Sunteți pe pagina 1din 108

ACADEMI A DE STUDI I ECONOMI CE

CATEDRA DE MONEDAPr ogr amul de Mast er Spec i al i zat

Management ul Si st emel or Banc ar e


MODULUL: MANAGEMENTUL RI SCULUI si
MASURAREA PERFORMANTELOR BANCARE
NOTE DE CURS


Lect. univ. dr. Sorin Lazarescu Asist. univ. drd. Ioana Pocan
Asist. univ. drd. Bogdan Moinescu Spec. drd. Marius Turcanu
BUCURESTI 2004
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


2
FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI,
BANCI si BURSE DE VALORI

PROGRAMUL de MASTER SPECIALIZAT
"MANAGEMENTUL SISTEMELOR BANCARE"
www.msbank.ase.ro


CAPITOLUL 1
Lect. univ. dr. Sorin Lazarescu

CAPITOLUL 2
Lect. univ. dr. Sorin Lazarescu

CAPITOLUL 3
Asist. univ. drd. Bogdan Moinescu

CAPITOLUL 4
Lect. univ. dr. Sorin Lazarescu si
Spec. drd. Marius Turcanu

CAPITOLUL 5
Asist. univ. drd. Bogdan Moinescu

CAPITOLUL 6
Lect. univ. dr. Sorin Lazarescu si
Lect. univ. drd. Daniela Bunea

CAPITOLUL 7
Asist. univ. drd. Ioana Pocan

CAPITOLUL 8
Asist. univ. drd. Bogdan Moinescu

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


3
CUPRI NS CUPRI NS CUPRI NS CUPRI NSCAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE PRIVIND
RISCURILE BANCARE

CAPITOLUL 2
NOUL ACORD DE LA BASEL

CAPITOLUL 3
RISCUL DE INSOLVABILITATE

CAPITOLUL 4
RISCUL DE CREDIT

CAPITOLUL 5
RISCUL DE CURS DE SCHIMB

CAPITOLUL 6
RISCUL LIPSEI DE LICHIDITATE

CAPITOLUL 7
RISCUL OPERATIONAL

CAPITOLUL 8
MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR BANCARE
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


4
CAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE PRIVIND
RISCURILE BANCARE1. No!iunea de risc bancar
2. Valoarea de pia! a b"ncii
3. Procesul de gestionare a riscurilor bancare


1. No!iunea de risc bancar.

Riscul se gse!te astzi n centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este func!ia cheie
a bncilor moderne axate pe activitatea de pia".
Problemele care apar n sistemele bancare n urma a unei gestionri nereu!ite a resurselor !i
plasamentelor se regsesc n toate economiile.
Falimentele bancare pun n cauz stabilitatea sistemului bancar chiar !i n "ri n care
procesul de supraveghere este bine dezvoltat. Operatorii de pe pie"ele interna"ionale se
confrunt cu volatilitatea crescut !i cu repercusiunea crizelor care se pot transmite rapid
dintr-un centru financiar n altul ca urmare a riscului sistemic.
Apari"ia sa este pus n legtur !i cu cre!terea semnificativ a volumului de tranzac"ii cu
produse financiare derivate (swaps, futures, options).

Riscul descrie situa!iile prin care factorii externi sau interni bncii ac!ioneaz de o
manier imprevizibil asupra valorii de pia! a acesteia.

Cuantificarea modern# a riscului bancar presupune raportarea la un punct de reper numit
benchmark. Conform Cambridge Advanced Learners Dictionary, benchmark-ul este un
nivel de referin"# care poate fi utilizat ca standard n analiz#.
n rela"ie cu benchmark-ul no"iunea de risc are dou accep"iuni:
pericolul apari"iei pierderii (down-side risk);
!ansa de c!tig (up-side potential).
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


5
Riscul nu este ntotdeauna sinonim cu pericolul sau cu pierderea material. Prin raportare la
un benchmark dat, riscul semnific posibilitatea de modificare fa" de acesta.
Dezvoltarea pie"elor financiare, facilitat de explozia tranzac"iilor cu produse derivate !i de
dezvoltarea tehnologiei informa"iei a determinat trei tendin"e importante:
cre!terea expunerii la riscul de pia" !i de intermediere;
continuarea activit"ii clasice de gestiune activ-pasiv !i apari"ia unor noi situa"ii de risc;
modelarea riscului de pia"# !i a celui de credit prin utilizarea instrumentelor statistico-
matematice.
Principalele riscuri cu care se confrunt# b#ncile comerciale n perioada actual# sunt: riscul de
credit, riscul de lichiditate, riscul de insolvabilitate, riscul de rat# a dobnzii !i riscul de curs
de schimb, riscul opera"ional !i riscul de "ar#.

2. Valoarea de pia! a b"ncii

Valoarea comercial a contractelor financiare de"inute (credite, titluri, contracte la termen,
etc.), reputa"ia !i ratingul reprezint tot attea elemente care converg ctre valoarea de pia" a
bncii.
Dup agen"ia de rating Moodys criteriile care stau la baza analizei valorii de pia" a bncii
sunt:
productivitatea bncii $ capacitatea tehnologic, varietatea de produse, calitatea
personalului.
soliditatea financiar $ bncile cu o bun sntate financiar au o marj de manevr
mai mare !i se pot pozi"iona mai confortabil pe pia".
calitatea echipei manageriale $ strategia, coeren"a n gestiune !i viziunea.
Bncile a cror valoare de pia" se degradeaz sunt tentate s se orienteze ctre activit"i mai
rentabile, dar mult mai riscante.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


6
3.Procesul de gestionare a riscurilor bancare
Obiectivul managementului bancar performant vizeaz maximizarea valorii de pia" a bncii
sub constrngerea men"inerii riscurilor la nivele rezonabile. Gestiunea modern a riscurilor
bancare are urmtoarele elemente:
identificarea riscurilor$ presupune identificarea pozi"iilor de risc care pot afecta
rezultatul bncii;
cuantificarea riscurilor$ presupune exprimarea n cifre a posibilelor efecte negative
asupra rezultatului bancar. Pentru a cuantifica riscurile institu"iile bancare utilizeaz
parametri statistici ca: varian"a fluxurilor de numerar ce rezult dintr-o opera"iune !i
covarian"ele cu fluxurile de numerar ce rezult din alte opera"iuni. In practic sunt
uneori dificil de caracterizat toate pozi"iile riscante prin valori statistice deoarece nu
toate activit"ile bancare genereaz fluxuri de numerar. De exemplu, prognozarea
soldurilor conturilor depuntorilor se bazeaz doar pe experien"e anterioare !i pe
cercetri empirice.
elaborarea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor$ prin aplicarea unor
instrumente specifice.
Tabelul %.%. ilustreaz modul de aplicare a instrumentelor politicii de gestionare a riscurilor
la diferite nivele de decizie ale bncii. Tabel %.%.
Nivel de decizie Cuantificare

". Centrala bncii
Rentabilitate $ ROE, RORAC
Rating$ agen"ii de rating
Lichiditate$ rate de lichiditate
Valoare de pia!$ curs bursier, DGAP, VaR

2. Centre de profit
Portofoliu de credite$ echivalent credit
Evolu!ia ratei dobnzii$volatilitate, spread
Risc de !ar$ rating de "ar

3. Activitate individual
Solvabilitatea debitorului$ credit scoring
Garan!ii$ ipotec, gaj, etc.

controlul riscurilor$ este necesar pentru a verifica dac reglementrile bancare sunt
respectate !i dac instrumentele de gestiune sunt corect aplicate. Sarcina controlului
bancar este axat mai ales pe prevenirea producerii riscurilor. Prin control sunt
identificate situa"iile de risc poten"ial la toate nivelele de gestiune ale bncilor.
evaluarea performan!elor$ msurarea performan"elor ob"inute n urma acoperirii la
expunerile de risc. Necesitatea evalurii performan"elor acoperirii la riscuri nchide
procesul de gestiune. Msurarea performan"elor acoperirii arat calitatea gestiunii
riscurilor, punctele tari !i cele slabe ale acesteia. Evaluarea performan"elor se face global
!i se axeaz pe explicarea ecartului fa" de benchmark. Corectarea veniturilor cu riscurile
asumate presupune calcului randamentului n func"ie de rata dobnzii fr risc, de
randamentul anticipat precum !i de volatilitatea portofoliului.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


7
CAPITOLUL 2
NOUL ACORD DE LA BASEL

1. Noul Acord de la Basel
2. Impactul noului acord de la Basel
3. Studiu de caz


1. Noul Acord de la Basel


Noul Acord de la Basel are drept scop cre!terea siguran"ei sistemului financiar interna"ional,
prin acordarea unei importan"e sporite controlului intern !i managementului propriu al
b#ncilor, procesului de supraveghere !i disciplinei de pia"#.
Acordul din %988 (cunoscut !i ca Primul Acord nc# n vigoare) prevedea o singur#
modalitate de adecvare a capitalului prin aplicarea unui prag minim de 8% calculat ca raport
ntre capitalul bancar !i expunerea la risc.
Noul cadru ofer# un spectru mai larg de abord#ri de la metodele simple pn# la cele avansate
de m#surare att a riscului de credit ct !i a celui opera"ional pentru determinarea nivelului de
capital adecvat. Ofer# o structur# flexibil#, iar b#ncile vor adopta acele abord#ri care se
potrivesc cel mai bine nivelului lor de complexitate !i profilului lor de risc. Noul acord
prevede abord#ri mai cuprinz#toare !i mai sensibile la risc dect acordul din %988, men"innd
nivelul capitalului.
Noile cerin"e privind capitalul mai adaptate riscului, vor permite b#ncilor s#-!i gestioneze
activitatea mai eficient.
Cei trei piloni ai Noului Acord de la Basel sunt:
1. cerin!ele privind capitalul minim
2. procesul de supraveghere pruden!ial"
3. disciplina pe pia!"
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


8
Primul pilon: cerin"ele privind capitalul minim. Noul acord men"ine defini"ia capitalului !i a
necesarului de minim 8% din expunerea la risc, ns# perfec"ioneaz# metodele de evaluare ale
riscului. Noul acord propune pentru prima dat# evaluarea riscului opera"ional, n timp ce
evaluarea riscului de pia"# definit# n %996 printr-un amendament r#mne neschimbat#.
% 8
+ +
l operationa riscul din
potentiale Pierderi
piata de riscul de
functie in ponderate Active
credit de riscul
functie in ponderate Active
Capital Total

Pentru m#surarea riscului de credit sunt propuse dou# variante:
a) abordarea standard
b) rating-ul intern (IRB) cu dou" variante: de baz" #i avansate.

Utilizarea rating-ului intern trebuie supus# aprob#rii autorit#"ilor de supraveghere pe baza
standardelor stabilite de Comitetul de la Basel.
a) Abordarea standard este din punct de vedere conceptual aceea!i ca !i n vechiul acord,
dar este mai sensibil# la risc: banca acord# un coeficient de risc fiec#rui activ !i elementelor
extrabilan"iere !i nsumeaz# activele n func"ie de ace!ti coeficien"i de risc. Coeficien"ii de
risc individual de credit depind de categoria mprumutatului (state suverane, b#nci,
companii). Coeficien"ii de risc vor fi redefini"i n func"ie de rating-ul acordat de o agen"ie de
rating specializat#. De exemplu, pentru un credit acordat unei firme, acordul existent prevede
un singur coeficient de risc: %00%, dar noul acord prevede patru categorii: 20%, 50%, %00%
!i %50%.
b) Rating-ul intern (IRB)
B#ncile vor putea utiliza propriile estim#ri !i modele de evaluare privind credibilitatea
debitorului. Sunt prev#zute metode analitice distincte pentru diferitele tipuri de expunere la
risc, de exemplu, pentru creditarea firmelor !i a persoanelor fizice ale c#ror caracteristici de
risc sunt diferite.
Banca estimeaz# credibilitatea fiec#rui debitor !i rezultatele sunt transformate n probabilit#"i
ale pierderilor viitoare, care formeaz# baza cerin"elor de capital minim.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


9
Prin metodele de baz# se estimeaz# probabilitatea de nerambursare a fiec#rui debitor iar
autorit#"ile monetare vor furniza celelalte informa"ii. Conform metodelor avansate, o banc#
cu un proces de alocare a capitalului suficient de dezvoltat va putea oferi alte informa"ii
necesare.
Prin ambele metode coeficien"ii de risc vor fi mult mai diversifica"i dect cei din abordarea
standard.
Acordul din %988 a stabilit cerin"ele de capital doar prin prisma riscului de credit, ns#
capitalul era destinat s# acopere !i celelalte riscuri. Despre riscul opera"ional Comitetul de la
Basel arat# c# reprezint# riscul de a nregistra piederi ca urmare a unor sisteme informatice
sau de personal defectuoase, fraude, documenta"ie incomplet# sau gre!it#. n prezent b#ncile
aloc# n medie riscului opera"ional 20% din capitalul lor intern.
n cercetarea riscului opera"ional s-au conturat trei abord#ri de complexitate cresc#toare:
indicatorul de baz#, abordarea standard !i evaluarea intern#. Indicatorul de baz# vizeaz#
utilizarea unui singur mod de estimare a riscului opera"ional pentru ntreaga activitate a
b#ncii. Abordarea standard precizeaz# indicatori diferi"i pentru activit#"i distincte. Evaluarea
intern# cere b#ncilor s# utilizeze propriile date privind pierderile din riscul opera"ional pentru
a estima cerin"ele de capital.
Al doilea pilon: procesul de supraveghere bancar#
Autorit#"ile monetare trebuie s# se asigure c# fiecare banc# are modele interne viabile,
capabile s# evalueaze adecvarea capitalului pe baza evalu#rii corecte a riscurilor.
Aplicarea acestor propuneri va solicita un dialog mai detaliat ntre banca central# !i b#nci. n
acest sens Comitetul !i Institutul de Stabilizare Financiar# al B#ncii Reglementelor
Interna"ionale va acorda asisten"# b#ncilor centrale.
Al treilea pilon: disciplina pe pia"#
Acesta inten"ioneaz# s# sprijine disciplina pie"ei prin cre!terea transparen"ei institu"iilor
financiare. Transparen"a este esen"ial# pentru ca actorii de pe pia"# s# poat# n"elege mai bine
profilurile de risc ale b#ncilor !i adecvarea pozi"iilor lor de capital.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%0
ntruct ratingul intern al b#ncilor "ine de modelele de evaluare specifice fiec#rei b#nci !i este
mai complicat dect abordarea standard, vom analiza abordarea standard a!a cum este
prev#zut# n propunerea privind Noul Acord de la Basel din 200%.
Abordarea standard
Riscul de credit
Coeficien!ii de risc de credit "i de conversie
n func"ie de debitor crean"ele vor fi mp#r"ite n:
crean"e asupra statelor suverane !i b#ncilor centrale
Nu mai are importan"# dac# respectiva "ar# este parte a Organiza"iei de Cooperare !i
Dezvoltare Economic# sau nu, nota"iile agen"iilor de rating fiind esen"iale. Coeficien"ii de
risc aferen"i acestor categorii de crean"e sunt:
Rating credit AAA la AA- A+ la A- BBB+ la BBB- BB+ la B- Sub B- F#r# rating
Coef.de risc 0% 20% 50% %00% %50% %00%

Un minus a este cre!terea la %50% pentru crean"e cu rating speculativ (sub B-), n condi"iile
n care crean"ele f#r# rating (dintre care unele pot s# aib# un risc mai mare) au un coeficient
de ponderare la risc de %00%.
Pentru evaluarea coeficien"ilor de risc aferen"i statelor suverane se pot lua n considerare
ratingurile "#rilor debitoare acordate de Agen"iile de Credit pentru Export (ECA) :
Punctajul ECA " 2 3 4 la 6 7
Coef.de risc 0 % 20% 50% %00% %50%

Crean"ele asupra B#ncii Reglementelor Interna"ionale (BIS), FMI !i B#ncii Centrale
Europene !i Comunit#"ii Europene vor primi un coeficient de risc de 0%.
crean"ele asupra administra"iilor locale sunt evaluate ca !i crean"ele asupra
b#ncilor din "ara sub a c#rei jurisdic"ie se afl#. Ele pot fi evaluate !i ca crean"e asupra "#rii de
provenien"#.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%%
crean"ele asupra b#ncilor de dezvoltare multilateral# (MDB) vor fi ponderate n
func"ie de evalu#rile externe conform variantei 2 de evaluare a b#ncilor. Ele pot fi ponderate
cu 0% dac# marea majoritate a rating-urilor sunt AAA, dac# structura ac"ionariatului este
compus# din "#ri notate AA sau mai bine, n func"ie de for"a ac"ionariatului evaluat# prin
capitalul v#rsat de ac"ionari, dac# au un nivel adecvat de capital !i lichiditate !i au o politic#
de mprumut riguroas# !i strict#.
crean"ele asupra b#ncilor
Sunt dou# variante de evaluare a crean"elor asupra b#ncilor. Nu este admis ca o banc#
nenotat# de agen"iile de rating s# primeasc# un coeficient de risc mai sc#zut dec#t cel al "#rii
de origine.
n prima variant#, toate b#ncile dintr-un stat suveran vor primi un coeficient de risc aferent
categoriei de risc imediat inferioare celei a "#rii de origine. Pentru crean"ele asupra b#ncilor
aflate n "#ri notate de la BB+ la B- !i pentru crean"ele asupra b#ncilor nenotate, coeficien"ii
de risc vor fi limita"i la maxim %00%.
A doua variant# se bazeaz# pe evaluarea extern# a riscului de credit asociat fiec#rei b#nci.
Poate fi acordat un coeficient de risc preferen"ial care este mai favorabil cu o categorie fa"#
de rating-ul b#ncii pentru crean"ele cu o scaden"# ini"ial# de 3 luni sau mai pu"in, dar acest
coeficient are o limit# de minim 20%. Acest tratament se va aplica att b#ncilor notate ct !i
nenotate, dar nu se va aplica b#ncilor cu un coeficient de risc de %50%.
Varianta "
Rating-ul
!#rii de origine
AAA
la AA-
A+ la A- BBB+ la BBB- BB+ la B- Sub B- F#r# rating
Coef.de risc 20% 50% %00% %00% %50% %00%

Varianta 2
Rating-ul b#ncii AAA la AA- A+ la A-
BBB+ la
BBB-
BB+ la B- Sub B-
F#r#
rating
Coef.de risc 20% 50% 50% %00% %50% 50%
Coef. pentru crean"e pe
termen scurt
20% 20% 20% 50% %50% 20%

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%2
crean"ele asupra firmelor (inclusiv societ#"ile de asigur#ri)
Coeficientul standard de risc pentru firmele nenotate va fi de %00%. Nu este permis ca o
societate nenotat# s# aib# un coeficient de risc mai favorabil dect al "#rii de provenien"#.
Ratingul
creditului
AAA la
AA-
A+ la A- BBB+ la BB- Sub BB- F#r# rating
Coef.de risc 20% 50% %00% %50% %00%

crean"ele garantate cu ipoteci asupra imobilelor
mprumuturile garantate integral prin ipoteci asupra imobilelor care sunt sau vor fi ocupate
de debitor, sau care sunt nchiriate vor fi ponderate cu coeficient de risc de 50%.
crean"ele garantate cu ipoteci asupra imobilelor comerciale
Avnd n vedere c# experien"a din numeroase "#ri a demonstrat c# acest tip de credit a fost o
cauz# perpetu# de probleme n sectorul bancar, vor fi ponderate cu %00%.
elementele extrabilan"iere
Factorul de conversie aplicat angajamentelor cu scaden"# ini"ial# mai mic# de % an va fi de
20%. Factorul de conversie pentru angajamente cu o scaden"# ini"ial# mai mare de un an va fi
de 50%.
Diminuarea riscului de credit
".Garan!iile
Garan"iile eligibile sunt:
- depozite la banca creditoare
- titluri de valoare notate BB- sau mai favorabil emise de state #i entit"!ile din sectorul
public (ratinguri de investi!ie)
- titluri emise de b"nci #i ntreprinderi cu rating BBB- sau mai bun
- ac!iuni ce sunt incluse ntr-un indice bursier
- aur

Conform abord#rii generale privind diminuarea riscului de credit se vor efectua corec"ii
(haircuts) ale valorii de pia"# a garan"iei, n scopul protej#rii mpotriva volatilit#"ii pre"ului !i
se va aplica o pondere w p#r"ii garantate a crean"ei.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%3
Dac# garan"ia este exprimat# ntr-o valut# diferit# de cea a expunerii garantate, este necesar#
o corec"ie care s# reflecte volatilitatea cursului de schimb, care se va ad#uga corec"iei
aferente tipului de garan"ie.
Valoarea corectat# a garan"iei este:
FX C E
A
H H H
C
C
+ + +
=
%

C - valoarea curent# a garan"iei primite
H
E
- corec"ia aferent# tipului de expunere
H
C
- corec"ia aferent# garan"iei primite
H
FX
- corec"ia pentru neconcordan"a valutar#

Dac# E > C
A
atunci activele ponderate n func"ie de risc sunt:
( ) [ ]
A
C w E r E r = %
*

r* - coeficientul de risc al expunerii, lund n considerare
reducerea riscului datorit# garan"iei
r - coeficientul de risc al expunerii negarantate
E - valoarea expunerii negarantate
w - factorul aplicat p#r"ii garantate a expunerii

Dac# E & C
A
atunci activele ponderate n func"ie de risc sunt:
E w r E r =
*

r* - coeficientul de risc al expunerii, lund n considerare
reducerea riscului datorit# garan"iei
r - coeficientul de risc al expunerii negarantate
E - valoarea expunerii negarantate
w - factorul aplicat p#r"ii garantate a expunerii

Valoarea lui w este pentru tranzac"iile garantate de 0,%5.
Corec"iile H sunt destinate s# reflecte volatilitatea expunerii, a garan"iei primite !i a valutei.
Pot fi calculate n dou# moduri:
abordarea standard
abordarea intern#, proprie b#ncii
n cadrul abord#rii standard fiecare tip de garan"ie prime!te o corec"ie standard:Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%4
Corec!iile standard -procente-
Rating pentru titlurile
de datorie
Scaden!a rezidual# State B#nci/Firme
AAA/AA & % an
>% an, & 5 ani
> 5 ani
0.5
2
4
%
4
8
A/BBB &%an
>% an, & 5 ani
> 5 ani
%
3
6
2
6
%2
BB & % an
>% an, & 5 ani
> 5 ani
20
20
20

Ac"iuni care fac parte din indici bursieri 20
Alte ac"iuni listate pe pie"e recunoscute 30
Numerar 0
Aur %5
Corec"ie suplimentar# pentru riscul de schimb valutar 8

Dac# garan"ia e exprimat# ntr-o alt# valut# diferit# de cea a expunerii pe care o garanteaz#,
trebuie ad#ugat# !i o corec"ie de 8% pentru diminuarea garan"iei, considernd c# garan"ia este
de"inut# %0 zile lucr#toare, este marcat# zilnic la pia"# !i se realizeaz# modificarea zilnic# a
marjei.
n cadrul abord#rii interne, corec"iile aferente garan"iei se pot calcula de c#tre b#nci utiliznd
propriile estim#ri privind volatilitatea riscului de pia"# !i volatilitatea cursului de schimb.
Autorit#"ile monetare vor da aceast# autoriza"ie b#ncilor cu condi"ia ndeplinirii standardelor
minime cantitative !i calitative !i va fi limitat# la acele b#nci care au primit acordul pentru
modelul intern destinat riscului de pia"# a!a cum s-a prev#zut n Amendamentul din %996
privind riscul de pia"#. Aceste b#nci trebuie s# calculeze volatilitatea probabil# a fiec#rei
categorii de titluri. Standardele cantitative de utilizare a propriilor estim#ri sunt cele din
amendament, parametrii cheie fiind perioada de de"inere de %0 zile lucr#toare !i un interval
de ncredere de 99%.
Dac# frecven"a de recalculare a marjei este mai mic# de o zi, trebuie f#cute corec"ii mai mari
propor"ional cu corec"iile de referin"# H
%0
:
%0
9
%0
+
=
RM
N
H H
H
%0
- corec"ia aferent# celor %0 zile lucr#toare
N
RM
- num#rul actual de zile ntre recalcularea marjei

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%5
Dac# garan"ia este marcat# zilnic la pia"# atunci perioada de de"inere va fi de 20 de zile
lucr#toare.
Dac# garan"ia este marcat# la pia"# ntr-un interval mai mic de o zi atunci corec"ia H este:
%0
9
%0
+
=
RV
N
H H
H
%0
- corec"ia aferent# celor %0 zile lucr#toare
N
RV
- num#rul actual de zile dintre reevalu#ri

Titlurizarea
Titlurizarea presupune transferul juridic sau economic al activelor institu"iei cedante unei
ter"e p#r"i, denumit# n general fond comun de crean"e sau special purpose vehicle (SPV).
Aceste SPV emit n contrapartid# titluri de datorie asset-backed securities (ABS)
n general b#ncile cedante care realizeaz# administrarea creditelor trebuie s# deduc# din
capital sumele ncasate din administrare, avnd n vedere costul de capital suplimentar
aferent situa"iei n care activele ar fi r#mas n bilan". n caz contrar, banca cedant# care
admnistreaz# portofoliul de active nu va putea elimina acele active din calculul indicelui de
solvabilitate.
Cerin"ele de capital pentru b#ncile care investesc n titlurile de datorie (ABS) se bazeaz# pe
rating-ul unor institu"ii externe.
Rating AAA la A- A+ la A- BBB+ la BBB- BB+ la BB-
B+ $i sub sau
nenotate
Coef.derisc 20% 50% %00% %50% Deducere din capital

ABS nenotate sunt n general deduse din capital.
Chiar !i atunci cnd se ndepline!te transferul activelor, banca cedant# poate fi subiectul
riscului moral sau de reputa"ie. De aceea ea poate decide s# ofere sprijin care dep#!e!te
obliga"iile contractuale. De exemplu, apelul implicit reprezint# oferirea de c#tre cedant a
sprijinului n cazul n care pool-ul de active nregistreaz# o deteriorare a creditelor,
cump#rarea/nlocuirea activelor care au fost titlurizate, acordarea de mprumuturi, amnarea
comisionului asociat.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%6
Riscul opera!ional
B#ncile interna"ionale !i b#ncile cu expunere mare la riscul opera"ional vor utiliza abord#ri
mai avansate dect indicatorul de baz#. B#ncile vor putea folosi abordarea standard pentru
unele activit#"i !i o abordare intern# pentru altele. B#ncile care au fost autorizate s#
foloseasc# abord#ri mai avansate nu vor putea reveni la abord#ri mai simple.
%.Indicatorul de baz# se prezint# sub forma unui procent fix notat alfa din profitul brut.
2.Abordarea standard
Conform abord#rii standard activitatea b#ncii este mp#r"it# n departamente !i servicii.
Pentru fiecare serviciu exist# un indicator precizat care reflect# m#rimea !i volumul activit#"ii
b#ncii n acel domeniu. Acest indicator reprezint# o aproximare a riscului opera"ional aferent
fiec#rui serviciu.
Departamente Servicii Indicator
Factorii de
capital
Investi"ii bancare
Finan"area companiilor
Comer" !i vnz#ri
Profit brut
Profit brut
Beta%
Beta2
Opera"iuni
bancare
Retail
Opera"iuni bancare comerciale
Pl#"i !i compens#ri
Activele medii anuale
Activele medii anuale
Valoarea total# a compens#rilor
Beta3
Beta4
Beta5
Altele
Retail brokerage
Managementul activelor
Profit brut
Totalitatea fondurilor gestionate
Beta6
Beta7

n cadrul fiec#rui serviciu, capitalul necesar e calculat nmul"ind indicatorul cu factorul de
capital beta corespunz#tor serviciului. Beta va fi fixat de autorit#"ile monetare.

