Sunteți pe pagina 1din 348

-

1
=
=


=
t
ICROfl1OM*L1UL II C
V11 I
CUVIOULUI
PIIS16
Traducere din limba greac dup originalul:
Bo F povTo H icol roi AytopTo1
OU
IpO,1OV LXOU
Icwc, 2004.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Rom niei
ISAAC, ieromonah
Viaa Cuviosului Paisie Aghioritul / ieromonahul
Isaac; tracl. i ed.: ieroschimonah Stefan Nuescu. -
Bucureti: Evanghelismos, 2005
ISBN 973-7812-04-2
1. Nuescu, Stefan (trad. ed.)
28L94 Paisie Aghioritul
929 Paisie Aghioritul
GHIOMTU
Traducere din limba gteac
de Ieroschim. tefan Nuescu
SCHITUL LA CU - SFANTUL
MUNTE A THOS
CD{TUK
CVHGMCLSI1OS
UCU?6TI. 200S
' Copyright
Pentru ediia de fa , Editura Evanghelismos,
care
multumeste
Ieroschim. Eftirnie, Stareul Chiliei nvierea
Dornnului din Kapsala Sf ntul Munte Athos, pentru genero
zitatea cu care i-a fost acordat dreptul traducerii i edit rii n
Iimba rorn n a prezentei c ri.
CUV NT NAINTE
Despre 1ericitul 5[aret aisie s-au publicat de
c tre diferite persoane multe scrieri, care cu adev rat
au olosit duhovnicete i I-au f cut mai cunoscut.
Dar toate aceste publicaii se refer mai ales Ia inv
tura i minunile s v rite de eI, coninnd foarte
puine date biografice.
Lipsa unei biografii sistematice a Stareului a fost
observat de c tre unul din fiii s i duhovniceti, Sta
reul nostru, [croschimonahul Isaac, care s-a hot rt
s completeze acest gol.
A nceput scrierea ei la aproape doi ani dup
adormirea F rintelui Faisie (29 iunie 1994), iind aju
at de obtea lui. ns adormrea Iui (3 iulie 1998) a
arn nat publicarea biografiei.
A r mas needitat deoarece, pe l ng faptul c
avea nc nevoie de unele corecturi i complet ri,
greut ile i condiiile care -au creat dup ce am
r mas orfani nu ne-au ng duit continuarea eL Fe
l ng aceasta, ne consideram cu totul ncvrednci dc a
scrie ceva despre F rintele Faisie, De aceea mai mult
de trei ani biografia a r mas neatins .
Dar cele care ne-au ndemnat Ia terminarea
acestei biografii au fos[ at t dorina i ostenelile
Stareului nostru pentru editarea ei, c t i rug mintea
multor frati.
Froloqul a fost scris dc calre obstea S areului Isaac pcnru a
ar a toat str duinta dcpus dc cI in scricrca accstei vici i
pcntru a cxprirna convingcrile Iui.
9
De rnultc Ori nc-am (iescurija( si nc-ani gafldi[ -a
p rasim aceasta lucrarc oar[e ( ea i plina dc ras
pundere. INc oprea rica de a nu dcna[ura imaginea
Starcului Faisie i, n [oc de olos, s se pricinuiasc
v t mare sufleteasc i smin[eal . Aveam sirn rri n
tul copilului mic care ncearc s vorbeasc despre
ceva mare, care dep ete m sura lui, dar nu g sete
cuv ntul i rnodul potrivit pentru a face aceasta.
C nd tr ia P rintele Faisie, nu ne-am ngrijit s
p str m nsemn ri, s -I nregistr m pe casete, s -I
fotografiem sau s adun m date i informaii cu sco
puI de a-i scrie biografia. Ne umplea prezena lui, ne
ajungea numai s -I vedem i s -I ascult m, Poate ni
se va considera aceasta o Iips de interes, dar noi
avem contiina mp cat c nu am f cut ceva care
I-ar fi m hnit pe Stare.
Singurele noastre provizii au fost puinele nsem
n ri primite ca r spuns la unele ntreb ri personale
despre problemele duhovniceti, ap rute n nevoina
de zi cu zi. n acestea, Stareul d dea pilde din
nevoinele Iui, din experienele dumnezeieti i ispi
ele demonice suferite de el, Ne-am ntemeiat mai
ales pe multe din cele pe care le-am auzit nu o
singur dat i care s-au p strat n memoria noastr .
Cuvintele lui, pe care Ie aveam ascunse sau mai bine
zis scrise n inirna noastr , Ie trecem acurn pe h rtie
spre folosul de obte al frailor notri.
I"luli mireni i clerici care I-au cunoscut pe
Stareul Paisie, ntiin ndu-se de str duina noastr ,
ne-au pus Ia dispoziie, unii din proprie iniiativ , alii
la cererea noastr , un valoros matcrial: epistole
de-ale lui, case[e, fo[ografii,
inscmn ri si m rturii.
Toate aceste date, care aduc mult lumin i
completeaz multe goluri din biografie, au fost folo
site cu atenie i responsabilitate. lle au fost trecute
prin multe site i cernute bine ca s r m n doar cele
curate.
Unele dintre acestea nu erau n acord cu realitatea
i cu duhul Stareului. Unii, dintr-o evlavie lipsit de
discern m nt,
exagerau anumite nt mpl ri, Alii nu
au neles cuvintele lui i le-au denaturat, Au fost i
foarte puini care s-au exprimat negativ fa de per
soana Stareului, iar aceasta poate din necunotin
i nu din rea intenie, Fie ca Dumnezeu s nu le
socoteasC aceasta.
n str duina de a alc tui aceast biografie, am
avut ca ndreptar
adev rul. nceputui
cuvntelor Tale
este adev rul." 2Adic am ncercat s -l descriem pe
Stare aa cum l-am cunoscut, aa cum era, f r s
exager m i s -l idealiz m din dragoste i admiraie.
O mare parte a Viei" este n realitate autobio
grafie, deoarece Stareul constituie
principalul izvor al
datelor noastre, Cele mai multe povestiri provin din
nemincinoasele sale buze, Dar cu toate acestea cele
pe care le-am scris sunt putine i s race i nu desco
per toat bog ia lui duhovniceasc , Nu numai c nu
exager m, dar f r s vrem nedrept im oarte mult
pe Stare, deoarece viaa sa l untric era ascuns ,
aa cum a fost viaa tuturor sfinilor, Ne-a descoperit
2Fs 118, 160.
i
l0
ll
dc)ar puinc diH ca, ca s ne jute, dar a ascuns cu
rnult mai multc.
A1[ rnotiv este cn leg turile dintre noi, atunci
c nd tr ia, st p nea elementul uman, care ascundea
rn retia lui duhovniceasc , Dar ceea ce ne-a mpie
dicat s -I vedem mai duhovnicete pe Stare i astfel
s -I descriem cu mai mult fidelitate este orbirca i
sl biciunea noastr duhovniceasc , Dac starea noas
tr duhovniceasc ar fi fost mai bun , negreit ar fi
fost rnai bun i biografia lui, Deoarece este cunoscut
faptul c pentru a face cineva biografia unui sf nt,
trebu!e s fie el nsui sf nt i, desigur, s fie la
m sura lui duhovniceasc . Spunea Stareul c vieile
s inilor care sunt scrise de s{ini sunt minunate.
Aadar, deoarece fnt na este adnc i g eat
nu avern" 3, adic sabele noastre puteri duhovniceti
nu sunt suficiente pentru a ne apropia i a descoperi
m rimea lui duhovniceasc , ne-am limitat Ia simpla i
fidela redare a datelor. lNe-am str duit s im doar
niste martori vrednici de crezare i nimic mai mult.
Cu toate acestea, in neiscusita noastr scriere
prinde contur personalitatea Stareului, care se mic
cu uurint ntre cer i p m nt, b t ndu-i joc de
diavol, dar i comp timindu-l i nlpreun ndu-se cu
mulimea sfinilor, Mi se descoper foarte s rac, dar
foarte bogat n binecuv nt ri, pe care le coboar din
cer pe p m nt cu rug ciunea sa, Era lipsit de putere
i bolnav, dar foarte puternic prin harul lui Dumne
zeu, i era at t de p truns de harul dumnezeiesc,
nc t n aa Iui cedau chiar i legile firii. Era un
monah Iocuitor n pustic, dar care se afla toarte
aproape de nevoile oarnenilor, Era un ascet aspru cu
el nsusi, dar iubitor de oameni p n Ia jertfirea de
sine pentru cei neputincioi, bolnavi i nedrept ii.
A fost cu neputin s fie cuprinse ntr-un singur
volum toate cele referitoare la viaa Stareului. De
aceea au fost alese n mod reprezentativ cele mai
importante i mai didactice, Au fost l sate la o parte
nv tura Stareului, care este cuprins n mai multe
volume, mulimea epistolelor sale i cele peste dou
sute de minuni s vrite de el, care au fost rn rtu
risite de cei care le-au v zut. Scopul nostru nu a fost
s prezent m un catalog al minunilor", deoarece
este firesc ca cineva care a ajuns pe piscul" virtuilor
i dob ndete harul dumnezeiesc s -i pun n lucra
re harismele i s s v reasc minuni, Dar important
este s afl m cum a ajuns p n acolo, ce drum a
str b tut i n ce chip s-a nevoit mpotriva patimilor i
ispitelor, Mai mult dec t minunile ns ne-au micat
marea sa lep dare de sine, nevointele f cute cu
m rime de suflet pentru dragostea lui Iiristos, acrivia
rnonahal i deosebita lui sensibilitate duhovniceas
c , discern m ntul s u rar nt lnit, dragostea Iui
jertfelnic pentru orice om i grija sa p rinteasc care
ii odihnea pe toi.
Cartea se mparte n dou p ri:
In prima parte, care cuprinde Vaa StareuluJ
PaJsie s-a ncercat s se arate ntr-un cadru temporal
i local, c t mai simplu cu putin , dar n mntregime,
calea lui de nevoin de la natere i p n la ador
mire. In fiecare din cele paisprezece capitole, care au
3Ioan4, 11.
12
13
drept centru locul de nevoin al Stareului, sunt
aezate datele biografice, nevoinele, minunile i dife
ritele lui Iucr ri.
Fartea a doua, Date bografce mp rite
pe
teme" am considerat necesar s o scriem ca pe o
completare i l murire a primei p ri, Cu ajutorul ei
te apropii mai mult de Stare i l nelegi mai bine.
Fiecare dintre cele dou p ri i p streaz o incle
penden , ar fi putut fi publicate i separat dar n
acelai timp au o profund leg tur interioar , i cea
de-a doua parte este o biografie, dei nu urmeaz o
ordine cronoogic aa cum face prima, ci conine
nt mpl ri din viaa Stareului aezate n unit i tema
tice 4.
Subiectul
cuprinz tor al celei de-a doua p ri I
constituie dob ndirea
dumnezeiescului har. Fentru a-l
dob ndi, Stareul mai nt i a luptat cu patimile i cu
p catul i abia dup aceea s-a dovedit a fi un bun
iconom al harului celui de multe feluri aI Iui Dum
nezeu" 5.
Imp rirea ei in trei teme (Virtule, tarsmele I Slujrea
aproapelu) a avut ca temei acest text evanghelic nu va bea vn,
nic alt b utur
amettoare" (ascez , nevoin,), qJ
nc dn
p nheceie maicii sale se va umple de Duhul Sfnt"
(haru dum-.
nezeesc). 9i pe mul din iii Iu Israe i va intoarce Ia Domnul
Dumnezeul 10 "
(5iujrea aproapelu)
(Luca 1, 15, 16).
Narele Inaintemerg tor
a str b tut aceste stadii, dar in aIt
ordine, deoarece s-a ar tat prooroc din p ntecele maicii sale.
Toti sfinii s-au nevoit mai inti s se cur easc de patimi
tinnd poruncile, din care se nasc virtuie, i dup aceea au
primit
dumnezejescul har. Abia in aI treilea stadiu se d ruiesc
harismele pentru mntuirea oamenilor.
I Fetru 4, 10.
n Virtuile" Stareului se mentioneaz ntr-un
rnod practic i sugestiv diferite nt mpl ri din viata
lui, la care arn fost i noi rnartori, Acestea s-au grupat
n capitole, avnd ca subiect comun acea virtute a
Stareului care s-a scris ca titlu al fiec rui capitol. iu
s-a scris nv tura lui despre acea virtute, ci doar
c teva lucruri referitoare la ea, Acolo ns unde a fost
nevoie s se accentueze ceva, pentru a se ar ta mai
bine duhul s u, s-au ad ugat mai multe.
Jlarismele" sale, felurite i mai presus de fire,
aezate dup felul lor, se v d mai clar chiar din
m rturiile sale, precum i din ale altora, Au fost alese
drept pilde numai c teva, f r s se fac interpret ri,
dect acolo unde s-a considerat necesar vreo expli
caie.
Vastitatea, profunzimea i valoarea slujirii aproa
pelui aduse de Stare sunt cu neputin de ar tat i
de cuprins n c teva pagini. Stareul, fiind mpodobit
cu o mulime de harisme dumnezeieti, n chip firesc
i nesilit, f r nici o str duin i interes omenesc, a
oferit bog ia harului dumnezeiesc sufletelor fl m n
de, Sunt menionate doar unele situaii critice n care
a ajutat n mod deosebit.
Fentru a evita inexactit ile i diferitele greeli, am
supus cele scrise de noi judec ii fiilor duhovniceti
ai Starcului Faisie, precum i a altor p rini.
Aducem multe mulumiri frailor notri duhovni
ceti care au citit, au corectat i au completat Viata
Contribuia lor, f cut din tot sufletul, a fost substan
ial . F r ajutorul lor, Vaa" Stareului ar fi fost
incomplet i cu multe greeli.
14 15
Aducem de asemenea mulurniri i altor
colabora
tori ai notri care ne-au ncredinat diferite date, pre
cum i celor care au cercetat cele scrise, ne-au dat
sugestii, au f cut corecturi i i-au jertfit timpul lor
preios depun nd mult osteneal p n ce aceast
Iucrare a primit forma ei final , In sf rit mulumim
tuturor celor care au contribui[ ntr-un mod
oarecare,
v zut sau nev zut, la accast ediie, ngrijindu-se ca
ea s fie des v rit din toate punctele de vedere, i
au ajutat ca ea s vad lumina tiparului acum, la zece
ani de la adormirea Stareului Faisie.
Mulumim n mod deosebit Cuviosului P rinte Gri
goric, care a fost tuns n monahism de F rintele
Faisie duhovnicul Sfintei M n stiri a Cinstitului
naintemerg tor din localitatea
Metamorfosj, pentru
sprijinul preios pe care ni l-a acordat pe toat durata
scrierii Viei" i pentru suportarea
cheltuielilor pre
zentei ediii.
Pentru toi acetia invoc m harul lui Dumnezeu i
binecuv nt rile Stareului.
Pentru a uura pe cititori d m c teva l munri:
Multe fapte, nevoine i nt mpl ri se neleg de la
sine, Cele spuse de Stare nu trebuie s fie gene
ralizate f r discern m nt, Unele lucruri au fost spuse
doar pentru o situaie concret i nu sunt valabile
pentru toi. Acelas medcament poate at t s vat
me, c t i s fe de folos, n funce de organismul
care l foJosete."
Sunt prezentate c teva poziii ale Stareuiui fa
de unele probleme bisericeti, etnice, monahice[i
etc, Atitudinea lui fa de ele, pe care urm rea s o
fac cunoscut celorlali, era cu des v rsire duhovni
ceasc i nep tima . De aceea ea este ar tat ca
atare, f r cea mai mic intenie de a jigni sau
cornpromite pe cineva.
M rturiile despre Stare au os scrise aa cum au
fost spuse, C teva mai lungi au fost scur[ate, f r
ns s fie schimbat ideea principal .
A fost respectat , desigur, i dorina celor care au
cerut ca m rturiile lor s r m n anonime.
Datele care se menioneaz sunt dup calendarul
vechi (care se tine n tot Sf ntul Munte), Acolo unde
este scris o dat de pe calendarul nou, s-a ad ugat
prescurtarea: (c.n.).
ncheind acest protog, nu ne putem exprima n
chip vrednic recunotina i mulumirea fa de Stare
pentru tot ce ne-a oferit. Cerern ns din ad ncul
inimii s ne ierte cu dragostea lui cea mult pentru
ndr zneala noastr de a publica Vaa lui. fl rug m de
asenienea s lumineze mintea cititorilor ca s ne
leag corect cele scrise i s se foloseasc duhov
nicete, Av nd contiina nedes v rsirilor, lipsurilor i
greelilor noastre vom primi cu bucurie orice obser
vaii i sugestii, care sunt f cute din dragoste de
adev r.
Dac cititorul va nt lni greeli n anumite puncte
ale descrierii nmiresmatelor nevoine aIe Stareului,
acestea negreit nu provin nici de la Stareul Paisie,
nici de la P rintele lsaac, biograful s u, ci de la cei ce
s-au ostenit pentru editarea acestei Viei
Dac ns vreun suflet se va umple de r vn
dumnezeiasc citind izb nzile Staretului
i
va incepe
l6 17
nevointa duhovniceasc , s sl veasc INurnele Mare
Iui Dumnezeu i M ntuitor al nostru Iisus Iiristos,
Caruia se cuvine siav nchin ciune nipreun cu
Tat I i cu Duhui Sf nt in veci. Amin
Obtea $tareului Isaac
ChiIia Invierii Domnului
Kapsala, Karyes
Sf ntul Munte Athos
18
n
I
I
iN1INTiII I DUP TRUP
I
n
n
n
1.
I cei DUP DUH
ndep rtata farasa
Darasa sau Varasio", patria Stareului Faisie,
naintea Schimbului de populaie, era o co
mun bine gospod rit a elenismului ndep rtat din
Capadocia. Cele ase sate ale Iarasei se afl la
aproape dou sute de kilometri sud de Cezareea.
Dei se g seau n ad ncurile Asiei Mici au izbutit s -i
p streze curat Ortodoxia, contiina naional i
limba.
Varasioii" erau renumii pentru b rb ia ior.
Datorit vitejiei lor, comuna a r mas necucerit de
c tre tei (turci r zvr tii), devenind o insul de p
m nt grecesc liber la marginhle Capadociei, Aici muli
cretini prigonii de c tre turci i g seau sc parea.
De aceea, pe bun dreptate, farasioii erau numii
macabei 6.
Dar nici femeile farasioilor nu erau mai prejos n
vitejie i eroism. Odat turcii urm reau un grup de
femei pentru a le prinde. ?rintre ele erau i rudenii
6
ramilie preoeasc iudaic care a condus IupIa rnpotriva lui
Anjoh al IV-lea cel vesUt (175-164 i.lir.). Meaforic, simbo
izeaz lupt orul zelos penru credin i parie.
23
de-ale Stareului. :unci femeile au preferat s se
arunce in ru i s se nece pentru a-si salva credinta
i cinslea, dec t s ie prinse de turci i umilite n
haremurile acelora.
n Farasa existau cincizeci de biserci. C teva
dintre ele fuseser rnai demult m n stiri nfloritoare.
Bxis[au de asemenea i multe agheasme (izvoare
iesite prin minune), cunoscute n toat Capadocia
pentru minunile s v rite prin ele, Biserica central
era nchinat cuvioilor mucenici Varahisie i lona
care, potrivi[ tradiiei, prirniser rnucenicia acolo, pe
lajurn tatea secolului IV.
Farasioii erau continuatorii unei tradiii ascetice
deosebite, care pornea de Ia marii p rini capado
cieni. Iubeau Biserica, erau evlavioi i aveau duh de
nevoin , n posturi n celelalte zile de post ale
anului, cei rnai muli dintre ei m ncau o dat n zi, Ia
ceasul aI nou lea (ora 3 dup amiaz ).
Vltima str lucire i des vrsit
expresie a acestei
tradiii a fost preotul satului, Sf ntul Arsenie Capado
cianul 7(1841-1924).
Datorit sfinteniei lui, alergau la
el crestini, dar i musulmani din toat Capadocia.
Viata Sf ntului Arsenie Capadocianul a fost scris de
Staretul
Faisie. lI a mai scris i CuviosuJ Jlagi GI7eorqhe
P rinti
aghiori", precum i Epstole Seria Cu viosu Paisie Aghiortui,
Cuvinte duhovnicesti" pe care o editeaz Sfnta i n stire a
Sf ntului loan Teologul, Suroti, contine inv t tui-a Staretului
Titlurile acestor
c rti sunt cele sub care au ap rut ele n Iimba
rom n nota trad.
24
Tr ind n acest mediu binecuv ntat,
Iami1ia
str rnoii Slareului se distingeau prin
Stareului
deosebita lor evlavie.
liagi-Iiristina, bunica lui, avea n afara satului un
paraclis nchinat Sf ntului Arhanghel Mihail. Adeseori
r m nea acolo singur n linite, postind i rug n
du-se, n timpul iernii, c nd r m nea acolo izolat din
pricina z pezii, g sea pe pervazul ferestrei bisericii o
p ine cald , Atunci f cea rug ciune i o m nca. Ba
avea cas i n Adana. Acolo l g zduia pe Cuviosul
Arsenie c nd mergea pe jos pentru a se nchina la
Sfintele Locuri.
La nceput numele lor de familie era liagidighenis.
Dup aceea au fost silii de mprejur ri s ia ca nume
de familie numele str bunicului Stareului, care se
nurnea Teodosie. Aadar tat l lui se numea la nceput
Frodromu Teodosiu. ns , deoarece era urm rit de
c tre turci, i-a schimbat din nou numele de familie
n Bznepidis, care nseamn str in. Prodromu era
urma al unei familii nst rite din Farasa, care erau
conduc torii satului de multe generaii. Bl a ndeplinit
aceast funcie c teva decenii, deoarece avea darul
bunei oc rmuiri. Bra credincios i evlavios, Avea o
deosebit evlavie la Cuviosul Arsenie i l asculta n
toate.
Frodromu era i un bun meteugar, se pricepea
la toate, Lucra ca agricultor n Farasa, dar avea i o
topitorie unde prelucra ierul. Bra un b rbat curajos.
De t n r cerceta inuturile nc neumblate ale Fara
sei, urc nd pe st nci primejdioase, La v rsta de
aisprezece ani a r nit un leu i apoi s-a luptat cu eI.
25
Era mai ales un [oarte bun patriot, un lupt tor vitcaz,
un foartc bun lr g tor i un nenfricat gr nicer. A
salvat de multe ori satul de [ei, Odat s-a mbr ca[ n
t t roaic i a mers n tab ra lor. Acolo a cerut s fie
dus la c petenia lor, c ruia i-a luat arma i apoi,
mpreun cu vitejii lui ostai, i-a prins pe tei. De
multe ori i-a pus viaa n primejdie, Odat chiar a
fost luat ostatec, dar l-au p zit rug ciunile Cuviosului
Arsenie.
C nd mergea ca primar la Adana pentru treburile
satului i se prezenta la Kama] 8, acesta, cinstindu-i
b rb ia, l saluta spun ndu-i: I3un venit, voinicule!"
Mai trziu, dup ce se mutaser n Orecia, atunci
c nd s-a proclamat r zboiul greco-italian, dei se afla
la o v rst mnaintat , datorit entuziasmului s u tine
resc a vrut s mearg s lupte ca voluntar.
Era drept, iubitor de oameni i milostiv. Atunci
c nd statul grec a dat terenuri pentru mpropriet rirea
refugiailor, b tr nul Frodromu, dei era primar n
Konia, s-a ngrijit mai nt i de ceilali farasioi, iar
pentru familia sa a p strat cele mai neroditoare
ogoare. Fentru a le clefria i a le cur a de rugi
aprindea focuri i din aceast pricin i s-au v t mat
ochii.
Mama Stareului se numea Evloghia 9, Se tr gea
din neamul Frangopulos i era rud cu Sf ntul
Arsenie. Era neleapt , harnic , foarte evlavioas i
fusese crescut sub pov uirea Cuviosului Arsenie. Fc
Conduc torul arrnatei turceti.

ln leg tur cu numele rnamei sale, Staretul a spus c se


nurnea evloghia i cu acest nume o avea scris n pomelnice
(diptice), dar in Konita o numeau vlampia.
rumoasa t nar vloghia au c s torit-o p rinii ei de
la v rsta de cincisprezece ani cu Prodromu Eznepidis.
Aceste binecuv ntate suflete, Frodromu i Evlo
ghia, au dobndit zece copii. Frimii doi, Ecaterina i
Sotiria, au murit de mici, Atunci c nd Cuviosul Arse
nie l-a botezat pe cel de-al treilea copil, a spus s -l
numeasc Zoe (adic via ) i de atunci toi copiii au
r mas n via . Numele lor, n ordinea vrstei, sunt:
Zoe, Maria, Rafail, Amalia, Haralambie, Arsenie (Stare
ul Faisie), Hristina i Luca, Doi dintre ei, Kafail i
[iristina, nc mai tr iesc.
Aadar, n Farasa din Capadocia cea
n sc toare de sfinti, pe 25 iulie 1924,
n ziua pomenirii Sfintei Ana, s-a n s
cut Stareul Faisie.
La botez p rinii lui voiau s -l numeasc Hristu,
dup numele bunicului. Cuviosul Arsenie ns a spus
bunicii lui: Ei Hagi-an , at ia copii i-am botezat!
Nu vrei s dai nici m car unuia numele meu?" lar
p rinilor le-a spus: Dac voi dorii s l sai unui
urma numele bunicului s u, oare eu s nu doresc s
dau numele meu unui viitor c lug r?" i ntorc n
du-se c tre na 1, i-a spus: Arsenie s -l numeti."
Adic i-a dat numele s u nsoit de binecuv ntarea
sa, deoarece a v zut mai dinainte c va deveni c lu
g r, aa cum s-a i nt mplat.

Cuv nt turcesc, compus, Cuv nt de salut, care arat respect
i dragoste. nseamn maic inchin toare Ia Locurile Sfinte.
1
INaa lui a fost Anastasia,
sotia
lui Frodromu Korinoglu, psal
tul Cuviosului Arsenie.
Botezul i
exilarea
26
27
In anul n care s-a n scut Stareul a avu[ ioc
Schirnbul de populaie si a t st dezr d cinat elenis
mul din Asia "Iic , Atunci i familia Stareului, mpre
un cu ceilali farasioi i cu Sf ntul Arsenie, a luat
drumul amarei pribegii. n corabia care i ducea n
Grecia, n mijlocul mbulzelii, cineva a c lcat din
neatenie pe pruncul Arsenie. F rinii lui au crezut c
a murit, dar Dumnezeu l-a inut n via pe alesul S u,
deoarece acesta urma s devin pov uitor al multor
suflete c tre mp r ia Cerurilor. Stareul, din smere
nie, spunea mai t rziu: Dac a fi murit atunci cnd
aveam harul Sf ntului 3otez, m-ar fi aruncat n mare
ca s m m n nce petii i cel puin mi-ar fi spus
mulumesc> vreun petior i a fi mers n Rai."
(Adic voia s spun c cum c nd tr ia nu f cea
nimic bun.)
C nd au sosit fl Grecia, au r mas pentru puin n
Pireu, Apoi s-au mutat n cetatea din Kerkira, unde a
adormit i a fost nmorm ntat Cuviosul Arsenie, dup
cum proorocise: Eu voi tr i patruzeci de zile n
Grecia i voi muri ntr-o insul ." S-au mutat apoi n
satul lgumenia i n cele din urm s-au stabilit n
Konia.
Fe Arsenie, pruncul de cur nd botezat, care avea
numai patruzeci de zile, p rinii lui l-au adus n
Grecia, p m ntul mam , Atunci era necunoscut
printre multimile de refugiai acela care, dup ani de
zile, urma s devin cunoscut n toat lumea i s
pov uiasc mulimi de oameni la cunotina de
Dumnezeu, Chiar din primele zile a cunoscut durerea
i chinurile oamenilor. Nai t rziu el nsui urma s
devin liman de m ng iere pentru miile de suflete
chnuite.
28
NCVOIII C
C6TIC
Stareul Ia vrsta de cinci ani
impreun cu p rinii lui.
M
icul i binecuv ntatul Arsenie, odal: cu Iap
eIe pe care I sugea de Ia mama sa, mnv a
de Ia p rinii s i i evlavia fa de Dumnezeu, n loc
de basme i poveti, i spuneau istorioare despre
viaa i minunile Cuviosului Arsenie, Astfel n eI s-au
n scut admiraia i dragostea pentru [Iagiefendi 3.
nc de mic dorea s devin i el monah pentru a se
asem na Sf ntului Arsenie.
Persoana care, dup Cuviosul Arsenie, i-a influen
at n chip binef c tor toat viaa a fost mama sa,
c tre care simea o deosebit dragoste i o ajuta c t
de mult putea, De la ea a nv at smerita cugetare. Ea
l sf tuia s nu doreasc s -i nving colegii Ia jocuri,
ca apoi s se m ndreasc , nici s nu urm reasc s
treac primul linia de sosire Ia alerg ri, c ci, aa cum
spunea ea, acelai Iucru era dac ajungea primul sau
ultimul.
2
fes. 6, 4.
Aa era numit din respecl Sf ntul Arsenie (efendi = st p n).
Creterea ntm
nv t tura
i
certarea Domnului" 2
31
Fe I ng aceasta, l-a nv at i nfr narea. 1 sf tuia
s nu m n nce nainle de ora mesei, Iar nc lcarea
acestei reguli o considera desfr nare, L-a ajutat de
asemenea s dob ndeasc simplitate, h rnicie, spirit
gospod resc. Apoi I-a mai nv at s ia amin[e la
cornportarea fa de alii i I-a ndemnat s nu ros
teasc deloc nurnele ispititorului (diavolului).
De dou ori pe zi toat familia se ruga n faa
iconostasului, Mama sa ins continua s se roage
rostind rug ciunea Iui Iisus i n timp ce f cea trebu
rile casei.
At t de mare era evlavia p rinilor s i, nc t i
atunci c nd Iucrau Ia cmp luau cu ei anafur .
Micul Arsenie, datorit r vnei i inteligenei pe
care Ie avea, i-a nsuit uor toate aceste lucruri
bune pe care le auzea de la p rinhii s i.
LJrm ndu-Ie exemplul, a nv at s posteasc , s
se roage i s mearg la biseric . Lra ceI mai iubi[
dintre toi copiii familiei. Tat l meu, spunea mai
t rziu Stareul, m iubea deoarece aveam nclinaie
spre meteuguri i eram ndem nalic, iar mama,
pentru falsa evlavie pe care o aveam."
Nevoine
C nd a nv at s citeasc bine a
copil reti
g sit o Biblie i a nceput s citeasc
n fiecare zi din cele patru Lvanghe
Iii. Se indulcea de asemenea i cu citirile din Vieile
Sfinilor. Adunase o cutie cu viei de sfini, C nd se
ntorcea de Ia coa1 nu voia nici s rn n nce, ci
mergea rnai nt i i citea din vieile sfinilor. Fratele
s u cel mai mare, dei era evlavios, i Ie ascundea,
deoarece nu voia ca micul Arsenie s se preocupe cu
cele bisericeti i astfel s -i neglijeze leciile. Arsenie
nu spunea nimic. O sea alte viei de sfini i se
hr nea duhovnicete, Odat fratele s u cel mai mare
s-a minunat v z ndu-l citind viaa unui sf nt necu
noscut, al c rui nume iI auzea pentru prima dat .
Unde I-ai aflat i pe acest sf nt? I-a ntrebat cu
uimire.
O evlavioas femeie din Konia, caterina Patera,
care era mai naintat n v rst dec t Stareul, poves
tete urm toarele despre micul Arsenic:
Avea mult rvn pentru cele sfinte, Odat l-am
ntrebat:
Fiul meu, ai m ncat ceva ast zi?
Nu ani m ncat, Ce s m n nc, at ta timp c t
mama fierbe toate m nc rurile, i cele cu carne i
cele de post, n aceeai oal ? Nu pot s m n nc.
Fiul meu, dar mama ta este foarte curat i o
spal bine cu leie.
Nu pot s m n nc din acestea, r spundea eI.
i postea, postea continuu i se retr gea pentru a
se ruga."
Iat ce m rturisete fratele s u: Arsenie citea
c ri religioase nc din clasa a doua primar . Se
retr gea i se ruga mult, Nu se juca precum ceilali
copu.,,
Chemarea sa monahal s-a manifestat din fraged
v rst . Simea o mare dragoste c tre Durnnezeu i
rug ciunea Iui era o manifestare a acesteia. La marile
s rb tori prveghea, aprindea candela i se ruga n
52
53
picioare [oat noaptea, dar fratele s u cel mai rnare il
mpiedica de la aceasta, C nd se scula noaptea s
citeasc Fsaitirea, acela nu ul l sa, ci l b ga napoi
sub p turi. Dar tactica fratelui s u nu numai c nu i-a
stins r vna, ci, dimpotriv , i-a m rit dragostea pentru
Dumnezeu.
C nd era ntrebat ce va deveni c nd va crete
mare, Arsenie r spundea hot r t: C lug r". Dumne
zeu aa a r nduit ca nc de mic s ia hot r rea cea
bun , De aceea nu ov ia n alegerea sa. Inaintea lui
Arsenie se deschidea un druni, cel al vieii monahale
celei asemenea vieuirii ngereti.
Tot ceea ce citea n Sinaxare ncerca s pun n
practic . A citit undeva c , atunci c nd te temi de un
anumit Ioc, trebuie s mergi adeseori acolo pentru
a-i alunga frica 4, Deoarece se temea c nd trecea pe
l ng cimitir, a hot r t s mearg acolo noaptea ca
s -i alunge frica, Era pe atunci n clasa a patra a
colii generale.
Intr-o zi, povestea Stareul, am v zut un morm nt
gol. Indat ce s-a nnoptat, inima a nceput s -mi bat
puternic datorit ricii, dar am mers i am intrat n
morm nt, La nceput mi-a fost greu, dar apoi m-am
obinuit, Am stat acolo destul timp i m-am famili
arizat cu locul, Am prins curaj i am nceput s merg
de la un morm nt la altul, dar eram cu luare aminte
s nu fiu v zul i luat drept fantom . Asta a fost. Am
Dac obnuieti s te temi de unele Iocun, nu pregeta s
rnelyi acolo char in trnpul nopff1... Iar c nd purcezi spre acele
locuri ntr-armeaz -te cu rug cunea..." (Sf n[uI Ioan Sc rarul
5cara cuv n[uI XX, pf.7)
mers la cimitir trei nopi la r nd i am r mas acolo
p n t rziu i astfel mi-a disp rut frica."
Stareul a povestit i urm toarea nt mplare:
C nd eram nc la coal , citeam Vieile Sfinilor i
doream s devin ascet. leeam adesea din sat. (Eram
pe atunci de vreo unsprezece ani.) Intr-o zi am privit
cu insisten la o st nc mare. A doua zi, dis de
diminea , am pornit spre ea cu dorina de a m face
st lpnic. St nca era nalt , Am urcat cu greutate pe
ea i am nceput s m rog, Mi se sf riser toate
puterile i am inceput s m g ndesc: Fustnicii
aveau ca hran r d cini, puin ap , o cumial ... Tu
nu ai nimic aici sus pe st nc , Cum vei putea tr i? n
cele din urm am hot r t s cobor, dar deja se
nnoptase. Cobor tul era mai greu, fiindc nu ve
deam, Cu mare greutate am reuit s cobor. Maica
Domnului m-a p zit s nu m zdrobesc de st nci."
liristina, sora lui, i amintete c odat , n timp
ce p rinii lor erau la arin , a nceput s plou .
Arsenie se g ndea la p rinii s i c vor fi udai de
ploaie i de aceea a luat pe cei doi frai mai mici ai
s i, au ngenunchiat n faa iconostasului i s-au
rugat, i ndat ploaia a ncetat.
C nd ulgera obinuia s spun : Mare este nu
mele Frea Sfintei Treimi!"
T mplar
Dup m rturiile colegilor s i, atunci
c nd era Ia coala primar era atent,
cuminte i iubitor, av nd o deosebit sensibilitate n
comportament i evlavie pentru leciile de religie. Era
34
35
un elev bun, ager la minte si rn rinimos. Comp
timirca lui pen(ru
ceilalti ajungea p n Ia jertf . Avea
ochi vioi i expresivi i att de luminoi, nc t l
numeau Oumbisia", care n limba farasfot nseam
n licurici.
Micul Arsenie a [erminat coala primar cu media
opt i purtare exernplar . Nu a vrut ns s -i conti
nue studiile, deoarece n L onia nu exista girnnaziu.
Ii dorea s devin t mplar, fiindc iubea meteugul
Domnului nostru.
C nd mergea cu meterul s lucreze la consateni,
nu m nca, mpreun cu el, ci, g sind un oarecare
pretext, mergea acas , m nca repede i se ntorcea.
Mai t rziu meterul s u a nteles c f cea aceasta
pentru a nu-i strica postul.
Dup ce a
nv tat bine meteugul,
a f cut un
frumos iconostas pentru casa lor i o Cruce, ca aceea
pe care o vedea n icoane c o tin sfintii mucenici.
Mai t rziu i-a deschis atelierul s u de t mpl rie.
f cea ferestre, ui, tavane, duumele, iconostase i
chiar sicrie, pentru care ns nu a luat niciodat bani,
particip nd astfel la durerea acelor oameni.
Arsenie era un meteugar cu m n de aur",
Oamenii erau multumii de felul cum lucra. Toi cei
din Konia spuneau: Ce copiI are m tua fvlampia!
Meter bun, contiincios i iute. fste un om drept i
sincer." Dc aceea oamenii l preferau pe el. Astfel i
agonisea cele necesare traiului, i ajuta farnilia i
putea da i milostenie.
copil
Frintre Iocuitorii Koniei circula
binecuv ntat
zvonul c Arsenie, fiul lui Eznepi
dis, l-a v zut pe Sf ntul Oheorghe
i dup aceea a postit multe zile, Stareul ns nu a
vorbit niciodat despre aceastntmplare i nici aiii
nu au adeverit aceasta, Chiar dac a fost numai un
zvon, el arat totui respectul pe care I aveau
compatrioii lui pentru eI. l considerau un copil
nzestrat de Dumnezeu cu un har deosebit. Fentru
aceasta o turcoaic din sat l lua Ia ea acas pe data
de int i a fiec rei luni ca s -i mearg bine toat luna.
Stareul mergea la coal cu copiii ei, iar unii dintre ei
s-au botezat cretini, Respectul pe care turcoaica l
avea pentru el i l-a exprimat i atunci c nd l-a v zut
monah, spun ndu-i: Sunt gata s m jertfesc pentru
tine." i plin de emoie lua praf de pe nc l mintea
Stareului i-i ungea cu credin m na paralizat .
ntr-o zi, spunea Stareul, fraii
mei erau Ia arin i lucrau.
Mama a preg tit m ncarea, dar
nu avea prin cine s o trimit i de aceea se m hnea.
arina se afla la o dep rtare de dou ore, Atunci eu
i-am spus:
D -mi-o s o duc eu.
Dar de unde tii tu clrumul?
O s ntreb, i-am r spuns.
i astfel am plecat, dar nu am ntrebat pe nimeni,
ci ineam n m n Crucea, aa precum i vedeam n
icoane pe Sfinii Mucenici c o in, Nici nu mi-am dat
Sub pov uirea
Sfntei Cruci
36
37
searna pe unde am mers i c nd am ajuns la arin .
Arn I sa[ rn ncarea i m-am fl[O s ndat , penlru c
m atepta mama."
Vederea lui
Stareul ne-a povestit
urrn toarele:
Dumnezeu
De la unsprezece ani citeam viei
de sfini, posteam i privegheam.
ns fratele meu cel mai rnare mi lua c rile i mi le
ascundea, Dar prin aceasta nimic nu izbutea, c ci eu
mcrgeam n p dure i continuam s citesc. Atunci
lostas, un prieten de-al lui, i-a Spus: l voi face eu s
le p r seasc
pe toate.
A venit aadar i a nceput s -mi spun teoria lui
Darwin. N-am cl tinat atunci n credin i am SpUS:
Voi mergc s m rog i, dac Hristos este Dum
nezeu, mi Se va ar ta ca s cred. O umbi- , un glas.
Ceva mi va ar ta. Att m ducea mintea, Am mers i
am nceput s m rog i s fac metanii, Am f cut
aceasta mai multe ceasuri, dar nimjc, In cele din
urm , fiind istovit, am ncetat,
Atunci mi-a venit n
g nd ceva ce mi spusese Kostas: Sunt de acord,
Hristos a fost un om important, drept, virtuos, pe
care L-au ur t din pizm pentru virtuile Lui i L-au
os ndit cei din neamul Lui, i mi-am spUS: De
vreme ce este asa, i om s fi fost, merit s -L
iubesc, s -L ascult i s m jertfesc pentru Il. lNu
doresc nici Rai, nici altceva. Pentru sfinenia i
bun tatea Lui se merit orice jertf (g nd bun i
m rime de suflet).
Durnnezeu atepta s vad cum nfrunt eu situ
aia, Dup aceasta mi S-a ar tat nsui Ilristos ntr-o
lumin negr it . l vedcam de la mijloc n sus. M-a
privit cu mult dragoste i mi-a spus:
rrEU sunt nvie
rea J viaa; ceI ce crede n iine, chiar de va mur,
viu va t1. Aceste cuvinte erau scrise i n Ivanghelia
pe care o inea deschis n m na Lui st ng ."
cest fapt dumnezeiesc i-a alungat Iui Arsenie,
[ n rul de cincisprezece ani, toate g ndurile de ndo
ial , care tulburau sufletul s u de copil. Astfel, prin
harul clumnezeiesc, L-a cunoscut pe Hristos ca fiind
Dumnezeu adev rat i M ntuitor al lumii, S-a ncre
dinat nu de la om sau din c ri, ci de Ia nsui
Domnul care i s-a ar tat c Hristos este Dumnezeu i
Om. Int rit de acum n credin i spunea: Kosta,
dac vrei, vino acum s discut m."
De atunci a nceput s se
Fregatirea pentru
nevoiasca cu mai multa ravna
viata monahala
i sa se gandeasca tot mai
mult la afierosirea sa lui Dumnezeu. A mers la
Mitropolia loanninei i l-a ntrebat pe protosinghel
dac ar putea, la acea v rst , s devin monah. AceIa
ns i-a r spuns: Acum nu poi, ci mai t rziu, c nd
vei mai crete." Ira atunci de cincisprezece ani.
Considera monahismul ca fiind o petrecere foarte
nalt i de aceea se preg tea c t de bine putea
pentru a duce o astfel de via , Tr ia i se nevoia ca
un rnonah, Celor care l mndemnau s se c s to

Ioan 11, 25.


38
39
reasc , le t spundea: Eu m voi face monah."
Odat ,
pe cnd se aflau la o nun[, tat l s u i-a urat
i lui s aib o c snicie fericit .
De atunci Arsenie nu a mai s rutat m na tat lui
s u, i aceasta nu din lips de respect, ci ca un
protest t cut, ar t nd prin atitudinea sa c nu dorea
s se nf p[uiasc binecuv ntarea lui, ci proorocia
Cuviosului Arsenie.
Dup o vreme cei din familia sa au neles de ce
se purta astfel. Acurn nu mai era nevoie s -i conving
prin cuvinte, Viaa i nevoinele lui erau dovada c u
l rilor sale i ar tau ce urma s devin acest t n r
binecuv ntat.
n timpul liber obinuia s mearg la o bisericu
a Sfintei Varvara, care se afla n afara satului, unde se
nt lnea cu ali tineri evlavioi, Printre ei se afla i
viitorul egumen al Sfintei M n stiri Marea Lavr din
Sfntul Munte, p rintele Pavel Zisakis, precum i
p rintele Chiril Manthos, care acum este stareul
Chiliei Sf ntul Nicolae Burazeri, de l ng Karyes 6.
n fiecare zi citeau pravila, Seara f ceau Vecernia,
Pavecernia cu Acatistul Bunei Vestiri, dup care
citeau din Sf nta Scriptur i Vieile Sfinilor.
Deoarece n inutul lor nu existau m n stiri popu
late, Arsenie mergea la mari dep rt ri pentru a cerce
ta p rini virtuoi. Odat a mers mpreun cu viitorul
p rinte Pavel Zisakis la p rintele lacov l3alodimos.
Stareul spunea c acela era un om sf nt i un
duhovnic foarte iscusit i povestea despre el rnulte
lucruri minunate.
Arsenie ncerca s se obinuiasc cu greut ilc
vieii monahale. Prefera m nc rurile mai puin gus
toase, Nu punea sare n rn ncare ca s nu bea mult
ap . i sp la singur hainele, nel s ndu-le pe mama
sau surorile lui s i le spele.
Postea aspru nc de mic copil. Pentru a nu
m nca mu]t, i str ngea cureaua tare. Odat a postit
at t de mult, nc t a c zut la pat istovit. Stareul
spunea mai t rziu: C nd eram mic m inile mi erau
subiri ca cele ale copiilor mici din Africa, deoarece
organismul meu fusese lipsit de alimentele de baz .
G tul mi devenise subire ca o coad de cirea .
Copiii mi spuneau: O s -i cad capul."
Odat , c nd lucra cu fraii s i la c mp, ajung nd
ntr-un anumit loc, el s-a oprit i i-a l sat pe ei s
mearg nainte. Dar aceia, din curiozitate, l-au urm rit
pe ascuns s vad ce face, Arsenie i scosese
nc l mintea i alerga descul pe un c mp cu trifoi
proasp t cosit. Era ca i cum ar fi alergat pe nite
cuie subiri. Tulpinile trifoiului i g ureau t lpile i i
intrau n carne. T lpile picioarelor ii s ngerau. R bda
ns cu bucurie durerea pentru c i dorea s se
asemene mucenicilor, s devin i el p rta patimilor
lor, Cu o astfel de cugetare muceniceasc i dragoste
de Dumnezeu era mnfl c rat sufletul s u de copil.
Avea obiceiul ca ntr-una din zilele s pt m nii s
urcc pe munte. Acolo, n linite, petrecea n p05t,
rug ciune, studiu duhovnicesc i metanii, l atr gea
linitea i de aceea i dorea s se nvredniceasc s
tr iasc ca pustnicii, Purta la el ntotdeauna o Cruce
de m n . Aveam atunci o astfel de credin , nc t
capi[ala Sf ntului Munte.
40
4
urcam pe munte cu Crucea i nu m temearn dc
nimic", spunea Stareul.
Raf il, fratele lui cel mai mare, v z ndu-l c face
nevoine rnari, ncerca s -l mpiedice. Dar, dei p n
la v rsta de cincisprezece ani primea t cut tutela sa,
dup aceea s-a rnpotriviL De atunci ratele lui nu a
mai ndr znit s -l mai mpiedice, Iar mai t rziu, c nd
Arsenie a devenit rnonah, el i-a cerut iertare. P rinii
ns se bucurau i l l udau pe Arsenie. Fiind evlavi
oi, ei nelegeau scopul nevoinelor lui i nu se
neliniteau.
Arsenie nu se nevoia doar cu entuziasm tineresc,
ci i cu pruden de om b tr n. Ii nsoea nevoincle
cu mult luare aminte i cercetare de sine, n fiecare
zi se cerceta pe sine ce a f cut, cum a vorbit, dac a
r nit pe cineva cu purtarea sa.
Prin pilda vieii sale i prin sfaturile
Qnja
lui, Arsenie ajuta duhovnicete i pe
pentru alii
ali tineri, De obicei avea prietenie
cu copiii mici, i aduna Ia Bisericua Sfintei Varvara,
unde citeau viei de sfini i i ndemna s fac
metanii i s posteasc . Unele mame se neliniteau i
le interziceau copiilor lor s se mai ntlneasc cu el.
P rinii unui copil cu care lucra Arsenie la acelai
meter i cu care se ruga mpreun s-au temut ca nu
cumva iul lor s devin c lug r i de aceea nu I-au
rnai I sat s aib vreo leg tur cu Arsenie, nici s se
nevoiasc . Mai t rziu a mers s lucreze n Germania
i a fost omor t. P rinii Iui au avut rnustr ri de
contiin i au spus: Mai bine s-ar fi f cut c lug r."
Arsenie a vrut s ia mpreun cu el la rn n stire pe
un copil care se tr gea din Farasa i pentru aceasta
ncerca s o conving pe mama aceluia, Pe alt t n r
l-a ajutat s devin preot. Un cleric, originar din
Konia, m rturisete c a fost ajutat dc Arsenie S -i
descopere chemarea pentru viaa monahal .
Arsenie i dorea foarte mult ca oamenii s -L cu
noasc pe Durnnezeu. El a adus la Hristos un cioban
b tr n care tr ia singur n muni i care mersese la
biseric doar de dou -trei ori n toat viaa lui.
n Konia se mboln vise mama unui oarecare
musulman, pe nume Bairam, Micul Arsenie mergea
noaptea i o ajuta pe bolnav . V z nd aceasta, l3ai-
ram i-a exprimat dorina de a se face cretin.
Puinii bani pe care i lua ca ucenic de t mplar i
d dea milostenie copiilor s raci de la orelinat. Adu
cea i la el acas copii s raci ca s le dea s rn n n
ce.
Hagirubis Apostol, din Konia, n mnsemn rile sale
Amintirile mele despre un sf nt", scrie: Locuiam n
acelai sat cu Arsenie, Prima dat c nd l-am v zut am
fost impresionat de agerimea sa, C nd era doar
ucenic de t mplar se distingea prin sprinteneal ,
bun voin i mai ales prin omenie. Meterul s u
spunea mai t rziu: Unul a fost Arsenie.
Fiind copii de rani, ne p team caii pe p unile
comunale. n acea perioad am cunoscut m reia
sufleteasc a lui Arsenie. In ncmnsemna[ele noastre
confrunt ri copil reti, Arsenie era singurul care pre
era s fie nedrept it dec t s nedrept easc .
i
42
43
Cu [iccare nt lnire a noastr observarn tot mai
mult c singura lui str duin era s -L m rturiseasc
pe Dumnezeu, Avea ntotdeauna n buzunar o carte
religioas din care citea adeseori, mi amintesc de
r vna lui cu care se ngrijea de a avea un auditoriu
format numai din copi, asum ndu-i pentru aceasta
paza ariimalelor noastre, c r ndu-ne ap etc. Ne
f cea toate treburile noastre numai noi s -I ascult m
c nd ne citea Sf nta Scriptur .
Nu voi uita niciodat nfl c rarea cu care vorbea
atunci c nd ne descria jertfa M ntuitorului de pe
Cruce, Devenea at t de conving tor, nc t izbutea s
atrag atenia chiar i celor mai zburdalnici copii.
Vedeam foarte limpede pe chipul s u tineresc satis
facia i veselia pe care le avea pentru c putea s
nvee cuv ntul Domnului pe nite fiine aa de
curate, Din c te mi amintesc, a propov duit n felul
acesta patru sau cinci ani, p n ce a mers n armat ."
Frimejdii
Arsenie i-a petrecut anii tineretii
ncerc ri
n nevoine ascetice, f r griji lu
meti. Apoi au venit anii grei ai
r zboiului greco-italian, ai ocupaiei germane i ai
r zboiului civil. Atunci a trecut prin multe greut i i
pri mejdi i.
In anii ocupaiei germane muli s raci mergeau la
mama lui Arsenie pentru a schimba obiecte de mult
pre pe dou m ini de f in , La le d dea f in i
p ine, dar nu lua nici bani, nici podoabele lor. F cea
p ine adeseori, dar ea se termina repede, fiindc
rnp rea mult la cei fl rn nzi, Fratele s u Rafail
d dea porumb f r s ia bani sau l schimba pe
untdelemn, pe care l d ruia Ia biseric . Nai t rziu
Stareul se m hnea c , datorit v rstei sale nu putuse
ajuta mai mult pe oameni, precum ar fi voit, n anii
grei de foamete din timpul ocupaiei gerrnane.
In timpul r zboiului civil comunitii l-au luat
ostatic i l-au nchis, In timpul c t a stat fl temni a
suferit mult din pricina p duchilor i nghesuielii.
Comunitii b gaser ntr-o camer mic muli oa
meni, C nd se ntindeau s se culce, ultimul intra
ntre ei ca o pan de despicat lemnele.
A fost ncercat i din punct de vedere moral,
deoarece l-au nchis singur ntr-o camer i apoi au
b gat acolo dou femei din grupul r zvr tiilor, aproa
pe goale, Atunci s-a rugat fierbinte Plaicii Domnului i
ndat a simit putere de sus", care l-a nt rit i nu le
vedea cu patim , ci ca pe surorile lui, precum Adam
pe Eva n Rai, Le-a vorbit cu bun tate, iar ele i-au
venit n simire, s-au ruinat i au plecat pl ng nd.
La anchet a fost ntrebat:
De ce te-au prins?
Deoarece fratele meu este cu Zerva 17 ,a r spuns
eL
i de ce este cu Zerva?
Fratele meu este mai mare sau eu? Fot eu s -i
comand fratelui meu?
7
Ofiter din Armata Oreac. In timpul ocupaici a organizat un
grup de voluntari desf ur nd o excepional activitate de
ap rare naional . A luptat rnai int i cu nemii, iar n continuare
cu comunitii. Dup eliberare s-a implicat activ in politic .
44
45
Atunci, v z ndu-i sinceritatea i curajul, I-au l sat
Iibcr.
Alt dat a dat p ine r zvr tiilor nfornetai, dei
tia c aceia urm reau s -1 omoare pe fratele s u.
Fentru aceasta a fost considerat suspect i a fost n
primejdie s fie condamnat, pentru c nu au putut
pricepe dragostea sa dezinteresat , I-a sc pat de
asemenea i de r zbunarea celor care pierduser
rude n r zboi din pricina lor.
C teva nt mpl ri arat ncerc rile i primejdiile
prin care a trecut Stareul, Vreme de c teva luni casa
Iui p rinteasc a fost ocupat de opt r zvr tii, iar
Arsenie s-a ascuns dou luni ntr-o cas turceasc .
Alt dat , n timpul iernii, c nd era mult z pad , a
stat ascuns prin p dure. Odat r zvr tiii l-au Iuat
os[atic i l-au dus p n n lacedonia. Apoi a stat
dou Iuni mpreun cu sora sa tlristina n Iannina.
Atunci i-a vizitat un prieten de-al Ior, care devenise
evanghelist. Le-a I sa[ o valiz plin cu c ri eretice.
C nd le-a v zut Arsenie, i-a spus surorii lui s le ard ,
deoarece conin mult otrav .
n timpul luptei din Konia a ajutat ca voluntar la
ngrijirea r niilor i la ngroparea morilor.
Arsenie o vedea des pe mama sa
Spnjinul - - - -
plangand i jntristandu-se pentru
familiei sale .. -
fraii lui care erau in razboi. ll era
m ng ierea i sprijinul ei. iu voia s devin monah
n aceast perioad grea, deoarece mama sa avea
mare nevoie de eI. Instr inare nu nseamn s m
aranjez eu, iar ceilali s suferc", spunea mai t rziu
Stareul. A continuat dcsigur s se nevoiasc, dar a
am nat p n Ia o vrerne" 8 pllnrea tg duineor
fcute Dornnului" 9.
lI f cea toate Iucr rile agricole ale casei, care
erau foarte multe. Fentru aceasta au luat i un argat
ca s -i ajute, dar era puin obraznic. Urca acela c lare
pe cal, iar Arsenie mergea pe jos. Frea c acela este
st p nul casei, iar Arsenie argatul. Stareul nu i
spunea niciodat aceluia s Iucreze, ci lucra el rnult,
iar acela, numai c nd avea chef, C nd mergea s
pasc cat rii, Arsenie le scotea samarele i mergea
pe jos. Frefera s oboseasc d dec t cat rii. C nd l
ntrebau de ce le scoale, r spundea c pentru a nu se
ag a n crengi, C nd se aflau la seceri, n timp ce
ceilali se odihneau Ia amiaz eI mergea i aduna f n
pentru a hr ni c luul lor. Smochinele, n loc s le
m n nce el, le d dea cat rilor, Se g ndea mai mult Ia
animale dec t la sine nsui.
***
Dei r zboiul l-a f cut pe Arsenie s -i am ne ple
carea la m n stire, r vna nu i s-a r cit. La nevoinele
pe care le f cea, ad uga mereu noi nevoine i mai
mari, Vedea c starea general a rii era foarte grea
i de aceea se g ndea c peste puin aveau s -I che
me s slujeasc patria. A mcrs, aaclar, n bisericua
Sfintei Varvara, care se afla n afara satului, i s-a
rugat I"laicii Domnului spun nd: Maica Domnului,
primesc s fiu chinuit, s m primejduiesc, numai s
8Luca4, 13.
Fs. 115,519.
46 47
nu omor vreun om, ca s m nvrednicesc s devin
monah."
Atunci a f g duit c , dac -I va p zi iaica Dom
nului fl r zboi, va sluji trei ani Ia N n stirea ei,
Stomiu, pe care o arseser nemii, i va ajuta s fie
zidit din nou.
o
o
l
l
o o
i l
o o
l i
o
111.
o
l l
)
TG1UL M1L1TiR
48
Transmisionistul m rinimos
n
anul 1945 Arsenie a fost chemat s slujeasc
patria, S-a prezentat Ia Navplio i a fost numit
transmisionist, Dup aceea a fost transferat n
Agrinio. Acolo ceilali soldai l ntrebau:
Ce mijlocitor ai avut de te-au repartizat la
transmisiuni?
lNu am nici un rnijlocitor.
Las astea, i-au spus eL
Fi, pe Dumnezeu l am, Ie-a r spuns el.
i ntr-adev r Domnui era cu ei i ei era brbat
ndemnatc
&o.
Dragostea lui pentru ceilali ajungea pn Iajertf .
F cea i treburile celorlali soldai, lucra mult. C nd
cineva pleca n permisie, Arsenie l nlocuia cu bun
voin , Muli i exploatau bun tatea i l considerau
prost, el ns simea bucurie din jertf i, n acelai
tinip, prin aceasta afla ocazia s r m n singur i s
se roage, Comandantul s u spunea: Ce sc va nt m
pla cu acest om (Arsenie)? Nu cerc niciodat s sc
odihneasc ."
20
Fac. 39, 2.
51
Odat a avut temperatura 39,5, dar nu a spus
nirn nui nimic, n cele din urrn nu a rnai rezistat i a
leinat. Soldatii
l-au pus pe targ ca s -l duc Ia spital
si I strigau ironic cu nume monahale: i Benedicte,
Acachie..." neleseser c va deveni monah. Ironia
lor ns s-a lransformat ncet-ncel n respect i
admiratie,
I-a schimbat felul cum vieuia, marea lui
dragoste i caracterul s u integru. Nu l mai consi
derau batjocura unit tii, ci comoara i binecuv n
tarea ei.
n tot cazul specialitatea de transrnisionist l-a
sc pat de participarea n r zboi cu arma n m n . i
astfel, cu darul lui Dumnezeu, nu a omor t nici un
om, Aceast specialitate prenchipuia i slujirea lui de
mai t rziu, ca monah, de a transmite mesaje Iui
Dumnezeu (de a se ruga pentru alii).
Suferinte
Suferinele prin care au trecut solda
ii celor dou companii din care
f cea parte i Stareul sunt foarte mari, deoarece era
n vreme de r zboi.
Stareul povestea c odat Ii s-a terminat hrana i
m ncau z pad , Alt dat au r mas fl m nzi treispre
zece zile i au tr it hr nindu-se doar cu castane
s lbatice. Adesea sufereau de sete, Atunci erau
nevoii s bea ap st tut din urrnele f cute de
copitele animalelor, Cel mai mare duman era ns
frigul. Dormeau n corturi i uneori, dimineaa se
trezeau ngropati n z pad , Atunci i num rau pe cei
care muriser ngheai de frig. ntr-o diminea a
scos, s p nd cu cazmaua n z pad , dou zeci i ase
de soldai care muriser ingheai. Odat a stat trei
zile n z pad trimi nd rnereu seninale Ia coman
darnent. Atunci a suferit i el deger turi, Carnea de
pe picioare i se desprindea i de aceea 1-au trimis la
spital. Dumnezeu a ajutat i nu i-au amputat picioa
rele, Alt dat un cat r 1-a lovit att de tare, nc t
pieptul i s-a nvineit i se vedeau pe el urmele de
potcoave. A Ieinat din pricina loviturii, dar c nd i-a
revenit i-a continuat drumul.
Se bucura s slea n ploaie i n frig, s se
osteneasc , numai ca s nu se chinuiasc ceilali.
Unii soldai, atunci c nd stricau ceva, pentru a se
ndrept i, aruncau vina pe Arsenie. Ofierul l certa,
iar el, ca s nu i v deasc , r bda cu smerenie
mustr rile.
Comandantul ns l preuia i avea ncredere n
el. n misiunile grele l trimitea pe Arsenie, fiindc tia
c era cel mai capabil s duc la bun sf rit ceea ce
i ncredinau.
O singur dat a luat permisie i s-a dus acas .
Acolo ns s-a mboln vit, a pierdut mult s nge i a
fost internat la spitalul din Ioannina, timp de cinci
sprezece zile, C nd i-a revenit, s-a ntors la unitatea
sa.

Dei se afla n astfel de suferine,


Nevoine i . - -
Arsenie facea si nevoina duhovni
expcnene -
ceasca. Fostea i se ruga muIt. De
obicei m nca doar jum tate din poria de m ncare,
52
53
iar c nd se d dea stingerea, Arsenie urca pe terasa
de deasupra cl dirii i ncepea s se roage.
ntr-o vreme, spunea Stareul, nu am putut parti
cipa la Sf nta Liturghie cinci luni de zile, c ci acolo,
sus pe muni nu se afla nici preot, nici biseric .
Odat , cnd comandantul m-a trimis Ia Agrinio ca s
iau piese de schimb pentru aparatul de transmisie,
merg nd pe drurn am trecut pe lng o biseric n
care se c nta acatistul l3unei Vestiri. Atunci rni-am
f cut cruce, m-am nchinat i am spus cu Iacrimi in
ochi: Maica Domnului, cum de am p timit aceasta?
De unde s -mi nchipui atunci c , mai t rziu, Dumne
zeu va r ndui s am bisericu chiar i n coliba
mea?" i spun nd acestea, Stareul a sl vit pe Dum
nezeu din ad ncul inimii.
Compar nd cele prin care a trecut n armat cu
nevoina pe care o f cea ca monah, spunea prih nin
du-se pe sine: Fentru ristos nu am f cut nimic.
Dac aceast nevoin (suferin din armat ) a fi
f cut-o ca monah, a fi devenit sf nt."
Ca soldat a tr it multe experiene dumnezeieti.
Odat , pe c nd se ruga ntr-un loc pustiu, a fost r pit
n contemplatie. Stareul ne-a mai povestit i urm
toarea nt mplare: Odat , c nd am mers pe c mpul
de tragere din Tripoli, am v zut o Iumin deosebit
ieind dintr-o vale i cuprinz nd tot locul acela, dei
era ziu , M ntrebam ce s fi fost aceast lumin pe
care ceilali nu o vedeau, Mai t rziu am neles.
Deoarece acolo erau executai condamnaii la moar
te, se poate s i fost executai i unii nevinovati i
de-aceea se ar ta acea lumin , Dumnezeu m-a p zit
s nu fiu trimis n plutonul dc execuie, Firete c nu
a fi putut (s omor)..."
Cei mai muli soldai aveau spirit
Jertfa pentru
de jertf , dar Arsenie era nenfricat
ceiIalti
n faa primejdiilor i a morii. De
multe ori s-a primejduit s fie Iuat prizonier i a fost
foarte aproape de moarte.
Odat urma s se trag la sori care din ei s
mearg n sat pentru a aduce provizii. Voi merge
eu", a spus Arsenie. Fe drum a fost v zut de r zvr
tii, dar l-au luat drept unul de-aI lor, i astfel a reuit
s ia provizii i s se ntoarc n unitate.
Cnd puneau pe cineva de patrul ntr-un loc
primejdios,
Arsenie I ntreba: Fti familist?" Iar dac
acela i r spundea: Sunt c s torit i am i copii",
Arsenie mergea la ofierul de gard i cerea s mear
g el n locul aceluia.
Fe cel lalt telegrafist, care l nsoea, nu-1 l sa s
care nici aparatul de transmisie,
nici bateria, ca s fie
liber n caz de primejdie i s se poat izb vi.
ntr-o lupt ,
povestea Stareul,
s pasem o mic
groap . Apoi a venit unul i m-a ntrebat: Fot s intru
i eu? M-am str ns i cu greu am nc put am ndoi.
Apoi a mai venit inc unul, L-am l sat i pe acela n
groap , iar eu am ieit afar , La un moment dat mi-a
trecut un proiectil foarte aproape de cap. Nu purtam
casc , ci numai c ciul . Mi-am pip it capul i am
v zut c nu s ngera. L-am pip it din nou, dar nimic.
Froiectilul mi trecuse razant cu capul i numai p rul
54
55
rni I-a ras pe o l ime de ase centimetri. Nici m car o
zg rietur nu mi-a I sat. F cusem acea jer[f din
toat ininia. iai bine s fiu omor t eu, mi-am spus,
dec t s ie ucis altul, iar apoi s fiu ucis de conti
in toat viaa, Cum voi ndura dup aceea mustra
rea contiinei c nd rn voi g ndi c a fi pulut s -I
salvez i nu am f cut-o? i, firete, Dumnezeu I
ajut mul[ pe cel ce sejertfete pentru alii."
Stareul ne povestea: Odat , ntr-o
Ajuta i este
iarn , am f cut o colect printre
clevetit
soldai i am cump rat candele i
sfenice mari pentru o bisericu a Sf n[ului loan
Botez torul. Acolo, aproape, i aveau cantonamentul
cele dou companii ale noastre.
Tot atunci a venit un grup de femei cu nite cat ri
i ne-au adus provizii, Deoarece se stricase vremea i
ncepuse s ning , au r mas s nnopteze in corturi
improvizate din crengi de brad. Un sublocotenent cu
apuc turi dobitoceti o to[ s c ia pe o t n r . Dar
aceea, s rmana, prefera s moar , dec t s p c tu
iasc . A fost nevoit s plece de acolo i mpreun cu
ea a mers i o b tr n , Au mers prin z pad i au
ajuns la bisericua Sf ntului loan Botez torul, dar ua
era ncuiat , i astfel au r mas afar , sub acoperiul
din
fata uii, tremur nd de frig.
n acea noapte mi-a venit dintr-o dat un g nd
insistent s merg Ia acea bisericu pentru a aprinde
candelele. Z pada ajunsese aproape de optzeci de
centimetri. Arn mers f r s tiu ce se nt mplase mai
nainte i ani aflat I ng biscricu dou femei nvine
ite de frig. Le-arn dat c te o m nu , am deschis
ua, au intrat n untru i, dup ce i-au revenit puin,
mi-au povestt ce se nt mplase, Eu am f cut tot
ceea ce am putut, a spus t n ra, dup aceea m-am
l sat n purtarea de grij a lui Dumnezeu.
Le-am comp timit pe s rrnanele femei i ]e-am
spus: De acum s-au terminat chinurile voastre. M ine
vei merge Ia casele voastre. Aa s-a i ntmplaL"
C nd a aflat c Arsenie le-a ajutat pe acele femei,
sublocotenentul, pentru a-i ascunde vina, a r sp n
dit zvonul c Eznepidis a b gat n biseric femeile cu
catrii lor. Atunci comandantul l-a chemat pe Arsenie
s dea socoteal . At t de lipsit de contiin credei
c sunt, domnule comandant, nct s bag n biseric
pe femei mpreun cu cat rii?", I-a ntrebat Arsenie.
ns nu i-a descoperit cele f cute de sublocotenent.
5-a ap rat nun-iai pentru c fusese nvinuit de
profanarea locaului lui Dumnezeu.
ti salveaz
Ne-a povestit Stareul: Odat , cele
unitatea
doua companii ale unitaii noastre,
care se aflau ntr-o fortificaie natu
ral format din st nc , au ost nconjurate de o mie
ase sute de r zvr tii. Toi soldaii c rau muniii, iar
comandantul mi-a ordonat s Ias telegraful i s car i
eu. M-a ameninat chiar i cu pistolul, Credea c nu
voiam s car, deoarece voiam, chipurile, s m as
cund, Atunci am nceput s car i eu muniii, dar din
c nd n c nd mergeam i la tclegraf i incercam s
56
57
prind leg tura cu comandamen[ul. n sf rit, dup
multe incerc ri am prins leg tura i le-am dat de
ncles c ne afl m ntr-o situaie dificil , in ziua
urm toare, n timp ce r zvr tiii se apropiaser foarte
mult, nc t puteau fi auzite njur turile lor, a venit
aviaia i i-a mpr tiat."
Aceast nt mplare o povestea mai trziu Stareul
ca pild celor care l ntrebau: Ce folos aduc monahii
st nd n pustie? De ce nu ies n lume s ajute?"
Monahii, le r spundea Stareul, sunt telegrafitii bise
ricii. Atunci cnd ei iau leg tura cu Dumnezeu prin
rug ciune, Acesta vine degrab i ajut . O puc n
plus nu ar fi ajutat cu nimic, n timp ce aviaia a
hot r t soarta luptei."
Domnul Fandelis Tekos, care acum
Jertfire de
a devenit monah n Kerkira prirnind
sine
numele de Arsenie i care a fost
tovar de arme al Stareului povestete:
n Navpact, n timp ce primeam un mesaj din
Fatra, s-a apropiat de mine Arsenie i mi-a spus:
tii c suntem frai?
Cum suntem frai?
Atunci mi-a ar tat cele dou degete mari 2i mi-a
spus:
Avem degetele la fel. i, deoarece degetele tale
i ale mele se aseam n , nseamn c sun[em frai."
21
intr-adev r, degeele rnari ale Stareului erau deosebi[e. LJlh
rnele falange ale dege[elor erau rnai mici, iar unghiile aproape
pe jurn tate.
Astfel s-a legat o prietenie fr easc ntre ei. Odat
Arsenie, pun ndu-i viaa in primejdie, l-a salvat pe
Fandelis de la moarte. Aceast povestire a lui Fande
Iis era adeseori ntrerupt de suspine i lacrimi mbel
ugate de ernoie i recunotin fa de prietenul i
izb vitorul s u.
Aproape de Navpact am avut de dus o mare
lupt . n timp ce ne retr geam, deoarece r zvr tiii
aveau mai multe fore am c zut i m-am lovit,
fiindc duceam un aparat de transmisie greu n spate.
C nd au ajuns soldaii la linia pe care o delimitaser
ofierii notri, Arsenie a observat c lipseam. Atunci a
l sat jos aparatul de transmisie i a nceput s alerge.
Ofierii i solclaii strigau: Las -l! 3-a dus... 5-a
pierdut. . Dar Arsenie a venit l ng mine, dup cum
mi-au spus mai apoi ceilali, m-a Iuat n spate i m-a
trecut linia i m-a adus n compania noastr . C nd
mi-am revenit l-am auzit pe c pitanul Vuduris, spu
n ndu-i lui Arsenie: Tu ai un sf nt ocrotitor care te-a
ajutat s -l salvezi pe acesta, Atunci am ntrebat: Ce
s-a nt mplat? Iar ei mi-au explicat c locul unde
c zusem se afla la o sut de metri de linia rzvr
tiilor i la dou sute de metri de linia noastr ."
ntr-o zi, a continuat Fan
delis, ne aflam undeva sus,
ntr-un loc numit Ucigaul.
Ne nconjuraser r zvr tiii i nu puteam s sc p m
pe nic ieri, deoarece nu exista nici o ieire. Arsenie
era n picioare. Oloanele zburau uier nd. nsp i
Se roag n
mijlocul gIoane1or
58
59
m ntat, l-am prins dc tunic i l-am tras in jos, Dar el
nimic. Frivea n sus i st tea cu m inile aa, incru
ciate, Se vede c S-a milostivit de noi Cel Atotpu
ternic, c ci la un rnoment dat au venit avioanele i
ne-au deschis drum, n timp ce plccam, i-am spus:
I3ine, m i cretine, dar de ce nu te-ai aruncat
jos?
Fentru c rn rugam, mi-a r spuns el.
Te rugai? l-am ntrebat cu mult uimire."
C t putere trebuie s fi avut rug ciunea lui i c t
de mare s fi fost credina lui, nct a putut nesocoti
gloantelel Cred c ii ruga pe Dumnezeu s fie ucis el
i s se izb veasc ceilali, De aceea st tea n
picioare, f r s se ascund , Iar Dumnezeu CeI drept,
v z nd jertfirea lui de sine, l-a izb vit i pe el
mpreun cu ceilali.
rare:
Stareul ne-a povestit o nt m
plare, care s-a petrecut cu
puin timp nainte de elibe
fNe ntorceam din florina, fiindc se terminase
r zboiul. Fe drumul de ntoarcere l-am auzit pe
c pitan njurnd de cele sfinte, M-am apropiat de eI i
i-am ZiS: Din aceast clip refuz s execut ordinele
dumneavoastr , deoarece njur nd de cele sfinte,
oc ri credina mea i jur m ntul pe care I-am
depus pentru patrie, credin i familie. Auzind
acestea, s-a simit jignit i rn-a numit obraznic. Mai
t rziu, c nd mi-a spus: i ordon. . , i-am r spuns:
Doar v-am spus c nu voi mai executa ordinele
dumneavoastr . Atunci ofierul mi-a spus: S consi
der m subiectul incheiat.I
C nd am ajuns la cantonament, am mers imediat
i am raportat cele nt mplate comandantului. Acela
mi-a spus c refuzul de a executa ordinul superiorului
este pasibil de judecata tribunalului militar. Atunci
am declarat din nou c nu mai execut ordinele
c pitanului, iindc este c lc tor de jur mnt, c ci
bles[eam pe Dumnezeu, C ruia ne-am jurat am n
doi, Apoi i-am spus cu indignare: Trebuie s ascul
t mpe Dumnezeu ma mult dec t pe oamen 22 ."
***
Dup aproape cinci ani n care i-a slujit patria, n
martie 1950 Arsenie i-a luat livretul militar de la
Makrakomi din Lamia.
C nd i-a Iuat r mas bun de Ia prietenul s u
Fandelis, acela i-a propus s se stabileasc n Kerkira
mpreun cu el, s -i zideasc fiecare c te o cas i
s ntemeieze famile, Arsenie ns a refuzat, spun nd
c se va face monah.
i-a terminat serviciul militar i de acum dorea s
se mnroleze n alt armat , n tagma monahal , pentru
a sluji mp ratului Ceresc.
Nesupunere fa
de cel hulitor
22
raptc 5, 29.
60
61
$
v
n
I
I
I
n
n
I
I
n
I
I
$
I
1v
I
I
caUTa? I PR6GTIR6
hP
Prima vizit n Sf ntul Munte
A
rsenie a r mas pentru puin n Konia i apoi a
vizi[at Sf ntul Munte, mbr cat n haine mili
tare, Prima noapte a ost g zduit Ia Chilia Sfntului
[oan Teologul, care se afl mai jos de M n stirea
Kutlumusiu i care aparine de M n stirea Marea
Lavr . C uta s afle un stare c ruia s i se supun . A
vizitat multe colibe 23 , schituri i chilii, deoarece ncli
na spre vieuirea isihast . Alerga oriunde auzea c
exist starei virtuoi, precum albina la florile nmires
mate.
Dup ce a vizitat o chilie de Ia Kavsokalivia, a
r mas o perioad acolo. Stareul chiliei, dei avea
ucenic, I-a rugat: Arsenie, r m i aici s m ngrijeti
i s -mi nchizi ochii." Datorit nelinitii i ncreui
telor sale de a g si un stare pentru care s simt
vestirc l untric i s i se supun , o noapte ntreag
nu a dormit deloc, ci a pctrecut-o rug ndu-se i
{ cnd metanii. Dimineaa ucenicul acelui b tr n i-a
spus: Toat noaptea ai lovit cu piciorui n podea ca
23
Ccl rnai mic i pus nicesc aczmnt monahal. Celc mai mul
c colibc au doar cva camcrc si nu au biscric propric.
6Y
65
s ne dai impresia c faci rnetanii." Arsenie nu i-a
r spuns nimic. S-a rnira[ ns v z nd c fratele avea
astfel de g nduri.
Merg nd c tre Sfnta Ana, c nd a ajuns la Cru
ce", a apucat-o pe alt drum i a nceput s urce spre
Athon. Atunci a nt lnit un pustnic cu chip luminos,
care purta o ras veche petici[ , i a stat de vorb cu
54
e1
La Sf nta Ana I-a v zut pe Ierotei, episcopul
Miltupolei, Din pricina suferinei i m hnirii, Arsenie
devenise numai piele i os. C nd virtuosul ierarh I-a
v zut n acea stare, l-a primit cu dragoste, a aezat
masa i i-a umplut i un pahar cu vin.
Prea S inite, nu voi putea s -l beau.
I3ea-I! O s -i fac bine, a spus i a binecuv ntat
paharul cu vin.
Dup ce l-a s tuit cum se cuvine, i-a dat i bine
cuv ntarea lui.
La fioul Schit l-a rugat pe p rintele Neofit s -l in
pentru o vreme, ca s se hot rasc ce s fac , deoa
rece ajunsese ntr-o astfel de stare, nc t nu putea lua
vreo hot r re. A r mas acolo puin timp pentru a-i
reveni din acele chinuri sufleteti. Acoo a aflat des
pre pustnicul Serafim 25 ,care devenise monah la acea
chilie i dup aceea urcase la o peter , sus pe
Athon.
Arsenie se comporta cu simplitate i sinceritate.
i spunea g ndurile i st rile sale tuturor celor care l
ntrebau, dar aceasta l-a chinuit.
Mai t rziu scria: Mult m-am chinuit ca ncep tor,
p n ce arn aflat ceea ce doream. Firete, nu era ni-
meni de vin , dec t multcle mele p cate (p timeam
acelea pentru a-mi r scump ra unele p cate), pre
cum i sirnplitatea mea r neasc , care m f cea s
rn ncred n orice om pe care-l nt lneam. ns
rnulurnesc lui Dumnezeu pentru toate, deoarece ele
mi-au adus mult folos 26 ."
Stareul a mai suferit i din pricina unor ze1otiti
lipsii de discern m nt. Ei credea c se numesc
zelotiti fiindc au mult zel i se nevoiesc mult. Aceia
1-au ameit voind chiar s -l boteze din nou, dei
fusese botezat nainte de schimbarea calendarului,
de c tre Sf ntul Arsenie. Stareul spunea mai t rziu:
La nceput, p n s -mi creasc aripi duhovniceti,
nu m-a ajutat nimeni, ci toi m mbr nceau. C lu
g ri sfini am nt lnit mai 1 rziu" Dei nu a reuit s
g seasc ceea ce c uta, suferina pe care a r bdat-o
i-a fost de folos i l-a nv at multe, i fiindc se
primejduia s -i piard , precurn spunea, i puina
minte pe care o avea, a luat hot r rea de a se
ntoarce n lume, Aceasta o f cea i din motive
familiale, deoarece primise i o scrisoare de la tat l
s u, care i cerea ajutorul, Fratele s u cel mai mare
se c s torise, iar tat l s u, fiind lipsit de ajutorul
accluia, avea greut i, Arsenie s-a plecat rug minii
tat lui s u, deoarece avea simt m ntul responsabili
ii i ndatoririlor sale fa de familia sa i mai ales
fa de fraii s i mai mici.
25
Epistole
, p. 27
67
24
iiiii aghioiii p.47.
25
P rini aghoii". p.46.
66
Arsenie avea ns sLIlet viteaz i, cu toa[e c
ederea sa in Sf ntul Munte usese [ r rezultat, acest
lucru nu i-a stins r vna i n dejdile.
Dup ce s-a ntors n lume, Arsenie a
nceput s lucreze din nou ca tmplar
n Konia i n salele dimprejLlr. il spri
jinea pe tat l s u din ceea ce c stiga i l ajuta la
lucr rile agricole. Surorii sale celei mai mici i-a cum
p rat o main de cusut i i-a f cu[ zestre de cincizeci
de lire.
Miluia n ascuns pe muli saraci. Ajuta familii care
i pierduser n r zboi rudele, [ c ndu-le ui i feres
tre f r s le ia bani. Fentru aceasta toi l iubeau.
Viaa lui n lume a fost o continu nevoin i
preg tire pentru viaa monahala, Ziua lucra din greu
i postea, iar cea mai rnare parte din noapte prive
ghea cu rug ciuni i psalmodii, f c nd nenum rate
metanii, Locuia ntr-un subsol umed i, pentru rnai
mult nevoin , dormea jos pe ciment. Dup multa
oboseal din timpul zilei, trupu s u cerea puin
odihn . fl rinirnosul Arsenie socotea c ar fi fost
ndrept it s se odihneasc numai dac ar fi avut
picioarele t ia[e, Astfel se silea pe sine i se nevoia
cu m rime de suflet.
Dup armat nu a mai m ncat deloc carne. na
intea altora sejustifica spun nd c nu-i face bine, dar
n realitate o evita pentru a se ObflU cu nevoinele
vieii rnonahale, Tr ia n lurne, dar se nevoia i se
comporta ca cum ar fi fost monah, i l sase i
barb . Mergea i se linitea ntr-o colib construit
ntr-o ad ncitur a unei r pe, dar a p r sit-o atunci
c nd a fost descoperit, Adesea r m nea n casa unui
prieten de al s u, care avea o biscricu nchinat
Sf ntului Nou Mucenic Gheorghe din loannina. n
acea perioad a petrecut un Fost Mare nevoindu-se
ntr-o m n stire din Peloponez.
n satele unde lucra, era cu mult luare aminte.
Vorbea puin, iar atunci c nd lucra, psalmodia ncet.
C nd nu i se d dea mncare de post, petrecea ziua
cu m ncare uscat .
Rudelor sale Ie spunea c va deveni monah, dar
din sensibilitate pretex[a c nu este inc preg tit, ca
nu cumva s -i dea seama c ei sunt pricina r m
nerii lui n lume i astfel s se m hneasc .
Dup ce i-a ndeplinit toate ndatoririle fa de
familia sa, pe c t a fost omenete cu putin , a
hot r t s p r seasc din nou lumea. C nd am
plecat s m fac c lug r, nimeni nu avea s -mi
reproeze ceva", spunea Stareul.
i astfel, n martie 1953, Arsenie era deja preg tit
s r spund chem rii pe care o avea nc din
copil rie pentru viaa monahal , Dup o rug ciune
fierbinte a ales, dintre cele trei locuri spre care ncli
na inima sa, s se ndrepte din nou spre Sfntul
Munte.
Munc i
preg tire
68
69
.
1
c

J
)
=

r
Piedic nainte de plecare
n
timp ce Arsenie se preg tea s plece Ia Sf ntul
vlunte
Athos, s-a nt mplat urm torul Iucru: du
p ce a mp rit s racilor toi banii pe care i avea,
p str nd numai at t c t i trebuia pentru biletele de
vapor p n n Sf ntul Munte, un ran s rac 1-a rugat
s -l ajute s -i cumpere un bou, deoarece al s u
murise. Arsenie a nfruntat cu discern m nt acest
eveniment neprev zut, spun nd ranului: Iart -m ,
dar acum nu pot s te ajut."
Dac i-ar fi dat banii, aceasta ar fi nsemnat o
nou am nare a lep d rii sale de lume, p n ce ar fi
str ns din nou bani pentru bilete, Aceasta o voia i
diavolul. Dei inima Iui sensibil I-a comp timit pe
aceI ran, discern m ntul s u I-a f cut s nfrunte
altfel situaia. Astfel a renunat a un bne, pentru un
bne rnai mare 27 ."
Stareul dup c lug ria sa.
27
5cara cuv nt c tre p stor, cap.73.
73
Vietuitor
n obtea
In urma primei sale vizite
M n stirii Esigmenu
in Sf ntul Munte, Stareul
c p tase experien . i
astfel s-a hot r t s mearg o perioad n[r-o chino
vie, p n ce i vor crete aripile duhovniceti. Se
g ndea s mearg Ia Konstamonitu, deoarece auzise
c este o m n stire cu via ascetic i isihast . Dar
fiindc era furtun pe acea parte a peninsulei i nu
mergea vaporaul, a venit prin partea de nord a Sf n
tului Munte a considerat aceasta ca pe o iconornie a
lui Dumnezeu i a mers Ia M n stirea Esfigmenu.
(Fe atunci M n stirea Esfigmenu nu devenise nc
zelotist .) Aici a fost primit de c tre egumenul Cali
nic. A pus metanie i a nceput perioada de ncercare.
M n stirea avea o r nduial bun i p rini nevo
itori, In afar de slujbele care durau multe ore, aveau
de indeplinit i ascult ri obositoare, precum i cano
nul de chilie. Stareul spunea: Pe atunci un Fost
Mare la Esfigmenu era o adev rat Oolgot , Se d dea
nurnai o farfurie de fiertur pe zi. Era m n stirea cu
r nduiala cea mai aspr , In prima s pt m n a Fostu
Iui toi p rinii st teau aproape toat ziua n biseric ."
Stareul povestea mai t rziu: C nd eram n obte,
m-am folosit mult de un p rinte, Nu vorbea deloc.
Simea nevoia s vorbeasc mereu cu Iiristos, i de
aceea nu l I sa inima s vorbeasc cu oarnenii. Ii
era de ajuns numai s -I vezi, M-a ajutat mai mult
dec t Vieile Sfinilor, Dac f cea vreo greeal , nu se
imp rt ea trei ani, dei canonul de oprire de Ia Sf n
ta Imp rt anie nu era nici de dou zeci de zile. Chiar
i mirenii se preschimb atunci c nd i v d pe mona
hii care au ajuns la o asemenea m sur duhovni
ceasc , nc t nu vorbesc de prisos, Aceasta este
prcdica monahilor."
In m n stire printre p rinii virtuoi se afla i un
alt nevoitor evlavios de care Arsenie se minuna. F r
pizrn i invidie, fratele Arsenie se ruga Domnului ca
aceI monah evlavios s ajung asemenea sf ntului al
c rui nume I purta, iar el s ajung la m sura
duhovniceasc a aceluia, Se vedea pe sine nsui mai
prejos dec t toi
T n rul ncep tor nainta
Ferioada de ncercare
cu bucurie n ostenelile
i ascult rile
vieii de obte, La nce
put 1-au r nduit ajutor la trapez i la brut rie. Fr
m ntatul era foarte obositor, deoarece fr m nla cu
m inile, ntr-o covat mare, o cantitate destuI de
mare de f in , M na trebuia s ajung p n la fundul
coveii pentru a t ia aluatul.
Mai t rziu l-au r nduit la t mpl rie, deoarece
cunotea meteugul de t mplar. Toat ziua, f r s
m n nce ceva, rindeluia lemn de castan cu o rindea
mare. Era priceput la orice lucru i Iucra foarte
repede, Chiar i samarele pentru cat rii m n stirii le
lucra foarte frumos.
Din m rinimie Arsenie a cerut binecuv ntare ca s
ajute i Ia arhondaric atunci c nd n m n stire ve
neau muli nchin tori.
Avea de asemenea n grij i dou paraclise din
afara m n stirii. In fiecare zi aprindea candelele, se
74
75
ngrjea s fie mereu cur enie i s se s v rseasc n
ele, din c nd n cnd, Sf nta Liturghie.
Nevoinele t n rului
drept pild pe cu
ncep tor
vloII parini, incerca sa-i
urmeze. Astel, dup ce
ia pus ca tcrnelie a vieii rnonahale smerita cugetare
i ascultarea, Arsenie a nceput s fac nevoine mai
presus de puterea sa.
Ziua se ostenea trupete, iar noaptea r m nea
treaz rugndu-se i sl vind pe Dumnezeu. Simea
mult oboseal , dar era nenduplecat n ascez .
Mereu ad uga noi nevoine, dar f cea aceasta ntot
deauna cu binecuv ntarea i sub supravegherea egu
menului. Toate Ie f cea cu bun dispoziie. Despre
aceasta Stareul spunea: Lucrarn din greu Ia strung
toat ziua, iar seara rnergeam la arhondaric i ajutam
p n Ia zece-unsprezece noaptea. u-mi r m nea
timp nici pentru cele duhovniceti. De aceea, atunci
c nd mergeam Ia chilie, nu m culcam, ci doar m
ntindeam pun nd picioarele pe ceva mai nalt pentru
a se odihni putin i pentru a cobor s ngele care se
aduna n ele dup mul[ele ore de stat fl picioare.
Apoi st tearn n picioare ntr-un lighean cu ap rece
ca s nu m ia somnul i m rugarn cu Doamne
Iisuse.. Dormeam jum tate de or sau o or i apoi
mergeam la biseric pentru a citi Miezonoptica. i
deoarece m g ndeam cnu voi putea mai t rziu s
ndeplinesc canonul de schimonah, am cerut binecu
v ntare de la egumen s fac canonul nc de c nd
eram frate. Nu am f cut aceasta din egoism, ci pentru
c m temeam ca nu cumva s nu pot ndeplini
ndatoririle de schiinonah. flu l-am f cut din ni ndrie.
Dac nu pot s -l ndcplinesc acum, mi spuneam,
atunci s nu m nel pe mine nsumi."
n biseric nu se aeza deloc n stran , ci st tea n
picioare. C teodat il fura somnul, dar tres rea ime
diat.
larna nu aprindea soba, Chilia n care st tea avea
at t de mult umezeal , nct mucegaiul de pe perei
era ca bumbacul, Atunci c nd frigul era insuportabil,
i nvelea picioarele cu o piele de animal, din acelea
din care f cea samarele pentru cat ri, Lucra afar n
frig mbr cat numai cu dulama i i punea pe dede
subt h rtie, ca s se protejeze puin.
n m n stire exista obiceiul ca, nainte de Fostul
Mare, s se dea tutuvor p rinilor i frailor c te o
cutie de lapte, Dar Arsenie nici pe aceea nu o bea, ci
o d dea b tr nului Nichita care usese bolnav de
tuberculoz . n zilele de post, c nd se d dea Ia
trapez asole, el o m nca f r s o mestece bine,
pentru ca s nu se digere uor i astfel s nu
fl m nzeasc repede. Pentru mai mult nevoin
dormea jos, pe pl cile de marmur , iar alteori pe
c r mizi, care erau mai iubitoare de oameni".
Asceza i evlavia lui au nceput s fie observate
ncet-ncet de c tre ceilali p rini. Freoii preferau s -l
ia pe el ca s c nte Ia stran atunci c nd slujeau la
paracl ise.
76
77
Dragostea pentru rudele
j cum nu ar fi
mele m-a p rjolit"
ajuns asceza pe care o
facea i oboseala pe
care i-o pricinuiau rnultele lui ascult ri, mai venea i
diavolul i I m hnea prin elurite g nduri, Acela i
g sise punctul sensibil: marea lui dragoste fat de
rude. Reeritor la acest lucru, Stareul spunea rnai
[ rziu: La nceput diavolul rn-a p ijolit mult cu
arnintirea rudelor rnele. Cnd mi aducea aminte de
marna, c nd de celelalte rude. Uneori mi-i ar ta n vis
bolnavi, alteori mori, P rintele pe care l ajutam la
ascultare m vedea m hnit i m ntreba ce am, dar
eu nu-i spuneam nimic, ci mergeam i m rn rluri
seani egurnenului i astfel rn liniteam, Este un
lucru foarte dureros pentru monahul ncep tor ieirea
din rnica sa familie i intrarea n marea familie a lui
Adam, a Iui Dumnezeu."
Diavolul, v z nd c nu-l poate
Ar t ri demonice
opri pe Arsenie de la nevoine,
nu se mulumea s -i aduc numai r zboiul g ndurilor
ci i ap rea i n chip sirnit. fl vedea i vorbea cu eI.
Diavolul ncerca prin aceasta s -l nfricoeze i s -l
mpiedice de la nevoine, Se vede c diavolul ne
lesese din experien c t de mare urma s devin
acel ncep tor.
1ratele Arsenie nu se tulbura, nici nu se nsp i
m nta de ar tarea diavolului, ci i spunea: S mai vii,
fiindc mi faci bine. M ajui s -mi aduc aminte de
Dumnezeu atunci c nd l uit s rn rog LuL"
Mai t rziu Stareul ne spunea despre aceasta:
Cum s r m n ispititorul c nd auzea aceste cuvin
te? Disp rea imediat, Nu este prost s pricinuiasc
cununi monahului."
F rintc, prin ispititor v referii la g nduri? l-a
ntrebat cu naivitate un monah.
I3re, ispititor (diavol)! nelegi? Ce g nduri?
Frin agerimea sa, fratele Arsenie a bruJt mete
ugJrlle davolJor printr-o r nduire orneneasca
P 27 martie 1954, dup perioada de
Rasofor
ncercare r nduit de canoane, Arsenie
a fost tuns rasofor, primind numele de Averchie.
Egumenul ii propusese s primeasc schima mare,
dar el nu a voit, Despre aceasta Stareul spunea:
Dei puteam s devin ndat schirnonah, deoarece
mi spuseser : Tu ai terminat armata i nu te mai
mpiedic nimic, eu le-am r spuns: mi ajunge s fiu
rasofor." Se considera nevrednic de schima mare i
nici nu voia s se lege cu ndatoririle ei, din pricina
dragostei pe care o avea pentru viata isihast .
Ajutam i ca paracli
sier n biseric atunci
c nd aveam prive
gheri", povestea Stareul. Odat , c nd m aflam n
Sf ntul Altar i-l ascultam pe preot f c nd prosco
midia, mi s-a int mplat un lucru neobinuit. C nd
28
Scara", 4, 21
Vede Mielul Iui
Dumnezeu" zb t ndu-se
78
79
preotul a rostit: Sejunghie Mielul lui Durnnezeu, ani
v zut pe Fruncul Iisus pe Sf ntul Disc zb t ndu-se ca
un miel, a[unci c nd este junghiaL Cum s mai
ndr znesc alt dat s m apropii? De aceea sunt
convins c taina ncepe nainte de Sf nta Liturghie,
chiar dac unii spun altceva..." (c incepe mai t rziu).
Lucr tor niptic
Din acea perioad a nceput s
p streze insernn ri din c rile pe
care le citea, Tot ceea ce l ajuta n nevoin si nota
pe un caiet i ncerca s pun n lucrare. Nevoina lui
I untric , pe care nu o vedeau ceilali, era puin
citire din scrierile ascetice, mult Iuare-aminte, rug
ciune nencetat i ncercarea statornic de a se
cur i de patirni i de a dob ndi harul dumnezeiesc.
Dar i la ascultare, precum i atunci c nd lucra
rnpreun cu alii, se str duia s nu ntrerup rug
ciunea, Lucra repede i n t cere. B tr nul ciherasim
de la M n stirea Kutlumusiu, care pe atunci vieuia
mpreun cu Stareul n aceeai obste, i amintete:
Atunci c nd lucram mai muli mpreun , noi vor
beam, r deam, el ns nu spunea nimic, Lucra retras
i evita multa vorbire i cleveteala, Era un c lug r cu
mult luare-aminte."
Odat m n stirea a trimis c iva monahi, printre
care era i F rintele Averchie, n afara Sf ntului Mun
te, ca s planteze plopi pe un teren al ei. n apropiere
era un drum pe care treceau muli mireni. F rintele
Averchie i-a impus s nu se uite la niciunul. i n
tr-adev r a reuit s s v reasc o isprav asem n
toare celei a Avci lsidor 29 din Schit, care a mers la
Alexandria i n-a v zut pe nimeni f r numai pe
patriarh, Ochii lui priveau numai pildele cele bune ale
p rinilor sporii, pentru a se folosi duhovnicete.
Ascultare
Stareul povestea: Era pe atunci
n m n stire un monah care avea
1wn1 PSr:
ascultarea de t mplar, pe care
p rinii l prirniser de nevoie, pentru c din apte
t mplari nu mai r rn sese niciunul in m n stire.
Deoarece aveau nevoie de el, p rinii din conducerea
m n stirii i d duser dreptul de a lua multe inii
ative, Din aceast pricin dob ndise mult ncredere
in sine. Mai apoi a ajuns i proestos i nu mai inea
cont de nirneni, Cel care voia s mearg s nvee
meseria de t mplar nu putea sta l ng el mai mult de
o s pt m n . Eu, cu harul lui Dumnezeu, am stat doi
ani i jum tate, C te am suferit de la el nu se pot
spune, Dar c t de mult folos am dob ndit! Tot timpul
m ocra i striga la mine, Nu vedea bine i atunci
c nd mi spunea s fac un lucru care nu trebuia f cut
astfel, pentru c ar fi fost mai apoi nevoie s -l
ndrept m, dac mndr zneam s spun ceva, striga:
nc nu ai nv at c trebuie s spui numai dou
cuvinte: binecuv ntai" i s fie binecuv ntat"?
Atunci t ceam, iar lucrul pe care l f ceam ieea
str mb. r ceam ferestre pentru biseric , dar erau
pline de ad ugiri.
29
Fatcricui egiplean.
80
81
C nd p rinii ntrebau de ce au ieit aa, eu
t ceam. Acel p rinte f cea parte i din conducerea
rn n stirii i, dac voia, putea s m rturiseasc ade
v rul. De altfel, rnai punearn i c te o drahm deo
parte (adic nvistieream r splat duhovniceasc ).
Ajunsesem s scuip s nge, dar el striga: Ce faci
acolo? Lucreaz ! Tu asa o s mori, Atunci c nd
starea s n t ii mele s-a nr ut it, doctorul a spus s
stau negreit dou luni la bolnita rn n stirii, Dar i
acolo a venit i a nceput s strige: 5 vii repede jos!
Nu ai nimic. Am f cut ascultare i am pornit la
munte, ca s t iem castani pentru a-i fasona. Am luat
o pe o c rare abrupt , Nu am mers pe drum ca s nu
rn vad p rinii i astfel s fie compromis p rintele L
Pe drum mi s-au deschis arterele i s-a pornit hemo
ragia i de aceea am fost nevoit s rn ntorc la
bolni , Dar acela a venit din nou acolo i m-a ntre
bat cu asprime: De ce nu ai venit?
Cu toate acestea nu am prirnit nici un g nd de
judecat mpotriva acelui p rinte. Cugetam c Dum
nezeu ng duie acestea din dragoste, ca s -mi isp
esc vreun p cat, C nd eram n lume, Dumnezeu mi
d duse darul de a fi un bun t mplar, De aceea
veneau la mine oameni i, f r ca eu s urm resc
aceasla, le luam lucrul altora. Toi alergau la mine, iar
ceilali t mplari, care aveau familii, r rn neau f r
lucru. Pentru a evita aceasta, le spuneam celor ce
veneau la mine: Voi mnt rzia, c ci am multe co
menzi>, dar ei tot nu plecau, Vom atepta mi
r spundeau aceia. i astfe] acum mi isp esc p ca
tele. fn cele din urm , deoarece mi-a pricinuit at t de
mult folos d[llovnicesc, Dumnezeu l-a iconomisit n
chip minunat. A orbit, s-a smerit n faa tuturor i
astfel s-a m ntuit, M-a f cut s scuip s nge, dar m-a
f cut orn."
Sfinii F rini numesc ascultarea m rturisire. Dar
pentru F rintele Averchie ea a fost muceniceasc ,
s ngeroas , i nu fa de egurnen, ci fa de un
rnonai rnai vechi n m n stire, Le ndura pe toate cu
bucurie i r bdare.
Atunci c nd proestamenii vedeau acele ferestre
nereuite i-i f ceau observaii, P rintele Averchie nu
se ndrept ea spun nd c aa i poruncea p rintele
1., ci t cea i r bda nvinuirile nedrepte, ca i cum ar
fi fost vinovat, Apoi Bunul Dumnezeu a ar tat ade
v rul, iar proestamenii au neles ce se nt mpla i
s-au minunat de virtutea t n rului ncep tor.
C t timp a stat la bolni , bunul p rinte care avea
ascultarea de infirmier, pentru a-l mai nt ri puin
trupete, i d dea s m n nce nuci cu miere. P rin
tele Averchie se m hnea pentru c trebuia s stea la
pat i nu putea s -i ajute pe p rintii i fraii care sunt
n slujbe". V z nd aceasta, infirmierul i-a spus: Dac
faci rug ciune pentru ei, acest lucru este de mai mult
folos, Dumnezeu va da putere p rinilor i va trimite
i binecuv nt ri m n stirii." Astfel el a nceput s se
osteneasc n rug ciune pentru toti p rinii i fraii.
C nd s-a mai ntremat puin, egumenul i-a dat
binecuv ntare s in un ibric la chilie pentru a bea
cte un ceai, ca s i revin , C ut nd pe la p rini un
ibric a fost profund micat de faptul c nu a g sit la
nici unul dintre ei, Dup ce i-a procurat cu mult
83
82
greutate unul i a f cut de dou -tre ori ceai la chilie,
a nceput s fie mustrat de contiin . A aruncat
aadar ibiicul, care era f cut dintr-o cutie de conser
v , de la fereastr , n mare i s-a ncredinat pe sine
lui Dumnezeu.
cut de Stare p n atunci:
cercetarea harului dumnezeiesc. C nd mi s-au golit
de tot bateiiile (s-au epuizat puterile), povestea Stare
ul, am tr it urm torul Iucru: ntr-o noapte, n timp ce
m rugam n picioare, am simit ceva cobor nd de
sus i cuprinz ndu-m cu totul. Simeam veselie, iar
ochii mi deveniser ca dou izvoare, din care cur
geau continuu lacrimi, Vedeam i tr iam n chip sim
it harul 30 . F n atunci rn simisem de multe ori
micat sufletete, dar un asemenea Iucru mi se
nt mpla pentru prima oar . f0 aptul acesta mi-a d ruit
at ta putere duhovniceasc , nc t m-a nt rit i susi
nut timp de aproape zece ani, p n c nd, la Sinai,
am tr it i altfel de st ri, mai nalte."
C nd venise Ia m n stirc, F
Plecarea la linite
rintele Averchie il rugase pe
egumen s -i ng duie s r m n un timp acolo, dup
care s -i dea binecuv ntare s rncarg la Iinite, iar
egumenul fusese de acord. ntr-adev r a primit mult
folos duhovnicesc de la toi p rinii i i-a pus o bun
ernelie vieii duhovniceti in acea obte cu muli
nevoitori, ns setea lui pentru viaa isihast devenea
din ce n ce mai puternic , Atunci c nd se ruga,
mintea lui era r pit n contemplaie, Inima i era
mistuit de c rbuni pustnJcetJ i simea chema
rea pustiei.
A Iuat binecuv ntare s plece din rn n stire pen
tru a merge n pustie. A l sat n m n stire osteneli i
slujire, s nge i sudori i a ieit av nd n dejde c
Durnnezeu i Maica Domnului I vor pov ui n p
rn nt pustiu 32
Mai nt i a mers la M n stirea lviron i s-a nchinat
lcoanei Maicii Domnului Port ria", C nd s-a nchi
nat, chipul Maicii Domnului s-a schimbat, a devenit
foarte dulce, Din aceasta s-a ncredinat c plecarea
lui este dup voia lui Dumnezeu.
Cercetarea harului
dumnezeiesc
Asprimea nevoinei sale a
ndulcit-o un fapt necunos
30
urnnezeirea, adic harui dumnezeiesc prin eI nsui nu se
vede, dac nu vne n sufletui raional. Tot astfei ocul sirnit nu
se vede in cele sirnite, dac nu va g s materie. J/ic focu/
g ndit nu se vede in cele g ndite, dac nu va g si niateia
poruncilor IuJ Durnnezeu Sf ntul Sirneon ou1 Teolog, Cui n
tul 5.
84
k

