Sunteți pe pagina 1din 33

RevirtH lunad de schimb ds expcrien@ pi

^ 'Indrumare metodologid apicoli editat3 de


Asociatia Cr dt or i l or de Albine din ~ep"blica
Socialist3 Romania
C U P R I N S
1 * I. RECEANU : Momente hotarltoare ale luptei
popml ui mnGn pentru afirmarea libera gi
demnB h rlndul natiunilor lumii. Aniversa-
!
rea a 40 de ani de la victoria asupra fas-
cismului.
3 ! * * * : Institutul de cercetare qi pmductie pen-
! tru apiculturil. La a zecea aniversare.
;
6 ! Mihaela SERBAN : Introducerea rnBtcii fmpe-
recheate.
-
11 i . T. CULITA : ImbunBtAtirea Intretinerii famili-
ilor de albine In stupi multietajati.
15 !
I. CIRNU : S B prevenim golurile de cules prin
cultivarea faceliel.
17 1 I. CODAU: Inflorirea salctmului In rona Tlr-
navelor.
19 i Elena SAWLESCU : fmbun?lt%tiri aduse echi-
pamentului de proteaie a muncii In apicul-
! tura.
22 !
Doina FLONTM : Apilarnilul - un pas in te-
rapia medical&. Experimentul clinic sitmB-
! rean.
23 ! PROGNOZA ~NFLORIRII SALC~MULUL
4 f N 1985
24 i DIN ACTIVITATEA ORGANIZA'J'IEI
; NOAsTRE
* * * : $edlnfa statutarh a Consiliului Asocia-
fiei CrescBtorilor de Albine.
! V. LAZAR : ApiculNra - o lndeletnicire a pio-
! nierilor din Bgnie.
4 * * * : Initiative cu care ne mlndrim.
4 APICULTORII NE REAMINTESC :
Idei valoroase la indemfna tuturor
.- r 25 f E. SCHUSTER: La fiecare stup - un roi pe
'*
.f
! 6 rame.
pZ6! APIMEIUDIAN
! 0. MILEA : Brazilia - noile coordonate ale
"!
dezvoltilrii apicole.
2?> # CALENDARUL APICULTQRULUI
.& i DOCUMENTAR APICOL
r ; 1 : ? INTREBARI SI RASPUNSURI
C o p e r t a I : Salcinlul oferii unul di n princtpalek
f , ulesuri. fjind fntons rrrcotot dn albinc.
(f o t o : ar h. C. MAIMADUC)
Aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra '
fascismului si sPrb5torirea ,..ZNei inde~endentei
MOMENTE HOT~R~TOARE ALE LUPTEI POPORULUI ROMAN
i
PENTRU AFIRMAREA LIBERA $1 DEMN~~ IN R~NDUL
!
i
NATlUNlLOR LUMll I
&a cum se arat3 fn HotArfrea Comi-
- tetului Executiv a1 Comitetului Cen-
tral a1 Partidului Comunist Romdn din
15 februarie 1985, privind aniversarea
a 40 de ani de la victoria asupra fas-
dsmului si drbitorirea .Zilei inde-
pendentei RomAnieiu, ,poporul rombn
va s5rb5tori aceste evenimente ca dou3
momente hot2ritoare pentru afirmarea
sa liber5 ~i independenti in rindul na-
tiunilor lumii".
Printr-o fericiti coincidenG, ziua de'
9 mail adun3 fn istoria romdniior doui
momente de adinci semnificatie, doui
date aniversare care ne prilejuiesc de
fiecare dat i 'intoarcerea recunostintei
noastre spre acei fii ai, acestui pimint
care s-au jertfit pentru Ubertatea gi
independen@ patriei lor, pentru elibe-
rarea altor popoare apasate de asupri-
rea strging.
La 9 mai 1985 se fmplinesc patru de-
cenii de la victoria asupra fascismului,'
eveniment de cbvfr$itoare fnsemn5tate '
in istoria universalg, in lupta popoare-
lor pentru afirmare de sine s~ti?itoare,
pentru libertate gi pace.
Tot la 9 mai, poporul nostru sirbi-
t o q t e .Ziua independentei Rombniei",
ziua in care cu 108 ani in urmi (9 Mai
1877), parlamentul tirii, dind glas voin-
' tei fntregului popor, a proclamat
neabfrnarea patriei, inscriind o nou5
paging de glorie !ji lumin3 fn multimi-
l a a r a sa istorie. Aceastii coincident5
^" -'-e pentru natiunea noastrg valoare de
simibol, ilustfind cu strillucire adevarul
c& intreaga, istorie a poporului roman
s-a desf*urat statornic sub semnul
-ideaIurilor de libertate $i unitate na-
tionali, al vointei sale nestrimutate de
a fi singu~: st5p'h f n @h striibun5, de
a-gi orfndui via@ potrivit. legitinielor , ]
sale interese $i aspiratii.
flmplinirea a 40 de ,ani de la. victoria i
asupra fascihului este sarbitorit2 de
i
poporul r o mh cu simgminte de pimo-
. , s
fund5 satisfactie ~i legitiina mindrie . .. 2 , s
pentru 'insemnata sa contributie la in-
fringerea celei mai ,grave, dintre pri-
mejdiile la adresa li.bert5@i'$i. democra-
tiei, a. p5cii gi progresului popoare- 9
lor - fascismul. .
?
Participfnd cu intregul s5u potengal.
militar, economic gi urnan, la uriava M-;,
tilie impotriva fascismului, poporul ro-
i!
miin incununa in chip strillucit boga-
, $
tele sale traditii de lupt5 antifasdsa,
..
, ..
didea expresie stiirii sale de spirit
.,. ,
profund ostili fascismului, setei sale de
libertate. Tntr-adevC, inci de la in-
:/
tiile . manifestiri ale fascismului p
arena politic5 a lumii, poporul romsn,
s-a ridicat cu hotiirire in primele rin-
duri ale luptei impotriva acestuia.
Prin amplele sale demonstratii si ac-,
tiuni revolutionare, clasa muncitoare a
ficut s i se vorbeasd in Pntreaga lume ". ' .
despre steagul de lupt5 ridicat de po-
porul romqn, despre pilda muncito- . '
rimii romdne. Un asernenea moment 1-a . , ,, ,
reprezentat activitatea Cmitetului Na-
tional Antifascist, care, sub conducerea
Partidului Comunist Romdn, a code- - . ' :
. . > ;
rit migdrii antifasciste gi antirizboi-
nice, a amp15 structurg orga+zatoric5,
antrenind la lupt3 largi forte @ale,
in frunte cu clasa muncitoare.%tfel,
marea demonstratie antifascisti gP Lip+'
rizboinici de la 1 &hi 1939 a 82
cu putere vointei cl'asei noas+'
, .
citoare, a intregului popor.
1
potrivi cu .orice . pret -
r ~zhi ul ui , de a
tegritatea patriei.
I
1 .
Acoperindu-se de glorie, arrnata ro-
man8 - a participat, aliituri de tmpele
sovietice, la eliberarea Transilvaniei de
I nord, iar apoi la eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei $i a unei pllrg din teri-
toriul Austriei, pfnll la victoria deplini
1
asupra fascismului.
Prin efectivele prezente pe front,
prin uriaqul sllu efort economio Romk
? nia s-a situat, a ~ a cum s-a subliniat
chiar fn epocll, pe a patra pozitie Pn
S cadrul coalitiei antihitleriste, contri-
buind la scurtarea rizboiului cu circa
200 de zile.
4 La a 40-a aniversare a Zilei victo-
riei, experienb istoricg, inclusiv a ce-
! .
lui de-a1 doilea rllzboi modial, intere-
sele vi'tale ale popoarelor cer s5 se pun5
cu desavipire cap% tuturor cauzelor
t
care Indream cursul evenimentelor
1 -
spre confruntare $i rgzboi, si se ac-
I- '
tioneze in mod perseverent pentru de-
mocratizarea relatiilor internationale,
pentru stingerea tuturor foearelor de
i
fncordare gi conflict existence fn lume,
I ,
pentm solutionarea exclusiv pe cale
j
pqnit.5, prin tratative, a tuturor pro-
blernelor litigioase, ca qi oriciiror alte
i probleme dintre state.
La 40 de ani de la mZkea@ zi a vic-
toriei, pporul r m2n, fgurindu-qi con-
vtient prezmtul $i viitorul, actioneazi
. cu inalt5 responsabilitate pentru ap3-
1
rarea picii, pentru oprirea cursei inar-
i . mgrilor, pentru dezarmare, conferind
o nou5 strillucire vocagei sale de pace,
ilustratA pregnant de-a lurtgul intregii
sale istorii. Este acesta supremul oma-
giu adus celor care au luptat pentru
zdrobirea fascismului, pentru bunurile
cele mai de pret ale fiec5rui popor -
libertatea qi pacea.
h perioade celor 40 de ani s-a in-
f i i mt Asociatia Cresclltorilor de Al-
4%
bine (anul 1957) care desfllqurtnd o ar-
k tivitate rodnic5, contribuie la demol-
",. tarea @culturii in @ra noastrll qi mo-
dernizarea aceskia la nivelul cerinte-
lor actuale ale economiei noastre.
PreocupArile qi activitatea principal2
Asociatiei CrescBtorilor de Albine a
L concentratti fn, atragerea oameni-
loymuncii de diferite profesii la prac-
ticarea apiculturii, in prezent num5rul
acestora ajungind la peste 80 000, sg-i
pregtiteasca ~i s8-i Pndrume Tn vederea
cresterii nurnirului familiilor de albine
si sporirea productiei de miere, -5
qi alte produse apicole. NumArul fami-
liilor de albine dup5 datele statistice
ale anului 1948 era de 472 000 iar la
recensllmintul din luna februarie a.c.
acesta depll~egte 1 300 000.
In activitatea sa, Asociaga Crescii-
torilor de Albine colaboreazll cu orga-
nele de stat, precum qi cu alte organi-
zatii obqtgti pentru indeplinirea misu-
rilor prwgzute fn planul de dezvoltare
a apiculturii, contribuie la prevenirea
$i combaterea bolilor la albine, protec-
tia farniliilor de albine hpotrika. in-
toxirniilor cu pesticide, organizarea pe
plan central a stupiritului pastoral, po-
lenizarea culturilor agricole entomofile
cu ajutorul albinelor, aplicarea dife-
renQatA a tehnologiilor de creqtere $i
fntretinere a farniliilor de, albine pe
zone bioapicole qi tipuri de cules.
Partidul qi statul nostru au luat o
serie de mkuri menite s i creeze con-
dilii favorabile dezvolt3rii apiculturii,
stuparii beneficiind azi de credite pen-
tru dezvoltarea stupinelor mu crearea
de noi stupine, scutiri de impozite asu-
pra veniturilor realizate, precum gi de
o serie de lnlesnirl ca : asigurarea
aprovizioniirii apicultorilor cu unelte $i
rnateriale apicole, preluarea produselor
de la locul de producge, gratuitatea
valorificgrii resurselor nectaro-poleni-
fere, acordarea de vetre-de stupin: in
folosing gratuiti, plata actiunii de po-
lenizare a culturilor agricole entomo-
file cu ajutorul albinelor, asisten@ teh-
nic5 calificat5 gratuitA etc.
La a 40-a aniversare de la victoria
asupra fasdsmului qi sib-biitorirea ,,Zi-
lei independentei Rom2nieiu apicultorii
patriei noastre fntlmpini aceste mo-
mente hot5rltoare ale luptei poporului
r o mh p n t r u afirmarea liberii $i
demn5 cu noi succese In advi t at ea lor
~i obtinerea unor rezultate cit mai bune
in practicarea acestei utile qi frumoase '
indeletniciri - apicultura.
Ing. L RECEANU
Ca a zecea aniversare
. .
INSTITUTUL DE CERCETARE $I PRODUCTIE
PENTRU APICULTURA t q . ,
Sesiunea anuals de referate $i comunic5ri
vtiintifice a Institutului de cercetare $i pro-
ductie pentru apiculturll s-a bucurat de data
aceasta de o conjuncturs festiv5, lucrsrile
sale desfagurindu-se i n contextul aniverssrii
a zece ani de la infiintarea acestei uni-
t5ti - pilot a cercetgrii apicole romgnepti.
La sesiunea lor festiv5, cerceutorii au
avut oaspeti distinvi in persoana t ovara~i -
lor t prof. dr. Tiberiu Murevan - pregedintcle
Acedemiei' de Stiin* Agricole $i Silvice,
Ion Moldwan - vicepregedinte a1 A.S.A.S..
directorul Institutului de biologie $i nutritie
animals, Mihai Pocorschi - reprezentant a1
Consiliului National pentru $tiin45 gi Teh-
nologie, precum $i reprezentanti ai Institu-
tului Agronomic ,,N. BBlcescuU, Departamen-
tuiui Agriculturii de Stat, Ministerului Sil-
viculturii $i ai altor institutii centrale cu care
1.CP.A. are relatii de colaborare.
Conducerea Asociatiei Cresc5torilor de Al-
, bine a fost reprezentats de tovarsgii : prof. dr.
Eugen Mure~an, ing. N. Foti, prof. Costache
Paiu, vicepreyedinti ai Comitetului Executiv
$i ing. Eugen Mlrza, secretar a1 Comitetului
Executiv. Au f ~ s t prezenti, de asemenea, re-
prezentanti ai Combinatului apicol, Liceului
apicol, pregedinti $i secretari ai filialelor ju-
detene A.C.A., activivti ai Asociatiei, apicuk
tori. Directorul institutului a adus la cu-
no~t i nt a adunsrii $i salutul adresat de prof.
dr. ing. V. Harnaj, pregedintele APIMONDIA.
Pentru psrticipantii mai tineri s-a f5cut
mai intii o scurt5 trecere in revist% a activi-
uf i i de cercetare apicol5 i n Romlnia, rele-
vindu-se faptul cil actualul Institut de cer-
cetare $i productie pentru apiculturll repre-'
zi nu jalonul de virf a1 unui drum inceput
cu mai bine de o jum5tate de secol i n urmll,
-
continuat cu valenfe noi. in conditii noi, op-
time, in ultimele decenii. Ca data de debut
a cercetHrii organizate in apiculturll este so-
cotit anul 1930 cind dr. F1. Begnescu,
unul din lnaintagii de seam5 ai apiculturii
romanegti a infiintat, in cadrul Institutului
National de Zootehnie, sectia de apicultar5.
h perioada postbelicit, un moment de coti-
t urs a fost marcat in anul 1957 clnd ia fiint5
Statiunea centrals de apicultur5 $i sericicul-
-. .- tuck formll organizatoric5 superioarll in care
se continua de altfel o activitate ce se
desfggurase sub diferite forme, dupH elibe-
rarea tHrii de sub jugul fascist. Primul di-
rector al . acestei statiuni a fost ing. Ni-
colae Foti, prezent i n prezidiul actualei se-
siuni gtiintifice, prilej cu care a fost oma-
-
giat $I pentru implinirea vfrstei de 75 de ani.
Dezvoltarea impefuoasB a activitgtii Aso-
ciatiei CrescHtorilor de Albine a impus per-
fectionarea activiutii de cercetare, strict ne-
cesar5 penlru introducerea pragresului teh-
nic $i crearea unui organism propriu destinat
transpunerii in pract i d a acestui scop. Ast-
fel, in 1971 ia fiints Centrul de stlidii, praiec-
tHri pi invllwmint apicol al A.C.A.
(C.S.P.I.A.). DupZ trei ani, prin unificarea
acestui centru cu sectia de apiculturs din
cadrul S.C.A.S. ia nagtere actualul institut
de cercetare, sub conducerea ing. N. Foti.
Acualul director a1 institului, ing. Aurel
I
Mslaiu, a fscut apoi Q s c d prezentare a
I.C.P.A., evidenfiind ~emnificative comparatii.
Dac5 la inceputul activitlltii . i n. institut lU-
crau 10 cercestori, asazi numarul acestera
a crescut la 54, cadre cu studii. superioare
de diverse specialiati. fn urm5 cu zece-ani
num5rul temelor de cercetare era doar de 7.
f n 1984, cercetstorii institutului lucrau la
25 de teme de cercetare, cu peste 42 de fAze
anuale. f n paralel gi ca o cons eci n~ a efi-
cientei muncii depuse, s-a dezvolbt $i acti-
vitatea economic5. Cele 31 milioane lei reali-
zate in anul 1984, reprezints o cifs5 de peste
2
zece ori mai mare decit ceea ce se rcali-
za in anul infiintsrii institutului.
Vom incheia aceasti5 succint5 prezentare
remarcind in mod deosebit baza material%
de exceptie de care s-a bucurat gi se bucurs
I.C.P.A., baz5 materials unics i n lume pen-
tru o activitate de genul celei pe care o
desf5$oar5. Firesc, datorii sporite ale celor
care lucreaz5 aici pentru obtinerea unor re- L
zultate superioare, calitativ $i cantitativ, in
strins5 corelatie cu cerintele stringente ale
dezvoltarii apicultw+ii romanegti.
De altfel lucr5rile prezentate in continua-
rea sesiunii s-au constituit i n r8spunsul pe
care it dau cerceatorii la conditiile create.
Debutul a fost facut de geneticieni $i amelio-
ratori care prin purtgtorii lor de cuvint,
Mihaela $erban, $telian Onea $i Maria DrB-
.
gan an expus rezultatele obtinute de colec-
tivele din care fac parte in cercetarile pri-
vind : biometria albinei rom8ne$ti, sporirea
productivit5tii in cregterea intensivg a m5t-
cilor, dezvoltarea $i comportamentul repro-
ductiv al trintorilor.
La sectia de tehnologia cregterii albinelor
o interesana expunon a f l u t - o directorul$
institutului, privind obtinerea veninului de
albine, cercetare ale c5rei rezultate s?nt deo-
sebit de utile pentru marea practicZL apicols.
.
Alte comunic5ri, prezentate de Vasile Ale- '
xandru $i Nicolae Borcescu, au cuprins re-
zultatele lucrllrilor privind sporirea randa-,
mentului la extractia cerii din fagurii re-
formati @ com~ortamentul famillilor de al-
bine i n pavilioanele apicole.
Rezultate partiale ale unor cercetari de
lung5 durat8, neinchiate inc5, au fost comu-
nicate de cercetatorii implicati i n problemele
pe care le ridics mai ales ast5zi. i n condi-
tiile intensivizarii agriculturii, resursele mea
lifere. Identificarea $i studiul unor specii de
plante cu productii mari de nectar $i polen.
cu referiri speciale la Evodia sp.. a fost
subiectul comunicHrii f5cute de veful colec-
tivului de resurse melifere $i polenizare, ing.
