Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de Drept, Stiinte Administrative si

Sociologie
PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
MAMELE-COPII: SUNT ALE NOASTRE SI ELE!
1
Coordonator stiintific Studnt
Lct! Uni"rsitar Mada#ina $otina Mr%iu Anca
An III& %r!'
An uni"rsitar ()1( - ()1*
1
www.juridice.ro
1
CUPRINS
Ro+ania& tara fruntasa #a ca,uri# cu +a+ +inor-----------------!!!!!*
Dat statistic----------------------------------!!*
Cau,-------------------------------------!!!'
R.rcursiuni asu.ra +a+i si a co.i#u#ui----------------------!/
Situatia in a#t tari--------------------------------!!0
So#utia: a1stinnta--------------------------------!!2
Pr"dri #%is#ati"--------------------------------3
$i1#io%rafi-----------------------------------!!4
2
Ro+ania& ar5 frunta 5 #a ca,uri# cu +a+ +inor
oate ca!urile e"istente despre o #eti$% &ns%rcinat% sau care a n%scut con#irm% #aptul c% 'om(nia are o
pro)lem% nere!olvat% care ia propor$ii pe !i ce trece. Aceast% pro)lem% ne propulsea!% in topul *uropei,
un top ru inos, i nu doar pentru c% avem o sumedenie de ca!uri, ci pentru c% autorit%$ile nu sunt &n stare
s% ac$ione!e preventiv +i s% conceap% o strategie e#icient% pentru a evita &nmul$irea acestor ca!uri.
Ceea ce ne situea!% pe primul loc &n Euro.a& sunt c# 3!/)) d +a+ +inor anua# 6i ci .st
')!))) co.ii a1andona7i. Situaia este att de grav, nct din 1.000 de femei care nasc, 43 sunt
minore. Acestea au risc crescut de avort iar dac naterea are loc, exist riscul major ca acest coil s
fie a!andonat, iar tnra s ai! dificulti de integrare social i a!andon social. ,otrivit studiilor
U-.C*F din 2//0, la nivel mondial 'om(nia se situea!% la egalitate cu state precum urcia, C1ile,
.nsulele 2auritius +i Filipine.
*"ist% dou% anse pentru aceste mame minore3 prima este s% ajung% &ntr4un centru de plasament. A
doua, presupune ca p%rin$ii mamei minore s% depun% o cerere prin care declar% c% vor avea grij% at(t de
mama minor% c(t +i de noul4n%scut, iar dac% se constat% c% nu sunt alte pericole, atunci mama +i copilul
pot r%m(ne &n #amilie. 5n aceste ca!uri, c(nd o minor% d% na+tere unui copil, at(t p%rin$ii mamei, c(t +i
mama minor% au parte de consiliere. ,otrivit speciali+tilor, apro"imativ 6/7 dintre mamele minore care
ajung &ntr4un centru maternal se re&ntorc &n #amilie.
Ca!urile ne#ericite &n care #etele nu se reintegrea!% &n #amilie, &n#runt% mai multe o)stacole sociale3
prejudec%$i, lipsa )anilor, lipsa +ansei de a &nv%$a +i de a munci. .ar )e)elu+ul devine victim%
colateral%. Dovad% stau situa iile reale din 'om(nia, &n care nu e ti angajat de c%tre nimeni dac% esti
minor i mai ai i un copil mic, pe de o parte din cau!a prejudec% ilor, pe de alt% parte din cau!a lipsei
unei cali#ic%ri pro#esionale. 5ntr4adev%r, &n Ro+8nia s .oat +unci #%a# d #a 1/ ani dar doar cu
acc.tu# .5rint#ui! 9ns5 :n ca,u# +u#tora dintr #& r#a7ia cu fa+i#ia s :ntrru.! Posi1i#itata
a.#5rii #a o cr65 s5.t5+8na#5 :nt8+.in5 :n .ri+u# r8nd i+.di+ntu# 1ani#or s :n a# doi#a r8nd
condi ia ca 11#u u# s5 ai15 3 #uni! Protc7ia Co.i#u#ui # .oat a;uta . acst +5+ici +inor cu
.#ata cr6i& dar doar d #a * .8n5 #a 0 #uni! C s :nt8+.#5 :ns5 du.5 acst ti+.<
Din punct de vedere psi1ologic, o sarcin% pentru o #at% minor% constituie un oc emo ional, aceasta
ne#iind preg%tit% pentru a4 i asuma rolul de mam%, de #emeie matur%. Copila su#er% un tran!it )rusc de la
perioada copil%riei, ie ind din cercul ei de prieteni, la responsa)ilit% ile maturit% ii, devenind peste
noapte mam%. 5n plus, &n lipsa unei consilieri de specialitate, &n majoritatea ca!urilor, aceasta va renun a
treptat at(t la #recventarea cursurilor colare, c(t i la prietenii ei. Sentimentul predominant va #i cel de
ru ine pentru ceea ce i se &nt(mpl%, e"ist(nd c1iar riscul a)andon%rii copilului.

