Sunteți pe pagina 1din 12

TESTE PREGATITOARE

fWUJ SIMULAREA EXAMENULU]


DE BACALAUREAt NATIONAL 20ll
Programa Mjnate-info
Testul 1
Subiectul I
5p
Sp
Sp
Sp
5
P
Sp
l. partea
10
r
\2
2. Studiati monotoni a f unc ti ei
3. Rezolvati in multi mea numerelor reale ecuatia j c - t-
1
l-f *|
4. Care este probabilitatea ca, alegand un numar din multimea numerelor
naturale de trei cifre, produsul cifrelor sale sa fie impar?
5. Demonstrati ca vectorii u = 3i + aj si v=(a + l)i + aj nu pot fi
perpendicular! pentru ni c i un numar real a.
6. Aratati ca sin x - sin 3x -f sin 5x = (l + 2 cos 2x] sin 3*, oricare ar fi x e S.
Subiectul al H-lea
1. In reperul cartezian xOy se considera punctele 0(0,0) si A
n
(n,2"), n e N ,
5p '
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
a) Demonstrati ca punctele O, A\, A
2
sunt coliniare.
b) Determinati numarul de drepte care tree prin eel puti n doua dintre punctele
O,A
0
,A
l
,A
2
.
c ) Calculati aria triunghiului determinat de punctele A
n
,A
n+l
,A
n+2
, n e N .
2. Se considera matricele A = \' I , B - \ si 7
2
= 1.
12 3 lj (0 \j
a) Calculati matricea B .
b) Verificafi daca A~
l
=
1-2
Sp
Sp
Sp
c ) Aratati ca C
4
= 6
4
7
2
, unde C = B
2
+ A~
l
.
{1,-1}->R, /().
Subiectul al Ill-lea
1. Se considera functia /:
T
x 1
a) Calculati lim/(^).
b) Aratati ca graficul functiei / admite asimptota spre
c) Calculati \im((x-l)-tgf(x)}.
Sp
5p
Sp
2. Se cons
a) Determ
b) Determ
c) Determ
Subiectul I
5p
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
1. Se cons
2. Se cons
/ este bij
3. Determ
4. Gate nu
5. Determi
6. Triungh
razei cerci
Subiectul al II-
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
1. Se cons
a) Determ:
b) Aratati
c) Aratati <
2. Se cons
a) Calculal
b) Determi
c ) Rezolva
Subiectul al III
,r->0
Sp
Sp
Sp
1. Se consi
a) Calculat
b) Determi
c ) Determ ii
verticals.
30
Etntntur i
g2014 X
imerelor
e ar fi x e S.
itre punctele
.
2
, n e
2. Se considers f unctia /:5 -- 3, f ( x ) - lim
5p a) Determinati functia / pentru x < 0.
5p I b) Determinati functia /pentru x > 0.
5p I c) Determinati numarul real a, astfel meat functia / sa fie continua pe 3.
Testul 2
Subiectul I
5p
5p
5p
1. Se considera z e C o radacina de ordin 3 a unitatii, diferita de 1 . Calculati
2. Se considers functia / :(l,-H] ->(2,-Ko), j
/ este bijectiva.
r \
3. Determinati soluti i le intregi ale i necuati ei x
. Aratati ca f unctia
x -
5p 4. Gate numere naturale de la 1 la 100sunt divizibile cu 6 si cu 8?
5p 5. Determinati numarul real a pentru care vectorii v
}
=ai~(a~ \)j si
v 2= 3/-t- 57 sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile ^5 = 3, BC = 5 i ^4C = 7 . Calculati lungimea
razei cercului Tnscris in triunghiul ABC.
Subiectul al H-lea
( 1 2 3 4 5 6 }
1. Se considera permutarea CT e , a = i
^2 4 5 3 6 \)
5p
5p
5p
a) Determinati a .
b) Aratafi ca permutarile a si a~ au acelasi numar de inversiuni.
c) Aratati ca ecuatia x = a nu are solutii in S^.