Ilie Baana. Grigore Fota a facut cunoscute
rezultatele cercetgrilor privind selectia pi
ameliorarea salcimului i n scopuri apicole,
iar Elena Grosu pe cele privind valoarea me-
lifer5 a soiurilor $i hibrizilor de floarea-soa-
$ :
relui, cultivati +i de perspectivg.
3%. 2
Cu mult interes au fost urmZirite referatul
' .:$ ~i comunic5rile cu care s-au prezentat la se-
siune cerceatorii de la colectivul de patolo-
gie apicols. f n timp ce dr. Paul Agaohe a
expus rezultatele cercellrilor privind com-
-ponenta florei bacteriene $i micotice a in-
testinului mijlociu a1 albinelor adulte, dr. ing.
Ion Rusu a prezentat studiul efectuat de co-
lectivul din care face parte, privind baete-
riologia micologia fagurilor $i cerii in
vederea stabilirii tehnologiei de obtinere a
cerii lipsite de germeni patogeni viabili. De-
terminarea toleranlei albinelor f a v de ier-
bicidele utilizate mai frecvent ^m cultarile
entomofile din R. S. RomAnia, subiect de
mare actualitate pentru apicultura noastril.
a constituit continutul expozeului sustinut de
dr. Dan Ionescu. .
Subiectele comunic5rilor de tehnologia pro-
duselor apicole au constat En : determinarea
cantitativg a flavonoizilor din propolis $i din
preparate cu propolis (expus de farm. Pi-
lofteia Popescu) $i realizarea unui extract
total de polen i n vederea folosirii lui ca ma-
terie prim5 activ5 la obtinerea de produse
medicamentoase apiterapice (expus de bio-
chimist Cristina Mateescu). .
Dr. Lucia Seraflm $i dr. Mircea Popescu
din cadrul sectorului de apiterapie, au smv-
nut interesante comunic5ri privind efectele
tratamentului cu Lecipol la bolnavii cardio-
vasculari cu hipercolesterolemie $i respectiv
rezultatele terapeutice obtinute prin utiliza-
rea unor produse apicole in unele afectiuni
ocutare pe pol anterior in raport cu carac-
teristicile modificilrilor clinico-functionale.
Comunicilrile prezentate de ing. Mihai
Lisovschi : ,,Contribulii l a mecanizarea
transporturilor in apiculturHU $i ing. Con-
stantin Culea : .,Noi utilaje $i echipamente
pentru apiculturH", dup& cum 'aratil Pnsegi
titlurile; reflect% preocupgrile pe aceastH li-
nie ale cercetatorilor institutului silrbiltorit.
Penbu domeniul PncH nu indeajuns explo-
rat, eel a1 urgani sri i $i economiei apicole,
S-a prezentat o singuril lucrare, de cilfre unul
din autorii ei, ing. Elisei Tar@ gi anume :
,,Influenta polenizilrii cu albine asupra bi-
lantului energetic a1 cultarii de floarea-soa-
relui".
A fost apoi r hdul apicaltoriior-experimen~
tatori d-gi expunil In atest cadrn de elevata
linutg gtiintificii rodul eforturilor gi cHutHri-
lor asidue. Iosif Oros, secret* a1 filialei
A.CA. jud SSlaj a prezentat colectorul de
polen sillHjan gi tehnologia de folosire i n
scopul recoIarii intensive a acestui prod-
apreciat a1 stapului care este pdlenul. 0 co-
municare plinil de substan@, relevlnd impli-
catii emnomice valoroase a fost filcua de
ing- Claudiu Ocrain, secretarul filialei A.C.A.
jud. BuzHu privind influenla polenidrii sa-
tarate cu albine asupra productiei de se-
minte l a floarea-soarelui.
De un succes deosebit S-a bucurat contri-
butia renumitulni apicultor-inventator Nico-
lae V. Iligiu. Si de data aceasta tinuta gti-
inlificil, profeSional5, .au fost atributele ce
au caracteiizat atit n3fer&tl expw privind
tehnologia producerii retolt&, conserv5rii
$i valarificilrii apilarnilului CEf gi filmele
prezentate : ,,Apilarnil - a mta' qnsil",
.,Apilarnil - cercellri $i determinMm+ Api -
larnil - medicament ? Aliment ?" $i ,,Apite-
rapia".
Interesul pe care I-an prezentat referatele
gi comunickile expose a fost demonstrat pi
de discotiile care an urmat. Printre cei care
au apreciat valoarea lucrilrilor filcind toto-
data gi valoroase sugestii 'pentru munca vii-
toare mentionilm pe tovarilgii : prof. Engen
Muregan, prof. Paiu Costache; conf. Maria
Suciu de la Faculfatea de biologic, Gheorghe
Pugcap, pre~edintele filialei A.C.A. jud. Tul-
cea precum $i Dumitru Sofrwie, vechi gi.
cunoscut apicultor $1 aetivist voluntar nl
Asociatiei.
Vom Pncheia aceste succinte fnsemnsri de-
spre evenimenM pe care 1411 trait cerce-
tatorii I ns t i t ~t ul ui ~ de cercetare $i produ'ctie
pentru apiculturii i n zilele de 2% februarie $i
1 martie a.c. cu urarea ca Ia viitoarele
aniversilri sil fie prezentate noi gi va-
loroase iucriiri consenmind Enwierea activi-
tHtii cercetatorilor pe coordonatde lnaltei ti-
nute gtiintifice, a eficientei pentrn Pntreaga
apiculturH.
0. M.
. ,
O0 VrND pavilion' apicol cu 6; farnilii. Vigoiu. Tuleea, blef. 11898. . .
00
(12)
00
VfND stupin5 (50 familii), stupi, cabanit $i unslte apicole: Telef. 15.03.94, vine&
00 strnb8t3, duminic3, luni. , (13)
00 VIND bidoaqe galvanizate 50 kg Inchidere ermetici. Banul Antonache 63 Flo- . :
- .
00 reasca. Telef. 79.65.53. (14) A "
so VIND revirte .Apicultura" anii 1965-1981. Cumpitr revista .ApiculturaY snii 1970.
' . ; ' 00 ,972, 1973. Telef. 921/31217 Brapov.
8
. ,(15).
00 ' -
Vf ND pavilion apicol cu 60 litzi orizontale qi 30 farnilii albine. Albu Alexsndru. .
telef. 941133868, Graiova. . (16) ! I . :
00
00 '
VIND pavilion apicol pentru 72 stUpi verticali f5r5 albine. ~ P a n a i t C. Pet&;: sat .
00 Tfrgu~orul Nou, jud. Prahova. (17) . -
. , .?
.,...
. '
, . 5 ...:--..
. ,
. -
. .
- -
Biol. Mihaela SERBAN
Institutul de cercetare Si~productfe
pentru apdculturd
Pentru. multi apicultori introducerea
rngtcii este poate una din cele mai di-
ficile lucriri curente ale stupinei. Pe
bung dreptate, pentru c i incep5torul
incearci nu numai @rere de r5u pen-
tru matca gbsiti moarti la citeva zile
dupi intrducerea in stup, ci chiar o
Cndoialg cu privire la indeminarea sa,
la aptitudinile pe care le are pentru
apiculturg ~ i , de ce nu, la perspectivele
sale ca apicultor. Principala hdoiali
vizeazi metoda falosit% pentru intro-
ducere. Apicultord experimentat, fie
el profesionist sau amator, a trecut ~i
el la vremea sa prin asemenea fndoieli,
dar le-a dep5qit ~i ca urmare pune in
balm@ costul pierderilor de mitci da-
torate metodei expeditive (dar riscantg)
pe care o folosegte ~i costul unei me-
tode mai sigure dar laborioas5. Con-
cluzia lui este de regul5 acceptarea ris-
cului (1-20/& inevitabil).
Cum succesul introducerii se expri-
m5 in acceptare, c r d ci inainte de a
sugera citeva metode de bazi (da.r nu
relete), este -bine . GI inventariem k-
torii care influenteazii acceptarea
miitcii :
1. Colonia.trebuie s5 fie sigur or-
fang. De mulbe.ori, chiar dacg in fa-
guri nu se aflB oui sau puiet necipi-
cit, p t e exista o matci tin51-6, neSm-
perecheat.3. De aceea, cobnia b3nuit.i
orfani trebuie verificaa riguros, fa-
gure cu fagure qi numai daci nu existA
nici mate5 t i ni ri nici botci este decla-
rat5 ca atare *.
2. Un cules abundent confer5 sigu-
rant% acceptHI.ii, indiferent de metocla
de introducere. Orice perioadi de Pn-
trerupere a culesului, oricit de scurt3,
sesizatG prompt de apicdtor, poate fi
contracarat8 cu hraniri de stimulare pe
care le adrninistreaz5 incepind cu ci-
>'teva zile inainte de a introduce matca
qi le continua pin5 cind ea ou5 constant.
Deci pentru Pnlocuirea pplinuit2 a mit-
cii stupului cu alta, tina,ri, silsau cu
potential genetic sucperior, se alege o
perioad3 de cules sau se simuleazg
acesta prin hriniri de stimulare.
3. Conditia miitcii care se introduce
trebuie sH fie ,,sincronizatiiu cu cea
a lucr5toarelor care urmeazH a o ac-
cepta.
Dintre douH m5tci egale ca virsu, hte-
gritate morfofunctionaI5 (inclusiv grad de
imperechere) pi vigoare, albinele o prefers
pe ,,a lor" - cel putin pentru un scurt tirnp,
dupa care au o atitudine bilateral tolerant5
iar in- final se hot5rSsc pentru una din ele.
Situatia ne intereseaza deocamdatH cu titlu
informativ.: in practic5, cel putin unul din
cei trei parametri sus-mentionati este infe-
rior la wt Pa stupului faltfel Inloceirea ei nu
ar avea rost). In anumite conditii albinele
fac singure aceast5 alegere - atunci cind
la unificare se uit3 ambele mHtci in stup.
sau toamna tirziu, in septembrie-octombrie,
cind pentru inlocuire unii apicultori dau gur
$i simplu drumul pe urdinip unei rnhtci ti-
nere, ouiitoare, viguroas8, in stupul respectiv
incs functionind matca bStrin8 ** $i nu dau
gre?. Discriminarea se face pe baza faptului
cH feromonii mStcii de$i identici ca structura
chimics, variazi cantitativ de la o matc5 la
alta $i sint perceputi ca atare de lucr8toare.
lc%rora le provoacg reactii diferite.
Probabilitatea existentei unui ,,uni-
son" fntre matca oferiti qi albinele pri-
mitoare este foarte redmil. In cazul co-
loniei r h a s i fir5 matci, d& fn stup
exist5 lawe tinere dbinele trag botci
de salvatre - deci nu se mai pane pro-
b l m introducerii/acceptArii unei m%-
ci ; uneori accidentul se constat3 pe loc
* Pentru incep&tori, H. H. b i d l a w jr. re-
comanda chiar o "cernere" a Intregii popu-
latii de albine prfntr-o gratie separatoare
avezat3 deasupra unui corp de stup plin cn
rame (in care albinele au fost In prealabil
scuturate) $i dedesubtul corpului de puiet
In care au fost lAsati strict fagurii cu puiet,
fBr5 nici o albiha adult3 : toate albinele urcA
In corpul superior, la puiet, matca Ins3 nu
le poate urma, rAmfne sub gratie ; sau, fi-
x h d la urdiniv o f i ~i e de gratie separatoare
$i obliglnd albinele scuturate In fa@ stupu-
lui SLI treaca prin ea pentru a ajunge la fa-
gurii cu puiet aflati Sn stup - matca se re-
peread u$or In aceass situatie.
** N. Foti, comunicare personala, $1 apicul-
tori profesioni$ti In Australia $i Noua Zee-
lands.
(matca omorit3 de apicultor, prin ne-
glijenta manipulare a ramelor, de e-
xemplu) ~i dac5 stupina dispune de
miitci de rezerv: se introduce una ime-
diat - fie intr-o cqcg cu dop de
cearg, fie bine ngclgiti cu: miere ~i de-
pusi ca atare pe chiar f agude de pu-
iet pe care se aflase matca stupului.
Alegerea uneia din aceste dou5 posibi-
l i mi precum ~i a momentului folosirii
ei se face tot in functie de abundenta
culesului ~i implicit de gradul de ocu-
pare a lucr8tuarelor : cu cSt mai ocu-
pate, cu atlt mai bine. Da& ins5 cali-
tatea slabgrdisparii$a mgtcii gi simultan
&sen@ puietului tin& sint constatate
cu intirziere (lucru frecvent Pntflnit la
fncepiitori), in scugtul interval cft co-
lo& rnai poate fi tinut2 orfang far3
a se bezmetici trebuie stimulati activi-
Fig. I. Cgpgcel : A - tub111 pentru verbet ;
B - peretele perpendicu1ar;pe fagure
tatea,lucrZtoarelor introducind 'in cuib poate fi identic3 cu la, ' b sau d, villa
cite un fagure cu puiet qi oferindu-le sta*bilindu-se pe baza exasrienului. de
sirop de zzhiir. Dar deja existi incom- labrator.
. pati,bilititi ht r e aceste -1ucrStoare ~i Situatia l c este mai greu de preve-
matca ce le va fi curind oferit2. Pentru hit. Dintre cei trei factori care influ-.
a se conditions in vederea primirii ei, enteaz; acceptarea, siguranb orfanizti-
colonia trebuie sd se afle ht r-o stare rii se poate realha de ciitre brice api-
de. dezorganizare avansat2 (incorect dar cultor sfrguincios ; simularea sau su-
'.
I
sugestiv desemnaa ca .demoralizareu
plimentarea la timp a unui cules abun-
iri mai toate- cgeile de ~~~~~~~~~~5 cia-
dent : intrebind pe cei mai wiceputi,
si& preCUm $i in limbajul curent) :
invatfnd - pr e ve ni ~a furtic+amlui (acci-
atunci este ea predispusg accepGrii.
dent, ~i el frecvent rmlamat in leg&
Cum se explica egecurile introducefii ?
tur5 cu pierderea mstcilor la introdu-.
Uneorilq&ul este imediat ( 1 ) ' : in-
seamng cA sau (a) in stup existau botci
ori mate5 (neatentiu apicultorului), sau
( b) matca a suferit un transport prea
indelungat yi in conditii neprielnice
. ( vi m furnizorului), sau (c) preggtirea-
celor trei conditii .sus-mentionate ale
aeceptirii a fost neglijati {vidneprice-
perm apicultorului), sau (8) matca are
un defect corporal care implicit afec-
teaz5 functiile sale (vi m produclitoru-
lui). Alteori evecul se v5dqte cu intlr-
. zikre (2) : mstci acceptate de albine
sint curind dup: aceea !nlocuite lini$-
tit, desi aparent ou5 bine. Se Winu-
i qt e c: reluarea mai greoaie a pontei
tinde s5 provoace aceas6 tnlocuire.
D ~ i ~i erdere, nu mai este vorba de Fig. 2. CU$C~ tip Benton romgneascg, din
introducere propriu-zis; iar explica* lemn
' l ! a e d g s a u ! n p l a ! n d e i u a s q e u p d
' p a q p ~ ! ! S g e S u q s a p a l s a F e w a u e j J o a l a a
- e q y a a n I e l J o I a [ o ! s ? a o e a a q l o m a p ' ~ n u r ! l s
? s a s s a p 9 " e j e u j ! ( a ! $ a . x s a s o m a u ) d o ~ l o p
- m e 8 m p u o u r a o q s ~ d n s e ! S l s n $ ! $ s o a ! u r a p
J r o l a u e B J o e a d n s e a ! l s e ~ d m ! u a x a a s a u n ! $ a e
J O J ~ e - p o u r o ~ a j u p d r p e a z ! l e a J a s l u a u r
- q ~ o d u r o s ! n l s a a e e a a e S u e l s a p a p y s n d n s
- a d a m ! u n u r o a a p a l e ) ! ) u e s e s u a u r I . d r i p
u l p a I a J e o J p s n 1 e 1 J o I a l o ! a e a o e a a q l o A z a p
a d a u y a J o 5 ~ p d n p J e ! : a l a u ! ? a a a e I V I j e a s
a a m u y a l E u o 8 e x a q a I n I a s e n l e ) p e ! q o q u ~
e a r m u a o p u e g d a s u j a a o & - z e d n p ! y l ! l e a s
a i a ! ! q e u r e ! $ ! J e d s y p e l a p q n u v 0 s - g u j
: ( p p a d s e a J ! n $ a ! a e a d n s a p a ~ p q l d e p e u ! p
e u n q s a ) d n l s U J ! ! q p u r e $ u a s q e / v $ u a z a ~ d
a p a d a x a p e o j d a s J a d a 1 a a a o ) e ~ a n q ,*
( . ! a o a u n ! q u a d ! ! a y 1
- q s u ! q e p a ! w n u ! s p u n n ~ l u a d z a a a l n s o
y s $ ! u r ~ a < ! u r ~ a J e a a d a ! j e a g d x a o a 3 s 3 )
. q ! q e ~ a d n D a a , a ! ? J a u a a p I S H u q s q n s a p e a l
- q ! ) u w u ! p ' + . x e d o a p p l e ~ ! J d ! S n l w a l s a
e q e u r ' a u ! q I e e a a l y a 1 a 3 a l u a p ! j n s l u ! s g ~ )
- ~ o d s u e q I n d u r ! ? a d a ~ ! \ o s u j n q u a g p s e p
J W ~ ' p a ' a l 8 a a u a a p a ! w o u o s a I a j l s e a s e j
a ~ e a - ! ! q p u r t o d e u j ! s ! o p a p l e p a a a t s a
J O I ! a p x I o u r I e a ! u o q ~ e a 1 n ) a I a q a s J e ! ' a 0 1
- a u ! q l e I n u g s q u ! u ! p j d e n ! $ e z ! l o q e $ a u r l u ~ s
p y a u r g $ ' a o l a q q l e ! \ v a 3 0 ~ u a u e u a d l o ?