Dat statistic
Doar 287 dintre ca!urile de mame minore sunt raportate ,rotec iei Copilului9
5n perioada ianuarie 2//0 4 iunie 2/12, &n jur de :/./// de minore au devenit mame. 5n ciuda #aptului
c% unele dintre ele aveau v(rsta de numai 1/ ani c(nd au r%mas &ns%rcinate, niciun s#ert dintre ca!uri nu
sunt semnalate direc iilor generale de asisten % social% i protec ia copilului ;D<AS,C=. Din datele
centrali!ate de 2inisterul Sanat% ii, 8>.20: de minore au r%mas &ns%rcinate i au n%scut &n perioada
2//0 4 2/11.
?
5n anul 2//0, a #ost &nregistrat cel mai mare num%r de mame minore 4 1>.210, dintre care 3
4 12 dintre ele av(nd 12 ani@
4 128 4 1? ani@
4 A22 4 18 ani.
5n 2/1/, num%rul minorelor care au devenit mame a sc%!ut u or, ajung(nd la 1:.:6A, dintre care3
4 ? minore de 11 ani@
4 2/ de 12 ani@
4 128 de 1? ani@
4 :6A de 18 ani@
4 1.:>/ de 1: ani@
4 ?./>? de 1A ani@
4 8.:18 de 1> ani, iar :.A>6 erau minore &n momentul &n care au r%mas &ns%rcinate i au ajuns majore
pan% la na tere.
5n 2/11 a #ost raportat un num%r de 0.828 de copii care aveau mame cu v(rsta su) 16 ani si :./AA cu
mame de 16 ani.
Un raport al Agen iei -a ionale pentru ,l% i i .nspec ie Social%, institu ie a#lat% &n su)ordinea
2inisterului 2uncii, arat% c%, la nivelul D<AS,C, la nivel na ional, &n 2//0, 2/1/ i 2/11 au #ost
&nregistrate doar 8.21? de ast#el de ca!uri. Ast#el, direc iile de asisten % social% i protec ia copilului au
#ost sesi!ate de c%tre unit% ile sanitare doar &n jur de 287 din ca!uri.
.nspectorii sociali au constatat c% serviciile de care au )ene#iciat mameleBgravidele minore au #ost3
consiliere ;181 ca!uri=, centre maternale ;1A6=, centre de primire &n regim de urgen a ;6>= i alte servicii
;monitori!are gravide cu poten ial de a)andon, acompaniere speciali!at% pentru mama i copilul supu i
violen ei domestice 4 ?.61>=. <ravideleBmamele minore provin &n special din !one rurale, au un nivel
sc%!ut de educa ie, inclusiv &n ceea ce prive te educa ia se"ual% i contraceptiv%, iar peste A/7 dintre
copiii n%scu i de acestea au #ost recunoscu i de c%tre ta i. De asemenea, &n peste >/7 dintre aceste
ca!uri s4a reu it integrarea copiilor, &mpreun% cu mamele lor, &n #amilie i &n comunitatea de
provenien %. Doar 22 de ca!uri au #ost raportate ca a)u! se"ual, restul de 8.101 #iind raportate ca rela ii
li)er consim ite, se mai arata &n raport. -ivelul de educa ieBscolari!are al mamelor minore este un alt
indicator care a #ost investigat de c%tre inspectorii sociali i, din cele 8.21? de mame minore &nregistrate
la D<AS,C, 0?1 erau ne colari!ate, 082 a)solviser% doar &nv% %m(ntul primar, 1.6A2 erau &n
&nv% %m(ntul general, iar 8>6 &n cel liceal.
