Sunteți pe pagina 1din 317

SVEN HASSEL

COMISARUL
The Commissar, 1985
Traducere de CLAUDIU FLORIAN
Sven Hassel
THE COMMISSAR
Aceast carte e dedicat vechiului meu
prieten, regizorul de film scandinav Just
Betzer, care sa lansat cu entuziasm !n
munca de ecranizare a cr"ilor mele#
SVEN HASSEL
$n rz%oi, mul"i au suferit de foame, de
rni &i de frig#
'ar cel mai mult au suferit aceia care
nu purtau arme, care sau stins nevzu"i,
rtci"i#
Cei care au suferit de pe urma m(inilor
omene&ti#
Chinurile lor lea vzut fiecare inim &i,
!n )urul lor, pm(ntul din care apruser !i
sf(&ia !ncetul cu !ncetul#
NORDAHL GRIEG
Con&tiin"a unui soldat e la fel de
deschis ca &i por"ile iadului#
WILLIAM SHAKESEARE
*auleiterul era gr%it# Conducea ne%une&te, nelu(ndui !n seam pe
refugia"ii care sufocau &oselele# +ehiculul su cu trei osii era supra!ncrcat# 'e&i
ar fi tre%uit s prseasc cel dint(i ora&ul, a&tepta de c(teva zile# 'ar zgomotul
!ndeprtat al tunurilor la convins pe *auleiter c acum era timpul s&i ia
tlp&i"a# ,ingurul mem%ru din numerosul su statma)or carel !nso"ea era
t(nra secretar# -i ea credea !n ./hrer, !n 0artid &i !n +ictoria .inal#
,ecretara se ghemui mai %ine !n haina din %lan de nurc ce apar"inuse
odinioar unei femei !nstrite decedat la Ausch1itz#
Au fost opri"i de patru ori de ctre 0oli"ia de Campanie, dar uniforma %run
aurie a *auleiterului sa dovedit la fel de eficient ca &i o parol# 2a ultima
oprire, str)erii leau atras aten"ia c santinelele pe care urmau s le !nt(lneasc
erau americanii# Bara)ul lor rutier se afla la rsp(ntia dintre 3of &i 4/nchen#
5n sergent din 6Bulgri de zpad6
1
v(r! "eava unui automat prin fereastra
ma&inii# *auleiterul !&i schim%ase uniforma cu haine civile#
7 8u teo fi luat foamea, ai, halitor de c(rna"i9
7 : *auleiter, z(m%i secretara, care nu mai credea !n ./hrer, !n 0artid &i !n
+ictoria .inal#
,ergentul din 6Bulgri de zpad6 slo%ozi un fluierat prelung &i su%"ire#
7 A"i auzit, %ie"i9 ;,e !ntoarse ctre garda lui format din trei poli"i&ti
militari#< Civilul sta halitor de c(rna"i eun *auleiter=
>(ser cu to"ii#
7 , mergem, fcu sergentul din 0oli"ia militar, !m%oldindul pe *auleiter
cu "eava armei# ?a s dm noi o rait prin pdure s vedem cum o mai duc
%r(ndu&ele de primvar# >suflarea !i duhnea a coniac ieftin#
,ecretara auzi trei rafale de foc automat# 'in pdure rsrir din nou c&ti
al%e# ,e afla la )umtatea drumului peste c(mpie, !n direc"ia fermei, &i nu ia fost
!
"#ul$%r& de '%(ad%" ) alu'&e la c%*+&le al,e ale -l&.&e& /&l&+are0
dat s aud urmtoarea rafal din spatele ei# 4urise !nainte de a cdea#
7 'e ce dracu@ ai !mpu&cato9 "ip sergentul, furios#
7 Cuta s evadeze, nui a&a9 r(n)i caporalul, v(r(nd !n arm un !ncrctor
plin &i pocnindul cu podul palmei#
$n cur(nd sosi urmtorul vehicul !ncrcat#
ATAC DE BLINDATE
Gru(%1 s+a&2
V-cea r%$u*&+% a #%+r3nulu& r%',a+e (r&n rad&-0 Tr3n+e*+e +ra(a +urele&
cu un (-cne+ /e+al&c1 *&)*& sc-a+e d&n ,u'unar1 cu una *& aceea*& ve*n&c%
/&*care1 (&(a +-c&+% cu c%(%cel de ar$&n+0 A*a +%,%c&+ cu/ e1 *e4ul n-s+ru de
(lu+-n a r%/as 5n 4elul lu& acela*& +3/(lar d&n+-+deauna0 O aure-l% de (ra4
de le/n *& ru/e$u* (lu+e*+e acu/ 5n 6urul lu&0
7 A4ur&s&+e s% 4&e dr%c&&le as+ea2 5n6ur% el1 5n+-rc3ndu)se cu $reu+a+e 5n
5n$us+a desc8&'%+ur% a +urele&0 Ec8&(a/en+ul $reu de &arn% (e care +-c/a& l)
a/ (r&/&+ 5l 5n$r-a*% (e -/ la /&6l-c de d-u% -r&0 Unde)& #arcel-na1 cu a&
lu&9
Desc8&d +ra(a la+eral% *& (r&vesc -s+en&+ c%+re lun$a c-l-an% de +ancur&
d-+a+e cu arunc%+-are de 4l%c%r& care '-rn%&e (e dru/ea$ul (ava+0 Tre,u&e
c% 5n 4a.a n-as+r% se a4l% ceva 4-ar+e ,&ne a(%ra+1 al+/&n+er& n)ar 4& 5n 4run+e
carele cele /a& $rele0
7 G%l%$&-as% adun%+ur%1 a*a)&9 /-r/%&e M&cu.ul1 &.&ndu)*& 4a.a (l&n% de
4un&n$&ne (r&n +ra(a 5nc%rc%+-rulu&0 Isuse *& Mar&e1 s+r&$% el1 v3r3ndu)se
ra(&d 5na(-&1 5n +&/( ce de)a lun$ul s+r%'&& 4l%c%r&le de la $ura .ev&& c3+-rva
De$+:areva
;
.3*nesc de la 4eres+rele un-r du$8ene0 u*+&le n-as+re
/&+ral&er% se (-rnesc &/ed&a+ s% r%(%&e dre(+ r%s(uns0 D&n +-a+e d&rec.&&le
r%',a+e '$-/-+ de (a*& aler$%+-r&1 a/es+eca+ cu -rd&ne1 urle+e *& .&(e+e0 are
c% d&n+r)- da+% s)au desc8&s (-r.&le &adulu&0
O ar%+are 5n un&4-r/% de cul-area (%/3n+ulu& se re(ede de)a ,u*&lea cu
- /&n% "T" 5ns(re +ancul n-s+ru d&n 4run+e1 (3n% su, &nelul +urele&0
;
De$+:areva ) (u*c%)/&+ral&er% ruseasc%0
<n+r)- cl&(%1 s+rada /&*un% de ru*&1 care se revars% (e 4&ecare 4ereas+r%
*& (e 4&ecare u*%0
e la+ura n-as+r% e=(us%1 dau cu -c8&& de - casc% ruseasc%0 </& $-lesc
d&n re4le= (&s+-lul 5n+r)- 4&$ur% sc8&/-n-s&+%1 care se s(ar$e ca un -u0
7 Grenade2 s+r&$% #%+r3nul1 s/ul$3nd c%(%celul une&a cu /3ner0
Sc-+ d&n ,u'unare $renade &nd&v&duale *& le arunc (r&n +ra(%0 M&c&le
"-u%" e=(l-dea'%1 ,&c&u&ndu)ne +&/(anele0 >&(e+e -/ene*+& s43*&e
5n+uner&cul0
D&n+r)- 4ereas+r% de la /ansard%1 un +un de ;? // +u*e*+e 4ur&-s0
O,u'ele /&c& *& (er&cul-ase r&c-*ea'% 5n+re '&dur&le casel-r1 ca *& cu/
d&av-l&& ar 6uca (&n$)(-n$ cu /&n$& de 4-c e=(l-d3nde0
F%r% a /a& a*+e(+a (-runca #%+r3nulu&1 r%sucesc +urela *& a.&n+esc +unul
n-s+ru (e cl%d&rea de unde +unul de ;? *& De$+:areva 5*& scu&(% *&rur&le
scl&(&+-are de lu/&n% uc&$a*%0
Tunul n-s+ru lun$ url% v&-len+0
Nu 4%r% un sen+&/en+ de (l%cere1 '%resc d-u% ar%+%r& 5n un&4-r/%
c%'3nd de la 4eres+rele e+a6ulu& +re&1 a$%.3ndu)se (en+ru - cl&(% de 4&rele
elec+r&ce (en+ru +ra/va& *& a(-& (r%,u*&ndu)se cu - ,u4n&+ur% (e (&e+rele de
(ava60
Tr&/&+ 5n cl%d&re 5nc% +re& ser&& de -,u'e &ncend&are0 Fl%c%r&le se
(-rnesc s% /&s+u&e ac-(er&*ul0 <n s+rad% cad .&$le1 ase/enea un-r &/ense
,-a,e de $r&nd&n%1 care se 4ac .%nd%r&0
F-cul alear$% &u+e de)a lun$ul casel-r0 C3+ a& cl&(&1 +-+ *&rul dev&ne -
/are url%+-are de 4l%c%r&0 Oa/en& 5n$r-'&.& sar (e 4eres+re1 (re4er3nd /a&
de$ra,% /-ar+ea (r&n c%dere dec3+ arderea de v&u0
7 C&ne .&)a -rd-na+ s% desc8&'& 4-cul9 s(u/e$% #%+r3nul1 arunc3nd
du(% /&ne - $renad% cu /3ner0 S% +ra$& nu/a& c3nd .& se -rd-n%1 *& nu /a&
devre/e1 /an&ac nen-r-c&+ ce e*+&2
7 Dac% n)a* 4& +ras1 cu s&$uran.% ne)ar 4& cur%.a+1 /% a(%r eu1 6&$n&+0
Tunul 5l a& (en+ru a +ra$e cu el1 nu cre'&9
7 Cl%d&rea a&a (e care +-c/a& a& aran6a+)- a+3+ de +e/e&n&c ar 4& +re,u&+
s% 4&e l-cul de 5ncar+&ru&re al #a+al&-nulu& !0 S%).& &n+re ,&ne 5n .eas+a +a
$r-as%0 Tu a& +r&/&s)- draculu&2 s+r&$% d&s(era+ #%+r3nul0
7 @s+a)& sa,-+a61 s(une He&de +r&u/4%+-r1 sau nu *+&u eu ce)& %la
sa,-+a62 Arunca.&)l 5na&n+ea une& Cur.& Mar.&ale ca s% nu ne /a& dea ,%+a&e
de ca(2
7 Tre,u&e c% are -u% cl-c&+e ac-l- unde)ar +re,u& s%)& 4&e cre&erul1 la+r%
M&cu.ul1 r3n6&nd0 S% se cace 5n (r-(r&ul (ra$1 c3nd ar 4& (u+u+)- 4ace 5n
'%(ad%1 ca s%)& a+3rne .ur.ur&0 Ha& s%)& ',ur%/ c%(%.3na0
7 Gura2 *u&er% #%+r3nul1 (u4%&nd 5nc-n+&nuu d&n (&(%0
7 Ia u&+e la (&l-+ul ceresc de c-l-1 r3n6e*+e -r+a0 Fu$e ca ne,unul cu
#&,l&a la su,su-ar% *& cruc&4&=ul ,%l%,%n&ndu)&)se (e ,ur&c0 Audec3nd du(%
v&+e'a cu care alear$%1 a& '&ce c%)l 5n.ea(% d&av-lul 5n cur cu 4urca2
7 N)- s% (r&ce( n&c&-da+% cu/ se 4ace c% %*+&a1 ca(elan&&1 sun+ la 4el de
s(er&a.& de /-ar+e ca *& n-&1 ra8a.&& de r3nd1 4&l-s-4ea'% M&cu.ul2 @*+&a ar
+re,u& s% a&,% le$%+ur& d&rec+e cu 4-rur&le su(er&-are0
7 @& s4&n.& *& (reacuv&-*& sun+ la 4el de 5ns(%&/3n+a.& c3nd +ra$ ul+&/ul
(3r. ca *& n-&1 (%$3n&&1 4&ule1 5& .&ne &s-nul -r+a0 <n real&+a+e1 nu/a& -a/en&&
4-ar+e ,un& 5*& (-+ (er/&+e s% dev&n% (&-*&0
7 #l&nda+e1 5na&n+e2 -rd-n% #%+r3nul1 +r%$3ndu)*& c%*+&le (e urec8& *&
(-+r&v&ndu)*& lar&n$-4-nul0 lu+-nul ; du(% /&ne2
D&n+r)- vec8e -,&*nu&n.%1 5*& r&d&c% deasu(ra ca(ulu& (u/nul 5ncle*+a+0
E se/nalul de 5na&n+are0 M-+-arele Ma:,ac8 url% (3n% a+&n$ cele /a&
r&d&ca+e +-nal&+%.&0 Ben&lele la+e se r-s+-$-lesc (es+e /-r.&& *& r%n&.&& care 'ac
5n s+rad%0
Un +anc an+8er -(re*+e 5na&n+ea une& v%$%un& 5n care se ad%(-s+&ser%
d-& ru*& cu - /&+ral&er% u*-ar%0 Tancul se 43.3&e (e a=a lu& ca - $%&n% care se
a*a'% (e -u%0 Se aud .&(e+e cur/a+e ,rusc0 Ru*&& sun+ de)a dre(+ul +erc&u&.&0
Vacar/ul +ancur&l-r dev&ne asur'&+-r0 Tunur&le *& ar/ele au+-/a+e
5neac% -r&ce al+ '$-/-+0
7 "A&c& Anna2 A&c& Anna2" s+r&$% #%+r3nul 5n rad&-)e/&.%+-r0 #er+8a *&
Ce'ar1 as&$ura.& 4lancur&le2 Tra$e.& d-ar 5n .&n+e clare2 Re(e+C Tra$e.& d-ar
5n .&n+e clare2 F&ecare s%)*& 4ac% nu/%r%+-area e=ac+% a /un&.&e&0 B& acu/1
-c8&& 5n (a+ru1 a/e.&.&l-r1 *& da.&)& dru/ul2
Casele sun+ l&nse de 4l%c%r&0 Gl-an.ele '-rn%&e *& (-cnesc l-v&ndu)se de
+ancur&0 u*ca*&&)/&+ral&-r& +ra$ 5n ele1 5n s(eran.a de*ar+% c% le)ar (u+ea
(r-v-ca $&$an.&l-r de -.el n&sca&va s+r&c%c&un&0 Un 4u/ $al,en -+r%v&+-r
(%+runde 5n +ancur&1 (r-v-c3nd arsur& *& 5n.e(%+ur& -c8&l-r -,-s&.& a& cel-r
d&n ec8&(a60
Un ac-(er&* 5n 4l%c%r& se (r%,u*e*+e (es+e un )III1 care1 5n c3+eva cl&(e1
dev&ne - /&n$e &n4ernal% de 4-c0 #&d-anele cu ,en'&n% de re'erv% a+a*a+e
de (laca d&nd%r%+ (resc8&/,% +ancul 5n+r)- ,-/,% c%l%+-are0
Aerul rece *& u/ed al n-(.&& du8ne*+e de a,ur&& e=(l-'&&l-r1 de s3n$e *&
de +ru(ur& /-ar+e0
7 "A&c& H&nDa2 A&c& H&nDa2" se aude d&n d&4u'-rul d-$&+0 EV-cea
/e+al&c% a c-/andan+ulu& de re$&/en+ ac-(er% 'arva d&n +anc0F C-/(an&a a
G)a va 4ace cur%.en&e0 r&'-n&er&& v-r 4& +r&/&*& 5nd%r%+ la ,a+al&-nul de
$renad&er&0 V% (rev&n2 F%r% n&c& un 4el de 6a42 <nc%lcarea aces+u& -rd&n va 4&
(ede(s&+% c3+ se (-a+e de dras+&c2
7 T-+ n-&1 ca de 4&ecare da+%1 /-r/%&e -r+a acru1 a/,al3nd /-+-rul0 E
al na&,&& de 8a'l&u0 Ne $-nesc (r%(%d&.&& (3n% c3nd nu ne /a& .&n n&c&
c&-ra(&&0 De ce)s eu a+3+ de 'drav%n1 *& de ce +-a+e dr%$%la*ele de $l-an.e
c-/un&s+e /% -c-lesc9 N)- s% sca( n&c&-da+% de r%',-&ul %s+a /&'era,&l1 s%
&n+ru 5n+r)un s(&+al ar%+-s1 cu (%s%rele an+&se(+&ce de &n4&r/&ere cura+e *&
4er/ec%+-are r-&nd 5n 6ur *& a*+e(+3nd cu ner%,dare s% dea (es+e un ara,
r%n&+ *& +&c%l-s ca /&ne0
7 O1 drace2 /-r/%&e a/%r3+ M&cu.ul0 S%).& r&*+& 5n 4&ecare cl&(% v&a.a1 5n
4el *& c8&(1 (en+ru - (r%(%d&+% de /arc% (e '&2
H
7 As+a)& Ar/a+a $er/an%2 *u&er% -r+a 4ur&-s0 De ce1 -1 de ce a +re,u&+
s% /% nasc eu 5n+r)- .ar% a+3+ de ne,un% du(% r%',-& (recu/ Ger/an&a2
M% s&/+ &s+-v&+ ca un c3&ne1 dar (r&n +ru(ul /eu +-+ /a& +rece un val de
ener$&e nes+%v&l&+%0 Sun+e/ &n+-=&ca.& cu ,en'edr&n%0 <n ul+&/ele *ase '&le
n)a/ 4-s+ 5n s+are s% c&u(&/1 d&n+r)- da+%1 /a& /ul+ de c3+eva /&nu+e de
s-/n *& a/ a6uns s% ne (reu/,l%/ 5n+r)un 4el de cea.% s+ran&e0 Cel /a& r%u
e c%1 de 4&ecare da+% c3nd a.&(&/1 ne +re'&/ ,rusc cu $us+ul a/ar al s(a&/e&0
M&cu.ul a+3rn% (e deasu(ra ,alus+rade& de a(%rare0 Casc% -c8&&1 dar nu
'%re*+e n&/&c0 D&n+r)- /3n% lene*% & se ,%l%,%ne un )HI0 Ca *& n-& ce&lal.&1
nu cu+ea'% s% ad-ar/%0 Ne a(r-(&e/ de (unc+ul cr&+&c0 unc+ul 5n care nu
ne /a& (as% de ve$8ea 5n 4a.a /-r.&&1 care ne d% +3rc-ale0 Ne a*+ea(+% (e
undeva (e)a4ar%J (-a+e su, 4-r/a une& e=(l-'&&1 (-a+e ca - $r&nd&n% &s+er&c%
de $l-an.e de /&+ral&er%0
es+e -ra* -,u'ele ',-ar% 5n ,-&+e /ar& lansa+e de ,a+er&& &nv&'&,&le
des+&na+e un-r .&n+e a4la+e cu /ul+ 5na(-&a n-as+r%0
M&cu.ul se +re'e*+e cu - 'v3cn&+ur% *&)*& (-cne*+e ca(ul de ac-(er&*ul
H
S-lda s-lda+ulu& de r3nd d&n Ar/a+a $er/an% se re'u/a la - /arc% (e '& ;n#t#<#
+anculu&0 <n6ur% a/arn&c *& 5ndelun$0 De du(% urec8ea s+3n$% 5& *&r-&e*+e
s3n$e ne$ru (e care *&)l *+er$e 4ur&-s cu - c3r(% /3n6&+% de uns-are0
7 rec&s+% d&n Ka'an1 ce v&s +3/(&+2 5n$a&/% el0 M% 5nv3r+ea/ 5n+r)-
(%dure1 c%u+3nd s% dau de Ar/a+a a&a R-*&e0 Nu/aK ce v&ne un c-/&sar *&
+ra$e)n /&ne ca)n ,r3n'%0 ESe u&+% la n-& nedu/er&+0F Drace1 /ur/ur%1
acu/ *+&u c% nu)/& (lace s% 4&u 5/(u*ca+0
Tancul se -(re*+e0 De (e *en&le (&cur% n-r-& *& se scur$ r%/%*&.e de
cadavre0 V-(seaua al,% de ca/u4la6
L
dev&ne cenu*&e da+-r&+% (ul,er&& *&
/urd%r&e&0
Ne 5n+&nde/ 5n scaunele n-as+re de -.el *& desc8&de/ 8u,l-ur&le ca s%
&n+re (u.&n aer (r-as(%+0 Dar nu (%+rund dec3+ -+r%v&+-rul 4u/ $al,en *&
du8-area /-r.&&0
an'er)$renad&er&& se s+rec-ar% 5n lun$ul *&rulu& de case0 Au de
5nde(l&n&+ cea /a& /&'era,&l% slu6,%1 l&(s&+% de -r&ce 4%r3/% de $l-r&e0
en+ru e&1 r%s(la+a 5nsea/n% cel /a& adesea - ,ur+% (l&n% cu $l-an.e de
/&+ral&er%0 <nce( (r&n a cur%.a (&vn&.ele de 4ana+&c&1 &nd&v&'& ne,un& care
lu(+% (3n% la ul+&/ul -/ *& (3n% la ul+&/ul $l-n.0 B& nu se ale$ 5n sc8&/,
dec3+ cu - ,ere$a+% +%&a+%0 Id&-.& cu cre&erele s(%la+e de (r-(a$and% $en Il&a
E8ren,ur$0
G
Acela*& s-& de -a/en& ca *& a& n-*+r& ) ce& care /-r /ur/ur3nd
"He&l H&+ler2" (r&n+re ,u'ele 'dr-,&+e0
D&n l-cul 5n care s+%/ +-l%n&.& (en+ru a/,uscad% (u+e/ vedea cale
lun$% (es+e 5n+&nderea s+e(e& ) - /are al,%)cenu*&e1 +-(&ndu)se 5n -r&'-n+ul
5nde(%r+a+0 Undeva1 5n ur/a n-as+r%1 se /&s+u&e 5n 4l%c%r& -ra*e *& sa+e
c%'u+e (rad% -,u'el-r d&n +&/(ul a+aculu& n-s+ru s%l,a+&c0
Or&unde ne 5ndre(+%/ (r&v&rea1 4ul$ere (ur(ur&& *& $al,ene des(&c%
5n+unec&/ea n-(.&&1 6al-n3nd cu (rec&'&e calea uc&$%+-are a a+aculu& ,l&nda+0
e +re(+ele care duc 5n+r)- (&vn&.% a+3rn% un 6ee( a/er&can 5n care se
a4l% c&nc& c-r(ur& deca(&+a+e0 Ca(e+ele cel-r (a+ru -4&.er& ru*& *& cel al
L
Tancur&le $er/ane erau v-(s&+e 5n cul-r& de ca/u4la6 s(ec&4&ce 4&ec%ru& an-+&/(
;n#t#<#
G
Il:a E8ren,ur$ E!IM!)!MNOF ) scr&&+-r s& '&ar&s+ rus1 de -r&$&ne evreu1 cun-scu+
(en+ru lucr%r&le sale de (r-'% *& /e/-r&al&s+&c%J a scr&s sa+&re *& (a/4le+e 5ndre(+a+e a+3+
5/(-+r&va ca(&+al&s/ulu&1 c3+ *& 5/(-+r&va c-/un&s/ulu&0 <n cele d&n ur/% a -(+a+ 5ns%
de4&n&+&v (en+ru cau'a ,-l*ev&c%1 ela,-r3nd 5n +&/(ul Marelu& R%',-& (en+ru A(%rarea
a+r&e& n&*+e scr&er& (r-(a$and&s+&ce 5/(-+r&va ne/.&l-r ) (e care)& nu/ea "ace*+& v&er/&
,l-n'&&" )1 scr&er& r&d&ca+e ul+er&-r la ran$ de "&de-l-$&e a s-lda+ulu& de 4r-n+"1 ;n#t#<#
*-4erulu& (ar s% 4& 4-s+ re+e'a+e d&n+r)- s&n$ur% l-v&+ur% de c%+re un cu.&+
ur&a*0 C-r(ur&le as+ea c&un+&+e au 5n ele ceva s+ran&u0 Nu (-ar+% un&4-r/e
DaD&1 de lu(+%1 c& un&4-r/e de -ra*1 de cul-are verde)5nc8&s1 cu e(-le.& la.&1
ale c%r-r 5nse/ne scl&(esc 5n lu/&na 4l%c%r&l-r ce /&s+u&e - d&s+&ler&e d&n
(rea6/%0
7 Ia +e u&+%2 4ace -r+a1 scu&(3nd cu (rec&'&e (r&n+r)- v&'e+% de
-,serva.&e0 O (r&vel&*+e ca as+a 5l 4er&ce*+e (e -/ c8&ar dac% v&a.a e
/-n-+-n% *& (l&c+&s&+-are0
7 <nc-+r- cre'& c% se duce +-a+% adun%+ura1 5n.-l&+% 5n un&4-r/ele as+ea
*& cu 8arna*a/en+ul care s% a+ra$% +3r4ele9 5n+rea,% M&cu.ul cur&-s0 ESe
a(leac% (es+e desc8&'%+ura +urele&0F r-,a,&l c% s)au r%+%c&+ de)au n&/er&+
(e)a&c&1 5n (l&n r%',-&0
7 #a$ sea/a c% se 5ndrea(+% s(re - (e+recere cu n&sca&va /e+rese de
ca/(an&e1 5*& d% -r+a cu (%rerea1 l&n$3ndu)se (e ,-+0
7 Ia s% d%/ - ra&+% (r&n+re e&1 4ace M&cu.ul1 s%r&nd de (e +anc0 Se duc la
- (e+recere cu +3r4e1 dar /a& 5n+3& le c&u(&/ n-& c3+e ceva0 F&.& s&$ur& de
as+a2
-r+a se s+rec-ar% &u+e (r&n +ra(a +urele& *& se a(lec% asu(ra unu&
l-c-+enen+ deca(&+a+1 cu un *&r de ,are+e (e (&e(+0
7 Un er-u2 r3de el1 v3r3ndu)*& ,are+ele 5n ,u'unar0 <n s(a+ele l&n&&l-r se
$%sesc u*-r cu/(%r%+-r& (en+ru ele0 De$e+ele sale a,&le cerce+ea'%
,u'unarele -4&.er&l-r1 nelu3nd 5n sea/% s3n$ele 5nc8e$a+ *& -asele 'dr-,&+e0
7 @*+&a1 c-ns+a+% M&cu.ul de'a/%$&+1 adul/ec3nd (r&n ve8&culul
5/(r-*ca+ cu s3n$e1 nu (rea au /ul.& d&n.& de aur0
7 >&$%r& (en+ru -4&.er&1 ar-/a+e *& cu 4&l+ru1 s(une -r+a1 5ndes3nd
c3+eva (ac8e+e al,as+re 5n ,u'unarele sale de ,-r4a*1 cr-&+e anu/e (en+ru
as+4el de (rad%0
7 Ceva (&(e9 se &n+eresea'% M&cu.ul1 r%suc&nd un cadavru1 cu un
(lesc%&+ de'a$rea,&l0
7 Te)a& scr3n+&+1 ,%&e.&c%9 r%s(unde -r+a0 O4&.er&& lu& S+al&n nu 4u/ea'%
+ra,ucur&0 As+a)& - a(uc%+ur% a ca(&+al&*+&l-r0
7 Ce n-r-c (e n-& c% sun+e/ ca(&+al&*+&1 8-8-+e*+e M&cu.ul '$-/-+-s1
5n*4%c3nd - s+&cl% de v-dc%1 una d&n s-&ul cel /a& ,un1 cu - e+&c8e+%
al,as+r%1 (e care era &/(r&/a+ vec8&ul vul+ur .ar&s+0 O v-dc% (e care - s-r,
d-ar c-nduc%+-r&& (-l&+&c& d&n s4erele cele /a& 5nal+e0
D-& (an'er)$renad&er& su/,r& +3r%sc - 4a+% (e 6u/%+a+e $-al% care .&(%1
5ncerc3nd cu d&s(erare s% se s/ul$%1 dar ace*+&a - s+r3n$ *& /a& +are0
7 O s% v&& cu n-&1 /3.%1 c8&+ c% vre&1 c8&+ c% nu vre& ) r3n6e*+e lasc&v
unul d&n+re e&0 Ve& avea -ca'&a s% savure'& r%',-&ul 5n +-v%r%*&a n-as+r%0 O
s% (une/ la cale - -r$&e1 cu $e/e+e *& cu +-+ res+ul0
Dar 4a+a1 5n$r-'&+%1 nu vrea de ,un%)sea/% s% (ar+&c&(e la - -r$&e0 <l
(-cne*+e 5n $enunc8& (e unul d&n+re $renad&er&0 Aces+a sl-,-ade un *&r de
,les+e/e cr3ncene *&)- 5n*4ac% $r-s-lan de ,ere$a+% cu - /3n% 6e$-as% *&
ud%0
7 Ascul+%)/% ,&ne s%l,%+&c&une /&c%1 *u&er% el cr3ncen0 F&& c&v&l&'a+%1
sau 5.& 'dr-,esc dr%$%la*a +a /u+r%2 0aniemaie&i
A
1 c%.ea ,-l*ev&c%9 E /ul+
de c3nd eu *& ca/aradul /eu n)a/ /a& avu+ (ar+e de (r-s(%+ur%0
0aniemaie&i, %ol&i9 Mer$& la - -r$&e *& ve& 4& a+rac.&a (r&nc&(al%0
0aniemaie&i9
7 Da1 *-(+e*+e ea d&s(era+%1 *& (are c% renun.% la -r&ce 5ncercare de
5/(-+r&v&re0
7 Ga+a (e+recerea2 scr3*ne*+e #%+r3nul1 r%suc&ndu)*& .eava au+-/a+ulu&
5n a*a 4el 5nc3+ s%)& a&,% 5n un$8& (e +-.& +re&0 Da.&)& dru/ul2 I/ed&a+2 Sau
(re4era.& /a& de$ra,% s% (une/ la cale - Cur+e Mar.&al% de ur$en.%9
7 F&r)a* al draculu&2 s+r&$% cel /a& /are d&n+re ce& d-& (an'er)
$renad&er&1 5/(&n$3ndu)*& casca (e cea4%0 A& 8al&+ c&u(erc& -+r%v&+e1 8a&9
Sus cen+ura1 ,%& &/&+a.&e u/4la+% de cavaler&s+2
<& dau dru/ul 4e+e& *& v-r s% 5n*4ace (&s+-alele)/&+ral&er% care le a+3rn%
(e (&e(+1 ne-,serv3ndu)& (e M&cu.ul *& (e -r+a 5n s(a+ele l-r0
7 R&d&ca.&)le2 Ia s% vede/ cu/ 5ncerca.& v-& s%)& $3d&la.& (e 5n$er& la
+al(%
O
1 ,%&e.a*&2 $l%su&e*+e -r+a1 r3n6&nd 4er&c&+0
an'er)$renad&er&& se r%sucesc cu au+-/a+ele (re$%+&+e0 e l3n$% 4a.a
lu& -r+a *u&er% $l-an.e 4ur&-ase0
D&n re4le=1 M&cu.ul /a& c%)& s(&n+ec% (e $renad&er& 5n d-u% cu - ra4al%
secer%+-are d&n Kala*n&D-vul s%u0
Unul se (r%,u*e*+e1 *& d&n ,ur+a desc8&s% 5& sar a4ar% /%run+a&ele0
Cel%lal+ es+e a'v3rl&+ (e s(a+e *& 5ncearc% s% se +3rasc% su, *en&lele +anculu&0
7 a *& (us&2 r3n6e*+e M&cu.ul0 U&+e ce (%.esc ,%&e.&& /&c& care sun+
N
0aniemaie&i9 E5n l,0 rus%F ) A& (r&ce(u+9
O
Ar$-u (en+ru "/3&n&le sus2"0
(r&n*& 5ncerc3nd s% *+er(eleasc% - ,uca+% de /u&ere2
7 Era nev-&e de as+a9 4ace #%+r3nul ne/ul.u/&+1 5/(&n$3ndu)*& casca
(e cea4%0
7 B& ce dracu a& 4& vru+ s% 4ace/9 T&c%l-*&& %*+&a cu ,-a*e al,as+re v-&au
s% ne)/(u*+e1 (r-+es+ea'% M&cu.ul1 sc-s d&n s%r&+e0
7 @s+a)& /ersul lu/&&1 -4+ea'% -r+a0 E<n$8&-n+e*+e cu v3r4ul c&'/e&
cadavrul de l3n$% el0F @l de a(as% (r&/ul (e +r%$ac& +r%&e*+e /a& /ul+0
#%+r3nul +ra$e ad3nc aer 5n (&e(+0 <n +&/( ce se s+rec-ar% 5na(-& (r&n
5n$us+a desc8&'%+ur% a +urele&1 &',ucne*+e 5n+r)un 8-8-+ de r3s de/en+0 B+&e
(rea ,&ne c% r%',-&ul ne 5n$8&+e (e +-.&0 A (r-+es+a 5/(-+r&va cru'&/&&
/-r.&& e cu +-+ul l&(s&+ de sens0
7 UnK s)a c%ra+ (u&cu.a9 5n+rea,% -r+a1 (r&v&nd &sc-d&+-r 5n 6ur0
7 U&+e)- cu/ 4u$e ca - a(uca+%2 r3de M&cu.ul1 ar%+3nd cu de$e+ul0 Se
(are c% s)a s%+ura+ de ne/.& de)a& n-*+r&0
Gl-an.ele une& (u*+&)/&+ral&ere *+er$ 4a.adele casel-r1 arunc3nd asu(ra
6ee(ulu& - (l-a&e de (%/3n+ *& /-r+ar0 S&/.&/ d&n n-u cu/ ne $3+u&e n-dul
/-ale al s(a&/e&0
7 Ha&de2 4ace #%+r3nul0 S)- lu%/ d&n l-c2
7 -+ s% 5ncerc un&4-r/a +&(ulu& %lu&a /are9 5n+rea,% M&cu.ul0
7 Ce dracuK 4ac& cu ea9 vrea s% *+&e #%+r3nul1 c-n+rar&a+0 Nu).& a6un$e
un&4-r/a (e care .&)a 5/(ru/u+a+)- Ad-l49
7 N)a& des+ul% v&'&une de (ers(ec+&v%1 r3n6e*+e M&cu.ul *&re+0 Du(% ce
Gr-4a'
I
5*& va 4& (&erdu+ r%',-&ul *& v-/ 4& 5nr-la.& 5n -l&.&a de ca/(an&e a
%l-ra de d&nc-l-1 va 4& ,&ne s% a& - un&4-r/% (ers-nal% cu care s%)nce(&0
7 V-r,e*+& de lucrur& s4&n+e1 4&ule1 r3de -r+a0
7 D&n as+a +re,u&e s% 5n.ele$e/ ) /3r3&e Aul&us He&de1 cu -c8&& /&6&.& )
c% 5n+-rc& s(a+ele FP8rerulu& *& Va+erlandulu& *& nu /a& cre'& d&n +-a+%
&n&/a 5n V&c+-r&a F&nal%9 M% 5n+re, ce va avea de s(us NSFO
M
des(re as+a
du(% ce)& v-& 5n/3na ra(-r+ul0
7 Ce ra8a+ *& Aul&us %s+a1 se 5neac% de r3s M&cu.ul0 E d-,&+-cul lu/&&1 *&
nu se va 5n'dr%ven& n&c&-da+%0
7 E *& el ce e1 (re&a -r+a0 Un adev%ra+ -/ al vre/ur&l-r n-&0 Un s-lda+
I
Gr-4a' ) (-recl% da+% lu& H&+ler1 re(re'en+3nd &n&.&alele e=(res&e& "GrQss+er Feld8err
aller Re&+en" ) "Cel /a& /are s+ra+e$ al +u+ur-r +&/(ur&l-r"0
M
NSFO ) Na+&-nal)S-'&al&s+&sc8er FP8run$s O44&'&er ) -4&.er (-l&+&c0
$er/an ,&ne &ns+ru&+ care /%n3nc% *& se cac% la -rd&n *& care d% 4er&c&+ d&n
de*+ele de la (&c&-are ca (e*+ele 5n a(%1 a+3+a vre/e c3+ se a4l% 5n +-v%r%*&a
un-r (a+r&-.& cre+&n& *& a un-r $eneral& 'ev'ec&1 cu - 4ereas+r% 5n+r)un -c8&0
He&l H&+ler2
7 A/ n-+a+ +-+ul1 .&ne /&n+e ce).& s(un1 O,er$e4re&+er -r+a1 *u&er%
He&de -4ensa+0 Va +re,u& s% re(e.& 4&ecare cuv3n+ 5n 4a.a Cur.&& Mar.&ale0
R&ua 5n care ve& a+3rna va 4& cea /a& 4er&c&+% '& a v&e.&& /ele0
7 Ha& /a& ,&ne s)- *+er$e/1 ,%&a+ul /eu1 5na&n+e de)a a(%rea
Un+er/ensc8ul0 Sau v-& 4& eu1 O,er$e4re&+er1 (r&n /&la lu& Du/ne'eu1
A-se(8 -r+a1 cel care va .&ne s+r3ns de cel%lal+ ca(%+ al 4r3n$8&e& de care
ve& a+3rna1 r%s(unde -r+a1 su4l3nd asu(ra .ev&& au+-/a+ulu& s%u0
7 Sus cu v-&1 (u+ur-*&l-r2 5& -c%r%*+e #%+r3nul0 U&+e c% v&ne LQSe0
Lua.&)v% de$e+ele alea (r%daln&ce de (e le*ur&le ru*&l-r0 Al+4el1 v% (a*+e
Cur+ea0 B+&.& ce va s% '&c% as+a9
7 R%/as),un1 (u&*-rule1 4ace M&cu.ul1 /3n$3&ndu)se dr%$%s+-s (e
-,ra'0
-r+a a,&a /a& a(uc% s%)& u/4le rusulu& ac+ele0
7 B& as+ea /er$ la v3n'are1 r3n6e*+e el1 5n +&/( ce d&s(are 5n +urela
+anculu&0 C3nd se va 4& +er/&na+ r%',-&ul %s+a /-nd&al al ne/.&l-r1 va 4&
,%+a&e (en+ru ac+e (ers-nale0 Cu +-.&& v-r s+a la c-ad% ca s% 5ncea(% - v&a.%
n-u%0 La un a*a $3nd 5l u/4l% r3sul0
7 D-a/ne1 sun+ 4r3n+ de -,-seal%1 $e/e #arcel-na c3+eva -re /a&
+3r'&u1 c3nd (lu+-nul 4ace (-(as 5n+r)- (&a.% lar$%0 S(er%/ cu +-.&& ca de
da+a as+a s% ne (u+e/1 5n s43r*&+1 -d&8n&0
Dar1 5n+r)- cl&(%1 (&a.a 5nce(e s% /&*une de s-lda.& ru*&0 Un&& d&n+re e&
sun+ 5nar/a.& (3n%)n d&n.&1 al.&&1 (e 6u/%+a+e $-& su, lun$&le l-r (eler&ne
DaD&1 care 4lu+ur% 5n v3n+0 Cu +-.&& .&n /3&n&le r&d&ca+e deasu(ra ca(ulu& *&
s+r&$% "+-var&*c&"1 a(elul un&versal (en+ru (er/&s&unea de a su(rav&e.u&0
C&uda+1 v&a.a (are c% dev&ne (en+ru n-& cu adev%ra+ val-r-as% a,&a a+unc&
c3nd renun.%/ la -r&ce s(eran.% *& la -r&ce a/,&.&e0
l&c+&s&+1 #%+r3nul sare de (e +urel%1 a+er&'3nd (e (ava6ul ac-(er&+ cu
n-r-&0
H-arde 5n+re$& de &n4an+er&*+& ru*&1 d&s(era+e1 4e.e cenu*&& 5*& cr-&esc
dru/ (e l3n$% el0 Reu*e*+e cu $reu s% nu se lase +3r3+ de ace*+&a0
7 A& '&ce c% se duc s% vad% ul+&/ul 4&l/ (-rn-1 a*a)&9 cr-nc%ne -r+a0
Ve'& s% nu 4&& *& +u lua+ (r&'-n&er al%+ur& de e&1 #%+r3nule2 Nu Vre/ s% +e
(&erde/ as+4el0
Tru(ul ur&a* al M&cu.ulu& ,l-c8ea'% +ra(a la+eral% a +anculu&0 Cu $ura
c%sca+%1 ur/%re*+e (-+-(ul de -a/en& 5/,r%ca.& 5n DaD& ce se scur$e (e
l3n$% ve8&cul1 5/(3n'&nd 5n+rea$a s+rad%0 e dru/1 'ace e(ava ars% a unu&
+ra/va&0 Buv-&ul +rece (es+e ea 4%r% s)- /a& -c-leasc%0
7 M%&cul&.%1 rec&s+% d&n Ka'an2 e=cla/% M&cu.ul ulu&+0 %& as+a)& +-a+%
Ar/a+a R-*&e0 <n v&a.a /ea de nea/. n)a/ v%'u+ a+3+a rus&/e la un l-c2
7 #%$a.& ca(e+ele la cu+&e1 4&&l-r1 s(une -r+a1 &n+r3nd 5na(-& 5n +anc0
Dac% adun%+ura de v&+e6& -,-s&.& a6un$e s%)*& dea sea/a c3+ de /ul.& sun+ e&
*& c3+ de (u.&n& sun+e/ n-&1 a+unc& er-&ca n-as+r% (ar+&c&(are la r%',-&ul %s+a
(r%(%d&+ se va +er/&na c3+ a& '&ce (e*+e0
7 +&u1 drace2 8%ule*+e M&cu.ul 5ns(%&/3n+a+0 Se s+rec-ar% ra(&d 5n +anc
*& 5nc8&de -,l-anele0 S)- *+er$e/ de)a&c&2
Ve8&culul ,l&nda+ u/a al lu& #arcel-na se (-+&cne*+e ,rusc0 Tunul s%u
lun$ de OG // r%sare a/en&n.%+-r d&n +urela 6-as%0 Cu un scr3*ne+ /e+al&c1
*+er$e 5n +recere +ra/va&ul ars0 R-.&le $rele a$a.% su, ele c3.&va ru*&1 care
url% s43*&e+-r0 Al.& s-lda.& 5& sc-+1 dar n-& nu)& ,%$%/ 5n sea/%0 Sun+e/ (rea
-,&*nu&.& cu - ase/enea &/a$&ne0 B& a*a sun+ des+u& (r&'-n&er&1 ce /a&
c-n+ea'% c3.&va 5n (lus sau 5n /&nus9
#arcel-na se a(leac% (es+e +urel%1 5*& r&d&c% (e casc% ur&a*&& s%& -c8elar&
de (r-+ec.&e c-n+ra (ra4ulu& *& s+r&$% ceva nedeslu*&+0
Fa.a nea$r% de a4r&can a lu& Al,er+ r%sare d&n l-ca*ul /ecan&culu&0
7 Hau)8au2 la+r% el c%+re (r&'-n&er&& ru*&1 ar%+3ndu)*& cele d-u% *&rur& de
d&n.& al,& *& s+r%luc&+-r&0 La vederea unu& $er/an ne$ru1 ace*+&a sar 5n$r-'&.&
5na(-&0
7 Au &/(res&a c)- s%)& 8aleasc%1 r3n6e*+e -r+a 5n s+&lul unu& *+ren$ar
,erl&ne'0 <n c3+eva '&le va scr&e 5n 0ravdaB "Du*/an&& ca(&+al&*+& 4-l-sesc
+ru(e de can&,al&2"
7 O(re*+e /-+-rul %la a4ur&s&+2 &',ucne*+e #%+r3nul &r&+a+0 Nu).& (-.&
au'& (r-(r&&le cuv&n+e0
7 E*+& (r-s+ d&s(us1 s(une #arcel-na1 cu un '3/,e+ lar$0 <nv&-rea'%)+e2
R%',elul %s+a nu)& dec3+ 5nce(u+ul a ceva /ul+1 /ul+ /a& r%u0 T-c/a& a/
(r&/&+ c3+eva /esa6e de 4el&c&+are de la Car+&erul General0 In+ra.& 5n ac.&une1
,%&e.&1 *& as+a nu/a&dec3+2 Mer$e.& +-+ 5na&n+e *& /a& cur%.a.& n&sca&va
(%$3n& 5n a*a 4el 5nc3+ %& de)-r /a& r%/3ne 5n v&a.% s% se (-a+% c%ra de
unde)au ven&+2 en+ru as+a sun+e.& (l%+&.&1 ce crede.&9 Eu v% ur/e' 5n (-'&.&a
a +re&a0
7 C&ne)& al d-&lea9 s+r&$% -r+a d&n scaunul /ecan&culu&0
7 "B-,-lanul de*er+ulu&" cu al s%u )IV1 c8&c-+e*+e #arcel-na 4er&c&+0 E
de(r&ns s% v3ne'e c%/&le 5nc% de (e vre/ea ucen&c&e& sale 5n Sa8ara0
7 C%/&le9 5n+rea,% sen&n #%+r3nul0 D-ar nu sun+ *& c%/&le 5n (us+&a as+a
de r%',-&2 Or& sun+9
7 LasK c% ve'& +u1 r%s(unde #arcel-na0 3n% s% +e a4l&)n +rea,%1 +e ve&
+re'& cu un ,-+ de c%/&l% 5n (r-8a,1 a/&ce0 Ivan a +r&/&s 5nc-ace - d&v&'&e
5n+rea$% de c-c-a*e d&n s+e(a cal/uc%0
7 S43n+% Fec&-ar%1 .&(% -r+a 5nc3n+a+1 5n ca'ul %s+a a/ s% +ra$ n&*+e
4r&(+ur& de c%/&l%0 A/ 4%cu+ r-s+ de - re.e+% /&nuna+% de la un ,edu&n1 care
/&)a 4-s+ recun-sc%+-r 4&&ndc% n)a/ da+ cu +ancul (es+e el (e c3nd &nvada/
Fran.a0 Ascul+a.& a&c&T
7 S% n)aud un cuv3n+ des(re /3ncare1 a/en&n.% #%+r3nul0
7 Care +&c%l-s $al-na+ - 4& a6uns la c-nclu'&a c% e nev-&e +-+ de n-& *& 5n
a4acerea as+a9 5n+rea,% M&cu.ul1 +r%$3nd a+en+ cu -c8&ul d&nc-l- de -,l-n0 <l
5n4&-rea'% d-ar s&/(lul nu/%r a2 (r&'-n&er&l-r ru*& care +rec (e l3n$% n-&0
7 C-/andan+ul de d&v&'&e1 r%s(unde #arcel-na cu - e=(res&e a+3+ de
se/ea.% (e c8&( 5nc3+ a& '&ce c% el 5nsu*& ar 4& *e4ul S+a+ulu&)Ma6-r0 Herr
General "Fund)*&)C&'/e" /a& vrea n&.el ar$&n+1 *& n-& sun+e/ ,%&e.&& care &)l
v-/ a+3rna de $ru/a'0 C% ven& v-r,a1 a/ au'&+ c% Gre$-r a da+ de dracuK
(en+ru c% a 4%cu+ (ra4 KP,elul lu& "Fund)*&)C&'/e"0 Generalul a n&/er&+
5n+r)un c-(ac1 cu c&'/e *& c8&(&u cu +-+1 *& a ,%$a+ s(a&/a 5n+r)- $r%/ad%
de c&-r& ne$re0 Gre$-r a (r&/&+ un *u+ 5n cur1 *&)n cur3nd 5l v-/ avea d&n
n-u (r&n+re n-&0
Ar/a Le$&-narulu& se aude (-cn&nd de du(% de(-ul de +ra/va&e0
M-+-arele Ma:,ac8 se 5neac% ne5nce+a+0 D&n c3nd 5n c3nd ,u,u&e
e*a(a/en+ele0 A(-& s+r%du.a 5n$us+% es+e '$udu&+% de e=(l-'&&0 Ca&&)(u+ere
a& /-+-arel-r 5nce( s% (re&a c-n+r-lul0 Urle+ul l-r des(&c% v%'du8ul *&
u/(le 5n+rea$a s+rad%0
M-+-rul n-s+ru se a(r&nde &/ed&a+0 O (u+-are de /-+-r&n% *& ule& 5nc&ns
(lu+e*+e 5n aerul *& a*a 5/,3cs&+0 G&$an.&& de -.el '-rn%&e (e c%rarea a,ru(+%1
cu+re/ur3nd (%/3n+ul su, +%l(&le l-r2 #arcel-na 4ace se/ne vesele d&n
+urela ve8&cululu&1 du(% care d&s(are 5n &n+er&-r *& +r3n+e*+e +ra(a 5n ur/a
lu&0
D&n+r)- /&*care ele$an+%1 $ra.&-s ca un (a+&na+-r1 $reul ve8&cul ,l&nda+
cu (a+ru (erec8& de r-.& d&s(are (e alee1 5/(r-*c3nd cu n%/-l0
Ne r-s+-$-l&/ 5na&n+e val)v3r+e61 ur/a.& de Le$&-nar 5n )IV0 Tancur&le
n-as+re las% r%n& ad3nc& 5n dru/ur&le (r-s+ (ava+e0
7 M%&1 s% 4&e2 e=cla/% M&cu.ul1 d3nd cu (u/nul 5n+r)un -,u'0 Ce
d&+a/a& n-+% v-/ (r&/& dac% vre-da+% va +re,u& s% (l%+&/ (en+ru +-a+e
s+r&c%c&un&le (e care le 4ace/ 5n .ara as+a0 #a$ sa/a c% va 4& /a& 5n.ele(+ s%
nu *+&e n&/en& de n-& - vre/e1 du(% ce v-/ 4& (&erdu+ V&c+-r&a F&nal%0
7 Ce de (r-s+&& 5ndru$&1 *u&er% He&de1 l-v&nd 4ur&-s 5n s+a.&a rad&- care
s)a ,l-ca+ d&n n-u0
7 I)au'&1 r3de -r+a /3n'e*+e0 S-lda+ul FP8rerulu& s)a 5n'dr%ven&+ la
ca(0 Nu/e*+e (r-$ra/ele rad&- ale lu& Gr-4a' - $r%/ad% de (r-s+&&0
7 Nu)& d&n v&na FP8rerulu&1 5l c-rec+ea'% He&de0 EScu+ur% a(ara+ul2F
As+a)& sa,-+a62 S% &ns+ale'& - vec8&+ur% de rad&- 5n+r)un an+8er n-u)n-u.2
7 Dac%)& a*a1 (l3n$e)+e lu& S(eer
!?
1 5& su$erea'% M&cu.ul1 '3/,&nd cu
+-a+% $ura0 El sa,-+ea'%2 Ce +3/(en&e1 s%)& da& unu& (r%(%d&+ de c%r%+-r de
(lan*e sarc&na de)a c-nduce cu/ vrea 5n+rea$a &ndus+r&e de r%',-&0
7 Id&-+ule1 /3r3&e He&de1 5nce(3nd s% de/-n+e'e rad&-ul cu de$e+e &u.&
*& 5nde/3na+&ce0 De-da+% 5nce(e s% ,-l,-r-seasc%1 *& - su/eden&e de
$lasur& a$&+a+e &nund% +ancul0 <n+rea$a re.ea e su(ra5nc%rca+% de s+r&$%+ele
&s+er&ce ale c-/andan.&l-r de +ancur&0 R%resc cu +-.&&1 5n acela*& +&/(1
(-'&.&&le &na/&culu& *& +unur&le se (-rnesc s% +ra$% 4%r% -rd&n0 Un +un de
ased&u de OG // e l-v&+ de un -,u' $er/an *& sare 5n aer0 #uc%.& de /e+al
5nr-*&+ ',-ar% 5n +-a+e d&rec.&&le0
Deven&/ d&n+r)- da+% e=+re/ de v&-&0 O,-seala d&n +ru(ur& n& se
+-(e*+e0 <n+r)- ,%+%l&e de +ancur&1 c3*+&$% ec8&(a6ul cel /a& a$er0
A(%s (e accelera+-r *& (re$%+esc +unul0 R%resc u/a lu& #arcel-na
5ndre(+3ndu)se 5n+r)un urle+ c%+re n-&0 M&+ral&era lu& He&de la+r% 4ur&-as%1
!?
Al,er+ S(eer1 ar8&+ec+1 a6uns 5n cercul de &n+&/& a& lu& H&+ler1 a c%ru& (as&une (en+ru
ar8&+ec+ur% e ,&necun-scu+%0 Nu/&+ &n&.&al1 5n !MHO1 &ns(ec+-r $eneral al c-ns+ruc.&&l-r
(en+ru ca(&+ala Re&c8ulu& a c-ndus - da+% cu declan*area r%',-&ulu& (r-$ra/ul de
5nar/are al Lu4+Sa44e&0 D&n 4e,ruar&e !ML; dev&ne /&n&s+rul 5nar/%r&& s& &ns(ec+-r $eneral
al *-selel-r1 a(e& *& ener$&e&0 C-nda/na+ 5n (r-cesul de la NPrn,er$ la d-u%'ec& de an&
5nc8&s-are1 ;n#t#<#
arunc3nd - (l-a&e de +ras-are (e deasu(ra r3ulu& ac-(er&+ cu - (%+ur%
$r-as% de $8ea.% s(ar+%0
7 D%)& '-r2 s+r&$% ner%,d%+-r #%+r3nul1 (-cn&ndu)/% cu (u/nul 5n
u/%r0 U&+e .&n+a2 F-c la $ura .ev&&2 D%)& ,%+a&e1 4&r)ar s% 4&e2 Sau vre& s% 4&&
(r%6&+ de v&u9
R-+esc nel&n&*+&+ +urela cu c3+eva $rade1 dar +-+ nu (-+ vedea n&/&c0
D-ar ,e'n% *& 4ul$& s%l+%re.& de '%(ad%0 O/%+ul s)a a*e'a+ (e /ar$&n&le
desc8&'%+ur&l-r de -,serva.&e ca - va+% ud%0
7 F-c1 &d&-+ nen-r-c&+2 .&(% #%+r3nul1 sc-s d&n s%r&+e0 Vre& s% cr%(%/ cu
+-.&&9
R%(%&+ul ,ru+al al cel-r d-u% /&+ral&ere u/(le +ancul0 Tras-arele (&(%&e
cu de$e+e lun$&1 ar$&n+&&1 c%u+3nd carne &na/&c%0
u/a lu& #arcel-na +rece 5n '&$)'a$ (e s+rada lar$%1 cur%.a+% acu/ cu
des%v3r*&re de (r&'-n&er&& ru*&0 Cele +re& /&+ral&ere ale sale scu&(% - (l-a&e
deas% de +ras-are 5n d&rec.&a /alur&l-r cenu*&& ale r3ulu&0 In4an+er&a rus% ne
r%s(unde de d&nc-l- cu - 4ur+un% de 4-c0
7 Arde.&)& cu +re& ,r&'an+e2 (-runce*+e ,rusc #%+r3nul0 As+a - s%)&
5nve.e /&n+e (e +r%$%+-r&& %&a descre&era.&0
Un val ur&a* de n-r-&1 s3n$e *& '%(ad% se r&d&c% 5n cl&(a 5n care
(r-&ec+&lul ,r&'an+ a+er&'ea'% 5n /&6l-cul c3+-rva cu&,ur& de /&+ral&er%0 Un
r-& de $l-an.e)+ras-are se re(ede s(re n-&1 r&c-*3nd 5n+r)un dans ne,un
(r&n+re c-(ac&& care s+r%6u&esc aleea0
D-u% )III *& un )IV sar 5n aer 5nv%lu&+e 5n+r)- (erdea -r,&+-are de
4l%c%r&0 C-r(ur&le cel-r d&n ec8&(a6 a+3rn% d&n +urele1 +r-sn&nd *&
,-l,-r-s&nd a&d-/a un-r +-r.e 5/,&,a+e cu seu0
<n aceas+% cac-4-n&e d&av-leasc% se a/es+ec% urle+ul sec *& (relun$ al
"-r$&l-r lu& S+al&n"
!!
0
a+ru'ec& *& -(+ de (r-&ec+&le)rac8e+% se n%(us+esc (r&n aer asu(ra
n-as+r%0 C-'& lun$& de 4l%c%r& se 5n+&nd 5n ur/a l-r0 ase/enea un-r c-/e+e0
A(-&1 (recu/ claun&& 5n+r)un c&rc1 c-'&le l-r se r%s+-arn% *& (r-&ec+&lele cad
ver+&cal la (%/3n+0 Nu (ar del-c (er&cul-ase1 c& /a& de$ra,% un 4el de
ar+&4&c&& c&uda+e0 C3nd l-vesc 5ns% (%/3n+ul1 $r-(&le (e care le 4ac sun+
ur&a*e1 *& su4lul l-r ne s/ul$e +-+ aerul d&n (l%/3n&0
!!
"Or$&le lu& S+al&n" E5n 6ar$-n s-ld%.escF ) ,a+er&&le de arunc%+-are de rac8e+e
"Ka+&u*a" ;n#t#<#
>&(%+ul s+r&den+ al unu& -,u' (er4-ran+ se a(r-(&e de n-&1 des(&c3nd
urle+ul "-r$&l-r lu& S+al&n"0 ercu+ea'% cu un +r-sne+ asur'&+-r1 s4redele*+e
(laca 4r-n+al% a +anculu& )IV1 c-/anda+ de FeldSe,el We,er1 (%+runde
(r&n ea1 sc8&/,% un$8&ul *& +rece (r&n +urel%1 s/ul$3ndu)& *& (e We,er1 care
a+er&'ea'% 5n s+rad%0 Au/%+a+ea de 6-s a +ru(ulu& 5& e 'dr-,&+% cu +-+ul1 &ar
d&n 4a.a s(ar+% 5& .3*ne*+e s3n$ele0
D-& +anc8&*+& se ca.%r% a4ar% d&n )IV1 care arde ca - +-r.%0 B-4erul 5*&
ac-(er% 4a.a cu /3&n&le0 Alear$% 5n cerc1 url3nd ca un a(uca+1 du(% care se
(r%,u*e*+e 5n '%(ada /-c&rl-as%0
Un )III $-ne*+e cu v&+e'a /a=&/%0 Trece (es+e *-4er1 l%s3nd 5n ur/%
d-ar 43*&& de carne *& 'dren.e 5ns3n$era+e de un&4-r/%0
7 +ino, moarte, dulce moarte, vino= 83r3&e (r&n d&4u'-r v-cea
Le$&-narulu&0
Cel%lal+ /e/,ru al ec8&(a6ulu& cade (es+e - $r%/ad% de 4&are
c-n+-rs&-na+e1 s+r%(uns de - ra4al% de +ras-are ce (are c% nu se /a& +er/&n%0
Aerul e 5nc%rca+ de urle+e *& scr3*ne+e1 ase/enea un-r sune+e ne,une de
-r$%0 De(-ul de +ra/va&e se (r%,u*e*+e ca un cas+el d&n c%r.& de 6-cJ nu /a&
r%/3n dec3+ *&ne r%suc&+e1 5nv%lu&+e 5n+r)un n-r &/ens de (ra4 de c%r%/&d%
*& /-r+ar (ulver&'a+0 <n /&6l-cul aces+u& (e&sa6 lunar1 s+% r&d&c-l1 r&d&ca+ ca -
lu/3nare1 un va$-n de +ra/va&0 M% 8-l,e' 5nc-rda+ (r&n (er&sc-(1 dar +-+
nu reu*esc s% a4lu .&n+a0 </& v&ne s% s/ul$ +ra(a +urele& *& s)- &au la
s%n%+-asa1 aler$3nd c3+ de de(ar+e /% .&n (&c&-arele0
7 S%)& arde/2 s(u/e$% #%+r3nul1 sc-s d&n r%,d%r&0 Nu ve'& c% dau (es+e
n-&9 Dac% e*+& s%+ul de v&a.%1 a+unc&1 (en+ru nu/ele lu& Du/ne'eu1 cra(% *&
&s(r%ve*+e -da+%0
7 A* vrea s%)l &a dracu (e %l de)a &nven+a+ (ul,erea 4%r% 4u/1 ,les+e/
eu 4ur&-s *& r-+esc +urela cu 5nc% vre- c3+eva $rade0 Ar +re,u& s% (-.& vedea
c3nd ce& de d&nc-l- 5.& +r&/&+ ra8a+ul l-r 5n ca(0
7 Nu +e /a& v%&c%r&1 4&ule1 s(une -r+a0 R%',-a&ele /-nd&ale sun+ a*a
cu/ +re,u&e s% 4&e1 *& nu cu/ vre& +u0 Acu/ ne sc%ld%/ 5n (ul,ere 4%r% 4u/1
*& va +re,u& s% ne -,&*nu&/0
7 N)a& ce s%)& e=(l&c& %s+u&a1 /-r/%&e M&cu.ul0 Se vede c% 6udec% d-ar
cu ca(ul /%dularulu&0
r&vesc 5nc-rda+1 (3n% ce -c8&& &n4la/a.& 5nce( s% /% d-ar%0 <n+-rc
5nce+ c%+area *& (r&nd 5n c-l&/a+-r $ura .ev&& unu& +un de IG //0 F%r% a)/&
des(r&nde (r&v&rea de la ea1 re$le' 5n%l.%+-rul1 5n 4a.a -c8&l-r 5/& dansea'%
l&n&& *& s&lue+e0 >eava lun$% a +unulu& c-,-ar%1 de (arc% *&)ar salu+a (rada0
#%+r3nul 5*& (r-(+e*+e ,&n-clul cu &n4rar-*&& de ,u'a +urele&0
7 Cerule1 5ndur%)+e de n-&2 /ur/ur% el0 Ac-l-)& un 5n+re$ ,a+al&-n de
AK
!;
)ur&0
7 A+unc& +ra$e.& 5n e&2 s+r&$% -r+a d&n scaunul /ecan&culu&0 Dac% nu1 se
v-r c%ca e& (e n-&1 *& 5nc% d&n $reu0 Nu)& - (l%cere s% se +ra$%)n +&ne1 nu *+&u
dac% a.& a4la+2
T-a+% a+en.&a *& ener$&a /ea se c-ncen+rea'% asu(ra 8arn&c&l-r +unar& de
(e /alul cel%lal+0 a+ru $ur& de +un arunc% ceva ca un l&c%r 4an+-/a+&c1
al,as+ru)s3n$er&u1 asu(ra +u4&*ur&l-r dese0 en+ru - cl&(% '%resc l&/(ede
ec8&(a6ele AK)ur&l-r0 e deasu(ra +erenulu& v&ran *u&er% -,u'e *&
e=(l-dea'% (e alee1 s/ul$3nd (&e+re cenu*&& d&n (ava6 *& a'v3rl&ndu)le 5n
+-a+e (%r.&le ca (e n&*+e n-& (r-&ec+&le0
E=(l-'&&le url%1 +un% *& +r-snesc0 Cele c3+eva $ea/ur& care au /a&
r%/as sun+ 4%cu+e '-,0
O s&lue+% de 4e/e&e se r-s+-$-le*+e (r&n aer1 dar &nc&den+ul +rece
ne-,serva+ 5n &adul e=(l-'&&l-r0
7 U&+e la ea1 ce /a& +u/,%2 -4+ea'% -r+a0 Cu as+a va a6un$e /a& /ul+
ca s&$ur la 4-r.ele aer-(ur+a+e0
Sun+ a+3+ de a,s-r,&+ de .&n+a /ea 5nc3+ n&c& nu &au 5n sea/% cuv&n+ele
lu& -r+a0
>eava +unulu&1 cu n-ul e& a/-r+&'-r1 se r-+e*+e 5nce+ *& +%cu+0 Ma&
a6us+e' (u.&n d&s+an.a *&)& 4&=e' (e ce& de d&nc-l-0 Acu/ 5l '%resc clar (e
c-/andan+ul ,a+er&e& ruse*+&0 Ara+% ca un ac+-r (e scen%1 sc%lda+ 5n+r)-
lu/&n% a'ur&e0
7 Gr-'av2 /ur/ur eu &nc-n*+&en+1 5nc3n+a+ de 5n4%.&*area -4&.erulu&
5nal+ *& su(lu1 5n /an+aua sa lun$%1 cenu*&u)/ar-n&e0 C%c&ula de ,lan% 5& s+%
*/ec8ere*+e (e)- s(r3ncean%0 D&r&6ea'% 4-cul ,a+er&e&1 4%r% a avea 8a,ar c%
n-ul n-s+ru /ecan&s/ de -c8&re '%re*+e (r&n cea.% *& ,e'n% ca 5n+r)- '&
sen&n%0 S&/+ - e=al+are s%l,a+&c% la $3ndul c% 8-+%r%sc c3+ va /a& +r%&
-4&.erul rus0
7 Ce)a& '&s9 vrea s% *+&e #%+r3nul1 a(lec3ndu)se 5n+re,%+-r d&n +ra(a
+urele&0
!;
AK ) an'erDan-ne ) +un an+&+anc0
7 V&sea'% la ,as+-nul de /are*al1 r3n6e*+e M&cu.ul1 8-8-+&nd r%$u*&+0
7 A& ad-r/&+1 a*a)&9 5n+rea,% 4ur&-s #%+r3nul1 (-cn&ndu)/% (u+ern&c 5n
u/%r cu ,&n-clul s%u de n-a(+e0 Ce dracu /a& a*+e(.&9 De ce nu +ra$&9 F-c1
a/ s(us2 F-c1 4&r)a& al draculu&2 Arunc%)& 5n aer2
<n*4ac declan*a+-rul *& +unul url% cu un +r-sne+ asur'&+-r0 D&n $ura .ev&&
.3*ne*+e - l&/,% de 4-c de c3.&va /e+r&0 En-r/ul ve8&cul e 5/(&ns 5na(-& (e
*en&lele sale1 de (arc% ar 4ace - reveren.% s(re (r-&ec+&lul care .3*ne*+e d&n
.eava +unulu&0
7 <nc%rca+1 (&ed&ca 6-s2 +un% M&cu.ul1 5n +&/( ce +r3n+e*+e culasa0 Tu,ul
$-l *& 5nc&ns al (r-&ec+&lulu& an+er&-r '-rn%&e (e (-deaua de -.el a +anculu&0
M&cu.ul 5l l-ve*+e cu (&c&-rul1 5n6ur3nd1 *& +u,ul ',-ar% 5ns(re Aul&us
He&de1 (e care)l (-cne*+e 5n cea4%0 He&de sare 5n (&c&-are1 +ur,a+ de 4ur&e *&
se n%(us+e*+e asu(ra M&cu.ulu& cu - $renad% 5n /3n%0
7 O s%).& 4ac .eas+a '-,1 *-,-lan 8a/,ur$8e' 5/(u.&+2 *u&er% el1 r-*u la
4a.%1 *&)l l-ve*+e (e M&cu.ul cu $renada0
7 <nce+a.& *& l%sa.& $ura1 -rd-n% #%+r3nul0 Du(% ce se +er/&n% +%r%*en&a
as+a1 v% (u+e.& c%s%(&1 d&n (ar+ea /ea1 c3+ vre.&0 Dar (3n% a+unc&1 r%/3ne.&
s-lda.&0 De ce -are a/ acce(+a+ eu c-nducerea lu+-nulu& ;9 #les+e/a+% 4&e
'&ua aceea2
7 LasK c% ne a& (e +-.& la &n&/%1 r3n6e*+e 5nc3n+a+ M&cu.ul0 Dac)ar 4& s% +e
lu%/ 5n ser&-s *& s% +e (%r%s&/1 a& 4& /-r+ ca un 8er&n$ a4u/a+ 5na&n+e de a
ne 5nde(%r+a n-&0 Te)a& 5neca 5n lacr&/& *& nu .&)a& /a& vedea n&c&c3nd casa0
</& a(%s -c8&& de (er&sc-( *& ur/%resc +ra&ec+-r&a salve&0 <n a(r-(&erea
+u4&*ur&l-r se r&d&c% - c-l-an% de '%(ad% *& 4l%c%r&0
S&lue+e DaD& se 5nv3r+-*esc (r&n aer0 Un a4e+ de +un e a'v3rl&+ 5n+r)-
(ar+e1 culc3nd la (%/3n+ un *&r 5n+re$ de +u4e0
#%+r3nul lansea'% -rd&ne (r&n rad&- c%+re celelal+e ve8&cule ale
(lu+-nulu&0 Cu e*a(a/en+ele scu&(3nd 4l%c%r&1 an+8ere *& +ancur& )IV se
(rec&(&+% (e aleea lar$% *& (e s+r%'&le l%+uraln&ce0 Ben&le la+e scr3*nesc *&
'-rn%&e (e (ava6ul cenu*&u0 lu+-anele H *& G se -(resc de a/,ele (%r.& ale
ale&&1 4-ar+e a(r-a(e de '&dur&le casel-r1 c%r-ra le '$3r&e +encu&ala cu -
83r*3&+ur% ce).& s43*&e nerv&&0
La e+a6ul al d-&lea se desc8&de - 4ereas+r%0 O ,%+r3n% cu - scu4&.% de
n-a(+e (e ca( .&(% &s+er&c *& ne ara+% a/en&n.%+-are (u/nul0
7 ,vinia= s+r&$%1 *& arunc% un -,&ec+ 5n cel /a& a(r-(&a+ +anc care
+r-sne*+e0 O (erdea -r,&+-are de 4l%c%r& se 5nal.% s(re cer0
7 C%.eaua a&a c%(&a+% a'v3rle cu $renade1 s+r&$% -r+a1 cl%+&n3nd d&n
ca( la $3ndul c% c&neva (-a+e 4& a+3+ de nec8&,'u&+0
7 LasK c)- re'-lv eu1 /3r3&e He&de0
Desc8&de +ra(a +rans/&s&-n&s+ulu&1 5*& (r-(+e*+e (a+ul au+-/a+ulu& 5n
u/%r *& +r&/&+e cu s3n$e)rece +re& ra4ale scur+e c%+re 4e/e&a 4ur&-as%1 5n
c%/a*a e& verde de n-a(+e0 Aceas+a cade de la $ea/ cu un 8-rc%&+ *+ se
'dr-,e*+e de (ava6ul ud0 <n +&/(ul c%der&& scu4&.a de n-a(+e & se des(r&nde
de (e ca(1 4lu+ur% (u.&n 5n ur/a e& *& a+er&'ea'% ca - (as%re r%n&+% (e .eava
+unulu& n-s+ru0
7 Isuse1 e=cla/% M&cu.ul1 5n+&n'3ndu)*& $3+ul1 as+a)& - 4e/e&e
n-r-c-as%2 </& aduc a/&n+e c% eu *& cu -drasla a&a de 6&dan1 Dav&d1 d&n
He&n H-:ers+rasse0 ne 5nv3r+ea/ -da+% (e n&*+e ,&c&cle+e de c-/&s)v-&a6-r&
(l&ne cu 8a&ne de ,lan%0 <n +&/( ce +recea/ (e R&rDus We$1 - +3r4% *&)a
arunca+ de la 4ereas+ra e+a6ulu& +re& - (erec8e de c8&l-.& 4-l-s&.&1 care au
c-,-r3+ (lu+&nd l&n 5nc-l- *&)nc-ace *&)au a+er&'a+ 4ru/u*el dre(+ (e
c%(%.3na /ea0 C3.&va s+&cle.& a/e.&.& care ne luaser% ur/a1 ne v%'user% (e
c3nd "5/(ru/u+a/" ,l%nur&le de la Als+er Haus0 <n -r&ce ca'1 5n cl&(a 5n
care c-(-&& au '%r&+ c-,-r3nd de la e+a6ul +re& 8usa a&a de /a*&n% de re$ula+
ne)au l%sa+ ,al+% *&)a/ sc%(a+ cu ,&ne0 A*a c% (r%(%d&+a de c%c&ul&.% ne va
(ur+a n-r-c2
u/a lu& #arcel-na desc8&de 4-cul0 <n /&nu+ele ur/%+-are1 lu+-nul ;
+r&/&+e - 4ur+un% de (r-&ec+&le ,r&'an+e 5n (-'&.&a an+&+anc ruseasc%0
De (e /alul cel%lal+ al r3ulu& se r&d&c% un n-r de (ra4 *& de*eur&1 &ar +-+
ce s+%+ea 5n (-'&.&e ver+&cal% e ras (ur *& s&/(lu de (e 4a.a (%/3n+ulu&0
Nenu/%ra+ele Ma=&/ a/u.esc0 Du(% ce n-rul de (ra4 se r&s&(e*+e1 5n
l-cul 5n care ar 4& +re,u&+ s% 4&e AK)ur&le nu '%r&/ dec3+ - $r%/ad% &/ens%
de res+ur& &nu+&le0
7 As+a a 4-s+1 4ace #%+r3nul1 a(r&n'3ndu)*& (&(a cu c%(%cel de ar$&n+0
O,-s&+1 5*& 5/(&n$e casca (e cea4% *&)*& +rece /3na (r&n cla&a de (%r
$r&'-na+0
7 La dracuK2 Ce /3nc%r&/e2 5n6ur% el1 sc%r(&n3ndu)se ver+&$&n-s 5n ca(
cu a/,ele /3&n&0 D&n cau'a a4ur&s&+el-r %s+-ra de c%*+& d&n (&ele2
M&cu.ul 5*& (&(%&e cu - /3n% 6e$-as% 4a.a /3n6&+% de 4un&n$&ne1
(escu&e*+e un +ra,uc $r-s d&n cu+&a /%*+&& de $a'e *&)l a(r&nde0 Cu $es+ur&le
-s+en+a+&ve ale unu& $an$s+er d&n 4&l/e1 su4l% 4u/ul 5n cea4a lu& He&de0
-r+a 5*& +rece s+&cla de v-dc% (es+e u/%r *& M&cu.ul se delec+ea'%
(r&/ul cu - 5n$8&.&+ur% (relun$%0 De)a,&a a(uc *& eu s% duc s+&cla la $ur%1
c3nd un -,u' de cel (u.&n !;? // e=(l-dea'% asur'&+-r0
7 Ma&c% rec&s+% d&n Ka'an2 se /&r% M&cu.ul1 sc%(3nd +ra,ucul0 Acu/
+re,u&e c% s)a ru(+ lu/ea 5n d-u%0
7 KW);2 4ace He&de1 cu su(er&-r&+a+e0
#%+r3nul se r%suce*+e 5n +urel%0 <ncerc3nd s% de(&s+e'e sursa
a/en&n.%r&&0
N-a(+ea e d&n n-u s43*&a+% de +r-sne+ul asur'&+-r d&n +unul de !;? //
al unu& KW);0 La r3ndul lu&1 e l-v&+ cu - )IV *& a'v3rl&+ (e s+rad% ca -
cu+&e $-al% de car+-n0 <n+r)- la+ur% se casc% - $aur% c3+ +-a+e '&lele0 D-& d&n
ce& c&nc& -a/en& a& ec8&(a6ulu& &es d&n e(av%1 5/(le+&c&ndu)se1 ca n&*+e +-r.e
v&&0 )IV e=(l-dea'% 5n+r)- s4er% ur&a*% de 4-c0 l-u% (es+e n-& cu ,uc%.& de
*en&le *& ,l&nda60
7 Unde na&,a e +&c%l-sul %la c-/un&s+9 v&ne (r&n d&4u'-r s+r&$%+ul
&s+er&c al lu& #arcel-na0
Tancur&le u/a s-sesc val)v3r+e6 de du(% deal *& se (un la ad%(-s+ 5n
s(a+ele d%r3/%+ur&l-r une& 4-s+e 4a,r&c& de c-nserve0 Res+ul (lu+-nulu& se
5/(r%*+&e 5n +-a+e d&rec.&&le0 Tancul KW); se /&*c% $re-&1 dar (r-&ec+&lele
sale reduc +-+ ceea ce l-vesc la - $r%/ad% de 4&are vec8&0
-r+a dev&ne (r&/ul s+%(3n (e s&+ua.&e0 Nu de$ea,a sun+ ale*& (en+ru
/eser&a de *-4er 5n+r)- un&+a+e de +ancur& s-lda.&& cu /&n+ea cea /a& a$er%0
7 <na(-& la casa a&a1 s+r&$% el1 de/ar3nd ,rusc0 e)a&c& e (r%(%d2
D-a/ne1 ce +un2 Un ca'ac 5nc-+-*/%na+ se (-a+e l%4%& 5n v-&e la $ura .ev&&2
7 Da1 4&r)a* al na&,&&2 .&(% a$&+a+ #%+r3nul0 Ia u&+e)l (e nen-r-c&+ cu/ ne
4&=ea'%2 Tunul 5na(-& cu O? de $rade0 D&s+an.a& ) OG de /e+r&0 Turel% -ra
c&nc&0 r&ce(u+9 M&*c%1 4&r)a& s% 4&&2
7 L)a/ (r&ns1 *-(+esc eu1 s&/.&nd un 4&-r de $8ea.% (e *&ra s(&n%r&&0
Deslu*esc s&lue+a $&$an+&c%1 al,)cenu*&e1 cu +unul r%s%r&nd a&d-/a unu&
,uld-$ d&n +urela ur&a*%0
7 S43n+% Mar&e1 /a&ca lu& Du/ne'eu2 ) v&ne v-cea lu& #arcel-na (r&n
rad&-0 L)a.& v%'u+ (e ,les+e/a+ul de c-l-9 Dac% ne (%le*+e nu/a& c)-
,-a,%1 nu ne /a& -(r&/ (3n% la #erl&n 5n -+'da//er la+'1 de unde ne
v-r r%'u& /%+ur%+-r&& de s+rad%0
</& .&n res(&ra.&a1 5n$r-'&+1 5n +&/( ce -c8esc /-ns+rul ,l&nda+0 Turela
sa ,u+uc%n-as% 5nce(e s% se r-+easc% 5nce+0 E s&$ur c% (e n-& ne vrea0
7 F-c2 ) 5/& dau s&n$ur -rd&nul0
<na&n+e ca 4lac%ra de la $ura .ev&& s% d&s(ar%1 (r-&ec+&lul n-s+ru l-ve*+e
+ancul KW);0 E=(l-dea'% (e ,l&nda6ul s%u1 cu - (l-a&e de sc8&6e 5nc&nse0
F%r% s%)l v%+%/e'e2 U&+ase/ c% era/ 5nc%rca.& cu ,r&'an+e0
7 M% dau ,%+u+1 url% #%+r3nul 4ur&-s1 l-v&nd cu (u/n&& 5n +urel%0
%c%leala as+a de recru.& +3/(&.& v% va duce 5n 4a.a Cur.&&0 Nu /a& a/
vre/e de (&erdu+ cu de)alde v-&2
7 Gr-'av1 8-8-+e*+e -r+a0 <l l-ve*+& la /&r1 dar e*+& 5nc%rca+ cu
,r&'an+e0 *& n&c& /%car nu)l $3d&l&0 Da+a v&&+-are 5ncearc% s%)l (-cne*+& cu un
/arca+-r1 ca s%)l 5/(r-*+& n&.el cu v-(sea (e cur0 Cred c% &)ar (l%cea0
7 M%& s% 4&e1 ce se)n+3/(l%9 5n+rea,% M&cu.ul1 /es+ec3nd 4ur&-s
c8&*+-cul unu& +ra,uc0
7 M)a/ s%+ura+0 Duc%)se draculu&1 /)a/ s%+ura+2 .&(% #%+r3nul v3n%+ la
4a.% de 4ur&e0 Ce se)n+3/(l%9 A& 5nc%rca+ cu ,r&'an+e1 cr&/&nal 5nn%scu+ ce
e*+&2 G-r&l% redus%1 anal4a,e+% *& as-c&al%2 S% arunc& cu ,r&'an+e 5n cel /a&
/are +anc d&n lu/e0 Nu /a& su(-r+2
7 -+-le*+e)+e1 #%+r3nule2 O s% +e +r%sneasc% *&)- s% ca'& la+ dac% /a&
c-n+&nu& 5n 4elul %s+a1 4ace M&cu.ul (e un +-n (a+ern0 Or&c&ne (-a+e $re*&0
C8&ar *& 5n+r)un r%',-& /-nd&al (-+ a(%rea /&c& er-r&0 U&+e1 a&c& e un -,u'
(er4-ran+1 5l ve'&9 I)l (u+e/ +r&/&+e 5na&n+e de a se +re'&0 Vec&n&& nu)s a+3+ de
&u.& c3nd e v-r,a de /unc&+ cu ca(ul0 A/ v%'u+ as+a de /ul+e -r&0 N-&1
$er/an&&1 sun+e/ su(er&-r& 5n r%',-&ul %s+a0
7 Te duc 5n 4a.a Cur.&& Mar.&ale1 5l a/en&n.% #%+r3nul1 al, la 4a.% de
4ur&e1 *& +e car (ers-nal la Ger/ers8e&/1 c3nd +e)-r c-nda/na (e v&a.%2
7 M% d-are)n 4und1 r3n6e*+e M&cu.ul ne(%s%+-r0 Or&cu/ - s%)/& dea
dru/ul c3nd Ad-l4 va 4& (&erdu+ V&c+-r&a F&nal%0 B& (r-,a,&l c% /% v-r 4ace
#Pr$er/e&s+er
!H
(r&n vreun -r%*el s&/(a+&c0
7 Dac% ar 4& cu/ s(u& +u1 /&)ar (l%cea s% +r%&esc 5n -ra*ul 5n care +e)ar
4ace #Pr$er/e&s+er1 r3n6e*+e -r+a0 Ar 4& ne/a&(-/en&+0 B& ar r%/3ne cu
s&$uran.% 5nscr&s% 5n &s+-r&e dre(+ cea /a& s+ra*n&c% (-an+% (l%nu&+% vre-da+%
5n Ger/an&a0 R%u1 +r&/&+e)l la Ger/ers8e&/0 #%+r3nule1 ca s% a(uc%/ *& n-&
s% vede/ un #Pr$er/e&s+er cu/ n)a /a& 4-s+ al+ul (e lu/e0
!H
#Pr$er/e&s+er E5n l,0 $er/0F ) (r&/ar0
#arcel-na *& cu /&ne +ra$e/ &ns+an+aneu0 O,u'ele n-as+re (er4-ran+e
l-vesc s&/ul+an ur&a*ul ve8&cul1 s/ul$3ndu)& +urela (e 6u/%+a+e0
C-/andan+ul a(are 5n +ra(a +urele& e=ac+ 5n cl&(a 5n care )IV al
Le$&-narulu& scu&(% - 4lac%r% lun$% (e .eav%0 Rusul e re+e'a+ ca de un
4er%s+r%u c&rcular0
7 #l&nda+e1 5na&n+e2 (-runce*+e #%+r3nul *& ,-c%ne ner%,d%+-r cu
(&c&-rul 5n (-deaua de -.el0
Tancul n-s+ru se r%suce*+e *& (-rne*+e +un%+-r (e ur/ele an+8erulu&0
L%s%/ 5n ur/% un &ad de 4l%c%r&0
Trece/ cu un +r-sne+ (es+e (&esele de /-,&l&er s/ulse de su4lu d&n
case0 Un c-r( r%s+&$n&+ 5n+re l&n&&le de +ra/va&1 cu un Sc8/e&sser 5n+r)-
/3n% 5ncle*+a+%1 e s+r&v&+ su, *en&le0 D&n+r)un c-+e. .3*nesc d-& curcan& *&
alear$% (r&n 4a.a n-as+r% d3nd d&n ca(e+e0
7 e ,ar,a +u+ur-r (r-4e.&l-r2 e=cla/% -r+a cu - v-ce $3+u&+%0 U&+e)
ac-l- alear$%1 D-a/ne)a6u+%1 /asa n-as+r% de Cr%c&un2 O(r&.& - cl&(%
r%',-&ul0 Ce& d-& +-var%*& curcan& sun+ /a& &/(-r+an.&2 EMa& 5na&n+e ca
c&neva s% a(uce s%)l -(reasc%1 a *& 4r3na+ +ancul *& a desc8&s +ra(a
/ecan&culu&)c-nduc+-r0F V&n-0 M&cu.ule1 d%)le)nc-l- de (r-&ec+&le2 Ma&
,&ne (r%6e*+e curcan& (e .eav%0
7 Ce9 Unde9 5n+rea,% M&cu.ul1 desc8&'3nd +ra(a la+eral% 4%r% s%)& (ese
de $l-an.ele care *u&er% (e)a4ar%0 S43n+% Mar&e2 s+r&$% el 4er&c&+1 s%r&nd a4ar%
d&n +anc0
Ma& 5na&n+e ca #%+r3nul s% a(uce s% reac.&-ne'e1 c&'/ele ur&a*e *&
6e$-ase ale M&cu.ulu& 5/(r-*c% n-r-&0 <n +-a+e (%r.&le1 5n +&/( ce $-ne*+e
(%s%r&le 5n$r-'&+e0
7 As+a)& (rea de +-+1 s+r&$% #%+r3nul +ur,a+0 S%)*& (%r%seasc% (-s+ur&le
d&n +anc 5n +&/(ul lu(+e&2 As+a)& cea /a& $rav% a,a+ere a l-r de (3n% acu/0
7 O s% 4&u /ar+-rul +%u1 se -4er% He&de1 sen&n0 De'er+are d&n 4a.a
&na/&culu&0 De as+a)& v-/ acu'a2
7 Tu s% +ac& d&n $ur%2 -rd-n% #%+r3nul1 scr3*n&nd d&n d&n.&0 <*& 5nal.%
(recau+ ca(ul (es+e ,u'a +urele& (en+ru a da de ur/a v3n%+-r&l-r de curcan&0
7 E de da+-r&a +a s%)& ra(-r+e'&1 5n a*a 4el 5nc3+ ce& d-& s% a6un$%
5na&n+ea unu& C-ns&l&u de R%',-&1 .&(% He&de1 renu/&+ (en+ru /en+al&+a+ea
sa r&$&d% *& se+ea de s3n$e0
7 >&)a/ s(us s% +ac&2 *u&er% #%+r3nul0 E<*& sc-a+e )HI)ul d&n +-c0F Gura1
sau 5.& ',-r sc%43rl&a (en+ru re4u' de e=ecu+are a -rd&nulu&0
7 A.& c%(&a+ cu +-.&& ac-l-9 ) v&ne d&n d&4u'-r v-cea 83r3&+% a lu&
#arcel-na0 Co)ones
1C
, au (us /3na (e e&2 Ha& s% &s(r%v&/ /a& de$ra,% cu
',en$u&ala as+a1 s% (une/ *& n-& 5n $ur% n&.el curcan 4r&(+2
7 er/&+e.& s% ra(-r+e'1 a/ lua+ d-& (r&'-n&er&2 .&(% -r+a en+u'&as/a+1
5n +&/( ce se ca.%r% 5na(-& (r&n +ra(a c-nduc+-rulu& cu ce& d-& curcan& ru*&
+er-r&'a.& ,%l%,%n&ndu)&)se 5n /3n%0
<n+r)- cl&(%1 5n+re$ &n+er&-rul +anculu& (are (l&n de curcan& l-v&.& de
da/,la1 care)*& 4lu+ur% ar&(&le (es+e 4e.ele n-as+re ase/enea un-r s43rcur&
de ,&c&0 D&n -,ra'ul M&cu.ulu& se (rel&n$e s3n$e d&n+r)- c&u(&+ur% de
curcan0
7 S%r&.&2 8%ule*+e el0 Ne/ern&cul d% s% /% 8aleasc%0 </(u*ca.&)l2
Curcanul +er-r&'a+ ',-ar%0 <n cea4a lu& He&de *& 5nce(e s%)l c&u$uleasc%
5n ca( de (arc% ar avea de $3nd s%)*& cr-&asc% dru/ (3n% d&nc-l-0 Aces+a
.&(% 5ns(%&/3n+a+ de durere *& 5ncearc% s% &a (as%rea la (u/n&0
7 @*+&a sun+ 4ana+&c&1 s+r&$% -r+a cu d&s(erare1 d3nd s%)l (-cneasc% (e
unul d&n+re curcan& care (are c)a lua+)- ra'na0
7 Nu /a& su(-r+1 8-8-+e*+e #%+r3nul1 a(lec3ndu)se d&s(era+ (es+e
+urel%0 Dra$% Du/ne'eule d&n cer1 a6u+%)/% s% (lec de(ar+e1 4-ar+e1 4-ar+e
de(ar+e de lu+-nul ;2 Cu ce)a/ $re*&+ de sun+ -,l&$a+ s% 5ndur - a+are
(edea(s%9
D&4u'-rul (3r3&e *& url%0
7 De ce dracuK a& -(r&+1 #e&er9 v&ne v-cea 4ur&-as% a c-/andan+ulu& de
c-/(an&e1 O,erleu+nan+ LQSe0 D%)& dru/ul1 -/ule1 4&r)ar s% 4&e1 sau -
(%.e*+&0 <n+-+deauna (lu+-nul +%u e cel care &ese d&n r&+/0 <nl%+ura.& ,ara6ul
ru+&er de (e (-d *& cur%.a.& cu&,ur&le de /&+ral&er%0 #a$% de sea/%2 R-na e
/&na+%0 Dar /a& re(e6-r1 d-/n&l-r2 ESe -(re*+e (en+ru - cl&(% s%)*& +ra$%
r%su4larea0F E*+& 5n 4run+e1 #e&er0 Tu *& (lu+-nul +%u c%c%c&-s1 (e care +are
/&)a* d-r& s%)l v%d (er(el&ndu)se 5n &ad0 Sarc&na v-as+r% e s% 5na&n+a.& ) *& s%
5na&n+a.& 5nc-n+&nuu0 O(r&.&)v% v-& *& se -(re*+e +-a+% lu/ea0 C-/andan+ul
D&v&'&e& vrea ca +rea,a s% 4&e +er/&na+% re(ede ) re(e+ )1 re(ede2
7 S(urc%c&unea draculu&1 /-r/%&e #%+r3nul 4ur&-s1 u&+3ndu)se (es+e
,u'a +urele&0 -dul2 *u&er%0 Da.&)& '-r2
7 <nc% d-& /-r.& (e r%,-61 r3n6e*+e M&cu.ul /3ndru1 r&d&c3nd ce& d-&
!L
C-6-nes E5n l,0 s(an&-l%F ) +es+&cule0
curcan&0
7 lu+-nul ; du(% /&ne s+r&$% #%+r3nul 5n s+a.&a rad&-0 E a+3+ de c%+r%n&+
c%)& au'&/ d&n.&& scr3*n&nd0
7 De ce +e)a& -.%r3+9 5n+rea,% M&cu.ul1 r&d&c3nd (r&v&rea s(re el cu ca(ul
a(leca+ 5n+r)- (ar+e0 O s% ca(e.& *& +u n&*+e curcan (r%6&+ cu +-+ +ac3/ul1 ca *&
c3nd ar 4& cu adev%ra+ Cr%c&unul0 #ucur%)+e de r%',-&1 (acea va 4&
5n$r-'&+-are2 N)- s% ave/ (ar+e de (e+recer& 5n s&na$-$&1 n-&1 s-lda.&& de -
/&e de an&2
-r+a -(re*+e cu (u.&n 5na&n+ea (-dulu& *& cade rese/na+ 5na(-& (e
scaun0
7 E=(ed&.&a 4ace a&c& un (-(as vre/eln&c1 s(une el1 cu un r3s scur+0
Vec&n&& au ras - 6u/aK de (%dure 5n dru/0 C8e/a.& &-n&er&&0 As+a)& +rea,a
l-r0
7 N&c& 5n 4und nu)& d-are de n-&1 *u&er% #%+r3nul0 D-& d&n+re v-& s%
/ear$% s% 5n4%*-are un ca,lu (e +runc8&ur&le alea1 ca s% le (u+e/ +ra$e la -
(ar+e0
7 F%r% /&ne1 -r%c%&e -r+a0 B-4erul nu +re,u&e 4-l-s&+ dec3+ (en+ru
c-ndus *& +re,u&e l%sa+ s% se -d&8neasc% de 4&ecare da+% c3nd e (-s&,&l0 Eu
sun+ la -d&8n%0
7 Aul&us *& Sven2 A4ar%2 Ma& re(e6-r1 dac% se (-a+e2 Su(ers-lda+ul
He&de .3*ne*+e a4ar% d&n +anc c3+ a& cl&(&0 Eu *-v%& 5na&n+e de)a desc8&de
+ra(a *& de)a renun.a la (r-+ec.&a (ere.&l-r de -.el a& aces+u&a0 <n%un+ru +e
ad%(-s+e*+& cel (u.&n de $l-an.ele *& $renadele de /3n% ale &n4an+er&e&0
Aerul de a4ar% 'u/'%&e de sune+ul l-r a&d-/a unu& cu&, de v&es(& a$&+a+e0
7 B& dac% ne a+ac% vec&n&&9 5n+re, nel&n&*+&+1 du(% ce)a/ a6uns a4ar%0
7 N&c& - (r-,le/%1 r3n6e*+e -r+a1 a/,al3nd /-+-rul0 ED%/ 5na(-&0F
Re&c8ul nu ne)a 5ncred&n.a+ +ancul %s+a (re.&-s (en+ru ca n-& s%)& (er/&+e/
vreunu& vec&n (u+ur-s s%)l 4ac% (ra40 <n ce v% (r&ve*+e1 (u+e.& 4& /3ndr& *&
4er&c&.&0 Ve.& c%dea ca n&*+e er-& *& Gr-4a' va +r&/&+e 4a/&l&&l-r v-as+re c3+e)
- car+e (-*+al%0 He&l S&e$2
r&v&/ +e/%+-r& la ,l&nda6ul +anculu&1 5n vre/e ce -r+a +r3n+e*+e +ra(a0
7 -rc& la*&2 *u&er% He&de a/arn&c1 v%'3nd c% #%+r3nul ur/ea'%
e=e/(lul lu& -r+a *& 5nc8&de +ra(a +urele&0
7 Mul+)l%uda+a /-ar+e de er-u va da (es+e n-& 5n+r)un +r-&an /urdar de
'%(ad%1 *-(+esc eu1 ca (en+ru s&ne0
7 Ce +-+ ,-sc-r-de*+& ac-l-9 se r%s+e*+e Aul&us1 4&=3ndu)/% cu (r&v&rea0
Ne ad%(-s+&/ 5nd%r%+ul ur&a*el-r +runc8&ur& *& lucr%/ 4e,r&l (en+ru a
le$a ca,lur&le cu/ +re,u&e0 Nu /% -s+enesc s%)& r%s(und0 Or&cu/ n)ar
5n.ele$e1 cu /en+al&+a+ea lu& de Herrenv-lDC
D&n /&+ral&era de (e +urel% .3*nesc $l-an.e)+ras-are (e deasu(ra
ca(e+el-r n-as+re1 (%+run'3nd ca n&*+e lan.ur& lu/&n-ase 5n (-'&.&&le ruse*+&
de a(%rare an+&+anc0 Su, - $r&nd&n% de sc8&6e *u&er3nd1 reu*&/ 5n cele d&n
ur/% s% le$%/ ca,lul de anc-rare 5n 6urul (r&/ulu& +runc8& de c-(ac0
T3r3/ ca,lul du(% n-& s(re +anc *&)l a$%.%/ de c3rl&$ele de re/-rcare0
al/ele ne sun+ s43*&a+e *& s3n$ele ne (&cur% d&n v3r4ur&le de$e+el-r0 Dau
dru/ul ca,lulu& (en+ru - cl&(%1 (en+ru a)/& su4la 5n (al/ele /u+&la+e0
He&de e=(l-dea'% 5n+r)un urle+ de 4ur&e0
7 -rc lene*2 M% la*& (e /&ne s% 4ac +-a+% c-rv-ada0 E<*& s/ul$e
(&s+-lul d&n +-c *&)l 5ndrea(+% asu(ra /ea cu ,ra.ele 5n+&nse1 ca un ac+-r de
4&l/0F R&d&c%)+e1 s-lda+ de /ucava1 sau 5.& ',-r c%(%.3na2
<n cl&(a aceea 5l ur%sc a+3+ de +are (e ra8a+ul %s+a 5nc8&(u&+ 5nc3+ /%
d-are0 C3+ de enervan+ ara+% s+3nd ac-l- a*a ar-$an+1 5nal+ *& sla,1 cu ,u'ele
a+3+ de su,.&r&1 5nc3+ sun+ a(r-a(e &nv&'&,&le1 *& cu -c8&& al,a*+r&1 ca de
$8ea.%0 N&c& /%car cel /a& (r-as(%+ recru+ 4ana+&c nu (-a+e 4& a+3+ de
re$ula/en+ar ec8&(a+ ca Aul&us0 Dar la - ad&c%1 ce *+&e el 5n (lus 4a.% de un
recru+9 N&/&c2
M% r&d&c +ur,a+ 5n (&c&-are1 cu cre&erul (l&n de $3ndur& cr&/&nale0 B+&u
c% He&de e des+ul de ne,un ca s% /% 5/(u*+e dac% nu /% sc-l des+ul de
re(ede0 B& ce)& /a& r%u1 nu va avea de da+ s-c-+eal% (en+ru as+a0
Ma:,ac8ur&le url% la (u+ere /a=&/% *& ca,lul e 5n+&ns ca - c-ard% de
v&-ar%0 Du(% c3+eva 5ncerc%r&1 ,ulu/ac&& (-rnesc s% se r-s+-$-leasc%0
S%r&/ ca ne,un&& (en+ru a ev&+a s% 4&/ s+r&v&.& 5n+re e&0
O /&+ral&er% ruseasc% /%+ur% c%rarea cu - ra4al% scur+%0 Gl-an.ele
r&c-*ea'% .&u&nd d&n la+ur&le de -.el ale +anculu&0
Sun% de (arc% un $ru( de +-,-*ar& a lua+)- d&n+r)- da+% ra'na cu
&ns+ru/en+e cu +-+0
A(r-a(e c% a/ &s(r%v&+ cu de,l-carea ,ara6ulu& ru+&er *& ne $3nd&/ s%
ne 5n+-arce/ 5n ad%(-s+ul d&n +anc1 c3nd1 de-da+%1 He&de sc-a+e un .&(%+ *&
cade 5n *an. cu - s%r&+ur% lun$%0 Alunec% (3n% la 4und1 (recu/ un ,uld-'er1
(r&n /-c&rla de a(% *& $8ea.%0
7 M&ne2 .&(% el0
S+au 5n+re d-& ,u*+en& c3+ +-a+e '&lele *& /% 8-l,e'1 4%r% s% (r&ce( - &-+%0
R%resc - cu+&e /are1 cenu*&u)r-*ca+%1 (e care sun+ v-(s&+e l&+ere c8&r&l&ce0 O
/ane+% se r&d&c% ver+&cal 5n aer0 M&na e ar/a+% *& $a+a s% e=(l-de'e0 en+ru
- cl&(% sun+ c-/(le+ (aral&'a+0
Tancul n-s+ru se re+ra$e cu v&+e'% /a=&/%0 De ,un%)sea/% c% -r+a a
-,serva+ *& el dr%ceasca /a*&n%r&e care de)a,&a a*+ea(+% s% se/ene /-ar+ea
5n +-a+e (%r.&le0
D&n+r)- da+%1 /% +re'esc s&n$ur 5n /&6l-cul une& 5nv%l/%*el& de
+runc8&ur& &/ense de c-(ac *& de res+ur& de ca/&-ane0 M% 8-l,e' ca
8&(n-+&'a+ la &ns+ru/en+ul /-r.&&1 +ur+&+1 de cul-are cenu*&u)r-*&a+&c%1 du(%
care 5/& rev&n 5n s&/.&r&0
7 M&ne2 (-rnesc s% urlu0 M&ne2 ca *& c3nd ce&lal.& n)ar *+&0 <n $eneral1
c3nd ve8&culul d&n 4run+e d% (es+e - /&n%1 ves+ea se r%s(3nde*+e re(ede0
M% arunc cu 4a.a la (%/3n+ 5n+r)- ,al+% (e 6u/%+a+e 5n$8e.a+% *& n&c& nu
&au sea/a la a(a care 5/& (%+runde 5n c&'/ele 5/,l%n&+e0 <n cur3nd se va
(re4ace 5n $8ea.% *& (&c&-arele /ele v-r arde ca (ara)4-culu&0
7 D-a/ne1 a6u+%2 /% r-$0 A6u+%)/%2 Nu /% l%sa s% /-r (e)a&c&2
E - l&n&*+e des%v3r*&+%0 3n% *& $relele Ma=&/ *&)au 5nce+a+ 4-cul0 arc%
lu/ea 5n+rea$% a 5ncre/en&+1 ca *& cu/ r%',-&ul *&)ar .&ne res(&ra.&a *& ar
a*+e(+a s% e=(l-de'e /&na0
Trece - ve*n&c&e1 dar nu se 5n+3/(l% n&/&c0 Ar04& +re,u&+ s% e=(l-de'e
de /ul+0 De -,&ce&1 e de a6uns s% nu/er& (3n% la c&nc&1 dar n-& a/ nu/%ra+
de6a (3n% la +re&'ec& *& c&nc&0
Tra(a +urele& se desc8&de 5nce+ *& a(are ca(ul #%+r3nulu&0
7 <n (&c&-are1 s-lda.& de (a&e2 Ter/&na.& - da+% cu /&na de c-l-2
7 A/ &/(res&a c% nu e*+& 'drav%n1 s+r&$% He&de 4ur&-s0 D-ar ve'& *& +u
c% (-rc%r&a are 4u'ee (en+ru e=(l-'&e 5n+3r'&a+%0
7 Tac& d&n $ur% *& e=ecu+% -rd&nul1 s+r&$% $r%,&+ #%+r3nul0 D% la - (ar+e
dr%c&a a&a1 dar &/ed&a+2 Nu)/& (as% n&c& dac% are 'ece 4u'ee (en+ru
e=(l-'&e 5n+3r'&a+%2 Vreau s% 4&e 5nl%+ura+%0 Cre'& c% ce&lal.& v-r -(r&
r%',-&ul d-ar (en+ru c% a.& da+ v-& (es+e - /&n%9
-r+a +ra$e $r&6ul&u cu -c8&ul (r&n v&'e+a c-nduc+-rulu&0
7 De)a ce v% 6uca.&9 Nu vre.& ca er-&cele v-as+re nu/e s% 4&e c&-(l&+e 5n
,-l-vanul %la /are *& '$run.ur-s d&n 4a.a ,ar%c&l-r de la ade,-rn9 E)-
/are -n-are as+a1 ascul+a.& ce v% s(un eu0 O /are r%s(la+% na.&-nal%2
</& 5nal. ca(ul *& arunc - (r&v&re -,&ec+ulu& c&uda+ *& 5ns(%&/3n+%+-r0
Lev&erul se r&d&c% 5n aer ca un de$e+ a/en&n.%+-r0 un /3na (e cle*+ele d&n
,u'unar *& /% (re$%+esc s% /% +3r%sc s(re /&n% (en+ru a - de'a/-rsa0 <n
ase/enea /-/en+e1 un -/ s&/+e c% n)ar 4& +re,u&+ s% ur/e'e n&c&-da+% un
curs de de'a/-rsare a ,-/,el-r0
Nu +rece /ul+ *& +-+ul d&s(are 5n+r)- avalan*% de '$-/-+e *& 4l%c%r&0
#uc%.& de le/n ',-ar% (r&n aer *& se r&s&(esc (e +-+ cu(r&nsul0 en+ru c3+eva
cl&(e sun+ cu des%v3r*&re surd *& a/ sen'a.&a c% +-a+e /%run+a&ele /&)au
4-s+ s+r&v&+e de - /3n%0 $&$an+&c%0 <nc% d-u% /&nu+e1 *& n)ar /a& 4& r%/as
4%r3/% d&n /&ne0 Dar ,ara6ul ru+&er d&s(%ruse0
S%r&/ (e +anc 5n +&/( ce +rece '-rn%&nd (e l3n$% n-&0
7 A.& 4%cu+ +rea,% ,un%1 ne laud% #%+r3nul1 '3/,&nd a(r-,a+-r0
Accelerea'%1 -r+a1 d%)& /a& re(ede2 Ma& ave/ cale lun$% de s+r%,%+u+0
7 Da1 dac% - .&ne/ 5ns(re C8&na1 a+unc& /a& ave/ dru/ c%c%l%u1
r3n6e*+e -r+a1 e=u,eran+0
7 C8&na9 /-r/%&e M&cu.ul1 a*e'3nd -,u'e 5n l-ca*ul (en+ru /un&.&e0
@la nu)& l-cul unde 8alesc un&& cu ,e.e *& se 5n$ra*% d&n -re'9 Ha& /a&
re(ede2 Nu cun-sc ceva /a& ,un (e lu/e dec3+ -re'ul 4&er+ (res%ra+ cu
8er&n$& /&+&+e&0
7 <.& (-+ da eu adresa une& case d&n eD&n1 unde se $%se*+e /3ncare
,un%1 r3n6e*+e -r+a1 acceler3nd0
D&v&'&a ,l&nda+% se r-s+-$-le*+e nes+%v&l&+% 5na&n+e1 (%+run'3nd ad3nc 5n
Ucra&na0 Un&& cad1 al.&& sun+ /u+&la.&0 e&sa6ul e su/,ru0 Se a(r-(&e 4r&$ul
cern&+ al &ern&& ruse*+&0 Tancur&le 8urduc%&e *& url% (r&n sa+e 5nne$r&+e de
4un&n$&ne1 +rec3nd (e l3n$% /-r/ane ur&a*e de c%r,une0 Nu '%r&/ n&c& un
c-(ac ) -r&ce ve$e+a.&e a d&s(%ru+0 N&c& - ur/%1 n&c& /%car /ul+)l%uda+a
4l-area)s-arelu&
!G
n)a /a& r%/as 5n c3/(0 Ne,un&a s%l,a+&c% a r%',-&ulu& a
dev-ra+ +-+ul 5n cale0
C-/(an&a 4ace (en+ru - -r% (-(as 5n 4a.a unu& -r%*el de (r-v&nc&e de
care nu au'&se/ n&c&-da+%0 A 4-s+ (relua+ de c%+re - d&v&'&e ,l&nda+%
ruseasc% *& +rans4-r/a+ 5n+r)- s+ra*n&c% (-'&.&e de4ens&v%0 A(-&1 d&n+re n-r&&
!G
Le$enda s(une c% du(% ca/(an&a 5/(-+r&va Rus&e&1 d&n !I!;1 (e l-cul re+ra$er&&
+ru(el-r dec&/a+e ale lu& Na(-le-n1 re+ra$ere de'as+ru-asa 5n care a (&er&+ a(r-a(e 5n+rea$a
ar/a+%1 au crescu+ 5n anul ur/%+-r lanur& 5n+&nse de 4l-area)s-arelu&1 s&/,-l&'3nd su4le+ele
s-lda.&l-r /-r.& care +3n6esc ne5nce+a+ du(% lu/&na *& c%ldura as+rulu& '&le& ;n#t#<#
cenu*&&1 5nc%rca.& de '%(ad%1 5*& 4ac a(ar&.&a S+uDasur&le n-as+re cu s&renele
url3nd ne5nce+a+0 #-/,ele $rele cad 5nv3r+&ndu)se (r&n aer0 R-&ur& de
,-/,ard&ere 5n (&ca6 s(ul,er% -ra*ul de (e 4a.a (%/3n+ulu& ) ausradiert,
cu/ se s(une 5n (r-$ra/ele de (r-(a$and%0 Tancur&le s+r&vesc su, *en&lele
l-r +-+ ceea ce a /a& r%/as d&n el0
C3nd a6un$e/ 5n ur/%+-rul -ra*1 c-ns+a+%/ c% S+uDasur&le 5l v&'&+aser%
de6a (re$%+&ndu)l (en+ru a 4& cucer&+0 ra4ul /-r+arulu& *& al c%r%/&'&l-r
(ulver&'a+e a+3rn% 5n aer ca un n-r cenu*&u)r-*&a+&c0 e s+r%'&le devas+a+e
'ac (&ese de ar+&ler&e *& ca& c%'%ce*+& cu (&c&-arele .e(ene *& 8-&+ur&le
u/4la+e0 Tunur& r%s+urna+e1 ca/&-ane d&s+ruse *& /un.& de ec8&(a/en+
5nv%l/%*&+ sun+ 5/(r%*+&a+e (r&n+re /-r/anele de cadavre0 M-r.& *& r%n&.&
'ac (e l3n$% '&dur& sau a+3rn% d&n -c8&ur&le c%sca+e ale 4eres+rel-r0
r&v&/ &nd&4eren.& scena s3n$er-as%0 A deven&+ - (r&vel&*+e -,&*nu&+%0
La 5nce(u+ n& s)a 4%cu+1 $rea.% *& a/ v-/&+a+0 De)- vre/e1 5ns%1 n)a /a&
v-/&+a+ n&c& unul d&n+re n-&0
7 A*a se cucere*+e un -ra*1 s+r&$% Aul&us He&de1 +r&u/4%+-r1 r3n6&nd
d&a,-l&c la &/a$&nea unu& s-lda+ rus care s+% l3n$% un '&d *&)*& (r&ve*+e
a,sen+ (&c&-arele 'dr-,&+e0
7 -r.& un&4-r/a care nu +re,u&e1 s(une -r+a0 V-r,e*+& ca d-,&+-c&& %&a
5nc8&(u&.& 5n un&4-r/e de cul-area c%ca+ulu& *& cu ec8&(a/en+ d&n (&ele care
s% le sus.&n% ,ur.&le -,e'e0 E*+& ra8a+ul ra8a.&l-r1 a*a s% *+&&1 Aul&us2 E*+&
-r,&+ de cred&n.a +a ne,uneasc% 5n FP8rer0 Cred c% a& 4& /3ndru dac% 5n+r)-
'& unul d&n+re +&c%l-*&& 5n un&4-r/e c%c%n&& ar ,a+e la u*a /a&c%)+&& *&)ar .&(aC
"He&l H&+ler1 Frau He&de2 F&ul du/neav-as+r%1 Un+er-44&'&er Aul&us He&de1 a
c%'u+ (en+ru FP8rer *& (en+ru Marea Ger/an&e2 V% sun+e/ al%+ur& 5n
de/nul du/neav-as+r% re$re+1 Frau He&de2 FP8rerul v% /ul.u/e*+e2"
7 #%+r3nule1 e*+& /ar+-rul /eu1 e=(l-dea'% He&de +ur,a+0 As+a)& &nsul+%0
N)a/ s% ra,d a*a ceva0
7 A+unc& s+a& 6-s1 4ace #%+r3nul1 &nd&4eren+0 N&c& /&e nu)/& (lac /ul+e
lucrur&0 Ha&1 ,l&nda+e1 5na&n+e2 B& /a& .&ne.&)v% $ur&le2
Nu /a& su(-r+ sune+ul v-c&l-r v-as+re0 Iar +u1 -r+a1 5nce+ea'% s%)l /a&
&nsul.& (e Ad-l42
N-a(+ea e 5n+unec-as%0 N&n$e *& (l-u% 5n acela*& +&/(0 <n dru/ s(re
N&D-la&ev e 4r&$2
Ne -(r&/ 5n /&6l-cul une& 4a,r&c& &/ense0 -r+a -,serv%1 ,&ne5n.eles1
c%)& de 4a(+ - d&s+&ler&e de v-dc%0 es+e - 6u/%+a+e de -r%1 ne ,%user%/
/&n.&le cu des%v3r*&re0 Ne 5nv3r+&/1 ne r%suc&/1 c%de/ $r%/ad% un&& (es+e
al.&&1 ne +urn%/ v-dc% 5n ca( *& ne)- adun%/ 5n $ur% cu l&/,a1 ca (&s&c&le
care l&n$ 4r&*c%0 Ne 5n/u&e/ (3&nea 5n v-dc% *& ne 5/,%+%/ ca n&c&-da+%0
Un FeldSe,el /-are 5n c-/% alc--l&c%0 Un Ge4re&+er 5*& d% 4-c1 (en+ru
a)& de/-ns+ra unu& (r&e+en c% v-dca se a(r&nde la 4el de u*-r ca ,en'&na0
<ncerc%/ s%)l s+&n$e/ arunc3nd (e el *& /a& /ul+% v-dc%1 *& r3de/
(r-s+e*+e la urle+ele lu& d&s(era+e0
A(ar c3.&va d&n lu+-nul H +3r3nd du(% e& (a+ru /u&er&0 Le arunc% (es+e
- /as% (en+ru 5/,u+el&a+0
Un FeldSe,el de &n4an+er&e 5& a/en&n.% cu Cur+ea Mar.&al%1 4&&ndc% *&
5n ne,un&a r%',-&ulu& +re,u&e (%s+ra+% (u.&n% -rd&ne *& d&sc&(l&n%0 V&-lul se
(ede(se*+e cu s(3n'ur%+-area0 N&/en& nu)l ascul+%0 E 5/,r3nc&+ 5n l%+ur& *&
s-lda.&& ,e.& 5& (r-/&+ c%)& +a&e ,ere$a+a0
7 en+ru -n-r1 /%dularele 5na&n+e2 (-runce*+e un O,er$e4re&+er cu un
,anda6 5ns3n$era+ 5n 6urul ca(ulu&0 ESe arunc% 5n4&er,3n+a+ asu(ra une&
4e/e& ) des+ul de ,%+r3n% (en+ru a)& 4& s+r%,un&c% ) (e 6u/%+a+e de',r%ca+%1
care .&(% c3+ - .&ne $uraF0 Gaur%2 url%1 (r%,u*&ndu)se de'-lan+ de ,ea+ 5n+re
(&c&-arele e& +re/ur3nde0 Al.&& 5l 5/,r3ncesc de)ac-l- *& se lu(+% s%)& &a
l-cul0
Ne +re'&/ a d-ua '& d&/&nea.%1 de(r&/a.&1 5n+r)- s+are de -r&,&l%
/a8/ureal%0 <n cur3nd 5*& 4ac a(ar&.&a ce& d&n -l&.&a /&l&+ar%1 cu c%*+&le
luc&+-are *& e/,le/a 5n 4-r/% de se/&lun% ,%l%,%n&ndu)l&)se (e (&e(+0
Cur+ea Mar.&al% se +er/&n% 5n (a+ru /&nu+e *& 6u/%+a+e0 O(+ s-lda.& se
lea$%n%1 4&ecare la ca(%+ul 4r3n$8&e& sale0 <n+re$ul ,a+al&-n e (l&/,a+ (r&n
4a.a l-r s% vad% s(ec+ac-lul0 S(3n'ura.&& a+3rn% cu $3+ur& ne4&resc de lun$&1
(ur+3nd d-ar (an+al-n&& l-r de un&4-r/%1 c%c&1 4&&nd cr&'% de ves+-ane *&
c&'/e1 aces+ea le)au 4-s+ lua+e0 A+3rn% +%cu.&1 r%suc&ndu)se *& le$%n3ndu)se
la ca(%+ul 4un&&l-r1 5n vre/e ce n-& +rece/ (e l3n$% e&1 5n dru/ s(re
N&D-la&ev1 5/(r-*c3nd n-r-& d&n *en&lele n-as+re '%n$%n&+-are0
7 C@est la guerre= +ino, moarte, dulce moarte, vinoD, /ur/ur%
sard-n&c Le$&-narul d&n +urela ve8&cululu& s%u0
7 Ce /a& c-rdeal%1 -4+ea'% -r+a0 Ma& ,&ne)& c3nd le (l%+e*+& ,an&)
$8ea.% dac% nu v-r s)- 4ac% d&n dra$-s+e0
7 N&c& nu).& 5nc8&(u& c3.& au (%.&+)- (en+ru c% s)au da+ la $%ur& care nu
erau ale l-r1 /-r/%&e M&cu.ul1 (r&v&nd $3nd&+-r s-lda.&& s(3n'ura.&0
&c%+ur& de (l-a&e se 'dr-,esc de la+ur&le ,l&nda+e ale +ancur&l-r0 E - '&
rece *& /-8-r3+%0 Aerul du8ne*+e a /-ar+e1 a 5/,r%c%/&n+e *& (&el%r&e ud%0
N-r&& sun+ de un cenu*&u /urdar0 ar c% $-nesc 5ns(re ves+1 de(ar+e de
/elanc-l&ca '& ruseasc%0 De 4a(+1 nu /a& e '&u%0 Ma& de$ra,% e un 4el de
cre(uscul0
M&cu.ul $eneral)c-l-nel s+% c-c-.a+ 5n v3r4ul une& /-v&le de (%/3n+1
cerce+3ndu)*& Ar/a+a a L)a Tancur&0 -ar+% ca de -,&ce& ,-ne+a lu& +-c&+% de
ca/(an&e1 d&n ca+&4ea1 cu c-'-r-cul scur+ +ras ,&ne (e 4run+e0 D&n /&6l-cul
4e.e& sale sc8ele+&ce .3*ne*+e un nas ca un c&-c de vul+ur0 <n (&c&-arele)&
scur+e1 c&'/ele (ar &ncred&,&l de lun$&0
S+% necl&n+&+ ca - s+a+u&e1 cu (-r+8ar+ul su, ,ra.0 De $3+ & se lea$%n% un
,&n-clu ur&a* care)& ac-(er% (ar.&al e(-le.&& r-*&& a& /an+ale&0 r&v&ndu)l (e
aces+ -/ /%run+1 cu ,&n-clul su(rad&/ens&-na+ *& cu lun$&le sale c&'/e de
c%l%r&e r&d&c-l de /ar&1 n)a& crede n&c& 5n ru(+ul ca(ulu& c% a& 5na&n+ea +a (e
cel /a& /are $eneral de +ancur& care a e=&s+a+ vre-da+%0
#%+r3nul 5& d% C-/andan+ulu& Ar/a+e& un re$ula/en+arC "r&v&rea
5na&n+e2"0
7 Dac% vec&n&& &)ar +r&/&+e un -,u' de !G? // 5n de,l%1 v&sea'% -r+a
c8&c-+&nd1 l)ar (r-&ec+a ac-l- sus1 unde s%)& (u(e s-n-r (e 5n$er& 5n 4und0
7 Ar 5nse/na s% (r&/&/ un al+ul de aceea*& +ea(%1 &n+erv&ne -,-s&+
#%+r3nul1 *& (r-,a,&l unul /a& da+ draculu& dec3+ /&cu.ul de c-l- (e care)l
,a+e as4al+ul la 4und0
7 S+% +-c/a& (e v3r4ul unu& cl-se+ arunca+ 5n aer1 r3de Gre$-r Mar+&n1
care e d&n n-u (r&n+re n-&0 E +r%$%+-r d&n +urela u/e& lu& #arcel-na0
7 A* vrea s% +reac% (r&n ac-(er&* *& s% cad% 5n%un+ru1 /3r3&e M&cu.ul1 5n
a*a 4el 5nc3+ el *& cu ele$an+a lu& ,-ne+% de ca+&4ea s% se 5nece 5/(reun% 5n
ra8a+ rusesc0
#arcel-na salu+% 5n +&/( ce (r&ve*+e s(re drea(+a0 re'en.a
C-/andan+ulu& Ar/a+e& 5l nel&n&*+e*+e0
General)c-l-nelul H-+8 5*& r&d&c% /3na cu un cen+&/e+ru sau d-&0
7 C&ne)& +3/(&+ul %la9 5l 5n+rea,% (e a$8&-+an+ul s%u1 care s+% de -,&ce&
5n s(a+e1 5n (-'&.&e de dre(.&0
7 O s% a4lu1 d-/nule1 la+r% r3n6&nd a$8&-+an+ul0
7 Nu).& cun-*+& -a/en&&9 5n+rea,% $eneralul1 enerva+0
A$8&-+an+ul /eu +re,u&e s% cun-asc% 4&ecare -/ d&n Ar/a+a /ea0
"T&c%l-s ne,un1 $3nde*+e a$8&-+an+ul0 Sun+ -(+'ec& de /&& de -a/en& 5n
UL an'erV0 Nu)& *+&u n&c& /%car (e +-.& &d&-.&& d&n Car+&erul General"0 Dar
-r&cu/1 ce vul(-& ,%+r3n0 La+r% (r&/ul nu/e care)& v&ne 5n /&n+e0
7 O,er4eldSe,el S+-ll/ann1 d-/nule2
7 ede(se*+e)l1 *u&er% $eneralul0 en+ru salu+ nere$ula/en+ar0 N)a/
/a& (-/en&+ a*a ceva2 S% salu+e ca *& cu/ d-,&+-cul ar 4& la (arad%0 Vreau
s% +e -cu(& cu/ +re,u&e de &nd&v&dul %la1 a& (r&ce(u+9
7 rea ,&ne1 d-/nule2 re(l&c% a$8&-+an+ul1 n-+3nd 5n carne+ul s%u0
<n cl&(a 5n care u/a lu& #arcel-na - c-+e*+e s(re lun$a *-sea de
le$%+ur%1 $eneralul d% cu -c8&& de /u+ra +uc&ur&e a lu& Al,er+ 5n +ra(a
desc8&s% a c-nduc+-rulu&0
7 De ce e nea$r% 4a.a acelu& -/9 5l 5n+rea,% (e a$8&-+an+0
7 Nea$r%1 d-/nule9 5n$a&/% aces+a sur(r&ns0 E<*& (une -c8elar&& (e nas
(en+ru a)l (u+ea vedea /a& ,&ne (e Al,er+F0 Se (are c%)& un ne$ru1
d-/nule2 s(une el *-v%&+-r0
<n+re$ul S+a+)Ma6-r duce ,&n-clur&le la -c8&0 en+ru - cl&(%1 Ar/a+a a
L)a e da+% u&+%r&& *& +-a+% a+en.&a e c-ncen+ra+% asu(ra lu& Al,er+1 a4la+ 5n
scaunul *-4erulu& unu& car de lu(+%0
7 Un ne$ru9 *u&er% 4ur&-s $eneralul0 Ce (r-s+&e2 Ger/an&a nu /a& are
c-l-n&& de d-u%'ec& de an&0
7 De d-u%'ec& *& c&nc&1 s% +r%&.&2 5l c-rec+ea'% *e4ul de S+a+)Ma6-r1 *&
ul+&/ele n-as+re +ru(e c-l-n&ale au 4-s+ re+rase de /ul+0
7 ede(s&.&)l (e -/ul acela (en+ru c% *&)a 5nne$r&+ 4a.a 4%r% -rd&n1
&',ucne*+e ,rusc $eneralul0 Nu vreau ca Ar/a+a /ea s% 4&e +rans4-r/a+%
5n+r)- $r%/ad% de ,u4-n& de c&rc0
A$8&-+an+ul n-+ea'% 4e,r&lC B-4er d&n u/a)G;L va 4& (ede(s&+ (en+ru
5nne$r&rea 4e.e&0 Adau$%1 d&n (r-(r&e &n&.&a+&v%C T*& (en+ru c% a r3s0
<n cursul '&le&1 +rece/ (r&n sa+ele 5n*&ra+e (e /ar$&nea dru/ulu&0 De la
4&ecare 4ereas+r% a+3rn% (3n'e al,e1 ca s&/,-l al ca(&+ul%r&&0
L-cu&+-r&& s+au l&(&.& de (ere.&& casel-r1 4%r% s% '3/,easc%1 cu 4e.ele
,3n+u&+e de +ea/a '&le& de /3&ne0
Du(%)a/&a'a +3r'&u1 (-(-s&/0 Face/ (l&nul cu c-/,us+&,&l1 se
d&s+r&,u&e /un&.&e *& 4&ecare (r&/e*+e c3+eva +a,le+e de ,en'edr&n%0 <nc% n)
ave/ +&/( de (&erdu+ cu s-/nul0
-r+a *& M&cu.ul r%sc-lesc de6a de /ul+ ser+are *& dula(ur& (r&n case0 Nu
(rea *+&u n&c& e& ce cau+%1 dar adul/ec% 5n 6ur ca n&*+e c3&n& de v3n%+-are0
7 D&n ce c8es+&& c&uda+e ,eau %*+&a de (r&n (ar+ea l-culu&2 4ace M&cu.ul1
r&d&c3nd 5n aer un &r&$a+-r r-' c3+ +-a+e '&lele *& 8-l,3ndu)se ulu&+ la el0 Nu
cred c% reu*esc (rea des s% $-leasc% +rea,a as+a 4%r% s% le ',-are cre&er&&
(r&n urec8&0 La ce na&,a slu6e*+e 4ur+unul d&n el9 0
7 Or&c&ne 5*& (-a+e da sea/a1 r%s(unde -r+a0 Ivan e un +&( (rac+&c0
C3nd ,ea1 s+% 5n+&ns (e s(a+e0 N-& $er/an&& ave/ /ul+e de 5nv%.a+ (e)a&c&1
(r&n Rus&a0
7 Tre,u&e s%)ncerc *& eu1 s+r&$% M&cu.ul en+u'&as/a+1 a+3rn3ndu)*&
&r&$a+-rul de cen+&r-n ca (e - a d-ua cu+&e de /asc% de $a'e0 Ia $3nde*+e)+eC
s% s+a& +-l%n&+ (e s(a+e *& s% +ra$& cea /a& s+ra*n&c% ,e.&e d&n c3+e)a (-/en&+
lu/ea2 -a+e c)ar 4& /a& ,&ne s% ne 4ace/ ru*& *& s% u&+%/ +-+ul des(re
Ger/an&a2
7 Ma&ca Ma&c&& D-/nulu&2 e=cla/% -r+a0 A&c& e - 4e/e&e /-ar+%1 *&
(-ar+% - (%l%r&e de v3n%+-are cu - (3n%)n ea0 r-,a,&l c% (leca 5n+r)-
c%l%+-r&e c3nd a da+ -r+uK (-(&&0 A (leca+ ea1 nu/aK c% s)a dus 5n+r)-
c%l%+-r&e /ul+ /a& lun$% dec3+ se a*+e(+a0
7 M&r-ase a cr&/%1 /ur/ur% el du(% ce cerce+ea'% cadavrul /a&
5ndea(r-a(e0 </(u*ca+%)n ,ur+%0 Nu (u+ea 4& - e=ecu.&e1 al+/&n+er& ar 4&
(r&/&+ ,-a,a)n cea4%0 A*a se (r-cedea'% 5n .ara as+a0
7 Ce (%ca+2 s(une M&cu.ul d3ndu)*& -c8&& (es+e ca(0 Ase/enea +&c%l-*&
da.& draculu& ar +re,u& ,%$a.& la (3rna&e0
7 U&+e)& (-*e+a1 c-n+&nu% -r+a0 une /3na (e - (-*e+% de da/% d&n
(&ele de cer,0 <*& v3r% nasul 5n ea *& sc-+-ce*+e0
7 A4ar%1 &/ed&a+2 E un -rd&n2 .&(% He&de (e +-nul celu& /a& a4ur&s&+
su,-4&.er0 Se (r-.%(e*+e 5n u*% cu /3&n&le 5n *-ldur& *& se lea$%n%
5nc-n+&nuu (e v3r4ur&0
7 M%n3nc& ra8a+1 M-&se2 4ace M&cu.ul1 c3+u*& de (u.&n &/(res&-na+0
S3n$ele &nvadea'% 4a.a +eu+-n&c% *& ar-$an+% a lu& He&de0
7 Te (rev&n1 O,er$e4re&+er Creu+'4eld+1 /a& s(une)/& - s&n$ur% da+%
M-&se *& +e)/(u*c2 E de'-n-ran+2
7 Ce)& de'-n-ran+9 S% 4&& 5/(u*ca+9 r3de M&cu.ul1 6uc3ndu)se cu
Na$anul0 M-&se2 Ar%.& ca %la care cade)n cur la ,3lc&ul s%+esc0
Fur&-s1 He&de cau+% s%)*& sc-a+% (&s+-lul1 dar1 s(re n-r-cul M&cu.ulu&1
aces+a e 5n.e(en&+ 5n +-c *& He&de e nev-&+ s%)l +ra$% cu a/3nd-u% /3&n&le0
7 M-&se2 N)- s% a6un$& n&c&c3nd un /are c-S,-: (r&n 4&l/e1 r3de
M&cu.ul 5n 8-8-+e0 &+ac&& +e)ar 4& c&uru&+ (3n% acu/ 4%r% s% ,a$& de sea/%0
O salv% url%+-are de rac8e+e de la - "-r$%" a lu& S+al&n cade (e s+rada
vec&n% *& n%ru&e un '&d care se (r%,u*e*+e +r-sn&nd 5n /&6l-cul dru/ulu&0
7 Ma&c% Mar&e2 s+r&$% M&cu.ul1 arunc3ndu)se la ad%(-s+ 5n s(a+ele unu&
'&d0 Descre&era.&& de vec&n& nu s)-r s%+ura -are n&c&-da+% s% +ra$% 5n n-&9
O /&+ral&er% $rea $er/an% se (-rne*+e s%0 la+re &s+er&c 5n ra4ale
s%l,a+&ce0
7 La dracuK -/ule1 5nce+ea'%2 r%sun% (r&n vacar/ v-cea #%+r3nulu&0
Tras-arele alea le v-r de'v%lu& (-'&.&a n-as+r%2
7 Aul&us a (%.&+)-1 s+r&$% M&cu.ul1 ar%+3nd cu .eava au+-/a+ulu& s(re
c-r(ul lu& He&de 5n+&ns la (-dea0
7 FP8rerul a (&erdu+ un s-lda+ dev-+a+1 s(une -r+a 5n+r&s+a+0 >&ne)&
4run+ea1 ca s%)& u/4lu ce& +re& d&n.& de aur0 De /ul+% vre/e a/ (us -c8&& (e
e&0
7 A& s% 4ac& as+a9 La ur/a)ur/el-r1 e *& el un 4el de (r&e+en de)al
n-s+ru2 4ace M&cu.ul1 deven&nd d&n+r)- da+% /-ral&s+0
7 De unK s% /a& *+&e el ce se)n+3/(l%9 E /-r+1 nu)& a*a9 r%s(unde -r+a
a(lec3ndu)se deasu(ra lu& He&de0 T-c/a& e (e cale s%)& 5n*4ace cu 4-rce(sul
unul d&n+re d&n.&1 c3nd He&de 5*& rev&ne cu un .&(%+0
7 #les+e/2 s+r&$% -r+a ulu&+1 credea/ c% e*+& /-r+0
7 Ae4u&+-r de cadavre1 ',&ar% He&de1 8-l,3ndu)se de'$us+a+ la cle*+ele
den+ar ru$&n&+ al lu& -r+a0
7 Ae4u&+-r de cadavre9 4ace -r+a &n-cen+0 N&c& v-r,%0 D-ar nu e*+& 5nc%
/-r+1 a*a)&9
7 O s% +e ra(-r+e'1 *u&er% He&de 4ur&-s0 <*& (&(%&e cea4a ,r%'da+% ad3nc
de - sc8&6% de -,u'0
7 A4ar%2 s+r&$% #%+r3nul0 Cur%.a.& '-na1 dar 4ace.&)- re(ede2 M&*un% de
er-&)as(&ran.&1 care au de $3nd s% /-ar% (en+ru /arele S+al&n0
7 Sun+ (e dru/1 s+r&$% -r+a0 >3*ne*+e de)a lun$ul casel-r cu /&+ral&era
5n /3n%1 .&n3nd)- de .eav%0
O $r-s-lan% $renad% ruseasc% ',-ar% (r&n aer *& cade 4u/e$3nd la
(&c&-arele M&cu.ulu&0 Cu un *u+ n%(ra'n&c1 de/n de un 4-+,al&s+
&n+erna.&-nal1 - +r&/&+e de unde)a ven&+0 Nu de$ea,a e el $-l$8e+erul
Re$&/en+ulu&0
-r+a +r&/&+e c3+eva ra4ale scur+e 5n d&rec.&a un-r -c8&ur& de $ea/ur& *&
sare la ad%(-s+ 5na(-&a unu& +rans(-r+-r car,-n&'a+0
7 Ra8a.&& %&a1 -r& sun+ 5n (&vn&.%1 -r&1 dac% nu1 a+unc& sun+ 5n (-d1 s+r&$%
M&cu.ul1 c%'3nd $r%/ad% 5n+r)- ,%l+-ac% (l&n% cu n-r-& *& '%(ad% 4le*c%&+%0
7 Unde9 url% -r+a1 +rec3nd s+rada 5n sal+ur& lun$&0 Cade 4ul$er%+-r 5n
r&$-l% 5n cl&(a 5n care aude +e/u+ul /u$e+ al une& "vac&" ven&nd de (e
dru/0 Un *&r de (&e+re de (ava6 ',-ar% 5n aer0
7 La (%/3n+1 4&r)a.& s% 4&.&1 url% #%+r3nul c%+re (lu+-n1 4%c3nd se/ne cu
,ra.ele0
Al,er+ s+% 5n s(a+ele une& r-a,e1 culca+ (e)- (ar+e1 *& +ra$e d&n+r)- MG)
HL de (arc)ar avea de $3nd s% d-,-are rec-rdul /-nd&al de c-nsu/are a
c3+ /a& /ul+-r /un&.&& 5n cel /a& scur+ +&/(0
#arcel-na se arunc% 5na(-&a lu&1 $343&nd0
7 <n ce dracuK +ra$&1 /a&/u.-& ne$ru9 Tre,u&e s% d%/ s-c-+eal% (en+ru
/un&.&a c-nsu/a+%0
7 M% d-are)n cur1 au'&9 5n$a&/% Al,er+1 cenu*&u la 4a.% de $r-a'%0 N&c&
un +&c%l-s c-/un&s+ nu /% va +r&/&+e la dracuK (e /&ne0
7 O(re*+e)+e1 s/&n+&+ule2 s+r&$% #arcel-na1 d3nd /&+ral&ere& un *u+ cu
(&c&-rul care)- s/ul$e d&n /3&n&le lu& Al,er+0 Aces+a r%/3ne re'e/a+ de
(ere+ele ud al une& case1 scu+ur3nd d&n ca( 5n+r)- (ar+e *&)n al+a1 *& (r&v&ndu)
*& (&erdu+ /&+ral&era care 'ace *u&er3nd 5n+r)un +r-&an de '%(ad% /urdar%0
7 La ce s+a& *& ,-/,%n& (e)a&c&9 5n+rea,% -r+a1 a(%r3nd d&n+r)- cas% 5n
s(a+ele a d-& (r&'-n&er& cu /3&n&le r&d&ca+e deasu(ra ca(e+el-r0 Ar%.& ca
FranDens+e&n 5n r-lul /u/&e&2
7 Ie)+e c% n&c& nu /a& a/ v-&e s% +ra$1 se +3n$u&e Al,er+0 As+a)& cel /a&
/&'era,&l r%',-& d&n c3+e)au 4-s+1 d-ar *+&& *& +u1 -/ule0
7 Se)n.ele$e c% (-.& s% +ra$&1 r%s(unde -r+a0 #u,u&e 5n e&1 4&ule2 De)a&a
+e (l%+e*+e Ar/a+a0 Cu un r3n6e+ (e 4a.a lu& (&s+ru&a+%1 d&s(are du(% c-l. cu
ce& d-& (r&'-n&er& a& s%&0 <& va v&nde une& 4-r/a.&un& care adun% (r&'-n&er&1
5n $-an% du(% /edal&&0
7 Sus2 (-runce*+e #%+r3nul0 #l&nda+e1 5na&n+e2
7 FP8rerul a c3*+&$a+ r%',-&ul1 declar% He&de /3ndru 5n +&/( ce +rece/
(e l3n$% lun$& c-l-ane de (r&'-n&er& ru*& cu /3&n&le r&d&ca+e0 Au cu +-.&& -
(r&v&re (&erdu+%0
7 De)acu/1 nu va /a& 4& l-c dec3+ (en+ru d-u% s-&ur& de -a/en&1
/-r/%&e M&cu.ul1 cu a/%r%c&une0 en+ru (u.-&& care nu 4ac dec3+ s% dea
-rd&ne 5n s+3n$a *&)n drea(+a1 *& (en+ru +-.& ce&lal.& &d&-.& care s+au 5n (-'&.&e
de dre(.& 5n sac&& care le .&n -asele *& ',&ar% "He&l H&+ler"2
Du(% - scur+% 5ncle*+are s3n$er-as%1 5na&n+%/ de)a dre(+ul (r&n
-l+aSsD&0 e /ar$&nea *-selel-r1 'ac le*ur& 5/,r%ca+e 5n un&4-r/e cenu*&&
de (u*c%r&a*&0 Cu +-.&& au 5n cea4% c3+e)- $%ur&c% de $l-n.0 -/e.&& ascu.&.&
.3*nesc (r&n (&elea su,.&re1 (er$a/en+-as% a 4e.el-r1 *& d&n.&& le sun+
de'vel&.& 4an+-/a+&c1 ca la cran&&0
7 L&c8&da.&2 c-n4&r/% #%+r3nul0 ETr&/&+e un lun$ 6e+ /ar-n&u (es+e
/ar$&nea +ra(e&F0 Ru*&& sun+ la 4el de a4ur&s&.& ca *&)a& n-*+r&0
7 Nu s)a)n+3/(la+ de /ul+ a*a ceva1 s(une #arcel-na1 a(lec3ndu)se
(es+e /ar$&nea +urele& ve8&cululu& s%u de cur%.en&e (en+ru a vedea /a&
,&ne0 S3n$ele e 5nc% (r-as(%+ *& /a& (&cur%0
7 Dar de ce &)-r 4& 5/(u*ca+9 5n+rea,% Gre$-r0 B& +-c/a& a&c& 5n s+rad%1
(e unde +rece/ n-&0
7 Nu (u+eau .&ne (asul1 s(une -r+a cun-sc%+-r1 le d%deau ,%+a&e de ca(
*&)& .&neau 5n l-c *& (e ce&lal.&0
7 Dar nu (-+ 4ace una ca as+a1 se la/en+ea'% Gre$-r1 a(lec3ndu)se
deasu(ra c-r(ulu& une& 4e/e&0 A*a ceva nu)& cu (u+&n.%2
7 A& s% ve'& lucrur& *& /a& $r-a'n&ce1 r%s(unde -r+a lac-n&c0 A*+ea(+%
nu/a& (3n% c3nd - s% dea (endula 5na(-&1 *& v-/ 4& n-& %&a care - &au la
s%n%+-asa1 cu vec&n&& c&u(&ndu)ne de cur0 A+unc& s% ve'& de ce sun+e/ noi
5n s+are2
#%+r3nul 5*& a(r&nde +%cu+ (&(a cu c%(%cel de ar$&n+ *&)*& d-re*+e1 5n
s&nea sa1 s%)& cad% 5n /3n% au+-rul aces+u& /asacru0
B&rur&le de /-r.& (ar 4%r% s43r*&+1 dar1 5n /a& (u.&n de)- -r%1 v3r+e6ul
r%',-&ulu& ne)a alun$a+ d&n /&n+e aces+ e(&s-d ca *& /ul+e al+ele0
M-ar+ea 4&'&c% ne (3nde*+e de du(% 4&ecare c-l.0 Nu ne)- (u+e/ ale$e1
a*a 5nc3+ sun+e/ nev-&.& s% +r%&/ *& s% ne duce/ +rea,a /a& de(ar+e0
R%',-&ul e - ,-al%1 *& cel /a& ,&ne e s% nu ne $3nd&/ (rea /ul+ la ea1 c& s%
u&+%/ &/(res&&le (e care s&/(+-/ele e& le l%s% asu(ra n-as+r%0 Dac% n)a/
4ace)-1 4-ar+e cur3nd a/ 5nne,un&0
lu+-nul se &ns+alea'% de)a lun$ul unu& (3r3&a*1 care alear$%1 $al,en *&
5n$8e.a+1 5ns(re 5nde(%r+a+a /are0
-r+a a/(lasea'% /&+ral&era $rea 5n s(a+ele une& $r%/e'& de sac& cu
car+-4&1 sus.&n3nd c% ace*+&a -(resc la 4el de ,&ne $l-an.ele ca *& sac&& de
n&s&(0 #arcel-na vrea ca ve8&culele s% 4&e $a+a de (lecare1 5n a*a 4el 5nc3+ s%
ne (u+e/ lua &/ed&a+ +%l(%*&.a dac% va 4& nev-&e1 dar 5n+3/(&n% (r-+es+e
v&-len+e 5n cl&(% 5n care cere ca *-4er&& s% r%/3n% la l-cur&le l-r0
7 N)- s% ave.& des+ul +&/( s% v% &ns+ala.&1 5ncearc% el s% le e=(l&ce
*-4er&l-r 4ur&-*&1 care se +e/ s% r%/3n% s&n$ur& 5n ve8&cule0 Vreau ca
a4ur&s&+ele alea de care s% 4&e $a+a de dru/ c3+ /a& e +&/(2 -rd-n% el +ur,a+0
7 Du)+e draculu& cu +&/(ul +%u1 s+r&$% -r+a -,ra'n&c0 R%/3& +u 5n cu+&a
a&a de sardele1 dac% .&& /-r.&*0 Eu s+au a&c& cu (-cn&+-area0 Dac% ,a+ vec&n&&
la u*%1 v-/ avea des+ul +&/( s)- *+er$e/0 Eu v-& 4& unul d&n+re
su(rav&e.u&+-r&& r%',-&ulu& %s+u&a /-nd&al0 N)- s% /% las (r%6&+ 5n (r-(r&a)
/& -s3n'% c3nd 5& va ven& vreunu& +&c%l-s c-/un&s+ &deea s%)/& l&(easc% -
/&n% /a$ne+&c% de 4und0
<n lu/&na 6uc%u*% a unu& 4-c ur&a*1 care /&s+u&e n&*+e 8a/,are1 5l '%r&/
(e M&cu.ul a(%r3nd d&n+r)- 4ereas+r%1 cu un l%d-& c3+ +-a+e '&lele0 0
O Ma=&/ +r&/&+e 5ns(re el un *&r de +ras-are0
7 <nce+ea'% cu r&s&(a de $l-an.e1 ',&ar% aces+a1 a/en&n.3nd cu (u/nul
&nv&'&,&lele (-'&.&& ruse*+&0 Ave.& (%/3n+ 5n ca( 5n l-c de cre&er9 Sau (-a+e
ra8a+9
7 Te 4ac 4%r3/e dac% nu la*& &/ed&a+ ,al+% l%d-&ul %la1 .&(% #%+r3nul1
sc-s d&n s%r&+e0 <n+-arce)+e la 4-r/a.&unea +a nen-r-c&+%0 S% +e /a& (r&nd -
da+% c% 6e4u&e*+& *& +e)aduc 5n 4a.a Cur.&&2
Se r&d&c% - 4lac%r%0 O c-/e+% care c-,-ar% l&n ur/a+% de - c-ad%
c-l-ra+%0 Cu +-.&& 5ncre/en&/ su, -r,&+-area lu/&n% al,%0 Deslu*&/ sune+e
d&n +-a+e d&rec.&&leC c&'/e $rele c%lc3nd (e v3r4ur&1 /3&n& nerv-ase
des(&ed&c3nd ar/e1 '-rn%&+ de cu.&+e de lu(+%1 $l-an.e 5/(&nse (e .eav%0
R$-/-+ele 5n%,u*&+e ale /-r.&&0 Nu vede/ n&/&c1 au'&/ d&n ,e'n%
d-ar0 Nu (u+e/ 4& s&$ur& dac% sun+ a&evea sau dac% &/a$&na.&a n-as+r%
c8&nu&+% ne 6-ac% un ren$8&0
-r+a 5nal.% ca(ul *& adul/ec% ase/enea unu& c3&ne de v3n%+-are
as/u.&+0
<nce+1 &ncred&,&l de 5nce+1 4lac%ra ,les+e/a+% c-,-ar% s(re (%/3n+0
<n+-rc l&n&*+&+ /&+ral&era0
7 S43n+% A$nes d&n #&ele4eld+2 *u*-+e*+e -r+a1 5nc3n+a+ la cul/e0 Dac%
ce /&r-s eu e a&evea1 - s% a(r&nd (en+ru +-+ res+ul v&e.&& - lu/3nare 5n
s&na$-$% (en+ru Du/ne'eul Ger/an&e&0
O e=(l-'&e seac% +r-sne*+e deasu(ra ca(e+el-r n-as+re *& ne +r3n+&/ 5n
n-r-&0 O 4lac%r% ur&a*% 5n4l-re*+e (e cerul n-(.&&0
7 V&a.a nu)& dec3+ - $%-a'% nea$r%1 c%sca+% *& 5/(u.&+%1 ,les+e/%
Al,er+1 cl%n.%n&nd d&n d&n.& 5n $ura une& (&vn&.e0 <n n-a(+ea as+a1 /u&erea
/ea dansea'% la R&$eunerDeller *& +-.& - s% se 8-l,e'e 5n $aura e& de 4&ecare
da+% c3nd va r&d&ca (&c&-rul0 e ur/% se re$ulea'% cu +-.& ne&s(r%v&.&& d&n
$arn&'-an%0 U&+e ce +re,u&e s% 5ndure un ,%r,a+ (e 4r-n+2
7 B& ea)& +-+ nea$r%9 5n+rea,% Gre$-r cur&-s1 +r%$3nd a+en+ cu -c8&ul de)
a lun$ul .ev&& /&+ral&ere&0 E c-nv&ns c% (e a4ar% (r&n ,e'n% se s+rec-ar% vre-
c3+eva c-/(an&& de ru*&1 (re$%+&ndu)se s% &a cu asal+ (-'&.&&le n-as+re *& s%
ne +a&e ,ere$a+a0
7 <n c-/(ara.&e cu ea1 eu sun+ - 4a.% (al&d%1 /ur/ur% Al,er+1 +rec3ndu)
*& /3na (es+e 4&$ur%0 E a+3+ de nea$r% cu/ d-ar (-(-rul lu& Du/ne'eu
(-a+e 4&0
7 E curv%9 5n+rea,% -r+a sen&n1 &.&ndu)*& /u+ra de du(% un sac de
car+-4&0
7 Ma& s(une as+a - da+%1 *u&er% Al,er+ 4ur&-s1 *&)- s%).& +ra$ (&elea a&a
al,% (es+e urec8&le +ale de nea/. 5/(u.&+0 E)- ar+&s+%1 -/ule0 Dansea'%
4ran.u'e*+e la R&$eunerDeller0 B& nu/ele e& e (e a4&*ele de)a4ar%0 B&)-
&u,esc1 4ra+e)/eu1 c8&ar dac%)& - ne$res% 4ran.u'-a&c%0
7 S43n+% Mar&e2 e=cla/% -r+a0 E)adev%ra+ ce aud9 S+&n$e.& re(ede
4lac%ra a&a0 urce& de la(+e2 F&r)a* al na&,&&1 (urce& de la(+e2
<n cl&(a 5n care 4lac%ra se s+&n$e1 -r+a *& M&cu.ul .3*nesc ca n&*+e dul%&
8%/es&.&1 adul/ec3nd cu l&/,a sc-as%0 Nu &au 5n sea/% .&(e+ele 4ur&-ase
ale #%+r3nulu&1 care le (-runce*+e s% se 5na(-&e'e la un&+a+e0
7 As+a)& de'er+are1 s+r&$% #%+r3nul 5n ,e'n%0 M)a/ s%+ura+2 Sun+ la
ca(%+ul r%,d%r&&2
7 Adul/ec% /3ncare1 mes amis, c8&c-+e*+e a/u'a+ Le$&-narul1
a(r&n'3ndu)*& - .&$ar% lun$% de la c8&*+-cul cele& d&na&n+e0 N&c& /%car
5n+rea$a Ar/a+% R-*&e n)ar 4& 5n s+are s%)& -(reasc% 5n cl&(a de 4a.%2
<n +&/(ul $-ane& ne,une*+&1 M&cu.ul cade - s&n$ur% da+%1 dar se d% vre-
d-u%'ec& de /e+r& de)a ,er,eleacul (e un (-v3rn&* *& se (-cne*+e de un
+rac+-r r%s+urna+0 Du(% c3+eva /&nu+e se l-ve*+e de)un rus care)*& 4ace
nev-&le du(% un +u4&*0
Rusul nu *&)a sc-s (&s+-lul d&n +-c dec3+ (e 6u/%+a+e1 c3nd cu.&+ul de
lu(+% al M&cu.ulu& & s)a 5n4&(+ 5n (&e(+0
7 Ce& ,un& /-r de +&ner&1 /-r/%&e ur&a*ul1 s+r%(un$3ndu)l d&n n-u cu
cu.&+ul0
:ram at(t de singur,
:rai at(t de fermectoare,
c3n+% -r+a 4er&c&+1 cu - v-ce r%$u*&+% W la L-u&s Ar/s+r-n$1 5n +&/( ce
se a(leac% deasu(ra une& $r%/%6-are de *ase (urcelu*& de la(+e $r-8%&+-r&0
Unul d&n+re e& se 4reac% dr%$%s+-s de ,-canc&& M&cu.ulu&0 Aces+a se
+-l%ne*+e 5n (a&ele /urdare *& se a(uc% s% se 6-ace cu (urce&&0
7 Las% as+a1 5l (rev&ne -r+a1 sau se va 5n+3/(la ca a+unc&1 cu scr-a4a
a&a /are de care ne)a/ 5ndr%$-s+&+0 B+&& +u1 a&a care a /ur&+ de ,%+r3ne.e2
7 De ce c3n.& c8es+&& s+r%&ne1 5n+rea,% M&cu.ul1 r&d&c3nd d&n s(r3ncene0
7 N)a/ &dee1 r%s(unde -r+a0 Cred c% sun% 8a&-s0 </& (lace L-u&s
Ar/s+r-n$0 N&/en& nu *+&e s% c3n+e ca ne$r-+e&&2
7 Ad-l4 l)a (us *& (e el (e l&s+a nea$r%1 s(une M&cu.ul1 cu a/%r%c&une0
A/ avu+ eu - (lac% 4a&n% de)a lu&0 Oda+% /)au ,%+u+ de /)a/ c%ca+ (e
/&ne la S+ad+8aus,rPcDe I (en+ru c)a/ ascul+a+)-0 D-a/ne1 ce /)au
c&-/%$&+0 A(-& /)au (us s% 8alesc (laca a&a ,les+e/a+%1 d-ar a*a1 ca s%)/&
&n+re ,&ne)n ca( c% n-&1 ne/.&&1 nu +re,u&e s% ne a(lec%/ urec8ea la un a*a
ra8a+ de)al Un+er/ensc8ulu&0
7 Ad-l4 e ne,un de le$a+1 s(une -r+a1 dar l)-/ aran6a 5n+r)- ,un% '&0
A& r%,dare1 4&ul /eu0 Du(% 4ur+un% v&ne *& vre/e ,un%0
7 Nu)/& &ese d&n ca( +rea,a as+a1 4ace M&cu.ul $3nd&+-r1 sc%r(&n3ndu)l
du(% urec8e (e unul d&n+re (urcelu*&0 </& dau sea/a c% +re,u&e s%)& ',ur%/
c%(%.3na a&a aus+r&ac%0 Dar /a& 5n+3& s%)& 4r3n$e/ (&c&-rul s+3n$0 A(-&
dre(+ul0 e ur/%1 a/3nd-u% ,ra.ele1 (-rn&nd de la 4alan$ele de$e+el-r 5n
sus1 ca s% (r&cea(% c% v-r,&/ ser&-s0 D&n c3nd 5n c3nd1 5l (-cn&/ *&)n
,-a*e1 dac% are0 A(-& +urn%/ ,en'&n% (e el *& arunc%/ un c8&,r&+ a(r&ns0
As+a cred eu c% ave/ de 4%cu+ ca s% 5nc8e&e/ c-n+ur&le cu el2
7 Ia)- u*urel1 l)-/ aran6a la +&/(ul (-+r&v&+1 (r-/&+e -r+a0 <*& va da cu
(u/n&&)n ca( c% *&)a lua+ /eser&a de FP8rer0 V-+ea'%)l (e Ad-l4 *& /-r&
+3n%r1 8-8-+e*+e el 5n n-a(+e0
Undeva1 5n -ra*1 un -,u' e=(l-dea'% +r-sn&nd0 C3+eva /&+ral&ere la+r%
4ur&-ase1 dar 5n cur3nd a/u.esc0 <n cele d&n ur/%1 r%sun% *& (-cne+ul unu&
/-r+&er0
#%+r3nul d% ,u'na (es+e e&1 ec8&(a+ c-/(le+ de lu(+%0 E (l&n de n-r-& de
la casc% (3n% la ,-+ul c&'/el-r0
7 V)a.& .&cn&+ cu +-+ul9 Ce dracuK ave.& de $3nd9
7 Ia v&nK de +e u&+%1 r3n6e*+e -r+a a/a,&l0 <nr-l%/ c3.&va (-rc&
c-/un&*+&0
7 Ta+% ceresc2 /-r/%&e #%+r3nul de'-la+0 ED% cu au+-/a+ul de (-deaua
n-r-&-as%0F Cu ce)a/ $re*&+ de)a/ 4-s+ (us 5n 4run+ea une& adun%+ur& de
descre&era.& ca lu+-nul ;9 Vec&n&& a+ac% (e +-+ 4r-n+ul *& sun+ c3+ (e ce s%
ne dea (es+e ca(1 *& v-& ce 4ace.&9 S+a.& a&c& *& v% 6uca.& cu n&*+e nen-r-c&.&
de (-rc&0 O s% 4&.& sc-*& la ra(-r+ (en+ru as+a1 4&r)a.& s% 4&.&2
7 De ce e*+& /ereu a+3+ de -.%r3+9 5n+rea,% M&cu.ul0 Te c-nsu/& (rea
/ul+ (en+ru Ar/a+% *& (en+ru r%',-&ul %s+a +3/(&+0 #ucur%)+e de v&a.%0 B&)