2. Se considers matricea A = \ e.
5p a) Calculati A\
5p b) Determinati (A 'A)"
1
.
5p c) Rezolvati ec uati aX
2
= A, undeX
Subiectul al Hi-lea
2
1. Se considers functia /:{-!,!}->M , f(x) = ^ , unde c r eR.
5p
5p
5p
x - l
a) Calculati lim f(x)
x
.
b) Determinati numarul real a, stiind cS f(x) = 1 +
x + l
c) Determinati numarul real a, stiind cagraf icul f unctiei/are exact o asimptotS
verticals.
31
Teste pr egatitoar e pentr u simular ea examenului de bacalaur eat
5p
5p
5p
2. Se considera f unc ti a
|x
z
-r ax --b, x < !
A. f(.\) = 4 , a,b e _ t
[In*, , t>l
a) Calculati a - />, stiind ca functia/este continua in x
0
~ 1 .
b) Dcterminati valoarca a-b, stiind ca exista lim-^
c) Se considera c c uati a .r -x" - mx 1
::
0. Aratati ca pentru once numar real
m, ecuatia are o solutie i n intervalul [-1, 1].
TestuI 3
Subiectul I
5p 1. Se considera f uncti a /:IR - > IR. /(*) = 2x ~ 1. Rezolvati ecuatiaX/W) - x.
5p 2. Determinati suma primilor 10termeni ai progresiei aritmetice (a,,) , daca
a\ - Iog
2
4 si #3 = Iog2l6.
*P 3. Rezolvati HI multi mea numerelor reale ecuatia -Jx =x~2.
5p 4. Determinati probabilitatea ca, alegand la intamplare un numar din multimea
numerelor naturale de doua cifre, acesta sa aiba ambele cifre impare.
5p 5. Determinati semnul numarului a = cosl cos2.
5p 6. Calculati lungimea medianei din A a tri unghi ului cu varfurile A(2, 2), B(2, 26),
C(12,2). '
(Simularea probei de matematica din cadrul c xamc nului de bac alaurc at 2013
la ni velul muni c i pi ului Buc urc jti )
Subiectul al H-lea
ll 1 a
1. Se considera determinantul D(a) = 1 a 1
a 1 1
5p a) Calculati valoarea determinantului pentru a = -1.
5p b) Demonstrati ca D(a) = -(a-1)~(a + 2), pentru orice a numar real.
5p c) Rezolvati in multimea numerelor '-eale ecuatia D(a] = -4.
2 0 ^5 4) (0 0]
-1 2/ ^3 lj'
2
~\0 0;
f 1 0" j
[o i j"
5p a) Calculati.
5p b) Rezolvati ecuatia matriceala A X - B, unde X e A/^ (3
5p c) Demonstrati camatriceayi verificaegaiitatea A
2
- 4A + 5I
2
-O^, unde^4
2
=A A.
. unde a este un numar real.
2. Se considera matricele A =.
Subiectul alii
1. Se con
5p I a) Aratati
5p j b) Aratati
5p ! c) Deterrr
2. Se con;
5p
5p
5p
a) Calculi
b) Deterrr
c) Stabilit;
Subiectul I
5p
5p
5p
5p
5p
5p
1. Calculal
2. Se consi
Aratati ca:
3. Rezolva
4. Calculat
ca /(I) *1
5. Determii
dreapta x-
6. Se consii
Subiectul alll-l
1. Se consi<
matricea sis
5p a) Aratati c;
5p b) Rezolvat
5p | c) Pentru a
:
32
Enunfuri
Subiectul al Ill-lea
1. Se considera f uncti a /:S \ {1} > 3, f ( x ) - x
'
5p | a) Aratati ca dreapta de ecuatie x = 1 este asimptota verticals la graf i c ul f uncti ei /.