! S ! ! y ) q u r a l e a a e l n q j p u e u r a I a p u e I l u ! l u a u
- e w r . r a d ! $ a ! l a q u ! s l u j s ' ! a ! $ e u r a o j u ! e a J e s
- ! u n u r o s a p a ~ e d p u ! a d a s e o ~ [ ! u r ' ( e a ! e u r n u
n u J e p ' , q s $ e u r a p e \ u e l s q n s u ) ! ! u o u r o J a j *
- p ! q - H ' H $ 0 ; ~ . a ~ a d a + r l e q $ m ? q n s
a p p 3 p x d u g p $ ! u r ~ d n s q s a w a J a $ S w o u
- n s ' s a l a i u g ~ ) a l d r u o a u ! I p n q e u 1 s u a w
- 0 u a 3 ! n u n e $ e j u g ~ B J A u j p o a q l n w
a p e a ' p $ e p w o a a w u e a s p u ! i p s I n q
- a J $ ~ e e a a q p 8 a ~ d ' ~ q p w e a ~ q d a m e e l
p m a u o 3 a ~ e 3 ' a ~ q ~ s o d a $ u e p e A q s a a t ?
a l e q a p ' J O - $ p a j I p f n ~ o d w o a a s T a j
a 3 u j 1 0 ' l n p e n o $ d n . r a J $ u g a a J e 3 e a 3
a p a r e o $ y ~ o n l l a e m l m n e s ' g s a y 3
- a ~ a d w g a u e a a a p f n e a q 3 a ~ a d u r g e q e w
a l a v i q l a B u g s i p w n a ' n ~ d m a x a a p : 1 ! 3
- $ e m 1 1 ~ p l d a 3 3 e a s J a A p e p o a $ F ! S a I ! q
- e J o n e j p o a u n a $ u a w q ~ o d r u o 3 a u l q p ?
e l p 3 e o ~ o ~ d T p o r u o J a j a m n q u a d a l n i
- e n ! $ o w I S a J m u j a l ! ; j ! p u o 3 a u l q e a ~ d
w p r d g s n u ! a ~ ! n 3 o l u j a p e j u y p u a . 1 l a 3
- 3 s e p m $ g u i a s - a s n . x q s i p a ! n q a J $ a l a
' ~ 4 o q ~ e d a ' ~ o q n 3 1 d e a p a $ n 3 e j ~ o l ~ ~ ! q p Z l
- a ~ d s p n p u j ' ! ! q p u ~ e a J a 3 n p o J $ u I a p
! u y ~ g q d g s g - z u g p e p ! ~ a ~ u o d e a m n l
- a e l y u g d ~ y S p ! ~ a u r e r u e a I S a q s a e a
- l e w ' a $ ~ m i p l @ a p a d 1 a l a l s - x y a l e o q a p
p l n l a ~ n d e q m 3 u g e ! $ l ~ e d t ? p d n p $ p
' a p q q g m y $ s e a a ~ a p ~ a l d ! $ - n u ' p l ! q e $
- ! J F ' ~ u e y o q u o 1 0 3 ' J O : a l ! z a s a z w e n
- ! z p s - q l n a ! n u n e a x q a y B [ u g ; e r c u r d
p m p o a p g o a q s o j a 3 e d q a w l 9 s
a . x q 3 q p . I a = ~ o $ l n q d e a q J o n u ! q e
o n 3 l ~ ~ p a g y ~ n p l ! $ ~ o s j j J E a u l q @ u r ! S I
- s q q s e a a d r j * m i q u o ~ o a ! (,, a J p g
- a u r z a q a p a l e 3 a d n u ~ e p ' J p e d g a A I S
- n p x a l a p - t d , n a d r q s u n - q u g . ? 1 q y u 1 e a . x
- a 3 n p o q u y a l s a n @ ! s ~ U I l a 3 e a a x a p )
a p z a q p u 1 3 . r d l . a p n e s p u j J n 3 e a ~ d a p
p m y o 1 3 a q e o d q u o l o 3 '! a ~ : - r ! u r l ~ d p $
- u a w o w u l . & ? I . , g p g * s ' a p a d s e a T a u n
q k s ' 3 s a - a ~ m l p ~ a n l 2 ~ ~ 9 p u n u
a p I s A J a q u y l s a s e 1 0 7 ' u g . p l l C 1 ~ 8 ~ 1 - 3 g q
- u a u r y t v a l s a ' ( a l l 2 8 - 1 ) ! n p p o d s u e g .
~ n d w ! ~ u g l w m o a d n m ~ p j S s I u o I s a j
- o ~ d - ! w a s . x o q p n p o ~ d u n p p q q d a d o a p
p s p ~ ~ ~ ~ J F ? U ~ w m ' F ~ J J O e u i w a p u i
e l a q s a n u X I J ~ ? ~ ~ J , , a l d o p u a s p s 7 3 3
- u ~ l a p s e J o l a x o q p m l e e a a r w r i c q p u x
l a l \ y p m e a m ~ u o ~ 3 u ! s ~ e p ! ~ o l l n q d a
a q m a p p s u ! J d a p e a 1 0 1 3 a q e o d ' ( a ~ a a
,
* ( S O D a l ! M I l s
a l ! l h a u g e a J ! s ! a a e p J n 3 I s e a a e s l n $ ~ e j p a d
- s a a ! S ( s n s ) a a a u ~ i s n s n q u a d q q q a r u e u w l
,
! S a J ! s ! a a e a p e $ u e j F s ~ e u r a J a s ! u u r a 1 u ! p
' a u e s u a u r e - p a o u u o l u a a d ! l ! l h 3 ' f ! S . & - B ! J
law scrie ci4 .aoceptarea unei mGtci,
saa\ chiar a unei botci, intr-o aglome-
rare de albine care la momentul res-
p&iv pot si3 aib5 structura de colonie
sau nu, este atit de mult influenpit5
de factori variabili heft aproape c5
orice procedeu p a t e functions impe-
cabil fn anmi t e ocazii $i s2 queze in
altele. Cind aleg metodele de a oferi
albinelor o matc3, apicultorii trebuie
s% se bazeze pe propria lor pricepere
de a folosi met6da cea mai pot ri ~i t i l . ~
a n d se urmh-e~te. tnrnultirha coloni-
ilor de pe' vatr5, rnatca tinir5 abia pri-
mit5 de la p~oduc2tor se introduce (pe
fagure cu puiet) intr-un roi pe 3 r a m
format cu puein inainte, $i ajutat apoi
sB se dezvdte pln5 ajunge la putere
de colonie normal2 ; dac2 ins5 matca se
pAstreaz2 in vederea inlocuirii, din ace-
h j i roi ( i acest caz, nucleu de pk-
t r m) ea mai sufer5 o introducere -
in colonia a c5rei matci trebuie in&-
partat5 : dnd vine momentul, matca
din nucleu se transfer5 in colonie si-
multan cu scoaterea/omorfrea mdtcii
bgtrine, ~i chiar pe fagurele de pe care
aceasta este luat.2 (se paate unifica nu-
cleul fntreg cu eolonia - metoda cu
ziar qi/sau stropirea ambelor populatii
cu sirop slab de zahi4r).
Pentru posesorii- unor wlonii f oarte
putemice, qi care iolosew stup verti-
cal, metoda cea mai sigur5 este elibe-
sarea m2tcii pe un fagure cu puiet la
'Fig. 5. G w i de expeditie nord-americang,,
di n plastic alb mat
ecloziune Pntr-un corp de stup (care
mai contine 1-2 f-i cu miere gi
p2stur5) qezat pe un rpodiqor Snd-
grove deasupm cuibuld. AiMnele ti-
, .
v
Fig. 6. Cuvcli tip Benton sovieti&, din lemn
nere acdepti spontan m a h . ~ i o h-
)grijesc. Deindat.2 ce mica popqhtje este
in mhur2 aqi a g r a teritoriul, se des-
chide urdiniqul din podiqor orientat
c5tre. spatele stupului. In continuare,
mica unitate se fnt2rqte cu faguri cu
puiet c5p2cif $i se l a 5 62 se deml t e
- colonie ajutitoare, deci - s u se
unific5 cu cea de baz5 (matca acesteia
fiind indephtat4).
Introducerea cu cu$cZi are variante
-nenumgrate, dintre care :
I. sub .ciip5celu {fig. I), rotund ca o
cupolii (0 10 cm, h = 2 cm), sau patrat
(8 x 8 x 2) cm), din plas5 de si& abb-
nui a (3-5 ochiuri/cm), sub care se
izoleaz2 matca, lpe celule cu puiet gata
de ecloziune, celule goale, celule cu
miere nec8phcit.3, pe un fagure fn co-
lonia orfanizaworfang. SaprafaM in-
ferioar-2 a c2p5celului este libeSt, ca-
petele verticale pe fagure ale - sfrme-
lor fnfigindu-se fn c e d . Matca esk
tinut2 captiv2 cel pugn 4-5 zile. Me-
toda prezint2 avantajul c5 in timpul
captivim6a matca ouii qi ate re- ae-
ceptati de albin'ele ce eclozioneaz2 sub
c2p2cel.
S+ folqsqte $i o variants, cu rezervg de
ba nk - a cSp5celului ; un tubalet cu
prbet'tie care albinele din stup fl consam5
Pn doufi zile, gi pPtrund prin tub sub c2-
pikel, oferind astfel captivelor cale liber5
spre exterior.
2. Folosim, qi mai ales vorbim frec-
vent de cwca Miller, dar citi din noi
qtim cum ,aratA ea ? Ca principiu, re-
prezint2 un pas clar Pn avans fa@ de
cgpkel: accesul temporiaat ad albine-
lor din stup la rnatca (singurii) din
cu~~cii. Este un paralelipi#ed de:8 X 4 X
1 ern, din plasii de s^lrmii, Inchi6 la un
ca@t cu un bloc ,de lemn iar la celii-
lalt cu un altul, $-aversat de un tubu-
let plin cu hran5 ; o varianti mai
precaua a celui de a1 doilea bloa are
d ~ d ?canale.prin care trec do114 tulbu-
le* pline cu qerbet - mu1 de. 5 cm qi
altul de 2,5 om : cel scurt are la cap&
tul exterior gratie de rnatcii. Albi'nele
consurn5 mai repede qerbetul din tu-
bul scurt qi piitrund in cqcii, dar maltca
firnine captivii pin2 la deblocarea tu-
bului lung. Suspendat4 ht r e doi faguri
cu puiet aseel i ndt cele doui supra-
fek maris5 fie accesibile albinelor din
stup, cues oferii siguranq acceptirii.
!
Fig. 7 . Cugcg de expeditie sovieticil, din plns-
tic transparent ro$u
, .
I0
9
h anul 1922 ,,CiU&uza stuparului" romstn
explica $i recomanda cugca Miller, $1 alte
tipuri de cuvti. Variante ale, ei impinzesc $i
1
ast5zi *a, unele maf complicate, cu tot
felul de sertibage gi tr42itori. altele mai '
simple, derivate nu numai din ea ci $i din
i
surorile sale cu$tile Asprea gi Titov.
1
3. Folositi cu$ca de transport (fig. 1
2-7), mai ales clnd ea este conceputii $
- 1
pentru aoeast4 funQie, oum este cazul
. j
cuqtii tip Benton, din care o variants
4
este folositi de pepinierele I.C.P.A. I
SpaGul ailindric de la extremitate, des-
tinat depunerii qerbetului se izoleaza cu
$
celofan, celelalte dou5 constituie spaGul
pentru mt ci i qi fnsof$toarele ei ; spa-
tiul opus qerbetului. comunicA cu exte-
. r
riorul; prin respectivul orificiu de co-
"
muni me se introduce matca qi albi-
1
nele la populare, dupi care se blo-
/
1
cheazi cu un dop sau prin prelungirea
\
plasei de sirmi acoperitoare.
Pentru introducerea miitcii, se des-
lui - prin hdoirea plasei de sirmii.
Cuqca se atjazii apoi intre doi faguri de
coperii pe jumiitate suprafap qenbertu-
lat2 a ctqtii perpendicular5 pe faguri),
i
cuib cu coroanS de miere (suprafaw
1
accesul albinelor din stup fiind astfel
1
'asigurat. Albinele stupului consum& I
qerbetul descoperit, croindu-qi astfel
drum ciitre makZi, fn paralel cu accep- ,
tares ei inlesnit5 de contactele directe 1
(prin ochiurile plasei) cu ea qi cu inso- I
titoarele ei. Dac5 orfanizarea qi cele-
1
lalte conditii au fost respectate, totul
'
decurge In siguran@. ,r I
i
BI BLI OGRAFI E 1
1. * * * : Manwlul avicultorului. Ed. V. 1979
"
2. BEGNESCU, F1. : 'Cultura aldlnelor, ' 1925,
p. 207-208
3. DRAGAN, Maria : Recomandare pentru
1
tntroducerea mdtcii (pentru uzul benefi- ' 1
4. HRISTE~, -c. L. : Stupiiritul 'nou, 1977
5. JOHANSSON. T. S. K. si JOHANSSON.
1
L. T. : ~ u e e ; introduction, In Am. Bee J:
1971 (serial in 9 numere) j
6. LAIDLAW, H. H. : Queen introduction, in
Bee Wld 1981, p. 98-105
. ?
7. NICOLAESCU, N. $i STOENESCU, G. : 1
Cdliiuza stapcirului, 1948, 209-212
8. PERRET-MAISONNEUVE, A. : L'Avicul- S
ture intensive (et l'elevage des re&), ;j
Paris, 1949 I
9. POPESCU, ~ h . : Practica stuo&ritubi.
Ing. T. C U L ~ A
. .
.. I I
h
'Inh-oducerea in practiea ap?col5 din terminarea descfirc5rii stupkoi,; dCfel
Qra noastrg a stupului multietajat a fiind pericol de a rgci puietul di&mib.
reprezentat un real progres. Pe parcurs Combinind aceste douii funwuni i+
in timpul folosirii acestui tip de stup tr-o singurg pies& de realizeazii o mai
s-a evidentiat necesitatea unor imbu- bun5 folosire a hr5nitorului ~i respec-
niitiitiri in activitatea de fntretinere a tiv a si ki de ventilatie reducind.consu-
farniliilor de albine. fn continuare se mu1 de tab13 cit si iniltimea de 'conL
incearc5 a se prezenta ufnele dintre so- strueie a stupului cu circa 4 em.
lutiile care au dat rezultate bune in Hr5nitorul combinat cu s i h de ven-
-, gractic5. tilatie se executii corespunz5tor sche-
1 mei din fig. 1.
HRANITOR COMBINAT CU SITA
Prin introducerea piesei' de dirijare
b~ VENTILAVE
a albinelor la hr ki t or se el i mi d ne-
P e n h toti apicultofi a devenit in-
cesitatea prevederii gritarului d t ~i
dispe-bil hfgnitord pentru hrinirile
posibilitatea innecirii albinelor in Si-
stimulente sau de completare a rezer- mp. Ac e q i piesi, prin introducerea ,
velar bit ~i nec-itatea venti15rii supli-
unei qipci de obturare partial5 a w-
mentare la deplasarea in pastoral.
tiului de acces a albinelor la suprafa@
Stupul multietajat standardizat are
siropului din hrgnitor asigurh prelua-
prev5zute in acest stop doug piese se-
rea ~II doze mici a siropului corespun-
parate care indeplinesc in park aceste
zgtor necesitiitilor de stirnulare.
cerinte. Jn practici s-au evidentiat to- Pe parcursul hr5nirilor in spatiul
t wi uncle inconveniente cum ar fi pre- dintre cele dou3 plase de sirm5 ale
'luarea grea a siropului in perioadele spatiului de ventilare se monteazg o
mai reci din hrki t orul ;cu toat2 supra- salteluf5 izolatoare. fn acest caz cU-
fa@ deschis5. Aceasta este amplificat5 dura cuibului se d i r i j e d fn mare parte
qi de faptul c5 se folose#.e pentru con- in zona piesei de dirijare spre sirop
structia hr5nitorului tabla. Mai mult deci se poate fn&lzi ht r-o anumiti
cu toate c5 se folosesc gr5tare din lemn, m5sud slropul, iar hrfinirile se pot
totusi ridicarea albinelor pe marginea efectua qi in perioade mai reci.
tivilor de tab15 a t e eeoai e $i mdt e
Dup5 cum rezulta din fig. 1 hr5nito-
albine se inneaci.
rul propriu-zis este realizat din latera-
fn plus, hrgnitorul existent in do- lele de scindur; ale c5tuletylui inalt
tarea stupului vertical rnultietajat nu de 10 cm cit $i dintr-o plac5 orizontalZi
.
permite aplicarea unor hrilniri stlmu- de PFL montatii in faltul practicat la
lente la care prelwrea siropului sii se partea inferioarg a lateralelor din sch-
efectueze in doze reduse. d d . fmbinarea in falt $in incleierea cu
Prin fdosirea sitei de ventilatie din
aracet C!it 9: parafinarea, &?ruir!a SaU
dotarea stupului multietajat practica a
chiar v o ~ i r e a asilfurg etan~area co-
evidentiat o bun5 ventilare a cuibului
r espudt oar e a hrznitorului.
pe tirnpul transportuluI datoriG exis- SuprafaM sitei de ventilatie prin sis-
tentei unei suprafete marl prin care temul adoptat (fig. 1) se mentjne ace-
d'binele pot veni in contact cu a e d ea$i ca in varianta initial5 a stupului
.exterior. Cum suprafa@ deschisg este multietajat standardizat. La fel se men-
foarte mare a rei e~i t necesar Ca aceastS tine si volumul spatiului de refugiu.
sit5 s5 fie plontatg imerliat b i n t e a fn cazul efectuikii'unor transportmi in
transportului qi scoas5 imediat dup3 perioade excesiv de calde prin ridica-
21
"t
.. rea de dirijare a albinelor spre
- ' hrhitor se pat e m5ri de dteva ori
t sp$ul de refugiu a1 albineIor, aceska
'
au astfel acces liber fn tot spavul din
h&tor.
Prin prevederea qQei de inchidere
a spatiului de ventilatie sita de venti-
tJ-
latie cornbinat2 cu hrhitor se poate
monta tnainte de ziua transportului.
f n mornentul efectugrii transportului
se deschide u$i@ $i se kchide dupi
I terminarea transportului. Se irnpune ea
.
pe timpul transportuiui saltelu@le care
au fost introduse fntre cele doug plase
I
de sirm3 ale sitei de trentilage pe par-
cursul hrgnidlor s& fie scoase.
fn practid s-a evidentiat cZi familiile
de albine au o bun5 dezvoltare dac5
se mentine bn continuare sita 61 tav9
hrznitor pe stup pe pjwcursul verii.
Aceasta nu influenteaz5 h sens nega-
tiv dezvoltarea cuibului ci dimpotriv5
favorizeaz5 o mai bun& ventilare a a-
cestuia Pn timpul zilelor foarte d d u -
roase $i fndeosebi pe timpul culesurilor.
Aceast5 solutie experimentatti, cu
succes tn practic5 are $i un efecf em-
nomio direct, redudnd consumul d e
Fig. 1. Hrtinitor combinat (ctl sita de ventilatie : a) qipci limitare spatil acces la
simp ; b) - pies5 dirijare ; c - sit5 ventilage ; d - u$itP ; e - spatiu acces la sirep ;
f - qipci limitare spatiu acces la sirop ;, g - spatin kr5nitor ; h - pies5 dirijare ;..
i - sitg ventilatie.