2. Impactul Noului Acord de la Basel

%.Noua evaluare a riscului bazat# n principal pe rating-ul "#rii de origine a debitorului va
penaliza economiile emergente. Indiferent dac# debitorul este un stat, o banc# central#, o
banc# comercial# sau o firm#, evaluarea acestora va depinde de rating-ul "#rii de origine.
Dac# conform vechiului acord categoria de risc aferent# crean"elor acordate statelor era de
0%, n Noul Acord categoria de risc poate cre!te cu pn# la %50% pentru o "ar# cotat# sub B-,
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%7
influen"nd chiar decizia de acordare a creditului, acesta devenind mai costisitor din punct de
vedere al cerin"elor de capital.
2. Noul acord propune dou# abord#ri ale riscurilor: o abordare standard !i o abordare intern#
bazat# pe modelele de evaluare proprii fiec#rei b#nci. Costul modelelor interne de gestionare
a riscurilor nu vor putea fi suportate dect de marile grupuri financiare care se pot adapta
noilor reglement#ri !i pot ob"ine astfel autoriza"ia din partea organismelor na"ionale de
supraveghere.
3. Poate ap#rea situa"ia unui sistem financiar bancar cu dou# viteze: note bune (de investi"ie)
!i note slabe (speculative).
4. Acordul propus este foarte complex presupunnd instruirea personalului bancar, adaptarea
sistemelor informatice !i deci o cre!tere a costurilor, iar rezultatele pot fi nesigure.
5. Noul document acord# o importan"# sporit# pie"elor financiare, ceea ce repune n discu"ie
raportul dintre economiile intermediate !i economiile dezintermediate.
6. Exist# riscul dependen"ei de rating-urile externe, ceea ce ar putea conduce la cre!terea
costurilor pentru debitori, iar cei care nu !i permit aceste costuri vor trebui s# accepte
categoria de risc de %00%.
Basel II acord# o mare importan"# nota"iilor externe ale agen"iilor de rating, dar permite
institu"iilor financiare s# utilizeze nota"iile interne pentru m#surarea riscului de credit
deoarece revizuirea nota"iilor agen"iilor de rating se realizeaz# la intervale mai lungi de timp
!i surprind din aceast# cauz# mai greu crizele financiare.
Efectele anun"#rii nota"iilor au fost studiate de o serie de anali!ti dup# cum urmeaz#:
Cantor !i Packer (%996)
%
consider# c# n privin"a obliga"iunilor corporatiste !i a efectelor de
comer", impactul anun"urilor este cu att mai puternic dac# este vorba de o depreciere a
nota"iei, dect n cazul unei aprecieri !i cel mai amplu impact se produce n cazul unei
modific#ri nea!teptate. n cazul ratingurilor "#rilor s-a constatat c# anun"urile au un impact
semnificativ asupra rentabilit#"ii obliga"iunilor de stat notate speculative dar nu au un impact
semnificativ pentru cele notate investment grade.

1
Cantor !i Packer au studiat efectele anun"urilor S&P !i Moodys asupra modific#rii relative a rentabilit#"ii
eurobondurilor comparativ cu cele ale Trezoreriei US.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%8
Teoria lui Reisen !i Maltzan (%999) considera c# o cre!tere a rentabilit#"ii titlurilor precede o
depreciere a nota"iei.

Sursa : FMI (1999)
Studiind experien"a pie"elor emergente n privin"a not#rii "#rilor observ#m c# pn# la criza
din Asia !i Rusia ratingurile au fost stabile. Dac# compar#m anul %998 cu anul %997,
num#rul "#rilor notate cu B cre!te, n detrimentul celor cu nota"ii superioare. n ciuda
ratingurilor inferioare de la sfr!itul anilor 90, nu s-a remarcat un num#r ridicat de "#ri n
incapacitate de plat#. Num#rul statelor n incapacitate de plat# a atins nivelul maxim n anul
%983, pentru ca apoi s# scad#. Dup# %992 num#rul de state n incapacitate de plat# a fost
redus pn# cnd Argentina (200%) !i Ecuador (2000) nu !i-au mai putut onora obliga"iile.

Nota!iile Moodys pentru !"rile emergente

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%9
Sursa : Standard and Poors

3. Studiu de caz
Activele !i angajamentele b#ncii XYZ se prezint# astfel:

Active bilan!iere
Indicatori de baz#
Mii u.m.
Coeficient de risc
sau de convertire
Active ponderate
n func!ie de risc
Numerar 4500 0 0
Disponibilit#"i la banca centrala 25000 0 0
Disponibilit#"i la b#nci OECD %0000 0,2 2000
Titluri de stat 2%500 0 0
Obliga"iuni emise de autorit#"i
locale
7000 0,5 3500
Credite acordate autorit#"ilor locale 2%500 0,2 4300
Credite ipotecare %0000 0,5 5000
Credite c#tre popula"ie 20000 % 20000
Credite c#tre ntreprinderi private 72000 % 72000
TOTAL %9%500 %06800
Active extrabilan"iere
Scrisori de credit comercial 20000 0,2 x % 4000
Obliga"ii de credit fa"# de
ntreprinderi private
32500 0,5 x % %6250
TOTAL 52500 20250
Total active ponderate n func"ie de
risc
"27050
Capitalul b#ncii este de %0000 u.m.

Num"rul de !"ri n incapacitate de plata

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


20
Necesarul de capital va fi: 0,08 x %27050 = %0%64
Banca a ncheiat un contract swap. Expunerea b#ncii la riscul de pia"# este de 7000 iar
coeficientul de ajustare la riscul de credit 0,5.
Expunerea net# ca urmare a riscului de pia"# este de 7000 x 0,5 = 3500
Expunerea net# total# = %06800 + 20250 + 3500 = %30550
Capitalul minim aferent noii expuneri este de:
0,08 x %30550 = %0444
dac# lu#m n considerare doar riscul de credit capitalul trebuie s# creasc# cu minim
%64 (%0%64 %0000)
dac# lu#m n considerare !i riscul de pia"# capitalul trebuie m#rit cu minim 444
(%0444 %0000)
cre!terea capitalului propriu pn# la nivelul adecvat se va realiza fie prin
emisiunea de titluri.
Capitalul va trebui s# creasc# cu %64 mii u.m.
fie prin diminuarea activului n contextul mic!or#rii bilan"ului
Expunerea net# adecvat# pentru un capital de %0000 va fi %0000 / 0,08 = %25000
Expunerea net# din active bilan"iere = %25000 20250 = %04750
Banca decide s# reduc# expunerea asociat# categoriei de risc %00% .
' Expunerea net# active bilan"iere = %06800 %04750 = 2050
Cele 2050 pot fi cedate prin titlurizare SPV-ului creat de banc# prin mecanismul titluriz#rii.
Ajustarea elementelor de activ se poate realiza prin mai multe metode n func"ie de deciziile
board-ului b#ncii.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


2%
CAPITOLUL 3
RISCUL DE INSOLVABILITATE


1. Aspecte teoretice
1.1 Norma COOKE
1.2 Calculul fondurilor proprii
1.3 Determinarea expunerii nete

2. Solvabilitatea b"ncilor comerciale n Romnia
2.1 Capitalul social minim
2.2 Nivelul de solvabilitate

3. Studii de caz privind riscul de insolvabilitate

1. Aspecte teoretice

Riscul de insolvabilitate este riscul de a nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru
acoperirea eventualelor pierderi. O astfel de situa"ie apare atunci cnd banca !i dezvolt# prea
mult activitatea sau !i asum# riscuri prea mari n raport cu m#rimea fondurilor proprii.
Spunem c# n acest caz nu exist# o adecvare a capitalului b#ncii.
Reglementarea pruden"ial# a solvabilit#"ii societ#"ilor bancare are n vedere adecvarea
fondurilor proprii la riscurile asumate. n aceast# accep"iune, fondurile proprii reprezint#
ultimul garant al solvabilit#"ii n fa"a ansamblului riscurilor.
n general, func"iile capitalului bancar sunt:
a. Func!ia opera!ional"
b. Func!ia protectiv"
c. Func!ia legat" de reglementare


1.1 Norma COOKE


Riscul de insolvabilitate nu este un risc specific activit#"ii bancare. El se ntlne!te la toate
societ#"ile comerciale. Acest risc se manifest# mai puternic n cazul societ#"ilor bancare
avnd n vedere func"ia de intermediere. Spre deosebire de societ#"ile nebancare, b#ncile
func"ioneaz# cu un capital relativ mic n compara"ie cu dimensiunea bilan"ului, gestionnd n
schimb resurse atrase foarte mari. Interesul lor este de a atrage fonduri ct mai mari pentru ca
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


22
prin plasamentul acestora s# se asigure o rat# a rentabilit#"ii financiare ct mai mare,
respectiv o rat# a dividendului care s# mul"umeasc# ac"ionariatul. Activnd n acest fel, banca
scade ponderea capitalului n totalul pasivului, cre!te efectul de levier !i astfel cre!te riscul de
insolvabilitate.
Pentru a contracara tendin"a b#ncilor de maximizare a profitului prin utilizarea intensiv# a
fondurilor proprii !i for"area expunerii la risc, autorit#"ile de supraveghere impun anumite
restric"ii. Aceste restric"ii iau forma unor norme pruden"iale. Ele reglementeaz# aspecte
legate de adecvarea capitalului bancii (capital adequacy) !i fac trimitere la fondurile proprii.
Prin Acordul de la Basel (%988), Banca Reglementelor Interna"ionale propune o metodologie
standard pentru determinarea fondurilor proprii !i doi indicatori de solvabilitate care s#
asigure respectarea unei acoperiri minime a activului riscant prin capitalul bancar. Activul
riscant se mai nume!te !i expunere net# (EN), iar capitalul bancar este definit att prin
fondurile proprii (FP) ct !i prin capitalul propriu (CP).

% 8 %00
%
> =
EN
FP
IS

% 4 %00
2
> =
EN
CP
IS1.2 Calculul fondurilor proprii


Fondurile proprii ale societ#"ilor bancare sunt formate din urm#toarele categorii de capital:
capital social v#rsat
prime legate de capital v#rsate
profitul reportat din exerci"iile precedente
profitul rezultat curent
fondul de rezerv# constituit conform legii
fondul imobiliz#rilor corporale
CAPITAL
PROPRIU
rezerva general# pentru riscul de credit, constituit# conform legii

datoria subordonat#
subven"ii primite
CAPITAL
SUPLIMENTAR
diferen"e favorabile din reevaluarea activului


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


23

Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii trebuie s# se aib# n vedere !i urm#toarele
condi"ii:
capitalul suplimentar
va fi luat n considerare la calculul fondurilor proprii
numai n condi"iile unui nivel pozitiv al capitalului
propriu !i n propor"ie de cel mult %00% din acesta

datoria subordonat#
va fi luat# n calculul fondurilor proprii n propor"ie de
maxim 50% din capitalul propriu.

Acestea trebuie indeplinite simultan. B#ncile din Romnia au obliga"ia s# calculeze !i s#
raporteze lunar c#tre Direc"ia de supraveghere din BNR nivelul fondurilor proprii.

1.3 Determinarea expunerii nete


E B
EN EN EN + =
EN expunerea net#
EN
B
expunerea net# bilan"ier#
EN
E
expunerea net# din elemente n afara bilan"ului


Expunerea net# bilan"ier# reprezint# suma ponderat# a elementelor de activ la valoarea net#
(dup# deducerea elementelor de pasiv rectificative) cu gradul lor de risc de credit.

=
n
i
i i B
GRC A EN
EN
B
expunerea net# bilan"iera
A
i
activul i la valoare bilan"ier# net#
GRC
i
gradul de risc de credit al activului i


Criteriile de ncadrare a elementelor de activ n categoriile de risc de credit conform
legisla"iei n vigoare sunt prezentate n anexa %.
Expunerea net# din elemente n afara bilan"ului reprezint# suma ponderat# a elementelor din
afara bilan"ului transformate n echivalent credit (corespunz#tor criteriilor de ncadrare
prezentate n anexa 2) cu gradul lor de risc de credit (corespunz#tor criteriilor de ncadrare
prezentate n anexa %).

=
=
n
i
i i i E
GRC ) EC A ( EN
1

EN
E
expunerea net# extrabilan"ier#
A
i
activul i la valoare bilan"ier# net#
EC
i
echivalent credit al activului i
GRC
i
gradul de risc de credit al activului iManagement ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


24
EXEMPLU:
Determinarea expunerii nete din active bilan!iere:
ELEMENTELE DE ACTIV Sume nete
Gradul de
risc
de credit
Expunerea
net# din active
bilan!iere
OPERA$IUNI DE TREZORERIE %l OPERA$IUNI INTERBANCARE 203.569
- Casa !i alte valori 3.890 0 0
- Cont curent la b#nci centrale (BNR) 56.950 0 0
- Conturi de corespondent la banci (din Romania) 43.834 20 8767
- Depozite la banci (din Romania !i din "#ri de categorie A) 34.456 20 689%
- Credite acordate b#ncilor (din "#ri de categorie B. cu scaden"a < % an) 22.670 20 4534
- Valori primite in pensiune (de !a b#nci din Romnia) %4.809 20 2962
- Valori de recuperat (cecuri in curs de ncasarere de la b#nci din Romnia) 560 20 %%2
- Crean"e restante (asupra unor b#nci din Romnia) 427 %00 427
- Crean"e ndoielnice (asupra unor b#nci din Romnia) 335 %00 335
- Crean"e ata!ate
- aferente b#ncilor din Romnia si a celor din "#ri de categorie A 22.238 20 4448
- aferente b#ncilor centrale (BNR) 3.670 0 0
OPERATIUNI CU CLIENTELA 583.486
Credite acordatete clientelei
- Creante comerciale 87.486 %00 87486
- Credite de trezorerie 64.289 %00 64289
- Credite pentru export 72.340 %00 72340
- Credite pentru echipament 35.460 %00 38460
- Credite pentru bunuri imobiliare (garantate cu ipoteci n favoarea b#ncii) %48.709 50 74355
- Valori primite n pensiune 35.909 %00 35909
- Conturi curente debitoare 28.679 %00 28679
- Valori de recuperat %2.345 %00 %2345
- Crean"e restante %%.689 %00 %%689
- Crean"e ndoielnice 5.680 %00 5680
- Crean"e ata!ate 77.900 %00 77900
OPERA$IUNI CU TITLURI %I OPERA$IUNI DIVERSE
62.869

- Titluri primite in pensiune livrat#
- Certificate de trezorerie emise de Ministerul Fina"elor 3.526 0 0
- Titluri de tranzac"ie
- Certificate de trezorerie emise de Ministerul Finan"elor %.570 0 0
- Certificate de depozit (emise de b#nci din Romnia) 3.0%9 20 604
- Ac"iuni proprii %.200 0 0
- Titluri de plasament
- Certificate de depozit emise de b#nci din "#ri de categoria A 6.099 20 %220
- Bilete de trezorerie emise de b#nci din Romania 2.560 20 5%2
- Ac"iuni 2.%30 %00 2%30
- Titluri de investi"ii
- Certificate de trezorerie 8.432 0 0
- Certificate de depozit (emise de b#nci din Romnia) 3.257 20 65%
- Conturi de decontare privind opera"iunile cu titluri %.679 %00 %679
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


25
- Decont#ri interbancare 2.897 %00 2897
- Debitori %6.947 %00 %6547
- Conturi de stocuri 2.356 %00 2356
- Conturi de regularizare %.245 %00 %245
- Crean"e restante 989
%00 989
- Crean"e ndoielnice 247 %00 247
- Crean"e ata!ate
4.7%5 %00 4.7%5
VALORI IMOBILIZATE %33.566
- Credite subordonate (subordonate b#ncilor) 4.890 0 0
- P#r"i in cadrul societ#"ilor comerciale legate, titluri de participare !i titluri ale
activit#tii de portofoliu de"inute la b#nci
900 0 0
- Dot#ri pentru unit#"ile proprii din str#in#tate %0.780 0 0
Imobiliz#ri necorporale
- Fond comercial 8%20 0 0
- Cheltuieli de constituire 5780 0 0
Imobiliz#ri corporale
- Terenuri %9434 %00 %9434
- Cl#diri 42059 %00 42059
- Mijloace de transport %%230 %00 %%230
-Unelte. dispozitive.instrumente. mobilier !i aparatur# birotic# 6720 %00 6720
- Imobiliz#ri corporale in curs 974 %00 974
- Crean"e restante 9.989 %00 9989
- Crean"e indoielnice 9.890 %00 9890
- Crean"e ata!ate 2.800 %00 2800
ACTIONARI SAU ASOCIATI %.%20 %00 %%20
TOTAL

6780"5

Determinarea expunerii nete din elemente n afara bilan!ului:
CONTURI IN AFARA BILAN$ULUI SUME
Echivalent
credit
Gradul de
risc
de credit
Expunerea
net# din
elem. in
afara bil.
ANGAJAMENTE DE FINANTARE
- Angajamente in favoarea altor b#nci din Romnia %0.430 %00 20 2086
- Angajamente primite de la alte banci 5.%30
- Angajamente in favoarea clientelei (aferente cr. pentru bunuri imob) 80.230 %00 50 40%%5
ANCAJAMENTE DE GARANTIE
- Cau"iuni, avaluri !i alte garan"ii date altor b#nci din Romnia 6.%30 50 20 6%3
- Cau"iuni, avaluri si alte garantii primite de la alte b#nci 4.230


- Garan"ii date pentru clientel# (aferente creditelor de trezorerie) 50.437 50 %00 252%8.5
- Garan"ii primite de la clientel# 237.800
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
- Tilluri de primit (certificate de trezorerie) 3.526 %00 0 0
ANGAJAMENTE DIVERSE
- Angajamente date %0.830 %00 %00 %0830
- Angajamente primite 9.7%0
ANGAJAMENTE INDOIELNICE %.020 %00 %00 %020
TOTAL 79883
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


26
n acest moment putem calcula cei 2 indicatori de solvabilitate:
Total capital propriu 60 799
Total fonduri proprii 6" 889
Expunere net! din active bilan"iere 678 0%5
Expunere net! din elemente n afara bilan"ului 79 883
Total expunere net# 757 898
Indicator de solvabilitate = Capital propriu / Total expunere net! !! ! x %00 8,02
Indicator de solvabilitate= Fonduri proprii / Total expunere net! !! ! x %00 8,%7

Dup# cum se poate observa, al doilea indicator de solvabilitate respect# norma 8/%999,
nivelul nregistrat (8.02%) fiind superior limitei minime (8%). Deci, capitalul propriu
constituit de banc# este adecvat. n ceea ce prive!te indicatorul de solvabilitate calculat pe
baza fondurilor proprii, acesta nu respect# limita minim# de %2% corespunz#toare lui. Astfel,
se impune fie cre!terea fondurilor proprii fie reducerea expunerii nete pn# cnd rata % de
solvabilitate va atinge nivelul de %2%

2. Solvabilitatea b"ncilor comerciale in Romania

2.1 Capital social minim

Conform legii bancare nr. 58/%998, b#ncile au obliga"ia men"inerii n permanen"# a unui nivel
minim al capitalului social, ce trebuie actualizat n func"ie de preciz#rile B#ncii Na"ionale a
Romniei. Grafic 2.1
Sursa: Banca Na!ional" a Romniei

Evolu!ia capitalului social minim bancar
(valori nominale stnga #i reale - dreapta)
mil. lei
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
0
50
100
150
200
250
300
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


27
ncepnd cu luna mai 2003 fiecare banc# comercial# este obligat# s# de"in# un capital social
minim de 320 mld. ROL, pentru ca din ianuarie 2004 nivelul minim al acestuia s# devin# 370
mld. ROL. Capitalul social al unei b#nci trebuie v#rsat, integral !i n form# b#neasc#, la
momentul subscrierii.


2.2 Nivel de solvabilitate

Legisla"ia bancar# n vigoare din "ara noastr# prevede n concordan"# cu Primul Acord de la
Basel (%988) realizat sub egida B#ncii Reglementelor Interna"ionale determinarea a doi
indicatori de solvabilitate care s# asigure o acoperire minima a riscurilor bancare prin
adecvarea capitalului bancar. n conformitate cu Normele nr. 8 din %999 nivelurile minime
pentru cei doi indicatori ai solvabilit#"ii bancare sunt:

% %2 %00
%
> =
EN
FP
IS

% 8 %00
2
> =
EN
CP
IS

unde: FP fonduri proprii, EN expunere net#, CP capitaluri proprii.

n graficul 2.2. sunt prezentate evolu"iile valorilor medii pe sistem bancar ale indicatorilor de
solvabilitate n Romnia.
Grafic 2.2
Sursa: Banca Na!ional" a Romniei
Evolu!ia ratei 1 si 2 de solvabilitate
0
5
10
15
20
25
30
35
1998 1999 2000 2001 2002
IS1 IS2

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


28

%. Analiza n dinamic# a ratei %, precum !i a ratei 2 de solvabilitate, pune n eviden"# o
soliditate financiar# remarcabil# la nivelul sistemului bancar romnesc;
2. Cre!terea accentuat# a capitaliz#rii bancare, ncepnd cu %998, este determinat# in
principal de actualiz#rile succesive ale nivelului minim al capitalului social, majorarea
capitalului unor b#nci comerciale prin privatizare !i eliminarea b#ncilor cu probleme din
sistemul bancar romnesc;
3. Asigurarea unei acoperiri durabile a activului riscant prin capitalul bancar constituie o
premis# pentru expansiunea creditelor bancare.


3. Studii de caz privind riscul de insolvabilitate

Studiul de caz "

Despre societatea bancar# ABC se cunosc urm#toarele informa"ii: casa %.000 u.m., bonuri de
tezaur 5.000 u.m., credite acordate administra"iei locale 2.500 u.m., credite de trezorerie
%2.500 u.m., imobiliz#ri corporale 6.000 u.m., capitaluri proprii 2.000 u.m., capital
suplimentar %.000 u.m., depozite 20.000 u.m., mprumuturi interbancare 3.400 u.m., alte
pasive 600 u.m., scrisori de garan"ie date pentru clientel# 680 u.m., alte angajamente date 660
u.m. S# se determine rata general# de risc si cele dou# rate de solvabilitate.


REZOLVARE:

Rata general# de risc reprezint# ponderea activului riscant n total activ.

100 =
AT
EN
RGR (%)
RGR rata general# de risc
EN expunerea net#
AT activul total

Determinarea ratei generale de risc se realizeaz# pornind de la calculul expunerii nete
(activului riscant):

u.m. . . . EN
EN EN EN
E B
000 20 000 1 000 19 = + =
+ =
(2)
EN expunerea net#
EN
B
expunerea net# bilan"ier#
EN
E
expunerea net# extrabilan"ier#

n conformitate cu datele problemei expunerea net# bilantier# este

= =
n
i
i i B
u.m. . GRC A EN 000 19 (3)
EN
B
expunerea net# bilan"ier#
A
i
activul i la valoare bilan"ier# net#
GRC
i
gradul de risc de credit al activului i
Categoria de risc Elemente bilantiere Valoarea ponderat#
0% 6.000 0
20% 2.500 500
%00% %8.500 %8.500
Total 27.000 "9.000
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


29

Expunerea extrabilan"ier# este:

u.m. . EN
GRC ) EC A ( EN
E
n
i
i i i E
000 1
1
=
=

=
(4)
EN
E
expunerea net# extrabilan"ier#
A
i
activul i la valoare bilan"ier# net#
EC
i
echivalent credit al activului i
GRC
i
gradul de risc de credit al activului i

Categoria de risc Elemente extrabilantiere Valoarea ponderat#
0% 0 0
50% 680 340
%00% 660 660
Total ".340 ".000

Activul total este:

u.m. . . . AT
AE AB AT
340 28 340 1 000 27 = + =
+ =
(5)
AT activul total
AB activul bilantier
AE activul extrabilantier

Din (%), (2) si (5) rezult# c# % ,
.
.
RGR 57 70 100
340 28
000 20
= =
Rata II de solvabilitate este:

% %0 %00
000 . 20
000 . 2
%00
2
= = =
EN
CP
IS
CP capitalul propriu
EN expunerea neta

Rata I de solvabilitate este:

% %5 %00 %00
%
=
+
= =
EN
CS CP
EN
FP
IS
FP fondurile proprii
CP capitalul propriu
CS capitalul suplimentar ( CP CS )

Concluzie: rata general# de risc este 70,57%, iar cele dou# rate de solvabilitate sunt %0% si
respectiv %5%.


Studiul de caz 2
Pentru societatea bancar# Beta din Romnia se cunosc urm#toarele categorii de active pe
clase de risc.

Categoria de risc 0% 20% 50% %00%
Active bilan"iere 50.000 %00.000 300.000 550.000

Fondurile proprii constituite de banc# sunt de 8%.000 u.m. S# se determine fondurile proprii
adecvate !i s# se prezinte dou# modalit#"i de ajustare a elementelor bilan"iere relevante n
cazul nendeplinirii normei de solvabilitate.


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


30
REZOLVARE:

Determinarea fondurilor proprii adecvate se realizeaz# pornind de la calculul expunerii nete
(activului riscant):

E B
EN EN EN + =
EN expunerea net#
EN
B
expunerea neta bilan"ier#
EN
E
expunerea neta extrabilan"ier#

n conformitate cu ipoteza problemei expunerea net# extrabilan"ier# este nul#.

=
n
i
i i B
GRC A EN
EN
B
expunerea neta bilan"ier#
A
i
activul i la valoare bilan"ier# net#
GRC
i
gradul de risc de credit al activului i

Categoria de risc Elemente de activ Valoarea ponderat#
0% 50.000 0
20% %00.000 20.000
50% 300.000 %50.000
%00% 550.000 550.000
Total ".000.000 720.000

Deci expunerea net# este 720.000 u.m.

Fondurile proprii adecvate reprezint# %2% din expunerea net#.

12 , 0 EN FP
A
=
FP
A
- fondurile proprii adecvate
EN expunerea net#

Astfel,

Fonduri proprii adecvate = 86.400 "2% 7 = 000 . 20 u.m.

Pentru atingerea nivelului minim de solvabilitate se pot lua o serie de m#suri printre care:


I. cre#terea fondurilor proprii pn" la nivelul adecvat prin emisiunea de ac!iuni sau prin
fuziunea cu o banc" mai bine capitalizat".

Cum fondurile proprii adecvate trebuie s# fie: 86.400 u.m., se impune o cre!tere a
fondurilor proprii efective cu 5.400 u.m.


II. reducerea expunerii nete prin modificarea structurii activului n contextul unui bilan!
constant:

Diminuarea creditelor comerciale cu 90.000 u.m. !i majorarea creditelor ipotecare cu
aceea!i sum#:

000 . 90
) 000 . 550 ( % %00 ) 000 . 300 ( % 50 000 . %00 % 20
000 . 675
%2 , 0
%2 , 0
max
max max max
=

+ + + =
= = =
x
x x EN
EN
FP
EN EN FP


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


3%
Categoria de risc Elemente de activ Valoarea ponderat#
0%
50.000 0
20%
%00.000 20.000
50%
390.000 %85.000
%00%
460.000 460.000
Total
".000.000 675.000

Concluzie: fondurile proprii adecvate sunt 86.400 u.m., iar respectarea ratei % de solvabilitate
se poate realiza fie prin cre!terea fondurilor proprii cu 5.400 u.m., fie prin
diminuarea creditelor comerciale cu 90.000 u.m. !i majorarea creditelor ipotecare
cu aceea!i sum#.
Studiul de caz 3

O banc# se caracterizeaz# prin urm#toarele date contabile: capital social 320 mld. u.m.,
rezerve legale %60 mld., datoria subordonat# 250, subven"ii primite 240 mld. u.m., casa 500
mld. u.m., bonuri de tezaur 2.200 mld., credite ipotecare X mld. u.m., credite acordate
industriei 4.500 mld. u.m., imobiliz#ri necorporale 300 mld. u.m., imobiliz#ri corporale 500
mld. u.m. Banca nregistreaz# un nivel al ratei I de solvabilitate de %6%. Care este nivelul
ratei generale de risc, dac# toate elementele bilan"iere de activ sunt cele prezentate anterior?

REZOLVARE:
Rata general# de risc reprezint# ponderea activului riscant in total activ.

100 =
AT
EN
RGR (%)
RGR rata general# de risc
EN expunerea net#
AT activul total

In conformitate cu ipoteza problemei activul total este format din disponibilit#"ile b#ncii
aflate in elementul casa (500 mld. u.m.), bonuri de tezaur (2.200 mld. u.m.), credite
ipotecare (X mld. u.m.), credite acordate industriei (4.500 mld. u.m.), imobiliz#ri necorporale
(300 mld. u.m.) !i imobiliz#ri corporale (500 mld. u.m.).

Determinarea valorii agregate a activului acestei b#nci presupune determinarea volumului
valoric al creditelor ipotecare. Nivelul acestora se poate calcula diminund activul riscant cu
expunerea net# a celorlalte active.