Ps. I9, 4.
32
Fs. 62, 3.
85
I
I
I
I
I
I
i
l
( 7
f l 9 1 O I L I O I 1 1 1 d O I U I
9 I J N I 1 1 I
I A
Ucenic la un stare
a Schitul M n stirii Kutlumusiu, care are hra
mul Sf ntul Pantelimon, in Chilia Intr rii n
Biseric a Maicii Domnului, se nevoia un stare
virtuos, ieromonahul Chiril. P rintele Averchie, atras
de virtutea Iui, despre care
toti vorbeau, a mers la eI
i I-a rugat s -I primeasc ca ucenic. i ntr-adev r,
P rintele Chiril I-a primit. Se nevoiau mpreun , iar
P rintele Averchie n d jduia s r mn pentru tot
deauna sub ascultarea lui.
n cele dou -trei luni ct a stat mpreun cu
P rintele Chiril, a cerut binecuv ntare s mearg n
Konia pentru a-l aduce i pe fratele s u, Luca 33 ,s se
fac monah.
Dar nu tie drumul ca s vin singur?
Ba da, l tie.
Staretul ca t n r monah.
Din cele spuse de S[are, fratele s u ceI mai rnic, Luca, era
evlavios i curat" i voia s devin monah. Credea ins c , dac
va deveni monah, va trebui st se nevoiasc mai presus de
puterile omeneti i s tr iasc o via foarte aspr i ascetic ,
precurn I vedea pe fratele s u (F rintele Averchie) f cnd nc
de c nd era mireari. O astfel de lep dare de sine nu-i era cu
putint , deoarece era boln vicios. Acest g nd I-a irnpiedicat s
devin monah.
89
Ei, las -l atunci, Dac ns va veni, s -l ajui i s
i dai chiar i chilia ta.
Dei F rintele Avcrchie g sise un stare sf nt, du
p inima lui", i un liman linitit unde simea odihn ,
diavolul nu s-a Iinitit, ci i-a adus diferite ispite. Dei
plecase din M n stirea sfigmenu cu binecuv ntarea
equmenului, reprezentantul 34 ei i-a spus s se ntoar
c la m n stire, deoarece aceasta avea nevoie de el
ca t rnplar, l amenina c , dac nu se ntoarce, I va
izgoni chiar din Sf ntul Munte.
Atunci F rintele Chiril I-a ntrebat dac nu cumva
are vreun cunoscut sau vreo rud Ia vreo m n stire.
Vieuia pe atunci la M n stirea l9loteu o rud ndep r
tat i compatriot de-al lui, p rintele ieromonah
Simeon, care l cunoscuse pe Cuviosul Arsenie Capa
docianul. Stareul Chiril l-a sf tuit aadar pe F rintele
Averchie s mearg i s r m n l ng P rintele
Simeon, pentru ca acela s -l ocroteasc , c ci altfel
nu-i va g si linitea din pricina reprezentantului
M n stirii sfigmenu.
Atunci a f cut ascultare i a rners la M n stirea
flloteu care era nc idioritmic 35 i de acolo, din
c nd n c nd mergea pe jos s -l vad pe Stareul
Chiril i s -i cear sfatul n unele probleme duhovni
ceti.
Reprezentantul unei rn n stiri atonite Ia Sfnta Chinotit
(conducerea Sf ntului Munte).
ln rnn stiriIe aghiorite idioritmice erau de obte numai
slujbele de Ia biseric . 1 u exista egumen, nici mas de obte si
nici nu era obligatorie neagoniseala. C lug rii idioritrnici (cu
viat de sine) primeau pentru slujirile aduse nin stirii ceva de
hinecuvntare (n special bani i rn ncare) i astfel i agoniseau
cele de lrebuin .
90
De multe ori, F rintele Chiril primea vestire de la
Dumnezeu i cunotea dinainte vizita lui i probema
care l preocupa. Nu vorbea deloc, ci i r spundea
d ndu-i s citeasc un citat pe care l nsemna de mai
nainte ntr-o carte.
Mai t rziu Stareul a scris 36 toate lucrurile minu
nate pe care le-a v zut la acest stare sf nt care avea
harisma proorociei, scotea diavoli, iar cnd citea
Lvanghelia, lacrimile i curgeau iroaie.
Dei c uta viaa isihast ,
Slujitor ravmtor i - . . - -
Farintele Averchle, facand
nevoitor in ascuns
ascultare de Stareul Chiril,
a mers la o m n stire idioritmic . Acolo a primit
ascult rile de chelar i trapezar, adic se ocupa cu
mp ritul hranei i al vinului la p rini Apoi l-au
r nduit la t mpl rie, precum i ajutor la fr m ntatul
p inii, Dei se ostenea la ascult rile pe care le avea,
era ntotdeauna gata s se jertfeasc pentru ceilali i
s ajute acolo unde era nevoie.
Un ieromonah aghiorit, care pe atunci vieuia tot
la M n stirea riloteu i care I-a cunoscut bine pe
Staret, i amintete: Ceea ce i impresiona pe toi
p rinii filoteii erau bl ndeea, bun tatea i carac
terul s u linitit. Ca trapezar se distingea prin rapi
ditatea cu care imp rea alimentele. n tot timpul ct
a slujit la trapez nu a prirnit nici o pl ngere din
partea p rinilor. mp rea hrana aa cum mparte
preotul anafura. Ne odihnea pe toi, Avea o mare
36
PrinfJ aghioriti", p. 122.
91
inr urire asupra p iinilor prin felul vieii lui, prin
caracterul s u i prin cornportamentul s u neprih nit.
Era gata oric nd s -i slujeasc pe toi. C ra mereu
ap i lemne p rinilor b tr ni. B tr nul Evdochim l
arta altora spun nd: Acesta este cu adev rat un
c lug r bun.
P rintele verchie l ajuta si pe P rintele Avxentie,
arhondarul, care era din fire boln vicios, Dup ce
Stareul a plecat de la Filoteu, ariondarul a spus: Arn
pierdut un binecuv ntat orn al lui Durnnezeu.
Noi mereu l vedeam fie la ascultare, fie n bise
ric unde citea Ceasul al nou lea i Miezonoptica. Nu
avea mul[e leg turi cu ceilali. C nd nu era la ascul
tare sau n biseric st tea la chilie i se ruga. Noi
alasem c postea i priveghea mult, Era foarte atent
la cuvintele pe care Ie spunea, Nu vorbea aproape
deloc, Spunea doar binecuv ntai."
F rintele Averchie participa la toate slujbele de la
biseric . n plus, f cea la chilie, n ascuns, o rnare
nevoin i mult rug ciune, Voia s se preg teasc
ct mai bine pentru viaa pustniceasc , Avea posibi
litatea s se nevoiasc netiut de nimeni, deoarece
condiiile pe care le ofer viaa idioritmic sunt potri
vite pentru o astfel de ascez .
Stareul povestea urm toarele: La chilia mea
aveam n loc de pern o buturug de castan, iar n
loc de pat dou sc nduri cu spaiu ntre ele, ca s nu
se sprijine pe ele coloana vertebral i s se nc l
zeasc . i ncam o singur dat n zi, dup ceasul al
nou lea 37 ,i un singur fel de rn ncarc, n funcie de
Ceasul al nou lea bizantin corespunde orei trei dup amiaz .
anotimp (roii, salat verde sau varz etc.). ConsLl
rnam rnult timp aceeai hran pn c nd organismul
meu nu o mai suporta i nu o mai m ncam cu pl
cere, n fiecare noapte f ceam priveghere i dor
meam foarte puin, n biseric nu m aezam n
stran ca s nu m ia somnul."
M n stirea Filoteu se afl la o mare altitudine si
iarna cade mult z pad i este foarte frig. P rintele
Averchie ns , pentru a face mai mult ascez , nu
aprindea focul la chiie. l nc lzea harul lui Dum
nezeu i l p zea s nu se mboln veasc grav, dei
mereu a suferit de ceva, Niciodat nu a fost cu
des v rire s n tos. Se m hnea atunci c nd vedea
vreun monah b tr n mncuindu-i magazia de lemne de
fric s nu i le fure ceilali, Considera c b nuiala nu
se potrivete monahului, De aceea i spunea s nu o
mai ncuie, deoarece i va c ra el lemne sau va c ra
tuturor p rintilor pentru a avea i a nu mai fi nevoie
s ia cineva dintr-ale lui.
Q nd de m ndrie
Dei din pricina ascezei de
venisem numai piele i 05,
ca un schelet, spunea Stareul, ntr-o noapte am
simit pe ispititorul ca o r suflare de femeie l ng
urechea mea. ndat m-am sculat, am aprins lurn
narea i am nceput s psalrnodiez. Cnd m-am spo
vedit, duhovnicul mi-a spus: Se poate s ai m ndrie
ascuns , Dup at ta ascez nu se ndrept ete o
astfel de ispit . i ntr-adev r, dup ce m-am cercetat
pe mine nsumi, mi-am dat seama c g ndul mi
92
93
spunea uneori c sunt totui ceva i c s v resc
ceva apte bune, Auzi ce mi-a mai trecut prin cap!"
Duhovnicul i-a spus c , pentru a se srneri i a se
cur a de m ndria ascuns, s rn n nce n fiecare zi
m ncare g tit . P rintele Simeon se mboln vise de
tuberculoz i de aceea i preg tea m ncare pentru
a putea
tine
regim, Timp de o lun de zile, F rintele
Averchie i-a dat alirnentele pe care Ie primea de Ia
chel ria m n stirii i lua n schimb de Ia acela m n
care g tit , Dup ce a biruit aceast ispit a nceput
din nou s posteasc , dar acum se nevoia cu mai
mult smerenie i cunoatere de sine.
Ispite de la
Atunci c nd era ncep tor, diavolul
tangalachi 38
i-a adus c tva timp g nduri de
hul . Lucrurile necuviincioase pe
care le auzise de la
soldati cu
multi ani nainte l
c rora atunci nu Ie d duse importan , diavolul i le
aducea acum n minte mpotriva
Sfintilor. lar aceasta
o p timea n timpul rug ciunii, chiar i atunci c nd se
afla n biseric .
Se spovedea la duhovnic rnergea adesea s se
roage n Faraclisul Cinstitului naintemerg tor. C nd
se nchina n acel paraclis
simtea ieind bun mi
reasm din icoana Sf ntului i apoi pleca uurat
sufle[este, Dup aceea ii veneau din nou gndurile de
Aceast denurnire dat diavolului, Stareful a auzit-o pentru
prima dat de la un b tr n din Fonl i i-a pl cut. Tangalaclii
inseamn orn v t rnat la minte, care face lucruri nebuneti. De
c nd a auzit acest cuv nt,
StaretLil aa obisnuia s -I numeasc
pe diavol.
94
hul . lar c nd se ducea n paraclis s se roage,
icoana r sp ndea iar i bun mireasm .
firete, diavolul nu se d dea b tut. Astfel, de
multe ori, atunci c nd F rintele Averchie dorrnea,
auzea lovituri i voci, iar c nd se trezea nu vedea pe
nimeni. Erau ispite de la tangalachi, spunea mai
t rziu
Staretul.
Intr-o zi, n timp ce c nta ncet Sfinte Dumne
zeule" la Sf nta Liturghie, a v zut intr nd n biseric
o fiar nfrico toare (era diavolul) prin ua de la
Litie, Capul ei era ca de c ine, iar din ochi i din gur
arunca fl c ri, i mica capul n sus i n jos spunnd
batjocoritor: Sfi... Sfi... Sfi...", Apoi s-a ntors cu
s lb ticie c tre P rintele Averchie i I-a arneninat cu
m na de dou ori, deoarece c nta Sfinte Dumne
zeule".
N scocete un mod
Staietul a povestit urm toa
de a ajuta
rea nt mplare: Tr ia pe
atunci n M n stirea Filoteu
un monah b tr n, pe nume Spiridon, care avea un
comportament de r zvr lit.
Durnnezeu ng duie, mai ales atunci c nd cel
neascult tor este un schimonah, ca el s fie st p nit
de diavol pentru a se smeri i a se m ntui. Acest
Iucru s-a nt mplat i cu acel p rinte, ndemnat de
diavol a ncercat de c teva ori s sar de pe balcon i
a f cut i alte nebunii, De aceea p rintii l-au dus la
medic, Dar dup ce l-au consultat, medicii au spus c
numai Dumnezeu l poate vindeca.
95
Intr-o zi i-am spus: Nu m simt prea bine. S
mergern rnpreun Ia preot s -mi citeasc o rug
ciune. Astfel I-am dus la preot ca s -i citeasc exor
cisme. L-arn rugat pc preot s i le citeasc incet, ca
s nu aud , c ci altfel ar fi plecat, ndat ce am ajuns
Ia preot, am ngenuncheat i i-am spus b trnului
Spiridon: ingenuncheaza i Sfinia Ta. 1I ns a r
mas n picioare i privindu-m mi-a spus: Dac tu nu
te simi bine, cu ce sunt eu vinovai?
Dup aceea b tr nul Spiridon a trecut prin multe
necazuri, i-a rupt piciorul, a r mas imobilizal Ia pat
si astfel s-a smerit, Apoi l-a luat Dumnezeu la l.
ntr-o zi, pe c nd era intuit la pat, m-a chemat s
m rog pentru eI. Rosteam rug ciunea Doamne
lisuse liristoase, miluiete pe p rintele Spiridon cu
metania, f c ndu-mi cruce la fiecare rug ciune.
Auzindu-rn cum rn rugam, mi-a spus: Las -l pe
P rintele Spiridon"! Spune Spiru 39 ! La nceput se
simea jignit dac nu-i spuneam F rinte Spiridon,
mai apoi ns s-a smerit datorit bolii, Dumnezeu s
fac mil cu eI."
P rintele Averchie avea deja
probleme de s n tate, care se
agravau tot mai mult. B tr nii
m n stirii s-au ngrijorat pentru eI i n vara anului
1956 l-au rimis la Konia pentru tratament. Nu a vrut
s se interneze, ca s nu dea oamenilor prilejul de a
judeca monahismul i de a spune c monahii sf r
scsc n sanatoriu. in nd cu mult acrivie instr ina
rea, pe care o f q duise Ia tundcrea n monahism, nu
a mers s locuiasc n casa p rinteasc , ci la biseri
cuta din afara satului, inchinat Sfintei Varvara. De
aceast bisericu I legau nevoinele ascetice ale
tinereii lui, precum i multe nt mpl ri minunate.
Moaptea aprindea o lurn nare i priveghea rug ndu-se
i f c nd metanii pe pl cile de piatr din biseric .
ntr-o zi, din iconomia lui Dumnezeu, a venit s
aprind candelele Icaterina Patera, care lucra pentru
un timp n afara Koniei.
Era var , povestete ea, iar eu am mers la bise
ric i am v zut un c lug r foarte slab, care sem na
cu un cuvios din icoane, av nd chipul asemenea Jui
liristos, La nceput nu l-am cunoscut, Venise n Koni
a pentru tratament, Nu voia s r m n Ia el acas ,
deoarece spunea c monahii trebuie s stea departe
de rudeniile Ior, Atunci i-am propus s stea Ia noi
acas ca s -i in de ur t mamei rnele, care era
b tr n i cu des v rire singur .
i-a plecat capul n semn de aprobare i a venit la
noi acas . Drept recunotin ne-a dat un cocoel
(moned a c rei valoare este de un sfert de Iir ), pe
care l prirnise de la m n stirea sa.
A r mas la noi aproape trei luni. A nceput atunci
un tratament cu streptomicin , Venea medicul din
Konia s -l consulte, iar sora sa i f cea injeciile.
Locuia ntr-o camer de Ia etaj i toat ziua citea,
se ruga i voia s posteasc . Eu, n puinele zile c t
am r rnas acas , av nd liber de la servici, i preg
team rn ncare consistent . Fierbeam carne, luam
zeama, puneam mult untdelemn n ea ca s nu-i dea
n Konia pentru
tratament
Frescurtare de la Spiiidon.
96
97
searna c cste zeam de carne i i puneam s
m n nce un castron plin. Organismul lui era rezistent
i in puin timp i-a revenit, ndat ce a v zut c
ncepea s -i str ng centura i trebuia s o sl beasc ,
a ncetat de a mai m nca supele pe care i le f cearn.
A nceput s -i fiarb singur gr u ntr-un ibric i se
hr nea doar cu gr u fiert.
ntr-o noapte mama mea s-a trezit i a auzit din
camera n care dormea F rintele Averchie, un zgomot
ritmic.., M-a trezit ndat i pe mine i m-a trimis s
v d ce face c lug rul, Era ora 12 noaptea, Am b tut
la ua Iui spun nd: Fentru rug ciunile Sfinilor F rin
ilor notri, Doamne isuse Iiristoase, miluiete-ne pe
noi, precum m nv ase el s zic. F rintele a des
chis ua i m-a ntrebat: Ce ai p it, sora mea? Nu te
neliniti, Am neles de ce ai venit, Nu am vrut s v
spun aceasta, dar eu aa obinuiesc s fac noaptea.
Fac aceasta mai nt i de toate pentru c acum duc o
via care nu este deloc c lug reasc , iar apoi pentru
c am i datoria de a m ruga pentru unii oameni
care m ajut . Dei era bolnav, toat noaptea se
ruga i f cea metanii."
Fronia lui Dumnezeu
Ne-a povestit Stareul i
aceasta: Atunci cand ma
ntorceam spre Sf ntul Munte, n Uranupolis, s-a
apropiat de mine o t n r i mi-a cerut s m rog
pentru ea. Se hot r se s devin monahie, dar
p rinii ei nu voiau acest lucru. ugise pe ascuns de
acas , f r s ia nimic cu ea, Era un suflet indurerat.
Mi-am oprit bani numai pentru biletul de c l torie,
g ndind c mai departe rni va purta Dumnezeu de
grij , I-am dat toi banii i detcpt torul meu, deoa
98
rece m-am g ndit c i va fi de folos n m n stirea
unde urma s rnearg .
De ndat ce am ajuns la Dafni, m-a strigat un
proestamen de la M n stirea Filoteu i mi-a zis: Am
aici cat rii rn n stirii. S -i ncarci pe ei lucrurile i s
urci i tu. Ai auzit? S faci ascultareT
Astfel am ajuns odihnit la m n stire. in aceeai zi,
seara, a venit Ia mine un monah i mi-a spus: Mi-a
adus cineva un ceas detept tor, Eu mai am unul. Nu
cumva tu nu ai? F streaz -l.
V z nd purtarea de grij a Iui Dumnezeu, care
at t de v dit se ngrijea de mine, netrebnicul, m-am
topit de recunotin ."
c lug r n
F rintele Averchie, dup cum
gasim scris in monahologhiul
schima mica ... . -
Manastini Filoteu, venise in ma
n stire pe 12 martie 1956. Dup un an de nevoine
ascunse de ochii celorlali, a fost tuns monah n
schima mic . A primit numele de Faisie n cinstea
energicului mitropolit Faisie al Il-lea al Cezareii, care
fusese originar tot din Farasa. Tunderea sa a avut loc
pe 3 martie 1957, iar na de c lug rie i-a fost
B tr nul Sava, Stareul l cinstea i l preuia pe acest
b tr n, deoarece, dup m rturisirea sa, era virtuos,
cult i evlavios". Stareul a corespondat cu el atunci
c nd se afla la M n stirea Stomiu i dorea s se
nvredniceasc s primeasc din m inile sale i
Marea i ngereasca Schim . Acela, la r ndul s u, l
iubea n rnod sincer i l pov uia ca pe fiul s u.
Dup tundere i-a f cut o fotografie i a trimis-o
mamei sale, iar pe spatele ei a scris urm toarele
versuri:
99
JI icua mea, te las cu bine, eu plec s m c lu- Atunci cnd F rintele Faisie auzea
g resc,
Leg turi cu
c undeva tr iesc p rini virtuoi,
as vaa cea deait . ca pe ne/ tor s -l biruiesc.
p lifltl
V1rtUO1
care duc o via ascetic i au
i-n ale pustiei singur t , tnerele s mi le
ajuns la o rn sur duhovniceasc nalt , se str duia
petrec,
s -i nt lneasc pentru a sc folosi duhovnicete. Con
Pentru dragostea lu fristos, pe toate vreau s le
sidera sfaturile lor foarte preioase i se nevoia s se
jertfesc.
asemene lor n virtute. A p strat cuvintele i pilda lor
Toate-ale lum bun t i ca pe-un guno le p r -
n cugetarea sa ca pe o comoai de rnult pre, pentru
sesc, ca mai t rziu s le publice n cartea sa P rini aghi
Porunca de a-L iub pe Dumnezeu voind s-o mpl-
ori".
nesc,
Chiar din cea de-a doua zi a sosirii Iui la m n s
i s -I urmez lui Isus, cu Crucea pe Gogota.
tire, P rintele Paisie l-a vizitat pe B tr nul Augustin
Doamne, n Ierusaimul cel de sus doresc s Te
ntinesc.
rusul Ia chilia acestuia, dar nu l-a g sit acas . Atunci
i-a l sat nite alimente, iar l3 trnul Augustin l-a v zut
Dragostea ta matern L m icu , o p r sesc,
n duh de la Schitul Sf ntul Prooroc Ilie, care se afl
Dar vo ruga pe Isus ca s fim mpreun -n veci,
la o distan de aproape patru ore de mers pe jos. A
De mic eu m-am dorit s port vem nt c iug
ntreinut i n continuare leg turi duhovniceti cu
resc,
Pi cut s m fac lui fristos i Lui s m afiero-
acest minunat staret, despre care spune c se lupta
sesc. cu diavolii, vedea lumina necreat , l cerceta Maica
Domnului atunci c nd se afla la bolni 4.a.
de acum, ca marn , pe J"Iaca Domnului o voi
Tot aici P rintele Paisie I-a cunoscut i pe B tr nul
avea,
Petru de la t atunakia, cel numit Petrache", i cu care
Ca ea, nev t mat s m p zeasc de a vrajma
ulu viclene.
discuta lucruri duhovniceti. Stareul Paisie l admira
ruga
ceilali ascei pe care i cunoscuse i de aceea i
Pentru tne pentru-ntreaga lume, pururea,
dorea s devin u ceni c al l ui.
Stareul c tigase ncrederea a doi p rini nebuni
Monahul Paisie Piloteitul
1I icua mea, cu umilin , aic, n pustie m vo
i avea mai mult evlavie la acesta dec t la toi
Sf ntul Munte Athos, 3 mai1957
pentru liristos, unul filoteit, b trnul Dometie, i unul
Dedicat cinstitei mele rnaici. Paisie.
P rini agiJorJi
100 101
calivit 4,b trnul E, Acesta din urm i-a m rturisit
despre asceza i nebuniile" pe care le f cea.
Eirete, n[reinea Ieg turi i cu ieromonahul Chi
ril, precum i cu un minunat ascet rom n, ieromo
nahul Atanasie de la Schitul Lacu, Mai apoi a cunos
cut i ali p rini virtuoi.
Stareul ne-a povestit urm
toarele: Era 15 august. Du
p terminarea Sfintei Litur
ghii arn fost trimis de egumen la o anumit ascultare.
Eram epuizat datorit postului i privegherii din acea
noaptc, Cu toate acestea nu am m ncat nimic nainte
de a pleca, deoarece egumenul nu mi spusese s
m n nc.
Am ajuns la M n stirea Iviron i ateptam la
arsana 42s vin corabia, Dei ar fi trebuit s vin la
amiaz , se nserase i ea tot nu ap rea. Eram epuizat
cu des vrire i de aceea m-am g ndit s fac o
rug ciune c tre Maica Domnului ca s -mi iconomi
seasc ceva de m ncare, Dar mai apoi rni-am spus n
sinea mea: Tic losule, pentru astfel de lucruri nen
semnate vrei s o deranjezi pe Maica Domnului? Dar
nu am apucat bine s g ndesc aceasta, c a venit la
mine un frate din m n stire, Mi-a dat un pacheel i
mi-a spus: Primete aceasta, frate, n numele Maicii
Domnului!
C nd 1-arn deschis, am vzut c avea n eI o
jum tate de p ine, smochine i struguri, Abia m-am
putut abine s nu pl ng p n ce a plecat acel frate."
Aceasta s-a nt mplat n faa M n stirii lviron. Dar
i alt dat s-a nvrednicit s simlpurtarea de grij a
Maicii Domnului, de aceast dat ns nemijlocit,
c nd se afla Ia arsanaua aceleiai m n stiri. Aceste
dou nt mpl ri au multe asem n r ntre ele, dar i
destule deosebiri, i n cel de-al doilea caz era tot
obosit dup o priveghere i fl m nd i atepta cora
bia.
Stareul ne-a povestit acea nt mplare astfel: Din
pricina istovirii nu m simeam prea bine, Mi-a fost
team ca nu cumva s Iein acolo i s fiu v zut de
muncitori, De aceea mi-am f cut curaj i am mers n
spatele unei stive de lemne.
Fentru o clip m-am g ndit s m rog Maicii
Domnului s -mi ajute, dar irnediat mi-am spus n
sine: Ticalosule, pe Maica Domnului o avem ca s ne
dea p ine?
i ndat ce mi-am spus aceasta, mi-a ap rut
Maica Domnului i mi-a dat o p ine cald i un
strugure. Ei, de atunci nainte...."
Cineva, pe care Stareul l-a vindecat de o boal
incurabil , auzind povestirea acestei nt mpl ri, 1-a
ntrebat uimit:
Gheronda, dup ce ai m ncat boabele de stru
guri, ciorchinele i-a r mas n m n ?
i ciorchinele i r miturile, a r spuns Stareul
Vieuitor Ia o colib .
Mic port.
102
1
emoionaL
103
Binecuv nt ii de Ia
Maica Domnului
n timpul scuitei lui ederi Ia Piloteu
nu a ncetat s se g ndeasc la pus
tie, ci dimpotriv sirnea mai puter
nic dorina pentru isihie. lar din pricina acestei dorin
e l-au cuprins dureii ca ale ceiea ce nate 45 A
f cut mai multe ncerc ri de a pleca la pustie, dar
toate au euat. Drumul c tre isihie r m nea nchis i
plin de piedici, c ci planul lui Dumnezeu era altul.
Odat s-a nteles cu un barcagiu s -l duc i s -I
Iase pe o insul pustie, ca s se nevoiasc singur, dar
acela nu a venit.
Alt da[ a vrut s meargIa Katunakia s uceni
ceasc la Stareul Petru, dar b tr nii rn n stirii nu
i-au dat binecuv ntare, Intre timp Stareul Petru a
adormit cu o moarte cuvioas . Mai t rziu Stareul
Paisie spunea: Ce a fi p timit! A fi r nias singur i
m-a fi aruncat n nevoin f r nici o frn , Ce mi-ar
fi f cut diavolul 1...."
Alt dat se nelesese cu P rintele P, de la M n s
tirea Fuloteu s mearg mpreun Ia hatunakia s
pustniceasc acolo. P rintele Paisie urrna s fac
rucodelie, iar p rintele P, s o dea la m n stiri pentru
a lua n schirnbul ei posniag, iconomisindu-i astfel
hrana. Dar ntr-o noapte, nainte de a toca pentru
utrenie, Stareul a b tut Ia ua chiliei p rintelui P. i
i-a spus c nu este voia Iui Dumnezeu s plece la
pustie, Atunci p rintele F, i-a povestit urm torul vis
pe care l avusese: Se f cea c alergam mpreun pe
acoperiul m n stirii i, c nd eram gata s s rim, o
femeie mbr cat n negru ne-a inut de umeri i ne-a
spus c acolo este o r p i vorn muri dac vom s ri.
i astfel arn neles i eu c nu dorete Dumnezeu s
mergern Ia pustie."
P rintele Paisie ne-a povestit mai t rziu ntrn
plarea care l-a f cut s mearg la M n stirea Stomiu,
i nu la Katunal ia: M rugam n chilie c nd, din
tr-odat , am simit nu rn mai pot mica deloc. Imi
era cu neputin s m ridic, O putere nev zut m
inea nernicat. Am neles c ceva se mnt mpl . Am
r mas aa intuit aproape dou ore i jum tate.
Futearn s m rog, s cuget, dar nu puteam s m
mic deloc. ln timp ce m aflam n aceast stare am
v zut ca la televizor ntr-o parte hatunakia, iar n
cealalt parte M n stirea Storniu din Konia. Atunci
eu mi-am ntors cu dorire ochii spre t atunakia, dar
un glas era al Maicii Domnului mi-a spus Iimpede:
Nu vei merge Ia t aWnakia, ci vei merge la
M n stirea Stomiu.
Maica Domnului, cu i-am cerut pustie i Tu m
rimii n lume? i-am spus eu.
Atunci am auzit din nou aceIai glas, spun ndu-mi
cu asprime:
Vei merge s te nt lneti cu persoana cutare 44 ,
care te va ajuta mult.
n acelai timp, pe durata acestu fapt dumne
zeiesc, mi-au venit r spunsuri Ia multe nedumeriri pe
care le aveam, ca i cum le-a fi v zut Ia televizor. i
ndat am fost slobozit din acea leg tur nev zut ,
iar inima mi-a fost inundat de durnnezeiescul har.
4
Acea persoana era caerina Russi, mama primaru!ui, despre
care Stareul spunea A fost un suflet sfnt".
Irimete o
descoperire
Fs. 47, 6.
104
105
Apoi arn rners i i-am SUS despre aceasta duhov
niculuj: Aceast a este voia Iui Dumnezeu, mi-a spus
el. S nu spui ns nim nui despre accast nt m
plare, ci spune c eti nevoit s iei din Sf ntu Munte
pentru motive dc s n tate n acea perioad ajun
sesern s scuip s nge i mergi acolo. Altceva
doream eu, dar Dumnezeu avea plariul s u. Frecum
s-a dovedit mai apoi, rnolivul principal a fost s fie
ajutate s se ntoarc Ia Ortodoxie cele optzeci de
familii care deveniser protestante."
1 MaN6TIReI
106
TOMIU DIN KONI I
I I
n n
I I
VII.
nnoirea m ri stirii
-Q
e Ia ornnul pali omului se ndrepteaz 45 ,
spune psalmistul. Astfel i acum, prin des

copelire dumnezeiasc , Domnul a ndreptat paii


8
robului S u Faisie spre M n stirea Stomiu, din pro
vincia Konia. Dei el nseta dup viata pustniceasc
i
se preg tea pen[ru pustie, porunca Maicii Domnului
1-a f cut s mearg ntr-o m n stire din lume 46 .
Staretul
nsui spunea despre aceasta: Credeam
c , de vreme ce devenisem monah, Maica Domnului
C
nu-mi va mai cere s mplinesc g duina pe care i-o
f cusem, aceea de a ajuta s se rezideasc m n s
tirea ei, care fusese ars , Dar se vede c ea dorea s
o mplinesc."
Astel
Staretul,
n Iuna august din 1958, a ajuns Ia
mica i Iinitita m n stire Stomiu, Oamenii din preaj
m s-au bucurat mult de venirea lui i mu1i dintre ei
I vizitau adesea.
Staretul
a nceput rezidirea rn n s
Urii arse f r s aib banii i materialele necesare.
Era ns ajutat de c iva cretini evlavioi. Episcopul
locului i-a spus s mearg cu Sfintele Moate prin
Fs. 36, 23.
46
Din afara Sfntului Nunte.
109
sate ca s str ng piinoase. Oriunde rnergea, veneau
oarneni s raci, se nchinau Sfin[elor Moaste i i d
deau c te un castron de gr u. Ll ns nu p stra gr ul
pe care l aduna (un sac sau doi) pentru nevoile pe
care le avea cu reconstruirea rn n slirii, ci l d dea
preotului din satul respectiv pentru a-I mp ri fami
liilor s race.
Maica Domnului mns , care l adusese la acea
m n stire, i ar ta bun voina ei fa de str daniile
sale cele p]ine de trud . Astfel ea i lurnina
pe unii
cretini, iar ei donau bani, materiale de construcie i
participau la lucr rile ce se f ceau. Stareul simea dc
multe ori ajutorul grabnic al Maicii Domnului: C nd
turnam placa, povestea Starcul, au venit s ajute
aptezeci de persoane, La un moment dat meseriaii
mi-au spus: Mai trebuie dou zeci de saci de ciment.
Ce puteam s fac? M aflam ntr-o situaie dificil . S
l s m placa pe jum tate nu se putea, s aducem alt
ciment era foarte greu, deoarece trebuiau s mearg
patru ore i jum tate cu cat rii, dar aceia erau la
arini, Atunci am alergat n biseric, Am aprins o
lurn nare, ani ngenunchiat i am rugat-o pe Maica
Domnului s ne ajute, Apoi am mers la muncitori i
le-arn spus s continuie Iucrul pun nd canhitatea
normal de cimenL C nd au [erminat, le-au r mas
cinci saci de cirnent!" ntre timp femeile care g teau
l-au ntiinat pe Stare c p inile i m ncarea erau
puine pentru at ia munci[ori. Ll ns le-a linitit
spun ndu-le s nu se mhneasc deloc, i ntr-adev r
au ni ncat J s-au s turat J au Iuat r m ie de f r
rntu,J, iar c nd au plecat au luat i pine n trai
stele lor, Tot atunci nite nori negri au acoperit cerul
prevestind o ploaie torenial , Dac ar fi ploua[, placa
ar fi r mas neterrninat , Dar ndat a ieit soarelc i
astfel a fost terminat lucrarea.
La fel de grea a fost i aflarea materialelor, pre
curn i transportul lor, mai ales c el s-a f cut pe o
c rare de munte, care n unele locuri se ngusta at t
de mult, nc t cu greu putea trece un cat r nc rcat.
Fe l ng aceasta mai era i pr pastia care se ntindea
de-a lungul c r rii, Iat ce povestea un lucr tor des
pre aceasta; Jnainte ca noi s lurn m placa, F rintele
Paisie a c rat pietri din r u, sus Ia m n stire. O
parte din pietri a c rat-o n spate, ntr-un sac, iar
cealalt , cu cat rii pe care i luase de la oamenii din
preajma m n stirii, i astfel a izbutit s toarne placa.
ns s-a ostenit foarte mult."
Gheorghe Maippas ne-a povestit urm toarele:
Odat a mers acolo profesorul de arheologie, dorn
nul Dakaris, V z nd c biserica este pardosit cu
piatr , i-a zis P rintelui Paisie: Ii voi trimite marmur
alb , i ntr-adev r a trimis-o, dar a l sat-o jos la
punte, Atunci Stareul le-a spus b rbailor din Konia
s o transporte cu cat rii, Dar atunci c nd au v zut
pl cile, li s-au p rut mari i i-au spus c nu pot catrii
s le transporte. Au spus aceasta, deoarece se te
meau ca nu cumva s alunece cat rii n r p . Atunci
Stareul a spus: Eine i nimic mai mulL Apoi a
cobor t, a luat dou pl ci de rnarmur n spate i a
pornit spre m nstire.
Mc. 8, 8.
110
111
Niste oarneni, v zndu-l, l-au ntrebat:
F rinte, ce aci?
Li, de vrerne ce oamenii din lonia nu voiesc
s -i osteneasc cat rii, le voi c ra eu.
Atunci aceia s-au dus n grab in sat i au spus:
De ce stai la cafenele, iar P rintele Paisie car
marrnura singur, cu spatele?
Aceia, micai de jerlfirea de sine a Stareului, au
rners cu cat rii i au c rat marmura. Astfel a fost
pardosit biserica cu pl ci albe de marrnur ."
Stareul a cump rat lernn i a f cut singur ui,
ferestre, str ni, mese i orice altceva a fost nevoie. A
f cut de asemenea i un acoperi nou bisericii, chilii
pentru monahi, arhondaric, un bazin pentru ap , pre
cum si alte lucr ri.
lat ce i amintete despre aceasta sora sa,
lirislina: M n stirea era ruinat , iar eu mergeam
adesea i ajutam, C nd am mers pentru prima dat ,
am nc rcat pe un cat r c teva lucruri pentru a le
duce acolo. Desi n m n stire exista o camer i
buc t rie, precum i o alt camer la poart , P rin
tele Paisie i-a f cut o barac din sc nduri, n care
abia putea sta aezat, nicidecum ntins.
Atunci eu i-am spus:
Cum o s stai aici? Te vor rn nca obolanii.
Stau aici pentru ca cel ce va voi s r m n
pesle noaple s aib o camer n care s doarrn .
Alimentele mi le-a dat napoi spun ndu-mi:
la-le inapoi, deoarece aici le vor m nca obo
lanii.
A locuit n acea barac p n c nd au venit ceilalti
doi p rini. Atunci a construit trei chiliue, Mai t rziu a
cut o chilie n[r-un col al m n stirii i locuia acolo."
Domnul Maippas ne-a spus: F rintele Faisie era
un t mplar des v rit. Prin niultele sale osteneli a
fost ridicat m n stirea ruinat , Dei era bolnav,
postea mult. Nu-i strica postul niciodat ."
Domnul toan liagirubis ne-a m rturisit urm toa
rele: L-am vizitat pe Stare la Stomiu i am v zut c t
de bine gospod rise m n stirea, Lucr rile pe care le
f cuse i provocau admiraie, Atunci ne-a spus c
torentul care se formeaz pe valea p r ului de mai
jos este foarte greu de trecut iarna. Ne-am oferit s -l
ajut m. Aadar, dup ce a f cut chiar el cofrajul
pentru un mic pod, am mers opt persoane i l-am
ajutat s toarne beton."
Impune
Stareul nu s-a str duit doar la constru
respect
irea cl dirilor, ci prin viaa sa virtuoas
i prin sfaturile sale pline de discern
m nt impunea nchin torilor respectul fa de sfine
nia m n stirii.
Mai nt i a s pat un morm nt pe o ridic tur
aflat n partea dreapt a in[r rii n m n stire. Acolo a
pus o cruce cu o candel i n fiecare zi o aprindea i
t m ia. F cea aceasta at t pentru a p stra pomenirea
morii, dar mai ales pentru ca rnirenii s nu se poat
distra acolo, Astfel au ncetat petrecerile i dansurile
care se ceau n faa m n stirii. Socotea un lucru
nepotrivit ca n biseric s se fac slujb , iar afar s
l 12
l 13
sc chefuiasc , Nurnai la hrarn le ng duia s mearg
ntr-un loc aflat n aa rn n stirii, unde se aflau nite
fagi i un izvor, i s m n nce acolo, Stareul le
preg tea dinainte locul i punea nite sc nduri ca s
i protejeze de frig, Nu le ing duia ns s bea b uturi
alcoolice, Cu toate acestea cineva nu l-a ascultat, ci a
adus cu el un bidon de uzo 48 i a nceput s v nd
oanienilor, Stareul i-a dat seama i l-a ntrebat:
Ce ai acolo?
Ap , i-a r spuns acela.
Ap este i la izvorul de aici.
i cum bidonul cu uzo se afla l ng r p , l-a
mpins cu piciorul, iar acela s-a rostogolit p n jos, n
r ul Aos.
Mai jos de m n stire, nainte de micul pod de
ciment, n locul numit Gavros", Stareul a pus dou
t blie. Una indica drumul spre m n stire i avea
scris pe ea: C tre Sf nta M n stire Stomiu, cei
mbr cai cuviincios", iar cealalt ar ta drumul c tre
r u i avea scris pe ea: C tre R ul Aos, cei mbr cai
indecent." i n special nu ng duia ca femeile s
intre n m n stire mbr cate necuviincios. Stareul a
pus i la ua diaconeasc o t bli pe care scria: Nu
este ng duit intrarea laicilor."
ntr-o vineri au urcat nite mireni la m n stire. Au
luat tigaia m n slirii i au nceput s pr jeasc petii
pe care i aduseser cu ei, La nceput Stareul nu i-a
observat, deoarece era ocupat, Dar atunci c nd a
observat aceasta s-a aprins de r vn dumnezeiasc
i, merg nd la aceia, a luat tigaia i a aruncat-o cu tot
cu peti n r p .
Sare n r p
Odat Stareul se ducea undeva cu
Sfintele Moate, pe care le avea
ntr-o cutiu legat la g t cu o curelu . ntr-un anu
mit loc, numit Scara mare", s-a rupt curelua i
cutiua cu Sfintele Moaste a c zut n r p . Atunci
Stareul, din r vna i evlavia pe care le avea fa de
Sfintele Moate, f r s se g ndeasc deloc ce se va
nt mpla cu el i f r cea mai mic ov ire, a s rit
ndat n r p ca s le prind . Cutiua se rostogolea i
se Iovea de st nci, dar el a fost p zit nev t mat de
harul lui Dumnezeu. Nici m car o zg rietur nu a
avut. Cutiua i Sfintele Moate au r mas de aseme
nea neatinse, ns metalul care era aplicat pe cutie
s-a turtit foarte tare din pricina loviturilor. Rpa era
at t de ad nc i abrupt , nc t Stareului i-a fost cu
neputin s urce din nou. Pentru a iei din nou n
c rare a mers mult timp pe valea p r ului.
n anul n care a mers la
Stomiu, Stareul s-a hot r t
s str mute Moatele Cuvio
sului Arsenie, Trecuser mai mult de treizeci de ani i
Cuviosul era nc ngropat n cimitirul din Kerkira. A
l sat asadar grija m n stirii n seama fratelui s u
Rafail i n luna octombrie 1958 s-a dus n Kerkira.
Acolo l-a c utat mai nt i pe vechiul s u prieten i
t3uWr alcoolic [raditional (greceasc ) foar[e [arc.
Mutarea Moatelor
Cuvosului Arsenie
114
115
tovar de arrne, Pantelis ekos. L-a aflat Ia fabrica
unde lucra. Dornnul Pantelis nu l-a recunoscut i aa
cum st tea, aplecat Ia birou, l-a intrebat: Ce dorji,
p rinte?" Dar Staretul nu i-a r spuns nimic. V pot fi
de folos cu ceva?", I-a ntrebat din nou Pantelis. Da",
i-a r spuns Stareul ar t ndu-i cele dou degete mari.
Atunci acela 1-a recunoscut i, plin de bucurie si
emoie, pentru c n chip neateptat l vede pe prie
tenul i izb vitorul s u, l-a mbr iat i l-a s rutat.
C nd au ajuns acas le-a spus rnamei i soiei lui
s preg teasc o mas mbelugat i l-a rugat pe
Stare s -i fac bucuria de a r m ne la ei.
De vreme ce eu i voi face aceast bucurie,
s -mi faci i tu o favoare.
Oric te doreti, i-a r spuns acela.
Atunci Stareul i-a cerut s -l lase s m n nce
numai verdeuri, peste care a turnat trei pic turi de
untdelernn i dou -trei m sline. Nu a m ncat nimic
altceva.
Au dormit n aceeai carner . fn timpul nopii
Stareul s-a sculat de trei ori i dup ce s-a uitat s
vad dac doarme prietenul s u, a ngenunchiat pe
pat si a nceput s se roage. Acela ns se pref cea c
doarme.
Dirnineaa au pornit spre cimitir pe o ploaie toren
ial , Stareul i-a spus Iui Pantelis: Nu te teme! Pe
drum va nceta s mai plou ." i ntr-adev r ploaia a
ncetinit p n ce a ncetat de tot.
n timp ce scoteau din p m nt Sfintele Moate, le
sp la cu vin i ap , apoi le nf ura in buc i curate
de p nz alb i Ie punea ntr-o cutie neagr , care
sern na cu o valiz . g sit i catarama de la centura
Cuviosului Arsenie, La un moment dat Stareul a
alunecat i a c zut peste Pantelis, Atunci acela s-a
sprijinit cu m na de zid 49 . Dcoarece groparul c rtea,
fiindc merseser ntr-o zi aa de ploioas , Slareul,
cu toate c luase binecuvntare pentru aceasta de Ia
episcop, din multa sa sensibilitate i-a spus lui
Pantelis: iindc acest om se m hnete, s l s m
dou -trei oseminte i c nd voi veni la anul, le vom
scoate."
Dup dezgroparea Sfintelor Moate, o raz de soa
re a trecut printre chiparoi i a luminat morm ntul.
C nd au terminat, Stareul a r mas Ia hotel, deoa
rece nu voia s mearg cu Sfintele Moate n casa lui
Pantelis, care era c s torit de cur nd, ca nu cumva
femeile din cas s interpreteze greit fapta lor. Dimi
neaa, c nd l-a nt lnit din nou, Pantelis l-a v zut pe
Stare transfigurat de dumnezeiescul har, Atunci i-a
zis Stareului: Ast zi te v d foarte frumos la chip.
Eti cu adev rat frumos."
Dar s -i povestesc ce mi s-a nt mplat ieri
sear ", i-a spus Stareul cu emoie. M-am dus s
deschid cutia cu Sfintele Noate pentru a m mnchina
lor i am simit o putere care m str ngea de g t
voind s m sugrume. in acel moment am strigat:
cest loc din zid a fost pentru Pantelis un semn care I-a ajutat,
treizeci de ani rnai t rziu, s -i aminteasc i s -i arate fericitului
mitropolit aI l- erkirei, Timotei, Iocul mormntului Cuviosului
Arsenje. Atuncj, in anul 1995, pe data de 8 august, ntr-o zi de
s mb t , s-a deschis pentru a doua oar morm ntul cuviosului
i s-a aflat o parte din piciorul s u drept cu tot cu degete,
precum i ase vertebre.
116 117
Sfinte Arsenie, ajut -m ! i ndat am fost elibe
rat 50 ."
Apoi Stareul s-a ntors bucuros cu Sfintele Moate
n honia i a nnoptat n casa Ecaterinei Fantera.
Acolo a aezat Sfintele Moate sub iconostas. Lcatc
rina, dup ce a aprins candela, i-a v zut n conti
nuare de treburile casei. Vedea ns , din c nd n
c nd, n camera unde se aflau Sfintele Moate, o
lumin ca de fulger i de aceea a crezut c va ploua.
Atunci a nceput s -i caute umbrela, fiindc n dimi
neaa urm toare voia s se duc in Konia de Jos
pentru a lua parte la Sf nta Liturghie.
Staretul ns i-a
explicat c acele fulgere" nu erau din cer, deoarece
afar era vreme bun i cerul era nstelat, ci de la
Sfintele Moate. Acea lumin , spunea ea mai t rziu,
era o lumin ca de fulger, iar nu una obinuit ."
Stomiu, pe care Stareul l nu
Osteneli,
. . mea Oradinia iaicii Domnu
nevoine i isihie
lui" pentru a-i aduce aminte
de Sf ntul Munte, are o frumusee s lbatic . Dup
p rerea specialitilor este unul din cele mai frumoase
locuri din lume.
Condiiile de trai erau ns foarte grele. M n stirea
nu avea nici m car un cat r. Stareul ne povestea:

Cele despre niutarea Sfintelor Moate ne-au fost m rturisite


de dornnul Fanteiis ekos, care acum este monah i poart
numeie de Arsenie. Indeosebi despre ultimul iucru povestit de
eI se vorbete mai am nunit n cartea 5[areului, SfntuIArse
nie" (publicat n rom nete sub nurnele Cuvosul Arsenie
Capadocanuli.
118
Aveam mult putere trupeasc , O distan de dou
ore de mers eu o parcurgeam n trei sferturi de or .
l3eam ap i devenea s nge, Se nt mpla uneori s
merg de la Stomiu n lonia chiar i de trei-patru ori
pe zi pentru a c ra n spate materiale pentru recon
struirea m n stirii arse." Chiar i numai acest drum
constituia o aspr nevoin , Dar aceasta l bucura,
deoarece iubea osteneala.
De multe ori i scotea nc l mintea i mergea
descul pe o c rare anevoioas spre vechea m n s
tire. Aco]o se ruga, dup care se ntorcea pe valea
r ului Aos, dup dou -trei ore, Unui t n r care l-a
ntrebat de ce face aceasta, i-a r spuns: Trebuia s fi
devenit c lug r mai demult", Voia s spun c pentru
a completa ceea ce ar fi f cut, dac devenea mai
demult monah, ad uga i alte nevointe.
Dei era ncrcat cu treburile Martei", precum
numea el construciile, i i ajuta pe oameni n nevo
ile lor, totui i continua nevoina i o sporea n
ciuda s n t ii sale foarte ubrede. Fostea aspru i i
robea n tot chipul firavul s u trup, cu toate c f cea
tratament cu injecii, Uneori cu un singur pahar cu
ap petrecea o zi i o noapte. Dei cultiva n gr dina
m n stirii multe feluri de legume, hrana sa obinuit
era ceai cu posmag sau nuci pisate.
Doamna Penelopi Barbutis povestea: Stareul
mergea n gr din descul, iar seara ii scotea spinii
din t lpi. M nca un posmag dimineaa i unul seara,
iar alteori bea numai ceai, Lucra foarte mult i nu
dormea aproape deloc. fncerca ntotdeauna s nu
refuze pe nimeni i dorea s -i odihneasc pe toi.
119
Niciodat nu spunea nu. M inile sale f cuser b t
uri din pricina multelor metanhi. Picioarele i erau
numai oase, Avea rnulte probleme de s n tate."
Ziua lucra din greu, iar noaptea priveghea. Citea
singur toate slujbele, precum nv ase n Sf ntul Mun
te, Nu l sa nimic din cele pe care Ie prevedea [ipicul
monahal. Ii s v rea cu mult acrivie ndatoririle
monahale i, n plus, se ruga i cu rug ciunea lui
Iisus penlru toi cei vii i adormii, precum i pentru
oamenii care aveau n mod deosebit nevoie de rug
ciune.
Dei era nevoit s se preocupe cu problemele
oamenilor i cu lucr rile de refacere a m ri stirii,
acestea nu au putut s -i sting dragostea pentru
pustie ci, dimpotriv , i-au m rit-o f c ndu-l s inven
teze fel de fel de moduri pentru a nu-i ntrerupe
lucrarea minii i vorbirea cu Dumnezeu, Dorea cu
ardoare s plece ntr-o peter linitit pentru a se
ruga nestingherit de nimeni, Aceasta era desf tarea
sa duhovniceasc . n Iinite, singur cu Dumnezeu se
ndulcea i se hr nea duhovnicete din mpreun
vorbirea cu EI prin Rug ciunea minii pe care at t de
mult o iubea.
Cu toate c m n stirea se afla ntr-un loc pustiu i
linitil, Stareul se retr gea uneori ntr-o peter . Mer
gea acolo noaptea i priveghea rostind Kug ciunea Iui
Iisus i f c nd nenum rate metanii. Petera ns era
lipsit de soare i n ea picura ap , De aceea i-a
s pat o alt peter intr-un loc nsorit, mic c t un
cuptor, n care putea nc pea numai aplecat. O
ascundea cu crengi de copaci ca s nu se vad . Mai
apoi a descoperit o scorbur de stcjar, care se afla
intr-un Ioc mai insorit i rnai usca[, Voia s o lr
geasc cu dalta at t c t. s -l ncap i s rnearg acolo
in timpul iernii s se liniteasc , deoarece n aceast
perioad a anului soarele nu ajunge deloc la m n s
ti re.
C nd nu avea nchin tori, se nchidea c teva ore
n chilie. Studia, se ruga i f cea lucrare duhovni
ceasc n sine nsui, In acest timp l sa ua chiliei
puin deschis ca s vad poarta rn n stirii, pentru a
vedea dac vine cirieva, Apoi continua lucr rile exte
rioare, In zilele n care avea nchin tori i trebuia s
se ocupe dc eL g sea cu discern m nt timp pentru
a-i ndeplini i ndatoririle duhovniceti, n caz c
veneau muli, l sa pe vreun cunoscut de-al s u s
supravegheze biserica, iar el se re[r gea pentru a-i
mplini ndatoririle monahale i apoi se ntorcea. De
fiecare dat c nd se retr gea ca s se roage, l sa ua
trapezei deschis ca cel care ar fi trecut pe acolo s
g seasc ceva de m ncare, L sa acolo p ine, conser
ve, roii i altele.
Stareul se ngrijea att de
lucr rile de construcie, c t
i de cei care aveau nevoie
de ajutor. Acestia erau foarte muli. In satele [oniei
exista pe atunci mult s r cie i nefericire. Stareul
str ngea haine, bani, alimente si medicamente, le
punea n pachete i Ie trimitea oamenilor s raci. In
aceast Iucrare a milosteniei l ajutau unele femei
i
Ocrotitor al s racilor
i orfanhlor
120
121
evlavioase. Fe cele dispuse s ajute Ie trirni[ea s
ngreasc de unii oarneni neputincioi, n special
b tr nj, care nu aveau nici o rud n preajma lor.
Cu permisiunea politiei, a pus in fiecare zon din
Konita c te o cutie a milei
i
a numit c te un respon
sabil, Exista o astfel de cutie i fl afara seciei de
poliie. A format i un consiliu care administra banii
i i folosea potrivit nevoilor.
Se ngrijea de copiii s raci i orfani, pentru ca
acetia s -i poat continua studiile. Ii trimitea la
persoanele potrivite, dar i ajuta i el cu bani at t c t
putea. Multi dintre acetia sunt acum oameni de tiin
t i i sunt recunosc tori pentru aceasta Stareului.
D dea terenurile m n stirii familiilor s race pen
tru a le cultiva i nu le cerea arend pentru c se
foloseau de ele, Le spunea numai c , de vor avea
recolt bun , s d ruiasc m n stirii ceea ce vor voi.
Dac ntr-un an nu aveau recolt bun nu le cerea
nimic.
Ori de c te ori sora lui, Iiristina, i ducea alimente
sau haine, nu le primea, ci o trimitea s le duc la
familiile s race.
n ziua de Boboteaz trecea cu agheasm pe la
casele oarnenilor din preajm , iar aceia i d deau
c te ceva pentru m n stire. Odat a trecut i pe la
casa unor oameni care aveau un copil infirm. St p
na casei a vrut s pun i ea ceva n cutia pentru
milostenii, dar Staretul i-a zis: I"laica Domnului nu
cere bani de la tine, Tu ai nevoie." i ndat a golit pe
masa aceleia cutia cu toi banii pe care i slr nsese.
Ecateri na Fatera povestete urm toarele: Stareul
ajuta foarte mult lume, Era foarte milostiv. Odat
i-am mpletit o lanea, dar c nd a n[ lnit pe drum o
femeie nebun , i-a scos-o ndat i i-a dat-o aceleia
ca s nu r ceasc . i d deam i multe alte lucruri, dar
el, la r ndul s u, le d ruia primului om pe care 1
nt lnea." Domnul Toma Tasios ne-a m rturisit: Sta
retul
ducea fl fiecare s pt m n alimentele necesare
unui oarecare b tr n, care locuia singur ntr-o pe
ter , p r sit de oi, i l sp la cu minile sale. Fornea
de la m n stire dis-de-diminea i se ducea la acela,
f r s tie nimeni despre aceasta."
Domnul Laz r Sterghiu i amintete c Staretul
vizita regulat o femeie s rac , ce locuia ntr-o cocioa
b , i i ducea alimente.
mpotrivire muceniceasc
Stareul nu se ngrijea
fat
de ispit
numai de nevoile ma
teriale ale oamenhlor,
ci cu mult mai mult de m ntuirea sufletului lor
nemuritor, El nsui ne-a povestit: Am ntrebat odat
despre o fost coleg de coal a mea i am aflat c
apucase pe un drum greit, Atunci am nceput s m
rog ca s o lurnineze Dumnezeu s vin s -i vorbesc.
Adunasem multe citate despre poc int ,
Odat aceea
a venit mpreun cu alte dou -trei femei, Apoi venea
adesea cu fiul ei, aduc nd lum n ri i untdelemn.
ntr-o zi cineva mi-a spus: F rinte, aceasta se f r
nicete. ntr-un fel se arat aici i altfel jos unde se
desfr neaz cu poliitii.
122
123
Urm [oarea dat c nd accea a venit la m n stjre,
am certat-o cu asprirne, iar ea a plecat pl ng nd.
Feste puin timp mi-am simit to trupul arz nd de o
puternic poft trupeasc , Am mers i m-arn rugat,
dar nin-iic. Erarn nedumerit de ce mi se int mpla
aceast ispit . M-ani rugat din nou, dar f r nici un
rezultat, Atunci am luat securea, mi-am pus piciorul
st ng pe un lemn, am sprijinit t iul securii de gamb
i cu un ciocan am nceput s lovesc n secure. Am
t iat astfel apte buc ele de carne. lN d jduiam ca
prin aceast durere s se mpuineze nfierb ntarea
trupeasc , dar nimic, Mi s-a umplut ghea[a de s nge,
dar r zboiul nu a cedat, Atunci m-am ridicat i,
l s nd m n stirea deschis , m-am ndreptat spre
p dure. Mai bine s m m nnce urii, mi-am spus.
Mergnd spre p dure, am c zut istovit pe margi
nea c r rii, M tot g ndeam de ce mi-a venit aceast
ispit i ncercam s g sesc o explicatie, s -i aflu
pricina, Atunci mi-a venit deodat n minte femeia pe
care o certasem i mi-am spus n g nd: Dumnezeul
meu, dac aceasta simte un astfel de r zboi trupesc,
cum s i se mpo[riveasc , s rmana? Asta a fost.
M-am poc it pentru c am mustrat-o aa de aspru, am
cerut iertare de la Dumnezeu i ndat m-am simit ca
i cum a fi ieit dintr-o baie r coroas . nfierb n
tarea trupeasc mi disp ruse cu totul." Apoi Stareul
a ad ugat: Atunci c nd simim poft rupeasc , nu
este de vin ntotdeauna trupul, Ci se poate ca r zbo
iul lrupesc s provin i din g ndurile de judecat i
m ndrie, Mai nt i trebuie s g sim pricina ispitei i
apoi s acionm in rnodul potrivit. lNu s ncepern
ndat posturile, privegherilc etc."
Aceast nt mplare arat cugetarea sa muceni
ceasc , Prin aceasta a dovedit c prefera s moar ,
s devin prad fiarelor, dec t s p c tuiasc fie i
cu g ndul. A dat cu adev rat s nge ca s primeasc
Duh. Nici din Vieile Sinilor nu lipsesc astfel de
pilde. Spre exemplu, cnd Avva Pahon 5a fost ispitit
de pofta trupeasc , s-a dus n b rlogul unei hiene ca
s fie m ncat de aceea, iar mai apoi i-a pus un arpe
otr vitor pe trup, ca fiind mucat de el s moar , dar
Dumnezeu l-a p zit i i-a d ruit i nep timirea.
Semnele acelor t ieturi i-au r mas Stareului pe
picior pn la adormirea sa, Cei care au ascultat
povestirea Stareului le-au v zut, le-au pip it i m rtu
risesc aceasta.
Lupte mpotriva
nc nainte de venirea Staretului
ereticilor
ap ruser n Konia nite eretici
evangheliti, care f ceau prozeli
tism i se extindeau continuu, Aveau o sal unde se
adunau, Era ca un viespar primejdios.
Dumnezeu l-a folosit pe P rintele Paisie care, dei
avea puin coal , era plin de har si de putere i
avea o mare r vn pentru Ortodoxie, pentru a alunga
pe lupii ereziei protestante.
Chiar de la nceput s-a informat am nunit despre
ceea ce credeau aceia. Apoi a scris un text n care
51
Faadie aI rienopolei, Istoia Iausiac pg. 9-6 l (cd. rom.).
124
125
ar ta cine sunt evanghelitii i 1-a pus n man stire ca
s fie citit de inchin tori.
j trirnitea oarnenhi s i la adun rile acelora pentru
a vedea cine Ie urm rete cuv nt rile, Apoi i chema
ndeosebi pe cei ce ascultau predicile ereticilor i i
sf tuia. i astfe] i f cea s nu mai mearg Ia
adun rile eretice. Pe c iva dntre acetia i-a luat ca
lucr tori n m n stire i i-a convins s rup leg tura
cu acea organizaie eretic , Aceia au dcvenit apoi
nite cretini foarte buni.
A dat i binecuvntare" c torva copii s mearg
noaptea i s fure pl cua care era pus la intrarea
s lii n care se adunau evanghe1itii. Dup discuia pe
care a avut-o cu pastorul acelora, care venea din
Tesalonic, 1-a convins s nu mai vin n honia. Frin
rug ciunile sale i prin nfruntarea acelei situaii cu
mult discern m nt, i-a ntors pe [oi cei ce fuseser
atrai de evangheliti i astfel honia a devenit iar i
o [urm i un p stor".
Apoi au ap rut makrakitii 52 ,dar Stareul nu i-a
l sat nici pe aceia s -i nf ptuiasc planurile. Le-a
vorbit oamenilor i despre r t cirea acestora. A
acionat energic i la timpul potrivit i astfel au plecat
i acetia f r s -i ating scopurile.
S-a interesat i de musulmanii din Konia i le-a
ar tat rnult dragoste. i ajuta n nevoile lor i i
aduna n fiecare vineri ntr-o cas a lor i discuta cu
ei. IN d jduia ca, prin dragostea sa s -i conving pe
52
Adeptii lui l1akrakis Apostolos (1831-1905), care
nv ta c
ornul nu este constituit nurnai din trup i suflet, ci i din duh.
Din aceast pricin Biserica l-a condamnat ca fiind eretic.
126
aceia s se fac cretini. i n[r-adevr unii dintre ei
au devenit cretini.
Stareul ne-a povestit: Au venit la
Fovauit de
Stomiu doi p rini pentru a r m ne
Duhul Sfant
cu mine, Aveam o chilie mare i
am vrut s o despart n dou , dar nu aveam bani. De
aceea m-am hot r t s mprumut cinci sute de drah
me, Dimineaa am pornit spre sat, Pe drum am aflat o
troi . M-am nchinat, am aprins candela de acolo i
am mers mai departe. Ajung nd la o cas , ceva m
ndemna s bat la u . Am cioc nit i ndat ce m-a
v zut st p nul casei s-a bucurat. (Voiam s v nt l
nesc, mi-a spus, Acetia i-am f g duit Maicii Domnu
luL i spun nd acestea mi-a dat cinci sute de drah
me, exact suma de care aveam nevoie.
AlL dat am simit din nou un ndemn l untric
puternic s merg ntr-un anumit ora mare (loannina).
Neput nd s nu ascult de acest ndemn, am mers. lNu
tiam pentru ce merg acolo, nu aveam vreun scop
concret. Mergnd pe str zile oraului, am trecut prin
faa unui oarecare magazin, Am intrat i am cump rat
de acolo c teva pahare pentru candelele din biseric ,
f r s am absolut nevoie de ele. Apoi, c nd am
ajuns n faa unei case, l ng un pasaj, acest imbold
interior m-a ndemnat s intru, Am f cut ascultare i
am b tut Ia u , Mi-a deschis o femeie mbr cat n
negru, care avea vreo patruzeci i cinci de ani. ndat
ce m-a v zut, a c zut la picioarele mele i timp de
127
cincisprezece rniflUte a strigat continuu: lisuse al
meu, i rnuturnesc! ti mulumesc, lisuse al rneu!
Apoi am intrat am ndoi n untru, unde se mai
aflau nc dou femei, Am stat i ani discutat de la
1 dimineaa p n la 5 dup -amiaz , Apoi am f cut
?aracisul Maicii Domnului. Aceea st [ea n genunchi
i pl ngea, c nt nd Paraclisul pe de rost.
Ea r m sese v duv din tineree. Era foar[e boga
t . D dea fetelor orfane o parte din averea ei. Atepta
s -i r nduiasc n chip folositor averea i apoi s
mearg la m n stire, ntre timp fusese la lerusalim i
se f cuse n tain c lug ri , De atunci purta haine
negre, asem n toare celor c lug reti, Ruga cu st ru
in pe Dumnezeu s -i trimit un monah care s o
nvee vieuirea monahal , Dup ce Dumnezeu i-a
mplinit aceast dorin i i-a r nduit averea n chip
folositor, a mers ntr-o m n stire aflat pe o insul 53 .
Atunci ea rni-a spus c exista o alt monahie n
ascuns, care vindea Ia un magazin, Auzind aceasta
am mers s o cunosc. Aceast c lug ri i asumase
sarcina de a-i crete pe copiii orfani ai fratelui ei, care
ii pierduser mama. Adeseori mintea i era r pit n
contemplatie, Oamenii care mergeau s cumpere
c te ceva de la magazin nu nelegeau ce se ntmpl
cu ea, ci credeau c din muta sup rare nu mai era n
toate minile, Aadar luau singuri lucrurile de care
aveau nevoie, l sau banii pentru ele i plecau.
Am ndou erau nite suflete alese."
In M n s[irea Ianerorneni din Salamina. Acolo i-a dus viata
c Iugreasc Nonahia Ana, pe nurnele ei mirenesc Atena Ilagi,
care in anii ocupaiei gerrnane a desfurat o impor[ant acivi
tate n folosul riearnului.
128
Stareul auzise c vechii p rini
Atacun demonice -. -.
ai Manastini Stomiu coborau in
pr pastie pentru mai mult linite i de aceea a
ncercat i el s fac acest lucru. A luat aadar o
fr nghie, s-a legat cu ea, iar cel lalt cap t al ei 1-a
legat de un copac, n timp ce cobora, Ia un moment
dat a aflat o suprafa dreapt , aproape dreptun
ghiular , i a p it pe ea, Voia s se roage acolo. A
g sit c teva pietre i le-a aezat pe margine f c nd
un mic zid, Dar de ndat ce a nceput s se roage, a
venit diavolul n chipul unui v rtej puternic i-l mpin
gea c tre pr pastie. Atunci Stareul a chemat-o n
ajutor pe Maica Domnului: Maica Domnului, m ntu
iete-m !" i ndat v rtejul s-a oprit i astfel a fost
izb vit tocmai atunci c nd ajunsese pe marginea
pr pastiei i se spi-ijinise cu piciorul numai de acele
pietre pe care le aezase, Acea pr pastie este at t de
nfrico toare, nc t te cuprinde ameeala chiar i
numai dac priveti la ea.
Ne-a povestit Stareul i despre un alt atac pe care
l-a suferit din partea dracilor: Odat , pe cnd m
rugam n biserc , pe la miezul nopii am auzit z vo
rul de la u mnchiz ndu-se i deschizndu-se conti
nuu: cric-cric. n acelai timp se auzeau voci i
Iovituri, Se f cuse ora unu i diavolul tot nu se
linitea, n m n stire nu mai era nimeni, Atunci m-am
g ndit s nu ies afar , de vreme ce este diavolul la
u , Aadar am intrat n Sf ntul Altar i am privegheat
acolo p n dimineaa."
129
Odat , pe vremea c nd lu
Izbavire pnn pronia
crarn la refacerea manastirii,
dumnezeiasca
ne-a spus Stareul, trebuia sa
merg nurnaidec t s aduc nite materiale de con
strucie de la o distan de dou ore de mers. Fe
drum, ntr-un anumit loc, pe care eu l numearn
Golgota, am ntlnit un cunoscut care avea cu el trei
cat ri nc rcai cu lemne. Se r sturnaser samarele
lor i unul dintre cat ri se afla chiar l ng pr pastie,
fiind in primejdie s cad n ea.
M-am g ndit c dac voi merge s -I ajut, voi nt r
zia, Dar contiina nu m-a I sat s r m n indiferent
fa de necazul acelui om i astfel am mers s -l ajut.
Dumnezeu te-a trimis, P rinte, mi-a spus acela.
L-am ajutat s descarce cat rii i s -i ncarce din
nou, iar apoi am plecat. nt rziasem aproape dou
zeci de minute. Fe drum am v zut c avusese loc o
alunecare de teren pe o lungime de trei sute de
metri, Atunci mi s-a spus c aceasta avusese loc cu
dou zeci de minute mai nainte, adic chiar n mo
nientul n care, dup socoteala mea, a fi ajuns acolo
dac nu l-a fi ajutat pe acel om, Ar fi fost cu nepu
tin s scap, Toate s-au petrecut cu purtarea de grij
a lui Dumnezeu, Ca s m m ntuiasc , l a ng duit
s fie ncercat acel om, Acela mi-a mulumit de mii de
ori pentru ajutor, dei eu ar fi trebuit s -i fi mulumit,
fiindc fusesem izb vit prin el de la o moarte sigur .
Atunci m-am ntors i am strigat c tre el de departe:
<l3arba 54 -Anastasie, m-ai salvat! Dumnezeu te-a tri
mis!
Stareul la Sf nta l n stire Stomio.
Tcrmen dc adrcsare c tre persoanele rnai in v rst .
130
. Dou femei evlavioa
Vizitat de Maica Domnului
se din Ionia, Fopi
in timpul nopii
Murelatu i Fenelopi
l3arbuti, l ajutau pe Stare la cultivarea gr dinii
m n stirii.
mntr-o sear , dup Favecerni , au mers la arhon
daric s se odihneasc i au adormit devreme. S-au
trezit ns , c nd au auzit b t nd t:oaca de fier, Au ieit
din camer i 1-au v zut: pe Stare ieind i el din
chilie i spun ndu-le: Binecuv ntatelor, nu v-am
spus s nu batei toaca n Limpul nopii?" Atunci ele
i-au r spuns cu nedumerire c nu f cuser aceasta.
i n acelai timp au z rit o femeie intr nd n biseric .
Au v zut-o dintr-o parte, de la um r n jos, m na i
vem ntul. Era Maica Domnului, a c rei vizit tocmai
fusese vestit prin loviturile de toac .
Dei p n atunci Stareul vorbise tare celor dou
femei, n acel moment, din evlavie i team , le-a
f cut semn s mearg n t cere Ia camera lor, dup
care s-a dus i el la chilia sa.
Fe la miezul nopii le-a chemat n biseric i au
f cut Paraclisul Maicii Domnului, Apoi le-a zis: Dum
nezeu v-a nvrednicit s o vedei pe Maica Domnului.
Dar s nu spunei aceasta nim nui."
N lucire dr ceasc
ntr-o noapte, ne-a povestit
Stareul, st team n chilie pe
un sc unel i rosteam Rug ciunea. Dintr-odat am
auzit afar , n curte, muzic de viori i daule 55 ,voci i
instrumcnt popuiar grecesc, asem n [or cu toba.
132
c ntece. M-am sculat i am privit pe fereastr s v d
ce se nt mpl , dar nu se vedea nimic, era linite
des v rit , Atunci am neles c toate fuseser de la
diavolul.
Nici nu am apucat bine s m aez pe sc unel
pentru a-mi continua Kug ciunea, c nd dintr-o dat
mi s-a umplut chilia de o Iumin puternic . Atunci a
disp rut acoperiul, iar lumina se vedea ajung nd
p n la cer, n v rful st lpului de lumin se afla ceva
ca un chip de t n r blond, care sem na cu Iiristos.
Se vedea doar jum tate din chip, precum i o inscrip
ie luminoas : Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu.
C nd m-am ridicat s privesc mai bine chipul, am
auzit un glas spunndu-mi: Te-ai nvrednicit s -L vezi
pe Iiristos. Chiar n acea clip am privit n jos ca s
v d unde calc, vr nd s -mi schimb poziia pentru a
vedea n ntregime acel chip, dar n acelai timp am
g ndit:
i
cine sunt eu, nevrednicul, ca s -L v d pe
LIristos? Atunci ntr-o clip a disp rut acea lumin i
p rutul Iiristos, iar tavanul se afla la locul lui."
Deoarece nu a reuit s -l nele cu acea fals
vedenie, diavolul, ca s se r zbune, I-a zg riat pe
picioare, iar din acele zg rieturi i-a curs mult s nge.
Pornind de la aceast nt mplare, Stareul spunea
despre vedenii: Aa ncepe nelarea, Dac nu m-ar fi
ajutat Domnul s -mi dau seama c acea vedenie era
diavoleasc , ar fi nceput dup aceea vr jmaul s -mi
arate la televizor) pe Hristos, Maica Domnului, profe
ii etc, i astfel cade omul n nelare, De aceea
trebuie s nu primim uor vedeniile, chiar de-ar fi de
la Dumnezeu. lar el se bucur de aceasta, deoarece
133
astfel ar t m srnerenie i Iuare aminte, lucruri pe
care 1 Ie cerc de la noi. tic Dumnezeu modul n
care s ne arate i s ne nvee ceea ce vrea Ll."
Marea dragoste a Stareului
amiliantate cu
pentru Dumnezeu i pentru
animalele salbatice
chipul Sau, omul, ii umplea
inima, iar rev rsarea ei mbr ia i f ptura necuv n
t toare. [ubea n mod deosebit animalele s lbatice,
iar acelea sirneau dragostea Iui i se apropiau f r
fric de el.
Un pui de c prioar venea i m nca din ni inile
lui. Stareul i-a f cut o cruce pe frunte cu vopsea. I-a
ntiinat pe v n tori s nu v neze prin apropierea
m n stirii i s ia aminte s nu-I mpute pe acest pui
de c prioar cu cruce n frunte oriunde l-ar g si. Dar
din p cate, un v n tor, dispretuind porunca Stareu
Iui, a v zut ntr-o zi c prioara i a mpucat-o. Stareul
s-a m hnit mult i a spus despre acela un cuv nt
profetic, care s-a adeverit ntru totul. lNu menion m
ce i-a profeit atunci Stareul, deoarece acea persoa
n este nc n via .
In p durea din jurul m n stirii tr iesc muli uri.
Odat Stareul a nt lnit un urs pe o c rare ngust , n
timp ce urca Ia m n stire cu un m g ru nc rcat.
Ursul s-a str ns ntr-o margine ca s treac Starcul.
Acesta, Ia r ndul s u, i-a f cut semn cu m na s trea
c el mai nt i. lar ursul, povestea Stareul glumind,
i-a ntins Iaba, m-a prins de m n i m-a tras puin ca
s trec eu primu." Atunci Stareul i-a zis: M ine s
nu mai apari pe aici, pe jos, deoarece atept ceva
lume, Altfel te voi prinde dc ureche i te voi lega la
iesle."
Stareul spunea c ursul are mult Iaitate. C nd
se afln primejdie, arat c nu se teme, dar apoi
pleac fugind.
Un urs venea adesea la m n stire i obinuin
du-se cu Stareul, era hr nit dc el. Stareul l anuna
dinainte s nu se arate pe la m n stire n zilele c nd
tia c va veni lume, ca s nu-i nfricoeze pe oa
meni, Dar uneori ursul, nc lc nd porunca Stareului,
ap rea pe neateptate, iar cei care l vedeau se
nsp im ntau. Muli au v zut acest urs, Printre acetia
a fost i Ecaterina Patera, precum povestete chiar
ea: Intr-o noapte urcam cu Ianterna la m n stire
pentru a prinde Sf nta Liturghie, Dintr-o dat am auzit
un zgomot, care m-a f cut s ndrept lanterna
ntr-acolo, Atunci am v zut un animal care sem na cu
un cine mare, M-a urmat p n la m n stire. C nd
am ajuns, l-am ntrebat pe F rintele Paisie dac acel
c ine este al m n stirii. Dar Stareul mi-a r spuns:
C ine este acesta? Ia uit -te mai bine, Este un urs.>"
Odat cineva a intrat n casa
doamnei Fenelopi I3arbuti i i-a
furat puinii bani pe care i eco
nomisise, cinci sute cincizeci de drahme. lmediat
aceea a urcat m hnit la m n stire ca s -i vesteasc
Stareului despre aceasta. El o atepta l ng dudul
din afara m n stirii. V z nd-o, i-a strigat de departe:
Alte nt mpl ri
de la Stomiu
134
135
INu fi sup rat , se vor afla, Cinci sute cincizeci de
drahme erau, nu-i aa? Peste cincisprezece zile i vei
gasi."
Dup treisprezece zile aceea l-a nt lnit din nou pe
Stare i i-a spus c nc nu g sise banii. l3inecu-
vntat-o, i-a r spuns el, nu i-am spus c peste cinci
sprezece zile? De ce eti ner bd toare?"
ntr-adev r, n cea de-a cincisprezecea zi o femeie
i-a adus doamnei Fenelopi banii pe care i furase fiul
ei.
***
n duminicile n care nu se s v rea Sf nta Litur
ghie n m n stire, Stareul cobora fl Konia pentru a
lua parte la Sf nta Liturghie i a se mp rt i. S m
b t , la ora dou sprezece noaptea nchidea m n s
tirea i pleca, Ajungea n Konia ntr-o or , Mergea la
gropni i timp de ase-apte ore se ruga pentru vii
i adormii, p n c nd paraclisierul deschidea biseri
ca.
ntr-una din acele nopi a v zut osemintele din
gropni mpr tiind lumin , Nu cumva acesta a fost
un semn pentru a-i ar ta Stareului c sufletele celor
adorrnii simeau rug ciunile lui?
***
Domnul Laz r Sterghiu, care a lucrat o perioad n
m n stire, povestete: ntr-o s mb t cofram un zid
pentru a turna o centur de susinere, n timp ce
P rintele Faisie f cea curat n biseric , Pe la ora
unsprezece l-am v zut f c ndu-mi semn cu m na,
vr nd s -mi spun ceva. A sosit ora dou sprezece i
ani mers s m nc m, dar el nu vorbea deloc, i
pierduse vocea, Ce ai p it, P rinte Faisie?, I-arn
ntrebaL ll ns era linitit, ca i cum nu se nt mpla
nimic. S merg jos dup un medic?, l-am intrebat.
Nu m-a l sat. Ne nclegeam prin semne. Urm toarea
s mb t l-am auzit psalmodiind, fl timp ce sp la
caridelele. Apoi, c nd a ieit afar cu icoana Maicii
Domnului, l-am s rutat de bucurie c vorbea."
n acele zile c nd Stareul i pierduse vocea, a
urcat la m n stire i Fenelopi I3arbuti i v z ndu-1 c
nu vorbete, a nceput s pl ng , Dup ce i-a revenit
vocea, aceea l-a ntrebat: Ce ai p it, P rinte?" Iar
Stareul i-a spus c mai p timise aceasta i n Sf ntul
Munte, dar a primit vestire c nu i se va mai nt mpa
aa ceva. i ntr-adev r aa a i fost.
***
Odat , pe c nd ne construiam casa, povestete
Icaterina Fatera, Stareul a venit n satul nostru, Sf n
tul Oheorghe, ca s o vad pe mama, Atunci un
b ieel de opt ani, care se numea tefan, a c zut de
la etaj jos, pe ciment i s-a lovit la cap, I s-a f cut o
ran mare, de unde i curgea mult snge. Bunica i
mama lui, precum i toi cei ce erau de fa , ipau i
nu tiau ce s fac .
De ce strigai aa? i-a ntrebat Stareul.
Apoi a cobor t la copil i cu o cruce pe care o
purta la el, a f cut asupra lui semnul Sfintei Cruci.
Dup aceea a cerut putin vat i i-a pus-o pe ran .
Nu a mai fost nevoie nici de medic i nici vreo
cicatrice nu i-a r mas."
***
Odat a nt rziat n Konia pentru c i-a catehizat
pe nite musulmani. Se nnoptase, dar pentru a nu-i
37 136
r rn ne vecernia nef cut , a nceput s o fac rostind
Kug ciunea, n timp ce urca spre m n stire. Deodat
diavolii i-au srnuls metania din mn . Atunci Stareul
a ngenunchiat i a r mas acolo rug ndu-se, Apoi le-a
spus:
Nu voi pleca de aici, p n ce nu-rni vei aduce
rnetania.
Iar aceia, silii de puterea rug ciunii, i-au adus-o
ndat .
Alt dat a vizitat m n stirea primarul oraului
mpreun cu alte oficialit j, Stareul nu a ncerca[
deloc s -i lingueasc pentru ca acetia s ajute
m n stirea. El nu era nv at s -i impresioneze pe
oameni. Aadar, c nd a mers s le dea o trataie, nu
a nceput de la prirnar, ci de la b tr nul Oheorghe, un
ran simplu i evlavios, deoarece acesta era mai
vrednic de cinste dec t toi ceilai, Dei cinstea pe
oamenii care aveau dierite demnit i, de data aceas
ta a cinstit mai mult virtutea, c ci cinstea omulu
este
virtutea 6
iar nu persoana care avea doar
demnitatea, f r ca aceasta s fie nsoit i de
virtute.
Domnul Toma Tasios din Konia povestete: Oda
t 1-arn ntlnit pe Stare la autogara din loannina. Am
c l torit mpreun , Pe drum s-a nt mplat un accident
grav. S-au ciocnit trei autobuze i un camion. Dar
au[obuzul nostru, ca i cum ar fi fost luat de o putere
nev zut , a ajuns la cinci metri in afara drumului,
f r s p easc nirnic, Atunci i-am spus Stareului:
Sfantul Ioan Gur de Aur, Erminie Ia PsaImul 58.
- Dac nu erai Sfinia Ta, P rinte Faisie, am fi
devenit st lp de sare.
ns el mi-a spus:
Ai v zut pe vreunul s -i ac semnul Sfintei
Cruci? C nd intri n autobuz, f rug ciune ca s c l
toreti cu bine."
Doamna Penelopi Barbuti ne-a povestit urm toa
rele: C nd l durea capul, Stareul l sprijinea de
icoana "lacii Domnului si i trecea durerea.
F cea prescuri f r s foloseasc drojdie. F cea
asupra lor semnul Sfintei Cruci i astfel creteau.
ntr-o zi mi-a spus:
Vor veni trei v n tori. S le g teti nite fasole.
i ntr-adev r au venit trei v n tori i au cerut s
m n nce fasole, Acetia aveau carne n traist , dar
au ag at-o afar ntr-un copac, fiindc Stareul nu
ng duia s se frig carne n m n stire."
n loannina Stareul a cunoscut o mireanc ce
avea darul proorociei, Voia s cumpere nite sticle de
lamp , dar nu i ajungeau banii, Ii mai trebuiau
treisprezece drahme, In timp ce trecea pe l ng casa
aceleia, a auzit-o spun nd cuiva:
D -i P rintelui treisprezece drahme ca s cum
pere sticle de lamp .
Locuitorii acelui inut aveau evla
vie la C lug r", precum l nu
meau pe Stare. 1 iubeau n mod
sincer i l ajutau, dei nu nelegeau ntru totul ce
comoar se ascundea n el, Pe chipul s u vedeau
ceva deosebit. Erau robii de dragostea i bun tatea
Plecarea de la
Stomiu
138
139
sa. Stareul era pentru ei ingerul p zitor, m ng ierea
i sprijinul n greut ile lor, Copiii mici de atunci, care
ast zi sunt oameni maturi, i-l amintesc ca pe un
clug r foarte slab, str b t nd drumurile Koniei cu
pas gr bit, p ind g nditor, f r ca privirea sa s
r t ceasc n dreapta i-n st nga.
Faima virtuii sale se r sp ndise dincolo de hota
rele honiei, Veneau oameni i din alte locuri ca s -l
vad , Un grup de tineri care studiau teologia s-au
legat duhovnicete de el. Comunicau cu el prin scri
sori, l vizitau i r m neau un timp n m n stire.
Acetia au fost ajutai mult duhovnicete de c tre
Stare i aproape toi au urmat viaa monahal .
Unii vizitatori ns nu ncetau s -l m hneasc cu
obiceiurile lor lumeti, pe care nu voiau n nici un
chip s le p r seasc , Acetia f ceau diferite demer
suri pe l ng autorit i ca s fac drum de main i
teleferic p n la m n stire, Unii dintre acetia se
m hniser c Stareul suprimase distraciile lumeti
din curtea m n stirii, pe care le f ceau n ziua hra
mului i pentru aceasta i se mpotriveau, Alii cereau
izgonirea lui din m n stire ca s poatabuza de
cl dirile ei i de p dure. lxistau ns i alte motive.
La nceput a p r sit m n stirea doar pentru o
lun . lat ce I-a ndemnat s fac aceasta: n ajunul
hramului a mers n biseric pentru a face slujba, iar
c nd a terminat a v zut afar mai muli vizitatori care
aprinseser focuri n curte i jucau, Atunci i-a luat
rasa i a plecat noaptea m hnit spre Sf ntul Munte.
lnc nu s-au maturizat duhovnicete", i-a spus. Dar
apoi s-a ntors la rug mintea multora.
In anul 1961 a plecat din nou n Sf ntul Munte.
Locuitorii Koniei, pentru a-l face s se ntoarc , au
trimis la Sf nta M n stire flloteu o scrisoare cu
semn turile celor ce doreau ca el s se ntoarc Ia
Stomiu. Cereau Stareului s aib mil de ei i s se
rentoarc .
ntr-o epistol de-a sa, el scrie: ?lec nd din Koni
a, toi locuitorii de acolo s-au m hnit, La c teva zile
dup ce am ajuns la M n stirea Filoteu, a sosit pe
neateptate o scrisoare de la primar ce coninea
semn turile multor oameni, precum i cea a prefec
tului, prin care cereau ca F rinii din conducerea
m n stirii s -mi ng duie s m ntorc la M n stirea
Stomiu, deoarece aveau mare nevoie etc, Dei aceia
au scris motivele pentru care cereau s m mntorc,
p rinii de aici nu au fost cu toii de acord pentru
a-mi da binecuvntare s fac aceasta, Am aflat c vor
ajunge chiar p n la patriarhul Atenagora i la Averof,
ministrul de externe, ca aceia s -l roage pentru aceas
ta pe uvernatorul Sf ntului Munte, care aparine de
Ministerul de Externe."
Dup multe rug mini insistente Stareul s-a ntors
din nou la Stomiu primind, pe data de 7 august 1961,
binecuv ntarea scris de a p r si M n stirea Filoteu.
ratele s u Luca i Dimitrie Korinoglu, din proprie
iniiativ , v z nd greut ile r m nerii Stareului la
Stomiu, au zidit la marginea Koniei o c su ce
cuprindea o chilie, o bisericu i un atelier, n care
n d jduiau c va locui Stareul, Nu voiau ca el s
plece i astfel s se lipseasc de preioasa lui pre
zen .
Dei rinoise m n stirea, i alungase pe eretici
(poate c acest lucru a fost cel mai important din cele
s v rite aici) i i ajutase pe muli, g ndul i spunea
c nu ace nimic i adesea se mustra pe sine cu
cuvintele: Eu sunt c lug r, ce caut aici in lume?" i
se pl ngea Maicii Domnului: Pr a Sf nt N sc toare
141
140
de Durnnezeu, eu i-arn CC Llt ptis[ie i tu m-ai adus n
l ume:
Se vede c a primit r spuns Ia rug mintea lui,
fiindc mai t rziu, cnd I-a ntrebat P rintele Cosma,
egumenul de acum aI M n stirii Stomiu, cum de a
plecat, a r spuns: Li, i-am spus Maicii Domnului s
mi arate unde vrea s merg i mi-a 5L15 c n Sinai."
Odat , c nd a vizitat m n stirea un teolog care
st tea atunci Ia M n stirea Sinai, Damian, arhiepis
copul de acum aI Sinaiului StareuI i-a trimis o scri
soare arhiepiscopului de atunci, Porfirie, L-a ntrebat
dac l primete s r mn undeva n afara M n stirii
Sfintei Lcaterina, f r ca p rinii de acolo s aib
vreo obligaie fa de el (de a-i asigura hrana etc.). i
a primit r spuns afirmativ.
i astfel, pe 30 septembrie 1962, atunci cnd a
v zut c i-a terminat rnisiunea sa n pustia lumii i
dup ce ia mplinit f g duina f cut Maicii Dom
nului, a p r sit definitiv M n stirea Stomiu i a pornit
c tre Muntele Sinai cel c lcat de Dumnezeu. Nu a
spus nim nui adev ratele motive ale plec rii lui,
deoarece lurnca ar fi f cut r scoal , Le-a spus numai
c merge acolo pentru tratament. C nd Stareul a
plecat, muli au pl ns, deoarece el le fusese mn
giere.
Stareul nu nurnai c a nnoit M n stirea Stomiu i
a scris istoricul ei, ci i-a scris i propria sa istorie
acolo, pe st ncile Storniului, prin nevoinele i experi
enele sale mai presus de fire pe care le-a tr it. Locu
itorii Koniei p streazcu evlavie amintirea C lug
rului", care ast zi este cunoscut aproape peste tot
sub numele de F rintele Faisie.