a*a e des+ul de scur+%2
7 Tac& -da+% d&n $ur%1 *u&er% #%+r3nul 4ur&-s1 5ndre(+3nd s(re M&cu.ul -
$renad% cu /3ner0
<n de(%r+are se aude ,u,u&+ul $reu al -,u'el-r *& r%',a+e1 d&n c3nd 5n
c3nd1 +r-sne+ul +unur&l-r de (e +anc0
7 -a+e c%)& +&/(ul s% ne /&*c%/ (re.&-asele 4undur&1 4ace M&cu.ul1
+r%$3nd cerce+%+-r cu urec8ea la +unur&0
C3+eva Ma=&/ (-rnesc un 4-c 5ncruc&*a+1 dar nu)& dec3+ - r%(%&al%
a$&+a+% care nu ne d% ,%+a&e de ca(0
-r+a 5*& v3r% un (urcel la su,su-ar%0 M&cu.ul 5*& arunc% au+-/a+ul (e
u/%r *& &a c3+e unul su, 4&ecare ,ra.0
7 <n8a.% *& +u unul1 5& s(une #%+r3nulu&1 s%)& (u+e/ da 4&ec%ru&a c3+e
(u.&n1 ca s% nu 4ac% n&/en& /u+re2
7 Nu e (er/&s s% aler$a.& du(% (-rc& 5n /&6l-cul unu& a+ac1 s(u/e$%
#%+r3nul1 s+ac-6&u la 4a.%0 L-ve*+e 4ur&-s unul d&n+re (urce&0
-r+a (r&ve*+e (r&n cr%(%+ura u*&&1 dar - +r3n+e*+e &/ed&a+0
7 Ce)&9 5n+rea,% #%+r3nul1 cu un r&c+us (e 4a.%0
7 N&/&c de-se,&+0 D-ar un c-l-nel rus cu - ,%*&+-are au+-/a+% su, ,ra.
*& cu (r&v&r&le s%+ule de 8-&+ur& ne/.e*+&0
O (l-a&e de $l-an.e &',e*+e (ere.&& case&1 c3+ (e ce s% s/ul$% u*a d&n
.3.3n&0
7 Dr%$u.% /e+-d% de a c&-c%n& la - u*%1 /-r/%&e M&cu.ul1 +r%$3ndu)se
du(% - ,3rn% $r-as%1 cu (urcelu*&& $%l%$&-*& su, ,ra.0
M&+ral&era (-cne*+e ne5nce+a+0 <n+rea$a '-n% e (res%ra+% cu (%/3n+1
,-l-van& *& sc8&6e de la e=(l-'&&0
7 S)- *+er$e/ de)a&c&1 s(une #%+r3nul0 Vec&n&& v-r s-s& d&n cl&(%)n
cl&(%2
7 Ma&c% rec&s+%2 s+r&$% M&cu.ul0 @*+&a +ra$ cu /a+er&ale $rele2 A&
crede c% v-r s% ne -/-are0
Unul d&n+re (urce& 5*& 5n+e.e*+e $u&.a+ul0 C-as+ele &)au 4-s+ des(&ca+e de
- sc8&6%0 M&cu.ul e (l&n de s3n$e0
7 O/-ar% (-rcul %la a4ur&s&+1 s+r&$% #%+r3nul0 O s%)l aud% +-a+% Rus&a0
M&cu.ul 5& +%&e ,ere$a+a la &u.eal%0 Gr-8%&+ul se s43r*e*+e cu c3+eva
8-rc%&+ur& sla,e0
7 S% /-r& a+3+ de +3n%r1 s(une el c-/(%+&/&+-r0
E - d&/&nea.% /-8-r3+% *& 5n$8e.a+%1 *& cea.a deas% 5nv%lu&e (e&sa6ul0
-r+a se -(re*+e la ad%(-s+ul c3+-rva +u4&*ur&1 sc-.3ndu)*& (&s+-lul de
se/nal&'are0
7 F%r% (r-s+&&1 5l (rev&ne1 nel&n&*+&+1 #%+r3nul0 Or&cu/ nu (u+e/ vedea
n&/&c0
7 B+&u1 r%s(unde -r+a1 5n+&n'3nd 5n sus ,ra.ul cu /3na 5ncle*+a+% (e
(&s+-lul de se/nal&'are1 dar 5l aver+&'%/ (e Ivan c% sun+e/ +re6& *& $a+a de
,%+a&e0 e ur/%1 5n vre/e ce d-,&+-c&& v-r s+a ac-l- .3.3&nd *& a*+e(+3nd ca1
d&n cl&(%)n cl&(%1 s% le ',ur%/ 4undur&le1 n-& - *+er$e/ u*urel de la
(e+recere0
O 4lac%r% a+3rn% c3+eva /&nu+e deasu(ra +erenulu&1 du(% care e d&n n-u
5n+uner&c *& nu /a& vede/ n&/&c0
7 as aler$%+-r de)a lun$ul vec8&& (-'&.&&2 5/& (-runce*+e #%+r3nul0
G343&nd d&n cau'a e4-r+ulu&1 '-resc de)a lun$ul +ran*ee& 5n$us+e1 5n
n-r-& (3n% la $le'ne0 en+ru - cl&(%1 /% -(resc la c-l.0 S&/+ nev-&a une&
.&$%r&0 R%resc 4e.e ruse*+& su, c%*+& cara$8&-ase care (r&vesc dre(+ s(re /&ne
de (e (ara(e+ul +ran*ee&0 T-+ul se (e+rece /ul+ /a& ra(&d dec3+ (-+
5nre$&s+ra -c8&& *& cre&erul /eu0 Cea.a 5n+uneca+% a d&/&ne.&& se u/(le de
4l%c%r&1 4u/ *& urle+e s%l,a+&ce0 <nd%r%+ul *& 5na&n+ea /ea1 ru*&& sar 5n
+ran*ee0 Flac%ra .ev&& unu& Kala*n&D-v /% -r,e*+e (en+ru c3+eva cl&(e0
<nne,un&+ de 4r&ca /-r.&&1 cad (e s(a+e1 /% r&d&c1 *& /% &au de (&e(+ cu un
rus care e la 4el de 5ns(%&/3n+a+ ca *& /&ne0 <l &',esc -r,e*+e cu cu.&+ul de
lu(+% *& s&/+ cu/ 5& &n+r% 5n (3n+ece0 </,r%.&*a.& s+r3ns1 ne (r%,u*&/ (e
4undul n-r-&-s al +ran*ee&0 </& sc-+ cu.&+ul d&n +ru(ul s%u *&)l 5n6un$8&& &ar1
*& &ar0 S3n$e 4&er,&n+e 5/& 5/(r-*c% 4a.a0 Aler$ cu(r&ns de (an&c%1 4%r% s%
*+&u 5nc-+r- /% (-ar+% (&c&-arele0
Ru*&& d&n s(a+ele /eu arunc% $renade1 ale c%r-r e=(l-'&& lu/&nea'% 5n
n-a(+e0
-r+a *& M&cu.ul n%v%lesc 5ns(re /&ne0 M% arunc la (%/3n+1 (en+ru a
ev&+a au+-/a+ele l-r r%(%&+-are0
#%+r3nul 5&0 ur/ea'%0 Al.&& se .&n de el 5ndea(r-a(e0
<nce(e - lu(+% s%l,a+&c% *& s3n$er-as% c-r()la)c-r(0 S/ul$ un
Kala*n&D-v d&n /3&n&le unu& l-c-+enen+ rus1 /-r+1 *& 5nce( s% +ra$ -r,e*+e
5n +-+ ce 5n+3lnesc 5n cale0
Sun+e/ se+-*& de s3n$e *& r%',unare0 Vre/ s% uc&de/1 4er&c&.& c% &)a/
c%'u+ ,les+e/a+ulu& de &na/&c 5n s(a+e0
Un ca(-ral rus (le*uv s+% 5na&n+ea /ea1 cu /3&n&le r&d&ca+e deasu(ra
ca(ulu&0 G-lesc 6u/%+a+e de 5nc%rc%+-r 5n (&e(+ul lu& *&)& re(ed 5n 4a.% (a+ul
ar/e&0
D&n+r)- da+% +-+ul a/u.e*+e0 Lu(+a &a s43r*&+ la 4el de re(ede cu/ a
5nce(u+0 "O 5nc%&erare /&n-r%" ) v-r $l%su& ra(-ar+ele0
-r+a .&ne 5n /3n% - s+&cl% de v-dc%0 <& sc-a+e d-(ul cu d&n.&&1 &a -
du*c% lun$% *& $3l$3&+-are *& sl-,-ade - r3$3&+ur%0 S3n$ele 5& n%v%le*+e
5na(-& 5n -,ra6&& s+r%ve'&& *& (r&v&rea & se 5nv&-rea'%0 Se *+er$e la $ur% cu
d-sul (al/e&0 A(-& se a(lec% *& cule$e de (e 6-s - $renad%0 <& de*uru,ea'%
c%(%celul *&)- v3r% 5n ,u'unar0 O (u+e/ 4-l-s& 5n ca'ul un-r even+uale
sur(r&'e0 Cu au+-/a+ele des(&ed&ca+e *& cu de$e+ul (e +r%$ac&1 n%v%lesc cu
-r+a (r&n+r)- u*% care d% 5n s+rad%1 $a+a s% secer%/ +-+ ce /&*c%0 B+&/ c% 5n
ase/enea l-cal&+%.& su(rav&e.u&+-r&& sun+ n&*+e 4ana+&c&1 ,un& de le$a+1 +-+al
ne(%s%+-r& 5n 4a.a v&e.&& a+3+a vre/e c3+ (-+ lua cu e& *& c3.&va s-lda.&
&na/&c&0
Ne s+recur%/ +%cu.& de)a lun$ul '&dur&l-r1 cerce+3nd cu ,%$are de
sea/% -r&ce 4&r&cel de (ra4 d&n aer0 </& 5n%,u* +usea de +ea/% s% nu)&
de'v%lu& (-'&.&a vreunu& /an&ac a4la+ la (3nd% cu de$e+ul (e +r%$ac&0
r&/a ca/er% e $-al%1 ur/%+-area la 4el0
%*esc u*urel1 urc3nd (e - scar% 5n$us+% 5n s(&ral%0
De-da+%1 &n&/a 5nce+ea'% s%)/& ,a+%1 5n /-/en+ul 5n care - /3n% $rea
5/& cade (e u/%r0 D&n 4er&c&re1 sun+ a+3+ de s(er&a+ 5nc3+ u&+ de (r-(r&a)/&
ar/%0
7 Acu/ nu +e sc%(a 5n n%dra$&& lu& Ad-l41 *-(+e*+e M&cu.ul l&n&*+&+-r0
Nu)s dec3+ eu0 Dac)a* 4& 4-s+ Ivan &)a& 4& (u(a+ de6a (e 5n$er& 5n 4und0
7 D-a/ne 4ere*+e2 M)a& s(er&a+ de /-ar+e1 ,3l,3& eu1 desc-+-r-s&ndu)
/% de /3na lu&0
7 Ia u&+e ce)a/ $%s&+1 4ace el 4er&c&+1 ar%+3ndu)/& - cu+&e lun$u&a.% (l&n%
cu +ra,ucur&0 Un c-l-nel +&c%l-s de)al vec&n&l-r s+%+ea *& el (e)ac-l-1 /-r+ *&
cu /3na (e as+ea1 5n cl&(a 5n care s)a n&/er&+ s% +rec (r&n (rea6/%0
R3/,&nd1 5*& (une 5n $ur% un +ra,uc -,e'1 (e care *&)l a(r&nde cu -
sc%(%r%+-are /e*+er&+% d&n+r)un +u, de car+u*0
7 Te)a& scr3n+&+1 *-(+esc eu 5n4&-ra+0 Acu/1 c3nd s+au la (3nd% $a+a s%
ne ',-are ca(e+ele1 +uT
7 en+ru un +ra,uc ,un /er&+% s% /-r&1 4&l-s-4ea'% M&cu.ul cal/0 <*&
r&d&c% ,r&c8e+a (r&/&+&v% deasu(ra ca(ulu& ca (e - +-r.% *& (r&ve*+e
cerce+%+-r 5n 6ur0
<n /-/en+ul 5n care (%*&/ (e scar%1 aceas+a 5nce(e s% sc3r.3&e
(er&cul-s0
7 Ra8a+ vec8& *& (u+red1 -c%r%*+e el1 +r-sn&nd cu ,-cancul 5n+r)-
sc3ndur% *u,re'&+%0
-r+a ne a*+ea(+% (e (al&er1 .&n3nd 5n /3n% - s+&cl% de v-dc% (e
6u/%+a+e $-al%0 Ma& &a - 5n$8&.&+ur% lun$% 5na&n+e de a)& (asa s+&cla
M&cu.ulu&1 care 5/& las% d-ar c3.&va s+r-(&0
7 E careva (e a&c&9 +u*esc eu nel&n&*+&+ d&n cau'a s(&r+ulu& ar'%+-r0
7 De unK s% *+&u eu9 4ace -r+a0 <.& 5nc8&(u& cu/va c)a* 4& vreun
v&'&-nar9
7 O/ a4la n-& 5n cur3nd1 s(use M&cu.ul1 +r%$3nd de c3+eva -r& v3r+-s
d&n +ra,uc *& v3r3ndu)*& ca(ul (r&n c8enarul u*&& ase/enea une& (&e& r-*&&
care 5ncearc% s% arunce - (r&v&re du(% c-l.0 He&1 Ivane2 url% el cu - v-ce
care r%sun% (r&n cas%0 Ie*&.& d&n ,3rl-$1 +-var%*&2 Ave/ ceva dr%$u. (en+ru
v-&0 EC-,-ar% (&ed&ca de s&$uran.% a au+-/a+ulu& *& $es+&culea'% cu .eav%0F
Nu)& n&c& /%car un /%dular -,-s&+1 c8&c-+e*+e el1 *& &n+r% 5na(-& 5n ca/er%
cu (a*& lun$& *& 5ncre'%+-r&0 <n%un+ru1 nu e dec3+ /-,&l% 4%r3/a+%0 C&-,ur&
de (-r.elan *& s+&cl% scr3*nesc su, c&'/ele n-as+re .&n+u&+e0
<n /&6l-cul (-dele& 'ace - (%(u*% d&n acelea care)*& (-+ 5nc8&de *&
desc8&de -c8&&0 -r+a - &a de 6-s *&)- a*a'% $r&6ul&u (e ceea ce)a /a& r%/as
d&n+r)- v&+r&n% de/-da+%0
es+e +-+ (lu+e*+e du8-area $re.-as% *& dulcea$% a /-r.&&0
<n s+rad%1 la+r% s%l,a+&c - /&+ral&er%0 Al+e d-u% &n+r% *& ele)n 6-c0
-cnesc /-r+&ere0 Sune+ele se c-n+-(esc 5n+r)- +%cere 5nc-rda+% 5n care
/-ar+ea (3nde*+e d&n 4&ecare ad%(-s+0
7 Drace1 /% d-are ,ra.ul2 /% va&+ eu1 5ncerc3nd s%)/& su4lec /3neca0
7 Unde9 5n+rea,% -r+a0 Ia s% vede/2
7 La na&,a1 s3n$ere'&2 e=cla/% M&cu.ul1 8-l,3ndu)se0 C&ne +e)a
cres+a+9
7 Cred c% s)a)n+3/(la+ 5n +ran*ee c3nd /&)au s%r&+0 <n ca( ne/ern&c&&
%&a1 r%s(und eu0
-r+a /% (ansea'%1 s(%l3nd /a& 5n+3& rana cu n&*+e ,ere d&n+r)- s+&cl%
des+u(a+% de (e v&+r&n%0
7 Dar +e)au cres+a+ ,&ne1 4ace M&cu.ul1 c-/(%+&/&+-r0 Ia un +ra,uc de
-4&.er1 vre&9 Face ,&ne0
<ncuv&&n.e' d&n ca( *&)/& /u*c ,u'ele de durere 5n cl&(a 5n care -r+a
5/& cur%.% +%&e+ura lun$%0
<na&n+%/ (recau.& (r&n cas%1 cu au+-/a+ele $a+a s% &n+re)n ac.&une0 La
/ansard% d%/ (es+e un (a+ du,lu 5n care 'ace un cadavru0 E u/4la+ *& are
-c8&& 8-l,a.& *& s+&cl-*&0
M&cu.ul 5l 5/(&n$e cerce+%+-r cu ,a&-ne+a0
7 Te)a& scr3n+&+ sau ce9 A& (%/3n+ 5n ca(9 5l -c%r%*+e -r+a0 D%)& nu/a&
- $aur%1 *&)- s% ne 5n%,u*&/ 5n $a'e de 8-&+0 N)- s% ne /a& su(-r+%/ unul
(e al+ul0 Ia ve'& dac% n)are ceva d&n.& de aur1 dar 4&& a+en+2 #a$% de sea/% s%
nu)l 5n.e(&2
M&cu.ul desc8&de $ura /-r+ulu& cu $es+ul unu& den+&s+ (r-4es&-n&s+0
7 N&c& ur/%1 s(une el1 cl%+&n3nd de'a/%$&+ d&n ca(0 Un ra8a+ (r-le+ar
cu d&n.& de -.el0 C-/un&*+&& %*+&a a4ur&s&.& se (r&ce( s% (r-s+easc% lu/ea2
Be4&& %& /ar& 5*& u/(lu ,-+ur&le cu aur *& (r%(%d&.&& +re,u&e s% se
/ul.u/easc% nu/a& cu 4&er0 B& as+a nu/esc e& dre(+ur& e$ale0 N)- s% a6un$
n&c&c3nd c-/un&s+0 De as+a (-.& 4& s&$ur0
Ac-(er&*ul a ars a(r-a(e 5n 5n+re$&/e1 *& (r&n el (u+e/ '%r& cerul
5n+uneca+0 O rac8e+% lu/&n-as% e=(l-dea'% 5n+r)- 4l-are -r,&+-are de
lu/&n% al,%0 I/ed&a+ se (-rnesc s% ,a+% +unur&le $rele *& a(are un *&r de
/&n$& r-*&& de 4-c0
7 Isuse *& Mar&e1 s+r&$% M&cu.ul1 c-,-r3nd (rec&(&+a+ scara 5n$us+% 5n
s(&ral%0 S-sesc vec&n&&2
#u,u&+ur&le *& +r-sne+ele se &n+ens&4&c%1 5n +&/( ce (es+e -ra* se a,a+e -
(l-a&e de -,u'e0
Eu /a&)/a& c% ',-r (e u*%1 *& /% arunc (e ,ur+% 5n ceea ce n%d%6du&esc
c% e un ad%(-s+1 dar c-ns+a+ c% sun+ d-ar r%/%*&.ele a d-& s-lda.& $er/an&0
S+-/acul /& se 5n+-arce (e d-s *& v-/&+ d&n r%runc8&0 M% l-vesc (es+e
8a&ne 5n+r)- 5ncercare &s+er&c% de a sc%(a de /&'er&a u/an%0
7 Ia)- u*urel1 mon ami, c@est la guerre, /% 5ncura6ea'% Le$&-narul0
ED&n+r)un sal+ lun$1 e l3n$% /&ne0F Nu)s dec3+ n&*+e res+ur& u/ane (e /arele
/-r/an de $un-& al R%',-&ulu&0
<n scur+% vre/e 4-cul ar+&ler&e& a/u.e*+e0 D-ar /-r+&erele c-n+&nu% s%
(-cneasc%1 se/%n3ndu)*& -,u'ele (r&n+re n-&0
C3+eva Ma=&/ la+r% 4ur&,unde1 +r&/&.3nd *&rur& de +ras-are 5n lun$ul
s+r%'&&0
7 De unde dracuK +ra$9 5n+rea,% Gre$-r c-n+rar&a+0 Nu '%resc (e n&c%&er&
4l%c%r& la $ura .ev&&0
7 Ne/ern&c&& +ra$ (r&n (3n'% de c-r+1 e=(l&c% -r+a cun-sc%+-r0
Tre& (an'er)$renad&er& s-sesc aler$3nd su, (-vara ec8&(a/en+ulu& (e
care)l car% *& se arunc% $343&nd la (%/3n+ al%+ur& de n-&0
7 FeldSe,el Gr-ss1 se (re'&n+% unul d&n+re e&1 aran63ndu)*& casca de
-.el n-u)n-u.%0
7 O,er$e4re&+er1 (r&n /&la D-/nulu&1 A-se(8 -r+a1 r3n6e*+e -r+a1
s%l+3ndu)*& n&.el 6-,enul $al,en0
7 Car%)+e1 ,u4-n nen-r-c&+1 *u&er% FeldSe,elul1 d3ndu)se 5n l%+ur& de
(arc% -r+% ar 4& c&u/a+0
Se aude d&n n-u sune+ul sec al unu& -,u' de /-r+&er1 care a+er&'ea'% (e
undeva1 (r&n 4a.a n-as+r%0 D&n (%/3n+ .3*ne*+e un *uv-& de a(% *& un
8&dran+ r-*u (en+ru &ncend&& ',-ar% de)a cur/e'&*ul s+r%'&&1 'dr-,&ndu)se de
'&d c8&ar 5n s(a+ele M&cu.ulu&0
M% $8e/u&esc 5ns(%&/3n+a+ du(% (u*ca)/&+ral&er%1 c-,-r ca(ul *&)/&
s(r&6&n ,u'a c%*+&& de (a+ul ar/e&1 ne5ndr%'n&nd s% (r&vesc a4ar%0
O al+% 4lac%r% 5*& cr-&e*+e dru/ (e cer0 Sune+ul 5/(u*c%+ur&& 5/& .&u&e 5n
urec8&0 FeldSe,elul d&n Grenad&er& e cel care)a +ras0
7 F&r)ar dracuK al draculu&1 ce a& de $3nd1 /%& &d&-+ule9 s(u/e$%
#%+r3nul0 A& c8e4 s% ne cad%)n ca( +-a+% ar/a+a lu& Ivan0
7 Are c%(%.3na (l&n% cu ra8a+ usca+ de /3.%1 as+a e1 /3r3&e M&cu.ul1
arunc3ndu)& FeldSe,elulu& d&n Grenad&er& - c%u+%+ur% rea0 S4a+ul /eu1
#%+r3nule1 e s%)& +a& ,-a*ele2
7 Cu c&ne).& 5nc8&(u& c% s+a& de v-r,%1 O,er$e4re&+er9 e=(l-dea'%
FeldSe,elul1 (rad% 4ur&e&0 A& de)a 4ace cu un FeldSe,el0 Te v-& ra(-r+a
(en+ru adresare necuv&&nc&-as% unu& su(er&-r2
7 Gura1 a/&ce2 F%).& un n-d la /%dular1 5l s4%+u&e*+e M&cu.ul1 c8&c-+&nd
(r&n 5n+uner&c0
7 Nu ad/&+ a*a ceva1 la+r% FeldSe,elul Gr-ss0 Cer ca aces+ -/ s% 4&e
(ede(s&+0
7 Car%)+e de)a&c& (3n% nu +e)/(u*c1 *u&er% enerva+ #%+r3nul0 N&/en& nu
+e)a (-4+&+0 As+a)& lu+-nul E, *& +u n)a& +rea,% cu n-&2
7 Dar r%',-&ul e acela*&1 r&(-s+ea'% FeldSe,elul Gr-ss1 (r&v&ndu)l
4ur&-s (e #%+r3nul0
7 A& d-(ur& 5n urec8&1 sau ce9 N)a& au'&+ ce)a '&s -/ul9 A s(us s)-
*+er$&1 s+r&$% -r+a vesel0 T-.& sa=-n&& sun+ a*a de 5n$r%/%d&.& ca +&ne9 La
na&,a1 F&d-2 Trec& 5na(-& 5n c-*ule. *& culc%)+e2
7 Nu)& l%sa.& s% v% v-r,easc% as+4el1 d-/nule2 4ace un $renad&er
su,.&rel la v-ce *& la +ru(1 cu - un&4-r/% care /a& /&r-sea 5nc% a /a$a'&e0
7 Ivan va s-s& d&n cl&(%)n cl&(% *& v% va ',ura 4udul&&le1 s(une 5nc3n+a+
Gre$-r1 cu un nec8e'a+ (relun$0
7 <n (&c&-are2 O lu%/ d&n l-c1 8-+%r%*+e Gr-ss ,rusc0 Se r&d&c% cu aerul
unu& adev%ra+ c-/andan+ *& nu aude 5n*el%+-rul *u&er d&n aer0 N-& 5l au'&/
*& ne l&(&/ de (%/3n+ c3+ (u+e/ de ,&ne0
7 -rc& la*&2 /a& a(uc% el s% s(un% 5na&n+e ca un -,u' de I? // s%
e=(l-de'e c8&ar 5n 4a.a lu&0
C-r(ul s%u se1 c-n+urea'% clar (e 4lac%ra e=(l-'&e&0 De4la$ra.&a 5l +a&e
5n d-u% *&)& a'v3rle (ar+ea de sus a +ru(ulu&1 cu casc% *& ,&n-clu cu +-+1 5n
l%+ur& *& a(-& (r&n+r)- u*% desc8&s%0
7 D-a/ne s4&n+e2 e=cla/% M&cu.ul0 A avu+ ,a4+% c% u*a %&a s+%+ea 5n+r)-
r3n%0 Dac)ar 4& 4-s+ 5nc8&s%1 s)ar 4& l-v&+ la ca(0
7 B&)acu/ ce 4ace/9 5n+rea,% ce&lal.& $renad&er&1 (r&v&nd *-v%&+-r& s(re
#%+r3nul0
7 Face.&)v% r-s+ de n&sca&va rus-a&ce1 5& (-v%.u&e*+e -r+a a/a,&l1 *&
re$ula.&)le (3n% u&+a.& de r%',-&0 E cel /a& ,un /&6l-c de a sc%(a d&n el cu
v&a.%0
7 <na(-& de unde)a.& ven&+2 (-runce*+e ,rusc #%+r3nul0 N)a/ nev-&e de
v-& 5n (lu+-nul /eu0
Grenad&er&& se r&d&c% ,-/,%n&nd *& d&s(ar 5n 5n+uner&c0
<nce+)5nce+1 4-cur&le a/u.esc *& (es+e -ra*ul ru&na+ c-,-ar% - l&n&*+e
5nc-rda+% *& a/en&n.%+-are0
<n6ur3nd *& ,-d-$%n&nd1 ne cule$e/ ar/ele *& ec8&(a/en+ul $reu *&)-
lu%/ 5na&n+e la (as0
</& arunc au+-/a+ul (e u/%r *&)/& *+er$ de (e 4a.% n-r-&ul *& '%(ada
+-(&+%0
7 F&r)ar s% 4&e1 daK rece /a& e2 4ace Gre$-r 5n +&/( ce s+r3n$e (&c&-arele
+re(&edulu& *&)*& su4l% 5n de$e+ele v&ne+e de 4r&$0
#%+r3nul /er$e 5n 4run+ea lu+-nulu& ;1 cr%c%na+1 cu (&s+-lul)/&+ral&er%
5n sc-,&+ura ,ra.ulu&1 ca *& cu/ ar c%ra - l-(a+%1 *& cu casca lu& ud% 5/(&ns%
(e cea4%0
7 Ha&de.&1 ,%&e.a*&& /e&2 Ia s% vede/ dac% nu d%/ (es+e Ar/a+a R-*&e1
ca s% +er/&n%/ r%',-&ul una)d-u%1 sl-,-ade -r+a un r3s /aca,ru0 C% d-ar
de)a&a a/ (leca+ de)acas%2
7 Ce v&a.% /&'era,&l%1 -4+ea'% M&cu.ul1 (l&/,3ndu)*& cu l&/,a +ra,ucul
cel $r-s d&n+r)un c-l. 5n cel%lal+ al $ur&& *& scu+ur3ndu)*& cu - /&*care a/(l%
a ,ra.ulu& '%(ada de (e /el-nul s%u cenu*&u0 N&c& un &nd&v&d sens&,&l n)ar
+re,u& c-ns+r3ns s% su(-r+e +-a+e c3+e le -4er% un 5/(u.&+ de r%',-& /-nd&al
ca %s+a1 ,-d-$%ne el (es&/&s+0
7 B+&.& ce /&)ar (l%cea /&e s% 4ac9 5n+rea,% Gre$-r &/(uls&v1 5n vre/e
ce ,a+e (asul al%+ur& de n-& de)a lun$ul *&rulu& de case0 M&)ar (l%cea s%)& 4ac
- v&'&+% $eneralulu& "Fund)*&)C&'/e" *& s%)& v3r - $renad%)n (a+0 Lua)l)ar
dracuK2 A(-& a* s+a a4ar% *&)a* (3nd& /-/en+ul 8a'l&u 5n care +&c%l-sul
,-nd-c ar l-v& +avanul 5/(reun% cu +3r4a a&a d&n "Kra4+ durc8 Freude" cu
care d-ar/e0
7 Da.&)& dru/ul1 da.&)& dru/ul1 ne '-re*+e #%+r3nul1 ner%,d%+-r0 en+ru
ce na&,a crede.& c% v% (l%+e*+e Ar/a+a - /arc% (e '&9
C3.&va ru*& se r&d&c% *& v&n 5n 5n+3/(&narea n-as+r% cu /3&n&le 5n+&nse
deasu(ra ca(ulu&0 Al.&& d&s(ar 5n ,e'n%1 arunc3nd 5n ur/a l-r $renade1 5n
+&/( ce alear$%0
M&cu.ul -/-ar% -(+ &n*& cu - ra4al% (relun$%1 care (are c% nu se /a&
-(re*+e0 Rdr-,e*+e .eas+a unu& -4&.er care s+r&$%C "S+al&nu2"
lu+-nul 4ace (-(as l3n$% r%/%*&.ele arse ale unu& s&l-' (en+ru $r3ne
care /a& 4u/e$% 5nc% *& e (l%cu+ s% +e 5nc%l'e*+& l3n$% ele0
<n cur3nd1 5nce(e/ s% ne 5nv&-r%/0 M% +-l%nesc 5na(-&a (u*+&&)
/&+ral&ere1 5n+r)- /-v&l% de $r3u 5nne$r&+0 Gre$-r 'ace 5n+&ns (e s(a+e l3n$%
/&ne0 le-a(ele 5& +re/ur%0 <*& su4l% de (e 4a.% un 4ul$ /&c d&n+r)- (an% de
vra,&e0
#%+r3nul (r&ve*+e 5n $-l1 dus (e $3ndur&0 B+&e c% ac-l-1 5n ,e'n%1 sun+
/&& de 4ana+&c& care ne v-r (&elea0
<l cerce+e' cu -c8&& /&6&.&0 C3+% vre/e 5l ave/ (e #%+r3nul c-/andan+
de (lu+-n1 /a& s(er%/ s% &e*&/ c3+ de c3+ +e4er& d&n ne,un&a as+a0 Nu vrea
s%)l vad% (e n&c& unul d&n+re n-& uc&s &nu+&l 5n vre- ac.&une &d&-a+% (us% la
cale de c&ne *+&e ce ne,un de undeva1 de de(ar+e1 d&n s(a+ele n-s+ru0 De
vreun .&cn&+ care nu cau+% dec3+ /edal&& *& un n-u *&r de le$u/e
!N
care s%)&
5/(-d-,easc% (&e(+ul0
Un -,u' de HO // (ercu+ea'% *& r&c-*ea'% .&u&nd1 4%r% a (r-v-ca
s+r&c%c&un&0
-r+a se s(r&6&n% -s+en&+ de ru&nele calde ale s&l-'ulu& *& scu&(% (r-s+e*+e
5n v3n+0
7 S43n+% A$nes1 ce (-a+e 4& /a& 4ru/-s (e lu/e dec3+ - /&c% (au'%
5n+r)un r%',-& /-nd&al2 Ce)a.& '&ce de n&*+e ca4ea cu ceva 5n+%r&+-r9
7 A& ,-a,e9 5n+rea,% #%+r3nul1 a(r&n'3ndu)*& (&(a cu c%(%cel de ar$&n+0
7 Dre(+ c&ne /% &e&9 r3de -r+a r%$u*&+0 <n '&ua 5n care nu v-& avea
des+ule ,-a,e (en+ru - cea*c% de ca4ea1 lu/ea 5/& va 4u$& de su, (&c&-are0
7 Nu (rea e vre/e1 4ace #%+r3nul1 (u4%&nd d&n (&(%0 Dar1 duc%)se
draculu&J 4% +-+u*& una2 D-ar nu sun+e/ ra(&dul de M-sc-va1 sun+e/ nu/a&
lu+-nul ;2
Cu de$e+e a$ere1 -r+a 5*& aran6ea'% (r&/usul s%u a/er&can0
7 Oa/en&& care au nav&$a+ cu c8es+&a as+a (es+e Oceanul -lar n&c& n)ar
!N
Cele /a& 5nal+e d&s+&nc.&& /&l&+are erau 5ns-.&+e s&/,-l&c de "4run'ele de s+e6ar"1
denu/&+e1 5n 6ar$-n s-ld%.esc1 "le$u/e" ;n#t#<#
4& v&sa+ c%1 5n+r)- ,un% '&1 O,er$e4re&+er1 (r&n /&la lu& Du/ne'eu1 A-se(8
-r+a 5*& va 4ace ca4ea (e ea1 r3n6e*+e el /ul.u/&+0
7 Ce l&n&*+e ,les+e/a+%1 /-r/%&e #%+r3nul1 su4l3nd 5n cea*ca d&n /e+al
a+a*a+% de ,&d-nul cu a(%0
7 N&/&c nu)& /a& ,un 5n+r)- d&/&nea.% 5n$8e.a+% dec3+ una "/&c% *&
nea$r%"
!O
1 s(une -r+a1 ad%u$3nd 5n 4&ecare cea*c% un s+r-( de v-dc%0
Al,er+ s-ar,e /a& /ul+ d&n ca4ea (en+ru a l%sa l-c (en+ru v-dc%0
7 Tre&'ec& de an& dac)a* r%/3ne 5n r%',el1 *& +-+ nu /)a* -,&*nu& cu
a4ur&s&+ele alea de 4l%c%r&1 *-(+e*+e el1 4%c3ndu)*& (al/ele c%u* *& su4l3ndu)
*& aer cald 5n -,ra6&0 M% +r&/&+ cu $3ndul la candele de /-r+0 V&a.a nu)&
dec3+ - /are 8a'na *&).& e su4la+% de su, 4und 4%r% ca /%car s%).& da& sea/a1
dar +-+ se /a& s(une c% "Du/ne'eu e ,un2" S% /-r& de r3s2 <n +-a+% v&a.a
as+a /&'era,&l% n)a/ cun-scu+ 4r&ca /a& ,&ne ca acu/1 de c3nd a/ n&/er&+
5n (ar-d&a as+a de r%',-&1 &ar (e deasu(ra /a& sun+ *& ud le-arc%2 De s)ar
l%sa c)- (neu/-n&e1 a* avea cel (u.&n +e/(era+ur% *& +-+ +ac3/ul1 dar ,unul
Du/ne'eu a 8-+%r3+ al+4el1 *& u&+e cu/ sun+ nev-&+ s% /% +3r%sc (e 4a.a
5/(u.&+% a (%/3n+ulu&1 a*+e(+3nd ca vec&n&& s%)/& ',-are curul %s+a ne$ru0
ES-ar,e - $ur% de ca4ea cu v-dc% *& (r&ve*+e 5n 6ur a,%+u+0F C3+e-da+% a*
vrea s% /% -/-are1 *& s% +er/&n (-ves+ea0 La ur/a)ur/el-r1 v&a.a nu
/er&+% -r&cu/ s% 4&e +r%&+%0
7 C@est la guerre, mon ami, -4+ea'% Le$&-narul1 cu ve*n&ca .&$ar%
"Ca(-ral" 5n4&(+% 5n+re ,u'e0 Tu nu e*+& dec3+ de*eul care 5nal.% /-r/anul
de $un-& al Ar/a+e&0 As+a e v-&a lu& Alla82
-r+a c8&c-+e*+e *& /a& +-arn% ca4ea *& v-dc% 5n ce*+&le n-as+re0
7 S+ra*n&c ne)a /a& +ras 5n (&e(+ FP8rerul lu& He&de c3nd ne)a (r-/&s
(ace e+ern% *& "Kra4+ durc8 Freude" cu +-+ +ac3/ul2
7 S% a/(las%/ /&+ral&erele9 5n+rea,% #arcel-na1 5n+&n'3ndu)se 5n $r3ul
cald0
7 Nu1 d%)le draculu&2 4ace #%+r3nul ne(%s%+-r0 Ia s% /a& v&n% - da+% *&
vec&n&& s% ne r-a$e s% +ra$e/ 5n e&2 Eu unul /)a/ s%+ura+0
C3nd ne de'/e+&c&/ /a& e 5nc% 5n+uner&c0 Ne v3r3/ 5n /an+%&le
n-as+re care /&r-s a n-r-& *& a sud-are s+r%vec8e0
#%+r3nul ne a*+ea(+% a4ar%1 5n cea.a u/ed% *& rece0 Mar$&n&le ,-ne+e&
sale de ca/(an&e 5& s+au (es+e urec8&1 &ar (&(a cu c%(%cel de ar$&n+ 5& a+3rn%
!O
"Una /&c% *& nea$r%" ) - cea*c% cu ca4ea nea$r%1 cu un dra/ de *na(s sau v-dc%0
lene*% d&n c-l.ul $ur&&2 E una d&n acele d&/&ne.& /-8-r3+e d&n care Rus&a
are cu $r%/ada0 O d&/&nea.% +-c/a& ,un% s%).& s/ul$% su4le+ul *& vla$a0
M-r/%&nd *& r%s+&ndu)ne un&& la al.&&1 ne s+r3n$e/ ec8&(a/en+ul0 Se
vede +rea,a c% a/ aduna+ (3n% acu/ - c-lec.&e ne/a&(-/en&+% de
/a+er&aleC /&+ral&ere u*-are *& $rele1 acces-r&& rud&/en+are (en+ru ar/e1
(&s+-ale)/&+ral&er%1 cu.&+e de lu(+%1 ca'/ale ra,a+a,&le1 cen+ur& cu car+u*e1
$renade care ne u/(lu ,u'unarele *& car3/,&& c&'/el-r0 S% ad%u$%/ *&
cle*+&& (en+ru +%&a+ s3r/%1 5nc%rc%+ur& /a$ne+&ce1 ,a+er&& *& +ele4-ane de
se/nal&'are1 4el&nare de ca/(an&e1 (-r+8ar+ur& *& ,us-le0
7 D-a/ne1 ce $r%/ad% de ra8a+1 $343&e -r+a1 lu(+3ndu)se cu sacul
/%*+&& sale de $a'e0 R%/3ne.& (e l-c (3n% aduc l&/u'&na2
7 E)n re$ul%1 r%s(unde #%+r3nul0 B-4er&& s%)*& adune c%ru.ele1 dar
re(e6-r1 d-/n&l-r2 Ha&de.& s% +er/&n%/ cu r%',-&ul %s+a (u+ur-s ca s% ne
(u+e/ 5n+-arce cu +-.&& acas%0
7 S% s(er%/ c% ,%&e.&& neas+3/(%ra.& d&n vec&n& nu ne)au u/4la+
cale*+&le de su, 4und 5n +&/(ul n-(.&&1 c8&c-+e*+e -r+a *& se 5nde(%r+ea'%
4lu&er3nd1 ur/a+ de ce&lal.& c-nduc%+-r& a& (lu+-nulu&0
7 Dac% vrea careva un s4a+ de la /&ne1 s(une M&cu.ul1 &/(-r+an+1 sun+
de (%rere c% ar +re,u& s% (une/ ceva san+&nele (e l3n$% c%ru.ele)as+ea c3+
+&/( +ra$e/ la a$8&-ase0 Al+4el nu ne va ac-(er& n&c& - s-c&e+a+e de
as&$ur%r&0 E&1 dar as+a)& +rea,a v-as+r%1 ,%&e.&2 Eu /% duc s% aduc (-rc&&0
7 Tu r%/3& a&c&1 r%,u4ne*+e #%+r3nul1 4ur&-s1 dar M&cu.ul nu)l aude0 A
d&s(%ru+ de6a cu - $renad% 5n+r)- /3n% *& cu un au+-/a+ 5n cealal+%0
Du(% - vre/e '&lele *& n-(.&le 5nce( s% se scur$% 5/(reun%1 5n+r)-
u/,r% c-n4u'%0 Un -ra* cucer&+ nu se /a& de-se,e*+e de al+ul1 *& e /ul+ de
c3nd a/ renun.a+ s% /a& nu/%r%/ /-r.&&1 /ul+ (rea nu/er-*& (en+ru a0 /a&
(re'en+a vreun &n+eres0
e c3/( 'ac 8-&+ur&le un-r vac& ,%l.a+e1 u/4la+e ca n&*+e ,al-ane1
r%s+urna+e (e s(a+e1 cu (&c&-arele .e(ene0
e -r+a /a&)/a& c%)l (-d&de*+e (l3nsul la (r&vel&*+ea aces+e& s/&n+&+e
r&s&(e de 8ran% *& se lansea'% 5n+r)- descr&ere des(re (re(ararea c-rec+% de
"-ss- ,uc-" cu -re' *& s-s (&can+0
Re$&/en+ul ;O an'er e re+ras d&n a+ac0 Ma6-r&+a+ea c-/(an&&l-r sale
au 4-s+ reduse la e4ec+&vele un-r (lu+-ane0 C-/(an&a n-as+r% a /a& r%/as
cu +re& ve8&cule1 res+ul 4&&nd n&*+e e(ave0
6C(nd am prsit pm(ntul patriei, ni s
a spus c mergem s aprm drepturile
sfinte=6
MARCUS FLAVIUS
>msese ultimul din plutonul su# :ra disdediminea"# Alerga ne%une&te
prin fundul vii# Cei mai mul"i czuser !n timp ce traversau fluviul, atunci c(nd
o mitralier grea ruseasc se pornise s trag de pe unul din maluri# $n urma lui,
undele apei deveniser de un ro&uaprins# A)unse pe culmea dealului &i sim"i o
durere arztoare !ntro coast# .usese sf(&iat# Totul i se !ntunec !naintea
ochilor#
'upamiaz, t(rziu, !&i reveni !n sim"iri# Aerul era !n%u&itor &i soarele !l
dogorea# $ncerc s&i !ntoarc fa"a de la el# +estonul !i era ferfeni", nasturii
dispruser, iar partea dreapt !i era un terci !ns(ngerat# Carne sf(&iat, oase
zdro%ite &i zdren"e de uniform#
7 Ap, gemu el# Ap= dar navea cine sl aud# C(mpul de lupt era
lini&tit#
0u"in mai !ncolo zceau doi ru&i, dintre care unul murise cu c(teva ore !n
urm# .a"a nui mai era dec(t o masc!ns(ngerat# Cellalt soldat mai mi&ca
pu"in din c(nd !n c(nd &i din gura lui zdro%it ie&ea un horcit sla%# $i fusese
despicat stomacul#
5n roi de mu&te mi&unau pe mruntaiele sale vrsate#
7 Ap= gemu el din nou# ,ete=
$ntreaga vale era presrat cu tu%uri goale de cartu&e# 0e malul fluviului
zcea epava ars a unui TFC, iar ceva mai !ncolo turela smuls a unui# 0?+
german# ?ar%a verde &i fraged# fusese strivit su% clctura nenumratelor
cizme greleG &enilele tancurilor sf(&iaser pm(ntul moale#
'eodat !&i lu z%orul un roi de mu&te# 5nele se a&ezar pe fa"a lui,
v(r(nduise !n gur, printre %uzele !ntredeschise, &i !n nas# $ncerca s&i ridice
m(na, &i apoi s&i scuture capul, dar comenzile pornite de la creier se sf(r&ir
!ntrun tremur a%ia percepti%il al trupului#
6Ap6, g(ndi el# Continu s se g(ndeasc la ap p(n !n clipa !n care !&i
ddu sufletul#
'ou sptm(ni mai t(rziu, mama lui, o vduv din primul rz%oi mondial,
primi invaria%ila carte po&talB
6$n numele ./hrerului Adolf 3itler, v aducem la cuno&tin", cu prere de
ru, c fiul dumneavoastrB
2eutnant *:H>* .>?:'>?C3
Comandantul unui pluton de infanterie, a czut la datorie lupt(nd vite)e&te
pentru ./hrer, +olI &i +aterland#
./hrerul v mul"ume&te# 3eil 3itler=6
LOCOTENENTUL CEL GRAS
Or%*elul ales (en+ru re4acerea n-as+r% e cura+ *& (l%cu+0 R%',-&ul l%sase ca
ur/% a +recer&& sale d-ar c3+eva case n%ru&+e0 Re.eaua de al&/en+are cu $a'e
a 4-s+1 ,&ne5n.eles1 arunca+% 5n aer1 cu/ se 5n+3/(l% 5n+-+deauna 5n +&/(ul
une& re+ra$er&0 Dar n-u% nu ne (as%0 Cu& 5& /a& +re,u&e $a'e9 Nu n-u%1 5n
-r&ce ca'2
H-+elul Sva,-da 4rea/%+% de v&a.%0 Tan&a1 (r-(r&e+%reasa1 s+% 5na(-&a
+e6$8ele&1 5/,r%ca+% 5n+r)- r-c8&e de ,al de/-da+%1 5ncadra+% de +re&
-s(%+%r&.e n-s+&/e1 cu 4us+&.ele l-r scur+e1 $a+a s%)& 5n+3/(&ne (e el&,era+-r&&
$er/an&0 Are un v-ca,ular &n+eresan+ *& e=+re/ de c-l-ra+1 de(r&ns de la
+ru(ele /-n$-le care s+a.&-naser% a&c& 5na&n+ea n-as+r%0
-r+a *& M&cu.ul se a(uc% de 5nda+% s)- 5nve.e e=(res&&le ec8&valen+e 5n
$er/an%0 D-u% '&le /a& +3r'&u1 5l 5n+3/(&n% (e 4&ecare cl&en+ care)& +rece
(ra$ul cu un a/a,&lC "u(%)/%)n cur2"
M3na M&cu.ulu& se s+rec-ar% +-+ /a& sus (e su, r-c8&a e& v&-le+1
5ncerc3nd s% a4le unde *&)au ascuns c-/&sar&& v-dca *& cav&arul 5na&n+e de a
(leca0
7 Te ar'&9 - 5n+rea,% el1 lasc&v1 cu - *-a(+% care 4ace ala/,&cele de (e
ra4+ur& s% '-rn%&e *& ursul 5/(%&a+ de l3n$% *e/&neu s% cl&(easc% d&n -c8&&
s%& r-*&&1 lu/&na.&0
Cu aerul /3ndru al une& .ar&ne1 5*& 4ace a(ar&.&a (e u*% Vera
K-ns+an+&n-vna0 -ar+% aceea*& 8a&n% scu/(% d&n ,lan% de vul(e1 5n c&uda
c%ldur&& d&n 5nc%(ere0 Se s(une c% e - 4e/e&e de ran$1 /%r&+a+% cu un
c-/&sar sus)(us care a (leca+ cu Ar/a+a R-*&e0 Ce&lal.& & se adresea'%
r3n6&nd cu "Al+e.%"1 dar nu)*& (-+ ascunde +ea/a 5n 4a.a e&0
7 O (une/9 (r-(une -r+a1 4%c3nd cu de$e+ul /&6l-c&u se/nul
&n+erna.&-nal (en+ru c-(ula.&e0 O curs% cu sc8&/,%+-rul de v&+e'%1
paniemaie&i9
<n dru/ s(re ca/era de la e+a61 /3&n&le lu& -r+a cerce+ea'% de6a
+erenul de su, 4us+a Vere&0
7 Nu/a& (u.&n1 s% /% s(%l la ma petite soeur, /ur/ur% ea1 .u$u&ndu)*&
,u'ele (en+ru un s%ru+0 <na&n+e de)a 4& nev-&+ s% (lece1 s-.ul /eu a &ns+ala+
a&c& un ,&deu0 B+&& ce)& un ,&deu9
7 O +r-ac% 5n care s%).& s(el& ar+&ler&a /&6l-c&e1 r3de -r+a0 Fran.a e
(l&n% de c8es+&& d&n as+ea1 dar (e)ac-l- lu/ea se *& re$ulea'% /a& /ul+0
<n +&/( ce ea e la ,a&e1 -r+a se de',rac%0 <*& arunc% $reul (&s+-l rusesc
(e +-ale+%1 dar ca de -,&ce& 5*& (%s+rea'% c&'/ele *& 6-,enul $al,en0
De 6-s de la ,ar r%',a+e v-cea $r-as% de ,as a lu& #arcel-naC
Jir, im fernen +aterland ge%oren,
nahmen nichts als 3ass im 3erzen mit,
'och 1ir ha%en die 3eimat nicht verloren,
unsere 3eimat ist heute vor 4adridD
18
C3nd rev&ne 5n ca/er% nu /a& are (e ea dec3+ c&-ra(&& *& (an+-4&&0 %rul
aur&u)r-*ca+ & se revars% l&,er (e u/er&0 0
7 Ce /a& (-a/%1 e=cla/% -r+a cu ad/&ra.&e1 (lesc%&nd d&n l&/,%0 Ha&
cu /&ne la #erl&n0 A& (u+ea 4ace avere 5n R&$eunerDeller0 A&a (l%+esc d-u%
su+e (en+ru un s-l- *& c&nc& su+e (en+ru - (l&/,are 5n $ru(0
Se a(r-(&e de el 5nce+1 cu ,u'ele 5n+redesc8&se 5n+r)un '3/,e+ sen'ual0
!I
8oi, nscu"i !n !ndeprtata patrie,K 8am pstrat !n inimi dec(t ura#K 'ar patria nu
neam pierduto,K 0atria noastr se afl astzi !n fa"a 4adridului ) c3n+ec al le$&un&&
"C-nd-r"1 +r&/&s% de H&+ler 5n s(r&6&nul 4alan$&*+&l-r lu& Franc- 5n +&/(ul r%',-&ulu& c&v&l
d&n S(an&a ;n#t#<#
7 O1 /a&c%)/%&cul&.%1 /-r/%&e el r%$u*&+1 d3ndu)*& (es+e ca( -c8&*-r&&
s%& (-rc&n&0 A& 4& 5n s+are s)- sc-l& *& (e)a unu& /-r+2
7 E*+& un ,%r,a+ n-s+&/1 *-(+e*+e ea seduc%+-r0 Dar de ce nu).& descal.&
c&'/ele9
7 A6u+% 5n ca' de evacuare ra(&d%1 r3n6e*+e el0 Ia 5nc8&(u&e).& c%
,%r,a+u)+%u1 (leca+ 5n c%l%+-r&e1 *&)ar v3r5 5nc-ace ca(ul s%u de c-/&sar1 cu
un Kala*n&D-v 5n /3n%0 A* *+er$e)- /a& &u+e cu c&'/ele 5n (&c&-are0
Ea 5l s%ru+%0 S%ru+ur& /&c&1 u*-are ca 4ul$ul1 care)& $3d&l% 4a.a0 Cade (e
s(a+e 5n (a+1 +r%$3ndu)l *& (e el0
7 <.& (lace c&-/a$ul /eu1 a*a)&9 5n+rea,% el du(% - vre/e0 E de la
#erl&n *& e)n s+are de -r&ce2
7 E*+& un ,%r,a+ dr%$u.1 *-(+e*+e ea ad/&ra+-r1 +rec3ndu)*& de$e+ele
(es+e (%rul s%u as(ru de (e cea4%0
C3nd -r+a rev&ne la ,ar1 c3+eva -re /a& +3r'&u1 e 5n+3/(&na+ cu urle+e
de ad/&ra.&e0
7 C3+ +e)a c-s+a+9 5n+rea,% &n+eresa+ un Wac8+/e&s+er de ar+&ler&e0 Vrea
s% *+&e dac%)& a6un$ ec-n-/&&le lu& de d-u%'ec& *& c&nc& de /%rc&0
7 A 4%cu+)- d&n dra$-s+e2 se laud% -r+a0 Dar +u 4&& s&$ur c% va +re,u& s%
scu&(& cel (u.&n - ,%+r3n% (en+ru (l%cerea as+a0
7 A+unc& d%)- draculu&0 Nu)& $enul /eu1 *u&er% de'a/%$&+
Wac8+/e&s+erul0 leac% s% s+ea de v-r,% cu una d&n+re -s(%+%r&.ele 5n 4us+%
scur+%0
7 Fereal%2 url% M&cu.ul1 ,ea+1 le$%n3ndu)se (e (&c&-are0 Dac% nu1 v%
',-r /%dularele la +-.&2
&s+-lul)/&+ral&er% (are c% va r%(%& - ve*n&c&e0 O -$l&nd% ur&a*% cu
vul+urul .ar&s+ ',-ar% 5n .%nd%r&0 C&-,ur&le cad 5n d-sul +e6$8ele&1 &ar
(-deaua e (l&n% de /u*c%+ur& de la $l-an.ele r&c-*a+e0 Du(% ce)*& $-le*+e
5nc%rc%+-rul1 r%/3ne (en+ru - cl&(% nes&$ur1 undu&ndu)se (e (&c&-arele
r%scr%c%ra+e0
7 Sun+e.& /-r.&9 5n+rea,% el (r&n sal-nul (us+&u1 sc8&/,3nd
5nc%rc%+-rul0 Sau (-a+e n)a.& a4la+ c&ne)a &nvada+ .ara as+a (u+ur-as%9 Cu -
n-u% ra4al% (relun$% s(ul,er% +-a+e 4eres+rele1 5/(u*c% - vac% d&n (e&sa6ul
unu& +a,l-u a+3rna+ (e (ere+e *& 4ace s&+% u*a care d% d&n ,uc%+%r&e la ,ar0
A(-& se (r%,u*e*+e (e (-dea1 s+r3n$3nd dr%$%s+-s 5n ,ra.e (&s+-lul)
/&+ral&er%0
Un &n+enden+ cu - s&n$ur% c&'/% 5n (&c&-r ',-ar% ur$en+ (r&n u*%0 Are
&/(res&a c)au reven&+ ru*&&0
Tan&a 5l a6u+% (e M&cu.ul s% se r&d&ce1 5l 5/,r%.&*ea'% *&)& s(une cu -
a/a,&l&+a+e (re4%cu+% c% ea1 de 4a(+1 &)a &u,&+ d&n+-+deauna (e ne/.&0
7 Un r%',-& /-nd&al nu)& c8&ar a+3+ de r%u1 5& e=(l&c% -r+a Vere&1 care)
*& aran6ea'% 6ar+&era0 C-/&sarul +%u *+&e c% 5n +&/( ce e (leca+ +u le serve*+&
el&,era+-r&l-r ne/.& (%s%r&ca lu& de dre(+9 Dac% a4l%1 +e)ar (u+ea +r&/&+e la
K-l5/a (en+ru c-/(-r+a/en+ nerusesc0 Dar1 /a& *+&&1 (-a+e c% .&)ar (l%cea
s% lucre'& ac-l- 6-s1 5n /&nele s+a+ulu&9
7 Ave/ -as(e.&1 s+r&$% Gre$-r v-&-s1 5n +&/( ce (r&n n-r-&ul (&e.e& 5*&
4ace a(ar&.&a un KP,el1 (a+&n3nd la+eral cu cauc&ucur&le scr3*n&nd0
D&n KP,el sar s(r&n+en& c&nc& (-l&.&*+& /&l&+ar&0 recau.& ca n&*+e
,aler&n&1 5*& cau+% dru/ (r&n '%(ada /-c&rl-as%1 4er&ndu)se s%)*&
/urd%reasc% ,-canc&& luc&+-r& ca -$l&n'&le0 C%*+&le scl&(esc1 arunc3nd
sc3n+e& 5n +-a+e d&rec.&&le0 <n +&/( ce +raversea'% (&a.a1 5*& sc-+ (&s+-alele
Wal+8er d&n +-cur&le $al,ene n-u)n-u.e0 Tr-(%&e a(%sa+ (e sc3ndur&le
du*u/ele&1 (l&n& de e& *& cu (&e(+ur&le ,-/,a+e1 e=(un3nd &ns&$na
s+r%luc&+-are de v3n%+-r& de ca(e+e0 Oa/en& /as&v&1 ,&ne 8r%n&.&1 care
savurea'% +ea/a ce sun+ -,&*nu&.& s)- &ns(&re0
C-/andan+ul $%r'&&1 un sa=-n cu ( 5n4%.&*are ,ru+al%1 (ur+3nd (e
,u'unarul s+3n$ de la (&e(+ Ord&nul S3n$elu&
!M
1 d% alene r-a+% 5nc%(er&&1
arunc3ndu)ne (r&v&r& 5n care se c&+e*+e Cur+ea Mar.&al%0
7 Nu /% cun-a*+e.&1 (-rc&l-r2 url% el cu un aer /ul.u/&+1 scu&(3nd (e
(-dea0 Dar s% v% 4ereasc% S43n+ul s% a6un$e.& s% /% cun-a*+e.&2 ED&n+r)un
,u'unar s(ec&a2 de (e cracul (an+al-nulu& sc-a+e un ,as+-n lun$ de (-l&.&s+1
5l 5nd-a&e cu a/,ele /3&n& ca (e - sa,&e *&)l a$&+% a/en&n.%+-r (r&n aer0F Ia
s%)l v%d (e +&c%l-sul care +ra$e (e)a&c& 4%r% -rd&n2
7 Eu sun+ +&(ul (e care)l cau.&1 Herr Wac8+/e&s+er1 d-/Kle1 r3n6e*+e
M&cu.ul1 .&n3nd 5n+re d&n.& un +ra,uc c3+ +-a+e '&lele0 E<n +&/( ce)& r%s(unde1
v3r% ,ru+al .eava T-Darevulu& su, 4alca -,e'% a celu&lal+0F Ia ascul+%1 ,%&
av-r+-n sc3r,-s1 car%)+e *& &a *& $l-a+a as+a de curcan& cu +&ne0 en+ru c%
5n+r)un /&nu+ /% a(uc d&n n-u s% +ra$0
!M
Ord&nul S3n$elu& ) d&s+&nc.&e na.&-nal)s-c&al&s+% &ns+&+u&+% de H&+ler 5n !MHH 5n
/e/-r&a '&le& de M n-&e/,r&e !M;H0 C-ns4&n.ea (ar+&c&(area ac+&v% la l-v&+ura de s+a+
Ee*ua+%F a na'&*+&l-r de la MPnc8en1 d&n !M;H0 Un 4el de a+es+a+ al a(ar+enen.e& (ur+%+-rulu&
la "Vec8ea Gard%" ;n#t#<#
7 E*+& ne,un2 ,3l,3&e Wac8+/e&s+erul nel&n&*+&+1 re+r%$3ndu)se 5nce+
c%+re u*%0
7 Nu1 nu sun+1 r3n6e*+e M&cu.ul1 +r&/&.3nd un $l-n. 5n (-dea1 5n+re
(&c&-arele -/ulu&0 Sun+ ,as+ardul lu& FranDens+e&n1 4&ule1 as+a sun+1 *&)n
4&ecare d&/&nea.% ,eau s3n$e la /&cul)de6un0
7 Ares+a.&)l2 se (rec&(&+% Wac8+/e&s+erul1 al, la 4a.% ca varul0
Nu reac.&-nea'% n&/en& la -rd&nul s%u0 Ce& (a+ru (-l&.&*+& /&l&+ar& -
*+er$ (e u*%0 Sl-,-ade un .&(%+ ascu.&+ 5n cl&(a 5n care M&cu.ul se n%(us+e*+e
asu(ra lu& cu - /3r3&+ur% surd% *&1 cu un (u/n $reu1 5& 5n4und% casca (e ca(
(3n% la nas0 Iese (e u*% a+3+ de re(ede 5nc3+ se d% de)a ,er,eleacul *&
alunec% - ,uca+% ,un% (r&n /-c&rl%0
7 V-/ avea neca'ur&1 (re'&ce su/,ru #arcel-na0 Or s% ne -/-are
c3nd s)-r 5n+-arce cu 5n+%r&r&0
7 Lua.&)v% ,ulendrele *& s)- *+er$e/1 -rd-n% #%+r3nul1 a*e'3ndu)*&
,-ne+a (e ca(0
7 Acu/ e -ra 5nc8&der&&1 s(une Tan&a cu 4er/&+a+e0 leca.&0 M3&ne ne
vede/ d&n n-u0 @s+a)& un l-cal cu/secade1 s% *+&.&1 ne/.& (u+ur-*&2
C-,-ar% cu '$-/-+ 6alu'elele d&n 4&er *& s+&n$e -c8&& r-*&& *& r%& a&
ursulu& 5/(%&a+0
La (lecare1 M&cu.ul 5*& re(ede (u/nul (r&n+r)un -c8& de $ea/ r%/as
(3n% a+unc& &n+ac+0 <*& scu+ur% /3na care *&r-&e*+e de s3n$e *& - l&n$e ca -
/3.% care l&n$e 4r&*c%0
7 De ce dracuK a& /a& 4%cu+)- *& ()as+a9 5l -c%r%*+e #%+r3nul 4ur&-s0
7 Era un $ea/ c-/un&s+1 de)a&a1 ',&ar% M&cu.ul0 D% 4ur&-s un *u+ une&
$%le.& $-ale care se r-s+-$-le*+e '$-/-+-s 5n+r)un *an. de (es+e dru/0
Mereu ,-sc-r-de*+&1 #%+r3nule0 Nu vre& s% ne d&s+r%/ *& n-& ca ,&e.& s-lda.&
ce sun+e/0 M&e)/& (lace s% s(ar$ $ea/ur&0 As+a 4ac de c3nd era/ su$ar0
Dac)ar 4& s% (l%+esc +-a+e $ea/ur&le (e care le)a/ s(ar+1 /&)ar +re,u& un
5/(ru/u+ la #anca Na.&-nal%0
Ar 4& +re,u&+ s% 4&& de 4a.% 5n n-a(+ea 5n care eu *& cu (r-$en&+ura a&a de
6&dan1 Dav&d1 de (e He:n H-:ers+rasse1 a/ 4%cu+ '-, +-a+e $ea/ur&le de la
Dav&d S+a+&-n *& &)a/ 5/(r-*ca+ (e caral&& d&n ca( (3n%)n (&c&-are cu
.%nd%r& de s+&cl%0 B& +-+ul nu/a& d&n v&na l-r0 Se re(ara - c-nduc+% de $a' *&
+&c%l-*&& adunaser% +-a+% (&a+ra cu,&c% 5n+r)- $r%/ad%1 +-c/a& ,un% (en+ru
n-& c3nd a/ &e*&+ a,.&$u&.& de la "G-dacul 4er&c&+2" "e l-cur&1 4&.& $a+a1
s+ar+2" a urla+ a+unc& (u&ul de 6&dan1 a'v3rl&nd (r&/ul ,-l-van0 A n&/er&+ (e
,&r-ul su(ra&n+enden+ulu& W&ll: Nass1 r%s+urn3ndu)& &,r&cul cu ca4ea *&
s(%r$3ndu)& - c%l&/ar% (l&n% cu cerneal%1 5n a*a 4el 5nc3+ - $r%/ad% de
d-cu/en+e &/(-r+an+e (en+ru +&c%l-sul de s+a+ au 4-s+ ac-(er&+e cu ca4ea *&
cerneal%0 e Nass l)au a(uca+ (andal&&le *& *&)a da+ dru/ul 5n s+&l
8a/,ur$8e'1 a*a c% +-.& caral&& de la Sc8u(- s)au a(uca+ s%)*& (un% (e e&
,l&nda6ul *& ar+&ler&a1 (&s+-ale *& ce /a& aveau0 C3nd s% &as% 5n Ree(er,a8n1
au r%/as 5n.e(en&.& 5n (-ar+%1 a+3+ erau de /ul.&0 Dav&d *& cu /&ne a/
5/(ru/u+a+ n&*+e ,&c&cle+e care ne a*+e(+au re'e/a+e de '&dul Tea+rulu& de
Var&e+%.&1 *&)a/ +%&a+)- (e *-sea1 ur/%r&.& de un r-& de curcan&0 D-a/ne1 daK
+are se /a& s+r%du&au s% (un% $8eara (e n-&0 De 4a(+1 (e /&ne1 (en+ru c% eu
era/ s&n$urul (e care)l v3nau0 Dav&d 6&danul s)a 4-4&la+ la #u=+e8ude0
R&cea c% +re,u&e s)- a6u+e (e /%+u*%)sa la $-$-nele0 Nass /)a a/en&n.a+ cu
(ede(se $rele (en+ru *+er(el&re de ,&c&cle+e *& d&s+ru$ere de ,unur& 5n +&/(ul
evad%r&&0 Ma& '&cea el ceva *& des(re n&*+e ,a,e *&)- +ara,% cu '&are0 A/
5ncerca+ c3+ a/ (u+u+ s%)l l%/uresc c% n)avea cu/ s% 4&e v-r,a de /&ne1
(en+ru c% eu nu *+&u s% u/,lu (e ,&c&cle+%0
"M&n.&"1 a urla+ el1 ru(3ndu)*& ,&r-ul 5n d-u% cu ,as+-nul0 "Dar -/ a4la
n-& 5n cur3nd ce *& cu/" /&)a (r-/&s1 d3ndu)/& un ,r3nc& (r&n u*% *& (e
sc%r&0 A-s1 5n s+rad%1 /&)au 5n/3na+ - ,&c&cle+% de)a 4-r.el-r de (-l&.&e
(en+ru care Nass a +re,u&+ s% se/ne'e - c8&+an.%0 A/ (-rn&+)- de (e
Dav&ds+rasse1 a&a care c-,-ar% 5n (an+% *& se +er/&n% 5n El,a0
"Su&e)+e2" /&)a s+r&$a+ un O,erSac8+/e&s+er cu - /us+a.% de 6ura& c%)&
a lu& Ad-l40
M)a/ 4%cu+ de c3+eva -r& c% /% dau cu 4undul de (%/3n+1 dar s)au
(-rn&+ s% /% c&-/%$easc% (en+ru a /% 4ace s% (r&ce( c3+ de &/(-r+an+% e
(en+ru e& e=curs&a as+a cu ,&c&cle+a0
A(-& /)au a*e'a+ 5n *a *& &)au da+ ,&.-acle& un ,r3nc& $r-'av2
"Ia)- la vale1 8-. nen-r-c&+ de ,&c&cle+e"1 /&)a (-runc&+ Nass de su,
.%c%l&a a&a a lu& cu c-'-r-c0
"rea ,&ne1 d-/nule"1 a/ r%cn&+ eu *& /&)a/ 5n+&ns (&c&-arele 5n l%+ur&0
Res+ul l)a 4%cu+ a4ur&s&+a de ,&.-acl%0 A .3*n&+ (e Dav&ds+rasse ca d&n +un *&
a c-+&+)- 5n+r)- r3n% (e #ern8ard+ N-c8+ S+rasse1 care)& s+ra*n&c de a,ru(+%0
e dru/1 /a&)/a& c)a/ (u(a+ un +ra/va&1 5n vre/e ce sc3r.3&a la deal 5n
sus1 (e)ac-l- (e unde)*& 4ac +rea,a +-a+e +3r4ele de c&nc& /%rc& d&n
F&sc8er/arD+0
e Landun$s,rPcDe a/ 4-s+ nev-&+ s% (%r%sesc ,&.-acla (-l&.&e&1 care a
c-n+&nua+ s% /ear$% de ca(ul e& *& nu s)a -(r&+ dec3+ 5n El,a0 Ar 4& +re,u&+ s%
au'&.& c3+ de ur3+ 4%cea Nass c3nd &)a a6uns la urec8& c% & s)a 5neca+
,&c&cle+a0 A/ a4la+ /a& +3r'&u c% a 4-s+ nev-&+ s)- (l%+easc%0 e c8&+an.%1
s+%+ea scr&s d-ar nu/ele lu&0
7 <nce+ea'% cu ra8a+ul %s+a des(re Dav&dsSac8+ *& Nass1 4-n4%&e -r+a1
care se c%(+u*&se cu un $u+ura&0 Ne v-r 5/(u*ca 4%r% s% (r&nde/ de ves+e0
Mu&erea a&a de c-/&sar cu care a/ 5n+re.&nu+ rela.&& s-c&ale /&)a s(us c% (e)
a&c& au 4-s+ (u'der&e de NKVD)&*+& care s)au eva(-ra+ (r&n '-n% du(% ce
Ar/a+a R-*&e *&)a lua+ +%l(%*&.a0
7 Rv-nur& de la+r&n%1 4ace de+a*a+ Gre$-r Mar+&n0 A/&c&& n-*+r& *&)au
(&erdu+ cura6ul0 A/ c3*+&$a+ r%',elul0 T-+ ce)ave/ de 4%cu+ e s)- +%&e/ (r&n
+-a+% Rus&a de)a cur/e'&*ul *& s% ne)n+3ln&/ (e (ar+ea cealal+% a
%/3n+ulu& cu 8al&+-r&& de -re'0
7 Ma& 5n+3& vreau s%)l v%d (e -4&.erul san&+ar1 s+r%nu+% -r+a0 Nu /a& (-+
de (&c&-are *&)- s% ave/ de /ers cale lun$%0 Ave.& ,are/ 8a,ar c3+ e de
/are Ma/a Rus&e9
7 B+&.& ce cred eu9 +r3/,&.ea'% M&cu.ul1 l-v&ndu)se cu (u/nul 5n (&e(+0
Ar +re,u& s%)& (3rl&/ s+ra*n&c (e +&c%l-*&& %&a d&n NKVD ca s)ave/ *& n-&
(ar+e de (ace d&n c3nd 5n c3nd0
7 M%n3nc& ra8a+1 /-r/%&e -r+a r%$u*&+1 su4l3ndu)*& '$-/-+-s nasul cu
de$e+ele0 M)a/ s%+ura+ s% 8-&n%resc (e sc-ar.a (%/3n+ulu& su, -rd&nele
unu&a sau al+u&a0 Ia $3nde*+e)+e c3+e se 5n+3/(l% la #erl&n 5n vre/e ce eu
4ac (e)a&c& (e s-lda+ul0 E<*& su4l% d&n n-u nasul *& &a un $3+ 'drav%n de
v-dc%0F Du/ne'eul n-s+ru $er/an nu)& (rea &s+e.0 Dac)ar 4& 4-s+1 l)ar 4& lua+
(e Ge4re&+erul n-s+ru d&n #-e/&a1 (e nu/e Ad-l4 H&+ler1 5n (r&/ul r%',-&
/-nd&al2
7 M%s-ar%).& cuv&n+ele1 O,er$e4re&+er -r+a1 5l (rev&ne He&de +%&-s0 E
de da+-r&a /ea s% +e ra(-r+e' NSFO)ulu&1 *& re'ul+a+ul va 4& ne5nd-&eln&c cel
(e care)l *+&/ cu +-.&&0
7 E*+& 5n s+are s% (re'&c& v&&+-rul1 a*a)&9 5l &a -r+a (es+e (&c&-r1
su4l3ndu)*& nasul cu d-sul (al/e&0
r&n n-a(+ea +%cu+%1 r%sun% un cl&nc8e+ dec-ns(&ra+&v *& ne (une/ cu
+-.&& la ad%(-s+ de)a lun$ul '&dulu&0
7 Un au+-/a+1 %s+a)& un au+-/a+ sc3r,-s1 *-(+e*+e M&cu.ul1 lun$&ndu)se
la (%/3n+0
-r+a +rece s+rada cu a$&l&+a+ea unu& /-+an *& se s+rec-ar% (e n&*+e sc%r&
d&s+ruse 5n+r)- (&vn&.% a c%re& 6u/%+a+e de u*% a+3rn% 5n+r)- s&n$ur% ,ala/a0
<n +&/( ce alear$%1 d&n al+% desc8&'%+ur% a (&vn&.e& &',ucnesc e=(l-'&&0
7 O #alala&c%2 F&r)a* al draculu&1 - #alala&c%2 url% Gre$-r a$&+a+1 *&
+ra$e d&n re4le= 5n *uv-&ul de lu/&n%0
T-+ d&n re4le=1 s/ul$ *& eu &nelul une& $renade)-u *&)- arunc 5ns(re
(&vn&.%0 O ,u4n&+ur% 5n4unda+%1 *& ,e'na e des(&ca+% de - 4lac%r% (-r+-cal&e
care se r%s4r3n$e 5n c%*+&le n-as+re ude0
M&cu.ul n%v%le*+e cu un +r-sne+ asur'&+-r dre(+ (r&n+r)- u*% de s+&cl%0
C&-,ur&le 5& ',-ar% (e la urec8&0 Sc8/e&sserul s%u la+r% sacada+0 T-+ul
durea'% d-ar c3+eva /&nu+e0 A(are d&n n-u 5n c8enarul u*&&1 d% cu (&c&-rul
5n c3+eva c&-,ur& *& s+r%nu+% de d-u% -r&1 ver+&$&n-s0
7 As+a)& #alala&ca cu (r&c&na1 s+r&$% el1 r&d&c3nd un Kala*n&D-v
deasu(ra ca(ulu&0 @la care c3n+a la ea e /-r+2
7 u+ur-*&& de vec&n& sun+ a+3+ de ,%+u.& 5n ca( d&n cau'a r%',-&ulu&1
5nc3+ nu /a& sun+ 5n s+are dec3+ s% s+ea 5n dru/ *& s%)ncurce +re,ur&le1 s(une
#arcel-na1 +u*&nd0 A r%c&+ ca *& n-&0 <*& adun% - 4le$/% *&)- scu&(% 5n
d&rec.&a unu& cal /-r+ care 'ace 5n+r)- ,al+% de s3n$e 5n$8e.a+0
7 Nu 4& (rea s&$ur1 4-n4%&e -r+a1 lu3nd 5nc% un $3+ d&n s+&cla sa de
v-dc%0 EO c-ns&der% a 4& un 5nl-cu&+-r al v&+a/&ne& C *& n%d%6du&e*+e c%)l va
sc%(a de r%ceal%0F N&c&-da+% s% nu +e)ncre'& 5n vec&n&0 %duc8&& %*+&a
5/(u.&.& sun+ 5n s+are s)- &a de la ca(%+ *&1 (3n% s% ne de'/e+&c&/ n-&1 ne
+re'&/ 5na(-& de unde)a/ (leca+2
7 B+&.& ce cred eu9 ',&ar% M&cu.ul d&n+re ru&nele une& c-4e+%r&&0 R%',-&ul
%s+a e un n-u r%',-& de +re&'ec& de an&1 ca a+unc& c3nd Isus *&)a arunca+
ar/a+a 5n Marea R-*&e ca s%)& ca4+easc% (e +urc&0 Cun-*+&n.ele sale ,&,l&ce
sun+1 ca de -,&ce&1 (u.&n descen+ra+e0
D&n ca(%+ul cel%lal+ al -ra*ulu& r%',a+e 4-c de ar+&ler&e $rea0
7 arc% au ra8a+ 5n+re urec8&1 se 5n4ur&e Gre$-r0 T&c%l-*&1 a8+&a.& du(%
r%',-&al%0 De ce dracuK +ra$ +-+ +&/(ul9 A* vrea s% (lec 5na(-& la $eneralul
/eu0 Cu el1 r%',-&ul era - (l%cere0
7 A& v-&e s% 5/(u*+& (-l&.a& /&l&+ar&1 8%9 *-(+e*+e -r+a /&s+er&-s1
cur%.&ndu)*& '%(ada 5n$8e.a+% de (e c&'/e0
7 Nu (rea1 r3de #arcel-na1 5n$8&.&nd un (u/n de (as+&le (en+ru $3+ (e
care le)a "$%s&+" asu(ra unu& cadavru0
7 N)a& v-&e s% 4ac& - $r%/ad% de lucrur&1 s+r&$% M&cu.ul0 ECule$e 4ur&-s
- $renad% nee=(l-da+% de (e 6-s *&)- a'v3rle (e 4ereas+r%0F Duc%)se draculu&
cu +-.&&2
7 D-a/ne s4&n+e1 de ce s+r%nu+% *& 5n$8ea.% +-a+% lu/ea 5n .ara as+a
s(urca+%9 4-n4%&e -r+a0 B+&e careva vreun leac9 M% s&/+ ca *& cu/ /&)ar
&e*& (%r (r&n urec8& *& v&ru*&& /&)ar 4& c-ns+ru&+ un ,ara6 de s3r/% $8&/(a+%
5n $3+le62
7 O $renad% ruseasc%)n cur1 sau (-a+e - ra4al% de Kala*n&D-v 5n de,l%
+e)ar lecu& (e l-c de r%ceal%1 4ace Gre$-r cu un r3s 4%r% u/-r0
7 Cel (u.&n sun+ leacur& s&$ure1 ad/&+e #%+r3nul1 cur%.&ndu)*& (&(a cu
cu.&+ul s%u de lu(+%0 R%cel&le sun+ cu/(l&+e1 *& ce)& /a& r%u e c% nu sun+ de
a6uns ca s% +e .&n+u&asc% la (a+0
7 Dre(+u)&2 (u4%&e M&cu.ul0 M)a/ dus &er& (e la -4&.erul san&+ar0 M)a
a'v3rl&+ a4ar% *& /)a a/en&n.a+ c% /% ,a$% la (3rna&e (en+ru sa,-+area
e4-r+ulu& de r%',-&0
"A/ +e/(era+ur%1 d-/nule ) &)a/ '&s )1 cel (u.&n G; de $rade0
"M%n3nc& ra8a+1 ,%2" a r%cn&+ el0
"%& +-c/a& d)a&a1 d-/nule"1 a/ r%s(uns1 *& a+unc& s)a a(uca+ s)- &a
ra'na *& s% ',&ere0 V%'3nd a*a1 a/ *+ers)- 5na&n+e s% se 5n+3/(le ceva
nere$ula/en+ar0 Or&cu/1 a/ reu*&+ s%)& s+r%nu+ dre(+ 5n nas0 S% a&,% la ce se
$3nd& c3nd &)- ar%+a *& lu& +er/-/e+rul G; de $rade0
7 A& cu& sun+e.& v-&9 la+r% un Leu+nan+ -,e'1 cu un /-n-clu scl&(&ndu)&
(e 4a.a c%rn-as% *& al,%0
7 C&ne dracuK 5n+rea,%9 v&ne re(l&ca lu& -r+a d&n u/,ra casel-r0
L-c-+enen+ul +ur,ea'% *& cere nu/ele un&+%.&&0
7 V3r3.&)& - .eav% de +un 5n cur1 -r%c%&e Gre$-r d&n ,e'n%0 Ar 4&
5nc3n+a+0 Ara+% ca unul d&n %&a c%r-ra le (lace s%)*& v&dan6e'e d&n c3nd 5n
c3nd c%c%s+-arele0
7 Insul.& un -4&.er su(er&-r1 s(u/e$% Leu+nan+ul1 sc8&/-n-s&ndu)*&
4a.a0 C&ne sun+e.&1 (-rc&l-r9
7 @la)& c-l-nel 5n Ar/a+a c8&ne'%1 url% vesel M&cu.ul0 0aniemaie&i,
gra%it9
EL
;?
an&e/a&e*&1 $ra,&+9 E5n l,0 rus%F ) A& (r&ce(u+1 $%-a'%9
7 Gura2 (rev&ne #%+r3nul1 c-n*+&en+ c% as+4el de $lu/e se (-+ l%sa cu
c-nsec&n.e ne4as+e0
7 DaK1 dar e (e ,une c-l-nel 5n Ar/a+a c8&ne'%1 r%cne*+e -r+a1 cu un
nec8e'a+0 C-/and% d-u% re$&/en+e de (ara*u+&*+& (ec8&ne'&1 dar 5n+r)un
secre+ des%v3r*&+1 Herr Leu+nan+1 s% +r%&.&2 N&c& /%car c8&ne'&& n)au au'&+ de
e&1 d-/nule2
7 Al-1 l-c-+enen+e2 ra$e M&cu.ul 8-8-+&nd *& se ,a+e cu (al/ele (es+e
c-a(se0 A& $re*&+ dru/ul1 s% *+&&2 Ivan </(u.&+-v&c& 5.& (-a+e ',ura 5n -r&ce
cl&(% (ar,r&'ul %la d&n /&6l-cul /u+re& +ale u/4la+e *& +e (-a+e +r&/&+e 5n
',-r s% +e re$ule'& cu 5n$er&&2
L-c-+enen+ul 5*& s/ul$e (&s+-lul d&n +-c1 5l ar/ea'% cu un $es+ +ea+ral
*&)l 5ndrea(+% asu(ra M&cu.ulu&1 care)*& a(r&nde un +ra,uc &/ens cu aerul
unu& /a$na+ al &ndus+r&e&0
Le$&-narul 5*& r%suce*+e au+-/a+ul *& +r&/&+e - ra4al% 5n (%/3n+1 la
(&c&-arele Leu+nan+ulu&0 Gl-an.ele r&c-*ea'% 5n +-a+e d&rec.&&le0
L-c-+enen+ulu& 5& sca(% /-n-clul *& se 4ace .%nd%r& (e su(ra4a.a (ava+%
a s+r%'&&0
7 <.& $%s&/ n-& al+ul /a& s+&cl-s d-/Kle2 (r-(une -r+a1 5n vre/e ce
(a+rula l-c-+enen+ulu& alear$% 5n de'-rd&ne de)a lun$ul s+r%'&&0
7 Sun+e.& ares+a.&2 .&(% &s+er&c -4&.erul1 a(uc3nd ,ra.ul #%+r3nulu&0
7 Ia /3na de (e /&ne2 *u&er% #%+r3nul1 s/ul$3ndu)se 4ur&-s0 A&c& nu +e
a4l& 5n $arn&'-an%1 Herr Leu+nan+1 *& n-& nu sun+e/ recru.&2 As+a)& - un&+a+e
de l&n&a)n+3& *& c-/andan+ul sun+ eu0 Tu n)a& +rea,% cu n-&0 Nu +e
cun-a*+e/2
7 O s% v% 6u(-&1 se (l3n$e l-c-+enen+ul &s+er&c0 As+a)& rev-l+%0 O s% v%
aduc 5n 4a.a Cur.&& Mar.&ale de ca/(an&e0
7 Cu/ vre.&1 d-/nule2 r%s(unde #%+r3nul1 4ur&-s0
7 S(ar$e)& d&n.&&1 su$erea'% M&cu.ul1 cu un r3s crun+1 *& a(-& +ra$e)&
(&elea (es+e urec8&2
e s+rad% 5*& 4ace a(ar&.&a1 (a+&n3nd (r&n /-c&rl%1 - /a*&n%)a/4&,&e1
4r3n3nd *& r%suc&ndu)se 5n 6urul a=e& sale1 (3n% c3nd reu*e*+e s%)*& 5ndre(+e
,-+ul 5n d&rec.&a d&n care a ven&+0
O,erleu+nan+ LQSe sare cu a$&l&+a+e d&n ve8&cul *& se 5ndrea(+% cu (a*&
/ar& s(re #%+r3nul1 care1 5n c&'/ele sale ude *& /urdare1 5l (r&ve*+e acru0
7 Ia+%)+e dec&1 '3/,e*+e LQSe1 r&d&c3ndu)*& u*-r /ar$&nea c%*+&& cu -
/3n% /are1 5n/%nu*a+%0 Se u&+% 5n+re,%+-r la l-c-+enen+ul cel $rasC Ce cau.&
a&c&9 se adresea'% el as(ru1 (escu&nd - .&$ar% s+3lc&+% d&n ,u'unarul de la
(&e(+0
#%+r3nul 5& -4er% un 4-c *& cla+&n% d&n ca( 5n d&rec.&a l-c-+enen+ulu&
-,e'0
7 Aces+ -4&.er a da+ ,u'na 5nc-ace s% /% 5nve.e ce s% 4ac cu (lu+-nul1
d-/nule0 T-c/a& 5& e=(l&ca/ c% nu l)a* s4%+u& s% 5ncerce una ca as+a0
O,erleu+nan+ LQSe su4l% un n-r de 4u/ de .&$ar%1 arunc% ra(&d -
(r&v&re 5n 6ur *& (r&ce(e &/ed&a+ s&+ua.&a0
7 V&n- cu /&ne1 5& (-runce*+e l-c-+enen+ulu& care +-c/a& desc8&dea
$ura s%)*& verse n%du4ul0
LQSe se urcase de6a 5n ve8&cul1 al%+ur& de *-4er1 O,er$e4re&+er #r&ncD0
N&c& nu a(uc% ,&ne s% se a*e'e l-c-+enen+ul1 c% #r&ncD a(as% cu +-a+% 4-r.a
(e accelera+-r *& de/area'% 5n+r)- (l-a&e de n-r-& *& '%(ad%0
7 <n 4-r/a.&e c3+e unul1 du(% /&ne2 /-r/%&e su(%ra+ #%+r3nul1
(un3ndu)se 5n 4run+ea (lu+-nulu&0
7 U&+e)l c% &ar a (us ,-+ul1 4ace M&cu.ul1 cu un $es+ de'n%d%6du&+0 <n
-r&ce ca'1 de da+a as+a n)a 4-s+ v&na /ea0 O4&.erul %la a4ur&s&+ a)nce(u+ +-+ul
*& a(-& n)a avu+ s&/.ul u/-rulu&0
7 O4&.er&& sun+ 5n+-+deauna de v&n%1 s(une -r+a1 su4l3ndu)*& nasul cu
de$e+ele0 Nu)*& (-+ .&ne $ura c3nd v-r,&/ n-&0 Trea,a l-r2
Gre$-r de(&s+ea'% un /a$a'&n de /-,&l% *& ne 5ncar+&ru&/ ac-l-
+e/(-rar0
7 A.& ver&4&ca+ s% nu 4&e ca(cane (en+ru +3/(&.&9 5n+rea,% He&de 'el-s1
u&+3ndu)se su, - cana(ea0
7 Nu sc8&/,a.& (-'&.&a /-,&le& *&1 5n n&c& un ca'1 nu a+&n$e.& +a,l-ur&le1
ne (-v%.u&e*+e -r+a0 Dac% vede.& vreun +a,l-u de)al lu& S+al&n1 nu)l cl&n+&.&0
ar*&v&l-r n-*+r& du*/an& le (lace s% &ns+ale'e /&c& sur(r&'e (e su, /-,&le
sau (e du(% +a,l-ur&0 <n+-arce.&)l (e S+al&n cu /u+ra la (ere+e1 4&&l-r1 *& ve.&
avea sur(r&'a v&e.&& v-as+re2
7 D-a/ne1 a*a)&2 .&(% M&cu.ul0 Ma& .&ne.& /&n+e c3nd a/ urn&+ d&n l-c
(-rcul %la /are *& /-r+9 A s%r&+ 5n aer un sa+ 5n+re$ 5/(reun% cu un (lu+-n
de /-+-c&cl&*+&0 Vec&n&& le$aser% de (-rc un 4&r care ducea la de(-'&+ul de
/un&.&&0 A 4-s+ ca *& cu/ lu/ea *&)a &e*&+ d&n .3.3n&1 *& eu a/ ',ura+ 5n aer
de &)a/ (u(a+ +%l(&le lu& nea Isus0 N&c& d&n (-rc n)a /a& r%/as n&/&c0 N&c&
/%car - c&-'v3r+% (e care s)- dre$& cu un -u (r%6&+2
7 Ma& are careva n&*+e ule& de ar/%9 5n+rea,% He&de1 care 5*&
de/-n+ea'% (&s+-lul)/&+ral&er%0
7 Ule& de ar/%9 se s+r3/,% Gre$-r cu d&s(re.0 Freac%).& &ns+ru/en+ul1
4ra+e)/eu1 *& 4-l-se*+e ce &ese d&n el0 A*a +ac 8al&+-r&& de -re'0 Ar/a+a l-r
nu r&s&(e*+e n&/&c0
7 >&ne).& $ura1 (-rc &n4ec+2 scr3*ne*+e He&de +ur,a+1 arunc3ndu)& -
c%u+%+ur% rea0
7 A6un$e2 (-runce*+e #%+r3nul1 care se +r3n+e*+e (e - cana(ea ,r-da+%
*& (r&ve*+e 5n $-l s(re +avan0 Nu /a& vreau neca'ur&0 Ave.& ra8a+ 5n+re
urec8&2
Un dudu&+ 5nde(%r+a+ ne 4ace s% +res%r&/0
7 Tancur&2 s(une -r+a1 a(uc3ndu)*& 6-,enul0
7 E)un +ren care +rece (r&n+r)un +unel lun$1 4ace M&cu.ul1 5n+&n'3ndu)se
lene*0
7 Tren9 Cred c% +e)a& .&cn&+1 s+r&$% Gre$-r1 arunc3ndu)se 5n$r-'&+ la
(-dea0 E)un -,u'0 Unul en-r/0
Se (r-duce - e=(l-'&e asur'&+-are0
7 Isuse *& Mar&e2 .&(% M&cu.ul1 $8e/u&ndu)se *& r3'3nd ne,une*+e0
Ceva /a& a(r-a(e de)ar 4& 4-s+1 *& nu ne)a/ /a& 4& v%'u+ casa0 Iar ar/a
s%r/anulu& Aul&us ar 4& r%/as necur%.a+%0
7 Ce ra8a+2 .&(% Gre$-r1 v3r3ndu)*& 4a.a lu& de curcan (r&n $ea/ul
s(ar+0 E5n+r)- cl&(% - &a ra'na *& $-le*+e un 5nc%rc%+-r 5n+re$ 5n ,e'n%0F
</(u*ca.&)/%2 ',&ar% el1 arunc3nd - $renad% de /3n%0 E nev-&e de d-&*(e
-a/en& ca s%)/(u*+e un s-lda+ (u+ur-s care s)a s%+ura+ s% se /a& ,a+% 5n
ar/a+a as+a0 EGes+&culea'% cu au+-/a+ul (r&n aer0F Ha&de.&2 M&)a6un$e2 Lua)
v)ar dracuK cu r%',-&ul v-s+ru cu +-+2 V3r3.&)v&)l undeva2 V3r3.&)v&)l 5n cur
*& c%ca.&)l a(-& a4ar% su, 4-r/a une& $r%/e'&& de rev-lu.&& sud)a/er&cane0
e ur/% ,%$a.&)&)l (e $3+ lu& Ad-l4 *& (une.&)l s% v% /ul.u/easc% (en+ru
cad-u0
#%+r3nul *& #arcel-na se +3r%sc (e (-dea (en+ru a)l 5n8%.a (e Gre$-r
care .-(%&e 5n sus *&)n 6-s (e sal+eaua cu arcur& a unu& (a+ du,lu0 >&ne 5n
/3n% un 5nc%rc%+-r (l&n1 dar nu reu*e*+e s%)l ,a$e 5n au+-/a+0
7 O1 D-a/ne1 se +3n$u&e el0 N&c& unul d&n+re n-& nu va /a& a6un$e
vre-da+% acas%2 Vec&n&& -r s% ne ',-are 4undur&le2
#%+r3nul 5l (lesne*+e de d-u% -r& cu (u+ere (es+e 4a.%0
7 Na'&s+ ne/ern&c1 ',&ar% Gre$-r1 (r&v&ndu)l ca un ne,un0 E<*& a$&+%
(r&n aer1 .eava au+-/a+ulu&F0 Ha,ar n)a& c&ne sun+ eu2 Eu *& cu $eneralul
/eu sun+e/ n&*+e (r&v&le$&a.& 5n r%',-&ul %s+a0 &ar v-& sun+e.& a&c& d-ar ca s%
4&.& 5/(u*ca.&0
7 Sur/ena6 de lu(+%1 4ace #%+r3nul1 (-cn&ndu)l d&n n-u (es+e 4&$ur%0
#arcel-na 5& suce*+e /3na la s(a+e *&)l s&le*+e s% dea dru/ul au+-/a+ulu&0
7 Lua.& /3&n&le v-as+re +r%d%+-are de (e /&ne2 url% Gre$-r0 I',e*+e cu
(&c&-rul - casc% de -.el care ',-ar% d&n+r)un ca(%+ 5n al+ul al /a$a'&nulu&
de /-,&l%0
Se lu(+% 4ur&-s cu #%+r3nul *& cu #arcel-na1 cre'3nd c% ace*+&a 4ac (ar+e
d&n (lu+-nul de e=ecu.&e care a ven&+ s%)l &a *& s%)l 5/(u*+e0
7 M-ar+ea 5l 4ace de /ul+e -r& (e -/ s% d-reasc% s% dea -c8&& cu ea2
.&(% el (r&n 5nc%(ere0 EOc8&& & s)au ,ul,uca+ s%l,a+&c0F Dar n)ar s+r&ca s% /a&
&e& 5nc% c3.&va cu +&ne ac-l- 6-s1 unde1 Du/ne'eu *& D&av-lul 4ac ne$-. cu
su4le+e2
7 De 4&ecare da+% aceea*& (-ves+e1 -4+ea'% M&cu.ul1 cu&,%r&+ 5n+r)un (a+
/are cu ,aldac8&n0 EAre /el-nul +ras (e -c8& *& d&n c-l.ul $ur&& 5& a+3rn% un
+ra,uc &/ens0F E - /are (l%cere s% +e da& la 4und1 cu/ le)a '&s M-&se
n%+%r%&l-r %l-ra de e$&(+en& c3nd s)au 5neca+ cu +-.&& 5n Marea R-*&e0
7 F&r)ar curul /eu ne$ru al draculu&2 ra$e d&n+r)- da+% Al,er+1 s%r&nd 5n
sus cu un urle+ (relun$0 O ',u$8e*+e (r&n /a$a'&nul de /-,&l% *& se l-ve*+e
de -r+a care se (r%,u*e*+e $r%/ad% (es+e He&de1 5/(r%*+&&ndu)& (e (-dea
(&esele (&s+-lulu& s%u /&+ral&er%0
He&de sl-,-ade un r%cne+ *&)l (lac8ea'% (e Al,er+ +-c/a& c3nd aces+a e
(e cale s)- *+ear$% (r&n u*%0
7 B-,-lan ne$ru *& (u+ur-s2 ',&ar% el0 C&ne)/& 4ace una as+a nu sca(%
ne(ede(s&+0
r&n aer v363&e un a,u' $&$an+&c *& ne +r3n+&/ cu +-.&& la (-dea0 N-a(+ea
dev&ne - (relun$% e=(l-'&e1 cu+re/ur%+-are0
7 Ce dracuK se)n+3/(l%9 .&(% #arcel-na &s+er&c1 5n +&/( ce /area cl%d&re
d&n ,e+-n 5nce(e s% se le$ene ca - +res+&e ,%+u+% de v3n+0 Nenu/%ra+e sc8&6e
de -,u' se l-vesc de (ere+e1 5/(r-*c3ndu)ne cu (ul,ere de /-r+ar0
Gea/ur&le cenu*&& ale ,&r-ur&l-r de &a ca(%+ul /a$a'&e& ',-ar% 5n
.%nd%r&1 5/(r%*+&&nd - (l-a&e de c&-,ur&0
7 Hal+2 C&ne)& ac-l-9 url% Le$&-narul1 c-,-r3nd (&ed&ca de s&$uran.% a
au+-/a+ulu& s%u0
7 F&ara a(-cal&(+&c%1 r%s(unde vesel O,er$e4re&+er #r&ncD1 a(%r3nd (e
,r3nc& (r&n+r)- 4ereas+r% s(ar+%0 V% ascunde.& 4-ar+e ,&ne0 M&)au +re,u&+
d-u% -re s% v% $%sesc0
7 Te)a& .&cn&+1 5l -c%r%*+e #%+r3nul0 u+eau s% +e cure.e0
7 R%',-&ul e)- a4acere r&scan+%1 r3n6e*+e #r&ncD ne(%s%+-r1 5n +&/( ce
/-n+ea'% (e (-dea un +ele4-n de ca/(an&e0
7 Ce)& as+a9 se &n+eresea'% -r+a cur&-s0
7 Tele4-n /&l&+ar de ca/(an&e /-del !MH;1 declar% #r&ncD 4er&c&+0
Ma&/u.-&& de la +rans/&s&un& au 5n+&ns un ca,lu0 C-dul v-s+ru es+e
"SauerDrau+"
;!
1 &ar al c-/andan+ulu&1 "E&s,e&n"
;;
0 Dac% ne)ar &n+erce(+a
Ivan1 ar crede c)a/ desc8&s un res+auran+0 Nu /)ar /&ra s%)*& re'erve *& el -
/as%0 <n -r&ce ca'1 nu v% a$&+a.& (rea +are0 Vec&n&& +ra$ ca a(uca.&& *&
ca,lur&le sun+ +%&a+e /a& re(ede dec3+ le (-+ re(ara +rans/&s&-n&*+&&0
Ceva /a& +3r'&u1 Gre$-r - &a d&n n-u ra'na0 Sare (r&n 4ereas+ra s(ar+%1
dar #%+r3nul *& #arcel-na reu*esc s%)l 5n*4ace la +&/(0 <l +%,%cesc s+ra*n&c
cu (u/n&&1 a(l&c3ndu)& +ra+a/en+ul cel /a& e4&c&en+ (en+ru ne,un&a de l&n&a)
n+3&0
N)a(uc% ,&ne s% +er/&ne cu aces+a1 c% Al,er+ sare &ar%*& 5n (&c&-are *&
se (une (e urla+ ca un lu(0 Se re(ede cu ca(u)n (ere+e1 du(% care 5*& sc-a+e
cu.&+ul de lu(+% *& 5nce(e s% 5n6un$8&e *& s% s43*&e ne,une*+e - sal+ea0 O +a&e
43*&&1 .&(3nd s%l,a+&c0 Arcur&le .3*nesc 5n sus *&)l (-cnesc 5n /u+r%1
&s+er&'3ndu)l *& /a& r%u0 <n cele d&n ur/%1 se 5ncurc% 5n s3r/e *& 5n .es%+ur%
de /-,&l%1 5nc3+ cu /are $reu+a+e reu*&/ s%)l el&,er%/0
7 Ma&/u.a as+a nea$r% *&)a (&erdu+ /&n.&le1 s(u/e$% #%+r3nul0 Lua.&)&
ar/ele 5na&n+e de)a -/-r5 (e vreunul d&n+re n-&0
D&n 5n+uner&cul de a4ar% se 4ace au'&+ *u&erul unu& -,u'0 Ful$erul
e=(l-'&e& lu/&nea'% 5n n-a(+e0 O,u'ele c-n+&nu% s% s4redeleasc% (%/3n+ul
5n+r)un r&+/ d&av-lesc0 <n 6urul n-s+ru se (r%,u*esc ,3rne *& .&$le0 O u*% c3+
+-a+e '&lele ',-ar% (r&n ca/er% *& re+ea'% ca(ul unu& &n4an+er&s+ care urc%
sc%r&le0
7 B& n-u% ne)au s(us c% (-rc%r&a as+a de -ra* a 4-s+ cur%.a+1 sc8el%l%&e
;!
Var'% acr% E5n l,0 $er/an%F0
;;
C&-lan a4u/a+ de (-rc E5n l,0 $er/an%F0
-r+a1 $8e/u&ndu)se /a& ,&ne al%+ur& de M&cu.ul1 5n (a+ul cu ,aldac8&n0
7 Cred c% v-r a+aca1 s(une #arcel-na1 +r%$3nd a+en+ cu urec8ea0 Ia
ascul+a.&1 %s+a)& unul de OG //2
7 Ma&c% Mar&e1 /-r/%&e M&cu.ul1 5n$r-(3ndu)*& ca(ul su, - (ern%0
O,u'ele as+ea a4ur&s&+e +e 4ac s%).& (&er'& /&n.&le0
D&n s+rad% r%',a+e r%(%&+ de c&'/e 5n (as aler$%+-r0 Le$&-narul (r&ve*+e
(recau+ (r&n 4ereas+ra s(ar+%0
7 0ar Allah= .&(% el 5n$r-'&+0 E Ivan2 V&ne (u8-&2
7 Ivan9 5n+rea,% #%+r3nul0 Cu ne(u+&n.%2 As+a 5nsea/n% c% 5n+rea$a
d&v&'&e a 4-s+ arunca+% 5na(-&0
-r+a (r&ve*+e ulu&+ (r&n n&*a 4eres+re& (ere+elu& d&n 4und0 I se 4ace (%rul
/%c&uc%0 <nc8&de -c8&& *& /-r/%&e 5ns(%&/3n+a+0
7 La dracuK2 As+a)& 5n+rea$a ar/a+% a lu& Ivan1 s+r&$% el1 5n*4%c3ndu)*&
/&+ral&era u*-ar% *& cr-&ndu)*& dru/ (r&n 5nc%(ere s(re u*a care d% 5n
s+rad%0
S%r&/ a(r-a(e s&/ul+an (es+e $ardul d&n sc3ndur&0 D&na(-&a n-as+r%
r%',a+e +r-sne+ul sec al e=(l-'&&l-r0 <n ,e'n% cl&(e*+e 4lac%ra de la $ura .ev&&
unu& au+-/a+0
Arunc - $renad% s(re ea *& r%s+-rn 5n 4u$% c3+eva +-/,er-ane $-ale
care se r-s+-$-lesc cu un vacar/ de nedescr&s0
O s&lue+% es+e (r-&ec+a+% 5n aer *&1 (en+ru - cl&(%1 (are sus(enda+%
deasu(ra 4l%c%r&& une& e=(l-'&&0
Ne +r3n+&/ cu +-.&& la (%/3n+ 5n secunda 5n care ar+&ler&a l-r a*+erne un
c-v-r de 4-c (es+e 5n+&nderea (arculu&0
Cu $r-a'a cu&,%r&+% 5n /%run+a&e1 /% scu4und 5n+r)un (3r3u1 4%r% s% *+&u
cu/ a/ a6uns ac-l-0 Nu s&/+ n&c& r%ceala a(e& *& n&c& nu aud +r-sne+ul
$8e.&&0 <n s(a+ele /eu cad -,u'e ur&a*e0 O cas% se n%ru&e 5n 4l%c%r&0
Du(% ur/%+-area (l-a&e de -,u'e1 &es d&n (3r3u *& - &au la $-an% de)a
cur/e'&*ul (arculu&0 M% arunc 4%r% s&/.&re 5n+r)- $r-a(% care /&r-ase 5nc%
a 4&er *& a (ul,ere ars%0 #-/,arda/en+ul se 5n+e.e*+e 5n+r)un crescend-
4ur&-s0 E ca *& cu/ 5n+rea$a lu/e s)ar 5n+-arce (e d-s0
Arunc% 5n lu(+% +-+ ce auC +unur& de c3/(1 ,a+er&& H-S&+'er1 /-r+&ere1
+ancur& *& ar/a/en+ de &n4an+er&e0 Cele /a& rele sun+ /-r+&erele0 O,u'ele
l-r cad a(r-a(e neau'&+e *& e=(l-dea'% cu un (lesne+ dr%cesc0 Sun+ a+3+ de
5ns(%&/3n+a+ 5nc3+ 5/& v&ne s% .&( *& s% aler$ c3+ /% .&n (&c&-arele0 Dar1 ca -
vec8e c%+an% 5n r%',-&ul %s+a /urdar1 *+&u c% dac)a* 4u$& ar 5nse/na /-ar+e
s&$ur%0 M% $8e/u&esc /a& ,&ne 5n $r-a(a 5n$us+%1 c%u+3nd s% /% 4ac c3+
/a& /&c0 </& -d&8nesc ,%r,&a (e (a+ul (&s+-lulu&)/&+ral&er%0
Nu de(ar+e de /&ne cade un al+ -,u'0 Su4lul 5/& 5/(&n$e casca (e
cea4%0 en+ru - cl&(% 5/& (&erd cun-*+&n.a0 Curelu*a c%*+&& /a&)/a& c% /%
su$ru/%0 </& s&/+ cre&erul $-l&+1 &ar /3&n&le 5/& sun+ ca de $8ea.%0 are -
ve*n&c&e (3n% c3nd /% &nund% d&n n-u v&a.a0
Acu/ s-sesc +ancur&le0 Le deslu*esc '-rne+ul *en&lel-r0 r&n (arc
$-nesc T)HL *& en-r/e KW);1 al c%r-r vacar/ e s+r%,%+u+ de urle+ele
-a/en&l-r 'dr-,&.& su, *en&le0
Aud r%(%&+ul &n4ernal al /&+ral&erel-r $er/ane1 l%s3nd (r&n 5n+uner&c
*&rur& s+r%luc&+-are de +ras-are0
C&nc& sau *ase rac8e+e lu/&n-ase e=(l-dea'% (e cer1 (resc8&/,3nd
n-a(+ea 5n+r)un cr3/(e& de '& 4an+-/a+&c *& (al&d0
R&d&c (recau+ ca(ul *& '%resc +ancur&le T)HL cr-&ndu)*& dru/ (e l3n$%
c%rare0 e +ancur&1 - /ul.&/e de &n4an+er&*+&0 <nce( s% ,a+% +unur&le an+&+anc
de II //1 al c%r-r ,u,u&+ +e asur'e*+e0
Un T)HL e=(l-dea'% 5n+r)- s4er% de 4-cJ un al+ul ',-ar% 5n .%nd%r&0
Aud *en&le 'dr%n$%n&nd a(r-a(e de $r-a(a /ea de -,u' *& /3r3&+ul
unu& /-+-r O++-0 M% s&/+ 5nv%lu&+ de su4lul cald al .ev&& de e*a(a/en+ a
unu& T)HL0 E a+3+ de a(r-a(e 5nc3+ &)a*0 (u+ea a+&n$e *en&lele0
<nne,un&+ de $r-a'%1 5/& 5n4&$ de$e+ele 5n (%/3n+ *& 5ncerc s% /% l&(esc
*& /a& s+r3ns de el0 F-r.a e=(l-'&e& care ur/ea'% e cu ne(u+&n.% de descr&s1
c%c& (are 5ns%*& n%sc-c&rea D&av-lulu&0
S-se*+e 5n $-an% un Un+er-44&'&er d&n lu+-nul H0 O ra4al% de /&+ral&er%
5& +rece ra'an+ (es+e (&e(+ a'v3rl&ndu)l 5na(-&0
Un Fa8nen6unDer alear$%1 *c8&-(%+3nd ca - (as%re r%n&+%0 Se -(re*+e *&
(r&ve*+e 5n$r-'&+ c-l-sul ,l&nda+0 Tunul scu&(% d&n n-u0 4l%c%r& *& AunDerul
se (r%,u*e*+e ca un ,u+uc0
en+ru - cl&(% a/ sen'a.&a c% e /-r+1 dar /% 5n*el0 De$e+ele sale se
a$a.% de (%/3n+ *& (-rne*+e s% se +3rasc% 5nce+ s(re $r-a(a /ea0
7 Nu2 *-(+esc0 Nu a&c&2 Dac% +e '%resc ce& d&n +anc1 s)a '&s cu a/3nd-&0
M-+-arele url% *& T)HL 5nce(e s% 5na&n+e'e 5nce+1 4r%/3n+3nd (%/3n+ul
su, *en&lele sale de -.el0 Le$ 4e,r&l d-u% $renade una de al+a (en+ru a
-,.&ne - 5nc%rc%+ur% /a& (u+ern&c%0
Tancul se r%suce*+e (e 6u/%+a+e1 arunc3nd de su, *en&le (%/3n+ *&
,-l-van&1 care cad (es+e /&ne0
T-c/a& sun+1 (e cale s% arunc $renadele1 c3nd 4ace - n-u% r%suc&re *&
se 5ndrea(+% 8urduc%&nd s(re Fa8nen6unDer0 Aces+a se l&(e*+e d&s(era+ de
(%/3n+ 5n s(a+ele unu& ,-l-van &/ens1 du(% care d% s% se r&d&ce 5n (&c&-are0
Tancul 5l arunc% 5na(-& *&)l 'dr-,e*+e su, *en&le1 l%s3nd 5n ur/% d-ar -
,%l+-ac% 5ns3n$era+%0
T)HL - &a d&n l-c cu /-+-arele url3nd0 Calc% necru.%+-r (es+e un (-de.
d&n le/n care se (r%,u*e*+e su, $reu+a+ea lu& 5n+r)- $r&nd&n% de sc3ndur& *&
de ,3rne 4%r3/a+e1 s43r+ec3nd 5n ,uc%.& d-& &n4an+er&*+& care se ascundeau
ac-l-0
Aler$ 5n ne*+&re1 (&er'3nd -r&ce n-.&une a +&/(ulu&0 Genunc8&& 5/&
+re/ur%1 &ar /u*c8&& c-a(sel-r 5/& sun+ +ar& *& (l&n& de c3rce&0 Gura1 (arc%
/&)ar 4& (l&n% cu n&s&(0 Cu(r&ns de (an&c%1K sar (es+e *an. *& 5/& cr-&esc
dru/ (r&n +u4&*ur&le care)l /%r$&nesc0
-r+a /% 5n*4ac% de $le'n% *& /% (r%v%lesc 5na&n+e0
7 L&n&*+e*+e)+e1 s(une el s&/(lu0 Nu)& c8&ar a+3+ de $-$-na+% +rea,a0
Vec&n&& nu v-r dec3+ s% ne +ra$% de /3nec% *& s% ne ara+e c% /a& sun+ *& e&
(r&n (rea6/%0 Nu v-r s% ne lase &/(res&a c)a/ 4& c3*+&$a+ de6a r%',-&ul0
7 Unde)& #%+r3nul9 5n+re, eu cu res(&ra.&a 5n+re+%&a+%0
7 e)a&c& (e undeva1 ,ucur3ndu)se cu ce&lal.& de r%c-area ser&&0 N-& n)
a/ (rea avu+ neca'ur&1 dar d&n lu+-nul H n)a /a& r%/as un nas+ure1 *& se
aude c% d&v&'&a s)a ales cu curul +%,%c&+0 "Fund)*&)C&'/e" a 4%cu+)- la+% de
da+a as+a2
#%+r3nul a(are s+recur3ndu)se (r&n +u4ele de +randa4&r&J ur/a+
5ndea(r-a(e de Gre$-r0
7 Tre,u&e s% s+r%(un$e/ &/ed&a+ 5ncercu&rea1 e de (%rere el $343&nd0
Ivan a +recu+ d&nc-ace cu c%.el *& cu (urcel0 Au/%+a+e d&n d&v&'&e s)a dus
draculu&0 M&*carea2 Ad%(-s+&.&)v% 5n d-sul 4a,r&c&& de /-,&l%2 Ac-l- e ceva
/a& /ul+ l-c0
7 Ave/ +ancur& 5n s(a+e1 &n+erv&n eu1 *& ,u,u&e de /a/a)4-culu&0
7 D%)le draculu&1 scr3*ne*+e #%+r3nul0 Nu le lua.& 5n sea/%0 Tre,u&e s%
r%',a+e/0 M&cu.ule2 s+r&$% el 5nce+0
7 Ia+%)/%)s2 r%s(unde M&cu.ul1 r%s%r&nd ca - avalan*% d&n s+ra+ur&le de
+randa4&r&0
7 Ma& a& ,urlanul9
;H
5n+rea,% #%+r3nul0
7 Se)n.ele$e1 r3n6e*+e M&cu.ul1 *&)a/ *&)un (ac8e+ cu ,%*&n& (en+ru el0
<n Rus&a e '&ua T%+uculu&1 nu *+&u dac% a.& a4la+2
#arcel-na (r&ve*+e scru+%+-r (e deasu(ra +randa4&r&l-r0
7 T-c/a& a +recu+ a$8&-+an+ul (e)a&c&1 s(une el0 Vrea s% ne cr-&/
s&n$ur& dru/ (3n% la *-seaua a&a d&s+rus%0
7 D-,&+-cul1 (ese/ne)& c%'u+ 5n ca(1 *u&er% -r+a enerva+0 N&/en& n)-
s% /ear$% (e n&c& un 4el de *-sea0 T-a+% Ar/a+a R-*&e - va lua 5n+r)ac-l- *&
ne va $%ur& (e +-.& de sus (3n% 6-s0 Ind&v&'&& de la 4a,r&ca de -4&.er& ne
-/-ar% /a& 5na&n+e de)a - 4ace rusnac&&0
7 Ne 5n+-arce/1 8-+%r%*+e #%+r3nul1 r&d&c3ndu)se 5n (&c&-are cu
au+-/a+ul (re$%+&+0 Du(% /&ne2 (-runce*+e el1 s%r&nd (es+e +randa4&r&0
D&n+r)- da+% 5nce( s% s&/+ 4r&$ul *& a(a care /&)a &n+ra+ 5n c&'/e0
7 D-a/ne1 ce 4r&$ /)a lua+2 5n$a&/1 r&d&c3ndu)/& $ulerul (es+e urec8&0
7 LasK c% +e)nc&n$& +u &/ed&a+1 r3n6e*+e -r+a0
7 R%s(3nd&.&)v%1 lua)v)ar $a&a2 c-/and% #%+r3nul0 De c3+e -r& s% v%
/a& s(un9 Nu /a& s+a.& $r%/ad% ca - +ur/%2
<n s(a+ele n-s+ru au'&/ ,u,u&+ul ar+&ler&e& de c3/( *& d&n c3nd 5n c3nd
+r-sne+ul +ancur&l-r care ard0 D&n ele .3*nesc l&/,& 5nal+e de 4l%c%r&0 Unul
e=(l-dea'% 5n+r)- (l-a&e de sc8&6e 5nc&nse de -.el0
Un rus 5n+r)- /an+a ,run% 4lu+ur3nd% alear$% (e l3n$% n-& cu ,a&-ne+a
4&=a+% (e ar/%0
</& r&d&c (&s+-lul)/&+ral&er% *&1 5& +r&/&+ - ra4al% scur+% 5n s(&nare0
Sl-,-ade un urle+ (relun$ *& sacada+1 5n +&/( ce1 ar/a cu ,a&-ne+% cu +-+ 5&
',-ar% d&n /3n%0
<& ur/e' (e ce&lal.& de)a lun$ul une& (-+ec&1 ac-(er&+% (e - (ar+e de
l%s+%r&*1 sar (es+e un +un an+&+anc d&s+rus *& /% dau de)a ,er,eleacul (e un
/&c (-v3rn&*0
7 %s+ra.& d&s+an.a2 s+r&$% #%+r3nul0 Vre.& s% 4&.& -/-r3.& cu +-.&&9
</(r%*+&a.&)v%1 /-r/-l-c&l-r1 5/(r%*+&a.&)v%2
7 M&ne2 url% #arcel-na (reven+&v1 -(r&ndu)se ,rusc de (arc% s)ar 4&
&',&+ de un '&d0 M&ne2 s(une el d&n n-u1 *& r%/3ne 5/(&e+r&+0
C3nd e v-r,a de /&ne1 #arcel-na es+e de)a dre(+ul 5n$r-'&+0 Fusese
arunca+ de c3+eva -r& 5n aer de aces+e &n4ernale /a*&n%r&&0 C8&ar dac%
;H
#urlan ) arunc%+-r de $renade an+&+anc0
dra/a+&cele sale e=(er&en.e avuseser% l-c cu /ul+ +&/( 5na&n+e1 nu le)a
(u+u+ u&+a n&c&-da+%0
Se -(re*+e 5n+re$ul (lu+-n0 E /a& ,&ne s% nu le ac-rd%/ (rea /are
a+en.&e0 Te (-+ 4ace s%).& (&ar% -r&ce c8e4 de a /a& 5na&n+a0
7 Da.&)& dru/ul1 da.&)& dru/ul2 ne '-re*+e #%+r3nul1 5/,r3nc&ndu)/%0
Deasu(ra ca(e+el-r n-as+re e=(l-dea'% - rac8e+% lu/&n-as%0 Ce&
d-u%'ec& *& c&nc& de -a/en& d&n (lu+-nul n-s+ru dev&n d-u%'ec& *& c&nc& de
s+a+u&0 C3+eva /&nu+e sun+e/ l&(s&.& de a(%rare1 sc%lda.& 5n lu/&na al,% *&
uc&$%+-are0 A(-& ,e'na -cr-+&+-are ne 5nv%lu&e d&n n-u0 N-a(+ea (are (l&n%
de s&lue+e care alear$% sau se +3r%sc1 *& (es+e +-+ d-/ne*+e 8a-sul0 G-n&/
(r&n 5n+uner&c1 ru*& *& $er/an& la un l-c0 Grenadele sun+ (r-&ec+a+e d&rec+0 <n
case0 S-lda.& r%n&.& *& /ur&,un'& .&(% s43*&e+-r0
Du(% ce se 5nv3r+e ne,une*+e 5n /&6l-cul s+r%'&&1 un T)HL e=(l-dea'%
5n+r)un 4ul$er -r,&+-r0
D&n cen+rul -ra*ulu& r%',a+e (3n% la n-& lar/a ,%+%l&e&0
7 S(er c% n)- s% d&s+ru$% *& l-calul Tan&e& cu 5/(u*c%+ur&le l-r1 4ace
-r+a 5n$r&6-ra+0
7 -a+e c)a ven&+ c-/&sarul s%)*& &a /u&erea1 s(une Gre$-r1 c8&c-+&nd
a,%+u+0
7 T-a+e nu)s dec3+ a(% de (l-a&e1 -4+ea'% -r+a0 Cu c3+ +r%&esc /a&
/ul+1 cu a+3+ 5n.ele$ /a& ,&ne c% -/ul nu are n&/&c /a& de (re. dec3+
(r-(r&a)& v&a.% (u+ur-as%0
Ne +r3n+&/ -s+en&.& 5n s(a+ele unu& delu*-r0
7 Ra.e2 sare -r+a 5n sus1 lu3nd (-'&.&a de c3&ne de v3n%+-are0
Nu se 5n*al%0 D&s+&n$e/ cu +-.&& /%c%&+ul unu& c3rd de ra.e0
7 Dac% (une/ /3na (e c3+eva1 - s% v% 4ac ra.% (e -re' (-r+u$8e'1
(r-/&+e el1 l&n$3ndu)se (e ,u'e nu/a& la0 aces+ $3nd0 E un -s(%.
