Sunteți pe pagina 1din 702

A C A D E M I A

R E P U B L I C I I P O P U L A R E R O M I N E
D O C U M E N T E
P R I V I N D
I S T O R I A R O M I N I E I
V E A C U L
X V I I
A . M O L D O V A
V O L . I V ( 1 6 1 6 - 1 6 2 0 )
4 0 0 . 4
o n o b ,
, 9 0 , 1 4 .
E D I T U R A A C A D E M I E I
R E P U B L I C i I P O P U L A R E R O M I N E
1 9 5 6
www.dacoromanica.ro
A C A D E M I A
R E P U B L I C I I P O P U L A R E R O M i N E
D O C U M E N T E
P R I V I N D
I S T O R I A R O M i N I E T
C O M I T E T U L D E R E D A C T I E
I O N I O N A S C U , L . L Z R E S C U - I O N E S C U ,
B A R B U C i M P I N A , E U G E N S T A N E S C U , D . P R O D A N ,
M I H A I L R O L L E R R E D A C T O R R E S P O N S A B I L
V E A C U L
X V I I
A . M O L D O V A
V O L . I V ( 1 6 1 6 - 1 6 2 0 )
E D I T U R A A C A D E M I E I R E P U B L I C I I P O P U L A R E R O / s I t I s I E
1 9 5 6
www.dacoromanica.ro
P R E Z E N T U L V O L U M A F O S T I N T O C M I T D E C O L E C T I V U L S E C T I E I
D E I S T O R I E M E D I E A I N S T I T U T U L U I D E I S T O R 1 F D I N I A * I
A L A C A D E M I E I R E P U B L I C I I P O P U L A R E R O M I N E
www.dacoromanica.ro
P R E F A T A
P r e z e n t u l v o l u m c u p r i n d e 6 6 0 d e d o c u m e n t e d i n a n i i 1 6 1 6 - 1 6 2 0 d i n c a r e
3 7 5 g u t t r a d u c e n i d u p e i o r i g i n a l e i n l i m b a s l a v a , 2 9 t r a d u c e n i d u p d c o p i i s l a v e ,
1 0 7 s i n t t r a n s c r i e r i d u p a o r i g i n a l e r o m i n e f t i i a r 1 4 0 g r i t t r a n s c r i e r i d u p d t r a d u c e n i
f i r e z u m a t e . R e s t u l d e 9 d o c u m e n t e , p u b l i c a t e s e p a r a t , g r i t d e a u t e n t i c i t a t e i n d o i e l n i c a .
*
D o c u m e n t e l e d i n v o l u m u l d e / a i d s e r e f e r d l a e v e n i m e n t e i n t i m p l a t e i n d o m n i a .
l u i R a d u M i h n e a f i G a f p a r G r a t i a n i , d a r a d u c f t i r i f i d e s p r e d o m n i i l e a n t e r i o a r e .
. . S i i n a c e s t r s t i m p a s p e c t e l e s o c i e t a l i i s i n t s p e c i f i c e o r i n d u i r i i f e u d a l e . P r o c e s u l
d e a c a p a r a r e a p a m i n t u r i l o r l a r d n i m i i n u s e o p r e f t e . M a r i d r e g a t o r i , p r i n p o z i i i a
l o r , r e u f e s c m a i r e p e d e s c u m p e r e o c i n i , c a s e f i v i i s a u s i f i e d r u 4 i d e d o m n
p e n t r u s l u j b a i o n 0 c r e d i n c i o a s d * . A s t f e l , N i c o a r d m a r e v o r n i c a l O r a d e s u s
s t a p i n e f t e s a t e l e : M i r e n i , B i c a n i , B a l a s i n e f t i , I u r c e n i , C u c o r e n i , L o e f t i , S ' a ' r u g ,
R a d e f t i , H u h u l e f t i , C a / v a , M u n t e a n i , R d c e f t i , M d g u r a , T r i l d u l i , c a s e I n I a f i
f i v i i l a C o t n a r ( d o c . n r . 1 0 0 , 1 0 8 , 2 5 3 , 2 5 9 , 2 6 1 , 2 7 6 , 2 8 6 , 3 0 5 , 3 6 8 , 5 6 3 ,
5 7 6 f i 5 7 7 ) . D e a s e m e n i , D u m i t r u G o i a m a r e v o r n i c c u m p a r d l a L a p a n i , s e n -
d r e f t i , S t a n c e f t i , L e u c u f e n i , B u r u i e n e f t i f i B a l o m i r e f t i ( d o c . n r . 9 3 , 2 0 3 , 2 0 4 ,
2 9 6 , 3 3 5 , 3 4 0 , 4 5 7 , 5 0 7 f i 5 1 3 ) .
D e s i g u r c a n u t r e b u i e t r e c 4 i c u v e d e r e a d r e g a t o r i c a r e s i n t m a i m i c i i n v r e m e a
a c e a s t a , d a r # d e v i i t o r . N e r e f e r i m i n s p e c i a l l a u r i c a r i f i d i e c i , c a r e c u m p e i r a
o c i n i f i s a t e , d a r i n m a i m i c a m e i s u r d ( d o c . n r . 1 2 5 , 1 2 6 , 2 2 9 , 3 0 0 , 3 2 4 , 3 4 1 ,
3 5 1 , 4 3 6 , 4 1 8 , 4 5 2 , 4 5 3 , 5 2 2 f i 5 4 1 ) . I n s l u j b a I o n , l u a u d e i n t o c m i r e a u n u i
i s p i s o c c i t e 2 - 3 u g h i , a f a c u m n e a s i g u r d s t o l n i c u l N i c o l a c h e i n i z v o d u l l u i d e
c h e l t u i a l d , c a i - a d a t l u i N e b o j a t c o u r i c a r ( d o c . n r . 3 9 4 ) .
D a c d a c e s t e a s i n t c a l , o b i f n u i t e , d o c . n r . 2 1 9 t r a n s m i t e u n a n e m a i i n t i l n i t a
i n a s e m e n e a p r o p o r t i i . M i d a b a i c o f o s t v o r n i c c a p d t d i n t d r i r e p e n t r u n u m a i
p u t i n d e 7 9 0 d e c u r e i t u r i # i n P i g e t u l i n t r e g * . D e f r i f a r e a u n o r s u p r a / 4 e a t i t d e
t r i t i u m n e c e s i t a u n e f o r t u r i a f p e c a r e l - a u d e p u s 1 o a m e n i i s i i i ( a d i c a : a i l u i N e l d a . -
b a i c o ) f i c a v e c i n i i s a i f i c u ; i g a n i i s d i f i c u n i m i l i i s d i . V r i n d s e i c u r r i n d d
e f t m a i m u l t , e l f o l o s e f t e n u n u m a i m u n c a v e c i n i l o r s d i c i r e c u r g e f i l a m u n c ' d
p l a t i t a , l a c l a c i f i l a n a i m i ; i . P e a c e s t e c u r a t u r i i f i i n t e m e i a z a s a t e , n o i i z v o a r e
d e v e n i t u r i .
*
www.dacoromanica.ro
T V
i n a c e s t e c o n d i l i i d e e x p l o a t a r e a m u n c i i , o a m e n i i c a l c a d r e p t u r i l e p r o p r i e -
t a r i l o r . D o m n i a E m p u t e r n i c e f t e m a n a s t i r i l e B i s t r i p , G a l a t a , s f E n t u l S a g a f i a l t e l e
s a - f i a p e r e b r a n i f t e l e & a c a t e d e c e i n e v o i ; i s e i t a j e E n e l e l e m n e f i m l a j e , s a - f i
p a s e a ' o i l e a c o l o , s e i c o s e a s c d f i n , s a p r i n d a p e y t e , s a v i n e z e f i a r e , s a c u l e a g d h a m e i
f i n u c i ( d o c . n r . 4 2 , 1 1 7 , 2 3 0 , 3 4 3 , 3 6 7 , 3 8 3 , 4 0 6 , 4 0 7 f i 4 4 2 ) . A l ; i i f u g . D o m n i a
E m p u t e r n i c e f t e d e a s e m e n i p e m a n i i s t i r i f i p e b o i e r i s a - f i a d u c e & l e g q i c u f t r e a n g u l
d e g i t p e v e c i n i i f u g i l i ( d o c . n r . 2 0 6 , 2 5 2 , 3 8 8 , 4 5 5 , 4 8 9 , 5 4 3 f i 6 0 5 ) . A c e f t i a ,
a f e z i n d u - s e p e o c i n i s t r a i n e , u n d e n u s i n t d o r 4 i , d o m n u l p o r u n c e f t e u r e a d n i c u l u i
d e P i a t r a ( ( s e ] : t e d u c i a c o l o l a a c e l e c a s e s a l e d a r i n z i f i s e t a r z i a c e l e c a s e f i
p e e i s e i - i g o n e f t i a t a r a ( d o c . n r . 5 0 2 ) .
A c e s t e . f o r m e v i o l e n t e d e r e p r i m a r e , p r o v o a c a l a r i n d u l l o r r a s p u n s u l v i o l e n t
a l c e l o r n a p a s t a i i i . A a z i f i t i l h a r i c a G a n a T i g a n f i a 4 i t o v a r a f i a i l o r p r a d a
a v e r e a u n u i a c a L u p u a l t r e i l e a l o g o l a t ( d o c . n r . 2 6 2 ) . 0 s l u g a a l u i A l e x a p o s t e l n i c
c i n d i s e i v e . , s t e p r i l e j u l , d a l a i v e a l a c a r t i l e s a l p E n u l u i s a u f i a c e s t e a s E n t l u a t e
d e t e l a n T o r n . , s a ( d o c . n r . 1 2 2 ) .
i n l e g a t u r a c u a c e s t e a d o m n i a c a u t a s a u i n t e i r i r e a a p a r a t u l u i d e s t a t s a u o
l e g a l i z a r e a s i t u a t i e i p r i n a c o r d a r e a d e s l o b o z i i p e 3 - 5 a n i ( d o c . n r . 2 6 0 , 2 8 7 ,
3 1 5 , 4 0 9 , 4 7 7 ) . I n a c e s t e s l o b o z i i o a m e n i ( c c a r e f u g i s e r a d i n t a r a n o a s t r a , i n t o r f i ,
t s d n u n e l u c r e z e n i c i o m u n c e i , n i c i i l i f s a ' p l e i t e a s c a , n i c i 5 0 a s p r i , n i c i s u l g i u
p e n t r u o i s a u p e n t r u v a c i , n i c i g o r f t i n d d e o , n i e l d e p o r c i , n i c i o d a b i l d s a u a n g h e -
r i e c u m e c a z u l s a t u l u i U r i e f t i a l m a n a s t i r i i P r o b o t a ( d o c . n r . 1 3 4 ) . A l t o r o a n . e n i
l i s e a c o r d d r u p t o a r e . , s i a s t f e l i n l o c a l n u m e r o a s e l o r d a b i l e , d a r i , m u n c i y i a n g h e r i i ,
a p a r e o s i n g u r d o b l i g q i e f i x a , d e o b i c e i d e o s u t a g a l b e n i u n g u r e f t i p e a n , c u m
e c a z u l s a t u l u ' S ' i m i t a a l u i C o n d i m a r e v a m e f ( d o c . n r . 3 7 8 ) . S e r e c u n o a f t e a i c i
t r a n s p u n e r e a E n M o l d o v a a u n e i e x p e r i e n f e d i n T a r a R o m E n e a s c a a l u i R a d u
M i h n e a .
C i t p r i v e f t e E n t a r i r e a a u t o r i t c l f i i u n u i a p a r a t c e n t r a l e a s e v e d e p e d e o p a r t e
d i n E n m u l t i r e a s p e c i a l i z e i r i l o r s l u f b a . y i l o r f i d r e g a t o r i l o r d o m n i e i c a d e e x e m p l u :
c e n a n , i l i f a r i , p e r e p i s n i c i , p e r e r u b n i c i , r a b o t n i c i , c e i p e n t r u 5 0 a s p r i , g l o b n i c i ,
d e . , s u g u b i n a r i , o l d c a r i , p o d v o d a r i , d a b i l a r i ( d o c . n r . 1 , 1 7 , 2 7 , 2 2 0 , 2 7 3 , 5 8 4 ,
5 9 8 f i 6 2 5 ) . C h i a r f i d r e g a t o r i , c a r e l a p r i m a v e d e r e a r p a r e a e a ' n u a u o f u n g i u n e
b i n e d e l i m i t a t d , E n r e a l i t a t e n u f a c e x c e p t i e . A f a d e e x e m p l u s l u g i l e , c l u c e r i l o r s i n t
p o m e n i f i E n l e g t u r c a l u a t u l d e s e t i n e i d e v a r z e i , s e m i n t e i d e c E n e p a s a u d e m a z a r e
( d o c . n r . 3 6 3 , 4 0 2 , 4 0 3 ) .
P e d e a l t a p a r t e E n t e i r i r e a a r e l o c p r i n a c o r d a r e a d e E m p u t e r n c i r i u n o r s l u j -
b a f i d o m n e f t i i n l a u n t r u l d o m e n i u l u i f e u d a l m a n a s t i r e s c . i n t i m p c e l a 1 6 1 6 i a n u a -
r i e 6 . d l e x a n d r u M o v i l a p o r u n c e f t e m a r i l o r v a t a f i d e ; i n u t u l S u c e v e i f i g l o b n i c i -
l o r f i d e f e g u b i n a r i l o r . . . v o i s a l a s q i E n p a c e t o a t e c a t e t e s f i n t e i m a n a s t i r i V o r o -
n e ; . . . n i m e n i s a n u a i l d i a i n f r a E n a c e l e s a t e . . . c d n u l e j u d e c e , s a n u l e g l o b e a -
s e d ( d o c . n r . 1 ) , l a 1 6 1 7 i u l i e 2 p o r u n c e f t e c a i n s a t e l e m e i n a s t i r i i G a l a t a g l o b -
www.dacoromanica.ro
V
n i c i i f i v a t a f i i m a r i f i d e f u g u b i n a r i i s a i n t r e f i n u m a i s a j u d e c e c u d r e p t a t e , c u
o a m e n i b u n i , f i s a - f i j a f e r t i e c e s e v a c u v e n i , i a r a l t a t r e a b e i C u g l o a b e l e f i C u d e f u -
g u b i n e l e s e i n u c a l l c i s a f i e a l e r u g a t o r i l o r n o f t r i e g u m e n u l f i c a l u g a r i i , p e n t r u
i n c e l l f a m i n t e ( d o c . n r . 2 2 7 ) . L a f e l e s t e f i p e n t r u s a t e l e m a n e i s t i r i i P i n g e i r a f i
( d o c . n r . 4 8 5 ) .
O E n t a r i r e a a u t o r i t 4 i i a c e s t u i a p a r a t r e i e s e i n d i r e c t , s i d i n a c f i u n i l e l u i a b u z i v e .
D o m n i a s e v e d e a d e s e a n e v o i t a i n s i t u a l i a d e a i n t e r z i c e u r e a d n i c i l o r t E r g u r i l o r s e i
i n t r e I n s a t e l e d e f i n u t , i n d e o s e b i i n c e l e a l e m a n e i s t i r i l o r ( d o c . n r . 1 8 8 , 3 6 2 , 3 6 3 ,
3 9 6 - 3 9 8 , 4 0 1 - 4 0 3 , 4 0 8 f i 5 2 8 ) . A c e f t i u r e a d n i c i a v e a u E n g r i j a l o r s a t e l e c a r e
l i n e c t u d e o c o l u l a r g u r i l o r , c u m e r a u s a t e l e d o m n e . y t i . D e a s u p r a a c e s t o r r i v a l i t a f i
f i e e l e f i o p r i t e p r i n p o r u n c a , t r e b u i e p a n d a t e n d i n f a s t a t u l u i d e a - f i e x t i n d e
a u t o r i t a t e a .
S i s t e m u l d e i d e i j u r i d i c e d i n p e r i o a d a f r m i a r i i f e u d a l e e s t e i n v a d i t a d e a l " -
d e r e . M e r i t a s u b l i n i a t a a t i t u d i n e a l u i G a . y p a r G r a l i a n i f a t e i d e s a t e l e d o m n e f t i . E s t e
f t i u t c p i n e i l a a c e s t d o m n , a v e r i l e b o i e r i l o r h i c l e n i e r a u c o n f i s c a t e p e s e a m a d o m n e a -
s c a , f i e c a c e i a p l a t e a u s a u n u f i c u c a p u l h i c l e n i a l o r . A c e s t e s a t e e r a u a p o i d e i r u i t e
t r e p t a t , t r e p t a t d r e p t r e i s p l a t a u n o r p e r s o a n e d i n s l t t j b a v o i e v o d u l u i .
G a f p a r G r a f i a n i a d o p t a o a l t e i m a s u r a . I n l a p l u i d a r f i t o t o d a t e i E n c e a a
s f a t u l u i d o m n e s c , V a s i l i e f i A n i f a f u i l u i I o n a f c o B o l e a c e r s a t e l e B a i l e f t i f i M a r e l -
f e i a l e t a t a l u i l o r , m o t * d e S t e f a n T o m f a , a n d v i n e a s u p r a l u i c u C o s t a n t i n M o v i l a
f i c u a l l i b o i e r i . C u t o a t e c a m b e l e s a t e e r a u d a r u i t e , p r i m u l l u i I o n a r o B a t i n ,
c e l a l u l t m a n a s t i r i i D o b r o v a f , d o m n u l l e E n a p o i a z a f i i l o r c e l u i h i c l e n i t . A c e a s t a
a c f i u n e o m o t i v e a z e i a s t f e l : d a c a a c e i b o i e r i a u f o s t v i n o v a f i a c e l u i d o m n e i a u
p l a t i t c u c a p e t e l e i o n , d a r s a t e l e l o r n u g r i t v i n o v a t e , o c i n a l o r n i c i d e c u m ( d o c . n r .
4 7 1 ) . A c e l a f l u c r u s e E n t i m p l a f i c u s a t u l H o r i l c a n i i a l l u i C h i r i f a m a r e p o s t e l n i c
l u a t d o m n e s c d e S t e f a n T o m . y a G a f p a r G r a f i a n i E l E n a p o i a z a s o f i e i a c e l u i a ( d o c .
n r . 5 9 1 ) , c a r e a v e a s a - 1 d a r t l i a s c e i p e s t e p u l i n v r e m e m a m a ' s t i r i i S f . S a v a d i n
l a f i ( d o c . n r . 5 9 6 ) .
www.dacoromanica.ro
R E Z U M A T U L D O C U M E N T E L O R
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) l a n u a r i e 6 , I a g i . A l e x a n d r u M o g h i l A v o e v o d p o r u n c e g t e
d r e g A t o r i l o r d i n t i n u t u l S u c e a v a s a n u s e a m e s t e c e i n s a t e l e m A n A s t i r i i V o r o n e t , p e c a r e
l e - a s c u t i t d e o n c e d A r i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I a n u a r i e 8 , I a g i . A l e x a n d r u M o g h i l v o e v o d i n t A r e g t e
m - r i i S A c u s a t e l e B e r i n d e i e g t i i S a b t i o a n i d i n t i n u t u l R o m a n c u t o t v e n i t u l .
S . 1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) l a n u a r i e 8 , I a g i . A l e x a n d r u M o g h i r v o e v o d i n t a r e g t e m - n i
S l c u s a t u l E c u g e n i , t i n u t u l R o m a n , d r u i t d e U r e c h e v o r n i c .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I a n u a r i e 2 0 . I e r e m i a d r r i b a n u l v i n d e m - r i i H l i n t e a o c a s i i
c u l o c u l e i i n I a g i , p e U l i t a N o u A .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) F e b r u a r i e 2 . I o n a g c o , f i u l l u i S t r o i c i l o g o r A t , d f i r u e g t e m - r i i
S f . S a y a s a t u l T e l i t a , t i n u t u l O r h e i i t r e i M e l d e v i e l a C o t n a r i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A p r i l i e 2 7 , I a g i . A l e x a n d r u M o g h i l A v o e v o d p o r u n c e g t e
p A r c A l a b i l o r d e R o m a n s 5 a s e i n p a c e s a t e l e B e r i n d e i e g t i g i S A b o a n i a l e m - n i S A c u .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A p r i l i a 2 7 . T o a d e r d i a c d i n S t a n i s l A v e g t i i a l t i i d a u m f i r -
t u r i e c a T o a d e r d i a c o n u l d i n R A t e g t i g i r u d e l e l u i a u v A n d u t l u i V a s i l e v i s t i e r n i c e l d i n U n g u -
r a g i j u m A t a t e d i n s a t u l U n g u r a g i d e p e M o l d o v a , c a r e s ' a c h e m a t D o b r o s a v e g t i , c u 2 4 t a l e n i
b A t u t i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 1 2 , I a g i . A l e x a n d r u M o g h i l A v o e v o d i n t i i r e g t e i n - n i
H o m o r t o t h o t a r u l d i n j u r u l e i , a l a c u m s e r i e i n u r i c u l l u i S t e f a n v o e v o d c e l B A t r A n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 1 2 , I a g i . A l e x a n d r u M o g h i l d v o e v o d I n t A r e g t e m - r i i
S u c e v i t a s a t u l R u j i n t i d i n t i n u t u l I a g i , p r i m i t i n s c h i m b p e n t r u s a t u l N e g o e g t i d i n t i n u t u l
N e a m t d e l a N e e h i f o r B e l d i m a n f o s t l o g o f f i t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 1 2 . Z a h a r i a D e r t s c a f o s t p i t a r z A l o g e g t e p a r t e a s a d i n s a t u l
D e r t s c a l u i M i r o n C r A h l e h .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 2 6 , I a I i . C i o l p a n f o s t h a t m a n , M u r g o e i T o t l e a f o s t
v o r n i c , G a v r i l f o s t v o r n i c , C i r j e u f o s t s t o l n i c , C o r u i u f o s t c o m i s , N i c o a r A . f o s t s p A t a r d a n
m a r t u r i e c A f o s t u l v o r n i c C i o m A r t a n g i - a p i e r d u t p r i v i l e g i i l e p e n t r u s a t u l T A r z i i d e p e B A r l a d ,
a n d s ' a r e f u g i a t i m p r e u n k c u a l t i b o i e r i I n T a r a R o m a n e a s c A , l a B u z A u .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u n i e 6 , I a g i . A l e x a n d r u v o e v o d p o r u n c e g t e u r e a d n i c u l u i
d e P i a t r a s A n u i n v A l u i e c u o c o l u l P i e t r e i s a t u l J i d e g t i a l c n e a g h i n e i D a m i e n e a s a .
www.dacoromanica.ro
V I I I
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u n i e 7 , I a i . A l e x a n d r u M o g h i l A v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i
N e a m t p a r t e d i n s a t u l B u h i l i n t i u n d e s a l i a d u n e v e c i n i i , s 1 i f a c a m o r i i h e l e s t e e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u n i e 1 3 , I a i . A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d i n t a r e q t e m - r i i
B i s e r i c a n i s a t u l T r o i t a s i o m o a r a p e C r a c a u , t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u n i e 1 5 , B a 1 a c e n i . C a n d a c h i a d i n B a l a c e n i , f a t a l u i
P e t c e a p a r c a l a b , i m p a r t e n e p o t i l o r e i m o s i a d i n s a t u l B a l a c e n i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u l i e 2 6 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i I a c o m i p o s t e l -
n i c u l p e O n i c a T i g a n u l c u m p a r a t d e l a S t o i c a i e r b a n m a z i l i c a l a r a 0 , d i n T A r g o v 4 t e , c u
1 2 u g h i .
1 7 . < 1 6 1 6 d u p g i I u l i e 2 6 > . L i s t a d e b a n i q i a l i m e n t e d a t i l a d a j d e d e P e t r e p e n t r u
a l t i i i n v r e m e a l u i * t e f a n T o m s a i A l e x a n d r u M o v i l a .
1 8 . < 1 6 1 6 I u l i e 2 6 - 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 - 1 6 2 6 > . R a d u v o e v o d
I n t a r e s t e m - r i i S a c u h o t a r u l m o 0 e i D u m b r a v i t a i M o l d o v i t a .
1 9 . < 1 6 1 6 I u l i e 2 6 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > N e a m t . o l t u z u l
c e i 1 2 p A r g a r i d i n T g . N e a m t d a u m a r t u r i e c a m - r e a S a c u n u a f o s t f A c u t a p e l o c a l
m - r i i A g a p i a , c i p e l o c u l C e t a t i i N e a m t .
2 0 . < 1 6 1 6 I u l i e 2 6 - 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > . R a d u v o e v o d ,
i n t a r e t e l u i I o n w o p i t a r e l , f r a t i l o r s a i T o a d e r , T o m a , V a s i l e i s u r o r i l o r l u i M a r i a 1 i T o d o s i a
f i L i l u i L a t c o , j u m a t a t e d e s a t d i n M o g o m t i , t i n u t u l C a r l i g a t u r a .
2 1 . < 1 6 1 6 I u l i e 2 6 1 6 1 9 F e b r u a r i e R a d u v o e v o d i n t o a r c e
l u i C o s t e a B c i o c m a r e v o r n i c d e t a r a d e j o s s a t e l e D e l e n i i R u s i d i n t i n u t u l H a r l a u , l u a t e
p e n e d r e p t .
2 2 . < 1 6 1 6 I u l i e 2 6 - 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > . R a d u v o e v o d
i n t a r e t e m - r i i B o g d a n a s a t u l H i l t e u l d e S u s p e T r o t u l c u m p a r a t d e l a m - r e a B e r z u n t d e
T e o d o s i e m i t r o p o l i t u l , f o s t s t a r e t a l B o g d a n e i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u l i e 2 7 , C o r d a l . e n i . S o l o m i a P o s m a g o a i e d i n S a p o t e n i
v i n d e c n e a g h i n e i A n a T a u t u l e a s a p a r t e a s a d e m o 0 e d i n C o r d a r e n i c u 2 5 t a l e n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 ( i ) A u g u s t 2 , I a i R a d u N o e v o d c l a r u e s . t e l u i I a c o m i e p o s t e l n i c
s a t u l V o j c a d i n t i n u t u l S o r o c a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 9 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e t e m - r i i B i s e r i c a n i
s a t u l T r o i t a p e C r a c k ' t i n u t u l N e a m t .
2 0 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 9 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e t e m - r i i B i s e r i c a n i
o r u o a r a l a C r a c a u i n s a t u l A v e r e s t i t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 2 , I a s i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e d a b i l a r i l o r d i n
t i n u t u l R o m a n s A l a s e i n p a c e s a t e l e c h e i a , I l e u c u p n i i B o g d a n e s t i a l e e p i s c o p i e i d e
R o m a n , c a s u n t s c u t i t e d e c l a r i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 5 , I a i . R a d u v o e v o d I n t a r e t e l u i O n c i u l I u r a r
c o v i c i , s t a r o s t e d e C e r n a u t i , s a t u l S e n d r i c e n i t i n u t u l H a r l a u , p e n t r u c a a s l u j i t e t a r i i n o a s t r e
c u b o i e r u l n o s t r u c r e d i n c i o s i c i n s t i t C o s t i B a c i o c m a r e v o r n i c , l a T a r i g r a d
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i P o b r a t a
i e z e r u l B e l e u l c u g a r l e i m l a j e t , i a r p e s c u i t u l i n e l e s a n u s e f a c a f a r g i s t i r e a e g , u m e n u l u i 4 .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e t e m - r i i A g a p i a
p o i e n e l e F a n t a n a M a l a s e t i l o r d i n h o t a r u l N e g r i t e t i , F a n a t e l u l d i n T o l i c i , M u n c e l u l F l o r e i
P o i a n a l u i U r e c h e .
www.dacoromanica.ro
I X _
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a i . R a d u v o e v o d i n a r e s t e m - r i i P o b r a t a
i c z e r u l B e l e u l c u g a r l e s i r n 1 5 j e t s A n u a i b A n i m e n i a p e s c u i f a r A g t i r e a i f r A b i n e c u -
v A n t a r e a e g u m e n u l u i g i f A r A s t i r e a u r e a d n i c u l u i I a r c i n e a r f i a f l a t l a p e s c u i t s a u t A i a t
m l A j e t s i s e j a m r e j e l e i v a s e l e i b o u i c a r e l e i s e c u r i l e l o r s i t o t s i l a s e n u m a i
g o l .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t i r e s t e m - r i i P o b r a t a
p a r t e d i n s a t u l O r i e s t i t i n u t u l C o v u r l u i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t r i r e s t e
m - r i i S i - m u
c a s e s i d u g h e n i f n T , . O r h e i , d a r u i t e d e D o n i c i p A r c A l a b .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a i . R a d u v o e v o d i n t r i r e s t e m - r i i S e c u s a t e l e -
S A b o i a n i i B e r e n d e e s t i t i n u t u l R o m a n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 8 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t r i r e s t e l u i C r a w l f o s t
p o s t e l n i c p A r t i d i n s a t u l P i e t r i i s e l i s t e a B d e 1 t i , c u v a d u r i d e m o a r a I n B a h l u e t
l o c u r i d e p r i s a a i c u g r A d i n i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 0 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e S a c u s a t e l c
J i d e s t i s i R u s c i o r i d i n t i n u t u l N e a m t , d r t r u i t e d e D a m i a n v i s t i e r
i c n e a g h i n a l u i , N a s t a s i a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 0 , I a g i . I o n a s c o S t r o i c i d i l r u e s t e m - r i i D r a g o -
m i m a s a t e l e D r u j e s t i i T A i s t r e n i t i n u t u l H A r l A u , B A r s r i n e s t i , t i u u t u l D o r o h o i s i B o r i s c A u t i
t i n u t u l C e r n a u t i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 0 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e l u i I o n a s c o .
R o t o m p a n j u m A t a t e d i n s a t u l I o n s e n i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 1 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e p o p i i I o n a s c u
I l a r i o n d i a c o n d i n R A t e s t i m o s i a d i n s a t u l U n g h e n i t i n u t u l N e a m t r A s c u m p A r a t i 1 d e l a
P A s c A l i n a , j u p A n e a s a l u i S t r o i c i l o g o f r i t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 2 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e m - r i i < V A n d t o r i ,
d e p e s t e B i s t r i t a 1 2 p o s l u s n i c i p e n t r u i l i i p e n t r u m u n c A i s a t u l D A n e s t i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 2 . R a d u v o e v o d d d r u e s t e m - r i i d e l a V A n A t o r i o b r o e
d i n v e n i t u l d o n m e s c .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e m - r i i B i s t r i t a
h o t a r u l b r a n i s t e i d e l a p A r a u l S A r a t a p e s t e B i s t r i t a c u t o a t e p o i e n i l e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e m - r i i B i s t r i t a
s a t u l R o z n o v p e B i s t r i t a t i n u t u l N e a m t , c u h o t a r u l s a t u l u i A r e a .
' 1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t i l r e s t e m - r i i H o m o r
h o t a r u l d i n j u r u l m o s i e i I n c e p A n d d e l a M u n t e l e M a r e s i p A n d p e M o l d o v a I n s u s l a I z v o r u /
T o c i l e l o r .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t r e s t e m - r i i S f . I l i e u n
i a z , a n u m e C o p c e a s i 2 4 M i d d e f A n a t i n h o t a r u l t A r g u l u i S u c e a v a d i n s p r e h o t a r u l T A t A r a s i l o r .
4 0 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 5 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e f i i l o r l u i V r i s c a n
D o b r e n c h i p a r t e d i n s a t u l B A l A c e n i t i n u t u l S u c e a v a , c u l o c d e i a z s i m o a r A l u a t A c a s c h i m b .
p e n t r u m o s i a s a d i n V o l c i n e t d e l a P r o d a n , G l i g o r i e i s o r a l o r N a s t a s i a .
4 7 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e r n b r i e 1 , I a s i . R a d u v o e v o d r e s t i t u e m - r i i P a n -
t o c r a t o r a r A p o s a t u l u i T o a d e r M o g h i l a s a t e l e C o b l i a i G l i g e n i t i n u t u l S o r o c a i C r A i n i c e n i
t i n u t u l ' D o r o h o i , c o n f i s c a t e s i d a t e a l t o r b o i e r i d e s t e f a n T o m a v o e v o d .
www.dacoromanica.ro
X
4 8 . < 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 < 5 ) . R a d u v o e v o d
r e g t e m - r i i < A r o n v o c l i i > d i n t a r i n a l a l i l o r , T i g a n i i d a n i e d e l a A r o n v o e v o d * .
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 . R a d u v o e v o d
I n t a r e g t e m - r i i S a c u s a t u l B r a t u l e g t i t i n u t u l N e a m t , c u m p a r a t c u 2 5 0 g a l b e n i .
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 . P e n t e i u d i n B u c i u m i
v i n d e l u i A p o s t o l p o s t e l n i c m o g i a d i n s a t u l B a l u g e g t i p e n t r u c a I - a g t e r s d e l a d a j d i e g i i - a
m a i d a t 7 z l o t i b a t u t i .
( 5 1 . < 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 . R a d u v o e v o d i n t a -
r e g t e l u i D r a g a i l a a r m a g e l d i n G a n e g t i p a r t i l e d e m o g i e d i n S p i n e n i .
5 2 . < 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e
l u i A r s e n i o a l t r e i l e a l o g o f a t s a t u l A l b e g t i p e S e l e n e / i s a t e l e B i l l a b a n e g t i g i I o n a g e g t i p e
R a u t c u m p a r a t e c u 5 5 0 u g h i a u r d e l a I o n a g c o S t r o i c i g i m a m a s a P a s c a l i n a
5 3 . < 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 . R a d u v o e v o d
r e g t e l u i P o t r o i f e m e i i s a l e M a l i n a m o g i e i n h o t a r u l R u n c u l u i d i l a B u c o v i n a * i c u
v a d d e m o a r a s u b D u n a v i c i c u m p a r a t a c u 4 8 l e i d e l a N i c h i t a g i D r a g o g p i t a r d i n O b a r g i e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 3 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e v a t a f i l o r
g i d a b i l a r i l o r d i n t i n u t u l S u c e v e i s a l a s o I n p a c e d e a n g a r i i s a t e l e l u i V a s i l e U r e c h e .
< 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 4 . U r e c h e f o s t v o r n i c p o r u n c e g t e l u i e p t e g s a
l a s e i n p a c e p r i s a c a d i n h o t a r u l O n e g t i a l u i N e n i u l M a m u t d i a c .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 6 , I a t j i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e l u i P o i a n i
s i i c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e T o a d e r d i n B o t e g t i C u V a r t i c p e n t r u o c i n a d i n B r u d u r e g t i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 4 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i N e a m t
o m o a r a p e p a r a u l B u h a l n i t a c u c a s a g i p o v a r n e c u m p r a t e m a i i n a i n t e d e l a N e c o a r a l o g o f a t
c u 1 0 0 u g h i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 4 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t i l r e g t e m - r i i N e a m t
u n s a t e l a g u r a J i j i e i s .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 5 . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e d r e g a t o r i l o r d i n
t i n u t u l F a l c i u s a n u i a c l a r i d e l a v e c i n i i d i n s a t u l G u g e t e i a l m - n i S f . S a y a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 5 , I a g i . R a d u v o e v o d i m p u t e r n i c e g t e i n - r e a
S i . S a y a d i n I a g i s a - g i u r m a r e a s c a i s a s t r a n g a v e c i n i i f u g i t i d i n s a t u l G u g e t e i t i n u t u l F a l c i u .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 7 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i G o r c i u
d i n M i h a i l a g e a p a r t e a d e m o g i e d i n T e l e n e g t i , < t i n u t u l O r h e i > c u m p a r a t a d e l a C i a b a n c u
4 1 t a l e n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) S e p t e m b r i e 1 9 . I o n a g c o s p a t a r , f o s t p a r c a l a b d e N e a m t ,
d a m a r t u r i e h o t a r n i c a p e n t r u o p o i a n a a m - r i i S a c u i n p r i c i n a c u t a r g o v e t i i d i n T g . N e a r n t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i B i s e -
r i c a n i p o e n i l e B i c a z u l , C a r n u l i B i s e r i c a i n p r i c i n a c u c a l u g a r i i d e l a m n a s t i r e a d e s u b
C e a h l a u .
6 1 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a g i . R a d u v o e v o d t n t a r e g t e l u i
g u g a n g i N e n i u l d i e c i p a r t e d i n s a t u l O n e g t i C u l o c d e i a z g i d e m o a r a c u m p i i r a t a C u 3 0 t a l e n i
d e a r g i n t d e l a O d o c h i a , c n e a g h i n a l u i V l a d i c a p i t a r .
6 5 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i N e n i u l
d i a c o p r i s a c a , o c a s a ' c u g r a d i n i g i p o i a n a i n h o t a r u l O n e g t i l o r c u m p a r a t e c u 3 5 t a l e n i d e l a
O d o c h i a , c n e a g i i i n a l u i V l a d i c a p i t a r .
www.dacoromanica.ro
X I
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i V a s i l e
v i s t i e r n i c e l p a r t i d i n s a t u l D o b r o s l a v e g t i c a r e s e v u m e g t e U n g u r a g i i c u m p a r a t e c u 5 0 z l o t i
t a t a r e g t i d e l a S t e f a n g i G h e o r g h i t a , f f i i l u i L u p a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e t a b r i e 2 2 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i N e c h i t a
d i a c o a l o a r a i n s a t u l V a r t o p i n p r i c i n a c u p o p a A n d r u g c o i G h e o r g h e d i a c d i n D o l h a g t i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e t n b r i e 2 3 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i
D r a g o m i r n a s a t e l e D r u j e g t i i T i l i s t r e n i t i n u t u l H r l u , E a r s a n e g t i i D i m i d e n i t i n u t u l D o r o h o i
B o r o s c a u t i t i n u t u l C e r n a u t i i s e l i g t e a G a r b e g t i p e S i t n a t i n u t u l H a r l a u , d a r u i t d e
r a p o s a t u l L u p u S t r o i c i f o s t m a r e l o g o f a t .
' 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 3 , S u c e a v a . R a d u v o e v o d I t n t a r e g t e l u i
S i m i o n G h e u c a m a r e s p a t a r s a t e l e P o r t a r e g t i i D r u j a g t i i n p r i c i n a c u g o l t u z u l d i n t a r g u l
B a r l a d i c u C r a c i u n g i c u B a r b o s u l .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 3 . P e t r u S m i l e a n v o i t u l d e I a g i i C u 1 2
p a r g a r i d a u m a r t u r i e c a I a c o b F r a n c u l i f e m e i a s a M a r g h i t a a u v a n d u t o c a s k c u t o t l o c u l
c u p i v n i t a d e p i a t r a d i n I a g i l u i N i c o r i t a m a r e v o r n i c d e t a r e d e s u s , c u 3 0 0 t a l e n .
7 1 . < 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 2 3 - 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 A . R a d u v o e v o d
r e g t e l u i N i c o a r a m a r e v o r n i c p a r t e d i n s a t u l L e h a c e n i p e B e r h e c i , c u m p a r a t a d e l a A n d r o n i c
c u 4 0 t a l e n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 4 , f a i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i S a c u l
p o e n i l e d i n h o t a r u l T g . N e a m t , i n p r i c i n a c u t a r g o v e t i i d e a c o l o .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 5 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i P a n -
t e l e i p a r t i d i n s a t u l F u t e g t i , n u m i t i B o t e g t i , c u m p i i r a t e c u 4 0 t a l e n i d e l a G h e o r g h e g i
S a l a v i i s t r u , f i i i l u i T o m a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 8 , I a R a d u v o e v o d i n t o a r c e A g a f i e i
c n e a g h i n a l u i B o u l v i s t i e r s a t u l D a v i d e n i c u m o r i i s a t u l F r a t e g t i t i n u t u l N e a m t , i p a r t e a
c e s e v a a l e g e d i n s a t u l N i s p o r e g t i , t i n u t a l S u c e a v a , p e n t r u c a - i s u n t o c i n i i d e d i n e d e z e s t r e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 3 0 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t ' a r e g t e l u i P a n -
t e l e i p a r t i d i n s a t u l F u t e g t i , n u m i t a c u m B o t e g t i , c u r n p a r a t e d e l a . A l e x a g i D u m i t r u , f i i i
B u g c a i g i d e l a n e p o t i i B u g a i c u 3 0 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 2 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i A l e x a
M u s t e a t a f o s t p a r c a l a b s a t u l I u r c e n i p e C u b o l t a t i n u t u l S o r o c a , d r u i t d e M a r i a , m a m a l u i
I e r e m i a M o v i l a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) 0 c t o m b r i e 2 , I a I i . R a d u v o e v o d i n t o a r c e l u i B o t a g
r u d e l o r s a l e s a t u l S i d a v s c a p e c a r e - 1 l u a s e B a l i c a f o s t h a t m a n c u s i l a d e l a e i . S a t u l t w i t f i i n d
p i e r d u t i n h i c l e n i e , S t e f a n T o n g a 1 1 d a r u i s e l u i B e l d i m a n m a r e l o g o f a t , d e l a c a r e B o t i g g i
r u d e l e s a l e 1 - a u r a s c u m p a r a t c u p a t r u c a i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 3 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e l u i A n d r e i c a
d i n A / m a g e n i s a a l e a g a p a r t e a l u i G h e o r g h e d i a c d i n s a t u l V a r t o p c u m p a r a t 6 d e l a A v r a -
m e s c u g i d e l a B u c u l e i u .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 9 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t a r e g t e l u i G h e o r g h e
I u r a g c o B a l o t a j u m a t a t e d i n s a t u l P o p g e g t i t i n u t u l N e a m t , c u m p a r a t a d e l a P a t r a g c o
B o l d e s c u c u 1 0 0 t a l e n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 1 0 . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i D r a g u t u l B o g d a n
s t a r o s t e o p a r t e d i n s a t u l F o c g a g t i p e P u t n a c u v i e g i v a d d e m o a r a I n g a r l a P u t n i i , c u m -
www.dacoromanica.ro
X I I
p a r e d d e l a C o n d r e i d e l a P r i c o p i e s i d e l a C r u d u s i d e l a B f i t i e s i o l t i i , d a r u r i c e l e d e c u m -
p d r A t u r d i - a u p i e r i t a n d 1 - a u p a d a t L e s i i
8 1 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) 0 c t o m b r i e 1 3 , I a s i . I o r d a e h e , f i u l l u i S i m a f o s t v a l u e s ,
v i n d e 1 2 L i d d e v i e l a C o t n a r i l u i N i c o a r d m a r e v o r n i c d e t a r e d e s u s p e n t r u 5 0 0 g a l b e n i
u n g u r e s t i .
8 2 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o i n b r i e 1 3 . I o n a s c o S t r o i c i s c h i m b d o c i n a s a d i n s a t u l
N e l i p e s t i C u a l t i r d z e s i d i n s a t , a n u m e G r o z a v i B e r e a n s i M o s c h i c i s i c u v e r i i l a r D u m i t r n
f r a t e l e a u S t e f a n .
8 8 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) 0 c t o m b r i e 1 7 , I a i . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e l u i I o n a s c o
B o l d e s c u p o s t e l n i c s a t u l V A n d t o r i d i n o c o l u l P i e t r e i p e c a r e 1 - a p i e r d u t I n h i c l e n i e
f o s t p o s t e l n i c .
8 4 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) 0 c t o m b r i e 2 0 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e m i t r o p o l i e i
d e R o m a n m a i m u l t i r o b i T i g a n i .
8 3 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 2 6 . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e l u i I g n a t C i o g o l e
f o s t p f t r a l a b i S t r a t u l f o s t p a h a r n i c j u m r i t a t e d i n s a t u l M a n o ' a t i n u t u l S o r o c a , I n p r i c i n a
C u I o n a s c o C u j b d f o s t s t a r o s t e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) 0 c t o m h r i e 3 0 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i G h e a n -
g b e a m a r e l o g o f d t p a r t e d i n s a t u l E p u r e n i c u r n p i l r a t d d e l a T e o d o s i a c n e a g h i n a l u i G h e o r g h e
f o s t m e d e l n i c e r c u p a t r u b o i s i c l o u d v a c i , p r e t u i t l a 5 0 t a l e n .
< 1 6 1 6 > N o e m b r i e 1 , I a s i . G h e a n g h e a m a r e l o g o f i l t p o r u n c e s t e l u i
D u m i t r a s c o p i t a r s d c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e N e a n i u l d i a c c u C o n d r e a M a l i t a p e n t r u o p r i s a a ,
C u t e m n i c s i c u c a s d .
< 1 6 1 6 > N o e i n b r i e 4 , V i r t o p . G h e o r g h e B o t u l d i a e d i n D o l h e s t i .
a l e g e v a d u r i l e d e m o a r d a l e l u i D o n i c i s i N i c h i t a d i n s a t u l V d r t o p .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 1 5 , I a i . R a d u v o e y o d t n t f i r e s t e V A r v a r e i
H a c i m A n d o a e p d r t i d i n s a t u l P o p e n i p e J u b i n e a s a t i n u t u l D o r o h o i s i o p a r t e d i n B o r d d i l c e n i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 2 5 . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e I m p d r t e a l a p e c a r e s i - o
l a c n e p o t i i l u i G l d v a n v i s t i e r c u n e p o t i i l u i C o z m a S a r p e p o s t e l n i c , p e n t r u s a t e l e S c h e i , C i o -
r e n i , H o m i c e n i , R o g i n o s i , B r o s t e n i t i n u t u l N e a m t , S a c o ! , A l c i d a r u l t i n u t u l S o r o c a , N a v d r n e t
t i n u t u l l a i , t r e i f d l c i d e v i e I n D e a l u l N e t e d , c i n c i M I 6 I n D e a l u l l u i V o d d s i 1 2 s d l a s e
d e t i g a u i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 2 8 , I a i . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e m - r i i S f . S a y a
d i n I a s i c l o u d M i d d e v i e d i n H u s i d d r u i t e d e C d r s t e a f o s t v o r n i e i c n e a g h i n a l u i A n g h e l i n a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 2 9 , I a s i . R a d u v o e v o d 1 n t A r e s t e l u i C o s t a n t i n
R o s c a m a r e v i s t i e r s a t u l C h i s i n d u t i n u t u l L d p u s n a , c u m p d r a t c u 1 8 0 u g h i d e l a S o l o m i a s o t i a
l u i D a g u s f o s t v o r n i c .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 3 0 . I o n a s c o , f i u l l u i P d t r a s c o , v i n d e l u i D u m i t r u
G o i a f o s t m a r e v o r n i c s i c n e a g h i n e i l u i , C a n d a c b i a o c i n a s a d i n s a t u l L a t c a n i c u 4 0 t a l e r i
b d t u t i .
9 1 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e e e m b r i e 5 , I a i . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e l u i P e t r e a
v i s t i e r n i c e l , M a r i e i i M a r t e i , f i i i l u i C d r s t e a s i a l t o r a s a t u l S a c a d i n t i n u t u l B e a u , d e o a r e c e
i s p i s o a c e l e d e c u m p A r d t u r d d e l a I a n c u v o e v o d e a u a r s I n c a s a l u i A n t o n d e a c o l o , a n d
i - a u a r s c a s e l e s .
9 5 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 5 . V a s i l e B o g z a d d r u e s t e l u i V a c i l e H A b l i a c
p a r t e a d e m o s i e p e c a r e o a r e I n s a t u l H l d p e s t i , t i n u t u l L d p u s n a .
www.dacoromanica.ro
9 6 . < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 5 , F o e s a n A r v a t s i I o n f o s t c o m i s , p a r c a l a b i
d i n t i n u t u l P u t n a , d a u m i i r t u r i e c u m A x e n i a d i n D r a g h i c e s t i f a t a O p r e i a v a n d u t l u i C o s t a c h e
f e m e i i s a l e M a r i c a o c i n a s a c a t s e v a a l e g e d i n D r u m u l F u r i l o r p a n a i n a p a S i r e t u l u i
4 5 p a m a n t u r i g i u m a t a t i I n f r u n t e t o , p e n t r u 5 0 t a l e n i d e a r g i n t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 5 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i D u m i -
t r a s e o s i T o f a n , n e p o t i i l u i S i m i o n S c a c h i l , p a r t e d i n s a t u l B a r j o v e n i i n p r i c i n a c u D u m i t r u
f r a t i i l u i , I o n a s c o s i I l e a , f i i i l u i P o p o t e a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 2 . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e m - r i i G a l a t a o c a r -
c i t i m a p e c a r e o s c u t e s t e d e c a m a n a m a r e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 5 , I a s . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u N i c o r i p
m a r e v o r n i c o c i n a c u l o e d e i a z s i d e m o a r a i n s a t u l V r a j i t o r i p e B e r h e c i , c u m p a r a t a d e l a
P l o s c u t a n i T o a d e r B a l t a t u l c u 5 0 t a l e n i d e a r g i n t .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 5 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i N i c o -
r i t a m a r e v o r n i c p a r t i d i n s a t u l R a d a c i n e s t i p e B e r h e c i , c u m p a r a t e d e l a O b r e j a i r u d e l e
l u i c u 8 0 t a l e n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 7 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i S e c u
m o r i , o p r i s a c a c u o d a e i c t i v a v e c i n i d i n T g . F r u m o s .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 8 . M a r i a , f i i c a l u i P e t r u c h i o p u l v o e v o d ,
d a r u e s t e m - r i i S f . S a y a d i n I a s i s e l i s t e a C u d r e a v e n t i a l a t u r e a c u s a t u l S t r o e s t i , t i n u t u l H a r l a u .
1 0 3 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 2 4 . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i M a t e i v i s t i e r -
n i c e l d i n S a c u e n i p a r t e a d i n S a c u e n i c u m p a r a t a d e l a G a v r i l f i u l C a l i n i i c u 1 6 t a l e n , p e c a r e
n e a m u r i l e l u i a u v r u t s ' o r a s c u m p e r e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e . 2 8 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e l u i G l i -
g o r i e C i o l p a n p a r c a l a b d e N e a m t c a s a p u n a I n v e d e r e l u i C i o g o l e a f o s t B u l g e r d i n I o n a s e s t i ,
s a l a s e i n p a c e o a m e n i i d i n s a t u l S c h e u l e t i a l e p i s c o p i e i d e R o m a n s a p e s c u i a s c a I n t e o g a r l a
a S i r e t u l u i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 2 8 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e e p i s c o p i e i
d e R o m a n u n l o e d e f a n a t d i n h o t a r u l s a t u l u i G a d i n t i t i n u t u l R o m a n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 2 8 . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e e p i s c o p i e i d e R o m a n
o p r i s a c a c u s t u p i i n s a t u l R a c h i t o a s a t i n u t u l T e c u c i , d a r u i t i l d e I o a n m o n a h u l .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 3 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e e p i s c o p i e i d e
R o m a n s a t e l e S c h e u l e t i o i B o g d a n e s t i t i n u t u l R o m a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 8 , I a i . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i N i c o a r a
m a r e v o r n i c a l t a r i i d e j o s p a r t ; d i n s a t u l M i r e n i p e P e r e s c h i u , t i n u t u l T u t o v a , c u m p a r a t e
d e l a P a r a s c a f i i c a N e a g a i d i n P o d e n i s i d e l a a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 8 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i R o s c a m a r e
v i s t i e r m o s i e i n s a t u l B a i c e n i t i n u t u l H a r l a u , c u m p a r a t a d e l a P a t r a s c o U d r e a m a r e v a t a f
d e D o r o h o i c u 3 0 0 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 9 .
R a d u v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i T a z l a u o b u c a t a
d e l o o d i n s a t u l C o l t e s t i , c o t r o p i t a d e B u c i o e p a h a r n i c .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 0 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e e p i s c o p i e i d e
R o m a n s a t e l e S c h e u l e t i i B o g c l a n e s t i t i n u t u l R o m a n , c e l e - a f o s t s c h i m b c u c a l u g a r i i d e l a
m - r e a R a s c a , p e n t r u s a t u l B a r l e s t i c u i a z u r i s i m o r i d i n t i n u t u l S u c e v e i .
www.dacoromanica.ro
X I V
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 0 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e l t e i l u i D u m i t r a v c o
S o l o m o n s a t u l I l i t m e i a n i p e T a z l A u t i n u t u l B a c A u , c u m p A r a t d e l a u r m a v i i l u i S t r o i c i f o s t
m a r e l o g o f a t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i a 1 1 , I a i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i P A t r a v c o
U d r e a n i v t e T i g a n i r o b i , c u m p A r a t i c u 4 0 t a l e n i d e l a V a s i l e d i a c c m , n e p o t u l l u i B a i n s c h i
p A r a l a b .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 2 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e v t e l u i P l o t e a
v i s t i e r n i c e l , G l i g o r c e a v i s t i e r n i c e l , I o n a v c o s t o l n i c e l v i p o p a G l i g o r i e p a r t e d i n s a t u l C u d r e l t i
c u l o c u r i d e i a z j m o r i p e B a h l u e t t i n u t u l C A r l i g A t u r i i , c u m p A r a t A c u 1 6 g a l b e n i d e l a N i c o l a i
s o r a l u i M a r i a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 2 , I a i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e m - r i i A g a p i a
s a t u l C h i l d e v t i t i n u t u l R o m a n , I n p r i c i n a C u M a n o l e p A r c A l a b .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 3 , I a S i m i o n f i u l l u i U r s u d e D r A g o e v t i ,
U r s u f i u l l u i F u r d u i u , L a r i o n v i I o n a v c u f i i i l u i O b r e j i e , T o a d e r f i u l l u i P A n t e i j I a c h i m
f i u l l u i U r s u , t o t i r A z e v i d i n D r A g o e v t i , d a u p a r t e a l o r d e m o v i e a & A A A s A v a a l e g e v i s e -
W i n d v e c i n i l u i A s l a n p o s t e l n i c u l c a p l A t e a s c A d e t o a t e d a b i l e l e a t e v o r f i p e s t e a n
d o i g a l b e n i , i n s a t , l a d a j d e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 4 , I v R a d u v o e v o d i n t A r e v t e m - r i i N e a m t -
h o t a r u l b r a n i v t e i a i n m u n t i c u p o i e n i v i c u i z v o a r e v i r A u l B i s t r i t a
1 1 6 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 5 . R a d u v o e v o d I n t A r e v t e ' A n t e m i e i j u p A n e a s a
l u i D u m i t r u L e n t A f o s t s t a r o s t e , s a t u l H r o v A u t u l i p A r t i d e m o v i e i n s a t e l e B o i a n c i n i , D o r o -
v i u t i c i C o s t e v t i t i n u t u l C e r n a u t i v i i n I u r c A u t i i V A s A l e u p e N i s t r u .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 6 , I a R a d u v o e v o d i n t d r e v t e l u i D u m i t r u
B u h u v v i s u r o r i i l u i , S a l t a , s a t e l e V u l p A v e v t i t i n u t u l R o m a n , M o l o v a t a t i n u t u l O r h e i
T e p e n i i d i n t i n u t u l C h i g h e c i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 6 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i V a s i l e .
* e p t e l i c i f o s t m a r e v a t a f m o v i e i n s a t u l V a s c A u t i p e S i r e t c u m p a ' r a t A c u 3 1 0 t a l e n i d e l a
N i c o a r A c
a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 8 . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i D u m i t r u B u h u v
i s u r o r i i s a l e S a f t a , f i i c a l u i C a r a i m a n p a h a r n i c , s a t e l e D o b r i c e n i a s u b C r u p e n i v o t i n u t u l '
D o r o h o i , G i c l i a t i p e S i r e t c S i m i o n e v t i p e M o l d o v a l i n u t u l R o m a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 0 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i I o n a v c o
J o r e a s a t u l y e r c e v t i c u l o c d e i a z d i n t i n u t u l N e a m t , d o a r e c e p r i v i l e g i i l e u n e l e a u p u t r e z i t
I n p A m A n t , i a r a l t e l e a u f o s t l u a t e d e s t e f a n T o m a v o e v o d .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 0 , I a v i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i C o s t a n t i n
u r i c a r v i f r a t e l u i s A u C r i s t i a n , f i i i l u i I o n a v c o c i i m A r a , p a r t e d i n s a t u l B r t i v e v t i , i n p r i c i n a
c u I o n a v c o S t r o i c i f i u l r A p o s a t u l u i L u p u l S t r o i c i f o s t m a r e l o g o n i t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 )
I a n u a r i e 2 2 , I a v i . R a d u v o e v o d I n t A r e v t e m - r i i B i s -
t r i t a s a t u l R o z n o v u l , p A n A c A n d c n e a g h i n a B i l d i a s a ; c u c a r e e i a u O r d , i v i v a a d u c e
d i r e s e l e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 4 , I a v i . G h e a n g h e a m a r e l o g o f d t , A r s e n i e
l o g o f A t a l t r e i l e a i a l t i b o i e r i d a u m A r t u r i e , c A f i i i l u i P e t r e C i u n g u l a u v A n d u t l u i M a r m u r e
u r i c a r p a r t e d i n s a t u l S f i c A l e n i p e n t r u 2 5 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 4 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i M a r m u r e
u r i c a r p a r t e d i n s a t u l S A c A l e n i t i n u t u l V a s l u i , c u m p A r a t c u 2 5 t a l e n i d e l a l i i i l u i P e t r e a
C i u n g u l
i a l t i i .
www.dacoromanica.ro
X V
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 9 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t a r e g t e l u i D u m i -
t r a g c o p o r t a r g i g i n e r e l u i e a u , D i m i t r u d i a c , a t r e i a p a r t e d i n s a t u l H u g i p e * o m u z u l M a r e
t i n u t u l S u c e a v a , i n t o r a n d b a n i i l u i C o s t e a B i l c i o c f o s t c e a g n i c i c u m n a t i l o r
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 3 0 , I a i . R a d u v o e v o d i n t A r e g t e N a s t a s i e i ,
f i i c a l u i I s a c p a r c a l a b , c n e a g h i n a l u i I o n a g c o R o t u m p a n d i a c , j u m a t a t e d e s a t d i n I o n d g e n i ,
C u m o a r d l a S i r e t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 . R a d u v o e v o d I n t i l r e g t e l u i I o n a g c o B o l -
d e s c u p o s t e l n i c s a t u l V a n d t o r i t i n u t u l N e a m t , p i e r d u t I n h i c l e n i e d e p o s t e l n i c u l C h i r i t r t s u b
t e f a n T o m g a v o e v o d .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t i i r e g t e D r a g o t e s i i
g i g i n e r e l u i e i E r e m i a M u r g u l e t p a r t i d i n s a t e l e V i l n e g t i i G r d u r e g t i , c u r n p a r a t e c u 5 0 t a l e n i
d e l a M a n i l l a p a r c a l a b , c a r e l e z d l o g i s e l a G d r b e s c u l v d t a f d i n G A r b e g t i , d a r n u p u t u s e r e s t i t u i
b a n i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t d r e g t e c l e r i e i l o r d i n
I a g i p r i v i l e g i i l e v e c h i , s c u t i n d u - i d e t o a t e o b l i g a t i i l e & a r e d o m n i e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t d r e g t e l u i I o n a g c o
i f r a t e l u i s a t ' P d t r a g c o v i s t i e r n i c e l u n l o c d e d o u d c a s e I n L d t c a n i t i n u t u l S u c e a v a , c u m -
O r a t e d e l a I o n a g c o f i u l l u i A r a m e g i a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 6 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e u r e a d n i -
c u l u i d e P i a t r a s d f i x e z e z i d e j u d e c a t i I n t r o m - r e a B i s t r i t a i c n e a g h i n a B i l d i a s a , p e n t r u
s a t u l R o z n o v .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 9 , I a g i . R a d u v o e v o d i m p u t e r n i c e g t e m - r e a
P o b r a t a s d I n f i i n t e z e s l o b o z i e I n s a t u l U r i e g t i t i n u t u l C o v u r l u i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 0 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t r i r e g t e l u i D r g u t u l
B o g d a n s t a r o s t e r a n i d i n s a t u l T i g d n e g t i t i n u t u l T e c u c i , c u m p r t r a t e d e l a l i i i l u i D r a g u g
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 2 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t d r e g t e l u i G r i g o r i e
C o r o t u g c o p a r t e d i n s a t u l a d d a r d u t i p e R a h o v A t t i n t u l H o t i n .
1 3 7 : 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 7 , I a i . R a d u v o e v o d I n t d r e g t e l u i V a s i l e
U r e c h e i c n e a g h i n e i l u i M a g d a , f i i c a l u i A n d r e i b a t m a n , s a t u l F e r e d e e n i g i u n h e l e g t e u
n u m i t L e a h u l d i n t i n u t u l H a r l d u .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 9 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t d r e g t e m - r i i G a l a t a
s a t u l T e i g o r i t i n u t u l f a r l d u .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 9 , I a i . R a d u v o e v o d p o r t m c e g t e d r e g d t o -
r u l u i d i n T g . F r u m o s s l a s e I n p a c e o m o a r , o c a s a g i o o d a i e a m - r i i S a c u l d d r u i t d e
M o g A l d e v o r n i c , d u p d c u m a m d r t u r i s i t i U r e c h e c e - a f o s t m a r e v o r n i c .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 0 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t i l r e g t e N a s t a s i e i
D m i e n e a s a s a t u l C o r n i t i n u t u l N e a m t , n p r i c i n a C u e u m n a t i i e j .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 0 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t d r e g t e l u i T o m a a p r o d
i r u d e l o r s a l e u n l o e p u s t i u , u n d e s e n u m e g t e M i h d i l d g e n i t i n u t u l S o r o c a p e C d i n a r i , p e n t r u
c d g i - a u p i e r d u t p r i v i l e g i i l e I n z i l e l e l u i s t e f a n T o m a v o e v o d a n d L e g i i a u c u p r i n s
t o a t d t a r a M o l d o v e i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 4 . I o n G u g e i l d d i n t a r g u l P i a t r a d d r u e g t e
m - r i i B i s e r i c a n i o c u r A t u r d d e l a n g d p o i a n a C d r n u l .
www.dacoromanica.ro
X V I
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 6 . R a d u v o e v o d t n t d r e s t e l u i C o s t a n d i n
a p r o c l W O d e m o s i e t n D o l h e s t i i L i e g t i p e C r a s n a , c u m p d r a t e d e l a A g a p i a S a m s o n o a i a
. c u 7 5 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 2 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e l u i G a v r i l B A 1 -
l a t u l i s u r o r i i s a l e , G r e a c a , p d r t i d i n s a t e l e D i l t i g a n i , P o g i i n e s t i , C A r s t e s t i , G l o d e n i , I I 5 1 -
m d j e n i s i S t r a m b a , t i n u t u l T u t o v a .
1 4 3 1 6 < 1 7 > ( 7 1 < 2 5 > ) M a r t i e 8 , I a i . R a d u v o e v o c l i n t i l r e s t e l u i I o n a g e o
f i u l l u i P e t r e a s i P i e t r a n e i , f i i c a l u i I o n D o v u l i o a m e n i l o r l o r , t o t i s t r a n e p o t i i l u i D z e a m e s
c e l b a t r a n , s a t u l D z e m e s e s t i s i c a p r i c u t u l s d u T u f e s t i l a o h a r s i a R A h r i c i o a r e i t i n u t u l V a s l u i
p e n t r u c d u r i c u l l o r a a r s i n t e o s o b d c d a d a u v e n i t L e s i i i n t a r a c u C a n c e l a r t d .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 8 . R a d u v o e v o d I n t d r e s t e l u i I o n P o t l o g c d m i r a s
i r u d e l o r l u i p a r t e d i n s a t u l B o d e s t i t i n u t u l S o r o c a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 8 . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e l u i S a m o i l v i s t i e r n i c e l s i
m e p o t u l u i s d u I o n v i s t i e r n i c e l , n e p o t i i V r a n c e n e s t i l o r , o p r i s a c d d i n h o t a r u l s a t u l u i D r d g e s t i ,
t i n u t u l R o m a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 9 . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e m - r i i V i z a n t e a u n l o e l a
g u r a V i z i u t u l u i c e l u i M a r e ' A n d i n h o t a r u l
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 2 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e l u i P e t r u c o m i s e l
p a r t e d i n s a t u l T o m e s t i t i n u t u l C a r l i g a t u r a , c u m p A r a t d e l a f i i i l u i I g n a t c u 6 0 t a l e n i d e a r g i n t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 2 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t i l r e s t e n e p o t i l o r l u i
I s a i c o i T u r l u i p a r t e d i n s a t u l T o m e s t i t i n u t u l C a r l i g a t u r i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 2 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e m - r i i S f . S a y a
d i n I a s i t r e i f a l c i d e v i e i n D e a l u l E p u r e l u i , i n v i i l e l a i l o r , d d r u i t e d e M a n o l e M u r a t
i s o t i a l u i .
1 3 2 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 2 , I a s i R a d u v o e v o d I n t i l r e s t e l u i G h e o r g h e S i -
m i n i c e a n u l f o s t v o r n i c d e g l o a t i i p i r t i d i n s a t e l e S i m i c e n i i B r i r b a t e s t i t i n u t u l R o m a n ,
- s a t e l e M a t e u t i , C o b a l e a n i c u s e l i s t e l e S t o d o l n a i R t c a n i p e N i s t r u t i n u t u l O r h e i i p a r t i
d i n s a t u l S i r c a n i .
7 1 2 5 ( 8 1 7 3 ) M a r t i e 1 2 , I a s i . R a d u v o e v o d r e s t i t u e l u i G h e o r g h e m a r e
l o g o f i i t i g i n e r e l u i s a l t C c s t a n t i n R o s c a m a r e v i s t i e r s a t e l e C o t e l e v a , S a t t e r t u t i , M a r g i n t i
s i $ i s c d u t i , c e s e n u m e s t e N o v o s e l i t a , c a r e f u s s 3 r d c o t r o p i t e d e G h e o r g h e r i r e d l a b , s o c r u l
l u i I e r e m i a
1 6 1 4 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 2 . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e l u i C o s t a n t i n R o s c a
m a r e v i s t i e r a t r e i a p a r t e d i n s a t u l C a n d e s t i t i n u t u l S u c e v i i , j u m i l t a t e d i n s a t u l O n c a n i
j u m d t a t e d i n s e l i s t e a T u r b u r e n i t i n u t u l H A W A I I s i a t r e i a p a r t e d i n s a t u l B d i c e n i , s i
s a t u l C h i s i n d u l t i n u t u l L d p u s n a .
< 1 6 1 7 > M a r t i e 1 3 , I a s i . G h e a n g h e a m a r e l o g o f d t j u d e c d O r a d i n t r e
. c n e a g h i n a l u i D u r n i t r a s c o f o s t p i t a r g i g i n e r i l e e a u I o r d a c h i d i a c , c u N e a n i u l d i a c p e n t r u o
p r i s a c i l d i n h o t a r u l O n e s t i l o r . d n d d r e p t a t e l u i N e a n i u l .
< 1 n a i n t e d e 1 6 1 7 > M a r t i e 1 5 . D i a n a d i n V o i n e s t i v i n d e l u i T u d o r a n d i n
M o t d s a n i p a r t e a s a d e m o s i e d i n V o i n e s t i t i n u t u l C r l i g A t u r i i , c u 3 0 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 5 . R a d u v o e v o d i n t i i r e s t e l u i N i c o a r d m a r e v o r n i c
m a i m u l t e s a t e i n t r e g i s a u p a r t i , c u m p a r a t e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 1 8 . R a d u v o e v o d i n t d r e s t e n e p o t i l o r l u i V l a d o f r a c
s a t u l o f r d e e s t i c u h e l e s t e u i m o a r i l i n t i n u t u l N e a m t .
www.dacoromanica.ro
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e ' 1 9 . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i G h e o r g h e B o r g c o m i v e l
p A r t i d i n s a t u l S o c i i D o b r u l e v t i p e M o l d o v a , d e c u m p A r A t u r .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 2 0 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e v t e l u i L u p u f o s t
p A r c A l a b p a r t i d i n s a t u l M a c i a u t i c u m p A r a t e d e s o c r u l s k i C i u c u l , f i u l l u i P o r o s e a c i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 2 4 . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i G h e o r g h e B o r s e a c i
P i l t r a v c o B r u t p a r t e a d e o c i n d d i n B o u r e n i c u m p A r a t A d e l a G l i g o r i e M a n e a f o s t p i t a r v i a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 2 4 . R a d u v o e v o d t n t o a r c e m - r i i H o m o r p r i r t i l e d i n
s a t u l D e r t s c a c e f u s e s e r d a t e i n s c h i m b r A p o s a t u l u i S t r o i c i l o g o f A t p e n t r u j u m l i t a t e d i n s a t u l
B A i v e v t i p e M o l d o v a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 2 6 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t r i r e v t e l u i I a n a c h e
p o s t e l u i c s a t u l S t o l n i c e n i c u c A t u n e l e s a l e S t r o i c e n i , V l v i n e a s a v i S c u m p i a c u m p A r a t d e l a
P a s c a l i n a , c n e a g h i n a r i l p o s a t u l u i S t r o i c i l o g o f A t c u 4 5 0 u g h i g a l b e n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 3 0 , I a v R a d u v o e v o d : n t A r e v t e l u i O n u f r e i V r A n c e a n u
f o s t p o s t e l n i c p a r t e d i n s a t u l H e r t c a i j u n a l t a t e d i n s a t u l L e h A c e n i p e P r u t t i n u t u l C e r n A u t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i e 3 0 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i S t o i c a f o s t
a r m a v m o v i e i n s a t u l B r i l d i c e v t i p e C r a s n a t i n u t u l F l c i u , c u m p A r a t A d e l a c o p i i i l u i T o m a
v i d e l a
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 , S t o l n i c e n i . $ t e f a n e i A n d r o n i c d i n s a t u l
C r i l e v t i v A n d l u i N i c o a r A P r A j e s c u v i s t i e r p a r t e d i n s a t u l H A s n A v e n i c u v a d d e m o a r A v i
c t 1 l i v e z i c i f A n a t e c u 1 2 0 u g h i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 . R a d u v o e v o d i n t a r e v t e l u i M A t i e v C A r l i g v i s t i e r -
n i c e l p a r t e d i n s a t u l B l o g e t i , i n p r i c i n a c u P A t r a v c u .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 2 . R a d u v o e v o d i n t r i r e v t e l u i L u p u l a p r o d , U r s u l
v i D r a g a p a r t e d i n s a t u l R u s e n i c u i a z c m o a r A l a C i u h u r t i n u t u l H o t i n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 3 , I a v R a d u v o e v o d p o r u n c e v t e u r e a d n i c u l u i
d i n t A r g u l P i a t r a s A l a s e i n p a c e s a t u l V e r c e v t i a l l u i I o n a v c o J o r a v i B A n u - 1 i n v A l u i e c u
o c o l u l P i e t r i i , e f i c i 4 1 - a u l A s a t s A f i e c u t i n u t u l .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 4 , I a e i . R a d u v o e v o d d A r u e v t e l u i P A r v a n m a r e
a r m a v s a t u l M r i v e a n i p e B A r l a d , p e n t r u c a r e a d a t d o m n u l u i 6 c a i b u n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 4 , I a e i . R a d u l v o e v o d i n t A r e v t e S i n c l i t i c h i e i
c n e a g h i n a l u i B i l A i f o s t m a r e v o r n i c v i f i u l u i e i , I o n a v c o , s a t u l R o z n o v v i C u v a d d e m o a r A
l a B i s t r i t a , c u m p A r a t d e l a d o m n i e c u 5 0 0 z l o t i t A t A r e v t i v i 8 c a i b u n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 6 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i D e l e u a p r o d
o c i n I n s a t u l S p A t A r e g t i , h o t A r n i c i t d i n s p r e a l t i r A z e v i a i s d i r d e D u b A u f o s t p i r c A l a b .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 6 . R a d u v o e v o d i n t A r e v t e l u i T o a d e r D u b A u h o t n o g
l i v a d a G o t f t a n c p a r t i d i n a c e l a v s a t , c u m p A r a t e d e l a G r i g o r i e H u l u b e i v i d e l a a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e R a d u v o e v o d d a r u e v t e l u i I e r e m i a v o r n i c d e
p o a r t A s a t u l C A l i m a n i C u h e l e v t e e v i m o r i i n t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 8 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t r e v t e l u i N i c o a r a
P r A j e s c u f o s t v i s t i e r s a t e l e : H A 1 A v t i i a n i , T e t c a n i , j u m r i t a t e d i n O b o r o c e n i , j u m A t a t e d i n
O n i c e n i , p a r t e d i n B u t c A t e n i , s e l i v t e a o p A r l e n i l o r , s a t u l M i r c e v t i i i C o z m e v t i , j u m A t a t e d i n
P u r c e l e v t i , j u m A t a t e d i n S t o l n i c e n i p e S i r e t , j u r n d t a t e d i n B r d t i e s t i , D u b o v t u r p e P r u t ,
B d i m d e e n i p e J i j i a , j u m d t a t e d i n P r i s d e a n i p e M i l e t i n , T i l p i l l u s e n i p e J i j i a , s a t u l R n g h i l e s t i ,
www.dacoromanica.ro
C o n t e 0 i , j u m a t a t e d i n s a t u l B l A n d e s t i p e J i j i a , C o t o v a , V i s o c a , C r i v c e n i , j u m A t a t e d i n C o -
z e 0 i , V l s i a n i , P r A j e g t i , R A z b o i a n i 0 p a r t e d i n s a t u / R o m A n e t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 ( 5 ) ) A p r i l i e 8 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e 9 t e A f t i m i e i s a t u l
V e r c e g t i c u v a d d e m o a r l a C r a c a u i s e l i t e a M u r g u c e l t i $ i n u t u l N e a m t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 8 . R a d u v o e v o d d A r u e 0 e l u i P A r v a n a . m a r e a r m a t
s e l i q t e a M A r i e n i p e B A r / a d p e n t r u c a r e a d a t d o m n i e i 2 c a l b u n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 2 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e q t e l u i l o a n V i t o l t
a l d o i l e a l o g o a t p A r t i d e o c i n A d i n s a t u l G l i g o r e 0 i i c u v a d u r i d e m o a r A I n g A r l a P u t n e i ,
c u m p A r a t e C u 1 0 0 t a l e n i d e a r g i n t d e l a T o m a f i u l R a d e i , n e p o t u l l u i T o m a N i s t o r s t a r o s t e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 4 , I a i . R a d u M i h n e a v o e v o d t n t A r e l t e l u i
R u s u m a r e s t o l n i c i c n e a g h i n e i l u i , A n t e m i a , o c i n f t l a C A p e n e g i 0 l a B o x e 0 i p e I t c h i l c u
l o c u r i d e m o a r A , I n t i n u t u l O r h e i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 4 , I a L I i . R a d u v o e v o d I n t A r e 0 e l u i N e b o j a t c o
u r i c a r p r t i d i n s a t u l G A u r e n i l a T u r i a p r i m i t d e l a G a v r i l s t o l n i c u l I n s c h i m b p e n t r u s a t u l
T o l o c i c a n i p e P r u t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i a 1 4 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e 0 e l u i P e t r u f o s t
m a r e v t a v o v i e d i n s a t u l G u A t A i l i n u t u l F A l c i u , c u m p A r a t A c u 1 7 0 t a l e n i d e l a G r i g o r i e
B r a h A .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 5 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e q t e A n t i m i e i , c n e a ,
g h i n a l u i L u p u l o g o r A t u n v a d d e m o a r A l a R A u t , m a i j o s d e O r b e i u l V e c b i u .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 1 6 , I a i . R a d u v o e v o d i n t A r e g t e l u i U r e c h e m a r e
v o r n i c t o a t e s a t e l e d e m o 0 e n i r e , d a n i e i c u m p A r A t u r A , p e c a r e l e a r e c o n f i r m a t e d e d o m n i i
a n t e r i o r i .
< 1 6 1 7 - 1 6 2 2 > A p r i l i e 1 6 , I a i . I o n B A r b l u I A i n d o o c i n a s a d i n
s a t u l B e r b i n c e n i l u i I o r d a c h i p A r c A l a b p e u n c a l 0 o v a c i C u g i u n c .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 2 0 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e g t e l u i L u p u B a 4
c a l k e r p A r t i d i n s a t e l e A l b e g t i i V e c b i , e r b A n e q t i , Z l A t r e i , A l b e t t i , F e d e 0 i , G i u 1 e t i , C i u p e t i
C A k i o t e n i i .
< 1 6 1 7 A p r i l i e 2 0 - 1 6 1 8 M a r t i e 2 0 ) , I a R a d u v o e v o d I n t A r e 0 e
l u i B A s e a n u l v o r n i c p A r t i d i n s a t e l e B o t e 0 i , O o f r A n e 0 i , T i b A n e s t i , R A z i n a , S t o i l e s i , C r A c i u -
n e 0 i , G l o d e n i , S c A n t e i a , V u l t u r e t i , M i c l A u e n i , D o b r o s l a v e t y t i p e B A r l a d i s e l i 0 e a N i c o r i n a .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > A p r e 2 2 . R a d u v o e v o d t n t A r e 0 e l u i
T o a d e r C o r b a c i p A r i i d e t r i o 0 e d i n s a t u l T o m e 0 i , H A n t e 0 i , V l a m n i c , S c u t a 0 i C A r b u n e 0 i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 3 0 . R a d u v o e v o d p o r u n c e 0 e u r e a d n i c u l u i d i n
P i a t r a s A n u o p r e a s c A v e n i t u l m o r i i d i n D r m A n e o i i n i c i s A n u o p r e a s c A p e o a m e n i s A
m a c i n e l a m o a r a m - r i i P A n g A r a t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A p r i l i e 3 0 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e 0 e d A b i l a r i l o r
d i n P i a t r a s A n u I n v A l u i a s c A c u o c o l u l p e v e c i n i i d i n d o u A s a t e a l e m - r i i P A n g a r a t i d i n
t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 , I a i . R a d u v o e v o d i n t A r e 9 t e m - r i i S f . S a y a d i n
I a 0 o f a l c e d e v i e d i n t A r g u l I a l t u n d e s e i n i m e t e T a n g a s .
1 9 1 ; 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 3 , I a i . R a d u v o e v o d f n t A r e t e m A n A s t i r i i P a n t o c r a t o r
a l u i T o a d e r M o v i l A j u m A t a t e d i n s a t u l S A r b i d e p e B a e u I n p r i c i n a . c u M l a i i r A z e 0 i
www.dacoromanica.ro
X I X
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 4 . , T a g i l . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e s l u g i l o r c a r e s c r i u s a t e l e
l o e r e g t i d e p e N i s t r u d i n t i n u t u l O r h e i s A l a s e I n p a c e d e d A r i s a t u l U s t i a a l m - r i i R A c i c a .
< 1 6 1 7 > M a i 6 , V a s l u i . V a s i l e B u c i u m i I o n a g c u B a t i n d a u m r t u r i e
c a D u m i t r u f o s t v a t a v a p a r A t p e T o m a 1 i f e c i o r i i s a i d i n N e g o e g t i c A s i - a u m a n c a t
b u c a t e l e * c A n d a f o s t s p r i b a g c u * t e f a n v o d a I n T a r a M u n t e n e a s c A * .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 8 . R a d u v o e v o d i n t A r e g t e V A r v a r e i i f r a t i l o r e i , f i i i l u i
a n d r u p i r c a l a b , n i t e T i g a n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 8 . D o c h i i a g i A n t i m i a , f e t e l e p o p i i I o n d i n D A n c e g t i ,
s c h i m b A p a r t e a l o r d e o c i n A d i n S i l c A l e g t i c u I o r d a c h e , G l i g o r c e a , N A c u t a g i G r a p i n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 9 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t A r e t e l u i N i c o a r A P r A j e s c u
f o s t m a r e v i s t i e r m o g i e I n s a t u l H A s n A g e n i t i n u t u l S u c e a v a c u m p a r a t a d e l a n e p o t i i l u i
T A l a g m a n d i n s a t u l C r A e t i t i n u t u l V a s l u i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 1 0 . I o n T A i l a c c u f i i i 1 i v e r i l l u i d i n S t r a v i c e n i v a n d
p o p i i l o n a g c o g i l u i V a s i l i d i n M A d A r j a c i a t r e i a p a r t e d i n j u m A t a t e a s a t u l u i M A d a r j a c i , c u
4 0 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 1 2 , I a 9 i . R a d u v o e v o d I n t a r e g t e l u i A r s e n i e N e b o j a t c o
u r i c a r s a t u l V I A d e n i p e J i j i a c u m o r i , I n t i n u t u l } l a r i a t ' i s a t u l F A u r e n i c u i a z u r i p e J i j i a .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 8 > M a i 1 2 . G r o z a v h o t n o g d i n N e l i p e t i v i n d e p a r t e a s a d e
m o g i e d i n N e l i p e t i l u i M i c u l , f i u l l u i M a l a i d i n N e l i p e t i c u 1 2 t a l e n i n u m A r a t i .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 8 > M a i
1 6 , l a s .
M i h u l h a t m a n i p a r c a l a b d e S u c e a v a p o r u n -
c e t e e g i u d e c i l o r s 1 i v a t a f i l o r d e T i g a n i s a b a s e i n p a c e T i g a n i i l u i D u m i t r u d i a c d i n C o s t e i l t i .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 8 > M a i 1 7 , I a 9 i . M i h u l b a t m a n g i p A r c a l a b d e S u c e a v a
p o r u n c e g t e e g i u d e c i l o r 1 i v A t a f i l o r d e T i g a n i B A l a s e I n p a c e T i g a n i i l u i D u m i t r a g c o s t e f a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 1 8 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e t e l u i D u m i t r u $ t e f a n
u n T i g a n p e c a r e - 1 a r e c u m p A r a t m a t u g a s a G r A m o a e d e l a S u l t a n a , f a t a M i r c e o a e i d i n T a r a
M u n t e n e a s c A .
2 0 3 . ' 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 0 , H u g i . M i t r o f a n e p i s c o p d e H u g i d a m a r t u r i e c a
D u m i t r u G o i a m a r e v o r n i c a c u m p A r a t n i t e v i i l u H u 9 i p e D e a l u l D r i c u l u i d e l a f i u l l u i B A r b o i
f o s t m a r e v o r n i c g i d e l a a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 0 , I a i . I o n a 9 c o , f e c i o r u l l u i P A t r a g c o , v i n d e 1 5
p a m i n t u r i d i n L a t c a n i t i n u t u l R o m a n c u 5 0 t a l e r i l u i D u m i t r u G o i e v o r n i c .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 5 > M a i 2 0 . R a d u v o e v o d I n t A r e t e l u i C o s t a n d i n
l a n e 1 i L u c o c i u r i c a r n i g t e T i g a n i I n p r i c i n a c u N A d a b a i c o f o s t v o r n i c m a r e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 1 , I a 1 i . R a d u v o e v o d d a ' c a r t e l u i I o n a g c o i l A i e
l o s t p a r c A l a b , s A 1 i a d u c A I n a p o i v e c i n i i f u g i t i d i n s a t u l R o z n o v .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 4 , I a 9 R a d u v o e v o d i t n t a r e t e l u i A l e x a n e g u s t o r u l
d o u j i r e b i i l o c u r i d e c a s i I n s a t u l B u t c A t e n i , I n p r i c i n a c u P a t r i c h i e 1 i C a r s t e a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 4 , I a i R a d u v o e v o d t n t A r e t e l u i N i c o a r a P r a j e s c u
p A r t i d i n s a t u l H a s n a e n i c u m p A r a t e d e l a A n d r o n i c p i t A r e l r g i a a l t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 5 , I a ' I i . R a d u l v o e v o d I n t A r e g t e S i m i n i i , c n e a g h i n a
l u i J o r a c e a n i c 1 i s u r o r i i e i , A n i t a , I m p a r t e a l a s a t e l o r 1 i a v i i l o r l o r .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 5 . R a d u v o e v o d I t n t A r e g t e m a n f i s t i r i i d e c A l u g A r i t e
d i p i s t e B i s t r i t a * e o b u c a t A d i h o t a r s d i n s a t u l D a n e g t i , t i n u t u l N e a m t .
www.dacoromanica.ro
X X
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 6 , I a c R a d u v o e v o d i n t 5 r e e t e i m p A r t e a l a d e s a t e
i v i i p e c a r e o f a c e A n i t a c u s o r a s a S i m i n a , c n e a g h i n a l u i J o r a p a h a r n i c .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 2 9 , T r o t u e . D u m i t r a e c o s t a r o s t e d e T r o t u e c u s o l t u z u l
c e i 1 2 p a r g a r i ? n a m e l u i T o a d e r G r e c u l d i n M o g o e e e t i o c i n 5 i n s a t u l M o g o e e s t i c u m p i l -
r a t a d e l a V a s i i c a , f a t a B a d i u l u i , p e n t r u 1 5 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 3 0 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e e t e m - r i i D r a g o m i r n a
s a t e l e D r u j e e t i p e S i t n a i T a i s t r e n i p e M i l e t i n t i n u t u l H r l u , d a r u i t e d e S t r o i e i l o g o f 5 t .
M i t r o p o l i t u l A n a s t a s i a a p l t i t l u i B e r n a t m a r e p o s t e l n i e s u m a d a t o r a t d e S t r o i c i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 3 0 , I a e i . R a d u v o e v o d I n t r e e t e m - r i i D r a g o m i r n a
s a t u l D i m i d e a n i p e P r u t i s e l i e t e a B A r s A n e e t i s u b C A r p e n i e , t i n u t u l D o r o h o i , & A m i t e d e
S t r o i c i l o g o f r i t , d a r l u a t e p e s e a r n a d o m n i e i d e S t e f a n T o r n e a . M i t r o p o l i t u l A n a s t a s i e a p l a t i t
d o m n i e i 2 0 0 u g h i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 3 1 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e e t e l u i G h e o r g h e f o s t
v o r n i c 6 5 a l e a g S m o s i a l u i N i c o a r 5 f o s t i s t i e r d i n s a t u l 1 1 5 . s n d e e n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a i 3 1 . M a r c o d i n C o s t e e t i , p o p a N e c h i t a i a l i i d a u m 5 r -
t u r i e c S a m f i r a , f a t a l u i M i h i l , a v n d u t l u i I a c o b m o e i a s a d i n s a t u l I l i t o c i c u 1 4 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 2 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e e t e m - r i i D r a g o m i r n a
o p t s a l a s e d e T i g a n i d h r u i t i d e r ' p o s a t u l L u p u l S t r o i c i l o g o f A t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 2 . R a d u v o e v o d i n t i l r e e t e l u i I o n a e c o , f i u l l o g o t a t u l u i
S t r o i c i , s a t e l e I v A e c a n i , O n e e t i i d e S u s e i d e J o s , B o r 5 s A n i i N e l i p e e t i , r A s c u m p a r a t e d e l a
B e r n a t p o s t e l n i c c u 4 0 0 g a l b e n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 3 , I a E l i . R a d u v o e v o d i n t a r a e t e l u i N a d 5 b a i c o f o s t
m a r e v o r n i c n i e t e c u r t u r i A d i n f r i g e t u l i n t r e g a I n h o t a r u l s a t u l u i S u c m e z e u , G u r e a n a ,
M a r v i l a , M a r c e e t i i H r i t e e t i , a c u t e c u v e c i n i i , i g a n i i i
n i r n i t i i 5 5 1 .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 3 , I a e i . R a d u v o e v o d h o t a r i l e t e e a S t e f a n d e l a
B A I A . B A p l a t e a s e 5 c i s l a c u s a t u l B a h n a , i a r n u c u M a x i n e e t i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 6 , S u c e a v a . S i m i o n e i G l i g o r c e a i m p a r t c u S t e t c o
M i e r l a p a r t e a l o r d i n s a t u l L i t e n i , r a r n a s a m o e t e n i r e d e l a p 5 r i n t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 1 4 . R a d u v o e v o d I n t i r e e t e I l o a i i d i n V o l c i n e t i p a r t e
d e o c i n a d i n s a t u l B o i a n i , i n p r i c i n a c u f r a t e l e e i P i t r a e c o S t a r c e a d e l a P o p i a n i .
< 1 6 1 7 - 1 6 2 0 > I u n i e 2 4 , I a e i . G b e n g h e a m a r e l o g o r t i N i c o a r m a r e
v o r n i c p o r u n c e s e l u i S a y a e i I l i s e i d i n B o r z e e t i s a a l e a g p a r - t i l e d e o c i n a d i n P o i e n i a l e l u i
T o a d e r l a i l a t d e c a t r e P e t r i l .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 2 6 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t 5 r e e t e l u i M a l c o c i m a r e
c 5 m n a r o c a s 5 . c u l o c i n I a s i , d a r u i t d e i v d o c h i a f e m e i a l u i R o m a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u n i e 3 0 , I a i . R a d u v o e v o d I n t i i r e e t e S o r e i f i i c a l u i
T o a d e r G r o z a p r t i d e o c i n d d i n A l e x A e t i i F r n c i u c i a l e c i i r o r a c t e l i - a u p i e r d u t i n v r e m e
a n d i s ' a u f u r a t t o a t 5 s t a r e a l u i e i a v e r e a a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 2 , I a e i . R a d u v o e v o d t n t a r e e t e m - r i i G a l a t a s a t e l e
P i z d e n i e i P l o p i c u i a z u r i i m o r i t i n u t u l
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 2 , I a e l i . R a d u v o e v o d I m p u t e r n i c e s t e m - r e a G a l a t a
s 5 s t r n g a g l o a b e l e e i d u e e g u b i n e l e d i n t o a t e s a t e l e s a l e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 2 . R a d u v o e v o d I n t a r e e t e m - r i i G a l a t a s a t e l e V o r o -
w e e d , M i h A i l e e t i , P l o p i , C A r s t e e t i , B e l c e e t i , S a d n a i T a i n g t e a n i .
www.dacoromanica.ro
X X I
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 2 , I a s R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i D u m i t r u u r i c a r
m o g i e I n s a t u l T o d e r e s t i p e V a s l u i c u m p A r a t a c u 2 7 t a l e n i d e l a B r a i l a U s u r e l .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 3 , I a s i . R a d a v o e v o d i n t A r e s t e m - r i i s r . S a y a d i n
I a g i o b a l t a c u p e s t e p e c a r e o a r e i n s a t u l G u s t e i i s a o a p e r e d e o a m e n i i d i n V i t o l t e s t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 3 , I a g R a d u v o e v o d I n t r i r e s t e g i u p n e s i i l u i M a c r i
f o s t a r m a g s a t u l V o l o v c i n i t i , t i n u t u l H o t i n , i n p r i c i n a c u I u r a s c o D r a c e a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 8 , I a s i . R a d a v o e v o d i n t 5 r e g t e l u i C o s t e a B u c i o c
p a h a r n i c d o u a j i r e b i i c u v e c i n i s i c a s e i n s a t u l H a n t e s t i t i n u t u l S u c e a v a , c u m p a r a t e c u 6 0 l e i
d e l a n e p o t i i l u i D r a g a s a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 8 , I a s R a d u v o e v o d c e r c e t d a z r x p r i c i n a d i n t r e p o p a
M i h a i l d i n P a s c a n i c u c a l u g a r i i d e l a m - r e a R a s c a p e n t r u u n v a d d e p o d l a S i r e t s i l e p u n e
z i d e s o r o c p e n t r u a s e a d u c e j u r a t o r i o O d a a t r e i a z i d u p a i b o b o t e a z a
< 1 6 1 7 I u l i e 8 - 1 6 1 8 I a n u a r i e 6 > . C a t a s t i h u l j u r A t o r i l o r c a r i j u r 5
e a p o p a < M i h a i l > d i n P a s c a n i n ' a v a n d u t m o s i a s a l u i B a l i c a h a t m a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 1 0 , I a i . R a d a v o e v o d i n t a r e s t e N a s t e i u n l o e d e
p r i s a c a i n a p t p e V a l e a l u i N a n c o p e B a r l a d , c u m p a ' r a t c a 8 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 1 1 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i P U t n a u n l o c
d e m a n i i s t i r e n u m i t s f . O n u f r e i I n h o t a r u l t a r g o v e t i l o r n , d d r u i t d e p o p a M i h u l d i n t a r g u l
S i r e t .
1 6 1 7 1 7 1 2 5 ) I u l i e 1 2 , I a . s R a d a v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i s i . S a y a d i n
I a g i o b i s e r i c a d i n C o t n a r i z i d i t d e b o e r u l E n a c h e c e l b a t t r a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 1 2 , I a s i . R a d a v o e v o d I n t a r e s t e l u i O n c i u l I u r a s c o v i c i
f o s t s t a r o s t e p 5 r 1 i d e m o s i e i n s a t e l e B o b e s t i , Z a s t a v n a , T o l t r i , B o i a n c i c s i C 5 b e s t i t o a t e
c u m p a r a t e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 1 3 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t r e s t e m - r i i B i s e r i c a n i
s a t u l T r o i t a t i n u t u l N e a m t , c u m o r i .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 8 > I u l i e 1 4 . M a r i a f a t a l u i P e t r a v o e v o d i n c h i n 5 m - r e a
H l i n c e a i c u s a t u l S c o r u l l a m - r e a G a l a t a c t i t o r i a t a t a l u i s 5 u .
2 1 1 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 1 6 , I n t a b A t . A . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i B i s e -
r i c a n i s a t u l T r o i t a t i n u t u l N e a m t , i n p r i c i n a c u E r e m i a v o r n i c d e g l o a t 5 .
2 4 2 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I u l i e 1 8 , O r h e i . A s l a n p a ' r c a l a b d e O r h e i h o t a r n i c e s t e
s a t e l e m - r i i G o l i a : T r a b u j a n i i p e R i l u t , O c s i n t i a p e N i s t r u i M a r e a u t i .
2 1 3 . < 1 6 1 7 - 1 6 1 8 > I u l i e 2 0 . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i B i s e r i c a n i s a t u l
P o p c e s t i p e C r a c a u t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 1 0 , I a i . G h e a n g h e a m a r e l o g o f a t i n t 5 r e s t e l u i
P e t r e a , f i u l l u i T o m s e a , p a r t e d i n s a t u l H a n e s t i t i n u t u l D o r o h o i , c u m p 5 r a t a d e l a D r 5 g u t a
G a n d 5 c o a e i r u d e l e e i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 1 5 , C h i v a r R a d u v o e v o d i n t r e s t e l u i L u p u
a l t r e i l e a l o g o f a t a c i n c e a p a r t e d i n s a t u l M a c i c i l t i l i p e R a u t , c u m p f i r a t a d e l a A n a P r o t o a i a
c u 5 0 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 1 7 , P i e t r o s u l R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i
I o n a s c o m a r e h a n s a r p a r t e d i n s a t u l D u s e s t i , e u m p a r a t a d e l a I s a c C i o r t e a c u 5 2 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 1 9 , I a i . C a n t i n a p a r e i l l a b o a i a a d e v e r e s t e c a a
p r i m i t 1 8 u g h i , c a r e f a c 3 0 t a l e n , d e l a G r i g o r e d i n V i s n o v a t , p e n t r u s a t u l P a l t i n i s .
www.dacoromanica.ro
X X I I
< 1 6 1 9 d u p A A u g u s t 1 9 > , H o t i n . C A r s t i n a p A r a l a b o a i a a d e v e r e s t e
c A a p r i m i t 5 0 t a l e n i d e l a G r i g o r e i B i l a v a p e n t r u s a t u l P A I t i n i s p e c a r e - 1 v A n d u s e l o r , a m A -
n A n d s - i a c h i t e i r e s t u l .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 2 0 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e t e p A r c A l a b i l o r
d e N a m ; a l a s e I n p a c e l o c u r i l e d e f A n a t c e s e n u m e s c P o i a n a l u i T o l i c i s i S a s c a i R ' c h i t a ,
c a r e a u n t a l e m - r i i S e c u l , i a r e i l e s t a p A n e s c p e n e d r e p t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 2 0 , B A r l a d . V a s i l e M i m a d i G l i g o r i e D o h o n -
c e a n u r e a d n i c d i n B A r l a d c u g o l t u z u l i c e i 1 2 p A r g a r i i n t A r e s c l u i C o n s t a n t i n , f i u l l u i C r e t u l
p A r c A l a b , p a r t e d i n s a t u l M o h o r f i t i c u m p r a t i l d e l a S a r p e , f i u l l u i T o a d e r B o g z a .
< 1 6 1 7 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 8 A u g u t 3 b 7 1 2 6 . R a d u v o e v o d I n t A -
r e s t e l u i V a s i l e B u c i u m i f r a t i l o r s A i , f i i i l u i B u c i u m v o r n i c , p A r t i l e d e m o s i e d i n G A l e s e s t i
p e ' W a r m c u l o c u r i d e d o u r n o r i I n t i n u t u l A j u d , c u m p A r a t e d e l a f e c i o r i i l u i D a n c i u H u r e a
p A r a l a b , c u m s i c u m p a r A t u r i l e d i n s a t e l e H o r j A s t i , N A n e s t i
2 5 2 . < 1 6 1 7 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 8 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 6 . < R a d u > v o e v o d
I m p u t e r n i c e s t e p e C o r o i u f o s t c o m i s s A - s i a d u a o a m e n i i f u g i t i d i n s a t u l l u i , C o l f o s e n i .
2 5 3 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) S e p t e m b r i e 4 , I a q i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e l u i N i c o a r A
m a r e v o r n i c p A r t i l e d i n s a t e l e B i c a n i i B a l o s i n e s t i p e S m i l e , c u m p A r a t e d e l a I g n a t e u 5 0 u g h i .
2 5 4 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 5 , S e p t i l i c i a n i . R a d u v o e v o d
r e s t e l u i D u m i t r u u r i c a r o c i n a l u T o m a d i n s a t u l N e g o e s t i , I n s c l a i m b u l u n o r b u c a t e p e c a r e
a c e s t a , C u f i i i s j , i l e - a u m A n c a t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) S e p t e m b r i e 2 6 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e l u i D u m i -
t r u u r i c a r p A r t i d i n s a t u l N e g o e s t i I n p r i c i n a c u T o m e i f i i i s f i i , c a r e - i m A n c a s e r A 4 0 s t u p i , f l o u t {
p o l o b o a c e c u v i n j a l t e b u c a t e , a n d a u v e n i t L e s i i i n t a r a s i e t a r e t o a t f u g i s e I n c o d r i * .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 e t o m b r i e 1 0 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e m a r i l o r
v a t a f i d e B e a u s a o p r e a s a p e f e m e i a l u i L u p u , f i u l l u i A n g h e l , a n u m a i s u p e r e p e
O n c i u l I u r a s c o v i c i f o s t s t a r o s t e I n s t A p i n i r e a v i e i , p e c a r e O a s f o s t v o r n i c a c u m p A r a t - o
d e l a A n g h e l c u 2 4 0 u g h i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 e t o m b r i e 1 2 . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e l u i O n c i u l I u r a s c o -
v i c i o c i n a i d o i v e C i n i a i a i d i n s a t u l B a i n t i t i n u t u l S u c e a v a , i a r I u r a s c o D r a c e a s A n ' a i b A
n i c i o t r e a b A c u v e c i n i i a i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 e t o m b r i e 1 4 , I a i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e m - r i i S f .
S a y a s a t e l e B a i c e n i i C A r A u l e s t i t i n u t u l R o m a n , d ' r u i t e d e L u p u l D r a g o t A i T o a d e r F r a n g .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 c t o m b r i e 1 5 , I a i . R a d u v o e v o d i n t f i r e s t e l u i N i c o a r
m a r e v o r n i c s a t u l I u r c i a n i p e C o b o l t a t i n u t u l S o r o c a , c u m p A r a t d e l a A l e x a n d r u M u s t e a t i
p A r a l a b c u 5 0 0 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 c t o m b H e 1 8 , I a s R a d u v o e v o d s c u t e s t e p e t r e i a n i o a -
m e n i i c a r e s e v o r a s e z a I n s a t u l M a n e a t i n u t u l S o r o c a , a l m f i n A s t i r i i r A p o s a t u l u i v i s t i e r Z o t a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) o t o o m b r i e 2 0 , D o r o h o i . T u d o s i e i D o c h i a C i u r c a ,
f e t e l e l u i R o m a n C u c o r a n u l , v a l i d l u i N i c o a r A m a r e v o r n i c d e s u s i T u d o s i e , s a t u l C u c o r e n i
j u m a t a t e d i n s i l i s t e a L o e s t i t i n u t u l H A r l A u , c u 6 0 0 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 e t o m b r i e 2 0 , I a I i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e l u i L u p u
a l t r e i l e a l o g o f A t i A n t i m i e i u n v a d d e m o a r I n s a t u l M i l c i a u t i , a l a r e i u r i c l e - a f o s t f u r a t ,
a n d i - a u j e f u i t n i s t e t A l h a r i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) 0 e t o m b r i e 2 2 . A n d r e i s i C o n d r e a d i n M A z A n A e s t i
l u i I o n H A m e i a n u l o b u c a t d e l o o d i n P i a t r a I n s u s , a l A t u r i c u C e r n u l , p e n t r u d o i t a l e n .
www.dacoromanica.ro
X X I I I
2 8 4 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 3 , I a s R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e v a m e s i l o r
d i n R e n i a n u i a v a m d e p e s t e m - r i i G a l a t a , d i n i e z e r u l C a v u l , d r e p t u l d e v a m a f i i n d a l
m - r i i d e v e a c s .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 4 . T u d o s i e i M r i a n p l t e s c d a t o r i a d e p e
m o g i a M u n c e l u l p e n t r u o m o a r t e d e o m a f r a t i l o r I o n , c a r e s ' a u l e p d a t d e m o s i e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 1 0 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e l u i P e t r i a
v t a f p a r t e a d e o c i n a I n s a t u l P l o r i n t e g . t i p e c a r e i - a d d r u i t - o A g a f i a p e n t r u s u f l e t u l e i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e . m b r i e 1 1 , I a i . - R a d u v o e v o d I n t 5 r e s t e l u i M a r c o
d i n C l i p i c e s t i o m o a r I n C l i p i c e s t i i n p r i c i n a c u j u p a n e a s a l u i V a r t i c i f i u l e i , U r s u , c a r o
n u a u v e n i t l a s o r o c p e n t r u j u d e c a t 5 .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 1 4 , I a g i . R a d n v o e v o d p o r u n c e s t e p A r c a l a -
b i l o r i v a m e s i l o r d i n G a l a t i c a B A d e a m - n i P o b r a t a t o t p e s t e l e , p e c a r e 1 - a u p r i n s o a m e n i i
p u g i d e e i I n i e z e r u l B e l e u l s i p e P r u t I n s u s O r a l a T r i f e g t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 1 8 , I a I s i . R a d u v o e v o d s c r i e p a r c a l a b i l o r d e
N e a m t s A s i l e a s c a p e L u p u l d i n U r e c h e n i a l d e a l u i T o a d e r D u i : a u u r e d n i c d i n C A r n p u l u n g ,
u r i c u l d e v n z a r e a p r t i i s a l e d e o c i n d i n A n t l e s t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 2 2 . R a d u v o e v o d i n t r i r e s t e l u i S i m i o n s p a t a r
f r a t e l u i r a u D A m i a n s p a t a r p a r t e d i n s a t u l P i p i r c e n i i d e S u s t i n u t u l O r h e i , c u m p d r a t
d e l a A n a , f a t a l u i B u z d u g a n , n e p o a t a l u i T o r n a P i p e r c i u , c u 6 2 t a l e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) N o e m b r i e 2 8 , I a s i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e l u i L u p u
a p r o d d i n P o p e s t i s i c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e A n d r e i a p r o d s i p o p a G o n t e a , c u S a y a d i n
N i s t o r e n i , p e n t r u o m o a r t e d e o m c e s ' a g s i t I n h o t a r u l M n j e s t i l o r
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) D e c e m b r i e 7 . M r t u r i e d a t a * d e o a m e n i d i n t i n u t u l O r h e i
p e n t r u u n v a d d e m o a r d i n s a t u l M A c i c a u t i , v a d , c a r e a f o s t I n s t 5 p A n i r e a l u i P o r o s e a c i g i a
f r a t i l o r s l i s d e c n d s ' a u d e s c d l i c a t a c e l s a t d e l a A l e x a n d r u v o d l r a n i l a s t e f a n v o d , s .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) D e c e m b r i e 9 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e d r e g a -
t o r i l o r d i n t i n u t u l N e a m t s 5 . l a s e i n p a c e o s i l i s t e a m - r i i B i s t r i t a , c a r e e e s t e s c r i s C u
s t r a j p e n t r u c a n u e s t e n i m e n i a c o l o .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) D e c e m b r i e 9 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t 5 r e s t e C A r s t i n e i ,
c n e a g h i n a r p o s a t u l u i B u z u l p a r c a l a b n i s t e v i i I n s a t u l S o l t r i n e s t i t i n u t u l I a s i , c u m p r a t e
d e l a Z a h a r i o a i a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) D e c e m b r i e 1 5 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e l u i . P a n
c m a r a s p A r t i d e m o s i e i n P e t r i m A n e s t i , c u m p a r a t e c u 8 0 g a l b e n i u n g u r e s t i d e l a G l i g o r c e a
s i f r a t i i s i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) D e c e m b r i e 2 1 , I a i . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i N i c o a r f i
m a r e v o r n i c 1 2 f l c i d e v i e l a C o t n a r i , c u m p A r a t e d e l a I o r d a c h i , f i u l l u i S e m a f o s t y a m s ,
c u 5 0 0 g a l b e n i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) D e c e m b r i e 2 4 , I a g i . R a d u v o e v o d j u d e c a p e T o m a
a p r o d d i n M i h i l a s e n i c u P e t r e a i o a m e n i i l u i p e n t r u n i s t e s t l p i l a d o l l & s a t e c a r e A n t I n
t i n u t u l S o r o c a p e C a i n a r , i n t r e P o p e s t i s i i n t r e M i h i l A s e n i d A n d d r e p t a t e l u i T o m a , c a r e a
j u r a t c u 2 4 j u r A t o r i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) l a n u a r i e 8 . A n d r e i S t n i s l a v i c i p a r c a l a b v i n d e l u i T o r n a
p o s t e l n i c i f r a t e l u i s A u I o r d a c h i s e l i s t e a a u c e l e s t i p e C r a d i u , t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I a n u a r i e 1 0 . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i H o m o r p r t i
d i n s a t u l D e r t s c a d 5 r u i t e d e I o n a g c u S t r o i c i .
www.dacoromanica.ro
X X I V
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I a n u a r i e 1 1 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t i l r e s t e l u i N e c u l a i
i o a m e n i l o r s a i s a t u l M o l d o v a I n p r i c i n a e u D i n g a i n e p o t u l s a u V a s i l e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I a n u a r i e 1 r t , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i L u p u a l
t r e i l e a l o g o f a t u n v a d d e m o a r i t ' l a M a c i c i u t i i n p r i c i n a c u R o m a n , T o a d e r i r u d e l e l o r .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I a n u a r i e 1 9 . O r h e i . R a d u v o e v o d d a i m p u t e r n i c i r e
m - r i i R a c i c a s a - s i a p e r e b u c a t e l e d i n s a t u l O s t i a t i n u t u l O r h e i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I a n u a r i e 2 8 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i T o m a
u r e a d n i c d i n P i a t r a i f r a t e l u i s A u I o r d a c h i a p r o d s e l i s t e a C a u c i l e s t i p e C r a c a u t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I a n u a r i e 3 0 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i P e t r e
C e h a n v a t a g s i l i s t e a S t r a h o e s t i , p a r t e d i n s a t u l M a r a t a i s i p a r t e d i n s a t u l R a e i , t i n u t u l V a s l u i ,
e u m p a r a t u r i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 1 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i E f r i m
p a r t e d e o c i n a d i n s a t u l M o g o s e s t i s i j u m a t a t e d e v a d d e m o a r a , c a r e i - a f o s t e u m p a r a t u r f i
I n t i m p u l l u i I e r e m i a M o v i l a v o e v o d .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 8 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i N i c o a r a
m a r e v o r n i e p a r t i d i n s a t e l e B a l a s i n e s t i i B i c a n i p e S m i l a t i n u t u l T u t o v a , c u m p a r a t e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 9 , I a s i . R a d u v o e v o d s c u t e s t e d e o n c e o b l i -
g a t i u n i p e l o c u i t o r i i c e s e v o r a s e z a i n s l o b o z i a P l o p i d i n t i n u t u l H a r l a u , a m - r i i G a l a t a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 1 0 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i L u p u
a l t r e i l e a l o g o f a t d o u a f a l c i s i j u r a : t a t e d e v i e i n H u s i p e D e a l u l D r i c u l u i , c u m p a r a t e c u
2 0 0 t a l e n i d e l a p o p a N e n i u l .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 1 0 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i N i s t o r
p a h a r n i c e l p a r t i d e o c i n a d i n s a t e l e F e d c a u t i s i N o v o s e l c a t i n u t u l H o t i n , c u m p a r a t e d e l a
S e l l a n i G l e n a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 1 2 , I a s i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e d l i b i l a -
r i l d r d i n t i n u t u l S u c e a v a i N e a m t s ' A n u i n v a l u i a s c a v e c i n i i m - r i i P o b r a t a s i n i c i s f i l e j a
v i t e l e p e n t r u a l t i o a m e n i i a l t e s a t e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 1 2 , T a r g o v i s t e . G a v r i l M o v i l a v o e v o d
d a r u e s t e m a n a s t i r i i B a l i c a d i n I a s i , s a t u l H e c i u l d i n t i n u t t d S o r o c a .