l
l
n
n
l
n
n
i
vIII
i
l
PW)TNIC L1 i
)
MUNTCL INaI
4
n
n
i
i
n
n
l
l
n
n
l l
n n
l l
142
Stareul aezat I ng sihastria sa.
D
omnul Stavros J3altoianis, pic[or restaurator,
locuitor n Atena, povestcte: n toamna
anului 1962, n urma unei invitaii am pornit spre
M n stirea de pe Muntele Sinai pentru a lucra Ia
restaurarea icoanelor ei.
In Cairo, la metocul m n stirii, ntr-o zi, pe la ora
pr nzului l-am cunoscut pe Monahul Faisie, care de
asemenea urma s mearg Ia Sinai. Ira foarte slab,
mnca foarte puin i era mereu t cut. O tuse persis
tent ar ta c avea o s n tate ubred .
Atept nd s se aranjeze plecarea noastr spre
m n stire, am r mas n Cairo aproximativ o s pt m
n , n aceste zile am putut observa c F rintele Faisie
evita s m n nce m ncarea pe care ne-o ofereau, iar
atunci cnd rn nca, o f cea numai pentru c simea
c trebuie s se supun , nc de atunci am neles c
printre virtuile sale monahale era i adev rata ascul
tare f cut ntru cunotin .
C nd cele pentru plecarea noastr au fost aran
jate, am urcat bagajele n taxi i am pornit. Imi
amintesc c pe tot timpul c l toriei p n la Suez,
Mutarea la Sinai
145
P rintele Faisie a r mas t cut, Micul nostru popas la
Suez a ost necesar att pentru puin odihn , c t i
pentru a m nca ceva. Acolo, at t eu c t i un alt
c l tor am cump rat unele lucruri, n special alimen
te, C nd I-am invitat pe P rintele Paisie s m n nce
cu noi, nu am primit nici un r spuns afirmativ, El s-a
mulumit numai s -i pololeasc setea umezindu-i
buzele cu puin zeam din mica l m ie egiptean pe
care o luase cu el i care a ost singura lui provizie de
alimente.
Feste noapte am r mas n Faran, iar a doua zi
dimineaa am pornit spre Sinai, Am ajuns la m n s
tire pe la amiaz . P rintele Paisie a fost condus ndat
la chilia lui, iar eu am r mas cu colegul meu, Anas
tasie Margaritov, care m atepta s lucr m la restau
rarea icoanelor, Nu dup mult timp am aflat c P rin
tele Paisie, de ndat ce a intrat n chilie a scos
salteaua de pe pat i lampa electric . Cump tarea,
r vna pentru ascez , cur ia sufleteasc i des v r
ita sa d ruire fa de Dumnezeu nu au nt rziat s se
fac cunoscute i celorlali. Ii ndeplinea n t cere
ndatoririle ncredinate de m n stire, In cur nd s-a
dovedit a fi un preios m dular al m n stirii.
De asemenea, degrab s-au f cut cunoscute i
alte daruri i cunotine ale Iui, precum abilitatea n
prelucrarea i finisarea Iernnului, Iar lucrul acesta
ne-a dat i ideea s cerem de la m n stire ca t n rul
rnonah s ne ajute la lucr rile in lemn, care de obicei
se ivcsc la restaurarea icoanelor.
A lucrat cu mult succes rnai ales Ia prelucrarea i
preg tirea suportului de lemn pe care a fost aezat
icoana lui Iiristos 57 , care din pricina deterior rii se
cr pase n dou . Cu ndem nare i cu inventivitate,
F rintcle Paisie a f cut un al doilea suport de lemn,
pe care 1-a scobit dup vechile dimensiuni ale icoanei
i n care am pus cele dou p ri ale ei, Am l sat ntre
ele golul pe care l-am apreciat c se crease ntre cele
dou buc i ale icoanei i pe care urma s -1 comple
teze privirea nchin torului. i astfel P rintele Paisie a
r mas al luri de noi, s v rind cu atenie i responsa
bilitate lucr rile n lemn necesare restaur rii icoane
lor, n toat aceast perioad a lucrat n t cere i cu
spor, r sp ndind n acelai timp bun cuviin i
sfinenie. Renunarea regulat la masa de pr nz,
trupul lui foarte slab i tusea continu ne-au f cut s
ne nelinitini pentru s n tatea lui i adeseori ncer
cam s -l convingem s renune la nevoina lui at t de
aspr , Nu voi uita niciodat chipul lui luminat pe care
l avea atunci c nd era nevoit s r spund la sfaturile
mele: Stavros, acestea las -le n seama noastr , a
monahilor.
Am stat la m n stire aproximativ patruzeci de zile
i P rintele Paisie era ntotdeauna acelai: nevinovat,
foarte duhovnicesc, g nditor i cufundat n rug ciune
n timpul orelor cnd p stra t cerea i lucra, n ultima
zi, dup ce mi-am luat r mas bun de ]a el, am plecat
av nd ncredinarea c las n urnia mea un sf nt.
Dup o perioad de mai muli ani am aflat despre
P rintele Paisie c a devenit din ce n ce mai aspru cu
Is[e vorba despre mult cinsti[a icoan a lui lisus liris[os
Atotii[orul, care apare in cunoscutul catalog aI icoanelor din
Sinai.
146 147
sine. Nu mult dup plecarea mea, aa cum era de
ateptat, s-a retras departe de rn n stire ntr-o st nc
n muntele unde s-a ar ta[ Durnnezeu. Acolo vietuia
ntr-o des v rsit ascez i cobora la m n stire doar
n zilele de s rb oare."
C nd F rintele Faisie a mers
ace s nceteze
pentru prima dat la Sinai, era
seceta
mare secet . In condiii obi
nuite, n aceast provincie plou foarte rar, Dar n
acel an era simit n mod deosebit lipsa de ap . O
caravan se preg tea s mearg s aduc ap de
departe, ns stareul le-a spus: "{u plecai nic ieri n
aceast sear ! Ateptai p n m ine!" In acea noapte
S[areul a f cut rug ciune i a plouat mult.
Stareul a cerut binecuv ntare
fencita viata
pentru a locui singur n pustie
pustniceasca -
i-a ales sihastria Sfinilor Oalac
tion i pistimia, care era orrnat dintr-o bisericu
n continuarea c reia se afla o chilie foarte mic
Aceast sih strie este aezat la in lime, ntr-un loc
foarte rumos, exact n faa sfntului v rf, la o dis
tan de mai puin de o or de la m n stire, La dou
sute de metri mai sus se afl petera Sf ntului
Oalaction,iar puin mai n spate este schitul unde a
vieuit Sf nta Fpistirnia mpreun cu alte pustnice.
Locuri sfinte i binecuv ntate! Cu toat ariditatea lor,
aceste st nci pricinuiesc admiraie. Aadar, acolo
148
sus, ca un vullur si-a ridicat Staretul cuibul s u sau
rnai dcgrab i-a nt rit fort reaa acest vultur al
Duhului.
Foarte aproape, ca la o arunc tur de piatr " de
locul lui pustnicesc se afla un izvora, In dou zeci i
patru de ore aduna doi-trei Iitri de ap . Stareul spu
nea: Nergeam cu o tinichea s iau ap ca s fac ceai
sau s -mi ud puin runtea. Rosteam Acatistul Maicii
Domnului plin de recunotin , iar ochii rni se um
pleau de acrimi. Dumnezeul meu, spuneam, puin
ap s beau, Nu vreau nimic altceva." At t de
preioas era aceast puin ap pentru cel care voia
s tr iasc acolo n pustie! Dar i pe aceasta Stareul
o mp rea cu animalele s lbatice i cu p s rile nse
tate ale pustiului.
F rinte, cum tr iai c nd erai la Sinai?", l-a ntre
bat cineva. M ncarea mea, i-a r spuns Stareul, era
ceai cu posmag pe care l f ceam singur. F ceam
turte i le uscam la soare, Se f ceau at t de tari, nc t
le sf rmam ca pe sticl . Uneori fierbeam i orez
pisat ntr-o cutie de conserv , care era i ibric i
crati i farfurie i pahar. Aceast cutie de conserv
i o lingur puin mai mic dec t una de sup erau
toat vesela mea.
Nai aveam
i
o flanel , pe care o purtam noaptea
pentru a rezista la frig. l3eam i c te un ceai negru ca
s m ajute la priveghere i puneam i o lingur de
zah r mai mult, care echivala cu o alt lanel . (Adic
acele calorii pe care le d dea acea lingur de zah r
erau ca i curn a fi purtat nc o flanel .) Aveam i
un r nd de haine de corp groase, pentru c noaptea
149
se f cea foarte frig. Nu aveam nici felinar, nici lanter
n , ci numai o brichet ca s vd puin prin ntuneric,
atunci c nd mergeam pe vreo c rare cu sc ri de
piatr , O mai foloseani i a[unci c nd aprindeam
focul cu vreascuri pentru a-mi face ceva cald de b ut.
Aveam i puine pietre pentru brichet i o sticl
foarte mic cu gaz penlru a o umple atunci c nd se
golea. Nimic altceva.
Odat am pus n p mnl un r sad de roii, dar
dup aceea m-a mustrat contiina i l-am smuls. Mi
se p rea nepotrivit ca s rrnanii beduini s nu aib
roii, iar eu care eram c lug r s am, fie i numai un
fir.
Ziua rosteam Rug ciunea i f ceam lucru de
m n , Rug ciune i lucru, Acesta era tipicul meu.
Noaptea f ceam c teva ore metanii f r s le num r.
Nu citeam pravil , ci o nlocuiam cu Doamne
Iisuse..." Ca s nu m deranjeze cei curioi, f ceam
pe st nci cu vopsea verde un cap de mort (semnul
care arat prirriejdie), Odat un turist german voia s
urce sus, Credea c este teren minat, dar se vede c
era experimentat n acestea, deoarece p ea cu
atenie. A reuit s ajung p n sus. Eu l urm ream
de la n lime. Lam l sat s se apropie, dup care
am intrat n petera Sf ntului Galaction i ani tras o
leg tur de spini Ia intrare. M-a c utat, dar nu a putut
s m afle i s-a ntors inapoi."
Acolo Slareul i-a simplificat foarte mult condiiile
de trai ca s se d ruiasc nevoinei cu toate puteriie
sale i r r sp ndire. Fustia pustiete patimile.
Atunci c nd o respeci i te adaptezi ei, pustia i d
s -i simi m ng ierea", spunea Stareul mai t rziu cu
nostalgie, exprim nd n puine cuvinte experiena lui
din pustia sinaitic .
Stareului i pl cea s cerceteze locurile unde tr i
ser ascei. Se minuna mai ales de micile lor peteri.
Intr-un loc se mai p stra un mic bazin de ap , la alte
peteri se vedea st nca nnegrit de la focul pe care il
aprindeau din c nd n c nd pentru a-i preg ti m nca
rea. Il nsufleeau i l rnicau suletete aceste sih s
trii vechi. A cercetat i sih stria Sf ntului Gheorghe
Arselaitu, Este un Ioc foarte linitit, potrivit pentru
pustnici. Stareul a petrecut aproape f r m ncare
Postul Mare n sih stria Sf ntului tefan, despre care
se vorbete i n Scar 58i care se afl puin mai jos
de Sf ntul V rf, Acolo avea numai o tinichea, pentru
a aduna apa care curgea dintr-un izvor ce curgea mai
jos, la petera Proorocului Ilie.
Avea ca Lipic s umble descul. C lc iele i se
cr paser at t de mult, nc t curgea din ele s nge.
nc l rile le inea n traist i le purta numai atunci
c nd cobora la m n stire sau nt lnea pe cineva pe
drum. Cd care cunoate condiiile pustiului tie c t
de dureros este s mearg cineva descul pe st nci i
pe nisip. Ziua soarele arde at t de tare, nc t beduinii
pun ou pe nisip i se coc, in timp ce noaptea
st ncile sunt at t de reci, nc t i se pare c p eti
pe ghea .
La m n stire Stareul cobora n fiecare Duminic
sau o dat la cincisprezece zile, Ajuta la slujb i se
mp rt ea. Avea o chiliu mic n turn care era
58
SfnuI Ioan ScraruI, 5cara VII, 50.
150
151
foarte izolat , acolo unde alt dat erau nchii cei
care erau exilai n Sinai. Participa Ia ascult rile de
obte ale m n stirii, la Iucr rilc de t rnpl rie i la
cur area maslinilor, Cu toate acestea, nu voia s
ngreuieze m n stirea i de aceea nu lua nici alimen
tele care se rnp reau Ia p rini i nici mica sum de
bani la care aveau dreptul toi p rinii sinaii.
Unii dintre p rini i cereau sfatul i se oloseau de
experiena i de discern m ntul s u, Avea i un uce
nic, pe care l chema Lftimie Scliris, care mai pe
urm a devenit p rintele Atanasie de Ia Stavronikita.
Acesta dei vieuia n m n stire, era pov uit duhov
nicete de Stare.
Dar i Arhiepiscopul de atunci al Sinaiului, Porfi
rie, un ierarh bun i smerit, I avea la evlavie i lua n
considerare tot ceea ce i propunea Stareul pentru
nmulirea obtii de la Sinai.
La nceput, c nd Stareul a
Am simit S nta
mers la Sinai, a hot r t s
Imp rt anie...
urce la sih strie i s r m
n acolo dou s pt m ni f r s coboare la m n s
tire. A ntiinat pe p rini despre aceasta ca s nu se
neliniteasc . Atunci p rintele Sofronie I-a ntrebat:
Gheronda, vei rezista aco]o sus?
Voi ncerca, voi ruga pe Durnnezeu ca s rezist.
Mai t rziu Stareul povestea: Ce am tras acolo
sus de la ispititor timp de cincisprezece zile nu se
poate spune, Nici nu poi s -i imaginezi, M simeam
ca i cum a fi fost pironit pe cruce. A doua Duminic
arn cobor t la rn n stire pentru a participa la Sf nta
Liturghie, C nd m-am mp rt it, am simit Sfintele
Taine ca pe o carne dulce. Lra Trupul S ngele Iui
llristos."
nt ri[ de acest fapt minunat i privind sih stria de
jos de la rn n stire, a spus c tre diavol:
Dac vrei, vino acum s ne lupt m!
Lucrul de m n al Stareului era
Lucru de man
sculptura n lemn. F ceam din
i niilostenie
lemn, povestea StareuL icoane
sculptate cu Proorocul Moisi primind Tablele Legii.
Lemnele mi Ie t iam singur. Acolo, ntr-o vale, spre
Sih stria Sfinii P r de Argini era un fel de lemn
alb, un soi de copac care sem na cu plopul. Din
acetia, dup ce i t iam i se uscau, f ceam sc nduri
pentru iconie. De multe ori i noaptea deschideam
puin ua chiliei i la lumina Iunii rosteam Rug ciunea
i slefuiam sc ndurile i Ie preg team, Pentru lucru
aveam numai dou cuitae pe care le-am f cut din
tr-un foarfece Singer, pe care I adusesem din Grecia.
L-am desf cut n dou , am ascuit cele dou p ri i
le-am vopsit cu vopsea verde ca s nu-mi reflecte
razele soarelui n ochi i s m deranjeze, La nceput
mi trebuiau trei zile ca s termin o iconi , Mai apoi
ns o terminam n unsprezece ore.
Aceste iconie le d deam la m n stire i le vin
deau. lrau foarte c utate de nchin tori. Banii pe
care i luam pe ele i d deam la taximetritii care
veneau din Bairo, spun ndu-Ie s -mi cumpere haine,
152
153
epci, biscuii, alimente etc, Dup ce urnplearn traista
cu binecuv nt ri, ntrebam unde se afl corturile
beduinilor, dup care mergeam acolo, i strigam pe
copiii cei mici i Ie mp ream acele binecuv nt ri.
Odat , c nd am mers Ia cortul unor beduini, un
copila pe care l cherna Suleirnan, din recunotin ,
a prins un coco i se preg tea s -I taie ca s -mi fac
de m ncare, Voia s -mi mulumeasc pentru lucrurile
pe care i le duceam, Atunci i-am spus: Las -l,
Sulei
man, pentru alt dat ! Cum s -i explic altfel?"
Din multa lui dragoste pentru f pturile lui Dumne
zeu, Stareul se I sa pe sine de o parte i se ostenea
ca s -i ajute pe beduini, Nici la Ierusalim nu a mers,
lucru pe care i-l dorea at t de mult, numai ca s nu
se Iipseasc copiii beduinilor de milosteniile lui. Iar
acetia simeau marea lui dragoste dezinteresat fa
de ei i de aceea l iubeau nespus de n-iult. Fiecare
vizit a iubitului Ior Abuna Paizi" (n arab : P rintele
Paisie) era pentru ei o adev rat s rb toare.
Dar I atunci c nd copiii beduinilor mergeau la
sih stria lui i i ar tau Stareului picioarele cr pate,
pentru c umblau desculi, el Ie punea cear pe
cr paturi i le d dea i c te o pereche de sandale. La
alii le d dea epculie ca s nu-i ameeasc soarele
i orice atceva avea, Veneau Ia eI at t de muli copii,
nc t nu-i ajungeau banii s Ie cumpere daruri.
Atunci s-a aflat n faa unei dileme: Ani venit aici
s -i ajut pe beduini sau s fac rug ciuni pentru toat
lumea?" Fentru acest motiv s-a hot r t s fac mai
puin rucodelie, n d jduind c Dumnezeu i va ico
nomisi pe copii ntr-un alt chip, Chiar n aceeai zi l-a
vizitat un medic grec care tr ia in str in tate. Stareul
i-a vorbit ca i curn l-ar fi cunoscut de ani de zile:
Vino, te ateptam!" A vorbit cu el mult tirnp, l-a
sf tuit cu dragoste i i-a descoperit unele lucruri
personale.
Atunci acela, minun ndu-se de harisma
Stareului
i-a dat o sut de lire spun ndu-i: Luai-i pe acetia
pentru a-i ajuta pe beduini, ca s nu ieii din pro
gramul Sfiniei Voastre i s l sai rug ciunea."
iu am pu[ut s rezist, spunea Stareul mai t rziu.
L-am l sat afar i am mers n chilie pentru c nu am
putut s -mi in Iacrimile de recunotin pentru r s
punsul at t de grabnic al lui Dumnezeu. M-a topit
iubirea i purtarea Lui de grij ."
La sf rit Stareul I-a nsoit i l-a condus pe oas
pete pe o c rare mai scurt pentru c se nnoptase.
Cu banii c tigai pe rucodelie ajuta i un copiI
orfan care studia teologia n Grecia.
Intr-o zi Stareul f cea rucodelie
aezat pe o st nc sub care era
o pr pastie ad nc , Deodat i
se nf ieaz diavolul i i spune:
Sari jos, Paisie! i f g duiesc c nu vei p i
nimic.
Dar Stareul nu a dat nici o importan diavolului,
ci i-a continuat linitit rug ciunea i rucodelia sa.
Ispititorul ns a continuat s -l ndemne s sar n
pr pastie, repet ndu-i aceeai f g duin . Aceasta a
inut cam o or i jum tate.
154
i
155
$
i a fost n
pustie... ispitit...
in cele din urma Stareul a luat o piatr i a
aruncat-o n pr pastie spun nd diavolului:
Hai s -i odihnesc g ndul.
Atunci djavolul, v z nd cnu poate s -l arunce n
pr pastie, i-a spus, chipurile, cu uimire:
Un astfel de r spuns nici Hristos nu mi-a dat. Tu
ai r spuns mai bine.
Hristos este Dumnezeu. Nu este ca mine, cara
ghiosul. Mergi napoia mea, satano."
i astfel, cu ajutorul harului dumnezeiesc care
s l luia n el, a biruit prima ispit , aceea de a s ri n
pr pastie, de a se zdrobi de st nci. A biruit i a doua
ispit , pr pastia mai ad nc a rn ndriei, neprimind
Iauda diavolului care l ndemna s se considere pe
sine mai mare dec t Hristos.
*
La sih stria Iui avea un ceas detept tor vechi, pe
care trebuia s -I mite pentru a ncepe s mearg .
Odat , n timp ce l mica pentru a porni, vicleanul i-a
adus un gnd: Dac ai fi fost nsurat, aa i-ai fi
leg nat ast zi copilul." La un astfel de lucru, nici
atunci c nd era mirean nu se gndise vreodat .
Stareul s-a mpotrivit fulger tor acelui g nd arunc nd
de[ept torul cu toat puterea spre stnca ce se afla
n faa sa, la trei metri dep rtare. Dar ceasul, n loc s
se loveasc de st nc , atunci c nd a ajuns la o
distan de zecc centimetri dc ea, s-a oprit brusc, a
cobor t ncet-ncet p n c nd a ajuns pe p m nt n
picioare i a nccpul s unctioneze norrnal, f r s
p teasc absolut nimic. l auzea: Tic-tac, tic-tac".
l3re diavole!", a spus atunci Stareul v z nd lucrarea
diavolcasc , i zic nd acestea, a luat o piatr i l-a
sf r mat.
Dar lucrul cel important al acestei nt mpl ri este
rnpotrivirea foarte rapid a Stareului. Nu a primit
deloc momirea gndului, nu a discutat cu el i nici nu
a ncercat s -i r spund, ci s-a mpotrivit fulger tor.
*
Alt dat Stareul ne-a povestit: ntr-o noapte
coboram pe o c rare cu trepte. n tirnp ce ncercam
s aprind bricheta mca stricat ca s v d unde
p esc, deodat a ap rut n faa mea o m n in nd
o lumin care lumina c rarea i tot locul acela. Atunci
am nchis ndat ochii, mi-am ntors capul napoi i
am zis c tre diavol: Nu am nevoie de lumina ta."
(pentru c a neles c el era cel care i-a ar tat acea
lumin fals ).
Prietenii
C nd eram la Sinai, povestea &a
pustnicului
reul, aveam dou pot rnichi. In
acea perioad treceam prin nite
m hniri, iar pot rnichile veneau i-mi ineau tov r ie
ca astfel s m m ng ie, De fiecare dat c nd m
ntorceam de undeva, de ndat ce m auzeau ve
neau la mine. C nd sculptam icoane, se aezau pe
umerii mei, Odat am fost bolnav o s pt m n . Dup
ce m-am f cut bine, am mers pe v rful colinei din
apropiere i am strigat p s rile ca s le hr nesc, dar
ele nu au venit, Atunci am l sat m ncarea acolo
am plecat. A doua zi, c nd arn mers din nou acolo,
p s rile rn-au nt mpinat pe drum i zburau n jurul
156
157
rneu. Nu m ncaser rn ncarea pe care Ie-o l sasem.
Dar de ndat ce rn-au v zuL au rn ncat-o.
Animalele s lbatice sunt foarte m rinimoase. Am
ntlnit mai mult rn rinimie Ia animalele s lbatice
dec t la muli oameni, Mai bine s avem prietenie cu
acestea dec t cu oameni lurneti, Dac vrei un prie
ten adev rat dup Dumnezeu, f prietenie cu Sfinii.
Iar dac nu, cu animalele s lbatice."
*
Odat , povestea Stareul, am fiert puin orez ca
s m n nc. A doua zi am cur at cutia de conserv n
care fiersesem orezul, iar r m iele ce se uscaser
le-am aruncat la oareci. De atunci, de fiecare dat
c nd sculptam icoane i s reau buc ele de lemn,
oarecii auzind zgomotul i v z ndu-Ie, credeau c
este orez i veneau cu toii, Chiar i animalele s lba
tice se mbl nzesc atunci cnd ducem o via corec
Nep timirea Sflnilor
La Sinai Stareul a tr it n
P rnti Ioachim i Ana
Duhul Sf nt un fapt mai
presus de fire: i s-a desco
perit leg tura curat i nep timas a Sfinilor Ioachim
i Ana, din care s-a z mislit i s-a n scut Maica
Domnului, Din aceast descoperire s-a ncredinat c :
Sfinii loachim i Ana au fost cu des v rire duhov
niceti, nu aveau deloc cugetare trupeasc . A fost cea
mai nep tima nsoire care a existat vreodat . Mai
nt i s-au rugat lui Dumnezeu cu lacrimi fiecare
ndeosebi ca s Ie d ruiasc un copil, iar dup aceea
s-au rnpreunat din ascul[are fa dc Dumnezeu, iar
nu din dorin trupeasc . Fiindc z rnislirea s-a f cut
f r pl cere, Maica Domnului a ost Preacurat . Dar
nu s-a n scut f r de p catul str rnoesc, precum n
mod greit cred papistaii, deoarece s-a z mislit
ntr-un mod firesc (adic nu f r de s m nt ), dar cu
des v rire n mod nep tima,
asa cum voia Dumne
zeu s se nasc oamenii."
Odat , discut nd cu cineva i v z nd Ia acela o
oarecare reinere n ce privete z mislirea Maicii
Domnului, Stareul s-a ridicat n picioare i a spus pe
un ton ap sat: Eu am tr it acest eveniment!" Voia s
arate limpede c cele pe care le spunea nu erau nite
simple g nduri evlavioase de-ale lui, ci o descoperire
dumnezeiasc .
Era n perioada Penticostaru
lui i Stareul a mers cu ali
p rini s fac Liturghie la
Paraclisul Sfinilor Patruzeci de Mucenici. Au luat cu
ei i destule ou roii, Dup Sf nta Liturghie au venit
nite beduini, iar ei le-au mp rit ou le. Aveau
patruzeci de ou , iar beduinii care veniser acolo la
Paraclisul Sfinilor Patruzeci de Mucenici erau exact
patruzeci.
ntr-o zi Stareul a simit o
deosebit m ng iere i o
mare dragoste fa de I9aica
I
La Sfinii Fatruzeci
de Mucenici
Adormirea mamei
Stareului
158
159
Domnului, Se ntreba pentru ce pricin simea
aceasta. A nsernnat acea dat 59 iar mai t rziu a aflat
c n acea zi murise mama lui, pe care o iubea foarte
mult, dar pe care o p r sse pentru dragostea lui
Hristos i a Maicii Domnului, Era ca i cum Maica
Domnului j-ar fi spus: u te m hni, eu sunt Mama
ta." i aceasta, pentru c Naica Domnului l niase
nc din clipa c nd a devenit monah. Mai t rziu s-a
nvrednicit chiar s o vad pe Maica Domnului n
repetate r nduri, s vorbeasc cu ea i s primeasc
hran din m inile ei cele preacurate.
Odat a urcat cu doi p rini sinaiti
Numele lui -
pe var[ul Sfintei Ecaterina ca sa aca
Ka.zanakis
Sf nta Liturghie, C nd au terminat,
ceilali au nceput s coboare. Stareul, av nd la el o
dalt , a mers Ia st nca unde Kazanakis i-a scris
numele i a ters numele acestui scriitor care s-a
declarat ateu. Considera a fi nepotrivit ca n acel loc
sf nt mnchin torii s vad numele unui hulitor, s
existe urciunea pustr n Jocul cel sf nt .
Unul din p rini, care era originar din Creta, n
timp ce cobora, l-a auzit pe P rintele Paisie lovind cu
dalta i crez nd c ndreapt c rarea de piatr , a
strigat:
Vino, P rinte Paisie! Las acum c rarea! Hai s
rnergeni!
La care Stareul i-a r spuns z mbind:
Fac tot ce po t, p rinte...
P rintele Paisie se sc rbea de Iazanakis din
cauza ateismului i a blasfemiilor lui i nu voia nici s
vad , nici s aud de numele lui.
ntr-o diminea de dumini
Primete mangaiere - - -
ca a vazut urcand pe Sfan
atunci cand rarnane - . -
tul Varf nite inchinatori.
neimpartait . . -
Atunci i-a dat seama ca se
va face Sf nta Liturghie. A mers i el dup ei. A cerut
binecuv ntare s se mp rt easc , dup ce mai nt i
a m rturisit preotului c n ziua precedent f cuse
dezlegare, Pusese o lingur de ulei n m ncare,
fiindc era s mb t i nu tia c se va face acolo
Liturghie, Acela ns nu i-a ng duit, dei toat s pt
m na o petrecuse f r ulei i desigur, cu m ncare
uscat , Atunci Stareul a f cut ascultare i nu s-a
mp rt it, dar a simit o m ng iere at t de mare i
at t de mult har, ca i cum s-ar fi mp rt it.
n epistola sa din 1 martie 1964, Stareul scrie:
De multe ori m ispitete diavolul, cu toate c mi-am
chinuit trupul p n la istovire, Mulumesc ns Maicii
Domnului c nu se sc rbete de mine, ci m ajut
totdeauna. Preabunul Dumnezeu ng duie ispitele ca
s ne lupt m, iar dup lupt s lu m cununa neve
tejit a biruinei. Zilele trecute m-a tulburat mult
diavolul la sih stria mea aproape toat s pt m na,
pentru c voiam s m mp rt esc pe Sf ntul V rf,
unde avea s se fac Sf nta Liturghie. Mulumesc
Bunului Dumnezeu c m-a p zit, c ci r zboiul a fost
ra 6 oc[ombrie 1 963.

11L 24, 15.


160
161
foarte
puternic. Iar dup aceast ispit Dumnezeu
m-a nvrednicit
s m mp rt esc pe Sf ntul V rf. In
acea zi am simit o bucurie at t de mare, nc t nu pot
s o dcscriu. M topeam de marea iubjre a lui Dum
nezeu i-L simeam foarte aproape de mine. Pentru
aceasta
vr jrnaul diavol m-a r zboit at t de puternic,
ca s m poat lipsi de aceast m ng iere duhov
niceasc , ce m-a nt rit pentru mult tirnp."
Pustnicul sinait tr ia deja o via imaterial .
Singur, n linite vorbind cu Dumnezeu..., rug n
du-se nencetat i mijlocind naintea lui Dumnezeu." 6
fra robit de iubirea dumnezeiasc . Kug ciunea lui
era nencetat , precum r suflarea lui i nu se ntre
rupea nici m car n somn. Se ad pa cu harul. Tr ia
intens prezena lui Dumnezeu, precum i marile eve
nimente care s-au petrecut acolo n timpul Frooro
cului Moisi.
Odat a descris petera proo
rocului: Jn tmpu pogor ri
Iu Dumnezeu pe eJ n foc 62 ,
tot muntele a devenit moale ca aluatul, De aceea s-au
i ntip rit n st nc urmele spatelui Froorocului
Moisi."
Odat , vorbind despre cercetarea dumnezeiasc
de la M n stirea Esfigmenu, despre care s-a spus mai
nainte, Stareul a adugat: La Sinai am tr it st ri mai
inalte, dar n alt chip."
Dar ce anume a tr it acolo n Muntele vederii lui
Dumnezeu, nu a vrut s spun . S-a limitat numai la
61
Viaa Cuviosului Sava ccl SfiniL
62
Ieir 19, 18.
162
aceast aluzie. Cu siguran c a fost ceva asem
n tor cu cercetarea de la sfigmenu, dar de o inten
sitate mai mare, De aceea a i f cut legtur ntre ele.
Frobabil nu a fost o vedenie sau o minune, ci o
stare de har dintre acelea pe care Stareul le tr ia
adeseori i n timpul c rora piimea adaos de har,
care l urca pe n limi duhovniceti tot mai mari.
Sirnt c se ncrusteaz ceva deosebit nl untrul
rneu", scria Stareul.
Prin toate acestea pe care Stareul le tr ia i altele
pe care noi nu le cunoatem, dumnezeiescul har l
preg tea n tain pentru lucrarea lui de mai t rziu.
In timp ce tr ia o astfel de via
Parasete dulcea . - . -
i se bucura ca in cele din urma
pus e
a aflat ceea ce c uta de mult
timp, s n tatea Stareului se nr ut ea tot mai mult.
Suferea de dureri de cap care se datorau lipsei de
oxigen de la marea altitudine unde pustnicea. Ins
Dumnezeu l hr nea cu man cereasc , l m ng ia cu
harul S u, La nceput nu a dat importan acestor
sin-iptome, dar mai apoi a fost nevoit s o fac .
Despre aceasta Stareul scrie ntr-o epistol de a sa
din martie 1964: V d c Dumnezeu m coboar
tot mai jos, De o s pt m n m aflu la m n stire,
fiindc mi-a ap rut astrna. Deoarece sh stria mea se
afl la o altitudine de dou mii de metri, am suferit
foarte mult, Era cu neputin s mai r mn acolo,
fiindc mi se t ia respiraia, Aici la m n stire este
cam cu patru sute de metri mai jos, n cazul c voi
suferi i aici, voi veni n Orecia. n orice caz, eu las
lucrurile n seama lui Dumnezeu, iar El, Care este din
R zboi nev zut i
st ri de negr it
163
fire bun, va face cum este mai binc pentru sufletul
meu."
n cele din urm , c nd a v zut c starea s n t ii
lui se nr ut ete, s-a hot r t s p r seasc dulcea
pustie a Sinaiului. S-a m hnit mult pentru aceasta,
deoarece voia s r m n acolo pentru totdeauna,
s -L sl veasc pe Dumnezeu fn muntele cei sf nt.
A iubit Sinaiul, pentru c acolo a tr it adev rata via
pustniceasc , P n la sf ritul vieii Stareul a tr it
nostalgia petrecerii lui Ia Sinai i ntotdeauna s-a
interesat de evoluia duhovniceasc a m n stirii de
acolo.
jntorc ndu-se spre Sf ntul Munte, ntr-o biseric
din Atena s-a nt lnit cu profesorul Panaghiotis Brai
otis de la Facultatea de Teologie, Acela s-a minunat
de Stare v z ndu-l c a stat n picioare toat durata
slujbei, dei era bolnav, Spre sf rit s-a apropiat de el
i l-a ntrebat: lNici acum nu te aezi puin?"
Dar Stareul, potrivit cuv ntului Psalmistului, a v
zut Lr deIege i dezbnare in cetatea 4Atenei. Aici
diavolul a ncercat s -l ispiteasc , dar nu el nsui,
aa cum o f cea n Sinai, ci printr-un organ al s u. n
timp ce c uta s afle adresa unui cunoscut de al lui,
a ntrebat pe cineva, iar acela I-a condus Ia o cas , a
deschis ua i l-a b gat n untru, Era o cas de des
fr narel Stareul la nceput a r mas mut de uimire,
dar ndat I-a chemat pe Dumnezeu n ajutor i
mping nd cu putere ua, a fugit izb vindu-se ca o
c proar dn m na v n torului i ca o pas re din
m na ps raruJui 5.
l
l
i
l
l
l
l
IX.
l
L1 CHITU JVIRULUI
I
I
l
I
l
l
I
l
i
63
Ieire 3, 12.
64 Fs.54, 10.
65
Frov. 6, 5.
164
c-)
(f
up ce Starejul a ajuns n Sf ntul Munte s-a
ndreptat spre pustia Iapsa1ei, un loc linitit
i
pustnicesc aproape de Karyes, Dar pentru c acolo
..2 nu a aflat un loc care s -1 odihneasc , la sfatul unui
stare a mers la Schitul Ivirului, unde a aflat Chilia
Sfinilor
Arhangheli. Intr-o epistola de a sa (24 iulic
1964) scrie n leg tur cu aceasta: Cu harul lui Dum
nezeu am luat o chilie la Schitul Ivirului, Aici sunt
L)
toate nlesnirile pentru o via linitit . Din cincispre
zece chilii sunt locuite numai apte. S mb ta i
duminica facem la biserica mare a schitului numai
Sfnta Liturghie, c ci celelalte slujbe le facem la
chilii.
Chilia mea are un paraclis cu hramul Sfinilor
Arhangheli, o mic livad de m slini, o mic gr din ,
ap i altele. Firete, casa este veche i de aceea o
mai c rpesc, V d c lucrurile se ndreapt spre
primirea de ucenici, pe care va trebui s -i pov uiesc.
Este adev rat c aceasta m nec jete mult, deoare
ce am vieuit singur i v d c numai de unul singur a
putea s sporesc mai bine. Nu puin m-am rugat
Domnului pentru aceasta, dar v d c aa este voia
Lui. Am rners la duhovnicul meu, p rintele Tihon, un
pustnic rus, i mi-a spus c trebuie s primesc pe toi
167
Isihie sau ucenici?
cei care vor s r m n mpreun cu mine, Mi-a dat
binecuv ntare s -mi fac cel mult o colib mic puin
mai departe, ca s am puin linite.
Am nceput s repar chilia, fiindc se poate ca
peste puin s vin cunoscui de-ai notri i va trebui
s -i iconomisesc, pe c t voi putea. mi lipsesc toate.
Va trebui s repar casa i s fac o mulime de alte
lucruri p n vom ncepe vreo rucodelie, Timp de trei
luni am lucrat din greu. Slav lui Dumnezeu, am
reparat-o destul, Va trebui ca ntr-un an de zile s le
descurc pe toate, ca apoi s ncepem lucrul de
c petenie, rug ciunea i studiul, iar dup aceea, n
timpul liber, puin rucodelie. n felul acesta vom
putea avea lipsa de grij , care va urca pe frai spre
cele de sus. Untdelemnul este asigurat de m slinii din
jurul chiliei. Acest untdelemn ne ajunge i pentru
candelele bisericii. Or dina ne va da tot felul de Jegu
me, precum ar fi: cartofi, fasolc, varz i altele pentru
iarn . n jurul chiliei se mai afl i c iva pomi
fructiferi, precum i mult vie, C nd fraii fac puin
rucodelie, pentru a se destinde i nu pentru a fi
absorbii de ea pot s se reg seasc pe ei nii, iar
dup aceea pe Dumnezeu. Bunul Dumnezeu care
ajut i pe cei buni i pe cei r i, ca un P rinte bun, va
ajuta, Cred aceasta cu t rie, Cu at t mai mult dac
este voia Lui s se fac ceva spre slava Sa.
Mai t rziu m g ndesc s fac nite colibe mici
pentru frai, aezate la o distan de o sut de metri
una de alta, ca s fie mpreun , dar i desp rii,
deoarece trec nd prin toate felurile de vieuire mona
hiceasc , am v zut c n linite se facc cea mai bun
limpezire duhovniceasc ."
Chipuri de monaii
Printre puinii p rini ai
de Ia Schitul
schitului se distingea F rin
tele Fahomie 66 ,din obtea
b trnului INil. Prindea erpii i scorpionii cu m inile.
Stareul povestea multe despre simplitatea i des
vrita lui ascultare fa de stareul s u, Pentru toate
acestea Stareul l iubea mult pe p rintele Pahomie i
adeseori i tiimitea daruri.
Printre primii care au mers la el s devin monahi,
au fost i viitorii ieromonahi Vasile i Origorie, care
mai t rziu s-au nchinoviat n Sf nta M n stire Stavro
nikita, Dup aceea p rintele Vasile a devenit egume
nul ei, Pentru o perioad Stareul le-a pus la dispo
ziie chilia sa, p n c nd s-au aranjat n chilia lor, iar
el i-a f cut puin mai de o parte o colib foarte mic
din sc nduri de castan.
Priveghea n fiecare noapte f c nd nenum rate
metanii i rostind Rug ciunea lui Iisus, Lucrarea lui
de c petenie era rug ciunea, Se str duia s nu
intrerup vorbirea lui tainic cu Dumnezeu, voia ca
aceasta s fie nentrerupt .
n ciuda s n t ii sale zdruncinate, Stareul se
silea pe sine nsui postind p n la epuizare. Iar
atunci c nd se terminau bateriile" i ajungea la
Amin", se nt mpla ceva minunat, i redob ndea
puterile i continua nevoinele.
66
P rini aghio. pag. 12-13.
i
168
169
C nd cobora la arsana, umbla descul, aa cum
rnergea Ia Sinai. Avea nc l rile n traist i se nc la
numai atunci c nd vedea vreun om de departe.
Ca sculptor autodidact, sculpta cruci foarte fru
moase, cruci de gt i cu m ner. Din Iucrul de rnn
pe care l vindea, se chivernisea pe sine i ajuta i
acolo unde era nevoie.
La schit i ajuta cu m rinimie pe p rinii de acolo
i ori de c te ori i cereau ajutoruL alerga cu bucurie
ca s -l odihneasc pe ficcare.
A fost i dicheu 67 aI schitului, Dup ce i nde
plinea ndatoririle Ia biserica schitului, l sa un bilet n
care i ruga pe vizitatori s sune clopoelul de ndat
ce vor ajunge acolo, iar el se retr gea la chilia sa s
se roage, C nd auzea clopoelul, cobora la biseric i
se ngrijea de nchin tori odihnindu-i trupcte i
duhovnicete.
n aceast perioad Stareul a cunoscut un cretin
deosebit, muncitor n portul Fireu, care, cu rug ciu
nea sa, a nviat pe socrul lui ca s se poc iasc ,
pentru c n toat viaa Iui njurase de cele sfinte.
Stareul a povestit i urm toarea nt mplare:
Odat a venit la schit un preot, C nd l-am v zut, am
primit ntiinare de la Dumnezeu c acela nu era
preot, Din discuie rni-am dat seama c era catolic.
Atunci i-am spus cu asprime: S pori gluga (adic
fesul pe care I poart c lug rii catolici) i aa s
mergi pe la m n stiri!
f9onahul care, pe durata unui an, poart de grij de biserica
principala a schitului i de toate celelalte bunuri ale lui.
170
Acesta era preot catolic i aa curn am aflat mai
t rziu, se numea Boniatie, dar se mhr ca potrivit
mprejur rilor pentru a duce n eroare, C nd era cu
clerici ortodoci greci se mbr ca precum acetia,
c nd era cu clerici rui se mbr ca la fel ca ei aa
mai departe"
Dei l-a v zut purt nd p r lung, barb i ras ,
Stareul nu s-a l sat inseat de acestea. Iiarul dum
nezeiesc i-a descoperit n untrul s u c cel care
p rea preot nu avea preoie. i nu avea trebuin ca
cneva s rn rturseasc pentru orn, c ei tia ce era
in om.
58
Odat Stareul a povestit: De n
Ajut sufletul
dat ce am mers la Schitul lvirului,
unui mort
b tr nul Atanasie, p durarul M
n stirii Filoteu, a aflat despre aceasta i a venit s m
vad , Ne cunoteam i mi-a adus unele lucruri, pen
tru c atunci, la nceput, nu aveam nimic.
1-am mulumit i i-am spus s scrie un pomelnic
cu numele rudelor lui adormite ca s le pomenesc.
Dar acela, pentru c fusese influenat de un rnartor a
lui lehova, mi-a spus: Dac moare omul, nu mai
exist nimic, Dup moarte toate dispar.
Nu a trecut muIt timp i a murit i eI. C nd arn
aflat, am mers p n la filoteu i am v zut morm ntul
Iui, Dup aceasta am nceput s fac n fiecare zi
rug ciune din inim , ca Dumnezeu s odihneasc
sufletul lui.
68
ln. 2, 25.
171
Dup dou zeci de zile (de la adormirea b tr nului
Atanasie), am aflat c m c uta un c lug r de la
iloteu, Era un proestos al m n stirii care, plin de
nelinite, mi-a spus:
F rinte, mi s-a ar tat b tr nul Atanasie, cel care
a murit, i mi-a reproa[ c I-am uitat c nu am
f cut nirnic pentru el, Mi-a mai spus c numai Sfinia
Ta il ajui cu rug ciunea, i ntr-adev r nu l-am
pomenit la rug ciune, Am primit sarcina de proestos
i port grij de cancelarie. Am mult de Iucru, Ce s
fac acum? Mi-am l sat i canonul.
Ei, acum s faci ceva mai mult."
Aceast nt mplare l-a nt rit pe Stare i de atunci
a nceput s se roage i mai mult pentru sufletele
tuturor celor adormii.
La nceput, c nd am venit in
P zit de Cinstitul
schit, povestea Stareul, i am
Inaintemergator
v zut frumoasa lui aezare,
am fost cuprins de dor dumnezeiesc. nima mi
tres lta de dorina de a r mne acolo pentru mai
mult linite i rug ciune, Aadar am mers la un
proestos din M n stirea Iviru s iau binecuv ntare
pentru a face acolo o colib , Dar acela a nceput s
strige: Ce o facei voi pe pustnicii? i altele ase
menea, Dar n acea noapte i s-a ar tat proestosului
Cinstitul naintemerg tor, ocrotitorul schitului, i a
nceput s -1 bat 69 ,S-a trezit ngrozit i a alergat la
biseric cer nd p rinilor cu insisten s ntrerup
69
Fentru c i-a ar tat dispre Stareului.
slujba i s fac sinax (consliu) pentru a le spune
ce i se nt mplase, fiindc nu se pulea liniti. Dar
aceia i-au spus: Nu putem ntrerupe slujba, S faci
r bdare pn ce vom termina. Dup aceea s-au
adunat cu toii i acela Ie-a povestit ce i se
nt mplase, Apoi acest proestos nu numai c mi-a dat
binecuv ntare s fac o colib , dar mi trimitea i
materiale cu cat rH. n schit era at ta umezeal , nc t
picura ap din cuie. Aceasta a i fost pricina pentru
care p rinii au p r sit acest loc, Acolo m-am mbol
n vit at t de tare, nc t scuipam s nge. Acel loc m-a
f cut s -mi las dou coaste la sanatoriu. M-am ostenit
mult c r nd materiale pentru a zidi coliba 70 .Simeam
ns o bucurie, Era o bucurie duhovniceasc , dar nu
una cereasc . Bucuria cereasc este altceva. Este
energie a harului dumnezeiesc."
Fiatra aruncat
Odat a trecut pe la schit un
de diavol
s rac ca s cear milostenie.
Stareul i-a dat s racului toi
banii pc care i avea, o sum care in acea vreme avea
mare valoare, Nici chiar m n stirile nu-i d duser at t
de mult. Diavolul nu a putut suferi s vad pe cel cu
trup ca f r de trup i m niindu-se din pricina des
v ritei Iui neagoniseli, a aruncat o piatr mare care
s-a nfipt n tavan, exact deasupra capului Stareului.

Aceast colib exist i ast zi i se afl al turi de vcchea


biseric a schitului, Ia civa rnetri de la Aglieasma ctitorului,
cuviosul Nucenic Iacov.
I
172
173
Schimonali
Stareul l cunotea pe p rintele
Tihon nc din vremea c nd cra la
Esfigmenu. Acum ns a hot r t s -I aib de duhov
nic. Mergea regulat Ia chilia lui pentru a-l vedea i a-i
cere sfatul. F rintele Tihon l ntreba adeseori:
C nd vei lua schima?
C nd va fi binecuv ntare, gheronda, Nu aceasta
m preocup .
P rintele Faisie, cu toate c era de mult timp
monah, nc nu luase schima mare. Il preocupa n
mod deosebit s vieuiasc precum un adev rat
monah, Nu voia s primeasc schima mare n mod
tipiconal, ci i harul schimei, D dea mai mare impor
tan purt rii ei pe dinl untru, adic se str duia s -I
fac monah pe omul cel dinl untru, Pentru aceasta
spunea: Pe mine nu m preocupa deloc c nd aveam
s devin schimonah, Chiar i c lug r s nu m fi
f cut nu m-ar fi deranjat aceasta. M preocupa numai
s vieuiesc ca un adev rat monah. Dac sufletul nu
se va cur i i nu va dob ndi arme duhovniceti cu
nimic nu-l va ajuta schima, dei ea este o arm foarte
puternic , Fiindc cea mai mic neascultare, dup
primirea schimei, aduce cea mai mare responsa
bilitate. Este nevoie de mare trezvie, Trebuie s ne
nevoim s respect m f g duinele, Este bine ca
monahul s respecte f g duinele i nainte de a lua
schima." S[areul nu a urm rit niciodat ca s ia
schima mare, fiindc din smerenie se considera pe
sine nevrednic i pentru c voia s fie totdeauna
consecvent
fat
de f g duinele date.
Acum ns , Ia ndernnurile slareului s u, a prirnit
s fie tuns schimonah. i astfel la 1 i ianuarie 1966
F rintele Faisie a primit marea i ingcreasca schim
din cinstitcle m ini ale Stareului Tihon la Chilia Cin
stitei Cruci de pe moia M n stirii Stavronikita.
Stareul a povestit urm torul fapt
Hrana de la . - -
minunat: lntr-un an, in Fostul Ador
inger
mirii Maicii Domnului, p rinii din
schit m-au trimis cu un monah bolnav p n la arsa
naua M n stirii Iviru. Intorc ndu-m la colib , m-am
simit nfrico tor de sl bit, pentru c aveam mai
multe zile de c nd nu m ncasem nimic, C nd am
ajuns aproape de colib , a ap rut cineva (un nger) n
faa mea, mi-a dat un coule cu fructe, struguri i
smochine i ndat s-a f cut nev zut."
Operaia de
Stareul, nc de t n r, a suferit de
p1-1ni
pl m ni, Deja din Esfigmenu scuipa
s nge i avea hemoragii interne,
pentru care a fost internat la bolnia m n stirii. Dup
aceea, n tot restul vieii lui avea s fie chinuit de
aceast boal .
C nd se afla la M n stirea Filoteu a fost nevoit s
ias n lume pentru tratament. Aceast sensibilitate a
pl m nilor lui, care s-a accentuat i mai mult datorit
lipsei de oxigen de Ia sih stria de pe Muntele Sinai, a
constituit pricina pentru care a fost nevoit s p r
seasc Sinaiul.
174
175
{ici el nsui nu tia exact de ce anume sufer .
Medcii au diagnosticat n mod greit c are tuber
culoz . c nd ascultare de ei, Stareul a acceptat s
i se fac sute de injecii cu streptomicin , Dar toate
acestea le f cea n zadar, Carnea i se nt rise ca
piatra, nc t odat acI s-a ndoit, Dar Stareul
r m nea nesimitor la durere.
Evlaviosul doctor Daikos a fost primul care a dat
diagnosticul corect: bronectazie. Dumnezeu s -l
ierte pe Daikos", spunea Stareul.
Dar boala lui se agrava tot mai mult. Pentru
aceasta a fost nevoit s ias din nou din Sf ntul
Munte pentru analize, Acestea au ar tat c trebuia s
fie operat cu orice pre. Intervenia chirurgical a avut
loc la Centrul pentru Boli Pulmonare din Tesalonic.
I-au scos aproape n ntregime pl m nul st ng i
dou coaste. Din Clinica de chirurgie, Stareul, n scri
soarea sa din 10 decembrie 1966, scrie urm toarele
despre operaie: A fost o operaie foarte grea. Mi-au
scos pl rn nul stng, precum i puin din cel lalt.
Pl m nul era plin de pungulie cu puroi. Operaia a
durat aproape zece ore. n tot timpul operaiei sn
gele a curs continuu, Iucru care i-a ngreuiat mult pe
medici. A fost nevoie de patru litri de s nge. Copcile
mi le-a scos dup nou zile i am suferit mare durere
i astfel m-au dus din nou la chirurgie, unde m-au
inut dou ore i mi le-au pus din nou, l s ndu-le mai
mult de dou zeci de zile. Operaia mi-a l sat i o
infirmitate Ia ochi, Cu ochiul drept v d foarte bine,
dar ceI laIt, din partea n care s-a cut operaia, este
rnai nchis i vede mai puin, Aceasta nu m deran
jeaz , fiindc alii s-au n scut cu des v rire orbi.
Este adev rat c suf r mult, dar merit s sufere
cineva pentru mp r ie, chiar i mai puin dec t am
suferit eu, Aceast mic mucenicie ns mi-a folosit
mult.
nainte citeam Patimile Domnului din Sf nta Scrip
tur i Vieile Sfinilor ca pe nite simple istorisiri.
Acum ns le voi tr i, fiindc am simit i eu puine
dureri, Am acum dou zeci i cinci de zile de c nd nu
m-am odihnit."
Aa cum este scris n biletul de ieire, Stareul a
fost internat la Centrul pentru Boli fulmonare din
Tesalonic. A intrat la 4 august 1966 i a ieit Ia 15
decembrie 1966. A suferit de bronectazie la pl m
nul st ng. A fost operat i se externeaz vindecat." n
timpul intern rii lui a f cut ascultare de doctori i a
m ncat carne.
Atunci a murit tat l lui dup trup (10
august
1966). De ndat ce a aflat, a Iuat Ceaslovul i a citit
Fericii cei f r prihan " (Fsalmul 118). C nd a ter
minat, un bolnav i-a spus c tocmai a primit vestea
c a murit o oarecare rud de a sa, Atunci Stareul a
citit din nou acelai psalm.
Intemeierea
La spital s-a legat duhovnicete de
Sih striei
nite tinere evlavioase, iubitoare de
monahism. Acelea l vizitau i i-au
dat s ngele de care a avut nevoie n timpul operaiei.
Stareul, simindu-se ndatorat fa de ele, le-a ajutat
176
177
mai t rziu duhovnicete c t a putut de mult. Simea
aceast ndatorire fat de ele ca pe o flanel mpletit
din p r, pe care o purta direct pe piele i 1 str ngea,
aa cum spunea, i pe care voia s o scoat, adic s
le r spl teasc pentru binele pe care i-I f cuser .
Pentru aceasta le-a ajutat s afle un loc unde s -i
nceap viaa lor c lug reasc . Astfel a ntemeiat
cunoscuta Sih strie a Sf ntului Ioan Teologul din
Suroti. n continuare, pn la adormirea sa, Stareul
le-a ndrumat duhovnicete i tot acolo i-a l sat i
mult p timitorul s u trup. A luat s nge de la surori,
iar el le-a dat duh, adic ajutor duhovnicesc.
ntorc ndu-se de la spital la schit, i-a continuat
cu m rime de suflet nevoina, Viaa de schit cu
ndaloririle obteti i cu r sp rtdirea ei, pentru c
p rinii se nmuliser , au aprins n Stare dorina
pentru mai niu]t linite, Dar mai ales pentru faptul
c era operat, trebuia cu orice pre s schimbe clima
i s vieuiasc ntr-un loc uscat. Stareul lui, p rin
tele Tihon, l-a sf tuit s mearg la Katunal ia. Trebu
ia s fac ascultare de stare", a spus, 1 astfel la data
de 1 1 iulie 1967 a luat binecuv ntare i s-a ndreptat
spre Katunakia.
l
I
i
l
l
l
l
i
i
l
l
l
i
i
i
4
x.
IN PUSTI K1TUNKI6I
178
La Coliba lui Ipatie
adar, de dragul iubitei lui liniti i din pricina
s n t ii lui zdruncinate, P rinlele Paisie
merge la atunakia i se stabiIete la Coliba lui
Ipatie, una din Colibele vlahilor, care se afla mai sus
de Chilia Danileilor.
n epistola sa din 18 septcmbrie 1967, 5tareu1
scria Siav lui Dumnezeu, sunt foarte bine, Nu m
mai dcranjeaz dispneea. Fot deschide fereastra i
ziua i noaptea, fiindc aici nu este umezeal , Nu am
nici vecini."
Era o colib s rac , f r paraclis, cu un izvora i
dou -trei terase n jurul ei. C iva metri mai ncoio
2
mai era nc o colib din tabI , Aceasta avea o bine
cuv ntare deosebit , deoarece n ea vieuise b tr nul
L)
Efrern TaIas 71 .Acolo Staretul
mergea adesea, se ruga
i simea mult har, La o sut de metri mai sus era o
peter , refugiul de alt dat al t iharilor, n care de
asemenea vieuise b tr nui Efrem.
Viata Ia Katunakia era iinitit, ner sp ndita i
foarte s rac . Ca iucru de m n , sculpta iconie n
P rnU AghioriJ pag. 92.
181
lernn de chiparos cu chipul lui Hristos K stignit, aI
Maicii Domnului i al Sfn[uui Ioan Teologul. Vindea
putine pentru a se ntreine, iar pe cele mai multe le
d dea de binecuv ntare, De asemenea f cea i ico
nie tanate, pe care de asemenea le d dea de bine
cuv ntare.
n perioada c t a stat acolo, a dezgropat osemin
tele naintaului s u de Ia acea colib , b tr nul Ipatic
rom nul.
In acel an Stareul a ajutat la hramul Danileilor.
Frintre slujitori era i un monah cavsocalivit, care a
fost foarte impresionat de agerimea cu care F rintele
Paisie slujea la praznic. T cut i rug tor, f cea treab
c t doi-trei slujitori, f r s se oboseasc deloc.
Odat a luat cor bioara pentru a merge de la
Dafni la Katunakia, La un moment dat s-a apropiat d
el un monah necunoscut care i-a f cut metanic cu
smerenie i l-a chemat pe nume. Era b tr nul GavriiL
renumitul ascet de Ia Karulia, Acesta s-a bucurat mufl
c 1-a cunoscut pe P rintele Paisie, deoarece auzis
c un pustnic vieuiete la una din colibele vlahilor.
S-au retras ntr-un col al corabiei i cu mult dra
goste i familiaritate au vorbit despre lucruri duhov
niceti, Mai t rziu Stareul spunea: j3 trnul avriil
era un adev rat ascet, dar b tr nul Petru (Fetrachi)
avea ceva deosebit, avea o finee duhovniceasc ."
La Katunakia a cunoscut i ali p rini care ajunse
ser la m suri duhovniceti nalte.
Stareul ducea la p rini bolnavi i
la b tr ni neputincioi haine i
alimente, Un oarecare stare n
v rst avea o nsemnare Ia ua chiliei lui: Nu m
deranjai! Sunt b tr n i bolnav." Nu voia s pri
measc nimic de la nimeni. F rintele Paisie ns I-a
convins s primeasc cele pe care i le ducea, spu
n ndu-i:
Primete-le, gheronda, pentru c eti b tr n i
bolnav.
ntr-o zi l-a cercetat pe b tr nul Sava Katunakiotul
i i-a dat nite daruri. Plec nd, I-a ntrebat dac mai
are nevoie de ceva. Acela i-a spus c ar avea nevoie
de nite Hanele. ntorc ndu-se la Colib , s-a nt lnit
pe drum cu un nchin tor care venea s -l vad i avea
un pachet pentru el, C nd Stareul I-a deschis, s-a
minunat de purtarea de grij a lui Dumnezeu. n
pachet erau flanele, S-a ntors ndat i i le-a dat
b tr nului Sava.
ndr citul
Odat , povestea Stareul, urcam la
Colib nc rcat cu mult greutate. Pe
potec m-am nt lnit cu un mirean din Tricala, care
s-a oferit s m ajute. Dar s rmanul era ndr cit i pe
drum I-a scuturat diavolul i a c zut la p m nt. Atunci
I-am nsemnat n chipul Sfintei Cruci cu crucea de la
metanie. ns ndr citul mi-a prins m na dreapt i
voia s mi-o rup , Atunci am luat metania cu m na
st ng i am f cut din nou semnul crucii peste el,
spun nd: n numele Domnului nostru Iisus tIristos,
1lanele pentru
pustnic
182
l 83
iei, duhule necurati i ndat s-a linitit i mi-a cerut
iertare." i apoi Stareul a ad ugat cu uimire: M i,
m i, rn i, metania are mare putere!"
S r cia lui
ntr-o zi, n timp ce st tea n curtea
s r c cioasei lui colibe, a observat
c cineva era ascuns n p dure i l urm rea. P rea a
fi un om care c uta prilej pentru a fura.
Atunci Stareul a spus n sinea lui: S rmanul, o fi
av nd nevoie." i ndat a plecat l s nd deschis ua
colibei lui. Atunci houl a intrat n untru nest njenit.
Dar, din nefericire pentru el, nu a aflat nimic valoros
de luat, ci numai o saltea de paie i c teva lucruri
lipsitc de valoare. Dei houl era un om s lbatic, aa
cum spunea Stareul, a fost micat (n.tr, de s r cia
Stareului) i dup aceea mi aducea alimente." Acela
s-a poc it i i-a cerut iertare, pe care Stareul cd f r
de r utate i-a dat-o din toat inima lui.
Odat l-a cercetat p rintele Daniil de
la chilia Danileilor. Acesta a b tut la
u zic nd: Pentru rug ciunile Sfin
ilor P rinilor notri...", dar pentru mult timp nu a
primit r spuns, n cele din urm Stareul a deschis.
Paa i era plin de lacrimi, iar n m n inea o ceap
i posmag din care m nca, Atunci p rintele Daniil l-a
ntrebat:
Ce faci, F rinte Faisie?
Ce sfac, p rintele meu? lat , nu vezi? M n nc.
Eu m n nc mereu...
i n timp ce spunea acestea, muca din ceap i
din posmag, iar lacrimile i curgeau necontenit.
Se vede c Stareul era ntr-o stare de ad nc
umilin i de aceea nu-i putea opri lacrimile. Dar
atunci c nd a auzit vocea p rintelui Daniil, a ncercat
s se abin , pentru c trebuia s deschid . ns
neput ndu-i ine lacrimile, a n scocit acest mcte
ug cu ceapa. Atunci p rintele Daniil, care a povestit
dup aceea aceast nt mplare, a neles la ce m su
r ajunsese Stareul.
La hatunakia Stareul a avut i
Lumin foarte
experiene dumnezeieti: ntr-o
dulce
noapte, povestea el, n vreme ce
rosteam Rug ciunea, am simit nl untrul meu o mare
bucurie, Am continuat s rostesc Rug ciunea i deo
dat chilia mea s-a umplut de lumin . Era alb , cu o
mic nuan spre albastru, Inima mea b tea dulce.
M-am rugat p n c nd a r s rit soarelc, Acea lumin
care a r mas n chilia mea p n dimineaa era foarte
puternic , mai puternic chiar i dec t lumina soare
lui, Acesta i pierdea str lucirea n faa ei. Vedeam
soarele, iar lumina lui mi se p rea palid , lipsit de
str lucire, aa cum este lumina lunii atunci c nd este
lun plin , Am v zut mult timp acea lumin . Dup
aceea, c nd ea a disp rut i harul s-a micorat, atunci
nu am mai simit nici o m n iere sau bucurie. i
deoarece c zusem dintr-o stare mai nalt n una mai
Eu m n nc
mereu..."
184 185
joas , m vedeam pe rnine ca pe un animal. Mer
geam s m nnc, s beau ap , s fac lucru de m n
i m simeam ca un anirnal. Aceast nt mplare am
uitat-o cu des v rire i mi-am amintit-o alalt ieri 72 ,
c nd un avocat evlavios care practica rug ciunea
minii mi-a amintit-o, pentru c tr ise i el o expe
rien dumnezeiasc ..."
Lumina pe care a v zut-o Stareul nu a numit-o
necreat , dei nu exista nici o ndoial c este.vorba
despre lumina necreat . Nai mult dec t at t, el nu a
descris-o, ci numai a ad ugat: Ea se poate vedea i
cu ochii nchii i cu ochii deschii, i noaptea n
ntuneric i n timpul zilei cu soare."
Cu astfel de m ng ieri duhovniceti harul dumne
zeiesc l m ng ia n pustia lipsit de m ng iere a
Katunakiei pe ascetul Faisie, s racul de bun voie i
nevoitorul plin de lep dare de sine.
l
i
l
i
l
xI
l
)
1 COLW1 CI1STITCI CIUCI
4
l
l
l
l
l
i
l
l
i
i
72
La 23 iunie 1984
186
Stareul Ia CoIiba Cinstita Cruce".
I
La Sf nta M n stire Stavronikita
S
f nta Kinotit a chemat pe Ieromonahii Vasile
i crigorie de la Schitul Ivirului ca s pun n
r nduial M n stirea Stavronit ita, care era idioritmic
i suferea de lips de pcrsonal, C nd cei doi l-au
ntrebat pe Stare, eI Ie-a spus s primeasc cererea
hinotitei, dup care a ad ugat: Voi veni i eu s ajut
cu ce voi putea."
i astfel, dup un an de nevoin n pustia Iatu
nakiei, Ia 12 august 1968, StareuI a venit n M n s
tirea Stavronikita.
In epistola sa din 1 1 octombrie 1968 Stareul
scria Cred c ai aflat despre schimbarea locului
i a vieuirii mele, Adic din pustie, n m n stire i
din des v rita lips de grij , la griji i r spunderi.
Cred c v vei ruga ca stagiul meu s fie pentru un
timp foarle scurt, ca s m reg sesc din nou pe mine,
cel mpr tiat, Firete c nu puteam s evit
mobili
zarea. IN d jduiesc ns ca p n n prim var Iucru
rile s fie puse n r nduial i s m eliberez pentru
a m putea ruga nencetat pentru voi, fiindcacum,
cu grijile m n stirii, nu-mi ndeplinesc nici m car
ndatoririle mele cele rnai elenientare."
I 89
fiindc era rnare nevoie, ajuta Ia toate ascult rile.
ncepea primul i toi l uumau, Din cauza lipsei de
personal a primit i ndatoririle de proestos.
Intre timp stareul s u, ascetul
Adormirea
rus, parintele Tihon, se afla in
Staretulul
Tihon
cele de pe urma ale sale. Du
p o via plin de nevoine se preg tea pentru viaa
cea f r de sf rit.
in ultimele zece zile a chemat I ng el pe ucenicul
Iui (F rintele Faisie), care scrie urm toarele: Aceste
ultime zece zile ale Stareului, n care am stat al turi
de eI, au fost pentru mine cea mai mare binecu
v ntare a lui Dumnezeu, pentru c m-am folosit mai
mult dec t oric nd, de vreme ce mi s-a dat prilejul s
tr iesc puin l ng eI i s -1 cunosc mai bine... In
ultima noapte i-a inut m inile pe capul meu timp de
trei ore continuu, binecuv nt ndu-m , Apoi m-a s ru
tat pentru ultima dat ." 73
Stareul Tihon a adormit Ia tO septembrie 1968,
dup ce i-a presimit moartea i i-a preg tit el nsui
morm ntul.
Bunului s u ucenic, dulcelui Paisie", aa cum l
numea, i-a I sat binecuvntarea sa i f g duina c l
va cerceta n fiecare an, I-a spus nc i aceasta: Noi,
fiul meu, vom avea o dragoste scump n vecii
vecilor." Dorea s -I lase urma Ia chilia lui i de aceea
i-a spus: Dac tu vei r m ne Ia aceast chilie, eu m
voi bucura, Dar cum va voi Dumnezeu, fiul meu." 74
ntr-adev r 5tareul, dup cc a ajutat s intre n
r nduial obtea de cur nd nfiinat , s-a stabilit pen
tru mai mult Iinitc la Chilia Cinstitei Cruci (2 martie
1969). Considera o mare binecuv ntarc faptul de a
vieui i a se nevoi acolo unde se nevoise stareul lui.
Acest loc l mica sufletete i l nsufleca, pentru c
avea un har deosebit datorit nevoinelor suprao
rneneti i experienelor dumnezeieti pe care P rin
tele Tihon Ie tr ise acolo.
Uurat de grijile vieii de obte i av nd drept
merinde binecuv ntarea i pilda stareului s u, se
bucura de dulcea sa linite i de comuniunea cu
Dumnezeu i se ruga pentru ca s r m n necunos
cut i pentru m n[uirea Iumii. In epistola sa din 1O
aprilie 1969 scrie: Acum, c nd cu harul Iui Dumne
zeu m-am eliberat de grijile m n stirii i m aflu n
dulcea mea linite (care i numai ea singur este o
rug ciune tainic ), mi voi aduce mai mult aminte de
voi. Dac p n acum am fost foarte departe de voi,
acum ns voi fi foarte aproape de voi. S v rugai s
fiu mai mult ascuns dec t cunoscut, pentru c numai
atunci mi voi ndeplini chemarea mea, Este adev rat
c , atunci c nd m ascund, simt nl untrul meu c
m aflu mai aproape de s rmana Iume."
Cu toate c era ascuns i ngropat" n groapa
F rintelui Tihon", Stareul a devenit un magnet
duhovnicesc care atr gea muli tineri, Acetia se
nchinoviau la M n stirea Stavronikita ca s aib
posibilitatea s I vad pe Stare i s se sf tuiasc cu
el, in scurt timp a sporit num rul p rinilor i s-a
format o obte bine nchegat , De Ia sih stria lui
Parini Aghoii pag. 35.
Prini AghioriJ pag. 36.
190
191
supraveghea bunul mers al m n stirii i f r zgomot
se str duia s o pov uiasc pe urmele Sfinilor
F rini.
Fe drumul ce duce de la Sta
etrecerea lui la
vronikita la Karyes, la o mica
Cinstita Cruce
distana de Iocul de inchinare
din partea st ng a drumului, pornete o c rare care
str bate o p dure de arbuti, urc i coboar pe un
teren neregu]at i ajunge la o Colib mprejmuit cu
un gard de s rm mpletit , L ng poart se aflau o
cutie cu o t ietur Ia fel cu cea potal i o bucat de
carton pe care scria: nsemnai pe h rtie ce vrei s
discut m i b gati-o n cutie. V vei folosi mai mult
de rug ciune dec t de discuie."
In partea de sus a porii era prins cap tul unei
s rme Iungi care ajungea pn la ua Colibei i de
care era legat un clopoel ce l ntiina pe Stare de
sosirea unor nchin tori, n curtea spaioas se aflau
c iva m lini i puin vi -de-vie, In partea st ng a
c r rii era depozitat o stiv de lemne. Le aezase
acolo ca s nu fie v zut c nd mergea de la chilie la
atelier, nainte de a ajunge la Colib , pe partea
dreapt , sub un m slin se aflau o m su i dou -trei
scaune improvizate. arhondaricul Iui de var , n st n
ga era n-iorm ntul P rintelui Tihon, pe care Stareul
s dise rozmarin ca s nu se calce peste el.
Trei-patru trepte conduceau pe un hol care se afla
naintea intr rii, ntre cas i zidul unei terase. Iiolul
era nchis cu ui la ambele capete ca s opreasc
curen[uI, n st nga era o buc t rie primitiv : o sco
hitur n zidul terasei at t c t s ncap o crati , iar
dedesubt un Ioc ca s aprind focul. xista un mic
opron inainte de intrarea n colib . nchin torul,
trec nd prin ua de Ia intrare, ajungea ntr-un hol lat
de un pas i lung de .trei, care era luminat de o
fereastr mic , Drept nainte se afla chilia Stareului,
iar n st nga, bisericua Cinstitei Cruci cu trei-patru
icoane n catapeteasm , o stran , un analog i nimic
altceva. O si mplitate impresionant .
C iva metri mai la vest de intrare era o alt u
exterioar care ducea la atelierul lui i la arhondaric.
Acesta era o chilie mic i s rac , av nd tavanul nu
prea nalt, f cut din trestie i p m nt, cu dou paturi
foarte nguste, foarte puin desp rtite ntre eie, nc t
abia putea s ncap un om.
Micua Colib a Cinstitei Cruci nu avea posibili
tatea de a g zdui muli nchin tori, Pe l ng aceasta
Stareul, vr nd s -i respecte programul s u isihast,
g zduia cu discern m nt, numai atunci c nd socotea
c este nevoie.
In epistola sa din 21 decembrie 1971, scria:
Am toat bun voina s v g zduiesc la s raca
rnea Colib i s fiu al vostru nu jum tate, ci n
ntregime. Oric nd voii s venii, s nu pregetaji (c ci
de voi afla c pregetai, m voi m hni), Numai c
acum, iarna, Ia colib pot g zdui numai unul. Din
nefericire coliba mea nu este de acord cu inima
mea."
n partea de r s rit a colibei era un bazin cu ap
de ploaie, care venea de pe acoperi pe uluce. Din
aceasta bea i oferea i la nchin tori. Mai ncolo se
192
193
afla un alt bazin mai maue i descoperit, cu ap
pentru irigat, pe care nu o folosea niciodat , pentru
c nu cultiva nirnic n gr din .
Viaa Stareului Ia Coliba Cinsti[ei Cruci se desf
ura n felul urm tor: spre sear se odihnea dou -trei
ore i se detepta aproape de miezul nopii. F cea
priveghere i se odihnea puin dimineaa, nainte de a
se lumina de ziu . Ziua, dac nu avea vizitatori, f cea
lucru de rnn : iconie i cruci tanate, n timpul ce i
mai r m nea citea, se ruga i r spundea la multele
scrisori pe care le primea de la cretini, n care l
rugau s fac rug ciune pentru ei sau i cereau sfatul
n diferite probleme grele, Scria multe ore n timpul
zilei, iar atunci c nd nnopta, continua s scrie la
lum nare. Dar scrisorile se nmuleau tot mai mult.
Pentru aceasta prin anul 1977 s-a hot r t s nu mai
r spund n afar de cazuri urgente i grele. A f cut
cunoscut lucrul acesta unora, dar au aflat i alii.
Despre aceasta Stareul explica: Eu am pornit s fac
cele ale c lug riei, V d ns c aceasta m dep r
teaz de la scopul meu." Dar cu toate acestea nu a
ncetat s se roage pentru cei care trimiteau scrisori.
Stareul a redus corespondena ca s -i r m n mai
mult timp pentru rug ciune, pe care o considera a fi
cel mai mare prinos al monahului pentru lume.
De altfel, viaa lui simplificat nenchipuit de rnult
i d dea posibilitatea s -i afieroseasc aproape [ot
timpul pentru cele duhovniceti i pentru toi cei care
aveau nevoie de ajutor duhovnicesc, Dar odat cu
trecerea timpului, se nmuleau tot mai mult nchi
n torii, caie i r peau oarte mult timp cu problemele
lor. f ntr-o epistol scria: Odat eram r cit i aveam
fehr , Pe de o parte nchin torii mi ridicau tempe
ratura, dar pe de alt parte nu m l sau s mor,
pentru c nu-mi l sau timp."
Din aceast pricin Stareul se afla n dilem : S
r m n acolo sau s mearg din nou la Sinai sau n
alt parte pentru linite? Dar nu s-a gr bit, ci a f cut
rug ciune, ca s nu fac de capul lui", i a v zut c
voia lui Dumnezeu era s r m n acolo. Dup cum
se vede, aici voi nfrunta greut ile.., Pentru aceasta
voi mprejmui tot locul din jurul Colibei cu plas de
s rm ." (fragment din epistola din 9 mai 1975).
Pentru o vreme, dou zile pe s pt m n (mier
curea i vinerea) se z vora. Nu deschidea la riimeni,
ci postea, se ruga i f cea lucrare duhovniceasc fin
n sine nsui, n partea de jos a Colibei, n p dure,
l ng un izvora, i improvizase o colib mic , aco
perit cu tabl , n care se retr gea uneori pentru mai
mult linite. C nd se ntorcea, lua insemn rile nchi
n torilor i f cea pentru ei rug ciune din inim .
De obicei mergea la m n stire la Sf nta Liturghie
i se imp rt ea. I ns uneori f cea i la bisericua lui
Sf nta Liturghie sau mergea la alte chilii pentru a se
mp rt i.
Aduna m sline i uneori, cu o pres primitiv i
original , inventat i f cut de el nsui, scotea puin
ulei pentru candelele bisericuei lui. D dea m sline Ia
pustnicii s raci i la c lug rii b tr ni din Kapsala. Ii
vizita pentru a se folosi duhovnicete i i ajuta cu tot
ce putea.
194
195
Nu f cea m ncare g tit dec t foarte rar, atunci
c nd g zduia pe
cineva. Odat a g zduit un t n r
cunoscut lui i dc aceea s-a hot r t s fac puin
m ncare g tit . A pisat puin linte, a ad ugat puin
orez, le-a pus ntr-o crati cu ap i a aprins focul cu
c teva vreascuri uscate, Apoi s-au aezat puin mai
departe i au nceput s vorbeasc . T n rul a crezut
c Stareul a fost captivat de discuie i a uitat de
rn ncarc, ns peste puin timp ea a fost gata. Nu a
fost nevoie nici m car s amestece n ea, at t de
sirnpl era m ncarea lui.
Au f cutNecernia cu Rug ciunea lui Iisus, t n rul
n bisericu , iar Stareul n chilia lui, unde a citit i
Canonul laicii Domnului din Bogorodicin . Dup
aceea Stareul i-a dat t n rului s m n nce i a
nceput s -l sf tuiasc cu dragoste p rinteasc . Dei
m ncarea era f r ulei, era foarte gustoas . O impre
sie deosebit a pricinuit t n rului umilina cu care
Stareul a rostit rug ciunea mesei, S-a adunat n sine
nsui ca i cum s-ar fi desprins de cele de pe p m nt
i s-ar fi inf iat naintea lui Llristos. Dup cin Stare
ul a ieit s hr neasc animalele s lbatice chem n
du-le pe fiecare pe nume.
Pe la apusul soarelui au rostit timp de o or n
curtea chiliei Rug ciunea lui Iisus, iar dup ce Stare
ul l-a dus pe t n r la arhondaric, s-a retras n chilia
lui.
In aceast Colib s rac din lapsala se nevoia
Stareul, n groapa cea mai dejos" 75 ,dar cu petre
cere nalt , cu rug ciune nenceta[ , singur cu Singu
1
rul Dumnezeu i hr nit cu harul S u, Cu totul lipsit de
cele materiale i de comodit i, dar bogat n virtui i
n harul dumnezciesc. Se topea pe sine n nevoin i
odihnea duhovnicete pe fiecare om, Suferea pentru
durerea i p catele oamenilor, dar n acelai timp le
d ruia bucurie i m ng iere. Se lupta cu diavolii,
vorbea cu Sfinii, avea familiaritate cu animalele s l
batice i ajuta duhovnicete pe oameni, precum se
va vedea din nt mpl rile i m rturiile pe care le vom
reda mai jos.
Odat m aflam la o oare
Lumina
care m n stire (Stavronikita),
caraniormele
povestea Stareul. Ira sear .
C nd am ieit pe poarta m n stirii m-a nt mpinat un
mirean care voia s -mi vorbeasc , Pe drum a nceput
s -mi spun necazurile lui, Timpul trecea i eu eram
at t de bolnav, nc t nu puteam nici s m aez ca s
m odihnesc, nici s stau n picioare. Se nnnoptasc
deja, dar acela continua s -mi vorbeasc , La un
moment dat m-am g ndit la boala mea i voiam s
ntrerup discuia, dar apoi mi-am spus: Omul are
at tea probleme, iar eu s m ngrijesc pe mine? i
astfel a continuat s -mi vorbeasc p n ce a nnoptat
de-a binelea. Mireanul urma s doarm undeva la o
chilie, dar eu nu m puteam ntoarce n m n stire,
deoarece poarta se nchisese.
Dup ce am terminat, am apucat-o pe drum ca s
m ntorc la Coliba mea, Am intrat pe c rare i
76
118, 105.
197
Fs. 87, 6.
196
trebuia s trec printr-un Ioc str mt i abrupt, C nd am
ajuns n aceI Ioc, fiindc nu vcdcam i nu avcam Ia
mine nici lantern , am c zut ntre crengi i rugi i am
r mas ag at n ele, C nd ani czut, mi-a venit i
traista n cap. Aa cum st tearn acolo rn-am g ndit:
Acum ce s fac? S fac cel puin Pavecernia. i
ncep Sfinte Durnnezeule. . . i celelalte, Dar deodat
s-a aprins o lumin puternic , iar capul meu devenise
ca un bec. In jurul meu s-a f cut ziu ! Atunci ani
v zut unde m aflam i c r ndu-m am ieit.
Lumina continua s lurnineze n jurul meu. lnima mi
era plin de o bucurie cereasc , Am ajuns la Colib ,
am luat cheia de la locul unde o aveam, am desciis,
am intrat n biseric , am aprins candelele i nurnai
atunci lumina s-a retras."
La 21 februarie 1971 Stare
ul st tea n curtea Colibei
sale i corecta manuscrisul
cu viaa Cuviosului Arsenie.
Mai erau dou ore p n la apusu] soarelui, scria
Stareul, i n timp ce citeam manuscrisu, m-a cer
cetat Cuviosul Arsenie, i precum nv torul l mn
g ie pe elevul care a scris bine lecia, tot astfel a
f cut i cuviosul, Vederea lui mi-a I sat n inim o
dulcea negr it i o bucurie cercasc , pe care nu
am putut-o suporta, Am nceput s alerg n jurul
Colibei ca un nebun i l strigam, deoarece credearn
c l voi g si." 77
Accast, apariie a sf ntului l-a cutrcrnurat pc Sta
re, Dup aceasta Stareul a f cut portretul sf ntului
in creion, dup care rnaicile de la Suroti au pictat o
icoan , Dar aa cum spunea Staretul, prima icoan
nu sem na prea bine cu cuviosul. De aceca am stat
l ng ele tot tirnpul c t au pictat a doua icoan a
cuviosului i le-am spus: Aa i aa s o facei." i
astfel a fost pictat cunoscuta icoan a Cuviosului
Arsenie, care red pe deplin tr s turile Iui.
Stareul credea cu t rie n sfinenia Cuviosului
Arsenie, Cu toate acestea a spus maicilor s nu i
pun aureol la icoan , nici s o aeze pe iconostas
cu icoanele sfinilor, C nd Stareul a fost ntrebat de
ce nu vrea s fie pus sus pe iconostas, a r spuns:
Dac vrea, s se ridice eI singur." Adic s intervin
pentru a i se face canonizarea, De asemenea i
matria de oel cu care f cea iconie tanate ale
cuviosului, a f cut-o f r aureol . lar c rii sale i-a
pus titlul: P rintele (nu Sf ntul) Arsenie Capadocia
nul." A ateptat ca mai nt i Biserica s -I recunoasc
drept sf nt i numai dup aceea a pus aureol la
icoan i la tan i a scris Sf ntul Arsenie".
Inainte de canonizarea oficial , Stareul nsemna
se n Mineiul pe octombrie n ziua de 28 n dialect
farasiotic, urm toarele:
Ast z, ]O noembrie 1924 pe noul calendar, iar
pe cel vechi, 28 octomb,ie, s-a mutat Ia cele vence
on7uJ iuJ umnezeu, Jeromonahui Arsenie (tagefen
dJ) din farasa Cezareii. S avem binecuv ntarea Iui.
Faisie monahui.
Sf ntul Arsene Capadocianu/", pag.3 1
198
Apariia Cuviosului
Arsenie
199
n cartea sa P rni aghiorii
P nntele Tihon
P rintele Paisie scrie: La 1O
i ispititorul
septernbrie 1971, dup mie
zul nopii, n timp ce rostearn Rug ciunea, l-am v zut
deodat pe stareul (p rintele Tihon) intr nd n chilie.
Atunci am s rit i l-amapucat de picioare s rut n
du-i-le cu evlavie, Dar nu mi-am dat seama cum s-a
desprins din m inile mele, ci l-am v zut c intr n
bisericu i dispare." 78
Odat s-a g ndit s mearg la m n stire (Stavro
nikita) s se mp rt easc . n acea zi au trecut pe la
el muli nchin tori i nu a avut timp s -i fac nda
toririle lui cele duhovniceti i s se preg teasc aa
cum voia, Pentru aceasta st tea la ndoial dac
trebuia sau nu s se mp rt easc .
n clipa aceea vede n
fata
sc rilor pe unul ce
sem na cu p rintele Tihon, care i mica n semn de
dezaprobare capul spun ndu-i: S nu te mp rt
eti!" Stareul, dei p stra n inima sa f g duina
p rintelui Tihon c l va vizita, a neles ndat c cel
care i se ar tase n chipul p rintelui Tihon i care l
oprea de la Sfnta Imp rt anie era diavolul. De
aceea i-a spus: Pleac , tu nu eti stareul meu!" [at
dup aceea a cobor t la m n stire i s-a mp rt it.
ntr-un an, n ajunul Adormirii Maicii
LaTinos
Domnului, Stareul a luat vaporul
pentru a merge s se nchine la lcoana f c toare de
minuni a Maicii Dornnului din Tinos. Fe punte a v zut
c nite femei pe jumtate dezbr cate st teau ntinse
i f ceau plaj , Stareul s-a m hnit i i-a spus n
sinea sa: C t de mult a dec zut chipul lui Dum
nezeu!" Apoi i-a nchis ochii, s-a ad ncit n sine i s-a
rugat din inim , cu durere, spun nd:
Dumnezeul
meu, trimite o ploaie ca s se mbrace!" Peste puin
s-au adunat nite nori i a nceput ploaia i astfel
acele femei au fost nevoite s se mbrace i s intre
mn untru.
Ajungnd n Tinos, Stareul s-a nchinat cu evlavie
la lcoana Bunei-Vestiri a Maicii Domnului, dup care
s-a ntors ndat n Sf ntul Munte, Mai t rziu a spus
cuiva: Un singur lucru i voi spune i vei nelege.
lcoana Maicii Domnului este vie."
In vapor l-a nt lnit pe arhiepiscopul leronim cu
care a vorbit despre situaia I3isericii.
Odat 1-a vizitat un monah nelat.
Inelatul
Acesta ii pusese singur canon sa nu
bea niciodat ap . inelarea este un lucru nfrico tor
i greu se vindec cineva de ea. Dar Stareul, cu
discern m ntul s u, a aflat modul de a-l ajuta. L-am
servit cu rahat i ap , povestea Stareul, iar acela
mi-a spus: Eu
nu beau ap . Mi-am dat seama c este
nelat i pentru aceasta i-am spus: Eu nu-i spun s
bei tot paharuL Dac vrei, bea numai o nghiitur .
tiam ce se va nt mpla i de aceea mi preg tisem o
g leat plin cu ap .
Aceasta a fost. Din momentul c nd a luat paharul
s bea numai o nghiitur , l-a b ut tot dintr-o sorbi
P rini aghiorii. pag. 38.
200
201
tur . Dup accea a mai cerut nc unul i nc unul,
de parc iI ardea pe din untru, p n ce a b ut
aproape toat g leata."
Canonul pe care i-i pusese acest monah nelat
provenea din m ndrie i firetc, prirnea i ajutor
diavolesc pentru isprava" lui egoist . ns de ndat
ce a cut ascultare i s-a smerit, a ncetat ajutorul
diavolesc i nu mai putea s -i in nevoina" pe
care i-o luase asupr -i.
P rintele Atanasie dc la
Patimete impreuna
cu cel bolnav
[ lanastirea - Stavtonikita
s-a nascut in Corint in
anul 1930. Dup ce i-a terminat studiile, a mers la
Sinai s se ac monah, Acolo l-a cunoscut pe Stare,
iar c nd acesta a venit n Sf ntul Munte, l-a urmat i
n cele din uim , la 2 decembrie 1968 s-a nchinoviat
la Sf nta M n stire Stavronikita. Era schimonah,
proestos i reprezentantul m n stirii la Conducerea
Sf ntului Munte. Stareul il iubea n mod deosebit,
pentru c cea ascultare, Dup o vreme s-a rnbol
n vit i a fost internat la Spitalul Civil din Atena. In
urma analizelor s-a constatat c avea metastaze
pulmonare pricinuite de o tumoare canceroas , care
i afectase mai nainte un ochi i pentru a c rei extir
pare, ochiul a trebuit s fie scos, Se str ngea lichid n
jurul pl rn nului de aceea i se f ceau adeseori
puncii, Suferea i de insuficient respiralorie, iar
uneori simtea c se sufoc . C nd Stareul a fost
ntiintat dc starea s n t ii lui, s-a hot r t s mearg
la Atena pentru a-l nt ri duhovnicete.
Dornnul Fanaghiotis Drositis, preedinte de onoa
re al Curii de Apel, care a avut binccuv ntarea s -l
g zduiasc timp de o lun pe Stare, nc povestete:
Stareul a ajuns la noi acas seara t rziu i am
r nduit ca s fie g zduit ntr-o camer retras , astfel
nc t s sc poat mica liber, f r s simt c
deranjeaz . Dormitorul meu era desp rit de camera
pe care i-o d dusem P rintclui Faisie, cu o u de
sticl culisant , lucru pe care el nu I-a sesizat. i
astfel, f r s vreau, pn s adorm, am luat partc
c teva orc Ia rug ciunea de toat noaptea pe care
Stareul a f cut-o cu durere c tre M ntuitorul i Maica
Domnului pentru vindecarea p rintelui Atanasie. In
acea noapte trebuie s fi avut o vedenie, pentru c
din ziua urm toare a nccput s vorbeasc despre
externarea p rintelui Atanasie, ca i cum ar fi primit
un r spuns sigur la rug ciunea lui st ruitoare. In
dimineaa zilei urm toare Stareul a fost nepl cut
surprins atunci c nd i-am spus c am dormit n
camera de al turi, ca i c nd nu ar fi voit s fie
cunoscut tot ce se petrecuse n noaptea aceea. n
aceeai diminea a mers la spital i s-a nt lnit cu
p rintele Atanasie, dup care a nceput s -i sf tuiasc
duhovnicete pe toi bolnavii pe cei care treceau
pe acolo. Apoi a vorbit cu medicii, s-a interesat
despre starea s n t ii p rintelui Atanasie i i-a
ndemnat s spun bolnavului cu sinceritate lux de
am nunte gravitatea st rii lui, La nceput p rintele
Atanasie, afl nd despre starea s n t ii lui, a c zut pe
202
203
g nduri i a fost cuprins de m hnire, dar nu a
nt rziat ca prin sprijinul duhovnicesc al S[areului s
se ncurajeze i dintr-un muribund s se preschimbe
ntr-un propov duitor al vieii, n ciuda s n t ii lui
foarte grave.
Intre timp, prezenta
zilnic la spital a F rintelui
Paisie a transformat holurile i saloanele n adev rate
jnfirmerii duhovniceti la care alergau medici, infirmi
eri, bolnavi i oameni s n toi de toate v rstele, ca
s ia hinecuv ntare, nt rire i rezolvare a proble
melor lor. Dragostea Stareului se d ruia din belug
tuturor celor care alergau la el, dar i el nsui c uta
s afle prilejuri de a-i d rui dragostea sa.
L-arn v zut pe Stare d ruind bolnavilor s raci tot
ce avea, L-am v zut de asemenea comp timind o
t n r care f cea lucruri imorale i rug ndu-se pentru
ea p n ce a primit ntiinare de la Dumnezeu c
aceast f ptur a Lui avea s apuce n cele din urm
pe drumul cel bun.
Seara t rziu, c nd se ntorcea acas , dup o zi
plin de oboseal , de multe ori continua s vad
oameni care nu putuser s -1 vad la spital. iu-mi
amintesc de nici o zi n care s -i fi manifestat
oboseala, ci dimpotriv era vesel p str ndu-i ntot
deauna cunoscutul lui umor, Am p strat una din
mnsemn rile lui pline de har pe care mi le l sa n
fiecare zi, ca s -mi mulurneasc i s m in ntr-o
atmosfer de bucurie.
C nd Stareul s-a ncredinat c bolnavul s-a nt rit
i a sporit n credin i, cu toate p timirile lui
trupeti, s-a preschirnbat ntr-un propov duitor prea
luminat al vieii, care sprijinea duhovnicete i imp r
ea bucurie bolnavilor din salonul s u, celor din alte
saloane, precum i celor care l vizitau, a plecat din
Atena, Dar nu a ncetat s comunice cu el prin
c lduroasele scrisori, pe care Ie trimitea prin mine.
Am p strat ultima scrisoare, pentru c ea nu l-a aflat
n viat , Fusese n scrisoare i fotografia p rintelui
Tihon, Moartea p rintelui Atanasie a fost cuvioas .
F rin[ele Faisie mi-a spus c atunci c nd trupul
p rintelui Atanasie a ajuns la arsanaua M n stirii
Stavronil ita, chipul lui era at t de vesel i senin,
nct, dac nu s-ar fi ruinat de cei aflai acolo, ar fi
strigat de bucurie i ar fi sl vit cu mare glas pe Bunul
Dumnezeu."
F rintele Atanasie a adormit n Domnul la 6 mai
1972. Despre adormirea lui Stareul povestea: F rin
tele Atanasie s-a mboln vit mai demult de mela
nom 79 ,l se ntinsese peste tot trupul, dar a tr it astfel
muli ani. n cele din urm a f cut metastaz Ia
pl m ni i l-au dus la spital, Timp de o lun de zile
am stat acolo aproape de el n casa unui cunoscut de
al meu i mergeam de dou ori pe zi ca s -l v d. A
murit la scurt timp dup ce am plecat, Am neles
acest lucru, deoarece avusesem o vedenie i de
aceea, n ziua adormirii Iui, am spus c : Acesta va
muri asl zi. Dup aceea l-au adus la m n stire. C nd
l-am v zut, m-am ntristat, dar a fost o ntristare
pentru cele trecute, pentru anii pe care i-am petrecut
mpreun , pentru anii care ne vor desp ri p n c nd
voi pleca i eu. lar atunci c nd l-am s rutat pentru
Turnoare ma1ign a pielii de origine pigrnen[ar.
204
205
ultima dat , mi-a
z mbiL Da, a binevoit aceasta
Dumnezeu ca s m m ngie."
Frin anul 1972 se discu[a subiec
M shnul
1
tul schimb rii
mbr c minii preo
reverenda
eti i c iva preoi de mir voiau
s ia binecuv ntare dc Ia Stare ca s nu mai poarte
reverend .
Unul din ei l-a vizitat pe Stare i a nceput
s -i spun : INu reverenda l face pe preot, Mai de
preferat ar fi ca preoii s umble f r reverend ,
pentru c astfel se pot apropia mai uor de Iunie", i
alte neghiobii
asem n toare.
Stareul nu a reuit s -l
conving , La sf rit i-a spus: Vino m ine i-i voi
r spunde."
n acea noapte Staretul a f cut rug ciune.
iar
dimineaa, c nd a venit preotul, i-a ar tat un m slin
pe care l decojise
intenionat. A l sat n v rf c teva
crengue retezate
c ndu-I s semene oarecum cu
preoii f r reverend care au numai puin barb .
Atunci Stareul I-a ntrebat: i place copacul aa cum
este decojit? Aa sunt i preoii f r reverend ."
Freotul a fost convins i a plecat mulumind Stare
ului care, printr-o pild simpl , l-a f cut s Jepede
concepiile Iui lumeti.
Deasupra
trunchiului de m slin decoji[ Stareul a
ncrustat cu cuitul urrn toarele
cuvinte: Copacii
i-au aruncat mbr c mintea
Ior, dar vom vedea ce
pricopseal vor face..." i Freotul f r ras nu este
de ras ."
rircte, copacul, dup aceea, s-a uscat, dar el a
r mas o pild spre folosul rnultora, Dar mai ales
Stareul,
I)rin
accst rnod sugestiv, a contribuit Ia
z d rnicirea acestor tendine antitradiionale.
Dup rnai rnuli ani un candidat la preoie bine
intenionat I-a ntrebat pe Stare: Care este motivul
pentru care preoii trebuie s poarte reverend ?"
Stareul i-a r spuns: Ixist multe motive, Dar i
numai faptul c toi oamenii evlavioi se bucur
atunci c nd l v d pe preotul lor purt nd reverend ,
este un motiv suficient."
C nd Stareul scria viaa Cuviosului
La farasa
Arsenie, ardea n inima lui" dorina
de a vizita inutul Farasa din Capadocia. i astfel, la
29 octombrie 1972, Dumnezeu 1-a nvrednicit s
viziteze satul natal mpreun cu p rintele Vasile, pe
atunci egumen al M n stirii Stavronikita.
fn afar de lucrurile minunate pe care Stareul Ie-a
aflat n timpul c l toriei i pe care le-a scris n viaa
Cuviosului Arsenie, el mai povestete i alte
am nunte interesante.
n timpul c l toriei s-au oprit ntr-un sat i au mers
la o pl cint rie s m n nce ceva, ndat s-a adunat
aproape tot satul i priveau pe ferestre. nainte de a
m nca, Stareul a spus egumenului s prelungeasc
rug ciunea, St teau n picioare si f ceau mereu
semnul Sfintei Cruci rostind rug ciuni. Ne-am f cut
acolo tot canonul", poveslete Stareul r z nd. Unii
dintre ei se poate s fi fost cretini n ascuns i de
accea am f cut aceasta ca s se bucure puin
s rnianii."
206
207
Turcilor care i intrebau despre scopul vizitei lor,
Ie r spundea cu sinceritate c eI nsui se trage din
farasa, Un oarecare poliist 1-a considerat suspect si
I-a arestat, L-a b gat ntr-un loc mprejmuit cu un
gard, a nchis poarta i a plecat, Au trecut mai multe
ore, dar nu venea nimeni s -I cerceteze. Atunci a
spus egumenului s caute un taxi i au plecat. n
farasa i s-a urnplut sufletul de durere, c nd a v zut
c biserica unde Iiturghisea Cuviosul Arsenie era
[ransformat n geamie. Acolo a v zut o imagine a
satului foarte diferit de cea pe care i-o descriseser
p rinii Iui. Renumitul sat de alt dat era acum plin
de ruine, necur ii i de Iocuine p r site. Turcii l
nsoeau pe Stare peste tot i nu-l I sau nici o clip
singur. i priveau cu nelinite i cu suspiciune, lucru
care ar ta c acele inuturi nu erau ale lor.
S-au ntors n Constantinopol prin Ancira (Ankara).
Aici Stareul s-a nchinat cu mult emoie n Biserica
Sfintei Sofia, S-a retras ntr-un col i a nceput s se
roage n tain cu mult zdrobire. Dar paznicul turc l-a
v zut i a nceput s strige i s -l amenine: lemal a
spus c nici voi, nici noi s nu ne rug m aicil" Atunci
StareuL nesocotind primejdia, plin de r vn dumne
zeiasc , a nceput s vorbeasc tare, ridic nd tonul la
paznicul turc, Apoi l-a luat i l-a dus n spatele unei
coloane unde v zuse urin , I-a ar tat turcului i cu
indignare l-a mustrat: Ce este aceasta aici? V-a spus
Kemal s facei astfel de Jucruri?"
C nd Stareul povestea acestea, a ad ugat cu si
guran : Va veni urgia Iui Dumnezeu i i va risipi..."
209
A vizitat M n stirea iiora 8i minun ndu-se de
frumoasele ei rnozaicuri, a spus: Acolo poi vedea
rev rsare de har." La Pa[riarhie I-au primit cu cinste i
evlavie i s-au bucurat de vizita pustnicului aghiorit.
Asist nd acolo la o ntmplare, Stareul s-a rninunat
de smerenia i r bdarea patriarhului Dimitrie.
Stareul se afla n curtea colibei lui,
atunci c nd l-a vizitat un fiu duhovni
Eufimia
cesc de-al s u i spunea mereu cu toa
t inima: Slav ie, Dumnezeule!" La un moment
dat, Stareul i-a spus:
Se poate netrebnici cineva i n nelesul cel
bun.
Cine, Oheronda?
St team Iinitit n chilia mea c nd a venit i m-a
uluit, Ce frumos petrec ei acolo sus!
Ce se nt mpl , Oheronda?
i voi spune, dar s nu spui la nimeni.
Atunci Stareul i-a povestit urm toarele: Tocmai
m ntorsesem din lume, unde ieisem pentru o pro
blem bisericeasc . Mari 81 ,pe la ora 1O dimineaa,
st team n chilie i f ceam Ceasurile, Deodat am
auzit o cioc nitur n u i o voce de femeie spu
n nd: Pentru rug ciunile Sfinilor P rinilor notri.. .
Atunci m-am g ndit: Cum de a intrat o femeie n
80
Vechc m n stire in constanhinopol nchinat Naicii Domnului,
renurnit pentru mozaicurilc ci.
81
La 27 fcbruarie 1974.
Sf ntul Munte? Cu toate acestea arn simit o dul
cea dumnezeiasc nl untrul meu i am ntrebat:
Cine este?
Eufimia.
Care Eufimia? m-am ntrebat n sinea mea. Nu
cumva vreo femeie a f cut vreo nebunie i a venit n
Sf ntul Munte mbr cat n haine b rb teti? Acum
ce s fac? Aceea a b tut din nou la u , iar eu iar i
am ntrebat:
Cine este?
Eufimia.
M aflam n ndoial i de aceea nu am deschis.
C nd a b tut a treia oar , ua, care era z vor t pe
din untru, s-a deschis singur , Apoi am auzit pai pe
hol, Am s rit ca s deschid ua chiliei i am v zut
naintea mea o femeie cu capul acoperit, O nsoea
cineva care sem na cu Evanghelistul Luca i care a
disp rut ndat , Cu toate c eram sigur c aceasta nu
era o n lucire de la cel viclean, pentru c avea o
str lucire deosebit , am ntrebat-o cine este.
Mucenia Eufimia, mi-a r spuns aceea.
Dac eti Mucenia Eufimia, vino s ne nchin m
Sfintei Treimi, Tot ce fac eu s faci i tu.
Dar c nd nc se mai afla pe hol, a nceput s fac
metanii, ns nu spre biseric , ci spre chilia mea. La
nceput mi s-a p rut ciudat, dar dup aceea mi-am
amintit c aveam deasupra uii chiliei mele o iconi
de h rtie cu Sf nta Treime.
Apoi am intrat n biseric i am f cut o metanie
spun nd: In numele Tat lui. A repetat i ea dup
mine, f c nd o metanie. i aI Piuui. i al FiuIui, a
repetat ea cu o voce subire.
210
211
Mai tare, ca s aud i eu! Iar ea a repetat mai
tare,
Dup ce ne-am nchinat i a treia oar , rostind: i
al Sf ntului Duh, i-am spus: Acum srn nchin i
eu Ia tine. M-arn nchinat ei i i-am srutat picioarele
i v rful nasului, c ci a o s ruta pe fa am consi
derat c este o necuviin .
Dup aceea sf nta s-a aezat pe sc unel, iar eu pe
cuf r i mi-a dezlegat nedumerirea pe care o aveam
(n leg tur cu un subiect bisericesc).
Apoi mi-a povestit viaa ei, tiam c exist o Sf n
t ufimia, dar viaa ei nu o cunoteam, C nd mi-a
povestit mucenicia ei, nu numai c o auzeam, dar
parc o vedeam, o tr iam. M-am nfricoat.
Cum ai r bdat astfel de chinuri? am ntrebat-o.
Dac a fi tiut ce slav au sfinii n cer, a fi
f cut tot ce a. fi putut ca s mndur chinuri i mai mari.
Dup aceast nt mplare, timp de trei zile nu am
putut s fac nimic. Tres ltam de bucurie i sl veam
riencetat pe Dumnezeu. u putearn nici s m ri nc,
nici nimic altceva s fac... doxologie nencetat ."
ntr-o epistol de a sa scria: In toat viaa mea
nu-mi voi putea pl ti marea mea datorie fa de
Sf nta ufirnia care, dei mi era necunoscut i f r
s aib vreo ndatorire fa de mine, mi-a f cut aceas
t mare cinste..."
Dup ce a povestit acest fapt dumnezeiesc, Stare
ul a ad ugat cu smerenie c Sf nta Bufimia i s-a
ar tat nu pentru c a fi fost vrednic, ci fiindc n
acea vreme rn preocupa un subiect care privea
situaia Bisericii n general, Dar i pentru aIte dou
niotive."
Stareul a fost foarte impresionat i se minuna
cum dc o femeie cu trup at t de firav a putut r bda
at t de multe chinuri. S fi spus c era una... (voia
s spun una voinic i puternic ), dar era o m n de
om."
Pe c nd se afla in aceast stare de har, Stareul a
compus o stihir n cinstea sfintei: Cu ce c nt ri de
laud vom ncununa pe lufimia, care s-a pogor t din
cele de sus i a cercetat un monah vrednic de mil
din Kapsala, De trei ori i-a b tut n u , iar a patra
oar 82 s-a deschis singur prin minune i a intrat cu
slav cereasc , mucenia lui Hristos, nchin ndu-se
mpreun Treimei celei Sfinte."
A mai compus i o lumin nd dup Cu ucenicii
s ne suim. , care ncepea astfel: Preasl vit Eufi
mia, mare muceni a lui Iiristos, te iubesc mult de
tot dup Maica Domnului"... (irete, aceasta nu a
alc tuit-o pentru a fi folosit la slujbe i nici el nu o
c nta c nd erau i alii de fa .)
mpotriva obiceiului s u, a mers din nou la Suroti
i le-a f cut pe monahii p rtae acestei bucurii ce
reti. Apoi ele au pictat icoana sfintei cu ajutorul i
ndrum rile Stareului.
Stareul a f cut cu mare m iestrie o tan de oel
cu icoana sfintei, cu care f cea apoi iconie i le
mp rea de binecuv ntare la nchin tori n cinstea ei.
82
riu este vorba despre o nepotrivire, deoarece sfna a b ut in
us de trei ori, iar a patra oar nu a b tut, ci usa s a deschis
Si ngu r .
212
213
ns s-a chinuit rnult s fac dcgetcle de la rn na
st ng a sfintei, dup cum el nsui a spus: li-ani
ostenit muJt s -i fac m na, dar dup aceea am pus
gndul cel bun: poatc pentru c i eu am chinuit-o pe
sf nta."
n Minei, la Sinaxarul din 27 februarie, a ad ugat:
f
Sf nta ufmia!J!J!!!