du/ne'e&esc2 en+ru 5nce(u+1 &e& n&*+e -re' ) vreau s% s(un1 du(% ce)a&
4%cu+ r-s+ de ra.e )1 a(-& n&*+e ce(e1 care)s u*-r de $%s&+1 *& n&*+e /-rc-v&0 <n
cele d&n ur/%1 n&*+e r-*&&1 ule&1 sare *& (&(er0 Ore'ul +re,u&e 4&er+ 5n un+ur%
de ra.%1 ad%u$3nd a(a 5nce+&*-r (e /%sur% ce 5nce(e s% 4&ar,% ) a*a scr&e la
car+e )1 dar eu (re4er v&n 5n l-c de a(%0 S+rec-r& 4a&n)4ru/-s -re'ul *& a*e'&
cu $r&6% (-r.&&le de ra.% deasu(ra0 e ur/% +a& r-*&&le 5n ,uc%.& /&+&+ele1 4ac&
la 4el *& cu cea(a1 *& le (resar& (es+e 5n+rea$a a4acere0 V% s(un1 c-(&&1 ar-/a
e a+3+ de 5/,%+%+-are 5nc3+ a.& crede c% e un Cr%c&un de d&na&n+e de r%',-&0
7 >&ne).& $ura1 -/ule1 /3r3&e 5n4ur&a+ Al,er+ d&n 5n+uner&c0 Nu/a&
ascul+3ndu)+e1 4l%/3n'&/ *& /a& +are0
7 T%ce.& -da+%2 *u&er% #%+r3nul dre(+ -r&ce r%s(uns0 Ivan e)n 4a.a
n-as+r%0 <*& sc-a+e d&n $ur% (&(a s+&ns% *& /% c8ea/% l3n$% elC Ascul+% ,&ne
ce).& s(un1 *-(+e*+e0 Tu +rec& (r&/ul d&nc-l- de vale1 dar 4%r% cel /a& /&c
'$-/-+1 a& 5n.eles9 N-& ce&lal.& - c-+&/ (e du(% ru&nele alea0
7 De ce +-c/a& eu9 (r-+es+e' nel&n&*+&+0
7 en+ru c%).& -rd-n1 r%s(unde #%+r3nul a$asa+0 B+er$e)-2 Dar casc%
-c8&& *& +r&/&+e - lu/&n% verde)n sus dac% da& (es+e vec&n&0
Ra.ele se 5/(r%*+&e /%c%&nd 5n 4a.a /ea1 5n +&/( ce /% s+rec-r (recau+
5n a(a rece0 D&n.&& e& de $8ea.% /% (%+rund *& du(% c3+eva /&nu+e nu)/&
/a& s&/+ de$e+ele0 M% -(resc (en+ru - cl&(% l3n$% (-'&.&a (us+&e a unu& cu&,
de /&+ral&er% *&)/& v%rs a(a d&n c&'/e0 Sun+ cele /a& s+u(&de c&'/e d&n
lu/e ) c-rne+ele as+ea $er/ane d&n (&ele2 A* vrea s%)l &a dracu (e $en&ul
care le)a &nven+a+0 O,&aua ruseasc% deasu(ra une& c&'/e scur+e e de - /&e
de -r& /a& (rac+&c%0 C&'/ele n-as+re nu)s ,une dec3+ s% ,a.& (asul de $3sc%
5n ele0
M% 5n+3lnesc d&n n-u cu (lu+-nul 5n s(a+ele cl%d&r&& &/ense a une&
4er/e0
7 R%s(3nd&.&)v%2 -rd-n% #%+r3nul1 4%c3nd se/ne s(re n-& cu au+-/a+ul1
de (arc% a/ 4& un c3rd de $%&n& (e care le alun$% d&n calea sa0
Ne +3r3/ (r&n+re +u4ele de /%r%c&n&1 ,les+e/3nd0 >e(&& ne s43*&e (&elea1
*& (en+ru c% sun+e/ 5n$8e.a.& as+a d-are /a& /ul+ dec3+ -r&c3nd0
7 V-& d-& r%/3ne.& a&c&2 s(une #%+r3nul 5n+-rc3ndu)se c%+re /&ne *&
Gre$-r0 Dar1 (en+ru nu/ele D-/nulu&1 nu 5nce(e.& s% +ra$e.& (es+e +-a+%
ar%+ura0 Tra$e.& nu/a& 4-c la $ura .ev&&0 Al,er+2 S+rec-ar%)+e (3n% la /-v&la
a&a cu $ul&& *& ac-(er% casa1 dar s% +e 4ereasc% Cel)de)Sus s% 4ac& vreun
'$-/-+0 Sun+ a&c&1 *& (u+e/ 4& s&$ur& c% sun+ s+%(3n&.& de 4r&ca /-r.&&0
Oa/en&& 5ns(%&/3n+a.& au -c8&& (%+run'%+-r& *& urec8&le c&ul&+e1 *& la cel /a&
/&c '$-/-+ declan*ea'% 8-ra0
7 Cre'& c% eu nu sun+ s(er&a+ de /-ar+e1 -/ule9 se +3n$u&e Al,er+1
5ndu&-*%+-r0 D-a/ne1 ce 4r&c%)/& e2 Cu/ ar 4& s%)/& las -asele (e)a&c&9 Cu
ce /)a/ ales d&n scur+a /ea v&a.%9
O +use r%$u*&+% *& 5n4unda+% ven&nd d&n 5n+uner&cul de a4ar% ne 4ace s%
+res%r&/ *& s% ascul+%/ 5nc-rda.&0
#%+r3nul *& #arcel-na se s+rec-ar% ca d-& *er(& (es+e 5n+&nderea
c3/(ulu&0
-r+a 5*& 5n4und% 4a.a 5n c%u*ul (al/el-r (en+ru a)*& 5n%,u*& un s+r%nu+1
5n vre/e ce Al,er+ 5*& as+u(% 5n$r-'&+ urec8&le0
-r+a &ns(&r% de c3+eva -r& ad3nc *& '3/,e*+e 4er&c&+1 c3nd reu*e*+e s%)*&
-(reasc% s+r%nu+ul0 Ar 4& 4-s+ - ca+as+r-4%0 Nu).& +re,u&e /ul+ ca &na/&cul s%
(un% +unur&le (e +&ne1 /a& cu sea/% c3nd +e a4l& c8&ar su, nasul lu&0
C-c&na e scu+ura+% de un s+r%nu+ (u+ern&c1 ur/a+ de al+e +re&)(a+ru1
r%sun3nd 5n n-a(+e ca n&*+e 5/(u*c%+ur&0
7 Ivan e la 4el de /uc-s ca *& n-&1 *-(+e*+e -r+a c-/(%+&/&+-r0 S%)& 4&e
ru*&ne2
7 Nu/a& r%',-&ul %s+a ,les+e/a+ e de v&n%2 /-r/%&e Gre$-r1 (r-s+
d&s(us0 Dac% nu .& se ',-ar% $%/%l&a1 a& (ar+e de +-+ 4elul de durer& *& ,-l&0
Nu (-+ lua n&c& /%car - (as+&l%1 *& se /a& v-r,e*+e des(re dre(+ur&le
-/ulu&0 De)a,&a 5nce(e careva s% se ,ucure de v&a.%1 c%)l *& &au
,e+e*u$ur&le 5n (r&/&re0 N)- s%)& u&+ n&c&-da+% (e aus+1 FeldSe,elul (e
care l)a/ avu+ c3+ a/ 4-s+ ,&,an0 Avea - /u+r% r-*&e ca s4ecla *& res(&ra.&a
5& (u.ea ca - 8a'na0 Avea (au'e 5n+re d&n.& *& ace*+&a 5& erau $al,en& ca
,r3n'a usca+%0 A/ 4-s+ des+ul de &d&-+ s% /)arunc 5n+r)- (ar+e1 5n l-c s%
(r&nd d&n ',-r - (u*c% (e care)- a'v3rl&se s(re /&ne0 "O s% +e .&n /&n+e"1
.&(% el1 +r&/&.3ndu)/& 5n nas - du8-are de ,ere &e4+&n% *& (e*+e 5/(u.&+0
Ma& +3r'&u1 5n aceea*& du(%)a/&a'%1 /)a/ (l3ns c% .ucalul
;L
(e care)/&
l)au (us (e ca( era (rea /&c1 ves+-nul (rea /are *& c&'/ele 5/& c&u(eau
de*+ele de la (&c&-are0 Cu0 as+a ne)a/ da+ cu +-.&& 4-c la val&'%0 <n
ur/%+-arele +re& s%(+%/3n& avea/ /asca de $a'e (e 4&$ur% d&n '-r& (3n%)n
n-a(+e0 O sc-+ea/ d-ar ca s% 8al&/0 3n% *&)n la+r&ne - (ur+a/0 C3nd res+ul
c-/(an&e& a (r&/&+ un re(aus de c&n*(e /&nu+e1 aus+ s)a lua+ de /&neC
"A+en.&une2 ',&er% el0 Masca (e ,3rn%u2 <na&n+e /ar*2 as aler$%+-r2 Un)
d-&1 un)d-&1 un)d-&2"
Aler$a/ d&rec+ 5n '&du& ca'%r/&&0 A(-& a ven&+ ur/%+-rul -rd&nC
"Culca+2 T3r3* 5na&n+e1 /ar*2 Las% curul 6-s0 M%dularul *& ,-a*ele)n
(%/3n+1 av-r+-n 5/(u.&+ de /a&/u.% ce)/& e*+&2"
M)a c-ndus dre(+ (r&n+r)- ,%l+-ac% de n-r-& *& (r&n+r)- +ran*ee an+&+anc
(l&n% cu a(%1 de (arc% a* 4& 4-s+ vreun su,/ar&nC "<na(-& *& de la ca(%+"1
;L
Casca de -.el0
',&er% el1 de'a/%$&+ c% 5nc% /a& era/ 5n s+are s% res(&r0
C3nd s)a 4%cu+ /&e'ul '&le& *& s-arele era de d-u% sul&.& (e cer1 5nc3+ nu
/a& e=&s+a n&c& - (a+% de u/,r% (e +-a+% 5n+&nderea +erenulu& de &ns+ruc.&e1
nu /a& (u+ea/ aler$a1 /% 5/(le+&cea/0 Ca$ula de cauc&uc a /%*+&& de $a'e
se su$ea *& se u/4la ca un ,al-n0 u*ca - s&/.ea/ ca de (lu/, *&)/&
aluneca (r&n+re de$e+e1 a+3+ era de (l&n% de sud-are0 Un&4-r/a $rea - (u+ea&
s+-arce ca (e - 'drean.% ud% *&1 D-a/ne 4ere*+e1 s% +e 4& desc8e&a+ la un
s&n$ur nas+ure0
Du(%)a/&a'% ne)au sc-s la - (l&/,are (r&n (e&sa60 A/ 4-s+ avansa+ (e
l-c 5n (-s+ul de +r%$%+-r la /&+ral&era $rea0 aus+ /)a $-n&+ 5nc-l- *&)nc-ace
(es+e ar%+ur% cu d&+a/a& /&+ral&era ,les+e/a+% 5n s(&nare0 C3nd s+r&$a
"Culca+2"1 /% +r3n+ea/ ca un ,u+uc1 4%r% s%)/& (ese unde cad0 e ur/% a/
e=ersa+ a+acul 5n sal+ur& /&c&0 V% s(un1 c3+e-da+% &n+ra/ dre(+ 5n+r)un c-(ac
*& /&+ral&era /% (-cnea s+ra*n&c 5n cea4%0
<n+r)- '& /)a/ da+ ,%+u+0 EGre$-r 5*& des4ace ,ra.ele *& (r&ve*+e a,sen+
s(re ar&(a lun$% a 4er/e&1 unde *+&/ c% se ad%(-s+esc ru*&&0F <n du(%)a/&a'a
a&a1 c3nd /)a/ +r3n+&+ (e 6-s1 ac-l- a/ r%/as0 </& &n+rase 5n ca( c% nu
+re,u&e s% /a& su(-r+ /%$%r&a as+a0
FeldSe,elul aus+ a ven&+ val)v3r+e6 l3n$% /&ne1 su4l3nd 5n 4lu&er ca un
a(uca+0 Nu)l vedea/1 dar 5l (u+ea/ au'&0 N)a/ s% u&+ n&c&-da+% v-cea lu&0
De /ul+e -r& /)a/ ru$a+ Cerulu& s% /&)l sc-a+% 5n cale (e)a&c&1 (e 4r-n+0
"Dec& nu vre& s% +e r&d&c&1 /&+ral&-r Mar+&n9 a nec8e'a+ el c%+re /&ne0 e
+-.& drac&&1 +e 'dr-,esc1 -/ule1 +e +er/&n (e l-c2 N)- s% +e scu+esc dec3+
a+unc& c3nd - s)ar%.& ca - $r%/ad% de (&4+&e 4le*c%&+%1 &/(l-r3nd s% 4&& l%sa+
s% cr%(&2"
R%cea/ ac-l- 5n /&6l-cul ar%+ur&& *& c%u+a/ s%)/& red-,3ndesc vla$a
(r&n (u+erea ur&&0 e)a+unc& nu *+&a/ c% el +-c/a& as+a ur/%rea0
Ca s% 4&& un ,un s-lda+ +re,u&e s% *+&& s% ur%*+& ca lu/ea0 Dac% nu ur%*+&
d&n +-a+% 4&&n.a +a1 nu e*+& 5n s+are s% uc&'&0 Ura e cea /a& (u+ern&c% surs% de
ener$&e a -/ulu&0
Dar eu era/ ac-l-1 +r3n+&+ 5n /&6l-cul unu& c3/( (u+ur-s d&n Wes+4al&a1
(r&n 5/(re6ur&/&le vec8&ulu& -ra* (a(al ade,-rn0 </& s&/.ea/ 4a.a 5n
4l%c%r& ca - (l%c&n+% 5n cu(+-r *& era c3+ (e ce s% /% 5nec 5n (r-(r&a)/&
sud-are d&n /asca de $a'e0 S+&cla len+&lel-r se a,ur&se a+3+ de +are 5nc3+ nu
(u+ea/ vedea (r&n ea0 </& c%'use *& +-cul de la una d&n c&'/e0 Un&4-r/a
5/& era 'dren.u&+%0 M% dureau $enunc8&& *&)/& s3n$erau0 Cred c%)/&
scr3n+&se/ *&)- $le'n%1 dar a/ u&+a+ de as+a 5n cl&(a 5n care aus+ *& cu al.&
+re& /)au r&d&ca+ *& /)au $-n&+ /a& de(ar+e0
M)a/ arunca+ 5nd%r%+ul unu& c-(ac1 *& de)a,&a a/ /a& au'&+ v-cea lu&
aus+ care ',&era la /&ne0 B+&a/ c% nu va 5nce+a (3n% ce s-lda+ul de +ancur&
Gre$-r Mar+&n nu va 4& s+r&v&+ ca - /usc% de (ere+e0 Vr-&a/ s&ncer s% dev&n
-4&.er ) de)a&a /)a/ (re'en+a+ v-lun+ar )1 dar 5n '&ua aceea1 l3n$% c-(acul
de (e /alul r3ulu&1 /)a/ l%/ur&+ c% nu v-& a6un$e n&c&-da+%0
"<n r3u1 /&)a (-runc&+0 <na&n+e1 /ar*2 Un)d-&1 un)d-&1 le(%d%+ur%2"
M)a/ r&d&ca+ (e 6u/%+a+e1 dar a/ c%'u+ d&n n-u $r%/ad%0 ur *& s&/(lu
nu /% /a& .&neau (&c&-arele0
A *u&era+ d&n 4lu&er *& /)a/ +3r3+0 Avea de $3nd s% /% aduc% 5n 4a.a
Cur.&& Mar.&ale (en+ru re4u' de e=ecu+are a -rd&nulu&1 *& d-ar *+&.& cu +-.&&
c3+ de +are .3.3&/ c3nd v&ne v-r,a de a*a ceva0 Ma& de$ra,% +rad&.&-nalul
Iad de care v-r,esc (-(&&1 dec3+ Ger/ers8e&/0 A/ &n+ra+ 5n a(% *&)a/
(-rn&+ (r&n ea ca un 4el de cr-c-d&l n%+%r%u0 e dru/ /&)a/ (&erdu+ casca
de -.el1 dar aus+ a a'v3rl&+)- du(% /&neC "Casca (e ca(2 r3n6ea el0 <.& s(un
eu c3nd s)- da& 6-s"0
M)a/ +3r3+ (e 4und (r&n al,&a r3ulu& 5n 6-s1 c%c& nu /a& avea/ des+ul%
vla$% s% 5n-+0 Au 4-s+ nev-&.& s% /% sc-a+% de)ac-l- d-& Un+er-44&'&er&0
Ceva /a& +3r'&u1 /)a cules - a/,ulan.% *& a/ cre'u+ c% /% duce la /-r$%0
O4&.erul san&+ar /)a 5n+re,a+ c&ne /&)a 4%cu+ una ca as+a1 dar eu cun-*+ea/
r%s(unsul -,l&$a+-r&uC "A/ c%'u+ de la - 4ereas+r%"0
O(+ '&le a/ '%cu+ 5n s(&+al1 *& la 'ece /&nu+e du(% ce /)a/ 5n+-rs la
c-/(an&a de recru.& a/ c-n+&nua+ de unde r%/%sese/0 Ia+%)/% d&n n-u
,%+3nd (asul de $3sc% (e ar%+ur&le Wes+4al&e&1 cu la,a (&c&-rulu& (er4ec+
5n+&ns%0
"#-/,ea'% (&e(+ul2 S+r3n$e curul2" ',&era FeldSe,el aus+1 *& v-cea 5&
r%suna (r&n (%dure0 La,a (&c&-rulu& +re,u&a s% 4&e r&d&ca+% (3n% la n&velul
cen+&r-nulu&0 Da1 ()as+a a/ de(r&ns)- a+3+ de +e/e&n&c1 5nc3+ a* 4& 4-s+ 5n
s+are s% /%r*%lu&esc (3n%)n &ad cu la,a (&c&-rulu& 5ndre(+a+% 5n sus0
7 C@est la guerre, sun+e/ $un-a&ele u/ane ale r%',-&ulu&1 *-(+e*+e
cal/ Le$&-narul0 As+a e s-ar+a n-as+r%1 du(% v-&a lu& Alla81 *& +re,u&e s%
ne)/(%c%/ cu ea0
T%ce/ - vre/e1 re4lec+3nd la 4&l-s-4&a sa1 de s-lda+ 4%r% s(eran.%0
7 DaK ce 4ace.&9 ne d-6ene*+e #%+r3nul u*urel0 T-+ /a& lenev&.&9
7 A/ *+ers)-1 4ace Al,er+1 *& d&s(are &/ed&a+ 5n +u4&*ur&0 Gre$-r e (e
ur/ele /ele0 E a+3+ de 5n+uner&c 5nc3+ nu vedea/ dec3+ la c3.&va /e+r&0
M% 5/(&ed&c de ceva1 care se d-vede*+e a 4& - r-a,% r%s+urna+%0 <n6ur (e
5n4unda+e0 D&n d&rec.&e -(us%1 a(are - casc% s+3lc&+% cu un (&e(+ene 5n v3r40
Ma& &u+e ca $3ndul1 Gre$-r 5*& arunc% la.ul1 care se)nc-l%ce*+e (e du(%
$ru/a'ul rusulu&0 Nu ) a(uc% s% sc-a+% dec3+ - 8-rc%&+ur% 5n%,u*&+% 5na&n+e
de a se (r%,u*&0
7 Ce se)n+3/(l% (e)a&c&9 5n+rea,% Al,er+ nel&n&*+&+1 l&(&ndu)se s(er&a+ de
(%/3n+0 O81 D-a/ne1 Du/ne'eule2 8-8-+e*+e el c3nd d% cu -c8&& de rusul
/-r+0 <n cur3nd - s% 4ac - cr&'% de nerv&2 Lua)l)ar dracuK (e ,a,acu)/eu
care s)a $%s&+ s% ,a+% +-,ele (en+ru 8usar&& (rusac&2 Ar 4& +re,u&+ s% r%/3n%
acas%1 5n c-l&,a sa d&n &ar,%1 *& nu s%)l v3re (e cel /a& ,un 4ec&-r al s%u 5n
r%',-&ul %s+a r%',un%+-r dus de Ger/an&a0
7 Cerule2 s+r&$% 5n$r-'&+ Gre$-r1 5n cl&(a 5n care - 4lac%r% r-*&e &/ens%
.3*ne*+e d&n ,e'n% ca - sul&.% de 4-c0 Se des4ace 5n+r)un n-r $&$an+&c 5n
4-r/% de c&u(erc%1 a&d-/a unu& /&ra6 s&n&s+ru &v&+ d&n nean+0
Asur'&.& *& (e 6u/%+a+e -r,&.&1 ne a.&n+&/ (r&v&r&le la v3lv%+a&a d&a,-l&c%0
Cre*+e *& cre*+e1 deven&nd - u/,rel% en-r/%1 &ncandescen+%0 Scu&(% l&/,&
al,e *& $al,ene de 4-c1 ase/enea un-r ,uc8e+e 5nc&nse de +randa4&r&0 <nce+ul
cu 5nce+ul1 $&$an+&ca 4l-are +ur,a+% se s(ar$e 5n+r)un /&l&-n de *er(& de
4l%c%r& 5nc-l%c&.&0 <n+re$ cerul *& c3/(ul de lu(+% sun+ sc%lda+e 5n+r)- lu/&n%
(ur(ur&e0
-r+a *& d-& ru*& a(ar aler$3nd d&n &n4ernul de lu/&n% *& de +une+e0
7 Fu$&1 4&r)ar s% 4&e2 url% d&s(era+ #%+r3nul1 5n*4%c3ndu)/% de u/%r0
<l ur/e' ca (r&n v&s0 &c&-arele /& se /&*c% /ecan&c0
Un rus alear$% (e l3n$% n-& cu un Kala*n&D-v a+3rna+ (e (&e(+0 Un val
de aer 5nc&ns ne arunc% la (%/3n+0
G-n&/ s(er&a.& *& ne +3r3/ 5n a(a 5n$8e.a+% a r3ulu& care 5nce(e 5nce+ul
cu 5nce+ul s% se 5nc%l'easc% *& ea0 </& 5n/-& ,-ne+a 5n a(% *& 5/& ac-(%r 4a.a
s(re a - (r-+e6a0
7 Tavari&ci= .&(% un rus 5n$r-'&+1 5n +&/( ce ne c&-cn&/ de el 5n
/&6l-cul v%&&0 Id&-.&2 ',&er% el1 ar%+3nd s(re /area url%+-are de 4l%c%r&0 A(-&
5*& c-n+&nu% dru/ul1 5/(r-*c3ndu)ne cu a(% 5n +&/( ce alear$%0
Du(% - vre/e1 res+ur&le (lu+-nulu& 5nce( s% se adune 5n 6urul ru&nel-r
une& 43n+3n& ar+e'&ene0 Ca'acul d&n $ran&+ a*e'a+ 5n /&6l-cul e& 5*& (&erduse
ca(ul *& ,us+ul0 I)au r%/as d-ar (an+al-n&& *& c&'/ele d&n (&a+r%1 (r-.%(&+e 5n
,a'&n0
7 Ce dracuK a 4-s+ as+a9 5n+re, eu1 un$3ndu)/& cu al&4&e (en+ru arsur&
,%*&c&le care)/& (&*c% /3&n&le0
7 R%(%c&+ul de -r+a ne)a v3r3+ 5n ,ucluc1 scr3*ne*+e #%+r3nul1
arunc3ndu)& - (r&v&re 4ur&-as%0
7 Dar c&ne na&,a s% 4& $8&c&+ c% ac-l-)& un re'erv-r de ,en'&n%9 $343&e
Gre$-r1 +urn3ndu)*& a(% (e1 4a.a r-*&e *& (3rl&+%0
7 A/ cre'u+ c% ceea ce 5nv3r+esc e un /3ner de se&41 se de'v&n-v%.e*+e
-r+a0 A*a (%rea0 B+&.& (-ves+ea1 - /&c% r%suc&re la s+3n$a1 una la drea(+a1 *&
e*+& un -/ ,-$a+0 Or&cu/1 5n ca'ul %s+a1 re'ul+a+ul a 4-s+ n&.el ca/ d&4er&+0
Ce)& dre(+1 a/ +res%r&+ (u.&n c3nd /)a/ (-/en&+ 5n /&6l-cul celu& /a& /are
4-c de ar+&4&c&& d&n lu/e1 5/(reun% cu vre- c3.&va Ivan&2
7 Ce adun%+ur% de 6avre /&nc&n-ase sun+ cu +-.&&1 se +3n$u&e Gre$-r cu
d&s(erare1 r&d&c3ndu)*& $ulerul ves+-nulu& (en+ru a se ) a(%ra de 4r&$ul
(%+run'%+-r0 Au s(us c% ven&/ 5nc-ace (en+ru -d&8n% *& ne +re'&/1 n&c& /a&
/ul+1 n&c& /a& (u.&n1 dec3+ 5n cel /a& /are ra8a+0 T-+ +&/(ul n& se s(une c%
&na/&cul e 'dr-,&+ *& ce vede/9 Au/%+a+e d&n Ar/a+a R-*&e (3r.3&e (r&n
d-sul l&n&&l-r $er/ane0 D-a/ne1 ce r%',-& &n4ec+2 N)au dec3+ /-l-' ac-l-
unde)ar +re,u& s% le s+ea cre&erul2
A(are *& Al,er+1 .-(%&nd1 cu au+-/a+ul care & se ,%l%,%ne de cureaua
(e+recu+% (e du(% $3+0 -ar+% - 8a&n% 4e/e&asc% de ,lan%1 un -,&ec+ +r%sn&+1
cara$8&-s1 cu c-'& de vul(e a+3rn3ndu)& de revere0 B&)a /3n6&+ cu ru6 $ura
lu& c%rn-as%1 &ar 5n 6urul -c8&l-r *&)a (&c+a+ cercur& &/ense0 Ara+% ca -
(&c+ur% &e*&+% de su, (enelul unu& ar+&s+ scr3n+&+1 su(rareal&s+0
7 <n ce 8al ar%.&2 e=cla/% #%+r3nul cu $ura c%sca+%0
7 Ar%+ a*a cu/ sun+1 ,%&e+e1 &)- 5n+-arce Al,er+0 <n*4ac% - ,uca+% de
(3&ne d&n+re de$e+ele unu& cadavru *& /u*c% d&n ea1 dar - scu&(% &/ed&a+0
7 De ce nu)s 5n s+are $en&&le 5n ale s+ra+e$&e& de)ac-l- d&n s(a+e s%
+r&/&+% 5nc-ace c3+eva S+uDasur& care s% reduc% la +%cere +unur&le alea
,les+e/a+e9 5n+rea,% #arcel-na1 l-v&nd - /&n$e s(ar+% de 4-+,al0
D&n 5/(re6ur&/&le -ra*ulu& se /a& 4ac 5nc% au'&+e '$-/-+ele de ,%+%l&e
ale ar+&ler&e& *& +ancur&l-r0
Tr-sne+ul sec al aces+-ra se de-se,e*+e u*-r de ,u,u&+ul ar+&ler&e& de
c3/(0 C3nd +unur&le $rele a/u.esc (en+ru - cl&(%1 r%(%&e &s+er&c
/&+ral&erele0
7 D-& -a/en& s(re (arc2 -rd-n% #%+r3nul1 &nd&c3ndu)ne calea cu (&(a
sa cu c%(%cel de ar$&n+0
-rnesc 5/(reun% cu Al,er+1 dar1 5n scur+ +&/(1 d%/ cu -c8&& de -
(&s&c% nea$r%1 care +raversea'% s+rada1 .an.-*% cu c-ada 5n sus0
7 A&c& r%/3ne/2 4ace Al,er+ 8-+%r3+0 C3nd - /3.% nea$r% 5.& +a&e calea1
e cura+ $8&n&-n0 Dac% /er$e/ 5na&n+e1 /-ar+ea *& (r%(%dul ne v-r l-v&1 s%
*+&&2
7 A& dre(+a+e0 Ne -(r&/ a&c&1 s(un eu1 5n4&-r3ndu)/% 5n 8a&nele /ele
ude0 A(-& ne 5n+-arce/ *&)& s(une/ #%+r3nulu& c)a/ c-l&nda+ +-+ c%+unul *&
n)a/ -,serva+ n&/&c0
7 O s% ne -/-are dac% a4l% c% ne)a/ (&*a+ (e n-& la vederea une& /3.e
ne$re1 ,3&$u&e Al,er+1 5ncerc3nd s% $%seasc% - s-lu.&e0
O cas% se n%ru&e *& d&n ea se r&d&c% l&/,& lun$& de 4l%c%r&0 Nu de(ar+e1
au'&/ ceva c-n4u' ase/%n%+-r e=(l-'&e& c3+-rva $renade de /3n%0
Du(% c-l. 5l '%r&/ (e -r+a s+recur3ndu)se (e v3r4ur& de)a lun$ul une&
(-+ec& 5n$us+e1 5nc-v-&a+ 5n+r)un c8&( c&uda+ *& $r-8%&8d +-+ +&/(ulC "Gr-82
Gr-82"
Ne -(r&/ ulu&.& *& (r&v&/ cur&-*& 5n ur/a lu&1 5n +&/( ce se ca.%r% (e un
/-r/an &/ens de /-l-' *& se a(leac% s% (r&veasc% (r&n+r)- $aur% d&n
(ere+e0
7 Gr-82 Gr-82 4ace el1 5n+-c/a& ca un (-rc au+en+&c0
7 S)a .&cn&+2 *-(+e*+e Al,er+1 c%ru&a 5& scl&(esc (r&n 5n+uner&c -c8&& s%&
r-+un'& *& al,&0 B+&a/ c% a*a se va 5n+3/(la0 De la - vre/e1 se (-ar+% ca/
c&uda+0 S% cre'& ce).& s(un1 -/ule1 /3.a a&a e de v&n%0 <n -r&ce /3.% nea$r%
'ace Necura+ul2
7 <nsea/n% c% /ul.& necura.& /a& sun+ (e lu/e2 5& r%s(und0 en+ru c%
/3.e ne$re sun+ - $r%/ad%2
7 Nu *+&& c% Scara-.c8& e)n s+are s% se (resc8&/,e1 dac% vrea1 5n /&& de
dr%cu*-r& /a& /&+&+e&9 Dac% nu1 cu/ de (-+ e=&s+a un d&av-l $er/an *& unul
a/er&can1 *& 5nc% unul a&c&1 5n l-cul %s+a9
R&d&c d&n u/er& *&)l ur/%resc (e -r+a cu/ d&s(are du(% /-r/anul de
/-l-'1 $r-8%&nd 5nc-n+&nuu0
7 Crede c%)& un (-rc cu /&+ral&er%1 /ur/ur% Al,er+1 cl%+&n3nd
de'n%d%6du&+ d&n ca(0 C3nd /% $3ndesc ce e (e cale s% 4ac% r%',-&ul %s+a
d&n n-&1 v%d ne$ru 5n 4a.a -c8&l-r0
C3nd ne 5n+-arce/1 #%+r3nul e (rea -cu(a+ (en+ru a ne ascul+a ra(-r+ul0
T-c/a& 5& +ra$e - (ra4+ur% 'drav%n% unu&a d&n+re n-&&)ven&.&0
7 O s% /% -cu( eu de +&ne1 .&(% el1 &e*&ndu)*& d&n 4&re0 De ce &)a&
5/(u*ca+ (e ce& +re& (r&'-n&er&9
7 %&1 nu de)a&a sun+e/ a&c&9 5n+rea,% unul d&n+re recru.&1 un
Fa8nen6unDer)Ge4re&+er0
7 L&(e*+e c%lc3&ele1 s(u/e$% #%+r3nul0 Ia (-'&.&a de dre(.& c3nd
v-r,e*+& cu /&ne1 (u+-are2 B& ,a$% la ca(1 se s(une Herr FeldSe,el2
Fa8nen6unDer)Ge4re&+erul 5*& (-cne*+e c%lc3&ele *&)*& l&(e*+e .ea(%n
(al/ele (e v&(u*ca (an+al-nulu&0
7 A/ 5n.eles1 Herr FeldSe,el1 r%s(unde1 cu - (r&v&re 5nc%rca+% de ur%0
7 De ce &)a& 5/(u*ca+ (e (r&'-n&er&9 re(e+% #%+r3nul1 cu - v-ce
*u&er%+-are0 R&d&caser% /3&n&le *& erau ne5nar/a.&1 &ar +u &)a& 5/(u*ca+ ca (e
n&*+e *-,-lan&0 As+a)& cr&/%2
7 N)a/ ,%$a+ de sea/% s% 4& r&d&ca+ /3&n&le1 Herr FeldSe,el1 *& a/
cre'u+ c% sun+ 5nar/a.&0
7 M&nc&n-sule2 scr3*ne*+e #%+r3nul0 Era/ /a& de(ar+e de e& dec3+ +&ne1
*& &)a/ v%'u+ l&/(ede &e*&nd d&n cas% cu /3&n&le r&d&ca+e0
7 B& &- a/ v%'u+ ceva1 ',&ar% M&cu.ul1 d&n+r)un c-l.0
7 Tu s% +ac&2 &)- re+ea'% #%+r3nul0 M% descurc *& 4%r%1 a6u+-rul +%u0 D%
5nc-ace (u*ca)/&+ral&er% ) se 5n+-arce el c%+re Fa8nen6unDer)Ge4re&+er0 Nu
/a& e*+& +r%$%+-r1 c& a$en+ (en+ru 4-r/a.&unea de c-/and-0 O s%).& 5nc&n$
curul a+3+ de +are1 de)- s%).& &as% d&n +&ne (-4+a de a uc&de0 Dac)a* 4ace ceea
ce)ar +re,u&1 +e)a* da &/ed&a+ (e /3na (lu+-nulu& de e=ecu.&e1 (-rc uc&$a* *&
&n4ec+2 B& acu/ (&e& d&n -c8&& /e&2 M&)e s&l% de +&ne2
Al,er+ s+% l3n$% $ea/1 5nc-+-*/%na+ 5n ,lana sa c&uda+%0 Ara+% -,-s&+0
7 une)+e 6-s *& +ra$e un (u& de s-/n1 s(un1 d3ndu)& un $8&-n+0
7 S-/n9 .&(% el1 (r&v&nd a+en+ (e 4ereas+r%0 Te)a& scr3n+&+1 nen&*-rule2
M3.a a&a nea$r% a 4-s+ (en+ru n-& un aver+&s/en+0 <n n-a(+ea as+a ne
v&'&+ea'% vec&n&&0 -.& fi s&$ur0 Nu vreau s% /% ale$ cu ,ere$a+a +%&a+%1 cu/
au (%.&+ %&a d&n lu+-nul L0
7 L&n&*+e*+e)+e0 <.& 4&er,e s3n$ele %la ne$ru1 5ncerc eu s%)l (-+-lesc0 N)-
s% 4&e n&/&c0 Vec&n&& sun+ la 4el de +er/&na.& ca *& n-&0
7 Nu *+&u1 '%u1 r%s(unde el1 dar a/ - sen'a.&e +3/(&+%0 A4ur&s&.&& ne c-c
ceva0 Ia u&+%)+e la s+rada a&a lun$%0 <na&n+e de a a(uca n-& s% +ra$e/ un (3r.1
- s% n%v%leasc% d&n su+e de v%$%un& *& c-+&+ur&0
7 E*+& sur/ena+1 5& s(un0 Las%2 Ha& s% (une/ n&.el $ean% (es+e $ean%0
Ne $8e/u&/ unul 5n+r)al+ul ca d-& c3&n&1 (en+ru a ne .&ne de cald0 <n
c3+eva /&nu+e1 c%de/ 5n+r)un s-/n ad3nc *& a$&+a+1 ,3n+u&+ de c-*/arur&0
Un urle+ (relun$1 5nne,un&+-r1 ne r&d&c% 5n (&c&-are1 4%c3ndu)ne s%
5n*4%c%/ au+-/a+ele *& $renadele de /3n%0 Un '&d 5n+re$ d&s(are 5n+r)un
n-r dens de (ra4 *& su4lul ne arunc% 5n (ar+ea -(us% a 5nc%(er&&0 Un (&an
',-ar% (r&n aer *& se 4ace .%nd%r& de as4al+ cu un 'u/'%&+ c-n4u' de n-+e0
M% n%(us+esc s(re u*%1 c3nd Aul&us He&de /% 5n8a.% *& /% +r3n+e*+e cu
s(a+ele de (-dea0
O $&$an+&c% 4lac%r% (-r+-cal&e .3*ne*+e 5n sus0 -ar+a du,l% care d% s(re
s+rad% ',-ar% d&n .3.3n& *& se (rec&(&+% (es+e v3r4ur&le casel-r ca - 4-a&e de
83r+&e (ur+a+% de v3n+0
7 #les+e/a.&& de d&nc-l- ne aver+&'ea'% c% 5nc% /a& sun+ v&&1 $343&e
#arcel-na1 scu&(3nd /-l-'0
Al,er+ se arunc% (e ,ur+% 5nd%r%+ul 4eres+re& *& +r&/&+e 5n s+rad% ra4ale
5nd3r6&+e0
7 <n c&ne dracuK /a& ,u,u&e acu/ &d&-+ul %la ne$ru9 5& sare .and%ra
#%+r3nulu&0 D&n d-u% sal+ur& lun$&1 e l3n$% Al,er+ *&)l s/ul$e de la
4ereas+r%0 u*ca)/&+ral&er% 5& cade (e (-dea '-rn%&nd0
7 A 4-s+ un rus1 se a(%r% Al,er+1 *+er$3ndu)se la $ur% cu d-sul (al/e&0
Un cl%/(%u cu 6-,en ca al lu& -r+a2
7 r-s+&&1 4ace #%+r3nul su(%ra+0 Ma& +ra$e +u de 4r&c% - s&n$ur% da+% cu
c8es+&a as+a1 *&)- s%).& ',-r sc%43rl&a +uc&ur&e1 /%& (a(ala*c%2 M)a& 5n.eles9
<nce+ul cu 5nce+ul1 ne des+&nde/0 #-,&.ele de 6ar ale .&$%r&l-r s+r%lucesc
(r&n 5n+uner&c0 <ncerc%/ s% ad-r/&/ d&n n-u1 dar n&/en& nu reu*e*+e0
7 C% ven& v-r,a1 -r+a unde e9 ne &sc-de*+e #%+r3nul1 (r&v&nd
cerce+%+-r 5n 6ur0
7 Se crede (-rc1 r%s(unde Al,er+1 5nvel&ndu)se /a& ,&ne cu del&ca+a lu&
,lan%0 Se)nv3r+e (r&n (rea6/% $r-8%&nd0
7 Gr-8%&nd9 4ace #%+r3nul1 neven&ndu)& s% cread% ce aude0 S)a .&cn&+9
De ce $r-8%&e9
O salv% de -,u' de !GG // cade (r&n a(r-(&ere *& vacar/ul 5n$8&+e
r%s(unsul lu& Al,er+0
7 D-a/ne)a6u+%1 n)au de $3nd s)- lase /a& /-ale cu rac8e+ele l-r9 4ace
Gre$-r1 +r%$3ndu)*& /an+aua (es+e ca(0 Are careva d&n+re v-& 8a,ar c3+
c-s+% un -,u' ca %s+a9 E al na&,&& de scu/(1 ascul+a.& ce v% s(un1 *& cele
/a& /ul+e (e care le +ra$1 le +ra$ de$ea,a0 D-a/ne d&n cer1 cred c)au
5nne,un&+ cu +-.&&2
7 Crede.& 5n Du/ne'eu9 5n+rea,% (e nea*+e(+a+e Al,er+1 &.&ndu)*& ca(ul
d&n ad3ncul ,l%n&& sale /u&ere*+&0
7 Te)a& +3/(&+ *& +u9 v&ne v-cea (r-4und% a M&cu.ulu& d&n+r)un l%d-&
&/ens 5n care *&)a 4%cu+ (a+0 A +ras ca(acul (es+e el *& a l%sa+ - cr%(%+ur%
(r&n care 5& vede/ -c8&&0
7 Dar +u1 +u cre'& 5n Du/ne'eu2 r&(-s+ea'% Gre$-r1 (r&v&nd la Al,er+ cu
un '3/,e+ c-.c%resc0
7 DaK 5n+uneca+ +re,u&e c% e Du/ne'eul 5n care crede Al,er+1 s(une
#arcel-na1 c8&c-+&nd0 A/ v%'u+ eu -da+% (-'a unu& Du/ne'eu ne$ru 5n+r)-
rev&s+% a/er&can%0 Era un /-*nea$ cu - ,ar,% /are *& al,%1 c)un ,as+-n *&)
un 6-,en0
7 Du/ne'eu e 5n+-+deauna ,%+r3n1 &nd&4eren+ c%)& ne$ru1 al, sau $al,en1
a4&r/% Gre$-r1 $es+&cul3nd cu (&s+-lul s%u /&+ral&er%0 ur *& s&/(lu +re,u&e
s% 4&e ,%+r3n0 Ia $3nd&.&)v% (r&n c3+e a +recu+ *& c3+% e=(er&en.% a aduna+0
7 Dac% D-a/ne)D-a/ne e 5n+r)adev%r a*a cu/ se s(une c)ar 4&1 a+unc&
+re,u&e c% e 4-ar+e (l&c+&s&+ *& nu d&n cale)a4ar% de +-leran+1 4&l-s-4ea'%
Al,er+ dus (e $3ndur&1 lus+ru&ndu)*& (u*ca)/&+ral&er%0 Tre,u&e c%)& -4&.er1
al+4el n)ar avea (re+en.&a s% ne 5nc8&n%/ cu +-.&& 5n 4a.a lu& *& s% ne ru$%/
de 4&ecare da+% (en+ru c3+e)un lucru2
7 Fa(+a D-/nulu& nu se c-/en+ea'%1 4ace Le$&-narul1 care c&+e*+e
C-ranul1 ca de -,&ce&0 Ceea ce 4ace Alla8 e dre(+ *& +re,u&e acce(+a+2
7 "G-++ /&+ uns"
;G
) scr&e (e (a4+alele n-as+re1 c-n+&nu% Al,er+ cu
5nc%(%.3nare1 du(% - scur+% +%cere0 are de)a dre(+ul 4asc&na+ de $3ndur&le
lu& 5n /a+er&e de rel&$&eC De ce)ar 4& cu n-& Du/ne'eu9 En$le'&& *& XanDe&&
se duc (e la ,&ser&c% /ul+ /a& des dec3+ - 4ace/ n-&1 *& a(-& cu/ r%/3ne
cu +-.& a+e&&9 Se (are c% Du/ne'eu 5& a6u+% *& ()%*+&a *& nu)& sca(% d&n -c8&0
S% /-r& de r3s1 nu al+a2
7 De ce dracuK ne ,a.& la ca( cu (-l-l-$8&a +a des(re Du/ne'eu9
;G
"Cu n-& es+e Du/ne'eu" E5n l,0 $er/an%F0
Sc8&/,% su,&ec+ul sau +ac& d&n $ur%2 e=(l-dea'% #%+r3nul1 (u4%&nd 4ur&-s
d&n (&(a la& cu c%(%cel de ar$&n+ *& +r&/&.3nd 5n sus v%l%+uc& de 4u/0
7 Rel&$&a e un 4el de dr-$1 +r-/(e+ea'% Gre$-r cu e/4a'%0 Eu *& cu
$eneralul /eu a/ 4-s+ 5n+-+deauna de (%rerea as+a0 <& 5n/-a&e (e -a/en&2
-(&& n)ar +re,u& ad/&*& 5n Ra&1 cu/ s(unea $eneralul /eu0 <& d&s+ru$ cu
(red&ca l-r (e +-.& -a/en&& cu $l-r&e *& nu /a& r%/3n dec3+ %& cu /&n+ea
sla,%0
7 Nu *+&u '%u1 4ace Al,er+ $3nd&+-r0 <*& +ra$e ca(ul 5n &n+er&-rul ,l%n&&
sale (es+r&.e a&d-/a unu& /elc care se re+ra$e 5n c-c8&l&a lu&0
7 Ce dracuK vre& s% s(u& cu as+a9 &',ucne*+e He&de1 r&d&c3ndu)*& (r&v&rea
de (e /&+ral&era u*-ar% (e care1 ca de -,&ce&1 a de/-n+a+)- *&)- cur%.%0
7 Vreau s% s(un c% nu *+&u dac% e=&s+% un Du/ne'eu sau nu1 r%s(unde
Al,er+0 B& /a& vreau s% s(un c% nu /a& (r&ce( n&/&c0
7 Acu/1 5.& -rd-n eu s% +e dec&'& 5n ce cre'&1 $-r&l% +uc&ur&e2 s(u/e$%
#%+r3nul1 sc-.3ndu)*& (&(a d&n $ur%0 Or& cre'& 5n Du/ne'eu1 -r& nu0
H-+%r%*+e)+e *& a(-& +ac&0
7 As+a a/ *& 4%cu+1 s(une Al,er+ cu 5nc%(%.3nare1 v3r3ndu)*& d&n n-u
ca(ul 5n c-c8&l&e0 M)a/ 8-+%r3+ de/ul+ s% cred c% nu *+&u dac% e=&s+% vreun
Du/ne'eu sau dac% nu e=&s+%0 B& acu/ +u +e su(er& (en+ru c% recun-sc c%
eu cred 5n "nu *+&u"0
7 <n -r&ce ca'1 mon ami, va +re,u& s% da& - e=(l&ca.&e 5n+r)- ,un% '&1
c3nd +e ve& a4la 4a.%)n 4a.% cu Alla81 r3de Le$&-narul d&n +-a+% &n&/a0
7 B+&&1 nu cred c)- v-& 4ace1 a4&r/% Al,er+1 c-nv&ns0 Sun+ un &ns dr%$u.
*& cu/secade care n)a -/-r3+ dec3+ -a/en&& (e care a (r&/&+ -rd&n s%)&
-/-are *& care n)a *+er(el&+ n&/&c dac% nu avea nea(%ra+% nev-&e2
7 Gura1 $ura2 ',&ar% #%+r3nul0 Dac% nu +ac&1 +e v-& 5/(u*ca 4%r% n&c& un
-rd&n0
7 Gr-82 Gr-82 se aude d&n s+rad%0
7 E -r+a1 r3de Gre$-r1 (r&v&nd (r&n $aura c%sca+% a une& 4eres+re0
7 N)a.& v%'u+ un (-rc +rec3nd (e)a&c&1 5n+rea,% -r+a de (e (ar+ea
cealal+% a s+r%'&&0 Unul cu (e+e ne$re (e el *& cu -c8&*-r& al,a*+r&1 a*a ca a&
/e&9 0
7 Acu/ le)a/ au'&+ (e +-a+e1 r%,u4ne*+e #%+r3nul1 4ur&-s0 >&ne)/%1
D-a/ne2 @s+a alear$% de c-l-)c-l- c%u+3nd un (-rc cu (e+e ne$re1 5n
vre/e ce vec&n&& ne v3nea'% *& r%sc-lesc +-+ .&nu+ul1 cu n-& cu +-+0 V&n-
5na(-&2 F&r)ar s% 4&e1 v&n- 5na(-&2 url% el (r&n 4ereas+ra s(ar+%0 E un -rd&n2
Dar -r+a)*& (&erde ur/a 5n ,e'n%1 v3n3nd 5n c-n+&nuare (-rcul s%u r-'
cu (e+e ne$re *& cu -c8& al,a*+r&0
S-sesc d&n ce 5n ce /a& /ul.& s-lda.& de (r&n al+e un&+%.& *& se a*a'% 5n
6urul 4-culu& (e care M&cu.ul l)a a(r&ns 5n /&6l-cul du*u/ele& *& (es+e care
vars% - cu+&e cu (ul,ere de se/nal&'are1 5nc3+ 4l%c%r&le dev&n de un r-*u)
a(r&ns0
C8&c-+&/ de (l%cere la (r&vel&*+ea 4eer&c%0
-r+a &n+r% (e u*%1 ,-/,%n&nd0
7 #les+e/a+ul %la de (-rc +re,u&e c)a ur/a+ un curs de s(ec&al&'are 5n
c-/and-ur&1 .&(% el0 T-a+% n-a(+ea &)a/ 4-s+ (e ur/e *& de 4&ecare da+%
c3nd 5l c8e/a/ 5/& r%s(undea0 Dar1 +-c/a& c3nd credea/ c)a/ (us $8eara
(e el1 ac-l- l3n$% (un+ea sus(enda+%1 nu/aK ce)l v%d c% se re(ede la a+ac *&)
- &a (es+e r3u 5ns(re vec&n&0 Nu /)ar /&ra s% *ad% acu/ cu +-.&& *& s%
/es+ece &a el2
7 L-c-+enen+ul $ras cu /-n-clu e cau'a +u+ur-r ,elelel-r1 s(une
#arcel-na1 cu (r&v&rea a.&n+&+% 5n 4l%c%r&le r-*&&0
7 Credea/ c%)& la (3rna&e1 4ace Gre$-r0 A*a se 'v-nea 5n va$-nul)
,uc%+%r&e0
7 #3r4e de la+r&n%1 &n+erv&ne #arcel-na cl%+&n3nd d&n ca(0 Ra8a+ul s+% la
/as% cu $ran$ur&&0 La n&c& d-u% ceasur& du(% ce l)au ,ru4+ulu&+1 au 4-s+
nev-&.& s% se (lece 5n 4a.a lu&1 cer3ndu)*& scu'e0
7 A+unc&1 /a& ,&ne &)a/ ',ura /urele1 e de (%rere -r+a1 +r%$3ndu)*&
de/-ns+ra+&v d&n +-c Na$anul *& a.&n+&ndu)l asu(ra lu& He&de1 care se
a(leac% &ns+&nc+&vC E&1 eu /% car1 c-n+&nu% el1 *&)*& v3r% Na$anul la l-c1
'3/,&nd0
7 Unde na&,a 5.& 5nc8&(u& c% +e duc&9 /3r3&e #%+r3nul1 5ndes3ndu)*&
+u+un 5n ,u+-&a*ul (&(e& sale cu c%(%cel de ar$&n+0 Nu /a& su(-r+2 Nu /a&
ad/&+ ca +u s% +e +-+ 43.3& (r&n +-a+% Rus&a0 A&c& s% s+a&1 ca s% (-+ 4& cu -c8&&
(e +&ne2
7 V&n c3+ a& cl&(&1 (r-/&+e -r+a1 r&d&c3nd ver+&cal +re& de$e+e0 M% duc
nu/a& s% dau - ra&+%1 s% v%d dac% nu cu/va r%',-&ul s)a s43r*&+ (e
nea*+e(+a+e0 C% (rea)& l&n&*+e0
Gre$-r 5/(ar+e c%r.&le cu de$e+e 5nde/3na+&ce0 O vre/e 6uc%/ 5n
+%cere0
De-da+%1 M&cu.ul 5l (-cne*+e 5n ca( (e Al,er+ cu un ,&d-n $-l de
,en'&n%0 Al,er+ *ade dre(+ 5n 4a.a lu&1 5nvel&+ 5n ,lana sa (es+r&.%1 ca -
ar%+are &e*&+% d&n+r)- car+e cu desene (en+ru c-(&&0
7 Can&,alul %s+a ne$ru e /a& */ec8er dec3+ - c-l-n&e 5n+rea$% de
6&dan&1 ra$e M&cu.ul1 5nv3r+&nd ,&d-nul deasu(ra ca(ulu&0 Se 4ace c%)*& .&ne
de*+ele alea de cle(+-/an deasu(ra /&'e&1 dar nu d% dru/ul 5n (-+ n&c& unu&
s4an.0 #&d-nul a+er&'ea'% (en+ru a d-ua -ar% 5n sc%43rl&a lu& Al,er+1 cu un
sune+ (relun$0 Aces+a cade de (e scaun *& r%s+-arn% /asa de 6-c0
7 S+a& (e l-c1 s% +e -/-r1 nea/. 5/(u.&+ d&n C-n$- ce)/& e*+&2 ',&ar%
M&cu.ul1 &s+er&'a+1 r&d&c3nd ,&d-nul (en+ru a +re&a -ar%0
7 M)a& -/-r3+1 ,e8%&e Al,er+1 r&d&c3ndu)*& /3&n&le deasu(ra ca(ulu&
5n+r)un $es+ de a(%rare0 Nu ve'&1 -/ule1 c%)s de6a /-r+ *& s3n$ere'9
7 Sc-al%)+e1 cadavru nen-r-c&+ *& ne$ru1 url% M&cu.ul1 l-v&ndu)l cu
(&c&-rul0
O,erleu+nan+ LQSe d% ,u'na (e u*%1 ur/a+ de l-c-+enen+ul cu
/-n-clu0
7 Unde)& O,er$e4re&+er -r+a9 5n+rea,% LQSe1 arunc3nd - (r&v&re
+%&-as%0 Unde)& +&c%l-sul %la9
7 Au/ule $3*+e1 d-/Kle1 s(une M&cu.ul1 sc8&.3nd - va$% +en+a+&v% de
salu+0
7 Ce 4ace9 e=cla/% LQSe1 8-l,3ndu)se la M&cu.ul0
7 Au/ule $3*+e1 s% +r%&.&2 e=(l&c% M&cu.ul1 4%c3nd cu /3&n&le $es+ur&
su$es+&ve0
7 LasK c% a/ eu n&*+e $3*+e de 6u/ul&+ cu el1 scr3*ne*+e LQSe1
aran63ndu)*& ,-ne+a 6e$-as% de ca/(an&e0 S% se (re'&n+e de ur$en.% la
C-/anda/en+1 *& s(une.&)& s% se 4ereasc% de O,ers+ H&nDa0 C-/andan+ul
nu /a& vrea s% *+&e de el0 <l (a*+e Cur+ea Mar.&al% *& 4-r+%rea.a
Ger/ers8e&/2
7 B& cu d&v&'&a cu/ r%/3ne1 d-/Kle9 se &n+eresea'% M&cu.ul1 4%c3nd
-c8&& c3+ ce(ele0 Generalul *& -r+a sun+ (r&e+en& ,un&1 nu *+&u dac% *+&.&0
7 M% -cu( eu *& de +&ne1 Creu+'4eld+1 se (rec&(&+% LQSe0 Se r%suce*+e (e
c%lc3&e *& d&s(are1 ur/a+ 5ndea(r-a(e de l-c-+enen+ul cel $ras0
7 Ce dracuK a /a& 4%cu+ -r+a9 e=cla/% e=as(era+ #%+r3nul0 Ne/ern&cul
%la 5l sc-a+e d&n /&n.& (e -r&ce -/ n-r/al0 Se (-ar+% de (arc% 5n+rea$a
ar/a+% ar 4& (r-(r&e+a+ea lu&0 Acu/1 ascul+a.& ce v% s(un2 Nu sun+e.& dec3+ -
adun%+ur% de ra8a.&2 N)- s% /% las (3n% ce n)- s% vede.& Ger/ers8e&/ul (e
d&n%un+ru1 cu sen+&n.a /a=&/%1 (e deasu(ra2
U*a se &',e*+e de (ere+e1 *& a(are -r+a c%r3nd du(% el un (-rc care
$r-8%&e de /a/a)4-culu&0
7 S)a)n+-rs1 5n cele d&n ur/%1 r3n6e*+e el 4er&c&+0 C3+eva -re cu
adun%+ura a&a de c-/un&*+& &)au 4-s+ de)a6uns0 E dr%$u.1 a*a)&9 Gr-8%&+ur&le
as+ea ale lu& nu sun+ dec3+ e=(res&a 4er&c&r&& de a 4& reu*&+ s% de'er+e'e2
7 Tre,u&e s% +e (re'&n.& la C-/anda/en+1 4ace #%+r3nul1 -,-s&+0 Vreau
s% s(un1 &/ed&a+2
7 C&ne)a '&s c% /)a.& v%'u+9 5n+rea,% -r+a 5n+r)- d-ar%0 LQSe nu)&
dec3+ un (r%(%d&+ de -4&.er0 @&a (-+ s% /a& a*+e(+e (3n% c3nd reu*esc s% /%
-cu( de e& *&1 5n /-/en+ul de 4a.%1 nu (rea a/ +&/(2
7 Tre,u&e s% +e (re'&n.& la ra(-r+1 -4+ea'% #%+r3nul1 c8&+ c% a& +&/( sau
nu2 Sun% c-/(an&a1 5& (-runce*+e lu& Gre$-r1 care e +rans/&s&-n&s+ de
serv&c&u0
7 Le$%+ura)& 5n+reru(+%1 se +%v%le*+e -r+a de r3s1 5n +&/( ce s/ul$e
ca,lul +ele4-nulu&0 V&n-1 M&cu.ule1 +re,u&e s% (re$%+&/ /asa0
M3nc%/ *& &ar /3nc%/ ) (a+ru -re 5n *&r0 Uns-area n& se scur$e (e
,%r,&& *& (e (&e(+0 D&n c3nd 5n c3nd1 d%/ - 4u$% (3n% a4ar% ca s% /a& 4ace/
(u.&n l-c (en+ru /3ncare0 Sun+e/ a+3+ de 8%/es&.&1 5nc3+ nu ne (u+e/ -(r&
d&n 5n4uleca+0
Gre$-r /a&)/a& c% se 5n%,u*%0 -r+a (r-(une s%)l a+3rn%/ de c%lc3&e0
Scu&(% - 8alc% /are de carne de (-rc0
Nu ne -(r&/ d&n /3nca+ dec3+ a+unc& c3nd nu au /a& r%/as dec3+
-asele de'$-l&+e0 G343&nd *& r3$3&nd1 ne +-l%n&/ (e (-dele1 5/,u&,a.& la
/a=&/u/ cu (-+-l0
>z%oiul e o %oal#
SVEN HASSEL
Trenul fu lovit de o %om% !n momentul !n care !l mai despr"eau doar c("iva
pa&i de adpostul tunelului# Conductorul &i cazanul smuls al locomotivei z%urar
la patru sute de metri distan" !n porum%ul copt#
+agonul din frunte fu ridicat vertical !n aer, iar urmtorul, strivit p(n c(nd
a)unse asemenea unui acordeon !nchis#
>evenir %om%ardierele de v(ntoare# 0rimul arunc %om%e cu fosfor# 0este
vagoanele de Cruce >o&ie ploua cu %om%e incendiare &i, !n c(teva clipe, a)unser
ca o mare rscolit de flcri# 4a)oritatea pacien"ilor murir ar&i !n paturile lorB
Bom%ardierele se !ntoarser &i pieptnar cu mitralierele lanurile de
porum%# $nainte de a pleca, !&i vrsar &i ultimele incendiare# 0orum%ul iz%ucni
!n v(lvti#
$ntreaga zi, putu fi zrit de la mul"i Iilometri distan" fumul negru al
conflagra"iei# 'in trenul sanitar nu scpar cu via" nici un %r%at &i nici o
femeie#
VERA KONSTANTINOVNA
Nu)/& (lace 8ardu$8&a as+a1 /-r/%&e -r+a1 s/ul$3nd cu d&n.&& d-(ul une&
s+&cle de v-dc%0 EIa - 5n$8&.&+ur% lun$% *& se *+er$e la $ur% cu /3neca0F A*a
ceva se c8ea/% la n-& can+-na/en+9 N&c& /%car - (r%(%d&+% de s-,% n)are2
E 4r&$ ca)n+r)- $%-a'% de esc8&/-s2 B& c3nd +e $3nde*+& c% n-u% n& se s(une
Herrenv-lD0 S% /-r& de r3s2
7 Be4&& de (lu+-ane la C-/anda/en+1 l%l%&e &n+enden+ul1 Ge4re&+er
V-ss1 &.&ndu)*& nasul ascu.&+ (r&n+r)- 4ereas+r% s(ar+%0
7 e +-.& drac&&1 /3r3&e #%+r3nul1 (r-s+ d&s(us1 5nc8e&ndu)*& /an+aua
lun$% de &arn% *& arunc3ndu)*& au+-/a+ul (e u/%r cu .eava 5n 6-s0 A& $r&6%
de du$8ean% c3+% vre/e sun+ (leca+1 & se adres% el lu& #arcel-na0 Vreau s%
a/(lasa.& /&+ral&era $rea0 #les+e/a.&& de d&nc-l- sun+ 5n s+are s% ne sar% &ar
5n cea4% (e nea*+e(+a+e0
<nv%lu&+ 5n a,ur&& (r-(r&e& res(&ra.&&1 se 5nde(%r+ea'% (e (&c&-arele sale
cr%c%na+e1 (%*&nd alene (r&n /-c&rl%0 C-n+rar -r&c%ru& re$ula/en+1 5*& .&ne
/3&n&le 5ndesa+e 5n ,u'unare0 Dac% l)ar vedea c&neva /er$3nd a$ale cu
,-ne+a +ras% (e ca(1 5nc-v-&a+1 cr%c%na+ *& 5nc%l.a+ cu c&'/e sc3lc&a+e de
&n4an+er&e1 ar crede c%)& c&ne *+&e ce n%+%r%u +r-$l-d&+0 Dar 5n ) real&+a+e e un
s-lda+ e=+re/ de (er&cul-s1 e=(er&/en+a+ *& c%l&+ 5n lu(+%1 cu un cal/ de)a
dre(+ul su(ra-/enesc1 5n c&uda 5nc-rd%r&& nerv-ase0 De*& sea/%n% cu -
(-r+-cal% s4r&6&+%1 4a.a lu& 5.& &ns(&r% 5ncredere0 E un ,%+r3n *-,-lan de
+ran*ee1 de /ul+e -r& ,%nu&+-r1 care ne)a sc-s d&n a+3+ea s&+ua.&& d&s(era+e0 B&
cu (&erder& ulu&+-r de /&c&0
O ,uca+% de dru/1 5l ur/ea'% /&eun3nd un (&s-& cenu*&u0
Cu - +-+al% l&(s% de res(ec+1 d% de (ere+e u*a ,&r-ulu& c-/(an&e&0 A&c&
+r-nea'% Hau(+4eldSe,el H-44/ann1 $ras *& 5ncre'u+1 5n+-c/a& ca un
d&c+a+-r sud)a/er&can0 E 5/,r%ca+ cu - un&4-r/% nea$r% de +anc8&s+1 de*&
aceas+a nu (-a+e 4& (ur+a+% dec3+ de +ru(ele d&n (r&/a l&n&e *& n&c&decu/ de
(ar+ea seden+ar%0
7 Da+-r&a +a e s% ,a.& de +re& -r& la u*% 5na&n+e de a &n+ra1 4ace H-44/ann
/-r-c%n-s1 le$%n3ndu)se 5nc-l- *&)nc-ace 5n scaunul s%u +urnan+1 4a,r&ca+
5n A/er&ca0 @s+a nu)& ,-rdel1 ,%&e+e1 e Car+&erul General al C-/(an&e&2
A&c& nu)*& au l-cul dec3+ -a/en& cu cre&er2
7 Cre&er9 r3n6e*+e #%+r3nul1 &r-n&c0 Ve'& c% *e'& (e el2 Nu +e u/4la (rea
+are 5n (ene1 (u&*-r1 e0 clar9 A/&n+e*+e).& c% duce/ l&(s% de -a/en& 5n
l&n&a)n+3&0 Nu)& nev-&e dec3+ s% cer s% ne .&& +-v%r%*&e *& +e +re'e*+& un s&/(lu
FeldSe,el1 4%r% cele d-u% +rese de ar$&n+ de care e*+& a+3+ de /3ndru2
7 S% /% aduc& +u (e /&ne 5n (lu+-nul +%u (%duc8&-s9 se 8l&'e*+e
H-44/ann0 Nu1 #e&er1 eu sun+ Hau(+4eldSe,elul aces+e& c-/(an&&1 *& - s%
r%/3n a+3+a vre/e c3+ va e=&s+a - C-/(an&e a G)a0 <n sc8&/,1 %*+&a de)a&c&
au nev-&e de)un d-,&+-c de $ard&an care s%)& (%'easc% (e de.&nu.&& d&n
Ger/ers8e&/0 Ce '&c&1 .&)ar sur3de slu6,a9
7 Sc3rn%v&e2 /3r3&e #%+r3nul1 d3nd ,u'na 5n ,&r-ul O,erleu+nan+ulu&
LQSe 4%r% a ,a+e la u*%0
7 GrPss G-++2 5l salu+% LQSe1 +-l%n&ndu)se 5n scaunul sc3r.3&+-r de
r%c8&+%0 Ce '&c& de)- "nea$r%" /&c%1 s% +e 5nc%l'e*+& (u.&n9
7 Da1 +e r-$2 r%s(unde #%+r3nul1 u/(l3ndu)*& - can% (e 6u/%+a+e cu
ca4ea *& c-/(le+3nd res+ul cu v-dc%0 <*& arunc% ne$l&6en+ casca (e (%/3n+ul
,%+%+-r&+ al 5nc%(er&&1 se a*a'% (e - cu+&e cu $renade de /3n% *&)*& 5n+&nde
5na&n+e (&c&-arele cu c&'/ele sale 6e$-ase0 Au+-/a+ul *&)l s(r&6&n% de
(&c&-rul /ese&0
7 ar& -,-s&+1 #e&er1 s(une LQSe0 A 4-s+ $reu 5n ul+&/ele lun&1 a*a)&9
7 A/ avu+ /ul+ de lucru1 5ncuv&&n.ea'% #%+r3nul1 su4l3nd 5n ca4ea0
Ne/ern&cul %la de lu+-n ; /% va ,%$a 5n cur3nd la ,ala/uc0 N&c& n)
a(uc%/ ,&ne s% &e*&/ d&n c3+e)- lu(+%1 *& sun+ nev-&+ s% s+au cu /3na (e
ar/% ca s%)& 5/(&ed&c (e +&c%l-*& s% cad% (rad% (%ca+el-r lu/e*+&0 C3+e-da+%
nu /a& (r&ce( ce se)n+3/(l%0
AcuK vre- s%(+%/3n%1 l)au a(uca+ (andal&&le (e Un+er-44&'&er Aul&us
He&de care a secera+ cu /&+ral&era c3+eva su+e de c&v&l&0 C8&ar dac% l)a*
ra(-r+a1 +-+ nu s)ar 5n+3/(la n&/&c0 #a1 /a& /ul+1 /)a* ale$e +-+ eu cu
r&d&c8ea 4reca+% de c%+re NSFO1 Man&acul %la al Re$ula/en+ulu&1 (us la
*a(+e ace1 e /e/,ru de -n-are al ar+&dulu&1 a*a c% de ce nu s)ar d&s+ra *& el
(u.&n -/-r3nd 4e/e& *& c-(&&9 Or&cu/1 nu)s dec3+ n&*+e Un+er/ensc8en0
De c3+e -r& &s(r%v&/ cu /%celul1 -r+a *& M&cu.ul 5*& 4ac de ca( cu
c3+eva rus-a&ce /a& darn&ce0 B& ce se)n+3/(l%9 Sun+ (ede(s&.& (en+ru
4ra+ern&'are2 Le$&le r%',-&ulu& %s+u&a sun+ d&n cale)a4ar% de c&uda+e2
7 N)a/ au'&+ ce)a& '&s ad&neaur&1 #e&er1 '3/,e*+e O,erleu+nan+ LQSe1
N&c& unul d&n+re n-& nu d-re*+e - Cur+e Mar.&al%1 nu)& a*a9
In+r% *& ce&lal.& (a+ru c-/andan.& de (lu+-ane1 l%+r3nd 4&ecare c3+e)un
scur+ ra(-r+2
7 Ma& /ul+ de 6u/%+a+e d&n c-/(an&e s)a r&s&(&+ 5n 4u/1 5nce(e LQSe1
arunc3nd - (r&v&re1 (e l&s+a (&erder&l-r d&n 4a.a lu&2 A*a2 3n% la n-& -rd&ne1
r%/3ne/ &nac+&v&0 Ne v-r s-s& (r-v&'&& *& +ru(e (r-as(e+e0 Dar nu v% l%sa.&
(rea +are (e +3n6eal%0 Ord&nele re$&/en+ulu& sun+ (rec&seC s%)& .&ne/ (e
-a/en& (er/anen+ -cu(a.& cu c3+e ceva0 Dac% nu1 le +rec (r&n ca( +-+ 4elul
de n%',3+&&0 Herr O,ers+ H&nDa nu vrea n&c& un 4el de (l3n$er& ) n&c& c&v&le1
n&c& /&l&+are0 ELQSe 5& arunc% - (r&v&re #%+r3nulu& care 5nc% /a& *ade (e
cu+&a lu& de $renade1 5nc%l'&ndu)*& /3&n&le (e cana cu ca4ea0F B& /% re4er 5n
(r&/ul r3nd la lu+-nul ;1 FeldSe,el #e&er1 *& 5n /-d s(ec&al la ce& d-&
descre&era.&1 O,er$e4re&+er A-se(8 -r+a *& O,er$e4re&+er W-l4$an$
Creu+'4eld+0 C% ven& v-r,a de lu+-nul ;1 a/ (r&/&+ - lun$% 5n*+&&n.are de
la Car+&erul General al Ar/a+e&0 LQSe 5& arunc% #%+r3nulu& +re& c-l& de
83r+&e ac-(er&+e cu un scr&s /%run+0
7 As+a)& 5n le$%+ur% cu Ge4re&+er Al,er+0 V-r s%)l s(%l%/ (3n%)l al,&/2
C-/andan.&& cel-rlal+e (a+ru (lu+-ane &',ucnesc 5n 8-8-+e0 D-ar
#%+r3nul *& LQSe r%/3n ser&-*& *& &/(as&,&l&0
7 Nu)& n&/&c de r3s1 l& se adresea'% LQSe1 5nc8e&ndu)*& nas+ur&&
ves+-nulu& ) - 5ndele+n&c&re c3+ se (-a+e de ne(l%cu+%0 #e&er1 ve'& cu/
(r-cede'&1 5nc3+ s%)& 4ac& s% (r&cea(% c% (e)un ne$ru n)a& cu/ s%)l al,e*+& la
s(%la+0 Dar1 s% nu u&+1 /a& e - c8es+&une1 des+ul de 6enan+%1 5n+re NSFO *&
A-se(8 -r+a0 Credea/ c% v-& (u+ea s)- /u*a/al&'e'1 dar d&n (%ca+e a
a6uns de6a la Re$&/en+0 A a4la+ *& D&v&'&a0 Dac% se)n+3/(l% ce)& /a& r%u1 (e
-r+a s)ar (u+ea s%)l c-s+e ca(ul0 Sc3r,-as% +rea,%2 Tre,u&e s%).& s+rune*+&
-a/en&&1 #e&er2 Dre(+ (edea(s%1 lu+-nul ; va +rece la 5n$r-(area
cadavrel-r0 Ve'&1 .&ne /&n+e1 ne/.&& *& ru*&& nu +re,u&e ,%$a.& 5n aceea*&
$r-a(%1 &ar c&v&l&& +re,u&e 5n$r-(a.& se(ara+0 S% nu se /a& re(e+e
,ra/,ureala de da+a +recu+%1 c3nd au v3r3+1 cla&e (es+e $r%/ad%1 -4&.er& *&
s-lda.&0 O4&.er&& v-r avea (ar+e de /-r/&n+e &nd&v&duale1 5/(-d-,&+e 5n /-d
de-se,&+0 S-lda.&& v-r &n+ra cu +-.&& 5n+r)- $r-a(% c-/un%1 a*e'a.& 5n +re&
s+ra+ur&1 dac% 5n+re un s+ra+ *& al+ul (une.& +re&'ec& cen+&/e+r& de (%/3n+0
7 D-a/ne)a6u+%2 5n$3n% #%+r3nul1 r3n6&nd0 <*& u/(le d&n n-u cana cu
ca4ea 4&er,&n+e0
Du(% vre- -r%1 (%*e*+e 5na(-& (e (-+eca /-c&rl-as%1 5nv%lu&+ 5n 4u/ul
(&(e& sale0
&s-&ul 5& &ese d&n n-u 5n 5n+3/(&nare1 r&d&c3ndu)se (e l%,u.ele d&n
s(a+e *& a$%.3ndu)se +andru cu $8earele de (an+al-n&& lu&0
7 Ce ,&ne)& de +&ne1 s(une el1 sc%r(&n3ndu)l (e cea4%0 Tu n)a& (ar+e de
lu+-nul ;0 Te a& d-ar (e +&ne0 E al,as+r% +rea,a1 (&s-&a*2 Ee /%sur% ce se
a(r-(&e de l-cul de can+-nare1 5& cre*+e 4ur&a0F O s%)& ,a$ 5n (%/3n+2 5*&
4%$%du&e*+e0 Al draculu& s% 4&u de n)- 4ac2 <& (un s% se +3rasc% de +re& -r& 5n
6uru& lu/&&1 s% +reac% *& (r&n -lul N-rd *& (r&n -lul Sud0 -a+e)- s% se /a&
r%c-reasc% n&.el2
Tr3n+e*+e u*a de (ere+e1 5*& a'v3rle (&s+-lul)/&+ral&er% 5n+r)un c-l. *&
(r&ve*+e 4ur&-s 5n 6ur0 O,serv%1 &ns+an+aneu1 de'-rd&nea &n&/a$&na,&l% d&n
5nc%(ere0
Un+er/ensc8 Al,er+ se c&-nd%ne*+e v&-len+ cu Herrenv-lD He&de0
7 T-+ +&/(ul +e le$& de /&ne1 Aul&us1 dar acu/ vreau s% a4lu *& /-+&vul1
se r%s+e*+e Al,er+0 C8&ar dac%)s ne$ru1 sun+ &a 4el de nea/. ca *& +&ne1 *& a/
+-a+e dre(+ur&le unu& nea/.0 A*a c%1 dac% /% c-ns&der& un Re&c8)Ne$er1 +e
v-& ra(-r+a2
7 Dac% *& +u /a& e*+& nea/.1 a+unc& eu sun+ c8&ne'1 s(u/e$% Aul&us cu
d&s(re.0 Nu e*+& dec3+ un c&/(an'eu ne$ru2 E*+& car&ca+ura 5n c%r,une a une&
4&&n.e u/ane1 un can&,al e=(er&/en+a+ *& ac+&v1 care r-ade -ase la /&cul)
de6un1 ca un dul%u de v3n%+-are2
7 E /a& /ul+ dec3+ a+3+2 +r-/(e+ea'% M&cu.ul0 #un&c%)su a 4-s+ un
6&dan 4rance' d&n Sene$al1 cu un ,3rn%u c-r-&a+ *& cu (&elea de (e (u.%
+%&a+%0 Dere+&ca (r&n s&na$-$% 5n 4&ecare '& de 6-&0
7 E)- /&nc&un%1 url% Al,er+1 &nsul+a+0 A&dan a 4-s+ s+r%,un&cul /eu1
care)a lua+ de nevas+% - 4a+% d&n Sene$al0
7 As+a)& cul/ea1 e=(l-dea'% He&de1 care d&n +re& sal+ur& lun$& e l3n$%
Al,er+0 S+% (r-.%(&+1 cu (&c&-arele r%scr%c%ra+e *& cu (u/n&& 5n4&(.& 5n
*-ldur& /&r-s&nd de la - (-*+% a Un+er-44&'&er0
7 E*+& 6&dan9 R%s(unde1 c-rc&+ur% nea$r%1 c% de nu1 5.& cr%( .eas+a1 a*a
cu/ a/ dre(+ul s)- 4ac0
Al,er+ se $8e/u&e*+e /a& +are 5n ,lana sa r-'1 cu(r&ns de $r-a'%0
7 S+r%,un&cul /eu a 4-s+ 6&dan 4rance'0 I-)s nea/.1 se +3n$u&e el1 d3nd
s% (un% /3na (e au+-/a+ul s%u0 <na&n+e de a a(uca s%)l 5n*4ace1 He&de 5l
(r-&ec+ea'% cu (&c&-rul c3+ c-l-0
7 A&dan 4rance'2 r3n6e*+e He&de0 Nu e=&s+% 6&dan& 4rance'&0 Or& e*+&
6&dan1 -r& nu e*+&0 Te)a& s+recura+ 5n We8r/ac8+ul $er/an (r&n +-+ 4elul de
+er+&(ur& /urdare0 Du/ne'eu *+&e ce)- s% '&c% des(re as+a c-/&s&a (en+ru
(ur&+a+e ras&al%1 c3nd +e)-& ra(-r+a0
7 O sa +e dea a4ar%1 5& r3de Al,er+ 5n nas1 s&$ur de el1 *&)- s%).& s(un% s%
+e *+er$& cu ra(-r+ul la curul +%u na'&s+2 A/ +recu+ (r&n 4a.a l-r1 *& /& s)au
u&+a+ 5n $3+le6 *&)n $%-a'%1 /&)au /%sura+ /u+ra1 /)au .&nu+ de ,-a*e *& /)
au a(uca+ *& de &ns+ru/en+0 Au s43r*&+ (r&n a /% declara -(+'ec& la0 su+%
$er/an0 u.&n a l&(s&+ s% /% +r&/&+% 5n SS1 unde)a* 4& a6uns cu s&$uran.%
-4&.er2
7 Ce)& cu +3/(en&&le as+ea1 s+r&$% #%+r3nul1 &r&+a+1 5/,r3nc&ndu)l (e
He&de la - (ar+e0 Nu vreau s% a/ neca'ur& cu v-&1 c8&+ c% sun+e.& 6&dan& sau
ne/.&0 Aul&us1 5n4r3nea'%).& (-rn&r&le1 *& du)+e de).& lus+ru&e*+e au+-/a+ul2
Nu 4ac& dec3+ s%)/& da& ,%+a&e de ca(0 B& +u1 Al,er+1 &e*& *& s(al%)+e (e 4a.%1
dar ve'& s)- s+-rc& ,&ne de c3+eva -r&2 As+a)& -rd&nul de la Car+&erul General
al Ar/a+e&1 *& a& $r&6% s% v&& 5na(-& c3nd - s% 4&& 5n s+are s%)/& de/-ns+re'&
c% v-(seaua a&a nea$r% a +a e na+ural%2 Tu1 #arcel-na1 ve& 4& (en+ru +re& '&le
c-/andan+ul $%r'&&0
7 De ce9 5n+rea,% #arcel-na1 r%/3n3nd ca la den+&s+0 Ce)a/ 4%cu+9
7 L)a& salu+a+ (e $eneral c3nd nu era ca'ul1 d-,&+-cule2 Ma& 4% c8es+&a
as+a *&)-r s% +e v3re la .a/,al2 -r+a2 Unde dracuK a d&s(%ru+ &ar nen-r-c&+ul
%la9
7 G%+e*+e1 r%s(unde M&cu.ul0 C-+le+ de (-rc "W lKAl,a2"
7 Nu /% &n+eresea'% de unde v&ne +-cana lu& ,les+e/a+%1 5*& &ese
#%+r3nul d&n (e(en&1 d3nd cu casca de (%/3n+0 E cu un (&c&-r 5n
Ger/ers8e&/1 *& ac-l- -r s%)& (un% *+rean$ul de $3+2 N&/en& nu (leac%
n&c%&er&1 e clar9 A&c& s% s+a.& cu +-.&&0 es+e)- -r% v% (re'en+a.& (en+ru
c-rv-ada de 5n$r-(are1 *& (3n% a+unc& 4ace.& cura+ 5n 5/(u.&c&unea as+a0
Cu&e 5n (ere.& (en+ru un&4-r/e *& ec8&(a/en+1 care s% 4&e a*e'a+e
re$ula/en+ar0 a+ur& 5n*&ra+e de)a lun$ul (ere.&l-r la d&s+an.e e$ale0 C%*+&le
s% 4&e a*e'a+e c-rec+ (e cu+&&le /%*+&l-r de $a'e0 B& c&'/ele v-as+re1 4%r%
cu&e l&(s%0
7 Dar n-& n)ave/ cu&e1 (r-+es+ea'% +&/&d Gre$-r0
7 A+unc& c%ca.& c3+eva1 (-runce*+e #%+r3nul0
M&cu.ul sare 5n (&c&-are1 (-cne*+e d&n c%lc3&e *&)*& 5nal.% $alan+
/el-nul cenu*&u0
7 Ascul+%/ *& ne su(une/1 Herr FeldSe,el1 s% +r%&.&2 c3n+% el0
7 Las% ,u4-ner&a2 *u&er% #%+r3nul1 4ur&-s0 M3&ne)d&/&nea.% e +recerea
5n rev&s+%2 T-a+e ar/ele &n+er'&se de re$ula/en+ s% 4&e (reda+e0 Care e (r&ns
cu (u*c-ace de)ale &na/&culu& s)a ars0
7 S)a ars2 v&ne ec-ul M&cu.ulu&0
en+ru - cl&(% se (are c% #%+r3nul se va arunca asu(ra lu&0 Dar renun.%0
T-a+% 4ur&a & se scur$e d&n el0 Se las% s% cad% (e (a+ul sc3r.3&+-r1 5*& +rece
/3na (r&n (%r *& 5nce(e s%)*& u/(le (&(a0
7 Ce adun%+ur% de ne/ern&c&2 /-r/%&e1 (l&/,3ndu)*& (r&v&rea (es+e
n-&0
S%(%/ - $r-a(% c-/un% 5n (arc0 <n c&/&+&r nu /a& e l-c0 #%+r3nul *ade
(e r%/%*&.ele unu& s-clu1 (e care 4usese -d&n&-ar% - s+a+u&e1 *& (u4%&e
n-r&*-r& de 4u/0 -r+a *& M&cu.ul +r&a'% cadavrele1 *u*-+&nd0
7 Nu/a& dac% (r&v&.& la un d&n+e d&n aur1 *& v%)/(u*c2 #%+r3nul
5ndrea(+% a/en&n.%+-r s(re e& c-ada (&(e&0
7 N&c& (r&n ca( nu ne +rece1 /&n+e -r+a1 cu de$e+ul 5n $ura unu&
cadavru0 M&cu.ul s+% cu cle*+ele (re$%+&+0
7 <n %s+a)s d-&1 *-(+e*+e -r+a0 A*+ea(+% (3n%)& 5n$r-a(% ca s%)& u/4l&
ec-n-/&&le0 Ac-l- nu +e (-a+e vedea #%+r3nul0 C3.& ave/ (3n% acu/9
7 O $r%/ad%1 r%s(unde M&cu.ul0 <n ce)l (r&ve*+e1 +-+ ce de(%*e*+e c&4ra
c&nc& e - $r%/ad%0
C-r(ul1 (ar.&al desc-/(us1 al une& 4e/e& 5/& alunec% d&n /3&n& 5n +&/(
ce 5l (ase' lu& He&de *& Gre$-r0 E& s+au 6-s 5n $r-a(%1 5n*&r3nd cadavrele
re$ula/en+ar0
e He&de 5l a(uc% ne,un&a 5n cl&(a 5n care cadavrul $reu 5l r%s+-arn% 5n
/&6l-cul $r-(&&0 S4-r%&nd 4ur&-s1 a'v3rle du(% /&ne cu un ,ra. s/uls0
7 A& 4%cu+)- d&nad&ns2 S% +e 4ereasc% Du/ne'eu c3nd - s% (un /3na (e
+&ne2
M% ascund 5nd%r%+ul unu& l%d-& cu scule1 (3n%)& +rece ar.a$ul0 E des+ul
de +ur,a+ (en+ru a)*& (une 5n a(l&care a/en&n.area0
Tre,u&e s% s%(%/ 5nc% d-u% $r-(& c-/une0 Sun+ /ul+ /a& /ul.& /-r.&
dec3+ a/ cre'u+0
<n +&/(ul -(era.&un&& de +r&ere1 M&cu.ul d% (es+e un Hau(+s+ur/4P8rer
SS cu (ar+ea de 6-s a +ru(ulu& re+e'a+%0 <n+ruc3+ -rd&nul $l%su&e*+e c% (%r.&le
+ru(ulu& +re,u&e 5n$r-(a+e 5/(reun% cu (ers-ana c%re&a 5& a(ar.&n1 M&cu.ul
se a(uc% s% cau+e - (erec8e de (&c&-are care s% & se (-+r&veasc%
Hau(+s+ur/4P8rerulu&0 Ne$%s&ndu)le1 &a d-u% (&c&-are s/ulse care1
6udec3nd du(% c&'/e1 se (are c% au a(ar.&nu+ unu& -4&.er rus0
-r+a 5*& scar(&n% cla&a de (%r r-*ca+% *& as(r%1 arunc3nd - (r&v&re
cr&+&c% (&c&-arel-r cu (an+al-n&& ruse*+& de c%l%r&e *& c&'/e ,rune0
7 Nu (rea se)n$3n%1 a*a)&9 4ace el1 scu&(3nd (es+e /ar$&nea $r-(&&
-4&.erulu&0 Dac% v-r desc8&de vre-da+% $r-a(a as+a1 s)ar (u+ea s%)& cu(r&nd%
/&rarea0 Or s% cread% c)au da+ (es+e vreun -4&.er SS care v-&a s% de'er+e'e
*& +-c/a& 5nce(use s% 5/,race un&4-r/a lu& Ivan0 Nu1 nu /er$e1 4&ule2
Tre,u&e s%)& 4ace/ r-s+ de n&*+e .url-a&e ne/.e*+&0
7 A+unc& s+a& s% /a& cau+1 $r-8%&e l&n&*+&+ M&cu.ul1 c%.%r3ndu)se anev-&e
a4ar% d&n /-r/3n+0 Se -(re*+e 5n $enunc8& 5n ,u'a $r-(&&1 a.&n+&ndu)*&
urec8ea c%+re (la4-nul c-,-r3+ de n-r&0 Aa,-s1 url% el0 F&r)ar ale na&,&& de
Aa,-s2
-r+a 5*& lun$e*+e $3+ul0 Adul/ec% v&clean ca - vul(e s(re r%s%r&+0
7 Ac-l-2 .&(% M&cu.ul0 C3+ a& cl&(&1 e 5na(-& 5n /-r/3n+1 s+recur3ndu)se
5n+re cadavre0
arc% au r%s%r&+ de du(% c-(ac&1 *& cu un urle+ 5nne,un&+-r +rec (e
deasu(ra ca(e+el-r n-as+re0 Ar&(&le l-r ,-an+e scl&(esc 5n cl&(a 5n care se
r&d&c% ver+&cal s(re cer1 n%(us+&ndu)se a(-& asu(ra n-as+r%0 Desc8&d 4-cul cu
ar/ele au+-/a+eC /&+ral&ere *& +unur& u*-are0 u'der&e de 6e+ur& de (ra4
.3*nesc d&n (%/3n+1 5n +&/( ce (arcul es+e ,&c&u&+ de (r-&ec+&le0 D-u% d&n+re
av&-ane se las% (e)- (ar+e *& ',-ar% 5n lun$ul *&rulu& de /-r/&n+e desc8&se0
Trec a+3+ de 6-s1 5nc3+ se d&s+&n$ l&/(ede 4e.ele (&l-.&l-r0
M% arunc (e ,ur+% 5n s(a+ele /a$a'&e& cu scule0 O salv% de +un au+-/a+
se 5n4&$e 5n ea1 5/(r-*c3ndu)/% cu +-+ s-&ul de /&'er&&0 </& r&d&c 4a.a
(en+ru - cl&(% s% v%d 5nc-+r- au a(uca+)- av&-anele de v3n%+-are0
A/,ele Aa,-s (arc% se r&d&c% 5n aer (e c-'&le l-r0 Descr&u un arc de
cerc a/(lu *& rev&n *u&er3nd asu(ra n-as+r%0 De da+a as+a arunc% ,-/,e0
Lar/a &n4ernal% a e=(l-'&&l-r /a&)/a& c% ne s(ar$e +&/(anele0 %/3n+ul se
cu+re/ur%J ,ul$%r& de (%/3n+ *& (&e+re se (r%v%lesc (e*+e /&ne0
C&neva sl-,-ade un r%cne+ lun$ *& $u+ural1 dar es+e 5neca+ de urle+ul
Aa,-sur&l-r care a+ac% d&n n-u0 r-&ec+&lele care .3*nesc d&n ar&(&le l-r (ar
s% rule'e c%rarea de as4al+ ca (e un c-v-r0
Ur/ea'% 5nc% un ra&d 4ul$er%+-r0 Cad al+e ,-/,e1 asur'&ndu)ne0
Du(% ce /a& +rec de d-u% -r&1 ',-ar% s(re r%s%r&+1 5na(-& la ,a'%0
Ne a(uc%/ d&n n-u s% adun%/ cadavre1 d-r&ndu)ne s% 4&/ c3+ /a&
de(ar+e de l-cul %s+a0
M&cu.ul $%se*+e - (erec8e de (&c&-are ne/.e*+& care & se (-+r&vesc
Hau(+s+ur/4P8rerulu&0
T3r'&u1 5n n-a(+e1 &s(r%v&/ de u/(lu+ /-r/&n+ele0 Ne a*e'%/ &s+-v&.&
(e (%/3n+ul a43na+ al une&a d&n+re $r-(&le c-/une0 S+&cla de v-dc% +rece
d&n /3n%)n /3n%0 Sun+e/ n%cl%&.& de sud-are1 5n c&uda 4r&$ulu& /u*c%+-r al
n-(.&&0
#%+r3nul s-r+ea'% +%,l&.ele de &den+&+a+e 5/(reun% cu Gre$-r0 Cele
$er/ane de)- (ar+e1 cele ruse*+& de al+a0 Le se(ar% 5n n&*+e sac-*e /ar& *&
lea$% carne+ele de serv&c&u ale /-r.&l-r 5n (ac8e.ele0 Sun+ *& scr&s-r&0 O
/ul.&/e de scr&s-r&0 #arcel-na des(%+ure*+e una *&)- c&+e*+e cu v-ce +areC
6'ragul meu %iat,
A +recu+ /ul+% vre/e de c3nd nu /a& *+&u n&/&c des(re +&ne0 A& (r&/&+
(ac8e+ul /eu9 <n%un+ru1 a& un (ul-ver d&n l3n% care s%).& .&n% cald0 Nu u&+a s%).&
sc8&/,& c&-ra(&& dac% +e u'& la (&c&-are0 B+&& c3+ de u*-r r%ce*+&0 Claus1 ,%&a+ul
/a&s+rulu& cu care a& /ers 5/(reun% la *c-al%1 s)a 5n+-rs d&n ar/a+%0 B&)a (&erdu+
un ,ra.1 dar nu e l%sa+ la va+r%0 C3nd & se va +er/&na (er/&s&a1 5l v-r /u+a la
(ar+ea seden+ar%0 N&c& /%car cel-r care)*& (&erd un (&c&-r nu l& se d% dru/ul la
va+r%0 Ier& a/ avu+ d&n n-u alar/% aer&an%0 Au c%'u+ ,-/,e la $ar% *& se aude c%
e una cu (%/3n+ul0 <n du(%)a/&a'a as+a /% duc (e)ac-l- cu d-a/na Sc8rQder s%
v%d c3+ e de $rav0 Te r-$ s% a& $r&6% de +&ne0 Acu/1 c% +a+%l +%u nu /a& e1 d-ar (e
+&ne +e /a& a/0 M% ,ucur c% e*+& 5n+r)- '-n% a 4r-n+ulu& 5n care nu (rea se)
n+3/(l% /are lucru0 Ce& d-& ,%&e.& a& d-a/ne& Sc8ul+'e se a4l% 5n+r)un l-c 5n care
se (e+rec lucrur& 5n4&-r%+-are1 dar nu +re,u&e s% v-r,&/ des(re as+a0 N-ul n-s+ru
Gaule&+er e 4-ar+e dur cu -a/en&& care v-r,esc (rea /ul+0 Au ven&+ 5n (u+erea
n-(.&& *&)au lua+)- (e vec&na n-as+r%1 d-a/na Sc8/&d+ (en+ru c% a '&s ceva
des(re Nac8+ und Ne,ella$er
;N
0 A*a c% +re,u&e s% 4&& a+en+ la ce v-r,e*+&2 Dra$ul1
scu/(ul /eu ,%&a+1 au +recu+ d-u%s(re'ece lun& de c3nd a& (leca+1 dar1 slav%
D-/nulu&1 5n d-u% lun& ca(e.& (er/&s&e0 A/ 5nce(u+ s% nu/%r -rele0 Scr&e)/&
de$ra,%0 Sun+ a+3+ de de'a/%$&+% de 4&ecare da+% c3nd +rece (-*+a*ul *& (en+ru
/&ne n)are scr&s-are0 B+&u c% n)a& dre(+ul s% scr&& dec3+ - scr&s-are la -(+ '&le1 dar
(r-/&+e)/& c% - s%)/& scr&& re$ula+0 Ne revede/ (es+e c&nc&'ec& *& -(+ de '&le0
Cu dra$-s+e1
4ama6
7 Ra8a+2 s(une M&cu.ul1 5n +&/( ce #arcel-na 5/(%+ure*+e scr&s-area
*&)- (une la l-c 5n carne+ul de serv&c&u al s-lda+ulu&0
7 Sus cu v-&2 c-/and% #arcel-na1 r&d&c3ndu)se0 Ar/ele la u/%r2 as
de /anevr%2 Du(% /&ne2 Ma& re(e6-r2
%*&/ 5n+r)- c-l-an% de'-rd-na+% de)a lun$ul une& (-+ec& 5n$us+e1
s(-r-v%&nd0 Ne .&ne/ (e /ar$&ne1 la ad%(-s+ul c-(ac&l-r1 4er&ndu)ne de
even+ualele sur(r&'e d&n aer0
7 O s% (re$%+esc eu 8aleala c3nd a6un$e/ acas%1 se -4er% -r+a d&n
u/,ra c-(ac&l-r0 ES(un3nd "acas%"1 se re4er% la 8ala 4a,r&c&& 5n care sun+e/
;N
Es+e v-r,a des(re -r$an&'a.&a "N-a(+e *& Ne$ur%"0
5ncar+&ru&.&0F O s% 4ac n&*+e c-+le+ de (-rc "W lKAl,a" ) c-n+&nu% el cu
en+u'&as/0 E un 4el de /3ncare 4-ar+e a(rec&a+% de re$& *& 5/(%ra.&0 A&dan&&
-r+-d-c*& - (re(ar% cu ,uc%.ele de carne de vac%1 dar as+a)& s+r&c% +-+
4ar/ecul0 E nev-&e de 8ar ca s%)l (re(ar&1 ascul+a.& ce v% s(un0 Ma& 5n+3& de
+-a+e1 &e*& 5n c3/( *& 4ac& r-s+ de n&*+e cea(% 4ra$ed%1 (e care va +re,u& s)-
+-c& 4-ar+e /%run+1 *& cel /a& (-+r&v&+ c3n+ec (en+ru as+a e "C3n+area
rec-l+e& 5n Ge-r$&a"0 C3nd e $a+a1 - (resar&1 cu - /&*care ele$an+% d&n
5nc8e&e+ura /3&n&&1 al%+ur& de (%+run6el1 sare1 (&(er *&1 ev&den+1 5n.ele(c&une0
Dar1 (en+ru nu/ele lu& Du/ne'eu1 (&(erul s% 4&e ne$ru0 Celu& care
4-l-se*+e (&(er al, ar +re,u& s% & se v3re (e $3+le6 un drac 5/,r%ca+ 5n+r)un
c-s+u/ de s3r/% $8&/(a+%2 A(-& 4ac& n&*+e /&c& cres+%+ur& (e 4&ecare 4a.% a
c-+le+ulu&1 *& as+a cu un cu.&+ 4-ar+e ascu.&+0 Eu 4-l-sesc de -,&ce& cu.&+ul
/eu de lu(+%0 E /ereu ascu.&+ ,r&c&0 <n +&/(ul ur/%+-are& -(era.&&1 eu unul
(re4er s% 5n$3n "C3n+ecul lun+ra*&l-r de (e V-l$a"0 E v-r,a1 se)n.ele$e1 de
5/,&,area c-+le+ulu& cu a/es+ecul de cea(%0 B& acu/ a6un$e/ la ur/%+-rul
(as1 ceva /a& d&4&c&l0 </(ru/u.& de la vec&nul de al%+ur& n&*+e un+ (e care
,&ne5n.eles c% nu a& de $3nd s% &)l 5na(-&e'&0 E=&s+% /ul.& -a/en& care)- duc
,&ne 5/(ru/u+3nd de la vec&n&0 E /ul+ /a& &e4+&n1 *& +e scu+e*+e de s(a.&u de
de(-'&+are0 Un+ul1 -da+% 5/(ru/u+a+1 5l (u& la +-(&+0 A(uc& c-+le+ul cu d-u%
de$e+e ) eu v% rec-/and de*+ul /are *& ar%+%+-rul de la /3na drea(+% ) *&)l
scu4un'& (e 6u/%+a+e 5n un+ul +-(&+0 A(-&1 5l ru/ene*+& vre- 'ece /&nu+e
5n+r)un vas re'&s+en+ la 4-c0 Du(% as+a1 +-rn& (es+e el v&n1 dar s% u/,l& cu
4&ne.e0 Nu)& 5neca1 ,a$% de sea/%2 C-+le+ele +re,u&e s% 4&e d-ar u*-r *&
(l%cu+ 5n/&res/a+e0 F%)& v3n+ res+ulu& de un+ 5/(ru/u+a+ *& +-arn% s-sul
(es+e carne0
7 Ce 4el de v&n9 v&ne v-cea lu& Gre$-r d&n s(a+ele (lu+-nulu&0
7 Al,1 se)n.ele$e1 /%& car&ca+ur% de *-4er1 &)- re+ea'% -r+a0
7 Vreun s-& anu/e9 se &n+eresea'% Gre$-r0
7 C3+e /a& 5ndru$% *& (r-s+%nacul %s+a2 Se vede c)a s+a+ (rea /ul+ (r&n
(rea6/a $eneral&l-r2 F-l-se*+e *& +u ce a&0 r&nc&(alul e s% 4&e al,1 *& ce
r%/3ne da& de du*c%0
Un cur&er c%lare (e /-+-c&cle+% a(are 5n (l&n% v&+e'% de du(% - c-+&+ur%
*& -(re*+e 5n 4a.a #%+r3nulu&1 care s+% 5n /&6l-cul (-+ec&& 5n$us+e cu ,ra.ul
r&d&ca+0
7 Tancur& ruse*+&1 Herr FeldSe,el1 s+r&$% cur&erul1 -(r&ndu)se - cl&(%0
Trec (e)a&c& ca s% se)n+-arc% la (r-(r&&le l&n&&0 Ord&n de la Car+&erul General
al Re$&/en+ulu&0 D&s+ru$e.& +-+ul2 Cu un urle+1 /-+-c&cle+a .3*ne*+e /a&
de(ar+e0
7 F&r)ar dracuK al draculu&2 r%,u4ne*+e #%+r3nul0 Tancur&1 *& n-u% ne
rev&ne sarc&na de a le cur%.a0 #&ne5n.eles2 C&ne al+ul s)- 4ac%9
M&cu.ul (escu&e*+e un c3rna+ d&n+r)unul d&n ,u'unare1 5l ru(e 5n d-u%
*&)& d% 6u/%+a+e lu& -r+a0
7 Are n&.el s3n$e (e el1 se scu'%1 dar se '&ce c% s3n$ele 5& d% -/ulu&
(u+ere2
7 De unde)l a&9 5n+rea,% -r+a1 ,%nu&+-r0
7 De la un /-r+1 r%s(unde M&cu.ul1 /es+ec3nd 6u/%+a+ea sa de c3rna+0
7 Ce 4el de /-r+9 vrea s% *+&e -r+a1 adul/ec3nd 6u/%+a+ea lu&0
7 Un (r%(%d&+ de l-c-+enen+ rus1 /-l4%&e M&cu.ul1 (r&v&nd s(re c-(ac&0
7 A+unc& c3rna+ul e)n re$ul%0 O4&.er&& nu ,a$% su, nas dec3+ 8aleal%
clasa)n+3&1 se lu/&nea'% -r+a1 /u*c3nd cu (-4+%0
7 Ha&de.&2 (-runce*+e #%+r3nul0 <n cur3nd se)n$r-a*% $lu/a0 re$%+&.&)
v% /a$ne+&cele2 #urlanele)n 4run+e2 A+ac%/ d&n drea(+a dru/ulu&1 *& s% nu
dea dracuK s% v%d vreun de$e+ nerv-s (e +r%$ac&0 A*+e(+a.& -rd&nul0
7 r&/&/ ceva s(r&6&n an+&+anc9 5n+rea,% He&de1 cu e/4a'%0
7 Da1 d&n (%r.&1 r3de -r+a '$-/-+-s0 Dac)ar avea (rea /ul+e +unur&
an+&+anc1 nu ne)ar (une (e n-& s% 4ace/ +rea,a1 nu cre'&9
Ceva /a& ad3nc 5n (%dure1 d%/ (es+e c3+eva (lu+-ane d&n C-/(an&a a
O)a0 Sun+ e=+re/ de a$&+a.& *& 5& +-+ dau 5na&n+e des(re 8-arde 5n+re$& de
+ancur& ruse*+&0
7 B& /a& au *& &n4an+er&e1 s+r&$% un FeldSe,el c%+re #%+r3nul0 C-/(an&a
a ;)a a 4-s+ 4%cu+% ar*&ce0 N)a0 r%/as n&c& un de$e+ d&n +-a+% adun%+uraT
7 Sun% ,&ne1 5l 5n$3n% #%+r3nul1 cu un c8&c-+&+0 Dar n-& de)a&a sun+e/
a&c&0 S% uc&de/1 sau s% 4&/ uc&*&0
7 Culca+2 r%cne*+e #arcel-na1 5n cl&(a 5n care cerul e desc8&s de c3+eva
4ul$ere1 5nv%lu&nd +-+ul 5n+r)- lu/&n% crud%0 <na&n+e s%)*& +er/&ne v-r,a1
5n+re$ul (lu+-n e la (%/3n+0 Un +un de asal+ c3+ +-a+e '&lele s-se*+e val)
v3r+e61 sare d&nc-l- de c-a/a dealulu& *& a+er&'ea'% cu un +r-sne+ asur'&+-r
(e (ar+ea cealal+%0
7 Sus cu v-&2 ne /3n% #%+r3nul0 M&*carea2 Des4%*ura.&)v%2 Mar*2
Mar*2
lu+-nul se r%s4&r% *& &a 5n (&e(+1 $343&nd1 +erenul acc&den+a+0 </& s(r&6&n
(u*ca)/&+ral&er% de c-a(s% *& s+au cu de$e+ul (e $arda +r%$ac&ulu&0 In&/a
5/& ,a+e durer-s0 M% re(ed (r&n n&*+e +u4&*ur& care)/& '$3r&e (3n% la s3n$e
4a.a *& /3&n&le0
u.&n 5na&n+ea /ea1 alear$% -r+a1 cu a,surdul s%u 6-,en $al,en 5/(&ns
(e cea4%0 <n vale1 +unul de asal+ se 5nv3r+e 5n cerc de (arc% *-4erul ar 4&
c%(&a+ cu +-+ul0 N-a(+ea e ,r%'da+% de ,u,u&+ur& $rele *& de 4l%c%r&
scl&(&+-are de la $ura .ev&l-r0 <n lu/&na l-r1 '%r&/ vre- 'ece +ancur& T)HL0
Tunul de asal+ se -(re*+e ,rusc cu un 'v3cne+ *& 5nce(e s% +ra$% &ns+an+aneu0
D&n+r)un *&r de case ru&na+e se 5ndrea(+% s(re n-& lun$& ra4ale de $l-an.e de
la - /&+ral&er% Ma=&/0
C3.&va d&n+re recru.& se arunc% la (%/3n+1 5ncerc3nd s% se +3rasc% de
su, &adul de 4-c0
7 Sus2 <na&n+e2 r%cne*+e #%+r3nul1 &',&ndu)& cu .eava au+-/a+ulu&0 C&ne
dracu v)a s(us s% v% +r3n+&.& la (%/3n+9
Ne av3n+%/ 5na&n+e1 $343&nd (rec&(&+a+0 Acu/ ne des(ar+ /a& (u.&n de -
su+% de /e+r& de cel /a& a(r-(&a+ T)HL0
Ful$ere al,as+re)ver'u& (3l(3&e d&n .ev&le au+-/a+el-r ruse*+&1 care
scu&(% 4l%c%r& crude1 5n +&/( ce ne +-ac% ne5nce+a+ cu lan.ur&le l-r al,e *&
uc&$%+-are de $l-an.e)+ras-are0
M% +r3n+esc la (%/3n+ a+3+ de &u+e 5nc3+ /% (-cnesc cu 4a.a de cu+&a
/ecan&s/el-r (u*+&&)/&+ral&er%0 </& +rec /3na (es+e 4&$ur%0 S3n$ere' d&n
a,unden.%1 dar n)a/ +&/( s% /% $3ndesc la as+a0 Iau l&n&a de -c8&re (e
4lac%ra de la $ura .ev&& /&+ral&ere& Ma=&/1 5/& 5n4und (a+ul ar/e& 5n u/%r
*&)- a(uc cu s+3n$a a+3+ de s+r3ns 5nc3+ s&/+ c% /& se (un c3rce&0 Tr&/&+ +re&
ra4ale scur+e 5n d&rec.&a /&+ral&ere&1 a(-& /% r&d&c 4ul$er%+-r1 aler$ s(re
s+3n$a *& /% arunc 5n al+ ad%(-s+0 De)a,&a a6un$ 5n s&$uran.%1 c3nd -
$renad% e=(l-dea'% 5n l-cul 5n care)a/ 4-s+ cu - cl&(% 5na&n+e0
Un -,u' +ras d&n+r)un +anc 5/& +rece cu (u.&n (e deasu(ra ca(ulu& *&)l
re+ea'% 5n d-u% (e Fa8nen6unDer K-l, cu (rec&'&a unu& 4er%s+r%u c&rcular0
Su4lul (r-v-ca+ de e=(l-'&a -,u'ulu& /% a'v3rle c3+ c-l- *&)/& s/ul$e d&n
/3&n& (u*ca)/&+ral&er%0 </& 5n4und 4a.a 5n (%/3n+1 5ns(%&/3n+a+0 C3nd
(&u&+ul d&n +&/(ane 5/& 5nce+ea'%1 5n+&nd /3&n&le1 d3nd s%)/& d&,u&
/&+ral&era0 <n l-cul e&1 de$e+ele /ele a+&n$ un (&c&-r $-l0 <l (&(%& *& nu)/&
v&ne s%)/& cred -c8&l-r c3nd 5& desc8&d *& (r&vesc0 Un (&c&-r $-l s/uls d&n
*-ld1 des(u&a+ *& de c&'/%1 *& de cracul (an+al-nulu&0 <nce( s% .&( *& s%
l-vesc &s+er&c (%/3n+ul cu (u/n&&0
7 D%)& dru/ul2 D%)& dru/ul2 /% 5ndea/n% #%+r3nul1 5n$8&-n+&ndu)/%
5n *ale cu (a+ul ar/e&0
7 Nu2 (r-+es+e'0 Nu (-+ s% /er$ /a& de(ar+e2 He&de /% 5n*4%c% ,ru+al
de $uler0
7 Sus cu +&ne1 (-rc (al&d2 scr3*ne*+e el s%l,a+&c0 Unde .&)e (u*ca)
/&+ral&er%9 S% nu v&& s%)/& s(u& c% .&)a& (&erdu+ ar/a2 M% 5/,r3nce*+e de
l3n$% el de (arc)a* 4& un sac cu car+-4& (u+re'&0
Cad 8-8-+&nd 5n+r)un $enunc8&1 la ca(%+ul (u+er&l-r0 0
He&de 5*& 5ndrea(+% .eava au+-/a+ulu& s(re /&ne *& /% (-cne*+e cu
(u+ere (es+e 4a.% cu d-sul (al/e&0 Casca 5/& alunec% (e cea4%0 De-da+%1
+-+ul +rece *& sun+ &ar%*& un s-lda+ s+%(3n (e s&ne0 <n+r)- cl&(%1 .&n /&+ral&era
d&n n-u 5n /3&n&1 cu cureaua (e+recu+% (es+e u/%r1 c-n4-r/
re$ula/en+ulu&0 &c&-arele 5/& 4unc.&-nea'% ca d-u% (&s+-ane0
ur *& s&/(lu1 ',-r (e l3n$% -r+a1 care 5*& (re$%+e*+e ,urlanul la
ad%(-s+ul une& $r%/e'& de le/ne0
7 He&1 ,%&e.&c%2 s+r&$% el vesel 5n ur/a /ea0 S+a& u*urel0 Nu cu/va s%
a6un$& la M-sc-va 5na&n+ea n-as+r% *& s% 5n8a.& +-a+% cre/a /u&ereasc%0
Un T)HL e l-v&+ c8&ar 5n 4a.a /ea0 O (erdea -r,&+-are de 4l%c%r& se
5nal.% 5n v%'du8 *& +ancul se des4ace cu un 'dr%n$%n&+ /e+al&c1 ase/enea
unu& (u/n $&$an+&c (r%v%l&ndu)se (e un ac-(er&* de +a,l%0 E=(l-'&a scald%
5n lu/&n% un *&r 5n+re$ de case d&s+ruse0 D&n s+3n$a1 r%',a+e +r-sne+ul
e=(l-'&e& $renadel-r $er/ane0 Tre,u&e s% 4&e ec8&(a lu& He&de care s)a
a(r-(&a+ 5ndea6uns (en+ru a (u+ea arunca $renade de /3n%0
AG)ul lu& -r+a url%1 *& de(lasarea aerulu& de la l-v&+ura (-rn&+% /a&)
/a& c%)/& s/ul$e casca d&n ca(0
Un T)HL e=(l-dea'% ca un vulcan0 L-v&+ura lu& -r+a +re,u&e c% l)a
/&ru&+ dre(+ 5n c-/(ar+&/en+ul /un&.&e&0
Asur'esc c3+eva /&nu+e1 da+-r&+% e=(l-'&e& v&-len+e0
7 Da.&)& dru/ul2 <na&n+e2 url% #%+r3nul1 aler$3nd (e (&c&-arele sale
cr%c%na+e0
>3*nesc1 *& +ra$ d&n aler$are 5n s&lue+ele 5n+uneca+e de (e l3n$% cl%d&r&le
ru&na+e0 <n+re ra4ale aud r%(%&+ul scur+ d&n au+-/a+ul #%+r3nulu&0 La c3.&va
/e+r& 5n 4a.% d&s+&n$ - u/,r% care aduce a /u*ur-& de c3r+&.%1 dar 5n
real&+a+e e - casc% ruseasc% 5/(-(-.-na+% cu cara$8&-asa e& creas+% de
c-c-* d&n -.el0 Tra$ a+3+ de 6-s 5nc3+ +ras-arele se 5n4&$ e=ac+ la 4&rul &er,&&1
des(&c3nd ca(ul rusulu& 5n d-u%0
7 <na&n+e2 ne /3n% #%+r3nul0 <na&n+e2 <*& 5nv3r+e ,ra.ul (r&n aer1
4%c3ndu)ne se/ne0
M% ad%(-s+esc 5n s(a+ele une& ,alus+rade de ,e+-n *& arunc 5n ,-l+%
c3+eva $renade s(re s+ra+ur&le de +randa4&r& 5n care s+au al&n&a+e +u4e
des4run'&+e0 M% n%(us+esc (r&n+re ele0
7 <na(-&2 urlu d&s(era+1 arunc3ndu)/% de)a ,er,eleacul (e (-v3rn&*0
Desc-(%r un cu&, rusesc de /&+ral&er% care desc8&de 4-cul1 /%+ur3nd
dealul cu - $r&nd&n% de $l-an.e0
7 Nu1 4&r)ar s% 4&e2 r%cne*+e #%+r3nul0 <na&n+e2 N)ave/ de ales2 Sus cu
+&ne2 Grenade2
r&vesc 5n 6urul /eu1 +&/-ra+ *& 5ns(%&/3n+a+1 *&)/& v&ne s)- &au la
$-an%1 s% +r&/&+ la dracuK /&+ral&era a&a ,les+e/a+%J s% $-nesc (3n% ce a6un$
d&n n-u acas%0
7 V&n-2 ',&ar% -r+a1 4%c3ndu)/& se/n0 Ha& s%)l ,el&/ (e Ivan ca nu
cu/va s%)*& 5nc8&(u&e c)a c3*+&$a+ r%',elul2
Sar 5n (&c&-are *& 5nce( s% /% ca.%r (e (-v3rn&*ul a,ru(+0 C3+eva
$renade1 *& cu&,ul rusesc de /&+ral&er% sare 5n aer 5n+r)un $8e&'er de 4l%c%r&0
D&n+r)- da+%1 5/& s&/+ (&c&-arele u*-are ca 4ul$ul1 de (arc% s)ar 4&
+rans4-r/a+ 5n ar&(&0
Gl-an.e)+ras-are 5/& *u&er% (e la urec8&0 are de necre'u+ cu/ de /%
-c-lesc +-a+e0 Aler$3nd ca un s/&n+&+1 a6un$ la ,alus+rada -(us% d&n (&a+r%1
sar d&nc-l- *& 5/& dau dru/ul (e (an+a d&n s(a+ele e&0 De (es+e +-+ 5/&
(%+runde 5n urec8& +r-sne+ul +unur&l-r de (e +anc *& (lesne+ul sec al
,urlanel-r0
Un al+ T)HL e=(l-dea'% 5n+r)- /are de 4l%c%r& (ur(ur&&0
Res+ul (lu+-nulu& a(are *& el (e (an+%1 r-s+-$-l&ndu)se 5n ur/a /ea0
M&+ral&erele ruse*+& r%(%&e s%l,a+&c0 S&/.&/ cu +-.&& (re'en.a /-r.&&0
V3r - n-u% ,and% de car+u*e 5n /&+ral&era u*-ar% *& +r3n+esc /ul+ (rea
(u+ern&c ca(acul cu+&e& /ecan&s/el-r0
7 D%)/& 4-c de ac-(er&re2 cere r%$u*&+ #%+r3nul0 M% duc (3n% la
,alus+rada a&a *&1 de 5nda+% ce)a/ d&s(%ru+1 v&& du(% /&ne0 Dar1 lea(%d%
(lu/,ul d&n (&c&-are2
7 E)n re$ul%2 5n$a&/1 (r-(+&ndu)/& (a+ul /&+ral&ere& 5n u/%r *&
sl-,-'&nd c3+eva ra4ale scur+e0 #%+r3nul se sal+% 5n v3r4ul /-r/anulu& de
(&e+r&*1 se r-s+-$-le*+e d&nc-l- *& d&s(are0 <n+r)- secund% sun+ 5n (&c&-are1 *&
/% av3n+1 a(leca+1 (es+e (-r.&unea desc-(er&+%1 (l&/,3nd ra4alele
/&+ral&ere& d&n+r)- (ar+e 5n al+a0
Se 5nal.% - rac8e+% verde1 r%/3ne sus(enda+% (e cer *& se s+&n$e 5nce+)
5nce+0
7 A/ sc%(a+ *& de da+a as+a1 $343&e -r+a1 a+er&'3nd l3n$% /&ne0
C3.&va ru*& *-v%&eln&c& se a(r-(&e de n-& cu /3&n&le r&d&ca+e deasu(ra
ca(ulu&0 Ne (r&vesc s(er&a.&1 5n +&/( ce le c-n+r-l%/ ,u'unarele cu de$e+e
a,&le0 N)au n&/&c asu(ra l-r care s% /er&+e -s+eneala0 C3+eva /a8-rc&
5/(u.&+e1 vre- d-u%)+re& scr&s-r& sl&n-ase1 v%r'u&+e0
7 Sun+ la 4el de a/%r3.& ca *& n-&1 -4+ea'% -r+a1 ,%+3ndu)& (e u/%r (e
un cal/uc l%.-s1 ca/ ,%+r3&-r1 cu - /us+a.% /are (e -al%1 care)& d% un aer
+r&s+0
Ul+&/ul T)HL +rece 8urduc%&nd (r&n (arc0 D&n de(%r+are1 se /a& 4ac 5nc%
au'&+e '$-/-+ele lu(+e&1 dar 5nce+)5nce+ se s+&n$ *& c-r+&na +%cu+% a n-(.&& se
a*+erne d&n n-u (es+e -ra*ul r%n&+0
A d-ua '&1 are l-c - &ns(ec.&e0 Sun+e/ +r&/&*& de c3+eva -r& 5na(-&
(en+ru a ne (une 5n -rd&ne0 B& ,&ne5n.eles c% n)- 4ace/0 <n sc8&/,1 s+%/ *&
6uc%/ c%r.&0 3n% *& ce& care .&n /-r.&* s% as&s+e la (arade se sa+ur% de a+3+a
a$&+a.&e 'adarn&c%0 <nce( s% &as% la &veal% ar/ele s+r%&ne d-s&+e0 Un
Kala*n&D-v e /a& ,un dec3+ un Sc8/e&sser1 4&&ndc% 5n 5nc%rc%+-rul s%u &n+r%
- su+% de $l-an.e1 s(re de-se,&re de +re&'ec& *& -(+ c3+ .&ne un Sc8/e&sser0
F-ar+e cur3nd1 +-+ul rev&ne la n-r/al0 -r+a *& M&cu.ul 5*& (l&/,% &ar%*&
6-,enul *& /el-nul0 Al,er+ se 5nvele*+e 5n ,lana lu& r-'1 &ar He&de a(are
n-r/al *& del-c &nd&$na+ de c-c+e&lul ras&al al lu& Al,er+0 Or&cu/1 nu)&
adresea'% dec3+ cuv&n+e s+r&c+ necesare0
7 arc%)& - /usc% de ra8a+ care *&)a 4r&(+ curul (e un 4el&nar1
c-/en+ea'% -r+a1 a+unc& c3nd Al,er+ se a*a'% l3n$% He&de *& 5nce(e s%)&
ara+e n&*+e 4-+-$ra4&&0 He&de 5*& ascunde de'$us+ul1 dar nu se (-a+e a,.&ne s%
le cerce+e'e a/%nun.&+0
Se d&s+r&,u&e cu $ener-'&+a+e (er/&s&&1 dar nu/a& (en+ru ,%r,a.&&
5nsura.&1 cu c-(&&1 as+4el 5nc3+ #%+r3nul *& #arcel-na sun+ (r&/&& care (leac%0
<& 5ns-.&/ +-+ dru/ul s(re +renul cu (er/&s&-n&*+& *& le 4ace/ se/ne 5nc%
/ul+% vre/e du(% ce +renul a,&a se /a& vede0
Ne 5n+-arce/ la l-cul n-s+ru de 5ncar+&ru&re1 s&/.&ndu)ne ca n&*+e c-(&&
/&c& l%sa.& s&n$ur& acas%0 F%r% #%+r3nul sun+e/ (&erdu.&0
Sur(r&n'%+-r1 Gre$-r ne (%r%se*+e (en+ru +-+deauna0 R%/3ne/ cu $ura
c%sca+%0 N&c& /%car a+unc& c3nd 5*& 4ace ,a$a6ul1 5/(%r.&nd 5n s+3n$a *&)n
drea(+a lucrur&le care nu)& /a& +re,u&esc1 nu ne v&ne s% crede/0 Ne
de/-ns+rea'% ne$ru (e al,0 A 4-s+ ceru+ de S+a+ul)Ma6-r al Ar/a+e&0 Va 4&
d&n n-u *-4er *& $ard% de c-r( (en+ru 4a&/-sul s%u $eneral0 <l c-nduce/ *&
(e el la $ar%0 Ce& de)a&c& nu 5ndr%'nesc s%)l +r&/&+% 5n 4a.a unu& $eneral 5n
ec8&(a/en+ul s%u (-n-s&+ de l&n&a)n+3&1 a*a 5nc3+ (-ar+% - un&4-r/% n-u)
n-u.%0
7 Ar%.& $r-'av1 e=cla/% -r+a1 ad/&ra+&v0 Te)ar (u+ea (une (e un a4&*
de recru+are ca s%)& 4en+e'e (e 4ra&er& s% &n+re 5n Ar/a+% (en+ru - /arc% (e
'&2
Ne des(%r.&/ de el (e un (er-n c&uru&+0 Gre$-r s+% a(leca+ (e $ea/1
/ul+ 5n a4ar%1 *& ne s+r3n$e /3&n&le 5n+&nse0 Ca *-4er al unu& $eneral *& $ard%
de c-r(1 & s)a re(ar+&'a+ un l-c 5n+r)un c-/(ar+&/en+ au+en+&c1 de c%l%+-r&0 <&
a+ra$e a+en.&a (-l&.&s+ulu& /&l&+ar care)& cerce+ea'% ac+ele s% & se adrese'e cu
Un+er-44&'&er *& s% &a (-'&.&a de dre(.& c3nd 5& v-r,e*+e0
7 Se vede cale de)- (-*+% c% de)acuK 4ac& (ar+e d&n S+a+ul)Ma6-r1 a(r-,%
-r+a cu - /&*care a ca(ulu&0 Ara+%)le ce *& cu/ +&c%l-*&l-r1 dar nu u&+a c%
e*+& de)al n-s+ru2 B& dac% se)n+3/(l% s% da& (es+e ceva ,un1 adu).& a/&n+e c%
A-se(8 -r+a1 O,er$e4re&+er (r&n /&la lu& Du/ne'eu1 4ace a4acer& cu -r&ce2
Trenul (leac% *& ne 5n+-arce/ la -,&*nu&+ele n-as+re 5ndele+n&c&r&0 Dar1
5n scur+ +&/(1 s&/.&/ d&n n-u nev-&a de d&s+rac.&e0
e -r+a 5l vede/ d&n ce 5n ce /a& rar0 Hau(+4eldSe,el H-44/ann
+r&/&+e ne5nce+a+ cur&er& ) n-& le s(une/ c-(-& ) s%)l cau+e1 dar de cele /a&
/ul+e -r& nu dau de el0 Nu 5l $%sesc dec3+ a+unc& c3nd vrea el s% 4&e $%s&+0
Cea /a& /are (ar+e a +&/(ulu& *&)- (e+rece cu Vera1 (%r%s&+a nevas+% a
c-/&sarulu&1 care1 (r&n (ers-ana lu& -r+a1 5nce(e s% se s&/+% cu adev%ra+
el&,era+% de c%+re Ar/a+a $er/an%0
E du/&n&c% du(%)a/&a'% *& (es+e +-+ d-/nesc l&n&*+ea *& (acea0 R%(ada
se cerne 5nce+ *& +%cu+0 Nu se)aud n&c& un 4el de '$-/-+e de (e l&n&a
4r-n+ulu&1 care 5n cl&(a de 4a.% e de(ar+e *& a(r-a(e u&+a+%0 A4ar%1 (e +erenul
de &ns+ruc.&e1 M&cu.ul se 6-ac% vesel cu un c3&ne /are *& ur3+1 care)&
sea/%n% le&+0
Hau(+4eldSe,el H-44/ann *&)a +r&/&s1 ca de -,&ce&1 cur&er&& (e ur/ele
lu& -r+a0 Vrea s%)l (un% 5n serv&c&ul de $ard% d-u%'ec& *& (a+ru de -re2 Dar
-r+a s+% +-l%n&+ (e s(a+e1 $-l)(u*c%1 5n+r)un (a+ /are cu ,aldac8&n1 cu
5n$era*& su4l3nd 5n (-saune celes+e la 4&ecare s+3l( al (a+ulu&0 Sea/%n%
&',&+-r cu - r&d&c8e lun$%1 5n$us+% *& ,&4urca+%1 a*a cu/ s+% ac-l- lun$&+ (e
a*+ernu+ur&le r-'1 5nc%l'&ndu)*& de$e+ele lun$& *& -s-ase de la (&c&-are 5n+re
c-a(sele Vere&0 A/3nd-& /-.%&e *& (ar c% +-rc de /ul.u/&re ca n&*+e (&s&c&
,&ne 8r%n&+e0
-r+a v&sea'% c% s+% 5n+&ns (e (la6a une& la$une al,as+re1 (ur+3nd un
+u=ed- al,1 5nc-n6ura+ de c3+eva 4e+&.e darn&ce1 c-/(le+ des(u&a+e0
7 Molota
EN
, $e/e Vera1 r%suc&ndu)se 5n s-/n0
-r+a c8&c-+e*+e *&)*& /&*c% v3r4ur&le de$e+el-r de (arc% ar nu/%ra
,an&0
7 Molota, '3/,e*+e Vera 4er&c&+%0
-r+a se r&d&c% 5n ca(ul -asel-r1 +rea' cu des%v3r*&re *& ,%nu&+-r ca un
,%+r3n *& versa+ /-+an va$a,-nd0
7 Ce 4ac&9 *-(+e*+e ea s-/n-r-as%1 c&u4ul&ndu)& (%rul r-*u0
7 A& s(us zolota= 4ace -r+a1 a(lec3ndu)se deasu(ra e&0
7 A/ s(us eu zolota9 5n+rea,% ea a(aren+ ne(%s%+-are0 <*& /u+%
(&c&-arele lun$& d&nc-l- de /ar$&nea (a+ulu& *& 5ncal.% - (erec8e de (a(uc&
al,& *& (u4-*&1 cu +-cur& 5nal+e0 Cu - /&*care lene*%1 &a d&n ser+arul n-(+&ere&
- .&$ar% ruseasc%1 av3nd la ca(%+ un 4&l+ru lun$0
7 -+ avea 5ncredere 5n +&ne9 B+ren$arule2 s(une ea du(% un r%s+&/( de
+%cere1 su4l3ndu)& 4u/ul 5n 4a.%0 Vreau s% s(unC S% a/ cu adev%ra+
5ncredere 5n +&ne9 E*+& 5n s+are s%).& .&& $ura c8&ar dac% .&)ar c%dea lu/ea 5n
ca( *& +e)ar /3n$3&a (e cre*+e+1 4%$%du&ndu).& luna de (e cer *& +-a+e
(lane+ele1 d-ar)d-ar s% c&r&(e*+&9
7 Dre(+ c&ne /% &e&9 r3n6e*+e -r+a1 r&d&c3nd +re& de$e+e0 <n scur+a1 dar
(al(&+an+a /ea v&a.% a/ adus 'ec& de canal&& 5n (ra$ul 4ur&e&0 A/ 4-s+ da+
a4ar% de la (3rna&e (en+ru dere$larea d&sc&(l&ne& -,&*nu&+e0 Un $eneral1 d-&
c-l-ne&1 *ase l-c-+enen.&1 - 5n+rea$% ar/a+% de FeldSe,el& *& al.& ra8a.& d&n
%*+&a au 4-s+ sc-*& d&n /&n.& de c%+re /&ne0 C3.&va d&n+re e& *&)au +ras un
$l-n+e)n de,l% du(% ce)a/ s(-r-v%&+ n&.el 5/(reun%1 *& un Un+er/ensc8 ca
;O
R-l-+a E5n l,0 rus%1 5n +e=+F ) aur0
+&ne vrea s% *+&e dac% (-a+e avea 5ncredere 5n /&ne9 Ma& ,&ne /)a& 5n+re,a
dac% (-+ eu avea 5ncredere 5n +&ne2 C8&ar dac% a& clas%1 +-+ nu e*+& dec3+ un
Un+er/ensc8 care s+% de v-r,% cu un Herrenv-lD2
Ea +ra$e $3nd&+-are d-u% 4u/ur& lun$& d&n .&$ar% *& s+r3n$e 4&l+rul 5n+re
de$e+e2
7 A& $r&6% Herrenv-lD1 s% nu +e su4-c& cu r3n6e+ul %la (r-s+esc1 s(une ea
cu acreal%0
D&n d-u% sal+ur&1 -r+a e la ,ar *& u/(le d-u% s-nde cu c-n&ac0
R&d&c% (a8arele *& 5nc8&n% +%cu.& unul (en+ru cel%lal+0 Ea 5*& a(r&nde -
al+% .&$ar% *& su4l% 4u/ul 5nce+&*-r0
7 Nu +e 5ns(%&/3n+% s% +e ,a$& 5n+r)- +rea,% care n)- s% le (lac% n&c&
ru*&l-r1 n&c& ne/.&l-r9 5l 5n+rea,%0 M% re4er la un lucru a+3+ de &le$al 5nc3+ l)
ar 4ace (3n% *& (e)un /a4&-+ 5nr%&+ s% +re/ure de $r-a'% nu/a& $3nd&ndu)se
la ce & s)ar (u+ea 5n+3/(la dacK)ar 4& (r&ns2
7 Eu9 <ns(%&/3n+a+9 r3de -r+a d&n &n&/%0 S&n$urul lucru care /%
5ns(%&/3n+% e s% nu)/& (&erd ,un%+a+e de v&a.% ne/.easc%0 <n ce (r&ve*+e
5nc%lcarea le$&l-r1 nu dau d-& ,an& (e a*a ceva0 Lucre' d-ar (en+ru /&ne1 *&
/% (r&ce( s% le v&n de 8ac &nd&v&'&l-r care +r%nc%nesc (rea /ul+0 </& aduc
a/&n+e de)un +&(0 S(-r-v%&a ca un s+-l de canar& 5n (er&-ada de
re(r-ducere0 <n+r)- '&1 c3nd +re,u&a s% ,%$%/ la 4und - /a*&n% care ne
4r&$ea la de*+e1 l)a/ lua+ *& (e el la - (l&/,are0 I)a/ le$a+ *&)- s4-r&c&c% de
$3+1 dar as+a nu/a& ca s% nu cad% (es+e ,-rd *& s% se r%+%ceasc% (e /are0
Dar c3nd a/ a6uns 5n lar$1 la l-cul 5n care +re,u&a s% 4ace/ (&erdu+%
/a*&na1 nu *+&u cu/ se 4ace c% a/ u&+a+ s%)& sc-a+e/ cen+ura de s&$uran.%
a/&culu& n-s+ru1 *& canarul s)a dus la 4und1 c%lare (e ca(-+%0 Ul+&/ul lucru
(e care l)a/ '%r&+ a 4-s+ - (erec8e de (an+-4& cu +-cur& r-+unde1 care ne
4%ceau se/ne de r%/as),un0
en+ru - vre/e1 s+au lun$&.& 5n (a+1 $-&1 ,3nd r-/ dres cu c-n&ac1 5n
+&/( ce se c-nv&n$ unul (e al+ul c3+ de cenu*&e *& de +r&s+% e lu/ea c3nd n)
a& des+u& ,an&0
7 Eu /)a/ n%scu+ s% 4&u ,-$a+%1 $e/e Vera1 c%re&a & se &ve*+e 5n+re
s(r3ncene - cu+% ad3nc% *& $3nd&+-are1 *& cred c%).& &/a$&ne'& c% Un&unea
S-v&e+&c% nu (rea c-res(unde 5n+ru +-+ul d-r&n.e& /ele0
7 D-ar (r-*+&& "(re4er% - v&a.% 4%r% ,an&1 5ncuv&&n.ea'% -r+a1 u/(l3nd
d&n n-u (a8arele0 De da+a as+a ale$e *l&,-v&.%1 (en+ru a sc%(a de $us+ul de
c-n&ac &e4+&n0
7 Ta+%l /eu a 4-s+ un -4&.er &/(er&al1 un $eneral1 -4+ea'% ea cu
/3ndr&e1 (r&v&ndu)l (e -r+a cu c-ada -c8&ulu&0 Dac% Len&n ar 4& r%/as 5n
Ger/an&a v-as+r% a4ur&s&+%1 acu/ a* 4& 4-s+ la Cur+ea I/(er&al%0 De ce dracu
nu I)a.& 5/(u*ca+9
7 </& (er/&+e.& s% v% a+&n$1 Al+e.%9 5n+rea,% -r+a1 r-s+-$-l&ndu)se
deasu(ra e&0
7 Ma/a venea d&n cercur&le cele /a& 5nal+e1 c-n+&nu% ea1 5nc-l%c&ndu)*&
(&c&-arele 5n 6urul *-ldur&l-r sale -s-ase0 Fa/&l&a e& +r%&a la (ala+0 Cu +-.&&
credeau 5n Du/ne'eu0
7 Nu v)a (rea a6u+a+ D-a/ne)D-a/ne c3nd au a6uns ac-l- ,%&e.&& lu&
Len&n *& v)au +%,%c&+ 4undur&le v-as+re cu s3n$e al,as+ru1 4ace -r+a1
/u*c3nd)- +andru de nas0
7 e +a+a 5l cun-*+ea +-a+% lu/ea0 D&v&'&a lu& a 4-s+ cea /a& ,un%0 A 4-s+
d&s+&ns cu Crucea "S43n+ul G8e-r$8e"0 V-&1 ne/.&&1 a.& 4u$&+ de el c3+ v)au
.&nu+ (&c&-areleT
7 S+a& a*a1 &n+erv&ne -r+a1 r&d&c3nd /3na0 Eu n)a/ 4-s+ 5n lu(+a a&a2
7 Ta+%l /eu a 4-s+ un -/ ,-$a+2 B&)a da+ v&a.a (en+ru s+a+0 A se/na+
c-nda/n%r& la /-ar+e1 a +r&/&s cr&/&nal& 5n S&,er&a1 &u,ea ca&& de ras% *&
4e/e&le1 (e .ar *& (e Du/ne'eu0
7 A/ 5n+3ln&+ *& eu vre- d-& $eneral& d&n+r)%*+&a1 s(une -r+a1 c8&c-+&nd0
<*& 5nc8&(u&e c% (en+ru as+a sun+ n%scu.&0 Nu sun+ 5n s+are s% (r&cea(% c%
da+-r&+% n-u% sun+ ce sun+2
7 V-r,e*+& ca un ,-l*ev&c /&'era,&l1 scu&(% ea 4ur&-as%0
7 A&c& +e)n*el&1 4e+&.-1 r3de -r+a1 $-l&ndu)*& s-nda0 Nu u&+a c% e*+&
nevas+a unu& c-/&sar *& e*+& (l&n% de s+ele (-le&+e cu r-*u0 General&& .arulu&
sun+ cu +-.&& (leca.& sus 5n cer1 *& acu/ 5l (u(%)n 4und (e Ivan cel Gr-a'n&c0
<n '&ua de a'&1 c-/&sar&& lu& S+al&n sun+ ,%&e.&& care 4ac 4&$ura.&a (e scen%0
7 Ce)a& '&ce dac%)a& c3*+&$a +re&'ec& de /&l&-ane9 -a+e *& /a& /ul+2 5l
5n+rea,%1 s-r,&nd d&n (a8ar dus% (e $3ndur&0
-r+a r&d&c% s+&cla de c-n&ac *& &a - 5n$8&.&+ur% (relun$%0 A(-& &a r-/ul
*& s(al% c-n&acul de (e $3+le6 cu -1 5n$8&.&+ur% *& /a& lun$%0 O (r&ve*+e
vre/e 5ndelun$a+%1 du(% care 5n+rea,% (e *-(+&+eC
7 M&l&-ane1 a& s(us9 Nu).& ,a.& 6-c de /&ne9
7 Da0 Tre&'ec& de /&l&-ane2 '3/,e*+e ea /&s+er&-s0 #a c8&ar /a& /ul+0
Mul+ /a& /ul+0 A/ (us +-+ul la cale1 a*a c% n)a& de ce s%).& 4ac& $r&6&0 E ceea
ce se c8ea/% - +rea,% s&$ur%0 Sun+e/ ca *& ,-$a.&2
7 Ha,ar n)a& ) s(une el (e un +-n de -/ (%.&+ ) c3.& /3nar& a/ 5n+3ln&+
care /&)au s(us 5n+-c/a& ceea ce)/& s(u& +u acu/0 B& ce v-r,eau e& sun+
4leacur& 5n c-/(ara.&e cu /&l&-anele +ale0 Dar acu/ se a4l% cu +-.&&
5n$8esu&.& du(% $ra+&&1 5n+re,3ndu)se unde au da+ $re* cu +rea,a l-r s&$ur%0
7 A*adar .&)e 4r&c%9 5& arunc% ea cu d&s(re.0 M)a/ 5n*ela+ asu(ra +a9 Ia)
.& 'dren.ele *& d&s(ar&0 Nu vreau s% /a& *+&u de +&ne0
7 Nu1 dr%$u.%1 cu /&ne nu)& a+3+ de s&/(lu1 r3n6e*+e el d&a,-l&c1
scu+ur3nd s+&cla $-al% de r-/0 C3nd A-se(8 -r+a1 O,er$e4re&+er (r&n /&la
lu& Du/ne'eu1 d% de ur/a une& a4acer& cu +re&'ec& de /&l&-ane de /ara4e.&1
vrea s%)& aud% '-rn%&nd0 <n +-a+% (u+ur-asa /ea de v&a.% ne/.easc% a/
v&sa+ la a*a ceva0 <.& da& sea/a c3+ +&/( 5.& &a nu/a& s% nu/er& +re&'ec& de
/&l&-ane9 3n% *& (e 6&dan&& d&n #anca Na.&-nal% &)ar a(uca sud-r&le d-ar
$3nd&ndu)se la una ca as+a0
7 E*+& $a+a s% v&& cu n-& (e s%n&& *& s% r&*+& n&.el ca s% dev&& ,-$a+1 *& s%
nu).& /a& (ese de (-l&+&c&en& *& de al.& -a/en& scr3n+&.&9 5n+rea,% ea1 +r%$3nd
ad3nc d&n .&$ar%0
7 F&& c-nv&ns% c%)s $a+a1 &',ucne*+e el 5n+r)un 8-8-+ de r3s0 B& dac%
+rea,a +a e cu adev%ra+ s&$ur%1 5.& 6ur (e S43n+ul Du/ne'eu de sus c% (en+ru
+&ne v-& a(r&nde ve*n&c *a(+e lu/3n%r& 5n s&na$-$a &n&/&& /ele2
7 -.& s% le *& a(r&n'&1 '3/,e*+e ea1 -4er&ndu)& ,r&c8e+a0 -.& 4ace r-s+
de a6u+-are9 Oa/en& des+-&n&c&9 Nu n&*+e 5ncurc%)lu/e ,%+u.& 5n ca(2
7 Se)n.ele$e c% (-+1 5ncuv&&n.ea'%1 s&$ur (e el1 a(r&n'3ndu)*& - .&$ar%
de)a e&0 A/ la #erl&n un s-& de a/&c care se (r&ce(e s% desc8&d% -r&ce 4el de
se&4 sau cu+&e ,l&nda+%1 de la cele /a& avansa+e /-dele (3n% la alea
(r&/&+&ve (e care /un&c&(al&+%.&le le cu/(%r% 5n $r%/e'& de c3+e d-&*(e0 <l
(-recl&se/ "Al cu las+&cu"1 (en+ru c% de -,&ce& lucra cu e=(l-'&v& cu
(las+&c0 L)a/ v%'u+ -da+% desc8&'3nd un se&4 a(ar.&n3nd un-r &nd&v&'& care
n)aveau 5ncredere 5n ,%nc& du(% ce Ad-l4 se /u+ase la #erl&n0 A v3r3+
c3+eva $-$-l-a&e /&c& de (las+&c la ,ala/ale0 A/ +recu+ 5n ca/era a&lal+% de
unde a declan*a+ e=(l-'&a cu un /&c rad&- 8a&-s1 *&)a 4%cu+C ",u/"2 C3nd
ne)a/ 5n+-rs 5n%un+ru1 &/(ene+ra,&la u*% ,l&nda+% '%cea (e (-dea 5n+-ars%
(e d-s0 N)a /al +re,u&+ dec3+ s% $-l&/ cu+&u.a0 N&c& cu c8e&a e& n)ar 4& /ers
/a& re(ede0
7 Ce vreau s% s(un n)are n&c& - le$%+ur% cu se&4ur&le1 5l c-rec+ea'% ea0 E
/ul+ /a& /are dec3+ 4leacur&le as+ea0
7 A+unc& +re,u&e s% +r&/&+e/ (e careva la cerur& (e c%& na+urale9
5n+rea,% el cu - e=(res&e de 5nc3n+are (e c8&(0 O re'-lv *& ()as+a0 A6u+-rul
/eu1 M&cu.ul1 e un +&( 4-ar+e 5nde/3na+&c 5n ce (r&ve*+e /3nu&rea unu& la.
de -.el0 De la a*a ceva se /-are0 B& dac% sun+ cu adev%ra+ (r-,le/e /a6-re
5n le$%+ur% cu 5nl%+urarea c3+ /a& $ra,n&c% a cu&va de (e lu/ea as+a1 a/ eu
un +-var%* de)& '&ce/ n-& "M-ar+e &ns+an+anee"0 C3nd a/ 4-s+ ul+&/a -ar%
la #erl&n l)a/ lua+ cu /&ne s% "v-r,&/" cu un +&( care 5*& 5nc8&(u&a c% /%
(-a+e lua)n ,3'%0 A/ a6uns cu d-u% (u*c-ace +-c/a& c3nd era la deser+0 S)
au declan*a+ a+3+ de re(ede1 c% n&c& n)a/ a(uca+ s% s(une/C "Salu+"1 5na&n+e
ca +&(ul s% 4&e +ras 5n 6-s de $reu+a+ea (lu/,ulu& d&n -n-ra,&lul s%u 8-&+0 Un
$l-n. &)a re+e'a+ crava+a -s(%+arulu& de la "Au/%+a+ea de /%$ar"1 care
a(%ruse *& el cu un (la+-u (l&n cu (l%c&n+e0 A r%/as a+3+ de *-ca+ 5nc3+
a+unc& c3nd a ven&+ Ins(eD+-r Au$us+ cu c&reada lu& s% a4le c&ne)a 4-s+
$%ur&+1 %s+a s+%+ea 5n acela*& l-c1 .&n3nd 5n+r)- /3n% (l%c&n+ele *&)n a&lal+%
,uca+a re+e'a+% de crava+%0
"</(u*ca+9 (&u& el1 l%s3nd s%)& cad% (l%c&n+ele0 N)a 4-s+ n&/en&
5/(u*ca+2" as%/&+e1 nu *+&a n&/&c de le*ul de su, /as%0 A *& 6ura+0 R&cea
c% +re,u&e s%)l 4& u&+a+ careva (e)ac-l-2
Ca'ul a 4-s+ clasa+ cu /en.&unea "c-/(-r+a/en+ scandal-s" 5n cl&(a 5n
care au a4la+ de unde (r-veneau $l-an.ele d&n cadavru0 D&n r&n'
Al,rec8+s+rasse H0
Se a*a'% 5/(reun% 5na(-& 5n (a+1 +-l%n&.& (e (erne1 *& s-r, ca4ea
4&er,&n+e0
<n 4a.a l-r e 5n+&ns% - 8ar+% c3+ +-a+e '&lele0
7 U&+e)a&c& sun+ /&l&-anele n-as+re1 s(une ea0 A&c& 'ac1 a*+e(+3ndu)ne
(e n-&0
7 r&Du/sD1 /ur/ur% el1 a(lec3ndu)se deasu(ra 8%r.&& de (arc% ar 4&
/&-(0 r&Du/sD2 Sun% ca un 4el de ,%u+ur%0 E*+& s&$ur% c% +-+ aur&*-rul
c-/un&s+ scl&(&+-r e (&+&+ ac-l-9 Nu)/& (lace r3ul %la0 B& (e /alul cel%lal+
/a& e 5nc)un -ra*0 </& su$erea'% - ca(can% $a+a s% se)nc8&d% *& s% +e 5n8a.e
5n +&/( ce +u +e sca(& (e +&ne a*+e(+3nd s% 4&& 5/(u*ca+0
7 E des+ul de s&/(lu1 4ace ea0 S-.ul /eu a c-ndus c-nv-&ul *& nu l)a
le$a+ n&/en& la -c8&0
7 B& acu/1 des+-&n&cul de ,%r,a+%)+u s)a 8-+%r3+ s% u/4le d&n n-u cele
+re&'ec& de /&l&-ane9 r3n6e*+e -r+a sce(+&c0 B& +u1 n-r/al1 +e (-.& 5ncrede 5n
el0 Dar eu9 Nu (rea /%)nc3n+% slu6&+-r&& ,un& *& dev-+a.& a& s+a+ulu& care dau
la s+3n$a *& cu /3&n&le1 *& cu (&c&-arele2
7 E un ,un (r&e+en al (r&e+en&l-r s%&1 4er/ ca -.elul1 declar% ea s-le/n0
Nu +r&*ea'% n&c&-da+%2
7 Nu2 N&c& n)a* 4& '&s1 r3de -r+a cu (-4+%0 C% ven& v-r,a1 ce 4el de -/
e c-/&sarul %s+a al +%u9 E d&n M-sc-va9
7 Nu e*+& 'drav%n9 <.& 5nc8&(u& c)a* avea 5ncredere 5n+r)un /-sc-v&+9
.&(% ea &nsul+a+%0 E $e-r$&an0 Ma&c%)sa a 4-s+ - 6&danc% d&n Cr&/eea0
#un&c%)su d&n (ar+ea /a/e& era d&n Sal-n&c0 Fa/&l&a a 4-s+ &+al&an%0
7 Dac% /a& v&& s%)/& s(u& *& c% d&ns(re +a+% e &rlande'1 se a/u'% el1
a+unc& +e anun. cu re$re+ c% ,%r,a+%)+u1 c-/&sarul1 va +re,u& s% +reac% (r&n
(r-cesul /-r.&& na+urale0 Un cu.&+ 5n s(a+e1 sau a*a ceva0 Un c-c+e&l ca el
(-a+e 4& un a/es+ec (er&cul-s0
7 Ce dracu vre& s% s(u& cu as+a9 5n+rea,% ea1 /&6&ndu)*& -c8&&0 E*+& *& +u
vreun (-rc ras&s+9
7 Nu1 nu)/& (-+ (er/&+e lu=ul1 r%s(unde -r+a0 Dar a4l% de la /&ne c%
*+&u de ce e nev-&e ca s% -,.&& un ca( ,un de /a4&-+C n-u%'ec& la su+% s3n$e
de /acar-nar1 de (re4er&n.% s&c&l&an0
As+a)& 5nce(u+ul (en+ru ce)& /a& eva'&-n&s+ 5n+re eva'&-n&s+%0 D-& la
su+% &rlande'1 ca s%)l 4ac% un ,un lu(+%+-r0 C&nc& la su+% suc de 6&dan1 (en+ru
a se descurca cu c&4rele *& a (u+ea s% le 5/,3rl&$e 5n &n+eres (ers-nal0 Ma&
(une (e deasu(ra *&)- (&c%+ur% de $rec1 *&)- s% a6un$% unul d&n+re ce& /a&
/ar& +&c%l-*& a& lu/&&1 cu /arele avan+a6 c% are 5ncredere 5n se/en&& s%& a*a
cu/ au 5ncredere (-l&+&c&en&& unul 5n al+ul0 Acu/ 5n.ele$& de ce a/ 5nd-&el&
5n ce)l (r&ve*+e (e ,%r,a+%)+u9
7 -a+e cre'& c% l&n$-ur&le nu sun+ ac-l-9 5n+rea,% ea ,%nu&+-are0
7 C% se a4l% ac-l-1 cred1 *& nu /% 5nd-&esc c% ,unul +%u s-.1 cu +-a+e
8arur&le (e care & le)a ,%$a+ Du/ne'eu 5n s3n$e1 va 4& 5n s+are s% l&)l
sus+ra$% a/&c&l-r s%& de la Kre/l&n0 Dar1 nu /% 5nd-&esc +-+-da+% c% are -
s-lu.&e *& (en+ru 5nl%+urarea vreunu& nen-r-c&+ de nea/. ,%+u+ 5n ca(0 Ar 4&
$r-'av s% nu +re,u&asc% s% 5/(%r.& (rada cu 4&+ec&ne1 nu cre'&9
7 N&c&-da+% n)ar 4ace una ca as+a2 .&(% ea 6&$n&+%0 Nu u&+a c% e un -4&.er
rus2
7 Da1 5/& dau sea/a1 8-8-+e*+e el0 Dar ve'& s% nu +e +re'e*+& cu 4undul
$-l 5n+r)un +r-&an 5n$8e.a+ de '%(ad%1 (r&v&ndu)l (e -/ul +%u c&ns+&+ cu/ -
*+er$e cu /%la&ul c3+ 5l .&n (&c&-arele0 De ce1 (%ca+ele /ele1 ar 4& el d&s(us
s%)& 5/(ar+% cu c&neva1 c3nd &)ar (u+ea avea 4%r% d&scu.&e (e +-.&9
7 N)ar 5ndr%'n& s%)/& 4ac% /&e una ca as+a1 e=cla/% ea 4ur&-as%0 L)a*
-/-r5 (e l-c0 L)a* c%lca 5n (&c&-are ca (e)un ra8a+2
7 C8&ar cre'& ce s(u&9 5n+rea,% el1 4&=3nd)- cu (r&v&rea0 N)a& (u+ea s%)&
4ac& n&/&c0 D-ar nu).& 5nc8&(u& c)- s% +e (-.& duce la OGU9 B& +e)a* s4%+u&
s% +e .&& de(ar+e1 c3+ /a& de(ar+e cu (u+&n.% de Ges+a(-0 Nu sun+ - adun%+ur%
(rea du&-as%0 Dac% +e +a&e de la (-r.&e1 va +re,u& s% 5n$8&.& $%lu*ca1 -r&c3+ ar
4& de a/ar%0 El e ,-$a+0 Va r3de *& cu curul de +&ne0 De -a/en&& ,-$a.& n)a&
cu/ s% +e le$&0 Ar/a cea /a& e4&c&en+% d&n lu/e e ,anul2
7 Cre'& c)ar 4ace a*a ceva9 5n+rea,% ea cu - ,%nu&al% cresc3nd%0
7 Des&$ur1 r%s(unde el1 c8&c-+&nd0 Nu v%d ce l)ar re.&ne0 #anul +e
sc8&/,% (e nes&/.&+e0
7 Sun+ s-.&a lu& (e care)- &u,e*+e1 (r-+es+ea'% ea '$udu&+%1 (r&v&ndu)l
,u&/ac% (e -r+a0
7 C3nd a& +a*ca (l&n% cu (arale1 nu)& $reu s%).& 4ac& r-s+ de al+% ,-reas%0
R&ce c% +e &u,e*+e1 a*a)&9 Mul+e s(une -/ul (e dru/ul /%r%c&n-s al v&e.&&0
7 E*+& s+%(3n&+ de r%u1 *u&er% ea cu a/%r%c&une0 N)ar 4& +re,u&+ s%).&
v-r,esc n&c&-da+% des(re ase/enea lucrur&2
7 -a+e era /a& &s+e. d&n (ar+ea +a s% n)- 4ac&1 ad/&+e -r+a0 Cu c3+ *+&u
/a& /ul.& des(re aur1 cu a+3+ r&scul de a)l (&erde e /a& /are0 Dar s-c-+ c%
nu /&)a& 4& des+%&nu&+ /&cul +%u secre+ dac% nu s)ar 4& 5n+3/(la+ ca +u *& cu
,%r,%.elul +%u s% ave.& nev-&e de un nea/. de'$8e.a+ care s% le (&(%&e2 Dac%
nu +e &a Du/ne'eu1 a+unc& /usa& +e &a Dracu0 Dar +re,u&e s% 4&/ cu ,%$are
de sea/% 5na&n+e de a 8-+%r5 cu& s%)& /a& s(une/ unde)& /%la&ul1 c% de nu1
(3n% ne +re'&/ n-&1 v-r a*+e(+a /a& /ul+e su4le+e la (-ar+a aurulu& dec3+ la
(-ar+a Iadulu&0 Tre&'ec& de /&l&-ane de ,uc%.&2 >&ne)ne1 D-a/ne2 Te)a&
$3nd&+ la reac.&a (&e.&& c3nd - s% d%/ dru/ul 5n ea (u'der&e& %s+e&a de ,%ne+
c-/un&s+9
7 Du(% cu/ .&)a/ s(us1 sun+ +re&'ec& de /&l&-ane1 c8&ar ceva /a& /ul+1
5l as&$ur% ea1 desen3nd cu un$8&a se/nul d-larulu& (e cearcea40 M%
$3ndesc c% sun+ ,an& 4&er,&n.&0
7 F&er,&n.&1 s(u&9 r3de el '$-/-+-s0 Dac)a& 4& s(us c% sun+ 5nc&n*& la
r-*u1 +e)a& 4& a(r-(&a+ ceva /a& /ul+ de adev%r0 Tre&'ec& de /&l&-ane2 N&c&
/%car 5n v&s nu /&)a 4-s+ da+ s% (un -c8&& (e - ase/enea $r%/ad% de ,an&0
D&n+r)- da+%1 *l&,-v&.a lu& - &a (e ul&.a ar/eneasc% *& se a(uc% s% +u*easc% *&
s% 8-rc%&e 4rene+&c0
7 S(u& +-+ +&/(ul +re&'ec& de /&l&-ane1 5n$a&/% el (r&n+re c-nvuls&&0 Dar
+re&'ec& de /&l&-ane de ce9 D-ar nu)s /&l&-ane de ,an& de)a& v-*+r&2 S% nu)
/& s(u& as+a2 Nu l)ar 4ace /%car (e un (-r+%rel nea/. s% se dea 6-s d&n
a*+ernu+ul s%u cald2
7 Sun+ de)a& :anDe&l-r1 d-lar& ca(&+al&*+&1 *-(+e*+e ea1 (r&v&ndu)l cu -
e=(res&e de +r&u/4 (e c8&(1 de)a& crede c% &)a +&(%r&+ cu /3na e&0
7 D-lar&2 /ur/ur% el rad&-s1 calcul3nd ra(&d 5n /&n+e c3+ ar 5nse/na
as+a 5n /%rc&0 Ma&c% rec&s+% d&n Ka'an1 as+a)& - $r%/ad% de s-lde2 <*&
5n*4ac% en+u'&as/a+ 4lau+ul1 sal+% 5n sus1 d% 4u$a (r&n ca/er% ca - c%(r&-ar%
4er&c&+% *& sare (e /as%1 de unde se a(uc% s% c3n+e cu - v-ce (r-4und%C
A fost un om %ogat care tria !n ?erusalim
,lav, aliluia, lalelim=
0urta o plrie de mtase &i haina !i era dichisim
,lav, aliluia, lalelim=
2a poarta sa sttea o epav unanim
0urta un melon &i %orurile !i at(rnau pe ceafim,
Hmul srman ia cerut pu"ind p(ine &i %r(nzim,
Bogatul a strigatB H s chem poli"im,
Hmul srman a murit &i sufletul i sa dus la Cerim,
A dansat cu !ngera&ii p(n la un&pe &iun sfertim,
Bogatul a murit, dar lui nu ia mers prea %inim,
8u sa putut ducen rai, a&a ca tre%uit s mearg !n iadim#
68u, a spus ,carao"chi, aici nui hotelim,
8ui dec(t un iad o%i&nuitim6#
4orala pove&tii eB cu %oga"ii nui de glumim,
$n rai mergem noi, c suntem cu to"ii falim#
7 C&ne +e)a 5nv%.a+ en$le'a9 5n+rea,% ea sur(r&ns%0
7 Eu2 r3n6e*+e el1 c3n+3nd ceva vesel d&n 4lau+0 E)un c3n+ec (e care)l
4red-na un */ec8er a+unc& c3nd 5l 4ra&erea (e c3+e unul0 C3+ a/ 4-s+ cu el1
&)a 4ra&er&+ (e a+3.&a 5nc3+1 vr3nd)nevr3nd1 l)a/ 5nv%.a+ (e de r-s+0
7 Era en$le'9
7 Nu1 un 6&dan1 d&n #erl&n)Da8le/0 O,&*nu&a/ s% /er$e/ adesea
5/(reun% la s%r,%+-r&le de la s&na$-$% cu - .%c%l&e (e ca(0 Acu/ s+% (e
undeva *& a*+ea(+% ca era n-u% s% redev&n% era vec8e1 &ar eu *& cu .%c%l&a
/ea s% ne (u+e/ duce d&n n-u la c8e4ur& 5n s&na$-$%0
7 Ce '&c& de - al+% +ur% cu $-nd-la9 (r-(une el1 l&n$3ndu)se (e ,u'e0
G3ndul la a+3+a a/ar de aur /)a s+3rn&+ al draculu& de +are0
<n +&/( ce s+au 5n+&n*& unul l3n$% al+ul1 -d&8n&ndu)se 5n ur/a e4-r+ur&l-r
er-+&ce1 -r+a re&a 4&rul d&scu.&e&C
7 Nu)& a+3+ de s&/(lu (e c3+ (are la (r&/a vedere1 4ace el $3nd&+-r0 Nu)
/& c-nv&ne c% sun+ (rea /ul.& a/es+eca.& 5n +rea,a as+a0 C8&ar *& +re&'ec& de
/&l&-ane sun+ (u.&n& dac% +re,u&e s% le 5/(%r.& cu - 6u/aK de d&v&'&e0
7 C&ne a '&s c)- s%)/(%r.&/ cu 4&ecare d&n+re e&9 +-arce ea (e un +-n
4als0 V-r c%(%+a ac-l- un ,ac*&* 4ru/u*el1 des+ul de c-ns&s+en+ (en+ru a
(u+ea (e+rece - n-a(+e la -ra*0 O n-a(+e2
7 N&c& nu /)a* (u+ea l&(s& de /a& /ul+1 nec8ea'% -r+a1 5n+r)un acces
de eu4-r&e0 Le cere/ s% ne)a*+e(+e (e undeva1 *&)& l%s%/ (3n% 4ac .ur.ur& la
cur0 C3nd 5& d%/ dru/ul9
7 De 5nda+% ce &au le$%+ura cu ,%r,a+ul /eu1 r%s(unde ea1 *& as+a des+ul
de cur3nd0 V% va 4ace r-s+ de propusI
E8
, d&n cele au+en+&ce0 N&c& /%car un
c-(-& ne5ncre'%+-r de la OGU
;M
nu se va a(uca s% le adul/ece0 S%)/& da&
4-+-$ra4&& (-+r&v&+e *& clare (en+ru 4&ecare d&n+re ce& care v-r /er$e cu n-&0
B&1 ,&ne5n.eles1 nu 5n un&4-r/% $er/an%2
7 LasK c%)& /-,&l&'e' c3+ a& '&ce (e*+e (e ar+&*+&& cu ,l&+'ul1 (r-/&+e el
cu un r3n6e+ care)l 4ace s% se/ene cu - /a(% desc8&s%0 Dec&1 - s% 4&/ ru*&9
7 D-ar nu).& 5nc8&(u& c% v% ve.& 5nv3r+& (e)ac-l- ca SS)&*+& /an&ac& cu
svas+&ca)n 4run+e2 Ve.& 4& (resc8&/,a.& 5n n&*+e (r%(%d&.& de $er/an& de (e
V-l$a
H?