2 9 2 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 1 8 , C e r n a u t i . I o n a s c o S t r o i c i v i n d e f i n u -
l u i s a u G a v r i l a s c o , s a t u l B a c i c a u t i t i n u t u l H o t i n , c u 3 0 0 t a l e n i b a t u t i , d i n t r e c a r e 1 0 0 a
p r i m i t I n z i l e l e l u i s t e f a n T o m s a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 2 4 , I a s i . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i D r a g a n
m e d e l n i c e r e l p a r t i d e o c i a l a F r a n c e s t i p e B a h l u i , i n t i n u t u l C a r l i g a t u r i i , c u m p a r a t e d e l a
G r o z a v a s i M a r i c a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 2 5 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e s t e / u i T o a d e r
O n i l v i s t i e r p a r t i c u m p r a t e d i n s a t u l B e r i n d i e s t i t i n u t u l V a s l u i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F e b r u a r i e 2 5 . G h e n g h e a m a r e l o g o f i i t , A r s e n i e a l d o i l e a
T a u t u l l o g o r t i a l t i b o i e r i d a u m a r t u r i e e a N i c a D r a b o u d i n T u l e s t i a d a r u i t u n
l o e d e p r i s a c a c u p o m a i n o b a r s i a s a t u l u i M i c l e s t i l u i F o c e a u r i c a r i s o t i e i l u i M a r i a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 , I a s i . k a d u v o e v o d i n t a r e s t e l u i D u m i t r u G o i a
v o r n i c p a r t i d i n s a t e l e * e n d r e s t i , S t a n c e s t i i F r i l t e s t i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 5 . R a d u v o e v o d l a t a r e g t e l u i P a t r a s e o U d r e p a r t i
d i n s a t u l O r a s e n i t i n u t u l H a r l a u s i d i n s e l i s t e a G i u r c a s e n i c e s e c h e a m a B u z a n i s i o v i e l a
S e h i m b e n i , l a H r l a u , e u m p a r a t e .
www.dacoromanica.ro
X X V
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 6 , I a * i . R a d u v o e v o d p o r u n c e r e l u i l u n a r ( ) d i n
T a r f i c i a n i s a t c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e D r a g o t e a s a d i n G a r b e r i c u C h i v u l d i n V i l n e r i , p e n t r u
n i r e p a r t i d e m o * i e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 7 . N e s t o r P a r v a n a m a r e a r m a q i m p r e u n a C u s o t i a
l u i , A n g h e l u * a , f a c a r z a m a n t c u i n - r e a T a z l a u d i l e d e a s e l i r e a O s t a p c e n i p e B i s t r i t a , p e
c a r e e i a u s i i f a c a o m o r i , c a s e * i s a t * i v e c i n i * i a l t e c l a d i r i c a r e v o r f i d e t r e b u i n t a n o a s t r a
c a t v o m f i i n v i a t a o , i a r d u p a r n o a r t e a l o r s a r a m a n a s a t a l m - r i i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 8 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e r e l u i N e b o j a t c o
u r i c a r p a r t e d i n s a t u l E c u g a n i t i n u t u l S u c e a v a , r e ' s c u m p a r a t d e l a T o d o s i a , c n e a g h i n a l u i
C o r r e a U d r e a , i f i i i s A i , c u 4 2 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 9 , I a * i . R a d u v o e v o d i n t a r e r e S i n c l i t i c h i e i , e n e a -
g h i n a l u i B i l a i v o r n i c u l , i f i u l u i e i l o n a r o n i r e T i g a n i d e d a n i e i c u m p a r a t u r a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 1 2 , I a i . R a d u v o e v o d i n t i l r e r e m - r i i S f . S a y a
d i n I a * i s a t u l C u d r e a v i n t i t i n u t u l H a r l u , p e c a r e 1 - a e l a r u i t a c u m M a r i a , f i i c a l u i P e t r u
v o e v o d .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 1 3 , I a * i . R a d u v o e v o d i n t a r e r e l u i A n a s t a s i e
C r i m e a f o s t m i t r o p o l i t n i r e T i g a n i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 1 4 , I a i . R a d u v o e v o d i n t r e r e m - r i i B i s e r i c a n i
s a t u l T r o i t a , j u m a t a t e d i n s a t u l O r b i c i t r e i p o e n i o u n d e s e c h e a m a B i s e r i c a l u i b y , p o i a n a
C a r n u l i B i c a z u l o .
< 1 6 1 8 > M a r t i e 1 6 , I a * i . R a d u v o e v o d i n t i l r e r e l u i N i c o a r a v o r n i c
d e t a r a d e s u s s a t u l I u r c e n i p e C o b o l t a d i n t i n u t u l S o r o c a , p r t i d i n s a t u l B a l a s i n e r i p e
S m i l a c i B i c a n i , t i n u t u l T u t o v a * i 1 2 M i d d e v i e l a C o t n a r i i n D e a l u l P i s c o p u l u i , t o a t e d e
c u m p a r a t u r a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 0 , I a * i . < R a d u v o e v o d > i n t a r e * i t e l u i T o m a
v o r n i c s e l i r e a C a u c e l e r i d e p e C r a c a u t i n u t u l N e a m t , c a r e a f o s t a l l u i B o u l v i s t i e r * i o
s e l i r e i n t i n u t u l C a r l i g a t u r i i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 0 , I a * i . R a d u v o e v o d i n t a r e r e l u i I o n a r o
G h e n g h e a m a r e l o g o f a t s a t e l e : P a r c o v a t i n u t u l l a u , Z a d u b r o v c a , R o h o z n a , L e n t e r i , C o s t e r i ,
C e r n e r i i s a t u l R o r a n i t o a t e d e c u m p a r a t u r a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 1 . l o a n R a d u v o e v o d i n t a r e r e f i i l o r l u i B u c i u m ,
r o o * i i l e d i n s a t e l e G a l a r r i , N a n e r i , H o r g e r i i O t e r i t i n u t u l A d j u d .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 2 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t a r e r e l u i D u m i t r u
H u g u l p i t a r e l i f r a t e l u i s a u 0 1 . 0 d e m o * i e i n B a r a n i p e T u r i a t i n u t u l I a v i , c u m p a r a t e
d e l a I o n a r o s t o l n i c e l c u 8 0 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 6 , I a i . R a d u W i l m a v o e v o d i n c h i n a m - r e a
G a l a t a b i s e r i c i i s f a n t u l M o r m a n t d e l a I e r u s a l i m c u i a z u r i , m o r i , v i i , p r i s a c i , c u s t u p i
T i g a n i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 6 , I a e i . R a d u v o e v o d i n t a r e r e l u i I e r e m i a v o r n i c
u n v a d d e m o a r a l a P r u t t n s a t u l u c a n i , c u m p a r a t d e l a V a s i l e s p a t a r C u 1 0 g a l b e n i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 2 8 , I a * i . R a d u v o e v o d i n t a r e l t e l u i C o s t e a B a c i o c
m a r e v o r n i c d e t a r a d e j o s s a t e l e P l o s c a r e n i , A v r a m e n i , B a b u l e g t i c i s e l i r e a N a v a r n e t i , t o a t e
d e c u m p a r a t u r a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a r t i e 3 0 , I a g i . R a d u v o e v o d d a r u e r e l u i C o n d r e f o s t
c a r n a r a * s e l i r e a i v i t a p e P r u t t i n u t u l C e v u r l u i , p r i m i n d d e l a e l * i 3 0 0 u g h i .
www.dacoromanica.ro
X X V I
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 , I a s f . R a d u v o e v o d i t r i t A r e s t e l u i O b r e j i e s u l i t a s
p A r t i I n s a t u l a r i e q t i p e S a c o v A t , c u m p A r a t e d e l a F r A s i n a , f i i c a S o r e i , c u 5 0 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 , I a g i . R a d u v o e v o d v o l n i c e s t e p e C o n d r e
c A m A r a s , u r e d n i c i i i v A t A m a n i i s A i s A a d u c A o a m e n i s t r e i n i i n s e l i s t e a S i v i t a , s c u t i t i d e d A r i
p e c i n c i a n i .
3 1 9 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 2 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e m - r i l D r a g o m i r n a
s a t u l F l A m A n z i t i n u t u l H A r l A u , a l c a r d u r i c d e s t a p A n i r e a p u t r e z i t i n t e o t a i n i t A .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 2 . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e m A n A s t i r i i D r a g o m i r n a
s a t u l D o b r a n A u t i t i n u t u l S u c e v i i .
< 1 6 1 8 > A p r i l i e 7 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e m - r i i s f . N i c o l a e < A r o n
v o d A > d i n t a r i n a l a c i l o r , s a t e l e N i c o r e s t i , J u r o v , S i l i c i c a n i i A v e r e s t i . T o t o d a t A b o t A r A s t e
c a m - r e a B A f i e a c A l u g A r i l o r r o m A n i , i a r c A l u g A r i i s A r b i , v e n i t i d e l a m - r e a Z o g r a f d i n M u n t e l e
A t h o s s A f i e a l u n g a t i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 0 , T o d e r e s t P o p a g i m i o n d i n T o d e r e g t i ,
I o n a s c o c o m i s s i a l t i i d a u m A r t u r i e c I o n a s c o i M a r i c a s i r u d e l e l o r a u v A n d u t l u i D r i -
g u s a n p A r t i l e l o r d e o c i n A d i n s a t u l T o d e r e s t i p e n t r u 1 5 t a l e n .
4 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 2 . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e d r e g A t o r i l o r d e H u s i
S t A n i l e s t i s A l a s a s u b a s c u l t a r e a e p i s c o p i e i d e H u s i m o i i l e R A s e s t i , H r u b e n i s i a l t e c i n c i m o g i i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i i i e 1 5 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e m - r i i S o l c a
s a t e l e F A r A o a n i , C A j v e n i , S o l c a , C i o r s a c i , B r o s t e n i , L a m s a n i , S t u p c a , B a d e u t i , U s t i a ,
S t A n i l e s t i , I u b d n e s t i , P o d o l e n i , M A n A s t i r e n i , C o s t e s t i , D r A g A n e s t i , C r A n i c e s t i , V a n c i c A u t i ,
P r A l i s a n i , 2 f A l c i d e v i e l a C o t n a r i i n i s t e T i g a n i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 5 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e l u i G l i g o r i e
B l e n d e a d i a c d i n M i l i t i e s t i t i n u t u l S u c e a v a , s a t u l P l o t u n e s t i t i n u t u l C A r l i g A t u r i i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 7 , I a g i . B e r n a t m a r e p o s t e l n i c d A r u e s t e m - r i i
S e c u l s a i e l e B e r i n d e e s t i i S A b A o a n i t i n u t u l R o m a n , p e c a r e l e a v e a d e l a u n c h i u l s a t ' B r u t
p o s t e l n i c .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 7 , I a i . R a d u v o e v o d I n t A r e s t e l u i D u m i t r u
u r i c a r p a r t e d e o c i n A d i n s a t u l P r o d A n e s t i , c a r e s e c h e a m A L i e g t i , c u m p A r a t i i d e l a T i g a n c a ,
I i i c a S a n h i r e i , c u 5 0 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 1 8 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e l u i L u p u l o g o f A t
. a l t r e i l e a o p a r t e d i n s a t u l M a c i c A u t i , c u m p A r a t A d e l a H i l i m o n i r u d e l e l u i , u r m a s i i l u i
P o r o s e c i s t o l n i c , c u 5 0 t a l e n i a r g i n t .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 2 7 , I a i . T o a d e r d i a c d i n S t A n i s l A v e s t i g i
d a n m A r t u r i e c A T o a d e r d i a c o n u l i r u d e l e l u i a u v A n d u t l u i V a s i l e v i s t i e r n i c e l p A r t i l e l o r d e
. o c i n A d i n s a t u l U n g u r a s i , c a r e s e n u m e a d e m u l t D o b r o s l A v e s t i , c u 2 4 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 2 9 , I a i . R a d u v o e v o d r e s t i t u e t A r g o v e t i l o r d i n
t A r g u l S i r e t o b u c a t A d e l o c d i n h o t a r u l t A r g u l u i , c a r e f u s e s e c o t r o p i t h d e I u r a s c o D r a c e a
f o s t B u l g e r .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A p r i l i e 3 0 , I a s i . R a d u v o e v o d a c o r d A s l o b o z i e s a t u l u i
S c u m p i a d i n t i n u t u l I a s i , a l u i E n a c h e p o s t e l n i c u l , c a s p l A t e a s c i n u m a i 1 0 0 t a l e n i p e a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 5 , I a s i . R a d u v o e v o d i n t A r e s t e l u i B A s e a n u l f o s t v o r n i c
j i f i i l o r l u i H u h u l e a I m p A r t e a l a T i g a n i l o r , p e c a r e - i a u d e m o s t e n i r e d e l a H u h u l e a .
www.dacoromanica.ro
X X V I I
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 6 , I a ; i . R a d u v o e v o d I n t i r e ; t e l u i M a n o l e m e d e l n i c e r
s a t u l E c u v a n i I n p r i c i n a c u c i l u g A r i i d e l a m - r e a S e c u l i c u f i i i r i p o s a t u l u i v o r n i c U r e c h e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 1 1 , I a ; i . R a d u v o e v o d I n t i r e s t e l u i C o s t u l v i s t e r n i c e l
T a r t a d i n s a t u l T a t o m i r e p i , c u m p i r a t i c u 5 5 t a l e n i d e l a A n t o n , f i u l F l o r i i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 1 2 , I a ; i . R a d u v o e v o d I n t i r e ; t e l u i M i e r i u t i d i a c
l u i A p o s t o l p i r c i l a b n i ; t e T i g a n i , n a o ; t e n i t i d e l a t a t a I o n N i c o a r i a r m a , .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 1 5 , I a ; i . R a d u v o v o d I n t i r e ; t e l u i N i c o a r i P r i j e s c u l
f o s t v i s t i e r m a i m u l t e s a l a s e d e T i g a n i , m o o e n i t i d e l a s o c r u - s i u I v u l p o s t e l n i c .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 1 6 , I a ; i . R a d u v o e v o d t i r a r e s - t e l u i S i m i o n C a p p a
m e d e l n i c e r o p a r t e d i n s e l i s t e a G i a m e n i c u i a z t i n u t u l C i r l i g i t u r i i , c u m p i r a t i c u 7 0 t a l e n i
. d e l a T o a d e r , f i u l l u i G i a m i n u l .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 2 9 , I a i . B e r n a t M a r e p o s t e l n i c v i n d e l u i D u m i t r u
G o i a v o r n i c s a t u l L e u c u p n i t i n u t u l R o m a n p e c a r e M a n o l e p i r c i l a b , c a r e - 1 t o c m i s e c u
B e n e t i c c e a ; n i c a r v u n i n d u - i 6 6 u g h i , n u - I p u t u s e a c h i t a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) M a i 3 1 . M a r c u d i n C o s t e ; t i i C r e t u l d i a c d a u m i r t u r i e
S a m f i r a a v i n d u t p a r t e a e i d e o c i n i d i n H i t o c i , l u i I a c o b c u 1 4 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u n i e 1 6 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e ; t e p e n t r u a t r e i a
c a r a d u s e g u b i n a r i l o r d i n t i n u t u l F i l c i u s i l a s o I n p a c e d e d u g e g u b i n i s a t e l e e p i s c o p i e i
d e B u : 1 i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u n i e 2 3 . T o a d e r D e r z s c a p i t a r v i u d a m - r i i H o m o r p a r t e
d e m o ; i e d i n s a t u l D e r z s c a c u 6 0 t a l e n .
3 3 9 , 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u n i e 2 6 . M a r c a v i n d e m - n i H o m o r p a r t e a s a d e m o ; i e
d i n s a t u l D e r z s c a c u 6 0 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 1 , I a 1 i . R a d u v o e v o d I t n t r e s t e l u i D u m i t r u G o i a
m a r e v o r n i c s a t u l E c u g a n i t i n u t u l R o m a n , c u m p r a t c u 2 5 0 u g h i d e l a M a n o l e m e d e l n i c e r .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 1 , I a ; i . R a d u v o e v o d I n t r e s t e l u i D a n i i l d i a c d i n
R o m i n e ; t i o p r i s a c i d i n B u t u n e ; t i , c u m p i r a t i d e l a p o p a S i m i o n d i n T o d e r e ; t i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 2 . R a d u v o e v o d I n t A r e q t e m - r i i H O m o r p i r t i d e m o i e
d i n s a t u l D e r z s c a c u m p f i r a t e d e l a T o a d e r D e r z s c a p i t a r g i Z a h a r c a c u 8 0 t a l e n i l e g e ; t i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 1 0 , I a ; i . R a d u M i h n e a , r v o e v o d I n t i r e ; t e m - r i i
G a l a t a u n e l e ; t e u i m o r i l e c a r o s u n t l i n g i m i n i s t i r e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 1 2 , I a ; i . R a d u v o e v o d d i r u e s t e p r e o t u l u i I o n a v c o
d e l a b i s e r i c a d o m n e a s c i s f . P a r a s e h i v a d i n t i r g u l P i a t r a 1 6 f l c i d e f i n a . ;
i n t r e V a d u r i
I n D u m b r a v i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 1 2 , G a l a t a . R a d u v o e v o d j u d e c i p i r a d i n t r e
T i n a s i e , f i u l C a n d a c h i e i ; i C o n d r e a , p e n t r u 4 0 t a l e n , p e c a r e C o n d r e a i i d a t o r a o e l u i d i n t a i u .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 2 0 . I s a i a e g u m e n u l d e l a A r o n \ r o d a ' d i m i r t u r i e c i A n a
M u s t e t o a i e a d i r u i t o p r i s a c i c u p o m i t m - r i i A r o n N ' o d a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) I u l i e 2 4 , M - r e a G a l a t a .
R a d u v o e v o d i n - t i r a s t e m - r i i
S o l e a s a t u l L i m i s a n i f o s t I n o c o l u l c e t i t i i S u c e a v a , I n p r i c i n a c u C i r s t i a n f o s t s ' A t a r , g s i n d
e S p l i n g e r e a a c e s t u i a a s u p r a c i l u g i r i l o r n ' a r e t e m e i .
< 1 6 1 8 - 1 6 2 0 > A u g u s t 2 , B i r l a d . C o s t e a B i c i o c m a r e v o r n i c d i c a r t e
l u i D r i g u t u l d i n B i l t i g a n i s i s t i p i n e a s c i o c i n a B u n i t i i d i n C o g e n i .
www.dacoromanica.ro
X X V I I I
< 1 6 1 8 > A u g u s t 3 , I a v i . N a s t a s i a , f a t a T r o f a n e i , v i n d e l u i N e a n i u l i
D r a g u l a n d i e c i p a r t e a s a d e c i l i a d i n s a t u l G e m e n i , c e s ' a u c h e m a t R o v i o r i , d i n t i n u t u i
C i r l i g a t u r i i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A u g u s t 5 . R a d u v o e v o d i n t a r e v t e l u i I o n a v c o C a p o t a
a l t o r a u n v a d d e m o a r a i n s a t u l H o t c e v t i t i n u t u l V a s l u i i n p r i c i n a c u P e t r e , T i g a n i C r e t u l .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A u g u s t 6 , T o d e r e v t i . B u s c a , f a t a T r o f a n e i i r u d e l e
e i v i n d l u i D r a g u v a n i N e n i u l d i e c i p a r t e a l o r d i n s a t u l R o v i o r i t i n u t u l C a r l i g a t u r i i , C u
5 6 t a l e n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A u g u s t 7 , I a v i . R a d u v o e v o d i n t a r e v t e l u i V a s i l e B o l e a
i A n i t e i s a t e l e B i l e t i , R a t e z i , M a r a t a i , P r i g o r c e n i i T a c m i n e v t i t i n u t u l V a s l u i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A u g u s t 1 0 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e v t e p a r a l a b i l o r
d i n t i n u t u l F a l a u s a c e r c e t e z e d a c a V i t o l t e v t i i a u c i l i a i n s a t u l G u v e t e i a l m - r i i S f . S a v e
d e u n d e i a u a z e c e a a d i n p a i n e e . I n c a z a n d n u a u s l i s e j a 1 2 b o i g l o a b a v i s a - i t r i m i t a
l a p o a r t a d o m n i e i .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A u g u s t 1 2 , T a b a r a . R a d u v o e v o d i n t a r e v t e l u i P e t r e a
C e b a n v a t a f p a r t i d e m o v i e d i n s a t u l F i s t i c i c u m p a r a t e c u 1 3 9 t a l e n i d e a r g i n t d e l a A n a
G i l d o e v i d e l a f i i i l u i S o l o m o n d i n S a c a l u v .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) A u g u s t 1 8 , I a i . R a d u v o e v o c l p o r u n c e v t e p a r c a l a b i l o r
d e N e a m t s c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e r n - r e a S e c u l i N e a n i t p e n t r u o m o a r a d i n s a t u l T a r p e v t i .
< 1 6 1 8 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 9 I u l i e 3 1 > 7 1 2 7 . G l i g o r c e a M l i n o v s c h i e -
i m p r u r n u t a d e l a N i c o a r a P r a j e s c u 3 0 g a l b e n i i a l o g e v t e p a r t e a s a d i n s a t u l H a s n a v e n i ,
p i m a a n d o v a a l e g e c a s i - o v a n d i l .
< 1 6 1 8 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 9 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 7 . E c a t e r i n a , c n e a g h i n a
r a p o s a t u l u i I d r g a p o s t e l n i c d a r u e v t e m - r i i S e c u o v i e v i 2 v a d u r i d e m o a r a i n s a t u l T a r g o v e t i
p e a p a P u t n e i , p e n t r u s u f l e t u l s o t u l u i a u .
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) S e p t e m b r i e 1 4 , T i g h i n a . R a d u v o e v o d p o r u n c e v t e
u r e a d n i c i l o r v i v a t a m a n i l o r d i n S e r p e n i s p r i n a . p e ' s t r a w i C a s i a n d i n S e r p e n i c a r e a u
f u r a t 2 c a i d e l a C o n s t a n t i n i C o r u i u f o s t c o m i s v i t r i m i t a l e g a t i l a d o m n i e .
3 5 9 . < 1 6 1 8 S e p t e m b r i e - 1 6 1 9 F e b r u a r i e > 2 0 , 7 1 2 7 , I a v i . R a d u
v o e v o d i n t a r e v t e M a r i i c a i m o v i a s a d i n P i c i o r o g a n i , i n p r i c i n a c u I s a c f r a t e l e e i .
3 6 0 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) 0 e t o m b r i e 1 0 , C o t n a r i . M i h a i l F u r t u n a m a r e c e a v n i c
i A r s e n i e l o g o f a t a r a t a e S M i r o n i P a t r a v c u B o l d e s c u l r e c u n o s a n d d a t o r i a b a t r i n u l u i L e n t e
d e 1 0 0 t a l e n i f a t a d e V a n c e n e a s a i n e p u t i n d - o p l a t i , i - a u d a t a c e s t e i a d e v e e i 2 W e i d e v i e
i n D e a l u l l u i V o d a .
3 0 1 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e i n b r i e 6 . R a d u v o e v o d i n t a r e v t e m i n a s t i r i i l u i A r o n ,
V o d a d i n t a r i n a J a i b o r T i g a n i i c e s u n t d a r u i t i d e P e t r u v o e v o d v i A r o n v o e v o d .
3 6 2 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e m b r i e 1 2 , I a v i . R a d u v o e v o d i n t a r e v t e m i n a s t i r i i
A r o n V o d a s a t e l e A v e r e v t i , G i u r o v v i N i c o r e v t i . I a r u r e a d n i c i i d i n P i a t r a a n u l e t r a g
c u o c o l u l t a r g u l u i v i n i c i a n u l e i n v a l u e s l u g i l e c l u c e r i l o r p e n t r u d e s e t i n a d e v a r z a , s a m n t a
d e a n e p a s a u m a z a r e .
3 6 3 . - 1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e m b r i e 1 2 , M i n a s t i r e a A r o n V o d a . R a d u
v o e v o d p o r u n c e v t e u r e a d n i c i l o r d i n t a r g u l P i a t r a s a n u i n v a l u i e c u o c o l u l t a r g u l u i s a t e l e
A v e r e v t i , G i u r o v i N i c o r e v t i a l e m i n a s t i r i i A r o n V o d a . S i n i c i s l u g i l e c l u c e r i l o r s i n u l e
t u r b u r e p e n t r u d e s e t i n a d e v a r z a , s a m i n t a d e a n e p i s a u m a z a r e .
www.dacoromanica.ro
X X I X
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e m b r i e 1 6 , I a g i . R a d u v o e v o d d a r u e s t e m - r i i A r o n
- v o d a 4 f a l c i d e v i e l a C o t n a r i c u m p a r a t e d e l a C o n s t a n t i n C e l e b i , c e l e m o g t e n i s e d e l a D u m i -
t r a c h e f o s t p o s t e l n i c , u n c h i u l s u d u p a m a m a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e m b r i e 1 8 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e d a b i l a r i l o r
d i n t i n u t u l I a i s a n u t u r b u r e s a t e l e F i l l f o e s t i g i M a n d z e g t i a l e m - r i i G a l a t a , l u A n d u - l e v i t e l o
p e n t r u d a t o r i l l e a l t o r s a t e .
1 6 1 8 ( 7 1 2 5 ) N o e i n b r i e 1 8 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e p a r c a l a -
b i l o r d e N e a m t S S i a d e l a L u p u l u r i c u l s a t u l u i A n t a l e g t i , p e n t r u a - 1 d a l u i T o a d e r D u b a i '
v o r n i c .
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e i n b r i e 1 9 , I a g i . R a d u v o e v o d i m p u t e r n i c e s t e e a l u -
, g a r i i d e l a m - r e a S e c u l s a - g i s t a p a n e a s e a b r a n i g t e a , i a r c i n e v o r f i p r i n g i i n b r a n i g t e s a l i s e
j a t o t c e s e v a g a s i l a e i o s , i p r c l a b i i i n c a s a a i b a - i g l o b i a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) N o e m b r i e 2 2 , I a i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i N i c o a r a
m a r e v o r n i c s a t u l C u c o r a n i i i s e l i g t e a L o e g t i c u m p a r a t e c u 1 2 0 0 t a l e n i d e l a G h i o r g h i i I s a c ,
f i i i l u i C r i s t e a C u c o r e a n u l i d e l a v e r e l e l o r T o d o s e a i O d o c h i a , f i i c e l e l u i R o m a n C s u c o r e a n u l .
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) D e c e m b r i e 1 4 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t A r e g t e l u i N i c u -
l a c h i m a r e s t o l n i c c i l i a i n W a i l S a r b i p a r t e a l u i C i o c a r l i e f o s t p a r c a l a b , p e n t r u d a t o r i a d e
6 0 u g h i c e a v e a l a s o c r u l s a r i , B o u l f o s t v i s t i e r .
1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) D e e e m b r i e 1 7 . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m a n a s t i r i i l u i
B a l i c a d i n I a s i l o c u l d e l n g a m - r e c u s e m n e l e d e h o t a r , p a r a u l G a l a t a g i C e t t u i a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e T u d o s i e i , s o t i a l u i
N i c o r i t a m a r e v o r n i c , s a t u l i r a u t i d e p e P r u t , 2 f i l l c i d e v i e i n D e a l u l P o r e u l u i g i u n
i n e l , d a t e d e s o a c r a s a C r s t i n a p a r c a l a b o a i a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 8 . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e u n u i b o e r i l u i p o p a
C o r n a c i p a r t i d i n s a t u l D e r z s e a t i n u t u l D o r o h o i , r a s c u m p a r a t e d e l a I o n a s c o S t r o i c i .
3 7 3 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 8 . A n d r e i S t a n i s l a v i c i p a r c a l a b v i n d e l u i T o r n a
p o s t e l n i c s e l i g t e a C a u c i u l e g t i t i n u t u l N e a m t , c u 1 0 0 g a l b e n i , 4 c a i g i 5 0 o i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 9 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e l u i D e l e u a p r o d
o j i r e b i e g i o c a s a i n s a t u l S p a t a r e g t i , c u m p a r a t a d e l a D a m i i a n d i n D u m b r a v i t a c u 2 0 t a l e n .
1 4 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 9 , I a i . R a d u v o e v o d p o r u n c e g t e d e s e t n i c i l o r
d e s t u p i d i n t i n u t u l H a r l a u s a n u j a d e s e t i n a d e l a p r i s a c a m - r i i N e a m t , p e n t r u c a m a n a s t i r i l o r
n u l i s ' a l u a t d e s e t i n a n i c i o d a t a t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 1 4 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t r e g t e l u i I o n P e t r i u l
f o s t p a r c a l a b p a r t i d i n s a t e l e G h i t i v o e g t i i D e l e n i C i o l n e g t i d i n t i n u t u l F A l c i u , c u m p a r a t e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 1 6 . R a d u v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i S e c u l s a t u l
V l a d e n i , d a r u i t d e C o n s t a n t i n B o c i u c .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 1 8 , I a i . R a d u v o e v o d s c u t e g t e d e d r i s a t u l
i v i t a d i n t i n u t u l C o v u r l u i a l l u i C o n d i m a r e v a m e g , n u r n a i s a d e a p e a n 1 0 0 g a l b e n i
u n g u r e g t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 2 1 , I a i . R a d u v o e v o d i n t r e g t e l u i E r e m i a
f o s t p a r c a l a b u n l o e d e c a s a i n s a t u l P o t l o g e n i , t i n u t u l N e a m t , p e c a r e - 1 r a s c u m p a r a d e l a
N i c o l a c h i m a r e s t o l n i c , g i n e r e l e l u i B o u l f o s t v i s t i e r .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I a n u a r i e 2 3 , I a g i . R a d u v o e v o d p o r u n c e s t e l u i G h e n g h e a
m a r e l o g o f a t i I o n c i u l f o s t s t a r o s t e s a c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e d r e g f i t o r i i i t i r g o v e l i i o r a g u l u i
www.dacoromanica.ro
X X X
C e r n l i c u f e c i o r i i l u i C r a c a l e i u , p e n t r u u n l o c c e a c e g t i a a u l u a t d i n h o t a r u l t a r g u l u i
C e r n a u t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) F e b r u a r i e 1 , I a i . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i A r c h i r
d i n B A r l a d u n v a d d e m o a r a c u l o c d e u n o g o r s i u n l o c p e n t r u v i e , t o a t e c u m p a r a t e c u
6 0 0 z l o t i t a t a r e s t i d e b a E f r i m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) F e b r u a r i e 6 , I a g i . R a d u v o e v o d I n t o a r c e l u i D r a g o t a
v o r n i c s a t u l T a r a s o v a c o n f i s c a t d e S t e f a n T o m s a v o e v o d p e n t r u v i n a f r a t e l u i s u , B o u l
v i s t i e r b .
1 6 1 g ( 7 1 2 7 ) F e b r u a r i e 7 . R a d u v o e v o d I n t a r e s t e m - r i i B i s t r i t a h o t a -
r e l e b r a n i s t e i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) F e b r u a r i e 9 , I a s R a d u v o e v o d I n t a r e s t e l u i G h e o r g h e
m a r e e p a t a r s e l i s t e a S a c a l a s e s t i p e T o p o l i t a c u v a d d e m o a r a t n t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) F e b r u a r i e 1 2 , S t o l n i c e n i . R u e c a , g i u p a n e a s a l u i
C a l d a r u s e , v i n d e l u i I f r i m , f i u l l u i G l i g o r i e s u l i t a s u l , j u m a t a t e d i n s a t u l V l a i c e n i c u 1 3 0
g a l b e n i .
d 6 1 9 > M a r t i e 7 , I a s i . C o n s t a n t i n C i o g o l e i P a t r a s c o C i o g o l e l o g o f a t
s i r u d e l e l o r d a u l u i I o n a s c o C a r j a n o f a t a d e T i g a n , p e n t r u o d ' a t o r i e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 5 . C r e t u d i n C o d r e s t i v i n d e l u i D u m i t r u p a r t e a
s a d e o c i n a c u 1 5 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 1 , I a g i . G a s p a r v o e v o d I m p u t e r n i c e s t e m - r e a
S f . S a y a t a l i a d u n e v e c i n i i f u g i t i d i n s a t u l S t r o i e s t i .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 > A p r i l i e 1 1 . V a s i l e S e p t e l i c i h a t m a n s i p a r c a l a b d e
S u c e a v a p o r u n c e s t e s l u g i l o r h a t m a n e s t i d i n t i n u t u l T r o t u s s a l a s o I n p a c e p e t o t i T i g a n i
l u i D u m i t r a g c o S t e f a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e < d u p 8 . 1 1 > ,
I a i .
G a s p a r v o e v o d s c u t e s t e s a t u l
S c u m p i a a l l u i E n a c h i p o s t e l n i c d e o n c e ( F A H s i p r e s t a t i i , n u m a i s a p l a t e a s c a 1 0 0 t a l e n i p e
a n I n d o u a r a n d u r i .
3 9 1 . < 1 6 1 9 d u p a A p r i l i e 1 1 - 1 6 2 0 S e p t e m b r i e > . G a s p a r v o e v o d
b a t a r e s t e m - r i i B i s t r i t a v a m a c e a m i c a d e l a B a a l " .
3 9 2 . < 1 6 1 9 d u p a A p r i l i e 1 1 - 1 6 2 0 S e p t e m b r i e > . G a s p a r v o e v o d
p o r u n c e s t e l u i G a v r i l d i n C o c o r e n i s A a d u c a l a d o m n i e p e M i c u l C u u n u r i c a l a u p e n t r u s a t u l
V l a d e n i .
3 9 3 . < 1 6 1 9 d u p a A p r i l i e 1 1 - 1 6 2 0 S e p t e m b r i e > . G a s p a r v o e v o d
i n t a r e s t e l u i I e r e m i a v o r n i c d e g l o a t e s a t u l C a l i m a n i p e C r a c a u i j u m a t a t e d i n s a t u l S o c a n i .
< 1 6 1 9 d u p a A p r i l i e 1 1 > . I z v o d d e c h e l t u e l i l e l u i N i c u l a c h i s t o l n i c u l
p e n t r u m o s i i l e l u i B o u l d i n s a t e l e C a c a r a d z e n i , B u l a e s t i , M i h u l e n i s i I s p o r e s t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 2 , I a c i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e m - r i i S f . S a y a
d i n I a s i d r e p t i i s a i T i g a n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 2 , I a s G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e e p i s c o p i e i d e
H u s i s a t e l e R a s e s t i , P o d e n i , C o z i a c i , C a r l i g a t i , P l o p e n i , C r e t e s t i c i H r u b e n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 3 , I a e i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e s l u g i l o r s a l e ,
p i t a n i
j o l d i n a r i , c a r e m a c i n a l a m o a r a d i n S c h e u l e t i a e p i s c o p i e i d e R o m a n , s a d e a u i u m ,
s a n u m a n a n c e f a n u l , n i c i s a a r d a g a r d u r i l e .
www.dacoromanica.ro
X X X I
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 3 , I a s i . G a s p a r v o e w o d p o r u n c e s t e d r e g a t o r i l o r
d i n t r g u l $ c h e i s l a s e i n p a c e d e o n c e d r i o a m e n i i d i n s a t u l c l i e u l e t i a l e p i e c o p i e i d e
R o m a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 3 , H o t i n . C a n t i n a p r c a l a b o a i a v i n d e l u i
T u d o r i e p r c a l a b d e H o t i n s a t u l P a l t i n i s t i n u t u l D o r o h o i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 6 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c u l u i ,
s o l t u z u l u i s i p r g a r i l o r d i n H u s i s a l a s e i n p a c e d e o n c e a n g a r i i 8 p o s l u s n i c i a i e p i s c o p i e i
d e H u s i : 2 c o j o c a r i , 2 c r o i t o r i , 1 c u r e l a r , 1 o l a r , 1 b u t n a r s i 1 m a c e l a r .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 1 6 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c u l u i ,
s o l t u z u l u i s i p f i r g a r i l o r d i n H u s i s l a s e i n p a c e s a t e l e e p i s c o p i e i d e H u g i d e j o l d g i p o d v o a d e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t i l r e s t e m f i n a s t i r i i
A r o n V o d a s a t e l e A v e r e s t i , G i u r o v s i N i c o r e s t i t i n u t u l N e a r n t , s c u t i n d u - l e d e c l a r i , i a r u r e a d -
n i c i i d i n P i a t r a s a n u t r a g a a c e s t e s a t e c u a l t e s a t e d e o c o l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c i l o r
d i n P i a t r a s a n u s u p e r e s a t e l e m a n a s t i r i i A r o n V o d a , A v e r e s t i , G i u r o v s i N i c o r e g t i t i n u t u l
N e a m t c u d a r i l e o c o l u l u i , c a c i e l e u m b l c u t i n u t u l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 0 . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i * t e r a n d i a c o n u l
p a r t i d i n s a t u l M r g i n e n i c u v i e g i C u v a d d e m o a r a i n p r u l T r e b i s u l u i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i B i s t r i t a
d o u l p o i e n e d e s u b C e a h l a u , c a r e f u s e s e r a l u a t e d e a r h i e p i s c o p u l G h e o r g h e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i B i s t r i t a
h o t a r e l e b r a n i s t e i s i u n l o c d e ! A i n & l a P l i n g a r a t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e m - r i i P o b r a t a
i e z e r u l B e l e u l c u g a r l e l e s a l e s i m l i i j e t u l d e l a V a l e n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e p r g a r i l o r
g i s o l t u z i l o r d i n H a r l a u s a n u m a i s u p e r e c u p o d v o a d e p e v i e r u l d i n v i a e p i s c o p i e i d e R o m a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e g t e m - r i i G a l a t a
s a t u l V i d c e s t i t i n u t u l S u c e v i i s c u t i n d u - 1 d e d i r i , a f a r a d e d a r e a i m p a r a t e a s c a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 6 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e m - r i i A g a p i a
s a t u l C h i l d e g t i , p e c a r e I e r e m i a v o e v o d i l d a d u s e l u i M a n o l e p r c a l a b .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 8 , I a s i . . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e l u i Z a h a r i a
d i n F r c e s t i s i G o l a e d i n H a l a s e n i , f a a l e a g p a ' r t i l e d e m o s i e d i n B r a e s t i a l e l u i s t e f a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 8 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m i n l i s t i r i i
S e o u l m o s i e , o p r i s a c a , o o d a e s i n i s t e v e c i n i d i n b o t a r u l T g . F r u m o s .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 2 9 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e J u l V o r o n t a r
m a r e c o m i s s a t u l N e g r i t e s t i t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 3 0 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i V o r o n t a r
m a r e c o r n i s s a t u l N e g r i t e s t i t i n u t u l N e a m t , i n p r i c i n a c u D u c a m a r e i b a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 3 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d t n t r e s t e m - r i i S e c u l
s a t e l e R u s c i o r i g i J i d e s t i t i n u t u l N e a m t , S i l b o a n i s i B e r i n d i e s t i t i n u t u l R o m a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A p r i l i e 3 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i S e c u l
s a t u l V l a d e n i p e D o b r u g a t i n u t u l S o r o c a , d a r u i t d e C o s t e a B a c i o c m a r e v o r n i c .
www.dacoromanica.ro
X X X I I
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 , I a i . G a p a r v o e v o d i n t A r e t e m - r i i S I . I l i e o b u c a t A
d e l o e d i n h o t a r u l s a t u l u i c h e i , a p a r t i n a n d d e o c o l u l t a r g u l u i S u c e a v a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 , I a G a w a r v o e v o d I n t a r e s j e m - r i i S e c u l c a s e c u
d u g h e n i i n t a r g u l O r h e i , d a r u i t e m a i i n a i n t e d e D o n i c i l o s t p a r c a / a b .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 2 , I a i .
G a w a r v o e v o d i n t a r e t e l u i I o n a p o l o s t v t i t a v
d e v i s t e r n i c e i o c i n a s a d i n s a t u l D r a g o m i r e t i t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 4 , I a i . G a p a r v o e v o d p o r u n c e t e d r e g a t o r i l o r d i n
t a r g u l I I u i s a u d e o c o l , s a n u t r a g a l a p o d v o a d e s a t e l e e p i s c o p i e i d e H u i .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 > M a i 5 , I a i . V a s i l e e p t i I i c i h a t m a n p o r u n c e t e v a m -
v i l o r 0 4 g i u d e c i l o r d e T i g a n i s a l a s e i n p a c e p e T i g a n i i U r s u q i P i c h i u l a i p r i e t e n u l u i s a i l ,
D u m i t r u * t e l a n .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 > M a i 5 , I a i . V a s i l e * e p t e l i c i h a t m a n i p a r c a l a b d e
S u c e a v a p o r u n c e t e v a t a v i l o r i g i u d e c i l o r d e T i g a n i s a s e l u p a c e p e T i g a n u l Z g a r c a a l
l u i D u m i t r u * t e f a n .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 > M a i 5 . V a s i l e $ e p t e l i c i b a t m a n p o r u n c e t e v a t a v i l o r d e
T i g a n i E V A l a s e i n p a c e p e T i g a n u l S i n g u r a l l u i D u m i t r u s t e f a n .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 > M a i 5 , I a i . V a s i l e e p t e l i c i h a t m a n i p a r c a l a b d e
S u c e a v a p o r u n c e t e v a t a v i l o r i g i u d e c i l o r d e T i g a n i , i d l a s e i n p a c e p e T i g a n u l E r e m i a ,
a l l u i D u m i t r u s t e f a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 5 . S o f r o n i i a i l i i i e i s c h i m b a 3 M i d d e v i e d e l a C o p o u -
I a q i C u m - r e a S f . S a y a , p e n t r u 3 f a l c i d e v i e i n D e a l u l l u i V o c r 0 2 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 6 , I a i . G a w a r v o e v o d i n t a r e t e l u i S i m a i A p o s t o l
d i n t g . T r o t u u n v a d d e m o i l e d ' I n s a t u l C o f e t i , c u m p a r a t d e l a V l a i c u i f r a t i i s A i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 7 , I a i . G a w a r v o e v o d i n t a r e t e m - n i B i s e r i c a n i p a r t e
d e m o i e i n s a t u l O r b i c t i n u t u l N e a m t , d a r u i t a d e C i o l p a n s u l i t a .
4 2 9 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 7 , I a i . G a w a r v o e v o d i n t a r e t e m - r i i B i s e r i c a n i p o i e -
n e l e C a r n u l , B i c a z u l i B i s e r i c a , i n p r i c i n a c u M a n a s t i r e a d e s u b C e a h l a u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 8 , I a i . G a w a r v o e v o d s c u t e t e p e p r e o t i i d e l a b i s e -
r i c i l e d i n I a i d e t o a t e d a r i l e i a n g a r i i l e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 8 , I a i . G a w a r v o e v o d i n t a r e t e m - r i i S I . P a r a s c h i v a
d i n t a r g u l I a i , s a t u l I u c a t i n u t u l N e a m t , s c u t i n d u - I d e p o d v o a d e i c a i d e o l a c , s n u m a i
d a b i l a s ' o d e a , c a t v a f i s c r i s a s u p r a l o r .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 8 . G a w a r v o e v o d i n t a r e t e m - r i i T a z l a u o b u c a t a d e
l o e d i n C o n t a t i , I n c a l c a t a d e B u c i u m v o r n i c .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 9 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e t e m - r i i B i s e r i c a n i 2
m o r i p e C r a c A u i n h o t a r u l s a t u l i i i T r o i t a , i n p r i c i n a c u c a l u g a r i t e l e d e l a V a n a t o r i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 9 , I a i . G a p a r v o e v o d i n t a r e t e l u i N i c o a r d P e a -
j e s c u v i s t i e r o b u c a t A d e h o t a r d i n s a t u l R a z b o i e n i , i n c a l c a t A d e I o n a p u d i n U s c a t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 1 . G a w a r v o e v o d i n t a r e t e m - r i i m e t o h u l S i n a i < s f .
P a r a s c h i v a d i n I a i > s a t u l U l m i , s c u t i n d u - 1 d e o n c e o b I i g a i i , i n a f a r a d e d a r e a i m p a r a t e a s c a .
< 1 6 1 9 > M a i 1 2 , I a i . G h e a n g h e a m a r e l o g o l a t i n t a r e t e l u i D r a g u p n
i N e a n i u l d i i a c i o c i n a c u m p A r a t i n s a t u l R o i o r i t i n u t u l C a r l i g a t u r i i , i n p r i c i n a C u S i m i o n
C a p p a m e d e l n i c e r , n e a v a n d a c e s t a d r e p t s l e i n t o a r c d b a n i i .
www.dacoromanica.ro
X X X I I I
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i D r g u s a n s i
N e a n i u l d i e c i p a r t e d i n s a t u l R o s i o r i , c a r e s e n u m e s t e G e a m e n i t i n u t u l C a r l i g i l t u r a , c u m -
p r a t d e l a B u s c a s i r u d e l e e i c u 5 6 t a l e n i a r g i n t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i D r A g u s a n s i
N e a n i u l d i e c i o c i n a c u m p r a t i n s a t u l R o s i o r i t i n u t u l C a r l i g a t u r i i , r e s p i n g n d p r e t e n t i a
l u i C a p s e a m e d e l n i c e r d e T o d e r e s t i d e a l e i n t o a r c e b a n i i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n a r e s t e l u i D r A g a n v i s t i e r -
n i c e l m o s i e I n s a t u l N r e s t i t i n u t u l M e h l , c u m p r a t a c u 2 0 t a l e r i d e l a T u d o s i a , A n a s i
M a g d a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 1 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i D r a g o m i r n a
u n v a d d e m o a r p e S u c e a v a , i n h o t a r u l d e j o s a l s a t u l u i B o n e m t i .
4 1 0 . < 1 6 1 9 > M a i 1 8 , I a s i . V a s i l e , $ e p t e l i c i p A r c a l a b d e S u c e a v a p o r u n c e s t e
s l u g i l o r d i n t i n u t u l S u c e v e i s l a s e i n p a c e p e G r e c u l d i n P a s c a n i 9 i s d n u - i i n v a l u i a s c A c a s a ,
b u c a t e l e i v e c i n i i s i p e n t r u a l t i o a m e n i , c i n u m a i d a b i l a s p l a t e a s c a .
< 1 6 1 9 , d u p M a i 1 8 > . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i I o n a s c o G r e c u l o
p a r t e d i n s a t u l P a s c a n i , t i n u t u l S u c e a v a s i c u l o e d e p o d u m b l t o r , s s t a p n e a s c n e s u p r a t
d e c i l l u g a r i i m - r i i N e a m t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 2 1 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e m - r i i S e c u l h o t a r u l
v e t r e i m - r u i s a i l a a g l o b i p e c e i c e v o r v n a s a u p e s c u i i n a c e s t h o t a r .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 2 2 , I a i . G a s p a r v o i e v o d i n t i r e s t e m - r i i S e c u l c a s e l e
i d u g h e n i l e d i n t r g u l O r h e i d r u i t e e i d e r i l p o s a t u l N i c o a r i l D o n i c i , f o s t p f i r c i l l a b .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 2 3 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e f i i l o r l u i I o n a s c o
B o l e s a t u l G r u m i l z e s t i t i n u t u l V a s l u i , i n p r i c i n a c u M a n o l e m e d e l n i c e r .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 2 7 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t i l r e s t e l u i C o s t i n s i l u i
L u p u l v i s t e r n i c e i o c i n l a I u r g h i c e n i , c u m p a r a t d e l a M i l r i c a , f i i c a l u i U d r e a v t a f
d e l a a l t i i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 2 7 , I a s u . G a s p a r v o e v o d i m p u t e r n i c e s t e p e C o s t i n
v i s t i e r n i c e l d i n I u r g h i c e n i s s t p f i n e a s c A p a r t e a l u i F r i m u , p e n t r u c i - a p l t i t c a p u l d e l a
s p a n z u r t o a r e c u 4 6 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 3 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i T u t u l f o s t
l o g o f t 5 j i r e b i i d i n s a t u l B l i l e t i , i n p r i c i n a c u v r u l s k i G a v r i l d i a c .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a i 3 1 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i C o m a n B e r c h e z
p r t i d i n s a t u l C o m n e s t i p e B a s e u s i d i n ) 3 i l s e n i t i n u t u l H o t i n , c u m p r a t e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e , I a i . G a s p a r v o e v o d v i n d e l u i C o s t e a B u c i o c m a r e
v o r n i c p a r t i d e d a l i n s a t u l B r A e s t i t i n u t u l H a r l a u , c u 3 0 0 u g h i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i G a v r i l a s M a t i i a s
u n l o e i n p f i s t i e p e p r u l B o r o d a c i s i s a t u l C i u r b e n i t i n u t u l D o r o h o i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 . A v r a m P r v u l v i n d e l u i D & m i t r u G o e v o r n i c u l
p a r t e d i n s a t u l B u r u i n e s t i t i n u t u l R o m a n , c u 1 5 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i G h e o r g b e d i a c
i s o t i e i s a l e O b r e t i n a p r t i d e m o s i e i n s a t u l V r t o p t i n u t u l N e a r n t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t i r e s t e l u i G h e o r g h e d i a c ,
f i u l l u i B o t u l , 0 1 . 0 d i n s a t u l L c a n i , t i n u t u l S u c e a v a , r a s c u m p a r a t e c u 9 5 t a l e n i d e l a
I o n a s c o S t r o i c i .
I I I
www.dacoromanica.ro
X X X I V
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i I o n M u g u
m o s i e I n B a l o s e n i p e J i j i a , I n p r i c i n a C u c o p i i i M o t r e i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e l u i T r i f a n v i s t i e r -
n i c e l d i n M a r c o v i c e n i s a j a o c i n a d i n L e u c u s e n i a l u i P a t r s c a n f u g i t d e c i s l a i s o d e a
l u i V l a s c a v i s t i e r n i c e l , c a r e a p l a t i t p a r t e a l u i d e c i s l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 4 . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i M a r m u r a u r i c a r u l
! A t l i d e m o s i e i n s a t e l e * n d r e n i s i C p o t e s t i i n p r i c i n a c u A n d r i i f i c i o r u l
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 6 . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i D u m i t r u G o e f o s t
m a r e v o r n i c m o s i e i n s a t u l B u r u i n e s t i , c u m p a r a t a d e l a A v r a m P a r v u l c u 1 5 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 7 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n - C A . 1 . W e l u i C h i c o s t o l n i c
u n l o e d e p r i s a c a i n s a t u l P l e s a n i t i n u t u l T u t o v a , c u m p a r a t a d e l a C a r s t i n a c u 3 5 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) < i n a i n t e d e I u n i e 8 > . D o a m n a M a r i a , f i i c a l u i P e t r u
v o e v o d , f n c h i n a m - r e a G a l a t a p a t r i a r h i e i d i n I e r u s a l i m .
4 0 0 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 8 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e p a t r i a r h i e i d e
I e r u s a l i m , m - r e a G a l a t a , C u t o a t e s a t e l e c u i a z u r i l e i v e n i t u r i l d u p a c u m a f o s t I n c h i n a t a
d e R a d u v o d a s i d e d o a m n a M a r i a , f i i c a l u i P e t r u v o e v o d , c t i t o r u l m - n i G a l a t a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 8 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i E r e m i a B a s e a n u l
n i s t e T i g a n i I n u r m a p r i c i n e i c u V a s i l e s i S t r a t u l , f i i i l u i H u h u l e a , c a r o r a l i s e c o n f i r m "
i a r i c a t i v a T i g a n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 8 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i I o n a s c o J o r e a
f o s t p a h a r n i c s a t u l V e r c e s t i t i n u t u l N e a m t , c u m p a r a t d e l a G o l a e l o g o r a t c u 4 5 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 0 , I a G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e / u i N i s t o r
v a l e t s i I o n P i a l e s d i n O b r e j a n i s a c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e E r e m i a , c u V a s i l e R o s c a , p e n t r u
u n h e l e s t e u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 1 , I a i . G a s p a r v o e v o d j u d e c a c e a r t a d i n t r e I s a c
S t a m m c u l o n a s c u d i a c , p e n t r u u n l o c d e m o a r d i n s a t u l P o p e n i . l o n a s c u r a m n e d e l e g e .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 > I u n i e 1 2 . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i I o n a s c o G h e n g h e
l o g o r t o p a r t e d i n s a t u l T u d u r a , c u m p a r a t a d e l a f i i i l u i H u h u l e a s i o p a r t e d i n s a t u l
R o s c a n i , d e l a D u m i t r u M i h i l e s c u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i G h e o r g h e
m a r e s p a t a r s a t u l S a c a l a s e s t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 4 . G a s p a r v o e v o d I n t r e s t e l u i S m o l i a n p f i h a r n i c e l
p a r t e d i n s a t u l G e m e n i , c e s e n u m e s c a c u m T a t a r a n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 4 . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i G h e o r g h e p a h a r n i c e l
i S m o l i a n f r a t e l e e a u , p a r t e d i n s a t u l T t a r a n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 5 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i P a n t o -
c r a t o r , c t i t o r i a l u i T e o d o r M o g h i l a , s a t u l G l i g e n i t i n u t u l S o r o e a , i n p r i c i n a c u h e r n i a s i
f r a t i i l u i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 5 . P o p a T o n e r m a r t u r i s e s t e c a a p r i m i t n i s t e
u n e l t e d e l a G h e o r g h i t a B l a n , c a r e i - a u p i e r i t . T r e b u i n d s a l e p l t e a s c a e u 5 0 l e i s i n e a v n d
b a n i , I i d a o c i n a d e l a p a r i n t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 7 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t o a r c e l u i V a s i l e B o l e a s i
A n i t e i , f i i i l u i I o n a s c o B o l e a f o s t v o r n i c s a t e l e B a i l e t i , M a r a t e i , P r i g o r c e n i , i j u m a t a t e
www.dacoromanica.ro
d i n G r u m a z e s t i t i n u t u l V a s l u i , c o n f i s c a t e d e s t e f a n T o m s a , t a t a l l o r f i i n d
i n v i n u i t d e
h i c l e n i e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 1 8 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i A l b u l s i F r i m u l
m o s i e i n s a t u l S u s e n i , i n p r i c i n a c u C r e t u l a r m a s e l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 0 , I a i . G a s p a r v o e v o d t n t a r e s t e l u i C o s t i n
L u p u l v i s t i e r n i c e l ( m i n a l a I u r g h i c e n i , c u m p a r a t d a l a I o s i f , f i u l l u i V a s i l e C e r g a s c u
4 6 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i C o s t i n v i s t i e r -
n i c e l d i n I u r g h i c e n i p a r t e d e c i l i a i n I u r g h i c e n i , c u m p a r a t a d e l a F r i m u , f i u l l u i B i l a n , C u
4 6 t a l e n i d e a r g i n t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 2 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i N i c o a r a
v i s t i e r n i c s a t u l B u r d u j a n i t i n u t u l S o r o c a , r a m a n a n d d e j u d e c a t a n e p o t i i l u i H a b r i s .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 5 , I a I i . G a s p a r v o e v o d i m p u t e r n i c e s t e m - r e a
P o b r a t a s a - s i a d u c a i n a p o i v e c i n i i d i n s a t e l e s a l e f u g i t i d i n p r i c i n a c i s l e i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 5 , I a I G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i S I . S a y a
d e l a I e r u s a l i m s a t u l S t r o i e s t i t i n u t u l H a r l u s i i l f a c e s l o b o z i e , s c u t i n d u - 1 d e t o a t e d a r i l e ,
g a l l d e d a r e a i m p a r a t e a s c a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 5 . 1 a s i . G a s p a r v o e v o d s c r i e l u i A n a s t a s i a C r i m c a
m i t r o p o l i t d e S u c e a v a s a j u d e c e p r i c i n a d i n t r e m - r e a B i s e r i c a n i i c a l u g a r u l D i o n i s i e d e l a
b i s e r i c a S I . T r o i t a p e n t r u o o c i n a i n s a t u l O r b i c s i c u 2 m o r i : u n a i n O r b i c , a l t a i n B i s t r i t a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 5 . G a s p a r v o e v o d j u d e c a p r i c i n a d i n t r e N a g t e a , f a t a
S a l o m i i s i r u d e l e e i c u V a s i l e d i a c p e n t r u s a t u l F o l e s t i , g a s i n d n e t n t e m e i a t a p l n g e r e a l u i
V a s i l e d i a c s i a r u d e l o r l u i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 9 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i D r a g u s a n d i a c
m o l a i n T o d e r e s t i , c u m p a r a t a d e l a I o n a s c o s i r u d e l e l u i c u 2 6 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 3 0 , I a s i . A n a s t a s i a C r i m c a , m i t r o p o l i t u l S u c e v i i ,
i n t r e s t e m - r i i B i s e r i c a n i p a r t e d e c i l i a d i n s a t u l O r b i c i n p r i c i n a c u m - r e a S r . T r o i t a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 1 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - n i B i s e r i c a n i
c i l i a d e d a n i e i n s a t u l O r b i c , i n p r i c i n a c u m - r e a S r . T r o i t a s i u r m a s i i l u i C i o l p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 1 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i D u m i t r u B u h u s
s a t e l e S p i n o a s a
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 4 , I a s G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i I o n a s c o I I
A g a f i e i d i n R o h o t e s t i o c i n a d i n s a t u l C r a c i u n e s t i , d f i r u i t a d e * t e f u l B o d e a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 1 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e m - r i i P a n g a r a t i
g l o a b e l e i d u s e g u b i n e l e d i n s a t e l e m a n a s t i r i i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 1 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t r e s t e l u i E n a c h e p o s t e l n i e
p a r t e d i n s a t u l S c u m p i a t i n u t u l I a s i , c u m p a r a t a d e l a S i m i o n s i r u d e l e s a l e c u 4 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 0 .
E r o m o n a h u l I s a i a , e g u m e n u l m - r i i A r o n v o d a d i n
d a m a r t u r i e c a A n n a M u s t e t a a e d i n I a s i a i n c h i n a t m - r i i o p r i s a c a c u p o m i s i c u t o t
h o t a r u l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 0 , I a g i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i N i c o a r a
v i s t i e r s a t u l B u r d u j n i i n
p r i c i n a c u I s a i c o G a v o i a i c e i l a l t i n e p o t i a i l u i H a v r i g , c a r e
r m n d e j u d e c a t .
www.dacoromanica.ro
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 1 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i m p u t e r n i c e s t e p e N i c o a r a
j e s c u v i s t i e r s a u r m a r e a s c a g i s a a d u c a i n a p o i p e u n v e c i n a l s a u , P a n a s , f u g i t d i n s a t u l C o t o v a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 1 . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i S i m i o n P i l i p o v s c h i
s a t u l A d i e e u t i n u m i t i B r i c e n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 3 , I a i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e q t e s o l t u z u l u i
p a r g a r i l o r d i n I a s i s A l a s e i n p a c e d e j o l d , p o d v o a d e g i a l t e a n g a r i i o a m e n i i d e l a C o p o u , c a r e
s u n t l a s a t i s a i n g r i j e a s c a d e b i s e r i c a d e a c o l o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 7 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i . A p o s t o l C a l l a n
p a r t i d i n s a t e l e G r u m a z e s t i s i F a u r i t i n u t u l V a s l u i , c u m p a r a t e d e l a V a s i l e B o g z a c u 1 0 0
t a l e n i a r g i n t g i u n c a l b u n .
4 9 8 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 7 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c u l u i
d i n P i a t r a s ' a a l e a g a , c u o a m e n i b u n i , h o t a r u l s a t u l u i D a n e s t i a l c a l u g a r i t e l o r d e l a V a n a t o r i ,
c a r e s ' a u j u d e c a t l a d o i n n i e c u c a l u g a r i i d e l a B i s e r i c a n i .
4 9 1 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 2 8 , I a s i . N i c o a r a m a r e v o r n i c , V o r u n t a r m a r e c o m i s ,
N e b o j a t c o l o g o f a t i a l t i b o i e r i d a u m a r t u r i e c u r n T a n a s e s i C r a c i u n , f r a t e l e s a u d i n C o t o v a ,
d a u p a r t e a l o r d e m o s i e d i n s a t u l C r u c e n i , p a r t e a V l s i n e s t i l o r , p e n t r u c a a s l o b o z i t d i n
v e c i n i e p e T a n a s e , i i - a p l a i t i c i s l a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u l i e 3 0 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e c n e a g h i n e i l u i
I o t i a s c o T o l o c i c o s a t u l M l i n a u t i t i n u t u l D o r o h o i , i n p r i c i n a c u T o m a s i G h e o r g h e , c o p i i i
l u i C o s t i n M o i s a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d t n t a r e s t e l u i D e l e u a p r o d
s i S o l o m i e i p r e o t e a s a o p a r t e d i n s a t u l S p a t a r e s t i r s c u n n p a r a t a d e l a M a r i c a G h i o r g h i a s a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i I s a c S t a r c e a
p a r t i d i n s a t u l P o p e n i t i n u t u l D o r o h o i , c u m p a r a t e c u 1 8 0 t a l e n i d e l a D u m i t r u , f i u l M r i u t e i ,
s t r n e p o t u l D u m c a i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 6 . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i T o m a B r a e c o m i s e l
p a r t i d i n s a t u l B e l c e s t i , d i n s p r e $ e r b e s t i , i n p r i c i n a c u s t r a n e p o t i i l u i C r a c i u n B e l c e s c u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 7 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i N i c o a r a
v i s t i e r m o s i e i n s a t u l C r i v c e n i , p a r t e a l u i T a n a s e i C r a c i u n p e n t r u c a r e p l a t i s e e l c i s l a . T a n a s e
e s t e l i b e r a t d i n v e c i n i c e E a s e d u c a u n d e I i v a f i v o i a l u i
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 1 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u n u i b o i e r
s a c e r c e t e z e p r i c i n a d e h o t a r i n f r a I o n a s c o G r e c u l s i c a l u g a r i i d e l a m - r e a N e a m t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 1 2 . P a t r a s c o B a s o t a d e l a B o d e s t i i a l t i i d a u
m a r t u r i e c a U r a t a , f a t a l u i A n d r e i c a m i e d a r u l , a v a n d u t l u i N e c h i t a d i i a c u n l o c d e c a s a i n
V a r t o p c u 1 0 p i i m a n t u r i i j u m a t a t e d e v a d d e m o a r a p e C r a c a u , p e n t r u 2 0 g a l b e n i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 1 8 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c u l u i
d i n t g . P i a t r a s A s t r i c e s i s a a r d a ' c a s e l e f a c u t e d e c a l u g a r u l S i m i o n s i d e a l t i o a m e n i I n p o i e n i l e
d e l a H a n g ( ' a l e m - r i i B i s t r i t a , e s i p e e i s a - i g o n e s t i O m i t d e a c o l o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) A u g u s t 2 1 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i G l i g o r i e
C i o l p a n p a r c a l a b d e S u c e a v a 2 c a s e i n s a t u l P o g a n e s t i , p a r t e a m a m e i s a l e , N a s t a s i a
p e n t r u o d a t o r i e d e 5 6 t a l e n .
< 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > . I o n S c u t a r u , l a p o r u n c a
l u i G a s p a r o d a , c e r c e t e a z a c u o a m e n i b a t r a n i v e c h e a m a t e a M i l e t i n u l u i p e n t r u a s t a b i l i
h o t a r u l m o s i o i s a t u l u i V l a d e n i , i n p r i c i n a d i n t r e N e b o j a t c o l o g o f a t i s a t e l e B u l b u c a n i s i
D a n u t e n i .
www.dacoromanica.ro
X X X V I I
5 0 5 . < 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 , I a s i . G a s p a r
v o e v o d i n t i l r e s t e l u i N e b o j a t c o a l d o i l e a l o g o f d t v e c h e a m a t e d a M i l e t i n u l u i c a h o t a r i n t r e
B u l < b u > c a n i s i D a n u t e n i .
5 0 6 . < 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 . G a s p a r v o e v o c t
i n t d r e s t e l u i G h e o r g h e c o m i s e l p a r t e d e ( m i n d i n s a t u l S o c i , t i n u t u l S u c e a v a , m u l l : d r a t & d e l a
T o a d e r C a l a p o d c u 5 0 t a l e n .
5 0 7 . d 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 . G a s p a r v o e v o d
i n t d r e s t e l u i D u m i t r n G o e m a r e p o s t e l n i c m o s i e i n s a t u l B u r u i n e s t i t i n u t u l R o m a n , c u m p A r a t
d e l a M a x i n f o s t c m r a s .
5 0 8 . < 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 . G a s p a r v o e v o d i n t d -
r e s t e g i u p n e s i i l u i M u r g o c i f o s t v o r n i c c d t v a f i i n v i a t a i a p o i m a n d s t i r i i l u i T o f l e a c e l
b a t r a n t o a t a a v e r e a r i i m a s d d e l a M u r g o c i .
5 0 9 . < 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 , P r d j e s t i . S a v i n
s u l g e r s i C o s t i n d i a c c e r c e t e a z d p r i c i n a d i n t r e M i l f a i l d , f i u l l u i B l a g u l , c u D u m i t r u P o p o t e a
i f r a t i i s d i p e n t r u o c i n a d i n s a t u l B a r j o v e n i . M i h i l a j u r a t I n b i s e r i c d c u o a m e n i b u n i ,
r a m a n a n d p e P o p o t e a .
< 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 . G a s p a r v o e v o d i n t d r e s t e
n e p o t i l o r l u i S a m a B d c l e j u m d t a t e d i n s a t u l H o t i n e s t i , c e s e n u m e s c D e l e n i .
< 1 6 1 9 > S e p t e m b r i e 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t d r e s t e A l e x a n -
d r e i i l u i G h i d i o n f r a t e l e e i , i m p a r t i r e a s a t e l o r r t i m a s e d e l a t a t a l l o r V o i c u l o g o f d t : C i r i p c d u ,
C a m e n c a , N i c o r e t i , U n g u r a , G h i d e p a n i , F i t i n g h w i , G r u m a z q t i , S t A n e n i , S o l u n c a n i ,
M O p e C o b o l t a , I t o v o W i , G r u m d z q t i i F a u r .
< 1 6 1 9 > S e p t e m b r i e 8 , I a i . G a s p a r v o c v o d i n t d r e s t e m - r i i B i s e -
r i c a n i o p o i a n d i c u f a n a t d i n t r e v a d u r i , l a g u r a p d r i l u l u i S e c u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) S e p t e m b r i e 1 9 . G a s p a r v o e v o d i n t d r e s t e l u i D u m i t r u
G o i a v o r n i e m a i m u l t e p d m a n t u r i i n s a t u l B a l o m i r e s t i t i n u t u l R o m a n .
< 1 6 1 9 i n a i n t e d e S e p t e m b r i e 2 1 > . S a n f i r a , f e m e i a l u i P e t r e ,
v i n d e m n d s t i r i i A r o n v o d d u n l o e d e p r i s a c d i p o m d t , c u 2 0 l e i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) S e p t e m b r i e 2 1 . G a s p a r v o e v o d i n t i l r e s t e m a n d s t i r i i A r o n
t r o d & o p r i s a c d d d r u i t i l d e D r a g o s M u s t e a t a p o s t e l n i c i c n e a g h i n a l u i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) S e p t e m b r i e 2 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i
O n c i u l I u r a s c o v i c i m a r e v i i t a v a l t i n u t u l u i S u c e a v a s a t u l e n d r i c e n i t i n u t u l H A r l d u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) 5 e p t e m b r i e 2 4 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d -
n i c u l u i i s o l t u z u l u i d e D o r o b o i s d n u t r a g i l c u t a r g u l s a t u l
e n d r i c e n i a l l u i O n c i u l I u r a s c o v i c i
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) O c t o m b r i e 1 8 ,
T a s G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u n e i
s l u g i d o m n e s t i d i n T o d e r e s t i s c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e A n d r e i a p r o d s i p o p a G o n t e a c u
S a y a d i n N i s t o r e n i , p e n t r u o m o a r t e d e o m d i n h o t a r u l s a t u l u i M a n j e s t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) O c t o m b r i e 2 0 , I a s i .
G a s p a r v o e v o d i n t d r e s t e l u i I o n a s c o
a p r o d m a i m u l t e a u m p A r a t u r i i n s a t u l C u d r e s t i p e B a h l u e t t i n u t u l C a r l i g a t u r d .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) 0 c t o m b r i e 2 1 , I a s G a s p a r v o e v o d i n t d r e s t e m - r i i
N e a m t u n l o c c u m o r i l a g u r a J i j i e i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) O c t o m b r i e 2 2 .
G a s p a r v o e v o d i n t i i r e s t e l u i T o a d e r R u g i n d
u n h o t a r i n g u r a p d r a u l u i d i d o v c a d e l a n g a s a t u l
L i v e n i < t i n u t u l D o r o h o i > .
www.dacoromanica.ro
X X X V I "
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) 0 o t o m b r i e 2 . G a s p a r i r e t e i r o c i i n t a r e s t e ' t u t P a c u t r a r d i a o
p a r t e d e ( m i n a I n s a t u l C r i p c i n e s t i , c u m p A r a t a d e l a M i h l i i l a C u 2 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) N o e m b r i e 5 , H o t i n . I o n H a b a s e s c u l z A l o g e s t e l u i P a t r a s c o
C i o g o l e f o s t l o g o r t , p a r c a l a b d e H o t i n , m o s i a s a d i n s a t u l P o m a r l a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) N o e m b r i e 2 3 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i B a t i c a
p a l a r n i c e l d i n M a n d r e s t i p a r t e d e o c i a I n s a t u l N a v a r n e t i , c u m p a r a t a d e l a I l e a P a h n A
M A c e s a n i c u 8 0 z l o t i t a t a r e s t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) N o e m b r i e 2 4 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i L o g h i n a
m o s i e i n s a t e l e G r u m a z e s t i i F a u r i t i n u t u l V a s l u i , I n p r i c i n a c u T r i f a n C r a s n A s d i a c s i
G o g o a i a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) N o e r n b r i e 2 7 , I a i . C o s t e a B a c i o c m a r e v o r n i c d e O r a
d e j o s i n t a r e s t e l u i $ t e f a n d i n B r A e s t i u n T i g a n , i n p r i c i n a c u B a h r i n d i a c o n , p e n t r u o d a t o r i e
I n v i t e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e e e m b r i e 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e l u i S a v i n
B u l g e r i a l t o r a s i c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e I o n a s c o B i l A i s i u n v e c i n a l s k i , C a r s t e a d i n M s -
t a c a n i , p e n t r u o c u r a t u r a d i n S o c i t i n u t u l N e a m t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i -
c u l u i , s o l t u z u l u i s i p a r g a r i l o r d i n P i a t r a B A n u t u r b u r e s a t u l R o z n o v a l g i u p a n e s e i B i l a i a s a ,
c i d u m b l a c u t i n u t u l i n c a d i n z i l e l e l u i P e t r u v o e v o d $ c h i o p u l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 4 . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e p r e o t u l u i G r i g o r e
i f r a t e l u i s a u S e v i n n i g t e p a m a n t u r i c u m p a r a t e l a n g a h o t a r u l R a d e n i l o r s i d i n T u l e s t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 7 . I s a c d i o c i n a s a d i n B a l o s e s t i t i n u t u l R o m a n
l u i S t u i c a , p e n t r u c a i - a p l a i t u n p o l o b o c d e m i e r e , c u c a r e e r a d a t o r l u i P a n a n e g u t A t o r u l
d i n R o m a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 1 0 , I a i . G a s p a r v o e v o d t n t a r e s t e l u i V a s i l e
c o m i s e l p a r t e d e c i l i a I n s a t u l V o i n e s t i , c u m p a r a t a d e l a G o i u l c u 4 0 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 1 1 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t A r e q t e l u i L u p u l
l o g o r a t p a r t e d e o c i a i n s a t u l B a l a n e s t i t i n u t u l L a p u s n a , c u m p A r a t a d e / a n e p o t i i l u i M i h a i l
P u r z a c u 5 0 t a l e n i a r g i n t .
< 1 6 1 9 i n a i n t e d e D e c e m b r i e 1 7 > . B u s c a , f a t e T e c l i i , v i n d e l u i
T o a d e r M o d r u z p a r t e a s a d e c i l i a d i n U r l a t i , c u 1 5 t a l e n .
< 1 6 1 9 i n a i n t e d e D e c e m b r i e 1 7 > . M r t u r i a u n o r o a m e n i d i n
P l o t u n e s t i , D a n e s t i e t c . c a B u s c a , f a t a T e c l i i , a v a n d u t l u i T o a d e r M o d r u z o c i n a s a d i n s a t u l
U r l a t i C u 1 5 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e e e m b r i e 1 7 , I a t s i . G a s p a r v o e v o d t n t f i r e s t e l u i T o a d e r
M o d r u z h o t n o g o c i a I n s a t u l T j r l a l i , c u m p a r a t a d e l a B u s c a , f a t a T e c l i i , c u 1 8 t a l e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 1 8 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e p o p i i
E v s t r a t i e 0 1 . 0 d e o c i n A I n s a t e l e B r a t e n i t i n u t u l L a p u s n a s i D r a g o m i r e s t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e c e m b r i e 2 0 , 1 a s i . G a s p a r v o e v o d t n t a r e s t e p o p i i
G l i g o r i e s i f r a t i l o r s a i , l i i i l u i D r A g h i c i B i l a n , p a r t e d i n s a t u l P a s c a n i t i n u t u l H a r l a u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) D e e e m b r i e 3 1 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e p o p i i
D e d i u l o c i a I n s a t u l D u m s a n i , t i n u t u l D o r o h o i , c u m p t i r a t a c u 4 5 t a l e n .
www.dacoromanica.ro
X X X I X
5 3 9 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 1 , I a g i . G a g p a r v o e v o d I n t d r e g t e l u i D u m i t r a g c o
p a r c i i l a b u n v a d d e m o a r i i I n B o l o t e g t i l a g i r a P u t n e i , c u m p l r a t d e l a V a s i l e c u 3 0 t a l e n i
g i o v i e l a I o n d g e n i t i n u t u l T e c u c i , c u m p d r a t c u 2 0 t a l e n .
5 4 0 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 5 , I a g i . G a g p a r v o e v o d I n t d r e g t e l u i M n d i l d
u r e a d n i c d e $ t e f n e g t i a g a s e a p a r t e d i n s a t u l V I d i c e n i t i n u t u l D o r o h o i g i C u 6 v e c i n i , c u m p i -
r a t d d e l a M a r i a C a z a c a , c u 7 0 u g h i g a l b e n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) l a n u a r i e 5 . G a g p a r v o e v o d t n t A r e g t e l u i M a r m u r e u r i c a r u l
p a r t e d i n s a t u l M r m u r e n i g i u n l o e d e d u g h e a n d I n t O r g u l d e s u s d i n I a g i , c e i s ' a u v e n i t
p e n t r u n i g t e d a t o r i i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 8 . P d c u r a r i f r a t i i s A i , f i i i D o b r e i , v I n d l u i O b r e j i e ,
f e c i o r u l l u i P e t r i c a , p a r t e a l o r d e ( m i n d d i n $ e r b d n e g t i g i C h i l l e c u 5 4 z l o t i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 9 , I a g i . G a g p a r v o e v o d I m p u t e r n i c e g t e m - r e a
P u t n a c a s d - g i a d u n e v e c i n i i f u g i t i d e c i s l d i n s a t u l S i n e g t i i a l t e s a t e a l e m - r i i , p r i n s a t e
d o m n e g t i , b o e r e g t i , c d l u g d r e g t i , t a r g u r i s a u s l o b o z i i g i i a c u g t r e a n g u l d e g A t e u t o t
a v u t u l s .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 1 2 , I a i . G a g p a r v o e v o d I n t d r e g t e l u i T o m a
d i a c g i f r a t i l o r s a l s a t u l M l i n d u t i t i n u t u l D o r o h o i I n p r i c i n a c u A g a f i a , c n e a g h i n a l u i I o n a g c o
f o s t s u l g e r g i g i n e r i i
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 1 2 . G a g p a r v o e v o d t n t r e g t e m - r i i M o l d o v i t a V i
H o m o r u l i e z e r e l e O r e h o v u l , C o v u r l u i u l , & l a R a u c a i & l a D u m b r d v i i .
5 4 k 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 1 5 , I a i . G a g p a r v o e v o d d d r u e g t e m - r i i B i s e r i -
c a n i s a t u l P o p c e g t i p e C r a c d u t i n u t u l N e a m t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I a n u a r i e 1 6 , I a g i . G a g p a r v o e v o d I n t d r e g t e b o i e r u l u i
C o s t e B o c i o c m a r e v o r n i c c l o u d j i r e b i i i n s a t u l H A n t e g t i , t i n u t u l S u c e a v a , c u m p d r a t e c u
6 0 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) l a n u a r i e 1 8 , I a g G a u o a r v o e v o d p o r u n c e g t e u r e a d n i -
c u l u i d i n P i a t r a s l i t b a s e I n p a c e s a t u l P o p c e g t i , p e c a r e I - a d i r u i t m - r i i B i s e r i c a n i . E a
a r e d r e p t u l s d - g i c a u t e v e c i n i i f u g i t i p r : n s a t e l e b o i e r e g t i , c a l u g a r e g t i , s l o b o z i i s a u I n t f t r g .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 1 I a n u a r i e 2 3 , I a i . G a g p a r v o e v o d p o r u n c e g t e l u i N e c h i t a
v i s t i e r n i c e l d e l a V i i r t o p B A a l e a g d i s a s t f i l p e a s c i l u n l o o d i n O r b i c a l m - r i i B i s e r i c a n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) F e b r u a r i e 2 0 , I a g i . G a g p a r v o e v o d I n t d r e g t e l u i D u m i -
t r a g c o p A r t i d i n s a t e l e C a r s t e g t i , H o l m d g e n i g i G l o d e n i , p e r i u l T u t o v a , a u n t : d r a t c u
8 5 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) F e h r u a r i e 2 5 . R o m a n d i n S u c e a v a v i n d e l u i G i u r g e g i
M u s l i n e i o p r i s a c d s s u p t t a r i n a A r e n i l o r b , c u p o m i , c a s k h e l e g t e u g i c l o u d p d m i n t u r i s
b o t a r u t a r g u l u i s , c u 1 7 0 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) F e b r u a r i e 2 9 , I a g i . G a g p a r v o e v o d i t n t d r e g t e i d M a n e a
p i t a r , T o n e a v i s t i e r n i c e l , D r d g a n d i a c i r u d e l o r i o n s a t e l e d e m o g t e n i r e C e r e v A c e g t i g i C o s t i n e g t i ,
c a r e s e n u m e g t o $ a r b a d i n t i n u t u l H a r l u .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 2 , I a i . M a r i a p o s t e l n i c e a s a , c n e a g h i n a r a p o s a -
t u l u i C h i r i t a P a l e o l o g u f o s t p o s t e l n i c , r e v e n i t a d i n P o l o n i a d u p d o p r i b e g i e d e o p t a n i ,
d a r u e g t e m - r i i S u c e v i t a s a t u l V d s c d u t i d i n t i n u t u l S o r o c a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 2 . M a r i a c n e a g h i n a r d p o s a t u l u i C h i r i t A p o s t e l n i c u l
I n t o a r c e l u i B d s n a m e d e l n i c e r u l m o g i a d i n C o r o p c e n i , p e c a r e a c e s t a o v i n c l u s e l u i C h i r i t . d
I n z i l e l e l u i C o n s t a n t i n v o e v o d .
www.dacoromanica.ro
X L
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 3 , I a g i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e m a r i l o r v a t a f i
d i n t i n u t u l B a c a u s a s i l e a s c a p e P e t r e a s a r e s t i t u i e l u i $ t e f a n d i i a c o d a t o r i e d i n z i l e l e l u i
R a d u v o e v o d , a n d 1 - a p l a i t d e d a j d i e i i i , i a r d e n u v a , p l t i , s a - i d e a o c i n a s a d i n
M a r g i n e n i l u i S t e f a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 8 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t o a r c e l u i O n c i u l I u r a s -
c o v i c i m a r e v a t a h d e S u c e a v a i s o t i e i s a l e , A n g h e l i n a , s a t u l $ e n d r i c e n i , c a r e a f o s t l u a t d e
$ t e f a n T o m s a v o e v o d d e l a s o c r u l s u r a g f o s t v o r n i c .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 2 , I a i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u n e i s l u g i
s a a l e a g a i s i i s t a l p e a s c a h o t a r u l s a t u l u i G u s e t e i a l m - r i i S r . S a y a , I n c a l c a t d e m e g i e s i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 3 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i V a s i l e
M a c r i t r e i p a r t i d i n s a t u l V b l o v c i n i t e I n p r i c i n a c u I u r a s c o D r a c e s u l g e r .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i D u m i t r a s c u
i f r a t i l o r s i i , f i i i l u i P a t r a s c u l o g o i a t , s e l i s t e a B r o s t e n i d e p e $ o m u z u l m a r e , c u m p a r a t a d e l a
C o n s t a n t i n M o v i l a v o e v o d , c u 4 c a i , d r e p t 2 0 0 g a l b e n i u n g u r e s t i i e u I n c a 1 5 0 g a l b e n i u n g u -
r e s t i , b a n i g a t a .
< 1 6 2 0 > M a r t i e 1 4 , I a s i . V a s i l e $ e p t e l i e i h a t m a n p o r u n c e s t e v a t a f i l o r
d e T i g a n i s a l a s e i n p a c e p e c e i t r e i T i g a n i a i m - r i i S . S a y a d i n I a g i , f i i n d T i g a n i i e i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 5 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i I u r a s c o
D r a c e a s u l g e r i c n e a g h i n e i l u i , ' L i n e a , p a r t e d i n s a t u l S a n a u t i s i p a r t i d i n C u h c e n i t i n u t u l
S u c e a v a , c u m p a r a t e .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 5 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e l u i B a s o t a
d i n B o d e s t i s a o p r e a s c a p e I o n a s c o v t a h d e c o m i s e i d i n U s c a t i s i a r e o b u c a t a d e l o c d i n
h o t a r u l s a t u l u i R a z b o i e n i a l u i L u p u l P r j e s c u i s a l e f i x e z e z i d e I n f a t i s a r e l a d o m n i e .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 5 . $ o l t u z u l s i 1 2 p a r g a r i d i n I a s i I n t a r e s c l u i
N i c o r i t m a r e v o r n i c d e t a r a d e s u s o c a s a d e p e U l i t a U n g u r e a s c A d i n I a s i , c u m p A r a t a d e l a
V i t o l t l o g o f a t u l c u 2 0 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 1 8 . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c u l u i d i n
B o t o s a n i s i n u t r a g a p e n t r u l u c r u d o m n e s c s a t u l T e i s o r i a l m - r i i G a l a t a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 2 0 , I a g i . G a s p a r v o e v o d d a r u e t e m - r i i S o l c a
s a t u l C r a i n i c e s t i d i n o c o l u j B a d e u t i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 2 0 , T e c u c D u m i t r u s o l t u z c u 1 2 p a r g a r i d i n
T e c u c i I n t a r e s c l u i T o a d e r D i m a d i n I o n a s e s t i 9 p ' m t t n t u r i , u n l o c d e c a s a s i d e p r i s a c a ,
c u i n p r a t e d e l a L u c a d i n S l i p o t e s t i c u 3 5 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 2 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d f n t a r e s t e S i n c l i t i c h i e i ,
c n e a g h i n a l u i B i l a i v o r n i c i l u i I o n a s c o / M a i f o s t s t a r o s t e s a t u l R o z n o v t i n u t u l N e a m t , I n
p r i c i n a c u m - r e a B i s t r i t a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a r t i e 2 8 , a i . I o n a s c o S t r o i c i r e c u n o a s t e c a n i c i m i t r o -
p o l i t u l A n a s t a s i e , n i c i m - r e a D r a g o m i r n a n u d a t o r e a z a b a n i r a p o s a t u l u i & A u t a t a . I n m u l t e
r i i n d u r i a v o r b i t f n a p o t r i v a m i t r o p o l i t u l u i 4 c a c e e a n u n e s o c o t i i a l a s a r a c i e a n o a s t r a
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 3 . G a s p a r v o e v o d d a r u e s t e m - r i i S f . S a y a d i n
I a s i s a t u l H e c i u p e R a u t , f o s t a l l u i I s a c B a l i c a , c a r e n ' a a v u t c o p i i .
< 1 6 2 0 > A p r i l i e 5 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n t a r e s t e l u i V a s i l e B o g z a
s a t e l e C a c a c e n i i L a l e s t i p e C r a c a u .
www.dacoromanica.ro
X L I
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 1 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t r i r e s t e l u i V a s i l e
s t o l n i c e l o c i n A I n s a t u l B e r b e n c e n i p e C r a s n a t i n u t u l F l c i u , c u m p A r a t d e l a N a s t e a , f i i c a
l u i G l i g o r i e R o c a , c u 1 2 u g h i s i 1 0 s t u p i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e l u i G o r c e a
p A h A r n i c e l p a r t e d i n s a t u l D o l n i c e n i , c u m p A r a t A c u 1 4 t a l e n d e l a f i i c e l e l u i V a s c o .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d c h l r u e s t e i u i G h e o r g h e
m a r e s p A t a r s e l i s t e a S A c A l a s e s t i p e T o p o l i t a t i n u t u l N e a m t g i c u v a d d e m o a r A .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 . G a s p a r v o e v o d i n t r i r e s t e m - r i i S f . S a y a d i n
t A r g u l I a i , s a t e l e B A n c e n i , C A r A u l e s t i , $ e r b d n e s t i s i 2 m o r i d A r u i t e d e L u p u l D r a g o t a v o r n i c
d e g l o a t e i c n e a g h i n a l u i , M a r t a C a n d a c b i a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 . G a s p a r v o e v o d i n t a r e s t e l u i C o s t e a B u c i o c m a r e
v o r n i c a l V i r i i d e j o s m a i m u l t e s a t e s i s A l a s e d e t i g a n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e l u i N i c o a r 5 m a r e
v o r n i c a l t A r i i d e s u s s i c n e a g h i n e i l u i , T u d o s i a , s a t e l e : M d g u r a , T r i f A u t i , C u c o r e n i , L o e s t i ,
R A d e s t i , H u h u l e s t i , M u n t e n i , ( S c u t a s i ) , C a j v a s i o p r i s a c i l i n s a t u l R A c e s t i - V a s l u i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i a 1 2 , I a s G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e l u i N i c o a r A
m a r e v o r n i c a l r i i d e s u s s a t u l C u c o r e n i i s i l i s t e a L o e s t i c u i a z u r i s i m o r i p e p A r A u l S i t n e i
c u m p A r a t e d e f f i i l u i C A r s t e a C u c o r a n u l .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 . G a s p a r v o e v . o d i n t r i r e s t e l u i C o s t a n d i n R o s c a
h a t m a n i f r a t i l o r l u i s a t e l e B a l o m i r e s t i i H o i s e s t i p e B a h l u i t i n u t u l C A r l i g A t u r i i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 2 . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e l u i C o s t a n d i n H o s e a
f o s t h a t m a n i f r a t i l o r l u i p A r t i d e m o s i i i n s a t e l e H o i s e s t i t i n u t u l C r l i g t u r i i , P o p e s t i p e
B A r l a d i V o l c a e s t i t i n u t u l L p u s n a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t i I r e s t e l u i L u p u
l o g o f A t i c n e a g h i n e i l u i M a m a , f i i c a l u i * t e f a n P r A j e s c u l v o r n i c , i f r a t i l o r e i , s a t e l e H A b A s e s t i ,
S A r b i i , J u r g e s t i i , I a c o b e s t i , S e l o m o n e s t i , T i b u c a n i , P o p i s c a n i , D r u m e s e s t i , S t A n c e s t i , P e l i -
t u c i , I t e t i , B o n s e s t i , P o i a n a p e T a z l A u i C i o r b e n i d i n t i n u t u l P u t n a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 3 , I a g i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e l u i O n c i u l
I u r a s c o v i c i m a r e v i i t a f s a t u l S e n d r i c e n i t i n u t u l H A r l a u , f o s t a l s o c r u l u i s u , O r A s v o r n i c .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 3 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e m - r i i D r a g o -
m i r n a s a t u l M A t i e n i p e J i j i a , s e l i s t e a B o r z A s t i , o p r i s a c A i n B r a n i s t e s i u n v a d d e m o a r A
p e r A u l S u c e a v a .
5 0 3 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 4 , I a s i . M a r i a , c n e a g h i n a r a p o s a t u l u i D u m i t r a c h i
P a l e o l o g u l f o s t p o s t r i n i c , c h i r u e s t e m - r i i B i s e r i c a n i s a t u l V A n A t o r i t i r t u t u l I s l e a m t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 1 8 , I a s i . G a s p a r v o e v o d s c u t e s t e s a t u l V o r o v e s t i
a l m - r i i G a l a t a d e t o a t e d r i l e i a n g a r i i l e , d a r a s d e a i s a p l A t e a s c a s r . m A n A s t i r i * .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 1 A p r i i i e 2 1 , I a g i . G a s p a r v o e v o d d i l r u e s t e m - r i i P a n t o -
c r a t o r s e l i s t e a M e r e n i t i n u t u l S u c e a v a .
5 0 6 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 2 1 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e m - r i i A r o n
v o d d i n I a s i o p r i s a c A c u g r a d i n i l a M i c u l a , d a r u i t i i d e D r a g o m i r M u s t a t A p o s t e l n i c .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 2 4 , I a s i . M a r i a , c n e a g h i n a r a p o s a t u l u i C h i r i t A
P a l e o l o g u l , d d r u e s t e m - r i i P o b r a t a s a t u l C i o c n e s t i , t i n u t u l L i i p u s n e i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 2 8 , I a s i . M a r i a , c n e a g h i n a l u i C h i r i t A P a l e o l o g u l
p o s t e l n i c , d r u e s t e m - r i i d e l a I e r u s a l i m s a t u l B u i c a n i , t i n u t u l L i l p u s n e i .
www.dacoromanica.ro
X L I I
< 1 6 2 0 A p r i l i e 2 8 > . M a r i a , c n e a g h i n a l u i D u m i t r a c h i C h i r i t A f o s t m a r e
p o s t e l n i c , d r u e s t e m - r i i A g a p i a s a t u l C h i l d e s t i t i n u t u l R o m a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i l i e 2 9 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e l u i C A z a n
f o s t p o s t e l n i c s A a l e a g a h o t a r u l d i n t r e R A z b o i e n i
i U s c a t i I n p r i c i n a d i n t r e L u p u l P r A j e s c u l
I o n a s c u v A t a h d e c o m i s i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A p r i I i e 3 0 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e c n e a g h i n e i
M a r i a , f i i c a l u i G h e o r g h e p A r c A l a b d e H o t i n , s a t u l H o r i l c a n i t i n u t u l O r h e i l u a t d e s t e f a n
T o m s a d e l a s o t u l e i , C h i r i t A D u m i t r a c h e p o s t e l n i c u l p e n t r u h i c l e n i e .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 2 , I a s i . A n a s t a s i e m i t r o p o l i t u l S u c e v e i c u c e i 3 e p i s c o p i
s i C u c A t i v a b o i e r i m a r i d a u m A r t u r i e c A M A n A i l a c e l b r i t r A n f o s t p r a c A l a b , n e a v i n d c o p i i
l a s A s o t i e i s a l e E r i n a s a t u l P e c i c d e p e P r u t d i n t i n u t u l H o t i n u l u i , d e c a r e s A s e f o l o s e a s c a
0 1 1 5 l a m o a r t e a e i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t A r e s t e m - r i i < S f . S a v a > d e
l a I e r u s a l i m , s a t u l B u i c a n i p e B 5 c , c l a r u i t d e M a r i c a , c n e a g h i n a l u i C h i r i t p o s t e l n i c u l .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 6 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e p a r e A l a b i l o r d i n
t i n u t u l N e a r n t s 5 a d u c A I n a p o i I n s a t u l V e r c e s t i a l l u i I o n a s c o J o r e a 2 v e c i n i f u g i t i d e c i s l a
d e o r i u n d e i - a r g A s i I n s a t b o i e r e s c s a u c a l u g d r e s c s a u I n V a r g
1 6 2 0 M a i 1 0 . G a s p a r v o e v o d I n t f i r e s t e n e p o t i l o r l u i P A t r a s c o , s t r A n e p o t i i l u i
C o z m a u s a r , m o s i a s a t u l u i C o b a l i a , I n p r i c i n a c u m a n A s t i r e a l u i T o a d e r M o v i l a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 1 1 , H o t i n . M a r i a p o s t e l n i c e a s a , c n e a g h i n a r A p o s a t u l u i
C h i r i t a D u m i t r a c h i , d r u e s t e m A n A s t i r i i S f A n t u l S a y a d i n I a s i s a t u l H o r i l c a n i t i n u t u l O r h e i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 1 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e l u i E r e m i a B s e a n u l
s i n e p o t i l o r s 5 i $ f i i i l u i I o n a s c o H u h u l e a , s t A p A n i r e a u n o r T i g a n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 1 2 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i c u l u i d e
P i a t r a s A a d u c a i n a p o i I n s a t u l G i r o v p e D r A g u s o a e s i S a y a c u t o t a v u t u i l o r , d e o a r e c e a u
f u g i t I n a l t e s a t e , a v A n d s a p l a t e a s c A c i s l a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 1 5 , I a s i . G a s p a r v o e v o d s c r i e l u i C A z a n f o s t p o s t e l n i c
s 5 s c o a t A d i n s a t u l N i s p o r e s t i p e I m a m ) i C A z a n f r a t e l e s A u , 8 5 s e d u c A u n d e v o r a v e a a l t 5
o c i n A , p e n t r u c A i - a u r a m a s d i n t o a t a l e g e a i c u c e l e - a f o s t , l e - a u p l A t i t d e p l i n 8 .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 1 6 , I a v i . P i t r a s c o C i o l p a n i a l t i b o e r n a s i a d e v e r e s e
p e n t r u i m p A r t i r e a s a t e l o r C r i v e s t i , R f i v A c a n i , G f i u r e n i i G n e s t i b l u e n e p o t i i l u i I o n G a n e s c u
D u m i t r u B u h u s , f i u l l u i C a r s t e a , i a r A s i n e p o t G d n e s c u l u i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 2 5 , I a s i . G a s p a r v o e v o d i n t A r e s t e m - r i i S I . S a y a d i n
I a i s a t u l H o r i l c a n i t i n u t u l O r h e i , d a r u i t d e M a r i a , c n e a g h i n a r a p o s a t u l u i C h i r i t 5 p o s t e l n i c .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 2 8 , J a i . G a s p a r v o e v o d t n t r e t e l u i V a s i l e L u p a n
v i s t i e r n i c e l i r u d e l o r l u i D e a l u l T i g a n i l o r d i n h o t a r u l s a t u l u i S c o b e n t e n i t i n u t u l C a r l i g a t u r i i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) M a i 3 0 , I a s i . N i c o a r A c u f e m e i a s a , N a s t a s i a i f i u l l o r
T o a d e r , v A n d d e s A r A c i e l u i I o n P u s c a r i u l d i n I a s i o v i e a l o r d e p e V a l e a C o z m o a e i , C u
G O t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e , V i l r 5 . t i . M a r i a , f a t a l u i A r a m e , d A r u e s t e l u i
T o a d e r M o d r u z h o t n o g j u m a t a t e d i n p a r t e a s a d e < m i n a d i n s a t u l U r l a t i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 1 3 , I a i . G a s p a r v o e v o d i m p u t e r n i c e s t e p e e g u m e n u l
m - n i S f . S a y a d i n I a s i , p e d i r e g A t o r u l i v A t A m a n u l s a t u l u i H o r i l c a n i s a t r a g a l n a p o i v e c i n i i
f u g i t i d i n s a t o r i u n d e i i v o r a f l a i v e r i i n s a t e l e d u m n i i m e l e , v e r i i n s a t u b o e r e s e u s a u c a l u -
g A r e s e u v e r i I n s l o b o d z i e s a u I n t a r g u s , c a s a p l a t e a s c e i s l a a c o l o , l a H o r i l c a n i .
www.dacoromanica.ro
X L I I I
< 1 6 2 0 > I u n i e 1 3 , I a I i . I o n a s c o S t r o i c i v i n d e s a t u l T e r n a u c a t i n u t u l
C e r n d u t i l u i G h i a n g h e a l o g o f d t c u 1 0 0 g a l b e n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 1 4 , I a i . G a s p a r v o e v o d i n t d r e s t e m - r i i S f . S a y a ,
- s a t u l H o r i l c a n i d i n t i n u t u l O r h e i , d d r u i t d e M a r i a c n e a g h i n a l u i C h i r i t d p o s t e l n i c .
6 0 9 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 1 4 , I a i . V a s i l e e p t i l i c i h a t m a n s i p A r c d l a b a l
S u c e v e i d a l u i B d i s a n u l f o s t v o r n i c u n T i g a n d o m n e s e , G l i g o r i e R u l , p e n t r u a c A r u i t A l h d r i e a
p l f i t i t e l 2 0 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 1 5 , P l e s e s t i . V a r v a r a , f a t a M d r i n e i , v i n d e p a r t e a
- s a d e o c i n d d i n s a t u l P o d o b i t i l u i S i m i o n , V a s i l e s i T o a d e r c u 9 t a l e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 1 7 , I a i . G a s p a r v o e v o d t n t A r e s t e I n v o i a l a d i n t r e
L u p u l s i I o n a s c o f i i i l u i N i c o a r d P r d j e s c u f o s t m a r e v i s t i e r c u I o n a s c o c o m i s d i n U s c a t i s i
a l t i r d z e s i p e n t r u o b u c a t d d e l o e d i n h o t a r u l s a t u l u i R d z b o i e n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 2 3 , I a i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e l u i N i c o a r d d i a c
d i n D d n e s t i s d c e r c e t e z e p r i c i n a d i n t r e G l i g o r e , V A s i i u , L u p u a p r o d s i B a t e , c u T o a d e r
M o d r u z , p e n t r u o o c i n d d i n U r l a t i , c u m p A r a t d d e M o d r u z .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 2 8 , I a I i . G a s p a r v o e v o d I n t r e s t e l u i I s a c S t A r c e a
u r e a d n i c d e D o r o h o i n i s t e T i g a n i c u m p A r a t i d e t a D u m i t r a c n e a g h i n a l u i G h e o r g h e c o m i s s i
d e j a f i i i e i , c u 7 0 t a l e n i a r g i n t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u n i e 3 0 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t d r e s t e m - r i i S e c u l h o t a r u l
s a t u l u i P e t r i c a n i s i o I m p u t e r n i c e s t e s d - s i t r a g d l a u r r n d c u t o a t e b u c a t e l e l o r * v e c i n i i f u g i t i
d i n a c e ! s a t , s s d p l A t e a s c d d a b i l a u n d e i - a u a p u c a t s c r i s o a r i r .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) u l i e 4 . G a s p a r v o e v o d I n t d r e s t e m - r i i S i n a i s a t u l S d r t e n i
a t i n u t u l L d p u s n a d d r u i t d e M a r i a , v d c l u v a r d p o s a t u l u i p o s t e l n i c C h i r i t d .
d 6 2 0 > I u l i e 6 . N i c o a r A d i a c s i c f i t i v a b o e r n a s i a d e v e r e s c a l a c e r c e t a r e a
f d c u t d , r d z e s i i G l i g o r e , L u p u l , B A t e m e d e l n i c e r i V a s i l e a p r o d i n p r i c i n d c u T o a d e r M o d r u z
h o t n o g p e n t r u o c i n a c u m p d r a t d i n s a t u l U r l a t i , n ' a u a v u t a d I n t o a r c d 3 0 t a l e n i i c h e l t u i a l a
s i s ' a u I n i p d c a t , l d s d n d u 1 s d s t p A n e a s c d n e s u p d r a t .
< 1 6 2 0 d u p a I u I i e 6 > . M a r i v t a f i d e F A l c i u d a u m A r t u r i e c u m G f i g o r e
V A s i u c e r e s 5 s e c e r c e t e z e c t i b a n i a d a t T o a d e r M o d r u z B u s c d i , f a t , T e c l i i , p e m o s i a d i n
s a t u l U r l a t i i c d t p e c a s a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 7 . G a s p a r v o e v o d I n t d r e s t e m - r i i H o m o r p d r t i d i n
m o s i a s a t u l u i D e r s c a t i n u t u l S u c e a v a , d d r u i t e d e I o n a s c o S t r o i c i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 1 2 , I a i . C o s t e B d c i o e m a r e v o r n i c i a l t i b o i e r i
I n t d r e s c I n v o i a l a d i n t r e R u s c a C A l d d r u s o a e ; 1 4 i m - r e a H o m o r , a m i d c a R u s c a s d s t r i p : i m a g e d
. s a t u l V l d i c e n i , i a r m A n d s t i r e a s a t u l H r i t c a n i p e J i j i a s i 2 f d l c i v i e l a C o t n a r i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 1 5 , I a s i . G a s p a r v o e v o d I n t d r e s t e l u i P o p u t a d i a o
p d r t i d e m o s i e i n s a t e l e C i u c i u l e n i , B o d e s t i , B A r j o v e n i i n i s t e T i g a n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 1 6 , I a i . G a s p a r v o e v o d I n t d r e s t e l u i P e t r a d i a c
j u m d t a t e f l i n s a t u l D d r i n d n e s t i c u u n v e c i n , i n p r i c i n a c u N i c o a r d u r i c a r .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 1 8 , T a i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e p A r c r i l a b i l o r ,
s o l t u z u l u i i p A r g a r i l o r d i n R o m a n e a t a s e t n p a c e d e o n c e o h l i g a i i o a m e u i i d i n s a t u l S a d n a
a l m - r i i G a l a t a , s n u m a i s d - s i p l A t e a s c r i e i c i s l a l o r , c d t v o r h i s c r i s i s .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 1 8 , I a s i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e p d r a l a b i l o r , s o l -
t u z u l u i s i p A r g a r i l o r d i n R o m a n s d l a s e I n p a c e d e o r i c e o b l i g a t i i o a m e n i i d i n s a t u l T a m a -
s a n i a l m - n i G a l a t a , a d n u - i t r a g d c u t d r g u l s a u c u t i n u t u L
www.dacoromanica.ro
X L I V
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 2 2 , I a j i . G a s p a r v o e v o d i m p u t e r n i c e s t e p e C o s t i a
d i n I u r g h i c e n i s a s t a p a n e a s c a o c i n a l u i d r e a p t a d i n I u r g h i c e n i , c u l a n e t e , c u h e l e s t e e j i c u t o t
v e n i t u l , l a r c i n e t i v a S n a k e o c i n a v a d a l a p o a r t a d o m n i e i 1 2 b o i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 2 5 , I a j i . G a s p a r v o e v o d p o r u n c e s t e A s l u g i l o r d i n
o c o l u l P i a t r a , B A n u j a d i j r n a d i n s a t u l N e g r i t e s t i , a l l u i V o r u n t a r c o m i s , c a r e t i e s i t
d e d e m u l t d e l a o c o l 0 .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) I u l i e 3 1 , I a G a s p a r v o e v o d s c u t e s t e s a t u l F o l f o e s t i
d e p e J i j i a a l m - r i i G a l a t a d e o n c e o b l i g a 1 i i d e l l d e a c i s l a I o n p e n t r u c a p e t e l e l o r e .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) A u g u s t 5 , D o r o h o i . B o t i c i u r e a d n i c d e D o r o h o i , L a z o r
f o s t p i t a r , G l i g o r i e M i t r o f a n o v i c i s o l t u z u l c u 1 2 p a r g a r i d i n D o r o h o i s c r i u l u i G h e n g h e a m a r e
l o g o f a t c a a u a l e s c u o a m e n i b a t r a n i h o t a r u l s a t u l u $ e n d r i c e n i , o c i n e l u O n c i u l I u r a s c o v i c i ,
d u p a c u m l i s ' a p o r u n c i t p r i n c a r t e a d o m n e a s c a .
< 1 6 2 0 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 1 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 9 . A l e x a n d r u v o e v o d
i n t a r e s t e l u i D u m i t r u L u p e v o r n i c d e g l o a t a s a t u l I a c o b e n i n u m i t S l o b o z i e n i .
< 1 6 2 0 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 1 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 9 . A l e x a n d r u v o e v o d
I n t a r e s t e l u i I o n a s c o s i G r i g o r e G h e n g h e a s a t e l e : j o l d e s t i , V l a d e s t i , * e r b a u t i , T a r n a u c a ,
Z a d o b r e v c a , R o h o z n a , D o b ; : e n O u t i , G r a m e s t i , O n u t u l d e S u s , L e n t e s t i , B o i a n , C h e l m e s t i
S o c i , P a r c o v a , S t r a s i n e n i , B o c a n i , P i e t r o a s a , S u r d e s t i , P o p e s t i , M a g i u r c a n i s i S t a r c e n t .
6 2 9 . < 1 6 2 0 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 1 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 9 , I a s i . D u m i t r u
D u c a m a r e b a t m a n t n t a r e s t e l u i B a s e a n u l f o s t v o r n i c u n T i g a n c u f e m e i a j i c o p i i i l u i p i j n a
a n d a c e s t a t i v a d a l u i B a s e a n u 2 0 t a l e n , c u c a r e - i e s t e d a t o r .
6 3 0 . < 1 6 2 0 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 1 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 9 . T u d o s c a , f a t a
C r i s t e i D i i c i a n u l d i n M i c l e s t i , d a l u i T i r o n p a r t e a s a d e ( m i n a d i n B e r i n d e e s t i t i n u t u l V a s l u ? ,
p e n t r u n i s t e v i t e p e c a r e e l l e - a d a t p e n t r u d a b i l e l e T u d o s c a i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) O c t o m b r i e 1 8 , I a i . A l e x a n d r u v o e v o d i n t a r e s t e c n e a -
g h i n e i G a f t o a i a N e b o j a t c o a e o c i n a e i d i n s a t u l V l a d e n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) O c t o m b r i e 1 8 , I a j i . A l e x a n d r u v o e v o d t n t r e s t e c n e a -
g h i n e i l u i E r e m i a p a r c a l a b o c i n a s i c u r t i l e d i n s a t u l B r a w l , t o p r c i n a c u V a s & G r u m a z .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) O c t o m b r i e 2 3 , I a i . A l e x a n d r u v o e v o d p o r u n c e s t e
p a r c a l a b i l o r , s o l t u z u l u i s i p a r c a l a b i l o r d i n R o m a n s a l a s e i n p a c e o a m e n i i d i n s a t u l T a m a s a n i
a l m - r i i G a l a t a d e o n c e o b l i g a i u n i , a f a r a d e d a b i l e .
0 3 4 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 , I a s i . A l e x a n d r u v o e v o d t n t a r e s t e m - n i
S e c u l n i s t e m o r i s i o p r i s a d i s i o o d a e s i n i s t e v e c i n i d i n h o t a r u l T g . - F r u m o s .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 , I a s i . A l e x a n d r u v o e v o d I n t a r e s t e m - r i i
S e c u l s a t e l e B e r i n d e e s t i i S a b a o a n i t i n u t u l R o m a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 , I a j i . A l e x a n d r u v o e v o d p o r u n c e s t e d r e g a -
t o r u l u i , s o l t u z u l u i , p a r g a r i l o r s i d a b i l a r i l o r d i n t a r g u l H u s i s f i l a s e I n p a c e d e o n c e o b l i g a t i e
o a m e n i i e p i s c o p i e i d e H u s i , d i n s a t e l e : P l o p e n i , H r u b e n i , C a r l i g a t i , C r e t e s t i , R a s e s t i , C o -
z i i a c i s i P o d e n i . b r a c e s l a l a r , b i r c e v a h i , e i s a p l a t e a s c 0 .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 2 , I a s i . A l e x a n d r u v o e v o d t n t a r e s t e m - r i i
S e c u l s a t u l P e t r i c a n i j i d r e p t u l d e a - s i t r a g e t n a p o i v e c i n i i f u g i t i d i n s a t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 7 , I a j i . A l e x a n d r u v o e v o d p o r u n c e s t e u r e a d n i -
c u l u i d i n B o t s a n i s a l a s e I n p a c e d e o n c e o b l i g a t i u n i o a m e n i i m - r i i G a l a t a d i n s a t u l T e i s o r i .
www.dacoromanica.ro
X L V
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 1 , I a g j . A l e x a n d r u v o e v o d i n t A r q t e m - r i i
S i n a i a l u i B a l i c a h a t m a n j u m A t a t e d i n s a t u l I u c a g ; t i n u t u l N e a m t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 5 , G l i g o r e t i . S o l o m o n g i A r v a t s t a r o g t i
d e P u t n a g i A d j u d d a u m A r t u r i e c A P e t r e a C e p o i u c u r u d e l e s a l e g i G i u r g e a G A r b o v i n a u
v n d u t l u i P a v e l f o s t p A r e l a b p A r t i l e l o r d e o c i n A d i n s a t u l C o f e t i C u 7 g a l b e n i a u r .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 7 , I a A l e x a n d r u v o e v o d i n t A r w e m - r i i
S I . S a y a d i n T a u , s a t o ! H o r i l c a n i p e N i s t r u t i n u t u l O r h e i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 8 , I a A l e x a n d r u v o e v o d i n t A r q t e l u i
G h e o r g h e d i i a c d e D o l h e g t i s a t u l G i u r g e g t i p e T o p o l i t a i n t i n u t u l N e a m t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 1 8 . A l e x a n d r u v o e v o d i n t a r e t e l u i O n c i u , f i u l
l u i I u r a c o , h o t a r u l s a t u l u i e n d r i c e n i d i n s p r e t A r g u l D o r o h o i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 2 1 , I a g i . A l e x a n d r u v o e v o d p o r u n c W e
d r e g A t o r i l o r d i n C o t n a r i 1 i H A r l A u s A l a s e i n p a c e d e o n c e a n g a r i i 2 v i e r i a i m - r i i N e a m t B A
a i b A e i p l t i n u m a i d a r e a i m p A r A t e a s a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 2 2 , I a u i . A l e x a n d r u v o e v o d i n t a r e t e m - r i i
B i s e r i c a n i s a t u l T r o i t a d e p e C r a c A u 1 i o m o a r d i n h o t a r u l s a t u l u i A v e r w i t i n u t u l N e a m t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) N o e m b r i e 2 4 , I a g i . A l e x a n d r u v o e v o d i n t r i r e t e m - r i i
B i s e r i c a n i s a t u l P o p c e t i p e C r a c A u t i n u t u l N e a m t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) D e c e m b r i e . G r a m a f o s t s t o l n i c , T A n a s e f o s t v o r n i c 1 i a l t i i
d a u m a r t u r i e c A S t o i c a d i n B A l o m t i a v A n d u t o c i n a s a l u i A p o s t o l f o s t p o s t e l n i c .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) D e c e m b r i e 7 , I a i . A l e x a n d r u v o e v o d i n t A r e g t e m - r i i
A g a p i a s a t u l C h i l d e 0 i p e M o l d o v a , i n p r i c i n a c u M a n o l e p A r a l a b .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) D e c e m b r i e 9 , I a i . A l e x a n d r u v o e v o d i n t a r e t e m - r i i
S i . S a y a d i n l a u n 4 t e T i g a n i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) D e c e m b r i e 2 0 , I a g i . A l e x a n d r u v o e v o d i n t A r e o e l u i
p o p a D e d i u l p a r t e d i n s a t u l D u m a n i , c u m p A r a t A d e l a S o r a , f i c a A n e i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) D e c e m b r i e 2 8 , T A r g u l B a i a . L u p u l o l t u z 1 i c c i 1 2
p a r g a r i d i n B a i a i n t A r e s c l u i ; A n t o n o c i n A i n s a t u l A n t i l l e t i c u r n p A r a t c u 1 7 t a l e n i v i 2 v a c i
c u v i t e l p r e t u i t e c u 1 4 t a l e n i d e l a D u m i t r u , n e p o t u l T i n t e i .
D O C U M E N T E I N D O I E L N I C E
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A p r i l i e 2 . V a s i l i c a 1 i f i u l e i V a s i l i e v A n d p a r t e a l o r d e m o i e
d i n s a t u l M e l q c a n i l u i D i m a d e M a r c o v i c e n i c u 1 0 l e i b i i t u t i , 3 s t u p i , 2 g o n i t o r i g i o v a c t i
c u v i t e l .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 6 . B o e r i i o r A n d u i t i d e R a d u M i h n e a v o e v o d
a l e g m o g i a C i u c u l e n i d i n t i n u t u l L d p u p e i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 8 , I a g i . R a d u v o e v o d i n t A r e g t e l u i N e c h i f o r
g i f r a t i l o r s i B a d u l 1 i F l o r e j u r n A t a t e d i n s a t u l P a u l e g t i t i n u t u l P u t n i i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 3 , S u c e a v a . R a d u v o e v o d i n t A r e g t e l u i P a n t e l e i
L u p u l o c i n ' A l a C r u g l e a n c a d i n t i n u t u l H o t i n u l u i , c u m p d r a t 5 d e l a I o n w o , f i u l l u i I s a c B i l a v a .
www.dacoromanica.ro
X L V I
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) A u g u s t 1 0 . G h e o r g h e G h e t a u q i B u d u r l a n T a m p e f q i
I m p a r l o c u r i f i p o e n e d i n s e l i t e a T A m p e t i t i n u t u l N e a m t v e c i n 4 c u m o i e U s c a t i .