Cau,
=a+i#ia& c#u#a socita ii& nu func7iona,5!
Ca!urile &n care copile ajung s% ai)% la randul lor copii, deriv% &n primul r(nd din rela iile de#ectuase
din cadrul #amiliei. Cadrul ocrotitor al #amiliei &n care #eti a a crescut, nu #unctionea!% ori din cau!a
neaten iei p%rin ilor, ori din cau!a c% ace tia sunt ocupa i, stresa i, nep%s%tori, c% nu discut% desc1is cu
copilul lor i nu4i asigur% un mediu normal &n care acesta s% creasc%. Cu alte cuvinte, ei nu sunt p%rin i
cum ar tre)ui s% #ie, din moment ce propriul copil ajunge &n situa ia de a #i p%rinte. 5n unele ca!uri,
#etele ascund sarcina, p(n% &n momentul &n care tre)uie s% nasc%.
De aceea, consider c% principala r%d%cin% a pro)lemei c(nd o minor% na te, vine din interior, din
educa ia o#erit% de p%rin i &n a a !isii > ani de acas% i din rela iile #amiliale. O posi)il% situa ie
emo ional% a copilei poate #i accea &n care ea se re#ugia!% sentimental, c%ut(nd a#ec iunea pe care nu o
prime te acas%.
8
S5r5cia 6i i%noran7a& o co+1ina7i noci"5!
De cele mai multe ori, mamele minore provin din mediul rural, din #amilii de!organi!ate! Mdiu#
socia# i ni"#u# d duca i a# .5rin i#or& s rf#ct5 indu1ita1i# :n "ia a co.i#u#ui& acesta ajung(nd
s% &mp%rta asc% modelul de via % al acestora. Aceste sarcini la v(rste #ragede apar pe #ondul ignoran ei
#a % de valorile sociale, #a % de educa ie, iar lipsa educa iei se"uale cora)orate cu #enomenul de
maturi!are se"ual% care are loc cu 84: ani &nainte de maturitatea emotional% i intelectual% ale acestor
#ete, conduc la o sarcina nedorit% la v(rste at(t de #ragede.
Li.sa unui .ro%ra+ na iona# d duca7i s>ua#5 i cu# duca7ii din 6co#i!
Caosu# din sist+u# ro+an d :n"5 5+8nt& +n inut d nu+roas# i nsf8r it# rfor+& s-
a r%5sit i :n duca ia co.ii#or & car au d"nit .o#i%onu# d tstar a# sist+u#ui! Dcoala din
'om(nia nu reu+e+te s%4i preg%teasc% pe elevi pentru via$a adev%rat% atunci c(nd ace+tia au nevoie, iar
educa$ia se"ual% predat% sporadic &n +coli nu este e#icient%.
S>u#& scrtu# succsu#ui!
Eom)ardarea mass4media cu su)iecte se"uale #ace imposi)il e#ortul p%rin ilor de a4 i ine copiii
departe de acest domeniu. Se"ul nu mai este un ta)u, dar mai mult dec(t at(t, este pre!entat !ilnic, an de
an, ca o re$et% sigur% de succes &n via$%. Din cau!a naivit% ii copiilor i adolescen ilor i #iind u or de
in#luen at, acest drog mincinos le aduce convingerea c% este mai )ine a #ace se" i a4 i vinde trupul
pentru )ani, dec(t a te ine de coal%.
Est ??#a +oda?? s5 :ti :nc.i "ia a s>ua#5 !