3emn fa@ de varianta standardizat.2 cu
4Qe/, $i cu 100Q;/o a consurnului de tab15
zmcatti qi respectiv numai cu 300fg a
mnsurnului de tabla dad se foloseqte
qir'piesa de dirijare.
y f ~ ~ ~ ~ A ~ d ~ DB ULtDINI$ DM BURETE
Prin construcl$e, pentru inchiderea
urdiniqalui la sb'pul multietajat s-a
prev5zut folosirea unei qipci ce se
prinde in cuie de corpul 'kferior qi fi-
ind lipitti de fundul stup'ului.
Acest sistem in afar5 de dificult5-
tile de prinderea, respectiv desprinde-
rea din cuie a qipcii respective nu per-
mite o etaqare corespunz5toare qi de
multe ori pot i g i albinele.
DUN experimentarea qi a altar sis-
teme de fnchidere a urdiniqului' pe tim-
p l transportului sau chiar pe durata
aplicArii unor stropiri cu substante
chimice s-a evidentiat a da cele mai
bune rezultate inchiderea cu burete.
Pentru aceasta se folose~te burete de
tipul celui folosit la covoarele de baie
sau h mobilti, gros de ci' m 4 an, lung
de 45 crn qi lat de 5-6 cm.
Buret.de astfel preghtit la dimen-
s h e se introduce h spatiul dintre
corp qi fund, dup2 ce fn preahbil a
fost scos blocul, de d i n &. Introduce-
rea buretdui se face cu capatul drept
neascutit a1 dtilvi apicole astfel ca dou5
treimi sti fie fndesat, fn spatiul dintre
corp si fund. Dewhidema se face foarte
uvor ca de altfel qi fnchiderea, ceea
ce uqureazti mult transportul in pasto-
ral a1 stupilor.
Buna reuqia a sistemuld este evi-
dentiat3 daca blocul de uruliniq care se
folosgte fn mod curent este de tipul
unei qilpci decupat.2 corespunZ5tor pen-
t m spatiul prin care circul5 albimle ce
se a@ in fa* pe fundul stupului, li-
pit5 de peretele corpului inferior qi nu
introd& sub acesta. Prin alctituirea
in acest fel a blocului de ur di a , a-
cesta se poate 4nlBtura uqor fn momen-
tul in care se rnonteazg buretele care
va inchide urdiniqul pe tparcursul,
transportului sau pe dui-ata stropirifor
cu substan+ chimice.
Dad 9n perioada de iamti nu se En-
pune at4t de acut necesitatea de a =
conserva dldura Pn cuibul familiei de
a w e , primiivara o ctat.5 cu dezvoIta-
rea depunerii de m e t lproblema are o
importan@ primordialri.
Stupul multietajat in acest sens of erg-
unele avantaje inmntesbbile. Pengru
a fl puse fn emen* aceste avantaje,
trebuie asigurat.4 iernarea farailiilor de
albine fn dou5 corpur& acupate am-
plet cu faguri cl5dig, dihtre care cei
plini cu rezerva de miere se a$azii in
corpul superior.
Dad la inceputul toamnei cuibul se
pa t e plasa partial $i fn corpul inferior
pe parcurs acesta se r i a& & sus as&
fel cti prim5vara ocup5 nurnai partea
superi od a fagurilor din corpul supe-
rior.. Se widentiad cu aceastA ooazie
necesitatea ca spa;tiul liber dintre ra-
mele din cele dou5 coquri s2 fie tn
lirnita inferioarg celei prev5zut.4 spm a
se asigura trecerea albinelor din cor-
pul inferior !in corpul superior. Pentru
evitarea unw accidente este bine ca b-
tre cele douti corpuri d se qeze trans-
versal fagurilor 2-4 straiYuri de faguri'
de circa 1 cm liime.
Prin acest mod de organizare a cui-
bului, prin prevederea i e d r i i fami-
liilor de b i n e pe dou5 corpvri se pre-
Pntimpin5 pe parcursd iern&rii sZ in-
tre direct f~ cuib curentii reci de la
urdiniq.
Prim5vara timpuriu in scopul &1-
buntittitirii regimului termic .h cuibul
familiei de albine se intercaleazti o di*
fr-5 orizontalti bt!re cele douti cor-
* Ideea folosirii dikragmei orzontale a
fost initiatil de ing. N. Foti.
--
p d , .~Biafragma orizontall acoper5
toat$i,~suprafa@ corpului infedor $i se
rmlizeaz8 din carton asfaltat sau folie
de polivinil. Pentru o rnai bun5 fixare
folia are dimepsiunile cu circa 1 cm
mai mare decPt contarul exterior a1
corpului pe care se apz5. -
fn partea .central5 qi in apropierea
pereklui: de deasupra urdini~ului se
practic5 fn diafragma orizontal3 o
fant5 de 2 X 12 cm cu latura lung3 pa-
raleli cu peretele din fagi a1 corpului
(fig. 2);
La qezarea diafragmei orizontale se
are in vedere ca in ziua in care se
execut5 lwrarea sB nu fie prea frig,
astfel ca eventualele al bi e care rnai
'
sint in corpul inferior si5 se p a t 5 re-
trage prin fanta din diafragma ori-
zontali sus in cui6.
Prin aceasta se imbuniititegte sub-
stantial regimul termic in cuib deoa-
rece accesul curentilor reci direct fn
mib, chiar qi *a diminuat prin trece-
rea printre fagurii corpului inferior se
diminuead $i rnai mult.
In leg5tur3 cu acest ,mod da a5ezare
a diafragmei orizontale se intensific5
ridicarea de catre albine a resturilor
de miere ce au ramas in fagurii corpu-
lui inferior. Se c r e e d astfel un sis-
7
Fig. 2. Schema realizHrii $i a r n p l a ~ i i dia-
fragmei orizontale.
tern de autostimulare natural5 f o b
sind miere $i nu sirop de'zahgr. Pen-
tru amplificarea autostimul5rii la re-
: strhgerea cuibului la primul control
ramele disponibile cu putin5 miere se
agaz5 in corpul inferior.
I
Se evidentiazg faptul cii acest feno-
men de autostimulare se davol t i na-
t ur d in concordant5 cu demortarea fa-
miliei de albine qi ou evoluga vremii,
ceea ce are un efect foarte favorabil.
In leg5turG direct6 cu imbungtfitirea
regimului termic in cuib prin folosirea
diafragmei orizontale qi cu amplifica-
rea autostimulirii se produce o foarte
puternicg dezvoltare a cuibului.
Un alt efect determinat de folosi-
rea diafragmei orizontale este qi acela
c5 suprafetele de faguri ocupati cu pu-
iet se extind pe aproape toatA supra-
fa+ fagurilor spatiului ocupat de al-
bine care i n aceastA situatie este mai
bine inc5lzit. Existenb diafragmei ori-
zontale face oa fn perioada unor cule-
suri abundente .de polen prirni%vara,
acesta s5 fie -depozitat partial in fagurii
corpului inferior de unde este ridicat
treptat pe mSisura consumului in cuib.
Acest mod de grupare a polenului nu
favorizeazii blocarea cuibului ~i intr-o
anurnit5 mbur5 amplific3 autostfmula-
rea prin ridicarea fn cuib a polenalui
in timpul noptii.
Diafragma orizontals se menme in-
tre corpuri pin5 ce cuibul ocupa inte-
gral fagurii corpului superior, puietul
dezvoltindu-se pe 8 faguri. Dupi a-
ceast5 etapi exist2 tendin*, ca dup5
ridicarea diafragmei orimntale, cuibui
sB se extind5 in ramele corpului infe-
rior, eta@ in care se poate trece la in-
versarea corpurilor. -
Ca o concluzie generals se poate evi-
dentia faptul c5 stupului multietajat i
s'e pot fmbunAt5ti caracteristicile qi a r
fi indicat ca fn acest scop sA se intre-
prindzi o actiune de rwizuire atft a
sistemului de alcstuire c9t yi a celui de
intretinere a familiilor de albine spe
a se putea folosi e f i k n t toate posibi-
lit2tile ce le ofer3 acest stup.
SA PREVENIM - GOLURILE DE GULES PRlN CULTIVAREA FACELEI
Dr. mg. L V. CmNU
-"
Du d cum sublinia tovarhul Nicolae Ceau$escu tn cuvintarea rostiti-li Con-
gresul a1 In-lea a1 Rontalui Dernocratiei $i Unitiltii Socialiste din februarie * @,
.
obiettivul fnndamental in agricultura urmead s3 marc- i~ viitorii ani c ht +
, nuarea revolutiei agrare prin transformarea radical5 a felului de mund, de viaw~
$i de gindire a tgr&nimii, prin antrenarea taranilor cooperatori $i a celor cu
gospodarii individuale, in yederea realizgrii de productii agricole vegetale gi ani-,
male superioare.
De aici deriva gi saeinile ce wvin Aseciatiei CresclCtoriloF del Albiae gi wid
cultorilor din intreaga @r&, potritrit Programului special de demoltare a @pi-
cultarii in perioada 1981-1985 $i 1986--1990, pentru sporirea continua a efectivului
familiilor de albine $i a produaiei de miere ca $i a celarlalte proddse a h o l e '
- tears, polen, lapti~or de matca, venin de. albine, propolis, apilarnil - tot mai
mult solicitate intern $i la export
Pe aceasta directie urmeazai ca $n viitorii ani sH fie pus un accent Peosebit
Be dezvoltarea intensiva a resurselor melifere care si5 asigure culesuri bogate de
nectar familiilor de albine. Plecind de la acest deziderat, ne-am pr opa .ca Pn arti-
colul de faM s& prezenem o plant& nectaro-poleniferii cu o perioads lhnga de '
Pnflorire - facelia - pe care o recornandam calduros spre cultivare pmt m pre-
, venirea golurilor de cules la familiile de albine.
. .
Fucelia (Phacelia tanaeetifolia) este d poate fi sem5nat5 atft primsvara
o plant4 anual5 tipic nectaro-poled- timpuriu cit $i spre toanin5 (august)
fer5 cu o period8 scurt5 de veetaGe. pentru a furniza culesuri de 'net%tr qi
Astfel, de la r5sZritul plantelor ~i pin5 polen t oama tirziu (septemlbde-octbm-
la inceputul infloririi sint necesare 45- brie) cfml flora melifed este fn general
50 zile, iar durata Pnfloritului este de deficitmii.
30--40 zile, in functie de evoluw v r e ~ Din experienwle btreprinse a re-
mii. In perioacle mai secetoase, cu ar- zultat cB dac5 facelia este in&&@t5
-
site mari, Pnflorirea dureaz5 numai 25 in Cimpia Romlina I>rimSvara timpu-
-30 zile ; fn timp ce 5n epoci $1 zone riu, Tnfloritul are loc concornitent cu a1
mai ummle, Marirea gi respectiv cule- saldmului si astfel paate asigura un
sul necWui se prel'ungqte piri5 la cules valoros, atit Wh t e c'it $i dup5
aproximath 40 F'brlle slnt de cu- culesul de la salcim, ceea ce contribuie
loare albastr5kvi0kee, dispuse 9n in- la cre~terea productivi%$ii familiilor
florescente bogate, deosebit de' atrac- de albine.
tive ~ n k a albhe: F'z~~efia m a Agrotehnica facetieb. PrqAtirea te- ,,
glande necMere.,bine dezvoltate, lo- renului pentm 5 d d ~ l . e ~ f-liei se '
-
calizate in form5 ,de disc necklifer in
face o;bi~nuit ca $ pentru celeMk cul-
jurul ova ~l ui , W33a ce ii cbnfera 0
t~~ cu smh* mici, aflndu-se grijg
mare 'oapacitate nectarif erg. stratul germinativ-s5 fie binemAmtit, !
Din eercetiirile neastre dect &. b
astfel lincit sgminb s5 fie Ingropatg fn
condivf dimatice diferite a ~rezdbt
mod , dorm, la 2-3 cm adncime. se-
c5 produ@ia de nectar la facelia VA-
,hatul se face cu maSina, m u r i
&zti .de la l,D pb&, la 4,5 mgJfloare,.cu
la distank de 12-15 cm sau chiar mai
o bncentraffe medie de peste 300h #a-
rare, 45-60 cm, pentru a. se putea a-
hsr' Dqi m'*w m- plica lucr5rile de i nt r e wr e in mod
f er .riacat, facella e<te o p h & pugn
pr&m@uasiI la mndivile. de cl-4 gi mecanizat. de hsmh
sol, putind fi c u ~ ~ v a ~ atit in regiudle
cultur5 ~ u r 5 este de 6-8 kg
su&e $t ;$ giln cele mat no-dce. De
la hectar. htreunerea culturii trebuie
asemenea refist2 bine la ' b me , astfel efectuat'b cu atentie, mai ales fn prima
faz5 de cxqtere pentru a se preveni
imburuienirea.
Recoltarea faceliei pentru s&minw se
face %I mornentul cind semintele de la
, baza inflorescentei s-au hpi f i cat ,
ceea ce indic5 maturitatea lor. Pentru
supr&e+ mar4 recoltarea se face me-
-canizat cu combina adaptat5 in acest
scop, iar pentru suprafete mici recol-
tarea se face manual, cu coasa sau se-
cera, in timpul diminetii, pentru a se
preveni scuturarea semintelor.
Facelia este cu atit rnai valoroas3 ca
planti4 nectaro-poleniferl, cu cit dato-
ri t i perioadei scurte de vegetatie, p a t e
. fi sem5nat2 in cursul verii in mirigte,
in diferite epoci, asigurindu-se astfel
un cules continuu ping toarnna tiniu,
prevenindu-se astfel golurile de cules
de la sfirgitul verii.
De asemenea, facelia se preteaz5 a
fi semiinat5 in cursul lunilor noiem-
brie4ecembrie: astfel ca dmi nt a s5 nu
incol@asc5 decit foarte timpuriu in pri-,
m5var5 (februarie-martie), cind p a t e
furniza un valoros cules de polen ~i
nectar chiar Pnaintea marelui cules de
la salcAm (aprilie-mai).
Pe ling5 serngnatul in cultur5 puri,
facelia se preteai5 foarte bine pentru
constituirea arnestecurilo~. furajere-m-
lifere, asigurind astfel o surs& econo-
mi d de nectar $i un spor important
de mas5 furajer8, bogat2 i n substante
proteice.
In arnestec cu borceagul de prim$-
var5, facelia d5 cele rnai bune rezul-
tate avind aceleqi perioade de vegeta-
tie. Din cercetirile efectuate, propor-
tiile de sem5nat cele rnai indicate sint :
mgz5riche 100 @/ha, ov5z 40-50 kg/
,ha qi facelia 3 - 4 M a . Pentru ca a-
mestecql de s2mine s5 se realizeze cit
rnai uniform este bine ca sAmln@i de
facelia s2 fie uSor umectat4 inainte de
amestec pentru a adera rnai bine la ce-
lelalte seminte. Umectarea se face in
proportie de 3 litri de apii la 100 kg
sernin* de facelia. ,
fnflorirea faceliei gi a mZ&riehei are
loc la aproxirnativ 45-50 zile de la
riIs6ritul planklor, iar florile dureazs
16
peste o lung de zile, fn funcqe de mer-
sul vremii. Subliniem e& flofile de fa-
celia sint cercetate intens de albine pe
toat2 durata inflbririi. Frecventa de vi-
zitare se intensificii rnai ales in orele
de dimineag, cind albinele culeg febril
atit nectar cft gi polen, iar dup5-arniaz5
culesul se limiteaz5 nurnai la nectar.
In schimb florile de m5driche sint vi-
zitate de albine rnai putin qi nurnai in
anumite ore, In raport cu variatia umi-
ditgtii atmosferice.
De asemenea, facelia se cultivci in
amestec gi cu alte plante anuale. Astfel
se poate Pns5min@ dupA recoltarea pi-
ioaselor timpurii, in amestec cu mazi-
rea furajer5, milztirichea, rnu$tarul etc.,
cind furnizeaz2 insemnate cantitilti de
nectar $i polen spre sfiqitul verii-in-
ceputul toamnei, pentru dezvoltarea $i
inurirea familiilor de albine inainte de
iernare.
Alte specii de facelia. Pe ling5 face-
lia comun& (Phacelia tanacetifolia),
care este specia cea rnai rispinditii Pn
culturg, avind qi cel mai ridicat poten-
tial nectarifer, se rnai cultiv& pe su-
prafep cu totul restrfnse, Pn colectii $i
gr2dini botanice qi alte specii ca : Pha-
celia cgngesta, Ph. divaricata, Ph. cam-
panularia etc.
Datele pe care le furnizez in prezentul ar-
tic01 sint culese pe parcursul a 31 de ani
(1954-1984) de citre t at i l meu, loan Codiu;
Inv5titor pensionar, care $i la cei 75 ani rnai
ingrijeqte 40 familii de albine $i inca bine.
Sabsemnatul am avut doar pl5cerea de a
1e sistematiza, afeza in cadru $i trage con-
cluziile de rigoare.
Practic stupgrit stationar Pn satul TAuni,
a$ezat la 25 km fn amonte de Blaj, iar la
aproximativ 10 km in nord qi sud avem
cele dou5 Tirnave. Aici situati, putem afirma
c5 micro-climatul din vatra noastr5 de stu-
p5rit este indeajuns de reprezentativ pen-
tru toat3 zona celor dou5 Tirnave sau chiar
centrul Transilvaniei.
Dupa cum de altfel am rnai afirmat, prin-
cipala surd de nectar fn zona noastri este
salcimul care ofer5 albinelor aproximativ
213 din culesul total, asociatiile fiind cauzate
de starea vremii. Culesuri rnai bune 'de la
alte plante melifere am avut doar in citiva
ani de la coriandru sau sparceta $i binefn-
wes doar In anii cind C.A.P.-ul din loca-
litate a avut respectivele culturi In planul
de productie.
Culesul de la flnetele naturale, chiar daci
existA fntotdeauna, este capricios, cea rnai
rnicil seceta sau 1.liceal8 reducfndu-1 la statut
de intretinere sau nici atit.
$1 daci salcimul este principals noastri
s ur d de nectar s b l luam pe el fn dezba-
tere.
