Sunteți pe pagina 1din 30

Hepatita A

1
Cuprins
CAPITOLUL I : Noiuni de anatomie i fiziologie
1.1 Anatomia ficatului
1.2 1.2 Fiziologia ficatului
CAPITOLUL II: CARACTERITICILE !EPATITEI "E TIP A
2.1 Definiie
2.2 Simptomatologie
2.3 Etiopatogenie
2.4 Tablou clinic
2.5 Diagnostic
2. T!atament
2..1 T!atament igieno"#ietetic
2..2 T!atament me#icamentos
2..3. T!atamentul c$i!u!gical
2.% E&oluie. 'omplicaii. (!onostic
CAPITOLUL III: Rolul asistentei medi#ale $n $ngri%irea pa#ienilor #u &epatita epidemi#a
3.1 )olul p!op!iu
3.1.1 )olul asistentei me#icale *n e+amina!ea clinica
3.1.2 Sup!a&eg$e!ea pacientului
3.1.3 Alimentaia pacientului
3.1.4 E#ucaia sanita!,
3.2 )olul #elegat
3.2.1 )olul asistentei me#icale *n $epatita epi#emica
3.2.2 A#minist!a!ea me#icamentoas,
3.3 Desc!ie!ea unei te$nici
3.3.1 Te$nica punciei &enoase

CAPITOLUL I': tudiu de #az
'ulege!ea #e #ate
-!ila #e #epen#ene
Analize
(lanul #e *ng!i.i!e
Epic!iz,
(i)liografie

2
AR*U+ENT
'ea mai buna meto#a #e apa!a!e impot!i&a $epatitei A este &accina!ea. (este //0 #int!e
pe!soanele &accinate #ez&olta imunitate impot!i&a acestui &i!us $epatic1 p!in u!ma!e1 c$ia! #aca
&o! fi int!a *n contact cu acesta1 nu &o! fi infectati.
2 alta meto#a #e a p!e&eni infecta!ea cu &i!usul $epatic A este in.ecta!ea cu imuno"globulina
3#enumita 4i gamma"globulina5. (!otectia ofe!ita #e aceasta in.ectie nu este pe!manenta1 ci este
&alabila #oa! pent!u os cu!ta pe!ioa#a #e timp. 6muno"globulina este un p!epa!at ca!e contine un
ni&el !i#icat #e antico!pi ai &i!usului $epatic A 4i se a#minist!eaza #e !egula pe!soanelo! e+puse
la &i!us. (ent!u efect ma+im1 a! t!ebui a#minist!ata *n te!men #e ma+im #oua saptamani #e la
e+pune!e1 #a! este eficient 4i #aca este a#minist!at int!e 2 4i saptamani #e la posibila e+pune!e
la &i!usul $epatic A.
A t!eia meto#a #e p!e&eni!ea imbolna&i!ii #ato!ate $epatitei A este mai putin eficienta #ecat
p!imele #oua 4i se !efe!a la o igiena pe!sonala !igu!oasa 4i un stil #e &iata sanatos. 'ate&a masu!i
*n aceasta #i!ectie t!ebuie a#optate7
spala!ea mainilo! cu apa 4i sapun #upa fieca!e utiliza!e a baii1 inainte 4i #upa p!epa!a!ea
4i manca!ea alimentelo! sau #upa sc$imba!ea scutecelo!8
e&ita!ea manca!u!ilo! insuficient gatite 3fie!te1 coapte1 p!a.ite5
p!ote.a!ea *n timpul contactelo! se+uale 3#e o!ice tip5
3
Capitolul I, Noiuni de anatomie i fiziologie
-,- Anatomia fi#atului,
Ficatul ocup, ma.o!itatea spaiului #!ept supe!io! al ca&itaii ab#ominale1 4i se *ntin#e
t!ans&e!sal #in pa!tea #!eapt,1 p9n, la 5" cm la st9nga liniei me#iane1 ia! sagital1 #e la pe!etele
ab#ominal poste!io! sp!e +ifoi# pe 15"2: #e cm. -!eutatea ficatului la a#ult este #e ap!o+imati&
12:: " 1;::g1 *n funcie #e g!eutatea co!po!al,1 constituin# *nt!e 11; p9n, la 3110 #in g!eutatea
co!po!al, total,8 totu4i1 la na4te!e1 ficatul este mai ma!e compa!ati& cu &isce!ele to!acice 4i
ab#ominale 4i constituie 5"0 #in g!eutatea co!po!ala.
Ficatul este compus #in 2 lobi inegali1 st.ng i drept, <obul #!ept este #e ap!o+imati&
o!i mai ma!e 4i p!ezint, ata4ai 2 lobi mai mici numii7 lobul cua#!at 3p,t!at5 4i cau#at.
<obul #!ept !ep!ezint, *nt!e .um,tate 4i #ou, t!eimi #in &olumul $epatic total8 totu4i1 #in punct #e
&e#e!e funcional1 lobul #!ept 4i lobul st9ng sunt #e m,!ime ap!o+imati& egala 4i sunt #esp,!ii
#e o linie1 ca!e se *ntin#e #e la , infe!ioa!,1 supe!io!1 p9n, la mi.locul fosei &eziculei bilia!e1
infe!io!.
Sunt p!ezente un num,! #e opt segmente funcionale1 fieca!e #ema!cat p!in #!ena.
&ascula! 4i bilia!7 #i&iziunile late!ale 3segmentele =6 4i =665 4i me#iale 3segmentele = 4i =6665 ale
lobului #!ept1 #i&iziunile me#iale 3segmentul 6=5 4i late!al 3segmentele 66 4i 6665 ale lobului st9ng
4i lobul cau#at 3segmentul 651 ultimul lob fiin# o zona #e #e&e!sa!e &ascula!a pent!u lobii #!ept 4i
st9ng.
<igamentul $epato#uo#enal face leg,tu!a *nt!e ficat 4i !egiunea supe!ioa!a #uo#enului 4i
susine &asele #in $il 4i st!uctu!ile canalicula!e. Fisu!a t!ans&e!sal, sepa!a ante!io! lobul #!ept #e
lobul cau#at. >emb!anele pe!itoneale fo!meaz, ligamentul falcifo!m1 ca!e se *ntin#e *nt!e ficat 4i
pe!etele ab#ominal ante!io!1 sepa!9n#u"se pent!u a fo!ma st!atul supe!io! al ligamentului co!ona!
4i ligamentul t!iung$iula! st9ng. Sup!afaa total, a ficatului este st!uctu!at, p!in #i!ect,
continuitate cu o!ganele ab#ominale #in .u!1 ligamente 4i fascii.
-,/ 0iziologia fi#atului,
(!in a4eza!ea sa *n calea s9ngelui p!o&enit #in tubul #igesti&1 panc!eas 4i splina1 p!in
t!ansfo!m,!ile c$imice nume!oase 4i &a!iate ce au loc la ni&elul lui 4i p!in &olumul ma!e al
i!igaiei sale sanguine1 ficatul ocup, un loc cent!al 4i in#ispensabil *n menine!ea &ieii.
?nl,tu!a!ea sa nu este compatibila cu sup!a&ieui!ea.
Ficatul ia pa!te la #igestia 4i abso!bia intestinala p!in sec!eia bilia!,8 .oaca !ol impo!tant #e
glan#a #igesti&,.
?n ficat au loc #eg!a#,!i 4i sinteze ale substanelo! abso!bite1 #in ca!e nasc substane noi1
necesa!e consumului ene!getic 4i plastic #in ficat 4i #in !estul o!ganismului.
Ficatul p!ezint, t!ei fete 7
a1 0aa superioar2 3#iaf!agmatic,5 este con&e+a *n sus 4i &ine *n !apo!t cu #iaf!agmul 4i cu
pe!etele ante!io! al ab#omenului1 #e aceea i se mai spune ante!o@ supe!ioa!a. (e ea se obse!&a
lobul #!ept 4i lobul st9ng1 #elimitai #e ligamentul falcifo!m. <obul #!ept p!ezint, imp!esiunea
a!cului costal1 ia! cel st9ng *ntip,!itu!a ca!#iac,.
4
)1 0aa inferioar2 3&isce!al,5 este conca&, 4i &ine *n !apo!t cu 7 stomacul1 #uo#enul1 colonul1
mezocolonul t!ans&e!s1 !inic$iul #!ept 4i glan#a sup!a!enal, #!eapt,. (e aceasta fa, se afla t!ei
4anu!i 7
" 4anul ante!o"poste!io! 3sagital5 #!ept " a#,poste4te *n po!iunea ante!ioa!, &ezicula bilia!,1 ia!
*n cea poste!ioa!, &ena ca&, infe!ioa!,.
" 4anul ante!o"poste!io! 3sagital5 st9ng " a#,poste4te *n po!iunea ante!ioa!, ligamentul !otun#1
ia! *n cea poste!ioa!, ligamentul A!antius.
" 4anul t!ans&e!s " se *ntin#e *nt!e cele #oua 4anu!i sagitale.
'onine $ilul ficatului fo!mat #in elementele pe#iculului $epatic 7 a!te!a $epatic,1 &ena
po!ta1 #uctul $epatic1 limfaticele 4i ne!&ii. Aceste 4anu!i #elimiteaz, pat!u lobi 7 #!ept1 st9ng1
cau#al 4i al lui Spiegel.
#1 0aa posterioar2 o continu, pe cea supe!ioa!, 4i &ine *n !apo!t cu pe!etele poste!io! al
ca&itaii ab#ominale la ni&elul &e!teb!elo! T%"T11.
-, 3, tru#tura fi#atului,
<a e+te!io!1 ficatul este acope!it #e pe!itoneul &isce!al. Sub pe!itoneul &isce!al se afl,
capsula fib!oasa a ficatului 3capsula -lisson5. De un#e pleac, septu!i con.uncti&o&ascula!e1 ca!e
p,t!un# *n pa!enc$imul $epatic1 #elimit9n# lobulii $epaticii1 ca!e sunt unit,i anatomice 4i
funcionale ale ficatului. <obulii sunt &izibili cu oc$iul libe!. <obulul $epatic este fo!mat #in
celule $epatice 3$epatocite51 #in capila!e sinusoi#e1 #in &ena cent!olobula!, sp!e ca!e con&e!g
sinusoi#ele 4i #in caniculele bilia!e int!alobula!e.