Din cau!a anturajului , i de team% de a nu #i )lamat, i!olat i umilit de prieteni, a #i virgin &n !iua de
a!i, este o ru ine, ec1ivalea!% cu o dis#unc ionalitate social% . 5ntr4o societate &n care se promovea!%
li)ertinismul se"ual, adolescen ii resimt tot mai devreme impulsul de a4+i &ncepe via$a se"ual%, c1iar
dac% ei nu se simt preg%ti$i pentru acest pas.
Fre)uie s% recunoa+tem c% tr%im &ntr4o societate &n care se promovea!% ideea c% reu+ita &n via$% depinde
de #elul &n care ar%$i +i &n car 6tii s5 :7i "in,i i+a%ina& o socitat :n car dis.nsa d 10 ani nu +ai
st d +u#t "a#a1i#5! P8n5 #a ur+5& con"n7ii# socia# :n car tr5i+ sunt .ur5 i.ocri,i! Cu+& .
c critrii& cu c +oti"a7i 6i cin n d5 dr.tu# s5 fi>5+ +aturitata unui o+ #a 13 ani<@
(
&
R.rcursiuni asu.ra +a+i i a co.i#u#ui
2%micile minore au o pro)a)ilitate mai mare s% nu4+i termine studiile. 5n plus, copiii n%scu$i de
mamele minore au o greutate mai mic%, au re!ultate mai sla)e la +coal% +i au +anse mai mari s% #ie atra+i
de mediul in#rac$ional.
2icu$ii sunt a#ecta$i de lipsa de preg%tire emo$ional% a mamelor lor. *le au nevoie de asisten$%
psi1ologic% special%, pentru c% nu +tiu cum s% interac$ione!e cu copiii lor, nu +tiu cum s%4i ating%, s% le
!(m)easc%, s% le vor)easc% +i s%4i &ngrijeasc%, lucruri elementare pe care o #emeie le #ace &n mod natural,
at(ta timp c(t ele &nsele sunt de #apt ni+te copii #%r% copil%rie.
,rintre riscurile medicale se num%r% anemia, tensiune arterial% crescut% +i c1iar moartea prematur% a
)e)elu+ilor. Fetele su) 18 ani care nasc au cele mai mari riscuri medicale.
2
Sorin * anu, medic primar o)stetric%4ginecologie la Spitalul Clinic ,oli!u din Eucuresti @ Dilema
Gec1e
:
Situa ia :n a#t 5ri
Spre deose)ire de alte state ale lumii care se con#runt% cu cre terea num%rului de #ete care r%m(n
&ns%rcinate &nainte de majorat, &n 'om(nia nu e"ist% o vec1ime &n aplicarea unor programe na ionale,
prin care tinerii s% ai)% acces la educa ia se"ual%. Cu toate acestea, toat% lumea r%m(ne surprins% de
v(rsta din ce &n ce mai #raged% a copiilor care nasc copii.
Datele ultimilor ani relev% un parado"3 c1iar dac% e"ist% programe de educa$ie se"ual%, rata tinerelor
care r%m(n &ns%rcinate continu5 s5 crasc5! Cifr# sunt :ns5 inf#un at d un factor i+.ortant: :n
+u#t 5ri& .rintr car i SUA& "8rsta +a;oratu#ui st considrat5 ca c () d ani! Astf#& :n
+ai toat stat# din Occidnt o fat5 car na6t #a 14 ani considrat5 +inor5& :n ti+. c :n
Ro+8nia #i+ita d "8rst5 st 13 ani!
'ata minorelor &nsc%rcinate varia!% de la o $ar% la alta, &n #unc$ie de #actori sociali, dar +i personali. Ha
nivel glo)al, aceasta se situea!% &ntre 18? de ca!uri la 1./// de na+teri, &n !onele su)4sa1ariene, +i 2,0 la
1./// &n Coreea de Sud. Cele mai mari rate &n $%rile de!voltate se &nregistrea!% &n SUA +i 2area
Eritanie.
Suedia
> din 1./// de mame sunt minore. 5n aceast% $ar% a #ost aplicat un program na$ional de educa$ie
se"ual% &nc% din 10:A, iar de la 18 ani elevii primesc pre!ervative.