5p | b) Aratati ca graf i cul f unc ti ei /admi te asimptota spre ~oo .
1
5p I c) Determinati lim (/(2)-/(3)-/(4)-...-*/()).
*-+** lit
\e
x
, jc e[0, l]
2. Se considera f uncti a /:[0, n] --> 3, /(x) = <!
fls
i
n
(^ -1)
5
P
5p
5p
. a e
a) Calculati lim
S
,
n
.
b) Determinati numarul real a, astfel incat f uncti a/sa fie continua.
c ) Stabiliti daca ecuatia siav - cosx -1 = 0are eel puti n o solutie in | , 1 .
Programa M_t-nat
Testul 4
Subiectul I
5p
5p
5p
5p
5p
5p
1. Calculati (1 -,' )(l-r)(l-/
3
)...(l-r
014
).
2. Se considera f unctiile /:R -> R, f ( x ) = 1 - x si g: R -> R, g(x) = 2x-\.
Aratati ca f uncti a f g este descrescatoare.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale inecuatia v2- x
2
> 1.
4. Calculati numarul f unctiilor injective /:{1,2,3} -> {1,2,3,4,5} cu proprietatea
c a/(l)^l.
5. Determinati ecuatia dreptei care trece prin punctul P(4,-l) si este paralela cu
dreapta x - 2y ~ 1 = 0.
6. Se considera numarul real x astfel incat sin x = -f- cosx. Calculati sin 2x.
Subiectul al II-lea
5p
5p
5p
1. Se considera sistemul (S) <,
matricea sistemului, unde a e IR .
a) Aratati ca det A - a
2
- 6a + 5 .
b) Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia det^ = 0.
c ) Pentru a = 0, rezolvati sistemul (S).
a 2
2a~l 3
a a -3)
33
Teste pr egatitoar e pentr u simular ea examenului de bacalaur eat
2. Fie Mmulti mea matricelor de ordin 3 cu elemente reale avand proprietatea ca
suma elementelor fiecarei li ni i este 0.
5p I a) Aratati ca, daca A, B e M, atunci A+ B e M.
5p
5p
b) Aratati ca orice matrice din Meste neinversabila.
c) Demonstrati ca, daca A e M , atunc i A
2
e M, unde A
2
- A A.
Subiectul al IH-lea
1. Se considera f unc ti a /:S\{-1,0} ->^,
5p a) Determinati lim (A-
2
-f 2x ~- 1)/O) .
5p | b) Determinati asimptotele la graficul functiei/
5p c)Calculati lim (/(!)-f(l)~ /(3)~... -f /()), unde we N*.
5p
5p
2. Se considera functia /: S -> 3 ,/Gc) =
2jc~ n, x < 0
[e~
x
,x>0
, m, n e i
a) Studiati continuitatea f unc ti ei / pe (-00, 0).
b) Determinati numarul real n, stiind ca f unctia / este continua in ^
0
=
0.
c) Pentru n- I, deterrninati numarul real m, stiind ca exista lim^-^--
*->o
x
Testul 5
Subiectul I
5p 1. Intr-o progresie aritmetica (a
n
)
n
^,, stiind ca a\ + a
3
= 6 si a
4
= 7, deterrninati a
s
.
5p '
5p
5p
5p
5p
2. Se considera functia /:X -S,/(^) = A-
2
- 4x + 3. Determinati abscisele
punctelor de intersectie a graficului functiei/cu axa Ox.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia + <Jl-~x = 1 .
4. Determinati n e N , n^3 , astfel meat C sa divida C^
+1
.
5. Se considera punc tele^4(l, 2), 5(-l, 3) si C(0, 4). Calculati lungimea inaltimii
duse din varful A al triunghiului ABC.
6. Se considera numarul real x, astfel incattg
2
*= 6. Calculati cos
2
x.