'elulele $epatice sunt #ispuse *n spaiu sub fo!ma uno! placi sau lame1 fo!mate #int!"un
singu! !9n# #e celule. ?n g!osimea unei lame se fo!meaz, caniculele bilia!e int!alobula!e.
'elulele $epatice1 $epatocitele1 sunt !elati& ma!i1 #e fo!ma polie#!ic, 4i apa! pe seciune sub
aspect poligonal. 'elula $epatic, poate s,"4i &e!se sec!eia fie *n caniculele bilia!e 3sec!eia
e+oc!ina51 fie *n sinusoi#e 3sec!eia en#oc!ina5.
Ficatul a!e o #ubl, &ascula!izaie7 nut!iti&, 4i funcional,.
Vascularizaia nutritiv este !ep!ezentat, #e a!te!a $epatic, ca!e a#uce la ficat s9nge
*nc,!cat cu 22.
Vascularizaia funcional este !ealizat, #e &ena po!t,. =ena po!t, a#uce la ficat s9nge
*nc,!cat cu substane !ezultate *n u!ma abso!biei intestinale. <imfaticele ficatului a.ung *n
ganglionii #in $ilul ficatului 3ganglionii $ila!i51 4i #e aici *n ganglionii celiaci.
-, 4, Iner5aia fi#atului,
6ne!&aia ficatului este asigu!at, #e ple+ul $epatic fo!mat #in fib!e simpatice 4i
pa!asimpatice. (le+ul $epatic se #esp!in#e #in ple+ul celiac. ',ile bilia!e sunt con#ucte p!in ca!e
bila1 sec!etat, continuu #e celule $epatice1 a.unge *n #uo#en numai atunci1 c9n# a.ung aici1
p!o#u4ii #igestiei gast!ice. ',ile bilia!e p!ezint, #ou, p,!i7 una int!a$epatic,1 alta e+t!a$epatic,
',ile bilia!e int!a$epatice sunt canalicule bilia!e int!alobula!e1 colangiolele 3canalicule
He!ing51 canaliculele pe!ilobula!e 4i int!alobula!e. Acestea #in u!m, fo!meaz, #oua canale
$epatice7 st9ng 4i #!ept.
',ile bilia!e e+t!a$epatice cup!in# un canal p!incipal 3canalul $epatocole#oc5 4i un apa!at
#i&e!ticula! 3fo!mat #in &ezic, bilia!, 4i canalul cistic5. 'analul $epatic comun se fo!meaz, #in
uni!ea1 la ni&elul $ilului1 a celo! #oua canale $epatice1 st9ng 4i #!ept.
5
=ezica bilia!, 3colecistul5 este un !eze!&o! *n ca!e se #epoziteaz, bila *n pe!ioa#ele
inte!#igesti&e. =ezica bilia!, este situat, pe faa &isce!al, a ficatului. A!e fo!m, #e pa!,1 cu
lungimea #e ;"1: cm 4i l,imea #e 4cm . 'apacitatea ei este #e 5:":cm3.
Ficatul a!e !ol impo!tant *n 8
" meninerea compoziiei plasmatice 3$omeostazei51 ofe!in# p!oteine nou"fo!mate8
" menine nivelul glicemiei8
" transforma grsimile *n fo!me mai u4o! o+i#abile.
" sintetizeaz numeroi fermeni necesa!i acti&it,ilo! p!op!ii1 ca 4i alto! esutu!i 8
" degradeaz hormonii circulani n exces8
" p!in bog,ia i!igaiei sale sanguine1 ficatul !ep!ezint, o staie impo!tant, *n reglarea
metabolismului apei 4i a ci!culaiei #e *ntoa!ce!e1 cont!ol9n# #ebitul sanguin 4i c!u9n# astfel
inima #e un apo!t !api# 4i impo!tant #e lic$i#e8
" p!in acela4i mecanism1 #e cont!ol al #ebitului sanguin 4i #e !egla!e a metabolismului ficatul1
oprete ptrunderea de substane toxice *n o!ganism8
" ?n pe!ioa#a emb!iona!,1 ficatul !ep!ezint, un organ al hematopoezei.
6
CAPITOLUL II,
A0EC6IUNEA !EPATIC7 "E TIP A
/,- "efiniie,
Hepatita A este o infecie a ficatului cauzata #e un &i!us #e tip A)A ca!e este t!ansmis
p!in inge!a!ea alimentelo! 4i a apei contaminate. Sp!e #eosebi!e #e &i!u4ii $epatici B 4i '1
$epatita A nu #ete!mina o infecie c!onic, asup!a ficatului. Acesta este p!imul &i!us $epatic
#escope!it 4i este cunoscut ca fiin# cea mai f!ec&enta cauza #e inflamaie $epatic,.
/,/ imptomatologie,
Se afi!ma ca 1:0 #in $epatitele &i!ale #e tip A sunt manifestate clinic1 mai ales la a#uli1
copiii f,c9n# fo!me u4oa!e sau asimptomatice.
=i!usul $epatic A a!e o pe!ioa#a #e incubaie ce &a!iaz, int!e 15 4i 45 #e zile 3*n me#ie @
25 #e zile5. (!ima faz,1 simultan, cu #ebutul acestei afeciuni $epatice1 este ca!acte!izat, #e
simptome nespecifice p!ecum oboseala1 sta!e #e sl,biciune1 ano!e+ie1 g!ea,1 &,!s,tu!i1 #u!e!e
ab#ominal, 4i1 mai !a!1 feb!a u!mata #e #u!e!i #e cap1 e!upii cutanate 4i #ia!ee. Dup, 1"2
s,pt,m9ni #e la #ebutul bolii $epatice1 se poate instala 4i icte!ul.
?n cele #oua s,pt,m9ni ce p!ece# apa!iia icte!ului1 g!a#ul #e contagiune este cel mai
!i#icat1 *nt!uc9t concent!aia #e &i!u4i este ma+im, 3aceasta sca#e #up, instala!ea icte!ului5.
'opiii pot !,sp9n#i &i!usul $epatic A pe pe!ioa#e mai lungi #e timp #ec9t a#ulii1 cei mici fiin#
contagio4i pana la 1: s,pt,m9ni #up, #ebutul clinic al $epatitei A.
(!ezenta simptomelo! *n infecia cu &i!us $epatic A #epin#e #e &9!sta pacienilo!. ?n cazul
copiilo! sub ani1 %:0 #int!e infecii sunt asimptomatice8 *n mo# no!mal1 icte!ul nu asociaz,
boala. Acest p!ocent nu se menine *n cazul copiilo! #e peste ani1 *n cazul c,!o!a infecia #e
obicei este asociata cu simptome1 icte!ul instalan#u"se la peste %:0 #in pacieni.
?n cele mai multe cazu!i1 simptomele #u!eaz, mai puin #e 2 luni1 #a! e+ist, un p!ocent
#e 1:0"150 #int!e pe!soanele infectate cu &i!usul $epatic A ca!e a e+pe!imentat o boala
p!elungit, 4i !eci#i&ant,1 #a! ca!e nu a #ep,4it totu4i luni.
=i!usul #e&ine inacti& la tempe!atu!i mai ma!i #e ;5C'1 *ns, *n con#iii no!male #e
me#iu1 &i!usul $epatic A poate sup!a&ieui *n afa!a co!pului uman 4i c9te&a luni. Daca cine&a a
fost infectat cu &i!usul $epatic A *n t!ecut1 nu se mai poate infecta *nc, o #ata 4i nici nu *l poate
t!ansmite alto!a. 2 #ata ce o!ganismul se &in#eca #e $epatita A1 #ez&olta antico!pi ca!e *l pot
p!ote.a #e &iitoa!e infecii cu acela4i &i!us $epatic.
Se #esc!iu mai multe pe!ioa#e ale bolii 7
- perioada preicteric ( prodromal ) @ a!e o #u!ata #e 3"% zile pana la 2 s,pt,m9ni1 poate
uneo!i lipsi boala *ncep9n# cu icte! sau poate #u!a mai mult. Simptomatologia este #e obicei
polimo!fa 4i se instaleaz, !elati& t!eptat. 6ncubaia este *n me#ie 25 #e zile 32" s,pt,m9ni5.
(!incipalele simptome sunt cele #igesti&e 4i anume 7 ano!e+ie1 inapetena1 g!eu!i1
&,!s,tu!i1 .ena epigast!ica cu ca!acte! continuu1 balon,!i postp!an#iale1 mo#ific,!i #e scaun
3constipaie sau #ia!ee5. (ot p!ezenta #u!e!i *n $ipocon#!ul #!ept sau fosa iliac, #!eapt,.
7
Simptomatologia p!o#!omal, poate fi #ominata 4i #e alte manifest,!i 7 feb!a *n 2"40 #in
cazu!i1 cu intensitate 4i #u!ata &a!iabile 3 3%12D"3%15D'5 4i #u!9n# c9te&a zile1 cefalee1 #u!e!i
muscula!e gene!alizate 3cu!batu!a muscula!,51 cata! !espi!ato! 3*nt9lnit mai ales la copii51
*mb!,c9n# un aspect pseu#og!ipal.
?n alte cazu!i1 simptomele #au un aspect pseu#o!eumatismal 3*n 0 #in cazu!i5 cu feb!a
4i a!t!algii ca!e mimeaz, un )AA ca!e nu ce#eaz, la antiinflamatoa!e.Debutul mai poate fi #e
tip ne!&os cu simptome neu!opsi$ice ca 7 astenie1 ameteli1 cefalee1 insomnie1 i!ascibilitate1
somnolena.
>ai !a! apa! mo#ific,!i cutanate ca e!upiile cutanate #e tip u!tica!ian 3 *n 2"50 #in
cazu!i5. <a e+amenul obiecti& se constat, o $epatomegalie mo#e!at,1 cu ficatul u4o! sensibil 4i
e&entual o splenomegalie #isc!et,. E+amenele #e labo!ato! e&i#eniaz, 7 u!obilinogenu!ie1
c!este!ea t!ansaminazelo!1 =SH no!mal sau sc,zut.
- perioada icteric ( de stare ) @ este #ominat, #e apa!iia unui sin#!om icte!ic. El se instaleaz,
#e obicei *n c9te&a zile1 *ncep9n# cu faa 4i mucoas, con.uncti&al, 3un#e fon#ul alb al scle!ei
pe!mite obse!&a!ea p!ecoce a colo!aiei galbene51 apoi se gene!alizeaz, pe t!unc$i 4i memb!e.