Expunerea net# a ntregului activ se poate determina din formula:
%00 %00
%
%
= =
IS
FP
EN
EN
FP
IS (2)
FP fondurile proprii
EN expunerea net# a ntregului activ
IS
%
rata I de solvabilitate
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


32
Fondurile proprii se calculeaz# astfel:

Valoare
bilan!ier"
Coeficient de ajustare Valoare
ajustat"
Capital social 320 x 320
Rezerve legale %60 x %60
CAPITAL PROPRIU 480
Datorie subordonat# (scaden"# > 5 ani) 250 Max 50% din CPR 240
Subven"ii primite 240 x 240
CAPITAL SUPLIMENTAR Max %00% din CPR 480
FONDURI PROPRII 960

Cunoscnd valoarea fondurilor proprii (960 mld u.m.), nivelul ratei I de solvabilitate (%6%) si
folosind rela"ia (2) ob"inem: 000 . 6 %00
%6
960
%00
%
= = =
IS
FP
EN mld.. (3)

Expunerea net# diminuat# cu influen"a nivelului valoric al creditelor ipotecare este:
Categoria de risc Elemente bilantiere Valoarea ponderat#
0% 3.000
2
0
20% 0 0
%00% 5.000
3
5.000
Total 5.000

Cunoscnd expunerea net# a ntregului activ !i expunerea net# agregat# a elementelor active
cunoscute (din ipoteza), putem determina volumul valoric al creditelor ipotecare folosind
formula:
u.m. mld. 000 . 2 C
5 . 0
000 . 5 000 . 6
C GRC A EN
ip
ip
n
i
i i
=

= =

(4)
EN
B
expunerea net# bilan"ier#
A
i
activul i la valoare bilan"ier# net#
GRC
i
gradul de risc al activului i

Folosind rezultatul (4) vom calcula activul total:

u.m. mld. 000 . 10 500 300 500 . 4 000 . 2 200 . 2 500 AT = + + + + + = (5)

Cunoscnd expunerea net# a ntregului activ (6.000 mld. u.m.) !i valoarea bilan"ier# a
activului (%0.000 mld. u.m.), vom nlocui n rela"ia (%) aceste rezultate pentru a ob"ine rata
general# de risc:

% 60 100
000 . 10
000 . 6
100
AT
EN
RGR = = =
RGR rata general# de risc
EN expunerea net#
AT activul total

Concluzie: rata general# de risc este 60%


2
Valoarea bonurilor de tezaur (2.200 mld.) nsumat! cu nivelul disponibilului din casa b!ncii (500
mld.) si cu valoarea imobiliz!rilor necorporale (300 mld.)
3
Valoarea creditelor acordate industriei (4.500 mld.) nsumata cu imobiliz!rile corporale (500 mld.)
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


33
CAPITOLUL 4
RISCUL DE CREDIT1. Analiza dosarului de creditare pentru ntreprinderi
2. Sursele de informa!ii necesare n efectuarea analizei
dosarului de creditare.
3. n!elegerea #i analiza bilan!ului ntreprinderii
4. Elemente de analiz financiar" a ntreprinderii
5. n!elegerea #i analiza contului de rezultate
6. Analiza fluxului de numerar (cash flow)
7. Evaluarea riscurilor unei tranzac!ii
8. Anticiparea falimentului unei companii
9. Formatul aplica!iei de credit
10.Reglementarea riscului de credit
1. Analiza dosarului de creditare pentru ntreprinderi

n analiza dosarului de creditare, banca trebuie s# r#spund# la trei obiective :

"." s# decid# dac# va finan!a sau nu. Din informa!iile furnizate b#ncii de c#tre
ntreprindere, analistul de credit trebuie s# le selec"ioneze pe acelea care i permit s#
aprecieze :
capacitatea de rambursare a ntreprinderii: ce volum de datorie poate suporta !i pe ce
perioada;
capacitatea ntreprinderii de a absorbi !ocuri n perioada derul#rii mprumutului. Sunt
decelate eventualele amenin"#ri care planeaz# asupra societ#"ii precum !i marja de
siguran"#.
modalitatea de rambursare n situa"ia apari"iei falimentului nainte de rambursarea
mprumutului.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


34
".2 g#sirea tipului de finan!are care s# r#spund# cel mai bine necesit#!ilor companiei.
Analiza financiar# permite identificarea punctelor tari !i a celor slabe legate de ciclul de
exploatare al ntreprinderii !i poate facilita luarea unei decizii privind tipul de finan"are
propus. Sunt examinate :
nevoile de finan"are pe termen scurt (nevoile de trezorerie);
formele de credit cel mai bine adaptate investi"iilor pe termen lung;
tipurile de garan"ii solicitate !i gradul lor de acoperire.

".3 utilizarea informa!iilor pentru a face o propunere comerciala complet# $i
personalizat# nevoilor ntreprinderii.

2. Sursele de informa!ii necesare n efectuarea analizei dosarului
de creditare.

2." situa!iile financiare ale companiei.
n cele mai dese cazuri, banca intr# n posesia lor direct, de la conducerea companiei, ns# le
poate ob"ine !i indirect, recurgnd la serviciile unor societ#"i specializate n vnzarea de
informa"ii financiare.
Analistul de credit solicit# firmei bilan"ul anual !i contul de rezultate, nso"ite de anexele lor
care permit mai buna n"elegere a opera"iilor financiare derulate n decursul unui an. De
asemenea, pentru a putea percepe ct mai detaliat situa"ia financiar# a companiei, precum !i
pentru a observa cele mai recente evolu"ii, se solicit# !i ultima balan"# de pl#"i. Dac# nu
exist# un istoric al rela"iei cu banca, sunt solicitate st#rile financiare de pe ultimii patru sau
cinci ani de activitate. In cazul n care societatea este deja client al b#ncii vor fi solicitate
doar documentele pentru anul contabil ncheiat precum !i previziuni pentru anul n curs.
Este recomandabil ca documentele contabile s# fie acceptate doar n cazul n care sunt
certificate de un expert contabil sau de o societate cu activitate recunoscut# de audit contabil
!i financiar.
2.2 analizele economice $i sectoriale
Pentru a evalua calitatea poten"ialului debitor, analistul de credit trebuie s# se asigure c#
ntelege bine modul s#u de func"ionare :
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


35
tipul de produse !i sevicii vndute precum !i modul lor de producere;
ciclul de fabrica"ie, cine sunt clien"ii !i furnizorii;
vizibilitatea ntreprinderii pe pia"#, oportunit#"ile !i amenin"#rile;
nivelul de concuren"# !i modul de manifestare: pre", tehnologie !i calitate;
factorii de influen"# ai competitivit#"ii;
talia critic# a ntreprinderii.

Observam c# analiza riscului de credit nu se rezum la calculul unor rate !i indicatori, ci este
o evaluare complet# a mediului intern !i extern al ntreprinderii.
Calculele financiare (rate, solduri intermediare de gestiune, etc.) nu au nici un sens daca nu
exista criterii care s# permit# analiza calit#"ii lor.
Exista sectoare economice care genereaz# n mod natural trezorerie !i altele care o
distrug Astfel poate p#rea logic ca unele ntreprinderi s# aib# deficit, iar altele excedent
de trezorerie, a!a c# se justifica cunoa!terea sectorului economic n care se ncadreaz#
ntreprinderea mai nainte de a efectua orice calcule financiare.
De exemplu, sc#derea cifrei de afaceri a unei ntreprinderi nu nseamn# nimic n sine dac#
ansamblul sectorului este n dificultate. De aceea sunt necesare analizele sectoriale.
Analizele sectoriale sunt furnizate de :
serviciile de studii economice aleb#ncilor;
organisme specializate: camerele de comer" !i industrie, banca central, asocia"iile
profesionale;
presa specializat#.

2.3 informa!ii complementare.
Recurgerea la acest tip de informa"ii este justificat# de faptul c# obiectivul n analiza
dosarului de creditare este reducerea riscului ct mai mult posibil. Intlnirea cu directorul sau
responsabilul ntreprinderii poate furniza aceste informa"ii. Prin defini"ie nimeni nu cunoa!te
mai bine activitatea unei companii dect cel care o conduce. Aceasta are datele referitoare la
strategia pe termen scurt, mediu !i lung privind ntreprinderea. ncrederea n responsabili este
o dat# cheie a deciziei de finan"are !i doar ntrevederile regulate !i serioase permit judecarea
calit#"ii rela"iei de afaceri.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


36
Nu se poate imagina o rela"ie bazat# pe ncredere f#r# transparen"# uneia dintre p#r"i. naintea
ntlnirii, analistul trebuie s# preg#teasc# un chestionar preliminar n care s# listeze toate
ntreb#rile al c#ror r#spuns nu l-a g#sit n analiza financiar# !i sectorial#.

3. n!elegerea #i analiza bilan!ului ntreprinderii

Bilan"ul unei ntreprinderi reprezint# o fotografie la un moment dat a patrimoniului, precum
!i a resurselor necesare dobndirii acestuia.
Activul (patrimoniul) este constituit din :
- bunuri conservate o perioad# lung# n ntreprindere !i vom vorbi despre activul
imobilizat. Acesta este constituit din :
a) imobiliz#ri necorporale: brevete, licen"e !i drepturi de comercializare (fondul
de comer"), care permit desf#!urarea normala a activit#"ii.
b) imobiliz#ri corporale: bunuri mobile !i imobile.
c) imobiliz#ri financiare, reprezentate de titlurile financiare !i de particip#rile n
cadrul altor societ#"i.
- bunuri destinate a fi utilizate pe termen scurt n vederea asigur#rii nevoilor de
exploatare care constituie activul lichid sau de exploatare. Acesta se compune
din :
a) stocuri de materii prime, materiale destinate produc"iei !i/sau comercializ#rii;
b) crean"ele ntreprinderii asupra clien"ilor s#i !i asupra statului (de exemplu
ramburs#rile TVA !i a altor taxe !i impozite);
Pasivul con"ine resursele ntreprinderii. Ele pot fi proprii sau mprumutate. In acela!i timp
este important s# facem distinc"ia ntre resursele stabile, adic# cele care pot fi utilizate o
perioad# lung# de timp !i cele de exploatare care trebuie rambursate pe termen scurt.
Capitalul ntreprinderii este constituit din subscrierea de ac"iuni precum !i din ncorpor#ri
ulterioare sub forma de rezerve.
In analiz# trebuie identifica"i creditorii ntreprinderii, care pot fi :
alte ntreprinderi, de care aceasta este legat# (avansuri !i alte datorii financiare stabile);
b#nci !i al"i intermediari financiari (mprumuturi la b#nci, conturi debitoare !i scont);
creditori de pe pie"ele financiare care de"in obliga"iuni emise de ntreprinderea analizat#;
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


37
furnizorii;
statul !i alte organisme care pot acorda termene de plat# pentru datoriile fiscale !i sociale.

O aten"ie maxim# n cadrul analizei dosarului de creditare este acordat# lichidit#"ii, adic#
capacit#"ii ntreprinderii de a face fa" tuturor pla"ilor imediate. Sunt studiate fluxurile de
numerar !i se urm#re!te corelarea resurselor cu utiliz#rile lor. Regula urm#rit# este ca
resursele stabile ale ntreprinderii s# acopere activul imobilizat. Diferen"a dintre resursele
stabile !i activul imobilizat constituie fondul de rulment al ntreprinderii.

FR=RS AI (2)
FR fondul de rulment,
RS resursele stabile,
AI activul imobilizat

Daca FR > 0, ntreprinderea dispune de o marj# de siguran"# pentru a face fa"# eventualelor
riscuri. Invers, daca FR < 0, ntreprinderea i"i finan"eaz# o parte din patrimoniu recurgnd la
resurse pe termen scurt.

Se manifest# astfel riscul lipsei de lichiditate, ntruct nu exista resursele pe termen scurt
necesare acoperirii nevoilor curente de trezorerie. Analiza dosarului de creditare pune astfel
n eviden"a necesitatea unui credit de trezorerie.

4. Elemente de analiz financiar" a ntreprinderii

Analiza solvabilit#"ii ntreprinderii este esen"ial#. Societatea este solvabil# daca n orice
moment valoarea total# a patrimoniului sau este superioara datoriilor. Vom analiza astfel
activul net al ntreprinderii.
AN= Total activ Total datorii

Un AN negativ ne d# informa"ii despre starea de insolvabilitate a ntreprinderii. Insa exist#
situa"ii n care fondurile proprii sunt negative datorit# voin"ei ac"ionarilor de a-!i distribui
dividende superioare celor cuvenite n mod firesc.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


38
Sistemul de rate

Ratele verticale !i orizontale ale structurii capitalului constituie tipul forte de analiz#. Dac#
sunt comparate cu ratele ntreprinderilor din aceea!i ramur# de activitate, ele devin !i mai
relevante. Modificarea unei rate n timp permite decelarea tendin"elor. Analiza ratelor are ca
scop identificarea cauzelor de insolvabilitate a debitorului. Alegerea unei rate pertinente
pentru un debitor este fondat#, printre altele, de ramura din care face parte.
Datele empirice au confirmat faptul c# rate precum profitul net/capital sau cash-flow/fonduri
mprumutate, au o bun# capacitate de previzionare a riscului debitorului. Aceste rate sunt
completate de urm#toarele categorii de indicatori, f#r# a se limita ns# la urm#toarele:
4." rate de apreciere a profitabilit#!ii:
a. marja brut# a profitului, determinat# ca raport ntre profitul brut !i valoarea
vnz#rilor. Cre!terea acestui raport relev# o situa"ie pozitiv# pentru societatea
comercial, prin aceea c# ritmul de cre!tere al cheltuielilor variabile este dep#!it de
cel al pre"urilor de vnzare;
b. ritmul de cre!tere a vnz#rilor, care trebuie urm#rit comparativ cu cel al
concuren"ilor;
4.2 rate de apreciere a lichidit#!ii:
a. lichiditatea curent# = Active curente/Pasive curente
b. lichiditatea imediat# = (Numerar+Echivalent numerar+Clien"i)/Pasive curente
c. perioada de ncasare a crean"elor (receivables period) indic# eficien"a colect#rii
crean"elor !i reprezint#, practic durata creditului furnizor pe care compania l acord#
clien"ilor s#i; se m#soar# n zile, iar formula de calcul este crean"e/vnz#ri x 365
d. perioada medie de plat# a furnizorilor (payables period) este un indicator simetric
cu cel anterior, exprimnd durata creditului furnizor pe care compania l prime!te de
la furnizorii s#i, formula de calcul fiind: furnizori/costul de produc"ie x 365.
e. perioada de men"inere a stocurilor (inventory period) acest indicator ofer# o
imagine asupra vitezei de rota"ie a stocurilor. Se determin# ca stocuri/costul
m#rfurilor x 365, rezultatul exprimndu-se n zile, iar o valoare ridicat# a acestuia
poate indica men"inerea unor stocuri uzate (moral sau fizic), precum !i o
supradimensionare a acestora generat# de diverse motive.
4.3 rate financiare:
a. gradul de acoperire a dobnzilor eviden"iaz capacitatea debitorului de a genera
profit suficient pentru acoperirea cheltuielilor cu dobnzile;
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


39
b. gradul de ndatorare exprimat ca pondere a totalului datoriilor n activul total. n
general, se poate considera c# exist# o rela"ie direct# ntre aceast# pondere !i riscul
financiar al respectivei companii.

Garan!iile

Garan"iile contribuie la cre!terea solvabilit#"ii debitorului !i diminueaz# gravitatea pierderii.
Ele nu mpiedic# producerea riscului ns# servesc la compensarea pierderii. Garan"iile
solicitate sunt de tipul gajurilor, ipotecilor, etc.

5. n!elegerea #i analiza contului de rezultate

Contul de rezultate traseaz# modul n care ntreprinderea a creat valoare n cursul anului
financiar.
Ciclul de produc"ie al companiei se descompune n trei faze :
a) ntreprinderea cump#r# m#rfuri fie pentru a le transforma, fie pentru a le revinde direct;
b) ntreprinderea apeleaz# la serviciile unor furnizori externi de utilit"i: ap#, energie
electric#, nc#lzire. Aceste opera"iuni dau na!tere cheltuielilor externe. Volumul lor ne d#
informa"ii cu privire la dependen"a de ter"i.
c) ntreprinderea !i vinde produsele !i serviciile.
Cifra de afaceri reprezint# produc"ia efectiv vndut# n cursul anului financiar. Volumul total
al produc"iei include !i stocurile. Cifra de afaceri nregistreaz# tot ce s-a vndut !i facturat n
cursul anului, chiar dac# la momentul nchiderii anului nu to"i clien"ii au pl#tit nc#.
Facturile care urmeaz# a fi ncasate se vor reg#si att n cifra de afaceri din contul de
rezultate ct !i n postul crean"e asupra clientelei din activul bilan"ier.
In acela!i timp pentru stocurile existente se constituie provizioane.
Constat#m c# se degaja dou# categorii de fluxuri :
fluxuri monetare rezultate din veniturile ob"inute !i cheltuielile angajate (CA, cump#r#ri
de materii prime !i materiale, plata utilit#"ilor, etc.)
fluxuri nemonetare reprezentate de amortiz#ri !i provizioane.
Cele mai multe b#nci utilizeaz# programe informatice de analiz# a principalilor indicatori.
Este esen"iala determinarea capacit#"ii de autofinan"are (CAF) care ne d# informa"ii despre
capacitatea ntreprinderii de a-!i rambursa mprumutul.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


40
In acela!i timp analistul de credit trebuie s# determine !i s# interpreteze trei rate :
". fonduri proprii / total bilan!
2. fonduri proprii / datorii pe termen mediu $i lung > "
3. datorii pe termen mediu $i lung / CAF < 3

n cele ce urmeaz# este prezentat un model de determinare a CAF a unei companii, pornindu-
se de la profitul din exploatare (EBE)
EBE "62750
+ transfer cheltuieli de exploatare
+ transfer cheltuieli financiare
+ transfer cheltuieli excep"ionale
+ alte venituri din exploatare %8
+ beneficii atribuite sau pierderi transferate
+ venituri financiare din participa"ii
+ venituri din alte valori mobiliare
+ alte dobnzi !i venituri asimilate 608
+ diferen"e de schimb favorabile 36
+ venituri nete din cesiunea valorilor mobiliare de plasament %3
+ venituri exceptionale din opera"iuni de gestiune 3998
-alte cheltuieli de exploatare %25%
-pierderi sau beneficii transferate %9639
-dobnzi !i cheltuieli asimilate %8
-diferen"e de schimb nefavorabile
-cheltuieli nete din cesiunea valorilor mobiliare de plasament
-cheltuieli exceptionale din opera"iuni de gestiune 3526
-participari ale salaria"ilor 5067
-impozit pe profit %9394
-cheltuieli financiare din opera"iuni de leasing
= CAF ""85

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


4%
6. Analiza fluxului de numerar (cash flow)

Analiza de credit acord# o importan"# ridicat# acestei teme, deoarece cash flow-ul !i nu
profitul este cel care asigur# serviciul datoriei sau plata salariilor !i a obliga"iilor comerciale.
De!i cash flow-ul are la baz# profitul contabil, ob"inerea acestuia din urm# nu ofer# garan"ii
asiguratorii ca mprumutatul va avea disponibile resursele necesare ramburs#rii creditului.
Cash flow-ul poate fi calculat printr-o varietate de metode, ns# toate se rezum#, ntr-un final
la efectul cumulat al profitabilit#"ii opera"ionale (m#surat# prin EBITDA) !i la cel al varia"iei
(pozitive sau negative) capitalului circulant.
Importan"a acestui indicator pentru banc# este evident# deoarece relev# capacitatea
companiei de a genera lichidit#"i. De asemenea, previziunea cash flow-ului este atent
analizat#, iar aceasta, considerat# n contextul unei experien"e pozitive a companiei n acest
domeniu o face mult mai pertinent# !i credibil# deciden"ilor respectivei tranzac"ii.

7. Evaluarea riscurilor unei tranzac!ii

De!i teoria economic# a eviden"iat de-a lungul timpului o varietate foarte mare de riscuri cu
care se confrunt# agen"ii economici, analistul de credit trebuie s# se opreasc# doar asupra
acelor amenin"#ri care pot pune n pericol capacitatea mprumutatului de a face fa"#
obliga"iilor de plat#. De asemenea, se impune precizarea c# riscul de credit al b#ncii este o
ponderare a tuturor riscurilor unui client sau a unei tranzac"ii. O simpl# enumerare a acestora
cuprinde riscuri precum:
c. riscul de pia!" - viznd, n special concuren"a mprumutatului;
d. riscul de clientel" - surprinde riscul ca debitorul s# nu realizeze cifra de afaceri care s#-i
asigure sus"inerea serviciului datoriei;
e. riscul de furnizor n m#sura n care desf#!urarea n condi"ii normale a activit#"ii
depinde n mod determinant de un num#r restrns de furnizori.
f. riscul de nefinalizare a proiectului finan!at - urm#re!te evaluarea capacita"ii
mprumutatului !i/sau a constructorului (daca este cazul) de a finaliza investi"ia n
termenul !i parametrii stabili"i;
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


42
g. riscul ac!ionariatului ncerc# s# surprind# posibilitatea modific#rii structurii
ac"ionariatului !i implicit modul n care aceasta ar putea influen"a activitatea
ntreprinderii;
h. riscul de pre! care ar putea duce la ob"inerea de venituri inferioare celor estimate la
momentul aprob#rii facilit#"ii de credit, periclitnd astfel capacitatea de rambursare a
debitorului;
i. riscul valutar se manifest# n situa"ia n care care nu exist# o armonizare ntre moneda
mprumutului !i cea n care sunt denominate veniturile mprumutatului.

O aten"ie deosebit# trebuie acordat# nu numai identific#rii riscurilor respectivei tranzac"ii, ci
mai ales factorilor de atenuare a acestora, abilitatea analistului de credit rezidnd n g#sirea
ctor mai mul"i astfel de factori pentru fiecare risc eviden"iat.

8. Anticiparea falimentului unei companii

Logica acestei analize este aceea de a eviden"ia caracteristici certe, att financiare, ct !i
nefinanciare, care vor face diferen"a dintre companiile care vor intra n stare de faliment !i
cele care !i vor continua activitatea. n practic# se folosesc dou# metode pentru
previzionarea falimentului unei companii:
S Metoda contabil# este o metod# analitic# ce se bazeaz#, n principal pe sistemul de
rate pentru a surprinde trendul industriei vizate, precum !i al companiei;
S Metoda bancar# presupune eviden"ierea anumitor semnale certe, care s-au dovedit
caracteristici comune ale falimentelor companiilor.

8.". Metoda contabil#

Aceasta metod# se bazeaz# pe ipoteza conform c#reia, drumul c#tre faliment al unei
companii este reflectat de deteriorarea indicatorilor financiari. Acesta este !i motivul pentru
care analiza financiar# trebuie s# cuprind# ultimele perioade de raportare contabil#. n acest
sens, s-au dezvoltat dou# tipuri de analize:
a. analiza univariat" scopul acesteia fiind acela de a g#si cel mai bun indicator de
anticipare a falimentului;
b. analiza multivariat" n cadrul c#reia se presupune c# interdependen"ele dintre anumi"i
indicatori au o putere de predic"ie mai mare dect o are fiecare dintre ace!tia n mod
individual.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


43
a. Analiza univariat"

Unul dintre cei mai cunoscu"i cercet#tori n acest domeniu a fost Beaver, care a studiat
capacitatea de predictibilitate a ratelor curente !i a celor pe termen lung. n urma studiilor
desf#!urate, cel mai sintetic indicator s-a dovedit a fi rata cash-flow-ului, determinat# ca
raport ntre cash-flow/datorii totale, urmat de raportul profit net/datorii totale !i de gradul de
ndatorare, calculat ca raport ntre datorii totale/active totale. Se poate observa c# cele mai
importante rate urm#resc capacitatea companiei de a-!i acoperi obliga"iile patrimoniale prin
cash-flow !i profit net. De asemenea, el a observat c# pre"ul ac"iunilor sufer# o sc#dere
important# anterior deterior#rii situa"iei financiare a companiei; prin urmare, sub rezerva
anumitor influen"e conjuncturale, !i acest indicator poate fi considerat un bun predictor al
falimentului unui companii.

b. Analiza multivariat" - Func!ia Z a lui Altmann

Altmann (%968) a definit o metod# teoretic# de a face previzibil# insolvabilitatea viitoare a
unui debitor bazndu-se pe sisteme de criterii previzibile. Aceast# metod# matematic# nu
ncearc# s# defineasc# stabilirea unor debitori necunoscu"i n clase de solvabilitate cu ajutorul
reperelor, ci cu ajutorul unei analize selective.
Bazndu-se pe analiza ratelor financiare, Edwars I. Altmann a stabilit un indice pentru a
determina solvabilitatea debitorilor:
DAT
K
A
PR Rl
DAT
CB
A
CA
A
PB
Z +
+
+ + + = 2 , 1 4 , 1 6 , 0 1 3 , 3
PB = profitul brut nainte de plata
dobnzilor !i a impozitelor;
A = total active;
CA = cifra de afaceri;
CB = capitalizarea bursier#;
DAT = datorii;
Rl = rezerve legale;
PR = profit reportat;
K = capital.

Analiza selectiv# urm#re!te definirea de rate !i valori critice care permit constituirea unor
clase pentru creditele de valori mari. Pentru a demonstra selectivitatea func"iei Z, Altmann
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


44
(bazndu-se pe date statistice pe o perioad# de 20 de ani) a putut stabili c# 94% dintre
ntreprinderile n stare de faliment aveau o valoare a lui Z mai mic# de 2,7 (valoarea critic# a
lui Z) cu un an nainte de faliment, iar 97% dintre ntreprinderile bune aveau o valoare a lui
Z mai mare de 2,7. Cele dou# erori posibile de a acorda un credit care se va transforma n
pierdere sau de a refuza un credit unei ntreprinderi bune care s-ar fi putut dovedi a fi o
afacere profitabil# - sunt relativ mici.
Modelul cu cinci variabile publicat ini"ial de c#tre Altmann a fost completat printr-un model
cu !apte variabile de c#tre Altmann, Haldeman !i Narayanan (%977). Noul model a
mbun#t#"it pertinen"a sa pentru perioade mai lungi nainte de faliment (pn# la 5 ani) !i a
fost n anii 90 un model cu o puternic# selectivitate.

8.2.Metoda bancar

Aceast# metod# ncearc# s# identifice semnalele de alarm# ce vizeaz# opera"iunile !i
condi"iile generale ale respectivei companii. Respectivele semnale au fost identificate ca fiind
caracteristici comune ale companiilor ce au dat faliment !i s-au manifestat, preponderent, n
urm#toarele arii de activitate:
management regula unui singur conduc#tor;
eviden"a financiar-contabil;
managementul schimb#rii reac"ii lente la modific#rile mediului de activitate.
Conform lui Argenti erorile mbrac# una din urm#toarele forme:
a) accelerarea vnz"rilor aceasta este cea mai r#spndit# gre!eal# !i apare atunci cnd
ritmul de cre!tere al vnz#rilor l dep#!e!te pe cel de cre!tere a profitului; n m#sur# n
care aceast# dinamic# este n continuare men"inut#, ntreprinderea se va confrunta cu
probleme de lichiditate.
b) suprandatorarea acest fenomen se manifest# atunci cnd gradul de ndatorare a
companiei ajunge la acel nivel la care fluctua"iile zilnice ale volumului de activitate pun
n pericol capacitatea companiei de a face fa"# serviciului datoriei.
c) too big project un astfel de proiect ambi"ios este demarat de c#tre companiile care se
confrunt# cu probleme ale direc"iilor existente ale activit#"ii !i ca atare, !i concentreaz#
toate resursele c#tre acest nou proiect; n condi"iile n care rezultatele a!teptate ntrzie s#
apar#, aceasta va duce la escaladarea costurilor !i implicit a pozi"iei lichidit#"ii.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


45
Deteriorarea rapid# a indicatorilor financiari este consecin"a direct# a acestor gre!eli !i poate
aprea tenta"ia de ascundere a realit"ii nregistr#rilor contabile (celebre fiind cazurile recente
de faliment ale unor mari companii interna"ionale). sau prin aplicarea a ceea ce este cunoscut
sub denumirea de creative accounting. Aici intervine abilitatea analistului de credit de a
adresa conducerii companiei ntreb#rile ale c#ror r#spunsuri surprind cel mai sintetic starea
acesteia; de asemenea, o aten"ie deosebit# trebuie acordat# vizitelor f#cute la fa"a locului,
pentru a putea observa dac# compania !i deruleaz# activitatea n condi"ii normale !i mai ales
pentru a verifica existen"a fizic# a activelor (n special stocuri).