!!!
!I
Stareul spunea: Mai mult dec t orice,
Ispitin
diavolu nu vrea sa ne rugam. Cand
demomce
vede pe cineva ca se roaga, daca nu
poate s -l mpiedice, ncearc cel puin s -i sustrag
mintea prin imaginaie sau g nduri, Dac nu izbutete
nici aceasta, atunci se arat el nsui, numai i numai
s l tulbure i s l sustrag de la rug ciune, fie i
pentru puin. Iat , odat , eram acolo afar , l ng
morm ntul p rintelui Tihon, n timp ce spuneam
slavoslovia f c nd rnetanii, c nd am ajuns Ia stihul:
Intru lumina Ta vom vedea Iumin , deodat s-a
aprins n spatele meu o lumin puternic , la fel cu
cea a unui relector i lumina toat zona. Ajungea
p n jos la Kaliagra, Am neles c aceast Iumin era
demonic de aceea nu i-am dat nici o atenie, ci
mi-am continuat netulburat rug ciunca.
Dac a vzut diavolul c nu arn fost sustras de
lumin , a f cut altceva, La c iva metri in partea
s[ nq mi s-au nf iat doi diavoli rnici, cam de un
metru i jum tate in lime, iat at t de mici, care se
jucau lovindu-se intre ei cu m inile i picioarele i
r deau, Un adev rat cinernatograf! Ei, atunci nu am
mai putut s m abin. M-a bufnit r sul, Ai v zut ce a
f cut ispititorul? Dac au v zut c nu am Iuat aminte
la lumin , mi-au trimis apoi doi diavolai."
*
ntr-o noapte, n timp ce Stareul dormea, a simit
pe cineva c I scutur , spun ndu-i:
Scoal -te i f -i canonul! E t rziu.
Dar cine s fie la aceast or ?", s-a g ndit el n
somn, S-a trezit i c nd l-a v zut l ng el pe diavolul,
a spus:
A, tu eti?
i s-a ntors linitit pe cealalt parte, dispreuin
du-I. Ispilitorul ns nu s-a Iinitit ci a continuat:
Da, dar este t rziu, trebuie s -i faci canonul.
tiu eu c nd s -mi fac canonul, Nu-mi faci tu
comand c nd s -rni fac rug ciunea.
n noaptea de iunie 1975,
n tirnp ce se ruga, Stareul a
v zut suetul b tr nului Fila
re[ 83 rom nul de la Chilia Sf ntul Andrei" din Kapsa
la, ca un copil de doisprezece ani, cu faa luminoas ,
urc nd la cer ntr-o Iumin cereasc .
P rni aghiori pag. 88-91.
Vede sufletul
unui b tr n cuvios
214
215
n ziua urrn loare Stareul a aflat c acest prieten
al virtuii" 84 s-a odihni[ n Domnul exact n clipa n
care i v zuse sufletul.
5tareul obinuia s urce pe un deluor
Olet"
care se afl mai sus de Coliba lui, ca s
se roage, Acolo venea o pas re cu g tul rou, cu care
s-a mprietenit i c reia i-a pus numele Olet", care n
limba arab nseamn copil, C nd o striga pe nume,
venea ndat , se aeza pe um rul lui i m nca din
palm , C nd pleca i l sa m ncare pe o piatr , sub
care avea magazia" de alimente: un borcan cu orez
i unul cu gr u.
Cinci ani am avut prietenie cu Olet, povestea
Stareul. Odat , c nd m-am mboln vit, nu i-a m n
cat m ncarea pe care i-o l sasem, ci a venit s vad
ce se nt mpl cu mine. S rmana, m-a emoionat
mult gestul ei. Animalele simt inteniile oamenilor i
potrivit acestora se apropie de ei. Fe om l au de
dumriezeu, De aceea omul trebuie s le iubeasc ,
fiindc ele nu ateapt alt rai."
Alt dat i s-a nt mplat Stareului
Izb virea
urm toarea ispit , precum el nsui
de Ia moarte
a povestit: ntr-o zi am auzit de
undeva de departe nite detun turi, Am luat metania
i am urcat pe un deluor, ca s cercetez i s v d
dac nu cumva ncepuse r zboiuL M-am rezemat de
o piatr i am nceput s rostesc rug ciunea. Deodat
in Iimba greac Filarctos inscamn prietn aI virtuii.
216
arn v zut o str lucire i m-arn aruncat indat Ia
p m nL" Ce se mnt mplase? Un v n tor I-a v zut pe
Starel de la distan i crez nd c este un porc
s lhatic, a ndreptat puca spre el i a [ras. Stareul a
v zut lumina soarelui relectat de eava putii i
fulger tor s-a aruncat la p rn nt i s-a izb vit. Diavo
lul, care se bucur dc r zboaie, se vede c nu voia ca
Stareul s se roage pentru pacea patriei, i alt dat
Stareul, n timp ce se ruga n p dure, a fost inta
focurilor de arm ale unui v n tor, dar Dumnezeu l-a
p zit i atunci.
O b tr n pe care o cunoscusem mai
demult era foarte zg rcit , Fata ei ns
era foarte bun i tot ce voia s dea
milostenie, arunca pe fereastr i ieea afar cu
m inile goale, pentru c b tr na o controla ca nu
cumva s dea ceva din cas , Dup aceea le lua i le
d dea milostenie, Dar atunci cnd i spunea c
monahul (adic eu) a cerut un lucru, i-l d dea.
Dup moartea ei am v zut pe un t n r (0 fi fost
ngerul ei p zitor) care mi-a spus: Vino, c te vrea
cutare. . Nu mi-am dat seama cum, dar m-am aflat la
lonia, n faa unui morm nt, Atunci acel t n r a
f cut o micare cu m na de-a lungul morm ntului i
acela s-a deschis. n untru am v zut mult murd rie,
ca o past v scoas , n care se afla acea b tr n ce
ncepuse s se descompun i care striga: C lug re,
aj ut -m !
Sufletul
os ndit
217
Mi-a fost mil de ea i de aceea, f r s m
sc rbesc, am cobor t n untru, am mbr isat-o i am
ntreba[-o:
Ce ai?
Spune-nii, oare, tot ce mi-ai cerut nu i-am dat?
Da, aa este, i-arn spus.
Va fi bine a linitit-o t n rul (ngerul ei p zitor).
Apoi a f cut din nou semn cu m na i nlorm ntuj
s-a tras ca o perdea, iar eu m-am aflat napoi Ia
Colib .
C nd am mers din nou Ia Suroti, maicile m-au
intrebat:
Ce vi s-a nt mplat n ziua de Sf ntul Andrei?
S facei rug ciune pentru acest suflet, Ie-am
r spuns.
Dup dou ]uni am v zut-o din nou pe acea
b trn , Am v zut o pr pastie ad nc , iar sus,
dincolo de ea, pe un teren neted, erau nite palate,
nenum rate case i muli oameni. Acolo sus era i
b tr na, foarte bucuroas , Faa ei era ca a unui copil
rnic, Pe ea avea numai un semn mic, iar un ngera I
freca pentru ca s se curee i acesta.
In ad ncul pr pastiei am v zut pe unii care se
loveau si se chinuiau s urce sus.
De bucurie c am v zut-o acolo, am mbr iat-o.
Apoi am luat-o rnai de o parte ca s nu ne vad
ceilali i s sufere mai mu]t, Atunci mi-a spus: Vino
s -i ar t unde m-a pus DoninuI."
Rug ciune
lnima Stareului ardea de iubire
pentru diavoli
pentru Dumnezeu, pentru oa
meni, pentru pasarl, pentru anima
Ie, pentru diavoli i pentru toat zidirea" 85 .Acestea Ie
citise la Sf ntul lsaac Sirul, dar i el nsui tr ia st ri
asem n toare.
Odat st team n genunchi i m rugam pentru
diavoli", spunea Stareul, i av nd capul lipit de
p m nt, spuneam: Tu eti Dumnezeu i dac vrei,
poi s g seti un mod ca s se m ntuiasc i aceti
diavoli nefericii.
n timp ce spuneam acestea i m rugam cu
durere, am v zut un cap de c ine I ng mine sco nd
limba i lu ndu-m n r s. Poate c Dumnezeu a
ng duit aceasta ca s -mi arate c El vrea s -i mn
tuiasc , dar ei nu se poc iesc."
Odat a venit n Sf ntul Munte i
Gheorgaki
- - - - -
umbla pe la manastiri un tanar in
din Tibet - -
varsta de aisprezece-aptesprezece
ani, pe care l chema Gheorgaki, La v rsta de trei ani
fusese dus de p rinii Iui la o m n stire budist din
Tibet. Inaintase mult n yoga i ajunsese un vr jitor
des v rit put nd s cheme pe oricare diavol voia.
Purta centur neagr i tia foarte bine karate. Cu
puterea satanei f cea tot felul de demonstraii care
pricinuiau uimire. Lovea cu m na pietre mari i le
sf r ma ca pe nite nuci, Putea s citeasc i c ri
85
Avva Isaac, Cuv ntul 81, pag. 393.
218
219
inchise. Sp rgea alune n palm , arunca jos cqjile, iar
miezul r m nea lipit de m n .
Nite monahi 1-au adus pe Oheorgaki la Fanagu
da>, ca s fie ajutat de Stre. C nd a ajuns acolo, l-a
ntrebat pe Stare ce puteri are i ce minuni" poate
face. Atunci S[aretul i-a r puns c el nsui nu are
nici o putere i c toat puterea este a lui Dumnezeu.
heorgaki, vr nd s -i arate pul:erea, i-a concen
trat privirea spre o piatr mare care era la distan i
a f cut-o buc i. Atunci Stareul a f cut semnul crucii
pe o piatr mic i i-a spus s o sparg i pe aceea. l1
s-a concentrat, i-a f cut vr jile lui, dar nu a reuit s
o sparg . V z nd aceasta, a nceput s tremure, iar
puterile demonice pe care credea c le st p nea,
neput nd sparge piatra, s-au ntors mpotriva lui i
l-au aruncat cu putere n cealalt parte a r ului.
Stareul a mers i I-a g sit ntr-o stare jalnic .
Alt dat , povestea Stareul, n timp ce discutam
cu eI, s-a ridicat deodat , mi-a prins rn inile i mi le-a
ntors la spate. S vin acum s te scape Hagi-efendi,
dac poate, mi-a spus. Am simit aceasta ca pe o
hul , Atunci mi-am tras puin m inile i l-am aruncat
c t colo, Dup aceea a s rit n sus i a vrut s m
loveasc cu piciorul, dar piciorul lui s-a oprit l ng
fata
mea, ca $i cum ar fi nt lnit o piedic nev zut .
N-a p zit Dumnezeu.
n acea noapte l-am oprit i l-am pus s doarm n
chilia mea. Dar diavolii l-au luat i l-au t r t p n jos
n p r u, unde l-au b tut pentru nereuita lui.
Dimineaa a venit ntr-o stare jalnic , r nit, plin de
spini i p rn nt i mi-a m rturisit: M-a b tut satana
pentru c nu am putut s te biruiesc>."
Stareul I-a convins pe Gheorgaki s -i aduc toate
c rile lui de vr jitorie i Ie-a ars, Apoi I-a inut puin
vreme l ng el i l-a ajutat c t timp acela a f cut
ascultare, Dup aceea Stareul, interes ndu-se s afle
dac Gheorgaki este botezat, a aflat chiar i biserica
n care s-a s v rit botezul lui. Gheorgaki cutremurat
de puterea i harul Stareului, voia s devin monah,
dar nu a putut.
Stareul folosea cazul lui Oheorgaki ca s arate c t
de mare este nclarea celor ce cred c toate religiile
sunt egale, c toate cred n acelai Dumnezeu i c
nu exist nici o diferen ntre monahii tibetani i cei
ortodoci.
n anul 1977, n urma chem rii ofi
In Australia
ciale f cute de c tre Iiserica local ,
a vizitat Australia impreun cu egumenul de atunci al
Sfintei M n stiri Stavronikita, p rintele Vasile, ca s
ajute duhovnicete pe grecii ortodoci de acolo.
Zbur nd cu avionul, povestea Stareul, pentru o
clip am simit ceva nl untrul meu, Am ntrebat s
aflu care era ara care se vedea jos. fra Siria. Are
mult har datorit asceilor care au tr it n pustiurile
ei, La fel am simit i pentru Sfintele Locuri.
Mai t rziu am simit o r ceal , o emanaie demo
nic , i am auzit la difuzoarele avionului anun nd c
zbur m pe deasupra Fakistanului.
Ajung nd n Australia, am simit c aceI loc nu a
fost nc sfinit cu s nge de mucenici i sudori ale
cuvioilor, dar se va sfini."
220
221
La Melbourne a ost g zduit de c tre fericitul
p rinte Ioan Lirnoyanis. n timpul zilei Stareul primea
oameni i i preg tea
I)entru
Taina spovedaniei.
Despina, fiica p rintelui loan, i amintete: Stareul
era un om nelept, tia problemele tale nainte de a i
le spune. Trupul s u r sp ndea bun mireasm , chiar
i camera unde st tea era plin de acea mireasrn .
Mama mea, care era bolnav , spunea: Avem la noi
un sfnt care ne binecuvinteaz casa, C nd merge
nu-i auzi paii, Este un nger f r aripi. Are zugr vit pe
fat
dumnezeiescul har, Din ziua n care a venit n
casa noastr , m simt cu des vrire bine. i pun
prosoape noi, dar nu le folosete, ci se terge pe fat
cu un prosop mic de al s u, care r sp ndcte i el
mireasm .
Ne sf tuia s fim smerii, s ne rug m i s cerem
de la Bunul Dumnezeu s ne dea soluii la proble
mele noastre; s nu ncerc m s le rezolv m noi
nine, pentru c le vom ncurca i mai mult. Mama
mea p stra ca pe un Iucru sfintit p tura cu care s-a
acoperit Stareul, C nd era bolnav , se nvelea cu ea
i simea harul lui Dumnezeu asupra ei din belug."
F rintele Spiridon, parohul Bisericii Sfntu]ui lNec
tarie din Melbourne, care l ducea pe Stare cu
maina lui, povestete urm toarea minune: Un com
patriot de al meu, Dionisie Spiliotis din localitatea
Argostoli Kefalonia, care pe atunci avea treizeci de
ani, c s torit i cu doi copii, a p timit o grav
cornoie cerebral . Medicii au spus c nu va tr i mult,
iar dac va tr i, va r m ne paralizat pe via . m
mers impreun cu Stareul la SpitaIul Regal din
Melbourne, unde era internat bolnavul. Stareul I-a
nsemnat de multc ori pe cap n chipul Crucii cu o
p rticic din Moate1e Sf ntului Arsenie Capadocianul
i s-a rugat pentru el. Spre uimirea medicilor i a
rudelor, n puine zile bolnavul s-a ntors acas cu
totul s n tos i tr iete p n ast zi in cartierul
Dromrnana din Melbourne."
Freacuviosul arhimandrit tefan, care pe atunci
era protosinghelul Arhiepiscopiei, iar acum este egu
menul Sfintei M n stiri a Maicii Domnului Fanda
nasa", povestete: Trecerea fericitului Stare prin
Australia a fost aproape neobservat , deoarece pe
atunci era necunoscut celor mai muli, Ceea ce m-a
impresionat n mod deosebit a fost urm toarea
nt mplare: ntr-o dup amiaz am vizitat mpreun
cu Stareul o biseric mic , L-am l sat n biseric i
am mers n sala de al turi pentru o oarecare treab .
Dup c teva minute m-am ntors n biseric , unde l
l sasem pe Stare, dar nu mai era acolo. L-am strigat,
dar nu am primit nici un r spuns, Am strigat din nou,
de data aceasta c t am putut de tare, Dup puin
timp l-am v zut ieind din spatele ultimului r nd de
scaune ale bisericii, ca i cum venea dintr-o alt Ju
me... Concluzia: n acest mic interval de timp, Stare
ul se d ruise n ntregime rug ciunii, Tr s turile feei
lui erau schimbate. tra ca i cum ar i ieit dintr-un
loc din afara acestei lumi, pe care l cunotea bine i
n care a putut ajunge cu ajutorul rug ciunii, dei a
avut pentru aceasta foarte puin timp. I9rete c nu
am discutat nimic cu Stareul despre aceasta. Atunci
mi-am dat seama pe cine aveam l ng mine, c t i de
222
223
m sura lui duovniceasc . lNe iubea i de aceea il
simim mereu al turi de noi. Zilnic l chem n rug
ciune, atunci c nd mi fac canonul, S avem binecu
vntarea lui."
Un grec din Australia ne-a povestit c n timp ce
Stareul ieea din Altarul unei biserici, o emeie a
rners la el s ia binecuv ntare. Dar el i-a f cut semn
s plece. Atunci a ntrebat nedumerit :
Nie mi spunei s plec, Oheronda?
Da.
De ce? Ce am f cut?
S mergi mai nt i s te mpaci cu vara ta i apoi
s vii.
ntr-adev r, se certaser i nu vorbeau ntre ele.
Stareul a accentuat c este nevoie s se nfiine
ze m n stiri pentru a-i ajuta duhovnicete pe oarneni,
nainte de a apuca yoghinii i penticostalii s -i nele
cu luminile lor false.
C l toria Stareului din ndep rtatul Epir n Austra
lia a l sat p n ast zi urme neterse n sufletele
grecilor ortodoci de acolo, Un preot din Australia
spunea: ie simim ca i cum Stareul a binecuv ntat
cele patru puncte cardinale, Pe bun dreptate creti
nii care 1-au cunoscut cinstesc pomenirea lui i l
cheam n rug ciune."
La puin timp dup ntoarcerea sa
Vizitatorul
din Australia, Stareului i s-a nt m
nocturn
plat urm torul fapt, aa cum ne-a
povestit el nsui: ntr-o noapte am auzit pe cineva
h t nd n u . C nd am ntrebat cine cste, am auzit o
voce care mi-a r spuns: Cutare i rni-a spus numele
unui cunoscu[ de al meu, Apoi acela a ntrebat: C t
este ceasul? i tot el a r spuns: A, stiu. Lste 9. M
uit la ceas i ntr-adev r era ora
986,
Am deschis i ce
s v d? Era diavolul. Pleuv i oarte ur t. Paa lui era
roie ca arama. V zndu-m , mi-a spus m -Iios:
Fentru r ul pe care mi-l f aci, te voi alunga de aici.
Dup aceea a disp rut i locul s-a umplut de o
duhoare nesuferit ."
At t de mult l-a durut pe Stare pentru halul n
care a ajuns diavo]ul, nc t mult vreme dup aceea,
atunci c nd povestea nt mplarea, suspina din adnc
i spunea cl [in ndu-i capul cu tristee: Cum ajunge
ccl care se ndep rteaz de Dumnezeu! In ce hal a
ajuns cea mai bun f ptur a lui Dumnezeu! Dac ar
ti lumea c t de sc rbos este diavolul, toi l-ar dispre
ui i nu ar mai face p cate." aa diavolului era at t
de resping toare, nc t Stareul spunea: Toi cei care
vor merge n iad, cel puin s nu-i vad faa, dac
aceasta va fi cu putin ."
Stareul a povestit ieromonahului
G.: Odat am simit o oarecare gre
utate de a m ruga lui liristos. Pe
flaica Domnului o am ca pe o mam , Pe Sf nta
Lufirnia, la el i de aceea m adresez ei cu mult
familiaritate. Fa de Hristos simearn atunci o greu
Fe pere[cle hoIuILIi Stareul a scris: Ora 9". Iar al turi a fcu[
o saeata care se pare c ar la IOCuI uridc a stat diavo(uI.
Ar tarea
Iui Nristos
224
225
tate. S rutam cu fric icoana lui, Iar n timpul c rid
rosteam Ruq ciunea, dac se nt mpla ca mintea
mea s fug de la Hristos, nu m rn hneam ca
alt dat , Dar cine sunt eu ca sam nencetat mintea
mea Ia Hristos? m g ndeam, i s-a nt rnplat
aceasta pe care vvoi spune:
Era n seara pr znuirii Cinstitului nainterner
g tora 7.
N simeam uor ca fulgul i nu voiam s
dorm. N-am g ndit n sinea rnea: Mai bine s stau s
scriu ceva despre p rinte!e Tihon. Voiarn s trimi[
viaa p rintelui Tihon Ia maici (Ia Suroti). F n la ora
cinci i jum tate am scris vreo treizeci de pagini. Cu
toate c nu-mi era somn, m-am ntins, pentru c
simeam puin oboseal Ia picioare.
ncepea s se Iumineze de ziu , La ora ase nc
nu adormisem. Deodat peretele chiliei de I ng pat
a disp rut i L-am v zut pe Hristos n Iumin , Ia o
distan carn de ase metri. P rul Lui era blond, iar
ochii albatri, Nu mi-a vorbit nimic i nici nu a privit
Ia mine, ci puin ntr-o parte.
Nu I vedeam cu ochii trupeti, c ci n astfel de
tr iri este totuna dac sunt deschii sau nchii, ci l
vedeam cu ochii sufletului.
C nd L-am v zut, m-am g ndit: Cum de au putut
s scuipe un astfel de Chip? Cum de au putut
netem torii de Dumnezeu s r stigneasc un astfel
de Om? Cum de au putut s bat cuiele ntr-un
asemenea Trup? Vai! Vai! Vai!
Am r rnas ncremenit. Ce dulcea am simitl Ce
bucurie! Nu pot s exprirn n cuvinte aceast frumu
see, Era ceea ce se spune: Erumos mai muIt dec t
fiii oarnenilor. Nu am rnai v zut niciodat un astfel
de Chip, O singur dat am v zut nu-mi amintesc
unde o icoan care sem na oarecum.
Nerit ca cineva s se ncvoiasc mii de ani pentru
ca s vad , fie i numai pentru o singur clip ,
aceast frumusee, Ce lucruri mari i negr ite se pot
d rui omului i cu ce nimicuri ne ocup m noi!
Cred c acesta a fost un dar pe care mi I-a f cut
p rintele Tihon, Dar s nu spui la nimeni. MuIt m-am
g ndit, p n i-am spus-o i ie. Vezi, at ta tirnp nu
i-am spus nimic despre aceasta, ci numai acum c nd
pleci.
Dup dou zile, cnd s-au nt lnit din nou, Stare
ul i-a spus: Toat noaptea am pl ns pentru c i-am
descoperit acea tain , Nu m tem c o vei spune i la
altii, Dar cu toate acestea eu m-am p gubit."
Acest fapt dumnezeiesc I-a tr it i o maic de la
Suroti, Dup aceea i-a scris Stareului: n cutare zi a
lunii, Ia cutare or ... Celelalte ni le vei spune Sfinia
Voastr ." i intr-adev r, mai t rziu, c nd a ieit din
Sf ntul Nunte, Ie-a povestit maicilor aceast vedenie
descriindu-L pe Hristos aa cum L-a v zut, ele L-au
pictaL
Odat Stareul a povestit: Era
Duminica Orbului. N simeam
comple[ istovit i mi-a trecut prin
dac a m nca un petior, mi-ar
88
S-au spus Ia 28 mai 1977.
87
La 25 mai 1977.
226
Fetele trimis
de Dumnezeu
minte g ndul c ,
227
face bine, Nu din poft , ci ca pe un medicament.
Aveam probleme i cu ntestinele, C nd am ieit
afar , am v zut o pas re mare ca un vultur cobor nd
foarte jos i m-am aplecat s nu m loveasc . M-am
temut ca nu cumva s fie de la ispititorul i de aceea
nu am dat importan , ci am intra[ repede n chilie.
up puin timp am [ost nevoit s ies din nou
afar . In acel loc unde m aplecasern, am v zut
zb t ndu-se un pete mare, Mai nt i mi-am f cut
Cruce, apoi am mulumit lui Dumnezeu i am luat
petele. Dar, oare, te as inirna s rn n nci un astfel
de pete?"
Ca s -i aminteasc de aceast minune i de
purtarea de grij a lui Dumnezeu, Stareul a pictat
foarte frumos pe speteaza patului s u un vultur
in nd n ghearele lui un pete mare, De asemenea n
Penticostar, n Duminica Orbului, pe partea liber a
paginii a scris nt mplarea, dar dup aceea a t iat-o
(din smerenie, ca s nu devin cunoscut ). Dar a fost
nevoit s lase un fragment, c ci altfel ar fi t iat i
troparele de pe pagina urrn toare, Iar din acesta a
ters c teva cuvinte (pentru a i se pierde nelesul),
care s-au citit apoi cu greutate:
y
/
1- _
ccW,
) ( V
Y)
______________
/
i:9 6 2c

Adic : Slav lui Dumnezeu i mulumire (pentru


cei care) se roag (i trimit) rnilostenie (f r zgomot
prin) p s rile Jui Dumnezeu la f pturile Lui. (Cuvin
tele din interiorul parantezelor sunt cele terse.)
Drumuri
Frin anul 1977 subiectul introducerii
i maini
rnainilor in Sf ntul Munte era foarte
disputat, Intre p rini era nenele
gere. Unii susincau introducerea mainilor pentru c
sunt de folos i, chipurile, c lug rii ar c tiga mai
mult timp pentru rug ciune, Iar alii credeau c
pentru binele Sntului Munte, ca s nu se strice
linitea i pentru a nu se schimba fizionomia lui
duhovniceasc , trebuie s nceteze deschiderea de
drumurt, iar mainile s fie scoase din Sf ntul Munte.
Stareul era de acord cu cei din urm . A luat
poziie i vorbea cu ndr zneal i claritate. Spunea:
Dac vor astfel de nlesniri, s mearg la vreo
m n stire din lume i s nu distrug Sf ntul Munte.
Este un r u mai mic ca acetia s -i piard fecioria,
dec t s distrug acest loc feciorelnic, Vor s fac i
drum pe culme pentru a str bate tot muntele dintr-un
cap t n altul. Auzi neghiobie! Dar nu neleg c nu
este bine? Ceea ce vor s fac este ca i cum ar lovi
cu securea n coloana vertebral a Atonului, Dac vor
face lucrul acesta, dup aceea ce se va nt mpla?
Muli vor cutreiera cu rnainile tot Muntele pentru
turism, iar alii vor vinde r coritoare, i ce va deveni
Sfntul Munte, pe care l-au sfinit sfinii p rini prin
nevoinele lor? Un adev rat spital de nebuni..." i
229
228
dup o mic ( cerc a ad ugat: Dar Maica Domnului
nu va l sa s fie distrus Or dina ei..."
Mul reprezentani din inotit mergeau la Coliba
lui ca s -i cear sf tul. Fe I ng sl ruitoarele lui
ndemnuri f cute cu durere in sulet, a scris si un
protest mpotriva deschiderii de drumuri i a intr rii
mainilor n Sf ntul Munte. L-a sernnat mpreun cu
ali aghiorii de seam , n cele din urm Sf nta
Kinotit a iot rt ca fiecare rn n stire s lirniteze
circularea mainilor proprii in cadrul hotarelor ei. Dar
din nefericire situaia nu s-a schirnbat, ci s-a nr ut it
i mai mult, In cele din urm , cnd nu a mai fost
luat n considerare p rerea lui, a spus cu rn hnire:
Cei responsabili vor da seam naintea lui Dumne
zeu. Este destul ca cineva s nu fie de acord cu ei i
s nu se fac pricin..."
n acea vreme ieise din Sntul Munte pentru
sprijin duhovnicesc, iar c nd s-a ntors, deoarece
c zuse mult z pad c ci era iarn , autobuzul nu a
cobort Ia Dafni i astfel a [ost nevoit s mearg pe
jos, Maina unei m n stiri care atepta acolo i-a luat
pe c l tori, dintre care cei mai rnulti erau c lug ri.
Toi au urcat n main i ncercau s -i conving i pe
Stare s urce, dar n zadar. A pornit pe jos urmat de
un t n r. Era istovit i r ci[, iar pe deasupra mai avea
i o traist destul de grea. Nu a reuit s ajung la
Colib , c ci ningea mereu, Spre sear a ajuns la
Karyes unde a i nnoptat. A ndurat toat aceast
osteneal , ca s nu mncalce prin fapt tot ceea ce
susinea prin cuv nt.
Aceast poziie a inut-o p n la sf ritul vieii lui.
Lste vrednic de nsemnat faptul c n ultirna zi,
nainte de ieirea lui pentru totdeauna din Sf ntul
230
Munte, s-a aflat la hramul Chiliei Cuviosul liristodul"
(21 octombrie 1995) mpreun cu rnai muli p rini
cunoscui lui. La trataie, aflnd un bun prilej, Stare
ul a deviat discuia i s-a exprimat cu o asprime
neobinuit impotriva drumurilor i a mainilor n
pus[ia Atonului.
Ca i cum ar fi vrut n felul acesta s lase celorlali
ultimele lui sfaturi i s -i pecetluiasccrezul.
Era n ajunul Sf ntului
Icoaria ce rasparidea
Artemie (19 oclombrie
lurrnna
1978). Stareul se ruga in
genunchi. Deasupra capului s u avea o icoan de
h rtie plastifiat , o copie dup icoana lui Hristos pic
tat de maicile de la Suroti. Deodat a v zut o lumin
deasupra c p t iului s u, care se mica dintr-o parte
a chiliei n alta, ca Iumina unei lanterne. Flin de
uirnire a v zut c acea lumin ieea din icoan .
Urnpl ndu-se de veselie cereasc , a nceput s s rute
i s ating icoana cu evlavie, Acest lucru minunat a
continuat s se petreac timp de mai rnulte zile.
Dup opt zile un monah atonit s-a nchinat la aceast
icoan devenind astfel martor ocular al acestei lumini
cereti, In cele din urm Stareul a d ruit cuiva
aceast icoan drept m ng iere duhovniceasc .
Odat Stareul st tea n afara
$fantul mult . .. . . .
Manastirii Stavronikita i discuta
nedreptait" . . .
cu nite inchinatori, Unul dintre
ei care era teolog, susinea c Sf ntul lsaac Sirul a
231
ost. nestorian, Din nefericire repeta cunoscutele con
cepii apuscne.
P rintele Faisie a ncercat s -l conving c Avva
lsaac Sirul este nu numai ortodox, dar i sf nt i c
au mult har i putere cuvintele lui ascetice, dar n
zadar. Teologul st ruia cu nc p nare n p rerile lui.
Dup ce au terminat discuia, Stareul a plecat spre
coliba sa ntris[at.
Pe drum, n timp ce se ruga, n locul unde se afl
un platan mare, ceva i s-a nt mplat", dup curn el
nsui a povestit. Stareul nu a dest inuit tot ce s-a
petrecut, dar, potrivit spuselor lui, a v zut n vedenie
ceata Cuvioilor F rini trec nd prin faa lui. Unul
dintre ei s-a oprit i i-a spus: 1u sunt Isaac Sirul.
Sunt foarte ortodox. Intr-adev r in inutul meu a
existat eresul lui Nestorie, dar eu m-am luptat mpo
triva lui." INe este cu neputin s adeverim sau s
respingem credibilitatea acestei m rturii, Cu toate
acestea, este de net g duit faptul c acel ceva care i
s-a nt mplat" Stareului a fost un fapt dumnezeiesc,
care l-a ncredinat foarte Iimpede despre ortodoxia i
sfinenia Avvei lsaac Sirul.
Cuvintele ascetice" ale Sf ntului Isaac Sirul le
inea la c p t iul s u i le citea mereu, Pentru o
perioad de ase ani acestea au fost singura lui
lectur duhovniceasc , Lua o [raz i toat ziua o
repeta n mintea sa, o cerceta n profunzirne i o
punea n practic . Stareul mesteca" toate cuvintele
Sf ntului, aa cum animalele i rumeg m ncarea
lor", potrivit expresiei lui. Imp rea de binecuv ntare
o culegere alc tuit din cele rnai frumoase cuvinte
ale Sf ntului pentru a indemna pe c t mai muli la
citirea lor. joarte mult jut studiul Cuvintelor
ascetice ale Sf ntului Isaac, spunea Stareul, pentru
c ele l ajut pe omul care crede n Dumnezeu s
prind sensul cel rnai ad nc al vieii i s alunge orice
fcl de complex mic sau mare, Puin citire a cuvin
telor Avvei lsaac schimb sufletul cu multele lor vita
mine.
89
S[ tuia i pe rnireni s citeasc din Sf ntul lsaac,
dar foarte puin, ca s -l poat asimila". Stareul
spunea c scrierile lui Avva lsaac valoreaz c t toat
patristica.
In cartea Avvei lsaac din care citea Stareul a
nsemnat sub icoana Sf ntului, n care este zugr vit
cu o pan n m n : Avva al meu, d -mi mie pana ta
ca s subliniez toat cartea ta." (Adic tot textul c rii
merit s fie subliniat.)
Stareul nu numai c i citea scrierile, dar avea i
mult evlavie la el. La Panaguda", una din cele cinci
ase icoane pe care e avea deasupra Sfintei Mese era
a Sf ntului lsaac, Din dragoste i evlavie fa de
Sf nt, Stareul a dat numele unuia dintre fiii s i
duhovniceti, atunci c nd l-a f cut schimonah.
Pomenirea Sf ntului o pr znuia la 28 septembrie cu
priveghere de toat noaptea, La una dintre aceste
privegheri Stareul a fost v zut ntr-o lumin taboric ,
ridicat de la p m nt i transfigurat 90 .n vechime,
c nd Sf ntul Isaac se pr znuia mpreun cu Sfntul
89
EpJstoIe pag. 67.

Vezi pag. 245-246 a prezen[ei ediii.


232
233
Efrem Sirul, Stareul a ad uga[ n Nineiul pe ianuarie,
Ia ziua 28, urm toareje:
T RH
o
TO5
Oa ou
flcrpbc
1[1V
E.
pcx [,
TO
pou.
L
/ccccy
-7-,;
2i
( cllivu
Luna ianuarie, n 28 de zile, pomenirea
Cuviosuluj
P rintelui nostru frem Sirul
i a rnarelui isihast Isaac, mult nedrept itul.
Mulime
Odat , povestea
Stareul,
pe c nd
de diavolj
edeam n chilie, am auzit sun nd
clopoelul, N-am uitat pe fereastr i
ce s v d? Un dasc l (guru) de magie neagr , nsoit
de o rnulime de diavoli. Vai! Cum a ajuns omul,
chipul lui Durnnezeu! Ij, s zicem c are unul, dar s
aib o armat de diavoli dup el? Nu am deschis. De
ce s Ie deschid? S -mi pierd impul?"
Dup aceea, cnd Stareu a cobor t Ia rn n stire,
p rinii i-au spus despre un oarecare
vizitator ciudat,
dar el nu Ie-a r spuns
nimic,
p tatca i asprimea in nd canoanele dup liter , f r
s ia n considerare poc ina acelora. Staretul ins
spunea c trebuie s ne purt rn cu ng duint i
dragoste fa de oameni, Dar aceia sl ruiau n
p rerea lor. Atunci Stareul le-a spus c trebuie s ne
purt m cu dragoste i fa de erpi, cu at t mai mult
fa de oameni.
n acea clip un arpe mare a venit I ng eI i s-a
ridicat n sus, ca i cum, n felul acesta, ar fi vrut s
adevereasc cuvintele Stareului.
I9rete, duhovnicii nu numai c au r mas uluii,
dar au i fost convini prin aceast ciudat pledoarie.
Odat I-a vizitat pe Staret un
monah t n r dintr-o m n stire
atonit , Dup ce au discutat,
Ia plecare Stareul i-a spus:
n aceast sear s facem rug ciune pentru
ploaie, pentru c n Iume se face mare pagub i se
distrug sem n turile din cauza secetei.
Monahul ns nu s-a rugat, fie pentru c nu a luat
n serios cuvintele Stareului, fie c a uitat sau a
neglijat. Dar a v zut c n acea noapte a plouat, dei
era timp frumos, i s-a minunat de ndr zneala
Stareului n rug ciune de harul pe care i I-a dat
Dumnezeu. Asemenea Proorocului Ilie, Stareul des
chidea cerul cu rugciunea Iui i pogora ploaie".
$ a rugat i cerui
a dat
pIoaJeeI
Odat I-au vizitat pe Stare nite
Fledoaria
duhovnici din Iurne i l-au ntrebat
arpelu
despre modul de a proceda
cu cei
care vin la spovedanie,
Aceia voiau s aplice scum
234
Iacob 5, 18
235
M rturii ale nchin torilor
Bine c nu am f cut rug ciune, spunea mai t rziu
acel monah, c ci altfel g ndul mi-ar fi spus c Dum
nezeu mi-a ascultat rug ciunea i a triniis ploaie."
Odat Stareul a povestit: ra n ziua
Ingerul
Sf ntului Isidor Pelusiotul 92 . Treceam
pazitor
printr-o perioad cu multe sup r ri i de
aceea avearn dureri mari de cap. Din cauza tensiunii
ridicate mi se zb tea un ochi i m primejduiam s
fac comoie cerebral . Simearn ca i cum cineva
mi-ar fi lovit ochiul pe din untru cu un ciocan, iar
acesta voia s ias afar , Pe la ora 9 seara, pe c nd
st team ntins pe pat, am v zut un nger foarte
frumos, cu chipul ca al unui copil de doisprezece ani
i care mi s-a p rut c a ieit din mine. P rul lui era
foarte blond i ajungea p n la umeri. Mi-a z nibit i
mi-a atins uor ochii cu rn na, ndat mi-a disp rut
toat rn inirea i mi-au ncetat durerile. Am simit
at ta dulceat , nc t preferam s suf r din nou,
numai s mai v d o dat pe ngerul meu p zitor."
***
P rintele Pavel Zisakis, fost
M rturia
egumen al Sfintei M n stiri
duhovnicului s u
Lavra din Sf ntul Munte,
rn rturisete: L-am cunoscut de mic copil pe P rin
tele Paisie, pe c nd eram la coala Primar din
ionia. nc din fraged copil rie se nevoia cu mult
r vn . Iu am mers primul n Sf ntul Munte i dup
aceea a venit i P rintele Paisie. Adeseori rnergeam si
il cercetam la Coliba lui, unde discutam subiecte
duhovniceti. Se m rturisea la minc. lubea mult pe
Dumnezeu i pe oameni. fra un mare iubitor de
pustie i nevoin , Tr ia o via duhovniceasc foarte
nalt , cu post p n la limita puterilor trupeti
rug ciune nencetat . Ira foarte evlavios i bun n
toate."
B tr nul atonit Nicolae Trigo
Ajuta

nas ne povestete: L-am apu
un monah
cat pe P rintele Paisie la
M n stirea Stavronikita, n octombrie 1968, c nd am
venit la aceast m n stire, l-am g sit acolo, Ajuta Ia
stran i oriunde era nevoie, Dup o vrerne a plecat
la Chilia P rintelui Tihon.
C nd aveam ispite la Stavronikita, mergeam i i
ceream ajutorul, iar el mi spurlea: Voi face rug
ciune. Avea mare ndr zneal la Dumnczeu. Timp de
trei-patru zile dup aceea eram linitit. Alteori, mer
924
februarie 1979.
236
237
gnd spre coliba lui, de ndat ce ajurigearn Ia p r u,
ispitele fugeau.
M-a inut l ng el timp de o lun , pn s vin
duhovnicul nos[ru, p rintele Favel Zisakis. La miezul
nopii, c nd se scula, punea ceasul s sune peste trei
ore. Rostea rug ciunea i att de rnul[ se cufunda n
ea, nct adeseori mintea lui era r pit n extaz. Dup
ce suna dctept torul, m scula i pe mine si m
cherna n biscric pentru a citi slujba. l citea Psalmii
IJtreniei, iar restul slujbei o f ceam ros[ind Rug ciu
nea lui Iisus. P rintele Paisie f cea multe metanii.
Dirnineaa bearn c te un ceai. Apoi Staretul cea
iconie la pres , iar eu f ceani m ncare. Fe atunci nu
avea mult lume. ntr-o zi au venit trei monahi
catolici ca s -l ntrebe despre rug ciunea minii. Mi-a
spus s le fac nite macaroane. l-a osp tat, iar apoi a
vorbit cu ei.
Ii ntrebam i eu despre rug ciunea minii, Ia care
eI mi r spundea: Str duiete-te s rosteti ct mai
des rug ciunea, iar aceasta te va nv a."
Alt dat m-a trimis Ia o chilie pentru o treab . i
fiindc am nt rziat, S[areul s-a nelinitit i a pornit n
c utarea mca, De ndat ce l-am v zut de departe,
m-am ascuns ntre niste arbuti. Cnd s-a apropiat,
i-am v zut faa str lucind foarte tare, dup care a
revenit la normal.
Intr-o zi a mers la Stavronikita, a stat la Sf nta
Liturghie i s-a rnp rl iL C nd s-a ntors, era nc
mntuneric, De ndat ce i-am deschis usa, am v zut c
ochii lui str luceau puternic.
Alt dat am f cut o viclenie i, f r s -i spun
nirnic, mi-a poruncit:
S mergi s pui metanie la morm ntul Stareului
Tihon.
Dar ce am f cut?
tii tu...
Dup rnai multi ani, la mnmorm ntarea ierodiaco
nului Dionisie de la Chilia I9rfireilor 93 ,am v zut aa
lui str ucind. Stareul a fost un c lug r cuvios."
M rturia unui anonim din Volos: Oda
v1Zk
t , cu un qrup de ase persoane am
de neuitat - -
mers in Sfantul Munte sa-l cunoatem
pe Stareul Faisie. Aceasta a fost n anul 1974, cu o
s pt m n nainte de ocuparea Ciprului de c tre
turci, Pe atunci Stareul nu era at t de cunoscut. Am
mers pe o c rare ngust , aproape nchis de crengile
arbustilor si am ajuns la o colib , Aici am v zut un
b tr nel mbr cat cu o dulam zdrenuit care s pa.
Unul dintre noi a ntrebat:
Unde este Stareul Paisie?
fs{e aici, a r spuns acela.
lNe-a deschis poarta, am intrat n Colib i ne-am
nchinat n bisericu , C nd am ieit l-am v zut pe
monah mbr cat mai ngrijit, Cel care ntrebase prima
dat a ntrebat din nou:
Unde este P rintele Paisie?
Voi ai venit s vedei un harbuz mare i ai g sit
un dovleac, a r spuns monahul.
chi1e din arves.
238
239
Atunci cu toii am ineles c ne aflam n faa
F rintelui Faisie.
Apoi ne-ani asezat sub un m slin, unii pe pietre,
iar alii pe iarb, Ceea ce a urrnat nu se poate
descrie. Discuia a [ost un adev rat osp duhovni
cesc. Stareu[ d dea Ia ntreb rile i nedurneririle
noastre cele mai potrivite r spunsuri duhovniceti.
Dup o discuie de o or , de sub crengile arbu
tilor a ap rut un arpe foarte mare, Cred c era o
n p rc . Un arpe! a strigat unul din grupul nostru
i a s rit n picioare, dup care a luat o piatr n
m n , Dar P rintele Paisie ne-a linitit spun ndu-ne:
S nu i facei nici un r u, c ci vine i-mi ine
tov r sie. Apo s-a ridicat, a luat o cutie de conserv ,
a urnplut-o cu ap i a pus-o puin mai de o parte.
Dup ce arpele a b ut apa, Stareui i-a spus: Acum
pleac l Are cine s -mi in tov r ie. i ndat
arpele, ascult ndu-l, a disp rut n iarb aa curn a
venit, Am r mas cu toii uimii, Ce am simit n acel
rnoment nu se poate descrie. Aceast nt niplare,
precum discuia cu Stareul s-au ntip rit ad nc n
sufletele noastre, Pe l ng aceasta Stareul ne-a spus
n chip profetic evenimentele care aveau s se
nt mple dup ocuparea Ciprului de c tre turci."
Ieromonahul Mristodul Capetas, stare
ul Chiliei Sfinilor Petru Atonitul i
Onufrie, de pe moia M n stirii Iviron,
ne-a povestit: Auzeam despre P rintele Paisie c
vorbete cu animalele i cu p s rile, c prinde erpi
cu minile, dar eu personal nu credeam. Considerarn
c sunt hasme scorni[e de lume i oamenii le r s
p ndeau pentru ca Stareul s dob ndeasc renume.
n 1971, la nceputul lui iulie, c nd am absolvit
Athoniada, mpreun cu un frate duhovnicesc din
I\aterini, Constantin Litra, l-am vizitat pe Stare la
Coliba Cinstita Cruce. Arn ajuns acolo dimineaa, n
jurul orei nou I jum tate i ne-a primit afar , sub
m slini, Dup ce ne-a servit cu c te o smochin
uscat , cu dou -trei alune i ap , a nceput s ne
vorbeasc despre diferite subiecte duhovniceti.
Locul acela avea multe p s ri, mai ales privighe
tori, care c ntau mereu, La un moment dat deveni
ser obositoare, deoarece ne ingreuiau discuia.
Deodat l-am auzit pe Stare spun nd: Potolii-v ,
binecuvntatelor! Nu vedei c avem de vorbit? C nd
am s termin eu, atunci s mncepe voi. Atunci
p s rile s-au potolit r m n nd nernicate n Iocul
unde se aflau.
At t de mult ne-a irnpresionat aceast nt mplare,
nc t ne-a fost cu neputin s urm rim discuia n
conlin uare.
Acesta a fost i un r spuns tainic pentru mine,
care m ndoiam de cele pe care le auzeam despre
Stare, S m ierte c spun acest lucru dup ador
mirea s , S ani binecuv ntarea lui."
M rturia Mitropolitului Atanasie de Li
massol: Ani rners la Stare n septem
brie 1977, ntr-o zi de luni, n ajunul
Jotolirea"
p s rilor
Un hram
deosebit
240
241
Cinstitei Cruci. Am b iut n u foarte de diminea i
Stareul rni-a deschis. Lra [oarte bucuros i v z n
du-m , mi-a spus: A, bine c ai venit, diacone, c ci
m ine am hram, Vor veni c: nt rei, am comandat i
pete bun, Ne mai lipsea un diacon. Acum, c ai
veni[, hrarnul este asigurat. A mai spus i alte glume
asem n toare. Dup aceea mi-a Spus: Vei r m ne
aicj n noaptea aceas1a
tiam c Stareul nu g zduia pe nimeni Ia eI peste
noapte i de aceea am tres ltat de bucurie c nd am
auzit, Apoi am mers n bisericu , unde Stareul m-a
pus s fac cur enie. Am aranjat Sfnta Mas , am
ters praful, am m turat holul i am cut altc
treburi. nl untrul meu simeam o bucurie foarte
mare. La amiaz am mers s m nc m. A f cut ceai, a
adus posmag i varz s lbatic pe care a smuls-o din
gr din .
Am fost foarte miscat atunci c nd S[areul a rostit
rug ciunea Tat l nostru.. i-a ridicat m inile i a
rostit-o cu at ta simire i evlavie, dc parc ar fi vorbit
intr-adev r cu Dumnezeu.
Dup mas m-a dus Ia chilie unde m-am odihnit
cam o or , Dup aceea am f cut Vecernia Mic cu
Rug ciunea.
C nd am terminat, Stareul mi-a spus: Ascult ,
diaconc, acum vorn face privcghere cu rnetania, iar
diminea va veni preotul s ne fac Sf nta Liturghie.
tii s te rogi cu metania? Ii voi spune ce s faci. i
rni-a f cut un prograrn. fra un program bine ciihzuit,
care s m ajute s nu mo i noaptea, Mi-a spus s
fac o rnetanie de trei sute de boabe spun rid:
Doamne Iisuse llristoase, miluicte-m , Dup aceea
s fac o metanie de o sut dc hoabe c [re Maica
Dornnului. O metanie de trei sute dc boabe pentru
cei vii: Doamne Iisuse Hristoase, miluiete-ne pe
noi, i o melanie de o sut de boabe la Maica
Domnului pentru cei vii: Frea Sf nt N sc toare de
Durnnezeu, m ntuiete-ne pe noi. O metanie de trei
sute de boabe c tre Iiristos pentru cei adormii, i o
rnetanie de o sut de boabe c tre Maica Domnului
pentru cei adormii. O metanie de trei sute de boabe
c tre Cinsti[a Cruce i dupaceea una de trei sute de
hoahe cu Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.
ra pentru prima oar c nd auzeam despre un astfel
dc tipic pentru priveghere, Apoi mi-a explicat; Rug
ciunea f cut cu metania este doxologie, C nd vei
termina, o vei lua de la nceput.
Apoi mi-a spus: Dac vei auzi vreun zgomot, s
nu te emi. Fe aici trec porci s lbatici, acali etc. M-a
dus n arhondaricul mic i mi-a spus c aproape de
miezul nopii m va striga s mergern n biseric s
citim rug ciunile pentru Sf nta mp rt anie.
Adeseori l auzeam pe Stare suspin nd ad nc.
Din c nd n c nd b tea n perete i mntreba: Ci,
diacone, dormi? ti bine?
La ora unu f r c teva minute, dup miezul nop
ii, am mers n biseric , M-a pus n singura stran
care era acolo i mi-a dat o Ium nare s citesc rug
ciunile pentru Sf nta Imp rt anie. Il st tea I ng
mine, n partea st ng i rostea stihurile: Slav ie,
Durnriezeul nostru, slav ie! 94 De fiecare dat c nd
spunea stibul, f cea i o nchin ciune p n la p
m nt.
La qreci acesl stih se rostete n Ioc cie:,, Inirn curat ." i
!Yu mi lep da de Ja fafa Ta..."
242
243
C nd am ajuns Ia tropart.il: Marie, Maica lui Duni
nezeu, . . (mi arnintesc c numai at t arn citit din
tropar, dup ce Stareul a spus: Freasf n[ N sc
toare de Dumnezeu..
.)
arn simit ceva pe care nu pot
s l descriu i m-am oprit. Atunci a nceput s se
mite candela de la icoana Maicii Domnului ac nd o
rnicare Iin pe toat l imea icoanei i ntreaga
bisericut s-a umplut de lumin . Vedearn at t de bine
f r lum nare, nct la un moment dat m-am g ndit
s o sling.
M-am ntors spre Stare i l-am v zut c inea
m inile ncruciate pe piept i era aplecat p n jos. A
neles c voiam s -l ntreb ceva i mi-a f cut semn s
nu vorbesc, Am r mas n stran , iar Stareul st tea
aplecat l ng mine. Simeam atta iubire i evlavie
fa de Stare, nct aveam sim m ntu] c rn aflu n
rai.
Aceast stare a durat o jum tate de or sau chiar
o or , nu am putut s -rni dau seama exact. Nu stiam
ce s fac. In mod incontient am continuat s citesc
rug ciunile pentru Sf nta Imp ri anie, iar c nd am
ajuns Ia rug ciunea: Din buze spurcate.
.
ncel
ncet Iumina s-a stins, dup care a ncetat i micarea
candelei, Dup ce am terminat de citit rug ciunile.
am ieit pe hol. Stareul m-a pus s stau pe un
sc unel, iar el s-a aezat pe un cuf r i a r mas t cut.
Dup un timp, l-am ntrebat:
F rinte, ce a fost aceasta?
Care?
Candela, Cum de s-a micat candela at ta timp?
Ce ai v zut?
S-a micat candela de la icoana Maicii Domnului
de la dreapta la st nga.
Numai aceasta ai v zut?
i luniina.
Altceva?
Nu ani v zul nimic altccva. (Pentru ca Stareul
s ntrebe ce altceva am v zuL nseamn c el a
v zut ceva mai mult.)
Bine, nu a fost nimic.
Cum nu a fost nimic, Gheronda? S-a micat can
dela i a fosl lumin !
Nu ai auzit ce se scrie n c ri, c Maca
Domnului merge pe la toate chiliile monahilor s
vad ce fac? Li, a trecut i pe aici i a v zut doi
smintii i ne-a binecuv ntat rnic nd candela de la
icoana ei.
Dup aceea Stareul a nceput s -mi povesteasc
diferite experiene tr ite de el, Mi-a spus cum a v zut
o pe Sfnta ufirnia, i multe altele, Se schimbase
toat dispoziia Iui. P n diminea mi-a vorbit despre
Iucruri duhovniceti. La un moment dat m-a aten
ionat: i le spun acestea, diacone, din iubire, ca s
te ajut, iar nu s crezi c sunt ceva.
La ora cinci i jum tate a venit preotul i Stareul
a voit s liturghisesc i eu, dar nu aveam veminte
diaconeti, Atunci mi-a adus un stihar vechi, un
epituahil pe care l-a f cut orar i l-a prins cu nite ace
de sguran , a g sit i nite m necue i mi le-a pus
pe m ini. Lram ca un m sc rici, dar a fost cea mai
frumoas Liturghie din viaa mea, Am f cut un hram
numai n trei.
244 245
Stareul m-a inut ia ei p n s mb t , Odat m-a
trimis Ia Burazeri s -mi v d cornpatrioH i s r m n
acolo p n Ia arniaz ca s m n nc. Ait dat m-a
trimis Ia Stavronikita tot ca s stau la mas , pentru c
cI Ia Colib nu avca dec t ceai i posmag."
Domnul Teodor Iiagipateras, b can
din Xan[i, ne spune: Am auzit des
pre F rintele Faisie de Ia un stu
dent i i-am vizitat Ia Coiiba lui, La plecare i-am spus
i despre problema pe care o aveam la b c nie:
Gheronda, am muli oareci n magazin i nu pot
face nimic. Fentru aceasta mult m nec jesc. Te rog,
f rug ciune la Durnnezeu s plece.
L-am rugat cu durere n suflet, pentru c oarecii
umblau n voie prin magazin i mi f ceau pagube.
Chiar i n timpul zilei se joac n faa clicnilor. Am
avut i un radio mare pe care I-am adus din Oer
mania. oarecii au intrat n el, i-au f cut cuib, au
scos pui, p n i bobinelc le-au m ncat, Mi l-au
distrus cu totul. Dar Stareul mi-a spus:
Binccuv ntatule, oare pentru oareci ii vom de
ranja pe Dumnezeu?
F rea s nu dea importan cererii mele.
M-am ntors acas . Suflctul meu zbura de bucurie,
dar rn chinuiau i g ndurile care rni spuneau c
Stareul nu nelesese problerna mea cu oarecii.
Dar c nd arn intrat n maqazin, am observat c
ceva se schimbase, Dup dou zile m-am convins c
oarecii disp ruser cu totul, Atunci am ineles ci
alungase rug ciunea Stareului.
Odat am inceput s sirnt o mare oboseal ,
l)ute
rile m p r seau i sl bisem mult. n urrna unor
analize, medicii au hot r [ s -mi dea tratarnent, pen
tru c un rnicrob imi chinuia organismul. Boala rn
intuise la pat.
M-arn hot i- t s -i scriu Stareului Faisie despre
starea mea, L-am rugat s -mi scrie dac trebuie s
plec din Xanti sau s m las n voia lui Dumnezeu i a
medicilor.
a doua zi a tratamentului am simit o durere
puternic n stomac, S nu mai iei mcdicarnentele,
c ci altfel vei face hemoragie gastric , a spus medi
cul. ndat dup aceasta m-au internat n ciinic . in
prima noapte m-am sculat din pat, dar am c zut pe
podea leinat. Fofta de m ncare mi se t iase cu
des v rire. M [opeam ca lum narea. Medicii ve
deau starea mea, dar nu spuneau nimic, Era joi dup
amiaz c nd m-am internat n clinic i p n s mb t
seara starea mea s-a inr ut it foarte mull.
Duminic dirnineaa, c nd m-am deteptat, am
simit o putere de nedescris at t in trup, c t i n
suflet, N-am ridicat din pat i am sunat-o pe soia
mea s vin cu un medic cunoscut nou pentru a m
scoate din clinic , s nu plec eu singur ca un ho.
C nd rnedicul clinicii m-a v zut, mi-a spus:
Ieri erai ntr-o stare grav , acum ns ceva s-a
schirnbat la line. fNu neleg nimic.
S-a f cut o minune. Dumnezeu a f cut o minu
ne, i-am spus.
R spunsuri n
alt mod
246
247
M ntrebam n sinea mea: Oare cine s fi mijlocit
de s-a s v rit aceast minune? Frima m ncare dup
mns n toire am mncat-o cu poft , dar am ameste
cat-o cu Iacrimi. rarn pesle m sur de emoionat. A
doua zi am lucrat f r s simt nici cea mai rnic
oboseal , n c teva zile am pus i kilogramele pe
care Ie pierdusem.
La nceputul lui decembrie I-am vizitat pe P rin
tele Faisie n Sf ntul Munte rnpreun cu un prieten al
meu care era profesor i cu un student. Stareul ne-a
deschis poarta, iar profesoru i studentul au Iuat-o
nainte cobor nd spre Coliba Iui, Iar eu am r mas
mai n urm cu Stareul, care m-a intrebat:
Ce faci, Teodore? Acum eti bine?
Da, Gheronda, slav Iui Dumnezeu, sunt oarte
bine, i-am r spuns g ndindu-m c , deoarece i scri
sesem despre boala mea i m vede acum s n tos,
m ntreab despre s n tatea mea.
naint nd spre Colib , Stareul m-a ntreba[:
Nu-i aa c ai primit scrisoarea mea?
Atunci m-am oprit i 1-am privit mirat tiind c nu
primisem nici o scrisoare de la el, Dar nainte de a-i
r spunde, eI mi spuse:
Nu i-am scris nici o scrisoare, ci i-am r spuns
n felul meu.
Atunci m-am cutremurat, deoarece am nees c
Stareul m f cuse bne cu rug ciunea lui.
Nu-i aa c ai primit scrisoarea de la mine? m-a
ntrebat din nou.
Da, iheronda, am primit scrisoarea Sfiniei
Voas[re.
Irnoia mea era mare, Dup ce m-am nchinat n
bisericua, am iesit afar i arn pl ns rnuIL"
La 27 octombrie 1978, doi
Sfarita Liturghie -. .
parini aghiorii l-au vizitat
la Cinstita Cruce"
pe Stare la Coliba lui. Unul
dintre ei a nsemnat urm toarele despre vizita Ior:
Am ajuns cu vreo dou ore nainte de a se nnopta.
Ne-am oprit n faa porii de s rrn i am asteptat
acolo f r s sun m clopoelul. Vedeam ridic ndu-se
fum din faa chiliei i auzeam o discuie vioaie. Festc
puin am v zut chipul F rintelui Faisie ivindu-se de
dup o stiv de lemne. Ne-a privit, iar noi i-am f cut o
plec ciune, Dup ce ne-a f cut cu rn na c teva sem
ne de bun venit, ne-a deschis f cndu-ne melanie i
ncerc nd s ne s rute m na.
Cobor nd spre Colib am v zut un monah t n r
de la Sfnta M n stire Stavronit ita f c nd m ncare
afar la pirostrie i l crim nd din pricina fumului.
Stareul ni l-a prezentat r znd: P rintele... este
buc tar la hram. Iar lui i-a spus: la aminte, bine
cuvntatule, s nu arzi m ncarea. Atunci acela a
nceput s r d i ne-am dat seama c discutaser
ceva vesel.
Dup ce ne-am nciinat n bisericu , Stareul ne-a
condus la arhondaric i ne-a dat o trataie, Apoi ne-a
spus c a doua zi aveau s pr znuiasc adormirea
Sf ntului Arsenie Capadocianul i urma s se s vr
easc Sf nla Liturghie, de aceea eiau at t de veseli.
248 249
Dup unu dou minute de t cere ne-a spus: P
rintele Tihon, atunci c nd era vizitat de p rini, i
ntreba dac sunt preoti i dac liturghisesc. I)ac
aceia i r spundeau da, sl vea pe Durnnezeu. Dac
ins vreun preot r spundea c nu liturqhiseste, atunci
se ntrista mult, at t de mulL, nc [ nici nu v putei
n c h i
p
u L
Aceste cuvinte ale Stareului ne-au uimit, c ci n
tr-adev r prietenul meu era ierornonah si avea rnult
tirnp de c nd nu slujise Sf nta Liturqhie, f r s
existe vreun impediment.
Am vorbit mult despre diferite subiecte duhovni
cesti, iar apoi ne-a propus s r m nem n acea
noapte la Coliba lui, Dup aceea ascult torul a adus
m ncarea i am m ncat numai noi doi din ea, n timp
ce ei au m ncat puine semine uscate. P rintele
Faisie a pisat ntr-o piu mic nite migdale. Toat
mncarea lui a fost dou -trei linguri de migdale pisa
te.
Dimineaa a venit preotul de la m n stire i a
liturghisit mpreun cu prietenul meu. u arn c ntat la
stran mpreun cu P rintele Paisie, pe chipul c ruia
era zugr vil o bucurie durnnezeiasc .
nainte de a ncepe S nta Liturghie, Stareul s-a
apropiat de mine i mi-a spus la ureche c alt dat
m va pune s liturghisesc, Apoi mi-a explicat pentru
care motiv a preferat s liturghiseasc prietenul meu
i nu eu, desi eram mai rnare cu v rsta i mai vechi
n preoie. Mi-am dat seama c eI nu liturghisete de
mult vreme, mi-a spus Stareul, De aceea ieri, de
indat ce ai venit, v-am spus ceea ce F rintele Tihon
le spunea preoilor.
Dup Sf nta
Liturghie preotul i
monahul ceI t n r
au plecat la rn n stire, pe noi ns
Stareul nc-a mai
inut c teva ore. Cnd ne-am ridicat splec m, ani
sirntit c natura din jurul nostru luase alt
inf isare.
Fe toate le sirnteam
duhovnicete. Credeai c pn i
cop ceii vor s -i vorbeasc ..."
Dumnezeu este
M rturia domnului
Tamiolakjs
dator s ajutel"
letie din Creta: Odat m
aflam ntr-o situaie dificil din
cauza multor obligaii i de aceea am mers Ia Stare
ca s -i cer ajutorul. Prin z pad , pe un timp foarte
urt am ajuns la Coliba
Slareului i am b tut n
poart .
Stareul mi-a deschis ndat i m-a b gat
repede n untru. Te ateptarn,
mi-a spus. u, firete,
nu-1 ntiinasem, M-a pus s stau l ng sob i f r
s se
gr beasc a nceput s -mi fac un ceai. A pus
ap n ibric i i-a f cut Cruce spunnd: Slav ie,
Dumnezeule! A pus plantele n ibric, i-a f cut din
nou Cruce
spun nd: Slav
ie,
Dumnezeule! A pus
ibricul pe foc i si-a mai f cut odat Cruce
spun nd:
Slav ie,
Dumnezeule!
Trecuse destul timp f r s -mi spun nici un cu
v nt. Lu l urm ream i am nceput s m enervez de
nep sarea" lui, pentru c pe mine m ardeau ale
mele. C nd a fost gata ceaiul, l-a pus ntr-o can i
mi-a dat-o, Apoi m-a privit cu acea privire nevinovat
i plin de
comp timire i foarte linitit, m-a ntrebat
250
251
ce am i pentru ce sunt tulburat. Atunci eu, asa
nervos i agitat cum erarn, am inceput s -i spun
prob!ernele rnele atr gndu-i
atentia ca lumea afar
are multe necazuri. Atunci Stareul a zmbit, a b ut o
nhitv din ceaiul lui rni-a spus cu mult senin
tate:
zeu.
1i, i de ce te nelinitesti? Te va ajuta Durnne
Auzind aceste cuvinte, rn-am rn niat nc i mai
mult si cu ndr zneala pe care o aveam fa de el,
pentru c l i iubeam mult, i-am spus:
Bine, Cihcronda, I)umnezeu ajut o dat , ajut
de dou ori. Dar, oare, este dator s ajute mereu?
Atunci m-a privit cu seriozitate i mi-a spus ceva
care rn-a tr snit pur i simplu:
Da, este dator.
5igurana cu care a spus aceste cuvinte era at t
de rnare i era at t de v dit c aceasta o tia direct
de la Dumriezeu, nc t dintr-o dat toate s-au schim
bat nl untrul meu, Mi-a disp rut acea stare de nervo
zitate, m-am linitit i n sufletul meu s-a aternut o
pace ad nc . Avearn ns numai o nedumerire pe
care i-am spus-o Stareului:
Bine, dar de ce Dumnezeu este dator s ne
aj u te ?
Iar r spunsul pe care mi I-a dat, numai cineva
care se simte copiI al lui Dumnezeu i are mndr zneal
la fl ar fi putut s -I dea.
Frecum Lu, care ai copii, te simi acum obligat
s -i ajui i vii aici din Tesalonic pe un astfcl de timp,
pentru c tc neliniteti pentru ci, tot astfel i Durn
nczeu, Care ne-a cut i ne iubete ca pe nite copii
ai S i, se intereseaz E1 de noi i sirnte nevoia s
ne ajute. Da, este dator.
Sigurana cu care mi-a r spuns Stareul a fost at t
de mare, nc t dintr-o dat mi-a disp rut orice greu
tate de pe sulet i de atunci nainte am ncetat s m
mai nelinitesc pentru viitor."
Irezicere
M rturia domnului Apostolos ?apahris
tu, teolog i psalt din Agrinio: L-am
vizitat pentru prima dat pe Stare pe 12 septembrie
1977 la Coliba Cinstita Cruce, De ndat ce m-a
v zut, firete, f r s m cunoasc , mi-a spus: Bine
ai venit, Apostole!
n ianuarie 1979 1-am vizitat din nou, In acea
vreme vara mea se logodise cu un t n r i l-am
ntrebat dac acela era potrivit pentru o familie bun .
Atunci Stareul mi-a spus: Acest om nu va face
nici o pricopseal , pentru c a nedrept it un suflet. A
g duit unei fete c sc va nsura cu ea, dar a p r si
t-o, iar ea din cauza m hnirii a ncercat s se
sinucid , In cele din urm nu a murit, dar a r mas
paralizat , Dac nu-i va cere iertare pentru ceea ce i-a
f cut, nu va face niciodat pricopseal . -
i ntr-adev r, p n ast zi, cu toate ncerc rilc lui,
aceIa nu a reuit s -i ntemeieze o famiie i s se
realizeze n via ."
252
255
O trs tur a Starcului care nu s-a
Urnorul
acentuat suficient este veselia. Vese
Stareului
lia oarnenilor duhovniceti este virtu
te, iar r sul spontan este cuviincios.
Adesea povestea istorioare pline de har carc pro
vocau un r s spontan, Aceasta o f cea pentru a
m ng ia suletele ntristate, De multe ori, sub o sim
pl glum se ascundea o noim duhovniceasc
ad nc . P cea jocuri de cuvinte i de etirnologii. Avea
ns i sensibilitatea de a nu r ni i a judeca pe
cineva, Vom da aici c teva dintre ele:
Odat l-a vizitat pe Stare cineva care era interesat
de obiecte de muzeu i a cerut s vad lucrurile
vechi de la Coliba lui. Amuz ndu-se de neseriozitatea
c ut rilor lui i-a ar tat un zid d r p nat i i-a spus
glurnind: Aceste d r m turi sunt din timpul lui lNabu
codonosor."
*
Oheronda, unde g siti at ta rahat pentru lumea
care vine aici? 1-a ntrebat un copil.
[Jite, l iau de prin aceti copaci, i i-a ar tat
nite cumari 95 .
*
Gheronda, ce faci aici? l-a intrebat un turist
nep s tor.
Am gr de furnici s nu se bat .
Alt dat a fost ntrebat cum i petrece noaptea,
iar el a r spuns:
Ai v zut candelele care sunt pe cer? (Se referea
la stele.) Am ascultare s le aprind n fiecare sear .
*
Odat a vcnit cineva i l-a ntrebaf:
P rintele meu, cum voi dob ndi trezvie?
S te trezeti dimineaa n fiecare zi, Uite i eu
m scol de at ta vrcme dimineaa i nu am v zut
nc nici o pricopseal .
*
Oda[ doamna caterina Patera a mers la Suroti
mpreun cu domnul Gheorghe Lagos, profesor de
medicin la Universitatea din loanina, s -l vad pe
Stare, De ndat ce a v zut-o, acesta i-a spus: Acum
ai venit cu iepurele 96 ,data viitoare vei veni cu broas
ca estoas ." i ntr-adev r, urm toarea dat a venit
cu o doamn , dar au pierdut drumul i n loc s
ajung la m n stire n cinci ore, au ajuns n vreo
nou -zecc.
*
Odat Stareul a ncercat s s rute m na unui
preot de cur nd hirotonit, dar acela din smerenie nu
i-o d dea, Atunci i-a spus:
Dac voiai s ai m na numai pentru tine, nu
trebuia s te faci preot.
Apoi a luat-o i i-a s rutat-o.
*
ntr-o zi, la Fanaguda" Stareul punea n p m nt
nite arpagic, pe care l avea ntr-o cutie de calmari.
ntre timp a venit un destept" cu minile la spate i
l-a intreba[ ce face.
S desc calmari, a spus Stareul.
Se prind, Gheionda?
Copad rnedilcraneeni, care fac ne fructe rnici s ro5ii.
254
Iepure = laos n imba greac .
255
ios.
Cum s nu? Ma ales dac le pui cu must tile n
n viata duhovniceasc iecare pasul s i-I ntin
d , ca s nu r m nem n tind . C ci toi cei care
pasul nu vor s i-l ntind nu vor intra in salonul lui
Dumnezeu (adic raiul)."
*
1n junul Triodului Starctul I-a n(rebat pe un nchi
n tor: Ai recut vreodat pe Ia diode 97 ?Acolo cnd
treci, trebuie s pl teti. [ns noi, c nd trecem la
Triod, pl tirn? (adic facem vreo jertf ?)"
*
Un t n r, cunoscut de-aI S{areului, I-a vizitat
odat Ia Schitul lvirului. Purta costum i o cravat
foarte frumoas . Stareul, care se odihnea n cele
simple, a folosit un mod original, dar totodat i
hazliu, de a-I nv a sirnplitatea, f r prea multe
cuvinte, De ndat ce I-a v zu[, Stareul i-a spus
glumind: mi dai puin cravata s o pun acestui
m g ru, ca s se bucure i el un pic?" Atunci acela a
scos-o i i-a dat-o, iar Stareul a pus-o la g tul
m g ruului. V z nd aceasla, Stareul a izbucnit n
r s i nu se mai putea opri. Aceast p tanie i-a fost o
Iecie pentru totdeauna, De atunci nu a mai venit
niciodat n Sf ntul Munte purt nd cravat .
*
Alteori Stareul cea i mici nebunii. Odat, c nd
I-a vizitat cineva pe care nu l preocupau cele duhov
niceti, ci a venit numai ca s -i petreac timpul liber
i s -i spun ultimele tiri, Stareul a ineles aceasta i
l-a ntrebat: Pi, ce nout i mai sunt? Cum merge
lira?" lNeagonisitorul ascet ar ta, chipurile, interes
pentru preul lirei.
*
Odat Stareul a anunat la m n stire c nu vrea
s fie deranjat de nimeni c teva zile. ns un grup de
studeni au trecut pe Ia chilia lui, au sunat clopotelul
cu insisten , dar Stareul nu le-a deschis. Atunci
aceia au intrat pe sub gardul de s rm , iar Stareul a
fost nevoit s deschid i s -i ntrebe ce vor.
Oheronda, vrem s discut m despre lucruri
duhovniceti.
M i b iei, ce lucruri duhovniceti s discut m?
Aici este nevoie de poliie, Ce spune liristos n Ivan
ghelie? CeI care nu intr pe u , ci sare pe aiurea,..",
i nu a mai continuat sf ritul stihului, care spune:
Aceia este fur / tJhar 8.
*
Alt dat un oarecare arhimandrit a forat gardul i
a intrat. Stareul, din sensibilitate, nu i-a spus nimic.
Mai t rziu spunea despre acela glumind: Ei, acesta
are voie (s intre), pentru c este arhi-mandritis"
(arhigos tis mandras) 99 .
Un nchin tor grec l-a rugat pe Stare s spun
ceva i prietenilor Iui englezi care veniser mpreun
cu el. Fireste, Stareul, f r s cunoasc limba engle
Aici 5arcuI sc rccr Ia dispoziivcIc elcdronicc amplasalc Ia
intrarca unei au[ostr zi pcnti-u perccperea unci axe.
256
98 1n. 10, 1.
ln Iimba grcac inseamna rnai rnarelc slnii.
257
z a aflat un mod minunat prin care s -i determine
s -i fac probleme de contiin pentru egoismul i
ncrederea lor n sine, i i-a zis ace]uia: Spune-le c
noi, grecii, scriem uneori cuv ntul eu i cu litere
mici, n timp ce ei l scriu ntotdeauna cu Iiter mare."
258
*
i l
i l
i l
l
l
l
I
i
XH.
I
L PNGUD PR1NO i
V
PNTIU C I iNDUIeR1 I
i
I
l
l
i
l
l
i
i
I
i l
i I
i
i
in curtea Colibei Fanaguda" (5 iunic l 983).
Instalarea la Fariaguda"
S
tareul, dup ce a petrecut unsprezece ani de
nevoin i de jertfire pentru aproapele la Co
liba Cinstitei Cruci", s-a hot r t s se mute, dintr-un
motiv duhovnicesc, la o alt chilie, C ut nd o chilie
n Kapsala, a vrut s r rn n la b trnul Mina rom
nul, care era orb, ca s -I ngrijeasc , Dar m n stirea
pe moia c reia se afl acea chilie nu i-a dat binecu
v ntare. lntorc ndu-se de la m n stire, pe drum se
ruga cu lacrimi: laica Domnului, pentru toi ai locu
in n Gr dina ta. Fentru mine nu ai?"
La 27 februarie, ziua n care i s-a ar tat Sf nta
ufimia, a aflat, la ndemnul b tr nului Ioachim, Coli
ba Fanaguda", care p n atunci fusese casa n care
st tea cel responsabil cu via Sfin[ei M n stiri I utlu
mu. Aceasta a considera[-o ca pe o binecuv ntare a
Sfintei i plin de recunolin , i-a mulumit pentru
purtarea ei de grij . F rinii rn n stirii au primit cere
rea 5tareului cu mul{ bucurie.
Coliba Fanaguda" se afl la cap [ul unei coline i
este nconjurat de mult vegetatie. lNu departe de ea
se afl c rarea ce leag laryes de M n stirea lviron,
iar n partea opus es[e aezat Schitul Sf ntul Pante
261
Iirnon". Bisericua Colibei este afierosit lNaterii Mai
cii Domnului (pentru aceasta este cunoscut sub
nurnele de Fanaguda" 100 ,adic Sf nta Maria Mic ).
Ea se afl n partea dreapt a holului, de ndat ce
intri n Colib , iar n partea st ng este chlia Stare
ului. n continuare, chilia din partea dreapt a tran
sormat-o n arhondarc, iar n partea st ng i-a f cut
un mic atelier, Ua din cap tul holului d n balcon,
din care se vede Karyes.
Cu toate c voia s se stabileasc ntr-o chilie
retras n partea de sud a muntelui, s-a jertfit de
dragul nchin torilor pentru a se afla la un Ioc mai
accesibil pentru ei, nu departe de Karyes, astfel nc t
acetia s poat r mne peste noapte Ia m n stirile
din apropiere.
Stareul a adus ap de b ut de la un izvora
printr-un furtun de plastic, Dar fiindc acesta seca in
lunile de var , a reparat un bazin subteran de ap ,
care se umplea n timpul iernii. A ngr dit teritoriul
chiiiei cu gard de s rm mpletit , l s nd dou intr ri.
A f cut i o gr din foarte mic , n care r s dea
puin varz s lbatic , ceap , marole i c teva fire de
roii, nimic altceva.
Coliba avea multe lipsuri, pentru c era veche i
p r sit . i lipseau ui, ferestre, tavane, podeaua avea
g uri, iar prin acoperi ploua, Cu mult osteneal a
nceput s fac reparaiile cele mai necesare. Bani nu
avea, dar cu greu primea, Lucra toat ziua, iar
seara mergea tirnp de o or pe jos i r m nea la un
ucenic al lui, unde ii adusese i puinele lui Iucruri.

Panaguda" este diminutivul de Ia Fanaghia (Freasfnta).
La lucr r l ajuta ucenicul lui i p rinii de Ia M n s
tirea Ku[lumu, care i-au pus la dispoziie i cat rii
pentru transportarea materialelor, La nceput s-a ngri
jit s repare biseiicua i dup aceea chilia lui, ca s
aib unde r m ne peste noapte.
ntr-o zi, n timp ce se ndrepta spre Fanaguda"
t rndu-i picioarele din pricina oboselii, se g ndea:
Dac ar fi fost cel puin patul gata pentru a m putea
odihni puin." Ajung nd la Colib , a v zut un pat
pustnicesc, pe care l f cuse un oarecare monah
dintr-o u .
In afar de lucrul obositor din timpul zilei, Stareul
mai primea i Iume. F cea mortar, iar atunci c nd
veneau oameni cu diferite probleme, st tea cu ei i ii
asculta, C nd mergea s lucreze, g sea mortarul nt
rit, Dar nu se m hnea pentru aceasta, ci se ntreba
glumind: Cum de s-a f cut cimentul beton?", alun
gnd astfel p rerea de r u pentru osteneala Iui f cut
n zadar, c t i m hnirea l sat de oameni, Se urca
s repare acoperiul, dar atunci c nd veneau nchin
tori trebuia s coboare. C nd plecau, urca din nou ca
s continue, Aceasta s-a nt mplat mereu, nu numai
p n ce s-a mutat la Colib , dar i dup aceea.
Era n dup amiaza zilei de 2
iunie 1979. Stareul abia i
aclusese lucrurile la Coliba
Panaguda", dar nu apucase s le pun n ordine. Se
preg tea pentru Vecernie i a intrebat pe monahul
care l ajuta care Sf nt se pr znuiete a doua zi, dar
Sfintii Fanteleimon
i Luchilian
262
263
acela nu-i amintea, I-a r spuns c a doua zi c nd va
veni, i va spune i a plecat gr bit pentru c se
nnopta.
Dup aceea Starcul a povestit urm toarele:
Aveam llineiele puse n cutii, Am c utat ochelarii ca
s v d ce sf nt se pr znuiete, dar nu i-am g sit. Dar
ca s nu pierd timpul, am f cut Vecernia cu metania,
spun nd: Sfiriilor ai zilei, rugai-v pentru noi.
Atunci c nd m-am sculat, dup miezul nopii, am
c utat cu lanterna cam o jum tate de or ca s aflu
ce sf nt este, dar f r nici un rezul[at, V z nd c t
timp am pierdu[, mi-arn spus: S-a dus Miezonoptica.
Dar ca s nu petrec noaptea n zadar c ut nd prin
mineie, arn nceput s m rog din nou: Sfinilor ai
zilei...
Atunci am v zut intr nd n chilia mea pe Sf ntul
Fanteleimon, care nsoea un alt sf nt.
Cine eti? l-am ntrebat.
Sf ntul Luchilian, a r spuns acela.
i fiindc nu-mi arninteam s existe un sf nt cu
un astfel de nume, l-am ntrebat din nou:
Luchian?
fNu, Luchilian.
Cum? Longhin? am ntrebat pentru a doua oar .
Lu-chi-li-an, a repetat a treia oar Sf ntul pro
nun nd rar numele s u.
Dup aceea adres ndu-se Sf ntului Fanteleimon i
a spus s -mi cerceteze r nile de la operaie, s vad
dac s-au vindecat. Atunci Sf ntul Fanteleimon, care
purta un halat alb ca medicii, s-a apropiat de rnine i
dup ce le-a examinat pun ndu-i rn na pe pieptul
meu, in locul unde fuscse f cut operaia de pl
m ni, i-a spus Sf ntului Luchilian: Sunt bine. S le ai
n vedere (la examinare).
Apoi Sfinii s-au cut nev zui, iar Starcul, sl
vind pe Durnnezeu i rnulumind Sfinilor, a aprins o
Ium nare i a g sit c n acea zi de 3 iunie se f cea
pomenirea Sf ntului Luchilian.
n dirnineaa zilei urni toare, c nd a venit mona
hul care il ajuta, Stareul l-a ntrebat z rnbind:
Sf ntul Luchilian, nu-i aa? i i-a povestit ar tarea
Sfinilor.
Stareul, citind viaa Sf ntului, a r rnas uirnit
atunci c nd a observat urm toarea coinciden >:
viaa pe larg a Sf ntului, care se afl Ia M n stirea
Iviron, este inclus n Sinaxar la 27 februarie, adic la
data n care i s-a ar tat Sf nta Eufirnia. Aceast
leg tur a Mucenicului cu Sf nta la care avea at ta
evlavie, precum i apropierea datelor i locurilor de
mucenicie ale celor doi Sfini l-au bucurat n mod
deosebit.
ndat dup aceasta a mers Ia Schitul M n stirii
Ku[lumu i s-a nchinat icoanei Sf ntului ?antelei
mon de pe iconostas, despre care spunea c searn
n mult cu sf ntul lui chip.
De atunci, n fiecare an i cinstea pomenirea i din
deosebita evlavie ce o avea c tre el, a pus icoana lui
n bisericu i n chilie.
264
265
Aceast mjnunat nt mplare l-a m ng iat pe
Stare i a alungat de la el oboseala i m hnirea prin
care trecea n acea perioad a mut rii.
M ng iati
AceI uvoi de nchin tori care
poporul meu"
altadata mergea Ia Sfanta
Cruce acum se indrepta spre
Panaguda". i firete, el cretea mereu. mpreju
rimile Panagudei", care p n atunci erau linitite,
acum erau pline de oameni de toate tagmele i
v rstele, ce urcau i coborau pe c rarea ce str b tea
livada M n stirii Kutlumu, Mai ales n timpul amiezii,
c nd venea autobuzul de la Dafni, agitaia ajungea la
culme, Cei mai muli dintre vizitatori e gr beau ca s
ajung c t mai repede Ia Stare. Pe aici se merge la
P rintele Paisie?", ntrebau ei. Stareul este la Coli
b ?" Ateapt muli acolo?"
De dimineaa p n seara Stareul primea oameni,
i servea cu obinuita trataie atonit i jertfea muIt
timp st nd mpreun cu ei i ascult ndu-le proble
mele. Le uura crucea, Iua asupr -i durerea Ior, i
sf tuia, i dojenea, i vindeca i chiar i nveselea cu
c te o glum , f r s in seama c era nedormit,
fl m nd, nsetat, obosit, bolnav. f ns ceea ce l durea
mai mult era faptul c trebuia s -i ntrerup i s -i
rnpuineze rug ciunea Iui ner sp ndit . Ardea cu
totul de dorul isihiei i al nentreruptei comuniuni cu
Dumnezeu, dar inirna lui sensibil i plin de iubire
nu-i ng duia s Iase nem ng iai pe cei ostenii i
mpov rai".
Astfel a reuit s mbine cu discern m nt i n
chip des vrit slujirea aproapelui cu viaa isihast .
Marisma str vederii cu care cerceta dispoziiile sufle
teti, dar i gravitatea problemelor celor care veneau
la el, tiute de cele mai multe ori chiar nainte de a i
se dest inui precum i c teva fapte dumnezeieti
erau criteriile comport rii lui.
Potrivit cuvintelor Stareului, odat , c nd el era
foarte bolnav, cineva tr gea cu insisten clopoelul.
fn momentul c nd se preg tea s deschid , l-a v zut
la poart pe fericitul lui Stare, P rintele Tihon, care
i-a spus: M bucur c primeti lume." Aceast
nt mplare a contribuit foarte mult la nclinarea
cumpenei" Stareului spre slujire.
Dar ntre timp num rul nchin torilor s-a m rit
exagerat de mult, dep ea limitele puterii lui. Nu
r nduiesc nimic pentru mine nsumi, m rturisea
Stareul, programul oamenilor a devenit programul
meu, Mai nainte mintea mea se cufunda n rug
ciune, acum ns tr iesc problemele oamenilor. De
multe ori tresar n somn."
Pe de alt parte vedea marea nevoie a celor mai
muli dintre nchin tori, Spunea n leg tur cu aceas
ta: S nu credei c oamenii vin aici ca s -i petreac
timpul, ci pentru c au probleme rnari, Iar ceea ce
m face s continui astfel este faptul c sunt ajutate
c teva suflete. Lu am pornit pentru a vieui c lug
rete, netiut de nimeni, dar lumea nu m Ias . Un
stare mi-a spus: Tu, P rinte Faisie, ai canon s

Is. 40, l
266
267
primcti lume i s o odihneti. Dar curn va judeca
Dumnezeu, nu stiu."
Stareul dorea rnult s r mn singur, n Iinite i
s se roaqe, deoarece simtea c in elul acesta ofer
rnai mult semenilor Iui. De aceea, atunci c nd a v zut
c vizitatorii se nmuleau rncreu, a fosl nevoit s ia
unele m suri: vara, timp de mai multe ore pe zi, se
retr gea n p dure, iar iarna se z vora in chilie. tn
rnod deosebit citea Ia psaltire rug ndu-se pentru toti
cei indurerai. Desigur, erau i excepii c nd Staretul
strica acest tipic aI s u, deoarece primea vcstire de Ia
Dumnezeu despre un caz urgent.
Uneori Stareul se q ndea Ia o solutie rnai radi
cal : mutarea, cel puin pentru un tirnp rnai ndelun
gat, ntr-un loc linitit, fie i n afara Sf ntului Munte.
A primit invitaii din mai multe p rti pentru a petrece
intr-un Ioc linitit i retras, chiar i n str in tate
(America).
Dar dintr-odat s-a petrecut o schimbare v dit n
atitudinea lui de mai nainte. A ntrerupt pentru tot
deauna iubitele lui ieiri n p dure i i-a rnpuinat
orele z vor rii sale, Atunci c nd cineva 1-a ntrebat
despre aceast schirnbare, el a r spuns ntr-un mod
enigrnatic, cu un verset din proorocul Isaia: Mn
giai, rn ng iai pe poporul Neu, zice Dumnezeu",
l s nd s se nelcag c a primit aceast porunc .
Exist i o rn rturie potrivit c reia i s-a ar tat Maica
Domnului i i-a spus: Lucrul meu este s p zesc
hotarele voastre i l f c. Aa i tu, s prirneti
oameni f r s faci deosebire, pentru c au nevoie.
Atunci Stareul s-a supus cu snicrenie Maicii Dorn
nului i a primit la porunca ei slujirea celor indurerai.
Dar cu toate c Stareul ii primea pe toi, lumea
nu-l schimba, nu-l f cea lumesc, ci dimpotriv el, cu
harul lui Dumnezeu, i schimba pe oameni, i aceasta
nu numai pentru c se jertfea rug ndu-se pentru
oameni, ci i pentru c el nsui sporea i urca duhov
nicete de la puterea f ptuirii, Ia puterea contem
plaiei" 2,tr ind astfel fapte dumnezeieti. Datorit
experienei Iui isihaste tia s valorifice timpul nopii
pentru rug ciune, precum i cele cteva ore ale zilei
n care r m nea singur, Atunci c nd era singur, ducea
1a Dumnezeu prin rug ciune cererile oamenilor, iar
atunci c nd ra cu oamenii, le vorbea despre Iiristos.
Dumnezeu i oamenii ndurerai deveniser acum
cele dou axe n jurul c rora se rotea toat viaa lui.
Arhimandritul Augustin Caa
biris l-a rugat pe Stare de mai
multe ori s se roage ca s
se arate Sf ntul nou mucenic Vlasie din Sclavena,
pentru c dorea s -i cunoasc tr s turile ca s -l
picteze.
Era 21 ianuarie 1980, Duminica fiului risipitor,
spre sear . Stareul se ruga n chilia lui cu rnetania.
Deodat i-a ap rut un Sf nt necunoscut, nconjurat
de Iumin , care purta mantie c lug reasc . L ng el
102
5f ntul Ioan Sc raruj, CuintuI26, cap. 38, pag. 360.
Ar tarea Sf ntului
Vlasie
268
269
se vedeau ruinele unei m n stiri. Simind o bucurie
negr it , se ntreba n sinea sa: Oare care Sf nt s
fie?" Atunci a auzit o voce din biscric : Este Sf ntul
Vlasie din Sclavena."
Ca s mulumeasc Sf ntului pentru cinstea pe
care i-a ar tat-o, a mers Ia Sclavena i s-a nchinat Ia
Sfintele lui Moate cele pline de har. Apoi Stareul le
a ar tat celor de acolo i Iocul unde n vechime
fusese zidit rn n stirea SfnWlui, dar a f cut-o dc
cleparte, pentru c se nnoptase i nu mai avea timp
s mearg p n acolo.
Domnul Apostolos Papahristu ne rn rturisete: Pe
data de 20 mai 1980 Stareul a venit acas la mine,
n Agrinio, cu scopul de a merge 1a Sclavena ca s se
nchine la Sfintele Moate ale Sf ntului Vlasie. A
r mas o noapte la noi acas i cu toate c i-am
aternut cearafuri albe, Stareul nici m car nu le-a
atins. Cnd a mers Ia Sclavena, s-a nchinat cu
evlavie Sf ntului i i-a nt rit duhovnicete pe cei pe
care i-a aflat acolo.
Dup aceea Stareul a comandat icoana Sf ntului
Vlasie la Sf nta M n stire Sf nta Treime" din loropi
Atica, descriind tr s turile Sf ntului unei monahii
pictorie. C nd a primit icoana a fost foarte mulumit,
fiindc ea l reda cu exactitate pe Sf nt. Se vede c
maica avea evlavie i a f cut-o cu rug ciune i post",
spunea Stareul.
In fiecare an cinstea pornenirea Sf ntului Vlasie
f c nd priveghere singur Ia chilia lui. Il pr znuia nu la
1 1 februarie, c nd este r nduit s se pr znuiasc
pomenirea Iui, ci la 19 decembrie, ziua n care a
n-i rturisit.
Icoana Axion estin" 3
Odat Stareul a poves
r sp ndete mireasm
tit: In Lunea S pt m
nii Luminate st team la
arhondaric si rosteam rug ciunea, Deodat am simit
o mireasm neobinuit , Am ieit pe hol s v d de
unde vine, am mers n biseric , dar nimic, Am ieit n
curte, aici mireasma era mult mai puternic . Se
auzea b t nd toaca, C nd m-am uitat spre Iocul de
unde se auzea toaca, am v zut un grup de p rini
cobor nd cu icoana Maicii Domnului."
n aceast zi se face procesiune cu icoana Maicii
Domnului f c toare de minuni, numit Axion estin".
n fiecare an procesiunea coboar p n la ChiIia
Sfinilor Apostoli (a lui Alipie), aflat mai jos de
M n stirea Kutlumu. Coliba Fanaguda" se afl la o
distan cam de un kilometru de acea Chilie, De Ia o
distan at t de mare Maica Domnului i-a trimis
Stareului binecuv ntarea ei prin acea rnireasm .
n anul 1981, Ia n
ceputul Fostului Cr
ciunului s-au dezgro
pat Moatele Cuvio
103
Icoana f c [oare de minuni a Maicii Domnului numit
Cuvine-se cu adev rat care se pr znuiete la l I iunie.
Sflntele Moate ale
Sf ritului Cozma,
Protosul Sf ntului Munte
270
27 l
suui Mucenic Cozrna, Frotosul Sf ntului lunte, care
a suferit mucenicia de la latini in veacul al XllI-Iea,
Sfintele lui Moate s-au aflat la Frotaton 4dup
at tea veacuri.
In ziua urm toare dezgrop rii, Stareul a intrat n
Sf ntul Mun[e. C nd a ajuns la Karyes, a mers i s-a
nchina[ i eI Ia Sfintele Noate. A[unci a simit o
negr it mireasm , Spunea c i p m ntul de la
morm ntul lui avea har, deoarece I primise de la
Sfintele Moate.
In Duminica Ortodoxiei din anul urm tor, s-a f cut
la Frotaton priveqhere n cinstea Sf ntului, Ia care a
Iuat parte i Stareul, In timpul privegherii a v zut
lumin rev rs ndu-se de la acoperiul bisericii pe
sfintitul Cap. Ira absorbit cu totul i se desf ta de
aceast lumin cereasc , pe care nu o vedeau
ceilali.
Odat Stareul a spus unui t n r mo
Capra
nah s r m n peste noapte Ia Coliba
din pod
sa, L-a pus s doarm pe o banc de
lemn ce se afla pe ho. A aternut o p tur , iar n Joc
de pern i-a pus un covora nefolosit pe care l-a f cut
sul, Ar ta ca un pat pustnicesc, Dup aceea i-a spus
rnonahului z mbind: Cine doarme pe acest c p t i
are vedenii."
In dimineata zilei urm toare Stareul l-a ntrebat:
Cum ai dormit? Ai avut vedenii?
lNu, Gheronda.
Capre" (diavoli) ai v zut?
-Nu.
leri, a povestit Stareul, a venit eful poliiei de
la Karyes i am discutat mpreun cu el, In timp ce
vorbeam am auzit o capr " zbier nd n pod.
n anul 1982, n ziua de Pati,
Lumina multa
doi p rini, fii duhovniceti ai
la Cohba lUi
Stareului, au trecu[ pe la Chilia
Kavduhu" ca s -i spun stareului de acolo, diaconul
loan, llristos a nviat!"
Acela i-a ntrebat dac au f cut Patile la Coliba
Stareului Paisie.
Nu, i-au r spuns aceia, le-am f cut la M n stirea
Fut1umu. A fost i Stareul mpreun cu noi.
Auzind acestea, p rintele loan a r mas nedumerit
i le-a povestit ceea ce v zuse. El, mpreun cu ali
p rini au f cut Patile la chilia vecin , C nd au
terminat au vrut s plece, au v zut la Fanaguda"
multe lumini. intreaga Colib era sc ldat n Iumin ,
o
lumin minunat . F rintele Ioan, impresionat de
aceast privelite, a spus celorlali: Ia privii cu c t
m reie face Stareul Paisie Invierea! i noi am
terminat foarte devreme."
Ins Ia anaguda", n acea noapte nu era nimeni,
nici chiar Stareul, Ce s fi fost oare acea lumin ?
C nd i-au spus Stareului despre aceasta, el le-a
spus cu smerenie: Dumnezeu a iconomisit astfel, ca
s -I ncredineze pe p rintele loan, Dumnezeu i-a
ar tat aceast lumin , pentru c adeseori rnerg
I3iscrica cen[ral din Iarycs.
272
275
nchin tori k deranjeaz n[reb ndu-I unde este
Coliba rnca i se poate ca uneori s fi murmurat sau
s se fi revoltat ca uri orn."
Odat Staretul a v zut n vis
agaduinta
ca avea sa mearga intr-o
Macii Domnului
c l torie mndep rtat i pentru
aceas[a i preg tea documentele. A v zut i ali
oameni preg lindu-i documentele. Alunci i s-a ar tat
o femeie frurnoas i plin de slav , mbr cat n aur,
care i-a Iuat documentele, le-a pus n sn i i-a spus
c Ie va rezolva ea, dar nc nu era timpul s plece.
Mai nainte Stareul se rugase: Maica Domnului,
paaportul i documentele mele nu sunt gata", c ci
simea c nc nu era preg tit pentru plecarea n
cealalt via .
Dup puin vreme a mers Ia lerusalim. In
biserica de Ia Morrn ntul Maicii Domnului (Ohetsi
mani), Starcul a recunoscut
cu Llirnire n icoana
Maicii Domnului
lerLlsaljmitjssa"
pe Doamna" pe
care o v zuse n vis. Astfel i-a dat searna c Aceea
care i se ar tase a fost Maica Domnului, iar marea
c l torie era plecarea din aceast via .
La Sfintele -i
fn anul 1982 Slaretul a mers
i la
la Sfintele Locuri i s-a nchi
nat cu sfinenie Ia cele sfin
te". A fost primul i singurul lui pelerinaj,
Vorbea cu
emoie despre belugul de har pe care l au Sfintele
Locuri, ndeosebi Oolgota si Preasf ntul Morm n[.
274
C nd a mers s se nchine pe Muntele Tahor, in
timp ce se ruga, ceva i s-a intmplat" 5,Dup aceea
a ar tat paznicului bisericii locul exact tinde a avut
Ioc durnnezeiasca Schimbare Ia la a M ntuitorului.
In fiazaret a v zut un evieu, care era cretin n
ascuns, cum i-a scos fesul de pe cap i a b ut cu
evlavie din agheasma Maicii Domnului, lu nd aminte
ns s nu fie v zut de altii. 5tareul spunea c sunt
muli evrei care n ascuns sunt cretini, dar care se
tem s se dea pe fa , fiindc unii ca acetia sunt
foarte prigonii, Mai t rziu ns se vor boteza i mai
muli. Acetia vor fi cei mai buni prieteni ai notri."
Fe Muntele M slinilor a rugat pe p rinii de Ia
Sf ntul Morm nt care l nsoeau s -l Iase puin singur
s se roage. Atunci a c zut n genunchi pe piatra
unde s-a rugat Domnu cu agonie nainte de prinderea
Lui, a str ns-o la piept cu putere, ca i cum ar fi
devenit una cu ea i s-a rugat cu lacrimi mult timp.
Aceast privelite 1-a impresionat foarte mult pe
paznicul catolic.
Stareul a spus: Trei oameni m-au irnpresionat
foarte mult. Unul a fost episcopul de lNazaret, lsidor,
(acuni trecut la cele vesnice), aI doilea p rintele...
(nc tr iete)...", iar numele celui de-al treilea nu I-a
descoperit pentru un oarecare motiv.
Dup aceea a mers Ia Sinai ca s ajute
m nstirea, Dar pe l ng aceasta ii dorea s r rn n
acolo pentru o perioad . Vreau s -mi amintesc de
cele din trecut i totodat s se liniteasc puin i

Cineva a auzit de ]a 5tare ci a vzut o lurnin .


275
p rinii de Ia chiliilc aflate n vecin tatea Panagu
dei", spunca 5tareul.
A aflat un Ioc potrivit pentru a r m ne: sih stria
Sf ntului Acoper m nt aI Naicii Domnului, care avea
o bisericu si o chilie. Dar arn simit c nu mai sunt
n putere, Pe de alt parte, pustia se schimbase, nu
mai era asa cum o cunoscusem iriainte. Feduinii nu
mai erau Iinistii ca alt dat , Acum i-au luat maini,
surubelnie, aparate de radio i se poate vedea si
acolo, n pustiul Sinaiului, acest duh Iumesc plin de
nelinite. Acum afl cineva mai mult Iinite n
m n stire dec t afar , n pustie."
Din aceste motive Stareul nu a r mas mult acolo.
ajutat duhovnicete m n stirea, dup care s-a
ntors n Sf ntul Nunte.
Energiileharului
in timpul cercet rii harului
dumnezeiesc
dumnezciesc, spunea Stare
ul, inirna tresalt . Odat
m-am rugat paisprezece ore continuu i n loc s simt
oboseal , avearn nl untrul meu o m ng iere, o bu
curie, La un moment dat m-am g ndit c de vreme ce
sunt la o astfel de vrst i mi lipsesc si dou coaste,
s merg s -rni pun br ul, s m leg cu o funie de
tavan si s iau dou c rje ca s rn sprijin si astfel s
continui rug ciunea c t va merge. Aceasta a fost. De
ndat ce am primit acest g nd, arn c zut jos i arn
sim lt toat ohoseala celor paisprezece ore de stat n
picioare, Un sfert de or am r mas jos nemicat. Ca
i cum Dumnezeu mi-ar fi spus c llarul Neu este cel
care te tirie, i nu hr ul t u. i s fi spus c g ndul
era p c tos sau egoist? lNu, ci doar m-arn g ndi(: De
vreme ce sunt ntr-o astfel dc stare trupeasc , s fiu
cu Iuare arninte. Cu at t mai mult un g nd m ndru
ar fi alunga[ cu des v rire harul, C t de fin este
viaa duhovniceasc i de c t Iuare aminte este
nevoie!"
*
Un fapt asem n tor a tr it Stareul i Ia Cinstita
Cruce", pe care I-a povestit Ia 27 octombrie 1978
astfel: Odat m rugam n picioare, Trecuser multe
ceasuri i nu numai c nu simeam oboseal , ci
dimpotriv , o negr it bucurie, care era at t de mare,
nc t nu voiam s ntrcrup rug ciunea. Pentru a putea
continua c t mai mult, am mers s m ncing cu un
bru gros, Dar nu am apucat s -I iau, c am c zut jos
gr mad , Dumnezeu m-a inut at ta timp, dar de
ndat cc am vrut s adaug, chipurile, puterea mea
omeneasc , LI i-a retras puterea Lui ca s -mi arate
cc valoare are str dania mca."
*
Alt dat a povestit: Lram la o priveghere i mi
era foarte frig, N-am g ndit c dup ce m voi
rnp rt i, voi merge la Colib i m voi nveli cu
dou -trei p turi ca s m nc lzesc, Dar de ndat ce
rn-am rnp rt it, o c ldur a nceput s se ntind n
tot trupul rneu, Precum o sob electric se nc lzcte
ncet-nce[, aa am simit cum se rnp nzete n mine
dumnezeiescul har."
276 277
Vedenia cu copilul
Stareul povestea: Odat
care se ruga
L-arn rugat pe Dumnezeu
s -mi arate cum trebuie s
m rog, Atunci am v zut n vedenie un copil nge
nuncheat, care se m rturisea Iui Dumnezeu cu
lacrimi, iar apoi ridica m inile n sus i se ruga Lui.
Aceast vedenie rn-a dezarmat i am spus: Dumne
zeul meu, iart -m , nc nu am inv at s m rog.
Pentru aceasta esle bine ca rug ciunea s nceap cu
o rn rturisire general i dup aceea s continue cu
cererea n care s existe doxologie i mulumire."
La 26 martie 1984 i s-a
int mplat un fapt pe care
Stareul l-a povestit dup
c teva zile astfel: In timp ce m rugam privind la
icoana lui [iristos, am simit ceva nl untrul meu. In
dat m-am aruncat Ia p m nt i am spus: Mristoasc
aI meu, binecuvinteaz -m ! Apoi am simit o mireas
m care mi-a umplut chilia i care a persistat mult
timp.
Chiar i un covora plin de p rn nt, pe care l
aveam n ciilie, r sp ndea si el bun mireasm . Am
r mas mult vreme n genunchi si s rutarn p n i
acest covoras plin de pra."
La 1 I aprilie 1 984, n Narea
Luminat , la 12 noaptea, Stareul
a avut o vedenie n care i s-a
ar tat nfrico toarea crim a avorturilor. Aceast
vedenie a povestit-o multora si este chiar publicat ,
dar o consemn m i aici, pentru c subiectul este de
o rnare insemn tate i preocup pe muli, n n dej
dea c vor fi ajutate c teva suflete. Intr-o noapte,
povestea Stareul, dup ce am aprins dou lum n ri
aa cum obinuiesc s ac chiar i atunci c nd m
odihnesc pentru cei care sufer i sufletete i
trupete, in care se cuprind i cei adormiti, am avut o
vedenie nfrico toare, Am v zut un lan de gr u
necopt, care abia ncepuse s scoat spicul. u m
aflam n afara zidului care mprejmuia acel lan i
lipeam Ium n ri de partea exterioar a lui pentru cei
adormii, n partea st ng era un teren neuni[orrn,
r pos i neroditor, care se cutremura de vuietul
puternic a rnii de voci s ietoare, care ar fi s rtecat
chiar i cea mai mpietrit inim , In timp ce sufeream
din pridtia acelor voci sf ietoare i nu-mi puteam
explica vedenia, am auzit o voce spun ndu-mi: Lanul
cu gr u necopt este cimitirul cu sufletele morilor
care vor nvia, Iar locul acela care se cutremur de
acele voci sf sietoare este locul unde se afl sufletelc
copiilor avortai.
Dup ce a ncetat vedenia, nu-mi puteam reveni
din pricina rnarii dureri pe care o simearn. {ici m
car nu m puteam ntinde n pat ca s m odihnesc
puin, cu toate c eram fr nt de oboseal din pricina
mersului pe jos i a statului n picioare din ziua
precedent."
Hristoase al meu,
binecuvinteaz -m !"
Vedenie
nfrico toare
278
279
Maica
Sl5areuI povestea: Anul trecut, n
Domnului
Postul Mare (21 ebruarie 1985),
mi s-a ar tat Maica Domnului m
br cat n alh, Mi-a spus c se vor nt mpla rnulte n
lume i de aceea s m ngrijesc s iau... (ceva care l
privea pe el personal)."
l s-a ar tat aproape de colul dinspre nord-est al
Colibei. C nd Stareul a v zut-o, i-a spus cu smerenie:
Maica Domnului, i locul este murdar 6i eu mur
dar." De atunci el a nceput s aib evlavie i la acest
loc, unde au stat pcioarele" 7Preacuratei Maicii lui
Dumnezeu, Voia ca n acel Ioc s s deasc flori
pentru a nu i c lcat.
n Ceaslov, la 21 [ebruarie, a nsemnat n chip
acoperit aceast minunat nt mplare n [elul urm
tor:
21. To 6cou
KcLt o3 & iotj EawO
V
2-
Ct7xA7.
T
OU JV c5(OU o K L
3ca EcrcO
Maica Domnului! i , nainte de miez. nop.
totul n alb. Fulger tor, iart .
Cu
5aretuI a spus aceasla, deoarece uneori arunca n apropiere
coji.
107
Fs. 131, 7.
280
Despre tihst, 666
P rintele Faisie partici
buletinele de identitate
pa la suIerinele oa
menilor i le rezolva
problemele, Un subiect care i-a preocupat n mod
deosebit pe cei credincioi n acea perioad a fost cel
al buletinelor de identitate, nc mai nainte de
apariia acestei probleme, Stareul a vorbit despre
semnele timpurilor i despre antihrist acolo unde a
considerat c este bine. lar dup apariia pe produse
a codului barat ce conine num rul 666 i ncercarea
guvernului de a introduce noile buletine care aveau
s conin aa cum s-a dovedit dup aceea banda
neagr , num rul 666 i chipul diavolului, Stareul a
vorbit deschis tuturor.
Atunci era primejdios s vorbeasc cineva despre
aceste subiecte, i de rica nel rii, dar i din pricina
mpotrivirilor pe care le-ar fi st rnit. P rinii duhovnici
cu o foarte bun preg tire teologic evitau s r spun
d Ia ntreb rile credincioilor i trimiteau oameni s
afle p rerile Stareului n aceast privin . La inceput
s-a creat confuzie chiar i n cadrul isericii, deoarece
cu excepia c torva mini luminate, unii din fericire
foarte puini propov duiau p rerile Ior r t cite, iar
alii r mneau indifereni.
Atunci Stareul a luat poziie i a vorbit foarte clar.
Nu s-a Iimitat numai s r spund la multele ntreb ri
ale credincioilor, ci n anul 1987 a scris cunoscuta
epistol : Semnele vnmuriJor
666b08.
fa a fost
primit cu bucurie de credinciosi i chiar i ast zi
108
1i sf uirn pe cilitori s cieasc aceas episol a 5areu1ui
care circul5 sub orm3 de brour .
281
pov uiete pe muli, O mare parte dintre ei i-au
renegat p rerile i le-au prrnit pe cele ae Stareu1ui.
Prev z nd c s n viitor va fi trebuin de epistol , a
scris-o din nou, de data aceasta chiar cu m na sa, si
a isc lit-o ca s nu ie schirnbate convingerile lui, pe
care le-a susinut p n la adorrnirea sa.
Tot ce a spus
i
a sciis este rod al rug ciunii, al
sensibilit tii duhovnicesti si aI vestirii l untrice. Voia
s tr im via duhovniceasc , s fim bine informai i
gata pentru jertf i m rturisire acolo unde este
nevoie i potrivit cu locul pe care l deine fiecare. S
nu fim nep s tori, dar nici s fim st p nii de panic
i nelinite.
Pe tinerii care l ntrebau dac trebuie s se
c s toreasc n aceste vremuri apocaliptice, i sf tuia
s nterneieze tami]ii i s lucreze, pentru c i n anii
de prigoan cretinii au f cut Ia fel.
Anii n care tr im sunt grei, spunea Stareul, si va
trebui s suerim, poate chiar s i m rturisim n
timpul urtunii care se va dezl nui. Numai ceI care va
tr i duhovnicete o va scoate Ia cap t, S nu dezn
d jduim! Acesti ani grei sunt o binecuv ntare, pentru
c ne conslr ng s tr im mai aproape de Hristos.
ste o ocazie pentru mai mult nevoin , Acest r zboi
nu va mai fi cu arme, ci duhovnicesc, cu antihrist.
cesta va ncerca s nsele de va tl cu putin pe
ce alesf 9,Toate vor fi controlate de fiara de Ia
l3ruxelles. Dup cartele i buletin, vor nainta cu
viclenie si la pecetluire, i vor constr nge pe oameni
s se pecetluiasc pe m n sau pe frunte. Numai cei
care vor avea pecetea vor putea s cumpere, s
v nd i vor avea toate nlesnirile. Dar cretinii care
nu vor primi pecetea vor fi chinuii. Fentru aceasta,
inc de pe acum trebuie s se obinuiasc s tr iasc
simplu si dac pot, s aib un ogora, putini m slini
sau vreun animal pentru ncvoile familiei. Aceast
str mtorare va dura trei ani trei ani si jum tate.
Dumnezeu nu va I sa pe oameni f r ajutor."
Stareul respingea logica i tactica unora care
spuneau: i ce dac m voi pecetlui? rni voi face i
semnul Crucii" sau Voi lua buletinul i voi pune i
semnul Crucii pe el" sau Jn sinea mea nu m voi
l ep da".
Despre aceasta Stareul spunea: Dac cretinii de
ast zi cu logica lor ar fi tr it n timpul prigoanelor, nu
am fi avut ast zi nici un mucenic, Primii cretini nu
foloseau deloc Iogica, ci r m neau neclintii n m rtu
risirea Iui 1iristos i ardeau de dorina pentru muce
nicie. Le f g duiau vrednicii i le spuneau: Spune
numai c nu eti cretin, iar n sinea ta crede n
Durnnezeul t u sau Arunc puin t m ie n foc i
f -te c jertfeti, iar dup aceea poi s nu mai jert
feti sau F -te c m nnci din cele jertfite idolior,
iar dup aceea poi s m n nci carne curat sau Nu
propov dui n acest loc, ci rnergi n alt parte. Dar cu
nici una din acestea nu se Iep dau de liristos, ci aler
gau cu bucurie Ia mucenicie pentru lI. rdeau de
dragoste dumnezeiasc .
Biserica s ia o poziie corect . S protesteze i s
cear de Ia stat ca ceI puin s nu fie obligatoriu noul
buletin, S explice i credinciosilor s nteleag c ,
dac vor Iua buletinul, aceasta va fi o c dere."