BBtrhii din sat spun. CA anterior anului
1900 nu ar fi existat deloc, cA dupi aceastZi
datii s-ar ft adus puieti de saldm pentru
plantarea diferitelor ripi, pfraie supuse ero-
ziunii, tocmai In scopul combaterii acestdr
rni~cari de teren. Ulterior salcrmul s-a in-
multit $i-n alte terenuri greu de valorificat
altfel. Azi avem $i o plantatie de vreo 20'ha
pe o coast5 arid8.
Am ferrna eonvingere c i cei rnai biti-fni
salcimi dau $i cea ma1 mare cantitate -de
nectar, infloresc anual-mult rnai uniform.
In tabela 1 este prezentatg jnflorirea sal-
cimului la noi pe o perioadA de 31 ani,
anteriori lui 1985, cu toate date-le ce. le
posedgm, dup5 care vom concluziona cele
de cuviinti.
0 prim5 constatare la o privire rnai atenta
',
a celor de rnai sus se impune a fi facut&
legat de esenta lucrurilor Pn stupirit-recolta.
Iat5 cB, fSr5 anii marginali, notim trei ci-
cluri complete de clte 8-9 ani ; dad, 1959-
1963,$i 1975-1983 notate per ciclu cu foarte
bine din care incadreazi un ciclu 1967-1974
cu recolte ma1 slabe. Semnificativ In acest
sens ar fi $i ultimul an a1 observatiilor '
noastre 1984, foarte slab, care pare a de-
schide un nou ciclu de ani mai putin favora-
bili culesului la salcim.
In acest sens concluzionim doar cu o th-
trebare $i un rispuns. Oare randamentul
la salcim d alterneze fn cicluri de 8 ani
buni cu alti 8 rnai putin buni ? Probabil !
Tot u~i exist& $i ni$te factori subiectivi fn
clasamentul anilor ficut de noi, de exewl u
lipsa de pricepere in redresarea stupinei 1
dupi un an slab. Dar oricum, ani rnai mult
sau rnai putin prielnici apiculturii a nt f ar i
drept de t5gadi $i precum se vede ei merg
in cicluri.
0 al t i observatie legati de data $i durata
Infloririi : cele rnai timpurii $i extinse dau
,
recolte rnai slabe decit cele chiar din innie
$i cu infloriri de duratii rnai scurta 10-12
zile. Cumulul de temperatma ridicata, ume-
zeal& in atmosferi $i stabilitatea presiunii
atmosferice sporeqte cantitatea de nectar la
floarea de salcfm $i nu nu'mai.
Observim ani (exemplu : 1967) care au
devenit foarte slabi datorita unui accident :
timpuriu au inghetat mugurii de salcfm, de
fapt un accident obiectiv care %astfel- a de- 1
clansat un ciclu ma1 putin prielnic culesuluh
Fenomenul s-a repetat in 1971, iar i n 1970
ploile rnari au accentuat lipsa de conditii
prielnice fn apiculturi. In 1974, tot i n acest
ciclu salcimul nu a lnflorit nicl 10/o.
Se mai impun $i alte observatii pentru
care invitim colegii stupari s5 tragil singuri
concluziile ce i-ar putea ajuta la o mai bun4
valorificare a culesului de la salcfm In stu-
fnv&&torul pensionar I . Codiiu 9 stupinn sa pinele proprii.
S ? ? P l e a Z T . ' M ' L - ' K L Z Z 8 6 t
9 g e o u r n r j 0 1 ' I K L - ' K 6 Z 1 8 6 1 : ,
S - ~ e o u m r 3 E T ' I K Z Z - ' 1 x 0 1 0 8 6 r
8 . V u ' q a l J e o 3 Z I ' I K P - ' K P Z 6 L 6 1
L T s e o w n J J C I ' I A ' P T - ' I h ' Z 8 L 6 1
a D a J
- ' a r e o q e q u r ! y x f 1 ' K L Z + ' h ' P T L L 6 1
m e F
a l J e O 3 Z a ! e o ~ d ' a 3 a i 0 1 * I A . O 1 - . 1 K I G % T
e u n q
a 7 n 0 3 L V u n q a l ~ ~ 2 1 . I K T 1 - . K I E W 6 1
" * ~ U E 8 ~ n ~ n ~ e ~ a l u !
n n q a l r e o j p l n d a ~ u ! e l
- I 1 I n I s ! s q u n q I ; a t e o l d ! b a m 9 1 ' I K T - ' A ' L K C 9 6 1
: @ u o d d & j x a B u n q ? u n q
g q o 3 a . r a l = e o ~ 9 a q - 0 ~ I ~ W I Z T ' I A Z - - ~ z z z s s r
~ u n q t ~ u n q 8 1 ' I K O I - - K G Z 1 9 6 1
e u n q ! o l d
a t r e 0 3 9 - F u n q a l ~ e o 3 Z I ' I K 8 - ' K 8 Z 0 9 6 1
e u n q
!
a ? . x e o ~ L B P I = ~ S J ~ O J 1 1 ' I K ~ - ' K O E 6 ~ 6 1
8
~ u n q s ? o l d - P I ~ J z t ' 1 n . 9 - . q s z 8 5 6 1
o i a o ~ e q e r s
' I X T J e l l m q a l ~ e o j - ! o l d - a s a r ' h ' L Z - i K V I L S 6 1
- I I n P P B 9 e l s E p e o a o s e z ' I K Z T 3 A ' L Z 9 5 6 1
B u n q S ! o l d - ~ 1 ~ 3 2 1 ' 1 1 ' 6 Z - - K 8 1 f ' 2 6 1 :
e u n q P a r e o ~ e q u r m s s Z K ' 1 x 6 - . K ~ Z P S ~ I
~MBUNATATI RI ADUSE ECHIPAMENTULUI
DE PROTECTIE A MUNCII IN APICULTURA
Ing. Elena SAVULESCU
lnstdtutul de cercetare $t productfe pentru apiculturi?
Crearea conditiilor de muncii normal5 pra condii$ilor de muncii $i asupra s5-
pentru personalul muncitor qi dotarea niitiitii apicultorului.
. aceituia cu echipamentul de protectie Luindu-se in considerare conditiile
si de lucru specifice activit5tii in api-
impuse de factorii de mai sus, echipa- .
culturii are un rol ideosebit de impor- mentul de proteme $i de lucru trebuie
tant. sii prezinte urm5toarde caracteristici :
In scopul stabilirii' echipamentului de - sii asigure protectia apicuItorului impo-
protectie $i de lucru cu caracteristicile triva atacului albinelor, razelor dogoritoare
specifice pentru apicultur8 s-au anali- ale soarelui in timpul verii;
zat conditiile de muncii ale apicultori- - & acopere complet capul $i corpul api-
lor in procesul de produetie, corelate cultorului $i sZi nu prezinte deschideri prim
cu procesele'tehnologice de crgtere $i care SA pgtrunda albina ;
de intretinere ale familiilor de albine - s& se imbrace usor ;
$i cu alte activiGti, cu factorii fizico- - sg permit2 efectuarea li-berh a mi$cL
chimici qi mecanici, cu factorii de me-
+lor ;
diu qi de climii $i cu dtd elemente care - masca trebuie SA aibii o bung vizibi-
interactioneazii in procesul de produc- litate.
tie. Pentru executarea elementelor com-
Obiectul activit2tii apicultorilor este
ponente ale whipamentului de protec-
ingrijirea familiilor de albine in S C O ~ U ~
tie si de lu- trebuie sg se utifizeze
recoltirii produselor 'din stupi.
materiale ieftine, u~oare, rezistente la
Activitatea apicultorultli fn procesul uzura la actiunea chimica a produse-
de produetie se desfqoarrl in stupinii
lor apicole, ss nu p e m i ~ aLbinei sg
SaU fn Atelierul Stu-piIlei in pIYzen@ U-
introduc- acul ~i ss fie u$or lam3>ile.
tilajelor, instalatiiloi-, sculdor $i a unel-
De asemenea, trebuie sg fie &stice $i
telor.
s5 permit2 eliminarea umidit5w rezul-
~ u me r o ~ i apicultori sint imuni la in- tate din transpiratie.
tepiiturile albinelor sau .le suport2 cu Ca urmare a celor aratate muncito-
uqurintii. Multi, sfnt $i cei care lu- rul apicol trebuie s5 fie dotat in pro-
creazii far; mascii, fiina multumiti de cesul muncii cu un echiparnent de pro-
protectia pe care le-o oferii o piilarie tectie format din urrniitoarele ele-
sau fumul de la propria tigarii. Multi mente : rnascii apicol5, combinezon, mi-
sint qi cei care nu folosesc echipament nu$i apicole sji ciwne.
de prot ec~e a imbr5chintii (halat sau
1. Masca apicol5 rn dou5 modele :
$04)~- dgi acesh este necesar .$i ca MAV 82.00 mascii apicolZi cu voal ;
mijloc de pistrare a curgkniei, a higie-
MAP-80 masca apieols .pfiafia.
nei stupinei,-a produselor, a familiilor.
- Masca apicol5 cu voal (fig. 1) este
Este cert ins6 c5 mjoritatea practi- constituitii dintr-o psliirie confectio-
cienilor fie ei EtlTlatori SaLl profesioniqti
natg din stambg inflora%. fi @lArie, '
aU IXV0i% de aceste accegorii utile in
de jur Imprejur, este prins vod
munca cu albinele. . , negru, care se fixeaz5 printr-un qiret
f n p&esul de producge, asupra api- amplasat la partea inferioarii a aces-
cultondut actioneaz5 faeori .bialogici, tuia.
factori4khnolagici, k h r i fizico-chi- Rezistenta mecanic5 a m5gtii este a:
mici qi mecanici, fac'tori de mediu qi de sigurat2 prink-un cerc de sirm3 de 0
climEi, m e au o influen@ direct4 asu- 1,8 mm aqezat la periferia pilliiriei.
- s a p m m n . u ~ - g q a i d 1 6 3 ~ 6 u ~ p a l e 3
- m a x a $ q s * y S a r n m a , , a @ o ~ e ~ p a q d "
e a ~ a p u p b q u l n a a m a o q e I m u g q e - r o q
- q a n t + s ( p ' 3 3 ) a ~ o a l d e a ~ 4 n u ~ ~ - &
y q d n 3 s u g r u m 1 a p a o l ~ ~ $ p u o 3
~ q p e j s g e s s u n d s p ~ R - r o I p g s a $ s w a n
'
u j a r m @ l ~ q a u r ' p S a x r w n 8 , , u ~ p o . r d "
e a ~ a p u ~ x i a q u ~ a p ~ u a m z ~ s n p o - r d ' , @ u ~ J
- o a U F F I W ~ W T P % q n = m a l s 3
. a J e o $ p n d s a J
- O J q q l p u o ! $ m n j o 1 6 m z I a - r d g p o u r o a
1 5 m d s ~ a J m y a q w 8 o $ e ~ o q e ~ a I n l a p o u r
q 3 d q ~ m a d ' @ u a q s u o 3 . e - [ n s u ! u a d u
E ~ J ~ ~ U ! J ~ G J ~ U I n 3 a . z w o q e l o z I u g 7 ~ 7 n 3
- a x a _ ( & ' 8 g ) 1 o q d e V u o z a i n q m e D - 2
' ' z U 1 3
a d I - r n g p o 5 2 : 0 ~ a p 6 a l a . I u j ' u r n g ' 0
( Z I a p p q a w q - p n s ~ q g o u o u r i y ' a l p
- p q ~ o d @ p a q e u r u l p y s ' e l d - s n p o - r d
n o u u n e a o q q a e h a s a p w a ? , ~ J B
- a x = a p ~ r q r q g s u ~ X I 3 e - r o q q o a e - s
'@ F - r l = 'P U ? I n F ' l ! J
i
- p d t Q s T I I Z K l U J W F I E U I U X p p ~ ~ J
o a m n q u a d n i l o u r ' T # I - ~ J ~ ~ ! s 1 6 a q q
- m q q s a ~ m F r n o g q z a . t d ' a r m a d
a ~ m g n 3 ' g n o u p F ! w a o p d n p t g a n a
- a x a ( Z - 8 g ) y q w ~ d p l o q d a
-
- p ) 3 m u
a . r m p a a p I S p p u o 8 e x a y e a j a z U J ~ g
- n a a x a ' 7 ~ 9 3 E X l o 3 ? 4 d ! l a P . W I w
- o c f ~ p b - s n p o ~ d n o u u w J o c p 1 a
B - s a p a h a p r p o l $ o ~ a 1 a p I a d a p c a m p
- u l a d a q u ~ n a a m m q q o a q p u y ~ n ~
1 . 2 ! J
T 1
"\
Girildi; ef&b&! hi stupid aii dat re- I qi Bheasa 111. D&?min3rile fizio-
zujltate satisfiiciitoare. logice efmtuate Ia fa@ locului de per-
4. Cimele silat obignuite de a@ $i sonalul califiat a1 Institutuluf de cer-
, nomi, din producua curent.3 a Uzine- cetare ~pentru protectia muncii a-u su)s
in evident5 calistile combinemandor
Fig. 4
lor chimice romAne sau htreprinde-
rea de bunuri de consurn din cauciuo
Jilava.
A& echipament a fost experimen-
tat in anul 1983 la pepinierele Bineasa
~i a elementelor componente ale echi-
pamentului de protectie.
h anul 1984 s-au executat un lot
de 100 de echipamente ce s-au experi-
mentat in cadrul I.A.S. Mogo~oaia,
I.A.S. Dealul Mare ~i I.C.P.A.
DUN execuhrea qi a acestei faze,
echipamentul s-a putut omologa fn .y-
dintabdin 2449.1984 cu .reprezentantul
Ministerului Muncii, cu reprezentanqi
Institutului de c e r d r i 9tiinFce pen-
tru protectia muncii qi ai Institutului
de cercetare qi produc$ie pentru api-
culturii.
Dosarul de omologare a &st fnaintat
Inspectoratului de Stat pentru prokc-
tia muncii in vederea integriirii fn Nor-
rnativul' Republican a noului ech'pa-
ment de protec$ie qi de l uau pentru
apicultori, urmfnd ca dup5 aceea Pntre-
prinderile furnizoare ale componente-
lor echipamentdui, sZi treac5 la pra-
ductia de sede a acestora.
i DIN ACTIVZTATEA APIMONDIA i
! 4
'
In Iuna' mai aa. L Cracovia -
R. P. Polon5, specisliqtii in apitera-
! pie din intreaga lume se vor ihtilni
! in cadrul unui sirnpozion pentru
' ! a - ~ i comunica ultimele nouati ifi
! domeniul de care se ocup5. In ul-
! tima vreme, apiterapia cunoqte o
! dezvoltare progresivs, in contextul
4 general de folosire cit mai extins5
atit a medicamentelor cit $i a ali-
., mentelor naturale.
ProprietaUle fizico-chimice ' -ale
I . produselor apicole, investigatiile cli-
4
nice privind posibilitatea folosirii
mierii, prupolisului qi veninului de
albine in terapie, produsele apicole
in profilaxie ~i nutritie, cosmeticele
preparate pe baza produselor api-
5 cole, iat5 citeva subiecte ce urrneazii
sii fie dezbiitute la aceast5 ma-
nifestare qtiintific5 interna?,ionalii.
4 $coals rom5neasc8 de apiterapie,
care qi-a creat un 'binemeritat re-
num-e, va fi reprezentaa substantial
prin lucriiri valaroase atit prin con-
tinut cPt $i prin noutate.
- e $ w u p a p a I p y J n q l n 2 . a 3 a a n u ! l q o
a n g z o d q a a j a ! b a l q e u u r a s $ s o $ n v
. g a ! y a . x a p ' a 3 y i 3 o l o l
- s w a p y n r 4 ~ 3 7 2 ' a q e d a y ! u n @ x j e u r
' a u ~ a l u r ' a ~ ~ l e ~ p d ' p g a u r s o a U J ! S c l ! s e 8
e - s ~ n p y ~ u q ~ d v a a a a g g n $ L r q 0
. a l q n z a r a u n q
n 3 v l n u e n d v . F ~ ~ Z R P ~ . = w e u ? s "
u ~ q a q p a a p e f i m s E T a p @ . j u m u ~ o p a d
a p ! y ~ p x i s a n K n l g n I . r u e a p t g -
a p q s ~ y q J n E n 3 q e p p a u B J B O e q
- e d s ' u y p p ? $ e d ~ A I a o u e a - 3 e p q a p
n J q s a a u m l a - e y a ! l . r o c i s e q q ! a a S h r o l
a l s a l l q a s o a p n l d u x a x a u n . J o l q u a m u
- a J $ = P S M u g I ~ T I W F ~ V - ? q a s o a p
a p q n z a J n 3 l ! s o l o j n e s a l a 8 ~ s o ? a 1
a p m e n a ~ r $ e p p a u r q p a w e d o w r l
- ~ m p s ? u a ! a ~ ~ n s a l s a 1 5 q y q a s o a p q s o ~
n a e a ! v o c i s a q a ! p w u ~ p a l a J q l n z a H
. l e u
- o J n a u ' J q n l a a ' s y l o q q a w ! n I q . e . q s q n s
E J ~ ~ S V J o y q - n r u g s o ! q I S n y l . t l n u T n l o J
y z e a . q s u o u r a p ~ a m ~ 8 o ~ p ~ m o q q a E
E T r q i p r a n a J E a a J e z g e w m N - 1 ~ u r r q 3 d v n 3
l u a u r q a q a p y p o p a d y $ ! r u n u e o a d n p
l a y j u a ~ e ~ ~ 9 F a y o u r a w m d n s a I $ q q e l s u o a
n e - s a l a a j a q u q ~ o d u q a p q ! q a s o a a
. s o u a u y y n l n s a l e a J a J a u a 8 a J u r I n p l
- ! u ~ e l ! d v e p a ! l n a d e J a $ e a J s o p A q e . 1 3 ~
- u o r u a p n e ! a u r @ ~ i h ~ e p m a o ~ q a a ~ a a l e
a a r l a a l q o a ~ u t p j ~ p o ~ * f l 3 ! q l s d a J e p . r q
- a J ' a [ ! $ u e p r ~ g e d o ~ e j a ~ u a a d n p q a q a
- a s ' a l e ~ q a J a 3 n p e m a u r s ~ l E r u n e . q a p
~ . r g ~ s ' s ~ z a J n u a ' F ! s d a l ! d a : 1 p y 8 . 1 0
- e U a p a l F J p . I I l g l t I l U E 1 4 u r n m ~ d ' p s y u
- a p e e z o J A a u ' g a ~ s a ~ d a p a z o ~ a a r r ' a ! s a . x d
- a p u ; q n u ! $ q o r i l e - s q l q a s o a p a l q l n z
- a 8 - a y g q y ~ s d 7 6 a @ o [ o . x n a u u j l u a z a ~ d
U J p y d a l r u s o u n 3 ! a y i e a l p a w l n p u r e l
- ! d v p q ! X W ' p l ~ a l p a u r r n y a v ~ d u j a x ?