0 As+4el1 sun+e.& la ad%(-s+ 5n ceea ce (r&vesc d&4&cul+%.&le v-as+re de
;I
r-(usD E5n l,0 rus%F ) ac+e0
;M
OGU ) -l&.&a secre+% s-v&e+&c%1 (recurs-area KG#)ulu& ;n#t#<#
H?
Ger/an& de (e V-l$a ) c-l-n&*+& $er/an& c8e/a.& 5n Rus&a la s43r*&+ul sec-lulu& al
YVIII)lea de c%+re Eca+er&na a II)a *& s+a,&l&.& (e a/,ele /alur& ale cursulu& &n4er&-r al
l&/,%0
7 Ger/an& de (e V-l$a9 5n+rea,% el nedu/er&+0 Ce 4el de -a/en& /a&
sun+ *& %*+&a9
7 E/&$ran.& ne/.& care s)au s+a,&l&+ -d&n&-ar% (e /alur&le V-l$%&0
As+%'& sun+ ru*& s-v&e+&c&1 dar +r%&esc ca ne/.&& *& v-r,esc 5n+re e& ne/.e*+e0
Ar/a+a R-*&e le)a da+ vre- c3+eva /&s&un& s(ec&ale 5n +&/(ul r%',-&ulu&1
dar al+4el Ar/a+a nu)& vrea0 B& n&c& (e D&rD&'&0 N&c& %&a nu)s 4-l-s&.& dec3+ 5n
vre/e de r%',-&0
7 Sun+ s&$ur c%)s s-lda.& s+ra*n&c&1 4ace el0 Genul de &n*& (e care)&
+r&/&.& s% se +ra$%)n e& a+unc& c3nd are l-c un r%',-&0
Vera sc-a+e la &veal% d-u% ce*+& en-r/e (en+ru ,ul&-n1 cu +-ar+e de
a/,ele (%r.&0 Cu un aer de/n1 de c&rcu/s+an.%1 (re(ar% ceea ce ru*&&
nu/esc un /&c "desc8&'%+-r de -c8&"0 D-u% +re&/& v-dc%1 - +re&/e ca4ea1
(a+ru l&n$ur& cu v3r4 de 'a8%r1 - 6u/%+a+e de (ar% c-nserva+% *&1 ca - ul+&/%
del&ca+es%1 un s+r-( de $e/ de c-ac%'e0
-r+a s-ar,e d&n+r)- 5n$8&.&+ur% 6u/%+a+e d&n aceas+% &nven.&e *&
sl-,-ade - r3$3&+ur% re$easc% care r%sun% (r&n +-a+% 5nc%(erea0
7 Nu)& r%u del-c1 - laud% el1 *&)*& +-arn% *& res+ul (e $3+le6 cu $3l$3&+ul
unu& canal care a,s-ar,e - v&&+ur%0
7 #%r,a+ul /eu e 4-ar+e &s+e.1 5l as&$ur% ea1 s-r,&nd cu $r&6% d&n
"desc8&'%+-rul de -c8&"0 Crede c% a s-s&+ /-/en+ul ca 6&dan&& care v-r s)-
*+ear$% al+undeva s% (%r%seasc% (arad&sul s-v&e+&c0 Se s(une c% unul d&n
(a+ru (r&'-n&er& (e care)& 5/(u*c% la Lu,&anDa
H!
e 6&dan0 Nu cre'& c%
e=ecu.&a e ceva ,ar,ar9
7 Daaa)aaa1 4ace -r+a1 lun$&nd cuv3n+ul0 Dar (e de al+% (ar+e1 nu)&
4ru/-s s% +e (u& 5n calea dre(+)cred&nc&-*&l-r *& s%)& 5/(&ed&c& s% se duc%
ac%s&c%1 unde)& a*+ea(+% /&nun&le ra&ulu&0
7 C&n&cule2 *u&er% ea1 d3ndu)*& (e s(a+e (%rul r-*ca+)aur&u0 Nu 5n.ele$
cu/ de /)a/ (u+u+ 5ncurca cu +&ne2
7 O c8es+&une de $us+1 du(% cu/ a s(us *& (&s&ca a+unc& c3nd l)a l&ns 5n
cur (e c3&ne1 r3de el '$-/-+-s0
7 Crede)/% ) c-n+&nu% ea1 a(r&n'3ndu)*& - .&$ar% )1 de n)ar 4& 4-s+ s)-
V-l$%&0 <n !M;! au 4-s+ &nclu*& 5n U0R0S0S01 4-r/3nd Re(u,l&ca Ger/an% de (e V-l$a0
Aceas+% re(u,l&c% a 4-s+ des4&&n.a+% 5n !ML! de c%+re ru*& *& (-(ula.&a de(-r+a+% 5n S&,er&a
;n#t#<#
H!
Lu,&anDa ) +e/u+a 5nc8&s-are d&n M-sc-va ;n#t#<#
4ac de dra$ul ,%r,a+ulu& /eu1 nu /)a* 4& ,%$a+ 5n +rea,a as+a0 Du(% cu/ .&)
a/ s(us1 /% +ra$ d&n+r)- 4a/&l&e n-,&l%0 Unul d&n+re s+r%/-*&& /e& a 'dr-,&+
d-ar c)- $8&-a$% .es+ele a d-u% su+e de +urc& 5n r%',-a&ele cu 8un&&0
7 Tre,u&e c% s+r%/-*&& +%& au 4-s+ - *lea8+% d&n cale)a4ar% de
des+r%,%la+%1 e de (%rere -r+a1 (re(ar3ndu)*& 5nc% un "desc8&'%+-r de -c8&"0
>&)a +recu+ vre-da+% (r&n ca( c% -/ul +%u s)ar (u+ea s% n&/ereasc% 5n
/3&n&le (-l&.&e&9 A&dan&& nu)s c8&ar adun%+ura cea /a& (-(ular% 5n Ger/an&a
la -ra ac+ual%0 Se 4ace s%(un d&n e&0 B& ) n-s+&/% +rea,% ) e c8&ar 4-ar+e ,un
de s(%la+0
7 Ce)a& +u cu 6&dan&&9 se -.%r%*+e ea1 (r&v&ndu)l 4&= 5n -c8&0 N&c& +u nu
(rea ar%.& a ar&an0 Dac% da H&//ler (es+e +&ne1 s)ar (u+ea s% a6un$& *& +u
s%(un2
7 Eu n)a/ n&/&c cu n&/en&1 s(une -r+a1 8-8-+&nd s&ncer0 Eu sun+ -/
de a4acer&0 Du/&n&c% cu/(%r ceva de la Du/ne'eu *& lun& &)l v3nd
D&av-lulu&1 ,&ne5n.eles cu un c3*+&$ $ras2
7 Tare 5/& a/&n+e*+& de ,%r,a+ul /eu1 r3de ea0 Nu ara+% ca un 6&dan0
Oa/en&& cred c%)& un &d&-+1 un ,%d%ran de (-l-ne'0 N&c& (r&n ca( nu &)ar
+rece cu&va c)ar (u+ea nu/%ra (es+e c&nc&0 Nu)l .&n dec3+ l%c-/&a
ne/a&(-/en&+% *& se+ea sa de (u+ere0 Are +-+ ce)& +re,u&e1 5n a4ar% de
c-/,us+&,&lC ,an&&2 B& acu/ ,an&& 'ac c8&ar su, nasul lu&2
7 DaK de ce nu &)a s%l+a+ /a& d&n vre/e9 5n+rea,% -r+a1 cur%.&ndu)*&
un$8&&le cu - 4urcul&.%0
7 Nu s%l+a+ul e (r-,le/a1 r%s(unde ea0 Ma& $reu e s%)& sc-.& d&n Rus&a2
Ce 4-l-s c% a& +re&'ec& de /&l&-ane1 dac% nu (-.& dec3+ s% +e u&.& la e&9 Ca s%)
& sc-a+e/ d&n Rus&a va +re,u& s% +rece/ (r&n +-+ &u$%rul de .ar% (e care n& I)
a.& 4ura+0
7 B& (en+ru as+a ave.& nev-&e de O,er$e4re&+er -r+a1 5ncuv&&n.ea'% el1
$-l&ndu)*& cea*ca d&n+r)- s-r,&+ur% $u+ural%0 B& dac% se)/(u+e +rea,a9 S)a
$3nd&+ c-/&sarul +%u *& la (-s&,&l&+a+ea as+a9
7 V-/ a+3rna2 e=cla/% ea1 desc8&'3ndu)*& lar$ ,ra.ele $-ale 5n+r)un
$es+ +ea+ral0 <n -r&ce 6-c e=&s+% *&)un r&sc0
7 M%)nd-&esc c)a/ sc%(a a+3+ de &e4+&n1 -4+ea'% -r+a a,%+u+0 Ma& 5n+3&
s)ar d&s+ra c-(&-s cu n-& la Lu,&anDa *& n)a* crede c% n-&1 8-.&& de aur1 v-/
4& ce& care v-r r3de0 B&1 -r&cu/1 dac% ave/ ,a4+a s% le sc%(%/ %s+-ra1 s% nu
+e)a*+e(.& s% da& (es+e n&*+e ,%&e.& (rea /an&era.& n&c& (r&n+re +&(&& cu ,-rur&
l%sa+e d&n r&n' Al,rec8+s+rasse0 Ne v-r (une /a& 5n+3& 5n+r)- ,a&e de ac&d1
ca s% ne)n/-a&e1 *& a(-& ne v-r 6u(u& (&elea 5n 43*&& de c3+e)un cen+&/e+ru0
7 Tre,u&e s% 4&/ -(+&/&*+&1 *& a+unc& +-+ul va 4&)n re$ul%1 s(une ea cu un
'3/,e+ rad&-s0 r-,a,&l1 *+&& *& +u c% -(+&/&*+&& au - v&a.% /a& lun$% dec3+
(es&/&*+&&0
7 Eu 5nsu/& sun+ un -(+&/&s+ 5nn%scu+1 ad/&+e -r+a0 De)a&a /% a4lu
5nc% (e +%r3/ul cel-r v&&0 Dar cred c% n)ar 4& - &dee rea ca1 5n /&ca n-as+r%
esca(ad% de 6e4u&re1 s% lu%/ c3+eva (&ese de ar+&ler&e *& vre- 'ece)un*(e
au+-/a+e0 B& 5nc% un lucru &/(-r+an+2 V)a.& $3nd&+ cu/ ve.& +rece aurul (r&n
Ger/an&a9 @&a -,&*nu&esc s%)& e=ecu+e (e ce& care (-sed% aur &le$al0 Cred
c% n)ave.& de $3nd s% +r&/&+e.& scl&(&c&ul (r&n (-*+%9 -a+e &)ar ven& vreunu&
&/(&e$a+ &deea s%)*& v3re nasul 5n (ac8e+e1 cre'3nd c% 5n%un+ru e ceva de
val-are1 *& $a+a +rea,aC ad&- aur2 Dac% ne sal+% 5n Ger/an&a1 nu /a& ave/
n&c& - *ans%0 Ma& de$ra,% ne)a/ a(uca s% +-c%/ *-,-lan& *& s%)& v&nde/
Ar/a+e& dre(+ ra.&& de neces&+a+e0
7 B& /a& '&c& c% e*+& -(+&/&s+2 .&(% ea 4ur&-as%0 De ce nu +e duc& s% +e
la*& 4%cu+ 4%r3/e (en+ru FP8rerul %la e/&$ran+9 T-+ +&/(ul /% c-n+ra'&c&0
De a6u+a+ nu /% a6u.&1 *& la*& +-+ul 5n c3rca /ea2
7 #a1 sun+ (rea -(+&/&s+1 ascul+% ce).& s(un1 4ace -r+a0 Da n&.&c%
(ruden.% nu s+r&c%0 N)a& s% /% ve'& av3n+3ndu)/% -r,e*+e (e $8ea.a su,.&re1
cu/ 4ac un&& d-,&+-c&0
Vera 5ncearc% s% 5/(&n$% de l3n$% (ere+e un *&4-n&er &/ens1 (r&v&ndu)l
4ur&-as% (e -r+a care c-n+&nu% s% s+ea lun$&+ 5n (a+0
7 N)a& de $3nd s%)/& da& - /3n% de a6u+-r9 s+r&$% ea1 scr3*n&nd d&n
d&n.&0
7 Des&$ur1 r%s(unde -r+a1 4%r% s% se cl&n+easc%0
7 Ra8a+1 *u&er% ea1 -(&n+&ndu)se d&n $reu0
<n cele d&n ur/%1 reu*e*+e s% /u+e *&4-n&erul vre- c3.&va /e+r& de la
(ere+e ) 5n+r)- avalan*% de 5n6ur%+ur& ruse*+& )1 d% la - (ar+e un (an-u *&1 d&n
c-+l-nul desc-(er&+1 sc-a+e - 8ar+%0 Oc%r3nd 5nc-n+&nuu1 se +r3n+e*+e (e
,ur+% al%+ur& de -r+a0
7 E l&/(ede c% s(u& adev%rul des(re n-,&l&& +%& s+r%,un&1 r3n6e*+e el1
(lesn&nd)- (u+ern&c cu (al/a (es+e 4esele $-ale0
7 C3nd va 4& s% s+r%,a+e/ c-dr&& %*+&a de (e l3n$% M&nsD1 un&cele
/&6l-ace s&$ure de +rans(-r+ v-r 4& +ancur&le *& ca/&-anele1 e=(l&c% ea1
ar%+3nd s(re 8ar+%0
7 O1 da2 4ace -r+a0 Nu (rea 5n.ele$ de ce nu r%/3ne/ n-& 5n (ar+ea +a
de Rus&e1 s+&/a+% d-a/n%2 A& &dee c&ne /&*un% (r&n c-dr&& %&a9 T-a+%
$l-a+a Ar/a+e& R-*&&2 C-lc%&e de (ar+&'an&2 N)a& dec3+ s% 4ac& ce +e +a&e
ca(ul1 dar nu cu O,er$e4re&+er A-se(8 -r+a la re/-rc%2 B& 5nc-+r- '&c& c%
+re,u&e s% a6un$% c-l-ana +a de +rans(-r+ ,l&nda+%9
7 L&e(a&a1 s(une ea1 ar%+3nd un (unc+ (e 8ar+%0
7 Vre& s% s(u& L&,au1 - c-rec+ea'% -r+a0 La #al+&ca0 B& de)ac-l- lu%/
va(-rul ca+e$-r&a lu= (3n%)n A/er&ca1 nu)& a*a9
7 Nu2 S(re Sued&a2 KarlsDr-na2
7 re4er s% /er$ la S+-cD8-l/1 (r-+es+ea'% -r+a0 <nc% n)a/ avu+ (ar+e
de n&c& - (u&cu.% de (e)ac-l-0 S-c-+ c% +u *& cu ,%r,%.elul +%u sun+e.& la
curen+ cu 4a(+ul c% se/&esc8&/-*&& %&a suede'& .&n su, /&cr-sc-( +-a+e
(-s+ur&le l-r0 Au a4la+ c% n-u%'ec& *& c&nc& la su+% d&n We8r/ac8+ a*+ea(+%
-ca'&a s% &n+re (es+e e& cu au+-/a+ele (e (-s+ de (a*a(-ar+e0 Nu .&ne (lanul
+%u1 4e+&.-2
7 Cu/ .&)e v-&a1 '3/,e*+e ea dulcea$0 Eu /% -cu(0 de la+ura /ea de
4r-n+1 &ar +u cu (r&e+en&& +%& ne/.& v% descurca.&0
-r+a 5*& su$e 5ndelun$ *& $3nd&+-r (r-+e'a den+ar% -4er&+% de Ar/a+%0
7 E)n re$ul%0 O s% a/ eu $r&6% s% /% -cu( de +-a+e1 dar /a& e - s&n$ur%
(r-,le/%0 Face/ 6u/&)6u/a0
7 E*+& ne,un de)a ,&nelea1 .&(% ea sc-as% d&n s%r&+e0 Cu/ s% &e& +u
6u/%+a+e9 Un *-,-lan nea/. de cre/a+-r&u ca +&ne s% /% +ra$% (e /&ne)n
(&e(+9 A/ 'dr-,&+ eu 6&v&ne /ul+ /a& /ar& dec3+ - s)- 4ac& +u vre-da+%2 V%d
c% 5nc% nu /% cun-*+&0
7 E*+& - v&(er% ven&n-as%1 as+a e*+&2 *u&er% -r+a 5n4&er,3n+a+0 A'v3rle
cu 4ur&e s+&cla sa $-al% 5n +avan0
7 L%c-/&a +a ne/.easc% .&)a lua+ /&n.&le1 scu&(% Vera 5n d&rec.&a lu&0
V-r,e*+& ca un (r-(r&e+ar $rec de +rac+&r2
7 Las%)+e (%$u,a*%1 c%.ea c-/un&s+% 5/(u.&+%2 s(u/e$% -r+a0 Cu
alesele +ale /an&ere s-v&e+&ce nu a6un$& n&c%&er&0 C&nc&'ec&)c&nc&'ec&2 Vre&
s%).& scul(+e' c8es+&a as+a 5n c&4re na'&s+e de +re& /e+r& 5n%l.&/e9
Vera u/,l% 5nc-ace *& 5nc-l- ca - 4ur+un%1 scu&(3nd *& -c%r3nd1 5n +&/(
ce scaunele sun+ da+e (es+e ca(1 s+&clele ',-ar% 5n .%nd%r& *& un (a(uc
d&s(are (e 4ereas+r%0 C3nd se -(re*+e - cl&(%1 a'v3rle - la/(% ur&a*% s(re
-r+a1 care c-n+&nu% s% s+ea lun$&+ 5n ,aldac8&n1 ,3nd *l&,-v&.% d&rec+ d&n
s+&cl%0
7 Nu /)a/ 5n*ela+ 5n ce +e (r&ve*+e1 curv% /ascul&n% 5nc8&(u&+%2 ',&ar%
ea1 +re/ur3nd de 4ur&e0 Slav% cerulu& c% +e)a/ /&r-s&+1 le(%d%+ur% de $-lan
nea/.0 O s% 4ac s% 4&& 5/(u*ca+ *& s% .& se re+e'e *& ca(ul0 S% +e 4ereasc%
Du/ne'eu c3nd - (une ,%r,a+%)/&u /3na (e +&ne2
7 M% 4ac& s% /-r de r3s1 s% *+&&1 s+r&$% -r+a1 +r&/&.3nd 5ns(re ea un
scu&(a+ c3+ +-a+e '&lele0 -+ s%).& dau (es+e ca( +-+ (lanul +%u aur&4er c3+ a&
,a+e d&n (al/e0 B& a.& (une)- de /%/%l&$%1 a/3nd-&0
<n cele d&n ur/%1 se arunc% unul asu(ra celu&lal+1 s(%r$3nd +-+ ce)a /a&
r%/as de s(ar+ 5n 6ur0 Ies de)a ,u*&lea de su, d%r3/%+ur&le ,aldac8&nulu& *&
5n 4&nal cad de ac-rd asu(ra 5/(%r.el&& aurulu&0
Ur/%+-arele d-u%'ec& de /&nu+e se scur$ re(ede0 ur *& s&/(lu se
v&-lea'% unul (e cel%lal+0 Se (un (e +rea,% a+3+ de ener$&c 5nc3+ d-& s-lda.&
ru*& care se ascund 5n (&vn&.% se 5neac% ,rusc cu v-dc%1 au'&nd '$-/-+ele
ce r%',a+ (3n% ac-l-0 Unul d&n+re e& se urc%" 5n+r)un c-(ac de l3n$%
4ereas+ra l-r (en+ru a vedea ce se)n+3/(l%0 r&vel&*+ea 5l 4ace s% cad% de (e
crac% *& s%)*& ru(% clav&cula0
7 E +&/(ul s%)/& 5/,rac /3ndre.ea de .-ale ne/.e*+& *& s% dau 4u$a la
Al+e.a sa /ecan&cul)*e4 W-l41 8-+%r%*+e -r+a0
7 @s+a c&ne /a& e9 5n+rea,% ea ,%nu&+-are0
7 O 'a d&n lan.ul 4%r% de care1 d&n ne4er&c&re1 nu se (-a+e1 r%s(unde
-r+a0 El s&n$ur e)- c-/(an&e de +rans(-r+ *& +ra4&c &le$al de ar/e0 Ar /a&
+re,u& s%)& dau - (au'% *& M&n&s+rulu& de R%',-& de la #erl&n0
7 M&n&s+ru de R%',-&2 +u*e*+e ea1 5nec3ndu)se su,&+ cu c-n&ac0 Nu e*+&
'drav%n9 N)ave/ nev-&e de /&n&*+r& a/es+eca.& 5n +rea,a as+a0 Fer&+)a
s43n+ul2 Dac% unul de)alde %*+&a (r&nd de ves+e des(re ce (une/ n-& la cale1
ne e=ecu+% (e l-c0
7 E=ecu.&&9 '3/,e*+e -r+a0 -a+e c% v-r 4& e=ecu+a.& c3.&va1 dar 5n /-d
s&$ur %&a nu v-/ 4& n-&0 Nu/a& (r-*+&& s43r*esc 5n 4elul %s+a1 *& n&c& eu1 n&c&
+u nu sun+e/ (r-*+&2
D&n s+rad% se aud c3n+ece '$-/-+-ase *& 4lu&er%+ur& ale (-l&.&e&0
Tr-snesc c3+eva 5/(u*c%+ur&0
7 La na&,a2 .&(% Vera 5ns(%&/3n+a+%1 ce se)n+3/(l%9
7 As+a)& M&cu.ul2 S%r,%+-re*+e '&ua 5n care /%)sa a 4-s+ c3+ (e)ac& s%)*&
dea du8ul1 r3de -r+a1 (r&v&nd (e 4ereas+r%0
C3+eva -re /a& +3r'&u1 -r+a 5*& cr-&e*+e dru/ $343&nd (r&n +r-&enele de
'%(ad%0 >&n3nd 5n /3n% 4-+-$ra4&a unu& l&n$-u de aur1 sare (es+e ,ar&er% *&
5na&n+ea'% de)a lun$ul c%r%r&& 5n$us+e1 4%r% a lua 5n sea/% +a,la &/ens% *&
c-l-ra+% cu &nscr&(.&aC LUTON DE TRANSORTURI WOLF0
INTRAREA STRICT ORITA0
7 Ia ascul+%1 nu *+&& s% c&+e*+&9 ',&ar% un Un+er-44&'&er cu - /u+r% (e
care &)ar 4& &nv&d&a+)- *& /-ns+rul lu& FranDens+e&n0
7 Dar +u *+&&9 5n+rea,% -r+a1 v%'3ndu)*& l&n&*+&+ de dru/0
7 ers-anele neau+-r&'a+e n)au ce c%u+a a&c&1 la+r% Un+er-44&'&erul1
s/ul$3ndu)*& au+-/a+ul de (e u/%r0
7 Eu nu sun+ neau+-r&'a+1 r%s(unde -r+a 4%r% a ca+ad&cs& s% 5n+-arc%
ca(ul0
La ur/%+-rul ,ara61 d% nas 5n nas cu un FeldSe,el n-+-r&u care a 4-s+
da+ a4ar% de la Ger/ers8e&/ 4&&ndc% se (ur+a ,es+&al cu de.&nu.&&0 Acu/ e 5n
slu6,a lu& W-l40 V%+%/area c-r(-ral% e d-/en&ul s%u de ac+&v&+a+e0
7 Hal+2 r%cne*+e el1 (un3ndu)se 5n calea lu& -r+a1 ca un ,ara6 an+&+anc0
-r+a 5l 5/(&n$e /-r-c%n-s la - (ar+e1 cu aerul unu& ,e.&v care
desc8&de - u*% de cl-se+ 5n+r)- $ar%0
7 Cu/ ad&c%1 /% 5/,r3nce*+& +u (e /&ne1 sc3rn%v&e9 Nu ve'& as+ea9
Sun+ un FeldSe,el2
7 DaK +u nu ve'& as+ea9 Cel /a& /are $rad 5n Re&c82 O,er$e4re&+er1 la
4el ca *& FP8rerul +%u0 S(une)& lu& W-l4 c%)s a&c&1 c%c%c&-sule1 *& /&*c% /a&
re(ede0
FeldSe,elul d% ,u'na la un +ele4-n (en+ru a da alar/a1 dar1 (3n% s%
-,.&n% le$%+ura1 -r+a a6un$e de6a la ur/%+-area /a$a'&e0 Trece (recau+
(es+e un 4&r de s3r/% 5n+&ns1 care)ar 4& declan*a+ su, el - /&n% "T"0
D-& c3&n&)lu( ,run)cenu*&& se a(r-(&e de el /3r3&nd s%l,a+&c0
7 N-r-c1 ,%&e.&2 '3/,e*+e -r+a0 Ia $%s&.&)v% v-& al+ cl&en+ (e care s%)l
4ace.& ,uc%.&0
C3&n&& 5*& ara+% c-l.&& $al,en& *& c-n+&nu% s% se a(r-(&e a/en&n.%+-r0
7 Salu+2 s(une el1 duc3ndu)*& d-u% de$e+e la ,-rur&le 6-,enulu&2
Dul%&& /3r3&e *& e& 5n se/n de ,un)ven&+1 d3nd d&n c-ad% ,ucur-*&0
De du(% d-u% c-l.ur& alese s+ra+e$&c1 a(ar ce& d-& $ard&en& c8&ne'& a& lu&
W-l4 cu Kala*n&D-vur&le (re$%+&+e0
7 Salu+2 le arunc% -r+a1 5/(&n$3nd u*urel la - (ar+e .ev&le au+-/a+el-r0
7 N-r-c2 r%s(und (a'n&c&&1 (-cn&ndu)*& ar/ele0
7 Ar%+a.& ca n&*+e /-r.& 5n c3r6e1 le arunc% -r+a1 c8&c-+&nd0
7 N-& c8&ar /-r.&1 4ac e&1 a4&*3nd un r3s as&a+&c *& r&d&c3ndu)*&
Kala*n&D-vur&le0 Vre& 5ncerc&9
7 Al+%da+%2 Acu/ n)a/ +&/(1 le)- 5n+-arce el1 s+recur3ndu)se (e l3n$%
- n-u% curs% e=(l-'&v%0
7 Credea/ c% +e)au sc-s vec&n&& d&n 4unc.&une1 5l 5n+3/(&n% W-l4
sarcas+&c0 M% (re$%+ea/ *& eu (en+ru un (r&ve$8& (e c&ns+e1 dar1 ca de
-,&ce&1 /)a& de'a/%$&+2
<n 4a.a lu&1 (e ,&r-u1 'ace un )HI cu 5nc%rc%+-rul (l&n0 De s(%+arul
scaunulu& a+3rn% un Sc8/e&sser0 Ser+arul d&n 4a.a lu& e /&na+1 cu -
5nc%rc%+ur% a+3+ de /are 5nc3+ ar arunca 5n aer un &/-,&l cu *a(+e e+a6e dac%
c&neva ar 4& des+ul de nec8&,'u&+ s%)l +ra$%0 e un ra4+ ca/u4la+ deasu(ra
u*&& se a4l% - s+&cl% cu ,en'&n%1 5/(ac8e+a+% 5n+re +re& $renade cu /3ner1
(en+ru ca'ul 5n care c&neva ar (u+ea sc%(a de (r&/ele +re& ca(cane0 Ca -
/%sur% e=ce(.&-nal% de s&$uran.%1 (-ar+a d&ns(re cur+e e c-nec+a+% la un
(ac8e+)sur(r&'% (en+ru -r&c&ne ar da s% &as% (e)ac-l- du(% ce ar 5ncerca s%)&
4ac% vreun r%u lu& W-l40
Musa4&rul ne(-4+&+ ar 4& (resc8&/,a+ 5n+r)- $r%/ad% de ,uc%.ele &n4&/e
*& arunca+ cale lun$% s(re cer0
-r+a se s&/+e ca acas% 5n +-v%r%*&a une& s+&cle de S8&sD:1 (e care *+&e
c% W-l4 - .&ne ascuns% 5nd%r%+ul Re$ula/en+ulu& Serv&c&ulu& M&l&+ar *& al
unu& v-lu/ nec&+&+ d&n "Me&n Ka/(40
7 ,Iole= r3de el1 *& d% de du*c% a(r-a(e +-+ c-n.&nu+ul s+&cle&0
7 Nu +e deran6a1 4ace W-l41 acru0 N&c&-da+% n)- s% +e c&v&l&'e'&0 De 4a(+1
ce vre&9 Nu)/& a/&n+esc s% +e 4& &nv&+a+0 B+er$e un 4&r &/a$&nar de (ra4 de
(e c&'/ele sale #r-n'&n& cusu+e de /3n%1 care val-rea'% - /&e (a+ru su+e
de /%rc&0 B& le)a c-/anda+ la R-/a *& &)au 4-s+ aduse (r&n+r)un cur&er
s(ec&al0 <n v&'&unea lu&1 c&'/ele de c%l%r&e lus+ru&+e)-$l&nd% sun+ cel /a& de
sea/% &nd&c&u al &/a$&n&& unu& -/ sus)(us0 -r+a s(une c% as+a & se +ra$e de
la 4a(+ul c% a+unc& c3nd era /&c +re,u&a s% u/,le 5n +3rl&c& de la F-ndul
C-(&&l-r S%r/an&0
7 In+r% a(% 5n c8es+&&le alea9 5l &sc-de*+e -r+a1 ar%+3nd s(re c&'/ele de
c%l%r&e scl&(&+-are0 <n c&uda -r&c%ru& re$ula/en+1 W-l4 (-ar+% (&n+en&1 care
'-rn%&e la 4&ecare /&*care a (&c&-arel-r0 De 4a(+1 n&c& nu v&sea'% s% 5ncalece
vre-da+% cu adev%ra+ (e un cal1 de care /a& de$ra,% se +e/e0
7 De unK s% *+&u eu9 5n+rea,% W-l40 Nu &es n&c&-da+% (e (l-a&e0
7 D% s% /% 6-c *& eu (u.&n+el la /a*&n%r&a +a 6&d%neasc%1 s(une -r+a1
5n+&n'3nd /3na du(% calcula+-r0 Sc-a+e d&n ,u'unarul de la (&e(+ n&*+e l&s+e
cu cursur&le valu+are ale /-/en+ulu&1 lu3ndu)*& - /u+r% 5n$3ndura+%0
W-l4 (r&ve*+e cur&-s (es+e u/%rul lu&0 C3nd vede cu ce c&4re
as+r-n-/&ce lucrea'% -r+a1 5l a(uc% +re/ur&c&ul0 Fa.a & se sc8&/,% 5n +-a+e
cul-r&le curcu,eulu&1 *& -c8&*-r&& s%& (-rc&n&1 $al,en)ver'u&1 5nce( s%
s+r%luceasc% de l%c-/&e0
7 4ama mia, *-(+e*+e el0 <*& 4ace (&-s cruce de +re& -r&1 se a(leac% *&)l
(u(% (e -r+a (e a/3nd-& -,ra6&&0
Tra$ -,l-anele de -.el *& le 5ncu&e (e d&n%un+ru0 <n+re$ul s&s+e/
s-4&s+&ca+ de alar/% e (us 5n 4unc.&une0 N&/en& nu va sc%(a cu v&a.% 5n
ur/a une& 5ncerc%r& de a (%+runde 5n ,3rl-$ul lu& W-l40
7 S)ar (u+ea s% /% 4& 5n*ela+ 5n (r&v&n.a +a1 4ace W-l4 (e un +-n
/%$ul&+-r1 c&-cn&ndu)*& (a8arul de al lu& -r+a0 <n s%n%+a+ea +a1 ,%+r3ne
+&c%l-s2
7 'itto, ditto, '3/,e*+e -r+a1 arunc3ndu)*& ,%u+ura 5n $ur%1 a&d-/a
unu& -/ care de*ear+% - $%lea+% 5n+r)- 8a'na0
7 B& c3nd +e $3nde*+& c% +e)a/ c-ns&dera+ 5n+-+deauna un ,les+e/a+ de
cr&/&nal1 un escr-c care *&)ar v&nde *& (r-(r&a /a/% dac% &)ar c-nven&
(re.ul1 s(une W-l41 d3nd d&n ca( cu re$re+0
7 S% l%s%/ ce)a 4-s+1 4ace -r+a $ener-s1 u/(l3ndu)*& d&n n-u (a8arul0
Or&c&ne /a& $re*e*+e d&n c3nd 5n c3nd0
O vre/e1 W-l4 r%/3ne +-l%n&+ 5n scaunul s%u r-+a+&v1 d&n d-+area
e=clus&v% a $eneral&l-r1 *& savurea'% (r&vel&*+ea l&n$-ulu& de aur d&n
4-+-$ra4&e0
7 >&ne)ne1 D-a/ne2 /ur/ur% el0 Cu c3+eva c-c-l-a*e d&n as+ea la
c&-ra( n)- s% ne /a& d-ar% ca(ul +-a+% v&a.a0 D&n (ar+ea n-as+r%1 ce&lal.& (-+
r%/3ne 5n /-c&rl% (3nK la $3+1 c% ce& /a& /ul.& d&n+re e& +-+ s%rac& v-r
+er/&na r%',-&ul0 N-& v-/ r3de *& v-/ avea (l%cu+a sen'a.&e (e care .&)- d%
- 5/,r%c%/&n+e 4&nu.% (e c-r(2
<n ur/%+-arele -re1 +-+ 4elul de /esa6e de /a=&/% ur$en.% ',-ar%
5nc-ace *&)nc-l- 5n+re Car+&erul General al lu& W-l4 *& M&n&s+erul de R%',-&
de la #erl&n0
T3r'&u1 5n n-a(+e1 (lanur&le cele& /a& &/(-r+an+e *& ul+rasecre+e ac.&un&
a celu& de)al d-&lea r%',-& /-nd&al sun+ 5n+-c/&+e0 I se d% c-dul
"A,unden.a"0
D-u% -re /a& +3r'&u1 Sall:1 O,er4eldSe,el *& *e4 de de(ar+a/en+ de la
#&r-ul L al M&n&s+erulu& de R%',-&1 se a4l% 5n dru/ s(re Rus&a 5n+r)un av&-n
(-*+al Au)G;1 cu (r&-r&+a+e a,s-lu+% de dec-lare *& a+er&'are0
<n+r)un Mercedes cu +re& -s&&1 (e ar&(a c%ru&a 4lu+ur% un s+e$ule. al
S+a+ulu&)Ma6-r General1 -a/en&& de a4acer& -r+a *& W-l4 se 5ndrea(+% s(re
aer-(-r+ (en+ru a)l 5n+3/(&na (e E=celen.a sa1 M&n&s+rul de R%',-& Sall:1
care c-,-ar% 4udul (e sc%r&le av&-nulu&1 ase/enea unu& Freder&c cel Mare0
-ar+% - un&4-r/% a cavaler&e&1 de c-/and%1 c&'/e lus+ru&+e)-$l&nd%1 &ar
4a.a & se scald% 5n+r)un r3n6e+ 4als0 <n 6urul $3+ulu& are Crucea (en+ru
Serv&c&& de R%',-&1 Clasa Cavaler&l-r1 care &)a 4-s+ as&$ura+% de c%+re
nu/er-asele sale rela.&& d&n u/,r%0
Oa/en&& d&n Lu4+Sa44e 5l salu+% .e(en&1 &ar el le 4ace un se/n a/a,&l cu
ca(ul0 %*e*+e (e v3r4ur& (e as4al+ul ud0 Nu vrea ca c&'/ele sale scl&(&+-are
s% se (%+e'e de n-r-& rusesc0
7 Ce .ar% 5n$r-'&+-are1 se ',3rle*+e el 5n4&-ra+1 5n +&/( ce se ca.%r% 5n
Mercedesul $re-&0 N)a.& (u+u+ ale$e *& v-& al+a s)- el&,era.&9
7 Nu ne)a ceru+ n&/en& (%rerea1 r3n6e*+e W-l40
7 Cu/ /a& ara+% lu/ea de)a4ar%9 5n+rea,% -r+a1 5nvel&ndu)l (e
a+-+(u+ern&cul M&n&s+ru de R%',-&1 ne-,&*nu&+ cu cl&/a ruseasc%1 5n+r)-
,lan% de urs (en+ru a)l (r-+e6a de 4r&$ul (%+run'%+-r0
7 Ne arunc% ,-/,e)n ca( +-+ +&/(ul0 En$le'-&& n-a(+ea *& :anDe&& '&ua0
Nu /a& (-.& duce n&c& /%car un (a8ar la $ur%0
Au/%+a+e d&n el se vars% d&n cau'a cu+re/urulu& c-n+&nuu0 Or&5nc-+r- 5.&
5ndre(.& (r&v&rea1 nu ve'& dec3+ /&'er&e0 Fr-n+ul de Acas%
H;
+ra$e +-+ +&/(ul
la l-(a+%1 5nve*/3n+a+ 5n .-ale vec8&1 *& +-a+% lu/ea)& 4l%/3nd%0 S% nu
crede.& c% nu/a& v-&1 ce& de)a&c&1 sun+e.& s&n$ur&& care - duce.& $reu0 B& n-&
ce& de)acas% su4er&/ c3+ cu(r&nde2 Dar ne 4ace/ da+-r&a 4%r% s% cr3cn&/ *&
sun+e/ $a+a s% r%,d%/ *& de 4-a/e (en+ru a salva ,%+r3na Ger/an&e2
7 Nu s)ar '&ce c% su4er& (rea /ul+ de (e ur/a l&(sur&l-r1 c8&c-+e*+e
H;
"Fr-n+ul de acas%" ) He&/a+s4r-n+ ) denu/&re (r-(a$and&s+&c% da+% +u+ur-r cel-r d&n
Re&c8 an$a6a.& 5n /unca (en+ru /a*&na de r%',-& $er/an% ;n#t#<#
-r+a1 cu un aer cun-sc%+-r0
7 N&c& n)a/ s(us a*a ceva1 sau /%)n*el9 &)- 5n+-arce M&n&s+rul de
R%',-&1 care 5/(ar+e 5n 6ur .&$%r& a/er&cane *& c-n&ac 4ran.u'esc d&n+r)-
,u+elc% de ,u'unar d&n ar$&n+0
7 "Aandar/ul -l-$" /a& e la l-cul lu&1 (en+ru nu/ele lu& Du/ne'eu9
5n+rea,% -r+a1 5n$r&6-ra+0 Dac% ne/ern&c&& de en$le'& sau :anDe& au cu+e'a+
s%)& '$3r&e d-ar +encu&ala1 - s% a&,% de)a 4ace cu /&ne2 B& n)- s% le 4&e (rea
/-ale0
7 Sun+ c-nv&ns c%)*& dau sea/a de as+a1 '3/,e*+e Sall:0 S&n$urul l-cal
d&n 5n+rea$a (&a.% r%/as nea+&ns e "Aandar/ul"0 C8&ar a'&)d&/&nea.% a/
arunca+ *& eu - (r&v&re (e)ac-l-1 *& /)au ru$a+ cu +-.&& s%).& +rans/&+ cele
cuven&+e0 Au vru+ s% *+&e dac% nu +e)a& s%+ura+ s% +-+ lu(.& (en+ru FP8rer1
V-lD *& Va+erland0 N&c& eu nu (r&ce( cu/ de sun+e.& v-& 5n s+are s% 8%l%du&.&
(e)a&c&0
-r+a a,&a reu*e*+e s% ev&+e cu &/ensul Mercedes e(ava 5nc%
4u/e$3nd% a unu& ca/&-n0 De 6ur)5/(re6ur 'ac s-lda.& cu 4e.ele la (%/3n+0
7 Care)& (%rerea +a 5n cal&+a+e de M&n&s+ru de R%',-& des(re r%',elul
%s+a (e care)a/ 4-s+ -,l&$a.& s%)l (-rn&/9 vrea s% *+&e -r+a1 5n+-rc3nd
ca(ul (en+ru a)l vedea (e Sall:1 care +re/ur%0 S(er c% nu e=&s+% (er&c-lul
s%)l c3*+&$%/0
7 F&& (e (ace1 s(une Sall:1 s&$ur (e el0 @&lal.& s)au +re'&+ cu +-+ul1 a*a c%
v-/ (&erde ,%+%l&a 4&nal% ca de -,&ce& *& v-/ avea -ca'&a s% 4-l-s&/
scu'ele -,&*nu&+e des(re 8%r.u&al% *& +r%dare ca 4&&nd cau'ele 5n4r3n$er&&
n-as+re0
7 As+a)& re.e+a $er/an%1 &n+erv&ne W-l40 Face (ar+e d&n +rad&.&e0 Ne
c3*+&$%/ calea s(re 5n4r3n$ere0
7 Slav% .&e1 D-a/ne2 r%su4l% -r+a u*ura+1 c-+&nd cu Mercedesul (e
l3n$% un al+ ca/&-n d&s+rus0 C3+e-da+% a/ c-*/arur& la $3ndul c)a/ (u+ea
c3*+&$a0
-r+a calc% (e accelera+-r0 Sc-a+e d&n /a*&n% +-+ ce (-a+e da ea0
S+e$ule.ul C-/andan+ulu& de D&v&'&e de (e ar&(a d&n 4a.% 5nl%+ur% -r&e
(&ed&c% d&n cale0
7 <l ve'& (e $r%sanul de c-l-1 cu e(-le.& 5n$u*+& *& (an$l&c% ar$&n+&e9
-,serv% el r3'3nd0 Nu (rea ve'& des (e)a&c& a*a salu+ &/(eca,&l0
7 T-.& se sca(% 5n n%dra$& c3nd 4lu+ur% s+ea$ul lu& "Fund)*&)C&'/e" (e
,-+ul vreune& /a*&n&1 arunc% W-l4 cu d&s(re.0
7 N-& 4ace/ /a& /ul+ dec3+ "Fund)*&)C&'/e"1 s(une -r+a0 El nu)&
dec3+ $eneral2 N-& v-/ 4& 5n cur3nd ,-$a.&0 V-/ (u+ea cu/(%ra *& v&nde
$eneral&1 nu/a& s% vre/2
Tre& (-l&.&*+& /&l&+ar& se (-rnesc s% ',&ere *& s%)*& a$&+e ,ra.ele (en+ru a
el&,era *-seaua 5n 4a.a l-r0
7 Mer$e $r-'av1 a*a)&9 r3n6e*+e -r+a1 sa+&s4%cu+0 Calc% 5nc% *& /a&
a(%sa+ (e accelera+-r0
7 >&ne.&)v% (e drea(+a1 c-+arlel-r2 url% W-l4 cu $lasul s%u 4%cu+ (en+ru
c-/and%0
D-& Un+er-44&'&er& *& - 4-r/a.&une de s-lda.& sar 5n *an. *& se 5n4und% 5n
'%(ad% (3n% la $3+0
7 #un% +rea,%1 5ncuv&&n.ea'% W-l4 /ul.u/&+0
7 Sc-+ un+ul d&n /a*&nu.a as+a1 s(use -r+a0 Ma& (une n&.el s3n$ele 5n
c&rcula.&e0
O s+&cl% de c-n&ac Na(-le-n +rece d&n /3n%)n /3n%0
7 As+a +-c/a& /&)a s-s&+ (r&n F&l&era France'%1 5& l%/ure*+e Sall:1
+r%$3nd - n-u% du*c% 'drav%n% d&n s+&cl%0 Au/%+a+e d&n ea & se vars% d&n
$ur% 5n cl&(a 5n care -r+a calc% (e 4r3n% cu +-a+% 4-r.a0
Mas&va /a*&n% de s+a+)/a6-r 4ace - (&rue+% (e su(ra4a.a alunec-as% a
*-sele&0 Cu - /anevr% de /aes+ru1 -r+a 5*& 5ndrea(+% ve8&culul (r&n+re
c-(ac&1 sare (es+e - /-v&l% *& -(re*+e 5n+r)- c%(&.% de 43n0 A 4-s+ ul+&/a
secund% a ul+&/ulu& /&nu+ al celu& de)al d-&s(re'ecelea ceas0
D&n n-r& 5*& 4ac a(ar&.&a url3nd d-u% Ra+a cu s+ele r-*&& (e ar&(&0 Trec (e
deasu(ra *-sele& cu $ur&le +unur&l-r au+-/a+e 5n 4l%c%r&0
7 D-a/ne1 5ndur%)+e de n-&2 5n$a&/% Sall:1 (r&v&nd d&s(era+0 Sur&+ (u*&
(e 4a(+e /ar& -a/en&& d&n .ara as+a0 Ra(-ar+ele s(un c% 4r-n+ul e s+a,&l *&
+-+u)& l&n&*+&+0
7 A*a a(ar 5n 4&ecare '& (u&& de d&av-l1 e=(l&c% -r+a0 -.& s%).&
(-+r&ve*+& ceasul du(% e&0 N-& 5& nu/&/ -l&.&a ru+&er%0 @*+&a se (r&ce( al
na&,&& s% 5nl%+ure ,l-ca6ele de c&rcula.&e0
7 S%(+%/3na +recu+% a/ (&erdu+ d-u% ca/&-ane de 'ece +-ne1 +-c/a& 5n
/&6l-cul slu6,e& de du/&n&c% de la ,&ser&c%1 s(une W-l41 5n+r&s+a+0 La as+a
+re,u&e s% +e)a*+e(.& c3nd +e lu(.& cu (%$3n&&0 Slav% D-/nulu& c% n)a/
(&erdu+ dec3+ ec8&(a6ele0 Carele au (u+u+ 4& re(ara+e2
7 S(urca.&& %&a n)-r s% se /a& 5n+-arc%1 nu)& a*a9 5n+rea,% Sall:1 (r&v&nd
nel&n&*+&+ n-r&& cenu*&&0 Slav% cerulu& c% nu)s dec3+ 5n v&'&+% (e)a&c&0 M)a/
n%scu+ s% (-r+ un&4-r/%1 dar nu (e +&/( de r%'/er&.%0 O1 D-a/ne1 nu2
7 Des&$ur1 '3/,e*+e -r+a1 e de ne5nc8&(u&+ cu/ s)ar 4& sc8&/,a+ &s+-r&a
rase& -/ene*+& dac)ar 4& 4-s+ ca +u s% v&& 5nc-ace *& s% &e& (ar+e ac+&v la
,%+%l&e0 R3de a+3+ de +are 5nc3+ se 5nc-v-a&e deasu(ra v-lanulu& *& e c3+ (e
ce s% se &',easc% de r%/%*&.ele unu& +un *& de 8-&+ur&le cel-r *ase ca& care
'ac 5n /&6l-cul dru/ulu&0
7 R&ln&c e v3n'-leala as+a9 5n+rea,% Sall:1 (r&v&nd ca&& /-r.&1 cu
(&c&-arele .e(ene *& cu ,-+ur&le c%sca+e0
7 Du(% cu/ s(unea/1 (-.& a4la -ra e=ac+% du(% e&1 r%s(unde -r+a1
&nd&4eren+0 C3nd au c&nc& /&s&un& la ac+&v1 l& se d% c3+e)- /edal&e0 C8es+&&
d&n as+ea $3d&l% /u&er&le la n%sc%+-are1 *+&& +u0 Ar+&ler&*+&& de la an+&aer&an%
au d-,-r3+ deun%'& (e unul1 un /ar.a4-& (l&n de &4-se care nu d&scu+a dec3+
cu -4&.er&0 Avea -(+ ,are+e de (3n'%1 dec& +re,u&e c)a ,u/,%c&+ - $r%/ad%
4ru/u*&c% de /a*&n%r&& d&n s+-cul rulan+ al (r-(r&e+arulu& de ca/&-ane
Ad-l40
7 B& ce & s)a 5n+3/(la+ &nd&v&dulu&9 vrea s% *+&e Sall:0
7 L)a a+3rna+ SS)ul1 5l l%/ure*+e -r+a lac-n&c0 rea era un er-u (e
$us+ul l-r ca s%)l nu/easc% Un+er/ensc80 V&u n)ar 4& da+ ,&ne 5n 4&l/ele de
(r-(a$and%0 U&+e)l (e)unul cu durer& de ,&l%1 c-n+&nu% el1 ar%+3nd 5n +recere
s(re un ,%+r3n s-lda+ d&n +ru(ele de a(r-v&'&-nare1 '%c3nd 5n+r)- ,al+% de
s3n$e cu casca de -.el (us% &nvers (e ca(0
7 C% ven& v-r,a1 /a& *+&& ceva de &nd&v&dul %la de & se s(unea "-lDa
-rcul"9 5n+rea,% Sall: /al&.&-s0 S+ra*n&c v)a /a& +ras 5n (&e(+0 Nu cred c)a
/a& r%/as /are lucru d&n (r-cen+ul v-s+ru de -(+'ec& la su+% du(% ce)a
+recu+ el (e)ac-l-9
7 A)n+-rs 4-a&a1 s(une -r+a1 scu&(3nd (e $ea/0 Nu /a& 4ur% de la
-a/en&0 Unul d&n+re a/&c&& /e&1 un +&( care s(al% $ea/ur&le (en+ru Ges+a(-
(e r&n' Al,rec8+s+rasse1 l)a dus la den+&s+ s%)& c-n+r-le'e d&n.&&0 Au 4-s+
ceva (r-,le/e1 a*a c% a/&cul /eu a 5/(ru/u+a+ ,ur$8&ul den+&s+ulu&
(en+ru a se -cu(a el de +-a+% c8es+&a0 E dre(+ c% de c3+eva -r& &)a aluneca+ *&
&)a $%ur&+ n&.el l&/,a0
7 S-c-+ c% nu &)a (l%cu+ (rea +are "-rculu&"2 r3de Sall:1 r%u+%c&-s0
7 S% 4&u s&ncer1 nu2 r%s(unde -r+a cu un r3s s-n-r0 Nu &)au /a& r%/as
d&n.&1 &ar $%ur&le d&n l&/,% 5l 4ac s% se ,3l,3&e0 Acu/ 5& e $reu s% /a& cear%
de la -a/en& -(+'ec& la su+%0 Oa/en&& se sa+ur% s% +-+ a*+e(+e (3n% +er/&n%
el ce are de '&s0
7 <n+r)adev%r1 /ul+ s)a /a& l%uda+ c)a reu*&+ s% +e 4en+e'e1 s(une Sall:1
5n+&n'3ndu)& lu& -r+a s+&cla de c-n&ac0 <.& /a& a/&n+e*+& de +&(ul %la1 "&n-
Malacul"1 care se +-+ l%uda c3+ e el de /are9 E& ,&ne1 '&ua 5n a/&a'a /are1
c-,-ar% unul d&n+r)- /a*&n% c8&ar (e ,ulevardul H-8en'-llern0 <l &a 5n
,ra.e (e "&n-"1 5& d% un /-'-l r%sun%+-r dre(+ (e $ur% *& 5n acela*& +&/( 5&
v3r% un cu.&+ 5n s(&nare0 Dre(+ 5n &n&/%1 *& +-+ul e c3+ se (-a+e de cura+0 A
d&s(%ru+ cu +-+ cu cu.&+ 5na&n+e ca -a/en&& s%)*& (-a+% lua -c8&& de la ceea
ce1 cu c3+eva cl&(e 5na&n+e1 5nc% /a& 4usese "&n- Malacul"0
7 <n S&c&l&a & se s(une "s%ru+ul /-r.&&"1 e=(l&c% W-l40 B& eu l)a/ 4-l-s&+
a&c& 5n Rus&a de c3+eva -r&0 De+er/&n% -(-'&.&a s% se .&n% - vre/e la ad%(-s+
*&)& las% -/ulu& l-c de ac.&une0
-r+a c-+e*+e de (e *-seaua (r&nc&(al% *& c-nduce Mercedesul (e
s+r%du.e 5n$us+e1 ac-(er&+e de '%(ad%1 cla=-n3nd 5nc-n+&nuu0 &e+-n&& se
arunc% la - (ar+e 5n +-a+e d&rec.&&le0 Cu - (&rue+% a/(l%1 -(re*+e 5n 4a.a
re*ed&n.e& lu& W-l41 cu &nscr&(.&a sa a/en&n.%+-areC "In+rarea -(r&+%"0
G-r&lele c8&ne'e*+& desc8&d (-r.&le du,le1 4%c3nd l-c ,erec8e+ (en+ru ca
W-l4 *& ce& d-& 5ns-.&+-r& s% (-a+% &n+ra0
D-& (r&'-n&er& de r%',-& ru*& sun+ $a+a s%)& lus+ru&asc% c&'/ele lu&
W-l40 L& se (er/&+e cu /%r&n&/&e s% le lus+ru&asc% *& (e cele ale M&n&s+rulu&
de R%',-&1 Sall:0
<n +&/(ul aces+a1 -r+a *ade *& ,ea c-n&ac0 "O s% a& des+ul% vre/e s%).&
lus+ru&e*+& c&u,-+ele c3nd s)- s43r*& r%',-&ul"1 $3nde*+e el0
<n cl&(a 5n care (%+rund 5n ,&r-u1 scaunele ,-c%ne *& 4unc.&-nar&& &au
(-'&.&a de dre(.&0
Mecan&cul)*e4 W-l4 5*& a+&n$e c-'-r-cul ,-ne+e& cu $%/%l&a ,as+-nulu&
s%u -c-*0 A v%'u+ el 5n 4&l/e c% a*a 4ac -4&.er&& en$le'&0 E c-nv&ns c%
ase/enea +re,ur& 5& c-n4er% clas% unu& ,%r,a+0 Ce& d-& c-n+a,&l&1 s(ec&al&*+&
5n $u/e de *+ers *& 5n 4als&4&carea se/n%+ur&l-r1 r%/3n (e $3ndur& 5n cl&(a 5n
care Feld/arsc8all W-l4 +rece (e l3n$% e&0 Calc% a(%sa+ (e 4&ecare +rea(+% a
sc%r&& /e+al&ce1 s(re ,&r-ul s%u1 4%c3nd s%)& '-rn%&e (&n+en&&0
7 Salu+1 4ace el c%+re ce& d-& c3&n&)lu(1 care)*& ara+% c-l.&&1 $a+a de a+ac0
S%(+%/3na +recu+% au 8al&+ la /&cul)de6un un nea/. de ,al+%1 r3de W-l40 N)
a /a& r%/as /are lucru d&n el2 Id&-+ul a n&/er&+ a&c&1 dracuK *+&e cu/1 (e
nea*+e(+a+e1 *& s(unea c)a *+er(el&+ ceva d&n ar/a+a re$elu& M&8a&0 Sau cu/
&)- 4& '&c3nd *e4ulu& l-r de)ac-l- d&n R-/3n&a2
7 A*adar *& (r&n ur/are1 s% +rece/ la a4acer&1 s(une Sall:1 du(% ce se
a*a'% la - /as% de sear% a,unden+%0 EG-r&lele lu& W-l4 sun+ +r&/&se la
(l&/,are *& u*a 5ncu&a+% 5n ur/a l-r0F D&n c3+e)a/ au'&+1 a/ 5nd-&el&
ser&-ase c% +re,u*-ara as+a ar (u+ea 4& dus% la ,un)s43r*&+0 </& ca/ (u+e a
+r%dare de)a Un+er/ensc8ulu& *&)a 5n*el%+-r&e 6&d%neasc%0
7 Ia nu +e /a& u/4la 5n (ene ca *& cu/ a& 4& c&ne *+&e ce /are $ran$ur1 5&
sare /u*+arul lu& -r+a1 5ndre(+3nd 4urcul&.a s(re Sall:0 Tu 4ac& ce s(un eu0
Nu)& nev-&e s% 4ac& n&c& /a& /ul+1 n&c& /a& (u.&n ca s% (u+e/ (une +rea,a
(e r-a+e0 B& (en+ru as+a ca(e.& c&nc& la su+%0 <n ce /% (r&ve*+e1 /% $3ndea/
c% 6u/%+a+e d&n+r)a+3+ ar 4& de)a6uns0
7 S% nu).& 5nc8&(u& c%)& (rea /ul+1 '3/,e*+e Sall: sarcas+&c0 A6un$e (e
'&ua de a'&2 M% duc& +u 5na(-& la aer-(-r+ sau c8e/ un +a=&9
7 Cale ,%+u+%1 r3n6e*+e -r+a1 *& (e cur3nd2
A(aren+ &nd&4eren+1 se serve*+e cu un (la+-u 5n+re$ cu (&4+&e d&n (&c&-are
de (-rc0
e W-l4 5l a(uc% ne,un&a *& e=(l-dea'% de 4ur&e0 <& ',-ar% (&4+&a d&n
/3n% lu& -r+a *& 4u$e du(% Sall: care d% s% (un% /3na (e clan.%0
7 Ia /3na1 cre+&nule2 .&(% el0 Vre& s% ne 4ac& (e +-.& ar*&ce9 A&c& nu +e
a4l& 5n (ar-8&a +a nen-r-c&+%0 E*+& 5n+r)un Car+&er General care)& &/(-r+an+
(en+ru e4-r+ul de r%',-&0 B& s%).& /a& s(un ceva1 (&$/eu &/,ec&l ce e*+&2
N&c& 5n cur nu ne d-are c% a& sau n)a& ,%nu&el&0 Fac& ce).& s(une/ n-&1 c% de
nu1 se va s43r*& 4-ar+e cur3nd /ascarada +a de)a "M&n&s+rul de R%',-&"0 A/
4r3n+ n-& $3+ul la c%(-*& /ul+ /a& /ar& dec3+ +&ne0 M%&1 (a(&.-& de -(ere+%2
0aniemaie&i9
7 E)n re$ul%1 /-r/%&e Sall:1 a*e'3ndu)se d&n n-u la /as%1 dar
(%s+r3ndu)*& (e ca( ,-ne+a sa de /%+ase0 E<n*4ac% 4ur&-s - ,uca+% de
,ud&nc% nea$r%1 (resar% 'a8%r (es+e ea *& a(-& +-arn% s&r-(0F O,&*nu&esc s%
+ra+e' nu/a& cu -a/en& d&n a c%r-r (3&ne a/ /3nca+1 4ace el1 5ndes3ndu)*&
,ud&nca 5n $ur%0
7 Ce le(%d%+ur% e*+&1 s(une -r+a cu $ura (l&n% de (&4+&e0 Nu /% lua (e
/&ne cu c8es+&& d)as+ea0 La ur/a)ur/e&1 nu e*+& n&c& (e de(ar+e un /&n&s+ru
de r%',-&1 e*+& d-ar un (r%(%d&+ de 4unc.&-nar 5n+r)un ,&r-u 6e$-s0 Or&ce
(ra/a+&e 5.& (-a+e c%lca (e ur/e0
7 E&1 d%)-)nc-l-1 se d% ,%+u+ Sall:0 S%n%+a+e1 ,%&e.&2 B& 8a&de/ la
+rea,%2 Or&cu/1 /a& devre/e sau /a& +3r'&u1 +-+ 5n ra8a+ - s% s43r*&/ cu
+-.&&0 EIa - 5n$8&.&+ur% d&n (a8arul s%u *& sl-,-ade - r3$3&+ur% (relun$%F0 Dar
de ce -are nu cule$e.& v-& 5n*&v% aurul cu (r&c&na1 c-n+&nu% el dus (e
$3ndur&9 Ele$an+ *& (e *es+ac8e0 R%u c)a.& sc%(a /a& s&/(lu *& /a& &e4+&n1
nu crede.&9 Du(% cu/ se aude la #erl&n1 Rus&a a c%'u+ 5n cur0 Ma& e de
4%cu+ d-ar - cur%.en&e de ru+&n%1 a*a c%1 dac% nu /%)n*el1 aurul nu)& dec3+ -
,&ne/er&+a+% (rad% de r%',el0
7 B& /a& '&c& c% e*+& "M&n&s+ru de R%',-&2" e=cla/% -r+a1 cu d&s(re.0
#%&e+e1 $l%su&e*+& ca - v&r$&n% 5ns%rc&na+% 5n+r)un +rac+&r +urcesc2 Genul %s+a
de slu6,% nu se (-a+e 4ace dec3+ cu a6u+-rul un-r ru*& 4&nu.&1 care nu dau -
(ara c8&-ar% (e Va+erland *& (e nev-&a lu& de Le,ensrau/
HH
0 Ne)n.ele$e/
ca /3.ele)n c%ldur&0 Iaca1 (lanul e de6a cr-&+0 T-c/a& re$ule' - /u&ere
(arca+% a&c& de c%+re ,%r,a+%)su1 un c-/&sar0 A 4-s+ a+3+ de 5nc3n+a+% de
c&-'v3r+a /ea1 5nc3+ /&)a c&r&(&+ +-+ul des(re aurul %s+a de la Kre/l&n (e
care ,%r,a+%)su a avu+ /&s&unea de a)l d-s& (3n% c3nd s)- l%sa d&n n-u
(acea0 Lu& &)a ven&+ &deea s+r%luc&+%1 c8&ar $en&al%1 de a lua aurul 5n
c%l%+-r&&le sale0 O s% c-ns+&+u&/ un $ru( /&=+ de lu(+%1 $er/an-)rusesc0
C-/&sarul va aran6a lucrur&le 5n +arlaua lu&1 &ar n-& ne v-/ 5n$r&6& ca +rea,a
s% /ear$% ,&ne a&c&0 Se (-+r&ve*+e ca a calulu& 5n+r)a &e(e&0 O *+er$e/ cu
aurul el&,era+ la L&,au1 *& de)ac-l- nav&$%/ 5n Sued&a0 A(-&1 le s(une/ (a
*& (us& a+3+ Re&c8ulu& M&lenar c3+ *& arad&sulu& S-v&e+&c2
7 Dar ce1 suede'&& nu /a& u/,l% cu (a*a(-ar+e *& c-n+r-ale va/ale9
5n+rea,% Sall:1 5n4ulec3nd ,ud&nc% 4%r% -(r&re0 ES&r-(ul & se (rel&n$e (e la
c-l.ur&le $ur&&0F V)a.& .&cn&+2 T-+ul nu)& dec3+ a(% de (l-a&e0 Eu a/ de)a 4ace
5n 4&ecare '& cu acr-,a.& a& 83r.-a$el-r0 Dac% d%/ (es+e c3.&va *-arec& de
,&,l&-+ec% unde nu +re,u&e1 s)a '&s cu n-&0 Trea,a)& /ul+ (rea s&/(l%0
7 Se -cu(% Sven de +-a+e as+ea0 El c&r&(e*+e 5n $ra&ul l-r1 s(une -r+a
c-n4&den.&al0 O s% le &s+-r&seasc% suede'&l-r c% sun+e/ d&n Re'&s+en.%0 B&
n&c& /%car nu)& de(ar+e de adev%r0 As+a *& 4ace/1 l%s%/ ,al+% ar/a+a lu&
Ad-l4 *& (e)a lu& I-s&40 N-& sun+e/ s-c&al)de/-cra.&0
7 D-u% /&& +re& su+e d-&*(e D&l-/e+r& *& (a+ru /e+r& 6u/%+a+e1 e=cla/%
Sall: $3nd&+-r1 (l&/,3ndu)*& (r&v&rea (es+e 8ar+a de s+a+)/a6-r 5n+&ns%
HH
Le,ensrau/ E5n l,0 $er/an%F ) s(a.&u v&+al0
deasu(ra /ese& 5nc%rca+e0 A+3+a)& d-ar (3n% la ascun'%+-area aurulu&2 Ma&
+re,u&e s% ne *& 5n+-arce/0 Un an+8er /er$e cu re'erv-rul (l&n - su+% de
D&l-/e+r&1 *& (e ur/% /a& ave/ nev-&e *& de ca/&-ane2 Nu (u+e.& c%ra aurul
5n ,u'unare0 De unde c-/,us+&,&l9 Se aude c% +-a+e s-ndele d&n vec&n%+a+e
sun+ 5nc8&se0
7 Te 4r%/3n.& (rea /ul+1 s+r&$% -r+a1 a$&+3nd 4ur&-s un c3rna+ (r&n aer0
T3r4a a&a a /ea de c-/&sar ne as&$ur% +rea,a0 Au re'erv% de c-/,us+&,&l
c8&ar (en+ru - d&v&'&e ,l&nda+%1 5n ca' c% d&s(u& de vreuna0 Tu +re,u&e s% ne
ac-(er& 5n 4a.a +&c%l-*&l-r de (rusac&1 s% nu se a(uce s% ne cau+e0 Ne 4ac&
r-s+ de -rd&ne de de(lasare1 -rd&ne de lu(+%1 4-& de dru/ *& de +-+ res+ul de
83r.-$%r&& de care /a& ave/ nev-&e ca s% ne /&*c%/ nes+&n$8er&.& (r&n
r%',-&ul %s+a (%c%+-s0 B&1 ,a$% la ca(1 -rd&nele +re,u&e s% 4&e cu (r&-r&+a+e
a,s-lu+%0 A& (r&ce(u+1 Herr "M&n&s+ru de R%',-&9" N)ave/ c8e4 ca -r&ce
ca( (%+ra+ de $arn&'-an%1 cu un cre&er c3+ un $%&na. de c&-ar% *& c)-
(an$l&c% la .%c%l&e1 s% ne ,a$e ,e.e)n r-a+e2
7 Nu/a& a+3+9 r%s(unde Sall:0 %& as+a)& /a& s&/(lu dec3+ (&*a+ul la
$ard du(% - ,e.&e0 O s% (r&/&.& d-cu/en+e se/na+e de c%+re Feld/arsc8all
Ke&+el
HL
5n (ers-an%1 cu +-a+e acare+ur&le de r&$-are0 N&c& un d-,&+-c cu
casc% nu va r&d&ca +-nul la v-&0 V% va salu+a nu/a&1 *& v% va 4ace se/n s% v%
vede.& de dru/2
7 %& ve'&1 '3/,e*+e -r+a1 de ce a+3+a $%l%$&e9 Tre,u&e s% (r-cede'&
5n+-c/a& ca a+unc& c3nd /%/&ca +e +r&/&+ea la cu/(%r%+ur& cu - l&s+% 5n
/3nu.a +a d-l-4an%2
<na&n+e ca Sall: s% real&'e'e ce)& s(une -r+a1 W-l4 le u/(le n&*+e
(%8%rele *& s+r&$%C "SD-le2"
7 B& /a& vre/ s% a& $r&6% s% ne a*+e(+e la L&,au - ,%rcu.% la a(%1
c-n+&nu% -r+a1 $-l&ndu)*& (a8arul d&n+r)- 5n$8&.&+ur%0 Un -,&ec+ de)al
Mar&ne&1 a c%ru& el&ce s% se 5nv3r+% de d-u% -r& /a& re(ede dec3+ a +u+ur-r
cel-rlal+e c%'& cenu*&& de ,a&e0 res&/+ eu c% la vre/ea res(ec+&v% - s% 4&/
ca/ $r%,&.&0
7 O n&/&ca +-a+% (en+ru /&ne1 declar% Sall:1 5ncre'%+-r1 ad%u$3nd un
n-u (unc+ (e lun$a sa l&s+%0 Nu)& dec3+ - c8es+&une de d&,u&re a 83r+&&l-r
HL
W&l8el/ Ke&+el E!II;)!MLNF ) General Feld/arsc8all $er/an1 *e4 al
C-/anda/en+ulu& su(er&-r al We8r/ac8+ulu& 5nce(3nd cu !MHIJ c-nda/na+ la /-ar+e 5n
(r-cesul de la NPrn,er$ ;n#t#<#
(-+r&v&+e *& de *+a/(&lare a l-r cu - (l%c&n+% r-*&e GEKADOS0 Cu
d-cu/en+a.&a (-+r&v&+%1 /%/%l&$&le alea d&n Mar&n% - s% v% (-ar+e 5nc-+r-
v% d-re*+e &n&/a 4%r% s% le (ese ce)& 5n cu+&&0 Dar 5n Sued&a1 c&ne ne a6u+%9
B+a/(&lele *& se/n%+ur&le /ele n)au n&c& - val-are ac-l-2
7 Suede'&&9 r3n6e*+e -r+a */ec8ere*+e0 <& cu/(%r0 Nu)s dec3+ n&*+e
s-c&al)de/-cra.&0 Au 5nce+a+ de /ul+% vre/e s%)*& /a& 4-l-seasc% cre&erul0
7 S-c&al)de/-cra.&2 /-r/%&e W-l40 Cu %*+&a va +re,u& s%)/(%r.&/9 Nu
cu/va le u/,l% (r&n ca( c% +-a+% lu/ea are dre(+ur& e$ale9
7 Mul+% /&n+e 5.& /a& +re,u&e ca s% 4&& (r-s+1 5l &a -r+a (es+e (&c&-r0
C3nd e v-r,a de ,an&1 (-an+a e s% reduc& 5n+re$ul la c3+ /a& (u.&n2 Mu&erea
c-/&sarulu& *& cu /&ne a/ (us la cale +-a+% /anevra0 <n cele d&n ur/%1 le
v-/ +ra$e - .ea(% cel-rlal.& *&)- v-/ *+er$e cu (rada0
7 Te)a& $3nd&+1 (r-,a,&l1 s% ne +ra$& 5n (&e(+ *& (e n-&1 5n+rea,% Sall:1 (e
un +-n c3+ se (-a+e de a/en&n.%+-r0
7 Dre(+ c&ne /% &e&9 4ace -r+a cu un r3s deru+an+0 V-& d-& sun+e.& cu
/&ne0 Ce&lal.& nu)s0
7 Ce 4ru/-s sun%1 s(une W-l4 sce(+&c0 Dar +&(&& (e care)& v-/ l%sa 5n
ur/% (e c8e& v-r 4& c3+ se (-a+e de su(%ra.& c3nd 5*& v-r da sea/a ce s)a)
n+3/(la+0 B& se v-r a(uca s% ne cau+e (e su, +-+ 4elul de ,-sc8e.& *&
,-l-van&1 ca s% ne su4le n&.el 5n $ur% c% le)a/ +ras cla(a0
7 E*+& c8&ar a+3+ de 5n$r%/%d&+9 5& arunc% -r+a0 EScald% - (ul(% de
,r-asc% 5n+r)un ,-rcan cu $e/0F A+unc& - s% desene'1 ca s% (u+e.& (r&ce(e *&
+u1 *& /-n$-l&& +%&0 C3nd v-/ a6un$e 5n L&,au cu +-a+% 5nc%rc%+ura
*+a/(&la+% SECRET1 ne (une/ (e urla+ *& (e da+ -rd&ne0 M&cu.ul *& cu /&ne
- s% ne +ra$e/ n&*+e (ardes&e lun$& d&n (&ele *& (%l%r&& de 4e+ru cu ,-rur&le
l%sa+e (e -c8&1 5n a*a 4el 5nc3+ -r&ce d-,&+-c s% 5n.elea$% c% sun+e/ n&*+e
$-r-,e.& dur& d&n r&n' Al,rec8+s+rasse0 Nu *+&/ s% '3/,&/0 Cu& - s%)& /a&
ard% s% ne &a la 5n+re,%r&9
7 C% +-+ ven& v-r,a1 as+a)/& a/&n+e*+e de un anu/e Herr #arsc81 care
l-cu&a 5n 8asanens+rasse0 Era 4unc.&-nar de s+a+ cu d&(l-/%1 *& dac% c&neva
se (r&ce(ea cu/ s%)& &a (e -a/en& (r&n 5nv%lu&re1 a(-& el era acela0 T-a+e
,une *& 4ru/-ase1 (3n% 5n+r)- '& c3nd a avu+ $8&n&-nul de a da (es+e -
a4acere d&n alea s&$ure1 care cel /a& adesea 5l ,a$% (e -/ la (%s+rare1 cu
c8e&a de +re& -r& r%suc&+% 5n ,r-asc% *& cu u*a n&+u&+% (e d&na4ar%0 Od&n&-ar%1
4-s+ul Herr #arsc8 a desc-(er&+ un a$en+ de ,urs% 6&dan (e care l)a lua+
dre(+ 4ra&er0 A&danul 5*& cu/(%rase 5n Da8le/ - cas% 5n care /&*unau
$3ndac&& *& +-+ 4elul de ,les+e/%.&&1 5nc3+ /are /&rare cu/ de n)a lua+)-
casa s&n$ur% la vale (3n%)n r3ul S(ree0 Herr #arsc8 a +r%&+ - vre/e cu
&/(res&a c%1 dac% nu)l a,-rdea'% &ar%*& (e 6&dan1 %la sca(% 4-ar+e &e4+&n0 A
d&scu+a+ cu vre- c3.&va a/&c& *&1 5n cele d&n ur/a1 au 4-s+ cu +-.&& de ac-rd
c% un -/ ca %la n)are ce 4ace cu ,an&&0 Au aran6a+ - 5n+3ln&re cu 6&danul 5n+r)
un ,&r-u (e care)l 5nc8&r&aser% (en+ru - '& *&1 du(% -leac% de ,ra/,ureal%
5nc-l- *&)nc-ace1 au (l%nu&+ - n-u% a4acere0 A&danul (une (e /as% c&nc& su+e
de /&& de /%rc&1 *& la 4el (r-cedea'% *& Herr #arsc8 cu ce& d-& a/&c& a& s%&0
aralele erau1 +-+u*&1 su, 4-r/a un-r cecur& 5n avans (e un c-n+ (r-as(%+
desc8&s 5n+r)- ,anc%0 <n v&a.a l-r nu v%'user% a+3+a ,%ne+ la un l-c0 Du()a&a
au 4%cu+ - +ur% cu (a(uc&& (r&n c3+eva '-ne &ndus+r&ale0 l-ua1 a*a c% 6&danul
a r%/as 5n /a*&n%1 4u/3nd un +ra,uc0 Nu d-rea s%)*& ude 8a&na cr-&+% la
ar&s0
Du(% - /as% c-(&-as% la Ke/(&nsD&1 *&)au ura+ unul al+u&a n-a(+e
,un%0 Herr #arsc81 5/(reun% cu ce& d-& */ec8era*&1 au a6uns 4-ar+e +3r'&u
acas% 5n seara aceea0 T-+ dru/ul s)au (r%(%d&+ de r3s1 $3nd&ndu)se la
$r%/ada de /ara4e.& (e care)- s%l+aser%0 #%+r3nul 6&dan s)a dus cu
nev&n-v%.&e la #ad Gas+e&n ca s% se +%v%leasc% n&.el 5n /-c&rla s%n%+-as%
de)ac-l-0 a+ru s%(+%/3n& /a& +3r'&u1 Herr #arsc8 *& c-/(an&a au 4-s+
(-4+&.& la - /&c% +acla 5n "Ale="1 la de(ar+a/en+ul M #1 care se -cu(% de
4raudeJ 5n*el%+-r&& *& cecur& 4alse0 Du(% &n+er-$a+-r&u1 ce& +re& au 4-s+
5n4unda.& la M-a,&++1 unde)au avu+ des+ul +&/( s%)*& nu/ere de*+ele de la
(&c&-are1 (3n% ce)au 4-s+ adu*& 5n 4a.a &ns+an.e&1 cu c%+u*e la /3&n& *& la
$le'ne1 ca n&*+e cr&/&nal& adev%ra.&0
Audec%+-r era - 4e/e&e c%re&a & se '&cea "S-ra D&av-lulu&"1 d&n cau'a
4&r&& e& a4ur&s&+e *& sen+&n.el-r $rele (e care le 5/(%r.ea0 I)a 4&=a+ cu (r&v&rea
(e ce& +re& /a$na.&1 5n +&/( ce veneau esc-r+a.&1 '-rn%&ndu)*& lan.ur&le0
"De ce nu)& 5nl%n.u&.& de $3+ (e ace*+& (r&'-n&er&1 5nc3+ s% 4&e +3r3.& ca
n&*+e c3&n& ce sun+9" /3r3& ea cu r%u+a+e0 Se a(leac% asu(ra ac+ulu& de
acu'are a4la+ (e /as% 5na&n+ea e& *&)l ,-l,-r-se*+e a+3+ de re(ede 5nc3+
n&/en& nu 5n.ele$e - v-r,%0 <*& 5nal.% ca(ul1 lun$&ndu)*& $3+ul 5n+-c/a& ca
un vul+ur 4l%/3nd1 (&r-n&ndu)& cu (r&v&rea (e ce& +re& 4unc.&-nar& de s+a+C
"<n c-n4-r/&+a+e cu (ara$ra4ul M??1 al&nea+ul H1 (unc+ul L#1 (edea(sa
(en+ru cr&/a (e care)a.& s%v3r*&+)-1 res(ec+&v 4raud% /a6-r% *& v3n'are
&le$al% de (r-(r&e+a+e c%+re - +er.% (ers-an%1 se (revede 5nc8&s-area (e -
(er&-ad% cu(r&ns% 5n+re d-& *& 'ece an&0 <n ca'ur& de-se,&+e1 sen+&n.a (-a+e 4&
r&d&ca+% la (a&s(re'ece an& de /unc% s&ln&c%0" #a+e de +re& -r& cu c&-c%nelul
5n /as% *& anun.% sen+&n.aC "<n nu/ele FP8rerulu& *& al (-(-rulu& $er/an1
v% c-nda/n la (a&s(re'ece an& de /unc% s&ln&c%2 </& (are r%u s&ncer c% nu
v% (-+ c-nda/na (e v&a.%2" /a& ad%u$% ea1 '3/,&nd a&d-/a unu& rec8&n
$a+a de a+ac0
Cu /-ar+ea 5n su4le+1 cele +re& 4-s+e $en&& 5n+r)ale 4&nan.el-r 5*& '-rn%&e
lan.ur&le a4ar% d&n &ns+an.%0 B& nu se /a& *+&e n&/&c de e& de c3nd au &n+ra+
(e (-r.&le "Mar&e& Ne$re"1 d&nc-l- de '&dur&le 5nc8&s-r&& #au+'en2
7 Da1 da1 -4+ea'% W-l41 ,anul (-a+e 4& *& &'v-r de 5n.ele(c&une0 Dar ce)
a& vru+ s% ne s(u& cu as+a9
7 %&1 vede.& v-&1 '3/,e*+e -r+a a/a,&l1 v-&a/ s% ,%$a.& la ca( c%
n&c&-da+% nu +re,u&e s% su,es+&/e'& (e c&neva2 C8&ar dac% ce& /a& /ul.& n)
au dec3+ n&s&( 5n ,&l%1 +-+ se /a& $%se*+e c3+e unul care s% +e ard% (e &n+erval
dac% nu e*+& ,&ne 5n4&(+ (e (&c&-are0
7 Da1 -r&c&ne (-a+e cu/(%ra - ar/% 6&d%neasc%
HG
*&)- ,uca+% de 83r+&e1
dar s% *+&& s% +e 4ere*+& de ele1 as+a)& al+% /3ncare de (e*+e1 /-r/%&e W-l41
desen3nd - c&4r% (e 4a.a de /as%0
7 Ce)- s% s(un% #%+r3nul c3nd - au'& de)- ase/enea e=curs&e9 5n+rea,%
Sall: (rac+&c1 5ncre.&ndu)*& ,u'ele0
7 <n+r)adev%r1 el ne va da de 4urc%1 recun-a*+e W-l41 ar%+3ndu)*& d&n.&&
de aur 5n+r)un r3n6e+ de 8&en%0 Va c-ns&dera &s(rava n-as+r% - 6e4u&re de
,anc% *& n&c& nu va 4& (rea 5nc3n+a+ a4l3nd c% ave/ de $3nd s%)& l%s%/ (e
+-.& ce&lal.& cu curu)n ,al+%0
7 E&1 8a&de1 (r-+es+ea'% -r+a1 5ndes3ndu)*& 5n $ur% ce)a /a& r%/as d&n
$e/ul de c-ac%'e0 De ce (-/en&.& v-& de a4acerea as+a ca des(re ceva ur3+
*& +3l8%resc9 Du(% /&ne1 e un lucru c3+ se (-a+e de le$al0 Te-r&a c-/un&s+%
s(une c% +-+ul a(ar.&ne (-(-rulu&0 Ce1 n-& nu sun+e/ (-(-r9 A*a c% nu
4ace/ dec3+ s% ne r&d&c%/ aurul0
7 Nu .&ne1 *u&er% Sall: de'a(r-,a+-r0 Aurul e)al (-(-rulu& s-v&e+&c1 -r&
%la nu sun+e/ n-&2
7 A& 5n+ruc3+va dre(+a+e1 4ace -r+a +r&u/4%+-r1 dar /u&erea /ea *&
c-/&sarul de ,%r,a+%)su sun+ (-(-ran& ru*&1 c-/un&*+&1 *& -0 s%)*& 5/(ar+%
HG
S+&l-u0
aurul cu n-&2 E 4-ar+e s-c&al)de/-cra+ d&n (ar+ea l-r1 du(% (%rerea /ea0
7 B+&& ceva9 &',ucne*+e W-l4 5n+r)un r3s '$-/-+-s1 l%4%&ndu)se 5n
scaunul s%u r-+a+&v de $eneral0 M&)ar (l%cea s%)l (u+e/ l%sa (e M&cu.ul
,al+% (e c8e&ul de la L&,au0 <nc% /a& a/ s%)& (l%+esc - (-l&.% (en+ru '&ua 5n
care a vru+ s% /% arunce 5n aer cu rad&-ul %s+a0
7 ese/ne c% nu e*+& 5n +-a+e /&n.&le1 .&(% -r+a0 Nu)l 6udeca $re*&+ (e
M&cu.ul0 S)ar (u+ea s% cread% c% l&+era H e - (-ar+% de ru$,: *& X -
ca+a(ul+%1 dar1 +-+u*&1 e +&c%l-sul cel /a& */ec8er (e care l)a da+ vre-da+%
Ree(er,a8nul0 Dac)a/ 4& des+ul de &d&-.& s%)l l%s%/ la L&,au *& s%)l
5/(&ed&c%/ s%)*& vad% cu -c8&& v&sul cel /a& 4&er,&n+e ) len6er&e nea$r% de
/%+ase *& (an+-4& d&n (&ele de al&$a+-r cu $%urele ) va 4& des+ul de +ur,a+
(en+ru a seca #al+&ca d&n+r)- s-r,&re1 ca s% nu /a& a6un$e/ n&c&c3nd 5n
Sued&a0
</& a/&n+esc c% -da+% a 4-s+ -rd-nan.a C-/andan+ulu& Ar/a+e& a M)a
d&n Ha/,ur$ ) $eneralul de cavaler&e v-n Kn-c8en8auer0 Un -arecare
ne/ern&c d&n SanD+)aul& a r%s(3nd&+ 'v-nul cu/ c% M&cu.ul ar 4& 4%cu+ -
/3n%r&e1 lucru care nu l)a 5nc3n+a+ del-c (e Herr General v-n
Kn-c8en8auer0 M&cu.ul a 4-s+ s%l+a+ (en+ru &n+er-$a+-r&u *& l)au c&-/%$&+
cu/ nu se /a& (-a+e1 dar n)au reu*&+ s% sc-a+% n&/&c de la el0 Or&cu/1 c3nd
a &e*&+ d&n n-u (e Ree(er,a8n1 *c8&-(%+a1 4usese de$rada+ *& era /ul+ /a&
sla,0
"Kur+ %la e (u+red"1 &)a e=(l&ca+ el lu& Dav&d1 -drasla ,l%narulu& 6&dan1
5n +&/( ce *edeau la "M3r.-a$a 4%r% ca(" *& ,eau ,ere0 "E)un (%duc8e1 un
*-,-lan /&'era,&l1 un c%ca+ de /%$ar2 Ha& cu /&ne s% s+%/ (u.&n de v-r,%
cu el *& s%)l c-nv&n$e/ s% nu le /a& scu&(e al+-ra 5n c&-r,%2"
"E)- 6&$-d&e1 un av-r+-n 5/(u.&+"1 a urla+ Dav&d1 4ur&-s d&n cau'a
(%.an&e& M&cu.ulu&0 Dar el nu d%duse n&c&-da+% -c8&& cu Kur+0 "Nu)& ) dec3+
- ,-a*% re+e'a+% de eunuc"1 a ',&era+ a/en&n.%+-r0
Du(% ce s)au 5n4&er,3n+a+ (e c&ns+e1 au (us)- (e "e+ra un$a*a" s%
sune la "Vaca cu +re& u$ere"1 unde *edea Kur+ *&)*& ,ea r-/ul de /ure0
"Cu c&ne v-r,esc9" a 5n+re,a+ Kur+0
"Cu /&ne1 se)n.ele$e"1 a '&s e+ra1 ceea ce era des+ul de adev%ra+0
"Cu c&ne9 ) $r-8%& Kur+ ,%nu&+-r0 A& un nu/e1 dr%$u.%1 nu)& a*a9"
"FrZule&n MPller1 e+ra MPller"0
"C-n+&nu%2 Ce a/a,&l d&n (ar+ea +a s% sun&1 e+ra0 Ce /a& 4ac&9 Te)au
lua+ cu/va c%ldur&le9"
"Ascul+% Kur+1 a/ ceva 4&er,&n+e (en+ru +&ne2 -.& 4& la R&rDusSe$ 5n+r)-
6u/aK de ceas9 E '&ua +a n-r-c-as%1 dra$ule0 O s% sar& 5n sus de ,ucur&e1 4&&
s&$ur2
"V-r,e*+& ser&-s9 A/ (-rn&+2"
Cu un s4er+ de ceas 5na&n+ea -re& c-nven&+e1 "Kur+ G%&narul" se *&
&ns+alase la c-l.ul d&n+re R&rDusSe$ *& #ern8ard N-c8+s+rasse1 5nv3r+&ndu)se
ca un :anDeu ne$ru care v&nde "ceva ce arde la de*+e"0
D&n ca,&na (a'n&culu& a a(%ru+ "e+ra un$a*a" care &)a *-(+&+ ceva la
urec8e 5n +&/( ce)l c-+r-,%&a cu - /3n% 5n (r-8a,1 ca s%)l 5nv&-re'e n&.el1
&ar cu a&lal+% se servea de (-r+-4elul lu& d&n ,u'unarul de la cur0 Era a d-ua
e& na+ur%1 /-dul e& de a)*& c3*+&$a e=&s+en.a0
De (e Kas+an&e)Allee *&)au 4%cu+ a(ar&.&a d&n u/,ra 4el&narulu& s+&ns
M&cu.ul1 Dav&d al 6&danulu& *& "aul)#an&)Ga+a" 5n+r)un ca/&-n (en+ru
,ere1 5/(ru/u+a+ cu aceas+% -ca'&e0
"S%l+%/ - 5nc%rc%+ur% 4&er,&n+e0 V&& cu n-&9"1 ,u,u& v-cea de ,as a
M&cu.ulu& d&n 5n+unec&/ea ca,&ne& *-4erulu&0
De 5nda+% ce "Kur+ G%&narul" s)a c%.%ra+ 5n ca/&-n1 care1 a/ u&+a+ s% v%
s(un1 avea (rela+%1 M&cu.ul *& "#an&)Ga+a" au *& s%r&+ du(% el0 "#an&)Ga+a"
l)a (-cn&+ de &)au s%r&+ ,-a*ele (3n%)n $3+1 &ar M&cu.ul l)a 5n*4%ca+ de
,ere$a+% *& l)a 5/(&ns (e s(a+e de &)a (3r3&+ *&ra s(&n%r&& ca un le/n0 Sc-+ea
n&*+e sune+e de (arc% era c3+ (e ce s% 4&e s+ran$ula+0
Odrasla ,l%narulu& 5ncerca s% a.&n+easc% asu(ra lu& un (&s+-l #ere++a *&
s%)l ard% 5n+re -c8&1 dar1 de 4&ecare da+% c3nd +-c/a& a(%sa (e +r%$ac&1 ca(ul
lu& Kur+ se a4la 5n al+% (ar+e0 A*a c% (r&/a 5/(u*c%+ur% &)a c&u(&+ d-ar
v3r4ul urec8&& *& a +recu+ (r&n (rela+a ca/&-nulu& *& (r&n+r)- 4ereas+r% de la
e+a6ul +re&0 Ac-l- era c3+ (e ce s%)& sar% &n&/a unu& $r%6dar d&n S-l+au care
se (re$%+ea s%)*& dea dru/ul 5n "Gerda Ia(a"0 Ur/%+-area 5/(u*c%+ur% a
s43r*&+ 5n acela*& l-c *& -as(e+ele Gerde& a 4-s+ a+3+ de 5ns(%&/3n+a+ 5nc3+ *&)
a ru(+ un ,ra. 5ncerc3nd s)- *+ear$% (e sc%r& 5n 6-s1 5n +&/( ce)*& +r%$ea
(an+al-n&&0
<n cl&(a a&a1 "G%&narul" real&'ase c% &a (ar+e la - scen% au+en+&c% de
l&c8&dare (e care al+/&n+er& n)- 5n+3lne*+& dec3+ 5n 4&l/ele de $r-a'%0
"Isuse Hr&s+-ase"1 .&(a el1 *& D-/nul se (are c% l)a 5n'es+ra+ cu 4-r.a a
'ece &n*& (e (u.&n1 de-arece a reu*&+ s%)l (-cneasc% 5n /u+r% (e "#an&)Ga+a"
*& s%)*& (lase'e cu +-a+% 4-r.a c&'/a lu& a/er&can% 5n (endula M&cu.ulu&0
A(-& a .3*n&+ cu ca(ul 5na&n+e (r&n (rela+a ca/&-nulu& ca un -,u' cu
e=(l-'&e 5n+3r'&a+%1 a da+)- (e e+ra cu r-.&le)n sus *& s)a +re'&+ (e (ava61
+re/ur3nd ca var$a de 5nc-rdare0 e+ra .&(a ca d&n $ur% de *ar(e *& Kur+ se
5nv3r+ea ca un +&+&re' 5ncerc3nd s%)*& dea sea/a dac% /a& +r%&e*+e sau a 4-s+
cu/va -/-r3+0
"une /3na (e el2"1 l%+ra "aul)#an&)Ga+a"1 s+recur3ndu)se (e
deasu(ra M&cu.ulu& care)*& 5n$r&6ea (-d-a,ele /al+ra+a+e0
"S43n+% S&na$-$% ) $e/u Dav&d al 6&danulu& )1 sc3rn%v&a 4ace a+3+a
$%l%$&e 5nc3+ a& crede c% c&neva vrea s%)l -/-are2"
"A+unc& &a)& (&u&+ul ) ',&er% M&cu.ul )1 a res(&ra+ des+ul (3n% acu/"0
3n% la ur/%1 Kur+ c-ns+a+% c% +-+u*& nu e /-r+1 dar c% va 4& c3+ de
cur3nd dac% r%/3nea (e l-c0 A*a c% a .3*n&+ c3+ l)au .&nu+ (&c&-arele 5n 6-s
(e Dav&ds+rasse1 (en+ru a (u+ea c-+& (e Her,er+s+rasse1 unde)ar 4& 4-s+ 5n
s&$uran.%0 e)ac-l- era re$eJ a&a era (ar-8&a lu&0 A+3+a le)ar 4& +re,u&+ cel-r
+re&1 s% se &a du(% el0
"-rcul %la $al,en 5ncearc% s)- *+ear$%2 r%cnea aul0 une.& $8eara (e
el2"0
Ca/&-nul de ,ere a .3*n&+ (e H-(4ens+rasse1 (e ur/ele lu& Kur+1 care
aler$a ca un &e(ure1 sc%(%r3nd sc3n+e& d&n c&'/ele sale a/er&cane0 T-c/a&
era (e cale s% dea c-l.ul (e Her,er+s+rasse *& s% se (un% 5nd%r%+ul une&
5n$r%d&+ur& de 4&er1 c3nd l)a a6uns d&n ur/% ca/&-nul *& l)a s+r&v&+ de
5n$r%d&+ur%0 Ar%+a ca - '-a&e de ,ere (e care un &d&-+ a arunca+)- (e (ere+e
- da+% cu 8al,a0 Ca/&-nul s)a re+ras (u.&n (en+ru a - *+er$e 5na&n+e s% a(ar%
(-+era0 De -,&ce&1 +-c/a& c3nd credea& c)a& sc%(a+1 +e (u+eau 5n8%.a cu
c&-/e$ele *& (&s+-alele 5n u*&le ,a+an+e d&ns(re Dav&ds+rasse S+a+&-n0
Au l%sa+ ,al+% 8%r%,a&a /3n6&+% de r%/%*&.ele lu& Kur+ *&)au d&s(%ru+ (e
Landes,rPcDe1 s(r&n+en& ca un ra,&n1 cu SS)ul (e ur/e0 A d-ua '&1 +-+
SanD+)aul& v-r,ea des(re cu/ a 4-s+ $%,6&+ "Kur+ G%&narul" de c%+re un
*-4er care a 4u$&+ a(-& de la l-cul acc&den+ulu&0 T-.& c-(-&& de (e
Dav&dsSac8+ se a4lau 5n c%u+area unu& ca/&-n de ,ere1 dar %la '%cea (e
4undul El,e& cu /&r-sul de ,ere s(%la+ de /ul+0
"L-u&s Ne$r-+e&ul"1 nu/&+ a*a (en+ru c% nu era un nea/. (ur)s3n$e )
un 4el de v&cere$e (e Ree(er,a8n )1 s)a a(uca+ s% se dea /are cu/ c% el le)
a de'le$a+ (e +-a+e0 Dar1 un an /a& +3r'&u1 a +ras *& %s+a (e drea(+a0 L)au
$%s&+ a+3rna+ de cea4% la ca(%+ul l&n&e& de au+-,u'0 Se 5n$r&6-rase au'&nd de
(lecarea nea*+e(+a+% a lu& Kur+ *&)a n%&/&+ (e vre- c3.&va ca s% a4le ce s)a
5n+3/(la+ cu adev%ra+0 I/ed&a+ a r%su4la+ c&ne 4usese *-4erul cu (r&c&na1 *&
+-.& &fii de (e Ree(er,a8n u/,lau *u*-+&nd unul c%+re cel%lal+C "Ala1
M&cu.ul1 *+&& +u0 @la *& cu a/&cul s%u Dav&d1 +&(ul cu $uler de as+ra8an0 Sun+
da.& draculu&0 Se (r&ce( s% (un% lucrur&le la (unc+2"
R%'u&rea lu& "Kur+ G%&narul" de (e as4al+ul d&n SanD+)aul& &)a 4%cu+
cele,r& (e M&cu.ul *& (e -drasla 6&danulu&0 Erau (e cale s% dev&n% n&*+e
,-$a.& e=(er.& 5n+r)ale 5nl%+ur%r&& ce+%.en&l-r &nde'&ra,&l& d&n Ha/,ur$0 Dar1
d&n (%ca+e1 a4acerea as+a ren+a,&l% (e care)- (useser% (e (&c&-are s)a s43r*&+
c3nd M&cu.ul s)a (re'en+a+ la dra$-n&& ,&c&cl&*+& de la #reslau1 &ar Dav&d
6&danul a +%&a+)- 5n An$l&a s&n$urel cu - ,arc%1 (en+ru c% nu se 5/(%ca (rea
,&ne cu Ad-l40
7 Cu/ 5.& /a& +-ac% /el&.a2 4ace Sall: enerva+0 De ce ne (&erde/ n-&
+&/(ul cu ,al&verne d&n as+ea9 Cu& draculu& 5& (as% de ce)a 4%cu+ M&cu.ul (e
Ree(er,a8n9
7 N)a& (r&ce(u+ ce vreau eu s% v% l%/uresc (r&n as+a1 a*a)&9 5n+rea,%
-r+a1 des4%c3ndu)*& ,ra.ele0 S% v% &n+re ,&ne)n cran&&le alea $r-ase c)ar 4&
c3+ se (-a+e de nes%n%+-s s%)l l%s%/ (e M&cu.ul cu $ura c%sca+% 5n ur/a
n-as+r% (e C8e&ur&le d&n L&,au1 *& c% s)ar (u+ea ca $es+ul %s+a s% ne scur+e'e
c-ns&dera,&l v&a.a2
es+e /elanc-l&cul (e&sa61 rusesc se r&d&c% s-arele 5n cl&(a 5n care 5*&
&au r%/as),un de la Sall: (e +erenul de dec-lare0
7 N%d%6du&esc c% n)- s% se 5/(u+% +-a+% +rea,a1 4ace W-l4 (es&/&s+1 5n
vre/e ce AU)G; d&s(are 5n n-r& cu M&n&s+rul de R%',-&0
7 Nu)& /a& (r-s+ dec3+ a+unc& c3nd s)a n%scu+1 5l l&n&*+e*+e -r+a0 B+&e
d&nc-+r- ,a+e v3n+ul *& va r%/3ne 5n (&c&-are0
#%+r3nul re4u'% (lanul 4%r% *-v%&re0 Nu vrea s%)*& (e+reac% res+ul '&lel-r
la Ger/ers8e&/ sau (e undeva (r&n S&,er&a0 Dar -r+a nu renun.%0 Turu&e
ne5nce+a+ des(re (r-(r&e+a+ea (-(-rulu&1 *& 5n c3+eva '&le 5l d% (e ,ra'd% (e
#%+r3nul1 c-nv&n$3ndu)l c% aurul e 5n+r)adev%r al n-s+ru *& c% nu c-/&+e/
n&c& - +3l8%r&e dac% /er$e/ s% n&)l lu%/0 lanul 5nce(e s% (r&nd% c-n+ur0
S-sesc de la #erl&n ce& d-& s(ec&al&*+& 5n 4alsur& *& se/n%+ur& a& lu&
Sall:0 F&ecare aduce c3+e d-u% /a(e ,urdu*&+e1 5/(-d-,&+e cu vul+urul
$er/an0 <n '&lele ur/%+-are1 sanc+uarul /ecan&culu&)*e4 W-l4 e 5n+r)- s+are
de 4&er,ere c-n+&nu%0 es+e +-+ sun+ nu/a& d-cu/en+e STRICT SECRET0
Du(% ce #%+r3nul s+ud&a'% - vre/e -rd&nele1 se l%s% ,%+u+1 cu un 8-8-+
de r3s0
7 <n v&a.a /ea n)a/ /a& 5n+3ln&+ una ca as+a2 Nu (-a+e da $re*0 Ave/
(3n% *&)un "Ord&n de '&" al FP8rerulu&2
-r+a1 a*e'a+ l3n$% Vera1 - (unea la curen+ cu (r-$resele l-r de la
v&'&+a lu& Sall:0 <& ara+% cu /3ndr&e "Ord&nul de '&" se/na+ de FP8rer1 cu
vul+urul s(ec&al *& +-+ +ac3/ul0
7 Ha& s%)& d%/ ,%+a&e1 s(une el0 Ord&nele (en+ru - ac.&une s(ec&al% +&(
$8er&l% se a4l% de6a (e ,&r-ul c-/andan+ulu& de d&v&'&e1 $eneralul "Fund)*&)
C&'/e"2
7 B& dac% vre- (ers-an% ul+ra'el-as%1 cu un cre&er c3+ nuca ar 5ncerca s%
ver&4&ce +rea,a as+a la Car+&erul General al FP8rerulu&9 5n+rea,% Vera1 cu -
ne5ncredere 4&reasc%0
7 Nu 4& (r-s+u.%1 4e+&.-2 r3de -r+a0 N&c& un d-,&+-c de nea/. 5n
un&4-r/% n)ar cu+e'a s%)l sune (e Ad-l4 *& s%)l 5n+re,e dac% -rd&nele sale
sun+ (e ,une2 Cre'& c% ,%r,%.elul +%u &)ar +ele4-na lu& I-s&4 ca s%)l &a la r-s+
4&&ndc% a l&c8&da+ - dr-a&e de &nd&v&'& care *&)au u&+a+ lun$ul nasulu&9
7 #&ne1 s)ar (u+ea s% 4&e cu/ s(u&1 se d% Vera ,%+u+%1 c%'3nd (e
$3ndur&0
7 F&r)a* al na&,&&1 a,&a a*+e(+ d&n n-u c&v&l&a1 4ace -r+a v&s%+-r0 O v&a.%
4%r% (er&c-le1 5n care -r&c&ne se (-a+e 5nv3r+& 5n v-&e1 cu ,u'unarele (l&ne de
+-+ ce)& d-re*+e &n&/a0
7 Nu '& 8-( (3n% nu s%r& *an.ul1 a/&ce1 /ur/ur% ea0 Ha,ar n)a& c3+ de
anev-&-as% (-a+e 4& v&a.a unu& c&v&l0 @&a de)ac-l- n)au n&c& un 4el de re$ul&0
7 Dar n&c& nu)& -,l&$a+-r&u ca c&neva s% salu+e (r&/ul1 a*a)&9 sare -r+a0
Or&ce ra8a+ (-a+e +rece (e l3n$% -r&ce al+ ra8a+ 4%r% s% 4ac% al+ceva dec3+ s%)
*& ,eleasc% -c8&& unul la al+ul0 Dar (en+ru n-& ce& care v-/ 4-l-s& clasa)n+3&1
a/ +-a+e /-+&vele s% cred c% va 4& al+4el0 O s% se 8-l,e'e la n-& *&)-r s% ne
(u(e)n 4und1 nu/a& s% vre/0 E /a& ,&ne s% a& ,an& 5n ,u'unare dec3+
$renade2
7 Da1 s% *+&& c% a& dre(+a+e1 *-(+e*+e Vera0
-r+a a*+ea(+%1 cu - s+&cl% de c-n&ac *&)un &,r&c de ca4ea1 5n +&/( ce
Vera (leac% s% cau+e un +ele4-n (en+ru a 5ncerca s% &a le$%+ura cu c-/&sarul
c3nd de-da+% rev&ne1 scu&(3nd de 4ur&e0
7 M)a/ s%+ura+1 .&(% ea1 arunc3ndu)se 5n+r)un 4-+-l&u0 Dac% /ar.a4-&&
%&a 5/(reun% cu ,%r,a+%)/&u nu)*& ,a$% /&n.&le)n ca(1 s)a '&s cu n-&0
Sun+e/ ,un& (en+ru $r-a(a c-/un%0
7 M&)a/ 5nc8&(u&+ eu c% v-/ avea neca'ur& dac% 4ace/ c3rd%*&e cu un
(-l&.&s+ a4ur&s&+1 s(une -r+a1 5n$r&6-ra+1 +urn3ndu)*& c-n&ac 5n ca4ea0 <& *+&u
eu ()%*+&a2 Sun+ 5n s+are de -r&ce c3+% vre/e c&neva le s(une ce s% 4ac%0
Dac% n)are c&ne1 .-(%&e 5n cerc (recu/ un s+-l de 4e+e ,%+r3ne (es+e care a&
v%rsa+ - $%lea+% de (&*a+ de vac%0 Dac% nu $%s&/ - s-lu.&e s%)l (une/ 5n
/&*care (e scr3n+&+ul +%u de ,%r,a+1 - s% ave/ (ar+e 5n cur3nd de /a& /ul+e
*-cur&2
7 As+a)& +-+ ce a& de '&s1 /%dular ,le$ de nea/. ce)/& e*+&9 5l -c%r%*+e
ea1 u&+3nd c% e - d-a/n% de v&.% n-,&l%0 en+ru ce a& ca(9 F% ceva2 D% +u
-rd&ne2 D-ar e*+& nea/.2 S+a& a&c& *& le-r,%& ca4ea *& c-n&ac2 C-n+&nu% -
vre/e 4ur&-as%1 scu&(3nd cele /a& cr3ncene 5n6ur%+ur& (e care le (er/&+e
l&/,a *& (e care cu s&$uran.% nu le)a 5nv%.a+ 5n c%/&nul e& ar&s+-cra+&c0
7 Da1 ce)& dre(+1 s&+ua.&a e c%c%n&e1 ad/&+e -r+a0 Tre,u&e s% recun-sc
c%)& (l%cu+ *& ,&ne s% a& n%dra$&& d-ld-ra de ,an&1 dar 5.& dau *& - /ul.&/e de
(al(&+a.&&0 S(une)/&1 4e+&.-1 -/ul +%u le s-ar,e9
7 Nu1 n&c&-da+%1 s(une ea0 Dar de ce 5n+re,&9
-r+a 5*& su$e $3nd&+-r un d&n+e *& se +ra$e de l-,ul urec8&&0
7 #%r,%.elul /unce*+e d&n $reu9
7 #a ,&ne c% nu0 -.& 4& s&$ur0 A /unc&+ ca un cal +-a+% v&a.a (en+ru
s+a+ul %s+a (r%(%d&+0 #ea 4-ar+e rar1 *& a+unc& se 5/,a+% cu&0
7 H/1 as+a 5/& &a - (&a+r% de (e &n&/%2 Ve'& +u1 -a/en&& care ,eau (rea
/ul+ v%d lucrur&le 5n+r)- lu/&n% r-' *& +-+ul (are)- 6-ac%1 un v&s la ,e.&e0 Ia
d% s% v-r,esc eu n&.el 5n $er/an-)rusa /ea cu ,%r,%.elul +%u0 Unde)& s+a.&a
rad&-9 <n cur3nd v-/ (une +rea,a (e r-a+e *& v-/ 4& n&*+e -a/en& ,-$a.&1
cu d-/en&& *& dre(+ de (escu&+ 5n Sued&a0 <.& (lace s-/-nul1 4e+&.-9
6: u&or s rm(i neptat c(nd nu intri
!n afaceri &i nu"i faci de lucru cu al"i
oameni6
HENRI DE MONTHERLANT
7 'a"imi drumul, %ol%orosi %tr(nul )idan, !ncerc(nd s se smulg din
str(nsoarea %rutal a celor trei tineri#
7 5ndeai dosit mlaiul9 z%ier namila de soldat din %rigzile de asalt,
pocnindul pe %tr(n peste figur#
.emeia "ip &i !ncerc si sar !n a)utor %r%atului, dar fu azv(rlit !napoi
pe culoarul !ntunecos# Oip din nou c(nd %ocancul omului din ,A se !nfund !n
ea# Oip pentru ultima oar c(nd patul unei arme !i zdro%i fa"a= 0e urm
magazinul fu )efuit#
C(nd poli"ia a)unse la fa"a locului, !l gsir pe %tr(n pl(ng(nd deasupra
trupului nevestei sale# $l duser la centrul de adunare de la Alt 4oa%itt &i, opt
zile mai t(rziu, !l sp(nzurar fiindc &ia omor(t nevasta# :ra ziua !n care 'octor
*oe%%els decretaB 6Hrdnung muss sein=6
FA
:ra F aprilie 19FA#
NMORMNTAREA GENERALULUI
LUI GREGOR
<nce( s% se 5n+-arc% -a/en&& d&n (er/&s&e (%*&nd a$ale (e *-seaua 5n+&ns%0
C3.&va reu*esc s% se urce 5n+r)- /a*&n% de -ca'&e1 dar ce& /a& /ul.& sun+
nev-&.& s% s+r%,a+% (e 6-s c&nc&'ec& de D&l-/e+r& de la Sva+-$drsDa&a0 Trenul
HN
"Ord&nea se &/(une2"
cu (er/&s&-n&*+& nu /er$e /a& de(ar+e0 E u*-r s%).& da& sea/a care d&n+re e&
e de la .ar% *& care v&ne de la -ra*0 Oa/en&l-r de la sa+e l& se 5nc-v-a&e
$enunc8&& su, (-vara ,un%+%.&l-r (e care 4a/&l&&le l-r le)au 5ndesa+ 5n
+ra&s+e la (lecare0 Or%*en&& nu)*& car% dec3+ ec8&(a/en+ul0 Cu +-.&& au 5ns%
un lucru 5n c-/unC 5*& (l3n$ de /&l%1 d&n care (r&c&n% 5n+re$ul re$&/en+
cade 4-ar+e cur3nd (rad% cele& /a& ne$re de(r&/%r&0
Ne r%s+&/ un&& la al.&&1 se &sc% 5nc%&er%r& d&n +e /&r& ce0 M&cu.ul
c-+-n-$e*+e -(+ -a/en& a+3+ de crun+1 5nc3+ e le$a+ de un c-(ac ca un dul%u
de (a'%0 e)a&c& n)ave/ ares+ 5n care s%)l v3r3/0 Un+er-44&'&erul),uc%+ar1
un &nd&v&d c%ru&a)& s(une/ "Ou 4r&(+"1 (en+ru c% a*a ara+%1 e c3+ (e ce s% 4&e
4&er+ de v&u 5n cl&(a 5n care d-& &n*&1 5n+-r*& d&n (er/&s&e1 5l arunc% 5n
ca'anul de su(%0 A (%c%+u&+ c3nd a s(usC "#&ne)a.& ven&+ 5na(-& la (l%cer&le
4r-n+ulu& de es+"2
-r+a (%*e*+e alene (e dru/ul (r&nc&(al1 c3nd d% nas 5n nas cu S-n&a
u*c-va1 a c%re& 4a.% r-+-4e&e 5& luce*+e de sud-are ca de -,&ce&0 ers-nal1
ea se $%se*+e 4-ar+e a+r%$%+-are1 cu +-a+e c% nu &)ar s+r&ca s% se ,%r,&ereasc%0
Se &',e*+e de -r+a cu +-a+% $ra.&a unu& ca/&-n 5nc%rca+1 *&)*& 5nc-l%ce*+e
,ra.ele e& d-l-4ane 5n 6urul $ru/a'ulu& s%u0
7 Vre& s% v&& 5n c-+e.ul /eu s%)/& ve'& $%&nu*a cea n-u%9 5l 5n+rea,%1
l&n$3ndu)l 5n urec8e cu l&/,a e& /are *& ,%l-as%0
Dar -r+a e /ul+ (rea de(r&/a+ (en+ru a)& +re'& vreun &n+eres0
7 Fac ceva (e $%&nu*a +a n-u%1 /-r/%&e el1 *&)& l&(e*+e - cara,%
r%sun%+-are (e 4und0 O& ven& al+%da+% s% +e re$ule' *& $%&nu*a +a va (u+ea s+a
(e (r%6&na e&1 c-+c-d%c&nd 5n r&+/ cu n-&0
S&n$ur)s&n$urel1 Gre$-r &n+r% *c8&-(%+3nd 5n ceea ce -d&n&-ar%1 5na&n+e
de r%',-&1 4usese un 8-+el de lu=0 Acu/ e d-ar - $r%/ad% de ru&ne1 5n care
s)a desc8&s un ,ar (r&/&+&v1 $enul de ,ar (en+ru -a/en& cu ,an&1 *& 5nc%
/ul.&0
7 Ce 8a'na1 '&ce Gre$-r1 a*e'3ndu)se l3n$% -r+a (e un scaun ra8&+&c0
#ere *& *a/(an&e1 c-/and% el acru0
7 Ce dracuK 4ac& a&c&9 5n+rea,% -r+a (r&v&nd &n+r&$a+ ,as+-nul lu&
Gre$-r0 B& ce s)a)n+3/(la+ cu (&c&-rul +%u9
7 M&)a/ scr3n+&+ $le'na la 5n/-r/3n+are1 e=(l&c% Gre$-r1 5n$8&.&nd (e
ner%su4la+e 6u/%+a+e d&n c-n.&nu+ul c%n&& sale0 O (r&ve*+e (e 4a+a d&n s(a+ele
,arulu&0
7 E*+& un ,%r,a+ dr%$u.2 s(une ea 5n ruse*+e0
7 B+&u as+a1 r%s(unde el0 Nu /a& cred 5n Du/ne'eul $er/an1 '&ce1
5n+-rc3ndu)se c%+re -r+a0 De)a,&a c3nd a& dus)- ,&ne un +&/(1 *& a(-& +e
5n+-rc& 5n .ara as+a a4ur&s&+% 5.& da& sea/a ce /-r/an de ra8a+ -4er%
C-/anda/en+ul Su(er&-r Ger/an er-&l-r s%& -,-s&.&2 e +-.& drac&&2
In+r% *& #%+r3nul1 ur/a+ de M&cu.ul *& #arcel-na0
7 Acu/ le)a/ v%'u+ (e +-a+e1 url% M&cu.ul1 e=(l-d3nd 5n+r)un 8-8-+ de
r3s c3nd 5l -,serv% (e Gre$-r0 <n%l.&/ea sa "*-4erul)$eneral" s)a)n+-rs la
ce& l-v&.& de s%r%c&e2
7 A& 4-s+ dec-ra+9 5n+rea,% -r+a1 ar%+3nd s(re KVK
HO
)ul c-l-ra+ de (e
(&e(+ul lu& Gre$-r0
7 Generalul /eu /)a d&s+&ns cu ea (e (a+ul de /-ar+e r%s(unde Gre$-r1
5n+r&s+3ndu)se de-da+%0
7 A*a1 a*a0 Dec& s)a dus *& el 5n Wal8alla1 4ace -r+a cu (%rere de r%u0
Va+erlandul cere - $r%/ad% de sacr&4&c&& de la n-&0 Cun-sc 4a/&l&a unu&
c-l-nel care a 6er+4&+ +re& 4&& *& d-u% 4&&ce (e al+arul Va+erlandulu&1 *& s% 4&u al
na&,&& dac% nu 4lu+ur% *& acu/ s+e$ule.e de 83r+&e (e la +-a+e '&lele
na.&-nale2
7 Da1 e des+ul de $reu1 -4+ea'%0 Gre$-r0 Al+a /&)ar 4& 4-s+ s-ar+a dac%
$eneralul /eu ar /a& 4& r%/as 5n v&a.%0
7 F%r%)nd-&al%1 ad/&+e -r+a0 r-,a,&l c% 5nv&n$%+-r&& +e)ar 4& a+3rna+
l3n$% $eneralul +%u2
7 S)ar (u+ea1 recun-a*+e Gre$-r0 Dar ce)& /a& r%u9 S% +e +3r%*+& (r&n
n-r-&ul rusesc cu - $r%/ad% de (lu/, 5n /a.e1 s43r*&nd)- 5nce+&*-r1 sau s%
ca'& c3.&va (a*& (r&n+r)- +ra(%1 cu - 4un&e le$a+% de $3+9 E8e&2 A/ dus)-
,&ne cu S+a+ul)Ma6-r General0 Eu cu $eneralul /eu *& cu /-n-clul n-s+ru
a/ avu+ c3+eva /anevre 4ru/-ase 5/(reun%0 La 5nce(u+ a 4-s+ ca 5n '&ua de
du(% "Fes+&valul +-a/ne&"2
"T-+ ce /a& l&(se*+e a&c& ca s% 4&e ase/%narea (er4ec+%1 '&cea $eneralul
/eu1 lus+ru&nd la /-n-clul n-s+ru1 e /&r-sul de ,ale$%0 Tre,u&e s% aduce/
+-a+% adun%+ura as+a 5n l&n&e1 +r-/(e+a el (r&n nasul lu& ca un c&-c de ul&u0
Un+er-44&'&er Mar+&n1 - s% +e /u.& 5n sec+-rul cadrel-r1 l%+ra el1 se/a4-r3nd
d&n /-n-clul n-s+ru0 <n d-u%*(e /&nu+e (lec%/ la ,&ser&c% *&)& rea/&n+&/
lu& Du/ne'eu c% e de da+-r&a lu& s% ac-rde v&c+-r&a ar/a+el-r $er/ane2"
HO
KVK ) Crucea de r%',-& (en+ru /er&+0
A/ (relua+ sec+-rul unu& Leu+nan+ care 4usese re+r-$rada+0 u.ea a
(ar4u/ /a& r%u dec3+ - 4a,r&c% de /&r-sur& a une& +3r4e0 Leu+nan+ul %s+a era
un (-(-nar1 a*a c% l)au 4%cu+ sclav la Ger/ers8e&/0 e dru/1 a/ da+ nas 5n
nas cu vec8&ul /eu a/&c1 a$8&-+an+ul1 (-rcul %la 5/(u.&+0 C3nd /)a v%'u+1
a 5ncre/en&+ ca *& cu/ c&neva l)ar 4& l-v&+ cu - ,3+% 5n+re -c8&0
"Tu9 /-r/%&a el0 D-a/ne d&n cer1 +u2 B& a/ s(era+ *& /)a/ ru$a+ s% 4&&
ru(+ 5n ,uc%.& *& 5/(r%*+&a+ (es+e +-a+% s+e(a ruseasc%"0 Se c8&-ra la /&ne ca
un a/&ral 5n lar$ (e (unc+ul de a da -rd&n de desc8&dere a 4-culu& (e +-a+%
l&n&a0 e ur/%1 *&)a v3r3+ /-aca a+3+ de a(r-a(e de /&ne 5nc3+ (r&n $ura
c%sca+% &)a/ v%'u+ a/&$dalele0 "B+&& ce1 Un+er-44&'&er Mar+&n9 $u&.a el ca un
/-+an c%ru&a & s)a c%lca+ (e ,-a*e0 E*+& cel /a& a4ur&s&+ *& cel /a&
res(&n$%+-r &nd&v&d (e care l)a/ 5n+3ln&+ vre-da+%0 E*+& un *-,-lan al
,ar%c&l-r0 As+a e*+&2 Dar (e /&ne nu /% duc&2 Te)a/ /&r-s&+ eu2 ur+area +a
(-a+e 4& c-/(ara+% cu cea a unu& 6&dan lac-/ de ,an&1 dar 5/& 5nc8&(u& c% .&)
a/ /a& s(us)- *& al+%da+%0"
"Da1 Herr R&++/e&s+er1 s% +r%&.&2 a/ '3/,&+ eu1 (-cn&ndu)/& de d-u% -r&
+-cur&le .&n+u&+e0 M&)a/ da+ sea/a de /ul+% vre/e1 d-/nule1 c% Herr
R&++/e&s+er nu /% +ra+ea'% cu aceea*& cald% a4ec.&une cu/ ar 4ace)- cu un
4&u2"
Ar 4& +re,u&+ s%)l vede.& (e +&c%l-sul de dra$-n ,&c&cl&s+1 c-n+&nu%
Gre$-r0 Avea - /u+r% ca a unu& ne$us+-r a/,ulan+ de (&e& de &e(ure
/3nca+e de /-l&&0
<n dru/ s(re (-(-+%1 $eneralul /eu s)a nec%6&+ d&n cau'a un-r cre+&n&
care nu ne)au salu+a+ cu +-a+e c% s+ea$ul d&v&'&-nal 4lu+ura 4er&c&+ (e ar&(a
d&n 4a.%0 re-+ul re$&/en+ulu& a 5ncasa+)- (e l-c 4&&ndc% '$arda a&a a lu& nu
era a+3+ de al,% (e c3+ d-rea $eneralul /eu0 As+a l)a da+ (es+e ca( (e
+%n+%l%ul de (&l-+ ceresc1 de s)a 5ncurca+ 5n +e=+ul lu& ,&,l&c *& ne)a ,%l/%6&+
c% Isus a lua+ (ar+e la ,%+%l&a de la Car+a$&na *& &)a 5n/3na+ lu& Hann&,al
Crucea de F&er0
"A& nev-&e de n&.&c% -d&8n%1 ,unul /eu (-(%"1 s)a s,-r*&+ la el
$eneralul /eu c8&ar 5n /&6l-cul ru$%c&un&&1 *& l)a (-+c-v&+ cu -(+ '&le de
c-nse/n 5n ca'ar/% 5na&n+e de)a a(uca %la s% '&c% "A/&n"0 Dar de)a,&a la
6-cul de r%',-& de du(%)a/&a'% $eneralul s)a su&+ (e (ere.&0 r&/&se un
/esa6 de la Car+&erul General al FP8rerulu& ) 5n.ele$e.& ) care)& c-/un&ca1
ve'&)D-a/ne1 c% nu n-u% n& se va 5ncred&n.a GH an'er K-r(s1 c& unu& ra8a+
de sude+ cu d-sarul de (ar+&d 5n re$ul%0 Generalul /eu *& /-n-clul n-s+ru
au (us as+a 4-ar+e +are la &n&/%0 N-& an+&c&(a/1 5n.ele$e.&1 'dr-,&rea unu&
c-r( ,l&nda+ *& v%rsarea (e c3/(ul de lu(+% a unu& (&c de s3n$e $er/an
au+en+&c0
Era un secre+ (r-4und1 dar n-& era/ de)a dre(+ul $el-*& (e un c-le$ rus
c%ru&a)& '&ceau "M%celarul d&n K&ev"1 da+-r&+% e4&c&en.e& sale re/arca,&le 5n
a l&c8&da +ru(ele (e care le avea su, c-/and%0 Generalul /eu d-rea s% 4&e
denu/&+ "M%celarul Ucra&ne&"1 ceea ce ar 4& suna+ /a& $r-'av 5n c%r.&le de
&s+-r&e2
"Ne a*+ea(+% vre/ur& $rele1 (re'&cea $eneralul /eu0 <n '&ua de a'& nu +e
/a& 6-c& de)a s-ld%.e&&2"
A*adar1 /esa6ul de la Car+&erul General al FP8rerulu& a a6uns 5n c-*ul
de $un-&1 ne)a/ lus+ru&+ /-n-clul *& a/ lua+ - 5n$8&.&+ur% .ea(%n%0 Era/
5n+r)- ase/enea (r-as+% d&s(-'&.&e 5nc3+ a/ u&+a+ s% 5nse/n%/ s+&cla (en+ru
a (u+ea ver&4&ca dac% a lua+ vreunul (e *es+ac8e vreun $3+ de +r%sc%u0
C3nd l)a/ a6u+a+ s%)*& (un% un&4-r/a1 e=ac+ la -ra d-u%'ec& *& +re&1
(%rea c% nasul s%u de vul+ur a 5nce(u+ s% c-,-are (u.&n0 Nu *&)a /a&
ver&4&ca+ n&c& -ra de culcare cu cele +re& ceasur& (e care le +-+ c%ra du(% el0
Era a4ec+a+ 4ru/u*el de +-+ c%)& d%duser% c-r(ul n-s+ru ,l&nda+ unu& &d&-+
,urdu8%n-s d&n ar+&d1 de (r&n ,er%r&&le ,avare'e0
"<n cur3nd v-r ven& c-r,&& s% ne sal+e"1 a '&s el1 *& /&)a arunca+ (r&n
/-n-clul n-s+ru - c%u+%+ur% +%&-as%0
"Da1 Herr General1 s% +r%&.&2 &)a/ r%s(uns (-cn&nd d&n c%lc3&e0 T-+ul e
su/,ru2 C&v&l&& ne)au 4ura+ un&4-r/a *& n-&1 $en+le/an&& lu& Du/ne'eu *& a&
Ka&serulu&1 +re,u&e s% s+%/ la c-l. cu /-n-clul n-s+ru 5n /3n%0 Da1 s% +r%&.&1
Herr General1 as+ea)s vre/ur& a4ur&s&+e0 Nu ne (u+e/ a*+e(+a la n&/&c ,un
d&n (ar+ea c&v&l&l-r0 @*+&a)s (r-$en&+ur&le d&av-lulu&0 Or s% ne scu&(e)n
,ere2"
O vre/e1 a/ a/u.&+ ru/e$3nd s&+ua.&a0
"C3n+%)/& (u.&n1 Un+er-44&'&er Mar+&n"1 /&)a -rd-na+ el1 +-l%n&ndu)se
5n scaunul s%u /are de $eneral1 (e care)l 4%cuse d&n (&elea 4-s+ulu& s%u
ar/%sar1 #aldr&an1 care era a+3+ de $er/an 5nc3+ re$ula *& &e(ele 5n r&+/ur&
Sa$ner&ene0
M)a/ a*e'a+ la -r$a /ecan&c% *& /)a/ (-rn&+ s% c3n+C
Chiar &i eu, un %r%at dur
am sim"it !nflcrat
cldur a dragosteiD
Dar nu &)a 4-s+ (e (lac $eneralulu&0 Era ceva (rea d-/-l0 A*a c% a/
c3n+a+C
Caii gonesc
ca furtuna !n )ur
H !mpu&ctur !n cap
>ittmeisterul e mort=
Mdro%im du&manul
$l gonim acasD
Generalul /eu n)a /a& vru+ s% ascul+e1 c& *edea ac-l- *& (%rea c% se
4ace /a& /&c (e calul s%u /-r+0
"Un+er-44&'&er Mar+&n1 a& - (a+% (e ves+-n"1 a '&s (u.&n &r&+a+1 ar%+3nd
s(re - '$a&,% c3+ un ne$ (e un cur de /usc%0
"Cre'& c% - s% /-r9" /)a 5n+re,a+ el1 (un3ndu)*& /-n-clul n-s+ru 5n
-c8&0
"Sun+ s&$ur1 Herr General1 s% +r%&.&2 &)a/ r%s(uns0 e ce& (e care)&
&u,e*+e1 Lu(+%+-rul Ceresc 5& c8ea/% la /asa lu&"0
"Da1 +-.& +re,u&e s% 5nc8&n%/ dra(elul -da+% *&)-da+%"1 a -4+a+ el1 cu -
(r&v&re de'a/%$&+% 5n -c8&ul 5n/-n-cla+0
Du(% desc-(er&rea as+a +r&s+% a +re,u&+ s% /a& &a un c-n&ac1 unul du,lu0
<n+re al d-&lea *& al +re&lea (a8ar1 $eneralul /eu a a6uns la c-nclu'&a c%
5n+rea$a v&a.% nu e dec3+ - (re$%+&re (en+ru /-ar+e0
"Un+er-44&'&er Mar+&n1 da+ 4&&nd c% e*+& d-ar Un+er-44&'&er1 *& 5n n&c& un
ca' un -/ educa+1 +ra$ c-nclu'&a c% nu +e)a& $3nd&+ n&c&-da+% la c3+ de +r&s+
e +-+ul0 S&n$ur& ven&/ (e lu/e *& +-+ s&n$ur& /%r*%lu&/ a4ar% d&n ea"0
O vre/e1 a/ +%cu+ a/3nd-&1 4&ecare cu $3ndur&le sale0 S+%+ea/ ac-l- *&
/% $3ndea/ ce $r-'av ar 4& dac% ,%+r3nul cl-vn *&)ar /u+a curul 5n (a+ *&)
ar aluneca 5n lu/ea v&sel-r1 unde +-+ul e 5/(r-*ca+ cu s3n$e $er/an *&
rusesc0 <n.ele$e.&1 avea/ - /u&ere care /% a*+e(+a la s+a+u&a lu& #&s/arcD1
ac-(er&+% +-a+% cu $%&na. de (-ru/,e&0 Era - #l&+'/Zdel *& se ardea cu +-+
re$&/en+ul0 C3nd era 4-ar+e e=c&+a+%1 (u+ea 4ace *& un cadavru s%)*& dea
dru/ul0
Generalul /eu /a& lu% un $3+ de -(+&/&s/ c-rs&can0
"E*+& 4er/ c-nv&ns c% - s% /-r1 Un+er-44&'&er Mar+&n9"1 a 5nce(u+ &ar%*&
cu d&areea ver,al%1 (r&n+re c3+eva /-r/%&+ur& de /ul.u/&re0
M&)a 4-s+ (er/&s s% &au *& eu una /&c%1 dre(+ rec-/(ens% (en+ru
r%s(unsur&le /ele c&ns+&+e1 lucru 4-ar+e ne-,&*nu&+ 5n ceea ce)l (r&vea (e
$eneralul /eu0 #&ne5n.eles c% a +re,u&+ s)- ,eau 5n (-'&.&e de dre(.&1 dar
4&&ndc% a*a se (e+rec lucrur&le 5n cercur&le -4&.ere*+&0
e ur/%1 el *& cu /-n-clul n-s+ru1 au 5nce(u+ s% /%r*%lu&asc% 5nc-ace
*& 5nc-l- (r&n ca/er%0 &n+en&& n-*+r& '-rn%&au 5n+r)un /-d 4-ar+e (rusac0
C3nd era/ 5n un&4-r/a de n-a(+e1 5n+-+deauna (ur+a/ c&'/e *& (&n+en&
(3n% c3nd ne su&a/ 5n (%+u.0
Felul 5n care ar%+a 5n +&/(ul aces+-r (l&/,%r& 5.& a/&n+ea de un re$&/en+
5n+re$ de 8usar& s%r&nd la ,ere$a+a du*/an&l-r Ger/an&e& *& c&-c%n&ndu)le
c%(%.3na cu s%,&&le0 Era +&(&c d&n (ar+ea $eneralulu& /eu *& a /-n-clulu&
n-s+ru s% /%r*%lu&asc% 5nc-l- *&)nc-ace c3nd +re,u&a s% 4ac% s3n$ele
al,as+ru s%)& &as% d&n ca( *& s%)& &n+re)n 4und (en+ru a (u+ea $3nd&0
Du(% - vre/e1 c3nd 5nce(use/ de6a s% a/e.esc de c3+ /% +-+
5nv3r+ea/ (en+ru a 4& cu 4a.a la $eneralul /eu1 s)a -(r&+ *& /)a 4&=a+ ,rusc
cu (r&v&rea ca un c%l%u care /%s-ar% d&n -c8& cea4a unu& &nd&v&d (e cale s%)
*& ,%l%,%ne de*+ele de la (&c&-are0
"O s%).& dau un -rd&n1 Un+er-44&'&er Mar+&n1 *& dracuK - s% +e &a dac% n)-
s%)l e=ecu.& 5n+-c/a& *& la +&/(2" F%cu - (au'% ,un&c&c%1 sc%r(&n3ndu)*&
nasul acv&l&nC "Dac% va 4& s)- &au d&n l-c (en+ru a serv& 5n Marea Ar/a+%1
ceea ce se va 5n+3/(la (r-,a,&l 5na&n+e de)a +rece +u (e l-c re(aus de4&n&+&v1
+re,u&e s% a& $r&6% ca 4an4ara de la G Husar& s%)/& c3n+e la 5n/-r/3n+are
>ote 3usaren6#
"rea ,&ne1 Herr General1 s% +r%&.&2 a/ r%s(uns1 (-cn&nd cu/&n+e d&n
c%lc3&e0 T-+ul va 4& aran6a+ cu/ -rd-n% $eneralul0 G-rn&*+&& de la Husar& v-r
su4la (3n% l& s)-r 5nr-*& +r-/(e+ele2"
"A+unc& /% ,a'e' (e +&ne1 Un+er-44&'&er Mar+&n2 Dar ve'&1 a& $r&6% ca
S+a,s/us&D/e&s+er #re&+en/Pller d&n G Husar& s% a/(lase'e la c%(%+3&ul
s&cr&ulu& /eu d-& Le&,8usaren 5n un&4-r/% c-/(le+% de (arad%1 cu s%,&&le
5n ,ern%0 Al.& d-& 8usar& d&n Re$&/en+ul G Tr-/(e.& s% c3n+e 'er tod reitet
auf einem Pohlensch1arzen >appen
F8
# Andan+e1 se)n.ele$e0 Dar dac% d&n
ne4er&c&re n)- s% (u+e/ -,.&ne Tr-/(e.&& de la G Husar&1 4&&ndc% sun+ (leca.&
HI
4oartea clre&te pe un cal negru ca smoala#
s% lu(+e (en+ru ,%+r3na Ger/an&e1 a+unc& s% a& $r&6% s% 4&e 4-r/a+ un c-r de
s-lda.& ,&ne &ns+ru&.&1 d&n nu /a& (u.&n de d-u%'ec& *& c&nc& de -a/en&1 *& +u1
Un+er-44&'&er Mar+&n1 - s% c3n.& s-l-)ul0 E l&/(ede9"
"Da1 s% +r%&.&1 Herr General2 er/&+e.& s% ra(-r+e'1 a/ 5nce(u+ de6a s%
c3n+2"
A(-&1 $eneralul /eu s)a v3r3+1 5n s43r*&+1 5n a*+ernu+0 Era a+3+ de (r&ns
de +rea,a cu /&erl&+ul lu&1 c% s)a urca+ 5n (a+ *& a,&a du()a&a *&)a da+ sea/a
c% /a& avea c&'/ele cu (&n+en& 5n (&c&-are0 S)a nec%6&+ un (&c (e c8es+&a
as+a1 dar n-& & le)a/ sc-s *&1 du(% ce &)a/ c&+&+ n&.el des(re #%+r3nul Fr&+'1 a
+ras)- (e un s-/n ad3nc0
A d-ua '& d&/&nea.a1 a/ 4en+a+ &ns(ec.&a0 <n sc8&/,1 ne)a/ dus s%
+rece/ 5n rev&s+% 4l-r&le d&n (arcul cas+elulu&0 S+ra+ul cavaler&e&1 cu lalelele
$al,ene1 5l 5nc3n+a ca de -,&ce&0 S+%+eau ac-l- dre(+e ca a.a1 5ncl&n3ndu)*&
ce4ele 5n+-c/a& ca $l-a,ele d&n O Ulan& de la DPsseld-r41 re$&/en+ul
n-s+ru0 Erau ce& care c%l%r&ser% dre(+ 5n &ad 5n+r)un a+ac ne,unesc de
cavaler&e la Ca/,ra&1 5n !M!G1 cu $eneralul /eu 5n 4run+e0 e a+unc& n-&
era/ O,ers+leu+an+0 Ne +ra/,ala/ de 4&ecare da+% c3nd v-r,ea/ de
(l&/,area aceea c%lare0 ar*&v& cu/ sun+ en$le'&&1 au 5n*&ra+ /&+ral&ere (e
+-+ l-cul1 a*a c% nu era s&/(lu s% lanse'& - c-$ea/&+e *ar6% de cavaler&e0
Dac% e& ar 4& 4-s+ %& de)ar 4& lansa+ *ar6a1 n-& &)a/ 4& 5n+3/(&na+ 5n sc%r&1 4a.%
5n 4a.%1 cu s%,&&le +rase *& l%nc&le (re$%+&+e0
C3nd a/ a6uns la cr&n&& al,&1 $eneralul /eu a 4%cu+ r&dur& (e +-a+%
4run+ea *& s)a (-rn&+ s% ,les+e/e ca - cea+% 5n+rea$% de /ar&nar& 5n+r)un
+rac+&r ar%,esc2
"In4an+er&e +&(&c%1 +r-/(e+a el0 Ara+% ca - dr-a&e de c%lu$%r&.e care
+-c/a& au 4-s+ v&-la+e de n&*+e /ar&nar& 4rance'&0 Ve'& cr&nul %la (r-s+esc de
c-l-9 D-& cen+&/e+r& a4ar% d&n r3nd0 <nl%+ur%)l1 Un+er-44&'&er Mar+&n2 La
$un-& cu el2 Dac% nu sun+e/ a+en.&1 se va duce draculu& +-a+% d&sc&(l&na2"
La +randa4&r&& r-*&& ) s+ra+ul ar+&ler&e& )1 ,una n-as+r% d&s(-'&.&e a /a&
crescu+ cu c3+eva $rade *& -c8&& n-*+r& al,as+ru)de$era.& s)au 5nsen&na+0
Tranda4&r&& erau ac-l-1 ,a+er&e de ,a+er&e1 ar%+3nd de)a dre(+ul s-ld%.e*+e0
"A*a da2" 4%cea $eneralul /eu1 sc-.3ndu)*& de +re& -r& /-n-clul d&n
-c8&1 se/n c% era (l%cu+ &/(res&-na+0
A/ /ers 5nc)un (&c 5nc-ace *&)nc-l-1 ad/&r3nd (r&vel&*+ea0 Dar c3nd
a6unser%/ la un&+a+ea de &n+enden.% ) 4l-r&le al,as+re de "nu)/%)u&+a" ) se
5nn-r%0 Du/ne'eule1 ce (-rc%r&e2 A*a se 5n+3/(l% 5n+-+deauna cu +ru(ele
de e*al-n0 #-& de 6u$1 cu +-.&&0 Ha,ar n)au care)& dre(+uK *& care)& s+3n$uK0
Le da& s% .&n% n&*+e (a&e 5n /3na drea(+% *& n&*+e 43n 5n s+3n$a *& (e ur/%
s+r&$&C "C-(&+a cu (a&e2 C-(&+a cu 43n2" De+a*a/en+ele l-r de c%l%re.& nu)*&
(-+ $%s& n&c& - 4a+% care s% vrea s% a&,% de)a 4ace cu e& a*a c% nu le r%/3ne
al+ceva de 4%cu+ dec3+ s% dea la &e(e a+unc& c3nd au -ca'&a0
Generalul /eu c-nda/n% la /-ar+e +-+ s+ra+ul de "nu)/%)u&+a"1 a*a c%
5n a/ur$ a/ (l&/,a+ /a*&na de +uns &ar,% (r&n +-a+% $r%/ada0
Tru(ele de ,l&nda+e ) +randa4&r&& r-' ) au (r-dus - &/(res&e ceva /a&
,un%0 Ce su/eden&e de s(&n%r& dre(+e2 M)a/ s&/.&+ /3ndru c%)s an'er
Un+er-44&'&er0 Le)a/ (r&v&+ vre/e 5ndelun$a+% *&1 5n cele d&n ur/%1 ne)a/
au+-c-nv&ns c% lucrur&le nu)s c8&ar a+3+ de ne$re (e c3+ (ar0
"E nev-&e de vla$% s% 4&& s-lda+ 5n #l&nda+e"1 '&cea $eneralul /eu1
cl%n.%n&nd d&n d&n.&& lu& 4al*&0
A/ cl%+&na+ d&n ca( 5n +&/( ce +recea/ (e l3n$% +ru(ele de $en&u )
lalelele ne$re0 @*+&a1 -r&cu/1 sun+ $%&nar&& ar/a+e&0 Dar c3nd a/ a6uns la
un&+%.&le de a(r-v&'&-nare ) s+ra+ul de var'% )1 a/ avu+ un *-c0 Dra$-n&& lu&
M-&se a+3rnau (e)ac-l- ca - $r%/ad% de /%dulare &n4ec+a+e de $-n-ree0
e l-c1 $eneralul /eu le)a c-nda/na+ (e +-a+e la /-ar+eC "La ca/erele
de $a'are cu ele2"1 /3r3&a el1 4%r% a avea 8a,ar c3+ de &/(-r+an+% es+e -
un&+a+e de a(r-v&'&-nare0
T-+ul s)a dus draculu& c3nd a/ a6uns 6-s 5n l&vad% *&)a/ &ns(ec+a+
s(er&e+-r&le0 ur+au un&4-r/e ruse*+&0 Generalul /eu a 4%cu+ - /u+r%
n-s+&/% c3nd a/ desc-(er&+ c% (r&/a avea c&'/ele nelus+ru&+e0 Celelal+e
d-u% aveau ves+-anele 5nc8e&a+e s+r3/, *& ul+&/a (ur+a c8&(&ul &nvers0
Generalul /eu /a&)/a& s%)& 5n$8&+% (e $r%d&nar&1 care au s-s&+ 5n
$-an%0 I)a/ $-n&+ (r&n l&vad% cu a+3+ea a/en&n.%r& *& a+3+ de re(ede 5nc3+ le
a+3rnau l&/,&le (3n%)n (&e(+ *& curul l& se 4reca de (%/3n+0
Un &nd&v&d ,%+r3n *& c%run+ s)a sc%(a+ (e el ca - 4ec&-ar% 5n+r)- n-a(+e
de var% *& &)a 5/(r-*ca+ c&'/ele de sus (3n% 6-s0 Generalul /eu a sc-s
(&s+-lul *& l)a 5ndre(+a+ c%+re Un+er/ensc8 care1 ,&ne5n.eles1 a le*&na+ de
4r&c%0 L)au +r&/&s (e 4r-n+ a d-ua '&1 s%)*& (e+reac% res+ul r%',-&ulu& 5n+r)-
un&+a+e de c-lec.&-nar& de cadavre0
Era/ 5n+r)- 4-ar+e (r-as+% d&s(-'&.&e c3nd ne)a/ 5n+-rs la cas+el0
<n$erul v&c+-r&e& n)a (r&/&+ dec3+ un salu+ d&n /ers0 San+&nelele au desc8&s
4ur+un-s u*&le1 dar una d&n+re ele a sc%(a+)- d&n /3n% *& l)a (-cn&+ (e
$eneral dre(+ 5n /u+r%0 Ar 4& +re,u&+ s%)l au'&.&0 N)a r%cn&+ ca -r&ce
Un+er-44&'&er +3/(&+1 dar ceea ce le)a s(us /er$ea d&rec+ la .&n+%0 ur *&
s&/(lu &)a 5/(u*ca+ cu cuv&n+e (e ce& d-& $ard&en&0
"N&c&-da+% s% nu u/,l& cu /%nu*& cu -a/en& de +ea(a l-r"1 4-n4%&a el0
Da1 $eneralul /eu 4%cea ce v-&a cu -r&ce -/ d&n d&v&'&a n-as+r%0
Se/na /anda+e de e=ecu.&e 4%r% ca /%car s% le c&+easc%0 Or&cu/1 nu (rea
(&erdea/ /ul+ +&/( cu $enul %s+a de +re,ur&0
e c-r&d-r1 ne)a/ l-v&+ de (re-+ul ca+-l&c1 care era a+3+ de $ras 5nc3+ se
le$%na +-+ +&/(ul0 F&ecare ,uca+% d&n el +re/ura ca - (&4+&e0 Generalul /eu
s)a -(r&+ (e c-r&d-r1 4%r% a lua 5n sea/% salu+ul (re-+ulu&0
"Va s% '&c%1 +u e*+&1 venera,&le (%r&n+e9 Nu (rea +e)ar%.& des1 dar
(r-,a,&l c% e*+& -cu(a+ (re$%+&nd dru/ul (en+ru a+3.&a s-lda.& care cad
(en+ru Va+erland2"
"rea ,&ne1 Herr General2" 5n$%&/a (&erdu+ (&l-+ul ceresc1 ar%+3nd de
(arc% era $a+a s% dea (e l-c -r+uK (-(&&0
La vederea (re-+ulu& /&l&+ar1 $eneralul /eu care)*& v3r3se $3+ul s%u
lun$ 5n $uler *&)l 5n%l.% d&n+r)- da+% *&)*& 5n*uru,% /a& 'drav%n /-n-clul 5n
-c8&0
"Da1 +re,u&e c% e*+& 4-ar+e -cu(a+1 venera,&le (%r&n+e"1 &)a scu&(a+ el0
N%r&le nasulu& s%u ,-rc%na+ 4re/%+au de (arc% ar 4& /&r-s&+ un 8-&+0
"#-canc&& nu .&)s lus+ru&.&1 dar (r-,a,&l c% d-/n&& d&n De+a*a/en+ul
re-.&l-r au al+ re$ula/en+ de ec8&(are cu care eu nu)s -,&*nu&+2 Tre& '&le
c-nse/n 5n ca'ar/%1 venera,&le (%r&n+e1 *& d&n -r%)n -r% +e ve& (re'en+a la
a$8&-+an+ul /eu cu c&'/ele ,&ne lus+ru&+e *& cu ec8&(a/en+ul lun%0 E
(-s&,&l s% .& se 4& (er/&s s% +e)nv3r.& nere$&/en+al de 6e$-s 5n d&v&'&a d&n
care)a& ven&+1 dar a&c&1 5n d&v&'&a /ea1 nu2"
A*a c% l)a/ l%sa+ ,al+% (e dra$-nul lu& Isus s% 6udece s&+ua.&a0 Du(% ce)
a/ (lesn&+ de c3+eva -r& cu crava*a c&'/ele n-as+re de c%l%r&e1 a/ -rd-na+
6-cur& de r%',-& (en+ru +-a+% $arn&'-ana0 A*a -,&*nu&a/ s% 4ace/ de
4&ecare da+% c3nd -4&.er&& ur/au s)- &a (e c-a6%0 C3nd a/ a6uns1 erau
aduna.& cu +-.&&0 Generalul /eu se (r&ce(ea la $enul %s+a de ac.&un&0 Era
5n+-+deauna s+%(3n (e s&+ua.&e0 N&/en& nu)l 4en+a n&c&-da+%0 Eu +re,u&a s%
su(rave$8e' ceasul de car+-n1 a*a c% avea/ - &/a$&ne ,un% asu(ra
even&/en+el-r1 *& /% a*e'ase/ 5n a*a 4el 5nc3+ s% (-+ +ra$e d&n c3nd 5n c3nd
cu -c8&ul 4%r% ca e& s% ,a$e de sea/%0 D&v&'&a n-as+r% avea cea /a& ,un%
lad% cu n&s&( d&n +-a+% ar/a+a0 A avu+ $r&6% $eneralul /eu de as+a0 Erau
ac-l- 'ec& de r3ur&1 4luv&&1 +unur&1 +ancur&J *& (e +-+ l-cul (-dur& (e care le
(u+ea/ arunca 5n aer su, nasul &na/&culu&0
Generalul /eu a (r&v&+ /ul+% vre/e cu r%u+a+e 4e.ele cr&s(a+e d&n 6urul
/ese& de r%',-&0 A(-& le)a .&nu+ un d&scurs &n+er/&na,&l des(re ce se va
5n+3/(la dac% Ger/an&a se va ale$e1 ca de -,&ce&1 cu curul +%,%c&+ de c%+re
du*/an&& n-*+r& /&'era,&l&0
"De da+a as+a)*& v-r ,ea ,erea d&n .es+ele n-as+re1 a (re'&s el0 Or$anele
n-as+re se=uale v-r dec-ra '&dur&le (-(-+el-r l-r -4&.ere*+&0 Dar ) 6ur% el (e
/-n-clul n-s+ru )1 5na&n+e de a se a6un$e (3n% ac-l- ) *& 5ndur%)se D-/nul
s% nu se 5n+3/(le " as+4el1 ad%u$% el cu +-nul unu& ar8&e(&sc-( )1 +re,u&e s%
ave/ $r&6% ca du*/an&& s% ne cun-asc%0 O s%)& ,-/,ard%/ cu 4-c d&n
ar+&ler&a cu ra'% lun$% ) e=(l&ca el1 (l&/,3ndu)*& de$e+ul ar%+%+-r 5nc-ace *&)
nc-l- (e /asa de s&/ulare0 A(-& ,l&nda+ele n-as+re v-r 5na&n+a 5n+r)-
4-r/a.&e n&/&c&+-are 5n 4-r/% de V0 Tigerii n-*+r& $re& le v-r +%&a (-4+a de
r%',-&0 e ce& r%/a*& 5& v-/ 'dr-,& su, *en&lele +unur&l-r au+-(r-(ulsa+e1
&ar (e ce& ascun*& 5& v-/ (r%6& cu arunc%+-arele de 4l%c%r&"0 B&)a +r3n+&+
ar%+%+-rul (e un sa+1 d&s+ru$3ndu)l d&n+r)- l-v&+ur%0
T-.& -4&.er&& (r&veau +r&*+& 5n d&rec.&a sa+ulu& 'dr-,&+0 Vede.& v-&1
(-r.&unea aceea era +er&+-r&u $er/an1 cu vac& $er/ane *& cu .%ran& de)a&
n-*+r& r-+-4e&0
"Ger/an&a nu va ca(&+ula n&c&-da+%1 d-/n&l-r1 ,%$a.& la ca(2" *u&era
$eneralul /eu1 l%s3nd /-n-clul n-s+ru s%)& cad% d&n -c8&0 De-da+% *&)a da+
sea/a ce +3/(en&& 5ndru$%0 Du(% - scur+% (au'% 5n cursul c%re&a a (ede(s&+
c3.&va l-c-+enen.& /u+3ndu)& la &n4an+er&e ) 4&&ndc% c8&c-+&ser% la - (-ves+e
de*uc8ea+% )1 &)a 4%cu+ se/n *e4ulu& de s+a+)/a6-r1 "M&s+re.ul" ) - (r%6&n%
usca+% de $eneral)/a&-r cu un (&c&-r .ea(%n *& cu un (las+ure (e)un -c8& )1
care a (relua+ c-/anda *& s&/ulacrul de r%',-& s)a (-rn&+0
r&/ul a (%.&+)- un R&++/e&s+er care 5na&n+a (rea re(ede0 C-n4und3nd
(r-(r&&le l&n&& cu cele ale &na/&culu&1 a l%sa+ c3+eva S+uDas s%)& (aradeasc%
(r-(r&ul c-r( de ,l&nda+e1 care (re$%+ea - a/,uscad% asu(ra un-r +ancur&
T)HL ale &na/&culu&0 <n aceea*& n-a(+e1 R&++/e&s+erul res(ec+&v v%rsa
lacr&/& a/are 5n+r)un re$&/en+ de l&n&a)n+3&0 Generalul /eu nu &)a ac-rda+
n&c& /%car (er/&s&a re$ula/en+ar% de +re& '&le0 Cu n-&1 n&/en& nu se s&/.ea
5n s&$uran.%0 T-c/a& c3nd se ac&u&au /a& ,&ne la S+a+ul)Ma6-r *& c-n+au (e)
- v&a.% le6er%1 d&n+r)- da+% 5*& luau ',-rul s(re - un&+a+e de l&n&a)n+3& )
an+&ca/era Wal8alle&0
Ceva /a& +3r'&u1 un /a&-r *& +re& l-c-+enen.& s)au +re'&+ /u+a.& d&n
,ra.ele -cr-+&+-are ale D&v&'&e& (en+ru c)au lua+)- $re*&+ cu +ancur&le
&na/&culu&0
Generalul /eu devenea d&n ce 5n ce /a& c%+r%n&+ *& (r&v&rea)& de $8ea.%
l&c%rea cu/(l&+0
<n+re'%rea/ de6a cursul even&/en+el-r0 <na&n+e de s43r*&+ul aces+-r
/anevre s&/ula+e1 d&v&'&a va 4& 5n+r)- cr&'% acu+% de -4&.er&0 Era +-+u*& ,&ne1
$3ndea/ eu1 c% %*+&a nu erau -4&.er& adev%ra.&1 c& d-ar re'erve ) ra8a+ de
(r&s-s (en+ru r%',-&1 ca s% '&c a*a0 Dar Du/ne'eul n-s+ru $er/an &)a
(%s+ra+ (e ce& /a& ,un& (en+ru deser+0 T-a+% 4ur&a acu/ula+% a c%'u+ asu(ra
a$8&-+an+ulu& ) (-rcul %la 5/(u.&+0 Se &n4&l+rase a+3+ de /ul+ 5n &n4an+er&a lu&
Ivan 5nc3+ a (&erdu+ - ,a+er&e 5n+rea$% de S)ur&0 Generalul /eu *&)a 5n%l.a+
$3+ul cu - 6u/aK de /e+ru a4ar% d&n $uler1 ase/en& unu& c-/andan+ de
su,/ar&n care)ncearc% s% scu4unde - nav% de lu(+%0 T-l-/acul de
a$8&-+an+1 a(uca+ de un a+ac de 4r&s-ane andalu'e1 *&)a (-rn&+ ,a+er&a
an+&aer&an% s% d-,-are su(-r+ul n-s+ru aer&an0 Av&-anele c%deau (e +-a+%
su(ra4a.a de s&/ulare ca - (l-a&e de c-n4e++&0
R3n6ea/ ca un ne,un ac-l-1 l3n$% ceasul /eu de car+-n0 Era $r-'av
s%)l ve'& (e +&c%l-sul de a$8&-+an+ la anan$8&e0 Ar%+a ca un *-,-lan
c-ns+&(a+0 Generalul /eu &)a s(us - $r%/ad% de c8es+&& (e un +-n care /a&)
/a& c% l)a (us 5n 4und *& s)a s+recura+ a4ar% ca un cand&da+ la s&nuc&dere (e
6u/%+a+e 5neca+0
e ur/%1 $eneralul /eu a -(r&+ 6-cul de r%',-& 5na&n+e ca -4&.er&&
&nc-/(e+en.& s% ne ru&ne'e c-/(le+ ar/a+a0 Cel-r r%/a*&1 le)a .&nu+ un
d&scurs lun$ 5n care le)a 5/(%r+%*&+ sen+&/en+ele lu& cu (r&v&re la c&v&l&& 5n
un&4-r/%0 S)a (-rn&+ s% le s(un% c% A++&la era /ul+ /a& ,un dec3+ un
$eneral d&n '&ua de a'&0 Nu era 5/(-v%ra+ cu -4&.er& 5n re'erv%1 dar 5n
sc8&/, avea 5n 6urul s%u r%',-&n&c& 5nn%scu.& care *+&au s% /3nu&asc% - ,3+%
*& s% 'dr-,easc% .es+ele cel-r d&n al+e +r&,ur&0
C8&ar a+unc& a/ *+ers)- +r3n+&nd u*a du(% n-&0 L%sase/ ceasul de
car+-n (-+r&v&+ la d-u%*(e *& c&nc&1 nu/a& ca s% le dau de*+e(.&l-r /-+&v de
$3nd&re0 A(-& ne)a/ sc8&/,a+ un&4-r/a *&)a/ (us (e n-& c-s+u/ul de
ca/(an&e cu ar+&ler&a n-as+r% de /3n% la *-ld0
"La lucru"1 a -rd-na+ $eneralul /eu1 *& a ',u$8&+)- a4ar% (r&n+re c3rdur&
de $3*+e *& -r%+%n&& $3$3&+-are care credeau ca *-seaua le a(ar.&ne0
"e +-.& drac&&"1 $3ndea/0 E vre/e de ru$%c&une0 <l cun-*+ea/ (e
$eneralul /eu *& *+&a/ (rea ,&ne de ce e)n s+are c3nd e (r-s+ d&s(us0
I/ed&a+ du(% 5/(r%*+&erea (%s%r&l-r ne)a/ su&+ 5n /a*&na s+a+ulu&)
/a6-r *&)a/ (-rn&+)- (r&n sa+ele 5n+uneca+e cu e/,le/a n-as+r% d&v&'&-nal%
(e ar&(a d&n 4a.% *& cr%(%+ur&le al,as+re (e 4arur&1 as+4el 5nc3+ n&/en& s% nu se
5nd-&asc% de c&ne va s% v&n%0 Generalul1 a ,-/,%n&+ +-+ dru/ul0 "L%uda+ 4&e
D-/nul a+-+(u+ern&c *& (ace)n lu/e"1 $3ndea/ eu0
Generalul /eu se 8-+%r3se s%)& &ns(ec+e'e (e +r3n+-r&& s+a.&-na.& (es+e
+-+ (r&n car+&erele c&v&l&l-r0 A/ n&/er&+ (es+e 5nc8&s-area d&v&'&-nal% ca un
4-c de ar+&4&c&& de Cr%c&un cu e4ec+ 5n+3r'&a+0 Gard&en&& 6ucau c%r.& cu
(r&'-n&er&& *& ar/ele le s(3n'urau (r&n cu&erele de d&nc-l-1 d&n la+r&ne0 Ar 4&
+re,u&+ s%)l au'&.& (e $eneralul /eu *& s%)& vede.& (e (r&'-n&er& *& (e $ard&en&
.-(%&nd ca n&*+e $3ndac& de ,uc%+%r&e (e - (l&+% 5nc&ns%0 Du(% ce +-.& au 4-s+
v3r3.& 5n celule1 a/ (r&/&+ -rd&n s% 5ncu& u*&le *& s% le n&+u&esc0 C3nd &)a/
5n/3na+ c8e&le $eneralulu& /eu1 le)a a'v3rl&+ c3+ a (u+u+ de de(ar+e1 5n
ca(%+ul cel%lal+ al unu& /-r/an de $un-a&e0
<n 4&nal le)a/ de/-n+a+ (&s+-alele)/&+ral&er% *&)a/ 5/(r%*+&a+ (&esele
(es+e 5n+rea$a Wes+4al&e1 5n a*a 4el 5nc3+ s% a&,% 4ru/u*el de 4urc% 5n cl&(a
5n care l& se va -rd-na s% (re'&n+e ar/ele la c-n+r-l0 Da1 da1 $eneralul /eu
se (r&ce(ea s% 4ac% d&n c&v&l& n&*+e &/&+a.&& acce(+a,&le de s-lda.&0
<n ur/%+-rul l-c 5n care a/ a+er&'a+1 -4&.erul de serv&c&u a a(%ru+ 5n
(&6a/a *&)n (a(uc& de cas%0 Generalul /eu a 4%cu+ un +%r%,-& $r-'av0
"Ina/&cul e la /ar$&nea -ra*ulu&1 r%cnea el1 /a&)/a& s%)l 5/(un$% (e
-4&.erul s-/n-r-s 5n 4a.%1 cu nasul s%u ,-rc%na+0 Ina/&cul e (e cale s%
(%+rund% 5n -ra*1 re(e+a0
"As+a nu)& (rea ,&ne"1 /ur/ura /a&-rul1 5n+&n'3ndu)& $eneralulu& /eu
un "desc8&'%+-r de -c8&" cu c-n&ac0
"Dra$ul /eu1 n)a& (r&ce(u+ c% du*/anul a s-s&+ a&c& cu avan$arda
,l&nda+% $a+a s% +e 5n.e(e 5n 4und9" s(unea $eneralul /eu cu un cal/
'dr-,&+-r0
"%& a+unc& cred c% nu ne /a& r%/3ne de 4%cu+ dec3+ un s&n$ur lucru0
EMa&-rul '3/,ea 5n vre/e ce)*& +r%$ea n%dra$&& de (&6a/a (3n)la (&e(+0F S)
- *+er$e/ de)a&c& 5na&n+e de)a 4& 4%cu.& 4er4en&.%2 Dar ce l)a $%s&+ (e du*/an
s% dea ,u'na 5nc-ace9"
De da+a as+a ne)a/ &e*&+ (rac+&c d&n c&'/ele n-as+re de c%l%r&e0 Ne)a
c%'u+ /-n-clul de ca/(an&e1 care s)a 4%cu+ .%nd%r&1 dar1 slav% D-/nulu&1
avea/ /ereu c3+e unul de re'erv% 5n ,u'unarul n-s+ru de la (&e(+0
"D% alar/a2" r%cnea $eneralul /eu1 +ur,a+0
"rea ,&ne1 Herr General1 s% +r%&.&2" &)a r%s(uns /a&-rul1 &e*&nd cu (as
+%r%$%na+ *& a*e'3ndu)*& (e .eas+% casca de +&n&c8ea0 A(-& *&)a &.&+ ca(ul (e
(-ar+% *& a ',&era+ de +re& -r& "Alar/%2" (e ul&.a ad-r/&+%0
O vre/e nu s)a 5n+3/(la+ n&/&c1 dar (e ur/% +ele4-nul s)a (-rn&+ s%
sune cu 4ur&e0 Generalul /eu a r&d&ca+ rece(+-rul *& - v-ce 4ur&-as% a vru+
s% *+&e c&ne era &d&-+ul care a s+r&$a+ "Alar/%" 5n (u+erea n-(.&&0
"Eu2 urla $eneralul /eu 5n rece(+-r0 A 4-s+ -rd-na+% - alar/% 4&&ndc%
ne)au 5nc-n6ura+ (ara*u+&*+&&2"
"Tre,u&e c)a& 8al&+ - c&'/% vec8e *& .&)a c%'u+ $reu la s+-/ac1 se r%.-&
v-cea de la cel%lal+ ca(%+ al 4&rulu&0 Du)+e *& +e culc%1 ,%& &d&-+ -,seda+ de
r%',-&1 *& a& r%,dare cu (-rc%r&&le alea (3n% la '&u%0 N&c& un (ara*u+&s+ 5n
+-a+e /&n.&le n)a* a+er&'a a&c&1 d-ar nu 4ace/ n&/%nu& n&c& un r%u"0
Generalul /eu a arunca+ de'$us+a+ +ele4-nul *& l)a (&r-n&+ (e /a&-r cu -
(r&v&re d&s+ru$%+-are1 $eneral&ceasc%0
"O s% /a& au'& +u de /&ne" &)a 4%$%du&+1 su/,ru0
"rea ,&ne1 Herr General1 s% +r%&.&2 (&u&a /a&-rul1 duc3nd la casc% /3na
care nu +re,u&a0 De)a,&a 5n /-/en+ul %la real&'ase c&ne era -as(e+ele d&n
4a.a lu&0
"Ce &nd&v&d 4%r% c-l-an% ver+e,ral%2 *u&era $eneralul /eu 5n +&/( ce
n%v%lea/ 5n+r)un al+ sa+0 O s%)& (ar% r%u c% nu l)au v&'&+a+ cu adev%ra+
(ara*u+&*+&& 5n l-cul n-s+ru"0
Ca n&*+e e/&sar& d&n al+e $ala=&&1 ne)a/ n%(us+&+ asu(ra unu&
can+-na/en+ 5n care se ad%(-s+&se de r%c-area n-(.&& un re$&/en+ de
(u*ca*& *& s-&lea 5n (a+ur& .%r%ne*+& l%+%re.e0
O (r%6&n% usca+% de FeldSe,el cu casca (us% de)a)nd-aselea (e ca(
+u*ea un 4el de ra(-r+0 T-c/a& c3nd se $3ndea ca/ ce)ar /a& (u+ea 4& de
ra(-r+a+1 *&)a da+ sea/a c% u&+ase s% s+r&$eC "A+en.&une"2 Ne+re,n&c&& '%ceau
care)nc-+r-1 s4-r%&nd cu ca(e+ele (e /ese1 dur3ndu)& undeva de serv&c&ul de
$ard%0
"D% alar/a1 ce /a& a*+e(.&91 .&(a $eneralul /eu0 Ina/&cul e (e cale s%
(%+rund% 5n -ra*2"
"Cu/9" $r-8%&a 5ns(%&/3n+a+ FeldSe,elul1 su4l3ndu)& $eneralulu& 5n
nas un da/4 de *na(s &e4+&n0 "Cu/9" a re(e+a+ car&ca+ura de s-lda+1
sc%r(&n3ndu)se ve8e/en+ 5n 4und0
"Sun% alar/a1 &/e,ec&lule2" a .&(a+ d&n n-u $eneralul /eu1 ,%$3nd 5n
s(er&e.& /3.a c-/(an&e&1 care +r%$ea la a$8&-ase du(% s-,%0 A s%r&+ dre(+ 5n
sus *& a a+er&'a+ .ea(%n% (e (a+ru la,e0
"Servus1 Herr General1 s% +r%&.&" /&euna ea0
r%6&na s)a a(uca+ s% $3ndeasc% a+3+ de &n+ens 5nc3+ & s)a ,-.&+ casca0 A
5n*4%ca+ cen+&r-nul *& (&s+-lul care s(3n'urau de)un c3rl&$1 s)a dus la unul
d&n+re "4ru/-asele ad-r/&+e" *& s)a a(uca+ s%)l '$3l.3&e2
"Her,er+1 c8&r%&a el2 Tre'e*+e)+e1 4&r)a& s% 4&&2"
"Car%)+e" &)a r%s(uns Her,er+1 +r&/&.3ndu)& un (u/n s-/n-r-s0
"E &/(-r+an+1 Her,er+2 Ha&2 Sc-al%2 5l &/(l-ra (r%6&na0 Du)+e *& d%)& -
(au'% c-/andan+ulu&1 *& s(une)& c% &)a s-s&+ du*/anul cu +ancur& *& cu +-+
4elul de 4&er%ra&e2"
Ar 4& +re,u&+ s%)l vede.& (e $eneralul /eu2 Ar%+a de (arc% ar 4& 4-s+
,%+u+% ec8&(a sa 4av-r&+% de 4-+,al1 ur/3nd s% 4ac% d&n cl&(% 5n cl&(% - cr&'%
$er/an% de a(-(le=&e0 Fa.a & s)a 5nver'&+ *& a(-& & s)a 5nv&ne.&+0 T&/( de
c3+eva /&nu+e n)a 4-s+ 5n s+are s% ar+&cule'e (ur *& s&/(lu n&c& un cuv3n+1
lucru ne-,&*nu&+ la el0 Dar &/ed&a+ &)a reven&+ v-cea sa r%',un%+-are0
"Sun+e/ 5n r%',-&1 nen-r-c&+ule"1 r%cnea el0 Eresu(un c)a 4-s+ au'&+
(3n%)n sudul Fran.e&0F <nda+% v-r s-s& +ancur&le &na/&culu& *& ne v-r s/ul$e
carnea de (e -ase0 D% alar/a2 S+u4e H
HM
1 -/ule1 4&r)a& +u s% 4&&2"
"A/ 5n.eles1 Herr General1 s% +r%&.&"1 ,%l/%6ea FeldSe,elul1
sc%r(&n3ndu)se $3nd&+-r 5n ca(1 (e su, casc%0
"M&*c%).& 4undul1 Her,er+2 Sun% alar/a S+u4e H2 Tre'e*+e)& (e
c-/andan.&& de (lu+-n0 S(une)le c% au ven&+ en$le'&& cu +ancur&le l-r1 *& s%
4ac% ,&ne s%)*& adune 8an.ele ca s)- *+er$e/ (3n% nu ne +re'&/ (r&'-n&er&0
D%)& '-r1 Her,er+2 <nc% n)a& a4la+ c%)& vre/e de r%',-&9"
"u*c-c&ul /eu2" ,-l,-r-sea Her,er+1 (e +re& s4er+ur& ad-r/&+0 A 5n+&ns
/3na1 ,36,3&nd1 du(% (u*ca lu&0 care a+3rna de)un c3rl&$ l3n$% 4ereas+r%1
ar%+3nd la 4el de a/-r.&+% ca *& (r-(r&e+arul e&1 d&/(reun% cu res+ul $%r'&&0
HM
S+u4e H ) alar/% de $radul +re&0
"S%)/& 4ac% /&e una ca as+a2 ,3'3&a $eneralul /eu1 &.&ndu)*& d&n $uler
+-a+% /u+ra sa de vul+ur0 Sun+ cu +-.&& ne,un& de le$a+ *&)*& 5nc8&(u&e c% (-+
+r%& (e s(&narea .%r&&2 Un+er-44&'&er Mar+&n1 ara+%)le cu/ se d% alar/a c3nd
&na/&cul ,a+e la u*%2"
A/ (us /3na (e)- "c8&+ar%"1 a/ v3r3+ 5n ea un +a/,ur (l&n *&)a/ ars
5n+rea$a 5nc%rc%+ur%0 e ur/% a/ sc8&/,a+ 5nc%rc%+-arele *&1 (en+ru /a&
/ul+% s&$uran.%1 a/ re(e+a+ -(era.&unea1 +r&/&.3nd - n-u% salv% 5n d&rec.&a
-(us%1 de)a lun$ul ul&.e&0
<n c3+eva case s)au a(r&ns lu/&n& *& v-c& s-/n-r-ase ',&erau 5n se/n
de (r-+es+0
"A(%r%)ne1 D-a/ne2 /-r/%&a $eneralul /eu1 sc-.3ndu)*& /-n-clul
n-s+ru d&n -c8&0 Blea8+a as+a nu res(ec+% n&c& /%car /%sur&le de ca/u4la62"
Du(% vre- 'ece /&nu+e ,une1 nu/aK ce a(are un re'erv&s+ -,e' c%lare
(e)- /-+-re+% de)a Ar/a+e& da+a+% !M?H0
"De)a ce dracu v% 6uca.&1 descre&era.&l-r9 .&(a el 4ur&-s1 c3+ (e ce s%
cad% d&n *a0 Ra4ale de ar/% a&c&1 5n (u+erea n-(.&&9 e +-.& drac&&1 as+a v% va
duce 5n 4a.a Cur.&& Mar.&ale2"
"F&& s&$ur de as+a1 a/&ce"1 scr3*nea $eneralul /eu0
C3nd a v%'u+ v&(u*ca r-*&e *& 4run'ele de s+e6ar ale $eneralulu&1 -4&.erul
5n re'erv% a l%sa+ /-+-re+a s%)& cad% la (%/3n+0 A r%/as l-culu& ca +r%sn&+1
5n+r)- (-'&.&e (e care -a/en&& ,un& la su4le+ ar 4& (u+u+)- nu/& c8&ar (-'&.&a
de dre(.&0 Ne)a +re,u&+ ceva +&/(0 ca s% a4l%/ de la el c% e -rd-nan.a
Re$&/en+ulu&0
"#l&nda+e &na/&ce se a(r-(&e de '-na n-as+r% de can+-na/en+2" a +una+
$eneralul /eu1 de (arc% ar 4& 4-s+ Mar&us 5n (ers-an% (e c3/(ur&le
Raud&ne0
"Ce 4el de ,l&nda+e9" v-&a s% *+&e -,e'ul de dra$-n ,&c&cl&s+1 care se
c8&-ra la n-&0
"Tancur& en$le'e*+&1 Herr O,erleu+nan+"1 &)a r3n6&+ r%6&na s%l+3ndu)*&
cen+ura care)& alunecase (e 4und (es+e *-ldur&le sale &ne=&s+en+e0
"D-a/ne1 4&e).& /&l% de n-&2" .&(% $r%sanul 5n$r-'&+1 /u+3ndu)*&
$reu+a+ea de (e un (&c&-r (e al+ul0
"S&$ur c)- s%)& 4&e1 l%+ra $eneralul /eu0 Dar /a& 5n+3& ar +re,u& s% +e
descurc& s&n$ur1 dr%$u.ule"0
T-c/a& a+unc& a s-s&+1 le$%n3ndu)se1 *&)un l-c-+enen+1 5n.-l&+ cu n%dra$&
de c%l%r&e1 *la(& *&)- c%/a*% de (&6a/a cu dun$ul&.e r-*&&0
"C-/andan+ul vrea s% *+&e ce dracu se)n+3/(l% *& de ce se +ra$e 5n +-&ul
n-(.&&"0
Generalul /eu s)a 8-l,a+ ulu&+ la -4&.erul c&uda+ 5/,r%ca+0
"Ia s(une)/&1 dra$ule1 a&c& e serv&c&u de /esa$er&e sau re$&/en+
(rusac9" ) *& &)a +ras un (erda4 l-c-+enen+ulu& %lu&a 5n *la(& *& (&6a/a1 de +e
luau 4&-r& ascul+3ndu)l0 O1 daK s+ra*n&c s(ec+ac-l a /a& 4-s+2
C3nd & s)au e(u&'a+ ,les+e/ele *& a/en&n.%r&le1 s)a 5ndre(+a+ '-rn%&nd
d&n (&n+en& s(re un +un an+&+anc ce '%cea (l&c+&s&+ de /-ar+e 5n n&*+e
,-sc8e.&0 F%r% s% (r&veasc% 5n drea(+a sau 5n s+3n$a *& 4%r% s% se $3ndeasc%
la ur/%r&1 a declan*a+ /ecan&s/ul de dare a 4-culu& *& a +ras de c-ard%0
#u/2 ) a +una+ /a*&n%r&a de OG //0
"U&+e cu/ ',-ar% (l%c&n+a /%+u*&& d&n cu(+-r"1 $3ndea/ eu 5n +&/( ce
-,u'ul des(&ca n-a(+ea1 *u&er3nd *& +re'&nd +-a+e (%s%relele $er/ane de
(r&n cu&,ur&le l-r (r&c%6&+e0 Ger/an&a)& -,&*nu&+% s% a&,% de)a 4ace cu
r%',-a&ele1 dar nu se)n+3/(l% (rea des ca +unur&le s% ,u,u&e c8&ar la ea
acas%0 O,u'ul a +recu+ la r3nd (r&n +re& case1 rearan63nd (u.&n /-,&l&erul0 S)
a -(r&+ 5n de(-'&+arul de /un&.&e d&n+r)un an'er S(Z8Sa$en
L?