Subiectul al II-lea
(0 1 -1'
1. Se considera matricea A~\ -1 0 2
1 -2 0
5p
5p
5p
a) Calculati det^l.
b) Verificati daca + 6/
3
)) = 0, unde A
2
=A-A.
c) Aratati ca det(/
3
+ xA
2
)^=Q, pentru orice x e R , unde A
2
= A A .
\
5p
5p
2. Se con
a) Calcul
b) Aratati
5p c) Demon
Subiectul al 11
5p
5p
5p
5p
Sp
5p
1. Se con:
a) Calculz
b) Calculi
c) Determ
2. Se cons
a) Pentru <.
b) Determ
c) Pentru c
Subiectul I
5p
5p
5p
5p
Sp
5p
1.
2.
3.
4.
Determ
Determ
Rezolvj
Se cons
din dezvol
5.
6.
Se cons;
Se consi
34
Enuntur i
5p
5p
5p
2. Se considera functia/: 3
f l
x
2x
2
^
CX), /(A-) = ; 0 1 4jc
: 0 0 1
a) Calculati /(0)-/(l).
f \ 0 0]
b)Aratati c a /(l) -/(-I)-7
3
, u n d e 7
3
= 0 1 0:.
V 0 U
c) Demonstrati ca /(.r + y)~ f ( x ] f ( y ) , oricare ar fi x, y e 3 .
Subiectul al Ill-lea
1. Se considera f unctia /: 3 > 3, f ( x ) -
5p
5p
5p
5p
5p
5p
\2x + 3 , x*
In x , x > 1
f(\)
a) Calculati lira ^-^-
b) Calculati limitele laterale functiei/ in punctul x
0
= 1 .
c) Determinati hm
( x-3 x>2
2. Se considera f uncti a / ;! -R, /(*) H , a e K .
[oar + l, x > 1
a) Pentru a = 0, studiati continuitatea functiei/
b) Determinati numarul real a astfel incat f unctia / sa fie continua pe
f(x)
c) Pentru a = -l, studiati daca exista lim
J C - 2
TestuI 6
Subiectul I
5p
5p
5p
5p
5p
5p
1. Determinati numarul real m, stiind ca x
2
- mx + 1 > 0, oricare ar fi A: eR.
2. Determinati inversa functiei bijective /:(1, + oo) -(0, + oo), f ( x ) = x-\.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia Iog
3
(x + l)- Iog
9
(x + 1) = -^
00
4. Se considera dezvoltarea 3/x + fl , x&R, x>0 . Determinati termenul
V i x J
din dezvoltare care il contine pe x
3
.
5. Se considera dreptele d
]
:3x-4y+l2= 0; d
2
:4x + 3y-l2. Aratati ca d,
6. Se considera triunghiul ABC cu BC = 5, AC = 6 si sin A = ^ . Calculati s'mB.
35
Teste pr egatitoar e pentr u simular ea examenului de bacalaur eat
Subiectul al H-lea
5p
Jr
5p
5p
5p
5p
5p
a b c
1. Se considera determinantul J = c a b , un
6 c a
i
5p
d eo.f t.c e2.
5
P
5p
3. Dete
4. Calc
5. Se ci
a) Pentru a ~ 2, i -1 si c - -1 . calculate determinantul d .
u\ \r -r * j s j (a+A+c)((f li 6) +(6 e)
b) Veiiiicati daca o -
2.
c) Rezolvati in multi mea numerelor reale ecuatia
rz n f x^i
-Kc-a)
2
) 5
D
. oncaie ai ti 6f,o, c & _ ^ .
numere
6. Se ci
masura
7
V
V S
J
Subiectul al
X " IV TV A
D 2 3 = U . , c.
V
v v I' ^
C C(
5p a) Dete
^ O 5n M Detp
2. Se considera matri ce' c A = \ ,X~ , cu x, _ y6S si 5= ^
^3 2) \^y j
:
^4j
3
P
a) Calcula|i AB.
( 2 -1}
b) Verificati daca A i
V-3 2j
c) Rezolvati ecuatia matriceala^ X= B.