24, 24.
282
283
n concluzie Stareul credea c : n spateie Comu
niunii Luropene se ascunde dictatura sioniti1or. La o
dictatur at t de nfior toare numai diavolul se putea
g ndi. Pecetluirea este iep dare, Chiar i primirea
buletinului este Iep dare, Din moment ce exist pe
buletin simbolul diavolului 666 i eu isc lesc n
seamn c sunt de acord cu aces[ Iucru.
Este foarte Iimpede c aceasta nseamn lep
dare. Te lepezi de Sf ntul l3otez i pui alt pecete,
adic te lepezi de pecetea lui liiistos i o prirneti pe
cea a diavolului, Altceva este cu bancnotele care au
num rul 666 dai cezarului ceie ce sunt ale ceza
ruluk" i altceva buletinul care este ceva personal.
Chiar i atunci c nd cineva primete s fie pecet
luit dintr-o nestiin sau indiferen nejustificat ,
pierde dumnezeiescul har i primete nr urirea dia
voleasc ."
n c teva cuvinte aceasta era poziia Stareului. A
vorbit cu limpezime i statornicie pn Ia adormirea
sa. Iar acum pov uiete i nva prin scrierile lui.
Odat Stareul a povestit:
ntr-o zi mergearn pe o c rare
rnpreun cu ieromonahul Pai
sie, c nd deodat am simit am ndoi o mireasrn
puternic , Am neles c acolo, aproape, sunt ngro
pate moatele unui pustnic sf nL Am mers n alt zi
singur i am g sit locul de unde ieea mireasma.
4
Aveam de g nd s sap pentru a afla sfintele moate,
dar dup aceea, pentru un oarecare motiv le-am l sat
ngropate."
ntr-o zi, n timp ce f cea iconite la
Operaie
presa, din cauza sforani a facut
de hernie
hernie, l s-a rupt peritoneul, precum
se rupe o p nz i de atunci a trebuit s duc i
aceast cruce, Pe l ng faptul c la privegherile de
toat noaptea st tea multe ore n picioare, i atunci
c nd primea lume vorbea cu ei st nd n picioare, ca
s nu I rein mult. Rug minile medicilor, precum i
ale fiilor lui duhovniceti ca s se opereze nu erau
ascultate, ncerca prin metodele lui practice s se
menin n starea n care se afla.
Odat , c nd Stareul a mers la Suroti, un medic
care venise s -l vad s-a oferit s -l ajute:
Gheronda, ce problem avei? Cu ce v pot
aju[a?
Am hernie, dar nu vreau s m operez, Las s
suf r i eu puin! fste mare lucru s ai ceva, s suferi
i s nu-L rogi pe Hristos pentru aceasta, ci s -L rogi
pentru alii, Atunci Dumnezeu mplinete repede ce
rerea celui care sufer i se roag ca alii s se fac
bine.
Aceast boal l-a chinuit nespus de mult, c iva
ani de zile, Avea dureri foarte mari, dar nu se exte
rioriza, Ajunsese ntr-o stare, nc t nu rnai putea s se
nlind pe partea dreapt , Cu toate acestea i mpli
nea ndatoririle sale duhovnicesti, dar cu greutate l
cu mult suferin .
Mireasm de la
Sfintele Moate
poc. 17, 18.
Lc. 20, 25.
284
285
n cele din urrn , ncins cu un br u special i cu
un hastona n m n , bolnav i suferind, a pornit
spre Sinai. Dar rnedicul care I-a consultat la Suroti nu
I-a l sat s -i continue c l toria, pentru c starea era
foarte critic , Trebuia s fie operat imediat, f r am
nare,
Astel, n loc s rnearg la Sinai, s-a aflat la ciirur
gie mpotriva voii lui. Lvlaviosul medic Gheorghe
l3latzas, care urma s -l opereze, era puin nelinitit n
ce privete rezultatul operaiei, Stareul ns a neles
aceasta i i-a SpUS:
Nu te teme, (iheorghe, Am v zut operaia... Toa
te vor merge bine. Numai c vreau s te rog s nu
scrii monahul Paisie, ci Arsenie Lznepidis.
De ce, Gheronda?
Pentru c va veni mult lume i v vei chinui.
Intr-adev r, operaia a avut loc i toate au mers
bine, aa dup cum a v zut i a prezis Stareul.
Medicii i infirmierele nu se dumireau cine era acest
monah i spuneau: ste o tain cu acest c lug r. Fe
aici au trecut muli c lug ri, dar acesta are ceva
deosebit."
Stareul a intral n Spitalul Teaghenio din Tesa
lonic la 12 noiembrie 1987. A avut loc operaia de
hernie inghinal i a fost externat la 18 noiembrie
1987 n[r-o stare de arnelioiare.
Dup aceea, nu s-a ntors n Sfntul Nunte, ci a
mers pentru puin timp la Sinai, desi nu se ns n
tosise bine.
ilmul hulitor
In anul 1988 s-a f cut tulburare
in toat Grecia din pricina rul rii
filmului hulitor al lui Sl orsese: Ultirna ispit ", dup
opera cu acelai nume a Iui Kazanakis.
Pe l ng rnpotrivirile izolate ale evlaviosului po
por grec, Biserica a hot r t ca pe data de 6-7 noiem
brie a aceluiai an s aibloc un protest organizat.
S-a cerut i participarea Sf ntului Munte, Dar destul
de mui s-au mpotrivit. Nu considerau a fi at t de
duhovnicesc faptul de a se ocupa cu astfel de su
biecte, Li spuneau c mai degrab desconsiderarea
acestui film ii va micora popularitatea.
Stareul ns avea cu totul o alt p rere. In
perioada iconoclasmului, spunea el, zece cretini au
ap rat cu t rie icoana Iui liristos ce era aezat
deasupra Porii de Aur i au suferit mucenicia pentru
ea 2.Cu at t mai mult acum, c nd este hulit per
soana lui liristos, nu trebuie s r m nem nep s tori.
Dac noi cei plini de discern mnt i cunosc tori
am fi tr it pe atunci, am i spus celor zece mucenici:
In felul acesta nu acionai duhovnicete, Mai bine
nu-l b gai n seam pe sp tar, care urc s dea jos
icoana lui liristos, iar cnd se va schimba situaia,
vom pune n locul ei alt icoan i desigur una mai
bizantin . Acest lucru este mnfrico tor! C derea,
Iaitatea i aranjarea noastr Ie prezent m ca pe o
nfruntare mai duhovniceasc ."
Stareul considera protestul mpotriva filmului hu
litor ca pe o m rturisire de credin , pentru aceasta
s-a gr bit s participe la lupta dus de Biseric . n
l 12
Vezi Sinaxar 9 augusL.
286 287
afar de indemnurile Iui persoiiale, Stareul, imprc
un cu ali p rini, a scris o cerere c tre Sfnla
M n stire hutlumus, n care i exprima dorina ca
p rinii aghioriti s participe Ia protestul de Ia Tesa
lonic, Poziia lui ferm a determinat pe cei din Condu
cerea Sfntului Munte s hot rasc participarea ofici
al a unui mare num r de aghioriti. Prezena Proto
sului Sf ntului Munte, a celor mai muli dintre repre
zentanii rn n stirilor, cgumeni i o su[ de aghiorii,
a pricinuit rnult entuziasin i ernoie rnultimii adu
nate. Un sim m n[ deosebit a pricinuit prezena
Stareului. Pe toat durata protestului a stat n
picioare, n ciuda problemelor lui grave de s n tate.
La sf rsit s-a primejduit s fie strivit datorit
manifest rilor de evlavie ale rnulimii.
De asemenea au luat parte monahi i monahii de
la m n stirile din afara Sf ntului Munte, Acest protest
organiza[, precum i rug ciunile tuturor si rnai ales
ale Stareului au adus repede rezultatul ateptat.
Guvernul a interzis rularea acestui film hulitor. Astfel
a fost nl turat ultima ispit ". Pie ca ea s fie
ultima.
ntr-o zi cineva a b tut n bucata de
Vede harul
fier de la poarta. (ra un brazdar
preotiei
- -
vechi de plug agaat de gard, in care
nchin torii loveau cu un fier ca s -I ntiineze pe
S[are.) Stareul a privit pe ferestruic i a v zut un
grup de vreo zece oameni care ateptau. leind din
colib ca s le deschid , spunea mergnd spre
poart : Pe un ofier de armat care nu poart uni
forma i apca, po s -l bai i s nu-i fac nimic."
Atunci unul dintre ei a Spus: Gheronda, suntem buni
de b tut." (INumai acesta a nteles noima cuvintelor
Stareului, pentru c se referea la el, n timp ce
pentru ceilali au fost de neneles.) Dup ce Ie-a
deschis i au intrat n untru, Stareul l-a luat de o
parte pe ceI care vorbise i f r s -l ntrebe ceva, i-a
spus: la aminte, c ceea ce faci nu este corect,
deoarece lumea va crede c ai f cut ceva. S pori
reverend i ras , s -ti Iai barb i dup ce te vei
m rturisi la episcopul t u, s -l rogi s te pun s
lucrezi la vreun birou. Pirete, s nu slujeti, dar s
r m i preot, ca s nu se sminteasc luniea."
Acesta fusese hirotonit n str in tate. Dup aceea,
citind Fidalionul, a con{ientizat c nu era vrednic
pentru a deveni preot. Fentru aceasta a hot r t el
singur s se lase de preoic, lep d nd hainele preo
eti i t indu-i p rul i barba. Stareul a recunoscut
harul preoiei care nu se pierde, a v zut" problema
preotului i i-a dat sfatul s u plin de discern m nt.
Era 28 septembrie 1992. La o chi
Schimbarea
lie din Kapsala se f cea priveghere
Ia
Iata
n cinstea Sf ntului Isaac Sirul.
Printre p rini era i Stareul Paisie, care avea o
evlavie deosebit la Sf ntul lsaac, Asculta slujba din
chiliua aflat n continuarea paraclisului.
nainte de Vohodul de la Vecernie c nt rcii erau
toi la strana dreapt i cntau Slava" Sfntului. n
288
289
bisericu domnea o atrnosfer plin dc evlavie. Toi
ascultau cu atenie. La priveghere participau i doi
libanezi ortodoci, un preot i un t n r, iar acesta, n
acel moment, st tea ntr-o stran din partea st ng .
La un moment dat clericul s-a ntors s spun ceva
t n ruiui i l-a v zut pe Stare sc ldat n lumin i
ridicat de la p m nl cam dou zeci i cinci treizeci
de centimetri. F rile descoperite ale trupului s u,
adic m inile i capul, r sp ndeau lumin , o lurnin
oarte puternic . V z nd acea privelite neobinuit
i mai presus de fire, i-a venit s strige, dar vocea i se
sugrumase. V z nd uimirea clericului, t n rul a privit
i el napoi i a v zut acelai lucru. Stareul avea
capul puin pecat i se ruga. P rea a i mulumit i
z mbea, La un mornent dat nu l-au mai putut privi
fiind orbii de acea lumin , C nd peste puin timp au
rcuit s -i ridice din nou privirea, l-au v zut pe Stare
n starea lui fireasc .
Acelai lucru l-a v zut i un alt preot ortodox
str in, care era n Sf ntul Altar, pentru c [JIIC imp
r leti, ua bisericuei i cea a chiliei erau pe aceeai
direcie i deschise.
Intrebarea care se pune de Ia sine este cum din
toi p rinii care erau de fa , I-au v zut numai trei?
Se aflau la priveghere dou zeci cinci de persoane,
dar Stareul s-a schmbat Ia fa nurnai naintea celor
trei" .
Poate numai acetia au fost vrednici sau poate
aa a iconomisit Dumnezeu pentru un oarecare mo
tiv, pe care numai El l cunoate. Unul din cei trei
voia s zideasc o m n stire n patria lui. A adus
mpreun cu el proiectele pentru a i le ar ta Stare
ului, dar i-a trecut prin minte g ndul: Ce i va spune
F rintele Faisie? Cine este P rintele Paisie? Nu cumva
este prooroc?" i Bunul Dumnezeu i-a ar tat cine
este P rintele Paisie".
M rturii ale nchin torilor
M rturia domnului K.D.: Odat am
mers la Panaguda i l-am v zut pe
Staret av nd n m n o metanie
i-o dau pe a mea i s o iau pe a lui.
s-a ntors spre mine i mi-a spus
Ceea ce g ndeti nu se poate, c ci a mea este
de trei sute, iar a ta este de o sut .
C nd m-am dus din nou la Sf ntul Munte am
cump rat o metanie de trei sute de boabe i i-am
ar tat-o Stareului spun nd:
Gheronda, de data aceasta nu o s -mi mai scapi.
Acum i-o voi lua.
Dac ai fi tiut ce-rni ceri, nu ai fi f cut-o. Dar
fie, S fie binecuv ntat! Ia-ol
Nu, i-am spus.
Nu refuza, De vreme ce o vrei, ia-o.
Aceast metanie o am ca pe o mare binecu
v ntare"
R spunde
unui g nd
m-am g ndit s
Atunci Stareul
z mbind:
3M1 17,2.
291
5w-iz
M rturia monahului aghiorit IN.: In
1987, mpreun cu colegul meu care
se numea pe atunci Ioan, I-am vizitat pe Stare Ia
Fanaguda pentru prima i ultima dat , Am b tut n
bucata de fier de Ia poart , am strigat i am ateptaL
Am b tut din nou, dar nici un r spuns. Linite des
v rit . Deodat , am auzit nite psalmodii n chilia
Iui. Erau multe voci subiri care cntau mpreun . Am
putut distinge Sf nt. . c5f nt..
Se pare c Stareul are Liturghie i sunt la Sfinte
Dumnezeule. Vor nt rzia, de aceea ste mai bine s
plec m, am spus.
Nu, s mai atept m, dar f r s mai sun m, a
spus Ioan.
Deodat au ncetat c nt rile i Stareul a ieit
afar . mi amintesc i acum chipul lui, Era foarte
Iuminos, nu mai v zusem altul asemenea. Era singur.
V z nd c nu mai era nimeni Ia eI, m-am ntrebat in
sinea mea: AIe cui s fi fost oare acele voci subiri?
Nedumerirea noastr ajunsese Ia culme.
Dup ce ne-a ntrebat c i suntem, Stareul a
intrat din nou n chilie. A luat cheia i venea spre noi
ca s deschid . Dar, o nou surpriz ! Stareul p ea
f r s ating p m ntul, S-a apropiat de noi cu pai
ncei, iar c nd a ajuns la doi-trei metri de noi, am
simit o mireasm puternic . Ne-am buim cit cu totul.
gine ai venit, ne-a spus.
Ne-a f cut semn s st m pe buturugi i ne-a adus
rahat, Apoi ne-a ntrebat ce studiem, dup care a
nceput s ne vorbeasc despre folosul rug ciunii i
mai ales atunci cncl trupul sufer de o oarecare
boal . Atunci r splata noastr este ntreag ", ne-a
spus, In timp ce vorbea, deodat s-a indoit n dou i
se inea de p ntece, Atunci am neles c sufer de
hernie.
M iertai, dar o am i pe aceasta, Dar acum
este timpul s mergei.
C nd i-am pus metanie ca s lu m binecuv ntare,
ne-a Iovit uor pe cap, dup care am plecat. P n
ast zi nu am descoperit nim nui faptele minunate pe
care ne-am nvrednicit s le tr im n acea binecu
v ntat diminea ."
M rturie scris a domnului Con
stantin... din A.: Prima dat
c nd am mers la P rintele Paisie,
m-a ntrebat:
Constantine, cum ai venit aici? Tu ai picioarele
rupte.
i a continuat:
Dumnezeu ca s-o ia nseamn c a iubit-o mul[.
Pe cine, Oheronda? am ntrebat cu nedumerire.
Pe logodnica ta.
ntr-adev r, n 1991 am suferit un accident grav,
n care mi-am fracturat picioarele i mi-a murit
logodnica."
Domnul E.A., stomatolog din Tesa
Ionic, a povestit urm toarele: Eram
sup rat pentru c am ndoi copiii
Ai picioarele
rupte"
Vindec ri
de bolnavi
293
mei erau bolnavi, Am mers n Sf ntul Munte s -I v d
pe P rintele Paisie. Acolo, la Coliba Iui, ateptau muli
oameni, Dup puin tirnp a ieit Stareul i a spus:
VoiniciIor, voi discuta cu fiecare numai unu-dou
minute, nu mai mulL
Dup ce a vorbit cu trei inchin tori, m-a striga[ pe
nurne f r s m cunoasc , pentru c era pentru
prima dat c nd rnergeam Ia eI, C nd m-am apropiat
de el i-am spus:
Qheronda, mie nu-mi ajunq dou minute. Am
nevoie de mult timp, pentru c sunt foarte m hnit.
Arn venit s v spun c voi da foc Ia trei biserici.
Spune-l lui Dumnezeu snceteze de a-mi mai lovi
copiii, Ce I-au f cut? -
Stareul m-a ascultat cu atenie, dup care mi-a
spus:
Ascult , fvanghele, copiii t i se vor face bine.
Dup aceea mi-a d ruit o cruce f cut de el, care
avea n ea o p rticic din Sfintele F"loate ale Sf n
tului Arsenie. Astfel a fost prima mea ntlnire cu
iubitul meu Stare.
Trupul fetei rnele se umpluse n ntregime de r ie.
La fiecare dou -trei zile trupuoruI ei se f cea de sus
p n jos ca al arpelui, Trecuser cincisprezece zile
de la prima mea vizit la Stare i nu a mai ap rut nici
un fel de semn al bolii pe trupul ei, n afar de o
bub mic la genunchi. C nd arn mers din nou n
Sf ntul Munte ca s -i mulumesc Stareului, arn Iuat
cu mine i un prosop ca s -i sp l picioarele, Iucru pe
care, firete, nu I-a acceptat. L-am aflat s p nd n
gr din i nainte de a apuca s -i spun ceva, el m-a
ntrebat: Lvanghele, ce ai venit s -mi spui? C fata ta
are o bub Ia un genunchi? Dumnezeu a l sat-o ca
s -i aduc aminte de boala ei.
FiuI rneu suferea de rnult timp de o boal grav .
Diagnosticul bolii era neclar. Medicii nu au putut
preciza nimic sigur.
A treia oar c nd am mers Ia Stare, I-am Iuat i
pe fiul meu. Era copil mic, La m n stire toi monahii
care l vedeau m ntrebau: De ce doarme copilul?
Ins copilul nu dormea, ci ochii lui d deau aceast
impresie.
De ndat ce Stareul ne-a v zut, a spus fiului
meu: l3ine ai venit, voinicu1e! Acolo, aproape, era o
piatr foarte grea, Am ncercat s o ridic i s o dau
Ia o parte, dar nu am putut, Atunci Stareul l-a
ntrebat pe fiul meu: Poi s ridici aceast piatr ? i
copilul a mers i o, minune! a ridicat-o, In acea
clip Stareul a ngenuncheat i i-a spus copilului: De
acum nainte nu mai ai nimic, i dintr-o dat ochi
orii lui s-au deschis, Nu mai avea nf iarea unui
copiI adormit, pe care am v zut-o timp de doi-trei ani.
Impreun cu piatra pe care a aruncat-o a disp rut
boala, mi-a spus Stareul. i mntr-adev r, p n ast zi
fiul meu, slav lui Dumnezeu, este foarte bine."
*
M rturia domnului Matei Golia din Ioanina: fra
Iuna februarie c nd, rnpreun cu un prieten al meu,
1-am vizitat pe Stare pentru a-i spune problemele
mele. Era mult z pad , Pe mine m durea vezica i
urinam cu mult s nge i de aceea m-am nfricoat.
tiam c aveam tumoare la vezic , dar nu stiam dac
294
295
era benign sau canceroas . N doare, Gheronda,
i-arn spus, i urinez cu s nge.
Iar prietenul meu nu putea s articuleze nici rn
car un cuv nt din cauza unei dureri foarte puternice
de cap. Stareul ne-a dus pe am ndoi n bisericu .
C nd a scos Sfintele loate ale Sf ntului Arsenie,
bisericua s-a umplut de o negr it mireasm . n
aceeai clip c nd I-a nsemnat pe prietenul meu cu
Sfintele F"loate n semnul Crucii, i-a disp rut cu totul
durerea de cap. C nd a ieit din altar cu Sfintele
Moate n m ini i cu capul descoperit, era plin de
Iumin , de o lumin cereasc , Din ochii mei au nce
put s curg lacrimi, Apoi m-a nsemnat i pe mine cu
Sfintele Noate i mi-a spus: Nu te teme, nu ai can
cer, Dup ce te vei ntoarce acas , s mergi Ia medic
s i-o cauterizeze. Aa am i f cut, iar medicul mi-a
spus: La fiecare ase luni vom face cauterizare. Dar
eu nu am mai mers niciodat i nici nu am mai avut
probleme."
*
Un monah suferea de mai muli ani de consti
paie, care i provoca hemoragie, l se f cuse o ran
deschis din care curgea mult s nge. C nd a aflat
aceasta Stareul s-a m hnit pentru eL deoarece i-a
adus aminte c i el suferise de aceeai boal c nd
era Ia Sinai.
La nceput i-a dat monahului c teva sfaturi prac
tice care 1-au ajutat puin, dar hemoragia nu s-a oprit.
Dup aceea a mers i Ia doctori, a lua[ medicamente,
dar f r nici un rezuitat. Stareul se interesa tot tirn
pul de starea lui ntreb ndu-l cum se simte. Odat , n
Postul Mare, Stareul l-a nt lnit i i-a spus: M-arn
gndit la tine cum ai putut posti oare cele trei zile in
starea n care eti."
Dup o vreme, c nd l-a nt lnit, s-a indreptat spre
el cu pai gr bii i f r s -I salute, l-a ntrebat
in ndu-l de brae: Acum eti bine? Nu-i aa c eti
bine?" Atunci monahul a tres rit i a r spuns: Da,
Gheronda. Acum, slav lui Dumnezeu, sunt bine." i
ntr-adev r se f cuse bine, nu numai pentru c i se
oprise hemoragia, dar de atunci i-a disp rut i consti
paia.
La nceput Stareul a ncercat s -1 ajute cu mij
Ioace omeneti, dar atunci c nd a v zut c ele nu
dau nici un rezultat, a alergat prin rug ciune la
Dumnezeu. El avea, desigur, vestire I untric cum c
Dumnezeu i-a ascultat rug ciunea, dar a vrut numai
s se ncredineze de aceasta.
*
M rturia profesorului M.S.: Intr-o duminic , n
timp ce m aflam n biseric , arn simit o greutate n
piept. A doua zi am mers la un cardiolog i prin
cardiograma pe care mi-a f cut-o, a depistat c inima
mea avea o oarecare problem . La ndemnul lui am
f cut un test de efort care a ieit pozitiv. A diagnos
ticat afeciunea la artera coronar i mi-a recomandat
s iau medicamente tirnp de un an de zile. Dup
aceea am f cut un alt test de efort, care i acesta a
ieit pozitiv. V z nd medicii c afeciunea nu se vin
dec cu medicamente, m-au sf tuit s fac corono
grafie. Firete, m-am nec jit mult i m-am nfricoat.
Am alergat la Dumnezeu n rug ciune i am trimis o
296
297
scrisoare pentru a-I instiinta pe Stare, Mi-a r spuns
prin p rintele 1. c se va ruga i c toate vor merge
bine, Am prins curaj si pe data de 5 mai 1992 am
hot r t s fac aceast consultaie prirnejdioas . in
timpul coronografiei mintea mea erla Coliba Pana
guda, I ng Stare. Consultaia s-a terminat i medicii
se ar tau a i satisf cui, dar n acelai timp i uimii.
Medicul care m nsoea atunci c nd am ieit de Ia
chirurgie m privea mirat. C nd mi-arn mai revenit
puin I-am intxebat:
Ce spune coronografia, doctore?
Lucru ciudat, a r spuns el, erarn siguri c vom
g si afeciunea Ia artera coronar , dar am constatat
nu numai c afeciunea a disp rut, ci i artera coro
nar este de calitate", Aceasta nu se poate explica
de c tre medicin dec t ca o ciud enie.
Atunci i-am r spuns cu emoie:
Doctore, inima mea nu are ciud enii, ci t m
cluirea ei este o minune care se datoreaz rug ciuriii
unui monah aghioriL"
Un grup de elevi de la Atho
Vom lua
niad s-au sf tuit s -l ntrebe
Constantinopolul
pe Stare dac grecii vor Iua
Constantinopolul i dac ei vor tr i p n atunci.
Au mers Ia el la Colib , au Iuat trataia, dar se
ruinau s ntrebe. P cea unuI altuia semn, dar p n
la urm nici unul nu a ndr znit s -i pun aceast
ntrebare, Atunci i-a ntrebat Stareul: Ce se nt rn
pl , bre voinicilor? Ce vrei s ntrebai? Despre Con
stantinopol? l vom lua vei tr i p n atunci."
Un copiI a spus cuvintele Stareului profesorului
Constantin Malidis, care era un bun crestin i un
patriot ni c rat. Acesta a venit la Stare s se
ncredineze de cele auzite. lar Stareul i-a spus:
Las -le pe acestea, Constantine! Acestea nu sunt
pentru noi. foi trebuie s ne preg tirn pentru alt
Constantinopol."
Aceasta a fost o prevestire pentru moartea lor
apropiat , c ci mntr-adev r, nu au nt rziat s plece
rnai nt i Constantin i apoi Stareul n Patria noastr
cea cereasc i adev rat , n noul Ierusalim".
M rturia domnului Fotie Papadopulos
ertare1"
din Drama: Am pornit odat din laryes
pentru a merge la Stare n faa
M n stirii hutlumu am nt lnit un t n r care m-a
ntrebat cum se poate ajunge la P rintele Paisie.
Vom merge rnpreun , i-am spus, C nd am ajuns,
Stareul deja ne atepta.
Fotie, de ce mi I-ai adus pe acesta aici? m-a
ntrebat Stareul.
Atunci eu i-am explicat c nu este mpreun cu
mine, ci I-am mnt lnit pe drum, La care el mi-a spus:
Ia-l de aici! S plece! ii ce a cut?
Apoi i-a spus t n rului cu m nie:
Pleac , s nu te v d! Ceea ce ai f cut este de
neiertat. S rnergi mai nt i s -i ceri iertare cu lacrirni
298
299
de la fat i numai dac te va ierta, atunci s vii la
mi n e.
Pentru prima dat l vedeam pe Stare f c nd
astfel.
Dup aceea, cobor nd pentru a merge la lviron,
t n rul mi-a m rturisit c , n timp ce atepta mireasa
lui la biseric pentru a se face cununia, a trecut pe
acolo o prieten de a lui, iar el a plecat mpreun cu
ea, i n felul acesta s-a z d rnicit nunta lor."
Un cleric de la o m n stire din
afara Sf ntului Munte poveste
te: n august 1993 am fost g z
duit la o m n stire athonit . Fgumenul i p rinii
m n stirii mi-au propus s m nchinoviez n m n s
tirea lor, iar eu m rugam ca Dumnezeu s -mi arate
voia Lui. ntr-o zi l-am vizitat pe Stare Ia Panaguda
numai pentru a lua binecuv ntarea lui, Dar am avut
multe surprize.
M-a Iuat deoparte i m-a ntrebat:
De unde eti, p rinte?
C nd i-am r spuns, P rintele Paisie mi-a spus:
P rinte, s r m i la m n stirea ta.
Cnd am auzit, m-am pierdut. Apoi a continuat:
Vei trece prin multe ispite, dar s faci r bdare,
pentru c trebuie s treci prin ele, p n va veni acel
ceas.
Atunci m-am g ndit n sinea mea: INu neleg ce
sunt acestea pe care mi le spune. Dar acum, c nd
trec prin ispite, neleg cuvintele lui.
300
Dup aceea mi-a spus:
S ai noblee duhovniceasc , Adic atunci c nd
vorbeti cu tinerii, s nu-i constr ngi, Aceasta este
nobleea duhovniceasc : s -l respeci pe aproapele,
f r s -l sileti.
i a nceput s m sf tuiasc i s -mi spun cele
pc care le f ceam n m n stirea mea. M nedume
ream cum de tie Stareul c vorbeam cu tinerii i c
i constr ngeam mai mult dec t trebuie n ce privete
m rturisirea, Apoi Stareul a continuat:
Dac ar fi vrut Dumnezeu, ar fi putut ca ntr-un
minut s fac s se poc iasc toat lurnea, Ar fi
ntors butonul la 7 Richter, ar fi f cut cutremur i ai fi
v zut atunci cum toat lumea ar fi f cut cruci mari.
Dar aceasta nu este o poc in sincer . Iste o
poc in prin constrngere i nu are valoare. Pentru
aceasta nici tu s nu-i constr ngi."
M rturia unui anonim: Odat , c nd
s-a lerminat perioada mea de edere
anual n Sf ntul Munte, am mers s
iau binecuv ntare de la P rintele Paisie i i-am spus:
M ntorc n lume cu fric i cu nemulumirea c
nu s-a schimbat nimic n mine. Problemele mele
r m n nerezolvate, ns dac i este mil de mine,
deoarece cuvintele taIe sunt s race i neputincioase
i nu pot s aline durerea mca, roag -L pe Hristos s
mite puin candela de la icoana Lui pentru a adeveri
301
S ai
noblete
duhovniceasc "
Micarea
candelei
cele spuse de tine.
i n timp ce m fr m ntam i priveam c nd Ia
candela de Ia icoana lui Hristos, c nd la P rintele
Faisie care se ruga n t cere, deodat candela a
nceput s se rniste. lar eu, cu degetul tremur nd, arn
luat puin untdeemn i m-arn mirui[ pe frunte.
Atunci Stareul rni-a spus: Ar fi putut s mite i
candela de la icoana Maicii Domnului, dar dup
aceea ai fi crezut c au fost miscate de v nt."
M rturia monahului Pavel Lavriotul:
M-am nt lnit de multe ori cu fericitul
la sih stria lui, Panaguda>. A fost un
ascet adev rat i un monah cuvios. Era bl nd, linitit,
nepref cut, neagonisitor, m rinimos, om al rug ciunii
i al dragos[ei, mpodobit cu rare harisme duhovni
ceti i cu o nalt cugetare duhovniceasc .
Cu puin timp nainte de adorrnirea ferici[ului
Staret l-am vizitat, i-am cerut nite sfaturi i am primit
mult folos, St team n curte aezat pe o buturug i i
spuneam g ndurile mele. n timp ce m dest inuiarn,
l auzeam pe Stare optind din cnd n c nd: Vi
ne.. . A, el este.. . [im...>, ar t nd prin aceasta c
ateapt pe cineva. lar aceasta a durat cam zece
minute. Eu ns , creznd c nu este atent la cele
spuse de mine, m g ndeam: Stareul nu este atent
Ia ceea ce i spun eu. Dar nu ani apucat bine s -rni
terrnin g ndul, c Stareul mi-a spus puin mai ap
sat: Vorbete, c cu te ascult. Eu am continuat s
vorbesc, dar tot nencrez tor, La un rnoment dat
mi-am spus din nou n sinea mea: Sigur nu m
urm rcte. Dar i de data aceasta mi-a spus ca i
cum mi-ar fi cunoscut g ndul: Vorbete, c eu te
ascult.
Peste puin s-au auzit pai i a venit stareul
Schitului Sf ntul Prooroc Ilie, p rintele Ioachim,
mpreun cu ucenicul s u, ieromonahul Pavel. Dup
ce Stareul i-a primit, eu i p rintele Pavel ne-am dus
puin mai departe, Atunci l-am ntrebat:
L-ai intiinat pe Stare de venirea voastr ?
Cum s -l ntiin m, de vreme ce nu are telefon?
Am venit pentru prima dat , Dar de ce ntrebi?
Atunci i-am povestit cele petrecute, Ia care
p rintele Pavel a spus:
Iste adev rat ceea ce se spune despre Stare c
are darul str vederii.
Stareul i-a ajutat pe muli care se n
curcaser cu yoga i religiile orientale.
Un fost conduc tor al mic rii hindusc
liare Krina" ne m rturisete: Am auzit pentru
prima dat despre P rintele Paisie, c nd m aflam n
ltalia. Vie adunaser m acolo conduc torii organizaiei
din toate statele Iuropei. Acolo am auzit despre
P rintele Paisie. fl prezentau ca pe un yoghin care s-a
ar tat n Orecia i m-am hot r t s merg s -l cunosc.
Am venit n Orecia i dup ce am discutat cu eI,
am nceput s -rni cunosc greeala. C nd Ie-am spus
Vine.
Stare Paisie
Maestrul
hindus
302 303
celor din organizaie c vreau s plec, m-au r zboit
mult. Eu, care conduceam o organizaie ntreag i
treieram" toat Luropa, acum m temeam s urc
ntr-un autobuz. Simeam nl untrul meu o greutate
ingrozitoare i de aceea nu puteam face nici cele mai
mici lucruri. mi simeam sufletul paralizat, Durere i
fric . D dusem multe drepturi diavolului, dar Stareul
m-a ajutat s scap, Dac nu ar fi fost Stareul s m
acopere cu rug ciunea lui, nu a fi putut sc pa de
atacurlle lor satanice."
Mai t rziu acest t n r a f cut o m rturisire public
n Catcdraa mitropolitan din Atena i a fost primit
din nou n s nul isericii Ortodoxe prin Taina Mirun
gerii.
Odat a mers Ia Stare un oarecare
bogat, care timp de mai muli ani a
fost ucenic mpreun cu toat
familia al maestrului yoghin indian Maharaji. Primise
iniierea de la acela, adic cunoaterea", aa cum o
numesc ei. Alergau n marele orae ale uropei pen
tru a vedea pe maes[rul lor, pl tind pentru acea.sta
muli bani.
Stareul, cu harisma str vederii pe care o avea, i-a
descoperit diferite nt mpl ri din viaa lui i l-a sf wit
s lucreze undeva, chiar dac nu avea nevoie de
bani, spun ndu-i c munca are s -i fac bine.
lrnpresionat de darurile duhovniceti ale Stareu
lui, l-a ntrebat despre meditaie i alte practici yoghi
ne.
Ascult , fiul meu, l-a ntrerupt Stareul cu bun
tate, Aceste practici nu au nici o valoare. V str duiti
i voi s facei ceva, dar acolo unde s pai nu exist
aur, ci diavol, Hristos este aurul.
Stareul avea o leg tur duhovni
Staretui
i
ceasc apar[e cu tinerii. i iubea cu
tineni
adev rat ca pe nite copii ai s i, se
ngrijca ca ei s -i afle drumul n via i se ruga
pentru ei, Ii ajuta s dep easc
greut ile i proble
mele pe care le nt mpinau.
P timea mpreun cu ei.
Iar acetia, simind marea lui dragoste, aveau n el o
ncredere des v rit , f ceau ascultare oarb de el i
chiar l adorau, Puteai vedea la Coliba lui narcomani,
anarhiti, desfr nai, bolnavi psihic, ncurcai n mre
jele acestei lumi, oameni dezn d jduii ajuni n
pragul sinuciderii i alii. Acetia, in urma sfaturilor
Stareului, se poc iau, schimbau viaa, dup care
mergeau regulat la el, Dar i ei, la r ndul lor, propo
v duiau poc ina i prietenilor lor, pe care i aduceau
apoi la Stare. Pentru a ar ta modul in care erau
ajutai, vom povesti aici c teva cazuri:
*
Stareul adeseori i ajuta pe narcomani s se
dezintoxice. Nai nt i le trezea interesul, dup care
Ucenicul lui
Maharaji
304
305
discuta cu ei ctig ndu-Ie astfel ncrederea. Acetia l
urm reau cu atenie i prirneau sfaturile lui. Nuli
dintre ei, cu rug ciunea i cu ajutorul Stareului, s-au
eliberat de aceast patim i au devenit crestini r v
nitori i familiti buni. S rmanhi de ei, spunea Stare
ul cu comp timire, nu pot s -i revin . Tineretul de
ast zi singur se netrebnicete." E1 nsui le lega
ireturile de Ia nc l rninte, alunga mutele care i
deranjau i le aranja p rul care le c dea pe ochi. i
sf tuia s se m rturiseasc , s tr iasc o via duhov
niceasc , s g seasc ceva uor de lucru, ca s aib
ocupaie. i sf tuia s m n nce morcov i le d dea i
alte sfaturi practice. i trimitea ntr-un mediu potrivit
ca s se dezintoxice, i ajuta s se ncadreze n
-
Staretul n mijlocul inchin torilor.
societate i sa-i intemeieze familii.
Un t n r narcoman ncerca de mai mult vreme
s taie patima din pricina c reia sufereau at t el, c t
i familia lui, Chiar dac n mintea lui avea o imagine
neclar despre F rintele Faisie, totui i-a pus n el
ultima sa n dejde. O fi av nd el vreun medicament
i pentru mine ca s m las de droguri", se g ndea el
n timp ce cobora spre Panaguda", De ndat ce
Stareul l-a v zut, i-a spus z mbind: Vino, vino! Am
nite hapuri bune pentru tine", i i-a pus n palm
c teva alune.
ntr-adev r hapurile" au dat rezultate i rninunea
s-a f cut. Dependena de droguri a t n rului a fost
t iat ca i cu un cuit.
*
1
306
M rturia unui anonim: Odat un student, un
hornosexual cunoscut, a venit s -I vad pe F rintcle
Faisie, n urma discuiei cu Stareul s-a poc il i i-a
schimbat viaa, Dup aceea I vedeam rnergnd Ia
privegheri n bisericile din Tesalonic, St tea n spatele
unei coloane i v rsa multe Iacrimi. Flngea n t cere
i linitit, M-am minunat de mila lui Dumnezeu i de
poc ina omului, dar i de harul Stareului care reu
ea s scoat Jucru cinstit din necinstit" 4, Dup o
vreme 1-am nt lnit din nou Ia Fanaguda aduc nd cu
sine i pe ali tineri care apucaser pe aceast cale
greit , ca s fie ajutai i ei."
*
Sunt multe cazuri cnd fum tori mp timii s-au
I sat de fumat cu ajutorul Stareului. Cuvintele lui nu
erau numai nite sirnple sfaturi, ci aveau putere. Adu
cea o dispoziie de repulsie
fat de igar i se t ia
dorina de a mai fuma, Dar cel mai mu]t ajuta cu
rug ciunea sa.
M rturia unui anonim: Am venit n Sf ntul Munte
pentru a m face monah. Nu purtam culion, pentru
c nc nu puteam s m Ias de fumat. Pe atunci
fumam dou pachete pe zi. M str duiam, le rupeam,
le aruncam, dar n ziua urm toare mergeam. Ie Iuam
din nou i fumam, Dei m rusinam, am mers i i-am
spus Stareului despre aceasta. Iar el mi-a SpUS:
Te vei izb vi, nu te teme! i m-a b tut m ng
ietor pe um r.
Era ora zece dimineaa, P n seara nu m-arn rnai
g ndit deloc la ig ri. De atunci, cu rug ciunile Stare
ului rn-am l sat de fumat i rn-am f cut monah.
Pentru mine aceasta a fost o minune."
Un alt nchin tor povestete: Odat l-am vizitat
pe Stare i aa cum st team i discutam cu el, am
scos o igar ca s fumez i am apriris-o, Am f cut
aceasta incontienL deoarece ajunsesem s fumez
trei pachete pe zi, Atunci Stareul mi-a luat igara din
gur i mi-a spuS:
Nu vei mai fuma p n c nd germanii vor scoate
o main de cur at pl m ni.
La m n stirea unde am mnnoptat, am contientizat
c nu mai fumasem de trei ore, dar nici nu mai
simeam dorina de a fuma, De atunci m-am I sat de
ig ri cu des v rire."
*
Adeseori veneau Ia Stare tineri nep s [ori care
nu voiau s fac stagiul militar i pentru aceasta
aduceau o mulime de ndrept iri. Atunci eI le poves
tea nt mpl ri prin care trecuse n armat , precum i
alte istorisiri pilduitoare, Dup aceea tinerii cereau
binecuv ntare s se nroleze n trupele de comando.
Bre copii, s v facei stagiul militar acolo unde
v trimit.
Stareul spunea c l3iserica noastr nva dou
c i: monahismu] i c s toria, Considera un lucru nefi
resc ca cineva s nu urmeze una din aceste dou c i.
BouI care nu merge nici lajug, nici la brazd merge
Ia m celar." Ajuta pe muli tineri s -i urmeze che
marea lor devenind fie monahi, fie familiti. Pe muli
tineri nehot rti, care nu erau pentru viaa monahal ,
i mndemna s se c s toreasc . C nd acetia voiau

Ierern. 15, 19.
308
309
s -i trimit ceva, el nu
pnirnea,
ci le spunea: Eu
vreau s -mi trimii invitaie la nunt ." AItora, ca s -i
ajute, le d dea un canon" bun spunandu-le: Er
vcrighel s nu mai venii aici."
Odat a venit la Stare un t n r cu p rul rnare, ca
o coad de cal, Atunci el l-a ntrebat:
Ei voinicuie, ce lucrezi?
Sunt studcnt.
Mai ai examene de dat?
Mai am opt.
Dac vrei s treci cu bine, vino s te tund, i-a
spus Stareul z mbind.
i spun nd aceasta, a intrat n chilie, a adus foar
fecele i l-a tuns. T n rul a considerat aceasta o mare
binecuv ntare. Apoi a povestit aceasta altor tineri,
care i ei, la r ndul lor, veneau s ia o astfel de bine
cuvntare.
Am f cut multe tunderi, spunea Stareul r z nd.
Gheronda, dar ce facei cu p rul lor?
l p strez ca s -l r s desc la cei pleuvi.
Altcori spunea cu smerenie: Dac Dumnezeu va
binevoi s m m ntuiesc, aceasta se va datora bine
cuv nt rilor rnarnelor acestor tineri, Dac ai ti c te
scrisori primesc n care ele mi rnulumesc cu emoie,
fiindc i-am convins pe copiii lor s taie p rul i s -i
scoat cerceii, Stareul nu voia ca b rbaii s poarte
p r lung, deoarece considera aceasta purtare feme
iasc i l cita pe Apostolul Favel, care spune: J3 rba-
tul de J Ias p rul necmnste Iu este
.
C nd vedea tineri cu p rul Iung Ie spunea: F rul
lung i-l las cei afierosii i cei distrai, Voi din ce
categorie facei parte?"
*
Odat l-au vizitat pe Stare nite tineri din Austra
lia, Aceia voiau via duhovniceasc , dar iubeau i
distraciile lumeti. L-au ntrebat despre dans i au
ncercat s -l fac s consimt c dansul este un lucru
bun. El ns le-a r spuns: Bre copii, este ca i cum
ai vrea s urcai pe Athon, dar pentru c nu putei,
vrei s coboare Athonul Ia voi, ca s spunei c ai
urcat pe eI."
*
Stareul considera distrug toare influena televizo
rului pentru toi, dar fl mod deosebit pentru copii i
tineri, Ne povestea cu durere despre cazuri de copii
pe care p rinii Ior, pentru ca s aib linite, i l sau
s priveasc la televizor ore ntregi, distrug ndu-se
astfel sufletete i trupete, Atr gea atenia asupra
v t m rii pe care o pricinuiesc radiaiile emanate de
televizor asupra trupului copiilor mici i al pruncilor
purtai n p ntece, Vorbea nc i despre nr uririle
demonice transmise de el. Fentru aceasta, cu fiecare
ocazie vorbea mpotriva televizorului i i sf tuia pe
p rini s -l arunce din cas i s dea copiilor lor alt
preocupare, una duhovniceasc (citirea Vieilor Sfin
ilor, privegheri i pelerinaje la locuri sfinte) sau una
nev t m toare (jocuri nevinovate i excursii). Spu
nea: Nu l sai pe copiii votri s priveasc la televi
zor. Televizorul ajunge numai p n la lun , n timp ce
televizorul duhovnicesc ajunge chiar p n la Dum
nezeu."
I Cor, 11, 14.
310 311
Odat vorbea cu un grup de tineri. La c iva metri
mai departe st tea un t n r profesor, Se g ndea Ia
ceva care I preocupa n ultimul timp: n regul , sunt
de acord c televizorul vat m , Nici nu mai ncape
discuie, Dar nici m car pentru o informare elemen
tar nu pot s urm resc tirile?" In acea clip Staretul
s-a ntors brusc spre el i i-a spus: Nici tirile!" i a
continuat discuia cu acei tineri.
Un t n r c s torit de cur nd, dup ce a discutat
cu Stareul, l-a rugat s -i dea un ultim sfat, Iar el i-a
spus: S spui femeii tale s nu se uite Ia televizor,
c ci altfel copilul vostru se va nate bolnav." i dup
o mic t cere a continuat: Nici s nu mearg Ia rude
s se uite." i mn[r-adev r, soia acestui t n r obinuia
s mearg la mama ei i s priveasc la televizor.
*
M rturia monahului Faisie: Studiam dreptul
atunci c nd la 22 august 1988 I-am vizitat pe Stare
mpreun cu colegul meu, Grigorie, Era pentru prima
oar c nd n-iergeam n Sf ntul Munte. lar aceasta am
f cut-o Ia ndemnurile cunoscuilor mei, pentru c pe
atunci tr iam departe de Biseric , Am mers n Sf ntul
Munte mai mult pentru turism, dar i pentru c voiam
s -i demonstrez Staretului c nu exist Dumnezeu i
in zadar i chelWiesc at ia ani ca monahi.
Am ajuns la Panaguda> pe Ia ora 4 dup -amiaz .
Am aflat acolo cam treizeci i cinci de persoane care
ateptau, B teau cu insisten n fierul de Ia poart ,
dar Stareul nu ieea, Noi am mers la poarta din
spate, ns am aflat-o i pe aceea ncuiat . Acolo, nu
liu ce s-a petrecut nl untrul meu, dar pentru prima
dat dup doisprezece ani de lips de via duhovni
ceasc , am ngenuncheat i m-am rugat: Durnnezcul
meu, dac exiti cu adev rat i vrei s cred n Tine, f
s vin Stareul i s ne vorbeasc despre Tine.
Nu au trecut cinci minute i Stareul s-a apropiat
ncet de noi cu o privire Iinitit i cu un z mbet pe
buze, Venea din p dure.
Suntei F rintele Paisie? l-am ntrebat cu emoie.
Ce treab ai cu F rintele Faisie? mi-a r spuns.
Vreau s-i dau aceti ciorapi i s iau binecuv n
tarea Iui.
Apleac -te s te binecuvintez.
A fost pentru prima dat de Ia botez cnd am luat
o astfel de binecuvntare, i-a pus m na pe capul
meu i s-a rugat cam cinci minute.
Dup aceea ne-a dus n curtea Colibei i ne-am
aezat pe buturugi. A nceput s ne vorbeasc despre
Dumnezeu i despre ceea ce se nt mpl n lume, de
parc ar fi auzit ultimul buletin de tiri.
Intre timp au venit doi tineri care p reau a fi
anarhiti, dar Staretul i-a continuat cuv ntul s u. Ne
a vorbit i despre budism, dezr d cin nd astfel spinii
din l untrul meu, pentru c n ultimii ani f ceam
exerciii yoga o or pe zi.
Dup ce a vorbit o or , i-a ntors privirea spre
mine i mi-a spus:
Vrei s devii ucenicul meu?
Nu, Oheronda, eu nu sunt pentru aceasta, iu
besc lumea.
Aceeai ntrebare a repetat-o i mai t rziu de mai
multe ori, dar din nefericire eu eram at t de departe
312
313
de cele duhovniceti n acea perioad , nc t nu arn
putut nelege marea binecuv ntare pe care voia s
mi-o dea.
Dup aceea ne-a I sat i a rners s stivuiasc nite
Iemne t iate. Atunci ne-arn oferit s -l ajut rn, dar el a
refuzat spun nd c o face ca s se nevoiasc i c
aceasta este ascultarea lui.
Au trecut cam cincisprezece minute, dar noi, cei
patru nchin tori, nu am putut scoate nici un cuv nt,
deoarece fuseserrn impresionai de cuvintele Stare
ului, Toate cele spuse de el au alungat ndoiala din
sufletul meu cu privire Ia existena lui Dumnezeu
Celui n Treime, Dar n acelai timp primeam i g n
duri de la cel viclean, Deodat mi-a venit g ndul s -l
ntreb pe Staret n ad ncul sufletului meu, ce trebuie
s facem ca s dob ndim Raiul, Am primit acest gnd
de slav deart cuget nd n sinea mea c de vreme
ce P rintele Faisie este at t de sporit duhovnicete,
mi va cunoate g ndurile i-mi va r spunde. Dum
nezeu ns a avut mil de mine i a trecut cu vederea
egoismul meu, Deodat I-am v zut pe Stare c las
lemnele i privind ad nc n sufletul meu, mi r spun
de:
S ai credin i dragoste pentru lristos, copilul
meu.
Atunci au nceput s -mi tremure picioarele i
inima s -mi bat cu at ta putere, mnct credeam c -mi
va sparge pieptul. Singurele cuvinte pe care am izbu
tit s le murmur au fost:
Grigorie, hai s plec m!
Apoi ntorc ndu-m c tre Stare, i-am spUS:
Ghcuonda, binecuvinteaz -m !
I)ar de ce vrci s pleci? m-a ntrebat Staretul.
K m i aici, c ci te voi facc ucenicul meu si i voi da
i numele meu.
Ins inirna mea nu rnai rezista puterii cu care
Dumnezeu se descoperea n ea.
De atunci viaa mea s-a schimbat cu totul. n
ciuda faptului c nu I-am mai v zut alt dat pe
Stare, ntotdeauna a existat cornuniune sufleteasc
cu el, Prezena lui n viaa mea se maniest de multe
ori ntr-un chip minunat i dup adormirea lui. Dar
cea mai mare minune este c a reuit s -l s deasc
pe Hristos pentru totdeauna n sufletul meu, dei
eram cu totul ndep rtat de Biseric , Peste mai puin
de ase ani de atunci, dintr-un t g duitor al credinei
noastre, am ajuns monah i mi-au dat i numele de
Faisie, aa cum v zuse de mai nainte Stareul."
314
315
-
_
_
_
_
_
_
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
a cum s-a spus, nevoina i durerea l-au
nsoit pe Stare toat viaa sa. F cea nevoin
de bun voie i o aducea jertf lui liristos din dragos
te pentru El, iar bolile dureroase le primea cu mulu
mire i doxologie. A fost ncercat cu mai multe boli.
Durerea i bolile i deveniser o stare aproape perma
nent . Fiind bolnav, f cea nevoin i nevoindu-se,
suferea,
Ajunsese s treac cu vederea durerea lui.
Tu cu treaba ta, iar eu cu a mea", spunea durerii i
continua s se roage, s fac rucodelie i s pri
measc lume, El nsui suferea, dar ni ng ia pe cei
:
ndurerai.
De la nceputul vieii lui monahale a fost chinuit
timp de mai muli ani dc bronectazie, diagnostic i
tratament greit, hemoptizii, iar n cele din urm o
operaie grea.
C nd a fost operat de pl rn ni, a r cit i i-au dat
antibiotice puternice pe stomacul gol, Din aceast
pricin a f cut colit ulceroas . [ se p rea c intes
tinele s-au cur at (de mucoas )." De atunci a c p tat
o mare sensibilitate, La cea mai mic r ceal l
deranjau, avea chior ieli i scotea spume i s nge. La
Durere i boli
319
fel i se ntrnpla i atunci c nd m nca anumite rn n
c ruri.
Avea o mare sensibilitate Ia frig, Dac la prive
gheri ua bisericii r m nea puin deschis , la cel mai
mic curent ce se f cea ncepea s str nute i s
tueasc tare. De multe ori i punea pe frunte un
erveel sau un mic plasture. Explica eI singur moti
vul pentru care f cea aceasta: Odat , c nd aveam
dureri de cap, un monah de la M n stirea Stavro
nikita m-a sf tuit s pun un erveel sub fes, spu
n ndu-mi c astfel mi va trece, Metoda aceasta a dat
rezultate, deoarece erveelul nc lzete capul."
ncep nd din septembrie, aprindea soba, care pe
de o parte l nc lzea, iar pe de alta l tr da
fat de
vi zitatori.
Firete, atunci c nd nelegea c este nevoie, n
orice stare s-ar fi aflat, orict de bolnav ar fi fost,
mergea prin frig, ploaie sau z pad i deschidea
nchin torilor, i ducea n arhondarjc unde era cald,
iar el mergea n biseric unde era foarte frig i vorbea
deosebit cu fiecare, Aceasta ns putea s dureze i
ore ntregi.
Aceast stare, oric t ar fi fost de grea i dure
roas , Stareul o r bda sl vind pe Dumnezeu. lu
c rtea, nici nu cerea de Ia Dumnezeu s -i ridice
suferinele I s -i dea s n tate.
Timp de cinci-ase luni a suferit de discopate. A
suferit din pricina ei i la Sinai, atunci c nd a mers s
ridice o piatr mare de granit, Suferea at t de mult,
nc t uneori se sprijinea n dou bastoane cu mult
osteneal reuea s slujeasc nchin torilor.
n ultimii ani avea heniouagii mult rnai dese la
intestine, care se nmuleau mereu, Ajunsese s
mearg la toalet de nou sprezece ori ntr-o noapte,
f r s aib nimic, scotea numai s nge. Medicii nu
tiau exact de unde provine hemoragia, pentru c
Stareul nu voia s fac analize.
Prirnea lurne, i f cea ndatoririle lui duhovni
ceti, respecta cu acrivie [ipicul lui pustnicesc, dar
puterile lui sl beau din ce n ce mai mult. Ajungea
p n la istovire din pricina hemoragiei i a marii
oboseli. Imi vine uneori s m sting", spunea el.
Cu doi ani nainte de adormirea sa, Stareul a
mers s pr znuiasc Fatile la o chilie mpreun cu
ali p rini. M i p rinte 1., spunea glumind stareului
acelei chilii, se pare c ori chilia ta s-a dus mai
departe, ori eu am mb tr nit, Care din acestea dou
s-a nt mplat? Mai degrab eu am mb trnit."
Vedea c i sl besc puterile, c boala i se agrava,
c hemoragia nu i se oprea, dar cu toate acestea
r bda f r s recurg la consultaii medicale i medi
camente, Singurul lucru pe care l cerea cu st ruin
de la Dumnezeu era s -i ajute pe fraii aflai n sufe
rin , care nu ncetau s vin la el i s -i cear
ajutorul, Cum s nu se nduioeze Bunul Dumnezeu
i s nu-i asculte rug ciunile?
Odat Stareul a povestit: In
Mi s-a intamplat
timp ce ma aflam intr-o astfel
ceva
de suferina, mi s-a intamplat
ceva, Aa cum m aflam ntins n pat, am luat icoana
320
321
Sf ntului Arsenie, am str ns-o pe p ntece i am simit
o putere care a eit din icoan ." Atunci Stareul i-a
rec p tat puterile i si-a continuat nevoinele i
slujirea aproapelui pentru o vreme, Avea toate
simptomele de mai nainte (hemoragia i cclelalte),
dar se simea n putere.
La Iimita
Dar aceasta nu a inut mult. Stareul a
puterilor
revenit la starea de mai nainte i a
nceput s simt st ri de Iein. De
c teva ori a c zut Ieinat n curtea Colibei, iar c nd
i-a revenit a mulumit lui Durnnezeu c nu I-a v zut
nimeni, Odat s-a nt mplat aceasta c nd era z pad .
Spunea dup aceea: Era s m g sii ngheat." n a
doua Duminic a Fostului Nare din anul 1993, n
timpul Sfintei Liturghii care se s v rea n bisericua
sa, istovirea lui a ajuns la culrne. A nceput s respire
greu, ochii i s-au deschis larg i pentru puin timp
respiraia lui a fost asemenea cu cea a unui muri
bund, Dar din evlavie fa de Sf nta Liturghie nu a
vrut s se aeze, i astfel a leinat i ar fi c zut la
p m nt dac p rinii nu I-ar fi prins, C nd i-a revenit,
cu toate c p rinii l-au ndemnat s se aeze, el nu a
primit, La sf ritul Sfintei Liturghii, n ciuda leinurilor
i vomit rilor repetate, incerca s se ngrijeasc de
p rinii care se aflau acolo, nein nd cont de starea
grav n care se afla. lar la sf rit nu a ng duit
nim nui s r m n mpreun cu el. A r mas singur
322
j
ca un om neajutorat"
6,
l s ndu-se pe sine n
purtarea de grij a lui Durnnezeu.
Din cauza marii pierderi de s nge faa Iui devenise
foarte palid . F rinii incercau s -l ajute cu tot ce
puteau, I-au propus s -i aduc medicamente care
conin fier, dar el le-a refuzat spun nd n glum : Am
multe fier tanii aici, eu vreau oel."
Stareul nu se nelinitea. Singurul lucru pentru
care se ruga era ca Dumnezeu s -i opreasc hemo
ragia c nd avea Sf nta Liturghie, ca s se poat
mp rt i, i aceasta se nt mpla pentru o perioad .
Il nsui tia mai bine dec t toi at t despre boal ,
c t i despre sf ritul lui, pe care l simea c se
apropie, Dar aceasta nu o spunea la toi.
n toat viaa lui a cugetat la moarte. i f cuse
patul ca un morm nt i n orice loc sih strea i f cea
i un morm nt, Dar acum ncepuse s fac aluzie la
moartea sa preg tindu-i astfel pe fiii lui duhovniceti
pentru desp rirea care avea s fie n cur nd. Spu
nea: C nd se stric o cas (se mboln vete trupul)
i ncepe s plou n ea, atunci chiriaul (sufle[ul) nu
vrea s mai r m n n untru." Schima mare a
stareului s u, p rintele Tihon, pe care at ia ani o
p strase ca binecuv ntare, acum ns a mp rit-o
fiilor lui duhovniceti. Freg tise cruci i iconie f cute
la pres i a l sat scris s fie mp rite ca binecu
v ntare dup moartea lui, ca s se roage pentru el cei
care le vor primi.
Fatriarhul ecumenic, aflnd despre starea s n t
ii lui, i-a trimis un mesaj poruncindu-i s fac analize.
16
Fs. 87, 4
323
Dar, lucru ciudat, pentru o perioad hernoragia a
ncetat. ntreba cu simplitate pe unul din fiii lui
duhovnice[i: Firete, trebuie s fac ascultare de
patriarh, dar acum c nd a ncetat hemoragia, nu sunt
oare scutit de aceasta? Tu ce zici?" ns dup puin
timp a nceput din nou hemoragia, Aceast atitudine
a Stareului a fost interpretat n diferite feluri. Unii
s-au smintit considerndu-l uciga de sine. Alii se
minunau de r bdarea i b rb ia cu care a nfruntat
ncercarea, Iar cei mai muli s-au folosit de el,
ndeosebi cei care erau bolnavi, v z nd c i Stareul
este bolnav i rabd .
Muli p rini l rugau s se ngrijeasc de s n tatea
lui, spun ndu-i: Avem nevoie de Sfinia Voastr ."
Alii l nv au ce trebuie s fac , n timp ce alii
urm reau n t cere i cu durere n suflet mucenicia
lui i se rugau pentru el, Fiecare judeca i aciona
potrivit cu cugetarea i starea lui duhovniceasc .
Stareul, ca n fiecare an, a pr z
Ultima ieire.
nuit pomenirea Cuviosului [lristo
Evolutia boIii
dul la o chilie vecin , unde sih s
treau nite fii duhovniceti de-ai s i. Apoi a mers la
m n stirea Iutlumu ca s -l heretiseasc pe egumen,
arhimandritul liristodul, n ziua urm toare, pe 22
octombrie 1993, a ieit din Sf ntul Munte, aa cum
obinuia n ultimii ani, i a mers la M n stirea Suroti
pentru privegherea Cuviosului Arsenie, Dar aceasta
avea s fi ultima lui ieire din Sfntul Munte. INu
avea s se mai ntoarc nici dup moartea lui.
La Suroi a luat parte Ia priveghere i ca de obicei,
a r rnas c teva zile ca s Ie vad pe maici i lumea
care avea nevoic, Dup aceea inteniona s se ntoar
c n Sf ntul Munte, Dar ntre timp a f cut ocluzie
intestinal , I s-au nnodat intestinele i astfel s-a oprit
penru putin timp i hemoragia, Afl ndu-se n aceast
stare, a fost nevoit s cedeze la rug minile fiilor lui
duhovniceti de a face analize.
Boala a evoluat n scurt timp n felul urm tor:
La Spitalul Teaghenio medicii au depistat existen
a unui cancer naintat, Il avea de ase ani, dar p rea
s nu fi f cut rnetastaz .
Evlaviosul chirurg Qheorghe Blaas, care l opera
sc mai demult pc Starc, era nelinitit din pricina
rezultatelor analizelor, Dar Stareul i-a spus:
INu intra n panic ! Da, aa este, am cancer, dar
voi face ascultare la tot ce-mi vei spune. S-a terminat!
Ascult nd de sfatul medicului, a nceput s fac
radioterapii, ca s preg teasc tumoarea pentru
operaic, Dc fiecare dat cnd mergea s fac
radioterapie, l atepta mult lume ca s -i spun
necazurile lor, Dar el avea o problem mai mare,
pentru c trebuia s i se goleasc intestinul dc
treizeci de ori pe zi cu dureri nfrico toare, Cu toate
acestea nu i-a pierdut z mbctul, ci i m ng ia pe
ceilali bolnavi.
Dac la operaia de hcrnie i-a ascuns numele s u
de monah, acum ns a spus medicilor s -l scrie i-i
primea pe toi cei care voiau s -1 vad , pentru c tia
c va pleca din aceast via cur nd.
324
325
La 4 februarie 1994 a avut loc operaia. Turnoa
rea de la inlestinul gros a osl eliminal , dar boala
evolua nfrico tor de repede. A f cut rnetastaz la
ficat i pl m ni.
n urma operaiei i s-a f cut un anus contra naturii
provizoriu, desi Stareul nu voia. Mai t rziu a f cut
din nou operaie i s-a restabilit funcionarea
intestinului. A primit de asernenea s fac i chimio
terapie. Apoi a fost dus n c rucior la alt cabinet
pentru a i se face tornografie axial . Aici, dei suferea
i tremura de frig, a dat rndul unui alt bolnav, iar el
a ateptat mult vreme pe holu] spitalului. C nd a
venit timpul s fac consultaia, s-a stricat aparatul.
n cele din urm au adus o main i l-au dus la un
alt tomograf, Acolo s-a depistat extinderea rapid a
cancerului la ficat i pl m ni, n tot acest timp a fost
vesel i bine dispus i spunea frumoasele lui glume,
ca i cum nu el ar fi fost bolnav. M ng ia i alina pe
tot cel care mergea la el.
At t nainte de operaie, c t i
dup aceea, Ia M n stirea Suro
ti muli veneau la Stare s -l
vad , s -i spun necazurile i s -i cear iertare.
Aceasta ad uga osteneal i chin la suferinele lui,
dar nu o putea evita.
Gheronda, de ce i p r sii pe fiii Sfiniei Voas
tre? l-a ntrebat cineva.
ZiIeJe aniior notri sunt aptezeci de ani"
.
Ajung at ia...
heronda, de ce nu facei rug ciune s v
vindece Dumnezcu, de vreme ce avern at ta nevoie
de Sfinia Voastr ? l-a ntrebat altul.
Nu ne putem bate joc de Dumnezcu, deoarece
eu am cerut s -mi dea aceast boal ...
Gheronda, spunei-mi un ultim sfat, ca s -l am
pentru toat viaa, l-a rugat un fiu duhovnicesc de al
s u.
S avem noblee duhovniceasc , c ci prin a
ceasta ne nrudim cu Hristos.
Dar nici pe maicile i siirorile m n stirii care se
jertfeau pentru el ca s -i aline suferina nu le-a trecut
cu vederea, ci f cea sinaxe cu ele ca s e dea
ultimele povee.
*
La Spitalul Tcaghenio se ala i cretinul Lambros
M... din Tricala, care suferea de cancer. Era att de
slab, nc t era dus n c rucior, pentru c nu putea s
stea pe picioarele lui.
emeia lui, dup o ncercare insistent , a reuit s
vorbeasc cu StareuL l-a spus c Lambros se va face
bine, va merge la Tricala i se vor bucura de el, dar
dup putin timp va c dea din nou n boal i va muri.
Starea bolnavului era foarte grav i n mod normal
nu era posibil ins n toirea lui, Dar cu toate acestea
Lambros s-a f cut s n tos, ns dup vreo ase luni a
murit, Toate s-au petrecut aa cum a prezis StareuL
*

Fs. 89, 10.
Prinos cu dureri
muceniceti
326
327
In joia S pt m nii Luniinate din anul 1994 I-a
vizitat doarnna Eriili ica din Volos, care povestete:
n vara anului 1993, fetei mele Antonia de doispre
zece ani i-a ap rut leucodermie la extremit ile
m inilor i ale buzelor, O boal care, potrivit celor
spuse de medici, se vindec destul de greu i care se
extinde repede. Arn nceput tratament cu cortizon,
dar f r rezultate. Ne dezn d jduisem de vindecarea
ei. Ne-am hot rat s mergem la Suroti ca s -l vedem
pe Stare, Ne-a primit z rnbind pe mine i pe cele trei
fetie ale mele, n ciuda durerii nfrico toare pe care
o avea.
Dup ce i-am spus despre boala fetei mele, el a
luat m inile copilei ntr-ale sale i a ntrebat-o privind
o ad nc n ochi:
Copilul meu, de ce te m hnesti at t de mult?
Intr-adev r fata mea avea o rn hnire permanent
de la moartea tat lui ei din 1991.
Dup aceea s-a ntors spre mine i mi-a spus:
flica mea, frifili, nu te nelini.ti, nu este nimic
grav, Nu este o boal ereditar (aa cum spuneau
medicii), ci s-a mboln vit din pricina marii m hniri.
Deodat m-a ntrebat;
Ce vrei s -i fac?
S r m n boala aa cum este, i-am r spuns.
Dup ce a cut cruce peste copil cu m na lui cea
s nt , rni-a spus:
Toate vor merge binc.
Intr-adev r, boala nu s-a mai extins, De atunci au
trecut zece ani, dar nu am rnai mers la medic i nici
nu am f cut tratament, Am spus Stareului ca boala
s r m n aa cum este i nu s dispar , ca nsui
copilul s -i aminteasc n toat viaa lui, precum i
toat farni]ia noastr , de darul Stareului i de binecu
v ntarea lui pe care ne-a d ruit-o din belug."
*
Cu o lun inainte de adormirea Stareului, l-a
vizitat i Freasfinitul Fanteleimon, Mitropolit de Xanti
(pe atunci era numai arhimandrit). Intr-una din episto
lele sale scrie: irnpreun cu noi mai erau i doi
copilai. Acetia, pe drum, au str ns nite flori s lba
tice, iar atunci c nd am intrat n chilia Stareului, care
era ntins pe pat, le-au pus cu bucurie l ng capul lui.
Ai v zut? m-a ntrebat Stareul, Copiii tiu ce fac.
Dar eu am ncercat s -l fac s neleag c avem
nevoie ca el s tr iasc i c nc rug m pentru el.
Atunci el ne-a spus c se ruga pentru altceva.
Ia s vedem pe cine va asculta Dumnezeu n
cele din urm , ne-a spus z mbind.
Dup aceea m-a ntrebat dac i-am adus scrisori
pentru cer, deoarece era o ocazie bun s le duc
f r timbre, Aceasta Stareul a spus-o micat fiind de
dorina lui permanent de a transmite celorlali vese
lie, care era zugr vit pe faa lui bl nd ."
*
F rintele Timotei otras, egumenul Sfintei Fl n s
tiri Sf ntul loan Rusul" din Kasandra, ne spune: Arn
rners la Suroti s -l vedem pe Stareul Faisie mpreun
cu fericitul litropolit Sinesie al Kasandrei i cu p rin
tele Agatanghel.
Dup ce ne-am nchinat n biserica Sf ntului
Arsenie, ne-arn ndreptat spre arhondaric. Stareul ne
328
329
a v zut c ne apropiem i a ieit afar s ne
nt rnpne. Dar arn r rnas uimii c nd l-am v zut
apropiindu-se de noi ntr-o lumin -cereasc i neatin
gnd sc ruie, ci mergnd prin aer.
a arhondaric, dup trataie, mitropolitul a r rnas
puin cu Stareul, dup care am plecat fiind nsoii de
staret , Cam treizeci de metri mai jos de poarta
m n stirii, Mitropolitul ne-a spus:
Ai v zut c sfinenia nu se ascunde? Mergea
prin aer i str lucea n ntregime.
Vine n urma noastr , opti p rintele Agatanghel.
fntr-adev r, n spatele nostru venea Stareul, cu
toate c era grav bolnav, pentru a-l cinsti pe mitro
polit.
Atunci mitropolitul s-a ntors, l-a v zut pe Stare, a
z mbit si l-a rugat s se intoarc la chilia lui ca s nu
se oboseasc ."
Dei pentru o vreme Stareul s-a su
pus cu smerenie prescripiilor medi
cilor, ntr-o zi l-a chemat pe chirurgul
care l-a operat i i-a spus:
De acum nainte vom opri tratamentul.
De ce, Gheronda?
Acum vei face ascultare, Vei da porunc s
oprim tratamentul, c ci din pricina Iui nu pot face
nimic. [eri am vrut s m rog n genunchi nu am
putut. Nu mai pot primi pe nimeni, S-a terminat
misiunea mea, P n aici a fost, De acum nainte m
vei l sa linitit.
I)up aceea l-a ntrebat pe medic:
Fot s beau puin ap sau zearn d harbuz?
Nimic altceva, i te rog s rnai vii nc o dat ia mine,
iar apoi s nu mai vii.
Ultima dat c nd l-am v zuL povestete medicul
chirurg Gheorghe l3laas, cu apte zile nainte de
adormirea sa, eram foarte m hnit. De multe ori m
fr m ntam i m ntrebam dac ceea ce facem
bolnavilor este corect. C nd Stareul m-a v zut astfel,
mi-a spus:
Ascult , doctore, Toate s-au f cut aa cum
trebuia, Mare este r splata ta, Nu te m hnii i vreau
s mai tii ceva: atunci c nd vei avea nevoie de mine,
voi fi al turi de tine.
Gheronda, dar ficatul Sfiniei Voastre s-a umflat
i v doare, pentru c a f cut metastaz nfrico
toare.
Atunci el a zmbit i mi-a spus:
Dar acesta este m ndria mea, Nu te m hni!
Acesta m-a inut p n la aptezeci de ani i tot acesta
m trimite acum, c t se poate de repede, acolo unde
trebuie s merg, Nu te m hni pentru aceasta, sunt
foarte bine."
n timp ce spunea acestea, l-a apucat o criz de
dispnee. A fost nevoit s -i pun masca de oxigen, pe
care o folosea atunci c nd respira greu. Durerile
deveneau tot mai mari, dar nu primea s i se fac
injecii calmante, Nu voia s lipseasc cu des v rire
durerea, Lua numai c te un cortizon, ca s se poat
sluji singur p n la sf rit.
ericita Iui
adormire
330 331
Stareul i dorea s se ntoarc n Sf ntul Munte.
Voia s moar i s fie ngropat netiut de nimeni n
Gr dina Maicii Domnului, patria Iui duhovniceasc . l
rugase pe un fiu duhovnicesc de-al s u s preg
teasc Ia chilia Iui un loc potrivit ca s r m n acolo
ultimee sale zile, pentru c la janaguda" i-ar fi fost
cu neputin s mai r m n singur, S-a preg tit
pentru plecare, dar pe neateptate, starea s n t ii
lui s-a nr ut it. Guvernatorul Sf ntului Munte s-a
oferit s -i pun la dispoziie un elicopter, dar medicul
a spus c se poate s moar pe drum, Dar nici
Stareul nu voia s c l toreasc cu astfel de mijloace
de transport.
De ndat ce i s-a mbun t it puin starea
s n t ii a programat din nou plecarea fl Athos, dar a
fost mpiedicat de o nou nr ut ire a bolii. ns fl
spatele acestor dificult i i piedici se ascundea voia
lui Dumnezeu, aceea de a fi nmorm ntat n afara
Sf ntului Munte, n lume. Deoarece, pe c t au avut
nevoie oamenii de el atunci c nd tr ia, cu at t mai
mult aveau s simt nevoie de ajutorul lui dup
adormirea sa.
i astfel Stareul a hot r t s r m n i s fie
mnmorm ntat la M n stirea Suroti, l ng Cuviosul
Arsenie, Sf ntul s u ocrotitor, Este foarte probabil ca
nainte de hot r rea sa definitiv , s fi primit ntiin
are de la Dumnezeu pentru aceasta.
A cerut s i se aduc schima mare i camilafca. A
stabilit locul morm ntului i a dat porunci privitoare
la nmorm ntarea sa.
n ultimele zile a cerut de la doi episcopi cunos
cui lui, care au trecut s -l vad , s -i citeasc rug
ciunea de iertare. Se mp rt ea regulat, Dei se
ostenea mult, mergea totui singur la biseric . Atunci
332
c nd i-au propus s aduc preotul ca s -l mprt
easc la chilie, el a refuzat spun nd:
Eu trebuie s merg la Iiristos, iar nu hristos la
mine.
Durerile continuau s creasc . Ajunseser s fie la
fel cu cele aie mucenicilor.
Qheronda, nu v doare? l-a ntrebat un monah
atonit, pentru c l vedea linitit i panic.
M-am obinuit, a r spuns Stareul.
Intr-adev r, n toat viaa lui a suferit i de aceea
se familiarizase cu durerea. INu intra n panic , nu
murmura, ci r bda i slavoslovea pe Dumnezeu.
Acum ns filozofa duc ndu-se cu mintea la chinurile
sfinilor mucenici. Spunea: C t de mult m-au folosit
bolile, nu m-au folosit nevoinele pe care le-am f cut
ca monah."
Din c nd n c nd psalmodia, ca s uite durerea
nfrico toare i s nlocuiasc cu psalmodia
suspinele pe care le scotea f r s vrea.
La s rb toarea Sfintei Eufimia, 1 iulie, ntr-o zi
de luni, s-a mp rt it pentru ultima dat st nd n
genunchi pe pat, fiindc i era cu neputin s mearg
la biseric .
De c teva zile ncetase s mai primeasc lume.
Acum c nd se apropia sf ritul, dorea ca nici surorile
s nu mai intre la el fl chilie, C nd avea nevoie de
ceva, b tea n perete i venea monahia care I slujea.
Voia s fie singur, s se roage nestingherit i s se
preg teasc mai bine pentru ieirea Iui, S-a slujit
singur p n la sf ritul lui, S-a chinuit nenchipuit de
mult, fls era vesel i linitit.
Stareul ajunsese la ultima sa noapte muceni
ceasc , O chema pe Maica Domnului n durerile lui
spun nd: M icua mea cea dulce!" Timp de dou ore
333
i-a pierdut cunotina, iar c nd i-a revenit a spus cu
o voce stins : Mucenicie, adev rat mucenicie..."
Apoi a adormit n pace. Era 12 iulie 1994, mari la
ora 1 1 noaptea, iar dup calendarul aghioritic 29
iunie, pomenirea Sfinilor Apostoli Petru i Favel.
A fost nmorm ntat n spatele bisericii Sf ntului
Arsenie, f r s afle cineva i f r s cheme pe
nimeni la nmorm ntarea lui. Aceasta a fost dorina
Stareuui, ca nmormntarea lui s se fac n [ain .
Ceea ce s-a nt mplat dup trei zile, c nd ador
rnirea Iui s-a f cut cunoscut , este de nedescris. Din
toate p rile venea puhoi de lume pentru a se nchina
la rnorm ntul lui, Se puteau vedea maniest ri spon
lane de iubire i evlavie, Unii l chemau n rug ciune
ca pe un sf nt. Alii, din evlavie, luau p m nt de la
rnorm ntul lui, Cei care aveau un obiect de-al lui
personal considerau aceasta o mare binecuv ntare.
Coliba lui din Sf ntul Munte, Panaguda", a c zut
prad t lharilor duhovniceti. nchin torii au intrat pe
sub gardul de s rm i s-au c rat chiar i pe balcon.
Luau tot ce g seau: c ni, cuite, lemne, covorae
murdare, funii, h rtii, pn i buturugi pe care Stare
ul le folosea ca sc unele, ca s le aib ca binecu
v ntare de la el. lar aceasta o f ceau f r s fie
ndemnai de nimeni, era o manifestare de evlavie
fat
de Staret.
T nguirile i lacrimile i necau pe muli, mai ales
pe cei care fuseser ajutai de Stare. i simeau lipsa,
se simeau orfani, Dar dup aceea a ncolit n inimile
lor n dejdea plin de m ng iere c afl ndu-se acum
mai aproape de Sf nta Treime, se roag pentru toi
Deasupra morm ntului s u simplu, pe o plac de
marmur , a fost ncrustat poernul care a fost scris de
el nsui:
Aici s-a terminat viaa mea,
aici i r suflarea mea.
Aici trupul mi se va ngropa,
lar sufletul mi se va bucura.
Sf ntul meu aici locuiete,
lar aceasta m cinstete.
i cred c el se va milostivi
i pe Izb vitorul ll va mbl nzi,
ca sufletul meu cel tic los
s aib al turi pe Maica
Domnului Hristos.
XC
I9onahul Paisie Aghioritul
334 335
==
v
=
v
=
$
*
Norm ntul Stareului de Ia Sfnta M n stire a
Sf ntului Ioan Teologul Suroti.
tareul nu a ncetat s -i ajute pe oameni nici
L chiar dup adormirea sa, Nu numai atunci
c nd se afla n trup i ajuta pe oameni s v rind
minuni, ci i dup adorniirea sa nu ne-a p r sit, ci
mai mult purtare de grij are acum pentru noi.
Acum, c nd
Staretul s-a izb vit de trupul cel
stric cios i supus patimilor, poate mai cu lesnire s
alerge n ajutorul celor ce l cheam cu credin ".
Uneori F rintele Paisie i ajut chiar i pe cei care nu
au auzit nimic despre el sau care sunt indifereni fa
de credin . Oamenii caut ocrotirea Staretului
i i
cer s se roage pentru ei, deoarece cred n sfintenia
lui, De aceea morm ntul s u a devenit un loc de
pelerinaj al ortodocilor din ntreaga lume. Acolo
credincioii primesc binecuv nlare i har. Acolo cei
ndurerai primesc m ng iere. Acolo, la acea colim
vilr a Siloamului" se vindec bolnavi i se s v resc
minuni, Dar nu numai mormntul Stareului a devenit
loc de nchinare, ci i chilia sa din Sf ntul Munte. n
fiecare zi trec pe acolo nchin tori care l-au cunoscut
pe Stare i care vor s -i mulumeasc pentru ajutorul
primit sau alii care vor s vad unde a tr iL
Nu ne-a p r sit..."
339
Aceleai Iucruri minunatc, pe care le s v resc
Sfinii, le vedem c se petrec i la morm ntul Stare
ului, Acolo se vindec mai ales cei bolnavi de cancer
sau cei dernonizaj. Nu puini sunt cei c rora Stareul
li se arat j i izb vete de Ia accidente, Muli bolnavi
1-au v zut n spitale d ndu-le ajutor. Multe lucruri per
sonale de-ale Stareului s v resc minuni i r sp n
desc o mireasm negr it .
lNenum rate sunt minunile pe care Stareul le-a
s v rit i nc le mai s v rete dup adormirea sa.
Pentru cuv ntul adev rului" vom reda fl continuare
doar c teva dintre ele, cele care sunt mai nsemnate
i care au fost povestite de cei care au fost martorii
oculari ai acestora.
Mireasm
Harisma Stareului de a r sp ndi mi
reasm nu a disp rut nici chiar dup
moartea sa. Muli sunt cei care simt mireasm atunci
c nd se nchin la morm ntul Stareului sau viziteaz
Coliba lui din Sfntul Munte, Alii simt mireasma pe
care o r spndesc lucruri sau haine de-ale Stareului.
Aa cum rn rturisesc p rinii care s-au mutat n
chilia Stareului, aproape toi cei care au vizitat
Coliba lui n perioada de dup adormirea sa au simit
aceast mireasm deosebit . R sp ndea mireasm
mai ales acel loc aflat fl afara porii de s rm din
spatele chiliei, acolo unde se afl o cimea i unde
Stareul p stra dulciurile cu care i servea pe nchi
n tori. In acest loc mulime de oameni ostenii i
nsetai se r coreau cu aceast ap , dar mult mai
mult se r coreau duhovnicete cu cuvintele Stare
ul ui.
Mai t rziu aceast rnireasm s-a mpuinat, dar nu
a disp rut cu totul.
Odat un nchin tor evlavios s-a nchinat fl bise
ricua Colibei, iar de ndat ce a ieit fl holul aflat
naintea bisericuei, a fost cuprins de un val de
rnireasm , Aceasta se poate s fi fost o dovad a
prezenei i a salutului Stareului c tre acesta.
P rintele A.l. ne m rturisete: In anul n care
Stareul a adormit, s-a s v rit Sf nta Liturghie pentru
praznicul INaterii Maicii Domnului (hramul chiliei). In
timpul Liturghiei am simit o mireasm puternic , ce
m-a nsoit p n la M n stirea Kutlumu, dup care a
disp rut."
Domnul olakis Vasilie, poliist din Likostomo
Pellas ne m rturisete: n anul 2001 soia mea Elena
mergea la Tesalonic pentru a-i face analize medicale
fiului nostru Nicolae, ce suferea de calciurie. Impre
un cu ea avea i o carte a P rintelui Paisie, La un
moment dat, fl timp ce avea cartea deschis , a ieit
din ea timp de zece minute o mireasm negr it ,
mireasm pe care a simit-o i fiul nostru. Cnd au
f cut analizele, acestea au ar tat c Nicolae nu mai
avea nici o problem , P n ast zi el se simte foarte
bine, iar soia rnea nu s-a mai desp rit de atunci de
acea carte."
Scoate diavoli
Vom reda aici m rturia dom
din oameni
nului Ivanghe1 K. din Tesalonic:
Inc de Ia v rsta de doispre
zece ani am suferit din pricina unui diavol care m
340
34 1
stp nea. Vjaa mea devenise mucenicie, Dup fieca
re exorcisrn pe care mi-I citeau, rn simeam ca i
curn rn-ar fi b tut cineva.
n prirna s mb t a Postului Mare din anul 1995,
duhovnicul meu a r nduit s mergem la Suroti i s
st rn acolo la priveghere. nainte dc a porni ns am
simtit un r zboi cumplit, n tot tirnpul privegherii nu
am simit deloc toropeal . M aflam aezat n mijlo
cul bisericii, iar n jurul meu monahiile, C nd s-a
terminat privegherea, au nceput s citeasc Slujba
de sfinire a apei (Agheasm ), Atunci m-am s lb ticit
foarte tare i de aceea m-au dus s s rut Moatele
Sf ntului Arsenie, Era pentru prima oar chiar i
acum c nd povestesc m cutremur cnd sin-iearn i
trupete acea v paie, Apoi am nceput s spun:
Pai..., Fai. . ! Atunci starea m-a ntrebat: Faisie?,
iar eu am dat din cap afirmativ, Dup aceea m-am
s lb ticit foarte tare i am nceput s strig. V z nd
aceasta, m-au dus la rnorm nt, iar acolo am strigat de
trei ori <Sfnt>, Am nceput s fug, dar m-au prins i
rn-au ntins cu sila pe morm ntul Stareului. Atunci
1-am v zut pe F rintele Paisie curn s-a ridicat de la
mijloc n sus, ca i cum s-ar fi deteptat din somn.
Era ca atunci c nd tr ia. Apoi Stareul mi-a pus m na
pe frunte i n aceeai clip am v zut cum mi-a ieit
un fum negru pe gur . Aceasta a durat c teva
secunde, M-arn linitit cu des v rire, dar durerea
trupeasc nu a disp rut imediat. Arn adormit, dar
dup o vreme m-am deteptat din pricina durerii i
am spus: M doare tare.
Timp de patruzeci dc zile am simit o bucurie at t
de mare, nc t pl ngeam rnereu. Ani cutezat chiar s
spun un cuv nt mndr zne: Dumnezeul meu, o via
ntreag a primi s fiu chinuit ca mai nainte, numai
f s simt iar i, chiar i pentru o clip , acea
bucurie.
F rintele Iiristu antais din INea Miha
Izbavirea
niona Tesalonic, tat a nou copii,
unUi
COIM1
ne povestete: C iva dintre copiii
mei se jucau pe terasa blocului, La un moment dat
au nceput s sar peste gaura de aerisire a blocului.
Unul din copiii mei, un b ieel de ase ani, care nc
nu vorbea bine, a vrut i el s sar , dar nu a ajuns de
cealalt parte, ci a c zut n gol de la etajul al treilea.
Copiii s-au nfricoat i au venit la mine s -mi spun
ce s-a nt mplat, Atunci am alergat jos cu sufletul la
gur ca s v d ce s-a nt mplat cu copilul, dar am
r mas uimit c nd 1-am v zut venind spre mine galben
de fric , L-am dus la spital, dar medicii, dup ce 1-au
consultat, mi-au spus c nu are nimic, nici chiar cea
mai mic ran .
Am neles c este vorba de o minune i m-am
g ndit c Icoana F c toare de minuni a Maicii Dom
nului din INea Mihaniona 1-a izb vit pe copil, L-am dus
aadar naintea icoanei ei i 1-am ntrebat:
Ea
te-a
p zit? Copilul ns a r spuns Nu>, Apoi m-a dus la
fotografia P rintelui Paisie, care era acolo al turi, i
mi 1-a ar tat cu degetul (ca i cum mi-ar fi spus C :
Acesta m-a inut>)."
342 343
Ecaterina Fatera povestete: Medi
Apariia In
cii mi-au dat un medicament. pentru
somn
osteoporoz , din pricina c ruia am
sl bit zece kiograme n c teva zile. r{L1 m simearn
bine. Eram oarle istovit . Intr-o sear , nainte de a
m culca am privit otografia F rintelui Faisie i i-am
spus: P rinte, nu m simt bine. Dup ce am ador
rnit, Stareul mi-a ap rut n somn i mi-a spus: Am
venit pentru c m-ai chemat. S citeti bine reeta pe
care i-a dat-o medicul. Apoi a disp rut, Atunci am
s rit din pat i c nd am citit reeta am v zut c
medicamentul era pentru obezitate, Dac a fi conti
nuat s -1 iau, a fi murit, Stareul este l ng noi, dar
nu-1 vedem."
Xinari INicolae din oraul Fafos
Cipru ne povestete: Sunt
instalator de meserie. f ntr-o zi
de iulie a anului 1997 mi terminasem Iucrul i mi
adunarn sculele pentru a le pune n main , Era n
amurg i nu vedeam bine, Acolo unde lucrasem erau
nite s rme pentru ntins rufe, Iegate ntre ele cu un
c rlig, Dup ce arn adunat sculele m-am ridicat s
merg Ia main , Dar din neatenie mi-a intrat aceI
c rlig n ochi i am r mas nemicat ca petele n
c rligul undiei, Am strigat dup ajutor cu toat pute
rea mea. Proprietarul casei a venit repede i a vrut
s -mi scoat c rligul din ochi, dar eu nu I-am I sat
tem ndu-m ca nu cumva s -mi vat me ochiul i rnai
r u, Ci i-am spus s mearg Ia main s aduc un
patent, s taie s rnia i apoi s m duc Ia dispensar
ca s -mi scoat acolo c rligul din ochi.
F n ce s-a ntors aceIa eu am pl ns i m-am
rugat, deoarece aveam trei copii i nu voiam s aib
un tat orb, n acea clip a ap rut naintea mea un
om slab, mbr cat ntr-o ras neagr , Atunci c nd
I-am v zut pe aceI om i mi-am f cut cruce, m-a
cuprins un ior i arn simit cum m na lui m-a prins
de h rbie. Apoi ridicndu-mi capul, am simit c mi-a
ieit crligul din ochi.
C nd a venit proprietarul cu patentul, m-a Iuat i
m-a dus Ia dispensar. Medicii m-au consultat, iar c nd
Ie-am explicat ce s-a nt mplat, nu m-au crezut. n
pupila ochiului era o t ietur , Mi-au dat o alifie i
pentru vreo trei-patru zile trebuia s in ochiul inchis,
pe care mi l-au pansat.
A doua zi, c nd am intrat ntr-un magazin, am
v zut sus pe perete fotografia omului care ap ruse
naintea mea, Am ntrebat pe doamna de acolo cine
este acela, iar aceea mi-a spus c este un monah
foarte cunoscut, care se numete Faisie, Trebuia s
iau acea fotografie, deoarece era pentru mine ceva
nepreuit. Atunci arn rugat-o pe acea doamn s -mi
v nd fotograia, f g duindu-i c -i voi da pe ea oric t
va cere, Aceea ns mi-a dat o carte n care se
vorbete despre F rintele Faisie. Am citit-o n aceeai
zi i de atunci o in tot timpul n main ca s m
apere dc tot r u1."
Apariie i ajutor
minunat
344
345
Simte o prezen
Un nchin tor ne-a m rturisi[
nev zut
(m anul 2000) cu emoie,
urm toarele: C nd am venit
pentru prima dat n Sf ntul Munte, Stareul Faisie
nc rnai tr ia, De la M n stirea lviron am primit
ndrum rile necesare pentru a rnerge s -I vizit m.
Eram un grup destul de mare de nchin tori. Din
p cate ns ne-am r t cit pe drum i nu am putut
ajunge Ia eI.
in anul 1998, c nd am vizitat din nou Sf ntul
Munte, m-am dus s rn mnchin cel puin Ia Coliba sa,
deoarece Stareul adormise n Domnul, Mare mi-a
fost bucuria i pacea pe care ani simit-o. Plec nd de
acolo am fost cuprins de o mare m hnire: De ce
oare nu m-am nvrednicit s -l cunosc eu pe Stare
n timpul pelerinajului pe care l-arn f cut atunci c nd
era nc n via ? Dac numai Coliba sa m-a umplut
de at ta bucurie, c t de mare binecuv ntare nu mi-ar
fi pricinuit prezena lui? Sunt oare at t de p c tos de
mi s-a nt mplat aceasta?
i m hnirea ce m cuprinsese cretea tot mai
mult, iar eu m silearn s nu pl ng, Aa cum cobo
ram c rarea chinuit de aceste g nduri, voind s ies la
caldar mul ce ducea la M n stirea lviron, deodat
am simit o m n care m-a cuprins cu putere, dup
care m-a Iovit cu bl ndee pe spate. n aceIai timp
ani auzit o voce m ng ietoare, care mi-a spus: Mergi
cu bine, voinicule.> 18