0 M%&cul&.%1
ce $r%/%6-ar% de /un&.&e a s%r&+ 5n aer2 Ve8&culul %la de recun-a*+ere s)a
r&s&(&+ (es+e 6u/%+a+e d&n Wes+4al&a0 C3+eva ,uc%.ele au c%'u+ 5n R&n *&
al+ele 5n Weser0 Dar re'ul+a+ul a 4-s+ c% re$&/en+ul ad-r/&+ a reven&+ d&n
n-u la v&a.%0 Cu/ se /a& /&*cau2 Ce& /a& /ul.& aler$au s%)*& sca(e (&elea1
dar c3.&va -,seda.& de r%',-& au vru+ s% r&(-s+e'e0 Ce (r&vel&*+e &)a 4-s+ da+
s-arelu& $er/an s% vad% c3nd a r%s%r&+ 5n cele d&n ur/%0 Era c3+ (e ce sa
a(un% d&n n-u0 Ascul+a.& ce v% s(un9 O c-/(an&e ,l&nda+% a lu(+a+ er-&c
+&/( de d-u% -re *& nu s)a da+ ,%+u+% dec3+ a+unc& c3nd casa (e care)- a(%ra
a 4-s+ c-/(le+ ru&na+%0 A(-& au desc-(er&+1 s(re $r-a'a l-r1 c% &na/&cul
4usese (r-(r&ul ,a+al&-n de /-+-c&cle+e0
E=erc&.&ul de alar/% al $eneralulu& /eu s)a s-lda+ cu -(+ 'ec& *& -(+ de
r%n&.& *& n-u% /-r.&0 D-& s)au s&nuc&s *& al.& +re& au 4-s+ da.& d&s(%ru.&0 Fa(+ul
%s+a a (r-v-ca+ /ul+% ,%+a&e de ca(1 (3n% c3nd *&)au da+ sea/a c% n)aveau
cu/ s% 4&e lua.& (r&'-n&er& de c%+re en$le'& (en+ru c% nu e=&s+au n&c& un 4el
de en$le'&0 Nu era dec3+ un 4el de)a se 6uca al $eneralulu& /eu0
"F&r)a* al na&,&&1 -a/en&& %&a au de'er+a+ 5n +-a+% re$ula"1 /ur/ura
L?
an'er S(Z8Sa$en ) ve8&cul de recun-a*+ere0
$eneralul0 L)a c8e/a+ (e *e4ul -l&.&e& /&l&+are1 un Hau(+/ann ur&a* *&
,ru+al1 cu n&*+e -c8& a+3+ de 4&-r-*& 5nc3+ l)ar 4& &nv&d&a+ *& D&av-lul 5n
(ers-an%0 "#unul /eu (r&e+en ) a 5nce(u+ el1 s4redel&ndu)l cu (r&v&rea (e
v3n%+-rul de ca(e+e ) cer ca de'er+-r&& de su, s+ea$ *& c8&ulan$&&& s% 4&e
+ra+a.& 4%r% cru.are2 en+ru ase/enea $un-a&e nu +re,u&e s% e=&s+e n&c& un
(&c de 5ndurare0 Ter/&na.& cu e&"0
#&ne5n.eles c% (r-s+%nac&& au 4-s+ 5n8%.a.&0 Au a+er&'a+ la Ger/ers8e&/1
unde un (lu+-n de e=ecu.&e d&n &-n&er& le)a cur/a+ v&e.&le l-r la*e0
"Nu (-.& 4ace -/le+% 4%r% s% s(ar$& -u% ) 4%cea /ul.u/&+ $eneralul /eu
(e c3nd ne 5n+-rcea/ acas% (en+ru /&cul)de6un0 EAse/enea ac.&un& erau (e
$us+ul lu&F0 F%)& s% +re/ure2 une)& 5n (r&'%"0 Se s&/.ea 5n ele/en+ul s%u0
N&/en& nu)l (u+ea 5n+rece (e el1 $eneralul /eu0
Du(%)a/&a'% a/ da+ - ra&+% (e la $en&*+&0 Aruncau (-dur& (es+e r3ur& *&
a(-& le s+r&cau d&n n-u0 Generalul /eu &)a cr-n-/e+ra+ cu +re& ceasur&0 S(re
/area lu& sa+&s4ac.&e1 s)au s(ar+ *& a&c& c3+eva "-u%"0 Un (r%(%d&+ de
Un+er-44&'&er s)a ales cu .url-a&ele 'dr-,&+e0 <l +r%$ea curul (rea $reu 5n 6-s
5n cl&(a 5n care s)a ru(+ - /acara (e care)a/ *+er(el&+)- de la 4rance'&0 Al.&
d-& +&(& s)au 5neca+1 (r&n*& 5n+re (-n+-ane0 Nu +ru(% re$ula+%1 slav%
D-/nulu&1 d-ar (ers-nal /unc&+-r c&v&l0 <ns% $eneralul /eu s)a /-8-r3+
-r&cu/ d&n cau'a as+a *& &)a (us (e +-.& ce&lal.&1 &nclus&v (e su,-4&.er&1 s% se
+3rasc% (e ,ur+% cu ar/ele 5n /3&n&le 5n+&nse *& cu nasur&le 5n (%/3n+0 B&)au
lus+ru&+ d&n.&& (en+ru +-a+% v&a.a0 Era - (l%cere s% ve'& cu/ 4%cea s-lda.& d&n
adun%+ura a&a de /a&/u.e0 Oa/en&& care)au 4%cu+ s-ld%.&e cu el n)-r s% u&+e
e=(er&en.a as+a 5n v&a.a v&e.&& l-r0
Du(% ce ne)a/ cr-&+ dru/ *& (r&n +a,&e+ur&le de sear% ) -,&*nu&a/ s%
s(une/ "d&neu"1 4&&ndc% $eneralulu& /eu 5& (l%cea s% 4-l-seasc% e=(res&&
s+r%&ne1 /a& ales en$le'e*+&1 ceea ce & se +r%$ea d&n (er&-ada c3+ a 4-s+
de+a*a+ cu "!! Husar&"1 %&a care aveau dre(+ c3n+ec de re$&/en+ "M-&se 5n
E$&(+" )1 ne)a/ de',r%ca+ un&4-r/a *&)a/ +ras /%nu*&le al,e (e su(-r+ul l-r
s(ec&al0 e ur/% a/ &n+ra+ 5n un&4-r/a n-as+r% de $arn&'-an% *&)a/ (leca+
la ,&ser&c% (en+ru a)& da *& Feld/arsc8allulu& Du/ne'eu ce & se cuv&ne0 Dar
c3nd ne)a/ 5n+-rs1 ne a*+e(+a - sur(r&'% ur3.&c%0 <n+re$ S+a+ul)Ma6-r se 4-&a
de c-l-)c-l-0 T-.& ur/au s% (lece 5n d&rec.&a Es+1 *& nu (en+ru a 4& /a&
a(r-a(e de r%s%r&+ul s-arelu&0
"Se 5n*al% 5nc8&(u&.&& %&a 5n un&4-r/% de la Car+&erul General al
FP8rerulu&1 .&(a $eneralul /eu0 <& 5nv%. eu /&n+e0 Eu (-runcesc a&c&2
N&/en& n)- s% /&*+e un de$e+ al d&v&'&e& /ele c3+% vre/e /% a4lu la
c-/and%2"
Be4ul S+a+ulu&)Ma6-r .-(%&a de (arc% s)ar 4& sl-,-'&+ (e el *& acu/ era
(e cale s%)*& u/(le *& n%dra$&&0 F%r% un cuv3n+1 &)a 5n+&ns - scr&s-are 4ru/-s
5/(%+ur&+% *& ,&,&l&+%1 se/na+% de c%+re Ad-l4 5n (ers-an%0 Fa.a $eneralulu&
/eu s)a ,u8%&+ ,rusc *& 4alca & s)a ca/ l%sa+ (es+e Crucea de Cavaler0 Be4ul
de S+a+)Ma6-r a r&d&ca+ d&n u/er&1 a,%+u+1 *& s)a u&+a+ (e $ea/0
"El&,era+ de c-/and%"1 a 5n$%&/a+ $eneralul /eu1 (l&/,3ndu)*& d&n
n-u (r&v&rea (r&n scr&s-are0 Nu)& venea s% cread% c% scr&a ceea ce c&+&se el0
"e ce& (e care Du/ne'eu vrea s%)& d&s+ru$%1 /a& 5n+3& 5& -r,e*+e1 a
+una+ el0 De da+a as+a ca(-ralul d&n #-e/&a a 5n+recu+ /%sura0 Rarur&le sun+
arunca+e2"
Ceva /a& +3r'&u1 a v-r,&+ la +ele4-n cu Ke&+el0 Avea s%)& /a& +rans/&+%
c3+eva adev%rur& crun+e "-/ulu& d&n #raunau"0
N&c& n)a(ucase/ ,&ne s% ne s+recur%/ 5n un&4-r/a n-as+r% de n-a(+e1
c3nd a)nce(u+ s% ',3rn3&e +ele4-nul /a& ceva ca - alar/% aer&an%0
"Musa& c%)& ceva &/(-r+an+"1 a s(us $eneralul /eu1 aran63ndu)*&
c%c&ul&.% de n-a(+e re$ula/en+ar% 5n a*a 4el 5nc3+ -r%+an&a ,r-da+% cu 4&r
aur&u s% 4&e (e aceea*& d&rec.&e cu nasul s%u acv&l&n0
Era General der In4an+er&e #ur$d-r41 *e4ul (ers-nalulu&1 care avea c8e4
de +a&4as cu n-&0 <n &erar8&e1 era cun-scu+ su, nu/ele de "E/&nen.a
Cenu*&e"0
Generalul /eu a 4%cu+ 4e.e)4e.e *& nasul s%u c-r-&a+ &)a deven&+ a'ur&u
5n +&/(ul "+a&4asulu&KK0
Nu /%)nd-&a/ de ce se)n+3/(l%0 Luase 4-c la+r&na *& $eneralul /eu
avea s% se alea$% cu d&s+&nsa lu& r&d&c8e 4reca+% de /a& /are dra$ul0 Du(%
ce General #ur$d-r4 a 5nc8&s +ele4-nul1 a/ r%/as /ul+% vre/e +%cu.& *&)a/
c3n+%r&+ lucrur&le0 Ma&)/a& c% au'ea/ un (-cne+ (arc% ven&nd d&n .eas+a
$eneralulu& /eu0 Or&cu/1 se (%rea c% a4lase c% nu 5n+-+deauna e 4-ar+e
5n.ele(+ s% ,a.& +-,a1 s+r&$3nd 5n $ura /are ce $3nde*+&0 O $r%/ad% de ne/.&
au /&erl&+ d&n (r&c&na as+a d&n !MHH 5nc-ace0
<na&n+e de a /%r*%lu& 5n .ara v&sel-r1 ne)a/ 5/,r%ca+ d&n n-u un&4-r/a
n-as+r% u*-ar% de serv&c&u *&)a/ scr&s scr&s-r&0
C3nd s)a &.&+ *& s-arele s% vad% ce se /a& 5n+3/(lase cu ,%+r3na
Ger/an&e 5n +&/(ul n-(.&&1 +er/&nar%/ de se/na+ ul+&/a scr&s-r&c%1 *& +-+ul
era aran6a+ 5n /&6l-cul /a(e& de ,&r-u1 c-n4-r/ n%ravulu& d&n cavaler&a
(rusac%0
"&s+-lul /eu de serv&c&u2 a s(us $eneralul (e un +-n sever0
A/ da+ 4u$a du(% (&s+-l1 l)a/ *+ers &u+e de (ra4 cu - c3r(% de lus+ru&+1
l)a/ 5nc%rca+ *& &)a/ c-,-r3+ (&ed&ca de s&$uran.%0 e ur/% & l)a/ 5n/3na+
$eneralulu&0
"R%/3& cu ,&ne1 Un+er-44&'&er Mar+&n ) 4-rn%&a el *& (en+ru 5n+3&a -ar%
/&)a 5n+&ns /3na0 F%).& da+-r&a (en+ru &u,&+ul n-s+ru Va+erland2 <.& v-&
ur/%r& (r-$resele2"
"Ru #e4e8l1 Herr General ) &)a/ r%s(uns eu1 (-cn&nd de d-u% -r& d&n
*la(&0 F&e ca -n-ra,&lul n-s+ru /-n-clu s% r%/3n% ne(%+a+2" e ur/% *&)a
dus (&s+-lul la 4run+e 5n +&/( ce eu salu+a/1 5n a4ara l&n&e& de 4-c1 *& ne)a/
5/(u*ca+0
S+ra*n&c s)a (ur+a+ $eneralul /eu0 A 4-s+ de)a dre(+ul 4an+as+&c1 '%u a*a0
D-ar era $eneralul /eu0 Tre& $l-an.e au +recu+ (r&n cran&ul s%u de
c-/andan+ de -*+& *& de)a,&a a+unc& ne)a c%'u+ /-n-clul0 C3+% s-le/n&+a+e2
De n)a* 4& 4-s+ n&.el a,.&$u&+ de la c-n&acul d&n care *+er(el&se/ -lecu.%1
cred c)a* 4& (l3ns0
L)a/ d&c8&s&+ 4ru/-s1 &)a/ (us ,-ne+a (e /ansard% *&1 du(% /ul+%
,%+a&e de ca(1 a/ reu*&+ s%)& 4&=e' re$ula/en+ar /-n-clul0 A(-& a/ alar/a+
Car+&erul General0
Au a(%ru+ cu +-.&&1 au (-cn&+ d&n c%lc3&e *& au salu+a+1 (-+r&v&ndu)*& (e
4e.e cu+ele re$ula/en+are de (%rere de r%u0 3n% *& a$8&-+an+ul ) ne/ern&cul
%la ,les+e/a+ ) cl%+&na d&n ca( cu a+3+a +r&s+e.e 5nc3+ +-a+e c&ca+r&cele sale
/ensur
L!
de (e 4%lc& 5& +re/urau ca n&*+e .&(ar& 5n (&4+&e0
R&lele ur/%+-are s)a lucra+ 4e,r&l la (re$%+&rea 4uneral&&l-r $eneralulu&
/eu *& /-n-clulu& n-s+ru0 A/ &ns(ec+a+ cu+&&le de "(a *& (us&"*& a/ ales1 5n
cele d&n ur/%1 - d&+a/a& ,u+uru$% de s&cr&u d&n+r)un s+r%vec8& s+e6ar $er/an
cu un *&r lun$ de cruc& de 4&er c&-(l&+e de 6ur)5/(re6ur0 A +re,u&+ s%
r%sc-lesc 6u/%+a+e d&n Ger/an&a (3n% s% $%sesc - (ern&.% d&n ca+&4ea r-*&e
(e care s% a*e' d-vleacul $eneralulu&0 Or&ce s)ar s(une1 se descurcase
L!
Mensur ) c&ca+r&ce 4ac&al% a 4-*+&l-r s+uden.& c-r(-ra.& $er/an&1 5n a c%r-r +rad&.&e
&n+ra *& un duel cu s(adele1 duel care /arca des%v3r*&rea c%l&n& 4&'&ce *& /-rale a
c-r(-ra+&s+ulu&1 *& 5n +&/(ul c%ru&a era v&'a+% d-ar 4a.a ;n#t#<#
,&n&*-r 5n d-u% r%',-a&e /-nd&ale *& n&c& 5n v&a.a c&v&l% nu r%/%sese c8&ar
c-da*0
C-n.-(&s+ul c-/(an&e& a (e+recu+ c&nc& ceasur& lus+ru&ndu)ne sa,&a de
(arad%1 5na&n+e ca a$8&-+an+ul s% se declare /ul.u/&+0 Avea/ - sa,&e a
na&,&& de .ea(%n%0 O s(ad% de -n-are d&n Le&,8usaren
L;
0 De /ul+e -r& /&)a
+recu+ (r&n ca( s)- 5nl-cu&esc cu - +&n&c8ea &e4+&n%1 /arca S-l&n$en0 Un
c-lec.&-nar ca(&u ar 4& ,%$a+ cu s&$uran.% /3na ad3nc 5n ,u'unar (en+ru ea0
Mecan&cul)*e4 al c-/(an&e& a v-(s&+ cu un s(ra: casca de +a,l% a
$eneralulu& /eu1 5n a*a 4el 5nc3+ s% se r%s4r3n$% 5n ea 4l%c%r&le +-r.el-r0
Au s-s&+ de la #erl&n d-& (-(& /&l&+ar&1 c-ndu*& de %r&n+ele)General0
Erau cu +-.&& ,l&nda.& cu cruc&4&=e d&n aur *& al+e +r%sn%& care s%)& u*ure'e
$eneralulu& /eu dru/ul s(re Wal8alla0 S)a 4%cu+ +-+ ce era cu (u+&n.%
(en+ru a &e*& - 5n/-r/3n+are 4ru/-as%0 S&n$urul lucru cu care)a/ da+)-)n
,ar% au 4-s+ su4l%+-r&&0 Husar&& %&a a4ur&s&.& se (&+eau (e undeva (e 4r-n+ul de
es+1 l%s3ndu)se 4%cu.& 4%r3/e de c%+re %& de d&nc-l- *&1 ce)& /a& r%u1 +&(ul de
la +-,a /are - 5n+&nsese la &na/&c0 B&)a lua+ *& +-,a cu el0 E&1 - 4an4ar% a
unu& re$&/en+ de cavaler&e 4%r% +-,% nu 4ace d-& ,an&2 S(er d&n +-a+% &n&/a
s%)l 5n8a.e -da+% *&)-da+% (-l&.a&& /&l&+ar& *& s%)l a+3rne l3n$% ce&lal.&
de'er+-r& /&'era,&l&0 Ar 4& (u+u+ /%car s% ne lase +-,a0 E (r-(r&e+a+e
$er/an%0 Nu se cade s% ,a+% vec&n&& 5n ea0
F&ecare ar/% era re(re'en+a+% de c%+re un Leu+nan+ care 4%cea $ard% de
-n-are0 Erau *ase0 S+%+eau .e(en& ca n&*+e s+a+u& 5n 6urul $eneralulu& /eu1
care '%cea 5n+&ns1 d&s+r3ndu)se 5n Sala Cereasc% de e+recer& a Cavaler&l-r0
Era ec8&(a+ c-/(le+ 5n un&4-r/%1 cu +-a+e d&s+&nc.&&le0 #laue Ma=
LH
*&
Crucea de F&er cu "4urcul&.% *& cu.&+"
LL
&ar 5n (&c&-are avea c&'/e d&n (&ele
4&n%1 cu (&n+en& de ar$&n+0 V% s(un eu c% era cel /a& n-s+&/ cadavru (e care
v&)l (u+e.& &/a$&na0 </,r%ca+ cu/ era1 $eneralul /eu ar 4& (u+u+ ',ura dre(+
5n Wal8alla (en+ru a (-rn& un e=erc&.&u de alar/% care s% 5nc&n$% la r-*u
du*u/eaua Ra&ulu& su, +%l(&le 5n$er&l-r0
Teva+ur% /are a 4-s+ 5ns% c3nd a ven&+ v-r,a de 5nc%l.%/&n+ea (en+ru
ca(0 Eu v-&a/ s%)& (un casca sa de -.el0 De)a&a - *& d%duse/ la v-(s&+0 <ns%
a$8&-+an+ul (re4era casc8e+a de $arn&'-an% cu 4run'e de s+e6ar *& cu +-+
L;
Le&,8usaren ) $%r'&le de -n-are 4-r/a+e d&n 8usar& ;n#t#<#
LH
-ur le /er&+e ) 5nal+% d&s+&nc.&e d&n +&/(ul (r&/ulu& r%',-& /-nd&al0
LL
"Crucea de F&er cu 4run'e de s+e6ar *& s(ade" ) cea /a& 5nal+% d&s+&nc.&e /&l&+ar%
$er/an% ;n#t#<#
+ac3/ul0
"C%*+&le de -.el nu se (-+r&vesc la un&4-r/a de (arad%2" ',&era el1
sc8&/-n-s&ndu)*& 5ns(re /&ne c&ca+r&cele sale /ensur0
C-(anele & se /&*cau (recu/ un 8-S&+'er
LG
la 4-c au+-/a+0 Era a+3+ de
4ur&-s 5nc3+ ar 4& 4-s+ 5n s+are s% s(ar$% nuc& de c-c-s cu 4undul *& s% 5n$8&+%
/&e'ul (e unde nu +re,u&a0 r&n+re (&c%+ur& 5/& des+%&nu&a ce crede el des(re
/&ne0 </& venea s%)& re(ed una 5n ,-+1 dar nu /er&+a0 Era R&++/e&s+er *& /)
ar 4& (u+u+ v3r5 la ,ec& c3+ a& cl&(& dac% &)a* 4& ras - la,%0
"L-v&)+e)ar +-a+e /-l&/ele d&n .ara as+a2 *u&era el0 Dac% +e)a* vedea
a$%.a+ 5n+r)- ca(can% (en+ru ur*&1 +e)a* l%sa ac-l- s% cr%(&0 S% *+&&1 Mar+&n1
c% +e)a*+ea(+% - s-ar+% cu/(l&+%0 De 5nda+% ce $eneralul va 4& 5n (%/3n+1 -
s%).& &e& valea s(re 4r-n+ul de r%s%r&+ a+3+ de re(ede 5nc3+ ve& s+3rn& 5n ur/%
n-r& de (ra40 B&)- s% $%sesc cea /a& cr3ncen% *& /a& /&'era,&l% un&+a+e 5n
care s% +e +r&/&+2 O un&+a+e care -(erea'% 5n s(a+ele l&n&&l-r &na/&ce 5n
un&4-r/ele l-r *& 4ace +-a+e lucrur&le care sun+ &n+er'&se (r&n c-nven.&&le de
r%',-&0 Cred c)ar 4& +-c/a& ce).& +re,u&e0 F&& (re$%+&+1 Mar+&n1 n&c& c8&ar
/&n+ea +a ,-lnav% nu (-a+e c-nce(e ce le 4ac ru*&& (-rc&l-r de +ea(a +a
dac%)& (r&nd ascun'3ndu)se 5n un&4-r/a l-r2"
"O1 dar *+&u ce le 4ac1 Herr R&++/e&s+er1 s% +r%&.&2 en+ru 5nce(u+ +e
$3d&l% n&.el la ,-a*e cu un ,ar-s s+ra*n&c0 e ur/% 5.& v3r% un 4&r elec+r&c 5n
$%-a'% 5n a*a 4el 5nc3+ l&/,r&c&& 5.& 6-ac% ,%+u+a 5n 6urul 8e/-r-&'&l-r (3n%
s% a(uc& +u s% '&c& of= B& eu a/ +recu+ de c3+eva -r& (r&n as+a1 d-/nule1 dar
(3n% acu/ se vede +rea,a c)a/ avu+ '&le0 Or&cu/1 .&n s%)& /ul.u/esc
d-/nulu& R&++/e&s+er1 s% +r%&.&1 (en+ru +-a+e ur%r&le sale c%ldur-ase *& s%)/&
e=(r&/ s(eran.a c% ne v-/ re5n+3ln& cu ,ucur&e 5n $r-a(a c-/un% a
er-&l-r"0
<*& undu&a 5ns(re /&ne c&ca+r&cele sale /ensur ca (e)- +ra&s+% cu *er(&0
Se/%na cu un /&s+re. av-r+a+0 D-a/ne1 ce +%/,%l%u a (u+u+ 4ace1 (3n%
c3nd a ven&+ *e4ul de S+a+)Ma6-r *& &)a s(us s%)*& .&n% $ura0
"Dac% nu +e -(re*+&1 - s%)l +re'e*+& (e $eneral"1 l)a (reven&+ el0
Generalul /eu '%cea ac-l- 5n+&ns *&)l durea 5n 4und1 5n vre/e ce
5n+rea$a $arn&'-an% +recea (e l3n$% el s%)& s(un% (a *& (us&0 Veneau de
a(r-a(e *& de de(ar+e1 5*& (-cneau c%lc3&ele1 '-rn%&au d&n s%,&& *& s+%+eau cu
ca(ul a(leca+0 Un&& d&n+re e& ,-ceau1 c8&(ur&le1 ca s% ne d%/ n-& sea/a c3+
LG
H-S&+'er ) ,a+er&e an+&+anc0
de +are 5l &u,&ser% e& (e $eneralul /eu0 N&*+e /&nc&n-*& *& (re4%cu.& cu +-.&&0
Nu era unul care n)ar 4& 4er&c&+ dac% l)ar vedea (e $eneralul /eu
(er(el&ndu)se 5n suc (r-(r&u 5n &ad0
D&/&nea.a1 a a(%ru+ *& ar+&ler&a cu un a4e+ de +un c3+ +-a+e '&lele *& cu
*ase ca& ne$r&0 Se urlau c-/en'&1 s%,&&le au 4-s+ 5ndre(+a+e s(re (%/3n+ *&
s+ea$ur&le au c-,-r3+ 5n ,ern%0 Base -4&.er& .-(%&au r&+/a+ s(re $eneralul
/eu care ar%+a /&nuna+ *& scu/( 5n cu+&a lu& de va/(&r0
"r-ces&une 4unerar%2 <n)ce)eee+ 5na)&&&)n+eee /ar*2" c8&r%&a *e4ul de
S+a+)Ma6-r0 B&)a/ (-rn&+)- s(re ,&ser&ca de $arn&'-an%0
A/ da+ s% /% su& 5n /a*&na de s+a+)/a6-r1 dar la v-lan se a4la un
5n$r%/%d&+0 Eu 4usese/ (us (e l&,er0
"O s% +e 8alesc (en+ru as+a cu (r&/a -ca'&e2" &)a/ 4%$%du&+ eu
(r-s+e*+e0 Era FeldSe,el1 cu +-a+e c% nu era dec3+ &n4an+er&s+0
"Tu (-.& s% +e +3r%*+&1 4%cea a$8&-+an+ul0 Crede)/% c)- s%).& &n+re)n
s3n$e0"
"Ra8a+2 $3ndea/ eu0 Ne)-/ 5n+3ln& (-a+e (e 4r-n+ul de es+2"
<n ,&ser&ca $arn&'-ane& ardeau n&*+e lu/3n%r& -,e'e de c3+e d-& /e+r&
5n%l.&/e1 *& 4an4ara &n4an+er&e& c3n+a n&*+e /ar*ur& le*&na+e de (%rere de r%u0
Era ceva de G-e+8e sau C8-(&n0 Nu *+&u ce se c3n+a1 dar 5n -r&ce ca' ceva
4-ar+e +r&s+0 Dac)a* 4& 4-s+ 5n l-cul $eneralulu& /eu *& ar 4& +re,u&+ s% dec-le'
s(re Wal8alla1 a* 4& (-runc&+ s% /& se c3n+e ceva s%l+%re. *&)a* 4& adus un
ne$r-+e& d&n A/er&ca s%)& '&c% un s-l-0 Un ,lues1 as+a)& - +rea,% care).&
/er$e la &n&/%0 A*a ceva 5.& d% 4&-r& c3nd e*+& (e ul+&/ul dru/2
O dr-a&e de &nd&v&'& 5n un&4-r/% *& 5n c&v&l /&*unau 5n+r)un dans
r%',-&n&c 5n 6urul un&4-r/e& de le/n a $eneralulu& /eu0 3n% *& Mar&na era
de 4a.%0 B& c3.&va 6a(-ne'& cu -c8& +e*&.&0 Dac% nu ne)ar 4& 4-s+ &/(us
r%',-&ul1 ar 4& 4-s+ *& ru*&1 *& en$le'&0 Cu +-.&& erau a/&c& de)a& $eneralulu&
/eu0
es+e cu+&a de va/(&r a 4-s+ 5n+&ns s+ea$ul de r%',-&0 Deasu(ra +r-na
(ern&.a r-*&e de ca+&4ea0 F%cuse/ r-s+ de ea de la - ,a,% d&n #&ele4eld+0 <&
slu6&se (&s&c&& e& dre(+ culcu*0 #-s+anul $eneralulu& '%cea (e ea 5n +-a+%
s(lend-area lu&0 S(ada de -n-are *& casca de -.el s+r%luceau (recu/ ra8a+ul
de /3.% 5n lu/&na lun&& une& n-(.& de (r&/%var%0 Ia(a $eneralulu& /eu1
Ma$da 4usese *& ea &nv&+a+% la (e+recere0
7 <n ,&ser&c%9 &n+erv&ne #%+r3nul ulu&+0
7 Nu1 4&r)ar s% 4&e0 Ea r%/%sese a4ar% la +aclale cu cele *ase $l-a,e de la
Ar+&ler&e0
e ur/% s)a (-rn&+ s(ec+ac-lul (r-(r&u)'&s0 O $ard% de -n-are d&n
an'er)Grenad&er& *&)au 5ndre(+a+ +unur&le c%+re cer *&)au sl-,-'&+ - salv%
c%+re Wal8alla0 A/ 5n.eles c% era se/nalul (en+ru desc8&derea (-r.&l-r
Ra&ulu&1 ca s% a&,% $eneralul /eu l-c de)n+-rs c3nd - a6un$e ac-l-0 Du(%
ce s+ea$ur&le au c-,-r3+ 5n ,ern%1 -r$a s)a (-rn&+ s% c3n+e la l&/&+a de sus a
dec&,el&l-r0 Urla *& 83r3&a 5n ase/enea 8al 5nc3+ *& cel /a& /are (r-s+%nac
de 4a.% +re,u&e c)a (r&ce(u+ c% 5n/-r/3n+area unu& $eneral e - a4acere c3+
se (-a+e de s-le/n%0
A(-& s)a +re'&+ v-r,&nd (re-+ul /&l&+ar0 R&cea ceva des(re Du/ne'eu *&
s)a a(uca+ s% e=(l&ce cu/ c% D-/nul a 4-s+ (rusac de c3nd se *+&e *& c% de)
a&a e el /ereu de (ar+ea n-as+r%0 S)a 5/,3rl&$a+ n&.el *&)a 4%cu+ - var'% d&n
Du/ne'eul en$le'&l-r *& d&n %s+a al n-s+ru0 S)au $%s&+ *& un&& care s%
/-r/%&e0 <n+r)un r%',-& /-nd&al e lucru $rav s% 4ra+ern&'e'& cu Du/ne'eul
cel-r de d&nc-l-0
7 A*a e1 se ,a$% -r+a 5n v-r,%1 unde)a/ a6un$e dac% 6u/%+a+e d&n
+-l-/ac&& de ne/.& ar s(-r-v%& n-a(+ea cu Du/ne'eul en$le'9 B& sc-.&en&&
s)ar 5nc8&na +&(ulu& $er/an9 Ce 8ara,a,ur% ar &e*& d&n+r)un r%',el /-nd&al
5n care s)ar 5n+3/(la a*a ceva2
7 re-+ul /&l&+ar a +recu+ la /us+a.% (e l3n$% 5nal+a +r%dare cu
s(-r-v%&ala sa des(re Du/ne'eul en$le'1 c-n+&nu% Gre$-r0 3n% c3nd
%r&n+ele)General l)a $-n&+ (e d-,&+-c de la al+arul @l)de)Sus)ulu& $er/an0
Cred c% la -ra as+a e (e undeva (e 4r-n+ul de es+ *&)a u&+a+ cu +-+ul de
Du/ne'eul en$le'0
E(&sc-(ul %s+a al Ar/a+e& &)a da+ cu adev%ra+ $eneralulu& /eu ceea ce &
se cuvenea0 A/ *+&u+ d&n+-+deauna c% sun+e/ $r-'av&1 dar n&c&-da+% n)a/
,%nu&+ s% sun+e/ c8&ar a+3+ de $r-'av& (e c3+ ne)a 5n4%.&*a+ %r&n+ele)
GeneralC
"F&e ca $eneralul s% v&e.u&asc% 5n a/&n+&rea (-(-rulu& $er/an
ase/enea des+-&n&culu& *& dev-+a+ulu& c-nduc%+-r de -*+& care)a 4-s+ )
+r-/(e+a (&l-+ul ceresc1 (r%v%l&ndu)*& (u/nul (e /uc8&a a/v-nulu&0
Generalul a 4-s+ &u,&+ de c%+re -a/en&& s%&J l)au ur/a+ la ,&ne *& la r%u *& au
/ur&+ la (&c&-arele sale '3/,&nd"0
Eu &)a* 4& (u+u+ s(une cu +-+ul al+ceva0 )%& de &)a/ v%'u+ eu d3nd -r+uK
(-(&&1 nu r3deau0 Nu1 %&a r3n6eau1 ar%+3ndu)*& d&n.&&2
"Cea /a& 4ru/-as% /-ar+e (e care)- (-a+e avea c&neva )1 c3r3&a
.3rc-vn&cul %s+a val-r-s ) e a+unc& c3nd cade 5n lu(+% (en+ru Va+erland0
Generalul care (leac% d&n r3ndur&le n-as+re (en+ru a /%r*%lu& sus *& a se
al%+ura Mar&& Ar/a+e d&n cer a 4-s+ 5nc% d&n 4ra$ed% ucen&c&e - ra'% de
lu/&n% (en+ru +&nere+ul $er/an1 un r%',-&n&c ne5n4r&ca+ *& e=e/(lar"0
Ma& ,&ne de)- 6u/%+a+e de -r% &)a +-+ da+ 5na&n+e des(re /&nuna+a
/-ar+e1 dra$a de ea0 e ur/% &)a ven&+ r3ndul ur/%+-rulu& .3rc-vn&c /&l&+ar0
@s+a era un 4el de Hau(+4eldSe,el al (-(&l-r0
"S% ne ru$%/2 ',&era el cu - v-ce care)ar 4& 6u/ul&+ (enele de (e ar&(&le
+u+ur-r 5n$er&l-r d&n cer0 <n $enunc8& (en+ru ru$%c&une2 A-s c%*+&le2"
A*a c)a/ 5n$enunc8ea+1 cu /uc8&a d&nd%r%+ a c%*+&l-r n-as+re de -.el
(lasa+% re$ula/en+ar l3n$% al +re&lea nas+ure al +un&c&& de sus 5n 6-s1
c-n4-r/ Re$ula/en+ulu& Ar/a+e&1 (ara$ra4ul serv&c&ulu& /&l&+ar rel&$&-s0
Un FeldSe,el *& d-& O,er$e4re&+er& au 4-s+ sc-*& la ra(-r+ de c%+re a$8&-+an+
(en+ru c% au r3s 5n +&/(ul (-'&.&e& (en+ru ru$%c&une0
"A/&n2" a +una+ (re-+ul0
"R&d&ca.& c-*c&u$K2" a -rd-na+ *e4ul de S+a+)Ma6-r0 Base l-c-+enen.& *&)
au scu&(a+ 5n (al/e1 au s%l+a+ cu+&a de ad&- (e u/er& *&)au (-rn&+
5/(le+&c&ndu)se a4ar% d&n ,&ser&c%0
N&n$ea0 F%r%)nd-&al% c% Du/ne'eul $er/an v-&a s%)& a/&n+easc%
$eneralulu& /eu de a4ur&s&+a Rus&e1 unde)a lua+)- de c3+eva -r& (e c-a6%
(r&/ul s%u c-r( de ar/a+%0 A4e+ul de +un s)a urn&+ cu $eneralul /eu (e el1
dar nu)l (u+ea duce (3n% la $r-a(%0 Vede.& v-&1 c&/&+&rul ,&ser&c&&
$arn&'-ane& se a4la (e c-a/a un-r dealur&0 Ac-l-1 sus1 erau 5n$r-(a.& ce&
/a& /ar& $ran$ur& a& ne/.&l-r0 Un&& d&n+re e& aveau 5n (ardes&ele l-r d&n
sc3ndur& *& c3+e)un ,as+-n de /are*al0 Dar ce& *ase ca& nu erau de a6uns
(en+ru a +ra$e a4e+ul (e c-as+a a,ru(+%0 Ma$da era s&n$ura care 4%cea 4a.%0
Se s+r-4-ca1 5na&n+3nd1 dar cu un c-ncer+ 5n+re$ de $343&el& *& 4-rn%&+ur&0 D&n
c3nd 5n c3nd /a& +r%$ea *& c3+e)- ,%*&n% *&1 5n cur3nd1 5n+rea$a (r-ces&une
4unerar% (u+ea a ,ale$% de cal0 De c3+eva -r& a aluneca+ (e c-(&+e *&)a
s+r-(&+ cu 'l-a+% +-a+% /3ndre.ea de un&4-r/e0 Tu4ele *& s%lc&&le (l3n$%+-are
se 5nc-v-&au su, (-vara '%(e'&& ude1 *& c%r%r&le a,ru(+e ale c&/&+&rulu& erau
d&n cale)a4ar% de alunec-ase0 L-c-+enen.&& care c%rau lada va/(&rulu& 5*&
.&neau anev-&e ec8&l&,rul0
"Nu (u+ea *& +&c%l-sul %s+a cu sa,&e s%)*& aran6e'e 5n$r-(%c&unea 5n+r)-
'& cu s-are9" scr3*nea un l-c-+enen+ de &n4an+er&e1 4ur&-s0
"<n+-+deauna a 4-s+ un ra8a+1 un ne/ern&c -rd&nar &)a *-(+&+ -4&.erul d&n
s(a+ele lu&1 un Leu+nan+ d&n c-r(ul de /-+-c&cl&*+&0
Nu ne)a da+ (ace c3+ a 4-s+ v&u1 *& n&c& acu/1 /%car c%)& /-r+1 +-+ nu ne
las%2"
"S(urc%c&unea Sa d&n Iad1 - s%)l 5nc&n$% cu/ +re,u&e"1 a 4%$%du&+ un
Leu+nan+ de ar+&ler&e de (e (ar+ea cealal+% a s&cr&ulu&0
Vul+ur&& de /ar/ur% (&s+ru&a.& se u&+au &nd&4eren.& la (r-ces&une1 &ar
5n$er&& cu +r%s%+ur& (rusace (r&veau cu /3ndr&e 5n 6ur0 <n c&/&+&rul a/ena6a+
5n cur+ea ,&ser&c&& de $arn&'-an%1 se vedea c&ne era c&neva *& c&ne nu era
dec3+ un 4lu&er%)v3n+0 @*+&a d&n ur/% n)aveau dec3+ - cruce (r%(%d&+% de
+&n&c8ea sau le/n0 C3+e un&& aveau -n-area de)a l& se (r-.%(& - casc% de -.el
5n v3r4ul cruc&& %le&a a&ur&+e0 Un c-/andan+ de c-/(an&e avea un 4el de
c-l-an% de (&a+r%1 cu - Cruce de F&er c&-(l&+% 5n ea1 5n vre/e ce -4&.er&& de
s+a+)/a6-r erau r%s(l%+&.& cu un ,-l-van de $ran&+ cu -r%+an&a (e el *& cu e
scur+% /en.&-nare a l-cur&l-r 5n care)au 4%cu+ (e er-&& (en+ru lac-/ul
Va+erland0 General&& aveau +-ne de /ar/ur% (e /-r/3n+ *& c-l.are c-l-ra+e
cu le& sau vul+ur& cu cele /a& cu/(l&+e 4&$ur& (e care *& le (-a+e 5nc8&(u&
c&neva0 Dar Feld/arsc8all&& ,%+eau +-a+e rec-rdur&le0 #l-cur& ur&a*e de
$ran&+ erau (r%v%l&+e (es+e e&1 cu ,as+-ane scul(+a+e 5n /ar/ur%1
5n$r%/%d&+e deasu(ra une& $&$an+&ce Cruc& de F&er0 Ce /a& (l&/,are a/
+ras (r&n c&/&+&rul %la de (e deal2 R%(ada ne ,&c&u&a $ulerul un&4-r/e&1
6uc3ndu)se de)a Era Glac&ar% (e s(&n%r&le n-as+re0
La (r&/ul (-(as (e c-as+a dealulu&1 /&)a/ a/&n+&+ ,rusc c% $eneralul
/eu 5/& (-runc&se s% c3n+ 5na&n+e de)a)l 4& v3r3+ 5n $r-a(%0 A/ +ras c3+eva
$3+ur& 'dravene de *l&,-v&.% d&n+r)- ,u+elc% (e care)- adusese/ cu /&ne1
(en+ru a &n+ra 5n s+area de s(&r&+ (-+r&v&+%0
Un O,ers+ de la Car+&erul General al FP8rerulu& a c%'u+ 5n 4und *&)a
lua+)- la vale1 alunec3nd (e +urul n%dra$&l-r0 C3nd1 5n cele d&n ur/%1 a
reu*&+ s% se (un% d&n n-u (e (&c&-are *& s%)*& de'n-ade (&n+en&&1 & s)a
5ncurca+ sa,&a 5n+re .url-a&e *& a (&ca+ d&n n-u0
Mer$ea/ de(ar+e 5n ur/a (r-ces&un&&0 A*a (-runc&se a$8&-+an+ul0
R&cea c% -4&.er&& su(er&-r& ar su4er& de &nsu4&c&en.% res(&ra+-r&e dac)ar 4& s&l&.&
s% +ra$% 5n (&e(+ acela*& aer cu /&ne0 La cel de)al *a(+elea $3+ de *l&,-v&.%1
/&)a sc%(a+ - r3$3&+ur% n&.el ca/ +are0 Un O,ers+leu+nan+ s)a 5n+-rs *& /)a
(r&v&+ sur(r&ns0 Era unul d&n $ran$ur&& de s+a+)/a6-r cu dun$& r-*&& (e
n%dra$&0 I)a s(us ceva unu& 8-d-r-$ de $eneral)/a&-r care .-(%&a *& el (e)
ac-l- ca *& cu/ ar 4& avu+ c&'/ele (l&ne cu ra8a+0 Acu/ se u&+au a/3nd-& la
/&ne1 de (arc% le l&c%rea 5n (r&v&r& - Cur+e Mar.&al%0 Dar (3n% s% a(uce e& s%
,a$e 83r+&e 5n /a*&na de scr&s *& s%)ncea(% s% d&c+e'e eu era/ de /ul+ 5n
Rus&a1 *& c&ne na&,a e)n s+are s% dea de ur/a cu&va (e)ac-l-9
C&v&l&& cu .&l&ndru *&)au sc-s cu +-.&& u/,relele0
D-a/ne1 cu/ /a& n&n$ea2 Generalul /eu *& /-n-clul n-s+ru au ales -
'& 4-ar+e ur3+% (en+ru ul+&/a (l&/,%r&c%0 e su, s%lc&&le 5nc%rca+e de '%(ad%
se)nv3r+eau c3.&va +&(& 5n (ardes&e d&n (&ele *& (%l%r&& de 4e+ru1 care se
4%ceau c% n)au +rea,%0 A&urea2 3n% *&)un ca(&u cu -r,ul $%&n&& 5*& (u+ea da
sea/a c% %*+&a erau cu -c8&&)n (a+ru0 C8&ar *& Ma$da $eneralulu& /eu a
s&/.&+ c% "D&av-lul *& Ges+a(-ul +r%$eau cu urec8ea"0 C3+ +&/( se /a&
vedeau s%lc&&le /elanc-l&ce *& (ardes&ele d&n (&ele1 n&/en& n)a sc-s - v-r,%1
dar du(% ce a/ l%sa+ +-a+e as+ea 5n ur/%1 (lu+ea 5n 6urul n-s+ru un /&r-s de
s(3n'ur%+-are0
Ceva /a& sus1 (e c%rarea a,ru(+%1 - d-a/n% 5n ne$ru de v&.% n-,&l%1
v-ala+%1 a c%'u+ 5n cur0 A lua+)- la vale ca un ,-, (e cale de)a s+a,&l& un
n-u rec-rd /-nd&al *& nu s)a -(r&+ dec3+ su, s%lc&&1 unde %&a 5n (ardes&e de)
a,&a a*+e(+au s% sal+e (e careva0 D-a/na cu v-alul ne$ru n)a /a& reven&+ la
(r-ces&une0
<n +&/( de +recea/ (e l3n$% /-nu/en+ul 5nc8&na+ r%',-&ulu& d&n !IO?)
!IO!1 nu *+&u cu/ s)a 4%cu+ c)a/ sl-,-'&+ - al+% r3$3&+ur%0 Era de)a dre(+ul
durer-s1 '%u a*a0 N)ar 4& +re,u&+ n&c&-da+% s% 8alesc "E&s,e&n /&+
SauerDrau+" 5na&n+e de)a (-rn& 5n /ar*ul (en+ru Wal8alla0
De)a,&a c3nd a/ lua+)- (e un urcu* 4-ar+e 5n$us+ *& a,ru(+1 /a&
de$ra,% un 4el de (-+ec% cu +re(+e d&n ,u*+en& 4-ar+e alunec-as%1 lucrur&le
au 5nce(u+ s% /ear$% ana(-da0 Un l-c-+enen+ de cavaler&e d&n+re ce& care
(ur+au s&cr&ul s)a 5ncurca+ 5n (&n+en& *&)a sl-,-'&+ un c8&u&+1 du(% care a
c%'u+ 5n 4und1 ur/a+ de un Leu+nan+ d&n Gen&*+& care /%r*%lu&a c8&ar 5n
s(a+ele lu&0 <n+rea$a (r-ces&une s)a -(r&+1 5n+re,3ndu)se ce)avea s% se /a&
5n+3/(le *&1 a4la.& de la /&ne1 s)au 5n+3/(la+ - $r%/ad% de c8es+&&1 *& 5nc%
5n+r)un +&/( rec-rd0 O4&.er&& c%r%u*& au 5ncerca+ cu d&s(erare s% se a$a.e de
cu+&a de le/n1 dar le)a sc%(a+ la vale1 ur/a+% de ce& *ase l-c-+enen.&0
"O(r&.&)l2 O(r&.&)l2" .&(au cu +-.&&0 A& 4& '&s c% $eneralul /eu e vreun
(un$a* care)- *+er$e cu (rada d&n+r)un /a$a'&n un&versal0 Un $eneral)
l-c-+enen+1 - /u/&e d&n !M!L1 care *edea *& el (e)ac-l-1 4rec3ndu)*&
$&n$&&le *+&r,e una de al+a1 a 4-s+ lua+ (e sus0 A +ras un c8&-+ ascu.&+ de (arc%
5n+re$ul Verdun *& +-a+% L&n&a S&$4r&ed &)ar 4& c%'u+ 5n ca(0 &cDel8au,e
LN
&)a
',ura+ 5n aer *& n)a /a& 4-s+ v%'u+% n&c&-da+%0 r-,a,&l c)a a6uns s% se
,%l%,%ne cu v3r4ul 5n4&(+ 5n d-sul S43n+ulu& e+ru0 Sa,&a sa (re&s+-r&c%
$arn&s&+% cu c&ucur& de /%+ase a ',ura+ 5n+r)- (ar+e 5n cl&(a 5n care cu+&a cu
$eneralul +recea a&d-/a unu& +anc (es+e /u/&a 5n un&4-r/%0 <n+rea$a
(r-ces&une ) cu v%lur&1 .&l&ndr& *& s%,&& de (arad% la su,su-ar% ) 4u$ea
/3nc3nd (%/3n+ul d&na&n+ea 4-s+ulu& /eu $eneral de +ea/% ca s&cr&ul care
venea d&n 5n%l.&/& s% nu le ru(% -asele0 <n 4run+e era Ma$da1 s(er&a+% de
/-ar+e de c%+re s&cr&ul ,ucluca*0 C8&ar *& 5n ul+&/a cl&(%1 $eneralul /eu
de/-ns+ra lu/&& 5n+re$& c% era -4&.er de +ancur& *&)*& d%dea (er4ec+ sea/a de
&/(-r+an.a unu& a+ac (r&n sur(r&ndere0 N)a sc8&/,a+ v&+e'a dec3+ a+unc&
c3nd a a6uns 5n (ar+ea -(us% a ale&& s+r%6u&+e de c-(ac&0 N-r-c c% era
desc8&s% (-ar+a cu c%*+& 5n4&(+e 5n (ar&1 c% de nu1 Du/ne'eu *+&e ce s)ar /a&
4& (u+u+ 5n+3/(la0
Ac-l-1 6-s1 a da+ s+rec8ea 5n ce& *ase ca& ne$r& de ar+&ler&e1 care *edeau
*& se $3ndeau la ce le des+%&nu&se Ma$da des(re $eneralul /eu0 Du*& au
4-s+1 cu a4e+ cu +-+1 &ar ce& d-& v&'&+&& care /-.%&au 5n s(&n%r&le ca&l-r d&n
4run+e au ',ura+ 5n *an.0 Unde s)au -(r&+ cele *ase /3r.-a$e +uc&ur&& *&
a4e+ul1 8a,ar n)a/1 5n -r&ce ca' 4%ceau - $%l%$&e de +-a+% 4ru/use.ea
(&er'3ndu)se 5n 'are0
%r&n+ele)General *& (-(&& de s+a+)/a6-r au 5n%l.a+ - ru$%c&une 4&er,&n+e1
5n +&/( ce a$8&-+an+ul 5*& 4r%/3n+a c&ca+r&cele /ensur *& *e4ul S+a+ulu&)
Ma6-r le v-r,ea -4&.er&l-r 5ns%rc&na.& s% (-ar+e s&cr&ul 5n+r)- /an&er% care &)
a l%/ur&+ (e +-.& c% se a4lau de6a 5n dru/ s(re - un&+a+e de l&n&a)n+3&0 Nu se
cade s% arunc& nu/)a*a1 5nc-l- *&)nc-ace1 un $eneral care)& (e cale s% se
a*e'e la /asa er-&l-r 5n Wal8alla2
"@&a .&neau (ardes&ul d&n sc3ndur& cu/ ar .&ne)- - c%lu$%r&.% (e)a unu&
/ar&nar"1 &)a/ s(us unu& FeldSe,el de &n4an+er&e care s+%+ea u/4l3ndu)se
de r3s l3n$% /&ne0
LN
&cDel8au,e ) casc%).e(elu*1 vec8&ul /-del de casc% (e care ne/.&& - (ur+au 5n
(r&/ul r%',-& /-nd&al1 cu un -rna/en+ ascu.&+ de 4&er 5n cre*+e+ ;n#t#<#
A$8&-+an+ul ne)a +ras un (erda4 *& ne)a 4%$%du&+ c)- s% a4l%/ n-& c&ne)&
el0 Un c%r%u*)de re'erv% de la +ancur& a lua+ l-cul (3rl&+ulu& de ar+&ler&s+0
@la)*& ru(sese (&c&-rul *& /a& '%cea *& acu/ $e/3nd 5n+r)un ,-sc8e+0
"R&d&ca.& c-*c&u$2 a -rd-na+ *e4ul de S+a+)Ma6-r0 r-ces&une 4unerar%2
<n)cee)ee+1 5na&&&)&&n+e /ar*2" B& &ar a lua+)- ala&ul d&n l-c1 cu
re$ula/en+arele /u+re +r&s+e -rd-na+e0 T-,-*ar&& 4an4are& de &n4an+er&e au
r%(%&+ c8es+&a a&aC "Ar$-nner Wald u/ M&++ernac8+"
LO
0 u+ea& au'& (ur *&
s&/(lu +-a+e sc8ele+ele de /&l&+ar& 5n%l,&+e '-rn%&nd 5n /-r/&n+e 5n (-'&.&a
de dre(.&2
C8&ar *& /-r+1 $eneralul /eu 5*& de/-ns+ra $us+ul des%v3r*&+0 El 5nsu*&
(usese la cale 5n+rea$a 5n/-r/3n+are *&1 cu s&$uran.%1 avea s% 4&e -
cere/-n&e de (-/&n%0 D-ar una s&n$ur% au'&se/ c)ar 4& 4-s+ /a& reu*&+%0
Era v-r,a de 4uneral&&le unu& a/&ral1 5n +&/(ul c%r-ra s)a ru(+ un (-d 5n
d-u% *& 5n+rea$a (r-ces&une ) cu+&e1 /ar&nar& *& +-a+% *lea8+a ) a c%'u+ 5n
K&el Kanal0 C&n*(e d&n+re e& s)au 5neca+ *& a/&ralul a nav&$a+ (3n% 5n $-l4ul
K&el0 Ac-l- a da+ nas 5n nas cu un su,/ar&n care)*& 4%cea veacul la
su(ra4a.%0 Ec8&(a6ul su,/ar&nulu& a 4-s+ a+3+ de 5ns(%&/3n+a+ 5nc3+ a
desc8&s 4-cul asu(ra a/&ralulu&1 cre'3nd c% e vre- n-u% ar/% secre+% care
v&ne (es+e e&0 A/&ralul s)a scu4unda+ cu c-*c&u$ cu +-+0
"B& as+a se nu/e*+e 5n/-r/3n+are9 s)a 5n4&-ra+ &n+enden+ul)*e4 al
D&v&'&e&1 un FeldSe,el -,e' de s+a+)/a6-r0 E /a& de$ra,% un curs de lu(+%1
cu +-+ +ac3/ul2"
Ce& d&n (r-ces&une +r%$eau n%de6de c% $eneralul /eu *&)a ales l-cul de
vec& 5n v3r4ul (r&/ulu& deal1 dar se 5n*elau a/arn&c0 Du(% un scur+ r%$a' *&)
- -c8ead% (es+e 5n+&nderea ac-(er&+% cu '%(ad% /-c&rl-as%1 ne)a/ cr-&+
dru/ 5n 6-s (e (r&/ul deal *& a(-& 5n sus (e ur/%+-rul0 e d-u% d&n+re
r%',-&n&cele /u/&& a/,ulan+e le)a l-v&+ da/,laua (e dru/0
&-n&er&& d&n Landessc8P+'en s+%+eau 5n (-'&.&e de dre(.&1 cu l-(e.&le (e
u/%r *& cu 4e.ele +rase0 Gr-a(a (e care &)au s%(a+)- $eneralulu& /eu era
en-r/%0 Un de+a*a/en+ s(ec&al a dec-ra+ /-r/3n+ul cu cren$& de s+e6ar *&
4l-r& 5n cul-r&le na.&-nale0 C-r-anele erau *& ele &/ense ) cea /a& /are de
la Gr-4a'0 an$l&ca r-*&e de (e ea $l%su&aC "FP8rerul v% /ul.u/e*+e2" %rea
n&.el ca/ ne(-+r&v&+1 dac% s+a& sa +e $3nde*+& c% FP8rerul 5nsu*& l)a +r&/&s 5n
Wal8alla (e (-s+ de s&nuc&$a*0
LO
Ar$-nner Wald u/ M&++ernac8+ ) (%durea Ar$-nne la /&e'ul n-(.&&0
r-ces&unea 4unerar% s)a des4%*ura+ c-n4-r/ re$ula/en+ulu&0
A-,enur&le la s+3n$a1 *& un&4-r/ele la drea(+a0
Ia+% c)a a(%ru+ d&n n-u *& %r&n+ele)General1 care ne)a sc8&.a+ d&n
de$e+e un 4el de salu+0 A(-& *&)a a.&n+&+ 5n+re n-r&& cenu*&& un -c8& 8-+%r3+1
/&l&+%resc *& (&-s 5n acela*& +&/(0
"D-a/ne al n-s+ru d&n +%r&& ) a 5nce(u+ el1 (un3ndu)*& de$e+ele de
(un$a* (e $arda sa,&e& ) (r&/e*+e as+aT" N)a a(uca+ s% c-n+&nue0 e
/%sur% ce v-r,ea1 aluneca 5nce+ 5n $r-a(a $eneralulu& /eu0
O4&.erul de -rd-nan.% ) un (3rl&+ (e care)l ,%nu&a/ c)ar 4& (-(-nar ) a
5ncerca+ s%)l salve'e (e slu6&+-rul D-/nulu&1 dar a c%'u+ $r%/ad% 5n $r-a(%
5/(reun% cu el0 "#u/2" a 4%cu+ s&cr&ul de s+e6ar0 Generalul /eu 5*&
5nc8&(u&a (r-,a,&l c% ar+&ler&a 5l 4-l-sea dre(+ .&n+%0
S-lda.&& d&n &-n&er& s)au (us (e r3s1 dar au a/u.&+ &ns+an+aneu 5n cl&(a
5n care a$8&-+an+ul &)a dese/na+ (e +-.& (en+ru serv&c&ul (e l&n&a 4r-n+ulu&0
"Salu+1 4r%.&-are2 ) &)a/ *-(+&+ 8%ndr%l%ulu& de l3n$% /&ne0
>&)a& +r%&+ a /a& /are (ar+e d&n v&a.%0 #ucur%)+e de ce .&)a /a& r%/as
d&n ea2"
S)a s/&-rc%&+ n&.el1 '&c3nd c% +-+ul nu era dec3+ - &/ens% (-rc%r&e1 &ar
eu nu l)a/ c-n+ra'&s0
%r&n+ele)General a 4-s+ (escu&+ d&n $r-a(% 5/(reun% cu -4&.era*ul
(ar4u/a+ de -rd-nan.%0 A*a c% e(&sc-(ul *&)a 5nce(u+ d&n n-u l&+ur$8&a0
Generalul /eu 4usese un /are s-lda+1 '&cea el0 O (&ld% (en+ru n-& +-.&0
<n+-+deauna a 4-s+ $a+a s% 5nal.e un /-r/an de cadavre (e al+arul
Va+erlandulu&1 *& er-&& c&uru&.& de $l-an.e a*+e(+au cu +-.&& s%)*& 5n+3/(&ne
/%re.ul c-nduc%+-r la (-r.&le Wal8alle&0
"un (ar&u c% 4&ecare .&ne 5n /3n% c3+e)un c&-/a$ 'drav%n cu care s%)l
5n+3/(&ne1" $3ndea/ eu nev&n-va+1 dar1 ,&ne5n.eles1 n)a/ s(us)- cu v-ce
+are0
"Aces+ r%',-&n&c $er/an ) urla sacr-sanc+ %r&n+ele)General cu - v-ce
care ,%$a 5n s(er&e .& +-a+e vr%,&&le de (r&n c&/&+&r ) a 4-s+ un dre(+)
cred&nc&-s care a ur/a+ 5nde/nur&le Evan$8el&e&0 A 4-s+ -4&.er al Ka&serulu&
la 4el cu/ a 4-s+ *& al FP8rerulu&0 O1 Isuse Hr&s+-ase ) ,%l/%6ea el /a&
de(ar+e1 salu+3nd )1 5.& 5ncred&n.%/ acu/ un s-lda+1 un -/ de -.el care n)a
(re$e+a+ s% e=ecu+e d&4&c&lele -rd&ne 5ncred&n.a+e lu& de c%+re Su(re/ul
C-/andan+ al R%',-a&el-r0 O1 D-a/ne1 (r&/e*+e)l ca (e er-ul care es+e2"
T-.& $eneral&& au 5ncuv&&n.a+ /ul.u/&.&0 Be4ul S+a+ulu&)Ma6-r '-rn%&a
a(r-,a+-r d&n sa,&e1 &ar a$8&-+an+ul *&)a ar%+a+ d&n.&& 5n+r)un r3n6e+1
/u+3ndu)*& c&ca+r&cele /ensur (e drea(+a0
"e ,une c% Du/ne'eul $er/an&l-r va avea ce vedea c3nd 5l va 5n+3ln&
(e $eneralul /eu ) $3ndea/ eu0 <n scur+% vre/e1 5n+re$ul arad&s va 4&
+rans4-r/a+ 5n+r)un (-l&$-n de /anevr% (en+ru +ancur&1 cu +-+ +ac3/ul0
Du/ne'eu *& cu 4&)su v-r c%ra .&n+e *& v-r 4ace (e /arca+-r&&1 s43n+ul e+ru
va .&ne cr-n-/e+rul *& s43n+ul avel va r%s(unde de /un&.&e1 ca s% n)-
*+er(eleasc% 5n$er&&0 E&1 -r&cu/1 *+&u /%car cu/ 5/& v-& (e+rece +&/(ul 5n
S4erele Cere*+&"0
7 Cu/9 5n+rea,% #%+r3nul 4%r% s% 5n.elea$%0
7 E l&/(ede1 r3n6e*+e Gre$-r0 V-& 4& d&n n-u *-4erul $eneralulu& /eu1
se)n.ele$e1 *&1 de 5nda+% ce v-& da -r+uK (-(&&1 v-& 4& avansa+ la $radul de
FeldSe,el0 C% ven& v-r,a1 5na&n+e de)a /% 5n+-arce (e 4r-n+1 a/ su,+&l&'a+
s+ea$ul D&v&'&e&0 Generalul /eu va 4& 5nc3n+a+ c3nd v-& a(%rea cu el 5n
cal&+a+e de /-r+0 Sun+ s&$ur c% /% va &er+a c8&ar *& nu/a& (en+ru 4a(+ul c%
-da+% l)a/ s(%la+ *& l)a/ c%lca+0
"<n $enunc8& (en+ru ru$%c&une2" ne)a (-runc&+ %r&n+ele)General1 *& ne)
a/ (us cu +-.&& (e ru$a+0 A$8&-+an+ul 5ns% +-+ a reu*&+ s% 5n8a.e vre- c3.&va
,&c&cl&*+& care nu se ru$au *& se d&s+rau v-r,&nd des(re un 6-c de)al
4&nlande'&l-r1 nu/&+ 6-cul "de)a $renada"0 O dr-a&e de 4&nlande'& 4-r/ea'%
un cerc *& unul d&n e& +ra$e cu&ul de s&$uran.% al une& $renade0 e ur/% *&)-
arunc% d&n /3n%)n /3n%1 &ar n%+%r%ul 5n a c%ru& /3n% e=(l-dea'% a (&erdu+0
E un 6-c 4-ar+e (al(&+an+1 dar +re,u&e s% 4&& 4&nlande' ca s% +e (as&-ne'e0
#les+e/3nd (e 5n4unda+e1 &-n&er&& au reu*&+1 5n cele d&n ur/%1 s%
sc-a+% &ar%*& s&cr&ul d&n $r-a(%1 5n a*a 4el 5nc3+ s% (-a+% 4& c-,-r3+ cu/ se
cuv&ne1 cu r%(%&+ de +-,e *& 83r3&+ de $-arne0 Ta)+a)+a)+a2 Dar 5n '&ua a&a
+-+ul /er$ea (e d-s0 G-arnele 5n$8e.aser% ,-cn% *& +-+ ce)a /a& &e*&+ d&n ele
au 4-s+ c3+eva sune+e $u+urale1 a*a cu/ 4ac cucuvelele0 Le)au s(er&a+ de
/-ar+e (e c&-r&le d&n c&/&+&r0
Be4ul de S+a+)Ma6-r *u&era ceva cr3ncen1 *& s%r/an&& /u'&can.& au
(r&/&+ -rd&n s%)*& sc8&/,e $-arnele cu $renade *& (u*+&0 e 4r-n+ *& cu e&2
E&1 dar s)au $%s&+ *& n&*+e $-arne calde d&n care se (u+ea +r3/,&.a1 *& 8-(
5n $r-a(a rece cu $eneralul /eu1 (e r&+/ul lu& "Al+e Ka/eraden"0 T-+ul
(%rea c% /er$e de /&nune (3n% 5n cl&(a 5n care un d-,&+-c de l-c-+enen+ de
&n4an+er&e a da+ s%)*& 4rece (al/ele (en+ru c%)l r-sese 4un&a0
"Rdran$2" *& cu+&a a c%'u+ 5n $r-a(% 5n+r)un ca(%+0 ar+ea (r-as+% era c%
acel ca(%+ s)a des4%cu+ *&)a a(%ru+ /u+ra (al&d% a $eneralulu& /eu (r&v&ndu)
ne cu re(r-* (r&n c-*c&u$ul cr%(a+0 Ulu&+-r era 5ns% 4a(+ul c% /-n-clul
n-s+ru 5& r%/%sese la -c8&0 Se vede +rea,a c% 4-l-s&se/ un ade'&v de
cal&+a+e0
C3.&va d&n ,r&$ada cu 6-,ene *& v-alur& *&)au 4%cu+ cruc& *& %r&n+ele
General le)a +ras - (ra4+ur% (-(&l-r de s+a+)/a6-r1 ca *& cu/ ar 4& 4-s+ v&na
l-r c% s&cr&ul cr%(ase0
D&n n-u au 4-s+ nev-&.& &-ner&& s% sar%)n $r-a(% *& s%)/& sc-a+%
$eneralul la lu/&n%1 5n +&/( ce se re(ara s&cr&ul0 L)a/ 5n+&ns deasu(ra unu&
/-nu/en+ de $ran&+ 5nc8&na+ nu *+&u c%ru& l-c 5n care s3n$ele $er/an
cursese *uv-a&e0
Tre& +3/(lar& d&n Gen&*+&1 c-/anda.& de)un su(rave$8e+-r al lucr%r&l-r
de ca/(an&e au a(%ru+ a$ale 5n+r)un KP,el0 I)au 5/(r-*ca+ cu n-r-& (e
&cDel8au,en *& (e %& cu c%*+& *& .&l&ndre lus+ru&+e0 Ma& 5n+3&1
su(rave$8e+-rul a +re,u&+ s% 4ac% - sc8&.%1 +e/e&n&c% *& la scar%1 5n vre/e ce
(r-ces&unea .-(%&a (e de*+ele de la (&c&-are1 care 5nce(eau s% 5n$8e.e0
Ma6-r&+a+ea 5*& (%r%s&ser% de6a 4e.ele de 5n/-r/3n+are *& ar%+au c3+ se (-a+e
de s&c+&r&.&0 Cu +-a+e as+ea1 a 4-s+ - 5n/-r/3n+are (e care n)aveau s)- u&+e
n&c&-da+%0
M&)au ac-(er&+ $eneralul cu - (%+ur%0 %rea a+3+ de 5n4r&$ura+1 a*a cu/
'%cea ac-l- (e les(edea de $ran&+1 5n un&4-r/a de (arad%1 4%r% /an+a2 L)a/
salu+a+0 M-n-clul n-s+ru a l&c%r&+ *&)a/ avu+ &/(res&a c% sun+ (-cn&+ 5n
.eas+%0 ese/ne c% $eneralul /eu /-r+ 5/& d%dea - (-runc%0
<n cele d&n ur/%1 su(rave$8e+-rul *&)a +er/&na+ (lanul *& +3/(lar&& s)au
a(uca+ s% drea$% cu+&a de "(a *& (us&"0
<n vre/e ce l%u+ar&& de la In4an+er&e 5& d%deau 5na&n+e cu +-,ele1
$eneralul /eu a 4-s+ (&l-+a+ 5na(-& s(re ul+&/ul s%u Car+&er General1 *&
d&n+r)- da+% /&)a/ da+ sea/a ce)l ne/ul.u/&se0 U&+ase/ s% c3n+2 "O1
drace2" /&)a/ '&s *&)a/ lua+)- la s%n%+-asa s(re c%(%+3&ul s&cr&ulu& de
s+e6ar1 unde 4useser% de6a (use la l-c sa,&a de -n-are *& (ern&.a cu dec-ra.&&0
M)a/ (us (e c3n+a+1 *&)a/ l%l%&+ +-a+e cele c&nc& versur& des(re
M-ar+ea care $-ne*+e (e)un ar/%sar ne$ru0 S)a s+3rn&+ n&.&c% v3lv%0 3n% *&
adun%+ura 5n (ardes&e d&n (&ele s)a +ras /a& a(r-a(e0 T-a+% lu/ea se 8-l,a )
c%*+&le de +a,l%1 (&cDel8au,er&&1 6-,enele de /%+ase *& v-alur&le ne$re0 <*&
5nc8&(u&au c)a/ lua+)- ra'na1 dar1 s% 4&u s&ncer1 nu cred c)a/ c3n+a+ (rea
r%u1 c8&ar dac% era/ 5nv%lu&+ 5n+r)un n-r de *l&,-v&.% *& /% ca/ le$%na/ (e
(&c&-are0
A$8&-+an+ul era $a+a s% se re(ead% asu(ra /ea cu c&ca+r&cele sale
/ensur1 dar a/ r%',%+u+ cu ,&ne (r&n cele c&nc& versur&0 Du(% ce)a/
+er/&na+ cu c3n+area1 a/ reu*&+ s% a/3n ur/%+-area 5n$8&.&+ur% de *l&,-v&.%
(3n% ce v-& 4& salu+a+ *& ra(-r+a+ 5na&n+ea s&cr&ulu& desc8&s0
"Ord&nul e=ecu+a+ 5n+-c/a&1 Herr General1 s% +r%&.&2" A/ 4%cu+ a(-& -
6u/%+a+e de 5n+-arcere 5n+r)- /an&er% c3+ se (-a+e de re$&/en+al% *& l)a/
salu+a+ (e a$8&-+an+ul cu c&ca+r&cele sale0
"D-/nul s% +e a&,%)n (a'%"1 &)a/ s(us0
Ar 4& +re,u&+ s%)& vede.& /u+ra0 C&ca+r&cele 5& *er(u&au ca - $r%/ad% de
.&(ar&0 en+ru - cl&(% a/ avu+ &/(res&a c% /% va +%&a 5n ,uc%.ele cu sa,&a lu&
de (arad%0
e ur/% a/ *+ers)- 5n d-sul unu& $ard v&u *&)a/ lua+ - du*c% de
*l&,-v&.% ca s%)/& rev&n0
C3n+ecelul /eu a (r-dus ceva s+u(-are 5n /area (r-ces&une 4une,r%0
u+ea/ au'& l&/(ede c% se v-r,e*+e de /&ne0 F%r%)nd-&al% c% da+-r&+%
c3n+eculu& /eu a/ +recu+ (e l-cul 5n+3&0
"<n$r-)(aaa)rea2" a c-/anda+ *e4ul de S+a+)Ma6-r1 dar 5na&n+e ca
$en&*+&& s% se a(uce s% l-(%+e'e1 un O,ers+ d&n Car+&erul General s)a dus *&
&)a *-(+&+ ceva la urec8e0
"S+a&2" a urla+ *e4ul S+a+ulu&)Ma6-r0 Gen&*+&& au arunca+ l-(e.&le de
(arc)ar 4& 4-s+ &ncandescen+e0 Fusese u&+a+ salu+ul de -n-are1 *& &ar a +re,u&+
s% 4&e sc-s $eneralul /eu d&n $r-a(%0
<n scur+ +&/(1 +-+ul era (re$%+&+1 cu e=ce(.&a s-lda.&l-r care s% +ra$%
salva de -n-are0 @*+&a 5*& luaser% +%l(%*&.a *& (lecaser% acas%0 O -rd-nan.% a
da+ 4u$a la ,ar%c&le $renad&er&l-r0 Du(% - lun$% *& rece (er&-ad% de
a*+e(+are1 *&)a 4%cu+ a(ar&.&a - (a+rul% c-/anda+% de)un Leu+nan+0
Au avu+ l-c 5nc% vre- c3+eva acc&den+e /&n-re0 Un Ge4re&+er a c%'u+ 5n
$r-a(% *& ar/a & s)a desc%rca+1 r%n&nd - d-a/n% v-ala+%0 A 4-s+ +r&/&s *& el
(e 4r-n+0 <n cele d&n ur/%1 a +r-sn&+ - salv%1 *& $eneralul /eu a c-,-r3+ 5n
l-cul de vec&0 Gen&*+&& au arunca+ cu l-(e.&le +-a+% /&'er&a de deasu(ra care
c%dea r%(%&nd ca(acul s&cr&ulu&0
"un (ar&u c% $eneralul /eu 5*& 5nc8&(u&e c% &na/&cul +ra$e)n el"1
$3ndea/ eu0
"Ta+% a+-+(u+ern&c2 Ve*n&c Du/ne'eu $er/an2 ) sc3nceau (-(&&
/&l&+ar&0 N-&1 ne/.&&1 sun+e/ a& +%& 5n vec&& vec&l-r0 A/&n2"
<n cele d&n ur/%1 +-+ul s)a +er/&na+ *& (r-ces&unea a lua+)- 5na(-& la
(a(uc (r&n '%(ada 4le*c%&+%0 Se $3ndeau acu/ cu +-.&& la - ca4ea 4&er,&n+e1
la (l%c&n+e calde *& la ,%u+ura care s% le cl%+easc% +-+ a/arul0
C3.&va d&n+re e& au aluneca+ 5n 4und la c-,-r3re1 dar n&/en& 5n a4ara
cel-r 5n cau'% n)a -,serva+0 Cere/-n&a 4unerar% se +er/&nase1 &ar
(ardes&ele d&n (&ele se a/es+ecar% *& ele 5n ala& (en+ru a s%l+a -r&ce v-r,%re.
ale c%ru& cuv&n+e nec-n+r-la+e &)ar 4& (u+u+ 4-l-s& &na/&culu&0 Nu v-&au s%
se)n+-arc% 5n Ad/&ra& Sc8rQder S+rasse cu /3na $-al%0
A/ salu+a+ un ar&c& $er/an care se s+recura (es+e n&*+e /-r/&n+e0
"D-/nul s% +e a&,%)n (a'%"1 &)a/ s(us0
D-a/ne1 cu/ /a& n&n$ea1 *& cu/ se 5n+e.&se v3n+ul2 M)a/ 4-4&la+
(r&n+re %& de la Serv&c&&0 N&/en& d&n S+a+ul)Ma6-r nu v-&a s% /% vad%0 Era/
un (ar&a2
La &e*&re a/ +ras la "R%.-&ul r-*u" (en+ru a)/& uda n&.el a(ara+ul de
c3n+a+1 *&1 5n +&/( ce avea/ - d&scu.&e de 5nal+% +r%dare cu cr3*/arul1 a/
5n.eles de-da+% c% $eneralul /eu a d&s(%ru+ de)a ,&nelea d&n v&a.a /ea0
<n+re n-& +-+ul se s43r*&se0 N&c&c3nd nu)/& va /a& 4reca r&d&c8ea (en+ru c)
a/ s(%la+ *&)a/ c%lca+ s+ea$ul1 sau (en+ru -r&ce al+ceva 5n+re d-u% (l&/,%r&
cu /a*&na S+a+ulu&)Ma6-r0
A d-ua '& a/ (r&/&+ -rd&nul de de(lasare0 A$8&-+an+ul /& l)a 5n/3na+
(ers-nal0
"e cur3nd1 Un+er-44&'&er Mar+&n"1 l%+ra el &(-cr&+1 5n vre/e ce /%
c%.%ra/ 5n ca/&-nul (l&n cu al.& cand&da.& la /-ar+e care)- 4%cuser% la+% la
5n/-r/3n+area $eneralulu& /eu0
7 >&ne)ne1 D-a/ne1 -4+ea'% #%+r3nul1 nu 4&ecare d&n n-& are (ar+e de)-
ase/enea cere/-n&e c3nd d% -r+uK (-(&& (en+ru /ul+)&u,&+ul Va+erland0
S-sesc scr&s-r& *& u&+%/ de 5n/-r/3n+area $eneralulu&2 #%+r3nul
(r&/e*+e +re&0 Nevas+%)sa1 L&sel-++e1 a 4-s+ avansa+% c-nduc+-are)*e4% de
+ra/va& ) - slu6,% /a& s&$ur%1 4&&ndc% 5n ca'ul ra&dur&l-r aer&ene sun+ /a&
/ul+e ad%(-s+ur& (r&n (rea6/%0
Un va+/an -,&*nu&+ nu es+e 5n+-+deauna a(r-a(e de un ad%(-s+ a+unc&
c3nd (l-u% cu ,-/,e0 T-a+% v-r,%r&a cu (r&v&re la alar/ele aer&ene (-rn&+e
d&n vre/e e d-ar - (r-(a$and%0 <n $eneral1 s&renele nu se (-rnesc s% urle
dec3+ dac% 5nce( s% cad% ,-/,ele *&1 da+ 4&&nd 4elul 5n care se e=ecu+%
,-/,arda/en+ele 5n '&ua de a'&1 nu (rea a& *anse s% a6un$& v&u 5n+r)un
ad%(-s+0 C3ndva aruncau ,-/,ele la 5n+3/(lare1 acu/ 5*& ale$ - '-n% *&)-
4ac una cu (%/3n+ul0 3n% *& *-,-lan&& sun+ e=+er/&na.&0 He&de desc-(er%
ulu&+ c% are *& el - scr&s-are0
7 He&l H&+ler2 /ur/ur% el s-le/n c3nd a4l% c% e de la Gaule&+erul
Renan&e& 5n (ers-an%0 O r&d&c% deasu(ra ca(ulu& (en+ru ca n-& s% (u+e/
vedea vul+urul su(rad&/ens&-na+1 s+r%luc&+-area e/,le/% a ar+&dulu&0 Cu
(&-*en&a unu& a(%1 r%s4-&nd #&,l&a1 He&de desc8&de (l&cul0
7 <n s43r*&+2 <n s43r*&+2 6u,&lea'% el0 M&)au da+ Vul+urul Ne$ru2 B&
+-c/a& la +&/(2
7 Vul+urul Ne$ru9 5n+rea,% -r+a0 Unde na&,a - s% .&ne/ n-& un vul+ur9
7 Id&-+ule2 scr3*ne*+e He&de0 E - d&s+&nc.&e a ar+&dulu&1 *& 5nc% una
d&n+re cele /a& 5nal+e0 ER&d&c% +r&u/4%+-r d-cu/en+ul 5n 4a.a nasulu& lu&
-r+aF0 Ce '&c& de as+a9 >&)ar (l%cea *& .&e una1 a*a)&9
7 Nu1 /ul.u/esc1 4ace -r+a0 M)ar (u+ea c-s+a - s(&nare 4r3n+% c3nd ar
ven& vec&n&&1 *& Ad-l4 cu (ar+&dul s%u ar 4& de6a (e l&n&e /-ar+%0
7 Te (rev&n2 *u&er% He&de1 a&d-/a une& (&s&c& 4ur&-ase c%re&a & s)a
c%lca+ (e c-ad%0 Cu -rd&nul %s+a nu /a& 5nc8&d -c8&& la n&/&c0 Or&c&ne va
&nsul+a ar+&dul va 4& ra(-r+a+2
7 A& (r&/&+ *& "le$u/ele"9 se &n+eresea'% M&cu.ul1 cur&-s0
7 Nu1 alea s-sesc (r&n Re$&/en+1 se 4%le*+e He&de0 M% va dec-ra
c-/andan+ul 5n (ers-an%0
7 A/ au'&+ c% nu /a& (r&d&desc cu 4a,r&carea /edal&&l-r *& *+an.ea'% la
ele '& *& n-a(+e1 r3n6e*+e -r+a0 D-u%*c&nc& de /%rc& su+a de c8&le de
dec-ra.&&1 *& Gaule&+er&& le d&s+r&,u&e cu l-(a+a0
7 O,er$e4re&+er Creu+'4eld+2 s+r&$% 4ur&erul1 a'v3rl&ndu)& M&cu.ulu& -
scr&s-are0
7 F&r)a* al draculu&2 e=cla/% M&cu.ul .&n3nd scr&s-area de (arc)ar 4& -
$renad% cu cu&ul sc-s *& adul/ec3nd)- ,%nu&+-r0 C&ne1 D-a/ne1 &ar+%)/%1 e
des+ul de ca(&u s%)/& scr&e /&e9
7 -.& s% a4l& de 5nda+% ce)- desc8&'&1 r3de -r+a0 M&cu.ul 5*& v3r% un
de$e+ $r-s-lan *& 6e$-s 5n (l&c *&)l ru(e ne5nde/3na+&c1 des(%+ur&nd +eancul
unsur-s de 83r+&e d&n%un+ru0 O vre/e s+% *& (r&ve*+e /3'$%leala de cre&-n
de (e 83r+&a &e4+&n%0
7 Ia c&+e*+e)/&)- cu v-ce +are2 4ace el1 5n+&n'3ndu)&)- #%+r3nulu&0 M&)e
ca/ sla,% vederea as+%'&0 T-+ ra8a+ul d&n aerul .%r&& %s+e&a c-/un&s+e 5&
s+r&c% -/ulu& -c8&&0
#%+r3nul 5*& u/(le 4le$/a+&c (&(a cu c%(%cel de ar$&n+ *&)*& (l&/,%
-c8&& (es+e r3ndur&le scr&se /%run+0 Cla+&n% d&n ca(0
7 Ce 4a/&l&e /a& a& *& +u2
7 De la c&ne)&9 vrea s% *+&e M&cu.ul1 (r&v&nd scr&s-area0
7 S-r%)+a1 r%s(unde #%+r3nul1 5nce(3nd s% c&+easc% cu $las +are0
"O,er$e4re&+er 5nc%rc%+-r
W-l4$an$ ESald Creu+'4eld+
FA nr0 ;H NLG
F-r.ele de A(%rare Ger/ane
Rus&a
Dra$% 4ra+e1
S% nu).& 5nc8&(u& c% +e a/ la &n&/% 4&&ndc% 5nce( scr&s-area cu Dra$% *&
Fra+e0 E*+& un ,e.&v1 W-l4$an$1 +-a+% lu/ea s(une as+a0 <.& scr&u ca s% *+&& c% na&
n&c&un /-+&v s% 4&& 4er&c&+1 cre'3nd c% s-ra +a /e'&n% E/&l&e Lu&'e #-cD 4-s+%
Creu+'4eld+ a 4-s+ -/-r3+% de c%+re $un-a&ele (e care en$le'&& *& ce&lal.&
Un+er/ensc8en le arunc% 5n (re'en+ asu(ra Ha/,ur$ulu&0
M%/&ca e *& ea v&e0 F&& s&$ur c% nu vrea s% /a& *+&e de +&ne1 *& eu nu +re,u&e
s%.& +rans/&+ n&/&c d&n (ar+ea e&0 B+&u c3+ .&e de $reu s% c&+e*+& - scr&s-are0 A*a c%
()as+a .&- scr&u 4-ar+e 5nce+1 ca s% (-.& .&ne 4&rul c3nd -& c&+&-0 A*+e(+ s%)/& v&n%
5na(-&1 ca s% *+&u c% e*+& /-r+0
E*+& un (-rc -rd&nar1 as+a e*+&0 T-a+% lu/ea s(une c% 5n Rus&a ,%+%l&a&
cr3ncen% *& cu +-.&& au c3+e un /-r+ 5n 4a/&l&e0 M%/&ca era s&$ur% c- s% 4&& *& +u
arunca+ 5n aer de unul d&n -,u'ele care +-+ ',-ar% (e)ac-l-0 Dar ca de -,&ce& ne
+ra$& 5n (&e(+0 N)a/ u&+a+ '&ua 5n care a& *+er(el&+ +-.& ,an&& d&n c-n+-rul de $a'e
*& au ven&+ caral&&& d&n Dav&d S+a+&-n 5/(reun% cu %la de la $a'e *& au vru+ s)-
ares+e'e (e /%/&ca0
A/ 4-s+ 4-ar+e de'a/%$&+e a4l%1 c3nd NSFO)ul care sa /u+a+ 5n /u'eul
c-s+u/el-r vec8& d&n d-sul G%r&& r&nc&(ale *+&& +u1 cl%d&rea a&a /are cenu*&e cu
vec8&& vul+ur& a& Ka&serulu& (e ea de unde +u *& cu Dav&d a.& u/4la+ (erdelele
c3nd a/ vru+ s% 4ace/ n&.&c% -rd&ne ) nea s(us c% na& (%.&+ n&/&c 5n r%',-&0
M%/&ca a le*&na+ de de'a/%$&re c3nd a au'&+ *&a (l3ns en-r/ de /ul+0 <*& 4%cuse
s-c-+eala c% c3+% (ens&e va lua de (e ur/a +a0 NSFO)ul a l&n&*+&+- *& a s(us c%&
s&$ur c% ve& 4& 5/(u*ca+ 5n cur3nd *&)- s% ca(e+e - (-r.&e 5n (lus de un+ *& c3+eva
car+ele de (3&ne0
</& (are r%u c% sun+ nev-&+% s%).& scr&u scr&s-r&ca as+a eu s-ra +a *& s%).& s(un
c% e*+& un 4lu&er%)v3n+ c%ru&a n&/en& nar +re,u& s%& scr&e0 Dac% +e ve& /a& 5n+-arce
vre-da+% la Ha/,ur$ *& ve& lua /e+r-ul s(re Al+-na1 ceea ce s(er c% na& s% /a&
a(uc&1 na& /a& recun-a*+e l-cur&le n-as+re0 Ne)a/ /u+a+ (e Lan$en8-rn (e
(ar+ea a&lal+% a ca'%r/&& SS0 Ac-l- sen+3/(l% /ereu - $r%/ad% de c8es+&&0 Dac%
ne u&+%/ (e $ea/ d&/&nea.a devre/e 5& vede/ cu/ 5/(u*c% +r%d%+-r& *& al.&&1
de& -/-ar%0 C3nd nus +r%d%+-r& de 5/(u*ca+ se an+renea'% 5/(u*c3nd 4&$ur& d&n
car+-n *& a&c& 4-ar+e ,&ne c%n 4elu %s+a nu /a& ave/ nev-&e de ceas de*+e(+%+-r
ce&ace& ,&ne (en+ruc% al n-s+ru %la vec8& sa -(r&+ *& nu /a& /er$e0 Se a(uc% s%
+ra$% 5n 4&ecare d&/&nea.% la c&nc& *& la -ra a&a ne scul%/0
Eu +-+ /a& 4ac cur%.en&e (r&n +renur& *& c%l%+-resc (e $ra+&s 5n +&/( ce cur%.0
A/ 4-s+ 4%cu+% Cur%.%+-are Secund% e L&n&&le Fera+e Ale S+a+ulu& clasa d-ua *&
a/ - (an$l&cu.% al,as+r% (e u/%r0 Acu/ a/ v-&e s% /%n3nc cu %&a c&nc& care
lucrea'% 5n va$-nul (-*+al0
S%(+%/3na +recu+% a/ 4-s+ la DPsseld-r40 A/ (us- cu unul d&n C-r(ul de
A(r-v&'&-nare care /&a da+ d-u%'e6 de /%rc& ca s)- 4ace/0 A/ &n+ra+ 5n cl-se+ul
de clasan+3&0 N&c& nu).& v&ne s% cre'& ce ele$an+e sun+0 Her,er+ #-cD ,%r,a+%/&u
*& cu/na+%+u ) (en+ru c% +re,e s%.& s(un d&n (ar+ea lu& c% nu +e recun-a*+e de
cu/na+ ) a*a s% *+&&0 Sun+ a+3+ea (e+e 5n d-sarul +%u c% nu 4ac& (ar+e d&n +ea(a
-a/en&l-r cu/secade0 E -rcu/1 ,%r,a+%/&u Her,er+ #-cD are - n-u% slu6,% cu -
un&4-r/% cu d-u% s+elu.e (e $uler *& - casc8e+% al,as+r% ca de /ar&nar cu -
(an$l&c% (e ea *& cu /ul.& -a/en& su, el0 Are $r&6% deun c&/&+&r0 Nu& /ul+ de
lucru c8&ar dac% e s&n$urul deac-l-0 T-.& -a/en&& cu care a lucra+ au 4-s+ c8e/a.&
*& sau dus s% a6u+e la c3*+&$area r%',-&ulu&0
<.& /a& a/&n+e*+& de E$-n Bc8&-(u9 El e %la cu care +u *& Dav&d al lu&
,l%naru 6&dan era.& /ereu 5/(reun% (e s+rad% *& 4%cea.& &le$al&+%.& care nu era
v-&e0 A 4%cu+ r-s+ de- slu6,% n-u% la #er%r&&le Hansa *& (e ur/% a /ur&+0 R&ceau
c% sa 5/,%+a+ de /-ar+e0 A a/e.&+ u&+3nduse 5n+runul d&n ,u+-a&ele alea /ar& cu
,ere *&a c%'u+ 5n%un+ru0 Dar nu sa (u+u+ a(.&ne n&c&-da+% dela ,%u+ur%0 @&a '&c c%
,erea& /a& ,un% de c3nd a c%'u+ Bc8&-(u 5n ea0
<n v&a.a +a na& v%'u+ a+3+a (l-a&e c3+% a/ avu+ 5n Ha/,ur$0
<n ul+&/ele n-u% s%(+%/3n& *& +re& '&le *& +-a+e acc&den+ele care sau
5n+3/(la+0 Ia+%le0 El,a sa u/4la+ *&a +recu+ (es+e l&n&a r-*&e *& as+a& d&n v&na
v-as+r% *&a a/&c&l-r +%&0 Navea/ ,%rc& de salvare0 e +-a+e lea.& lua+ cu v-& 5n
Rus&a0 Nu& c-rec+ s% lua.& +-+ul cu v-& 5n Rus&a *& n-& acas% s% ne descurc%/ 4%r%0
B& n-& sun+e/ ne/.& *& la 4el de ,re6& ca *& v-& s-lda.&&0 FP8rerul s(une +-+ +&/(ul
c% n-& sun+e/ un Herrenv-lD0 e ,une0 </& dau sea/a c% Ger/an&a e $%-a'a
un&versulu&1 *& ca /&ne $3ndesc /ul.&0 S% 4&u s&ncer% cu +&ne1 W-l4$an$1 +u ar
+re,u& s% +e r&d&c& *& s% ar%.& c%n +&ne e *& ceva ,un0 S(unele +-var%*&l-r +%& s%
-(reasc% r%',-&ul %s+a (r-s+esc0 O (u+e.& 4ace1 nu/a& s% vre.&0 re-+ul a s(us c%
a.& (u+ea0 <l *+&& +u1 &nd&v&dul care ,a+e cu cuv3n+ul (e la u*&0 Nu .&n /&n+e cu/ 5&
'&ce0 Ceva s+r%&n dar -rcu/ cu& 5& (as%0 L)a s%l+a+ S+ad+8aus,rPcDe I1 a*a c% n-
s% /a& vede/ sau au'&/ cuv&n+ele sale d&n #&,l&e0 Dar a 4-s+ - ne,un&e d&n
(ar+ea lu& s% 4&e +r%d%+-r0 FP8rerulu& nu)& (lace a*aceva0
Acu c3+eva '&le1 eu *& E//a a/ $%s&+ una d&n 83r+&&le alea secre+e (e care
na& v-&e s% le c&+e*+&1 daK n-& lea/ c&+&+ -rcu/0 O (ers-an% -/ e *& ea la ur/a
ur/e&0 R&cea ac-l- c% s-lda.&& $er/an& ar +re,u& d-ar s% /ear$% s% se 4ac%
(r&e+en& cu ru*&& *& +-+ r%',-&ul /-nd&al ar 4& $a+a0 Dar s% nu +e aud% n&/en& d&n
(ar+&d c% s(u& as+a0 Acu/ nu /a& a(ar 85r+&& secre+e0 @&a care le scr&au au 4-s+
cule*& *& e& de c%+re S+ad+8aus,rPcDe0 L& sau ru(+ (&c&-arele 5na&n+e s% 4&e
5/(u*ca.&0 Tare +re,u&e s% d-ar% s%.& ru(% (&c&-arele0 Ma& .&& /&n+e c3nd /&a/
ru(+ eu de*+ul /&c9 A duru+ +are *& cred c%)& /ul+ /a& r%u s%.& ru(& un (&c&-r
5n+re$0 A&c& +re,u&e s%).& .&& l&/,a 5n 4r3u dac% nu vre& s% .& se ru(% (&c&-arele *&
s% .& se +a&e ca(ul du(% a&a0 O s% a/ $r&6% s% s(un la +-.& He&l H&+ler0 A+unc& n)-
s% (-a+% s(une c% nu)s dev-+a+%0
A&c& la Ha/,ur$ se 5n+3/(l% +-+ +&/(ul c3+e ceva a*a c% nu ne (u+e/
(l3n$e c% ne (l&c+&s&/0 N-a(+ea +recu+% a/ avu+ c&nc& alar/e *& 4a/&l&a Mar+ens
care l-cu&e*+e 5n Al+-na a (r&/&+ - ,-/,% dre(+ 5n /&6l-cul (a+ulu&0 Au avu+
n-r-c 4&&ndc% du(% - -r% a ven&+ Ges+a(-ul s%& sal+e0 Au 4-s+ 4-ar+e 4ur&-*& c% nu
au avu+ (e c&ne s%l+a0 En$le6&& ar 4& +re,u&+ s% 4&e /a& $r&6ul&&0
Sur&-ara n-as+r% Eva '&ce *& ea c%& /a& ,&ne s% 4&& /-r+ dec3+ s% +e &a
Ges+a(-ul v&u *& sur&-ara n-as+r% *+&e ce s(une0 A a6uns 4-ar+e sus1 da1 da1 are -
slu6,% unde *+er$e (ra4ul de (e ,&r-ur&le d&n S+ad+8aus,rPcDe I unde vede
lucrur& (e care nar +re,u& s% le vad%0 Deun%'& a v%'u+ (e unul care a 4-s+
&n+er-$a+1 a*a se s(une0 Ma& 5n+3& &au 4r3n+ +-a+e de*+ele de la /3&n& *& (e ur/%
&au s/uls un$8&&le de la (&c&-are0 e ur/% lau le$a+ cu s3r/e de -.el *& au da+
dru/ul (r&n el la curen+ elec+r&c (e care +-+ el +re,u&a s%l (l%+easc%0 Eva '&ce c%
+re,u&e s% da& s-c-+eal% (en+ru +-+1 a*a c% cred c%& ca/ c-s+&s&+-r s% 4&& ares+a+0 e
ur/% +&(ul %la a c%'u+ (e $ea/ de la e+a6ul (a+ru0 Tre,u&e c% a c%'u+ 5n ca(
4&&ndc% era d&4-r/ *& a(r-a(e 'dr-,&+0 A +re,u&+ s% (l%+easc% *& $ea/ul s(ar+0
Sur&-ara n-as+r% Trud& ) *+&& +u a&a care sa n%scu+ la l%(+%r&e ) are un ,e,e
dar nu*& a/&n+e*+e al cu& e0 Na '&s dac%)& ,%&a+ sau 4a+%1 a*a c% nu.& (-+ s(une
dac% e*+& unc8& sau /%+u*%0
Alde #au/Pller d&n Al+-na au avu+ cunun&e0 A/ 4-s+ *& n-& *& nu nea/
reven&+ d&n ,e.&e dec5+ du(% a*+&0 Se 5nsura c8&r&a*ul l-r Hans Lun$anul dar a
ven&+ Ges+a(-ul du(% el *& acu/ c&c%)& /-r+0 Nu/ele lu& era (e a4&*ele alea r-*&&
care 5/(3n'esc +-+ l-cul c3nd cu&va & se +a&e ca(ul la Fu8ls,P++el0 A 4-s+ cea /a&
8a&-as% (e+recere la care a/ 4-s+ vre-da+%0 Hans Lun$anul na /a& a(uca+ s% se
5ns-are dar a/ avu+ un -l+era,end /&nuna+0 Ar 4& 4-s+ 5nc5n+a+ dac% 5n+re +&/(
nu & s)ar 4& +%&a+ ca(ul0 A/ (leca+ cu +-.&& (e ,&c&cle+e la Lu&se de (e Ree(er,a8n0
N-&1 4e+ele *edea/ (e cadru 4&&ndc% nu a6un$eau ,&c&cle+ele la +-.&0 es+e d-& a
+recu+ un +ra/va&0 Au 4-s+ -/-r3.&0 e ur/% a c%'u+ unul cu ,&c&cle+a (e sc%r&
5n+r)- (&vn&.%0 B& el a /ur&+0 #&c&cle+a lu& a 4-s+ d&s+rus% dar d&n 4er&c&re (en+ru el
era de 4ura+0 Unul d&n+re e& sa 5n.e(en&+ 5n u*a s&l-'ulu& de (e /alul El,e&0 Nu era
d&n $a*ca n-as+r%1 nu era dec3+ un s(%r$%+-r de u*&0 Dar a avu+ n-r-c0 Mer$ea
a+3+ de re(ede 5nc3+ a &n+ra+ dre(+ 5n s&l-'ul de (e El,a0 #&.-acla lu& navea 4r3ne0
Dac% ar 4& -(r&+1 l)ar 4& -/-r3+ de v&u un +ra/va& nr0 !1 care c-,-ra dealul de la
F&sc8er/arD+0
e la *a(+e a/ a6uns la Lu&se0 Sun+ s&$ur% c% era a&c& 4&&ndc% +&(ul /eu avea
ceasul la /3n% *&a '&s c%& *a(+e *& c%& un ceas ,un care a 4-s+ al unu& 6&dan0
N-&1 d-a/nele1 a/ +ras la /%sea *a/(an&e *& 6&nars0 A/ ,%u+ - s+&cl%
5n+rea$% *& a/ 4-s+ a+3+ de 4er&c&+% c% a/ u&+a+ de W-l4$an$ *& de +-a+e celelal+e
neca'ur&0 D-/n&& au ,%u+ #u//erlunder
LI
*& ,ere de c3nd au &n+ra+ (e u*% (3n%
c3nd au a(%ru+ s+&cle.&& de (e Dav&ds S+a+&-n0
Aensen d&n Hansa la+' O s)a 5nc%&era+ cu /&rele0 B&au sc-s cu.&+ele *& /&rele
&a +%&a+ nasul lu& Aensen0 Cu/ /a& s3n$era1 dar n-& era/ a+3+ de 4er&c&.& c% nu ne
(%sa0 e ur/% Aensen l)a scal(a+ (e /&re *& a s3n$era+ *& /a& /ul+0
e ur/% a/ dansa+ n&.el *& a/ ,%u+ n&*+e *a/(an&e *& v&n de c&re*e0 A(-& au
(us d&n n-u /3na (e cu.&+e0 E//:1 cea cu -c8&ul de s+&cl% sa ales cu urec8&le
+%&a+e0 Nu& s+%+ea del-c ,&ne0 M&rele sa /-+-+-l&+ ,&ne du(% ce a $-l&+ - s+&cl%
5n+rea$% de #u//erlunder cu ,ere0 A lua+)- ra'na *& s)a a(uca+ s% a$&+e
deasu(ra ca(ulu& un cu.&+ c3+ +-a+e '&lele0 E un 4el de s+r%&n d&n Aus+r&a0 Nu /&-
lua 5n nu/e de r%u1 dar dac% ar 4& s%l 5n+3lnesc (e FP8rer la* 5n+re,a de ce nu& d%
(e +-.& s+r%&n&& %*+&a a4ar% d&n .ar%0 Nu aduc dec3+ neca'ur&0 Dar (r-,a,&l c% nu ne
v-/ 5n+3ln& n&c&c3nd0 Oa/en&& care a6un$ 5n v3r4ul c-(aculu& nu*& /a& a/&n+esc
de unde au (leca+0
e ur/% au ven&+ 5n $al-( s+&cle.&& d&n Dav&d0 ur+au c%*+& s+r3nse cu
curelu*a su, ,%r,&e1 a*a c% nu &a/ (u+u+ (-cn& 5n /-alele ca(ulu&0 Ce /a& ,%+a&e
a ur/a+0 Nu a /a& r%/as n&c& un $ea/ 5n+re$ la Lu&se (en+ru c% (e)ac-l- au &e*&+
- $r%/ad% de s+&cle.& *& de -a/en& *& +-a+e scaunele au 4-s+ ru(+e1 4&&ndc% un&& au
c%'u+ (rea $reu (e ele0 e ur/% sau a(uca+ s% a'v3rle /esele *& +a,ure+ele dar a
a(%ru+ #r&$ada S(ec&al% *& a (us ca(%+ d&s+rac.&e&0 #uc%+%r&a era 4%cu+% '-, *& n&c&
- -al% na r%/as 4%r% vreun cucu&0 A*a c% neau ares+a+ *& ne)au dus 5n Dav&d *&
ac-l- a/ c3n+a+ a+3+ de +are de (u+ea/ 4& au'&.& (3n% la Landun$s,rPcDe *&
-a/en&& veneau 4u$a s% vad% ce)&0 Ce /a& /ul.&/e se adunase0
De+ec+&v)&ns(ec+-rul Nass nea 4%cu+ 5n 4el *& c8&( *& era s- &a ra'na0 A4ar%
c3n+a 5n+re$ Ree(er,a8nul *& 5n%un+ru c3n+au nun+a*&& dar n&/en& nu c3n+a
acela*& c3n+ec0 Dac% nu +%ce.& d&n $ur% cu +-.&& va/ +er/&na+1 a s+r&$a+ de+ec+&v)
&ns(ec+-rul Nass0 e ur/% neau lua+ 5n $ru(ur& *& neau &n+er-$a+0
Tu na& nas1 &a '&s d-/nul Nass d-/nulu& Aensen0 O/ul care a +%&a+ a&a
+re,u&e (ede(s&+0 As+a s)a re'-lva+ &ns(ec+-re1 a '&s d-/nul Aensen0 M&rele %la
aus+r&ac a 4%cu+-1 da& +-+ul (us la (unc+0 M%dularul lu& e 5n ,u'unar la /&ne0
E&1 ceva /a& +3r'&u 5n+re$ul ala& de nun+a*& s)a 5n+3ln&+ 5n (3rna&e0 Na 4-s+
LI
#u//erlunder ) *na(s d&n sudul Iu+lande&0
(rea r%u0 <nc% /a& au *& celule &nd&v&duale dar n&/en& nu s+% s&n$ur 5n ele0
u*c%r&&le sun+ a+3+ de (l&ne 5n '-n% c% de a,&a /a& e l-c (en+ru $ard&en&0 A/
(r&/&+ ca4ea Ersa+'1 cu la(+e (ra4 *& n&*+e (3&ne /&l&+ar%0 D-u% 4el&& de c%c&ul% cu
c3+e - l&n$ur&.% de $e/ de r-'&nc&ne0 O $r%/ad% de c8es+&& erau (eac-l- de care
de -,&ce& nu au'&0 E1 ne)au da+ d&n n-u dru/ul dar nu la +-.&0 Nu *+&u unde au
a6uns %&a care nau &e*&+ dar n&/en& na /a& au'&+ n&/&c de e& de)a+unc&0 T-.& ce& de
acas% 5.& +r&/&+ ur%r& de ,&ne *& M%/&ca '&ce s% 4ac& ceva v&+ea' (en+ru FP8rer *&
Va+erland0 Dac% (r&/e*+& - /edal&e /are (ens&a de (e ur/a +a va 4& /a&
c-ns&s+en+% du(% ce ve& 4& 5/(u*ca+0 M%car a+3+ a& (u+ea s% 4ac& (en+ru M%/&ca *&
nu u&+a c% nu 4ac& (ar+e d&n 4a/&l&a lu& ,%r,a+%/&u0
Acu/ la revedere
S-ra +a
E/&l&a Lu&se #-cD n%scu+% Creu+'4eld+
A6u+-are De M%+ur%+-are e L&n&&le Fera+e Ale S+a+ulu&0
Ha/,ur$[Al+-na"
7 Cu/na+ul %la care)& 5nsura+ cu s-r%)/ea E/&l&e *& nu vrea s% 4&e rud%
cu /&ne s% a*+e(+e el nu/a& s% a6un$ acas%1 /3r3&e M&cu.ul -r, de 4ur&e0 Ar
4ace ,&ne s%)*& nu/ere -sc&-arele ca s% *+&e du(% a&a c3+e)& l&(sesc2
De a,&a a(uc%/ s% a.&(&/1 c3nd a(are val)v3r+e6 cur&erul c-/(an&e&
(en+ru a)l anun.a (e #%+r3nul c% +re,u&e s% se (re'&n+e de ur$en.% la
C-/andan+0
7 V% a*+ea(+% - (a(ar% (e c&ns+e1 r3n6e*+e el /al&.&-s0 De da+a as+a v%
ve.& ale$e cu 4undur&le 4r&(+e cu/ scr&e la car+e0 Ord&nul v&ne dre(+ de sus *&
e (l&n (e +-a+e 4e.ele cu *+a/(&la STRICT SECRET0
7 Ce dracu - /a& 4& *& as+a9 /-r/%&e #%+r3nul (r-s+ d&s(us1 (un3ndu)*&
/an+aua de &arn%1 lun$% (3n%)n (%/3n+1 *& arunc3nd (e u/%r (&s+-lul)
/&+ral&er%0
7 L&/(ede ca lu/&na '&le&1 r3n6e*+e -r+a1 sc%r(&n&ndu)*& cu a/,ele
/3&n& (&e(+ul de $%&n%1 l-cul 5n care (%duc8&& sun+ +en+a.& s%)*& .&n%
5n+run&r&le0 Sall: de la M&n&s+erul de R%',-& are el $r&6% s% a(ese (e +-a+e
,u+-anele necesare (en+ru a ne lansa 5n /&s&unea n-as+r% (ar+&cular% de
c%u+%+-r& de aur0 une.&)v% l3n%r&e c%ldur-as% (e v-&1 ,%&e.a*&& /e&2 Se va
4ace 4r&$1 ne/a&(-/en&+ de 4r&$ (3n% s% a6un$e/ d&n n-u acas% cu aurul
n-s+ru0
7 Ia+% c% se 5nal.% c-r+&na (en+ru (r&/ul ac+1 s(une #%+r3nul la
5n+-arcere0 Ord&nul -4&c&al s(une c% +re,u&e s% (r-v-c%/ (a$u,e1 s% cre%/
(an&c% 5nd%r%+ul l&n&&l-r &na/&culu& *& s%)l aduce/ 5na(-& cu n-& (e
$eneralul SDul-vsD&1 c&ne)- /a& 4& *& %s+a0
7 S% cre%/ (an&c%2 %& as+a v-/ *& 4ace1 s(une -r+a cu un r3s scur+0
Dar c&ne na&,a /a& e *& $eneralul u+-r-v&c& de care v-r,esc9 Or&cu/1
(u+e/ 5n+re,a0 -a+e c%)l *+&e +&(ul /u&er&& /ele2
7 B&1 ,%$a.& la ca(0 T-a+% +%r%*en&a e ul+rasecre+%1 c-n+&nu% #%+r3nul0
Dac% +rans(&r% ceva1 ne sun+ 5n (r&/e6d&e *& ca(ul1 *& $3+ul0 N)ave/ v-&e s%
v-r,&/ des(re %s+a n&c& /%car 5n+re n-&0 M&n&s+rul de R%',-& Sall: +re,u&e
c)- 4& c-nsu/a+ +-a+% cerneala d&n /&n&s+er1 (un3nd (es+e +-+ *+a/(&la
STRICT SECRET0 Ord&nul (-ar+% se/n%+ura Feld/arsc8allulu& Ke&+el1
nu/a& c% el nu *+&e +rea,a as+a1 *& (lanul a 4-s+ (us la cale de c%+re
Feld/arsc8allul Wal+er M-del1 care n&c& %s+a 8a,ar n)are0
7 Co)ones= Or s% ne 5/(u*+e de +re& -r& dac)-r a4la vre-da+%1 -4+ea'%
nel&n&*+&+ #arcel-na0 Dar se s(une c%1 cu c3+ e*+& /a& +u(e&s+1 cu a+3+ /a&
,&ne (en+ru +&ne2
7 Dac% +re,u*-ara va decur$e a*a cu/ vre/ n-&1 - s%)& cu/(%r -
/edal&e /are lu& Sall:1 url% M&cu.ul1 ,%+3ndu)se 4er&c&+ (es+e c-a(se0
<n cursul n-(.&& n& se d&s+r&,u&e un&4-r/e ruse*+& *& (e +ancur& sun+
v-(s&+e s+ele r-*&& *& l&+ere c8&r&l&ce0
7 Dac% (une Ivan u+-r-v&c& $8eara (e n-&1 /ur&/ de +&ner&1 4ace
#arcel-na su/,ru0
N&n$e d&n ,el*u$ *& v&'&,&l&+a+ea nu)& /a& /are de c3.&va /e+r&1 5n
vre/e ce (une/ +ancur&le (e +%l(& de san&e0 Le v-r +ra$e ca&& (r&n l&n&&le
ruse*+&1 (en+ru a ev&+a 'dr%n$%n&+ul de *en&le *& lar/a /-+-arel-r0
-l&.&*+&& /&l&+ar& 'el-*& 5& .&n (e +-.& la d&s+an.% de +rans(-r+ul secre+0
7 Ce ur3+ /-d de a +e 5n8%.a1 -4+ea'% -r+a ur/%r&nd c3.&va (-l&.&*+&
/&l&+ar& care (-ar+% (e sus un c&v&l (rea cur&-s0
A,&a du(% ce s+r%,a+e/ cale ,un% d&nc-l- de /alul -(us al r3ulu&1
5nl%+ur%/ 5nse/nele $er/ane *& le sc-a+e/ la &veal% (e cele ruse*+&0 e
+urela an+8erulu& s+% scr&s cu l&+ere c8&r&l&ce de)- *c8&-a(%C MOARTE
FASCIBTILOR0
7 ?o% tvoie mati, /-r/%&e M&cu.ul1 ,-/,3ndu)*& (&e(+ul ca un al d-&lea
Ivan cel Gr-a'n&c0
7 #%$a.& de sea/%0 F%r% (u/n& c-/un&*+&2
LM
ne aver+&'ea'% #%+r3nul0
LM
Se/nul &n+erna.&-nal al c-/un&*+&l-r era (u/nul 5ncle*+a+ *& r&d&ca+ 5n sus d&n c-+ul
Ce& de)a&c& salu+% ca *& n-&0 <n Ar/a+a R-*&e sun+ 4-ar+e sens&,&l& la
ca(&+-lul %s+a0 Nu/a& c&v&l&& 5*& 5ncle*+ea'% (u/n&& *& ',&ar%C "Fr-n+ul
R-*u2"
5nd-&+ ;n#t#<#
Jir 1aren einfach, 1eil das +olI
einfach ist# Jir dachten primitiv, 1eil das
+olI primitiv denIt# Jir 1aren agressiv, 1eil
das +olI radiIal ist
5L
#
AOSEH GOE##ELS
'eschise capacul cutiei mecanismelor, %g o nou %and de cartu&e &i
tr(nti capacul la loc#
7 2a dracu@= fcu el# $i auzi9
7 Tancuri, rspunse servantul# Ai ni&te p(ine9 ,unt lihnit, nam pus nimic !n
gur de dou zile# >z%oi afurisit=
7 Azidiminea" am m(ncat ultima fr(m, rspunde mitraliorul, &i pe aia o
gsisem la un cadavru=
7 8u valorm nici c(t un coltuc de p(ine, mormi servantul#
8e alearg ca pe &o%olani# 8e spun s rezistm# 0entru ce9 0entru ca raha"ii
ia s&i scape propria piele9
7 'ucse cu to"i dracului, fcu mitraliorul, privind &irurile de ruine# Acum
nu ne mai dau nici mcar potol# ,untem nevoi"i sl furm de pe unde putem# :o
minune c ni sa distri%uit ni"ic muni"ie azidiminea"=
7 A&a sent(mpl !ntotdeauna, rspunde servantul, ridic(ndu&i gulerul peste
urechi# 4uni"ie ne pot da, dar cu halealai alt poveste=
7 Ceai zice so &tergem pe %uhe9 Acum= , schim%m ta%erele# ?van nu
poate fi at(t de ru pe c(t se spune# Hricum, nu poate fi mai ru dincolo dec(t
aici=
Cei doi se ridicar !n picioare, !&i azv(rlir mitralierele !ntrun r(u &i se
furi&ar !nainte peste miri&ti#
H pu&cmitralier latr !n rafale scurte#
,ervantul fu lovit primul# Apoi mitraliorul fu aruncat peste epava unui
vehicul# 5n stol de ciori se ridic dintre ruine, croncnind gutural#
G?