Subiectul al Ill-lea
5p
5p
5p
5p
5p
5p
5p
Sp
1. Se considera f uncti a /: S -> R , /(*) = (x -l)(x -3)(x -5)(jc -7) . 5p
/(x)
a) Calculati lim r .
' -V--KC X
i
b) Calculati lim /(x)*.
.v >-KJC
c) Aratati ca /(x) -(x -4)
4
-10(x -4)
2
+ 9 .
(
2
CA
c) Penti
2. In mi
X(a) =
a) Dem
b) Calci
c) Derm
Subiectul all
5p
5p
ax + b, x < 0
a) Determinati numarul real b, tiind ca functia/este continua in X
Q
= 0.
l-*\ P^*ni"ni A "^ Hf*i" f
i
r" TYiiTi uti /r f~ !* c i ~i i Ti M r*5 f *Y i c
U^ i Cli LI U U Jy UCLCl llililaLl Ci t:JA ? l^llllLU wd t-A.1,3
c) Pentru a = 6 si ft = 3, determinati numarul real
n jrt - f (0)
to. lim
6, stiindca/l )=/-!). ^
5p
1. Se co
a) Calci
b) Calci
c) Calcu
2
f~<
. Se coi
a) Deter
b) Pentn
c) Deten
Programa M tehnologic
Testul 7
Subiectul I
Sp
5p
1. Aratati ca pentru orice numar real x numerele
termeni consecutivi intr-o progresie aritmetica.
Subiectul I
3*-l, 3"
x+1
si 5-3^1 sunt
5p
r
2. Se considera functia /: R -> R ,X^) = x - 3. Determinati valoarea
1. Demc
2. Arata
/W-J
36
Enuntur i
5p
5p
5p
3. Determi nati soluti i le reale ale ecuatiei Iog
2
(.x - 2) + log, x = 3 .
4. Calc ulati C j - f 3!.
5. Se considera punc tei e M(l,2),A^(2,5) si P(3,m),m^R. Determinati
numerele reale m astfel meat MN MP - 5.
5p 6. Se cpnsidera tri u nghi u l ABC cu AB = 4,AC = ^/7 si BC --- VJ . Calculati
masura u nghi u lu i B.
Subiectul al H-lea
1. Se considera puncteie A(m - 2. 3), B(--\, 3m), C(0, 2m).
5p
5p
5p
(A 8^ (\ 0>
1
5p
a) Determinati ecuatia dreptei BC.
b) Determinati w e 3 pentru care puncteie A, B, C sunt coliniare.
c) Pentru m
:
= 5, c alc ulati aria tri u nghi u lu i ABC.
(4 8^ f \ 0>
2. In multi mea .Mz(!t) se considera matricele A =- \ ,, I-> -,
X(a) = I
2
-t- aA , unde a e 3 .
a) Demonstrati ca A
2
~ 8A, unde A
2
= A -A.
b) Calculati X(a).
c) Demonstrati ca X(a) X(b) = X(a + b + Sab), oricare ar fi a,b e 3. 5p
Subiectul al Ill-lea
1. Se considera f unctia /:(0, +<x) - >l ^ . , f (x) =
5p a) Calculati (e
2
- 1 )/(e
2
- 1).
5p b) Calculati lim x
n
, unde JC
B
=
5p c) Calculati lim 2xf(x).
5p
5p
5p
v 4.
r
<:
.
3jc + ff7, j:>l
a) Determinati numarul real m daca / este continua in x
0
= 0.
b) Pentru m = 0, studiati continuitatea functiei / in x
0
= 1 .
c ) Determinati numarul real m pentru care / este continua in x
0
= 1 .
Testul 8
Subiectul I
5p
5p
1. Demonstrati ca numarul v27 - \[\2+ 2>/3 este natural.
2. Aratati ca, oricare ar fi numarul real in, parabola asociata f unctiei /:
f(x) = x
2
- mx + m
2
+1 este situata deasupra axei Ox.