- n a d e J a ~ J o l a u r a v s ~ $ Y T T ~ B 6 j u ! h ! ~ d U J
~ e u l a ~ o l ~ 0 d a u n p u p n p e ' a r a o l e ~ o q ~ ~
1 6 P ! 'u ! I ~ a s J a A ! p u ~ a $ n u ! j q o . r o l a l q l n z
- a J e a l q l ~ o @ w q e w x I j u o a B ' ~ n l n l ! u ~ e ~
- y d v l n . r q n e ~ S ~ s q a p 2 y u m u a p $ s o $ a .
u x n 3 p d n p ' , a n m n ) g 1 n l u a u q . r a d x 3 ~
- n m q g u 3 ' A - J P a p s n p
- m a A ! ~ Q ~ I O ~ u n a p y l m p a r a a g a x a 3
- <
Z Z
' ( ~ ! 3 6 t - Z 8 6 1 ) ! U e E a P d W
q t ? S
u j g u e a 2 1 5 a d ~ p q ~ d v n 3 ? a r d e . r a $
! ! q q d 8 a I q q l n z a J l q u a z a ~ d n a - s
- e m 3 ' p u a p d ' l n q l o d o ~ d ' a u ~ q p a p
I n u p a n ' B ~ ~ F ~ U I a p ~ n ~ o Q d ? l a p ! J W \ ? p
a ! d e ~ q ~ d e q e z q a p a s n p o ~ d a p e q S
e - 8 e q e J a q s u o 9 y j q e o d ~ n ~ p q ~ d v
- y . , m q . r q a A
e u p ~ p a w I S a p q q o o z u j I S ? p
m p y p a w u ; ~ 1 p a @ s ~ o ~ q e ~ p a p e ! F S
! n ~ n ~ ~ u J q ! d v ! ! J y z ! T g n e I S r n ~ e c i a ~ d
a p p @ o j l o l o u q a l ' ? a r l ~ z o d u r o a B J ~ Y I ~
- a p a ~ a u n d x a o l q u a z a r d a 1 r u M n v
- * a g k a ~ n 3 n a y a g ~ o d s p u w ~ p
- a m a p W u a D ' m 0 d e ~ - [ n l = ) a g F q ? s d
a p e q u q 3 ' b m ~ ' 8 ; ~ ' ~ s - 7 ' h ~ n ~
$ 3 , ~ a @ o l o . m a ~ a p e 3 1 u 1 ~ ' ! & I ' X N - I
' g i a r n a n g l e d p p n p ~ m ! d s ' y u a p m ~
~ 3 ~ 1 1 3 ' p 5 a . n w n ~ g u a ! 5 3 ? a p l n $ w g w y
' g S a ~ n a n g m v ) u a m p u r e l o q u o 3 a p
I n q n l g s u I u i p 7 u q 3 I S ~ o q w o q e l a p e s
e a q u a w p a d x a I S m p q p . q ! d v p a n p
- o ~ d e @ o l o u q a $ p u p ~ . r d a q ! U ! 1 1 S - ~ q
- u a u m s o p a w p j U P y q u a z a r d n e - s
. a t e g J a p a l e s a I a s J a g p r n ' I F u x q r d y
a p a ! . r a u a $ a l a u r n u q n s a w . a u I m ! p a u r
a p a g r u r e j o g z e a z 1 p a . I a s r a p o ~ d q s a 3 v
. I J O ~ U J ~ a p a l a - 1 u r p q a h ! . x a p a s e o T
- u a m l p u r a l a s n p o ~ d $ q q ' l y ; w p u w ~
' a m o y a l s a d a p ! S u f p a ! j u a ~ u r
a p a l a a a J q a p ! p a s ! s u n T n J o l n e 'n ! S
- a g ~ . A a q m ! N 1 n l n ~ c q n 3 ~ d e $ u a z a ~ d
a p $ e p ! j a u a q s E a J e J s a p n . a y u q a l o o z
u 3 y S g u m n . e q 3 l p a w u j ~ n l n - [ l u ~ q ! d v
l e a J ? z g ! l n 7 6 e a e e o l e h p l r r p q ~ d ' ' ~ 3 g f l u ~
- 1 7 6 a ~ ! r q e j s u o a o 9 8 6 1 : a l a w q a j ~ 1 u ~
l ~ n p z ~ i 3 e a n q q - n $ w l n l a p n [ u ~ p a u I q
- I V a p - q ? - w e a s a J = ) ! a ~ l ~ ~ m s t r a r m 9
~ ~ 1 5 , Ui f er ent de vfrstA, pmum gi
in evoluga comportameatdui rji a dez-
volurii inteligenei la aepii. S-au f5-
cut, de asemenea, aprecieri privind uti-
lizarea Apilarnilului pentru animalele
de reproducve din fermele avicole gi
zootehnice, unde rezultatele indie5 o
crgt ere deosebit4 a productivit5tJi.
Ce este fmbucurAtor, seria produse-
lor de Apilarnil este Pntr-o, continu&
crqt ere acoperind domeniile cek rnai
variate, valoarea produselor fiind recu-
noscutA atit h cft ~i peste hotare.'
Suocese deosebite le-a repurtat la ex-
pai t i i internationale, fi i nd brevetate
in Rominia, U.R.S.S., S.U.A., R.F.G.,
Franp, Italia etc.
Experknb de la Satu Mare face ca
acest prodm s5 iatre !& apractica cn-
. renG ca un Pnedi ment de impcadan*
---A
major5 in- multe din schemele terapeu-
-
tiee utilizate in murologie, psihiatrie,
neuro-psihiatil'e MantilZi, gerontologie.
Din punct de vedere economic si nu
in ulti~mul dnd beneficiul economic a1
Apilajrnilului este de ordinul zecilor de '
milioane lei, preconizMu-se ca pbii
in 1990 acesta s5 sporeascg substantial.
In repetate rinduri in tirnpul consf&
tuirii s-a subliniat cB nu e vorba de un
-
panaceu universal ci de un produs me-
dicarnentos natural, cu propriet5ti deo-
sebite ce completeaz5 arsenalul tera-
peutic a1 medicinii cu o mu 5 clasa de
medicamente.
4
In conditiile specifice primgverii adului 1985 inflorirea salchnulai se va - !
declanqa mai tirziu decit media multianualH a datei de declanqare a acestei fenofaze. !
Durata infloririi salcimnlui va fi mai scurta decit in mod obi~nuit, cu 2-4 zP14
!
datoria temperaturflor ridicate ce se vor inregisira in perioada respectivll, 2540C
!
la orele de a n i a d $i 114-20C noaptea.
Precipitatiile vor fi reduse iar vinturile slabe chiar inexistent6 indeosebi in
t
sud $i vest $i mai frecvent in centrul $i nordul fhrii.
!
Umiditatea relativti a aerului va f i scHzuth ducind chiar la o uscticiune a
t-
a'erului indeosebi in Dobrogea $i Bsrggan.
!
4 Precipitatiile ce ddea vor avea caracter de phi calde de &urti durati3
1 insotite de descHrcHri elstrice. !
I f . . Vremea se va cerecteriza prin inseninhri persistente $1 va oferi eondipi de f
I : cules mai bune decit in anii precedenti.
!
In aceste conditii declaqarka infloririi salcimului se va produce in pe
rioada 15-17 mai in partea de vest a Banatului gi sudul Olteniei gi Muntehiei. Va
urma apoi declanwea fazei de inflorire a salcimulul in partea central& a Olteniei,
Munteniei $i jnmgtatea de vest a Dobrogei pi soda1 Moldovei precum gi partea de
vest a tgrtl inclasiv madvele .din Satu4ere $1 Carei in perioada 18-22 mai.
In continuare vor 2nflori masivele dfn zona ealinarH $i premontanh a Olte-
liii qi Muntenid ql gartea de Wl oc a Moldovei, 8n petioada 23-25 mai.
Masivele din partea de nord-est a Moldovei $1 cele din vestul Transifvaniei
vor inflori ,in perioada 25-28 mai.
fnflorirea cea mai t i ni e se va kegi st ra la'masivele din nordd $i vestul
Moldovei $i estul Transilvaniei in perioada 29 m i 3 iunie.
SEDINTA STATUTARA A CON-
SILI ULUI ASOCIATIEI CRESC&-
TORILOR DE ALBINE
In ziua de 27 februarie 1985 s-au desf5-
$mat la sediul Comitetului Executiv a1 Aso-
ciatiei, din Bucurevti, lucrhile ~edi nt ei sta-
tutare a Consiliului Asociatiei Crescatorilor
de Albine.
Consiliul a dezbiitut $i aprobat darea de
seama asupra activitiitii Asociatiei pe anul
1984 $i a dat descarcare de gestiune Co-
mitetului Executiv pe aceeavi perioadg.
Darea de seam2 prezentatg de secretarul
Comitetului Executiv a1 Asociatiei, tovar5-
gul inginer Eugen Marza, s-a referit la : ac-
tivitatea organizatoricai $i tehnic5 ; pregii-
tirea cadrelor ; organizarea stuparitului pa-
storal $i polenizarea culturilor agricole ento-
mofile cu ajutorul albinelor ; combaterea
bolilor $i prevenirea intoxicatiilor la albine ;
activitatea editorial5 $i de propaganda ; cer-
cetarea ~tiintific5 qi introducerea i n pro-
-
i
ductie a progresului tehnic ; activitatea eco- !
nomico-financiar5 $i de investit11 ; relatii ' ri
internationale. i
Consiliul a adoptat o hoMrfre $i un plan
"
de &uri privind realizarea sarcinilor de 4
plan pe anul 1985, sporirea numzirului fa- ,-
miliilor de albine $i a productiei apicole, ,:
atit in sectorul socialist cit $i in gospodg- -!
riile populafiei, precum $i realizarea preve- 1
derllor din programul de dezvoltare a1 api-
culturii. $
In numele apicultorilor pe care-i repre-
zint5 au luat cuvintul 15 tovarasi rnembri ai i
Consiliului, care s-au angajat de a nu pre- i
cupeti nicl un efort $i de a se strsdul s5
i
r&spund& cu dragoste, fermlt.de $i incredere, -<
chemgrilor conducerii de partid $i de stat,
1
personal ale tovarA$ului Nicolae Ceau$escu.
de a munci rnai mult $i rnai bine, pentru :i
a contrjbui efectiv la reallzarea programu-
lui de dezvoltare a apiculturii ~i aliituri de ?
toti oamenii muncii, la mareafa opera de
2
dezvoltare revolutionara a agriculturd. 1
'j
Ing. I. R. .,
APICULTURA: 0 NOW& ONDELETNICIRE
A P~OWERILOR DIN BANIE
In urma cu doi ani am con- numar de pionieri s5 se in-
vins directorul' unei qcoli din scrie la cercul nou ap5rut.
municipi~l Craiova s l cum- De curind, cu sprijinul
pere citiva stupi, pentru ini- Consiliului judetean Dolj a1
tierea unui cerc de apicul- Organizatiei Pionierilor. care
tur8. De la Filiala judeteana a aprobat fondurile necesare,
A.C.A. am primit detalii am infiintat si la Casa pio-
qurate la nivelul Casei pio-
nierilor $i $oimilor patriei:
A$ aminti : gala de filme pe
teme apicole, intilnirea cu to-
var&$a ing. F1. IONESCU,
secretar tehnic a1 Filialei ju-
detene, excursia de docmen-
tare la Combinatul apicol de
la Bgneasa-Bucureqti $.a.
Sintem la Inceputul unui
despre organizarea unei mici nierilor $i'$oimilor patriei-din drum frumos pe care am
stupine $colare, iar materia- Craiova un cerc apicol. vrea s5 pS$easc% d t i mai
lele necesare le-am procurat Popularizarea noului prof11 multi viitori apicultori.
de la magazinul apieol. am accentuat-o prin actiunile
Intr-o incapere a vcolii am tehnico-propagandistice desfg- prof. V. LAZAR
- -
amenajat bioatelierul de api-
cultura, montind pe unul din
pereti o expozitie permanent5
cu unelte apicole, planqe, foto-
grafii, etc. Pe peretele opus
am montat cfkva panouri cu
date despre isloricul albine-
lor, cftcva marturii ale vcchil
ocupatii de stupar, curioziklti
din lumea albinelor $i citeva
'indicatii metodologice pentru
tincrii mei apicultori. Nu am
uitat nici biblioteca, format5
la lnceput din 20 de carfi
' despre albine $i produsele
lor, $i colectia revistei ,Api-.
cuItura tn Rodnia". Pionieri ai cercurilor apicole $colare din cadrul Casei
Aparit~a stupilor tn grildina pionerilor $i ~oimilor patriei , di n Craiova in vizitii la
gcolii a determinat un mare CmbinatuZ aplcoL
.
24
tNITIATJVE CU CARE NE
MINDRIM
Despre activitatea $i realiziirile cercdui
apicol din Fiiget s-a rnai scris in urmii cu
doi ani. Vom aminti numai de striidaniile ce-
lor doi apicultori, sufletul acestui cerc $i
anwne Eugen Tirjoianu - pre~edintele eer-
cului $i Anton Vizaeur, gdstionar, care prin-
tr-o munc5 perseverena au revit s5 obtin5
aprobilrile necesare infiintiirii unui magazin
apicol In centrul comunei. Cei doi apicul-
tori. cu materiale din gos~odariile ror. au
amknajat $i mobilat cele douii Pnciiperi ale
magazinului. Magazinul este aprovizionat in
$i la timp cm cele necesare, de
ctitre filiala A.C.A. Timi$, care a rsspuns
prompt ori de cite ori a fost solicitat&.
Numtirul membrilor cercului apicol spo-
rind, se impunea inflintarea unui. sediu a1
cercului, unde s5 se desffqoare ~edintele lu-
nare $i Pntilnirile cu ppicultorii. Ca urmare,
comitetul acestui cerc, in-irtmnte cu cei doi
apicultori, au fiicut demersurile necesare in
vederea obfinex'ii mr ol si i ~l or ~. oentru con-
struirea unui sediu a1 cercului, ln Piata Tfr-
gului, lingii magazinul apicol. .
Sprijinul filialei judetene 'Timi$ a vehit
prompt, tovarii~ii Vasile Grigora~ -.. secre-
tarul $i ,Petre Vasi - contabilul Sef , 'fiind
alBturi de inimosii aplcultori din comuna 'A-
get, obfinind aprobarea sumei necesare con-
struirii acestui sediu. Felicitiri $i M r i de
succes in muncii au primit $i din partea
prevcdintei filialei, Conf. dr. ing. Carmen Lia
SpBtaru care a fost Incintatii de .ini#iativa
celor doi apicultori.
S5 wiim qi noi succes fn munca harr-ici-
lor ~i pasionatilor apicultori care in acest
an vor construi noul sediu. .
Ap j cul torj i ne teamintesc :
ministrindu-~e sirop din z a hk in perioadele
lipsite de cules.
Altil variant5 prevede ca dupa inceperea
ldei valoroase la tndemina tuturor
oua,,,, una din mltci sa se valorifice iar
cei doi roi sii se uneascii, astfel ca pfng
LA FIECARE STUP -,-
in toamn5 sii se formeze $i s5 se consoli-
deze o familie pe 6 rame suficient de pu-
UN ROI PE 6 RAME
ternic5, care sii ierneze independent.
Dacii l5dita este asezaa ling5 familia de
baz5, transferul familiei ajutiitoare se poate
Dr. med. vet. E. SCHUSTER
face fiirii ~i er der e de al b~ne In octombrie.
i
Roiul artificial este unul din mijloacele
de diversificare a productiei $i de cre~t ere
sau imputernicire a efectivului stupinei. Fie-
care familie normal5 poate da un roi pe trei
rame fiirfi ca aceasta & influenteze nivelul
productiei de miere.
Roiul poate semi totodata ca familie aju-
tatoare care s2 fie unit5 toamna sau pri-
m5vara urmitoare cu farnilia de baz5.
Dupii culesul de la salcim exist2 posibi-
lltatea de a face cite 1-2 roi pe 2-3 rame
care, periodic trebuie sii fie int5riti cu clte
d o a rame cu puiet ciipiicit ridicate din fa-
milii foarte puternice in vederea prevenirii
roitului natural. Rezulta deci doi roi ce pot
fi folositi ca familie ajut5toare temporara
SRU permanent5 pentru intiirirea farniliei de
bazii fn vederea ierniirii.
Este preferabil de a uni familiile ajut5-
toare, toamna In octombrie cu familia de
bazti, utilizind matca tiniirii, dedt de a ierna
cele dous familii independent, deaarecc fa-
milia unid ierneaz5 In conditii mult lnai
buna
Pentru Inceput, mijlocul de inmultire cel
mai practic este l mt a de nucleu pe 6 rame.
Aceasta se poate despwi cn o diafragmi
In douii compartimente cu cite trei rame-
eu un ur di ni ~ in fat5 $i altul In spate
(foto 1). In scopul stimul5rii dezvolt5rii roi-
lor, liidita poate fi echipatil cu hriinitor ad-
L5dita pe 6 rame este folosit5 de catre
apicultorul f r unt a~ Ion Ivan din Sebev-Alba
$i apare in Catalogul apicol la nr. 1430.
Fabricarea acesteia ln serii mari $i uti-
lizarea ei de catre cPt mai multi apicultori
ar constitui o contributie importana la ih-
multirea familiilor de aIbine, ca $i la fmi
puternicirea efectivelor.
Foto 1 - Liidita pentru roi pe 6. rame alii-
turi de stupul cu familia de b d -.
"j.'
. .
1 / , .
i t , ,.
,A: . ,
, . 1
Dr. 0. MILEA -4
In ciuda procesului de africanizare, care
in prima fazd a avut un puternic impact ne-
gativ asupra practicsrii apiculturii, in ~ 1 -
timii ani Brazilia cunoaqte o consolidare a
profesiei de apicultor adaptat cu materialul
biologic existent $i cu tehnologia de lucru
corespunz5toare.
0 dovadg in acest sens o constituie $i evo-
lutia num5rului de colonii de albine $i de
apicultori. Conform estimsrilor Comisiei na-
tionale de apiculturg (organism consultativ
a1 Ministerului Agriculturii), efectivul fa-
miliilor de albine era la sfirqitul anului 1983
de circa 1 200 000 iar num5rul apicultorilor
de circa 25 000. Dintre acevtia peste 15 000
sint membri ai Confederatiei Braziliene de
Apiculturs.