9. Formatul aplica!iei de credit

Majoritatea b#ncilor !i a institu"iilor financiare utilizeaz# formate relativ tipizate pentru
aplica"iile de credit, formalizarea avnd ca scop fluidizarea activit#"ii de urm#rire pe care o
fac membrii comitetelor de credit. Formatul aplica"iilor de credit poate, prin urmare varia,
ns# va trebui s# con"in# urm#toarele informa"ii:
9." propunerea de credit scopul !i termenii facilit#"ii propuse;
9.2 sumarul aplica!iei care are rolul de a concentra riscul pe care banca trebuie s# !i-l
asume prin aprobarea respectivei facilit#"i.
9.3 prezentarea societ#!ii
a) nume social !i num#r la registrul comer"ului;
b) sector de activitate;
c) reparti"ia capitalului;
d) conduc#tori;
e) istoric;
f) organigrama grupului dac# este cazul;
g) tipul !i suma angajamentelor pe care le are banca asupra companiei, precum !i
angajamentele b#ncilor concurente.
9.4 prezentarea sectorului de activitate, respectiv:
9.4.1.caracteristicile produselor/serviciilor;
a) tipurile de produse/servicii;
b) modul lor de produc"ie;
c) modul de aprovizionare !i principalii furnizori sunt efectuate compara"ii cu
termenele de plata uzuale acordate de furnizorii dintr-un anumit sector.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


46
9.4.2 caracteristicile concuren!ei;
a) grad de concentrare;
b) modul n care se manifest# concuren"a : prin pre"uri, produse, tehnologie, m#rci;
c) modul de distribu"ie cum sunt distribuite produsele/serviciile vndute, structura
clientelei.
d) principalii concuren"i : CA, rentabilitate, structura financiar#, ac"ionariat;
9.4.3 caracteristicile sectorului de activitate amenin"#rile !i oportunit#"ile sectorului,
puncte tari puncte slabe analiza SWOT;
9.4.4 pozi!ionarea ntreprinderii pe pia!";
a) competitivitate, nivel tehnologic;
b) rentabilitate !i soliditate financiar# n raport cu concuren"a.

9.5 analiza situa!iei financiare a companiei, care trebuie s# includ# cel pu"in urm#toarele
aspecte:
a) riscul afacerii;
b) evolu"ia CA !i a marjelor;
c) solvabilitate, lichiditate: aprecierea calit#"ii structurii financiare;
d) finan"area nevoilor de exploatare : care sunt nevoile !i cum se poate implica banca;
e) finan"area imobiliz#rilor : care sunt nevoile !i cum se poate implica banca;
f) analiza modului de gestionare al societ#"ii studiu retrospectiv pe ultimele 3- 4
exerci"ii financiare;
g) evolu"ia rentabilit#"ii;
h) formarea profitului net: analiza provizioanelor !i a elementelor excep"ionale;
i) determinarea capacit#"ii de rambursare;
j) previziuni pentru anul n curs.

9.6 recomandarea final# a analistului de credit acesta trebuie s# concluzioneze fiecare
aplica"ie printr-o recomandare bazat# pe ponderarea avantajelor !i a dezavantajelor
respectivei tranzac"ii, dup# cum urmeaz#:
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

pozi"ionarea economic# acelea!i pozi"ii
concuren"a
structura financiar#
calitatea gestiunii
rela"ii bancare
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


47
AMENINTARI OPORTUNITATI
evolu"ii tehnologice
evolu"ii economice acelea!i pozi"ii
concuren"a
ac"ionariat

10. Reglementarea riscului de credit

n Romnia, reglementarea riscului de credit este realizat# n baza normelor metodologice
privind aplicarea regulamentului BNR nr. 5/2002. Creditele !i plasamentele se clasific# n
urm#toarele categorii:
Standard n observa!ie Substandard ndoielnic Pierdere
Aceast# clasificare se realizeaz# aplicnd simultan criteriile:
a. Serviciul datoriei$ capacitatea debitorului de a-!i onora datoria la scaden"# exprimat# ca
num#r de zile de ntrziere la plat# de la data scaden"ei.
b. Performan!a financiar"$ reflectarea poten"ialului economic !i a solidit#"ii financiare a
unei entit#"i economice, ob"inut# n urma analiz#rii unui ansamblu de factori cantitativi
(lichiditate, solvabilitate, risc !i profitabilitate) !i calitativi (calitatea managementului, a
ac"ionariatului, a garan"iilor). Categoriile de performan"# financiar# sunt notate de la A la E
n ordinea descresc#toare a calit#"ii acesteia.
c. Ini!ierea de proceduri judiciare$ hot#rrea de c#tre instan"# a nceperii procedurii de
faliment sau declan!area procedurii de executare silit# fa"# de persoane fizice sau juridice.

Criterii de ncadrare pe categorii ca creditelor acordate sectorului nebacar

A
B

C

D

E

0-15 zile St
P
O
P
Sub
P
I
P
P
P
16-30 zile O
P
Sub
P
I
P
P
P
P
P
31-60 zile Sub
P
I
P
P
P
P
P
P
P
61-90 zile I
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Minimum 91 de
zile
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Legenda: St$standard, O$n observa"ie, Sub$substandard, I$ndoielnic, P$pierdere.
Performan"a
financiar#
Serviciul
datoriei
Nu s-au
ini"iat
proceduri
judiciare
S-au ini"iat
proceduri
judiciare
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


48
Pe baza acestei clasific#ri, banca procedeaz# la constituirea provizioanelor specifice pentru
riscul de credit, aplicnd urm#torii coeficien"i de provizionare:

Standard n observa!ie Substandard ndoielnic Pierdere
0 0,05 0,2 0,5 %

Ace!ti coeficien"i se aplic# la o baz# de calcul determinat# prin deducerea din expunerea
b#ncii fa"# de debitor a garan!iilor accceptate de c#tre BNR, ns# aceast# deducere se
calculeaz# doar dac# nu s-au ini"iat proceduri judiciare, iar serviciul datoriei este sub 90 de
zile.
Sunt considerate garan"ii acceptate pentru deducere urm#toarele:.
Garan"ii din partea administra"iei centrale sau ale BNR (coeficient de deducere 1);
Titluri emise de administra"ia central# sau BNR (coeficient de deducere 1);
Garan"ii din partea administra"iilor centrale sau ale b#ncilor centrale din "#ri din
categoria A sau ale Comunit#"ii Europene (coeficient de deducere 1);
Titluri emise de administra"iile centrale sau b#ncile centrale din "#ri din categoria A sau
ale Comunit#"ii Europene (coeficient de deducere 1);
Depozite colaterale plasate la banca ns#!i (coeficient de deducere 1);
Certificate de depozit emise de banca ns#!i (coeficient de deducere 0,8);
Garan"ii din partea b#ncilor de dezvoltare multilateral# sau BEI (coeficient de
deducere 0,8);
Titluri emise de b#ncile de dezvoltare multilateral# sau BEI (coeficient de deducere
0,8);
Garan"ii ale administra"iilor locale din Romnia, ale b#ncilor romne!ti, ale
administra"iilor regionale sau locale din "#ri din categoria A sau ale b#ncilor din
categoria A (coeficient de deducere 0,8);
Ipoteci n favoarea b#ncii de ranguri superioare (coeficient de deducere 0,5).

Pe lng# obligativitatea constituirii de provizioane specifice pentru riscul de credit, BNR
impune urm#toarele limite n procesul de acordare a creditelor:
Nivelul unei expuneri mari nu poate dep#!i 20% din fondurile proprii ale b#ncii, iar suma
total# a expunerilor mari nu va putea dep#!i de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale b#ncii;
Suma total# a mprumuturilor nete acordate persoanelor aflate n rela"ii speciale cu banca
nu poate dep#!i 20% din fondurile proprii ale b#ncii;
Suma total# a mprumuturilor nete acordate de banc# personalului propriu, inclusiv
familiilor acestuia nu poate dep#!i 5% din fondurile proprii ale b#ncii.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


49
CAPITOLUL 5
RISCUL DE CURS DE SCHIMB1. Aspecte teoretice
1.1. Definirea riscului de CURS DE SCHIMB
1.2. Surse ale expunerilor b"ncilor fa!" de varia!ia pre!ului unei devize
1.3. Instrumente de m"surare a riscului de curs de schimb
1.4. Metode de acoperire a riscului valutar
2. Studii de caz privind riscul de curs de schimb


1. Aspecte teoretice

1.1. Definirea riscului de curs de schimb

Riscul de CURS DE SCHIMB reprezint# riscul evolu"iei nefavorabile a rezultatelor ca
urmare a evolu"iei pretului devizelor.

1.2. Surse ale expunerilor b"ncilor fa!" de varia!ia pre!ului unei devize

Globalizarea serviciilor financiare a determinat cre!terea expunerii institu"iilor financiare fa"#
de riscul de curs de schimb (sau valutar). Riscul valutar este generat de lipsa echivalen"ei
ntre activele angajate !i pasivele atrase pentru o anumit# deviz#. Aceste discrepan"e pot
ap#rea att prin tranzac"ionarea devizelor, acordarea de credite n valut#, plasamentul n
titluri de valoare exprimate n moned# extern# (obliga"iuni) ct !i prin atragerea de resurse
precum depozitele n valut# !i emisiunea, n valute denominate, de titluri (certificate de
depozit).
Pierderile pot fi nregistrate datorit# index#rii unor valori dup# un anumit curs valutar sau
datorit# modific#rii valorii activelor !i pasivelor externe n urma modific#rii cursului
valutar. Riscul valutar cuprinde att operatiunile desf#!urate de banc# pentru clien"ii s#i ct
!i propriile opera"iuni. El este cu att mai important cu ct ponderea activelor !i pasivelor
externe n bilan" este mai mare.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


50
1.3. Instrumente de m"surare a riscului de curs de schimb

Expunerea unei b#nci fa"# de varia"ia pre"ului unei devize este determinat# de pozi"ia
valutar#. Pozi!ia valutar" ntr-o anumit# deviz# este definit# ca soldul net al patrimoniului n
deviza respectiv# !i se calculeaz# ca sum# algebric# ntre pozi"ia valutar# bilan"ier# !i pozi"ia
valutar# extrabilan"ier#:
E B
V V V + =
V
B
pozi"ia valutara bilan"iera
V
E
pozi"ia valutara extrabilantier#

Pozitia valutar# a b#ncii induce c!tiguri sau pierderi n func"ie de evolu"ia cursului valutar
4
.
Astfel:

Cursul valutar cre$te Cursul valutar scade
Pozitie valutar# scurt# pierdere c!tig
Pozitie valutar# lung# c!tig pierdere

EXEMPLUL 1:
Fie o banc" care arein USD active n valoare de 500.000 #i pasive n valoare de 900.000. Dac"
cursul de schimb ROL/USD se depreciaz" de la 33.000 la 33.500 atunci banca va suferi o pierdere
poten!ial" de 2 mld. ROL.
( ) ( ) ( ) ( ) mld C C P A
USD USD USD USD
2 000 . 33 500 . 33 000 . 900 000 . 500
0 %
= = = ROL
Aceasta pierdere rezult" din cre#terea mai rapid" a valorii datoriilor n raport cu cea a crean!elor pe
fondul cre#terii cursului valutar n condi!iile unei pozi!ii valutare scurte.

EXEMPLUL 2:
Fie o banc" care are n EURO active n valoare de 800.000 #i pasive n valoare de 600.000. Dac"
cursul de schimb ROL/EURO se apreciaz" de la 41.500 la 41.000 atunci banca va suferi o pierdere
poten!ial" de 1 mld. ROL.
( ) ( ) ( ) ( ) mld C C P A
EURO EURO EURO EURO
% 500 . 4% 000 . 4% 000 . 600 000 . 800
0 %
= = = ROL
Aceast" pierdere rezult" din reducerea mai rapid" a valorii crean!elor n raport cu cea a datoriilor
pe fondul sc"derii cursului valutar n condi!iile unei pozi!ii valutare lungi.

Pozi!ia valutar" bilan!ier" ntr-o anumit# deviz# reprezint# suma eviden"iat# n soldul
creditor sau debitor al contului 372% Pozi"ie de schimb, deschis pe valuta respectiv#.
Pozi!ia valutar" extrabilan!ier" ntr-o anumit# deviz# este suma eviden"iat# n soldul creditor
sau debitor al contului 936% Pozi"ie de schimb, deschis pe valuta n cauz#.

4
cursul de schimb este exprimat in numar de unitati de moneda nationala pentru o unitate de valuta
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


5%
Dimensiunea expunerii unei b#nci fa"# de riscul de pre" a unei valute este dat# de produsul
dintre pozi"ia valutar# individual# ajustat# !i volatilitatea cursului de schimb:
i i i
VIA =
i
- pierderea/ c!tigul in deviza i
VIA
i
- pozi"ia valutara individuala ajustata
i
- volatilitatea cursului de schimb

Pozi!ia valutar" individual" ajustat" se determin# reducnd din valoarea pozi!iei valutare
individuale echivalentul n lei actualizat al capitalului social subscris !i v#rsat !i al primelor
de emisiune pl#tite n deviza respectiv#, calculat n func"ie de diferen"ele de curs valutar
aferente. Pozi!ia valutar" individual" este considerat#, dup# caz, fie pozi"ie valutar# long
atunci cnd prin nsumarea algebric# a soldurilor prev#zute n contul 372% !i 936% se ob"ine
un rezultat pozitiv, fie pozi"ie valutar# short atunci cnd prin nsumarea algebric# a
acelora!i elemente se ob"ine un rezultat negativ. Conform Normelor nr. 4 din 25.09.200%, n
scopul determin#rii pozi"iilor valutare pe fiecare deviz#, soldurile debitoare ale conturilor
precizate anterior vor fi considerate cu semnul minus (-), iar soldurile creditoare vor fi
considerate cu semnul plus (+).
La nivelul unei b#nci expunerea agregat# fa"# de riscul de curs de schimb este m#surat# prin
pozi"ia valutar# total#. Pozi!ia valutar" total" reprezint# valoarea cea mai mare, n modul,
dintre totalul pozi"iilor valutare individuale ajustate long !i totalul pozi"iilor valutare
individuale ajustate short. n acest sens, sumele reprezentnd pozi"ii valutare individuale
ajustate lungi vor fi considerate cu semnul plus (+), iar sumele reprezentnd pozi"ii valutare
individuale ajustate scurte vor fi considerate cu semnul minus (-).
Pentru Banca BP, a c#rei fonduri proprii reprezint# 500 mld. ROL, iar echivalentul in lei
actualizat al capitalului social subscris !i v#rsat !i al primelor de emisiune pl#tite n USD,
calculat n func"ie de diferen"ele de curs valutar aferente este de 35,4 mld. ROL, situa"ia
pozi"iei valutare se prezint# pe 04.%%.2003 astfel: mii u.m.
Elemente luate in calcul
V
B
V
E

V
VI
(mii)
Ajustarea
cap. soc
VIA
long
VIA
short Deviza
(+) (-) (+) (-) (+/-)
Cursul
in lei
(+/-) (mii) (mii) (mii)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
USD 1000 200 +800 33000 26400 -35400 -9000
EURO 800 100 - 900 40000 -36000 0 -36000
GBP 100 200 +100 52200 5220 0 +5220
Total X X X X X X X X 45000
(5 = 1+2+3+4), (7 = 5 x 6), 9(10) = 7 - 8,
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


52
Pentru determinarea pozitiei valutare individuale ajustate pe fiecare valut# !i apoi pozi"ia
valutar# total# se procedeaz# astfel:
a) se calculeaz# pozi"ia valutar# (V); aceasta se determin# ca sum# algebric# ntre
pozi"ia valutar# bilan"ier# !i pozi"ia valutar# extrabilan"ier#
( 800000 ) 200000 ( %000000 = + =
USD
V )
b) se calculeaz# pozi"ia valutar# individual# (VI); aceasta este echivalent# cu
pozi"ia valutar# exprimat# n moned# na"ional#
( 0 3600000000 ) 900000 ( 40000 = =
EURO
VI )
c) se calculeaz# pozi"ia valutar# individual# ajustat#; aceasta se determin# prin
diminuarea valorii pozi"iei valutare individuale cu valoarea echivalentului in lei
actualizat al capitalului social subscris !i v#rsat !i al primelor de emisiune
pl#tite n fiecare deviz#, calculat n func"ie de diferen"ele de curs valutar
aferente ( 9 4 , 35 4 , 26 = =
USD
VIA mld. ROL)
d) se determin# pozi"ia valutar# total# prin alegerea valorii maxime dintre totalul
pozi"iilor valutare individuale ajustate scurte !i totalul pozi"iilor valutare
individuale ajustate lungi
45 ) 22 . 5 , 36 9 max( ) , max( = + = =
lungi scurte
VIA VIA VT mld. ROL

1.4. Metode de gestionare a riscului de curs de schimb

Gestiunea riscului valutar presupune un efort ce vizeaz# reducerea la minim a pierderilor
financiare datorate varia"iei cursului valutar. Aceasta se poate realiza pe dou# planuri:
".4." prin reglement#ri de limitare a riscului valutar
".4.2 prin politica bancii cu privire la opera!iunile valutare

%.4.% In Romnia, conform Normelor nr. 4 din 25.09.200%, la sfr!itul fiec#rei zile bancare
pozi"iile valutare ale unei b#nci sunt supuse urm#toarelor limit#ri:
a) maximum 10% din fondurile proprii ale b#ncii pentru oricare dintre pozi"iile
valutare individuale ajustate;
b) maximum 20% din fondurile proprii ale b#ncii pentru pozi"ia valutara total#.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


53
B#ncile de"in un sistem de supraveghere !i de gestiune a riscului valutar pe baza de norme !i
proceduri interne, aprobate de consiliul de administra"ie al b#ncii, care s# respecte cerin"ele
prezentate mai sus.
Exist# dou# modalit#"i generale de acoperire fa"# de riscul de curs de schimb:
a. acoperire bilan"ier# - urm#re!te corelarea pasivului cu activul pentru fiecare valut#
b. acoperire extrabilan"ier#
- urm#re!te realizarea unei opera"iuni extrabilan"iere de sens contrar
pozi"iei valutare bilan"iere folosind contracte forward, futures,
swap, op"iuni pe devize etc.

Continund exemplul precendent vom verifica dac# banca BP respect# cele dou# cerin"e
stipulate n normele 4/200% privind supravegherea pozi"iilor valutare.
Elemente luate in calcul
V
B
V
E

Ajustarea
cap. soc
VIA
long
VIA
short Deviza
(+) (-) (+) (-)
Cursul
in lei
(mil) (mil) (mil)
Ponderea
fata de
FP
0 1 2 3 4 6 8 9 10 11
USD 1000 200 33000 -35400 -9000 1.8%
EURO 800 100 40000 0 -36000 7.2%
GBP 100 200 52200 0 +5220 1.04%
Total X X X X X X 45000 9%
11= X /FP100 (X - cea mai mare dintre 9 #i 10)
Avand n vedere pozi"iile valutare individuale ajustate pentru fiecare valut# n parte !i
valoarea fondurilor proprii (500 mld. ROL) ob"inem valori sub %0%. Totodat#, pozi"ia
valutar# total# este de 9% (<20%). Astfel, putem aprecia c# societatea bancar# BP respect#
cele doua cerin"e privind supravegherea pozi"iilor valutare.
%.4.2. Politica b#ncii referitoare la managementul riscului valutar vizeaz# o serie de norme
interne !i ac"iuni ndreptate c#tre evitarea sau diminuarea pierderilor valutare. n practica de
specialitate, aceasta politic# este format# din dou# ac"iuni: neutralizarea pozi!iei valutare
!i acoperirea riscului valutar.
Neutralizarea pozi!iei valutare se realizeaz# prin ajustarea periodic# a pozi"iilor valutare.
Altfel spus, imunizarea b#ncii la riscul valutar se nf#ptuie!te prin opera"iuni de sens
contrar pozi"iei valutare n care se afl# banca la un moment dat. Gestionarea pozi"iei
valutare se face pentru fiecare moned# n parte, dar !i pe ansamblu. O limitare a riscului
prin neutralizarea pozitiei valutare implic# costuri de gestiune relativ ridicate !i ngr#de!te
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


54
libertatea b#ncii de a specula anumite pozi"ii deschise, atunci cnd evolu"ia cursului
ncurajeaz# astfel de opera"iuni.
Acoperirea riscului valutar - reprezint# o modalitate nou# de gestionare a riscului valutar
prin utilizarea unor instrumente financiare derivate precum swap de devize sau op"iuni pe
valute. Aceast# modalitate de gestionare a riscului valutar este din ce n ce mai utilizat# !i n
Romnia, datorit# dezvolt#rii pie"ei financiare !i produselor derivate tranzac"ionate pe
aceasta pia"#.

2. Studii de caz privind riscul de curs de schimb

Studiul de caz "

Pentru Banca BC din Romnia, ale c#rei fonduri proprii reprezint# 500 mld. ROL, situa"ia
pozi"iei valutare se prezint# pe 06.0%.2004 astfel:

Pozi"ie valutar# bilan"ier# Pozi"ie valutar# extrabilan"ier#
Deviza
Long Short Long Short
USD %.000.000 500.000
Euro 2.000.000 500.000

Echivalentul n lei actualizat al capitalului social subscris !i v#rsat !i al primelor de emisiune
pl#tite n USD, calculat n func"ie de diferen"ele de curs valutar aferente este de 6.75 mld.
ROL, iar cursurile ROL/USD !i ROL/EURO sunt de 33500 !i respectiv 34000. Determina"i
deviza !i suma pe care banca trebuie s# o tranzac"ioneze n valuta respectiv# pentru a
respecta normele valutare n vigoare.

R RE EZ ZO OL LV VA AR RE E: :

S Si it tu ua a" "i ia a p po oz zi i" "i ie ei i v va al lu ut ta ar re e a a b b# #n nc ci ii i B BC C s se e p pr re ez zi in nt t# # a as st tf fe el l: :
( (m mi ii i u u. .m m. .) )
Elemente luate in calcul
V
B
V
E

V
VI
(mii)
Ajustarea
cap. soc
VIA
long
VIA
short
Deviza
(+) (-) (+) (-) (+/-)
Cursul
in lei
(+/-) (-) (+) (-)
Ponderea
fata de
FP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
USD 1000 500 +500 33500 16750 6750 10000 2%
EURO 2000 500 - 1500 34000 51000 0 51000 10.2%
Total X X X X X X X X 51000 10.2%
(5 = 1+2+3+4), (7 = 5 x 6), 9(10) = 7 + 8, 11= X /FP100 (X - cea mai mare dintre 9 #i 10)
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


55
S Se e c co on ns st ta at t# # c c# # p po oz zi i" "i ia a v va al lu ut ta ar r# # i in nd di iv vi id du ua al l# # a aj ju us st ta at t# # p pe e E EU UR RO O d de ep p# #! !e e! !t te e p pr ra ag gu ul l d de e % %0 0% % d di in n
f fo on nd du ur ri il le e p pr ro op pr ri ii i. . T To ot to od da at t# #, , a av v n nd d n n v ve ed de er re e c c# # p po oz zi i" "i ia a v va al lu ut ta ar r# # p pe e E EU UR RO O e es st te e s sc cu ur rt t# # p pu ut te em m
a ap pr re ec ci ia a c c# # b ba an nc ca a d di is sp pu un ne e d de e u un n e ex xc ce ed de en nt t d de e r re es su ur rs se e n n r ra ap po or rt t c cu u u ut ti il li iz z# #r ri il le e p pe en nt tr ru u a ac ce ea as st ta a
d de ev vi iz z# #. . C Co or ro ob bo or r n nd d c ce el le e d do ou u# # o ob bs se er rv va a" "i ii i c co on nc cl lu uz zi io on n# #m m c c# # p pe en nt tr ru u a a r re es sp pe ec ct ta a n no or rm me el le e v va al lu ut ta ar re e
n n v vi ig go oa ar re e b ba an nc ca a t tr re eb bu ui ie e s s# #- -! !i i d di im mi in nu ue ez ze e e ex xp pu un ne er re ea a p pe e E EU UR RO O. . O O s so ol lu u" "i ie e p po os si ib bi il l# # a ar r f fi i
v v n nz za ar re ea a u un ne ei i s su um me e d de e E EU UR RO O. .
A Av v n nd d n n v ve ed de er re e m m# #r ri im me ea a f fo on nd du ur ri il lo or r p pr ro op pr ri ii i ( (5 50 00 0m ml ld d. .) ), , b ba an nc ca a B BC C a ar r t tr re eb bu ui i s s# # a ai ib b# # o o
e ex xp pu un ne er re e p pe e E EU UR RO O d de e c ce el l m mu ul lt t 5 50 0 m ml ld d R RO OL L ( ( mld 500 % %0 ) ). . A As st tf fe el l, , s se e i im mp pu un ne e v v n nz za ar re ea a
u un ne ei i s su um me e i in n E EU UR RO O e ec ch hi iv va al le en nt t# # c cu u % % m ml ld d. .R RO OL L. . D De ec ci i, , b ba an nc ca a v va a v vi in nd de e
8 . 294%%
34000
%000000000
= E EU UR RO O. .


Studiul de caz 2

Pentru Banca AX din Romnia, ale c#rei fonduri proprii reprezint# 400 mld. ROL, situa"ia
pozi"iei valutare se prezint# pe 07.0%.2004 astfel:

Pozi"ie valutar# bilan"ier# Pozi"ie valutar# extrabilan"ier#
Deviza
Long Short Long Short
USD %.000.000 600.000
Euro 500.000 2.000.000

Cursurile ROL/USD si ROL/EURO sunt de 32500 !i respectiv 40000. Determina"i deviza !i
suma pe care banca trebuie s# o tranzac"ioneze n valuta respectiv# pentru a respecta normele
valutare n vigoare.

R RE EZ ZO OL LV VA AR RE E: :

S Si it tu ua a" "i ia a p po oz zi i" "i ie ei i v va al lu ut ta ar re e a a b b# #n nc ci ii i B BC C s se e p pr re ez zi in nt t# # a as st tf fe el l: :
( (m mi ii i u u. .m m. .) )
Elemente luate in calcul
V
B
V
E

V
VI
(mii)
Ajustarea
cap. soc
VIA
long
VIA
short
Deviza
(+) (-) (+) (-) (+/-)
Cursul
in lei
(+/-) (-) (+) (-)
Ponderea
fata de
FP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
USD 1000 600 +400 32500 13000 0 13000 3.25%
EURO 500 2000 +1500 40000 60000 0 60000 15%
Total X X X X X X X X 73000 18.25%
(5 = 1+2+3+4), (7 = 5 x 6), 9(10) = 7 + 8, 11= X /FP100 (X - cea mai mare dintre 9 #i 10)
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


56
S Se e c co on ns st ta at t# # c c# # p po oz zi i" "i ia a v va al lu ut ta ar r# # i in nd di iv vi id du ua al l# # a aj ju us st ta at t# # p pe e E EU UR RO O d de ep p# #! !e e! !t te e p pr ra ag gu ul l d de e % %0 0% % d di in n
f fo on nd du ur ri il le e p pr ro op pr ri ii i. . T To ot to od da at t# #, , a av v n nd d n n v ve ed de er re e c c# # p po oz zi i" "i ia a v va al lu ut ta ar r# # p pe e E EU UR RO O e es st te e l lo on ng g p pu ut te em m
a ap pr re ec ci ia a c c# # b ba an nc ca a d di is sp pu un ne e d de e u un n d de ef fi ic ci it t d de e r re es su ur rs se e n n r ra ap po or rt t c cu u u ut ti il li iz z# #r ri il le e p pe en nt tr ru u a ac ce ea as st t# # d de ev vi iz z# #. .
C Co or ro ob bo or r n nd d c ce el le e d do ou u# # o ob bs se er rv va a" "i ii i c co on nc cl lu uz zi io on n# #m m c c# # p pe en nt tr ru u a a r re es sp pe ec ct ta a n no or rm me el le e v va al lu ut ta ar re e n n
v vi ig go oa ar re e b ba an nc ca a t tr re eb bu ui ie e s s# #- -! !i i s sp po or re ea as sc c# # r re es su ur rs se el le e n n E EU UR RO O. . O O s so ol lu u" "i ie e p po os si ib bi il l# # a ar r f fi i c cu um mp p# #r ra ar re ea a
u un ne ei i s su um me e d de e E EU UR RO O. .
A Av v n nd d n n v ve ed de er re e m m# #r ri im me ea a f fo on nd du ur ri il lo or r p pr ro op pr ri ii i ( (4 40 00 0m ml ld d. .) ), , b ba an nc ca a A AX X a ar r t tr re eb bu ui i s s# # a ai ib b# # o o
e ex xp pu un ne er re e p pe e E EU UR RO O d de e c ce el l m mu ul lt t 4 40 0 m ml ld d R RO OL L ( (% %0 0% %* *4 40 00 0m ml ld d) ). . A As st tf fe el l, , s se e i im mp pu un ne e c cu um mp pa ar ra ar re ea a
u un ne ei i s su um me e n n E EU UR RO O e ec ch hi iv va al le en nt t# # c cu u 2 20 0 m ml ld d. .R RO OL L. . D De ec ci i, , b ba an nc ca a v va a c cu um mp p# #r ra a
500000
40000
0 2000000000
= E EU UR RO O. .