?n aceast, faz,1 simptomele obiecti&e #in faza p!eicte!ic, se atenueaz, sau #ispa!1 apetitul
!e&ine1 sta!ea subfeb!ila #ispa!e.
?n pe!ioa#a #e sta!e icte!ul se menine la ni&elul ma+im #e intensitate atins. El poate fi
#isc!et1 mo#e!at1 intens sau foa!te intens1 ia! nuana lui este #e obicei galben, 3icte! fla&inic51 sau
poate fi f!anc 3po!tocaliu sau !ubiniu5.
Du!ata icte!ului este *n me#ie 2"4 s,pt,m9ni1 *nsa poate fi p!elungit, *n fo!mele
colestatice1 *n ca!e nuana lui #e&ine galben"&e!zuie sau galben"te!oas,1 amintin# icte!ul
obst!ucti& 3E&e!#iuF1 EmelasF5 4i se *nsoe4te #e p!u!it.
G!ina este $ipe!c!oma 3colu!ic,51 ia! scaunele u4o! #ecolo!ate 3$ipocolice5. Diu!eza sca#e
sub 1.:::ml1 put9n# a.unge la 5::ml 3oligu!ie5. (e l9ng, sin#!omul icte!ic1 se e&i#eniaz,
m,!i!ea ficatului ca!e #ep,4este !ebo!#ul costal cu c9i&a cm1 fiin# #e consistena moale 4i
#u!e!os la palpa!e1 cu ma!ginea ascuita1 bine #elimitat,.
',ile bilia!e1 stomacul1 #uo#enul 4i panc!easul sunt implicate *n p!ocesul infecios1
afecta!ea lo! manifest9n#u"se p!in #i&e!se tulbu!,!i7 constipaie1 #u!e!i1 flatulenta1 balon,!i1
pi!ozis. Splina este mo#e!at me!it,1 *n special la tine!i 4i copii.
Tensiunea a!te!iala sca#e *n cu!sul $epatitei1 !itmul ca!#iac este b!a#ica!#ic *n timpul
pe!ioa#ei icte!ice.
E+amenele #e labo!ato! e&i#entiaza 7
" bili!ubina c!escuta la 1:"3:mg08
" *n u!ina e+ista bili!ubin, 4i s,!u!i bilia!e8
" imunoglobinele c!esc8
" t!ansaminazele sunt c!escute.
- perioada de declin @ se ca!acte!izeaz, p!int!"o !eg!esiune t!eptat,1 alteo!i mai !api#, a
simptomelo! #in pe!ioa#a #e sta!e. ?n aceasta pe!ioa#a #ispa! tulbu!,!ile #igesti&e ma.o!e1
!eapa!e apetitul1 scaunul se !ecolo!eaz,1 #ispa!e astenia1 apa!e poliu!ie cu #ecolo!a!ea u!inii.
>o#ific,!ile umo!ale #in pe!ioa#a #e sta!e #ispa! 7 apa!e o $emo#iluie1 cu c!e4te!ea
#iu!ezei1 bili!ubinemia sca#e c,t!e cif!a no!mal,1 =SH"ul c!este u4o!.
8
- perioada de convalescen a $epatitei &i!ale acute este lung, 32"4 luni58 se manifest, p!in
#ispa!iia sin#!omului icte!ic1 bili!ubinemia sca#e sub 1:mg01 ficatul se no!malizeaz,1 apetitul
este p!ezent1 scaunul a!e aspect no!mal. Sup!a&eg$e!ea atenta a con&alescentei cu
#ispensa!iza!ea fo4tilo! bolna&i1 sunt m,su!i foa!te necesa!e 4i cu ma!e !ol p!ofilactic pent!u
*mpie#ica!ea complicaiilo! 4i sec$elelo! bolii.
/,3 Etiopatogenie,
<eziunile ficatului 7 mo#ific,!ile mo!fologice ale ficatului *n $epatita epi#emica sunt &a!iate1
*n funcie #e g!a#ele #ife!ite ale p!ocesului #e $epatit,.
<a e+amenul mac!oscopic al fo!melo! obi4nuite1 ficatul este puin mo#ificat1 uneo!i #e
culoa!e !o4ie. ?n fo!mele se&e!e1 ficatul este mic4o!at1 cu capsula zb9!cita1 #e culoa!e #esc$is,
cenu4ie"!o4iatic, sau g,lbuie 3#ist!ofie $epatic, acut,5. ?n alte situaii1 sup!afaa ficatului p!ezint,
*nfun#,!i alte!n9n# cu !i#ic,tu!i mai #esc$ise la culoa!e 3#ist!ofie $epatic, subacut,5.
<a e+amenul mic!oscopic apa! mo#ific,!i at9t *n pa!enc$im cat 4i *n mezenc$im. 'elulele
$epatice 3$epatocite5 pot p!ezenta tumefie!i 4i leziuni #e tip #egene!ati& sau #e tip nec!otic8 apa!
infilt!aii celula!e *n spaiile po!te 4i pe!ilobula!e1 leziuni #e &ascula!it,1 t!ombi bilia!i1 p!olife!a!e
Huppfe!iana.
)eticulul #e susine!e este p,st!at. 'oncomitent cu aceste aspecte pot fi obse!&ate 4i semne
#e !egene!a!e $epatocelula!,. A!$itectonica $epatic, este p,st!at,.
?n fo!mele se&e!e 3#ist!ofie $epatica acuta5 1 leziunile #e nec!oza sunt foa!te e+tinse1 multe
celule p!ezint, leziuni #e #egene!escenta g!a&,1 a!$itectonic, nu mai este p,st!at, *n *nt!egime.
E+amenul mo!fologic al celo!lalte o!gane a!at, p!ocese inflamato!ii mo#e!ate1 #e tip
e#ematos 4i cu ca!acte! !e&e!sibil. Sunt inte!esate *n mo# #eosebit c,ile bilia!e1 #uo#enul 4i
panc!easul1 #a! 4i stomacul 4i !estul tubului #igesti& pot fi cup!inse #e p!ocesul inflamato!.
/,4 Ta)lou #lini#,
Dupa etiologie @ $epatita A se ca!acte!izeaz, p!in p!o#!om #igesti& feb!ilastenic1 #e scu!t,
#u!at,1 e&oluie fa&o!abila a bolii1 f,!, sf9!4it letal 4i c!oniciza!e.
Dupa evolutie i gravitate se #eosebesc 7
" forme anicterice ca!acte!izate p!in lipsa sin#!omului icte!ic1 ca!acte!izate p!in simptome
#igesti&e 3g!ea,1 ano!e+ie1 balona!e ab#ominal,1 uneo!i &,!s,tu!i51 $epatomegalie #u!e!oasa1
#u!e!i a!ticula!e 4i muscula!e1 astenie1 u!ini !e#use 4i *nc$ise la culoa!e. )ecunoa4te!ea lo! se
face *n conte+t epi#emiologic 4i p!in e+amen #e labo!ato! 3p!obe funcionale $epatice58
" forma comun.
Dupa durata bolii 7
" forme scurte 3abo!ti&e1 f!uste5 @ e&olueaz, *n c9te&a zile1 cu astenie1 g!eaa1 ameeli1 tulbu!,!i
ab#ominale mino!e8
" forme prelungite #u!eaz, 2"3 luni1 put9n#u"se *ntin#e la 1"2 ani. Se ca!acte!izeaz, p!int!"un
icte! p!onunat1 lu9n# aspect cenu4iu"&e!zui1 cu mucoase intens colo!ate *n galben1 sl,bi!e
p!onunat,1 o $epatomegalie #e consistent, fe!m,1 t!eptat #u!,1 splenomegalie #e consisten,
c!escut,1 pe!sistena tulbu!a!ilo! #igesti&e 4i #eseo!i oscilaii feb!ile 4i p!u!it8
" forma prelungit simpl.
Dupa intensitatea bolii 7
9
" forme severe *n mai putin #e 24 #e o!e e&olutia se p!ecipit, c,t!e ma!ea insuficiena $epatic,8
" forma comatoas (fulminant) apa!e cu totul e+cepional1 cam 1I1:.::: cazu!i1 este numit 4i
ma!ea insuficienta $epatic,1 apa!e !a! 4i numai *n $epatitele B1 posibil *n ' 4i D.
Dist!ofia acuta a ficatului 3at!ofia acut,5 apa!e #e obicei la tine!i *n cu!sul unei $epatite
obi4nuite1 *n p!ima pa!te a bolii. Debuteaz, cu agitaie psi$omoto!ie1 sta!e #e to!poa!e 4i apoi
com,8 sin#!omul $emo!agic este p!ezent1 ficatul este mic1 abia pe!cutabil. Dist!ofia subacut,
$epatic, 3fo!ma fulminanta5 sf9!4e4te fie p!int!"o ci!oz,1 fie letal.
/,8 "iagnosti#
Diagnosticul poziti& 7
<a #iagnostica!ea $epatitei #e tip A se &o! lua *n consi#e!aie7
" #atele epi#emiologice8
" anamneza8
" tabloul clinic8
" !ezultatele analizelo! #e labo!ato!.
?n caz #e suspiciune asup!a H=A1 este *n p!imul !9n# necesa! e+amenul #e labo!ato!. Testele
enzimatice pun *n e&i#enta leziunile celula!e $epatice 3citoliza51 ca!e elibe!eaz, *n s9nge o se!ie
#e enzime. 'ele mai sensibile enzime sunt 7
" alaninaminot!ansfe!aza 3 A<AT 51 #enumit, T-( 3t!ansaminaza glutam pi!u&ic,58
" f!uctozomonofosfatal#olaza 3 F6FA 5
ca!e pot fi ap!eciate ca un E a#e&a!at seismog!afF al leziunilo! celula!e $epatice.
=alo!ile no!male *n s9nge sunt 7
" A<AT @ pana la :1%5 mmoliIlIo!,8
" F6FA @ pana la 2 u0.
?n H=A acut, &alo!ile c!esc #e ;"1: o!i.
Dete!mina!ea si#e!emiei a!at, &aloa!e c!escut, la 2::"5:: mg0 *n cu!sul pe!ioa#ei #e sta!e.
Bili!ubina #i!ect, 4i total,1 a!at, &alo!i *nt!e 11"215 mg0 la bolna&ul cu subicte!8 &alo!i #e 5"15
mg0 *n fo!mele icte!ice 4i peste 2:"25 mg0 *n fo!mele colestatice.
'!e4te!ea concent!aiei se!ice a bili!ubinei #ete!mina apa!iia *n u!in, a pigmenilo! bilia!i.