Repartizarea coloniilor de albine i n teri-
toriu este neuniformg, peste 50016 gssindu-se
in statele Sao Paulo, Parana, Santa Catarina
$i Rio Grande do Sul. ht r - un num5r rnai
redus, existi3 colonii de albine $i fn alte
state ale Braziliei' cum sint Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Espirito Santo, Mato Grosso
do Sul, Bahia, In ultima vreme, in zone ale
Grii unde nu se concepea cre~terea albinelor
se produce acum miere. Este cazul zonei de
nord-est $i in special a1 statelor Pernambuco,
Piaui, Ceara, Alagoas, Sergipe, Paraiba.
Crgterea num2rdlui de colonii de albine
i n ultimii ani se constituie intr-o msrturie
concludent5 a noului interes pe care 11 ma-
ni fes6 populatia fats de apiculturg. In de-
curs de cinci ani, 1978-1983, efectivul a
crescut de la 800 000 la 1 200 000, cifrtl care
dep%e$te est i dr i l e fEicute pentru anul 1985
intr-un p r o mm wvernamental pentru dez-
voltarea apiculturii.
Sporirea nudr ul ui de apicultori a fost
$i rnai substantial& de la 10 000 fn 1978 la
25 000 fn 1983. Aparitia permanents a unor
noi asociatii sau micro-asbciatii apicole pro-
b e a 6 interesul din ce i n ce rnai mare pe
care il prezint5 apicultura pentru noi cate-
gorii de oameni.
Se apreciazii c5 cei rnai multi apicultori
s i ~ t amatori $i posed5 un nomgr redus de
farnilii. Apicultorii profesioni~ti dnt put i d
~i sint intilniti rnai ales Pn statele din sdd.
De asemenea, In marea lor majoritate api-
cultorii sint fncep5tori, f a 5 o vechime ~i
experienta prea mare in managementul api-
cdl. Un fenomen lmbucur5tor este dernn Be
semnalat : in rindul noilor apicultori o pro-
portie din ce in ce_ rnai mare o constituie
tinerii.
Evolutia nivelului productiei de miere
ilustread, de asemenea, edificator, procesul
de amplificare pe care i l cunoa~t e apicultura
'
brazilianii. I
Dacii ih perioada 1952-1955 productia
anualii de miere a fost de circa 5 500 tone
(conform datelor din statisticile F.A.O. $i
' I
U.S.D.A.), i n intervalul 1962-1965 aceasta 4
s-a ridicnt la peste 7500 tone. In anul 1978,
an de referint5, productia de miere s-a du-
blat, fiind de aproape 15 000 tone. rn anii '80
cre~terile au fost constante $i substantiale.
I a ~ evolutia acestui indicator, conform da-.
telor furnizate de Confederatia Brazilian5 de
Ap~culturB : 1080 - 20 000 tone ; 1981 -
24 000 tone ; 1982 - 23 000 tone ; 1983 -
i
25 000 tone.
Aceste cifre sfnt rezultatul atit a1 crevterii
1
efectivului de albine cit $i a1 sporirii pro-
1
ductiei medii pe stup/an. Fi wt e, comparativ i
cu potentialul melifer existent, productia *"
medie pe stup este mult inferioara nivelului
ce poate fi atins. In stupinele bine organi- j
nate, unde se aplic5 tehnologii adecvate, pro-
ductii de 60-80 kg pe stup/an sint curente.
fn statul Piaui, spre exemplu, stat cu im-
portant$ apicolh mgi mic8, un apicultor pro-
fesionist, la un efectiv de 2000 familii de
albine, practicind stupgrit pastoral, a &I -
tinut o productie medie de 160 kg mierelco-
lonie. Aceasta demonstreazg concludent po-
sibilitgtile existente de sporire a productiei
de miere.
Vorbind de sortimentele de miere se im-
pune constatarea c5 gama acestora este re-
d ~ & in comparatie cu posibiliGtile naturale
exlstente. Majoritalea apicultorllor nu se
preocupii i n mod special pentru producerea
unui anumit tip de miere $i Pndeosebi a unei
mieri monoflore. Mierea poliflor2 este mierea
care se produce in cantitsti majoritare 1n
toate zonele t5rii.
Pentru menfinerea curbei ascendente ce
caracterizeaza de o bucat5 de vreme dezvol-
tarea apiculturii braziliene se impun i n con-
tinuare eforturi pentru perfectionarea $i
standardizarea echipamentului apicol, imbu-
natatirea tehnologillor aplicate, combaterea
bolilor, diversiflcarea productiei.
La or? actual5 se folosesc i n principal trei
tipuri de stupi, in ordinea rgspindirii acestea
fiind : Langstroth, Schenk $i Schirmer. Pri-
mu1 este recomandat ~i de Confederatie pen-
tru generalizare. La apicultori ins2 se 6%-
s e ~t e o varietate destul de mare chiar i n
cadrul tipului Langstroth. Aceasa diversi-
ficare este amplifidatd gi de faptul ci , da-
torit5 greutgtllor In aproyizionare, multi
apicultori f$i confectioneaz8 cu mijloace pro-
prii stupii necesari.
Fagurii artificiali se produc, de asemenea,
fin diferite variante, cu diferite dimensiuni
ale celulelor $i diverse grade de acuratete a
desenului celular. Compozitia materiei prime
este diferitg, intilninduse $i falsificiiri cU
Lucrari in stmlna
parafink Tn luna lunte
Vorbind de tehnologiile aplicate se impune
aduc familule norrnale de albine la puterea
lor maximil. Este riisplata muncii depuse de
poate spune despre apicultorii din alte state.
Ace$tia din urmg, In mares lor majoritate
noi familii de albine.
incepgtori, dups capturarea albinelor din pentru a intelege him cum trebuie
'
piidure, nu mai aplici ulterior lucrriri pen-
procedat, s5 analiz5m pe rind cele trei as-
'
tru dezvoltarea familiilor de albine $i ame-
metet continuid apoi cu alte lucrsri s ~ e -
liorarea acestora, rezumfndu-se la recoltarea
cifice lunii iuniea
mierii gi fnlocuireh familiilor care a u k s -
alte motive (boli, lips3 de hranii, etc.).
procesul de africa&are impune adaptarea
concentreazii nectarul, chp&cesc mierea mad '
$i perfectionarea tehnologi
(Ribeirao Preto, Viqosa), Confederatia Bra-
zilians de Apiculturg gi Institutul de apicul-
apicultorilor pasionati, a1 tuturor spec&
Iistilbr implicati direct sau adiacent in acest
aduce, sau ventileze permanent $i mai
sector. . ales s5 se disperseze. Se risipesc In stupi
In prezent se depun eforturi notabile de
data au unde, sau pur $i simplu I1 pgriisesc
catre Ministerul Agriculturii, prin organis-
mele sale de spedalitate, de cgtre Confe-
cuflo~tintelor despre apicuiturit. Se editeazq
bro~uri, se organizead, 'cursuri de initiere
sau cursuri de perfectionare 'pentru apicul-
-,
tori, 6u insistent5 deosebitg In acele state
vnde aceasa ocupatie nu este dezvoltata pe
sau cel mai adesea deloc, cgldurg mare, ven-
tilatie insuficient2, albine aglomerate $i ade-
mgsura posibilitgtilor. fntrlnirile avute cu
r aat i pentru instruirea lor, d simt nevoia
preventivg a fiecitrui aspect in parte duce
unor crunogtinte mi ample care d-i ajute
la ameliorarea lucrurilor. Deci sg le I Gm
sZI dep%jeasch conditia de apiculturl em-
pi ri d.
I
I 27 .
-
\
* R, L I
s s a ! e % a s n u r ' a h l e l U ! \ u o s ! \ e l l o s a a ! ! . x n B e j
p u 3 3 - . r o I ! x u e o S n e s ! a j ! u ~ a s p l p p e ~ d e a p y s
a l e o d e ~ e a r , ' a ! $ s a ) o ~ d a p ! J n s e u r n e ! a s n u ! 6
a a m e a ~ d a l s a a r e a a n l a a d ! $ a J e l I o s a J a . q u ! p
I n T o n a a q u ! y e a - ! p p d p ~ d a s n u e n g u a d
' a g u q e a p 3 ! d u n J E O P a J a 3 a s ' g o l r o 3 a . 1
w e a s a q S a a ! a d a 3 ' e a a s U I - a l e ! s a d s ! ! $ e l a d o
q m e 1 a a . 1 n u p - t 1 n s ! 1 o d o a d ! S e a J e l I o w x
. a ~ o s ! d e a I ! ! $ e s ! ~ q n d I S a l a l e n u e u r
a l e @ u ! q q u a z a f d q u ~ s a J e l I o s a J ! S a ! i m p o ~ d
a p a ~ ! ! ' d o ~ o u q a ~ , ' q a ! 3 7 y ~ 1 ' a u j q ~ e a p u ! t r
- a a ' a . r e s ! j ~ ~ o l s n a p ! ! l ! u r e j n e s ! O J ' r ! u ~ e ~ ! d e
' p g e u r a p ~ o S ! $ d g ~ ' u a l o d ' s ! ~ o d o a d ' y ~ e a 3
: a s n p o a b a l I e I . r o I a s e !S J e p ' ! y a ! u r ! ~ p 1 1 o s
- a ~ F I ! q e J o a e j a ? a e o j a ) s a q s e a s e ' m n q .
' 2 1 0 1 3 S n a O t I d V Z W Z 1 0 9 3 8
' a ~ o a ! d e a I a I m u e u r q e o l U J s p s s a p a l s a
' ! ! l e a a d o q s a s e n y u a d e u o ! \ s e e a p I n p o K
' I l e q u o z p o ! ! d n l s n q u a d
1 5 s n d s o - s a s r ! q e l e a a l s a ' ~ ! ~ p e j a l 1 n u - x
r m e [ a p n e y a ~ d a s a l a w e s p u ! 3 ' n J s n 1
e l a u ~ q a l a e o j a l k a u ~ o d q n d a s u j e l a p a r e 3
' a ! ~ p ~ s j y n o u o e a . 7 3 q e o d a s n y d 3 - u n
a s - n p u n o z ! p 3 ~ n l d e j u ! ~ d ' p ~ d u r ! s ! e m a l s a
! $ o p q a ! ~ l n w ! ! d n q s - e l : q l ! ! I ! u r e j e a J m o . 3
' s a w 3
e l s d s y p e d e n q u a d m u a r s g n s 1 3 e a a 1
n u g ~ e a g u r p d u ! p e a J q l o l l z a p ' a u ! q P e a u J a !
: a s p . r e ! q 3 ' p u J e ! q s a d y m 8 ! s a u g j u a l s ! x a
! S p l u a ~ a . r e n o a z a p o e a A e J O A ' ~ u ! $ n d a J a ! u r
! S e u ! q I e p u y e ' a u r e l & - z a d a I a a p n N
- m S l a q u ! p a J a ! w ! S l a ! n d n s ! a J l a a e a u ! p
* a u r c . x 9 - 4 u ! \ n d l a 3 a d s s p e ' ! a e l a p q u a p
- g n s q n d a a u l e l a p y s s e a u ~ o d g s e a t s a a e e s
a l s a q u e v o d u ~ ~ ' ! ! 1 ! u r e 3 ! o u a p e a a e u r ~ o j n J q
- u a d ! ! \ ! p u o a d w g u ! p W J ~ J O A a s e l s e a s e
n q u a 6 . > e r p a u r a - + w q q a \ n q a L i ~ y q v o z
- ! l o ! ! d n l s u ~ p a q e s ~ p ~ . ~ q a m d n s a l a u r e a
I O N I I T I M I V K 3 C I V 3 8 V M 8 O d
' a . I t B ! S J s J n S U ! p J O [ ' t ? a J ? . m % ! S l ?
. n w s g u ! d n $ s a m a g u ~ a o ~ ! q p u r ! u a $ S a a ~
e a q e l ! s a a u 3 e p o p s u ~ g q s a l e l d q t s a 3 v
. p ~ e o q a n q e n v s m o p e ' d n l s ! S e l a s e
e l ! ! s q p w e a a e q u r y s s a p a ! o a a u ! j e a p o a u n
y a e p J e ! y s ' J e s a s a u !S o ! B o l e a a 3 a l s a p s e l e l s
- u o s F A a s a a m ~ a s u y m ! ~ d v d n a ' a . m 8 ! s ! 3
J O A a I a q e l I n z a H . . l e . x n s n s l e p a s o ~ d a ! n q a s &
' ! s ! u ~ a l n d l ! d n q s ! l o $ e a a e e n q u a d s a l e s a l s a
q s e a s v - a ~ e o l ! J a d o 3 e p u ! q l e n 3 ! S q a w d n s
a w e s z - - [ a p . r o ~ n [ e u n ! S l ! u a a a u r q a l s a
! p 7 y u r e a a e q u r l y s s p d n p ' a ! o a a u e ? ' p ~ ~ q ! s o d
a p e 0 3 a l s a e a J e s a J p a J q l s u j ' a x e n u ! l u o ~ u !
! S ! 3 e n ! S s a 1 n 3 q s a ' p q p u r ~ o S n s s a s p B a s
- e ! $ m ? ! s e ! p a u r a J a ~ e o d a s ' p q e p o ! 3 ! u m a u ! q
! e m ' a ! u n ! e u n 1 u j ' u r n a e ' 1 . 1 0 ' ! p g u B q s e
q e d ~ u p d e z n e s p n ! ! 3 q s e a s e ' ! ! q y u r e a J e q
- w l y s s e l e p a a o ~ d e a a s e a a a e a a - q o $ d a ~ ~ ' q v ~
- d a y p a n p a J a s p s a d a a u z q t m u r p v a ? a q n ? ? a v
p 2 a ' a ? ~ z U U 3 u c n a v a p p ? u D S ~ J S O M I o n n u
' p p 2 7 u o ? n [ v r n ' ~ o n u c n 5 2 n u c q v l 1 o n z a p v - s
n u p l o p m s v a m o 1 p 3 d a m 3 p ~ o u c ~ o u ? a ? p u L
- a / o p a u a a s b 1 a p p u f u ~ o d ' $ f ~ p ? o q a ? ~ o 0 4
p p a 3 o . t d a ? n q a J j ' a b n q a q e ) p a r n 3 ' e u o ! $ s e
a l e o d a s a l e 3 u ! ~ n d u r g 1 4 a l s a ' ! J ~ ! J ~ J ~ E ,
a l s a a e a ~ ! q ! s o d l u ~ ' p u p ' u m s v - p l e ! d o J d e
a ~ a l n d a p l s o j ! J . m a I ! I 1 ! u r e j a l e q y s e p
' $ e z ! I e a s ~ e - s a ~ a ! u r y q j s a p a A a s ' ~ ! J o % a $
- e s 1 a . q J o l s a 3 e a l a l e l l n z a n p u y e d u r o ~ - q q s
! e m a I a l I e J B ! ' . r g e s ~ j s ! l e s a l a q e ' a u ! q q l ~ c j
q q a o d u r o a n e - s ! ! [ ! w e $ a I a u n e s v l e l s u o s
a s ' g ! $ u n u g u r e ! c u r F g e u e o - J ~ U I ' a u ! q a p
I n p a p s ~ a u r n e a p J n J s n 1 p 3 a l ! u r p e a l e o d a s
! a [ i e n l ! s e y l e q o l l e a ~ a l s a a d e e q ' y u r ! x e u r
J O I e a ~ a l n d l u ~ l e a l u n q m s ' a ~ e u u o u ! ! i ! p u o s
u ! ' p p e o p a d g s e a a e u j ' s n d s F e u r u r e u m s
e w - y q e a a d a p ~ o l ! d n $ s ! ! \ g ! s e s ! j a I e A ! ~ P J
- e d u r o s $ u e l ! q a p l a y m u n e a - I w $ u j a m l g s
- u o s 1 1 a ! u n ! ! ! u n I a g p a d s w d s e I I e u n
. s a l n s g s ! x a a p u n ' ! a q a ~ q e ! d o J d e a u o z
u ! e q n u r q o d a s e l s e a s t ? n a l u a d ' a w u
- ! $ a q u ~ a p s a p s p a u n e a J e m S ! s e : I a j n n ' d
, - u ! s u n - g u ! l p a p y ~ e a ~ o z a ~ ! j a l e o d n u J O ~
- a u ! q I e e y l e % u n l a p u ! ! e m e q q ! a ! q s m ~ 0
. ! y e d n l s s ! z u r n 3 , , q b r
- ? d o a s u . s ! u r o s d u r o s ! j a l e o d ~ n l a m d ! ! \ ! p u o a
a l s a a e U I . a ) a ! n w q y s e y J e ~ o d u r q e a q s g q d
' p d e 3 ~ o d s u e g ' a ! $ e l ! l u a a : a s n d a p . a I p n p o p
q e o ) n s ' ~ n u ! \ u a w ! 3 a l e o d n u ! d n l s u p
I n l e u r g s p u p ! a u n l e ' a o l a u ! q ~ e l e u e u r h p
a l e u r u n a l s a ' q m a u ! p e a r s a s x a e m p k ( a
' a ~ ! q ! u o d s ! p a I e ! J a ? e u r n 3
! ! d n q s I a q u r n J O A a s ' q u a ! a ! j n s l q s n p u n s
- p u r q s s e p n r p u n . ! J ~ J W I P E - z J P I n q
- a u r e ! p n s ! n 3 ! n u n e m S ! z a u l m o e - a p e a r e z
- a S e ! S a q a e d o - ~ q u l p ' . x o I ! ~ n d r o s e a ~ e s ! p
- ! J e r e o S n u ! ~ d a l e z l 1 e a J ' a ~ e ~ o d u r a l a . x ! s u a e
a p a I e J q e 1 q u q ! S ! m z e s e a u a u r a s e U J p ! q
- a e s d a s r x e C ~ { x a \ { n r H : { d n \ s ~ ! y * a ~ p . % S y p v & q
a p a o ~ a ? ! s e a ~ m d i q a p u ! ~ d ' d w ~ ! $ e l m e u y
'! S s o p - t S ! u ! p m e p u r ! x e u r e a ~ a p ! ~ p s a p u p d
y z e a z ! I e a n a s a J e J o ! I a u r e 0 ' a u r e a n s y 1 d a y j
p a m q a J l ! ! d n ) S ' ! d n ) s u l a J a q ! r ! ! j e d s a p
e a d e a . 1 3 u y d p a ~ o z a ~ a s n u e ! $ e ~ g u a ~ ( p
* ? . r e = a p a r m
- ! m p w d ' Y ~ U F ) E ? U ! ~ I E e ~ l n u r p u r d n ~ o 7 o . r
u n a I a !S n e a J W ! p g s ~ o l a w e ~ e a J e z m 3 n
' ! T W p ! j ! l J e ! m % q n 3 a w e J p u y e ! a n d . r o ~ h s
a u ! ~ d J o I a s e a J m a o I u 1 n e s ! m d J o s a p a l p
- y s J a A u ! ! 9 a s ' a e s g a a l ~ e o j a l s a a n ! q
- 1 e n 3 a u g d a ~ g ~ d ~ o s a . q q p j a ! j ! v n p n a i q
n s 3 e 3 ! n u n e a s a u n d x q u ! ' ! $ e [ s l a ! l p w ! ! d n l s
e ? ' a q o J a p d u ! p u a t e d o p e ! S % J I - e
n q u a d ' ! n p q m s p w o ~ f ! u r U J a ! o A a u e l ' 3 0 1 u n
e l c - Z ' ' ! ~ e ! s ! j ! t . r e ! . m ; 3 e 3 n s a u r a r a s n p o y
- u ! J O A a s ' a s e o a s ' l a m d n s d O 1 a u r e . x ~ m o ~
U I ' w s n 1 e l p s n d
e a p a p u n e u ? q ~ v ( s
- p z e a m m a o a I a 3 u j q F l e e a a s u r n s
e S e ' a l g ~ o l l z a p q u a p ! j n s u l s o ~ ! ! p e j e a . r e m x o j
- a a e l n e s ! ! I y u r e j I O U a p e a J e u r J o j e 1 n e z x
- ! l n ! j a ~ e o d ' l a g d a p a J e m e q q ! l u e y ( q
' a s e o m y
! S a s e m p u g s a u ! q l e e q 1 n z a . x J O A l a ! n d u ! p
y 3 e ! j u e ~ e 8 m u j z a r d a ~ p u e q a p p a n 8 p q
e r , a r l k a s q a p d r u l u a d e u e q g u a f g w s
q m s U J ! S p u p g p e 3 e [ ! S ~ s u j p u p
' ! a e a s a % e . q x a e l 8 3 - 4 v s a 1 n q a . q e a a s e a p
u$or $i se degradead. Recoltarea cerii de-
vine chiar obligatorie prin faptul c5 ea con-
aitoineazi rezertre de fagvri artificiali, f k 5
de ca-re nu Se pot dewolta $i lnmulti fami-
liile de albine. Vitdza de clidire a fagurilor
vi calitatea lo? fs&rte bun& In aceass pe-
rioad*, trebuie sii constituie un impuls pen-
tru scoaterea din cuib $i valorificarea fagu-
rilor invechiti, care sint generatori de boll
$i de albine pipernicite. Deci atentie $i la
acest aspect. Trebuie ami nt i s $i obligatia
de a se conserva bine $i valorifica corespun-
ziltor dqeurile de cearli (bo~tina), qtiind c5
reprezintg o surs5 de cear5 $i de venituri.