A/ 4-s+ s&/(l&1 (en+ru c% (-(-rul e s&/(lu0 A/ $3nd&+ (r&/&+&v (en+ru c% (-(-rul
$3nde*+e (r&/&+&v0 A/ 4-s+ a$res&v& (en+ru c% (-(-rul e rad&cal0
NTLNIREA CU COMISARUL
V3n+ul 4lu&er% lu$u,ru (r&n+re ru&nele a ceea ce 4usese (3n% nu de/ul+ un
c-l8-' n-u)n-u.0 Acu/ nu /a& e dec3+ - $r%/ad% /&'era,&l% de '&dur&
n%ru&+e *& ,are de -.el1 c-n+-rs&-na+e $r-+esc0 r&n (rea6/% 'ac 5/(r%*+&a+e
cadavrele 5n$8e.a+e1 (e 6u/%+a+e arse1 ale an&/alel-r d&n *e(+el0 R%',-&ul a
+recu+ (es+e c-l8-' 5n +-a+% 4er-c&+a+ea lu& *& l)a 4%cu+ una cu (%/3n+ul
d&n+r)un s&n$ur su4lu sa+an&c0
<n l&vada r%sc-l&+% 'ac +re& T)HL 5nne$r&+e de 4un&n$&ne0 Sun+ ac-(er&+e
de .ur.ur&0 Ec8&(a6ele ne$re *& arse a+3rn% (e 6u/%+a+e a4ar% (r&n +ra(e0
#%+r3nul e (r&/ul care sare d&n +rans(-r+-rul de +ru(e al (lu+-nulu&0
r&ve*+e (re-cu(a+ 5n 6ur0 E (er&cul-s s% +e cre'& 5n s&$uran.%0 M-ar+ea
(3nde*+e de (re+u+&nden&0
7 Tra$e /a*&na 5n+re c-(ac&1 5& (-runce*+e lu& -r+a care *&)a &.&+ (r&n
+ra(% ,-+ul s%u de vul(e1 adul/ec3nd aerul0 D-a/ne1 c3+ e de 4r&$2 4ace el1
cl%n.%n&nd d&n d&n.&0 <*& su4l% aer cald de)a lun$ul -,ra6&l-r0 E /a& rece
dec3+ 5n $%-a'a unu& urs (-lar2
R%(ada sc3r.3&e su, c&'/ele #%+r3nulu& 5n +&/( ce aces+a (%*e*+e
'$r&,ul&+ (e c%rarea 5n$8e.a+%0 <*& r&d&c% (es+e urec8& $ulerul 5/,l%n&+ al
8a&ne& *& se 5n+-arce cu s(a+ele la v3n+ul ,&c&u&+-r care s/uce*+e (3n'a
re'&s+en+% a c-/,&ne'-nulu& s%u de ca/u4la60 <n car3/,&& c&'/el-r are
c3+eva $renade cu /3ner1 dar a*a ceva nu c-ns+&+u&e un /-+&v de ,%nu&al%0
Tru(el-r ruse*+& de l&n&a)n+3& le (lace s% 4ac% r-s+ de ase/enea $renade0 Se
(-+ arunca /a& ,&ne c8&ar dac% l&(sa une& (3r$8&& de s&$uran.% le 4ace /a&
(er&cul-ase0 D&n cl&(a 5n care c-arda a 4-s+ +ras%1 nu e=&s+% cale de
5n+-arcere0 A& *a(+e secunde la d&s(-'&.&e (3n% e=(l-dea'%1 c8&+ c%).&
c-nv&ne s%u nu0
#%+r3nul se -(re*+e la /ar$&nea unu& (-v3rn&* a,ru(+ *&1 a$asa+1 5*&
aran6ea'% cen+ura d&n (&ele cu +-cul lun$ al Na$anulu&0
7 F&r)ar 4r&$ul al na&,&& s% 4&e1 se s/&-rc%&e -r+a1 ,%+3nd d&n (al/ele
5nv&ne.&+e0 Sun+ 4er&c&+ c% nu)s rusnac1 s% 4&u nev-&+ s%)/& (e+rec (e)a&c&
+-a+% v&a.a0
7 Sc-a+e 8ar+a2 (-runce*+e #%+r3nul0 A&c& +re,u&e s% 4&e l-cul de
5n+3ln&re0 C-l8-'ul al, e cu s&$uran.% /-r/anul %la de ru&ne1 cu +-a+e c% nu
(rea /a& e n&/&c al, 5n ele0
7 C&ne dracuK s% 4& 4%cu+ as+a9 5n+rea,% -r+% c-n+rar&a+0 R%',-&ul 5nc%
n)a +recu+ (e)a&c&0 Du*/anul e de(ar+e0 N-& sun+e/ (r&/&& ne/.& (r&n
l-cur&le as+ea1 *& n&c& /%car &na/&c& au+en+&c& nu sun+e/0 Ne a4l%/ a&c& d-ar
(en+ru a cule$e ceva ce ne a(ar.&ne de dre(+2
7 #-/,e ',ur%+-are1 ,%nu&esc1 s(une #%+r3nul1 duc3nd la -c8& ,&n-clul
$reu de ar+&ler&e0 Cerce+ea'% +%cu+ c%rarea *er(u&+-are de /un+e care d&s(are
(r&n+re c-(ac&& 5nd-&.& de 4ur+un%1 5n cea.% *&)n '%(ada v3n+ura+%0
7 Vre& s% (une/ (r%v%l&a la ad%(-s+9 ',&ar% M&cu.ul0 V-cea lu& se
r%s4r3n$e (r&n+re ru&ne *& ec-ul e& r%sun% de su+e de -r& d&n+re /un.&0
7 Gura2 s+r&$% #%+r3nul nerv-s0 -.& 4& au'&+ (3nK la M-sc-va2
7 Da1 dar &a ascul+%1 r%cne*+e M&cu.ul *& /a& +are0 Dac% l%s%/ cu+&a as+a
(3r.3&+-are s% 4ac% r%d%c&n& (e)a&c&1 cre'& c% Ivan u+-r-v&c& va /a& crede c%
sun+e/ a/&c& de)a& lu&9
7 A&c& r%/3ne1 *u&er% #%+r3nul1 &r&+a+0 Dar +-+ res+ul s% 4&e ascuns *&
ca/u4la+ +e/e&n&c2
He&de u/,l% .an.-* 5n un&4-r/a unu& l-c-+enen+ rus1 dar1 5n c&uda
un&4-r/e&1 nu 5nca(e 5nd-&al% c% e nea/.0 E /ul+ (rea c-rec+0 N&c& unu& rus
5n +-a+e /&n.&le nu &)ar +rece (r&n ca( s% ara+e ca el0 A +%&a+ (3n% *& 4&rele
lun$& de ,lan% cenu*&u)/ar-n&e ale c%c&ul&& sale1 5n a*a 4el 5nc3+ s% &as% /a&
,&ne 5n ev&den.% s+eaua r-*&e cu /ar$&n& aur&&0
7 A& da+ cu -c8&& de vreun Ivan9 vrea s% *+&e -r+a1 4rec3ndu)*& '%(ada
d&n -c8&0
7 Gura1 4&r)ar s% 4&e1 scr3*ne*+e #%+r3nul c%+r%n&+1 lus+ru&nd len+&lele
,&n-clulu& de ar+&ler&e 5na&n+e de a)l duce d&n n-u la -c8&0 Ac-l-)& un
ca/&-n cu +re& -s&& *& c)un +un de ON 5n s(a+e0 Ceva nu)& 5n re$ula cu
5nscenarea as+a0 M&r-ase a curs%2
7 N&c& 5n 4und nu)& d-are1 4ace -r+a ne(%s%+-r0 Cu& na&,a &)ar +rece (r&n
ca( s% (r&nd% 5n curs% n&*+e (r%(%d&.& ca n-&9
7 Cu Ivan nu *+&& n&c&-da+%1 /ur/ur% $3nd&+-r #%+r3nul1 ) scru+3nd 5n
c-n+&nuare (r&n ,&n-clu0 D&av-l&& %&a nu 6udec% a*a ca n-&0 Sun+ - adun%+ur%
&/(rev&'&,&l% de ne/ern&c&2
7 Ia d%)nc-ace2 4ace -r+a s/ul$3ndu)& ,&n-clul d&n /3n%0 Ce dracuK
+e)a $%s&+ s% +e sca(& 5n n%dra$& la vederea une& ra,le0 de ca/&-n F-rd9
7 B+&u eu ce)& cu +unul %la1 r%s(unde sce(+&c #%+r3nul0 Are - &u.eal% la
+ra$ere ca un +r%sne+ *& (-a+e s+r%(un$e -r&ce ,l&nda6 d&n lu/e0
7 Ia (l3n$& +u n&.el (e u/%rul /eu1 5l s4%+u&e*+e -r+a0 Un (r-&ec+&l
e=(l-'&v d&n +unul n-s+ru de OG //1 *& (3r3&+-area a&a 5*& (-a+e 5n4&$e .eava
cu &u.eal% 5n ,%s%n%ul lu& S+al&n0
7 C3nd ne a(uc%/ s% cre%/ (an&c%9 5n+rea,% M&cu.ul ner%,d%+-r1
a'v3rl&nd - ,uca+% de $8ea.% (es+e /ar$&nea (-v3rn&*ulu&0
7 Dar ce).& 5nc8&(u& c% 4ace/9 r%s(unde -r+a0 Tu url& des+ul de +are ca
s% le da& durer& de ca( %l-ra de la Kre/l&n0 B& nu /a& v-r,& ne/.e*+e 5n
-$rada vec&nulu&1 ,&ne9 E (er&cul-s2
7 Sl%,e*+e)/%2 F&ecare v-r,e*+e cu/ *+&e d&n n%scare1 scr3*ne*+e
M&cu.ul0 Nu *+&u l&/,& s+r%&ne2
7 Iar ne)a& adus (3n% a&c& la v3n%+-are de ca& ver'& (e (ere.&1 a*a)&9 4ace
He&de cu su(er&-r&+a+e0
7 V% s(un eu c% /&'a as+a)& $r-'av%1 &n+erv&ne -r+a1 duc3nd d&n n-u
,&n-clul la -c8&0 De da+a as+a +rea,a)& su+%)n su+% s&$ur%2 B& r%s(la+a)& a+3+
de /are 5nc3+ /er&+% r&scul0
7 R3ndul +recu+ s)a 5n+3/(la+ ca de -,&ce&1 a/ r%/as cu +-.&& cu ,u'a
u/4la+%1 ar%+3nd ca - c&read% ,%+u+%)n ca(1 s3s3&e He&de0
7 B& ce1 a 4-s+ v&na /ea9 (r-+es+ea'% -r+a -4ensa+0 A/ avu+ - .3r% de
$8&n&-n0 lanul /eu era $en&al0
7 lanul era 5n re$ul%1 ad/&+e He&de1 dar nu ne)a/ ales dec3+ cu
de'&lu'&&0 u+ea/ cel /ul+ s% 4&/ 5/(u*ca.&0 <ns% acu/ r&scul e &ncalcula,&l
/a& /are0
7 Nu r&*+&1 nu c3*+&$&2 4ace -r+a1 $es+&cul3nd de/-ns+ra+&v cu ,&n-clul
(r&n aer0
7 Dac% *& de da+a as+a - d%/ 5n ,ar%1 n)- s% /a& &au 5n sea/% n&c&c3nd
vreun (lan de)al +%u1 *u&er% He&de0
7 Ascul+%2 Or&ce &nd&v&d cu ca(ul (e u/er& a*+ea(+% -ca'&a cea /are2
e=(l&c% -r+a0
7 De 4&ecare da+% e ceva care d% c8&= 5n (lanur&le +ale1 scr3*ne*+e He&de
/-r-c%n-s0
7 M% (l&c+&se*+&1 &)- re+ea'% -r+a1 arunc3ndu)& - c%u+%+ur% rea0 Dac% a&
c8e4 s%).& (e+rec& res+ul v&e.&& 5n Rus&a 5n +-v%r%*&a unu& (&s+-l)/&+ral&er%1 n)
a& dec3+ s% +e re+ra$& d&n ec8&(%0
7 <ncerca.&1 (en+ru nu/ele lu& Du/ne'eu1 s% +%ce.& /%car - cl&(% d&n
$ur%1 5& -c%r%*+e 4ur&-s #%+r3nul0 Nu)*& aude -/ul v-r,a d&n cau'a +uru&el&&
v-as+re0
7 Ha&de/ la ad%(-s+1 amigos, s(une #arcel-na1 5n4&-r3ndu)se 5n v3n+ul
rece1 care c-,-ar% *u&er3nd de (e cres+ele /un.&l-r1 *4&c8&u&ndu)ne 4e.ele cu
cr&s+ale de $8ea.% ascu.&+e ca ,r&c&ul0 Fr&$ul (%+runde (3n% *& (r&n c&'/ele
5/,l%n&+e1 d3ndu)ne durer& 5n de$e+ele de la (&c&-are0
V3n+ul a(r&$ a6un$e la &n+ens&+a+ea unu& v&sc-l0 Se (are c% v&ne -
4ur+un% 5n s+&l rusesc0
7 Tre,u&e s% 4ace/ (aravane 5/(-+r&va '%(e'&&1 8-+%r%*+e #%+r3nul0
Face.&)le d&n c8es+&e de)a&a de ca/u4la60 3n'a -,&*nu&+% se ud% *&)& /a& r%u
dec3+ dac% n)a/ (une n&/&c0 #arcel-na1 (lasea'% san+&nele2
7 De ce (&c% /%$%rea.a nu/a& (e n-&9 (r-+es+ea'% #arcel-na1 .-(%&nd
(e '%(ad% s%)*& (un% s3n$ele 5n c&rcula.&e0
7 en+ru c% s(un eu1 &)- re+ea'% sec #%+r3nul0
7 #%*&)/)a*2 la+r% #arcel-na 4ur&-s0 Dac% n)a* 4& +recu+ (r&n+r)-
ver&+a,&l% *c-al% (rusac% de su,-4&.er& 5n care +e)nva.% s% 8ale*+& c&-ra(&
an+&c& *& s% ar%.& de (arc% .&)ar (l%cea1 n)a* acce(+a una ca as+a1 '%u c% nu0
7 Ce +3r*%2 ,-sc-r-de*+e Al,er+1 a*e'3nd ,ul$%r& &/en*& de '%(ad% unul
(es+e cel%lal+0 De ce nu &n+r%/ 5n c%ru.e1 s% d%/ dru/ul la /-+-are *& s%
ne)nc%l'&/1 5n l-c s% ne s(e+&/ c-ns+ru&nd &$luur&9
7 ese/ne +e)a& (-cn&+ la c%(%.3na a&a a +a nea$r% c3nd a& c%'u+ d&n
c-(ac1 5& arunc% -r+a s3s3&nd0 E nev-&e de c-/,us+&,&l ca s% .&& /-+-arele
5n 4unc.&une1 *& dac% Ivan ne las% ,al+%1 nu v-/ /a& avea cu ce s% ne)
n+-arce/ acas%0
7 -rn&.& la 4&ecare c&n*(e /&nu+e1 (-runce*+e #%+r3nul0 S% nu dea
dracuK s%)& 5n$8e.e /-+-rul vreunu&a2 Sun+ LL\ su, 'er-0
M-+-arele a/,ala+e sun+ de6a /-ar+e1 nu 4ac dec3+ s% $ea/% 6aln&c *&
r%$u*&+0 N&c& /%car cu /an&velele nu reu*&/ s% sc-a+e/ ceva de la ele0 T-.&
adun%/ l%s+%r&* (en+ru a a(r&nde un 4-c su, ve8&cule0 Gerul a (resc8&/,a+
ule&ul 5n+r)- /as% dens% *& v3sc-as%0 Nu e nev-&e ca #%+r3nul s% ne /3ne
d&n ur/%0 G3ndul la lun$ul dru/ de 5n+-arcere e de a6uns ca s% ne
5/,-ldeasc%0
7 -rc&l-r1 s(u/e$% el0 De c3+e -r& v)a/ s(us1 ne(r&c-(s&.&l-r1 s%
(-rn&.& /-+-arele la 4&ecare +re&'ec& de /&nu+e9 e +-a+e +re,u&e s% le 4ac
nu/a& eu9 va 4& nev-&e s)- lu%/ d&n l-c val)v3r+e69
7 Ne .&ne/ de e*a(a/en+e *& alunec%/ (e c-a+e1 r3de '$-/-+-s
M&cu.ul0 E des+ul de alunec-s (e)a&c&1 slav% D-/nulu&2
Al,er+ cade 5n nas *& sca(% d-& ,ul$%r& &/en*& de '%(ad%0 Nu/a& - +u4%
/%run+% 5l 5/(&ed&c% s)- &a la vale (e (-v3rn&*0 Se r&d&c% 4ur&-s *& &',e*+e
5n+r)un du*/an nev%'u+0 &c&-arele)& alunec% de su, el *& cade d&n n-u
$r%/ad%0
7 Nu /a& c-n+a.& (e /&ne1 se s/&-rc%&e1 c%.%r3ndu)se 5n T)HL (en+ru a
5ncerca d&n n-u s%)l (-rneasc%0 S(re /area lu& sa+&s4ac.&e1 /-+-rul $reu
O++- url% &/ed&a+ la +ura.&e /a=&/%0 C3nd le a& cu /-+-areleT ) se 4%le*+e
el1 (r&v&nd +r&u/4%+-r la -r+a1 care are ,%+a&e de ca( cu Ma:,ac8ul
an+8erulu&0
7 Ra8a+ ne/.esc2 scr3*ne*+e el0 E 4ru/-s c3nd 5l (r&ve*+&1 dar la +rea,%
nu 4ace - (ara c8&-ar%0 L-ve*+e +ur,a+ cu (&c&-rul +rusa cu scule0 Du(% un
lun$ r%s+&/( de 5ncerc%r&1 /-+-rul 5nce(e s% urle0
7 Cu/ r%/3ne cu san+&nelele9 se &n+eresea'% #%+r3nul 5n cl&(a 5n care
ne adun%/ cu +-.&& 5n &$lu0
7 T-+u)& 5n re$ul%2 declar% #arcel-na1 $8e/u&ndu)se 5n+re Le$&-nar *&
Al,er+0
7 C&uda+ cu/ v&ne de se lea$%1 +-c/a& acu/ 5/& a/&n+esc de un anu/e
$eneral)/a&-r R-++Se&ler1 se (-rne*+e -r+a1 scu+ur3nd - .&$ar% "Aun-" d&n
(ac8e+ul e& verde0 A nu se c-n4unda cu (rea),&necun-scu+ul Herr
R-++Se&ler d&n Han-vra1 care a c-nce(u+ c3&nele (-l&.&s+ "R-++Se&ler"0
Generalul nu era n&c& /%car rud% cu +&(ul cu c3&nele0 Ha,ar n)aveau unul
de e=&s+en.a celu&lal+1 *& $eneralul nu (u+ea su(-r+a (r&vel&*+ea unu&
ase/enea c3&ne)(-l&.&s+1 4&&ndc% -d&n&-ar% 4usese /u*ca+ de una d&n acele
,es+&& ne$re0 T-+ul a (-rn&+ de la - ,&c&cle+% ) - ,&necun-scu+% ,&c&cle+%
O(el d&n #&ele4eld+ ) (e care se d%deau de)a dura nu/a& (%+ur&le su(er&-are0
#&c&cle+a as+a O(el s+%+ea re'e/a+% 5n+r)- '& de (ere+ele case& $eneralulu&1
4%r% vre- +rea,% *& 4%r% s%)& (ese de - +a,l% c3+ +-a+e '&lele (e care s+%+ea
scr&sC
ABERAREA #ICICLETELOR <N ACEST LOC
STRICT INTERRIS@
A*a1 dec&1 c3nd $eneralul se 5n+-arse de la - Cur+e Mar.&al%1 unde
c-nda/nase la /-ar+e un de'er+-r1 *& v%'u ,&c&cle+a cu (r&c&na1 se 5n4ur&e
a+3+ de +are 5nc3+ 5l (r&nse su$8&.ul0 <*& v3r5 &u+e /-n-clul 5n -c8& (en+ru a se
c-nv&n$e c%1 5n+r)adev%r1 - ,&c&cle+% c&v&l% '%cea re'e/a+% de (ere+ele s%u
de $eneral1 *& c3nd 5*& d%du sea/a c% -c8&ul s%u /&l&+ar nu)l 5n*ela1 sl-,-'&
- /ul.&/e de /-r/%&+ur& *& se sc8&/,% la 4a.%0 A(-& lu% ra(&d - 8-+%r3re
s+ra+e$&c%1 a+ac% ,&c&cle+a *&)- a'v3rl& 5n (arcul d&n (ar+ea -(us% a s+r%'&&0
I/ed&a+ 5ns% ,&.-acla ven& 5na(-&0 Un 5n$r&6&+-r de (arcur& 5& 4%cu v3n+ de
unde ven&se0 <& (u+ea& vedea c8&(&ul un&4-r/e& (es+e creas+a '&dulu&0
"Ce dracu9" url% $eneralul1 *&)l lu% 5n +%r,-ac% (e 5n$r&6&+-rul cu (r&c&na
de nu se v%'u0
<n+r)- (l-a&e de 5n6ur%+ur& *& ,les+e/e1 r&d&c% .-acla 5n (-'&.&a
re$ula/en+ar%1 *&)& d%du un ,r3nc& 8-+%r3+ care)- (r-&ec+% 4%r% ,&c&cl&s+ (e
deal 5n 6-s1 5n d&rec.&a &n+ersec.&e& S-es+er0 Ac-l- se ,u*& de una d&n
,&c&cle+ele r-*&& ale (-*+e& care)l (ur+a (e (-*+a*ul de re'erv% GrPns+e&n1
as+4el 5nc3+ a/3nd-& erau 5n e=erc&.&ul 4unc.&un&&0 <n '&ua a&a1 GrPns+e&n nu
c%ra c-res(-nden.% -,&*nu&+%1 c& scr&s-r& secre+e1 s&$&la+e *& 5nre$&s+ra+e1
+rec3nd de la un sed&u al Ges+a(-ulu& la al+ul0 Cu un +r-sne+1 Herr GrPns+e&n
c%'u 5n 4und *& - (al% su,vers&v% de v3n+ duse cu ea +-a+e scr&s-r&le *& le
r&s&(& (e +-+ l-cul0 Dar ce se 5n+3/(l% /a& a(-& 4u /ul+ /a& $rav0 T-c/a& 5n
cl&(a 5n care $eneralul d%dea s% &n+re (e (-r+&.a $r%d&n&& sale1 5/(-d-,&+% cu
vul+ur&1 5*& 4%cu a(ar&.&a d&n (arc un dul%u (-l&.&s+ ,run1 "R-++Se&ler"1 cu
4%lc&le c%sca+e0
"H%u)8%u2" 4%cu d&8an&a1 *&)*& 5ncle*+% 4%lc&le ,&ne d-+a+e 5n ,uca -,e'%
a $eneralulu&0
Generalul sl-,-'& un .&(%+ s+r&den+ care nu se (rea (-+r&vea cu (u'der&a
de /edal&& (en+ru ,%r,%.&e care)& a+3rnau (e (&e(+ul s%u lar$0 D%du dru/ul
(-r+&.e& *& s%r& 5n $r%d&n% la ad%(-s+ /a& &u+e dec3+ -r&ce recru+0 -ar+a d&n
4&er 4-r6a+ se +r3n+& 5n ur/a lu& cu un +r-sne+ care /a&)/a& c% le lu% (&u&+ul
vul+ur&l-r (rusac& de (e ea0
C%u+% 5n s+rad% cu ,%$are de sea/% s% vad% c&ne)l (%$u,&se de 6u/%+a+e
d&n +urul n%dra$&l-r1 dar nu se vedea n&/en&0 Du(% cu/1 (r-,a,&l1 a.& a4la+1
c3&n&& %*+&a sun+ n&*+e d&av-l& a& na&,&& de */ec8er&1 *& dul%ul 5n cau'% nu era
+-c/a& - e=ce(.&e a rase& sale0 Se s+recur% 4ru/u*el (r&n (-r+&.a d&n d-s
(en+ru a)*& c-n+&nua a+acul d&n+r)un (unc+ /a& s+ra+e$&c0
De da+a as+a1 ,%+%l&a 4u /a& cr3ncen%0 Nu ',ur% d-ar res+ul +urulu&
n%dra$&l-r lu& nenea $eneraluK1 c& *& - 8alc% 4ru/u*&c% d&n d&s+&nsul s%u
,%s%n%u0 T-+ul se s43r*& la 4el de ,rusc cu/ 5nce(use 5n /-/en+ul 5n care
a(%ru s+%(3nul c3&nelu& *&)l c8e/% la el cu - 4lu&er%+ur%0
"#rav-1 c%.el2" s(use el1 /3n$3&nd d&8an&a cea ,run%0
Generalul se r&d&c% 5nce+ 5n c&'/ele sale de c%l%r&e0
7 As+a v% va c-s+a scu/(1 d-/nule1 s(u/e$% el1 4rec3ndu)*& d-sul
6u/ul&+0 S%l,%+&c&unea a&a va 4& 5/(u*ca+%2
"Se (are c% nu /% cun-*+&1 r%cn& s+%(3nul c3&nelu&1 5n%l.3ndu)se se/e.1
dar ve& a4la +u 5n cur3nd2 S(er c% nu (lec& &/ed&a+ (e 4r-n+1 $enerale9"
Generalul se (use (e urla+ *& (e ',&era+ *& vru s% *+&e ce le (as% c&v&l&l-r
ce 4ac $eneral&& $er/an&9
"C&ne *+&e9 -a+e c% e*+& *& s(&-n &na/&c2 4%cu el1 a/en&n.%+-r0 E<n -c8&
5nce(ur% s%)& l&c%reasc% re$&/en+e 5n+re$& de (lu+-ane de e=ecu.&e1 *&)un
'3/,e+ 5& su,.&e ,u'ele0F <.& s(un eu1 d-/nule1 $enul %s+a de 5n+re,are
(r-v&ne d&n s&s+e/ul de s(&-na6 al du*/anulu&0 Ia s% lu%/ n-& un e=e/(lu0
Dac)a* 4& 4-s+ 5ndea6uns de nec8&,'u&+ s%).& s(un c% (lec /ar.& (e 4r-n+1
&na/&cul ar 4& a4la+ &/ed&a+ c% d&v&'&a !M! Aae$er +rece 5n l&n&a)n+3&0 <nc%
vre- c3+eva 5n+re,%r& nev&n-va+e ca as+a1 *& S+a+ul)Ma6-r al &na/&culu& ar *+&
e=ac+ unde va 4& d&s(us% acea d&v&'&e0 EGeneralul 5l ar%+% acu'a+-r cu
de$e+ul (e (r-(r&e+arul c3&nelu&0F B&1 da+-r&+% ac+&v&+%.&l-r +ale sus.&nu+e1
Herr S(&-n1 &na/&cul ar 4& a4la+ de6a +-+ul des(re a !M!)a0 Cu/ c% -a/en&&
v&n d&n S&e,en$e,&r$e1 d&s+r&c+ d&n care v&n nu/a& s-lda.& va6n&c&1
cred&nc&-*& *& c%l&.&1 &n4an+er&*+& 5nn%scu.&1 care)ar (u+ea 4& c8e/a.& su, s+ea$
5nc% de la c&n*(e)*a&*(e an& dac)ar 4& nev-&e0 N)au (rea /ul+ cre&er1 dar
+-c/a& de aceea sun+ e=celen.& &n4an+er&*+&0 E adev%ra+ c% nu sca(% /ul.& cu
v&a.% d&n+r)un r%',-&1 dar as+a de/-ns+rea'% c% re$&unea cu (r&c&na (r-duce
s-lda.& ,un&0 C3nd S+a+ul)Ma6-r &na/&c (une /3na (e as+4el de &n4-r/a.&&1
5*& s+r3n$ de 5nda+% r3ndur&le1 nu cu una1 c& cu +re& d&v&'&& de el&+%0 Dac)ar 4&
4-s+ - d&v&'&e ,erl&ne'% sau - *lea8+% de ,e.&v& de ,ere d&n MPnc8en1 a+unc&
n&.&c% (3r3&al% cu /-r+&erele ar 4& 4-s+ de a6uns ca s%)& +r&/&+% (e 4&$uran.&&
%*+&a de c&nc& ,an& 5na(-& 5n ,er%r&&le l-r0 Te)a/ /&r-s&+ eu1 Herr S(&-n1
c-n+&nu% el0 Sun+ *e4ul Serv&c&ulu& M&l&+ar de C-n+ras(&-na6 a&c&1 5n
D&s+r&c+ul /&l&+ar VI1 *& a/ +r&/&s - $r%/ad% de)alde +&ne 5n 4a.a Cur.&&
Mar.&ale0 O 5n+re,are &/(ruden+%1 *&)- s% s43r*&.&1 ne/ern&c&l-r1 le$a.& de
s+3l(ul de e=ecu.&e0 E*+& ares+a+2"
"De da+a as+a a& 5n+recu+ /%sura1 $enerale2 N)- s% sca(& +u a*a u*-r1
s+r&$% s+%(3nul c3&nelu&0 Sun+ un /e/,ru de (ar+&d ,&ne s&+ua+ *& cu nu/%r
/&c2
G!
A/ 4-s+ la MPnc8en
G;
0 ESe l-v& cu (u/nul 5n (&e(+0F A/ s+a+ de
d-u% -r& al%+ur& de FP8rer la #Pr$er,rZu0 De as+a ce /a& '&c&9 EE=ecu+%
salu+ul na'&s+ cu v3r4ur&le de$e+el-r e=ac+ (e l&n&a -c8&ulu& dre(+0F <n !M;H
a/ /%r*%lu&+ 5n r3ndul +re& 5na(-&a E=celen.e& sale General Ludend-r442
De.&n Ord&nul S3n$elu&2 Cu /&ne nu se +ra$e n&/en& de *&re+ur&2 T-+-da+%1
vreau s% *+&u de c3nd $eneral&& de Ar/a+% au 5nce(u+ s% 4ure ,&c&cle+e9 B+&&
ce (%.e*+& dac% 4ur& - ,&c&cle+%9"
"E*+& ne,un de)a ,&nelea9" url% $enera+ul1 '-rn%&nd d&n sa,&e *& d&n
(&n+en&0
"Nu1 dar +u e*+&"1 4%cu (r-(r&e+arul c3&nelu& cu un '3/,e+ sard-n&c0
Se adunase de6a - dr-a&e de lu/e 5n 4a.a (-r.&& dec-ra+e cu vul+ur& a
$eneralulu&0 Cur&-*&& 5*& lun$eau $3+ul (en+ru a vedea ce se)n+3/(l% *&
r3deau 5nc3n+a.&0
As+a ,&ne5n.eles c% &)a s+3n6en&+ (e c-/,a+an.&1 a*a c% $eneralul 5l (-4+&
5n%un+ru (e "R-++Se&ler" *& (e s+%(3nul s%u (en+ru a c-n+&nua d&scu.&a 4%r%
s4a+ur& *& a/es+ec d&n a4ar%0
S+%(3nul c3&nelu& nu era - (ers-an% -,&*nu&+%1 ,%+u+%)n ca(1 *& (u+ea
4-ar+e ,&ne s% v-r,easc% des(re -r&ce0 Era ,%$a+ 5n a4acer& (e (&a.a de
des4acere *& era la curen+ cu - /ul.&/e de lucrur& des(re valu+a
c-nver+&,&l%0 Cre'u c% se cade s% se (re'&n+e0
"K-/&sc81 se 5ncl&n% el1 (-cn&nd d&n c%lc3&e *& r&d&c3nd ,ra.ul dre(+0
An$r-s&s+ de car+-4& *& e=(-r+a+-r de -r'1 /e/,ru de (ar+&d *& de.&n%+-r al
Ord&nulu& S3n$elu&0 He&l H&+ler2"
Generalul /-r/%& ceva1 dar nu cre'u de cuv&&n.% s% se (re'&n+e la
G!
La 5nscr&erea 5n ar+&dul Na.&-nal)S-c&al&s+ Ger/an al Munc&+-r&l-r ENSDAF se
.&nea ev&den.a nu/er&c%1 4&ecare /e/,ru (r&/&nd nu/%rul c-res(un'%+-r aderen.e& sale la
(ar+&d0 As+4el1 ce& /a& dev-+a.& /e/,r& se c-ns&derau a 4& ce& 5nscr&*& (r&n+re (r&/&&1 (e
vre/ea c3nd na'&*+&& nu a6unseser% 5nc% la (u+ere1 dec& ce& cu "nu/%r /&c"0 T-.& ce& care
aveau nu/%rul su, - su+% de /&& deveneau de.&n%+-r& a& Ord&nulu& S3n$elu& 5n aur ;n#t#<#
G;
MPnc8en ) -ra*ul 5n care na'&*+&&1 c-ndu*& de H&+ler1 au -r$an&'a+ un (uc& la M
n-&e/,r&e !M;H Eve'& n-+a de la "Ord&nul S3n$elu&"< ;n#t#<#
r3ndul lu&0 C-ns&der% c% -r&ce d-,&+-c1 &nclus&v un an$r-s&s+ de car+-4& care)
*& 4ace veacul 5n $aura a&a d&n Wes+4al&a ) ade,-rn )1 ar +re,u& s% *+&e c&ne
e el0 Era de da+-r&a -a/en&l-r1 credea el1 s%)l cun-asc%2
"F&& a+3+ de ,un *& &a l-c1 Herr K-/&sc8"1 l%+r% el cu 4als% a/a,&l&+a+e1
5n+&n'3ndu)& - cu+&e d&n aur cu .&$%r&1 (e care era $rava+ vul+urul $er/an0
Me/,rul de (ar+&d *& an$r-s&s+ul de car+-4& K-/&sc8 (escu& - .&$ar% d&n
cu+&e1 dar 4u nev-&+ s% *&)- a(r&nd% s&n$ur0
E *& de 5n.eles1 '3/,e*+e -r+a0 Unde)a/ 4& a6uns dac% +erc&u&+-rul %s+a
de car+-4& 5ndr%$-s+&+ de c3&n& ar 4& 4-s+ d-ar un Leu+nan+ 5n re'erv%1 +r&/&s
acas% (en+ru c% are carne+ul de (ar+&d 5n re$ul%0 Sau1 c&ne *+&e1 un
Un+er-44&'&er -r& vreun (r%(%d&+ de (u*ca*9 Un $eneral $er/an de Ar/a+%
nu se (-a+e c-,-r5 n&c&c3nd a+3+ de 6-s0 Ma& ,&ne s% (ar% - -/&s&une d&n
(ar+ea lu&0
O vre/e a 4-s+ l&n&*+e0 Era1 cu/ se s(une1 l&n&*+ea d&na&n+ea 4ur+un&&0
Bedeau c-n+e/(l3nd 4u/ul care se r&d&ca 5n s(&ral% d&n +ra,ucul $eneralulu&
*& d&n .&$ara /e/,rulu& de (ar+&d0
"Te)a& $3nd&+1 $enerale1 5nce(u 5n cele d&n ur/% %la eu car+-4&&1 c)ar 4&0
+&/(ul s% c3*+&$%/ r%',-&ul9 Nu (u+e/ c-n+&nua s% +rece/ cu vederea
l3nce'eala0 E=(-r+ul de car+-4& (rac+&c a 5nce+a+0 E<*& (l&/,% (r-v-ca+-r
(r&v&rea de la $eneral la c3&ne1 care se +-l%n&se c-/-d (e - (&ele de leu d&n
4a.a c%/&nulu&0 Era +-+ ce /a& r%/%sese d&n+r)un (r%(%d&+ de leu reu/a+&c
(e care $eneralul 5l 5/(u*case (e c3nd se a4la *& el 5n +rea,% a*+e(+3nd s%)
ncea(% a d-ua C&-/%$eal% M-nd&al%0F V%d ne$ru 5na&n+ea -c8&l-r1
$enerale1 s&+ua.&a)& su/,r%0 D&n (u.&n% can+&+a+e de car+-4& (e care (-+ (une
/3na (r&n 4&l&ere +e/e&n&ce1 c&nc&'ec& la su+% +re,u&e (reda+% nen-r-c&+e& de
Ar/a+e1 care (l%+e*+e (re.ur& /&n&/ale1 s+a,&l&+e de c3+eva /ur%+ur& de
4unc.&-nar& c&v&l& de (r&n M&n&s+erul al&/en+a.&e&0
Oa/en& care n&c& /%car nu sun+ 5n s+are s% scr&e c-rec+ ne/.e*+e1 dar
4-l-sesc un 4el de l&/,a6 (r-(r&u1 &d&-+ *& 4unc.&-n%resc0 Ar +re,u& l%sa+ +-+ul
5n sea/a Re&c8s4P8rerulu& SS *& arunca+e la $un-& +-a+e r%/%*&.ele (u+rede&
/-nar8&&2 Te a(uc% d&s(erarea1 '%u)a*a1 $enerale2 I)a/ scr&s *& FP8rerulu&1
dar n)a/ (r&/&+ r%s(uns0 C3*+&$%/ *& +-+ c3*+&$%/1 dar n&c& una d&n
v&c+-r&&le n-as+re nu ne duce n&c&unde0 Eu nu *+&u ce s% /a& 4ac1 *& car+-4&&
se 5/(u.&nea'% v%'3nd cu -c8&&0 Ha& - da+%1 s%)& '&ce/ - v&c+-r&e /are *&
s3n$er-as% *& s% +er/&n%/ (-ves+ea1 ca s%)*& (-a+% -/ul vedea d&n n-u de
a4acer&le sale0 A*a cu/ 4usese/ s&l&.& s% (r-ced%/ de c%+re /%rea 4&nan.%
6&d%neasc% 5na&n+e de r%',-&0 r&ve*+e /area v&c+-r&e (e care)- re(ur+%/ 5n
/-/en+ul de 4a.%2 <n+rea$a Ar/a+% a L)a an'er 'ace 5n c-dr&& de (e ODa1
unde se las% ,u/,%c&+% de c%+re +unur&le ,-l*ev&ce1 *& re$&/en+e1 ,a+al&-ane
*& c-/(an&& 5n+re$& sun+ 4%cu+e 4%r3/e *& r&s&(&+e (es+e 5n+rea$a 5n+&ndere a
/la*+&n&l-r0 B& *+&& ce '&ce lu/ea9 Se s(une c%1 &nd&4eren+ 5n ce d&rec.&e
(r&ve*+&1 cerul 5n+re$ e 5n 4l%c%r&0 Sa+ele *& -ra*ele sun+ (us+&&+e *& ele1 la
r3ndul l-r1 a*a 5nc3+ nu /a& r%/3n dec3+ /-r/ane de cenu*%0 @s+a)&
r%',-&ul0 Dur *& s%l,a+&c0 Nu)& (en+ru (a(%)la(+e2 A/ a4la+ +-a+e as+ea 5n
cele d-u%*(e lun& c3+ a/ 4-s+ la *c-ala (en+ru v-lun+ar&"0
<n +&/( ce v-r,ea as+4el1 aces+ /e/,ru de (ar+&d *& ne$us+-r de +-can%
s%r& 5n (&c&-are *& se 5ncl&n% (-l&+&c-s 5na&n+ea $eneralulu&0
"Cer (er/&s&unea s% ra(-r+e'1 Herr General1 s% +r%&.&2 Sun+ v-lun+arul
(en+ru un an K-/&sc8 Le-nard1 +re&'ec& *& +re& de an&1 Re$&/en+ul de
In4an+er&e rusac N #randen,ur$1 el&,era+ d&n serv&c&ul ac+&v (e /-+&v de
car+-4& *& -r'2"
Se +r3n+& 5na(-& 5n 4-+-l&ul d&n (&ele1 un /-ns+ru an+&c1 ne$ru *& -r&,&l1
cu un s(%+ar a+3+ de &nc-/-d 5nc3+ nu/a& un /as-c8&s+ l)ar 4& (u+u+ 5ndr%$&0
"Nu /% (l3n$ de +unur&le care ,u,u&e1 de -ra*ele arse -r& de -a/en&&
uc&*&0 D-ar de)a&a)& r%',-&2 Ce)a/ avu+ *& ce)a/ (&erdu+ ) c-n+&nu% el
$es+&cul3nd (r&n aer cu - .&$ar% (r-as(%+ a(r&ns% ) dar lucrul cel /a& r%u
sun+ ar+&ler&*+&& %&a ,les+e/a.& care (resc8&/,% 5n ru&ne d&s+&ler&e du(%
d&s+&ler&e0 Ce dracuK &)a $%s&+ de se a(uc% s% (un% +unur&le l-r a4ur&s&+e (e
d&s+&ler&&9 ETre/ur3nd de &nd&$nare1 sc-ase d&n ,u'unar un carne+ $r-s0F Ia
ascul+% a&c&1 $enerale0 <nce( s% cred c% +-+ r%',-&ul %s+a /-nd&al e (us la
cale s(ec&al (en+ru a /% ru&na (e /&ne2 E<*& u/e'& de*+ele *& se a(uc% s%
5n+-arc% (a$&n&le0F US+eaua R-*&eV d&n K&ev a lua+ !IG +-ne de car+-4& ) ras%
de (e su(ra4a.a (%/3n+ulu&J UOa'a a+r&e&V1 M&nsD1 ;?? +-ne de car+-4& *&
!?? +-ne de -r' ) 4%cu+ 4%r3/e0 Ace*+& Un+er/ensc8en 5/& sun+ da+-r&)
v3ndu.& (en+ru ul+&/ele d-u% l&vr%r&2 B& cu as&$ur%r&le cu/ r%/3ne9 F-r.%
/a6-r%2 N&c& - (ara c8&-ar% (en+ru +-a+% /ar4a /ea de cal&+a+e su(er&-ar%2
Oare 5/& va ac-(er& (a$u,ele (u+ern&ca Ar/a+% $er/an%9 Iar+%)/%1
$enerale1 era d-ar un $3nd r%'le.0 Ia s% vede/1 UVul+urul de AurV HarD-v )
lucr%+ur% +e/e&n&c% ) 4unc.&-nea'% +-+ anul1 '& *& n-a(+e ) *e4ul era un &ns de
+rea,%0 e nevas+%)sa - c8e/a W&l/a *& era (leca+% /ereu (r&n s+a.&un& de
-d&8n% *& +ra+a/en+0 Vreau s% s(un1 nerv&& ) e u*-r s% 4&& 5/(u*ca+ c3nd
+r%&e*+& 5n Un&unea S-v&e+&c%1 unde s+a+ul (-a+e 8-+%r5 ce cul-are va avea
(ere+ele d&n d-r/&+-rul +%u *&)*& (-a+e v3r5 de$e+ele lu& lac-/e 5n
,u'unarele +ale c3nd are c8e40 E a(r-a(e la 4el de r%u ca la n-&0"
Herr K-/&sc8 5*& duse 5n$r-'&+ /3na la $ur% 5n cl&(a 5n care 5*& d%du
sea/a ce)a s(us0 S%r& de'-r&en+a+ d&n 4-+-l&ul s%u de /as-c8&s+1 a'v3rl&
5na&n+e ,ra.ul dre(+ *& r%cn&C "He&l H&+ler2"
Generalul sc8&.% un '3/,e+ 4-r.a+ *& (r&v& cu c-ada -c8&ulu& la c3&nele
de (e (&elea de leu0 %rea a/u'a+ de re/arca s+%(3nulu& s%u0 <*& ar%+a c-l.&&0
"Alal+%&er& a/ a4la+ cu -r-are c% -(+ d&s+&ler&& au ars (3n%)n +e/el&&0 S%
v-r,&/ desc8&s1 $enerale1 dac% +re,ur&le /a& c-n+&nu% /ul+% vre/e 5n 4elul
%s+a1 - s% a6un$e/ cu +-.&& la sa(% de le/n *& eu v-& 4& c-/(le+ ru&na+0 C&ne
na&,a va /a& cu/(%ra car+-4& *& -r' dac% nu /a& s+%)n (&c&-are n&c& -
d&s+&ler&e9"
"Nu cre'& c% ve'& lucrur&le 5n+r)- lu/&n% /ul+ (rea su/,r%9 5n+re,%
$eneralul *& (r-(use s% &a a/3nd-& un (%8%rel de ceva0 S&+ua.&a n-as+r% 5n
cl&(a de 4a.%)& ,un%0 D&v&'&&le $er/ane 5na&n+ea'% v&c+-r&-ase (r&n s+e(a
rus%0 Recun-sc c% d&n c3nd 5n c3nd /a& sare)n aer *& c3+e)- d&s+&ler&e1 dar
+re,u&e s% 4ace/ cu +-.&& sacr&4&c&& 5n vederea V&c+-r&e& F&nale0"
"Ar 4& +&/(ul s% se)n+3/(le -da+%J de (re4er&n.% 5na&n+e ca d-,&+-c&& %&a
r-*&& s% 4ac% '-, *& cea d&n ur/% d&s+&ler&e2" -4+% a,%+u+ ne$us+-rul de
car+-4&0
Cu un $es+ au+-r&+ar1 $eneralul 5& ar%+% -as(e+elu& s%u 8ar+a de r%',-&
care 5/(-d-,ea (ere+ele de l3n$% c%/&n0
"Ia (r&ve*+e"1 Herr K-/&sc80 A&c& e N&(rul1 *& Ceva /a& 5nc-l- V-l$a )
calea "v&e.&&" Rus&e&0 Nu)& nev-&e dec3+ s% +rece/ n&.el d&nc-l- de ele1 *&
e=(ed&.&a n-as+r% de (ede(s&re d&n R%s%r&+ e 5nc8e&a+%0 B& u&+e a&c& e A4r&ca0
Du(% cu/ ve'&1 nu /a& e /ul+ (3n% la Ca&r-2"
"C3.& D&l-/e+r&9" 5n+re,% K-/&sc8 (rac+&c0 use /3na (e un ,%. de
c8&,r&+ *& /%sur% (e 8ar+% vre- /&e de D&l-/e+r&0
"As+a nu c-n+ea'%1 s+r&$% $eneralul1 4ur&-s1 d3ndu)& -as(e+elu& s%u (es+e
/3n%0 Du(% cu/ s(unea/1 nu /a& e /ul+ *&1 5n c8&ar cl&(a as+a1
Feld/arsc8all R-//el (re$%+e*+e - l-v&+ur% dec&s&v% asu(ra *u,redel-r
(-'&.&& en$le'e*+&0 S+&ndardul $er/an de lu(+% va 4lu+ura (e /&nare+ele d&n
Ca&r-0 Res+ul nu /a& e dec3+ - -(era.&une de cur%.en&e l-cal%0 E$&(+en&& *&
ara,&& au s&/(a+&'a+ d&n+-+deauna cu n-&1 ne/.&&0 Nu /a& e dec3+ -
c8es+&une de -re (3n% c3nd se v-r r&d&ca (e 4a.% 5/(-+r&va re$&/ulu& de
+er-are al en$le'&l-r *& se v-r (une su, (r-+ec.&a dre(+e& n-as+re c-nducer&
ne/.e*+&0 A4r&ca va r%suna de c8e/area "He&/ &ns Re&c82"
GH
0 E<*& +recu
de$e+ul ar%+%+-r de la Ca&r- (e cul/&le /un.&l-r Cauca' *& descr&se un arc
ele$an+ 5n 6urul 5n+re$&& Ge-r$&&0F A&c&1 /a*&na de r%',-& $er/an% se
r-s+-$-le*+e 5na&n+e1 n&/&c&nd +-+ ce)& s+% 5n cale0 EAr%+%+-rul s%r& la
#&r/an&a0F B& a&c& Ar/a+a I/(er&al% Aa(-ne'% 'dr-,e*+e 4-r.ele en$le'e *&
a/er&cane0 Se a(r-(&e cu (a*& re(e'& '&ua 5n care v&c+-r&-asele ar/a+e
$er/ane *& 6a(-ne'e 5*& v-r da /3na la $ran&.a de /&a'%n-a(+e a Ind&e&0 O
l-v&+ur% de /aes+ru 5n d-/en&ul s+ra+e$&e&0 Ce '&c& de as+a1 Herr K-/&sc89
Acu/ (-.& 5n+re'%r& V&c+-r&a F&nal%9"
Ne$us+-rul de car+-4& 5*& drese v-cea1 5*& +recu /3na (es+e 4a.% *&)*&
(l&/,% (r&v&rea (es+e /area 8ar+% de r%',-&0 <n acela*& +&/( nu se (u+u
a,.&ne s% nu se $3ndeasc% la +-a+e d&s+&ler&&le d&s+ruse0
"<n+r)adev%r1 ara+% 4-ar+e (r-/&.%+-r1 $enerale1 recun-scu el0 <na&n+%/
4-ar+e /ul+2 E%ru s% c3n+%reasc% n&.el lucrur&le1 calcul3nd d&s+an.a d&n+re
#&r/an&a *& Cauca'0F Dar a/ *& da+ 5na(-& d&n+r)- /ul.&/e de l-cur&1
-,serv% el +&/&d0 EA+&nse 8ar+a cu un de$e+ r&$&d *& (ruden+0 <*& (l&/,%
de$e+ul 5na&n+e *& 5na(-& (e /ar$&nea de es+ a Ge-r$&e&0F Calea /&l&+ar%
$e-r$&an% nu se /a& a4l% d&n (%ca+e 5n /3&n&le n-as+re0 EV-r,ea ca *& cu/
el 5nsu*& ar 4& s/uls aceas+% cale de su, (&c&-arele Ar/a+e& $er/ane0 Trecea
la /us+a.% (e l3n$% 5nal+a +r%dare0F B& cu M-sc-va cu/ r%/3ne1 $enerale9
C8&ar *& cu ce& /a& a$er& -c8& ne/.e*+& nu cred c% c&neva ar (u+ea vedea
/are lucru d&n M-sc-va de la d&s+an.a la care se a4l% 5n cl&(a de 4a.% ,%&e.&&
n-*+r&2"
"B& /a& '&c& c)a& 4-s+ v-lun+ar2 r%cn& $eneralul1 r-*u la 4a.%1 arunc3ndu)&
c3&nelu& de (e (&elea de leu - as(r% (r&v&re /&l&+ar%0 A/ avu+ de cur3nd
c3+eva /&c& re.&ner& 5n unele sec+-are ale 4r-n+ulu& l&(s&+e de &/(-r+an.%0
Dar ceea ce nu/e*+& +u re+ra$ere1 dra$ul /eu1 nu re(re'&n+% dec3+ -
re$ru(are *& - rea*e'are a 4r-n+ulu&0 O -(era.&une +ac+&c% u+&l% care s+%
/%r+ur&e (en+ru l&/(e'&/ea de $3nd&re a C-/andan+ulu& n-s+ru Su(re/0
C8&ar 5n cl&(a as+a1 +ancur&le n-as+re +rec n%valn&c (e dru/ur&le ruse*+&0
u*+&le)/&+ral&er% '-rn%&e *& ar+&ler&a $er/an% url%0 O,u'ele n-as+re se
GH
Acas% 5n Re&c82
(r%v%lesc ca $r&nd&na (es+e Un+er/ensc8en1 care 5nce( s%)*& dea sea/a
c&ne)& s+%(3nul0 Un ,un cun-sc%+-r de -*+& (-a+e 4ace lucrur& /%re.e cu
s-lda+ul $er/an2 E<*& +r3n+& ar%+%+-rul (e 8ar+%0F <n (%dur&le de)a&c& a/
c-/asa+ - ar/a+% cu - (u+ere de lu(+% cu/ n)au /a& v%'u+ n&c& Du/ne'eu1
n&c& D&av-lul0 Oda+% (us% 5n /&*care1 n&/&c n)- va /a& (u+ea -(r& (3n%
d&nc-l- de M-sc-va0 Ia (r&ve*+e1 d-/nule2 A/ +recu+ d&n v&c+-r&e 5n
v&c+-r&e0 A/ da+ (es+e ca( Iu$-slav&a *& Grec&a *& le)a/ 4%r3/a+0
G%l%$&-sul UC-c-* Gal&cV a 4-s+ 6u/ul&+ *& 5n d-ar (a+ru'ec& de '&le a 4-s+
5n4r3n+0 Olanda1 #el$&a1 Dane/arca *& N-rve$&a 4%cu+e .%nd%r& *& arunca+e
la $un-&0 Nu dansea'% dec3+ cu/ le c3n+%/ n-&0 B& a&c& se a4l% F&nlanda1
R-/3n&a1 #ul$ar&a *& Un$ar&a1 v&+e6&& n-*+r& al&a.& eur-(en&0 Dac)a/ vrea1
a/ (u+ea l%sa 5n sea/a l-r 5n+re$ +ea+rul de r%',-& d&n R%s%r&+0"
"Generalul a -/&s I+al&a1" &n+erven& ne$us+-rul de car+-4&0
"Mda2 Tre,u&e s% .&ne/ sea/a *& de I+al&a1" recun-scu $eneralul1
$es+&cul3nd de c3+eva -r& va$ cu de$e+ul deasu(ra c&'/e& I+al&ce0 <n
real&+a+e1 nu)& (u+ea su4er& (e &+al&en& *& n&c& s(a$8e+ele l-r0
"Oare ne (u+e/ 5ncrede 5n ,ul$ar& *&)n r-/3n&9 5n+re,% K-/&sc81
$3nd&ndu)se c3.& ,an& are de 5ncasa+ 5n aces+e d-u% .%r&0 A/ au'&+ c%
,a+al&-ane 5n+re$& de'er+ea'% la &na/&c *& c% nu /a& v-r s% v-r,easc%
ne/.e*+e"0
"A6un$e2 r%cn& $eneralul0 Nu ad/&+ s% se d&scu+e 5n casa /ea c8es+&un&
de 5nal+% +r%dare0 A& (r&ce(u+1 /%&T /%& v-lun+arule2"
Acu/ lucrur&le au lua+ - 5n+-rs%+ur% (e care n&/en& n)ar 4& (u+u+)-
,%nu&1 '3/,e*+e -r+a 4er&c&+0 T-a+e &nsul+ele care le veneau (e l&/,%1 de la
"8-. de ,&c&cle+e" *& (3n% la "5nal+% +r%dare" ',urau 5nc-l- *&)nc-ace (r&n
ca/er%1 5ns-.&+e de -,serva.&& l%+ra+e de "R-++Se&ler0"
"D&n (ar+ea /ea1 5.& (-+ v3r5 r%',-&ul %s+a /-nd&al unde *+&u eu1 ',&er%
T-can%1 r-*u la 4a.%0 Nu)/& (as% c&ne c3*+&$%0 T-+ ce vreau e ca ra8a.&& %&a
de la ar+&ler&e *& ,-/,ard&erele s% lase 5n (&c&-are c3+eva d&s+&ler&&1 ca s%)/&
(-+ eu v&nde d&n n-u car+-4&& *& -r'ul c3nd s)- +er/&na +%r%*en&a2"
"Te)a/ /&r-s&+ eu1 .&(% $eneralul1 5n4&$3ndu)*& (u/n&& 5n s-ldur&0 M)a&
(r&ce(u+9 M%&T /%& a8+&a+ule du(% +r%sc%u2" <l 5n*4%c% (e ne$us+-r de
u/er& *&)l scu+ur% ca (e)un *-,-lan0
D&n ne4er&c&re1 de'l%n.u& a+acul %s+a 4ur&,und asu(ra unu& /e/,ru de
(ar+&d c8&ar 5n 4a.a unu& (-r+re+ v&s%+-r al FP8rerulu&0
T&(ul cu car+-4&& se s/ulse d&n s+r3ns-area $eneralulu& *& nu (&erdu
-ca'&a s% salu+e cu ,ra.ul 5n+&ns (-r+re+ul FP8rerulu&0
"Te (rev&n1 $enerale ) s+r&$% el &nsul+a+0 Nu sun+ un 4&+ec&ne1 4%c3nd (e
$r-'avul cu - sa,&e de +&n&c8ea0 De.&n Ord&nul S3n$elu&2 Sun+ /e/,ru de
(ar+&d1 a/ (er/&s de (-r+)ar/%1 *& nu /% dau 5n l%+ur& s)- 4-l-sesc2"
"B& ce)/& (as% /&e9 r%cn& $eneralul care u&+ase +-+ ce)a 5nv%.a+ la
*c-ala de -4&.er& de la -+sda/1 reven&nd (e +erenul de &ns+ruc.&e0 M% cac (e
Ord&nul +%u1 ascul+% ce).& s(un1 ,%& 4a,r&can+ de +r%sc%u0 C3+ des(re (ar+&dul
+%u1 n)- s% /a& r%/3n% /are lucru d&n el c3nd s)- +er/&na r%',-&ul2 Ha2
l%+r% el1 $es+&cul3nd cu &nd&ca+-rul (r&n aer0 Tu *& cu FP8rerul +%u v%
5nc8&(u&.& cu/va c% n-& ) *& a&c& se ,%+u cu de$e+ul 5n (&e(+ )1 Ar/a+a
rusac%1 cea care a &e*&+ d&n (%/3n+ la (-runca lu& Freder&c cel Mare1 va
ac-rda (ar+&dulu& v-s+ru de /3na a (a&*(ea - s&n$ur% '& de v&a.%9 Un (ar+&d
care nu)& 5n s+are s% $3ndeasc% dec3+ 5n +er/en& de svas+&c& 4lu+ur3nde2
Cre'& c% n-&1 $er/an&&1 (u+e/ 4& c-ru(.& (r&n &de-l-$&& s+r%&ne9"
Ne$us+-rulu& de car+-4& nu)& venea s%)*& cread% urec8&l-r0 Era $a+a s% se
urce (e (ere.& *& s% se dea cu ca(ul de e& (en+ru a)*& l&/(e'& $3ndur&le0 O
&dee s+r%&n%2 S% +e cac& (e ar+&d0 >%/(%l%ulu& %s+u&a 5n un&4-r/% (ese/ne
c% &)a 4&er+ cre&erul de la s-arele care l)a ,%+u+ 5n (&cDel8au,e2 Svas+&c&
4lu+ur3nde9 Ce $3ndur& &n+eresan+e /a& aveau *& $eneral&& %*+&a2 Dar &d&-+ul
cu v&(u*c% r-*&e - d%duse 5n ,ar%0 De as+a e& nu se /a& 5n$r%/%deau 5n
6urul unu& Ka&ser sen&l *& (e 6u/%+a+e sc8&l-d0 Un Ka&ser a c%re& s&n$ur%
real&'are (-'&+&v% d&n v&a.% a 4-s+ s% (&ard% un r%',-& /-nd&al0 Aveau s%
a4le e& des(re ce e v-r,a 5n n-ua er%2"
Desc8&se de c3+eva -r& $ura (en+ru a s(une ceva0 Cre&erul 5& era &nunda+
de r%s(unsur& (rec&se0 Dar $eneralul nu)& d%du r%$a' s% v-r,easc%0
"Ia (r&ve*+e)nc-aK2 r%cn& $eneralul cu - v-ce -,&*nu&+% s% c-/ande0
Ar%+% s(re un +a,l-u /are1 su/,ru1 5n4%.&*3nd 6us+&.&a $er/an%0 Un
s+e6ar ur&a*1 5/(-d-,&+ ca (-/ul de Cr%c&un al une& 4a/&l&& 5ns+%r&+e0 De
4&ecare crean$% se ,%l%,%nea un r%u4%c%+-r cu un *+rean$ ne/.esc 5n 6urul
$3+ulu&0 Era - c-/(-'&.&e ,&ne c3n+%r&+%0 A+3rnau ac-l- 4e/e&1 c-(&&1 +&ner&
*& ,%+r3n&1 (3n% *& un c3&ne 6&$%r&+0
"r&ve*+e1 ,%& +ra4&can+ de ,ara,ule1 u&+%)+e2 url% el0 A&c& s43r*e*+e -r&ce
nea/. +&c%l-s1 c-rc&+1 Sc8Se&ns8und *& *-,-lan care cu+ea'% s% 5n+&ne'e
Va+erlandul cu v-r,a sau cu 4a(+a0 #a$% la ca(1 .u&can$&ule2 N-& (rusac&&
nu u/,l%/ cu /%nu*& cu ne/ern&c&& care)*& 5nc8&(u&e c% 4ac ce v-r0 Un
*+rean$ 5n 6urul $3+ulu&1 *& sus cu e&0 G3ndul1 ,%&e+e1 e (%r&n+ele 4a(+e&2 #a$%
la ca(2"
<*& su,l&n&e cuv&n+ele as(re *& su/,rele aver+&s/en+e ar%+3nd n&*+e
desene 5n cre&-n1 4ru/-s 5nr%/a+e1 5n4%.&*3nd SS)&*+& care e=ecu+au -a/en&
5n ur/a v&c+-r&-asel-r +recer& ale Ar/a+e& (r&n -l-n&a *& Rus&a0 E=ecu.&&le
se 4%ceau +e/e&n&c1 5n c-n4-r/&+a+e cu Re$ula/en+ul Ar/a+e&0
"<nce(use/ s% +e c-ns&der un -/ cu/secade1 dar acu/ +e)a/ d&,u&+0
E*+& un an&/al r%+%c&+1 un (-rc de Un+er/ensc80 A4ar% d&n casa /ea2
Ne/ern&c -rd&nar2 Mar*2 B& &a).& *& 6avra cu +&ne0 B& ea va a4la ce)nsea/n%
- Cur+e Mar.&al% $er/an%2"
Ne$us+-rul de car+-4& /a&)/a& c% ',ur% (r&n u*%1 ur/a+ de c3&ne0
An&/alul 5n+-arse ca(ul *& se u&+% la $eneralul 4ur&-s1 ar%+3ndu)*& c-l.&&0
"A*+ea(+% nu/a&1 $3nd& el1 (3n% ce n-&1 d-& /e/,r& de (ar+&d1 v-/ s+a
n&.el de v-r,% cu Gaule&+erul n-s+ru2"
Herr K-/&sc8 s%r& (e ,&c&cle+% *&)- 5n+&nse0 Fu c3+ (e ce s% cad% d&n
n-u 5n cl&(a 5n care se 5n+-arse 5n *a (en+ru a)& /a& arunca $eneralulu&
c3+eva -c%r& de r%/as),un0 Aces+a r%/%sese 5n (ra$ul u*&&1 des(&c3nd aerul
cu crava*a0
"A&ur&+ul %la 5n un&4-r/% - s% a4le el ce *& cu/"1 5& des+%&nu& ne$us+-rul
de car+-4& c3&nelu& s%u 5n +&/( ce +receau 5n $-an% (e S-es+ We$0
H%u)8%u2 l%+ra c3&nele a 5ncuv&&n.are0
Nu se -(r&r% (3n% ce n)a6unser% la re*ed&n.a (-/(-as% a Gaule&+erulu&0
A4ar% 4lu+ura lene* 5n ad&erea de var% s+ea$ul s3n$er&u cu svas+&ca0
"S+&ndardul1 4%cu ne$us+-rul de car+-4&1 r&d&c3nd ,ra.ul dre(+0 He&l
S&e$2"
Gaule&+erul c-,-r5 sc%r&le s%)l 5n+3/(&ne0 Erau (r&e+en& 5nc% de (e
vre/ea c3nd lucrau 5/(reun% ca ar$a.& (e /-*&a unu& ,ar-n care 5n+re +&/(
4usese e=ecu+a+0
"R%u de as4al+1 Le-nard9 5n+re,% Gaule&+erul cu v-cea lu& d-$&+%1 de
,%u+-r de ,ere0 Ar%.& de (arc)a& 4& 8al&+ s/-al%2"
"Un $eneral1 $343& K-/&sc81 un nen-r-c&+ de (rusac &/(er&al"0
"Tra$ n%de6de c% nu l)a& /u*ca+1 8-8-+& '$-/-+-s Gaule&+erul0 B+&&1
as+a ne)ar (u+ea da ,%+%& de ca(0"
"Eu nu1 dar l)a /u*ca+ W-+an0 I)a dev-ra+ 6u/%+a+e d&n cur 5n cl&(a 5n
care)a s(us c% se cac% (e FP8rer *& c% ar+&dul nu)& dec3+ - &dee s+r%&n%2"
"Drace2 Ha,ar n)avea/ c% 6avra +a *+&e s% v-r,easc%1 e=cla/% ulu&+
Gaule&+erul0 E<*& +3r3& (&c&-arele *&)& arunc% an&/alulu& - (r&v&re
a/en&n.%+-are0F A& $r&6% ce s(u&1 d&8an&e +uc&ur&e0"
"Nu1 4&r)ar s% 4&e1 #run-1 nu W-+an a s(us)-1 c& (lea*ca a&a de $eneral2"
"Se cac% (e FP8rer1 a&9 4%cu Gaule&+erul1 cu v-ce u*-r a/en&n.%+-are0 <l
s+r&v&/0 S+a& l&n&*+&+2 C% ven& v-r,a1 a& s%)/& da& c&nc& su+e de /%rc& de 6-&a
+recu+%0 S(er c% n)a& u&+a+0"
"O s%)& ca(e.& /3&ne0 e cuv3n+ de -n-are2 O s%)& sc-+ de la 4e/e&a
care 5nc% n)a -,.&nu+ d&v-r.ul cu 6&danul (e care l)a/ e=(ed&a+ 5n la$%r0"
"Ve'& s% nu +e)ncurc& 5n vre- +rea,% (u+ur-as%1 5l (reven& su/,ru
Gaule&+erul1 sc%r(&n3nd c3&nele du(% urec8&0 Vre/ur&le ,une1 5n care n-&1
/e/,r&& de (ar+&d1 (u+ea/ 4ace +-+ ce ne (-4+ea &n&/a1 5nce( s% a(un%0
Nen-r-c&+a de Ar/a+% are (rea /ul+% (u+ere la -ra ac+ual%0 Tu+ur-r
ra8a.&l-r d&n (-l&.&e le e 4r&c% de /&l&+ar&0 Fere*+e)+e de l&n&a 4r-n+ulu&1
Le-nard0 Du(% cu/ *+&&1 e nev-&e de carne de +un *&1 d&n ne4er&c&re1 Ar/a+a
8-+%r%*+e care v-r 4& .&n+ele2 Oda+% a6uns ac-l-1 n&c& /%car (ar+&dul nu +e
/a& (-a+e aduce 5na(-&0"
"Nu v-r,& a*a1 #run-0 Tu /)a& (u+ea sc-a+e de)ac-l- dac)ar (&ca
,eleaua (e ca(ul /eu9 A/ 4-s+ 5n+r)un r%',-& (en+ru Ger/an&a0 M&)
a6un$e2"
"Las%)& /a& 5n+3& s% +e 5n8a.e1 5l l&n&*+& Gaule&+erul1 des4%c3ndu)*& lar$
,ra.ele0 Slu6,a +a 5nc%)& la l-c de c&ns+e0 >ara nu (-a+e 4%r% *na(s0 Ave/
nev-&e de el (en+ru a ne (%s+ra /-ralul (r&n +-a+e 5ncerc%r&le as+ea $rele *&
8-+%r3+-are (r&n care +rece/0"
Se a*e'ar% 4er&c&.& la ,&r-ul /as&v al Gaule&+erulu&1 care a(ar.&nuse
-d&n&-ar% unu& /&n&s+ru s-c&al)de/-cra+ al 6us+&.&e&0 <n+re +&/(1 aces+a
4usese rea,&l&+a+ *& acu/ s(%r$ea (&a+r% la #uc8enSald0
E& ,&ne1 se (user% (e ,%u+ c-n&ac *& (e 5n+-c/&+ un ra(-r+ c3+ +-a+e
'&lele0 A/3nd-& de.&neau Ord&nul S3n$elu& *& e/,le/a 5n aur a ar+&dulu&1
*& *+&au (e unde +re,u&e s)- &e& (en+ru a a6un$e la .&n+%0 De)a lun$ul an&l-r
6ucaser% c%r.& 5/(reun% 5n 4&ecare '& de 6-&0 Aveau (3n% *& aceea*& a/an+%1
(e nevas+a v3n'%+-rulu& de c3rna.& *& del&ca+ese "Kel("1 Ger+rude1 - /u&ere
(le-a/(%1 lun$% *& ,rune+%1 cu urec8& cl%(%u$e0 ur+a c&u,-+e nu/%rul
(a+ru'ec& *& (a+ru *&)l 5n+recea la /ers (e -r&ce &n4an+er&s+ 5n R&lele de a6u+-r
(en+ru &arn%
GL
1 c3nd /%r*%lu&au cu +-.&& 5ns(re ader Halle 5n+r)- (r-ces&une
lu/&na+% de +-r.e1 ca s% ,ea ,ere du(% ce '&ua 5n+rea$% '-rn%&ser% d&n
(u*cul&.ele 5n care 4%ceau c8e+%0 C% ven& v-r,a1 Ger+rude era a +re&a nevas+%
a lu& Herr Kel(0 Cea d&n+3& a /ur&+ de /-ar+e na+ural% (r&n 5nec0 A s%r&+ 5n
r3ul ader cu - ,uca+% de 4&er le$a+% de $3+0 Nu/ele e& era Ulr&DDa ) -
4e/e&e e=+re/ de evlav&-as%0 A s%r&+ 5n r3u de (e (-dul d&n s(a+ele
ca+edrale&0 Se $3ndea (ese/ne c% D-/nul - va &er+a dac%)*& va lua v&a.a
l3n$% un l%ca* s43n+0
N)a/ a4la+ n&c&-da+% dac% Du/ne'eu a &er+a+)- cu adev%ra+1 '3/,e*+e
-r+a1 (l&/,3ndu)*& /3na (r&n aer0 Nu se *+&e (rea /ul+e des(re ce se
(e+rece ac-l- sus2 Sau 6-s1 5n %l%lal+ l-c1 aceea*& (-ves+e0
Nu/ele cele& de)a d-ua neves+e a +&(ulu& cu c3rna.& *& del&ca+ese era
W&l8el/&na0 Fe/&n&nul de la nu/ele Ka&serulu&0 Ta)su v&ndea ,r3n'% cu
c%ruc&-rul0 D-/n&*-ara W&l8el/&na era ar&an% de sus (3n% 6-s0 %r ca
s(&cul de $r3u1 5n+&ns (e .eas+% *& 5/(le+&+ 5n c-d&.e0 Ar%+a ca - 4un&e (r%6&+%
u&+a+%)n (l-a&e0 Ad3nc 5n4&(.& 5n /u+ra e& de cal1 scl&(eau d-& -c8& r%& de
$%&n%1 $er/an&0 ur+a 5n+-+deauna (an+-4& 4%r% +-c *& c&-ra(& (3n% la
$enunc8& cu ,ul&ne r-*&& *& ne$re0 D-/n&*-ara as+a ar&an% nu era - crea+ur%
a+r%$%+-are d&n (unc+ de vedere se=ual0 D&n c-n+r%0 Un ,%r,a+ care)ar 4&
(%+runs)- s)ar 4& ales cu /%dularul ru(+ *& 4%cu+ +-c%+ur%0 Se s(unea c% are
c3+eva svas+&c& r-+a+&ve /-n+a+e 5n%un+ru1 care se 5nv3r+eau 5n d&rec.&&
-(use0 E-r+a su$erea'% /&*carea cu a/,ele /3&n&0F Mu&erea as+a +&(
H&//ler a lua+ 5n+r)- '& +renul (-*+al s(re D-r+/und (en+ru a cu/(%ra
res+ur& de dra(er&e de la du$8eana lu& L&e,s+-ss1 a4la+% (e H&nden,ur$
S+rasse0 A(r-(-2 Un c3rna+ s+r%vec8& e=(l-dase 5n /3&n&le serv&+-are&
(-l-ne'e a lu& Kel( c3nd +recuse *& ea -d&n&-ar% (e)a&c&1 *& 5/(r-*case
dra(er&&le de sus (3n% 6-s0 As+a a c-s+a+)- (e serv&+-are - *edere la
Ravens,rPcD
GG
0 Dar Frau W&l8el/&na ar 4& 4%cu+ /a& ,&ne s% r%/3n% acas%
5n '&ua aceea0 <*& 5nce(u e=curs&a1 4%c3ndu)& - v&'&+% ,ru+arulu&1 O++-1 de (e
General Ludend-r44 S+rasse1 care .&nea - du$8ean% /&=+% ) ,ru+%r&e *&
GL
A6u+-rul (en+ru &arn% EW&n+er8&l4sSerDF ) (rac+&c% cu carac+er (r-(a$and&s+&c1
&ns+&+u&+% de na'&*+&1 c-ns+3nd 5n c-lec+area 5n 4&ecare an1 5nce(3nd cu luna -c+-/,r&e *&
(3n% 5n /ar+&e1 de 8a&neJ -,&ec+e u'uale1 ,an&0 d&s+r&,u&rea de 8ran% $ra+u&+%1 +-+ul 5n
vederea c-/,a+er&& 4-a/e+e& *& 4r&$ulu&1 a /-,&l&'%r&& (-(ula.&e& *& a /en.&ner&& s(&r&+ulu&
de 5n+ra6u+-rare *& ca/arader&e 5n cadrul c-/un&+%.&& (-(ulare ;n#t#<#
GG
Ravens,rPcD ) la$%r de c-ncen+rare (en+ru 4e/e& ;n#t#<#
ca4enea0 Ac-l- ,%$% su, nas (a+ru (r%6&+ur& /ar& cu cre/%0 F%cu sc8&/, de
ve*+& (r-as(e+e cu al+e c3+eva neves+e de (ar+&d care aveau *& alea (%r
5ns(&ca+ *& ,%rcu.e (e cea4%
GN
0
C3nd +ravers% Ad-l4 H&+ler la+'1 c3+eva -re /a& +3r'&u1 se (-rn& s% urle
- alar/% de $radul unu0 I/ed&a+ 5nce(ur% s% cad% ,-/,ele0 Urla1 *u&era *&
+r-snea 5n 6urul urec8&l-r e& $er/ane de l&l&ac1 *& (ra4ul se a*e'a (e (%rul e&
,l-nd0 C-s&.ele e& ar&ene & se des4%cur% *& ar%+a ca - c-+-r-an.% care)a +recu+
(r&n+r)un v&sc-l 5n +&/( ce c-,-ra d&n N-rve$&a s% vad% ce se /a& 5n+3/(l%
5n ,%+r3na Ger/an&e 5n ur/a de*+e(+%r&& na.&-nale2
"Tr-sc"2 O ,-/,% e=(l-d% 5n 4a.a e&0 %rea c% lu/ea e 5n$8&.&+% de
4l%c%r&0 "Tr-sc"2 Al+a e=(l-d% 5n s(a+ele e&1 *& (%rea c% Sa+ana a.3.a
v3lv%+%&le Iadulu&2 #&ne5n.eles c% ea se '%(%c& *& 4u$& /a& 5n+3& 5n+r)- (ar+e1
a(-& 5n (ar+ea -(us%0
"#a$%)+e la ad%(-s+1 &d&-a+-"1 ',&er% c%+re ca un (-l&.&s+ c8e&0 Casca 5&
4usese s/uls% d&n ca(0
"Wac8+/e&s+er2 Wac8+/e&s+er2 .&(% ea0 S(une)/& 5nc-+r- s)- a(uc"0
De)a,&a 5*& (use de,la la ad%(-s+1 c3nd s-s&1 ',ur3nd (r&n aer1 un +ra/va&0
-l&.&s+ul 4%r% casc% nu /a& a(uc% s% se dea la - (ar+e *& 4u lua+ de +ra/va&
*& (r-&ec+a+ 5n /a$a'&nul de /-,&l% al lu& Sc8ul+'e0 D&n 4er&c&re (en+ru el1
Sc8ul+'e 5nc8&sese (r%v%l&a cu d-u% '&le 5n ur/%1 5n a*+e(+area un-r
vre/ur& /a& ,une0 Acu/ sc%(ase -r&cu/ de 5n+re$ s+-cul de /ar4%1 *& nu
/a& +re,u&a dec3+ s% cure.e 5n ur/a +ra/va&ulu& *&)a (-l&.&s+ulu&0
Frau W&l8el/&na aler$a 5n cerc1 .&(3nd0 e ur/% '%r& un l-c s&$urC
#&r-ul c&rcu/scr&(.&e& elec+-rale na.&-nal)s-c&al&s+e0
Dar1 5na&n+e de a a6un$e ac-l-1 c%'u (es+e ea - ,-/,% de c&nc& su+e de
c8&le0 O r%s+urn% (e s(a+e *& a(-& e=(l-d% cu Frau W&l8el/&na cu +-+0
A/ au'&+ c% &)au /%+ura+ r%/%*&.ele la-lal+% cu ale al+-ra *& acu/ se
a4lau cu +-.&& 5n+r)- $r-a(% c-/un% 5n c&/&+&rul DQ,l&ner0 A/ au'&+ c)au
scr&s OI# (e ,-l-vanul de deasu(ra l-r0
7 Ce)& a&a OI#9 5n+rea,% sen&n M&cu.ul0
7 "Od&8neasc%)se <n #uc%.&"1 r%s(unse -r+a0 Dar n)a avu+ (ar+e de
-d&8n% su, ,-l-vanul %la s&/,-l&c0 Du(% - '& sau d-u%1 unul d&n $an$s+er&&
%&a aer&en& *&)a arunca+ 5n+rea$a 5nc%rc%+ur% de ,-/,e de c&nc& su+e *& de
d-u% su+e c&nc&'ec& de c8&le unde nu +re,u&e0 Au a+er&'a+ cu +-a+ele 5n
GN
O,&ce& al 4e+el-r $er/ane de a)*& le$a la cea4% (%rul 5/(le+&+ 5n d-u% c-'& ;n#t#<#
c&/&+&r1 *&)a /a& +r&/&s (e ur/ele l-r *& c3+eva /&& de &ncend&are (en+ru
deser+0 A*a c% acu/ nu /a& *+&e n&/en& ce s)a ales de r%/%*&.ele (%/3n+e*+&
ale d-a/ne& W&l8el/&na0 Dar as+a nu l)a -4+&ca+ (rea +are (e ,unul n-s+ru
Kel(0 S)a 5nsura+ (en+ru a +re&a -ar%1 cu 4&&ca lu& MPller1 cun-scu+ul
ne$us+-r de (-rc& d&n MPns+er0 Fa+a era - ,uc%.&c% ar%+-as% care se *+&a
(une 5n val-are0 Lucrase de6a de un +&/( 5nc-ace (en+ru Kel(1 5n sec+-rul
c3rna.&l-r1 unde +rans4-r/a c3rna.& vec8& 5n c3rna.& (r-as(e.&0
7 E&1 e&1 &n+erv&ne #%+r3nul cu un '3/,e+ *u$u,%.0 Nu l)a& u&+a+ cu/va
(e ne$us+-rul +%u de car+-4&9 Se a4la 5n v&'&+% la Gaule&+er9
7 #&ne5n.eles1 4&r)ar s% 4&e1 e=cla/% -r+a0 B+&& +u cu/ +e duce - (-ves+e
la al+a0 Unde r%/%sese/9
7 Cr-&au (lanur& deasu(ra ,&r-ulu& 4-s+ulu& /&n&s+ru al 6us+&.&e&1
'3/,e*+e Le$&-narul1 a(r&n'3ndu)*& un "Ca(-ral"0
7 A1 da2 Dec&1 +ele4-nul 5nce(use s% sune la Ges+a(-1 (e R&n$s+rasse1
c-n+&nu% -r+a0 Be4ul Ges+a(-ulu& era unul d&n a/&c&& l-r car+-4-r& d&n
'&lele de 6-&0
"Un $eneral"1 url% el 4er&c&+1 sc-.3ndu)*& (&s+-lul Wal+8er de O1NG //
d&n +-cul de la su,su-ar%0 Era ,ucur-s ca un c%/%+ar care d% (es+e n&sca&va
lucrur& de val-are 5n l-cu&n.a unu& /u*+er&u0
N)a e=&s+a+ /a& n&/&c de care s% nu 4& 4-s+ acu'a+ $eneralul1 dar ve'& c%
n&c& el nu (&erduse +&/(ul de$ea,a0 Avusese - d&scu.&e de n-u%'ec& de
/&nu+e cu Aud&+-rul C-r(ulu& de Ar/a+%1 Kur'e0 T-+ul a 4-s+ ra(-r+a+0
C3&nele1 ,&c&cle+a1 an$r-s&s+ul de car+-4&1 d&s+&ler&&le d&s+ruse *& /ul+)
a*+e(+a+a V&c+-r&e F&nal%0
"O s%)l 5n8%.%/ n-&1 4&& (e (ace1 4%$%du& Kur'e1 5ncre'%+-r0 Un n%+%4le.
de ne$us+-r de car+-4& nu (-a+e s(une ce)& +rece (r&n ca( la adresa Ar/a+e&
$er/ane0 Tre,u&e c% *&)a (&erdu+ /&n.&le2 r-(un s% 5nce(e/ cu del&c+ele
/&n-re care neces&+% d-ar c&n*(e an& de 5nc8&s-areC &nsul+area Ar/a+e&1
de+er&-rare de ,unur& /&l&+are1 a/en&n.area 4-r.el-r ar/a+e1 l&(s% de res(ec+
4a.% de un&4-r/a /&l&+ar%0 e ur/% (u+e/ +rece la cele care se cer (ede(s&+e
cu /-ar+eaC de4e+&s/1 r%s(3nd&rea de (r-(a$and% &na/&c%1 sa,-+area
v-&n.e& de re'&s+en.%1 s(&-na6"0
"B& cu c3&nele cu/ r%/3ne9" 5n+re,% $eneralul r%',un%+-r0
"<l 5n4und%/ n-& *& ()%s+a1 4%$%du& Kur'e1 sl-,-'&nd un 8-8-+ de r3s
care nu (reves+ea n&/&c ,un0 Sa,-+a6 al ec8&(a/en+ulu& /&l&+ar *& a+ac
asu(ra unu& -4&.er su(er&-r0 A/,ele del&c+e sun+ (as&,&le de s(3n'ur%+-are0
N&c& /%car ce& /a& ,un& d&n+re av-ca.& nu)l (-+ sc%(a de *+rean$0 V-& 4-l-s&
(ara$ra4ul ;L!1 al&n&a+ul G al C-dulu& (enal /&l&+ar0 ara$ra4ul %s+a /&)a
adus Crucea (en+ru Serv&c&u de R%',-& Clasa <n+3& cu 4el&c&+%r&0 C3nd va
au'& c%l%ul +rea,a as+a1 va (re$%+& de 5nda+% e*a4-dul0"
C8&ar de)a d-ua '&1 +re,ur&le s)au (us 5n /&*care1 *& 5nc% ce /&*care0 B&
c3nd +e $3nde*+& c% +-+ul s)ar 4& (u+u+ re'-lva (r&n+r)- c&-/%$eal% s+ra*n&c%
*& un *u+ ne/.esc 5n cur (en+ru c3&ne0 M% r-$2 De(ar+a/en+ul IV); A 5l
r&d&c% (e $eneral (en+ru un /&c &n+erv&u1 5n vre/e ce GEFEO
GO
1
De(ar+a/en+ul VII)# 5l s%l+% (e Herr K-/&sc80 Fu (us &/ed&a+ 5n lan.ur&1
cu '$ard% la $3+ *& lan. de le$%+ur%1 c-n4-r/ Re$ula/en+ulu& Ar/a+e&0
Du(% n&.&c% s(-r-v%&al% des(re c3&n& *& s+area vre/&&1 "&n+erv&ul" cu
K-/&sc8 deven& ) cu/ se s(une ) /a& sever0 "Car+-4&-rul" se alese cu
c3+eva d-sur& de au+-/a+ (es+e nas0 A avu+ n-r-c c% nu l)au &n+er-$a+
des(re r%',-&ul de +re&'ec& de an&0
e)a+unc& se -,&*nu&a s%)& c&u(easc% (e -a/en& cu cle*+& 5nr-*&.& *& s%)&
4ac% s% ,ea (lu/, +-(&+ a/es+eca+ cu s/-al% 5nc&ns%0 As+a 5& a6u+a de cele
/a& /ul+e -r& s%)*& a/&n+easc% ce 4%cuser%0
<n cursul du(%)a/&e'&& r%',%+ur% +-+ 4elul de sune+e c&uda+e d&n sala de
&n+er-$a+-r&u0 Oa/en&& credeau c% (useser% /3na (e)un (-rc de (e (&a.a
nea$r% *& acu/ 5l /%cel%reau0 Sune+ele n)au 5nce+a+ dec3+ a+unc& c3nd ce&
+re& vl%6$an& GEFEO0 d%dur% - ra&+% (e la "Ra.a *c8&-a(%" (en+ru a se
5n'dr%ven& 5n vederea (%r.&& a d-ua a &n+er-$a+-r&ulu&0
La vre/ea aceea1 +&(ul cu car+-4&& nu ar%+a (rea ,&ne0 Un+er-44&'&er
Sc8ul+'e1 care a 4-s+ da+ a4ar% de la T-r$au (en+ru cru'&/e *& acu/ 5l as&s+a
(e GEFEO1 5& ru(sese d-u% c-as+e *& reu*&se s%)& /u+e nasul /a& sus0 D&n
ne4er&c&re (en+ru el era se'-n (l-&-s0
<n '&ua a +re&a1 Herr K-/&sc8 /%r+ur&s& +-+ul *& as+a)& 4%cu (e (-l&.a& s%
4&e d&n+r)- da+% e=+re/ de u/an& *& de (r&e+en-*& 4a.% de el0 Nevas+%)sa &)a
adus (ac8e+e cu /3ncare *& s)au a*e'a+ cu +-.&& 5n 6urul /ese&1 5n4ulec3nd
*unc% de .ar% d&n Wes+4al&a *& ,3nd *na(s a/es+eca+ cu -u% ,%+u+e0 <n+re
/ese1 4u/ar% .&$%r&le *& ,%ur% c-n&acul0
Ne$us+-rul de car+-4& 4u 4er&c&+ s% se/ne'e - declara.&e0 De 4a(+1
a6unsese a+3+ de a/a,&l *& de c-/un&ca+&v 5nc3+ & s)a (er/&s s% *+a/(&le'e el
GO
GEFEO EGe8e&/e Feld(-l&'e&F ) -l&.&a Secre+% a Secur&+%.&& de Ca/(an&e ;n#t#<#
5nsu*& d-cu/en+ul *& s%)l (un% 5n+r)un d-sar al Ar/a+e& c3+ +-a+e '&lele1 care
(e ur/% a 4-s+ s&$&la+ cu -r%+an&a *& cu +-+ +ac3/ul0 B& dus a 4-s+ cu
des+&na.&a r-cur-rul General d&n MPns+er0
Or&cu/1 vre/ur&le ,une cu GEFEO se s43r*&r% cur3nd0 <n+r)-
d&/&nea.% cenu*&e *& (l-&-as%0 T-can% a 4-s+ (us 5n+r)un DWK as+/a+&c *&
e=(ed&a+ la un&+a+ea Re$&/en+ulu&0 LN In4an+er&e1 unde se a4la (u*c%r&a d&n
ade,-rn0 Ac-l- era (e ra.&&0 D-u% 4el&& su,.&r& de (3&ne *& un c-l. de
/ar$ar&n%0 N&c& /%car - vra,&e l&8n&+% n)ar 4& 4-s+ a+ras% de un ase/enea
/en&u0 <n '&lele de s%r,%+-are na.&-nal% (r&/eau c3+e)- ,uc%.&c% de (a+eu
de cal0
Nevas+%)sa 5& aduse - $r%/ad% de 8aleal% 5n (lus0 S+a,sSac8+/e&s+er
R-se d&n Re$&/en+ul !G Cavaler&e - ver&4&c% 4-ar+e a/%nun.&+0 e ur/%1
$ard&en&& 5nd-(ar% +-+ul (3n% la ul+&/a 4%r3/&+ur%1 ,&ne5n.eles1 du(% ce
-/ul cu car+-4&& se/nase de (r&/&re0
<l 5/(u*car% (e K-/&sc8 la Sennela$er 5n '-r&& une& '&le de au$us+0 O
4%cur% la .&n+a (a+ru1 care nu /a& era 4-l-s&+% (en+ru an+rena/en+0
Generalul s)a dus *& %s+a draculu&0 Nu cun-sc a/%nun+ele0 Au c&rcula+ -
/ul.&/e de 'v-nur&0 Un&& '&ceau c% s)a s(3n'ura+ cu *&re+ur&le de la
,-canc&0 Nu (-a+e 4& adev%ra+1 c%c& 5n v&a.a lu& n)a (ur+a+ ,-canc& cu
*&re+ur&0 Se 5nv3r+ea /ereu 5n c&'/e lun$& de c%l%r&e0 Un a/&c de)al /eu1
&n+er-$a+-r1 /&)a des+%&nu&+ c% ven&ser% +re& $-r&le de la F-r+ R&++au cu un
-rd&n ca aces+a s% 4&e da+ (e /3na l-r0 E-r+a des4ace ,ra.ele 5n+r)un $es+
de'n%d%6du&+0F F-r+ R&++au 5n$8&+e -a/en&&0 In+r& *& nu /a& &e*& n&c&-da+%0
N&c& /%car d&av-lul *& cu s+r%,un&c%)sa n)ar cu+e'a s%)*& v3re nasul (r&n
(-r.&le de la F-r+ R&++au0
T%r%*en&a as+a cu c3&nele a /a& da+ ,%+a&e de ca( *& al+-ra0 A 4-s+ ca'ul
sulur&l-r de 83r+&e &$&en&c% ale Gaule&+erulu&0 Au deven&+ c8es+&une (-l&+&c%0
Vede.& v-&1 erau r-*&&1 *& ca ur/areT
-ves+ea lu& -r+a e 5n+reru(+%0 Gre$-r Mar+&n 5*& v3r% ca(ul ac-(er&+
cu (r-/-r-ac% (r&n desc8&'%+ura &$luulu&0
7 Ave/ v&'&+a+-r&1 s(une el1 *+er$3ndu)*& c8&c&ura de (e 4a.%0 Ie*&.& &u+e
a4ar%2
E - n-a(+e de $8ea.%0 Gerul (are c% revars% .ur.ur& asu(ra n-as+r%0
Te/(era+ura e de LG\ su, 'er-0 V&sc-lul url% de)a lun$ul (ere.&l-r a,ru(.&
a& /un+elu&0 Ave/ sen'a.&a c% ne 5n$8ea.% *& su4le+ul0
r&v&/ 5nc-rda.& 5ns(re n-rd)es+1 de unde deslu*&/ '$-/-+ de /-+-are0
U/,rele un-r s%n&& se /&*c% cu re(e'&c&une (e c%rarea 5n+-r+-c8ea+% de
/un+e0
R%sun% d-u% (-cne+e sec&1 +r&/&.3ndu)ne de)a),er,eleacul la ad%(-s+
du(% +r-&enele de '%(ad%0 Ne r&d&c%/ d&n n-u 5n (&c&-are 5n cl&(a 5n care ne
d%/ sea/a c% nu e dec3+ $erul care 4ace c-(ac&& de (e c-as+e s% +r-sneasc%0
Acu/ se d&s+&n$e clar c-l-ana /-+-r&'a+% (e /ar$&nea r3(e&0 <n 4run+e
se a4l% - san&e cu /-+-r ,l&nda+%1 ur/a+% de - /a*&n% ,l&nda+% *& de -
*en&le+% de +rans(-r+0
De-da+%1 aerul es+e des(&ca+ de - rac8e+% lu/&n-as%0 E=(l-dea'% cu un
(lesne+ sec1 arunc3nd 5n+r)- (ar+e +re& s+elu.e ver'&0 La scur+ +&/(1 se r&d&c%
al+a1 de da+a as+a r-*&e0
7 F&r)ar dracuK al draculu&2 8%ule*+e -r+a1 .-(%&nd ca un ne,un0 El e2
Unde na&,a e (&s+-lul %la de se/nal&'are9
7 <n c%ru.%1 r%s(unde M&cu.ul1 5ndre(+3ndu)se de6a s(re ve8&cul1
5nv%lu&+ 5n+r)un n-r de '%(ad%0 C3+ a& cl&(& se 5n+-arce cu (&s+-lul *&)l
5n+&nde lu& -r+a0 E 5nc%rca+1 r3n6e*+e el0
7 S(er1 &)- re+ea'% -r+a0 D-ar nu).& 5nc8&(u& c% v-&a/ s% arunc (&s+-lul
5n sus2 Tre,u&e s% r%s(unde/ ur$en+0 Dac% nu1 vul(-&ul %la 4ace cale)
n+-ars%0 EDes4ace (&s+-lul *& cerce+ea'% car+u*ulF0 Nu vre/ s% +r&/&+e/ 5n
aer una ne(-+r&v&+%1 s(une el0 Nu se)n+3/(l% 5n 4&ecare '& ca n&*+e -a/en&
cu/secade s% se duc% s%)& *+er(eleasc% lu& S+al&n aurul de su, 4und0 #%&a+ul
%la e nel&n&*+&+0 Dac% +rea,a d% $re*1 - s%)l +a&e ,uc%.ele0
7 Da1 *& (e n-& 5/(reun% cu el1 4ace sec #%+r3nul0 ese/ne c% /&)a/
(&erdu+ /&n.&le c3nd /)a/ v3r3+ 5n +-a+% +%r%*en&a as+a2
7 <nc% nu +e sc%(a 5n n%dra$&1 s(une -r+a1 a.&n+&nd 5n sus (&s+-lul de
se/nal&'are0 r-&ec+&lul .3*ne*+e *& e=(l-dea'% 5n /&r&ade de s+ele r-*&&0
Re5ncarc% Un (r-&ec+&l verde *&)l +r&/&+e s% e=(l-de'e al%+ur& de cel r-*u0
E=ac+ *ase secunde /a& +3r'&u se r&d&c% - rac8e+% verde ur/a+% de una
$al,en%0
7 Se (-+r&ve*+e ca a lu& 5n+r)a e&1 r3n6e*+e -r+a1 /ul.u/&+0 <nc8&de cu un
(-cne+ c%(%celul cr-n-/e+rulu&0
7 C@est le %ordel, /ur/ur% nel&n&*+&+ Le$&-narul0 A-cul %s+a de ar+&4&c&&
+re,u&e c)a 4-s+ -,serva+ cale de D&l-/e+r&2
7 Da1 (3n% s% ne de'/e+&c&/1 v-r 4& (e ur/ele n-as+re (a+rule de
alar/% d&n +-a+e (%r.&le1 (re'&ce He&de su/,ru0
7 <nce(use/ s% /% 5n+re, dac% nu cu/va 4us+a a&a de c-/&sar /)a +ras
5n (&e(+1 s(use -r+a1 v3r3ndu)*& 5n +-c (&s+-lul de se/nal&'are0 Ar 4&
re$re+a+ a/arn&c dac)ar 4& 4%cu+)-0 W-l4 are - /&c% sur(r&'% e=(l-'&v%1
(en+ru ea 5n ca' c% 5n e=curs&a as+a lu& A-se(8 -r+a & s)ar 5n+3/(la ceva
ne(l%cu+2
7 C%sca.& -c8&&1 (-runce*+e #%+r3nul1 (re$%+&.& ar/ele2 Cu Ivan nu *+&&
n&c&-da+%2
7 Tra$e/ 5n+3& *& du(% a&a (une/ 5n+re,%r&9 se &n+eresea'% M&cu.ul1
ar/3ndu)*& '$-/-+-s Kala*n&D-vul0
7 F%r% 4&$ur& W la C8&ca$- n-a(+ea1 a& 5n.eles9 e=(l-dea'% -r+a1
4re/%+3nd0
O /as&v% san&e ,l&nda+% s-se*+e url3nd (e c%rarea *er(u&+% *&1 cu -
5n+-arcere c-l-sal%1 (a+&nea'% (r&n lu/&n&*1 -(r&ndu)se a+3+ de a(r-a(e de
T)HL al lu& #arcel-na 5nc3+ aces+u&a &)ar 4& cu ne(u+&n.% s% a.&n+easc% +unul
asu(ra e&0
7 Drace2 /-r/%&e Gre$-r cu ad/&ra.&e0 @*+&a nu)s n%scu.& alal+%&er&0
Trec c3+eva /&nu+e de a*+e(+are 5nc-rda+%0 S&n$urul '$-/-+ v&ne de la
el&cea r-+a+&v% a san&e&0 Curen+ul (r-v-ca+ de ea v3n+ur% '%(ada0 Tra(a
ve8&cululu& se desc8&de 5nce+ *& a(are - c%c&ul% al,%)cenu*&e de c-/&sar cu
s+eaua r-*&e0 en+ru - cl&(%1 d-& -c8& dur&1 /e+al&c&1 4&=ea'% cele d-u%
+ancur& ale n-as+re0 A(-& n-ul)ven&+ 5*& r&d&c% (r&v&rea s(re n-r&1 care
$-nesc 5n+uneca.& *& a/en&n.%+-r& s(re r%s%r&+0 Sare a,&l 5n '%(ad%1 scu&(%
c3+eva 5n6ur%+ur& ruse*+& *&)*& 4reac% $enunc8&ul (e care l)a (-cn&+ de
/ar$&nea +ra(e&0 I se 5n/3nea'% un Kala*n&D-v0 B&)l a+3rn% +%cu+ de)a
cur/e'&*ul (&e(+ulu&1 5n /an&era ruseasc%0 M3na s+3n$% *&)- 5n4und% 5n
,u'unarul ad3nc al *u,e&0 E a+3+ de ad3nc1 5nc3+ /3na & se duce 5n%un+ru
(3n% d&nc-l- de c-+0 C3nd *&)- +ra$e1 sc-a+e la &veal% - s+&cl%0 O duce la
,u'e1 +ra$e - du*c% lun$%1 se *+er$e la $ur% cu /%nu*a sa 5/,l%n&+% *&
sl-,-ade - 83r3&+ur% de /ul.u/&re1 ca un cal r%c&+ care)a a6uns acas% 5n
$ra6dul s%u c%ldur-s0 Oc8&& s%& cenu*&& $lac&al& 5l cerce+ea'% (e -r+a1 care
s+% n-n*alan+1 re'e/a+ de un c-(ac 5nne$r&+ de 4un&n$&ne1 6uc3ndu)se cu -
le$%+ur% de $renade 4&=a+e 5n 6urul une& s+&cle cu ,en'&n%0
7 A-se(8 -r+a9 5n+rea,% el cu - $r&/as%1 a.&n+&ndu)*& au+-/a+ul u*-r
5na&n+e0
7 C-/&sarul aur&u1 (resu(un9 '3/,e*+e -r+a1 r&d&c3ndu)*& res(ec+u-s
6-,enul $al,en0
7 A& n&/er&+)-1 '3/,e*+e C-/&sarul1 -4er&ndu)& lu& -r+a s+&cla de
v-dc%0
7 "S+al&c&na&a"1 5ncuv&&n.ea'% -r+a1 adul/ec3nd 5nc3n+a& $3+ul s+&cle&0
O duce la $ur% *& savurea'% $us+ul /%+%s-s al v-dc&& ruse*+& de lu=0 S&/+e
cu/ 5l (%+runde (3n% 5n v3r4ul de$e+el-r0
<*& +rec s+&cla 5nc-l- *&)nc-ace (3n% c3nd se $-le*+e0
7 A& a6uns +3r'&u1 4ace -r+a1 dar a& a6uns2 Acce(+% - .&$ar% ar-/a+% de
-4&.er rus1 -4er&+% d&n+r)- +a,ac8er% de aur0
7 A 4-s+ - c%l%+-r&e anev-&-as%1 r%s(unde C-/&sarul0 Adesea1 +re,u&a s)
- lu%/ (e c%& -c-l&+e0 V-& cu/ a.& /ers tovari&ci9
7 <n a4ar% de +e/(era+ur&le cu/(l&+ de sc%'u+e d&n .ara v-as+r% *& de
'%(ada care se r&d&c% (e ceea ce v-& nu/&.& dru/ur&1 n)a/ a /% (l3n$e de
n&/&c1 r%s(unde -r+a0
Du(% un +&/(1 a/ 4%cu+ cu +-.&& cerc 5n 6urul cel-r d-& "ca(& a& Ma4&e&"0
<nce( s% sc-a+% /a& /ul+% v-dc%0 De da+a as+a1 un s-& /a& &e4+&n0
M&cu.ul 5n*4ac% s+&cla d&n /3na unu& ser$en+ s&,er&an /%run.el care se
(re$%+e*+e s% &a - du*c%0
7 Ma& 5n+3&1 ,ea Herrenv-lD1 (r-+es+ea'% el1 su$3nd a(r-a(e 6u/%+a+e
d&n c-n.&nu+ul s+&cle&0 Se l&n$e 5nc3n+a+ (e ,u'e 5na&n+e de)a - 5n/3na d&n
n-u ser$en+ulu&0
7 V3r%).& l&/,a la l-c1 s(une s&,er&anul0 C3nd - .&& a4ar% ar%.& ca un
s(3n'ura+2
O n-u% s+&cl% de "S+al&c&na&a" e sc-as% la &veal%1 dar nu/a& (en+ru
-r+a *& C-/&sar0 N-& ce&lal.& +re,u&e s% ne /ul.u/&/ cu "Ra6"1 un s-& /a&
&e4+&n0
Nu du(% /ul+% vre/e a6un$e (3n% *& #%+r3nul s% vad% lu/ea 5n r-' *&
s%)*& (-cneasc% s+3n$ac& c%lc3&ele 5ncerc3nd s% sc8&.e'e c3.&va (a*& de dans0
E *ase &anuar&e ) Cr%c&unul rusesc (e care +-+ -/ul 5l a*+ea(+% un an 5n+re$0
C-nduc%+-rul s%n&e& (escu&e*+e - ,alala&c% *& -r+a (une /3na (e 4lau+0
<n ac-/(an&a/en+ul l-r1 C-/&sarul c3n+% cu - v-ce (r-4und% de ,asC
Mpada acoper deal &i c(mpie,
'in dor nesf(r&it
,ufletele noastre pl(ng de durere#
U&+%/ (en+ru ce ne a4l%/ a&c& *& nu /a& s&/.&/ 4r&$ul (%+run'%+-rJ nu
/a& '%r&/ luna cu lu/&na e& receJ nu /a& au'&/ c-(ac&& (-cn&nd cu
'$-/-+e ca de 5/(u*c%+ur&0
Un ca(-ral sl%,%n-$ 5n un&4-r/a /%sl&n&e a +ru(el-r de $r%n&cer&
5nce(e un s+r%vec8& c3n+ec slav1 5n r&+/ul /elanc-l&c al ,alala&c&&C
Binecuv(nteaz, Tu, 'oamne=
0ogoar m(ntuirea asupra noastrD
E /a& /ul+ dec3+ (-a+e su(-r+a C-/&sarul0 <nce(e s% (l3n$%0 Un 83r3&+
u/ed de ,e.&v1 ase/enea l%+ra+ulu& unu& c3&ne 4-ar+e r%$u*&+0 Fa.a & se
a(r&nde *& lacr&/& 5& cur$ (e -,ra'0 %rul lu& ud *& r-*ca+ 5& a+3rn% (es+e
-c8&& a(-*&0
7 , ra)deniem Pristvim=
58
, 5n$a&/% el1 (r-4und &/(res&-na+0 <l cu(r&nde
(e -r+a 5n ,ra.eJ aces+a se a(uc% *& el s% (l3n$% 5n ,e.&a lu&0
7 M% 5n+r&s+e' a+3+ de a/arn&c 5n vre/e de Cr%c&un2 4-n4%&e1 cu -
e=(res&e a+3+ de +r&s+% (e 4a.a sa sc%lda+% 5n lacr&/&1 5nc3+ n-& ce&lal.& sun+e/
c3+ (e ce s% &',ucn&/ 5n (l3ns al%+ur& de el0
7 Nu /a& su(-r+1 5*& +ra$e M&cu.ul nasul1 *+er$3ndu)*& -c8&& cu -
/%nu*% 6e$-as%0
7 <ndur%)+e de n-&1 Ve*n&ce S+%(3ne1 &n+-nea'% ca(-ralul d&n +ru(ele de
$r%n&cer&1 lu3nd - 5n$8&.&+ur% d&n s+&cla cu v-dc%0 A& /&l% de n-&1 re(e+% el1
5n+&n'3ndu)& s+&cla M&cu.ulu&0
7 O s% ave/ nev-&e de a*a ceva1 s% *+&&1 -4+ea'% -r+a1 su4l3ndu)*& nasul
cu '$-/-+0 Trea,a 5n care ne)a/ ,%$a+ nu)& - $%&n%r&e de r3nd0
7 Fac (ar&u c%)& (en+ru (r&/a -ar% 5n &s+-r&e c3nd c&neva 4-l-se*+e
+ancur& *& +unur& (en+ru a s(ar$e - ,anc%1 8-8-+e*+e Gre$-r0
M&cu.ul se las% (e v&ne *& 5ncearc% s% danse'e r&s&adsDa cu ca(-ralul
d&n Gr%n&cer&1 4&&nd c3+ (e ce s%)*& ru(% $3+ul0 La 5nde/nul ca(-ralulu& 5l
le$%/ de d-u% s%n&& cu /-+-r *& +ra$e/ 5n d&rec.&& -(use0 Ver+e,rele & se
a*a'% la l-c cu (-cne+ul une& sc3ndur& care cra(%0
7 resu(un c% d-are al draculu&1 4ace Gre$-r +res%r&nd0
Cu un .&(%+ (%+run'%+-r1 C-/&sarul sare 5n sus1 5*& (-cne*+e c%lc3&ele la
GI
S ra6den&e/ Kr&s+v&/2 E5n l,0 rus%F ) Cr%c&un 4er&c&+2 ;n#t#<#
un /e+ru deasu(ra (%/3n+ulu& *& se a(uc% s% se r%suceasc% 5n cercur&
a/e.&+-areC
4ereu sunt %eat
-i nu m tem de om sau fiar=
c3n+% el cu $las r%sun%+-r0
Ca(-ralul d&n Gr%n&cer& .-(%&e .&n3nd 5n d&n.& un (a8ar (l&n *& cu
/3&n&le 5/(reuna+e la cea4%0 C-/&sarul cade $r%/ad%1 s+r3n$3nd s+&cla de
v-dc% 5n /3n%0 O (r&ve*+e ulu&+0
7 Va s% '&c% a&c& 5/& e*+&2 su$8&+e el0 B+&a/ eu c% +e)a/ v%'u+ (r&n
(rea6/%0
Cu /are $reu+a+e1 se (une d&n n-u (e (&c&-are0 r&n+r)- (erdea de
v-dc%1 (r&v&rea & se -(re*+e asu(ra M&cu.ulu&J 5& 5n+&nde s+&cla de
"S+al&c&na&a"0
7 A& $r&6% de as+a (3n% /%)n+-rc0 A+&n$e)+e nu/a& de ea *&)- s43r*e*+& la
K-l5/a2 0animaie&i9
7 A& 5ncredere 5n /&ne1 r3n6e*+e M&cu.ul1 (r&v&nd 5nse+a+ la s+&cl%0
7 Un -/ e /a& +3/(&+ dec3+ a(a dac% se)ncrede 5n c&neva1 (r-cla/%
C-/&sarul1 cl%+&n3ndu)se (er&cul-s0 Cun-*+& T-/sDul9 5n+rea,% el un +r-&an
de '%(ad%1 5ncerc3nd s%)l 5/,r%.&*e'e0 Te (-.& au'& /%r*%lu&nd 5n+r)ac-l-0
C3nd v&& de la ,-rdelul "a+ul 4er&c&+" 5.& r%sun% (a*&&2 <n T-/sD au (ava+
s+r%'&le cu le/n2 E s&n$urul lucru d&n care au des+ul (e)ac-l-0 Dac)a& 4-s+ la
T-/sD1 tovari&ci, 5& s(une el +r-&anulu&1 res+ul lu/&& nu +e /a& &n+eresea'%0
N)- s% /a& 4ac& 4a.%1 5n.ele$&9 T-/sD e $%-a'a Un&versulu&0
<n cele d&n ur/%0 -r+a reu*e*+e s%)l (un% d&n n-u (e (&c&-are0 Se (u(%
rec&(r-c (e a/3nd-& -,ra6&& 5n vec8ea +rad&.&e ruseasc%0 #ra. la ,ra. *&
c3n+3nd c3+ 5& .&ne $ura1 se 5/(le+&cesc 5ns(re ru&nele 5nne$r&+e de 4un&n$&ne
ale cl%d&r&& (r&nc&(ale d&n+r)un c-l8-'0 e dru/ cad de c3+eva -r&0
C3nd a6un$ a(r-a(e C-/&sarul 5*& a/&n+e*+e ,rusc de "S+al&c&na&a"0 Se
5n+-arce 5n6ur3nd a/arn&c *&1 du(% ce se c&-cne*+e de c3.&va c-(ac&1 5n+&nde
s(re M&cu.ul - /3n% 4er/%0
7 KM (are r%u1 4ace M&cu.ul 4als1 5na(-&ndu)& s+&cla $-al%0
7 Drace2 r%cne*+e C-/&sarul1 cl%+&n3ndu)se a/en&n.%+-r0 F&r)a* al
na&,&&2 B& eu care credea/ c% nu/a& ca(-ral&& ru*& 4ur% de la -4&.er&& l-r2 Ce
s% /% 4ac0 cu +&ne9 ESu$8&+e *& sl-,-ade - r3$3&+ur% nes43r*&+%F0 O s% +e
e=(ed&e' la K-l5/a2
7 A+unc& nu /a& da& - s+&cl% de v-dc% 5na&n+e9 5n+rea,% M&cu.ul1
r3$3&nd la r3ndul s%u0
7 B+&& *& +u +-a+e */ec8er&&le1 a&9 s(une C-/&sarul1 cl&(&nd d&n -c8&& s%&
a(-*&0 Se 5n+-arce c%+re ca(-ralul $r%n&cerC D%)& - ,u+elc%0 Ave/ -
s%r,%+-are *& +re,u&e s)- 4ace/ la+%0 O s&n$ur% da+% (e an e Cr%c&unul0 Se
u&+% ru$%+-r la n-r& *& /ur/ur%C -$-ar% /&l-s+en&e asu(ra n-as+r%0
D-a/ne2
7 @s+a1 M&cu.ul1 e da+ draculu&1 5& /%r+ur&se*+e -r+a C-/&sarulu& 5n
vre/e ce se 5/(le+&cesc 5/(reun% s(re cl%d&rea (r&nc&(al%0 De)a,&a a ven&+
(e lu/e c% l)a *& lua+ 5n (r&/&re "Casa de c-(&&"0 N&/en& de (e Dav&d nu)&
(-a+e 4ace 4a.%0 Ma& u/,l% *& cu 6&dan&0
7 e ,une9 5n+rea,% C-/&sarul1 -(r&ndu)se (en+ru a salu+a un c-(ac (e
care)l &a dre(+ un ra,&n0 A&dan&& nu)s +-c/a& ceea ce le +re,u&e -a/en&l-r
a/%r3.&1 s(une el1 sc-.3nd - r3$3&+ur% +un%+-are0
7 A&c& a& n&/er&+)-1 4ace -r+a1 (un3nd .&$ara 5n $ur% cu ca(%+ul a(r&ns0
7 -$-ar% /3n+u&re asu(ra n-as+r%1 D-a/ne2 $343&e C-/&sarul1
a'v3rl&nd un ,ul$%re de '%(ad% s(re un du*/an &/a$&nar0 R%',-&ul %s+a
a4ur&s&+ nu va duce la n&/&c ,un2 5na&n+e de a ne da sea/a ce se)n+3/(l%1
+-a+e &de&le n-as+re v-r 4& d&s+ruse *& s+&ndardele +3r3+e 5n n-r-&2
7 S%).& s(un un lucru1 ',&ar% M&cu.ul1 a*e'3ndu)se (e)- $%lea+%
r%s+urna+%0 Cu +-.&& nu)s dec3+ n&*+e curve *& n&*+e c-d-*&1 &nd&4eren+ de
n&vel0 <*& re$ulea'% neves+ele un&& al+-ra1 (en+ru a +ra$e 4-l-ase d&n as+a0 E<l
4&=ea'% (e C-/&sar cu n&*+e -c8& alunec-*&0F E al na&,&& de &/-ral0 Nu (-.&
4ace a*a ceva *& s% r%/3& /-ral 5n acela*& +&/(20 Tu a& re$ula+ vre-da+%
neves+ele al+-ra9
7 E*+& (r&e+enul /eu1 url% C-/&sarul cu - 4er&c&re de ,e.&v0 E<l
5/,r%.&*ea'% (e -r+a a+3+ de +are 5nc3+ cade $r%/ad% de (e $%lea+a lu&0F B&
+u a& /3rl&+)- (e nevas+%)/ea1 r3de el *&re+0 Ia '&1 c% ven& v-r,a1 cu/ e9
7 Ul+&/a -ar% c3nd a/ v%'u+)- se 6uca de)a an&/alul cu d-u% s(&n%r&
cu unul d&n A(r-v&'&-nare1 dar %s+a avea scula/en+ *& l)a u/4la+ -l&.&a
/&l&+ar%0
7 Fr-n+ul R-*u2 ra$e C-/&sarul cu - v-ce r%sun%+-are1 5ncle*+3nd
(u/nul0 C3nd c-nduc& nu (-.& s%r& d&n /a*&n%1 $343&e el /&s+er&-s0
7 Fen+a 'ace)n a4acere1 e=(l&c% -r+a cu - s&ncer&+a+e de ,e.&v0 T-+ul se
,a'ea'% (e v3n'are *& cu/(%rare *& +-+ ce).& +re,u&e e un ca( ,&ne 5n*uru,a+
(e u/er&0 Cel /a& scu/( lucru (e care)l a& de v3n'are e*+& +u 5nsu.&2
7 C&ne dracuK /)ar cu/(%ra (e /&ne9 5n+rea,% C-/&sarul ne5ncre'%+-r0
7 Mul+ /a& /ul.& -a/en& dec3+ 5.& 5nc8&(u&1 r%s(unde -r+a0
7 A*a ur3+ cu/ sun+9 '3/,e*+e +r&s+ C-/&sarul0
7 Dac% nu (-.& avea ceea ce vre&1 +re,u&e s% &e& ceea ce (-.& avea1 du(%
cu/ a s(us *& s+ru.ul 5ncerc3nd s% re$ule'e - ra.%0
7 -$-ar% /3n+u&re asu(ra n-as+r%1 D-a/ne2 -4+ea'% C-/&sarul1
des4%c3ndu)*& lar$ ,ra.ele a d&s(erare0
7 Nu /&*c% n&/en&2 url% Gre$-r (e un +-n .&(%+-r0 #an&& sau v&a.a2
7 Se an+renea'% (en+ru c3nd -/ a6un$e la aur1 5& e=(l&c% -r+a
C-/&sarulu&0
A*a ,e.& cu/ sun+e/1 ne d%/ sea/a c% se)a(r-(&e 4ur+una0 Una d&n
+e/u+ele 4ur+un& d&n /un.&1 care 5n+r)- cl&(% +rans4-r/% +-+ul 5n+r)un &ad
+u/ul+u-s de '%(ad%1 cu v&sc-le des+ul de (u+ern&ce (en+ru a r%s+urna un
ca/&-n de d-u%'ec& de +-ne *& a)l arunca (es+e creas+a (-v3rn&*ulu& ca (e -
4-a&e de 83r+&e0
Ne v3r3/ 5n &$lu *& ne $8e/u&/ unul 5n+r)al+ul1 (en+ru a ne 4er& de
$erul n%(rasn&c0 C3rna.& *& (ul(e de ,er,ec +rec d&n /3n%)n /3n% *&1 du(% -
scur+% v-r,%r&e 5n *-a(+%1 c%de/ 5n+r)un s-/n ad3nc0 Nu/a& (&s+-alele)
/&+ral&er% d&n 6urul n-s+ru s+au /%r+ur&e c% e=&s+% un r%',-&0
M&cu.ul /-r/%&e (r&n s-/n *& '3/,e*+e (recu/ /3.a care a 4ura+
(e*+&*-rul aur&u0
C-/&sarul d-ar/e cu c%c&ula da+% (e cea4%0 D&n c3nd 5n c3nd sc-a+e
sune+e c&uda+e *& -4+ea'% 5n s-/n0
Cu un .&(%+1 se r&d&c% d&n+r)- da+% 5n ca(ul -asel-r *& se &a cu /3&n&le de
ca(0 <l s&/+e ca (e - 4&er+ur% ur&a*% su, (res&une0 Ge/e (u+ern&c 5n +&/( ce
d% s% se sc-ale (e)- (ar+e *& s&/+e c% *&ra s(&n%r&& 5& +r-sne*+e a&d-/a une&
u*& a+3rna+e 5n ,ala/ale ru$&n&+e0 Nu)*& d% sea/a unde)l d-are cel /a& +are0
E cu(r&ns de su4er&n.% d&n cre*+e+ (3n%)n +%l(&0 #a$% de sea/% c% ,e+e*u$ul
cel /are e la ca(0 E ca un ca'an de +erc& 4%cu+ cu la(+e s+r&ca+0
7 -$-ar% /3n+u&re asu(ra n-as+r%1 D-a/ne2 5n$a&/% *& cade $e/3nd
5na(-& 5n+re n-&0
7 *auno
59
1 *u&er% Er/-l-v1 +anc8&s+ul1 5n+-rc3ndu)& a$asa+ s(a+ele
GM
Gaun- ) e=(res&e ruseasc% (en+ru "ra8a+"0
C-/&sarulu&1 care /ur/ur% d&n n-u1 4%r% vla$%C
7 -$-ar% /3n+u&re asu(ra n-as+r%0 D-a/ne2
7 *auno, re(e+% /ecan&cul1 4ur&-s0
7 Nu /% d-6en& (rea +are1 se s/&-rc%&e C-/&sarul cu $las alunec-s de
,e.&v0 EA(-& 5& arunc% lu& Er/-l-v - c%u+%+ur% cu/(l&+%0F G%-a'%2 /3r3&e
scandal&'a+ c% un /&'era,&l de ser$en+ 5*& (er/&+e s% s(un% "ra8a+" unu&
C-/&sar al Ar/a+e&1 cea /a& /are au+-r&+a+e de la Car+&erul General0 Unde
na&,a se va a6un$e dac% (-rc%r&a as+a de r%',-& /a& durea'% /ul+9 N)a /a&
(-/en&+ ca un su,-4&.er 5/(u.&+ s%)& arunce lu& cuv3n+ul "ra8a+"0 Lu&1 un
C-/&sar al Ar/a+e&2 Cade (e s(a+e *& se a4und%1 s4-r%&nd0 <n+r)un c-*/ar
alc--l&c0
4 duc la 64aQim6
5ndes fete can visD
c3n+% -r+a (r&n s-/n0
E (rea /ul+ (en+ru Al,er+0 Sare ,rusc 5n (&c&-are *& se a(uc% s%)l
scu+ure ver+&$&n-s (e -r+a0
7 Ce dracuK 4ac&1 /%& la+r&n% nea$r%9 url% -r+a d3nd s%)l (-cneasc%0
Fru/-sul s%u v&s a 4-s+ 5n+reru(+ *& e (l&n de n%,%d%&0
7 C3n+a&2 scr3*ne*+e Al,er+ 4ur&-s1 d&s(%r3nd d&n n-u su, 4-a&a de c-r+
*& 5n4und3ndu)se 5n+re /&ne *& Gre$-r0
7 C3n+a/9 se 8-l,ea'% -r+a0 D-r/ea/1 4&r)ar s% 4&e2 #&,l&a .&)a al+era+
cre&erul1 (ese/ne1 can&,al +uc&ur&u0
7 Gura2 r%cne*+e #%+r3nul d&n c-l.ul lu&0 Culcarea2 E un -rd&n2
L&n&*+ea c-,-ar% d&n n-u (es+e &$lu1 *& v&s%/ cu +-.&& cu/ - s% 4&e c3nd
ne v-/ 5/,-$%.&0 Dar n&c& unul d&n+re n-& n)a a4la+ vre-da+%0
C3nd ne +re'&/1 e 5nc% 5n+uner&c1 *& 5n 6ur un &ad -r,&+-r de '%(ad%0
Cr&s+alele de $8ea.% se l-vesc de n-& ca n&*+e $l-an.e1 cres+3ndu)ne (&elea
(3n% la s3n$e0
M&cu.ul 5nce(e s% se cer+e 4ur+un-s cu ca(-ralul Oscar R-v&c&1
su(ranu/&+ "De$er&l%" (en+ru c% +-+ +&/(ul (are c% /-are de 4r&$0
7 #%& ,ale$% de c%/&l% cauca'&an%1 .&(% M&cu.ul enerva+ *& 5nce(e s%)*&
r-+easc% a/en&n.%+-r ,ra.ele0
7 "De$er&l%" se a(leac% 4ul$er%+-r *& a,&a reu*e*+e s% ev&+e (u/nul
d&s+ru$%+-r al M&cu.ulu&0
7 Nu /&*ca1 s% +e (-+ (-cn&2 url% M&cu.ul1 n%(us+&ndu)se & 5na&n+e ca un
,uld-'er0
"De$er&l%" +r&/&+e un ,-canc de &n4an+er&e .&n+u&+ cu 4&er 5n re$&unea cea
/a& $&n$a*% a $le'ne& M&cu.ulu&0
Aces+a sl-,-ade un r%$e+1 (en+ru care l)ar &nv&d&a (3n% *& re$ele
an&/alel-r1 *& 5n*4ac% (&c&-rul r%n&+0 O $rav% $re*eal% +ac+&c%0 A,&a a(uc% s%
5n+re'%reasc% /as&vul ,-canc rusesc de &n4an+er&e 5na&n+e de a)l (-cn& 5n
4&$ur%0 Cu un .&(%+ de durere1 se (r%,u*e*+e (e s(a+e1 cu s3n$ele cur$3ndu)&
*&r-a&e d&n nas *& d&n $ur%0 Acu/ 5l a(uc% +ur,area0 Ful$er%+-r1 se 4ace
$8e/1 sare 5n sus *& 'v3cne*+e ca un arc de,l-ca+0 Cu 4-r.a unu& ,er,ece1
4run+ea lu& &',e*+e 4&$ura l%+%rea.% de /-n$-l a lu& "De$er&l%"0 e ur/% se
r%suce*+e *& l-ve*+e 5na(-& a&d-/a unu& cal s%l,a+&c0
en+ru - cl&(%1 (are sus(enda+ 5n aer0 A/3nd-u% c&'/ele sale nu/%rul
(a+ru'ec& *& n-u% +r-snesc 5n (&e(+ul lu& "De$er&l%"1 s/ul$3ndu)& +-+ su4lul
d&n (l%/3n&0 Ur/%+-area l-v&+ur% 5l +r&/&+e 5na(-& cu c3.&va /e+r& *& 5nce(e
s% alunece (es+e ,u'a v%&&0 <l vede/ de6a c%'3nd cu +-+ul1 5ns% alunecarea
lu& (er&cul-as% e -(r&+% (e nea*+e(+a+e0 O4&.erul /a$&s+ra+ S+e(an-v a(are de
du(% c-l.ul ru&nel-r cu ,ra.ele (l&ne de c3rna.& (r%6&.& *& carne de ,er,ec *& &
se (une)n cale0
S+e(an-v d% un r%cne+ 5n cl&(a 5n care (&c&-arele)& 4u$ de su, el *&
c3rna.&& cu carnea de ,er,ec ',-ar% (r&n aer0 Se r&d&c% (r&/ul1 .&n3nd
Kala*n&D-vul de .eav%1 (e cale s%)& cra(e cu (a+ul .eas+a lu& "De$er&l%"0
Nu/a& &n+erven.&a ra(&d% a C-/&sarulu& 5l sc%(% de la /-ar+e0
7 A6un$e cu 6-cur&le as+ea s/&n+&+e1 /3r3&e el0 A/3na.&)le (3n% du(% ce
ve.& a6un$e s-c&al)de/-cra.& suede'&2
Dar S+e(an-v1 c%ru&a & se s(unea "Curvarul" de (e vre/ea c3nd lucra
la #r&$ada de /-ravur& d&n M-sc-va1 e a+3+ de 4ur&-s 5nc3+ sun+ nev-&.& s%)l
le$e de un c-(ac (3n% se /a& l&n&*+e*+e0
De)a,&a du(%)a/&a'a +3r'&u r&d&c%/ anc-ra0 Ave/ neca'ur& cu c3+eva
d&n+re ve8&cule1 (en+ru c% *-4er&& n)au 4-s+ 5n s+are s%)*& (-rneasc%
/-+-arele 5n +&/(ul n-(.&&0 Ben&le+a1 sun+e/ nev-&.& s)- re/-rc%/ cu T)HL0
N-a(+ea1 c3nd ne -(r&/ (en+ru c3+eva -re de r%$a'1 sun+e/ c-/(le+
&s+-v&.&0 Ne)a/ cr-&+ dru/ (r&n -ceanul de0 '%(ad%0 De c3+eva -r& a/ 4-s+
c3+ (e ce s% (&erde/ ca/&-anele0 G8ea.a de (e r3ur& s)a ru(+ nu/a& (e
6u/%+a+e su, r-.&le l-r0
#%+r3nul ne a/en&n.% cu au+-/a+ul (en+ru a ne urn& s% c-ns+ru&/ un
&$lu0 Dar1 5n cele d&n ur/%1 5l r&d&c%/ *& ne 5n$r%/%d&/ 5n%un+ru
cl%n.%n&nd0 Ne reven&/ d&n+r)- da+% la v&a.%0 -r+a sc-a+e c%r.&le de 6-cJ le
a/es+ec% *& le 5/(ar+e cu de$e+e 5nde/3na+&ce0
7 Ia '&1 5l 5n+rea,% el (e "Curvar"1 ce le 4ace.& v-& %*+&a d&n M-sc-va
+&(&l-r care v&-lea'% c3nd (une.& $8eara (e e&9
7 <& e=(ed&e/ la K-l5/a1 s(une 4-s+ul ,r&$ad&er de /-ravur&1 4%c3nd -
5ncercare s+3n$ace de)a (al/a asul de cu(%1 la ad%(-s+ul s(-r-v%&el&&0
7 Ma& ,&ne d%)l *& ()%la1 4ace -r+a suav1 5n+&n'3nd /3na0
7 Cur&-s lucru2 r%s(unde "Curvarul" cl&(&nd nev&n-va+0
7 Da1 al draculu& de cur&-s1 +un% M&cu.ul a/en&n.%+-r0 E<*& sc-a+e
Na$anul d&n car3/,ul c&'/e&0F Ve'& s% nu (%.e*+& +u ceva cur&-s1 ,%&e.a*0
De (&ld%1 s%).& a(ar% (e &c&1 (e c-l- c3+eva $%ur& 5n (lus2
7 Nu v%d ce)& (er&cul-s 5n 4a(+ul c% d&n c3nd 5n c3nd 5.& /a& &e& *& (e
$ra+&s - .3r% de /u&ere2 8-8-+e*+e M&cu.ul ceva /a& +3r'&u1 sc%r(&n3ndu)se
la (r-8a,0 Dac% +e sal+%1 n)a& dec3+ s% s(u& du(% a&a c% 'drean.a e -
/&nc&n-as%0
7 Nu sca(& a+3+ de &e4+&n1 4r%.&-are1 4ace +r&s+ "Curvarul"0 #r&$ada de
/-ravur& e uns% cu +-a+e al&4&&le0 Fere*+e)+e de v&-l0 Or&ce (&+ecan+r-( de
s+&cle+e 5.& (-a+e d-ved& 4%r% (u+&n.% de +%$ad% c)a& 4%cu+)-0 G%ur&le)s ca
.ev&le de +un0 Ar/ur&erul 5.& s(une cu (rec&'&e ce)a +recu+ (r&n ele1 *& (3n% *&
cel /a& c-ru(+ 6udec%+-r va lua 5n ser&-s +re,u*-ara as+a0 B+&u d-ar d-u%
ca'ur& 5n care ne/ern&cul a sc%(a+ ,as/a cura+%0 Era una Anna e+r-vna
care l)a acu'a+ (e)un a/%r3+ c)ar 4& v&-la+)-0 E& ,&ne1 anc8e+a a sc-s la
&veal% 4a(+ul c% /u&erea 4usese 5nc%leca+% de n-u% su+e (a+ru'ec& *& *ase de
d-/n& ,&ne0 O,&*nu&au s% &a le$%+ura cu ea (r&n +ele4-n0 N)a 4-s+ (rea &s+e.
d&n (ar+ea e& s% 4ac% as+a1 (en+ru c% serv&c&ul n-s+ru de &n+erce(+are a
c-nv-r,&r&l-r +ele4-n&ce nu sca(% n&c& - *ue+%0 A/ avu+ - d&scu.&e ser&-as%
cu ea *& a /%r+ur&s&+ +-+ul0 V&-lul era d&s+rac.&a e& (re4era+%0 De 4a(+1 -/ul
nu avea c8e4 s% 5/(ar+% ,an&& /urdar& cu ea0 A/3nd-& au s43r*&+ la K-l5/a2
7 arc% '&cea& c)a &e*&+ ,as/a cura+%1 (r-+es+ea'% "De$er&l%" de'a/%$&+0
7 A/ s(us c)a sc%(a+ de acu'a.&a de v&-l1 r%s(unde "Curvarul"0 A
(leca+ 5n /&n% (en+ru c)avea ,an& /urdar&0 Du(% +re& an& s)a s&nuc&s cu un
,l-c de $8ea.%0
7 B& care a 4-s+ cel%lal+ ca'9 5n+rea,% -r+a1 cur&-s1 $re,l3nd cu /3na
(-+ul0 E (en+ru a (a+ra -ar% c3nd 5& &ese d-u%'ec& *& unu0
7 O +3r4% c8&ne'-a&c%1 '3/,e*+e "Curvarul"1 r&d&c3ndu)*& cu de$e+ele
c-l.ur&le -c8&l-r (en+ru a vedea n-& cu/ ar%+a c8&ne'-a&ca0 <n+r)- '&1 a
desc-(er&+ c%)& cre*+e ,ur+a 5n$r&6-r%+-r K de re(ede0 S)a dus1 a*adar1 la %la
de la a6u+-rul s-c&al1 unul d&n $enul de +&(& 4%+a.& de cl-*c%1 *& care a cre'u+
4&ecare cuv&n.el (e care +3r3+ura cu -c8& +e*&.& & l)a serv&+ des(re v&-l1
(3n$%r&re *& al+e alea0 A*a c%1 dac% 6a(&.a a&a $al,en% ar 4& $%s&+ un (ur+%+-r
de /%dular (e care s%)l a$a.e de (runcul ce ur/a s% v&n%1 ar 4& u/4la+ cu
s&$uran.% - c%c&ul% de ,an& de la a6u+-rul s-c&al0 A/ s+a+ n&.el de v-r,% cu
ea *&)a/ c&+&+ ce &)a s(us caral&ulu& (e care)& c%*unase s%)l 4ac% +%+&c0 D&n
4er&c&re (en+ru el1 e=(er.&& n-*+r& $&nec-l-$& au 4-s+ 5n s+are s% de/-ns+re'e
c% +-+ ce sus.&nea ra.a as+a (ec8&ne'% era a(% de (l-a&e0 Au e=(ed&a+)- la
K-l5/a cu +-+ cu c-n.&nu+0
7 B& de &nd&v&d ce s)a ales9 se &n+eresea'% -r+a0 B& %s+a a a+er&'a+ la
K-l5/a9
7 Nu1 nu (en+ru as+a1 r%s(unde "Curvarul" cu (%rere de r%u0 A n&/er&+
ac-l- (en+ru al+% c8es+&e1 c3.&va an& /a& +3r'&u0 S%r,%+-rea '&ua de)n+3& /a&
*& s)a /a+-l&+0 <n +&/(ul (&lel&&1 *&)a da+ dru/ul la l&/,% 4a.% de)un +&( care
nu)& 5/(%r+%*ea &de&le0 S-c-+ c% *+&.& ce vreau s% s(un9 A 4-s+ s%l+a+ 5nc%
5na&n+e s%)& +reac% /a8/ureala2
7 D-a/ne1 e=cla/% M&cu.ul c-(le*&+0 Cre'& c% %& d&n ,r&$%'&le ne/.e*+&
de /-ravur& sun+ la 4el de +ar& ca *&)a& v-*+r&9
7 Nu *+&u1 4ace "Curvarul"1 sc-.3nd vale+ul ) (es+e care -r+a +r3n+e*+e
(r-/(+ un as (en+ru al+e d-u%'ec& *& unu )1 dar +e as&$ur c% nu le sca(%
/are lucru1 *& *+&u c% a+unc& c3nd nu)& r%',el 5*& 4ac v&'&+e unul al+u&a *& se
.&n rec&(r-c la curen+2
7 <n ce lu/e +&c%l-as% /a& +r%&/ *& n-&2 -4+ea'% M&cu.ul1 c-,-r3nd
c%r.&le 4%r% s%)*& dea sea/a1 as+4el 5nc3+ "De$er&l%" a(uc% s% le vad%0
7 D-u%*unu1 c8&c-+e*+e -r+a0 A rece(.&-na+ (e l-c se/nalul de la
"De$er&l%"1 cu care 4ace (erec8e0
M&cu.ul r%/3ne 4%r% $ra&0 Se 8-l,ea'% la asul *& la cele d-u% re$&ne d&n
4a.a lu& -r+a cu - (r&v&re s+u(&d%0 El are d-& vale.& *&)un (-(%0 Dac% n)ar 4&
+r%nc%n&+ a+3+ des(re #r&$ada de /-ravur& d&n M-sc-va ar 4& (u+u+ l&c&+a de
/ul+ "d-u%'ec& *& unu"0 Dar e 5nc% a+3+ de sur(r&ns de ceea ce a a4la+ 5nc3+
u&+% s% se *& su(ere0
7 Vre& s%)/& s(u&1 4ace el1 a(lec3ndu)se (es+e /as%1 c% v-&1 $al-na.&&
d&n M-ravur&1 (u+e.& d&,u& dac% eu a/ (us)- ca(r% (e)- /u&ere9 </& (are
ca - (-ves+e .&cn&+%2
7 M% r-$1 e -r&cu/ un lucru ,%+u+ (e /uc8&e1 s(une "Curvarul"1
a*e'3nd un (-(% la l-cul lu&0 B& sen+&n.a)& de +re&'ec& de an&0 Du(% d-u%'ec&
de an&1 a& -ca'&a s% +e /u.& 5n+r)un la$%r de /unc%0 A1 *& dac% .&& /-r.&* s%
v&-le'&1 nu u&+a c% /a6-r&+a+ea &nd&v&'&l-r cu (r&c&na sun+ e=(ed&a.& 5n
5nc8&s-area &-(re de (e r3ul T-/sD0 A/ 4-s+ - da+% (e)ac-l- 5n+r)-
/&s&une de esc-r+% cu d-& /a&/u.-& care nu c-/&seser% v&-l1 dar aveau
c3+eva "le,ede" care cu+re&erau NevsD& r-s(eD+
N?
(en+ru e&0 D&n aceas+%
(r&c&n% au 4-s+ (-+c-v&.& cu d-u%*c&nc& de an&0 T-+ dru/ul au 4-s+ a/3nd-&
vesel& nev-&e /are1 4%c3nd (lanur& de v&&+-r *& al+e alea1 dar ar 4& +re,u&+ s%
le vede.& /-acele c3nd a/ +recu+ creas+a dealur&l-r *&)a/ da+ cu -c8&& de
l-cul s(re care se 5ndre(+au1 (e /alul -(us al r3ulu&0 Ma& era cale lun$%1
dar la vederea lu& avea& sen'a.&a (e care .&)- d% un (u/n cr3ncen +r3n+&+ 5n
/&6l-cul 4e.e&0 Era/ +re& care)& esc-r+a/0 B+&&nd c% nu le u/,l% (r&n ca(
dec3+ $3ndul s)- *+ear$% c3+ /a& de(ar+e de n-& cu (u+&n.%1 &)a/ .&nu+ *& /a&
s+r3ns de lan.ur&0 "r-(r&e+ar&& de le,ede" +-c/a& real&'aser% ce 5nsea/n%
d-u%*c&nc& de an&0
7 Ma&c% rec&s+% d&n Ka'an1 c% /ul+ /a& e1 &n+erv&ne -r+a $3nd&+-r0
E<*& /3n$3&e ,%r,&aJ c8&,'u&nd0F D-a/ne 4ere*+e1 lun$% vre/e2
7 Tac& d&n $ur%1 (en+ru Du/ne'eu1 /-r/%&e M&cu.ul0 As+a l)ar d-,-r5
*& (e cel /a& al draculu& /a&/u.-& d&n c3.& e=&s+%0 D-u%*c&nc& de an&2 D-ar
(en+ru c% (u& la +rea,% n&*+e 4us+e ca s%).& (-.& un$e n&.el /a& /ul+ un+ (e
4el&a de (3&ne0 B& ,%nu&esc c% du(% a&a /a& *e'& al.& d-u%*c&nc& de an& la
(%s+rare 5n+r)un la$%r de rea,&l&+are0
7 F&& s&$ur1 5ncuv&&n.ea'% "Curvarul"0 N)a/ au'&+ de n&c& unul c% s)ar 4&
5n+-rs d&rec+ ac%s&c% du(% ce *&)a &s(%*&+ (edea(sa1 c8&+ c% era 5nc8&s-are sau
la$%r de /unc%0 <n+-+deauna +e /a& a*+ea(+% *& c3+e)- sur(r&'% la "deser+"0
Or&cu/1 & se '&ce "e=(ul'are 5n S&,er&a"0
7 S4&n+e S&s-e1 $e/e M&cu.ul1 duc3ndu)*& /3na la ca(1 5n a*a 4el 5nc3+
"De$er&l%" s%)& (-a+% vedea d&n n-u +-a+e c%r.&le0
Ma& ,&ne a& (l%+& cu ,an&)$8ea.% (en+ru as+a1 *&)a& (r&/& *&)- c8&+an.%0
C&nc&'ec& de an& (en+ru - 'drean.%0 e +-.& drac&&1 nu2 O s% 5n+ru 5n+r)-
N?
NevsD& r-s(eD+ ) /are ,ulevard d&n M-sc-va0
/%n%s+&re2
7 un r%/%*a$ c% 5n -cna de la T-/sD sun+ - /ul.&/e de (r%(%d&.& d&n
%&a -,seda.& de 6uc%rele /u&ere*+& care)*& ,les+e/% '&lele c% nu s)au n%scu+
+ar% (-d-a,e +ru(e*+&1 e de (%rere -r+a1 l&c&+3nd +r&u/4%+-r "d-u%'ec& *&
unu" (en+ru a d-u%s(re'ecea -ar%0
8u tre%uie s fii !ntrun rz%oi mai mult
de cinci minute pentru a !n"elege c(t de
stupid e totul# Cu siguran", eQist &i alt
cale de a rezolva lucrurile=
-r+a c%+re M&cu.ul la (er&4er&a unu&
-ra* rusesc 5n 4l%c%r&
4area &i rcoroasa %iseric vuia de vocile oamenilor cufunda"i !n
rugciune# ,e rugau cu glas tare pentru lucrurile pentru care le era permis s se
roageG dar !n ad(ncul inimii se rugau pentru pace# 0entru sf(r&itul rz%oiului,
acest iad pe pm(ntG nicic(nd s nu mai vad solda"i sau tancuriG nicic(nd s nu
mai ai% dea face cu o%uze &i %om%e incendiare# ,e rugau ca omul !n uniforma
cenu&ie a 0artidului s se numere printre mor"i la urmtorul raid aerian# $n
rugciunile lor !&i ascundeau dorin"a de a le fi dat si vad c(t mai cur(nd pe
solda"ii englezi &i americani#
'intro dat, murmurul rugciunilor !ncet# $n ochii enoria&ilor licri
panica#
0reotul !ngenuncheat se ridic &i privi !nspim(ntat spre u&a !nchisG auzea
tropitul apsat al cizmelor &i c(ntecul metalic &i %rutalB
W&r Serden Se&+er /arsc8&eren1
Senn alles &n Sc8er,en 4Zll+1
denn 8eu+e $e8Qr+ uns Deu+sc8land
und /-r$en d&e $an'e Wel+2
A1
7 ,,ul= fcu preotul !n &oapt, &i&i ls m(inile !mpreunate dea lungul
corpului#
Totul se afla de)a !n ruine# Berlinul era un munte de moloz# ,tuttgartul
mistuit de flcri# 3am%urgul redus la un peisa) lunar# 2eipzigul un infern de foc#
Breslau lupta p(n la ultimul om &i pan la ultimul glon"# 2a PRln, ruinele
N!