Subliniem aici fapt:uI c gestul i fraza aceasta erau foarte
des folosite de Staret, ns aceI nchin tor nu tia Iucrul acesta.
346
n acecai clip o mireasni puternic a inundat
tot locul acela i sufletul meu a fost umplut de o
veselie nespus , care a izgonit cu totul din el m h
nirea de mai nainte, Dei nu mi-a ar tat faa sa,
m-am simit ca i curn I-a fi cunoscut pe Stare de
mai nainte."
Intervenii
Domnul 5. din I alamata, locuitor
n accidente
n Atena, c l torea cu maina sa
spre Ioanina, Pe drum a fost victi
ma unei ciocniri frontale puternice, n timpul c reia
maina lui a fost distrus comple[, iar cl a fost r nit
grav la cap. A fost dus de urgen la spital.
n tirnp ce se afla n acea stare, a v zut un nor
luminos, iar n mijloc, un monah n v rst , i dei nu
avea o leg tur str ns cu Biserica, ns auzind n
acele zile vorbindu-se despre un stare harismatic,
Paisie, n acea nedumerire a sa l-a ntrebat deodat
pe monahul necunoscut:
Suntei Stareul Faisie?
Stareul nu i-a r spuns, ci i-a z mbit i rn ng in
du-l uor pe cap i-a spus:
Nu te teme! Te vei face bine!
Atunci domnul 5. i-a revenit i cu toate c era
uluit de acea nt mplare si nu-l cunotea pe aceI vizi
tator minunat, a crezut n cuvintele Iui. A povestit
aceasta doctorilor, iar acetia, constatnd mbun
t irea st rii sale, pe care nu i-o puteau explica
omenete, au m rturisit:
ntr-adev r, este vorba de o minune!
347
Dup ce a ieit din spital, pe drum, n tirnp ce
trecea prin faa unei libr rii, l-a z ri[ n vitrin pe
izb vitorul s u, I-a recunoscut chipul pe coperta unei
c ri. i astel I-a descoperil pe binef c torul s u i
plin de recunotin , a cump rat-o i a citit-o.
Micat sufIetete, a venit s se nchine Ia
Panaguda" (1 ianuarie 1998), unde a i povestit cele
petrecute mai sus. fn afar de faptul c I-a izb vit de
o moarte trupeasc sigur , intervenia Stareului i-a
schimbat complet i viaa. A c utat duhovnic i s-a
spovedit. A ncetat s tr iasc precum mai nainte n
ciuda constr ngerilor s c ietoare ale rudelor lui. mi
este cu neputin s continui viaa de mai nainte,
pentru c mi vine mereu n minte chipul Iuminos i
z mbitor al Stareului", spunea el cu lacrimi n ochi.
*
Un rnonah aghiorit m rturisete: Doi mireni au
mers la Panaguda, Dup ce s-au nchinat, au cerut
p rinilor de acolo s le povesteasc ceva despre
P rinlele Paisie. Printre altele le-am spus c de la
nchin torii ce trec pe la noi, avem multe m rturii
despre minunile Stareului de dup adormirea sa
(aparitii ale Stareului n vedenii, vindec ri, intervenii
n accidente etc.).
C nd unul dintre ei a auzit fl accidente, a
l crimat i i-a spus prietenului s u:
Ai v zut? n accidenteL..
Apoi m-au rugat s le povestesc chiar i o singur
izb vire din accident, Atunci le-am povestit o nt m
plare recent , C nd am ajuns Ia cuvintele: i-a ap rut
un monah ntr-un nor Iuminos, acel nchin tor, care
m ntrerupsese si mai inainte, flu s-a mai putut
st p ni i a strigat:
i mie mi-a ap rut ntr-un nor!
i mi-a povestit izb virea lui minunat din
accident n puine cuvinte, c ci din pricina emoiei nu
a putut povesti mai am nunit:
Alergam cu motocicleta cu o sut patruzeci de
kilometri Ia or .., Deodat m-am ciocnit cu o main ,
dar chiar n acea clip mi-a ap rut un monah ntr-un
nor luminos.., Nu am p it nimic! Soia mea m-a
ndemnat: Caut n fotografiile de prin c ri, ca s
afli cine este acel monah! Lam g sit ntr-un calendar
tip rit de Athoniada" 9,nconjurat de elevii colii...
Mi-a salvat viaa...."
*
Povestirea unui preot evlavios care studiaz n
Tesalonic: Mai demult a venit la mine un t n r care
mi-a spus:
F rinte, ieri ani fost gata s mor, dar Dumnezeu
m-a izb vit, Aa cum mergeam cu motocicleta cu
vitez mare, deodat m-am izbit de o main i am
fost aruncat departe de acel loc, Dar n acea clip ,
am v zut un monah b trn care m-a apucat de m na
dreapt i astfel n-am p it nimic.
Atunci i-am ar tat c teva icoane de sfini i
fotografii cu p rini duhovniceti con[emporani. De
ndat ce a v zut fotografia Stareului Paisie, a strigat
emoionat:
Acesta a fost!
Dup c teva zile a venit din nou acel t n r i mi-a
spus c n buzunarul de la m neca dreapt a
Ahcjniada Seminarul Teo!ogic din Sfntul Munte.
348
349
canadienei ce o purta (exact n acel loc dc unde
Stareul I-a apucat), a g sit dou iconie, una cu
Mantuitorul i cealalt cu Stareul Faisie, pe care le
pusese rnama Iui pc ascuns."
nvieri
Cele mai multe i cele mai mari
minuni ale Stareului au fost nvi
duhovmceti
erile duhovnicesti. roarte muli
oameni nep s tori n ce privete viaa duhovni
ceasc , atei convini, oameni f r nici o ngr dire
moral au nviat duhovnicete, au nceput cu mult
r vn o via dup Dumnezeu, fie n urrna unei
aparitii a Stareului de dup moartea acestuia n
somn sau aievea, fie, cel mai adesea, n urma citirii
unei c ri de-a Stareului, Unii dintre acetia au intrat
chiar n viaa monahal .
Un t n r oarecare tr ia n nep sare i n p cat. Nu
nt mpl tor i-au c zut n m ini Lpistolele" Stareului
i citindu-le a fost cutremurat, De atunci i-a schimbat
cu totul viaa i i dorete s devin monah.
Cu ase ani n urm , povestea un t n r oarecare,
eram anarhist. Furtam cercei i consumarn droguri.
Un prieten de-aI meu mi-a dat o carte de-a P rintelui
Paisie, Am nceput s-o r sfoiesc din curiozitate i
fiindc mi-a st rnit interesul, am citit-o ntr-o noapte.
De atunci viaa mea s-a schimbat."
Domnul Gheorghe Nicolau din Atena m r1urise1e:
ntr-o duminic din Iuna octombrie a anului 1996
am mers rnpreun cu un prieten de-al meu la
N n stirea Sf ntului loan Botez torul de la Karea ca
s particip m la Sf nta Liturghie, Voiam s fac
parastasul de un an ai mamei mele, Era pentru prirna
350
dat c nd rnergeam la biseric dup mai muli ani de
zile.
C nd s-a terminat Sf nta Lilurghie am mers Ia
pangarul m n stiri, unde am v zut o carte a F rin
telui Faisie. In acea clip inima mea a tres rit. ndat
arn cump rat acea carte i ntorc ndu-m acas ,
prima mea grij a fost s-o citesc, In clipa c nd citeam
poezia ce era scris pe spatele fotografiei, pe care
Stareul o lrimisese mamei sale ndat dup c lug ria
sa, ceva s-a schirnbat nl untrul meu, Am nceput s
pl ng cu suspine, inima mi s-a nmuiat i printre
lacrimi, spuneam: Dumnezeul meu, ajut -m i pe
mine ca pentru rug ciunile Sf ntului Stare Faisie, s
devin monah! Nu m g ndisem mai dinainte Ia
aceasta, ci cuvintele au ieit singure, Lucrul minunat
este c acum, dup ase ani de la acea nt mplare,
m preg tesc s devin monah.
n timp ce citeam cartea, am pierdut pentru
c teva secunde noiunea timpului i a spatiului i
I-am v zut pe Sf ntul Stare Paisie innd-o de m n
pe mama mea, Atunci m-am cutrernurat, pentru c
ceea ce vedeam mi se p rea a fi realitate.
Aceasta am povestit-o unui stare mbun t it care
mi-a spus c aceasta fusese o vedenie adev rat , iar
nu o n lucire diavoleasc , Dup aceasta am nceput
s merg la biseric n fiecare duminic i n s rb tori.
Cu puin nainte de Cr ciunul anului 1996, c nd
m-am m rturisit pentru prima dat n viaa mea, am
simit o bucurie negr it . Niciodat nu mai simisem
o bucurie at t de mare. Humai llristos poate aduce
pacea n suflet.
351
n luna mai a anulu 2002 rn-am nvrednicit s m
nciin la Fanaguda. n timpul c [ am stat acolo, am
sirnit in rcpetate r nduri o rnireasrn negr it "
Doamna Filia din
Volos m rturisete:
N aflam ntr-o situ
aie dificil , pentru c nu o puteam ajuta i liniti pe
sora mea, care c zuse n dezn dejde c nd a lase n
urma analizelor f cute c are cancer la s n. Atunci
am cerut cu evlavie de 1a prietena rnea mult preioasa
ei motenire, fularul cuviosului Stare Faisie. in n
du-l strns la piept, cu m inile tremur nde i cu
inima b t nd cu putere, am alergat i I-am aezat n
braele celei suferinde. lar aceea, cu lacrimi in ochi, a
mers n faa icoanelor i s-a rugat. I-am urat ns
n toire grabnic i am napoiat fularul prietenei
mele.
Dup patru-cinci zile sora mea a f cut din nou
analize, clar, o, minune!, chistul dc la s n clisp ruse.
Sl vit s fie numele Stareului Faisie!
Vindecarea unei
ntr-o diminea de decembrie
demonizate
a anului 1996, la pangarul
m n stirii de la Suroti se aflau
maica responsabil , doi soi mpreun cu copilul i
cu tat l lor, dou femei de v rst mijlocie i un
b rbat tn r, Deodat s-a auzit un strig t puternic.
Una dintre femeile de v rst mijlocie, care era destul
de voinic , tocmai c zuse la p m nt i ncepuse s
se loveasc , s urle s lbatic i s -i mite repede
capul ntr-o parte i alta. Fiivelitea era ngrozitoare.
Femeia cu copilul au ieit afar , iar ceilali s-au apro
piat de ea ca s-o ajute. Mugea, g f ia i spunea cu o
voce b rb teasc , s lbatic i amenin toare: Am s
v ar t eu vou , stora care nu credei, am s v ar t
eu... nc putin i am s v pun la toi 666 pe
m n .., O s v nchinai cu toii mie... Tic 1oilor,
imbecililor..." i alte oc ri. Apoi a nceput s scuipe i
spunea nfricoat : Faisie, m arzi, m arzi, vrei s
m trimii napoi n tartar.., i aceast femeie
nenorocit numai pe la m n stiri m duce.., De ce o
ajui? N arzi, m arzi!" Urla i se lovea at t de tare,
nc t toi credeau c i va sparge capul. Era lucru
v dit c o chinuia diavolul. Aaa... Aaa...", striga
ar i. Uite, a venit i Maria acum... M arzi, Faisie!"
i strig nd acestea, r mase nemicat , de parc ar fi
leinat.
Cei care erau de fa s-au apropiat pentru a o
ajuta, iar femeile au acoperit-o cu hainele ei. Dup
aceasta au ridicat-o n picioare, Atunci femeia i-a
deschis ochii i a nceput s pl ng linitit, iar din
acl ncurile inimii ei s-au rev rsat aceste cuvinte: Ii
mulumesc, Oheronda... i mulumesc, Dumnezeul
meu!" i repeta aceste cuvinte cu mult recunotin .
Apoi s-a ridicat, a mers naintea icoanei lui Iiristos i
a Maicii Sale i a nceput s se roage cu suspine
negr ite: Dumnezeul meu... Dumnezeul meu... Cum
de m-ai primit pe mine, nevrednica? Ii mulumesc,
Oheronda... Nu meritam, Dumnezeul meu, un astfel
de ajutor."
ularul Staretului vindec
boala de cancer
352
353
Toat aceast privelite era deosebit de mic
toare, Apoi au salutat-o pc maica de Ia pangar i au
plecaL
Aceast femeie carc s-a izb vit de diavol a poves
tIt c n noaptea de dinaintea venirii ei Ia m n stire
I-a v zut pe StareuI Paisie care i-a spus: Vino Ia
morm ntul meu i te voi face bine." A doua zi a venit
la m n stire i dup ce s-a nchinat la morm ntul
Staretului a venit la pangar, unde s-au petrecut cele
descrise mai sus.
Doamna Larisa Nicolaevna Maslova,
Daruiete .
medic din Moscova, marturisete:
vederea . - -
Am avut un accident in urma caruia
ochiui meu st ng se primejduia s -i piard lumina.
Am fost dus la Spitalul General din Moscova, dar
acolo saloanele erau pline, de aceea m-au aezat n
holul spitalului. In acea noapte nu am putut dormi i
fiindc eram cuprins de mntristare, am nceput s m
rog. C tre
dimineat , n timp ce m aflam ntre somn
i veghe, mi-a ap rut Batiuca Faisie. L-am recu
noscut, c ci citisem o carte despre viaa lui. Mi-a
acoperit capul cu un prosop mic, dup care a disp
rut, In acea clip mi-am dat seama c v d cu ochiul
care fusese bolnav, De aceea nu a mai fost nevoie de
interventia medicilor, Am fost internat n spitalul
amintit mai sus, ntre 4-1 1 februarie 2002. lNum rul
fiei mele medicale este 31 171.
Ii
multumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa ce a
f cut-o cu mine i Iui Batiuca Paisie pentru ajutorul
sau."
354
_
_
-
-
l
i
i
i
l)
4
i
i
l
i
_
_
_
-
Stareul Iucr nd ca I niplar la resiaurarea
icoanelo dc la Sinai.
i
1. nstr inare des v rit
A
tunci c nd Stareul & plecat din lume spre
Sfntul Munte, a rupt pentru totdeauna leg
tura cu rudele sale pentru a dob ndi instr inarea,
care este prima treapt n scara virtuilor monahale.
Nu a fost uoar i Iipsit de durere dezr d ci
narea din familia sa, deoarece era foarte legat de
p rinii i fraii s i, iar dragostea lui pentru ei ajungea
p n Ia jertf . La nceput, spunea Stareul, este
foarte dureros s ias cineva din mica sa familie i s
intre n familia cea mare a lui Adam, a Iui Dumne
zeu."
Din aceast pricin a suferit mult sau mai degrab
a fost p rjolit" la nceputul Iep d rii sale de dragos
tca
fat
de rudele lui, S-a nevoit ns cu
b rb tie
s -i
desprind , cu harul lui Dumnezeu, inima i mintea de
casnicii lui si a izbutit astfel s dob ndeasc des vr
ita nstr inare.
Atunci c nd, pentru prima dat , a vizitat locurile
natalc pentru motive de s n ta[e, nu a g zduit in
casa p rinteasc , ci petrecea nopile n bisericuelc
din mprejurimile satului, Aceasta o f cea pentru a-i
tine f g duinta pe care o f cuse ca monah, aceea de
359
j
a p zi nstr inarea, Dar i dup aceea, c nd a primit
s fie g zduit n casa doamnei Fatera pentru a face
tratamen[, nu m nca alirnentele pe care i Ie trimitea
mama Iui, atunci c rid i d dea searna c sunt de Ia
ea, Dei o iubea oarte mult, nu o mai numea rnam ,
ci o numea astfel i o iubea ca pe o mam duhovni
ceasc pe doamna Llena Ia care g zduia. Ciorapii de
I n pe care i mpletea sora Iui Cristina nu-i purta
atunci c nd i se spunea c sunt de Ia ea.
La Stomio, dei sih strea aproape de rudele sale,
niciodat nu a dormit n casa p rinteasc , nici Ia
surorile lui, f r numai o dat , atunci cnd I-a nt lnit
pe b tr nul aghiorit, p rintele Gherasim Stoghia, un
urma duhovnicesc aI lui Hagi-Gheorghe. P rintele
Oherasim a r mas o noapte n casa Ior i n urma ru
g minilor lui st ruitoare, a r mas i F rintele Paisie.
Un cunoscut de-al s u I-a ntrebat cu nedumerire
de ce nu merge Ia casa p rinteasc . Atunci Stareul
i-a r spuns: De vreme cc am l sat p rinii pentru
dragostea Iui Iiristos i am f g duit aceasta, nu mai
pot r m ne n casa p rinteasc . Acum p rinii, fratii
i rudele mele sunt toat Iumea." Acesta era de altfel
i scopul nstr in rii, Despre aceasta Stareul spunea:
Nu am f cut nimic, dar Bunul Dumnezeu, dei arn
avut apte frai, mi-a dat s simt toat lumea ca pe
fraii mei."
Odat , pe c nd Stareul pustnicea Ia Schitul Iviru
lui, 1-a vizitat fratele lui mai mic, Luca, mpreun cu
un cunoscut de-al Iui, Dup ce au vorbit puin, aceia
l-au rugat s mearg cu ei s se nchine Ia M n stirea
Iviron, Dar Stareul le-a ar tat drumul spun ndu-le:
Iat , acolo este lviron. Dac
vrei,
putei merge."
Atunci aceia au plecat pl ng nd. Cu toate c erau
oameni evlavioi, nu au neles ce nseamn c lug
ria", spunea Stareul dup aceea.
Alt dat , la Fanaguda" a venit fratele lui mai
mare rnpreun cu un prieten, Dei erau obosii,
Stareul i-a primit afar la poart . Au discutat, dar nu
i-a g zduit, nici n chilie nu i-a dus i nici nu le-a
primit darurile pe care Ie aduseser , Dar fiindc aceia
aflaser despre r nduiala lui, nu s-au sup rat. Numai
pe un nepot de-al s u l-a g zduit odat , deoarece
acela avea nevoie de ajutor duhovnicesc, Aceasta ar
fi f cut-o i cu un necunoscut, dac ar fi existat un
motiv serios, Atunci c nd Stareul a fost ntrebat cine
era acel t n r, a r spuns z mbind: Nepotul meu." Iar
apoi a ad ugat mai ncet, ca pentru sine: Ce nepot?
Are oare marinarul ogoare, ca s am i cu rude?"
ntr-un an, c nd Stareul se afla la m n stirea de
la Suroti, a venit s -l vad sora lui mai mic . A l sat-o
s atepte ore ntregi, dup care a primit-o n urma
tuturor, i-a vorbit st nd n picioare, numai un minut,
dar i atunci a certat-o pentru faptul ca a venit s -l
vad , Chiar i nainte de adormirea sa, c nd, bolnav
fiind, a fost vizitat de fraii lui, Stareul Ie-a spus: De
ce ai venit? Aici este m n stire."
P rintele Paisie a r mas p n n ultima sa clip
mai presus de sentimentele i leg turile de rudenie.
Mai ales n m n stire, nu voia s dea monahiilor nici
cea mai mic pricin dc sminteal .
J
360
361
Oamenii sufIetet" care nu nelcg i nu primesc
cele ale Duhului" poate se vor sminti dc purtarea pe
care Staretul o avea fa de rudele sale, i aceasta
pentru c ei nu cunosc c Dumnezeu i f q duinele
Schimei monahale l vor pe monah str in fat
de
rudele sale dup trup, Dar nu din ur sau din dispre,
ci pentru a-L urma pe Domnul, Care S-a mnstr inat
pentru noi" i pentru a-i iubi pe toi oameni la fel.
Stareul, atunci c nd a devenit monah, a f cut o
ntelegere tainic cu Dumnezeu, ca de atunci nainte
s se ngrijeasc El de rudele sale, Dar dac Stareul
s-ar fi interesat de rudele lui, ar fi nc lcat aceast
ntclegere, De aceea i-a ncredinat pentru totdeauna
lui Dumnezeu i nu s-a mai preocupat de ei. Des
v rsita lui ncredere c i l sa n cele mai sigure m ini
era o rug ciune tainic nencetat pentru casnicii s i.
Pentru aceasta nici m car nu se ruga pentru ei. De
c nd m-am f cut monah, niciodat nu m-am rugat
pentru rudele mele cele dup trup", scria ntr-o epis
tol de-a sa, Avea doar numele lor scrise n diptice,
ca s fie pomenite la Proscomidic.
Odat a spus despre rudele sale: Nu am f cut
nirnic. Nu i-arn ajutat. A fi putut s -i adun i pe
cons tenii rnei, care sunt mpr tiai n diferite locuri
i s le fi spus, ca monah, c teva lucruri..." Stareul
Paisie, nu mai f cea deosebire ntre rudele lui i
ceilali oarneni, At t de mult se nstr inase de rudele
sale, nc t odat a spus: Acum nu mai tiu care
dintre cei apte frai ai mei mai tr iesc."
lcri diminea , povestea Staretul, a venit cineva
i mi-a spus c sora mea l9aria a murit. Bine, am
spus, o s-o pomenesc. 2Toat ziua aceea am avut
lume, iar seara, cnd pomeneam numele celor ador
mii, am uitat s-o porneriesc pe sora rnea i-mi
spuneanl: Arn uitat un nume. Care sfic oare? Dar
apoi mi l-am aniintiL"
Dac atunci c nd Stareul era monah ncep tor l
ajuta nstr inarea, mai apoi ns nu mai exista primej
dia s se vat me din leg tura cu rudele sale, deoa
rece i vedea pe toi oamenii la fel, cu nep timire.
Dobndise o universalitate, devenise un p rinte uni
versal", Cu toate acestea, a continuat cu discern
m nt aceeai tactic pentru a nu da prilej de smin
teal monahilor ineri i slabi duhovnicete.
Din 1971, de atunci de c nd aduna date pentru a
scrie viaa Sf ntului Arsenie, nu a mai mers n Konia,
dei era chemat adeseori de episcopul locului de
ali clerici, Foarte rar scria c te o scrisoare rudelor
sale i aceasta numai atunci c nd exista un motiv
duliovnicesc serios, In singura scrisoare pe care a
trimis-o mamei sale i scria c o p r sete i de
atunci nainte va avea drept mam pe Maica Domnu
lui.
Rudele sale, dei nu mnelegeau ntru totul compor
tamentul lui, aveau totui ncredere n el. Primeau tot
ceea ce le spunea i nu murrnurau. tiau c t de mult
ii iubise nainte de lep darea lui de lume i c te
f cuse pentru ei, De aceea erau ncredinai c se
purta astfel dintr-un motiv duhovniccsc, Dumnezeu i
vestea l untric i nu se sup rau, De altfel i n aceas
t via au primit o parte din r splata cuvenit . n
2
De obicei Stareul nu se ruga pentru rudele sale. Mumai atunci
c nd afla despre moartea vreuneia, citea o singur dat Icriciti
cei f r prihan ", rostea de o sut de ori Rug ciunea lui Iisus
pentru acea rud i rnuta numele aceleia de Ia vii Ia mori.
11 cor. 2, 14.
362
363
afar de ajutorul durnnezeiesc, ca rude ale F rintelui
Faisie, se rnp rt esc i de respectul, cinstea i sluji
rea din partea oamenilor.
Monahilor care l intrebau despre leg tura cu
rudeniile lor le spunea: lNu trebuie s fim legai
sufletete de rude, Aceast leg tur este o m ng iere
orneneasc , n timp ce noi, monahii, trebuie s o
c ut ni pe cea dumnezeiasc . Monahul care i iu
bete rnult p rinii nu se rnatuiizeaz duhovnicete,
iar Domnul nu-i d darul de a-i simi pe toi oamenii
ca pe rudele sale i de a-i iubi la fel. De altfel, am
f g duit dep rtarea de rude pentru dragostea lui
liristos."
Stareul ns nu cerea tuturor monahilor s pro
cedeze la fel ca el, ci numai le stimula m rimea de
suflet i l l sa pe fiecare s se mite Iiber, potrivit cu
starea lui duhovniceasc , Se bucura atunci c nd ve
dea monahi care se nstr inau de rudele lor i se
m hnea pentru cele potrivnice.
Odat i-a str lucit faa de bucurie, atunci cnd a
aflat c un monah aghiorit nu a trecut pe la casa
p rinteasc , dei ieise n lume pentru un motiv
serios.
Stareul a aezat nstr inarea ca pe o temelie
trainic n viaa lui c lug reasc . Respect nd cu acri
vie p n la sf rit f g duinele Schirnei monahale, a
izbutit s -L iubeasc din tot sufletul pe Dumnezeu i
s -l simt pe fiecare om ca pe fratele s u, devenind
astfel o pild vrednic de urmat a des v ririi mo
nahale. nstr inarea des v rit este pricnutoarea
acestor neiine.
Sfntul Ioan Sc rarul Scara", cap. 25, pf. 42.
364
S
tareul nu a tr it muli ani ca ucenic n obte.
A nv at ns foarte bine, nc de la nceput,
lecia cea mai important , cea a ascult rii, Mai nt i
de toate f cea ascultare de egumenul i stareul s u.
La fel f cea ascultare
des v rit i de proestoii
m n stiri, Atunci c nd i ntreba cum s fac un anu
mit lucru, aceia i r spundeau: cum te lumineaz
Dumnezeu."
Aceasta ns ] sup ra, pentru c voia
s -i spun concret, ca s -i taie cu des v rire voia
sa. Examenele cele mai grele le-a dat atunci c nd
f cea ascultare oarb de b tr nul 1., care, aa cum
am mai spus, i ncredina lucr ri grele, l mustra f r
mil , i toate acestea f r s tie egumenul, Dar bu
nul ascult tor r bda n t cere prih nindu-se pe sine.
Niciodat nu l judeca, nici m car cu g ndul, ci cre
dea c toate acestea se nt mpl pentru p catele lui.
In cele din urm a suferit o hemoragie i astfel a fost
nevoit s r m n pentru o vreme la bolnia m n s
tirii, Dar i acolo mulumea i se ruga pentru b tr nul
2. Ascultarea
365
1., c ci asa cum spunea, mult s-a folosit: M-a lovi[ ca
pe o caracati 4,dar mi-a scos toat cerneala."
Stareul nu ndeplnea poruncile ce i se d deau n
mod tipiconal, ci tr ia pc deplin taina ascult rii. Cu
nos use din experien roadele ei i de aceea o
dorea din tot sufletul. Spunea: S tii c secretul
sporirii n viaa mQnahal st n ascultare, Adic s -i
tai voia n faa staretului, iar dac este cu putin
chiar i n aa celui rnai rnic, atunci c nd nu exist
primejdia de a-l v t ma, Numai n felul acesta vine
harul Iui Dumnezeu. C nd arn mers Ia Stomio, deoa
rece p rintele Serafim locuia la o distan de nou
ore de mers pe jos, am luat l ng mine un copil din
flori de doisprezece ani, pe care toi l dispreuiau i
mi l-am f cut stare. I ntrebani: Ce spui, copilul
meu, s fac asta? i f ceam tot ce-mi spunea.
Ce spui, s merg s tai lemne?
Eti n toate minile? Unde s mergi s tai lern
ne?
i astfel mi t iam voia i f ceani altceva, Dac ai
ti c t de mult m-am folosit din aceasta! Desigur,
oamenii care aveau respect fa de mine se nedu
rnereau. Auzi, s fac ascultare de un copil! Dar n
felul acesta copilul s-a nt rit sufletete, a nceput s
ia iniiative i a fost ajutat s devin un om echilibrat.
Mai mult ns m-am folosit eu t indu-mi voia. T ierea
voii ajut mult n viaa duhovniceasc ."
Fescarul, atunci c nd prinde o caracatit , o lovete de
patruzeci de ori de pialr , ca s -i scoat cerneala i astfel s
r mn moale la fiert.
Fireste, de Ia o anumit vrernc Stareul nu a mai
avut nevoie s fac ascultarc oarb de un staret, aa
cum fac ncep torii, deoarece ajunsese la supunerea
cugetului. Cei ce a dob ndit supunerea mintal i
-a supus trupul duhuluL nu mai are trebuin de
supunere omeneasc , deoarece acesta se supune
Cuv ntului i egi lu umnezeu, ca un supus recu
nosc tor.
Ajunsese la o stare duhovniceasc mai nalt , c ci
i supusese cugetarea harului Iui Dumnezeu, pov
uit fiind de Duhul Sfnt. C nd mpr e e harul
Duhului n noi, atunc nu mai avem voia noastra, ci
tot ce se face este voa lu umnezeu. Atunci dob n
dm pacea.
Nu mai avea voie, program sau planuri proprii.
ntr-o epistol de-a sa scria: Dumnezeu mi r ndu
iete programul, iar nu eu, i cu toate c eu nu mai
hot r sc c nd anume s ies n Iume, atunci c nd este
nevoie, chiar s i vreau s nu ies, nu pot s m
nipotrivesc, deoarece Dumnezeu m ndeamn cu
dragostea Lui i cu dragostea mea fa de aproapele."
Dei Stareul avea o minte luminat i discern
mnt, pentru problemele serioase primea vestire de
la Dumnezeu n urma rug ciunii sau uneori pe nea
teptate, Cu toate acestea, atunci c nd era vorba de
problemele lui personale, din multa sa smerenie nu
voia s -si urmeze voia proprie, ci ntreba i f cea
Teognost Despre t ptuire contenipiae ilocalia rorn.,
vol.4, pag.272.
Sf ntul Fetru Damaschin cartea nt i, Filocalia rom., vol5,
pag.41.
366
367
ascultare de ali b tr ni, duhovnici, episcop, chiar i
de fiii Iui duhovniceti.
Oric t de corect ar fi p rerea mea ntr-o proble
m personal , spunea Stareul, nu pot s am ncre
dere n ea, deoarece este a mea. Medicul, atunci
c nd se mboln vete, nu-i d singur diagnosticul, ci
merge la alt rnedic, chiar i Ia unul mai puin expe
rimentat."
Dup ce Stareul s-a stabilit la Fanaguda", auzea
comentariile r ut cioase ale unor c lug ri ce erau
deranjai de mulimea vizitatorilor, Atunci s-a g ndit
s plece n alt parte, dar a mers la duhovnic,
ieromonahul Nicodim, i l-a ntrebat ce s fac . Acela
i-a r spuns: S nu pleci! Doar dac i va porunci
Sf nta Chinotit 7."A f cut ascultare i a r mas acolo.
Odat a fost chemat n Canada. ntreb nd pe fiii
lui duhovniceti aa cum a f cut Marele Antonie
c nd l-a ntrebat pe ucenicul s u dac trebuie s
mearg la Constantinopol i ascult nd de p rerea
lor, nu s-a dus. Alt dat s-a gndit s s deasc nite
vie de vie n curtea Panagudei", pentru ca nchin
torii s stea Ia umbr , dar c nd un oarecare p rinte
nu a fost de acord, a ascultat i nu le-a mai plantat.
Atunci c nd avea Sf nta Liturghie la chilie, ntreba
pe preot ce s citeasc n timpul c t acela f cea
Proscomidia: Ceasurile, Faraclisul, Rug ciunile de
Imp rt anie sau s rosteasc Rug ciunea lui lisus.
Obinuiesc s fac ascultare de preot", spunea.
Dac ascultarea este t iere a voii i nstr nare
ceu ce o JmpJnete, Stareul a r rnas pn la sf r
it un adev rat ascult tor, mai nt i prin dispreuirea
odihnei trupeti, c ci a-J t a voja c nd ezi n chilie
nseamn a dspreu odhna trupeasc n toate .
Apoi, din pricina mulimii nchin torilor care l asal
tau, ajungea p n acolo nc t nu mai putea s se
ngrijeasc de sine, Chiar i atunci c nd r cea, fl
m nzea, se mboln vea sau, lucrul cel mai r u, avea
hemoragie, r bda cu b rb ie, Nu mergea nici m car
pentru nevoile trupeti, atunci c nd avea lume, ci
n scocea tot felul de moduri de a-i t ia voia d nd
astfel pild de r bdare.
Cu toate acestea unii c lug ri spuneau: De cine
face ascultare P rintele Paisie? Nu tim care este
stareul lui." Fentru Stare ns tr irea n ascultare era
uurare, bucurie i odihn , Dar Dumnezeu i ncre
dinase o alt lucrare.
Iu pot s fac ascultare oarb , spunea Stareul,
dar atunci c nd am responsabilitate (duhovniceasc ,
de Stare) trebuie s iau iniiativa."
Ca ucenic a trecut prin toate stadiile ascult rii i
i-a odihnit pe stareii lui. A nv at ascultarea din
practic , iar nu din c ri, De aceea i nelegea i i
ajuta pe cei de sub ascultare, In timp ce cu sine
fusese aspru i nemnduplecat n vremea uceniciei
sale, mai t rziu, c nd a devenit Stare i i sf tuia pe
ceilali, era ng duitor, Avea o mare sensibilitate,
finee i discern m nt.
8
Sf n[uI Ioan Sc rarul, 5cara cap.4, pag.107.
Sfinii Varsanufie i Ioan K spunsul 173, pag.207.
Conducerea Sf ntului l9unte.
368
369
Stareul voia ca ascultarea s izvorasc din liber
tatea voinei i s se fac cu bucurie, S nu fie
tipiconal , exterioar i miljt reasc , ci o supunere
de bun voie la cugetarea Stareului. F rintele Paisjc
considera ascultarea ca fiind leacul pentru orice fel
de boal sufleteasc i mai ales pentru m ndrie.
Ascultarea, spunea el, este calea cea mai scurt i
mai usoar , este cheia raiului. Frin ea se taie voia
proprie, egoismul, patimile i astfel vine harul dum
nezeiesc n om, iar viaa lui devine rai."
Spunea iar i: Dac cineva este bolnav i face
ascultare de doctor, se va ace bine, Dac un altul
este puin pros[u i face ascultare, va deveni filozof.
Dar dac este foarte inteligent i nu face ascultare, se
va dislruge." Stareul considera c lucrul cel mai r u
este s nu asculte cineva de sfaturile b tr nilor i s
fac ceea ce i spune g ndul s u. Dac cineva ascul
t de g ndul s u, spunea Stareul, unul ca acesta se
p gubete, este pierduL" C nd cineva I ntreba, dar
nu ca s se foloseasc i s asculte, ci pentru a-i
smulge binecuv ntarea i astfel s -i fac voia lui,
intrerupea acea discuie nefolositoare spun nd:
Pune metanie g ndului t u i f cum vrei." n [elul
acesta S[areul se elibera de responsabilitate. Despre
aceasta spunea: Slareii vor da socoteal lui Dumne
zeu potrivit cu ascultarea pe care Ie-o arat ucenicii."
[Jcenicii, sf tuia Slareul, s fac ascultare de
stareul lor, Dac acesta este aspru i sunt nedrep
t ii, vor primi har din belug, S nu-l judece. Dac
se ngreuiaz , s -i spun g ndul lor, iar apoi s ac
precum li se spune. [Jcenicul s fie plin de r vn i
lep dare de sine, iar stareLll s -i pun numai fr n .
Stareul s copasc " cu (lisce n m nt, iar nu s
ciunteasc , S fi trecut mai nti el nsui prin
ascultare, iar nu s fac experiene cu ucenicul s u.
Sarcii care pretind ascultare oarb trebuie s vad
foarte bine"
Sf turile Stareului sunt practice i vestesc l un
tric, deoarece el nsusi le-a pus mai n[ i in practic .
CeI ce a f cul i a nv at ascultarea s-a dovedit a fi
un ucenic Iiarsrnatic, iar mai apoi un stare plin de
discern m nt. Fentru ascultarea lui, p rintele Tihon,
slareus u, l numea dulceie meu Fa!sie".
370
371
3. I3og ie de smerenie
7recum sarea intr n toate mnc rurile i le d
gust bun, tot astfel i n viaa Staretului, n
toate manifesl rile, cuvintele, scrierile i leg turile lui
cu ceilali ntlnim cugetarea smerit , Sufletul s u s-a
n-ibr cat cu smerenia, vem ntui Dumnezerii" , ca
i cu o hain .
Minunile i binefacerile lui Dumnezeu, n Ioc s -i
aduc g nduri de rn ndrie, i se f ceau pricini de
smerenie i nevoine mai mari, Aceasta era particu
laritatea smereniei lui: smerenie nobil , bog ie de
smerenie".
Se vedea pe sine nsui mai prejos dect toat
zidirca, mai r u chiar i dect toate animalele. n
tr-una din epistolele sale (25 decembrie 1965), Stare
ul spune: Ne asem n m cu anin-ialele i le mai i
judec m, dar noi suntem mai r i dec t ele. ntr-o zi
0
Alta este smerenia mhnit a celor ce plang alta I77ustJrea
contiinei vecin cu dezn dejdea a celor ce p ctuiesc, inc i
alta fericita boge a smereniei ce se ivete in cei desvrii
prin lucrarea lui Dumnezeu" 5cara" cap. 5, 9.
II
Sfantul Isaac Sirul, Cuvntul2O.
372
m g ndeam s alu ceva cu care s m asem n i n
cele din urm m-am oprit la scarabeu, Dar dup o
cercetare mai am nunit am v zut c o nedrept esc
pe s rmana insect , deoarece i aceasta i ndepli
nete rnenirea, aceea de a t ia gunoiul n buc ele
mici i de a-l ni nca. Eu flS om raional, f ptura lui
Dumnezeu dup chipul i asem narea Sa, adun gunoi
in biserica lui Dumnezeu prin p cat, Dar lucrul r u
este c nu numai scarabeu nu primesc s -mi spun
cineva, dar nici m car m g ru, ale c rui slujiri oste
nitoare ce le aduce omului cu mult r bdare sunt
tuturor cunoscute i nici r splat nu primete, ci
moare i dispare."
Tr ia profund taina smereniei i de aceea mintea
lui n tea nelesuri i cuvinte smerite, Se numea pe
sine nsui prost, mucos, t ran, netrebnic, mom ie,
analfabet, redus la minte.
Se asigura pe sine cu smerenia, tia c din mn
dre zvor te perzarea i mare neor ndual
12,
n
timp ce smerenia este magnet dumnezeiesc care
atrage spre om toate harismele i binecuv nt rile lui
Dumnezeu, De aceea a iubit-o din toat inima sa i i
pl cea s foloseasc expresii potrivite: smerete
lampa", un sc unel smerit", acest copac are nevoie
de smerenie" (cur ire) i altele.
Dac greea n judecata sa, avea smerenia s o
recunoasc , iar dac judeca, s cear iertare. i
cunotea m sura. INu credea c poate r spunde la
toate, Atunci c nd l ntrebau despre subiecte speci
2Tobit4, 13.
373
ale, bisericeti, canonice sau tiinifice, i trimitea la
persoanele potrivite pentru a le cere sfatuL
1ugea i se sc rbea de cinstiri, preuiri, vrednicL,
nt iet i, precurn albina de fum, Avea o profund i
adev rat srnert -cugetare despre sine, aa cum se
vede din manifest rile sale spontane.
C nd a fost militar i-au acordat o decoraic pentru
b rb ia de care a dat dovad , dar n locul lui a mers
altul i a lua{-o. l3ine ai [ cut c ai iuat-o", i-a spus
aceluia. u ce s fac cu ea?"
Cnd a mers n Kcrkira, la prietenul i colegul s u
de amat , ?antelemon Tzekos, acesta 1-a recoman
dat marnei sale spun nd: Acesta cste cel carc m-a
salvaL" Atunci Stareul a srt n sus i a spus: f{u,
nu eu, ci Dornnuli" i ca s se p zeasc de slava
deart , Stareul i-a ascuns numele s u de monah.
Mai t rziu, c nd rilip, fiul lui Pantelemon, l-a vizitat n
Sf ntul Munte,
Staretul si-a dat seama cine este, dar
nu s-a descoperit pe sine nsusi. A trimis i c teva
daruri lui Panteleimon prin fiul ui. Filip i-a vorbit
tat lui s u despre bun tatea F rntelui Pajsie, ns
acela l c uta pc Arsenie lznepidis. Treizeci i cinci
de ani i-a c utat i numai dup adormirea lui a aflat
c Arsenie znepi s este Stareul Paisie. Spunea: As
fi spus ntregii lurni c accsta cste izh vitorul nieu i
a fi rners s r m ri cu el."
Smerila lui cugetare se tr da nc i prin unele
rnanifestiri exterioare, La privegheri prefera s sea
n str nile din spate, Evita s citeasc i s c nte
psalmii, citirile i troparele care, potrivit tipkului, se
cuvin celui mai rnarc, i aceasta cu toate c ceilali
p rini djn biseric erau ucenicii lui, iar ca v rst
puteau s -i fie fii i nepoi, De obicei la Sf nta
Liturghie se mp rt ea al doilea, Punea naintea lui
pe unul mai t n r sau pe vreun copil i dup aceea
se mp rt ea el. Se simfea cel mai de pe urm
dintre cei mai de pe urm .
Pentru a nu uita cine este, a scris cu creionul pe
peretele chiliei sale de la Sf nta Cruce": DornrniI
scoate dn pulbere pe cel S C i ridic dn guno pe
cei s rman .
F rintele Paisie a vizitat odat o m n stire de
rnaici. Starea, fiind plin de bucurie, a adunat toat
obstea i a poruncit s trag clopotele ca s -i fac o
primire de onoare. Dar P rintelui Paisie nu i-a pl cut
aceasta i a spus oarecum sup rat: Maic Stare , ce
nseamn aceasta? Tinichele trebuie s -mi batei, nu
clopote." (Mai demult oamenii loveau n tinichele,
atunci c nd voiau s dezonoreze pe cineva.)
Devenea aspru i i certa pe cei care voiau s -l
fotografieze, s -l nregistreze ori vorbeau despre el.
Atunci c nd i ar tau fotografii cu el, cerea, chipurile,
s le vad i le rupea. Casetele pe care unii le
nregistraser n ascuns le lua i le ardea n sob .
Unuia care i-a cerut binecuv ntare s scrie un articol
despre el i-a spus: De ce te ocupi cu lucruri cara
ghioase? ]Numai de mine s nu te preocupi, nici s
scrii ceva, dac vrei s te primesc pe aici."
Odat , c nd Stareul a aflat c un oarecare mo
nah, pe care l primea adeseori ca s -l ajute duhov
3Fs. 112,7.
374
375
nicete, a inceput s vorbeasc despre el, i-a dat
canon s nu mai vin Ia eI trei ani.
Fe c nd se afla la Suroti cineva I-a numit sf nt",
Atunci Stareul a nceput s pl ng , Ce putea s fac ?
Oric t s-ar fi str duit, nu mai reusea s tr iasc n
ascuns, Dumnezeu voia s -1 sl veasc i n aceast
via , Aceasta este o lege duhovniceasc . Cu c t
omul alearg dup umbra sa (dup slav ), cu at t
aceasta fuge de eI, i cu c t se dep rteaz de ea, cu
at t aceea se apropie de el, Aceasta se nt mpla i cu
Stareul.
Atunci c nd Fatriarhul Ecumenic Dimitrios a vizitat
Sf ntul Munte, a mers i Stareul s ia binecuv ntare
de la el, C nd cineva a spus: Preafericite, F rintele
Faisie", smeritul patriarh s-a ridicat din tronul s u ca
s -l heretiseasc . Atunci Stareul a f cut o metanie
p n la p m nt i a r mas n genunchi, cu capul Iipit
de pardoseal , p n ce unuI din episcopi l-a ridicat.
Tot atunci se afla n Sf ntul Munte i preedintele
Oreciei. eful g rzii personale a preedintelui, dom
nul Constantin Fapuis, m rturisete: Ne aflam n
haryes, n biserica Frotaton. Auzisem despre F rintele
Paise, dar mi-l nchipuiam nalt, impun tor i m
ateptam s -I vd aezat ntr-un Ioc de cinste. Dar
atunci c nd mi l-au ar tat, ani v zut c st tea n
spatele bisericii, ghemuit ntr-un col, Era un b tr nel
mic la rup, dar avea ceva dumnezeiesc, care te
atr gea.
Un oarecare poliist l-a recunoscut i Ie-a spus
celorlali: P rintee Paisie.. Ca la un sernn, toi
gardienii au alergat la Stare, iar eu am r mas singur
cu preedintele. M-am pierdut cu firea, I-am chemat
s se ntoarc la Iocurile Ior, dar n zadar. Apoi, ur
m nd indernnul inimii i nu al ratiunii, f r s m mai
g ndesc, am alergat i eu la Stare, Dar Dumnezeu a
p zit i nu s-a nt mplat nimic.
Stareul, neput nd evita atacul forelor poliie
neti, ne-a lovit uor peste cap spun ndu-ne: liai,
mergei napoi la treaba voastr ! Inl untrul nostru se
produsese o schimbare, O bucurie nemaint lnit ne
inundase inimile."
Atunci c nd l ntrebau dac nu se m ndrete
dup at tea cinstiri, r spundea: Cum s m m n
dresc, c nd tiu cine sunt? i c nd m g ndesc c t
snge a v rsat Ilristos pentru mine, puin de nu-mi
pierd minile."
Despre mulimea de oameni care veneau s -l
vad , spunea: Cu toate c sunt un dovleac, lumea
cea mult-insetat vine cu ner bdare s se r coreasc ,
deoarece ateapt s g seasc un harbuz."
Se m hnea pentru faptul c ajunsese cunoscut
pretutindeni, De aceea s-a dest inuit unui apropiat
de-al s u: Cel mai mare duman al meu este numele
meu, Iar cel mai mare r u mi 1-au f cut cunoscuii i
prietenii mei, iar nu dumariii, Dac a fi tiut ntru
nceput unde am s ajung, a fi mers la lerusalim, a
fi devenit monah ntru ascuns, a fi purtat un palton
negru i un fes i mi-a fi I sat barb i p r lung.
Nimeni nu ar fi tiut c sunt monah i m-a fi micat
f r zgomot."
Nu primea Iaude i nici nu se ndulcea de slava
mincinoas a oamenilor, dc aceea nici nu s-a v t
376
377
mat. Spunea: Prin faptele rnele se hulcste Numele
lui Dumnczeu, dar nu o fac intenionat i de aceea
cred c tlristos rn va miluh"
Se bucura atunci c nd vedea c ali monahi devjn
preoi, duhovnici, egumeni, episcopi, i ajuta i i
recomanda atunci c nd vedea c sunt vrednici. rIu
exista n inima lui nici m car urm de invidie sau
vreun sim m nt de inferioritate, Voia s -i vad pe
toi mai presus dec t eI i i ajuta pe tinerii monahi s
sporeasc . .ie ca eu s devin p m nt roditor,
spunea Stareul, pentru a se dezvolta i a rodi un
t n r monah." Cerea eI mai nt i binecuv n[are de Ia
ceilalti monahi i s ruta rn na prcoilor f c ndu-Ie
metanie, chiar i la cei mai tineri dec t el. La egu
meni i episcopi Ie f cea rnetanie p n la p m nt.
Dar el evita s dea m na ca s i-o s rute. Marea mea
nemulumire, spunea medicul care I-a operat, era c
nu m l sa s -i s rut m na, ci eI m s ruta i m
mbr ia."
Atunci c nd vorbeai cu Stareul, nu te l sa s te
simi mai prejos dec t el, pentru c el nsui nu se
credea mai presus dec t alii, ci i vedea pe ceilali
mai presus dec t el.
Adcv rata smerit -cugetare este probat de
necinstiri, oc ri, cievetjri i nedrept i. Stareul a sufe
rit multe din partea unui monah care ridica mpotriva
lui clevetiri nentemeiate, Dar el nu se ndrept ea i
nici nu se ap ra pe sine nsui, ci numai se ruga cu
durere pentru poc ina fratelui, Iar c nd a aflat c le-a
publicat ntr-o carte, a spus: Cartea aceasta este
378
i
bun , iar nu ceaalt " 4, Un oarecare equmcn care a
citt aceste clevetiri a spus c eie sun[ pentru Stare
decoraW
de onoare.
5tareul scria ntr-o episto: feci sunt cei care
se bucur atunci c nd sun clevetij pc nedrept. iar
nu atunci c nd sunt i udai pe dreptate pentru viaa
lor virtue s . cesa este semnul s[inteniei." De
aceea se bucura c nd auzea clevetiri mcotriv sa.
Odat , vorbind cu un cunoscut de-ai s u despre
clevetiri, i-a spus: S m def imezL Ioi s m
def imezi?"
Un alt monah de la o chilie nvecinat , atunci
c nd nt lnea nchin tori, le spunea: De ce mergei
la acest Faisie? i ndat ncepea s -l cieveteasc pe
Stare. Dei F rintele Paisie afla toate acestea, nu se
m hnea i nici nu cerea explicaii, c ci acestea i
p ceau mai mult dec t laudele. nu numai at t, ci i
trimitea i daruri. es v rirea smerenie st fn a
prm cu bucuiie nvnov rle mincJnoase." 5 Dar cu
toate c Stareul primea clevetirile f r patim , f r
nicia ns nu o suferea, d o nfiera, precum Domnul
biciua f rnicia fariselor cu vai"-urile, pe care nu
Ie-a spus altor p c toi. Odat s-a nllnit pe drum cu
monahul care l clevetea, dar c nd acela s-a dus s -i
pun metanie a i nd o evlavie f tarnic i numindu-I
Staretul meu cel s nt", P rinteie Faisie i-a spus:
Ait dat s fii mai sincer."
Stareul spunea despre smerenie: Nu estc de
ajuns nurnal s alung rn g ndurile de m ndrie, ci s

se vorba cle o carle in carc cineva il laud pe 5[ae
5intul saac 5iW, Cuv ntul56, pag.283.
379
ne i g ndim la Jertfa i binefaccrile lui Dumnezeu,
precum i Ia nerecunotina noastr . Atunci inirna
noastr , chiar i de granit s fie, sc va nmuia. C nd
omul sc cunoate pe sine, atunci snierenia devine
pentru el o stare fireasc , Atunci Dumnezeu vine i
Se s l luiete n om, iar rug ciunea se rostete de la
sine" Cunoaterea de sine duce la smerenie i se
face temeie i r d cn nceput a toat bun ta
tea.
16
Credea cu t rie c ornul smerit valoreaz mai
mult dec t toat lumea, Este mai puternic dect toi.
Pentru ca rnonahul s aib putere n rug ciune i n
nevoin , trebuie s aib smerenie, care ascunde
nl untrul ei putere dumnezeiasc , Dar dac are
m ndrie, se sl b nogete i sufletete i trupete.
Atunci c nd se nevoiete cu smerenie, are putere,
chiar dac nu face mult nevoin ."
Odat , vr nd s arate roadele smereniei, Stareul
a spus urm toarele: Aveam o pisic ce se mbol
n vise. S rmana!.., Voia s vomite, dar nu putea.
V z nd-o cum sufer , mi s-a f cut mil de ea. Am
nsemnat-o cu Semnul Sfintei Cruci, dar nimic. Bre
netrebnicule, mi-am spus n sinea mea, nici m car o
pisic nu poi s ajui. De ndat ce m-am smerit, s-a
i f cut binc."
Stareul spunea c ast zi nimeni nu niai cump r
smerenie", Oamenii nu cunosc valoarea i puterea ei
de aceea nu se str duiesc s o dob ndeasc . i
I6
Sfn[ul Isaac Sirtil, Cuvntul2J, p.lI2.
totui cstc att de necesar 7, inc t f r ea nu putem
urca la cer, De aceea se i numete n l toare". La
cer nu urc nimeni cu urcuul lumesc, ci cu
cobor ul duhovnicesc (cu smercnia), Cel care se
smerele i ia aminte, se va m ntui. Monahul trebuie
s fac din smerenie o stare ireasc a sa. lar aceasta
este absolut necesar mai ales pentru ultima clip a
vieii sale."
Stareul i dorea ca i dup moartea sa s -1
nsoeasc smerenia. Odat , nainte de adormirea sa,
a spus cuiva: Atunci c nd voi muri, s m aruncai n
r pa de l ng satul Sf nta Farascheva, ca s m
m n nce c inii." Mai demult spusese: A vrea ca
oasele mele s se fac negre, pentru ca lumea s
spun : Acesta este renumitul Paisie? n felul acesta
nu o s m mai cinsteasc oamenii."
Pentru a evita manifest rile de preuire din timpul
nmormnt rii sale, dar i dup aceea, i dorea s
moar i s fie nmorm ntat n Sf ntul Munte netiut
de nimeni.
Dar atunci c nd a primit ntiinare de la Dum
nezeu c nu aceasta este voia Lui, s-a supus cu
smerenie i i-a nfr nt ultima sa dorin . Singurul
lucru pe care l-a cerut a fost s nu fie chemat nimeni
la nmormntarea lui.
7
Dac Dumnezeu, C rufa st in fire s n ntuiasc , nu I-a
m ntut pe om p n ce nu s-a smerit de bun voie, cum omui,
care n mod firesc are nevoie de m ntuire, se va mntui sau va
m ntui f r smerene?. Sfntul Maxirn M rtijrisitorul, P0, 90,
160c.
380
381
Frintre monah! exist c iva b tr nei binecuv n
tai, care au ajuns, f r s -i dea seama, la mari
n lirni duhovniceth Datorit rnarii lor sirnplit i nici
rn car nu b nuiesc bog ia duhovniceasc pe care o
au. [JnuI dntre acetia vedea lumina necreat , dar nu
tia ce este aceasta, Credea c toi monahii sunt
lurninai n timpul nopi de o lumin (necreat ), care
sc aormnde i se sdnge singur .
Stareul Paisie nu f cea parte djntre aceda. El
avea [eridta simplitate, avea sfinenia vieii, vedea
lumina necreat i tr ia st ri duhovnicesti nalte, dar
avea i cunoaterea duhovniceasc , Cunotea foarte
hne c cele pe care Ie tr ia erau experiente dum
nezeiet, st ri de har rar n[ lnite, Dar cunotea i
maj bine c toate acestea erau ale lui Dumnezeu, iar
ale lui erau numai p catele. Era deplin contient c
toate acestea erau o milostenie a lu Dumnezeu
pentru el nsui, De aceea spunea: Sunt o cutie de
conserv care str lucete n soare i pare a fi aur, dar
este goal , Dac m va p r si harul lui Dumnezeu,
voi deveni cel mai mare vagabond i voi hoin ri prin
Omonia 8,n ale c rei cafcnele nu am c lcat nici
atunci c nd eram mrean,"
Marea lui ascez nu o lua deioc n considerare,
deoarece o f cea din dragoste pentru Nristos, iar nu
pentru a primi r splat , Se vedea rniluit de Dum
nezeu i de aceea se slrnea tot mai dator a de El.
Suspina i suferea, deoarece credea c nu f cuse
nimic pentru Domnul. Arn cunoscut sfinti i pentru
aceasta trebuia s [ac multe", spunea Starcul. Sim
I8
Fiaa cenraI din A[cna.
382
ea c nu a izbutit s -i pl teasc datoria fa de
D u rn n ezcu.
Muli l cinsteau pe Stare ca pe un sf nt. Altii,
foarte puini, l consjderau vr jitor. El ns r spundea
cu o deplin cunoatere de sine: Nu sunt nici sf nt,
nici vr jitor, ci sunt un om p c tos care ncearc s
se nevoiasc , n ntinderea universului m v d pe
mine nsumi ca un fir de praf. Cel puin s fi fost
curat!"
Acesta era Stareul. Mare, afundat n abisul sme
reniei salc, cu o deplin cunoatere a harismelor
dumnezeieti, dar i a nevredniciei sale.
383
4. Lucr tor i propov duitor al poc inei
O
dat , dup ce s-a ntors din lume n Sf ntul
Munte, Stareul a spus: Ast zi p catul a
devenit mod . Dintre cei care au venit s -mi cear
sfatul, nici m car
10%
nu erau spovediti. Fu simt
nevoia s rn spovedesc n fiecare zi, iar acetia nu
g sesc p cate!"
Stareul se mica ntr-un alt spaiu duhovnicesc.
Punea n valoare ntr-un mod diferit faptele sale.
Pentru ceilali g sea ntotdeauna circumstane
atenuante, dar pe sine nsusi se judeca aspru.
Spunea: Semnul adev ratei viei duhovniceti este
marea asprime fat de sine i rnulta ng duin
fat
de alii, S nu fie folosite canoanele ca tunuri mpo
triva celorlali." F cea o lucrare duhovniceasc fin
asupra lui nsui, se poc ia, se spovedea i f cea
nevoine mari cu mult m rime de suflet, ncerc nd
astfel s -i urmeze pe sfini. Atunci c nd sfinii spu
neau s sunt p c toi, o credeau, pentru c ochii lor
duhovniceti deveniser microscoape duhovniceti i
vedeau chiar i cele mai mici greeli ale lor ca fiind
foarte rnari."
Cel care l auzea pe Stare vorbind despre sine ar
fi crezut c este un mare p c tos, Tr ia intens poc
ina, dar nl untrul s u simea m ngiere i bucurie.
Acestea erau at t de mari, inc t se rev rsau i n
afara sa.
Poc ina lui era fierbinte, de aceea simea neoia
s se spovedeasc des, Pentru o perioad de timp
f cea printre alte nevoine i aptezeci i apte de
metanii de trei sute cu cruc& 9,Cerea iertare de la
Dumnezeu de aptezeci i apte de ori. Fl era cel mai
mare p c tos, aa cum credea el, care cerea de la
Dumnezeu mila Sa i iertarea p catelor lui.
Pentru ai spori poc ina, citea Canonul cel I"Iare,
pe care l inv ase pe de rost, De asemenea i pl cea
i l ajuta n lucrarea poc inei rug ciunea lui Manase.
O spunea cu rnult zdrobire i smerenie, arunc n
du-se pe sine jos i f cndu-se una cu p m ntul.
Atunci c nd se s v rea Sf nta Liturghie Ia chilia
sa, nainte de a se mp rt i, ngenunchea i i cerea
preotului s -i citeasc rug ciunea de dezlegare. A
tepta cu capul lipit de p m nt, iar dinl untrul s u
ieeau suspinuri negr ite (ad nci).
Odat , la chinonic, a c ntat i Pentru
toti
cei ce
scap cu credn sub m na ta cea tare...

Vocea lui
trernura de emoie, Ieea din ad ncul fiinei sale cu
at ta putere, nc t ai fi spus c i s rea inima. C nd a
ajuns la c noi p c toii nu avem c tre Dumnezeu
al rnijlocitoare...", nu s-a rnai putut st p ni i a

Adic rostea de 23100 ori Rug ciunea lui Iisus, f c nd la
fiecare rug ciune i o cruce.
20
5[ihira IN sc toarei de Durnnezeu (OIasuI 2) de Ia 5[ihoavna
Vecern iei de joi.
384
385
jzbucnj[ n pl ns. ln zadar a ncercat s -i asctind
umilina iesind din biseric i pref c ndu-se c ii
sufl nasul.
Alt dat un cleric ce vizita Sf ntul Munte se afla Ia
M n stirea Stavronikita, la o priveghere. A fost impre
sionat de monahul ce st tea n strana de al turi i
care, pe toat durata privegherii, a pl ns. fncerca s
nu fie observat, dar nu reuea. C nd a ntrebat cine
era acel rnonah, a aflat c era P rintele Paisie.
Despre lacrimi Stareul spunea: Exist multe
feluri de lacrirni, dar cele de poc int sunt cele de la
Dumnezeu, deoarece cur p catele i au r splat
duhovniceasc , dar istovcsc trupul, Exist i lacrimi
tainice, care nu se v d. De rnulte ori un suspin
valoreaz rnai mult dec t o can sau o g leat de
lacrimi."
C ndva a venit la Stare un monah b trn din
pustie ca s vad dac cele pe care le auzea despre
el erau adev rate, Prin ntreb rile pe care i le punea
ncerca s afle la ce m sur duhovniceasc ajunsese
Stareul. Trei ore mi-a inut teorie. Citise despre
rug ciunea minii tot ce ap ruse. Spunea:
n aceast stare se nt mpl aceasta, la aceast
m sur duhovniceasc vine aceasta, Tu n ce stare
(duhovniceasc ) te afli?
fn ce stare? n niciuna.
i ce faci acolo, la colib ?
Ce fac acolo? Cer de la Dumnezeu s rn cu
nosc pe rnine nsumi, Dac m cunosc pe mine
nsurni, voi avea poc in , Dac vine poc ina, vine
smerenia, iar apoi harul, De aceea cer poc in ,
poc in . poc in , Apoi Dumnezeu trirnite harul
S u."
Prin viaa sa cea sf nt pvopov duia pe Domnul,
iar prin cuvintele sale i povuia pe toi la poc in :
S nu cerei de la Dumnezeu nici lumini, nici haris
me, nici nirnic altceva, ci numai poc in ,
poc in ,
poc in ." O mic dovad a marii lui poc ine este
sacul pe care l arunca pe spatele s u, atunci c nd se
ruga n chilia sa. In sac i n cenu ", aa curn
f ceau proorocii i Sf ntul Arsenie Capadocianul.
Mii de oameni veneau la chilia sa, i deschideau
inima naintea lui i i cereau ajutorul, Stareul le
spunea c nu este duhovnic: Mergei la un duhovnic
ca s v spovedii." Odat ns cineva i-a r spuns:
Oheronda, celui fl m nd nu-i ar i clrumul. Drumu
rile le tie. Cel fl m nd are nevoie de m ncare."
Stareul i primea, dar te spunea c altceva este
discuia i sf tuirea, i altceva Taina Spovedaniei. Le
spunea c este absolut necesar s mearg la duhov
nic s se spovedeasc i s le citeasc rug ciunea de
dezlegare, i aceasta nu numai pentru m ntuirea lor,
ci i ca o condiie necesar pentru a discuta cu el.
nainte de spovedanie, mintea este ntunecat ,
spunea Stareul, i nu vom putea s ne nelegem."
Un cretin care avea o problem scrioas a venit
la Stare ca s -i cear s se roage pentru el. Stareul
ns l-a sf tuit s se spovedeasc . Acela, aproape
dezn d jduit, i-a spus Stareului c a venit ca s fie
ajutat, iar el i vorbete de spovedanie. Stareul i-a
r spuns: Eu numai atunci te pot ajuta, dup spove
danie."
386
387
Stareul se ntrista pentru cei care nu se poc iall
i se ruga pentru eL Pe cei nesimitori ncerca s -i
aduc Ia sirnirea poc intei, s simt nevoia de a se
m rturisi. Unui vizitator care venea pentru prima dat
nu i-a deschis, ci i-a vorhit din chilie, ]-a chemat pe
nume i i-a spus s se spovedeasc mai int i i dup
aceea s vin Ia eI, i aceasta pentru c Stareul
nelesese c acea era nespovedit,
C nd s-a ntors,
F rintele Faisie i-a spus z mbind: Acurn eti bine (se
spovedise).
Vino ca s discut m despre cutare
probem " i i-a ar tat problema care l preocupa.
C nd vedea pe cineva c se poc iete i i
schimb viaa, se bucura nespus de mult. P timea
mpreun cu cei care se poc iau i i nt rea duhov
nicete. tra m ng ierea celor ce se ntorceau Ia
poc in , Stareul se m hnea pentru cei care se
descurajau dezn d jduiau din pricina c derii Ior n
p caL Spunea: Doar exist poc in . F catele tale
sunt mai rnari dec t mila lui Dumnezeu?" Dup care
ad uga: r"Iu m intereseaz c t de p c tos este
cineva, dar m nelinitesc atunci c nd nu se cunoa
te pe sine, Dumnezeu va judeca potrivit cu Iucrarea
pe care a f cut-o fiecare asupra omului s u celui
vechi, C nd sufletul ii va t ia neputinele sale, atunci
se va ar ta frumos naintea lui liristos."
Un rnonah cunoscut de-aI Stareului a lep dat
schima rnonahal i s-a ntors n Iume. F rintele
Paisie 1-a rugat s vin napoi f g duindu-i c -I va face
ucenicul s u, dei se tia c nu tinea pe nirneni l ng
eL Ar fi f cu[ cu mult bucurie i aceast jertf ,
pentru ca s se m nluiasc un sufleL A rners chiar el
Ia unitatea militar unde acela i f cea serviciul i i-a
vorbit despre poc in .
Odat I-a vizitat un nchin tor care l ntreba
despre lucruri ceueti, Stareul ns i vorbea despre
poc in i smerenie. nchin torul a ncercat din nou
s -l provoace pe Stare s vorbeasc despre harisme
i st ri duhovniceti nalte, Dar Stareul a continuat
s -i vorbeasc despre poc in , Atunci acela s-a
descurajat, deoarece auzise at tea despre sfinenia i
harismele Stareului, iar el i vorbea numai despre
poc in .
Dac vreun bolnav i cerea s se roage pentru
s n tatea lui, Stareul l sf tuia s se spovedeasc i
s se rnp rt easc . Acelai lucru I spunea i stu
denilor care voiau s aib rezullate bune la exame
ne. Soilor care aveau probleme le recomanda s
aib duhovnic, s se spovedeasc , s se mp rt
easc i s tr iasc duhovnicete. Nedicamentul"
pe care Stareu l prescria pentru toate cazurile era
poc ina, Aceasta era esena propov duirii lui.
Stareul se m hnea pentru c oamenii au pierdut
sim m ntul poc inei. F c tuiesc i nu-i mustr con
tiina, Dar n sinea noastr este nevoie de nesf rit
Iucrare, Precum o sculptur nu o poate des v ri
cineva nici ntr-o via ntreag dac lucreaz cu lupa,
tot astfel nici poc ina nu se termin niciodat . Dac
omul nu ncepe s lucreze n sinea sa, atunci i va
g si diavolul de lucru, adic s se preocupe de
ceilali, S ne s rguim s dob ndim sensibilitate
duhovniceasc . Cretinul trebuie s vad ce patimi
are nl untrul s u i s se poc iasc pentru ele, iar nu
388
389
s le uite. Luropenii i in hus contiina i dup
aceea tr iesc ntr-o stare n care nu au nimic duhov
nicesc, dar nici nu sc simt bine sufletcte. Alunci
c nd se nt mpl ceva, nu trebuie s ne mhnim, ci
s ne corect m pe noi nine. Eu, de fiecare dat
c nd vedeam la mine vreo neputin , m bucuram,
deoarece se dcscoperea rana pe care trebuia s o
t m duiesc. Cineva sparge un pahar i rde, Nu este
at t de mare greeala pe c t faptul de a nu o recu
noatc, C ci de vremc ce r de, nseamn c nu-i
recunoate greeala i va sparge i altul, Trebuie s te
m hnesti pe m sura greseii, deoarece altfel vei
c dea n aceleai grceli."
Stareul nv a din experiena proprie: n viaa
duhovniceasc acioneaz legile duhovniceti. Dac
ne poc im sincer pentru o oarecare greeal , nu este
nevoie s o mai pl tim cu vreo boal . Durnnezeu
ng duie bolile i nedrept ile pentru greelile f cute
ntru netiin ."
Stareul mai recomanda poc ina pentru a se
evita r zboiul, deoarece noi nine, prin p catele
noastre, pricinuim r zboaiele, Lumea aceasta s-a stri
cat, de aceea va fi distrus (dac nu se va poc i). la
seam n cu un sac g urit care nu mai poate fi c rpit.
Foate Dumnezeu va reui s fac din el vreun s cu
le."
Odat spunea unui monah: Suntem responsabili
pentru ceea cc se mnt mpl . nelegi? Unul care se
str duiete s devin mai bun influeneaz I pe cei
din jurul s u i chiar toat lumca, Dac eu a i osl
sf nt, a fi ajutat mult cu rug ciunea." Stareul
spunea c mai ales monahii sc mbrac n poc in .
Cu aceast poc in m ntuiloare s-a mbr cat i
Stareul f c ndu-se un rnare lucr tor i propov duitor
al ei.
ev
390
391
5. Neagoniseala

u o acrivie vrednic de urrnat, Stareul a p zit


neagoniseala pe care a f g duit-o Domnului
n ziua tunderii sale n monahism.
C nd se afla la M n stirea Esfigmenu avea trei
dulame ag ate n chilia lui, Se g ndea ca una s-o
aib pentru biseric , una pentru ascultare i una
pentru chilie, Dar mai apoi se os ndea pe sine nsui
spun nd: Da, foarte frumos le-ai justificaL" i astfel
a dat milostenie dou dintre ele p str nd-o numai pe
cea pe care o purta. C nd a plecat din m n stire, nu
a luat nimic cu sine, Nu avea nici m car traist . A
sp lat covoraul pe care i f cea metaniile, l-a cusut
i ia f cut o traist n care i-a pus rasa.
La Sf nta M n stire Stomio avea numai o dulam .
Iar atunci c nd o sp la, se mbr ca cu rasa. Spunea:
S nu existe a doua dulam ."
La Sinai neagoniseala lui a ajuns la apogeu. fn
sih stria lui nu avea nimic din cele ale veacului
acestuia".
La Cinstita Cruce" toat averea lui era un cuf r,
care era aezat pe holul ce unea chilia cu biserica. I
folosea i ca banc i ca mas i ca dulap, n care
punea puinele alimente ce i erau absolut necesare:
posmag, puin orez, rn sline, un borcan cu miere.
Dar cu toate c s r cia i era at t de mare, atunci
c nd oferea mas cuiva, ospitalitatea lui era mbel
ugat si nobil , pentru c i dragostea lui era mare.
Atunci c nd i s-a ar tat Cuviosul Arsenie, i-a spus:
Ceea ce m face s te iubesc mai mult este c nu
primeti mandatele potale. Lu te urm resc i la
pot ." Stareul d duse porunc potaului s ntoar
c mandatele napoi, P stra numai numele ca s le
pomeneasc , iar uneori i adresele, ca s le trimit
c te o binecuv ntare, Pe cei care i trimiteau bani i
ntiina c dac vor mai trimite rnandat sau pachet,
va nceta s -i mai pomeneasc . In repetate r nduri a
rugat pe funcionari s ntoarc i pachetele, dar
fiindc vedea c i ngreuna, le lua pentru a nu-i
sup ra, In ciuda oboselii din timpul zilei, alegea
lucrurile din pachete potrivit nevoilor unor monahi i
le ducea la chiliile acelora c r ndu-le n spate sau i
ruga pe ali p rini s le duc . Astfel r rn nea s rac,
dar pe rnui rnbog nd.
Orice Iucru care, potrivit asprelor lui criterii, nu
era absolut necesar era considerat o greutate care l
m hnea i de aceea c uta s scape de el. Spunea:
C nd am Iucruri de prisos, m simt ca i cum a
purta o flanel foarte str mt ."
Ceea ce l ngreuia n p strarea neagoniselii erau
milosteniile credincioilor, Atunci ncepea pentru
sensibilul Stare o osteneal ndoit : pe de o parte s
21
Cor. 6, 10.
392
393
rcfuze cele pe care i le d dcau oamenii, f r a-i Odat , pe c nd se afla la Katijnakia, I-a vizitat un
pe care mi-l trimit ceilali pentru aceasta sunt ca o
piatr care m Iovete n cap i m anieete
[ c ndu-m astfel s ncetez rug ciunea p n c nd i
dau milostenie, Dar n orice chip a c uta s -i mpart,
tot m p gubesc duhovnicete, V spun sincer c dc
ieri dup -amiaz p n ast zi dup -amiaz m-am
chinuit s -mi adun g ndurile, pentru c trebuia s m
ngresc unde s -i dau. S rmanii oameni au f cut
aceasta din marea Ior dragoste i le mulumesc, dar
v scriu ca alt dat s m ajutai, Am nceput cu
orfelinatele din Grecia i am ajuns n Ienia, la
nefericiii copii ortodoci de acolo, dup care am
ajuns din nou Ia s rmanii copii din Grecia care cer
ajutor..."
Cnd cineva i l sa bani r s observe, i punea
n c ri i i d dea astfel la copiii s raci de la
Athoniad 22 , Dac i d dea seama cine i-a l sat, i
trimitea aceluia daruri, iconie i alte lucruri care
valorau mai mult dec t acei bani, Avea obiceiul s
dea mai mult dec t primea.
d dea de binecuv ntare. Avea des v rsit ncredere
n Pronia (purtarea de grij ) lui Dumnezeu, de aceea
nu se nelinitea pentru sine, nici nu p stra bani
pentru nevoile sale, i Dumnezeu i iconomisea cele
necesare, Chiar i de la cei pe care i pomenea nu
primea bani. Scria: Dac voi avea nevoie de bani i
se va nt mpla n acea perioad s -mi scriei s fac
rug ciune pentru o problem serioas de-a voastr ,
s tii c voi prefera s mprumut bani de la alii i
ncet-ncet s -i napoiez cu mica mea rucodelie, dec t
s v scriu s -mi trimitei."
Ori de c te ori se nt mpla s aib bani, se
ngrijea s -i mpart la alii, Odat avea cinci sute de
drahme i Ie-a dat unui student. Dar ace]a ov ia s -i
primeasc , deoarece cunotea s r cia Stareului i ii
spunea c are bani. C te milioane ai?", l-a ntrebat
Stareul glumind i I-a convins s -i primeasc .
C nd a plecat de Ia chilia p rintelui Tihon, a
nc rcat toate lucrurile Iui pe doi cat ri. Frintre aces
tea erau i presa cu care f cea rucodelie i mineiele.
Lucrurile lui personale erau foarte puine, Ar fi putut
nc pea ntr-un s cule, Aceasta era toat averea lui.
sup ra sau a-i r ni, iar pc de aIt parte s rnpart nchin tor. Stareul a g tit ceva de m ncare i I-a
cum trebuie cele pe care era nevoit s le primcasc osp tat. AceIa a vrut s curnpere nite iconie scul
pentru a nu-i r ni pe unii dintre ei. ptate, dar Stareul i-a spus c nu Ie poate face.
Odato mam a Uflui copil bolnav i-a trimis o mie nchin torul ns i-a l sat pe ascuns dou sute de
de drahme. Atunci Starcul sup rat a scris unui drahme i adresa sa. Feste puin timp a primit
cunoscut de-aI lor (4 martie 1971): Ca s m cincizeci de iconie care valorau cu mult mai mult
ntelegei mai bine, v dau un exemplu. fu bat cu dec t dou sute de drahme.
putere n poarta lui Hristos prin rug ciune, dar banii Rucodelie vindea foarte rar, pentru c de obicei o
22
Scminarul icoloqic din Sfntul lunte.
394
395
Bani avea doar dou sute cincizeci de drahme, pe
care le-a dat n avans i a comandat o fereastr mic
de fier pentru bisericua de la Fanaguda".
Uneori, c nd voia s ias aar din Sf ntul Munte,
nu avea bani pentru biletul de vapor, De multe ori a
fost nevoit s se mprumute, Stareul se ngreuia s
str ng bani chiar i pentru lemnele ce i erau nece
sare pentru un an de zile si pe care, n ultimii ani, nu
rnai apuca s le taie singur, Iar atunci c nd cunoscui
de-ai lui se ofereau s i le pl teasc , eI refuza i le
spunea s ajute ali b tr nei care aveau nevoie.
Hainele lui erau vechi i g urite, dar curate.
Odat , c nd a ieit n lume, un cunoscut de-aI lui i-a
cusut o dulam nou crez nd c Stareul poart
haine g urite din pricina s r ciei, Dar Stareul nu a
p stral-o, Dup aceea ia f cut una nou i astfel s-a
l i n
iti
t
Stareul, dei tr ia intr-o colib i era vizitat de
muli, p stra neagoniseala ntocmai ca un pustnic.
C teva lucruri le inea pentru nchin tori ca unuI care
Je aiea, dar nu Je st pnea" 25 .
ntr-o zi a venit la Stare un monah b tr n, pe
nurne Vichen[ie. Acest b tr nel ascundea o tain .
Furta un es c lug resc i un palton i de aceea nu-i
puteai da seama dac era mirean sau c lug r. Purta
un sac n spate, n care punea cele pe care i le
d deau p rinii de la chiliile din Karyes, Apoi mergea
i ajuta n ascuns oamenii s raci i bolnavi.
Misteriosul b tr n Vichentie a ajuns ntr-o zi i la
Panaguda", S-a ntins pe p m nt n curtea chiliei si a
nceput s -l intrebe pe F rintele Faisie: Ai cutare
lucru?" Stareul r spundea afirrnativ i i-I d dea. De
Durnnezeu-insuflatul b tr n Vichentie i-a umplut sa
cul cu darurile Stareului, dup care a plecat. Frin
aceasta a c nt rit I a probat dragostea Stareului, pe
care a aflat-o adevrat i curat .
Mi-a f cut o deosebit impresie, spunea StareuL
deoarece toate cele pe care mi le-a cerut mi erau
absolut necesare. Mi-a cerut cinci sute de drahme, iar
eu i-am da[ o mie trei sute, Mi-a mai cerut o Jup cu
mner, o pelerin , alimente, petrol pentru lamp etc.
Acest b trnel ori a ajuns la o m sur duhovniceasc
nalt , ori Dumnezeu I lumineaz ca s ne pun la
ncercare i astfel s vedem dac inirna noastr este
legat sau nu de ceva material, fie el chiar i absolut
necesar."
Stareul spunea: Dac ni se cere ceva i ne
m hnim atunci c nd l d m sau c nd l pierdem,
atunci nseamn c iubim acel lucru rnai mult dec t
pe Hristos, Trebuie s ne bucur m atunci c nd d m
rniloslenie i s ne rnhnim c nd prirnim, Dac cine
va va intra n chilia rnea i-rni va lua totul, nu rn voi
m hni, Dar dac voi vedea pe cineva c hulete pe
Hristos sau pe Maica Dornnului sau c r stoarn un
iconostas, atunci m voi jertfi pe mine nsumi ap
r nd cele sfinte."
Cnd a ieit pentru ultima oar din S[ ntul Munte
avea n traista sa numai rasa i c teva lucruri pe care
urma s le dea de binecuv ntare, Dar atunci c nd a
mneles c nu se va mai ntoarce n Sf ntul Munte, a
poruncit s i se aduc schirna i camilafca. Bunuri
25
cor. 7, 30.
396
397
mateiiale, bani, obiecte de pret nici nu a avut i nici
nu l-a interesat vreodat s dob ndeasc .
l1irenii nu pot nelege virtutea neagoniselii. lea
goniseala i fecioria nu sunt porunci ale Iui Dum
nezeu pentru [oi, ci virtui rnonahale. Monahii Ie
o er lui Dumnezeu cajertf , din m rime de suflet.
Stareul nv a prin viaa sa c nionahul nu
trebuie afle m ng ierea i bucuria n lucrurile
matcriale, ci n Dumnezeu, Dar ca s ajunq cineva Ia
EI, este ajutat mult de neagoniseal , de adev rata
avere", De aceea spunea: Cu c t arunci mai multe
(dai milostenie), cu at t zbori mai sus (urci duhov
nicete)." Dobndirea banilor i a bunurilor materiale
era considerat de Stare un eec i o piedic primej
dioas pentru monah, Dorea ca monahul s nu
tr iasc din milostenie, ci s dea milostenie".
StareuL eliberat de orice povar material , a
intrat n cinul monahal i, s rac de cele materiale, a
plecat din aceast via cu vistieria neagoniselii sale.
ca s dob ndeasc bog ia nesf rt tr a ca un
s rac J f r s aib ceva st p nea muJte. 3
24
Srntul Simeon tlouI Teolog Imnul 111.
398
6. Nesaiul de ascez
M
uli monahi i mireni l numeau pe Stare
ascet pentru izbnzile lui ascelice. Ll nsusi
refuza s fie numit astfel, dar faptele lui l ar tau a fi
un mare ascet, Vom nsemna aici cteva din nevoin
ele Iui, o parte descoperite de alii, iar altele desco
perite de el nsui pentru folosul duhovnicesc al celor
ce i cereau ajutorul. ns cele mai multe au r mas
ascunse i necunoscute oamenilor, dar cunoscute Iui
Dumnezeu, Care i va r spl ti ostenelile lui. tJneIe
dintre ele nu vor fi consernnate, deoarece dep esc
m surile obinuite i nu vor fi nelese.
Inc din copil rie Stareul se nevoia cu posturi
istovitoare, Ca soldat a continuat s posteasc aspru
n ciuda tuturor greut ilor i primejdiilor prin care a
trecut.
Jn M n stirea Esfigmenu, organismul lui s-a chinu
it puin la nceput din pricina posturilor, a ascult rilor
ostenitoare i a lipsei de somn, dar s-a obinuit
repede.
La Stornio lucra din greu i m nca foarte puin.
Stomacul i devenise ca aI unei p s rele, asa curn
399
spunea, O can de ceai i puin posmag i ajungeau
pentru o zi i o noapte.
La Sinai a tr it o viat
ngereasc , precum unul
f r de trup. Slohozit de orice grij p m nteasc , i-a
supus trupul duhului. Trupul i s-a subiat, i-a devenit
uor, a doh ndit o nf iare ascetic , dar totodat
avea b rb ie, noblee i agerirne de atleL n pustiul
sinaitic a pe[recut ntr-un an Postul Mare numai cu
Sf nta mp rt anie, bnd puin ap i m nc nd
ceva n fiecare duminic .
La Schitul lvirului, c nd a v zut c l ng chilia sa
se afl un sniochin i un cire, a spus: Slav lui
Dumnezeu, mi ajung acestea ca s tr iesc aici. Omul
are nevoie de puin hran ca s se ntrein ." Acolo,
timp de trei luni, s-a hr nit numai cu miezul conurilor
de pin, Abia dac m nca dou -trei linguri de miez n
fiecare zi, Acestea erau de ajuns pentru un adev rat
ascet ca Stareul Paisie.
i n timp ce se bucura nevoindu-se i gust nd din
hrana nfr n rii", nevointa
i-a fost ntrerupt de
internarea sa n spital i de operaia la pl rn ni. Din
cauza ascult rii, m nca orice i sc d dea, chiar i
carne.
ntorc ndu-se ns n Sf ntul Munte, a nceput din
nou posturile sale istovitoare. Odat a spus unui fiu
duhovnicesc de-al s u pentru folosul duhovnicesc al
aceluia: Incercam s pun n lucrare cele scrise n
c ri. R ni ncarn zile ntregi nem ncat i sl beam
at t de mult, nc t nu puteam s -mi l r i picioarele.
Nu aveam curaj nici m car s ies afar din cas , c ci
m temeam s nu m g seasc cineva c zut Ia
p m nt, Atunci o rugam pe Maica Domnului s -mi
dea putere. M ineam de crengi m t ram c iva
pai."
C rnur/e sale iIe-ajertfit diI7 rn irne de sufie
pentru dragostea Iui t,istos."
400
Fostca mereu p n la ceasul aI nou lea (ora 15)
iar atunci c nd voia s ajute pe cineva, postea trei
ziIc. Adic nsoea rug ciunea pent.ru aceia cu jertfa
postului, ncerca s petreac postul Adorrnirii Maicii
Dornnului f r s m n nce nimic, Iar aceasta o f cea
in cinstea Prea Sfintei N sc toare de Dumnezeu. n
afara posturilor rnduite de Biseric , inea i altele,
atunci c nd se confrunta cu o problem serioas
legat de un anumit subiect sau de o anume persoa
n .
Staretul rn nca de obicei m ncare neg tit Ia foc.
Din fericire, spunea Stareul, g titul m nc rii nu-1 am
n program." In ultimii ani, atunci c nd un oarecare
monah i-a dus nite m ncare g ti[ , Stareul, din
dragoste, a m ncat puin, dup care a spus: Stoma
cul vrea din c nd n c nd i m ncare g tit ."
Odat a fosl ntrebat:
Gheronda, cum de nu vi s-a stricat stomacul de
at tea postiri?
Stomacul nu se stric din pricina postului. Dar
atunci c nd cineva se m hneste, trebuie s m n nce,
deoarece atunci fierea se vars n continuu n stornac
i astfel se distrug pereii interiori ai stomacului i
doare, In mod firesc fierea trebuie s se verse n
stomac nurnai n impul digestiei. Piecare trebuie s
m n nce potrivit cu starea n care se afl , Poate s se
nfr neze i s m n nce mai puin? S se nfr nezc.
Atunci c nd cineva sporete duhovnicele, rn n nc
puin m ncare i se sinitc ca i curn ar rn nca
norrnal, deoarece se hr netc duhovnicete si puina
hran ii este suficient pentru ntreinerea trupului.
Staretul rnnca ntr-o farfurie mic , in care nc
pea foarte puin m ncare. Se ingrijea s nu afle
nimeni ct de rnult postete, Atunci c nd mergea
undeva, intrerupea postul
i
m nca tot ceea ce i se
oferea, dac nu-l v [ ma. Odat , pe c nd se afla Ia
Cinstita Cruce", a fost chemat de reprezentantul
unei m n stiri la conacul ei de la laryes pentru a
discuta o problem . La sf rit a fost invitat Ia rnas .
Stareul a rn nca[ toat m ncarea, p n i farfuria a
ters-o cu pine. Nurnai Dumnezeu tie ct a postit
dup aceea.
Nu voia s dea celorlali nici cea niai rnic b nu
ial c posteste cu asprime. Singurul lucru pe care nu
izbutea s -l ascund era trupul s u scheletic, care i
tr da marile lui postiri. Diavolii l numeau ciol no
sul", f r s mint . Intr-un sat de l ng [onia, unde
mersese cu sfintele moate ale Sf ntului Arsenie, un
b tr n i-a spus: Oase v d aici (sfintee moate), oase
v d i dincoace (persoana Stareului)." C nd era mai
t n r, ar ta ca o umbr , ca unul r de trup, sche
letic, de parc n-ar fi avut stornac. C rnurile sale, aa
cum scrie el insui despre liagi-Oheorghe, le-a jertfit
din m rirne de suflet pentru dragostea lui Hristos.
Obinuina cea bun a postirii nencetate 1-a ajutat
s ajung la m suri nalte de ascez , s devin un
mare poslitor. Spunea: MuIt ajut n ascez obinu
ina, Dac se obinuiete cineva de t n r, mai apoi i
vine usor." Dar ceI mai mult l ajuta st p nirea de
sine". Atunci c nd, dup o postire ndelungat , trupul
s u se pl ngea i ccrea rn ng iere, Stareul i spunea:
Ce vrei? [Ji[e, bea un ceai! Iti ajunge acesta." i bea
402
405
o can de ceai f r posmag sau alt m ncare. C nd
arneea din pricina postirii, nu m nca m ncare, ci i
nela foamea cu ap i conlinua.
Stareul postea aspru, iar pe deasupra priveghea
in fiecare noapte. Cu postul, cu piliegherea, cere
tJle daruii lund..."
La M n stirea Lsfigmenu dormea aproape ojurn
tate de or n decursul a dou zeci i patru de ore. Iar
aceasta o f cea pe podea, pe marmur sau pe
c r mizi. Maj t rziu, c nd dormea pe pat de sc nduri
pentru a nu avea odihn nici n somn, punea sub
aternut pietre. La Stomio, c nd cineva a v zut
sc ndura pe care dormea, i-a spus: F rinte, ai ales o
cale foarte grea." Atunci Stareul i-a r spuns: C nd i
doreti mult un lucru, precum eu viaa ascetic ,
atunci acel lucru devine pl cut."
Se simea foarte bine atunci c nd dormea pe
patul s u ascetic av nd ca pern o buturug , iar n
Ioc de asternut, sc nduri. Nijlocul lui se nnegrea, dar
se bucura pentru c citea Ia Sf ntul Isaac Sirul:
naintea tuturor patimlor st iubrea de sne. Jar
nantea tuturor virtuilor.. dispreuhea odhnei" 25 , pen
tru c odihna le hr nete i le face s creasc .
6
La amiaz niciodat nu se odihnea. Mai t rziu,
c nd lumea l inea toat ziua i l obosea, avea
obiceiul s se odihneasc trei ore, La miezul nopii se
scula i ncepea s se roage cu Rug ciunea lui Iisus.
Dar de multe ori dormea trei ore pentru trei zile i trei
25
Sf nWI lsaac Sirul, CutntuI 71.
2G
5nui isaac 5 LI, CuinLul 27.
404
nopi, n timp ce cu postul i smerca trupul, cu
privcgherea i cur ea i i subia mintea.
n timpul nopii se d ruia cu totul rug ciunii, i
cheltuia toate putcrile, Ajungea p n la epuizare din
pricina statuiui n picioare la rug ciunea de toat
noaptea a ncnum ratelor metanii, La b tr nee
st tea n picioare, dar n stran sau se sprijinea pe un
lemn n form de T, pe care monahii din Sf ntul
Munte l folosesc atunci c nd stau la rug ciune. Alte
ori se lega cu o funie de tavanul chiliei ca s se roage
n picioare, ca un alt prooroc Moise, Atunci c nd
obosea, continua s se roage n genunchi, d nd astfel
puin odihn mult-ostenituui s u trup.
Despre priveghere spunea: Mo iala l netrebni
cete pe monah i nu-l las s comunice cu Dum
nezeu. lste trebuin de nencetat lupt i silire de
sine, La nceput trebuie s nc silim puin pe noi
nine. Va trec pe la noi prima falang de diavoli,
dar va pleca dac ne vom impotrivi. S nu priveghem
pentru a ne satisface pe noi nsine, c ci o putem face
pentru un bolnav i s spunem: Dumnezeul meu, f -l
s n tos pe robul T u, ca s Te poat slavoslovi. i
astfel s v rirn doxologie, Sau putem spune: Dum
nezeul meu, d somn oamenilor care nu pot dormi
sau sufer sau au nervii zdruncinai i iau medica
mente pentru a putea dormi."
Dar oric t de mult ncerca s -i ascund nevoin
tele, unele dintre ele erau observate de oameni. n
ajunul s rb torilor, nchin torii il ineau aproape
toat ziua, Cu puin nainte de apusul soarelui, nite
p rini din rnprejurimi treceau pe la Coliba lui si-l
405
luau mpreun cu ei la priveghere. Aproape toat
noaptea st tea n picioarc, iar n zorii zilei se ntorcea
la chilia sa. C nd s se odihneasc ? De indat ce se
lumina de ziu , veneau la Coliba Iui rnultimi de
oarneni mndurerati care voiau s -I vad , Cum putea s
reziste? Unde g sea at ta putere, de vreme ce era
b tr n i bolnav?
i pe l ng toate acestea nu-i nc lca r nduiala
sa i nici nu-si m sura asceza. Osteneal , pos[,
priveghere, alinarea celor ndurerai, rug ciunea i
mplinirea cu acrivie a datoriilor nionahale. O nence
tat silire a firii cu o cugetare i o voin muceni
ceasc .
n timp ce miluia toa[ zidirca nsufleit i nein
sufleit i l comp timea nc si pe diavol, era ns
nendur tor cu sine nsui, aa cum au fost toi sfinii.
Vasului s u de lut" nu-i ar ta nici un fel de ng du
in , ci i d dea mai puin dec t avea nevoie. Fe
ceilali ns i sf tuia: n cele trupeti s v ngrijii
numai de cele absolut necesare, deoarece prisosul
este pofta care izgonete pe liristos din inim i i ia
locul, dup care r m ne un gol i o usc ciune."
La nceput avea acrivie i st ruin n ascez . Dar
rnai t rziu nu a mai avut at t de mult nevoie de ea,
deoarece se maturizase deja duhovnicete, iar asceza
i devenise un rnod de viat i putea face pogor m nt
atunci c nd era nevoic. Acum, c t suntei tiiieri,
sf tuia Staretul, nevoii-v , pentru c mai t rziu nu
vei putea. lai demult f cearn mult nevoin . Acum
rn sc rbesc de mine nsumi. R cesc chiar i de la
aerul rece ce intr prin gaura cheii."
Recomanda rnetaniile, deoarece prin ele ne inchi
n m cu srnerenie lui Dumnezeu, fuge mo iala i se
pornete mecanismul. Dispar i burile nefireti l
s nd trupului suplee."
Stareul spunea: La tvei-patru ore dup ce am
m ncat, putem face metanii, C nd le facem, genun
chii s se Iipeasc de umeri, iar capul s ating
podeaua l ng genunchi." Voia ca m inile s nu se
sprijine pe podea cu palmele, ci cu partea exterioar
a puninului, Dar nu era de acord s se vad pe m ini
semneie de la metanii, De aceea sf tuia ca ele s se
fac pe un covora moale.
Astfel f cea Stareul metaniile i-I corecta pe cel
care le f cea sprijinindu-se cu palma pe podca.
Viteza cu care Stareul Faisie f cea metaniile, flexi
bilitatea i rezistena trupului s u pricinuiau uimire.
Un monah care a nnoptat n chilia Stareului au
zea lovituri regulate n podea, pricinuite de metaniile
f cute de Stare i izbucniri spontane ale inimii sale
c tre Iiristos si Maica Domnului, Dup aceea se
afunda n Rug ciunea Iui lisus, Apoi iar i f cea meta
nii.
Alteori rostea i psalmi n timp ce f cea metanii.
Vara, n timpul nopilor, ieea n curtea chiliei sale
unde, pe dou sc nduri b tute n cuie, f cea metanii
i se ruga n genunchi.
Stareul d dea o mare importan binecuv ntatei
osteneli. F r osteneal i nevoin nirneni nu s-a
sfinit. Osteneala l nduioeaz pe Dumnezeu. Des
pre aceasta Stareul spunea: Din p cate ns gene
raia de ast zi este st p nit de o l ncezeal , care se
406
407
transrnite i n viaa monahal , Vrem s ne sfntim
f r osteneal ." 27
5tareul spunea glumind: rlu este mai bine s
facem priveghere ntini n pat, s Iu m si un case
[ofon i s punem o psalmodie, pe care o vrern? S
facern i un asce[ de paie care s se rniste cu un
motora i care s ne fac metaniiie i canonul de
rug ciune?" Frin aceasta Stareul voia s dojeneasc
mentalitatea contemporan care cau[ cele uoare i
evit osteneala trupeasc . Staretul sf tuia: S u m
arninte s nu dob ndim acest duh care exist n
lume 28 .Nirenii vor s lucreze puin sau deloc i s ia
muli bani. Llevii s nu nvee i s ia note bune.
Str duii-v s v nevoii, Viaa noastr este oste
neal ."
Stareul aparine generaiei acelor oameni pentru
care osteneala constituie odihn , iar suferinta desf
tare, Se bucura atunci c nd se ostenea. Avea deprin
delfa de a r bda n dureii 9,adic dispoziia de a se
osteni p n la sf ritul s u, Singur i f cea treburile
absolut necesare: repara chilia, cosea buruienile, i
t ia Iemne cu toporul pentru tot anul, le c ra pe um r
i le stivuia. lar acestea le-a f cut n toat viaa sa, n
afara ultimilor ani, c nd nu putea din pricina vzita
torilor.
Dac trcbuia s mearg undeva n Sf ntul i9unte,
de obicei rnergca pe jos, iar n anii tinereii lui, i
descul pentru mai rnult ascez .
Avea o nesfrit putere, dei era irav Ia trup.
Narea lui lep dare de sine, m rirnea de suflet, r vna
pentru cele duhovniceti ii nt reau trupul i astfel
putea face nevoine mai mari dec t alii rnai puter
nici. Ij topea trupul prin ascez . Ii istovea toate
puterile, d dea lui l-lristos p n i ultirna sa vlag .
Silirea pe care i-o impunea siei ajungea p n Ia
lirnitele rezistenei sale, iar uneori le dep ea, dup
care c dea istovit. N na dreapt i paraliza din pricina
oboselii, a nenurn ratelor rug ciuni f cute cu semnul
Sfintei Cruci 30 ,Cu toate acestea nu se oprea ca s-o
odihneasc , ci lua metania n m na dreapt i f cea
cruce cu m na st ng 31 ,Din aceasta se poate vedea
st ruina lui nenduplecat n ascez .
Cuv ntul despre asceza Stareului se refer mai
ales la ultirnii dou zeci de ani ai vieii sale. nfl
c rarea i r vna pe care le-a avut n tineretile sale,
atunci c nd se afla n deplin tatea puterilor trupeti
sunt cu neputin de descris n cuvinte.
Dac avea at ta r vn i f cea at ta nevoin
atunci c nd i s-a stricat mecanisrnul", adic i s-a
rnboln vit trupul, ce f cea atunci c nd era t n r?
27
Caci nc o Iucrare trupeasc J duhovniceasc nu d road ,
dac nu este s v rit cu durere sau cu osteneal S f n tu I
Origorie Sinaitul, fJocala 7", pg. 183.
Pentru c lucrul ce se face f r ostcI7ea/ este dreplatea
celor lumeti", Sf ntul Isaac Sirul, Cuv ntul 16, pg. 85.
Sf ntul Ioan Sc rarul, Scara", Cu ntul 26 (A), c.49.
408
canonul personal aI monahilor din Sfntul Muntc cuprinde si
rostirea Rug ciunii Iui Iisus de un anumit num r de ori, f c nd
Ia fiecare rug ciune semnul Sfintei Cruci.
S nu se sniinteasc nimeni de faptul c atunci c nd i obosea
m na dreapt , continua cu st nga, pentru c Stareul sem na cu
un r zboinic care se Iupta prin oricc niijloc cu armelc drept ii
dea dreapta i de-a st nga. Vezi Sfintii Varsanuie si Ioan,
ilocalia 1, K spunsul 437.
409
Toi cei care I-au cunoscut c nd cra [ n r m rturisesc
c i numai nf iarea lui neobisnuit pricinuia uimi
re i team . R vna Iui era asemenea c ldur c rbu
nilor aprnJ... Ea se numete rvn , pentru c este
cea care mc i face rvntor aprnde nt rete
pe orn.,. s dispreuiasc trupul n vremea necazu
rilor a ispltelor nfrco toare ce-I nt mpin i s -i
predea pururea la moarte sufletul s u.
L52
Seara
murea i dimineaa nvia", spunea despre Stare Ana
Iialzi, o monahie cunoscut lui.
Nevoinele pe care le-a f cut c nd era t n r nu
numai c nu le recomanda altora, dar le i interzicea.
Lui ns nu i-a p rut r u pentru experienele pe care
le-a f cut asupra sa.
Dup multe nevoine a ajuns s tr iasc cu foarte
puin m ncare i somn, deoarece se hr nea cu harul
dumnezeiesc. Spunea: LJnul nu doarme din pricina
bucuriei, altul se hr nete si trupete i duhovni
cete." Odat a fost ntrebai:
Cum putea un sf nt s doarrn o or din dou
zeci i patru in ndu-se de o funie?
Sf ntul sirnea odihn alunci c nd se ostenea.
Aceasta o tr ia i Stareul nsui, c ci era hr nit i
sprijinit de harul lui Dumnezeu, Sem na cu un meca
nism care lucreaz nencetat cu foarte puin combus
tibil.
Staretul voia ca monahii tineri s se nevoiasc :
Viaa duhovniceasc insearnn noblee, S avei
noblee duhovniceasc , s nu fii o generaie <rnuce
g it . Atunci c nd intri n m n stire, trebuie s faci
22
Sf ntul Jsaac Sirul, cuv ntul 61.
un salt puternic ca s te prinzi de liristos, de cer.
Nevoina trupeasc ajut atunci c nd se face cu
m rirne de sufle[, S nu ced m uor, am n nd
ndatoririle noastre duhovniceti, S faci (rug ciune)
c t poi, fie i puin, iar apoi s -i m rturiseti
stareului t u nepu[inele tale."
Aa cum bolnavul trebuie s m n nce fie c are
poft , fie c nu, deoarece tie c rn ncarea I va
ajuta, tot astfel i noi, atunci c nd nu avem dispoziie
pentru cele duhovnicesli, s ne nevoim cu bucurie,
tiind c ne vom folosi, Este trebuin de silire i nu
de zorire, stress. Silirea duhovniceasc nu este zorire
i de aceea ajut ."
Stareul ndemna la nevoine, dar ar ta i prirnej
diile unei asceze greite, care hr nete m ndria i se
preocup numai de nevoinele trupeti neglij nd
patimile sufleteti. Cea mai mare nevoin este s
dobndim smerenia .i dragostea, care sunt uor de
dob ndit chiar i pentru o copil , Atunci c nd cineva
i mnmulete nevoinele trupeti, se poate s -i
m reasc i m ndria dob ndind sim m ntul fals c
este cineva, Dar dac i ntoarce c tarea 33 spre
m ndrie i lovete acolo, atunci poate izbuti multe
lucruri cu mult uurin , Mai nt i s punem n
lucrare smerenia i dragostea i nurnai dup aceea
privegherea i postul."
Monahul, spunea Stareul, trebuie s dob n
deasc autoritate asupra sa, ca s tie c nd trebuie
Cfare pies metaIic de form prismatic , rnontat pe
partea de sus a evii unei guri de foc i care, impreun cu
n l torul, formeaz dispozitivul de ochire aI armei.
410
411
s vorbeasc , c nd trebuie s m n nce, Atunci nu se
vat m oriunde ar merge si oriunde s-ar afia, Cel care
nu are st p nire de sine seam n cu boul care
g scste de m ncare i nu inceteaz s m n nce p n
nu plesnete, Sunt multi care usor sunt atrai spre
r u i, neav nd [r n , se rostogolesc la vale nemai
put ndu-se opri."
Asccza Stareului era mare, ascuns si f cut cu
m rime de sulel. l"lu era seac i tipiconal . Ea
dovedele marea sa dragoste pentru Dumnezeu. Cel
care iubete nseteaz s sufere pentru cel iubit.
Stareul nu a f cut din ascez un scop in sine, ci un
mijloc de cur ae i sfinire. Ea a devenit un mijloc
de a ajuta pe oameni i o jertf binepl cut lui
Dumnezeu, Uneori i jertfea cu discern m nt asceza
pentru ceva mai nall. Odat a gustat carne numai i
numai din dragoste, ca s ndemne pe un monah
bolnav s dezlege la carne pentru s n tatea lui.
Dumnezeu ins a f cut ca Stareul s nu simt gustul
c rnii.
Prin ascez , Staretul a murit pentru lume. si usca
trupul penlru ca patimile s nu mai dea l stari. i-a
cur lat sufletul i trupul devenind astfel vas binemi
rositor al harului.
7, Iubitor de osteneal
nc de mic copiI Stareului i-a pl cut munca. Ii
ajuta pe p rinii lui Ia munca c mpului. Era
neobosit i avea mult spor la lucru. Secera singur
pogoane intregi i, pentru a-i da curaj, intra n
mijlocul lanului i f cea cu secera o c rare ca s
r m n dou lanuri de gr u mai mici.
Mai trziu, c nd a devenit t mplar, Iucra mult,
deoarece i iubea meseria, Lucra cu simire i bun
dispoziie, din toat inima sa. LJnea cu munca
lucrarea duhovniceasc
i iubirea de aproapele. n
timp ce lucra, c nta i se ruga. D dea mHostenie din
banii pe care-i c tiga sau lucra pentru s raci f r
plat .
Ca monah i mplinea ascult rile cu acrivie i
s rguin , iar pe l ng aceasta, m nat de m rimea de
suflet, ajuta acolo unde era nevoie.
La Stomio, atunci c nd r m nea tirnp de la
lucr rile de reparaii, f cea icoane si le d dea de
binecuv ntare.
Lipea icoane de h rtie pe lemn, iar in
loc de ram lipea conuri de pin, De atunci a nceput
s fac icoane s[anatc, iar rnai t rziu le-a dcs v riL
Avea un strung cu pedal i f cea diferite obiecte,
printre care rninunate litiere de lemn.
412
413
Stomio
Sinai
Katunakia SchiWl Iviron
Konita
Fanaguda
Fanauda
La rucodeiiile c lugaresti Stareul era ndem natic
i nentrecut, Dar i la Iucr rile grelc din m n stire
era neobosit si foarte nrcepuL Norahi care 1-au
cunoscut m rturiscsc c J ia lernne inai repede
dec f t ietorii de Iernne, rindeluia tot att de repede
ca i cu o rindea electiic , Iucra c t zecc oameni."
{u-i pl cea scrupulozitatea i ncetincala la Iucru,
pentru c brbatul mol u este uigist. Voia ca
monahul s lucreze puin i s fac mult Iucrare
duhovniceasc . Nunca mult I face pe monah s uite
de Dumnezeu, precum evreii n Egipt. Dar spunea:
C nd lucrezi, s lucrezi."
La Nuntele Sinai f cea iconie sculptate, cu proo
rocul Noise primind Decalogul.
La Schitul Ivirului sculpta rnai ales cruci de g t i
cruci pentru agheasm . Una dinlre acestea avea
saisprezece chipuri sculptate, Ia care sc distingcau
toate am nuntele, p n si ungiiile de la dcgete.
Stareul nu a mers Ia un mester s nvee
sculptura, ci a fost un autodidact, Singur s-a instruit j
a devenit un sculptor dcs v rit. Lucrul minilor sale,
pe l ng dcs v rsirca artistic , avea i un deosebit
har, deoarece era f cut cu evlavie
i
rug ciune.
Despre sculptur , Stareul spunea: Chipurile Ce
lui R stignit i ale celorlalte persoane s fie ca cele
fires[i, dar mai ascetice pentru a ar ta duhovnicescul.
Uristos S nu aib burt , cu at t rnai mult cu c t sus
pe Cruce era fl m nd."
Dac te g ndeti, spunea Stareul, cum s -ti ico
nomiseti lemnul pentru sculptur , aceasta nu este
rug ciune, Dac ns te g ndeti Ia chipul Iui Iiristos,
c va c p ta o expresie frumoas , aceasta este ruq
ciune."
La IatunaRia sculpta iconie cu R stignirea, care
aveau chipul Ilntuitorului, al Naicii Domnului i al
Sf ntului Ioan Lvanghelistul, F cea i cuite pentru
t iat h rtia din Iemn dc dafin. Scria pe ele citate din
Sf nta Scriptur i le d dea de binecuv ntare.
La Cinstita Cruce" f cea mai ales iconie tanate.
Le I sa n faa porii de la intrarc, iar nchin torii luau
c te voiau, Avea diferite tane: Maica Domnului
Dulcea s rutare", M ntuitorul r stignit, Sf nta Eufi
mia, Sf ntul Arsenie Capaclocianul, Sf ntul Munte,
Muntele Sinai, Sf nta Cruce cu sulia i cu buretele
pentru paftalele centurilor c lug reti, Cel mai greu
era s sculpteze tanele, Pe o bucat de oel pe care
o t ia oval sau dreptunghiular , sculpta negativul
icoanei Jovind cu ciocanul n nite d ltie f cute de el
insui, C uta n p dure copaci potrivii pentru scul
ptur , i t ia, i c ra pe umeri dc departe i dup ce
se uscau, i t ia felii cu fier str ul i apoi le lefuia. n
continuare, nc lzind tanele n foc, le punea pe
lemnul dinainte prcg tit, iar apoi le str ngea cu o
pres manual , Chipurile care se ntip reau pe lemn
primeau o nf iare pl cut , Inv a i pe ali p rini
acest lucru de m n i chiar lc d dea tane gata
f cute.
La Panaguda" sculpta iconie cu Maica Domnului
Dulcea s rutare" i Ie d ruia oamenilor care aveau
probleme deosebite. frau at t de reuite, nc t p
reau a fi vii, de parc ar fi avut duh.
Filde l 2, 8.
416
417
r cea de asemenea i sculpturi n relief cu Sf ntul
vunte.
Cu ajutorui presei f cea iconie de o rar
frurnusee. Fresa pc o bucat de h rte tana cu
chipul l9 ntui[orului sau aI l"laicii Domnului mpreun
cu flori s lbatice.
Odat , v z nd pe un ucenic de-al s u c mpletea
me[anii, a nv at i el, iar de atunci a nceput s
mpleteasc rnereu, chiar i c nd vorbea cu oarnenhi.
Iar aceste metanhi Ie d dea de binecuvntare. Dar
cum aveau s ajung pentru at ia oameni? De aceea
cunip ra rnetanii de la pustnicii s raci i le d dea i
pe acelea de binecuvntare. i d deau i ali c lug ri
metanii ca s le d ruiasc nchin torilor, dar el
prefera s dea din osteneala sa, c ci considera c
aceasta are valoare. Suferina pricinuit de hernie,
sl birea puterilor lrupeti, precum i creterea num
rului de inchin tori au f cut ca mpletitul metaniilor
s fie rucodelia lui principal n ultirnii ani. Jertfea
multe ore din zi pentru nchin torii care se nmuleau
tot mai mult i dei era absorbit de discuie, n
acelai tirnp m inile lui mpleteau mecanic i repede
metanii.
Rucodelia este izgonitoarea acediei i-l ajut pe
monah s r rn n n linite, Stareul ns nu avea
nevoie de astfel de mijloace ajut toare pentru a
r m ne n pustie. irete, lucra pentru a nu m nca
p ine n zadar, dei nevoile lui personale erau foarte
Stareul mpletind mctanii.
mici, De aceea foarte rar vindea rucodelie. Rucodelia
pentru care eI nsui sc ostenea era o dovad a marii
lui dragoste, deoarece voia s d ruiasc ceva fiec
ruia. O mp rea spre slava Maicii Domnului d nd
astfel bucurie i m ng iere oamenilor, care conside
rau o marc binecuv ntare s aib ceva f cut dc
m inile lui.
418
Pentru ca rucodelia rnonahilor s aib binecu
v ntare, trcbuie s se fac cu rug ciune i f r grab .
Spunea: Cnd facem rucodelie cu rug ciune i pace
sufleteasc , atunci starea noastr duhovniceasc se
transmi[e, se ntip rete n rucodelie, iar lumea o ia i
primete binecuv ntare, Odat am f cut o icoan i
fiindc m na mi se obinuise, rosteam rug ciunea
nencetat, f r ca mintea s -mi fie atras spre lucru i
astfel icoana singur s-a nchipuit, C nd am termina
t-o, am strns-o la piept i am r mas astfel vreo dou
trei ore... Cnd ajungem la o stare duhovniceasc
bun i exist aceast rev rsare de dragoste pentru
liristos, atunci i ascultarea devine rug ciune.
Alt dat am primit o comand s fac trei iconie
cu Sf ntul Dimitrie, Aveam un r gaz de ase luni. Tre
cuser cinci luni i mai aveam de f cut o iconi . Dar
aceasta nu am reuit-o, fiindc fusesem cuprins de
nelinite din pricina lipsei de timp, Nu mi-a pl cut i
de aceea am dat-o de binecuvntare." Pentru Stare
era de neconceput s se fac lucru de m n sau alte
lucr ri f r rug ciune.
Odat un monah l-a ntrebat:
Gheronda, ce s fac acum, c nd mi repar chi
lia?
M inile s lucreze, iar mintea s fie Ia Dum
nezeu prin rug ciune.
Stareul sf tuia ca sculptura s fie simpl , s nu
se fac scene complicate i astfel s primeasc multe
comenzi. Dac este cu putint , s se limiteze la o
singur scen , dar s se lucreze c t se poate de bine,
astfel nc t mintea s se poat ruga ner sp ndit.
Spunea de asemenea: . Mai bine s -i vnd cine
va rucodelia sa ieftin i s nu fac rnilostenie, dec t
s o dea scump i s fac rnilostenie."
Stareul insista mult ca pictorii s fac icoane
bune, deoarece considera c o icoan este o predic
venic n timp ce predica rostit cu gura ine puin.
Privim, de pild , la o icoan a Maicii Domnului i
primim m ng iere. Desigur, dac icoana nu este bu
n , are un chip s lbatic, o privire nfrico toare etc.,
ea face o predic p gubitoare, Odat cineva mi-a
spus: ngenunchez naintea icoanei lui Hristos i
vreau s -mi deschid inima, dar v d chipul Lui ca al
unui soldat german care m privete cu s lb ticie i
m cuprind fiorii.
Icoana face minuni atunci c nd atrage asupra ei
harul sf ntului pictat pe ea, Ceea ce iubete cineva,
aceea se reflect pe icoan . Dc obicei, ne pict m pe
noi nine, O oarecare pictori i iubea mult sora i
c nd a pictat icoana unei sfinte, chipul acesteia
sem na cu cel al surorii, Tot ceea ce facem din toat
inima pentru Dumnezeu dob ndete har. Starea
sufleteasc a cuiva se reflect in rucodelia sa. Dac
are evlavie, lucrul s u de m n va fi ad pat cu
evlavie, Dac ns acela are nelinite, rucodelia lui va
primi o nr urire demonic ce se transmite."
Stareul sf tuia ca lucrul de m n s se fac cu
evlavie i bun r nduial , dei l vedea ca pe un
mijloc ajut tor i nu ca un scop n sine. Spunea: INoi,
monahii, nu avem drept scop s devenim c nt rei
buni sau nite buni meteugari, ci rnonahi adev rai,
ngeri. Astfel se binecuvinteaz i lucrul t u de m n ,
iar nchin torii care I vor lua se vor binecuv nta.
Pentru acest motiv ei preer lucrul de m n f cut n
m n stiri."
420
421
8. Mireasma evlaviei
U
n ascet z vor t auzea rnulte despre Stareul
Faisie. Odat l-a vizitat i dup ce au discutat
destul vreme, acela s-a ncredinat c Stareul era un
om cu o deosebit evlavie. Intr-adev r, avea o rar
evlavie pe care o nv ase de la p rinii lui, mai ales
de la mama lui.
Mai t rziu, n M n stirea Esfigmenu a primit folos
duhovnicesc de la muli p rini i mai ales de la un
oarecare ieromonah, despre care Stareul spunea:
]Noi nu putem ajunge Ia evlavia p rintelui..., este cu
neputin . Liturghisea n fiecare zi i se nevoia foarte
mult, Vreme de ase luni se hr nea zilnic numai cu o
prescur mic i cu roii uscate la soare." Acest
liturghisitor evlavios, precum i ceilali preoi ai m
n stirii, atunci c nd liturghiseau n paraclise, l prefe
rau la stran pe t n rul rasofor Averchie, viitorul
Stare Paisie.
Stareul a avut evlavia s dit n suflet, dar a i
cultivat-o mult. Accentua mult asupra ei, at t de mult,
nc t a ajuns s spun : Evlavia este cea mai irnpor
tant virtute, deoarece ea atrage harul Iui Dumne
zeu."
Evlavia, potrivit nv turii
Stareului, este frica lui
Dumnezeu, sensibilitatea duhovniceasc . Omul evla
vios simte intens prezena lui Durnnezeu i se poart
cu atenie i sfial .
Stareul voia ca evlavia s izvorasc dinl untru.
De gesticul rile exterioare, lipsite de tr ire, Stareul
se sc rbea, Referindu-se Ia o obte care avea r ndu
ial i disciplin n viaa liturgic , Stareul spunea:
Dac aceasta izvor te dinl untrul lor, atunci m
plec n faa lor." El nsui se mica av nd evlavie, dar
liber de orice fel de abloane tipiconale, Dac un
lucru nu-l simea, nu-l f cea. F cea deosebire ntre
evlavie i pietisrn 35 .Stareul evita chiar i s rosteas
c acest cuv nt, Spunea c evlavia este t mia, iar
pietismul parfumul.
Evlavia sa ncepea de la lucrurile mici i nensem
nate i ajungea p n la cele eseniale i duhovniceti.
Spunea: Exist primejdia ca dispreuirea celor mici
s nainteze i Ia cele mai mari i mai sfinte, i f r
s -i dea seama, ndrept jndu-se pe sine i spun nd
c aceasta nu-i nimic, cealalt nu conteaz >, s
ajung fereasc Dumnezeu! la dispreuirea cu
des vrire a celor dumnezeiesti, devenind astfel lip
sit de evlavie, nerusinat i ateu.
Evlavia Stareului se distingea prin felul cum se
ruga, curn se nchina la icoane, cum lua anafur i
agheasm , cum se mp rt ea, cum inea icoana la
procesiune, cum c nta i cum i mpodobea biseri
S[areul ntelegea prin pietism evlavia cx[erioar, ipiconaI .
423
422
cua chiliei sale. Lua arninte chiar i Ia am nunte. Dar
toate acestea nu erau scolasticism, nici formalisrn, ci
erau purtarea lui fireasc naintea Iui Dumnezeu, care
nu i era impus de nici un tipic bisericesc, ci de
dispoziia lui l untiic , Stareul considera un loc sf nt
nu numai bisericua Iui, ci i ntreaga sa Colib . Chilia
n care se ruga, o avea ca pe o bisericu . Acolo avea
un iconostas cu multe icoane, n faa c rora avea o
candel nestins , t m ia i aprindea multe lum n ri.
i f cuse patul s u ca un morm nt i spunea:
Acesta este altarul chiliei mele." Icoanele i c rile
sfinte le avea aezate numai la c p t i, Tot acolo
avea i o icoan roas i decolorat , Odat un frate 1-
a ntrebat din care pricin acea icoan a ajuns aa. i
cu toate c Ia nceput Stareul a ncercat s evite
r spunsul, n cele din urm fratele a neles c pricina
erau s rut rile i Iacrimile lui. Pot s petrec astfel o
priveghere de toat noaptea", a m rturisit Stareul cu
umiHn , El se mica cu evlavie i n celelalte locuri
ale Colibei lui: Ia atelier, unde f cea iconiele, la
arhondaric, unde cu harul lui Dumnezeu ren tea
suflete, n balcon, chiar i n curte. Considera o lips
de evlavie s aib n interiorul chiliei toaleta. Aceasta
se g sea la o distan destul de mare de Colib . Nu
numai pentru ascez f cuse aceasta, ci mai ales din
evlavie.
Odat , la Cinstita Cruce", pe c nd Stareul lipsea,
p rinii M n stirii Stavronikita, micai fiind de dra
goste, pentru a-I uura pe Stare, i-au f cut o toalet
n afara Colibei, dar lipit de ea. ns Stareul nu a
folosit-o niciodat .
n ultimii ani, c nd starea s n t ii lui se nr u
t ise i era nevoit ca n timpul nopii s ias de
multe ori afar prin frig, ploaie, z pad , fiii lui duhov
niceti au insistat s -i fac , pentru a-l proteja, o
toalet n cap tul balconului, Dar el nu a primit. n
partea aceea s-a ar tat Maica Domnului, le-a spus
Stareul, Cum s fac eu acum toalet acolo?"
Aa cum ngerii n cer zi i noapte l ador cu
mult evlavie pe Dumnezeu, tot astfel i viaa Stare
ului era p truns de o profund evlavie, Iar aceasta
se vede din leg tura sa cu cele sfinte, pe care le
simea ca fiind vii, i cu Dumnezeu.
Oclat , c nd a mers la o chilie vecin , suferea din
pricina herniei, Stareul acelei chilii l-a rugat s se
ntind puin ca s se odihneasc , dar el nu a primit.
Putea s se ntind numai pe partea st ng , dar
atunci ar fi avut picioarele n dreptul icoanelor, lucru
pe care l considera Iipsit de evlavie.
Atunci c nd voia s intre n Sf ntul Altar, f cea
metanie p n la p m nt, i scotea fesul, s ruta cru
cea i intra prin ua diaconeasc . La chinonic, c nd
urma s se mp rt easc , se nchina la icoane
f c nd metanii mari, Pentru o perioad de timp a
avut r nduial s nu m n nce nimic nainte de Sf nta
rnp rt anie, imp de treizeci i trei de ore.
Din nem surata evlavie pe care o avea fa de
Taina Preoiei, nu a primit s fie hirotonit, dei, asa
cum el nsui a m rturisit, de trei ori am primit
ntiinare de la Dumnezeu ca s devin preot" 36 .
Mai degrab nu a fos porunc , ci posibilitatc de a deveni
preot, c ci atunci c nd a fost intrebat despre aceasta, Stareul a
r spuns:,,firistos ne d daruri. Oare trebuie s Ie primini pe
toate?"
424
425
Stareul considera evlavia ca fiind virtulea princi
pal a cretinului. EI credea, potrivit asprelor sale
criterii, c evlavia este absolut necesar , dar i greu
de g siL Fenlrti Stare ca c rit rea rnai rnult dcc t
multe alte virtui, O avea ca pe un critcriu de jude
cat . Cnd un cretin evlavios scria, spunea sau
f cea ceva i era judecal de ali, Stareul, mnainte de
a-si pronuna p rerea sa clar , ii d dea aceluia cir
cumstane atenuante spun nd: ste un oni evlavios,
nu cred s R cut un astel de lucru." Stareul credea
c evlavia l p zete pe om de greeli, dc nel ri i
c deri n p cat, potrivit cuv ntului: calea ceior evla
vio o p zete DornnuT 7.
n toate nevoinele cretinului, dar mai ales ale
monahului, pentru Stare evlavia ocupa locul prin
cipal.
Ii sf tuia pe monahi s se str duiasc s o dob n
deasc . Spunea: Mai ales t n rul monah trebuie s
fie tot numai evlavie. La aceasta l ajut s aib
ntotdeauna deschis Everghetinosul (s citeasc ade
sea) i s stea n preajma altor c lug ri cvlavioi."
Odat un monah t n r I-a ntrebat pe Stare la ce
anume s ia aminte mai mult, iar el i-a r spuns: S
iei aminte la evlavie i la tine nsui." Alt dat un
episcop rus l-a ntrebat pe Stare pe cine s hiro
toneasc preoi, deoarece erau muli candidati. Stare
ul i-a r spuns: Pe cei evlavioi si curai." Nu a spus
pe cei cultivai, pe cei cu voce bun , pe cei energici.
De asernenea, n psalmodie i n pictur , pentru
Slare mai mult conta evlavia i mai puin lehnica.
Darul
discern rn ntultii pe care il avea l ajuta s -i
dea seama dac un c nt re are evavie sau o icoan
a fost pictat cu evlavie. Spunea Dac vei lua
arninte la noima troparclor, vei simi o schimbare
nl untrul t u i vei c nta cu evlavie. [)ac vei c nta
cu evlavie, chiar i o greeal s faci, atunci c nd
c ni, le ndulceti duhovnicete, Dar dac iei aminte
numai ]a tehnic , adic urm reti fiecare not i c ni
f r evlavie, vei deveni ca un oarecare c nt re laic,
care cnta
Binecuvinteaz suflete al meu pe Dom
nul i se auzea de parc un fierar lovea o nicoval .
Ascultam
psalmul
merg nd ntr-o main , dar nu m
odihnea, aa c i-am spus oerului: nchide case
tofonul! Atunci c nd cineva nu cnt din inim , este
ca i curn te-ar izgoni din biseric . Un canon spune c
cei care scot strig te f r de r nduial atunci c nd
c nt la
dumnezeietile slujbe s fie pedepsii, pen
tru c alung oamenii din biseric ."
Despre pictarea sfintelor icoane spunea: S pic
m icoana cu evlavie, ca i c nd am vrea s-o d ruim
lui flristos, Oare nou ne-ar pl cea s ni se dea o
fotografie cu chipul nostru schimbat? Nu este corect
ca Maica Domnului s fie pictat ca Sfnta Ana i s
nu i se vad frumuseea
trupeasc , pentru c nu a
existat femeie mai frumoas la trup i la suflet ca
Maica Domnului. Cu harul pe care l avea schimba
mult sufletele oamenilor."
Spunea despre icoana
Dulcea-s rutare" de la
M n stirea 7iloteu c din punct de vedere tehnic are
nedes v riri, deoarece
picioarele lui liristos sunt ca
dou pene de despicat lemne, dar este f c toare de
i
FiIdc 2, 8.
426
427
minuni si are at ta har i dulcea ,
pentru c Dum
nczeu a r spl tit evlavia pictorului."
i n timp ce la oniul evlavjos vine haruj lui
Dumnezeu i-i
nfrumuseeaz
sufletul",
cu tristee
constata c oamenii de ast zi nu mai iau aminte la
aceasta. Spunea Stareul: Cel care nu are evlavje i
dispreuiete
cele sfinte este p r sit de harul dumne
zeiesc i este luat n
st p nire de diavol. Harul dum
nezeiesc nu se apropie de omul care nu are evlavie,
ci se s l ]uiete n cei care 1 cinstesc
(adic harul)."
Ca pilde de lips de evlavie d dea jertfa lui Cain i
pe cea a fiilor lui Eli din Vechiul
Testament.
Dispreul
lor La m niat pe Dumnezeu i au fost
peclepsii.
Stareul considera o lips de evlavie
faptul de a pune
cineva
icoane, c ri
bisericeti,
anafur sau alte lu
cruri sfinte n stran , cu at t mai mult pe scaun sau
pe pat, Numai la c p t iul
patului ng duia
s fie
puse. Iconiele pe care le d dea de binecuv ntare,
spunea c rebuie
puse n buzunarul de la piept.
Odat cineva i-a spus despre un cretin c ruia i se
str mbase
capul. Atunci a neles din iluminarea dum
nezeiasc faptul c acela p timise aceasta din lucra
rea diavoleasc ,
deoarece
pusese n buzunarul din
spate de la pantaloni
crucea care avea o p rticic din
Lemnul Sfintei Cruci i care i fusese d ruit
de eI.
Stareul
interzicea tuturor celor care nu duceau o
via cretineasc s poarte la ei p rticic din Lemnul
Sfintei Cruci. Odat a povestit c un oarecare cretin
s-a ndr cit
pentru c n ziua n care se mp rt ise,
a
scuipat ntr-un loc necurat. Acelai lucru l-a p timit i
o ferneie atunci c nd a v rsat agheasma
la chiuvet .
428
Un t n r care se logodise de cur nd a mers la un
vr jitor, iar accla i-a spus s urineze pe verighete. E1
l-a ascultat i s-a ndr cit, deoarece verighetele sunt
sfinite. Stareul a povestit i alte nt mpl ri asem n
toare pentru a ar ta c unii, din lips de evlavie i
atenie, au fost p r sii de harul lui Dumnezeu i s-au
ndr ci L
Nu considera un ucru corect ca Sfinii F rini s
fie numii simplu Vasile, Grigorie etc., f r cuv ntul
sf ntul
n fa . Aici vorbim despre p rintele cutare
i l numim rp rinter,
iar Sfinii P rini s fie numii
astfel?"
Nu voia s oferim lui Dumnezeu cear ameste
cat , ulei de semine sau de calitate proast , ci s
d ruim Iui Dumnezeu lucrurile cele mai bune pentru
slujba duninezeiasc . De asemenea, s d ruim lui
Dumnezeu puterile noastre, rug ciunea curat , iar nu
c sc turile." Considera o mare lips de evlavie s se
s v reasc Sf nta Liturghie cu prescuri puin muce
g ite. Hristos ne d Trupul i S ngele S u, iar noi
s -I d m prescuri muceg ite?" Lra gata s mearg
kilometri ntregi pentru a aduce prescuri pentru Sfn
ta Liturghie, Le apuca de partea de jos i lua aminte
s nu ating pecetea.
Stareul ncerca s -L mulumeasc i s -L odih
neasc pe Acela pe Care Il iubea, Din marea Jui
dragoste Ii d ruia lui Dumnezeu tol ce era mai bun i
se purta fa de El cu mult delicatee, sensibilitate
duhovniceasc i evlavie, iar Dumnezeu i d dea din
belug harul S u.
429
9. Iubit-a
dreptatea"
Drept,
potrivit Sfiniei Scripturi, este ceI care
ine toate poruncile i place lui Dumnezeu,
adic Sfntul, Dreptatea este nsuirea comun tutu
ror sfinilor.
n exprirnarea de ast zi, drept este cel corect n
relaiile sale cu oamenii, Cu acest neles folosea
Stareul aces[ cuv nt. iurnea dreptate
omeneasc
atunci c nd cineva nu nedrept ete
pe aproapele i
dreptate
durnnezeiasc
atunci c nd cretinul rabd
nedrept ile ntru cunotin i cu mulurnire,
Fotrivit
spuselor Stareului, dreptate
dumnezeiasc
este s
faci ceea ce l odihnete pe cel la]t." Adic s -i
jerlfeti voia, odihna, dreptatea ta pentru a-l ajuta i
odihni pe aproapele.
Dreptatea
dumnezeiasc ,
spunea Stareul, este s simt omul greut ile celor
lali ca pe ale sale. S spunem c urc m cu cineva o
pant , fiecare cu c te o traist n spate, Omul duhov
nicesc ia i traista celuilalt, ca s -l odihneasc ,
dar
datorit sensibilit ii
lui spune c asta l ajut . Totul
es[e s ne punern n situaia celuilal[, s -l nelegem.
Atunci ne nrudim cu liristos."
Stareul sf tuia: S aruncai loqica i dreptatea
omeneasc i s c utai dreptatea dumnezeiasc ,
Unii, chiar i oamenii duhovnicesti, fac o nou [van
ghelie, una diferit , potrivit c reia crestinul s nu mai
fie nevoit s se njoseasc . Dimpotriv , rnonahul
trebuie s se bucure atunci c nd este nedrept it. lNu
are nici un drept, deoarece p ete pe urmele lui
hristos Cel nedrept it. Un mirean ns are mult
netiin , dar i multe drepturi. Dac niai-rnarele s u
l ceart , va merge la tribunal. Monahul, oric t de
nedrept it ar fi, chiar de l-ar i insulta, nu are nici un
drept s se apere. Durnnezu iconomisete astel
Iucrurile ca s isp im vreun p cat sau s ctig m
vreun franc, C nd suntem nedrept ii i mergem s
ne c ut m dreptatea, atunci nu l s m nimic n contul
nostru din banc ." Dar Stareul credea c cel care
rabd cu mulumire nedrept ilc este r spl tit de
c tre Dumnezeu Cel drept i fl aceast via cu
daruri duhovniceti, chiar i cu bunuri p m nteti,
potrivit cu starea lui duhovniceasc .
n epistola sa din 25 februarie 1971 Stareul scria:
Odat am v zut cum lucreaz rnarea dreptate a lui
Durnnezeu, care nu are rnargini, Un suflet care fusese
nedrept it i care slujea dezinteresat unor oameni
p c toi, dup o lun de r bdare a ajuns la contem
plaie duhovniceasc i tr ia tainele lui Dumnezeu."
Odat Stareul l-a sf tuit pe un monah care se
certase cu un frate: Spune-i fratelui c are dreptate.
Dac ai ti ci s-au dus n iad cu dreptatea lor!
Dreptatea l nedrept ete pe monah." (Adic se
p gubete duhovnicete, atunci c nd ncearc S -i