< 1 6 1 8 > N o e m b r i e 2 2 . P i r e t i l a b u l d e N e a m n i u n v o r n i c d e p o a r t a c e r c e -
t e a z a b r a n i l t e l e m a n a s t i r i l o r S l a t i n a , B a l m , N e a m t , S e c u i A g a p i a d e o a m e n i i M r &
i s p r a v A o g i 4 f A r 5 d a j d i e o q i l e a r d a s e l e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) M a r t i e 1 2 . T o m a i F l o r e a t m p a r t m o i a d i n s a t u l U s c a t i
r i i m a s l d e l a I v a n U s c a t u l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) I u n i e 2 5 , I a i . G l i g o r c e a B a e n s c b i e i m p r u m u t a d e l a N i c o a r a
P r A j e s c u l l o g o r t 3 0 g a l b e n i p i l n 5 l a 1 5 A u g u s t , p e n t r u c a r e - i z A l o g e t e p a r t e a s a d e o c i n A
d i n I - L i s n a q e n i .
< 1 6 1 9 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 2 0 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 8 . S i m i o n C u r e a i m p r u -
m u t A d e l a T u d o s i e d e F A r l e q t i 1 1 z l o t i b a t u t i i 1 i p u n e z l o g p a r t e a s a d e o c i n 5 d i n .
F d r l A e g t i .
www.dacoromanica.ro
C O A E P H I A H V I E F P A M O T
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H a s a p H 6 , f I c c i z a . r o c n o H a p a s A n e x c a n n p M o n i n a
n p n H a s h i n a e T 4 H B O B H I I K B M C r i a n c H o i t o 6 n a c T H H e H m e n n u a n c H H n e n a o c s o 6 o n t g e H n i z a x
O T H c e x n o n a T e l l c e n B o p o n e n H o r o m o H a c T u p a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H a s a p H 8 , f I c c w . r o c n o n a p } . A n e x c a n s p M o n i n a
n o n T H e p m n a e T C e H y n c H o m y m o H a c T r a p i o c e n a B e p a n n e e m n n C a 6 a o a n n , P o m a H c H o r o
H p a H , c o H c e m 0 n o x o y k a m n .
8 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H H H a p x 8 , H c c u . r o c n o H a p s A n e x c a n n p M o n i n a
n o n T H e p a c H a e T C e H y n c H o m y m o n a c T u p i o c e n o E H y m a n n , P o m a n c H o r o u p a n , n a p o s a H H o e
n H o p E n n t o m Y p e H e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H H H a p H 2 0 . , I l a p S 6 a H E p e h n u T n p o n a e T m o H a c m p i e
F m r n a n o m H f l c c a x H a H o s o l i p a u t e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . e B p a a g 2 , F I c c u . C l a r a n o r o c b a T a C T p o n q a H o H a n n t o
Y k a p y e T m o H a c T h i p l o c s . C a m a t c e n o T e a n n a , O p r e e s c H o r o J i p a n , P I 3 c p a n g s H H H o r p a n -
H H I C H B H O T H a p n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a n p e n g 2 7 , F I c c u . r o c n o H a p b A n e H c a n g p M o n i n a
n p n H a a u s a e T p o m a H c H n m n u p H a n a 6 a m O C T a B l i T E . B n o H o e n p a H a n n e m a n t n e C e R y n c H o m y
m o n a c T u p i o c e n o B e p n u g e e n r r n n C a 6 a o a H m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a n p e n a 2 7 , H c c r a . J I L H H H a C T O I I I I C J I B B O H I T H T o a n e p
n p y r n e m u l a c s m n e T e n b e r s p o T , q T 0 J A L F I K 1 1 3 P a T e I I I T H n e r o p O A C T B e H H H H H n p o g a n n
H n e r e p a n g e n y B a c n a n e 1 1 3 I T H r y p a u m s a 2 4 T a n e p a H a B i l q H b 1 M 1 1 n o n o H n H y c e n a Y H r y -
p a u l a H a M o n n o s e n o H a s t i a r a n g o 6 p o c a a H e n r r n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . m a n 1 2 , R e c i a . r o c n o n a p a A n e H c a n n p M o n i n a n o n -
T H e p H s n a e T r o m o p c H o m y m o H a c T l a p i o B e @ r p a n n n E a H o H p y r T a n , H a H O T O H u m a n o B
r p a m o T e r o c n o n a p H C T e c b a n a C T a p o r o .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . m a H 1 2 , f l . c c h i . r o c n o n a p s A n e H c a u g p M o n i n a n o n -
T H e r o H n a e T C r i e s a n H o m y M o s a c m i p i o c e n o P y a i n l i n n , F I c c H o t t o 6 n a c T n , n o n r i e n H o e O T
6 u H m e r o n o r o c D a T a H e i n n T p o p a B e a n n m a l l a B o 6 m e H H a c e n o H e r o e i n T n , H n m e n H o r c h
H p a H .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . m a m 1 2 . M a m i l a n n T a p 3 a x a p n a g e p n c H a s a H n a n b i -
H a e T M n p o H y H p u x n e x y C B 0 1 0 q a c m c e n a g e p n c H a .
www.dacoromanica.ro
X L V I I I
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . m a u 2 6 , . F i c c m . B I , n 3 u i u x a T m a m t i o n n a H , a i n n i n i t
J I H O p H H H M y p r 0 1 1 T O 4 I J I H ,
A B O p H H H r a B p H J I , 6 b I B f f l I 4 l C T O J I b H H I C 6 h a t -
1 1 1 1 1 f t H O M H C H O p y I 0 H 6 B u t u n a l c n a T a p H m m o a p a c a l l g e T e n b c T a y i o r , H T O 6 1 , u 3 I a u f t g a o p m a R
T - l o m u p T a H m i m a c a o l o a b r o T n y i o r p a m o T y H a c e n o T I , I p a H H H a B u p n a g e , m o r g a 6 e n t a n
a m e r e C
p y r n m m 6 0 H p a M H B B a H a X M I O , B B y 8 a y .
1 6 1 6 ( 7 1 2 ( i ) r . 1 1 / 0 1 I 5 I 6 , f i c c m . r o c H o g a p b A n e x c a H g p M o r g n a
i i p m m a a b u s a e T y p H A H r i m y H a I I F I T p L I H e a m m o t i a T E B o m p y r I l a T p m c e n o 7 1 1 . m g e u r n i , r i p H -
m a g n e n t a l g e e m i f i r m H e g a m m m E c e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 ( i ) r . H I O H H 7 , R e c i a . r o c n o g a p b A n e m c a n u p M o r u n a H o g -
a s e p m m k a e T H a m e g m o m y m o H a c T m p l o t i a c T s c e n a B y x a m H m m , t I T O G I c o 6 p a T b T y g a - m p e -
1 1 0 C T I M I X 1 f l n o m p o t i m m M O J I b M I L k H i r r o 6 u a h u t o n a m H p Y A
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H I O H H 1 3 , A C O T A . r o c n o n a p i . A n e m c a f i g p M o r u n a
n o n T a e p a t g a e T B H c e p r n i a H c m o m y m o H a c T i a r n o c e n o T p o m m a , H a m e m m o r o m p a g , c m e a r . -
m m m o t t H a E p a m a y .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H I O H H 1 5 , B a n a x i m a H m . R o l i g a m m m 1 1 8 B a n a g e H H , g o l a
n u p m a n a 6 a H e T q a , g e n x T m e n c g y g e m m m n o m e c T b e B c e n e B a n a g e H m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 ( i ) F . H I O J I H 2 6 , f i c c m . r o c H o g a p s P a g y H o g r a e p m c g a e T
1 1 0 C T e J I B H H I l y f l r O M H H u r a l l a O H H H y , m y n n e H r i o r o y T b I p r O B H D I T C H H X B e J I I I H N X m a n a -
p a u l e n C T O r t H 1 1 H H l e p 6 a H a a a 1 2 y r m .
< 1 6 1 6 I % n o c a e H I O J I H 2 6 > . C H l i c o m g e H e m m a x c y m m H n p o g y w r o a , p i n o -
A l e m u z a x I l e T p e a a n y m m e H a n o r m s o a p e m e r i a O r e c p a l l a T o m m a H A n e m c a H m p a M o n i n a .
< 1 6 1 6 r . I I I 0 4 1 1 2 6 - 1 6 1 9 r . I b e a p a a m 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > . 1 ' c m : r o g a r a .
P a g y H o g r a e p u t u a e T C e m y n e m o m y m o H a c T i q m o r p a H m g y n o m e c T m i t A y m 6 p a a m m a H M o n -
A c u i l m a .
< 1 6 1 6 r . H I O J I H 2 6 - 1 6 1 9 r . c b e a p a n g 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > . B l o n T y a
H m m g a n 1 2 n u p r a p e i t n a T m p r y H m m m a c a m g e T e n b c T a y l o T , R T O C e m y n c x m t i m o a a c T u p b
H e 6 m n m a c T p o e H H a m e c T e A r a r m e a c m o r o m o H a c m p a , a H a m e c r e H m m e g m o i l m p e n o c T m .
< 1 6 1 6 r . H I O J I H 2 6 - 1 6 1 9 r . t D e a p a n m 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > . r o c H o ) a p b
P a n y H o i r r a e r o m m k a e T n m T a p e n y H o H a m m y , e r o 6 p a T h m m T o a g e p y , T o m e , B a c H n e H c e c -
- T p a m M a p H e H T o g o c c m e , g j T I I M J l a H m o , n o a o s r m y c e n a B M o r o m e u r r m , l i m p a m r a r y p c m o r o
} T a n .
< 1 6 1 6 r . n o c n e H I O J r 3 1 1 6 1 6 1 9 r . c D e s p a n n 9 > . r o c n o n a p i , P a , g y
B o a a p a n w e r B e a m m o m y H B o p r a n c y H n i c H e t k 3 e m 3 I m R o c T e B y g o m y H e c u p a s e g a m n o O T O -
6 p a t u n l e y H e r o c e n a g e n e m m H P y m m , X m p a a y c m o r o m p a m .
< 1 6 1 6 r . H I O J I H 2 6 - 1 6 1 9 r . ( D e a p a a m 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > . r o c r t o g a p h
P a g y H o g r a e p a c g a e T B o r g a n c m o m y m o H a c T u p i o c e n o B e p x H m i t X m a T e y n H a T p o T y m e ,
m y n n e m m o e y B e p a y a m m o r o m o H a c n a p m 6 m a n i m m H a c T o u T e n e m B O P H a f I C H O P O m o l : l a m a - p m
m l l T p o n o n n T o m T e o g o c m e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . H I O J I H 2 7 , K o p g a p e H m . C O H O M I E H I l o c m a r o m H a C a -
H o T e H H n p o g a e T a a 2 5 T a m e p o s m i f i r m H e A H e T a r y a n c e C B O I 0 q a c T b I I 0 M e C T U I B I - C o p -
A a p e H m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a a r y c T a 2 , F I c c i a . r o c H o g a p i . P a g y g a p y e r n o c T e n b -
m m m y f i m o m H e c e n o B o m u m , C o p o m c m o r o m p a m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a a r y c T a 9 , A c o l a . r o c n o g a p i . P a g y n o g T m e p n t g a e T
B m c e p H m a H c m o m y m b i l a c T m p i o c e n o T p o m m a H a H p a m a y , H f i m e H m o r o m p a n .
www.dacoromanica.ro
E 6 Z ; . 3 A I
1 1 , 1 1 E O H e t t
0 1 f 0 3 W I M P S , V
' # 1 1 0 9 P d
H
a o x o d g o
M t n 1 0 1 1 M I M S 1 1 0 0 1 1
z y
c r i k i a d m a a S H o d a y a
S I
o n
I n S w a I n a t r o x e i l `< a d o m a e g > o i c f r u t r e a m S w o m o n a n c e d g o a d a
a a v I b i e d a i n t r o a S I t e d 4 d P 1 t 0 1 1 3 0 j
1 4 3 3 H
`g g - 2 , L 3 L I E r e
' d
( t g I L )
9 1 9 I 0 y ,
e h a o d , L D . 2 , 1 , 2 4 ) o d o u 1 4 0 1 1 1 1 . 8 1 I S I I C l i g a m r e m o e l l S 0 0 V M M : 1 / N M I ' f f e d x
w o l i t r a w a l l ' 1 4 1 1 0 d H A
0 1 I 0 3 a e s m a y a o n m i n g l e d e a
S u o m i : 1 m m S H 0 H 1 1 4 1 1
H =I m a m
S u m
w e n f i d a s a t o r r
S i t e d 4 d P t 0 1 1 3 0 j
1 4 3
O H
' T y v I a S a a v
- I
( t u t )
9 1 9 8 8
a a e r n e n o y 4 l f 0 3
X H 1 4 1 0 1 f 0 1 1 S H 9 I I I I 0 1 0 r 1
O H I I I O H O H
L O P L O 1 0 : 1 0 1 1 , 1 1 ( 0 1 1 S t O c l 4 d P 1 / 0 1 1 0 0 j
r i p o y
' 0 3 V I D L I E r e
L 1
( t g y t )
9 1 9 ' 8 8
O J O H I M E I O H d e h ' 1 1 1 1 S C 1 I O I 4 d 0 a
H
' B E & 0 . 1 0 } 1 3 1 1 0 X 0 d O t t ' I c r a n 8 a
- e a f r i a l i f v d x c u o x o S e u d e x q u i e d m o l l e j ,
n
l u m a n a d ) /
v i n o
o u i r a g e n o w S w o m o c l a w o J
- v d t t a e S d 2 1 : t h a o c l i o
o m m v a o R N 8 0 1 1
' 0 3 P L o S a t r e ( t 3 } L )
9 1 9 1 ; ' L 8
U 3 H 3 V O L 9 B H 1 1 0 1 1 8 I R 0 1 0 I I
1 4 1 0 H . P H I n i t w o d a a a , o a a
e r i m r e a o c t e V ' 1 0 8 0 1 } 1
0 . 1 0 H 1 1 0 P I H H
' H I J O h I E L S d
H
m u n a l i l l w
2 E 0 3
o u l r u o v u o v i
S w o m o u S a d j
l a t l i a c c l a a l l t o r t S t u d q d 2 I f o l l o o d
H o o y f f
' 0 3
v a . o
S a a v
L i
( t g I L )
9 1 ; 9 1 ; 9 8
n p r e t t e o
H P I I 1 1 1 1 4 1 f 0 h 1 1
B r i t
a i n r e m e n 3
' 8 h a S i m e g
P H
1 1 3 M 1 f 0 d 9
M I N H
- 1 1 1 1 1 4 R O Y I O
1 1 , 1 1 1 1 8 1 1 8 a 0 1 I 1 H 1 f 0 3
H
P D 1 1 4 ( 1 1 , 0 H 1 1
P l l ' 0 3 1 1 1 , 3 e h
S I I P P O H S 1 1 1 4 1 1 4 1 f 3 , 1 3 0 1 1
4 I A I 0 D 1 1 1 1 4 9
, t a v l f a c c l a a l t t o n S t r u d s c i v i t o r m o j
r i p o y
' 8 I - e I o S J a a
, 1
( M G )
9 1 9 1 ' 9 8
i n e d x
0 , 1 0 3 1 9 1 I O N 0 c 1
' 1 1 1 1 1 1 9 0 1 t 1 1 8 d 0 a
H 1 1 1 1 1 1 0 9 9 D V I M
O l d N I O P H O I I S w o H 3 u S 1 0 D
w e l i n e d e a a l t o u & v i z ! 4 d e l f o n o o d
i g o o l l
' 9 1
B , L o S a i r e ( t g I L )
9 1 9 1
1 4 1 0 h 1 1 H O V
p i o 0 v i r e H d N u e 1 q a i r t a o d 2 V ' o s a a a l o
9 ) 1 1 1 9 I 3 O V I a i n i a m r
H
* e m i t c a d r u n n o w S w o m o i r S x o o
. y e a l - b a d o a , L l i o n k t a c y 4 d v i t o n o o i
r a p p y
`9
y
v I o S a a v
. . 1
( t u t )
9 1 9 1 * e n
1 1 2 d x o i o x o u S i r d S a o H
' l i m u a u d o
v i r e o
q , L o t h
m d r u o u r r o w
S w o m m d g o i l
L a v l b u d a a a . V o u S i t e d s d u i t o r r o o d
n o p y f f
' 9 1 L 1 , 3 4 0 1 1 - 8
L I
( t u t )
9 y 9 I g s
m a h
l i c l I I
0 1 I 4 0 1 1 1 f P 1 3 0 M H O 1 4 9 0 , 1 1 1
' 0 0 H 4 1 =3 0
o o a H
1 4 c 1 0 1 I V I ' W e l t e d .
' / 4 1 I 0 E 1
H 1 4 1 0 3
r u r e d 0 0 , y o a . S I 1 S 0
1 0 3 1 1 1 H 9 H
I I 0 ) 1 9 / C d
H U H g 0 1 0 1 0 1 f
1 1 0 H 9 1 4 d
P 1 3
I S H E L O W f
0 . 1 0 H 0 } 1 1 X a L
v m a n t t a d S
2 w o t r a a
8 0 9 H
V H O N L I H
1 1 1 1 3 e 1 f . 1 0 3
l e i n t o l i a a
2 0 0
S g r i d
s u O i S
o a r d u
L O O W H O H 0 , 1 , 1 1 H H } 1 1 1 1 1 1 1 4 H
I I I A T O r d l l a
3
I r S O I L ' O a O d O C O O I C I F I L O P H O N S W O H O L V d 9 0 1 . 1
L a e l f a t d O E I L I t 0 1 1 S r e d 4 d . e l f 0 1 1 3 0 , 1
r r i o p i r
' 9 1 v I D S J E U e
L 1
( I M O
9 1 9
E s
0 1 1 0 d 1 t S H 1 Q1 0 1 1
H
4 0 ( 1 0 1 f 0 I C S I C O M I S W
L a h m e o l i a Y e b r a l i e u e o
' i t y n i a , u n i d e l y X V I I 0 1 ( 0 d 1 1
a a c h u n e r e w B a r u n i q o
1 4 1 1 1 4 1 1 0 1 1
0 1 d 1 4 , 1 3 P H O L I S W O H 3 1 1 0 1 1 1 1 P 1 V
J a v i t a c c l o a a l t o u A t d , a d v V o n o m
n o o l f
' 9 1 ; 2 1 0 S a a u
a
( t 3 1 ; L )
9 1 ; 9 1 ; ' 0 8
c e m i a k i a e w o I l a a
2 8 9 a i m =
y f o R 9 i c K 1 i c c m e r n a d E r e d
O H
o a v d n
0 ) 1 { 1 1 E 1
H
H P I V I V I H J
o
I f S 0 1 e 0 a o d a e o
c a d m o v n o s i t
S w o m o r e d 0 o l l
J a B i b u d a a L l i o n _ S i t e d 4 d B l i o n o o j
r n o u
' 9 I v I o S a t u e
L i
( t u t )
9 y 9 y 8 3
w o H o h e a a m o H
1 / 1 0 1 1 A 1 1 d O t i l f
I f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
P I O H I l d 1 3 0 9
1 1 1 1 1 1 I I P H O 0 , 1 3 0 1 I I I
o l t a r l d v h
I I
4 0 1 1 2 ( 1 1 3
N O L I M H
V O I f E t e d 1 I
H
I l o d e a
I t 1 n H I t 3 H O W U
1 1 B L L
i m e d a c u o x o S e i r d N X n a a h m d t t n a m
0 1 [0 3
S h H O O H 1 1 1 P d 0 1 O L 3 O d P I 3 S P I O N 1 1 1 0 1 0 H d O l i
. y a e i t ' a t c l a a , L l i o u S l i v a q ( 1 2 1 t o n o o j
N a o H
' 9 1 ; v I 0 S a a 2
. 1
( t u t )
9 1 9 1
8 3
S 2 L 3 1 1 0 1 1 0 H 1 1 9 S 1 1 1 0 3 1 0 H P 1 0 d a u t r m i c a r i t e n a d u
m n i a f t e l f a o a
H
a i r e r a b i a l c H
' B O H M
V I C O 3
f f a a , 3 1 i o n
j o
o r n m a r l a c o g o a o o
8 0 1 1 0 1 1 a 4 1 , 1 1 E M 1 0 0
I f E d H
0 . 1 0 3 1 0 1 1 1 O W 0 d
1 8 2 a r i s e x a d u S t t v d g d p l i o n o o d
r i o o l f
l g y
B
S a g e
a
( t u t )
9 9 L g
u v d x
0 , 1 0 / 1 1 3 0 W H I T ' 1 1 , 1 1 1 1 0 d 0 O V
m o o a
S e k v d m
v H
X l m a g r r a y a
o u l m o v u o p i S w 0 1 1 O a 2 H a c l 0 o l a a
I c r e n c c l e a a l t o u q d v i t o u p o j
' 6
' e l
0 S a a p
1
( t g L )
9 1 9 1 ' 9 3
www.dacoromanica.ro
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a m r y c m a 2 2 , . r o c u o g a p b P a l A Y A a p y e m B a r i a T o p c i r o m y
m o n a c T r A p i o H e m e e p t m e r o e n o g a p c u m x g o x o g o m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . ' a m r y c m a 2 3 , R e c i a . r o e n o g a p t . P a g ' y u m i T e e p n a m e m
B u c T p m m o m y m o n a c T u p i o r p a r u m u e a m o s e g H o r o n e c a c o m e m a m a r i n a r / 1 H , n p o x o g n u m e
m g o n b p o n l a ! C a p a m a e a B H c m p i m y .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a u r y c m a 2 3 , F I c c m . r o c n o g a p b P a g y n o g m u e r n i t g a e m
E m e r p H g l i o m y m o n a c T u p r o c e n o P o m m a , H n m e l m o r o u p a n , H a M ' e m p i n e , r p a m i t i a m e e
c e n o m A p n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a m r y c m a 2 3 , S i c c u . r o c u o g a p b P a g y H o g m e e p i u g a e m
r o m o p c u o m y m o H a c T u p i o r p a i n i u m m o u p y r n O i d e e T b a O T B O M A H O i t P O M A / k 0
m i e p x O T T i l e T O M I H H a T O R H J I 0 B .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a e r y c m a 2 3 , H c c u . r o c u o g a p b P a g y n o g r r s e p H i g a e m
m o H a c T u p i o C H . H a b H n p y g H o i r n a m 2 4 ( D a " n y r a B u p e g e n a x m e c T e r m a C y n a s u , m
H a n p a s n e t r i m r p a i n n i u T a T a p a e m o m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a e r y c m a 2 5 , n e c i a . r o c u o g a p b P a g y n o g m e e p a r g a e r
C b 1 H O B B H M B a c i t a i m A o 6 p e m i n n a c T b c e n a B a n a g e n m , C y n a u c t i o r o u p a n , c m e c T o m g i n !
n p y g a H m e n b m u l y , H o n y t i e f i n y m O T l l p o a H a , r J H H `O p n f i H H x c e c m p h i H a c T a c H m B o 6 m e n
H a n o m e e m b e B B o a t u m e m e ,
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . c e l i m n 6 p g 1 , f i c c u . r o c u o g a p b P a g y m o e m p a u m e T
H a w r o u p a r r o p c u o m y M o n a c n i p i o n p m r a g n e n c a m u m e m m o t i n o m y T o a g e p y M o n i n a c e n a
H o 6 a m i n n r m i g n c e m i , C o p o u c u o r o u p a n , n H p a m m t l e i n t , A o p o x o t i c H o r o u p a n , H O H -
c l m e x o n a n u b l e r o c u o g a p e m C m e c l i a n o m T o m m a n o T g a m m l e g p y r n m 6 o n p a m .
4 8 . < 1 6 1 6 r . c e n T n 6 p n 1 - 1 6 1 7 r . a m r y c m a 3 1 > 7 1 2 < 5 > . r o c n o g a p b
P a g y H o g m s e p H i g a e m m o n a c l u p l o < r o c n o g a p b A p o H > , H a x o g n m e m y c n H a H c c u o n m i m e ,
A b r a m o s g a p o r i a m m i x r o c u o g a p e m A p o r i o m .
< 4 6 1 6 r . c e H T H 6 p f i 1 1 6 1 7 r . a u r y c m a > ( 7 1 2 5 ) . r o c u o g a p b
P a g y n o g m e e p H i g a e m C e i t y n c u o m y m o H a c r u p l o u y n n e m w e e a 5 0 3 0 7 1 0 T M X c e n o E p a m y -
n e n i T H , H f a i m m o r o u p a n .
< 1 6 1 6 r . c e i r m n 6 p n 1 - 1 6 1 7 r . a u r y c m a 3 1 > ( 7 1 2 5 ) . M a m o m e B y -
o T g a e m n o c T e a m m i l y A n o c T o n y H o m e c T b e B c e n e B a n y i n e u r m e a T O , I I T O O H e r o
o c t i o 6 o n i g a e m O T n o g a m e f i H l i p o m a m o r ( ) M l a T H T 7 B O J I O T L I X
. 5 1 . < 1 6 1 6 r . c e n T n 6 p n 1 - 1 6 1 7 r . a m r y c m a 3 1 > ( 7 1 2 5 ) . r o c u o g a p b
P a g y n o g m e e p H i i i a e T a p m a m e n y A p a r a n = 1 1 8 r a H e u r r n n a c T i l n o m e c n n B C u m H e i m .
5 2 . < 1 6 1 6 r . c e H T H 6 p n 1 - 1 6 1 7 r . a e r y c m a 3 1 > ( 7 1 2 5 ) . r o c u o g a p b
P a g y n o g m e e p i l i g a e m m p e m b e m y n o r o t l i a m y c e n o A n 6 e u r r n H a C o n o H e n e , a T a m u e c e n a
B a n e 6 a H e u r r H m H o H a n i e u r r f f H a P a y m e , t c y n n e H n u e e a 5 5 0 B O R O T L I X y r i f y H o l l a ! ~
C m p o m e a m e r o m a T e p H 1 1 9 C H O J I H H 1 . 1 .
< 1 6 1 6 r . c e H T H 6 p H 1 - 1 6 1 7 r . n r y c m a a 3 1 > ( 7 1 2 5 ) . r o c H o g a p b P a g y
n o g m e e p H i g a e m T i e m p o n e r o m e l l e M a m m e H o m e c T b e B u p e g e n e P y m i y a a < H 3 B y u o m m e
m e n b m i t m u m 6 p o g o m y A l u m i n i t a ! , R y n n e m m e e a 4 8 n e t i y 1 - 1 1 1 H H T L I n r a m p a A p a -
r o m a H a 0 6 m p i m m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . c e n m i 1 6 p n 3 , H c c m . r o c r i o g a p b P a g y u p i m a n n i a e m
n a m a i p a m n m u T H H i c a m C y t m e c u o r o u p a n s e 6 e c r i o n o w n s H a a o r a m l l c e n a B a c H n e Y p e m e .
< 1 6 1 6 r . > c e n T F I G p a 4 . E b n i m m f t g s o p l a n t Y p e r c e r i p m i s a s u n a e m i f i e n -
T e u l y O e T a B H T b m ! m i m e ! m e a ! ~ g b n u a H e m i y n a M a m y n a , H a x o g n r e n t i c r i B n p e g e n e
n e m a ! ,
www.dacoromanica.ro
T
0 0 8 v s
H u H v o d a H u t i d e w
v H a m o a a H
a S a a r a d o
9 0 H i f . 0 1 , 1 1
`S O I S 1 1 0 1 1 f 9 L O V H E I 3
1 1 1 . 1 1 1 d e L l
- d r a u
o g o y e m H E I I M I N D
M o l l
x l l o g
e g
H d g E r l u a o
a
( M O
9 1 9 ; O L
w o u S o o g d e a
H
H o H S h e c 1 3 1
o
i r c L i
c H
w o e / C a r o m
3 a g n a m , a
H o S p i a l m a t
- o x e n
i v i c k a j S H O H W H D S d e m a o S w o m m e a H a a n a n a d l y H
H a a m a d e s . d o l l
v i n o
I e e l i s i c d a s a ,
- l i o n
S a t e d c l d O t r 0 1 1 0 0 , 1 V E I B I I S D `C Z
1 1
d g u m n a o
< g y g y > 6 9
1 1 8 d H
0 . 1 0 3 1 0 S 0 1 f d P I X
' 0 1 1 1 , 1 1 0
H a r n a g d e j
0 1 0 7 1 1 1 1 f 0 0
H
' 1 1 8 1 1 } 1 0 . 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 0 H d 9 h ' l l b l e x o o d o g `1 3 8 d H
0 . 1 0 3 . 1 0 f f 0 X 0 d 0 / 1 .
' H M V
- 1 1 1 , 1 1 4 ) 1
H
1 1 1 1 1 1 9 H C O d F l a ' H o d ) ! o a o H o S e r d n x ' H u a d a , o H e y
H
H I n i a l t e S c l ) f
v l f 0 0
1 1 1 0 1 2 H O d L D
S I I S E
P i N H U O H 0 1 1
N O L C G D O L I O l f
P I H H H I f a a Y 1 l l 1 1 8 1 1 4 9
a r n m v a o d e V O l d l c 1 1 0 O H O N
S W O H O I l d H P I O n d t t
1 0 8 V ) H d a n l i o n
S t i e d c i c i t t o n o o d
r i o o E f s y
H d 9 1 1 1 1 1 9 0
( M O
9 1 9 1 8 9
a u o a d r i g
e r g o a
S T H 4 E p u r e p t
' m u r e x
- m o t (
O H
A o k i
W O H 1 1 1 1 1
H
0 } 1 1 1 I S d V H V
N O 1 1 0 1 1
0
a g l a r s a ,
a
1 1 0 S W 9 8 1 1 I t t O r e l l g a r a m a l l
S H E V i l e
L L O e n l i d O E L L V O L I
S r e d . 1 d O V O L 1 0 0 , 1
i q o o
I f Z Z 1 1
( 1 9
i t 1 1 9
0 a
( 9 ' 6 1 , )
9 1 9 1 L 9
e l m a d o a j
H
O r r e ( P a i o ' e m a i l .
I l e a &
X M L O I C 0 8
x m o d e a v a ,
o g C
8 1 4 F 1 H 3 l t I I S S I
' H i n e d S a a s .
o a o w a v a r i e v E t
g d a n e x ' H a , m a a e r o o d g o l f
v i r e o 1 1 1 0 t h o r y r o v a
S i r a h m i d a m o n a
. E a v l i H r d a a a , l i o u
S i t e d 9 d 8 V O L 1 0 0 , 1
I g 3 3 1 : r
o g
E r d 9 H I H O 3
J
( M )
g y g y 9 9
H H H V e r r g
v d e a r m
1 4 1 1 9 } 1 1
' H H H o l l o S a o d a i r v a ,
g s
v e
0 1 4 1 1 1 1 9 1 f 1 I S I I
4 3 2 0 1 8 1 9 1 1 0 r e r a I i a d u
a
S I 1 1 3 1 f 0 1 1
H
m a t e
0
w o l f
`S H e o e u S a r S H H e i l S H H c i t t
a a e l i m e d a a a t o n
S V e d g d o / t o n o o d
m o o
' o g E c d 9 H I H a o
' L I
( M )
9 1 9 1 9 9
H l u a t e r a
V d 8 , 1 3 1 1 1
1 4 1 1 9 8 1
' 1 1 1 1 1 1 0 V 0 a o d a r r e a x r m i n i c i g a d a o
o s 3 C
o i k a u a l r u S H
I S H H H . n r a v i
v l i S d u
w r i t
P t 0 1 9 1 4 I 0 H u n a n o n o S L O r e h
S l f S 1 4 H 0 1 1
H
S H e m S a e d l e
H v m r c H t
l e v l b u d o t u l i o n A t t v d g d u I t o r l o o d
p r o o l l
' o g
1 1 ( 1 9 1 1 1 1 1 9 0 ( M )
9 1 9 1
t 9
e ) 1 1 4 ( 1 0 0 1 1 a
u
I r S H d r a 3 - 1 ' E S e v i n i a
N H 1 1 I r 0 1 1
`S e r r e h
1 ( 0 1 1
O J O H H O H C O l f
- w a x e d `B d r u o v H o w
E m e H o r m O 0 9 3 f i f f 1
a
H o S p o l a u l V o x e H ' o l d r u o v a o H S w o H o r r e H l i d a o n a
l a v i b u d a m l i o u
S T i e d s d u t t o n o o i
N o o u o g
H d 9 H a r r a o
r
( g m . )
g y g y 0 9
I n u r H 8 3 1 h 0 1 0 9 1 4 /
H I N E I 1 f f O L I d 0 1
o o g a u s a , a 1 1 3 0 . 1
- 9 1 : 1 1 E n f O X E H `H d r u o v H o w 0 . 1 0 3 1 0 E S H O D
N I I 1 1 1 f O L I
T n H d . I
1 9 1 1 0 8 H
J L O S B I O . I l f a L 9 V 1 1 1 1 0
g e i r e H d r i u
V H D I E 1 1 4 9
' 0 3 1 1 1 1 B H O H d 8 1 8 1 1 0
6 1
H d g
I I
1 1 4 0 3
z
( g m )
g l g y 6 9
e i r e g o h
d a i r v x
8 8
o a a a a r t E r S H `< y e d H o a o H o a a a a d o >
H a r n a H a r a d , a 1 3 4 0 9 1 1 0 L I 4 1 0 8 h O f f e l f H E X I I N
C H
S H I V I O J
I n i b u c l a E a l l o u S i t e d q d v I i o n o o d
N o o y
`L f M C 1 9 1 1 . 1 . 1 1 0 3
J
( M )
g y g y i 9
i f e d x
o a o H a S H i a r e o ' H a a v a a n a S j
i r e o e l l
x m a i r e m a g
' x i c m a . 0 0 r i a d H c a e d g o o
H
q a . v a o V e r o a d u
X 8 3 0 i f a ' , m o p ' H o
q d r i . L 3 V H O P i
1 9 8 1
- H 1 2 8 1 4 1 0 H E O I I S S t r e d c l d 8 8 0 1 1 3 0 1
1 4 0 3 H
E r d g m a , H a o ( g g y )
0 9
N R O D a o
o i d m o v i r o x
o a o l u e n t a r l t e g
- H d u ' H a l l a r r a j
v 1 f 0 3
X N H I 3 0 1 1 9 6 1
o 6 0 L e i t 0 1 1
1 1 . 8 8 1 1 1 8 8 9 H
E r e d H o a o H o S H h a e o
P I E H H H
- I I 0 H i t h
a a v a r l e e m i d u f l t B d d u l t o u o o j
g y
u d g
B I R O
0 a
( M )
9 1 9 1 ' 6 9
< < 1 1 1 0 1 0 1 } } t
I I S L O S b
W O O
o a d m o v H o w S p i o x h a w r i l l
a . a e l f l u d a a o a & e a g d e l l o u o o j
N o o l f
E s d g u a , H e o ( g u t }
g 9
e d e o H a l l v a e c b o a o r S H a S
0 0 . 1
v s
e r a m i e d H A L N I I H O I M I S 3 1
4 1 1 1 1 1 8 1 1 d S H O H O R I
i i
W O N O t t
O
0 1 1 H H I M X S a 0 } 1 1 1 0 ( 1
8 H
O l d r l I O E H O P E S W O H 1 1 9 1 . 1 1 1 1 1
s o e t t m d a a l l i o n
f a t m
g d e l t o n o o j
N o o
d
g H a , H a
( M G )
9 1 9 1 ' L 9
H u n e d S i t S d a
M I H I L L O S 8 8 - 8 H
H o H m E d e g i i
r u m a a o a 8 H
H o d e l i e o j , S n o w o i d u o v d c u a n i S o o v d
e n u o l l
4 a v a n e m i s d u
S t f e d s d t t f o n o o d
r i a o H
`g u d g E t a , H a o
a
( g m )
g y g y . 9 9
www.dacoromanica.ro
L I I
T a s e p o s s e a n n o m y g s o p m a n y B e p x n e i l 3 e m a n T h m o p n g e n o m s f l c c a x c y m a c T n o m
s e m . s n 1 1 n a m e n r n a m n o r p e 6 o m .
< 1 6 1 6 r . c e n , r n 5 p n 2 3 - 1 6 1 9 r . c b e s p a n n 9 > . r o c n o n a p s P a n y
n o g r s e p n n a e T s e n m n o m y n s o p a n n y H i n t o a p a m a c T s c e n a J I e x a m e n n n a B e p x e n n , n y u -
n e n n y m e a 4 0 T a n e p o n y A n n p o n m i a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . c e n T n 5 p g 2 4 , ! T e e m . r o c m o n a p s P a n y n o g r s e p n i n a e r
C e n y z c n o m y m o n a c r u p i o , n a x o n n u m m y e n B T a m 5 e C M a C T H I A M H T o p r o s n a m m , n o n F m n A
B n p e n e n a x m e c r e n n a M i m i .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . c e n T a 6 p R 2 5 , R e c u r . r o m m o g a p s P a g y n o g r s e p m g a e r
H u m e n e m m a c T i f c e n a c D y r e m T n , n a e s a n n o e H o T e a r r m , n y n n e n n u e e a 4 0 T a n e p o n y
c b m o s e t t T o m b ' r e o p r e n C a z a s a c T p y .
1 , 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . c e n T n 6 p n 2 8 , f l c c u . r o c n o n a p u " ' a y B o a a p a u l a a r
A r a 4 m 4 , m e m o B l i c T m e p a B o y n a , c e n o g a e n n e n n e m e n s u n n a m n , c e n o C o p a T e u r r s ,
H a m e l n / o f t o 6 n a c a R , I L g a m s , n o T o p a n 6 y n e r r o T m e n t e e a n a O T c e n a H E c n o p e u r r n , C y n a s -
c n o r o n p a R , T a H R a n O H H B B 4 B I O T C H e e B O T a H H a M H H n a n m e f t B n p n g a n o e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . C a l i T H 6 , p H 3 0 , } t e e m . r o c n o n a p s P a n y n o n T s e p s n a e r
H a n T e n e m R a c T n c e n a O m u r a ! , H a a w a e m o r o T e n e p s B o T e u r r n , n y n n e m a m e e a 3 0 r r a n e -
p o s y A n e u c a m A y m w r p y , m a n u m i t B y m m a n m n n e m a n u n n o s B Y T H H O H .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o n T R 5 p n 2 , g e o m . r o c r i o n a p s P a n y n o g r s e p n u m e T
t h i s m e m y u m r p n a n a 6 y A n e n c y M y c T R u s c e n o 1 0 p n e n n H a H o 6 o n T e , C o p o n c n o l l o 5 n a c T m ,
I k a p o s a m m e m a r e p m o E p e m m i M o r n n a M a p n e k t .
7 7 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o H T n 6 p n 2 , H e m . r o c n o n a p b P a n y s o a s p a n m e ?
B O T a f f l y H e r o p e n c T s e m i n n a m c e n o C u n a w i t y , o T o 6 p a u n o e B a C H B b H 0 6 1 . 1 B U I V E M x a r m a n o m
H a m m . H o T a x l i e n c e n o 6 m n o r e p n u o m e - a a n a m e u m , C r e a n T o m m i e n a p y e r e r o B e a n -
n o m y n o r o c b a T y B e n g n m a n y , y n o T o p o r o B O T a i l l C p o n c T s e m u m a m n s m i t y n n n e r o e a
R e r i a p e n o m a n m .
7 8 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o n r R 6 p a 3 , f l c c m . r o c r z o n a p s [P a g y u p u n a m o m e D
A n n p e n n e m a A n m a m e n n o T m e m e s a r s O T c e n a B u y r o n a R a m ; p i n t a r e o p r e , s y n g e a -
u p s y A s p a m e c n y n y B y n y n e m .
7 0 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o K T n 5 p n 9 . r o c n o n a p b P a g y u o g r s e p m n a e r r e o p r e
M 1 0 p a u m o E a m o n n o n o m m y c e n a H o r u n e m T n , H a m e n n o r o u p a n , B y n n e n n y m e a 1 0 0
T a n e p o s y H a r p a m m o B o a A e c R y .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o R T R 6 p n 1 0 . r o c u o n a p s P a n y n o g r s e p n m a e r c T a p o c T e
B o u l a n y g p a r m a y R a m c e n a 0 0 H I L I C H I T H H a H y T m e c s a s o r p a g g s s o m E m e n s u m n -
H U M 6 p o n o m B r n p n e H y m n , n y n n e n n u e y H o n g p e , H p r t s o n s e , l i p y A y , B O T H @ I I g p y -
r m x ; e r o n y n m u n 6 u a n y n n n T o m e n b r , n o r a e r o r p a G n a n 3 I H X H .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o n T n 5 p n 1 3 , F I c c m . H o p n a n e , c u m 6 u m n e r o s a m e m a
C R A M , r i p o g a e T e a 5 0 0 B e H r e p c m i x B O B O T L I X 1 2 4 ) a i m s n n o r p a n m i n a B R O T H a p H B N B ! .
n o m y n s o p m m y B e p x n e t t 3 e m a n H m n o a p a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . O H T H 6 p H 1 3 . M o n a m m o C T p o n t r s m m e n n s a g r C B 0 f 0
o r n m y B c e n e H e n n n e u r r m m a a e m n m n p y r n x p a a e m e t i a m m e n a o : r p o s a s a , B e p a n a ,
M o c i m m a H E x n s o m p o g a b i x 5 p a m e s g y m n T p y m L I I r e ( D a u a .
8 8 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o n m n 5 p n 1 7 , f l e e s ! . r o c n o n a p u P a g y n o g r s e p m n a e T
n o c T e n b u n n y H o n a n m o B o n n e c n y c e n o B E a n a T o p n , o u p y r a H n e T p n , n o r o p o e O H r e p a n
E s - s a n p e n a T e n b c r s a a m m i e r o n o u r e n u m m a E m p r a n a .
www.dacoromanica.ro
L I I I
8 4 . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o R T H 6 p H 2 0 , f l e c m . r o c n o g a p r o P a g y H o g T g e p m g a e T
p o m a H c R o i l m g r p o n o n g r a H e C H O J I L H H X 1 1 0 A H a B O J I b H L I X g h l r a g .
S . 1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . o R T H 6 p H 2 6 . r o c n o g a p r . P a g y n o g T g e p H t g a e T 6 h t g -
' n e r d y n h i p H a n a 6 y H r H a T y t I o r o n e H 6 b r a m e m y n a a c a p H H H y C T p a T y . n y , H a X 0 A F I I I V I R C H
B T H a t 6 e C 6 1 . 1 B H I H M c T a p o u r o f t 1 4 0 H a H I K O H O R O B H H y c e n a M a H O B a . , C o p o R c R o r o
R p m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . O K T R 6 p H 3 0 , H e c a i . r o c n o g a p r , P a g y n o g n i e p H i g a e T
g e n u R o m y n o r * T y P H H r e g a m s c e n a E n y p e r n i , H y n n a m y r o y ; H u m a l i g n e r m e g e n - -
r n i n e p a P e o p r e T e o g o c m a s a 4 B o n a H 2 H o p o g , o g e H e m m i x B 5 0 T a n e p o g .
< 1 6 1 6 > H o H 6 p H 1 , H c c m . B e a H R H t I n o r o c D a T P g u r g n p H R a a b o a e T
g g r a p y y m w r p a a n c o p a c c n e g o n a m p a c n p i o m e m g y 1 4 1 , H R O M H e n H y n o m H . H o n g p e f t
M a m m a H a - a a n a c e R H C a u m g n m n o m e i g e r m e m g 3 1 1 1 l i n e n H g o m o m .
< 1 6 1 6 > H O H 6 p f l 4 , B E I p T 0 H . A b f l i t H a g o n r e u r r x P e o p r e B o g y a
p a s r p a H H n H a a e T m e n s u n t u m e 6 p o g h t u t i a H H H R H T L I B c e n e B m p T o n e .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . H o g 6 p n 1 5 , H c c m . r o c n o g a p b P a g y n o g T g e p a c g a e T
B a p a a p e X a n H 9 H g o e g a m ! c e n a H o n e g H , o p o x o t t e x o r o p a n , H g a m . H o p a g a g e n g .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . H o H 6 p F L 2 5 . P o c n o g a p b P a g y n o g T g e p g s g a e T n n e m g H -
H H H a m r u s c r a e p a P n a g a r i a e n n e m n f i g n H a m H n o c T e n L H H H a H o a b m s t I l l a p n e p a a g e n c e n :
H I e H , I l o p e r m , X o m H n e H H , P o g a g g i o n m , B p o u r r e R n , H H m e g R o r o p m , C o l t o n , A . 1 P 1 H -
I k a p y a , C o p o R c H o r o p m , H a g a p H e g , H c c R o r o p a n , 3 ( D a n z i g g H n o r p a g i n m a B A n n y . x
H e T e g , 5 ( p a n n B J A H J I T I n y i t B o g a H 1 2 c e m e n c T a g u r a n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . H o H 6 p g 2 8 , } I c e l . ! . r o c n o g a p i . P a g y n o g T g e p n t g a e T
m o n a c T i a p o C B . C a B l a B H c c a x 2 ( D a m n ' B u x o r p a A a m i a B X y 1 1 1 H g a p o s a m u s e 6 L I B H I H M
A B O p H I S K O M H e r o m e n o g A H r e a m i o n .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . H o H 6 p g 2 9 , H e e m . P o c n o g a p r . P a g y n o g T a e p a t g a e r
s e g g R o m y M I C T H e p y H O H C T a H T H H y P o u n c a c e n o K H I H H H a B , J l a n y B I H M I C K O T O o H p y r a ,
H p : m e i n - T o e a a 1 8 0 y r x y C O H O M H H , m a m a a u l l n e r o A B O p H I I H a , A p a r y n i a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . H o H 6 p g 3 0 . C U R H a T p a n n t o H o H a u g t o n p o g a e T a a
4 0 T a n e p o g g e a H R o m y j : I y m H T p y r o n H e r o ; H e m H O H J E ( 8 . 1 1 1 4 H C B = B O T q H H y
B c e n e J I a g R a H H .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . g e R a 6 p F 1 5 , H c c i i . r o c n o g a p h P a g y n o g T a e p m g a e r
g n c T e p g H n e n y f l e T p n , o g e p a m H h i p c T a M a p H H H M a p T e , a T a x a t e g p y r H m n g g a m
c e n o C a l a , B a H a y c H o r o p a n , a n H a l t r p a m o m r , g m g a u g u t e H a H e r o r o c n o g a p e m f l i n t y
4 c r o p e n H B g o m e A g T o n a , R o m a r o p e n H e r o g o m a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . g e R a 6 p g 5 . B a c H n e B o r a a m a n y e T B a c H n e X a 6 H g R y
g a m n o m e c T s g , H a x o g a m e r o c a B c e n e X n a n e a r r H , J I a n y i m e g i c H o r o p a n .
< 1 6 1 6 r . > g e H a 6 p H 5 , ( D o R t n a H H . A p a a T H 6 L I B I T U A R O M H C H o H ,
n u p H a n a 6 1 1 l l y T H E I , C B H g e T e 3 1 1 , C T B T O T
t I T O M A L 0 H p H H a p a r i r r e m T A R C e H H H g p o -
g a n a a a 5 0 c e p e 6 p F u n a x T a n e p o x H o c T a H e H e r o , e n e M a p H R e g a m s } w r u n g . '
A o p o r H ( D y p H n o g g o C e p e T a .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) r . g e H a 6 p H 5 , f I C C L I . P o e n o g a p b P a g y n o g T a e p H t g a e T
p i m p a m i t o H T o c i ) a H y , g H y R a m C H m H o H a & D a n i a , g a c m c e n a , n p H H a g n e g t a r g e r o
B l a p a c o g e g H , H a x o g m g e r o c H B T H 2 E 6 e C C L T H O B L I I M H H o n o g H A y m n T p y H e r o 6 p a r t o r m g
1 4 0 1 1 8 . 1 1 1 1 { 0 H H U H .
www.dacoromanica.ro
e h u o d a o e a e e p e a o i r
m a n n a s o a n o l o n
e o a u e r u S x `B u d a e a o m o S e w e a `S C I f E e j ,
e n I I H I S O N E X M O
S H O W O H O D S a m e d l u a S t f
L o t r a c d e n a t o u S t e d H c f e t i o n o o j
' N o 3
' 0 1 . a d v e n t s
a
( 9 Z I L )
L I 9 I
*
' Z I T
n i t e h m p u r e w
a t
H o d g e
o
' B e d a
o a o m o a v h S D c a a a n e r r d n g
m o o E H M / H d
I r d 1 4 I 1 0 t H O P I
H 1 4 1 e X e l l O W 3 0 1 0 1 1 1 9 1 1 9 0 O H O
e n d
- 0 1 0 ) 1 e n
' l l e d n
0 1 0 ) 1 3 1 1 e 1 4 Z 0 d
' 1 1 1 1 1 1 0 H e n 0 a
H
i a l l a r S a o p
v i n o
S E I I 3 1 1 0 n 3 1 4 1 1 0 A 1 1 0 / 1 0 1 Y E N 0 d
. 1 . 0 E n l i d 0 F L I X 0 1 1 S i r e d H d e r t 0 1 1 3 0 , 1
n o o g
m d e e n a
a
( 9 Z I L )
L 1 9 1 I I I
T i O n 0 h 1 g
r i o a a n d e x e u
o m m a h e a r e e
c a n n e a v o y i
0 a 0 3 I I 0 1 , 3 0 X
o a f r u o u n o v i
A W O H 3
- S e x t e e j , a . e e l f a i d o e a l r o u
f t l e d
d a t o n o o j
' 6
i r d e a n u
a
( 9 Z I L )
L I 9 1 O T I
a d l I A o a m e d a e l l t e x o d o r t - e ( i r e l e a
m a n u r e a
L s o d a i r e m
0 0 8 e a
a o n a o u l l S a `m e d a o i o x o S e r d e x ' a n a h a e a
R a o a e q s o o w o n e a r n e d
S d a m o a a S H O H I l l f e a
a a e t t a i d o e a l i o u S l i e d d e o u o o j / 4 3 3 1 4 ' 8
E r d v a H H
1
( S Z I L )
L I 9 1 ' 6 0 1
1 1 1 4 1 e
3 1 1 1 1 S c h t
H
a x o e d e l l
1 1 1 1 9 V O L I
E H m e d a l
H c l O h M A e r u m e r u S a ' a e d a 0 1 0 H 3 H O I S I
`S 1 4 H 3 0 ( 1 9 1 . 1 e n I I H O d H N
B I M 1 1 1 3 t h
E d e O n l 4 H
I n t 1 1 1 9 8 1 f 9 1 1 ) 1 M H
S H H I l d 0 E n i S W O H I l l f 0 1 1
a a e t a a d e s , t 1 i o n S a t e d H d e V 0 1 1 0 0 j
P 1 3 3 H
' 8 H d e
H R H
( 9 g y t )
L 1 9 1
8 0 I
E r e d a
O J O H O I T E P I O d
' 1 1 1 1 1 1 0 H O L I O a l i
1 1 1 1 8 1 f S 9 1 1 0
e i r a o
S E I L L 3 1 1 0 / 1 3 H I I 0 S v i c a r a a e w o d
a a a t t a l d a a a a t o u S r E d H d e t 1 0 1 1 0 0 j
/ 4 3 3 7 , s
' 8 ' A v a s t ! . ( 9 g I L )
L 0 T
H O H O H 1 4 0 X V I I O N
O I S H
- a v e o d e t `I f e d n 0 1 0 H 3 h S 1 1 0 j , ' B O B O I l d n e d
O n 0 3 a
H a m a d
3
S H 9 3 1 i n S H I 0 1 1 0 3 1 3 1 1 1 1 0 S N O ) 1 3
- H a V i O d a e e V a t d a e a V o l l S l i e d z i d e l i o n o o j
' 8 g
E r d 9 e
H a t t
i
( S Z I L )
9 1 9 1 9 0 1
" I f e c I n
0 . 1 0 / 1 0 1 1 1 0 1 4 0 , 1
' 1 1 1 1 H 1 I V I H J
e l e 9 0
r e u e n d a
H
L I S H S E L L 3 H O H O H H O S W O H O H V Y 1 0 d
I o t a
S r e d H d e t t 0 1 1 3 0 , 1
1 4 0 0 H
' 8 i r d e w e l t ( 9 g I t )
9 1 9 1 9 0 1
a l e d e D e i r d l i a
a
S 9 n d
a t h a u S a i n
B I L L O H O H 0 1 4 1 1 9
0 . 1 0 H 3 H V I V I O d
e l f O 3
3 . 1 1 , 1 t 0 1 1 f
I t E M O N O H H O 1 9 O L I I
t a a m e r a e a o H
1 3 1 1
I n C 0 1 0 h
S d 0 1 1 a a l t 0 S W O M H Y 1 9
V H 1 1
' E H c u a a r e a o o n
S H E I 1 E 0 h - a i l d o a n d j
v a m a r l l
S g e i r e a d n a
a a v e n e a m a d u S i r e d H d e V 0 1 1 3 0 d
1 4 3 9 1 r
' 8 g a r d 9 u x e l f
a
( 9 g I t )
9 1 9 1 t 0 i
H U H I S H F I R
1 1 1 f 0 1 0 X
H H H H H O I L L M O d
0 1 9
o t S d o a o x
V 1 1 1 4 3
' B U I l d f l e d A H O d e l f e I
9 1 e a
o i S a n a r u S a ' l l a o S a e D
H I D a h
I I H O S H E D
E H 0 1 0 . L V W
S P 0 1 1 1 1 1 1
- ( 1 9 1 . 3 1 1 1 1 1 0 E 1 1 1 1 1 d 0 I I I V O L I S i t e d H d e V 0 1 1 3 0 , 1
t Z
d g e n
9 1 t
i
( 9 M )
9 1 9 1
- -
8 0 I
u e d a o a o a o S e i r d p f x
c a n n e o d a o
H O M O o
1 4 0 1 1 1 1 d
`I i n H O H I l d I t S H O n 1 H 1 1 0 3
F I L I E D ' s o
o a h 9 a , o e a o w S 1 4 0 / 1 3 3 1 1 L O S I t e n t 1 1 1 1 d e N
0 . 1 0 n 0 d X v d a o l l a d e n i n e . ' % / c o t (
8 1
u d 9 e n o f
I
( M )
9 1 9 1 5 0 I
v o o a S d a > S a d n j ,
e a
x r a m o o n a d a
0 1 1 4 1 W H 3 0 1 1 H
r o h i l
a a t t 1 1 1 0 H 1 1 0 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1
W H H W H E 0
& m e n `S t n a n c a r a a
o l d r u o v a o a
S w o a o i r S a e D
a a v I r t a t d e a a t t o u S i t e d g d e V o u o o j
F l o O f f
' L I i r d e u e l f
a
( 9 Z I L )
9 1 9 1 1 0 1
F I o m i n a
n o t (
o
d
O d a a
E 1 1 1 9 4 0 S a o d e z r e a .
0 $ 3
0 1 9 B 1 1 0 1 f 1 1 S H ' 0 1 i 0 X d O f f
e n
z u n e m a h e t e d
n i r e o 1 1 1 , 3 1 0 1 2
C H I 1 d 0 H H 1 1 S H H H d O t i n i S H O H E a r 0 1 1
a a e t 1 l a d e a a . 1 1 o u
S t t e d g d e t t o u o o d d 9 a
. 1
( 9 g I L )
9 1 9 1 0 0 1
a i r S a v a i r e a
e d a l t e o j ,
a e u n i A u o o r r l l A
e o d e a r e a .
x r u a r d 9 o d e o
0 9 v e
0 1 S 1 1 1 1 9 1 f l a n ' 0 1 . 1 0 1 C d e a
e n
H d 0 1 1 0 1 1
- O d a
0 1 I 9 3 a
l t a l l H e n t a l i l
a
t l f S d u B a i t
w o m a n 3
S H H h I 0 1 1 e t n a d o m m S m n i d o a t i A P 1 0 1 1 1 1 1 [0 1 1
l o e n a d e e l l i o n S l i e d q d l e l f o u o o d
n o o u
' 9 1 a d 9 e x a t t ( 9 g I L )
9 1 9 1 6 4 3
a r e i t o n
a o r a g r o g a o
a e e l i a t o 9 o a o o
o i X d o a o a ' S a n d o a o a l m o e l l o w S W O H 0
- 1 e I t e j
z e e t b a d o a l l i o n S l t e d c a t e l l o n o o d
g y
I f d 9 V H 0 1 t
S
( 9 g 1 ; )
9 1 9 1 8 6
www.dacoromanica.ro
n n o r e x e D v I C O D
q j 3
g o d a u e l
9g t e
O d l e a d E H I S H 3 1 1 1 1 a r v i t o d u
B u S a n S h
e c h a n
m a a o y n a o x x x
' R o l
o
l o i S a l o q u a l a I i n a o
o d a o g a n i L t h
n
a n o o d y . m e c b o d o u
; J i u
- o d y a e c l u o i r
o l i m u r a g p l o o H
igg
u d v a a u
J
(9gy)
L191
s t g i
a , o v r e d a
X 1 1 0 1 1 3
I n E r u o t r a d u
O H
c o g a m y
1 1 H O
i l 0 d 0 . 1 0 3 1
o
' c a l : m u n a
1 4 1 1 1 1 . 1 1 1 H H E H 0 1 1
' d o n
x e a ,
o
1 1 S 1 1 0 1 1 8 0 d
0 1 1 0 3
O 1 d f l I 3 B 1 1 0 1 1
S K O M I F I d I D L I f f
l o v l i a t c l o a L t o l l A r a d a d v I i o n o o i
raooLy
`gg
a d u a n a
a
(ggyL)
LI9y t g r
B h a o d I D B a S u S y r
o a o a o o x o n
v s e c D o i o r
0 . 1 0 5 1
- H 1 1 8 1 0.1011031.19 H O M O
' 1 ' 1 0 1 2 H 0 d , L D
O H M E H O H
3
0 9 3 1 1 1 1 1 a
1 1 3 1 / 1 1 1 i I I I 1 O X B I I ' O H M E H O H E n r e d
- e w e a q t s . : l a m i n o
`S a B m . y o o d H f a x d o
O J O H
S H H I R E S D H O H o u l e o n n
m m o u l u e a t l e 0 3 a . L o o h
x a v n a d a a I l i o n S t f m a d o l i o n o o j
n o o l y
'og
g d a
a l f a
(9gyL)
Ly91 g g y
E m p i o j ,
P i o w e d ) o , Y D
w a d v l i o n o o i p u r e d o c a o
a l m o
a m a &
B
' o l m o s
a B u l l a n
J r . o w E d a
X 1 1 H 1 . 0 1 4 1 f O J O E H
H I M O
0 . 1 , 1
S 1 1 0 1 . 0 1 1 - ' d a d a I r a k (
m o i o a v i o
' I r e d H
0 . 1 0 1 0 1 0 1 , 1 1 : 1 H
`1 1 1 1 1 1 O h d e a
0 1 1 ' 0 3
I l d 0 H t
O H M E H O H
L O M / H C C I O H I V O L I S a r d a d E V 0 1 1 3 0 j
1 4 0 3 H
60g
I l d E E I H I f
% . 1
ipZIL)
LIT; g g i
a v d a
o d o x o w e v i o , y
l o a o l i r o N
E H
1 1 1 1 1 1 0 H M I H 3 H
a I a d a p B a
o l a l i a l t r u
' m u d a o d o x o u o x o d o t t ' v r a m a a n d e 3 - 1
S a r m a d o o t
* a r a o
`a a v p l o a d o H E a m a d v x v o a d a h o l f g o , L c i m p a d m a o
O J O x f
S n r S x S g
S d I n w a r ( x o a t c l a a l t r o n A t a d
a d t V o n o o j
o y
(ggyL)
Ly9y 'Tu
' h a n
x H J L t h t
H
e d e o a a l l L n o d a r e i ,
o T e V e 0 0 1 1
- 1 1 0 M I S H ' 0 1 0 d 1 1 0
E H
M I S M I O C a
0 E 0 3 a 0 4 1 , 3 0 1 4 0 H
S h 1 1 1 1 0 1 , 1 1 0 H 1
O I L I I D E a
S i l e L L E E 1 S W O H M 1 0 1 1
S v i a r a a n o z o o t t a t d o a l k t o n S I t v c y q d v t f o n o o d
'91
u d e a n a
a
(9g1L)
L19I OZI
I f e d > 1
O J O H 3 1 1 9 . 1 H d
' I M 3 1 1 4 1
H
o i o x o a o o d d o
`v . m a r o w ' w e d a
o a o a o a v v i o d
' a l y a o m e n y c L a
v i n o
o m p t o o d . L o a o
O J O H
S m S m e g S c I s L a w S t
a a v l i a c c l o c a l i o n & t a c ' a d E V O L I D O J
N O O H
'91 a d v a n i s
a
(qgyL)
L191 g y r
o d z o a a h l
v a
S a r e o e a
n
H O S E : a d ( ) ; a
o o r e j B
' N a d a
o a o a t m a o a d o h ' 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 ) 1
H
a i d e m o d o l f t a a a h a r s o a
w e i r o o a
v a m a w o u 1 1 1 3 t h
H
a L a S e n r i o d x
o r a o
' a m o r S c l a m v i L l y m o o d v l o
o a o y a a m o
a o u r m u L a t
' m p a q u a y J a v a a r d a a l l t o u S t f a c y a d e V o n o o j
9;
B d e g l i l l
J
(9zIL)
T9i s u
o u a t i a d a o a a g 0 H e d
1 1
n v i v a m a h m a
' H Y M M I l f 0 1 1
3
I c e d o a
1 0 > v o o m
o n a t f o u o i r e a
v i l : m a n d a c a d m o v a o w S P 1 0 1 1
- t ' a p a n a 1 M : t a u : r o a n - t o a A t e a g c t e l i o n o o d
ty,
l i c l y
a r a r
(ggyL)
tygy LIT
E 1 f 0 3 3
' x r u o i r o a
v a l t a a l o t t o u l i o s u n t o
r e
m o n a
O J O
0 3 1
a i n v e x r u g a m o o l h
' E H H H 4 1 1 0 1 . 3 0 1 1 x i m m o o u a d a S O I M M d I D >
H
a m a l l a d u
0 } 1 4 1 r 0 H 3 * a a m a w o u I L 1 3 E h H O E 1 3 a o r a
l a y a r o o n d ) I
E H
m a n a d
0 3 1 1
' 1 4 1 1 1 1 1 1 5
. 2 f 9 d A
H P 1 3 I I
d a n o i ,
a m e n a r t o
' O H M E H O H
H
a o m d m r o l m e d o
B a a o a n o
`S o d A o i L c I L
H 1 `1 3
1 1 , 1 1 1 1 0 0 J e d I r
E H
S3d25.
H P 1 D 1 4 3 3 1 5
' o y
1 1
d E E 1 H 1 1 (9gyL)
Ly9.1 911
E f E c h l
O J O 3 I 3 1 1 E 1 4 1 0 c 1
`m . y r n a t f u n y y
0 H 0 3
' 0 1 r 0 1 1 E W
w o g y r e a d m a
t a o a c a a ,
a
i s o L v i e l n u t f o r e a l o i d m o v a o w S W O H O E M M I E J F
J A 9 M 0 a d a l l ) 1 0 1 1
S t e d a d M / 0 1 1 0 0 j
1 1 0 3 E f
M d B a H n
" . 1
(9gy,L)
L19y 9,Ty
i n i d E N r a h o a o
' O J O
H I M E O H H H
L
a o d o r e m
91 E l 3
O I S H I M M I S H
c l u o v i r g o
o o m o d S , y e n o r d i g H `a a o S a x e g
v a
h l l a a i r a x a y &
o p r e m a w 3
m m a d V S H
B r e o a m o t h
0 1 1 d 0 J a a j . S 1 1 0 1 1
H
O H M E H O H
S H H I P 1 1 1 0 . 1 3 ' E f i d 0 . 1 1 1 d j S I C O M M d 8 . L 3 M 1 ' 1 3 1 . 0 1 f 1 1 S a a r a y a d o , y o a a
L a B l h a d a r m l o a
S i t e d a d v i f o n o o d
* m o l : y
`gy a d v a s i r (9ZIL)
L191
B l i o n H e a
e g v i r e a d r i n
E H H H H I M 1 0 1 1 1 1
' M I C H O . %
E H I P M
L 1 1 0 d O M I L
Ot E a
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 S H ' 1 1 E M A I
n a n a i r o a a n t t o n
4 3 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0 H
s d A O H M E d I e l l
a s o l f a e d o w a t o u
S t t e d g c l e t t o n 9 0 , 1
' N O
3 H
" r i 1 1 d E 1 1 H 1 3
J
(9ZIL)
L191 s u
www.dacoromanica.ro
H P H - P L L B T 0 9 3
V E S O
0 1 1 3 0 1 1
c i f e d H
0 . 1 0 H H O N E C H
4 H H d 0 3 - 1
0 E 9 3
9 3 1 S H O H K e t t
H M I / 1 3 B H
a o e l l e t d a i u t t o n
S i t e d g d e t t o n o o d
m o o H
' o g i i r e d a e 4
- a
(gut)
L191
o t y
o H o d i t H H H d O H E
1 1 H H H I r e a I I H M H 1 4 9
E E H O I L L M E a L a l i l l s o
r i m e
9 0
H U H
g o l f i r r i a o w w o x e e d o a l i o r m i r e i t o d e l t H d l q L 3 0 1 1 0 1 , 1
0 . 1 0 H D
E A C H O D M L O H O
B E V
H 0 . 1 0 8 H
N O V ' I C H H I P I E 0 1 1 1 c L L E S O C U
9 H
- 9 3 0 1 1 1 S d e l SARI
C H K e H H H H O H H h
a l O V E M E E H H d I l S i t e d g d a t 0 1 1 3 0 , 1
P 1 3 3 H
'6I i f i r e d e a c i )
x
(M)
L191 o g y
B e d e o a o H o S e i r d r i x `x d o m e m ,
0 E 0 3
O l d r U O P H O N S r i o e o N e i r e i
l o e l i e d o e , i l i o u S i t e d g d e t t o n o o d
I 3 3 H
'61
L u c
e d g e c f ) (ggyL)
L191 s g y
a e d x
p i o x o S e i r d i c i x ' E S X H I C
H
n e o e l i a d o e ,
0 E 0 3
' 1 1 0 C I E H Y
V H V I C L E X
1 0 : 1 9 1 1 0 V
' O t T O N
9 H O H C 0 . 1 0 H
OHOdit
O I C H 3 H E E
. t o v i b e d o e k t o u S i t e d c i d e l f o n o o d
n o o j
'LI
B U B
d a a
i
(ggyL)
LI9I % i n
E A : m o o r e d
V H
t H e d H
0 1 0 H O H I L L O X
m i a e d e i t e x
U l r a o W W 1
O H M S I 0 d 0 H o v i d o m i d j
I o e t f u t d o e l i t o u S i t e d g d e l i o l l o o d
r i o o
'. ,1
i s i t
e d a a 43
1 1
(M)
L191 9 g y
x n a S d i t
H
e n i S a e d r f
9 0 1 0 1 1 1 4 0
G P I H H O E H I C H 1 ( 2 d H 0,1031312SH9j4
' z i r n a e e d e l y
V I C 0 0 H I O 9 h
S H E i L l 0 a I C H I C H I C I 9 d t e
0 1 3 0 d t - 3 7 0
l o v i t H t d o E a t t o n S i t e d c i d e i t o n o o i
r I 3 3 i s
g o y
B E
e d g e c l )
L I
(MG)
LI91 92I
K e d x
m i o e o u S i r d S t i o H ' m i m e d &
e r a
E l
S E 0 9 0 I f 0 ' L L H O d I O N H c i d E L L O E H O N
i l e g o , r e d 9 o 1 1
, L O V E I l l i t
- e v i o f f i r o n S S i t e d . 1 d E E 0 1 1 3 0 , 1
1 4 0 3 f f
'6 H i r U d a a
J
(M)
L191
t g y
' B H 0 H O H 8 0 , 1
1 0 1 f 0 3 O W L E O S H O O H I O B 3 1 1 9 E / l a / P H
1 4 . 1 1 0 1 H H
P l e d F L L 3 9 H 0 1 1 1 W H H H H C L L O H a S E H C 0 P L U I t a d 0 9 8 0 d
' L L H I M H E V H
P E I L H 1 1 S H H H C I V E S
1 9 0 3 1 1 4 8 0 H l i d l l S E E d " I d E V 0 1 1 3 0 j
r i p o u
'9
E u r e d s o c p
(ggyL)
L191 g g y
x m a d i f
H
a m r e d y
V H 1 4 3
' o e r a e o o n S 9 0 H H O E H I C H ' H e d H 0 . 1 0 1 1 3 / 1 B h S D
' e a r e e e e r a
1 1 0 1 1 1 0 1 r
x S a l i
m e l t
0 1 0 9 1 1
O H M 0 d I e l l S i r a h n e d o m e e A v d 9
o i a H o x r c r e e o H
a , o v i t m d a i i l i t o u S i t e d g d e l i o n o o d
p i o yy
`g H i e e d e o c p
* a
(gut)
L191 g g y
1 1 9 0 0 H H H O M O I L L O
m o g i r a i v e e 9 0
X 9 3 1 1 I L O 0 . 1 9
H 9 E H G 0 9 0 9 D 0
' H F I J O E H O H d l l O r l d 0 I 3 S E L L 0 1 1 0 1 1 0 X X V S P L O H O 3 H
o v n e d a m i l i o r t S i t e d s d e t t o n o o d
n o o g
' y u i r e d a a
a
(ggyL)
Ly9y y g y
J a e a t t
. 1 L S H d 9 1 1 S W 9
J O H 3 9 H H
m a t i e 9 d r i j
8 1 1
S i r S x
- o o 9 d e j A i m e e
c u I f E D H O E 9 8
V r i c i c d . o x
e i r i l e e e N
v 9 v i r e m d i g u L e o d a r e i .
og 1 3 8 9 F I H H O I C
I I S H ' H I M O d S C d j
H H I T H O H E H a E 0 3 I L L O B h
S i t a i r S a d S y v H H 1 4 1 0 d a
0 1 1 1 0 3 9 0 H
9 0 0 , 1 0 . 1 0 d V
I g e t t e e d a a a l t o u S 1 t e d c i d e i t o u o o d
* n o Ey y L u r e
d u o c p
L I
(ggyL)
L191 o g y
e 3 1 1 1 1 1 4 1 r 0 O 4 0 0 1 1
v a . L o c u r a x e i l o d u v A - 8 1 1
B H I P I 0 j ,
e n e c D a . i o u d e l i o n o w v e a p i a d a
o o n e o h e d i S ' H o d x
oioetiopzuH
' e d o m e a r i E y
w r a p
S H o o i t r o g
o e n i v e o p y
L H H I P I E 9 1 0 0 1 1
X 9 E 1 H d O E L L V 0 1 1 S t e 9 d c l d V V 0 1 1 3 0 1
' n o n * y
s i c e d u o d L )
1
(9ZIL)
L191 o g y
0 . 1 0 d O D
E H
U 9 H H W I E 3 P I
O
' H H O H 1 0 1 1 0 1 1
0 1 f 9 3
A H H H O I C O I I ' E t r e u K S I o d
o e i n e e o H
B e l p r e
O H O H L
' H H O E J O V H
V H B O I / 1
1 3 9 0 3 2 9 H d F I L I H d 0 h 0 E
. t o e t t e i d a s i t f o u S i t e d s d e i t o n o o d
1 i 3 5 1 o g
d e
a L I
(ggyL)
Lyn g g y
. w e e e d S n i
o i e
H
S H O h e a S H H H I L L e h S W O H H I P I 9
R a g e &
e p t i r e d a e o f t ' i r e d x 0 . 1 0 H 3 9 0 h S 0 ' 9 8 S W O H I
H O H H I C O f f
v i r e o c l a L O V h
0 1 4 I 9 d 1 , S a L H I f i l i t S H I P I E
m u s e ( m a H
o e r n e d m i S t t S d e z d o i r
a a v i b e d a m i l i o u S i t e d q d B 1 1 0 1 1 0 0 , 1
1 , 1 3 6g is
d e
a
-(ggyL)
L191
L g y
X M I S C h t
u
e i r S d e S h i s d a a l l
9 0 1 1 0 0 1 9 0
S n o d
- 0 1 0 3 1 gg 1 3 8
o i S e a a m i S H ' i r e & o i o x o u S i r o v E y
c e n a r e x e D
0 E 9 3 c l I 3 0 h
9 l i b i d E W S h o n a
. 1 . 0 1 3 1 1 3 } C d O a a l f 0 1 1 S i t e d s o : E e l : 0 1 1 0 0 j
' E f 3 0 1 1
'tZ l i d E H H H
1
(gm)
Ly9y 91
www.dacoromanica.ro
* I f e c h l
0 1 0 H 3 H H H H I 4 L I C i r 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 - 1
M O O
H
1 4 H 3 h I n a B 1 e 0 3 q a , o e k
o m a d a , ' B u d a o a o 1 1 3 S e l e d r i x ' 1 1 a a d S 9 d S J ,
v l a n u r a o
S H M 1 0 1 / 0 1 1 `1 1 1 1 0 H H O
B I M
S H 1 4 1 1 0 1 r 0 I I
`I f e d H 0 . 1 0 3 I O H 2 h S 3
`1 1 1 1 1 7 1 O V I I F I J
' B U B O % L O B E L
O I S L O I L
V H 1 1 1 0 d
S H I I I H V I 3 1 1 0 3 1
S d O H 1 0 1 4 1 1 1
S P I O H H I r O E I S O B t / H d a I L L I f 0 1 1 S i r e d 9 [d v T t o n o o i
* z i p
v a d v v i
a
( 9 g y L )
L 1 9 1 t 9 1
1 1 1 1 w a d a 1 1 c I v l i o n 3 o a
v i o a o a a ,
c o a d o o d w o 9 v i r e a d r i n
- s a l i v a - r o e
l v t i n t a o a o a o H
0 0 1 1 1 0 B 1 1 1 1 8 B H
`1 1 1 1 S e H I H H I H
1 1
1 1 1 1 H 1 1 3 d B F E 6 1 1 1 1 S C H H V O g B 1 9 1 f O L L O H
t r a p E H M O d
X H H L H J 1 3 H O H S d e l l I O H E I S W O H H 1 1 0 1 1
o w l s O L I O B I f I l l e j
S a e 4 ) o a o i r S W O H H I M E I
z a v I n v d a c o a q d v i t o n o o j
m o o u
`z y
d v x
d i
( 9 g I L )
L 1 9 1 1 3 9 I
m a v a d x f f l
v t o o I L L O V h
O a D I B I B
' 1 1 v d a
0 . 1 1 1 1 1 3 E 1 0 0 . 1 d ' a d m a n ) /
1 1 1 1 1 1 1 T e l l i l a
H
V i n r o l i o I D 1 1 1 1 v 1 1 1 1 1 t a 3
3
S E a n r e 9 o H
H
H I l i C a r e y r .
I t 0 3
`1 1 0 4 1 } 1
O J O H O H B A L O d
`I L L D I a L B 9 d e a
H H 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 f O 3 I L L O g h
S U S H B h H I C I D 0 . 1 d 0 0 j
P L L O I C S
S Y 1 1 1 1 1 d 0 1 1 1 I S H I B I 1 1 1 1 1 . 1 9
l a B I I H 4 d a a l t 0 1 1 S h t d I d V I t 0 1 1 3 0 , 1
1 4 0 3
E r
`g y
v z d v 1 1
' S
( 9 Z i t , )
L y 9 y g 9 1
1 1 0 H O H { 0 . 1 8 H
( h a v d o w ) w o a e d S k i
o r o n v i k
0 1 1 1 1 1 1 1 B 1 1 0 d B I t `X V 1 I H I l t r e d 1 0 1 1 H E I
X H H O 0 1 1 a O N E O X w a m i t r e e v H
V H H H M I J O H H 1 1 H h I r e 4 )
e % B O O B - E
F I H E D 1 1 3
o l d r u o v a o m
z a u l 1 1 1 1 c l a a a t f o n S i t e d a d v t o m o i
r i o O f f
`g y v a d v x
I
( M O
L 1 9 1 1 9 1
1 1 v d a o n u o d S a e a m r d r i l l ' 1 1 a r n a w o j ,
v t a o . 1 1 , 0 t h
o i i r d j
H O H U B O H W H H H H H I M B I I I I
L o v t a c c l o a n f o u S t r e c y u d v t o u o o d
- m o o g g y
v I c i v 1 1 ( S Z I L )
0 9 I
v a u n a r 4 g a l : M E M O
S H O d e I r B I K N I I I I d g O d O 0
0 9 v e
o i S i m o i r u S a ' 1 1 v d 1 1
o a o m d S m a t a r d i g H
S d I e l l
S I I 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 H
x o v l i a r d a a a t o u S t v d c i d e t t o m o j
- m o o r ;
`g y v I d e m t
a
( 9 g I L )
L 1 9 1 6 t I
- e r f r e , L H H e d
m i n u o d a
o l i
v u l t d e m a
O L I O H H I L O a 1 1 0 3 1 0 1 . 0 1 1
S
O I D O P I
K L H B e l l a
O l d r u o u l l o p i
a n t
1 1 t d o a a . t t o u S i r e d a d u t t o n o o d
6
v z d v w
, 1
( 9 N L )
L I 9 1 S t i
I f B c h l
O J O H O H H H O d
' 1 1 m n e 1 B t e d I C
u l f e D
x v r a t a d 1 1
a
S 1 1 0 3 . 8 1 1
' a o a n r o a a h a r i c I E r P I V H S 1 1 1 1 `S H O H L l l O h I l l I d a L 0 H 1 1
O d e
S H H H H H I A 1 0 1 1 1 1
1 1
S 1 1 3 4 0 1 1 1 V D
- 1 1 a d o l o n a a . o v t a i d a u l t o u S t u d u d v i t o n a o i
8
v a d v x
a
( 9 g y L )
L 1 9 1 L t i
i n d x o a c o m o d o p
o
i t u n a l i o a
u l r e D 1 1 I 0 B h
V i V H H H 1 1 0 1 1 1 0 / ( 0 d
O L I O
H
L I O I C I O H S H O H S I I r e d
- e 1 1 e 1 1 3 . 1
m o v t
a r d a a a t o u
S t u d
s d v t o n o o d
8
v a d v v i
. 1
( 9 g y L )
L 1 9 1 9 t y
' 1 1 1 0 d O R I I I I V 1
O H X H I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 d u S a v d a o a B V I O H
`1 1 1 2 0 H a t r a d o n v a o m d a
1 1 u 1 1 , L o a c u r X I I H M I H V I
I l f t c 1 H 0 . 1 0 H O U S I M E a `1 1 1 d B 0 h 1 1 d 9 C d W I L D S
S m a z a c i d j ,
w o u t a o r n t O d e o
m u n o r a o w a c t r '
0 1 f 0 3
I P 1 1 1 0 1 1 1 H B V o i o d v a , 3 H I I S H E I B d I t
O D E
g Y i B m u m a a , L o l i o d
x 1 1 1 4
B U S H I O ) : (
V I I 0 H
H d a h a t
H
l i d s a l l S H P 1 3
`O H M B H O H
. 1 0 B n i t d O H I 1 O I I S I N d q d H H O H D O J
r i o o r s
' 8 v a d v x
- a
( < 9 z > I L ) < L I > 9 }
1 1 v d x o a o m o a o a l j , `B 9 1 1 1 1 4 1 1 1 0
H
1 1 1 1 e a c e v a 1 e x
`I I H O V O I r d `I L I S H O L L O
' 1 1 a , r a a r t e a o l l
' I n r e a n h i r 1 1 ) 1
t o o 1 4 1 3 B l a
o u a d j o d l 0 0 0
o a o
S t S a v I n r e a S i r 1 1 d a v i
z w e t a c c I o n l i o r c S t u d q d v t o n o o j
N o o i r
v a , d u p t ( 9 g y L )
L I 9 I
i r o l l o o m p
1 1 1 1 1 1 v a y
S
a o d o r v a
9 L v e
m a m m a ' - o n o v d 3 1
v H 1 1 1 1 1 1 0 H I C H
n u n a x i r o t
1 1 0 3
S t o d u v a z e l i m d o a a l f o u d q d v i t o u o o j
9 g
1 1 t u d a o 4 i
a
( m a )
L I 9 I 8 - t i
a r S 1 1 d 1 g H
r n o n c o u 1 1 8 1 1 u 9 a
q a m t h o o d o l d r 1 a , o - e a o 1 1 S 1 1 o H o a v 1 1 1 1 d a 3 } I a a o S a a d e a t
v d a , 1 1 1 1
v H h O L O O P I 8 1 1 .
e r m a r a k y
R o r 4
t z H U B
0 1 : 1 /
L I
( 9 Z I L )
L y 9 y
g t i
o u r x e c
o i S m a v l i i r o w
m a H i r m a t a x v e M E H I C
v t a m o >
`v m w o j , v i m ! )
- 0 3 0
1 1 d u l f o n a o a v H e l i l e d e
o a
I I H S O B E R I H d 1 1
H O B O
I t r i d a L S
B O 1 ( 8 1 1 x v a ,
' 1 1 c l 8 a n e m
v H
' B u d a
o a m i o x o d o p ' 1 1 1 1 a i n e r l i e x 1 1 N
1 1 1 , 1 w o v a r t e v a
' u d r u o S n w v a i n u l a n o l i o d
o a o l i o w o j i
& o c h r e
z o v l i a t c l o a a a i o i l s i t e d q d v t o u o o j
m o o r l
' O z
m i r v d a a c P ( 9 Z I L )
L } 9 } -
T V I
www.dacoromanica.ro
' f f 0 1 1 0 H
" M o a t
9
0 . 1 0 H L O
J a v h S v o u a o d o l o a
v e
' 0 H 8 V d r i a
V I I
l i v e m u d e w
0 1 1 ' 0 3
S H E 1 1 d 1 4 1 1 L I f f e V i d 1 3 S A W N
- W H O E I
L O S I C V H 1 S H M ' I d E H O H 3 0 , 1
1 4 0 3 H H M O
d i r e
J
(Ma
o u
e o r e d a
H
H 3 . 1 , 1 , H 3 O H I 0
O M H E O H
O H O H E H H . L
`r i c I n g y J S d l i o
a O p 4 1 M h 0 1 1 f 1 1 1 1 O H I I
E d 0 J ,
E H I M B H 0 1 4
a a l u o v a u t t v i c a d u `n a J n a n d a a
0 1 1 0 0 0 0 H O H a c 1 , 1 1 1 1 1 V M O
d M i l
V H h O M O P I 8 1 4
I a v a i g g r e l m d u L d t I d E V O L 1 0 0 , 1
1 ' i O 3 B . g H i r e
d u e
J
(ggyL)
Ly91)
.691
I l a t u m
- 1 1 f 0 H
H
R o c k y
0
`k r e d H
O L I O H O H H I O X
. `x n a o S d
v l e 0 3 c 1 1 3 8 h
V M d ) : (
1 4
S H I M & `S H S I I S I r
A t O d l I E
I O V V H 4 d O E L L H 0 1 1 S H E d g d V I : 1 0 1 1 0 0 , 1
E r a
d n
i
(9M)
t,191 .891
I L L 1 1 1 0 1 4 1
- V o v e g
V I M c l I O V I I
`S H M E C T I C H
O 0 9 1 1 0 , 1 1 a
H 3 S N a m a i l l f o r e H `S L I H I r d 1 4 3 1 S M O O M A I S I f e h
- H H d a L 3 H E 1
M E I : 0 1 - t d O E L M 0 1 1 S H 8 c 1 . 1 d 8 V 0 1 1 3 0 d
H U D
d I r 8
L I
(9g1t)
L191 L91
H W E L T S H
u
I I K E H E 3 H A I N E E O H O M I
`v o l i o d o
W N H h 1 3 1 1 4 1 1 0 1 % 1 3
m i a m e n o e x V H 0 3 . 1 1 0 V h
e d v o m 4 H S H H H d O M H E I
Ogi 1 3 8
a o z o d n H M : 1 0 8 d d
E I f 0 0 8 1 1
m m i o d n y
1 1
n v c D a r n i
' 1 1 1 1 9 h H H H O L D
`I i s r e d u v
. . . I
( M )
Ly9y 991
x m l . k c i l t
u V 1 1 0 j ,
i f a L O H
S 0 0 1 1 H O M I S H ' i n d a
o d o v a E n h i r e o
' 8 1 1 3 . 8 4 1
v e
H I S H O h H i r e d a
0 1 C O 3 u 0 4 3 , 0 0 1 4 1 0 1 . 1 V H 1 f O I D
S H I V I S I d e S P 1 O M E I N 9
O V I T H I d O E L L V O T I S h t d ( 1 d 8 H 0 1 1 0 0 d
1 4 0 3 1 : f
' O E B . I . d . e Y i
L I
(9g1t)
ty91 991
a u d a o J o a l v a l o a d a h ' O L S d i l
E H 1 1 1 1 0 h e X O U
V H 0 0
S I M E 1 0 1 f 0 1 1
H
E i I d O X
V H 0 0 " I . L O B h
l i c i a r e n m g d a m a d c p S v o S H H E V I I C O M O H S i t e m a n g
m a a t t m c l a a J l f o u A d g d M i o l m o i c o g v x d v m
J
(gIL)
L;91 '19I
v 0 H e r e H
- 3 8 1 1
v h l i o d , L D v I e l t o a o r
0 . 1 0 H U O H O H m a m a
L H J L
X E L L O 1 f 0 8 09t E 8
0 1 9 1 1 H O H I I S H ' 1 3 1 4 1 1 1 4 S 3 I D
4 1
V 0 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 8 1 4 1
g u l l a h s o d , L D v v e d o a l x
O J O 0 H 1 1 0 1 1 1 1 1 4 H O L D o r a o m r e l l o v i
S H H 1 1 4 1 1 0 , 1 . 0 0 1 1
J a v l i a c d a a I l l o u X V ' e c y " I d E 1 0 1 1 0 0 , 1
1 4 3 0 E r
'9g v a . d v i g
1
(9gyt)
L191 g9I
O H O V U O N
E l i v a m a r a v a e g V I 1 0 0 I M H E O H 0 1 1 1 1 0 1 V V E 8
S h H O d I D S I 8 4 / 0 . 1 0 1 C 4 1 4 0 1 1 1 4 0 H O H 1 1 1 1 E H
H I f r i O
O r l d 0 . 1 . 0 H ' B H 0 1 1 d 0 1 (
E H O 3 H I M h
O l d I c I M E H O M I
S W O H 0 d 0 W O J J a e l a v d a c o a
& t e a c I d B l i o n o o d
v j g
d E Y 4
' . 1
(9gyt)
L191 z91
X I L I S d H
H
0 1 1 d 0 . 1 1 1 1 f d
E I V I I 4 1 1
o a a m a r i
S O P M H O I M S H ' 1 1 H O d O a a
N H 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 h
S J S c l a
o v r a v d a e l l
1 1
H 3 d 0 a
a a d o e j I O V H 3 1 1 d O E L L H O H S H E d c I d E t t 0 1 1 0 0 j
,Z
V I d E P /
(9gyL)
L191 191
I l h 1 1 0 0 d 0 1 1 K O H N
' W O H S / I S h
1 1 1 0 . 1 , 0 0 I
0 . 1 0
a m m a l c u L a `1 1 1 1 S 8 1 1 H h E N
V U O 3 1 4 1 . 3 t h
SIISIf
S p I r e H d 1 . 1 1 . 1
S W O M E I Y 1 9
J a v n e d a a I l i o u S t u d g d M l o r m o d
I g o o i s
'og v m d v i g
x
(SgIL)
L191 091
9 E 1 O V U O J A I
V I I
E L L I 1 1 0 1 1 S 4 0 ) 1
H H h O D r a p o a m e h
S l m i t a o u S l u d o g 0 . 1 d 0 0 1
, L a v t t l i e d e n a o l i s t t e d g d M i o n o o d
1 4 0 0 1 1 g y
v I d v w (9gyL)
91
091
a v d v m o v h a y a l l l
a
m v e l u m g r a v
u
Y i 0 d 0 8 0
3
H M I O h e d ( 4 ) 0 1 1 1
0 1 1 0 0
V H E d ( P O r d
v I t e r g
I M E H H H
- m a g a i r u
z a v M a d a a i l i o n S I i e d g d M i o u p o i
8 ;
v l d v i g
J
(ggy)
L191 891
I I , L o v h E H 0 1 1 1 H V I
E
' 1 1 1 0 } 1 H 1 f a n
H O D O H ' I H O H D O H E H
O I S h I I S H e d v o i m i l S m a i d o M t
S i g o v m v a a l a M i l a d a r i a . t r o n S l i v a g d e f f o u o o d
9y
v I d u n
J
(9g1i,)
L191 L9I
v e d x oiovolaemurcligH ' n u n a l l o o g
u W 1 1 0 0 1 4 0 1 1
4 1 0 t h m a p H a v r a e , L o w 8 H
S i l v d o t t S 1
a o d a r e z
o g v a
J . a v t t o d u
I I I I I I 0 H 1 4 0 a 8 H v i m p a r y 4 9y
v I d u r g
< , 1 LI9P
991
p a g a u d u v u S y m a l l
I O V H 8 H d L I
H O
! G O M M ( ) 1 - 8 1 1 0 t r a d I I
a m m o v u
v e - s v
L i r L u u n
v o v a g i t
m m l i c l o 1 4 1 4 1 0 H I P I t t
1 1 9 1 1 4 8 e a u
o v n i v d m a g S ' e c t e m a
o J a m a l g o ; p l o w
A m a x o l d u n d
L a e d v o n d
V L I H I f j
, L a b o J o r
1 1 H H H H O E {
P l o o u
' E T
e I d v w
< J L191>
991
M A T
www.dacoromanica.ro
' i l l 9 3 1 h 1 1 9
o S E I 0 d 0 } 1
H
n t E M O I L "
e a
H H O f i l l H 9 d 9 a
a i r e o
a S I I H I m 1 0 1 1
0 1 0 E 1 3
l i l l e t t d 0 H S 9 B I t e t i
- d N I I J . O E V O d I I v h S 9 d e a
n o H 1 4 3 3 1 1
'91
L u c e c i l l a
< o o r gg9IL191> t s i
H W E r d e V O I I 3 0 , 1
9 1 1 1 1 E t e r n t d 9 E L I S ' a r n m e r r u S x
H n i t
N O R F L O I L L O d U Y I
O f f
O N H H O l u C I L V I I ' e n e a
E I N I I H V E [O V a l f a V E I S
0 3 1 1
0 > I 9 d i t S i I H E I d O E n t S m o n n r a t t
J . 0 e ) n e d 0 1 1 1 1 1 0 1 1 S e e d n c l M i o n a o j
u s o o l s
' 9 1 ;
a r r e d n y
r
(9ZTL)
'Ny e s i
E a e e i d o o i o d w o
e n t i n o
' a I S e d
e a
t t o d 9
i f F i l l h 1 1 1 1 4 1 r e l f f i
i t H W H I I I S T
SLISE E I C C D O J O I r
O r l a n
x e n t b a c l a a l t r o u S l i e d a d a l i o n o o d
r i o n s
`9y
a r r o c i n a
o
(ggyL)
( m y g g i
a r a e x E d a e a d o o m d i S
a o d e r e o .
0Ly e a w a r r a r
- u S a ' B a d a 0 , 1 0 H O S I t h I f 9 a ) ( n e n e m i l i
a r r e o a
n i n n t e d . I 0 I I H E I
S c i c r e l e a S P I O N H I C O U S w a m t n q g
z e a r t a c c l a a o l i o n A l i a d a d v V o n o o d
m o o l s
' t y
m i r a d o r a
, 1
(9m)
L1;9I 18I
a L S d l l
e n m r e H i t h O l f 0 j ,
e l f 9 3 E I O n e 8 H V H H H I C O L D
e n i l d E f e j
L O
9 1 4 I 1 1 1 9 1 t S U O I I `I l l i d S j ,
e n
I I I I 9 d S e d
v r e o 1 1 1 0 e h
O i L L e n t 0 9 9 1 {
O n f a l i n T 0 1 1 0 1 1 1 4 3 1 4 I I
o w e l f a t d e a o . l i o u S I N d g d a l i o n o o j
r r o o i s
' t y
a i r e
d n u
, 1
(9ZIL)
LIgy 081
r a m a c n r e a B u t r w o m e w
o
g o r e d x O J O H O 1 9 0 , I d 0
H I I I I 9 O n O f f
M i l : t e n e r - 1 0 H
a S I I M A 0 1 1
a a w a r o w 9 1 1 9 i 1 C o e i n
1 I t S 9 S d S H 1 1 1 1 4 1 0 , 1 3 S W O H V I L M E I x a v l i a t c l e a l
- t o n
s n x u
S i t e d n d e t i O U 0 0 1
1 4 3 3 E r
`t y u r r a d i r e (9ZE,}
t1;91; 8LI
- e d 0 0 0 n H
N I N T O 1
P T I O O d E S 3
`N i t I 0 j ,
R I E t e d
m a g o
S a o d e r e o x r m a d 9 a d e o
09I e s
a N I I I T O I N I S H `N I L L S l l H ' L L 3 S
E t
P I C n i 0 d 9
I L L M O d O L l i n f j
a r r e o a p o r n r h o o a a L o a r i
S L u i r r o r o r a S a o H S a R c p 0 0 0 r S w o d o o a
l e a l i a t d e a r k t o u S n ' a d a d B r t o u o o j
N o o l s
`gi,
a r e
a
d u a
. 1
(9m)
L1;9y sLI
B H O H
x p r o l 9 o l i
g ( ) d e n . L O
, L 9 1 3 1 a S U O I I 0 0 d O L O n
e s
' 9 I L e n d F l f f e u H I I 0 n I H d e j A t O h : M I N O S i t e t t d 9 1 1 S r : a l e a d a
S w o H a r r e a L a S i r v a t S i t a d rdaVonood
8
B I t e d l l e
L I
(9gIL)
LLI
o r e d i r 0 1 0 H I I 0 P L E t H
`I L L M O b L I d S f f i l
e t h a i r a o
H
SeWedH
e u
H O V O C I 9 m q u h n u q i r e w
3
I L L I E I O h d e a
0 I f 9 0
O H I N I H I C W
a a v l b a d e a m l i o u s l u d c i d u v o n 3 o i
r i o n s
'8
u r r a d u g
o
(ggyt)
9LI
l i n 1 1 0 1 . 1 1 4 1 4 1 0 d e n e a 4 1 3 - e h H
H I l i t 0 9 8 9 d
' I r o a r a m e d u
' a r r e i l o v a ' B o o n e c o m S a n a o r r o u ' l l u e h a a d H `V H 0 3 1 t a ' V E D I L 0 3 - 1 `I I I I H U I 3 I t
e n
E n e a
S I I H E I O n O n `I L L I I I 9 M 1 0 3 - 1 ' H I I H O I t H L I F I e d
O n 9 3 e n
a i r a i n S i r
e u e j ,
' 0 1 1 1 1 , L O U H D I
e n
m r e a e o a d l l
S H H E I O U O I I ' I l l n i t H y l f e n
H I I 9 h e l f i l C a
' a o l d l l e n S n e a o g S t . `m o r a e r u e d g
S I : 1 1 1 1 1 0 M M
' E L L 9 d 0 D
e n H I 1 9 1 1 1 1 I I I I 0 1 0
L I T H E I O U 0 1 1 ' I L L M O I r e h d S H S 1 1 1 1 1 0 I f O n `I L L M O W 8 0 3 - 1
H
H I M O l a d L I N
e n e a
`1 1 0 1 1 0 f f d r i n O i n
0 1 I I I 1 2 0 3
' 1 1 1 1 9 1 9 3 1 1 1 S a
n i . 3 t h
- o 9 0
S a l m o : a r a n ' H a v a t r a a , ' H a t a i n e r r e x
: e n e a
S H o e m e d l l a d a m a r ; S d e m o l i a S p r a m a r l 9
L a v l i a c c l a r r a l t o u A r r e a a d a t r o n o o i
p r o o E f
'8 I f I r O d n e
L I
(9ZTL)
0,9y 9L-E
a v d a
w o r r h e a u H a H i l l e n H E I n I f 9 1 4 1
a
H P I E d 0 8 0
o
l ' H u m o r a l ;
a r r e o
M I A M I S H H I l d 0 E n i I O S I t e n t S e ' e d n d e k t 0 I I 3 4 3 j
9
u r r e d u t
L i
(9gyc)
c p p y
t a
x a o S d 1 / a g e 9 S e S x
eadooadd S O N 1 1 1 1 9 I N I S H ' e n e a
e n e ~ e I L L 3 B h H
I I M I L L O J I r g 3 U r n t o k t o u n S e 9 S t t S d a r e 0 j ,
S J O H L O X L L O M n i t d 9 I L L V O I I A l t e a a d a r t o n o o j
9
n c i r e d u e
i
(ggyt)
s ! , y
a a m e e e d x m o S d 1 f
n o 9 v r r e m d 1 n o
y r a r a c m 9
o r S a a e a e m e w o o
' a n o t e d e l e u p
a n e o a
S 1 1 1 1 ' 1 1 0 E ( S e n e V Stiodun
L e a t l a d e a o . t t o u S i f e j n d e t t O n 0 0 , 1
N 3 O H
'9 H I C O d n e
J
(9ZI,L)
L-91;
g a
a e r r o x
x 1 q d 9 o t l
g H x r u o r o a x m a o
- d v o c o ,
909 e a
I l d e n 0 I I 3 0 , 1
9 0 I 1 1 1 9 I C I I S H `9 1 1 H o l L 3 H a
V I I
I M O V 0 d 9
N F L I M H I P T I t O W o g 0 1 1 8 C 1
o r n o
H u r e .
r o o m
S a n o
9 0
H
' l l e n i t a
E H H I l d 0 E n f 0 1 t H i n t a t t
O n n I f I N 9 O n e n t
`O H H I L L H E H I I H D
l e a t t a c c l e a r k t o u A r a d s d e t t o n o o j
p r o o l s
' t a r r e d u B
a
(ggyL)
(391; ILT
www.dacoromanica.ro
H 1 0 1 1 1 1 f f t 8 H
m o d e s
3
H H O C I A R D
0 1 1 0 3 H
H W E I I 1 f l 1
- 4 1 1 0 R 1 3
`E r e d a o a m o S e i r d n x 1 1 1 1 1 H C I I H t
E H
' m a n n a
0 1 1 0 3 O H I 8 H 1 0 9 0 f f
O 1 l e 8 L 1 0 1 0 1 0 / V 1 3 H 1 1
1 , 9 . M : b e d e w , l i o u
& f e d q d v I t o u o o d
r 1 3 3 f f
' Z 1
H E R L 1
( M a
8 6 1
t h e a l d i a l t e w
v i r e o
N a a a o f f o n % L o e b
( H u e &
f h l e a t
- d r I V e N
8 1 1 g u i n e a H 0 1 1 1 - I 8 H 0 F '
S o o n a o d e r v I
o v e
L e a l i o d i l e a q u q . L e d 9 a r a s a n d o m a I i
H W I P 1 1 1 0 H F I 0 0
i m e h o i t e d i o
8 1 1 H 8 1 . 1 1 1 1 , H O f f 1 1 8 / 1 1 I
( 9 Z / 4 )
t 1 9 1 % G I
H e d a
o i o v i o u S u o v a `o l a r e e d 3 1
v i n o e l l e a v i i i l l i e i r e j ,
a m i S a a X e o a a a r u S a l i f e d a o d m i o a e h S D
' 1 1 H 0 I H O H 8 8 X
0 1 1 0 0 1 1 0 4 , 1 , 3 0 W O H
S m a n e e d u e d e o a a l l S c 1 0 1 1 I 3 H E I X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 L 1 1 0 0 1 1 1 1 4 9
L O V i t H f c l O E L L V O U S t f 8 a . 1 d 8 1 t 0 1 1 0 0 j
0 3 B .
' 6
H e y / . 1
( 9 U 1 L )
L 1 9 1 9 6 I
r n i a n e d j
1 1
e a S a e l l
`e x e l f c l o H & a m m o
v a z u n a i r e x e D U 1 4 1 1 1 1 1 U 0 E I m a p 1 0 1 E 1 1 H H 0 1 1 1 9 0 1 3 1 1 1 H I I I V
1 1 1 0 1 0 ) / 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 H 8 ) 1
E H 8 1 1 0 f f 8 1 1 0 1 1
H d O I L O V
E 3 1 1 8 W L 1
( 9 g I L )
6 1 9 y 9 6 I
S c i l i a m e 9 8 i r e 3 i d 1 a n
e u s z e l f
`m a g a . e d 9
e a H
e d v a d v a
l a m a
J a e l i a c d e i a l i o u / f l i e d c i d e l i o n o o d
N o o l s
' 8
m e n
X 1
( S Z I L )
L 1 9 1 1 6 I
1 4 0 H 8 4 ) 0 1 3 p z e d e l i o n o o d
o
o u r r e i r e a a 8 8 1 . 3 , 1 8 9
p a e w a d a
0 1 1
4 0 1 1 4 2 1 0 8
0 . 1 0 H I 1 B c 1 . 0 1 1 1 1 0 0 , 1 , h
`m u n e o a a H
E H g a u o u r i o
O J O H 8 1 1 0 j 1 t H 1 1 8 . 1 . 0 1 0 1 1 1 1 8 H
A L L 1 4 1 1 1 S I f c D 8 1 8 1 1
1 1 H I E H I P 1 9 1 1 8 3 1
' P M ,
0
a . o i g a m . a r e i e V a a o
S H H I V H O f f
H
1 , 1 1 S E L S a
1 1 1 t 1 f 3 B f l
1 1 . & 1 1 9 8
a
' 9
B e l t < . 1
m y >
8 6 T
O l d r I L L O B H O W S W O H O H H h e d e a l a e a c e i r t t e a m d u
' H I M
0 E 0 3
H 1 1 1 1 1 1 ; 8 1 f 0 1 1
4 1 1 H 0 1 1 0 1 1 3 0 9 O H
' 8 8 N H O H 3 1 1 0 0 . 1 1 : 1 0
1 1
' 0 d 1 3 0 1 1 1 r
8 1 1 1 1 0 3
X H H 3 d 1 1 0 9
. 1 3 1 4 1 1 0 d 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 1 t
1 1 0 1 8 . 1 S 1 1 0 1 0 8 1 0 1 8 8 1 1 1 1 d 1 1 S l f e d Y d ' O l 1 0 1 1 3 0 1
1 4 3 3 I I
't
wow
( 9 Z 1 , L )
g 6 I
S e r a e g
B H
1 1 9 d 1 ' I D
8 1 1 0 3
S H H E 1 0 1 1 o n ' a r t r e m e e e d
O J O 1 1
1 1 0 8 1 1 8 W 3 0 9 1 1 C I I I a
m o b i e t r a l l i o x e s `e i r a d o W e c i e t t e e j , o i d n o v u o p i S p i m i o d b z e d e o a . u s u
l e e t r a K i m i a t o u S t e c ' c i d e l i o n o o j
N 3 3 1 j
. 1
( 9 g I L )
[M I 1 6 1
m n i e j ,
o a l g a
- . c a m e o % W E I L
`N O O f f
0 1 1 h 9 . L 0 0 1 4 1 U
t a a n l i e d a m n i a S h a w l )
x v o o g
a r m e D 1 1 3
0 I C I 1 1 1 3 8 1 1
- 0 1 i E
I a e l O a d e a , L t t o n S a v a g d e l i o n o o d
1 1 3 1 5
Z
H E N J L 1 9 1
' 0 6 I
o l d r u o v a o m X v i o a l r e d e n i n l l x a l i r e a c e i r r e a u d u
' a e d a
o d o a t i e w i s l l
1 1 0 3 y
x r a l o o l l e d a
c l I 8 E I 1 ' I V 8 E 3 1 9 0
O H
N d I l l f f
8 H 1 1 0 1 0 1 1 8 1 1
1 0 3 1 1 1 E 1 d 0 9 3
z a v a n e v a a d u S I i e d q d a t t o n o o d
N 3 3 I f
' O C 1 1 1 1 0 1 1 8 8 ( M L )
L 1 9 1 6 8 1
a d m o v i l o p i o n a a e d e a u r i l l e a m a g r a i %
1 1 1 1 s t o r m % % m o a n
- L i m e c l u
O H
1 4 1 E 1 t 0 1 1 1
8
`N h H 1 1 . 1 1 1 0 Y i
f f o m a u r i a s e p z e d e t t
E t o t r o x o t t
q . L e a n a l d e V X
e a
n d o e l l
S a m s l i e d S a a v a r i e u a n d u
S r e d c a l e V o n o o i
0 8
1 1 1 1 0 d 1 1 8
L I
( 9 y 1 L )
8 8 1
1 1 1 1 0 0 1 1 S 9 d 8 f f
H
H I H R I S H D
4 0 3 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 U c a n l l e a l l e x `k u r n a i m o j ,
X 8 I 1 0 3 a W I I 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 h
e i h e 9 d o H X d a r e o j ,
I e e t f a i d e a z
- 1 f o 1 1
S a u d g d e V o u o o j
y y
a i r e d n e
S Z 9 1 E Z 9 1
t 6 1 9 1 L I 9 1 >
' L S T
v a n d o m a i l
e l i n f i r o o
0
O V E I N I F l a
8 H
1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 ) 1 `m o m
- S e i r s i a w `I I I I I I 0 c L a l t S a
H U M I D
' H I l e t t 0 1 1 1 ' I 1 . L 1 1 1 0 1 1 S h e d f f ' 1 f I 1 1 1 0 1 1 1 1 0 I 0 `m a n e d `m a m a
- a g a r ' l a l i a a e c k p o D `r e u r n a L o a
1 1 0 0 1 4 1 . 3 8 h
X I 1 S 1 1 8 1 1 O 8 a S H I 1 H d O E 0 f 1 0 8 ) 1 0 E d 0 E L L 1 / 0 1 1 S t r e c t
. 1 ( 1 8 ) 1 0 1 1 3 0 , 1
N 0 0 H
' < O Z e x d v i %
L i 81 9 1 -0Z
i s i r e c l u e
L T 9 i > 9 8 I
H H O L L O I l e f f H
1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 / C h `t u a n o i r b u t `m i n e I t e e ,
`a l a i n i r v
`l i a d e l e i r e c a u r r a l l e g d a n i
`e m a r e 9 i r v
e n d w o
8 1 1 0 0 1 1 1 3 B h
S E 1 1 1 1 1 3 a X c l e a C a S i r o
. t e e t r a t d a m i l l o n S i r e d g d e t t o n o o d
r i o o g
`9 y B r a c i n g
J
( 9 Z 1 L )
1 9 1
9 8 I
www.dacoromanica.ro
I X . '
SWI NSO n e s n o c h o 0 1 X 1 1 1 1 0 B i l l O t t a a S I V H d 0 a
S 1 1 1 1 1 1 , 3 1 f a L 0 0 1 1
S P I O l i f f I r e l l E v e u r d
o n o
- n l o s n y
m n r o n o c i a m n
s m . e s
K o s n o c l i o
n o , L e d i m o r
a N a n e u o d s t t ' i s e d n o i o n o S e i r d m x
s a n n l a u n w
. e n
n n e d l o n e j ,
n a n u o
m a d i n e n t S d t
V I M
o f d r u o s s o w S w o n o a c i n P z o n d t
a a u r n s d a a a o n S t e c ! s d s V o i l o o d
1 4 3 3 E f
o s
u s n
1 9 g I L )
L 1 9 1
" M a n n a n d a h o r
`n a m n o v g S a o d a n t i
x m a n d o a d a o
s y s e
o a n n a i r u S H `n a s s a r n o a o w
a i m
a S 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 , 1 0 W c a
S i r S m o d j S d a r e o j ,
l a t e r
s t d a a a , r o n
n w E a v a d r i n
3 1 , u
w o s S a i r o m
o o n
- n i s c h . n w S V s l o o d u i , o g i n i o n a . L o d j , * J E L L C I , ' 6 3
H s
( N I L )
L I 9 T 3 1 3
r u l o w x n a d - e x s n
m a n (
`r i n n i a k t o i s c i a . o a o
e a n
i s t m a y
a o m m i t s c l i o n n a
I t I m o
u o t t e e d
w e r s i d a l u t o n S t e d g d s l i o n o o d
r i o a u
' 9 3
I S B N . . 1
( 9 t f t )
L 1 9 1
. 1 : M 6 1
0 , 1 0 H 1 O N 1 3 1 1
' 1 1 1 , 1 1 1 a l l e r t a u a l i a d u
a n r w a s g z o s s
a s t i n d I o n g S a o d o , L o S , L
o n
o r s i n t o e n o w
S 1 4 0 1 1 3 H M I C z a s I t u r d a a L L I f o r t S r e d s d s r o n o o j
9 3 B 3
( S 3 I L )
t 9 O T Z
s o n n a l t e d a o n n a
n i n
x l i
r e l i s s d a n n n v - a c t i , o a o
a e n
0 1 1 1 3 1 4 I d
x d o w
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B h a n e w
z a e r m d e a a , r o n I r e d c l e t t o u p o d
i v a o g
' g
1 3 1 3 1 4 L I
( 9 3 I L )
6 0 5
X I L I S d T 1
R
E N H H O d n i i i r
B I r a d C 1 1 1 1 1
L O N 1 1 1 1 0 1 1 1 1 S 1 1
m a a r n e m e x V I C O 3 M O V E %
S 1 1 0 0 3 1 C e d l l e d s o n n H
x . e s l i n a l a a I l i o n A r a d s d s i f o n o o d
N O 3
H
' t z
H V N
( 9 3 I L )
8 0 Z
o i n o a d m t
0 1 I i c u
a r 1 1 1 1 1 0 1 4 . 1 r 0 1 1 ' 1 1 H O S e 3 l i d a
l a t e a a
$ 1 0 1 4 0 1 t B u r
v i , o e v a 3
' 1 1 , L 0 d i s 3 - 1
B
0 1 0 1 1 1 d I B I I
3 0 9 1 1 { 1 1 1 a
1 3 3 . & 1 4 0 1 3 1 1 3 V O X V H
`s o n e n v
S n a o a d o s , S e v I t i t d a t i a t o n S r e d s d v i t o n o o d
' m a y E ' e n a
( 9 3 I G )
' L O Z
m m o o n a d x
E a o n s o d
e n m u n a v m a 9
u n u o i n v i a s o a
B u t
a e u n g o x m e n o v i
S p i r e x d r i n S w e i n a N 9
n a d e r o n o o j
i r e n n v r i s a
`s z o y m d d
- N o o u 1 Z 1 3 B / 4 J
( 9 Z I L )
I I 9 L 9 0 3
o s u s g e t t e H 1 4 0 1 1 1 1 1 1 d O i l t
1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1
I 1 u R m a I q O o o n t i s z
K o n n t a n t t e r e n
`S h o n S i r
O l n a l l 1 t f 0 / 1 0 1 4 . 3 0 1 1 1 1
1 1 O R B
X H B L I T e S 0 1 1 0 H
H E R I B
a o - e t t n e c l a a m
- r o n
S I - L t d
s d s l i o n o e j
o 3 w e n 5 Z 9 1 E Z 9 1
8 1 9 T L 1 0 1 >
9 0 Z
n s d n
( m o n o
- n s w o d
`n w e n t i e r
a
0 0 / 1 1 . 0 B h L
x r i n s u a m e
9 1
a o d a v r a ,
0 9 - e s m o d
S d a m p a t f S n a n d o a t t
a f f e V o d u ' o n o r e d a . e l l
a r i o
t e n u r e l l o H
i s o p H
' o g
N
( 9 3 I L )
L 1 9 1 ' t 0 3
x n a S c I r
n
n o o d e q v n n a d o a r
s i o n v a r e a a m a i n - e a r n
S
v i r S n u d I r
m u r e x e a
n r u k x
a
a o n n a r e d i o n n a
. o n s u o n o a n
r i t u S n
B O J
S c l i n n S l y n m u l o a t t
g n s n t r a a O S &
`J . a S a i . o s i r a a . e t t
- R E O
n e r P o d J m N
I I 0 H 3 B 1 1 0
# 1 0 1 0 1 1 1 S X I I I L X
( 9 3 I L )
4 1 9 1 8 0 a
n n x s u s a C R
n o s d n v
( m i n o r ' 1 1 a - e a r e d , '
i f o m i a z s a e
p n r e a m S D
L
o a o a n a u n S n `s a s a r n i v a s c p a s , l l i S d I n v i S i f
A a v V a c d o s a o i l S r e d a d V 5 / 0 1 1 0 0 J
1 4 3 0 H 8 f B B N . 1
( 9 Z I L )
* g o y
v r i v c D a , t p o n i n s d I n v i S ) /
a g , n s h
g o n e r ( a u n a m o o
u r e . n q t i
w s t p s I e a
u
w e s e r S n o r
m e s a r s e s n
- B d u i s a v h S D
9 - m a n d r i l '
H
/ 1 B 1 4 1 1 3 X i o 3 j f
' L T
B B
<
J J
9 f 9 T L I 9 I > j o y ,
' n , u n e x a o H
B B
A d L I I B L V n v a n t i
0 0 H 0 1 1 a
c l I l i f f e I 3 0
H E M B P r e 4 ) B I C a
B
4 1 t e l l O V S / 1 0 ) m a r a i s s e s l i d u
i r S x m i k
p u r e l i S D o v i r e n d r i u
B
B B N I V X
N 3 3 H 1 1 . e
< % 1 1 8 I 9 1 L I 9 1 > ' 0 0 Z
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 t 0 H 1 3 1 1
r e f f e w
S a n `S u S n m i k
n m e n n u a l l
a
M 1 0 0 1 4 0 1 1 4 1 . 3 V h ( ) J o a o n r a c n i s n i r s a
a o d a i r s I 3 1
v s
a a s I t o d u
a i m e u w i r e n
a s s o d j
a o a L o x ' 3 1 u s
<
. 1 . /
8 1 9 1 L 1 9 1 > ' 6 6 1
www.dacoromanica.ro
L X I I
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . m u g 3 0 , I I c r o c n o g a p a P a g y n o w n e p n i g a e T
A p a r o m m p n e m o m y m o n a c m p i o c u m A m m i l l i n n m n a H p r e H c e n m i l l e B m p c a m e u r r m y
H a p m e m m i n a , , I l o p O X O R C H O P O I v a n , g a p 0 B a H l n l e J 1 0 1 ' 0 ( l i a T 0 m C T p o w i e m , E i a 6 p a u m e
H O T O M T o c n o g a p e m I H T e c l i a m o m T o m m a . M H T p 0 H 0 3 1 H T A n a c T a e m e n h i n n a T m a r o c n o g a p i o
2 0 0 y r m .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . m a n 3 1 , H c c H . r o c n o g a p a P a g y l l p m m a a a r a a e T
G u n w e m y g s o p m m i c y r e o p r e o T m e m i e s a m n o m e e m e 6 L i s i n e r o i n i c T m e p a I i m m o a p a O T
c e n a X a c m a i l l e n n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . m a n 3 1 . M a p m o H a H o c T e u i T m , n o n H e i i m l l a u g p y r m e
J u i g a c a m g e T e n a c m y l o T , / I T O A w n . M l l i c a n a 3 a m c l i m p a n p o g a n a e a 1 4 T a n e p o n f l i t o 6 y
c s o e n o m e c T a e 1 3 c e n e X m l l o t n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . H i o u g 2 , H c r o e m o g a p a P a g y l l o i r r a e p n i g a e r
g p a r o m i p m c m o m y m o m a c T u p i o 8 c e m e l l e T s n m r a m , g a p O r t a l i F I T A X H O H O R H L I M J 1 0 1 0 ( D a T O M
J I y u y n o m C T p o t i t i e m .