V-/ /%r*%lu& +-+ 5na&n+e[ De)- 4& ca +-+ul s% se 4ac% 4%r3/e[ (en+ru ca as+%'&
Ger/an&a ne a(ar.&ne[ *& /3&ne1 lu/ea)n+rea$% a n-as+r% va 4&0
catedralei se !nl"au deasupra caselor nruite, dar garda ./hrerului mr&luia
!ncontinuu, sfr(m(nd ruinele su% tlpile "intuite ale cizmelor#
PUNTEA
San&a ,l&nda+% a C-/&sarulu& se a4l% 5n 4run+ea c-l-ane&0 E 4&resc1 de vre/e
ce el e s&n$urul care *+&e dru/ul c%+re l-cul unde e ascuns aurul0
C%rarea 5n$us+% *& *er(u&+% dev&ne d&n ce 5n ce /a& a,ru(+%0 Cu c3+
urc%/ /a& sus1 cu a+3+ /-ralul n-s+ru c-,-ar%0
D&n c3nd 5n c3nd1 +ancur&le alunec% 5na(-&1 r&sc3nd s% +reac% de ,u'a
v%&& *& s% se (r%,u*easc% 5n 8%u0 r&v&nd 5n 6-s1 a& sen'a.&a c% +e a4l& (e
/uc8&a unu& ca'an cu a(% cl-c-+&+%0 R%(ada v&sc-l&+% .3*ne*+e d&n el
ase/enea 6e+ur&l-r d&n+r)un $8e&'er0 Nu/a& c-nduc+-r&& r%/3n 5n ve8&cule0
N-& ce&lal.& ne (une/ (a(uc& s&,er&en& (en+ru '%(ad% *& ne .&ne/ (e (ar+ea
&n+er&-ar% a c%r%r&&1 l&(&.& de (ere+ele de s+3nc%1 as+4el 5nc3+ r&scul de a 4&
arunca+ (es+e /ar$&ne de c%+re - (al% v&-len+% de v3n+ s% 4&e /a& /&c0
A6un*& d&nc-l- de n&velul c-(ac&l-r1 unde v3n+ur&le e+erne au 5n+%r&+ '%(ada1
ne (une/ sc8&ur& scur+e0
Acu/ +ancur&le *& s%n&&le cu /-+-r 5*& /%resc v&+e'a *& ne e $reu s%
.&ne/ (asul cu ele0
an+8erul lu& -r+a &n+r% cu - v&+e'% a/e.&+-are 5n+r)- cur,% (e /uc8&e
de cu.&+1 alunec% la+eral *& se l-ve*+e +r-sn&nd de c-as+a /un+elu&0 e
c%rarea 5n$8e.a+% 4ace - r%suc&re de +re& su+e *a&'ec& de $rade1 alunec%
5na(-& *& c-,-ar% ver+&$&n-s s(re n-&1 5/(r-*c3nd de 6ur)5/(re6ur cu $8ea.%
*& '%(ad% 5n$8e.a+%0 Ne arunc%/ 5n l%+ur& care 5nc-+r- (en+ru a nu 4& s+r&v&.&
de /-ns+rul de (a+ru'ec& *& c&nc& de +-ne0
T)HL d&n c-ad% +-c/a& +rece (r&n cur,a e=+re/ de s+r3ns%1 c3nd
an+8erul se n%(us+e*+e asu(ra lu& 5nv%lu&+ 5n+r)un ur&a* n-r de '%(ad%0
7 S43n+% N%sc%+-are2 .&(% Al,er+1 5n$r-'&+0
7 <n+-arce /a*&na1 cre+&n%r&e nea$r%2 ',&ar% #arcel-na cu d&s(erare1 dar
Al,er+ e c-/(le+ (aral&'a+0 Se 8-l,ea'% cu -c8&& c3+ ce(ele la /-ar+ea care
n%v%le*+e url3nd asu(ra lu&0
r&n+r)un sal+ s(ec+acul-s1 #%+r3nul se arunc% (e T)HL1 dar1 5na&n+e ca el
s% a(uce s% c-,-are (r&n +urel%1 an+8erul a *& s-s&+0 O.el se &',e*+e de -.el
*& a/,ele +ancur& se (rec&(&+% (e (an+a alunec-as%0
r&n+r)- /&nune1 Al,er+ reu*e*+e s% &/(r&/e *en&lel-r - /&*care
&nvers%1 a*a 5nc3+ T)HL se 4reac% de (ere+e *& se -(re*+e d&n $-ana
ne,uneasc%0 <n ce 4el1 e un /&s+er0 an+8erul ca,rea'%1 c%.%r3ndu)se (e
6u/%+a+e (es+e T)HL0 r&n '-rn%&+ul -.elulu&1 d&s+&n$e/ &nv-c%r&le d&s(era+e
ale lu& Al,er+ c%+re Du/ne'eu0 #%+r3nul 5*& re(ede de d-u% -r& (al/a (es+e
4a.a +uc&ur&ulu&0 Al,er+ 5nce+ea'% s% /a& ',&ere *& '3/,e*+e (r-s+e*+e0
7 N&c& un -/ nu re'&s+% la a*a ceva1 se +3n$u&e el a/%r3+1 du(% care se
a*a'% a4ara 5n '%(ad%1 8-l,3ndu)se la a,&sul de dedesu,+0
7 Tac%).& 4leanca)a&a nea$r%2 e=cla/% #%+r3nul 4ur&-s0 Mar* 5na(-& 5n
c%ru.a +a ca s)- (u+e/ lua d&n l-c0
7 #a nu vreau1 (r-+es+ea'% Al,er+1 cenu*&u la 4a.%0 Nu /% /a&
&n+eresea'% n&c& un 4el de aur2 M% /ul.u/esc s% r%/3n un s%r/an
O,er$e4re&+er de cul-are 5n Ar/a+a $er/an%1 da1 da0 La ce)/& /a&
4-l-se*+e - s(&nare de aur1 -/ule1 dac% 'ac 'dr-,&+ 5n carul /eu (e 4undul
vreune& v%$%un&9
7 >&)a/ (-runc&+ s% +ac&1 s(u/e$% #%+r3nul1 5ndre(+3ndu)*& au+-/a+ul
s(re Al,er+0 Sus cu +&ne2
S/&-rc%&ndu)se 5nce+&*-r1 Al,er+ se s+rec-ar% (r&n +ra(% *&)- +r3n+e*+e 5n
ur/a lu&0
Se &sc% - c-n+r-vers% 5n4-ca+%1 care d&n+re n-& s% /ear$% l3n$%
c-nduc+-r& 5n ve8&cule0 Re4u'%/ cu +-.&&1 *& a+unc& -r+a -r$an&'ea'% -
$rev% a *-4er&l-r0 Nu v-r s% c-nduc% 4%r% c3+e un -,serva+-r 5n 4&ecare
ve8&cul0
E $reu de s(us c&ne ',&ar% /a& +are1 #%+r3nul sau C-/&sarul0 Dar1 cu/
e -,&ce&ul1 ce& /a& sla,& se dau ,%+u.&0 Rese/na+ *& 5n6ur3nd (e)n4unda+e1
/% ca.%r l3n$% -r+a *& /% s+rec-r (r&n+re a(ara+e0
7 Ar%.& ca a/&cul /eu R-decD 5n '&ua 5n care l)au s%l+a+ s%)l v3re la
,ul%u +re&'ec& de an&1 r3n6e*+e el0
7 Nu)l *+&u (e a/&cul +%u1 5& r%s(und 5n d-& (er&0
7 Era un &ns de +rea,%1 c-n+&nu% -r+a vesel0 I se '&cea 8-. de /a*&n&
(en+ru c% 4ura /a*&n&0 Dar 5n real&+a+e era v-(s&+-r1 *& era a+3+ de d&,ac&
5nc3+ 5n+r)- -r% *& un*(e /&nu+e 4&= 5.& rev-(sea -r&ce 4el de /a*&n%0 De
-,&ce&1 5& /a& r%/3nea n&.&c% v-(sea1 as+4el 5nc3+ (r-(r&e+arul /a*&n&&
5/(reun% cu 4a/&l&a (u+eau adul/eca - s%(+%/3n% 5n+rea$% (3n% le &e*ea
nasul (e d&nc-l-0 A +r%&+ l&,er *& 4er&c&+ 5n +-v%r%*&a v-(selel-r *& a
(-/(el-r sale (3n% 5n+r)- d&/&nea.% de /&ercur&1 5n+re -rele +re& *& c&nc&0
S-ner&a de la u*% a suna+ a+unc& a+3+ de &ns&s+en+ *& a+3+ de +are 5nc3+ a& 4& '&s
c%)& Scara-.c8& care a ven&+ s% culea$% un su4le+ r%+%c&+0
"C&ne dracu)& ac-l-9" ',&er% R-decD de (e (ar+ea d&n%un+ru a u*&&1 n&.el
ca/ -.%r3+ c% a 4-s+ +re'&+ la - -r% nu (rea -r+-d-=%0
"De +re& -r&1 $8&c&"1 c3r3& - v-ce d&n (ra$0 I/ed&a+ u*a ',ur% 5n .%nd%r&
(es+e el *& d-u% ,-rur& +rase (e -c8& cerur% s%)& vad% 5nc8e&e+ur&le /3&n&l-r0
C%+u*ele 4%cur% "cl&c"1 *& se +re'& 5n ,lu'a de (&6a/a cu /an*e+e de -.el0
A*a c% dus a 4-s+1 cu -alele lu& cu v-(sea cu +-+1 *& n&/en& nu l)a /a&
v%'u+ de)a+unc&0
Dru/ul 5nce(e s% 4&e /a& (rac+&ca,&l *& cu +-.&& re&n+r%/ 5n ve8&cule0
<na&n+e de a s+r%,a+e +rec%+-area0 C-/&sarul ne -rd-n% s% le$%/ /a*&n&le
5n+re ele cu ca,lur& du,le de re/-rcare0 C%rarea va deven& a+3+ de a,ru(+%
5nc3+ e=&s+% (er&c-lul ca ve8&culele s% se r%s+-arne0 Un$8&ul l-r +e-re+&c de
5ncl&nare l)a/ de(%*&+ de /ul+0 N-ul T)HL c-ndus de Al,er+ se a4l% 5n
4run+e0 E +ancul cel /a& d-+a+1 (-a+e urca (e *en&lele sale &ncred&,&l de la+e
ase/enea une& ca(re ne$re1 *& Al,er+ *+&e cu/ s%)l c-nduc%C e nev-&e 5ns%
s%)& d%/ can+&+%.& a(rec&a,&le de +r%sc%u (en+ru a)l 4ace s% u&+e de 4r&ca sa
c-n+&nu% de /-ar+e0 Du(% ce ,a$% 5n el - 6u/%+a+e de ,u+elc% de v-dc% se
s&/+e s+%(3nul lu/&&0 D-ar -r+a 5l 5n+rece 5n+r)ale *-4er&e&0
7 Ia)- u*urel1 cur)ne$ru0 s% nu de(%*e*+& /ar$&nea2 5l (rev&ne -r+a d&n
+urela an+8erulu&0 S% nu).& 5nc8&(u& c% lada a&a ruseasc% se (-a+e c%.%ra (e
s+3nc& ne+ede0
Al,er+ 5& 4ace ,&necun-scu+ul se/n -,scen0 Ca,lur&le de re/-rcare
(lesnesc de d-u% -r& ca *& cu/ ar 4& d&n l3n%1 *& an'erul alunec% 5na(-&
5ns(re a,&sul a/e.&+-r0
7 Nu lu%/ *& n-& - (au'%9 s(une #arcel-na1 e(u&'a+0 e +-.& drac&&1 e)-
,e'n% de).& (-.& v3r5 de$e+ele 5n -c8&2
7 O (au'%9 A&c&9 La +re& du(%)a/&a'a9 e=cla/% #%+r3nul 4ur&-s0 Te)a&
.&cn&+1 (ese/ne2
C-/&sarul ne -rd-n% s% ne le$%/ unul de al+ul cu 4r3n$8&&le de
al(&n&s/1 5n a*a 4el 5nc3+ s% nu se r%+%ceasc% vreunul 5n &adul url%+-r de
'%(ad%0
7 Nu (-+ s% /er$ /a& de(ar+e1 $e/e Gre$-r0 %s+ra.& v-& (ar+ea /ea de
aur2 Dac% as+a ar 4& 4-s+ - +rea,% le$al%1 ar 4& +re,u&+ s% se ,a+% - n-u%
/edal&e (en+ru ea0 O /er&+%/ cu (r&s-s&n.%0
7 B& dac% d% $re*1 r3de M&cu.ul r%$u*&+ ) scu+ur3ndu)*& ,uc%.& de $8ea.%
de (e u/er& )1 - s% ne (un% 4&ec%ru&a 5n c3rc% c3+e - su+% d-u%*K de an& de
(3rna&e1 cu *ansa de a &e*& (en+ru ,un% (ur+are du(% -(+'ec&1 c3nd v-/ 4&
u&+a+ cu +-+ul ce va s% '&c% - .3.% de /u&ere0
7 Tac%).& 4leanca2 scr3*ne*+e #%+r3nul (r-s+ d&s(us0 R%/3ne.& a&c&1
(-runce*+e el scur+1 de'le$3ndu)se d&n 4r3n$8&a de s&$uran.%0 Eu - &au n&.el
5na&n+e s% arunc - (r&v&re0 S% nu)/& ',ura.& sc%43rl&a c3nd /)-& 5n+-arce2
Cu ,&n-clul ,%l%,%n&ndu)&)se (e (&e(+1 (-rne*+e s% se ca.ere1 *& 5n
c3+eva secunde '%(ada v&sc-l&+% 5l ascunde (r&v&r&l-r n-as+re0
7 E a+3+ de (ruden+ 5nc3+ se *+er$e la cur cu - -r% 5na&n+e de a /er$e la
c%c%s+-are1 ,-sc-r-de*+e -r+a .34n-s1 /u*c3nd 'drav%n d&n+r)- 8alc% de
carne a4u/a+% *& cl%+&nd)- cu - du*c% de v-dc%0 Ivan C%c%c&l% n)are n&c& -
*ans% s% se dea la n-&0 Ne/ern&c& d&n %*+&a 4-ar+e (ruden.& de +ea(a
#%+r3nulu& sun+ v&n-va.& c% se +%r%$%nea'% e4-r+ul de r%',-&0 Dac)ar 4& du(%
/&ne1 a/ da ,u'na du(% aurul unc8&ulu& I-s&4 c3+ de re(ede ne)ar .&ne
*en&lele2 Vec&n&& ar *+er$e)- c3+ a& cl&(&1 c% d-ar n)-r 4& a+3+ de scr3n+&.& s%
s+ea s%)*& -,l-6easc% /%dularele de$era+e 5n a*+e(+area n-as+r%0
7 C3+ e de 4r&$9 5n+rea,% Gre$-r1 5n4&-ra+0
7 Je ne sais pas, mon ami
AE
, r%s(unde Le$&-narul de'n%d%6du&+1
l-v&ndu)se cu /3&n&le (es+e c-r(0 Dar n&c&-da+% n)a/ /a& +recu+ (r&n a*a
ceva0
7 LI /&nus1 ra(-r+ea'% He&de cu ar-$an.%0
7 Nu e*+& 5n +-a+e /&n.&le1 (r-+es+ea'% M&cu.ul1 .-(%&nd (e l-c *&
a$&+3ndu)*& ,ra.ele0 -a+e vre& s% s(u& /&nus !LI1 cel (u.&n2 De*+ele /ele
au a6uns n&*+e .ur.ur& 5n c&'/ele as+ea 5/,l%n&+e *& s3n$ele /eu cred c)a
deven&+ - (ar+e d&n Oceanul Arc+&c2
7 O1 nu2 $e/e #arcel-na1 5nl%+ur3ndu)*& .ur.ur&& de (e 4a.%0 Nu /er&+%0
C&ne na&,a *&)ar 4& 5nc8&(u&+ c)ar (u+ea 4& a+3+ de 4r&$9
7 </(ac8e+a.&)v% cu 83r+&e2 -rd-n% C-/&sarul1 arunc3ndu)ne c3+eva
le$%+ur& de '&are vec8&0 Ma& 5n+3& 4reca.&)v% (es+e +-+ cu '%(ad%1 a(-&
N;
Nu *+&u1 (r&e+ene E5n l,0 4rance'%1 5n +e=+F0
5nvel&.&)v% 5n+r)un s+ra+ de '&are2
7 ese/ne c% n&c& .&e nu).& /a& /er$e ,&ne la scu4&.%1 .&(% M&cu.ul0 S%
ne de',r%c%/ la /&nus !LI de $rade9 O s% 5n$8e.%/ +un1 ca n&*+e c-(ac&2
7 A*+ea(+% nu/a& s% se 4ac% 4r&$ cu adev%ra+1 r3de C-/&sarul0 As+a nu)&
dec3+ 5nce(u+ul0
7 Dac% se 4ace *& /a& 4r&$1 a+unc& (ar+ea /ea de aur 5*& (&erde val-area1
declar% M&cu.ul1 cl%n.%n&nd d&n d&n.&1 5n +&/( ce)*& 5n4%*-ar% c3+eva
e=e/(lare d&n "ravda" 5n 6urul ,ur.&&0
7 Nu1 nu a*a1 5l (rev&ne "Curvarul"0 <n+3& +e 4rec& cu '%(ad%0 Nu)& c8&ar
a+3+ de r%u (e c3+ cre'&0 Freac%).& (&c&-arele *& +%l(&le (3n% ce le s&/.&
d-$-r&nd2
7 O1 D-a/ne2 se +3n$u&e Gre$-r1 4rec3ndu)se cu '%(ad% (e c-r(ul
des(u&a+0 Ce /a& e=curs&e e *& as+a0 B& c3nd +e $3nde*+& c)- 4ace/ de
,un%v-&e0
7 Da1 nu)& ca'ul s% /er$& la /ed&c&& %&a (s&8-(a.&
NH
ca s%).& s(un% c%
e*+& un d-,&+-c de /are clas%1 s(u/e$% M&cu.ul1 -(&n+&ndu)se 5n
c-/,&ne'-nul s%u 5/,l%n&+ *& 5n$8e.a+0
7 e +-.& drac&&1 c&ne ar 4& ,%nu&+ c% se (-a+e 4ace a+3+ de 4r&$ undeva (e
(%/3n+1 $343&e -r+a1 v3r3ndu)*& 5n s3n - ed&.&e s(ec&al% a '&arulu&
"I'ves+&a"0 Eu /)a/ lecu&+ (en+ru +-+ res+ul v&e.&& de s(-r+ur& de &arn%2
7 Nu *+&u1 '%u1 /%& -a/en&1 dac% aurul %la a4ur&s&+ /er&+% a+3+a ,%+a&e
de ca(2 ,3l,3&e Al,er+0 Ascul+a.& ce v% s(un eu1 s% ne)n+-arce/ 5na&n+e ca
n-ua Er% Glac&ar% s% ne)n$8&+%0
7 Eu nu renun. la aurul /eu1 .&(% -r+a0 C8&ar de)ar 4& s% /%
r-s+-$-lesc de unul s&n$ur (e ,-a*e (r&n '%(ad% *& $8ea.% (3n% la l-cul 5n
care 'ace ascuns1 +-+ a* 4ace)-0 Dar dac% v-& vre.& s% v% +r%&.& /a& de(ar+e
/%run+ele v-as+re v&e.& 5n s%r%c&e *& /&'er&e1 a+unc& &e*&.& acu/ d&n r3nd1 c3+
5nc% nu v)a 5n$8&.&+ Era Glac&ar%0
#%+r3nul rev&ne 5nv&ne.&+ de 4r&$0
7 De ce na&,a nu /)a& lua+ cu +&ne9 5n+rea,% C-/&sarul1 un$3ndu)l (e
4a.% cu al&4&e c-n+ra de$er%+ur&l-r0 N&c&-da+% s% nu /a& 4ac& una ca as+a2
Ha,ar n)a& c3+ de u*-r +e (-.& (&erde0 Nu +e (-.& ,&'u& (e c-/(as0 Mun.&&
dere$lea'% acul /a$ne+&c0
7 D%)/& s% ,eau1 4ace #%+r3nul ,rusc1 5n+&n'3nd /3na du(% ,&d-nul lu&
NH
M&cu.ul vrea s% s(un% "(s&8&a+r&" ;n#t#<#
-r+a0 Cun-*+& '-na as+a9 se 5n+-arce el c%+re C-/&sar0
7 Nu1 (e)a&c& n)a/ /a& 4-s+0 Dar (r&n +rec%+-are /er$e/ vre- (a+ru
su+e de D&l-/e+r& /a& (u.&n0 Se s(une c% d&n -c+-/,r&e (3n% la s43r*&+ul lu&
/a& e &/(-s&,&l de +recu+0 A/ ales dru/ul %s+a (en+ru /a& /ul+% s&$uran.%0
N&/%nu& nu &)ar +rece (r&n ca( c% c&neva ar (u+ea 5ncerca s% se)aven+ure'e
(e a&c& 5n vre/e de &arn%0
7 e dracuK1 ,les+e/% #%+r3nul0 Ha& s)- lu%/ d&n l-c0 Tre,u&e s%
(%+runde/ (r&n +rec%+-area a&a c3+ /a& re(ede0 Se a(r-(&e - 4ur+un%0 De
(ar+ea cealal+% e un 4-r+ vec8&1 - /%n%s+&re1 sau ceva unde)a/ (u+ea s% ne
ac&u&/ (es+e n-a(+e *& s% 4ace/ (l&nul0
C3nd a6un$e/ la 6u/%+a+ea +rec%+-r&&1 una d&n *en&le+e dera(ea'% de (e
c%rare *& sun+e/ nev-&.& s)- de'$r-(%/ d&n +r-&enele de '%(ad%0
-r+a vrea s%)& 4ac% v3n+ (es+e /ar$&ne *&)*& 5ndrea(+% an+8erul 5n+r)
ac-l-1 dar C-/&sarul se -(une ve8e/en+0 Nu ne (u+e/ descurca 4%r%
ca/&-n1 dac% va 4& s% ne 5n+-arce/ cu aurul0
A(-& se 5/(-+/-le*+e T)HL cel vec8&0 l3n$e/ de 4ur&e *& d&s(erare *&
sun+e/ (e cale de a ne da ,%+u.&0 <n cele d&n ur/%0 reu*&/ s% aduce/ T)HL
cel n-u 5n+r)- (-'&.&e d&n care s%)l (-a+% sc-a+e d&n '%(ad% (e 4ra+ele lu&
/a& 5n v3rs+%0 Ca,lur&le de re/-rcare (3r3&e *& c3n+%0
7 <na(-&1 .&(% alar/a+ "De$er&l%"1 arunc3ndu)se 5n d-sul unu& +r-&an de
'%(ad%0
7 V&ne careva9 5n+rea,% M&cu.ul1 de'-r&en+a+1 8-l,3ndu)se de du(% un
c-(ac /are0
Ca,lul (lesne*+e cu un +r-sne+ *u&er%+-r *& ,uc%.& d&n el ',-ar% (e l3n$%
ca(ul M&cu.ulu&0 Nu/a& c3.&va cen+&/e+r& /a& la s+3n$a1 *& ar 4& 4-s+
deca(&+a+0 O 4ur&e +ur,a+% (une s+%(3n&re (e el0 Cu - l-(a+% 5n /3n%1 se
n%(us+e*+e 5ns(re T)HL1 d&n care r%sare deasu(ra +urele& 4&$ura cr3ncen% a
lu& Al,er+0
Ful$er%+-r1 Al,er+ +r3n+e*+e +ra(a *&)- '%v-r%*+e d&n &n+er&-r0 M&cu.ul
re(ede l-(a+a 5n +ra(a 5nc8&s%1 5nne,un&+ de 4ur&e0
7 Ie*& de)ac-l-1 can&,al ne$ru1 s% +e -/-r2 r%cne*+e el ca un a(uca+0
7 -cn&.&)l1 s% se l&n&*+easc%2 s+r&$% #%+r3nul0 Dar n&c& unu2 d&n+re n-&
nu 5ndr%'ne*+e s% se a(r-(&e de el c3nd e 5n 8alul %s+a0 Un urs $r&''l: +ur,a+
e un /&elu*el 5n c-/(ara.&e cu M&cu.ul0
7 Ie*&1 /a&/u.% 6e$-as%1 ',&ar% el1 +r%$3nd *nurul une& $renade *&
5nv3r+&nd)- deasu(ra ca(ulu&0
7 Drace2 A'v3rle)-2 5l (rev&ne -r+a d&n +urela an+8erulu&0
7 A+unc&1 na2 url% M&cu.ul1 arunc3nd $renada 5ns(re -r+a1 care se v3r%
la0 ad%(-s+ 5n ,ur+a +anculu& cu &u.eala une& nev%s+u&c&0
Grenada l-ve*+e /uc8&a de sus a +ra(e& +urele&1 dar an+ena - 4ace s%)*&
sc8&/,e d&rec.&a *& e=(l-dea'% cu un (lesne+ sec0
7 S% /% &a dracuK dac% /a& s+au s% 5n$8&+ a*a ceva1 -c%r%*+e #%+r3nul0
<n*4ac% &u+e Kala*n&D-vul de .eav%1 5l r%suce*+e deasu(ra ca(ulu&1
(r%v%l&ndu)l cu - ,u4n&+ur% surd% 5n cea4a M&cu.ulu&0 Cu un $ea/%+ (relun$
*& r%$u*&+1 ur&a*ul se lun$e*+e 5n '%(ad%0 #ra.ele *& (&c&-arele 5& 'v3cnesc de
c3+eva -r&1 a(-& r%/3ne ne/&*ca+0
7 </(u*c%)l1 s(u/e$% Al,er+ d&n &n+er&-rul +anculu&1 5/(u*c%)l (e
descre&era+ul %la2
7 Unde l)a& $%s&+9 5n+rea,% C-/&sarul1 cl%+&n3nd ulu&+ d&n ca(0 @s+a ar
+re,u& .&nu+ 5n+r)- c%/a*% de 4-r.% (en+ru +-+ res+ul '&lel-r2
7 Le$a.&)l2 (-runce*+e #%+r3nul1 scr3*n&nd d&n d&n.&0 C3nd *&)- reven&1 -
s% 4&e /a& r%u dec3+ - +-n% de -,u'e0 Le$a.&)l de .eava +unulu&0 N&c& /%car
el nu)l va (u+ea ru(e0
7 Ce l)a $%s&+9 5n+rea,% -r+a1 sc-.3ndu)*& d&n n-u (recau+ ca(ul (r&n
+ra(a +urele&0
7 A 4-s+ c3+ (e ce s%)*& (&ard% scu4&.a c3nd a (lesn&+ ca,lul1 e=(l&c%
Gre$-r r3'3nd0 <*& 5nc8&(u&e c% Al,er+ ar 4& 4%cu+)- &n+en.&-na+1 4&&ndc% ceva
/a& devre/e se luaser% la 8ar.% (en+ru n&*+e ,ud&nc% nea$r%0
7 A/ s(us)- 5n+-+deauna1 8-+%r%*+e -r+a0 #%&a+ul %s+a e (rea sens&,&l0
T3r'&u 5n n-a(+e reu*&/ s% s+r%,a+e/ +rec%+-area1 *& a6un$e/ d&nc-l-
(a+&n3nd *& le$%n3ndu)ne0 <na&n+ea n-as+r% se r&d&c% ur&a*ul 4-r+1 su/,ru *&
a/en&n.%+-r0 E cl%d&+ d&n ,l-cur& &/ense de (&a+r%1 a*e'a+e unul (es+e
cel%lal+ 4%r% n&c& un 4el de /-r+ar0 Dac% s)ar 4& 4-l-s&+ *& /-r+ar1 aces+a s)ar
4& 4%r3/&.a+ de)- ve*n&c&e0 Gerul /u*case ad3nc d&n c-l.ur&le ,l-cur&l-r de
(&a+r%0
7 As+a '&c *& eu ,l-cur& de c-ns+ruc.&e1 e=cla/% He&de1 &/(res&-na+ -
da+% cu adev%ra+0 Oare cu/ au reu*&+ s% le a*e'e unul (es+e al+ul9
7 Cu sclav&1 r%s(unde "Curvarul"1 de (arc% ar 4& lucrul cel /a& 4&resc
d&n lu/e0 A&c&1 5n Rus&a1 n)a/ dus n&c&-da+% l&(s% de a*a ceva0 Sun+
dev-+a.& *& e4&c&en.& *& sun+ des+u&0 Oa/en&& (-+ 4& de+er/&na.& s% 4ac% -r&ce
dac% *+&& cu/ s%)& cr-&e*+& cu ,&c&ul sau s%)& cres+e'& n&.el cu un cu.&+
c%'%cesc0
7 <n+-+deauna a/ 4-s+ un /are ad/&ra+-r al (r&nc&(&&l-r v-as+re
u/an&+are1 5& arunc% -r+a sarcas+&c0
#%+r3nul vrea s% 4ace/ (l&nul 5na&n+e de a ne -d&8n&1 dar e nev-&+ s% se
lase (%$u,a* 5n 4a.a (r-+es+el-r n-as+re s%l,a+&ce0
"De$er&l%" *& Gre$-r a(r&nd un 4-c ur&a* 5n sala (r&nc&(al%0
7 e)a&c& (u+e a /-r+1 s(une #arcel-na1 adul/ec3nd aerul0
7 La na&,a cu as+a *u&er% C-/&sarul0 M-r.&& nu)s (er&cul-*&2
7 E*+& un &ns a+3+ de s(urca+1 5nc3+ 5/& v&ne s% scu&( c3nd +e v%d1 url%
M&cu.ul 4ur&-s0 D% s%)l al+-&asc% (e He&de cu (&s+-lul)/&+ral&er%0
7 <nce+a.& -da+% cu c&-r-v%&ala as+a nes43r*&+%1 s+r&$% #%+r3nul0 Acu/
vreau l&n&*+e0 <nc% - v-r,%1 *& ve.& &n+ra 5n serv&c&u de san+&nel%0
7 Ra8a+ul %la de na'&s+ ara+% de (arc% /er$e la 5n/-r/3n+are1 ra$e
M&cu.ul1 5ndre(+3nd au+-/a+ul 5ns(re He&de0 Las c%)& ar%+ eu2
7 Tac& d&n $ur% *& v&n-)nc-ace0 Ha& s%)& a*+erne/ un 6-c de)a ,anca
&d&-+ulu&1 (r-(une -r+a1 a/es+ec3nd c%r.&le0 C3.& sun+e.&9 5n+rea,% el1
(r&v&nd 5n 6ur0
7 Eu unul sun+ /ul+ (rea &s+-v&+1 $e/e #arcel-na1 l%s3ndu)se $re-& (e
(-deaua d&n (%/3n+ ,%+%+-r&+0
7 en+ru d-u% lucrur&1 un ,%r,a+ nu)& n&c&-da+% (rea -,-s&+1 s(une
-r+a1 +%&nd c%r.&le0 en+ru 6-cur& de n-r-c *& (en+ru c-rdeal%0 V% (-+ s(une
- (-ves+e des(re ce l& se (-a+e 5n+3/(la &nd&v&'&l-r care)*& 5nc8&(u&e c% sun+
(rea -,-s&.& ca s% /a& re$ule'e0
Mul+)(rea),&necun-scu+ul Wac8+/e&s+er Al-&s Fresa de la "Ale="
S+a+&-n a 4-s+ +rans4era+ vre/eln&c1 5n du/&n&ca d&na&n+ea a*+elu&1 5n
sec+-rul "c&v&l&l-r"0 A 5/,r%ca+ c-s+u/ul v%r$a+ *& *&)a +ras - 4re'% a4r&can%
) %s+a)& s&/(+-/ +&(&c al (aran-&e&0 Ma& a(-& *&)a 4%cu+ r-s+ de n&*+e +-cur&
de (&s+-l d&n (&ele $al,en% 5n care)a v3r3+ vre- c3+eva )HI0 )as+a -
(r&nsese d&n 4&l/ele cu +&(& dur&0 F&re*+e c% &)a l%sa+ cu $ura c%sca+% (e +-.&
$-r-,e.&&0 A da+ de 5n.eles cu/ c)ar 4& de la Ges+a(-1 dar as+a era vr%6eal%0
De 4a(+ el 4%cea (ar+e d&n ,r&$ada c-n+ra 8-.&l-r de ,&c&cle+e0
Du(% +-a+e as+ea1 se &s(r%v& '&ua lu& n-r-c-as%0 D%du (es+e +re& $8er.-&
care &e*eau d&n K-//er',anD de (e H-8en'-llern Da//1 4&ecare cu c3+e -
+ra&s+% de ,an& la su,su-ar%1 *& 5& culc% la (%/3n+ cu ar+&ler&a sa de /3n%0
Ves+ea aces+e& ,%& de s3n$e se r%s(3nd& 5n +-+ #erl&nul *& 5n cur3nd 4e/e&le
5nce(ur% s%)l c-(le*easc% (e Al-&s0 A'& a*a1 /3&ne a*a1 (3n% c3nd (r&ce(u
c% e /a& /ul+ dec3+ (-a+e 4ace 4a.%1 *& a+unc& ar 4& vru+ s% se duc% +-a+e
draculu& *& s%)l lase 5n (ace0 A*a c% &a+%)l 5n+r)- sear% +3r'&u1 *e'3nd la
"Caral&ul ,-r4a*" cu ca(ul (e /as%1 re$ula+1 4%cu+ .%nd%r&0 Nu/aK ce)a(%ru
- (u&cu.% (av-a'a+% d&n sec+-rul Ra+8aus1 le$%n3ndu)se (e +-cur&le ca n&*+e
ca+al&$e1 care)nce(u s%)l a+&n$% ca s% & se sc-ale0
"Ce)a& '&ce +u s%)/& ar%.& cealal+% ar/%9 *-(+& ea cu - (as&une
dr%ceasc%0 A/ au'&+ - /ul.&/e de lucrur& des(re +&ne2 B+&a& c% ar%.& a*a cu/
*&)a d-r&+ 5n+-+deauna ClarD Ga,le9" A(-& 5l a+&nse ceva /a& /ul+J 5*&
s+recur% 5n%un+ru un de$e+ lun$ cu - un$8&e (&c+a+%1 a(uc3ndu)se s% lucre'e
d&rec+ cu G-$u %la cu $uler ra,a+a,&l0 Dar G-$u.uK nu /a& v-&a0 Era a+3+ de
,le$ *& de ',3rc&+ ca al unu& eunuc de n-u%'ec& de an&0
"Car%)+e2 se ',-r*& Al-&s la ea1 d3ndu)& un ,r3nc&0 Dac)ar 4& 4-s+ s% /&
se a(r&nd% c%lc3&ele du(% +&ne1 ar 4& +re,u&+ s% ar%.& cu +-+ul al+4el2"
"B& /a& '&c& c% +u e*+& +&(ul care)a s(ar+ $ura +3r$ulu&1 .&(% ea0 N)a& n&c&
/%car (%r (e ,-a*e2 Nu sca(& +u a*a &e4+&n1 ,%+3ndu).& 6-c de /&ne2" B&1
5na&n+e ca c&neva s% ,a$e de sea/% ce are ea de $3nd1 nu/a& ce)- ve'& cu
c3+e)un )HI 5n 4&ecare /3n% I le su,+&l&'ase u*urel d&n +-cur&le de la
su,su-r&0 Le des(&ed&c% +ac+&c-as% cu de*+ele /ar&1 a*a cu/ 4%ceau
c-S,-:s c3nd &n+rau 5n c3+e)- ,anc% (en+ru a re$la c-n+ur&le0
"D-a/ne2 Nu2 url% el1 .&n3ndu)*& /3&n&le 5n 4a.%"0 Dar la ce)& 4-l-sea9
#ar/anul cel -l-$ se 5nec% cu dan+ura0 <ncercase s% ',&ere "He&l
H&+ler2" *& s% ,ea 5n acela*& +&/(0
"<n.ele$e)/%2 Te &/(l-r1 &u,&+-2 Sun+ (rea -,-s&+2" ,%l/%6&
nen-r-c&+ul0 Dar (&c% de (e scaunul ,arulu& *&1 (3n% s% a6un$% 6-s1 era de6a
/-r+ de)- ve*n&c&e0
#ar/anul 5ncerc% s% s+r&$e1 dar nu)& &e*& d&n $ur% dec3+ un sune+ ca al
unu& leu de /are as+/a+&c0
A*a c% vede.& ,&ne ce & se (-a+e 5n+3/(la unu& &nd&v&d care)& (rea
-s+en&+ s% /a& re$ule'e2 Ma& /&'ea'% careva9 5n+rea,% -r+a1 (r&v&nd d&n
n-u 5n 6ur0
7 D-u%'ec&2 s+r&$% Gre$-r1 +r3n+&nd /%rc&le (e /asa &/(r-v&'a+%0
Dar 5n cur3nd 6-cul se s+&n$e0 Sun+e/ /ul+ (rea e(u&'a.& *& n&c& nu ne
/a& (as% dac% (&erde/ sau c3*+&$%/0 Ul+&/&& r%/3n 5n 6-c -r+a *&
"De$er&l%"0 e ur/% - las% *& e& ,al+%0
M&cu.ul n&c& n)a(uc% s% (un% ,&ne ca(ul 6-s1 c% &',ucne*+e 5n+r)un
8-8-+ de r3s0 E unul d&n+re 4er&c&.&& care sun+ 5n s+are s% r3d% -re 5n+re$& la -
$lu/% de)a l-r0 R3sul s%u nes+%(3n&+ ne cu(r&nde *& (e n-&0 <n cur3nd
5n+rea$a 5nc%(ere e scu+ura+% de r3s0
C-/&sarul nec8ea'%1 *& lacr&/&le)& cur$ (e -,ra'0 De c3+e -r& ne u&+%/
la M&cu.ul1 cu /el-nul s%u cenu*&u)desc8&s (e)- s(r3ncean%1 ne u/4l% d&n
n-u r3sul0 ur *& s&/(lu nu ne (u+e/ -(r&0 S&n$ura /u+r% ser&-as% e a lu&
He&de0 F&ecare 8-8-+ de r3s (are s%)& 5n$8e.e 4a.a 5n+r)- /asc% *& /a& r&$&d%
de sever&+a+e0 <n cele d&n ur/%1 ad-r/&/ e(u&'a.&0 D&n+r)- da+%1 M&cu.ul e
d&n n-u l3n$% n-&0 S+% a(leca+ asu(ra #%+r3nulu& cu (&c&-arele r%scr%c%ra+e1
5/(un$3ndu)l cu (&s+-lul)/&+ral&er%0
7 Ce dracuK s)a /a& 5n+3/(la+9 ,-/,%ne #%+r3nul0
7 E*+& ares+a+2 4ace M&cu.ul1 cu - e=(res&e de (-l&.&s+ /&l&+ar (e c8&(0
7 Ares+a+9 Nu e*+& 5n +-a+e /&n.&le9 *u&er% #%+r3nul1 4ur&-s c% a 4-s+
s/uls d&n lu/ea v&sel-r0 Ce na&,a ,a.& c3/(&&9 <nc% n)a& a4la+ c% sun+
c-/andan+ul +%u de (lu+-n9
7 T-c/a& d)a&a1 /-r/%&e su/,ru M&cu.ul0 <n nu/ele /eu1 al lu& Ad-l4
*&)al n-r-dulu& ne/.esc e*+& ares+a+0 A& r&d&ca+ &le$al /3na asu(ra unu&
su,-rd-na+2
7 Ha& c% acu/a le)a/ au'&+ (e +-a+e2 (r-+es+ea'% sec #%+r3nul0
7 Nu).& a6u+% la n&/&c s% ne$&1 O,er4eldSe,el #e&er1 4ace M&cu.ul1 cu
aerul sever al unu& &n+er-$a+-r0 M)a& l-v&+ sau nu cu (a+ul unu& au+-/a+ 5n
de,l%9 Ve'&9 O s% +e)/(u*c (en+ru as+a2 Nu /a& su(-r+0
7 E ne,un de le$a+1 *-(+e*+e "De$er&l%"0 Se 4ur&*ea'% 5ns(re M&cu.ul1
care a c-,-r3+ (&ed&ca de s&$uran.% a ar/e& *& al c%ru& de$e+ ca,rea'% de6a
(er&cul-s (e +r%$ac&0
#%+r3nul r%/3ne (aral&'a+1 8-l,3ndu)se la el0
"De$er&l%" se arunc% 5na&n+e1 5n4&$3ndu)*& +re& de$e+e .e(ene 5n (le=ul
M&cu.ulu&0 Aerul &ese d&n (l%/3n&& ur&a*ulu& cu - 4-r.% e=(l-'&v%0 Se 4r3n$e
de /&6l-c0
Le$&-narul 5*& r&d&c% ,ra.ul *& re(ede /uc8&a (al/e& cu +-a+% 4-r.a 5n
cea4a M&cu.ulu&0 Aces+a se (r%,u*e*+e 4%r% cun-*+&n.%0
7 Ce dracuK l)a a(uca+9 5n$a&/% #%+r3nul1 *+er$3ndu)*& sud-area de (e
4run+e0 Nu e (r&/a -ar% c3nd 5l (un la (%/3n+ cu - l-v&+ur% de (a+0 <nce( s%
/% sa+ur de &d&-+ul %s+a0
7 Bien sur, e ,ea+ +ur+%1 s(use Le$&-narul0 As+a)& 8&,a0 Se vede (e el0
C-/&sarul se a(uc% s%)& r%sc-leasc% 4rene+&c cala,al3cul0 Sc-a+e la
&veal% d-u% s+&cle $-ale de "S+al&c&na&a"0
7 A/ '&s eu c%)& +r-+&la+1 4ace el1 a'v3rl&nd de'$us+a+ s+&clele0 -rcul a
da+ (e $3+ d-& l&+r& de v-dc%2
7 S%)l -/-r3/2 (r-(une "Curvarul"1 de 5nda+% ce desc-(er% c% 5n s+&cle
n)a /a& r%/as un s+r-(0
7 O c&-/%$eal%1 as+a &)ar +re,u&1 4ace Le$&-narul0 O crava*are 'drav%n%
cu cen+ur&le n-as+re l)ar 4ace s% c8&,'u&asc% de d-u% -r&2
7 De$ea,a1 r%s(unde -r+a1 cl%+&n3nd d&n ca(0 <n el 'ac d-& -a/en&0
C3nd e ,ea+1 e cu +-+ul &res(-nsa,&lJ a(-&1 c3nd se +re'e*+e1 nu)*& (-a+e
a/&n+& n&/&c d&n ce)a 4%cu+ %l ,ea+ 5n +&/(ul cr&'e&0 C3nd e +rea'1 e des+ul
de 'drav%n0
7 A+unc& +re,u&e s% 4&/ cu ,%$are de sea/% s% nu se /a& 5/,e+e1 s(une
"De$er&l%"0 E un (er&c-l (en+ru +-.& ce& d&n 6ur0
7 As+a nu)& n&/&c 4a.% de cu/ e a+unc& c3nd re4u'& s%)& 4ac& (e (lac1
r3de -r+a1 d&n &n&/%0
Nu *+&u c3+ +&/( a/ d-r/&+ (3n% 5n cl&(a 5n care ce&lal.& /% +re'esc0 </&
a(uc +%cu+ (&s+-lul)/&+ral&er% *& +ra$ cu urec8ea 5n 5n+uner&c0
-r+a *ade l3n$% /&ne *& e $a+a s% urle0 un /3na d&n re4le= (e u/%rul
lu&1 4%c3ndu)& se/n s% +ac%0 Ac-(er% &ns+&nc+&v +%c&un&& 4-culu& cu un
l&$8ean /are de +a,l%0 <nc%(erea e cu4unda+% 5n ,e'n%0
7 Ce)&9 *-(+e*+e #%+r3nul1 nel&n&*+&+0
7 Nu *+&u1 r%s(und eu +-+ 5n *-a(+%1 cu /3&n&le 5ncle*+a+e (e au+-/a+0
Ceva /)a +re'&+0
7 Sc8&ur&1 /-r/%&e M&cu.ul1 care are un au' de v&e'ure0 Sus.&ne c% e)n
s+are s% aud% de la *a(+e le$8e - /usc% 4rec3ndu)*& (&c&-arele0 B& 5nc%
5/(-+r&va v3n+ulu&0
7 E*+& s&$ur9 5n+rea,% C-/&sarul cu v-ce *-v%&eln&c%0 Nu cu/va +e)
n*al% v3n+ul9
7 N&c& s% nu).& +reac% (r&n ca(2 r%s(unde M&cu.ul0 Eu *& (3ln&&le /ele
nu 4ace/ $re*el&0 C3nd a& 4-s+ sclav la T-r$au1 e*+& 5n s+are s% au'& (%duc8&&
dans3nd +an$-u (e ,ur+a une& +3r4e c8&ne'-a&ce d&n S8an$8a&0
7 Sc8&ur&1 4ace $3nd&+-r C-/&sarul0 <nsea/n% c% sun+ (e ur/ele
n-as+re0 Dar cu/ dracuK -r 4& da+ de n-& a&c&9
7 Cu ne(u+&n.%2 *-(+e*+e De$er&l%0 Nu cred s% ne cau+e (e n-&0 Tre,u&e
s% 4&e v-r,a de al.&&0 <n Rus&a sun+ +-+ +&/(ul anulu& v3n%+-r& de ca(e+e0
7 Or&cu/1 4&& s&$ur c% n)au ven&+ (r&n '%(ada as+a &n4ernal% d-ar de
(ur% d&s+rac.&e1 s(une "Curvarul"0
7 Ha&de/ a4ar%2 (-runce*+e #%+r3nul1 nel&n&*+&+0 A&c& sun+e/ ca
*-,-lan&& 5n curs%0
D&n ne4er&c&re1 n&ns-area se -(re*+e0 De du(% n-r&& $r%,&.& se &ve*+e -
lun% (l&n% *& '%(ada scl&(e*+e su, ra'ele e& (al&de0 Ne 5n$8esu&/ 5n4&-ra.&
un&& 5n+r)al.&&1 la ad%(-s+ul ,-l-van&l-r ac-(er&.& de $er1 *& (r&v&/ (es+e
5n+&nder&le 5n'%(e'&+e0 Nu (u+e/ '%r& n&/&c1 c& deslu*&/ d-ar *u&era+ul
v3n+ulu&0
7 S43n+% Mar&e2 e=cla/% de-da+% M&cu.ul0 <n+rea$a Ar/a+% R-*&e v&ne
s(re n-&2
#%+r3nul 5*& 5ndrea(+% ,&n-clul 5n d&rec.&a ar%+a+% de M&cu.ul1 dar nu
'%re*+e n&/&c0
7 <nc% /a& e*+& ,ea+ *& ve'& ca& ver'& (e (ere.&1 scr3*ne*+e el 4ur&-s2
7 ?o% tvoie mati, .&(% C-/&sarul0 S&,er&en&2 V&ne 5nc-ace - c-/(an&e
5n+rea$%0
<n cur3nd 5& (u+e/ vedea cu +-.&&0 C-,-ar% ver+&$&n-s d&n /un.&1 (e
sc8&ur&1 5n+r)un *&r lun$0
Le$&-narul se &ns+alea'% 5n s(a+ele /&+ral&ere& $rele MG HL1 &n+r-duce
,anda1 ar/ea'% *& 5nc8&de ca(acul cu un /&c (-cne+0
Eu 5/& sc-+ (&s+-lul d&n +-cul de la su,su-ar%1 5l ar/e' *& c-,-r cu $r&6%
c-c-*ul (e ,u+-&a*0 E /e+-da cea /a& ,un% (en+ru un Na$an0
7 Ce dracu 5.& 5nc8&(u& c)- s% 4ac& cu (3r.3&+-area a&a9 5n+rea,%
"Curvarul" a le8a/&+e0 <.& da& sea/a ce)-r s% ne 4ac% &nd&v&'&& de c-l- dac)
-r s% (un% $8eara (e n-&9 D-are nu/a& c3nd +e $3nde*+&0 N&c&c3nd nu v-/
/a& vedea lu/&na '&le&0 B& du(% ce v-r &s(r%v& cu n-&1 nu v-/ /a& 4& 5n
s+are s% ne +3r3/0
7 Tac& d&n $ur%1 scr3*nesc eu1 v3r3nd (&s+-lul la l-c 5n +-c0 e /&ne n)
-r s% /% 5n8a.e v&u0
7 Te)n*el&2 Dac% ne v-r1 a+unc& a& l-r - s% 4&/1 -r&c3+ a& (-cn& +u cu
(&s+-lul %la al +%u0 en+ru n-& s-arele a a(us0 Sun+e/ n&*+e -a/en& /-r.&0
Cred c)ar 4& /a& ,&ne s)- &au la (a(uc 5n 6-s1 5ns(re e&1 s% +er/&n%/
(-ves+ea0
7 A&c& s% s+a&1 -rd-n% C-/&sarul1 cu - v-ce +%&-as% ca un ,r&c&0 A&
na&,&& s% 4&/ dac% ne v-/ da ,%+u.& d-ar (en+ru c% - adun%+ur% de caral&&
NKVD1 cu -c8&& +e*&.&1 c-,-ar% dealul (e n&*+e d-a$e de ,u+-&2
7 N&c& eu nu /% las (%$u,a*1 scu&(% "De$er&l%"1 (re$%+&ndu)*&
Kala*n&D-vul0
Gre$-r v3r% un 5nc%rc%+-r 5n /&+ral&era u*-ar%0 B& el ale$e calea
ar/el-r0
Le$&-narul v3r% un Na$an 5n car3/,ul c&'/e& *&)*& sc-a+e cu.&+ul s%u
/aur de lu(+%0
7 La ce ,un s% ne a(uc%/ s% ,u,u&/ acu/1 /%& -a/en& ,un&9 -4+ea'%
Al,er+ de'n%d%6du&+0 T-+u*& se 5ncarc% *& el cu $renade de /3n%0
7 Ar%.& ca - /-v&l% de ,ud&nc% nea$r% l%sa+% 5n ur/% 5n+r)- la+r&n%1
r3n6e*+e -r+a0
7 A*a /% *& s&/+1 recun-a*+e +r&s+ Al,er+0
7 S% le serv&/ - (-r.&e 5n ,%s%n%u cu ,urlanul %s+a9 5n+rea,% M&cu.ul1
se+-s de lu(+%0 EM3nu&e*+e /-r+&erul $reu de (arc)ar 4& d&n car+-n0F <& (u+e/
',ur%+%c& (e ra8a.& ca (e c-n4e++& c3nd -r a6un$e (e 43*&a a&a 5n$us+%0
7 r-,a,&l c% &ar a& c&+&+ 4lu+ura*&& n-*+r& de (r-(a$and%1 5l -c%r%*+e
-r+a 4ur&-s0 <n /un.&& %*+&a ,les+e/a.& s)ar au'& de la un /&l&-n de
D&l-/e+r&0 B& /a& a(-& ne)a/ +re'& cu ce& d&n OGU (e ur/ele n-as+re0
7 8iet mortira
AC
, aver+&'ea'% c-nduc+-rul de san&e1 Er/-l-v1 s+r3n$3nd
/a& ,&ne la (&e(+ Kala*n&D-vul 5nc%rca+ cu $l-an.e e=(l-'&ve1 care 4ac
.%nd%r& +-+ ce a+&n$0
7 E OGU9 5n+rea,% Al,er+ cu -c8&& c3+ ce(ele0 S&/(lul $3nd la OGU
sau la Ges+a(- 5l 4ace s% +re/ure ca 4run'a0
7 DaK c&ne)a& 4& cre'u+9 4ace -r+a cu un 8-8-+ scur+0 <.& 5nc8&(u&a&
cu/va c%)& - adun%+ur% de c&-r-& d&n Ar/a+a Salv%r&& 5n c%u+are de su4le+e
r%+%c&+e9
7 Sssa+ana1 ,les+e/% C-/&sarul0 D&n+re +-a+e (a+rulele care e=&s+%1 n-&
s% ne l-v&/ +-c/a& de s&,er&en&& d&n OGU0 Sssa+ana2 re(e+% el1 &',&nd cu
(u/nul 5n +a/,urul r-+und al Kala*n&D-vulu&0
7 Ce /a& c-n+ea'% dac%)s s&,er&en& sau al+ceva9 5n+rea,% sec #%+r3nul1
care 5n +&/( ce v-r,e*+e nu sl%,e*+e d&n -c8& *&rul lun$ de sc8&-r& ca/u4la.&
NL
N&e+ /-r+&ra E5n l,0 rus%F ) 4%r% /-r+&ere0
(en+ru '%(ad%1 c-,-r3nd de (e (an+a -(us% a /un+elu&0
7 Al draculu& de /ul+ /a& c-n+ea'%1 /-r/%&e C-/&sarul0 S&,er&en&&
sun+ ce& /a& &scus&.& v3n%+-r& de ca(e+e d&n lu/e0 S+au la (3nd% '& *& n-a(+e1
+-+ anul1 4&e (ace1 4&e r%',-&0 Cu+re&er% .ara de la Oceanul -lar (3n% la
Marea Nea$r%1 de la /un.&& d&n C8&na (3n% 5n (%dur&le d&n F&nlanda *&
-l-n&a *&1 (en+ru 4&ecare ca( (e care)l 5n8a.%1 ca(%+% c3+e un cad-u0
Ca(-ralul Dal&n a(are val)v3r+e61 cu r%su4larea +%&a+%1 (e c%r%ru&a
ac-(er&+% de $8ea.%1 se arunc% al%+ur& de C-/&sar *& (escu&e*+e d&n ,u'unar
- .&$ar% *&4-na+%0 Tra$e cu l%c-/&e 4u/ul 5n (l%/3n& *&)l su4l% u*-r (e n%r&0
7 I$-r /a& e 5nc% ac-l-1 e=(l&c% el1 ar%+3nd c%+re v3r4ul /un+elu&0 O
c-/(an&e 5n+rea$% de +ru(e s(ec&ale OGU se 5ndrea(+% s(re l-cul %la1
c%r3nd *&)un +un de /un+e cu .eav% scur+%0 I$-r ,%nu&e*+e c% ne)ar 4& lua+
ur/a0
>&$ara arde (e 6u/%+a+e0 O (r&ve*+e a,%+u+0
7 T-var%*e2 s(une el1 arunc3ndu)& C-/&sarulu& - (r&v&re ru$%+-are *&
sc%r(&n3ndu)se 5n ca( (e su, c%c&ula de ,lan%0 Ha& /a& ,&ne s% /er$e/
acas% *& s% l%s%/ aurul ac-l- unde e2 Un -/ care n)a *+&u+ ce)& ,-$%.&a n&c&
n)- s%)& duc% d-rul0
7 Is(r%ve*+e1 6avr% r3&-as%2 4ace C-/&sarul1 4ur&-s0 Nu e=&s+% cale de
5n+-arcere1 &a - $ur% de v-dc%1 (-a+e c)- s%).& +-(easc% la*&+a+ea0
7 Sus (%(u*a1 a/&ce2 EM&cu.ul 5*& (une (r&e+ene*+e cara,a (e u/%rul
lu& Dal&n0 Aces+a ara+% ca - $%&n% ,e+ea$% c%re&a & s)au lua+ -u%le0F Frun+ea
sus2 O s% 4&& ,-$a+ *&)- s%).& (-.& ale$e s&n$ur cul-area (ere.&l-r case& +ale0
7 Oare ave/ - *ans% c3+ de /&c% s% sc%(%/ cu ,&ne d&n (-ves+ea as+a9
5n+rea,% Gre$-r de'n%d%6du&+1 r&d&c3nd (r&v&rea la /un.&& cu cres+e ar$&n+&&0
7 Nu sun+ (r-4e+1 /3r3&e C-/&sarul1 &r&+a+ (es+e /%sur%0 <na&n+e de
+-a+e va +re,u& s% +rece/ (r&n urec8ea a&a de ac (3n% nu se (un (-+era*&& (e
(3r3&+ la s+a.&a l-r de rad&-0
7 <& (u+e/ 4ace 4er4en&.% c3+ a& cl&(&1 sare -r+a cu $ura1 -(+&/&s+ ca de
-,&ce&0 Ave/ d-u% c%ru.e1 )IV1 an+8erul s& san&a ,l&nda+%0 Sun+e/ -
ar/a+% 5n +-a+% re$ula0 @&a de c-l- n)au dec3+ un +unule. ,%*&n-s de /un+e1
*& cu s&$uran.% n&c& un -,u' (er4-ran+0 Nu v-r reu*& dec3+ s% ne '$3r&e n&.el
v-(seaua0
7 S+a.&a rad&-1 4&r)ar s% 4&e1 s+a.&a rad&-2 s+r&$% 4ur&-s C-/&sarul0 <nc%
5na&n+e de a se s+&n$e '$-/-+ul (r&/ulu& n-s+ru -,u' 5*& v-r alar/a ,a'a *&
ne v-/ +re'& cu - 5n+rea$% d&v&'&e (e ca(1 sus.&nu+% de ,-/,ard&ere de
v3n%+-are2 O s% c-lc%&e v3n%+-r&& de ca(e+e (r&n /un.&& %*+&a ca /u*+ele (e)
un ra8a+ cald0
7 C&ne '&ce s% 4-l-s&/ +unur&le9 se r%.-&e*+e -r+a0 O s% ne a(r-(&e/
4ru/-s de e& cu +ra(ele desc8&se ca s%)*& 5nc8&(u&e c% sun+e/ de)a& l-r0 e
ur/%1 c3nd v-/ 4& des+ul de a(r-a(e1 ne (une/ (e e& cu #alala&c&le *& cu
G8&+arele0 B& s)a '&s cu /-n$-l-&'&&2
7 8iet, 4ace C-/&sarul1 cl%+&n3nd d&n ca( cu (%rere de r%u0 Se vede de
la - (-*+% c% nu)& *+&& (e v3n%+-r&& de ca(e+e0 De 5nda+% ce ne v-r '%r&1 va 4&
+rans/&s (r&n rad&- un ra(-r+ *& undeva se va $%s& careva care s%)*&
5nc8&(u&e ca/ c&ne a/ (u+ea 4& n-&0 <n Rus&a nu /&*c% n&/en& 4%r% ca
OGU s% 4&e la curen+0 Ce cre'& c% se va 5n+3/(la c3nd n)-r s% /a& (-a+%
s+a,&l& le$%+ura (r&n rad&- cu c-/(an&a (e care v-/ 4& l&c8&da+)-9 Ascul+%)
/% (e /&ne2 Va s%r& +-+ul 5n aer0
7 Nu cu/va cre'& c% %*+&a ne cau+% (e n-&9 &sc-de*+e #%+r3nul1
*-v%&eln&c0 A+unc& (e c&ne9
7 e n-&1 ca+e$-r&c nu1 r%s(unde C-/&sarul0 E una d&n (a+rulele alea
,les+e/a+e de adul/ecare1 care nu cau+% n&/&c anu/e1 c& v3nea'% (e
-r&c&ne 4%r% (r-(usD
NG
5n re$ul%0 <*& 5/(&n$e (e cea4% c%c&ula de ,lan%0
Oc8&& s%& /e+al&c& 5nce( d&n+r)- da+% s% scl&(easc% *&re+0
7 Cred c)a/ d&,u&+)-1 s(une el1 du(% - lun$% (au'%0 Un de'as+ru
na+ural2 #a'a l-r ar (u+ea 5n$8&.& una ca as+a2
7 Nu .& se (are un de'as+ru su4&c&en+ s% 4&& ',ur%+%c&+ s(re ve*n&c&e cu -
(l-a&e de (lu/,&9 4ace -r+a r3'3nd sec *& /3n$3&ndu)*& au+-/a+ulJ
7 Des&$ur1 dar 5n ca'ul n-s+ru nu (u+e/ 4-l-s& un ase/enea de'as+ru0
7 Dac% vre.& s% ascul+a.& *& (%rerea /ea1 v% s(un c)ar +re,u& s)- *+er$e/
c3+ ne .&n (&c&-arele1 se s/&-rc%&e Al,er+1 cu - v-ce r%$u*&+%0 <*& +ra$e /a&
,&ne (e 4a.% /asca (en+ru '%(ad%0
7 Ce /&/-'e sun+e.& *& v-&2 url% -r+a1 ca(sa+0 Eu 5ncerc s% v%
5/,-$%.esc1 a*a0 <nc3+ s%)& 4ace.& (en+ru +-+ res+ul v&e.&& (a *& (us& Ar/a+e&
%s+e&a (u+ur-ase1 *& v-& v% +-l%n&.& (e (la6% 83r6-n&ndu)v% cu +3r4e de lu=0
C3nd v)a.& a(uca+ de)- +rea,%1 a+unc& duce.&)- la ,un s43r*&+0 0aniemaiu9
%/3n+ul e r-+und *& dac% nu sun+e.& &s+e.& r&sca.& s% c%de.& de (e el0 N)a.& 4&
del-c &ns(&ra.& s% v% da.& ,%+u.& acu/ d-ar (en+ru c% - $l-a+% de &nd&en& d&n
NG
r-(usD ) -rd&n de serv&c&u0
+r&,ul "C&-ra(&& </(u.&.&" 8-&n%resc (e n&*+e d-a$e de ,u+-&0 Ha& s%)& d%/
,%+a&e0 S)a 4%cu+ '&u%2
5nd 1enn die ganze :rde he%t,
und die Jelt sich aus den Angeln he%t,
das Iann doch einen *oldsucher nicht ersch/ttern=
Peine Angst, Ieine Angst, >osemarieD
AA
4red-nea'% M&cu.ul dus (e $3ndur&1 ,%+3nd cu de$e+ele dara,ana (e
Kala*n&D-v0
7 A/ (u+ea)- lua (e c%rarea a&a *er(u&+% care su&e (r&n+re ru&ne9
5n+rea,% #arcel-na1 ar%+3nd cu de$e+ul0
7 Da1 dac)a& 4& - ca(r% de /un+e c%'u+%)n ca(1 r%s(unde C-/&sarul0 e
vre/ea as+a de &arn%1 n&/en& nu r%',a+e 4%r% a +rece (r&n s+r3/+-are1 *&)a(-&
ave/ 5n 4a.% /area ar&+&(
NO
1 dar (en+ru /-/en+ nu d&scu+%/ des(re as+a0
S% *+&.& d-ar c% nu e (en+ru -a/en& sla,& de 5n$er *& de al+e alea1 &ar c3nd e
le$%na+a de v3n+ se sca(% (e e& *& ce& /a& da.& draculu&0
7 "ar&+&("9 Ce na&,a)& a&a "(ar&+&("9 vrea s% *+&e -r+a0
7 A*+ea(+% s)- ve'&2 r3n6e*+e "De$er&l%"0 Te)ar (u+ea 4ace (3n% *& (e
+&ne s% 4& (re4era+ s% r%/3& acas%0 As+a dac% nu e*+& un scr3n+&+ d&n %la
evlav&-s care)*& 5nc8&(u&e c% /-ar+ea)& /a& ,un% dec3+ v&a.a0
5nd noch %ei 0etrus 1ollen 1ir
den J/rfel%echer sch1ingenD
A8
c3n+% M&cu.ul1 s%ru+3nd - $renad% de /3n%0
7 Gura1 &d&-.& nen-r-c&.&2 s(u/e$% #%+r3nul1 +r3n+&nd cu (a+ul
au+-/a+ulu& 5n '%(ad%0
7 N&c& /%car s% c3n+%/ nu ne la*&1 ,-sc-r-de*+e M&cu.ul0 C-/&sarul se
arunc% 5n '%(ad% 5n+re #%+r3nul *& "De$er&l%" *& +rasea'% - sc8&.% cu v3r4ul
,a&-ne+e&0
7 O avalan*%1 e=cla/% sur(r&ns #%+r3nul1 cerce+3nd (lanul ,%nu&+-r0
Cre'& c% s)ar (u+ea s+3rn&9
NN
-i dac se cutremur !ntregul pm(ntK -i lumea se smulge din "("(ni,K Asta nul
poate clinti peun cuttor de aur,K .ii pe pace, fii pe pace, >osemarieD
NO
ar&+&( E5n l,0 rus%F ) (un+e1 (la+4-r/% sus(enda+% (e deasu(ra une& (r%(%s+&&0
NI
-i l(ng ,f(ntul 0etruK +om scutura cornetul cu zaruriD
7 E s&n$ura n-as+r% *ans%1 r%s(unde C-/&sarul0 Ac-l- sus 'ac +-ne
5n+re$& de '%(ad% care nu a*+ea(+% dec3+ s% cad%1 dac% /a& (une/ *& n-&
n&.el u/%rul0
7 F&r)ar dracuK al draculu&2 &',ucne*+e -r+a1 l&n$3ndu)*& ,u'ele cr%(a+e
de $er0 <nce(e s%)/& (&ce 4&sa0 O avalan*%0 +&u1 drace2 V3n%+-r&& de ca(e+e
d&n vale - s% 4&e da.& de)a dura (3n%)n arad&s0 Iar s43n+ul e+ru *& Isus v-r
c%dea (e s(a+e c3nd -r s% n%v%leasc% %&a cu +-+ /-r/anul l-r de '%(ad%2
7 C3+ e=(l-'&,&l ave/9 5n+rea,% #%+r3nul1 r&d&c3ndu)se0
7 Tre& cu+&& (l&ne1 r%s(unde #arcel-na0 Des+ul (en+ru a +r&/&+e +-+
Kre/l&nul (e lun%2
7 O cu+&e cu 'ece ,uc%.& e de)a6uns1 s(une #%+r3nul0
7 r&nde2 ',&ar% M&cu.ul1 arunc3nd un (ac8e+ cu e=(l-'&,&l 5n (-ala
#%+r3nulu&0
7 E*+& ne,un de)a ,&nelea9 s+r&$% C-/&sarul 5n$r-'&+1 arunc3ndu)se
4ul$er%+-r du(% - s+3nca c3+ +-a+e '&lele0 La +e/(era+ura as+a9 Or&c&ne *+&e
c% e=(l-'&,&lul s)a (u+u+ s+r&ca (3n% acu/ *& (-a+e e=(l-da la cea /a& /&c%
a+&n$ere0
7 Nu +e c-nsu/a1 '3/,e*+e -r+a0 N-& nu +re,u&e s% ne su(une/
le$&l-r clas&ce1 a*a c)a/ sc8&/,a+ n&.el c-/(-'&.&a0
Ceea ce)a/ /e*+er&+ n-& &)ar 4& 4%cu+ (e &nven+a+-r& s% se sca(e (e e& de
$r-a'%1 dar a/ a4la+1 (e c3nd ne 4%cea/ veacul (e ac-l- (e unde &)ar
5n$8e.a 8-dr-,elele *& unu& ren1 c% - .3r% de n&+r-$l&cer&n% 5n +-a+% c8es+&a
*& un dra/ de n&+ra+ de (-+as&u - 4ac /a& s+a,&l% (e vre/e rece0 Dac)a/ 4&
4-l-s&+ ceea ce ne)au rec-/anda+ ca(e+ele (%+ra+e de la #a/,er$1 acu/ a/
4& 4-s+ (e lun% 6uc3ndu)ne de)a v)a.& ascunselea cu /ar.&en&&0
M&cu.ul (escu&e*+e ne(%s%+-r d&n ,u'unar - le$%+ur% 5n+rea$% de
de+-na+-are *& & le 5n+&nde0 Or&ce e=(er+ 5n e=(l-'&,&l& s)ar 4& (&erdu+ cu 4&rea
5n 4a.a une& ase/enea scene0 De+-na+-arele +re,u&e /3nu&+e cu /are $r&6%0
Cel /a& /&c *-c le (-a+e 4ace s% sar% 5n aer0
7 A+unc& ce 4ace/1 arunc%/ 5n aer +-a+% (l%c&n+a9 vrea s% *+&e M&cu.ul1
5nce(3nd 4rene+&c s% 4ac% (re$%+&r&le0
7 Nu1 4&r)ar s% 4&e2 r%s(unde (rec&(&+a+ #%+r3nul0 C&nc& sau *ase
,as+-ane ne a6un$ cu (r&s-s&n.%0
7 4ort 'ieu= Unde e cle*+ele9 5n+rea,% nel&n&*+&+ Le$&-narul0 Tre,u&e
s%)& d%/ '-r0 Se a(r-(&e re(ede de n-&0
7 Cle*+e9 4ace M&cu.ul0 Nu)&1 dar cu& 5& +re,u&e9 D-ar le (-.& 4&=a de
4&+&l cu d&n.&&0 A/ 4%cu+)- de a+3+ea -r&0 Unde (u& c% /er$e *& /a& re(ede0
Dar nu +re,u&e s% /u*+& (rea +are1 al+/&n+er& 5.& cad d&n.&&1 *& 5/(reun% cu e&
*& sc%43rl&a0
7 4erde, 5n6ur% Le$&-narul1 cl%+&n3nd d&n ca(0 Nu/a& unul s%+ul de
v&a.% /u*c% d&n c8es+&&le alea2
M&cu.ul v3r% ne(%s%+-r 4&+&lele 5n de+-na+-are *& le /u*c% ra(&d0
7 E (rea +3/(&+ ca s%)*& dea sea/a de (er&c-l1 r3n6e*+e -r+a0 N&c& cel
/a& 5n$r%/%d&+ c3&ne nu adul/ec% vre-da+% un de+-na+-r2
7 E a,s-lu+ ne,un1 s(une "De$er&l%"0 C3nd &n+r%/ 5n de(-'&+ele unde
se .&n ra8a+ur& d&n as+ea1 sun+e/ nev-&.& s% 5nc%l.%/ c&u,-+e cu +%l(& de
cauc&uc1 *& a4ur&s&+ul %s+a le 8ale*+e0
7 As+a (en+ru c%)& un c-(&l d&n 4l-r&1 n%scu+ 5n A6unul Cr%c&unulu&1 r3de
-r+a0 Lu& nu & se (-a+e)n+3/(la n&/&c0
M&cu.ul /es+ec% de6a la al c&nc&lea de+-na+-r0 C3nd a &s(r%v&+1
c-nec+ea'% $r%/ada de e=(l-'&,&l 5n+r)un 4el care ne d% 4&-r& (e *&ra
s(&n%r&&0 e ur/% 5ndeas% +-+ul 5n ,u'unarul s%u 4%r% 4und0 er&cul-asele
de+-na+-are r%sar 5n v3r4ul 4&+&lel-r l-r *& se lea$%n% ase/enea cl-(-.e&l-r
de la (%l%r&a unu& c%lu*ar0
Cu Dal&n 5n 4run+e1 ne cr-&/ dru/ 5ns(re v3r4ul /un+elu&0 La un
/-/en+ da+1 sun+e/ nev-&.& s% 5nl-cu&/ sc8&ur&le cu (a(uc& (en+ru '%(ad%0
7 Va +re,u& s% de(r&nde.& /ul+ /a& ,&ne /ersul (e sc3ndur&le as+ea1 ne
cr&+&c% Dal&n1 eu un $las de e=(er+1 sau n)- s% duce.& n&c&c3nd +%r%*en&a la
,un)s43r*&+0
C%u+%/ dru/ul ,36,3&nd (r&n ,e'na des%v3r*&+%1 (e su, c-n&4erele
(&+&ce1 *& sun+e/ nev-&.& s% ne 4-l-s&/ lan+ernele cu 4asc&cule scur+e0 La +-+
(asul sun+ 4al&& 5n$us+e *& ad3nc&0 S% ca'& 5n+r)una d&n ele 5nsea/n% /-ar+e
s&$ur%0
Fur+una $e/e (relun$ *& lu$u,ru0 Gerul 4ace cren$&le *& ar,-r&& s%
(-cneasc% a&d-/a un-r 5/(u*c%+ur&0
<n6ur3nd *& ,les+e/3nd1 5ncerc%/ s% ne (r-+e6%/ 4e.ele 5/(-+r&va
cren$&l-r .e(ene ale c-(ac&l-r0 Ne ,&c&u&esc1 des(&c3ndu)ne (&elea *& 4%c3nd
s% .3*neasc% s3n$ele0
Dal&n ne /3n% +-+ +&/(ul1 4ur&-s1 lu3ndu)ne (es+e (&c&-r (en+ru
ne5nde/3narea n-as+r%0
7 3n% *& - ,un&c% de ca'ac ra/-l&+% v)ar (u+ea (r&nde d&n ur/%1
-c%r%*+e el1 ner%,d%+-r0 N&*+e /-/3& ca v-& n)-r s% c3*+&$e n&c&c3nd
r%',-&ul %s+a /-nd&al2
7 A*+ea(+% *&)a& s% ve'&1 6&dan cr%c%na+1 .&(% M&cu.ul1 arunc3nd cu
au+-/a+ul du(% Dal&n1 dar $re*&ndu)*& .&n+a0 <nc% nu *+&& c&ne sun+e/ n-&1
ne/.&&2
Du(% d-u% -re de +rud% su(ra-/eneasc%1 a6un$e/ la (-v3rn&*ul
desc8&s de deasu(ra n&velulu& c-(ac&l-r0 Ne l%s%/ &s+-v&.& la (%/3n+0
V3n+ul se de'l%n.u&e ca un ura$an0 Ceva /a& 5nc-l- (u+e/ 5n+re'%r& v3r4ul1
a&d-/a unu& c-l-s a/en&n.%+-r0
7 Sssa+an2 ,les+e/% Dal&n0 <n (&c&-are2 <n+r)- 6u/%+a+e de -r% r%sare
luna *& ne v-r (u+ea vedea de la - su+% de D&l-/e+r&0
7 S4&n+e S&s-e1 /-r/%&e M&cu.ul0 arc% s&/+ cu/ /& se 5n4&$ 5n *alele
/ele ne/.e*+& ,-a,ele Kala*n&D-avel-r %l-ra d&n OGU0
M% 5/(&ed&c ,rusc *& 5nce( s% alunec 5na(-& (e (an+%0 M% r-s+-$-lesc
ase/enea unu& ,ul$%re de '%(ad%1 d&n ce 5n ce /a& re(ede1 (3n% c3nd /& se
(une 5n cale un ,-l-van &/ens0 en+ru - cl&(% a/ &/(res&a c% /&)a/ ru(+
sau /&)a/ scr3n+&+ - 5nc8e&e+ur%1 dar +ea/a de a r%/3ne s&n$ur 5n ur/% /%
(une d&n n-u (e (&c&-are1 c8&ar dac% durerea /% 4ul$er% (3n% 5n *&ra
s(&n%r&&0
7 Nu /a& (-+2 $e/e Gre$-r1 (r%v%l&ndu)se 5n '%(ad% ca un ar,-re
re+e'a+0
7 Sus cu +&ne1 scr3*ne*+e -r+a1 l-v&ndu)l cu ,ru+al&+a+e0
G3nde*+e)+e la (ar+ea +a de aur1 *&)- s% vre& s% /er$& /a& de(ar+e0
7 Fac ceva (e aurul +%u1 $343&e Gre$-r1 e(u&'a+0 -.& s%)l (%s+re'&1 c8&ar
de)ar 4& v-r,a des(re +-+ aurul d&n lu/e2 Las%)/% s% d-r/2 Vreau s% /-r
acu/2 <*& 5ndeas% 4a.a 5n '%(ad% *& 5n+re$ul +ru( 5& +resal+% de 8-8-+e
&s+er&ce0
<l re(une/ (e (&c&-are *&)l +3r3/ 5n+re n-& ca (e)un sac0 R,&ar% *& ne
4ace 5n +-a+e 4elur&le0 <n cele d&n ur/%1 -r+a nu /a& re'&s+%0 <& arde - ,%+a&e
a+3+ de 'drav%n% 5nc3+ +-a+e de$er%+ur&le & se s(ar$ ca n&*+e ,u,e c-a(+e0
en+ru - vre/e e l&n&*+e0
Er/-l-v s+% 5n+&ns la ad%(-s+ul une& 43*&& de r-c%1 (r&v&nd1 (r&n ,&n-clul
s%u cu &n4rar-*&&0 Ara+% 5n +%cere s(re vale1 unde)& '%r&/ (e ce& d&n
C-/(an&a OGU1 ase/enea un-r /&c& (unc+e ne$re *& /&*c%+-are0 0
7 Tre,u&e s% a6un$e/ /a& sus1 s(une Dal&n0 Nu e +&/( de (&erdu+2 Dar
ceva /a& re(e6-r1 +-var%*&1 *& nu (r&v&.& 5n 6-s1 ne aver+&'ea'%0 r&v&.& nu/a&
5n sus2
7 >&ne)ne1 D-a/ne2 e=cla/% -r+a ulu&+1 du(% ce a6un$e/ 5n v3r4 *&
vede/ en-r/a /as% de '%(ad% care se s(r&6&n% d-ar (e - creas+% de (&a+r%
des+ul de /&c%0
7 C3nd se va (-rn& as+a la vale1 4ace #arcel-na1 ,anda de uc&$a*& de)
ac-l-1 de 6-s1 ar 4ace ,&ne s%)*& &a (&c&-arele la s(&nare c3+ /a& are vre/e0
7 a+ru 5nc%rc%+ur& ne)ar 4& de)a6uns (en+ru a le +r&/&+e ,ul$%rele %s+a 5n
ca(1 s(une "De$er&l%"1 sc%r(&n3ndu)se $3nd&+-r 5n cre*+e+ (e su, c%c&ula de
,lan%0
7 Ha& s% 4-l-s&/ c&nc&2 Ma& ,&ne (rea /ul+e1 dec3+ (rea (u.&ne2 '&ce
-r+a1 (r&v&nd ur&a*a l&/,% de '%(ad%J Dar cu/ dracuK v-/ (lasa
5nc%rc%+ur&le 4%r% s% declan*%/ (rea devre/e avalan*a9 Dac% se (-rne*+e
5na&n+e ca v3n%+-r&& de ca(e+e s% (%+rund% 5n ra'a e& de ac.&une1 v-r sc%(a
nev%+%/a.&1 *& n-& v-/ 4& 5n ra8a+ (3n%)n $3+2
7 Tre,u&e s% a6un$e/ (e (ar+ea cealal+% a l&/,&& de '%(ad%1 s(une
#arcel-na0 Se a(leac% (es+e ,u'a a,ru(+% a versan+ulu& *& se re+ra$e ,rusc1
5n$r-'&+0 Cu ne(u+&n.%2 E nev-&e de)un vul+ur (en+ru a reu*&0
7 Las%)/% (e /&ne1 4ace M&cu.ul1 cr-&ndu)*& 8-+%r3+ dru/ 5na&n+e0 Eu
nu)s vul+ur1 da)s de*+e(+0 V-& 8a,ar n)ave.& cu/ se arunc% ceva 5n aer0 O s%
v% ara+e1 /andea /eser&e0
7 Nu 4ace as+a1 5l (rev&ne "De$er&l%"0 O s%).& ru(& $3+ul2
7 Scu+e*+e)/%2 scu&(% M&cu.ul1 d&s(re.u&+-r0 Ia a/&n+e *&)nva.% cu/ se
descurc% un */ec8er d&n Ha/,ur$2 O s% /% su& (e s+rea*&na a&a *&)- s%
a*e' ar+&4&c&&le la l-cul l-r /a& re(ede dec3+ 5& +re,u&e unu& ,&v-l s% se ,ese0
7 Are dre(+a+e1 s(une #%+r3nul c-nv&ns0 S+rea*&na va a/(l&4&ca 4-r.a
e=(l-'&e& *& va (r%v%l& *& /a& /ul+% '%(ad% (es+e e&0 R%(ada va 5n%,u*&
'$-/-+ul e=(l-'&e& *&1 (3n% a(uc% s% se s(er&e /-r/-l-c&& de 6-s1 v-r 4&
(u*& la c-nserva+ - /&e de an&0
7 De ce nu9 5n+rea,% -r+a1 r&d&c3nd ne(%s%+-r d&n u/er&0 Ia)ncerca.&2
M&cu.ulu& 5& reu*esc 5n+-+deauna +re,K*-arele 5n care al.&& 5*& ru( $3+ul0
7 Crede.& c%)& (r&/e6d&-s9 vrea s% *+&e M&cu.ul1 ,%nu&+-r1 (r&v&nd cu
a+en.&e a,&sul a/e.&+-r0
7 N&c& v-r,%1 /&n+e -r+a cu neru*&nare1 ar%+3nd l&/,a de '%(ad% care
s+% sus(enda+% a/en&n.%+-r de ,u'a versan+ulu&0 Dac% +-a+% (u'der&a a&a de
$8ea.% *& de '%(ad% nu (-a+e c%dea1 a+unc& cu/ a& (u+ea c%dea +u9 Ve'&1 a&
$r&6% d-ar s% nu).& scu&(& 5n a/,ele (al/e 5n acela*& +&/(2
7 A+unc& s%)& d%/ ,%+a&e1 4ace M&cu.ul dec&s1 5nc-l%c&ndu)*& c-arda 5n
6urul +al&e&0 Da.&)/& (&-le+ul *& .&ne.&)v% ,&ne de c-ard% ca s% /% (u+e.& +ra$e
5na(-& 5n ca' c% a+er&'e' 5n cur0
Gre$-r se a*a'%1 5*& 5n4&$e 'drav%n c%lc3&ele 5n s+3nc% *& des4%*-ar%
5nce+ c-arda1 (e /%sur% ce M&cu.ul 5na&n+ea'% (e (an+a de $8ea.%0
7 N)- s% reu*easc%2 *-(+e*+e nel&n&*+&+ #arcel-na0
7 C-arda /a& lun$%1 s+r&$% ner%,d%+-r M&cu.ul0 Tre,u&e s% +rec de un
(la4-n1 (en+ru nu/ele lu& Du/ne'eu2 E)- ,e'n% (e)a&c& ca)n $%-a'a lu&
Al,er+2
7 O s% se cure.e1 s(une Gre$-r su/,ru1 des4%*ur3nd c-arda /a& /ul+0
"De$er&l%" *ade 5n s(a+ele lu& *&)l a6u+% s)- .&n%0 E (ur *& s&/(lu l&n&a
v&e.&& M&cu.ulu&0
7 Ma&c% rec&s+%2 8%ule*+e M&cu.ul1 cu - v-ce care se aude ca *& cu/ ar
a6un$e la n-& (r&n+r)un /un+e de1 l3n%0
7 Ceva (r-,le/e9 5n+rea,% -r+a1 lun$&ndu)*& $3+ul1 dar 4%r% s%)l (-a+%
vedea0
7 A/ c%'u+ 5n cur1 se aude va$ de d&nc-l- de ,u'%0 e)a&c& v363&e ca
dracuK0 M& s)a 4%cu+ /%c&uca .ur.ure0
7 As+a)& cura+% ne,un&e2 /ur/ur% #arcel-na0 N)- s% .&n%0
7 A*+ea(+% *&)- s% ve'&1 s(une -r+a0 <l *+&u eu (e M&cu.ul0 C3nd & se
(une (a+a de)a ,&nelea1 n&/&c nu)l /a& (-a+e s+%v&l&2
Deslu*&/ sune+ul (&-le+ulu&1 (e care)l 4-l-se*+e (en+ru a +%&a sc%r& 5n
r-c% *& 5n $8ea.%0 Gre$-r *& "De$er&l%" des4%*-ar% d&n ce 5n ce /a& /ul+%
c-ard%0
7 Cu/ na&,a de se descurc%9 5n+rea,% "De$er&l%"1 cl%+&n3nd d&n ca(0
Are nev-&e de +-a+% 4-r.a nu/a& (en+ru a se .&ne l3n$% (ere+e1 *& (e ur/%
+re,u&e sa 4&e 5n$8e.a+ (3n%)n /%duv%2
7 Da1 *& unde /a& (u& c% are ,u'unarele 5ndesa+e cu e=(l-'&,&l1 s(une
#arcel-na0 B& ca un ,%+u+ 5n ca( ce e1 a /a& *& 4&=a+ de+-na+-arele0 Nu)&
nev-&e de c&ne *+&e ce c&-cn&re ca s% sar% 5n aer *&1 5/(reun% cu el1 6u/%+a+e
d&n /un+e0
7 T-+u*&1 a ur/a+ vre-da+% un curs de s(ec&al&'are 5n e=(l-'&,&l&9 r&sc%
s% 5n+re,e "De$er&l%"0 N&c& un -/ care)a avu+ de)a 4ace cu e=(l-'&,&l& nu se
(-ar+% cu e& a*a cu/ 4ace M&cu.ul0
7 A 4-s+ la un curs la #a/,er$1 r3de -r+a1 ne(%s%+-r0 Dar l)au da+
a4ar% /a&)na&n+e s)a(uce s%)& arunce (e +-.& 5n aer0
Or&cu/1 a -/-r3+ vre- c3.&va e=(er.& d&n Gen&u 4%r% ca el s% se alea$%
cu vre- '$3r&e+ur%0 C8&ar dac% a a6uns de d-u%)+re& -r& (3n% 5n Calea
Lac+ee1 a reven&+ *& de)ac-l-1 l&n$3ndu)*& 4r&*ca de (e de$e+e0
C3nd ne a(lec%/ (es+e /uc8&a (r%(as+&e&1 (u+e/ vedea u/,ra
5n+uneca+% a M&cu.ulu&1 /&*c3ndu)se 5nce+ 5n sus1 5nv%lu&+% 5n n-r& /%+%s-*&
de '%(ad%0
7 Ara+% ca unul d&n cascad-r&& ce se ca.%r% (e un '$3r&e)n-r&1 *-(+e*+e
nel&n&*+&+ C-/&sarul0
7 Nu (rea are $ea/ur& (r&n care s% se '$3&asc% 5n ca' c% -,-se*+e1 4ace
-r+a sec0
7 Dac% alunec% acu/1 /ur/ur% "De$er&l%"1 are su, el c&nc& /&& de
/e+r&0 C-arda l)ar +%&a 5n d-u%2
7 F&r)ar dracuK al draculu&2 -c%r%*+e M&cu.ul de du(% s+rea*&n% de
'%(ad%0 T%(*anul %s+a nu)& /a& la+ dec3+ - /usc% 5n+re -c8&0
7 A$a.%)+e cu de*+ele de la (&c&-are1 5l s4%+u&e*+e -r+a0 <nd-a&e)le a*a
cu/ 4ac (%s%relele0
7 DaK ce credea& c% 4ac9 v&ne v-cea M&cu.ulu& d&n ad3ncur&0
7 Da.&)& '-r1 s+r&$% nel&n&*+&+ "De$er&l%"0 V3n%+-r&& de ca(e+e v-r 4&
&/ed&a+ 5n vale *& ne v-r s%r& la $3+ c3+ a& '&ce (e*+e0
Un +r-sne+ sec1 *& un n-r de (ul,ere de '%(ad% 5& +a&e v-r,a0 S+3nca a
ceda+0 Cu un urle+ de $r-a'%1 M&cu.ul cade 5n $-l1 dar1 (r&n+r)- /&nune1
reu*e*+e s% se a$a.e cu (&-le+ul0
#les+e/3nd *& 5n6ur3nd1 5nce(e s%)*& cr-&asc% d&n n-u dru/ 5n sus0 Ne
a(lec%/ *&)l vede/ a+3rn3nd *& le$%n3ndu)se 5n l-cul unde1 cu - cl&(%
5na&n+e1 4usese +%(*anul0
C&-(le*+e 4rene+&c 5n '%(ad% *&1 5n cele d&n ur/%1 4ace - $aur% des+ul de
/are (en+ru a v3r5 5n ea 5nc%rc%+ur&le0 Scu&(3nd de 4ur&e1 /a& 5n4%*-ar% de
c3+eva -r& 4&+&lele 5n 6urul e=(l-'&,&lulu& *& s+rec-ar% (&e+re *& ,uc%.& de
$8ea.% 5n $aur% (en+ru a 4&=a 5nc%rc%+ura0
O (al% (u+ern&c% de v3n+ 5& s/ul$e c%c&ula de ,lan% *& /a&)/a& c%)l
arunc% *& (e el 5n 8%u0 Alunec% la 5n+3/(lare1 dar reu*e*+e s% se a$a.e de
ur/%+-rul +%(*an1 ceva /a& la+0
C8&ar dac% are - s+a+ur% de urs1 (are ne5nse/na+ 4a.% de +-nele de
'%(ad% care a+3rn% sus(enda+e deasu(ra ca(ulu& s%u0 Ma& ver&4&c% - da+%
5nc%rc%+ur&le *& /u*c% d&n n-u 4&ecare de+-na+-r1 (en+ru /a& /ul+%
s&$uran.%0 Le$%n3ndu)se ne5nce+a+1 &a - $ur% d&n ,&d-nul s%u de a(%0 A(-&
5nce(e s% urce (ere+ele de s+3nc% a,ru(+ *& ,%+u+ de v3n+ur&0 Un vul+ur ur&a*
43l43&e 5n 6urul lu&0 Fur&-s1 d% s%)l (-cneasc%1 5*& (&erde ec8&l&,rul *& 5nce(e
s% alunece 5n 6-s (e versan+0
Gre$-r1 a4la+ la c-arda de s&$uran.%1 dev&ne nea+en+ d&n cau'a 4r&$ulu&
*& a e(u&'%r&& *& nu s&/+e 'v3cne+ul c-r'&& M&cu.ulu&0 Ur&a*ul n&c& n)a(uc% s%
c&-(leasc% /uc8&a ascu.&+% a +%(*anulu&1 c3nd vul+urul a+ac% d&n n-u0 D% s%)
l l-veasc% &ar%*& *&)*& (&erde (r&'a d&n (&c&-are0 M3&n&le & se 5ncle*+ea'% de
$8ea.%1 d&n +%&e+ur&le ad3nc& 5& .3*ne*+e s3n$e *& un$8&&le 5& sun+ s/ulse0
&-le+ul alunec% (es+e ,u'a v%&& *& d&s(are 5n 8%u 5n+r)un n-r de '%(ad%0
Vul+urul sc-a+e un .&(%+ r%$u*&+ de +r&u/4 *& +rece d&n n-u la a+ac0
-r+a sl-,-ade un urle+ de $r-a'%1 care)l (rev&ne (e Gre$-r 5n ul+&/a
cl&(%0 Aces+a reu*e*+e s% se 4&=e'e 5n+re d-u% s+3nc& ver+&cale 5na&n+e de a 4&
s/uls de 'v3cne+ul +er&,&l al c-r'&&0
7 Ce dracu 4ace.&9 5n+rea,% C-/&sarul1 5na&n+3nd c%+re n-&0 D-a/ne
s4&n+e2 Cred c% s)a '&s cu el2
Dedesu,+1 5n ad3nc1 5l '%r&/ (e M&cu.ul le$%n3ndu)se 5nc-l- *& 5nc-ace
de 4r3n$8&e1 cu vul+urul +ur,a+ 43l43&nd 5n 6urul ca(ulu& s%u0
7 B&)a (&erdu+ (&-le+ul2 -,serv% -r+a0
C-/&sarul 5& c-,-ar% ra(&d M&cu.ulu& (r-(r&ul (&-le+ *&1 du(% c3+eva
5ncerc%r&1 aces+a reu*e*+e s%)l 5n8a.e0
<nce+)5nce+ 5n+&nde/ c-arda0 Dac)a/ 4ace)- (rea re(ede a/ (u+ea r&sca
s% (lesneasc%0
<n +&/( ce)l +ra$e/ (e M&cu.ul s(re n-&1 5l au'&/ -c%r3nd *&
,les+e/3nd0
7 E +ur,a+ 5n +-a+% re$ula1 s(une -r+a0 Gre$-r ar 4ace /a& ,&ne s%
d&s(ar% (3n% se descarc% M&cu.ul0
7 A/ *+ers)-2 s(une Gre$-r1 8-+%r3+1 a(uc3ndu)se s%)*& /-n+e'e
sc8&ur&le0
N&c& unul d&n+re n-& n)a ,%$a+ de sea/% c% M&cu.ul a +recu+ de6a de
s+rea*&n%1 s(u/e$3nd de 4ur&e0 V%'3ndu)l cu/ se n%(us+e*+e (r&n n%/e.&1
c%u+3nd v&n-va+ul1 C-/&sarul d% un s+r&$%+ de aver+&s/en+0
7 Tu a& da+ dru/ul c-r'&& luK M&cu.ul29 r%cne*+e el acu'a+-r1 5ndre(+3nd
(&-le+ul s(re /&ne0
7 Nu1 nu2 .&( eu (en+ru a sc%(a de /-ar+e s&$ur%0 Gre$-r e de v&n%2 A
a.&(&+0
7 A a.&(&+1 8a&9 ra$e M&cu.ul1 (-rn&nd ca un +%v%lu$ s(re l-cul 5n care
*ade Gre$-r1 4&=3ndu)*& le$%+ur&le sc8&ur&l-r0
#%+r3nul arunc% du(% el cu un au+-/a+0 <l (-cne*+e dre(+ 5n 4&$ur%1 dar
M&cu.ul 5*& c-n+&nu% $-ana 4%r% 5n+reru(ere0
Gre$-r a,&a a(uc% s% se 5n+-arc%0 M&cu.ul 5l 5n*4ac% de sc8&ur& *&)l
5nv3r+e deasu(ra ca(ulu& ca un arunc%+-r de c&-can0 C3nd &a v&+e'% 5& d%
dru/ul0 C-r(ul s%u se &',e*+e cu un +r-sne+ de)- s+3nc%1 *& sc8&ur&le 5&
',-ar% 5n .%nd%r&0 A(-& M&cu.ul e d&n n-u deasu(ra lu&1 c%r3ndu)& (u/n& cu
ne/&lu&+a0 #ra.ele & se /&*c% ase/enea une& el&ce0 Gre$-r *+&e c% se ,a+e (e
v&a.% *& (e /-ar+e0 D&s(era+1 reu*e*+e s% l-veasc% de 6-s 5n sus *& s%)l
(-cneasc% (e M&cu.ul 5n $enunc8&0 Acu/ ur&a*ul +ur,ea'% cu des%v3r*&re0
Sare 5n sus cu un r%$e+1 se r%suce*+e *& cade (es+e Gre$-r cu a+3+a 4-r.%
5nc3+ 5& v3r% (ur *& s&/(lu ca(ul 5n '%(ada 5n$8e.a+%0
7 <na(-&2 scr3*ne*+e C-/&sarul1 (al&d de 4ur&e1 5n$8&-n+&ndu)l (e
M&cu.ul cu Kala*n&D-vul 5n ,ere$a+%0 <na(-&0 a/ '&s1 sau 5.& ',-r c%(%.3na2
Dar M&cu.ul nu vrea s% *+&e de n&/&c0 Cu s(u/e la $ur%1 c-n+&nu% s%)l
al+-&asc% (e Gre$-r1 c%'u+ 5n nes&/.&re0
7 Las%)/% (e /&ne1 s(une -r+a1 re(e'&ndu)*& (&s+-lul)/&+ral&er% 5n
cea4a M&cu.ulu&0 Aces+a se (r%,u*e*+e cu - /-r/%&+ur% 5n4unda+% *& r%/3ne
ne/&*ca+ deasu(ra lu& Gre$-r1
7 Face.&)& v3n+ la vale2 .&(% "De$er&l%" 5nver*una+1 l-v&ndu)l ,ru+al cu
(&c&-rul (e M&cu.ul0 Nen-r-c&+ul %s+a e (er&cul-s0
7 Ia)- /a& d-/-l1 &n+erv&ne -r+a0 C&ne n)ar s%r& 5n $3+ul unu& +&c%l-s
care l)a l%sa+ s% 4ac% - +u/,% de +re& su+e de /e+r& (e c-as+a unu& /un+e
5nc3+ s%)& /u+e 4&ecare -sc&-r d&n l-cul lu&9
La scur+% vre/e1 M&cu.ul 5*& reca(%+% cun-*+&n.a1 scu+ur3nd ca(ul ca -
ra.% care +-c/a& s)a cu4unda+ 5n lac (en+ru a vedea ce se /a& (e+rece
dedesu,+0
7 N)a/ avu+ ce 4ace1 se scu'% Gre$-r +&/&d1 *+er$3ndu)*& s3n$ele de (e
/u+ra lu& ,u8%&+%0
7 LasK c% v-r,&/ n-& /a& +3r'&u des(re as+a1 5& 4%$%du&e*+e M&cu.ul1 cu
- c%u+%+ur% cu/(l&+%1 *&)- &a a$ale 5ns(re ,u'a v%&&0
7 Unde na&,a +e duc&9 5n+rea,% #%+r3nul1 aler$3nd 5n ur/a lu& cu
au+-/a+ul (re$%+&+0
7 Nu d%/ dru/ul la ,ul$%re9 4ace M&cu.ul0 Nu de)a&a ne)a/ c%.%ra+
n-& (e ,les+e/a+ul %s+a de /un+e c-/un&s+9
<n6ur3nd 5nc-n+&nuu1 se a(uc% s% urce d&n n-u (e (ere+ele 5n$8e.a+ de
$ran&+0 E a+3+ de 4ur&-s 5nc3+ a u&+a+ s%)*& le$e c-arda de s&$uran.%0
7 Dac% alunec% acu/1 /ur/ur% "De$er&l%"1 s)a '&s cu el0 E ne,un de
le$a+0
7 en+ru nu/ele lu& Du/ne'eu1 nu cu/va s%)& s(u& c%)& (er&cul-s ceea
ce 4ace1 5l (rev&ne -r+a1 c%c& a+unc& cade cu s&$uran.%0
Trece - ve*n&c&e (3n% c3nd d&,u&e 4&rul1 a+a*a+ 5nc% de 5nc%rc%+ura
e=(l-'&,&l%0 Cu /are $r&6%1 ca *& cu/ ar 4& d&n s+&cl%1 5l +ra$e s(re el *&)l
5n4%*-ar% 5n 6urul c-+ulu&0
7 D-a/ne1 5ndur%)+e de n-& +-.&1 $e/e C-/&sarul0 <n v&a.a /ea n)a/
v%'u+ ceva /a& ne,unesc0
La 5n+-arcere1 alunec% de d-u% -r& (e (an+%0 D-ar un /&c +r-&an
5n$8e.a+ de '%(ad%1 r%+%c&+ d&n 5n+3/(lare 5n calea sa1 5l 5/(&ed&c% s% se
(r%v%leasc% d&nc-l- de /ar$&ne1 5n a,&s0
7 B& dac%)& un ra+eu9 5n+rea,% nel&n&*+&+ #arcel-na1 du(% ce M&cu.ul a
reven&+ *& a c-nec+a+ vesel s3r/ele la ,a+er&&0
7 O s% ne c%c%/ c%r%/&'&1 r%s(unde -r+a0 Nu ne r%/3ne dec3+ sa
s%r&/ la ,%+a&e cu $renade1 #alala&c& *& r%(%&+ de (u*c-ace0
7 S+a.&a rad&-1 s(une C-/&sarul0 #les+e/a+a a&a de s+a.&e0 Mereu - (un
la ad%(-s+ undeva /a& de(ar+e de e&0 Trans/&s&-n&s+ul va urla du(% a6u+-r
de 5nda+% ce v-/ 4ace un (as1 *& (e ur/% ne v-/ (-/en& cu c3+eva Aa,-s
(e ca(0
7 Eu nu)s de ac-rd cu ra8a+ul %s+a cu ,a+er&&1 ,-sc-r-de*+e M&cu.ul0 Un
4&+&l de /-d% vec8e1 d&n %la (e care)l ve'& cu/ arde *& 5nc-+r- duce era /a&
(rac+&c *& /a& d&s+rac+&v0 </& a/&n+ea de Cr%c&un1 c3nd ,%+r3nul d-/n
Creu+'4eld+ se 5/,%+a *& ne (unea s% c3n+%/C
-i c(nd venir la casa lui ?rod,
,ttea la geam &i privea afarD
7 Ha&de2 -rd-n% #%+r3nul1 lu3nd ,&n-clul de la -c8&0 F-l-se*+e
#a+er&&le0 E - c8es+&une de /&nu+e0 C3nd dau eu -rd&n1 arunc& +-+ul 5n aer2
7 B& de ce v-r,e*+& a*a cu /&ne9 5& sare M&cu.ulu& .and%ra0 Cre'& c)a/
+r%&+ 5n+r)un ,u+-& *& a/ cre&er&& 5n+re (&c&-are1 a&9 A4l% c% "(s&8-(a.&&" /&)
au da+ c-e4&c&en+ul de &n+el&$en.% ?1O1 ceea ce)& 4-ar+e /ul+0
7 De(&nde d&n ce (ar+e c&+e*+&1 r3n6e*+e -r+a0 Dar +u ve'&).& acu/ de
s3r/ele *& de ,a+er&&le +ale0 Ar 4& cara$8&-s s% ne cad% '%(ada 5n ca( +-c/a&
n-u%0 Uc&$a*&& de 6-s ar /ur& de r3s *& n-& a/ &n+ra 5n &s+-r&a lu/&& dre(+ ce&
/a& /ar& d-,&+-c& care)au lua+ (ar+e vre-da+% la un r%',-&0
7 ?o% tvoie mati, /ur/ur% "De$er&l%"0 U&+e)& (e d&av-l& c% v&n2
Luna a(are ca - e=(l-'&e0 Vede/ l&/(ede un *&r de s-lda.& urc3nd
(an+a (e sc8&ur&0 D&n c3nd 5n c3nd se -(resc *& (r&vesc 5ns(re cul/e1 de
(arc)ar *+& c%)sun+e/ ac-l-0
7 Ar 4& +&/(ul s% (res%r%/ (es+e e& ceva '%(ad%1 s(une -r+a0 Dac% nu1
ne lu%/ +a&)+a& de la aur *& de la v&a.a de 8u'ur care ne)a*+ea(+%0
7 S+a&2 aver+&'ea'% C-/&sarul0 ECerce+ea'% +erenul cu ,&n-clul0F
Tre,u&e s%)& 5n8%.%/ (e +-.&0 Dac% sca(% unul1 alar/a e da+%2
7 Ave/ -as(e.& care su&e (-v3rn&*ul1 ne anun.% M&cu.ul1 ascul+3nd cu
5nc-rdare0 Aud l&/(ede '$-/-+ul cra/(-anel-r2
7 e dracuK1 4ace "De$er&l%"0 Eu n)aud n&/&c2
7 Tu nu1 dar eu aud1 s(une M&cu.ul1 /&r-s&nd ca &e(urele 5n+r)un s+ra+
de var'%0
O4&.erul care c-nduce 4-r/a.&unea se -(re*+e1 5n+-rc3ndu)*& ,&n-clul
s(re ,u'a 5n s(a+ele c%re&a ne ascunde/0
7 Nu /&*ca.&2 *-(+e*+e C-/&sarul cu v-cea $3+u&+%0 T&c%l-*&& (-+ vedea
cea /a& /&c% /&*care0
7 I-)s $a+a s% r%s+-rn /un+ele1 s(une M&cu.ul1 r3n6&nd0
7 La na&,a1 *-(+e*+e #%+r3nul0 F%r% (r-s+&& c% ne)a/ ars0 S-lda.&&
OGU se des4%*-ar%0 -ar+% sc8&ur&le 5n s(&nare *& se a6u+% la /ers cu
,e.ele0 Acu/ 5& au'&/ *& n-& cu/ se a(r-(&e de v3r40
7 Ce dracuK /a& a*+e(+%/9 5n+rea,% ner%,d%+-r M&cu.ul0 Ivan va 4& a&c&
5n -r&ce cl&(%1 (l&/,3ndu)*& #alala&ca (e su, nasul n-s+ru0
De*uru,e' nerv-s ca(acul une& $renade cu /3ner *&)/& v3r de$e+ul 5n
&nel0 Sun+ $a+a s)- arunc de 5nda+% ce (r&/a /u+r% de rus se va &v& de du(%
creas+%0
Acu/1 /a6-r&+a+ea s-lda.&l-r d&n c-l-an% au d&s(%ru+ (e c-as+a
/un+elu&1 unde nu)& /a& (u+e/ '%r&0 V-c&le l-r se d&s+&n$ +-+u*& d&n ce 5n ce
/a& ,&ne1 5n c&uda *u&erulu& v&sc-lulu& de'l%n.u&+0 D&n+r)- da+%1 c-ada
c-l-ane&1 4-r/a+% d&n c&nc& s-lda.&1 se -(re*+e0 A.&n+esc ,&n-clur& de
c-/(an&e s(re /area /as% de $ran&+0 Un &ns+&nc+ ascuns 5& (rev&ne de -
(r&/e6d&e ne*+&u+%0 Nu sun+ n&*+e recru.&0 Sun+ v3n%+-r& de -a/en& d&n+re ce&
/a& versa.&0
7 S%)& dau ,%+a&e9 5n+rea,% M&cu.ul1 a(r-(&&nd *& /a& /ul+ s3r/ele de
,a+er&e1 5nc3+ nu (u+e/ (r&ce(e cu/ de n)a s%r&+ 5n aer 5nc%rc%+ura (3n%
acu/0
7 <nc% nu2 *-(+e*+e C-/&sarul0 Tre,u&e s%)& l%s%/ (e ce& c&nc& s% se /a&
a(r-(&e2
-r+a s+% 5n s(a+ele /&+ral&ere& u*-are1 cu (a+ul 5n4&(+ 5n u/%r *& cu
de$e+ul (e +r%$ac&0
Eu desc8&d ca(acele cu+&&l-r cu car+u*e *& .&n (re$%+&+e ,en'&le lun$&0
7 Acu/2 *u&er% C-/&sarul1 +r3n+&ndu)*& (u/nul 5n '%(ad%2 M&cu.ul
sc-a+e un .&(%+ de (l%cere *& 4ace le$%+ura0 en+ru - cl&(%1 lu/ea (are c%
a/u.e*+e0 A(-&1 l&n&*+ea 5n$8e.a+% a n-(.&& e des(&ca+% de - ser&e de e=(l-'&&
+un%+-are1 care se r-s+-$-lesc (es+e /un.& *& se s+&n$ 5n ec-ur& de(%r+a+e0
7 As+a - s% le ca/ dea de $3nd&+ v3n%+-r&l-r de ca(e+e1 r3n6e*+e -r+a
cu sa+&s4ac.&e1 duc3ndu)*& la -c8& ,&n-clul cu &n4rar-*&&0 S-lda.&& OGU sun+
cu(r&n*& de (an&c% *& se r%s(3ndesc 5n +-a+e d&rec.&&le0
Se (are c% ,u'a &/ens% de '%(ad% a r%/as nea+&ns% de (e ur/a
e=(l-'&e&0 Trec c3+eva /&nu+e 4%r% s% se 5n+3/(le n&/&c0
S-lda.&& OGU -,serv% *& e& aces+ lucru0 Se -(resc *& se a(uc% 5n $ra,%
s%)*& /-n+e'e sc8&ur&le0 Un -4&.er scund $es+&culea'% 4rene+&c cu
Kala*n&D-vul *& s+r&$% -rd&ne r%$u*&+e0
7 Ia)- -da+% la vale1 '%(ad% a4ur&s&+%2 /-r/%&e M&cu.ul1 a/en&n.3nd cu
(u/nul creas+a0 M% duc s% v%d ce nu)& 5n re$ul%1 s(une el1 r&d&c3ndu)se
5n+r)un $enunc8&0
7 Descre&era+ule2 scr3*ne*+e #%+r3nul0 A& s% s+a& a&c&2
Se aude un '$-/-+ ca de +une+ 5nde(%r+a+1 a(r-(&&ndu)se d&n ce 5n ce
/a& re(ede0 r&/a d&n+re c-l-salele /ase de '%(ad% se s/ul$e 5n+r)un ur&a*
n-r al,0 en+ru - cl&(%1 (are sus(enda+% 5n aerJ (e ur/% se (une 5n /&*care0
M-r/ane de '%(ad% 5n$8e.a+% l-vesc (-v3rn&*ul -(us *& sun+ s/ulse &ar%*&
d&n l-c ca de - n-u% e=(l-'&e0 A(-& (r&/a c-l-an% al,% c-,-ar% +un%+-are
(e r-c&le (-v3rn&*ulu&0
M&& de +-ne de '%(ad% c-,-ar% n%valn&c /un+ele1 /a& re(ede ca
$3ndul1 /%+ur3nd +-+ul 5n cale0
Ce& /a& a(r-(&a.& s-lda.& OGU sun+ arunca.& 5n nean+0 Al.&& $-nesc (e
sc8&ur& d&n 4a.a (r%(%dulu& al, *& (ar c% au - *ans% de sc%(are0
7 +ive la mort= *u&er% Le$&-narul0 une /3na (e (u*ca unu&0 lune+&s+ *&
re$lea'% c%+area +elesc-(&c%0
7 Nu de la d&s+an.a as+a1 s(une #%+r3nul0
7 Bien sur, r%s(unde Le$&-narul0 <*& l&(e*+e -,ra'ul de (a+ *& +ra$e
ra(&d de +re& -r&0
Sc8&-rul d&n 4run+e se (r%,u*e*+e 5na&n+e *& c-n+&nu% s% alunece (e
(an+%1 cu ca(ul ,%l%,%n&ndu)&)se 5n+re sc8&ur&0 S-lda+ul d&n s(a+e e=ecu+% -
6u/%+a+e de 5n+-arcere (en+ru a vedea de unde a (-rn&+ 5/(u*c%+ura0
Gre*eal% 4a+al%0 Cu(r&ns de (an&c%1 se r%suce*+e d&n n-u *& e (r&ns d&n ur/%
de avalan*%1 care +rece +un%+-r (es+e el1 5n$8&.&ndu)&2
C-(ac&& sun+ s/ul*& d&n r%d%c&n& de /-r/anul &/(res&-nan+ de '%(ad%0
O (%dure 5n+rea$% e ras% de (e su(ra4a.a /un+elu&0
7 A 4-s+ un ,ul$%re (e c&ns+e2 e=cla/% M&cu.ul 4er&c&+1 c3nd a/ a6uns
d&n n-u la ve8&cule0 Ce&lal.& ne a*+e(+au d&n ce 5n ce /a& nel&n&*+&.&0
7 Cu s&$uran.% c% v3n%+-r&& de ca(e+e *&)au (&erdu+ sc8&ur&le1 s(une
-r+a0 Ce /a& +%v%lu$2
7 LasK c% r%s(und eu1 se -4er% M&cu.ul1 c%.%r3ndu)se 5n c-/(ar+&/en+ul
+rans/&s&-n&s+ulu&1 de unde r%',a+e un sune+ ascu.&+ de a(el0
M&cu.ul +re,%lu&e*+e la rece(+-r *&1 (3n% s% 4unc.&-ne'e1 5l +r3n+e*+e de
c3+eva -r& de /ar$&nea +anculu&0
7 Al-2 la+r% el 5n /&cr-4-n0 C&ne sun+9 Eu sun+ eu1 %s+a sun+2
7 Id&-+ule2 Care)& (-'&.&a v-as+r%9 url% - v-ce +%&-as% *& enerva+%0
7 <n dru/ s(re $%-a'a Un&versulu&1 r%s(unde M&cu.ul1 c8&c-+&nd0
T-c/a& a/ arunca+ cu un ,ul$%ra* de '%(ad% 5n c-(&&& vec&nulu&2
7 De unde v-r,e*+&9 5n+rea,% ner%,d%+-are v-cea0
7 De)a&c&2 r%s(unde M&cu.ul0 De unde)a& vrea9
7 Nu e*+& 5n +-a+e /&n.&le9 Vreau s% *+&u unde v% a4la.&2 *u&er% v-cea0
7 E*+& un d-,&+-c2 <n Rus&a1 se)n.ele$e2
7 #a$% de sea/%1 s-lda+2 EV-cea s+r%&n% +re/ur% de 4ur&e0F Se (are c%
nu *+&& cu c&ne v-r,e*+&0
7 <.& 5nc8&(u& cu/va c)a* 4& vreun $8&c&+-r 5n s+ele9 r%s(unde M&cu.ul1
e=(l-d3nd 5n+r)un 8-8-+ de r3s0
7 R3'& de /&ne9 EV-cea dev&ne a/en&n.%+-r de cal/%0F Vreau s% *+&u
cu c&ne v-r,esc0
7 Cu /&ne v-r,e*+&1 ar%+are2 ',&ar% M&cu.ul1 5nce(3nd 5nce+)5nce+ s%
4&ar,%0 <nc% nu .&)a& da+ sea/a9 E*+& la 4el de 4-l-s&+-r ca un /%dular a+&ns
de - Dru6,%0
7 Te adrese'& unu& -4&.er de +rans/&s&un&1 scr3*ne*+e 4ur&-as% v-cea0
Acu/ vreau de la +&ne un r%s(uns l&/(edeC $radul1 nu/ele1 un&+a+ea2
7 Te)a& l-v&+ la ,&l% sau ce9 e=(l-dea'% M&cu.ul0 Nu (u+e/ d&scu+a
dec3+ c&4ra+2 Ve'& +u1 vec&n&& n)ar +re,u& s% *+&e ce 4ace/ n-& (e)a&c&1
(r&ce(&9 De la /&ne n)- s% sc-.& n&/&c2 A& (u+ea 4& unul d&n s(&-n&& %&a
a4ur&s&.& de care se v-r,e*+e a+3+a0 0aniemaie&i9
7 D%)ne1 D-a/ne1 r%,dare9 B+&& c-dul9
7 Nu1 de ce9 r3de M&cu.ul cu (-4+%0 Nu eu /% 6-c la 4recven.e0 <& .&n
d-ar l-cul lu& Aul&us1 care a &e*&+ la (l&/,are2
7 Ascul+%1 s-lda+1 *u&er% -4&.erul de +rans/&s&un&1 cu v-cea 5n+reru(+% de
4ur&e0 V-& 4ace.& cur%.en&e0 B& eu vreau s% *+&u ce anu/e a.& cur%.a+0
7 %& de ce n)a& '&s a*a d&n (r&/a1 5n l-c s% 5n+re,& c&ne sun+e/1
r%s(unde M&cu.ul0 T-c/a& a/ arunca+ un ,ul$%re de +-a+% 4ru/use.ea 5n
ca(ul lu& Ivan1 care acu/ se 5ndrea(+% s(re arad&s c3+ de re(ede 5l duc
sc8&ur&le0
7 D%)/&)l (e c-/andan+ul v-s+ru de (lu+-n *& car%)+e de la rad&-1
n%+%r%ule0 <.& ar%+ eu .&e ,ul$%r&2
7 #%+r3nule2 ',&ar% M&cu.ul (e un +-n r%sun%+-r de ,ar&+-n0 E un
-,seda+ la +ele4-n care vrea s% *+&e ce)a/ cur%.a+2 A& $r&6%1 s)ar (u+ea s% 4&e
unul d&n s(&-n&& %&a care /&*un% (es+e +-+ +r%$3nd cu urec8ea0 R&ce c%)&
-4&.er1 dar cred c% /&n+e2
7 Ce dracuK a& /a& 4%cu+9 5n+rea,% #%+r3nul 5n$r&6-ra+1 5ndre(+3ndu)se
s(re s+a.&a rad&-0
Ur/ea'% - c-nv-r,&re lun$%1 care 5n ce)l (r&ve*+e (e #%+r3nul1 e
4-r/a+% d&nC "Da1 d-/nule2" "Da1 d-/nule /a&-r2" "Da1 s% +r%&.&2"
7 B+&.& la ce /% $3ndesc eu 5n cl&(a as+a9 5n+rea,% -r+a du(% ce ne)a/
(us d&n n-u 5n /&*care0 La -u% 4&er+e *& creve.& 5n s-s de 8-/ar1 ur/a+e de
- (-r.&e 'drav%n% de carne de (-rc cu SauerDrau+ *& dulcea.% de (ere0
7 Gura2 scr3*ne*+e #%+r3nul1 (r-s+ d&s(us0 Nu /a& (-/en& de /3ncare0
B& (e +&ne1 M&cu.ule1 +e 5/(u*c dac% +e /a& a(r-(&& vre-da+% de s+a.&a rad&-2
<n '-r&& cenu*&& a& '&le& a6un$e/ la (ar&+&(1 care s(er%/ c% ne va (u+ea
+rece r3(a1 cu un dra/ de n-r-c0 E - c-ns+ruc.&e s+ran&e0
7 >&n)+e ,&ne1 e+re2 e=cla/% -r+a1 arunc3nd - (r&v&re 5n ad3ncur&0
Oare .&ne c8es+&a as+a un +anc9
7 C&c% .&ne1 r%s(unde "De$er&l%"1 r&d&c3nd d&n u/er&0 B& +re,u&e s%
n%d%6du&/ c% e a*a cu/ se s(une1 (en+ru c% al+% s-lu.&e n)ave/0 Tre,u&e s%
+rece/2 Cu avalan*a a&a a/ ,l-ca+ n-& 5n*&ne +rec%+-area0
7 Nu (are (rea s-l&d%1 c-ns+a+% #%+r3nul1 cerce+3nd sce(+&c sc8el%r&a0 E
- (la+4-r/% $rea care a+3rn% le$%n3ndu)se de ca,lur& $r-ase0
7 Ha&de2 S%)& d%/ ,%+a&e2 C&ne)& (r&/ul9 s+r&$% ner%,d%+-r C-/&sarul0
7 <.& dau v-&e s% 4&& +u (r&/ul1 Al,er+1 s(une -r+a1 cu un $es+ $ra.&-s al
/3&n&&0
7 Nu1 nu eu1 nene2 s(une Al,er+1 du(% ce a 4-s+ (e (la+4-r/a care se
lea$%n%0 Ar +re,u& ca +ancul s% .3*neasc% (es+e (r%(as+&e ca d&n (u*c%0
7 A+unc& a& (re4era (-a+e s% +rec& ul+&/ul1 c3nd ca,lur&le v-r 4& /a&
u'a+e9 5n+rea,% -r+a sarcas+&c0 Nu /a& s+a (e $3ndur&1 4&ule1 *& 5n+&nde)-
(r&/ul2
Al,er+ se d% ,%+u+ *& se s+rec-ar% (r&n +ra(a +urele& +anculu& s%u T)HL0
Cu $r&6%1 de (arc% ar /er$e (e s+&cl%1 5ndrea(+% /as&vul +anc (e (un+e0
la+4-r/a se lea$%n% ca un va(-r la vre/e de 4ur+un%0 <nce+)5nce+ se
5ndrea(+% c%+re ca(%+ul -(us1 cu ca,lur&le 4lu&er3nd de 5nc-rdare0
7 <nce+1 5l (rev&ne C-/&sarul2 Nu +e $r%,&2 Ur/%r&/ +%cu.& (un+ea
/&*c%+-are cu un $-l 5n s+-/ac0 <n c&uda (-ver&& (e care - (-ar+%1 (alele
v&-len+e de v3n+ +-+ reu*esc s)- 5/(&n$% de c-l-)c-l-0
7 are al draculu& de (er&cul-s1 5n$a&/% Gre$-r0 B& c3nd +e $3nde*+& c%
ne)a/ ,%$a+ v-lun+ar& 5n a4acerea as+a0
7 E $enul de +rea,% (e care -/ul - 4ace - s&n$ur% da+% 5n v&a.%1 r3n6e*+e
-r+a ne(%s%+-r0 O s% ave/ ce (-ves+& c3nd v-/ 4& cu +-.&& s-c&al&*+&
suede'&0
Greul an+8er +rece ul+&/ul0 #3rnele (la+4-r/e& +r-snesc a/en&n.%+-r *&
ca,lur&le 4lu&er% su, $reu+a+ea lu&0
-r+a 5*& +rece /3na (r&n cla&a r-*ca+% de (%r1 scu&(% 5n (r%(as+&e *&1
5/(reun% cu M&cu.ul1 a(uc% scr&(e+ele0
7 Nu (-+ s% /% u&+1 5n$a&/% C-/&sarul1 5n+-rc3ndu)se cu s(a+ele0
Ca,lur&le alea nu /a& re'&s+% /ul+% vre/e0
<n +&/( ce v-r,e*+e1 se aude un +r-sne+ sec *& unul d&n+re ca,lur&
(lesne*+e0 la+4-r/a 5nce(e s% se 5ncl&ne 5n+r)- (ar+e0 an+8erul alunec%
5nce+ 5na(-&0
7 0ar Allah= .&(% Le$&-narul a$&+a+0 Se duce2 S)a '&s cu e&2
7 Drace2 url% -r+a 5n$r-'&+ arunc3ndu)se la scr&(e+e0 la+4-r/a se
5ncl&n% d&n ce 5n ce /a& /ul+0 O (al% de v3n+1 *& s)a +er/&na+ cu e&0
7 A(uca.& ca,lur&le2 r%cne*+e C-/&sarul0 M&*carea2 Aduce.& +ancul T)
HL2
Al,er+ d% 5na(-&1 +r%$3ndu)*& carul 5n (-'&.&e (-+r&v&+%0 C-n+ra
cr-n-/e+ru1 le$%/ un ca,lu de (la+4-r/% *&)l 4&=%/ de (%/3n+ul s-l&d
5na&n+e s% (lesneasc% *& cel%lal+0
7 >&ne)ne1 D-a/ne2 s(une -r+a1 de (e +urel%1 8-l,3ndu)se la (un+e0
la+4-r/a a+3rn% acu/ 5n+r)un un$8& de LG de $rade 5ns(re 4undul
(r%(as+&e&0 A 4-s+ c3+ (e ce2 Mul+ n-r-c 5& +re,u&e -/ulu& (en+ru a sc%(a v&u
d&n+r)un r%',-& /-nd&al2
Brutalitatea na&te respect#
ADOLF HITLER
Alergar peste terenul de )oac, srir gardul &i&i continuar goana pe
Jundt ,trasse, g(f(ind din greu# 'inapoia lor auzir urlete#
7 3alt= ,tehen %lei%en=
A9
'ar nici unul dintre ei nu se opri# >sun ltratul sacadat al pistoalelor
mitralier#
Comandatul plutonului, un .eld1e%el !n v(rst, se pr%u&i primul !n apele
!nvol%urate &i limpezi ale r(ului# Trecuse de)a printrun rz%oi mondial &i fusese
hotr(t s rz%at &i prin acesta#
Cel mai t(nr czu al doilea# 8avea dec(t &aisprezece ani# ,e mai t(r! o
vreme pe genunchi, ating(nd cu fa"a zgura de pe )os# H d(r lung de s(nge !i
!nsemna trecerea# :ra !nc viu c(nd !l a)unse din urm 0oli"ia militar# $i traser
un glon" !n ceaf#
>estul plutonului a)unse pe pista de alergri &i dispru !n ,chei%enholtz
0arI# 8ici nul o%servar pe 2eutnant sp(nzurat de un copac, legn(nduse cu
m(inile legate la spate#
Ceva mai !ncolo sp(nzurau un H%erst &i un *efreiter# To"i trei purtau la g(t
o t%li"B
?C3 B?8 :?8 .:?*2?8*
':> ':8 .S3>:> +:>>AT:8 3AT=
NL
'ou ore mai t(rziu, !i !nh" 0oli"ia militar !n timp ce traversau Johannes
0arI1eg#
To"i nousprezece au fost sp(nzura"i de cei mai apropia"i copaci, ca un
avertisment teri%il pentru al"i dezertori#
Asta se !nt(mpla !n ziua de F martie 19C5 pe pista de alergri din 2eipzig#
NM
S+a&2 -(re*+e2
O?
Sun+ un la* care l)a +r%da+ (e FP8rer0
Corpurile dezertorilor nau fost co%or(te dec(t &ase sptm(ni mai t(rziu#
CPITANUL NEBUN DIN OGPU
C-/&sarul r&d&c% /3na 4%c3ndu)ne se/n s% -(r&/0
C3+eva /-+-c&cle+e sun+ (arca+e 5n /&6l-cul une& (&e.e r-+unde1
(res%ra+e cu '%(ad% cern&+%0 T-a+e1 au a+a*ur& (e care sun+ /-n+a+e (u*+&)
/&+ral&er%0
7 Cur&-s lucru cu/ de nu &au (u*+&le cu e& la ad%(-s+1 se /&r% -r+a0
7 Nu)& cur&-s del-c1 r&canea'% He&de0 Ca de -,&ce&1 e su(%r%+-r de ,&ne
&n4-r/a+0 A+3+a vre/e c3+ sun+ a4ar%1 sun+ $a+a s% &n+re)n 4-c0 As+a da+-r&+%
uns-r&& l-r /&nuna+e 5/(-+r&va $erulu&0 Dac% le &au 5n%un+ru *&)a(-& &es cu
ele1 var&a.&a de +e/(era+ur% le)ar 5n$8e.a *& le)ar 4ace ne4-l-s&+-are0
7 Ve'& s% nu).& 5n$8e.e .&e svas+&ca a&a r-+a+&v% d&n /%dularul +%u de
Herrenv-lD1 8-8-+e*+e M&cu.ul1 5nc3n+a+ de s(&r&+ul s%u0
7 N&c& ur/% de san+&nel%1 /ur/ur% #%+r3nul1 &.&ndu)*& ca(ul cu a+en.&e
(es+e /ar$&nea +ra(e& +urele&0 Ind&v&'&& %*+&a +are se /a& cred la ad%(-s+0
7 Du(% casa de c-l- e un ca/&-n 8-d-r-$&+1 s(une -r+a1 ar%+3nd cu
de$e+ul0
7 <n ca'ul %s+a1 4&& s&$ur c% /&*un% de Ivan&1 aver+&'ea'% M&cu.ul1
lun$&ndu)*& cerce+%+-r $3+ul0
C-/&sarul sare $re-& de (e /-+-san&e1 5ndre(+3ndu)se s(re n-& (r&n
'%(ada ad3nc%J v3n+ul 5& 4lu+ur% (-alele lar$& ale /an+ale&0
7 Oc8&& 5n (a+ru2 s(une el1 r&d&c3nd ca(ul c%+re #%+r3nul d&n +urela
an+8erulu&0 Nu (r&ce(2 A&c& n)are ce c%u+a (ers-nal al Ar/a+e&0 M% +e/ c)
au (r&ns de *+&re des(re n-&0 Ia)- (e s+rada de c-l-2 Eu a/ $r&6% de l-cul
%s+a cu +ancur&le T)HL *& san&a0 Nu +ra$e dec3+ 5n ca' de 4-r.% /a6-r%0
N-a(+ea e de (ar+ea n-as+r%0 Tr-$l-d&.&& %*+&a 8a,ar n)au care)& d&4eren.a
d&n+re un +anc *&)- +r&c&cle+%0 Dac% +e)n+rea,% careva1 s(une)& c% +rans(-r.&
$un-&0 en+ru e& as+a e de 5n.eles2
-r+a de/area'% cu un urle+ care cu+re/ur% casele d&n (rea6/%0
Accelerea'% /-+-rul Ma:,ac8 de *a(+e su+e ca& (u+ere la +ura.&e /a=&/%
(en+ru a de/-ns+ra de ce e)n s+are0 Ter&,&l&s/ clas&c de *-4er0 Un $es+ de
care nu se va de'-,&*nu& n&c&-da+%0
7 Cu ce s%)ncarc sar,acana9 5n+rea,% M&cu.ul1 /3n$3&nd un -,u'0
7 #r&'an+e1 4&r)ar s% 4&e2 Ce credea&9 *u&er% #%+r3nul enerva+0
7 Credea/ c% /er$ *& alea /arca+-are
O!
1 r3n6e*+e 4er&c&+ M&cu.ul0 Ma&
ave/ c3+eva cu v-(sea r-*&e2 Ivan se va sc%(a 5n n%dra$& de (l%cere c3nd
se va +re'& 5/(r-*ca+ de sus (3n% 6-s cu - 6u/a de +-n% de v-(sea s3n$er&e0
Se s(une c% r-*u)& cul-area de se'-n 5n .ara as+a0
7 D-a/ne s4&n+e2 &',ucne*+e #%+r3nul0 T-+ /a& ave/ /arca+-arele alea
nen-r-c&+e9 >&)a/ s(us s% le 4ac& v3n+2 O s% ne 4&e 4a+ale dac% vre-da+% 4ac&
vre- $a4%0
7 Eu n)- $a4e' n&c&-da+%1 se 4%le*+e M&cu.ul1 (e un +-n su(er&-r0 B& n&c&
nu vreau s% arunc -,u'ele alea2 C&ne *+&e1 (-a+e c)- s% ne d&s+r%/ cu ele
-da+% *&)-da+%0
-r+a 5ndrea(+% an+8erul (e - s+r%du.% 5n$us+%1 (e care - -cu(% 5n
+-a+% l%.&/ea0
7 Ie*& *& c%l%u'e*+e)l1 5& (-runce*+e #%+r3nul M&cu.ulu&0
7 De 4&ecare da+% nu/a& eu1 (r-+es+ea'% /-r-c%n-s M&cu.ul0 De ce nu
Sven9 El e v-lun+ar *& /a& vrea s)a6un$% *& -4&.er2 A*a c% las%)l (e el s% dea
-rd&ne2
7 Gura2 *u&er% #%+r3nul1 *& 4% ce).& s(un2
Cu - .&$ar% a(r&ns%1 M&cu.ul 5l c%l%u'e*+e (e -r+a (e s+r%du.a 5n$us+%0
Du(% - d&s+an.% ,un&c&c%1 #%+r3nul ne (-runce*+e s% lu%/ - (au'%0
7 Unde na&,a ne duce/9 /ur/ur% el1 rese/na+0
7 <n+r)- cr3*/% r3n6e*+e -r+a &nd&4eren+1 *& ara+% s(re - 4&r/% /areC
"Ku8/&ss+aerssDa&a
O;
#-&-/a&"0 Au *& ca/ere de 5nc8&r&a+0 Ha& s% &n+r%/ *&
s% ne +rece/ 5n re$&s+rul de -as(e.&0 N&c& nu /a& .&n /&n+e cu/ e s% d-r/&
5n+r)un (a+ 5n +-a+% re$ula0
M&cu.ul urc% de6a +re(+ele la+e care duc s(re res+auran+0
7 <nc-+r- a& a(uca+)-1 n%+%r%ule9 e=(l-dea'% #%+r3nul1 r&d&c3ndu)se d&n
+ra(a +urele&0
7 M% duc s% c-/and - ca4ea *&)- 4r&(+ur% 'drav%n%1 ',&ar% M&cu.ul cu
O!
O,u'e /arca+-are ) -,u'e 5nc%rca+e cu v-(sea care del&/&+ea'% anu/&+e l-cur&
(en+ru a (u+ea 4& re(era+e u*-r de av&a.&e ;n#t#<#
O;
Res+auran+0
/3na (e clan.%0
7 Id&-+ule2 r%cne*+e #%+r3nul0 Vre& s% ne cure.e (e +-.&9
7 Nu1 vreau - can% de ca4ea1 c8&c-+e*+e M&cu.ul cu un r3n6e+ ca un
d-vleac des(&ca+0
7 A& s%)l c%l%u'e*+& (e -r+a *& n&/&c /a& /ul+1 scr3*ne*+e #%+r3nul1
cl-c-+&nd0
7 U*urel1 u*urel2 aver+&'ea'% M&cu.ul0 u.&n /a& la s+3n$a *&)- s%
d%r3/& +-a+% 8ardu$8&a0 B& cr3*/arulu& n)- s%)& c-nv&n% una ca as+a0
7 Drace1 /-r/%&e #%+r3nul1 *+er$3ndu)*& sud-area de (e +3/(le0 A 4-s+
c3+ (e ce0
De-da+%1 M&cu.ul sare 5na(-& (e +anc *& se s+rec-ar% (r&n +ra(a la+eral%
cu &u.eala unu& &e(ure d&s(%ru+ 5n v%$%una lu&0
7 Ce)&9 5n+rea,% ulu&+ #%+r3nul0
7 Du(% c-l.1 ac-l-1 s+% 5n+rea$a Ar/a+% R-*&e *& se scar(&n%)n cur1
$343&e M&cu.ul1 cu res(&ra.&a +%&a+%0 Dac% n)a* 4& (r&v&+ cu ,%$are de sea/%
du(% c-l.1 /)ar 4& ',ur%+%c&+ (3n% 5n (ar+ea a&lal+% a lu/&&0
#%+r3nul se u&+% (r&n v&'-rul de n-a(+e1 dar nu vede n&/&c0 S+rada e
5n+uneca+% *& (us+&e0
7 Iar a& +ras la /%sea1 ca de -,&ce&1 s(une el1 arunc3ndu)& M&cu.ulu& -
(r&v&re (&e'&*%0
7 Ha1 a*a cre'&9 s+r&$% M&cu.ul &nsul+a+0 Nu)& n&/&c2 l&/,%)+e +u (e)
a4ar% *& arunc% - (r&v&re du(% c-l.2
7 B&)acu/ ce 4ace/9 s(une -r+a1 lu3nd - du*c% ra(&d% d&n ,&d-na*ul
cu v-dc%0 D%/ - ra&+% s% ne 8-l,%/ n&.el la s-lda.&& %&a c-/un&*+&9 Sau /a&
,&ne s%)& (&c%/ cu cear% ca s% *+&e c% ven&/9
7 <nce+1 5na&n+e2 (-runce*+e sec #%+r3nul0
Mas&vul +anc +u*e*+e ad3nc 5n cl&(a 5n care -r+a calc% (e accelera+-r
cu ,%$are de sea/%0 O *en&l% s/ul$e (ra$ul une& case0
7 C8es+&a a&a de)ac-l- de (e c-l.2 Nu cu/va e una d&n 4l-r&le ar/a+e&
vec&n&l-r9 se &n+eresea'% -r+a1 -(r&nd +ancul cu un 'v3cne+0
7 <nce+1 5na&n+e2 v&ne c-/anda *-(+&+% a #%+r3nulu&0 @la n)ar s+a a*a1
c%sc3nd $ura1 dac% ne)ar sus(ec+a0 3n% acu/ ar 4& da+ de /ul+ alar/a *&)ar
4& +re'&+ 6u/%+a+e d&n Rus&a0
7 Tunul e as&$ura+9 vrea s% *+&e #%+r3nul1 ,%nu&+-r0
7 Ce)ar 4& s%)& +urn%/ - -al% de v-(sea 5n ca(9 4ace M&cu.ul cu un
8-8-+0
7 F&& (e (ace1 r%s(unde M&cu.ul0 Cre'& c%)s c8&ar a+3+ de .&cn&+ 5nc3+ s%
.-(%& 5n 4a.a une& cu+&& de +a,l% cu un +un 5nc%rca+ 5ndre(+a+ c%+re 4undul
/eu9
Un s+r%6er cu un Kala*n&D-v s+% (r-.%(&+ 5n /&6l-cul &n+ersec.&e&1 (r&v&nd
cu &n+eres +ancul care se a(r-(&e de el '-rn%&nd0 Dac%)& a(uc% ,%nu&ala1
sun+e/ (r&n*& 5n curs%0 e s+r%du.a as+a 5n$us+% nu (u+e/ 4-l-s& +unul0 Ne)
ar cur%.a 4%r% (r-,le/e d-ar cu ar/a/en+ u*-r0
7 La ce dracuK - v&sa ,u4-nul %la9 *-(+e*+e -r+a1 cerce+3nd (r&n v&'-rul
c-nduc+-rulu& s&lue+a 5n+uneca+%1 5ncre/en&+% ca - s+a+u&e la c3+eva 'ec& de
/e+r& 5n 4a.%1 cu /3&n&le 5n4&(+e ad3nc 5n ,u'unare0 Tre,u&e c%)& una d&n
le(%d%+ur&le alea c%'%ce*+&1 aduna+% de (r&n ,al&$&1 c%re&a & s)a (us - ar/% 5n
/3n% 5n sc8&/,ul (-r.&e& sale '&ln&ce de ra8a+0
7 B& +-+ul s)a (e+recu+ a+3+ de re(ede 5nc3+ Ar/a+a a u&+a+ s%)l /a&
&ns+ru&asc% 5n recun-a*+erea s&lue+el-r de +ancur&1 r3n6e*+e M&cu.ul1 a*a c%)*&
5nc8&(u&e c% sun+e/ un cl-se+ /-+-r&'a+0
Cu (u.&n 5na&n+e de)a a6un$e la s+r%6er1 -r+a d% cu -c8&& de - s+r%du.%
5n$us+% la+eral%0 <n+r)un vacar/ de c%r%/&'& s/ulse1 c-+e*+e cu an+8erul
5n+r)ac-l-1 (en+ru ca &/ed&a+ s% 4r3ne'e0
7 Sun+ (e ur/ele n-as+re9 5n+rea,% M&cu.ul1 lu3nd un $3+ s%n%+-s d&n
s+&cla de v-dc%0
7 Nu1 dar sun+e/ (e)un dru/ 5n4unda+1 -c%r%*+e -r+a0 De ce dracuK nu
(un %*+&a &nd&ca+-are9 O s% 4ace/ - recla/a.&e2
7 C3.&va +r%(a*& c-/un&*+& d&n vec&n& ne)au lua+ ur/a1 aver+&'ea'%
M&cu.ul1 cerce+3nd cu a+en.&e l-cul (r&n +ra(a la+eral%0
-r+a arunc% - (r&v&re ra(&d% 5n -$l&nd%0 La dracuK2 B& ara+% ca - cea+%
de &na/&c& (u,l&c& 5n +-a+% re$ula2
7 A4ur&s&+% +rea,%1 5n6ur% nerv-s #%+r3nul0 <na(-&2 La na&,a cu
ur/%r&le2 Ha& s)- *+er$e/ de)a&c& (3n% nu ne ale$e/ cu 4undur&le c&uru&+e2
<n*4ac nel&n&*+&+ un au+-/a+ d&n su(-r+ul s%u *& ,a$ car+u* (e .eav%0 Se
aude scr3*ne+ de 4&er care /u*c% ,e+-nul0
7 Fere*+e *en&lele1 aver+&'ea'% #%+r3nul0 arade*+e una *& ne)a/ ars2
7 U&+e c% v&ne 5nc% un &na/&c (u,l&c1 s(une M&cu.ul1 lun$&ndu)*& $3+ul0
-r+a - c-+e*+e a+3+ de ,rusc cu +ancul s(re drea(+a1 5nc3+ -,u'ele sar
d&n l-ca*ur&le l-r *& cad '-rn%&nd (e (-deaua de -.el0
#%+r3nul 5*& a(r&nde cu /3&n& +re/ur3nde (&(a cu c%(%cel de ar$&n+0
7 M&c*-rea'% v&+e'a1 4&r)ar s% 4&e2 s+r&$% el d&s(era+0
7 Duc%)se draculu& +-a+e (r&/e6d&&le1 8%ule*+e -r+a1 a(r&n'3nd lu/&na
4r-n+al%0 EO,serv% (rea +3r'&u d-u% ca/&-ne+e (arca+e a+3+ de a(r-a(e una
de al+a 5nc3+ n)ar (u+ea +rece (r&n+re ele dec3+ cel /ul+ - ,&c&cle+%0F T-+u)& 5n
re$ul%1 .&(% el0 A(as% v-&-s accelera+-rul *& arunc% 5n l%+ur& ca/&-ne+ele0
#%+r3nul 5*& sc-a+e (&(a *&)*& ac-(er% 4a.a cu (al/ele0
7 M% ,&'u& (e +&ne1 s(une el1 neav3nd de ales0 Se las% (%$u,a*1 se
re'ea/% 5n scaunul c-/andan+ulu& de +anc *& (r&ve*+e n-a(+ea n%(us+&ndu)
se asu(ra lu&0
M-+-rul dudu&e la (u+ere /a=&/%0 De 6ur)5/(re6ur1 5n case1 se a(r&nd
lu/&n&1 4%r% a se .&ne c-n+ de ca/u4la60
7 O41 D-a/ne2 .&(% -r+a0 Sun+e/ ,l-ca.&0 R&d&ca.& +unul1 c)- &au dre(+
5na&n+e0
7 D-ar n)- s% +rec& (r&n '&dul %la9 5n+rea,% 5n$r-'&+ #%+r3nul0 As+a)& va
4ace s%)*& dea sea/a c% nu sun+e/ de)a& l-r0
Un ,alc-n se (r%,u*e*+e1 ac-(er&nd +ancul cu c%r%/&'& *& /-l-'0 O
/-+-c&cle+% e +ur+&+% su, *en&le0
Tre& ru*& se 5ndrea(+% s(re n-&1 4%c3ndu)ne se/ne d&s(era+e0
7 S% +-rn - vadr% de v-(sea (es+e e&9 5n+rea,% M&cu.ul0 As+a ar +re,u&
s%)& (un% -leac% (e $3ndur&2
7 ,toi, stoi, idiotsevo= s+r&$% e& *& 4ac $es+ur& a/en&n.%+-are s(re +ancul
care)*& c-n+&nu% url3nd dru/ul (r&n s+r%du.a 5n$us+%1 'dr-,&nd +-+ul 5n cale0
Ce& +re& ru*& se -(resc *& (r&vesc 5n$r-'&.& +ancul de'l%n.u&+0 <n cl&(a
ur/%+-are1 sun+ a'v3rl&.& 5n aer1 cad 5na(-& (e caldar3/ *& d-& d&n+re e& sun+
s+r&v&.& su, *en&le0 Al +re&lea sare 5n (&c&-are *& alear$% ne,une*+e (e
s+r%du.%2
7 Aran6a.&)l2 s+r&$% #%+r3nul0 S% nu a6un$% la a& lu& s% dea alar/a1 c% va
4& &adul (e1 (%/3n+0
7 <l 8alesc2 r%cne*+e M&cu.ul1 *& sare de6a d&n +ra(a la+eral%1 cu la.ul de
-.el 5n /3n% alunec3nd (e (ava6ul 5n$8e.a+1 >uchi verci=
NF
',&ar% el 5n ur/a
rusulu& 5nne,un&+ de $r-a'%0 Aces+a se -(re*+e1 scu&(% 4ur&-s 5n d&rec.&a
M&cu.ulu& *& se a(leac%1 5n*4%c3nd de 6-s - ,uca+% de $8ea.% (e care)-
arunc% s(re +anc0 e ur/% - +ule*+e d&n n-u1 cu M&cu.ul dudu&nd (e ur/ele
OH
Ruc8& verc& E5n l,0 rus%F ) /3&n&le sus2
sale0 A/3nd-& se (&erd 5n+r)un +r-&an de '%(ad%0
M&cu.ul l-ve*+e cu cu.&+ul s%u de lu(+%1 dar alunec% (e $8ea.% *& ra+ea'%
.&n+a0
Rusul sl-,-ade un urle+ de $r-a'% *& d&s(are val)v3r+e6 du(% c-l. /a&
5na&n+e ca M&cu.ul s% a(uce s% se r&d&ce0
F%r% s%)& (ese (es+e ce d%1 -r+a &ese de)a)nd%ra+elea de (e s+r%du.a
5n$us+%1 cu - ase/enea v&+e'% 5nc3+ a& crede c% 5n+re$ul -ra* s+% s% se
n%ru&e0
Undeva 5n n-a(+e se aude un .&(%+ &s+er&c de 4e/e&e0
7 Unde dracuK e /u&erea a&a9 5n+rea,% -r+a1 lun$&ndu)*& $3+ul0 Fe/e&le
care .&(% /% nel&n&*+esc0
7 S)a /u+a+ la n-&0 Sus (e +urel%2 r%s(unde lac-n&c M&cu.ul0
7 S)a /u+a+9 4ace #%+r3nul1 sec0
7 Da1 *& a adus cu ea *& (a+ul cu (%+ur&le1 r3n6e*+e M&cu.ul1 sc-.3ndu)*&
ca(ul (r&n +ra(a la+eral%0
Fa+a .&(% s43*&e+-r 5n cl&(a 5n care d% cu -c8&& de 4&$ura /3n6&+% de
4un&n$&ne a M&cu.ulu&0
7 V%leu1 D-a/ne2 A c%'u+1 s(une el1 4rec3ndu)*& (al/ele0
7 Va& de /&ne2 S(er c% n)a 4%cu+ ,u,a9 e=cla/% -r+a0
7 Nu cred1 r%s(unde M&cu.ul1 (e 6u/%+a+e a4ar% (r&n desc8&'%+ura
+ra(e&0 Alear$% a+3+ de &u+e 5nc3+ a& crede c% are - /3.% s%l,a+&c% 5n n%dra$&2
7 A lua+ *& (a+ul cu ea9 se &n+eresea'% -r+a1 cur&-s0
7 Nu1 /a& a+3rn% 5nc% (e unde)a 4-s+1 c8&c-+e*+e M&cu.ul0
7 Gr-'av2 u+e/ d-r/& 5n el cu sc8&/,ul2
-r+a 5ndrea(+% +ancul 5n d&rec.&a c3+-rva case vec8& d&n le/n cu +erase
*& ,alc-ane care dau s(re s+rad%0
7 #a$% de sea/%1 e*+& (rea a(r-a(e1 5l a+en.&-nea'% #%+r3nul0
Se aude '$-/-+ de le/n ru(+ *& de s+&cl% s(ar+%0
7 La na&,a2 ,les+e/% -r+a1 c%lc3nd (e 4r3n%0
7 Care)& (r-,le/a9 5n+rea,% nel&n&*+&+ #%+r3nul1 a(lec3ndu)se d&n
+urel%0 S)au dus 4r3nele9
7 Alea)s 5n re$ul%1 *u&er% -r+a1 c%lc3nd de '-r (e (edal%0 L%d-&ul %s+a
nen-r-c&+ alunec% +-+ +&/(ul *& se &',e*+e 5n c-*/el&&le alea 6e$-ase0
7 Se (are c% 8ardu$8&&le au de $3nd s% ne &a cu asal+2 s+r&$% M&cu.ul1
des(r&n'3nd - 6u/%+a+e de ,alc-n de (e +ra(a la+eral%0
7 %& +-c/a& as+a 5ncearc% s% 4ac%1 r%s(unde -r+a1 c-n+&nu3nd s%
4r3ne'e u*-r1 dar +ancul - &a *& /a& re(ede 5n 6-s (e dru/ul 5/,r%ca+ 5n
$8ea.%0 C&neva cred c% ne 5n$8esu&e0 </(u*ca.&)l (e +&c%l-s2 .&(% el0
7 A+unc& se c8ea/% c% ave/ neca'ur&9 5n+rea,% M&cu.ul0
7 Neca'ur&9 4ace #%+r3nul0 Ave/ neca'ur& d&n cl&(a 5n care s)a (-rn&+
a4ur&s&+ul %s+a de r%',-& /-nd&al2
7 Ce)ar 4& s% d%/ - ra&+% (e)a4ar% *& s% arunc%/ - (r&v&re9 (r-(une
M&cu.ul0 De 4a(+1 el vrea s% s&/+% d&n n-u (%/3n+ 'drav%n su, (&c&-are0
D&n+r)- da+%1 a+/-s4era d&n +anc (are c% dev&ne 4-ar+e 5nc&ns%0
-r+a ne c-nduce 5n+re d-u% ,l-cur& de l-cu&n.e c-ns+ru&+e d&n ,e+-n)
ar/a+0 R%/3ne/ 5n.e(en&.&1 c-/(le+ nea6u+-ra.&0
7 e +-.& drac&& d&n &ad2 -c%r%*+e #%+r3nul1 5nc-rda+ ca un arc0 Ce na&,a
a& c%u+a+ a&c&9
7 M)a/ s%+ura+ s% +-+ de/-le' case1 4ace -r+a rese/na+1 *& -r&cu/
+-a+e dru/ur&le duc la R-/a1 *+&& +u0
7 Ce1 acu/ /er$e/ la R-/a9 5n+rea,% ulu&+ M&cu.ul0 <nsea/n% c%
%*+&a1 c-/un&*+&&1 ne)au /u+a+ aurul la R-/a1 nu9
7 Id&-+ule1 scr3*ne*+e He&de0 E*+& +-+ a+3+ de (r-s+ (e c3+ (ar&2
M&cu.ul1 +-c/a& e (e cale s% se re(ead% la el c3nd se)aude un .&(%+ de la
unul d&n $ea/ur&le (r&/ulu& e+a60 Un rus /%+%8%l-s1 5n (&6a/a1 cu casc% de
-.el (e ca(1 se a(leac% *& $es+&culea'% 4ur&-s0
Au+-/a+ul M&cu.ulu& scu&(% - 4lac%r% al,as+r% 5n d&rec.&a s&lue+e&
a$&+a+e1 care alunec% de la $ea/ (e (laca 4r-n+al% a +anculu& *& a(-& r%/3ne
la+% 5n '%(ad%0
7 C-,-r3.&2 (-runce*+e #%+r3nul1 s%r&nd d&n +urel%0 Ha& s)- lu%/ 5na(-&
s(re (&a.%1 s% vede/ ce se)n+3/(l% (e)ac-l-0 Se (are c)a 5nce(u+ +%r%,-&ul0
M% c&-cnesc 5n (l&n elan de Al,er+1 care s-se*+e d&n d&rec.&e -(us%1 de
du(% ,ru+%r&a de la c-l.0 Url% r%$u*&+ *& se 5/(&ed&c% de un c3&ne /-r+0
7 Dac% sca( v&u de)a&c&1 /% duc 5n 4&ecare du/&n&c% la ,&ser&c%2 se
s/&-rc%&e el (r%(%d&+0 Ma& ,&ne r%/3nea/ can&,al 5n A4r&ca2
7 C&ne +ra$e9 5n+rea,% -r+a1 &ns+al3ndu)se 5n s(a+ele /&+ral&ere& u*-are0
7 Vec&n&&1 ',&ar% #arcel-na1 ad%(-s+&ndu)se du(% - /a*&n% de
salu,r&+a+e0
&a.a dev&ne scena une& 5nv%l/%*el& +-+ale0 Fl%c%r& de la $ura .ev&&
(3l(3&e d&n +-a+e (%r.&le0
7 une)+e la 4ereas+r%1 (en+ru Du/ne'eu2 s+r&$% "De$er&l%" c%+re
Gre$-r1 care /er$e alene1 5n +&/( ce +ras-arele 5& 4lu&er% (e la urec8&0
7 Ce se)n+3/(l%9 5n+rea,% el 5n$r-'&+0 D&n+r)- s%r&+ur% lun$%1 se)arunc%
(es+e $ard *& a+er&'ea'% 5n+r)un n-r de '%(ad% al%+ur& de "De$er&l%"0 Nu sun+
dec3+ la un (as unul de al+ul1 dar url% d&n +-.& (l%/3n&&1 5/(r-*c3ndu)se cu
sal&v%0
7 S)au a(uca+ s% +ra$%9 se (rec&(&+% Gre$-r1 (re$%+&ndu)*& (&s+-lul)
/&+ral&er%0
7 <n+-c/a&1 ne$8&-,ule1 as+a 4ac +-+ +&/(ul2
7 B& de ce nu +ra$e.& *& v-&9 r%cne*+e Gre$-r1 +r&/&.3nd - cascad% de
scu&(a+ 5n /u+ra lu& "De$er&l%"0
7 %& as+a *& 4ace/2 r%s(unde aces+a1 5/(r%*+&&nd - (l-a&e de $l-an.e
5na&n+ea lu&1 4%r% a lua n&c& un 4el de l&n&e de -c8&re0
7 Cre'& c)- s% r%',&/9 ',&ar% Gre$-r1 5ns(%&/3n+a+0
7 De unde dracuK s% *+&u eu9 se scre/e "De$er&l%"1 +r%$3nd - ra4al%
(r-s+easc% (r&n+r)- 4ereas+r%1 care se s(ar$e 5n+r)un /&l&-n de .%nd%r& *&
declan*ea'% - alar/% an+&4ur+0
7 H-.&&2 e=cla/% Gre$-r0 Au +u(eu %*+&a dac% -(erea'% acu/1 c3nd 5n
-ra* se a4l% *& Ar/a+a $er/an%1 *& Ar/a+a R-*&e0
7 Ma& .&ne).& $ura a&a +3/(&+%2 s(u/e$% C-/&sarul1 *+er$3ndu)*&
scu&(a+ul de (e 4a.%0
L%+ra+ul Kala*n&D-vulu& 5& re+ea'% v-r,a0 Feres+rele d&n (ar+ea cealal+%
a (&e.&& se de'&n+e$rea'% *& +-a+e cele *ase (neur& ale ca/&-nulu& (arca+ la
ad%(-s+ul *&rulu& de case e=(l-dea'% cu ,u,u&+ur& asur'&+-are0
<n 8a-sul $eneral1 arunc *& eu d-u% $renade0 Una d&n+re ele n&/ere*+e
5n ca,&na ca/&-nulu&1 care &a 4-c &ns+an+aneu0
7 Ce dracuK se)n+3/(l%9 s+r&$% M&cu.ul1 (r&v&nd nedu/er&+ 5n 6ur0 C&ne)
s &d&-.&& care +ra$9 D-ar sun+e/ (r&e+en&0
<& r%s(und d-u% ra4ale (relun$& *& +ur,a+e de /&+ral&er%1
7 De da+a as+a au 5n+recu+ /%sura2 .&(% &nd&$na+ -r+a1 (&er'3ndu)*&
6-,enul $al,en0
7 Ne/ern&c&& au a/(lasa+ (u*c-ace ac-l- sus1 la e+a6ul +re&1 ',&ar%
Al,er+1 ar%+3nd (rec&(&+a+ cu de$e+ul0 Nu cred c)au a4la+ c% sun+e/
(r&e+en-*&0
7 Eu unul /)a/ s%+ura+ s% /a&0 <n$8&+ (-rc%r&a as+a1 s+r&$% -r+a1
r&d&c3nd (&s+-lul)/&+ral&er%0
Aalu'elele ',-ar% 5n .%nd%r&0 R%(ad%1 $8ea.% *& .%nd%r& de s+&cl% se
5/(r%*+&e 5n +-a+e d&rec.&&le 5n cl&(a 5n care -r+a $-le*+e 5n+re$ 5nc%rc%+-rul
Kala*n&D-vulu& 5n 4ereas+r% d&n+r)- s&n$ur% ra4al% (relun$%0
O cuc-an% -,e'% *& &nd&$na+%1 5n+r)- c%/a*% $al,en% de n-a(+e *& cu -
c%c&ul&.% r-*&e (e ca(1 a(are la 4ereas+ra s4%r3/a+%0
7 Nen-r-c&.&l-r2 .&(% ea 4ur&-as%0 O s% (l%+&.& (en+ru 4&ecare ,uc%.&c% (e
care)a.& s(ar+)-0 C-rc&+ur& la*e ce sun+e.&2 C%ra.&)v% *& 5/(u*ca.& ne/.&1 *&
l%sa.&)ne (e n-&1 ru*&&1 5n (ace2 R&d&c% deasu(ra ca(ulu& - va'% &/ens% de
ar$&l%1 se re+ra$e c3.&va (a*& *& a(-& .3*ne*+e (en+ru a - arunca c3+ /a&
de(ar+e0 D&n ne4er&c&re1 u&+% s% dea dru/ul va'e& la +&/( *& ',-ar% cu ea 5n
/3n% (r&n 4ereas+r%0 A+er&'ea'% 5n+r)un +r-&an de '%(ad% *&1 5n aceea*& cl&(%
va'a ',ur%+-are 5l (-cne*+e 5n ca( (e "De$er&l%"0 Aces+a &cne*+e *& se s+&n$e
ca - lu/3nare0
7 V%leu2 .&(% M&cu.ul0
7 Dre(+ (e .%c%l&e2 r3de -r+a vesel0
7 V%leu2 re(e+% M&cu.ul0 S)a scr3n+&+ cuc-ana9
7 A*a cred1 r%s(unde #arcel-na0 Or&c&ne ar (%.& la0 4el cu - *lea8+% de
descre&era.& -,seda.& de ,u,u&+ur&1 care +ra$ 5n 4eres+rele -a/en&l-r 5n
(u+erea n-(.&&0
7 Ea a +ras cu /&+ral&era9 5n+rea,% M&cu.ul0
7 Nu1 cred c% ne)a/ 5n*ela+1 s(une -r+a1 cl%+&n3nd d&n ca(0 E<*&
lun$e*+e $3+ul1 s(re a - (u+ea vedea /a& ,&ne (e cuc-ana -,e'%1 care se
+3r%*+e de)a ,u*&lea1 5n6ur3nd1 5n /&6l-cul n%/e.&l-r0F D-a/ne1 ce crea+ur%
ad-ra,&l%2 <n+-c/a& $enul /eu2
<n+re (&c&-arele e&1 r%',-&ul de +re&'ec& de an& nu .& s)ar (%rea del-c (rea
lun$0 He&2 Ol$a2 s+r&$% el1 v&n-)nc-aK s% s%r&/ n&.el ca(ra0
7 Ha& s% +ra$e/ 5n d&rec.&a -(us%1 s% vede/ ce)- 4&1 r-(une Gre$-r1
cu(r&ns de (-rn&r& r%',-&n&ce0
O ra4al% (relun$% de (u*c%)/&+ral&er% r%sc-le*+e '%(ada (e +-a+%
5n+&nderea (&e.&&0 Un $l-n. 5*& cr-&e*+e un *an. ar'3nd (r&n c&'/a lu& -r+a0
7 @u)%u)%u2 S3n$e2 sc8&aun% Al,er+0 Un r&c-*eu &)a des(&ca+ -,ra'ul0
"De$er&l%" 5*& rev&ne 5n s&/.&r&1 sare 5na(-& *& se ad%(-s+e*+e du(%
-r+a0 S+r3n$e cu a/3nd-u% /3&n&le Na$anul *&1 &nc-n*+&en+1 .&n+e*+e s(re
aces+a0
7 Isuse2 e=cla/% -r+a1 5n+-rc3ndu)se *& (r&v&nd dre(+ 5n .eava
5n+uneca+% a Na$anulu&0 Vede l&/(ede c-c-*ul *& &n+u&e*+e $l-n.ul de !!