(!oba #e TJmol 3&alo!i no!male 2"4Gn5 este c!escut, *n p!imele zile #e boal, 4i sca#e t!eptat
la no!mal *n con&alescen,.
Testele #e coagula!e au &alo!i ce #eceleaz, insuficiena $epatocelula!,1 fiin# un in#icato!
sensibil al se&e!it,ii acesteia. ?n acest scop se #ete!min, in#icele #e p!ot!ombina *n s9nge 3&alo!i
no!male ;:"1:: 05. ?n fo!ma semig!a&, a H=A ea sca#e pana la 5"%50 .
?n analiza clinic, gene!al, a s9ngelui se constat, leucopenia cu limfo" 4i monocitoz,.
=iteza #e se#imenta!e a $ematiilo! 3=SH5 este no!mala sau *ncetinit, la 2"5 mmIo!a.
Dete!mina!ea imunoglobulinelo! a.ut, la cunoa4te!ea p!ofilului imun al bolna&ului 36g>
c!escute *n $epatita tip A1 ia! 6g- c!escute *n $epatita tip B5.
Depista!ea &i!usului A *n mate!iile fecale a bolna&ilo! s"a !eu4it p!in imunelect!oscopie.
2 &aloa!e impo!tant, *n #iagnosticul H=A o au antico!pii specifici ca!e se #episteaz, *n se!
p!in testul !a#ioimun 3 )6A 5 sau imunoenzimatic 3 E<6SA 5.
Diagnostic #ife!enial 7
10
Diagnosticul #ife!enial &a fi f,cut at9t *n pe!ioa#a p!eicte!ic,1 icte!ica1 cat 4i *n pe!ioa#a #e
#eclin.
?n faza preicteric #eosebim $epatita epi#emic, #e 7
" #ispepsiile feb!ile8
" g!ip,8
" !eumatism a!ticula! acut8
" gast!ita8
" to+infectii alimenta!e8
" #ebutul alto! boli infectioase.
?n perioada icteric #iagnosticul &a fi f,cut cu celelalte afeciuni *nsoite #e icte! 7
" mononucleoza infecioas,8
" $epatita to+ic,8
" icte!ul p!o#us #e colica bilia!,8
" icte!ele $emolitice.
/,9, Transmitere
=i!usul $epatic A poate fi gasit *n mate!iile fecale ale unei pe!soane infectate cu acest &i!us. Este
t!ansmis p!in contactul cu aceste mate!ii fecale infectate 4i #in acestea poate t!ece cu u4u!ina *n
m9nca!e 4i ap,1 4i p!in inge!a!e1 *n o!ganismul uman.
'ele mai f!ec&ente cai #e t!ansmite!e a $epatitei A sunt7
inge!a!ea alimentelo! 4i a apei ce au int!at *n contact cu mate!ii fecale infectate8
omite!ea p!ocesului #e sp,la!e a m9inilo! #up, utiliza!ea toaletei8
utiliza!ea inst!umentelo! #e m9ncatIb,ut folosite *n p!ealabil #e o pe!soana infectat,8
se+ul nep!ote.at 3#e o!ice fo!ma @ inclusi& o!al 4i anal5
E+ista c9te&a g!upu!i ca!e sunt p!ezint, un !isc !i#icat #e a contacta $epatita A7
copii ca!e t!,iesc *n comunit,i p!ecum c!e4e1 g!,#inie etc.8
a#uli ca!e t!,iesc *n con#iii aglome!ate 4i nesanita!e8
&izitato!i ai ,!ilo! cu p!e&alena !i#icat, #e $epatita A8
pe!soanele acti&e se+ual8
4i1 #e asemenea1 e+ista situaii ca!e fa&o!izeaz, t!ansmite!ea &i!usului $epatic A7
#ezast!ele natu!ale p!ecum inun#aii1 cut!emu!e etc. c9n# apa potabil, poate fi cu u4u!ina
contaminata cu &i!usul $epatic A.
/,: Tratament
/,:,- Tratament igieno;dieteti#
<a un bolna& cu H=A 1 !epausul fizic 4i intelectual este obligato!iu. De la #ebutul bolii 4i
pana la #ispa!iia icte!ului1 !epausul &a fi la pat1 apoi *n pe!ioa#a #e con&alescenta1 &a fi !elati&
31:"12 o!e culcat51 timp #e 2"3 luni.
Bolna&ul #e $epatit,1 o#at, consi#e!at &in#ecat1 *4i &a putea !elua acti&itatea abia #up, 2"3
luni1 cu p!og!am #e munc, !e#us.
)elua!ea timpu!ie a acti&it,ii poate fa&o!iza t!ece!ea bolii *nt!"o $epatit, c!onic,1 sau
apa!iia unei !ec,#e!i.
Dieta &a tine seama #e faptul ca *n $epatita &i!ala acut, tip A e+ist, o $ipofe!mentatie
gast!ic,1 bilia!, 4i panc!eatic, 4i #eci sa nu cea!a un efo!t #igesti& p!ea ma!e.
11
Alimentaia t!ebuie sa fie suficient, calo!ic1 sa conin, celuloza1 sa fie a#aptata gustului
bolna&ului. ?n !egimul alimenta!1 baza &a fi #in gluci#e u4o! #ige!abile1 cu &itamine 4i p!oteine
suficiente1 cu o cantitate mo#e!at, #e g!,simi1 acestea mai mult #e o!igine &egetal,.
)egimul alimenta! &a fi alc,tuit 4i *n !apo!t cu pe!ioa#a e&oluti&a a bolii.
?n pe!ioa#a acut, a bolii1 c9n# e+ist, intole!ana gast!ic, 4i inapetena1 $!ana t!ebuie ofe!it,
mai ales sub fo!m, #e lic$i#e 3ceai1 compot1 sucu!i #e f!ucte1 lic$i#e za$a!ate1 supe #e legume1
mie!e1 #ulceaa1 biscuii1 lapte1 iau!t1 b!9nza #e &aci p!oasp,ta1 p9ine p!,.ita5.
Alimentele t!ebuie sa conin, cat mai putina clo!u!, #e Aa 33"4 gIzi5 pent!u a fa&o!iza
#iu!eza. Se &o! a#,uga la !egim oua fie!te moi sau oc$iu!i *n apa1 unt p!oasp,t1 ca!ne slab, 3pui1
&iel1 iepu!e5 sau p4ste slab 34tiuca1 s,l,u51 p!eg,tite !asol1 cu a#aos #e ulei 4i l,m9ie1 mo!co& !as.
Apoi se t!ece c9t!e un !egim alimenta! complet !,m9n9n# e+cluse7 p!o#usele p!,.ite1
conse!&e1 mu!,tu!i1 ca!ne #e po!c1 oaie1 g9sc,1 mezelu!i1 sosu!i1 con#imente picante1 p!o#use #e
cofet,!ie 3 to!t1 p!,.itu!i1 ciocolata1 *ng$eata51 alcool1 cafea1 legume bogate *n celuloz,.
/,:,/ Tratament medi#amentos
(ent!u tulbu!,!ile #ispeptice 3g!eu!i 4i &,!s,tu!i5 se a#minist!eaz, antiemetice ca7
>etoclop!ami#1 Emeti!al1 'lo!#elazin sau To!ecan.
6napetena se combate p!in &itaminote!apie.
(e!soanelo! subnut!ite li se &a #a un !egim mai bogat *n $i#!oca!bonate 4i p!oteine1 un
supliment #e &itamine. Dint!e &itamine sunt in#icate 7 &itamina B11 B 4i comple+ul &itaminic B1
&itamina '.
'o!ticote!apia *n $epatita &i!al, acut, este p!i&it, ca o me#icaie a#.u&ant,1 cu !ol patogenic1
simptomatic 4i cu in#icaii limitate la fo!m, se&e!,. Se a#minist!eaz, (!e#nison 1mgIKgco!p1 *n
#oza unica la o!a / sau1: A>1 o#at, la #oua zile1 cu *nt!e!upe!e b!usc,.
T!atamentul patogenic u!m,!e4te amelio!a!ea funciilo! ficatului 4i !eface!ea
mo!fofuncional,.
?n caz #e &,!s,tu!i se a#minist!eaz, pe!fuzii cu soluii glucozate sau saline1 o!i acizi aminai.
Dozele pot fi #e 1::"125 ml -lucoza 2:"4:0 4i #e 1:::"2::: ml -lucoza 50. Se mai
a#minist!eaz, Aeomicina pe! os 4" gI24 o!e1 pe!fuzii cu >ultiglutin1 cu A!ginina so!bitol sau
Aspatofo!t pent!u sc,#e!ea amoniemiei.
Se co!ecteaz, aci#oza1 se a#minist!eaz, o+igen p!in son#a nazal, *n caz #e insuficien,
!espi!ato!ie1 se combate anemia 4i se cont!oleaz, !epetat analizele.
?n caz #e semne #e coagula!e int!a&ascula!, se a#minist!eaz, Hepa!ina sau T!ombostop.
?n complicaiile infecioase se a#minist!eaz, antibiotice 7 (enicilina1 -entamicina 4i
'efalospo!ine.
Fo!mele colestatice1 cu icte! p!elungit1 se t!ateaza cu cole!etice 7 Ang$i!ol1 'olebil1 'a!bicol1
Fiobilin1 Bilicol.
>e#icamentele lipot!ope 4i $epatot!ope sunt foa!te utile mai ales *n fo!mele cu e&oluie
p!elungit,. Dint!e acestea a&em 7 >ecopa!1 >etaspa!1 Aspatofo!t1 Silima!ina1 T!ofopa!.
'onstipaia se t!ateaz, cu la+ati&e1 clisme *nalte 4i !eci. (ent!u amelio!a!ea funciilo!
$epatice 4i !et!age!ea tumefaciei $epatice se !ecoman#, aplica!ea #e c,l#u!, pe !egiunea
$epatic,.
12
/,<, E5oluie, Compli#aii, Prognosti#
E5oluie:
E&oluia $epatitei epi#emice p!ezint, *n ma.o!itatea cazu!ilo! un ca!acte! ciclic1
#ez&olt9n#u"se pe anumite pe!ioa#e 7 incubaie1 pe!ioa#a p!eicte!ic,1 pe!ioa#a #e sta!e1 #eclinul
4i con&alescena.
Hepatita &i!al, e&olueaz, sp!e &in#eca!e complet, int!"un inte!&al #e 3"4 s,pt,m9ni.