2 1 8 , 1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . x 1 0 1 1 / 1 2 . r o c l l o g a p a P a g y n o o T s e p a i g a e T H o m a i n m o ,
m a w n o r o c l i a T a C T p o s t i a , c e n a H s a i n m a t i m , B e p x m m e n e u r a l H I l i m m m e e 0 1 1 e a r r x ,
B o p a c e m m i i H e a m l l e u i T m , n m s y r i n e m m i e e a 4 0 0 s o n o T a r x y l l o c T e n a m m i a B e p E a T a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 1 1 1 0 1 1 H 3 , 5 1 c r o c l l o g a p s P a g y n o w s e p i i a e r
6 a n n u e m y n e a n u t o m y g n o p i n f i c y H a g a 6 a 1 4 m o p O C I I H C T I 4 4 6 y R O B H / 1 H a * B n p e j e n a x c a n
C y m m e s e y , r a y p i n i a , M a p s m n a , M a p t i e m T m H X p m m e u r r m , o 6 p a 6 o T a i l l n l e x p e n o c m a u m m ,
n a i r a l l a m a H n a e m n s i m m 3 1 1 0 A b M H .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 0 1 0 H 5 1 3 , I T c T o e l l o g a p a P a g y n o e T a n o n n n e T ,
M T 0 6 1 . 1 I I I T O ( D a / 1 H a B a X H L I H J I a T H i l m a n o r m C c e n o m B a x m o i l , a H O o M a l - 1 1 1 1 1 1 H e H I T H .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F . H I O 1 1 5 1 6 , C y r l a B a . C H M H O H H r . n m r o p q a g e n n T c C T e g l i o
m M i l e p a a C B 0 1 0 t r a m c e n a J I H T e H H , o c T a i n u y s a c n O T p o g i r r e n e t i .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . H 1 O H H 1 4 . r o c n o g a p a P a g y n o g T s e p l l i g a e T t i a c T b
B O T q H I T h I B c e n e B O H H H H n o e H a B 0 1 1 , 1 H H O H I T H , m a x o g n i l l e t i c m B T n i s 6 e e e e 6 p a T o m
H a T p a m m y C a p h i r a H a I l o n m a n m
< 1 6 1 7 - 1 6 2 0 r r . > H 1 0 H 1 . 1 2 4 , . 1 1 c c B e i n i n n o r o d k a T N a r a u
s e a m m u t t g s o p i n u t H i n i o a p a l l p m i c a a u s a i o T C a s e H H a l m 1 1 3 B o p s e u r r m o T m e n i e n a T a
=L a m m B O T Y H H L I B 1 1 0 e I T H , n p i n i a g n e m i a n n i e T o a g e p y M a m n a T y O T q a C T e f f H e T p m n a
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . H 1 O H H 2 6 , H c c r o e l l o g a p a P a l l y l l o g T s e p m i g a e r
n e n u m o m y m a m a n a p y M a n x o t i m g o m B f I c c a x , g a p o s a n n u i l H s g o m m e l t , m e r l o n P o m o n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . H 1 O H H 3 0 , F I c r o c l l o g a p s P a l l y n o g n i s p i n g a e T
C o p e , g o g e p m T o a g e p a r p o a a , n a c T m B O T I 1 1 $ 1 1 B A n e s c a i n T m H : 1 5 p a l l t i r i m , a b r o T n u e
r p a m o m n a m o T o p m e 6 1 , 1 J I H r e p a i m i T o r g a , R o m a p a a r p a 6 m 3 i m a c e e r o m m y i n e e r s o .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 1 o 3 1 m 6 2 , B o e h m T o c l l o g a p a P a n y l l o g r a e r m i g a e T r a n a T c m o m y
m o m a c T i l p i o c e n a I I m a g e r i m H 1 1 . 1 1 0 1 1 H , X L i p a a y e m o r o } T a n , e o a e p a m m H m e n L u m n a m m .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . R I O n E 2 , H o c r o c u o g a p a P a g y y l l o n n o m a x i m s a e T
r a n a T c m i t l i m o m a c T u p a c o 6 p a m r a o 6 u 1 1 g y m e r y 6 m n i a C O s e e x C B O H X c e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . H i o n g 2 . r o c u o g a p a P a l l y n o u n e p i m g a e T r a n a T e m o m y
M o n a c T u p i o c e n a B 0 p 0 1 3 0 1 1 1 T H , M H R O H J I M I T H , 1 1 3 1 0 1 1 H , R L I p C T e l l I T H , B e J 1 , 1 0 M T H ,
H
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . M O N A 2 , H c c u . r o c n o g a p a P a g y l l o g T s e p n i g a e m
m i c a m o s o g i r r e n i o A y m i n p y n o m e c T a e - H c e n e T o g e p e m T m n a B a c n y e , x y l l n e m m o e e a
2 7 T a n e p o n y B p a m n a Y i n y p e n e
www.dacoromanica.ro
L X I I I
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . ' m a n 3 , H C C L I . r o c u o g a p s P a A y n o g n e p n c g a e r
m o n a c T u p r o C B . C a n m B H e c a x p m 6 m a t i n p y g B c e n e F y n : F a l l e n I f u p a n o o 6 e p e r a n . e r o
O T n i t w i t 1 1 3 B F I T O N T B I I I T H .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . i o i i i 3 , H c c a r . r o c n o g a p b , P a g y T r o g T n e r m g a e T
m y n a n n c e 6 u r n n e r o a p m a m a M a n p n , n a x o g n m e t t e n B T i m ; 6 e e 1 0 p a u m o A p a r a , c e n o
B O B O W H I H 1 1 1 1 , X O T I I I I C H O T O ' T a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . M I O R F I 8 , H e c u .
r o c u o g a p r 7 P a g y n o g r n e p a t g a e r
n a x a p a r m y H o m e B y m o x y 2 u t p e 6 n n o n p e n o c r n u m n H T h o m a i m B c e n e X b r a n e u r r n ,
C y m a n e m o r o m p a n , n y n n e n n b r e a a 6 0 n e t t y m n y n o n , A p a r a m a n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 1 4 1 0 3 1 1 4 8 , H e m . r o c n o g a p r . P a g y p a a G n p a e T p a e n p r o
m e n s g y n o n o m M n x a r m o m 1 1 3 H a m m o m i m o n a x a m n m o n a c T s r p m P u n m a n a - s a n a p o m a
. n a C e p e r e H H a a n a t m e T e p o n T R H J I B K 1 1 c i m g e r e n e n g o T p e m e r o p m n o c n e n p e r n e m m ,
< 1 6 1 7 r . H 1 0 7 1 S I 8 - 1 6 1 8 r . n u n a p n 6 > . P e r n e T p n p n e n u m b r x ,
n o T o p m e n p n c n r a r o r , W O n o n < M n x a r r n > a H a r m a n ! H e n p o g a n a n n o m e e r m i x a r m a r r y
B a n n n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . R I O R H 1 0 , H C c L I . r o c n o g a p b P a y n o i r r n e p n g a e r
H a c T e n y n n e u r r o e a a 8 c e p e 6 p F t n u m x T a z e p o s m e c T o g n a n a c e r m B 6 y r i o n n n m e A o n n u m
H a r m , a B u p n a g e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 1 4 1 0 3 1 g 1 1 , f i c e b r . r o c n o g a p s P a g y n o g n s e p n i g a e r
M e c T o p m m o n a c T b r p a e n . O n y c P p r r a T o p r o n o m n p e g e n e o , r r o u r e p r n o n a r m o e n o n o m
M a x y i r o 1 4 3 m e c T e m a C e p e r .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . n r o a n 1 2 , f I c e m . r o c n o g a p b P a g y n o w s e p m g a e r
n e c r c o m y M o t f a c r u p t o C R . C a n b r r r e p n o n a B H o r n a p u , B b r e T p o e r m y r o c r a p b r m n b r r a r r o m
& l a n e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . B I O B R 1 2 , 5 1 c r o c n o g a p r z . P a y n o g T n e p u r g a e r
6 b u m e m y e T a p o c T e O r m y a r y 1 0 p a u m o r m n y t r a c T u n o m e e n d x y r r a e l m b r e B c e n a x B o 7
6 e u r r n , 3 a c T a m m , T o a m p n , B O F I B M I K 1 4 H a 6 e u r r n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . T I M B H 1 3 , 3 : T e e m . T o c u o g a p b P a g y n o w n e p n g , a e r
B n c e p u n a n c n o m y m o n a c r u p r o c e n o T p o i l g y , H n m e n n o r o ' T a n , e
< 1 6 1 7 r . 1 6 1 8 r . > u i o j i g 1 4 . M a p n a , g o t n , r o c n o g a p n H e T p e
n o e n u r n a e T m o n a c T u p r . r a m m a c c e n o m C n o p y n o m r a n a T e n o m y m o n a c i r m p r o , w r w r o p o m
n o r o p o r o 6 b r 3 I e e m e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 1 4 1 0 J 1 1 4 1 6 , B a r e p e . r o c r r o g a p b P a g y n o g n e p a r -
g a e T T p o m m o e c e n o E n c e p k n i a n c n e m y m o n a c T b r p r o , n a x o g a r g e m y e n B T a n t G e e A n o p r u m o m
r n o T u E p e m m e t t .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . 1 4 1 0 3 1 1 4 1 8 , p r e e n . I h r p n a n a 6 O p r e e n a p a a m e n c e -
m a n a e r c e n a m o n a c T u p n T p a 6 y a r a n 1 4 H a P a y T e , O R C H H T I D I n a A u e e T p e
M a i m a y n n .
< 1 6 1 7 - 1 6 1 8 r r . > 1 1 1 0 3 1 5 1 2 0 . r o c n o g a p a P a g y n o w n e p m g a e T E n c e p n -
n a n e K o m y m o n a c T r a p r o c e n o H o n m e n r r n R a H p a n a y , H m m e n n o r o n p a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a n r y c T a 1 0 , H c c u . B e n n u n i t n o r o e p a T D u n n u m -
T B e p w k a e T n o r o c D a T y H e r p e , c u r r y T o m r u a , m a c T b c e n a X a n e u r r n , A o p o x o 6 c m o r o } T a n ,
R y n a e n v i o y A p a r y w g A n v A a r c o e H e e p o g e m e t i m m o B .
www.dacoromanica.ro
L T V
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a s r y c T a 1 5 , I i i i s a p H .
r o c n o g a p b P a y n o u s e p n c -
A a s T T p e T b e m y n o r c o b a T y Z y n y n n T y m t i a c T b c e n a
M e o m i a y n H H a P o y T e , H y r i n e i i n y x o
e a 5 0 c e p e 6 p n m a x T a n e p o a y A i m r I p o n o n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a s r y c T a 1 7 , I I H e T p o c y r o c r r o g a p r . P a g y
H o g T H e p a s g a e T s e a m i o m y x a m a p y H o H a i n H o g a m , c e n a A y m e i n T H , H y n n e m i y i o e a 5 2
c e p e 6 p m n a x T a n e p a y F I c a H a I l H o p T a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a n r y c T a 1 9 , R e c t a . M e n a r m i p H a 3 i a 6 a l i p H c T i m a
c s H g e T e n b c T s y e T , I T 0 n o n y o H n a O T r p H r o p e H 8 B i n t m o s s n a 1 8 y r i r ( 3 0 T a m p o n ) s o
c e n o 1 1 9 J I T H H H I U .
< 1 6 1 9 r . n o c n e a s r y c T a 1 9 > X O T H H . } R e n a i m p H a n a 6 a H i n t -
c T l i n a c s n g e T e n b c T s y e T ,
n o n y o H n a 5 0 T a n e p o s O T r p H r o p e n T h a n a s a e a n p o g a m m e
c e n o 1 1 3 J I T H H 1 4 H I C T e m , t i T o n o a n c e 6 y g e T s b i n n a t i e H a l i o c T a s m a H c a c y m m a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a s r y c T a 2 0 , F I c c i a . r o c n o g a p b P a g y n p n i t a n r s a e T
m a p H a n a 6 a m H H M H a O C T 8 H H T b B n o H o e J u r a , H a a u s a e m m e I l o a n H a C a c H a H
P a l m a , R O T O p b I M H O H s n a g m o T H e s a i t 0 H H O H H O T O V I O n p H H a g n e n t a T C e i t y n c H o m y
m o H a c T u p i o .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a s r y c T a 2 0 , B i l l ) n a g . B i z a p n a g c m i e y p i w u n i u
& c l i n e T a a m a t n i H r m i r o p m e g o x o m m i i C m o n T y s o m H 1 2 m a p r a p n m H n o n T s e p n i g a i o T
I i o n c T a H T H H y , c h m y r i m p H a n a 6 a H p e n y n a , o a c T b c e n a M o x o p i a n i i , H y n n e H H y l o y I l l a p r i e ,
c u n a T o a g e p a B o m a .
2 5 1 . < 1 6 1 7 r . c e n T a 6 p n 1 1 6 1 8 r . a s r y c T a 3 1 > 7 1 2 6 . r o c u o g a p b
P a y n o n T s e p n i g a e T B a c H n e B y o y m y n e r o 6 p a T b a m , C M H O B B H M g s o p r i m i a B y o y m a ,
n a c T H c e n a r a n e m e n i T H , H a P a H a T a y , H A g m o g c H o m H p a e , c m e c T a m a A n n 2 m e n b m i n ,
H y n n e m m i e y c b m o s e t t m a p H a n a 6 a A a H r y X y p n , a T a m e H y m n a l i t a c e n a X o p -
M 9 I I I T H , H a l l e I I I T H H 1 4 3 1 0 T B H I T H .
< 1 6 1 7 r . c e H T H 6 p n 1 1 6 1 8 r . a s r y c T a 3 1 > 7 1 2 6 . r o c n o g a p b
P a g y n o p y o a e T 6 b i s m e m y H o m r i c y H o p = g o c T a m i m o 6 p a T n o 6 e n i a s u n i x 1 1 8 e r o c e n a
H o n c b o m e m i H p e n o c u l i n c .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . c e H T H 6 p H 4 , . F I c u . ! . r o c n o g a p b P a g y n o w s e p i c R a e T
H e n i n i o m y g e o p m m y l i n H o a p a t i a c T H c e n B H H 8 H H n B a n o c n r i e n i T H , H a C m H n e , H y n n e s -
r u l e e a 5 0 y r i i y i l r H a T a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . , c e H T H 6 p a 1 5 , I I I e n T H m i l o a n H . r o c n o g a p b P a y
n o w s e p n i g a e T H H C L M O B O A H T e H I O A y m w r p y B O T I I H H y T o m a B c e n e H e r o e n i T H s s a m e n
a e p H a , H O T O p h I M T o m a B O C H O n b 3 0 8 8 3 1 C F 1 B M O C T O C O C B O H M H C L I B O B L H M H .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . c e n T H 6 p n 2 6 , F I c c i A . r o c n o g a p b P a y n e g T s e p n i -
g a e T n H c b m o s o g H T e m o g y m i r r p y , H a x o g n m e m y c n B T m H 6 e c T o m s H e r o C H H O B b B l i t H ,
q a c T a c e n a H e r o e m T H , a n H a H O B H s a 6 p a n t i y H e r o 4 0 T w i t , 2 6 o t n u i m i n a H s e p t i c ,
n o r a B c T p a n y n p H i n o l l a m o i a i B C H c T p a H a 6 e n i a n a B n e c a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 6 p n 1 0 , f l c c m . r o c n o g a p b P a y n p H H a a m e a e T
H e o m u i m H a T a c j o a m B a H a y H o c n p e r r n T c T s o s a m ? m i l e c b m a A n r e n a 3 1 y r r y 6 e c r i o z i o m b
6 b i s m e r o c T a p o c T y 0 H o y n a I 0 p a n n i o s H o a 3 - e a s i n i o r p a g n i n i a , H y n n e i m o r o 6 u s u m a i
g s o p i i i i H o m O p s i n y n o m e a 2 4 0 y r x y A H r e n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 5 p n 1 2 . r o c n o g a p s P a y n o g T s e p n i g a e T 0 H o y n y
I 0 p a u n i o s u g y s o r o p m y I I o n y x e r o H p e n o c n i b r x n a c e n a C y o a s c H o r o p a n ,
T e m l i T o 6 t a 1 0 p a i n H o ; : k p a x i a H e e n m n i a H o r o o T H o m e i n i n u e r o H p e n o c T i m m .
www.dacoromanica.ro
V . 2 9 3
L X V
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o R T a 6 p H 1 4 , F I C C I A . r o c n o g a p b P a g y n o w s e p H t H a e T
m o H a c T b i p i o C B . C a l m ' c e n a B a l A e H H H H a p a y n e i n T H , P o m a R c H o r o ' T a f f , n o m e p T s o s a H -
J l y n y n o m A p a r o T a H T o m e p o m O p a H r a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 6 p n 1 5 , F I C C I A . r o c n o g a p b P a H y n o H T s e p m g a m
H u m H o m y H s o p H m H y H H H o a p a c e n o 1 0 p l i a t 1 1 H a H o 6 o n T e , C o p o R c H o r o H p a H , ' s p i n a l ' H o e
e a 5 0 0 T a n e p o s y m a p H a 3 I a 6 a A n e H c a m p a M y c T n H a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 6 p H 1 8 , H c c u . r o c n o g a p b P a g y o e H o 6 o H i g a e T
H a 3 r a g a O T H o H a T e t t H c e x c e n F u g m x c a H c e n e M a i m , C o p o R c H o r o H p a n , u p m n a H n e -
a t a m n e m n o H o g H o m y H l i c T H e p t u n t y 3 o T a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 6 p a 2 0 , A o p o x o f t . T y g o c H e H
g o t z e p a P o m a H a H y H o p s a y n a , n p o g a l o T s e n i n t o m y - - g s o p m f i l y H i m o a p a H T y g o c H e e a
6 0 0 c e p e 6 p m m r x T a n e p o s c e n o H y H o p e H R H n o n o s n l l y c e n t n g a J l o e n i T H , X u p n a y c H o r o
x p a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 6 p H 2 0 , H c c i a . r o c n o H a p b P a g y n o g T s e p H g a e T
T p e m e m y J i o r o r D a T y J l y n y H A R T H M I 1 0 M a J I L H H E I I I L I Y I 6 p 0 g B c e n e r p a m o T a
H a H o T o p u t t 6 m n a y H p a g e H a s o H p e m n e r o o r p a 6 n e H m a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . o H T H 6 p H 2 2 . A n g p e t i 1 1 H o n g p H 1 1 3 M a s a n a e n i T H
i T p m a i o T H o H y X a m e a n y n y s a 2 T a n e p a m e m o H s e p x i l e t t M i T p e , p a g b m e I l e p n y n o m .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . n o u 6 p u 3 , H o c h ' . r o c n o g a p b P a g y n p m H a s E r s a e T
m u T H H H a m H a P e H H H e H u m a m y r a n a T c H o r o m o n a c T b i p n p u r 6 H y l o n o t n a m n y e o a e p a
H a D y n a , T a n H a l t a T a 1 1 0 I I I J I H H a n p H n a H n e n t a n a m o a a c T u p i o H s n o H o s s e x y .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H o n 6 p H 4 . T y g o c H e H M a p H a H y n n a l m s a i o T H o a r ,
q m c a m m n r e i t t c H e a n o m e c T b e m M H H t i e n y n a H s - e a 7 6 i f f 1 c T s a t i e n o s e H a H X 6 p a m f m n s , n o w t -
1 1 7 B L I I I I M H n o m e c T b e .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H o H 6 p n 1 0 , R e c t a . r o c n o g a p b P a g y n o H T s e p n c H a e T
H a T a t i ) y H e T p H H a q a C T I , B O T I I H H I J B c e n e a m o p H H T e m T H , H a p o s a n H y l o A r a c l u t e f t H a I I 0 M H -
n o s e H l l e e e ; g u m .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H o H 6 p n 1 1 , c c i . i . r o c n o g a p b P a H y n o w s e p n t g a e T
m e a m m g y M a p R O H a H J r n m i e c m T u i B H J I H H I P I a I I I T H .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H 0 1 1 6 p 1 1 1 4 , H e c w . r o c n o H a p b P a H y n p 0 H a s u s a e T
r a n a g m m n u p H a n a 6 a m H s a m e m a m g a m H o 6 p a T e H o m y m o n a c T b i p i o B e l o p u 6 y , n o 2 m a H -
B Y 1 0 R X J 1 1 0 A b M F I B o s e p e B e n e y n e H H a H p y T e , s s e p x H o T p H c p e u r r u .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H o n 6 p H 1 8 , f i c c b i . r o c n o H a p b P a H y r m a t e T m a p H a -
n a 6 a m H a m H a , t i T 0 6 b 1 0 1 1 1 4 a a c T a s H a H J l y n y n a m s Y p e x e H n s u g a m y p H H H H x y m a H u m n y -
J l y n r a T o m e p y A y 6 a y H y n x i y i o H a e r o q a c T H B O T L I H R E I B A w r a n e n u m .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H o H 6 p H 2 2 . r o c n o H a p b P a g y n o H T s e p m g a e T c n a T a P Y
C H m H o H y H e r o 6 p a m y c n a T a p y , g a m m a H y / t i a c T b c e n a B e p x u e e I I H n u p t l e H H , O p r e e s c H o r o
R p m , H y n n e n H y l o e a 6 2 T a n e p a y g o g e p a B y a g y r a H a A M A , B H 3 N R I e l 1 1 H n e p t i l l y .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H o H 6 p H 2 8 , F l e c i a . r o c n o g a p b P a H y n p u H a s u s a e T
a n p o g y m a H o n e u r r u J l y n y p a c c n e g o s a T b p a c u p l o m e a t y a n p o g o m A H A p e e m C n o n o m
r o i n v i - 1 1 c a B o f t 1 1 3 H H C T O p e l l i f H a - e a y 6 m T o r o g e n o B e H a , H o T o p t a t t 6 b i n H a f l A e l i B
n p e H e n a x M a l D i f e l l I T O B .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . H e H a 6 p n 7 . I l o H a s a n n a , g a H R b l e n i o g b m i l O p r e e s -
C H o r o R p m O T H O C H I V I I . H 0 M a J I B H H E I H O F 0 6 p 0 ) : k a c e n a M a t m a y 4 H , H o T o p h i t t n p H H a H n e -
m a n l l o p o c a t i n H e r o 6 p a m i l m c T e x H o p H a t t a T O c e n o 6 b i n o a a c e n e H o r o c n o H a p e m
A n e m c a m A p o m H r o c n o g a p e m C T e ( b a H o m .
www.dacoromanica.ro
L X V I
2 7 8 . 1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . g e t i a 6 p n 9 , H e c h t . r o c n o g a p h P a g y n p n u a a h n t a e T
1 1 1 1 H 0 B I l g n a h l H f i m e g n o r o u p a n R O T p o r a m c e n n i g e E n t T p x r t i c o r o m o H a c T h i p a , n O T 0 p 0 0
a a n n e a n o c o c T p a i n e i t , T a u R a R T a m H e T H n u o r o .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . g e x a 6 p n 9 , B o c a l . l ' o c n o g a p h P a g y n o n T n e r n i c g a e T
l i p u e T n n e , m e n a n o u o i t H o r o n u p u a n a 6 a E y a y n a , n n i f o r p a g i n u i n , 1 ; p : i n a n i m e y 3 a x a -
p n o n B c e n e C 0 J I T 3 I I M I T I I , H C C R O F 0 u p a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . g e t i a 6 p n 1 5 , f l e c h i . r o c n o g a p h P a g y n o g T n e p n i g a e T
x a m a p a i n y H a l l a n a c T n n o m e c T h n H e T p l i m a n e n r r x , i l y n n e n t m e a a 8 0 B e H r e p e u n x a o n o -
T h I X y r a n r o p t i n H e r o 6 p a T h e n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . g e u a 6 p a 2 1 , n o c a ' . r o c r i o g a p h P a g y n o s i T n e p n i g a e T
B e n t u t o m y g n o p i n u t y H n u o a p a 1 2 d o a n q B H H o r p a H I f R B H o T H a p n , I t y n a e a m a e a a 5 0 0
8 0 a 0 T b I X y H o p g a u e , c i m a 6 6 n u n e r o p a m e m a C e n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 6 ) r . g e t i a 6 p a 2 4 , R e c i a . r o c n o t i a p h P a g y c y n n T a n p o g a
T o m a 1 1 3 M H X 3 H J I a B l e H n C f l e r p i n e r o s n o g h l a i m a - a a 4 C T O J I 6 0 B , H a x o g n i g n x e s i B A B ) . / C
c e n a x H a H a n n a p e , C o p o n c i t o r o J i p a n , m e H i g y ' T o r r e n = n M n x a m . n a n i e H n , B L I H O C H
n p n r o n o p B r i o n b a y T O M I A , u o T o p h i l k n p n c i t r a n c 2 4 I I N I C F D R H I A M I L
1 6 1 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n n a p n 8 . H h i p u a n a 6 A n g p e n C T a H n e n a n t i n n p o g a e T
n o c T e n h r u n i y T o m e n e r o 6 p a T y 1 1 w : t a u " ' c u m u l e H a H p a i l a y , H n m e g i t o r o H p a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n n a p n 1 0 . r o c n o g a p h P a g y i t o i t T n e p t i g a e T r o m o p -
c u o m y m o l l a c m i p i o n a v a ' c e n a f k e p g c u a , g a p o n a m m e H o H a n n i o C r p o n n e m .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . R u B a p H 1 1 , $ 1 c c . i . r o c r i o g a p h P a g y n o g T n e p a c g a e T
H e R y n a i o n e r o s n o g n m , H a x o g i r i g n m y e n B T n n t 6 e C n n r o 3 n e r o r i n e m s u n u u t o m B a c H n e ,
c e s i o M o n g o l i a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . H u n a p n 1 4 , H c e m . r o c n o g a p h P a g y n o g n t e p s u i t a e T
T p e T h e m y n o r o i D a T y J l y n y , H a x o n s u g e m y c n B T n n t 6 e c P o m a n o m , T o a g e p o m H e r o
p o s t e T n u m m i a m n , m e n h a n n i m i t 6 p 0 B M a g y l t a n l A n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . f i n n a p t i 1 9 , O p r e e n , r o c n o g a p h P a g y y n o n H o m a -
x n u t a e T m o n a c T h i p h P h i n n u a a a n y u g a r a c i m a m a n a n ' B c e n e O C T H J I H n , O p r e e n c t i o r o
u p a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . n r i n a p H 2 8 , R e c i a . r o c n o g a p h P a g y n o n T i t e p H i g a e T
Y P R I X I I H K Y l I n T p t i T o m e H e r o 6 p a T y a r i p o g y H o r m a t i e c e n i n g e H a y n n a e u r i n H a H p a i n n t e ,
H a m e g i t o r o u p a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . s t a n a p n 3 0 , f i c c h i . r o c n o g a p h P a g y n o n T n e p i t t g a e r
B a T a r y H e T p e I l e x a n y t i y a n i n a H a c u l m i n e C T p D X 0 O M T H , a c m c e n a M a p a g e n l i n a c T h
c e n a P a n , B a c a y i t c u o r o o u p y r a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . c P e n p a n n 1 , H e c h t . f o c n o g a p h P a g y n o g r n e p t i g a e T
E t n i m y t l a C T b B O T / 1 1 4 1 1 1 1 B c e n e M o r o n i e u m n H H O H O B H I l y M e a m i x t m o r o 6 p o g a ,
1 1 1 1 0 n m B O n p e m e t i a r o c n o g a p n E p e m n n M o r n a L t .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . d s e n p a n n 8 , n e c i a . l ' o c n o g a p h P a g y n o i r r n e p H i g a e T
B e n n u o m y i t n o p H n u y H r n c o a p a K y r r i a n H a l l a m a c e n B a J l a C H H O M T H n B l u i a t i n H a C h a m e ,
T y T o n c t i o r o u p a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . t h e n p a n a 9 , n e c i a . r o c n o g a p h P a g y o c n o 6 o n t n a e T
o T m e s . o 6 n a a T e n h e T n s u o g e f t , u o T o p m e n o c e s u r r e n B c n o 6 o g e H a o r n i , X h i p n a y e u o r o
u p a n , n p n H a g n e n t a n t e i t r a n a T e i t o m y m o H a c r i a p i o .
www.dacoromanica.ro
4 , 9
( o a o w o d x ) v c I x o u w d e l i o n o o d
`1 3 1 1 d t y v i r v a o a z d a s w o u a d o l l a r .
S W O a o d o a . o x ' d i o d o w o L e u d e x `w r a n a u s d a S H
O H 0 3 n a - e D
o u l p u o v u o w S H O H 0 3 1 1
z o e t t w a l o a k t o u L t B d d v I i o n o o d
' M O H
`g y v x d ' e P i
i
( 9 Z I L )
8 1 9 1 5 0 8
- n v a r W r
1 1 4 H H 9 1 t 1 I S H 1 1
X 1 4 1 1 1 1 0 d 8 V 0 1 1
0 1 1 1 3 1 e H O H
S H N O
0 9 1 1 9 1 1 / 1 1 1 3 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 H e r n i a
B H H H d O / I t t
O H M
z o v i b u d a a a o u
S t u d a d v I f o u o o d
i a o o y
' 6 v I d e w
a
( 9 8 T L )
8 1 9 1 1 0 8
* U 9 8 0 1 1 1 . 1 3 0 J H
1 1 1 1 0 0 t r 0 J , H c a t i t V h 1 : 1 0 j
R u m
S v c l o i r e s .
y t V B
o 0 H 1 1 0 1 f I l i C H E I E E `1 3 8 d H 0 . 1 0 1 1 9 1 1 8 1 i S D `1 1 H B D I S H a
V I C 9 3 . 1 I 0 E h 0 1 1 1 : 8 1 8 0 9 0 H
0 1 H O I a l i o a o w q 3 H F
. t o v I b u c l o a l W o u & f e d a d v l i o u o o j
l a o o E r
' 8
v I d v p z
( 9 Z 1 L )
8 1 9 1 0 0 6
0 1 d 1 . 1 . 1 , 0 8 H 0 W
1 1 0 1 9 H E L L 0 0 O l f 9 0
w y d a w o
X I I H O W '
`4 0 1 1 1 1 0 1 1 8 1 4 / 1 1 0 1 1
1 3 0 5 1 8 1 1 0 8 4 1 1 0 1 1
Z S i t S 9
1 1 1 1 0
H P I F I d O L O H 1 1 1 1 1 1 i 0 d 1 3 0 1 1
R H
O N E O H S H o w a S d a
1 1
w w n w o o n a d w .
a W O O
' E M I L
`1 4 1 1 1 1 1 1 8 0 1 . 0 1 I T I O d 1 0 1 4 1 1
1 1 1 1 0
W O d O . L O H
8 1 1
`O H H I I L O I l a
1 3 1 1 w u a h u a y o o
9 1 1 1 1 1 1 f 0 3
I O V I I L L O S
8 d F L I O B H O 1 1 : d o a o i o l f w w i u o i S t r a i r o w a c l i a , y o v u o w w w w o X e r e e j ,
a I 0 1 8 h 0 1 1 t H 8 8
1 1 0 1 1 1 1 2 9 . 1 F I V
V O H O H L a
H V E I C I F I l l d 1 / 1 . 3 9 H 1 1 1 8 1 1 1 d B
1 3 1 1 1 I J E O E [
v x c l v w
a
( u t )
8 1 9 1 6 6 y
H J A H O H H H a
C H
w o r S a n y i
H
s m o g * "
8 3 1
g o o m t o s e d ) 1 & b u m
1 3 4 1 0 0 1 , 1 0 1 1 1 1 0 . 1 . 3 t h " e a - e x
o i d u o u d . a n c l o o e v d w i n n i e d e j
8 H o w u r e w o l i
z a v s n a g e w w d u
S t r v d c i c t e l i o n o o j
n o o l s
' 9 v I d v ( 9 g y t , )
8 y 9 1 ; . 8 6 g
S e u c l i a x
H
1 l H 8 9 H H H D
H H H r e d J O H H E I
8 1 1 H
1 1 1 1 C 8 S a
0 . 1 0 / A 1 9 C 1 1 1 8 8 8 1 1
`1 1 H O I l l
- e x d L
n 1 1 I r O 3 K L O g h
' w e d u o a o w o S e a d N x
' m o n i e d
v l f 0 0 E L O t h B i l
1 1 1 1 1 1 1 I S H 1 3 4 : 1 3 4 4 .
O H I H E d l e i l
I O V I C H 1 d O I L L V 0 1 1 S r e d 8 d 8 V 0 H 0 0 , 1
_
g
d i i
J
( 9 z y L )
8 y 9 y L 6 5
' 1 1 1 1 3 1 0 i 1 C d ( 1 )
H
a r a n a h u e a o
' E m n a d l i w a i l l
v l f 0 3 i m a m 1 1 0 j
S H H H d O a t t
z w e l b a d a a , y 1 f o u
& t e a a d v I t o u o o d
- m o o l y
' 8 v x d v w
a
( 9 3 I L )
8 1 9 1 9 6 5
m m o r w w p i v i n o
x v u o l f o d u
a g e l f 1 1 0 8
H H O D E T I
1 1 2 1 (
0 1 9 9 Y 1
H H d 8 W
0 1 1 0 1 H O n
1 1
V i i 0 ( 1 )
0 1 1 t a L l i t t 0 1 1 0 1 1 1 4 3 8 1 1
I t H d 8 V 0 1 1 m u n o u S I
8 1 1 1 1 0 9
- E d r f
8 H H H O a &
4 , L O I S E L L O 4 H O L O t 1 1 1 1 3 O d 1 3 0 9 9 1 1 . 1 S d l t
H
I r S I S 8 J , I e c p o s o r `o w w o o d y x e c p o a o r
g o d o l a `1 3 , 1 H H J
L e ( p o a n r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 a 9 g
I S I C V
d
a
4 ,
i
( g u t )
8 y 9 1 9 6 g
w e d x o s o w o N S T r o v a `m m u o l i m i d a g
9 1 [9 3
a
0 1 . 1 1 1 1 1 0 2 1 1 S H `1 1 1 . 9 t h
e i r w y w )
S d o l i e o y
S d o w , y o w a
a z e t r w i d e a , L a o u S i t v d
q d ' e t t 0 1 1 0 0 , 1
O ; : f
' 9 g i s u e d a a c i ) ( 9 z y L )
8 y 9 y t 8 g
W w w d e R t
H
8 1 1 8 2 0 d d
L
o r u l u a u u S x
`H v d a
o a o x o d S a a n u t d i a y i ' o L i r x n
i i
1 1 I 1 1 1 0 h 1 1 1 4 4
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 . L 0 8 1 1 1 0 B h
S u w e d l y X d o h p a u r e l l o w
z o v t t w o l e a s a t o u S i t e d
a d s t r o u o o d
m o o E r
' t g w i r v d a o ( 1 )
i
( 9 8 1 L )
8 1 9 . 1 C 6 5
1 3 1 1 1 1 . 1 0 , 1 ,
8 1 1 4 9 . 1 0 8 1 1 9 1 1 1 0 d g
O H
I f 1 4 1 4 8 0 1 1
H O 0 0 y
x r : a l o . y o x
`r a g r u m w a v u a o d o u e l
1 3 8
`8 L I S d H O
O J O H C H I L L O X
`1 1 1 1 S C H 1 l 1 1 8 a
0 8 0 3
0 1 1 1 1 1 8 1 [1 4 d 1 8 , 1 S H H I L L 9 0 d 1 1 S 1 1 1 0 0 1 1 0
L O B V 0 d 1 1
1 1 1 1 0 d I D
o w u r e u o v i
' z a h w a o u d o h ' 8 y w a v d a o t b
L T
( 9 z y t )
8 y 9 y y 6 g
- * H 8 d / 1 o i o w o w o d o D `I t S 1 2 9 X
0 1 C O 3 V H H I f t a
0 1 d r : 1 1 0 8 1 1 0 N
S H O H 9 3 1 1
L a S i r e m
E l f I L I O R
I f I l d E f e j c i d e i t 0 1 1 3 0 , 1 o , r . m l l s i o a d r i , j , `z y w i r d a e i
j
( 9 z y t )
8 y 9 y T 6 g
v r r o o
o w , d d i t
w
g o V o u r
X U J L t h L
v o a . O H D X H H
S a n d w 9 v a
0 1 1 w
H d f 1 1 3 1 8 1 1 0 1 1 1 0 . 1 0 H 0 r 8 c 1 9 0 l l X F I I I I 9 0 1 1 9 d H ' 1 1 1 3 1 1 3 9 / H d l l
9 1 1
8 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1 1
P I E C O L L S O
R I B H H I L L I ' M
, t a v a r i e u x u d u S i t e d q d 8 1 1 0 1 1 0 0 , 1
' M O H
' g
h i r n
d u o 4 1
L 1
O u t )
8 y 9 y 0 6 3
r m a i r o
1 1 V H 1 3 1 1 1 f 9 D L O F I H H O H E I S H `8 S c l 1 1 0
0 . 1 0 1 1 3 1 1 H 1 O X
`8 1 1 1 f 9 3 0 1 1 0 1 1
H
n l i S e n l i o o
X - 8 1 1 9 0 a N h 1 t h J O 8 =E h
S d O I C H E I
S a o h n u d s r e u
i o v i t a i d a a , y ) : C o u S a u d . 1 d 8 1 ( 0 1 1 0 0 , 1
1 4 3 H
' 9 1 i l r e d a o c f l
- a
( g u t )
8 y 9 1 o g y
v i r S u l l a H
v u o u
S a o d a u v a ,
m g H a
a r x w a a a u S w
' I n d : n u : I V
l i m o s - e a
m u . S x
g
V H H H V e c L I O H H 1 1 h H 1 8 1 1 1 V ; S L I S J I S . Y e t b o a o i r S w o a s a c t r .
J . w e I t i c d o c u l i o u & L t d a d v l i o n o o d
r f o o l y
`9 1 B u e d a a ( f )
' a
( 9 Z I L )
8 1 9 1 8 8 3
www.dacoromanica.ro
K e d x O J O H D E I V h S D
' 1 0 / S e u e d 9 o t e
a i m
o x d r u o v a o w S a o m a d n w o . r e d t
J A B V 3 H d e s a l r o n 4 1 t e d q d v l i o u p o i
n o 3 H g
E l r o d
r t v
a
(91;IL)
8191
a L O O I N I N O L I I P I O H
V I O H V O
H V I f 1 4 1 1 . 1 0
0 0 ( 1 0 1 0 ) 1
' e n
-alma& ' i l e a o d o l i o X e r d n y
a c a r n v e r o t a r n
o i d r u p e a o a S a o a p a d a a r o r e d l l
z a v l i n e d a a s . l i o n S i t e d c l d t t r O L I 3 0 j
1 4 3 O H
1Z I f i r e d l l e
i
(9gyt)
8191 g y g
g o n n a
S O L e i f S L I M H
X H
a m l f o g o a o o
`P n a a a r r y
O t I I H I Z O 3
a
t I O V O l i r
% H Y M N a o e a i t d u
a o a v a e , L e a H
H O H H H I P E I G E S 1 0 1 d i C H O H
B a r e d e w e a
a m 7 B E I I I I I V I N O M I O R S S r e d c l I f e l f 0 H 3 0 , 1
1 4 3 0 if i n t o
d n
i
(9gIL)
8191 '918
r a l o p a d a h o l l
c r u n n e d o >
X a o d a f f a x ,
o q E 8
O F I I I H O B L I S H
g e i l e H O H U D
' e a
H I E H O H d , 1
V I C O 3 H . L 3 9 h
m a t a d o r )
S h o o a a q u o u
w e n a d a a a l t o u Slivd c i d a l i o n o o d
r i c o a i r
a d
t r v
(9Z1L)
8191
} L I S
008
H 0 . 1 0 0
B u i d r r o u ' w e d a o s o a o r g x r d S a o H a a d l l
e x
v x m i l l i m a m m o a d n o 3 4
S l a v d e w e a
S n a f u
- t 1 1 4 9
L O S I f e a i & b e d . 1 d B I : t 0 I I 3 0 j
I S ( 3 3 Er
'08
v a . d v
I N
(gy It)
g y s
a a a n d r i a a H
M I N I M
H
- L e
a
`a a a n e d E r v ' a l l a c l e m o o m
v i r e o v i z
o z S m i S a
H I f I N 9 8
S I N O 3 1 1 1 3 1 0 1 1
a a v n a d a a a a f o u S l i e d % F e l l / 0 1 1 0 0 J
r t o y s 8g
v I d v a
. 1
(9gyt,)
8191 - r a g
a i r i l o v a
v
d a m n S
x r u o i r o s
o y v e
g r a m a l r u S x l l a m i S r u
a i r e e
a
a i l d u
o
o d o
i m a h a w u r a n
a n w a d a k m a d o a t t
a o r t h a d a a n t o u S i t e d c i d a l i o n o o d
o Er
'9g
v
cl
-
(9gyt,)
sy9y
u s
I n i r e l r e a l t I
H
' H I N V I I H r I t t e d , I 0 H H H
n a t u c l a c o
e
a m a r v o S d a
a
v g o d j
a o
c l d P 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1
U H H O L V I M I
J a v a "
- 1 1 E 1 3 0 1 1 B R X I I N
A l t a q d V V O T 1 3 0 , 1
N O 3 } f
'9g J A B
I N ' L i
(9ZIL)
8191 '0T8
O H I T I V F I O H e l f 0 1 1 1 1 H 1 r 0 1 3
L H O c l a r r e I
08 V I 3
O P T H H O U U S H c i c a d a
C h I p H 3 3 E f
v a
} m a m a a } m o m : a l 1 1 , 1 . 3 ' 0 1 1
A j . d
o . i o H
A I r L i O X Schkuialt X i f a d a m a
z a v t t a t c l a n i t o n q d v t t o l m o d
r i gg v y i L I
(9)
8191 608
a v d a
oacmoVoisty
=m a x o
a l m a a t ) i d o i
m a r a m e l l
c z y m a m e r e d
x v I c a a a l i c u o a c q o u
v v i S h S a
w r i a o a r l o
, L a v I t m d a a l l i o u A t d d O V O L I 3 0 , 1 V I d (9m)
8191 g o g
H
H I M O L I c k h
' B I 1 2 0 J 0 d
g k r e d s i
O L I O H O O f f
' e f f 0 } 1 d 0 1 1 1 1 1 1 h 1 I S H
I f J E l a j O N I I I V H O H
Suitt:um S I N O N H I f e a
l a v t a t d a s a l l o u & t a d
g d a l i o n o o d
noou og
v I d v w
i
(gut)
8191 L o g
a d A l a o wonodLieavardigH
a
0 1 E 1 1 E 0 3
1 1
S I I H H C I O I D H E I
a a n a r e a t a i r r e n a c i u ' F r e d a
c u o a l i a w r s H
`S e a v d 3 - 1
' C H
H I L I T e r f a h L B H
O I T I H I L ' 0 3
O I N 0 j ,
S a a s c l o a l f
a a v i t a a l o a l t r o n < k i v a c a l v i t o u o o d >
noorff og
i n d w
. 1
(9gyt,)
819y 908
v i r S u m n a l l
a v a r o x v R
a d v a I o l l
a
v a m i t e d i o n n a
f i r r e c p
g y i i
' B e d s { a i m - m a c : L a y
O I C H N I D V I I n J d i T o R R o e I r e H r a a I L L O V h
' W O W )
O J O H O H O d O D
' 9 1 , 1 r 0 9 0 ) 1 e a I 4 1 1 9 1 A 0 I
0 1 C 8 3 0 1 I
O I S W I S 3 . 1 e d v o a a r i
o 1 r w e i j a u i a i i j
S H H H .
- d o a t t
L a v t a u c l e a l i t o u
Stacy q d v I i o u p o j
- 1 4 9 3 H
`9I
< " 8191> 908
a r S e v a a a
H
l a n d m y r 'WM 4 1 1 0 ) 1 d a l
e n
' r u n n r o n m d J .
m
v a a 9 d 0
i r e o
S l u m : a e o n S t i g o d j ,
a g o
c a c t r u o v a m S w o x o n e x a d a p a g
l a v l i a a l a a l l i o n & t a d q d v l i o n o o i
o o Er ty v
clv
w
i
(9gyL)
8191 t o g
a e . r r n i
V I I N I N G T H
0 1 1 0 1 3 X 0 7 9 1 1 V
S I H I L I N I O d I H R S w a m : I r y
z a v I a a d a t u l i o u S t f u a g d a l f o r m o i
g y v
d v
P i
(9g IL)
89y g o g
www.dacoromanica.ro
L X 1 X
8 1 8 . < 1 6 1 8 > r . a u p e n a 7 , F I C 3 1 1 , r o c n o s a p i , P a H y H o s T a e p s t A a e T
m o n a c m p i a c s . H H H o n a H < A p o H B o a > B f l e c H o n 3 e m n e c e n a H H H o p e u i T H , l i t y p o s ,
C H H I N H H a H H H A s e p e m m . B T o n e ' T e m a H O C T 3 H O B H H O T , T I T 0 6 1 , 1 3 T O T m o n a c T r A p b o c T a n c a
p y M b I H C H H M m o H a x a m , a c e p 6 c H m e m o n a x H , n p r i m e n a m e m a M o n c H o r o m o H a c T u p H
3 o r p a d ) , 6 M H Y 1 n a r H a m a .
3 1 9 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n g 1 0 , T o s e p e r a T x . H o n C H M H O H H a T o A e -
p e n a r a , H O M H O 1 4 o H a m H o H H p y r H e c s H H e T e n b c T s p o T o T O M , n a n l i o H a u m o , M a p m a m
M X p O A C T B e I T H H I M H p o g a n n g p a r y m a n y a a 1 5 T a n e p o s C B O H t i a C T H B O T E I H H M B c e n e
T o A e p e u r r x .
$ 2 0 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a u p e a n 1 2 . r o c r i o n a p b P a n y n p m i a a u s a e T x y n i c H m m
R H H O B H H H O M O C T a B H T I , n o y k H O H O I I H T O H L O T H O M x y l u c H o r o e r r s c H o n c T s a 1 1 0 M O C T b H P L i n z e i n T H ,
X p y 6 e H H H 5 A p y r m x .
8 2 1 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n H 1 5 , f l c c m . r o c n o n a p b P a n y n o n T s e p m n a e T
C o n H c H o m y m o H a c T i a p i o c e n a ( D a p a o a H H , H a s i s e H H , C o a x a , o p c a u , B p o n i T e H H , j ' a m a -
m a H H , C T y r n i a , B p 3 H e y H M , Y C T H H H H , C T 3 H H H O L U T H , 1 0 6 3 H O H I T H , 1 1 0 ) : ( 0 3 I e H H , M I A H 3 C T H -
p u m , R O C T O I I I T H , A p a r a u e n r r a , H p 3 H 1 1 3 e M T H , B a m m H a y m 4 , r i p a n m i n a H H , 2 d ' p a n y n t
s n H o r p a T u n m a B H O T H a p H H
3 2 2 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n a 1 5 , f i c c u . r o c n o n a p s P a n y H o w s e s t n a e T
n u n l y r a H r o p m e B a e r i n n H a M H x a e n i T H , C y g a s c H o r o K p a H , c e n o f i n o T y H e u i T H , H i a p a H -
r a T y p c H o r o H p a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n g 1 7 , f i c c m . B e n H H H t i H O C T O J I L H H K B e p H a T
H t e p T s y e T C e R y n c H o m y m o n a c m i p i o c e n a B e p u l l g e n i T H H C a 6 a o a H H , P . o m a n c H o r o H p a H ,
n o n y t i e n H m e H M O T c s o e r o A F I J A V I H O C T e 3 b H H H O . B p y T a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n g 1 7 , F I c c m . r o c n o n a p s P a , t k y n o A T s e p m c g a e T
n H c b m o s o g n T e n i o g y m n T p y n a c T b B O T I I H H I A s c e n e l i p o n a H e u r r n , H a n a s a e m o m J I H e i n T H ,
H y n n e n H y m a a 5 0 T a n e p o s y l A n r a H H H , n o t i e p H 3 a H n i p m .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p B a l l 1 8 , f l c c i A . r o c n o n a p b P a , a y n o n T s e p s q a e T
T p e m e m y n o r o ( D a T y . i l y r x y q a c m c e n a M a q x H a y H H , H y n n e H r l y i o a a 5 0 T a n e p o s y X H H H -
m o n a H e r o p o n c T n e H H H H o H , H a c n e n H i m o s c T o n u m i a I l o p o c e r m .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n g 2 7 , f l e c m . ) 1 ( 1 , H H T o a n e p H 3 C T 3 H H C . 7 1 3 -
B O H I T H H n p y r H e c s H A e T e n b c T s p o T , 3 T O A b F I K T O 3 , H e p H e r o p o g e r s e H H H H H H p o g a n H
a a 2 4 . T a n e p a s n c T e p u n g e n y B a c H n H e C B O H t i a C T H B O T 3 H H L I B c e n e I r n r y p a i u m , H a m i -
m a e m o m p a n b m e A o 6 p o c m a s e u r n i .
1 6 1 8 . ( 7 1 2 6 ) r . a n p e n f t 2 9 , R e c i a . T o c n o A a p i , P a n y B o a s p a n t a f f
T o p r o s g a m H 3 m e c T e t n i a C e p e T a y t i a c T o H a e m a H B n p e g e n a x m e c T e t n i a , H o T o p u l t & z a r
s a x s a t i e n 6 E a 3 i n l i m c a y m H e p o m 1 0 p a u n t o A p a r a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a u p e n H 3 0 , . f i c c m . r o c n o n a p s P a g y p a a p e u r a e T
H o c T e n h H H H y E n a H H e u n a m i r m e x t e r o g H o H H H I L n o 1 0 0 T a . n e p o s a a H o s t a n o s a H H y l o e m y
c n o 6 o g y c e n a C H y m H H H , . F I c c H o r o H p a H .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . m a H 5 , f l c c m . r o c n o n a p b P a r r : y T r o w s e p n t a a e T
6 u s s t e m y A s o p H H H y B a c s m y H C L I H O B L E M X y X y H M p a a n e n A r m a , y l l a c n e A o s a s m i x
H M H O T X y x y n a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) F . m a l ' 6 , f i c c b r . r o c n o T k a p b P a n y n o A m e p s m a e T m e l k e n -
H a g e p y M a H o n e , H a x o g n a k e m y c H B T H 2 H 6 e e m o H a x a m s C e R y n c H o r o m o H a c m p a H C b 1 H 0 -
s m u m n o H o t i n o r o n s o p H H H a Y p e i t e , c e n o E H y i n a H m .
www.dacoromanica.ro
0 3 ' 8 1 1 E 1 ,
H O H L I C O l f I N
r a d n o m e n a d o r a n
c a o d e r n
1 ; ) c - e a
a d i t a o H
H
e o r a n e j , H H H V I I I I V H
D I M I N O
S I t m a w d o n o
x e r a m e d e r a d
/ W m
a d r a t t o n o o d
r a x m a r a j
E r r o n i
( 9 Z I L )
8 1 9 1 ' 9 I S
o r t e d 9 w S t t
a
a d S r a m E r S 1 r a m e w >
B 3 O H 0 1 1 0 3
h l r e l : / 1
9 1
d i l i l l
0 B 1 1 0 . 1 . 3 3 1 4 a
w a r a m o r a d i l
a o
a a m d a a m o s o d r a l l o r a o o s S m n i m a o H
S I I 0 1 1 x e S u m a c S t u d q d r a t t o n o o j
r i o
' Z 1
M I C O M L I
( 9 Z I L )
8 1 9 1
' W S
E d i n o
a e l u e g a
B o a m t a u t t o x m a
`r i a m a c a r a w
H
A i n o p k n o r a l l o w S w o x o l t r e e j L a m a m e d e E r a
- O I L H H I C H N
S a m q d . e V o r r a o i
. n o 3 H O I H i r c 4 H
( 9 g 1 L )
8 1 9 1
- e a d v x m e V H B O d a l t H d O E B O W e d e l H 1 1
L a o d a r n
X H 1 1 3 1 1 1 1 1 7 f 0 8 B e
O r I M I O V I I S H i v : l o a d e r (
0 E 0 0 a I P I L O O N 0 1 1 / 1 1 0 1 0 1 )
o r a h n o u r r o w
S H O H N I O H O I
e
& t u n a & r e d c l d B V 0 1 1 3 0 j
g 1 1 1 ! 0 1 H i
( 8 Z I L )
8 1 9 y g t 8
M I D 1 0 ( 1 0 1 1 0 1 ,
B H
V 1 1 0 1 1 W H D r a t i o n
L o l i t i m a i n a m
c l u s n e a S a g S H O 3 E H
O I C H H E V
H I M O H E J A I O d E H
i f
H u g l i
l a r a l t a d e n t r o n S t r a d a d v I i o n o o j
J . ' o o E r I f i r
( 9 Z I L )
8 1 9 1
e l f 0 H V W
B d 0 h 1 H I E O V O Y i A m a S
0 9 y B O
0 0 0 1 1 0 E 1 L N `1 1 H d 1 1
0 . 1 0 H 3 1 1 B W O d
' 1 3 1 1 V H I S H a
0 E 0 3 a 0 j
S I L 1 4 1 4 1 S ) I S H H H d 0 1 1 1 : 1 S W O H I I I I 0 1 1
`1 . ( 9 Z I C , )
8 1 9 T
' O t e
W I I 3 9 1 1 1 0 1 1 c l I 3 t h c a m
o r a h n o r a l l o w S w o r a o
' 9 g U H O M
N Z I L )
8 i 9 0 8 8
. 1 . 1 0 1 0 1 s .
1 1 0 d O E V I
0 9 m e
O 1 I 1 q I 0 1 0 1 1 0 1 4 S H O H Q
8 Z 1 3 1 1 0 1 H I
( 9 g 1 t )
8 1 9 1 * S O
B I L L O H O H O H I L I O
0 . 1 0 H O H I S X
I f 0 0
O
1 1 1 4 9 S 1
- M a t t P L E E I M S ' L L V E r o p d x
O H
u e d i 0 , 1 0 1 3 S 1 f I I E 9 4 )
H 1 4 9
S L I O L I T S i t P I E H H t u d o p
a n a r g e m i n d u
s a d ; w a d i .
a
S E V , 1 9 I 8 E 0 1 1 3 0 j
1 1 0 0 H
( n u )
8 1 9 1 z s i i
1 1 1 . 0 1 I H X
1 q H H I A 0 E 1 S L O V h 0 1 0 1 1 3
S 9 O H I l a o d a r m , l ,
t
B E
B f f E t t O d l l
E d 1 1 4 H A P E 8 O J h c a , o a t u o g i r o L
- e t r u a o
I r S t i a d n
m I s a a 1 f
E L M 0 I 3 0 ) - 1
E H
S H d B I N I
j E V E N
. 1
( M )
8 1 9 1
9 8 8
w w w S o
g e o a n w r e a u r a t . 1 0 1 4 1 0
O H
1 / L I S
9 9 a
m o r e t t e e i m a m " V H 1 1 , 1 . 0 1 1 0 a
V H H H I B B l a
S
G r o a n '
g r a e m d r a l n a n S r a
a n o x
e o d o r a x a r a d m
0 , 1 0 H 3 H V I H O d
' H Y L V M S H H O r
0 E 0 0 H O j
S I I I H N S V S 3 r n H d O H E V i V r t
- o d u N e r i d e a
H H H c l E 0 1 3 0 1 1 U 1 1 1 1 1 1 E 0 a
1 4 0 0 E r
' 8 g
i w i
( n u )
8 1 9
9 8 s
r a d a l i e u a r A a e w a m l y
B H M 3
S a o d a r m i
0 4 m e
a o a m a n S m ' r a d S x
- e n a r e d r i a
0 E 0 3
I I
B I O V A I I I
o
H H a N I B I l i t e
V H 1 1 1 1 1 0 0
S L O E % V I H I O N
S H O H H H D d c 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 I 0 / 4
z e r a M a d d e n l i o n S t e e d g d e l f 0 1 1 3 0 j
' 1 4 3 0 H
' 9 1
1 1 1 E W
( M O
8 1 9 1 1 , 8 8
a r e S a N
a H 1 4 1 1 q 1 M 0 0 1 1 L i . L 3 O L 0 . 1 0 L O
x r u n r e c a r a t e i r o m a S
m a m a
E L L O W 0 1 4 0 3 O H ' i l f 0 H 3 O H
S u S s o a m t e d l l e d r o a a H S d a m o r a a S w a n a a a 9
z e r a i r m a l e n l i o n S t e e d a d e n n o o j
1 4 0 i s m W J
( 9 g t )
8 1 9 1
g g s
e d o o m n i r
w i r e v o l p
o l u o
x l l t o
x r a n i m a o V a l r o m a S ' H a m r a / l e m o n y S p a m ! & a u
H
e a S e d e a w S H o g i t
L a n r a s d e a l i f o n S 1 T e d a d a l i o n o o j
p r o
u s
w
i
( g )
8 1 9 1 y g g
a o d a z r o m
9 9 B E
a n o z a v
r a m d o r o
E R P 1 3
S o z S a a a r u S s `r a i m e c l u v e n a j ,
p i r e o S L O V h
S u l t o o 3 - 1 S u n m a d e r a m s
a a r a l a r a d a n t f o u S i t e d a d r a t t o n o o j
N o o y H E W J
( 8 Z I L )
8 1 9 1 ; I n
a a m 1 1 r a t d a t u l t o u S i t m d a d a t f o n o o j
l a o E r
r a m m o d e r (
a i r e o I I
- d 0 P i 0 j a o d a r e , r ,
0 9 m e
a z a t o d u m a d r a x e c
r a m e o d a y r
I r a H B a r a a w o u
- d o w o j s a m I t o d u m o d a l ( d e a m o j , d r a i n u
www.dacoromanica.ro
L X X I
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . H I O E F 1 2 6
H t y m e n H c a n n 1 1 3 m o n a c T s r p n A p o n a c a n A e -
T e n s c T a y e T , z 1 T O A n a M y c T e g o a e n o A a p n n a m o s a c T r a p t o
r e c n o A a p n A p o n a n a c e n y
n h o g o a m m u A e p e a s a m n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r , H 1 0 R g 2 4 , r a n a T e n n a m o n a c T u p s . r o c n o A a p s
P a t t y n o m m e p n t A a e T C O R H C H O M y M O H O L T 1 . 1 1 1 1 0 , n a x o t t a n t e m y c n B T H E S 6 1 3 C 6 L I B I I I H M
c n a T a -
p o m R a p c m a n o m , C O R O J I 3 M 9 I I I H H H , r t a x o A n s t u e e c n s o n p y n t n o c a s C y t 1 a s c i t o 3 1 x p e n o c n t ,
i t a x o A n m a 3 I o 6 y n o c z e g u e r o n e o 6 o c n o s a n n o t t .
< 1 6 1 8 - 1 6 2 0 r r . > a s r y c T a 2 , E s t p n a g . B e n n t a t i t A a o p u n n R O C T E
B a t t o n s h m a e T g p a r y n y n y H S E H R I E W H I C H r p a m o T y H a a n a g e a m e B O T Y H H O t t B y H I E E I
B R e m n a n t .
3 4 9 . 1 6 1 8 r . > a a r y c T a 3 , H c c m . g o t t s T p o c b a i n a H a c T a c s n n p o A a e T A m -
H a m H a n t y n y H g p a r y m a H y c a m e =t a m s B O T , 1 1 1 1 1 B 1 B c e n e A n c e m e n n , n a a m e a t n n e m e n
P a n n o p m , R t a p a n r a T y p c n o r e u p a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a a r y c T a 5 . , F e c n o A a p s P a A y n e A T B e p n t A a e T H a t a i n n o
H a l t o m H A p y r n m M O J I L H H , M b l i t 6 p o
B c e n e X e r t e m s , B a c a y t t c n o r o } T a n , n o c n e
p a c n p n c T p o m , H m r a n o m 1 1 R p e s y n o m .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) - r .
a s r y c T a 6 , T o A e p e n t T n . g m , T p o t p a i m t H y e n a
e e p O E C T I 3 H H H H I S 1 1 n p e A m o T a a 5 6 T a m e p o n E L F I E H M g p a r y m a x y H l i e l i l l y R y C H 0 1 0 I l a C T I .
B c e n e P 0 1 1 1 1 1 0 1 1 , R m p a n r a T y p c n o r o ' T a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a a r y c T a 7 , F I c c u .
r e c n o A a p s P a A y n o R r a e p a n t a e T
B e e l i n e B O R S T I f A m i n e c e n a B a n n e a r r x , P e n a l , M a p a g a n , H p n r o p t i e n n n T o l i m a : t a m s ,
B a c a y t i c n o r o ' T a n .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a a r y c T a 1 0 , F r e e s t . r o c n o g a p s P a g y n p l i n a n s u m e m
i n a p n a n a 6 a m ( D a n g u y c n o r o u p a n p a c c n e g o B a T s , H M H 1 0 T n R B H T O R T e l l I T H B O V E I H y B c e n e
r y m e n e n , n p n n a t t n e n t a n k e m m o n a c m p t o C B . C a B L I , o n t y A a 0 1 1 1 1 C H H M a l O T A e c n T n n y
. e x n a 6 a . B H p O T H H H O M c u r i a e 0 H 1 1 O M I C H E I A a T s r a o 6 y 1 3 1 2 B O R O B H o T n p a a n T s E X
n a r o c n o t t a p c n n a A s o p .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a a r y c T a 1 2 , T a 6 a p a . r e c n o A a p s P a A y n o t t m e p a t -
A a e T B a T a c j o y H e r p e t l e x a n y g a m s n o m e c T s n 1 3 c e n e ( t o r a c T i o i n , n y n n e m m e a a 1 3 9 c e p e -
6 p n i n n a 1 a n e p o B y A M A r a J A 0 1 3 H y c s m o s e t t C o n o m o n a 1 1 8 C a n a n y m a .
1 6 1 8 ( 7 1 2 6 ) r . a a r y c T a 1 8 , F I c c u . r o c n o A a p s P a g y n p n i c a n n 3 a e T
n u p t i a . n a 6 a m H i r a n o . p a c c n e A o n a T s T f f i n 6 y m e n c A y C e n y a c t u n d H H a m e m n o t m a m m a -
n a - a a m e n b a n n s t B c e n e T a p n e t u n t .
3 5 3 . < 1 6 1 8 r . c e n T n 6 p n 1 - 1 6 1 9 r . ' I l o n a 3 1 > 7 1 2 7 . E n n r o p t t a M a n -
n o a c t u t a o g a n n u t s a e T 3 r H u n o a p a H p a n t e c n y 3 0 B e n e l u x H a a n n a m A s a e T c a c a o g a m .
c e n a X a c n e t n e n n A o e e O T M e E C H B a H H H A n n n p o A a n a t .
8 5 . < 6 1 8 r . c e n T n 6 p n 1 - 1 6 1 9 r . a a r y c T a 3 1 > 7 1 2 7 . ; R e n a n o t i o n -
H e r o n o c T e n s i n n t a H o p r n E n a T e p i n t a A a p y e T C e t t y n c n o m y m o n a c m p t o a a y n o n o t t A y n n t
e e m y n a . s t m o r p a m s m H A s a M e R B I I H I I H L I X 6 p o g a B c e n e T s t p r o s e n n n a p e n e H y T t i a .
8 5 8 . 1 6 1 8 ( 7 1 2 7 ) r . c e n T n 6 p n 1 4 , T n r s n a .
r e c n o g a p s P a u n p n n a -
a m a a e T y p n A m m a m H s a T a m a n a m 1 1 3 I l l e p n e n n p a a m c n a T s 1 4 c T p a m H R a c n a n a
n e a t ! , y l i p a s u n t x 2 n o n l e g a l y a n u n e r o n o m n c a K o p p ) R e n c T a m s n a , o T n p a s n a H X
C B H H H H I I L I M M r o c n o A a p t o .
3 5 9 . < 1 6 1 8 r . c e n T n 6 p n 1 6 1 9 r . c b e a p a n n > 2 0 , 7 1 2 7 , H c c u . r o c -
n o A a p s P a t t y n e A T B e p n t A a e T M a p r m e , n a x o m u n e l i c n B T H 9 E 6 0 c e e 6 p a T o m H c a n o m ,
n o m e c T s e B H n i n t o p o r a n n .
www.dacoromanica.ro
v o i n g l v d e H
e 9 B f f e l i c I r n y
; 1 0 1 1 0 ) 1 {
' 0 1 4 1 1 0 d H O H 3
O L I O
0 0 H H M ' 0 1 1 4 1 / 0 l i
H
U S I / S l i d 0 1 1 I f S 1 / 1 1 1 1
H
- O H M /
R h I l l i d / g ' 0 1 S 1 4 1 I A e d H m
O M N I
e l a m d o m i l l m n o l f S J , S m a x d o e t t
S i v o m a r e e
s e v i t m c l e m l i o u S i t e d s d l e t t o m o d
r 1 3 3 1 4
' i d a u i
J
( t , g y t , )
6 1 9 I
l y a S t r e a , e h
H T I M I C B J
M a h n
1 1 1 4 / M H H e d . 1
I M I M H O I A I M I I
3
E l d 1 4 1 3 M 0 1 1 1
1 1 8 1 1 1 / 9 0 0 1 0 0 1 4 1 M I H I / l i a
O l d r I I 0 V 1 1 0 1 4
S Y / 0 1 1 0 3 0 V c 1 c i d l i V 0 1 1 0 0 1
L I
d 9 0 1 . 1 0 1 i
a
( L g y 6 )
8 1 9 y f t l y
S I L I O S [ S C I O I L L O I T H S W O M H 1 4 9 0 1 1 D a L S H O O H O W S
0 9 a
J i r o l i
o ' e m r d e m o h
e 9 m e e m d r i n
O d e l l / H / 4 9
4 1 3 l i h
j i g d N D a r e a
E y
S I I I I I : a 0 a 1 0 - 1 1 3 1 / S H H H S H 1 1 1 1 4 1 / 0 1 3
S I N O H H 1 / 0 1 1
a w e l r i n d a s l a t o r r A d q d e l t o m o d
* m a y
`t y a i d g e m e ) 1
i
( L g t 4 )
8 1 9 1 ' 6 9 8
* u m i a k )
I t
a m o o l f S J , v I I I H E f d
- O H S H
B i r e w o d
g a d a h o l i A
H ' M U M
H
1 4 . 1 d 0 k I J l i r S H I l d 0 3 . 1 S M I L L 3 H d H
U O 3 1 0 1 1 N 3
S H O d 9 1 / 1 3 1
0 0 Z I 6 1 3
0 1 4 H H 0 1 / 1 1 S 1 1
0 1 1 1 1 1 1 . / 0 3
u
H H C d 0 H 0 h
0 1 / 0 3
C d l i O l i l / H S H I I H d O a l f S W O H H I f 0 1 1
a a v i b u d a u g t o l y A l i v a q d v i t o n o o d
N ' o p t y
' y g
E r d g i l o y a
L i
( t , g y t , )
8 8 8
g o r a X r a t O O f f i l l i N I M E I u
o a e d u
B 3 I 0 l i t t
e u c
i n r e g e i r e H d p r u
v i d u r n e a l a l l I V O W e l l
a D a
4 I l i d 1 1 9 . 1 0 ' S 0 0 1 /
a H B 1 4 4 1 0 1 1
S O V S 9
O D /
' O W
X a L
S ' 1 4 0 3 0 / C l i a 4 H V O R O H E O 4 1 0 r e / f a r o l m o v i i o n t o a o 3 y o r S H e D e o i e u o m r
I 0 E a l l i a
- e v i o u i r o u g
S t e d
g d e t t o n o o d
i q o o j
' 6 ; g d p s o x
L I
( L Z I G )
8 1 9 1 L 9 8
S e g S r t S d e l f v o i , S m i n d o a l f
e a
q l t l i
- E l d o n
z m a n a r e a m y o i r e o e l l
S l o w e d a v i r S u S i e
V 1 1 3 1 4 1 1
L 4 1 l i d 9 0 I 0
I N B H
M 9 t / M a d / 4 1 1
. t e v e r l e v I n i d u
S t e c ;
c i d e t t o u o o j
N o o y s
' 8 1 u d g i s o u
1
( L g I L )
8 1 9 1 V 9 9 8
I f O 3
2 C H L / S d l t
1 3 , 1 1 f 0 a
l i 8 1 0 3 - I 9
a r e c l a r g e e
' l i d / 4 1 3 ' M M
0 , 1 0 3 a L a l t e d
x a s n e e l i t u q w
I I
m y r n e o v i n r e o
B r e a q 1 1 1 0 H 0 1 1 3 0 9 O H
I l l i d } 1
0 . 1 0 } 1 3 3 1 1
V a i r x t t o u
v e m m I n d o 9 a
w e e r a e e m a d u : W e d
g d e f i c l u a o i
I ' 1 3 3 f f
`g y t o l g
J
( 6 g )
8 y 9 1 9 8 8
o w e d a l l o a r t
l i N H 1 1 4 1 . 2 0 1 3 0 1 1 ( ) a m a i n
' m o d e l 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 d e N e l ' i
3
B l f u l i
o n o t t o L O
o s u o l i e r v e u
f i X I I
O J O I T H I H h S E 0 1 1 ' 1 1 9 0 1 / 0 1 1
1 8 1 1 1 1 1
H E M H O H A O F I H H O I M S H `H d e m o m
a
V H I I I I r e d 1 0 H H E I I l h a l i C P T V H O d y
l i d l i t 0 6 0 . 1
O l d N 1 3
V H 0 1 4
I O S l i e l i f
S t l i d c i d E V 0 1 1 3 0 , 1
3 3 1 1 '
`g y z i c I 9
I I O H J
( L g y L )
8 1 9 1 1 7 8 8
e x o d o a
H I M
M O M *
D I M B E I J O H O H
i r l I O S I I l i a
3
1 4 1 1 } 1 1 X 3 M
P i 0 d 0 9 0 I M J S I / 3 1 4 1 1 4 H O d O h S E H 4 M I L S H M
O H
v u o d y
r s d e / i o n a o a o l d r u o u g o l i r x e n e w a r k t e H a l d u ' n u r t e d o H n H
u
e e o d i n u l y ' H a r r i a d o e y
x v r a o i f
l i O d O W d E I 4 I V I I H E d I 3 S
O H
E d I 1 / 1 /
V a h a L O O K
A I E H H I l l r i f d S S O M E I B E H H d l l S t e d q d g I f o u p o i
e s o d y E d - e t / c o u p e , ' q d r u a r n o w ' y y u d g u o u
J
( L g y L )
8 1 9 y 8 8 8
e x o d o a
R U H 1 1 1 1 8 1 1 1 0 3 O J O H E f r n o u o l i
g r u p S n e m
1 4 1 1 1 1 1 1 4 3 0 1 t e d o g o r n r I L a S i r o
x p o p t l e h L u x s u e d m o v e
H
e a S d H o e r m o a d o m
a V I / O 3 a l k h O I E H E I
1 4 1 1 3 4 M O V
O H
1 4 d I l i l l
2 1 1
M I H B V I / d A H I I I I 0 d 0 H H H
H
/ 1 0 d S a t i t ' I u m e c l a a v
B l i O 3
V H 0 d V l i d l i n E 1 3 0 . 1 o i c i m u e n o w
a a v l i n c c i a m a t o u A l t a c i f l u t l o a t o o d
N o 3 i y
`g y u d g u o l y
J
( L U G )
8 1 9 1 7 , 9 8
1 4 1 0 1 1 0 d y
S C U M S I N l i d u l i o n o o a X P I H I r e f l O d v I t ' p o i ; l y e l o o x a a a d x o
8 1 1
n t a r i l a
v u o d y u d E l i o n o o
c a d r i m e H o w z e e V a r d a e a t t o l l S I f e d g d e t t o r z o o d
9
q d g u o u
a
( L N G )
8 9 1 1 9 8
e t t o g
u S e
u S t r u t a M I I H r e d . 1 0 1 1 1 4 1 1 h H h I r e / 1 1
g O H H E H O O 4 E 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 M C 0 1 1 H e
I 0 1 1 3 V
4 1 1 4 M 1 1 1 1 1 4 1 1
O J O A L O O M E M M E I 1 5 9 1 M O H H
9 3 H H I I I i H r l d a
M I / O r
t H i l d l i 1 . 3 1 0 d 0 1 / E I
0 0 1 a
L u c a
S k i e l l
- 8 1 1 d 1 1
y r b m e n r o a S H n i e c L y e l l u H O d l I N
O a k
`J ; o r e a r m e H o g a l l u e o d y
L e m m H
V I I S I d S 0
1 / 1 0 X H N H H H H I e h
' f f I T H Y L E 0 a
H d e n z o l l u d g u l l i o
* a
( L Z I C , )
8 1 9 1 ' 0 9 8
www.dacoromanica.ro
1 4 1 4 H 1 2 , 1 0 1 /
s L o v r i J o a o
e o d o u v . t
9 ; v a
S d u r v a r t
a n t t o d u m u n e c l I f o l l
e a
S t a e d 3 i
9 u u
( I n v
J
( t u t )
6 1 9 1 z s s
S u u v a r r i i
- S m u S e e l f a l t a r
E C
S H B H C C I F I H
O H D I E H O H
x o r e l f
1 1 1 1 E H H H H O I L L O V O d
1 1 1 4 / 1 4 0 1 1 3 0 3 O I C O L I O h
o m u v d
- . L e l l
x e c p o a o r
H 0 E 0 . 1 0 h 1 1 1 1 1 1 1 E I 0 H 0 H 1 4 0 3 I f
' t V I d E < I 6 1 9 0
9 8 8
1 1 1 - 1 0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 E 7 1 0 3
S H 1 1 1 1 0 1 f
O H
S 1 1 1 1 1 d 1 h f
O H d O S I l d j S I I 1 4 0
X 1 4 1 0 E 0 8 O C T
E a
I v e l f o d u v x o S c r
v a l i t d
e i a e H v o s u v u S w
I 1 H e h
m u r
o t r i r v
d u e ( / '
i
( 6 Z I L )
9 8 g
i f e d u
1 1 0 1 1 1 1 0 W H E
H
l i o d o
m i n h 1 1 1 1 4 1 f 9 1 4 1
a 0 1 1 1 1 E 0 1 1 0 j ,
E H
I I I 1 1 1 0 1 1 1 e i r e x e D
O H 1 1 1 1 f 0 3
o i d o j S d e m u o S P L O H H I C O S
l o v i r m d o e l t o u X I i e d q d t l i o n o o d
N o o f f
' 6
u r v d n a d )
L I
( L Z I L )
6 1 9 1
' t 8 8
v o a r
o L i o n t r a e 0 1 1 e e
r s u r 6 V a d u o u l m o v u o v i S w o m h u d l o u g
J a v t f l u
X r e d 4 d M i o n o o j
n e
w o d
' t o i r d a a d ) ( t u t )
6 1 9 1 g s g
# v I r S o a d 0 1 1 1 . 3 1 4 1 1 v m v d 9
0 . 1 0
S E I H E I
H E M
o r r e c p a L D
N O
d e l f t / 1 1 0 0 J 0 0 H H E 1 1 0 1 1 3 4 H O H
E H O O E
& E L L
0 E 0 3
C I O L I E d r t
S H H H d O l i t i
m a v l i r e d u e o e S t e d g d e t t o u o o d
N o o i s
' 9
i c i r e c I a o
x
( L Z I L )
6 1 9 1 1 ; 8 8
' E m m a !
x m o d v a , v 1
0 0 9 ' e u
v p a u c l ( I c i a . A
0 0 H H 0 I I I L i 0 1 8 0 3 1
E H H H t e d a
O H H E I
B E V
1 4 1 0 1 3 0 1 1
a
H u n r e u
H i &
p z o , L o o v i O
t o d o
N H I 1 H H q I t 0 W
v r e i r d i q g
8 1 1
S d i n c d y
z a v l i m d o E u V o u S r e d q d v l i o u o o d
m o o l s
' y B 1 t B d 1 1 0
J
( L Z I L )
6 1 9 1 1 8 8
- 1 9 [1 1 1 4 1 1 0 H d a h
E H h 0 L 0 9 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 E
d i
E H 1 1 1 1 1 1 1 0 . 1 0 1 1 H 0 h E 1 1 X E 8
M O O N H e - C a
S e l f E H E d H
1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 4 0 a
I q r n a o H d a V o d c h ; n w e l n u S n
0 I M I E H H 1 1 1 1 0 1 1 1 4 1 t
S V H 1 0 1 0 1 S o
M I L L
4 I E H O V O I C 3 0 E d S E S I A 1 0 1 4 0 I 3 O d U I D S I 1 1 0 1 1 1 8 1 4 9
a 1 4 . 1 H 0 1
S P I O H H I C O H
z a t a r m e n n d u
4 t U d
n d u V o n o o d
i n p o i s
' e y i s d n a n n ( L Z 1 L )
0 8 1 3
v i r S o a v d a n , L o n E r
0 . 1 0 1 1 1 0 1 4 9 I f I 1 4 8 I l H e l r O H H H E H H H 4 1 C 0 1 0 0 . 1 0 3 1 H 1 f 0 1 1
S e o n n a n n b u n a
t r e d H
0 . 1 0 } 1 1 1 0 W H H
' a r t a a d i o r . L o l l
0 E 0 3 I I
' M a t I f I C V
m o a n
i n n o d a S v a r e n d r a u S n a i n e r v
x a B l i n f c l o c u t i o n S l i n c y
n c I n t r o n o o d
y g
i f d v a n u
J
( M O
6 1 9 1 6 L 1 1
' x i q i , o u o e
x i l u a l e a u e a
O 0 o u
o u l i o a a u t e
E E E 1 H h E l f 1 1 1 4 1 1
H O
1 4 9 a L h
1 1 1 0 1 1 1 1
O E 3 S
O
' W H O M
P I I M I N I A I
W 0 1 1 1 4 E 0 E 1
d H o d o s i o l g i r d S n o y y E H H E I H I T I
0 E 0 3
w a r e l i o n
J , a t i t m o g o n o o
S I i n a n d t l i o n o o d
i n o o l y
m d B a n n
i
( M G )
8 L 8
1 1 0 H S h 0 g
1 1 0 H I I I I I 8 1 3 1 1 0 3 1
g o i n i v a o d v t t ' m u a t t e r r a
0 E 0 3
o u l r u o v u o n S W O H 3
- I r S n a D z a e t w d a t u t t o n k t t e d n d n l i o n o o d
g y
d n
a n t ( ' a
( L U G )
6 1 9 I L L 8
l i t i d x o n n a g i n f a r e o `u m n o n e m o h
1 1 H O I C O V
1 1
1 1 . 1 1 1 1 0 0 1 H H H J
E 0 0 / 1 . 1 3 8 1 1
0 1 4 H H O I I I I S H S u S k n i x o l y
S n o H S p r e n d i n n S w e r n E n n 9
m a v l i m d e r u l t o n / C r e c y n d e t t o n o o d `t I
I f
d E E 1 1 1 1 1
1
( t u t )
6 1 9 1
o L g
v a d m o v u o r t
o n o v i r E w n e c t e n
n t t d o n n n
t n n s u n a t t
n v n n e a .
`B d i n l a t n o v e
O J O H H O W H H
E H H 1 1 4 1 r 0 h 1 1 O
r i u m u o a l f
4 1 E 1 1 1 1 8 8 0 1 1
g n e d n o d o n a g e i r d i n x ' E m m a
H I E H H I L L H 3 0 k i
I 0 E 1 1 1 4 8 E H H d H S V E d d E V 0 1 1 3 0 j
" H E f 6
I f
d E H H
1 1 d
( L U G )
6 1 9 1 9 4 8
1 4 1 1 1 4 1 1 C d 9 H I S V
E H
E H E H N H V a o c i e n e m
O g E C
u r n m a n u S n `m u n a d e z e u p
0 1 f 0 0
a
N O V
1 1
o m o o d l e
o u H E W N
H O I D E l a
S k t o d u e
a a e l f m c l a n t r o u f a t v c y n c i e t t o n n o d
1 4 0 0 H
' 6 u d v a
L 1
( L z y L )
6 1 9 1 ; 1 1 8
h o u o
o g u a t
- v a l o r t
i x r u o u o e ' f f e d x
o a o l M e m t u i l
`k u m a n a h S E H
a m m o
E 1 1 0 , 1 ,
S H H H 4 l f a 1 3 0 1 1
i s c h m u i s ( G g l a
6 1 9 1 8 L 8
, L e e n d l l
h H i l e l f 3 1 1 H E I D
9 . e n e y r d i n y i
g
v h u o c I L D
o l u f f e l l o a
X
o r m n a u s S u r i a t u u d u o a o H o v o x o d o V ' e x e o d a t /
V E 0 3 H 1 3 B h
H h E l l d 0 H
S 1 1 0 1 1
1 1
S H W i L / 0 9
S H O H V O I n n i d a u l i o u S t e d d E V 0 1 1 3 0 , 1
8
U d E B H H
i
( t u t )
6 1 9 1 z a
www.dacoromanica.ro
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n g 1 1 , F i c c s r . r o m u o g a p n r a m n a p p i c u t a " -
s m s a e T m o l l a c T m p b c s . C a s m c o 6 p a m 6 e s t a s s u p c H a c e n a C T p o e u r r H s p e n o c T a m x .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 r r . > a n p e a s 1 1 . X a T m a H H m a p H a n a 6 C y m a s s i B a c H n e
M e n T e n m q H p H s a a m n a e T x a T m a H c s n m c a y r a m H a T p o T y m c s o r o } T e s ' O C T a B H T b B n o s o e
s c e x s u r a m C T e ( p a n a . g y m m r p a m s o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a u p e n s n o c n e 1 1 , R e c i a . r o c u o n a p s r a a m a p O C H O
6 o s m a e T c e n o H o c T e n s m i s a E H a s H C H y M H H H O T s c a t i e c i a m H o A a T e t / H H O B H H H O C T e i t O
y c n o s H e m 1 1 H a T H T b e s t e r o m s o , B A s a c p o s a , 1 0 0 T a n e p o s .
8 9 1 . < 1 6 1 9 r . H o c z e a n p e n s 1 1 1 6 2 0 r . c e s T s 6 p s > . r o c u o n a p n
r a u m a p n o n m s e p s g m e T B H c T p H i m o m y m o H a c T m p l o m a n y m r m a u m s y B B y a a y .
< 1 6 1 9 r . n o c n e a n p e n s t 1 1 1 6 2 0 r . c e H T H 6 p b > . r o c H m a p b
r a n m a p H p H s a a m a a e T r a s p a n y H a H o s o p e n H s p H a e c T H H r o c n o A a p m M l l s y . n a c e r o
r p a m o T o t t H a c e n o B n a n e n a .
8 9 8 . < 1 6 1 9 r . H o c n e a n p e a s 1 1 1 6 2 0 r . c e H T H 6 p s > . r o c r i o n a p s
r a a m a p H o s T n e p s t n a e T n s o p m m y r a o T m E p e m m l c e n o H a n a H m a n n H a H p a H a y H n o n o -
H H H y c e n a I l l o H a H H .
3 9 4 . 1 6 1 9 r . < H o c n e a n p e n g 1 1 > . C H H C O H p a c x o n o s c T o m . r n m a H m t y -
J ' a x i l n o n o m e n : ~ B o y n a B c e n a x H a s a s a m e H H , B y n a e m T H , M H x y z e m i u H c H o p e n r r H .
8 9 5 . / 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a r r i a e n H 1 2 , J ' I c e n ' . r o c r i o n a p n r a u m a p r i o x r s e p s c -
n a e T s c c s o m y m o H a c T m p i o c s . C a n m e r o s u r a H .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n u 1 2 , H c c i , i . r o c n o A a p n r a m n a p H o n T s e p s t -
A a e T X y m c s o m y e s H c s o n c T s y c e n a P a B l a M T H , I l c n z e H H , H o a H a t m , H m p a u r a n s , M o n e r a
H p e n e m T H .
8 9 7 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n g 1 3 , S ' I c e s ' . r o c n o n a p s r a m n a p n p H s a a m ,
, n a e T C H O H N c a y r a m , n n a p a H s o m s a s a p a m , H p o H a n o g s u m m H o m o n H a . m e a m m g e
C e H y a m m , P o m a H c s o r o e r m c s o n e r s a , o a s a T s r a p a s e s u l t c 6 o p a a n o m a , H e n o T p e 6 -
J u r a , c e s a H H e c s u l r a T s H a r o p o n e i t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n s 1 3 , F I c c m . r o c n o n a p b r a m n a p H p H s a a m -
n a e T m u m m u m a r d m e c T e l m a I l l s e H o c T a s H m s B m i m e H H e B 3 H M a T b H u m e a c s u m a d /
c e n a I l l s e y n e s H , P o m a a c s o r o e m a c x o r m T n a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n H 1 3 , X O T H H . M e l l a n m p s a n a 6 a H p H c T H H a
s p o i m e T n m p s a n a 6 y X O T H H a T y A o p H e c e n o I l a n T m u n u , A o p o x o t i c s o r o H p a s ,
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n g 1 6 , A c o l a . r o c n o n a p s r a m n a p H p H s a a m -
n a e T y p a g m m y , T L I O H T y a y H n m p r a p s m 1 1 3 X y m a O C B 0 6 0 1 H T b O T o 6 p o s o n 8 H O C i f y l I I H H -
H O B x y m c s o r o e r a m M o n c T s a , 2 c s o p H s s o s , 2 H O p T H I S X , 1 c e n e n b H i m a , 1 r o m a p a ,
6 o s n a p a H 1 m s c H n s a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m i l : l e a s 1 6 , f I C ' c m . r o c n o n a p s r a m n a p H p H s a a m -
s a e T x y m c s H m y p m m u s a m , m o n T y a y H m a p r a p a m o c s o 6 o n w r s o G a p T a H l I b l H o 6 p o x o s
c e n a x y m c s o r o e n s c s o n c T s a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a s p e n f i 2 0 , f i c c m . r o c n o n a p s r a m n a p n o n T n e p s t -
A a e T m o H a c T m p l o r o c n o s a p a A p o u a c e n a A s e p e u r r H , A s z y p o s H H m s o p e m T H , H s m e s s o r o
s p a s , o c a o 6 o n n m s H X O T s c e x n o n a T e n ; y p H A F I H S H H e A O H 2 R H E I s s m o t m T b W T H c e n a B
v u c n o n p y r m x o s p y s n m a x c e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a u p e a s 2 0 , H c c m . r o c u o n a p n r a m n a p H p H s a a m -
n a e T y p a n t n u t a m H a H a T p m H e n o x y l i a T b o s p y s m u m n H m l a T s m H , c e n a r a m o s a c n i p m
www.dacoromanica.ro
L X X V
r o c n o A a p n A p o t t a A H e p e u r r H , A n t y p o s y x H a t t O p e u r r a , H H m e t w o r o p a n , a n H a t t
O B H 3 1 0 , 1 1 0 T t l e T H L I H p a i o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n a 2 0 . r o c H o H a p h r a u M a p H o H m e p n t g a e T H I . H i t y
l i f t e d : l a i t y x l a C T E c e n a M a p H H u m e i n t C B I I H O P p a E H H I C O M a B l e a b 1 1 1 1 , 1 1 1 b 1 M 6 p 0 g 0 M H a p e n H e
T p e 6 H a r y n e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n a 2 3 , R e c u t . r o c n o H a p k . r a m n a p n o H T H e p n c -
H a n B H a r p H r x t o m y m o H a c m p t o ; v i e B O X E R & n o x T i m m y , 1 3 3 f i n l e a p x m e r u t c H o r t o m
r e o p r e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n g 2 3 , a c c t . ' . r o c n o x a p s r a u t u a p H o w s e p s i t -
H a e r B u c T p H H H o m y m o H a c T i a p t o H p e A e n b i a a H o H e x t t o r o a e c a a M O C T O H M I O B t l a p H 0 B
l l u a t r a p a r k x .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a u p e a n 2 3 , f l c c r . t . r o c n o x a p s r a n n i a p H o m B e r m t -
A a e r 1 1 o 6 p a T c H o m y m o H a c m p t o H p y x B e n e y n C p e t n t a m n a 1 1 1 3 1 1 E K O K 0 B a B O H H .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n n 2 4 , H e c h t . r o c n o A a p s r a t u n a p n p x H a a b t .
H a e T i m p r a p n m a m o n T y a a m m a X u p n a y H e H o t t r i a m 6 a p n t x t m i t H t m o r p a H a p i o P o m a a -
c H o r o e n t i c H o n c n a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e a n 2 4 , } I c e ' ' ' . r o c n o H a p h r a t u n a p H o =H e i m -
; t a m ' r a n a T c H o m y m o H a c T u p i o c e n o B a n g e u n z , C r i a s c H o r o H p a a , o c H o 6 o n t g a n e r o
O T H o A u d i , p o n e r o c H w t a p c H o t i .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n H 2 6 , H e c h t . , - l ' o c n o i l a p b r a t t i n a p H o m e p a t -
A a e T A r a n m e s c H o m y m o H a c T u p t o c e n o I C H n H e u r r H , H a m m r o c H o A a p e m E p e m l i e f t =p u p -
n a 6 y M a H o n e . .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n n 2 8 , f l c c m . r o c u o g a p b r a n m a p u p l i t t a n z -
H a m , 3 a x a r n m 1 1 3 O p a g e m T x a r 0 3 1 1 . 1 0 1 1 3 X a n a c e u x p a a m e n t e H a m =t a m H o m e c T a n
I l f t e d ) a H a H a E p a e u r r x .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n H 2 8 , F l o c ' ' ' . r o c H o H a p s r a u m a p H o g n e p n t -
g a e T C e H y n c H o m y m o t t a c m p t o H o m e m e , n x t e n b u l i t t , H o m I I H p e n o c T i m r x y u p e A e n a
T m p r y n O p y m o c a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n g 2 9 , . 1 1 c , c m . r o c H o g a p s r a t u n a p n o H T H e p t t -
A a e T H e n t m o m y H o m r t c y B o p o s T a p y c e n o H a r i : m i n i m a , H H m e r x t o r o ' T a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e n n 3 0 , R e c t a . r o c H o H a p b r a m n a p n o x T H e p n t -
i t a e T H e n i t H o m y H o w l e y B o p o s T a p y , H a x o H a m e m y c a 1 3 T a m 6 e c H e n t u a t m y i n e p o m . g y H o t i ,
c e n o H e r p x T e m n , H H m e x H o r o p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a u p e n s , ' 3 0 , R e c t a . r o c u o H a p s r a t : m a p H o H m e p a t -
A H o T C e t t y n c H o m y m o H a c m r p t o c e n a P y c t r x o p x 1 1 l i t x x e u r r H , H n m e i t H o r o p m , C 3 6 0 3 1 E 1 1
a B e p H i t H e a r r H , P o m a t i c H o r o p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a n p e a s t 3 0 , F i c c m . r o c a o H a p s r a u m a p r i o x T H e p o t t -
; I a n C e H y n c H o m y m o H a c T m p t o . c e n o B a m e H m H a A o 6 p y t u e , C o p o H c H o r o ' p a n , H a p o -
H a H a o e H e n t u t x m H B O p i l l t H O M K O C T 1 1 B e g o t t o m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a H 1 , F l o c ' ' ' . r o c u o A a p s r a n i n a p H o g T H e p a u x a e T
m o r t a c m i p t o C B . H J I b l l H y c o H m e c T a y n p e H e n a c e n a I I I H e t t , H p H H a g n e n c a u t e r o o x p y r y
m e c T e t u t a C r i a t i m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 1 , F l c c m . r o c H o l t a p s r a u m a p n o x T H e p n c H a e T
C e R y n c g o m y m o H a c m p t o p n g r z a n a H o H E s m e c T e g H e O p r e e H e , p a l l e x H a p o s a r n i m e 6 1 . I m m t m
n u p H a n a 6 o m g o m m e m .
www.dacoromanica.ro
L X X V I
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 2 , S I c o l a . r o c u o n a p a r a m n a p n o n m e r u n a e r
5 u u n i e m y B a r a c j o y R a m a I t I o n a m u o B O T Y R H y B c e n e A p a r o m H p e u r n i , H n m e n u o r o ' T a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 4 , f l e c u . r o c n o n a p b r a n i n a p u p H u a a m a e r
n i t H o w i r n i a m m e c r e t w a R U H o u p y r a X y m a o c u o 5 o n w r s O T 6 a p i n u n h t c e n a x y r a c u o r o
e M I C H O R C T B a .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 r r . > m a n 5 , B e c m . X a r m a n B a c n n e B l e n T H a a n n p n -
R a a h r u a e r B a r a u a m H u m r a n c u m m o u y n e n H n m O C T a B I T M B n o u o e ' A u r a l ! Y p c y w n R i t l l y n a ,
n p u n a n n e n s a m u x e r o n p y r y A y m n r p y I I I T e c b a n y .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 r r . > m a n 5 , l I c o u . X a r m a H
T n A p H a n a 6 C y n a u t z B a -
M U M M e n T L I n g l I n p l u t a s t m a e r B a r a s a m w w a r a n e u x m a c y n e n u n m O C T O B I l T h B I I 0 H 0 e g u r a n a .
3 r E a p u a , n p l i H a n n e n z a m e r o A y m y y r p y I I I T e ( p a u y .
4 2 8 . < 1 6 1 9 - 1 6 2 0 r r . > i d a n 5 . X a r m a n B a c u n e M u u m u u ! u p x u a a m a e r
B a r a s a m H u r a n O C T O B I l T b B T i m m n u r a u a C u u r y p a , n p n i a n n e n t a n k e r o A y m t r r p y 1 1 1 r e -
4 : a u y .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 r r . > m a n 5 , l l c c i i . X a r m a n i r n u p u a n a 6 C y n a m i
B a c n n e I I I e n r x n u n u p u u m n i a e r u a r a u a m u n c y n e t u m m l u l r a n O C T a B l I T I . B n o H o e n u r a n a
A y m i r r p y I I I T e c p a n a E p e m i n o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 5 . C o t i ) p o u n n c o C B O R M I I C L I H O B B F I M i l n a e r M o n a -
c r m p l o C B . C a u m 3 c p a n n x B m i o r p a m u n c a u H o n o y - F I c e m B a a m e n 3 c l ) a n n u n n o r p a n u g u a
1 : k a n y n n y t t B o n a n 2 0 r a n e p o s .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 6 , l i c e ' ' ' . r o c n o n a p b r a n m a p n o g r i e p u t n a e r
C n m e w A n o c r o n y H a m e c r e n u a T p o r y m a m e n b u u n n u l l 6 p o n B c e n e H o c p e u r r n , u p - m e i n : m a t
y B n a i t u y n e r o 6 p a r b e u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 7 , 5 1 c e m . r o c n o n a p i , r a m n a p r i o n r u e r u n a e r
B H c e p H u a H c R o m y m o n a c i m p i o g a m , I I O M O C T b n B c e n e O p 6 n u e , H n m e n u o r o u p a n , n a p o -
B a H n o r o u o n b e n o c u e m T i o n a a n o m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a i l 7 , F i c e m . f o c n o n a p b F a u n n a p n o n m e r i n t n a e r
B H c e p H u a u c u o m y m o n a c r h i p i o , n a x o n n u l e m y e n B r a n c 6 e C m o n a c r u p e m - n o n t l a x n a y ,
n o n i n n l l i m p l l y n , B u m a y a i i B H c e p i n t a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 8 , H e c a r . r o c r i o n a p b F u l m a r , O C B 0 6 o K l a e T
o r u c e x n o n a r e t t R 6 a p i n H u m n o n o u 5 1 C C H H X n e p n B e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 8 , f l e c i a . r o c n o g a p b r a n i n a p n o n r u e r o u n a e r
m o n a c r b i p t o c o . 1 1 a p a c u u u u B m e c r e t m e f l c c i a c e n o 1 0 R a n r , H n m e n u o r o u p a n , C H O -
6 0 3 E n a n e r o O T 6 a p u n H u R I I O T I T O B L T X n o m a n e n , u p x y e a m m n ( 0 1 n O . T H T b n p u n u T a N n g u e c m
e m y n o n a r n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 8 . r o c n o n a p b r a n i n a p n o n m e p u n a e r T a a n a y -
c u o m y m o u a c r i a p i o g a m . m e e r a B H O H R O I I I T I I , a a x u a n e n n o r o n u o p u n u o m B y n y n o m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 9 , S I e c i i . r o c u o n a p r . r a m n a p n o n n e p u n a e m
B u c e p H m a n c R o m y m o H a c r f i g n o , n a x o n n i n e m y e n B r f n u 6 e e m o n a x a m n i r a B a n a r o p n , , 2 .
m e a l : a n : m u u a l i p a u a y y u p e n e n a c e n a T p o H n u .
4 3 8 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 9 , ' T e e m . r o c n o n a p b r a n m a p n o n r u e r o u n a e r
u n e r n e p y H H R o a p a H p a n t e c u y g a m r p a n n n b r u c e n e P a g o e n n , a a x u a n e H n y i o H o n a n c u y
H a Y c H a n n .
www.dacoromanica.ro
L X X V I I
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 1 1 .
r o c u o n a p s r a u m a p h o n T B e p i l i n a e T m o H a c -
T w o * C H H a t t c l i o r o m e x o T a < c B . H a p a c l i m i l l B F I c c a x > c e n o Y J I M I I , o c n o 6 o n i n a n e r o
O T B c e x ' I o n a T e t i , n o m n m o r o c n o n s p c x o l t .
< 1 6 1 9 r . > m a i l 1 2 , H o e g . B e n s u m i t n o r o i D a T F m i r n n o n T B e p n i n a e T
n b n u a m g p a r y m a n y n H H H H y H y , H a X 0 A H B A H M C H B T H H C 6 0 C M e A e n a a t i e p o m C H M H O H O M
H a H U M , H O T O p i d i H e H m e e T n p a B a B o a s p a T H T s H M n e H b 1 3 1 , B O r i n f l y , H y l l H O H H y l 0 B
c e n e P O B I H O p H , H b i p a H r a T y p c i l o r o u p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 1 2 , F I c c E l . . r o c r i o n a p s T a r t m a p H o n n i e p a i n a e T
n s m i a m g p a r y m a n y H H i m i l y n y m a c T s c e n a P o i l m o p s , . H a s u B a e m o e g i l c a m e n H , l i m p a i l -
r a r y p c H o r s u p a n , i t y n n e m i y m y H y e n a H e r o p o n c T B e i n i m i o n e a 5 6 c e p e 6 p n m a x T a n e p o B .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 1 4 , g e e s ' . r o c r i o n a p s r a n u m p r i o n T B e p i l i n a e T
A b H H a M A p a r y a m a y H H e i m y n y B O T S H I l y , x y r i n e a l l y i o B c e n e P o m i l o p H , I i m p n i t r a T y p -
c n o r o ' T a n , o T H a a m B a n m e n n e m m e p y T e o n o p e m T H H a m m B e r o s n e . n a t i m i B e p n y T h H M
I A
. 4 3 8 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 1 4 , H o _ c u . F o c n o n a p s F a u m a p H o n n t e p i l t n a e T
n a c T e p a w m a y A p a r a i l y H o m e c T s e a c e n e H a p e m T H , a l a n t i r i y c l i o r o u p a n , x y n n e n H o e
y T Y A O C H H , A H T 1 H M a r A L I B a 2 0 T a n e p o s .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 1 4 , F I c c m . r o c n o n a p b r a i l m a p r c o n T B e p a i n a e T
A p a r o m H p r i c i t o m y m o H a c T s r i n o m e n s m o n n a 6 p o n H a C r i a B e y m i n i m a r p a n n t i l g c e n a
B o n e H H H .
< 1 6 1 9 r . > m a n 1 8 , H c c u . H i g p x o n a 5 C y g a m g B a c H n e I I I e n T i l m u i
n p m i a a m B a e T c a y n n i e p a m C y L i a B c H o r o u p a n " l e n s i n g . B H o m e r p e i l y n a H a I I a u m a m i
H . H e o 6 i i n a n s m a T s H a n o r a m i l e r o n o m a , B e p n a H x p e n o c T i l m x e a n p y r n x a l o n e ' ' , a B 3 H -
m a T b c H e r o H H I l l b H o n a r a i o m p o c n n o n a T s .
4 4 1 . < 1 6 1 9 r . H o e n e m a a 1 8 > . r o c a o n a p s T a m a ' ) H o n T B e p i l i n a e T H u l a s " -
n o T p e R y n y q a c T s c e n a H u m a n a , C r i a B c R o r o u p a n , c d e c T o m A n n H n o B y t i e r o m o c T a
H n p u t a a m a e T , R T 0 6 1 . 1 m o n a r a i l H n m e i l i c o r o m o s a c T m p n H e 6 e c n o l i o H n H e r o B n a n e m i a ,
4 4 2 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 2 1 , f l c c u . r o c r i o n a p s r a m i l a p n o n T B e p l i n a e T
C e n y n c R o m y m o n a c m p i o r i p e n e a m m o n a c T m p f e i l n a e T ' T a m ) H a B a u m a i m e r a o G i g c o B c e x
H T O 6 y g e T O X O T H T b C H Z U I B y n n T s p m 5 y B M I X r p a m m a x .
- 4 4 3 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 2 2 , H o e s ' . . T o c u o n a p s r a t u r i a p n o n T B e p n i n a e r
C e i t y n c R o m y m o n a c T h i p i o g o m a H n a m n i B m e c T e l m e O p r e e B e , n a p o B a m m e 6 1 , 1 B i l n i m H o -
R O R H I A M m a p i l a n a 6 o m H m i o a p a g o i l l i g e m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 2 3 , H e c h t . r o c H o g a p s r a m i l a p H o n T B e p i l i n a e r
C L I H O B L H M H o H a u n i o B o n e , H a x o n n i n t i m c n B T a n t 5 e c m e n e m n i g e p o m M a H o n e , c e n o r p y -
m a a e m T H , B a c z y l I c i t o r o ' T a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a a 2 7 , F I c c m . r o c r i o n a p b r a t u n a p n o n n e p n i n a e T
B H C T e p H H H a l a H O C T H H y H J I y H y B O T t i t i l l y B 1 0 p r i p l e m i , i i y u n e n n y l o y n o t i e p H B a T a i l l a
1 7 A P H M a p i l l i l l I I y n p y r H x .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m a n 2 7 , 5 1 c e r g . r o c u o n a p s r a n m a p y r i o n H o m a t n i m e T
B H c T e p E u r i e n a 1 0 p r H g e H H H o c m i l i a B a u e r b l i a c T s i o i t i p H m a , T a u ' t a x O H m a c e r o O T
B H c e n H i l m , y n n a T H B 4 6 T a n e p o s .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) F . m a n 3 0 ,
f I c c i g , r o c n o n a p s r a u m a p r i o n T a e p a c n a e T
6 i o n n e m y n o r o c D a T y T a y T y n y , H a x o n n i l i e m y c a B T H H ( 6 0 C e r o A B O I 0 p 0 A l i b I l d 6 p a T O M
n b l i K O M P a B p i i n o , n i p e 6 H 1 1 .
www.dacoromanica.ro
g e m , '
v I e c b o d o n S e o d a n e I
0 9 t e a
H O H H O I M S H
`e I S d H O
O L I O R H O I T H E
0 I r e 3 O H I M I H O R
S H M I d g X 1 3 1 1 S m a r m i n g
d a v I n u d e a d , l i o n d e n u d e d t d d e t t o n o o d
r d o o g
`1 3
H a m a . 1
( L Z I L )
6 1 9 1 ' M t
1 1 1 1 1 1 . 1 i 1
X I D I H I C O H O O H 9 H C 1 1 e l
d a e l i n c d a e d . l i o n
a n d o d . o n
e n O f f S l U d I O
1 O H I C H 3 V a
H I C S X S X
I I H H H H O I L I H O 3 1 ' I 9 H U S I O H D O E I
M a g i !
S i r S H m o e g
K a m e d a
z a v a m s d a e s o n d e n m v d s d e t t o n o o d
n 3 3 1 4
' 9
H H O I H L I
( L U G )
6 1 9 1 1 9 t
H d r u z e t r o p i
O J O H 3 L E H E J
V d 0 1 1 1 1 3 1
`S d l a l l
a d e l i o n o o d
o m d a h o t t t g a a d e l l
u o n a n c o d e a
S t f e d w a d e t t o n o o s
e r i n w e n o n e n c o u
a v i e V o x o t t
1 1
c L & d u
m a v d r a o H P I 8 3 H O D
H d r u o v n o w
; i m m u n e , '
S H I D a n i d v g d a . u n S i q o l l o w a r e o S d a a
d o e 1 c t u t d a e z d t o n d e n r u e j s d e d i o n a m
* m a y
' 9
H H O I H J
( M )
6 1 9 1 0 9 t
S a w a m d e m d . r e u h i c m o p i p u t e a S d a H d i c u p e n o v i
g a n a d . e n e , "
L O I I H
- H I A ( 0 1 1 H I 4 d n A l S c l I 0 1 1 I i c t a t 0 H O O L I H h O t t
g
1 1 1 0 ( H
O t t
( L Z I L )
6 1 9 1 6 9 t
r l
n a d a n d l i
n o
d a n e d .