Studiul de caz 3

Banca T din UE prezint# urm#toarea situa"ie bilan"ier# simplificat#:

*
Valoarea bilan!ier" a certificatelor de depozit reprezint" plasament in treasury bills emise de FED (suma in
USD denominat").

Se presupune c# nu exist# retrageri sau pl#"i nainte de scaden"# iar dobnzile sunt fixe. S# se
determine impactul deprecierii USD de la 1.02 USD/EURO la 1,05 USD/EURO asupra
performan"ei medii procentuale a plasamentelor b#ncii.

REZOLVARE:

Banca T !i atrage toate resursele n EURO, ns# investe!te 50% din acestea n treasury bills
(activ n USD). n acest exemplu, banca este acoperit# din punctul de vedere al corel#rii
duratei activului !i pasivului (D
A
= D
P
= % an), dar este neacoperit# din punctul de vedere al
componen"ei pe valute.
Activ
Mld
Euro
Scadenta
Rata
dobnzii
Pasiv
Mld
Euro
Scadenta
Rata
dobnzii
%.Credite
guvernamentale
%000 % an 6%
2.Certificate de
trezorerie
*
%000 % an 8%
Certificate de
depozit
2000 % an 4%
TOTAL Activ 2000 TOTAL Pasiv 2000
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


57

Pentru a determina efectul modific#rii raportului de schimb USD / EURO parcurgem
urm#toarele etape:
a. la nceputul anului, banca vinde %000 mld EUR pentru USD la un curs spot de %,02,
ob"innd %020 mld. USD.
b. Angajeaz# suma ob"inut# n treassury-bills, fructificnd o dobnd# de 8% pe an.
c. La sfr!itul anului, venitul n USD va fi de 6 , 1101 08 , 1 1020 = USD.
d. Repatriind aceste fonduri n UE, va ob"ine prin convertirea acestora n EUR la cursul spot
de la sfr!itul anului o suma de 1049 05 , 1 / 6 , 1101 = mld EUR (4,9%).
e. C!tigul mediu al b#ncii este: 0545 . 0 049 , 0 5 . 0 06 , 0 5 . 0 = +
f. Rezultatul deprecierii USD fata de EURO este dat de diferenta dintre randamentul
activelor n USD !i randamentul activelor n EURO ( %) 55 . 0 % 6 % 45 . 5 =

Concluzie: datorit# deprecierii USD fa"# de EUR cu 300 b.p., rezultatul b#ncii este o pierdere
de 0,55%.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


58
CAPITOLUL 6
RISCUL LIPSEI DE LICHIDITATE


1. Aspecte teoretice privind lichiditatea bancar"
2. Indicatori de lichiditate bancar"
3. Reglementarea lichidit!ii bancare n Romnia
4. Studii de caz privind lichiditatea bancar"


1. Aspecte teoretice privind lichiditatea bancar"

n scopul men"inerii credibilit"ii fa" de clien"i !i comunitatea financiar bncile trebuie s
probeze n permanen" un grad corespunztor de lichiditate. Pentru a rspunde obiectivului
de lichiditate, gestionarea intrrilor !i a ie!irilor de fonduri trebuie realizat a!a nct s existe
n permanen" suficiente lichidit"i la nivelul institu"iei bancare.
Riscul lipsei de lichidit"i se manifest n urma necorelrii scaden"elor dintre posturile de
activ !i cele de pasiv. n practic se manifest fenomenul prelungirii scaden"elor la active !i a
reducerii celor la pasive. Dac creditele !i dobnzile nu sunt rambursate conform planului
banca se confrunt cu nevoi de lichiditate pe termen scurt care trebuie finan"ate. Efectele sunt
similare !i cnd clien"ii retrag sume importante din depozitele constituite la banc.
Fenomenul de Bank run: Dac pe pia" exist informa"ii privitoare la dificult"ile de plat# ale
unei institu"ii bancare creditorii acesteia vor solicita rambursarea imediat !i complet. Criza de
lichidit#"i la o banc poate fi generat# !i de factori psihologici. Zvonurile nso"ite de aprecieri
f#r# o baz# real# (self-fulfillig profecies) care se autontre"in pe pia"# pot determina pierderea
credibilit#"ii !i chiar falimentul b#ncii.

Lichiditatea activelor exprim# capacitatea acestora de a fi transformate rapid !i cu costuri
minime n numerar sau disponibilit#"i n conturi curente.
Exigibilitatea pasivelor arat capacitatea obliga"iilor de a deveni scadente la plat#.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


59
Riscul de lichiditate, are mai multe accep"iuni:
%. reprezint# riscul unei b#nci ca veniturile !i capitalul s#u s# fie afectate, datorit#
incapacit#"ii de a-!i onora la termen obliga"iile, f#r# a se confrunta cu pierderi
inacceptabile (conform U.S. Office of the Comptroller of the Currency).
2. riscul de lichiditate include:
a. incapacitatea bncii de a finan"a portofoliul de active pe maturit#"ile !i la ratele de
dobnd# corespunz#toare;
b. incapacitatea bncii de a lichida pozi"ia la momentul oportun !i la un pre" rezonabil
(conform JP Morgan Chase, Annual Report 2000).
3. riscul de lichiditate decurge din necorelarea maturit#"ilor dintre fluxurile de ncas#ri !i
cele de pl#"i ( conform Merill Lynch, Annual Report 2000).
4. riscul de lichiditate const# n pierderile poten"iale de profit !i/sau capital ca urmare a
e!u#rii n respectarea obliga"iilor asumate !i deriv# din insuficien"a rezervelor comparativ
cu nevoile de fonduri.

2. Indicatori de lichiditate bancar"

Pasivele nete simple sau succesive se calculeaz# pe fiecare scaden"# i ca diferen"# ntre
pasivele exigibile la scaden"a i !i activele lichide la scaden"a i.
i
S
PN - pasive nete simple aferente scaden"ei i;
A
i
active cu scaden"a i; i i S
A P PN
i
=
P
i
pasive cu scaden"a i.

i
c
PN - pasive nete cumulate pn# la scaden"a i;
i
c
A
active cumulate pn# la scaden"a i;
i i i
c c c
A P PN =
i
c
P pasive cumulate pn# la scaden"a i.

Indicele de lichiditate se calculeaz# ca raport ntre pasivele ponderate !i activele ponderate.
Ponderarea activelor !i pasivelor se face fie cu ajutorul unui num#r mediu de zile (luni, ani)
corespunz#tor fiec#rei scaden"e, fie cu ajutorul num#rului curent al grupei scaden"ei
respective.

=
=

=
n
i
i i
n
i
i i
L
b A
a P
I
%
%

I
L
- indicele de lichiditate;
P
i
pasive cu scaden"a i;
A
i
active cu scaden"a i;
a
i
coeficientul de ponderare al pasivelor cu scaden"a i;
b
i
coeficientul de ponderare al activelor cu scaden"a i.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


60
Rata lichidit!ii se exprim# n procente !i indic# gradul de ndatorare (dependen"#) al b#ncii
fa"# de pia"a monetar# n ansamblul s#u sau fa"# de un segment al acesteia. Valorile mai mari
de %00% arat# tendin"a de sc#dere a gradului de ndatorare a b#ncii pe pia"a monetar# !i de
cre!tere a lichidit#"ii proprii.
%00 =
NOI
SCAD
L
I
I
R %
R
L
- rata de lichiditate;
I
SCAD
mprumuturi scadente;
I
NOI
mprumuturi noi.

Transformarea medie a scaden!elor este diferen"a dintre scaden"a medie ponderat# a
activelor !i scaden"a medie ponderat# a pasivelor. Ponderarea se face cu coeficientul grupei
de activ/pasiv corespunz#toare fiec#rei perioade. Se exprim# n zile, luni, ani !i sugereaz# cel
mai bine riscul de lichiditate prin transformarea scaden"elor ce trebuie operat#.

=
=
=
=

=
n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i i
P
a P
A
b A
TS
%
%
%
%

TS transformarea medie a scaden"elor;
P
i
pasive cu scaden"a i;
A
i
active cu scaden"a i;
a
i
coeficientul de ponderare al pasivelor cu scaden"a i;
b
i
coeficientul de ponderare al activelor cu scaden"a i.

Rata de acoperire a bre"ei se calculeaz# ca raport ntre veniturile nete din dobnzi ale b#ncii
(dobnzi ncasate dobnzi pl#tite) !i diferen"a activ - pasiv. Indicatorul se exprim#
procentual !i arat# dobnda maxim# pe care banca o poate pl#ti pentru a-!i procura resursele
necesare, n cazul n care ar face un plasament suplimentar, fa"# de resursele de care deja
dispune. (innd cont de rentabilitatea acestui nou plasament, banca trebuie s# decid# dac#
este sau nu avantajos s#-!i atrag# noi resurse la rata de dobnd# de pe pia"#.
%00
%

=
P A
D D
RAB
p i

%00
2


=
P A
CPB D D
RAB
p i

RAB
1
- rata de acoperire a bre!ei f#r# a lua n considerare cheltuielile
de func"ionare !i profitul ;
RAB
2
rata de acoperire a bre!ei care ia n considerare cheltuielile
de func"ionare !i profitul ;
D
i
dobnzile ncasate;
D
p
dobnzile pl#tite;
A-P golul de resurse (bre!a);
CPB cheltuielile generale !i profitul brut minim realizat.

Coeficientul fondurilor proprii "i al resurselor permanente se calculeaz# ca raport ntre
resursele pe termen lung ale b#ncii !i utiliz#rile pe termen lung (mai mare de 5 ani) !i
urm#re!te s# mpiedice o finan"are a plasamentelor pe termen lung din resurse pe termen
scurt. Acest raport trebuie s# fie de cel pu"in 60% pentru b#ncile din Uniunea European#.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


6%

%00
Re
=
TL
TL
Utiliz
s
CoFPRP
CoFPRP - coeficientul fondurilor proprii !i resurselor permenente;
Res
TL
- resurse pe termen lung(fonduri proprii+ resurse atrase pe
termen mai mare de 5 ani );
Utiliz
TL
utiliz#ri pe termen lung (imobiliz#ri, participa"ii, credite
acordate pe termene mai mari de 5 ani, valori mobiliare pe termen
lung);

Rezerva minim obligatorie este suma pe care fiecare banc# este obligat# s# o p#streze la
banca central# n contul deschis la aceasta. Se dimensioneaz# prin aplicarea cotei sau ratei
rezervei minime obligatorii stabilit# de c#tre banca central#, la volumul depozitelor atrase de
fiecare banc#. Aceast# obligativitate are un aspect pruden"ial legat de asigurarea unei
lichidit#"i minime b#ncilor pentru a face fa"# solicit#rilor de retragere a depozitelor.

D r RMO
nec
=
( ) 0 > =
nec ef
RMO RMO ER
( ) 0 < =
nec ef
RMO RMO DR
RMO
nec
- rezerva minim# obligatorie necesar# pe care banca trebuie s#
o constutuie la banca central#;
RMO
ef
- suma efectiv# aflat# n contul unei b#nci deschis la banca
central#;
ER excesul de rezerv#;
DR deficitul de rezerv#;
r rata sau cota rezervei minime obligatorii;
D volumul depozitelor atrase de banc#.


3. Reglementarea lichidit!ii bancare n Romnia

Reglementarea lichidit"ii bancare n "ara noastr se realizeaz prin norma %/200% a BNR cu
modificrile !i completrile ulterioare (norma %/2002 !i norma 7/2003).
Indicatorul de lichiditate se calculeaz# ca raport ntre lichiditatea efectiv# !i lichiditatea
necesar#, determinate conform normei nr. %/200% a BNR privind lichiditatea b#ncilor.
Lichiditatea efectiv" se determin# prin nsumarea, pe fiecare band# de scaden"#, a activelor
bilan"iere !i a angajamentelor primite extrabilan"iere.
Lichiditatea necesar" se determin# prin nsumarea, pe fiecare band# de scaden"#, a
obliga"iilor bilan"iere !i a angajamentelor date extrabilan"iere.
Se impune prin aceasta, de c#tre autoritatea de reglementare, respectarea de c#tre b#nci a unei
limite minime a acestui indicator de %.
n cadrul normei %/200%, risc de lichiditate fa!" de o singur" persoan" reprezint obliga!ia
b"ncii fa!" de orice persoan" sau grup de persoane fizice ori juridice care sunt legate
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


62
economic ntre ele n sensul c": una dintre persoane exercit" asupra celorlalte, direct sau
indirect, putere de control sau nivelul cumulat al obliga!iei b"ncii reprezint" un singur risc
de lichiditate pentru banc" n sensul c" retragerea de c"tre una dintre persoane a unui
depozit, nchiderea unui cont curent #i/sau utilizarea unui angajament de finan!are primit de
la banc" poate atrage din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, nchiderea
conturilor curente #i/sau utilizarea angajamentelor de finan!are primite de la banc".
Se define!te, conform Normei %/200%, ca risc mare de lichiditate al b"ncii fa!" de o singur"
persoan", riscul de lichiditate a c"rui valoare reprezint" cel pu!in 10% din valoarea
obliga!iilor bilan!iere altele dect mprumuturile, #i a angajamentelor de finan!are date de
banc" eviden!iate n afara bilan!ului.


4. Studii de caz privind lichiditatea bancar"

Studiul de caz ".
Pe baza datelor din tabelul urm#tor , s# se calculeze !i s# se interpreteze valorile indicelui de
lichiditate la Banca Z, n ambele sisteme de ponderare (cu durata medie a fiec#rei perioade !i
cu num#rul curent al fiec#rei perioade).
mld. u.m.
Durata r#mas# pn# la scaden!# (D) Pasive Active
D% lun#
%<D3 luni
3<D6 luni
6<D%2 luni
D>%2 luni
87
53
65
8%
64
78
26
74
%06
66
Total 350 350

a. ponderare cu durata medie a fiec#rei perioade:
mld. u.m.
Durata r#mas# pn# la
scaden!# (D)
Pasive
(P
i
)

Active
(A
i
)
Pondere
(ani)
(a
i
, b
i
)
Pasive
ponderate
(
i i
a P )
Active
ponderate
(
i i
b A )
D% lun#
%<D3 luni
3<D6 luni
6<D%2 luni
D>%2 luni
87
53
65
8%
64
78
26
74
%06
66
0,08
0,%6
0,25
0,5
%
6,96
8,48
%6,25
40,5
64
6,24
4,%6
%8,5
53
66
Total 350 350 - %36,%9 %47,9

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


63

=
=
n
i
i i
n
i
i i
L
b A
a P
I
%
%
92 , 0
9 , %47
%9 , %36
= =
L
I
b. ponderarea cu num#rul curent al fiec#rei perioade:
mld. u.m.
Durata r#mas# pn# la
scaden!# (D)
Pasive
(P
i
)

Active
(A
i
)
Pondere
(a
i
, b
i
)
Pasive
ponderate
(
i i
a P )
Active
ponderate
(
i i
b A )
D% lun#
%<D3 luni
3<D6 luni
6<D%2 luni
D>%2 luni
87
53
65
8%
64
78
26
74
%06
66
%
2
3
4
5
87
%06
%95
324
320
78
52
222
424
330
Total 350 350 - %032 %%06

93 , 0
%%06
%032
= =
L
I

n ambele cazuri, indicele de lichiditate este foarte apropiat de % (valoarea optim#), ceea ce
indic# o corelare adecvat# a scaden"elor activelor !i pasivelor, existnd o transformare a
scaden"elor de la resurse atrase pe termen scurt c#tre plasamente pe termen lung, ns# nu
semnificativ#.
La modul general, interpretarea valorilor acestui indice este urm#toarea:
pentru valori egale cu " sau care tind c#tre ", banca nu realizeaz# practic transformarea
scaden"elor resurselor atrase n momentul n care le plaseaz#, indicnd o corelare corespunz#toare
a activelor !i pasivelor bancare din punct de vedere al scaden"elor. O astfel de situa"ie exclude
riscul de lichiditate.
pentru valori subunitare, banca transform# pasivele atrase pe termene scurte n active pe
termene lungi. O astfel de situa"ie expune banca la risc de lichiditate, ns# i creeaz# avantajul
sporirii marjei nete de dobnzi, n special n cazul unei curbei cresc#toare a ratelor de dobnd#
(ratele pe termen lung sunt mai mari dect cele pe termen scurt).
pentru valori supraunitare, banca transform# pasivele atrase pe termen lung n active plasate pe
termen scurt. n aceast# situa"ie nu exist# risc de lichiditate, ns# exist# dezavantajul diminu#rii
marjei nete de dobnzi, n cazul cel mai frecvent ntlnit al curbei cresc#toare a dobnzilor. Acest
dezavantaj poate fi eliminat pentru perioadele n care se curba dobnzilor este descresc#toare
(ratele pe termen scurt sunt mai mari dect cele pe termen lung).
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


64
Studiul de caz 2.
S# se stabileasc# ce transformare medie a scaden"elor a avut loc la Banca Y, cunoscnd
structura activelor !i pasivelor sale pe scaden"e: mil.u.m.
Durata r#mas# pn# la scaden!# (D) Pasive Active
D% lun#
%<D3 luni
3<D%2 luni
%<D5 ani
> 5 ani
%5
3
%
0.6
6
%0
2
7
4
2.6
Total 25.6 25.6

REZOLVARE:
mil. u.m.
Durata r#mas# pn# la
scaden!# (D)
Pasive
(P
i
)

Active
(A
i
)
Pondere
(ani)
(a
i
, b
i
)
Pasive
ponderate
(
i i
a P )
Active
ponderate
(
i i
b A )
D% lun#
%<D3 luni
3<D%2 luni
%<D5 ani
D>5 ani
%5
3
%
0.6
6
%0
2
7
4
2.6
0.08
0.%6
0.75
4
7.5
%.2
0.48
0.75
2.4
45
8
0.32
5.25
%6
%9.5
Total 25.6 25.6 - 60.63 49.07

=
=
=
=
n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i i
P
a P
A
b A
TS
%
%
%
%
ani TS 45 , 0
6 , 25
63 , 60
6 , 25
07 , 49
= =

Banca Y a transformat pasivele atrase pe scaden"a medie de 2,37 ani n active cu scaden"a
medie diminuat# cu 0,45 ani (5,4 luni sau %62 zile).


Sutdiul de caz 3
S# se calculeze coeficientul fondurilor proprii !i resurselor permanente pentru o banc# din
Uniunea European#, pornind de la urm#toarea situa"ie bilan"ier ( mil. u.m.):
ACTIV PASIV
Numerar
Rezerva minim# obligatorie
Conturi curente debitoare
Depozite la vedere la alte b#nci
Credite pe termen scurt !i mediu
Credite pe termen mai mare de 5 ani
Participa"ii la capitalul altor soc. com
Ac"iuni n portofoliu
Titluri de stat pe termen lung
Imobiliz#ri
5.000
4.000
%0.000
5.500
25.000
35.000
8.500
%.000
20.000
%5.000
Capital social
Fond de rezerv#
Depozite la vedere
Depozite pe termen mediu
Certificate de depozit
Obliga"iuni emise pe termen mai mare
de 5 ani
28.000
3.000
25.000
50.000
20.000
3.000
%29.000 %29.000
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


65
REZOLVARE:
%00
Re
=
TL
TL
Utiliz
s
CoFPRP
% 52 , 5% %00
000 . %5 000 . 20 %000 8500 3500
3000 3000 000 . 28
=
+ + + +
+ +
= CoFPRP

)tiind c# este impus# o limit# minim# de 60%, rezult# c# banca n cauz# trebuie s# majoreze
resursele pe termen lung astfel nct acestea s# reprezinte cel pu"in 60% din activele pe
termen lung. Deci, aceast# banc# finan"eaz# activele pe termen de peste 5 ani n propor"ie de
numai 5%,52% din resurse cu termene similare, restul fiind finan"ate din resurse pe termene
medii !i scurte.

Studiul de caz 4
Cunoscnd c# banca central# a stabilit rate ale rezervei minime obligatorii diferen"iate astfel:
%8% pentru depozitele n lei !i 25% pentru cele n valut#, s# se stabileasc# dac# Banca Teta a
constituit rezerva minim# obligatorie conform acestei legi. Depozitele n lei atrase de aceasta
sunt de 500 mld.u.m., iar cele n valut# 225 mld.u.m. (echivalent n moned# na"ional#).
Sumele depuse la banca central# sunt de %20 mld.u.m.

REZOLVARE:
D r RMO
nec
= ; . . . 25 , %46 25 , 0 225 %8 . 0 500 m u mld RMO
nec
= + =
nec ef
RMO RMO DR = ; . . . 25 , 26 25 , %46 %20 m u mld DR = =
Banca Teta nu a constituit rezerva minim# obligatorie la nivelul impus de banca central#,
confruntndu-se cu un deficit de rezerv# de 26,25 mld.u.m. Prin urmare, va suporta plata
unor penaliz#ri aplicate de autoritatea monetar# !i va trebui s# suplimenteze sumele depuse n
contul deschis la aceasta cu titlu de rezerv# minim# obligatorie.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


66
CAPITOLUL 7
RISCUL OPERATIONAL


1. Necesitatea gestionrii riscului opera!ional
2. Abordarea riscului opera!ional conform noului acord de la
Basel asupra fondurilor proprii
3. Definirea riscului opera!ional
4. Cuantificarea riscului opera!ional
5. Riscul tehnologic
6. Cea mai bun" practic"
7. Practicile de reglementare
8. Sistemele riscului opera!ional/solu!ii
9. Studii de caz privind riscul operational1. Necesitatea gestionrii riscului opera!ional

n ultimii ani, institu"iile financiare s-au confruntat cu o serie de pierderi care le-a determinat
s#-!i reformuleze viziunea asupra managementului riscului opera"ional. Este cunoscut faptul
c# metode de tipul controlului propriei analize !i audit-ul intern au dat gre! n gestionarea
riscului opera"ional. Institu"iile de reglementare au criticat b#ncile pentru faptul c# nu au
testat modelele de risc n func"ie de mi!c#rile extreme ale pie"ei.
De!i aten"ia s-a orientat n special spre mbun#t#"irea controlului intern, acesta este nc#
asociat cu audit-ul intern. Controlul intern reprezint# un punct important de pornire n
gestionarea riscului opera"ional. n ianuarie %998, Comitetul de la Basel a impus un cadru
reglementar privind controlul intern pentru autorit#"ile de reglementare. Mul"i dintre ace!tia
din urm# au revizuit !i actualizat propriile practici de supraveghere legate de riscul
opera"ional.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


67
Obiectivele investirii ntr-un cadru mbun#t#"it al riscului opera"ional sunt:
evitarea pierderilor mari neanticipate;
evitarea unui num#r mare de pierderi de valori mai mici;
mbun#t#"irea eficien"ei opera"ionale;
mbun#t#"irea rentabilit#"ii capitalului;
alocarea mai bun a capitalului;
cre!terea calit"ii serviciilor oferite clientelei;
aten"ie sporit# acordat# riscului opera"ional n cadrul managementului bancar;
gestionarea mai eficient a informa"iilor !i a resurselor umane n cadrul b#ncii;

Evitarea unei pierderi nea!teptate reprezint# unul dintre motivele de investire n gestionarea
riscului opera"ional, iar politica adecvat# este cuantificarea posibilit#"ii de apari"ie a pierderii.
Dificultatea o reprezint# cuantificarea magnitudinii !i a probabilit#"ii apari"iei unei variet#"i
de astfel de evenimente. Aceasta a dus la investigarea de c#tre unele b#nci a aspectelor
cantitative ale gestion#rii riscului opera"ional.
Documentele legate de Riscul Opera"ional !i Controlul Intern apar"innd Comitetului de la
Basel de Supraveghere Bancar# sunt utile, iar aceast# recentrare asupra riscului opera"ional a
dus la apari"ia unor practici de reglementare sau reguli noi de aplicare.

2. Abordarea riscului opera!ional conform noului acord de la Basel
asupra fondurilor proprii

Comitetul de la Basel consider# c# riscul opera"ional reprezint# un risc important pentru
b#nci !i c# acestea trebuie s# de"in# fonduri proprii pentru a se proteja mpotriva pierderilor
ce pot surveni.
Basel II define!te riscul opera"ional ca fiind un risc de pierdere rezultat" din caren!ele sau
deficien!ele procedurilor, personalului, sistemelor interne sau evenimentelor exterioare. n
acest domeniu, Comitetul a elaborat o nou# abordare privind calculul fondurilor proprii
adecvate. Ca !i pentru riscul de credit, Comitetul are n vedere tehnicile de evaluare intern#
dezvoltate de b#nci ntr-un ritm rapid; el caut# s# incite b#ncile n a-!i perfec"iona aceste
tehnici !i n a-!i mbun#t#"i gestionarea riscului opera"ional. Este cazul abord"rilor de
m"sur" complexe (AMC) privind riscul opera"ional.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


68
De!i evolueaz rapid, este pu"in probabil ca abord#rile privind riscul opera"ional s# afecteze
pe termen scurt gradul de precizie ob"inut n estimarea riscurilor de credit !i de pia"#. n
consecin"#, includerea unei m#suri a riscului opera"ional n primul obiectiv al noului Acord a
constituit o problem# complex#. Comitetul consider# c# aceast# includere este esen"ial# n
vederea ncurajrii b#ncilor s# continue elaborarea unor studii privind m#surarea riscului
opera"ional !i pentru a garanta c# acestea de"in un volum suficient de fonduri proprii n
vederea acoperirii acestui risc. Absen"a unei limite minime privind fondurile proprii pentru
riscul opera"ional n noul Acord reduce aceste ncuraj#ri, traducndu-se printr-o diminuare a
resurselor atribuite de sectorul bancar riscului opera"ional.
Comitetul ofer b#ncilor suple"e n elaborarea unui studiu care s# permit# calcularea nivelului
minim al fondurilor proprii pentru riscul opera"ional corespunz#tor profilului lor de activitate
!i riscurilor subsecvente.
Comitetul de la Basel are inten"ia de a urm#ri n mod constant evolu"ia abord#rilor privind
riscul opera"ional. n acest sens, este bine privit progresul b#ncilor care au elaborat metode de
gestionare a riscului opera"ional n func"ie de AMC. Conducerea acestor b#nci a ajuns la
concluzia c# este posibil# elaborarea unei viziuni suple !i exhaustive privind cuantificarea
riscului opera"ional n cadrul procedeelor de stabilire a limitelor privind fondurile proprii.
B#ncile de dimensiune interna"ional# sau expuse unui risc opera"ional important sunt obligate
s# adopte la termen metodologia AMC, mai sensibil# la risc. Acordul Basel II presupune
dou# abord"ri mai simple ale riscului opera"ional (indicator de baz" !i standardizat),
destinate b#ncilor mai pu"in expuse la riscul opera"ional. Global, cele dou# abord#ri cer ca
b#ncile s# de"in# fonduri proprii pentru riscul opera"ional, calculate ca procent fix din m#sura
riscului determinat.
n abordarea riscului opera"ional ca indicator de baz", m#sura reprezint# profitul brut mediu
anual al b#ncii n ultimii trei ani. Aceast# medie, nmul"it# cu un factor de 0,%5 fixat de
Comitet, reprezint# limita minim# privind fondurile proprii. Cum este vorba de o metoda
elementar#, ea nu este subordonat# unor criterii specifice. B#ncile n cauz# sunt de asemenea
obligate s# respecte recomand#rile Comitetului stipulate n documentul intitulat Practici
s#n#toase pentru gestionarea !i supravegherea riscului opera"ional, publicat n februarie
2003.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


69
)i n cazul abord"rii standardizate, profitul brut serve!te la m#surarea amplorii activit#"ilor
ntr-o banc# !i deci m#rimea probabil# a expunerii sale la riscul opera"ional. Opera"iunea este
efectuat# prin multiplicarea profitului brut cu factorii specifici, respectiv cei determina"i de
Comitet. Fondurile proprii adecvate totale stabilite de banc# corespund unei sume a
fondurilor proprii adecvate pe fiecare activitate n parte. Pentru a putea utiliza abordarea
standardizat#, este important ca b#ncile s# dispun# de sisteme adecvate de gestionare a
riscului opera"ional care satisfac criteriile minime impuse n cerin"ele de la Basel.
B#ncile care utilizeaz# abord#rile indicator de baz# sau standardizat pentru riscul opera"ional
nu sunt autorizate s# "in# seama de asigurare, ca factor de minimizare a riscului de aceea
utilizeaz# metodologia AMC.