430 431
afle dreptatea), Cu toate acestea, unor ncep tori le
spunea: La nceput, c nd cineva nu a ajuns la
rn sura de a primi nedrept ile, n nenelegeri ajut
mul[ explicaiile reciproce."
Stareul spunea despre nedreptate: Fentru orfani,
pentru bolnavi, pentru b tr ni, pentru toate exist
fundaii, dar pentru s rmana nedreptate nu s-a f cut
nici o fundaie, Fiecare l ia pe cel nedrept it i-l
arunc n spatele celuilalt, deoarece l consider
rnpov r tor i ur t, i totui ceI nedrept it este at t
de dulce, ca nimic altceva, Cele mai frumoase clipe
pe care le-am tr it au fost atunci c nd am fost
nedrept it, Cel care primete nedreptatea l primete
n inima sa pe Ilristos Cel nedrept it. Certurile se fac
deoarece fiecare i ia mai mult drept dec t i se
cuvine. Numai dac s-ar g si cineva cu mult dra
goste, ar putea aduna nedreptatea pentru sine i ar
l sa celorlali dreptatea. Numai Iiristos a primit toat
nedreptatea ridic nd Crucea pentru noi."
Aceast dreptate dumnezeiasc a mplinit-o i
Stareul n toat viaa sa, Nu numai c primea cu
bucurie nedrept ile, dar avea i sensibilitatea s se
poarte cu bun tate, astfel nc t s nu-i jigneasc i
r neasc pe cei care l nedrept eau, Ii considera
binef c tori, se ruga pentru ei i le mai trimitea i
daruri. Spunea: De multe ori credem c ne nedrep
t esc, ns nedrept ile sunt de fapt bineacerL
Nimeni nu ne poate nedrept i, dac nu ne nedrep
t im noi nine, i ne nedrept im atunci c nd nu
tr im duhovnicete. Iar duhovnicete tr im atunci
c nd inem poruncile."
Stareul nu se ndestula numai cu dreptatea dum
nezeiasc , ci lua aminte cu st ruin s nu se fac
p rta Ia p catele aItora 8. Adic nu primea ceva
contrar drept ii dumnezeieti, n perioada c nd a
stat la M n stirea Stomio, o oarecare femeie bogat
nchiriase casa sa unei fami]ii s race, care ns nu
avea de unde s -i pl teasc chiria, Aceea voia s -i
dea n judecat , iar banii pe care i-ar fi luat de la acea
familie pe chirie, voia s -i dea la m n stire. Dar
F rintele Faisie, dei avea nevoie pentru m n stire, a
refuzat spunndu-i: Astel de bani, pe care s -i iei de
la o rn n stire (familie s rac ) i s -i dai la alt
m n stire, eu nu primesc."
Angaja lucr tori f r a se tocmi mai dinainte. Dar
nimeni dintre ei nu s-a pl ns vreodat , deoarece
Stareul le d dea dreptul lor, iar pe deasupra i c te o
binecuv ntare.
At t de mult a iubit i a mplinit dreptatea dum
nezeiasc , nc t prefera s fie nedrept it i chiar s
mearg n iad, dec t s nedrept easc vreun om.
Odat i s-a nt mplat ceva mai presus de fire, aa
cum spune ntr-o epistol de-a sa din 4 aprilie 1966:
ntr-o vreme l rugam pe Dumnezeu s m trimit n
iad, mai nt i pentru c nu sunt i nu am fost vrednic
vreodat s v d preasf nta Lui Fa , apoi ca s -i
nvredniceasc de mp r ia Sa pe toi cei pe care
i-am m hnit, i-am nedrept it i i-am judecat n toat
viaa mea ca un om neputincios ce sunt. lar Bunul
Dumnezeu a ng duit s suf r timp de o s pt m n
puin din durerile iadului, ns nu am putut r bda.
C nd mi aduc aminte de acele zile m cutremur. De
38
Tirn. 5, 22.
432
433
aceea este rnai bine s nu se fi n scut acel orn care
va merge n iad,"
Iar alt dat se ruga lui Durnnezeu pentru nedrep
t ile f cute ntru netiin : Dumnezeul meu, milu
iete pe toi cei pe care i-am judecat, iar dac am
f cut vreo rnilostenie d -o celor pe care i-am nedrep
t it."
Dar Stareul s-a dovedit a fi drept i n nelesul
evanghelic, deoarece de rnic s-a d ruit cu rvn i
acrivie respect rii poruncilor.
Dreptatea pe care a mplinit-o n toat viaa Iui i
s-a f cut acoper mnt i pav z n ispite i primejdii.
Mai ales atunci c nd era militar i mergea n misiuni
de lupt primejdioase, ea l ap ra mai mult dec t
Lernnul Sfintei Cruci, deoarece Domnui nt rete pe
cei drepi 9i rni va r spi ti rne Domnui dup
dreptatea inea" . Tot ea l-a p zit nev t mat de
nenum ratele atacuri i curse diavoleti. Cineva a
v zut odat pe diavolul umbl nd cu o funie prin
curtea Colibei Stareului i bomb nind: Oare nu-l voi
prinde odat ?"
Dac nu mplinim dreptatea dumnezeiasc nu
putem avea sporire n viaa duhovniceasc i nici nu
va fi auzit rug ciunea noastr . At tea rug ciuni se
fac!", spunea Stareul. Ar fi trebuit s se schimbe
ntreaga lume, dar fiindc nu exist dreptate, ele nu
sun[ auzite." n timp ce ar ajunge rug ciunea unui
singur drept s -L induplece pe Dumnezeu pentru
ntreg poporul 41 .
10. M rimea de suflet
M
rimea de suflet, potrivit nv turii Stareu
lui, este esena binemirositoare a bun t ii,
dragostea curat a omului smerit, Inima unuia ca
acesta este plin de mult recunotin fa de
Dumnezeu i de semenii lui. Datorit sensibilit ii
duhovniceti pe care o are, se str duiete s r spl
teasc chiar i cea mai mic facere de bine primit
de la ceilali." Tot ce se face n afara datoriei i
obligaiei, f r s fie cerut, din dragoste dezinteresat
se numete m rime de suflet.
Toate faptele Stareului sunt caracterizate de
aceast virtute, De la simplul ajutor oferit cuiva, p n
la jertfirea de sine n r zboi pentru a nu se primejdui
i a muri alii i n continuare, n viaa monahal , cu
nevoinele sale f cute cu m rime de suflet, care
ntreceau puterile sale, Stareul era micat sufletete
atunci c nd vedea m rime de suflet. Copiii cu
rn rime de suflet iau aminte cum s -i odihneasc i
s -i mulumeasc pe p rinii lor. r{oi, monahii, trebuie
s tim ceea cei odihnete pe Starc i s o facem
nainte de a ne-o spune, S avei m rime de suflet i
s nu exploatai bun tatea celorlali. Cel m rinimos
39 Fs.36. 17.
40 Fs. 17,23.

1cr. 5, 1 i lcz. 14, I 4.
434
435
este bombardat cu binecuv nt ri, n timp ce c rti
torul nate tic loie. lnirna nu se cur t cu detergent,
ci cu m rime de suflet. S nu l sm pe cel lalt s se
osteneasc n ascultarea sa, dac noi am terminat-o
pe a noastr , S ne jertfim! O femeie spunea: De
vreme ce Iiristos a fost am r t i L-am am r t i eu,
nu vreau s am bucurie. i dac ai ti ce bucurie
avea! Le spunea celorlali s se roage s nu aib
bucurie, ci s sufere pentru [iristos, Ce m rime de
suflet! i cu ct spunea acestea, cu at t mai mult
bucurie i veselie prmea, Aceasta i ieise din sine."
Stareul sf tuia: S facem binele nu din obligaie,
nici n mod juridic, ci din dragoste fa de Dumnezeu.
Atunci nu numai c voi face cu uurin ceea ce sunt
dator, ci voi jertfi i ceea ce mi se cuvine."
Ca monah, Stareul nu se mulumea s fac
numai canonul i pravila sa i astfet s -i odihneasc
i contiina c i-a ndeplinit datoriile sale monahi
ceti, ci m rimea lui de suflet l mndemna s se dedea
la mari nevoine i s nu in pentru el nsui nici
putere trupeasc , nici timp, nici odihn , Se g ndea la
alii mai mult dec t la sine nsui i se jertfea ca s -i
ajute.
N rimea de suflet, aceast virtute ce I carac
teriza, I-a ar tat f c tor de bine c nd era mirean,
erou c nd era militar i sf nt dup ce a devenit
monah.
11, ncredere n Fronia dumnezeiasc
tareuI avea mult credin n Dumnezeu i
des v rit ncredere n Pronia Lui, De aceea
spunea: Sunt sigur, o mie Ia sut , c dac voi da
acum cuiva aceast flanea, Dumnezeu mi va trimite
alta nainte de a ajunge la Colib , Dar Ia nceput, ca
s ne ncerce 42 ,ne Ias puin s r cim i s ne
mboln vim, Atunci este nevoie de atenie ca s nu
spunem: Iiristoase al meu, eu pentru dragostea Ta
am dat flaneaua, iar Tu m-ai l sat s m mboln
vesc.
INiciodat nu s-a nelinitit sau a dezn d jduit,
oric t de grele i prevestitoare de r u ar fi fost
lucrurile, Iar aceasta at t pentru problemele sale
personale sau ale altora, c t i pentru cele bisericeti,
naionale i internaionale, Dei vedea lucrarea
mereu cresc nd i st p nirea celui viclean i a
organelor lui, cu toate acestea cunotea bine i
spunea tuturor c Altul ine fr ul." Stareul mai
spunea: Diavolul ar , dar liris[os seam n ." Credea
42
C1ci in afara incerc rilor nu se arat purtarea de grfj a Iui
Dumnezeu". Sf nWl lsaac SiruI, Cuvntiil 44.
436 437
c Durnnezeu nu nq duic s se ac vreun r u, dac
nu iese din aceasta un bine. Alteori ngaduie ca ceI
puin s fie mpiedicat un r u mai mare."
i dejdea care niciodat nu ruineaz " l-a nsoit
n toat viaa lui i mai ales in greut i, In ntuneric i
n cea vorbea despre vreme senin . Toate vor
merge bine cu harul Iui Dumnezeu", spunea sufle
telor disperate, Unuia care se nehnitea pentru unel
tirile vr jmae mpotriva patriei, i-a dat urm torul
r spuns plin de n dejde: Chiar dac mi vor spune
c nu mai exist nici un grec, eu nu m voi neliniti,
c ci Dumnezeu poate s nvieze unul, Ajunge chiar i
nurnai unul." Stareul mai credea c : Chiar dac va
r m ne un singur cretin, Iiristos i va mplini planul
S u." Atunci c nd alii vorbeau despre evoluii viitoa
re nepl cute ale neaniului i sem nau fric , Stareu[
r sp ndea ncredere i n dejde n Dumnezeu. Vorbea
despre nvierea Oreciei i redob ndirea Sfintei Sofia.
Exist i Dumnezeu. Fe Ii unde Lai pus?", a spus
unui cleric care vedea viitorul patriei ntunecos.
Spunea: Dac nu a fi avut ncredere n Dumne
zeu, nu tiu ce s-ar fi nt mplat cu mine, Omul s
acioneze p n la un punct, Apoi s -L lase pe
Dumnezeu, S avem des v rit ncredere n I." Iar
aceast ncredere nu era pentru Stare o n dejde
vag , ci o realitate palpabil , dovedit de nenum rate
exemple.
De-a lungul vieii sale, Stareul a v zut de nenu
m rate ori intervenia lui Dumnezeu sub diferite
chipuri, C nd era soldat, avea o Evanghelie pe care a
d ruit-o cuiva, Dup aceea c uta s afle o Lvanghelie
ca s citeasc i el cuv ntul lui Dumnezeu, La Cr
ciun unitatea lui a primit dou sute de pachete, dar
numai n pachetul lui se afla o Evanghelie.
*
La Stomio a dat odatunui s rac flaneaua pe care
o purta i a r mas numai cu dulama. Cobor nd n
Konia pentru ceva treburi, a trecut pe la pot . Acolo
a v zut c primise un pachet cu flanele. Stareul
credea c dac dai, i d i Dumnezeu."
*
La Katunakia a avut odat nevoie organismul lui
de ceva dulce i nu avea nimic. Atunci a venit un
nchin tor care i-a adus smochine i stafide spu
n ndu-i: Acestea sunt pentru tine", iar Stareul a
mulumit lui Dumnezeu.
*
Odat , merg nd pe drum, a g sit o ciuperc mare
i frunioas . Slav lui Dumnezeu, i-a spus, la
ntoarcere o voi t ia i astfel voi avea asigurat
m ncarea pentru ast zi." La ntoarcere ns a v zut
c o oarecare vietate m ncase jum tate din ciuperc .
Atunci, f r s se m hneasc , a mulumit din nou lui
Dumnezeu spun nd: Slav lui Dumnezeu, se vede c
at t trebuia s m n nc" i a luat-o. A doua zi dimi
nea , c nd Stareul a ieit din Coliba sa, a v zut c
tot locul dimprejur era plin de ciuperci, i de aceast
dat a mulumit lui Dumnezeu. Slav lui Dumnezeu"
i pentru o ciuperc , i pentru o jum tate i pentru
multe.
438
439
Un fiu duhovnicesc de-al Staretului povestea:
M-am dus odat s -I v d pc Stare Ia Cinstita
Cruce". Acolo I-am v zut purt nd nite papuci de
cas , care mi s-au p rut puin ciudai. Talpa era din
piele, iar deasupra erau mpletii din ln , Nu mai
v zusem astfel de papuci, de aceea l-am ntrebat pe
Stare:
Oheronda, unde ai g sit aceti papuci?
S -i iei! mi-a r spuns el.
Oheronda, ce s ac cu ei? Am intrebat doar din
curiozitate.
Nu, nu, s -i iei! Mie mi vor aduce alii noi.
i fiindc Stareul st ruia, am cedat i f r s
vreau, i-am luat, Dar nainte de a pleca, a venit un
monah de la M n stirea Stavronikita i a adus
Stareului un pachet. Atunci Stareul a SpuS:
Ia s desfacem pachetul s vedem ce am primit.
Apoi l-a deschis i mpreun cu alte lucruri era i
o pereche de papuci.
Uite, i vezi? mi-a spus Stareul."
*
Odat un nchin tor a ajuns nfrigurat la Coliba
Stareului care, v z ndu-1 astfel, I-a ntrebat:
Ce s -i dau, fiule?
Dup ce a c utat prin chilie i nu a aflat nimic, i-a
dat f]aneaua pe care o purta, Dar de ndat ce a
plecat nchin torul, a venit cineva i i-a adus un
pacheel n care era o flanea.
*
Stareul povestea: ntr-un an (cred c n 1971),
timp de cincisprezece zile am fost bolnav. Aveam
temperatur , frisoane, erarn sinqur i nici sob nu
aveam, Nu puteam s -mi fac nici mcar un ceai i nici
s ies afar din chilie, Credeam c o s mor i de
aceea mi-am pus peste mine schirna p rintelui Tihon.
Alunci am simit at t de mult har, nc t dintr-odat
m-am aflat n afara chiliei mele, nv luit n lumin i
vedeam toate cu ali ochi. F s rile, petii, planetele,
ntreg universul, Toate acestea spuneau: Fe toate
le-a f cut Dumnezeu pentru tine, omule!
ui rugam pe Dumnezeu ca atunci c nd voi muri s
fiu singur, De ndat ce am g ndit aceasta, m-am
umplut de bucurie veselie. P r sirea de c tre
oameni i lipsa oric rei m ng ieri omeneti aduc din
belug m ng ierea dumnezeiasc ."
De aceea, atunci c nd se mboln vea, nu mergea
la doctor, ci se l sa cu ncredere i r bdare n pur
tarea de grij a lui Dumnezeu. C nd sunt bolnav,
spunea Stareul, nu vreau pe nimeni, ca astfel s m
m ng ie Dumnezeu."
*
Cum s nu se ncread n Dumnezeu dup at t de
rnulte i minunate manifest ri ale Proniei dumneze
ieti, care l ocrotea precum doca nc lzete pe fi
e. ns Dumnezeu l iconomisea ca pe un fiu aI
S u, vrednic i ales, fie ntr-un chip firesc, fie mai
presus de fire, de Ia Iucrurile ce]e mai mici p n la
cele mai necesare, de obicei f r s se fi rugat pentru
ele, De aceea spunea: C t siguran nu simte
copilul n braele rnamei! ns mai mult siguran
simte credinciosul n braele lui Dumnezeu. Eu simt
I Tcs. 2, 7.
440
441
bucuria
copilului care se afl la s nul maicii Iui. Dar
s nul lu Durnnezeu este Raiul.
[nceteaz i rLig ciu
nea,
nceteaz toate. Tr iesti n RaL"
Stareul era un om bnecuv ntat
care n ciajduia
n ornnul i a c rui n dejde era Domnti 4.
12. nger de pace"
S
tareul spunea: Pacea este duhul lui Dumne
zeu, cealalt (tulburarea, confuzia) vine de Ia
diavol." ntr-adev r, pacea sufletului dovedete c
Dumnezeu este ntotdeauna al turi de noi i locuiete
n] un[ru] nostru." 45 Cel lipsit de pace este lipsit de
harul dumnezeiesc." 46Pacea este roada harului i se
s l luiete n inimile smerite i curate.
Aceast pace, aceast stare l untric , harismatic ,
pe care Stareul o considera mai presus de rug
ciune, a dob ndit-o i eI. Mai nt i prin despuierea de
patimi, dar mai ales prin leg tura lui cu mp ratul
p cii 47 prin rug ciunea nencetat , Aceast pace se
rev rsa i Ia cei din jurul lui, Se simea n vorbirea sa,
n mic rile sale, n privirea sa senin , dar p trun
z toare, n rucodelia sa, fl modul cum primea i
slobozea pe oameni, dar mai ales n rug ciune.
Al turi de el respirai alt aer.
Era cu mult luare-an-iinte s nu fie influenat de
duhul lumesc plin de nelinite, care a f cut lumea ca
un spital de nebuni." Se str duia s -i p streze starea
Sf ntul Ioan de Kronstadt, Viaa rnea n tIristos"
Ier 1 7 7
46
Sf ntul Nectarie al Eghinei, Cunoate-te pe tine nsui"
C ci EJ (Jlristos) este pacea noas r Efes. 2. 14.
442
443
lui panic . Funea ceasul ntotdeauna nainte. C nd
mergea n vizit pornea mai devreme, ca s nu sc
mite gr bit i nelinitit i astel aceast stare s -i
influenteze rug ciunea. l1ai ales n biseric voia s ne
rug m cu pace. Atunci c nd vedea vreo neor nduial
n timpul slujbei, intervenea cu discern m nt i
readucea buna-r nduial .
Stareul spunea oamenilor: Facea lumii va veni
din pacea l untric . Congresele de pace nu pot
ajuta."
Poc ina i buna-r nduaM" 8
sunt condiiile pen
tru dob ndirea p cii. Stareul spunea: Adev rata
pace vine n orn numai atunci c nd d se aranjeaz
l untric ia aminte s nu dea drepturi diavolului,
care se str duiete s -i ia pacea prin surprindere."
Odat un monah t n r l-a ntreba[ ce s fac
atunci c nd nu apuc s -i termine Ia vreme ndato
ririle duhovniceti i se tulbur i se m hnete. S
rosteti dc c teva sute de ori cu pace i f r grab
rug ciunea pentru tine, pentru vii i pentru rnori, iar
apo, c nd vei g si timp, vei completa i celelalte."
Facea, aa cum spunea Stareul, ajut n ascez .
Atunci c nd organismul duhovnicesc (sufletul) are
pacea lui Dumnezeu nl untrul s u, nu mai este
nevoie de vitarnine, C nd ns nu exist pace, oric te
vitamine, oric te m nc ruri ar m nca cineva, nu-l
ajut Ia nimic, De aceea n ascez ajut mult starea
l untric , Aceasta i hr nea pc sfini, De aceea
s rrnanii mireni m n nc i carne i tot nu rezist , Ie
tremur picioarele, nu pot p0511, deoarece tr iesc n
Sf nWI Isaac Sirul, Cui ntul 75.
stres, pentru care pricin fierea se vars mereu
nl untrul lor, Atunci c nd omul se va aranja l un[ric,
chiar i puin m ncare l hr nete."
Odat a fost mntrebat:
De ce unele suflete i pierd pacea lor din
pricina unor lucruri nensemnate?
Lipsete trczvia. Este nevoie de trczvie, pentru
c tangalachi atac prin surprindere, Aceast pace a
Ior nu este adev rat , Cred c i pierd pacea, ns se
adaug tulburare peste tulburare. CeI care are
adev rata pace Ie ndrept ete pe toatc.
Stareul spunea monahilor: Monahii nu sunt
ndrept ii s nu aib bl ndee, pentru c nu au
obligaii, Trebuie s ia aminte numai la ei nii. C nd
se vor aranja l untric, atunci vor avea i bl ndee i
orice li se va spune, vor putea r bda, C nd suntem
aranjai duhovnicete i ne afl m n trezvie, chiar de
ne vor oc r, nu ne vom tulbura."
Aceast mult dorit pace sau mai degrab pe
Dumnezeul p cii c ut nd, sufletele tulburate alergau
la el, El nsui era un linian Iinitit, pe care nu-1
tulburau furtunile lumii, Chiar i atunci c nd trebuia
s mustre pe oameni sau fapte, ca unul ce era
ndrept it s fac aceasta, sau s se m nie cu
m nia cea dreapt ", pacea nu-I p r sea. deoarece
nu muslra cu patim , ci din r vn pentru Dumnezeu
i dragoste pentru omul cel r t cit, Dei f cea aceas
ta, Stareul suferea mai mult dec t cel pe care l
mustra, Cu toate c se implica n multe probleme.
Dumnezeu i p zea inima i nu-l p r sea pacea cea
mai presus de toat mintea." L ng el oamenii se
liniteau, iar animalele s lbatice se mbl nzeau.
i
444
445
La Fanaguda" a venit odat un t n r dezn d j
duit in nd o funie n m n . Ghcronda, ori m ajui,
ori m voi sp nzura inain[ea ta", a spus acela. Atunci
Staueul l-a luat de m n i l-a dus n arhondaric.
Dup ce au discutat puin, au ieit afar . T n rul a
plecat bucuros, f r funie, plin de pace i n dejde.
Stareul nu era numai panic, ci i f c tor de
pace. mp ca pe copii cu p rinii lor, pe sotii care
voiau s se despart , pe cei cu funcii rnari cu subal
ternii lor, i pc orice suflet care venea Ia el l mp ca
cu Dumnezeu i cu semenii lui, dup ce mai nti l
mp ca cu el nsui.
13. F clie de discem m nt
D
iscern m ntul Stareului a fost un dar al lui
Dumnezeu i o mare binecuv ntare pentru el
nsui, pentru cei care i cereau sfatul i pentru ntrea
ga Biseric .
Inc de c nd era n Iume,
Staretul avea harisma
discern m ntului ca o nsuire fireasc . De aceea,
lucra n toate cu chibzuin i pruden . De altfel
cunotea n profunzime firea celor ce sunt". Obser
vatiile i explicaiile sale referitoare la animale i
plante pricinuiesc uimire chiar i specialitiIor. Cuno
tea uimitor de bine organismul omenesc,
functiona
rea i deregl rile lui i d dea sfaturi practice folosi
toare, f r s fi s[udiat. Cu mult mai mult ns
cunotea sufletul omenesc. Ira un foarte bun anato
mist al lui, un des v rit psiholog i psihiatru, n sens
duhovnicesc. Distingea caracterul omului, starea Iui
duhovniceasc , problemele lui si ajuta potrivit mpre
jur rii.
Avea o rar i bogat experien duhovniceasc i
ajuta pe muli care tr iau st ri confuze s deose
beasc dac ceea ce Ii se nt mpl este de la har sau
446 447
de Ia diavol, Cel care a gustat vin poate cu uurint
s -I deosebeasc de oet, dei seam n Ia culoare.
Stareul spunea: Din mica experien pe care o am
altceva este atunci c nd Iumineaz Dumnezeu mi
pot da seama, atunci c nd privesc Ia un ncep tor, de
starea lui duhovniceasc , v d cum va spori i ce
pricopseal va face."
n viaa duhovniceasc exist cunoaterea care
provine din nv tur . Experiena ns este mai nalt
dec t cunoaterea, dar mai preioas este harisma
discern mntului.
Stareul, mbinnd experiena cu harisma discer
n m ntului, s-a dovedit a fi o f clie de discern rn nt
care lurnina cele ntunecate i greu de deosebit. I
cinstea n mod deosebit pe proorocul Daniil, avea
mult cvlavie pentru el, se minuna de smerenia lui,
dar i de discern m ntul s u i citea adeseori proo
rociile lui, Acolo unde distingea aceast harism ,
accentua spun nd: Cutare stare are harisma discer
n mntului" sau Un stare cu harisma discern
m ntului a spus..."
La Stare alergau oameni din toate clasele sociale
i de toate v rstele ca s -i cear sfatul, Muli veneau
de foarte departe numai ca s aud un da" sau un
nu" la dilema lor, Alii se aflau n situaii f r ieire
sau aveau probleme mari i cereau ajutor, Un singur
sfat de-al Stareului i lumina, i uura i de multe ori
le schimba cursul vieii.
Odat l-a vizitat un patron evlavios i milostiv.
Acesta, atunci c nd i pl tea muncitorii, le d dea un
salariu mai mare ca s -i ajute. ns ali patroni l
cleveleau, pentru c ridica plata unci zile de munc .
Sfatul Stareului a fost urm torul: S dai fiec ruia
plata ce i se cuvine, iar apoi poi s -i dai n plus c t
vrei, dar s -i spui: Tu ai copiI la facultate, Tu ai o
fat pe care trebuie s o m rii etc." Atunci acela a
plecat bucuros i uurat.
Un duhovnic virtuos din lumc a avut de nfruntat
urm toarea ispit : o oarecare femeie i-a cerut s aib
relaii trupeti cu ea i l-a ameninat c se va sinucide
dac el va refuza. Atunci duhovnicul, care era foarte
tem tor de Dumnezeu, nereuind s o conving s
renune, i-a spus c se va g ndi, ca s ctige timp i
pentru aceasta a venit n Sf ntul Munte ca s cear
sfatul Stareului, Se temea ca nu cumva, f r s vrea,
s se fac pricina sinuciderii acelei femei. Stareul i-a
spus: S -i spui c poate s se sinucid . Aceea,
numai c t s-a g nclit la lucrul acesta, s-a i sinucis
duhovnicete." Stareul a prev zut c acea femeie nu
se va sinucide, c ci spusese acele cuvinte numai ca
s -l constr ng . Atunci cnd duhovnicul i-a spus
cuvintele Stareului, aceea a plecat ruinat i firete,
nu s-a sinucis.
Stareul lua poziie exprim ndu-i n mod respon
sabil i clar p rerea sa nu numai n problemele
personale ale celor care i cereau sfatul, ci i n cele
bisericeti i chiar naionale, Evoluia evenimentelor
adeverea ntotdeauna cuvintele Stareul ui.
P rintele Paisie fusese iniiat" cu ajutorul harului
n tainele lui Dumnezeu, dobndind astfel mintea lui
liristos." Futea s neleag cum lucreaz Dumnezeu
pentru m ntuirea fiec rui om. Explica modul cum
lucreaz Iegea duhovniceasc .
448
449
Avea Vechiul Testament n cinci volume care
aveau text i t lcuire i pe care le citea cu atenie.
Sublinia cu rou unele pasaje din t lcuire, iar pe
marginea textului cornenta sau d dea o explicaie
duhovniceasc la unele fapte. Insemn rile lui pline
de discern mnt i sensibilitate duhovniceasc arat
iluminarea dumnezeiasc primit de Stare.
Plultora, nainte de a-i descoperi starea lor sufle
teasc , Stareul le spunea: Aceast ispit i s-a
int mplat din aceast pricin " sau Dumnezeu i-a dat
aceast binecuv ntare pentru aceast pricin ".
Un p rinte l-a ntrebat odat de ce copilul s u se
mboln vete mereu. Atunci Stareul i-a r spuns: S
nu mai lucrezi duminicile i s rb torile i copilul nu
se va mai mboln vi." Aa s-a i petrecut.
Odat , pe c nd se afla la un cunoscut de-al s u
din Atena, cineva l-a rugat s fac rug ciune ca s
dob ndeasc un copil, Un altul i-a spus: Dumnezeu
nu i-a dat copil pentru c nu ai cerut cu credin ."
Stareul nu i-a r spuns nimic, dar a spus n sinea sa:
Oh, copilul lui va muri..." Dup c tva timp a primit o
scrisoare cu vestea nepl cu[ .
Cuv ntul lui Dumnezeu spune: Dn vedere se
cunoate omuL

Dar ceI care are harisma discern


m ntului, precum Stareul, face o diagnoz duhovni
ceasc i vede n spatele semnelor exterioare, care
de multe ori neal . Radiografia duhovniceasc a
Stareului arat cu exactitate starea duhovniceasc a
fiec rui om. Spunea: Cel sporit duhovnicete ne
lege starea duhovniceasc a omului numai din nf
iarea lui exterioar i din privire, Uneori se poate
nela p n la
2001o.
De pild , c nd vede pe cineva
g nditor, poate s cread c acela are probleme, n
timp ce se poate s fie ceva de moment. ns atunci
cnd este vorba de cineva care are o problem grav ,
Dumnezeu l ntiineaz , mai nainte de a vedea acea
persoan , despre chipuL tr s turi[e, v rsta i proble
mele aceluia. ns este nevoie de smerenie."
Odat un duhovnic vestit a vizitat Sf ntul Munte.
La n-i n stirile unde mergea f ceau sinaxe, l ascultau
cu atenie, l cinsteau ca pe un sf nt. Stareul ns ,
atunci c nd l-a vizitat acel duhovnic, prin dou ntre
b ri pe care i le-a pus, s-a ncredinat de cele pe care
le vestise harul dumnezeiesc. A v zut n duhovnic
semnele simplit ii, ale evlaviei, dar i ale nel rii i
naivit ii.
Alt dat cineva l uda un cleric pentru calit ile lui
administrative i pentru activitatea lui. Stareul ascul
ta cu atenie, n t cere, La sf rit a spus: Acesta
seam n cu nucul, care are lemn bun pentru mobil ,
dar dac doarme cineva la umbra lui, se scoal
bolnav." Frin aceasta voia s spun c in acelai om,
al turi de virtui, pot exista i patimi stric toare de
suflet, Despre un altul care spunea lucruri bune, dar
f r discern mnt, Stareul a spus: Acesta arunc cu
diamante, dar dac te va lovi unul n cap, e vai de
tine."
Stareul avea harisma de a-i da seama dintr-un
lucru nensemnat, neobservat de cei mai muli, de
evoluia nu numai a unei persoane, dar chiar i a
unei obti, a unei m n stiri. Spunea: Voi luai amin
Intet. 19, 29.
450
451
te mai mult la o ran mare, neprimejdioas
i nu
vedei o bub mic ce va crea o mare v t mave."
Tn urm cu c teva zeci de ani Stareul a vizitat o
chilie. Acolo a v zut la poart sonerie cu baterie. Un
am nunt
nensemnat pentru multi. Dar Stareul a
cl tinat
din cap cu tristee. Mai t rziu acel monah a
f cut chilia precum o cas mireneasc . nc de
atunci avea cariul
(cugetarea lumeasc ) n el", spu
nea Stareul.
Despre cineva care venise n Sf ntul Munte s se
c lug reasc
i care i adusese multe lucruri, Stare
ul a spus: C nd va pleca, le va lua mpreun cu el."
i ntr-adev r, dup c teva luni aceIa s-a ntors n
lumc lu nd cu el i lucrurile.
Odat a spus despre un aghiorit: Ei, acum ce s
atepi? Va ajunge n lume i le va arunca (hainele
c lug reti)." Aa s-a i nt mplat.
Stareul cunotea cele despre Sfntul Munte mai
bine dec t toi i desigur, vedea i viitoarea lor evo
luie, Suferea mult pentru Gr dina Maicii Domnului,
se ruga, vorbea i sf tuia, dar de foarte puine ori era
ascultat,
Evita ntotdeauna cu mult discern m nt
amestecul n aciunile
lumeti care erau f cute,
chipurile, pentru binele Sf ntului Munte, dar care
erau n realitate nite curse. Astfel, atunci c nd un
proiestos al unei m n stiri din Sf ntul Munte a venit
la el pentru a-i cere binecuv ntare s fac un lucru pe
care-l considera bun, Stareul a evitat s -l mnt lneasc .
Mai t rziu a ar tat ce anume voia s fac acel
proiestos i ce urm ri catastrofale ar fi avut pentru
Sf ntul Munte i pentru ntreaga Biseric acea aciune
nevinovat " a lui.
Multora le ar ta care este voia lui Dumnezeu, iar
atunci c nd nu o cunotea, cerceta acea problem
f r grab , din toate p rile sau, aa cum spunea, i
chinuia g ndul s u."
n cazul c nd voia s primeasc ntiinare de la
Dumnezeu, se z vora n chilia sa zile ntregi i se
nevoia cu postul, cu rug ciunea, cu metaniile, p n
c nd primea r spuns, Atunci putea spune precum
proorocii: Acestea zice Domnul...", c ci mnsui
Dumnezeu i descoperise voia Sa, Pe cele care mai
nainte erau nedesluite i ntunecoase, acum le
vedea limpede.
P rintele Paisie nu voia s cerem ntiinare de la
Dumnezeu atunci c nd putem s cerem sfatul cuiva.
i aceasta pentru c El vrea s ne smerim, C ci altfel
ne putem inela, C nd nu putem g si un om c ruia
s -i cerem sfatuL numai atunci devine Stare nsui
Dumnezeu i trimite ntiinare. De pild , nu putem
g si un om care s -i t lcuiasc Sf nta Scriptur .
Atunci te lumineaz Dumnezeu." Stareul sf tuia s
avem discern m nt in toate.
n nevoin ncep torul face experiene pe sine
nsui, n timp ce ascetul experimentat seam n cu
b canul iscusit care lovete c ntarul cu degetul i i
d seama c t trebuie s mai adauge sau s ia."
Mai ales duhovnicii trebuie s aib mult discer
n m nt atunci c nd aplic Pidalionul. Odat sf tuia
pe cineva: Dei canoanele sunt at t de aspre, tot
sunt nc lcate, Dar dac ar fi fost foarte ng duitoare,
oamenii ar fi c zut n ad ncul p catului. Este nevoie
de discern m nt, deoarece cineva poate s ucid cu
aceste canoane. S aplici scump tatea canoanelor
452
453
mai nt i la tine nsui, ca s poi s aci pogorm nt
cu alii. n
pogor m nt exist i binecuv ntare."
Fiecare milostenie a noastr s se fac cu discer
n m nt, aa cum a spus Domnul n Evanghelie: Ori
ce jertf va ti s rat cu sare.

Sarea este discer


n m ntul."
Sf tuia ns s d m ceva oricui ne va
cere, chiar i unui bogat.
Chiar i atunci c nd suntem tentai s judec m i
punem g ndul cel bun i ii vedem pe toi oamenii ca
pe nite sfini, este nevoie de discern mnt.
Deoarece dac cel pe care l numim sf nt face ceva
care nu este bun, cel lalt s spun : Ei, de vreme ce
acesta care este sf nt face aceasta, nseamn c este
bine. Trebuie s deosebim aurul de aram , Dar i
aurul este de diferite calit i, de la nou p n la
dou zeci i patru de karate."
Odat a fost ntrebat; Oheronda, atunci c nd v d
la cineva o patim , ce s fac? S ncerc s o v d cu
g nd bun ca pe o virtute, ca s nu judec?", iar el a
r spuns: Nu, ci s spui c omul cutare este aa i
aa, dar s -i dai circumstane atenuante, S spui c
eu sunt mai r u dec t acesta, deoarece acesta nu a
fost ajutat, C ci dac ar fi fost ajutat, ar fi f cut
minuni."
Cu deosebitul
discern m nt pe care-l avea, Stare
ul aprecia corect, judeca drept, dar nu c dea n
osndire, pentru c se socotea pe sine mai prejos
dec t cel mai mare p c tos, Aceasta o credea cu
t rie i o dovedea t lcuind pilda talanilor.
Stareul spunea: Aa cum am mneles, exist patru
categorii de oameni: s n toi,
boln vicioi i bolnavi
cu tumoare benign i malign , Cei din ultima cate
gorie sunt incurabili. La ce din a doua i a treia
ca[egorie, intervenia trebuie s se fac av nd disccr
n m nt i numai atunci c nd bolnavii cer medica
ment."
Stareul se purta cu fiecare suflet cu mult discer
n m nt evit nd extremele i exclusivismul, d nd lea
cul potrivit. Fen[ru aceeai problem d dea la persoa
ne diferite soluii diferite, Nu era cornpresor". Odat
a spus cuiva: Tot ce-i spun, o spun pentru tine. Iar
dac vei spune i altuia, nu se va folosi, ci mai mult
se va v t ma, De aceea s fii cu luare aminte." Mai
mult pentru aceast pricin nu dorea s fie nregistrat
pe caset , Cunotea dispoziia sufleteasc , receptivi
tatea, rezistena celui pe care l sf tuia i de aceea
vorbea potrivit cu starea aceluia. Cuvintele, faptele i
concepiile lui erau foarte limpezi, c nt rite, De multe
ori i d dea seama de mpotrivirea pe care ar fi
st rnit-o o fapt a sa, Dei odat a vrut s vorbeasc
despre un subiect, a t cut pentru un timp, deoarece
a neles c unii vor exploata aceasta i n loc s se
ndrepte acea situaie, s-ar fi f cut un r u i mai
mare.
Oamenii simeau siguran atunci c nd urmau
sfaturile Stareului. Duhovnici renumii, ascei experi
mentai i chiar episcopi se c l uzeau n viaa
duhovniceasc dup sfaturile pline de discern m nt
ale Stareului. Ei primeau ntiinare de la Dumnezeu
prin P rintele Paisie, c ci el era un pov uitor ncer
cat, care izb vea sufletele din valurile acestei viei.
Prin discern m ntul s u d ruit de Dumnezeu a pov
uit multe suflete pe calea m ntuirii.
50
Mc. 9, 49.
454
455
14. Iubitor de linite
oat viaa Stareului este caracterizat de o

nencetat str duin de a fugi n pustie. Ar


putea spune cineva c s-a n scut cu dorina nepo
tolit pentru linite, care nu s-a stins niciodat . nc
de mic copil se nsingura c ut nd linitea. Adeseori
urca pe munte i Iocuia n peter sau se c ra pe
st nci, i aceasta o f cea pentru c voia s -L urmeze
pe Domnul, Care Se retr gea n Iocur pusti Se
ruga 6. La nceput a ales viata isihast , dar potrivit
unei iconomii a lui Dumnezeu, dorina lui a r mas
nemplinit destui ani, Dar toate aceste piedici care i
ap reau n drumul spre viaa isihast , n loc s -i
sting aceast dorin , o aprindeau i mai mult. Anii
de nevoint n chinovie, n m n stirea idioritmic i
mai apoi la Stomio au fost n realitate o preg tire
pentru viaa isihast .
La Sinai s-a bucurat de Iinite, s-a desf tat de
roadele ei i s-a mbog it duhovnicete. Acolo a tr it
o via ngereasc , precum unuI f r de trup. i-a
adaptat viaa la cerinele sfintei pustii i de aceea
simea rn ng ierea ei. Acolo i s-au descoperit taine i
a tr it st ri duhovniceti foarte nalte, Rug ciunea i
era nencetat .
ntr-o epistol de-a sa, pe care a scris-o pe c nd
se afla Ia Schitul Ivirului (8 mai 1966), scria: l1u
numai corespondena am ntrerupt-o, dar evit i orice
nt lnire, Cu c t voi fugi mai departe de problemele
Iumii, cu att mai mult o voi putea ajuta, deoarece
str duina nu va fi omeneasc , ci nsui Dumnezeu
va interveni n problemele lumii, f r s sileasc
libertatea omului."
La Chilia Sf nta Cruce", fiindc mereu cretea
num rul nchin torilor, a luat m suri pentru a-i asi
gura linitea. A mprejmuit chilia cu s rm i a ntre
rupt din nou corespondena. ntr-o epistol de-a sa (9
decembrie 1970) scria: Ca monah isihast, nu are
sens viaa mea atunci c nd corespondez, Ea are sens
numai atunci c nd mi amintesc de lume i m rog
pentru ea. Acum, iarna, am Iinitea care mi trebuie.
Vara ns nu pot s m linitesc, mai ales din pricina
studenilor."
Marea lui dragoste nu-i ng duia s tr iasc
experiene taborice i s r m n nep s tor fat de
omul suferind. Pentru a iei din aceast stare ca s
vorbeasc cu oamenii, f cea un mare efort. Puini
erau cei care nelegeau jertfa Iui, aceea de a-i I sa
mult dorita lui linite i a se ocupa cu problemele
oamenilor. Aceasta a fost nevoina lui de o via : s
tr iasc precum un isihast i s ajute pe oameni.
De Dumnezeu-luminatul Stare a reuit s mbine
n chip minunat i cu mult discern mnt isihia (lini
Lc. 5, 16.
456
457
[irea) cu slujirea aproapelui o minunat mbinare a
lucr rii isihastului cu cea a pov uitorului duhovni
cesc. Stareul sem na cu vechii lupt tori, care folo
seau armele lor cu am ndou minile. Valorifica
isihia ntr-un mod minunat, iar atunci c nd mpre
jur rile i voia lui Dumnezeu l acluceau n mijlocul
oamenilor, el i deschidea vistieriile duhovniceti i,
ca un bun mp rtitor de gr u, ca un alt preafrumos
losif, hr nea cu acestea, cu cele pe care le str nsese
n pustie, poporul nfometat al lui Dumnezeu.
Izbutea s tr iasc o via isihast , cu toate c il
vizitau muli, iar uneori 1 sufoca lumea, La aceasta l
ajutau programul Iui isihast, experiena i deosebitul
s u discern m nt cu care le iconornisea pe toate i
pe toi. n felul acesta i el nsui se ajuta duhov
nicete, i pe oameni i oclihnea.
Spunea: pot s vorbesc i s m ntrein cu
lumea f r s m vat m, dar apoi doresc s fiu
singur." n ad ncul sufletului s u Stareul era un
isihast. Atunci c nd cineva nu poate tr i n pustie, s
ncerce s creeze condiii isihaste fl locul n care
tr iete, Dac ne ngrjim s ne t iem patirnile, i
acolo unde suntem va fi pustie, i eu a fi vrut acum
(n ultimii s i ani n.tr) s lr iesc pe v rful Athonului
mpreun cu pustnicii goi 52 ,dar oare pot? uhui este
os rduitor, dar trupul neputincios.

Noaptea vreau
52
Potrivit tradiliei aghiorite exist apte (dup alii doisprezece)
monahi care tr iesc n peterile v rfului Athon. c nd unul dintre
ei moare, ii ia Iocul aItul i astfel num rul Ior r m ne
neschimbat. Impropriu sunt numii goi", deoarece poart haine
vechi i nu se ingrijesc de nirnic p rn ntesc.
Mt. 26, 41.
s fiu singur, precurn i trei ore din zi. Simt nevoia s
fiu cu des v rire
singur."
n timp ce i petrecea ziua
m ngind pe cei
ndurerai,
dorea s aib cel puin
Iinitea
nopii.
Atunci c nd
g zduiesc pe cineva n timpul
nopii, nu
m
ndulcesc at t de mult de linite",
spunea Sta
reul.
Vara, n fiecare zi, se retr gea pentru c teva ore n
p dure.
Cur ase
c teva locuri pentru a se ruga
nestingherit i a
improvizat o colib din ferigi.
Acolo
citea din Fsaltire, i f cea
canonul de
Doamne
lisuse...",
dup care se ntorcea la chilie, unde l
ateptau
muli
nchin tori
ca s -l vad .
Foate c cineva se va mntreba:
Ce fel de isihast
era
Stareul de vreme ce toat
ziua vorbea cu
oamenhi?"
ste om care de dminea
p n seara
gr ete t cere ne, adc f r de foios nimic nu
gr ie9te.
n linite 1 adora pe
Dumnezeu,
iar atunci
c nd
vorbea cu oamenhi, i
pov uia spre
Dumnezeu.
ns
ca un iubitor de linite, era cuprins
ntotdeauna
de
nostalgia
pustiei. De aceea,
n ultimii ani, a
ncercat
n
repetate
r nduri s se retrag
pentru o vreme fl
Iocuri mai
linititc, dar nt lnea
mereu
piedici. Atunci
c nd a vizitat
Sinaiul, a vrut s r m n
acolo s se
liniteasc ,
Acelai lucru s-a ntmplat
i la SfinteIe
Locuri, S-a g ndit i la
Meteore i la alte locuri,
dar
peste tot ntlnea
piedici. Spre sf ritul
vieii l ruga
pe
Dumnezeu ca s -l
nvredniCeasC ,
nainte de a-l
lua din aceast
via , s tr iasc
doi-trei ani n pustie.
Pateric, Avva Pmen, c. 27.
458
459
Voia s se stabileasc mpreun cu unu-doi p rini n
pustia cea mai din untru a Sf ntuluj
Munte, dar toate
ncerc rile lui au euat, Voia Iui Dumnezeu era s
r m n Ia Coliba sa i s ajute lumea, Iar pentru
aceasta a primit de dou ori n chip v dit ntiinare
de la Dumnezeu.
Dup aceast
ntiinare
i dup
nr ut irea
s n t ii sale, nu mai putea zbura ca o pas re slobo
d n pustiuri ndep rtate, S-a mulumit aadar s
pustniceasc n Chilie
asem n nclu-se
cu o pas re
singuratic " sau cu o turturea iubitoare de pustie".
Tr ia ca n pustia cea mai ad nc ,
deoarece inima
i se pustiise de patimi i dob ndise Iinitea I untrc .
Ajunsese la m sura n care putea n acelai timp s
fie i n muiime i n
singur tate 5.
A izbutit s
mplineasc
ntr-adev r
cuv ntul:
JY preten cu toi
oamenii, dar fii singur n cugetui t u 66 .
R m nea
neciintjt n nm
petrec nd cu oamenii n afara i cu
Dumnezeu
nMuntru 7.
Putea, i aceasta nc de
t n r, s aud sau s nu aud , s vad sau s nu
vad atunci c nd voia.
In iarna anului 1959 l-a vizitat la Stomio un sol
dat, L-a g sit z c nd bolnav la pat i i-a SpuS:
P rinte, suntei bolnav i aceti copii nu v Ias
s v linitii.
Care copii? AL., acum i-am auzit, Nu i-am obser
vat p n acum.
Atunci soldatul a neles c Stareul, fiind afundat
n rug ciune,
nu auzea strig tele unui grup de copii
care se jucau n curtea m n stirii i i r scoleau pe
toi cu ipetele lor.
Intr-o vreme, c nd c uta un loc linitit n afara
Sf ntului Munte, cineva i-a ar tat o peter frumoas
aflat ntr-o aezare linitit , dar i-a spus c la o
oarecare dep rtare este un drum i se aude zgomotul
de la mainile care trec. Zgomotul nu m deran
jeaz , a spus Stareul. Pot, atunci c nd vreau, s le
nu le aud, s v d mainhle sau s nu le v d. Cel lalt
zgomot m deranjeaz , adic atunci cnd unii ncear
c s m ncurce n diferite problerne."
Cu toate acestea Stareul spunea c la nceput
linitirea (ndep rtarea de lume) foarte repede aduce
linitea n suflet prin nevoin i rug ciune nencetat
i atunci omul nu mai este deranjat de nelinitea
exterioar " 58 .
Stareul spunea din experiena sa isihast : Chiar
i numai linitirea este rug ciune." Despre monahii
unei sih strii din afara Sf ntului Munte spunea c
sporesc duhovnicete, deoarece iubesc linitea i
tr iesc n anumite perioade de timp ner sp ndii n
nite colibe mici. Intr-adev r, dup Sf ntul Isaac
Sirul, sihia este v rfui
des v rr 9
i iucrui cinstt
ai initirii se face un iiman ai taneior 60 .
Linitirea este bun , dar trebuie s ne nevoim,
adic s facem i lucrurile eL La ce m va folosi pe
mine Iinitirea, spunea Stareul, c nd am cu mine i
radioul? Pentru ca pustia s -l ajute pe pustnic, trebuie
richifor din singur tate, I9Ioc. rom. 7, p. 14.
56
Sfntul lsaac Sirul, Cuv nfuJ58.
Sf ntul Ioan Sc rarul, 5cara cuv ntul 31, c. 42.
460
58
rpisto1e, pistoJa a I-a.
Sf ntul Isaac Sirul, Cuv ntul 23.
6O
Sfntul Isaac Sirul, Epstola 3.
461
s fie sau s se fac bun 61 . Frecum fructele dulci
devin mai dulci n locurile f r de ap , iar cele amare
se am r sc i mai mult, tot astfel i cd bun va deveni
i rnai bun n pustie, iar cel p tima i mai p tima.
Sunt unii care vor Iinite. i g sesc o chilie linitit ,
iar apoi cad n tr nd vie i nep sare, Din c nd n
c nd mai citesc i c te o carte."
Stareul povestea urm toarele: Mai demult, c nd
M n stirea Vatopedu era idioritmic , doi p rini din
acea m n stire s-au sf tuit s mearg Ia pustie. Au
luat o chilie. Unul era nevoitor i privcghea toat
noaptea. Cel lalt ns dormea i l deranjau nevo
inele fratelui, Odat i-a SpUs:
Ce faci toat noaptea de nu te liniteti? Citeti
i nu nelegi ce spune Fsaltirea:
.
noaptea
nantea Ta. 62 (Adic stai toat noaptea naintea mea
i nu m lai s dorm), Din aceasta se vede c n
realitate unul a mers n pustie pentru o via duhov
niceasc mai nalt , iar cel lalt pentru una trupeasc
mai nalt , pentru comoditate."
Stare:ul mai spunea: Cei care tr iesc la linite ori
se folosesc de ea, ori discut cu g ndurile. Dac
discut cu g ndurile, sunt mai flecari dec t flecarii.
Fentru c celui flecar i se fac observaii, este certat i
astfel se corecteaz ncet-ncet. n timp ce cel lalt are
impresia c este isihast, dar de fapt i pricinuiete un
61
i Sf ntul Ioan Sc rarul (Cuntul 27, 5) interzicc p tirnailor
s tr iasc singuri Ia Iinite: JYiciirnui, dac e tulburat de m nie
/ nchpuirea de sine, de f t rnice i de tirlerea de rninte a
r ului, s nu ndr zneasc a socoti c vede in smerenie urm de
inite."
62 Fs 87 1.
462
mare r u. Fentru ca cineva s fie isihast, rebuie s
aib rug ciunea minii."
Acesta esle i scopul linitirii: Lucrarea cuprnz
toare a Iini9tri este st rurea n rug cune.
Fotrivit nv turii Stareului, cel care vrea s
mearg la pustie trebuie s ndeplineasc anumite
condiii, Sau s mearg sub ascultarea unui stare,
sau s treac prin ascultare n obte. Spunea: Dac
un monah t n r merge s tr iasc singur n linite
dup voia sa, f r supraveghere, se poate ndr ci. lar
dac nu se va ndr ci, oricum pricopseal nu va
face." Atunci c nd un c lug r t n r i-a cerut
binecuv ntare s mearg la pustie, Stareul nu i-a
ng duit, ci i-a spus: Acum nu poi tr i singur n
linite."
Odat Stareul a sf tuit pe un monah aghiorit care
tr ia singur la o chilie i care se afunda n griji nefolo
sitoare, din pricina c rora nu afla m ng iere duhov
niceasc : Ia l9localia i metaniile i du-te mai ncolo
sub castani."
La ntrebarea cum poate tr i cineva ast zi o via
isihast n Sf ntul Munte, Stareul a r spuns: lste cu
putin acest Iucru atunci c nd tr iete n ascuns i
nu face afaceri cu mirenii."
Stareul a ajutat ns pe p rinii care aveau
chemare pentru a tr i o via isihast , Datorit lui
s-au populat multe chilii i s-au creat focare de via
isihast .
Stareul, n toat viaa sa, a fost nsufleit de acest
duh isihast, pe care l-a transmis i ucenicilor lui. El
avea n dejdi mari i credea c din isihasm va veni
renaterea Bisericii".
63
Sfntul Isaac Sirul, Cuvntul85.
463
D
ac este greu s vorbeasc cineva in general
despre Stare, cu at t mai mult atunci c nd
vrea s arate lucrarea lui l untric . Inima este ma
ad nc dec t toate; i pe om cine-1 va cunoa9te? 4
Aici vom nsemna foarte puine despre trezvia lui.
nc din lume, Stareul era un lucr tor al trezviei.
Lua aminte la prieteniile (nt lnirile), g ndurile i
simirile lui, In fiecare zi se cerceta pe sine. i
pusese regul s nu priveasc femei n fa . Odat , o
rud a sa s-a pl ns mamei lui pentru faptul c nu o
salutase, dar Arsenie nici m car nu o observase, c ci
g ndul i ochii s i erau ndreptai n alt parte.
iu mergea la cafenele i evita distraciile lumeti.
Odat , povestea Stareul, ntr-o cas (la o familie) se
f cea o petrecere, dar eu m-am culcat n hambar.
Acolo m-am rugat ca n Ieslea din l3ethleem i m-am
umplut de bucurie."
C nd am mers Ia m n stire am nceput s m
rog mult, Dar nu luam aminte prea mult la mine
nsumi. Dup puin timp mi-am spus: Ceva nu merge
bine, Atunci am neles c mi lipsete trezvia,
nencetata cercetare de sine, La nceput este nevoie
de mai mult atenie dec t de rug ciune. Rug ciunea
nu ajut atunci c nd nu este trezvie, Trebuie s ne
afl m ntr-o nencetat trezvie. S observ m fiecare
micare a noastr . Mai mult dec t rug ciunea i
studiul duhovnicesc, ajut cercetarea de sine, atenia
(trezvia)."
Pentru a cultiva trezvia, Stareul lucra in t cere
puin mai departe, atunci c nd se f ceau ascult ri de
obte. Iar c nd venea de la Katunakia la Dafni,
atepta pe st nci singur, pn c nd venea corabia cu
care se intorcea, C nd urca de la Fanaguda" la
Iaryes, lucru care se nt mpla foarte rar, prefera s
mearg pe o c rare necunoscut i la nite ore c nd
nu nt lnea oameni.
C nd mergea pe drum inea metania n m n i
rostea Rug ciunea lui Iisus sau citea f r carte",
adic un text pe care l citise mai demult l trecea prin
mintea sa.
Avea lucrare duhovniceasc l untric , singura
care este r spl tit de Dumnezeu", Inima lui era
nv p iat de nencetata pomenire a lui Dumnezeu.
Mintea lui era curat i atent . Era r pit cu uurin
n extaz, trec nd de la cele p m nteti la cele cereti.
ntr-o zi, pe la apusul soarelui I-au vizitat pe Stare
la Panaguda" doi tineri iubitori de monahi. Stareul
nchisese poarta i ncepuse s -i ndeplineasc
ndatoririle duhovniceti. Le-a deschis, s-au aezat n
arhondaric i au nceput s -i pun diferite ntreb ri
15. Trezvie
64
1cr. 17, 9.
464
465
duhovniceti. Stareul r spundea scurt, dar mintea lui
era n alt parte, era robit lui Dumnezeu. Ar ta de
parc ar fi fost n extaz. Vorbea, dar tr ia i g ndea
altceva.
Datorit experienei i nencetatei trezvii, mintea
lui respingea cu uurin g ndurile p timae transfor
m ndu-e n g nduri bune, dumnezeieti. Inl untrul
s u f cuse o fabric ce scotea g nduri bune", aa
cum obinuia s spun , Spunea despre stadiile
g ndurilor: Unul care face lucrare duhovniceasc
nl untrul s u nu vede greelile altora. Omul duhov
nicesc le vede pe toate curatc, bune, La nceput unul
se nevoiete s nu judece. ln stadiul aI doilea
ncearc s aduc g ndul cel bun mpotriva celui de
judecat , iar n al treilea stadiu 1e vede pe toate
bune. Intr nl untrul s u smerenia i dragostea.
C nd sufletul se cur , atunci nu numai c nu se
ostenete s aduc g nduri bune, dar nici m car nu-i
vin g nduri rele, adic pe cele care par a fi de
blamat, le vede bune."
La atacurile g ndurilor, spunea Starcul, cea mai
bun nfruntare este dispreuirea lor, s nu le d m
atenie. Discuia cu g ndul (viclean) este periculoas ,
deoarece chiar i o sut de avocai de s-ar aduna, nu
o vor putea scoate la cap t cu un dr cuor mic."
Imagiriaia, Stareul sf tuia s evit m s o culti
v m. fumai atunci c nd vrem s alung m o imagine
p c toas , aducem n mintea noastr icoane sfinte,
mnfricoata Judecat , R stingnirea i altele asemenea.
Stareul, atunci c nd c l torea cu autobuzul i era
g l gie n untru, plasmodia ncet, f c nd din zgomot
466
ison, C nd sc afla la Schitul Ivirului, era vizitat des de
b tr nul M., c ruia i pl ceau discuiile. Stareul l
asculta n t cere, st nd n picioare, dar nl untrul s u
rostea Rug ciunea. Cel lalt obosea vorbind singur i
pleca. Astfel, Stareul nu-i ntrerupea lucrarea niptic
(l untric ), dar nici nu-1 r nea pe fratele.
Odat Stareul, v z nd starea general a monahis
mului contemporan, a spus: M m hnesc pentru
faptul c muli monahi tineri nu au nv at s lucrcze,
s -i c tige singuri p inea lor." Frin aceasta voia s
spun c nu au nv at lucr rile duhovniceti dc baz
pentru a se hr ni duhovnicete i a spori, Una dintre
aceste lucr ri este trezvia, cea mai important i mai
necesar pentru m ntuirca noastr . Cunosc nd ns
greutatea lucr rii niptice fine pentru monahii tineri i
mai ales pentru cei sensibili, spunea cu discern
n-i nt: ncep toru1 care ncearc s fac o lucrarc
fin in sine se z p cete ca i contabilul incep tor
ntr-o afaccre uria ." Dc aceea Stareul sf tuia ca
monahul ncep tor s se ocupe mai nt i de lipsurile
i sl biciunilc mari.
Accentua prin pilde marea importan a trezviei:
Este nevoie de atenie, V d oameni care nu au luat
aminte la nceputul vieii lor i au r mas aceiai p n
la b tr nee, chiar dac au devenit c lug ri. Dac
cineva vrea s mearg uncleva, s spunem la Karyes,
i este distrat, o apuc pe alt drum i ajunge n alt
parte, f r s -i dea seama. Tot astfel se nt mpl i
n viaa duhovniceasc , atunci c nd nu avem trezvie.
Pornim ntr-o direcie i ajungem n alt parte. Atunci
c nd nu exist trezvie, sl bete mai nt i g ndul
467
nostru, apoi trupul i dup aceea omul ntreg. i
astfel nu mai avem dispoziie s facem nimic, nici
lucru de ni n , nici nevoin duhovniceasc . De
aceea sl bim duhovnicete, pentru c ne lipsete
nencetata trezvie."
Contiina Stareului se subiase at t de mult,
nc t nu suporta s o ingreuneze ceva. Era sensibil
i resping toare fa de p cat, dar sensibil i recep
tiv (primitoare) fa de har. Spunea: Monahul este
mai ales o contiin subiat , Contiina noastr
trebuie s devin subire ca o foaie de igar ." Dac
nu-i simea contiina curat i mp cat , nu ncepea
rug ciunea i nevoina.
Odat Stareul a sf tuit pe un monah t n r, care
se r sp ndea datorit ascult rii sale de arhondar i
uita s rosteasc Rug ciunea: S ai ntotdeauna n
chilia ta o carte (patristic ) deschis , iar atunci c nd
intri, s arunci o privire pe ea i s rosteti de c teva
ori Rug ciunea, ca s -i aduni mintea." Acestea le
ncercase eI nsui.
Trezvia este ntotdeauna necesar pentru monah.
La nceput pentru ca s -i adune mintea, iar apoi ca
s nu cad n nelare." F r trezvie atacurile
(momelile) g ndurilor evolueaz n patimi i atunci
omul devine o magazie de patimi".
Dac nu ne prindem, spunea Stareul, pe noi
nine (nu ne supraveghem i nu ne os ndim n.tr.),
nici nu ne vom ndrepta vreodat , chiar de-am tr i o
mie de ani, dar vom crea i o imagine fals despre
noi nine, Vom ajunge ca n ziua Judec ii s avem
pretenii nes buite de la Dumnezeu."
La fiecare fapt a noastr trebuie s ne ntreb m:
Bine, pe mine m odihnete aceasta, Dar pe
Dumnezeu iI odihnete? Dac uit m s facem
aceasta, vom uita apoi i pe Dumnezeu."
S ne ntoarcem toat fiina noastr c tre Hristos
i fiecare fapt a noastr , chiar i cea mai mic mi
care, s fie aa cum i place Lui, iar nu oamenilor."
At t de mult importan d dea Stareul trezviei,
nc t a l sat-o ca testament, Unui monah care l-a
ntrebat nainte de adormirea lui la ce s ia aminte
mai mult, Stareul i-a spus: S ai evlavie i s iei
aminte la tine nsui."
468
469
16. Rug ciunea Tipicul s u
F
rincipala nevoin a Stareului n toat viaa sa
a fost s dob ndeasc rug ciune, Credea c
slujirea lui este s fac rug ciune. Toate nevoinele
sale erau f cute pentru a ajuta rug ciunea. Ferct
este cel ce toate fapteie trupet Ie preface fn oste
neala rug ciuni. 5
Stareul a ncercat toate modurile i felurile rug
ciunii. Inc de c nd era mirean, citea slujbele
Bisericii i se nevoia cu Rug ciunea lui Iisus. Ca t n r
monah era nelipsit de la slujbele bisericeti i de
aceea a nv at bine r nduiala i tipicul bisericesc. La
Stomio nu l sa deoparte nimic din ceea ce r nduiete
tipicul. Slujba lui dura n fiecare zi cinci ore, n afar
de canonul lui personal.
Mai t rziu a sf tuit un t n r monah, care se
retr sese la o chilie i se dedase cu r vn Rug ciunii
lui Iisus, s citeasc i puin pravil , ca nu cumva s
arunce metaniile. Lucru care, din nefericire, s-a
nt mplat, dup care au urmat i alte lucruri nepl
65
Sf ntul Isaac Sirul, Cuv ntul 23.
470
cute. Rug ciunea lui Iisus este o hran tare, dar unii
au nevoie i de fapte.
Stareul d dea mult importan dispoziiei sufle
teti, tia din experien cum trebuie folosit timpul
liber pentru rug ciune i de aceea sf tuia: Fentru ca
viaa duhovniceasc s fie uoar , nu trebuie s ne
constr ngem pe noi mnine, ci s ne ntreb m: Vrei
s ctim pravil ? S citim la Psaltire? S facem o
plimbare i s rostim Rug ciunea? Sau s facem un
paraclis cu metanii? F c nd astfel, mintea nu obo
sete, deoarece o face cu dispoziie."
Fcntru ca cineva s se roage, spunea Stareul,
este nevoie de preg tire, Rug ciunea este comuni
care cu Dumnezeu, este comuniune, primeti harul
lui Dumnezeu n alt chip, Aa cum prin Sf nta
mp rt ire primete cineva M rg ritarul, tot astfel
prin aceast comuniune (mp rt ire), primete flac
ra dumnezeiasc ."
Studiul (citirea) c rilor duhovniceti adun min
tea, nc lzete inima i o preg tete pentru rug ciu
ne. Noaptea, spunea Stareul, nainte de canon, nu
este nevoie de studiu duhovnicesc, deoarece mintea
este curat i odihnit ." Mai ales cercetarea Sfintei
Scripturi este necesar pentru sfinirea sufletului,
chiar dac nu nelegem noimele dumnezeieti cu
prinse n ea. S citii c ri pline de sev duhovni
ceasc , precum cea a Sf ntului Isaac Sirul, Se poate
ca cineva s citeasc o fraz i s -l hr neasc o
s pt m n , o lun , cu vitaminele duhovniceti pe
care le conine, V d c ast zi muli citesc, simt o
mulumire, dar nu i ating cele pe care le citesc i
471
astfel nu r m ne nimic. Le trateaz cu mult uu
r tate. Apa zugr vit nu potolete setea>, spune
Sf ntul Isaac Sirul, mi amintesc c atunci c nd erarn
ncep tor, citeam puine c ri patristice, dar cele pe
care le citeam Ie nsemnam, f ceam comparaie ntre
mine i Sfinii F rini, vedeam c t sunt de departe de
ei, m oglindeam pe mine nsumi (n faptele Ior)."
Fsalmodia constituia un element caracteristic n
viaa Iui. Iubea psalmodia, dei o considera o rug
ciune nedes v rit i cnta la privegherile de toat
noaptea i atunci c nd se s v rea Sf nta Liturghie la
Coliba lui.
Notaia muzicii psaltice nu a vrut s o nvee, dei
i s-a dat ocazia, Dar c nta practic foarte frumos, cu
dulcea , cu evlavie i entuziasm, Avea ureche
muzical , Atunci c nd c nta, fiina lui se cutremura,
se nv p ia de dragoste dumnezeiasc . Vocea Iui
care ieea din inim te urca la ceruri, Aveai impresia
c st tea n faa lui Dumnezeu. i pl ceau n mod
deosebit unele c nt ri pe care le tia pe de rost:
Futernic" de Nil Kamarados, Axionul pe glasul 8 de
Papanicolaos, Iieruvicul glasul 4 de Teodor Focaefs,
FsaImul M rturisii-v Domnului", Din tinereile
mele", Dumnezeu este Domnul" pe larg, Chinonicele
pe glasul 2, Fodobii pe Iarg, Dogmaticele i altele.
Spunea: Dac la o priveghere punem i c teva
c nt ri pe larg, acestea dau m reie slujbei."
De asemenea sf tuia: Atunci c nd suntem m h
nii, s c nt m. Fsalmodia l alung pe diavol, deoa
rece este rug ciune i n acelai timp dispreuire a lui.
Atunci c nd suntem sup rai de g nduri de hul s
nu rostim Rug ciunea, c ci f c nd astfel, deschidern
front cu diavolul i nc va lupta i mai mult. S
psalmodiem i diavolul va cr pa v z nd c este
dispreuit."
Slavoslovia era nencetat la Stare. Slav ie,
Dumnezeule! Slav ie, Dumnezeule!", spunea din
inim i o repeta adeseori, Era o rev rsare de
recunotin c tre Domnul.
Stareul sf tuia: Este mai bine s se evite rug
ciunile improvizate. Ele sunt ng duite numai atunci
c nd sunt o izbucnire a inimii."
Stareul prefera s privegheze singur la chilia sa,
dar atunci c nd participa la privegherile n comun,
c nta mpreun cu ceilali p rini. Alteori urm rea
slujba n t cere, iar apoi se cufunda n sine nsui,
rostind Rug ciunea Iui lisus. Atunci, dei cu trupul se
afla n biseric , se afla cu mintea n cer, Nu m sura
rug ciunea cu orele, cu cantitatea pravilei sau cu
num rul de metanii, ci c uta mai ales ca rug ciunea
s fie curat , s ajung la Dumnezeu i s dea roade.
Celelalte, spunea el, sunt pentru a trece mai repede
noaptea i s spunem c am f cut at tea ore
priveghere."
Stareul a iubit n mod deosebit i a cultivat Rug
ciunea Doamne Iisuse Iiristoase, miluiete-m ! , pe
care a nv at-o de mic de la mama sa, ncep nd cu
perioada n care s-a nevoit la Sinai i p n la sf ritul
vieii sale, a nlocuit, cu unele excepii, slujbele bise
riceti cu Rug ciunea lui Iisus, i devenise respiraie,
hran i desf tare. Ajunsese la o m sur at t de
nalt , nc t mintea Iui se cufunda n rug ciune". Ea
se continua chiar i n somnul s u.
I
472
473
Se str duia c t putea de mult s nu-i fie curmat
rug ciunea nencetat . O rostea atunci c nd lucra,
c nd mergea pe drum, o rostea chiar i atunci c nd
vorbea cu oamenii. O rostea pretutindeni i nence
tat. Uneori, cnd lucra ceva, l sa pentru puin treaba,
ngenunchea ntr-un Ioc linitit i sc cufunda n
Rug ciune, p n cnd vreun nchin tor i atr gea
atenia cu strig tele lui. Foziia lui obinuit de
rug ciune era n genunchi, cu minilc i capul Iipite
de p rn rit, Din pricina ndelungatci st ri n genunchi,
acetia i s-au v t mat i de aceea cu greutate l
ineau, atunci c nd cobora.
Este cu neputin s vorbeasc cineva despre
rug ciunea Stareu)ui, deoarece urcuurile lui duhov
niceti erau nev zute i negr ite, Cum s clescriem
oare aceslea, cnd ne sunt cu totul necunoscutc?
Putinele Iucruri pe care le-am scris arat foarte puin
din lucrarea lui duhovniceasc , dar nu descoper
(exact) m sura lui duhovniceasc .
Odat a spus unui t n r monah: Eu, c nd eram
de v rsta ta, pr znuiam n flecare noapte", referin
du-se Ia rug ciunea sa de noapte, care este Iucrare a
desf tri 66 .
Alt dat se ruga n p dure n genunchi i a fost
nepat de un scorpion, dar el nu i-a ntrerupt rug
ciunea.
66
Alege-i ca iucrare a desf t rj prvegherea nencetat din
timpui nopior, prin care au dezbr cat to p rinii pe omui
vechi . s-au nvrednicit de innoirea min. n ceasurle acestea
sui7etu simte via,ia aceea f r de moarte i n simrea aceasta
se dezbraci de haina ntunericuiu i primete pe Duhui 5fz7t,
Sf ntul Isaac Sirul, pistoIa 3.
Mintea lui era r pit n rug ciune foarte repede i
foarte uor, Atunci pierdea contactul cu n-icdiul
nconjur tor i se afla acolo doar cu trupuL Chiar i
atunci c nd c l torea cu maina sau sc afla mpreun
cu alii, rostea nl untrul s u Rug ciunea, fiind
absorbit n ntregime de Dumnezeu i f c ndu-se una
cu El", precum m rturisesc martorii oculari.
Cunoscutul i virtuosul ieromonah Atanasie Iviri
tul, o mare personalitate a Sf ntului Munte, spunea
pururea pomenitului p rinte Atanasie clc la M n s
tirea Stavronichita: C nd voi muri, s -i spui p rin
telui Faisic s se roage pentru mine, S o prind pe
Maica Domnului de vem nt i s -i strige: Fe Atana
sic!... Pe Atanasie!...." Stareul era pe atunci mai
t n r i necunoscut multora.
Stareul considera un lucru firesc ca monahul s
se nevoiasc cu Rug ciunea: Doamne lisusc Hristoa
se, miluictc-m !" Un t n r monah i-a spus odat c i
obosete g tul atunci c nd citete slujbele singur.
Avem i mctania", i-a r spuns Stareul vr nd s -l
ndemne la nevoina cu Rug ciunea lui Iisus.
Stareul spunea: Numele lui Nristos este atotpu
ternic, Rug ciunea lui Iisus este o arm nfrico toare
mpotriva diavolului. Inainte de a ne ruga s ne
m rturisim lui Dumnezeu dup ce mai nt i ne-am
m rturisit stareului nostru, iar apoi s ne rug m din
inim , Astfel punem n fiecare zi nceput bun."
Rug ciunea lui Iisus se rostete cu mintea, iar nu
cu vocca, De aceea se i numete Rug ciunea minii.
S nu o rostim nici foarte repede, o sut de
rug ciuni s nu ne ia mai puin de un minut i
474
475
jum tate c ci atunci nu o simim, aa cum nu
simim gustul mnc rii atunci cnd o m nc rn
repede, dar nici foarte rar."
La ntrebarea: Ce ne ajut mai mult n Rug
ciune?", Stareul a r spuns: Simirea p c toeniei
noastre i recunotina fa de Dumnezeu pentru
darurile primite de la EJ ne fac s rostim Rug ciunea
cu m rime de suflct, i nu mecanic, Mai apoi devine
o obinuin , C nd ne cunoatem pe noi nine i ne
g ndim la nerecunotina noastr , atunci dorim s
rostim Rug ciunea, Iar c nd ne trezim, dup ce mai
nainte am rostit Rug ciunea i n somn i continu m
s o rostim, ei, atunci ncep zorile duhovniceti."
Stareul voia ca asceza s nsoeasc Rug ciunea.
Pe celelalte, precum sc unelul, ntunericul, Eu
aprind Iuni n ri i m rog", spunea eI aplecarea
capului, respiraia etc., despre care vorbesc P rinii n
Filocalie, le considera doar ajut toare, Dac ns se
pune prea mult accent pe ele, pot aduce v t m ri
at t trupului, ct i sufletului i pot conduce Ia
nelare, Stareul era de acord cu respiraia atunci
c nd ea se leag n mod firesc de Rug ciune, iar nu
n mod tehnic.
Adeseori atr gea atenia asupra primejdiilor ce
pot ap rea n timpul exers rii practice a Rug ciunii,
dar accentua i scopul ei final: Acum Rug ciunea a
ajuns Ia mod . Vnii cred c Rug ciunea este llirvana
i o rostesc f r s cugete la nimic altceva, pentru a
sc Iiniti, ncearc s se roage i ajung s -i doar
capul. Rostesc Rug ciunea de parc ar fi nite cea
suri. Ce, noi suntem ceasuri? Tic-tac, tic-tac. F c nd
astfel, nu se vor dezbr ca de ornul cel vechi. S
rostim Rug ciunea cu simire. Recunoaterea grec
lilor noastre are mult nsemn tate n faa lui Hristos.
Aceasta ne cere El, Numai s nu ne picrdem n dej
dea n El.
Scopul nostru nu este accla de a dob ndi rug
ciune nencctat , ci de a ne dezbr ca de omul cel
vechi, S nc interioriz m mai mult, s ne cunoatem
pe noi nine, c ne ncvoim s ndep rt m patmile.
Iar atunci c nd le descoperim, s cerem ajutorul lui
Dumnezeu, i astfel ne obinuim s ne rug m nen
cetat, S nu ncerc m s dob ndim Rug ciunea n
chip mecanic.
S nu ne ngreun m s rostim Rug ciunea. Hristos
primete s vorbeasc cu noi nencetat, iar noi s
r m ncm nep s tori? Ori dc c te ori vorbete (se
roag ) cineva cu Iristos, nu se c icte pentru aceas
Starcul, dup ce a f cut multe ncerc ri pe sine
nsui ncerc nd s fac ceea ce scriu c rile ascetice
i dup ce s-a sf tuit cu ali starei experimentai, i-a
f cut o r nduial de nevoin pe care o adapta n
funcie de puterile, v rsta, timpu] pe care l avea,
locul unde se nevoia, El spunea c monahul trebuie
s intre ntr-un tipic monahal, iar la fiecare zece ani
s fac o revizuirc a puterilor Iui i, potrivit cu ele,
s se nevoiasc , Atunci c nd cineva este t n r, are
nevoie de mai mult somn i de mai puin odihn 67 .
Dar atunci c nd mb tr nete, i trebuie mai mult
67
Sareul vrea s spun c monahul [ n r trebuie s se
osteneasc rnai mult.
476
477
odihn i mai puin somri. Obinuina are mare
putere. C nd organismul se obinuiete cu ceva,
chiar i f r s aib nevoie de el, c nd va veni ora, l
va cere."
Tipicul (r nduiala) s u era urm torul: la ora 3
dup -amiaz (ceasul 9 bizantin) citea Ceasul nou i
Vecernia, dup care m nca ceva. Apoi f cea Fave
cernia i rostea c teva ore Rug ciunea lui lisus. Se
scula nainte de miezul nopii i i f cea canonul, iar
apoi f cea Iitrenia cu Rug ciunea lui lisus. C nd
termina, se odihnea puin, iar c nd se lumina de
ziu , ncepea ar i cele duhovniceti, C nd nu avea
vizitatori, citea Ceasurile Ia vremea lor, iar ntre ele
f cea rucodelie rostind Rug ciunea. Intr-un timp se
odihnea ndat dup apusul soarelui, priveghea toat
noaptea i dimineaa se odihnea puin. La amiaz nu
se odihnea niciodat .
ste cu neputin s descriem nevoina pe care
Stareul a f cut-o n tineree, c nd se afla n pustia
Sinai, c ci tot drumui iui era rug cunea nefncetat
i dragostea de Dumnezeu
nench1ut 8.
Fe l ng
aceasta f cea multe ore i lucru de m n f r s
oboseasc , Atunci nu vedea oameni, era cu des
v rire ner sp ndit i lipsit de grij .
Fe c nd se nevoia la Chilia Sf nta Cruce", citea
numai cei ase Psalmi, canonul sf ntului din Minei,
iar dup -amiaz Bogorodicina Sf ntului Nicodim Aghi
oritul. Celelalte slujbe le nlocuia cu Rug ciunea lui
lisus. La Fanaguda" f cea trei metanii (de trei sute
de boabe) de rug ciuni c tre liristos, una c tre Maica
Domnului, una c tre Cinstitul naintemerg tor, una
c tre sf ntul zilei i una c tre Cuviosul Faisie cel
Mare, patronul s u, Apoi repeta acelai num r de
rug ciuni pentru vii i nc o dat pentru mori, dup
care se ruga pentru cazuri speciale.
n ultimii s i ani, n ciuda mulimilor de oameni
care i r peau tot timpul zilei, f cea mai mult de
patruzeci de metanii de trei sute de boabe cu Rug
ciunea lui lisus, n afar de canonul i pravila sa.
Fsaltirea o mp rea n trei p ri i o termina de
citit n trei zile. La flecare Fsalm se ruga pentru
fiecare categorie de oameni, potrivit cu mprejur rile
dup care Cuviosul Arsenie mp rise Fsalmii i
pomenea nume. F c nd astfel, nu obosea s citeasc
chiar i ase-apte catisme la r nd.
In S pt m na Mare, pentru a participa mai mult la
Fatimile lui Iiristos, citea vanghelii1e Fatimilor, De la
prinderea lui Iiristos p n la R stignire, adic din Joia
cea Mare seara p n n Vinerea Mare seara nu se
aeza jos, nici nu dormea, nici nu m nca, Spunea c
merit s ne silim mai mult pe noi nine la
nem ncare (post) in aceste dou zile (Vinerea Mare,
S mb ta Mare) dec t n cele trei zile din prima
s pt m n a Fostului Mare, n aceste zile din S pt
m na Fatimilor bea numai puin oet pentru a-i
aduce aminte de oetul St p nului i nu deschidea
nim nui. R m nea z vort n chilia sa i nu l l sa
inima nici m car s psalmodieze, ntr-un an ns ,
spre sf ritul vieii sale, Stareul a tr it intens Fatimile
Domnuluj. Fentru prima oar am avut o astfel de
stare duhovni ceasc ", spunea el.
68
Viata Sftntu1ui Ioan Sc rarul.
478
479
Stareul nu i strica niciodat r nduiala sa f r un
motiv serios, O respecta cu acrivie. Fatru oameni s
m in , canonul meu nu l las", spunea el. Adic
chiar i atunci c nd era at t de bolnav, nc t nu putea
sta n picioare, nu i l sa canonul nef cut. Considera
o mare pagub duhovniceasc faptul de a nu-i
ndeplini ndatoririle sale monahale. n ziua aceea (n
care nu mi fac canonul) sunt...", i i cl tina capul
d nd de neles c nu este ntr-o stare bun .
n ultimii ani, c nd se nmuliser foarte mult
vizitatorii i nu-l l sau s -i fac Vecernia la vremea
ei, spunea: ; Fentru a nu r m ne f r Vecernie, o fac
dimineaa cu Rug ciunea lui Iisus i spun Lumin
lin c nd r sare soarele." Dar totodat era cu
des v rire liber. Uneori, atunci c nd era nevoie, Ie
jertfea pe toate din dragoste pentru aproapele. i
f cea privegherea nu rug ndu-se, ci mpreun -p ti
mind i m ng ind sufletele ndurerate, c ci Dumne
zeu vrea ml &. iar
nujertf 9.
Din urm torul fragment al unei epistole de-a
Stareului, trimis unui fiu duhovnicesc de-al s u,
poate s -i dea seama cineva de tipicul s u: Despre
programul de care mi scriei: dac putei, ncercai
pentru o mic perioad de timp urm torul program:
odat cu r s ritul soarelui s ncepei Ceasul nt i. Un
sfert de or (citii) Ceasul, un sfert de or s facei
metanii cu Rug ciunea lui Iisus pentru copii, tot
omul care vine in lume" ca s se p zeasc n lume
curai i pentru cei ce se p zesc n feciorie. Aici
suntem inclui i noi. Apoi s rostii Rug ciunea st nd
jos jum tate de or i astfel se completeaz o or
dup r s ritul soarelui, (se termin ) Ceasu] nt i. Apoi
dou ore libere cu studiu
duhovnicesc, rug ciune,
dac exist dispoziie, sau psalmodie, C nd spun
libere" neleg ca sufletul s se rnite n voie, s
aleag orice Iucrare duhovniceasc dorete. Sau
putei s facei rucodelie.
Apoi s ncepei Ceasul al Treilea la fel ca i pe
primul, cu diferena c acesta este afierosit clerului i
popoarelor, ca s vin la cunotina adev rului. Cred
c nu este p cat dac rostete cineva pe Doamne,
Cel ce n ceasul al treilea ai trimis pe Preasf ntul T u
Duh..." Dup Ceasul al Treilea iar i dou ore libere,
folosite la o lucrare duhovniceasc sau la rucodelie.
Apoi Ceasul al aselea la fel, cu diferena c acesta
este afierosit ]umii, s -i dea Bunul Dumnezeu poc
in , Dup aceea iar i dou ore petrecute ca i mai
nainte sau odihn p n la Ceasul aI noulea, pe care
l vei citi ca i pe celelalte, de data aceasta afierosit
celor adormii. Apoi Vecernia.
Despre m ncare nu v spun nimic, deoarece
aceasta o vei r ndui potrivit cu puterea pe care o
avei, Singurul lucru care trebuie este s nu ajung
cineva la ameeal , bineneles atunci c nd nu exist
r zboi diavolesc, pentru a avea limpezime (a minii)
ca s poat lupta mai bine, Deoarece lupta se d cu
gndurile i de aceea mintea trebuie ajutat Ia nce
putul vieii duhovniceti, ca s g seasc Adev rul.
Atunci ns c nd omul va g si Adev rul, pe liristos,
nu mai are nevoie de Iogic . La fel se nt mpl i
atunci c nd omul sporete duhovnicete, nu are
"Ta. 9, 13.
480
481
nevoie de at ta limpezime pc care v spun acum s-o
c tigati, deoarece iese din sine i se niic n aara
atraciei p m ntului i este luminat de acum nu de
soarele sirnit, de zidire, ci de Ziditor.
Dup Vecernie i Favecerni s vrugai trei ore
dup apusul soarelui. Sau mpreun cu Favecernia i
canonul pe care l avei s mplinii trei ore. Acestea
sunt cele mai bune ore pentru rug ciune, Apoi s
dormii ase ore i apoi fliezonoptica i Utrenia. Sau
putei s citii puin pravil apoi s rostii
Rug ciunea lui lisus, Ca s nu avei nelinite (sau s
v uitai la ceas) sau s luai aminte la num rul
iragurilor de metanii, s punei ceasul s sune dup
c te ore vrei s v rugai.
ncercai s facei chiar i a cincea parte din ceea
ce v scriu, ca s nu vi se creeze neliniste, ca s nu
p timii precum vieluii de cur nd n scui care, dac
i pui la jug, de ndat ce v d jugul i neleg c vrei
s -i njugi la c mp, fug."
Din acest tipic vedem c Stareul voia ca monahul
s aib mult lucrare duhovniceasc , dar s fie f cut
cu bucurie i tragere de inim .
Unui alt ucenic de-al s u, care se nevoia singur,
i-a dat urm torul tipic, unde se v d i alte am nunte
ale canonului monahal i ale unei privegheri
deosebite:
Tipic monahal:
Atunci c nd ziua este egal cu noaptea (martie,
septembrie):
Ora 15 (ora 9 bizantin ): Ceasul nou i Vecernia
Ora 16: Cin , n afar de luni, miercuri i vineri
Favecernia odat cu apusul soarelui
Ora 3: Deteptarea
Orele 3-4: Canonul
Ora 4: Siujba
Ora 1 1: Fr nzul (c nd se ia masa o dat pe zi)
Orele 11-15: Ascultare rucodelie
Canon monahal:
1. O metanie de 300 boabe cu Rug ciunea lui
lisus, rostit cu nchin ciuni p n la genunchi (nu
vat m dac se mndoaie puin genunchii, ci ajut ca
acetia s nu oboseasc i aduce umilin , deoarece
prin ndoirea genunchilor notri ar t m dragostea
noastr pentru Dumnezeu);
2. O sut de rug ciuni c tre Maica Domnului:
Preasf nt IY sc toare de Dumnezeu, m ntuiete-m !
cu nchin ciuni;
3. SIav ... i acum... AiJiuia (de 3 ori)... Sla v e,
Durnnezeuie (de 3 ori) cu trei metanii mari;
4. Psalmu 50 rostit (n oapt ) cu voce nceat i
cu metanii mari p n ce se termin Fsalmul;
5. Tropare ale Maicii Domnului: Toat n dejdea
rnea..., Ua rniostivirii... i altele, rostite cu metanii
mari;
6. Cuvine-se cu adev rat... cu metanii mari;
7. Siav ... 5i acum... AJiiuia (de 3 ori)... SIav ie
Dumnezeuie (de 3 ori), cu trei n-ietanii mari.
482
483
Metaniile pot fi f cute repede sau ncet, potrivit cu
dispoziia sufleteasc a iec ruia.
Aceste rug ciuni le facem pentru noi, Apoi le
repet m spun nd: Doamne Isuse irstoase, miiue
te pe robi T i Preasfnt JY sc toare de Dumne
zeu, in ntuiete pe robi t i, Rug ciune pentru lurne.
Putem s pomenim i nume de persoane care au
nevoie (de rug ciune).
A treia oar le repet m spun nd: Odhnete
Doamne, sufleteie roblor T , Preasf nt JY sc toare
de Dumnezeu, ajut pe robii t i
La sfrit facem o sut de rug ciuni c tre sf ntul
ocrotitor al m n stirii. Apoi citim slujba, dup care ne
odihnim puin.
Monahul, nainte de a adormi, s -i ncruciezee
m inile pe piept i s spun c teva tropare de
nmorm ntare pentru a-i aminti de moarte.
Canonul schimonahului este de 300 metanii i
1200 de Rug ciuni (ale lui [isus), al rasoforului sau aI
monahului n schima mic 150 metanii i 1200 de
Rug ciuni iar al fratelui ncep tor 60 metanii i 600
de Rug ciuni.
Tipic pentru privegherea f cut cu metania:
Freasf nt JY sc toare de Dumnezeu...
(
1)
3. Doamne Iisuse ffristoase... (pentru p rini) (3)
Preasf nt J sc toare de Dumnezeu... (pentru
p rini) (1)
4. Cruce a iui tlrstos... (3)
5. Doamne, Iisuse Ilristoase... (pentru cei ador
miti) (3)
Freasf nt JY sc toare de Dumnezeu... (pentru cei
adormii) (1)
Paraclis Studiu
duhovnicesc
6. Doamne Isuse tfrstoase... (pentru binef c
tori) (3)
Preasf nt Y sc toare de Dumnezeu... (pentru
binef c tori) (1)
7. Doamne isuse flrstoase.... (pentru lume) (3)
Freasf nt JY sc toare de Dumnezeu.
. (pentru
lume) (1)
8. Doamne, Iisuse Jlrstoase... (pentru bolnavi) (3)
Freasf nt JY sc toare de Dumnezeu... (pentru
bolnavi)
(
1)
9. Doamne, Iisuse lristoase... (pentru obte) (3)
Preasf nt JY sc toare de Dumnezeu... (pentru
obte) (1)
1. Siav e, Dumnezeuie... metanie de 300 boa
be (1)
Bucur -te, JIreas , Pururea Fecioar
( )
2. Doamne Iisuse tristoase, miue.te-m (3)

MumruI din paran[eze arat nurnruI de rnetanhi de 300


boabe.
484
Pentru cei din nevoi ne putem ruga i Ia sfinii la
care avem evlavie mai mult .
Din cele de mai sus putem vedea libertatea
Staretului, care nu era nc tuat de tipice i canoane.
A ar tat o r nduial de rug ciune pentru a ajuta un
monah, dar n privina somnului i a m nc rii nu s-a
pronunat cu exactitate, ci a l sat ca el nsui s i le
485
r nduiasc
potrivit cu puterea i r vna sa. Aspra sa
nevoin nu o impunea nim nui, Nu toi oamenii
ncap Pe acelai calapod.
Cu uurint poate deosebi cineva scopurile
acestui tipic: poc ina, slavoslovirea lui Dumnezeu,
rug ciunea pentru vii i mori.
La sf rit d m un tipic pentru privegherea de
chile, pe care Stareul 1-a dat unei m n stiri de maici.
I nduiala privegheri:
Canonul I facern Ia nceputul sau Ia sf ritul
privegherii, cum prefer fiecare.
ncepem cu puin studiu duhovnicesc.
Apoi facem urm toarele rugciuni:
1 metanie de 300 boabe: Siav ie, Durnnezeui
nostru, slav ie.
1 rnetanie de 100 boabe: Bucur te, Mreas ,
Fururea recioar .
Apoi: Slav ... 5J acum... Aiiuia (3 ori) SIav ie,
unrnezeuie (3 ori), Doarnne muiete (3 ori),
S1av ,.. i acum... Psaimul 50, Sub miiostivrea ta
sc p rn..., Doxologia i Cuvine-se cu adevrat. Toate
acestea se rostesc cu metanhi.
Apoi continu m astfel:
1 metanie de 300 boabe: Doarnne Isuse
trstoase, milue9te-In .
1 metanie de 100 boabc: Freasf nt JY sc toare
de urnnezeu, ni ntuiete-rn .
Apoi facern Faraclisul (facultativ).
1 metanie de 100 boabe: Cruce a Jui lrstos,
m ntuete-ne cu puterea ta.
Stareul Ia Sfntul M n stire
a Cinstitului naintemerg tor de Ia Metamorfosi.
486
j
1 metani e d e i oo boa be: Botez torule aI Iui
Ifristos, roag -te Iu umnezeu pentru mlne (pentru
poc int ).
1 metanie de 100 boabe: StJnte (Apostole) al Iu
trstos, roag -te lu Dumnezeu pentru mne (rug
ciune la Sf ntul Ioan Teologul pentru dob ndirea
dragostei).
1 metanie de 100 boabe: Sfnte al Iui Dumne
zeu, roag -te lu Dumnezeu pentru mine (rug ciune la
Sf ntul Arsenie Capadocianul pentru s n tate).
Apoi urm toarele cereri:
Pentru Starei:
1 metanie de 300 boabe: Doamne Iisuse tris
toase, mi1uieste pe rob T i.
i metaniede OO boabe: Preasf nt JYJsc toare
de Dumnezeu, mntuiete pe robi t .
Pentru (p rinii din) obte:
1 metanie de 300 boabe: Doamne Isuse tris
toase, mluiete-ne pe no.
1 metaniede 100 boabe: Freasf nt Y sc toare
de Dumnezeu, m ntuete-ne pe noi.
Pentru cei adormif:
I metanie de 300 boabe: Doamne Iisuse lris
toase, odJJrneste pe robi T
1 metanie de 100 boabe: Preasfnt Y sc toare
de Dumnezeu, odhn te pe rob t L
Fentru binef c tori:
1 metanie de 300 boabe: Doamne isuse tris
toase, miluiete pe robi t.
1 metanie de I00 boabe: Preasf nt fY sc toare
de Dumnezeu, m ntuete pe rob t .
3 nietanhi de 300 boabe cu cereri diferite:
Dumnezeul rneu, s nu-i p r seti pe robii T i
care tr iesc departe de biseric , dragostea Ta s -i
aduc pe loi l ng Tine;
Fornenete, Doamne, pe robii T i care sufer de
cancer;
Fomenete, Doamne, pe robii T i care sufer de
boli uoare sau grave;
Pomenete, Doamne, pe robii T i care sufer de
infirmi[ i trupeti;
Pomenete, Doamne, pe robii T i care sufer de
infirmit i sufleteti;
Pomenete, Doamrie, pe conduc torii rilor
(preedini, minitri...) i ajut -i s conduc creti
nete;
Pomenete, Doamne, pe copiii care provin din
familii cu probleme;
Fomenete, Doamne, pe familiile care au pro
bleme i pe cei divorai;
Pomenete, Doamne, pe orfanii din toat lumea,
pe toi cei ndurerai i nedrept ii n aceast via ,
pe v duvi i pe v duve;
Pomenete, Doamne, pe toi cei ntemniai, pe
anarhiti, pe narcomani, pe ucigai, pe f c torii de
rele, pe hoi, luniineaz -i i ajut -i s se ndrepteze;
Pomenete, Doamne, pe toi cei nstr inai;
Fomenete, Doamne, pe toi cei ce c l toresc
pe mare, pe uscat, prin aer i-i p zete;
Pomenete, Doamne, Biserica noastr , pe p rin
ii (clericii) Bisericii i pe credincioi;
488
489
Pornenete, Doamne, toate fr iile
rnonahalc, pe
monahj i monahii, pe starei i pe staree i [oate
fr iile i pe p rinii aghiorii;
Fornenete, Doamne, pe robii T i care sunt n
vieme de r zboi;
Pomenete, Doamne, pe robii T i care sunt pri
gOnii;
Fomenete, Doamne, pe robii T i care sunt
precum p s rile v nate;
Pomenete, Doamne,
pe robii T i care i-au l sat
casele i serviciile lor i se chinuiesc;
Pornenete,
Doamne, pe s raci,
pe cei f r cas
i pe refugiai;
Pomenete, Doamne, toate popoarele, s le ai
(ii) n braele Tale, s le acoperi cu Sf ntul T u
Acoper m nt,
s le p zeti de orice r u i de r zboi.
i iubita noastr ar , zi i noapte s o ii la s nul
T u, s o acoperi cu Sf ntul T u Acoper mnt,
s 6
p zeti de orice r u i de r zboi;
Pomenete, Doarnne, familiile
chinuite, p r site,
nedrept ite, ncercate i d ruiete-le
]or milele Tale
cele bogate;
Pomenete,
Doamne, pe robii T i care sufer de
tot felul de boli sufletesti i trupeti;
Pomeneste, Doamne, pe robii T i care ne-au
cerut s ne rug m pentru ei.
Cei adormii nu se pot ajuta singuri, ci ateapt de
la noi s -i ajut m, aa cum ateapt cei nternniai
o
portocal .
Pauz n timpul privegherii nu exist , Cine vrea s
fac .
Stareul dorea ca monahul care se nevoiete
singur s aib un tipic, care s -l ajute n nevoina sa.
S te preg teti, sf tuia Stareul, din chilie cu
rug ciune pentru a merge la ascultare i la ascultare
s te preg teti pentru chilie. F cnd astfel, vei fi
ntotdeauna linistit i bucuros, Dar atunci c nd cineva
este distrat, mintea lui umbl pe aiurea, Este bine ca
cineva s aib un program care s nceap de
diminea , ca s nu i se fac iulburare din partea
gndurilor."
Celor pentru care nu avea r spundere duhovni
ceasc i nu putea s -i supravegheze, nu le d dea
tipic (r nduial de nevoin ), Odat un student i-a
cerut s -i dea un tipic, dar Stareul i-a r spuns: j{u
pot, deoarece n-iedicul, atunci c nd d o reet
bolnavului, trebuie s fie lng el i s -l suprave
gheze." I-a dat doar c teva sfaturi folositoare pentru
viaa duhovniceasc .
Stareul avea un respect f r margini pentru ceea
ce au r nduit Sfinii P rini. Vnuia care schimba
slujba dup bunul plac i f r un motiv intemeiat,
Stareul i-a f cut urm toarea observaie: Bine, nu se
pr p dete lumea dac schimb m ceva, dar f c nd
astel, ne punem pe noi mai presus de Sfinii P rini."
Stareul a respectat cu evlavie tipicul Bisericii i a
fost ajutat de acesta s ajung la un tipic duhovni
cesc i s g seasc esena vieii duhovniceti, rug
ciunea nencetat , care ne unete cu Dumnezeu.
490
491
5tareui spunea c ja m n stire venim pentru
des v rire. Viaa monahal este viaa des
v ril , iar noi o njosim cu viaa noastr ." Spre
aceast via a intit Stareul i pentru ea a v rsat
sudori i s nge.
Acrivia si str duina Stareului de a ndeplini c t
mai des v rit poruncile evanghelice produc uimire.
Stareul a izbutit s fac din sine cas a nep
timr" 71 ,cons[ruit din virtui. Comoara celor nep
timai cuprinde n ea toate virtuile. Nep timirea
seam n cu o cunun f cut din toate florile (virtu
ile). Dac lipsete chiar i o singur virtute, nu se
ntregete n ep ti mi rea. ieptrnirea este mpreuna
rea multor virtufL ar n Joc de suflet ea are pe Duhul
Sf nt" 72 .Stareul nu se mai lupta mpotriva patimilor,
c ci le supusese, ci se mbog ea mereu cu virtui.
Stupii lui cei duhovnicesti se umpluser cu miere,
care ndulcete i hr nete pe muli.