9 8 v e
a o n n a n u S a a e d n o d o n o t t o I S J ,
a l r e l n a l f 1 1 C H M H t H I I H H E O H I I
I n c a
( ) z o o m O H I l j
S I 1 1 1 1 1 4 1 f 0 1 0
L a v l i n a l a c u l d o n d e n i n v d g d e l d o n o o d
r d o I / H O I H
( L U G )
6 1 9 1 ' 8 9 f
v i r S a d d q u
v w e
d a y
S
a o d a d r e z
0 9 y V 8
9 0 H H 9 H I I S H ' I L L I I I 9 H 1 L S d S g
e r n , a V l i D O N O I I a o j
S d a d m i S ) 1 S H O H H H O H
S w a n n i n g J . O V I N i c l e a , L l i o u d e n u d e , "
q d v d t o n o o d i
. 9 m a m a ' a
{ L U G )
6 1 9 1 L 9 t
F u r n a m o n e H
H
1 4 1 1 3 c I V H V I I I
1 8 I 1 0 3 a I S H . L 3 9 W O H 1 1 1 . 3 B h H H O H I r n R O H M 3 3 9 H a I L a
I I D S H I M I I H V O X V I I ' O c I S V i d t l q
S h o a u L a v i r m d a l u t f o u d e n u d e , ' g d e t f o r d o o d
t ' M O U E J
( L U G )
6 1 9 ; ' 9 9 t
1 1 0 L I O I C H H
4 . 1 . 3 " H h 0 1 0 E 1 3
S w a n d e a r e n u S
e u n d e n a
S n a h a n d a d o a n
G O
H S ' e t t L 0
H
v d r e n m e d l e n u e v e l d o n
L O O d 0 1 1 I f f e H I 8 9
B a a n d S a S e r S H I M I O $ 1 S r e d 9 H e S H V I I H I d j , 1 1 1 1 9 1 1 H 1 1 0 H d E N
S I C O M I I I d 0 J . 3 H E I
a z e a r d e e n a d d i & m i n a H d H I C O I I 3 0 , 1
r d o e nnoi a'L I
( g )
6 1 9 y g g t
H H H I l l a t
' O H I I H O I H O E C a a 0 , 1 1 3 0 H O I I
' 1 1 4 1 L O F E
H I M &
3 3 9 W I L L a
B a S n a t i n t Y l o x u x S a e x A H O R
s a v i t n i d a n d . l i o u
& e n u r e d g d e I d o n o o d
p i o H H O I H L I
( M )
6 1 9 1 ' t 9 V
n o d a n e z
9 6 B e
0 0 ( 1 . 1 0
O H M V H O H
S
`I f e d H 0 1 0 H 3 I 1 C h S 3
e I r a 3 M O M %
9 . 1 d 0 0 6 1 . & ) . 1 1 V i t t V H S H 0 a S I I I H 3
x a t l i n e d a n l i t o n d e n m e d c i d e t t o n o o d
d q
e
H H O I H J
( M G )
6 1 9 1 , O W
B E d x
o d o n h a w n H o n o z d r a l
a r e a a w i z o a n o u m o h
9 n 1 1 x a d 8 0
o l d e n ( o d e H
0 , 1 ( 1 0 9 1 S n i f f &
d a v l b a d a n d A d o n d e n u m , " g d e V o n o o , "
r d o , m 1
' 9
H H O I H
L i
( L z I L )
6 1 9 1 Z 2 t
i r e d i
O J O H D H I N R O d
a d a n a n u S d S a
B U O 3 H I 3 V I I 0 0 j
S d I H N S ) / S H H H d O E H r
n o d a r e I
o g y v e
L a v / t o d n a S e d i n i w e d a y
g n u o i i i , 1
( G M . )
6 1 9 1 1 9 t
R e d d '
o d o n o n o x
1 i n a 8 d S h
O H O D R
R h v Y k l o g ; m a d
e n
a d m . o S u
E m a w
S n d e m e y t S m e d r a d n e d
z o v V m d a n a o n d e n n d e j s d e V o n o o , "
r d o
`e
H H O I H
( L U G )
6 1 9 1 0 9 ,
n v d n
o d o n o S e n d n x ' I L L M O C d a
O U O 3 H I H H H h 4 0 f 1 H M I %
S H O l d a
1 1 1 0 0 H
S H H H d O E I t t S H O H H I r e l l H I S
0 0 e e a
d o e l g o d u d e n m e j d e l l o u o o d
r d o E f H 0 1 1 1
( M t )
6 1 9 1 ' 6 1 1
w e d n
0 1 0 1 1 3
- B I L L O X
`I I I I 9 3 e a
I I
H
S e r n a e u
a i d n a u e a o l l v i r e o E M I L
O I H I H I D I C L I S H S t 3 3 H d e f f S I I H H O H
l a v n e d a t u l l o n d e n r i n d s d e V o n o o d
q j 5 u e L
I L )
6 1 9 1 ' 1 3 1 1
www.dacoromanica.ro
L X X I X
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . i l i o H i t 1 O , . 1 1 C C I . 1 r o c n o u a p s r a m n a p n p u m a a m a a e T
m a T a 4 ) y H n c T o p y n k l o n y l i n a n e m y n a 0 6 p e m a n n p a c c n e u o a a m p a c n p m n a - a a n p y u a
m e m u y E p e m n a u B a c n n e P o n m a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H 1 O H H 1 1 , F I c e r a .
r o c n o u a p b r a m n a p p a a 6 n p a e t
c n o p m e m u y F I c a u o m C n a p q a i t M M O M H o n a n n c y n a - a a m e c T a u n a m e n b a n m a B c e n e
l i o n e n n . k l o a a a m o - T e p H e T .
< 1 6 1 9 - 1 6 2 0 r r . > H I 0 1 1 1 1 1 2 . r o c n o u a p b r a m n a p n o u T r i e p m u a e T n o r o -
4 ) a T y H o n a u m o r e n r e g a m a c e n a T y u y p a , R y n n e m m e y c h m o s e t t X y x y a n 1 1 q a c T s c e n a
P 0 1 1 1 1 1 a H H y g y m a i l f y M n x I m e c i t y .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . n i o n H 1 4 , F I c c u . r o c n o g a p h r a m n a p n o u m e p m g a e T
n e m m o m y c n a T a p y r e o p r e c e n o C a u a n a m e m m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . n T o n E 1 4 . r o c n o u a p s r a m n a p n o u T a e p u s u a e T n a x a p -
m m e n y C m o n n a n y t i a c m c e n a g m e m e n n , n a n o : m e m o r o T e n e p b T a T a p a n x .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . 1 1 1 0 H H 1 4 . r o c n o g a p b r a m n a p n o u T s e p m u a e T n a x a p -
f i n g e n y r e o p r e u e r o 6 p a T y C m a n n a u y q a c T 6 c e n a B T a m p a n n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . 1 4 1 0 1 1 H 1 5 , f I c c u . r o c n o u a p s r a m n a p n o m m e p n l u a e r
I l a w r o m p a T o p c u o m y m o n a c r a p m H T H T 0 p C T B 0 T o a u e p a M O 1 1 1 3 1 3 , n a x o u F n n e m y c n B p a c -
n p e c E p e m m i H e r o 6 p a m m m , c e n o r a n u m e n n , C o p o x c u o r o u p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H 1 0 H f i 1 5 . I 1 0 1 1 H O H a M H O c a n g e T e n s m a y e T , n T o n o T e -
p f i n m a c T p y m e n T r a , n o n y m e m m e O T r e o p r n u a B a n a n a H , r i e l i m e n n e o 6 x o u n m m x u J I F I
y n n a T i a 5 0 =f i , o m a e T e m y O T I 1 O B C H y 1 0 B O T T I H H y .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O H H 1 7 , J l c c w . r o c n o g a p s r a m n a p B o a a p a g a e r
T u l ! 6 m a m e r o u s o p m m a H O H a T H I C O B O J I H B a c n n e B o n n H A H 1 1 1 1 3 c e n a B O H J I C I B T H ,
M a p a n e i t , I l p H r O p t i e H l i u H O R O B H H y r p y m a a e m m , B a c n y t i c H o r o u p a n , R o m f m c u o a a n n m e
I I I T e c b a n o m T o m m a n a - a a o 6 a m n e a m i H X =l a a l ' a r d e r l e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . 1 1 1 0 H H 1 8 , F i c c i a . r o c n o g a p b r a m n a p n o u n e p m g a e T
A n 6 y n y H C o p n m y n y , n a x o u m g e m y c a B p a c n p e o a p m a m e n o m l i p e n y n o m , n o m e m e B
c e n e C y c e s n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I 0 1 1 1 1 2 0 , R e c t a . r o c n o g a p s r a m n a p n o u m e p a c u a e r
R O C T I 1 H y H a n c T e p m m e n y J I y n y n y B 1 0 p r l i t i e n n , m y n n e m n y m a a 4 6 T a n e p o s
y c a m a B a c n n e i l e p r a m a H o c i 4 a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O H H 2 0 , F I c e r a . r o c n o u a p b r a m n a p n o u m e p u c u a e T
n a c T e p m m e n y H O C T I I H y H 3 1 0 p r w i e n n g a C T b B O T I I H H 1 , 1 B 1 0 p r i m e n n , R y n n e n n y m a a
4 6 c e p e 6 p H m a x T a n e p o s y m a n a B a n a n a O p n m y .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O H F I 2 2 , R e c i a .
r o c n o u a p b r a m n a p n o u T s e p u t u a e T
K a a n a t z e m H E m o a p a c e n o B y p u y m a r m , C o p o u c u o r o u p a n , n p a s e m 1 3 1 1 y 3 H r a a p n m a
T e p s u o T c y u .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O H H 2 5 , f i c c r a . r o c n o u a p h r a m n a p y n o n n o m a m -
B a e T 1 1 0 6 p a T C H H 1 M O H a C T L I p b n p n a e c T i a 0 6 p a T H O C B O H X u p e n o c T m a x , 6 e x l a a n n i x H 3
m o n a c r u p c m i x c e n O T H a J I 0 r 0 B .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H 1 O H H 2 5 , A c o l a . T o c n o u a p L r a m n a p n o u T a e p a t u a e r
m o n a c T r a p m c s . C a m a B R e p y c a n n m e c e n o C T p o e u r r n , X i a p n a y c H o r o ' < p a n , H g e n a e T
e r o c a o 6 o A o 3 , O C B 0 6 0 H C A a F I O T n c e x n o u a T e f t ' T o m e r o c n o u a p c H o i t .
www.dacoromanica.ro
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O H H 2 5 , F I c o a l .
r o c n o E a p b r a m n a p y r z o n n o m a t m -
t a n h u r r p o n o m r r a C y g a m s ! A n a c T a c n e H p m m a p a a o 6 p a T s T m E 6 y m e n m y B R e e p i n d u l c i n a m
m o n a c T u p e m H m o n a x o m g E o m i c n e H 3 T p o m m o i t n e p E r m E a - a a B O T M H H L I B c e n e O p 6 i m e
E s y m a m e a m m n a m f t : o w ' s & B O p 6 1 1 1 4 3 , A p y r a f t B B E c T p n g e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m m H g 2 5 . r o c n o g a p b r a m n a p p a a 6 u p a e r p a e n p l o
m a - a a c e n a I r D o n e u r m m e n t E y E o g e p h i o C a n o m E n H a c T e t i c e e p o E c T s e m m E a m a H R I A I R O M
g a m m a , n a x o E n n e o 6 o c u o s a m i o n m a n o 6 y E b n i t a B a c i t n e H e r o p o E c T s e m m E o s .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . ' I l o n a 2 9 , H e e l s ! .
r o c n o E a p ' s r a t u n a p n o w s e p s t m a e T
g p a r y m a n y n o m e m e B T o E e p e u r r n , E y n n e m m e s a 2 6 T a n O B y l i l o n a m E o E
e r o p O R C T B O H I I H R O B .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H 1 0 1 1 1 1 3 0 , 5 1 c o l a . M E T p o n o n E T C p l a s u A u a c T a c n e
l i p E m E a n o w s e p a g m e T B n c e p l m a n c E o m y m o n a e r b i p l o , n a x o E m n e m y e n B T m E 6 e c T p o m t -
I G I M m o n a c n a p e m , g a m s B O V I I 4 H L I B c e n e O p 6 i n t e .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O R H 1 , f l e e l s ! . r o c n o E a p b r a u m a p n o u s e p m E a e T
B u c e p E n a n c i m m y m o r m e n a p i o , n a x o E n u n e m y e n B T / D R 6 e C T p 0 1 1 1 A H H M M o i m e n a p e m
n a c n e n t n n i a m a t i o n n a n a , n o n c e p r e o u a i m p o B c e n e O p 6 m i e
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H O 1 I H 1 , l I C O U . r o c n o i m p b r a t u n a p n o w s e p m E a e T
g y m m T p y B y x y z n y c e n a C r n m o a c a H B p a r i n e i t i n t
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . E w a n 4 , f l e e ' s ! . r o c n o E a p b r a t u n a p n o E T s e p E m a e T
H o n a u r x o n A r a G i n t a R 3 P D X O T O M T H B o v i n n y B c e n e R p a u p l e f f i n f , A a p o n a r n i p o I I I T e t p y -
a l m a B o E E .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H J O J I H 1 4 , f l e e ' s " . r o c n o E a p i s r a m n a p n o E n t e p E c E a e T
I l u n r a p a n n o m y m o n a c T m p l o r n o 6 b 1 n y m e r y 6 v a n a C m o n a c n a p c m i x c e n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O S H 1 4 , A C C I . I . r o c n o E a p b r a m n a p n o n T s e p E n m e T
n o c T e n t a m x y E x a m n a c T E c e n a C x y m m i n , f l e c E o r o ' T a g , E y n n e n n y l o s a 4 0 T a n e p o s
y C H M H O H a H e r o p O A C T B O I I I I H R O B .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O R H 2 0 . F l r y m e n m o n a c T b i p E r o c t m E a p n A p o n a E e p o -
m o n a x F I c a E c m m e T e m s c T s y e T , 1 1 T O A n a M y e T e I j O a e 1 1 3 n o m e p T s o s a n a M o H a v n a p i o
n a c e E y C I I R O R O B L I M H E e p e B b f 1 M 1 1 H C O ! w e b ' n p e E e n o m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m o a n 2 0 , f l e e ' s ' . r o c n o g a p s r a m n a p n o w s e p a n m e T
E n e T e p n E R y H E R o a p a , n a x o E n m e m y e n B T m E 6 e c H e a m r a s o f ! H E p y r E m a e n y E a m a
r a u p s m a , n p o E r p a e u m m E e . n o , c e n o n . . . . . y p E y a m m &
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . H I O R H 2 1 , H e e l s ! . r o c u o g a p b r a u m a p y n o n u o m a g a -
B a e r s E e T n e p a H m i o a p s I l p a m e c E y u p e e n e g o s a m H s e p n y T h c s o e r o x p e n o c i m o r o I l a n a c a ,
6 e n t a s i n e r o H a c e n a I t o T o s a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . E w a n 2 1 . r o c n o E a p i . r a u m a p n o E T B e p a t E a e T C I 4 M H O H y
l l n n n n o B c n n c e n o A E n e x a y n x , n a a h r s a e m o e H E p l r i e n n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . m o a n 2 3 , f l e e ' s ' . r o c n o E a p t & r a m n a p r u m E a n n m e T
E c c E o m y m o n T y s y R n u p r a p E m n e E o i c y t i a T . s 6 a p a m n o 1 H E p y r E m m o 6 p o R a m E n E n u n t
n o K o n o y , o e T a s n e m l u m T a n E R R y x o E a s a T a m o u m e n n e p E o s b i o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . n i o n g 2 7 , F l e e t ' . r o c n o E a p s r a m n a p n o E T s e p a n m e T
A n o c r o n y I l e x a t r y g a m ( c u r r p y m a a e u r r s H ( D a y p E , B a c n y t i c E o r o ' T a n , E y n n e n u m e
y B a c E n e B o m a s a 1 0 0 c e p e 6 p a n b r x T a n e p o s H E o 6 p o r o R O H R .
www.dacoromanica.ro
g 6 Z ' 0
" H a a r / W e r t
H
H a e H < S 9 > a S a S H H H 8 d a
H U H
1 3 H H J . 9 1 f H N
0 1 1 3 . / C d 8 0 1 1 8 , 1 3
O H M H 0 9 8 1 1
S A 8 1 1 3 0 , 1 0 1 f S m o d a t a x u a t m e d e a
I r o n d a t u m , " g d e t i o n
- o o d * R o o
' S z T L
< t g
e L O S J * 1 8
' J O M
H d ) H 1 L H 8
6 1 9 1 >
t o t
m m a r S a e r t
H
H H I D I S S O f d a
1 4 1 4 1 8 1 r 0 0
o O H M O K
0 9 8 1 1
8 1 4 0 , 1 0 M g e d m o a d
o ' n a n o a
m a e l l e r a
B r e o a u o e m e n
a r a t t e d u
H a u e r
a o a a a o L
u i r t f
8 1 1 1 1 1 8 U H N
e i r o S d e d a m m o t a n d a . t o
o o
n S t r u i r o o m
' S d l e a . S a D
a o H
a d a m n a j
' A a r
- o r o o a
S e a m a d u
o i l <
B l o S a a e
O Z 9 1 i B
d
9 a l i t
g o
6 1 9 1 >
' f 0 9
a o d e r a l
9 9 a o a x o c a r a t e u r o o
g a m m a
e a m u o v . t o t H
m d a e m
( M O 4 1 3 1 8 1 1 m a t n a e a o l l
8 a 8 3
n
e w o g
S u e r a o h e n d e a r a r d r m a h S 0 S g a r e a d r a t
a u e t t
- m i d a r a t i o u d a n m a j g d e t / o u o e i
r q
o o I g
x o S a
a v L i L g
I t )
6 1 9 1
R o e
v . - e m e n d
' c a m
X H B A
T R I F L L 3 E H O S i l 0 , 1 0 H H H d 1 3 1 4 g L I H E X
X e H H I C O H B e
H l k a i r 0 1 2 H Y O U S d I f
H H O H O H P O N D
P L O X V H O P 1
3 1 l a H O O d 1 3 1 4 1 1 `8 1 4 1 0 t r
' M e a n i i
s t a d o o e u d a d a m i l
U H f i a L o a w
S a r a t a s d S
L e a r
r n a m m d u d v a r r e d g d a t t e r o o d
p i
o o
`g y v z o S a a a
L i
( L g y t )
6 1 9 1
g o t :
S e H t d 3 - 1
e H
8 1 : ( 0 d 9
0 . 1 0 H I L H H
g a g a
A m m e r o n
e
H H V H I O V I I S
u m r t a c r r e w e a o o
a u e l d r i a
a
' e w e r m a t
m u m a t m a l l
S m a q t r
x m o r e a o g e a
a r a t i o d u a L t r i c i A v i r S d a t t u m m
q h o 0 J h
a x a S a J n a r a t a r e a , O H J S c h t
j i i r u e t o
8 1 f a o m a g
a n n E c t t e l l
g
V I O S 1 8 8
J
( G u L )
6 1 9 1 ' 1 0 9
' I l d r i l 3 8 H O M 1
0 . 1 0 H H O N t a l l
H P I V X 8 H O W
H
c o i r A e e d j
O H M B H O H
& r a t a n 8 1 f 0 8 0 ( 1 1 1
8 8 - 8 1 1
a d u o u d . 3 . y e a o l l e r o o a d S a n d i : g o o S H O H V O
I O W (
- r n a a m d u d a u r r E j g d a t i o n o o d
1 q 3 O H e 3 . 3
S i a a
a
( L U G )
6 1 9 1 0 0 9

e a : W . 1 S
a r S m
5 1 4 1 0 1 1 L O M O I N i f
B a x o u h r a m o u a d m
8 1 4
H 9 r a t 0 9 0 a 0 0
0 3 B H C I
: H . I 0 1 1 8 1 1 r u l a r a S
H O
O a d O L O H
e a
`E a t S 8 8 ( 1 2 4
H 8 3 8 0 8 , 1 , c l , L O R h
c H H 8 h a l i d y l
8 1 f 0 0 n 0 4 1 3 0 1 4 1 0 H
e d B O H H H S c l O I L L O H a
A u a l i a t c l e a . t r o u d a a m a j c t d a t t o u o o d
r i 0 0 B E r e
( M t )
6 1 9 1 6 6 t
t u r n o o d a m r a n d o m
0 3
`E L M O h l f a f f
w o o
1 1 1 3 8 1 1
I C : 1 3 9 8 1 1 ' 0 a B a S h e d y i a v i r e m S a r e d u
o 8 9 H O I L a
a o S p l a r t a l f o r e a g a l a
0 1 V 0 j ,
S U O M
H W O H
S O E n i t d a g a V o r t d a t u m , ' g d e t t o t t o o d
9
e
a S
s r
L g I L )
6 1 9 1 8 6 t
S d i a m S ) / ' l a Y I S H d T A I
V H 1 4 3
H H H I S t a m S a r e d u S a o d e r e s ,
i n I B e
a r I E H O I M S H H B d a O d 0 H 3 V 0 X 0 d 0 1 /
H H 0 1 1 0 1 1 a i m H . L 3 B h
e h d l a l p S H 8 3 1 4
. 1 , 8 8 1 1
a r d a u t f o u d a r r n a d g d y l l o u o e j
r i o o
S ( L U G )
6 1 9 1 L 6 1 ,
' , m a d a m , "
m m t e N L O L C H H O I M S H I a a a m e d a e n D
B r n o 4 . 1 . 0 8 8 m a t e r e D e g t e e n o n
e
S e i r a V i f t i o d t t e
a o a l i m d a m t r o u d a u n t e d a c t 8 V 0 1 1 0 0 , 1
' 1 4 0 3 H o
S
t r e L I
( t g I L )
6 1 9 1
- -
9 6 t
m e
d m
0 1 0 H 3 V 0 X 0 d 0 V m r S e a m u m
o r a o
4 0 , 1 d 0 0 , 1
e a 0 1 1 1 0 j , C H H 1 3 0 1 1
H a a , L a t
3 9 9 8 4 1 4 1 a
1 3 0 1 1 9 a l l t a 0 X 1 O H `O H H h O 1 f 0 1
0 8 1 8 8 0 0 H O H O H t
Z a v I N s c l a E a t t o r r
d a r a g j
g d a l i o n o e j
r t o o o g r l a a
( L U G )
6 1 9 1 % i t
1 1 , L a t f o r l a H 0 h O H L I S
H a l 5 9 0 1 0 1 f e a H e a . 1 3 a k
- 1 1 1 1 1 , 3 0 1 1 0 d H
8 1 4
a a l i m e g o a o o
u n o w e l t e d , 0 1 8
, C M I O S O L I
1 1 0 1 . 1 I I O H M H e l f a 4 . 1 , 3 e h H H O h
. g c 1 } 1
0 a 0 0
a
W L L O O J A 1 0 1 1 S L O B h M i n
I o t a : t a u
m e w l ; s e
i t S h e d H
l a d g
0 , 1 8
H
e o v a e j , O X E L
`L L O I S i L L 3 W 0 J a i r H a 3 a d / 1 0 9
O H J S d a
H 0 1 f N 8 H 1 0 9 9 1 1
c t e m A d o a
3 H H O H U H H H I f e a
4 e d e o m m H m r a d e a t t
a u m a r e a r t o g g I m a m ' a
( L Z T L )
6 1 9 I
m a d e t r o u o w
u m m a a r S o
H H I C 8 X
- 1 3 H 0 1 1 1
H i g H a 3 H E H i l d 0 3 1 1 f f
3 0 9 H O L L a
t r o m a n a t t e x a a
l a c l e m e a r t a
8 H H H H H I C 1 3 H O P I
e t a : n e a t e r
- A r m a d a u m n e a e V
8 a 8 3
t w a r e d u
m i g r a n t
m a n d o o t /
o
9 N e a m m a c a u d
i s c i t a l l
m e x u a r t s d K
z u v a r u r e m m d a d i m m e d q d - e l l o u o o d
i ' I 3 O J I f l t O U l a
( M t )
6 1 9 1 8 6 t
www.dacoromanica.ro
L X X X 1 I
5 0 0 . < 1 6 1 9 r . c e u T H 6 p H 1 1 6 2 0 r . a u r y c T a 3 1 > 7 1 2 8 . r o c n o , q a p u
r a u m a p f l o g T m e p a u f a m H o m m e n y r e o p r e u a c T u B O T Y M M I A B c u m C y g a u c H o r o
H p a H , m y n n e m f y l o a a 5 0 T a a e p o s y T o a g e p a H a n a f l o g a .
< 1 6 1 9 r . c e H T H 6 p H 1 1 6 2 0 r . a u r y e T a 3 1 > 7 1 2 8 . r o c r r o g a p u
r a u m a p f l o g n m p a t g a m B e m n i o r d y H O C T E I M E H M y A y m i a p y r o e f l o r d e c T u e B c e n e B y p y x -
H e l m " , P o m a f l e f l o r o H p a n , H y u n e H H o e y 6 u n n u e r o K a m p . = M a m m a .
< 1 6 1 9 r . c e i f T H 6 p 1 6 2 0 r . a u r y e T a 3 1 > 7 1 2 8 . r o c f l o g a p u r a m -
n a p f l o g n e p m f g a m H t y n a m f i c e 6 u r E a u e r o f l u o p i n f f l a M y p r o t f a H o n t H a f l e H r r o n a a T e m m o H a -
- m u m T o c j v m m a p o r o a c e o m a u m e e c a O T M y p r o g a H m y t i f e c T u o .
0 6 1 9 r . c e H T H 6 p H 1 1 6 2 0 r . a u r y c T a 3 1 > 7 1 2 8 , I l p a m t e u i T H .
C a y g n m p C a l m ! H g b R I S H O C T M H p a a 6 m p a l o T T f i n c 6 y m e 7 f t A y C L I H O M B a a r y n a M i n c o v i n a c
g y m f a p y H o m a n e r o 6 p a T u n m m m a - a a B O V I M H I I B c e n e E m p f l f o s e H H . M H X D M I I 9
- C A T u m e c T e e g o 6 p u l m m a l o g u m m H p H e n r y M 1 1 0 1 1 0 T H n p o H r p u r s a m e n o .
< 1 6 1 9 r . r e l i T n 6 p n 1 - 1 . 6 2 0 r . a u r y e T a 3 1 > 7 1 2 8 . r o c f l o g a p t . r a m
n a p f l o g m e p a i g a m u f f y f l a m a l m a E u t a w m a w : l i m y c e n a X O T H M e L L I T H , H a a u m a e m o r o g e n e H H .
< 1 6 1 9 > C e H T M 6 p H 2 , F l e e ' ' ' . r o c f l o g a p u r a n m a p r f o g m e p -
- m f g a n A n e t w a f f f l p e m e e 6 p a T y r H g l l o H y p a a g e n c e n , o c T a m m i x e a O T M X o T g a 3 1 0 r 0 -
4 a T a B a l o : I l m p i f i n c a y , H a m e l - m a , H H H o p e i n T H , Y H r y p a u f , r m a g e a f a H n , O H G T H M I T H I T H
r p y m a a e u a n , C T 3 H e l n i C o n y H f l a r m , B M W ! H a I t o 6 o n T e , H T O B O M T H , r p y m a a e u r T H
( D a y p .
< 1 6 1 9 > c e H T H 6 p H 8 , F l e e m . r o c f l o g a p u r a m n a p f l o g n m p -
' i m a m B f l e e p m f l a u c H o m y m o H a u m p i o n y r c c e H o m o c o m m e m g y 6 p o g a m m y y e n s '
p e c u m C e m y .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . c e n T H 6 p s i 1 9 , F l a c - u x r o e f l o g a p b r a u m a p f l o g r u e p m f g a n
. g u o p u u n f y A y m u T p y r o n H e c f l o n u i f o s e m e n u m a x r f a c T m o u B c e n e B a n o m l i p e i n T H , P o m a H -
c f l o r o u p a n .
< 1 6 1 9 r . g o c e H T H 6 p H 2 1 > . ? R e n a f l e r p y 3 a m p m p a H p o g a m M o n a -
a m p r o c f l o g a p H A p o H a m e m o i n H a m m u c e n e B a n a m m p e f l a m , P o m a n c H o r o R p m ,
s a 2 0 n e l l .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . e e H T H 6 p H 2 1 , H a m m r o c f l o g a p u r a i n n a p f l o g n e p H i g a e T
m o H a e m p r o r o c H o g a p n A p o l f a n a c e m y , g a p o s a m f y l o H o m e a u H m f l o m g p a r o u m m M y m a g a
e r o m e H o t t .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . c e H T H 6 p H 2 4 , F I c e m . r o c u o x f a p u r a m n a p n o g -
v f l e p H s g a e T B e n m s o m y B a T a ( p y C y q a o c m o r o H p a n i m p l y 1 0 p a l u m o u 4 g y c e n o I l l e n g p m f a m f ,
X u f p n a y e f l o r o ' T a f f .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . c e H T H 6 p 2 4 , F l e e ' s ' . r o c u o g a p u r a u m a p f l p m f a -
s u u m e T y p H g H m f l y H m o n T y a y g o p o x o n H e u m n f o g a T u B m e m e g f l o c e n o O H t l y . n a I 0 p a u f -
H o u H r f a
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . o H T H 6 p H 1 8 , F l e e . r o c f l o g a p u r a i n f l a p n p m f l a a r l -
T i a n r o c f l o g a p c m o m y c a y r e M 8 T o f l e p e u a m p a c e n e g o n a m T H a t 6 y m e a f g y a f l p o g o m A l i g p e e m
4 r f o r f o m T O H H R H C a n o n H 3 H e m p e n " ' H a - a a T i e n o u e l 1 o y 6 H i t e T a a B r p a H m l a x c e n a
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . o H T H 6 p H 2 0 , F l e e s ' . r o c f l o g a p u r a n m a p f l o g n m p a t -
g a e T a n p o f l y M o H a u m o H e C H O J I b B 0 n o m y n o m B c e n e l i y g p e f l a n H a B a x a y e f l e , I t u p a a r a -
T y p e m o r o R p m .
www.dacoromanica.ro
L X X X I I I
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . o n T a 6 p n 2 1 , S I c r o c n o g a p s r a n m a p n o g r s e p n t -
g a e T H n m e u n c o m y m o n a c m p t o m e c T o C m e n m u n t a m m y y a n g X I D H H H ,
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . o t u r n 6 p n 2 2 . r o c n o g a p b r a n i n a p n o g r s e p n t g a e T
T o a g e p y P y g n i n n e n p e g e n y y e T b H p e g n m l i t g g o a n a , B 6 1 H 3 1 1 c u m a n a e n n , A o p o -
x o t i c R o r o ' p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . o n T n 6 p n 2 7 . r o c n o g a p b r a t n n a p n o g T a e p n t g a e T
g b n i t y r i a n y p a p y g a c T b B O T I I H H L I B c e n e l i p n n g n n e u r r u , n y n n e n a y t o a a 2 0 T a n e p o z
y M H X 3 H R O
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . n o n 6 p n 5 , X O T H H . l I o n X a 6 a n t e c n y n s a n n a g b r a a e T
6 b r a u t e m y n o r o r p a T y n m p t t a n a 6 y X O T H H a r i a T p a n u t o t i n r o n e c a o e n o m e c T b e B c e n e
I l o m b t p . s a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . n o n 6 p n 2 3 , H C C M . r o c n o g a p b r a l u n a p n o g m e p a t -
S a n n a x a p i n t g e n y B a r i u m m a M i g n g p e r t r r m g a m s B O V I I T H L I B c e n e H a a e p n e n m , n y n n e -
u p a a 8 0 T a T a p c n n x m u m s y H R H l i a x n a m a M a Y H C E I H H .
5 2 . 1 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . n o n 6 p n 2 4 , f l c c r o c u o g a p b r a m n a p n o g T s e p n t -
g a e T J l o n r m i a , n a x o g f u n e m y c n B T n n t 6 e C A b H H O M T p t u D a n o m H p a c n a m o m H r O P O H .
n o m e c T b n n c e n a x r p y t m a a e u r r u u ( D a y p m , B a c a y f i c n o r o ' T a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . H O H 6 p H 2 7 , . F 1 c c L t . B e R H H H i t g s o p t u n t H n a m e t t
S e b u m R o a m E a g a n n o g T a e p t s g a e T n a x o g n n t e m y c n B T n n t 6 e e g u n t o n o m B a x p m n o m
m a - a a c n o T a I I I T e c b a n y 1 1 8 E p a e u r r n n m r a n a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . g e a 6 p H 4 , R a e r o c n o g a p b r a i n n a p n p u t t a a b l i t a e T
c n y g a t e p y C a m m y H g p y r m m p a c c n e g o s a m T f i n t 6 y m e n t g y l i o n a n n t o E V I A N ! H e r o } s p a -
I T O C T H I D I M K L I p C T H H a M a C T 3 H a H H 1 1 8 - a a p O C I D I C T I 1 B C O I M H H M O H K O P O R p m .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r , g e H a 6 p a 4 , f l c c E s . r o c n o g a p b r a u t n a p n p y n t a a m -
B a e z , y p f u n i n n y , , m o n T y a y H r a a p r a p g m l l n T p i . i H e g o t - t r i m % c a g y P o a n o g y g t y n a H g c l a
B l l g a n a c m , T a H H a g O H O n p i n t a 6 n e n t r i T ' T a w e n t e c o a p e m e n n r o c n o g a p n l l e T p a X p o -
M o r o .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . g e n a 6 p n 4 . r o c n o g a p b r a u m a p n o w s e p n t g a e T n o n y
r p n r o p e H e r o 6 p a T y C a n n i l y a e m e n b i t u e y g a c T i t m , n y n n e n n u e B n p e g e n e P a g a n o s
B T y g e n r r n .
5 3 0 . 1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . g e i t a 6 p n 7 . M a t t o T g a e T C B 0 1 0 B O V I H H y 1 1 3 H M O -
P o m a g c H o r o H p a g , G r o i t H e , y n n a n u g n e m y a a H e e p o m a H c H o m y H y n g y l l a n a
; o a r a a 6 o t i e g o H m e g a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . g e g a 6 p g 1 0 , f I c c u r . r o c n o g a p b r a t u n a p n o g -
m s e p n t g a e T n o m m m e n y B a m m o g a m . B O V I H M 3 1 B c e n e B o n n e u r r n , n y n n e n n y t o a a 4 0
T a n e p o s y r o t o n a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . g e a 6 p a 1 1 , / I c c L t . r o c n o g a p b r a m - i m p n o g r s e p n c -
g a e T n o r o 4 ) 3 T y l l y n y . i y t l a C T b B O T t I H H E I B c e n e B O R D H O L L I T H R a n y n n u m c H o r o H p a g ,
H y n g e g g y i o a a 5 0 c e p e 6 p a n g b r x T a g e p o g y B i l y K O B M m x a n n a I l y n a a a .
< 1 6 1 9 r . g o g e n a 6 p n 1 7 > . , 1 1 0 , 1 b T e H a b i B y c H a n p o g a e T a a 1 5
7 a g e p o s T o a g e p y M o g p y a y C B 0 1 0 g a m B O T , H 4 H 1 3 1 B Y p n a n a .
< 1 6 1 9 r . g o g e i t a 6 p n 1 7 > . r i o n a a a n n s t n t o g e i t m a H R O T H H O B I T H ,
g a l l e H I T H n T . g . , t a g g o g b T e x a m B y c i t a n p o g a n a a a 1 5 T a n e p o t T o a g e p y M o g p y a y
C B 0 1 0 g o T t i n H y B c e n e Y p n a l l n .
V I *
www.dacoromanica.ro
L X X X 1 V
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . H e n a 6 p n 1 7 , H C C b l . F o c n o H a p b r a n i n a p n o m e p i i -
a e T T o a n e p y M o n p y a y B O T W I l l y B c e n e Y p a a n n , i t y n n e n n y l o a a 1 8 T a n e p o n
y n o g e p u T e n a m B y c n n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . g e n a 6 p n 1 8 , H c c m . r o c n o n a p b l ' a i n n a p n o n m e p n t -
H a n n o n y E n c T p a T n e m a c T n B O T Y H H I A B c e n a x E p a T e n u , J l a n y n n i n n e n o r o R p m , H A p a -
r o m n p e r n T n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . j e a 6 p n 2 0 , $ 1 c c h r . r o c n o n a p s r a n i n a p n o n T n e p n i -
A n e T n o n y r n n r o p n e u e r o 6 p a T b n r d , C L I F I O B b n A l g p a r a g a B u n a H a , / l a m B c e n e
X u p a s y c i t o r o i t p a n .
1 6 1 9 ( 7 1 2 8 ) r . n e n a G p a 3 1 , H C C U , l ' o c n o A a p b r a i n n a p n o i r r n e p n t -
g a m , n o n y A e A n y a y B O r i n i l y B c e n e y m m a a m , g o p o x o l t c R o r o I v a n , n y n n e H n y l o a a
4 5 T a n e p o n .
5 3 9 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n n s a p n 1 , H c c m . r o c n o A a p h r a m n a p n o w n e p a t H a e r
n m p n a n a 6 y g y m n T p a n n t o M e a l . H I P M b I l k 6 p 0 A B B O B O T O B I T H y r n p n a I l y T H L I , n y n n e m n a n
a u 3 0 T a n e p o s y B a c n n u e , n i t n n o r p a ) - J H u n B H o n a m e n m , T e H r i c n o r o p a n , n y n n e i n i m i l
a a 2 0 T a n e p o n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n n n a p n 5 , H c c u . r o c n o A a p s r a i n n a p n o n n e p H s H a e T
y p f u n n i t t y 1 1 1 T 4 s H e i n T H M a n a m a m e c u m q a c T s c e n a B n a n g e n n , g o p o x o 2 c a o r o p a n ,
n 6 u p e n o c T u u x , i t y n n e n u m x s a 7 0 3 0 N O T L I X y r n y M a p H n H a n n a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . u r i s a p n 5 . P o c n o n a p h r a l u n a p n o n T n e p a t n a e T T n i e b -
m o n o g n T e a m 3 i l a p m y p e m a c m c e n a M a p m y p e n n H m e c T o A a n 3 1 8 B I O 4 B n e p x n e l e l n a c T u
m e c T e I n t a H c c , n o n y g e m u l e s a H o a r . .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . J i n n a p H 8 . H a n y p a p n e r o 6 p a m n , C L I H O B L H g o 6 p e ,
n p o A a l o r c m n y I l e T p l u t a 0 6 p a u t u e I I X g a e T b B O T 1 I M I L I B a l e p 6 a H e n r r n u H n n n e s a
8 N O T O B .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n u a p n 9 , F I r o c n o n a p b r a u m a p n a e r 1 1 0 J I H O -
M O I n n H y T H e R C H O M y m o n a c m p l o c o 6 p a n 6 e n t a B I M I X O T H a n o r o n u p e n o c u m u t H 3 c e n a
C H n e u r r n i t p y r u x m o H a c m p c n m x c e n B r o c u o n a p c n n e , 6 o n p c n n e n m o n a i n c n n e c e n a ,
M e e T e i n i n H a n c n o 6 o n m n o n p u r n a m l i x e n e p e n n o n H a n u n n m e c T e C O n c e m n m y -
w e n : 1 m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) F . H n n a p n 1 2 , H c r o c n o n a p b l ' a i n n a p n t u r r n e p n t -
; t a n g b f i r t y T o m e u e r o 6 p a n n m , n a x o n n i n u m e n B T n a t 6 e C A r a c p u e i t , m e n o i t 6 u n i n e r o
c n y n a t e p a I l o n a u n t o , n c e 3 H T B H M I L c e n o M a n n s y n n , A o p o x o n c n o r o p m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n i t s a p n 1 2 . r o c n o n a p b r a n i n a p n o w n e p a t n a e r M o n -
) 1 0 1 3 1 1 E L K O M y H r O M O p e l i O l g y M O H a C T I A p n h t n p y n k t O p e x o n y a , K o n o p a y i o n a , p e w c y F a y n y
g y m 6 p a n n u .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n n n a p a 1 5 , f l c c m . r o c n o n a p b r a m n a p H c a n y e r
B u c e p i n t a n c u o m y m o n a c m p t o c e n o H o r m e m m H a K p a n s y , H u m e n n o r o p a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . f i n B a p a 1 6 , H c c m . f o c n o n a p b r a n i n a p n o n T n e p n c -
n a e T n e a n n o m y n n o p n i n t y G o n p u n y K o c T e B o v i o n y A n a n t p e 6 t i n n c e n e X a n g e u r r n ,
C y / J a n i t o r p a n , n y n n e u n m e s a 6 0 T a n e p o n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n n s a p n 1 8 , H c c m . r o c n o n a p b r a n i n a p n p i n t a s m -
n a e T y p f u l n n n y H a T p m m i n i m n n o n o e c e n o l l o n g e u r m , n a p o n a n n o e n u E n c e p n -
i c a n c H o m y m o n a c m p l o , n o T o p o m y o n H a n n p a n m u m > c n o n x n p e n o m m x , p a g e n t a n -
I I I I I X C H n o 6 o n p c n n m n m o n a m e c n u m c e n a m , n o c a o 6 o n a m 1 1 . 7 1 1 1 1 1 0 m e c T e I n t y .
www.dacoromanica.ro
L X X X V
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . B H D a p J I 2 3 , H e c h t . F o c n o g a p b F a u m a p n p u n a a m -
B a n , s H c r e p i n m e n y B M . T o n a H e l m p a a m e m e s a r b n i m a g e m m e c T o u s O p 6 m i e , n y m -
H a g n e m a u m m B u c e p H n a n c n o m y m o n a c r b i p m .
. 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . ( f ) a s p a n n 2 0 , F I c c m . r o c n o g a p b r a m n a p n o g T s e p m -
g a e T g y m n T p a u n t o m a c T H c a n R I M I C T C I I I T H , X s a m a g m e n n n r a o a e n n H a p e n e T y r o s a ,
n y n n e m m e e a 8 5 T a n e p o s .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . ( D e s p a n n 2 5 . P o s t a l ! H a C y q a n m n p m a e r a a 1 7 0
T a n e p o s g m y p g m e H M y c m m e i n e a m i n n n o , . n a n m e t 1 A p e H o n c n a o g o u m m u g e p e n b n m n ,
g o m o m , o a e p o m H s y m n a e m e a b H m m u y q a c r n a m n n p e g e n e m e c T e t m a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . ( D e s p a n n 2 9 , f l c c m . r o c n o g a p b r a u m a p n o g r s e p -
g a e T n H r a p y M a i m , s n c r e p m m a y T O H H , A b f i l i y p a r a H y H C P O p O A C T B e H I I I I I M I O C T 3 1 3 -
u n m e t ' B H a c n e g u r s o c e n a t l e p e s a g e w T H H N O C T H H e l l I T I I , n a u b m a e m o e I I I a p 6 a , X m p a s y -
C 1 - 1 0 1 . 0 n p a H .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 2 , F I c c m . } K e l m 6 b u m u e r o n o c r e n b u u n a
n o n o l i n o r o 1 - 4 1 p H n s H a n e o n o r y M a p u n , s o a s p a T n u m m c b R e p e a 8 n e r 1 1 3 n a r n a u n n ,
m a n y e T C y q e s m m o m y m o n a c T m p o c e n o B a c n a y g n , C o p o n c n o r o p a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 2 . M u m n o n o t h m r o n o c r e n b a u n a l i m p u n a
M a p H a s o a s p a r g a e T m e g e m u m e p y B a u m n o m e m e n H o p o r m e m i , n p o g a r m o e e n ) B O
s p e m e n a r o c n o g a p n I f o n c T a w r i m a M o r x n a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 3 , f I c c m . r o c n o g a p b r a l u n a p n p m m a m s a e T
B e H H H H M s a T a c I m m B a n s y c n o r o p a n n p r m y g m b I l e T p H , 9 T 0 6 M O H B O 3 B p a T H . T I g b r i t c y
I L I T e c b a n y g o n r s a y n n a g e n H m e u m s o s p e m e n a r o c n o g a p n P a g y H a n o r n 1 1 n o g a r n
H a T y p o i l ; B c n y q a e n r o H e y m a n & O H g o n m e H O T A a T b 1 1 1 T e ( 1 ) 3 M y C B 0 1 0 B O T q H f l y B M a p g u m -
l i e l i F f .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p r a 8 , F I c c m . r o c n o g a p b r a u m a p s o a a p a u m e r
s e n u n o m y B a T a x y C y q a s m O n q y n y 1 0 p a i n n o m m y H e r o m o l e A H r e m m e c e n o I I I e u g p m -
O T H H T 0 e r o c u o g a p e m I I I T e ( D a u o m T o m m a y e r o T e c T a , 6 b m i n e r o g a o l : n u n - a p a l m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 1 2 , f I c c m . r o c n o g a p b r a u m a p r i p m m a m s a e r
c n y r e p a a m e m e s a m H O T M e T H T b H a p y m e m m e c o c e g n m u n p e g e a m c e n a r y m e n e 1 1 , n p n -
n a g n e m a m e r o m o n a c T m p l o c s . C a s a l .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 1 3 , 1 : I c e l . ! . r o c u o g a p b r a r u n a p n o g T s e p a c g a e r
B a c H n e M a n p n , m a x o g r n u e m y c n B T n a t 6 e c o c a y m n e p o m 1 0 p a u n t o g p a q e , T p n R a m a
c e n a B o n o s q l i u m m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n a p a a 1 3 , f l c c m . r o c n o g a p b r a m n a p n o g T s e p m g a e m
g y m w r p a m n y H e r o 6 p a n n m , C M H O B b H M n o r o i t a T a H a T p a u n i y , c e a m g e B p o u r r e u n H a
I l l o m y a e , n y n n e n t m e a a 4 g o 6 p b a R O H R , C T 0 1 0 1 1 M X 2 0 0 s e n r e p c n n x a o n o r m x , u a a 1 5 0
s e n r e p c m x 3 0 7 1 0 T T X X H a R I N A M M H .
< 1 6 2 0 r . > m a p T a 1 4 , F I c c m . X a r m a H B a c u n e l l I e n n u m q n p H -
R a a b m a e T s a r a c b a m H m r a n H e 6 e C H O H O H T b a n a a r e a b c r s a m n 3 n b i r a n M O H a C T M I M I C B .
C a s a ' B F I c c a x , T a n H a n M T H n p i m a g n e m a r n o m e c T m o , u m n y n n e n H o m y m o n a c m p e m s a
6 0 T a n e p O B H 2 n o p o s m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 1 5 , F I c c m .
r o c n o g a p b r a u m a p n o g r s e p m -
g a m , c n y g m e p y I 0 p a n n i o g p a q a n e r o m a n e } f a m i n e q a c r b c e n a C a u s y r m i i n y n n e n u m e
q a c T H B I t y m m e n k t , C y q a s c n o r o ' T a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 1 5 , H e c h t . r o c n o g a p b r a m n a p n p u n a a m s a e r
E a m o n 1 1 3 B o g e n : a l l a a n p e T u T b s a T a x y n o m m u e n H 3 Y c n a u l l H o n a u m o n a x a m a e m e n b -
www.dacoromanica.ro
L X X X V I
r i a c T o i i B n p e g e n e c e n a P a g o e m i , n p m f a A n e n t a n n i t t a y n y n y H p a n t e c H y , A H a 8 I m -
4 H T I . 1 1 M A e l l b m u m n e p e A r o c n o A a p e m .
6 6 3 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n a p a 1 5 . T y a m 1 2 T r u p r a p e n 1 1 8 H c c n o m m e p i i i -
A a i m B e n m i c o m y A u o p m m y B e p x n e i t 3 e m a m H m i o p m m a A o m B f I c c a x n a B e H r e p c H o i t
p u m a , H y n n e m m l i t a a 2 0 T a n e p o s y n o r o d s a T a B m T o n T a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 1 8 . r o c n o g a p b r a i n n a p n p r u l a a b m a e T y p F I A -
f u m y B o T o i n a H m H e n p r i n y n i g a m H p a 6 o T e r o c n o A a p c H o e c u m T e m i n o p m , n p i m a g n e n c a -
w e e r a n a T c H o m y m o a a m b i p i o .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 2 0 , f l c c m . r o c n o A a p b r a i n n a p m i a n y e T
C o H o n c H o m y m o n a c m i p i o c e s i o H p a u m m e i n T m , B a A e y i n t o r o m i p y r a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 2 0 , T e H r i m . H 1 o n T y a g y m m T p y c 1 2 n h i p r a -
p r i m m T e i c r i m n o A T E e p a i g a i m T o a g e p y A m m a 1 1 3 1 4 0 H a a l e l l I T H 9 a e m e a m m i x r i a c T i c o a ,
m e c T o A n n g o m a H A n f i n m e n b m n i a , H y n n e m m i e a a 3 5 T a n e p o B y R p m 1 3 3 C J I H H O T e l l I T H .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 2 2 , f c c u . r o c u o g a p b r a m n a p n o A T H e p n i A a e T
m i e H e g u o p H i n c a E H J I a t i , C H H H H T H R I l e H 6 I J B 1 1 1 0 M y c T a p o c T e H o H a t i m e E M M A , H a x o g m -
' l u m e n H T f i n t 6 e c T h i m p i n u m m m o m a c T b i p e m , c e n P O 3 H 0 B , H a m e n H o r o ' T a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a p T a 2 8 , H c c u . H o H a u n c o a p o m m a n a g e T e n b m a y e r ,
I T O H
B 1 H T p 0 1 1 0 J I H T A H a C T a C i l e , H H g p a r o m m p H c H m i t m o H a c m p b H e H M e I O T A O R T 0 1 3 1 ) 1 X
0 6 5 1 3 3 T e a b e T B B O T H 0 1 1 . 1 0 H I I H e r o H o H o t h i o r o o T n a . O H H e o g H o x p a T H o o c y m i g a u m i r r p o -
n o n m T a c a a r o , 1 1 T O T O T H e C 1 1 1 3 T a R C H C H a m m m a - a a H a m e f t 6 e A m o u r m .
5 6 3 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a n p e a m 3 . r o c n o A a p b r a m n a p m i a n y e T m o H a m b i p i o
C B . C a m c e n o X e m y H a P a y T e , n p m H a A n e n i a m n e e 6 e a g e T H o m y H c a x y E m m a .
< 1 6 2 0 > , a n p e n s ' 5 . H c c m r o c n o g a p b r a m n a p n o g r a e p m c g a e T B a c H n e
B o r a a c e n a H a x a m e i n i H J l a e n e u r r m H a H p a H a y .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a n p e a m 1 1 , H c c b i . r o c u o g a p b r a m n a p n o g r a e p n i -
A a m m o s u m m e n y B a c A n e B O T I I H H E I 1 3 c e n e B e p 6 e H m e H m H a H p a c H e , ( D a n t i e y c H o r o H p a m ,
H y n n e i m p o a a 1 2 y r m 1 1 1 0 y a b e i i y A o m e p m r a m r o p k i e P o u n i a H a m m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m u e s l i , ' 1 2 , F I C C E T . r o c u o g a p s r a m n a p n o g r u e p a c -
A a e T n a x a p H i m e n y r o p t i a m a m b c e n a A o n a m m e H m , H y r i n e H H y l o a a 1 4 T a n e p o s y A o m e -
p e l t H a m m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a r r p e a m 1 2 , f i c c m . r o c n o g a p b r a u m a p m i a n y e r
n e a n H o m y c n a T a p y r e o p r e C e J I I 1 M 1 3 C a l t 9 3 1 3 1 1 1 0 1 1 I T H H a T o n o n m i e , H m m e n H o r o H p a m ,
a T a H m i e H M e H L H W I I I L I f t 6 p o g .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a n p e n m 1 2 . r o c n o g a p b r a m n a p n o A T H e p n i A a e T M o n a -
c r u p i o C B . C a m " H m e c T e m A e F I c c m c e n a B a n m e a m , H a p a y n e m T m , I l I e p 6 a H e i n T s H 2 M e n a -
g a p o r i a i m b i e A s o p m n i o m T H O M . 1 1 y n y n o m A p a r o T a u e r o m i e H o t i , M a p T o f t H a H g a i i m m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a r r p e a m 1 2 . r o c n o g a p b r a u m a p n o A T H e p s H A a n B e a m -
R O M y A r s o p m l i c y 3 0 3 1 1 1 H H O C T E B a t i o H y H e C H O H L H O c e n H 1 1 b I T a H C H H X c e m e A c T i i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a n p e n s , ' 1 2 . r o c n o g a p s r a u m a p n o g n i e p a c A a e T 1 3 0 J 1 H -
R o m y A i : t o p : L i m y B e p x H e t I 3 e m a n H m i o a p a n e r o n e n e T y g o c l i m c e n a M a r y p a , T p m i l O y m m ,
H y H y p e H m , J l o e n r r m , I l I m p a y m m , P a A e u r r m , X y x y n e i n T m , M y i r r e m a ( C H y T a m m ) , H a n i a a
H n a c e H y H c e n e P a g e l = B a c a y i t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) a m p e n n 1 2 , f I c c u . r o c r u m a p b F a m n a p n o A m e p n i g a e T
B e n t n i o m y A H o p m m y B e p x n e t i 3 e m n m H i m o a p a c e n o l i y H o p e r m u c e a m u r r e J l o e u r r m c
H p y A a m m H m e n b r i m m a m m H a p e t m e C H T H e , H y n n e m m e y c b m o H e i t H M p C T H H y R o p f u r y n a .
www.dacoromanica.ro
H H I P : 1 1 f 9 1 0 0 1 1 J 1 1 1 1 1 1 . 3 9 v l l o W
N 3 0 1 : f
`t I E r r o d l i v
1
( 8 Z I L )
O 9 ' 8 8 9
a u v h S D m a d
E H
V o d g
i f I c H M H I P I V 3 P 1
H
e m u n w e d a
a
/ N a o m i
`n i r n a c d o g
e h u n r a o H M E H I R 1 1 1 1
n u a m t e w C U M
c a d r u o v u o v i
S w o n o n d n v i o n d l t x a v I i
- u l d o a l t t o u d v u i n v j
q d v i r o n o o j
I g o e B r a
d u v ( M O
g z 9 1 Z g g
S r u e d o S u m a d o a t t
O L L O a L o i e
a a n u r e m e t - I t e n u d u
' E r w i n c m o n o S e u d r i x
`n n a h u d I f u e n z i
e r n
S h u a o l n u v d o l S i r S h n o S c b v I e a S w o m u r a a
m a v l i
- n i d a u l t t o u
d r u m , ' q d v I t o u o o d
N o 3 i f
n u e d u n
L i
( g z y t )
n a y E g g
L r e d u 0 J O H 3 H 0 E L / C H
g i l H a 9 d 0 h
H
S u n n y
v a v 1 1 1 1 0 1 1
`u n n e m e l o g
`m . r a n a l m `u h L u u r a l l
`z u v a h n e I D `u r a n a r n e r a d t t
`1 1 H U H M 1 1 1 1 0 1 1 H H E H
- S g n y i
`n n u e n o u o u a D `u m a g o n i s
g r u m a u c l i d S H { g e g d r i p i m n i a m e g e x
a i r e o
w u c u , v d 9
e a
`S m a n t e d l l v i r a D a a m v n n u d o a t t
n d a h a c a n u d e w
a n a u s O d a
H
/ C H / C i f / C 1 4 0 . 1 0 H
a , e v l i
- n t d a a n i o n
& m u m , ' q d v i f o n o o j
r i o o u
B r a
d u v
J
( g u t )
0 g 9 1
0 8 9
' 1 1 B C 1 : 1
O J O H O M H D L C H E I T ' I L L I C I O E H H O f f
H
O V E l t d r i a
E H
I L L M e H O U
c u r d u
o s o n o d S , L e . n u r d r T H
`H I M O D H O X
X E l f 9 3
0 1 1 c 1 X 3 9 1 , 1 0 1 1 n L O B h
F i f I c L I E C I 9
0 1 0 H E H H I 0 c 1
I C H 1 1 I H E I 3 1 1 O M
S H E K L E X S i i 1 9 1 1 1
- a r i g
l a v V u e d a a n i o u d v u n n u
c i d u l i o u p o j
u e d u
o d o n o d S . L e d u u d i g H
`a S u r e g a u
H I I I I 0 3 1 1 0 X
1 1
u n n e d n w o u t a
M t n
W I P I L E d 9
O l e H E H H I O d
/ C H H I H E I O H O H
S H E N
a k o v t i n s d a a l l i o u & e n u r e , ' g d v I t o u o o j
z i v i t a
d u e
. 1
( m )
o z g y
8 4 9
i f i r a d l l ( 9 Z I L )
O n ; ' 6 L 9
I T A X X V I
0 1 . 1 i
' I O / C C L L O c n r a n t r H a o n w e d n o g
n u r n m u e
H W H I P : E 2 0 3 1 3 9 H H i n a v u o n o n u a g O 0 1 3 9 1 1 H
e n o v l o v n y
r u m h S D x n u o u o d m u N
r i a a E f
`Z
W E N
1
( 8 M )
O Z 9 1 7 , 6 2
m w o j
n o r r e ( 1 ) a x m
S 1 1 0 1 4 E 1 1
e a
e f l u d u y i e n v d . u n a l y
v n i u r r u m p o u
v a a w
e a
e o n 1 1 v d 9 1 : n o
`u e d n
0 1 0 H 3 H O O d d 0
4 H H E H 1 1 I r d O X
O H O
O H H d E W a a d o a j
v n u l o x
n g v u e n d r i u u d a h o 1 1 L a E I L
- n t d a s i t t o u d v u u r e d e i d v V o u p o d
N o p E r
`o g n u e d u e ( 8 Z I L )
O Z 9 1 I 6 9
n t r e n a i t
1 1 u n e o g e e d
A l u m r i n u r r e d a 4 N e s i e m a w e r d `S n u r e u o y i
H H I H R I O H r i o x v , L e a
n o u l n o e n c e d i l
n o u S u S e
O e g a u m ,
a
n o S u a t r u s t f o r e n ' S w e e n y ' S n u r F u r a l o o n
S v i e m a r i g
x a v a
- N E E H H d H d E H M E J
c l d E V O H O O d
N o o l f
`6 z
n r e d u v
a
( 8 Z 1 L )
o i 0 6 9
- } r e d n
O J O H O H M O d
`H , 1 i u i 9 t t i r u 3 - 1
0 1 1 0 0
O l d I W O B H O W S W O H 0 1 1 0 H H E I V L 0 S U B H 1 i n a e r i
e r m a i T H
v H 1 1 1 1 4 1 C a L 0 0 1 1
c h l o m n r a a c u m : E l a m v n a w
' < g z
H u e
d u v
M T > 6 8 9
u v d n
O J O H O
- H H H I M C L I E U - 4 H H E H a g a
0 1 1 0 3
O l d N I O E H O W S W O H O N H U E D / C C I O N I a S i r e w n u d v p i L I O H O O H E J j
e t i n d m i
E H N I V I H O Z O O L I * M O W * N 3 3 j 1
`g z
H u e d u v
a
( g z I L )
O Z 9 1 8 8 9
y e d n
0 . 1 0 H 3
- n u m n S u e r g u n n e a e m o h
c u m
O I C I P T I O E H O W I C I S I O H O I E C I 9 0 1 1 . L e S r e a c n u d v w I m m o r a l "
c l u i d u H
0 . 1 0 H U 0 H 0 L I E M I R m o l l
' t Z B i f O d i i
1
( M )
o n T , L S 9
u e l u n c o S N v i o d u n t o s e d I f
v i o n u n c u r a m o u
u r i n n e a o d v l f
`e i r S n u N
a
m a t e
o H H H T i r a l i l l X E 3 3 } {
a V H 0 d V T I C I E V O H 3 0 . 1 O l d N I O E H O N
I g e t t
- } n d a m i t r o u d u n n i v i q d v I t o u p o j
r i p o u
n r e d u v
, 1
( g u L )
O Z 9 1 ' 9 8 9
u v d n c u o n 3 a v h S 0 `n n a d a p r
a l u m n a
o n f r u o v n o n S u o n o d o N e d n o m r e u
l e S y e n t d v u r n v j
q d e k t o u o o j
N o o l s
`I g n u e d u v ( g z i - L )
O Z 9 1 ' 9 8 9
o l d r u o v n o w
a o c l i H I E E H H
c u v E r e V
n u a o u o S
n d u
O H
`a o n o d g o
H
f f e E e 1 0 1 1
X O D E I L O
H J A H O H O d 0 a I S C I 1 ' I L 3 P H O N
O J O H O I E H E J 0 1 1 0 3
, L O B V
- m o 9 o a o o
d v u m n d c i d v t t o n o o j
N o 3 H
`g y u r a d u v
. . 1
( M t )
O Z 9 1 ' t 8 9
B e d n
c u o n h a p a s H
`1 1 d O , L e H r l a
0 1 0 3
O I C I F L I Z E H O P I S W 0 H O H E H H d 0 O H a
I O S I E E ) H H l i d E l A r / C J O H O O H E i l
M E C U M / C V
0 . 1 0 H f f 0 H O 1 1
www.dacoromanica.ro
L N X X V I I I
6 b l l 1 1 1 1 1 1 1 1 n u p u a n a 6 M a i l m a n c T a p u m i t , O C T B B I U H C L , 6 e 3 g e n u 1 m , o c T a n a n e T c n o e t i , e n e
E l m H e B n o n t H a u e t w o e n o n b a o n a n u e c e n o H e w n : H a H p y T e , X o T H H e n o r o u p a a .
5 0 3 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a n 4 , f l c c i , i . F o c n o n a p b F a u m a p n o g m e p m g a e r
m o n a c T r a p o < C B . C a l m > n H e p y c a n n m e c e n o B y t i n a H H H a E l a m , g a p o n a H n o e ; x e n o n
n o c T e n b u n n a H i g n i n o M a p u n o l i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . . m a n 6 , 5 1 c c a l . F o c u o g a p b F a t u n a p H p H u a a b i n a e T
H u p n o n a G a m H a m e l n : o r I v a n n e p n y m n c e n o B e p t i e r a T n , n p u n a g n e n i a m e e k l o H a u n t o
, H o p n , g n y x 6 e n i a n u n i x O T H a n o r o n w a r m , 6 y g b 0 H 1 1 . 3 1 3 6 o n p c n o m c e n e , B m o n a m e -
c n o m 1 1 3 1 1 1 n m e c r e t i n e .
1 6 2 0 r . m a n 1 0 . F o c n o g a p b F a i n n a p n o n T n e p u g a e T n u y H a m H a T p a m -
n p a n n y n a m y u l a p a N o m a , H a x o g n i n n m c n B T H B 1 6 e C m o n a c n a p e m T o a g e p a M o r n n a ,
1 1 0 M O C T b e c e n a H o 6 o a H H .
. 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . h i a n 1 1 . M e n a n o n o t t u o r o H o c T e a m m n a I t H p H g e
A y m n T p a n H M a p H n m a n y e T m o H a c T b i p l o C B . C H 1 3 1 . 1 B H c c a . x c e n o X o p a n n a H H , p r e e n -
c m : 1 r ' T a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . 1 1 t a R 1 2 , . H c c m . F o c n o g a p b F a i n n a p n o n T n e p H t g a e r
E p e m n e B o c a n y n y H e r o n H y n a m , C b 1 1 1 0 1 3 1 , H M H o H a u r n o X y x y n n , n n a g e n n e I l e C 1 1 0 . 1 1 1 , 1 1 1 1 M H
1 1 b I r a H a m i 1 .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a n 1 2 . F o c n o g a p b F a u m a p n p u t a s u i n a e T y p n g i u m y
1 1 1 1 T p 1 . 1 n e p n y m B c e n o ) 1 ( 7 1 0 1 p 0 B A p a r y m o a e H C a n y C O s e e m 1 1 X I l M y 1 H O C T B O M , T a x K a n
m i n c 6 e n i a n H n g p y r n e c e n a 1 1 3 - a a H e y n a a n a n o g a T e i t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a n 1 5 , H c c u . r o c n o g a p b F a t u n a p r u n n e T 6 b u n n e m y
n o c T e n b u n u y H o o a n y p a o p e n n r r b F 1 0 1 1 0 E 1 E 1 0 H e r o 6 p a T y H o o a l l y 1 1 0 1 1 1 1 1 1 y T b c e n o H H c n o -
p e i n T H u H O C e D I I T B C / 1 T a m , r g e 0 H 1 1 6 y A y T H A l e T b g p y r y l o B O T 1 4 1 1 y , T a n H a n O I I M r u m -
i t a n c o r n a c u o a a n o n y . n c e n o g a T a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a n 1 6 , F I c c m . H a T p a H n i o t i o n n a n H g p y r n e 6 o n p e
y T n e p H i g a i o T p a o g e . n c e n H p H n e u r r u , P e n a l - c a l m , F a y p e u n u F a H e u r r n m e a c g y s H y n a m n
H o H a F a H e c n y 1 1 C L I H O M H i A p c T u g y m m T p y B y x y m e m , T a m e B H y H O M F a n e c n y n a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a n 2 5 , A c c r a . F o c H o g a p b F a n i n a p n o g T n e p n t g a e T
m o H a c T u p l o e n . C a m . ' B H c c a x c e n o X o p a H n a n i r , O p r e e n c n o r o u p a n , g a p o n a H H o e
n o n o f i n o r o n o c T e n b n u n a l i n p H g a M a p u e 6 .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m a n 2 8 , f i c c L i .
F o c n o g a p b F a u m a p n o i r r n e p n c g a e T
n u c T e p r n p i e n y B a c H . n e . 1 1 y n a n y
p o g c m e n n n u a m g n a y a g u r a n B n p e g e n e c e n a C B O T -
6 e i 1 g e m , H u p a n r a T y p c n o r o u p a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a n 0 , } T e c h "
H H n o a p a H e r o c u m H a c T a c b n c o C B O H M
W H O M T o a g e p o m I l p O T A B I O T 1 1 0
6 e J I , H O C T I 1 H i 6 0 T a j l e p O B 1 4 0 1 1 y H y 1 1 1 1 1 8 . 1 3 1 1 y H y 1 4 3 H c e
C 1 3 0 1 1 m i n o r p a g i n u t B g o a H n e H o o m o a e n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n i o i . , B a p a n i T H .
g o l i b A p a m e M a i m ' g a p y e T X O T -
H o r y T o a g e p y M o g p y o y m a m m y c n o e i t n a c T n
c e n e Y p n a g n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 , H c o b ' .
F o c n o g a p b F a u m a p y n o n n o m a t i a -
B a e T n r y m e n a m o n a c m i p n C B . C a m . ' B H c c a x , n n H o n n n n a 1 1 B a T o m a n a c e n a X o p u n n a H n ,
n e p H y m 6 e a c a n u m x H a c e n a u p e n o c T H i l x , r e 6 L I o H n H e H a x o g u n H c b ,
1 3 c e n a n
m o d i m H n o c m , B 6 o n p u m x 1 1 3 1 1 1 m o n a i n e c u l l x , B c n o 6 o g e 1 1 3 1 1 1 D m e c T e t n i e g n n
y n n a T i a
} m o r o n B X o p H a n a n f t .
www.dacoromanica.ro
L X X X I X
< 1 6 2 0 r . > 1 1 1 0 1 1 1 4 1 3 , f l c c u . H o l m i u m ) C T p o t t m n p o g a e T ; T o r o -
t t a T y r f a i r n 3 a 1 0 0 a o a o T t a x c e a o T e p n a y u a , I l e p n o n H a x o r o ' T a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . R H : a m 1 4 , H c r o c u o g a p b r a t u n a p n o g T a e p a t g a e T
m o H a c T m p t o c a . C a m c e a o X o p H a t t a t t a , O p r e e n c u o r o x p a n , g a p o n a n H o e x t e H o t i n o c T e a t , -
m u m H n i n n t a M a p H e i t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m o n a 1 4 , f l c c m . X a T m a t t I I r u , t p x o a a G C y m a n u
B a c H a H e R i m m i n g g a e T 6 b u n 1 1 i e m y g n o p t u n t y B a H c a u y a y r o c n o g a p c n o r o a b t r a n a
r a H r o p H e P H y n a , a a a n o g e s u m n n o T o p o r o O H y n n a n i a 2 0 T a a e p o n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . u t o H n 1 5 , I l a e u t e i n T H . A w n M a p u n b t B a p n a p a
n p o g a e T C a m H o n y B a u m H T o a , - t e p y a a 9 T a a e p o n c a m m a c T b H o T i n i n b i B c e n e H o g o -
G a g a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . 1 1 1 0 I I S I 1 7 , S I c c u . r o c n o g a p b r a t n n a p n o g m e p H i g a e T
c o r n a t n e n H e m e n t g y e I l H O B L M M I I 6 b u n u e r o H a c T u e p a H u t i o a p a H p a a t e c i t y J l y n y n o m
H o H a u n t o C H O M M C O M Y c i c a u x H o l m i u m ) H g p y r n m i r p a a e n t a m a O T H O C H T e a b H 0 m a m a
m e c T a B n p e g p e c e a a P a a 6 , e i n t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . H I O I I M 2 3 , S I c c m . r o c n o g a p b n a n n y n p a t t a a b m a e T
g a s n i y H i n t o a p a H a g a l l e u r r i t p a c c a e g o H a T b T n n c 6 y m e n i g y r a H r o p e , B a c H y , a n p o g o m
J l y n y c B i t e H T o a g e p o m M o g p y a o m n a - n a B O T , 1 1 1 1 I b I s Y p a a n a , x y n a e H u o i l M o g p y a o m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . H 1 0 1 I f l 2 8 , / T e e m . r o c n o g a p b r a t u n a p n o g T H e p H i g a e T
y p H g a a n y T k o p o x o f i W a x y C m t p m a n b t r a a , H y n n e n t i b t x . a a 7 0 c e p e 6 p n i t b r x T a a e p o n
y ; H e i m n o m a c a r e o p r e g y m i t T p b t H c e c h u t o n e i i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . ' n o r m 3 0 , H e c h t . r o c n o g a p b r a u m a p n o g m e p a g a e r
C e x y a c a o m y m o t t a c T u p t o c e n o E r e T p t m a t t a H y n o n H o m a m k u m e T n p e c n e g o n a m x p e n o c T u b t x ,
4 a c a e c T e c o ' t e e m 1 1 X a e p u o m # , 6 e m a i n t i n x 1 1 3 3 T O P O c e r a , H # n i n u t y g n m M I X y n a a T H T t .
H O A 3 T H , T a m r g e O H M 6 3 , A y T H O L X 0 A 1 1 T b a I D O H p e m n n o a y m e n t o t r p a m o m p .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . H I 0 . 1 1 / 1 4 . r o c n o g a p b r a i n n a p n o g m e p H t g a e T C H H a i l -
c t t o m y m o t t a c T u p t o c e a o C a p a A e t a t , J I a n y w H a t t c H o r o x p a n , g a p o s a t u t o e n g o a o f t n o m i k -
H o r o n o c T e a b l a n t a H a p t u t a M a p H e i t .
< 1 6 2 0 r . > m o a n 6 . g b f i l ; l i n n o a p a H H e c t i o a b x o m o a o g b t x 6 o n p ,
c r a t g e T e n b c m y t o T , r i p & u m e n n t e m m e c T o p a c c a e g o n a n t H p a a e u m r a H r o p e , a y n y n ,
m e g e a m t m e p M a n e H a n p o g B a c H a e , H a x o g n n a t e c n B T I I H { O e C X O T H O F 0 1 4 1 T o a g e p o m
M o g p y a o m H a - a a B 0 1 . . 1 1 1 1 1 1 1 , x y n a e H H o t t B c e a e I l m a n t r o t e m o r a m B 0 3 B p a T I I T b 3 0 T a m p o n
H p a C X 0 A l l H O c y g y , B U I P A C T B H e m e r o H O M H p 1 1 . 7 1 H C b , n p e g o c T a r u m e m y n a a g e H H e B O T -
* W H O A .
< 1 6 2 0 r . , n o c a e I I I O J I M 6 > . B e a m a n H a T a q u a ( 1 3 a a m u y c a t t g e T e a b c T n y t o T ,
. I T O r a n r o p e B a c a y n p o c w r p a c c a e g o s a m } m a p ( ) c y m m y g e H e r g a a T o a g e p M o g p y a
A o m e p H T e a m . ' B y c x a a a n o m e c m e B c e a e Y p n a g n a a a g o m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . u i o n u 7 . r o c n o g a p b r a _ u n t a p n o g T a e p a u t a e T r o m o p -
c H o m y m o l l a c T u p t o m a c T H n o c m e c n n A e p c x a , C y m a n c a o r o ! T a n , g a p o s a H t t m e H o n a n m o
C r p o n m e m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . I I I 0 1 4 1 4 1 2 , H e B e a m a n ! g m : o p i u m H o c T e B a g e l {
H g p y r H e 6 o H p e H o g m e p x g a t o T c o r a a n t e H n e m e n s g y P y c l i a H a a g a p y i n o a e H r o m o p c x a m
m o l l a c T u p e m T a x , t i T o 6 b i P y c x a n a a g e a a c e a o m B a a m m e i n t , a m o t t a c T u p b c e a o m X p a t t u a n a
H a 1 1 . { M H I H M i x 2 t p a a m a m u H n u o r p a g u k u l a B H o T n a p n .
www.dacoromanica.ro
X C
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . H I O R H 1 5 , f i c r o c n o g a p b F a u m a p n o w s e p a t g a e r
g b a H y H o n y n e n a c T H H O M e C T b g H c e n a x I l y n y n e n H , B o g e a r r n , B u p n c o s e H H H H e a t o n s ,
H H X n t a r a H .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . m ' o n 1 6 , F I c r o c n o g a p b r a m n a p n o w s e p a m a e m
A l " H x y H e r p e , n T n n t 6 e C n n c n o m H H H o a p a , n o n o s i m y c e n a g a p m a u e u r n a o H p e n o c m H b i m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . u i o i g 1 8 , f i c r o c n o g a p b r a n i n a p n p " t H a a b i s a e m
n m p H a n a 6 a m , n i o n T y a y H n b r p r a p n m P o m a H a o c s o 6 o g i r r s O T o 6 H a a T e n b c T s m o g e i t c e n a
C a g l i a F a n a T c H o r o M o g a e m p n n p r i r y c n o s n n , v r o 6 m O H H y n n a T n a m , n p H t u r r a l o u w e c s i
H M n o g a T n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . 1 1 1 0 . 1 1 : 1 1 8 , H c c a u . r o c n o g a p b F a t u n a p n p m c a a h r s a e m n ' A p t a -
z a 6 a m , n r o n T y a y u n E r p r a p n m P o m a H a o c s o 6 o g i r r b o m o 6 n a a m e n b c m s a l o g e t i c e n a T a m a -
m a H H F a n a T c H o r o m o n a c T r A p n H H e s H n i o x i a T h x x A H B M e C T 8 M H O , E H B H p a i t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . 1 4 1 0 3 1 H 2 2 , 5 1 c c r o c n o g a p b r a u m a p y n o n n o m a t m -
s a e m E O C T H H 3 H 8 l O p T H M r a l B a 3 , 1 1 0 T b n p H H a g n e n t a s m e i t e m y B O T M H H O t t B I O K H M e H H ,
a m a m i t a c e H o H o c a m H , o a e p a m n H s c e m a g o x o g a m m ; T O T , H T O n o c m e e T H a p y n n i n e r o
s n a g e n n e g o a n t e H 6 y g e m g a T h r o c n o g a p i o 1 2 B o n o s .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . H I O R H 2 5 , H c r o c n o g a p b F a m n a p n p i n t a a b o a e m
c n y r a m o i s p y r a H a r p a H e s a m m a T b n o g a T H c c e n a H e r p n r e i n T H , r t p H H a g n e n t a i n e r o
H o m n c y B o p y H T a p y , H o T o p o e y a t e g a s a H e n p u H a A n e n t H T o u p y r y .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . n i o n g 3 1 , H c c a u . r o c n o g a p b r a i n n a p o c s o 6 o n t g a e m
c e n o ( D o m f m e n r a t H a 1 1 ( H a t H H , r a n a T c H o r o m o n a c T u p n , O T s c e x o 6 H a a T e n b c T s , ' T o m e
n o r o n o s n o r o H a n o r a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) r . a s r y c m a 5 , o p o x o t i . Y p n g H H H A o p o x o n B O T H M ,
6 m s t u n n n u T a p j l a a o p , m o n m y a r p H r o p m e M n T p o c D a H o s n u H 1 2 r u l p r a p e t t H 3 A o p o i o n
n H u l y T s e n n H o m y n o r a p a m y r e H r H , M T O O H H s m e c T e C c m a p E a m a n i o A b a u f p a a m e n t e s a m t
r p a l m n b l c e n a I l i e H g p m e H H , s u r n m y O s n y n a I 0 p a n n t o s i n t i a , c o r n a c H o n p H i t a a y r o c n o -
g a p c H o i l r p a m o m b i .
< 1 6 2 0 r . c e H T H 6 p n 1 1 6 2 1 r . a s r y c T a 3 1 > 7 1 2 9 . r o c n o g a p b
A n e H c a u g p n a r r s e p n t g a e m g s o p i n u t y m o n a g y m i r r p y J l y n e c e n o H i t o 6 e H H , H a a u s a e m o e
C n o 6 o a e H H .
< 1 6 2 0 r . c e H T H 6 p a 1 1 6 2 1 r . a s r y c m a 3 1 > 7 1 2 9 . r o c n o g a p b
A n e H c a H g p n a r r s e p n i g a e T H o H a n n t o H r p H r o p e F e H r n c e n a : } H o n g e n i T H , B n a g a u T H ,
B l e p 6 a y n u , T b r p H a y i t a , 3 a g a 6 p o H H a , P o x o a R a , A o 6 p i t H a y g n , r p a n e m T H , O s y m y n 7 1 e
C y c , j l e n n e m T H , B o n n , H e n m e u r r x , C o t a ' , H a p H o s a , C m p a n n m e n x , B o H a m " , l i x e m p o a c a ,
C y p g e m T H ,
M a n n t y p H a H H H C T a p t i e u l t .
6 2 9 . < 1 6 2 0 r . c e H T H 6 p n 1 1 6 2 1 r . a s r y c T a 3 1 > 7 1 2 9 . H c c m B e n i t H n i t
x a T m a n , I t y m H m p y g y H a n o g T s e p n t g a e T 6 E a s m e m y s o p m m y B a c H H y " l ' A r a n a c n t e H o t t
g e m b m g ,
T i ( o T O T O s p e m e n H , n o H a T O T H e c m o n t e T B I R T H a T H T b B a C H H y 7 ( 0 3 1 / . B 2 0 T a n e p o s .
6 3 0 . < 1 6 2 0 r . c e H T H 6 p a 1 1 6 2 1 r . a s r y c m a 3 1 > 7 1 2 9 . g o q a H p u c T i t
A n n t i a n y H 3 3 / 1 1 1 K B e I H T H T y g o a s a o T g a e T T H p 0 H y C B 0 1 0 M a C T b B O T M M I L I B B e p H H A e e I H T H
B a C Z y n C H O T O p a n , a a C H O T , H o T o p m m O H y n n a T n n n o g a l . ' " T y g o c H n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . o K T F I 6 p n 1 8 , H c c m . F o c n o g i p b M o n A a m i n A n e i t -
c a H g p , n a r r s e p n t g a e m i H s r m i e r a 4 y r o a H a 6 o n t a T E c o e e s o r n m y B c e n e B n a g e m i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . o H T H 6 p n 1 8 , H r o c n o g a p b A n e H c a R g p n o T k -
m s e p H m a e T m e l l e n t a p H a n a 6 a E p e m i l a , n a x o g n m e t i c H , B T n a t 6 e c B a c H n e r p y m a a o m , '
n o T t n n l y H g s o p m B c e n e B p a e u r r H .
www.dacoromanica.ro
L C I
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . o H T H 6 p n 2 3 , F i n n i c r o c u o A a p b A n e H c a H n p n p m -
i H a a L n 3 a e T n m p H a n a 6 a m , M o n v a y n n m p H a n a 6 a m P o m a H a o c H o 6 o g H T L m o n e l t c e n a T O M B -
: m a i m r a n a T c H o r o m o H a c m c p n O T n c e x o 6 H a a T e a m c m , H p o m e H o g a T e t i .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o H 6 p s i 1 , F I c c m . r o c n o n a p b A n e H c a u n p n o n -
- T n e p a c H a m . C e H y n c H o m y m o H a c T m p t o n o m n H p e n o c m H m x B
a p e n e n e T m p r y a O p y m o c a .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o H 6 p H 1 , H o c k s . r o c n o A a p i , A n e H c a u g p n o g r a e p a c -
. n a e T C e R y n c H o m y m o H a c T i a p i o c e n a B e p l i H n H e u r r n n C a 6 a o a H H , P o m a H c H o r o H p a H .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o p i 6 p a 1 , f l c c m . r o c n o n a p b A n e H c a t i n p H p H i c a -
a m a a e T c a n o i n u n t y , m o n T y s y , n m p r a p f i m H c 6 o p i g H H a m n o g a T e f t m e c T e H H a X y n i a O C B O
- 6 0 j A n T b O T 0 6 F 1 8 a T e a b C T B J u o m i t X y i n c H o r o e I I H C I S O r I C T B a n 8 c e n : X p y 6 e H H , H u p a a r a g s ,
H p e r t e u r r n , P a a e a L T H , H O B l i n t i R n l l o A e H H 4 C y c n o n H e m , m T o 6 m o H H n n a n u m r r p m n i T a i o -
i g H e c H H m n o n a T H n H a J 1 0 1 1 1 .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o g 6 p H 2 , F l c c m . r o c u o A a p b A n e H c a H n p n o n -
- T n e p a m a e T C e H y n c H o m y m o H a c T m p i o c e n o I I e T p l u t a l i n H " T a m p B a p H y m a c e x 6 e m a n u n i x
H a c e n a H p e n o c T a m x .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o H 6 p F 1 7 , f l c c m . r o c n o A a p b A n e H c a w n p n H a a m -
s a e T y p s i m u n l y B o T o n n a H H H e 6 e c n o H o H T L H H H a H u m H o 6 H a a m e n r s c u m m x m o g e t t r a n a T c H o r o
m o H a c T m p n H a c e n a T e H a r o p H .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . n o n 6 p a 1 1 , R e c t a . r o c n o A a p b A n e x c a H n p n o n -
- T H e p H s n a e T C a n a t i c H o m y m o H a c T m p l o x a T m a H a B a n H H H n o n o n H x y c e n a 1 0 H a m , H f i m e g -
H o r o } w a n .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . 1 1 0 1 1 6 p H 1 5 , r a H r o p e i n T H . C T a p o c T m l l y m m
A m R p m C O 3 1 0 9 f O R n A p n a T c H 0 n e m e n b c T s y l o T , H T O I I e T p H i l e u m C O C B O U M 1 1 p o g c T H e f f -
H H H a m x n A n t y p n w e i t r a p 6 o H H H o m n p o n a n H 6 b u n n e m y u m p H a n a 6 y I I a n e n y a a 7 a o n o -
v m x C B 0 1 1 ' m e n B O T t l i l l i b l B c e n e H o ( D e v i T H .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o H 6 p H 1 7 , f I c c m .
r o c n o A a p i . A n e H c a H A p n o n -
T n e p : H A a e T m o n a c T m p i o c a . C a w . ' B f l c c a x c a n o X o p m a H a H H H a A n e c T p e , O p r e e n c H o r o
H p a R .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o n 6 p H 1 8 , f i c c m . r o c n o A a p b A n e x c a H n p u o g -
- T H e p m n a e T A m i t y g o n x e m T H r e p r e c e n o x i t y p m f t e u r r x H a T o n o n m l e , H a m e H H o r o
R p m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o f f 6 p H 1 8 . r o c n o n a p r . A n e H c a H n p H o n m s e p H i n a e T
. c m u y 1 0 p a n n i o O H H y ' m a n n a c e n a I l I e H n p m g e H H c o C T 0 p 0 1 1 1 . 1 m e c T e x m a A o p o x o t t .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H O F l 6 p n 2 1 , F I c c m . r o c n o n a p b A n e r i c a u g p
H u m m e r c a H o H H H H a m H O T H a p i l n X i a p I l a y O C B 0 6 0 A T I T b O T m a x o 6 p o H o s 2 H H H o r p m a p e t t
H H m e g H o r o m o H a c T m p a ; n o n o w e r m u m 1 1 3 1 a T I I T b T O J I L H O r o c n o n a p c H y m n o n a r b .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o M 6 p B 2 2 , f 1 c c m . r o c n o n a p b A n e H c a H g p H 0 A -
- T a e p a t n a e T B u c e p H H a H c H o m y m o H a c T m p o c e n o T p o u n a H a H p a H a y n m e n i . H H H y H n p e -
A e n e c e n a A n e p e u r r u , I i H m e r k H o r o ' T a n .
3 4 6 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . H o H 6 p H 2 4 , f i c c u . r o c n o n a p b A n e H c a H 7 A p
H o n -
- T n e p n u k a e T B x c e p H H a n c H o m y m o n a c m p i o c e n o l I o n H e i n T H H a H p a H a y , H H m e g H o r o u p a n .
6 4 7 . 1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . n e H a 6 p L . B E S B n I n f i C T O i T h I H I H r p a m a , 6 1 3 B 1 1 0 3 f t g H o p -
H R H T o m a H A p y r i l e C B H O T N I L C T B y l O T , t i T O C T O t A T i a . 1 1 8 E B R O M M I T n n p o n a n C B 0 1 0 B O T -
x i n n y 6 m i n u e m y n o c T e n b i n n i y A n o c T o n y .
www.dacoromanica.ro
L C I I
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . A e x a 6 p H 7 , H c c i . t .
r o c n o n a p s A m e H c a l i n p n o . 4 -
T a e p i t t n a e r A r a n n e a c H o m y m o H a c T u p i o , H a x o n f n i x e m y c n H T i c a e C n m p H a n a 6 o m H o n e , .
c e n o K H n n e u r r H H a M o n g o a e .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . A e R a 6 p a 9 , I l c c u . r o c n o n a p b
A n e i c c a n n p n o g -
m a p H y m e n m o a a c T b i p l o C B . C a H m B f I c c a x
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . n e H a 6 p n 2 0 , F I c c m . r o c n o n a p b A n e H c a u n p n o n -
T H e p n i n a e r n o n y A e y k a y n y m a c T b c e n a A y m m a t m , H y n n e i m p o y n o m e p n A M A C o p m .
1 6 2 0 ( 7 1 2 9 ) r . n e H a 6 p n 2 8 , T b i p r y n B a n . M o n T y a a y n y w
1 2 a m p r a p e t t B a H T I O A T H e p H q 1 1 0 T A H T 0 H y B O T E H I l l y B c e n e A H T B J I 0 I I I T H , H y n n e i n t y l o
y m y n a g y n n i T p y 3 3 1 7 r a r r e p o s I f 2 H o p o a o T e a e m c o m , 0 O H H O H H I . I X B 1 4
T a n e p o n .
C O M H H T E J I L a b I E
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) r . a u p e n n 2 . B a c H a m m a e e c b m B a c n a m e n p o n a o r r
C H O W I I H O T L H O M O C T I , H B c e n e M e n e n n i a H n g i n i e H 3 M a p H o s e n g a a 1 0 n e t t H a a m m i a l m v ,
3 y n b n , 2 6 1 . 1 H O B H H o p o a y C T e n e H H o m .
1 6 1 6 4 7 1 2 5 ) r . c e H r a 6 p n 1 6 . H a 6 p a m m e r o c n o n a p e m P a n y M H X H / i
6 o n p e p a a m e m e a m a a i o T n o m e c T b e i l y H y n e H m , J I a n y n n i n H c H o r o y e a n a .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . H H H a p a 2 8 , H c c i . i . r o c n o n a p b P a n y n o n m e p a t n a e T -
I i m m u l i o p y H e r o 6 p a r b n m P a n y n y a O n o p e H O H O B H H y c e n a f l a y n e i n T i i , H y T H e H c H o r o
H p a n .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a a r y c T a 3 , C r i a i i a . r o c r i o n a p b P a l l y n o n T s e p i c n a e r
I l a w r e n e l o . f l y n y n y B O T I I H R y B H p y T . T I H H H O , X O T H H C H O T O H p a n , H y n n e m m o y M I M I :
W a l l a B i n r o a a H o H a n n o .
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) r . a n r y c r a 1 0 . r e o p r e r e g a y a B y n y p n a w T b u i n e n e n w r c n
m e c T a m m H n o n f n i a m c H c e n a u k e T u m n e u r r i t , H a m e n H o r o H p a n , H a x o n F i n i e m y c n n o c o c e n -
c T a y c n o m e c T b e m Y c H a n u .
1 6 1 8 T . n o n 6 p n 2 2 . I I m p H a n a 6 H u a g a H n a o p H a K 1 1 0 p T I A o l n i n i a l o r
a a n o r t e n f t m e n e c a m o H a c r u p e t t C n a T i n i a , P m i n H a , H H M g , C e H y a A r m i n O T a i o n e t b
4 a p e n H b o o H < m e y l l Z a T H B U I H X n o n a T i a > a C H C H T 3 1 0 T M X n o m a .
1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . n a p a 1 2 . T o m n i a a c l ) . n o p i i A O J I H T n o m e c T b e B c e n e
o c T a a m e e c n O T H a a m a Y c H a T y n a .
S . 1 6 1 9 ( 7 1 2 7 ) r . a l o n g 2 5 , A c c r a . n u i r o p t i a B a e R c H n e o n a n c o u t a e T y
n o r o d i a T a H u i o p a H p a s t e c i t y 3 0 3 0 a 0 T L I X n o 1 5 a H r y c T a , a a H o T o p m e s a H n a n m a a e r
C B O T O q a C T b B O T I I K H L I B X 3 C H 3 H 1 O H H .
9 . < 1 6 1 9 r . c e u T a 6 p n 1 - 1 6 2 0 r . a a r y c T a 3 1 > 7 1 2 8 . - 0 0 1 1 1 0 H H y p n
o n a a n u m m e T y T y n o c H e 1 4 3 O b i p n a e u r r H 1 1 s o n o T b l i c H a M M I H A M H n o n s e n o r c H o e t t =l a m ! .
B O T E 1 I I H 1 1 B ( 1 3 1 , 1 1 1 3 9 0 1 1 1 T H .
www.dacoromanica.ro
m a i " , a F l a t o o r i g .
v u g u b i n e " i n o r i g .
D O C U M E N T E
1
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I a n u a r i e 6 , I a i .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I f i r i i
M o l d o v e i . S c r i e m s l u g i l o r n o a s t r e , m a r i l o r v t a f i d e I i n u t u l S u c e v e i 0 g l o b -
n i c i l o r 0 d e p g u b i n a r i l o r 0 o l g e a r i l o r 0 p o d v o d a r i l o r i t u t u r o r c e l o r l a l t e s l u g i
a l e d o m n i e i m e l e , d b i l a r i l o r c & I i v o r u m b l a c u s l u j b e l e d o m n i e i m e l e p r i n
a c e l i i n u t . P e n t r u a c e e a , c u m v e 0 v e d e a a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e , v o i s
h i s a t i i n p a c e t o a t e s a t e l e s f i n t e i m i n i i s t i r i V o r o n e t , u n d e e s t e h r a m u l s f n t u l u i
G h e o r g h e , c t e s a t e s u n t i n a c e l T i n u t , c a n i m e n i s n u a i b a a i n t r a i n a c e l e
s a t e a l e s f i n t e i m a n a s t i r i , a n u l e j u d e c e , s ' d n u l e g l o b e a s c a , n i c i b u c a t e l e l o r
a t n u l e t r a g p e n t r u a l I i o a m e n i .
l a r c u i i s e v a p A r e a v r e o s t r a m b a t a t e c u v r e u n i i d i n t r e v e c i n i i d i n s a t e l e
s f i n t e i m n s t i r i , s a s e p r a s c a d e f a I i i i n a i n t e a d o m n i e i m e l e , p e n t r u c t i a u
c r t i d e i e r t a r e 0 d e l a a l v i d o m n i d i n a i n t e .
D e a c e e a , d o m n i a m e a i n c A n e - a m m i l o s t i v i t i i - a m i e r t a t p e n t r u t o a t e
c e l e c e s u n t m a i s u s s c r i s e .
D e a c e e a , c u m v e 0 v e d e a a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e , n i m e n i d i n c i l t i
s u n t m a i s u s s c r i 0 , s n u a v e t i a - i t u r b u r a , n i c i b u c a t e l e l o r s n u l e t r a g e t i .
I a r c i n e v a v o i A m a i l ) t u r b u r e d e a i c i i n a i n t e s a t e l e s f i n t e i m f i n A s t i r i , p e n t r u
g l o a b e i p e n t r u d e p i g u b i n e 2 ) , p e n t r u c a d e o l a c 0 p e n t r u p o d v o a d e , u n a s t f e l
d e o m v a a v e a m a r e p e d e a p s r t d e l a d o m n i a m e a .
A p t s . t i t i . A l t f e l s i l n u f a c e t i i n a i n t e a a c e s t e i c A r t i a d o m n i e i m e l e .
1
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a 1 a 0 , I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > I a n u a r i e 6 .
I n s u , i d o m n u l a p o r u n c i t .
A l e x a n d r u v o e v o d < m . p . >
t B o r l e a n u l < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . L X X X I I I 8 1 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t t i .
2
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I a n u a r i e 8 , 1 8 , 0 .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l V r i i
M o l d o v e i . l a t h * d o m n i a m e a m - a m m i l o s t i v i t q i a m m i l u i t s f n t a m f i n i I s t i r e
n u m i t S c u l C u u n s a t a n u m e E c u e n i i , d i n i i n u t u l R o m a n , c a r e s a t a f o s t
a s c u l t t o r d e o c o l u l R o m a n , i a r a p o i a f o s t c u m p r t u r l u i U r e c h e v o r n i c ,
p e b a n i g a t a i a f o s t d a t d e U r e c h e v o r n i c m a i s u s s c r i s e i s f i n t e m n s t i r i
A s t f e l d o m n i a m e a I n c a a m m i l u i t s f n t a m n s t i r e c u a c e s t s a t $ c a s - i
f i e d r e a p t o c i n i d a n i e d e l a d o m n i a m e a , c u t o t v e n i t u l .
a m e s t e c e I n a i n t e a a c e s t e i c r t i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s I n I a i , I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > I a n u a r i e 8 .
t D o m n u l I n s u i a p o r u n c i t .
A l e x a n d r u v o e v o d < m . p . >
t M a r i b o i e r i a u I n v 4 a t .
B o r l e a n u l < a s c r i s > .
A r k . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , C X L I I / 8 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t f i .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 0 4 .
3
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I a n u a r i e 8 , I a i .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / r i i
M o l d o v e i . I a t d o m n i a m e a m - a m m i l o s t i v i t i a m m i l u i t s f n t a m n s t i r e
n u m i t S c u l c u d o u a s a t e , a n u m e B e r e n d i q t i i i S b u o a n i i , d i n I i n u t u l R o m a n ,
f i i n d c a c e s t e d o u ' d s a t e , l e - a u f o s t d a n i e d e l a s f n t r p o s a t u l p r i n t e a l d o m n i e i
m e l e , I o E r e m i a M o g h i l A v o e v o d , v e p i c a l u i p o m e n i r e .
A s t f e l i d o m n i a m e a I n a a m m i l u i t a c e a s t s f 4 n t m n s t i r e c u a c e s t e
s a t e , c u t o t v e n i t u l l o r , c a s - i f i e o c i n a d r e a p t i d a n i e n e c l i n t i t , n i c i o d a t ,
I n v e a c , I n a i n t e a a c e s t e i c r t i a d o m n i e i m e l e . i a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
2
a l t u l s n u s e
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > I a n u a r i e S .
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
A l e x a n d r u M o g b i l a v o e v o d < m . p . >
t M a r i b o i e r i a u i n v t a t .
B o r l e a n u l < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , C X L I I / 7 .
O r i g , s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t 5 .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 0 4 .
4
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I a n u a r i e 2 0 .
Z a p i s d e l a u n I r i m i e D r b a n u l d i n l e t 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > G h e n a r i e 2 0 , p e o
c a s c u l o c u l e i c i e s t e I n U l i t a N o a a e i a u v n d u t - o e g u m e n u l u i d e H l i n c e .
A r h . S t . B u c . , C o n d i c a m - n i A r o n V o c l A , n r . 6 4 4 , F . 1 2 .
R e z u m a t r o m .
5
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) F e b r u a r i e 2 .
A d e c a e u I o n a s c o , f e c i o r u l l u i S t r o i c i i n a r e l o g < o > f < A > t , m r t u r i s e s c u c u
a c i a s t i i s c r i s o a r e a m e a p r e c u m d e n i m e n e a s i l i t n i c i a s u p r i t m i - a u l s a t m a i c a
m e a P a s c a l i n a I n c a c n d e r a c u l i m b a v i e m a < i > n a i n t e d e 6 z l e . P e n t r u a c i a
e u m ' a m m i l o s t i v i t i i - a m d a t u p e n t r u s u f l e t u n o s t r u s i a l p r i a t i l o r n o s t r i
u n s a t , a n u m e T e l i t a i n r n u t u l O r h i u l u i a p r o < a > p e d e N i s t r u , c a r e i a s t e a
n o a s t r d r e a p t < 5 . > o c i n < > i m o s i e d e l a t a t - m i e u T o a d e r p A r c a l a b u l s i 1 - a m
d a t a c e l s a t s f i n t i i m n < > s t i r i s f e < n . > t i i S a v e i d e E r u s a l i m .
P e n t r u a c l a s i l a s v < a > r s e n i i a s u f l e t u l u i m i e u e u a s i j d e r e a m ' a r n m i l o s -
t i v i t s i 1 - a m d a t u s f e < n > t i i m n < > s t i r i a c e a a m e a d r e a p t o c i n < A > i d u p
m o a r t e a m a i c e i m l e c a s f i e n o a o p o m < e > n i r e d i n a n i n a n .
l u s h ' a c e s t s a t u i a s t e i n u r i c i l e D r u j < e > s t i l o r i u r i c r l e D r u j < e > s t i l o r A n t
l a m n < a > s t i r e a P o b r a t a .
P e n t r u a c e i a P o b r a t e n i < i > c a s a i b a r a d e d i n t r ' a c e l e u n c e a s a t u l u i
D r u j < e > s t i l o r .
i a r < > s < i > a m d a t u 3 % l e i d e v i e d i n P i s c o p , a p r o < a > p e d e T r i f n e a s a ,
i a r < A > s < i > s f i n t i i m a n < > s t i r i s f e < n > t i i S a v e i d e E r u s a l i m .
< i > a n d a u f o s t a t u n c e a l a d a r e a s u f l e t u l u i m i e u , s ' a u t m p l a t u e g u m n u l
C a l i s t r u d i n P o b r a t a i C u t o t i b t r n i < i > s i c u t o t s b o r u s i s n t m r t u r i e
i d u m < n e a l u i > I o n a s c o J o r a s i c l u g r i < i > d e l a V a t o p e d i S t a f i e n e g u s t o r i u l
d i n I a s i s i l a n e i a r < > s < i > d i n I a s i s i a i i n e g u s t o r i m u l t i s ' a u t m p l a t a t u n c e a
c n d a m d a t .
1 *
3
www.dacoromanica.ro
l a r c i n i v a s t r i c a a c i a s t i i t o c m a l a i d a n i e i m i l u i r e a n o < a > s t r , a c e l a
c a s r t f i e n e i e r t a t d e d u m n e z r t u 0 d e p r e a c u r a t a m a i c a l u i d u m n e z A u i s f i e
b l e s t e m a t d e 3 1 8 s f i n t i p r t r i n t i d e l a N i c h i i a .
p e n t r u m a i m a r e m r t r t u r i e i c r e d i n t i a m p u s i s a l i t u r a i p e c e t e a
n o < a > s t e d i a a l t o r a s ' a u p r i l e j i t c a s r t s r t t i e .
S c r i s u - s ' a u l a m A n ' t i s t i r e a P o b r a t a .
A n a l 7 1 2 4 b < 1 6 1 6 > F e v r < u a r i e > 2 z i l e .
A r i l . S t . B u c . , C o n d i c a A s a c h i , m s . 6 2 8 , f . 6 7 2 .
T r a d . r o m .
6
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A p r i l i e 2 7 , I a i .
I o A l e x a n d r a M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / 5 r i i
M o l d o v e i . S c r i e m s l u g i l o r n o a s t r e c r e d i n c i o a s e , p A r c a l a b i l o r d e R o m a n . V
d a m t i r e c d o m n i a m e a n e - a m m i l o s t i v i t 0 a m i n t o r s d o t e d s a t e a n u m e S a b o -
a n i i i B e r i n d i i a t i i , c a r e a c e s t e s a t e s u n t d a n i e s f i n t e i m n g s t i r i n u m i t e S 5 c u l ,
( l e l a r ' p o s a t u l p 6 r i n t e l e d o m n i e i m e l e E r e m i a M o g h i l a v o e v o d , p e n t r u c a r e
a r e 0 p r i v i l e g i u d e l a e l .
P e n t r u a c e a s t a s t a v e t i a r a s a i n p a c e . A l t f e l s a n u f a c e t i .
S c r i s l a I a 0 , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A p r i l i e 2 7 .
t D o m n u l a s p u s .
A l e x a n d r a v o e v o d < m . p . >
t M a r i b o i c r i a u I n v r t t a t .
t i f f i s e a n u l < a s c r i s > .
A r i l . S t . B u c . , M - r e a N e a n 4 , C X L I I / 9 .
O r i g . s l a y , M i n i , p e c e t c
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 0 4 .
7
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A p r i l i e 2 7 , l a i .
t E u T o a d e r d i i a c d e S t a n i s l v e t i i L u p u l c o m i e l d e ac ol o i R u s u l
v i s t e r n i c e l d e R r t t e t i i A v r a m p 6 h A r n i c e l d e a c o l o 0 N i c o a r < A > v i s t < i e r n i c e l >
d e a c o l o . l a t h ' a a u v e n i t i n a i n t e n o a s t r A m u l t i o a m i n i b u n i , d i n p r e g i u r m e g i i a 0 :
T o a d e r d i i a c o n u l , f e c i o r u l p o p i i l u i M a r c o d e R t e t i i c u r u d a l u i , G r i g o r i e
N a c u l , f e c i o r i i L u p u l u i , n e p o t i i S i l i i , d e b u n k ' v o e a i o n , d e n i m e i n p r e s u r a t i
n i c e s i l i t < i > , a u v i n d u t a l o r d i r i a p t r t m o 0 e d i n p a r t m o p - s i i u S i l i i , a p a t r a
p a r t e d i n g i u m l i t a t e d i s a t d i U n g u r a < i > , d i n p a r t e d i n g i o s , p r e M o l d o v a ,
c a r e m a i d e m a l t s ' a u c h e m a t D o b r o s l a v e 0 i , l u i V a s i l i e v i s t e r n i c e l d e U n g u r a 0 ,
d r e p t 2 1 t a l e r i
4
www.dacoromanica.ro
S i . s ' a u s c u l a t V a s i l i e v i s t e r n i c e l u l i n n a i n t e n o a s t r a s i a u p l a t i t
d c p l i n
a c e i 2 4 t a l e r < i > , i n m a n u l e l u i T o a d e r d i a c o n u l s i a l u i
G r i g o r i e s i a
N a c u l u i .
P e n t r u a c i a , d a c a a m v d z u t d e b u n & v o e t o c m a l a i p l a t a d e p l i n , i - a m
f a c u t d e l a n o i a c e a s t a m a r t u r i e , c a s a s < a > s t i e i s s < a > c r e a d z a , s a i d > f a c a
d i r e s d o m n e s c u . i p e n t r u m a i m a r e c r e d i n t a a m p u s p e c e l i l e n o a s t r e . L < e a > t
7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A p < r i l i e > 2 7 .
L < e a > t 7 2 3 0 < 1 7 2 2 > I u l < i e > 2 4 .
A m s c r i s d e p e s i r b i e : P a v a l d i a c .
A c a d . R . P . H . , C C X X / 3 7 .
T r a d . r o m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 1 2 . T a l i .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u n m e z e u , d o m n a l t a r i i
M o l d o v e i . A m d a t i a m ' M a r k r u g a t o r i l o r n o s t r i , e g u m e n u l u i i i n t r e g u l u i
s o b o r d e l a s t a n t a m a n a s t i r e H o m o r , u n d e e s t e h r a m u l a d o r m i r e a p r e a c u r a t e i
s t a p a n e i n o a s t r e n a s c i i t o a r e d e d u m n e z e u , d r e p t e l e h o t a r e a l e s f i n t e i m a n a s t i r i ,
p e c a r e l e a r e i n m u n t i , d i n u r i c u l p e c a r e I - a u a v u t d e l a S t e f a n . v o e v o d c e l
M a r t i n s i d i n i s p i s o c u l d e i n t a r i r e d e l a P e t r u v o e v o d s i d i n a l t z a p i s d e l a f r a -
t e l e d o m n i e i m e l e , C o s t a n t i n v o e v o d , i n c e p a n d u - s e h o t a r u l d e l a i n s a s i p o a r t a
s f i n t e i m a n a s t i r i , i n s u s p e c a r a r e p a n a l a M u n t e l e M a r e s i i a r a s i M u n t e l e M a r e
O a t l a P o i a n a M e r i l o r .
D e a c o l o p e o p c i n a p a n a l a o b a r s i a H o m o r u l u i i p a n a l a B r a z i i M u e r i i
O r a l a D e a l u l U l m u l u i s i p e D e a l u l P a l t i n u l u i s i d e a c o l o p e p a r a u l R a c o v a
l a v a l e p a n a u n d e s e v a r s a i n I h n a t s i p e s t e I h n a t , i d e a c o l o i n v a r f u l
m u n t e l u i G e a m a n u 1 1 ) s i p e o p c i n a * I A l a s a c a t u r a B u c u r a i O d a l a
P o i a n a l u i I h n a t s i p a n a l a B r a d u l e t i i a r a s i V a a l l a L o z i i i p a n a l a
M i e z u r i e .
d e a c o l o l a T r e i B r a z i p r i n S o l o n q i p a n a l a v a r f u l S c a r i s o a r a p e o p c i n a
I n s u s , p a n a l a P o i a n a P o p e i i p a n a l a F a n t a n a l u i D r a g o m i r , t o t p e o p c i n a
l a d e a l p a n a l a P o i a n a P a l t i n u l u i s i p e p a r a u l B u c o v i I a i i a r i i s i p e B u c o v i I a
l a v a l e p a n a l a M o l d o v a 2 ) s i d e a s e m e n e a d e l a g u r a B u c o v i t e i p e M o l d o v a
i n s u s p a n l a i z v o r u l T o c i l e l o r s i t o t c a r a r e a i n s u s O d a l a D e a l u l M a r e , s i
i a r a s i d e l a M u n t e l e M a r e d e n u d e s ' a i n c e p u t m a i i n t a i . A t a t e s t e t o t h o t a r u l
s f i n t e i m a n a s t i r i .
G e m a n u l u i " , i n o r i g .
2 ) M o l d o v a " i n o r i g .
www.dacoromanica.ro
D e a c e i a s t i - i f i e
i d e l a n o i o c i n . 1 i n t r i r e s f i n t e i m n s t i r i i c u t o t v e -
n i t u l n e c l i n t i t , n i c i o d a t i n v e c i , i n a i n t e a a c e s t e i a r l i a n o a s t r e .
S c r i s i n I a i , I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > M a i 1 2 .
I n s u 0 d o m n u l a s p u s .
A c a d . R . P . R . , L X X X 1 V 1 1 5 .
O r i g . s l a v , p e c e t e a p I i c a t , c A z u r k .
9
1 ( 1 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 1 2 , I a i .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I d r i i
M o l d o v e i . I a t a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r i t i i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o w i
m o l d o v e n i , m a r i i m i c i , e g u m e n u l i t o t s o b o r u l s f i n t e i m n s t i r i S u c e v i / a
u n d e e s t e h r a m u l s f n t a i n v i e r e a d o m n u l u i d u m n e z e u i m n t u i t o r u l u i n o s t r u
I i s u s H r i s t o s , c u u n z a p i s d e m r t u r i e d e l a B e l d i r n a n f o s t l o g o t t c a u f c u t
s c h i m b d e b u n v o i a l o r , n e s i l i I i d e n i m e n i , n i c i
S i a u d a t c a l u g r i r i i n u s a t a n u m e N e g o W i i l a O a r b i c , c a r e e i n T i n u t u l
N e a m T , c u i a z i c u m o a r .
A s t f e l B e l d i m a n l o g o f i i t l e - a d a t s c h i m b p e n t r u s c h i m b u n s a t a n u m e
R u j i n I i i p e C i u h u r c a r e e s t e i n T i n u t u l I a i c u i a z i c u m o a r . S i l e - a m a i l )
d a t o s u t d e < g a l b e n i > u n g u r w i .
D e c i n o i a m v z u t s c h i m b u l l o r d e b u n v o i e . 1 t o c m e a l a c u i r g e l e g e r e
i n t r e e i . I n t r ' a c e e a i n o i a m d a t i a m i n t i i r i t d e l a n o i c l u g a r i l o r s a t u l
c a s l e f i e i d e l a n o i o c i n i u r i c c u t o t v e n i t u l . i a l t u l s n u s e a m e s t e c e
i n a i n t e a a c e s t e i c r t i a n o a s t r e .
S ' a s c r i s l a I a i i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > M a i 1 2 .
t D o m n u l a s p u s .
A l e x a n d r u v o e v o d < m . p . >
t M a r i b o i e r i a u I n v - 4 1 a t .
t B a , e a < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , L X I / 1 9 .
O r i g . s l a y , h i t r t i e , p e c e t e i n e l a r i n c e a r i i
1 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 1 2 .
7 1 2 4 < 1 6 1 6 > M a i 1 2 . S c r i s o a r e d e l a Z a h a r i a D e r - 1 s c a l o s t p i t < a > r , c u m
a u z i i l o j i t o p a r t e a s a d i n s a t < u l > D e r I s c a , l a M i r o n C r a h l e h , l a c a r e s ' a u i n t r n -
p l a t i a l t i o a m e n i .
r l i . S t . 1 a i , C G C L / 1 4 0 .
R e z u r n a t r o n t
r u a i o a t u t i n o r i g .
6
www.dacoromanica.ro
l o e r u p t I n o r i g .
o m i s .
1 1
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) M a i 2 6 , J a i .
I n a n u l s a p t e < r n i i > 1 . ) o s u t d o u z e c i s i p a t r u < 1 6 1 6 > l u n a M a i 2 6 z i l e .