3. Definirea riscului opera!ional

Problema definirii riscului opera"ional preocup# institu"iile financiare. Multe b#nci au adoptat
ca practic# o listare a categoriilor de risc, analiznd fiecare dintre acestea !i lund decizia
dac# ele trebuie raportate !i controlate separat n cadrul managementului riscului (riscul de
pia"# !i cel de credit). Este de important de remarcat faptul c# riscul opera"ional nu se
limiteaz doar la institu"iile financiare; exemple utile de abordare a definirii !i m#sur#rii
acestui risc se regsesc !i n alte sectoare.
Riscul opera"ional a fost deja gestionat la nivel local, n cadrul fiec#rui departament cu
sprijinul unor func"ii cum ar fi cele juridice !i audit intern.
Componentele riscului opera"ional sunt:
riscul de control; riscul de preluare riscul de proiect
riscul de proces riscul de marketing m#rimea afacerii
riscul de reputa"ie
lacune ale sistemelor informatice !i
de comunicare
modific#ri ale reglement#rilor n
domeniu
riscul de personal riscul tehnologic management suplimentar al riscului
riscul legal schimb#ri n sistemul fiscal securitate

Riscul de control - este riscul de producere a unei pierderi nea!teptate datorate lipsei unui
control adecvat sau a lipsei de eficacitate a acestui control !i poate fi mp#r"it n dou# mari
categorii:
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


70
riscul inerent - riscul unei anumite activit#"i n cadrul bncii indiferent de tipul de
control intern exercitat. Domeniile de afaceri complexe, n"elese doar de cteva
persoane cheie, implic# un risc inerent ridicat (tranzac"ii cu produse derivate exotice).
riscul de control - riscul n care o pierdere financiar# nu este prevenit#, detectat# !i
corectat# la timp de c#tre controlul intern.
Riscul de proces - riscul prin care activitatea ineficient# produce pierderi nea!teptate. Riscul
de proces este legat ndeaproape de controlul intern, dup# cum acesta din urm# trebuie privit
ca un proces. Se diferen"iaz# de controlul intern atunci cnd un proces este v#zut ca o
activitate continu# de tipul managementului riscului, dar controlul intern n cadrul procesului
de management al riscului este nf#"i!at ca punct de control.
Riscul de reputa!ie - riscul unei pierderi nea!teptate n ce prive!te pre"ul activelor, datorat
impactului asupra reputa"iei institu"iei. Pierdera reputa"iei poate surveni n urma vnz#rii
produselor financiare noi.
Riscul de personal - riscul de personal nu se refer# numai la activit#"ile departamentului de
resurse umane, de!i acestea contribuie la controlul riscului. Exist# condi"ii specifice n cadrul
activit#"ii de control de care managerul de risc opera"ional trebuie s# "in# seama atunci cnd
realizeaz# o evaluare. Departamentul de resurse umane trebuie s# acopere aceste riscuri prin
statuarea unor standarde !i prin stabilirea unei infrastructuri ce con"ine baze de date privind
managementul cuno!tin"elor ct !i printr-o preg#tire adecvat# !i promovare profesional#.
Riscul juridic - riscul juridic poate fi mp#r"it n urmtoarele categorii:
riscul apari"iei unor preten"ii de ordin juridic datorate activit#"ii sau ac"iunilor
angaja"ilor;
riscul prin care o opinie juridic# asupra unei chestiuni legate de lege se dovede!te a fi
incorect# n justi"ie. Acest ultim risc este aplicabil compens#rii sau produselor
financiare noi.
posibilitatea de punere n vigoare a deciziei dintr-o jurisdic"ie ntr-o alt# jurisdic"ie.
Riscul de preluare - riscul de preluare const posibilitatea modificrii structurii capitalului
institu"iei n urma achizi"iilor succesive de ac"iuni prin intermediul burselor de valori.
Riscul de marketing - riscul de marketing se poate produce atunci cnd produsele noi sunt
slab puse n valoare n strategia de marketing.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


7%
Riscul tehnologic - ntr-o defini"ie vast# include toate riscurile de sistem inclusiv presiunea
extern# legat de progresul tehnologic. Riscul tehnologic se afl# n centrul afacerii la b#ncile
de investi"ii.
Modific"ri ale sistemului fiscal - dac# apar modific#ri n nivelul impozitelor, retrospectiv
aceasta poate face ca afacerea s# devin# imediat neprofitabil#. Un exemplu n acest sens l
reprezint# modific#rile n deductibilitatea cheltuielilor. n mod normal, afacerea ar trebui s#
aib# n vedere posibilitatea unor schimb#ri n nivelul impozitelor, determinnd clientul s#
pl#teasc#.
Modific"ri ale reglement"rilor n domeniu - necesit# o monitorizate permanent. Efectul
asupra afacerii poate fi important iar riscul unei volatilit#"i ridicate a rentabilit#"ilor poate fi
extrem de mare. Un exemplu n acest sens l constituie schimb#rile ponderilor de risc mediu
ale activelor.
M"rimea afacerii - dac# mecanismele, personalul !i infrastructura informatic# nu pot sus"ine
dezvoltarea afacerii, riscul de faliment este ridicat.
Riscul de proiect - reprezint# un motiv important de ngrijorare pentru multe firme, n mod
deosebit impactul ctorva proiecte curente.
Securitate - activele bncilor trebuie s# asigurate att mpotriva furtului intern ct !i celui
extern. Astfel de active includ nu numai banii firmei sau alte hrtii de valoare/mprumuturi,
dar !i activele clien"ilor !i proprietatea intelectual# a firmei.
Riscul unor catastrofe naturale - catastrofele naturale reprezint# una dintre cauzele principale
de pierdere financiar#.
O alt# defini"ie dat# riscului opera"ional este aceea a unei pierderi nea"teptate datorat#
deficien!elor de control intern sau sistemelor informa!ionale cauzate de o eroare uman#,
c#deri ale sistemului "i control al acestuia.
Multe b#nci fac n prezent diferen"a dintre riscurile controlabile !i cele necontrolabile.
Riscurile controlabile sunt acele riscuri unde ac"iunile b#ncii pot influen"a rezultatul, deci
riscurile pot fi acoperite n mod normal f#r# a apela la o ter"# parte. Riscurile necontrolabile
sunt acele riscuri care nu pot fi intern controlate n mod normal de c#tre banc#. Dintre
tehnicile obi!nuite de acoperire n cazul riscurilor necontrolabile putem aminti asigurarea
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


72
mpotriva catastrofelor naturale, alocarea riscurilor unei companii de asigur#ri, finan"area de
c#tre o ter"# parte.
Cele mai uzuale exemple de risc opera"ional includ: c#deri ale sistemului/eroare de sistem;
procesarea tranzac"iilor/controlul erorilor; ntreruperea activit#"ii; acte criminale interne !i
externe, inclusiv nc#lcarea securit#"ii !i riscurile de personal. Defini"ia de la Basel se
concentreaz# de asemenea pe pierderi cauzate de omisiuni n control, inadverten"e n sistem
!i lipsa inform#rii conducerii. Aceste defini"ii sunt foarte utile, recunoscnd importan"a
controlului intern ntr-o banc#, sistemelor !i mecanismelor de acoperire a riscului
opera"ional. Defini"ia de la Basel urm#re!te s# sublinieze standardele minime pentru toate
b#ncile, mai mult dect s# defineasc# cea mai bun# practic#. De aceea, pentru a satisface
problemele mai complexe cu care se confrunt# b#ncile, care n medie pot avea un spectru mai
larg de activit#"i, este recunoscut faptul c# poate fi dat# o defini"ie mai larg#.
Astfel, putem spune c# exist# dou# defini"ii de baz#: o defini!ie contextual# !i una
general#.
Defini!ia contextual#: anumite b#nci privesc riscul ca rezultnd n departamente
numite Opera"iuni !i l-au definit ca fiind acele erori !i omisiuni ale controalelor,
sistemelor !i proceselor ce pot cauza pierderi poten"iale. Alte riscuri cum ar fi cel de
reputa"ie, legal, de personal, pot fi fie gestionate de un comitet global de risc care
consider# expunerea b#ncii fa"# de toate riscurile, fie riscul opera"ional cade n
responsabilitatea unui departament managerial individual. De aceea, unele b#nci nu
consider# a fi nevoie de o func"ie separat# de risc opera"ional.
Defini!ia general#: alte b#nci au adoptat o defini"ie mult mai larg# privind riscul
opera"ional. Unele l-au definit incluzand toate riscurile, cu excep"ia riscului de pia"# !i a
celui de credit. Ra"ionamentul este de a considera toate influen"ele poten"iale asupra
contului de profit !i pierdere care nu sunt luate n calcul de m#surile de risc pentru
riscul de pia"# !i cel de credit. Aceast# defini"ia a creat ns# probleme !i astfel multe
b#nci au considerat c# trebuie limitat# la ceea ce putem n mod relativ m#sura u!or. De
exemplu, n cazul unei erori de sistem, pierderea poate fi cuantificat# ca fiind m#rimea
c!tigului pierdut !i costul adi"ional ct timp sistemul nu a fost opera"ional. Pentru o
eroare de tranzac"ie, cum ar fi o decontare ntrziat#, pierderea poate fi m#surat# ca
fiind suma dintre penalit#"i, costurile cu dobnda !i cele cu for"a de munc# ale ac"iunii
de remediere.

n concluzie, pentru a apropia cele dou# abord#ri, riscul opera"ional este definit astfel:
Riscul opera!ional reprezint# expunerea b#ncii la pierderile financiare poten!iale
determinate de evenimente interne sau externe, trenduri "i modific#ri ce nu au fost
surprinse "i prevenite de guvernan!a corporativ# "i de controlul intern, sisteme, politici,
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


73
organizare, standarde etice sau de alte elemente de control "i standarde ale firmei. Astfel
de pierderi exclud pe cele deja surprinse de alte categorii de risc, cum ar fi riscul de pia!#,
cel de credit sau riscul strategic/de afacere.

4. Cuantificarea riscului opera!ional

Comitetul de la Basel de supraveghere bancar# a intervievat treizeci de b#nci importante pe
tema riscului opera"ional. Legat de m#surarea riscului opera"ional, raportul Comitetului din
septembrie %998 stipuleaz# urm#toarele: Multe b#nci au identificat necesitatea unor abord#ri
teoretice !i practice semnificative, ce trebuie adoptate n vederea dezvolt#rii m#surilor
generale privind riscul opera"ional. Spre deosebire de riscul de pia"# !i poate cel de credit,
factorii de risc sunt n principal cei interni b#ncii, iar o leg#tur# matematic# sau statistic#
clar# ntre factorii de risc !i probabilitatea !i m#rimea pierderii opera"ionale nu exist#. n timp
ce industria este departe de a converge c#tre un set de modele standard, a!a cum este valabil
pentru m#surarea riscului de pia"# !i a celui de credit, b#ncile ce !i-au dezvoltat sau !i
dezvolt# modele, se bazeaz# n mod surprinz#tor pe acela!i set de factori de risc. Ace!ti
factori includ ratinguri de audit intern sau propriul control intern, indicatori opera"ionali cum
sunt volumul sau rata erorilor, pierderilor !i volatilitatea venitului.
De aceea, pa!ii ce trebuie urm#ri"i de orice metod# de cuantificare sunt urm#torii:
identificarea unei metode care descrie clar expunerea la riscul opera"ional, factorii de risc
!i pierderile poten"iale;
stabilirea unei rela"ii ntre expunerea la risc, factorii de risc !i pierderile poten"iale;
temperarea evenimentelor cu un impact redus dar de frecven"# ridicat# !i a celor cu un
impact ridicat dar de frecven"# redus#;
includerea modelului final !i a rapoartelor n cadrul afacerii !i proceselor de management.
Atunci cnd se analizeaz# riscul de pia"# sau de credit, multe institu"ii recurg la o abordare
gradual#, astfel:
definirea riscului;
identificarea factorilor de risc;
m#surarea expunerii la ace!ti factori;
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


74
calcularea riscului (n func"ie de un num#r de ipoteze cum sunt: aplicarea specific# a
factorilor de risc la expunere, timpul de expunere la ace!ti factori !i intervalul de
ncredere presupus).

Tabelul 7.% consider# abord#rile graduale n analizarea riscului de pia"# !i a celui de credit !i
le compar# cu o abordare similar# pentru riscul opera"ional.
Tabelul 7.". Abord#ri graduale n analizarea riscului de pia!# $i riscului de credit
Riscul de pia!# Riscul de credit Riscul opera!ional
Definirea
tipurilor de risc
Riscul de rat# a dobnzii
Riscul de pret de pia"# al
ac"iunilor
Riscul m#rfurilor
Riscul valutar
Riscul de pierdere al
contrapartidei
Riscul de concentrare
Riscul de deteriorare a
creditului
Riscul de "ar#
Riscul de control
Riscul de proces
Riscul de personal
Identificarea
factorilor de risc
Valorile de baz# !i curba
volatilit#"ii ntr-un interval
de timp
Matricea de migrare a
ratingului de credit, rate de
pierdere !i rate de c!tig
Detalii incorecte de
tranzac"ionare
Mesaje primite gre!it
Tehnologie mb#trnit#
Fraud#/conspira"ie
Gradul de mboln#vire a
personalului/cifra de afaceri
Moral
Cultur#
M"surarea
expunerii la
factorii de risc
Cash-flow-urile nete ntr-
un interval de timp
Cotarea la pia"#, expunerea
poten"ial#
Volumul tranzac"iilor
Utilizarea capacit#"ii
informa"ionale
Nivelul confirm#rilor ratate
Lucruri nereconciliate
Decont#ri e!uate
Gradul de mp#r"ire a
sarcinilor
Calculul riscului
Metoda Valoare la Risc
(VaR) parametric#
Expuneri, factori de risc !i
corela"ia dintre ace!tia
Metoda VaR pentru riscul
de credit, expunerea
nmul"it# cu pierderea
nerecuperat# !i corela"ia lor
Metoda VaR pentru riscul
opera"ional: expunerile
nmul"ite cu probabilitatea.
Generarea distribu"iei
pierderii !i pentru un interval
de ncredere specificat,
m#surarea pierderii
nea!teptate.
Calcularea
profitului #i
pierderii #i
explicarea
surselor
Modific#ri ale factorilor de
risc/ expuneri ale
tranzac"iilor din timpul
zilei explic# varia"ia zilnic#
a profitului !i pierderii
Modific#rile factorilor de
risc explic# varia"ia lunar#
a valorii portofoliilor de
credit
Volatilitatea c!tigurilor
reziduale dup# nl#turarea
efectului riscului de pia"#, de
credit !i a celui strategic de
afacere.
Compararea
riscului cu
rentabilitatea
Metoda VaR parametric#
Expuneri, factori de risc !i
corela"ia lor
Metoda VaR pentru riscul
de credit, expunerea
nmul"it# cu pierderea
nerecuperat# !i corela"ia lor
Calcularea efectului
incremental

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


75
A!a cum putem observa din tabel, compara"ia nu este un lucru u!or de realizat deoarece
tehnicile de m#surare Value-at-Risk pentru riscul de pia"# au fost recunoscute mult timp ca
fiind cea mai bun# metod# de evaluare. Metodele VaR pentru riscul de credit au fost utilizate
pentru nceput n cteva b#nci. Aceste metode noi nu sunt recunoscute ca fiind cele mai bune,
dar de la sfr!itul anului 200% s-a constatat o flexibilitate a reglement#rilor n utilizarea
modelelor VaR de credit intern pentru calcularea capitalului adecvat. Astfel, Credit VaR a
devenit un model de referin"# n m#surarea riscului de credit.
O alt# metod# de m#surare a riscului opera"ional o reprezint# analizarea volatilit#"ii
c!tigurilor, mai pu"in cele aferente riscului de pia"# !i de credit. Riscul rezidual poate fi
considerat a fi risc opera"ional. Aceast# abordare are avantajul c# putem lega riscul
opera"ional de c!tiguri. Este imposibil s# m#sur#m factorii individuali de risc opera"ional ce
fac ca c!tigurile reziduale s# fie volatile, f#r# a implementa o anumit# form# de model
cauzal de volatilitate a c!tigurilor sau pierderi ale riscului opera"ional. De asemenea, nu este
u!or de separat volatilitatea c!tigurilor aferente riscului de pia"#, de cea a riscului de credit !i
a celui strategic de afacere.

4.". Abord#ri calitative pentru m#surarea riscului opera!ional

Majoritatea abord#rilor legate de riscul opera"ional !i controlul intern au fost de ordin
calitativ, astfel nct identificarea riscului opera"ional a fost m#surat# n cuvinte, mai degrab#
dect n cifre. O abordare obi!nuit# este aceea de a realiza o trecere n revist# a modului n
care banca gestioneaz# riscul opera"ional !i apoi realizarea unei evalu#ri a riscului bazat# pe
p#rerea obiectiv# a unei persoane cu experien"#. O mare parte a acestei sarcini se realiza n
trecut de auditul intern. n majoritatea b#ncilor, pn# de curnd nu existau alte departamente
implicate n evaluarea riscului opera"ional cu excep"ia auditului intern.
n SUA, n septembrie %992 a fost creat un document cadru privind controlul intern pentru
toate firmele, nu numai pentru institu"iile financiare. Toate conceptele cheie din acest
document au fost ncorporate n Standardele Americane de Audit (SAA). SAA 55 stipuleaz#
c# controlul intern este un proces realizat de consiliul director al companiei, de conducere !i
al"ii, destinat s# ofere asigurare n ce prive!te ndeplinirea urmatoarelor obiective:
veridicitatea rapoartelor financiare;
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


76
eficien"a opera"iilor;
conformitatea cu legile !i reglement#rilor aplicabile.
Controlul intern reprezint# un proces !i de aceea o serie de ac"iuni vizeaz# activit#"ile unei
companii. Componentele ac"iunilor de control intern sunt urm#toarele:
Controlul activit"!ilor ofer# cadrul n care sunt conduse activit#"ile !i controlul. Include
integritatea !i valorile etice ale firmei.
Evaluarea riscului banca trebuie s# urm#reasc# riscurile cu care se confrunt#, inclusiv
riscul opera"ional. Trebuie s# stabileasc# obiectivele privind afacerea, mpreun# cu
activit#"i de vnzare, produc"ie, marketing, financiare !i altele, astfel nct se se opereze
eficient n departamente diferite. Banca trebuie s#-!i stabileasc# mecanisme pentru a
identifica, analiza !i gestiona riscurile aferente.
Ac!iunile de control trebuie s# se stabileasc# !i s# se execute ac"iuni de control !i
proceduri pentru a se asigura c# m#surile identificate de conducere sunt necesare n
leg#tur# cu riscurile, !i se desf#!oar# efectiv.
Informare #i comunicare n jurul acestor activit#"i se afl# sistemele de informare !i de
comunicare, ce permit primirea !i schimbul de informa"ii necesare pentru a conduce,
gestiona !i controla opera"iunile.
Monitorizare - ntregul proces trebuie s# fie monitorizat, iar dac# este necesar, f#cute
modific#ri. n acest mod sistemul poate reac"iona dinamic, modificndu-se, dac#
condi"iile o cer.
Cele cinci componente nt#resc cele trei obiective men"ionate mai sus:
raportarea financiar#;
aplicarea;
opera"iunile.
Riscurile (sau punctele slabe n ce prive!te controlul intern) pot fi ordonate n func"ie de
priorit#"i !i de resursele alocate lor. Ordonarea ia n considerare magnitudinea !i
probabilitatea pierderii. Metoda este subiectiv# !i depinde de experien"a auditorului,
managerului firmei sau managerului de risc opera"ional. O abordare mai bun# o reprezint#
cuantificarea riscului opera"ional.


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


77
4.2. Abord#ri cantitative pentru m#surarea riscului opera!ional

Riscul opera"ional poate fi modelat prin utilizarea tehnicilor Value-at-Risk (VaR) n acela!i
mod ca riscul de pia"# !i cel de credit. Astfel, se poate construi o baz# de date n care sunt
cuprinse informa"ii despre pierderile opera"ionale din surse interne !i externe !i realizarea
unei distribu"ii a seriilor. Prin luarea n considerare a unui interval de ncredere de 95%, o
banca poate calcula VaR pentru riscul opera"ional. Concluzia acestui studiu a fost aceea c#
orice metod# cantitativ# este la fel de bun# ca aplicarea VaR pentru riscul de pia"#.
Una dintre primele b#nci care a descris modul cum !i aloc# capitalul de riscul opera"ional a
fost Bankers Trust, una dintre pu"inele b#nci ce a implementat cu succes metodologia
RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) sau indicele rentabilitate/risc. Studiul se baza pe
dezvoltarea unei baze de date privind pierderile astfel nct s# poat# construi distribu"ii ale
pierderilor pentru a calcula capitalul de risc. S-a utilizat un interval de ncredere de 99%
pentru a asigura consisten"# cu indicatorii RAROC pentru riscul de pia"# !i cel de credit.
Motivele pe care Bankers Trust le d# pentru alocarea capitalului c#tre riscul opera"ional sunt
urm#toarele:
utilitatea ntr-o activitate strategic#/decizii de investi"ie (care este expunerea total# la risc
a acestei decizii?);
gestionarea eforturilor n vederea finan"#rii efective a riscului (nu numai asigurarea sa, ci
!i transferul alternativ al riscului n cadrul firmei);
asistarea la gestionarea riscului de afacere.

Pa!ii urm#ri"i de Bankers Trust n calcularea capitalului de risc opera"ional utiliznd baze de
date de informa"ii interne !i externe sunt urm#torii:
identificarea informa"iilor centralizate (de la direc"iile din centrala bncii, cum este cel de
resurse umane) ce previzioneaz# riscul de control n ntreaga banca (de exemplu, gradul
de satisfac"ie al personalului);
clasificarea pe categorii la care exist# riscul ca informa"ia s# fie divulgat# (de exemplu,
riscul de personal);
compararea informa"iilor noi centralizate cu bazele de date privind pierderile interne !i
externe;Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


78
Pentru atribuirea capitalului de risc, Bankers Trust identific# trei factori de risc:
factori ineren"i de risc care sunt cei crea"i de natura activit#"ii cum ar fi de exemplu
complexitatea produsului (derivative exotice ce ar avea un risc opera"ional mai ridicat
dect tranzac"iile valutare spot);
factori de risc lega"i de control ce subliniaz# punctele slabe privind controlul existent !i
poten"ial (vechimea tehnologiei);
pierderile actuale nregistrate de fiecare departament n parte.
Fiecare din ace!ti factori a fost punctat pentru fiecare departament iar riscurile controlabile
au fost punctate mai mult dect cele necontrolabile (inerente), iar capitalul de baz# a fost
distribuit n mod propor"ional departamentelor, pe baza punctajului total mediu pentru ntreg
riscul opera"ional.

Abordarea parametric" pentru cuantificarea riscului opera!ional
Una dintre cele mai uzuale c#i de analiz# a riscului opera"ional dintr-o perspectiv# cantitativ#
este concentrarea aten"iei asupra pierderilor survenite din opera"iunile zilnice ale b#ncii. O
pierdere rezultat# dintr-o tratare incorect# a problemelor reprezint# pierderea survenit# din
e!ecul de control. Acest e!ec are urm#toarele consecin"e:
plata unor compensa"ii n favoarea contrapartidei pentru orice pierdere suferit# de ace!tia;
pl#"ile au fost prelevate de b#ncile corespondente pentru a acoperi amendamente sau
anul#ri (de obicei n func"ie de cantitate !i perioad#);
costurile overdraft n conturile nostro;
pierderea de finan"are cnd un cont este descoperit ca urmare a finan"#rii incorecte iar
rata overdraft este mai ridicat# dect rata de finan"are (creditare);
taxe de penalizare cerute de b#ncile corespondente/b#ncile centrale pentru pl#"ile
ntrziate, amendamente/anul#ri, ntrzieri/f#r# preaviz sau costuri cu fondurile neprimite;
pierderea oportunit#"ii cnd nu s-a produs nici o pierdere efectiv#, dar fondurile au
p#r#sit banca, iar posibilitatea de a le investi la o rat# mai ridicat# a fost ratat#. Conceptul
se aplic# de asemenea dac# un cont este l#sat pe o pozi"ie long, deoarece nu se mai poate
utiliza disponibilul din acel cont pentru alte opera"iuni pe pia"#.
O rela"ie tipic# frecven!" versus magnitudinea pierderilor pentru un anumit departament este
reprezentat# n graficul 7.%.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


79

Graficul 7.%: Graficul pierderilor datorate trat#rii incorecte a unei probleme

Graficul arat# c# frecven"a pierderilor datorate manipul#rii incorecte a unor documente de
plat# este invers propor"ional# cu m#rimea pl#"ilor. Presupunem c# la momentul t
0
graficul
relev# distribu"ia de risc al pierderii de manipulare incorect# curente, curba la momentul t
%

reprezint# o distribu"ie acceptabil# a riscului !i de aceea, la momentul t
2
curba reprezint#
distribu"ia de pierdere de manipulare incorect# minim# pe care banca o poate accepta. Un
efort de management al riscului va deplasa curba cel pu"in de la t
0
la t
%
!i n cel mai bun caz
la t
2
. O posibil# implementare poate antrena proiecte de investi"ii n tehnologia
informa"ional# !i cu personalul sau doar n materie de personal.
Pentru un num#r de b#nci, implementarea indicatorului RAROC a reprezentat una dintre
motoarele din spatele aloc#rii capitalului pentru riscul opera"ional. De aceea trebuie s# existe
un angajament de alocare a capitalului !i RAROC ce a determinat b#ncile s# coboare curba
aloc#rii capitalului de risc opera"ional. Totu!i, dat# fiind dificultatea cuantific#rii aspectelor
riscului opera"ional, bazarea pe un singur num#r poate reprezenta un risc opera"ional.

Frecven"a
Amplitudine
t0
t% t2
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


80
4.3. Modelul cauzal de cuantificare a riscului opera!ional

Metodologia implic# urm#toarele etape:
definirea riscului opera"ional;
documentare !i colectarea datelor;
construirea unui prototip al sistemului;
prelucrarea bazei de date;
finalizarea prototipului !i utilizarea lui.

Definirea riscului opera!ional a fost abordat# anterior, modalit#"ile de definire fiind variate.
Cnd definim riscul opera"ional este important s# facem distinc"ie ntre risc !i expunere.
Expunerea la riscul opera"ional intervine n toate opera"iunile/activit#"ile tot timpul. M#rimea
pierderii nea!teptate poate fi mic!orat# printr-un control intern riguros. O m#sur# a expunerii
poate fi num#rul de tranzac"ii sau angaja"i. Riscul opera"ional reprezint# m#rimea !i
probabilitatea pierderii. Expunerea poate fi eliminat# doar n cazul in care nu se desf#!oar#
nici o activitate. Riscul poate fi limitat prin investi"ii n cadrul procesului, n personal !i
tehnologie.
Documentarea #i colectarea datelor. Pentru a identifica cauzele !i efectele riscului
opera"ional este important# mp#r"irea riscului opera"ional pe categorii:
departamente/divizii;
n func"ie de controlul intern.
O abordare adecvat# este aceea a unei !edin"e de brainstorming n ceea ce prive!te categoriile
de risc mpreun# cu cauzele !i efectele activit#"ii implicate (abordarea de jos n sus - bottom-
up) sau la un anumit nivel al companiei (de sus n jos - top-down).
Avantajul abord#rii top-down este acela c# rezultatele pot fi utilizate astfel nct s# respecte
reglement#rile/principiile de audit. Abordarea bottom-up este avantajoas#, ob"innd pre"ul
intern al activit#"ii. Pentru un num#r de actegorii de risc diferite am analizat pierderile
poten"iale !i posibilele cauze, eviden"iate n Tabelul 2.