Fran a
Se &nregistrea!% 0 mame minore la 1./// de na+teri. 5n 10>? a #ost introdus% educa$ia se"ual% &n toate
+colile. ,rograma +colar% include &ntre ?/m +i 8/ de de ore de educa$ie se"ual%.
Canada
2/ din 1./// de mame sunt minore.
2area Eritanie
Se &nregistrea!% o rat% de ?1 de mame minore la mia de na+teri. 5n +coli se pred% educa$ia se"ual%, dar
p%rin$ii pot opta pentru predarea acestei materii la v(rste mai mari. Sondajele de opinie au relevat c%
elevii nu sunt mul$umi$i de educa$ia se"ual% predat% &n clas%, iar 2area Eritanie are una dintre cele mai
&nalte rate de na+teri la v(rste #ragede din *uropa.
<ermania
11 din 1./// de na+teri au protagoniste minore.
Sco$ia
*duca$ia se"ual% e a"at% pe a)stinen$%, iar rata minorelor gravide este de numai 6 la 1./// de na+teri.
2e"ic
Se &nregistrea!% >6 de mame minore la mia de na+teri.
SUA
,ropor$ia e de :2,1 la 1./// de na+teri, cea mai mare rat% din statele de!voltate. Unele state americane
aplic% educa$ia se"ual% li)ertin%, altele promovea!% a)stinen$a ca solu$ie pentru prevenirea sarcinilor
premature. ,otrivit Campaniei -a$ionale de ,revenire a Sarcinilor 2inorelor din SUA, statul american
are cea mai mare rat% de minore &ns%rcinate, socotind aici toate tinerele care au n%scut p(n% la &mplinirea
v(rstei de 2/ de ani3 apro"imativ 62/./// de #ete pe an.
5n 2//8, statul american a c1eltuit peste 0,1 miliarde de dolari din cau!a na+terilor la v(rste #ragede.
A
So#utia: a1stinn a
,otrivit unor speciali ti, tipul de educa ie se"ual% o#erit% nu in#luen ea!% major rata ca!urilor de
minore &ns%rcinate, ci modul &n care p%rin$ii le vor)esc copiilor despre se", modul cum presa re#lect%
se"ul +i stigmati!area social% a acestui #enomen. Cu c(t mediul social e mai permisiv cu aceste ca!uri,
iar presa relatea!% mai mult despre aceste situa$ii, cu at(t FepidemiaF ia amploare mai mare. Iaponia, de
pild%, are unul dintre cele mai sc%!ute niveluri de minore gravide, dar asta &n primul r(nd pentru &n
aceast% $ar% o asemenea situa$ie nu este tolerat%. Dup% mul$i ani &n care programele de educa$ie se"ual%
li)ertin% nu au produs e#ectele a+teptate &n statele occidentale, numero+i e"per$i sus$in c% a)stinen$a e
cea mai )un% solu$ie.
Dar asta nu e de ajuns. ,utem sc1im)a educa$ia &n +coli, putem &ntocmi mai multe statistici despre
acest #enomen, putem implementa o sumedenie de programe derulate de #el de #el de #unda$ii, spun
e"per$ii@ rata #eti$elor care devin mame nu va sc%dea dac% p%rin$ii nu se implic% &n cre+terea copiilor,
dac% societatea nu vede acest #enomen ca pe ceva anormal, iar sistemul de asisten$% social% nu este mai
restrictiv, adic% s% #ie accesi)il doar pentru tinerele care &+i termin% studiile.
Un studiu reali!at de Jaiser FamilK Foundation pe minorele din Statele Unite relev% c% 207 din ele
spun c% se simt presate s% #ac% se". ,otrivit e"per$ilor, principalul motiv pentu care adolescentele nu #ac
se" este c% acest lucru ar #i &mpotriva convingerilor lor religioase sau a valorilor morale. Alte motive
invocate includ dorin$a de a evita o sarcin%, #rica de )olile se"uale sau lipsa unui partener potrivit pentru
&nceperea vie$ii se"uale.