Z a p i s d e m r t u r i e p e c a r e 1 - a m s c r i s n o i m u l t i b o i e r i c a - t i n e - a m i n t f i m p l a t c u
t e f a n v o e v o d i n T a r a M u n t e n e a s a i n t t i r g u l B u z u a n d s ' a u r i d i c a t 0 a u
l o v i t t r d t o r i i n o s t r i < s i > 2 ) L e 0 i , } A l a a c o l o 0 a u f c u t m u l t r u s i a f o s t
m u l t p r a d . . . 1 )
I n a c e a v r e m e a f o s t c u n o i a c o l o C i o m A r t a n f o s t v o r n i c c u t o a t a g o n i s e a l a
l u i , p e c a r e a a v u t - o e l . A s t f e l a t u n c i 1 - a u p r d a t a c e i d u s m a n i s i a t u n c i i - a u
p i e r i t s i u r i c i l e p e c a r e l e - a a v u t p e n t r u s a t u l T h r z i i , c e e s t e p e a p a B A r l a d u l u i
i n p a r t e a d e a s a r i t s i c u v a d d e m a r k p e a p a B A r l a d u l u i , c a r e a c e s t s a t T h r z i i
l i n g a a p a B a r l a d u l u i e s t e d r e a p t s i a d e v r a t l u i c u m p r t u r a d e l a S a m s o n
d i a c , f i u l l u i R e p e d e a p r o d d i n t a r g u l I a s i , p e n t r u 1 2 0 u g h i . A s t f e l t o a t
p g u b i r e a l u i a f o s t i n a i n t e a o c h i l o r n o s t r i , c a n d i - a u p i e r i t a c e l e p r i v i l e g i i c u
c e l e l a l t e , c u t o a t e a v e r i l e s a l e i n a c e a r t z t a t e .
D e c i n o i , i - a m f c u t d e l a < n o i > 1 ) a c e a s t a d e v r a t m r t u r i e c u s u f l e t e l e
n o a s t r e 0 t o t i a m s c r i s a i c i < p e > ' ) r a n d p e n u m e : e u C i o l p a n f o s t h a t m a n s i
M u r g o c i T o f l e a v o r n i c s i G a v r i l f o s t v o r n i c s i a r j e u f o s t s t o l n i c s i C o r u i u f o s t
c o m i s < 0 > I o n a s c o m a r e k n s a r s i I o n a s c o a r j e u f o s t s u l g e r s i N e c o a a
f o s t s p t a r s i M o v i l i t a f o s t p a r a l a b , t o - 0 , I n c e c h i p a m v A z u t c u o c h i i
n o s t r i , a s a m A r t u r i s i m .
p e n t r u m a i m a r e i n c r e d i n I a r e n o i t o - t i n e - a m p u s a i c i , f i e c a r e p e c e t e a
s a , p e a c e a s t a d e v r a t m r t u r i e a n o a s t a , o r i c a n d v a v r e a C i o m a r t a n s - s i
f a c p r i v i l e g i u d e l a d o m n u l n o s t r u , s s e c r e a d c u c r e d i n t a n e i n d o i o a s , d u p
c i n s t i t a n o a s t a m r t u r i e , p e c a r e o m r t u r i s i m a i c i .
t S c r i s l a I a s i , M a i 2 6 .
< P e v e r s o c o n t e m p o r a n : > Z a p i s d e l a b o i e r i i n T a r a M u n t e n e a s c , a n d
< a u p r d a t > 1 ) L e s i i t a b r a .
A c a d . R . P . R . , C C C X X V I / 1 3 7 .
O r i g . s l a y , h r t i e , 8 p e c e t i m e l a r e , a p l i c a t e I n f u m .
1 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) J u n i o 6 , I a 0 .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l V r i i
M o l d o v e i . S c r i e m s l u g i i n o a s t r e u r e d n i c u l d e P i a t r a . C u m v e i v e d e a a c e a s t
c a r t e a d o m n i e i m e l e , t u s n u a i a t u r b u r a s a t u l J i d e s t i i c u o c o l u l P i e t r e i ,
7
www.dacoromanica.ro
p e n t r u c a n e - a a r r t t a t c n e a g h i n a D a m i e n e a s a d i r e a s i i d e m i l u i r e a p a n u l u i s r t u
D a m i a n v i s t i e r , d e l a s f i i n t r p o s a t u l p A r i n t e l e d o m n i e i m e l e E r e m i a v o e v o d ,
v q n i c a l u i p o m e n i r e .
L a a c e e a i d o m n i a m e a a m d a t 0 a m m i l u i t p e c n e a g b i n a D a m i e n e a s a
c u a c e l m a i s u s s c r i s s a t J i d e 0 i i , c a s r t - i f i e 0 d e l a n o i o c i n c u t o t v e n i t u l .
a l t u l s a n u s e a m e s t e c e I n a i n t e a a c e s t e i 0 1 ' 0 a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > I u n i e 6 .
t D o m n u l a s p u s .
A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d < m . p . >
t M a r i b o i e r i a u i n v a / a t .
t P r i t r a t i c o < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , 1 1 1 - r e a N e a m t . 1 1 4 9 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X I X .
1 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u n i e 7 , l a 0 .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I a r i i
M o l d o v e i . A m d a t a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m a l e r u g f i t o r u l u i n o s t r u e g u m e n u l u i
i n t r e g u l u i s o b o r a l s f i n t e i m i l n A s t i r i N e a m t p e n t r u a c e i a c a s r t f i e e i t a r i
p u t e r n i c i c u a c e a s t r t c a r t e a d o m n i e i m e l e , s j a i s t t i n t r e i n s a t u l , c a r e s e
n u m q t e B u h a i n I i o c a s r t 1 ) , d i n I i n u t u l M i r I g u l ) , a c e l s a t c a r e a f o s t d r e p t a l
l o r , d u p i l c u m a u e i i z a p i s p e a c e l s a t .
s r t a i b e i a d u n a p e v e c i n i i l o r i s r t f a c r i m o r i i b e l q t e e 2 ) . i n i m e n i
s r t n u a i b a a - i I m p i e d i c a s a u a - i , o p r i i n a i n t e a a c e s t e i c a r I i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s i n I a i , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > l u n a I u n i e 7 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
A l e x a n d r u v o e v o d < m . p . >
M a r i b o i e r i a u i n v A t a t .
L u c o c i < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , L X X I I / 1 9 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t a , s t r i c a l 5 .
1 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I t i n i e 1 3 , 1 a 0 .
t I o A l e x a n d r u M o g h i l a v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I f i r i i
M o l d o v e i . l a t d o m n i a m e a a m d a t 0 a m i n t a r i t r u g ' a t o r i l o r n o t r i
d e l a s f i t n t a m a n s t i r e n u m i t 6 B e s e r e c a n i i , u n d e e s t e h r a m u l s f i n t e i b l a g o -
I ) B u h a i r r t i i o c a s a s i 4 H a r l a u a d a u g a t c u a l t a c e r n e a l a p e l o e l a s a t
2 ) e h a l a s t a e i n o r i g .
www.dacoromanica.ro
v e s t e n i i a p r e a s f i n t e i s t p a n e i n o a s t r e n a s c i i t o a r e d e d u m n e z e u , p u r u r e a f e c i o a r
M a r i a , s a t u l a n u m e T r o i t a , p e C r a c u , i n I i n u t u l N e a m i c u l o c d e m o a r
I n p a r a u l C r a c a u l u i i c u t o a t e h o t a r e l e l u i , c a t e l e a r e , d i n c a m p s i d i n p i t d u r e
s i d i n a p , c a r e a c e l s a t T r o i t a a f o s t d r e p t d o m n e s c , a s c u l t t o r d e o c o l u l
t a r g u l u i P i a t r a s i a f o s t d a n i e i m i l u i r e s f i n t e i m a n g s t i r i m a i s u s s e r s e d e l a
S t e f a n T o m s e v i c i v o e v o d . P e n t r u a c e e a s - i f i e s i d e l a n o i d a n i e i i n o i r e s f i n t e i
m a n f i s t i r i n e c l i n t i t , n i c i o d a t f i , i n v e c i .
d e a s e m e n i a m d a t i i n t a r i t m a i s u s s c r i s e i s f i n t e m a n A s t i r i d r e a p t a l o r
d e d i n o m o a r p e r a n i C r a c u , L a n g & s a t u l A v e r e s t i , c a r e s i a c e a
m o a r a f o s t f f i c u t p e l o c u l n o s t r u d r e p t d o m n e s c , c a r e e s t e a s c u l t a t o r d e m a i
s u s s c r i s u l o c o l P i a t r a , d i n i s p i s o a c e d e d a n i e i d e m i l u i r e p e c a r e l e - a a v u t
s f n t a m a n a s t i r e d e l a s f a n t r p o s a t u l p r i n t e l e d o m n i e i m e l e , E r e m i a v o e v o d
s i d e l a u n c h i u l d o m n i e i m e l e S i m i o n v o e v o d .
P e n t r u a c e e a s - i f i e , s i d e l a n o i , s f i n t e i m a n r i s t i r i o c i n s i u r i c , c u t o t
v e n i t u l . S i a l t u l s i t ' n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > I u n i e 1 3 .
t D o m n u l a s p u s .
A l e x a n d r u v o e v o d < m . p . >
t M a r i b o i e r i a u i n v t a t .
t P a t r a s c o < a s c r i s > .
A t h . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , I V 1 1 3 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 3 4 .
1 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I u n i e 1 5 ,
t E u C a n d a c h i i a b a t r a n a d e B a l c n < i > f a t a P e t c e i p r c a l a b u l u i , m f i r t u -
r i s e s c u c u s c r i s o a r e a m i a c u m e u d e b u n v o i a m e a s t r n s u - m i - a m f e c i o r i i m e i
< a > 1 ) n u m e M i r o n i C a n d a c h i i a f e c i o r i i f t e i m i a l e C < > r s t i n e i s i g i n e r u - m i e u
D u m i t r u C i o c h i n s i f i j a m e a N a s t a s i i a , d e l e - a m i m p r t i t a m e a d i r e a p t o e i n a
m o s i e c e a m a v u t i n s a t u i n R l c n < i > . D e c i t r e i p r I i a m d a t l o r , a p a t r a
p a r t e a m l s a t m i e , d e c o m n d a r e .
S i i n t e a c e a s t t o c m a l a u f o s t I o n A l b o a t d e C t m r e s t < i > i S h n i o n
d e a c o l o s i S i m i o n d e S o l o n e t < i > i D u m i t r a s c o d e D r a g s i n i i p o p < a > S a v i e i
d e U r i c n < i > i D u m i t r a s c o d e E p o t e s t < i > i G l e g o r c e a d e C o m n e s t < i > .
I o n a s c o D o b r e n c u l a m s c r i s . D e a c e a s t . m A r t u r i s e s c u .
S c r i s i n B I l l a c i a n < i > , v < e > l < e a > t 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > I u n < i e > 1 5 .
A c a d . R . P . R . , L X X X I V / 9 3 .
O r i g . r o m . , h a r t i e p a t r u p e c e t i a p l i c a t e .
1 ) l o c r u p t i n o r i g .
9
www.dacoromanica.ro
1 6
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) N i l e 2 6 , I a 0 .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o n m a l t a r i i M o l d o v e i .
l a t a a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a s i i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o s t r i m o l d o v e n i ,
S t o i c a i e r b a n m a z i l i , c a l a r a s i d i n T a r g o v i t e i a u v a n . d u t p e u n T i g a n a n u m e
O n a c a , c a r e e r a T i g a n u l l u i N i c o a r a P r a j e s c u l , p e c a r e 1 - a u d o b a n d i t e i i n t a b a r a
l e e a s c a , c a n d s ' a u b a t u t c a d o m n i a m e a A l e x a n d r u v o e v o d i c n e a z u l K o r e c k i
c u m a r e a l o r o a s t e l q e a s c a , c u d o m n i a m e a s i s ' a f a c u t r a z b o i u m a r e 0 t a b a r a
l o r s ' a s p a r t i a u f o s t g o n i t i i d o m n u l l o r A l e x a n d r u c u f r a t e l e l u i i c u m a m a
l u i , d o a m n a l u i E r e m i a v o e v o d .
a u v a n d u t p e a c e s t T i g a n s l u g i i n o a s t r e c r e d i n c i o a s e , I a c o m i p o s t e l n i c ,
p e n t r u d o i s p r e z e c e u g h i g a l b e n i i l e - a p l a t i t d e p l i n a c e s t i 1 2 u g h i i n m a n a l o r
d i n a i n t e a n o a s t r a .
D e a c e e a , s a - i f i e l u i t i g a n r o b l ) I n v e c i i v e c i l o r . i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e
i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e . S c r i s l a I a s i , I u l i e 2 6 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > .
D o m n u l a p o r u n c i t .
G h i a n g h e a m a r e l o g o l a t a i n v a t a t . 8 i a m i s . c a l i t < m . p . >
M a r m u r e < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , A c h i z i t i i N o i , M D X X I / 3 .
O r i g . s l a y , ' A r t i e , p e c e t c a p l i c a t .
1 7
< 1 6 1 6 d u g ] , L i l l e 2 6 > .
t I z v o d d e b a n i c e s ' a u d a t i n d z i l e l e l u i 8 t e f a n
t 9 p o t < r o n i c i > a u d a t P e t r p e n t r a G a v r i l , l a . d a j d e i n p a t r i t .
t 9 p o t < r o n i c i > a u d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , d a j d e i n p a t r i t a . d e a s e m e n e a .
5 p o t < r o n i c i > b u n i d e a s e m e n e a a u d a t P e t r p e n t r u u n t ' i n m d i n i l e l u i
S t e r i i a n , p e n t r u G a v r i l .
t 3
p o t < r o n i c i > S b a n i b u n i d e a s e n z e n e a a d a t P e t r l a d a j d e i n f e s i t d p e n t r u
G a v r i l .
t 6 p o t < r o n i c i > b u n i d e a s e n z e n i a d a t P e t r l a d a j d e , p e n t r u G a v r i l .
t 1 2 p o t < r o n i c i > b u n i d e a s e m e n e a a d a t P e t r l a l i q p e n t r u G a v r i l .
t 2 z l o t i d e a s e m e n e a a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l p e n t r u u n b o u d o m n e s c l a
m d i n i l e l u i I o n a c o d e l a M u r g e s t i .
1 ) h o l o p I n o r i g .
1 0
www.dacoromanica.ro
t
1 3 p o t < r o n i c i > l a d a / d e E n f e s i t c l a d a t P e t r i n m d i n i l e l u i V a r t i c p e n t r u
G a v r i l .
t
1 3 p o t < r o n i c i > b u n i a d a t P e t r i n m d i n i l e l u i S a c o t a , d a / d e i n r s i t p e n t r u
- G a v r i l .
t
7 p o t < r o n i c i > b u n i a d a t P e t r i n m c i i n i l e l u i M i r c e a f i G a v r i l , d a j n i c
p e n t r u G a v r i l .
t
1 3 p o t < r o n i c i > b u n i a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l d a / d i e i n o s i t a l a m c l i n i l e l u i
B i l a v a .
t
1 1 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r d a / d e 5 ; E n m c i n a l u i D u n n t r u u r i c a r p e n -
t r u G a v r i l .
t 1 0 p o t < r o n i c i > p e n t r u ( T a r a ' a d a t P e t r i n m d i n i l e c e r a r i < l o r > , p e n t r u
G a v r i l l a M i h < g > i l d C o l i v a .
t 6 p o t < r o n i c i > b u n i a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l E n m d i n i l e s l u g i l e v i s t r -
ni c u l u i .
t 6 t a l e n . ' b a n i b u n i a u i n t o r s u P e t r , d i r e a p t u G a v r i l , i n m ' A n a C p r a c e i .
t 4 z l oti a d a t P e t r l a m d i n i l e d i r e p t a r i l o r D u m i t r u u r i c a r , p e n t r u
G a v r i l .
t I n r o d d e b a n i a d a t P e t r , b a n i d e d a j d e , i n d z i l e l e l u i A l e x a n d r u v o d a ,
p o t r o n i c u l a t e 1 6 b a n i .
t 9
p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , d a / d e i n . , s e s i t e i l a r n d i n i l e l u i
S t a n c i u l .
t
1 8 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l l a d a / d e 7 , l a m a n d e l u i M i r c e a
d a j n i c u .
t 1 u g h i 4 p o t < r o n i c i > a d a t P a r p e n t r u G a v r i l , d a / d e 8 l a m d i n i l e l u i
V a s i l i e B u z n - i u .
t 2 t a l e n i a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l p e n t r u i l i l i n m d i n i l e l u i S t a h i e . .
t 6 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , p e n t r u s u l g i u , i n m d i n i l e l u i
P op s c u l .
t 7 t a l e r < i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , b a n i b u n i d e d a j d e .
t
1 0 p o t < r o n i c i > b u n i d e a s e m e n e a a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , l a m d i n i l e l u i
S t e f a n g l l A n a r d e l a O r h e i u .
-1 - 6 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , p e n t e o o a e d e s u l g i u i n m e m a
P o p s c u l u i .
t
5 p o t < r o n i c i > 5 b a n i b u n i a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l d a j < d e > i m p f i t r i t
l a m d i n i l e l u i S t e f a n M o i m s c u l .
t 4
p o t < r o n i c i > b a n i b u n i a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , d a j d e i n t r e i t l a
m d i n i l e l u i F a d u r a c o .
t 4
p o t < r o n i c i > d e a s e m e n e a a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , d a j d e i n t r e i t i .
t 1 1 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l d a j d e .
t 4 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , l a d a / d e i n t r e i t c `i l a m d i n i l e l u i
M i r c e a .
t 2 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l l a d a j d e .
1 1
www.dacoromanica.ro
2 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , p e n t r u u n t f i p e n t r u m i e r e l a
m d i n i l e l u i O b r j i e p a r c i l l a b .
5 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , d e a s e m e n e a p e n t r u u n t i n m ' A n u l e
s i n g i l o r l o g o f a t u l u i a n u m e B a d i u l .
t 5
p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l , p e n t r u s u l g i u , p e n t r u o v a c a .
c e a u m a n c a t A l e x a n d r u v o d a ' . l a S c a n t e .
t 5 z l o t i a d a t P e t r p e n t r i t G a v r i l , I n d a j d e d e g i u m a t a t e d e p o l o b o c
d e m i i a r e .
t 4 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a v r i l l a d a j d e E n t r e i t e i l a m d i n i l e s l u g i l o r
b a n u l u i . S e i s e f t i e .
C i s l a f a c e 2 5 u g < h i > , 5 p o t < r o n i c i > , b a n i b u n i . S d : s e f t i e .
t I z v o d d e b a n i c e a m d a t p e n < t r u > S i m i o n G a g i u l :
t 5 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , d a d e I m p a t r i t a l a m d i n i l e h a .
S t e f a n M o i n p s c u l .
4 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , d a j d e i n t r e i r d l a m a n d e l u i
R a d u r a c o .
t 4 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , d a j d e i n t r e i t l a m d i n i l e s l u g i l e
b a n u l u i .
t 6 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , l a n i d i n i l e s l u g i l e v i s t r -
ni c u l u i .
5 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , p e n t r u s u l g i u l a m a n d e C a l u -
g f i r u l u < i > .
t 1 u g h i , 4 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , d a j d e 8 .
t 6 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , p e n t r u s u l g i u , l a m d i n i l e
P o p a s c u l .
t 1 t a l < e r > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , p e n t r u i l i l a m a n d e l t t i P a n t e l e i u . .
t 1 u g h i a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , l a m d i n i l e l u i S t e f a n g a l b a n a d e l a
O r h e i u .
1 1 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , d a j d i e 4 l a m c i i n i l e l u i G a v r i l .
t 4 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , d a / d e E n t r e i t e i l a m d i n i l e
B a d i u l .
t 2 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r G a g i u l , d a j d e 2 .
t 2 p o t < r o n i c i > a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , p e n t r t t u n t f i m i e r e E n n i : V i t a e
l u i O b r j i e p a r c a l a b u .
t 5 p o t < r o n i c i > a d o t P e t r p e n t r u G a g i u l , d e a s e m e n e a p e n t r u u n t ,
m d i n i l e l u i B u s i i u c u .
t 5 z l o t i a d a t P e t r p e n t r u G a g i u l , i n d a j d e g i u m t a t e d e p o l o b o c d e m i i a r e .
t C i s l a f a c e l a S i m i o n G a g i u l 7 u g < h i > c i j u m e t t a t e . S e i s e o l e . B a n i b u n i .
tr ad . R . P . R . , C C V 1 / 1 81 .
O r i g . r o m . L A r t i e , r u p t A .
D a t a t d u p a d o m n i a l u i s t e f a n T o m a i A l e x a n d r u
1 2
www.dacoromanica.ro
1 8
< 1 6 1 6 I u l i e 2 6 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 1 6 2 6 > .
U n s u r e t a d o m n u l u i R a d u i n c a r e s e a r a t h o t a r u l m o i i l o r D u m b r v i t a
s i M o v i l i t a , p r o p r i e t a t e a m f i n s t i r i i S A c u l .
7 1 2 1 < 1 6 1 2 - 1 6 1 3 > 1 ) C o p i i .
U n s u r e t a d o m n u l u i R a d < u > v < o e > v o d , s c o s d e i e r m o n a c I o r i s t e c l i -
s i a r h m i t r o p o l i i , d i n c o n d i c a d o m n e a s c c l , i n c a r e a r a t h o t a r u l a c e s t o r d o a o
m o s i i a m n s t i r i i S c u l u i ( c a s i e s t e D u m b r v i t , a ) , f i i n d a t u n c e i n s t p A n i r e
m n s t i r i i S c u l u i i a M o l d o v i t i i , i n c e p n d d i n a p a R c i , p r i n t r - o l u n c a t i
s i l a c s i d i n l a c i n t r ' u n u l m u e i s ' a u f c u t b o o r , f i i n d u n p l o p c u b o o r a z u t ;
d i n u l m u d r e p t p e s t e c a m p ' , l u t e m o v i l i i c i e s t e l u t e p o i a n , a l t u r e c u
h o t a r u l R c i , c i s c h i a m B o g o s l o v u l .
D i n m o v i l i t i d r e p t i n t o p l i i , u n d e s i n p r e u n a c u h o t a r u l M o l d o v i t i i ,
c a r i t o p l i i s c h i a m P r a s t i i a i t o p l i t a i n g i o s p n u n d e c a d e d r u m u l
t r e c i p e s t e M o l d o v a , u n d e s ' a u p u s i b o o r i n t e u n t e i , I n g u r a t o p l i t i i i t r e c i
d r e p t p i s t e M o l d o v a , I n i a s t a p a r t e , u n c l e s e i n p r e u n c u h o t a r u l
c u R c i u l e n i i , a f l a t u - s ' a u i b o o r v e c h i , i n t r ' u n p l o p i a u a z u t .
D a r s ' a u p u s a l t b o o r , i n t e u n p l o p , P a n e l a c e l a ; d i n b o o r d r e p t l a c a m p u
a f a r , l a d r u m u l e e l m a r e , I n c a p u l d l m i i , t o t a l f i t u r e c u h o t a r u l R c i l e n i l o r ;
s i t o t a l m a p e s t e c a m p u d r e p t l a S o m u z , i n t i o m o v i l i i c i e s t e P f i n g o m u z ,
s i t r e c i 5 0 m u z u i i l o v e s t i i n g u r a E r u g i i c i e s t e p e d i n g i o s d e b i s r i c a R c i u -
l e n i l o r , I n c a p u l E r u g i i d i n s u s , i n t r ' o m o v i l i t i , d e a c o l o d r e p t p e s t e a m p s !
s p r e S p t r e t i , i n t i a l t m o v i l i , u n d e e s t e u n l o c i l o z i i a l n g a m o v i l i t i ,
s i d i n t e a c e m o v i l i t i i n c o s t i i c i e s t e h o t a r u l R a c i l e n i l o r , a M o l d o v i t i i ; i a r
d i n t e a M o l d o v i t i i h o t a r i n g i o s , e s t e h o t a r u l D u m b r v i t i i , i c u p a r t e l u i
U r e c h i v o r < n i c , d e R c i u l e n i , c a r i e s t e a r n n s t i r i i S c u l u i ; i a a s i n c h e i
h o t a r u l a c e s t o r d o a o m n s t i r i .
A . c a d R . P . R . C L I / 1 .
T r a d . r o m . d i n s e c . X I X .
1 9
< 1 6 1 6 I u l i e 2 6 - 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > , N e a t * .
C e l u i i n t r u H r i s t o s d u m n e z e u b i n e c i n s t i t o r u l u i f i d e H r i s t o s i u b i t o r u l u i f i
s t r a l u c i t u l u i i n t r u d u h u l s f e i n t f i c u m a r e c u n u n c l e n c u n u n a t u l u i , p r e a i m p o d o -
b i t u l u i f i i n t r u t o t m i l o s t i v u l u i d o m n u l u i n o s t r u , I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i
d u m n e z e u , d o m n a l ( i i r i i M o l d o v e i .
1 ) D a t a e s t e g r e i t s c r i s i i d e t r a d u c i i t o r . R a d u l v o e v o d d o m n e t e i n p r i m a d o m n i e
d i n 1 6 1 6 I u l i e 2 6 p n a i n 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; i a r i n a d o u a d o m n i e d i n 1 6 2 3 - 1 6 2 G .
1 3
www.dacoromanica.ro
C i l t e a c e a s t i a d m s t i r e m r i e i d < u ? m < i > t < a > l e m < i > 1 < o > s t i v e d o < a > [m ] m n e
e a d o m n u l u i n o s t r u m < i > l < o > s t i v , c u m a u v e n i t c i n s t i s < i > b o i a r i i m r i e i t a l e ,
g i u p n u l A l e x a v o r n i c u l i G h i o r g h i R o s c a v i s t e r n i c u l , c u c i n s t i t c a r t e a m r i e i
t a l < e > s h o t r a s c A g p i i a n i l o r c u S A [s l c a n i i .
d e a c - a u v e n i t a i c e a I n t r g i n N e a m s u , n e - a s t r n s u p r e n o i p r e t o s < i >
s i b a t r n i s ' t t i n e r i s - a u s c o s u r i c u l < A 0 > p i i a n i l o r d e 1 - a u c e t i t , s m i n d u d e l a
I a n c u l v o d r i .
S i n o i , p r e u n d e s p u n e l o r a c e ] u r i c , n u s t i m s h i e e i s i n u t , n i c i I n a i n t e
d e c i - a u f o s t m n s t i r e a S d e u l u i , n i c i d e - a c i i a i n c o a c e , n i c i s ' a u a f l a t o m n i c i
d e n t r g , n i c i d i I n s a t e d e p r e i n p r e g i u r s s t i e c - a u S i n u t e i p r e u n d e s p u n e
a c e l u r i c
C i t i [t i ] t - a u i u r i c u l S c a n i l o r i u r i c u l l o r l e s p u n e p r e h o t a r u l c e t s i e i
N e a m s u l u i s - a s a t u l u i V n t o r i l o r , c e s i m t d e s t r a j a i c e a l a p r i h o d i s t e a t a r -
g u l u i . i m n s t i r e < a > S c u l u i n u i a s t e d e s c a l e c a t p r e h o t a r u l A g A p i i a n i l o r ,
c e - i d e s c l e c a t p r e h o t a r d o m n e s c u , c a s - a l t e s f e n t e m n s t i r i .
N o i c u m s t i m c u s u f l e t e l e n o < a > s t r e s i c u m t i n e m m e n t e d i I n 1 9 4 t r n i ,
a s e a d m s t i r e m r i e i t a l e . I a r m r i i a d < u > m < i > t < a > l e v e r < i > f a c i c a u n d o m n u
I n s e l e p t u , c u m t e v a n s t v i d u m n e d z u i c i n s t i t a a m a i c . i n t r u t o t m < i > l < o > . -
s t i v u l d u m n e z u s - s < i > i n m u l s e a s c d z i l e l e i a n i i c u p a c i i f r g r i j < d > d e l a
H < r i s t o > s , a m i n .
R o b i < i > f i h a r a c i a r i < i > , s o l t u z f i 1 2 p r g a r i s i t o l i t d r g o v e ; i i b a t r t i n i c i t i n e r i
d i n t a r g u l N e a m s u .
< A d r e s a : > B i n e c i n s t i t o r u l u i f i d e H r i s t o s i u b i t o r u l u i f i s t r a u c i t u l u i i n t r u
d u h u l s k i n t f i C u m a r e c u n u n d i n c u n u n a t u l u i , p r e a m i l o s t i v u l u i d o m n u l u i n o s t r u ,
l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l r d r i i M o l d o v e i .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , V / 1 .
O r i g . r o m . , b a r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
D a t a t d u p a c e l e d o u a d o m n i i a l e l u i R a d u M i b n e a I n M o l d o v a .
2 0
< 1 6 1 6 I u l i e 2 6 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 1 6 2 e > .
S u r e t .
N o i R a d u l v < o e > v o d , c u m i l a l u i d < u m > n < e > z 6 u , d o m n s r i i M o l d o v i i .
A d i c a a u v e n i t I n n a i n t e n o a s t r i i n n a i n t e t u t u r o r b o i e r i l o r n o s t r i a M o l d o v e i ,
m a r i i m i c i , s l u g i l e n o a s t r e I o n a s c o p i t r e l i f r a t i - s e u T o d e r f i T o m a f i V a s i l i
s u r o r i l e l o r M a r i i a f i T o d o s i i a , f i i i l u i L a s c o , n e p o S i i M g d h l i n i i , i n i s ' a u
j l u i t c u m a r i a l o h a s i m a r i m A r t u r i i i z i c n d e d r e s i l e c e - a u a v u t m o s u l
l o r d e l a s t e f a n v < o e > v o d c e l B a t a n s i u n u r i c u d e l a a c e s t P e t r e v < o e > v o d p e a
s a d r i a p t o c i n i m o s i i , p e g i u m t a t i d i s a t d i n M o g o s s t i , c i e s t i s u p t
1 4
www.dacoromanica.ro
r a d i u I n s i n u t < u l > C a r l i g a t u r i i , a c e l u r i c s i a c e l i s p i s o c a u a r t a t c a l i - a u r u p t
L e s i i i n z i l i l e l u i A l e x a n d r u . v < o e > v o d , f i c i o r u l l u i E r e m i e v < o e > v o d . . N u m a i
p e c e t e a c e l u i u r i c a u a d u s f a s < > , i n a i n t e n o a s t r .
v a z n d n o i , d r e p t a c e i a d o m n i e m e s i c u s f a t u l n o s t r u v a z U n d a s a j a l o b a
s i m r t u r i i , a l d o i l e c l e e s t i d r i a p t o c i n s i i n o s i i , n o i a m c r e z u t i a s d j d i r e .
s i d e l a n o i a m d a t s i a m i n t a r i t n u m i s < i > l o r d e s u s f i c i o r i l o r l u i L a s c o p e a e e
g i u m a T l i d i s a t d i n M o g o s e s t i c a s a l e f i i s i d e l a n o i c u t o t v e n i t u l .
D o m n u l a u p o r u n c i t .
V e l e t u l e s t i r u p t .
A s 6 m i n e s ' a u t f i l m c i t d i m i n i < 1 > 7 9 6 D e c h e m v < r i e > 3 . A n d r e i t a l m a c i u
c a p i t < a n > .
A c a d . R . P . R . D C X X I I I / 1 2 .
T r a d . r o m .
< 1 6 1 6 I u l i e 2 6 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 > .
I s p i s o c p i s r b i e d i l a R a d u l v o d < a > p i s a t u l D i l n i i , d e n 1 < e a > t 7 1 . 2 0 < 1 6 1 1 .
1 6 1 2 > 1 ) .
t I o R a d u l v < o e > v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n d r i i M o l d o v e i . A d i e a
d o m n i i a m e a a m d a t s i a m i n t o r s u a l u i n o s t r u c r e d i n c i o s i c i n s t i t b o i a r g i u -
p a n u l C o s t e B a c i o g m a r i l < e > v o r n i c d e S a r a d e g i o s , p r e a l u i d r i a p t a o e i n
s i d a n i e s i c u m p r t u r < > d o i s a t e a n u m < e > D e l i a n i i s i R u s i i , c a r < e > a u f o s t
d i n o c o l u l H r l a u l u i , c a r < e > a c s t e s a t e i - a u f o s t l u i d a n i e s i c u m p i l r t u r < A >
d i l a r a p o s a s i i d o i n n i i c e - a u f o s t m a i d i n a i n t e .
i n t r u a c e i a , d o m n i i a m e a a m f o s t l u a t a c l s a t u D l n i i , p i c u v i n t i l < e >
u n o r o a m e n < i > m i n c i n o s < i > , i a r d u p a a c e , d a c a a m v a z u t d o m n i a m e a d r e s u r < i >
c e - a u a v u t d i l a a l s < i > d o m n i c e - a u f o s t m a i i n a i n t i d i d a n i e s i d i c u m p a r t u r < a > ,
d o m n i a m e a n ' a u n c u t i d z a t a s t r i c a , c e i a r s i a s i j d e r e a a m d a t s ' a m i n t o r s u
d i i z n o a v < a > , a l u i n o s t r u d i m a i s u s n u m i t b o j a r C o s t < e > 1 3 6 c i o c v o r n i c u l ,
p i a c i l s a t D e l e n i i , c a s - i f i e s i d i l a d o m n i i a m e a d r i a p t a o c i n a i m o s i e
u r i c d i i n t r i t u r < d > c u t o t h o t a r u l n i c l a t i t s t < t a > t o r i n v e c i v e c i l o r .
A s < i > j d e r < e a > i d u p a n o a s t r a v i i a s < a > s i d o m n i e , p r i c i n < e > v a a l e g i
d u m n i z u d o m n u , s a u n i m < e > s a n ' a i b a a - i s t r i c a ; i a r c a r < e > s ' a r i s p i t i
a s t r i c a , s e r i e C u t o t b l a s t a m u l c e l m a r < e > i c u t o a t < > a f u r i s a n e i i a .
A c a d . R . P . R . , m s . 2 3 7 , f . 5 4 6 v .
T r a d . r o m . d i n 1 7 4 2 .
2 1
1 ) D a t a e s t e g r e s i t p u s . R a d u l v o e v o d d o m n e s t e d i n I u l i e 1 6 1 6 p i n i n F e b r u a r i e
1 6 1 9 , i n p r i m a d o m n i e . C o s t e a B u c i o c e s t e v o r n i c m a r e i n p r i m a d o m n i e . V e z i i d o c u m e n t u l
d i n 1 5 A u g u s t 1 6 1 6 .
1 5
www.dacoromanica.ro
2 2
< 1 0 1 6 I u l i e 2 6 - 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 ; 1 6 2 3 - 1 6 2 6 > .
S u r e t d e i n t r i t u r t i d e l a R a d u l v o d a p e n t r u H i l t e u d e S u s . A u f o s t a
B e r z < u n > / u l u i i c f i l u g r i < i > 1 - a u f o s t v n d u t m i t r o p o l i t u l u i T h e o d o s i e , c a r e l e
a u f o s t i s t a r e ; m n s t i r i i B o g d a n a s i t o t m n s t i r e a u s t p n i t H i l t i u d e S u s
p e T r o t u s d i n P i s c u l C r e t d r e p t i n g u r a G f i r b o v a l u i d i n g i o s s i d i n s u s i n g u r a
p r u l u i R c i i .
A r k S t . B u c . , M - r e a R o g d a n a , V I 1 1 / 3 .
R c z u m a t r o m .
9 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) I n & 2 7 , C o r d & s o u l .
f J a t a e u S o l o m i a P o s m g o < a > e d i n S i l p o t e n i , i n s u m i i n s t i i n I e z c u a c e a s t
s c r i s o a r e a m e a , c a m i n t o r s b a n i i p a n u l u i T r u i t u l d i n C o r d r e n i , p e n t r u o
p a r t e c e m i - a m c u m p d r a t d e l a N i c o a r d i n M o g o s e s t i , f i u l l u i Z a h a r i a , n e p o t 1 )
l u S p o t e a n u l f o s t p o r t a r , p e n t r u d o u z e c i i c i n c i t a l e n i n u m r a - t i , d i n u l n a -
t a t e a c e a d i n j o s a s a t u l u i S p o t e n i , d e l a a l s a p t e l e a s t l p a t r e i a p a r t e , c e s e
c u v i n e u n o g o r l a t o l o a c i i .
D e a s e m e n i m r t u r i s e s c c u a c e a s t s c r i s o a r e a m e a , c a a m v n d u t c n e a -
g h i n e i A n a T u t u l e a s a d i n C o r d r e n i , p e n t r u a c e s t i b a n i c e < s u n t > m a i s u s
s c r i s i , d o u g z e c i s i c i n c i t a l e n i n u m r a t i i z a p i s u l 1 - a m i n t o r s , c e s e r i e d e N i c o a r l i
d i n M o g o s e s t i , f i u l l u i Z a h a r i a d e a c o l o .
P e n t r u a c e a s t a , d e a c u m i n a i n t e s - i f i e e i d e d i n a i o c i n i i , c u t o t v e n i t u l .
l a a c e a s t t o e m e a l i l a u f o s t : R u g i n d i n C o r d r e n i i T o a d e r A r b u r e
d e a c o l o i a l t i o a m e n i b u n i .
S i p e n t r u m a i m a r e c r e d i n t , a m p u s p e c e t e a m e a p e a c e s t z a p i s . P e n t r u
a c c a s t a c l i n d e , t i r e .
S c r i s i n C o r d f i r e n i , I u l i e 2 7 , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > .
R u g i n t i a i s c l i t < t n . p . >
A r h . S t . B u c . , M - r e a D o l j e s t i , X X I X / 2 4 - 2 5 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , d o u a p e c e t i a p l i c a t e .
C u o t r a d . r o m , d i n s e c . X V I I I .
2 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 . 1 a 0 .
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . I a t
d o m n i a m e a a m d a t 0 a m m i l u i t p e c r e d i n c i o s u l n o s t r u b o i e r , I a c o m i e p o s t e l n i c ,
c u u n s a l a n i m e V o i c a , i n t i n u t i l l S o r o e i i . P e n t r u a c e e a , s - i f i e d e l a d o m n i a
1 ) n e p o t a s a 1 m m o r i g .
1 6
www.dacoromanica.ro
m e a d a n i e i m i l u i r e , c u t o t v e n i t u l , n e c l i n t i t . i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a
a c e s t e i c A r t i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 z i l e .
1 1 1 5 1 1 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
A c a d . R . P . R . , X C V I / 1 3 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t A ,
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 4 7 .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 9 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . A m
d a t i a m i n e i t s i a m i n t r i t s f i n t e i m a n & s t i r i , c a r e s e c h e a m B e s e r e c a n i , u n d e
e s t e h r a m u l s f i n t e i b l a g o v q t e n i i a p r e a s f i n t e i s t p t i n e i n o a s t r e n a s c a t e a r e d e
d u m n e z e u i p u r u r e a f e c i o a r a , M a r i a , d i n i s p i s o c d e d a n i e i =W i r e c e a r e
s f i i n t a m i n & s t i r e d e l a S t e f a n T o m s e a v o e v o d , u n s a t a n u m e T r o i t i a , p e p i i r e t u l
C r a c a u l u i , i n t i n u t u l N e a m i c u l o e d e m o r i p e p e t r i l u l C r a a u l u i .
P e n t r u a c e e a , c a s & - i f i e 0 d e l a d o m n i a m e a , d a n i e i i n t f i r i r e , s f i n t e i m i i n A -
s t i r i m a i s u s s e r s e , c u t o t v e n i t u l . i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i
c r l i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 9 .
t D o m n u l i n s u 0 a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
M a r m u r e < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , I V / 1 7 .
O r i g . s l a y , } A r t i e , p e c e t e a p l i c a t i .
C u o t r a d r o m . d i n 1 8 4 3 .
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 9 , I a 0 .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u n i n e z e u , d o m n a l ; A r i l M o l d o v e i . A m
d a t 0 a m l i m i t 0 a m i n t a r i t r u g i i n o a s t r e , s f i n t e i m n s t i r i , c a r e s e c h i a n t i &
B e s e r e c a n i , u n d e e s t e h r a m u l s f i n t e i b l a g o v e t e n i i a p r e a s f i n t e i s t a p e t n e i
n o a s t r e n A s e f i t o a r e d e d u m n e z e u i p u r u r e a f e c i o a r & M a r i a , d i n i s p i s e c d e d a n i e
m i l u i r e p e c a r e - 1 a r e s f n t a m a n a s t i r e d e l a E r e m i a l v o e v o d 0 d e i n t r i r e
d e l a S t e f a n v o e v o d , p e n t r u o m e a r f i d e l a i s a t u l A v e r e s t i p e C r a c & u , c a r e a f o s t
a s c u l t A t o r d e o c o l u l t r g u l u i P i a t r a .
2 c . 2 9 3
1 7
www.dacoromanica.ro
P e n t r u a c e e a c a s a - j f i e s i d e l a n o i s f i n t e i m i i n a s t i r i d a n i e s i m i l u i r e c u
t o t v e n i t u l . 5 i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e I n a i n t e a a c e s t e i c i i r i i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , i n a n t i ! 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 9 z i l e .
D o m n u l i n s u s i a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t M a r m u r e < a s c r i s > .
A r l i . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , V I / 6 - 7 .
O r i g . s l a y , b A r t i e , p e c e t e a p l i c a n .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 4 3 .
2 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 2 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I f i r i i M o l d o v e i .
S c r i e m s l u g i l o r n o a s t r e , t u t u r o r d b i l a r i l o r , c i I i v o r m e r g e c u s l u j b e l e d o m n i e i
i n e l e p r i n I i n u t u l R o m a n u l u i . C u m v e I i v e d e a a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e ,
v o i s a l a s a I i f o a r t e I n p a c e , d e t o a t e a n g h e r i i l e , s ' i v i t e l e d i n s a t e l e s f i n t e i
e p i s c o p i i , d i n t A r g u l R o m a n , a n u m e 5 c h e i i s i I l e u c u s a n i i s i B o g d a n e s t i i .
S i n i c i p e n t r u a l t e s a t e d e p r i n a l t a p a r t e n i c i v o i s o l t u z i s i O r g a r i d i n
t A r g s n u f a c e I i p o d v o a d e d i n s a t e l e e p i s c o p i e i , c i p e n t r u t o a t e s f i f i e I n p a c e ,
m i m a i s a a i b a e i a - s i p l a t i d a b i l e l e l o r , a s a c u m s u n t i n s c r i s i .
M a i m u l t s a n u - i t u r b u r a I i . A l t f e l s a n u f a c e I i .
L a I a s i , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 2 .
i n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
t L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , E p . R o m a n , X X I I / 4 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a n .
2 8
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 5 , l a l i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l l a r i i M o l d o v e i . l a t h
a c e a s t a a d e v a r a t c r e d i n c i o a s a s l u g ' a a n o a s t r a O n c i u l I u r a s c o v i c i , s t a r o s t e
d e C e r n r t u t i , n e - a s l u j i t n o t & s ' i f r i i n o a s t r e , c u d r e p t c r e d i n c i o a s a s l u j b a ,
c u b o i e r u l n o s t r u c r e d i n c i o s s i c i n s t i t C o s t e B a c i o c m a r e v o r n i c , l a T a r i g r a d .
D o m n i a m e a v a z f i n d d r e p t c r e d i n c i o a s a l u i s l u j b i l , n e - a m m i l o s t i v i t s i
a m d a t s ' i 1 - a m m i l u i t c u u n s a t , a n u m e 5 e n d r i c e a n i i , c e e s t e p e p r a u l B u h a i u l ,
I n V i n u t u l H a r M u , c a r e a c e l s a t a n u m e S e n d r i c e a n i i a f o s t a l s o c r u l u i s a i l O r a ' ,
f o s t v o r n i c s i 1 - a p i e r d u t i n h i c l e n i a s a , c a n d s ' a r i d i c a t c u C o s t a n t i n M o g h i l a
v o e v o d , c u m u l t i i o a s t e d e L e v i a s u p r a l u i S t e f a n T o m a v o e v o d .
1 8
www.dacoromanica.ro
P e n i r u a c e e a , c a f i e d e l a d o m n i a m e a d a n i e i m i l u i r e i u r i c i
r i r e i o c i n f i c u t o t v e n i t u l , l u i i c o p i i l o r l u i i n e p o t i l o r i s t r n e p o t i l o r < 0 >
r f i s t r n e p o t i l o r , c a r e i s e v a a l e g e c e l m a i a p r o a p e , n e c l i n t i t . n i c i o d a t , I n v e c i i
v e c i l o r .
l a r d u p i l v i a t a i d o m n i a n o a s t r , c i n e v a f i d o m n , d i n t r e c o p i i i n o t r i
s a u d i n n e a m u l n o s t r u s a u i a r 5 0 p e o r i c i n e 1 1 v a a l e g e d u m n e z e u s a f i e d o m n
f r i i n o a s t r e , M o l d o v a , a c e l a s n u - i c l i n t e a s c a d a n i a i i n t o c m i r e a i m i l u i r e a
i n t r i r e a n o a s t r , c i s - i d e a i s - i i n f a r e a s c i i , p r e c u m i n o i a m d a t i a m
i n f r i t , p e n t r u d r e p t c r e d i n c i o a s a l u i s l u j b a .
l a r c i n e s e v a i s p i t i s s t r i c e d a n i a i m i l u i r e a i i n t a r i r e a n o a s t r , a c e l a
s i t ' n u f i e i e r t a t d e d o m n u l d u m n e z e u 0 d e p r e a c u r a t a l u i m a i d i 0 d e t o t i
a m i n i s o a i b p r o t i v n i c i n f r i c o a t I n a i n t e a . i n f r i c o l a t e i j u d e c r q i a
l u i H r i s t o s .
a l t u l s n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > l u n a A u g u s t 1 5 .
i n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
G h i a n g h e a m a r e l o g o l t a i n v i l l a t 0 a i s c l i t < m . p . >
L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . I a s i , C D X X I I I / 4 .
O r i g . s l a y , } A r t i e , p e c e t e
2 9
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I f t i .
t 1 0 R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i .
I a t a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o 0 r i , r u g t o r i i n o 0 r i
m o n a h i , d e l a r u g a n o a s t r m a n s t i r e a d e l a P o b r a t a , s n e r o a g e c u r u g m i n t e
s l i c e a r i s p i s o c d e I n t a r i r e , d i n i s p i s o c d e d a n i e c e a u a v u t d e l a P e t r u
v o e v o d c e l B a t a n p e n t r u u n i e z e r c e s e n u m e t e B e l e u l c u t o a t e W a r l e l e
s a l e 0 m l j e t u l , c a s f i e t a r i i p u t e r n i c i , c u a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e ,
a p f i r a i e z e r u l B e l e u l c u t o a t e g A r l e l e s a l e c e i n t r i i e s d i n a c e l i e z e r ,
g a r l a a n u m e C h i c i t a , c a r e e s t e d i n g u r a P r u t e t u l u i i c u P r u t e t u l , a l t
T o p i l e a n a , c e i e s e d i n B e l e u i c a d e i n < 0 > 1 ) r e h o v , a t r e i a g A r l , N e a g r a , c a r e
c a d e l a T r i f e t i , a p a t r a g r l a V i d r a , a c i n c e a g A r l , B u r s u c , a a s e a g a . r 1 4 P a n -
c o v a 2 ) , c e i e s e d i n C h i c i t a , a a p t e a g A r l , P l o p u l , a o p t a g A r l f i , V l a c a , a n o u a
P e t r e a 2 ) i m l j e t u l 2 ) d e l a V 5 l e n i , m a i s u s d e R d e n i , c a s a n u s e
p e s c u i a s c a i n a c e s t e g a r l e i n i c i s s e t a i e m l j e t , f r t i r e a e g u m e n u r u i .
o m i s .
2 ) a s a I n o r i g .
2 *
1 9
www.dacoromanica.ro
l a r p e c i n e v o r a f l a e i p e s c u i n d i n o n c e g a r l a ' , l ' A r a v o i a e g u m e n u l u i s a u
t i n d d i n m l j e t , e i s a i b a l u a t o t u l d e l a a c e i o a m e n i i c a r u l c u b o j , d e a s e -
m e n i i d e l a m l j e t . 1 s e c u r e a i t o t u l . i d e l a c i n e v o r a v e a p r , a c e i o a m e n i
A . a l a a s t a d e f a t a i n a i n t e a n o a s t r a .
P e n t r u a c e a s t a n i m e n i s n u i n d r a z n e a s c i i a - i o p r i , i n a i n t e a a c e s t e i c f i r t i
a n o a s t r e .
S c r i s l a l a i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 6 .
t i n s u i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t I o n 1 ) < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a P o b r a t a , X I I I / 6 8 - 7 0 .
O r i g . s l a v , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t i i .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 9 6 , s i o c o p i e a a c e s t e i a d i n 1 8 1 7 .
3 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a t d .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I r i i M o l d o v e i . A m
d a t i a m i n o i t q i a m i n t r i t d o m n i a m e a r u g t o r i l o r n o t r i , e g u m e n u l u i
i n t r e g u l u i s o b o r d e l a s f n t a m n s t i r e n u m i t A g a p i a , u n d e e s t e h r a m u l s f i n -
% f l o r a r h a n g h e l i M i h a i l i G a v r i i l i c e l o r l a l t e p u t e r i f r t r u p i c e r e t i , d r e p -
t e l e l o r o c i n e . 1 d e d i n e , d i n i s p i s o a c e 2 ) d e d a n i e i d e c u m p t i r a t u r a , p e c a r e
l e - a a v u t d e l a B o g d a n v o e v o d i d e l a I a n c u l v o e v o d i d e l a P e t r u v o e v o d i
d i n p r i v i l e g i i d e i n t r i r e c e a u a v u t d e l a E r e m i a v o e v o d , o p o i a n c e s e n u m e t e
J a F i i n t t i n a M l e t i l o r i d i n h o t a r u l N e g r i t e t i l o r i d i n a l t a p o i a n c e s e
n u m e t e F n T e l u l 2 ) d e l a T o l i c i i i a r a i n i t e p o i e n e i c u r t u r i , d e a s e m e n i
d i n T o l i c i i a l t p o i a n c e s e n u m e t e a R u s u l u i i o a l t a p o i a n k c a r e s e n u m e t e
a l u i U r e c h e . 1 M u n c e l u l F l o r e i 2 ) .
D e a c e e a , a c e s t e m a i s u s s c r i s e p o i e n e s f i e i d e l a n o i , s u s s c r i s e i s f i n t e i
m n s t i r i , c u t o t v e n i t u l i c u t o a t e h o t a r e l e I o n . S i a l t u l s n u s e a m e s t e c e
i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
L a I a i , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 6 .
i n s u i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t L u c o c i < a s c r i s > .
. A . r h . S t . B u c . , M - r e a A g a p i a , X I I I / 5 .
O r i g . s l a v , h a r t i e , p e c e t c a p l i c a t a ,
C u o t r a d . r o n ) . d i n 1 8 3 7 .
1 ) s c r i s d e a c e i a s i m a n a p e s t e s V a s i l i e s .
I ) a s a I n o r i g .
2 0
www.dacoromanica.ro
1 0 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a i .
t I n n u m e l e t a a l u i v i a l f i u l u i v i a l s f n t u l u i d u h , t r o i l a s f n t v i d e o
f l i n t & v i n e d e s p i l i t , a m i n .
I a t e u r o b u l s t p a n u l u i m e u d o m n u l d u m n e z e u i m n t u i t o r u l u i n o s t r u ,
I i s u s H r i s t o s i i n c h i n t o r a l t r o i 0 i , I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u ,
d o m a a l t r i i M o l d o v e i . I a t d o m n i a m e a a m b i n e v o i t c u a n o a s t r a b u n f i v o i n / ,
c u i n i r r a c u r a t a i l u m i n a t , d i n t o t s u f l e t u l n o s t r u v i d i n t o a t a m i l a i c u a j u -
t o r u l l u i d u m n e z e u i c u b i n e c u v i n t a r e a p r e a s f i n i i I i l o r c e l o r t r e i s f i n i i p r i n t i
i e r a r h i q i r u g t o r i a i n o v t r i , c h i r A n a s t a s i e m i t r o p o l i t d e S u c e a v a i c h i r A t a -
n a s i e p i s c o p d e R o m a n i c h i r E f r i m e p i s c o p d e R t i c r a u l i v i a m r v n i t s f a n t -
r p o s a t i l o r d o m n i d i n a i n t e a n o a s t r , c a r e a u m i l u i t i I n t r i t s f i n t e l e
v i a m d a t v i a m I n o i t v i a m i n t r i t r u g i i n o a s t r e , s f i n t e i m n s t i r i P o b r a t a ,
u n d e e s t e b r a m u l s r a n t u l u i i e r a r h i f c a t o r d e m i n u n i a l l u i H r i s t o s , N i c o l a e ,
c l r e p t e o c i n i i d a n i e , d i n i s p i s o a c e i ) d e d a n i e , p e c a r e l e - a a v u t s f n t a m i n a -
s t i r e d e l a P e t r u v o e v o d c e l B t r i i n , c a r e a v i z i d i t - o v i d i n i s p i s o c d e I n t r i r e
d e l a S i m i o n v o e v o d , u n i e z e r a n u m e B e l e u l i c u t o a t e g a r l e l e s a l e , c a r e i n t r
v i i e s d i n B e l e u : o g f i r l f i a n u m e C h i c i I a , c e i e s e d i n B e l e u p i n & l a g u r a P r u t e -
T u l u i i c u P r u t e t u l m a i s u s d e T m o a n i , a l t & l a T o p i l e a n a , c a r e i e s e d i n
< 0 > 2 ) r e a h o v i c a d e l a B e l e u , a t r e i a g a r l f i , N e a g r a , d e l a i p o t e l a B e l e u , a
p a t r a g r l V i d r a c u i e z e r c a n u l s k i , a c i n c e a g r l B u r s u c u l i a r v i c u i e z e r -
c a n u l s f i u , a v a s e a g a r l , P a n c o v a c e i e s e d i n C h i c i t a , a v a p t e a 0 1 1 ' 1 4 , P e t r e a s a ,
a o p t a O d a * , V l a c a , a n o u a g r l , P l o p u l c u m l j e t , c a t e s t e d i n g a r l a P l o -
p u l u i p n I n s a t v i t r e i i e z e r c a n e , c e s u n t a p r o a p e d e S i v i t a . i i a r v i u n i e z e r -
c a n a n u m e V i z o i u l i S c r i v o a r a , u n d e s u n t s l a v e l e n v o d a r i l o r i c u f n e I e l e
e i v i i a r i m l j e t u l d e l a V l e n i , m a i s u s d e R a d e n i .
T o a t e a c e s t e a m a i s u s s e r s e s f i e s f i n t e i m n s t i r i v i d e l a n o i , u r i c v i
o c i n , C u t o t v e n i t u l , n e c l i n t i t , n i c i o d a t , I n v e c i i s a n u a i b n i m e n i a p e s c u i ,
n i c i a t a i a i n l ' a j e t f r v t i r e a i f r b i n e c u v i n t a r e a e g u m e n u l u i i f a r t i r e a
u r e d n i c u l u i . S i p e c i n e a r a f l a p e s c u i n d i t i n d m l j e t s f i e p u t e r n i c a l e
l u a m r e j e l e i v a s e l e i b o l l i c a r e l e i s e c u r i l e l o r i t o t v i s - i l a s e n u m a i g o i .
I a r d u p v i a l a n o a s t r k , d i n t r e c o p i i i n o v t r i s a u d i n n e a m u l n o s t r u s a u
i a r v i p e c i n e d u m n e z e u I I v a a l e g e s f i e d o m a a l / r i i n o a s t r e M o l d o v a , a c e l a
s n u c l i n t e a s c I n t r i r e a
i m i l u i r e a v " i d a n i a n o a s t r s f i n t e i m n s t i r i , c i
d e a
i s I n t r e a s c a , f i i n d c e s t e d r e a p t a o c i n s f i n t e i m a n a s t i r i . l a r c i n e s ' a r
i s p i t i s n i m i c e a s c d a n i a
i I n t r i r e a n o a s t r , a c e l a s f i e n e i e r t a t d e d o m n u l
a g a I n o r i g .
o m i s .
3 1
2 1
www.dacoromanica.ro
d u i n n e z e u , f a c h t o r u l c e r u l u i a l p r i m a n t u l u i g i d e > 1 ) p r e a c u r a t a l u i m a i c h
0 d e s f a n t u l N i c o l a e g i d e t o I i s f i n i i p l a c u t i l u i d u m n e z e u a m i n , g i d e d o m n i a
m e a . P e n t r u a c e e a , a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a g i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 6 .
t i n s u g i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v e o d < m . p . >
L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . , S t . 1 B u c . M - r e a P o b r a t a , X I I I / 5 7 - 5 9 .
O r i g . s l a y , i t i e , p e e e t e a p l i c a t d , e l z u t .
C u o t r a d . r o m , d i n 1 7 9 6 .
3 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I as i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I h r i i M o l d o v e i . l a t h
a n v e n i t , i n a i n t e a d o m n i e i m e l e i i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o g t r i , m a r i i m i c i ,
r u g h t o r i i f t o g t r i c h l u g h r i d e l a s f a n t a n o a s t r a r u g h , m a n h s t i r e a P o b r a t a , c u u n
i s p i s o c d e l a C o s t a n t i n v o e v o d , a g a s c r i i n d i m r t u r i s i n d , c u m s ' a s c u l v S o r a ,
f i i c a S t a n c h i , n e p o a t a l u i D a n c i u l O i a r , d e b u n h v o i a e i g i a d a t o p * a r t e d e
o c i n h d i n s a t u l O r i e g t i , i n t i n u t u l C o v u r l u i , c u t o t v e n i t u l , d i n c a m p 0 d i n a p h
d i n p h d u r e .
D e a c e e a i d o m n i a m e a , c a n d a m v f i z u t a c e l i s p i s o c , d o m n i a m e a i n c h
l e - a m d a t i l e - a m i n t h r i t a c e a p a r t e d e o c i n h m a i s u s z i s h , c a s h l e f i e g i d e l a
d o m n i a m e a , c u t o t v e n i t u l . A l t u l s h n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c h i l i a
n o a s t r e .
I n I a i , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 6 .
i n s u g i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a S f . S a y a I a q i , X I I I / 5 - 6 .
O r i g . s l a v , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t A , c A z u t A .
C u o t r a d . i o r n . , d i n 1 7 8 7 .
3 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I as i .
t l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . M t &
d o m n i a m e a a m d a t g i a m i n o i t c a r t e a r u g h t o r i l o r n o g t r i e l u g h r i l o r d e l a s f a n t a
m a n f i s t i r e S h e u l , u n d e e s t e h r a m u l c i n s t i t u l u i i s l h v i t u l u i p r o o r o c i i n a i n t e
1 ) l o e r u p t I n o r i g .
2 2
www.dacoromanica.ro
m e r g a t o r 0 b o t e z t o r a l d o m n u l u i , J o a n , s i c i n s t i t e i n i e r i a c a p u l u i l u i , d r e p -
t e l e l o r o c i n i s i d e d i n e d i n i s p i s o c u l l o r d e i n t a r i r e , c e a u a v u t e i d e l a r a p o s a t u l
S i m i o n v o e v o d s i d e l a $ t e f a n v o e v o d , n i s t e c a s e s i c u t o t l o c u l l o r 0 c u d u -
g h e n i , c a r e s u n t i n m i j l o c u l t r g u l u i O r h e i , c e a c e l e c a s e s i d u g h e n e l e - a d a t
D o n i c i f o s t p f i r c a l a b a c e s t e i s f i n t e m i i n s t i r i , p e n t r u p o m e n i r e a l u i s i a p r i n -
t i l o r l u i .
P e n t r u a c e e a , c u m a m v d z u t d o m n i a m e a d r e p t e l e l o r d r e s e , d e l a a l t i
d o m n i d e m a i i n a i n t e s i d o m n i a m e a I n a . ' a m d a t s i a m i n t r i t a c e s t e i s f i n t e
m n s t i r i c a s . - i f i e 0 d e l a d o m n i a m e a , C u t o t v e n i t u l n e c l i n t i t . $ i a l t u l s
n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a d o m n i e i r n e l e .
S c r i s l a I a s i 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 6 .
t D o m n u l i n s u s i a p o r u n c i t .
' I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t I o n < a s c r i s > .
A r h . S t . B o o . , M - r e a N e a n 4 C I I / 6 .
O r i g . s l a y , h i r t i e , p e c e t e a p l i c a t i i , c a z u t f i .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X V I I I s i a l t a d i n 1 8 2 0 .
3 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 6 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l e l u i d u m n e z e u , d o m n a l I r i i M o l d o v e i . I a n
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r 0 i n a i n t e a t u t u r o r b o e r i l o r n o s t r i m o l d o v e n i , m a r i
0 m i c i , r u g a t o r i i n o s t r i , e g u m e n u l s i t o t s o b o r u l d e l a s f n t a m f i n A s t i r e n u m i t .
S c u l , u n d e e s t e h r a m u l c i n s t i t u l u i s i s l a v i t u l u i p r o o r o c s i i n a i n t e m e r g a t o r ,
b o t e z a t o r a l l u i H r i s t o s , I o a n 0 a c i n s t i t e i l u i t i e r i s i a u a d u s , i n a i n t e a n o a s t r ,
u n u r i c d e d a n i e s i d e m i l u i r e d e l a r p o s a t u l E r e m i i a M o g h i l a v o e v o d , p e d o u
s a t e u n g u r e s t i , a n u r n e : S b o i a n i i s i B e r e n d e e s t i i , i n I i n u t u l R o m a n , c a r e a c e l e
m a i s u s i n a i n t e z i s e s a t e a u f o s t a l e n o a s t r e , d r e p t e d o m n e s t i , a s c u i t t o a r e
e t r e o c o l u l d e R o m a n s i l e - a d a t s i r p o s a t u l E r e m i i a v o e v o d a c e s t e i m a i
s u s s c r i s e s f i n t e i m a r a s t i r i , p e n t r u p o m e n i r e a l u i s i a p f i r i n t i l o r l u i s i s ' a i n s c r i s
I n s f f i n t u l s i m a r e l e p o m e l n i c 0 s ' a f A c u t a c o l o m a r e p o m e n i r e , d i n a n i n a n ,
c u m i n a c e s t c h i p e s t e s c r i s 0 I n a c e l u r i c .
P e n t r u a c e e a , d o m n i a m e a c u c e i t r e i i e r a r h i a i n o s t r i m o l d o v e n i s i c u t o t
s f a t u l n o s t r u , e a n d a m v f i z u t a c e l d r e p t u r i c a l l o r , d e d a n i e 0 d e m i l u i r e d e l a
a c e i d e m a i i n a i n t e d o m n i , c e a u d a t s i m i l u i t a c e a s t i n t & m n s t i r e , d o m n i a
m e a n ' a m v o i t s s t r i c d a n i a s i m i l u i r e a l o r , c i s i d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t
s i a m d a t s i a m m i l u i t a c e a m a i s u s s c r i s s f f i n t m a n s t i r e S c u l c u a c e l e d o u
s a t e u n g u r e t i , a n u m e B e r i n d e e s t i 0 S b o i a n i i , c a s f i e , s i d e l a n o i , s f i n t e i
m n f i s t i r i , c u t o t v e n i t u l . A l t u l s n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
2 3
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 6 .
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a n n , C X L I I / 6 .
O r i g . s l a y , ' A r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 0 4 .
3 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 1 8 , I a s i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o n m a l I a r i i M o l d o v e i . l a t h
a m d a t s i a m i n t f i r i t s l u g i i n o a s t r e C a z a n f o s t p o s t e l n i c d r e a p t a l u i o c i n a s i
d a n i e s i m i l u i r e p e c a r e o a r e e l d e l a E r e m i a M o g h i l a v o e v o d s ' i d e l a c o p f i i l u i ,
p e n t r u p o m e n i r e a d o m n i i l o r l o r s ' i p e n t r u s u f l e t u l l u i I s a c B a l i c a f o s t h a t m a n ,
n i s t e p a r I i d e ( ) c i l i a d i n s a t u l P i e t r i s s ' i s i l i s t e a B f i d e s t i , c a r e e s t e i n h o t a r u l
P i e t r i s u l u i d i n I i n u t u l R o m a n u l u i s i c u v a d u r i d e m o a t % p e p a r a u l B a h l u e t
s i p e p i i r a u l s a t u l u i P i e t r i s s i c u l o c u r i d e p r i s a c a s i c u g r a d i n i i n h o t a r u l s a t u l u i ,
c a r e a c e s t e p a r t i d e o c i n a d i n s a t u l P i e t r i s s i s i l i s t e a B a d e s t i a f o s t d r e a p t a
d e d i n a a m a i s u s s c r i s u l u i I s a c B a l i c a f o s t h a t m a n s i d e a s e m e n e a d e d i n a s i
a s l u g i i n o a s t r e C f i z a n f o s t p o s t e l n i c .
i n s t i d i n a c e s t e p a r t i e s t e s i c a t f i v a c u m p a r a t u r a a l u i I s a c B a l i c a . I n s a
t o a t e a c e s t e p a r t i s u n t d a n i e d e l a a c e i d o m n i , c a r e s u n t m a i s u s s c r i s i , p e n t r u c a
c u a d e v a r a t a f o s t m i n a s i d e d i n a d r e a p t a a m a i s u s z i s u l u i C a z a n f o s t p o s t e l n i c ,
D e a c e e a , s a - i f i e s i d e l a n o i d a n i e s i m i l u i r e s i i n t o c m i r e c u t o t v e n i t u l .
S i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 1 8 .
t D o m n u l a s p u s .
G h e n g h e a m a r e l o g o f a t a i n v a l a t .
E u G h i a n g h e a m a r e l o g o f f i t a m i s c a l i t < m . p . >
t C o s t a n t i n < a s c r i s > .
M u z e u l L u p t a r e v o l u t i o n a r f t a p o p o r u l u i , X X I ] 8 .
O r i g . s l a v , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t i , a z u t i i .
3 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 1 ) A u g u s t 2 0 , I a s i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l r a r i i M o l d o v e i . A m
d a t s i a m I n t a r i t d o m n i a m e a r u g a t o r i l o r n o s t r i , e g u m e n u l u i s i i n t r e g u l u i s o b o r
d e l a s f a n t a m a n a s t i r e S a c u l , u n d e e s t e h r a m u l c i n s t i t u l u i s i s l a v i t u l u i p r o o r o c
2 4
www.dacoromanica.ro
i n a i n t e i n e r g a t o r u l b o t e z a t o r l o a n s i a c i n s t i t e i t a i e r i < a c a p u l u i s a i l > d r e p -
t e l e l o r o c i n e i d e d i n e , d i n d r e p t u l l o r i s p i s o c i d i r e a s a , c e a u a v u t d e l a S t e f a n
v o e v o d s i d e l a a l t i d o m n i d e m a i i n a i n t e , s a t u l R u s c i o r i i i s a t u l J i d e s t i ,
t i n u t u l N e a m t , c a l o c p e n t r u m o r i i p e n t r u i a z u r i , c a r e a c e l e s a t e m a i s u s
s e r s e , R u s c i o r i i s i J i d e s t i i l e - a u d a t r a p o s a t u l D a m i i a n v i s t i e r i c n e g h i n a
N a s t a s i a , a c e s t e i s f i n t e m a n a s t i r i , p e n t r u p o m e n i r e a l o r s i a p a r i n t i l o r l o r .
D e a c e e a s a - i f i e s i d e b a n o i s f i n t e i m a n a s t i r i c u t o t v e n i t u l . S i a l t u l s
n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r t i a n o a s t r e .
L a I a s i , I n a n a l 7 1 2 1 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 0 .
t i n s u s i d o n m u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o f l i t a i s c a l i t
E u G h i a n g h e a l o g o f t a m i s c a l i t < m . p . >
t T e c m a n < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , 1 1 1 / 8 .
O r i g . s l a y , } A r t i e , p e c e t e a p l i c a t r e .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X I X .
3 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 0 , I a i .
t I a t i i d a r e u I o n a s c o S t r o i c i m a r t u r i s e s c e n a c e s t z a p i s a l m e u , d i n a i n t e a
p r i n t e l u i e p i s c o p M i t r o f a n i d i n a i n t e a p a n u l u i G h e a n g h e a m a r e l o g o f a t
d i n a i n t e a p a n u l u i C o s t e B a c i o c f o s t c e a s n i c s ' t d i n a i n t e a p a n u l u i G h e r g h i n a
d i n a i n t e a a l t o r b o i e r i i m a z i l i , c a r e s ' a u i n t a m p l a t I n a c e a s t a v r e m e , c e u
s o c o t i n d s p r e n e v o i n t a i o s a r d i a p a r i n t i l o r n o s t r i , p a n L u p u l S t r o i c i m a r e
l o g o f a t ; ; i c n e a g h i n a l u i P a s c a l i n a , c a t r e s f a n t u l l a c a s z i s D r a g o m i r n a , u n d e
e s t e h r a m u l c o b o r i r e a s f a n t u l u i d u h a s u p r a s f i n t i l o r u c e n i c i i a p o s t o l i , c a r e
s l a n t l c a s s ' a z i d i t d e p a r i n t i i n o s t r i
i c u p r e a s f i n t i t u l n o s t r u p a r i n t e , c h i r
A n a s t a s i e C r i m c o v i c i a r h i e p i s c o p i m i t r o p o l i t d e S u c e a v a , d e a s e m e n i , i e u ,
n e s i l i t d e n i m e n i , . n i c i a s u p r i t , c i d e b u n & v o i a m e a , a m d o r i t s m i l u i e s c
s a i n t a r e s c p o m a n a i o s a r d i a p a r i n t i l o r n o s t r i , a c e a s t a s f a n t a m a n a s t i r e a n u m e
D r a g o m i r n a , c u d r e p t e l e n o a s t r e d e d i n e i c u m p a r a t u r i , c a s a t u l D r u j e s t i
I n t i n u t u l H a r l u i c a s a t u l T a i s t r e n i i n t i n u t u l H a r l a n i s a t u l B i t r s i i n e s t i
I n t i n u t u l D o r o h o i
i s a t u l B o r i s c a u t i l ) I n t i n u t u l C e r n a u t i s ' t c u d o t & f l c i
d e v i e d e l a C o t n a r i , p e s t e R e d i u l d o m n e s c , c a r e a c e s t e m a i s u s s e r s e s a t e n e - a u
f o s t d r e p t e d e d i n e
i c u m p a r a t u r i .
d u p a c e s t z a p i s a l n o s t r u , d e b u n a v o i e , s c r i s d e m i n a n o a s t r a , s a
a i b p a r i a t i i c a l u g r i d e l a s f a n t a m n a s t i r e s a - s i f a c a i n t r i r e s ' t d e l a m a r i a
1 ) t r i l o c d e 4 B o r o s c A u t i s .
2 5
www.dacoromanica.ro
s a d o n m u l n o s t r u , m i l o s t i v i r e a l u i , i s a a i b a a r u g a p e d o m n u l d u m n e z e u
p e n t r u p a c a t e l e n o a s t r e i a l e O r i n / n o r n o t r i i s f a c a p o m e n i r e p a r i n / i l o r
n o T t r i i n o u a , d i n a n i n a n , p r e c u m i m a r i l o r c t i t o r i .
l a r d u p a m o a r t e a n o a s t r , d a c a c i n e v a v a v o i s a i n c e r c e s s t r i c e s a u
t r a g a a c e a s t a d a n i e i m i l u i r e a n o a s t r a , d i n t r e c o p i i i n o t r i d a c a n e v a d a
d u m n e z e u , s a u d i n n e a m u l n o s t r u , a c e l a s a f i e n e i e r t a t d e d o m n u l d u m n e z e u
r a c a t o r u l c e r u l u i 0 al p ar nantu l u i i d e to/ i s f i nl i i i s i f t - i f i e p a r a l i l a i n f r i c o -
p t a j u d e c a . t a a l u i H r i s t o s , I l i e p r o o r o c u l i I n o h i I o < a n > B o g o s l o v u l .
I a r p e n t r u m a i m a r e c r e d i n / a , e u a m s e m n a t m a i j o s C u m i n a m e a , 0
m i - a m p u s p e c e t e a p e a c e s t z a p i s .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 0 .
E u I o n a p o S t r o i c e l a m i s c a l i t < m . p . >
M i t r o f a n e p i s c o p < m . p . >
E u G h i a n g h e a m a r e l o g o f a t a m i s c a l i t < r n . p . >
C o s t e a B u c i o c c e a p i c < m . p . > 1 )
B i b l i o t e c a l i n i v e r s i t r i t i i - C l u j , F o n d . S i o n , n r . 1 3 - 1 4 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , t r e i p e c e t i a p l i c a t e .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X I X .
0 f o t o c o p i e l a A c a d . R . P . R . , F i l i a l a I a s i , 1 1 1 / 1 6 9 .
o c o p i e s l a v a l a A r k S t . I a s i , C C C X X I I I / 8 - 9 s i o t r a d . r o m . d i n 1 7 8 7 .
3 8
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 0 , ' m i .
t . l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / a r i l M o l d o v e i . A m
d a t a c e a s t a c a r i e a d o m n i e i m e l e s l u g i i n o a s t r e , I o n w o R o t o m p a n , p e n t r u
a c e i a c a e l s a f i e t a r e 0 p u t e r n i c c u a c e a s a c a r t e a d o m n i e i m e l e , s ' a s a p a -
n e a s c a i s a a p e r e j u m a t a t e d i n s a t u l I o n e n i i , a c e a s t a j u m a t a t e d e s a t c a r e
e s t e d r e a p t a o c i n a i d e d i n a a c n e a g h i n e i l u i , N a s t a s i a , f i i c a l u i I s a a c d i n I o n a -
D e a c e e a , n i m e n i : a t n u c u t e z e s a i - o j a s a u s s e a m e s t e c e , i n a i n t e a a c e s t e i
c a r t i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , . 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 0 .
i n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
G h e a n g h e a m a r e l o g o t t a i n v r t / a t .
E u G h e a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
A c a d . R . P . R . , F o t o g r a f i i , 1 1 , 2 3 .
F o t o c o p i e s l a v 5 .
i s c A l i t u r a c e t i t d a p & c o p i a
2 6
www.dacoromanica.ro
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 1 , I a i .
S u r e t d e p e i s p i s o c v e c h i u p e s a r b i e d e l a R a d u l v < o e > v o d , s c r i s I n I a s < i >
d e C o n s t a n d i n d i i a c , d i n l e a t 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A v < g u s t > 2 1 .
I a t a v i i n d i n n a i n t e a n o a s t r a i i n n a i n t e a b o e r i l o r n o s t r i , p o p a I o n a s c u
- s i c u I l a r i o n d i a c o n u d i n R a t e s t i , s ' a u < a > d u s i n n a i n t e a n o a s t r a u n z a p i s d e
i n a r t u r i i a d e l a P a t r a s c u B a s o t a s i d e l a I o n a s c u P i c u l s i d e l a I r a n c o m i s u l
d e l a M o g a l d e s i d e l a a 1 i m u 1 o a m e n i b u n i , z i c a n d i n t e a c e l z a p i s d e m a r -
t u r i i a , p r e c u m e a m a i s u s n u m i t u l p o p a I o n a s c u i I l a r i o n d i a c o n u l a u i n t o r s
b a n i i i n n a p o i s i s ' a u r a s c u < m > p a r a t o a r e s c a r e o c i n a d i n s a t u l U n g h e n i i , t o a t e
p a r % i l e c a t e a u f o s t d e c u m p a r a t u r a l u i S t r o i c i l o g o f a ' t , d e l a H a r t g u l s i d e l a
a l t e n i a m u r i a l u i d i n G a n e s t i s i d i n T a m p e s t i s i d e l a P u r e c e i d e l a
1 u n u t a .
i n t o r s i n n a p o i d o a a s u t e s i o p t z e c i t a l e r < i > d e a r g i n t , i n m a n u l e
P a s c a l i n i i , g i u p a n e s i i l u i S t r o i c e l o g o f a t i f i c i o r u l u i e i , l u i I u n a s c u S t r o i c i ,
' m e c u m i i n s u s I o n a s c u S t r o i c i a u m a r t u r i s i t i n n a i n t e a n o a s t r i i , c u m c a d e
b u n a v o i a l o r , a c e s t i d e m a i s u s a r a t a t i b a n i d o a i s u t e o p t z e c i t a l e r < i > , i - a u
p r i i m i t d e l a p o p a I o n a s c u s i d e l a I l a r i o n d i a c o n u l i l i . - a u d a t a c e s t e p a r i i d e
o c i n a d i n s a t u l U n g h e n i i , i n u t u l N i a m t i u l u i , p e M o l d o v a , t o a t e c u m p r a t u -
r i l e a t e l i - a u f o s t c u m p a r a t a c o l o S t r o i c i l o g o f a t u l .
i n s a d r c s u l c e 1 - a u a v u t d e c u m p a r a t u r a S t r o i c i l o g < o > f ( a t ) , . p e a c e l e
p a r t i d e c i l i a d i n s a t u l U n g h e n i i , s ' a u p r a p a d i t i n T a r a L e s e a s c < a > . I n s a d a c a
- s a v a g a s i i n v r e o o a r e s c a r e v r e m e n i s c a i v a d i r e s e , o r i l a c i n e , s r i a i b a a s a
d a i n m n u l e p o p i i l u i I u n a s c u i d i a c o n u l u i I l a r i o n .
D e c i d o m n i e < a > m e < a > c u t o t s f a t u l n o s t r u , v a z i n d a c e l d e m a i s u s n u m i t
z a p i s d e m a r t u r i e s i p r e c u m c a i n s u s a u m a r t u r i s i t I o n a s c u S t r o i c i , i n n a i n t e a
n o a s t r a , n o i I n c a a m d a t c r e d i n t a .
D r e p t a c e i a , a m d a t i a m i n t a r i t p o p i i l u i I o n a s c u i d i a c o n u l u i L a r i o n
a c e l e 0 1 . 0 d e c i l i a d i n s a t u l U n g h e n i i , p e n t r u c a s l e f i e l o r i d e l a n o i o c i n a
c u m p a r a t u r a , c u t o t v e n i t u l i a l t u l s a n u s a a m e s t e c e i n p o t r i v a c r i i n o a s t r e
a c e s t i e .
D o m n u l a u z i s .
G h e n g h e a m a r e l o g < o > f < a > t a u i n v a l a t .
G h i a n g h e a m a r e l o g < o > f < a > t a u i s c a l i t .
D e p e s r b i e p e b i m b a m o l d o v e n i a s c < a > a m t a l m a c i t l a a n u l 1 8 1 2 M a i 4 .
C l i u c e r P < a > v < e > 1 D e b r < i t , > .
A r h . S t . I a q i , C L V I I I / 8 .
T r a d . r o m .
3 9 ,
www.dacoromanica.ro
1 ) a s a i n o r i g .
4 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 2 , I at0.
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / a r i l M o l d o v e i . l a t h '
d o m n i a m e a m ' a r a m i l o s t i v i t 0 a m m i l u i t 0 a m i n o i t a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i
m e l e , r u g a t o a r e l o r n o a s t r e & M u g u * , d e l a s f f i n t a m a n a s t i r e u n d e e s t e h r a m u l
s f i n t e i p r e o b r a j e n i i a d o m n u l u i d u m n e z e u i m a n t u i t o r u l u i n o s t r u , s u s H r i -
s t o s , p e s t e p a r a u l B i s t r i I a , i n f a I a V a n a t o r i l o r 0 l e - a m % s a t 1 . 2
p e n t r u i l i i p e n t r u m u n c a , p e n t r u c a e i s a a i b a a l u c r a s f i n t e i m f i n a s t i r i , i
s a d e a a s c u l t a r e , c e v a f i t r e b u i n t a s f i n t e i m a n f i s t i r i , p e n t r u c i i a m v a z u t d o m n i a
m e a c a r l i l e d e l a u n c h i u l d o m n i e i m e l e , s f n t r a p o s a t u l P e t r u v o e v o d , c u b l e s t e n l ,
c i n e I i v a t u r b u r a , p e n f r u c a c u a c e 0 i p o s l u n i c i s e s i n e a c e a s t a s f n t a m n a s t i r e .
i a r a 0 0 u n s a t , a n u m e D h n e s t i i . D e a s e m e n i d o m n i a m e a l e - a m
l a s a t a c e 0 i o a m e n i d i n a c e l s a t , p e n t r u g l o a b e i p e n t r u d e u g u b i n e . S a n u
a i b n i m e n i c u e i n i c i o t r e a b a a - i j u d e c a i n i c i s h j a f e r h e d e l a e i , e i s a f i e
c a l u g a r i I e l o r , d e v e 0 n i n t e i p e n t r u c i u b o t e .
D e a c e e a n i m e n i s a n u c u t e z e a l e t u r b u r a , i n a i n t e a a c e s t e i c h i l i a d o m -
n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 2 .
i n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t M a r < a s c r i s > .
A r h . S t . I a s i , C C C L / 1 4 1
C o p i e s l a y & d i n s e c . X X .
4 1
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 2 .
t I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 2 . C a t a s t i h d e o b r o c , c e d a d o m n u l l o
R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l l a r i i M o l d o v e i , l a m i l n a s t i r e a
s a d e l a V a n a t o r i , u n d e e s t e h r a m u l s f i n t e i p r e o b r a j e n i i a d o m n u l u i d u m n e z e u
m n t u i t o r u l u i n o s t r u , I i s u s H r i s t o s .
t 2 c o l o a d e d e g r i t ' .
t 1 c o l o a d f i d e o r z .
t 2 b u t i i d e v i n .
t 3 p o l o b o a c e d e m i e r e c u r a t h .
t 3 0 z l o t i , p e n t r u t r e b u i n I e .
t 1 0 0 d r o b i 1 ) d e s a r e p e s t e a n .
A r h . S t . I a s i , C C C L / 1 4 2
C o p i e s l a v A d i n s e c . X X .
2 8
www.dacoromanica.ro
4 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 ,
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / A r i i M o l d o v e i . A m
d a t 0 a m I n t a r i t r u g 4 t o r i l o r n o t r i , e g u m e n u l u i i i n t r e g u l u i s o b o r d e l a s f n t a
m i l n g i s t i r e B i s t r i t a , u n d e e s t e h r a m u l a d o r m i r e a p r e a s f i n t e i s t A p a n e i n o a s t r e
d e d u m n e z e u n s c a t o a r e , p u r u r e a f e c i o a r M a r i a , s p r e I n t a r i r e 0 d i n i s p i s o c
d e i n t k i r e d e l a P e t r u v c i r v o d , d u i - A u r i c u l l u i S t e f a n v o e v o d c e l B a t r n ,
b r a n i t e a v e c h e , c a r e s e I n c e p e d e l a p a r A u l S i i r a t a , p e s t e B i s t r i l a i D o a m n a
p ' a n a l a A n g r c i n a S e c u l , d e l a C o z i a , p e M u n t e l e M a r e , l a p o i e n i t e l e d e l a
H i t i o a i a , l a P e n t e n u l 0 s e I m p r e u n a c u b r a n i t e a m n s t i r i i T a z l a u , l a R A c h i t 4
0 l a P i s c u l 1 ) l u i B a l i c a , I n j o s , I n t r e T a r e A u i B i s t r i t a , d o u 4 p o i e n i s u b C e a h l f i u ,
p e s t e B i s t r i t a , l a J u r c o a i a , l a S e a j d u 2 ) p i i n f i l a O p r i a n i , O r a c h i a r l a M e h -
t o d i e , l a g u r a P A n g r t i c i o r u l u i O n g l a o b A r 0 e i l o c d e s t t i n g t l a P t i n g r i r a t i .
n i m e n i a n u p a s a i o i l e a c o l o s a u s p r i n d p e t e s a u s i a l e m n e s a u
n u i e l e I n p a d u r e s a u s c u l e a . g r i h a m e i u s a u a l u n e s a u o n c e , f a r & t i r e a l o r .
D a d ' v o r g i i s i p e c i n e v a a c o l o , p e l o c u l m a i I n a i n t e z i s , e i s f i e t a r i i p u t e r -
n i c i c u a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e , s j a t o t c e v o r a v e a a c e i a l a e i .
P e n t r u a c e a s t a , n i m e n i s a n u a i b 4 s s t f i p t i n e a s a s a u s f i o p r e a s c f i i n a i n t e a
a c e s t e i c 6 r I i a n o a s t r e .
I n I a i , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 3 .
t i n s u 0 d o m n u l a z i s .
t L u c o c i < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C C C C / 1 1 2 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t A , e i l z u t .
C o m p 1 e t 6 r i l e f i i c u t e d u p i l d o c . d i n 1 6 1 2 F e b r u a r i e 1 2 .
4 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , T O .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l % A r i l M o l d o v e i . I a t
d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t 0 a m d a t 0 a m I n t a r i t r u g i i n o a s t r e , s f i n t e i
m n A s t i r i B i s t r i l a , u n s a t a n u m e R o z n o v u l , p e B i s t r i I a , c a r e e s t e i n I i n u t u l
N e a m t h o t a r u l a c e s t u i s a t R t i z n o v u l c a r e s ' a i m p r e u n a t c u h o t a r u l s a t u l u i
A n c a ; c a r e s a t I - a d a t I n t a i c t i t o r u l s f i n t e i m n s t i r i , A l i x a n d r u v o e v o d c e !
p r e a B u n , 0 a p o i d e S t e f a n v o e v o d c c ! B a t r t i n 0 d e t o V i d o m n i i v e c h i , p f i n a '
l a S t e f a n T o m p v i c i v o e v o d .
D e a c e e a i d o m n i a m e a i n ' a m m i l o s t i v i t 0 a m d a t 0 a m i n t r i t s f i n t e i
m n s t i r i a c e s t m a i s u s s c r i s s a t R o z n o v u l , c u h o t a r u l s a t u l u i A r e a 0 c u t o a t e
P i s c u l * , a g a I n o r i g .
p r o b a b i l g r e g i t d e d i a c I n l o o d e * l a C u e j d i u e a I n h o t a r n i e a d i n 1 6 1 2 F e b r u a r i e 1 2 .
2 9
www.dacoromanica.ro
v e n i t u r i l e , p r e c u m a u s t r i p i l n i t d i n v e a c . A l t u l s i t ' n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i
a r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > . A u g u s t 2 3 .
t I n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o f f i t a i n v 4 a t .
f L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . I a s i , D / 2 .
C o p i e s l a v i l .
4 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , I a s i .
j . I o R a d u l - y o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u / d o m n a l r i i M o l d o v e i . A m
d a t 0 a m i n t r t r i t r u g g t o r i l o r n o w i , e g u m e n u l u i A g a f t o n i t u t u r o r m o n a h i l o r
d e l a s f t t n t a m n s t i r e H o m o r , u n d e e s t e h r a m u l a d o r m i r e a p r e a s f i n t e i s t a -
p n e i n o a s t r e n i i s c 6 t o a r e d e d u m n e z e u , d r e p t u l l o r h o t a r a l s f i n t e i m n g s t i r i
p e c a r e I l a r e i n m u n t i , d i n u r i c u l p e c a r e 1 - a u a v u t d e l a S t e f a n v o e v o d c e l
W a r f i n i d i n i s p i s o c d e i n t r i r e d e l a P e t r u v o e v o d , i n c e p A n d u - s e h o t a r u l d e l a
i n s t i 0 p o a r t a s f i n t e i i n t u A s t i r i , p e c d r a r e i n s u s ' A n a l a M u n t e l e M a r e i i a r 5 0
d e l a M u n t e l e M a r e p A n l a P o i a n a M e r i l o r , d e a c o l o p e o p c i n d p t i n ' a l a o b i i r 0 a
I I o m o r u l u i i O r a l a B r a z i i M u e r i i i p A n h i n D e a l u l U l m u l i p e D e a l u l P a l t i -
n u l u i d e a c o l o p e p A r t t u l R a c o v a i n j o s , O n u n d e c a d e i n I h n a t 0 p e s t e I h n a t .
S i d e a c o l o d r u m u l p n i n v A r f u l m u n t e l u i G e a m a n u l u i 1 ) i o p c i n a p a n &
l a s a c i l t u r a B u c u r a p t i n . l a P o i a n a l u i I h n a t i p r i a l a B r a c l u l e I i i a r 0 p A n
l a L o z i i i O n g l a M i e z u r i e , d e a c o l o l a T r e i B r a z i , p r i n S o l o n e % i p A n a i n
v r f u l S e t i r i p a r a p e o p c i n d i n s u s p " A n ' l a P o i a n a P o p e i i O n & l a R u t A n a
l u i < D r a g o > 2 ) m i r t o t p e o p c i n a l a d e a l O d d l a P o i a n a P a l t i n u l u i
i p e p r A u l
B u c o v i I a i i a r 4 i p e B u c o v i t a l a v a l e O n g l a M o l d o v a 0 d e a s e m e n i d e l a g u r a
B u c o v i t e i p e M o l d o v a i n s u s p f i n A l a i s v o r u l T o c i l e l o r i t o t c ' r a r e a i n s u s
' A n t i l a D e a l u l A I a r e i d e a s e m e n e a d e l a M u n t e l e M a r e d e u n d e s ' a i n c e p u t
m a i i n t i . A t i t t e s t e t o t h o t a r u l s f i n t e i m a n a s t i r i .
D e a c e e a s t i - i f i e 0 d e l a n o i o c i n 6 i i n t r i r e s f i n t e i m i s i n d s t i r i c u t o t v e n i t u l
n e c l i n t i t n i c i o d a t a i n v e c i , i n a i n t e a a c e s t e i c s n i a n o a s t r e .
S c r i s i n I a i , a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 3 .
i n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
L u c o c i < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , L X X X I V / 3 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t 5 , d e s p r i n s i t
i n t e x t s ' a c o r e c t a t u l t e r i o r : G e r m e n e l u i .
c o m p l e t a t d u p h a c t u l d i n 1 2 M a i 1 6 1 6 , c a r e c u p r i n d e a c e i a s i b o t a r n i c i e .
3 0
www.dacoromanica.ro
4 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 3 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l i r i i M o l d o v e i . I a t
d o m n i a m e a a m d a t i a m m i l u i t s f n t a m n s t i r e , u n d e e s t e h r a m u l s f n t u l u i
m a r e l u i p r o o r o c T U e , c u u n i a z n u m i t C o p c e a i c u 2 4 f l c i d e r i l e a f , c a r e
e s t e I n h o t a r u l t a r g u l u i S u c e a v a , d i n s p r e h o t a r u l T a t r a s i l o r , c a r e l e - a f o s t
d a n i e d e l a a l t i d o m n i d i n a i n t e .
D e a c e e a , s - i f i e s f i n t e i m a n a s t i r i s i d e l a d o m n i a m e a d a n i e i m i l u i r e
a c e s t i a z m a i s u s s c r i s C o p e c a , c u a c e s t e f n g e i c a t o t v e n i t u l , n e c l i n t i t n i c i -
o d a t , i n a i n t e a a c e s t e i c a r I i a d e v a r a t e a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 3 .
i n s u s i d o m n u l a s p u s .
G h i a n g h e a m a r e l o g o t t a I n v & % a t .
G h i a n g h e a l o g o f t a i s c l i t < m . p . >
t G h e o r g h i e V e n t i l e s c u l < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , L X X X I V / 6 0 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t ' d .
4 6
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) A u g u s t 2 5 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u n m e z e u , d o r n n a l l a r i i M o l d o v e i . I a t
a m d a t s i a m I n t r i t f i i l o r l u i V s c a n D o b r e n c h i d r e a p t a l o r o c i n i c u m p a -
r t u r i s c h i m b a l t a t l u i l o r , a t r e i a p a r t e d i n j u m a t a t e a s a t u l u i B l c e n i ,
p a r t e a d e j o s , c u l o c d e i a z s i d e m o a r , I n S u c e v i i , d i n d i r e s e d e s c h i m b
c e a u d e l a E r e m i a v o e v o d s i d i n s p i s o c u l d e p A r i l d e l a s t e f a n v o e v o d , c n d
P r o d a n i f r a t e l e l u i , G l i g o r i e i s o r a l o r , N a s t a s c a , f e m e i a l u i D u m i t r u P o n i c i ,
a u p a r t p e f i f i l u i V s c a n D o b r e n c h i p e n t r u a c e a s t a t r e i a p a r t e d i n j u m a -
t a t e a s a t u l u i B r c e n i , z i c A n d c A o s t a p t t n e s c f a r d r e p t .
D a r f i i i l u i V ' s c a n D o b r e n c h i a u a r ' t a t d i r e s e d e l a E r e m i a v o e v o d , c '
l e e s t e s c h i m b d r e p t c u e i , p e n t r u c t i a c u m p r a t m a i i n a i n t e v r e m e V i i s c a n
D o b r e n c h i a t r e i a p a r t e a d i n s a t u l V o i c i n g , p a r t e a d e m i j l o c , t o t d e l a d t t n s i i
p e n t r u 1 0 0 u g h i i d u p g a c e e a s i n g a r , d e b u n v o i a l o r , a u a v u t i m p r e u n
t o c m e a l a s i a u f c u t s c h i m b s i a d a t V s c a n D o b r e n c h i c u m p r t u r a s a d i n
V o i c i n g , t o t m a i s u s z i s i l o r , P r o d a n s i f r a t e l u i l u i , G l i g o r i e i s u r o r i i l o r N a -
s t a s c a p e n t r u a c e a p a r t e d i n B l c e n i .
D a r a n d a u a v u t p r 1 n a i n t e a l u i * f a n v o e v o d , P r o d a n i f r a t i i l u
a u z i s c i - a u i n t o r s a c e i 1 0 0 u g h i l u i V s c a n D o b r e n c h i s i n u a u f A c u t n i c i
u n s c h i m b c u D o b r e n c h i , n i c i n u s t i u n i m i c . I r a n i a c e a s t a a n a v u t j u d e e a t
3 1
www.dacoromanica.ro
I n a c e s t c h i p , e a s a j u r e P r o d a n c i i f r a t i i l u i c a 2 4 j u r a L o r i c a i - a u i n t o r s a c e i
1 0 0 u g h i i e f i n u a u f a c u t s c h i m b c u V a s c a n D o b r e n c h i .
D e c i c a n d l e - a f o s t z i v a , e i a u v e n i t < c u > t o t i j u r a t o r i i l o r i n u a u v o i t
s i f t j u r e v i a u r a m a s d e a c e a l e g e . I a r f i i i l u i V a s c a n D o b r e n c h i s ' a u I n d r e p t a t
v i - a u p u s f i e r a e .
D e c i n o i v a z a n d d r e p t e l e l o r d i r e s e p e c a r e l e a u , c u m s ' a s c r i s m a i s u s ,
n o i l e - a m c r e z u t . P e n t r u a c e e a , a m d a t v i a m i n t a r i t f i i l o r l u i V a s c a n D o b r e n c h i
a c e a s t a a t r e i a p a r t e d i n j u m a t a t e a s a t u l u i B a l a c e n i , p a r t e a d i n j o s , c a s a l e
f i e v i d e l a n o i d a n i e i c u m p a r a t u r a i s c h i m b c u t o t v e n i t u l , n e c l i n t i t , n i c i -
d a t a . i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r i r l i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a v i , I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > A u g u s t 2 5 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o f f i t a i n v a t a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s e l i t < i m p . >
C o s t a n t i n < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , L X X X I V / 9 4 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e t i m b r a t i i .
4 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u d u m n e z e u , d o m n a l r i i M o l d o v e i . l a t h '
a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o v t r i m o l d o v e n i , m a r i
m i c i , r u g a t o r i i n o v t r i , c a l u g a r i i d e l a s f a n t a m a n a s t i r e P a n t o c r a t o r a r a p o -
s a t u l u i T o a d e r M o g h i l a v i n i s ' a u j e l u i t e u m a r e p l a n g e r e , s p u n a n d a v a : c a t e
s a t e d e m o v t e n i r e v i d e c u m p a r a t u r r t a a v u t r a p o s a t u l m a i s u s s c r i s T o a d e r
M o g h i l a , t o a t e l e - a d a t s f i n t e i m a n a s t i r i m a i s u s z i s e , c u m a u a r a t a t I n a i n t e a
n o a s t r a i u r i c u l d e d a n i e i m i l u i r e d e l a E r e m i a v o e v o d .
l a r c a n d a f o s t d u p a a c e e a , d u p a m o a r t e a l u i T o a d e r M o g h i l a v i i n z i l e l e
l u i s t e f a n v o e v o d a f o s t o a r e c a r e p a r . & p e n t r u a c e s t e s a t e , a n u m e : s a t u l C o b a l i a
v i G l i g e n i i I n T i n u t u l S o r o c a i C a r n i c e a n i i i n / i n u t u l D o r o h o i . D e c i s ' a u l u a t
a c e s t e s a t e d e l a c a l u g a r i i s ' a u d a t a l t o r b o i e r i .
D e c i n o i i c u t o t s f a t u l d o n t n i e i . m e l e a m s o c o t i t v i a m c e r c e t a t i a c e l
u r i c d e d a n i e v i m i l u i r e a s f i n t e i m a n a s t i r i , C u b l e s t e m , p e c a r e 1 - a u a v u t e i
d e l a E r e m i a v o e v o d . D e c i n ' a m v r u t d o m n i a m e a s i a u b l e s t e m u l a c e l e i s f i n t e
m a n a s t i r i , n i c i s a s t r i c d a n i a i m i l u i r e a a c e l u i m a i s u s s c r i s T o a d e r M o g h i l a ,
c i m ' a m m i l o s t i v i t d o m n i a m e a i i a r a v i a m d a t v i a m m i l u i t m a i s u s z i s a
s f f i n t a m a n a s t i r e P a n t o c r a t o r c u a c e l e s a t e m a i i n a i n t e z i s e , a n u m e :
G l i g e n i i I n i n u t u l S o r o c a v . 1 C a r n i c e a n i i i n t i n u t u l D o r o h o i , e a O . ' l e f i e l o r
v i d e j a n o i u r i c v i o c i n a c u t o t v e n i t u l .
3 2
www.dacoromanica.ro
l a r < p e n t r u > d o u s a t e , a n u m e : S r b i i d i n I i n u t u l D o r o h o i
i D u r n e t i
d i n / i n u t u l S u c e a v a , p e n t r u c a r e e i a u a v u t O r a c u M l a i c u G o r c i o a i e
I o n a c o A l b o t i P e t r e a i C o m i s o a i a i s o r a e i , d o m n i a m e a a m l s a t s
d e f a / a i n a i n t e a n o a s t r c u a c e i o a m e n i
i s a l . ' a d u c d i r e s e l e c e v o r a v e a .
D e c i d a c v o r c a q t i g a e i d i n a i n t e a d o m n i e i m e l e 0 a i n t r e g u l u i s f a t a l d o m n i e i
m e l e , d o m n i a m e a l e v o m f a c e l o r i s p i s o a c e 0 p e a c e l e d o u s a t e .
D e a c e e a , a l t u l n i m e n i A ' n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c i l i
a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 1 .
i n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t N i c o a r < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C C C V I I / 7 1 .
O r i g . s l a y , h i r t i e , p e c e t e m i c 5 . a p l i c a t f i , c a z u t .
C u o f o t o c o p i e i b i d . , F o t o g r a f i i , X X X I I / 1 7 .
4 8
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 < 5 > .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l l r i i M o l d o v e i . l a t a
a m d a t 0 a m I n t r i e r u g t o r i l o r n o W i c A l u g a r i d e l a s t i n t a m f i n s t i r e c a r e e s t e
i n ' f a r i n a I a 0 l o r , c a r e e s t e n o u z i d i t d e A r o n v o e v o d , u n d e e s t e h r a m u l s f n -
t u l u i i e r a r h i f a c a t o r d e m i n u n i a l l u i H r i s t o s , N i c u l a i e , d r e m f i i o n r o b i 1 )
T i g a n i , a n u m e : G h i o r g h i e c u f e m e i a i c u c o p i i i 0 I v a n c u f e m e i a C u c o p i i i
S i m i o n P i r o c a n c u f e m e i a i c u c o p i i i 2 ) i a l t S i m i o n c u f e m e i a i C u c o p i i i ,
c a r e s u n t d a n i e s f i n t e i m n s t i r i d e l a u n c h i u l d o m n i e i m e l e , P e t r u v o e v o d ;
d e a s e m e n e a I g n a t c u f e m e i a c u c o p i i i i G a p a r c u f e m e i a i C u c o p i i i ,
c a r e s u n t d a n i e d e l a A r o n v o e v o d .
D a r d i r e s e l e p e c a r e l e - a u a v u t d e l a P e t r u v o e v o d 0 d e l a A r o n v o e v o d ,
a s t f e l s ' a u j e l u i t i n a i n t e a n o a s t r c a l e - a u p i e r d u t d i n p r i c i n a o t i l o r l e e q t i ,
I n z i l e l e l u i E r e m i a v o e v o d .
P e n t r u a c e a s t a , s a f i e 0 d e l a n o i m a i s u s z i s e i s f i n t e i m i n f i s t i r i ,
a c e t i d r e m i r o b i 1 ) T i g a n i , n e c l i n t i % i , n i c i o d a t , i n v e c i . i a l t u l s n u s e
a m e s t e c e .
S c r i s i n I a i , I n a n u l 7 1 2 < 5 > < 1 6 1 6 - 1 6 1 7 > .
D o m n u l a s p u s .
1 ) I f h o l o p i # i n o r i g .
9 p a s a g i u l s i S i m i o n P i r o s c a n c u f e m e i a i c u c o p i i i a s t e r s c u o l i n i e .
3 c . 2 9 3
3 3
www.dacoromanica.ro
G h i a n g h e a m a r e l o g o f t a i n v g I a t s i a m i s c l i t < m . p . >
N e h o j a t c o < a s c r i s > .
\ c a d . I . X X V 1 1 / 9 2 ,
O r i g . s l a N , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t d .
C u o t r a d . r o m . l a A r h . S t . B u c . m s . 6 2 8 f . 5 6 v .
C i f r a u n i t a t i l o r d i n d a t a f i i n d a d a u s i i c u a l t A c e r n e a l a b a r p u t e a c a a n u l s a n u
f i e c e l e x a c t . V A l e a t u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 - 1 6 1 7 > c o r e s p u n d e c u d o m n i a l u i R a d u M i h n e a
i n M o l d o v a i c u p r e z e n t a i n d i v a n a l u i G h i a n g h e a m a r e l o g o M t .
4 9
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 , I a k a .
U r i c d e l a R a d u l v o e v o d a d i n v a l i a t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 - 1 6 1 7 > i n t r u c a r e l e s e r i e
p r e c u m a u v e n i t I n a i n t e a d o m n i e i s a l e s i a t o t s f a t u l s l u g a d o m n i e i s a l e V a s i l i e
A r o n e s c u l s i d e b u n g v o i a l u i a u v n d u t a s a d r i a p t o c i n 4 i m i l u i r e p e n t r u
s l u j b f i c r e d i n c i o a s d i n d i r e s e d e d a n i e c i - a u a v u t d e l a I e r e m i a M o v i l a v o e v o d
d e l a S i m i o n v o d s i d e l a C o s t a n d i n v o d s i d e l a T o m s e a v o d u n s a t , a n u m e
B r t u l e l i i I n t i n u t u l N i a m t u l u i c u m o r i I n p a ' r u l s a t u l u i , c a r e s a t a u f o s t
a s c u l t d t o r d e c e t a t e a N e a m I u l u i .
P r e a c e l a d a r 4 I - a u v a n d u t p r i n t e l u i i r u g a t o r i u l u i d o m n i i s a l e c h i r
M i t r o f a n , e p i s c o p u l d e H u i , d r e p t 2 5 0 g a l b e n i a u r , i a r p g r i n t e l e M i t r o f a n
e p i s c o p u l a u d a t a c e l s a t s f i n t e i m a n s t i r i S e c u l u i , u n d e a u f o s t d e p o s t r i g .
P e n t r u a c i a i d o m n i i a s a a u d a t s i a u I n t a r i t p r e a c e l s a t s f i n t e i < m 5 n -
s t i r i > S e c u l u i , c a s - i f i e d r i a p t d o c i n 4 i m o s i e i n v c i . l a r h o t a r u l s a t u l u i
d u r a h o t a r u l v c h i u .
A r h . S t . B u c . , ( ' o n d i c a A s a c h i , i n s . 6 2 8 , f . 5 5 1 v .
C o p i e r o m .
5 0
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > , 7 1 2 5 .
t A d e a e u P e n t e i u d i n B u c i u m i , I n s u m i p r e m i n e m r t u r i s e s c u c u c e s t u
z a p i s a l m c i u , c u m a < m > N a n d u t u p a r t e a d e o c i n a d i n s a t u d e n B o l o s i s t i ,
d i < n > a r i n g s i d i n f a n a t a s i d i n t o t u l o c u l c e v a a l g e d i s a t I n B o l o s i s t < i >
o - m v u n d u t u d u m i s a l e A p o s t o l c i - a u f o s t p o s t e l n i c , p e n t r u c e m i - u r a s d a j d e
d i c t e . . . 1 ) d i n s a t u d i n B u c i < u > m i i m i - u m a i d a t u i 7 z l o t < i >
P e n t r e - a c e i a , o - m v u n d u t d u m i s a l e p o s t e l n i c u l u i c a s h < i e > d u m i s a l e
m o s i i i f i c i o r i l o r d u m i s a l i , d e n a i < n > t e a l u < i > U r s u d e B o l o s e s t i s i a l u i M i r u 0
d e a c o l o s i d i n a i n t e a Z a h a r i e i d e G l o d n i i d e n a i n t e a l u i V a s i l i G o s i d i B o l o -
s i s t i i I s t r a t i i e d e a c o l o i d e n a i n t e a a m u < l > / i o < a > m i < n i > b u n i .
1 ) l o c a l b i n o r i g .
3 4
www.dacoromanica.ro
D e c i c a v d z i n d u n o i p l a t < > c l i p l i n < > s i t o c m a l d e b u n u v o e l u i , n o i
i - a m f c u t a c e s t a z a p i s , c a s f i e d e c r e d i n / i , p n v a f a c i d i r e s < e > d o m n e s t i .
P r e m a i m a r i m a r t u r i e n e - a < m > p u s p e c e < t i > l e s i i s c l i t u r i l e s s e s t i e .
I n I a f i , 7 1 2 5 < 1 6 1 6 - 1 6 1 7 > .
U r s u l d i B o l o s e s t i < m . p . >
E u M i r u t i d i i a c .
Z a h a r i i a d e a G l o d e a n i a m i s c A l i t < m . p . >
I s t r a t i e .
V a s i l i e G u r s e .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t X X I X / 4 .
O r i g . r o m . , h A r t i e , t r e i p e c e t i a p l i c a t e .
5 1
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 .
S u r e t u d i p e i s p i s o c s i r b s c d i l a R a d u l v o d , d e n v l e t 7 1 2 5 1 ) < 1 6 1 6
1 6 1 7 > .
t A d i c 4 a u v i n i t u i n n a i n t e n o a s t r s i 1 n n a i n t e a i n o s t r i m o l d o v i n e s t i
b o e r i , s l u g a n o a s t r D r g l l b A t r n u l a r m s e l d i n G n e s t i , s i a u a r d t a t u
i n n a i n t e n o a s t r u n z a p i s d e m r t u r i e d e l a o a m i n i b u n i s < i > s l u g i d o m n e s t < i > ,
a n u m e B e r h e c i u d i n T u l e s t i s i B l a g a d e a c o l o 0 P e t r e O t i c d i n G n e s t < i >
s < i > T e l e d e a c o l o f i P a c o l a . I l f i C i p o t i c i u l a f e l . A s e s c r i i n d u p r e c u m a u
v i n i t u i n n a i n t e l o r B o g d a n , f i c i o r M o s i i s i T u d o r a , f a t a l u i C o p a c i u s i B l a e
s i A n t o n i e , n e p o t i i N e g h i i , d e a l o r b u n v o e , d e n i m e s i l i t < i > , n i c i a s u p r i I < i > ,
s ' a u v n d u t u a l o r d r i a p t a c i n g s < i > m o s i e , t o a t e p r I i 1 < e > l o r c e s v o r a l e g e
d i n s a t u l S p i n e n i i . A c e s t e l e - a u v n d u t u s l u g i i n o a s t r e , b t r a n u l u i D r g g l i i ,
d r e p t 3 0 t a l e r < i > , c u t o t v i n i t u l .
i i a r A s < i > a u v i n i t u i n n a i n t e n o a s t r N e c h i f o r , f i c i o r u l u i G h i o r g h i e , d e
a l u i b u n v o e , d e n i m e s i l i t u , n i c i a s u p r i t u , s ' a u v n d u t u a l u i d r i a p t o c i n
s < i > m o s i e , t o a t p a r t e l u i c e s a v a a l e g e d i n s a t u d i n S p i n e n i . A c e a s t a i a r a s < i >
a u v A n d u t - o s l u g i i n o a s t r i l u i D r g A i l , d r e p t 1 4 0 z l o T < i > b a t u t < i > < i > c u a c e i
b a n i ' a u p l A t i t u c a p u l l u i d e l a H u l u l s i d i l a V e r d i s m a r i i v t a s < i > d i n ,
I i n u t u l T u t o v i i .
i i a r d s i a u v i n i t u I n n a i n t e l o r T r i f a n B r e h e n % e s ' a u d a t u p a r t e l u i d e
( w i n k ' l u i I o n , j u t l u i D r A g a i l , d r e p t u n b o u a l b u c e 1 - a u p A g u b i t u v o r n i c i i
d e B r l a d .
D r e p t a c e i a p e t o a t e a c e s t e m a i s u s s c r i s , i - a m d a t , s - i f i e c u t o t u v i n i t u l .
1 )
u l t i m e l e d o u a c i f r e a u n t c o r e c t a t e .
3 *
3 5
www.dacoromanica.ro
S i e s t e i s a i l i t : G b i n g h e m a r e l o g < o > f < h > t .
A c e s t s u r e t u d i p e s i r b i e 1 - a m s c r i s e u S i m i o n C h e c o u r i c a r u l , l a v l e t u
7 2 5 7 < 1 7 4 8 > N o e m < b r i e > 1 .
A c a d . R . P . R . , C L X X I V / 9 .
T r a d . r o m . d i n 1 7 4 8 s , i c u 2 c o p i i d i n 1 8 3 5 .
5 2
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 .
S u r e t d e p i a l t s u r e t d e p e i s p i s o c u l R a d u l u i v < o e > v o d a i n c a r i c u p r i n d
a 0 t :
S u r e t d e p i i s p i s o c u l R a d u l u i v < o e > v o d a p r e c a t s ' a u p u t u t c e t i 0 i n I i l e g i
p e n t r u c a f i i n d s t r i c a t , m u l t e c u v i n t e l i p s s c u d i n t r I n s u l , c a r i c u v i n t e s a
i n I a l e g d i n s c r i s u l c i a r a t m a i j o s d i n t r u c a r i v < A > l e t u l l i p s e 9 t i . S ' a u c u n o s c u t
i v e l e t u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 - 1 6 1 7 > .