S ntul Ioan Sc rarul, Cuv ntul26, 14.
72
Sf ntul Petru Damaschinul, Cuv ntui 14.
492
Nep timirea Stareului se poatc vedea i din ne
m surata lui cur ie 73 ,Nu numai c Domnul l-a p zit
de p catee trupesti, aa cum a m rturisit Stareul
odat , dar cur enia lui era at t de mare, nc t
niciodat nu s-a nvoit cu g ndurile trupeti, Chiar i
numai atunci c nd i amintea, dup ani de zile, de
un oarecare atac al unui g nd necurat, se nroea de
ruine ca un copil mic, Nici m car n somn, c nd era
tulburat de nchipuirea demonic , nu consimea cu
ea, ci se lupta cu t rie i se trezea, Aceasta se
nt mpla la nceput, Mai t rziu ns r m nea cu
des v rire nemicat 74 la astel de ispite. Deoarece
privea f r patim , vederea frumusejji femeieti 75 nu-l
emoiona, nici nu-l smintea. Rarele cazuri pe care le
am descris, n care Stareul a fost sup rat de r zboiul
trupesc, au avut ca pricin un g nd de judecat sau
m ndrie.
Perrnanenta lui stare de har, pacea 76i plin tatea
bucuriei pe care o simea dovedesc c Stareul era un
om eliberat de patimi i plin de harul Sf ntului Duh. A
At t de nalt de mare e Iauda neprh nlrf nc t uniJ
p rini au ndr znit s o numeasc nep tmre , Sf ntul Ioan
5craru1, Cuv ntui 15, 64.
Acesta este sernnui adev ratei cur i, a r ,n ne nemcat (de
patimi) n timpul n ucirilor din somn , SfntuI Isaac Sirul,
Cu v ntul 1.
Trei sunt st rile rnorale cele mai generale Ia monahi. Cea
dinti n a nu pc Lui cu Iucrul. A doua, in a nu z bovi n Suflet
g ndurile p timae. Iar a treia n a privi cu mintea formele
femeilor i a celor ce i-au ntristat f r patim", Sf ntul Maxim
M rturisitorul, A doua sut a capetelor despre dragoste, pf. 87.
76
JYep tmrea este o stare panic a sufletulu, care face ca
suflefui s se mte cu anevoie spre r utate Sf ntul Maxim
M rturisitorul, nt ia sut a capetelor despre dragoste, pf. 36.
17.
Nep timirea
493
trecut marea patirnilor, a ince[at s s v reasc
p catul nu numai cu f pta, ci i cu cugetul, prin
g ndurile p timae. A dob ndit i nemicarea fa de
patimi 77 .
Staretul i-a cur at i i-a supus trupul prin
nevoine ndelungate, f c nd din osteneal odihn i
c ut nd durerea. Lvita pl cerea care ne conduce Ia
patimi, Nici chiar pe cea duhovniceasc nu o c uta,
adic rn ng ierea n rug ciune: Cel ce nu dorete
pJcerea trupeasc i nu se teme deloc de durere, se
face nep timas.
Iiarismele Stareu1ui erau pentru el pricini de
smerenie 79i de nevoine mai mari. Ca unul ce era
un smerit-cuget tor, nu se rn ndrea atunci c nd era
I udat, nici nu se m hnea atunci c nd era def imat.
Ajunsese la nep timire deoarece avea pomenirea lui
Dumnezeu 80 .5tareul sau cugeta la Dumnezeu, sau Ie
vorbea oamenilor despre Dumnezeu sau se ruga lui
Dumnezeu. lar atunci c nd se ruga, mintea lui ieea
din realitatea p m nteasc i era r pit n extaz, f r
s fie tulburat de atacurile g ndurilor 81 .Mintea lui
cea curat vedea cu uiniire veacul ce va s fie.
Op. cit., A cncea sut a capetelor teologice.
Op. cit., A trea sut a capetelor teologce, pf. 51
(ed .greceasc).
lar m rimea sniereniei este tica nep imirii Sfntul oan
Sc rarul, Cuvntul XXVI (3,), pf. 54.
ao
lar nep timirea se nate dn pomenirea lui Dumnezeu", Cele
1 00 de capete ale Iui Calist i lgnatie Xanthopol, pf. 89.
8 l
c nd ai ajuns ca niciodat in vremea rug ciuni s nu-i ma
ulbure mintea vreo dee din cele ale lumii, s .tii c nu te mai
afli in afar de hotareie nep thnidi5f ntul Maxim
M rturisitorul, Jnt a sut a capetelor despre dragoste, pf. 88.
494
5tareuI, rnbr cat cu omor rea cea purt toare de
via " i vorbind despre Dumnezeu, transmitea celor
Iali mireasma vieii celei venice i dulceata dragos
tei dumnezeieti.
Aa cum spune S ntul Maxirn M rturisitorul, din
nep timire se nate dragostea des v rit 82 ,care este
desv ,ita s J Iure a iui umnezeu n cei curai cu
nma, pentru cacetia vor vedea pe Durnnezeu 85 .
82
Op. cit., A patra sut a capetelor despre dragoste, pf. 42.
83
Sfntul loan Sc rarul, cuinttil XXVI 3,), p. 54.
495
18. Dragoste nobiI 84
rful i cununa tuturor nevoinelor f cute de
Stare era dragoslea. Spunea: Simt pentru
toi
arnenii
aceeai dragoste pe care am avut-o fa
de rudele mele, Acum i simt pe toi ca pe nite fraL"
Stareul era plin de dragoste pentru om, pentru
zidire i ardea de dragos[ea dumnezeiasc . fnc de
mic copil f cea milostenhi i i ajuta pe muli. Oamenii
s raci din Konia, atunci c nd aveau nevoie, veneau
la el i-i cereau ajutorul. Pentru necazul i suspinul
celor ndurerati", Stareul d dea chiar i hainele pe
care le purta. Cu dragostea lui cea mare rnbr ia
satele Koniei i c uta chipuri n care s -i ajute pe
cei aflai n nevoi i n boli", Stareul d dea o mare
important
milosteniei. Fentru el milostenia era un
criteriu ca s cunoasc dac cineva este sau nu
vrednic de mila dumnezeiasc si de m ntuire. Se
Aceasta este o expresie a Staretului si nseamn :,,Dragostea
care nu caut r splata." Adic ofer cineva ceva ca un nobil
atunci cnd d ruiete, f r s atepte r splat . Din Iipsa acestei
dragoste provin chinurile i ispitele, deoarece oamenii caut de
obicei recunoaterea binefacerii f cute de ei i r spl tirea ci.
Staretul, prin aceste dou cuvinte, ar ta pozitia corect pe care
trebuie s o aib cineva fa de semcnii s i.
496
poate ca cineva, spunea Stareul, s fie indiferent
(n.[r, n cele ale credintei), dar dac l doare pentru
un bolnav, dac face milostenie, s nu te temi pentru
el."
Odat s-a aflat la nmormntarea b tr nului Fro
dromu de la o chilie nvecina[ , Sf ntul loan Teolo
gul". Stareul a r mas impresionat c nd a v zut c
osemintele celui adormit erau galbene, dei b tr nul
Prodromu se ocupase n tirnpul vieii sale mai mult cu
cat rii dec t cu cele duhovniceti. Atunci Stareul a
spus: Se vede c b tr nul f cea mult milostenie."
Sareul se m hnea mult pentru inegalitatea dintre
oameni. Ce fel de cretini suntem, dac avem dou
sau trei case pe l ng cele de vacan , iar alii s nu
aib unde s -i plece capul?"
Ii ndernna pe oameni s fac milostenie, deoa
rece credea c atunci c nd primeti ceva, te bucuri
omenete, dar atunci c nd dai, te bucuri dumneze
iete. C tigul duhovnicesc se face prin d ruire."
Milostenia Stareului nu avea limite. Fe toate le
mp rea i nelegea nevoile cuiva mai nainte de a
cere acela. Alimentele i hainele pe care i le trimiteau
le mp rea cu discern m nt la monahii bolnavi sau
s raci sau la copiii de la Atoniad , Nimeni nu pleca
cu m na goal sau nem ng iat. Fe l ng trataia
c lug reasc , dar bogat , Stareul mai nip rea i
daruri: cruciulie, metanii, iconie, c ri i altele. Fire
te c i ajuta i duhovnicete. Toi plecau bucuroi i
odihnii sufletete.
Era un orn care avea neincetat grij de a face
binele, Voia s nu treac nici m car o singur clip ,
497
dac era cu pulin , f r s ajute vreun om", m rtu
risete despre Stare Icaterina Fatera. Iar binele pe
care il f cea avea har i frumusee, deoarece era
f cut ntr-un mod discret, care avea n el sensibilitate
duhovniceasc , Nu voia s te simi ndatorat, ci e
vedea ca pe un frate aI s u i i d dea odihn
(sufleteasc ), Dar cu c t uurin d dea, cu at t se
ngreuia s primeasc ceva. Iar atunc c nd primea ca
s nu-1 r neasc pe cel lalt, l r spl tea ntr-un alt
chip, d ndu-i mai multe dec t luase.
Dei eI nsui era neagonisitor, p stra c iva bani
sau se mprumuta pentru situaii urgente. De pild ,
c nd un t n r care avea probleme venea la Sf ntul
Munte i r m nea f r bani pentru bilete, Stareul l
iconomisea cu discern m nt, Ar fi putut ajuta mate
rial muli s raci, deoarece i se ncredinau sume mari
de bani, dar Stareul nu-i lua, Uneori i trimitea pe cei
care aveau nevoie la o persoan potrivit , pe care o
tia c -i va ajuta. Nu a c utat s fac o banc de bani
pentru milostenii, ci a reuit s devin o vistierie a
harului pentru a-i ajuta duhovnicee pe oameni.
Stareul nu sem na cu o f nt n nchis , ci cu un r u
care izvor te mereu i a c rui ap adap copacii,
p s rile, animalele s lbatice, i tot prisosete.
C nd vedea c cineva are o nevoie deosebit ,
Stareul i d dea inima lui I negreit i un mic dar.
Iar atunci c nd nu avea ce s dea, d ruia rnetania
sau vesta sa.
Nem surata sa dragoste 1 f cea s i jertfeasc
chiar i evlavia! Obiectele sfinte, pentru care avea o
evlavie deosebit , nu ezita s Ie d ruiasc altora.
Odat a d ruit crucea pe care o purta Ia g t i care
avea o p rticic din Lemnul Cinstitei Cruci. Alt dat a
d ruit o cutiu ce-o purta Ia g t i care avea n ea un
dinte al Sf ntului Arsenie Capadocianul, Cu ea i
nsemna n chipul Sfintei Cruci pe cei bolnavi sau
demonizai, Numai cel care cunoate dragostea lui
nfl c rat ce-o avea pentru Sf nta Eufimia poate s
neleag n parte jertfa pe care a f cut-o Stareul
atunci c nd a d ruit cuiva o p rticic din moatele
Sfintei, pe care a binevot Dumnezeu ca Stareul s o
primeasc , Iar aceasta nu s-a nt mplat o singur
dat , ci de mai multe ori, deoarece Sf nta a icono
misit ca Stareul s dob ndeasc in repetate r nduri
c te o p rticic din moatele ei. n cele din urm a
preferat s se lipseasc de Moatele Sfintei, pentru
care eI avea o evlavie nespus de mare! Acelai lucru
f cea i cu icoanele care au f cut minuni.
Tot o manifestare a dragostei sale era i mustra
rea pe care o f cea celor ce se ab teau de la calea
drept ii, Aa cum o mam i ceart copilul, iar acela
nu pleac de l ng ea, tot aa se ntmpla i cu
oamenii care simeau dragostea lui i primeau cu
bun voin observaiile i mustr rile Iui. i d deau
seama c are dreptate i de aceea simeau siguran .
Uimitoare era ner utatea Stareului. Fe oamenii
care l judecau i erau vr jmai fa de el, Stareul i
ierta i se ruga pentru ei, Dac afla c au c zut n
vreo ispit sau nevoie, i comp timea i alerga s -i
ajute ca pe nite frai ai s i. Dac nu-i iert m pe
ceilali, ne afl m n afara Raiului", spunea Stareul
adeseori.
498
499
Dragostea Stareului se rev rsa i rnbr ia chiar
si animalelc s lbatice, Acestea o simteau, se apropi
au de eI i rn ncau din m inile Iui. Starcul spunea:
Lu i voi spune lui Nristos: liristoase al nieu, milu
icte-m pe mine, aninialul! ns dac Ll m va
ntreba: Dar tu ai miluit animalele?, ce i voi r spun
de?" i ntr-adev r, Ie-a miluit i le-a iubit ca pe nite
f pturi ale lui Dumnezeu. Acestea, s rmanele,
spunea Stareul, nu ateapt alt Kai."
Odat , plec nd de Ia Katunakia, a uital Ia chilia
unde se nevoise o pisic . Atunci, din comp timire, a
jertfit dou zile i s-a ntors ca s o ia cu el, Pe c nd
se afla la Panaguda, atunci c nd auzea noaptea vreo
pisic str in mieun nd Ia ua chiliei, se scua chiar
i atunci c nd era bolnav i i deschidea ua l s nd-o
s intre n untru pentru a m nca i a se ad posti de
frig i ploaie.
Domnul Drositis Panaghiotis, preedinte de onoa
re la Curtea de Apel, m rturisete: Dragostea Stare
ului era neasemuit , i mbr ia pe toi oamenii,
toat zidirea, chiar i pe diavoli, Am v zut cum a
primit odat la Chilia sa un eterodox i l-a mbr iat
cu c ldur , ca pe un frate iubit, Am auzit de la el
nsui c odat s-a rugat cu Iacrimi pentru diavol, iar
acesta i-a ap rut i a nceput s -i bat joc de el.
L-arn v zut ngrijincl cu ging ie i dragoste plante,
furnici, reptile i ate animale."
Precum sufletul este rnai de pre dec t trupul, tot
aa i milostenia duhovniceasc este neasemuit rnai
mare dec t cea material . LI nsusi, dup ce s-a
nevoit cu smerenie i a dob ndit virtuti, dest inuia cu
smerenie i din dragoste tr irile sale [ainice. Aceasta
a fost cea mai mare binefacere a sa, deoarece f cea
miloslenie duhovniceasc i nt rea foarte mult sufle
tele slabe sau pe cele care se cl tinau n credin 85 .
Numai pentru acest motiv suferea hemoragie duhov
niceasc ", aa cum nurnea el descoperirea taineor
nenv fate 6.Aceasta este una din nsuirile celor
des v rii, adic a nu putea s in nimic pentru ei
nii.
Toat viaa Stareului a fost d ruirc, golire (deer
tare) de sine, jertfire n multe chipuri, cu orice prilej.
Omul, spunea el, cu c t face binele, se topete,
devine n ntregime bun i arunc (nu socotete)
sinea sa, C nd cineva face din probleniele altora
problemele sale, atunci el nu mai are nici o proble
m ."
Atunci c nd se ruga pentru cei bolnavi, spunea:
Dumnezeul rneu, ajut -l pe acest bolnav i ia de la
mine s n tatea" i primea cu bucurie toate bolile pe
care i le trimitea Dumnezeu.
Pe c nd Stareul f cea tratament n Konia,
lirisanti, o feti care o ajuta pe doamna Patera, s-a
mboln vit de cancer la intestine. Atunci Stareul,
care p timea mpreun cu ea, a nsernnat-o n semnul
Sfintei Cruci i s-a rugat spun nd: lristoase al meu,
d -mi mie cancerul, eu s -l am!" i Bunul Dumnezeu
nu a trecut cu vederea cererea lui. La sfrit, potrivit
dorinei lui, a primit cuniplita boal a cancerului, prin
care s-a i s vrit, Cu toate acestea, toat viaa lui a
85
Vezi cuviosul Faisie Aghioritul, EpistoJe pag. 101.
86
Sfntul Isaac SiruI, CuvntuJB5.
500
501
p timit mpreun cu cei bolnavi i mai ales cu cei
suerinzi de cancer.
Stareul spunea: Vin oamenii i mi spun neca
zurile Ior i atunci gura mi se umple de am r ciune,
de parc a m nca ceap , Dar c nd vine cineva i
aflu c merge mai bine sau s-a rezolvat problerna lui,
atunci spun: Slav lui Dumnezeu, mi-au dat i o
bucat de halva! C nd aud durerea celuilalt, pe
cjoburi de s[icl de a sta sau pe spini de a p i, nu
simt (aceasta). C nd cel lalt sufer cu adev rat, pot
s -rni dau chiar i viaa ca s i ajut."
Odat a ngenunchiat n bisericu i s-a rugat
pentru un t n r care suferea. Inima lui sensibil nu a
mai suportat i Stareul a izbucnit n pl ns. Lacrimile
i curgeau iroaie. At t de mult a pl ns pentru aceI
t n r, nc t a udat covoraul pe care se ruga, cu
lacrimile sale, Alt dat s-a rugat cu lacrimi i suspine
negr ite pentru un monah aghiorit care era ncercat
de multe ispite.
Intr-o zi a venit Ia el un t n r i a nceput s -i
spun suferinele prin care trecea. T n rul pl ngea n
timp ce i povestea, iar mpreun cu el pl ngea i
Stareul. Oprete-te, fiul meu, i-a spus el, c ci ne va
vedea careva pl ng nd i ne va lua drept nebuni."
Atunci c nd participa la durerea celuilalt, uita de
sine nsui, de nevoina sa duhovniceasc , de bolile
sale i se ruga din inim , spun nd: Iiristoase al meu,
las -rn pe rnine, nu m Iua n seam , ci ia aminte la
oamenii care sufer ."
Rug ciunile sale f cute cu lacrimi i cu durere
erau nsoite de posturi i osteneli nenum rate.
Odat , c nd a aflat c un oarecare tn r trecea prin
tr-o primejdie sufleteasc i trupeasc , Stareul nu a
m ncat nimic zile ntregi i nici nu a ncetat s se
roage pentru el pn c nd nu a aflat c a trecut acea
primejdie.
Postea luni de zile pentru a ajuta un suflet. Sunt
cunoscute c teva situaii concrete: s-a rugat pentru
un t n r care voia s cunoasc voia lui Dumnezeu n
leg tur cu drumul pe care voia s -l urmeze, pentru
un t n r monah nestatornic ca s se nt reasc
duhovnicete, pentru un t n r iubitor de via mona
hal ca s biruiasc o patim , pentru un monah
neputincios ca s sporeasc duhovnicete i n alte
cazuri.
In toat viaa sa Stareul a postit, s-a ostenit i s-a
rugat pentru poporul lui Dumnezeu, micat fiind de
marea sa dragoste, Aceasta era puterea care I
nt rea. INevoinele i rug ciunile lui erau pline de
mireasma dragostei.
O alt nt mplare care ne arat m sura dragostei
la care ajunsese, ne-o povestete el nsui: Zilele
acestea am simit o astfel de dragoste pentru toi,
nc t mi deschideam braele i voiam ca, dac ar fi
fost cu putin , s fi mbr iat chiar i copacii." i
spun nd acestea, a f cut o micare ca i cum ar fi
vrut s mbr ieze o persoan foarte iubit .
Dar pentru a ajunge la rn sura des vririi,
Stareul s-a nesocotit pe sine nsui. A ur t cu toat
puterea iubirea de sine i n locul ei a pus dragostea
de Dumnezeu i de aproapele, Despre aceasta ne
m rturisete un monah aghiorit: Tr s tura deosebit
502 505
a Stareului Paisic era c nu se socotea pe sine
nsui. Odat i-am spus: F rinte, f puin iconornie
cu tine nsui, iar el mi-a r spuns: C nd vin oarnenii
i-mi spun necazurile lor, eu ce s fac? M voi ngriji
de mine nsumi?>"
Chiar i n ultimii ani ai vieii sale, cnd era cu
totul istovit din pricina deselor hemoragii, atunci
c nd vedea c este nevoie, uita de starea sa critic si,
fie sprijinindu-se de gardul Chilici sale, fie c zut pe
sc ndura pe care o avea n loc de banc , i sprijinea
pe frai".
ntr-adev r, dac nu va fi izgonit din noi iubirea
de sine, nu se va s l lui n inima noastr dragostea
dumnezeiasc . Iar dragostea de Durnnezeu se at] in
t g durea de sine a su1etului. 7
Despre dragostea cea curat , Stareul spunea:
Atunci c nd din dragostea noastr nu ne scoatem pe
noi nine, dragostea, oric t de mare ar fi, nu este
curat , ci r nced , Dar atunci c nd ne scoatem pe
noi nine, ea este str lucit . Cnd n dragostea
noastr exist sinea noastr , nseamn c n untrul
dragostei exist egoism. Dar egoismul i dragostea nu
pot fi mpreun , Dragostea i smerenia sunt dou
gemene str ns unite ntre ele, Cel care are dragoste
are i snierenie, iar cel care are smerenie are i
dragoste, Se poate s ne ostenim, s ne nevoim, dar
dac dragostea noastr nu este curat i str lucit ,
nu vom g si roade, Dumnezeu i-a d ruit Marelui
Antonie harisma de a face minuni, penlru c avea
dragoste curat , in timp ce ostenelile altor c lug ri,
SnluI Isaac Sirul, CLJvntuI 69.
504
care erau mai mari n nevoin , s-au pierdut oare
cum." De aceea Stareul spunea: Monahii au prileju
rile pe care nu Ie au mirenii. {umai ei pot s
dob ndeasc dragostea dumnezeiasc , i astfel mo
nahul ajunge s -I vad pe aproapele ca pe tat l s u,
ca pe fratele s u, pe fiecare b tr n ca pe bunica sa,
pe fiecare b tr n ca pe bunicul s u, indiferent dac
ccl lalt este frumos sau ur t." 88 Dar pentru a ajunge
la aceast dragoste, Stareul s-a nevoit s p zeasc
poruncile lui Dumnezeu. Dac l iubim pe Dumne
zeu, ne ngrijim s p zim poruncile." Cel ce are
poruncile J1iele Ie p zete, acela este care M
iubeste.

n acest chip i-a cur it inima i astfel a


devenit s la a] dragostei lui Dumnezeu.
Stareul se cerceta pe sine nsui s vad ce fel de
dragoste are i constata, dup criteriile lui, c este
nedes v rit . Dac a fi avut un frate catolic, c t nu
a fi pl ns? Dar acurn, c nd at tea milioane de oa
meni nu cred n Iiristos, c t am pl ns?"
Oamenii simeau aceast dragoste mare i dezin
teresat a Stareului, Odat un copil cu probleme
psihologice a venit s -l vad , C nd l-a nt lnit pe
c rarea ce duce la Chilia lui l-a mbr iat i a nceput
s pl ng n hohote. Stareul l-a m ng iat i l-a ajutat
s -i termine studiile. Mai t rziu, c nd t n rul a plecat
n armat , i trimitea scrisori n care l numea
t ticuul meu dulce".
8
Sfn[ul Naxim N rturisitorul, A doua sut a capetelor despre
dragoste, pf. 10:,, Din aceast inegaiitate a dragostei cunoate
c eti departe de dragostea des i rit , care cere s Jubeti pe
tot ornul deopotrv ."
Ioan 14, 21.
505
Fiecare nchin tor care l vizita putea s -i dea
seama de marea lui nevoin v z nd chipul s u
ascetic, dar i simeau i dragostea care I cuprindea
cu totul, l vedeau pentru prima oar i se simeau ca
i c nd I-ar fi cunoscut de ani de zile. C nd plecau de
la Stare se simeau legai de el. Dragostea Iui i urma
pretutindeni, chiar i atunci c nd plecau din aceast
via , deoarece continua s se roage pentru ei.
Zeci de persoane se consider ca fiind cele mai
iubite de Stare, Ei cred c erau mai legai de el dec t
alii. Fiecare I simea ca fiind al s u i aveau o
deosebit dragoste fa de el, Realitatea este c avea
dragoste aparte pentru fiecare. Se d ruia fiec rui
suflet i l iubea aa cum era, cu patimile i nepu
tinele lui. 1 iubea ca pe un frate adev rat i ca pe o
icoan a lui Dumnezeu. imp rea dragoste tuturor,
dar inima lui nu seca, deoarece se legase de izvorul
nesecat, de Dragostea cea venic , de Iiristos.
Spunea: INu m preocup unde voi merge, pentru
c sinea mea am aruncat-o, Scopul meu nu este s
fac binele pentru (n.tr. a intra n) Rai". Prefera s
mearg s rmanii oameni care tr iesc departe de
Dumnezeu, pentru a gusta i ei puin din Rai". Se
ruga lui Dumnezeu s scoat un suflet din iad i s
intre el n Iocul lui. Oare difer aceasta de ceea ce
spune Sfntul Apostol Favel: C c a f voit s fu eu
insum anaterna de Ia tristos pentru frati
mei?
i sf tuia pe monahi: Cultivai duhul fr iet ii!
Mai nt i s -l odihnesc pe fratele meu, iar apoi viaa
mea devine Rai, mi amintesc c atunci c nd eram n
obte, fiecare c uta s -l odihneasc pe fratele s u.
C ci Hristos a spus c : Orice vei face acestui frate
mai mic, Mie mi facei, Dac cineva l ajut pe cel
s rac, pe ceI chinuit, g ndete-te ce-ar fi f cut dac ar
fi fost liristos." 9
Despre leg turile dintre noi Stareul spunea:
Jntotdeauna trebuie s acion m nu cum ne odih
nete pe noi, ci aa cum l odihnete pe cel lalt. i
atunci toi vor fi odihnii i va exista dragoste."
Dup toate acestea nu ar fi fost oare nedrept ca
Dumnezeu s nu-i dea din belug harul S u, de
vreme ce Stareul le-a dat pe toate pentru EI i pentru
om? Hristos i asculta rug ciunile i i r spundea cu
minuni, ntruc t era un fiu iubit al lui Dumnezeu.
Dragostea era o virtute fireasc la Stare. De mic
ani avut-o n s nge", spunea el, Dar mai trziu a
str lucit i mai mult n cuptorul nevoinei i al
nencetatei Rug ciuni a minii i a ajuns la dragostea
dumnezeiasc .
Dac at t de mare era dragostea lui pentru
oameni, cu c t mai mult cea pentru Dumnezeu?
Odat cineva i-a spus: Vreau s simt dragostea
dumnezeiasc ." Atunci Stareul, z mbind, i-a spus:
Ascult , un copil mic mai nt i bea lapte, apoi
m n nc cir sau crem , apoi sup , iar c nd se
m rete m n nc cotlet (carne), Dac ar m nca el
carne atunci c nd este mic, nu s-ar neca?"
CeI ce iubete pe Domnul a iubt rna int pe fratele s u.
Dovada prmului Iucru este ceI de-aI dolea Sf n tu1 Ioan
Sc rarul, Cuv ntul 30, pf. 15. Km. 9, 3.
506 507
Staretul mai spunea: Trebuic sdob ndjm dra
gostea Iui Dumnezeu, s tresalte inima noastr . Dar
p n vine dragostea dLlmnezeiasc , este nevoie de
nevoint (Iupt ), Apoi nici s m n nce nu mai vrea
cineva, nici s doarm , precurn avva Sisoe. C nd
ornul simte dragostea Iui Dumnezeu, atuncj vine
nebunia dumnezeiasc . Ce p cat, Iumea nu ne1ege!"
StareuI, descriind pe omul care a ajuns Ia dragostea
dumnezeiasc , se descoper i pe sine flSui:
Precum pisica se t v lete i se gudur pe l ng
picioarele tale, tot astfel i tu, nnebunit de dragostea
lui Iiristos, s stai Ia picioarele Lui. Cnd dragostea
lui Dumnezeu I cuprinde pe om n ntregime, atunci
acesta se topete. Oasele ccle tar se fac moi ca
lum n rile, C nd omul ajunge la dragostea dumne
zeiasc , seam n cu un om beat. Este robit de
dragostea dumnezeiasc i nu poate s se ocupe cu
allceva. Devine nep s tor fat de toate, ca acela care
s-a mb tat i atunci c nd l-au ntiinat c i arde
casa, eI Ie-a r spuns:
L sati-o s ard ! De aceea nu
este bine ca omul s r m n pentru mult timp fl
aceast stare dumnezeiasc ."
Martorii t cui ai dragostei lui pentru Dumnezeu
sunt icoanele Maicii Domnului i a Celui F( stignit,
care s-au ras i ters din pricina s rut rilor i
lacrimilor lui.
Odat a primit at ta har i a
sirntit at ta dragoste,
nc t nu a rezistat, i s-au muiat genunchii. Aceast
dragoste i-o exprirna prin rug ciunile f cute cu
durere pentru oameni.
Voia s -L iubeasc pe Dumnezeu din toat
inima", De aceea spunea: Chiar dac inirna noastr
ar fi mare c t un soare, tot nu se rnerit s o
mp rim. Dar dac o rnp rim acum, c nd este mic
precum pumnul, ce va rnai r m ne pentru liristos?"
ntr-o epis[ol de-a sa (6 martie 1969) scria:
Cnd omul va reui s se slobozeasc de toti i de
toate, atunci va putea
simti
marea dragoste a lui
Dumnezeu, care l robete i l face rob al Lui."
Aceast dragoste a Stareului au simit-o fiarele
p durii, i beduinii, i tot ea i mic sufletete pe
tinerii
chinuiti
din vremea noastr , In persoana lui ei
g sesc pe p rintele iubitor i dragostea de care au
fost lipsii. MuIi dintre ei, dei nu l-au cunoscut, merg
la morm ntul lui i ud p m ntul cu lacrimile lor,
deoarece simt cum i mbr ieaz cu dragostea sa
nobil de acolo de unde se afl .
508
509
H1RIM66
StareuI mng ie i sf tuiete.
1. Dep irea Iegilor firii
Iintea
P rintelui Paisie uneori stihiile naturii se
plecau, dar i el nsui
actiona
dep ind i
anul ncl legile naturale.
Neudat
Atunci c nd ploua
Staretul
folosea umbrela sau
pelerina, Era i eI udat de ploaie ca i ceilali i, pe
deasupra, mai era i sensibil la frig i la umezeal .
Uneori ns pentru pricini pe care numai Dumnezeu
le cunoate, nu era uclat de ploaie. Adic , n timp ce
n jurul s u ploua, pe el nu-l atingea nici o pic tur .
*
Odat l duceau pe F rintele Faisie de la M n s
tirea Cinstitului Inaintemerg tor la Suroti, povetete
Kuoianis Constantin. Pe tot parcursul drumului a
plouat at t de tare, nc t credeai c s-au deschis
porile cerului, De ndat ce am ajuns la Suroti, am
v zut c maicile ateptau cu umbrele i pelerine
pentru a i le da Stareului ca s nu se ude. Mi-au f cut
513
semn s m apropii c t mai rnult dc cl dire, Atunci,
ca prin minune, n acca clip pe o raz de doi nictri
n jurul mainii a incetat s mai cad ploaie, dei mai
departe ploua cu g leata, Dup ce Stareul a cobor t
i a intrat nuntru a ncepu s plou i deasupra
mainii."
*
O ntmplarc aseni n toare povestesc doi p rini
de la o chilie vecin : ntr-o zi de iarn a plouat at t
de mult inc t p r ul pe care l nt lnim nainte de a
ajunge [a Panaguda nu se putea trece, Apele se
ridicaser foarte mult i luaser la vale chiar i
podeul care n]esnea trecerea spre chilia Stareului,
precum i o punte ce era puin mai jos, Nu mai exista
o alt trecere peste p r u, In acea zi Stareul ne-a
vizitat la chilie, dar cu toate c ploua torenial,
nc l mintea ui era uscat i curat , Avea o
umbrel , dar n mod normal i zece pai dac ar H
f cut pe o astfel de ploaie nu numai nc l mintea ci
i dulama i s-ar fi udat, Ne-am minunat nu numai
pentru faptul c nu se udase deloc merg nd pe o
astfel de ploaie, dar i pentru c reuise s treac
p r ul, La plecare am vrut s -l nsoim, ca s ne
dezleg m nedumerirea, ns el nu ne-a ng dui"
Nev zut
M rturia Iui Gheorghe Kurculio[is din Corint: Arn
mers la Stareul Paisie n februarie 1979, pe c nd se
afla la Coliba Cinstitei Cruci. C nd am ajuns am g sit
poarta deschis , Am strigat de c teva ori de la poart ,
dar nu am prirnit nici un r spuns, Era 8 dimineaa.
Am r mas acolo ca s -l atept, La un moment
dat
P rintele Pasie a ap rut naintea mea, C nd I-am
v zut am tres rit i rn-am pierdut cu flrea.
Aici eram, Oheorghe, mi-a spus linitit.
Dup aceea, c nd am povestit la doi duhovnici
apariia
neateptat a Stareului, aceia mi-au spus:
naintea ta era, iar atunci c nd a vrut i s-a
ar taL"
*
M rturia lui Temiolal js
Elefterie din Creta: [n
perioada n care Stareul locuia la Fanaguda l-am
vizitat deoarece treceam printr-o mare ncercare i
trebuia neap rat s -l v d. Am mers la poarta din
spatele Colibei i am strigat, dar nu am primit nici un
r spuns,
Atunci am cobor t la chilia F rintelui
Grigoiie de al turi, dar nici acolo nu am g sit pe
nimeni, M-am ntors din nou la Colib i l-am strigat
de mai multe ori, Am b tut n fierul de la poart , dar
nu am primit nici un r spuns.
Eram gata s plec, dar m-am oprit Ia p r u
netiind ce s fac, Nu voiam s plec deoarece
at rnam de p rerea lui, Deodat am auzit l ng mine
o voce care m-a strigat: <Elefterie, Atunci m-am ntors
i I-am v zut pe Stare n st nga mea la o distan de
trei metri. M-am nfricoat deoarece nu auzisem
absolut nimic n jurul meu i nici nu observasem vreo
miscare, mai ales c era var i pr iaul de al turi
nu avea deloc ap . St p nea peste tot o Jinite
des v rj[ , nc t i o musc de ar fi zburat a fi
auzit-o.
514
515
Dup ce ni-arn convins c ntr-adev r era Stareul,
m-am apropiat de el, i-am pus rnetanie, apoi 1-am
ntrebat unde a fost de nu m-a auzit c nd am strigat
i cum de a ap rut aa dintr-odat . Evit nd
explicaiile rni-a spus numai c plecase n ad ncul
p durii, iar acolo i se vestise c aveam nevoie de el.
Apoi mi-a cerut s -i spun problema care m preo
cupa, Dar c nd a v zut c am multe de spus, m-a luat
i, dup ce am trecut p r ul, ne-am aezat la doi
metri de c rarea ce duce la Fanaguda.
Am nceput s -i spun problemele mele, c nd
deodat am auzit nite voci ale unor nchin tori.
Atunci am nceput s vorbesc foarte ncet, dar el mi-a
spus:
Vorbete normal, binecuv ntatule! Nu te teme!
Eu am continuat s -i vorbesc, dar c nd am auzit
vocile foarte aproape de noi, m-am oprit din nou.
Spune, spune! m-a ndemnat Stareul.
Gheronda, dar o s ne aud cei ce sc apropie i
o s vin cu toii aici i nu o s mai apuc s v spun
tot ce doresc.
Nu te teme! Vorbete normal!
A astfel am continuat s vorbesc normal, iar
Stareul mi r spundea pe acelai ton. Inchin torii au
trecut la doi metri de noi, dar nici nu ne-au v zut, nici
nu ne-au auzit, ci i-au continuat drumul spre Pana
guda.
At t apariia neateptat a Stareului c t i tot ce a
urmat a fost ceva inexplicabil i minunat. ns eu,
nendoindu-m de sfinenia lui, le consideram pe
acestea ca pe nite lucruri ireti pentru el, deoarece,
alt dat , mi m rturisise n sirnplitatea sa depre
prezena ngerilor i sfinilor n chilia lui. mi desco
perea o lume despre care stiam c este adev rat ,
pentru c i el era un monah adev rat i sf nt."
Zboar prin v zduh
De multe ori Stareul, n vremea rug ciunii se
ridica n v zduh i cu trupul, Dar i atunci c nd lucra
sau mergea a fost v zut c nu calc pe p m nt.
*
La Cinstita Cruce" a tr it un fapt minunat. In
timp ce m rugam,
povestea Stareul, nu tiu cc mi
s-a nt mplat, c deodat m-am n lat sus n v zduh
i am v zut Coliba cum se micora sub mine. Nu
mi-am dat seama nici cum m-am ridicat, dar nici cum
am cobor t."
*
Un monah aghiorit povestete: Odat I-am cerce
tat pe Stare la Fanaguda> i I-am g sit f c nd o sob
de c r mid . Se urcase pe o sc ndur , pe care o
aezase al turi de sob pentru a pune n-iaterialcle pe
ea. n timp ce lucra I-am v zut deodat ridicat de la
p m nt cam la vreo treizeci de centimetri, La nceput
credeam c nu v d bine, dar ntr-adev r era ridicat n
v zduh, Dup puin a revenit la poziia de mai
nainte."
516
517
Transmite har
Oriunde mergea, Stareul r sp ndea peste tot har
dumnezeiesc. Cel ce are har i merge undcva,
spunea el, indat , ca un curent electric, mpr tie
pacea duhovniceasc pe care o are. Frecum i cel
care are o stare dernonic , rnpr tie n jur ceea ce
are mnl untrul s u, Starea noastr duhovniceasc i
nflueneaz i pe ceilali."
S[areul avea cunotin de harul pe care i-l
d ruise Dumnezeu i mp rt ea oamenilor din
aceast bog ie.
*
Vasile Mourahidis din Konia povestete: Atunci
c nd eram copil mic de ase-apte ani, urcam la
M n stirea Stomiu mpreun cu ali copii de v rsta
mea av ndu-l cu noi i pe P rintele Paisie. Deoarece
drumul era greu i n pant eu oboseam repede.
Odat , v z ndu-m c am obosit, Stareul mi-a spuS:
Vasile, atunci c nd oboseti s -i faci semnul
Sfintei Cruci, s sprijini toiagul de mine i astfel s
mergi mai departe.
La un moment dat merg nd pe c rare am nt lnit
o piatr mare ce c zuse din munte, i care avea cam
un metru cub ijum tate.
P rinte Paisie, am spus, dac ar veni un tractor
ar putea trage piatra din cale.
Este cu neputin , Unde s afl m tractor? Tu eti
tractorul, Tu o s-o tragi din drum.
Eu nu pot. Sunt mic.
O s ncerci. O s -i faci semnul Crucii, o s spui
Tat l nostru i o s reucti. O s te ajut i cu, Tu o
s mpingi piatra, iar eu o s te mping pe tinc.
C nd Stareul i-a sprijinit puin m na de mine,
piatra s-a rnicat din loc, Nu era aproape de marginea
drumului ca s fie rnicat uor, Dup ce a f cut o
rotire complet , s-a rostogolit in vale. Am simit-o
uoar de parc ar fi avut vreo trei kilograme. Atunci
nu am contientizat faptul, ns dup ce am mai
crescut puin mi-am dat seama ce se nt mplase."
*
M rturia lui Gheorghe Kurkuliotis din Corint:
Atunci c nd mergeam la Coliba Stareului dup ce
discutarn cu el, la plecare m nsoea. Obinuia s
m loveasc uor pe cap i pe um r, La nceput
nu-mi d deam seama de ajutorul pe care l primeam
din aceast simpl atingere. Am contientizat ns
mai t rziu lucrul acesta, simind c primeam putere,
curaj i n dejde, Atunci c nd vreodat nu m lovea
peste cap i spuneam:
Gheronda, nsemneaz -m cu Semnul Crucii!
Eu nu sunt preot, mi spunea, dar fiindc vrei...
i spun nd aceasta mi punea palma pe cap.
acea clip simeam o putere ieind din el i mntrnd n
mine. Plecam astfel uurat i cu toate problemele
mele rezolvate, Stareul era plin de har."
*
M rturia lui Anghel Iiorozidu, ofier dc poliie din
Tesalonic: Odat m ntorceam la Tesalonic
mpreun cu P rintele Paisie i cu P rintele Grigorie,
duhovnicul Sfintei M n stiri a Cinstitului Inainte
merg tor din Metamorfosi. Ne aflarn la o distan de
o sut cincizeci de kilometri de ora, iar eu eram cu
518 519
des v rsjre istovit deoarece nu dormisern de mai
rnult de treizeci de ore. Arnndoi p rinii st teau pe
bancheta din spate a mairiii, La un moment dat
P riritele Faisie mi-a Spus:
Ai obosit. Stai c o s conduc eu.
A trecut n fa i s-a aezat pe scaunul din
dreapta oferului. Firete Stareul nici nu a condus
vreodat , nici nu tia s conduc , ci a spus aceasta n
glum , Cu toate acestea, lucru minunat a fost c nici
nu mi-am dat seama cum am ajuns Ia Suroti, fiind cu
des vrire odihnit."
Ridic o st nc
Luca, fratele Stareului ne-a povestit: Atunci c nd
F rintele Faisie era la Stomiu, a c zut odat o st nc
mare n c rare, S-au adunat muli oameni i au
ncercat s-o mite cu pari, dar n zadar, Dup ce au
plecat toi, Stareul mi-a spus:
Iiai, du-te i tu!
Am plecat, dar puin mai departe m-am ascuns
voind s v d ce face. Atunci 1-am v zut f c ndu-i
semnul Crucii i, apuc nd st nca, a ridicat-o ca pe un
scaun i a aruncat-o al turi de clrum."
Ce binecuv ntare a fost aceasta!"
F rintele liaralambie Anastasis, paroh n Iocalita
tea Ialitea Koniei povestete: ntr-un an, dup hra
mul M n stirii Lavra, am mers ase ore pe jos ca s -I
v d pe Stare la ?anaguda, Nu-l mai v zusem de
dou zeci i cinci de ani. L-am g sit n p dure. M-a
recunoscut irnediat, dar cel mai minunat a fost c
mi-a spus data c nd am devenit diacon i apoi preot.
Atunci i-am spus:
Gheronda, nu cumva avei ceva de m ncare?
Am, mi-a spus eI i mi-a ar tat o pung de nailon
n care erau trei roii foarte mici i un pesmet i
jum tate.
Atunci mi-am spus n sinea mea: Ce, numai
at tea s m nc m? Nu m-am putut abine i i-am
spus:
Qheronda, aceasta este m ncare? Nu am
m ncat de ieri, Mie nu-mi ajung dou zeci de astfel de
roii.
F rinte Haralambie, vom face rug ciune, le vei
biriecuv nta Sfinia Ta i nc vor prisosi.
Stareul a desf cut punga, a rupt-o n chipul Crucii
i a aezat-o ca o fa de mas , Mi-a pus nainte dou
roii i un posmag, iar eI a Iuat pentru sine jum tatea
de posmag i cealalt roie. Ne-am ridicat, am f cut
rug ciune, dup care mi-a spus:
P rinte, binecuvinteaz !
Am binecuv ntat i am nceput s m nc m. Dar
unde a disp rut acea foame pe care o aveam? M-am
s turat foarte repede de parc mi-ar fi nfundat cineva
g tul, Nu am putut m nca tot posmagul, ci am mai
l sat puin din el, Voiam numai ap , La un moment
dat Stareul mi-a spus:
M n nc , p rinte Haralambie!
Nu mai pot, Oheronda. M-am s turat.
520
521
n acea zi nu am mai putut m nca, ci nurnai ap
cerearn pe unde rnergeam, Dup ce ani plecat de la
Fanaguda mereu mi spunearn: Cc hinecuv ntare a
fost aceasta! Aa cum a binecuv ntat Mristos cele
cinci p ini i doi peti i s-au s turat cnci mii de
b rbai afar dc femei i copii. Binecuv ntarea
Dorn nul u i
Neprins"
Stareul din smerenie nu numai c evita s fie
fotografiat, ci simea chiar i nepl cere i repulsie
pentru aceasta. Ceda numai n faa omului sensibil si
smerit, ca s nu fie r nit de refuzul s u i de expli
caia pe care aceIa i-ar fi putut-o da consder ndu-se
nevrednic de aceasta. n aceste cazuri prefera s se
m ineasc el nsui, dect s -l dezn d jduiasc pe
fratele, Din dragoste i jertfea chiar i smerenia.
Muli au vrut s -l fotografieze n ascuns sau la
ar tare, n situaii n care nu putea reactiona datorit
prezenei unor egumeni, episcopi sau n timpul
procesiunilor. Iste adev rat c uneori reueau s -1
fotografieze, dar de obicei fotografiile nu ieeau bine,
deoarece pe chipul Iui puteai vedea o m hnire, o
mpotrivire, care te f cea s [e simi vinovat.
Dar exist i multe m rturii potrivit c rora Stare
tul, ntr-un chip minunat, nu era prins de aparatul de
fotografiat, atunci c nd era fotografiat n ascuns sau
prin surprindere. Uneori se ardea filmul sau se bloca
aparatul, iar alteori fotografia ieea normal ns f r
persoana Stareului.
Fe neateptate n faa aparatulu
de fotografiat.
522
*
Domnul K..., fo[ograf de meserie, povestete:
Odat I-am vizi[at pe Stare i m-am folosit foarte
mult de sfaturile lui nelepte. I"lai mult ns m-a
impresionat dragostea lui nem rginit i jertfirea de
sine, Din pricina bolii era cu des vrire istovi[, dar i
suferea mult, De ndat ns ce a v zut c am mare
nevoie de ajutor, a uitat de problema sa, s-a ntins n
curte pe p m nt, deoarece nu putea sta nici n
picioare, nici pe scaun, i a nceput s se preocupe
de mine, La plecare mi s-a n scut dorina s -l
fotografiez, astfel nc t s am posibilitatea s -mi
readuc n memorie, prin fotografie, aceast binecu
v ntat nt lnire. tiind ns c de l-a fi ntrebat m-ar
fi refuzat, l-am fotografiat de dou ori pe ascuns. Dar
Stareul, f r ca eu s -mi dau seama n acea clip ,
m-a mpiedicat ntr-un mod tiut numai de el. Cele
dou fotografii au ieit complet negre, ca i cum
obiectivul ar fi fost acoperit cu capacul de protecie."
*
Am mers ia Fanaguda, m rLurisete un alt nchi
n tor, dar nu era nimeni. Stareul trebuie s fi fost
n untru deoarece lac tul de la poarta de lemn era
deschis. lste o ocazie bun >, m-am g ndit n sinea
mea, i ndat am pus aparatul de fotografiat n
gardul curii ca s nu se vad i I-am aranjat astfel
nc t obiectivul s fie ndreptat spre ua Colibei. Apoi
am b tut n fierul de la poart , De ndat ce a ieit,
am ap sat pe buton. ram foarte bucuros de
isprava mea.
Dar nchipuii-v surpriza pe care am avut-o atunci
c nd, la developarea filmului, am v zut c ua a ieit
foarte clar, ns Stareul lipsea."
Acelai lucru se nt mpla i atunci c nd unii voiau
s nregistreze discuia cu el, Au fost cazuri n care
caseta nu mergea deloc sau se derula complet i nu
nregistra. Alteori se nregistrau toate celelalte (discu
ii ale altor persoane ce erau de fa , ciripitul p s
rilor, zgoniote) ris vocea Stareului lipsea.
M rturia unui student: Odat am mers cu nite
colegi la Stare, Am nceput discuia, dar i-a dat
seama c avem casetofoane. INe-a spus s ]e mnchi
dem, Unii le-au nchis, ns eu l-am I sat, deoarece l
aveam ascuns bine, Dup o vreme ne-a spus din nou
s le nchidem, apoi a ad ugat:
Chiar de nu le vei nchide, nu vor nregistra.
Dup ce am plecat nu am nchis imediat caseto
fonul, Dar atunci c nd am ascultat caseta, am v zut
c a nregistrat numai nainte i dup discuia noastr
cu Stareul."
*
M rturia lui Oheorghe KurI uliotis: Odat a mers
la Stare un grup de studeni, iar unul dintre ei luase
cu el un casetofon mic ca s nregistreze discuia.
Dup ce au discutat o bun bucat de vreme, Ia un
moment dat Stareul i-a spus:
Acela pe care l ai n buzunar nu a nregistrat
nimic.
T n rul a ncremenit. ntr-adev r, atunci c nd a
ascultat caseta, a v zut c nu nregistrase nici un
cuv nt."
524
525
2. mprietenire cu animalele
S
tareului i s-a d ruit harisma de a petrece cu
animalele s lbatice, f r ca acelea s -I vat
rne, aa cum s-a mnt niplat cu Adarn nainte de c dere
i cu muli ali sfini.
Piarele s lbatice simeau rnarea lui dragos[e i
vedeau n el cur ia omului de dinainte de c dere.
tste cunoscut faptul c , atunci c nd omul i redo
bndete rumuseea primar , harul dumnezeiesc
pierdut, devine st p nul ntregii zidiri i domnete
peste toate zbur toarele cerului i peste t r toarele i
fiarele p m ntului, Atunci se reface prietenia cu
zidirea, aa cum nurnesc Sfinii P rini aceast stare
de dinainte de c dere. Atunci c nd locuiete i se
odihnete Dumnezeu n cineva, toate i se supun,
precum lui Adani nainte de a c lca porunca lui
Dumnezeu." 92
92
Kiril Schitopolitul, Viaa Sf ntuiui Eftimie ceI J"are cap. 13,
Stareul spunea: Din clipa n care omul se pune
n situaia celuilall, pe toi i poate iubi, chiar i pc
animalele domestice i iarele s lbatice, Pe toate Ie
cuprinde nl untrul s u i atunci iese iubirea de sine
din dragostea sa.
C nd v d o fiar s lbatic m g ndesc c i eu a
fi putut fi o fiar . Dumnezeu este St p n peste toate
i ar fi putut s m fac fiar . Atunci c nd rn pun n
locul unei fiare, voi iubi i mi se va face mil chiar i
de erpi. i, oare mi-ar fi pl cut s fiu arpe, s ies
puin la soare ca s m nc lzesc i s fi venit un om
s m loveasc i s -rni zdrobeasc capul? iarele
s lbatice simt dragostea cea dumnezeiasc , O fiar
poate deosebi un om care o iubete, de un v n tor
care vrea s o omoare, De omul care o iubete se va
apropia, nu se va teme de el. Creadeam c aceasta
se nt mpl la toate animalele s lbatice n afar de
erpi, ns am constatat dup aceea c acelai lucru
se nt mpl i la ei. Chiar i la viper care, n com
paraie cu ceilali erpi, este precum capra fa de
miel."
Un oarecare diacon I-a ntrebat odat :
Gheronda, am auzit c avei nite erpi la chilie.
Iste adev rat?
Da, p rinte, erpii (patimile) i am aici n inim ,
iar c nd vei deveni duhovnic s vii s i-i ar t (s m
spovedesc)."
*
Gheorghe Papatemistocleus din Konia scrie urm
toarele: Aproape n fiecare duminic mergeam Ia
M n stirea Stomiu, de parc o putere nev zut ne
p. 23.
526
527
tr gea l ng F rintele Faisic. Acolo aflam pacea. L n
g el ni se linitea sufletui. in aceiai timp ncercam
s -I ajut ni Ia diferite treburi. ntr-una din acele zile
m-a trirnis s iau o cazrna i o Iopat din magazia
care se afla chiar l ng poarta principal a m n s
tirii."
Oheorghe, s nu te temi! mi-a spus el. Sunt doi
erpiori acolo n untru, dar nu sunt periculoi.
Am mers s mplinesc porunca Stareului, iar c nd
am intrat n magazie am v zut dou n p rci, care
s-au micat nspre locul unde erau sculele. C nd
le-am v zut am s rit napoi nfricoat, gata s-o iau la
fug , ns m-a inut m na osoas i viguroas a
Stareului, care a certat" erpH cu voce Iinitit :
liai, mergeti n colul vostru! Iiu vedei c Oheor
ghe se teme?
M urmasc deoarece i-a dat seama c vederea
erpilor mi va pricinui fric , M-am ntors s -l privesc,
dar nu i-am putut nt lni privirea deoarece ochii s i
c utau spre p m nt, Am ncercat atunci s optesc
ceva, dar deja plecase, se afla departe.
AIt dat intr nd n buc t ria m n stirii l-am auzit
pe un vechi coleg de al s u spun ndu-i:
Las -m , F rinte Paisie, s -I dobor!
i zic nd acestea i-a ridicat puca de v n toare.
Dar bl ndul Stare cu o voce panic i Iin i-a spus:
Nu, Ioane! Nu vezi c are Crucea pe frunte?
Atunci m-am aplecat peste fereastr i am v zut
un iepure care p tea Iinitit i care avea pe frunte o
Cruce neagr .
Stareul i chema pe iepuri aa cum chem m noi
pisicile, iar ei nu se temeau s petreac al turi de eL
Fe acest iepure l prinsese printre fasole i i f cu
se o Cruce pe frunte, Apoi l mntiinase pe cumnatul
s u Vasile i pe ali v n tori s ia aminte s nu-l
mpute.
*
Odat au venit doi ursulei n curtea M n stirii
Stomiu, Stareul i-a prins de ceaf i le-a spus:
Alt dat s nu mai intrai n curtea m n stirii! S
venii n spatele buc t riei ca s v dau de m ncare!
i i-a dus s le arate locul. (int mplarea aceasta
au povestit-o doi Iocuitori din Konia fratelui ncep
tor Favel de la M n stirea Stomiu).
*
nchin torul cipriot M.S. poves[ete: Odat a ve
nit un grup de ciprioi Ia Fanaguda pentru a-I vedea
pe Stare, Acela le-a spus s ia c te o buc ic de
rahat, Dar de ndat ce au deschis capacul cutiei au
f cut o grimas , s-au privit unii pe alii i au mur
murat ceva. Cutia era plin de furnici, Se vede c un
oarecare nchin tor nu pusese bine capacul i cutia
se umpluse de furnici, dei Stareul scrisese pe capac
s fie nchis bine cutia, Erau at t de multe furnici,
nc t nu se mai vedeau buc ile de rahat.
De ndat ce Stareul a neles ce se nt mplase, a
aruncat o privire n cutie i lu nd o buc ic de rahat,
a pus-o la o mic distan de cutie, Apoi cu ging ie
dar i cu seriozitate a spus c tre furnici:
Acesta este aI vostru. Ducei-v i mncai din el
i l sai celelalte buc i pentru oarneni!
529
528
iI
i Iucru minunat! furnicile au f cut ascultare,
au ieit toate din cutie i s-au aduna[ s rn n nce
bucata Ior de rahat."
M rturia monahului Alipie de Ia Sf nta Ana: L-am
cunoscut pe P rintcle Faisie de Ia v rsta de cinci
sprezece ani. Cu harul ]ui Dumnezeu am devenit
monah la M n stirea Kutlumu. Mergearn i-I vedeam
n fiecare zi. Auzeam despre minunilc ce Ie f cea i
mi se n scuse dorina s v d vreo minune de a sa.
Timp de o lun m-a chinuit acest gnd.
n dimineaa unei zile de iarn nceputul lui no
iembrie m-am dus s -I v d i I-am g sit sp l ndu-i
m inile Ia robinetul butoiului de la poart . Ira singur.
Mi-a deschis i mi-a spus s atept, Apoi s-a dus i a
Iuat din spatele butoiului o hrtie cu firimituri, a
desf cut-o i a privit spre cer, Dei nu era nici o
p s ric n jurul nostru, deodat s-a adunat un stol.
De unde au ap rut dintr-odat at tea p s rele? Unele
st teau pe capul s u, altele pe umeri i pe m ini, iar
eI le hr nea. V z nd aceast privelite am r mas
ncremenit i inima mi b tea repede din cauza emo
iei. Stareul z mbind a spus p s relelor:
Mergei i la el!
Le vorbea ca i cum ar fi fost oameni. Unei p s
rele care st tea pe m na sa i-a spus:
Du-te i la el! De-aI nostru este.
Aceasta a durat cam dou minute, La un moment
dat a str ns h rtia, iar p s relele au disp rut. M
uitam la eI buim cit, Apoi mi-a spus:
Acum du-te!"
Jc xc
Scriei ce
doriti i
aruncai nsemnarea
n cutie, i v voi
ajuta mai mult cu
rug ciunea, dec t
cu multa vorbire.
n felul acesta voi
avea vreme s ajut
mai muli ndurerai.
Aici am venit pentru
rug ciune, nu ca s
fac pe dasc lul.
;1\ i
3. Rug tor pentru ntreaga Iume
I
a poarta
vedea o
nare:
Colibei Panaguda" vizitatorul a putut
bucat de vreme urm toarea nsem
Mon. Paisie
530
531
?rirnul sentiment pc care l ncearc cineva este
c in acest loc exist un telefon duhovnicesc f r fir,
iar rnonahul care este nchis ntre acele plase de
s rma are o ascultare de o mare responsabilitate.
Aceea de a trirnite mesaje la Dumnezeu, adic a se
ruga, Din aceasta se vede c t importan d dea
Stareul rug ciunii pentru lume. Judec nd dup rezul
tatele ei, el considera rug ciunea mai folositoare i
mai eficient dect discuia i corespondena.
Rug ciunea Stareului avea dou aripi, Una era
durerea ininiii. De multe ori un singur suspin are
aceeai putere cu rug ciunea, cu multe ore de rug
ciune, poate echivala chiar i cu privegherea de toat
noaptea." lar cealalt era dreptatea. Fr dreptate
rug ciunea nu este auzt .
Rug ciunea Stareului pentru Iume era manifes
tarea marii Iui dragoste, a st rii lui duhovniceti
nalte.
liarisma rar int lnit a rug ciunii pentru lume i-a
fost dat dup mari nevoine. Stareul Faisie era un
rug tor pentru ntreaga lume, Se ruga pentru toi, aa
cum se ruga pentru sine, Rug ciunea sa era nen
cetat , din inim , curat i rodnic . O mp rtea n trei
p ri, O parte pentru el nsui, una pentru vii i una
pentru adormi, Dar n realitate se ruga rnai mul[
pentru ceilali dec t pentru sine.
Ii generaliza rug ciunea pentru a-i cuprinde pe
toi oamenii, Atunci c nd se ruga pentru cazuri deo
sebite, de pild , pentru un t n r care se ab tuse dc
IYedreptate de am avut n inima mea, s iiu maLld
la calea lui Dumnezeu, ad uga: Fomenete, Doani
ne, i i ajut pe toi tineriil" Sau atunci c nd se ruga
pentru un oarecare bolnav, Nicolae, completa: Po
menete, Doamne, i pe toi Nicolaii!"
La aceasta l ajuta citirea Fsaltirii pentru diferite
cazuri, aa cum le nsemnase Sf ntul Arsenie, cu
diferena c el generaliza cazurile. De pild , primul
psalm este pentru s direa i rodirea viei i copacilor.
Dup ce citea psalmul, l ruga pe Dumnezeu nu
numai pentru copacii de cur nd plantai, ci i pentru
pruncii, care se z mislesc n pntecele mamelor, ca
s aib binecuv ntarea lui Dumnezeu din nceput i
s rodeasc . De asemenea, atunci c nd psalmul se
referea la furtun , spunea jiristoase al meu, nu vezi
furtuna lumii? Nu vezi c t de mult s-a tulburat
lumea?" i se ruga ca mpreun cu tulburarea m rii
s liniteasc Dumnezeu i omenirea tulburat . Astfel
rug ciunea sa mbr ia ntreaga lume, Apoi l sa
Fsaltirea i mintea sa se ad ncea n rug ciunea inimii
pentru oameni i ntreaga zidire.
Aceast rug ciune l istovea deoarece participa n
ntregime la durerea omeneasc , ar t ndu-I lui Dum
nezeu suferinele oamenilor i cernd pentru ei cele
c tre m ntuire". Simea mult durere, dar i mult
m ng iere". Multa durere omeneasc pe care o vedea
n jurul s u l f cea s ias din sine. Uneori l vedeai
t r ndu-i picioarele din cauza istovirii, tremur ndu-i
genunchii din pricina postului, iar vasul trupului s u
gata s cedeze din pricina bolilor, ns nu l sa rug
ciunea pentru lume.
Domnul"(Fs. 65, 17).
532
533
Spunea: Mult ajut rug ciunea pentru ume, desi
gur atunci c nd exist durerea inimii. Nu particip Ia
durerea celuilalt atunci c nd stau picior peste picior,
c nd stau in fotoliu i am toate comodit ile."
Rug ciunea sa era nsoit de post, osteneal ,
rnetanii i mai ales de smerenie. Spunea: S cerem
cu smerenie. Eu spun: Dumnezeul meu, sunt un
dobitoc, dar miluiete-m i pe mine i toat lumea."
Credea c el este r spunz tor pentru suferinele
celorlali: Dac eu a fi fost sf nt i Dumnezeu ar fi
auzit rug ciunea mea, acetia nu ar fi suferit." ntr-o
epistol de a sa din 14 martie 1971 scria: Frin
urmare, nenorocitul Faisie fiindc este nenorocit de
aceea multe suflete se chinuiesc din pricina lui. El
este vinovat pentru c nu a dob ndit har ca s -i ajute
pe oamenii care nu se pot ajuta omenete." Spunea:
S ne def im m pe noi nine, spun nd c noi sun
tem vinovai c nd un bolnav nu se ns n toete,
deoarece Hristos ne-a dat putere s facem minuni, iar
noi nu facem nimic." i ad uga: Ce s fac, p rinte,
vin oamenii, cer ajutor, dar nu-i pot ajuta. Cusururile
mele sunt de vin . Ele m fac s nu fiu un copil iubit
de Dumnezeu i astfel s -mi aud rug ciunea.
Gheronda, atunci de ce vine lumea Ia Sfinia
Voastr ?
tii ce se nt mpl ? Ceea ce am neles este c
ornul are nevoie de dragoste, Exist at tea suflete
ndurerate, iar eu fac puin r bdare i Ie ascult."
Dar oamenii aveau o alt p rere i de aceea nu
ncetau s vin Ia el, Stareul fiind contient de s r
cia sa, ngenunchea, i ntindea rn inile spre Dum
nezeu i, ca un bun ceretor, i cerea s -l ajute pe
fiecare. Izhucnea n cuvinte rug toarc: tlrisloase al
meu, Te rog ajut -l pe cutare care este paralizat pen
tru a se putea ngriji singur." Sau: Maica Domnului,
iar te nec jesc..."
Obinuia s aprind lum n ri pentru inchin tori
naintea icoanelor din arhondaric. ln timpul nopilor
n chilia sa aprindea lum n ri ntr-o cutie metalic cu
nite g urele n chipul Crucii i se ruga pentru toat
lumea, ntr-o zi avea deschise Uile mp r teti de la
bisericua Colibei sale, iar naintea lor era un sfenic
cu o lum nare aprins . Aceasta era, oare, un fel de
cerere st ruitoare pentru vreo problem foarte serioa
s ?
Atunci c nd existau astfel de probleme i crize
naionale sau bisericeti, i sf tuia pe p rini: s
inem bine metaniile", (adic s facem mult rug
ciune, deoarece este mare nevoie), F cea aceasta i
pentru a-i ndemna la rug ciune, dar mai ales pentru
a nu i se atribui Iui rezultatele pozitive ale rug ciunhi
sale.
li nsui se ruga mult, dar voia ca i alii s
participe i s se osteneasc cu el n rug ciune.
Dac a putea, spunea eI, a face o fabric de
rug ciune care s nu se opreasc niciodat . Lumea
are mult nevoie de rug ciune."
Doi p rini mergeau Ia priveghere n ajunul
Sf ntului Spiridon, Au trecut i pe Ia Stare s ia
binecuv ntarea lui. L-au v zut foarte rou la fa i
destul de m hnit. S v rugai acolo unde mergei",
le-a spus Stareul, i s spunei i altora s se roage.
534
535
Se petrec lucruri foarte grave n Rorn nia, Au r zboi
civil i rnuli sunt onior i." In acea vreme fusese
r sturnat Ceauescu. Stareul, cu ajutorul televizo
rului duhovnicesc a aflat cele ce se petreceau i se
ruga fierbinte, particip nd cu durere Ia ncercarea
poporului rom n.
Avea deplina contiin a datoriei sale de monah,
aceea de a se ruga pentru ceilali. Oricine recea pe la
Coliba lui l lega de metania sa", aa cum spunea el,
adic se ruga pentru acela cu Rug ciunea Iui lisus.
Un oarecare cretin I-a rugat s fac rug ciune
pentru ca fiul s u s ias din anturajul n care se
ncurcase, Peste puin timp aceIa a venit din nou s -i
mulumeasc pentru schimbarea fiului s u. Atunci
Stareul i-a spus: De acolo a sc pat, ns de aici (i
i-a ar tat metania) nu va sc pa" (Adic va continua s
se roage pentru el), Mai t rziu fiul acelui cretin a
m rturisit cu uimire: INu tiu ce mi s-a nt mplat.
F r s existe vreun motiv, nu am mai vrut s merg
cu prietenii meL"
Stareul se ruga pentru toi i Dumnezeu d dea
fiec ruia ceea ce avea nevoie. S vedei c t lume
este ajutat de rug ciuni! Frimete ajutor deoarece
este ndrept it s primcasc , iar Dumnezeu va g si
momentul potrivit s i-l dea, Atunci c nd rug ciunea
este puternic , nsui Hristos coboar i ajut acel
suflet, C nd cineva are ndr zneal n rug ciune, este
ca un ministru care l roag pe prim-ministru i astfel
izbutete n cererea sa."
Un monah aghiorit povestete: nainte de a m
elibera din armat , am venit ntr-o permisie n Sf ntul
Munte i l-am nt lnit pentru prima dat pe F rintele
Paisie, L-am ntrebat despre problemcle mele perso
nale, dup care i-arn spus despre un prieten aI meu
apropiat. Acela voia s se c s toreasc cu o fat , dar
p rinii ei nu-l voiau. T n rul c zuse n dezn dejde i
voia s se sinucid . Dup ce m-am ntors n lume,
rn-am nt lnit cu prictenul meu, care mi-a spus:
Inccrc s m distrug, dar nu reuesc, Ceva m ine i
nu m las s -mi fac r u.
Dup ce m-am eliberat din armat , am hot rt s
merg n Sf ntul Munte i s m fac monah, Am trecut
mai nt i pe la Suroti, unde l-am nt lnit pe Stare.
Trecuser apte-opt luni de c nd ne nt lnisem, dar
cu toate acestea m-a ntrebat cu interes: Ce mai face
prietenul t u? Mumai atunci am contientizat c n
toat aceasl perioad se rugase pentru prietenul
meu, iar rug ciunile lui l mpiedicaser s -i fac
rau."
Stareul accentua c prinosul c lug rului este
rug ciunea sa pentru ntreaga lume. n loc s cerce
teze pe cei ntemniai, se roag pentru cei adormii."
Odat a fost ntrebat: C t trebuie s ne rug m
pentru cei mori? Este cu putin s scoi un suflet
din iad?" i a r spuns: Ceea ce tiu din experiena
mea este c un suflet poate merge din beci n salon.
lar aceasta este puin?"
Stareul a spus unui monah: j{u ai de Iucru? O s
i dau eu. F metanii pentru sufletele celor adormii.
tii c t nevoie au?"
n timp ce rug ciunea sa se f cea pricin de a se
ajuta multe suflete, diavolul ncerca s -I mpiedice.
Spunea: lspititorul afl multe moduri ca s ne mpie
dice. mi rimite oameni ca s m distrag de Ia
536 537
rug ciune. Dar rni trirnite i Dumnezeu i rni dau
seama c nd i trirnite El."
Stareui unei chilii nvccinate a auzit c teva nopi
Ia r nd psalrnodii n Coliba S[areului Faisie. Odat l-a
intrebat: Ce
l)salmodii
sunt acestea care se aud
noaptea de la ora cutare p n la ora cutare?" (erau
orele in care se ruga). Dar Stareul s-a mirat cnd a
auzit, c ci nu tia nimic. lNu, eu nu fac pravil , ci m
rog cu Rug ciunea lui lisus." Nu cumva acele
psalmodii erau ale puteriloi cereti, care t ajutau in
rug ciuni i i le duceau la Dumnezeu?
Este adev rat c lumea se ine cu rug ciunhle
Sfinilor, pr cum s-a scris despre Sf ntul Antonie:
Lumea ai nt rit cu rug ciunile tale, P rinte cuvioa
Nu cunoatem dac i Stareul, n anumite cazuri,
a nt rit lumea cu rug ciunile sale, Dar este sigur
faptul c a sprijinit nenum rate suflete, care sunt
mult mai de pre dec t toat lumea, Pe l ng aceasta,
cu rug ciunea sa a vindecat bolnavi, a izb vit
ndr cii i numai Dumnezeu tie pe c i i-a ajutat n
ascuns s -L afle pe El i s se mntuiasc .
Acum c nd nu mai este l ng noi ca s aprind
lum n ri i S se roage pentru toat lumea, ne m n
g iem cu n dejdea c ne ajut mai bine din cer.
Ninunile i apariiile sale de dup moarte dovedesc
aceasta.
Dac in toat viaa sa Stareul s-a topit ca o
lumnare" rug ndu-se nencetat, acum ns lum na
rea nestins a rug ciunii sale arde nencetat naintea
Prea Sfintei Treimi i mijlocete pentru noi toi
4.
Pov tuitor harismatic
oi
cei care au vorbit cu Stareul i care au citit
cuvintele lui, s-au ncredinat c el avea haris
ma cuv ntului i a teologiei, cea mai nalt dintre
toate harisrnele Duhului S nt.
Cuv ntul s u era simplu, ca cel al pescarilor
apostoli, practic, viu, expresiv, atr g tor, bl nd i
dulce, El c dea ca o rou peste sufletele nsetate. In
povestirile sale era f r seam n. mpletea istorioare
fireti pline de har, cu glume, pentru ca povestirea s
devin mai pl cut , mai expresiv i s accentueze
ceva duhovnicesc. Vorbea adeseori n pilde, d dea
exemple din natur i via , Exprimarea sa era
totdeauna limpede, poetic i plin de apoftegme.
Futea vorbi Hber toat ziua f r s se preg teasc ,
dar cu toate acestea ascult torii nu-i puteau dezlipi
privirile de la el.
Nu inea conferine, nici nu urm rea s fac pe
dasc lul, De obicei vorbea cu nchin torii ce veneau
la el, sau f cea sinaxe la m n stirile pe care le p0-
v uia atunci c nd i se cerea aceasta, sau r spundea
la ntreb ri.
i
538
539
Prin puinele cuvinte pe care le spunea satisf cea
interesele duhovniceti ale rnultora, Avea un mod
personal de a se exprima i discern m nt cu care
putea i dintr-un pretext nensemnat, s fac o
excelent nv tur duhovniceasc .
Avea darul s schimbe discuiile nensemnate n
convorbiri duhovniceti. Slav lui Dumnezeu c
ne-am f cut acoperiul casei", i-a spus un oarecare
monah aghiorit, Iar Stareul schimb nd discuia de la
con truciile materiale la cele duhovniceti, a spus:
Aa cum Ia o cas Iucrul cel mai important este
acoperiul, ca s nu intre ap n ea, tot astfel i la om
totul este s -i aib capul bine asigurat, ca s nu
primeasc g nduri."
Cuv ntul s u mergea la sufletele oamenilor.
Ceea ce m-a impresionat la Stare, a spus un drogat,
este faptul c el cu dou -trei cuvinte reuea s
comunice cu noi i s ne trezeasc interesul."
Potrivit cu dispoziia fiec ruia, unii i veneau n
fire i se poc iau, alii i f ceau probleme de con
tiin , alii se entuziasmau, iar alii erau m ng iai.
Stareul nu-i convingea pe oameni n chip logic, ci i
ajuta duhovnicete.
Pricinuiesc uimire cunotinele sale n toate dome
niile, nelepciunea i memoria sa nemaint lnit .
Era destoinic s pov uiasc duhovnicete mo
nahi i m n stiri, s rezolve problemele mirenilor
c s torii i nec s torii, s se ntrein cu oameni de
tiin care se minunau de cuntinele i agerirnea sa.
Cobora sau urca la nivelul cultural i Ia starea duhov
niceasc a oamenilor, av nd n vedere caracterul lor,
meseria, ob ria, preocup rile etc.
De obicei vorbea oameniior spre zjdire, ndemn
m ng ere i despre fmp r a Iui Dumnezeu .
Evita s teologhiseasc f r motiv, dar atunci c nd
era nevoie, o f cea f r greeal , exprim nd expe
rienele lui dumnezeieti n cuvinte simple. Vederea
lui Dumnezeu merge naintea teologiei, Ea l-a ar tat
teoog pe c lug rul netiutor de carte, Stareul spu
nea c teologia f r experien seam n cu c rtia
care ncearc s descrie soarele."
Desigur n cuvintele sale exista i elementul uman
rezultat din cunotinele i experiena sa. Uneori
spunea: G ndul mi spune aceasta sau aceea..." sau:
Cred c ..." Vorbind ca un om despre problemele zil
nice f cea i greeli, De altfel nici el nsui nu credea
c este f r greeal .
Dar atunci c nd era ntrebat despre situaii i pro
bleme duhovniceti care privesc m ntuirea, l urm
rea cu atenie pe cel cu care vorbea privind ad nc n
ochii lui cu privirea sa p trunz toare i n acelai timp
rug ndu-se n tain pentru el, Dup ce nelegea exact
ntrebarea spunea cele d ruite iu de Jia 6.R spun
surile lui erau at t de clare, nc t vesteau l untric i
erau primite ca i cum ar fi fost cuvintele Sfintei
Scripturi, Aceste cuvinte ale Stareului aveau o putere
deosebit i erau primite f r ndoial , deoarece nu
94 Icor. 14,3.
95 Luca9, 11.
Sf ntu1 Isaac SiruI, Cuvntul 76.
540
541
erau ale lui, ci ale DuhulLli Sf nt. F.l nu f cea dec t s
transrnit cuv ntul lui Durnnezeu care se n tea de
sus n inirna sa. lar cuv ntul acesta este sernnu
deosebit, des v it adev rat aJ sfnior 7.
n aceste cazuri vorbea ca cel ce avea st p nire,
cu siquran , f r s lase loc pentru ndoial . ns
atunci c nd Dumnezeu nu-i d dea cuv nt i vestire,
nu r spundea, ci spunea: S facem rug ciune" i
numai dup c teva zile d dea r spurisul.
Stareul era din fire un vorbitor elocvent, iscusit i
conving tor. Dar valoarea harismei sale nu consta n
felul vorbirii, ci n coninutul cuvintelor lui. E3e aveau
puterea s descopere mp r ia lui Dumnezeu i s
schimbe sufletele oamenilor, pentru c mai nti el
nsui se schimbase duhovnicete prin lucrarea dum
nezeiescului har.
nalt Prea Sfinitul milropolit Panteleimon de Xanti
spune: Sfaturile Stareului tr dau o s[abilitate a cuge
t rii i o credin care avea drept sprijin o tr ire mult
mai nalt dec t cele pe care noi am fi n stare s le
nelegem...
Ascultam cuvintele lui i m minunam de duhul
s u. Ira Duhul lui Dumnezeu care vorbea prin vasul
S u, Iar aceasta sporea mnl untrul meu din ce n ce
mai mult credina i m f cea s -mi dau seama cine
este cu adev rat Stareul. P rintele Faisie devenea
pentru mine pov uitor c tre liristos, t lcuitorul daru
rilor Duhului, c l uz pe drumul spre cer, lumin n
ntunericul meu cel ad nc."
Chiar i dup adormirea sa, Stareul i ajut pe
oameni prin scrierile sale, C rile sale au un r sunet
nemaint lnit, sunt citite cu nesa, sunt traduse n
multe limbi str ine, vorbesc direct inimii, i mic
sufletete i pe cei sirnpli i pe cei culi.
Prin nv tura pe care a l sat-o, s-a dovedit a fi
un mare dasc l contemporan al vieii duhovniceti.
Cuvintele lui sunt adeseori rostite de buzele creti
nilor, influeneaz duhovnicete i pov uiesc sufle
tele c tre m ntuire.
SfnWI 5mcon 1ou1 TeoIog, Cuv ntui 80.
542 543
5. larisma m rig ierii
A
a cum soarele de prim var alung ceata i
nc lzete, tot astfel i Stareul, prin harisma
m ng ierii, alunga m hnirea i m ng ia pe orice
suflet chinuit care se apropia de el.
Muli sc pau la el mai ales pentru a se uura
sufletete. Veneau rn hnii i plecau cu des v rire
schimbai, Chiar i numai dac l vedea cineva pe
Stare primea putere i bucurie. Iar dac avea bine
cuvntarea s i vorbeasc cu el, atunci simea o
bucurie nernaint lnit i pleca schimbat, Cam ace
leai cuvinte ar fi putut spune i altcineva unui
mndurerat, ns cuvintele lui aveau alt putere,
transmiteau harul lui Dumnezeu.
lzbutea s ia toat durerea i m hnirea ome
neasc i s pun n loc bucurie i m ng iere. El
gusta am r ciunea, iar oamenii se umpleau de
bucurie i dulcea .
Dragostea lui sincer pentru fiecare om f cea
durerea i problemele celorlali ale sale i sfrea n
rug ciune din inim pentru cei mndurerai. Frin el
lucra harul dumnezeiesc, un har deosebit al m ng
ieri i.
Oamenii vedeau pilda vieii lui i primeau m nq
iere, pe c nd el suferea de multe boli. ns r bda i
slavosiovea pe Durnnezeu i nu-L ruga s -i dea
s n tate, Totdeauna avea bun dispoziie I rev rsa
n jurul s u hucurie, o bucurie care i m ng ia pe cei
ndurerai, Iar acetia plccau bucuroi cu toate
necazurile pe care le aveau. i aceasta pentru c nu
le d dea o m ng iere fals . Stareul accentua asupra
credinei n Dumnezeu, r bd rii, slavosloviei, nfrun
t rii duhovniceti a ncercrilor, dup care ar ta sco
pul necazurilor. ndulcea suferinele acestei viei cu
n dejdea celei venice.
Mergeau la el monahii chinuii de g nduri i ispite,
dar dup o scurt discuie cu el se simeau uurai,
ca i cum le-ar fi crescut aripi i plecau zbur nd. i
reg seau r vna lor de la nceput i se simeau ca i
cum n acea clip ar fi nceput viaa lor monahal . lar
cnd se ntorceau n m n stire, schimbarea lor era
at t de v dt , nc t era observat de toi i-i ntre
bau: Nu cumva ai mers la F rintele Faisie?"
C nd te apropiai de Coliba sa simeai o dulcea .
Toat atmosfera de acolo te ndulcea", m rturisesc
muli, Nimeni nu pleca de l ng el nem ng iat. Tineri
cu problerne psihologice i intenii de sinucidere i
g seau aici mng ierea i plecau cu hot r rea stator
nic de a se poc i i tr i duhovnjcete.
Un refugiat din Font nu reuise s -i g seasc
ceva de lucru i ajunsese la dezn dejde. liot r se s
se sinucid , Un prieten de-al s u i-a recomandat s
mearg la F rintele Paisie, i ntr-adev r acela a mers
n Sf ntul Munte s -l caute. S-a schimbat, a devenit
544
545
un alt om i a plccat bucuros i plin de n dejde
spun nd: Chiar i un munte de rni-ar iei n cale, l
voi da la o parte j voi trece."
La Panaguda" au adus odat un b rbat paralitic
pe care l duceau patru." Au vorbit cu Stareul, care
l-a m ng iat pe paralitic, dup care au plecat cu toii
plini de bucurie.
Zilele acestea (la Cinstita Cruce), povestea Sta
reul, a venit un copil ca un diamant, Avea idealuri i
o cur ie sufleteasc , pe care nu am mai v zut-o la
un alt copil. Toi cunoscuii lui, p n i p rinii s i, l
considerau redus mintal. l duseser chiar i la spi
talul de nebuni pentru c nu mergea cu femei i nu
ducea o via lumeasc . A venit cuprins de nelinite
si a plecat cu des v rire schimbat."
Altul avea scop s -i fac r u, dar a plecat de aici
ca un fluture."
Pe un altul l ameiser psihiatrii. A venit la
Colib , am discutat o or i jum tate, iar la sf rit
mulumit a scos o mie cinci sute de drahme s -mi
dea, deoarece la psihiatri pl tea o mie de drahme
pentru 15 minute i nici nu-l ajutau cu nimic. Aici
ns s-a folosit, deoarece nu avea niniic, ci numai
g ndul s u a fost nevoe s fie corectat."
Un nchin tor ne-a povestit pl ng nd de emoie:
n anul 1992 venisem din Canada dezn d jduit.
Lram divorat, luam droguri i paisprezece feluri de
niedicamente, Nu m mp rt isem de 32 de ani.
Stareul vorbea n curte cu vreo cincisprezece oameni
i p rea istovit de oboseal , Dup ce au plecat oi i
am r mas singur mi-a spus: Vii de foarte departe. De
mult vreme te atepL Dragostea lui m-a schirnbat.
Am simit c le vedea pe toate. A uitat de starea sa i
a luat asupr -i toate problemele mele, Dup acea
nt lnire cu P rintele Paisie toate problernele mele s
au aranjat: s n tatea (acum iau numai un medica
ment pentru tensiune), familia (arn i o feti care se
numete Paisia), serviciul i lucrul cel mai important,
credina mea n Hristos, Mama mea bucuroas
adeseori mi spune: Fiul rneu, cu tine s-a nt mplat o
minune.
Odat , n Tesalonic, Stareul a nt lnit pe un
ucenic de al s u, care acum este preot, n timp ce
vorbeau, s-a apropiat de ei o femeie mbr cat n
negru, foarte am r t , i le-a spus cu durere:
Spunej-rni, de ce Dumnezeu este nedrept? Mi-a luat
mai nt i b rbatul i acum copilul." Stareul nu a spus
nimic. A privit ntr-o parte i n cealalt i s-a rugat.
Apoi i-a spus fen-ieii: Binecuv ntat-o, acum eti ca o
c lug ri ." Atunci femeia s-a linitit, a pus metanie,
i-a s rutat m na i a plecat mulumind.
Chiar i cu puin timp mai nainte de adormirea
sa, atunci c nd durerile i erau mari i era pe jum
tate mort, nu nceta s m ng ie poporul lui Dumne
zeu.
Un t n r, cunoscut de al s u, avea o serioas
problem de s n tate, care i pricinuise o m hnire de
nesuportat, Se ducea la psihiatri i lua medicamente.
Atunci Stareul l-a chemat, a stat cu el c teva minute,
i-a spus dou cuvinte, ns bucuria pe care a primit-o
acela a fost mare i de nedescris. A plecat alt om i a
aruncat psiho-medicamentele.
Dei suferea, Stareul d dea m ng iere celorlali.
C t timp a tr it a m ng iat de pe p m nt, Acum ns
m ng ie din cer i mijlocete la Dumnezeu.
546
547
6. Lupt tor mpotriva diavolilor
i izgonitor a1 Ior
j
pariiile i atacurile diavolului, precum i su
1lp r rile
pricinuite de I constituie un capitol
separat n viaa Stareului.
P rintele
Atanasie Seliris a spus odat unui cunos
cut de al s u: Vino s cunoti un c lug r (F rintele
Faisie) care se lupt cu diavolii n prima linie." Un
student a spus Stareului c un oarecare profesor de
Teologie susine c nu exist diavol, Auzind aceasta a
zmbit i a spus: Ce spune acela? Aici diavolul n
fiecare noapte ne prezint filme." i ntr-adev r
pentru el diavolul era o realitate palpabil , l vedea
foarte des.
Cei p timai i slabi se lupt cu patimile lor, iar
cei puternici cu diavolul nsui. Stareul, ca un puter
nic ce era, se lupta singur cu diavolul i I biruia.
In aceste nc ier ri" se ducea o adev rat lupt
corp la corp. Diavolul fugea biruit i-l l sa cu p rul
r v it i cu rasa mototolit . Pirete nu-I biruia cu
puterea sa trupeasc .
Uneori se Iupta nu cu un diavol, ci cu mulimi.
Vedea c teodat o ntreag ccat de diavoli care se
n pustea asupra Iui s -l sf ie, Era at ta mulime de
diavoli, nc t ultirnul din coloan se vedea mic ca
g m lia unui ac."
Cineva i-a adus o caset pe care erau nregistrate
cuvintele unei ndr cite. Diavolul spunea cu gura ei:
S -i spui lui Faisie s stea Iinitit i s nu se mite
prea mult, pentru c va m nca b taie. Il vorn ataca
ca i cealalt dat ." Stareul asculta t cut, dar c nd a
auzit aceasta a z mbit i a SpuS: Care din toate?" Din
aceasta se vede c de multe ori trupul s u chinuit de
ascez primise r ni de Ia diavoli, Ne explica c
spun nd diavolul: S nu se mite prea mult" se
referea la metaniile pe care le f cea, Nu va grei
cineva dac va nelege i lucrarea Iui harisrnatic
felurit , prin care r pca suflete din mrejele diavolului.
Stareul spunea despre r zboiul cu diavolul: Dia
volul i face bine treaba sa. C inele l loveti odat ,
de dou ori i pleac . Pe diavol ns l loveti mereu
dar nu pleac , Este nevoie numai de dispreuire i s
nu-i d m drepturi, Atunci c nd l dispreuim i nu-i
d m drepturi, face scene, r de, joac teatru gratis.
Dar cu toate acestea nu simi fric de el, nu-l vezi ca
pe un c ine s lbatic, ci ca pe un c elu slab."
Atunci c nd Stareul spune: l loveti pe diavolul"
se refer la rug ciune, care, dup Sf ntul loan Sc
rarul, este biciul diavolilor".
Din ng duina lui Dumnezeu diavolul se ar ta
Stareului nu pentru c acesta i d duse drepturi.
Diavolul nu a aflat nimic" la el, deoarece nu i-a dat
548
549
nici un drepL Lua aminte s nu i dea pricin
diavolului, ca nici m car s il poat oc r.
Un monah i-a dus nite dulciuri i insista s guste,
dar el nu a m ncat. Las ! Mai bine s nu m n nc,
pentru c nici nu-i nchipui ce mi va spune tanga
lachi la noapte, Mai bine s nu-i spun." Altul i-a oferit
ciocolat , dar a refuzat spun nd: La noapte o s rn
batjocoreasc tangalachi."
Atunci c nd voia s povesteasc vreo sup rare ce
i-o pricinuise diavolul, spunea z mbind: S vezi ce
mi-a f cut tangalachi ieri." Dar dintr-o dat devenea
serios, nf iarea sa exprima m hnire i, cl tin nd
din cap, spunea: Cum a ajuns cea mai minunat
f ptur din pricina m ndriei! A c zut din ceata nge
reasc cea mai de sus i a devenit diavol, plin de ur
i r utate, Din nger luminos a devenit diavol ntu
necat."
Stareul nu simea ur , i nici nu-l blestema pe
diavol, ci l comp timea i se ruga ca, de este cu
putin , s se poc iasc i s devin iar i nger
lumi nos.
Fiindc de nenum rate ori a primit asupra sa
experiena" diavolilor, a devenit un experimentat
lupt tor mpotriva lor, Nu se mai temea de diavol, dar
nici nu l subaprecia, Nu ignora viclcugurile lui, nici
atacurile i cursele lui. Din experiena sa spunea:
ntr-adev r diavolul se preschimb n om, n animale
etc. Foate fi pip it. Fste o alt stare pe care nu o
cunoatem. l vezi, l pip i, l legi, dar dintr-odat dis
pare dinaintea ta, Nu putem vorbi despre materia
Iizare, Ci este o stare intermediar ."
Un convertil Ia
Ortodoxie a cerut
hinecuv n[are
de Ia S[arc s [raduc n limba francez
cartea sa
Sf ntul
Arsenie
Capadocianul"
L-a rugat ns s
scoat
n[mpl rile
cu diavolul i
vindec rile
ndr
ciilor,
deoarece
europenii nu sunt de acord cu
acestea, Stareul,
care a avut at tea experiene
cu
diavolul,
firete c a refuzat.
a. Ar t rfle
diavolilor
f
ntr-o noapte, pe c nd era la Storniu,
Stareul a
spus unui
oarecare copil
pe care I g zduia n m n s
tire: Tu stai aici, c ci eu m duc undeva." Apoi a
pornit spre petera care se afla pe marginea unei
st nci,
deasupra unei pr p stii
abrupte de vreo trei
sute de metri. Cobor nd a auzit un ciripit de pas re.
i-a dat seama cine este i nu a mers mai
departe. A
r mas n aceI loc toat noaptea rug ndu-se.
A fost
pentru prima dat c nd
diavolul l-a ispitit n perioada
c t a stat acolo.
*
fntr-o noapte a auzit muzic i zgomot de vioar i
alte instrumente
muzicale. Frivind spre fereastr I