Fo!mele ca!e t!ec #e 3"4 luni au ten#ina la pe!manentiza!e. 2 pa!te #in bolna&i !,m9n cu
sufe!ine e+t!a$epatice1 ia! alii t!ec sp!e $epatita c!onic,1 ca u!ma!e a $epatitei acute.
Gnii bolna&i #e $epatita epi#emic, !,m9n *n sta#iul p!eicte!ic1 ulte!io! ace4tia sufe!in#
acelea4i consecine1 ca 4i cei ca!e au p!ezentat o fo!ma comun,.
?n situaiile *n ca!e faza icte!ica #u!eaz, pana la s,pt,mani1 pot su!&eni 4i !ec,#e!i
p!eicte!ice la inte!&ale #e c9te&a zile sau s,pt,m9ni.
Daca icte!ul !e&ine #up, 3 luni #e la #ispa!iie1 se consi#e!, ca este &o!ba #e o noua
*mboln,&i!e 3 !einfecie 5.
)ec,#e!ile 4i !einfeciile au *n gene!al o e&oluie mai se&e!,.
Compli#aii:
?n cu!sul $epatitei epi#emicepot su!&eni1 #ato!it, ane!giei c!eate #e infecia &i!otic, 4i
#ato!it, uno! facto!i fa&o!izani1 complicaii ca7 staza bilia!,1 angiocolite 4i colecistite bacte!iene1
cu #ife!ii coci 4i colibacili1 *nsoite #e feb!a1 f!isoane1 #u!e!i pute!nice *n $ipocon#!ul #!ept 4i
*n!,ut,i!ea st,!ii gene!ale.Dato!ita st,!ii #e ane!gie1 bolna&ii sunt e+pu4i uno! infecii
inte!cu!ente bacte!iene 3mai ales st!eptococice51 sau &i!ale 3&i!oze !espi!ato!ii5.
?n pe!ioa#a #e !eg!esie a icte!ului1 pot sa ap,!a infecii bilia!e1 fa&o!izate #e #isc$inezia
post$epatic,. S"au #esc!is cazu!i foa!te !a!e #e anemie aplastic,1 cu pancitopenie p!in aplazie
me#ula!,. 2 alta complicaie $ematologica este anemia $emolitica1 ce apa!e *n con&alescen,.
Dint!e sec$ele1 cele mai g!a&e se !efe!a la sta!ea pa!enc$imului $epatic.
Gna #in sec$elele g!a&e ale H=A este hepatita cronic. Ea su!&ine int!"o p!opo!ie #e
ap!o+imati& 1:0 #up, $epatita tip B 4i 4:"5:0 #up, $epatita tip ' 4i nu su!&ine #eloc #up,
$epatitele D 4i E .
'ea mai g!a&a sec$el, a $epatitei este ciroza hepatic1 ca!e se #ez&olta t!eptat1 #int!"o
$epatit, c!onic, icte!ic,1 alteo!i #int!"o $epatit, anicte!ic,.
Dint!e sec$elele bilia!e pot ap,!ea 7 #isc$inezii1 colecistite 4i angiocolite.
Prognosti#:
(!ognosticul $epatitei cu &i!us A necesita masu!i igienico"sanita!e p!i&in# apa potabil,1
alimentele1 toaletele 4i igiena pe!sonal,. Au t!ebuie omis, nici posibilitatea t!ansmite!ii p!in
mu4te. 6zola!ea este obligato!ie.
>,su!ile #e p!e&eni!e ale $epatitei epi#emice &izeaz, at9t facto!ii epi#emiologici p!incipali1
cat 4i pe cei fa&o!izani7
(!ofila+ia t!ebuie sa *nceap, cu o #epista!e complet, 4i p!ecoce a tutu!o! fo!melo! #e
infecie cu &i!usul $epatitei epi#emice1 omul bolna& 4i pu!t,to!ii s,n,to4i #e &i!us.
Toate cazu!ile se &o! anuna nominal1 cu a#!esa. 2 ma!e atenie se aco!#a !apo!t,!ii
cazu!ilo! #in secto!ul alimenta! 4i #in colecti&it,i.
6zola!ea t!ebuie aplicat, at9t bolna&ilo! cat 4i suspecilo!1 p9n, la infi!ma!e.
6zola!ea se &a face *n spitale 3secii5 #e boli infecioase.
2!ganiza!ea spitaliz,!ii t!ebuie sa aib, *n &e#e!e aplica!ea m,su!ilo! #e #ezinfecie a !ufelo!
4i obiectelo! bolna&ilo!1 #ezinfecia inst!umentelo! me#icale p!in fie!be!e 33: minute la 1::
g!a#e 'elsius5.
13
Dezinfecia te!momet!elo! se &a face cu soluie #e pe!manganat #e H 10 sau clo!amina
10.
(e!sonalul ca!e *ng!i.e4te bolna&ii &a !especta no!mele #e asepsie 4i antisepsie *n toate
manope!ele efectuate.
Dup, contactele infectante 3cu s9nge sau mate!ii fecale5 se &o! sp,la 4i #ezinfecta !igu!os.
Se &o! !especta masu!ile #e igien, alimenta!, p!in p!otecia alimentelo! 3fie!be!ea laptelui1
sp,la!ea f!uctelo!5.
Se &o! sp,la m9inile cu ap, cu!ent, 4i s,pun1 se &a efectua igiena in#i&i#ual,.
Se &o! p!ote.a su!sele #e ap, #e contamina!ea cu #e.ecii umane.
?n con#iii speciale #e e+pune!e se !ecoman#, utiliza!ea #e ap, fia!t, 3ceai5 4i alimente
fie!te sau cu!,ate bine.
Se &a efectua cont!ol se&e! al muncito!ilo! #in secto!ul alimenta! 3inclusi& contactul celo!
bolna&i5.
(!ofila+ia specifica *n $epatita &i!ala tip A se face p!in 7
a5 imunizare pasiv cu imunoglobuline standard 10 3gama"globuline 5 a#minist!ate *n
p!imele % zile #e la contact1 int!amuscula! 36>5 *n #oze #e :1:2":1:5 mlIKgco!p8 acestea confe!,
p!otecie #e 2" luni. Este in#icat, la contacii cu !isc c!escut1 *n cazu!ile in#i&i#uale sau la
g!upu!i ca!e se #eplaseaz, *n te!ito!ii cu en#emie c!escut,1 o!i cu con#iii p!eca!e #e igien,8
b5 imunizarea activa cu &accin p!o#us pe celule #iploi#e umane1 inacti&at cu fo!mol1
a#minist!at int!amuscula! 36>5 *n 2 #oze1 la inte!&al #e o luna 4i cu !apel la 1 an1 ca!e asigu!a
p!otecie #e //01 cu #u!ata #e minim 1: ani.
14
CAPITOLUL III
ROLUL AITENTEI +E"ICALE =N =N*RI>IREA
PACIEN6ILOR CU !EPATITA
3,- Rolul propriu
)olu!ile asistentei me#icale constau *n7
!ol #e *ng!i.i!e8
p!omo&a!ea igienei spitalice4ti8
o!ganiza!ea 4i gestiona!ea *ng!i.i!ilo!8
p!eg,ti!ea 4i pe!feciona!e ele&elo! asistente me#icale1 asistentelo! me#icale #ebutante 4i
ca#!ele au+ilia!e8
e#uca!ea sanita!, a pacienilo! 4i pe!soanelo! s,n,toase1 a&9n# ca scop p!omo&a!ea
s,n,t,ii1 p!e&eni!ea *mboln,&i!ilo!1 a.uto!ul &in#ec,!ii 4i !ecupe!a!e.
3,-,- upra5eg&erea pa#ientului,
1. SG()A=E-HE)EA FGA'L66<2) =6TA<E
Tensiunea a!te!ial,M p!esiunea cu ca!e s9ngele apas, asup!a pe!eilo! a!te!iali7
" se m,soa!, o!i #e c9te o!i este ne&oie *n p!imele zile apoi #e #oua o!i pe zi #imineaa 4i sea!a
" &alo!ile obinute se noteaz, *n foaia #e obse!&aie
(ulsul M e+pansiunea !itmica a a!te!elo! comp!imate pe un plan osos" u!ma!im 7
" f!ec&enta1 !itmul1 amplitu#inea1 cele!itatea
" se m,soa!, #imineaa 4i sea!a
" &alo!ile se noteaz, *n foaia #e obse!&aie
)espi!aia7
" se m,soa!, #imineaa 4i sea!a1 pacientul stan# *n poziie semi4ez9n#8 u!m,!im f!ec&ena1 !itmul1
amplitu#inea1 simet!ia musca!ilo!1 aspectul to!acelui.
" &alo!ile obinute se noteaz, *n foaia #e tempe!atu!,
Tempe!atu!a7 se m,soa!, cu a.uto!ul te!momet!ului
" locu!i #e electie M a+ila1 plica ing$inala1 ca&itatea bucala1 !ect1&agin
" *n funcie #e zona *n ca!e se m,soa!, se ine te!momet!ul *nt!e t!ei 4i zece minute.
" #up, te!mina!ea timpului #e menine!e a te!momet!ului1 acesta se scoate 4i se 4te!ge cu o
comp!es,.
" se cite4te g!a#aia la ca!e a a.uns te!momet!ul
" se spal, te!momet!ul1 se scutu!a
" se int!o#uce *n soluie #ezinfectanta
" notam &aloa!ea *n foaia #e tempe!atu!a
2. AS(E'TG< TE-G>EATE<2) ; cu!ate1 f,!, leziuni
" no!mal colo!ate
" elastic
15
" sa nu p!ezinte t!anspi!aie e+cesi&,.
3,-,3 Alimentaia pa#ientului,
T!ebuie f!acionat, *n #oze mici 4i #ese. Bolna&ii &o! p!imi un !egim #e cu!,a!e a
ficatului p!in e&ita!ea g!,similo! 4i a alimentelo! meteo!izante asigu!9n#u"se un apo!t bogat *n
$i#!ani #e ca!bon 4i &itamine. (!oteinele se &o! #a *n cantit,i p!og!esi&e. Se &o! inte!zice
b,utu!ile alcoolice1 con#imentele 4i alimentele p!,.ite. ?n cu!sul ci!ozelo! $epatice !egimul &a fi
$iposo#at.
Dieta monoton, a bolna&ilo! t!ebuie f,cuta mai acceptabila p!in p!oce#ee culina!e.