37
Teste pr egatitoar e pentr u simular ea examenului de bacalaur eat
5p
5p
5p
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia = .
2*
4. Aratati ca C -t- C,; + C; -... ~ C"
n
= 2", pentru orice n e IN *.
5. Fie tri unghi ul echilateral MNP inscris intr-un cere de centru O. Aratati ca
QM-CW -OP-0.
6. Rezolvati in [0, 2n] ecuatia sin x sin 3 x -1 = 0.
Subiectut al II-lea
1. Se considera determinantul d =
5p
5p
5p
5
P
5p
5p
x, .x -
3
, unde A-], A'2, x
3
e X sunt
solutiile ecuatiei x
3
- 3x + 2= 0 .
a) Calcu lati x\ ~ x
2
+ x^.
b) Aratati ca x,
3
-x\ + ^ --6 .
c) Calculati valoarea determinantului d.
(
se considera matricele A(X) ~ I 2. in A
a) Calculati
b) Aratati ca
(A(x)}
2
=A(x)-A(x).
c) Determinati inversa matricei
i,jc e S.
l-4jc
l) -1) , pentru orice A- real, unde
Subiectul al Ill-lea
1. Se considera functia /:R \ \ -- ! -R, f(x) = -i-
[ 3 J 3A- + 4
5p
5p
5p
5p
5p
5p
a) Determinati asimptota la graficul functiei / spre +00 .
4
b) Calculati limitele laterale ale functiei in XQ = .
c) Determinati lim -
2ii
-, unde a
n
- /(l)/(2).../(n).
ft
V,
2. Se considera functia /:R > E, /(A-) =
ox + c, x > 0
a) Determinati numarul real c pentru care functia/este continua in XQ = 0.
b) Pentru c = 0, calculati lim .
X - 1
c) Determinati numerele reale a si b stiind
Subiectul I
5
P
5p
5p
5p
5p
5p
1. Calcu
2. Se coi
reale a.
3'. Rezol
4. Calcu
acesta S
5. Calcu
A(\, 0), j
6. Daca
Subiectul aim
1. Se con
5p
5p
5p
Sp
5p
solutiile <
a) Calcu 1
b) Calcul
c) Detern
2. Se coi
a) Calcul
b) Aratat
c) Demoi
Subiectul al L
Sp
Sp
Sp
Sp
1. Se con
a) Calcul
b) Deten
c) Calcul
2. Se con
a) Deten
38
Enunfur i
Testul 9
Subiectul I
5p
5p
5p
5p
5p
1. Calculate partea intreaga a nu maru lu i real x --
2. Se considera f unc ti a /:IR-IR,/(;v)--;r - ov-l, ac R. Determinati numerele
reale a , stiind ca are loc relatia /(I - .v) -/(I - _ v) - 0, oricare ar fi x e.^.*.
3'. Rezolvati ecuatia lg(l 0-x) - lg(l 0- *) = 1 .
4. Calculati probabilitatea ca, alegand un clement n din multi mea {1, 2, 3, 4, 5} ,
acesta sa verifice relatia 2" < 3n - -2 .
5. Calculati lungi mca medi anei dusa din varf ul A al tri u nghi u lu i ABC, unde
.4(1,0), 5(5,1)^(3,5).
6. Daca sin*-cos*-, calculati sin 2.x. 5p
Subiectul al H-lea
5p
5p
5p
5p
5p
5p
1. Se considera determinantul d =
solutiile ecuatiei x - 2x = 0.
a) Calculati x\ + x
2
+ ^3.
b) Calculati x
v
2
x
3
x
3
, unde x
l
,x
2
,x
3
e K sunt
c ) Determinati valoarea determinantul d.