// cu ca( r-+un6&+ care a*+ea(+% s% 4&e (ercu+a+0
7 E*+& /-r+2 8%ule*+e "De$er&l%" 5nne,un&+ de s(a&/%0 -r+a se a(leac%
e=ac+ 5n cl&(a 5n care (-rne*+e 5/(u*c%+ura0 Gl-n.ul +rece la - 4r3n+ur% de
cen+&/e+ru de -,ra'ul s%u0 <*& d% -c8&& (es+e ca(1 cade (e s(a+e 5n '%(ad% *&
crede c%)& /-r+0
7 F&r)ar s% 4&e1 /%& ,%&e+e2 Gl-n.uK %la a +recu+ (r&n /&ne ca (r&n ,r3n'%0
<n v&a.a /ea n)a/ au'&+ a*a ,u,u&+ur%2
<l -,l&$%/ s% se u&+e 5n+r)- -$l&nd% ca s% vad% c% nu are n&c& - $aur% de
$l-n.1 s% 5n.elea$% c% e 5nc% v&u *& c% "De$er&l%" a +ras (e l3n$%0 Trece c3+va
+&/( (3n% s%)*& rev&n% d&n *-c0
7 </& a/&n+esc de)un ca4+ la care)a/ lua+ (ar+e1 la Wedd&n$1 5n #erl&n1
s(une el1 a(lec3ndu)se la - ra4al% a au+-/a+ulu&0 Oda+%1 ,%+r3nul /eu a
ven&+ acas% ,ea+)(ul,ere1 5nc8&(u&ndu)*& c% nevas+%)sa a c%lca+ n&.elu* (e
,ec2 <n +&/( ce)- (ede(sea (e c8es+&a as+a1 ,%$% de sea/% c% s)a ars
4r&(+ura de (-rc1 a*a c% & s)a n%'%r&+ s% 4ac% (ra4 +-a+% s+rada 5na&n+e de a
c-n+&nua s)- c&-/%$easc% (e ,%+r3n%0 E& ,&ne1 c3nd au a(%ru+ s+&cle.&&1 l)au
ca4+&+ 5n +-a+% re$ula1 ,a au 5ncasa+)- *& ce& care erau 5n (rea6/%0 N&c& nu le)
a +recu+ (r&n ca( s+&cle.&l-r s%)n+re,e c&ne)& de v&n%0
7 Ha& s)- lu%/ 5n+r)ac-l-1 s+r&$% M&cu.ul1 5n*4%c3nd un Sc8/e&sser *&
aler$3nd c3+ 5l .&neau (&c&-arele de)a)cur/e'&*ul (&e.&&1 4%r% s%)& (ese de
$l-an.ele care)& 'u/'%&e (e la urec8&0
Tr%$%+-rul c%(&a+ al /&+ral&ere& Ma=&/ d&n c-l.ul -(us r%sc-le*+e d&n
n-u '%(ada cu - ra4al% nes43r*&+%1 5ncerc3nd *& el s% s+r%,a+% (&a.a0
-r+a se n%(us+e*+e 5n (l&n% s+rad%1 se -(re*+e 5n dre(+ul unu& -c8& de
(&vn&.% *& +r&/&+e 5n%un+ru un 5nc%rc%+-r 5n+re$0 M&+ral&era a/u.e*+e *& se
&ns+alea'% cal/ul0
D&n d-u% sal+ur&1 M&cu.ul a6un$e 5n ca(ul sc%r&l-r lun$& de ,e+-n0
S(ar$e u*a cu - l-v&+ur% de c&'/%0
7 <nc8&de u*a1 n%+%r%ule2 url% - v-ce0 A4ar% e - cea+% de ne,un& care
+ra$ 5n n-&0
M&cu.ul a(uc% 8-+%r3+ 5nc%rc%+-rul lun$ al Sc8/e&sserulu& *&)*& 4&=ea'%
ar/a 5n 5nc8e&e+ura c-+ulu&0
Un c%(&+an cu e(-le.& ver'& d&n OGU sc-a+e un .&(%+ *& se arunc% du(%
un ,&r-u1 cu /3&n&le deasu(ra ca(ulu&0
<n /&6l-cul 5nc%(er&&1 - s&lue+% /as&v% a$&+% un KLG0 R%sun% - s&n$ur%
5/(u*c%+ur%1 5ns% d&n al+% d&rec.&e0 en+ru - cl&(%1 M&cu.ul crede c% e /-r+1
5n+r)a+3+ e de *-ca+0 Descr&e un se/&cerc 5n aer cu (&s+-lul)/&+ral&er% *&)l
.&n+e*+e (e rus0 &r-n&ndu)*& (r&v&rea (e .eava nea$r% a Sc8/e&sserulu&1
aces+a +ra$e un urle+1 d% dru/ul (&s+-lulu& *& r&d&c% /3&n&le0
De)a lun$ul (ere+elu& 6e$-s sun+ 5n*&ra.& c3.&va s-lda.& d&n +ru(ele de
a(r-v&'&-nare care1 (e 6u/%+a+e $-&1 se 8-l,ea'% ulu&.& la M&cu.ul *& la
Sc8/e&sser0
Un ca(-ral 4ace c3.&va (a*& 5na&n+e1 cl&(&nd d&n -c8&0 D3ndu)*& sea/a
c% (r&v&rea nu)l 5n*al%1 se -(re*+e *&)*& 5n$r-a(% ca(ul 5n+re u/er& ca -
,r-asc% .es+-as%0
Sc8/e&sserul +-ac% ase/enea unu& 4er%s+r%u c&rcular0 >3*nesc 4l%c%ru&
al,as+reJ 5n (ere.& a(ar r%n& ad3nc&0 ra4ul de +encu&al% se a*+erne d&n
a,unden.%1 a&d-/a '%(e'&&0
Un s-lda+ /%run.el1 ,ea+)cr&.%1 $-ne*+e 5n '&$)'a$ (r&n 5nc%(ere1 se
arunc% (es+e - /as% *& a+er&'ea'% cu un +r-sne+ cu ca(ul 5n (-dea0 R%/3ne
(e l-c (r-+e63ndu)*& cea4a cu /3&n&le0
<n+-arce ca(ul cu ,%$are de sea/% *& c-ns+a+% c% ceea ce & s)a (%ru+ c%
vede es+e a&evea0
C3.&va ru*& se 8-l,ea'% 5ncre/en&.&1 (aral&'a.& de succes&unea a+3+ de
ra(&d% a even&/en+el-r0 Dar1 5n scur+ +&/(1 cad cu +-.&& (e s(a+e1 4&&ndu)le
s/ulse (&c&-arele scaunel-r de su, e&0
O (r-ces&une 4unerar% 5nar/a+% cu u/,rele ne$re n%v%le*+e (e sc%r& s%
vad% ce se)n+3/(l%0 S&/+ nev-&a une& /&c& d&s+rac.&& du(% a+/-s4era de
+r&s+e.e d&n c&/&+&r *& se 5n$8esu&e 5n s(a+ele M&cu.ulu&1 (r&v&nd (es+e
u/%rul s%u0 Ce& d&n 4run+e dau cu -c8&& de Sc8/e&sser1 cu ,-+ul de ,uld-$
*& cu 5nc%rc%+-rul lun$0 A(-& '%resc cea /a& (-c&+% /u+r% ce le)a 4-s+ da+ s)
- vad% vre-da+% *&1 5n.ele$3nd ce se 5n+3/(l%1 cad $r%/ad% unul (e*+e al+ul1
5ncerc3nd s)- *+ear$% c3+ /a& &u+e0 <*& calc% 5n (&c&-are (%l%r&&le *& $al-*&& *&
se 5ncurc% de +-+ 5n u/,relele ne$re *& ude0
Un c3&ne &/ens1 (l-ua+ *& &ncred&,&l de ur3+1 +rece alene *&)l adul/ec%
(e M&cu.ul0 R&d&c% (r&v&rea s(re el *&)& l&n$e /3na0 are c%)& '3/,e*+e0 <n
cl&(a 5n care 5nce( 5/(u*c%+ur&le1 5nc8&de -c8&&0 C&-,ur& de s+&cl% ',-ar%
(r&n aer *& se (ulver&'ea'%0 Le/n%r&a e 4%cu+% a*c8&& *& evan+a&e de $l-an.e
/u*c% d&n (ere.&0 C3nd desc8&de d&n n-u -c8&&1 c3&nele e a+3+ de 4er&c&+ 5nc3+
c-ada e $a+a)$a+a s%)& cad%0
Se aud r%cne+e *& .&(e+e &s+er&ce1 care se su(ra(un cu l%+ra+ul 4ur&,und al
au+-/a+ulu& $er/an0 Gl-an.ele r&c-*ea'% *& se r%s(3ndesc (r&n 5nc%(ere1
s(%r$3nd - .eav% de a(% care 5/(r-*c% 5n +-a+e d&rec.&&le0
Un -,&ec+ -val se r-s+-$-le*+e (3n% la (&c&-arele M&cu.ulu&0
C3&nele ud 5l adul/ec% ,%nu&+-r *& se +ra$e 5na(-&0
7 Ma&c% rec&s+% d&n Ka'an1 url% 5n$r-'&+ M&cu.ul0 O $renad% de
arunc%+-r1 al draculu& s% 4&u1 - $renad% de arunc%+-r2 Cu un *u+ ,&ne (lasa+1
(r-&ec+ea'% (er&cul-sul -,&ec+ 5n c-l.ul cel /a& 5nde(%r+a+ al 5nc%(er&&0
Ur/ea'% - e=(l-'&e asur'&+-are1 care 4ace s% ',-are (r&n aer - s-,a de d-&
/e+r&1 5nc&ns% la r-*u0
M&cu.ul *& c3&nele se 4eresc s&/ul+an 5n cl&(a 5n care s-,a ',-ar% (e
deasu(ra l-r0 r&vesc 5n$r-'&.& cu/1 5n dru/ul e&1 s/ul$e u*&le du,le1
5ns(%&/3n+3ndu)& (e (ar+&c&(an.&& la 5n/-r/3n+are care alear$% /3nc3nd
(%/3n+ul1 cre'3nd c% s-,a 5nr-*&+% e 5nsu*& d&av-lul1 (-rn&+ s% adune su4le+e
(e care a(-& s% le duc% 5n &ad0
O $renad% ',-ar% (r&n aer1 l-ve*+e +-cul u*&& *&)*& sc8&/,% +ra&ec+-r&a1
ase/enea une& /&n$& de ,&l&ard0 E=(l-dea'% deasu(ra unu& dula(0 es+e +-+
se v%d ur/e de s3n$e0 <nc%(erea sea/%n% cu un a,a+-r0
Un ser$en+ 5nc%l.a+ cu - s&n$ur% c&'/% *& cu casca (us% de)a)nd-aselea
(e ca( a(are 5n $-an% cu - (r&v&re r%+%c&+% *&)l &a 5n ,ra.e (e -r+a1 care d%
s% &as% (r&n u*&le ,a+an+e0
7 Tavari&ci, tavari&ci, 4% ceva2 .&(% el1 5nne,un&+ de s(a&/%0
7 %&T ceva *& 4ace/2 r%s(unde -r+a1 s/ul$3ndu)se d&n 5/,r%.&*are0
7 Sun+e.& cu +-.&& v&c+&/ele une& ne5n.ele$er&1 url% ser$en+ul d&n +-.&
r%runc8&&1 de*& 5n+re el *& -r+a nu sun+ /a& /ul+ de c3.&va cen+&/e+r&0 D-ar
sun+e/ ru*&1 sun+e/ (r&e+en&2
7 %& a*a '&cea/ *& n-&1 ',&ar% M&cu.ul la 4el de +are0 N-& sun+e/ ne/.&1
/%& -/ule2
7 B+&u1 r%cne*+e ser$en+ul0 A(ar.&ne.& #r&$%'&& de (e V-l$a0
7 B& a+unc& de ce +ra$e.& 5n n-&9 5n+rea,% -r+a cu - v-ce (%+run'%+-are0
Credea/ c% sun+e.& n&sca&va c-n+rarev-lu.&-nar& c%r-ra +re,u&a s% le ',ur%/
sc%43rl&&le0
7 Nu1 nu2 V% 5n*ela.&2 .&(% ser$en+ul0 Face/ (ar+e d&n+r)- c-/(an&e de
serv&c&& *& a(r-v&'&-nare0 N-& n)ave/ n&c&-da+% de)a 4ace cu n&/en&0
7 A+unc& ar%+a.&)v%1 s+r&$% M&cu.ul1 5nde/n3ndu)& a/a,&l cu
Sc8/e&sserul0 Ga+a +rea,a0 A 4-s+ - ne5n.ele$ere2
7 Ne5n.ele$ere9 -4+ea'% #%+r3nul1 8-l,3ndu)se la (us+&a d&n 6urul s%u0
>&ne)ne1 D-a/ne2 Ce $r%/ad% de $un-& a.& (u+u+ 4ace d&n l-cul %s+a0
7 Nu/a& d&n v&na l-r1 se a(%r% -r+a0 E& au 4-s+ (r&/&& care s)au a(uca+
s% a'v3rle cu $renade0
Un rus cu c%c&ula de ,lan% +ras% (e -c8& *& cu /an+aua 4lu+ur3ndu)&
(3n% la u/er& d% ,u'na (e s+r%du.a a,ru(+% de (arc% l)ar /3na d&av-lul d&n
ur/%0
7 ara*u+&*+&2 ara*u+&*+&2 .&(% el cu(r&ns de (an&c%0 Se 5/(&ed&c% *&
alunec% (e ,ur+%0 C3nd 5ndr%'ne*+e s% r&d&ce nasul d&n +r-&anul de '%(ad% 5n
care s)a -(r&+1 (r&ve*+e (aral&'a+ 4&$ura +uc&ur&e a lu& Al,er+0 Sc-a+e c3+eva
sune+e c&uda+e *& a(-& &n&/a 5nce+ea'% s%)& /a& ,a+%0 ur *& s&/(lu1 a /ur&+
de 4r&c%0
7 F&r)ar al na&,&&1 e=cla/% -r+a ulu&+0 S% vede.& c% Al,er+ - s% a6un$%
ar/a n-as+r% secre+%0 <l .&ne/ 5n 4run+e *&)- s% se cure.e +-.& de /-ar+e
na+ural%0 Le s+% &n&/a 5n l-c nu/a& c3nd 5l v%d0
7 Jo% tvoie mati= 5n6ur% un ser$en+1 s/ul$3ndu)*& un c&-, de s+&cl% d&n
4a.%0 C3nd +e $3nde*+& c% un s&n$ur Sc8/e&sser (-a+e 4ace a+3+a (a$u,%0
Dac% nu /)a* 4& arunca+ ra(&d du(% dula(1 ,%*&+-area a&a au+-/a+% /)ar 4&
+%&a+ cura+ 5n d-u%0 M)ar 4& -/-r3+ de)a ,&nelea1 4&r)ar s% 4&e2
7 Era s% /% sca( (e /&ne 5n cl&(a 5n care +&c%l-sul %la s)a (-rn&+ s%
+ra$% cu Sc8/e&sserul1 recun-a*+e un ca(-ral al, la 4a.% ca varul0 Dac% n)a*
4& c%'u+ (e sc%r&1 s)ar 4& '&s cu /&ne0
Un -4&.er de &n+enden.% 5nc%run.&+ *ade (e un /-r/an de s+&cl% s(ar+% *&
c%r%/&'&0 Se .&ne s+r3ns de)un (&c&-r1 care &)a 4-s+ des(&ca+ de la $le'n%
(3n% deasu(ra $enunc8&ulu&0
7 &c&-rul /eu2 &c&-rul /eu2 $e/e el de'n%d%6du&+1 *& /&nc&n-*&& %&a
,les+e/a.& /&)au s(us c% la a(r-v&'&-nare e - v&a.% ca)n ,as/e0 R&ceau c%
n)- s% aud *u&er de $l-n.0 B& 5n ul+&/ele c&nc& /&nu+e a/ au'&+ /a& /ul+e
5/(u*c%+ur& dec3+ 5n +-+ (r&/ul r%',-& /-nd&al2
De-da+%1 (&a.a e s+r%,%+u+% de - n-u% ra4al% de 4-c1 *& - v-ce $u+ural%
url% (r&n n-a(+eC
7 #%$a.& ca(e+ele la cu+&e1 (-rc&l-r2 S-se*+e M&c8ael IaDanas8&2 B& nu
v&ne s&n$ur0
O salv% (relun$% *& s+r%luc&+-are de Kala*n&D-v (une ca(%+ /esa6ulu&
a/en&n.%+-r0
7 @s+a)& c%(&+anuK %la .&cn&+1 e=(l&c% ca(-ralul (al&d1 ad%(-s+&ndu)se su,
- ,anc%0 Ce n)a* da s% & se v3re Scara-.c8& (e ,ere$a+% cu un sac de
d&na/&+% 5n s(&nare2 @s+a nu se las% (3n% nu v-/ 4& cur%.a.& (3n% la unul0
D-ar (&lele sale (u+ern&ce l)au sc%(a+ de s(3n'ur%+-are (3n% acu/0 Nu/a&
d&n (r&c&na lu& "&4+&e" se 5n+3/(l% +-a+e c3+e se 5n+3/(l%0
7 "&4+&e"9 5n+rea,% sec "De$er&l%"0
7 &4+&e de (-rc1 5ncuv&&n.ea'% s-le/n ca(-ralul1 des4%c3ndu)*& ,ra.ele0
Nen-r-c&+ul n)- (-a+e su4er&2 Se 'v-ne*+e c% *&)ar 4& -/-r3+ nevas+a (en+ru
c% +-a+% '&ua nu)& (unea dec3+ a*a ceva (e /as%0
Un s-lda+ 4-ar+e +3n%r1 cu un ,anda6 n%cl%&+ de s3n$e 5n 6urul $3+ulu& *&
cu n&*+e -c8& ,ul,uca.& ca a& unu& ,r-sc-&1 se +r3n+e*+e cu res(&ra.&a +%&a+%
5n+re -r+a *& M&cu.ul0
7 M% d-are ca(ul 5n$r-'&+-r1 5n$a&/% el0 Ce vacar/2 <*& r&d&c% ,rusc
Kala*n&D-vul *& $-le*+e +a/,urul s%u cu - su+% de car+u*e 5n l-cul 5n care
,%nu&e*+e c% s)ar 4& ad%(-s+&+ c%(&+anul ne,un0
7 Ha&de/2 ne -cu(%/ n-& de el1 s+r&$% #%+r3nul1 &e*&ndu)*& d&n 4&re0
Vreau s% a/ - da+% l&n&*+e1 4&r)ar s% 4&e2
Unul c3+e unul1 ne 5ndre(+%/ c%+re cl%d&re 5n sal+ur& scur+e0 r&n+re
ra4ale de au+-/a+e *& de (u*+&)/&+ral&er% deslu*&/ s+r&$%+e d&ns(re e+a6ul al
+re&lea0
7 A-s cu c-n+rarev-lu.&-nar&&2 M-ar+e +r%d%+-r&l-r +r-.D&*+&2
OL
7 D&l&ul %s+a are ra8a+ 5n l-c de cre&er1 /3r3&e 4ur&-s M&cu.ul0 Trece 5n
$-an% (es+e +erenul desc-(er&+ al (&e.&&1 (r&n+re +ras-arele care *u&er% 5n
6urul s%u0
7 <n '&ua de a'&1 da& la +-+ (asul (es+e &d&-.& care 4lu+ur% s+ea$ur&1 s(une
-r+a1 (-+r&v&ndu)*& ec8&(a/en+ul 5n+r)- (-'&.&e /a& c-/-d%0 @s+-ra le
a+3rn% 'drean.% na.&-nal% *& (e urec8&1 *& (e $%-a'%1 5n a*a 4el 5nc3+ s% nu
care cu/va s% dea de ,%nu&+ c% nu *&)ar &u,& des+ul (r%(%d&+a de (a+r&e0
<n+r)- 5nv%l/%*eal% $%l%$&-as%1 ne ad%(-s+&/ (e 4undul unu& *an.
OL
Tr-.D&*+& ) (ar+&'an&& lu& Tr-.D&1 unul d&n (r&nc&(al&& ca(& a& rev-lu.&e& ,-l*ev&ce1 4-s+
/&n&s+ru de r%',-& al (r-as(e+e& URSS E!M!I)!M;GF0 Du(% /-ar+ea lu& Len&n1 5*& d&s(u+%
(u+erea cu S+al&n0 E e=&la+ 5n !M;L *& uc&s 5n !ML? 5n Me=&c d&n -rd&nul lu& S+al&n0
ar+&'an&& s%& d&n .ar% au 4-s+ re(r&/a.& s3n$er-s0 ;n#t#<#
ad3nc0
7 E (r&/a -ar% c3nd ave.& de)a 4ace cu a*a - /3n%r&e9 5n+rea,%
"De$er&l%" r3n6&nd0 A.& /a& lucra+ cu s+&cle.&&9
7 Au lucra+ e& cu n-&1 r%s(unde -r+a0 N&c&-da+% n)a/ a(uca+ s% +ra$ 5n
vreunul0
7 N&c& nu *+&& ce)a& (&erdu+1 r3n6e*+e "De$er&l%"1 +r&/&.3nd d&n
T-Darevul s%u c3+eva ra4ale 5ns(re e+a6ul al +re&lea0 <& *+&u eu (e +&c%l-*&& de
+ea(a %lu&a de sus2 Ia 4&.& a+en.&1 s43r*&+ul ,3lc&ulu& e a(r-a(e 5n+-+deauna
acela*&2 Tra$ *& +ra$1 (3n% se sa+ur%0 A(-& 5*& v3r% .eava 5n $ur% *& a(as% (e
+r%$ac& cu de*+ul /are de la (&c&-r2
7 C8es+&a as+a nu)& u*-ar% del-c1 s(une -r+a cu un aer de cun-sc%+-r0
De -,&ce& dau $re* *& 5*& c-n+&nu% v&a.a cu 6u/%+a+e de /-ac% l&(s%0
7 A*a)&2 4ace sarcas+&c "De$er&l%"1 *& du(% a&a .&n re$&/ +-a+% v&a.a0
Carne de (-rc ) &-c1 +r%sc%u ) n&c& a+3+0
7 A-s cu Tr-.D&2 url% c&neva d&n ca(ul sc%r&l-r0 C%(&+anul lu(+% s% (un%
s+%(3n&re (e cas%0 Ma& ,&ne de - -r% ne .&ne +r3n+&.& (e ,ur+% (e (al&er0
7 Tre,u&e s% a&,% /un&.&e c3+ (en+ru un c-r( 5n+re$ de ar/a+%1 /-r/%&e
-r+a1 cl%+&n3nd d&n ca(0 Se l&(e*+e de (ere+e 5n cl&(a 5n care - ra4al% ven&+%
de sus se 5n4&$e 5n u*a unu& a(ar+a/en+0
7 De ce dracuK a +re,u&+ s% ne -(r&/ a&c&9 se 5n+-arce #%+r3nul c%+re
C-/&sar0 M%car de)a/ 4& /ers 5na&n+e0 T%r%*en&a as+a e ne,un&e cura+%0
Acu/ s&+ua.&a a sc%(a+ c-/(le+ de su, c-n+r-l0 O su+% +re&'ec& *& unu de
s-lda.& 4ur&-*& ) ru*& *& ne/.& ) 4ac (ur *& s&/(lu .%nd%r& cl%d&rea (e care
c%(&+anul s/&n+&+ a ales)- ca scen% a ul+&/e& sale ,%+%l&&0
7 T&c%l-suK %la ca(&u a a(r&ns lu/&na2 .&(% +3n%rul ca(-ral cu -c8&&
,ul,uca.&0 Ha&de.& /a& ,&ne s% ne c%r%/ de)a&c&2
7 Acu/ ne are la /3n%1 s+r&$% "De$er&l%" 5n$r-'&+0 <ncearc% s% se
+3rasc% (e sc%r& de)a)nd%ra+elea1 dar c3+eva 5/(u*c%+ur& de sus 5l .&n+u&esc
l-culu&0
7 -a+e s% s+ea *& s% +ra$% 5n n-& (3n% ne 4ace s&+%1 url% -r+a1 l&(&ndu)se
*& /a& +are de (ere+e0
7 S+&n$e.& -da+% lu/&na as+a ,les+e/a+%1 /u$e*+e M&cu.ul1 5na&n+e de)a
a(uca descre&era+ul s% ne s4redeleasc% .es+ele2
D-u%'ec& *& una de ar/e au+-/a+e sun+ a.&n+&+e s(re ,ecul de (e scar%0
<n 4&l/e ar 4& 4-s+ de)a6uns - s&n$ur% 5/(u*c%+ur%1 dar 5n real&+a+e nu)& c8&ar
a+3+ de s&/(lu1 *& $r-a'a /-r.&& /& se cu&,%re*+e 5n +-.& (-r&&0
Se +ra$ su+e de 4-cur&1 care n%ru&esc +avanul *& (ere.&&0
ra4ul de /-r+ar *& /&r-sul de (uc&-as% d&n aer ne 5neac%0
7 A.& 5nne,un&+ cu +-.&&2 s(une #%+r3nul1 r&d&c3ndu)se *& (%*&nd (es+e
-r+a *& C-/&sar1 care s+au 5n+&n*&1 cu au+-/a+ele 5n (-'&.&e de +ra$ere0
7 Lu/&na2 ,-l,-r-se*+e +3n%rul ca(-ral0 T&c%l-sul ne (-a+e vedea2
7 Fereasc% S43n+ul s% (un /3na (e el1 (r-/&+e un ser$en+ r-,us+1
+re,%lu&nd la un 5nc%rc%+-r ,l-ca+0
7 Va +re,u& s%)l r%c&/ (e d&l&u ca s%)l sc-a+e/ de)a&c&1 scr3*ne*+e
M&cu.ul1 cr&s(3ndu)*& de$e+ul d&n re4le= (e +r%$ac&ul ar/e&0
#%+r3nul se s+rec-ar% (e l3n$% (ere+ele s4redel&+ de $l-an.e1 4%r% s%
sl%,easc% d&n -c8& casa sc%r&l-r0 C3nd a6un$e la +a,l-ul de s&$uran.%1 se
r&d&c% 5nce+ *& de*uru,ea'% s&$uran.ele0
7 H%u2 4ace -r+a sur(r&ns0 Cu/ de nu ne)a +recu+ /a& devre/e (r&n
ca(9 Ve'& 5n ce 8al +e aduce ar/a+a9 De ce s% ale$& calea /a& s&/(l% c3nd
e=&s+% *& una /a& c-/(l&ca+%9
TSe aude - ,u,u&+ur% *& d&n rud&/en+arul +a,l-u de s&$uran.% .3*ne*+e
- 4lac%r%0
T3n%rul ca(-ral sc-a+e un c8&.%&+ s-n-r *& e c3+ (e ce s% se (r%v%leasc%
(e sc%r&1 cre'3nd c% se arunc% $renade0
O ra4al% &s+er&c% 5/(r-*c% scara0 Gl-an.ele /u*c% d&n ,alus+rad%0
D-u%'ec& *& una de .ev& de au+-/a+e sun+ a.&n+&+e asu(ra ne,unulu&0
Tre(+ele a(ar *& d&s(ar 5n s+r%4ul$erarea 4l%c%r&l-r &n4ernale0
Ceva $reu ',-ar% de (e (al&er1 s/ul$3nd ,alus+rada1 *& a+er&'ea'% la
,a'a case& sc%r&l-r cu - ,u4n&+ur% de'$us+%+-are0 S3n$ele s+r-(e*+e (3n% la
n-&0
7 Acu/ ara+% el 5nsu*& ca - (-r.&e de (&4+&e1 -,serv% M&cu.ul0 Se r&d&c%
*&)*& arunc% au+-/a+ul (e u/%r0
7 Lua.&)l de)a&c&2 (-runce*+e C-/&sarul sc3r,&+0
<n s+rad%1 - /ul.&/e de -a/en&0 Ind&v&'&& cu u/,rele *&)au adus *&
c-(&&&1 (e care 5& r&d&c% deasu(ra ca(e+el-r sa vad% cadavrul (ur+a+ de (a+ru
s-lda.& d&n +ru(ele de a(r-v&'&-nare0 C3.&va -va.&-nea'%0
Ne 5n+-arce/ 5/(reun% cu ru*&& la can+&na d&s+rus%0 -r+a a d&,u&+ un
ca'an (l&n cu ,-r* rusesc0 <& adau$% c3+eva &n$red&en+e1 care 5l 4ac *& /a&
$us+-s1 *& 5n cur3nd (lu+e*+e un /&r-s /&nuna+ de c&-r,% cu carne 5n
5n+rea$a can+&n%0
-r+a (leac% cu un ser$en+ du(% (r-v&'&&0 Se &sc% - cear+% v&-len+%
(en+ru - lad% cu c3rna.& de ,er,ec (e care ser$en+ul re4u'% s)- (redea 4%r%
-rd&n de rec8&'&.&e0 C-/&sarul 5& se/nea'% &/ed&a+ unul1 *&)l (ara4ea'% cu -
/ul.&/e de *+a/(&le -4&c&ale0
Acu/1 ser$en+ul e 5n a4ara -r&c%re& r%s(under&1 &ar -r+a (-a+e lua ce)&
d-re*+e &n&/a0 C3nd rev&ne 5nc-v-&a+ su, (-vara a d-u% c-*ur& &/ense
(l&ne cu -u%1 #%+r3nul (r-+es+ea'%0 Nu)& c-nv&ne s% .&n% -u% 5n+r)un +anc0
7 Te)a& scr3n+&+ de +-+2 .&(% -r+a1 scandal&'a+0 A*+ea(+% nu/a& s%).&
+r3n+esc - /usaca $receasc% *& a+unc& - s% 4&& 4er&c&+0
7 Nu (u& v&ne+e9 5n+rea,% Le$&-narul1 ulu&+0 N)a/ au'&+ (3n% acu/ s%
se 4-l-seasc% -u% la /usaca0
7 N)a& au'&+ +u de /ul+e lucrur& 5n +&/( ce).& (&erdea& vre/ea (r&n
de*er+ 5/(u*c3ndu)& 5n cur (e ara,&1 r3n6e*+e -r+a0 E<& 5n+&nde M&cu.ulu&
c-*ul cu -u%F0 A*a1 acu/ ne /a& +re,u&e n&.&c% +-c%+ur% de v&+%1 c3+eva r-*&&
*& n&*+e cea(%0 Un+ ave/0
#%+r3nul se las% (%$u,a*1 dar 5& a+ra$e a+en.&a lu& -r+a c% va arunca
-u%le dac% se v-r s(ar$e0
M&cu.ul are - al+erca.&e cu un ser$en+ de la a(r-v&'&-nare0 Aces+a 5&
re(ede ,-cancul 5n $le'n% *& a(-& 5l (-cne*+e cu un c&-/a$ 5n $enunc8&0
M&cu.ul 4ace se/nul "V" *&)*& re(ede de$e+ele cu 4-r.% 5n -c8&& ser$en+ulu&0
7 -rcule2 url% el0
7 O adun%+ur% de .&cn&.&1 ru*&& %*+&a2 -,serv% M&cu.ul1 a*e'3ndu)se *&
lu3nd c%r.&le de la -r+a0 C&ne u/4l% +-.& ,an&&1 a&9 5n+rea,% el1 (u(3nd
c%r.&le0 Cu s&$uran.%1 nu eu2
0entru a fi un %un soldat !n timp de
rz%oi, tre%uie s ur&ti# 'ac nu ur&ti din
ad(ncul inimii, nu po"i ucide# 5ra e cea mai
mare surs de energie dintro fiin"
omeneasc#
SVEN HASSEL
7 ,a zis= spuse %rusc .eld1e%elul, art(nd spre %ara)ul rutier din fa"#
7 ?ao la dreapta= ordon maiorul# 4(neca st(ng a uniformei !i flutura
goal !n aer#
7 Totul sa terminat, domnule, r(n)i &oferul# 'ac !ncercm so &tergem, ne
vor secera#
4aiorul !n&fc pistolul din toc &i se pregti s sar din P/%el# ,e opri !ns
%rusc# >afale scurte de pu&cmitralier rscolir pm(ntul uscat !mpre)urul
ma&inii# -oferul &i .eld1e%elul ie&ir imediat &i ridicar m(inile deasupra
capului#
'intre copaci !&i fcur apari"ia cinci ru&i#
7 Tavar&*c&, strig .eld1e%elul &i flutur ceva al%# ,e pr%u&i !ns imediat !n
praful drumului de "ar#
-oferul "(&ni !ntro parte, dar se opri %rusc &i czu#
Cele cinci Pala&niIovuri scuipau flcri#
4aiorul e azv(rlit din P/%el cu fa"a sfr(mat &i pieptul sf(rtecat !ntro
eQplozie de c(rpe &i de carne zdren"uit#
Cei trei solda"i rni"i din spatele ma&inii alunecar !ntro %alt de s(nge#
7 I-, +v-&e /a+&, r(se cel mai t(nr dintre ru&i !n timp ce turnau %enzin pe
cadavre#
'up ce goli canistra, sergentul arunc o grenad !n ma&in# ,e !nl" o
v(lvtaie drceasc# H vreme, rmaser contempl(nd P/%elul mistuit, apoi se
!ntoarser &i se fcur nevzu"i !n codru#
7 G8er/an&a Da(u++, r(n)i caporalul &i&i aprinse o pip#
NCHISOAREA VLADIMIR
C%(&+anul1 un ur&a*1 cu - 4a.% care a/&n+e*+e de O/ul de Neander+8al ne
5/,r3nce*+e s(re '&dul c-r(ulu& de $ard%2
7 0ropusI, /3r3&e el1 5n+&n'3nd - cara,% au+-r&+ar% de (-l&.&s+0 <n
aceea*& cl&(%1 5nce(u+ul unu& urle+ se s+&n$e 5n+r)un 8-rc%&+ s&n&s+ru0
7 +ino, moarte, vinoD 4red-nea'% Le$&-narul1 des4%*ur3nd la.ul d&n
6urul $3+ulu& celu& /-r+0
#%+r3nul ne '-re*+eC
Ne s%l+%/ 5n +%cere (es+e '&dul 5n$us+1 (en+ru a le c%dea 5n s(a+e
cel-rlal.& $ard&en& 5na&n+e de a a(uca s% dea alar/a0
I$-r a6un$e la +a,l-ul de s&$uran.%1 s(r&n+en ca - (&s&c%0 O (l-a&e de
sc3n+e& .3*ne*+e 5n 6ur 5n cl&(a 5n care cle*+ele s%u0 /u*c% d&n ca,lur&0 <n
c3+eva secunde de lucru &n+ens1 5nc8&s-area Vlad&/&r e &'-la+% de res+ul
lu/&&0
Cu au+-/a+ele (re$%+&+e1 n%v%l&/ s(re c-r(ul de $ard%1 cu M&cu.ul 5n
4run+e0 <*& 5nv3r+e Na$anul deasu(ra ca(ulu& 5n cel /a& cura+ s+&l (-l&.&s+0
7 A4ar% cu v-& *& la,ele sus2 r%cne*+e el (e +-nul unu& *e4 de ,r&$ad%0
7 Id&-+ule2 scr3*ne*+e -r+a0 H-.&& de aur nu s+r&$% a*a ceva2 As+a)&
(laca (e care ce& d&n OGU le)- c3n+% 8-.&l-r2
M&cu.ul nu)l &a 5n sea/%0 De c3nd l)a/ 5/,r%ca+ 5n+r)- un&4-r/% de
-4&.er rus1 a deven&+ (aran-&c0
7 Ie*&.& de)ac-l-2 ',&ar% el *& /a& +are0 Sau v% ',ur%/ cre&er&&2
7 A& 5nne,un&+ de +-+9 s(u/e$% #arcel-na1 &',&nd de (ere+e u*a
C-r(ulu& de $ard%0 Cur&-s lucru2 e=cla/% el0
7 Ce)& a*a cur&-s9 vrea s% *+&e #%+r3nul0
7 e)a&c& nu)& .&(en&e de -/1 4ace ulu&+ #arcel-na0
7 Cre'& c)a/ n&/er&+ unde nu +re,u&e9 s+r&$% -r+a1 *-v%&eln&c0
7 La - (ar+e1 s(use I$-r1 ,%$3ndu)se 5n 4a.%0 Arunc - $renad% cu $a'e
5n du$8ean%0 #%&e.&& +ra$ la a$8&-ase ca n&c&-da+%0
7 Ia u&+e la e&1 s4-r%&e cu +-.&&1 s(use -r+a1 s%r&nd (es+e +e6$8ea0 Te &a
s-/nul d-ar (r&v&ndu)&0
Casc% s-n-r *& se +r3n+e*+e 5n+r)un 4-+-l&u ad3nc0
7 A4ar%1 a4ar%2 .&(% I$-r cu(r&ns de (an&c%0 Nu e*+& 5n +-a+e /&n.&le9
Ga'ul 5nce(e s%)*& 4ac% e4ec+ul2 Ne sc-a+e a(r-a(e (e sus d&n ca/era
c-r(ulu& de $ard%0
-r+a v&ne 5n ur/%1 5/(le+&c&ndu)se *& su4l3nd ca - ,alen%0
7 Unde)s c&l&ndr&& cu $a'9 cere C-/&sarul0 A(are (e un cul-ar lar$ al
5nc8&s-r&&1 ase/enea unu& al d-&lea Tr-.D&1 cu un Na$an 5n /3n%0
7 A&c&2 r3n6e*+e cal/ M&cu.ul1 5/(&n$3nd un c%ruc&-r (l&n cu ,u+el&& de
$a'0
7 Ve'& s% nu).& sca(e vreunul1 5l aver+&'ea'% C-/&sarul0 Ga'ul %la are
un e4ec+ /a& ra(&d dec3+ un dru$ de 4&er 5n ca(0
7 Da0 +-c/a& a/ ,%$a+ de sea/%1 r%s(unde -r+a0 <nc% /% s&/+ ca Al,%
ca R%(ada 5n s&cr&ul de s+&cl%0
7 M&e nu)/& /&r-ase a ,&ne1 /-r/%&e #arcel-na0 V)a.& $3nd&+ la ce)-r
s% ne +ac% dac% -r (une /3na (e n-&9
7 Or s% ne 4ac% +-a+e lucru*-arele (e care cen'ura le sc-a+e d&n 4&l/ele
de $r-a'%1 4ace -r+a cu un r3s scur+0
D&n ,uc%+%r&e n%v%le*+e - 4e/e&e)s-lda+ cu un T-Darev 5n /3n%0
I$-r sare (e ea *&)& (r-(+e*+e .eava Na$anulu& 5n+re -c8&0 Se aude un
+r-sne+ sec1 *&0 (ere+ele d&n s(a+ele e& e 5/(r-*ca+ cu s3n$e1 cre&er& *& a*c8&&
de -s0
D-& (u*c%r&a*& a(ar d&n ar&(a de r%s%r&+ a 5nc8&s-r&&1 8-l,3ndu)se
5ncre/en&.& la I$-r1 cu Na$anul lu&0
7 Du*/an al (-(-rulu&2 scr3*ne*+e el1 l-v&nd cu 4ur&e cadavrul0
De.&nu.&& r&d&c% d&n u/er& *& (leac% 4%r% - v-r,%0 E /a& ,&ne s% nu *+&& *&
s% nu ve'& (rea /ul+e 5n 5nc8&s-area Vlad&/&r0 Nu e ceva &e*&+ d&n c-/un s%
4&& l&c8&da+ 4%r% e=(l&ca.&&0
Ca/&-anele n-as+re &n+r% 8urduc%&nd 5n cur+ea 5nc8&s-r&&1 ur/a+e de un
T)HL0
7 une.&)v% /%*+&le de $a'e2 -rd-n% 4e,r&l C-/&sarul0 B& (ur+a.&)le
-r&ce)ar 4&2 T-a+% 5nc8&s-area e de6a (l&n% de $a'0
7 Or s% /-ar% cu +-.&&9 5n+rea,% nel&n&*+&+ #%+r3nul0
7 N&c& v-r,%1 r3de I$-r ne(%s%+-r0 Nu/a& %&a care -r&cu/ ar 4& da+ -r+uK
(-(&& -da+% *&)-da+%0
7 Ha&de1 4ace C-/&sarul1 a(uc3ndu)l (e -r+a de u/%r0 Ca(ul lu& -r+a
se (-cne*+e de +-cul u*&&0
7 Ce na&,a9 e=cla/% el1 c%sc3nd ase/enea unu& cal s-/n-r-s0 Ce se)
n+3/(l%9 Drace1 unde sun+9 Se s(r&6&n% de u*% *& 5ncearc% s%)*& a/&n+easc%
unde se a4l%0
7 M&*c%2 5l '-re*+e C-/&sarul1 5/,r3nc&ndu)l0 A& de des4%cu+ - u*% de
v&s+er&e2 Ne)a& +-+ (-ves+&+ c)a& 4-s+ ucen&c de l%c%+u* *& c% e*+& 5n s+are s%)&
v&& de 8ac -r&c%re& 5ncu&e+-r& d&n lu/e2
7 Ca/ a*a ceva2 /ur/ur% -r+a1 5/(le+&c&ndu)se s-/n-r-s (e sc%r&0
"De$er&l%" v&ne 5n ur/a lu& cu d-u% le$%+ur& &/ense de c8e& *& 6ur% c%
una d&n+re ele +re,u&e s% 4&e cea (en+ru (&vn&.%0
7 E*+& s&$ur c% a&c& e *& c8e&a (-+r&v&+%9 5n+rea,% 5n$r&6-ra+ "Curvarul"0
Te)a& /a& 5n*ela+ +u *& 5na&n+e0
7 <.& $aran+e' c% una se (-+r&ve*+e1 4ace "De$er&l%" 6&$n&+1 '-rn%&nd
le$%+ur&le de c8e&0
7 Una s&n$ur% 5/& a6un$e1 s(une -r+a1 s(r&6&n&ndu)se -,-s&+ de u*a
/as&v% a (&vn&.e&0 r&n $aura c8e&&1 nu deslu*e*+e n&/&c0 Se a(uc% s% le
5ncerce0 N&c& una nu se (-+r&ve*+e0
"De$er&l%K" se sc8&/,% la 4a.% *& ,3l,3&e ceva des(re (-s&,&l&+a+ea ca el
s% 4& (us /3na (e al+e le$%+ur& de c8e&0
7 A/ ,%nu&+ eu2 s(une 4ur&-s "Curvarul"1 ul+&/a -ar% c3nd +e)a& 5n*ela+
+e)a lua+ durerea de d&n.&1 &ar acu/ a& un +re/ur nerv-s0
7 <n+rea$a 5nc8&s-are le s-&le*+e1 anun.% M&cu.ul0 EDudu&e 4er&c&+ (e
sc%r&1 5nv3r+&nd ne$l&6en+ 5n /3n% /asca de $a'e0F <n v&a.a /ea n)a/ cre'u+
c% $a'ul %s+a ar (u+ea (une ca(%+ r%',elulu& /-nd&al c3+ a& cl&(&0 Ce n)a* da
s%)& v%d (e ,%*&n-*&& lu& Ad-l4 *& (e)a& lu& I-s&4 +r%$3nd la a$8&-ase ca
(runc&&1 un&& 5n ,ra.ele al+-ra1 ca %*+&a de (e)a&c&0
7 D&n (%ca+e1 n)are e4ec+ dec3+ 5n+r)un s(a.&u 5nc8&s1 s(une C-/&sarul0
Al+/&n+er&1 v% as&$ur c% 5n+rea$a Ar/a+% $er/an% ar 4& 4-s+ de /ul+ +r&/&s%
la culcare0
Fur&-s1 #%+r3nul c-,-ar% 5n (&vn&.%0
7 Nu crede.& c% de da+a as+a ne ,%$%/ s&n$ur& (&elea 5n sara/ur%9
<n+rea,% el1 s+3nd (r-.%(&+ 5n /&6l-cul 5nc%(er&& cu (&c&-arele r%scr%c%ra+e0
7 O sc-a+e/ n-& la ca(%+1 4ace -r+a1 +rec3ndu)*& de$e+ele (es+e u*a
,l&nda+%0 Tre,u&e s% a4l%/ d-ar cu/ 4unc.&-nea'% dr%c&a as+a1 *& (e ur/%
sun+e/ ,-$a.&2
7 B& c3+ va dura9 5n+rea,% ner%,d%+-r C-/&sarul0 N)ave/ (rea /ul+
+&/( la d&s(-'&.&e0 Ma& ave/ $a' d-ar (en+ru a)& /a& ad-r/& 5nc% - da+%1 *&
a(-&1 $a+a2
7 De ce nu)& l&c8&d%/ (e +-.&9 (r-(une I$-r1 cu Na$anul (re$%+&+0
7 Nu +e /a& sa+ur& -da+% s% +-+ -/-r& -a/en&9 4ace C-/&sarul1 &r&+a+0
Cu/ de nu .&)e $rea.% de +&ne9 M&e /&)e s&l% d-ar c3nd +e v%d0
I$-r d% d&n u/er& &nd&4eren+ *&)*& +r3n+e*+e Na$anul 5na(-& 5n +-c cu un
'3/,e+ -,ra'n&c0
Du(% ce +rude*+e - 6u/%+a+e de ceas la c-/(l&ca+a 5ncu&e+-are1 -r+a se
a*a'% de'a/%$&+0
7 -+ s)- 4ac1 s(une el0 Dar nu as+a)& (r-,le/a2
7 A+unc& 4&& a+3+ de ,un *& c-/un&c%)ne care e (r-,le/a1 s(une
C-/&sarul1 &r-n&c0 M-r de cur&-'&+a+e2
<n s&+ua.&& de /a=&/% 5nc-rdare1 -c8&ul dre(+ al C-/&sarulu& se ',a+e
&nv-lun+ar0 Se desc8&de *& se 5nc8&de de (arc% (le-a(a &)ar 4& le$a+% cu -
a.%0 Aces+ lucru l)a 4%cu+ s% cun-asc% 5n v&a.% - /ul.&/e de 4e/e&1 dar &)a
adus *& - $r%/ad% de -c%r& d&n (ar+ea un-r d-a/ne care nu ad/&+eau s% 4&e
rac-la+e as+4el0 De da+a as+a1 -c8&ul s%u dre(+ se ',a+e 4ur&-s1 dar (e)a&c& nu
se '%resc de4el 4e+e dr%$u.e0
7 E c8es+&e de +&/(1 e=(l&c% -r+a1 sc8&/-n-s&ndu)*& /u+ra0
7 T&/(9 *-(+e*+e C-/&sarul1 a c%ru& (le-a(% se ',a+e a+3+ de re(ede
5nc3+ e de /&rare cu/ de nu)& sare -c8&ul d&n -r,&+%0
7 <n+-c/a&1 +&/(2 '3/,e*+e -r+a1 cu un e4-r+0 Se a*a'% +urce*+e
5na&n+ea u*&& &/(ene+ra,&le a v&s+er&e&0
7 Va s% '&c%1 va dura /a& /ul+1 5ncuv&&n.ea'% C-/&sarul1 +r3n+&ndu)se
rese/na+ 5n+r)un scaun0 Ma& /ul+ cu c3+9
-r+a s-c-+e*+e (e de$e+e *& - cl&(% se (are c% le va nu/%ra *& (e cele
de la (&c&-are0
7 Ave/ de)a 4ace a&c& cu - v&s+er&e c3+ se (-a+e de &s+ea.%"2 T&(ul care
a c-ns+ru&+)- nu era cu s&$uran.% un (r&e+en de)al s(%r$%+-r&l-r0 E un /-del
cu +-+ul de-se,&+0 EC&-c%ne*+e $3nd&+-r 5n u*a /as&v% de deasu(ra lu&0F
O.elul e de al+ s-&0 <ncu&e+-area e un /-del necun-scu+ *& +-a+% u*a e
c&uda+%2 Cred c)a 4-s+ n%sc-c&+% de)un 6&dan0
7 Mul.u/esc2 '3/,e*+e C-/&sarul1 *u&er3nd0
7 Du(% cu/ v%d1 nu /& s)a e=(l&ca+ +-+ul1 s(une #%+r3nul 5/(&n$3ndu)
*& (e cea4% c%c&ula de ,lan%0 E l&/(ede2 A/ 4-s+ +ras 5n (&e(+0
7 -r+a1 4ace Gre$-r1 a(lec3ndu)se asu(ra lu&1 s(une)ne verde2 C3+ e de
$rav9
-r+a &cne*+e de (arc% l)ar 4& l-v&+ un $l-n. 5n (le=0
7 C%c%c&-as% +rea,%2 r%s(unde0
7 C3+ de c%c%c&-as%9 vrea s% *+&e Gre$-r0
7 C3+ cu(r&nde1 anun.% -r+a1 a(r&n'3ndu)*& - .&$ar%0 Ma& /ul+ dec3+
/&)a* 4& 5nc8&(u&+0
7 E&1 8a&1 5.& &a /ul+ s)- desc8&'&9 se &n+eresea'% C-/&sarul1 (u4%&nd
nerv-s d&n .&$ar%0
-r+a nu/%r% d&n n-u (e de$e+e0
7 T-a+% n-a(+ea *& ceva d&n '&ua de /3&ne1 s(une el cu +r&s+e.e1
5n+&n'3ndu)*& /3&n&le ca un (escar care e=(l&c% de'n%d%6du&+ c3+ de /are
era (e*+ele care +-c/a& &)a sc%(a+0
7 Ne/a&(-/en&+2 e=(l-dea'% C-/&sarul1 s%r&nd d&n scaun0 <n ca'ul
%s+a v-/ avea +&/( ,erec8e+ *& (en+ru - (l&/,%r&c%0
-r+a 5l 4&=ea'% lun$ cu (r&v&rea0
7 A4l% c% n&c& eu nu sun+ /a& (u.&n a/%r3+ ca +&ne0 Dar nu u&+a c% ave/
de)a 4ace c)- u*% s-v&e+&c%1 /e*+er&+% 5n U0R0S0S0 N&c& - u*% ne/.easc% n)ar
4& 4-s+ a+3+ de a4ur&s&+%0
7 Ia ascul+a.&2 s(une #arcel-na1 ven&nd 5n 4a.%0 Scur+ (e d-&C <na&n+e de
Cr%c&unul v&&+-r v-/ (u+ea s)- *+er$e/ cu aurul9
7 V)a/ /a& s(us0 Nu e=&s+% 5ncu&e+-are (e lu/e c%re&a s% nu)& (-+ ven&
de 8ac1 dar 4&ecare cere +&/(ul adecva+0 e c3nd 5l a6u+a/ (e E$-n1 cel /a&
(r&ce(u+ l%c%+u* d&n #erl&n1 nu era ,r-asc% s% ne s+ea 5n cale0 O,&*nu&a/ s%
desc8&de/ '%v-are (3n% *& (en+ru caral&&1 *& era/ e=+re/ de res(ec+a.&0
A4la.& de la /&ne2 Ia u&+e ce de r-+&.e2 N&c& /%car r-+unde nu sun+1 ara+% ca
ale unu& av&-n (r%,u*&+2
C-/&sarul se (l&/,% nerv-s 5nc-l- *&)nc-ace1 4%c3nd -(+ur& (e (-dea0
7 A/ &/(res&a c% v&se'1 4ace el1 l-v&ndu)se (es+e 4run+e0 Da2 V&se'0
Sun+ la s(&+al1 anes+e'&a+ 5na&n+e de a /& se +%&a a/,ele (&c&-are2 EL-ve*+e
cu 4ur&e 5n u*a v&s+er&e& *& se sc8&/-n-se*+e de durere0F B& vreau s% s(er c%)&
a&evea1 (en+ru c% al+4el s&+ua.&a e /ul+ (rea $rav%0
7 O s% su(rav&e.u&/9 &n+erv&ne #%+r3nul 4a+al&s+1 (u4%&nd d&n (&(a sa cu
c%(%cel de ar$&n+0 As+a)& +-+ ce vreau s% *+&u0 B& s% nu ven&.& s%)/& s(une.&
c%)& (rea $rea 5n+re,area0
7 Trea,a as+a nu)& de n-&1 s+r&$% 8-+%r3+ M&cu.ul0 Ia 4&.& a+en.&1 8a&de.& s)
- *+er$e/ de)a&c& c3+ /a& &u+e *& s% c%u+%/ - ,anc% (-+r&v&+%0 D%/ ,u'na cu
au+-/a+ele1 u/4l%/ /%la&ul *&)- *+er$e/0 Or&ce d-,&+-c (-a+e duce la ,un)
s43r*&+ una ca as+a0 Eu *+&u un (u*+& de d-&*(e an& care)a 4%cu+)-0 Au a*+e(+a+
s% 5/(l&neasc% *a&*(e *& l)au 5/(u*ca+0
7 B& unde +e)a& desc-+-r-s& de +-a+e ru,lele (e care le)a& u/4la9 4ace
#%+r3nul cu d&s(re.0
7 Ru,le9 Ce ru,le9 5n+rea,% nedu/er&+ M&cu.ul0
7 Ru,lele (e care +u *& cu au+-/a+ul +%u le)a.& s(er&a d&n ,anc%1 5l
l%/ure*+e -r+a cu &r-n&e0 D-ar nu).& 5nc8&(u& cu/va c% ,%nc&le ruse*+& ar 4&
+&=&+e de d-lar&1 a&9 Cu ru,lele +e (-.& *+er$e la 4und1 dar n&c& /%car (en+ru
as+a nu)s (rea $r-'ave0
7 es+e - -r% $a'ul 5*& va (&erde e4ec+ul1 anun.% C-/&sarul1 cu -
e=(res&e de nea6u+-rare (e c8&(0
7 Ia da.&)/& /&e +-a+e sculele de c-l-*a1 cere -r+a0 <ncu&e+-area a&a
(u+ur-as% va a4la c&ne)& O,er$e4re&+erul1 (r&n /&la D-/nulu&1 A-se(8 -r+a2
Sc-a+e d&n ,u'unar s+&cla de v-dc% *&)& reduce c-n.&nu+ul cu - +re&/e0 A(-&
5n*uru,ea'% d-(ul la l-c *& v3r% s+&cla 5na(-& 5n ,u'unar0
7 E*+& s&$ur c% ve& reu*& s% desc8&'& (-rc%r&a a&a de u*%9 4ace"
C-/&sarul cu aerul unu& Mare Inc8&'&+-r0
7 A/ s(us c% (-+1 r%s(unde -r+a1 a$asa+0
7 B&)- s)- 4ac& 5na&n+e de s43r*&+ul sec-lulu&9 c-n+&nu% C-/&sarul0
Vreau s% *+&u1 ca s%)/& (-+ vedea de +rea,%0
7 Nu /% re$ula la ca(0 V&n- /a& ,&ne *& d%)/& - /3n% de a6u+-r2 A/
nev-&e de lu/&n%2 Mul+% lu/&n%0 Du(% a&a +-+ul va /er$e /ul+ /a& &u+e0
7 Da1 sun+ c-nv&ns1 s(une C-/&sarul1 a.&n+&nd 4asc&c-lul de lu/&n%
asu(ra 5ncu&e+-r&&0
-r+a +ra$e de c3+eva -r& ad3nc aer 5n (&e(+1 (en+ru a)*& l&n&*+& nerv&&0 Se
las% (e v&ne1 ca un r%',-&n&c &nca* care se (re$%+e*+e (en+ru /&cul)de6un0
7 <n /-d n-r/al1 un 4-ra&,%r d&n %s+a ar +re,u& s% sar% 5n l%+ur& dac%
su4l& 5n%un+ru2 s(une el $3nd&+-r0
7 Su4l%1 5l s4%+u&e*+e Gre$-r0
7 Dar (-rc%r&a as+a /&)a 'drunc&na+ 5ncrederea2 4ace -r+a cu -,&d%0
I$-r 5*& '-rn%&e Na$anul1 $a+a de ac.&une0
7 A/ da+ (es+e)- 'drean.% 5n un&4-r/% de ser$en+ -r%c%&nd eu OGU
(r&n su4l%+-are1 s(une el1 v3r3ndu)*& Na$anul 5n +-c0 I)a/ ',ura+ cre&er&& *&)
a/ s(ar+ +ele4-nul0 A/ u&+a+ s%)l +%&e/ de cu/ a/ ven&+0
C-/&sarul s+r3n$e d&n ,u'e *&)*& 5n$8&+e c3+eva re(l&c& (e care +-c/a&
se (re$%+ea s% le arunce0
7 Ce le)a s(us cel-r d&n OGU9 5n+rea,% #arcel-na (rac+&c0
7 Nu c&ne *+&e ce2 T-c/a& c3nd 4%cuse le$%+ura1 &)a/ 5/(r-*ca+ cre&er&&
(e (ere+e0
7 >&)a '&s c&neva vre-da+% c% e*+& un (-rc &n4ec+9 4ace #%+r3nul1
(r&v&ndu)l cu d&s(re.0
7 D-ar +u1 r3n6e*+e I$-r1 e=ecu+3nd - 5n%l.are ruseasc% d&n u/er& 4-ar+e
c-/(l&ca+%0
-r+a se s(r&6&n% de u*a v&s+er&e&0 Nasul s%u ascu.&+ a+&n$e 5ncu&e+-area0
7 Nu).& (-+ lu/&na dac% s+a& ac-l-1 (r-+es+ea'% C-/&sarul0 Mu+%
4asc&c-lul (e -c8&ul dre(+ al lu& -r+a1 care se u&+% 5n ,r-asc%0
7 F&r)ar al draculu&1 s+r&$% -r+a1 scu&(3nd cu 4ur&e (e 5ncu&e+-are1 e)-
/3r*%v&e s% c-ns+ru&e*+& ceva a+3+ de s-4&s+&ca+0 Dac% +-a+e '%v-arele ar 4& ca
%s+a1 &a $3nde*+e)+e c3.& ar r%/3ne *-/er&0
7 B-/er&9 5n+rea,% ulu&+ "Curvarul"1 5n$enunc8&nd l3n$% el (en+ru a)l
scu+& (e C-/&sar s% .&n% lan+erna0
7 Da1 ,&ne5n.eles9 Ae4u&+-r&& de ,%nc& ar 4& nev-&.& s% se lase (%$u,a*& *&
(-l&.&a s%)*& 5nc8&d% sec.&&le de dre(+ c-/un0 A/ nev-&e de)un ,ur$8&u cu
v3r4 de d&a/an+ care s% +reac% (r&n /e+alul %s+a nen-r-c&+0
7 -4+&/1 s(une "De$er&l%"1 5n+&n'3ndu)& un ,ur$8&u cu v3r4 v&d&a0
7 De da+a as+a 5& v&n de 8ac *andra/ale&1 s(une -r+a su/,ru1 *&
(r-(+e*+e ,ur$8&ul 5n 5ncu&e+-are0 Scr3*ne*+e ca un /-+-r de 4er%s+r%u
c&rcular1 du(% care sca(%1 a,&a '$3r&&nd n&.el /e+alul0
7 LasK c)- sc-.& +u la ca(%+0 Ia)- u*urel1 5l c-ns-lea'% I$-r1 ,%+3ndu)& (e
u/%r0
-r+a se s/ul$e ca un c3&ne /3n$3&a+ de - (&s&c%0 V3r% 5n -r&4&c&u un
*(eraclu 5n$us+1 dar se las% re(ede (%$u,a*0
7 Drace1 /-r/%&e de'a/%$&+0 M% (r&ce( 2a 5ncu&e+-r&1 dar (-rc%r&a
as+a)& ceva de $r-a'%0
7 Dac% v-/ 4& 5n8%.a.&1 r3n6e*+e Gre$-r ne(%s%+-r1 (u+e/ scr&e - car+e
des(re +-a+% +%r%*en&a0 Ce '&ce.& de +&+lul %s+aC "H-.& de aur 5n S&,er&a2"
7 Va&1 ce a/u'an+ e*+&2 *u&er% -r+a r%u+%c&-s0 M% 4ac& s% /-r de r3s0
7 Ce)ar 4& s% 5ncerc%/ cu1 ac&d9 su$erea'% C-/&sarul0 Ave/ a&c& -
s+&cl% *&)- ser&n$%0
7 De ce nu9 r%s(unde -r+a0 G-le*+e 5n ,r-asc% 5n+re$ c-n.&nu+ul s+&cle&
cu ac&d0
T&/( de 'ece /&nu+e1 ac&dul ,-l,-r-se*+e *& 43s3&e0 C3.&va s+r-(& sar (e
un&4-r/a C-/&sarulu&1 $%ur&nd)- &ns+an+aneu0 Dar '%v-rul nu (%.e*+e
n&/&c0
7 &*a+ de *-,-lan2 4ace -r+a1 d3ndu)& un *u+ s+&cle& de ac&d0
7 Ce)ar 4& s% 4-l-s&/ un 4er%s+r%u9 (r-(une "De$er&l%"0
7 Dac% a& nev-&e de /&*care1 se r%.-&e*+e -r+a1 n)a& dec3+ s% +a& c3+ 5.&
(lace0 Dar 5n ce (r&ve*+e u*a as+a1 n)- s% re'-lv& n&/&c cu 4er%s+r%ul0
7 E (rea /are ,%+a&e de ca( s% &n+r& 5n nen-r-c&+a as+a de v&s+er&e1
e=(l-dea'% M&cu.ul1 l-v&nd cu se+e u*a /as&v%0 De ce nu ne d%/ la -
4a,r&c% de c3rna.&9 E /ul+ /a& s&/(lu2 Cun-sc c3.&va &n*& care d&n as+a
+r%&esc2
7 Sun+ cu/va ne8al&.&9 se /&r% Gre$-r0
7 N&c& v-r,%1 r%s(unde M&cu.ul1 r3n6&nd *& /a& +are0 Dau l-v&+ura 5n
'&ua 5n care sclav&& 5*& u/4l% salar&ul0 %+rund u*urel 5n ,&r-ul de (l%.&1 rad
/ara4e.&& *&)- &au d&n l-c0 S&/(lu ca un (3r.0
7 B& dac% le4ur&le se (l%+esc 5n cecur&9 Ca/ a*a se -,&*nu&e*+e 5n '&ua
de a'&1 '3/,e*+e -r+a acru0
7 Se duc la ,anc% *&)& u/4l% de)ac-l-1 r&d&c% M&cu.ul d&n u/er&0
7 Ia s% 5ncerc& una ca as+a1 5& arunc% -r+a0 O s%).& da& cu (u/n&& 5n ca(
+-+ res+ul v&e.&&0
Cule$e - uneal+% de (e 6-s *& /e*+ere*+e ceva c-/(l&ca+ la 5ncu&e+-are0
7 Nu1 e=cla/%1 cl%+&n3nd d&n ca(0 Tre,u&e s% $%uresc d&n n-u0 As+a e
ceea ce se c8ea/% - cu+&e cu sur(r&'e0
7 Ce sur(r&'e9 4ace #%+r3nul1 ulu&+0 Ce vre& s% s(u& cu as+a9
7 Sur(r&'e va s% '&c%1 5n.ele$& c% 5n%un+ru sun+ ca(cane1 *& as+ea +re,u&e
ev&+a+e1 r%s(unde -r+a1 c&-cn&nd 5n u*%0 Dac% 4u*eresc +rea,a1 (e (u.&n 'ece
dru$& /ar& *& ur3.& de -.el - s% .3*neasc% *&)- s% '%v-rasc% (-r+&.a 5n a*a 4el
5nc3+ n&/en& (e lu/e n)ar /a& desc8&de)-0 Un s&n$ur -/ ar (u+ea (%+runde
(3n% la aur1 *& %la)& +&c%l-sul care)a &nven+a+ dr%c&a as+a0
7 De ce nu l)a/ adus *& (e el cu n-&9 5n+rea,% M&cu.ul1 enerva+1
des4%c3ndu)*& ,ra.ele de'n%d%6du&+0
7 C8&ar dac)ar 4& 4-s+ a&c&1 +-+ nu ne)ar 4& 4-l-s&+1 s(une -r+a0 C3nd -r
.3*n& dru$&& %&a de -.el1 - s% 4&e nev-&e de)- /a*&n% s(ec&al% cu care s%
d%r3/& (ere+ele0 Un ra8a+ d&n %s+a c3n+%re*+e nu *+&u c3+e +-ne1 *& cu a*a
ceva nu u/,l& de c-l-)c-l- la su,su-ar%0
7 Sun% (r-/&.%+-r1 $e/e C-/&sarul0 A +recu+ +&/(ul2 #%&e.&& cu c8e&le
au nev-&e de - n-u% d-'% de $a'2 M&*ca.&)v% 4undur&le0
S% le d%/ ce)a /a& r%/as9 5n+rea,% "De$er&l%" d&n u*a (&vn&.e&0 O s%)&
l&n&*+easc% (e vec&e9
7 E)un 4el u/an de a /ur&1 c-ns+a+% C-/&sarul0 Or&cu& 5& (lace un (u&
de s-/n s+ra*n&c2
7 #les+e/2 *u&er% -r+a1 /u*c3ndu)*& ,u'ele0 EA(uc% - scul% *& /3na &
se 5ncle*+ea'% durer-s (e ea0F Drace2 -c%r%*+e d&n n-u0 Cun-sc +-a+e
/e+-dele cele /a& avansa+e de v&-lare a une& 5ncu&e+-r&1 *& (e +-a+e le)a/
5ncerca+ 5/(reun% cu E$-n2 Da.& 5nc-aK c8es+&a a&a elec+r-n&c% de ascul+are2
<*& (une c%*+&le la urec8& cu aerul unu& cele,ru c8&rur$ care e (e cale
s%)& s(&n+ece s+-/acul unu& (ac&en+0 R%suce*+e cu ,%$are de sea/% d&scul
c&4rulu&1 +r%$3nd cu urec8ea la '$-/-+ul la/elel-r0 Du(% - cl&(% c3+ -
ve*n&c&e1 5*& s/ul$e c%*+&le de la urec8&0
7 V&ne c&neva1 s(une Gre$-r1 (r&v&nd 5n lun$ul sc%r&l-r0
7 A/ r3$3&+ eu1 4ace -r+a0
7 Nu1 v&ne c&neva1 /ur/ur% C-/&sarul0 R&d&c% ra(&d Kala*n&D-vul de
la (-dea0
7 T%ce.& d&n $ur%1 c% nu (-+ $3nd&2 Dac% v&ne careva1 5/(u*ca.&)l2 A/
nev-&e de l&n&*+e2 s(une -r+a0
7 B& n-& la 4el1 /3r3&e C-/&sarul1 des(&ed&c3ndu)*& Kala*n&D-vul0
7 -a+e c% nu)& c8&ar cel /a& (-+r&v&+ lucru s%)& 5/(u*ca.& de)a dre(+ul1
e de (%rere M&cu.ul0 A/ au'&+ c% (e re(re'en+an.&& l-cal& a& D-/nulu& e
,&ne s%)& 5n+3/(&n& cu un '3/,e+0
7 B& c&ne)& D-/nul 5n ca'ul %s+a9 vrea s% *+&e "De$er&l%"0
7 De(&nde unde +e a4l& c3nd '3/,e*+&1 r3n6e*+e M&cu.ul0 e)a&c& cred c%)
& nenea I-s&41 nu9
7 M% duc eu sus *& s+au de v-r,% cu -as(e.&& n-*+r&1 s(une I$-r1 cu un
r3n6e+ s&,er&an2 Ave.& $r&6% ce 4ace.& (3n% /%)n+-rc0
7 M)a/ 8-+%r3+2 O s% (-cesc 8%r%,a&a as+a 5n 4el *& c8&(1 s(u/e$%
-r+a0 B& +-+ul d&n+r)- s&n$ur% l-v&+ur%0 Nu las eu un ra8a+ ca %s+a s%)*& ,a+%
6-c de /&ne0
7 C-rec+2 s(une C-/&sarul0 B& eu ce s% 4ac9 -r+a 5& arunc% - (r&v&re
8a'l&e0
7 #a$%).& ca(ul la cu+&e1 5l (rev&ne1 c% se las% cu c3n+ec0 F% n&*+e ca4ea0
O s%)/& l&/(e'easc% n&.el $3ndur&le0
7 S% 4&u s&ncer1 a/ 5nce(u& s% /% sa+ur de 4%$%du&+a n-as+r% v&a.% de
8u'ur1 4ace #arcel-na cu 5nd-&al% 5n $las0 -a+e c% nu)& c8&ar a+3+ de
/&nuna+ s% 4&& s+%(3n (e)- /&c% &nsul% de (r&n Ha&+& unde s% (-runce*+& d-ar
+u *& unde s% (-.& 4& re$e1 5/(%ra+1 /are duce1 $eneral sau ce).& /a& (-4+e*+e
&n&/a0
7 #&d-ane de -=&$en *&)un ar'%+-r2 cere ,rusc -r+a0 Flac%ra *u&er% *&
(e la urec8& ne ',-ar% sc3n+e&0 Dar -r+a renun.% cur3nd *& la +-r.%0 Nu)&
/a& 4-l-s&+-are dec3+ un cu.&+ *+&r, de ,uc%+%r&e0
Al,er+ aduce +ancul T)HL cu s(a+ele *& a$a.% ca,lur&le de re/-rcare de
cele +re& c3rl&$e (-n-s&+e de (e u*a v&s+er&e&0 S(er%/ s)- s/ul$% d&n .3.3n&1
dar nu (lesne*+e dec3+ un ca,lu *& (r-v-ac% - /ul.&/e de s+r&c%c&un&0
C3nd 5ncerc%/ d&n n-u1 de da+a as+a cu ca,lur& r%suc&+e 5n +re&0 *& cu
'v3cne+e ,ru*+e ale +anculu& 5na(-&1 +-a+e cele +re& c3rl&$e se des(r&nd de (e
u*%0
Ne a*e'%/ de'n%d%6du&.& *& ,e/ ca4ea0
7 M&e /&)ar 4& &e*&+ /ul+ /a& ,&ne ca4eaua as+a1 /-r/%&e -r+a1
adul/ec3nd 'a.ul d&n can%0 Nu +re,u&e s)- 4ac dec3+ d&n ,ale$% usca+%2 Se
r&d&c%1 &a - le$%+ur% de 5nc%rc%+ur& cu d&na/&+% *& se a(uc% s% le 4&=e'e (e
u*a /as&v%0
7 Cre'& c)- s% /ear$%9 5n+rea,% C-/&sarul1 cl&(&nd ne,une*+e d&n
-c8&ul dre(+0
7 Dac% nu1 4ace -r+a1 *& dac% n-& nu ne (une/ &/ed&a+ la ad%(-s+1 v-/
4& /-r.& d&n+r)- da+% *& nu va /a& 4& nev-&e s% ne s(ar$e/ ca(ul cu u*a as+a
nen-r-c&+%2
R$-/-+ul e=(l-'&e& e asur'&+-rJ du(% ce se r&s&(e*+e 4u/ul1 u*a n)are
dec3+ - /are (a+% nea$r% 5n /&6l-c0
7 E& ,&ne1 va +re,u& s% 4&/ *& /a& dur&1 scr3*ne*+e -r+a1 +re/ur3nd de
4ur&e0 Da.& 5nc-ace su(a
OG
*& 5nc% n&*+e 5nc%rc%+ur&2 As+a ar +re,u& s% (un%
u*a la -d&8n% ve*n&c%1 cu 4undul 5n sus0
r&/a e=(l-'&e a 4-s+ ca (-cne+ul une& (un$& de 83r+&e 5n c-/(ara.&e -u
OG
Su(% E5n 6ar$-nF ) n&+r-$l&cer&n% ;n#t#<#
cea de)acu/0
&vn&.a ara+% ca un (e(ene s(ar+0 Ne s%l+%/ (es+e (ere.&& sur(a.& (en+ru
a da de aur0 Dar du(% ce (ra4ul se 5/(r%*+&e1 +u*&/ *& scu&(%/ 5na&n+ea u*&&
v&s+er&e&1 care a r%/as necl&n+&+%0
7 A*a ceva nu 5n$8&+2 url% -r+a0 Acu/ e)n 6-c -n-area /ea2 Le ar%+ eu
c&ne)& un O,er$e4re&+er1 (r&n /&la lu& Du/ne'eu2
7 D%)& '-r1 4&r)ar al draculu&2 s(une C-/&sarul1 scu&(3nd (ra4 de
c%r%/&d%0 Tre,u&e s)- *+er$e/ de)a&c& c3+ /a& re(ede0 <l (r&ve*+e (e -r+a
cu -c8&ul s%u 6uc%u* *& /a& scu&(% n&*+e (ra4 de c%r%/&d%0
7 O s% su(rav&e.u&/9 5n+rea,% va$ #%+r3nul1 re+r%$3ndu)se 5nce+ (e
sc%r& 5n sus0
7 Cred c% da1 r%s(unde -r+a0 N)- s% 4&e c&ne *+&e ce ,u,u&al%0 L&(e*+e
e=(l-'&,&l cu (las+&c (e 4&ecare cen+&/e+ru (%+ra+ al u*&&0 M&cu.ul 5l a6u+%1
/u*c3nd de+-na+-arele cu d&n.&&0
7 V-& %*+&lal.& ar 4& /a& ,&ne s% d&s(%re.& d&n (&vn&.%1 ne a+ra$e a+en.&a
-r+a1 du(% ce +er/&n%0 S)ar (u+ea s% se n%ru&e c3+e ceva (e)a&c&2
7 B&)n /&ne se n%ru&e ceva1 s(une C-/&sarul1 aler$3nd &u+e (e sc%r& 5n
sus0
A*+e(+%/ 5nc-rda.&1 a4ar%1 5n +&/( ce -r+a &s(r%ve*+e de /&na+ u*a0 e
ur/% se re+ra$e 5nce+ d&n (&vn&.%1 cu c3+e un 4&r 5n 4&ecare /3n%0
7 T-+ul e)n re$ul%9 se as&$ur% el0 en+ru c% 5n+r)- cl&(% - s% 4ac% ",u/)
,u/"2
7 Rdr-,e*+e -da+% (-rc%r&a a&a2 url% C-/&sarul1 c%'3nd 5n+r)un
$enunc8&0
7 #&ne2 /3r3&e -r+a0 A+&n$e ca(e+ele cel-r d-u% 4&re"0 E=(l-'&a e de
nedescr&s *& res&/.&/ d&n (l&n unda de *-c0
R%',a+e url3nd d&n (&vn&.% *& ne a'v3rle (es+e +erenul de adunare *& (r&n
u*a C-r(ulu& de $ard%1 d&n (ar+ea -(us%0 <nc%(erea e +&=&+% de s-lda.&
ad-r/&.&1 &ar du(% ce n&/er&/ n-&1 de /-,&l&er 4%r3/a+0
Durea'% - vre/e (3n% s% ne reven&/0 C3nd ne 5n+-arce/ 5n (&vn&.%1
C-/&sarul 5nce(e s% (l3n$% 5n 4a.a u*&& de -.el nea+&nse0
7 Tunul1 e=cla/% -r+a +%&-s1 *& se 5ndrea(+% de6a c%+re an+8er cu
M&cu.ul (e ur/ele sale0
7 Or&cu/1 nu s)ar s(une c% n)a/ ras +-+ ce se (u+ea rade0 L-ve*+e 5n
s&n$ura ,uca+% de (ere+e (e care su4lul n)a s/uls)-0
Cu *en&le '-rn%&+-are1 an+8erul se r-s+-$-le*+e (r&n cur+ea 5nc8&s-r&&0
In+r% le$%n3ndu)se 5n $ura (&vn&.e&1 d%r3/3nd 5n s+3n$a *&)n drea(+a '&dur&
de c%r%/&d%0
-r+a 5*& &.e*+e ca(ul (r&n +ra(a c-nduc+-rulu&0
7 C%u+a.& s% v% (une.& la 4ereal% 5na&n+e de a 5nce(e eu cu ,u,u&ala0 U*a
a&a nu /a& are /ul+ de +r%&+0 0
>eava lun$% a +unulu& c-,-ar% 5nce+1 cu un 'u/'%&+ 5n4unda+0 *& se
5ndrea(+% c%+re /as&va u*% ,l&nda+%0
Ne as+u(%/ urec8&le *& a*+e(+%/ 5nc-rda.& '$-/-+ul e=(l-'&e&0
Se aude un (-cne+ $reu *&1 d&n+r)- da+%0 +-+ul es+e c-l-ra+ 5n r-*u)
s3n$er&u0
Ne u&+%/ unul la al+ul *& nu ne v&ne s% ne crede/ -c8&l-r0 A/ deven&+
n&*+e (&c+ur& v&&1 su(rareal&s+e0 M&cu.ul 5nc%rcase cu - al+% /un&.&e1 5n+-c/a&
cu/ (rev%'use #%+r3nul c3ndva0 A 4-l-s&+ un -,u' /arca+-r *& +-+ul e
5/(r-*ca+ cu v-(sea r-*&e0
7 #e.&v an+&/&l&+ar /&'era,&l2 url% #%+r3nul0 <ncerc3nd s%)*& *+ear$%
v-(seaua de (e 4a.%0
7 <l su$ru/ (e +&c%l-sul %la -,ra'n&c de s-c&al)de/-cra+1 +ur,ea'%
C-/&sarul1 a'v3rl&nd c3+ c-l- - $%lea+% ,-.&+%0
7 U*urel1 u*urel1 4ace M&cu.ul1 cu ca(ul a4ar% (r&n +ra(a la+eral%0 Or&cu&
& se 5n+3/(l% s% /a& $re*easc%2 Fac eu r-s+ de c3+eva cu+&& cu d&luan+ ) *&)-
s% ar%+a.& d&n n-u ca n&*+e se/&-a/en&0
7 Ave/ nev-&e de un&4-r/e n-&1 s(une "De$er&l%"1 care /us+e*+e de
v-(sea r-*&e0 O s% 4&/ ares+a.& de cu/ ne va '%r& careva0 N&/en& nu)& a+3+
de r-*u cu/ sun+e/ n-&0 N&c& /%car 5n .ara as+a0
7 <na(-& +-a+% lu/ea2 ne (rev&ne -r+a1 d&n +urel%0 Acu/ - arde/ la
/&r0
7 Dar nu cu 5nc% un /arca+-r2 s+r&$% nel&n&*+&+ #%+r3nul0 Unda de *-c de
la -,u'ul (er4-ran+ e 5n$r-'&+-are0 Ave/ sen'a.&a c% - $&$an+&c% /3n%
4&er,&n+e ne s+r3n$e +-+ +ru(ul0 R$-/-+ul asur'&+-r des(&c% aerul0 C3nd se
r&s&(e*+e (ra4ul1 -,u'ul (are s% 4& 4%cu+ n&sca&va s+r&c%c&un&0 <n u*% a a(%ru+
- /&c% $aur%0
7 A/ da+)- $a+a2 .&(% -r+a 5nc3n+a+ d&n +ra(a +urele&1 r3n6&nd cu +-a+%
4a.a0 D&n $aur% r%',a+e un 4u/ al,as+ru)cenu*&u0
7 A& reu*&+2 s+r&$% Gre$-r 4er&c&+0
7 Ce)& cu 4u/ul %la9 5n+rea,% #%+r3nul s(er&a+0
<n+r)- cl&(%1 (es+e (&vn&.% c-,-ar% - l&n&*+e /-r/3n+al%0 r&v&/ cu +-.&&
4u/ul care &ese (r&n -r&4&c&u0
7 Aurul (-a+e s% ard%9 5n+rea,% Al,er+1 cl&(&nd d&n -c8& de du(% /asca
de cul-are r-*&e care)& ac-(er% 4a.a +uc&ur&e0
C-/&sarul +raversea'% 5nc%(erea d&n +re& sal+ur& lun$& *& se ,en-clea'%
(r&n $aur%0
7 Drace2 -rc%r&a a&a de -,u' ne/.esc a a(r&ns un 4-c 5n%un+ru2
Re(ede2 Aduce.& n&*+e a(%0
<n 4u$%1 ne 5/(&ed&c%/ un&& de al.&& (e sc%r&0
7 F-c2 r%cne*+e M&cu.ul0 A(are ca - v&6el&e1 cu un 4ur+un *& - scar% (e
care le)a $%s&+ (e)a4ar%1 re'e/a+e de (ere+e0
<n cl&(a 5n care "Curvarul" desc8&de r-,&ne+ul1 (res&unea d&n 4ur+un 5l
arunc% (e M&cu.ul 5na(-& de)a ,er,eleacul *& 6e+ul de a(% ne (r-&ec+ea'% (e
+-.& s(re /ar$&n&le 5nc%(er&&0
Cu .&(e+e *& urle+e de r%',unare1 (une/ 5n cele d&n ur/% s+%(3n&re (e
4ur+un *& 5ndre(+%/ 6e+ul (r&n $aur%0
7 Ma& arde)& d-u% -,u'e1 (-runce*+e C-/&sarul1 /u*c3ndu)*& ,u'ele0
Tunul de (e +anc +ra$e de d-u% -r& succes&v0 are c% 5n+rea$a 5nc8&s-are
se va (r%,u*& 5n ca(ul n-s+ru0 en+ru c3+eva /&nu+e1 nu /a& au'&/ n&/&c *&
durerea ne s+r%,a+e d&n+r)un ca(%+ 5n al+ul0
7 un r%/%*a$ ca sun+e/ (r&/&& -a/en& d&n lu/e care au 4-l-s&+ un
+anc dre(+ *(eraclu2 s(une -r+a1 cu un r3s scur+1 5n +&/( ce sare de (e
+urela an+8erulu&0
7 S% &n+r%/ *& s% arunc%/ - (r&v&re asu(ra ,unur&l-r1 (r-(une
C-/&sarul1 4rec3ndu)*& /3&n&le0
U*a /as&v% s+% c%sca+% ase/enea c-6&l-r une& ,anane0 -r+a se -(re*+e
(en+ru a vedea /a& ,&ne0
7 <n+r)adev%r1 /ur/ur%1 e cu +-+ul al+4el2 N)a/ /a& v%'u+ a*a ceva2
7 Isuse *& Mar&e2 *-(+e*+e M&cu.ul1 &/(res&-na+0 r&ve*+e 4asc&na+ la
/ul.&/ea de l&n$-ur& de aur care)au 4-s+ 5/(r-*ca+e de (e ra4+ur&0 O s%
cu/(%r 5n+rea$a lu/e *&)- s% dau *u+ur& 5n -r&care 4und 5/& d-re*+e &n&/a1
*& n&c&c3nd n)- s% /a& salu+ (e n&/en&0
7 M&*ca.&)v%1 5& '-re*+e C-/&sarul0 Ga'ul 5*& va 5nce+a 5n cur3nd
e4ec+ul1 *&)- s% v&n% - $l-a+% de &d&-.& /a8/ur&1 cu(r&n*& de (an&c%1 care -r
s% se)a(uce s% (un% 5n+re,%r& +3/(&+e0 Sc-a+e.& an+8erul *& ,%$a.&
ca/&-anele cu s(a+ele1 ca s% (u+e/ 5nc%rca *& s)- *+er$e/2
#%+r3nul *ade (e lada cu scule1 su(rave$8&nd 5nc%rcarea cu - e=(res&e
c&uda+% (e c8&(0
7 Nu da& *& +u - /3n% de a6u+-r1 4ace -r+a 5n+re,%+-r0
7 Nu1 &)- re+ea'% #%+r3nul1 cu - /u+r% de (arc% &)ar /&r-s& ceva ur3+0
T-a+% lu/ea se -(re*+e d&n lucru *&)l (r&ve*+e (e #%+r3nul care *ade
ne(%s%+-r1 (u4%&nd d&n (&(a sa cu c%(%cel de ar$&n+0
7 Ce)& cu +&ne9 4ace C-/&sarul0 Tre,u&e s% recun-*+& c% a/ reu*&+0
u+ea s% 4&e un 4&asc-2
7 Eu nu /a& sun+ cu v-&1 s(une #%+r3nul1 (r&v&ndu)l su(%ra+ (e
C-/&sar1 *& re$re+ a/arn&c c)a/ 4%cu+)- (3n% acu/2 E& - (-rc%r&e1 as+a e0
U&+e 5n ce 8al a/ a6uns1 -/-r3nd 5n drea(+a *&)n s+3n$a (en+ru aurul %s+a
/&'era,&l0 Face.& ce vre.&1 eu /% re+ra$0
7 O s% ne v&n'& c3nd ne v-/ 5n+-arce9 5n+rea,% "De$er&l%" cu -c8&&
/&6&.&0
7 Nu (r&ce( 4elul +%u /urdar de a $3nd&2 scr3*ne*+e #%+r3nul1
d&s(re.u&+-r0
7 Nu vre& n&c& un (&c de aur9 4ace M&cu.ul1 (rac+&c0 Te)a& $3nd&+ c3+
sc-.& (e)- ,uca+% c3nd va 4& s)- v&n'&9
7 Nu1 &)- re+ea'% #%+r3nul dec&s0 <n -r&ce ca'1 nu cred c% vreunul d&n+re
v-& va a(uca s% se d&s+re'e cu ra8a+ul %s+a0
7 Ra8a+9 r3de #arcel-na 4-r.a+0 Te)a& .&cn&+0 Sun+e/ -a/en& ,-$a.&0
<n+r)- s%(+%/3n% de a&c& 5na&n+e ne (u+e/ de/-,&l&'a1 *& dac%).& d-re*+& cel
/a& /are a+el&er de +3/(l%r&e d&n lu/e1 .&)l (-.& cu/(%ra0 As+a 5n ca' c%
/a& a& de $3nd s% +e d&s+re'& +%&nd sc3ndur&0
-r+a adun% (ra4ul de aur de (e l&n$-ur&le ,-.&+e *&)l (une 5n ,u'unar0
7 De ce 4ac& as+a9 5n+rea,% sec Gre$-r0
7 In+u&.&e ,erl&ne'%1 '3/,e*+e -r+a vul(e*+e0 C&ne *+&e1 s)ar (u+ea s% ne
su4le careva la n-a(+e 4undur&le de su, n-& *&)ar 4& ,&ne s% a& ceva (r&n
,u'unare (en+ru -r&ce even+ual&+a+e0
7 S+-(2 v&ne un s+r&$%+ de aver+&s/en+ d&n (ar+ea lu& #arcel-na0
Ca/&-nul nu (-a+e c%ra /a& /ul+0
7 Ce (%ca+1 4ace M&cu.ul1 4rus+ra+0 Au /a& r%/as - /ul.&/e de l&n$-ur&0
D-ar nu & le (u+e/ l%sa (l-c-n lu& Ivan u+-r-v&c&2 G3ndul %s+a /%
5/,-ln%ve*+e0
7 #%$a.&)le 5n +ancur&2 s+r&$a C-/&sarul1 a$&+a+0 T&/(ul s)a scurs0 Ga'ul
nu /a& are e4ec+0 <n cur3nd v-r 4& a&c& cu +-.&&1 *& n)- s% le (lac% del-c ce)a/
4%cu+0
De (e +erenul de a(el r%sun% d-u% 5/(u*c%+ur& ra(&de0 I$-r c-,-ar%
sc%r&le1 r3n6&nd0
7 C3.&va au 4%cu+ -c8& (rea devre/e1 l%/ure*+e el0 v3r3ndu)*& Na$anul
5n +-c0
7 re$%+e*+e)+e s% arunc& 5n aer cen+rala de c-/un&ca.&&0 <& -rd-n%
C-/&sarul lu& I$-r0 <n (r&/ul r3nd nu +re,u&e s% a&,% n&c& un 4el de
(-s&,&l&+a+e de c-/un&care cu c&neva d&n a4ar% (en+ru ur/%+-arele d-u%*(e
-re2 -+r&ve*+e de+-na+-arele (en+ru +re&'ec& de /&nu+e *& 5nc-n6ur% +-+ul cu
can&s+re cu 4-s4-r0 O s% ard% ca &asca *& le va da s+ra*n&c de 4urc%0
7 A&c& n&/&c nu va /a& 4& arunca+ 5n aer1 s(une #%+r3nul cu as(r&/e1 *&
nu va /a& 4& -/-r3+ n&/en&2
7 Eu (-runcesc1 ra$e C-/&sarul1 +ur,a+ de 4ur&e1 s& ce s(un eu a*a se va
+ace2 D%)& dru/ul1 I$-r2 Ce (r-s+-van& na&v& sun+e.& v-&1 ne/.&&1 la - ad&c%2
arunc% el 5n ,%+a&e de 6-c1 cu ,u'ele r%s4r3n+e 5n se/n de d&s(re.0
7 Gura2 Ra8a+ 5/(u.&+ de 6&dan s-v&e+&c2 <nc8&de $ura0 He&de se
5n+-arce cu au+-/a+ul (re$%+&+0
C-/&sarul 5& s/ul$e 4ul$er%+-r ar/a d&n /3&n& *&)l (r-&ec+ea'% 5n
(ere+e0
7 e /&ne s% nu /% 4ac& ra8a+ de 6&dan1 /% le(%d%+ur% na'&s+%2
Al, la 4a.% de 4ur&e1 He&de s/ul$e Na$anul *&)l 5ndrea(+% s(re C-/&sar0
7 F&& ,%&a+ ,un1 /&cu.ule M-&se1 c% +e al+-&e*+e +%+&cu1 r3n6e*+e M&cu.ul1
(-cn&ndu)l (e He&de (es+e /3na 5n care .&ne (&s+-lul0
He&de 'v3cne*+e 5na&n+e ca un arc de -.el *& (u/nul s%u dre(+ 5l
(-cne*+e (e M&cu.ul 5n 4&$ur%0 L-v&+ura e a+3+ de ra(&d% *& de (u+ern&c%
5nc3+ M&cu.ul cade (e s(a+e1 cu r%su4larea +%&a+%0
7 M)a& l-v&+1 M-&se2 la+r% el0 O s% +e -/-r0
Se 5nc&n$e ,%+a&a0 He&de se n%(us+e*+e cu un urle+ +ur,a+0 M&cu.ul e
(rea $re-& (en+ru a sc%(a de (l-a&a de l-v&+ur& care cad asu(ra lu&0 Un (u/n
uc&$%+-r 5l +r%sne*+e 5n +3/(l% *& se 5/(le+&ce*+e1 cl%+&n3nd d&n ca( ca un
+aur dus la +%&ere0 Muc8&a (al/e& lu& He&de 5l (-cne*+e (es+e lar&n$e *&)l
+r&/&+e la (%/3n+0 e al+ul l)ar 4& -/-r3+0
7 De da+a as+a +e -/-r0 *u&er% He&de -r,&+ de 4ur&e1 (re$%+&ndu)se s%)l
&',easc% (e ur&a* 5n r&n&c8&0
Acu/1 M&cu.ul e +ur,a+ cu adev%ra+1 *& 5n s+area as+a e /a& (r&/e6d&-s
dec3+ - lad% (l&n% cu d&na/&+%0 Se r&d&c% 5n (&c&-are1 5*& *+er$e s3n$ele de (e
4a.% *& scu&(% c3.&va d&n.& s(ar.&0 Cu un '$-/-+ ca de cran&& 'dr-,&+e1 5*&
re(ede 4run+ea 5n 4&$ura lu& He&de0
7 U82 /-r/%&e1 *& scu&(% s3n$e 5n cl&(a 5n care (u/nul lu& He&de se
5n$r-a(% 5n *alele lu&1 +%&ndu)& res(&ra.&a0 U81 &cne*+e el 5nc% - da+%0 Se
5n+-arce (e 6u/%+a+e *& +r3n+e*+e - l-v&+ur% de Dara+e 5n s+-/acul lu& He&de0
Aces+a 5ncearc% d&s(era+ s% se arunce 5n+r)- (ar+e1 dar ,-cancul
(a+ru'ec& *& n-u% al M&cu.ulu& & se re(ede 5n c-a(s% cu 4-r.a unu& S+uDas 5n
(&ca60 Se 4r3n$e de /&6l-c *& M&cu.ul 5*& 5n4&$e cu un r3n6e+ 4er&c&+ (u/nul
ur&a* 5n 4&$ura sc8&/-n-s&+% de durere a celu&lal+0 Ur/ea'% (u/nul dre(+1 *&
He&de a+er&'ea'% cu un '$-/-+ ca al une& +-ne de /-ne'& c%'3nd d&n+r)un
'$3r&e)n-r&0
7 4ama mia= Ce /a& (u/n2 e=cla/% -r+a1 care *ade (e un /-r/an
de l&n$-ur& de aur *& savurea'% 5nc%&erarea0
Sun+e/ cu +-.&& aca(ara.& de ,%+a&e0 S+r&$%/ la e& 5n c8&( de 5ncura6are
*& le d%/ s4a+ur& (re.&-ase0
Cu 4a.a *&r-&nd de s3n$e0 He&de 5ncearc% un a+ac care0 c-n4-r/ +u+ur-r
s(ec&al&*+&l-r 5n+r)ale ,-=ulu&1 e s&nuc&$a*0 u/n& de 4&er0 unul du(%
cel%lal+1 +r-snesc 5n /u+ra +%,%c&+% a M&cu.ulu& ce sea/%n% cu - s+rac8&n%
de carne +-ca+%1 /us+&nd de s3n$e0 M&cu.ul 5n$8&+e +-+ul cu &nd&4eren.a une&
s+3nc&1 4%r% ca /%car s% se 4ereasc% d&n calea (u/n&l-r necru.%+-r&0 Nu).&
/a& (-.& da sea/a de unde .3*ne*+e s3n$ele0 <& cur$e d&n +-a+% 4a.a0
7 Arde)& la 4udul&&2 s+r&$% -r+a a/a,&l0
7 C&-/%$e*+e)l (e *-,-lanul r3&-s cu svas+&c%2 url% I$-r 4ur&-s1 ,-=3nd
5n aer0
7 S/ul$e)& ca(ul2 .&(% C-/&sarul0 O/-ar%)l (e na'&s+ul %la 5/(u.&+2
Nu 5nca(e 5nd-&al% de (ar+ea cu& se a4l% as&s+en.a rus-)$er/an%0
M&cu.ul se re+ra$e s(re (&vn&.%0 K-s+&a /&cul s&,er&an cu -c8& +e*&.& *&
cu c%c&ula c%'%ceasc% de ,lan%1 desc8&de u*a0 <n+rea$a 5nc8&s-are (are a se
cu+re/ura 5n cl&(a 5n care M&cu.ul cade de)a)nd%ra+elea (e sc%r&1 (r&n +ra(a
care duce la cen+rala +er/&c%0 Nu /a& '%r&/ d&n el dec3+ ,-canc&& s%&
(a+ru'ec& *& n-u% a$%.a.& de /ar$&nea +ra(e&0 Res+ul e sus(enda+ deasu(ra
.ev&l-r cu a(% cl-c-+&+% care au 4-s+ ru(+e de e=(l-'&&0
He&de sl-,-ade un urle+ de v&c+-r&e *& se arunc% uc&$%+-r asu(ra
M&cu.ulu&1 care 5ncearc% cu d&s(erare s% se el&,ere'e d&n +ra(%0 K-s+&a *&
-r+a 5l a6u+%1 sc-.3ndu)& ,-canc&&0 Cu un sal+ s(ec+acul-s e d&n n-u 5n
(&c&-are0
en+ru - cl&(%1 ce& d-& ,%+%u*& se+-*& de s3n$e se (3ndesc rec&(r-c0
He&de1 ,-=erul1 se /&*c% ne5nce+a+1 4-l-s&ndu)*& s+3n$a0 Nu e n&c& un secre+
c% are - s+3n$% de care se +e/e +-a+% lu/ea0 A 5nv%.a+ s% se 4-l-seasc% de
ea la 4el ca (r-4es&-n&*+&&0 F&ecare (u/n e 'dr-,&+-r *& e=+re/ de (rec&s0 E
un +e/u+ ,-=er al Re$&/en+ulu& *& a c3*+&$a+ nenu/%ra+e /ec&ur&0 Or&c&ne
5n a4ar% de M&cu.ul ar 4& 4-s+ /-r+ de /ul+0 He&de e 4er/ 8-+%r3+ s%)l uc&d%0
Aceas+% ,%+a&e re(re'&n+% (unc+ul cul/&nan+ al un-r an& 5n+re$& de ur%0
M&cu.ul d% un r%$e+ ca al unu& elan 5n (er&-ada de 5/(erec8ere *&)*&
r-+e*+e s%l,a+&c ,ra.ele1 dar 4%r% ca vreunul d&n (u/n& s%)*& a+&n$% .&n+a0
N&c& nu)& +rece (r&n ca( s% se a(ere0 O $r&nd&n% de &',&+ur& dure 5l 4ace
(en+ru - cl&(% s% se cla+&ne0 Ma& scu&(% c3.&va d&n.& s(ar.&0 Gura 5& sea/%n%
cu - r-*&e s+-rc&+%0
He&de (lasea'% d-u% l-v&+ur& de Dara+e 5n +ru(ul M&cu.ulu&0 S(ec+a+-r&&
8u&du&e 5n se/n de (r-+es+0 C3nd M&cu.ul reu*e*+e aceea*& 4&$ur%1
-va.&-nea'% *& ,a+ 4rene+&c d&n (al/e1 s&/.&nd c% +-+ul /er$e s+run%0
<n cur3nd1 M&cu.ul cade 5n+r)un $enunc8&0 He&de 5l (-cne*+e &/ed&a+ cu
(&c&-rul 5n 4&$ur%1 cu un sune+ ca al un-r -u% care se s(ar$0
Acu/ M&cu.ul e s/&n+&+ de 4ur&e0 Cu un urle+ s%l,a+&c1 se r&d&c% 5n
(&c&-are *&)& +r3n+e*+e lu& He&de - drea(+% 5n +3/(l% care)l (r-&ec+ea'% ca
(e)un +&+&re'0 <& /a& (lasea'% - ser&e de l-v&+ur&1 dar de da+a as+a 5n c-as+e0
Cu s3n$ele cur$3ndu)& $3rl% (e 4a.% *& cu a/3nd-& -c8&& ac-(er&.&1 se re(ede
ase/enea unu& +aur +ur,a+ (en+ru a 'dr-,& /u+ra na'&s+ulu&0
He&de esc8&vea'% 5ns% la &u.eal% *& +r&/&+e - s+3n$% 5n 4a.a 5ns3n$era+% a
M&cu.ulu&0 Sare &/ed&a+ 5n l%+ur&1 ev&+3nd - l-v&+ur% uc&$%+-are 5n v&n+re1
care1 dac% *&)ar 4& n&/er&+ .&n+a1 &)ar 4& s+r&v&+ nu d-ar +es+&culele1 c& *&
,a'&nul0
He&de r3n6e*+e d&a,-l&c *& 5nce(e s%)& +%,%ceasc% M&cu.ulu& /u+ra
devas+a+% cu s+3n$a lu& ca un /a&0
7 Tre,u&e s%)& -(r&/1 4ace #%+r3nul cu 5n$r&6-rare0 La dracuK1 $-lanul
%la d&n Ha/,ur$ e)un ,%+%u* de /3na a *a(+ea0 Ha,ar n)are s% ,-=e'e0
-rcul de na'&s+ - s%)l uc&d%0 E ca - (&s&c% care se 6-ac% cu *-arecele0
7 Ma+a8ala &d&-a+% n&c& nu *+&e s% se a(ere2 a4&r/% Gre$-r1 cl%+&n3nd
d&s(re.u&+-r d&n ca(0
7 O(r&.&)&2 re(e+% #%+r3nul0 @s+a)& -/-r cu s3n$e)rece0
7 Va +re,u& s%)l 5/(u*+& (e He&de ca s%)& des(ar.&1 s(une -r+a1
acce(+3nd un "Ca(-ralKK de la Le$&-nar0
u/n&& lu& He&de lucrea'% ca n&*+e (&s+-ane *& de 4&ecare da+% c3nd
a+er&'ea'% 5n 4&$ura M&cu.ulu&1 sun% ca /a*&na unu& /%celar care +-ac% -
(-r.&e de carne0
M&cu.ul c-n+&nu% s% l-veasc% *& el0 dar 4%r% e4ec+0
He&de .-(%&e 5n 6urul lu& 4ul$er3ndu)& d&n c3nd 5n c3nd 4a.a cu s+3n$a1
s&$ur (e v&c+-r&e0
M&cu.ul sl-,-ade un r%$e+ r%sun%+-r *& se re(ede 5na&n+e ca un +aur 5n
aren%0
A+acul 5l de+er/&n% (e He&de s% esc8&ve'e cu /%&es+r&e *& s% acce(+e
c3+eva l-v&+ur& u*-are0 Se 4ere*+e *& 4en+ea'%1 (er4ec+ s+%(3n (e el0 4ace un
(as 5na&n+e *& 5/(u*c% - s+3n$% care)l -(re*+e (e M&cu.ul de (arc% s)ar 4&
&',&+ de un (ere+e0 R%$e+ul s%u an&/al&c se +rans4-r/% 5n+r)un &cne+
su$ru/a+ 5n cl&(a 5n care r%/3ne 4%r% su4lu0 Se -(re*+e de'-r&en+a+ *&)*&
*+er$e s3n$ele d&n -c8&1 5ncerc3nd s%)l d&,u&e (e He&de1 care .-(%&e (e
v3r4ur& 5n 6urul lu&0 De 4&ecare da+% c3nd M&cu.ul 5*& arunc% (u/nul lu& ca -
$8&-a$% s(re He&de1 aces+a e 5n a4ara ra'e& de ac.&une0 M&cu.ul cla+&n% d&n
ca(ul s%u des4&$ura+1 5ncerc3nd s% *&)l l&/(e'easc%0 Urec8ea s+3n$% 5&
a+3rn% (e cea4%1 (e 6u/%+a+e s/uls%0
7 -rc na'&s+ la*2 /3r3&e el 4ur&-s1 l-v&nd de)a)nd%ra+elea ca un cal0
He&de vede cu/ & se &ve*+e *ansa0 D-u% l-v&+ur& cu/(l&+e1 un *u+1 *&
M&cu.ul se 5/(le+&ce*+e (e (-deaua de ,e+-n ca un /ur&,und1 cu s3n$ele
.3*n&ndu)& d&n nas *& d&n $ur%0
He&de se 5ndrea(+% s(re (ere+e1 4rec3ndu)*& /3&n&le cu d&s(re.1 de (arc)
ar 4& /3nu&+ ceva /urdar0
7 Gun-& de /%cel%r&e2 *u&er%1 /er$3nd la c&*/ea s%)*& cl%+easc%
s3n$ele de (e 4a.%0
M&cu.ul1 care 'ace la (-dea 5ncerc3nd cu d&s(erare s%)*& reca(e+e
su4lul1 5*& 5n%l.% ca(ul 5ns3n$era+ *& (r&ve*+e 5n 6ur0 Ara+% ca un urs $r&''l:
+re'&+ (rea devre/e d&n 8&,ernare1 *& e +-+ a+3+ de 4ur&-s0
Mur/urul s(ec+a+-r&l-r se s+&n$e0 T%cerea ,rusc% 5l (rev&ne (e He&de1
care s)a a(uca+ s% se (&e(+ene0 Se r%suce*+e *& a,&a a(uc% s% se 4ereasc% de
(u/nul ur&a* al M&cu.ulu& care se re(ede s(re el 5n+r)un cr-*eu0 Dac% l)ar 4&
n&/er&+1 cu s&$uran.% c% &)ar 4& s/uls ca(ul0
He&de c-n+&nu% cu - ser&e de l-v&+ur& (r-4es&-n&s+e la c-r(0
l%/3n&& M&cu.ulu& $e/ du(% aer1 dar He&de e (e 4a'%1 &',&ndu)l 5n
(le=0 Are sen'a.&a c% &)a 4-s+ 'dr-,&+ s+-/acul *& (l%/3n&& se d&la+% 5n $-l0
<n -c8&& lu& He&de s+&cle*+e ura0 Sun+e/ s&$ur& c% de da+a as+a0 nu se va
-(r& (3n% ce M&cu.ul nu va 4& /-r+0
7 M&+&+el M-&se al lu& Ad-l41 $363&e M&cu.ul1 cu un r3n6e+ -r&,&l1
5nv3r+&ndu)*& ,ra.ele2 <& re(ede lu& He&de un (u/n 5n ,%r,&e cu a+3+a 4-r.%
5nc3+ 5l r&d&c% de la (-dea *&)l (r-&ec+ea'% 5n+re n&*+e ras+elur&0 &s+-ale)
/&+ral&er% se (r%v%lesc (es+e el '-rn%&nd0 M&cu.ul se n%(us+e*+e 5na&n+e *&
n&/ere*+e dre(+ 5n .eava unu& au+-/a+ (e care He&de 5l .&ne 5n /3&n&le
5n+&nse0 Se /&*c% a+3+ de re(ede 5nc3+ e de /&rare s% .eava ar/e& nu l)a
s+r%(uns d&n+r)un ca(%+ 5n al+ul0 Sl-,-ade un .&(%+ ascu.&+ *& cade 5n
$enunc8& cu /3&n&le l&(&+e de ,ur+%0
Cu un r3n6e+ de/en+1 He&de d% s%)l (-cneasc% cu au+-/a+ul1 dar
M&cu.ul reu*e*+e s% se 4ereasc%1 as+4el 5nc3+ (a+ul ar/e& 5l *+er$e u*-r0 Se
r-s+-$-le*+e (e (-dea *& se r&d&c% d&n n-u 5n (&c&-are0 <n+re +&/(1 a (us *& el
/3na (e)un au+-/a+ *& acu/ ce& d-& se n%(us+esc unul asu(ra celu&lal+ cu
(a+ur&le ar/el-r0 B& a&c& He&de e /a& &u+e0 M&cu.ul r%/3ne $re-&ul ,%+%u* de
car+&er care n)are 8a,ar de n&.&c% +e8n&c%0 en+ru ceea ce He&de 6udec% 5n+r)
- 4rac.&une de secund%1 M&cu.ulu& 5& +re,u&e un ceas0 De 4&ecare da+% c3nd
M&cu.ul crede c% l)a da+ $a+a (e He&de *& se re(ede s%)l (-cneasc%1 (a+ul
au+-/a+ulu& l-ve*+e al+ceva0 I$-r cade la (%/3n+ ca +r%sn&+1 cu s3n$ele
*&r-&ndu)& (e 4a.a v-(s&+% 5n r-*u0
He&de a6un$e 5n s(a+ele M&cu.ulu&1 care s+% *& se 8-l,ea'% cu/ 'ace
4%r% cun-*+&n.% I$-r1 (e care)l c-ns&der% (r&e+en0
7 </& (are r%u1 5n$a&/% el1 +r%$3ndu)*& cu re$re+ nasul0 <na(-&a lu&1
He&de -c8e*+e cu $r&6% *&)& re(ede (a+ul au+-/a+ulu& 5n cea4%0 Cade cu 4a.a
5na&n+e ca un ar,-re d-,-r3+1 cu ,ra.ele des4%cu+e ca un -/ cruc&4&ca+0
#%+r3nul se a(leac% 5n$r&6-ra+ deasu(ra lu&1 cerce+3ndu)& (ulsul0
7 C8e/a.& /ed&cul2 (-runce*+e el +%&-s0
7 Med&c9 8-8-+e*+e C-/&sarul0 Unde na&,a +e cre'&9 E*+& la (u*c%r&a
Vlad&/&r1 cu re$&/ s(ec&al1 /%& -/ule0 e)a&c& /ed&c&& nu 4ac dec3+ s%
c-n4&r/e decesul1 *& c8&ar dac)ar 4& vreunul1 (e)%la l)a +3/(&+ $a'ul (en+ru
ur/%+-arele (a+ru'ec& *& -(+ de -re2 Acu/ s)- *+er$e/2 B& c3+ /a& &u+e2 Se
5n+-arce s(re I$-r *& +u*e*+e un -rd&n 5n+r)un s+ran&u d&alec+ rusesc0
C3nd a6un$e/ la c3.&va D&l-/e+r& de 5nc8&s-are1 un 4ul$er -r,&+-r
lu/&nea'% cerul *& au'&/ +une+ul (relun$ al une& e=(l-'&&0
7 Ne/ern&c&& au arunca+ 5n aer (u*c%r&a2 scr3*ne*+e #%+r3nul cu -,&d%0
7 B& ce)& cu as+a9 Sun+e/ la r%',-&1 nu)& a*a9 -,serv% -r+a sec0 B& nu
nu/a& c%)& &le$al1 dar e de da+-r&a n-as+r% s%)& l&c8&d%/ (e +&(&& d&n +a,%ra
advers%0 I$-r n)a arunca+ 5n aer dec3+ cen+rala de c-/un&ca.&&2 B& dac% a
s%r&+ 5n aer *& c-/andan+ul1 n&/en& n)- s% (l3n$%2
#%+r3nul /3r3&e 5/,u4na+0
Ceva /a& +3r'&u1 ne las% d&4eren.&alul unu&a d&n+re ca/&-ane0 D%/ v&na
unul (e al+ul *& al +re&lea r%',-& /-nd&al e c3+ (e ce s% 5ncea(% (e l-c0
<n cele d&n ur/%1 -r+a +r3n+e*+e sculele *& re4u'% s% /a& re(are vre-
s+r&c%c&une0
7 Eu sun+ c-nduc+-r de +anc1 .&(% el 4ur&-s0 C-n4-r/ Re$ula/en+ulu&1
n)a/ v-&e s% re(ar n&/&c0 In$&ner&& /ecan&c& sun+ ce& care +re,u&e s% se
-cu(e de a*a ceva0 F-r/a.& de +re& -r& 'er- *& c8e/a.&)& (e ce& de la
ADAD
ON
0
7 B& eu sun+ c-nduc+-r de +anc1 la+r% K-s+&a1 cu un l&c%r 5n -c8&& s%&
+e*&.& *& ne$r&0 N&c& eu nu /a& re(ar n&/&c2
7 Ha& s% +e 4ac un ,ar,u+1 (r-(une -r+a1 c%.%r3ndu)se 5n ,ur+a
an+8erulu&0
7 De ce nu9 r3n6e*+e K-s+&a1 ur/3ndu)l0
7 A*a ceva nu ad/&+2 s+r&$% #%+r3nul0 A/ s(us c% nu vreau s% a/
n&/&c de)a 4ace cu 6a4ul v-s+ru1 dar sun+ 5n c-n+&nuare c-/andan+ul
ne/ern&c&l-r d&n lu+-nul ;0 A4ar% cu +&ne1 -r+a1 *& d%)& '-r cu
d&4eren.&alul2 E un -rd&n0
S&n$urul r%s(uns (e care)l ca(%+% #%+r3nul e +r3n+&+ul +ra(e&1 care se
5nc8&de *& e '%v-r3+% (e d&n%un+ru0
Cu - (l-a&e de 5n6ur%+ur& *& de ,les+e/e1 Gre$-r *& "De$er&l%" se
s+rec-ar% su, ca/&-nul (arad&+1 dar du(% un +&/( renun.%1 cl%+&n3nd d&n
ca(0
ON
ADAD ) ec8&valen+ul ADAS)ulu& n-s+ru ;n#t#<#
7 S)a +er/&na+1 s(une "De$er&l%"1 e - e(av% +-+al%0 B+&au e&1 :anDe&&1 ce
4ac1 +r&/&.3ndu)ne (l-c-n ra,lele as+ea de S+ude,aDer2 Ra8a+ ca(&+al&s+2
s(urc% el1 l-v&nd cu se+e 5n (neur&le $r-ase0
7 Ce na&,a se aude9 5n+rea,% C-/&sarul1 +r%$3nd 5nc-rda+ cu urec8ea0
7 O Cioar, e=cla/% "Curvarul" nel&n&*+&+1 (r&v&nd s(re cerul 5n+uneca+0
Ca la c-/and%1 a(are d&n+re n-r& un ,&(lan 8-d-r-$&+ de recun-a*+ere
*& se r-+e*+e la /&c% d&s+an.% deasu(ra n-as+r%0 A(-& d&s(are d&n n-u 5n
(erdeaua de n-r&0
7 Dac% (e n-& ne cau+%1 a+unc& ne)au d&,u&+1 -,serv% nel&n&*+&+ #%+r3nul0
7 Nu des(re n-& e v-r,a1 4ace C-/&sarul dus (e $3ndur&0 A/ r&s&(&+ eu
n&*+e ec8&(a/en+ *& ceva ar/e ne/.e*+& (r&n 5nc8&s-are1 *& KP,elul cu
rad&a+-rul s4%r3/a+ l)a/ l%sa+ a4ar%2 A*a c% nu v3nea'% rusnac&0 Sun+ 5n
c%u+area unu& c-/and- $er/an #randen,ur$
OO
0
Ca/&-nul -,-s&+ e re/-rca+ de un T)HL0
7 LasK c% 4ace/ n-& r-s+ de al+ ca/&-n1 4%$%du&e*+e C-/&sarul1
5ncre'%+-r0 Dar (3n% a+unc& va +re,u& s% re/-rc%/ ra8a+ul %s+a
a/er&c%nesc0
Du(% *ase '&le de la (lecarea n-as+r% d&n 5nc8&s-area Vlad&/&r1 -(r&/
5n+r)un sa+ (us+&u *& u&+a+ de lu/e1 (en+ru a 4ace re(ara.&&le necesare la d-u%
ve8&cule0 Rad&a+-arele l-r sun+ a+3+ de 5nc&nse 5nc3+ e de /&rare cu/ de n)
au (lesn&+ (3n% acu/0
Du(% ce s)au e4ec+ua+ re(ara.&&le1 ne a*+erne/ (e 6uca+ c%r.& cu (r&/arul
sa+ulu& *& cu *e4ul l-cal al OGU1 un -/ care s)a ,%$a+ 5n v3l+-area (-l&+&c%
5n ur/% cu d-u%'ec& de an&0 O vre/e1 6uc%/ 5n +%cere1 (3n% c3nd
"De$er&l%" 5l 5nv&nu&e*+e (e (r&/ar c% +r&*ea'%0 V%'3nd c% aces+a 5& +-+ d%
5na&n+e cu acu'a.&&le1 (r&/arul se -.%r%*+e *&)l a/en&n.% c%)& +a&e urec8&le
dac% nu 5nce+ea'% cu as+4el de (r-s+&&0
7 F&e ca Du/ne'eu s% +e (r-c-(seasc% (e +&ne1 c3&ne /3r*av1 cu
c8&nur&le *& +-r+ura une& /-r.& len+e1 5& *u&er% "De$er&l%" (r&/arulu&0 Aces+a
(%le*+e1 dar c-n+&nu% s% +r&*e'e0
D&n+r)- da+% se s+&n$e lu/&na *&1 5n vre/e ce (r&/arul se duce s% vad%
ce s)a 5n+3/(la+1 "De$er&l%" /%+ur% ,an&& de (e /as% *&)- *+er$e la
OO
C-/and-ur&le #randen,ur$ ) +ru(e $er/ane de el&+%1 4-r/a+e 5n /area l-r
/a6-r&+a+e d&n s-lda.& a& un&+%.&l-r d&sc&(l&nare *& de.&nu.& de dre(+ c-/un1 +r&/&se 5n cele
/a& cr3ncene /&s&un& de lu(+% d&n s(a+ele l&n&&l-r &na/&ce1 cu *anse /&n&/e de &',3nd% *&
su(rav&e.u&re ;n#t#<#
,uc%+%r&e0
Du(% ce s&$uran.a a 4-s+ sc8&/,a+% *& lu/&na -,-s&+% cade d&n n-u (e
/as%1 (r&/arul desc-(er% c% &)au d&s(%ru+ c3*+&$ur&le0 D% un .&(%+ ascu.&+ *&
cau+% su, /as%1 5n s(eran.a de*ar+% c% ,an&& ar 4& (u+u+ c%dea (e 6-s0
#&ne5n.eles c% nu e ca'ul0
7 B& /a& '&c& c% e*+& r%s(un'%+-r de (%s+rarea -rd&n&& *& le$al&+%.&& 5n
re$&unea as+a1 5& s+r&$% el acu'a+-r *e4ulu& OGU1 5nce(3nd 5nce+)5nce+ s%)*&
dea sea/a c% a 4-s+ 6e4u&+0 L-v&)+e)ar Necura+ul cu /&& de /-l&/e1 (l%$& *&
cancere1 *& /a& 4&e ca nen-r-c&r&le s% nu se a,a+% d-ar asu(ra +a1 c& *& asu(ra
c-(&&l-r +%&1 *& a c-(&&l-r c-(&&l-r +%& (3n% la a d-&*(ea $enera.&e1 dac% nu)/&
a4l& ,an&&0
7 Du(% ce v-/ 4& +er/&na+ r%',-&ul %s+a /&'era,&l1 se 5ncrun+%
#arcel-na1 nu vreau s% /a& v%d '%(ad% 5n v&a.a /ea0 D-a/ne1 c3+ (-+ s%
ur%sc '%(ada2 Or&5nc-+r- 5n+-rc& (r&v&rea1 nu ve'& dec3+ al, 5n 4a.a -c8&l-r0
S&n$ura *ans% s% ve'& n&.&c% cul-are e s%).& (r&ve*+& curul 5n -$l&nd%2
7 Cu ce +e -cu(a& 5na&n+e de a deven& s-lda+9 5l 5n+rea,% K-s+&a (e
-r+a0
7 O8-1 cu - /ul.&/e de lucrur&1 r%s(unde -r+a0 <& c&-/%$ea/ (e dra$&&
/a/e& d&n Da8le/ *& le re$ula/ 4e+eleJ 5l /a& +r%$ea/ 5n (&e(+ d&n c3nd 5n
c3nd (e c3+e)un .%r%n-& care venea la #erl&n s% vad% *& el cu/ e s% +e da& cu
+ra/va&ul0 Avea/ - slu6,% de l&vran+ (en+ru 'ar'ava$&ul de (e #-rn8-l/er
S+rasse *& (e ur/% 8%l%du&a/ (r&n lu/e c%lare (e)- ,&c&cle+% (en+ru /ar4%
(l&n% cu c-cs0 M%sur%/ c-csul cu un ,u+-&a* de le/n0 C&nc& l&+r& c-s+au
n-u%'ec& *& c&nc& de (4en&$&0 F&ecare c%/&n cu/(%ra c3+e - /%sur% *&)&
a6un$ea s% 5nc%l'easc% du$8eana +-a+% n-a(+ea0
7 e dracuK2 e=cla/% K-s+&a1 ulu&+0 Au'&se/ d&n+-+deauna c% v-& ne/.&&
a.& 4& /ar& ,anc8er&1 a+3+ de ,-$a.& 5nc3+ /3nca.& ,an&& (e (3&ne2
7 Nu da cre'are la +-+ ce).& +rece (e la urec8e1 5l (-v%.u&e*+e -r+a1
c-ndescenden+0 <n M-a,&++ era/ a+3+ de s%r%n+-c& 5nc3+ s(er&a/ *& 4undur&le
8al,el-r de ,ere c3nd +recea/ (e l3n$% - cr3*/%2
7 B& n-& a/ 4-s+ s%rac&1 /%r+ur&se*+e I$-r0 Eu s(-&a/ case *& sc-+ea/
c3+ s% (-+ 4ace 4a.%0 O v-dc% /&c% du/&n&ca1 cel /ul+1 *& c8&ar dac% 5n
Un&unea S-v&e+&c% e &n+er'&s s% 4&& s%rac1 n-& +-+ s%rac& era/0 Dar /a& a(-&
a/ 5nce(u+ s% /% c%(%+u&esc1 *&)a* 4& a6uns de)a dre(+ul ,-$a+ dac% v-&1
ne/.& (u+ur-*&1 a.& 4& r%/as unde v% e l-cul0 Fra+e)/&u /a& /&c *& cu /&ne
a/ avu+ - &dee s+ra*n&c%0 <nce(use/ s% (&e(+%n%/ /ar4a care &n+ra (e (&a.a
de carne *& ce (r%du&a/ v&ndea/ la ne$ru0
7 B& cu/ 4%cea.&1 d%dea.& vac& la s+3n$a9 se &n+eresea'% M&cu.ul0 As+a
nu)& +rea,%0 B+&u ce s(un1 (en+ru c% eu *& cu Dav&d al 6&danulu& a/ *+er(el&+
-da+% - crea+ur% d&n as+a0 Ne)a/ ales +-.& +re& cu - v&'&+% la Nass (e Dav&ds
S+a+&-n0 De a+unc& %&a nu /a& ares+ea'% vac&0 Au urca+)- (e 4&&n.a a&a
a/%r3+% (3n% 5n ,&r-ul lu& Nass1 la e+a6ul 5n+3&1 *& n)au /a& (u+u+)- c-,-r50
Au 4-s+ nev-&.& s)- c-,-are cu /acaraua1 dar n)a vru+ s% &as% (e 4ereas+r%1
a*a c)au +re,u&+ s% 4ac% - $aur% 5n (ere+e (en+ru l%(+%r&a a/,ulan+%0 Dar au
4%cu+)- (rea /&c% *&1 (3n% s% a(uce e& s)- +er/&ne1 vaca s)a s(er&a+ a+3+ de
+are 5nc3+ s)a ,%le$a+ (e Nass *& (e +-.& de+ec+&v&& lu&2
7 Nu1 n-& nu -(era/ cu ,-v&ne v&&1 e=(l&c% I$-r cu un '3/,e+ *&re+0 N-&
5& (3ndea/ (e %& care veneau c%lare (e .-acle s% &a carne0 C3nd &n+rau
d&/&nea.a s% se 5nc%l'easc% n&.el cu - v-dcul&.% /&c%1 5*& l%sau ,&c&cle+ele
a4ar%1 &ar n-& le u/4la/ cu carne cu +-+0 C3+e-da+% 5ncercau s% se &a du(%
n-&1 dar nu ne)au (r&ns n&c&-da+%0
7 B& 4ra+e)+u /a& /&c s)a ,%$a+ 5n OGU9 vrea s% *+&e -r+a1 cur&-s0
7 Nu1 l)au 8al&+ le&&0
7 L)au 8al&+ le&&9 e=cla/% -r+a1 ulu&+0 Cu/ se (-a+e9 N)a/ 5n+3ln&+ (e
n&/en& (3n% acu/ care s% 4& 4-s+ /3nca+ de le&2
7 %& u&+e cu/ a 4-s+1 -4+ea'% I$-r cu +r&s+e.e0 N&c&-da+% nu (l%+ea/ ca
s% &n+r%/ la Gr%d&na '--l-$&c%1 s%rea/ (3rlea'ul0 C3+e-da+%1 4&re*+e1 , /a&
d%dea/ 5n ,ar% *& n&/erea/ la le&& de /are sau la ur*&& (-lar&0 T-+u*&1 a/
sc%(a+ de 4&ecare da+%0 Ur*&& (-lar&1 cel (u.&n1 erau a+3+ de sur(r&n*& c3nd
a(%rea/ de du(% '&d1 5nc3+ nu le +recea (r&n ca( s% ne (a(e dec3+ du(% ce
ne lua/ +%l(%*&.a0 Du(% - vre/e1 cun-*+ea/ ,&n&*-r +-a+e an&/alele0 B& ele
ne *+&au (e n-&0 Nu/a& 5n$r&6&+-r&& nu ne (u+eau 5n$8&.&0
E&1 *& - da+%1 du(% vre- c3+eva '&le 5n care nu /3ncaser%/ /a& n&/&c1
s+%+ea/ n-& a*a *& (r&vea/ cu/ 5*& (r&/eau 4el&nele /asa de sear%0
r3slea *edea 5n 4a.a cu*+&& le&l-r1 ur/%r&ndu)& (e 5n$r&6&+-r& cu/ le
(uneau 5na&n+e 8%lc& /ar& de carne0 C3nd 5n$r&6&+-rul &e*& (en+ru - cl&(%1
4ra+e)/&u se s+recur% 5n cu*c% *& 5n*4%c% - c&-'v3r+% c3+ +-a+e '&lele de su,
nasul unu& leu ,%+r3n /3nca+ de /-l&&0 @s+a1 c3nd a v%'u+ carnea d&s(%r3nd1
a sl-,-'&+ un r%$e+ s%l,a+&c *& l)a al+-&+ cu la,a0 I)a l&(&+ - ase/enea cara,%
5nc3+ a ',ura+ (3n% 5n c-l.ul -(us al cu*+&& *& a a+er&'a+ (e al+ leu care +-c/a&
5*& 4%cea s&es+a0 Se (-rn& +%r%,-&ul0 Aler$au (r&n cu*c%1 d3ndu)& -c-l ca la
R&dul M-r.&&0 T-a+% $r%/ada (e ur/ele lu& r3slea0 Ce /a& +%r%,-&2 C3nd
au a(%ru+ 5n cele d&n ur/% 5n$r&6&+-r&&1 nu /a& r%/%sese /are ,r3n'% d&n el0
Le&& %&a lac-/& 5l 8al&ser% 5n 5n+re$&/e2
K-s+&a ne (-ves+e*+e c% el a 4-s+ d&n+-+deauna un v3n%+-r de ca(e+e *& a
5n8%.a+ - /ul.&/e de (r&'-n&er& care evadaser% de la K-l5/a0
7 IaDe&r&&
OI
ne d%deau 5n+-+deauna de *+&re c3nd c&neva s%rea (alanul0 <n
sc8&/,ul &n4-r/a.&e& c%(%+au 'ece ru,le0 R%s(la+a n-as+r% (en+ru 4&ecare
su4le+ (r&ns *& (reda+ era de - su+% de ru,le0 Era/ /&l-*&0 N&c&-da+% nu
+-r+ura/ vreun (r&'-n&er0 <l 5/(u*ca/ 5n s-/n1 ca s% nu a(uce s% 5ncerce
4r&ca /-r.&&0 Cea /a& ,un% (er&-ad% era &arna0 u+ea/ aduna cadavrele *& le
s+&vu&a/ (3n% u/(lea/ cu ele - san&e0 Vara +re,u&a s% le (red%/ 5na&n+e de
a (u+re'& *& de a nu /a& (u+ea 4& &den+&4&ca+e0 H-&+ur&le nu n& se (l%+eau
dec3+ du(% ce erau &den+&4&ca+e la La$%rul Cen+ral1 *& era r&scan+ s% v&& cu un
cadavru (u+red de care n&/en& nu v-&a s% *+&e0 Un&& au 4-s+ s(3n'ura.&
(en+ru cr&/% neeluc&da+%0 <n 4elul %s+a (-l&.&a 5& *+er$ea de (e l&s+% *& avea
/a& (u.&n% ,%+a&e de ca( cu (r-cen+ul de ca'ur& nere'-lva+e0
7 +&u1 drace2 .&(a Gre$-r1 scu&(3nd ca *& cu/ ar vrea s% sca(e de un
$us+ ne(l%cu+0 Cu ce adun%+ur% a/ &n+ra+ 5n c3rd%*&e2
7 Dar %&a (e care)& 5n8%.a/ n-& erau n&*+e (ara'&.& (e s(&narea
c-/un&+%.&&1 se a(%r% K-s+&a0
7 Tre,u&e s% 4&& s&,er&an ca s% 6udec& 5n 4elul %s+a1 e=(l&c% /3r3&nd
C-/&sarul1 *&)& arunc% lu& K-s+&a -1 c%u+%+ur% rea0 M-n*+r&& %*+&a cu -c8&
+e*&.& au ven&+ (e lu/e (r&n $%-a'a Sa+ane&0
K-s+&a r3de (relun$ *& s-n-r *& nu se s&/+e c3+u*& de (u.&n &nsul+a+0
7 N&n$e ca)n R&ua de A(-&1 s(une #arcel-na1 (r&v&nd (e $ea/0 N)- s%
a6un$e/ /a& de(ar+e0 Tr-&enele de c-l- au 'ece /e+r&0
7 O s% 4ac eu r-s+ de)un (lu$ (en+ru '%(ad%1 (r-/&+e C-/&sarul1
5n4-4-l&ndu)se 5n /an+aua sa lun$% de ,lan%0 <*& a*a'% Kala*n&D-vul de)a
cur/e'&*ul (&e(+ulu& *&)& 4ace se/n lu& K-s+&a1 care)l ur/ea'% cu un r3n6e+
s&,er&an0
7 lu$ (en+ru '%(ad%2 scu&(% He&de1 care *ade l3n$% s-,%1 4%c3nd (e
-4ensa+ul0
OI
IaDe&r& ) ,%*+&na*& d&n .&nu+ur&le +&,e+ane *& d&n Tar+ar&a (%s+-r& a& Eur/el-r de &ac&
;n#t#<#
7 Nu e v-r,a de)un (lu$ (en+ru '%(ad% -,&*nu&+1 s(une "Curvarul"0
V-&a s% '&c% "/3nc%+-r de '%(ad%"0
7 N)a/ au'&+ 5n v&a.a /ea1 4ace -r+a1 a/es+ec3nd c%r.&le cu a,&l&+a+e0
Ce)& a&a9
7 E)- /a*&n% care 5n$8&+e +-ne de '%(ad% (e /&nu+1 e=(l&c% (e lar$
"Curvarul"0 Dac% da& dru/ul c3+-rva la -lul N-rd1 5n cur3nd va d&s(%rea
*& nu v-/ /a& au'& de el2
7 B&)- s% d&,u&e el - ase/enea dr%c&e 5n v%$%una as+a9 s(une -r+a
1+%v%l&ndu)se de r3s0 Ce -(+&/&s+ ner-d2
7 E un C-/&sar cu +re& s+ele2 '&ce "Curvarul"1 *& c-ns&der% c% al+%
e=(l&ca.&e e de (r&s-s0
Du(% - vre/e1 C-/&sarul *& K-s+&a rev&n0
7 re$%+&.&)v%1 5& anun.% C-/&sarul sec0 lu$ul (en+ru '%(ad% a s-s&+ *&
+re,u&e s% ne .&ne/ a(r-a(e de el0 Ma& 5n+3& +ancur&le T)HL1 a(-& an+8erul2
7 Ia s(une ) -r+a 5& su4la 4u/ul 5n -c8& ) de ce /% +r&/&.& 5n c-ad% +-+
+&/(ul9 N)a& 5ncredere 5n /&ne9
C-/&sarul sl-,-ade un 8-8-+ nes43r*&+0
7 E*+& un +&( al draculu& de a/u'an+1 s(une el (r&n+re 8-8-+e0 Or&c&ne
care se 5ncrede 5n +&ne ar +re,u& v3r3+ 5n+r)- celul% ca(&+-na+%2 D-ar n)- s%
v&& s%)/& s(u& c% nu .&)a +recu+ (r&n ca( s% ne +ra$& cla(a la +-.&2
7 M% r-$1 -/ulu& 5& +rec (r&n ca( - $r%/ad% de c8es+&&1 '3/,e*+e -r+a
4-r.a+0
lu$ul e - /a*&n% &/ens% care "/%n3nc%" 5n+r)adev%r '%(ad%1 a*a cu/
ne)a s(us "Curvarul"0 N&c&c3nd n)a/ 5n+3ln&+ ceva ase/%n%+-r0 C3nd se
(une (e +rea,%1 (3n% *& cel /a& 5nal+ +r-&an d&s(are 5n c3+eva /&nu+e0 <ns%
de 5nda+% ce)a/ +recu+1 al.& /un.& de '%(ad% a(ar 5n ur/a n-as+r%1 4%c3nd
dru/ul a,s-lu+ &/(rac+&ca,&l0
7 Ne 4ere*+e de even+ual&& ur/%r&+-r&1 r3n6e*+e C-/&sarul cu sa+&s4ac.&e0
@s+a era s&n$urul (lu$ d&n c-/un%0 Dac% /a& e vreun a/a+-r1 va 4& nev-&+
s% *&)l &a d&n Ir$-rsD1 *& 5n+r)ac-l- ne 5ndre(+%/ n-&2
7 Is+e.1 &s+e.2 recun-a*+e -r+a0 E l&/(ede ca lu/&na '&le& c% v-/
a6un$e ac%s&c%1 unde)& cald *& ,&ne2
Un /&l&.&an s+r&$% la n-&0 La +recerea (r&n Ir$-rsD1 C-/&sarul 5l +r&/&+e
la (l&/,are 5n+r)- /an&er% (e care nu *&)- (-+ (er/&+e dec3+ ce& care de.&n -
4unc.&e &/(-r+an+%0
7 S)a s(er&a+ de /u+rele n-as+re r-*&&1 r3n6e*+e -r+a1 e=al+a+0
Un *&r 5n+re$ de 4arur& 5*& +r&/&+ 4asc&culele de lu/&n% 5n n-a(+ea
s/-l&+%0 Se 5ncruc&*ea'% *& alunec% nel&n&*+&+e (es+e n-r&& 5n+uneca.&0
7 Ce na&,a9 e=cla/% -r+a ulu&+0 Un ra&d aer&an9 Cu& dracuK &)ar +rece
(r&n ca( s% ,-/,arde'e un l-c ca %s+a9 Tre,u&e s% 4&e vre- $re*eal%2
Aerul e +ul,ura+ de vu&e+ul une& e=(l-'&&0
7 B&)as+a +-+ $re*eal% '&c& c% e9 4ace Gre$-r0 M&e /& se (are a&evea0
Se 5nal.% - c-l-an% &/ens% de 4-c care arunc% asu(ra 5n+re$ulu& -r%*el
- /are de sc3n+e& al,e 5nc&nse0 Deasu(ra ac-(er&*ur&l-r dansea'% ne,une*+e
/&l&-ane de 4l%c%r&0 e s+r%'& cur