?n p!ima zi se a#minist!eaz, !egim $i#!o za$a!at7 ceai slab #e mu4eel sau sun,toa!e. A #oua 4i a
t!eia zi1 #ac, fenomenele #u!e!oase ce#eaz,1 se a#aug, p9ine p!,.ita 4i sup, mucilaginoas, #e
o!ez. Din a pat!a zi se int!o#uc alimente u4o! #igestibile1 nei!itabile1 cu &aloa!e calo!ic, !i#icat,7
sup, #e za!za&at cu fi#ea1 c!ema #e legume1 ca!tofi copi1 ca!ne #e &it, p!epa!ata !asol sau
pe!isoa!e1 unt1 compot1 peltea sau me!e.
Gn !egim #e cu!,a!e $epatic, cu7 legume cu celuloz, fin,1 f!ucte coapte 3e+clus cele cu
coa., g!oas,51 iau!t1 b!9nza #e &aci1 ca!tofi1 ce!eale fie!te1 ulei &egetal 3#e masline5 3:"4: gIzi1
pui1 peste !asol1 bo!4. Sunt inte!zise ca!nea g!as, #e o!ice fel1 afum,tu!ile1 b!9nza g!as, 4i
fe!mentat,1 ou,le p!,.ite1 &a!za1 guliile1 ceapa1 nucile1 con#imentele iuti1 !9nta4u!ile1 f,ina p!,.ita
4i uleiul p!epa!at te!mic.Sunt !ecoman#ate sucu!i #e #!ena. bilia!1 a#minist!ate f!acionat 4i *n
#oze c!escute p!og!esi& 3#e e+emplu7 3:: ml mo!co& N 3: ml sfecla N /: ml cast!a&ete5.
3,-,4 Edu#aia sanitar2
=om p!ezenta *n continua!e c9te&a p!ecauii pent!u a e&ita infecia cu &i!usul $epatitic sau
t!ansmite!ea acesteia7
" &accina!ea1 *n cazul *n ca!e nu suntei #e.a infectat
" pu!tai m9nu4i atunci c9n# manipulai s9nge sau sec!eii umane1 cum a! fi ban#a.e1 tampoane
sau !uf,!ie.
" ban#a.ai"&a toate !,nile #esc$ise
" nu *mp!umutai pe!iuele #e #ini1 apa!atele #e !as1 #e epilat1 ce!ceii1 fo!fecuele #e manic$iu!,1
pe#ic$iu!,.
" nu mestecai bolul alimenta! *n locul copilului
" nu *mp!umutai guma #e mestecat1 #e.a mestecat,
" asigu!ai"&, ca acele folosite pent!u in.ecii1 pent!u pie!cing sau tatua!e sunt ste!ilizate a#ec&at
" cu!ata"ti zonele mu!#,!ite cu s9nge cu o soluie #in o pa!te *n,lbito! 4i 1: p,!i ap,.
3,/,/ Administrarea medi#amentoas2
A#minist!a!ea me#icamentoas, se face confo!m p!esc!ie!ii me#icului.
(ent!u e&ita!ea g!e4elilo! la a#minist!a!ea me#icamentelo! asistenta me#ical, &a ine
seama #e anumite !eguli gene!ale ca7
!especta!ea *ntocmai a me#icamentului p!esc!is
i#entifica!ea me#icamentelo! a#minist!ate
&e!ifica!ea calit,ii me#icamentelo! a#minist!ate
!especta!ea cailo! #e a#minist!a!e
!especta!ea #oza.ului p!esc!is
!especta!ea o!a!ului # e a#minist!a!e
!especta!ea somnului pacientului
16
e&ita!ea incompatibilit,ilo! #e me#icamente
a#minist!a!ea ime#iat, a me#icamentelo! #esc$ise
!especta!ea o!#inii succesi&e #e a#minist!a!e a me#icamentelo!
lua!ea me#icamentelo! *n p!ezena asistentei
se!&i!ea pacientului spitalizat cu #oze unice #e me#icamente
p!e&eni!ea infeciilo! int!aspitalice4ti
l,mu!i!ea pacientului asup!a me#icamentului p!esc!is
!apo!ta!ea ime#iat, c,t!e me#icul seciei a g!e4elilo! #e a#minist!a!ea
me#icamentelo!
3,3, "es#rierea unei te&ni#i
3.3.1 Te$nica punciei &enoase
!"#$#%#!& c!ea!ea unei cOi #e acces *nt!"o &enO p!in inte!me#iul unui ac #e puncie.
'()*&
#iagnostic7 !ecolta!ea s9ngelui pent!u e+amene #e labo!ato!"bioc$imice1 $ematologie1 se!ologice
4i bacte!iologice.
te!apeutic7 a#minista!ea uno! me#icamente sub fo!ma in.eciei 4i pe!fuziei int!a&enoase1
!ecolta!ea s9ngelui *n &e#e!ea autot!ansfuzO!ii1 t!ansfuzie #e s9nge sau #e!i&ate ale s9ngelui1
s9nge!a!e.
+V+$,+-!&
obine!ea #e p!o#use biologice pent!u #ete!mina!ea p!o#uselo! biologice.
se poate a#minist!a me#icamente la ca!e #o!im ca aciunea s, se fac, c9t mai !api# 4i abso!bia
s, fie c9t mai ma!e.
!.+V+$,+-!&
meto#O in&azi&O.
necesitO o te$nicO bunO.
#$#(+%##&
a#minista!ea uno! me#icamente1 soluii izotone1 $ipe!tone
!ecolta!ea p!obelo! biologice
()$,/+#$#(+%##&
pent!u abo!#ul &enos pe!ife!ic7 celulitO1 t!omboflebitO1 fistulO a!te!io"&enoas,.
pent!u apo!tul &enos cent!al7 celulitO1 t!omboflebitO1 antece#ente c$i!u!gicale locale1 !a#iote!apie
localO1 tulbu!O!i #e coagula!e1 p!otezO &ascula!O.
0)(1/# ! !0!(%#!7
&ena cefalicO1 &ena bazilicO1 &ena me#iana1 &enele #e pe faa #o!salO a m9inii1 &ene
subcla&icula!e1 &enele sup!acla&icula!e1 &enele femu!ale1 &enele maleola!e inte!ne1 &enele
.ugula!e 4i epic!aniene1 &ena .ugula!O1 !eeaua &enoasO #o!salO a picio!ului1 &enele safene
2+,!/#+0! $!(!'+/!&
#e p!otecie7 mu4ama1 alezO.
pent!u fi+a!ea locului #e elecie7 pe!nO elasticO pent!u sp!i.ini!ea b!aului1 atelO #acO &ena aleasO
este #easup!a unei a!ticulaii.
pent!u #ezinfecia tegumentului7 alcool etilic1 beta#inO1 tinctu!O #e io#.
17
inst!umenta! 4i mate!iale ste!ile7 pense1 mOnu4i c$i!u!gicale1 tampoane1 ace #e 25"3: mm1
#iamet!u I1:1 %I1:1 1:I1: mm1 canule &enoase pent!u catete!iza!ea &enei. >ate!ialele se aleg *n
funcie #e mO!imea &enei 4i #e scopul p!opus.
b!anulele mici au o p!op!ietate specialO ca!e le face mai #ificil #e inse!at *n situaii #e u!genO.
Alte mate!iale7 ga!ou sau ban#O Esma!c$1 ep!ubete uscate 4i ste!ile1 cilin#!u g!a#at1 fiole cu
soluii me#icamentoase1 soluii pe!fuzabile1 tO&iO !enalO1 me#ii #e cultu!O.
*/!34,#/!&
psihic57 e+plica!ea necesitOii a#minist!O!ii me#icamentului1 se info!meazO
asup!a scopului punciei.
fizic5&
poziia7
pent!u puncia la &enele b!auluiIanteb!aului se a4eazO *n #ecubit #o!sal1 poziie confo!tabilO at9t
pent!u pacient1 c9t 4i pent!u pe!soana ce e+ecutO punciei.
se e+amineazO calitatea 4i sta!ea &enelo!.
se *n#epO!teazO $ainele ca!e *mpie#icO ci!culaia #e *ntoa!ce!e.
se #eg!eseazO 4i #ezinfecteazO tegumentele.
se aplicO ga!oul la o #istanO #e %"; cm #easup!a locului punciei1 st!9ng9n#u"l astfel *nc9t sO
op!eascO ci!culaia &enoasO fO!O a o *nt!e!upe pe cea a!te!ialO.
pacientul &a st!9nge pumnul1 &enele #e&enin# astfel tu!gescente.
,!6$#(+7
+ciuni premerg5toare&
spOla!e cu apO 4i sOpun1 *mb!Oca!ea mOnu4iilo!.
poziia asistentei7 &is"P"&is #e pacient.
fi+a!ea &enei cu policele m9inii st9ngi la 4"5 cm sub locul punciei1
comp!im9n# 4i t!acion9n# *n .os esutu!ile &ecine.
,ehnica propriu7zis5&
poziia se!ingii7 cu g!a#aiile 4i acul ata4at cu bizoul *n sus1 *n m9na
#!eaptO1 *nt!e police 4i !estul #egetelo!.
se pOt!un#e cu acul oblic sub un ung$i #e 3: #e g!a#e1 t!a&e!s9n#
tegumentul1 pe!etele &enos1 p9nO c9n# apa!e senzaia #e *nainta!e *n gol.
se sc$imbO #i!ecia acului pent!u a pOt!un#e 1"2 cm *n lumenul &enei.
se cont!oleazO pOt!un#e!ea acului *n &ena p!in aspi!tie cu se!ingO.
se continuO te$nica *n funcie #e scopul punciei &enoase7 in.ecta!ea
me#icamentelo!1 !ecolta!ea s9ngelui1 pe!fuzie.
*n caz #e s9nge!a!e1 se p!elunge4te acul #e punctie cu un tub #in
polietilenO ca!e se int!o#uce *n &asul colecto!1 ga!oul !Om9n9n# legat #e b!a.
,erminarea tehnicii&
se *n#epO!teazO staza &enoasO p!in #esface!ea ga!oului 4i a pumnului.
se aplicO tamponul *mbibat *n soluie #ezinfectantO la locul #e pOt!un#e!e a
acului.
se !et!age b!us acul.
se comp!imO locul punciei 1"3 minunte1 b!aul fiin# *n poziie &e!ticalO.
+(%#1$# 10,!/#)+/!&
18
Toalet, local, a tegumentului.