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


8%
Tabelul 7.2: Pierderi poten!iale $i posibile cauze ale riscului
Categoria de risc Efectul/pierderea poten"ial# Cauzele pierderii
Riscul de proces
Varian"a costurilor activit#"ii fa"# de
nivelurile anticipate (excluznd
disfunc"ionalit#"ile procesului)
Sc#derea cre!terii productivit#"ii
Riscul de control
Varian"a costurilor ca rezultat al
e!ecurilor n control
Disfunc"ionalit#"i ale procesului, e!ecuri n
control, fraud#
Riscul de proiect Costuri de proiect
Slaba planificare, managementul proiectului,
slaba finan"are
Riscul tehnologic
Varian"a costurilor cu tehnologia fa"# de
nivelurile prognozate
Cre!terea cheltuielilor de actualizare a
tehnologiei
Dezvoltarea aplica"iilor
Riscul de personal
Varian"a c!tigurilor/profiturilor (costul
de recrutare a personalului, costul privind
trainingul)
Pierderea personalului cheie n favoarea
concuren"ei
Riscul de client
Varian"a c!tigurilor/profiturilor ca
rezultat al pierderii clien"ilor
Vnz#ri complementare neadecvate
Servicii slabe c#tre clien"i
Riscul de management
adi"ional
Varian"a costurilor de intrare (cump#rarea
de resurse sau servicii)
Cre!terea taxelor de consultan"# peste nivelul
permis ca urmare a unei slabe negocieri a
contractului
Riscul de reglementare Pierderea reputa"iei Nerespectarea procedurilor de reglementare

Este mult mai facil# cuantificarea pierderilor sau a efectelor dect a cauzelor pierderilor.
Majoritea b#ncilor ncep prin a stabili pierderile !i apoi ncearc# s# g#seasc# cauzele lor,
crend metodologia mai trziu.
Tabelul 7.3: Cauze privind pierderile
Tip Cauze ale probabilit#"ii !i m#rimii pierderilor
Riscul de proces Varian"ele istorice
Estim#ri ale vnz#torului
Punctul de referin"# n industrie
Riscul de control Varian"ele istorice
Puncte de referin"# industriale !i neindustriale
Tehnici bazate pe evaluarea afacerii
Riscul de proiect Varian"ele istorice
Puncte de referin"# industriale !i neindustriale
Riscul tehnologic Varian"ele istorice
Estim#ri ale vnz#torului/suplimentare
Punctul de referin"# n industrie
Riscul de personal Tehnici bazate pe evaluarea afacerii
Riscul de client Tehnici bazate pe evaluarea afacerii
Riscul de management adi"ional Varian"ele istorice
Estim#ri ale vnz#torului/suplimentare
Punctul de referin"# n industrie

Dup# ce au fost cuantificate pierderile !i cauzele acestora, poate fi utilizat# analiza empiric#
pentru evaluarea leg#turii dintre cauze !i efecte. Este important# gruparea pierderilor de
aceea!i natur# pentru a m#sura frecven"a cauzelor diferite. Se poate realiza o distribu"ie a
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


82
cauzelor, n care cea mai frecvent# s# fie cauza principal#. Aceasta va permite ntreprinderea
unor ac"iuni de remediu privind managementul pe baze prioritare. Pot exista dependen"e ntre
cauze, caz n care utilizarea analizei cauzei-r#d#cin# poate fi potrivit# pentru a g#si nceputul
lan"ului.
Unele b#nci mpart pierderile n evenimente cu un impact sc#zut dar de frecven"# ridicat# !i
cele cu un impact puternic dar de frecven"# sc#zut#. Evenimentele cu un impact ridicat sunt
deseori catastrofele. Pu"ine b#nci de"in informa"ii interne importante ca m#rime despre
pierderile trecute. De aceea, trebuie utilizat# informa"ia extern# la fel de bine ca cea intern#.
Evenimentele cu un impact sc#zut dar de frecven"# ridicat# conduc la o modelare statistic#.
Tratarea evenimentelor cu un impact ridicat dar de frecven"# joas#, n mod particular dac#
informa"ia se refer# la un eveniment produs ntr-o alt# banc#, este mult mai deschis#.
Tipurile de informa"ii colectate pot fi mp#r"ite n patru mari categorii:
varian"e istorice/pierderi (pierderi din decont#rile trecute nregistrate n back-office);
estim#ri ale vnz#torului;
punctul de referin"# n industrie (rata medie de pierdere a concuren"ei la %000 de
tranzac"ii);
tehnici bazate pe evaluarea afacerii.

Ultima tehnic# reprezint# metoda preferat# de modelul cauzal, mai ales atunci cnd exist# o
lips# de date. Ea presupune alegerea unor exper"i n cadrul b#ncii care s# fac# predic"ii pentru
viitor, de obicei pentru urm#torul an financiar !i s# genereze scenarii despre ceea ce merge
necorespunztor n termeni de cauze, efecte, magnitudine !i probabilitate. Considernd aceste
scenarii, se poate realiza leg#tura dintre metodele calitative !i cantitative de m#surare a
riscului opera"ional. Rezultatele acestor scenarii pot fi calibrate pentru bazele de date interne
!i externe la o dat# anterioar#.

Construirea prototipului. Odat# ce de"inem suficiente date, putem construi prototipul.
Abordarea modelului cauzal modeleaz# informa"iile de tip cauz#/efect !i analizeaz# rela"ia
dintre acestea. Dac# rela"ia a fost determinat# n seminarul bazat pe scenarii, se introduce
imediat. ncorporarea unor sisteme de scoring poate fi, de asemenea necesar# dac# banca se
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


83
bazeaz# pe aceast# abordare. Aici se dovedesc folositoare informa"iile despre concuren"# sau
despre punctul de referin"# n industrie.
Un exemplu de scoring poate fi dat ntr-o sal# de tranzac"ionare unde banca !i stabile!te
standarde pentru fiecare unitate:
- Nu mai mult de 5 decont#ri dau gre! la %000 de tranzac"ii;
- Dac# dep#!e!te punctajul, se aloc# un capital suplimentar pentru care se percepe o
dobnd#.
Folosirea anticip#rii riscului poate fi ncorporat# n prototip. Distribu"ia de frecven"# a
evenimentelor cu un impact sc#zut dar de frecven"# ridicat# trebuie modelat#. Dup# fixarea
unui interval de ncredere adecvat (de regul#, 95%), se poate m#sura pierderea nea!teptat# !i
apoi se poate aloca capitalul de risc opera"ional.

5. Riscul tehnologic

Riscul tehnologic poate ap#rea din men"inerea contractelor pentru tehnologia informatic#
existent# !i din aplicarea programelor informatice pn# la finan"area extern# complet# a
proiectelor sau ntregului serviciu informatic. Riscurile implicate n aceast# activitate sunt
opera"ionale.

Exemplu: O banc# de investi"ii care se ocup# cu tranzac"ionarea valorilor mobiliare, de"ine o gam#
larg# de sisteme: unele vechi, altele foarte noi, cu rezultanta problemei tehnologiei vechi !i noi, care
trebuie sus"inute pentru ca afacerea s# reu!easc#. Multe departamente n care se realizeaz#
tranzac"ionarea de"in propriile sisteme informatice ce realizeaz# o dezvoltare rapid# a aplica"iilor,
pentru a "ine pasul cu traderii. Traderii prefer# nc# foile de calcul pentru viteza !i flexibilitatea lor.
Aceasta duce la un risc opera"ional crescut, foile de calcul fiind rar securizate, putnd s# con"in# erori
sau modific#ri. De asemenea, doar cel care a realizat foaia de calcul poate n"elege ce con"ine.

Majoritatea firmelor de"in proiecte informatice multiple ce func"ioneaz# n acela!i timp, ceea
ce duce inevitabil la apari"ia unor probleme legate de:
- lipsa m#surilor de securitate stabilite nainte de dezvoltarea practicilor informatice;
- lipsa capacit#"ii de planificare !i de utilizare a resurselor.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


84
Multe din e!ecurile proiectelor de management al riscului se datoreaz# unor cauze ca:
performan"# slab# a instrumentelor de gestionare a riscului, comparativ cu modelele pe baza
foilor de calcul; lipsa unor n"elegeri privind criteriile de acceptare; lipsa test#rii pentru noile
sisteme; nici o implementare a vreunei modific#ri de control; cei ce de"in procesul nu au "inut
cont de modific#rile ce se impun !i noul sistem.

Protec"ia mpotriva factorilor de risc poate fi mp#r"it# n trei categorii:
- protec"ie fizic#;
- protec"ie func"ional#;
- protec"ia datelor.
Protec!ia fizic" nu este suficient# s# asigure protejarea b#ncii mpotriva tuturor riscurilor
opera"ionale ce formeaz# mpreun# riscul tehnologic.
Protec!ia func!ional". Managerul de risc opera"ional trebuie s# "in# seama de urm#toarele
ntreb#ri n evaluarea protec"iei func"ionale mpotriva riscului tehnologic: este suficient#
strategia de acoperire?; este gestionat# la nivel central (incluznd sistemele de distribu"ie)?
Protec!ia datelor. Partea final# a protec"iei necesare mpotriva riscurilor tehnologice este
protec"ia datelor. Managerul de risc opera"ional trebuie s# "in# cont de urm#toarele ntreb#ri
pentru a evalua protec"ia datelor: Care sunt politicile de utilizare a datelor? Exist# o legisla"ie
ce trebuie respectat#?; Care este sistemul de clasificare a datelor (niveluri de acces, restric"ii,
date secrete, senzitivitatea datelor, proceduri de trecere n revist#, verificare periodic# a
datelor secrete)?
Securitea computerului. Multe dintre fraudele din sectorul financiar nu ar fi putut fi efectuate
f#r# existen"a vreunei rupturi n securitatea computerului. Este important ca managerul de
risc opera"ional s# se asigure c# sunt n func"iune elemente adecvate de control al securit#"ii
computerului. Securitatea computerului este mai mult dect o simpl# parolare. Cteva
ntreb#ri cheie pe care managerul de risc opera"ional trebuie s# !i le pun# n evaluarea
securit#"ii computerului sunt urm#toarele:
Exist# o politic# privind securitatea informa"iilor?
Ct de clar# este?
Este documentat#?
Sunt alocate responsabilit#"i pentru securitatea proceselor?
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


85

Exist# anumi"i factori importan"i ce submineaz# securitatea parolei, dac# nu este
implementat# corect, astfel:
Se cer parole pentru a intra n sistem?
Care sunt regulile genera"iei de parole?
Te aten"ioneaz# atunci cnd intrarea a e!uat mai mult de trei ori?

Managerul de risc opera"ional trebuie s# culeag# informa"ii despre e!ecuri privind
computerul sau eludarea m#surilor de siguran"# pentru a putea evalua probabilitatea !i
impactul producerii riscurilor opera"ionale. De asemenea, el trebuie s#-!i pun# urm#toarele
ntreb#ri pentru a se asigura c# gestionarea riscului este realizat# corect:
Care este procedura de raportare a unui incident privind securitatea?
Exist# un punct cheie?
Sunt raportate sl#biciunile suspectate privind sistemul de securitate?
Este raportat# slaba func"ionare a programului?
Exist# sanc"iuni sau pedepse pentru spargerea securit#"ii sistemului?

Informa"iile culese reprezentnd incidente legate de management vor fi folositoare n
construirea unei baze de date de e!ecuri opera"ionale trecute, managerul de risc opera"ional
m#surnd acest risc.
Minimizarea riscului poate lua forma:
- asigur#rii;
- aloc#rii riscurilor c#tre o companie de asigur#ri;
- finan"#rii de c#tre o ter"# parte.

Elementele asigurate n mod normal sunt:
- hardware;
- pierderea soft-ului;
- reini"ializarea datelor;
- pierderea financiar# sau din activitate n mod consecvent;
- costul serviciilor/interven"iilor de urgen"#;
- costul e!ecului cu programarea.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


86
Toate b#ncile au un plan ce urm#re!te asigurarea continuit#"ii afacerii n eventualitatea unui
dezastru. Unele b#nci au s#li de tranzac"ionare n afara ora!ului unde traderii pot merge n
eventualitatea ntreruperii activit#"ii, caz n care riscul opera"ional nu este pe deplin eliminat.
Riscul implicat de o ter!" parte. Managementul riscului unei ter"e p#r"i reprezint# un risc
opera"ional cheie. Astfel, se ridic# o serie de ntreb#ri cum sunt: dac# ter"a parte are o politic#
privind securitatea, dac# politica implic# m#suri de ordin organiza"ional pentru a p#stra
securitatea informa"iilor !i serviciilor n favoarea clien"ilor, dac# ter"a parte prezint# un plan
de afaceri. n cadrul procesului de evaluare intervin anumite probleme cu care se confrunt#
sistemele de management al riscului: dac# se prefer# toate versiunile de soft, c"i oameni sunt
angaja"i, care sunt planurile de dezvoltare ale afacerii n urm#torii ani.

6. Cea mai bun" practic"

Comitetul de la Basel de Supraveghere Bancar# a publicat un articol n septembrie %998
intitulat Managementul Riscului Opera"ional care explic# scopul recentelor studii despre
managementul riscului opera"ional. Comitetul a format un grup de lucru ce a intervievat 30
de b#nci mari pentru a n"elege problemele actuale ale acestora n vederea formul#rii unor
recomand#ri de reglementare sau supraveghere. n raport se prevede: Cele mai importante
tipuri de risc opera"ional implic# rupturi n controlul intern !i guvernan"a corporativ#. Astfel
de rupturi pot genera pierderi financiare prin erori, fraude sau e!ecuri realizate n timp sau
compromit interesele b#ncii ntr-un alt mod, de exemplu prin dealerii s#i, ofi"erii de credit
sau conducere, ce abuzeaz# de autoritatea pe care o are sau conduce afacerea ntr-o manier#
neetic# sau riscant#. Alte aspecte privind riscul opera"ional se refer# la e!ecuri ale sistemelor
tehnologiei informatice sau evenimente de genul incendiilor sau altor dezastre.
Al#turi de practicile de reglementare existente, Comitetul percepe aspectele importante
privind riscul opera"ional ca fiind relativ contextuale, de tipul rupturilor n controlul intern !i
guvernan"a corporativ#, ntruct cele dou# sunt clare !i pot fi evaluate cu relativ# u!urin"# de
c#tre legiuitori.
Grupul de lucru a raportat, de asemenea: Grijile privind riscul opera"ional n cadrul
consiliilor de administratie ale b#ncilor sunt n cre!tere. Toate b#ncile au pe primul plan
gestionarea riscului opera"ional n cadrul afacerii. Acele b#nci ce !i dezvolt# sisteme de
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


87
cuantificare a riscului opera"ional sunt tentate deseori s# construiasc# practici competente de
management al acestuia. Acestea pot lua forma aloc#rii capitalului pentru riscul opera"ional,
includerea m#sur#rii riscului opera"ional n procesul de evaluare al performan"ei sau, pe baza
prezent#rii pierderilor opera"ionale, s# rezulte o ac"iune corectiv# la cele mai nalte nivele de
management ale b#ncii.
Recunoa!terea de c#tre b#nci a responsabilit#"ilor directe privind afacerea are aspecte
pozitive !i negative. Aspectele pozitive sunt reprezentate de evaluare intern# ob"inut# imediat
de directori prin recunoa!terea responsabilit#"ilor directe. Aspectul negativ l reprezint#
posibilitatea lipsei de uniformitate a abord#rilor de c#tre banc#. Exist# riscul omiterii
abord#rii riscului opera"ional la nivel corporativ(riscul de reputa"ie, lipsa comunic#rii
privind informa"iile cheie,management slab).
Este important ca bancile s# aib# un plan privind abord#ri uniforme ale riscului opera"ional n
cadrul afacerii, iar la nivel corporativ s# revizuiasc# scopul !i obiectivele managerului de risc
opera"ional. B#ncile ce tind s# defineasc# riscul opera"ional ca un risc de opera"iuni !i
reformuleaz# mix-ul activit#"ilor existente cum ar fi auditul intern !i extern, propria evaluare
a controlului intern !i indicatori cheie de performan"# opera"ional#. B#ncile ce adopt# aceast#
abordare status quo nu sunt considerate a c#dea sub cea mai bun# practic#. Vom prezenta
no"iunile cheie de risc opera"ional care sunt considerate a fi cea mai bun# practic# de c#tre
b#nci (Tabelul 7.4):
Tabelul 7.4: Trei no!iuni cheie de risc opera!ional
No"iune Banca de retail (ipoteci,
carduri de credit !i depozite)
Banca universal# (departamentul
comercial, de retail, managementul
activelor, asigur#ri !i
departamentul de trezorerie)
Banca de investi"ii (tranzac"ionarea
valutelor !i produselor pie"ei de
capital, fuziuni !i achizi"ii, finan"e
corporative)
Organizare Manager independent de
risc opera"ional n cadrul
Grupului de Risc. Nici un
manager independent de risc
opera"ional n cadrul
departamentelor
opera"iuni/afacere.
Manager independent de risc
opera"ional n cadrul Grupului de
Risc !i manageri independen"i de
risc opera"ional n cadrul
departamentelor opera"iuni/afacere,
uneori referindu-se la
departamentele de control.
Manager independent de risc
opera"ional n cadrul
,,Managementului Riscului!i
departamentele de opera"iuni privind
liniile afacerii gestioneaz# de
asemenea ceea ce numesc Riscul de
Opera"iuni. Nu exist# un
management independent cu privire
la liniile afacerii.
Definire Riscul opera"ional este bine
n"eles !i gestionat prin
punctaje !i algoritmi
(detectarea fraudelor n
procesul credit#rii)
Pentru o banc# cu astfel de
activit#"i diverse, definirea riscului
opera"ional creeaz# dificult#"i.
Fiecare department creeaz# propria
viziune privind riscul opera"ional !i
Defini"ia riscului opera"ional se
divide la nivelul b#ncilor de investi"ii
n departamentele opera"iuni, ce-l
definesc contextual ca fiind un risc
de opera"iuni !i departamentul de
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


88
de obicei se alege o defini"ie
contextual# bazat# pe puncte de
control n departamentele
opera"iuni. Departamentul
Grupului de Risc a adoptat o
defini"ie mult mai larg#.
Management al Riscului ce ia n
considerare ntreg universul riscurilor
controlabile !i necontrolabile.
Motivul pentru aceasta este acela c#
sunt responsabile cu asigurarea,
intern# sau extern#, a riscurilor
necontrolabile.
M#surare

Sunt utiliza"i indicatori
cheie de performan"#. Un
num#r de b#nci de retail au
implementat#, ca parte
component# a procesului,
managementul total al
calit#"ii, ce de"ine un num#r
de indicatori de cuantificare
a performan"ei opera"ionale,
cum sunt gradul de
satisfac"ie al clientului,
moralul angaja"ilor. Totu!i,
cuantificarea este calitativ#,
excep"ie fac indicatori de
tipul volumului plngerilor,
absen"a personalului, cifra
de afaceri.
A!a cum defini"iile riscului
opera"ional sunt diverse n func"ie
de departament, la fel se ntmpl#
!i cu nivelul de dezvoltare al
cuantific#rii. Majoritatea b#ncilor
universale evalueaz# n prezent
fezabilitatea cuantific#rii riscului
opera"ional, dar exist# dou#
abord#ri: Grupul de Risc abordeaz#
o analiz# de alocare a capitalului
de sus n jos, bazat# pe o m#sur#
simpl# cum este volatilitatea
c!tigurilor reziduale (dup# riscul
de pia"# !i de credit), n tip ce
liniile afacerii adopt# o strategie
de jos n sus, bazat# pe
proiectarea procesului !i
volatilitatea cheltuielilor.
Cele dou# defini"ii ne duc la cel pu"in
dou# abord#ri. Deosebirile fa"# de
celelalte b#nci constau n faptul c#
multe departamente de management
al riscului n cadrul b#ncilor de
investi"ii aplic# propriile cuno!tin"e
cantitative, dobndite n cercetarea
lor privind riscul de pia"# !i de credit,
riscului opera"ional. De aceea, cea
mai bun# metod# ntr-o banc# de
investi"ii sau societate de valori
mobiliare este calculul !i alocarea
capitalului riscului opera"ional, n
acela!i mod n care s-a f#cut !i pentru
riscul de pia"# !i de credit, ca parte a
unui program RAROC.

7. Practicile de reglementare

B#ncile trebuie s# respecte cerin"ele minime de reglementare. Exist# cteva "#ri unde cerin"e
specifice sunt stabilite pentru managementul riscului opera"ional. Banca Reglementelor
Interna"ionale (BRI) a publicat un set de cerin"e privind controlul intern ce con"ine cadrul
general al managementului riscului opera"ional. Astfel, legiuitorii din fiecare "ar# au
ncorporat aceste prevederi propriilor reglement#ri.
(#ri diferite prezint# abord#ri diferite ale riscului opera"ional. n Marea Britanie, Banca
Angliei a cerut nc# din %987 b#ncilor comerciale s# raporteze coeficientul de adecvare la
riscurile la care fiecare banc# este expus#. Banca Angliei a publicat un cadru general despre
Raportarea Contabilil# privind Controlul Intern !i alte Sisteme de Control ce furnizeaz#
descrierea elementelor de control !i a!tept#rile lor privind adecvarea capitalului la riscurile
asumate.
Multe "#ri au deja stabilit cadrul legal privind elementele de risc opera"ional precum
indicatorul RATE n Marea Britanie, indicatorul CAMEL n SUA, indicatorul BAK privind
Cerin"ele Minime pentru Institu"iile de Tranzac"ionare n Germania.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


89
8. Sistemele riscului opera!ional/solu!ii

Exist# un num#r mic de ofertan"i de soft ce ncearc# n prezent s# se ocupe de riscul
opera"ional. Din cauza cererilor mari, este dificil# g#sirea unei solu"ii generice n termeni de
instrument de risc.
Pe pia"a sistemelor de risc opera"ional,cele dou# nivele specifice sunt:
- riscul opera"ional general al ntreprinderii;
- departamentul opera"iuni/procesare.
Componentele principale ale solu"iilor se bazeaz# pe urm#toarele cerin"e cheie:
- instrumentele de risc opera"ional;
- culegerea de date;
- raport#rile privind managementul.
Cerin"ele privind instrumentele de risc opera"ional variaz# !i includ calculul capitalului de
risc ce trebuie alocat riscului opera"ional, realizarea de scenarii mpotriva expunerii, ajustarea
distribu"iilor statistice la datele pierdute, legarea cauzei de efect, mp#r"irea pe clase de risc
dup# criterii calitative. Sistemul are nevoie de colectarea unui volum important de date*
tranzac"ii, evenimente, excep"ii, varian"e, puncte de control, puncte de referin"#, h#r"i de
proces. Raport#rile privind managementul pot varia de la furnizarea zilnic# a instrumentelor
de management al opera"iunilor, cum sunt informa"iile despre interfe"ele rupte, tranzac"ii
incomplete !i lipsa confirm#rilor, pn# la instrumente generale ale ntreprinderii pentru
gruparea riscului/managementul riscului opera"ional, de tipul:
- capitalului de risc;
- corela"ii/trenduri n cadrul firmei;
- guvernan"a corporativ#.
Tehnologiile managementului riscului opera"ional sunt de patru tipuri:
- colectarea de date interne !i monitorizarea solu"iilor;
- baze de date privind riscul opera"ional extern;
- cuantificarea riscului !i solu"ii ale analizelor;
- solu"ii de management al opera"iunilor.


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


90
Colectarea de date interne #i monitorizarea solu!iilor
Acestea sunt instrumente simple bazate pe colectarea datelor de control intern. Sunt
construite de auditori pentru auditori !i se utilizeaz# n mod limitat n procesul de
management al riscului opera"ional general. Prezint# avantajul unei bune monitoriz#ri a
activit#"ii departamentelor !i unei bune evalu#ri proprii de control.
Solu"iile sunt n general calitative !i nu satisfac cerin"ele de alocare a capitalului.

Baze de date privind riscul opera!ional extern. Se refer# la baze de date privind evenimentele
externe ce permit utilizatorilor poten"iali s#-!i dezvolte propria analiz# cantitativ#.

Cuantificarea riscului #i solu!ii ale analizelor. Aceste produse pun problema cuantific#rii
capitalului de risc privind riscul opera"ional. Unele au n vedere m#suri de ajustare a
performan"ei la risc. Exemple de astfel de produse includ metoda algoritmic#, NetRisk,
modelul cauzal.

Solu!iile de management al opera!iunilor. Constau n conducerea zilnic# a opera"iunilor
bancare. Acest tip de produs se afl# deasupra sistemelor de opera"iuni !i, prin compararea
datelor despre acela!i proces, poate eviden"ia interfe"ele dintre sistemele externe !i interne.

Solu!ia algoritmic". Metodologia algoritmic# se fundamenteaz# pe modelarea cauzal#. Sunt
reprezentate cauze !i evenimente cu ajutorul unui instrument de modelare grafic# ce con"ine
probabilit#"i condi"ionale !i distribu"ii. Instrumentul este utilizat n generarea distribu"iilor de
frecven"# ale evenimentelor !i distribu"iilor constituind pierderi bazate pe date empirice,
construind distribu"ii parametrice standard !i evalu#ri subiective. n instrumentul de modelare
sunt incluse modelarea pe baza unor scenarii interactive !i simul#ri Monte Carlo, formnd
inima sistemului de management al riscului opera"ional general. Dup# construirea modelelor
bazate pe pierderile actuale, indicatori cheie !i evalu#ri, instrumentul de modelare este
integrat ntr-o arhitectur# tridimensional# pentru a deveni o parte a unei solu"ii puternic
integrate.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


9%
9. Studii de caz

Studiul de caz ": B#ncile de investi!ii
Solu"ia algoritmic# consider# o abordare pragmatic# privind modelarea proceselor de
opera"iuni, m#surarea !i modelarea expunerilor !i pierderilor a!teptate asociate proces#rii
tranzac"iilor ntr-o institu"ie financiar# (Graficul 7.2). Aceasta ofer# o m#sur# consistent#,
relevant# !i clar# a opera"iunilor zilnice !i a lu#rii deciziilor executive. Explica"ia unor m#suri
ra"ionale de evitare a pierderilor !i de minimizare a lor n spatele aloc#rii capitalului,
utiliznd aceast# metodologie, beneficiaz# de o baz# teoretic# solid#. Modelele subiective !i
evenimentele ad-hoc pot fi ad#ugate, n func"ie de specific#rile individuale ale clientului.


Graficul 7.2 Model de procesare cu conturi de control

Studiul de caz 2: M#surarea expunerii la riscul opera!ional
Solu"ia algoritmic# consider# momentele principale ale expunerii la riscul opera"ional ntr-un
exemplu la o banc# de investi"ii. Riscul trebuie m#surat ca urmare a tranzac"iilor:
reconcilierea, evaluarea, decontarea, punerea n practic# !i limitele. Solu"ia algoritmic#
consider# fiecare din aceste momente n detaliu !i stabile!te expunerea la pierdere folosind
valoarea tranzac"iei care nu este reconciliat#, diferen"a dintre valoarile unor tranzac"ii !i o
evaluare independent#, valoarea unei tranzac"ii ce nu este pus# n practic#, costul efectu#rii
unei tranzac"ii !i m#sura n care o tranzac"ie a dep#!it limita de risc alocat#. Din fiecare
moment rezult# o expunere a pierderii poten"iale n urma a opera"iunilor. Pierderea a!teptat#
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


92
este modelat# pentru fiecare din momente !i utilizat# pentru a furniza estimatori cum sunt
valoarea la pierdere !i pierderea dup# scenariu.