F a c e m t i r e c u a c e a s t s c r i s o a r e a n o a s t r t u t u r o r c i n e p r e d n s a a c u t a
s a u c e t i n d u - o a r a u z i , p r e c u m a u v e n i t i n n a i n t e n o a s t r 0 i n n a i n t e a l o r n o w i
m o l d o v e n e t i b o e r i , a m a r i 0 m i c i , s l u g a n o a s t r I o n a c o , f i u l l u i S t r o i c i
l o g < o > f < t > , d e a l u i b u n k ' v o i , d e n i m i s i l i t , n i e l a s u p r i t 0 s i n g u r c u g u r a
s a a u m i i r t u r i s i t , f i i n d v i i , m a i c - s a P s c a l i n a , j u p a n i a s a l u i S t r o i c i l o g < o > f < a t >
c i s ' a u s c u l a t d i n p r e u n ' d 0 a u v n d u t a l o r d r e p t i m o 0 i 0 c u m p a r t u r i a b o i e -
r i u l u i S t r o i c i , s a t u l a n u m i : A l b e t i i p e S o l u n e I c u l o e d e h e l q t e u 0 s a t u l
1 3 A l b a n e t i i 0 s a t u l I o n 4 e 0 i i p r e R u t c u l o c u r i d i h l e t i i 0 d e m o r i i n
H a u t c i s i n t i n V n < u > t < u l > S o r o c i i l u i A r s e n i i 3 l o g < o > f < f i t > d r e p t 5 5 0 u g h < i >
d e a u r . S i a u p l t i t d e p l i n a c e i m a i s u s s c r 4 < i > b a n i 5 5 0 u g h < i > . I a r i s p i s o a c e
i a l t e d r e s i c e - a u a v u t d e l a c e i m a i d e n a i n t e r p o s a I i d o m n i , a e z i s I o n a c o
S t r o i c i c d i u n d i v o r f i , l e v a a d u c i 0 l e v a d a p r e m n u l e m a i s u s s c r i -
s u l u i A r s e n i i l o g < o > f < t > .
l a r d e s v a t m p l a c a s < A > n u l e d e a 0 s ' a r a r t a c a n d v a i n n i s c a r e v a
v r e m i s a u i n n i s c a i v a z i l i l a a l I i o a m i n i , A ' n u s < > c r i a z 5 . 0 n i m i s n u a i l : A
i n d r e p t a r e c u d n s i l i c i c a s 1 < e > d i a i n m n u l i l u i A r s e n i i l o g < o > f < t > .
l a r a c e l i s a t e a n u m i A l b e t i i p e S o l u n e I c u l o o d e h l e t e u 0 s a t u l B a l a .
b n e t i i 0 I o n r t i i p r e R u t 0 c u h l e 9 t e u 0 c u m o r i i n R u t c u t o a t i
h o t a a l i l o r , c a s f i i l u i A r s e n i i 3 l o g < o > f < t > u r i c 0 m o 0 i 0 i n t r i r e c u
t o t v e n i t u l , l u i 0 c o p i i l o r l u i , n e p o O l o r , s t r f i n e p o O l o r l u i 0 a t o t n i a m u l l u i
c h i c s v a a l e g i m a i d e a p r o a p i n e s t r m u t a t n i c i o d i n i o a r i r l v e c i , I n v e c e i
v e c i n i c i .
I a r h o t a r u l a c e l o r 3 s a t e , c i m a i s u s s c r i i , a n u m i A l b w i i p e S o l u n q c u
l o o d e h a l e t e u 0 s a t u l B f i l b n W i i 0 I o n a e t i i p r e R u t c u l o c u r i d e h a l w e i
3 6
www.dacoromanica.ro
I n R u t , c a s f i i d e . c a r & t o a t e p 4 i l e d u p a l e s a l i v e c h i h o t a r p r e u n d e
d i n v e c i a u l c u i t .
7 2 4 8 < 1 7 4 0 > I u l < i e > 1 4 .
A c e s t s u r e t c e r c e t n d u - s e d e m i n e 0 p o s l e d u i n d u - s e d i n c u v n t I n c u v n t
c u t o a t l i p s a c e i a s t e d i n c e l v e c h i u , d a r s l a p l e g i t o t a c e a s t a c u p r i n -
d e r e c a t & s . a r a t I n s u r e t u l a c e s t a . i s p r e i n c r e d i n t a r e a m i s c a l i t . 1 7 9 3
I u n i e 1 5 .
P o l c < o > v < n i c > P a v l D e b r i I d e l a m i t r o p o l i i .
A c i t i t V a s i l i B u h d e s c u l a l d o i l e a l o g < o > f < t > .
S u r e t u l a c e s t a d e p e s u r e t u l c e l a d i v r a t 1 - a m s c r i s e u i h i n d a s e m i n e
a m i s c h l i t . 1 7 9 3 I u n i e 1 6 .
D u m i t r a c o I a c o d i n l o g < o > f < f i t > d e - W i l l a .
M u z e u l L u p t a r e v o l u t i o n a r i i a p o p o r u l u i , X L I I I / 3 .
T r a d . r o m .
5 3
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 1 - 1 6 1 7 A . u g u s t 3 1 > 7 1 2 5 .
t S u r e t d e l a R a d u l v o d a , l a v e l e t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 - 1 6 1 7 > .
t N o i R a d u l v o e v o d , c u m i l a l u i d u m < n e > z e u , d o m n u p m n t u l u i M o l -
d o v < e > 1 ) i . l a t a a u v e n i t i n n a i n t n o a s t r f i i I n n a i n t e b o e r i l o r n < o > 1 ) t r i P e t r
f e m e e l u i M l i n a , c u u n z a p i s d i m r t u r i e d i l a b o e r i u l n o s t r u V i t o l < d > l o g o f t
0 A n t o n d i l a F r u n t e t i 0 p o p a S i m i o n d i a c o l o 0 P u i u l d e l a R o g o j e n i i O n c e s c u l
d i l a O n c e t i i G h e o r g h i e d i a c o l o 0 O b r e j e d i l a G o d i n i s t < i > 1 ) , s c r i u c u m a u
v e n i t I n n a i n t e l o r N i c h i t a i D r a g o p i t < a > 1 ) r i N i s t o r d e l a O b r i e , d i a s a
b u n v o e , d e n i m e s i < l > 1 ) 4 i n i c i a s u p r 4 < i > c i d i a l o r b u n & v o e , a j d r e
P a v f i l i T i r o n d i l a H i l i p e t i 0 au v nd u t a s a d r i ap t oc i n i m o i i d i u r i c
d i l a m o s < i > d i l a b a t r n i , o b u c a t < A > d i m o s i i d i l a B u c o v i n a , d i n h o t a r u l
R u n c u l u i , d i l a D o r o g U n g u r i a n u l , d e l a S i p o t u l I n j o s s p r e D u n a v i c i u ,
a p a t r a < p a r t e a > D u n a v i c i l o r , p n & A n d s ' a u c u m p a r a t , C u h o t a r < u l > F r u n -
t i t i i , u n d i s n u m i t i S l a 1 i , c u u n v a d d i m o a r < > c a t i d o a h o t a r s u p t
( l i p s ) D u < n a > v i c i l o r , a u e u m p r a t p m n t d i l a D u < n a > v i c i n i i a c i n e 0 i - a u
v a n d u t - o P i t r i i i m u e r i i l u i M l i n i i , d r e p t 4 8 d i t a l e r i
C e I n c a n o i v z n d a c i s t z a p i s d i c u m p r t u r < > d e l a a t : 4 i b o i r i i o a m i n i
b u n i i b t r n i , i n o i a m I n c r i d i n I a t u a p j d i r 0 d i l a n o i a m I n t r i t c i l u i m a i
s u s s c r i s z a p i s , P e t r i i i m u e r i i l u i , l a a c e b u c a t < > d i m o s i < i > 1 ) m a i s u s s c r i s ,
1 ) J o e r u p t I n t e x t .
3 7
www.dacoromanica.ro
c u m d a t e s t i s i d i l a n o i , d i u r i c s i c u m p r a t u r , c u t o t v i n i t u l i a 1 i i n i m e
s n u s a m e s t i c e .
< P e v e r s o : > F r u n t e s t i i .
A c a d . R . P . R . , C C X I I I / 2 .
T r a d . r o m . , d e l a s f a r i t u l s e c . X V I I I .
5 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 3 ,
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i . S c r i e m
d u m n - z n s l u g i l o r n o a s t r e , v t a j i l o r c e l o r m a r i d i n - t i n u t u l S u c e a v e i i t u t u r o r
a b i l a r i l o r d e a c o l o : d a m u - v s t i r < i > c a d u m n - m m ' a m m < i > l < o > s t i v i t
a m d a t
i a m I n t o r s u t o a t e s a t e l e b o i a r i n u l u i n o s t r u V a s < i > l i e U r c h e , c a t e
l e a r e a c o l o d e m o s i e s i d e s o c r i e .
D e r e p t a c i a , d e a c i i y e t i v e d c a r t i a d u m < n i > i m l e , i a r v o i s e t i a
l s a f o a r t e i n p a c e d e p o d v o a d e , d e a l t e a n g h e r e l i d e t o a t e , n i c i d o b i t o c u l l o r
p e n t r < u > a l t i o a m e n i s n u t r a g e t i , n i c e p e n t r u a l t e s a t e , n u m a i s a i b a
p l t i d a b i l a l o r , c u m v o r h i s c r i s < i > ; i a r m a i m u l t u s n u - i i n v a l u i t i .
A c e a s t a s c r i e m . A l t f e l s e t ' n u f a c e f i .
I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
L a l a f i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p < t e m b r i e > 3 .
A c a d . R . P . R . , C L V I I / 1 0 0 .
O r i g . r o m . , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
5 5
< 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 4 , T a i .
t P a n U r c h e f s t v o r n i c s c r i e m f i u l u i n o s t r u S p t e s . D e c v e r v e d e a
c a r t e a n u o a s t r , i a r t u s l a s i I n p a c e p r i s a c a N n i u l u i d i i a c M a m u l d e l a
O n e s t i i 1 ) , t u s ' a n u i n v l u e s t i c s ' a u a d u s i d i r s e l e i n n a i n t e a n o a s t r : d e c i
a m v d z u t i n o i c a a r e d i r s e b u n e i i a s t e c u m p r i a u r d i r e a p t a c e e p r i s a c a
d i n h o t a r u l O n e s t i l o r 2 ) N n i u l u i .
D e c i l a s I n p a c i , s n u f a c i i n t i a l t u c h i p .
I n l a f i , S e p t < e m b r i e > 4 .
U r c h e v o r < n i c > .
A c a d . R . P . R . , C X X X V I I I / 2 .
O r i g . r o m . , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
D a t a t i n a i n t e d e d o c u m e n t u l d e i n t r i r e d a t d e R a d u v o e v o d l a 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 2 0 .
c u v i n t e l e e d e l a O n e o i i s s c r i s e m a i t a r z i u d e a l t a m a n a c u a l t a c e r n e a l a .
c u v i n t e l e : u d i n h o t a r u l O n w i l o r s s c r i s e d e a l t a m a n a c u a l t a c e m e n t a .
3 8
www.dacoromanica.ro
5 6
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 6 , I m g .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l % a r i l M o l d o v e i . S c r i e m
s l u g i i n o a s t r e , P o i a n f i . I i d m s t i r e e a ' s ' a j e l u i t I n a i n t e a d o m n i e i m e l e s l u g a
n o a s t e d T o a d e r i c u f r a t e l e l u i , d i n B c g e s t i , i m p o t r i v a f i i l o r l u i V a r t i c s i a
n e p o O l o r l u i . S i a s t f e l a u s p u s I n a i n t e a n o a s t r c a a a v u t e l o o c i n ' d I m p r e u n
< c u e i > I n s a t u l B r u d u r e s t i , i a r V a r t i c c u f i i i l u i i c u n e p o t u l l u i , e i a u v n d u t
p a r t e a l o r d e c h i d d i n B r u d u r e s t i i a u v f i n d u t c u a c e a o c i n A a l o r i p a r t e a
d e o c i n a l u i T o a d e r d e a c o l o , f r t e d s t i r e a l o r .
D e a c e e a , c u m v e i v e d e a a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e , t u s ' d m e r g i a c o l o
I n t r e b i p e o a m e n i b u n i , m e g i a s i , d a c e s t e a s a c u m a s p u s e l ; s i t u s a
o p r e s t i O r t i l e d e o c i n A a l e l u i V a r t i c s i a l e n e p o t u l u i l u i , p e n t r u a c e a p a r t e
a l u i T o a d e r , p e c a r e a u V a n d u t - o e i d i n B r u d u r e s t i i s ' d o p r e s t i p i r l i l e d i n
B o I e s t i . l a r c u i i s e v a ' A r e a n e d r e p t a t e , t u s - i d a i z i , s s t e a f o p , I n a i n t e a
n o a s t r 4 . S i a l t f e l s f i n u f a c e t i .
S c r i s l a I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 6 .
D o m n u I a s p u s .
M a r e l e l o g o r d t a I n v a t a t .
A c a d . R . P . R . , C X X X I I / 6 2
O r i g . s l a y , h r t i e , p a r t e a d e j o s c u n u m e l e d i a c u l u i l i p s e s t e , p e c e t e a p l i c a t .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 1 7 c a d a t a z i l e i g r e s i t = 7 .
5 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 4 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r i i M o l d o v e i . I a t ' d
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i c r i l o r n o s t r i , r u g t o r i i n o s t r i e g u -
m e n u l s i t o t s o b o r u l d e l a s r a n t a m n g s t i r e N e a m % i s ' a u j e k i t I n a i n t e a n o a s t r ,
c u m a r e j a l b a , z i e a n d c e i a u c u m p a r a t s f i n t e i m f i n a s t i r i o m o a r p e p a r A u l
B u h a l n i t a 1 ) , C u c a s & s i c u p o v a r n e , d e l a N e c o a r l o g o r t , p e n t r u o s u t ' d < g a l -
b e n i > u n g u r e s t i s i a u a r t a t i n a i n t e a n o a s t e d i s p i s o a c e 2 ) d e c u m p r t u r 5 . d e l a
E r e m i a v o e v o d i z a p i s d e l a N e c o a r l o g o r t , s c r i s c u m f i n a s a s i c a r t e d e f i l t h . -
r i r e d e l a S t e f a n v o e v o d .
D e c i d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t
i i a r a s i a m d a t s i a m I n t r i t a c e a
m o m % d e p e p A r ' a u l B u h a l n i t a 1 ) C u c a s a
i c u p o v a r n c a s ' f i e s i d e l a n o i
s f i n t e i m n a s t i r i n e c l i n t i t n i c i o d a t I n v e c i . i a l t u l s a n u s e a m c s t e c e .
9 a B u h a n i t a * I n o r i g .
i s p i s o a c e a s a i n o r i g .
3 9
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 1 4 .
t I n s u 9 i d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G h i a n g h e a l o g o f f i t a m i s a l i t < m . p . >
t N i c o a r a < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a n n , L I I I / 2 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e t i m b r a t f i , a t z u t f i .
C u o t r a d . r o m , d i n s e c . X I X .
5 8
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 4 ,
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I f t r i i M o l d o v e i . A m
d a t a c e a s t e t c a r t e a d o m n i e i m e l e , r u g A t o r u l u i n o s t r u e g u m e n u l u i i i n t r e g u l u i
s o b o r d e l a s f n t a m f i n l i s t i r e N e a m I 0 p e c i n e v o r p u n e u r e a d n i c I n s a t u l l o r ,
c e e s t e l a g u r a J i j i e i , e l s f i e t a r e 0 p u t e r n i c , c u a c e a s t A c a r t e a d o m n i e i m e l e ,
a - t i n e 0 & O r a t o a t t t p a r t e a l o r d e o c i n A d i n a c e l s a t , c u t o t h o t a r u l l o r l c u
t o t v e n i t u l l u i .
P e n t r u a c e e a , n i m e n i s t t n u a i b a s e a m e s t e c a , s i n t r e I n h o t a r u l a c e l u i
s a t , I n a i n t e a a c e s t e i c A r t i a d o r n n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 1 4 .
I n s u 0 d o m n u l a z i s .
D a r i e < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t X X X / 1 0 .
O r i g . s l a v , h t i r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X I X 0 o c o p i e s l a v i i 0 A L A t r a d . r o m . d i n s e c . X X .
5 9
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 5 .
f l o R a d u l v o e p o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l r e i r i i M o l d o p e i . S c r i e m
s l u g i l o r d < o > m n e i m l i , t u t u r o r d g b i l a r i l o r i g l o b n i c i l o r i d e p g u b i n a r i
p o d v o d a r i i o l a c a r < i > 0 a l t o r , t u t u r o r s l u g i l o r d < o > m n i e m l e , c r u v i > v o r
i n b l a C u s l u j b e p i n T i n u t u l F f i l c i i u l u i . D a c a v e d > v i d e a c a r t e a d < o > m n i e
m l e , l a r v o i s a v e v i > a L i s a f o a r t e I n p a c e , c q t < i > v e c i n i a s v < i > n t i i m l i n f i -
s t i r < i > S a v i , a n u m e G u e 0 i , s n u a v e v i > a - i t r a g i d e n i m i c a , n i c i a - i g l o b i ,
n i c i d o b i t o c u l l o r s n u s a t r a g a p e n t r - a l t e s a t e , n i e l I n p o d v o a d e , n i c i d e
n i m i c a , c c i s i m t u v e c i n i i s v < i > n t i i m n i i s t i r i S a y a 0 s s t r a n g u a c m u a c o l e a
i n t e a c e l s h t < i > c e l .
D e a c i a s t a s c r i e m , i a r m a i m u l t n i m i c & s n ' a i l A v a l . I a r c i n e v a a v e a
v r - o s t r f i n b A t a t e , a l f i e d e f a y i t > i n n a i n t e a d < o > m n i e m l i . A l t i e l s e i n u f a c e y i .
4 0
www.dacoromanica.ro
L a I a s i , v < a > l < e a > t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p < t e m b r i e > 1 5 .
l o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t M a r e l e l og of d t a i n v e l p t .
t D u m i t r u < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a S f . S a v a - 1 4 , X L V I 1 / 1 ,
O r i g . r o m . , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
6 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 5 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i . A m
d a t a c e a s t a c a r t e a n o a s t r a r u g a t o r i l o r n o s t r i e g u m e n u l u i l a t o t s o b o r u ,
d e l a s f a n t a m a n a s t i r e S a y a s i u r e a d n i c u l u i l o r C i o h i i a c , d i n s a t u l G u s e t e i ,
O n u t u l F l c i u , c a s a f i e e i t a r i i p u t e r n i c i , c u a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e ,
s a s t r a n g a t o s i v e c i n i i l o r d r e m i , v o r f i f u g i t d i n s a t , o r i p e u n d e i i v o r
a f l a i s a - i U n a p e t o 0 I n a p o i , l a s a t u l l o r , G u s e I e i .
s a n u a i b a n i m e n i a - i o p r i i n a i n t e a a c e s t e i c a q i a n o a s t r e .
L a I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 1 5 .
t D o m n u l a s p u s .
t M a r e l e l o g o f a t a I n v a / a t .
t D u m i t r u < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a S f . S a v a - I a q i , X L V I I / 2 .
O r i g . s l a v , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
6 1
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 1 7 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l T a r i i M o l d o v e i .
d o m n i a m e a a m d a t i a m 1 n o i t s i a m I n t r o i t l u i G o r c i u d i n M i h a i l a s e a d r e a p t a
l u i o c i n a i c u m p a r t u r a , c e a r e d e l a C i o b a n d i n T e l e n e s t i , t o a t a p a r t e a c a t a
s e v a a l e g e , p a r t e a l u i d i n T e l e n e s t i , c e a c u m p a r a t - o d e l a e l p e n t r u p a t r u z e c i
u n u t a l e n , f i i n d c a a r e i s p i s o c d e c u m p a r a t u r a d e l a S t e f a n v o e v o d .
P e n t r u a c e e a s a - i f i e s i d e l a n o i o c i n i c u m p a r a t u r a , c u t o t . v e n i t u l , s i
d i n s a t s i d i n c a m p s i d i n t o t d i n c e v a f i v e n i t u l a c e l e i p r % i . i a l t u l s a n u
s e a m e s t e c e I n a i n t e a a c e s t e i c a r T i a d o m n i e i r a e l e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 1 7 .
t D o m n u l a s p u s .
M a r e l e l o g o f t a I n v a I a t .
4 1
www.dacoromanica.ro
G h i a n g h e a l o g o f a t a i s c l i t < m . p . >
S t r a t i l a t < a s c r i s > .
A r h . S t . I a s i , C X C l / 3 4 .
O r i g . s l a y , b A r t i e , p e c e t e a p l i c a t d , c i l z u t d .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 8 4 .
6 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 4 ) S e p t e m b r i e 1 9 .
t l a t a d e c i e u , I o n a s c o s p d t a r . f o s t p r a l a b d e N e a m l , m r t u r i s i m
a m d e s t i r e c u a c e s t z a p i s a n o s t r u c a s ' a u p r t c a l u g A r i i d e l a m a n a s t i r e a
S k u l c u t A r g o v e I i i d i n t f i r g u l N e a r n I p e n t r u o p o i a n k i n a i n t e a d o m n i e i s a l e ,
R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l - 1 , 5 r i i M o l d o v e i .
D e a c e e a , m i l o s t i v i r e a s a , d o m n u l , m ' a a l e s s i m ' a t r i m i s s A l e h o t 4 r n i -
c e s c a c e l h o t a r , c u m v a f i m a i c u d r e p t a t e . D e a c e e a e u a m m e r s a c o l o s i
a m s t r a n s o a m e n i b u n i , d i n s a t e l e d i n p r e j u r a n u m e : L o g h i n d i n G h i n d a o a n i
L u p u l d i n a l t t e s t i s i G r i g o r i e d i n M A i n j e s t i 2 ) i V a s i l i e R s p o p i P A n t i -
l e i u d i n C i a h l A e s t i i V l a d i V a s i l i e d i n V a n A t o r i i a l l i m u l 1 i o a m e n i b u n i ,
i m p r e u n c u e p i s c o p u l P a v e l , c u e g u m e n u l i c u i n t r e g u l s o b o r d e l a s f n t a
m n A s t i r e N e a m t .
* i a m m e r s a c o l o s i a m u m b l a t d e j o s I n s u s p e s e m n e l e l o c u r i l o r s i a m
a f l a t , c u s u f l e t e l e o a m e n i l o r b u n i , c a r i s u n t s c r i s i m a i s u s , e a ' a c e a p o i a n a
e s t e d a n c u u r i c i c u p r i v i l e g i u d e E r e m i a v o e v o d s i a f o s t b o t r n i c i t d e h o t a r -
n i c i i d e d e m u l t , I n h o t a r u l i i n p a r t e a m n s t i r i i S c u l .
D e c i n o i c u m a m a f l a t c u o a m e n i b u n i , d u p h c u m e s t e p o r u n c a m i l o s t i -
v i r i i s a l e , d o m n u l u i , a s t f e l a m s i f c u t a c e s t z a p i s , s a f i e s f i n t e i m a n a s t i r i
n e c l i n t i t , I n v e c i , p r e c u m s p u n e i i n p r i v i l e g i u l p e c a r e 1 1 a u e i d e l a E r e m i a
v o d A 3 ) . i s f i n u m a i a i b a d e a c u m i n a i n t e a s e m a i s c u l a c i n e v a s i a I A A ,
n i c i o d a t 4 I n v e c i .
A s t f e l m r t u r i s i m s i d m d e s t i r e .
I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 1 9 .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , L I I I / 1 b i s .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t d , c d z u t d .
C u o t r a d . r o m . d e l a b l e e p . s e c . X I X s i o c o p i e s l a v d d i n s e c X X .
D a t a s o c o t i t d c u a n u l d e l a I a n u a r i e , c a d I n S e p t e m b r i e 1 6 1 5 n u d o m n e a h i e d
R a d u v o d d .
m a i * a s a Y u o r i g .
a M d l n j e s t i a s a I n o r i g .
3 1 e v o d 6 a s a o r i g .
4 2
www.dacoromanica.ro
6 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a 0 .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i . I a t d
a u v e n i t , I n a i n t e a n o a s t r a s i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o s t r i , r u g A t o r i i n o s t r i c a l u -
O r i d e l a s f n t a m A n a s t i r e d e l a B e s e r e c a n i s ' i s ' a u ' A l i t c u c a l u g r i i d e l a s f n t a
m n 5 s t i r e d e s u b C i a h l u , p e n t r u o p o i a n c e e s t e s u b C i a h l 5 u , z i c n d a s t f e l
c a l u g 5 r i i d e l a B e s e r e c a n i c 5 l e e s t e d r e a p t d a n i e s i m i l u i r e d e l a a l I i d o m n i
d e m a i i n a i n t e , d u p c u m a u a r a t a t I n a i n t e a n o a s t r s i d r e s e , i a r a l u g 5 r i i
d e l a m n a s t i r e a d e s u b C i a h l A u i a r A s i a u s p u s s i a u a r a t a t , i n a i n t e a n o a s t r ,
d r e s e d e l a S i m e o n v o e v o d p r e c u m l e - a d a t s i i - a m i l u i t .
D e c i n o i S i C u t o t s f a t u l d o m n i e i m e l e a m c e r c e t a t s i a m a f l a t c 5 e s t e
m a i v e c h e d a n i a s i m i l u i r e a s f i n t e i m n s t i r i B e s e r e c a n i d e l a a l I i d o m n i d e
m a i I n a i n t e . D e c i e i , d e b u n 5 v o i a l o r , s ' a u t o c m i t , I n a i n t e a n o a s t r A s i d i n a i n t e a
b o i e r i l o r n o s t r i , s i a u d a t c a l u g r i i d e l a m n s t i r e a d e s u b C i a h l a u , p e n t r u
a c e a p o i a n 5 , t r e i p o i e n e , c a r e s u n t : B i c a z u l , C A r n u l s i B i s e r i c a s i c u c u r a t u r i
s f i n t e i m f i n a s t i r i B e s e r e c a n i i .
P e n t r u a c e e a c a s 4 l e f i e s i d e l a n o i c u t o t v e n i t u l . . 5 i a l t u l n i m e n i s 5 i n i
s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c q i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 0 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
G h i a n g h e a m a r e l o g o f 5 t a i n v 5 / a t .
G l i i a n g h e a l o g o f t a i s c a l i t < m . p . >
t N i c o a r < a s c r i s > .
A r i l . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , X I E I / 2 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t r t .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 5 0 .
6 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a t i i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l r r i i M o l d o v e i . I a t a
a u v e n i t , I n a i n t e a n o a s t r 5 s i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o s t r i O d o c h i a , c n e a g h i n a l u i
V r d i c a p i t a r s i f i i c a e i , S o l o n c a , d e b u n & v o i a l o r , n e s i l i t e d e n i m e n i , n i c i a s u -
p r i t e s i a u v n d u t o c i n a s i c u m p r t u r a l o r d r e a p t a , t o a t p a r t e a l u i B r a h 5 s ,
a s a p t e a p a r t e d i n s a t u l O n e s t i c u l o c d e i a z s i d e m o a r , c a r e l e - a f o s t c u m p -
r 4 t u r d e l a D r g h i c i , d i n i s p i s o c u l p e c a r e l - a a v u t D e g h i c i d e l a I a n c u l v o e v o d ,
c u m p 5 r 5 t u r c e s i - a c u m p f i r a t d e l a B r a h s . S i a u v n d u t s l u g i l o r n o a s t r e
D r 5 g u s a n s i N e a n i u l d i e c i , p e n t r u t r e i z e c i t a l e n i d e a r g i n t . S i l e - a p l a i t d e p l i n
a c e s t i b a n i m a i s u s z i s i , 3 0 d e t a l e n i d e a r g i n t .
1 3
www.dacoromanica.ro
P e n t r u a c e a s t a , s A l e f i e 0 d e l a n o i u r i c 0 o c i n a c u t o t v e n i t u l . a l t u l
n i m e n i s n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 0 .
D o m n u l a s p u s .
G h i a n g h e a m a r e l o g o r t a i n v f i l a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f g t a m i s c r t l i t < m . p . >
N i c o a r t t < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C X X X V I I I / 2 4 9 - 2 4 9 a .
O r i g . s l a y , h e t r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 6 6 .
0 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a i .
f I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / a r i l M o l d o v e i . I a t r t
a v e n i t , f n a i n t e a n o a s t r a i f n a i n t e a b o i e r i l o r n o W i , O d o c h i i a , c n e a g h i n a l u i
V l d i c a f o s t p i t a r 0 f i i c a e i , S o l o n c a , d e b u n A v o i a l o r , n e s i l i t e d e n i m e n i ,
n i c i a s u p r i t e 0 a u v n d u t d r e a p t a l o r o c i n a i c u m p a r a t u r r i d i n i s p i s o c u l d e
e u m p f i r a t u r a p e c a r e 1 - a a v u t d e l a P e t r u v o e v o d , u n c h i u l d o m n i e i m e l e , o
p r i s a c i i c a r e e s t e f n h o t a r u l O n w i l o r , c u t e m n i c 1 ) i C u c a s e i c u g r a d i n i
e u p o i a n a . i a u v t i n d u t s l u g i i n o a s t r e N e n i u l d i a c , p e n t r u t r e i z e c i i c i n c i
t a l e n , a c e l l o c c a r e e s t e d i n v a r f u l d e a l u l u i 0 1 1 4 l a p a r i u . i s ' a s e u l a t s l u g a
n o a s t r a N e n i u l d i a c i l e - a p / f i t i t d e p l i n a c e t i b a n i m a i s u s z i 0 3 5 t a l e n .
D e c i n o i v A z t i n d t o c m e a l a l o r d e b u n a v o i e 0 p l a t a d e p l i n g n o i d e a s e m e n i
0 d e l a n o i , a m d a t 0 a m i n t r i t s l u g i i n o a s t r e N e n i u l d i a c a c e a s t a p r i s a c a m a i
f n a i n t e z i s t i , c a r e e s t e I n h o t a r u l O n e t i l o r , c u t e m n i c i c u c a s e i c u g a t -
d i n i i c u p o i a n f i , c a r e a c e l l o e e s t e d i n v e t r f u l d e a l u l u i p i n k ' l a p r A u , c a
f i e 0 d e l a n o i u r i c 0 < w i n k c u t o t v e n i t u l . i a l t u l n i m e n i s f i n u s e a m e s t e c e
f n a i n t e a a c e s t e i c A n i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 0 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
< G h i > a n g h e a m a r e l o g o f A t a I n v a
E u G h i a n g h e a l o g o f f i t a m i s c l i t < m . p . >
N i c o a r i l < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C X X X V I I I / 2 5 0 - 2 5 0 a .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X V I I I ( C u d a t a n e c o m p 1 e t 6 . ) .
1 ) t e m n i c o a s a i n o r i g . ; s A p A t u r A p e n t r u a d A p o s t i r e a s t u p i l o r j a r c a .
4 4
www.dacoromanica.ro
6 6
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 0 , I a 0 .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / d r i i M o l d o v e i . I a t
d o m n i a m e a a m d a t 0 a m I n t a r i t s l u g i i n o a s t r e , V a s i l i e v i s t i e r n i c e l d i n U n g u -
r a 0 d r e a p t a l u i o c i n i c u r n p r t u r , d i n i s p i s o c u l p e c a r e 1 - a a v u t e l d e l a
E r e m i a v o e v o d , t o a t e p a r t i l e d e o c i n d i n D o b r o s l o v e t i , c a r e a c u m s e n u m e t e
U n g u r a 0 i , p a r t e a l u i S t e f a n 0 a f r a t e l u i l u i , G h e r g h i - p , f i i i l u i L u p a , n e p o t i i
l u i S i l e a , p e c a r e 0 l e - a c u m p r a t e l d e l a d n 0 i p e n t r u c i n c i z e c i t t r e t i .
d e a s e m e n e a I i d m i t i i n t r i m d i n i s p i s o c u l t o t d e l a E r e m i a v o e v o d
, o p a r t e d e o c i n t o t d i n a c e l s a t , p a r t e a u n c h i u l u i s u , P e t r e a , c a r e I i e s t e
- d a n k d e l a u n c h i u l l u i , P e t r e a , p e n t r u c a a l % i c o p i i d i n t r u p u l l u i n u a a v u t
p e n t r u n 4 t e r 6 m . 0 0 , p e c a r e l e - a a v u t V a s i l i e v i s t i e r n i c e l d e l a t a t l s u
i - a d a t I n m i n i l e u n c h i u l u i s u l i s l e a i b f a r & l a m o a r t e a s a i d u p m o a r t e e
l u i s 4 - 1 p o m e n e a s c p r e c u m s e c u v i n e .
D e a c e e a , s - i f i e l u i 0 d e l a n o i u r i c 0 o c i n a c u t o t v e n i t u l . i a l t u l
n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a g i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 0 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
G h i a n g h e a m a r e l o g o f d t a i n v a I a t .
E u G h i a n g h e a l o g o r t a m i s c f i l i t < m . p . >
N i c o a r a < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C C X X / 3 8 - 3 9 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t 5 .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 2 2 .
6 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 2 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / A r i l . M o l d o v e i . l a t
a v e n i t i n a i n t e a n o a s t r , s l u g a n o a s t r a N e c h i t a d i a c d i n V i r t o p c u p o p a A n d r u 9 c o
d e a c o l o 0 c u G h e o r g h e d i a c d i n D o l h t i i c u a l t e r u d e a l e l o r i s ' a u p t s t r i t
d e f a I , 1 n a i n t e a d o m n i e i m e l e , p e n t r u u n v a d d e m o a r c e a u i m p r e u n a , i n
s a t u l V A r t o p . D e c i N e c h i t a a z i s c a r e a t r e i a p a r t e d i n a c e s t v a d d e m o a r h ,
i a r p o p a A n d r u c o c u G h e o r g h e a u d o u p r I i d i n a c e s t v a d 0 a u f c u t m o a r a
s i n g u r i , f f i r N e c h i t a .
D e c i N e c h i t a a f f i m a s p e p o p a A n d r u c o 0 p e G h e o r g h e , c a s s t a p i -
f l e a s & m o a r a c u e i
i s l e I n t o a r c f i c e s e c u v i n e c u d r e p t a t e , c e a u c h e l t u i t
p e a c e a m o a r s a u
j a a p a a t r e i a z i .
4 5
www.dacoromanica.ro
D e c i , d e a c u m i n a i n t e , s a n u a i b a p o p a A n d r u s c o i G h e o r g h e a r n a i p a r t
p e N e c h i t a p e n t r u a c e a s t a O r a , n i c i N e c h i t a p e e i , n i c i o d a t a , i n a i n t e a a c e s t e i
c a r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 2 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
G h i a n g h e a m a r e l o g o t t a i n v a t a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
I o n a s c o < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , F i l i a l a I a s i , F o n d S p i r i d o n i e , X X X / 1 7 5 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t 5 .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 2 7 .
6 8
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 3 , I a i .
f I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i . I a t a
d o m n i a m e a a m d a t i a m i n t a r i t r u g i i n o a s t r e , s f a n t a m a n a s t i r e D r a g o m i r n a ,
u n d e e s t e h r a m u l c o b o r a r e a s f a n t u l u i d u h , d r e p t e l e s a l e o c i n i i m i l u i r i p e c a r e
d a t r a p o s a t u l L u p u l S t r o i c i m a r e l o g o f a t , p e n t r u s u f l e t u l s a u i i n t r u
p o m e n i r e a s a s ' t a p a r i n t i l o r l u i i a c o p i i l o r l u i , a c e s t e s a t e a n u m e : D r u j e s t i i
T a i s t r e n i i d i n t i n u t u l l a u i B a r s a n e s t i i i D i m i d e n i i d i n t i n u t u l D o r o h o i
B o r o s c a u t i i d i n t i n u t u l C e r n a u t i , c a r e s a t e i - a u f o s t l u i d r e p t e o c i n i , d i n
d r e p t e u n c e i i s p i s o a c e d e l a d o m n i i d e m a i i n a i n t e , p e c a r e u n e l e l e - a a v u t
d i n m o s t e n i r e a s a p a r i n t e a s c a , a l t e l e c u m p a r a t e p e d r e p t i i s i b a n i .
i a r a s i a l t a s e l i s t e a n u m e G a r b e s t i i i n t i n u t u l H a r l a n , p e r a i d S i t n a ,
c a r e s e l i s t e a f o s t p u s - a z a l o g l a e l p e n t r u s a s e s u t e u g h i , d e f i i i l u i D r a g a n
l o g o f a t , a n u m e T o a d e r i I u r a s c o , c a r i r a m a s e s e r a < d a t o r i > l a v i s t e r i a d o m -
n e a s c a c u 6 0 0 u g h i , d i n t e o d e s e t i n a d e a l b i n e d i n t i n u t u l S u c e a v a , i n z i l e l e
l u i E r e m i a v o e v o d i s ' a u p l a t i t d e a c e a d a t o r i e 1 ) .
P e n t r u a c e a s t a , t o a t e m a i s u s s c r i s e l e s a t e , i m p r e u n a i c u a c e a s t a s e l i s t e
s a f i e s f i n t e i m a n a s t i r i s i d e l a d o m n i a m e a d a t e s i I n t a r i t e c u t o a t e h o t a r e l e
l o r i c u t o a t e v e n i t u r i l e , c a r e s u n t p e e l e , o n c e a r f i p e f i e c a r e , i a z u r i
m o r i s ' t l o c u r i d e m o a r a , c u c a m p s i f a n a t e s i i n p a d u r i i i n g r a d i n i i i n t o a t e
c e l e l a l t e , s a f i e s f i n t e i m A n a s t i r i n e c l i n t i t e i n e s c h i m b a t e , i n v e c i i v e c i l o r
n i m e n i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e n i c i e r i , i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a d o m n i e i m e t e
c l a c k ' c i n e v a , c a n d v a , s e v a i s p i t i s a s t r i c e c t i t o r i a i p o m e n i r e a a c e l u i
b o i e r r a p o s a t s i p e s t e d a n i a i i n t a r i r e a n o a s t r a v a l u a d i n a c e s t e m a i s u s
s c r i s e s a t e s a u s e l i s t e d e l a s f n t a m a n a s t i r e , u n u l c a a c e l a s a f i e d e t r e i o r i
s t e m a t i b l e s t e m a t [s i d e t r e i o r i b l e s t e m a t ] , a n a t e m a , m a r a n a f t a d e d o m n u l
d u m n e z e u s i d e p r e a c u r a t a m a i c a a l u i d u m n e z e u s i d e t o t i s f i n t i i i s a a i b a
1 ) p a s a g i u l e d a t o r i e * s t e r s c u c e r n e a l I n o r i g .
4 6
www.dacoromanica.ro
p a r t e c u d e t r e i o r i b l e s t e m a t u l A r i e i c u l u d a v n z a t o r u l i c u E v r e i i , c a r i
a u s t r i g a t i m p o t r i v a d o m n u l u i n o s t r u I i s u s H r i s t o s , s p u n n d : s i n g e l e l u i a s u p r a
l o r i a s u p r a c o p i i l o r l o r 0 c u . . . 1 ) , I n m u n c i l e t r d e s f r i t , I n v e c i i v e c i l o r , a m i n .
S c r i s l a I a 0 , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > l u n a S e p t e m b r i e 2 3 z i l e .
t I n s u i d o m n u l a s p u s .
I o R a d u l ' v o e v o d < m . p . >
1 - D u m i t r u F i l i p < a s c r i s > .
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t i l t i i - C l u j , F o n d . S i o n , n r . 1 5 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t , c a z u t r i .
0 f o t o c o p i e l a A c a d . R . P . R . , F i l i a l a
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 1 1 i b i d . X I X / 7 9 .
6 9
< 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 3 , S u c e a v a .
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l f e i r i i M o l d o v e i . A d e c d
a u v e n i t a l n o s t r u c r e d e n c i o s
i c i n s t i t b o i a r e n S i m i o n G h e u c a s p t a r i u l c e l
m a r e , d e s ' a u p r a t d e f q < > n a i n t d u m n < i e i > m < > l e c u o l t u z u l d e - t r g
d e B r l a d u i c u C r c i u n c u B r b o s u l d e a c o l o , p e n t r o n e t e o c e n , c u m a u
a d u s s p a t a r i u l i u r e c u d e c u m p r t u r , d e a u a r t a t n a i n t d u m n e m < > l e ;
9 ' a u a d u s i o l t u z u l u r i c u l l o r .
D e c i c u m a u s p u s u r e c u l s p t a r i u l u i p r e a c i i a u r m a u s p u s i u r e c u l
o l t u z u l u i .
P e n t e a c e i a s a i b S i m i o n < s p t a r > 2 ) i u l a - T i n p a r t e a d e c u m p r l i t u r
c u m u - i s e r i e i i n u r i c u l u i , p e n t r e P o r t r e t e i p e n t r e D r u j e t < i > .
n e m e r e l c a s < > n u s < A > a m e s t e c e a t i n s a u a o p r i n a i n t c r t e i
d u m n e m < > l e , n i c i o d a t e t i n v e c i . A f c t s e t ' t i i , a l t f e l s e t n u l a c e l i .
D o m n u l a p o r u n c i t .
t C u j o c e a < a s c r i s > .
L a S u c e a v < a > , S e p < t e m b r i e > 2 3 .
A c a d . R . P . R . C X L / 1 6 1 .
O r i g . r o m . , h t i r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
7 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 3 .
I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > l u n a S e p t e m b r i e 2 3 .
I n z i l e l e b i n e c i n s t i t o r u l u i i i u b i t o r u l u i d e H r i s t o s d o m n u l u i n o s t r u
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l % A r i l M o l d o v e i i i n z i l e l e
l u i P e t r u S m i l e a n v o i t u l d e I a 0 1 C u d o i s p r e z e c e p r g a r i .
n e c l a r I n o r i g .
l o c r u p t I n o r i g .
4 7
www.dacoromanica.ro
l a t a a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a I a c o b F r a n c u l i c u f e m e i a s a , a n u m e
M a r g h i t a , n e s i l i 0 d e n i m e n i , n i c i a s u p r k i , d e b u n a v o i a l o r O a u v a n d u t o c i n a
v i d e d i n a l o r d r e a p t a , o c a s a O c a t o t l o c u l c a t e s t e i m p r e j u r u l e i i . c a p i v n i I a
d e p i a t r a , i n t r e V i t o l t p i I n t r e Z a n e F r a n c u l , p e n t r u t r e i s u t e t a l e n i n u -
r n r a I i .
Si s ' a s c u l a t p a n u l N i c o r k m a r e v o r n i c d e t a r a d e s u s i a c u m p a r a t
a c e a c a s a c u b a n i i s a i g a t a , p r e c u m s ' a s c r i s m a i s u s , c a s a - i f i e , d e a c u m
i n a i n t e , d r e a p t a o c i n a i d e c l i n a p a n u l u i N i c o r i I a O c o p i i l o r l u i i n e p o O l o r
s a i . 1 c u i i s e v a a l e g e r u d a m a i a p r o a p e , n e c l i n t i t n i c i o d a t I n v e c i .
D e a c e e a , n o i c u m a m v z u t a c e a s t a b u r l a t o c m e a l a O p l a t a d e p l i n a , n o i
a m s c r i s i n c a t a s t i h u l o r a u l u i d u p a o b i c e i u l d i n z i l e l e d e d e m u l t .
Si p e n t r u m a i m a r e m a r t u r i e : A r v a t i . S a m s o n i F a r c q i . M i h a i i A n t o n
F r a n c u l i I o n a c o p o r t a r i u l d i n P o p e n i , I i n u t u l D o r o h o i .
A r h . S t . B u c M - r e a S . S a v a - I a s i , X I V / 3 .
O r i g . s l a v , h f i r t i e p e c e t e a p l i c a t .
7 1
< 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 2 3 1 6 1 9 F e b r u a r i e 9 > .
t l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I f i r i i M o l d o v e i . < l a t a
a v e n i t i n a i n t e a > 1 ) n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i s l u g a n o a s t r a A n d r o n i c ,
f i u l T i . . . 1 ) d e b u r l a v o i a l u i , n e s i l i t d e n i m e n i i n i c i a s u p r i t i < a v a n d u t
d r e a p t a s a > 1 ) o c i n a i d e c l i n a , t o a t a p a r t e a l u , c a t s e v a a l e g e d i n p a r t e a
b u n i c u l u i . . . 1 ) s a t , d i n s a t u l L e h a c e a n i , c e e s t e p e B e r h e c i .
A c e a s t a a v a n d u t - o < c r e d i n c i o s u l u i > 1 ) 9 i . c i n s t i t u l u i < n o s t r u > 1 ) b o i e r ,
p a n N i c o a r a m a r e v o r n i c < d e % a r a d e s u s p e n t r u p a t r u > 1 ) z e c i t a l e n i n u m a -
r a t i .
D e a c e e a , c a s a - i f i e i < d e l a n o i u r i c > 1 ) i c u m p a r a t u r a , C u t o t v e n i t u l
* i a l t u l A n u s e a m e s t e c e .
f D o m n u l a s p u s .
E u G h i a n < g h e a l o g o f ' t a m i s c a l i t > 1 ) < m . p . >
. . . < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N i c o r i t a , I / 1 .
O r i g . s l a v , ' A r d e , l i p s i i o t r e i m e d i n d r e a p t a , p e c e t e a p l i c a t i i , c a z u t Z t .
D a t a t d i n d o m n i a l u i R a d u M i h n e a , i d u p G h i a n g h e a l o g o t i l t s i N i c o a r a v o m i t e
d e t a r a d e s u s .
1 ) l o e r u p t I n o r i g .
4 8
www.dacoromanica.ro
7 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 4 ,
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i .
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i m o l d o v e n i , o l t u z u l c u
t o 0 t i r g o v e I i i d i n N e a m i s ' a u p a r i t , d e f a f , I n a i n t e a n o a s t r a , c u c a l u g a r i i
d e l a s f a n t a m a n a s t i r e S a c u l , p e n t r u n i t e p o e n i c e a u f o s t a l e t a r g u l u i , z i c a n d
e i c a l e s t a p a n e s c c a l u g a r i i f a r & n i c i u n d r e p t , i a r c a l u g a r i i a u s p u s , i n a i n t e a
n o a s t r a , e a a c e l e p o e n i s u n t d a t e s f i n t e i m a n a s t i r i d e E r e m i i a v o e v o d , d i n
h o t a r u l t a r g u l u i i s u n t s e r s e i n p r i v i l e g i i p e s e m n e l e h o t a r u l u i m a n a s t i r i i .
D e c i , I n t r u a c e e a , d o m n i a m e a i - a m j u d e c a t , c u j u d e c a t a d r e a p t a 0 l e - a m
a f l a t l e g e c a s a s t a p a n e a s c a c a l u g a r i i p e u n d e l e s u n t s e m n e l e I n p r i v i l e g i i l e
c e l e - a d a t E r e m i i a v o e v o d . i l a a c e e a 0 - a u a l e s e i h o t a r n i c , d e b u n a v o i a
l o r , p e I o n a c o s p a - t a r , c a s a c e r c e t e z e c u o a m e n i b u n i , c u m e g i e 0 d i m p r e j u r ,
d u p a s e m n e l e u r i c u l u i m a n a s t i r i i .
A s t f e l a c e r c e t a t c u o a m e n i b u n i , 0 a f o s t a c o l o 0 r u g a t o r u l n o s t r u , e p i s -
c o p u l P a v e l 0 a u a f l a t e i c a a c e l e p o e n i s u n t i n h o t a r u l 0 i n s e m n e l e u r i c u l u i
m a n a s t i r i i .
* 1 , I n a c e e a , a u r a m a s t a r g o v e t i i d e l a N e a m t d e t o a t a l e g e a , i a r r u g a t o r i i
n o t r i c a l u g a r i d e l a s f a n t a m a n a s t i r e S a c u l s ' a u I n d r e p t a t 0 0 - a u p u s f e r a i e .
P e n t r u a c e e a , d e a c u m I n a i n t e s a n u a i b a a - i m a i p a r t t a r g o v e I i i , n i c i a
d o b a n d i , n i c i o d a t a , I n v e c i , i n a i n t e a a c e s t e i a d e v a r a t e c A r t i a n o a s t r e , s f i s e t i e .
L a I a i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 4 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o f a t a I n v a I a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
T a u t u l < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , L I 1 1 / 3 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t A , c a z u t i i .
C u o t r a d . r o m .
7 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 5 , I a f , 4 i .
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i .
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r a i I n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i m a r i i m i c i , G h e o r g h e
f r a t e l e l u i , S a l a v a s t r u , f i i i l u i T o m a i a i M a i c a i , d e b u n a v o i a l o r , n e s i l i t i
d e n i m e n i , n i c i a s u p r i / i 0 a u v a n d u t d r e a p t a l o r o c i n a i c u m p a r a t u r a a O r i n -
l o r , d i n i s p i s o c d e c u m p a r a t u r a , c e a u a v u t p a r i n t i i l o r T o m a 0 M a i c a ,
d e l a P e t r u v o e v o d , t o e & p a r t e a , c a t s e v a a l e g e p a r t e a A g a f i e i d i n s a t u l
4 c . 2 9 3
4 9
www.dacoromanica.ro
F u t e s t i , c a r e s e n u m e t e a c u m B o t e t i . A c e a s t a a u v n d u t - o s l u g i i n o a s t r e
P n t e l e i f o s t c o m i s i c n e a g h i n e i l u i , T i t i i a n a , p e n t r u p a t r u z e c i t a l e n i d e a r g i n t .
8i s ' a s c u l a t s l u g a n o a s t r P n t e l e i c o m i s i c n e a g h i n a l u i , T i t i a n a
0 a
p l t i t d e p l i n t o i a c e s t i m a i s u s z i s i b a n i , 4 0 t a l e n , I n m i n i l e c e l o r m a i s u s
s c r i 0 , G h e o r g h i e i f r a t e l e l u i , S l v s t r u , f i i i l u i T o m a
i a i M a i c a i 1 ) .
P e n t r u a c e e a , s l e f i e s i d e l a n o i u r i c i o c i n 9 i c u m p r t u r c u t o t
v e n i t u l , n e c l i n t i t , n i c i o d a t I n v e c i . 8i a l t u l n i m e n i s n u s e a m e s t e c e I n a i n t e a
a c e s t e i c r / i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 5 .
t D o m n u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o f t a i n v t a t .
t E u G h i a n g h e a l o g o r t a m i s c l i t < m . p . >
t N i c o a r < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C L V I I / 1 0 1 .
O r i g . s l a y , h t i r t i e , p e c e t e t i m b r a t a .
7 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 2 8 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I a r i i M o l d o v e i . l a t a
d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t 0 a m d a t 0 a m I n t o r s A g a f i e i , c n e a g h i n a l u i
B o u l v i s t i e r , s a t u l a n u m e D v i d e a n i i i c u m o r i i s a t u l F r t e 0 i i , c e s u n t
I n I i n u t u l N e a n 4 i p a r t e a e i , c e s e v a a l e g e d i n s a t u l N i s p o r e 0 i , d i n I i n u t u l
S u c e a v a , p e n t r u c a I i s u n t d r e p t e o c i n i s i d e d i n e d e z e s t r e 2 ) .
P e n t r u a c e e a , a l t u l s n u a i b a s e a m e s t e c a i n a i n t e a a c e s t e i c r l i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 2 8 .
I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , F i l i a l a I a s i , F o n d S p i r i d o n i e , X X X I I I / 4 .
O r i g . s l a y , ' A r t i e p e c e t e a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 4 5 .
7 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) S e p t e m b r i e 3 0 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / r i i M o l d o v e i . I a t
a u v e n i t I n a i n t e a n o a s t r i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o s t r i A l e x a i f r a t e l e l u i , D u r n i t r u ,
f i i i B u s c i i G l i g o r c e a H r e I c a n u l , f i u l G r o z a v e i i V a s i l i e , f i u l l u i O n c i u l i d e a -
I ) M a i c a i * a s a i n o r i g .
9 d z e a s t r e * I n o r i g .
5 0
www.dacoromanica.ro
s e m e n e a 1 ) , f i u l l u i C o n d r e a , t i f f i n e p o f i i B u s c i , d e b u n v o i a l o r , n e s i -
l i f i d e n i m e n i , n i c i a s u p r i f i 0 a u v a n d u t d r e a p t a l o r o c i n a 9 i d e d i n a , t o a t
p a r t e a B u s c a i , c a t s e v a a l e g e d i n s a t u l F u t e t i , c a r e s e n u m e t e a c u m B o t e t i i ,
I n f i n u t u l C a r l i g a t u r i i . A c e a s t a a u v f i n d u t - o s l u g i i n o a s t r e , P f i n t e l e i f o s t c o m i s ,
p e n t r u t r e i z e c i t a l e n i d e a r g i n t , d i n d i r e s e p e c a r e l e - a u a v u t d e l a . . . v o e v o d .
D e a c e e a , s - i f i e 0 d e l a n o i o c i n i c u m p a r t u r c u t o t v e n i t u l . 8i a l t u l
s a n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a 0 , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > S e p t e m b r i e 3 0 .
t I n s u 0 d o m n u l a s p u s .
G h i a n g h e a m a r e l o g o r a t a i n v a f a t .
t E u G h i a n g h e a l o g o f t a m i s c l i t < m . p . >
t N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C L V I I / 1 0 2 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t r i .
7 6
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 2 , I a i .
I o R a d u l v o e v o d , d i n r a i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l f r i i M o l d o v e i . I a t
a e n i t , i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i , m a r i i m i c i , s l u g a n o a s t r a
A l e x a M u s f o s t p A r c a l a b 0 a a r a t a t , i n a i n t e a n o a s t r k i s p i s o c d e l a A l e x -
a n d r u v o e v o d i a l t i s p i s o c d e l a m a m a l u i , d o a m n a E l i s a f t a , c a s ' a s c u l a t
M a r i a , m a m a l u i E r c m i a v o e v o d , i n a i n t e d e m o a r t e a e i , d e b u n a v o i a e i , n e s i -
E t a d e n i m e n i , n i c i a s u p r i t a 0 a d a t 0 a m i l u i t p e m a i s u s s c r i s a s l u g a n o a s t r
A l e x a A l u s t u t a f o s t p a r c a l a b 0 p e c n e a g h i n a l u i , N e a c a , c u u n s a t c e s e n u m e t e
I u r c e a n i i , p e C o b o l t a , I n i n u t u l S o r o c a , c u i a z i m o r i i l - a d a t i n t r u p o m e -
n i r e a e i
i p e n t r u s l u j b a c e l e - a s l u j i t d i n t i n e r e f e ' A n a l a b t r a n e f e a l u i ; c a r e
a c e l s a t i - a f o s t e i d r e a p t c u m p a r a t u r p e d r e p f i i i p r o p r i i s a l b a n i .
D e c i d o m n i a m e a , c a n d a m V a z u t a c e l e i s p i s o a c e 2 ) d e l a a c e i m a i s u s z i 0,
d e d a n i e i m i l u i r e i c u b l e s t e m , d o m n i a m e a n ' a m v o i t a l u a a c e l b l e s t e m ,
c i i d o m n i a m e a m ' a r n m i l o s t i v i t
0 a m m i l u i t p e m a i s u s s c r i s a s l u g a n o a s t r a
A l e x a M u s t a f o s t p a r c l a b
i c n e a g h i n a l u i , N e a c p , c u a c e l s a t , m a i s u s
s c r i s , a n u m e I u r c i a n i i , d i n f i n u t u l S o r o c a , c u i a z i c u m o a r a , c a s a - i f i e
i d e l a n o i , d a n i e i m i l u i r e 0 u r i c 0 o c i n a , c u t o t v e n i t u l , l u i i c o p i i l o r l o r
n e p o f i l o r , n e c l i n t i t , n i c i o d a t a i n v e c i . I a r c i n e s e v a i s p i t i s s t r i c e d a n i a
m i l u i r e a p e c a r e e l a a v u t - o d e l a m a i s u s z i s a , d e a s e m e n i i d e l a d o m n i a
m e a , d a n i e i m i l u i r e , a c e l a s a f i e d e t r e i o r i b l e s t e m a t d e d o m n u l d u m n e z e u
i d e 3 1 8 p r i n f i c e i d e l a N i c h e i a .
l o e a l b i n o r i g .
a q a I n o r i g .
4 *
5 1
www.dacoromanica.ro
P e n t r u a c e e a , a l t u l n i m e n i s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r a t i a n o a s t r e .
S e r i e l a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 2 .
t D o m n u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o r t a i n v ' e l a t .
t E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
t N i c o a r i i . < a s e r i e > .
A r b . S t . B u c . , M - r e a S I . S a v a - I a s i , X X I I / 3 .
O r i g . s l a y , h a r t i e f i l i g r a n , p e c e t e a p l i c a t a , c a z u t a .
7 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 2 , I a s i .
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I r i i M o l d o v e i . I a t
a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r A i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i , B o a 0 A n d r e i e a
C u c t q a i W a r m a n 0 B u i , u r a i G a i c a i M a n t i e i s o r a l o r I l i n c a i S c o r n o a e
v e r i i l o r , c ' e l i a u a v u t m i n a i n s a t u l S i d a v s c a i n i s ' a u j e l u i t , c u m a r e
p l n g e r e , c a l e - a l u a t s a t u l l o r S i d a v s c a B a l i c a f o s t h a t m a n , i n z i l e l e l u i C o s t a n -
t i n v o e v o d , c u a s u p r e a l , f a r b a n i i r e r 4 v o i a l o r , c u s i l a .
$ i a p i e r d u t B a l i c a a c e s t s a t , i n h i c l e n i e , c n d a v e n i t c u a c e i b o i e r i p r i b e g i
d i n T a r a L e r a s c a , c u C o s t a n t i n v o e v o d , c u m u l t e W i l e e t i , c u m a r e r i i u t a t e
a s u p r a O r a M o l d o v e i . i a p o i S t e f a n v o e v o d a d a t a c e s t s a t S i d a v s c a 0 a
m i l u i t p e B e l d i m a n m a r e l o g o f t .
I a r e i , c i l n d a u v A z u t a a , a u m e r s c u t o i i i n a i n t e a l u i B e l d i m a n m a r e
l o g o r t i l - a u r u g a t i s ' a u T a n s c u l a c r i m i , c a a u p i e r d u t s a t u l l o r c u m a r e
s t r a m b a t a t e i c u a s u p r i r e , f a r a n i c i u n b a n .
I a r e l c a n d a v a z u t c a l e e s t e d r e a p t o c i n a i d e d i n a , e l s ' a i n d u r a t i
a d a t 0 a i n t o r s s a t u l S i d a v s c a 0 a l u a t d e l a e i p a t r u c a i , c u m a u a v u t e i
z a p i s d e l a B e l d i m a n l o g o r e t .
D e c i d o m n i a m e a , c h n d a m v t i z u t a c e s t z a p i s d e l a B e l d i m a n l o g o f f i t ,
d o m n i a m e a , d e a s e m e n e a 0 d e l a n o i a m d a t i a m i n t r i t a c e s t o r o a m e n i
t o s i s c r i 0 m a i s u s , s a t u l l o r S i d a v s c a . P e n t r u a c e a s t a , s l e f i e i d e l a d o m n i a
m e a , o c i n 4 i i n t a r i r e c u t o t v e n i t u l . i a l t u l s 4 n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 2 .
I n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
M a r m u r e < a s e r i e > .
A c a d . R . P . R . , C X V I / 7 2 .
O r i g . s l a y , " ' A r t i e , p e c e t e a p l i c a t a , c a z u t a . .
0 c o p i e s l a v a i b i d . , C X L / 2 0 7 .
A d o u a i s c a l i t u r a d o m n e a s c a c o n t r a f a c u t a , J n g c e a d i n t a i . P e e a e s t e l i p i t u n
f r a g m e n t d e a c t s l a y p r i v i t o r l a a c e l a s i s a t S i d a v s c a : G h i o r g b i t a n a m e s t n i c
s e r i e . D i m c a d i n S i d a v c e , i a r t u s a . . . e s t e p o r u n c a p e n t r u . . . s f i e t r i m i s i l a t i n e . . .
5 2
www.dacoromanica.ro
7 8
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 3 , I a i .
t l o R a d u l v o e p o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l g i r i i M o l d o v e i . S c r i e m
s l u g i i n o a s t r e A n d r e i c a s p a t < a r > d i n A l m n i . D a c i i v e i v e d e a c a r t e a d o m n i i
m l e , a t a i b i a a l g e t o a t a p a r t e a d e o c i n a d e n s a t d e n V a r t < o p > 1 ) a s l u g e i
n o a s t r e G h e o r g h i e d i i a c , d e n c u m p a r a t u r < a ' > c e a r e a c o l o d e l a A v r m s c < u > 1 ) 1
0 d e l a B u c u l i u , d e n v a t r a s a t u l u i 0 d e n m o a r < a > 0 d i n I a r i n a 0 d e n t o t
v e n i t u l , p r e n t r u c a c i ' a u c u m p a r a t i e o c i n a i n t e a c e l a s a t , c e m < a i > 1 ) s u s
s c r i e , p r e a i s a i b a n i d i r e m i .
l a r c u i v a ' A r e a c u s t r a m b u l s t i - i d a i d z i s A s t e a d e f a / < > i n n a i n t e a
d o m n i i m l e .
A l t f e l s c l n u f i e .
S c r i s I n I a 0 , 1 < e a > t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c < t o m b r i e > 3 .
D o m n u l a s p u s .
t G h n g h e a m a r e l o g o f < f i > t a i n p e i l a t < m . p . >
t I o n < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , L X X V I / 8 7 .
O r i g . r o m . h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t i l .
7 9
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 9 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I a r i i M o l d o v e i . l a t a
a v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r a 0 i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o t r i m o l d o v e n i m a r i
0 m i c i , P a t r a c o B o l d e s c u l , f i u l l u i T o a d e r B o l d e s c u l , d e b u n a v o i a l u i , n e s i l i t
d e n i m e n i , n i e l a s u p r i t 0 a v a n d u t d r e a p t a s a o c i n a 0 d e d i n a , j u m a t a t e d e
s a t d i n P o p w i , c e e s t e i n I i n u t u l N e a m t c u l o e p e n t r u i a z 0 p e n t r u m o r i
0 c u f a n a t A c e a s t a a v a n d u t - o s l u g i l o r n o a s t r e G h i o r g h i e B a o t a 0 f r a t e l u i
s a t ' I u r a c o B a p t a p e n t r u n o u a z e c i g a l b e n i r o 0 i 0 p e n t r u d o i c a l f o a r t e b u n i
d r e p t o s u t a d e t a l e n i 0 i - a p l a t i t d e p l i n d i n a i n t e a n o a s t r a 0 d i n a i n t e a b o i e -
r i l o r n o t r i .
D e c i n o i v a z a n d t o c m e a l a l o r d e M i n a v o i e 0 p l a t a d e p l i n a , n o i d e a s e m e n i
0 d e l a n o i a m d a t 0 a m i n t a r i t m a i s u s s c r i 0 1 o r s l u g i l o r n o a s t r e G h i o r g h i e
B a p t a 0 f r a t e l u i s a u I u r a c o B a p t a , a c e a m a i s u s z i s a j u r n a t a t e d e s a t d i n
P o p e t i , i n I i n u t u l N e a m t c u l o e p e n t r u i a z 0 p e n t r u m o m % 0 c u f a n e t e 0
c u t o t h o t a r u l , c a s a l e f i e 0 d e l a n o i u r i c 0 o c i n a c u t o t v e n i t u l n e c l i n t i t
n i c i o d a t a i n v e c i .
i a l t u l n i m e n i s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a n i a
n o a s t r e .
1 ) l o c r u p t I n o r i g .
5 3
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 9 .
D o m n u l a z i s .
G b i a n g h e a m a r e l o g o f t a i n v l a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f d t a m i s c l i t < m . p . >
t N i c o a r d < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , X I / 1 .
O r i g . s l a v , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t , c a z u t i l .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 6 2 .
8 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 1 0 , I a i .
S u r e t s c o s d i p e i s p i s o c u v e c h i u p e s d r b i e d e l a R a d u l v o d a , d o m n u V r i i
M o l d o v i i , s c r i s d e F o c e i n E s < i > , l a l e < a > t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t < o m > v < r i e > 1 0 .
I a t a u v e n i t i n n a i n t e n o a s t r i i n n a i n t e b o e r i l o r n o s t r i s l u g a n o a s t r a
D r g u l u l B o g d a n s t a r o s t i , c u m u i i m a r t u r i b o e r i d i n c u r t e d o m n i i m e l i
o s t a s i f r u n t a s i s < i > m e g i e s < i > d e p r i n p r e g i u r s i a u m r t u r i s i t d i n a i n t e n o a s t r ,
c a c a t i i s p i s o a c i i u n c e d e c u m p r . t u r c i - a u a v u t e l d e l a P e t r u v o d
d e l a I r i m i e v o d s i d e l a S t e f < a > n v o d T o m a , p e o p a r t i d e o c i n d i n F o c -
s ' A l t i i v i i e i c u v a d d e m o a r i n g r l a P u t n i i , c e i - a u f o s t c u m p r a t u r h d e l a
C o n d r e d r e p t p a t r u z c i t a l e n , c a r i a c e l i v i i s < i > p a r t i d e c i l l a i c u p a r t i d e
v a d d e m o a r , i - a u f o s t c u m p r t u r C o n d r i i d e l a f i c i o r i i . . . I ) s i p e a c e e l a n t
p a r t i d e o c i n d i n t e a c e l a s < i > s a t F o c s a s t i c u v i i c u p i l i d e v a d d e m o a r a ,
c i i - a u f o s t l u i c u m p r t u r d e l a B o t a , d r e p t p a t r u z c i t a l e n .
S i p i a l t a p a r t i d e o c i n , d i n t e a c e l a s s a t F o c s s t i i , c u l o c d e v i i s i c u
v a d d e m o a r a , c i i - a u f o s t l u i c u m p r t u r a d e l a P r i c o p i i , f i c i o r l u i D r a g o ,
d r e p t p a t r u z a c i t a l e n , s i p e o v i i d i l a S a r b i , s u p t m a l u l P u t n i i , c i i - a u f o s t l u i
c u m p r t u r d e l a C r u d < u > i d e l a f i c i o r u l u i J i v i l e , d r e p t 3 6 t a l e n , s i p e
c e e l a n t p a r t i d e o c i n s i c u v i i s i c u l i v e z i d i n s a t , p a r t e c e d i n g i o s , c i i - a u
f o s t l u i c u m p r t u r a d e l a B t i e , d r e p t p a t r u z c i t a l i r i , s i p e c e e l a n t p a r t i
d e o c i n d i n t r - a c e l a s s a t , p a r t e c e d i n g i o s , c e i - a u f o s t l u i c u m p r t u r d e l a
M r i c a , f a t a , d r e p t 3 0 t a l i r i .
b u c a t d e l o e l a P o d o l R o s , c e i - a u f o s t l u i c u m p r t u r d e l a S t a v i i r
d e l a f i c i o r i i l u i , d r e p t 1 2 t a l i r i , s i p e c e a l a n t b u c a r d e l o c , d e n t e a c e l a s l o c
P o d < u l > R o s , c i i - a u f o s t l u i c u m p r t u r d e l a S m i o n s i d e l a f i c i o r i i l u i ,
f i d e l a T o a d e r u B o u r e l , d r e p t s a s e t a l e n i p e c e e l a n t b u c a r d e l o c d i n
c u r m a t u r a S o h o v e j i i , c i i - a u f o s t l u i c u m p a r a t u r d e l a S t e f < a > n , d r e p t s a s i
1 ) l i p s a i n t e x t .
5 4
www.dacoromanica.ro
t a l e n i 0 p e a l t b u c a t d e l o e , d i n d i a l u S o h o v e j i i , c i i - a u f o s t l u i c u m p a -
r t u r a d e l a C r c i u n D r i I a n , d r e p t a s i t a l e n .
D e c i n o i e n d a m v a z u t a t t a m a r t u r i m r t u r i s i n d d i n n a i n t e n o a s t r ,
p r i e u m c a i - a u p e r i t t o a t i d r e s u r i l e 0 u r i e l l e l u i p e t o a t e a c e l e a l e l u i c u m p a -
r t u r i 0 o c i n i , c A n d 1 - a u p r d a t L e 0 i c u m a r i o a s t i i o a m e n i c n d a u f o s t
c u S i c o r e n s c h i 1 ) l a t f i r g u T e c u c i 0 i - a u l u a t t o a t a v e r e 0 v i t i l e l u i , n o i
a A j d i r e 0 d e l a n o i i - a m d a t 0 i - a m i n t r i t s l u g i i n o a s t r i l u i D r g u T u B o g d a n
s t a r o s t i , p e t o a t i a c e l i d e m a i s u s s c r i s i p r I i d e o c i n i 0 v i i 0 b u c 4 i d e l o c u r i
0 p r u l i d e v a d u r i d e m o r i .
D r e p t a c e e , c a s - O - i f i e l u i 0 d e l a n o i u r i c 0 e u m p r t u r a 0 i n t a r i t u r
c u t o t v e n i t u l 0 a l t u l s n u A . a m e s t i c e .
D o m n u l a u p o r o n e i t .
G h e n g h e m a r e l o g < o > f < > t a u i n v a t a t 0 a u i s a l i t .
D i n l i m b a s r b a s c p e l i m b a m o l d o v e n e a s c A s ' a u t l m a c i t d e m i n i l o a n
S t a m a t e l o s t m a r e p i t o r i n E 0 , l a l e a t 1 8 1 3 G h e n a r 2 3 .
A r h . S t . B u c . , M - r e a B o g d a n a X V / 1 .
T r a d . r o m .
8 1
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 1 3 , I a i .
t I a t d e c i e u I o r d a c h i e , f i u l l u i S i m a , f o s t . v a m e 9 , i n s u m i m r t u r i s e s c
C u a c e s t z a p i s a l n o s t r u , n e s i l i t d e
n i m e n i , n i c i a s u p r i t , c i i n s u m i d e b u n v o i a
m e a , a m v f i n d u t v i a m e a , d o u 6 s p r e z e c e
P a i d d i n P i s c o p 2 ) d e l a C o t n a r i , c e a v e m
a c o l o , p a n u l u i N i c o a r m a r e v o r n i c d e I a r a d e s u s , p e n t r u
c i n c i s u t e g a l b e n i
u n g u r e t i .
S i l a a c e a s t t o c m e a l a n o a s t r a u f o s t p a n i i : p a n U r e c h e f o s t m a r e
v o r n i c 0 G h i a n g h e a m a r e l o g o f t 0 C o s t e B c i o c m a r e v o r n i c 0 M i h a h a t m a n
0 p a r c l a b d e S u c e a v a 0 N i c u l a v i s t i e r
i G o i a f o s t m a r e v o r n i c
i D u m i -
t r a c h e m a r e v i s t i e r 0 M a n u l e m a r e m e d e l n i c e r 0
M a n o l a c h i m a r e s t o l n i c
0 m u l I i a l I i p a n i , c a m i l o s t i v i r e a s a s a i b a a s t f i O n i
a c e l e m a i s u s s c r i s e ,
d o u a s p r e z e c e f l c i d e v i e , 0 s l i f a c a 0 p r i v i l e g i u d o m n e s c .
S i p e n t r u m a i m a r e p u t e r e a m p u s p e c e t e a n o a s t r l a a c e s t
z a p i s , s i
s e t i e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 1 3 z i l e .
U r e c h e a m i s c A l i t < m . p . >
I n d o c . d i n 1 0 F e b r u a r i e 1 6 1 7 t c n e a z u l C o r f i t s c h i * ( K o r e c k i ) .
E v o r b a d e t D e a l u l E p i s c o p u l u i s .
5 5
www.dacoromanica.ro
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
N i c o a r a v o r n i c < m . p . >
D i m i t r a c h e v i s t i e r < m . p . >
A r h . S t . B u c . , M - r e a S f . S a v a - I a s i , X X X I V 1 6 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , 6 p e c e t i a p l i e a t e .
8 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 6 ) O e t o m b r i e 1 3 .
t A d i c a e u I o n a p o S t r o i c i s c r i e m i d a m t i r e , c u a c e s t z a p i s a l m e u ,
c u m a m s c h i m b a t p a r t e a m e a d e o c i n a d i n s a t u l N e l i p e t i c u r a z e 0 a n u m e
G r o z a v i B e r e < a n > 2 ) i M o s c h i c i , c u v e r i l l o r , d e l a t a t a l l o r , i D u m i t r u c u
f r a t e l e s u s t e f a n , a s t f e l p a r t e a d i n j o s c e a f o s t a l o r a c u m m i s ' a c u v e n i t
m i e i c u o g r a d i n a 0 o c a s d i n p a r t e a l u i D u m i t r u i f r a t e l e l u i , s t e f a n i
o c a s a d i n p a r t e a l u i M o s c h i c i i d e l a v e r i i l u i i a r p a r t e a d i n s u s , c e a f o s t
a m e a s ' a c u v e n i t l o r s i a m d a t l u i D u r n i t r u . . . 2 ) i p e n t r u g r d i n f i u n b o u i a r
l u i M o s c h i c i d e a s e m e n i p e n t r u o c a s a , o v a c a .
a c e a s t a t o c m e a l a s ' a t o c m i t d i n a i n t e a l u i U r s u P a t r a c a n c l u c e r i B e j a n
c e a n i c i G h e r g h i n a q e t r a r i o a m e n i b u n i m e g i e 0 : L u p u l b a t r a n u l d i n N e -
m a n d r i i T o d e r 4 a d e a s e m e n i .
p e n t r u m a i m a r e c r e d i n I a i m a r t u r i e , e u I o n a c o S t r o i c i a m p u s i
p e c e t e a i a l t i p a n i a n u m e m a i s u s s c r i v i : U r s u P a t r a 9 c a n i B e j a n i G h e r g h i n a
d e a s e m e n i a m p u s p e c e T i l e n o a s t r e p e a c e s t z a p i s .
e u M i h a i l P o p u l d i a c a m s c r i s a c e s t z a p i s s a s e t i e .
I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 1 3 .
E u I o n a 9 c o S t r o i c i a m i s a l i t < m . p . >
A r h . S t . I a s i , C C C X X I I I / 1 2 .
O r i g . s l a y , h A r t i e , p e c c t e a p l i c a t A .
8 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 1 7 , I a q i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n r n i I a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i .
l a t a d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t i a m d a t 0 a m < m i l u i t > 3 ) p e s l u g a < n o a s -
t a t > 4 ) c r e d i n c i o a s a < p a n > 3 ) I o n w o B o l d e s c u l 3 ) , c u u n s a t a n u m e
5 6
s e m n A t u r a I n l i m b a g r e a c A .
t ) l o c r u p t I n o r i g .
3 ) i n d r e p t a t p o s t e r i o r I n : a m v A n d u t .
6 ) i n d r e p t a t p o s t e r i o r i n : p e n t r u 6 5 0 u g h i .
1 1 )
I n d r e p t a t p o s t e r i o r I n : a l n o s t r u .
6 ) s ' a s c r i s p o s t e r i o r : p o s t e l n i c p e s t e u n t e x t i n i t i a l r a s .
www.dacoromanica.ro
t o r i i , c a r e a c e s t m a i s u s s c r i s s a t a f o s t d r e p t d o m n e s c , a s c u l a t o r d e o c o l u l
t t i r g u l u i P i a t r a s i a f o s t d a n i e d e l a C o s t a n t i n v o e v o d l u i f o s t p o s t e l n i z ,
d a r 1 - a p i e r d u t i n h i c l e n i e , a n d a v e n i t c u C o s t a n t i n v o e v o d a s u p r a l u i
S t e f a n v o e v o d 0 a V r i i d o m n i e i m e l e , c u m u l t e o s t i l e s e s t i i c r a r i c e s t i 0 m a r e
a z b o i a % c u t c u e i p e a p a J i j i e i 0 a u p i e r i t t o / i , c u t o a t e o s t i l e l o r , u n d e
o a s e l e l o r z a c .
P e n t r u a c e e a f i e d e l a n o i u r i c s i d a n i e i < m i l u i r e > c u t o a t e v e n i -
t u r i l e i c u t o t h o t a r u l l u i , n e c l i n t i t n i c i o d a t r t , i n v e c i i v e c i l o r .
l a r d u p r i v i a / a n o a s t a , c i n e v a f i d o m n , d i n t r e c o p i i i n o s t r i s a u d i n n e a m u l
n o s t r u s a u p e o r i c i n e i l v a a l e g e d u m n e z e u s f i e d o m n r i i n o a s t r e , M o l d o v a ,
a c e l a s i i n u c l i n t e a s a d a n i a i < m i l u i r e a > 1 ) n o a s t a ' , p e n t r u a i - a m d a t i 1 - a m
m i l u i t , p e n t r u s l u j b a l u i d r e p t c r e d i n c i o a a , p e c a r e a s l u j i t - o d o m n i e i m e l e .
I a r c i n e s ' a r i s p i t i s s t r i c e d a n i a i < m i l u i r e a > 1 ) n o a s t a , a c e l a a f i e b l e s t e m a t
s i d e t r e i o r i b l e s t e m a t d e d o m n u l d u m n e z e u , f a c g t o r u l c e r u l u i s i p f i m A n t u l u i
0 d e 3 1 8 s f i n 0 p a r i n t i c e i d e l a N i c h e i a s i d e p a t r u e v a n g h e l i s t i s i d e t o / i
s f i n / i i .
P e n t r u a c e a s t a , a l t u l n i m e n i a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a r / i a
n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 1 7 .
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
l o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t N i c o a a ( a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , 1 / 3 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e t i m b r a t A .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 5 0 .
8 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 2 0 ,
t I o R a d u l < v o e v o d > 2 ) , d i n m i l a < l u i d u m n e z e u > 2 ) , d o m n a l / A r i l . M o l d o v e i .
A m d a t s i a m i n a r i t r u g i i n o a s t r e m i t r o p o l i a d e R o m a n , u n d e e s t e h r a m u l
s f i n t a p r e a c u v i o a s a m a i c a P a r a s c h i v a , d r e p / i i e i r o b i T i g a n i , a n u m e : G r i g o r i e
c u f e m e i a
c u c o p i i i s i I o n C o c o s c u f e m e i a s i c u c o p i i i s i D u m i t r u
C o c o s c u
f e m e i a
i c u c o p i i i 0 I o n S e n g a r c u f e m e i a s i c u c o p i i i
i E f r i m c u f e m e i a
C u c o p i i i i B o m a c u f e m e i a
i c u c o p i i i
i C o z m a , g i n e r e l e l u i B o r e a s i V a s i l i e
C u f e m e i a i C u c o p i i i
i T o a d e r , f r a t e l e l u i , C u f e m e i a i c u c o p i i i i G h i o r g h e
c u v i l n t u l s ' a c o r e c t a t p o s t e r i o r i n : v a n z a r e .
l o o r u p t I n o r i g .
t 5 7
www.dacoromanica.ro
c u f e m e i a s i C u c o p i i i s i I o n a s c o h o l t e i , f i u l l u i M u r t e a l i S i m i o n h o l t e i ,
f r a t e l e l u i i t e f u l T i p i r i g a i S o l o m i a , s o r a l u i B o r e a i M a r i i c a , f i i c a
S o l o m i e i i c o p i l u l l o r B a d i u 1 ) i A r a p u h o l t e i i M a x i n , n e p o t u l l u i B o r a ,
d i n p r i v i l e g i i l e c e a a v u t d e i n t d r i r e d e l a P e t r u v o e v o d c e ! B d t r n .
D e c i s d - i f i e i d e l a n o i d a n i e i i n t r i r e d r e p t i r o b i 2 ) T i g a n i a i r u g i i
n o a s t r e i m i t r o p o l i e i d e R o m a n m a i s u s s c r i s e , n e c l i n t i t n i c i o d a t f i I n v e c i . A l t u l
s f i n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
S ' a s c r i s l a I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 2 0 z i l e .
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t L u c o c i < a s c r i s > < m . p . >
A c a d . R . P . R . L X I / 2 3 .
O r i g . s l a v , ' A r t i e f i l i g r a n , p e c e t e a p l i c a t A
8 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 2 6 .
N o i R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l ( r i i M o l d o v e i . P r e c u m
a u v e n i t i n n a i n t e a n o a s t r d i i n n a i n t e a b o e r i l o r n o s t r i s l u g a n o a s t r d I g n a t i e
C i o g o l e c e a u f o s t u p a r c A l a b u s i S t r a t u l c e a u f o s t p a h a r n i c i s ' a u p d r t
d e f a t i n n a i n t e d o m n i i c u s l u g a n o a s t r d c u I o n a s c u C u j l i a c e a u f o s t u s t a -
r o s t e , p e n t r u g i u m d t a t e d e s a t u d e l a M a n o v a p a r t e d i r i s u s , z i c a n d u s l u g i l e
n o a s t r e I g n a t i e C i o g o l e i c u S t r a t u l c d l e 3 ) i a s t e c u m p a r d t u r a d e l a s e m i n t i i l e
s a l e d e l a I o n a s c u T i t u l s i d e l a f r a t e l e l u i G r i g o r c e , f i i l u i N e c u l a i S o a l a s .
l a r I o n a s c u C u j b a I n t e a c e s t a a u z i s , c u m a c e c u m p f i r a t u r d p e n t r u a c e
g i u m d t a t e d e s a t u d e l a M a n o v a a u c u m p d r a t I n z i l e l e l u i s t e f a n v o e v o d s i
n ' a u a r a t a t n i c i o p u r t a r e d e g r i j d i n e a v n d u n i c i o m r t u r i e d e l a b o e r i p e n t r u
a c e g i u m t a t e d e s a t u s i d e l a a l t i d o m n i .
C u s f a t u l n o s t r u a m c e r c a t s i a m g i u d e c a t p r e d n s i i c u d r i a p t a n o a s t r
g i u d e c a t a , d u p l e g e p m a n t u l u i s i a m a f l a t u d i n l e g e , c u m I o n a s c u [c u ] C u j b a
d e o s e b i s i - a u c e r s u t b a n i d e l a c i n e a u v d n d u t u d e v r e m e c e s ' a u a f l a t
c d t e a u g r i t u n c u v a n t u f a r % d r e p t a t e i s ' a u h o t r d t i n n a i n t e d o m n i i m e l e
s i a t o a t l e e e t r d i p e n t r u a c e g i u m d t a t e d e s a t u c e m a i s u s s c r i e M a n o v a ,
i n c h ' d i n z i l i l e l u i C o s t a n d i n v o d d i s ' a u 1 n d r e p t a t C u p r t o r i i d e l a m o s i n a s i
i n d r e p t n d u - s d
i s ' a u p u s i n t r e s i n e m a r e l e g a t u r a , a l t d g i u d e c a t I n n a i n t e
s a n u m a i a i b d .
1 ) s i c o p i l u l l o r B a d i u * s c r i s d e a s u p r a d e a l t A m i m a .
a ) s h o l o p i * i n o r i g .
3 ) i n t e x t u c a r e * .
5 8
www.dacoromanica.ro
Si p e n t r u m a i m a r e s l u g a n o a s t r I o n a c u c u I g n a t i e C i o g o l e 0 c u S t r a t u l
p e n t r u a c i a s t a , a c e i a 0 i a r 0 s n u m a i f i e I n v e c i . Si a c i a s t a l i s ' a u d a t c a
s n u m a i i n d r z n e a s c a I n n a i n t e s c r i s o r i i d o m n e 0 i , 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 2 6 .
G h e n g h e m a r e l o g o r t .
A r h . S t . B u c . , C o n d i c a M - r i i R a c h i t o a s a , n r . 5 7 2 , f . 1 4 8 v .
C o p i e r o m .
86
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) O c t o m b r i e 3 0 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l V r i i M o l d o v e i .
I a t a a v u t z i I n a i n t e a d o m n i e i m e l e c n e a g l i i n a T o d o s i a a l u i G h e o r g h e
f o s t m e d e l n i c e r c u I o n w o 0 c u f r a t i i l u i , d i n E p u r e n i , p e n t r u c a s - i i n t o a r c a
p a t r u b o j 0 c l o u d v a c i , p e n t r u o b u c a t d e o c i n d i n a c e l s a t , E p u r e n i , p e
c a r e i l c u m p r a s e p a n u l e i G h e o r g h e f o s t m e d e l n i c e r d e l a t a t l l o r , p o p a A l e x a
E p u r e . D e c i c n d a f o s t l a z i , e i n ' a u v e n i t , n i c i n u i - a u i n t o r s n i m i c , c i a u
r a m a s d i n a i n t e a d o m n i e i m e l e .
D e c i T o d o s i a , c n e a g h i n a l u i G h e o r g h i e , s ' a s c u l a t d e b l i n d v o i a e i , n e s i l i t
d e n i m e n i , n i c i a s u p r i t 0 a v n d u t a c e a b u c a t d e o c i n d i n E p u r e n i , c r e -
d i n c i o s u l u i 0 c i n s t i t u l u i n o s t r u b o i e r p a n G h i a n g h e a m a r e l o g o r t p e n t r u
a c e i 4 b o i 0 2 v a c i . Si s ' a s c u l a t c r e d i n c i o s u l n o s t r u b o i e r , G h i a n g h e a m a r e
l o g o f t 0 i - a d a t p a t r u b o j 0 d o u v a c i p r e l u i I i l a 5 0 t a l e n i n u m r 0 .
D e c i n o i v z n d t o c m e a l a l o r d e b u n v o i e 0 p l a t a d e p l i n k n o i d e a s e m e n e a
i d e l a n o i a m d a t 0 a m i n t r i t m a i s u s s c r i s u l u i n o s t r u c r e d i n c i o s 0 c i n s t i t
b o i e r , p a n G h i a n g h e a m a r e l o g o f t , a c e a s t b u c a t d e o c i n d i n E p u r e n i , c a
s - i f i e i d e l a n o i o c i n g c u t o t v e n i t u l . Si a l t u l n i m e n i s n u s e a m e s t e c e I n a i n -
t e a a c e s t e i c g r I i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > O c t o m b r i e 3 0 .
t I n s u 0 d o m n u l a z i s .
t I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t N i c o a r a < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , X C V I / 1 4 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
8 7
< 1 6 1 6 > N o e m b r i e 1 , I a l i .
t A d e d i e u , G h i a n g h e a m a r e l o g < o > f < > t , s c r i e m l a p r i i a t e < n u l > n o s t r u
D u m i t r a c o p i t a r i u l . D a u l < i > t i r e c u m a u v e n i t I n a i n t e a n o a s t r , N e a n i u l
d i i a c 0
c u C o n d r e a M a l i v > , d e s ' a u p r a t d e f a t a , i n a i n t e a n o a s t r , p e n t r u
5 9
www.dacoromanica.ro
o p r i s a c a C u t e m n i c 0 c u c a s a , c e a u f o s t c u m p a r a t N e a n i u l d i i a c d e l a f a t a
V l a d i c a i , c e a u f o s t p i t a r 1 ) .
D e r e p t u a c e a , d e a c a v e i v e d e a < c a r t e a > 2 ) n o s t r a , i a r d u m i a t a s a m e r g i c a
N e a n i u l , s a - i s c o a l a s t u p i i C o n d r e i d e n z e m n i c u 0 s f i a i b i a s o c o t i s a / i e p r e
u n d e i a s t e l o c u l 0 c a t a u t i n u t V l a d i c a p i t a r i u l s f i a i b a a T i n e a N e a n i u l . M a i
m u l t u s r ' n u I i e .
A c e a s < t a > s c r i e . S A f i i s a n a t o s .
S c r i s l a l a f i , N o e < m > v < r i e > 1 .
E t t G h i a n g h e a l o g o f e t f i a m i s a l i t o n . p . >
A c a d . R . P . R . , C X X X V I I I / 2 3 .
O r i g . r o m . , h A r t i e f i l i g r a n , p e c e t e a p l i c a t A .
D a t a t d u p A d o c . d i n 1 6 1 6 S e p t e m b r i e 2 0 .
8 8
< 1 6 1 6 > N o e m b r i e 4 , V a r t o p .
t A d i c c l e u , G h i o r g h i e B o / u 1 d i i a c d e n D o l h q t i , m a r t u r i s e s c u c u m a u v e n i t
D o n i c i d e n V a r t o p , c u c i < n > s t i t a c a r t e a a m a r i i s a l e l u i v o d a , p r i n t r u n 4 t e
v a d u r i d e m o m % d e n V a r t o p , c e a u i n p r e u n a c u N i < c h i > t a d i i a c u l d e a c o l e a ,
s c r i i n d u i n c a r t e c u m a u d z i s D o n i c i c a s ' a u p u s N e c h i t a m o a r a p r e u n v a d
m a i g i o s 0 a u n e c a t v a d u l l u i D o n i c i , c e i a s t e m a i s u s .
D e c i c i < n > s t i t a c a r t e a a m a r i i s a l e l u i v o d a s c r i i n d u c a s a s t r a n g e m
o a m e n i b u n i m e g i i w i > d e p r e n p r e g i u r s a - i t o c m i m c u m v o m g a s i m a i c u
d e r e p t u l .
D e c i n o i a m s t r a n s u o a m e n i b u n i a n u m e : p o p a G h i o r g h i e d e n D o b r n i
0 p o p a I o n d e n V a r t o p 0 M i r a u % d i i a c d e a c o l e a 0 I o n a c o d e a c o l e a , V a s i l i e
d e a c o l e a 0 C r < i > s t e a c o r n i e l d e n B o r c e t i i C r < i > s t e a a p r o d d e a c o l e a
i a l I i m u l I i o a m e n i b u n i c e - a m a f l a t , c u s u f l e t e l e n o a s t r e , l u i D o n i c i , v a d
d e m o m % m a i s u s 0 N e c h i t e i a m a f l a t v a d d e m o a r < a > m a i g i o s , u n d e - i i a s t e
m o a r a . S ' i i - a m t o c m i t c a s a h i e i n p a c e . S i < s p r e > m a i m a r e c r e d i n f a , n e - a m p u s
0 p e c e I i l e n o a s t r e i n t e a c e s t u z a p i s , c a s a < s e > t i e .
S c r i s i n V a r t o p , N o e < m > v < r i e > 4 .
A c a d . R . P . R . , F i l i a l a I a 0 , F o n d S p i r i d o n i e , X X X / 1 7 4 .
O r i g . r o m , h A r t i e , t r e i p e c e t i a p l i c a t e .
D a t a t d u p l i d o c . d i n 2 5 I a n u a r i e 1 6 1 7 , p r i n c a t e H a d u I f i h n e a c u r n A p r i c i n a p e n t r u
m o a r a p o m e n i t A i n d o c u m e n t .
1 ) d e l a t a u f o s t . . p i t a r a s c r i s c u a l t A c e r n e a l A p e s t e t e x t s t e r s .
9 o m i s i n o r i g .
6 0
www.dacoromanica.ro
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 1 5 , I a i .
t D i n m i l a l u i d u m n e z e u , n o i l o R a d u l M i h n e a v o e v o d , d o m n a l t r i i
M o l d o v e i . F a c e m c u n o s c u t c u a c e a s t c a r t e a n o a s t r , t u t u r o r c e l a r c e o v o x
v e d e a s a u o v o r a u z i c i t i n d u - s e , a p e a c e a s t a d e v f i r a t a c n e a g h i n V r v a r a
H a c i m n d o a i a , f i i c a l u i G r o z a v , n e p o a t a . . . 1 ) s t e n e p o a t a . . . 1 ) a m m i l u i t - o ,
c u m i l a n o a s t r i f i d e o s e b i t i i - a m d a t i i - a m i n t r i t , d e l a n o i , i n / a r a n o a s t r i i ,
I n M o l d o v a , d r e a p t a e i o c i n i d e l : l i n k d i n u r i c d e i m p r / e a l c e a a v u t
b u n i c u l e i m a i s u s s c r i s , d e l a s t e f a n v o e v o d c e l B t z l n , t o a t p a r t e a e i , c i i t
s e v a a l e g e d i n j u r n t a t e a d e s u s a s a t u l u i P o p e n i , p e I u b n e a s a c e e s t e i n
i n u t u l D o r o h o i i c u l o e d e i a z 0 d e m o a r , i n / w i n k p e I u b n e a s a .
d e a s e m e n i d a m q i i n f r i m m a i s u s s c r i s e i c n e a g h i n e V r v a r a
d o a i a , d r e a p t a e i m i n k * i c u m p r t u r d i n i s p i s o c d e c u m p r t u r c e a a v u t
d e l a E r e m i a v o e v o d 0 d e l a C o s t a n t i n v o e v o d , p e o p a r t e d e o c i n d i n a c e e a i
j u m a t a t e d e s u s a s a t u l u i P o p e n i i c u l o c d e i a z , c e - i e s t e c u m p i t u r g d e l a
N i c o a r , f i u l l u i V a i p a n 0 d e l a s o r a l u i , G a f a i d e l a f r a / i i l o r , f i j i T u d o r e i ,
n e p o / i i A r m e a n c i , p e n t r u t r e i s u t e 0 c i n c i z e c i z l o i t t r t i .
a l l p a r t e d e o c i n d i n a c e e a i j u m t a t e a s a t u l u i P o p e n i , d i n j u m a t a t e a
- d e s u s , c e i - a c u m p a r a t d e l a u n c h i u l e i L z i a n , i a r i p e n t r u t r e i s u t e 0 c i n c i
z e c i z l o / i t t r s t i , d i n a c e l a u r i c .
$ i d e a s e m e n i d m i i n t f i r i m V r v a r e i H c i m n d o a i a , a l t p a r t e d e o c i n g
d i n a c e a j u m A t a t e d e s u s a s a t u l u i P o p e n i , c e i - a c u m p a r a t d e l a T o f r o n i a ,
c n e a g h i n a l u i C o n d r e a R u j i n p i t a r , p e n t r u d o l l & s u t e 0 a s e z e c i t a l e n , d i n i s p i -
s o c d e c u m p r t u r a c e a a v u t d e l a P e t r u v o e v o d , c a r e a c e a p a r t e a f o s t c u m -
p r a t u r l u i C o n d r e a R u g i n p i t a r , d e l a P o p o v s c h i .
d e a s e m e n i a c u m p r a t a l t p a r t e d e o c i n d i n a c e a j u m t a t e d e s u s
a s a t u l u i P o p e n i , d e l a T o d o s c a , f i i c a G a f e i , 0 d e l a f r a / i i e i , n e p o / i i l u i B o r o -
d a c i , t o a t a p a r t e a l o r c e s e v a a l e g e , p e n t r u o s u t p a t r u z e c i t a l e n i n u m -
r a / i , c a r e a c e a p a r t e o v a n d u s e e a , m a i i n a i n t e , l u i B a l i c a h a t m a n .
d e a s e m e n i d g m i i n t r i m c n e a g h i n e i V r v a r a H c i m n d o a i a , a p a t r a
p a r t e t o t d i n a c e l s a t P o p e n i , p a r t e a d i n s p r e b i s e r i c a v e c h e , t o a t p a r t e a
c u l o c d e i a z 0 d e m o a r i i i n I u b n e a s a , i n I a r i n c u i a z l a o b f i r i a v i i s a t u l u i ,
c e a c u m p r a t e a , d e l a A n g h e l i n a , f i i c a M a r i c a i , n e p o a t a l u i I u r e a , p e n t r u
a s e s u t e 0 c i n c i z e c i z l o t i t t r t i 0 d e l a f i u l e i , P a v l , p e n t r u o s u t 0 o p t
z e c i t a l e n i n u m r a l i , d i n u r i c d e c u m p r t u r c e a a v u t t a t l e i , I u r e a , d e l a
$ t e f a n v o e v o d c e l T n r .
d e a s e m e n i d r n i i n f r i m V a r v a r e i H a c i m n d o a i a , o p a r t e d e o c i n i i ,
d i n j u m t a t e a d e j o s a a c e l u i s a t P o p e n i , c a r e a c e a j u m t a t e d e s a t e s t e
: l o c a l b i n o r i g .
8 9
6 1
www.dacoromanica.ro
I / p p . - d i - O a i n t r e i p r t i , d o u a p r t i s i c u l o c d e i a z i d e m o a r i n s a t , c a r e
a c e l e d o u p a r t i l e - a c u m p r a t e a d e l a R u s c a , f i i c a T a m p e i , n e p o a t a l u i I u r s e a ,
p e n t r u c i n c i s u t e t a l e n i n u m r a t i , d i n a c e l e d r e s e ; i a r a c e s t e p a r t i d e a s e -
m e n i l e c u m p r a s e m a i i n a i n t e B a l i c a h a t m a n , i n s t i - a i n t o r s e a b a n i i , c u m
a m v a z u t s i i s p i s o c d e c u m p r t u r c e a a v u t B a l i c a , d e l a E r e m i a
v o e v o d .
d e a s e m e n i d m i i n t r i m V r v a r e i H a c i m n d o a i a n i s t e p A r t i d e o c i n
d i n a c e l s a t P o p e n i , c e s i - a c u m p a r a t d e l a D u m i t r u R o s c a p o r t a r , d i n i s p i -
s o a c e 1 ) d e c u m p a r t u e , c e a a v u t d e l a P e t r u v o e v o d , s i d e i n t r i r e d e l a
A r o n v o e v o d , s i d i n u r i c d e l a E r e m i a v o e v o d , p e n t r u d o u s u t e i d o u z e c i
t a l e n i d e a r g i n t , c e i - a f o s t l u i c u m p r t u r k p a r t e a l u i P o p o v s c h i i p a r t e a
l u i I g n u l s e t r r e l , c e s e v a a l e g e p a r t e a l o r i c u p a r t e a l o r d e i a z , c e e s t e i n
s a t p e I u b n e a s a ; i n s p a r t e a l u i P o p o v s c h i a f o s t d i n j u m t a t e a d e s u s a
s a t u l u i , i a r p a r t e a l u i I g n u l s e t r a r e l a f o s t d i n j u m t a t e a d e j o s a s a t u l u i , a
t r e i a p a r t e , p a r t e a d e m i j l o c , d i n t e a t r e i a p a r t e s i c u p a r t e d i n i a z u l
d i n j o s .
D e a c e e a s f i - i f i e , d e l a n o i , t o a t e a c e l e m a i s u s s e r s e p a r t i d e o c i n d d i n
s a t u l P o p e n i , c u t o t v e n i t u l .
l a a c e a s t a , d e a s e m e n i , d a m s i i n t r i m m a i s u s s c r i s e i V r v a r a H a c i -
m n d o a i a , a k a ' p a r t e d e o c i n d i n s a t u l B o r a d a c e n i , c e e s t e i n t i n u t u l
D o r o h o i , j u m a t a t e d i n j u m R a t e a d e s u s a s a t u l u i i c u l o e d e i a z m a i j o s d e
l o z i i s i m a i 1 ) s u s d e i a z u l d i n j o s , d i n i s p i s o c d e c u m p - d r A t u r c e a a v u t e a
d e l a P e t r u v o e v o d , c e i - a f o s t c u m p r t u r d e l a u n c h i u l e i , L z i a n , f i u l . . . 2 ) ,
p e n t r u t r e i s u t e s i c i n c i z e c i z l o t i t t r t i , d i n d r e p t e l e l o r d r e s e c e l e a u d e
/ 1 1 0 t e n i r e .
D e a c e e a , t o a t e a c e l e m a i s u s s c r i s e 0 1 . 0 d e o c i n e d i n s a t u l P o p e n i ,
c i t e s u n t s c r i s e m a i s u s s i a c e a p a r t e d i n s a t u l B o r a d A c e n i , s f i e s i d e l a n o i ,
m a i s u s z i s e i c n e a g h i n e V r v a r a H a c i m n d o a i a , u r i c i o c i n e i i n t r i r e , c u
t o t v e n i t u l , e i i c o p i i l o r e i i n e p o t i l o r i s t r a n e p o t i l o r s i r s t r f i n e p o t i l o r i i n t r e -
g u l u i e i n e a m , c i n e i s e v a a l e g e c e l m a i d e a p r o a p e , n e c l i n t i t e i , n i c i o d a t
i n v e c i .
I a r h o t a r u l a c e s t u i m a i s u s s c r i s s a t a l P o p e n i l o r s i a l a c e l e i p r t i d i n s a t u l
B o r d c e n i , s f i e p e ' A t l i , c u m s e v a a l e g e , d i n - s a t s i d i n c a m p i d i n i a z u r i
s i d i n m o r i s i d i n t o t l o c u l c e v a f i d e f o l o s i n t , i a r d i n s p r e a l t e s f i e
d i n t o a t e p r t i l e , d u i : a h o t a r e l e l o r v e c h i , p e u n d e d i n v e a c a u f o l o s i t .
l a a c e a s t a e s t e c r e d i n t a d o m n i e i n o a s t r e a m a i s u s s c r i s u l u i n o i I o
R a d u l M i h n e a v o e v o d i c r e d i n t a b o i e r i l o r n o s t r i : c r e d i n t a p a n u l u i G o l a m a r e
v o r n i c a l T r i i d e j o s , c r e d i n t a p a n u l u i N i c o a r m a r e v o r n i c a l t r i i d e s u s ,
c r e d i n t a p a n u l u i I a c o m i i I o n a s c o p A r c a l a b i d e H o t i n , c r e d i n t a p a n u l u i G h i o r -
a p i n o r i g .
2 ) l o c a l b i n o r i 7 .
6 2
www.dacoromanica.ro
g h i e i C i o l p a n p a r c l a b i d e N e a m t c r e d i n t a p a n u l u i M a n o l e 0 D u c a p a r c a l a b i
d e R o m a n , c r e d i n t a p a n u l u i M i h u l h a t m a n q i p a r a l a b d e S u c e a v a , c r e d i n t a
p a n u l u i I 3 e r n a t p o s t e l n i c , c r e d i n t a p a n u l u i V a s i l i e s p a - t a r , c r e d i n t a p a n u l u i
D u m i t r u c e a n i e , c r e d i n t a p a n u l u i G h i o r g h i e s t o l n i c , c r e d i n t a p a n u l u i C o s -
t a n t i n R o c a v i s t i e r , c r e d i n t a p a n u l u i M i h a i l F u r t u n a c o m i s i c r e d i n t a t u t u r o r
b o i e r i l o r n o w i m o l d o v e n i , m a r i i m i c i .
l a r d u r a v i a t a i d o m n i a n o a s t r a , c i n e v a f i d o m n , d i n t r e e o p i i i n o w i ,
s a u d i n n e a m u l n o a s t r u , s a u i a r 6 0 , p e o r i c i n e 1 1 v a a l e g e d u m n e z e u , s . f i e
d o m n a l t g r i i n o a s t r e M o l d o v a , a c e l a s n u - i c l i n t e a s a t I n t a r i r e a n o a s t r c i
d e a ' M t : a r e a s * p e n t r u e I i s u n t d r e p t e o c i n e i c u m p r a t u r a p e
d r e p t e l e i p r o p r i i l e s a l e b u c a t e .
l a r p e n t r u m a i m a r e p u t e r e i I n t a r i r e t u t u r o r a c e s t o r m a i s u s s c r i s e ,
a m p o r u n c i t c r e d i n c i o s u l u i i c i n s t i t u l u i n o s t r u b o i e r , p a n I o n a c o G h i a n g h e a
m a r e l o g o f t s ' d s c r i e i s a l e g e p e c e t e a n o a s t r d , l a a c e a s t a d e v a r a t c a r t e
a n o a s t e d .
A s c r i s A r s e n i e N e b o j a t c o l a I a 0 , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > l u n a N o e m b r i e
1 5 z i l e .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
< P e I n d o i t u r a > E u G h i a n g h e a l o g o r d t a m i s c l i t < m . p . >
A r h . S t . I a v i , C C C X L / 7 8 .
O r i g . s l a y , p e r g . , p e c e t e a t I r n a t A .
0 c o p i e d u p i i t r a d . r o n i . d i n 1 8 4 7 , l a A c a d . R . P . R . , D X L I V / 6 .
9 0
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 2 5 .
C o p i e d e p e c e a a d e v a r a t 4 . S u r e t u l i s p i s o c u l u i d e I n p k t i r e , d e l a R a d < u >
v o d e A > , d i n a n i i 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > N o e m < v r i e > 2 5 .
V e n i t - a u t n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a t u t u r o r b o e r i l o r n o t r i , s l u g a n o a s t r
P t r w u C i o l p a n i C u f r a t i i l u i , D u m i t r u S u v a r a v i C u n e p o t i i i f e c i o r i i s u r o r i i
l o r , A l e x a n d r i i 0 a S a l o m i i 0 a M r i c h i i 0 a l u i C o r n i l i e , f e c i o r i i N a s t a s i i ,
n e p o t i T o d o s i , g i u p n e s i i l u i D a n h a t m < a n > , s t e a n e p o t i i l u i G l a v a n f o s t m a r e
v i s t < i e r > 0 a C o s m i i S e r p < e > l o s t m a r e p o s t < e l n i c > , d e a l o r b u n a v o e , 0 a u
I n p a r t i t a l o r d r e p t e o c i n i i m o 0 i , s a t e l e i v i i l e i T i g a n i i , c e a u a v u t e i
d i n d r e s e , d i n z i l e l e l u B o g d a n v o d e > 0 d e l a S t e f a n v o d e > c e l T n r , c e
a u a v u t s t r m o p l l o r , C o s m a S e r p < e > l o s t m a r e p o s t < e l n i c > , d i c u m p a r a t u r
0 d i n d r e s e d e i n t a r i t u r a , c e a u a v u t r n o p l l o r , D a n h a t m a n u l , p A r i n t e l e m a i c i i
l o r N a s t a s i i , d e l a A l e x a n d r u v o d e > , j u m r i t a t e d e S c h e e i g i u m A t a t e d e h a l 4 t e u
C u m o a r l i g a t a i n i a z , i s a t u l C i o r e n i i i s a t u l H o m i c e n i i , c u l a l i t e u i c u
6 3
www.dacoromanica.ro
m o a r a , I n i a z , v i s a t u l R o g i n o v i i v i g i u m a t a t e d i n s a t d i n B r o v t e n i . C a r e a c e s t e
s a t e d e m a i s u s s c r i s e , t o a t e s u n t I n t i n u t u l N e a m t u l u i .
s a t u l S o c o l u l 0 s a t u l A l c i d a r u l , a m a n d o o s a n t p e N i s t r u 0 c u m o r i I n
N i s t r u , i n t i n u t u S o r o c h f i .
s a t u l N a v a r n e v t i i , I n t i n u t u I e v i l o r , p e U s c a t a v i c u h a l i v t e u i n U s c a t a
v i 2 f l c i d e v i e i n D e a l u l N e t e d , v i C u p i v n i t a d e p i a t r a v i c u c r a m e b u n e 0 c u
p o m e t i 0 t e a s c u r i , c a r e a c e s t e 2 f a d d e v i e d e m a i i n s u s s c r i s e l e - a u f o s t c u m -
p a r a t u r a m o v u l u i l o r , t a n l m a i c i i l o r , D a n h a t m a n u , v i t r e i f l c i d e v i e , I n
D e a l u l l u i V o d < a > , f a i l c r a m e 0 f a r a p i v n i t e , c a r e s a n t a c e l e t r e i P a d d e v i e ,
c e A n t m a i s u s s c r i s e , i n D e a l u l l u i V o d a , c e l e - a u c u m p a r a t s t r a m o v u l l o r , C o z m a
e r p e p o s t < e l n i c > ; v i 5 f a l c i d e v i e , i a r a v i i n D e a l u l l u i V o d r i , m a i s u s d e a c e l e
3 f a d . , c a r e a c e l e 5 f a d d e v i i a u f o s t a s t r a m o v i l o r l o r , a n u m e G l a v a n v i s t < i e r >
v i 1 2 s a l a v e d e T i g a n i .
s ' a u v e n i t , i n p a r t e a f r a t e l u i l o r c e l u i m a i m i c , l u i G h e o r g h e W r a y ,
g i u m a t a t e d e s a t d i n c h e e , g i u m a t a t e , v i d i n g i u m a t a t e d e h a l e v t e u , g i u m a t a t e ,
v i d i n t e o m o a t % g i u m a t a t e , c e s k i t i n t e a c e l i a z , d o o m o r i , 0 g i u m t a t e d e
s a t d i n R u g i n o v i , 0 a p a t r a p a r t e d i n g i u m a t a t e d i n s a t d i n B r o v t e n i , 0 a
p a t r a p a r t e d i n s a t d i n S o c o l , v i a p a t r a p a r t e d i n m o a r a , d i n S o c o l , d e l a
N i s t r u , v i a p a t r a p a r t e d i n s a t d i n A l c i d a r , 0 a p a t r a p a r t e d i n s a t [d i n s a t ]
d i n N a v a r n e t i , c e s a n t I n t i n u t u l I a v i l o r , p e U s c a t a , v i a p a t r a p a r t e d i n
h a l i v t e u , p e U s c a t a , 0 t r e i % l e i d e v i e , I n D e a l u l l u i V o d < a > v i t r e i s a l a v e d e
T i g a n i , a n u m e B a d e a , c u f e m e i a 0 c u f e c i o r i i l o r , v i F r a n c a v i c u f e c i o r i i e i ,
S o r a B a d i i , v i P i l a t c u f a m e i a s a v i c u f e c i o r i i l o r .
I a r u I n p a r t e a n e p o t i l o r l o r , f i c i o r i i s u r o r i i l o r , A l e x a n d r i i v i a S a l o m i i
v i M a r a c h i i v i l u i C o r n i l i e , s ' a u v e n i t j u m a t a t e d e s a t d i n H o m i c e n i v i j u m a t a t e
d i n h e l i v t e u 0 j u m a t a t e d e m o a r a v i j u m a t a t e d e s a t d i n C i o r e n i , 0 a p a t r a
p a r t e d i n j u m a t a t e d e s a t d i n B r o v t e n i v i a p a t r a p a r t e d i n s a t d i n S o c o l ,
v i a p a t r a p a r t e d i n m o r i , I n N i s t r u , v i a p a t r a p a r t e d i n s a t d i n A l c i d a r i v i
a p a t r a p a r t e d i n s a t , d i n N a v a r n e t i , v i a p a t r a p a r t e d i n h a l i v t e u , i n U s c a t a ,
i n t i n u t u I a v u l u i , 0 t r e i f a l c i d e v i e , I n D e a l u l N e t e d v i c u g i u m a t a t e d e m a m a
v i g i u m a t a t e d i n p i v n i t a 0 g i u m 4 t a t e d e t e a s e v i c u g , i u m a t a t e d e p o m e t . i
t r e i W a v e d e T i g a n i , a n u m e V s c a n , c u f a m e i a s a 0 c u f e c i o r i i s a i 0 c u f r a t e l e
s a i l , R a d u l v i c u f e m e i a l u i v i c u f e c i o r i i l o r , 0 A g a f i i a l u i P u r e , c u f e c i o r i i e i .