(l -2x 4x
2
}
i
2. Se considera matricea A(x) = j 0 1 -4x din multi mea,
t O 0 1
a) Calculati
b) Arata^i ca = A(x + y) , oricare ar fi x, y e R .
c ) Demonstrafi ca matricea A(x) este inversabila si calcula{i inversa matricei A(x),
Subiectul al Hi-lea
1. Se considera functia /:R*-S,
5p '
5p
5p
= 2
1
"'
n
"
ri
a) Calculati f ( e ) .
b) Determinati daca graficul functiei/are asimptote orizontale.
c ) Calculati limitele laterale ale functiei/tn x
0
= 0.
2. Se considera functia
\-\ 01
a) Determinati numarul real a, stiind ca functia/este continua in XQ = 0.
39
Teste pr egatitoar e pentr u simular ea examenului de bacalaur eat
5p
5p
b) Pentru a = 1, precizati daca f uncti a are proprietatea lui Darboux pe intervalul
H, 1] -
c) Pentru a - 0, stabiliti daca exista solutii ale ecuatiei /(x) ~ 0in intervalul
V 3' 4/
Testul 10
Subiectul I
5p
5p
1. Calculati log, (3 ~ V6) ~ log, (3 -V6).
2. Calculati distanta dintre punctele de intersectie ale reprezentarii grafice a
functiei /:!R -> R,f(x) = x
2
- 3x -10cu axa Ox.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia V# -l ~ Vx-f -2 = 3.
i V
5p
5p
5p
Sp
masura unghi ului BAC este 65 si masura unghi ului .
(Model pentru simularea probei de matematic a din c adrul examenului de bac alaureat 2013
la ni velul muni c i pi ului Buc uresti)
Subiectul al II-lea
1 x ab
1. Se considers determinantul D(a,b,x] -
(
4. Determinati termenul care nu-1 contine pe x in dezvoltarea ; x
V
.v>0.
5. Determinati ecuatia dreptei care trece prin punctul 0(0, 0) i este
perpendiculara pe dreapta de ecuatie 3x-y-l =0.
6. Determinati raza cercului circumscris tri unghi ului ABC, tiind caAB = 5,
70.
5p
5p
5p
5p
5p
5p
1 a bx
1 b ax
unde a, b sj x sunt
numere reale.
a) Calculati D(l, 1,0).
b) Demonstrati ca D(a, b, x) nu depinde de numarul real x.
c) Rezolvati ecuatia D(a,b,x] = 0, unde a si b sunt numere reale pozitive.
f l 0 Q] f cosx 0 /si njc ^j
2. Se considers matricele L =; 0 1 0! ?i ^(jt) = I 0 1 0 cMjfRl
!
^0 0 1J (i*ax 0
unde x e S .
a) Calculati A(r i).
b) Aratati ca A(x) A(y) = A(x -t- y), pentru orice x,y e B.,
c) Determinati x e [0, n] pentru care ^4(^) yl(x) = 7
3
.
Subiectul a
1. Se]
5p a) Cal
5p
5p
5p
5p
5p
b)Cal
c )Det
2. Sec
a) Cal
b)Det
c )Sec
m, ecu
40
Emmtwi
Subiectulal Ill-lea
I
1. Se considera f unc ti a /:M*> R. / (.v) = x si n.
x
rn
5p I a) Calc ulati /
;
.
(n)
5p
5p
5p
5p
5p
2. Se considera f unc ti a /:3 -~ . a, b e IS.
b) Calculati li m/(;c ).
x > " 0
c) Determinati ecuatia asimptotei la graf i cul f unc ti ei / catre ~oo.
_\x
2
~ax^- b, x<\
\lnx,x>\
a) Calculati a ->- b, stiind ca functia/este continua in x
0
= 1.
f(x)- f(\)
b) Determinati valoarea a - b, stiind ca exista li m.
.v->;
x
-1
c ) Se considera ecuatia x
3
~ x
2
~ mx -1 =0. Aratati ca pentru orice numarul real
m, ecuatia are o soluf i e in intervalul [-1, 1].
41