Sc$imba!ea len.e!iei #ac, este mu!#a!,.
Asigu!a!ea unei poziii como#e *n pat.
Sup!a&eg$e!ea pacientului.
*/!34,#/!+ */)1'101# /!()0,+,&
(!o#usul !ecoltat7 t!anspo!tul la labo!ato! se face c9t mai !api#1 se etic$eteaz,1 se
*nsoe4te #e biletul #e t!imite!e.
)eo!ganiza!ea locului #e muncO7
*n#ep,!ta!ea mate!ialului #e p!otecie.
*n#ep,!ta!ea mate!ialului folosit *n con#iii #e sigu!an,.
se #ezinfecteaz, inst!umeta!ul folosit 4i se p!eg,te4te pent!u ste!iliza!e.
19
tudii de #az
CA?UL I
Culegerea de date
Bolna&ul A
1.6nte!&iul
6#entifica!ea pe!soanei7
Aumele 4i p!enumele7 Teo#o!u Tu#o!
=a!sta 71% ani
-!eutatea 75: Kg
6n,ltimea 715 cm
Data inte!n,!ii75"6"2:14
>e#iul familial
Sta!ea ci&il, 7nec,s,to!it
'opii7""
F!ai1su!o!i7 2
(e!soane ca!e pot fi anunate 7p,!inii
>e#iul p!ofesional 7 ele& cls.Q6
>e#iul social
Aaionalitate7!om9n,
)eligie7 o!to#o+,
Diagnostic 7 Hepatita A
6sto!icul bolii
Bolna&ul !elateaz, apa!iia uno! fenomene pseu#og!ipale *nsoite #e fenomene #igesti&e
3g!eu!i1ano!e+ie1 constipaie5 *n u!m, cu o s,pt,m9n,. G!meaz, t!atament cu E!it!omicina timp
#e 2 zile. ?n u!m, cu 4 zile1 bolna&ul !ema!c, apa!iia u!inilo! $ipe!c!ome 4i a icte!ului
scle!otegumenta!.
>oti&ele inte!n,!ii7 g!eu!i 1&,!s,tu!i1 Ano!e+ie1 cefalee1 Feb!, @3%12 R'1
constipatie1balona!e ab#ominal,1u!ine $ipe!c!om,1 icte! scle!otegumenta!
E+te!na!ea s"a !ealizat la 15"6"2:14. ?n spital bolna&ul a p!imit t!atament cu
$epatop!otectoa!e1 &itamine 1 4i a u!mat !egim alimenta!.
$evoile fundamentale ale bolnavului dup principiul Virginiei 6enderson&
A!.
c!t.
Ae&oia fun#amental, >anif.#e
in#epen#.
>anif.#e
#epen#ent,
Su!se #e
#ificultate
1. A !espi!a 15 !Imin
2. A bea 4i a m9nca " Ano!e+ie Astenie g!eu!i
3. A elimina =,!s,tu!i
'onstipatii7
"1 scaunI%2
o!e8u!ini
$ipe!c!ome
boal,
4. A se mi4ca 4i a p,st!, o bun,
postu!,
)epaos la pat Fatigabilitate
20
5. A se o#i$ni / o!e Izi
. A se *mb!,ca 4i #ezb!,ca Autonom1
confo!m &9!stei
%. A fi cu!at1*ng!i.it 4i a a&ea
tegumente p!ote.ate
6si asigu!, singu!
igiena
;. A p,st!a temp.
co!pului *n limite no!male
3%12R' (!ezena &i!usului
*n o!ganism
/. A e&ita pe!icolele E&it, pe!icolele
1:. A comunica 'omunicati&
11. A se !ealiza Ele&
12. A se !ec!ea Diminua!ea
inte!esului #e a
se !ec!ea
Fatigabilitate
13. A *n&,a 6nte!es *n
acumula!ea #e
info!maii legate
#e boal,
14. A"4i p!actica !eligia 'onfo!m
c!e#inelo! p!op!ii
(lan #e ing!i.i!e
(!oblema 2biecti&e *ng!i.i!e 6nte!&enii 'oncluzii
subfeb!ilitate7
3%12R'
"sc,#e!ea tempe!atu!ii
sp!e limite no!male
"!epaus la pat
"comp!ese !eci pe
f!unte
"a#minist!a!ea #e
antite!mice7
(A)A'ETA>2< 2
tb.
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
g!ea, "combate!ea g!eu!ilo! "ae!isi!ea came!ei
"a#minist!a!ea #e
antiemetic7
>ET2'<2()A>6D
2 tb.
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
ameeli1 cefalee "t!ata!ea lo! "a#minist!a!ea #e
'A<'6G
-<G'2A6'
1 fiol, 6.=.
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
constipaie "combate!ea ei "a#minist!a!ea #e
'62'2<AQ 1 tb.
sea!a
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
a!su!a gast!ic, "inl,tu!a!ea #u!e!ii "a#minist!a!ea #e
D6'A)B2'A<> 2
tb.
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
icte! scle!otegumenta! "a#mist!a!ea #e
$epatop!otectoa!e
" >ETAS(A) 4 tb. #e
3 o!iIzi se a#mist!eaz,
inaintea meselo!
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
21
inapeten, "in#ep,!ta!ea ei "a#mist!a!ea #e
&itamina '
3 tb.
Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
fatigabilitate "t!ata!ea ei "&itaminote!apie Se constat, o
amelio!a!e a st,!ii
gene!ale
Epic!iza
Sta!ea gene!al, se *mbun,t,e4te. Se constat, apa!iia apetitului1 ab#omenul este
nesensibil la palpa!e. Ficatul 4i splina *n limite no!male. Se e+te!neaz, la #ata #e 15"6"2:14 cu
con#iia #e a !especta !egimul alimenta! constituit #in ceai1 p9ine1 #ulcea,1 compot1 lapte ac!u1
bu#inci1 m,m,ligu, cu b!9nz, #e &aci. Se int!o#uce t!eptat untul1 mie!ea #e albine1 ca!tofi cu
ca!ne tocat,. Este necesa! s, p,st!eze !epausul fizic 4i psi$ic1 u!m9n# ca #up, o lun, s, se
p!ezinte la cont!ol.
CA?UL II
AG>E: B. >.
=S)STT: 5 ani
SEQ: F,
)E<6-6E: o!to#o+,
<6>BA =2)B6TT7 !om9n,
D2>6'6<6G: .u#. B!a4o&@
2'G(AL6E: pensiona!
-)G( SAA-G6A: A 66
AH' A nesemnificati&e
A(( A apen#icectomie la &9!sta #e 1; ani
DEF6'6EALE SEAU2)6A<E: nu p!ezint,
A<E)-66: nu a!e
?AT<L6>E: 11% m.
"ATE 'ARIA(ILE
T.A. : 13:I%: mm Hg,
(G<S7 2 bImin,
TE>(E)ATG)A: 3%1;
:
'.
)ES(6)AL6E: 23 !Imin,
-)EGTATE: ;Kg,
+anifest2ri de dependen2: &,!s,tu!i1 ano!e+ie1 feb!,1 #es$i#!ata!e1 u!ina $ipe!c!oma1 #u!e!i
ab#ominale1 inapetena1 tegumente colo!ate.
22
*RILA "E TA(ILIRE A *RA"ULUI "E "EPEN"EN67
AE=26A
FGADA>EATA<T
>AA6FESTT)6
DE
SG)SE
DE
()2B<E>A
DE
DE(EADEAL
-)AD
DE
1. A )ES(6)A V6 A
A=EA 2 BGAA
'6)'G<AT6E
6n#epen#ent
2. A >AA'A V6 A
BEA
=,!s,tu!i1
-!ea,1
(!oces
infecios
Alte!a!ea st,!ii
#e nut!iie
Depen#ent
3. A E<6>6AA 'onstipaie1
Balona!e
(!oces
infecios
Elimina!e
ina#ec&at,
Depen#ent
4. A SE >6V'A V6 A
A=EA 2 BGAA
(2STG)A
6n#epen#ent
5. A D2)>6 V6 A
SE 2D6HA6
6nsomnii An+ietate1
Du!e!e
Dificultate *n a
se o#i$ni
Depen#ent
. A SE ?>B)A'T
V6 DEUB)A'T
6n#epen#ent
%. A >EAL6AE
TE>(E)ATG)A
'2)(G<G6 ?A
<6>6TE A2)>A<E
Hipe!te!mie (!oces
infecios
Depen#ent
;. AF6 'G)AT1
?A-)6W6T V6 A
()2TEWA TE-G"
>EATE<E V6
>G'2ASE<E
6n#epen#ent
/. A E=6TA
(E)6'2<E<E
Du!e!e epigast!ic,
'efalee
(!oces
infecios
Du!e!e
An+ietate
Depen#ent
1:. A '2>GA6'A 6n#epen#ent
11. A A'L62AA
'2AF2)>
()2()66<2)
'2A=6A-E)6
6n#epen#ent
23
12. A F6
()E2'G(AT ?A
=EDE)EA
)EA<6UT)66
6n#epen#ent
13.A SE )E')EEA 6n#epen#ent
14. A 6A=ATA 'G>
ST"V6 (TST)EUE
STATTATEA
'uno4tine
insuficiente #esp!e
boala lui
<ips, #e
info!maii
Deficit #e
cuno4tine
Depen#ent
EBamene de la)orator:
?iua I 7 H<-" leucocite M53::Imm3
" e!it!ocite M5143milImm3
" HbM 111g I1::ml
" HtM345150
" T-(M: G.6.
" =SHM /mmI$
"
?iua II7 -licemieM %:mg0
" 'alcemieM %14mg0
" Bili!ubina in#i!ectaM% mg0
" Fosfataza alcalinaM 5 G.6.
" TaKata"A!aM poziti&
" TJmolM G.>.<
" AgHBs absent.
?iua III7 "
?iua I' : )iliru)ina indire#taC9mgD
" T-(M5:: G.6.
" =SHM mmI$.
"
?iua '7 HbM112mg0
" !tC48@9mgD
" Fosfataza alcalinaM52 G.6.
" T-(M45: G.6
" =SHMmmI$
24
?IUA 'I7 "
?iua 'II7 =SHM5mmI$
" T-(M4::G.6
" TJmolM 5 G.>.<
" Fosfataza alcalinaM 5 G.>.<
4, 3, PLAN "E IN*RI>IRE
"iagnosti# de
$ngri%ire
O)ie#ti5e
Inter5enii
E5aluare
Rol propriu Rol delegat
1. Alte!a!ea
st,!ii #e
nut!iie #in
cauza
p!ocesului
infecios
manifestata
p!in g!ea,1
&,!s,tu!i si
inapeten,.