Graficul 7.3 Calcularea expunerii la riscul opera"ional ntr-un anumit nivel al unui proces

Expunerile sunt calculate pe tranzac"ie pentru fiecare proces, !i este generat# o secven"#
statistic# de expuneri pe o perioad# de timp. M#surarea riscului opera"ional este o statistic#
pe aceast# secven"# ce include variabilitatea expunerii. Aceste m#sur#ri sunt folosite pentru a
genera grafice de control al calit#"ii !i furnizeaz# intr#rile pentru monitorizare pe baza valorii
obiectiv (valoare "intit# fa"# de cea realizat#) !i monitorizarea excep"iilor.
Modelarea pierderilor
Pentru modelele de risc opera"ional au fost propuse diferite tehnici, ns# nu s-a f#cut o
distinc"ie clar# ntre m#surarea riscului opera"ional !i modelarea acestuia. Abordarea
actuarial# de m#surare a evenimentelor a fost adoptat# de unele b#nci de investi"ii. n timp ce
aceast# abordare este adecvat# n general pentru statisticile din industrie, trebuie utilizat# cu
aten"ie cnd se aplic# opera"iunilor unei institu"ii financiare. O metod# sistematic# de
modelare a pierderilor !i evenimentelor neprev#zute poate include modele specifice pentru
b#nci. n cazul unei b#nci de investi"ii, aceast# abordare se refer# la:
- Modelarea proceselor #i a punctelor cheie de control. Algoritmul ncepe cu un model de
procesare pentru b#ncile de investi"ii. Utiliznd modelul, sunt definite datele necesare la
punctele de control pentru a determina expunerile la riscul opera"ional n urma evalu#rii,
punerii n practic#, reconcilierii, decont#rii, limitelor !i sistemelor. Pentru fiecare proces !i
punct de control asociat sunt identificate variabilele de risc ce vor fi incluse n model.
- Parametrizarea modelului folosind date actuale. Tranzac"iile sunt folosite pentru a determina
probabilit#"ile de a fi ata!ate la fiecare proces !i punct de control ce leag# procesarea de datele
disponibile n cadrul tranzac"iilor. Utiliznd ace!ti parametri, modelul este astfel modificat nct
anomaliile sunt detectate !i modelate n func"ie de evenimentele zilnice.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


93
- M"surarea expunerilor n urma tranzac!iilor din cadrul proceselor. Pentru fiecare proces sunt
calculate expunerile bazate pe valori ale tranzac"iilor pentru fiecare factor de risc opera"ional
descris mai sus. Fiecare proces cuprinde o balan"# pentru fiecare expunere ca o secven"#
generat# de tranzac"iile procesului. Controlul statistic pentru proces este stabilit prin generarea
unor statistici din aceast# secven"# de balan"e pentru expunerile la factorii de risc.
- Modelul pierderii a#teptate. Pentru fiecare expunere este dezvoltat un model de pierdere
a!teptat#. Acesta include orizontul de timp, probabilitatea de pierdere !i o func"ie de pierdere
pentru a calcula volumul pierderii la o expunere dat#. Pierderile a!teptate formeaz# o distribu"ie
de pierdere a procesului !i cuprinde o component# pentru fiecare factor de risc.
- Modelele pentru evenimente nea#teptate. Evenimentele nea!teptate sunt modelate ca
probabilit#"ile de pierdere !i este ata!at un model de pierdere asociat#. Aceste modele pot fi
actuariale, ad hoc sau modele performante calitativ pentru elementele procesului. Modelele
primare privind evenimentele sunt modelele de e!ec ale sistemului ce foloseau timpul mediu de
cnd s-a produs ruptura !i timpul mediu de reparare. Modelele primare privind evenimentele
nea!teptate sunt modelele de evaluare bazate pe chestionare sau seminarii.
- Simularea pierderilor a#teptate totale pentru valoarea la riscul opera!ional. Utiliznd simul#ri
Monte Carlo (sau simul#ri istorice), algoritmul genereaz# o serie larg# !i calculeaz# valoarea la
riscul opera"ional pentru un anumit interval de ncredere. Cifra este compatibil# cu VaR !i
poate fi combinat# cu ea sau folosit# separat pentru alocarea capitalului.
- Simularea scenariilor de pierdere. Fixnd variabile individuale n model la anumite valori sunt
simulate scenarii pentru opera"iuni iar pierderea este calculat# ntr-un scenariu opera"ional
pentru a sus"ine decizia !i pentru a sublinia testarea.

Algoritmul n cazul riscului opera"ional furnizeaz# un sistem clar, efectiv de gestionare a
riscului opera"ional prin m#surarea !i modelarea proces#rii tranzac"iei la punctele cheie de
control. Utiliznd tehnici avansate de vizualizare !i raportare, informa"ia relevant# poate fi
transmis# corect !i la timp. Beneficiile unei astfel de abord#ri sunt urm#toarele:
- Banca poate s# reduc# costurile opera"ionale printr-o transmitere mult mai clar# a informa"iei.
- mbun#t#"irea capacit#"ii de verificare n conformitate cu pia"a.
- Banca poate reduce pierderea poten"ial# datorat# e!ecului opera"ional.
- mbun#t#"irea capacit#"ii de detectare a anomaliilor n procesele opera"ionale.
- M#surarea valorii la riscul opera"ional pentru alocarea capitalului.
- M#surarea pierderii poten"iale n cadrul unor scenarii privind evenimentele neprev#zute.
- M#surarea pierderii poten"iale n cadrul unor scenarii de e!ec al sistemului.

Abordarea model#rii cauzale !i solu"ia la riscul opera"ional reprezint# viitorul pentru
modelarea riscului opera"ional !i pentru sistemele din toate firmele.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


94
Grupul PaceMetrics a lansat produsul, PaceMaker, descris ca monitorizarea fluxului de
tranzac!ii. PaceMaker reprezint# solu"ia pentru o problem# cheie cu care se confrunt# multe
b#nci, !i anume prea multe sisteme !i:
- costurile opera"ionale sunt prea ridicate
- nu exist# o viziune unitar a ciclului tranzac"iilor
- exist# prea multe puncte de ruptur# n fluxul informa"ional;
- un num#r mare de personal este implicat n activit#"i neproductive;
- furnizarea unor servicii globale eficiente !i satisf#c#toare clientului este dificil#;
- datele sunt dispersate !i inconsistente;
- managementul riscului opera"ional reprezint# o provocare.

Graficul 7.4 eviden"iaz# problema inconsisten"ei poten"iale a datelor n diferitele sisteme ale
b#ncii.

Graficul 7.4 Inconsisten"e posibile de date ntre sisteme

Solu"ia propus# de PaceMaker este:
- urm#rirea ciclurilor de via"# al tuturor tranzac"iilor pe m#sur# ce trec de la un sistem la altul;
- reconcilierea automat# a datelor de tranzac"ionare cuprinse ntr-un sistem cu acelea!i date n altul;
- utilizatorii prezen"i s# aib# o singur# viziune asupra ntregii activit#"i n timp real;
- disocierea personalului opera"ional de infrastructura de baz#.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


95
Dup# cum se observ# n graficul 7.5, PaceMaker este a!ezat n partea de infrastructur# a
b#ncii !i nu ncearc# s# schimbe acest lucru. Aceast# abordare pasiv# este benefic#,
produsul fiind acceptat mult mai rapid de personal dac# nu exist# nici o amenin"are
(imediat#) a sistemelor opera"ionale existente.

Graficul 7.5
Sistemul intercepteaz# fluxul de date dintre diferitele sisteme ale b#ncii !i reconstituie detalii
consolidate !i reconciliate ale afacerii. PaceMaker furnizeaz# o abordare grafic# unic# a
ntregii opera"iuni de la un cap la altul, fiind transmis# managementului !i personalului
printr-o tehnologie bazat# pe web. Graficul 7.6 reprezint# un exemplu al unei solu"ii
integrate de ultim# genera"ie pentru abordarea riscului opera"ional.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


96
Viitorul va fi determinat de m#sura n care b#ncile aloc# capital de risc de pia"#, de credit !i
celui strategic de afacere. Dac# RAROC !i alocarea capitalului devin foarte comune pentru
b#nci, atunci toate b#ncile vor trebui s# cuantifice riscul opera"ional. Legiuitorii pot de
asemenea s# for"eze capitalul s# fie alocat riscului opera"ional, !i dac# acest lucru se va
ntmpla, toat# industria se va modifica.


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


97
CAPITOLUL 8
MANAGEMENTUL PERFORMAN!ELOR
BANCARE


1. Activul #i pasivul b"ncilor comerciale
2. Determinarea soldurilor intermediare de gestiune bancar"
3. Indicatori de performan!" bancar"
4. Studii de caz privind performan!ele bancare
5. Studii de caz de solu!ionat


1. Activul #i pasivul b"ncilor comerciale


Structura simplificat# a bilan"ului unei b#nci comerciale este:

ACTIVE (utiliz#ri ale resurselor) PASIVE (resurse)
Active lichide (numerar, depozite la banca
central#)
mprumuturi de la banca central# !i de la alte
institu"ii financiare
mprumuturi acordate altor b#nci Depozite de la clien"i
Credite acordate clien"ilor
Opera"iuni cu titluri (certificate de depozit,
obliga"iuni)
Portofolii de titluri
Active imobilizate
Fonduri proprii

Opera!iunile active genereaz# venituri iar opera!iunile pasive genereaz# cheltuieli.


2. Determinarea soldurilor intermediare de gestiune bancara

Profitul reprezint# scopul final al b#ncilor comerciale (ca intermediari financiari), acestea
"innd cont n activitatea lor de:
modalit#"ile de procurare a resurselor;
utilizarea acestor resurse prin acordarea de credite;
riscurile implicite.
Profitul reprezint# o sum# n expresie absolut# !i mbrac# forma:
Profitului brut
Profitului net (determinat dup# plata impozitelor) !i se calculeaz# astfel :

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


98
+ Venituri din dobnzi
- Cheltuieli cu dobnzi
= Venituri nete din dobnzi
+ alte venituri
- alte cheltuieli
- cheltuieli generale
= Profit brut
- impozit pe profit
= Profit net3. Indicatorii de performan!" bancar"


3." Rentabilitatea financiar# (ROE return on equity) se determin# ca raport ntre profitul
net !i capitalul propriu. Reprezint# deci, procentual, profitul net adus de o unitate monetar#
de capital:
100
CP
PN
ROE =
ROE rata rentabilitatii financiare
PN profitul net al b#ncii
CP capitalurile proprii ale b#ncii

Rata rentabilit"!ii financiare este cea mai semnificativ# expresie a profitului bancar din
perspectiva ac"ionarilor deoarece eviden"iaz# efectul angaj#rii lor n activitatea bancar#. n
practica interna"ional#, nivelul standard al rentabilit#"ii financiare este un procent de %5-20%.

3.2 Rentabilitatea economic# (ROA - return on assets) se calculeaz# ca raport ntre profitul
net !i activul total al b#ncilor. Exprim# deci, procentual, profitul net adus de o unitate
monetar# de activ:
100
AT
PN
ROA =
ROA rata rentabilitatii economice
PN profitul net al b#ncii
AT activul total al b#ncii

Rata rentabilit"!ii economice arat# efectul capacit#"ii manageriale de a utiliza resursele
b#ncii (proprii si atrase) n scopul ob"inerii de profit. Se apreciaz# c# ROA este cel mai
relevant indicator al eficien"ei bancare deoarece exprim# rezultatul net (n primul rnd) ca
performan"# a managementului activelor, n condi"iile unui volum dat al resurselor.

Un trend n sc#dere al acestei rate arat# c# banca ntmpin# dificult#"i. Un trend n cre!tere
este expresia unor rezultate pozitive dar poate fi !i expresia asum#rii unui risc excesiv de
c#tre banc#. M#rimea tipic# a acestei rate n "#rile dezvoltate este de aproximativ %-2%.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


99
3.3 Efectul de prghie (EM - equity multiplier) este un indicator sintetic care eviden"iaz#
gradul n care utilizarea unor resurse atrase suplimentare duce la cre!terea rentabilit#"ii
capitalului propriu. Efectul de prghie se calculeaz# ca:
CP
AT
EM =
EM efectul de levier
CP capitalurile proprii ale b#ncii
AT activul total al b#ncii

Este un indicator de structur# care se exprim# n unit#"i de m#sur# absolute !i are n general
valori mai mari dect %0. Acest indicator variaz# invers propor"ional cu ponderea capitalului
n totalul pasivelor bancare. Cu ct ponderea capitalului este mai mare, cu att banca se
bazeaz# mai pu"in pe resurse atrase !i, astfel, riscul b#ncii este mai mic. O pondere mai mic#
a capitalului semnific# un risc bancar !i un efect de prghie mai mare.


Observatie: cunoa!terea oric#ror doi indicatori de performan"# bancar# dintre cei prezenta"i
anterior (ROE, ROA, EM) ne permite determinarea celui de-al treilea. Cunoscnd nivelurile
ROA !i EM, conform formulei urm#toare valoarea ROE va fi:

EM ROA ROE =
ROE rata rentabilitatii financiare
ROA rata rentabilitatii economice
EM efectul de levier


3.4 Rata profitului (PM profit margin) se calculeaz# ca raport procentual ntre profitul net
!i veniturile totale, deci:
%00 =
VT
PN
PM
PM rata profitului
PN profitul net al b#ncii
VT venitul total al bancii

Acest indicator sintetic al performan"elor bancare este denumit !i marja net#. Venitul total al
b#ncii este format din veniturile din dobnzi !i alte venituri precum cele din comisioane,
consultan"# sau alte servicii financiare netradi"ionale aduc#toare de venituri.
Evident, banca este cu att mai profitabil# cu ct marja net# este mai mare. M#rimea acestui
indicator depinde de presiunea fiscal#, de gradul de concuren"# din sistemul financiar-bancar
!i de eficien"a activit#"ii b#ncii. n general, valoarea acestui indicator ar trebui sa se ncadreze
n intervalul %0-%2%.


Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%00
3.5 Gradul de utilizare a activelor (AU asset utilisation) se calculeaz# ca raport ntre
totalul veniturilor !i totalul activelor:

%00
AT
AV
%00 %00 + = =
AT
VD
AT
VT
AU
AU rata utilizarii activelor
VT venitul total al bancii
AT activul total al b#ncii

AU exprim# capacitatea b#ncilor de a genera venit. Nivelul acestui indicator depinde de
structura activelor bancare !i de remunerarea plasamentelor. n general b#ncile din "#rile
dezvoltate urm#resc majorarea celui de al doilea termen, orientndu-se spre cre!terea
veniturilor din comisioane !i taxe, ncercnd s# men"in# la un nivel ct mai stabil primul
termen. n practica interna"ional#, nivelul standard al gradului de utilizare a activelor este de
%0-%2%.

Observatie: cunoa!terea oric#ror doi indicatori de performan"# bancar# dintre ROA, PM !i
AU ne permite determinarea celui de-al treilea. Cunoscnd nivelurile PM !i AU, conform
formulei urm#toare valoarea ROA va fi:

AU PM ROA =
ROA rata rentabilitatii economice
PM rata profitului
AU rata utilizarii activelor

3.6 Marja net# de dobnd# (NIM net interest margin) se determin# ca raport ntre
veniturile nete din dobnzi !i activele valorificabile totale:
100
AV
C V
NIM
D D

=
NIM marja neta de dobnda
V
D
veniturile b#ncilor din dobnzi
C
D
cheltuielile b#ncilor cu dobnzile
AV activul valorificat al b#ncilor

Activul valorificat al bancilor, denumit !i activul purt#tor de doband#, este format din
portofoliul de titluri de stat, plasamentele interbancare !i creditele acordate. n general, o
valoare mare a acestui indicator, deci un venit net din dobnzi ct mai mare la acela!i nivel al
activelor purt#toare de dobnd# exprim# o activitate profitabil# (colectare !i redistribuire de
capital). Un nivel redus al marjei poate reflecta cheltuieli mari cu dobnzile (dependen"# de
pasive volatile, pe termen scurt), dar !i o atitudine mai prudent# a b#ncii, care conduce la
venituri din dobnzi mai mici.
Pentru acest indicator un nivel de 5-7 puncte procentuale este considerat standard.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%0%
4. Studii de caz privind performan!ele bancare

Studiul de caz "

S# se calculeze marja net# de dobnd# !i rentabilitatea financiar# pe baza datelor din
urm#torul bilan":

ACTIVE PASIVE
Casa %00 Depozite la vedere (5%) %000
Bonuri de tezaur (%0%) 3000 Imprumuturi interbancare (7%) 750
Credite acordate (%5%) 4000 Depozite la termen (%0%) 5250
Imobiliz#ri 400 Capital 500
TOTAL 7500 TOTAL 7500

Se mai cunosc: cheltuieli cu func"ionarea %80 u.m. !i impozit pe profit 30%.

REZOLVARE:

n primul rnd vom determina profitul net dup# urm#toarea metodologie:

Venituri din dobnzi = 900 % %5 4000 % %0 3000 = + u.m.
- Cheltuieli cu dobnzi = 5 . 627 % %0 5250 % 7 750 % 5 %000 = + + u.m.
Venituri nete = Venituri din dobnzi - Cheltuieli cu dobnzi = 272,5 u.m.
- Cheltuieli generale = %80 u.m.
Profit brut = 272,5 %80 = 92,5 u.m.
- Impozit pe profit = 75 . 27 % 30 5 . 92 = u.m.
Profit net = 64,75 u.m.

Vom determina n continuare indicatorii de performan"# bancar# NIM !i ROE. Activul
valorificabil este format din bonurile de tezaur !i creditele acordate. A!adar, activul
valorificabil este de 7000 u.m.

% 89 . 3 %00
7000
5 . 272
%00 = =

=
AV
CD VD
NIM
NIM marja neta de dobnda
V
D
veniturile b#ncilor din dobnzi
C
D
cheltuielile b#ncilor cu dobnzile
AV activul valorificat al b#ncilor

% 95 . %2 %00
500
75 . 64
%00 = = =
CP
PN
ROE
ROE rata rentabilitatii financiare
PN profitul net al b#ncii
CP capitalurile proprii ale b#ncii


Concluzie: banca nregistreaz" o bun" profitabilitate; n urma determin#rii indicatorilor de
performan"# bancar# NIM !i ROE apreciem c# valorile acestora (3.89% !i respectiv, %2.95%)
sunt comparabile cu nivelurile considerate standard (5-7% si respectiv %5-20%).

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%02
Studiul de caz 2

Se cunosc urm#toarele informa"ii cu privire la activitatea bancar# a b#ncii ABC: profitul net
%00, capitalul propriu 500, active purt#toare de dobnd# 4000, rata utiliz#rii
activelor20% si rata rentabilit#"ii economice 2%. Dac# veniturile din dobnzi sunt egale
cu valoarea agregat# a veniturilor b#ncii din alte activit#"i, determina"i nivelul veniturilor din
dobnzi:
REZOLVARE:

Nivelul veniturilor din dobnzi se va determin# din formula ratei utiliz#rii activelor.
200
%00
AT
AV
%00 %00
AT AU
VD
AV VD
AT
VD
AT
VT
AU

=

=
+ = =

AU rata utilizarii activelor
VT venitul total al bancii
AT activul total al b#ncii

Avnd n vedere c# AU = 20% (din ipoteza problemei), pentru calculul veniturilor din
dobanzi este acum suficient s# determin#m nivelul total al activului bancii. Activul total va fi
ob"inut din formula rentabilit#"ii economice:

5000
2 . 0
%00
%00 %00 = = = =
ROA
PN
AT
AT
PN
ROA
ROA rata rentabilitatii economice
PN profitul net al b#ncii
AT activul total al b#nciiIn final ob"inem:
500
200
5000 20
200
=

=
AT AU
VD
AU rata utilizarii activelor
VT venitul total al bancii
AT activul total al b#ncii

Concluzie: banca nregistreaz# venituri din dobanzi de 500 u.m.

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%03
Studiul de caz 3

Pentru anii 2002 !i 2003 o banc# comercial# a prezentat urm#toarea situa"ie a conturilor de
rezultate:

Indicatori 2002 2003
Dobnzi !i venituri asimilate %40000 %80000
Dobnzi !i cheltuieli asimilate %%5000 %0000
Comisioane nete 9000 %2000
Alte venituri din exploatare %0000 %2000
Cheltuieli generale !i amortismente 35000 39000
Provizioane 7000 %2000
Impozit pe profit
%000 %500

S# se determine !i s# se comenteze evolu"ia profitabilit#"ii b#ncii pe baza soldurilor
intermediare de gestiune.

REZOLVARE:
Anul 2002

Venituri din dobnzi = %40000 u.m.
- Cheltuieli cu dobnzi = %%5000 u.m.
Venituri nete = Venituri din dobnzi - Cheltuieli cu dobnzi = 25000 u.m.
+ Commisioane nete = 9000 u.m.
+ Alte venituri din exploatare = %0000 u.m.
- Alte cheltuieli (provizioane) = 7000 u.m.
- Cheltuieli generale = 35000 u.m.
Profit brut = 2000 u.m.
- Impozit pe profit = %000 u.m.
Profit net = %000 u.m.


Anul 2003

Venituri din dobnzi = %80000 u.m.
- Cheltuieli cu dobnzi = %50000 u.m.
Venituri nete = Venituri din dobnzi - Cheltuieli cu dobnzi = 30000 u.m.
+ Commisioane nete = %2000 u.m.
+ Alte venituri din exploatare = %2000 u.m.
- Alte cheltuieli (provizioane) = %2000 u.m.
- Cheltuieli generale = 39000 u.m.
Profit brut = 3000 u.m.
- Impozit pe profit = %500 u.m.
Profit net = %500 u.m.
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%04

Rezultatele indic# o ameliorare a profitului net bancar, ceea ce arat# o bun# profitabilitate a
activit#"ii bancare !i o gestionare eficient# a cheltuielilor de func"ionare. Trebuie men"ionat#
!i cre!terea mai rapid# a profitului net (50%) relativ la cre!terea veniturilor nete din dobnzi
(20%). Acest fapt eviden"iaz# o dezvoltare mai rapid# a opera"iunilor netradi"ionale fa"# de
cele de intermediere bancar# (atragerea de depozite !i acordarea de credite). Evolu"ie pozitiv#
se datoreaz#, pe de o parte, cre!terii mai rapide a veniturilor din dobnzi n raport cu cea a
cheltuielilor cu dobnzile, iar pe de alt# parte cre!terii veniturilor din comisioane !i a altor
venituri din exploatare. Totu!i se remarc# cre!terea cheltuielilor cu provizioanele cu 5000
u.m pe fondul dezvolt#rii activit#"ii economice a societ#"ii bancare.5. Studii de caz de solu!ionat

Studiul de caz ".

Se consider# urm#toarea situa"ie bilan"ier# a b#ncii S: ACTIV: Numerar n casierie 250;
Credite comerciale preluate prin scontare (%2%) %750; Credite acordate industriei (%5%)
2400; Credite ipotecare (%8%) 800; Credite de consum (%6%) 500;Rezerv# minim#
obligatorie (2%) 300; Portofoliul de titluri 950; Alte active 550. TOTAL ACTIV: 7500 u.m.
PASIV: Capital propriu 500; Depozite atrase (x%) 5000; imprumuturi de la banca central#
(%2%) 300;mprumuturi interbancare (%0%) 300; Alte pasive %400. TOTAL PASIV: 7500
u.m. Banca ob"ine venituri !i din comisioane, reprezentnd 5% din nivelul veniturilor din
dobnzi. Cheltuielile de func"ionare reprezint# 20% din nivelul capitalului propriu al b#ncii.
Impozitul pe profit se determin# pe baza unei rate de 50%. In aceste condi"ii, ct trebuie s#
fie rata dobnzii practicate la depozitele atrase de banc# astfel nct banca s#-!i asigure o
rentabilitate financiar# de 5%.
a) %9,5%; b) 6%; c) %2%; d) 9,5%; e) 9,75%
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%05
Studiul de caz 2.

Se cunosc urm#toarele informa"ii cu privire la activitatea bancar# a b#ncii Z: venituri din
dobnzi 45.000 um.; comisioane 5.000 u.m.; rata utiliz#rii activelor%2,5%; marja
neta de dobanda 5%; activele valorificate reprezint# 75% din totalul activelor, n aceste
condi"ii nivelul dobnzilor pl#tite de banc# este de:
a) 800,6; b) 2680%,6; c) %7500,7; d) 25000,2; e) 32675,5

Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%06
B I B L I O G R A F I E B I B L I O G R A F I E B I B L I O G R A F I E B I B L I O G R A F I E
Richard C.Aspinwall, Robert
A. Eisenbeis
"Handbook for Banking strategy", A-Wiley - Interscience
Publication, %99%
C. Basno, N. Dardac Management bancar, Ed. Economica, 2002
E.V. Bowden, Judith Holbert
Bowden
"Money, Banking and The Financial System", West Publishing
Company, %989
N. Dardac, T. Vascu Moneda credit 1 si 2, Ed. ASE, 2003
David Carse
Documentation risk, operational risk and the New Capital Accord
(Central Bank Articles and Speeches)
Herbert M. Kaufman "Money and Banking", Lexington, Massachusets, Toronto, %992
Dominique Plihon
"Les banques: nouveaux enjeux, nouvelle strategies". La
Documentation, Paris %999
Luminita Roxin Gestiunea riscurilor bancare, EDP, %997
Anthony Saunders Financial institutions management, Irwin McGraw-Hill, %999
A. de Servigny "Le risque de credit", Ed. Dunod 200%
Hempel G., Simonson D.
Bank Management text and cases, fifth edition, Wiley and Sons
Inc., %999
Wilson Duncan The professionals handbook of financial risk The operational risk
*** The new Basel capital accord, BIS, 200%www.bis.org
*** Directiva CAD II/%998 www.bis.org
***
Sound Practices for the Management and Supervision of Operational
Risk (Basel Committee Publications No. 96 - February 2003)
www.bis.org
***
Operational Risk Data Collection Exercise 2002 - Basel Committee
on Banking Supervision www.bis.org
***
Sound Practices for the Management and Supervision of Operational
Risk (Basel Committee Publications No. 86) www.bis.org
***
Sound Practices for the Management and Supervision of Operational
Risk (Basel Committee Publications No. 9%) www.bis.org
***
Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk -
Basel Committee - September 200% www.bis.org
*** "The new capital accord and global package", 200% www.bis.org
*** Normele 7/%999 www.bnro.ro
*** Normele 8/%999 www.bnro.ro
*** Normele 4/200% www.bnro.ro
***
International Capital Markets: developments, prospects and key policy
issues, %999 www.imf.org
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%07


ANEXA " Criterii de ncadrare a elementelor de activ n categorii de risc de credit

Gr. de
risc
Elemente luate n calcul
%. numerar !i valori din aur, metale si pietre pretioase
2. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre sau garantate cu titluri emise de administratia publica centrala de specialitate a statului roman sau de
BNR
3. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre sau garantate cu titluri emise de administratii centrale din tarile de categoria A sau Comunitatile
Europene.
4. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale sau bancilor centrale din categoria B,
exprimate si finantate in moneda debitorilor
5. elemente de activ constituind creante garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de catre
administratiile centrale sau bancilor centrale din categoria B, exprimate in moneda nationala comuna
garantului si debitorului
6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la banca insasi sau cu certificate de depozit sau
instrumente similare emise de banca insasi
0%
7. elemente de activ deduse din fondurile proprii
8. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre sau garantate cu titluri emise de bancile de dezvoltare multilaterala sau de Banca Europeana de Investitii
9. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre administratiile locale din Romania
%0. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre bancile din Romania
%%. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre administratiile regionale sau locale din tarile din categoria A
%2. elemente de activ constituind creante asupra sau garantate in mod expres, irevocabil si neconditionat de
catre bancile din tarile de categoria A
%3. elemente de activ constituind creante, cu scadenta de maximum un an, asupra sau garantate in mod expres,
irevocabil si neconditionat de catre bancile din "#rile din categoria B
%4. elemente in curs de incasare (cecuri si alte valori)
20%
%4
%
. elemente de activ reprezentnd crean"e asupra caselor de compensa"ie aferente pie"elor organizate.
%5. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci in favoarea bancii, de ranguri superioare ipotecilor
instituite in favoarea altor creditori, asupra locuintelor ce sunt sau vor fi ocupate de debitor sau ce sunt date cu
chirie de catre acesta
50%
%6. venituri de primit
%7. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale sau bancilor centale din categoria B,
cu exceptia celor exprimate in moneda nationala a debitorului
%8. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor regionale sau locale din tarile din categoria B
%9. elemente de activ constituind creante, cu scadenta mai mare de un an, asupra bancilor din tarile din
categoria B
20. elemente de activ constituind creante asupra sectorului nebancar din tarile din categoria A sau B ori din
Romania
%00%
2%. imobilizari corporale
Management ul r i sc ul ui si masur ar ea per f or mant el or banc ar e MS Bank


%08
22. alte activeANEXA 2 - Criterii de ncadrare a elementelor n afara bilan"ului n categorii de risc de transformare n
credit

Grad de risc de
transformare in credit
Elemente in afara bilan!ului
%. angajamente n favoarea altor b#nci
2. angajamente n favoarea clientelei
3. titluri vndute cu posibilitate de r#scumparare, pentru care op"iunea de
r#scumparare a fost ferm exprimat#
4. angajamente indoielnice
5. ale angajamente date
%00%
5
%
. instrumente financiare derivate.
6. cau"iuni, avaluri !i alte garan"ii date altor b#nci
7. garan"ii date pentru clientel#
50%
8. titluri vndute cu posibilitatea de r#scumparare, pentru care op"iunea de
r#scumparare nu a fost ferm exprimat#
0%
9. titluri date n garan"ie