Datele statistice mai relev% c% #etele care sunt #oarte ata+ate emo$ional de p%rin$ii lor sunt mai pu$in
predispuse s% r%m(n% &ns%rcinate, de asemenea, #etele care sunt crescute de am)ii p%rin$i, )iologici sau
adoptivi, de la na+tere au o pro)a)ilitate mai mic% de a r%m(ne gravide dec(t cele care cresc &n #amilii
de!organi!ate. 5n SUA, la v(rsta de 1A ani, 227 din #eti$ele cu #amilii normale au #%cut se" p(n% la
majorat, spre deose)ire de 887 din #etele care provin din #amilii cu pro)leme, potrivit sondajelor.
Fetele e"puse a)u!urilor, violen$ei domestice +i s%r%ciei au riscuri mai mari pentru o sarcin%
prematur%. Un studiu din 2//8 arat% c% rata minorelor care devin mame poate #i redus% cu o treime prin
eliminarea e"punerii la a)u!uri +i violen$% &n #amilie.
Hipsa educa$iei este un alt #actor major de risc, dar speciali+tii critic% +i in#luen$a media. Un studiu din
2//A a descoperit c% adolescentele care au #ost e"puse la mesajele presei cu privire la se"ualitate &+i
&ncepeau mai repede via$a se"ual% dec(t alte #ete de v(rsta lor! ,otrivit revistei FimeF, Ftinerii e"pu+i la
con$inutul se"ual al emisiunilor G sunt de dou% ori mai predispu+i s% devin% p%rin$i p(n% la majorat
dec(t cei care nu sunt e"pu+i la mesajele mediaF.
otu+i, cu c(t educa$ia se"ual% co)oar% spre v(rste mai mici, pentru a preveni ca!urile de mame cu
v(rste #ragede, cu at(t campania e privit% mai mult cu ostilitate. Un e"emplu este #ilmul de educa$ie
se"ual% produs de EEC pentru copiii cu v(rste de cel pu$in nou% ani.
,otrivit cotidianului FDailK 2ailF, pelicula a #ost aspru criticat% de un mem)ru al ,arlamentului
)ritanic3 FAcesta este clar material e"plicit. Lguduie inocen$a copil%rieiF& @ E scanda#os!@
*
! Filmule$ul
de educa$ie se"ual% e inclus pe un CD care pre!int% un material video amplu, care are drept scop
e"plicarea e"act%, dar pe &n$elesul copiilor, a ciclurilor vie$ii, a sentimentelor, a vie$ii de #amilie. Discul
con$ine +i un clip animat, care pre!int% dou% personaje de desene animate &n timp ce #ac se". De
asemenea, o secven$% generat% de calculator pre!int% un cuplu #%c(nd se". Secven$a e &nso$it% de
e"plica$ii gra#ice.
?
Andrea Headsom, mem)r% a ,arlamentului )ritanic.
>
Pr"dri #%is#ati"
'e#eritor la asisten a i protec ia sociala e"ist% urm%toarele prevederi3
2ama minora poate )ene#icia de indemni!a ie pentru cre terea copilului &n )a!a Ordonan ei de
urgen a a <uvernului nr.186B2//: ;modi#ic%ri si complet%ri prin Hegea nr. >B2//>= privind sus inerea
#amiliei &n vederea cre terii copilului, sau dup% ca!, a Ordonan ei de urgen a a <uvernului nr. 111B2/1/
privind concediul i indemni!a ia lunar% pentru cre terea copiilor.
5n Hegea nr. 2>>B2/1/ privind aloca ia pentru sus inerea #amiliei, apro)at% prin Ordinul nr. 18>8 din
A mai 2/11 sunt con inute condit ile &n care mama minor% are dreptul la aloca ia pentru copil.
De asemenea, at(t pentru mama minor%, c(t i pentru copilul acesteia, sunt aplica)ile dispo!i iile legii
privind protec ia i promovarea drepturilor copilului.
6
E.EH.O<'AF.*
4 www.romania4actualitati.ro
4 www.initiativa4mamelor.)logspot.com
4 www.investigatii.md
4 www.avocatnet.ro
4 www.telegra#online.ro
4 www.)!i.ro
0