Recoltarea propolisului ,de$i simplil, fiind
cam migiiloag, face sB fie cam neglijatti.
Este ins& pgcat Gi nu se acorde atentie unui
produs atit de valoros pentru s5nitatea oa-
menilor.
DEPLASAREA S T U P ~ R
Flora lunii iunie este foarte bogau. Din
calendarul infloririlor se remarcli salcfmul
I1 $i 111, zmeura, finetele de deal $i munte,
k i d , floarea-doarelui etc., care dau recolte
hogate. Aceasta presupune mutarea stupilor
la timpul $i locul potrivit (pastoral) operatie
ce presupune cunovtinte $i pregitiri speciale,
penttu distante ce dep55esc 100 de kilometri.
Deplasirile rnai mici, pin5 la 50-430 km, fi -
cute cu un numar mic de stupi, ,se poate
realiza uvor, cu mgsuri de precautie minime :
aerisirea $i fixarea ramelor ca s5 nu
nu joace in timpul transportului, fiindci
orice balansare in interior, toacil albinele
\Cind stupul nu este plin cu rame, este su-
ficiena fixarea ramelor terminale cu aju-
tad a dou2 cuie $i fnchiderea urdiniqelor.
Pe aceste distante mici, deplasarea se poate
fhce la orice or2 a zilei, dar este de pre-
derat dirnineaw, sau dupi-amiaza inainte
de a se insera. Familiile bolnave nu se vor
deplasa In pastoral.
REZERVA DE FAGUR~
h aceastg lunil, in cuib sfnt multi faguri
plini cu miere , de cea rnai bun2 calitate.
%te bine ca dintre ;ace$tia sil fie rezervati
2-3 faguri ciplpgcitf, de fiecare familie, pen-
t ru iernat.
SANATATEA A~ XNELOR
la perioadele de cules, starea sinit5tii al-
binelor se irnbun&tAte$te intotdeauna, dato-
ria contactului cu antibioticele naturale
existente in nectarul $i coronajul plantelor
qi copacilor. Cu toate acestea, ochiul atent
$i binuitor a1 stuparului trebuie s5 sesizeze
orice schimbare. In mod special se va urmiri
prezenta $i dezvoltarea parazitului varroa.
Frecventa albinelor purtitoare este un prim
indiciu, fiiad rnai expus puietul de trintor.
De aceea, esiedbine SA se deschida din cind
i n cind cikva celule cBp5cite de trfntor rnai
mature, sg se &coati larvele $i s2 se numere
parazitii, dad-sfnt.
Protejarea albinelor de contactul cn ih-
sectioidele folosite in tratafnentele agrico1e;- ,
reprezinkl o obligatie permanent& -
Prognoza meteorb-
loglcd pentru luna
rnai
Pentru luna rnai e de subliniat un el@-
ment rnai putin. Imbucur5tor a1 prognozei
meteorologice de lung2 duratZi $i a n me
acela referitor la un regim pluviometric de-
ficitar faM de valorile normale.
Pentru principalele zone geografice ale #5-
rii aceste cantitrlti medii multlanuale de pre-
ci ~i t at i i ale lunii mai sint urm2toarele : cele
mai mici cantisti de precipitatii de 30-40
mm slnt localizate in Dobrogea. E de remar-
cat c5 in vecingtatea Mkii NelPre cre$tewa
canti6tilor de precipitatii din luna rnai este
destul de mici (5--6 mm). Cele mai mari
cantisti lunare de precipit~ttii cad pe munti
rnai ales In zonele din nord (90-110 mm).
Cantittitile de precipitatii din vestul $i
nordul Pri i sint de obicei destul de apro-
piate intre ele $i anume: in Banat 60-
70 mm, in Transilvania 65-85 mm, in Cri-
$aria 60-70 mm, in Maramurev 75-85 mm,
i m nordul Moldovei 70-90 mrn. In Cllnpia
Romln5 cantistile slnt mai mari de 60 mm
in partea central5 $i mai mici in celelalte
psfii, rnai ales in est $i nord-est unde scad
sub 50 mm.
In acest an cantistile dh ap5 ce st vor
totaliza in luna mai vor fl h general sub
aceste valori medii multianuale.
Deficitul de precipitatii se *teapa sti fie
rnai aecentuat in regiunile dili *st111 tarli
(Oltenia, Banat, Crisana, MaramUte$ $i Tran-
silvania), In timp ce in extremitatea esticli
a tirii se va madfesta o tendint2 de apro-
piere de valofile normale a cantitiitilor de
precipitatii ce se vor insurna.
Din punct de vedere termic se. p-vede ca
luna rnai sil fie nor m1 de caldi, atinglnd
$i valori peste normal, in regiunile din ves-
tul t5rii.
Temperaturile medii rnultianilak ale
lunii rnai se incadreaz5 intre : 13-14OG in
Maramurev, 15-16C tn Crivana, 14-16OCi in
Transilvania, 15-16OC in Banat.
In Moldova $i in acest an se *teapa dis-
crepante termice destul de accentuate intre
zonele din nordul $i cele din sudul tarit.
Valorile medii multianuale pentru aceastii
parte a Pr i i sint cuprinse ht r e 13-15C.
Deci se asteapa ca luna mai s.5 fie cAl-
duroasil $i cu precipitatii sub valorilr nor-
male in cea mai mare parte a tlirii. .,
Lidia RAILAU
MATCI FARA LIMITA
In apicultura, francezii Marc GStineau se
bucur2. de reputatia unui profesionist cu
mult5 esperientfi $i cu 'msurse inovatoare
capabile unkori s3 produc2 senzatie. Prin-
tre multe metode interesante (de combatere
a varoozei numai prin metode biologice,
de introducere a dt c i l or f2rfi evecuri etc.),
una se referg la cregterea de miitci h
numar nelimitat.
Se $tie cfi producerea de d t c i prin transfe-
rul (translvazare, grefaj, picking) de larve nu
este prea wjoat-2 pentru un incep&tor, metoda
presupunind mult2 Pndemfnare $i un utilaj
bine pus la punct pentru a evita numeroasele
insuccese care pot s2 aparil. Pe de alt5 parte,
lncep5torii sau micii apicultori nu au ne-
voie de un numfir mare de mhtci, Ins& re-
slmt adesea Pn, cursul sezonului lipsa unei
botci selectionate, cu care sB fac3 un roi,
sfi schimbe o match necorespuziitoare sau
sB salveze o familie care a ramas orfanil.
Marc Gatineau le ofera aceste botci In
felul urm5tor :
Ca bazfi material5, trebuie s5 avem o fa-
milie de albine dinamica, doi stupu$ori de
, cite 5 rame (pe fatada c5rora se practic5
trei g5uri cu diametrul de 10-12 mm,' la
citiva cm deasupra urdinivului), un ma-
gazin mic cu 5 jum2t2ti de rame (de pre-
ferint5 cladite), de o gratie de matc5, o
tavB hr5nitor. o folie de plastic gfiuritfi
pentru a permite accesul albinelor la hrfi-
nitor, un podivor $i un capac.
Se da la o par k stupul cu familia activ5
$i in locul lui se pune unul din stupu$ori,
In care se transfer5 5 rame cu miere $i
puiet ciip5cit din familia de baza, impre-
un5 cu matca acesteia. Se avaz2 deasupra
gratia de matc5, magazinul cu faguri cl5-
diti $i celglalt stup mic, in care se transfer5
restul de 5 faguri cu puiet nsc2piicit din
familia de bad. Se definithreazg stupul
multietajat, punfndu-se folia de plastic,
hranitorul, podiqorul $i capacul. Pentru a se
introduce $i restul albinelor din stupul-
bazfi, acesta se pune gur5-la gur5 eu mul-
tietajul format $i se minil albinele cu aju-
torul fumului. Cgutatul miitcii in vederea
instalbii ei In corpul de jos.poate fi evitaE
prin perierqa albinelor In stupul mare de
pe fagurii cu puiet deschis, inainte de a$e-
zarea acestera In corpul superior ($i mf-
narea albinelor - eventual Sj a m5tcii -
In corpul inferior a$a cum s-a ar5tat ~ n a i
SUS), fie prin separarea puietului c&p5cit de
cel necfipficit in cele douii corpuri im-
preunii cu albinele insotitoare, ins2 priri in-
tercalarea gratiei $i magazinului abia seara,
dupii ce in prealabil albinele (qi eventuar
matca) au fost minate din corpul de sus
in cel de jos printr-o afurnare abundena.
Fiind destul de strinsii, familia nu se va
simti orfan2 $i nu va construi botci de sal-
vare, ins5 prin intrarea nectarului, limi-
tarea pontei, ~omajului partial a1 doicilor
etc,, ea este predispus5 fntr-o oarecarems-
sur5 la roit. Ea va construi totuyi botci
printre ramele din stupu$orul de sus
dacfi se intercaleazfi blocuri port-botci,
avind la partea superioarfi un urnera$ de
sprijinire pe rame, iar la partea inferioars
o celulfi artificial5 din cearfi, in care s-a
transvazat o larva tinfir5. Asemenea ,blocuri
se pot pune de-a lungul intregului sezon
$i in numfirul dorit de apicultor, avlndu-se
numai grij2 ca botcile formate sB fie scoase
In a zecea zi de la transvazare, pentra
a preintimpina eclozionarea m5tcilor i n inte-
riorul ,,fabriciiL'. Ca operatii auxiliare s e
mentioneaz5 hr5nirea de stimulare, inlocu-
irea fagurilor plini din magazin cu faguri
goi $i inversarea corpurilor (avind grijli ca
matca s2 rfiming Pn corpul de jos) pentru "a
crea spafiu de ouat $i un numfir suficiefit
de albine doici.
(Gatineau, M. In : Revue fran~ai se d'aplcul-
ture, aprilie, 1984, p. 175-177)
0 METODA SIGURA PENTRU
INTRODUCEREA MATCII f N FAMILIILE
BEZMETICE
Pin5 acum metodele utilizate pentru re-
medierea familiilor cu albine ouiitoare s e
bazau pe idea neverificata c5 aceste al- '
bine nu zboar5 $i cii, odat5 scuturate un-
deva departe de stup, ele nu se mai pot
Intoarce. S-a dovedit c5 aceast5 idee este
. gre$ia.
Metoda sigur5 pentru refacerea familiilor
bezmetice constil din transformarea tuturor
albinelor, inclusiv a celor oufitoare, In
doici active (respectiv prin introducerea d e -
puiet neciipscit). Cfnd glandele producil-
toare de hranA pentru puiet sint solici-
tate intens, ovarele se atrofiazfi. Dupfi 14 zile
se poate introduce matca, operatie preceda-
t5 binetnteles de distrugerea tuturor bot-
cilor.
(In : Aptacta, nr: 3, 1984)
Prelucrilri de dr. 1. OGRADA
Care sint avantahle roirii artificiale
prin divizarea simp& ?
Metoda de roire artifidala prin ilivizare
simpla a s i d Inmhltirea efectivului fami-
liilor de albind intr-un procent de 100%
fiind totodata u$or 'de executat.
Lucrarea se realizeazii imediat dupg cu-
lesul de la saldm folosind urmatoarea
tehnics de lucru :
- dintr-o familie puternicH se scot ju-
mztate din fagurii cu puiet care se a$a&
intr-un stup go1 ;
- se va urmilri ca la divhare puietul,
hrana $i albinele tiaere sii fie In p w i
aproxirnativ dgale ;
- aqezarea celor do; stupi se face la
stinga $i la dreapta locului urdini$ului fa-
miliei care a fost di vi zaa astfel ca propor-
tia albinelor culeggtoare aflate in zbor $i
reintoarse in cei doi stupi d fie aproxima-
tiv egall ;
- matca familiei divizate se l a d In stu-
pul nou format ;
- in familia rZimas5 orfana se introduce
dup5 citeva ore matca tln8ra. nelmpere-
cheat&.
Care este numiirul maxim de stupi
.die pot fi amplasafi pe o vatr5 de stu-
pin5 in p a s t d qi care sint distantele
dintre dou5 vetre ?
Regulile obligatorii .privind practicarea
stur~iirltului pastoral din "Normele si mii-
suAle sanitaie veterinare elaborate In baza
Legii nr. 611974 $i aprobate prin Ordinul
M,AI.A. nr. 11412.X. 1975 reglementeaza cg
num&rul stupilor instalati pe o vatr5 nu
va dep5$i 100 familii de albine la masi-
vele melifere din pgduri $i 50 familii la
culturile agricole.
La masivele melifere din paduri, distanta
dintre doua vetre va ,ficde cel putin 50x11,
clnd stupii fac parte din aceeaqi stupina
$i de cel putin ,100 m, dnd stupii apar-
tin unor stupine diferite. La culturile agri-
Cole, distanta dintre stupine va fi de cel
putin 100 m clnd stupii fac parte din ace-
eagi stupin5 $i de cel putin 300 m cfnd
stupii apartin unor stupine diferite. Am-
plasarea unei siupine in raza de zbor' a albi-
nelor apartinind altor stupine Qntre aceste
stupine $i sursa de cules) este interzisa.
Cum se face recoltarea probelor de
miere pentru analiz5 ?
Se deschid 1W/o din numfirul ambalajelor
din fiecare lot Ins6 nu mai putin de trei $i
nu mai mult de vapte; Dup& omogenizarea
atenti a mierii din ambalajele deschise Se
recolteazil din cadrul fi edrui a cite 250 g
miere, f5dndu-se o proba medie. Aceasta se
omogenizeaza bine $i din ea se recoltead
pentru laborator 250 g miere care se supune
analizei.
Cine trebuie s5 inbcmeascii proce-
sul-verbal de constatare in caz de
intoxicare a fadliiler de albine cd
pesticide ?
In caz de intoxicare a -familiilor de al-
bine, apicultorii au obligafia &i anun* ime-
diat fn scris circurnscriptia veterinad pe
raza cilreia este si t uaa stupiaa.
Medicii veterinari de circumscriptie au
obligatia convoace In termen de 24 ore
de la anuntarea cazului, comisia de consta-
tare (medicul veterinar este pregedintele ccr
misiei $i este obligat d execute ancheta sa-
nitar-veterinarz $i sB Incheie procesul ver-
bal de constatare In cel mulf 3 zile de la
data dnd a f a t anuntatB intoxicatia). Pro-
cesul verbal de constatare va trebui d con-
firme sau d infirme intoxicatia chimica gi
s& stabileasca imprejurririle ln care s-a pro-
dus, s& indice eventualii vinovati $i d eva-
lueze valoarea prejudiciului cauzat.
Este necesar SA se recolteze robe si sa
se t ri mi a unui laborator specIalizat .pen-
tru identificarea pesticidelq. $i pentru efec-
tuarea examenului toxicologic. -
Prevederile legale privind protectia f a d -
liilor de albine lmpotriva intoxicatiilor cu
pesticide sint prevlzute fn Ordinul comun
a1 Ministerului Agriculturii $i Industriei
Alimentare nr. 76, Ministerul &onorniei Fo-
restiere gi Materialelor de Constructii nr.
32 din a n d 1980, ordin ce poate fi consultat
la Filialele judetene ale Asociatiei Cresca-
torilor de Albine.
Care este termenul de garanfie si
valabilitate a mierii de albine?
Mierea de albine are un termen de vala-
bilitate nelimitat $1 un termen de garantie
care este de 12 luni.
Termenul de valabilitate reprezinta pe-
rioada limit5 de consum In care bunul ali-
mentar conservat, depozitat $i transportat
in conditii corespunziitoare trebuie d- $i
mentinil nemodificate caracteristicile de ca-
litate.
Termenul de garantie reprezina lirnita
de timp in cadrul caruia reconditionarea
sau Splocuirea produsului se face pe seama
$i pe cheltuiala uniffitii producatoare dacg
se dovedqte c l deficients de calitate ii este
imputabilii.
Ing. T. V.