(acientul &a
cunoa4te 4i
!especta
p!incipiile unei
alimentaii
co!ecte in #ecu!s
#e 4; o!e
" *i !ecoman#
!epaus la pat8
" *i e+plic
pacientului
p!incipiile unei
alimentaii
co!ecte 8
" *l *n&, ca!e
este &aloa!ea
nut!iti&a a
alimentelo!8
" con4tientizez
pacientul asup!a
impo!tanei
!egimului
alimenta! in
menine!ea
s,n,t,ii sale8
" *i *ntocmesc un
!egim alimenta!8
" fac bilanul
lic$i#elo!
inge!ate 4i a
" a#minist!ez
me#icaia p!esc!is,
#e me#ic1 pent!u a
elimina balon,!ile1
g!eaa1 &,!s,tu!ile7
. pe!fuzii cu glucoza
501 1.5:: mlIzi
. algocalmin
1supozito!Izi
. papa&e!ina 4
fioleIzi
. &itamina B11 B1
'2::1 cate 2 fioleIzi
. metoclop!ami#
3supozitoa!eIzi
:1.:%.2:11
(acientul
p!ezint, #u!e!i
ab#ominale1
g!ea, 4i
&,!s,tu!i.
:1.:%.2:11
(acientul a!e o
sta!e bun,1 f,!,
g!eaa sau
senzaie #e !,u.
:2.:2 @
:%.:2.2:11
(acientul
!especta !egimul
4i t!atamentul1 4i
nu mai p!ezint,
&,!s,tu!i1 sta!e
#e !,u 4i #u!e!i
ab#ominale.
25
"iagnosti# de
$ngri%ire
O)ie#ti5e
Inter5enii
E5aluare
Rol propriu Rol delegat
celo! eliminate8
" stabilesc un
o!a! !egulat al
meselo!8
2. Elimina!e
ina#ec&at, #in
cauza
p!ocesului
infecios
manifestata
p!in balona!e si
constipaie @
meteo!ism.
(acientul t!ebuie
sa aib, un t!anzit
intestinal in
limite
fiziologice in 24
o!e.
" #ete!min
pacientul sa bea
o cantitate
suficienta #e
lic$i#e8
" pacientul
t!ebuie s, bea
ceai ne *n#ulcit1
c,l#u1 supa #e
legume1 astfel
*nc9t sa aib, o
alimentaie
lic$i#, in 24 @
4; o!e8
" pacientul &a fi
inst!uit p!i&in#
elimina!ea 4i &a
fi sf,tuit sa
efectueze
e+e!ciii fizice
!egulate8
" obse!& 4i notez
in foaia #e
obse!&aie
f!ec&ena si
" efectuez1 la ne&oie1
clisma e&acuato!ie8
" a#minist!ez
supozitoa!e cu
glice!ina 112Izi8
" <a+ati&1 ciocola+
1I2 tablet,Izi
:1.:%.2:11
" la o!a 1;
pacientul a
p!imit un
la+ati&8
" pacientul a
a&ut scaun8
:2.:%.2:11
" pacientul nu a
a&ut scaun8
" pacientului i s"
a f,cut clisma
e&acuato!ie
simpla8
:3.:%.2:11
" pacientul a fost
supus e+amina!ii
lapa!oscopic8
" pacientul a fost
son#at8
:3.:%.2:11
26
"iagnosti# de
$ngri%ire
O)ie#ti5e
Inter5enii
E5aluare
Rol propriu Rol delegat
consistenta
scaunelo!.
" pacientului i s"
a scos son#a8
:4":.:%.2:11
" pacientul a
a&ut scaun
no!mal8
" #iu!eza
no!mala 13::
mlIzi.
3. Alte!a!ea
somnului #in
cauza #u!e!ilo!
ab#ominale 4i a
an+iet,ii
manifestata
p!in insomnii
(acientul t!ebuie
sa beneficieze #e
o#i$na p!in
somn
co!espunz,to!1
calitati& si
cantitati&.
" pacientului i se
e+plica cum
t!ebuie sa aplice
te$nici #e
!ela+a!e8
" pacientul &a
bea o can, #e
lapte cal# *nainte
#e culca!e8
" i#entific cauza
insomniei 4i
*nce!c s,
lini4tesc
pacientul8
" obse!& 4i notez
in foaia #e
obse!&aie
calitatea 4i o!a!ul
somnului 4i
efectele acestuia
asup!a
o!ganismului.
" a#minist!ez
t!atamentul
me#icamentos7
#iazepam 1"2
comp!imate la
ne&oie.
:1.:%.2:11
" pacientul nu
poate #o!mi si i
se a#minist!eaz,
1 comp!imat #e
#iazepam
:2.:%.2:11
" pacientul nu se
poate o#i$ni #in
cauza #u!e!ii @ i
se a#minist!eaz,
un calmant @
algocalmin. si
un #iazepam8
:2":.:%.2:11
" pacientul
#oa!me int!e %";
o!e pe noapte.
27
"iagnosti# de
$ngri%ire
O)ie#ti5e
Inter5enii
E5aluare
Rol propriu Rol delegat
4. Alte!a!ea
st,!ii gene!ale
#in cauza
p!ocesului
infecios
manifestata
p!in feb!,1
an+ietate1
#u!e!e in
$ipocon#!ul
#!ept.
'alma!ea
#u!e!ii.
Elimina!ea
!iscului #e
infecii.
" asigu! con#iii
#e me#iu
a#ec&ate8
" u!m,!esc 4i
ap!eciez
potenialul
infecios al
pacientului8
" aplic masu!i #e
izola!e a su!selo!
#e infecii.
" a#minist!ez
calmante si
antibiotice 4i
$epatop!otectoa!te 7
. algocalmin la
ne&oie8
. penicilin, la o!e
" silima!in, 3Izi
:1.:%.2:11
" pacientul
p!ezint, #u!e!i @
a#minist!ez
algocalmin8
" a#minist!ez
penicilin,
" pacientului i se
a#minist!eaz,
anticoagulant
t!ombostop
2compIzi8
:2":5.:%.2:11
" a#minist!ez
ampiciln, la
o!e8
" pacientului i se
a#minist!eaz,
anticoagulant
t!ombostop
"a#ministez
&itamine B1
B121 ' 2fiIzi
:":%.:2.2:11
" pacientul
!espect,
t!atamentul 4i s"a
constatat o
*mbun,t,i!e a
st,!ii gene!ale.
5.Deficit #e (acientul s, fie " pacientul este " colabo!a!e cu " pacientul a
28
"iagnosti# de
$ngri%ire
O)ie#ti5e
Inter5enii
E5aluare
Rol propriu Rol delegat
cuno4tine #in
cauza lipsei #e
info!maii1
manifestat,
p!in cuno4tine
insuficiente
#esp!e boala
sa.
bine info!mat. e#ucat in
&e#e!ea
continu,!ii
t!atamentului
confo!m
in#icaiilo!
me#icului8
" pacientului i se
!ecoman#a s,
!e&in, la cont!ol
pe!io#ic 4i la
pansat.
familia *n &e#e!ea
unui !egim #e &iata
s,n,tos.
inte!es 4i a
asimilat
info!maiile
p!imite.
EVALUARE FINAL
(acientul *n &9!st, #e 5 ani se inte!neaz, pe secia boli infecioase *n #ata #e :1.:%.2:11
cu u!m,toa!ele manifest,!i #e #epen#en,7 &,!s,tu!i1 ano!e+ie1 feb!,1 #es$i#!ata!e1 u!ina
$ipe!c!oma1 #u!e!i ab#ominale1 inapetena1 tegumente colo!ate.
?n u!ma e+amenului clinic 4i pa!aclinic s"a stabilit #iagnosticul #e Hepatit, =i!al, Tip A.
Datele culese au fost analizate 4i inte!p!etate #efinin#u"se p!oblemele #e #epen#en,1
#iagnosticele #e *ng!i.i!e 4i obiecti&ele. ?n u!ma inte!&eniilo! p!op!ii 4i #elegate1 a t!atamentului
4i a !egimului alimenta!1 obiecti&ele au fost *n#eplinite ia! p!oblemele #e #epen#en, !ezol&ate.
(e #u!ata spitaliz,!ii pacientul nu a a&ut nici o complicaie ia! *n #ata #e :%.:%.2:11
pacientul este e+te!nat1 p!ezent9n# o sta!e gene!al, bun,.
(acientul s"a e+te!nat cu u!m,toa!ele !ecoman#,!i7
" !epaus fizic 4i intelectual
" s,"4i !eia t!eptat acti&itatea fizic,
" s, !especte !egimul alimenta!1 baza &a fi #in gluci#e u4o! #ige!abile1 cu &itamine si p!oteine
suficiente 1 cu o cantitate mo#e!ata #e g!,simi1 acestea mai mult #e o!igine &egetala.
=e!ific #ac, pacientul a *neles co!ect mesa.ul t!ansmis 4i #ac, 4i"a *nsu4it noile cuno4tine.
29
B6B<62-)AF6E
-, (alt2 *,@ t2nes#u@ Titir#2 L, i #ola). " Te$nici speciale #e *ng!i.i!e a bolna&ilo!1 E#it.
Di#actic, 4i (e#agogic,1 Bucu!e4ti1 1/;3.
/, (orundel Corneliu " X>anual me#icin, inte!n, pent!u ca#!e me#iiX E#itu!a Bic AH
Bucu!e4ti1 2:::.
3, +ozes C. " XTe$nici #e *ng!i.i!e a bolna&ilo!X E#itu!a >e#icala Bucu!e4ti 1///
4, Rogozea , L,@ Oglind2 T, ; Te$nica *ng!i.i!ii omului s,n,tos 4i bolna& 1 E#. )omp!int1 B!a4o&1
2::2.
8, Titir#2 Lu#reia " X>anual #e *ng!i.i!i speciale aco!#ate pacienilo! #e asistenta me#ical,X "
E#itu!a =iaa )om9neasc,12::2.
9, Titir#2 Lu#reia ; YTe$nici #e e&alua!e 4i *ng!i.i!i aco!#ate #e asistenii me#icaliF1 E#itu!a
=iaa >e#ical, )om9neasc,1 2::3.
30