I a r a I n p a r t e a f r a t e l u i l o r , l u i D u m i t r u s ' a u v e n i t g i u m a t a t e d e s a t
H o m i c e n i v i j u r n a t a t e d e h l e v t e u v i j u m a t a t e d e m o a r 0 j u n a ' a t a t e d e s a t
d i n C i o r e n i 0 a p a t r a p a r t e d i n j u m a t a t e d i n s a t d i n B r o v t e n i , v i a p a t r a
p a r t e d i n s a t d i n S o c o l , v i a p a t r a p a r t e d i n m o r i , I n N i s t r u , l a S o c o l , v i a
p a t r a p a r t e d i n A l c i d a r i v i a p a t r a p a r t e d i n N a v a r n e v i , c e s n n t i n t i n u t u l
I e v u l u i , 0 a p a t r a p a r t e d i n h a l i v t e u , I n U s c a t a , v i t r e i P a i d d e v i e , I n D e a l u l
N e t e d , v i 3 W a v e d e T i g a n i , a n u m e B a r a n , c u f a m e i a s a v i c u f e c i o r i i s a i , 0 c u
f r a t e l e l u i , I o a n , c u f a m e i a s a v i c u f e c i o r i i s i , v i P a v e l , c u f a m e i a s a 0 c u
f e c i o r i i s a l .
6 4
www.dacoromanica.ro
J a r a i n p a r t e a f r a t e l u i l o r c e l u i m a i m a r e , l u i P a t r a c o C i o l p a n , s ' a u v e n i t
d i n j u m f i t a t e d e s a t d i n S c h e i , j u m t a t e , i d i n j u m a t a t e d e h a l q t e u , j u m a t a t e ,
j u m a t a t e d e m o a r a i j u m a t a t e d i n s a t d i n R u g i n o 0 , 0 d i n j u m a t a t e d e s a t
d i n B r W e n i [d i n B r o s t e n i ] a p a t r a p a r t e , 0 d i n s a t d i n S o c o l , a p a t r a p a r t e ,
0 a p a t r a p a r t e d i n m o r i , i n N i s t r u , l a S o c o l , 0 a p a t r a p a r t e d i n s a t d i n
A l c i d a r i 0 a p a t r a p a r t e d i n s a t d i n N a v a r n e t i , 0 a p a t r a p a r t e d i n h a l i s t e u
I n U s c a t a , i n t i n u t u E 0 l o r , i t r e i r a i d d e v i e , i n D e a l u l l u i V o d a , i t r e i s a l a p
d e T i g a n i , a n u m e P e t r e a i f a m i i a s a i c u f e c i o r i i s a i , B u g a , c u f m e i a s a i c u
f e c i o r i i s i , i C i o m a r d a c u f e c i o r i i e i .
P e n t r u a c e i a , i d o m n i a m e a , d a c a a m v a z u t i n t r e d a n 0 i , d e a l o r b u n a v o e
i n v o i a l a i t o c m a l a , n o i I n c a , d e l a n o i , a m d a t l o r [a m d a t l o r ] s i a m I n t a r i t ,
c u a c e s t e a , c e s c r i e m a i i n s u s , s a t e s i v i i i T i g a n i , c a s a l e f i e i d e l a n o i , c u
t o t v e n i t u l , i a s a s a n u a i b a a m e s t e c a n i c i o d a t , n i c i d i n f e c i o r i i l o r , n i c i
d i n n e p o t i i l o r , c a r e a u a c e s t i a t o t i p a t r u f r a t i c a t e u n i s p i s o c , i n t r u a l e s a l e
m a n i , c e s a n t p e a l e s a l e p a r t i .
Si a l t i i s a n u s a a m e s t e c e .
G h e n g h e a 1 ) m ar e l o g < o f a t > a i s c a l i t .
E u P a t r a p < u > C i o l p a n , c u m n e - a m t o c m i t , a m s c r i s .
E u D u m i t r u C i o l p a n a m s c r i s , c u m n e - a m t o c m i t .
E u G h e o r g h e I v a r a v a m s c r i s .
E u C o r n i l i e a m s c r i s 0 a m i s c a l i t .
S ' a u t a l m a c i t , l a a n i i 7 3 2 5 0 d e l a H < r i s t o s > < 1 > 8 1 7 M a r t < i e > I n 5 .
A r h . S t . I a i , C C C L / 1 4 3 .
C o p i e d u p t r a d . r o m .
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 2 8 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i .
A m d a t a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e r u g a t o r u l u i n o s t r u e g u m e n i i n t r e g u l u i
s o b o r d e l a s f a n t a m a n a s t i r e s f a n t u l S a y a d i n t a r g u l I a i , p e n t r u c a e i s f i e t a r i
p u t e r n i c i , C u a c e a s t c a r t e a n o a s t r , O . t i e 0 s a a p e r e d o u a f l c i d e v i e
d e l a H u i , c a r e l e s u n t d a n i e d e l a C a r s t e a f o s t v o r n i c 0 d e l a c n e a g h i n a l u i ,
A n g h e l i n a s i n i m e n i s n u a i b a a o p r i i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
L a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > N o e m b r i e 2 8 .
D o m n u l a s p u s .
1 j e G l i e n g h e l a q a i n t e x t .
9 1
5 - e , 2 9 3
6 5
www.dacoromanica.ro
1 - M a m i e l o g o f a t a i n v a t a t .
t L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a S t . S a v a - I a 0 , X L V I / 1 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , f i l i g r a n , p e c e t e a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m d i n 1 7 9 4 .
9 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 2 9 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u d u m n e z e u , d o m n a l % a r i l M o l d o v e i .
l a t a a v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r q i I n a i n t e a b o i e r i l o r n o W i m o l d o v e n i , S a l o m i a
c n e a g h i n a l u i D r a g l q f o s t v o r n i c , I m p r e u n a c u f i i i s i , C a r s t e a i V a s i l e i c u
l o r , N i c o l a 0 I o n a p o i A n g h e l i n a , f i i i l u i S t e f a n D r a g t q , n e s i 1 i i d e
n i m e n i , n i e l a s u p r i I i 0 a u v a n d u t d r e a p t a l o r m i n a i c u m p a r a t u r a d i n d r e p -
t e l e l o r d i r e s e , u n s a t a n u m e C h i 0 n e u 1 p e B a c , I n T i n u t u l L a p u n e i , c u l o c u r i
d e m o r i I n a c e e a 0 a p , d i n i s p i s o c d e c u m p r a t u r d e l a u n c h i u l d o m n i e i m e l e ,
d e l a P e t r a v o e v o d , p e c a r e 0 1 - a c u m p a r a t D r a g i q v o r n i c d e l a V a s u t c a , f i i c a
M a r i i c a i , n e p o a t a l u i E r e m i a v i s t i e r , s t r n e p o a t a l u i V l a i c u l d i n u r i c u l
I n t r i r e d e l a S t e f a n v o e v o d c e l B a t r a n . D e c i a c e s t s a t 1 - a u v a n d u t c r e d i n c i o s u l u i
n o s t r u < b o i e r > 1 ) C o s t a n t i n m a r e v i s t i e r , p e n t r u o s u n i o p t z e c i u g h i d e a u r
s ' a s c u l a t c r e d i n c i o s u l n o s t r u C o s t a n t i n v i s t i e r 0 a d a t d e p l i n
a c q t i m a i s u s s c r i 0 , o s u t i o p t z e c i u g h i d e a u r r o 0 i , I n m a i n i l e S a l o m i e i
c n e a g h i n a l u i D r g u , f o s t v o r n i c i . a f i i l o r e i 0 a n e p o t i l o r l o r , d i n a i n t e a
n o a s t r a i d i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o t r i . S i a t u n c i 0 e a a d a t , c u f i i i s a i , .
I n r n a i n i l e l u i , d i r e s e l e p e c a r e l e - a u a v u t p e n t r u a c e l s a t , a c e l i s p i s o c d e l a
u n c h i u l d o m n i e i m e l e , P e t r u v o e v o d i u r i c u l d e l a S t e f a n v o e v o d c e l B a t r a n .
P e n t r u a c e e a , d o m n i a m e a d a c a m v z u t t o c m e a l a d e b u n a v o i e I n t r e
d n 0 i 9 i p l a t a d e p l i n a , i n o i d e a s e m e n e a a m d a t i a m i n t a r i t c r e d i n c i o s u i u i
n o s t r u b o i e r , C o s t a n t i n R o c a m a r e v i s t i e r , a c e s t s a t I n a i n t e z i s a n u m e C h i 0 n e u l
p e W a c , s a - i f i e 0 d e l a n o i o c i n i c u m p a r a t u r a , c a t o a t e h o t a r e l e l u i i c u v e n i -
t u r i l e c a r e s u n t p e e l e , n e c l i n t i t n i c i o d a t I n v e c i i v e c i l o r . i a l t u l s a n u s e
a m e s t e c e , i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > l u n a N o e m b r i e 2 9 z i l e .
D o m n u l a p o r u n c i t .
t G h e a n g h e a m a r e l o g o f t a t r i v a I a t .
G h e a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
D u m i t r u < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , F o t o g r a f i i , X X X V / 2 4 .
F o t o c o p i e d u p i l o r i g . s l a y , h f i r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 1 6 A u g . 2 1 .
1 ) l o c r u p t I n t e x t .
6 6
www.dacoromanica.ro
o m i s .
9 r a p t .
0 3
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) N o e m b r i e 3 0 , D o l j e t i .
A i c i z a p i s a f e i c u t I o n a F o , f e c i o r u l l u i P t r a c o d i n L t c a n i d e n i n u t u l
R o m a n u l u i , c u m a u v n d u t a l u i d e r e a p t i o c i n d i n s a t d i n L A t c a n i d e n i m e
n e v o i t , c e d e l a m a v o i a l u i , p a r t e a l u i c e i s ' a u v e n i t d e n c u m p r t u r a l c i a u
a v u t d e l a M a c s i n , f e c i o r u l T u d o r e i d i n B l o m t i i m u i a r e a l u i , A n i t a : i a r 0
d e n a c e l a t i n u t . S i o a u v n d u t d u m i s a l e l u i D u m i t r u G o i a c i - a u f o s t v o r n i c
m a r e i g i u p n s e i d u m i s a l e C a n d a c h i e i d e r e p t u p a t r u z a c i d e t a l e n i b t u t i .
e a f f i l u i m o 0 e i d e r e a p t o c i n i f e c i o r i l o r d u m i l o r s a l e i n e p o t i l o r l o r
i n v c i .
S i a c i a s t a t o e m a l a u f o s t d e n n a i n t e a a m u l t i o a m e n i b u n i m e g i i a 0 ,
d e n a i n t e a p o p e i l u i V a s i l i e d i n H a r n i c e 9 t i i d e n a i n t e a l u i I o n M i r o n v i s t i e r n i c e l
d i n ' A ' r i r d i C o z m a v i s t < i e r n i c e l > d e n M c s i n e t i i S a u l a t r r e l d e a c o l e a
G l i g a d e a c o l e a . S i d e p l i n p l a t a s ' a u p l t i t . M a i m a r e m r t u r i e p e e e t i t o t i
a m p u s . S A s a t i e . A l t u s n u s < > a m s t e c e .
S c r i s i n D o l j 4 t i , 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > l u n a N o e m v r i e 3 0 z i l e .
A r h . S t . B u c . , m s . 6 0 2 , d o c . 8 .
O r i g . r o m . h a r t i e , c i n c i p e c e t i M e l a r e , a p l i c a t e .
9 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 5 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l V r i i M o l d o v e i .
, I a t a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i s l u g a n o a s t r a P e t r e a
v i s t i e r n i c e l i s u r o r i l e l u i , M a r i a i M a r t a , f i i i l u i G r s t e a i P l a t o n , f i u l l u i
M a r c o , 0 I o a n a , f i i c a a l t u i G r s t e a i T o g h i n i a c u f r a t i i e i , f i i d a l u i C o d r e a
0 I o n c u m u l t i m a r t o r i b o i e r i d e l a c u r t e a d o m n i e i m e l e i o t e n i d e f r u n t e
m e g i a 0 d i n j u r , m r t u r i s i n d e i s p i s o a c e l e d e c u m p a r l i t u r p e c a r e . l e - a u
a v u t p a r i n t i i l o r d e l a I a n c u l v o e v o d p e n t r u s a t u l S a c a , i n t i n u t u l B a c 5 u , a u a r s
I n c a s a l u i A n t o n d e a c o l o , c a n d i - a u a r s c a s e l e .
I n c e p n d < h o t a r u l > d e l a g u r a S a c i i n j o s l a T r e b q p n l a P r A u l F n t n i i ,
i a r d e a c o l o p e p r u i n s u s p f i n l a P a n t : A u g , i a r < d e > 1 ) a c o l o d r e p t ' A n a l a m a r -
g i n e a p a d u r i i l a v r f , i n o s , i a r d e a c o l o i n s u s l a m a r g i n e p a n d l a g u r a
O a n i i , i a r d e a c o l o l a S o h o d o l i t a , i a r d e a c o l o d r e p t l a S a c a .
D e c i n o i , v z ' n d a t t i b o j e n i w e n i d e f r u n t e i m e g i e 0 d i n j u r , c a r e a u
m r t u r i s i t , n o i d e a s e m e n i 0 d e l a n o i a m d a t i a m i n t r i t s l u g i i n o a s t r e
m a i s u s s c r i s e , P e t r e a v i s t < i e r n i c e l > 2 ) i s u r o r i l o r l u i , M a r i a 0 M a r t a , 0 I o a n e i
5 *
6 7
www.dacoromanica.ro
l u i P l a t o n i T o g h i n i e i c u f r a t i i e i i l u i I o n , a c e s t s a t s p u s m a i I n a i n t e , S a c a ,
d e a c e e a , c a s A - i f i e f i d e l a n o i u r i c f i o c i n f i f i i n t A r i r e c u t o t v e n i t u l . * i a l t u l
s A n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a f i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 5 .
t I n s u f i d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G h e a n g h e a l o g o r t . * i a i s c a l i t < m . p . >
M a r m u r e < a s c r i s > .
M u z e u l L u p t a r e v o l u t i o n a r i l a p o p o r u l u i , X X / 1 9 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t , s t r i c a t a .
9 5
< 1 6 1 6 > ( 7 1 2 5 ) D e e m n b r i e 5 .
A d i c a e u V a s i l i e B o g z a , s c r i e m i m r t u r i s e s c u i n s u m i p r e m e n e . c u c e s t
z a p i s a l m e u , c u m a m d A r u i t c u o p a r t e d e o c i n a m e a , c e a m i n s a t i n H I S . -
p e f t i l a t A n u t u l L a p u f n e i , c e a m f o s t c u m p A r a t d e l a m o f i i i p A r i n t i i l u i S c u i a n
d i n H l A p e f t i , e u a m d A r u i t f i a m d a t l u i V a s i l i e H A b i i a c a ' c e 1 l o o a c o l o , c a t
s v a a l e a g e p a r t e a m e a I n t r ' a c e l s a t .
* i a m t o < c > m i t s - i d a u i d i r s e l e , c a s h i e d a t c u t o t v e n i t u l , f ' t c a s h
a i b r i e l a - f < i > f a c i f i d i r s e i u r i c < e > p r e a c e s t z a p i s a l m e u , e a c i i - a m d a t
d e b u n v o i a m e a n e n e v o i t d e n i m e , d e n a i n t e a l u i l a n e p a r c A l a b u l i d i n a -
i n t e a l u i T o d e r a f c o d e S o r o c a i d e n a i n t e a Z o t e i d e a c o l o f i d e n a i n t e a l u i
H u z i u c e a u f o s t f o l t u z i d e n a i n t e a l u i D u m i t r u f o l t u z u l u i i d e n a i n t e a a
m u l t i o a m e n i b u n i .
* i p r e m a i m a r e m A r t u r i e , e u i n s u m i a m p u s f i p e c e a t e a m e a f i a m i s c l i t
; e n s c r i s o a r e a , c a s ' A s t i e .
I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c < e m b r i e > 5 .
B o g z a < m . p . >
E u l a n i v a t < a m a n > < m . p . >
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a r n t , C I T I / 1 1 .
O r i g . r o m . , h a r t i e , t r e i p e c e t i a p l i c a t e .
9 6
< 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 5 , F o c a n i .
A r v a t f i I o n f o s t c o m i s , p A r c A l a b i i d i n f i n u t u l P u t n e i . S c r i e m i m a r -
t u r i s i m i n c a s t z a p i s a l n o s t r u , c u m a u v e n i t i n n a i n t e a n o a s t r a , A x e m i i a d i n .
D r g h i c e f L i , f a t a O p r e i , s o r a l u i D u m i t r u C a l u l , d e : n p r e u n c u C o s t a c h i , d e
a c o l o , c u f m i a s a , c u M r i i c a , & A s e - a u t o c m i t .
6 8
www.dacoromanica.ro
Si a u v n d u t A x e m i i a p a r t e a s a d e o c i n a d i n s a t < u l > D r a g h i c e f t i , c a t a ,
i s e v a a l g e , d e i n D r u m u l F u r i l o r , p a n a i n t e a p a S i r t u l u i ' I r m a C u t o t v e n i t u l , .
c u c a m p u l i c u v i i c u p o m a t i c u t o t v e n i t u l , & A u s e c a d e a s a p a r t e ;
[f i ] d e i n p a d u r e q ' t d e t u t i n d i n e a ; i n s n u a s u p r i t a s a u s i l l - C a d e c i n e v a ,
c i d e a s a b u n a v o e , a u v a n d u t p a r t e a s a d e o c i n , c u m i a s t e m a i s u s s c r i s .
D e c i , < d e r e p > 1 ) t [a ] a c e a s t a n o i , d a c ' a m v a d z u t a c e a s t a t o c m a l ' a l o r , d e
b u n a v o e , n o i a m s c r i s f i a m m a r t u r i s i t i n c e s t z a p i s a l n o s t r u , c u m s a h i e z a p i s u l
n o s t r u d e c r e d i n t a f i d e m a r t u r i e I n t o t l o c u l , c a s a - i h i e l u i C o s t a c h i , o c i n a
m o f i e , l u i i c u i s e v a t r a g e d u p a m o a r t e a s a f i a f a m e i s a l e , a M r i c a i , i n s a
l a c m p u s a s e s t i e 5 p m a n t u r i j a m a t d i , i n f r u n t e , p e n t r u 5 0 t a l < e r i > d e a r g i n t .
Si a u f o s t o a m e n i b u n i , m a r t u r i e , a n u m e : N i c h i f o r d i n U n g h e n i f i M a c a r i e
d i n I o n g f e f t i f i P o i a n a d i n D a n c n i , d i n l i n u t u l B a r l a d f i C o z m a d i n D r a g h i c e f t < i >
f i T o a d e r f i u l l u , f T o d o s i e d i n D r a g h i c e f t < i > f i G h i o r g h i d e a c o l o , I s a c d e a c o l o
I o n C i u t a d e a c o l o i S i m i o n C i o m a r t a n d e a c o l o .
A m s c r i s e u , e r b a n d i i a c , I n F o c f e a n i , i n z i v a t a r g u l u i d e j o i , D e c h < e m b r i e > 5 ,
I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 5 > 2 ) .
; t o a d . R . P . R . , X C V I I I / 1 7 1 .
O r i g . r o m h r t i e , e i n c i p e c e t i a p l i c a t e .
9 7
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 5 , I a i .
f I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l A r i l M o l d o v e i
l a t a a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r f i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i , s l u g i l e n o a s t r e , D u m i -
t r u i f r a t i i l u i , I o n a p o f ' t I l e a , f i i i l u i P o p o t e a , n e p o t i i l u i S t a n i l a S o i m a r f i a u
p a r i t p e s l u g i l e n o a s t r e , D u m i t r a f c o f i p e f r a t e l e s a l t T o i a n , n e p o t i i l u i S i m i o n . .
S e a c h i l , p e n t r u a p a t r a p a r t e , d i n j u m a t a t e d e s a t u l B a r j o v e a n i , i a s t f e l a u
s p u s e i , e a p a r i n t i i l o r n ' a u v a n d u t a c e a a p a t r a p a r t e , d i n j u m a t a t e d e s a t B a r -
j o v e a n i , c i a u t i n u t - o n e p o t i i a c e s t u i m a i s u s z i s S i m i o n S e a c h i l , c u p u t e r e a l o r .
D e a c e e a , d o m n i a m e a f i c u s f a t u l n o s t r u d r e p t a m j u d e c a t f i a m e e r c e t a t
t o a t e d r e s u r i l e , c e a u a v u t n e p o t i i m a i s u s z i s u l u i S e c h i l , d e l a B o g d a n v o e v o d
f i d e l a l o a n v o e v o d f i d e l a P e t r u v o e v o d i d e l a A r o n v o e v o d f i d e l a E r e m i a
M o g h i l a v o e v o d , t o a t e d e e u m p a r t u r a f i d e i n t a r i r e , d e l a t o t i a c e f t i d o m n i
m a i s u s s c r i f i .
A s t f e l m a i s u s z i f i i D u m i t r u i c u f r a t i i s a i , I o n a c o f i I l e a , f i i i l u i
P o p o t e a , a u r a m a s d e t o a t a l e g e a n o a s t r a , i n m i n c i u n , i a r p e s l u g i l e n o a s t r e ,
O t a t c u c e r n e a 1 3 , m a i t a r z i u .
I n a n u l 7 1 2 4 < 1 6 1 5 , d a t a d e 5 D e c e m b r i e c a d e M a r t i , i a r I n 1 6 1 6 c a d e J o i , a s a c u r a
s e a r e a i I n d o c u m e n t .
6 9
www.dacoromanica.ro
p e D u m i t r a c o i T o f a n i - a m i n d r e p t a t c u s f a t u l n o s t r u , 0 am l u at d e l a e i
f e r i e 1 2 z l o t i .
D e a c e e a i d o m n i a m e a a m d a t 0 a m i n t r i t s l u g i l o r n o a s t r e , D u m i t r a p o
T o f a n , a c e a a p a t r a p a r t e , d i n j u m t a t e d e s a t B A r j o v e a n i . A s t f e l d e a c u m
i n a i n t e m a i m u l t s n u a i b a a s e p a d u n i i p e a l t i i , n i c i o d a t , i n v e c i i v e c i l o r ,
i n a i n t e a a c e s t e i c r i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 5 .
D o m n u l a s p u s .
G h e a n g h e a l o g o f t a m i s c r d i t < m . p . >
B s e a n u l < a s c r i s > .
A r h . S t . I a i , C C C L / 1 4 4 .
C o p i e s l a v a d i n s e c . X X .
9 8
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 2 .
I o R a d u l v o e v o d a . A d i c 4 d u m n i i a m i m ' a m m i l o s t i v i t 0 am m i l u i t s f nta
m n s t i r e a G a l a t a p e n t r u c a m i t n a d o c r m m a r e , d i n a n i n a n c a s i l f i i
s c u t i t i d i c a m n s n u d e a n i m i c a .
P e n t r u a c i a s t a v o i c m n a r i i n t r u n i m i o s n ' a v e t i a v a m e s t e c a l a a c i a s t a ,
e i d i s p r e t o t i s a i b b u n p a c e .
A c i a s t a s c r i e m 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D i c h e m v r i e 1 2 .
A r h . S t . B u c . , C o n d i c a A s a c h i , m s . 6 2 8 , f . 1 8 8 v .
R e z u m a t r o m .
9 9
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 5 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . ' E a t &
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r i i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o 0 r i m o l d o v e n i , m a r i
m i c i , s l u g a n o a s t r P l o s c u t a n , f i u l l u i T o m a , n e p o t D r g l i n e i , n e p o t u l p o p e i
P l a c i n t , i d e a s e m e n e a r u d a l u i , T o a d e r B l t a t u l , f i u l l u i U r s u B l t a t u l , d e
b u n v o i a l o r , n e s i l i t i d e n i m e n i i n i c i a s u p r i t i 0 a u v a n d u t d r e a p t a l o r o c i n
d e d i n , d i n d r e p t e l e i p r o p r i i l e l o r p r i v i l e g i i , p e c a r e l e - a u a v u t e i , t o a t e
p r t i l e l o r d e o c i n , c t l i s e v a a l e g e d i n s a t u l V r j e t o r i i c u l o o d e i a z i d e
m o a r p e r a n i B e r h e c i . A c e e a a u v a n d u t - o c r e d i n c i o s u l u i i c i n s t i t u l u i n o s t r u
b o i e r , p a n N i c o r i t m a r e v o r n i c , p e n t r u c i n c i z e c i t a l e n i d e a r g i n t .
Si . s ' a s c u l a t m a i s u s z i s u l n o s t r u b o i e r 0 a p l t i t d e p l i n t o t i a c e 0 i b a n i
m a i s u s s c r i 0 d i n a i n t e a n o a s t r .
P e n t r u a c e i a , s - i f i e i d e l a n o i d r e a p t o c i n i c u m p r k u r , c u t o t
v e n i t u l . Si a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
7 0
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a I a s i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 1 5 .
D o m n u l a s p u s .
E u G h i a n g h e a l o g o f t a m i s c A l i t < m . p . >
B A s e a n u l < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N i c o r i t 5 , I X / 1 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t d , a z u t 5 .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 9 0 8 .
0 t r a d . T o m . d i n 1 8 1 6 , i b i d . X I / 4 .
l oo
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 5 , I a i .
I o R a d u l v < o e > v o d , c u m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n t t r i i M o l d a v i i . P r e c u m
a u v e n i t I n n a i n t e n o a s t r A i I n n a i n t e a t o t i m o l d o v i n e s t i b o e r i m a r i s i m i c i ,
s l u g a n o a s t r O b r e j a l u i , I g n a t i C r s t e i s o r a l o r G a f t o n a , f i e i T u d o r i i ,
n e p o t i < l u i > P u r c a r , i d e a s e m e n i i a r s i l o r , T o m a V r a b i e , f i u l l u i
F u r d u i u , q i d e a s e m e n i i a r f a t A d e s u f l e t D r a g h i t a , d e b u n v o e l o r , d e n i m i n e
a s u p r i I i s i s i a u v A n d u t d r e a p t o c i n a s t r a m o s e a s c A , d u p a l o r d r e p t i
p r i v i l e g h i i , c i - a u a v u t e i p a r t e l o r d e m o s i e , c i s v a a l e g i d i n s a t u l R d ' c i n e s t i i ,
c u l o o d e i a z u i m o a r A p e p A r ' A u l B e r h e c i u .
A c e s t e a u v n d u t a l n o s t r u l u i c r e d i n c i o s i c i n s < t i > t p a n N i c o r i I i m a r i
v o r < n i > c , d r e p t 8 0 t a l e n .
8 i m a i s u s a r t a t u l b o e r a u p l a t i t t o i d e p l i n a c e s t i m a i s u s s c r i s < i > b a n i
d i n a i n t e n o a s t r .
P e n t r u a c i a s t a , c a s f i e l u i s i d e e a t % n o i d r e a p t A o c i n i c u m p a r A t u r A
c a t o t v e n i t u l ,
a l t u < 1 > s ' A n u s ' A a m e s t i c i .
L e t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c h e m v r < i e > 1 5 . S c r i s I n
I n s u s d o m n u l a u p o r o n c i t .
G h i a n g h i a l o g < o > f < > t a i s a l i t .
B s e a n u l < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a C a s i n , X I / 1 .
T r a d , r o m . d i n s e c . X I X .
P e v e r s o , a c e l a , d o c u m e n t i n g r e c e s t e .
1 0 1
1 6 1 6 ( 7 1 2 7 ) D e c e m b r i e 1 7 , I a v i .
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t , A r i i M o l d o v e i . I a t
d o m n i a m e a a m d a t s i a m 1 n t d r i t r u g a t o r i l o r n o s t r i , e g u m e n u l u i i I n t r e g u l u i
s o b o r d e l a s f n t a m A n a s t i r e n u m i t S a c u l , u n d e e s t e h r a m u l s f n t u l u i s i s l -
7 1
www.dacoromanica.ro
v i t u l u i p r o o r o c i i n a i n t e m e r g a t o r , b o t e z a t o r a l l u i H r i s t o s , l o a n i c i n s t i t e i
l u i t a i e r i , d r e a p t a l o r o c i n i d e d i n a , d i n d r e p t e l e l o r i s p i s o a c e d e m i l u i r e
d e i n t a r i r e c e a u a v u t d e l a E r e m i a v o e v o d 0 d e l a S t e f a n v o e v o d , n 4 t e m o r i
0 o p r i s a c a 0 o o d a e a / i v a v e c i n i , c a r e s u n t p e h o t a r u l d o m n i e i m e l e l a
T a r g u l F r u m o s .
P e n t r u a c e e a , s a - i f i e 0 d e l a n o i s f i n t e i m n s t i r i d a n i e i m i l u i r e i I n t a r i r e ,
c u t o t v e n i t u l . S i a l t u l s a n u s e a i n e s t e c e , i n a i n t e a a c e s t e i 6 . ' 4 a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , I n a n a l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 1 7 .
I n s t i 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
t G h e a n g h e a l o g o f t a I n v a / a t .
E u G h e a n g h e a l o g o r t a m i s c l i t < m . p . >
t V a s i l i e D i n g a < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t , 1 1 / 1 2 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t o a p l i c a t a .
C u o ' r a i l , r o i l ' . d i n 1 7 2 5 q i o c o p i e s l a v a c u a l t a t r a d . r o m , d i n s e c . X X .
U n r e z u m a t r o m . l a A r h . S t . B u c . , m s . 6 2 8 , f . 5 6 0 .
1 0 2
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 1 8 , I a i .
t A d e c a e u , d o a m n a M a r i a , f a t a a r a p a o s a t u l t i i P t r u v o d a . D a u ; t i r e
c u c i a s t a s c r i s o a r e a n o a s t r , c u m a m f a c u t o m a n s t i r e l a t a r g l a I a y i > , I n s
l f i n g a s a t u l H l i n c i a , h r a m u l s l c i n t u l G h e o r g h i e , i o a m i n c h i n a t I n S I t i n t u t
M u n t e , m a n a s t i r e i d e l a D i o n i s i i n / e , c a s a - i h i e d e t r e a b a i m e t o h . S i o a r e c a t e
s a t e a m d a t , l a a c e l m e t o l i , i - a m f a c u t , u n e l e c i - a m c u m p a r a t , d e p r e u n a C u
g i u p n u l m i e u , Z o t a s p t a r i u l , p r e d e r e p l i b a n i i n o W i , c u m i a s t e i u r i c d e
m a r t u r i e , d e l a p a r i n t e l < e > m i e u , P a t r u v o d a . I a r a l t e s a t e a u f o s t d a t e d e
p a r i n t e l e m i e , s a t e d e r p t e d o m n e , t < i > , a t e r a s u p t u p u t r i a i s u p d o m n i i a
m r i e i s a l e .
D e c i , a n d a u v r u t d u m n e d z a u i s ' a u m < i > l < o > s t i v i t , d e - a u d r u i t p r e
m r i i a s a R a d u l v o e v o d u c u d o m n i i a / A r a i M o l d o v e i , a n d a m v e n i t i e u c u
m r i i a s a , a f l a t - a m m a n s t i r e a n o a s t r d e l a H l i n c e a p u s t i e i t o a t e s a t e l < e >
r a s h i r a t e i p u s t i i t e , c a c i a d e l a m a n a s t i r e d e l a D i o n i s i i a e , c a l u g a r i i n ' a u
m a i v e n i t , n i c i a u m a i p u r t a t g r i j e d e m e t o h i d e s a t e , c i - a u % s a t t o t d e s ' a u
p u s t e i t .
I n t r u a c i a i a , e u t i i n d p o m e a n a p a r i n t e l u i m i e u , m e t o h u l i r n a n s t i r e a
l u i s i c i n t u l S a y a , d e n t a r g d e n I a i > c e o a u m i l u i t c u s a t u l S t r o e t i i , d e p r e
S i t n a , d e n i a n u t u l R a r l a u l u i , i u t o a t e d a b i l e l < c > , d a t - a m i e u , a c o l o , l a
a c i a i a s f a n t a m a n a s t i r e a l u i s i c I n t u l S a y a , o s e l i t e c e i a s t e I n t r - u n h o t a r 9 i
i ) a a i n o r i g .
7 2
www.dacoromanica.ro
1 ) l o e a l b I n t e x t .
7 3
a l a t u r e a c u s a t u l S t r o W i i , a n u m e C u d r e a v e n I i i , d e n t r u u r i c u l c e a v e m d e l a -
p a r i n t e l < e > m i e u , P A t r u v o d , c a s ' h i e d e h r a n i d e t r e a b a s f e n t e i m n s t i r i
a l u i s f c i n t u l S a y a , p r e n t r u s u f l e t e l < e > p a r i m i l o r m i e i i a l n o s t r u .
I a r c i n e v a r s p i p o m a n a p r i m i l o r m i e i i a n o a s t r 0 s v a i s p i t i a
l u a s e l i t e a C u d r e a v e n t i i , a c e l a s a h i e p r o c l e a t 0 t r d c l e a t , d e l a d u m n e d z A u
0 d e p r e a c u r a t a m a i c e i a l u i d u m n e z e u 0 d e 4 e v a n g h e l 4 t i f i d e t o t i a p o s t o l i i
i d e 3 1 8 p r i n t i d e N i c h e i a i ' t d e t o t i s f e n t i i , a m i n .
S c r i s i n I a f i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c h < e m b r i e > 1 8 z i t e .
t A d e c a e u , d o a m n a M a r i a , m r t u r i s s c u c u a c i a s t s c r i s o a r e a m e a
0
p u n i p e c i a t i a m e a < m . p . > .
A r b . S t . I a i , C C C X X I V / 1 .
O r i g . r o m . , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t i i .
1 03
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 2 4 .
S u r e t c e s ' a u s c o s d e p e i s p i s o c s r b e s c u d i n l e t 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c h < e m b r i e > 2 4 _
t l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l l e i r i i M o l d o v e i . I a t r i
v i n i n d u i n n a < i > n t < e > n o s t r i i n n a i n t e a l n o t r i b o e r < i > s l u g a n o s t r M t e i t t
v i s t e r n i c e l d i n S a c u i a n < i > c u u n z a p i s d e m r t u r i e d e l a I o n P e n , v o i t d i n
t r g u d i n R o m a n 0 d e l a 1 2 p a r g a r < i > , p r e c u m a u v i n i t I n n a i n t e l o r G a v r i l ,
f i c i o r u l C l i n i i , n e p o t u l A r m e n c i , d e n i m e s l i t 0 n i c i a s u p r i t 0 a u v n d u t
a l u i d r i a p t < A > o c i n i m o 0 e d i n s a t d i n S f i c u i a n < i > c e e s t e l a / n < u > t < u l >
N i a m t u l u i , d i n a c i n c i a p a r t e d i n t o t s a t u l c e s ' a r a l e g i p a r t < e > l u i d i n u r i c i l c e - a u
a v u t s t f m o u l l o r M i c I d u S c u i a n u l d e l a b A t r n u l A l e x a n d r o v < o e > v o d ,
a c e i a a u v n d u t u s l u g i i n o s t r e l u i M t e i u v i s t e r n i c e l , d r e p t a s i l s p r z e c e t a l e n i
b a n < i > g a t a .
Si s ' a u s c u l a t s l u g a n o s t r M t e i u v i s t e r n i c e l i a u p l t i t l u i t W i > d e m a i
s u s s c r i < i i > b a n < i > 1 6 t a l e r < i > , d i n n a < i > n t e l o r .
I a r a c u m I n z l e l e d o m n i i m l e s ' a u s c u l a t M a r c o i c u F i l i p 0 c u a l t < e >
n i a m u r < i > d e a i l u i G a v r i l 0 a u v r u t s I n t o r c d a c i a p a r t < e > d e c u m p r t u r r t
d e l a s l u g a n o s t r M a t e i u i p u i n d u l z i d e s o r o c t i c u M d t e i , c a s a i b a v i n i
l a d i v a n u l d o m n i i m l e i a u t r e c u t u s o r o c u l 0 z u o a 0 i i n ' a u v i n i t 0 a u m a i
W i p t a t I n c a i a l t e t r i i z e l e .
P e n t r u a c e i a , v r a n d u d o m n i i a m e c a i i a u r a m a s p e u r n i r t i n ' a u v i n i t
i a r M t e i u s ' a u i n d r e p t a t a s u p r a m o 0 i . . . 1 ) . D e c i d o m n i i a m a m l u a t d e l a
s l u g a n o s t r d e l a M r t t e i u v i s t e r n i c e l . . . 1 ) 2 4 z l o - t < i > I n v i s < t e > r i i a d o m n i i i
m l e i i a r a c e l z a p i s d e m r t u r i e d e l a I o n P n v o i t i l i d e l a 1 2 p r g a r < i > _
www.dacoromanica.ro
- C u m a m v f i z u t a c e a s t d o m n i i a m m ' a r n i n c r e d i n t a t u . D e c i 0 d e l a n o i a e j d e r e
a m d a t s l u g i i n o s t r l u i M t e i u a c e a p a r t < e > d e m o 0 e , c a s a - i f i e l u i d r i a p t < >
o c i n a 0 c u m p a r t u r a 9 i c a t o t v i n i t u l i i , i a r M a r c o 0 F i l i p 0 c u a l t e n i a m u r < i >
d e a i l o r s a n ' a i b a s a m a i a m e s t i c a n i c i u n u l . . . 1 ) , i n n a i n t e a c e t i i c a r t i i .
I n s u m < i > d o m n i i a m p o r o n c e 0 i .
G a n g h m a r e l o g < o > f < a > t .
S ' a u c e r c e t a t d e m i n e p r e o t M i h a i l d e l a M i t r o p o l i e .
A c a d . R . P . R . C C X I I / 2 8 .
T r a d . r o m . , d e l a i n c e p u t u l s e c . X I X .
C u o c o p i e r o m . i b i d . , m s . 5 3 0 4 f . 2 - 2 v .
1 0 4
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 2 8 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I a r i i M o l d o v e i . S c r i e m
d o m n i a m e a s l u g i i n o a s t r e c r e d i n c i o a s e G l i g o r i e C i o l p a n p a r c a l a b d e N e a m / .
I l i d a m d e 9 t i r e c a s ' a j e l u i t d o m n i e i r n e l e p r i n t e l e s i r u g t o r u l n o s t r u c h i r
A t h a n a s i e e p i s c o p d e R o m a n , a s u p r a s l u g i i n o a s t r e C i o g o l e a f o s t s u l g e r d i n
I o n a e 0 i , z i c a n d , i n a i n t e a n o a s t r c a a r u p t S i r e t u l o p a r t e d e l o e d i n p a r r a n t u l
h o t a r u l u i s f i n t e i e p i s c o p i i , d i n s a t u l 8 c h e u 1 e t , 0 c a C i o g o l e a 0 t o t s a t u l I o n a -
m t i n u - i l a s a s p r i n d a p e 0 e i n a c e a g a r l a , c i i i s c o t o a m e n i i l u i .
D e a c e e a c u m v e i v e d e a a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e , t u s a - i s p u i l u i
C i o g o l e a 0 o a m e n i l o r l u i , c a s a - i l a s e i n p a c e s a p r i n d a p e 0 e 0 o a m e n i i s f i n t e i
e p i s c o p i i . l a r l o r d a c a l i s e v a p a r e a v r e o s t r a m b a t a t e , t u s l e d a i z i , i d s t e a
d e f a t a i n a i n t e a n o a s t r a .
A 0 i s a t i I i . . A l t f e l s n u f a c e I i .
L a I a 0 i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 2 8 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
G h i a n g h e a m a r e l o g o t a t a i n v a I a t .
t l o . ) . < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , E p i s c . R o m a n , X X I I / 5 .
O r i g . s l a y , ' A r t i e , p e c e t e a p l i c a t 5 .
1 0 5
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c o m b r i e 2 8 , I a i .
t l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i . A m
d a t 0 a m i n t r i t e p i s c o p i e i d e R o m a n , d i n i s p i s o c d e i n t r i r e c e a r e e p i s c o p i a
d e R o m a n d e l a E r e m i a v o e v o d 9 i d i n i s p i s o c d e a s e m e n i d e i n t a r i r e d e l a * t e f a n
3 ) l o e a l b i n t e x t .
7 4
www.dacoromanica.ro
v o e v o d , o p r i s a c 4 c u u n l o e d e f n a % c e e s t e I n h o t a r u l s a t u l u i G c l i n I i , c a r e
a c e a p r i s a c i c u a c e l l o e d e f a n a l a f o s t d a n i e i m i l u i r e d e l a s f n t r p o s a t u l
d o m n A l e x a n d r u v o e v o d i d e l a P e t r u v o e v o d , s f i n t e i m i t r o p o l i i d e R o m a n .
P e n t r u a c e e a c a s - i f i e i d e l a n o i , s f i n t e i m i t r o p o l i i d e R o m a n , d a n i e
i n t r i r e , c u t o t v e n i t u l . A l t u l s n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r / i
a n o a s t r e .
S c r i s l a I a i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c e m b r i e 2 8 .
I n s u i d o m n u l a p o r u n c i t 1 ) .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
L u c o c i < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , E p i s c . R o m a n , X / 5 - 6 .
O r i g . s l a v , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 2 6 .
1 0 6
1 6 1 6 ( 7 1 2 5 ) D e c e m b r i e 2 8 .
7 1 2 5 < 1 6 1 6 > D e c h < e m b r i e > 2 8 . S u r e t d e l a R a d u l v < o e > v < o > d . S e I n t r e t e
s f i n t e i e p i s c o p i i R o m a n u l u i i s f i n t e i m i t r o p o l i i o p r i s a c c u s t u p i , d i n s a t u l
R c h i t o a s a , d i n l i n u t < u l > T e c u c i , d i n i s p i s o c d e d a n i e d e l a S i m i o n v < o e > v < o > d
i d e i s p i s o c d e i n t a r i t u r f i d e l a s t e f a n v < o e > v < o > d , d a t a d a n i e d e I o a n M i h u l
9 i d e l a f e c i o r i i l u i , l o a n i T o a d e r .
A r h . S t . I a s i , T r . 2 8 9 , o p . 3 1 7 , d o s . 5 7 , f . 5 5 .
R e z u m a t r o m .
1 0 7
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 3 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l V r i i M o l d o v e i . A m
d a t a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e , p r i n t e l u i i r u g a t o r u l u i n o s t r u A t h a n a s i e
e p i s c o p d e R o m a n , c a s a f i e e l t a r e
i p u t e r n i c , c u a c e a s t c a r t e a d o m n i e i
m e l e , s T i n a i s a p e r e s a t u l c h e u l e % i i , c u t o t h o t a r u l i c u t o t v e n i t u l i s a t u l
B o g d a n e t i i , d e a s e m e n i c u t o t h o t a r u l i c u t o t v e n i t u l , c e e s t e i n t i n u t u l
R o m a n , c e s u n t d a n i e s f i n t e i e p i s c o p i i d e l a a l % i d o m n i d e m a i i n a i n t e .
D e a c e e a i d o m n i a m e a m ' a r a m i l o s t i v i t
i a m d a t i i n t a r i t s f i n t e i e p i s c o p i i ,
a c e s t e d o u s a t e , c u t o t v e n i t u l . A l t u l s n u s e a m e s t e c e I n a i n t e a a c e s t e i c a r I i
- a d o m n i e i m e l e .
1 ) S ' a s c r i s p o s t e r i o r a d i n I s v o r u l A p e i e , d u p i 1 s e m n a t u r a d o m n u l u i .
7 5
www.dacoromanica.ro
S c r i s l a I a 0 , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 3 .
t I n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
t E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
L u c o c i < a s c r i s > .
A r t . S t . B u c . , E p i s c . R o m a n , X X I I / 6 .
O r i g . s l a y , } A r t i e , p e c e t e a i l i c a t a .
1 08
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 8 , I a i .
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i . I a t t
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o w i , P a r a s c a , f i i c a N e a g a i
d i n > P o d e n i d e b l i n d v o i a e i , n e s i l i t a d e n i m e n i , n i c i a s u p r i t a 0 a v a n d u t
d r e a p t a s a o c i n a i d e d i n a , a c i n c e a p a r t e d i n s p r e r a s a r i t d i n j u m a t a t e a s a t u l u i
M i r e n i , c a r e e s t e i n i n u t u l T u t o v a , i c u l o e d e m o a r p e P e r e s c h i u . A c o j a a
v a n d u t - o b o i e r u l u i n o s t r u d i n c i o s i c i n s t i t , p a n N i c o a r a m a r e v o r n i c d e -
O r a d e s u s , p e n t r u c i n c i z e c i t a l e n .
d e a s e m e n e a a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a , M a c o v e i i s o r a l u i M a g d a l i n a
v e r e l e l o r O d o c h i a i C a t r i n a , f i i i D r a g o l e i , i a r a 0 d e b u n a v o i a l o r i a u v a n d u t
d r e a p t a l o r o c i n a , a c i n c e a p a r t e d i n a c e i a 0 j u m a t a t e d e s a t ; a c e e a a u v a n d u t - o
t o t b o i e r u l u i n o s t r u N i c o a r a m a r e v o r n i c , p e n t r u c i n c i z e c i t a l e n .
Si i a r a 0 a v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a I l e a n a , f i i c a l u i N e n u l , 0 a v a n d u t p a r t e a
s a d e m i n a a p a t r a p a r t e d i n a c i n c e a p a r t e d i n a c e a j u m a t a t e d i n s a t u l M i r e n i .
A c e e a a v a n d u t - o t o t l u i N i c o a r a m a r e v o r n i c , p e n t r u c i n s p r e z e c e t a l e n .
Si d e a s e m e n e a a v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a P r o c o p i e , f i u l l u i D r a g h i c i , 0 a
v a n d u t p a r t e a s a d i n a c e e a 0 j u m a t a t e d i n s a t u l M i r e n i , a p a t r a p a r t e d i n a
c i n c e a p a r t e . A c e e a a v a n d u t - o t o t l u i N i c o a r a v o r n i c , p e n t r u e i n s p r e z e c e
t a l e n .
Si i a r a 0 a v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a D r a g a n , f i u l p o p P i U r s u , n e p o t u l l u i
S i m i o n F a c a u i a v a n d u t p a r t e a s a d i n c e a l a l t a j u m a t a t e d e s a t , d i n s p r e a p u s ,
a t r e i a p a r t e d i n a p a t r a p a r t e . A c e e a a v a n d u t - o t o t l u i N i c o a r a v o r n i c , p e n t r u
d o u a z e c i t a l e n .
Si d e a s e m e n e a a v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a , T o m i n a , f i i c a A n e i 0 a v a n d u t
p a l t e a s a d i n a c e a j u m a t a t e d e s a t , d i n s p r e a p u s , a p a t r a p a r t e d i n a p a t r a p a r t e
A c e e a i - a v a n d u t - o t o t l u i , p e n t r u d o u a z e c i t a l e n . i l e - a p l a i t t o t u l d e p l i n .
l a r d i r e s e l e p e c a r e l e - a u a v u t p e a c e l s a t , a a a u m a r t u r i s i t c a a u p i e r i t
d i n c a u z a L e 0 l o r , n z i l e l e l u i A l e x a n d r u , f i u l l u i E r e m i a v o e v o d .
P e n t r u a c e i a , s a - i f i e 0 d e l a n o i c u t o t v e n i t u l . i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e .
S c i i s l a 1 4 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 8 .
t D o m n u l a s p u s .
7 6
www.dacoromanica.ro
G h e a n g h e a m a r e l o g o f t a i n v 4 a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f t i s c l i t < m . p . >
N e b o j a t c o < a s c r i s > ,
A r t . S t . B u c . , M - r e a N i c o r i , X / 2 .
O r i g . s l a y , h 5 r t i e , p e c e t e a p l i c a t , c a z u t i t
1 0 9
1 6 1 7 (7 1 2 5 ) anu ar i o 8, I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i . I a t
v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r i i n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o 0 r i , s l u g a n o a s t r
- c r e d i n c i o a s a P t r a p o U d r e a m a r e v t a g d e D o r o h o i , d e b u n v o i a l u i , n e s i l i t
d e n i m e n i , n i c i a s u p r i t 0 a v a n d u t d r e a p t a s a o c i n c u m p r t u r , d i n i s p i s o c
- d e c u m p r t u r , c e a a v u t d e l a C o s t a n t i n v o e v o d , a t r e i a p a r t e d i n t o t s a t u l
p a r t e a d i n m i j l o c c u l o e d e i a z , c e e s t e i n t i n u t u l H A r l u . 8 i a v a n -
" c l u t - o c r e d i n c i o s u l u i n o s t r u R o c a m a r e v i s t i e r , p e n t r u t r e i s u t e t a l e n i d e a r g i n t .
i - a p l t i t d e p l i n d i n a i n t e a n o a s t r ; i a r / u i i - a f o s t c u m p a r t u r a d e l a C r c i u n
v i d e l a f r a t e l e l u i , G a v r i l , f i i i l u i P e t r i c .
D e a c e e a , s - i f i e 0 d e l a n o i o c i n i i n t r i r e , c u t o t v e n i t u l , n e c l i n t i t - l u i
m i c i o d a t i n v e c i . i a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a l a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 8 .
D o m n u l a z i s .
t G h e a n g h e a m a r e l o g o f ' t a i n v t a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f t a m i s c l i t < m . p . >
N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a S f . S a v a - I a 0 , X X X V A / 7 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t a , c ' a z u t A .
1 1 0
1 6 1 7 (7 1 2 5 ) anu ar i o 9 .
t I o R a d u l v o e v o d . A d i c a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r r u g a t o r i i n o t r i c A l u -
g f i r i i d e l a m n s t i r e a T a z l u 0 n i s ' a u j l u i t c u m a r e j a l o b 4 p r e B u c i o c p a h a r n i c ,
z i c n d c a i n z i l e l e l u i C o s t a n t i n v o d e l l i - a u l u a t l o r o b u c a t d e l o e d i n s a t u l
m n s t i r i i d i n C o l t e 0 i a t r e s a t u l 8 r b e 0 i i .
D e c i d o m n i e m e n u a m p u t u t c r e d i a c i a s t a , c i a m a l e s p r e b o e r i u l n o s t r u
V a s i l e p A r c a l a b d e N i a i n t u i 1 - a m t r i m i s a c o l o c a s f i s t r n g o a m e n i b t r n i
. c a s f i c a u t e p e n t r u a c i a s t b u c a t d e l o c . 8 i a u s t r n s u m u l t i o a m e n i b u n i
b r t t r n i i m e g i i a 0 d i n p r e j u r i a a a u a f l a t c u m a a u e i m a r e i n p r e s u r a r e d e s p r e
a c e s t a i l i - a u f o s t l u a t a c i a s t b u c a t d e l o c .
7 7
www.dacoromanica.ro
D e c i d o m n i i a m e a , v z n d c a u m a r e l m p r e s u r a r e , d e l a d o m n i a m e a
a m d a t i a m i n t r i t s f i n t e i m n s t i r i T a z l u l u i d e a c u m i n a i n t e c a s a i b
e i a - v i l i n e a l o c u l c u t o t h o t a r u l p e u n d e d e v e c i a u i m b l a t d u p i s p i s o c u l c e -
a u d e l a A l e x a n d r u v o d f i i n i m e n i s n u s e a m e s t e c e p e s t e c a r t e a n o a s t r .
L e a t 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > l a G h e n < a r i e > 9 .
A r h . S t . B u c . , C o n d i c a A s a c h i , m s . 6 2 8 , F . 3 7 0 v .
C o p i e r o m .
1 1 1
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 0 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I r i i M o l d o v e i . l a t i i
d o m n i a m e a a m d a t i a m i n t a r i t s f i n t e i m i t r o p o l i i d e R o m a n , u n d e e s t e h r a m u l
s f i n t e i p r e a c u v i o a s e i m a i c i i n o a s t r e P a r a s c h i v a , u n d e e s t e p r e a s f i n I i t u l p r i n -
t e l e i r u g t o r u l n o s t r u c h i r A t a n a s i e , e p i s c o p d e R o m a n , n i t e s a t e a n u m e
S c h e u l e t i i i c u m o r i I n S i r e t i s a t u l B o g d n e t i i , c e e s t e i n T i n u t u l R o m a n ,
d i n i s p i s o c d e s c h i m b c e a a v u t d e l a r p o s a t u l P e t r u v o e v o d , c e l e - a f o s t s c h i m b
c u c l u g A r i i d e l a m n s t i r e a R 4 c a , c u s a t u l B r l e t i i c a r e e s t e i n
i i n u t u l
S u c e v e i i c u i a z u r i i c u m o a r .
D e a c e e a s . f i e i . d e l a d o m n i a m e a , a c e s t e m a i s u s s e r s e s a t e S c h e u l e l i i
c u m o r i I n S i r e t i s a t u l B o g d n e t i i , s f i n t e i m i t r o p o l i i d e R o m a n , o c i n i
t n t r i r e , c u t o t v e n i t u l , n e c l i n t i t , n i c i o d a t I n v e c i . Si a l t u l s n u s e a m e s t e c e _
S c r i s l a I a i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 0 .
t I n s u i d o m n u l a s p u s .
t G h e a n g h e a m a r e l o g o t t a I n v 5 % a t .
E u G h e a n g h e a m a r e l o g o f t a m i s c l i t o n . p . >
t N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , E p . R o m a n , X X I I / 7 .
O r i g . s l a y , ' A r t i e , p e c e t e a p l i c a t , s t r i c a t t i .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X V I I I .
1 1 2
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 0 , I a i .
S u r e t d e p e i s p i s o c v e c h i u d e l a R a d u l v < o e > v o d , s c r i s I n I w i > p e s r b i e -
l a l e a t 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > G h e n a r 1 0 z i l e .
N o i R a d u l v < o e > v o d , c u m i l a l u i d < u > m n e z e u , d o m n u O r i i M o l d o v e i .
P r e c u m a m d a t i a m I n t r i t s l u g i i n o a s t r e l u i D u m i t r a F u S o l o m o n i g i u p 4 -
n e s i i l u i , N a s t a s i i i , p e a l o r d r i a p t a o c i n i c u m p a r t u r t o t s a t u l H 6 m e i a n i i
p e T a z l a u 1 C u v a d d e m o m % I n T a z l u c e - i i n I i n u t < u l > B a c u l u i , c e l e e s t e l o r
c u m p a r t i t u r d e l a P a s c l i n a , g i u p n i a s a r p o o s a t u l u i S t r o i c i l o g o f t i d e l a
7 8
www.dacoromanica.ro
f i c i o r u l 1 ) I o n a c u S t r o i c i , d r e p t t r e i s u t e g a l b e n i u n g u r w i , p e n t r u c a l e -
s a n t l o r n i a m d e a p r o a p e i s a n t . . . 1 ) m o 0 < i > .
D r e p t a c e i a , s a l e f i e l o r 0 d e l a n o i u r i c 0 c i l i a * 0 i n t a r i t u r a c u t o t v e n i t u i
n e s t r a m u t a t n i c i o d i n i o a r a i n v c i . S i a l t u l s a n u s e a m e s t i c e .
I n s u v i > d o m n u l a z i s .
G h e n g h e a m a r e l o g o f a t a u i n v a t a t .
i a r 4 < i > G h e n g h e a m a r e l o g o r d t a u i s c a l i t .
D e p e s a r b i e p e l i m b a m o l d o v e n i a s c a s ' a u t a l m a c i t i n H u < i > l a a n u l 1 8 0 t i
A p r < i l i e > 1 3 d e p o l c < o > v < n i c u l > P a v < e > 1 D e b r i t d e l a m i t r < o p o l i e > .
A c a d . R . P . R . , C C C L X I X / 1 5 .
T r a d . r o m .
1 1 3
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 1 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i . l a t a a .
v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o 0 r i V a s i l i e d i a c o n , f i u l M a r i c a i ,
n e p o t u l l u i B a i n s c l i p a r c a l a b , s t r a n e p o t u l l u i M a t i q l o g o l a t , n e s i l i t d e n i m e n i
n i c i a s u p r i t , c i d e b u n a v o i a l u i , 0 a v a n d u t d r e p t i i s a i r o b i 2 ) T i g a n i , a n u m e -
C l i m i f i u l l u i , N a c u l i s o r a l u i , T e t a , n e p o t i i P a r n e i , d i n d i r e s e l e p e c a r e l e -
a a v u t b u n i c u l l u i , B a i n s c h i , d e l a B o g d a n v o e v o d 0 d e l a P e t r a v o e v o d , i i - a ,
v a n d u t s l u g i i n o a s t r e , P a t r a r o U d r e a , p e n t r u p a t r u z e c i d e t a l e n i d e a r g i n t .
i - a p l a t i t , d e p l i n , t o t i a c e 0 i b a n i , d i n a i n t e a n o a s t r a .
D e a c e e a , n o i v a z a n d t o c m e a l a l o r d e b u n a v o e 0 p l a t a d e p l i n a , d e a c e e t .
s a - i f i e i d e l a n o i d a n i e i i n t a r i r e a c e 0 i T i g a n i m a i s u s s c r i 0 , n e c l i n t i t l u i
n i c i o d a t a , i n v e c i , i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 . 1 .
D o m n u l a p o r u n c i t .
G h e a n g h e a m a r e l o g o f a t a i n v a t a t .
G h e a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
C o s t a n t i n < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , F o t o g r a f i i , 1 1 / 2 4 .
F o t o c o p i e a l a v i i .
1 1 4
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 2 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i .
a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i , N i c o l a i i s o r a l u i , M a r i a ,
1 ) l o e a l b i n t e x t .
9 h o l u p i i i n o r i g .
7 9
www.dacoromanica.ro
c o p i i i T i g a n c e i 1 ) , c n e a g h i n a l u i G l i g o r i e C i u v l i c , n e p o i i C e r n e i , s o r a l u i B i l
d e b u n v o i a l o r , i a u v a n d u t d r e a p t a l o r o c i n i d e d i n k d i n u r i c c e - a u a v u t
- d e l a 2 ) v o e v o d , a p a t r a p a r t e d i n j u m a t a t e a d e j o s a s a t u l u i C u d r e t i , p e
B a h l u q , i c u l o c d e i a z u r i i d e m o r i i n B a h l u e t , c e e s t e i n t i n u t u l C f i r l i g l i t u r i i 1 ) ,
_ a c e e a a u v n d u t s l u g i i n o a s t r e P l o t e a v i s t i e r n i c e l i G l i g o r c e a v i s t e r n i c e l
I o n a c o s t o l n i c e l i l u i p o p a G l i g o r i e , p e n t r u a s e s p r e z e c e g a l b e n i u n g u r e t i ,
- c u c a r e a c e i b a n i s ' a W a i t N i c o l a i , f i u l M a r i e i , d e r o b i e , c a d c 4 z u s e i n m a i n i l e
p A g n i l o r r t a r i , I n z i l e l e l u i S t e f a n T o m p v i c i v o e v o d .
D e a c e e a , s a l e f i e i d e l a n o i , o c i n i i n t d r i r e , c u t o t v e n i t u l i a l t u l s h n u
a m e s t e c e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 2 .
t D o m n u l a s p u s .
G h i a n g h e a m a r e l o g o f r i t a I n v . & l a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f t a m i s c a l i t < m . p . >
t N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A r b . S t . I a s i , D I / 6 8 - 6 9
O r i g . s l a y , } A r t i e , p e c e t e a p l i c a t , s t r i c a t i i .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 1 3 s i o c o p i e d e p e a c e a s t a , i b i d . 5 2 , f . 4 6 w ,
1 1 5
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 2 , l a * .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / A r i l M o l d o v e i . I a t
- a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r i n a i n t e a b o i e r i l o r n q t r i , r u g a o r i i n o t r i c O u g r i
. d e l a s f a n t a m a n s t i r e n u m i t A g a p i a , u n d e e s t e h r a m u l s f i n t i l o r a r h a n g h e l i
M i h a i l i G a v r i i l i a l c e l o r l a l t e p u L e n f r t r u p 0 a u 0 1 1 1 p e s l u g a n o a s t r
M a n o l e p A r c l a b , p e n t r u u n s a t a n u m e C h i l d q t i i p e M o l d o v a , c a r e a c e l s a t
a f o s t d r e p t d o m n e s c , a s c u l t A t o r d e o c o l u l V a r g u l u i R o m a n 0 a u s c o s c A l u g a r i i
d e l a A g a p i a u r i c 0 i s p i s o c d e d a n i e m i l u i r e l e l a s . 7 t n t r A p o s a t u l P e t r u v o e v o d
i n c f e u t e u m a r e b l e s t e m .
l a r d o m n i a m e a a m i n t r e b a t p e M a n o l e p f i r a l a b c u c e s t a p A n q t e a c e l s a t .
E l a s c o s u n i s p i s o c d e d a n i e i m i l u i r e l e l a E r e m i a v o e v o d .
D c c i d o m n i a m e a 0 c u s f a t u l p o s t r u i - a m j u d e c a t d u p l e g e a O r i i 0 a m
a n a t a e s t e m a i v e c h e d a n i a i m i l u i r e a s f i n t e i m n s t i r i d e c a t a l u i M a n o l e
p A r e i l l a b . I n t r u a c e a s t a s ' a u i n d r e p t a t r u g t o r i i n o t r i a u g A r i 0 0 - a u p u s
f e r a e , 1 2 z l o t i , l a v i s t e r i a n o a s t r , i a r M a n o l e p f i r c g l a b a ' l i m a s .
D e s c e e a d o m n i a m e a 0 d e l a n o i a m d a t 0 a m m i l u i t 0 a m i n t r i t s f i n t e i
a n A n A s t i r i m a i s u s z i s e , A g a p i a , a c e l s a t m a i s u s s c r i s , C h i l d e t i i p e M o l d o v a ,
1 ) a s a i n o r i g .
l o e a l b i n o r i g .
8 0
www.dacoromanica.ro
c a s a f i e s i d e l a n o i s f i n t e i m A n a s t i r i , d a n i e s i m i l u i r e s i i n t i i r i r e , c u t o t v e n i t u l .
t 3 i a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 2 .
t D o m n u l a s p u s .
t G h e a n g h e a m a r e l o g o r t a i n v t a t .
E u G h e a n g h e a l o g r a t a m i s c a l i t < m . p . >
t N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a A g a p i a , X I V / 6 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 3 5 .
1 1 6
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 3 , I a i .
t A d e d i e u S i m < i o n , f > 1 ) i c i o r u l l u i U r s u d e D r g o e s t i s i U r s u , f i c i o r u l l u i
F u r d u i u d e a c o l e a s i c u < m n a > 1 ) t u - s - d u L a r i o n s i I o n a s c o , f i c i o r u l l u i O b r j i e
s i T o a d e r , f i c i o r u < l > l u i P a n t e i s i I a c h i m , f i c i o r u l l u i U r s u d a c o l e a , i n s i n e p r e
n o i m h r t < u r > i s i m 1 ) C u c e s t z a p i s a l n o s t r u , c u m n o i d e b u n s v o i a n o a s t r , d e
n i m e i n d e m n a < t i > 1 ) n i c e a s u p r i t i , a m d a t d i r e a p t m o s i i a n o a s t r f i , c e a m a v u t
I n s a t i n D r A g o e s t i , p a r t e a n o a s t r a t o a t , c f i t s v a a l g e O d i n c i i m p u s i d e n
p d u r e , c u < t o t > 1 ) v e n i t u l , d u m i s a l e p o s t e l n i c u l u i l u i A s I a n s i d u m n e a l u i c a
s a i b < a > 1 ) n e p l a t i d e t o a t e d a b i l e l e a t e v o r h i p r i s t e a n , c e s i n t e m n o i
s c r i s i , d o i g a l b e n i i n s a t , l a d a j d e .
D e c i d e r e p t [a ] a c e a n i m e s a n ' a i b a n i c e o t r e b < a > 1 ) c u p a r t e a n o a s t r a , c e s A v a
a l g e i n s a t i n D e g o e s t i , c a o a m d a t n o i d e b u < n a > 1 ) v o i a n o a s t r a , d u m i s a l e s i
s ' A L - i h i m n o i v e c i n i s i d u m n e a l u i c a s a a i b A < a n e > 1 ) s c u t i d e g r e u t a t i l e n o a s t r e .
S i i n t e a a c e a s t t o c m a r a n o a s t r a u f o < s t o a m > 1 ) n i b u n i s ' l b o j a r :
P t r a s c o b a n u l c e a u f o s t v o r n i c s i E r e m i i a D r g o . . . 1 ) s e s t i s i I o n a s c o J o r e a
d e D o r o s c a n i s i S i m i o n < d e > C o g e s t i . . 1 ) a l t i m u l t i o a m e n i b u n i a m f o s t
i n t e a [a ] c e a s t < a > t o c m a l f i d e a . . . 1 ) s ' a u t o c m i t d e b u n - a v o i a i o n . S i m a i m a r e
m a r t u r i i n e - a m p u s . . . 1 ) < s i p > e c e t i .
S i e u N e a n i u l d i i a c d e T o d e r e s t i a m s c r i s . P e n t r u a c e a s t a c a s e i s e f t i e .
S c r i s i n l a y i , I n a n a l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > G h e n < a r i e > 1 . 3 .
f E u P a t r a s c o b a n u l a m i s c e i l i t < m . p . >
I o n a s c o J o r < e a > 1 ) < m . p . > .
E u N e a n i u l F u r d u i u a m i s c e i l i t < m . p . >
E r e m i a M u r g u l e t a s c r i s .
A c a d . R . P . R . , C / 7 2 .
O r i g . . r o m . , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a i .
3 ) i o c r u p t i n o r i g .
. 6 - e . 2 9 3
8 1
www.dacoromanica.ro
1 1 7
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 4 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o I d o v e i . A m
d a t a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e r u g t o r i l o r n o t r i , e g u m e n u l u i 0 I n t r e g u l u i
s o b o r d e l a s t a n t a m a n a s t i r e n u m i t N e a m t u l 1 ) , u n d e e s t e h r a m u l s f i n t e i v a z -
n e s e n i i a d o m n u l u i d u m n e z e u 0 m a n t u i t o r u l u i n o s t r u I s u s H r i s t o s , c a s a f i e
e i t a r i 0 p u t e r n i c i , c u a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e , a t i n e 0. a a p a r a h o t a r u l
l o r d r e p t l i b r a n i t e a c e e s t e h o t a t u l s f i n t e i m a n a s t i r i , i n m u n t i , C u p o i e n i 0
c u i z v o a r e i r a u l B i s t r i t a , d e l a i z v o r u l C o r n u l u i p e a m a n d o u a . m a r g i n i l e B i s t r i t e i
i c u p o i a n a R a c h i t e i 0 c u a l t a p o i a n a G a l u l , c e s u n t I n m u n t i , I n h o t a r u l s f i n t e i
m a n a s t i r i p e u n d e s ' a f o l o s i t d i n v e a c h o t a r u l m a n a s t i r i i .
D e a c e e a n i m e n i s n u i n d r a z n e a s c a a v a n a f i a r e i n m u n t e l e c e e s t e i n
h o t a r u l e i i n i c i p e t e I n i z v o a r e l e l o r i n i c i f a n s n u c o s e a s c a f a r a t i r e a
e g u m e n u l u i i a s o b o r u l u i i n p o i e n i l e . l o r .
l a r c i n e v a f i g s i t v a n a n d f i a r e s a u p q t e s a u c o s i n d f a n I n h o t a r u l l o r ,
e f i a i b a a l e l u a t o t , h a i n e i m a e s t r i i , i . s a - i a d u c a l a s t a n t a m a n a s t i r e . Si n i m e n i
l a n u i n d r a z n e a s c a a - i o p r i s a u r e l i n e , I n a i n t e a a c e s t e i e a / 1 i a d o m n i t i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 4 .
t D o m n u l a s p u s .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o r a t a i n v a t a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
t T o a d e r < a s c r i s > .
A r h . S t . D u e . , M - r e a N e a m t , C X X X I / 1 1 .
O r i g . s l a y , h i r t i e , p e e e t e a p l i e a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 0 3 .
U n r e z u m a t r o m . i b i d . C X X X I / 4 3 ( 1 1 ) .
1 1 8
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 5 , I i i .
S u r e t s c o s m o l d o v e n e 0 e d e p e u n i s p i s o c s a r b s c d e l a R a d u l v o d < a > ,
c a r i l e e s t < e > i s c l i t d e d u m n < e > l u i S t e f a n i t < a > P r i b a s c u l m a r e l o g < o > f a t , l e t
7 1 2 5 < 1 6 1 7 > G h e n < a r i e > 1 5 .
t I o R a d u l v o e v o d , c u m i l a l u i d u m n < e > d z a u , d o m n u l O r i i M o l d o v i i ,
l a t a a m v e n i t I n n a i n t < e > n o s t r 0
I n n a i n t < e > v e l i / i l o r b o e r i a M o l d o v i i n o s t r e ,
m a r i 0
m i d , A nte m i i a g i u p ni as < a> d u m < i > s al i , D u m i tr u L e n0, c e a u f o s t
s t a r o s t < e > 0 c u f e t e l e i i a n u m e A n g h e l i n a 0 M a r i c a 0 c u f i c i o r u l e i a n u m e
M i r o n 0 M a g d a , n e p o t i i l u i A n d r e i L e n t & 0 c u m a r e j a l o b a a u j a l u i t n o a 0 C u
1 ) a a i n o r i g .
8 2
www.dacoromanica.ro
m u l t < e > m a r t u r i i a i m e r i m a r i c u o a m e n i b u n i i s l u g i d o m n e t i i c u
i n p r e g i u r a 0 i i m e g i e 0 i l o r , d z a c a n d e a d r e s u r i l e i i s p i s o a c e l e c e a u a v u t i
a l t < e > s c r i s o r i c e l e - a u a v u t d e l a m o 0 i l o r , d e l a c i i d e m a i i n n a i n t < e > d o m n i
r a p u s a t < i > , d e o c i n i 0 d e m o 0 i 0 d e c u m p r a t u r i , s a t u l a n u m e H r o q u I ,
c e e s t < e > s u p t c o d r u c u h e l q t e u c e e s t e p e p a r a u l s a t u l u i i c u o p a r t e d e m o 0 i a
c a t s v a a l e g e d e n s a t u l B o i a n c i u i 0 d e n s a t u l D o r 4 t 4 i i 0 d i n s a t u l C o s t w i i ,
c e s i i n t I n T i n u t u l C e r n a u l u l , c a r e a c e l e i s p i s o a c e i d r e s < e > t o t < e > l e - a u l u a t
c u p r a d a T t i t a r a i , i n d z i l i l e l u i s t e f a n v o d ( a > , c a r e a t u n c e i c u r l i l e l u i i b e s e r i c a
c e a u a v u t - o i n s a t u l I u r c a u / i i l i - a u a r s u T a t a r a i .
P e n t r u a c e i a
i d o m n i i a m e , ( l a c & a m v a d z u t a l o r m a r e a l o h a i c u a t a t < e >
m a r t u r i i c e a u m a r t u r i s a t i n n a i n t < e > n o s t r a , i n s u m i d o m n i e m e m ' a m i n c r e d i n o t
0 a m d a t 0 a m i n t a r i t a c e s t o r d e m a i s u s s c r i s < e > a n u m e A n t e m i i a g i u p a n i a s < a >
d u m < i > s a l i D u m i t r u L e n t a , c e a u f o s t s t a r o s t < e > i f e c i o r i l o r e i a n u m e M a r i c a i
i A n g h e l i n i i i l u i M i r o n i M a g d i i , n e p o t i i l u i A n d r e i u L e n t e s t a r o s t < e > , p e
t o t < e > a c e s t e d e m a i s u s s c r i s < e > o c i n i i m o 0 i , s a t u l H r o a u l i i c e e s t < e > . s u p t
c o d r u j c u h e l e t e u j c u m o r i 0 a t r i i a p a r t e d e s a t < u l > I u r c a u i i i i c u 2 h e l e t e i a
0 3 p a q i d e n s a t u l V a s a l e u c e e s t [t ] < e > p e N i s t r u i c u m o r i I n I z v o r u i a l t < e >
p a g i d e n s a t u l B o i a n c i u c u l 0 d e n D o r o a t g i 0 d e n C o s t e t i , c a s a l e f i e l o r
0 d e l a d o m n i i a m e u r i c u l i m o 0 i a i I n t a r i i t u r a c u t o t v e n i t u l , n e r u 0 t n i c i
o d i n i a r a I n v e c i . i a l t u l n i m e s a n u - s < > a m e s t e c e p e s t < e > u r i c u l d o m n i i m e l e .
I n s u m i d o m n i i a m e p o r o n c i m .
1 7 6 5 D e c h < e m b r i e > 2 0 .
. A c a d . R . P . R . , C L V I I / 1 0 3 .
T r a d . r o m . d i n a d o u a j u n n t a t e a s e c . X V I I I .
1 1 9
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) a n u a r i o 1 6 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l O r a M o l d o v e i . A m
d a t 0 a m I n t r i t s l u g i i n o a s t r c D u m i t r u B u h u i s u r o r i i l u i S a f t a , f i i c a l u i
I o n C a r a i m a n c e a p i c , d r e p t e l e l o r o c i n e i d a n i e d i n p r i v i l e g i u l d e d a n i e
m i l u i r e p e c a r e l a a v u t C a r a i m a n c e a n i c d e l a E r e m i a v o e v o d , t r e i s a t e a n u m e :
V u l p a e t i i s u b F a g e t , I n R o m a n , a l t s a t a n u m e M o l o v a t a I n t i n u t u l
O r h e i , a l t r e i l e a o s e l 4 t e a n u m e T e p e n i i i n t i n u t u l C h i g h e c i u l u i , p e I a l p u h ,
a c e s t e m a i s u s s c r i s e s a t e c a r e a u f o s t d r e p t e d o m n w i i I i s u n t d a n i e i m i l u i r e
p e n t r u s l u j b a l u i d r e p t c r e d i n c i o a s a , p e c a r e a s l u j i t - o e l d o m n u l u i
P e n t r u a c e e a , s a l e f i e 0 d e l a d o m n i a m e a , d a n i e i t n t a r i r e 0 u r i c 0 o c i n e
n e c l i n t i t , n i c i o d a t a , I n v e c i i v e c i l o r . i a l t u l s a n u s e a m e s t e c e .
S e r i a l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 6 .
D o m n u l a s p u s .
6 *
8 3
www.dacoromanica.ro
G h i a n g h e a m a r e l o g o f a t a i n v a l a t s i a i s c a l i t < m . p . >
N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , F i l i a l a I a s i , F o n d . S p i r i d o n i e , X X X I I / 4 .
O r i g . s l a y , h r t i e , p e c e t e t i m b r a t A , c a z u l 5 .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 4 5
i d o t a c o p i i m o d e r n e .
1 2 0
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i o 1 6 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i . I a n '
a m d a t s i a m i n t r i t s l u g i i n o a s t r e
V a s i l i e e p t e l i c i f o s t m a r e v a t a f s i c n e a -
g h i n e i l u i , T o f a n a , d r e a p t a l o r o c i n a s ' t c u m p a r a t u r a , d i n i s p i s o c u l d e c u m p -
r a t u r a p e c a r e 1 - a u a v u t d e l a C o s t a n t i n v o e v o d , j u m t a t e d i n a p a t r a p a r t e a
s a t u l u i V a s c u t i , c a r e e s t e p e S i r e t s ' i c u v a d d e m o a r a l a S i r e t s i c u p a r t e a d e
i a z , c a r e e s t e m a i j o s d e i a z u l D r a g a n e a s e i , i n t i n u t u l S u c e v e i , c a r e l e e s t e m i l l : A -
d a m * p e n t r u o s u t s i s a i z e c i t a l e n , d e l a N i c o a r s i d e l a s o r a l u i , N a r a m d z a ,
f i i i l u i G a v r i l , n e p o T i M a r i c a i , s t r n e p o I i l u i e p t e l i c i b a t r n u l , d i n p r i v i l e g i u l
d e m o s t e n i r e c e a u a v u t . P e n t r u a c e a s t a s l e f i e s i d e l a n o i , c u t o t v e n i t u l .
l a a c e a s t a , d e a s e m e n i a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a s i i n a i n t e a b o i e r i l o r
n o s t r i M a r i c a s i s o r a e i , G r o z a v a , d e a s e m e n e a f i i c e l e l u i G a v r i l , n e p o a t e M r i c a i ,
d e b u n a v o i a l o r s i a u v a n d u t d r e a p t a l o r o c i n a s i d e d i n a , j u m t a t e d i n t e a c e e a s i
a p a t r a p a r t e a s a t u l u i V a s c u t i , s i c u p a r t e a d e v a d d e m o a r a d e l a S i r e t s i
c u p a r t e a d e i a z c a r e e s t e m a i j o s d e i a z u l D r a g a n e a s e i .
A c e a s t a a u v a n d u t - o d e a s e m e n e a m a i s u s s c r i s u l u i l o r v a r , s l u g i i n o a s t r e ,
V a s i l i e e p t e l i c i s i c n e a g h i n e i l u i , T o f a n a , p e n t r u o s u t a s i c i n c i z e c i t a l e n i g i
l e - a p l a t i t t o t , d e p l i n .
P e n t r u a c e a s t a a c e s t e m a i s u s s e r s e p a r l i d e o c i n a d i n s a t u l V a s c a u / i
s a l e f i e s i d e l a n o i i n t a r i r e c u t o t v e n i t u l . i a l t u l a n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 1 6 .
D o m n u l a s p u s .
G h i a n g h e a l o g o f a t a i s c a l i t < m . p . >
N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , X L I / 5 6 .
O r i g . s l a y , h i t ' r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
1 2 1
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 1 8 , I a i .
T a l m a c i r e d i p e u r i c u v e c h i u s r b e s c u d e l a R a d u l v < o e > v o d , s c r i s d e
C o s t a n t i n i n I a s i l a a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > G h e n a r 1 8 , p r i n c a r e s e i n t r e s t e s t -
p i l n i r e a l u i D . B u h u s s . a . a s u p r a m a i m u l t o r s a t e d i n M o l d o v a .
8 4
www.dacoromanica.ro
N o i R a d u l v ( o e > v o d , c u m i l a l u i d < u > m n e z e u , d o m n u % A r i l
M o l d a v [v ] i e i .
I - t i m d a t 0 i - a m I n t r i t s l u g i i n o a s t r e , l u i D i m i t r i e B u h u 0
s u r o r i i l u i , S a f t i i ,
f i i c i i l u i C r A i m a n p a h < a r n i c > ,
a l o r d r e p t e o c i n i 0 m o i i 0 d i n p r i v e l e g h i i d e
d a n i e i d e m i l u i r e c e - a u a v u t C A r A i m a n p a h < a r n i c > d e l a I e r e m i i a
v < o e > v o d ,
t r e i s a t e a n u m e : D o b r i c e n i s u p t C A r p e n i q u , I n t n u t u l D o r o h o i u l u i
0 s a t u l
G d i n t i i p e S i r e t i u 0 c u v a d d e m o a r I n S i r e t i
p e p A r A u l s a t u l u i c e e s t e h i
t f i n u t u l R o m a n u l u i , c a r e a c e l s a t u G c l i n t i i m a i I n n a i n t e i - a u f o s t d r e a p t A
o c i n f i 0 m o i i a N a s t a s i e i , s o l i d a l u i C A r i m a n p a h < a r n i c > , f i i c i i v a m e u l u i
P r f i j A s c u l ; a l t r e i l e s a t a n u m e S i m i o n e t i i p e M o l d o v a 0
c u v a d d e m o a r A I n
M o l d o v a , I n t n u t u l R o m a n u l u i .
D r e p t a c i a , s A l e f i e l o r 0 d e l a n o i d a n i e 0 m i l u i r e 0 I n t r i t u r A ,
c u t o t
v e n i t u l , n e s t r i c a t n i c i o d i n i o a r k I n v e c i ; 0 a l t u l s a n u s a m e s t i c e .
D o m n u l a u p o r u n c i t .
G h e n g h e a l o g o t t a u I n v A t a t 0 a u i s c A l i t .
D i n l i m b a s r b e a s c A s ' a u t a l m A c i t d e m i n e , l o a n S t a m a t i
f os t m ar e p i t a r
I n I a i , l a 1 8 1 8 F e v r u a r i e 1 0 .
T h . B a l m ar e l o g < o > f < A > t .
S ' a u p o s l e d u i t : E u C h i r t o a c A .
A c a d . R . P . R . , m s . 4 6 5 7 , 1 . 1 v - 2 .
T r a d . r o m . d e l a 1 8 1 4 .
1 2 2
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) a n u a r i o 2 0 , I a i .
f I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . J a t a
a u v e n i t , I n a i n t e a n o a s t r A 0 I n a i n t e a t u t u r o r b o i e r i l o r n o t r i m o l d o v e n i , m a r i
0 m i c i , s l u g a n o a s t r I o n a c o J o r e a f o s t c e a n i c i c n e a g h i n a l u i , S i m i n a ,
f i i c a l u i A l e x a p o s t e l n i c 0 n i s ' a u j e l u i t c u m a r e p l n g e r e 0 a u a d u s m u l t 6
m A r t u r i e , b o i e r i 0 o t e n i d e f r u n t e d e l a c u r t e a d o m n i e i m e l e i d i n m e g i a i i
l o r d e p r i m p r e j u r 0 s p u n A n d d i p r i v i l e g i i l e d e c u m p r A t u r A p e c a r e l e - a a v u t
t a t A l l o r , A l e x a p o s t e l n i c , d e l a P e t r u v o e v o d 0 d e i n t r i r e d e l a A r o n v o e v o d ,
p e u n s a t a n u m e V e r c e t i , c u l o e d e i a z l a p A r A u l N e g r i p a r a 1 ) , c a r e e s t e I n
t i n u t u l N e a m t , a c e s t s a t c a r e i - a f o s t c u m p A r A t u r A d e l a f i i i l u i G o l i l o g o f A t ,
p e n t r u p a t r u s u t e 0 c i n c i z e c i t a l e n , d i n i s p i s o c u l d e i n t r i r e d e l a l o a n v o e v o d
0 d e l a P e t r u v o e v o d , i a r a c e l e p r i v i l e g i i a u f o s t I n g r o p a t e I n p m n t c i n c i
a n i 0 a u p u t r e z i t , n u m a i p e c e t i l e l o r l e - a u a d u s I n a i n t e a n o a s t r A , i a r c A r t i l e
d e p r i v i l e g i i a u p u t r e z i t d e t o t , n u m a i I n t e a c e l i s p i s o c d e l a I o a n v o e v o d i
i n t e a c e l u r i c d e l a P e t r u v o e v o d p e c a r e I - a u a v u t f i i i l u i G o l A i l o g o t t , a b i a s ' a
c u n o s c u t c e v a I n e l e , i a r c e l e l a l t e e r a u p u t r e z i t e c u t o t u l .
1 ) o l a p i r A u l N e g r u c e l M c * , t n o r i g .
8 5
www.dacoromanica.ro
l a r a l t e p r i v i l e g i i p e c a r e l e - a a v u t A l e x a p o s t e l n i c , t o t d e I n t r i r e p e a c e /
s a t , d e l a E r e m i a v o e v o d 0 d e l a S i m e o n v o e v o d 0 d e l a C o s t a n t i n v o e v o d
i l e - a
l u a t s t e f a n T o m e a v o e v o d , & A n d l e - a l u a t t o a t e a v e r i l e p e c a r e l e - a u a v u t
d e l a A t h a n a s i e T h u t u l d i n V a s c u i , p e n t r u c l e - a d a t l a i v e a t I v a n A r a p u l ,
s l u g a l u i A l e x a p o s t e l n i c , c a t r e s t e f a n v o e v o d , c u m a m a r t u r i s i t t o t s f a t u l
i n a i n t e a d o m n i e i m e l e .
D e c i d o m n i a m e a 0 c u s f a t u l n o s t r u , v z a n d p l a n g e r e a l o r
i a t A t a
t u r i e , c e a u m r t u r i s i t i n a i n t e a n o a s t r d e s p r e a c e a s t a
i a c e s t e p e c e 0 a l e p r i -
v i l e g i l l o r a c e l o r a , i a r
l o r e r a u p u t r e z i t e 9 i a l d o i l e a a u a r t a t i n a i n t e a
n o a s t r q i u n u r i c v e c h i u d e l a s t e f a n v o e v o d c e l B a t e a n , p e a c e s t s a t
V e r c e t i i ,
d a r ' a f o s t f r p e c e t e , l a r d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t i a m d a t 0 a m
I n t r i t
a c e s t o r m a i s u s z i 0 , I o n a c o J o r e a f o s t c e a p i c
i c n e a g h i n e i l u i , S i m i n a , a c e s t
a t m a i s u s s e r i a , V e r c e t i i i c u l o c d e i a z l a p r a u l
N e g r i p a r a 1 ) , s a l e f i e 0
d e l a n o i u r i c i o c i n
i i n t r i r e , c u t o t v e n i t u l .
i a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
S c r i s l a I a i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 2 0 .
D o m n u l a s p u s .
G h i a n g h e a m a r e l o g o t t a I n v a I a t .
G h i a n g h e a l o g o r t a m i s c a l i t < m . p . >
. N e b o j a t c o < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , X L I / 5 7 a b .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 7 8 6 .
1 2 3
1 0 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 0 ,
S u r e t d e p e i s p i s o c v e c h i u p e s r b i i a , d e / a R a d u l v < o e > v o d , d o m n t r i i
M o l d o v i i , s c r i s I n E 0 , d e T o a d e r , d i n l e t 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > G b e n a r < i e > 2 0 .
l a t . - 4 a u v e n i t I n a i n t e n o a s t r i t n a i n t e b o e r i l < o > r n o t r i s l u g < a > n o a s t r a ;
C o s t a n d i n u r i c a r i u l i f r a t i - s 5 u C r s t i i a n f o s t s p t a r , f i c i o r i i l u i I o n w o c m r a -
s ' a u g i u d e c a t d e f a l c u s l u g a n o a s t r I o n a c o S t r o i c i , p e n t r u a t r i i a p a r t i
d i n s a t u l B i t i , p e c a r i o a u f o s t f c u t - o e i s c h i m b u c u u n c h i u l l o r S t r o i c i
f o s t m a r e l o g < o > f < a > t . i l i - a u d a t l o r s a t < u l > I n t r e g B o c i a w p i , c e - i i n I n < u > -
t < u l > H o t i n u l u i , s c h i m b p e n t r u s c h i m b .
i a r a a u c u m p r a t S t r o i c i l o g < o > t t c e i a l a l t p a r t i d e m o 0 i a , a p a t r a
p a r t i d i n t o t s a t u l 1 3 6 4 1 q t i i , d e l a r u g t o r i i n o q t r i e l u g a r i d e l a s f < n > t a m n s -
t i r e H o r o n q u 2 ) , d r e p t u n a s u t g a l b i n i u n g u r e t i . i p e a c f i b a n i e l a u c u m p r a t
0 a u r c u t t o a t i f i l o a n i l e i a r g i n t a r i i I n b i s r i c a a s v i n t e i m a n s t i r i .
s l a p e i r a u l N e g r u c e l M i c * , I n o r i g .
2 ) p r o b a b i l i n l o e d e V o r o n e t .
8 6
www.dacoromanica.ro
i a r a i a u s c h i m b a t a c e l i d o a a p a r t i d e o c i n a d i n B a 4 a t i d e a s e m e n e a c u
r u g a t o r i i n o 0 r i c a l u g a r i d e l a s f < a > n t a m a n s t i r e H o m o r u i i - a u d a t l u i a t r i i a
p a r t i d i n s a t u l D e r s c a i a , p a r t e c e d i n s u s , s c h i m b p e n t r u s c h i m b .
D r e p t a c e i a d o m n i i a m , d a c a a m v a n d u t 1 ) a c e t o c m a l i n t r e d a n 0 i , i - a m
g i u d e c a t p e d a n 0 i c u t o t s f a t u l n o s t r u , d u p a l e g e l r i i , c a s a a i b a a s t a p a n i
f i i t i c a r i b a t r a n p a r t e l o r 0 a m s t r i c a t s c h i m b u r i l e i a O z a r e l o r , c i a u f o s t
m a i i n n a i n t e .
D r e p t a c e i a d o m n i i a m , d a c a a m v g z u t e a a u I n t r e d a n 0 i p r i c i n a d e g i u -
d e c a t a , p e n t r u a c e l i m o 0 i c i a u f a c u t e i s c h i m b c u S t r o i c i l o g < o > f < g > t d o m n i i a
m i - a m g i u d e c a t p e d a n 0 i c a s a i b a - s t a p a n i C o s t a n d i n u r i c a r i u l c u f r a t i l e
s u C a r s t i i a n f o s t s p a t < a r > , f i c i o r i i l u i I o n a , c o c a m a r a , a c e d r i a p t a a l o r o c i n a
d i n B a i 0 0 i .
l a r I o n w o , f i c i o r u l l u i S t r o i c i l o g < o > f < a > t , s a l s t a p a n i a s c a s a t u l i n t r e g
B o c i c a u l a i , c i e s t i i n t a n < u > t < u l > H o t i n u l u i 0 a p a t r a p a r t i d i n s a t u l B a i a t i i ,
c a r i p a r t i d e o c i n a i i e s t i l u i d r i a p t c u m p a r a t u r a d e l a r u g a t o r i i n o 0 r i c a l u g a r i
d e l a s f e a n t a > m a n a s t i r e H o r o n e I . l a r r u g a t o r i i n o t r i c a l u g a r i d e l a s f < a n t a >
m t i n a s t i r e H o m o r u l u i s ' a E a r ( a s t a p g n i d r i a p t a p a r t i a l o r d e o c i n g a t r i i a p a r t i
d i n s a t u l D e r s c a i a , p a r t e c e d i n s u s .
D r e p t a c e i a d e a c u m i n n a i n t e s n u a i b a a s a m a i p a r k n i c i o s t r i c a a c e a s t a
t o c m a l a a n o a s t r a , n i c i o d i n i o a r a , i n n a i n t e a c e 0 i i c a r t i a n o a s t r i .
G h e n g h e m a r e l o g < o > f < a > t a u i n v a I a t 0 a u i s c a l i t .
D i n l i m b a s a r b a s c a s ' a u t a l m a c i t d e l o a n S t a m a t e p i t < a r > i n E l , l a 1 8 0 9
F e v r < u a r i e > 2 4 .
A c a d . R . P . R . , C X X / 4 4 .
C o p i e d u p o t r a d . r o m .
1 2 4
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 2 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I g r i i M o l d o v e i . A m '
d a t a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e r u g a t o r i l o r n o 0 r i e g u m e n u l u i i i n t r e g u l u i
s o b o r d e l a s t i n t a m n g s t i r e n u m i t B i s t r i t a , u n d e e s t e h r a m u l u s p e n i a p r e a -
s f i n t e i s t p a n e i n o a s t r e , n a s c a t o a r e d e d u m n e z e u , c a s a f i e t a r i
i p u t e r n i c i
c u a c e a s t a c a r t e a d o m n i e i m e l e s a s t a p a n e a s c a u n s a t p e n t r u c a r e a u I A A
c u c n e a g h i n a B i l g i a s a , a n u m e R o z n o v u l , p a n g c a n d 1 0 v a a d u c e
d i r e s e l e
B i l a i a s a .
D e a c e e a , n i m e n i s a n u i n d r a z n e a s c a s a l e o p r e a s c a a c e s t s a t i n a i n t e a a c e s t e i
c f i n i a d o m n i e i m e l e .
S ' a s c r i s l a l a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 2 2 .
1 ) I n l o e d e : t r A z u t .
8 7
www.dacoromanica.ro
t D o m n u l a s p u s .
t G h e n g h e a m a r e l o g o r t a i n v t a t .
t T o a d e r < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , D C X L I I I / 7 8 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , I n c a a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X I X , A r h . S t . I a s i D / 3 .
1 2 5
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 4 , I a i .
t a t a d a r n o i : G h e n g h e a m a r e l o g o f t i A r s e n i e l o g o f t a l t r e i l e a
G l i g o r i e f o s t v o r n i c i I o n a s c o A v r a m f o s t s t a r o s t e s i M a r c o C o d a l b u l a r m a s
s ' t G l i g o r i e c o m i s e l i P t r a s c o B r u t d i a c i M i r a u t d i a c d i n C o s e s t i s i C o s t a c h i
d i n F o l t e s t i i N e c h i f o r c r o i t o r d i n t a r g u l I a s i s i V a s i l i e a r c a s d e a c o l o s i C o z m a
d i a c d i n B l o s e s t i s c r i e m i m r t u r i s i m e a a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r G a v r i l
s i M a n s i S i m e o n s i T u d o r a s i N a s t a s i a , f i i i l u i P e t r e a C i u n g u l s i M a r c o , f i u t
l u i I h n a t i S t e f a n i a i V a r v a r a , f i i c e l e l u i L a z o r B e r g h e a i n e p o a t a l o r , G h e r -
v a s i a , f i i c a p o p i i V a s i l i e s i M a r i a s i T u d o r a , f i i c e l e / u i G l i g o r i n e p o t u l l o r . . . 1 ) ,
f i u l E r i n i i , n e p o t i i l u i L a z o r B e g h e a r , t o i n e p o t i i i s t r n e p o t i i l u i 1 ) & -
a l o r b u n r t v o i e , n e s i l i t i d e n i m e n i , n i c i a s u p r i t i s i a u v a n d u t d r e a p t a l o r
d e d i n a a c i n c e a p a r t e d i n a t r e i a p a r t e d i n s a t u l S a d i l e n i c u l o e d e m o a r
s i c u p a r t e a d i n p o i a n i c u l o e d e p r i s a c . A c e a s t a a u v i i n d u t - o e i f i u l u i
p r i e t e n u l u i n o s t r u , M a r m u r e u r i c a r , p e n t r u d o u t i z e c i i c i n c i t a l e n i d e a r g i n t
D e c i n o i v z a n d t o c m e a l a i o n d e b u n v o i e s i p l a t a d e p l i n f i , n o i d e a s e m e n i
s i d e l a n o i a m f c u t a c e s t z a p i s a l n o s t r u s - i f i e d e m r t u r i e .
S i e u F o c e a u r i c a r a m s c r i s a c e s t z a p i s . i p e n t r u m a i m a r e c r e d i n t f i a m p u s
p e c e t i l e n o a s t r e s s e s t i e .
S ' a s c r i s l a I a s i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 2 4 .
G h e n g h e a l o g o f t a m i s c l i t < m . p . >
E u A r s e n i e U r s o v i c i l o g o f t I n s u m i a m s c r i s c u m a n a m e a . . . 2 ) .
D u m i t r u d i a c a m s c r i s
S i e u 8 ) L u c o c i c m r a s a m s c r i s
E u C o s t a n t i n < m . p . >
S i 8 ) G l i g o r c e a P i c i o r a m s c r i s
A c a d . R . P . R . r n s . 4 0 8 1 f . 7 .
O r i g . s l a y , h r t i e . p a t r u p e c e t i m e l a r e a p l i c a t e t u l .
l o c a l b i n o r i g .
l o e r u p t i n o r i g .
8 ) a s a i n o r i g .
8 8
www.dacoromanica.ro
1 2 6
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 4 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l T a r i i M o l d o v e i . L a t h
a u v e n i t f n a i n t e a n o a s t r a ' 0 i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i m o l d o v e n i , G a v r i l 0 f r a / i i
l u , B l a n 0 S i m e o n 0 s u r o r i l e l o r , T u d o r a 0 N a s t a s i a , f i i i l u i P e t r e a C i u n g u l
0 v e r i i l o r , M a r c o , f i u l l u i I h n a t , 0 d e a s e m e n e a v e r e l e l o r S t e f n a i V r v a r a ,
f i i c e l e l u i L a z o r B e g h e a r 0 n e p o a t e l e l o r G h e r v a s i a , f i i c a p o p i i V a s i l i e 0 M a r i a
0 T u d o r a , f i i c e l e l u i G l i g o r i n e p o t u l l o r . . . 1 ) f i u l I r i n i i , n e p o T i i l u i L a z o r
B e g h e a r , t o l i n e p o t i i 0 s t r n e p o / i i . . . 1 ) d e b u n a v o i a l o r , n e s i l i / i d e n i m e n i ,
n i e i a s u p r i I i 0 a u v a n d u t d r e a p t a l o r o c i n 0 d e d i n d i n u r i c u l d e . . . 1 ) p e c a r e
l - a a v u t b u n i c u l l o r . . . 1 ) d e l a . . . 1 ) v o e v o d c e l B a t r a n , a c i n c e a p a r t e d i n a .
t r e i a p a r t e d i n s a t u l S c l e n i , c u l o o d e m o a r a 0 c u p a r t e d i n p o i e n e 0 c u l o e
d e p r i s a c a , c a r e e s t e l a o b a r 0 a B a r l z e l u l u i , i n t i n u t u l V a s l u i . A c e a s t a a u
v a n d u t - o e i s l u g i i n o a s t r e , M a r m u r e u r i c a r , p e n t r u d o u a z e c i t a l e n i d e a r g i n t .
S i l e - a p l a i t d e p l i n , a c e i m a i s u s s c r i 0 b a n i 2 5 t a l e n , I n m a i n i l e a c e l o r
o a m e n i m a i s u s s e r i 0 , I n a i n t e a n o a s t r a 0 I n a i n t e a b o i e r i l o r n o o - r i .
D e c i n o i v a z a n d t o c m e a l a l o r d e b u n a v o i e 0 p l a t a d e p l i n a n o i d e a s e m e n e a
i d e l a n o a m d a t 0 a m i n t a r i t s l u g i i n o a s t r e m a i s u s s e r s e , M a r m u r e u r i c a r .
a c e a s t a I n a i n t e z i s a p a r t e d e o c i n a d i n s a t u l S a c a l e n i . P e n t r u a c e e a s a - i f i e
0 d e l a n o i u r i c 0 c u m p r t u r c u t o t v e n i t u l . S i a l t u l s n u s e a m e s t e c e .
L a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 2 4 .
I n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
F o c e a < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C L V I I / 1 0 4 .
O r i g . s l a y , b A r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
C u o t r a d . r o m . d i n s e c . X I X , i b i d e m L X / 1 2 0 .
1 2 7
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 2 9 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I a r i i M o l d o v e i . I a t 5
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r 0 I n a i n t e a b o i e r i l o r n o w i m o l d o v e n i , m a r i c i . m i c i ,
s l u g i l e n o a s t r e , D u m i t r a p o p o r t a r u l d i n c e t a t e a S u c e v e i 0 g i n e r e l e l u i , D u m i t r u
d i a c , 0 n i s ' a u p l a n s , c u m a r e j a l b a , s p u n a n d e a u a v u t e i d e p e b u n i c u l I o n ,
H a m z a , d r e a p t a o c i n a 0 d e d i n a , u n s a t a n u m e H u 0 i , p e S o m u z u l M a r e . I n
t i n u t u l S u e e v e i . S i l e - a f o s t a c e s t s a t ' i m p - d i - P t I n t r e i p a r t i , p e t r e i f r a l i _
1 ) l o e a l b i n o r i g .
8 9
www.dacoromanica.ro
I n s u n u l d i n t r e a c e t i t r e i f r a t i , a n u m e G a v r i l B l i c i 0 f r a t e l e l u i , L u p u l ,
f i i i l u i S t a n c i u l , e i s ' a u s c u l a t 0 a u v f i n d u t a t r e i a p a r t e d i n a c e s t m a i s u s s c r i s
s a t H u i , p a r t e a d e s u s , c e s e n u m e t e C o p o s e t i i , a c e e a a u V a n d u t - o l u i P a -
t r a r o l o g o f a t , p e n t r u d o u s u t e d e u g h i .
I a r d u p . - a m o a r t e a l u i , s ' a s c u l a t c n e a g h i n a l u i 0 f i f i e i , D u m i t r a r o , c u
f r a t i i l u i , i a u v n d u t a c e a a t r e i a p a r t e d i n s a t u l H u i , l u i S t u < r > z e a h a t m a n ,
p e n t r u o s u n d e < g a l b e n i > u n g u r w i . I a r S t u r z e a b a t m a n a p i e r d u t - o i n h i c -
l e n i a s a , a n d s ' a r i d i c a t c u B e l d i m a n l o g o t t 0 c u U r < s > u v o r n i c 0 c u a l t i
b o i e r i 0 c u c l r a 0 , a s u p r a d o m n u l u i s u , S t e f a n v o e v o d , c u s a b i e 0 c u f o c
0 d u m n e z e u n u i - a i e r t a t , c i t o l i a u c z u t s u b s a b i a d o m n u l u i l o r 0 t o a t e
c c i n e l e 0 s a t e l e l o r s ' a u l u a t d o m n W i , p e n t r u h i c l e n i a l o r .
I a r d u p a c e e a , a u v e n i t , I n a i n t e a n o a s t r , c r e d i n c i o s u l n o s t r u b o i e r ,
C o s t e i f a c i o c f o s t c e a p f i c i c u m n a t i i < l u i , D > u m i t r a r o , c u f i i i l u i P a t r a r o l o g o f t ,
0 i a r a 0 s ' a u p l a n s , I n a i n t e a n o a s t r c u m s ' a r i d i c a t S t u r z e a h a t m a n 0 a f f i c u t
m a r e s i l i a a r u n c a t o s u t d e < g a l b e n i > u n g u r q t i c n e a g h i n e i l u i F a t r a r o
l o g o f t 0 f i i l o r e i , f r v o i a l o r , 0 s ' a u r u g a t d o m n i e i m e l e , c a s n e I n t o a r c a
o s u t d e < g a l b e n i > u n g u r w i 0 s - i d m l u i a c e a a t r e i a p a r t e d i n s a t u l
H u i .
I a r s l u g i l e n o a s t r e m a i s u s s c r i s e , D u m i t r a r o p o r t a r 0 g i n e r e l e l u i , D u m i t r u
d i a c , e i a u p a r i t d e f a t , I n a i n t e a n o a s t r , p e b o i e r u l n o s t r u , C o s t e B c i o c f o s t
c e a r i c 0 p e c u m n a t i i l u i , D u m i t r a r o c u f r a t i i l u i , f i i i l u i P t r a r o l o g o r t ,
a u s p u s , i n a i n t e a n o a s t r , c l i s ' a c u v e n i t s i n t o a r c a c e i m a i s u s s c r i 0
b a n i , d a t a s u t e d e < g a l b e n i > u n g u r w i , p e n t r u c e i s u n t r u d e l e c e l e m a i a p r o -
p i a t e .
A s t f e l n o i i - a m j u d e c a t , d u p l e g e a t f i r i i , 0 a r l e - a m a f l a t l e g e , e a s e c u v i n e
c a s l u g i l e n o a s t r e , D u m i t r a p o p o r t a r i g i n e r e l e l u i , D u m i t r u d i a c , s a i n t o a r c
a c e t i m a i s u s s c r i 0 b a n i . S i s ' a s c u l a t s l u g a n o a s t r f i , D u m i t r u d i u c , 0 a I n t o r s
s i n g u r t o t i b a n i i d e m a i s u s , d o u s u t e d e < g a l b e n i > r o 0 i u n g u r q t i , I n m f i n a
d u i C o s t e B c i o c f o s t c e o 4 n i c 0 a c u m n a t i l o r l u i , D u m i t r a r o , c u f r a t i i l u i , f i i i l u i
P t r a r o l o g o f t , i n a i n t e a n o a s t r 0 I n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i .
I a r C o s t e B c i o c , c u c u m n a t i i l u i , a u I n t o r s , i n m a n a d o m n i e i m e l e , o s u t
d e < g a l b e n i > u n g u r w i , . c a r e b a n i i - a l u a t c n e a g h i n a l u i P t r a r o l o g o f t , d e l a
S t u r z e a h a t m a n .
A s t f e l s l u g i l e n o a s t r e m a i s u s s e r s e , D u m i t r a r o p o r t a r 0 g i n e r e l e l u i ,
D u m i t r u d i a c , s ' a u i n d r e p t a t 0 0 - a u p u s f i e r i e , 2 4 z l o t i , i n v i s t i e r i a n o a s t i .
I n s & t o t i a c e t i m a i s u s s c r i 0 b a n i , i - a d a t s i n g u r D u m i t r u d i a c 0 s t i a i b e l a
s t a p i i n i a c e a a t r e i a p a r t e d i n s a t u l H u i , c u i a z 0 c u m o a r , I n S o m u z , c a r e
a c e s t i a z l - a f c u t S t u r z e a h a t m a n . S i a I n t o r s s l u g a n o a s t r f i , D u m i t r u d i a c . . . 1 )
c i n c i z e c i d e < g a l b e n i > u n g u r e t i , p e n t r u i a z 2 ) .
l o c r u p t i n o r i g .
p a s a g i u l d e l a * s i a t u t o r s . . . i a z a , s t e r s c u c e r n e a l 5 i n o r i g .
9 0
www.dacoromanica.ro
T a r b o i e r u l n o s t r u , C o s t e B a c i o c , c u c u m n a I i i I u i , D u m i t r a r o c u l u i ,
f i j i l u i P a t r a s c o l o g o t a t , a u r a m a s , d i n a i n t e a n o a s t r a s i d e t o a t a l e g e a n o a s t r a
t a r i i , s i d e a c u m a t n a i n t e m a i m u l t s a n u a i b a a p a r t C o s t e B a c i o c c u c u m n a t i i
f i i i l u i P a t r a s c o l o g o f a t , p e s I u g i l e n o a s t r e , D u m i t r a s c o p o r t a r s i p e g i n e r e l e
l u i , D u m i t r u d i a c , p e n t r u a c e a s t a p a r a n i c i s a n u a i b a c a s t i g a s u p r a l o r , n i c i o d a t a
t i n v e c i , t n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 2 9 z i l e .
j . I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G b i a n g h e a l o g o - f a t a m i s c a l i t < m . p . >
M a r m u r e < a s c r i s > .
A r h . S t . I a i , C C L X X I V / 2 8 .
O r i g . s l a y , h t i r t i e , p e c e t e t i m b r a t 5 .
1 2 8
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) I a n u a r i e 3 0 , I a i .
j . I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d a m n a l - t r i i M o l d o v e i . l i l t &
a v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o s t r i m o l d o v e n i , m a r i i m i c i ,
N a s t a s i a , f i i c a l u i I s a c p a r c a l a b , c n e a g h i n a s l u g i i n o a s t r e , I o n a s p o R o t u m p a n
d i a c , s i n i s ' a j e l u i t , c u m a r e p l a n g e r e i c u m u l t e m a r t u r i i , b o i e r i d e l a c u r t e a
4 f o m n i e i m e l e i o s t e n i f r u n t a s i i m e g i e s i d e p r i n p r e j u r , i z i c a n d c a e a a a v u t
j u m t a t e d e s a t d i n I o n a s a n i , j u m a t a t e a d e j o s , c u c u r t i l e t a t t i l u i e i , I s a c p a r -
c a l a b i c u l o e d e m o a r a l a S i r e t , d r e a p t a o c i n a i d e d i n , s i i - a f o s t d a t a d e t a t a l
s u , I s a c p a r c a l a b , p e n t r u c a e a a f o s t c e a m a i m i c a , I n c a s a t a t a l u i s a t ' .
l a r c a n d a v e n i t s t e f a n v o e v o d T o m s o v i c i , I n d o m n i a s a , f r a t e l e e i , G l i g o r a s ,
d e f r i c a l u a f u g i t I n T a r a L e s e a s c a . A t u n c i s ' a l u a t a c e a s t a j u m a t a t e d e s a t
d i n I o n a s e n i , c a d o m n e a s c a p e n t r u f r a t e l e e i , G l i g o r a s , s i a d a t - o s f i n t e i m i n a s -
t i r i S o l c a .
l a r d o m n i a m e a , c u t o t i b o i e r f i n o s t r i , n e - a m s f a t u i t s i a m j u d e c a t d u p a
I e g e a t r i i s i a m a f l a t c a e s t e d r e a p t a o c i n a s i d e c l i n a a N a s t a s i e i , c n e a g h i n a l u i
I o n a s c o d i a c , f i i c a l u i I s a c p a r c a l a b s i n u s ' a c u v e n i t s a p i a r d a o c i n a e i , p e n t r u
f r a t e l e s u . A l t a , a m a f l a t c a n i c i f r a t e l e e i n u a f o s t i n t r u n i m i c v i n o v a t , p e n t r u c
s ' a t n t a m p l a t m o a r t e l u i a c o l o p e s t e d o u a l u n i .
D e c i d o m n i a m e a , v a z a n d m a r e a s a p l a n g e r e i m a r t u r i e a t t g i a b o i e r i
o s t e n i f r u n t a s i , a m a f l a t a d e v a r a t c a - i e s t e d r e a p t a o c i n t i s i d e c l i n a , i a r n o i
d e a s e m e n i s i d e l a n o i , a m d a t s i a m i n t a r i t N a s t a s i e i , f i i c a l u i I s a c p a r c a l a b ,
c n e a g h i n a l u i I o n a s c o R o t u m p a n d i a c , a c e a s t a t n a i n t e z i s a j u m a t a t e d e s a t ,
d i n l o n a s e n i , c u c u r O l e t a t a l u i s u , I s a c p a r e a l a b , c u l o e d e m o a r a l a S i r e t .
i a d a t d o m n i e i m e t e i d o i c a i b u n i , p r e u i i l a o s u t a t a l e n i d e a r g i n t .
9 1
www.dacoromanica.ro
D e a c e e a s l e f i e , s i d e l a n o i u r i c s i I n t r i r e , c u t o t v e n i t u l . S i a l t u l A n u
s e a m e s t e c e , I n a i n t e a a c e s t e i c a r - 0 a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > I a n u a r i e 3 0 z i l e .
I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G h e a n g h e a l o g o f d t a m i s c l i t < m . p . >
M a r m u r e a s c r i s .
A c a d . R . P . R . , F o t o g r a f l i 1 1 / 2 5 .
F o t o c o p i e s l a v a .
1 2 9
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 , I * .
t D i n m i l a l u i d u m n e z e u , n o i I o R a d u l v o e v o d , d o m n a l t r i i M o l d o v e i .
F a c e m s t i r e c u a c e a s t c a r t e a n o a s t r a t u t u r o r c e l o r c e o v o r v e d e a s a u o v o r
a u z i c i t i n d u - s e a a c e a s t a d e v r a t s l u g A a n o a s t r s ' i b o i e r u l n o s t r u c r e d i n c i o s ,
I o n a s c o B o l d e s c u l p o s t e l n i c n e - a s l u j i t n o u s i t r i i n o a s t r e d r e p t s i c r e d i n c i o s .
D e c i n o i v a a n d s l u j b a l u i d r e a p t s i c r e d i n c i o a s c A t r e n o i , 1 - a m m i l u i t c u
d e o s e b i t a n o a s t r a m i l s ' i i - a m d a t s i 1 - a m m i l u i t d e l a n o i i n T a r a n o a s t r , i n
M o l d o v a , c u u n s a t a n u m e V f i n t o r i i c a r e e s t e i n t i n u t u l N e a m t , p e a p a B i s t r i t e i
s i , c u v a d d e m o r i l a B i s t r i t a , c a r e s a t a f o s t a l n o s t r u , d r e p t d o m n e s c , a s c u l -
t t o r d e o c o l u l t f i r g u l u i P i a t r a .
S i a f o s t m a i i n a i n t e a c e s t s a t d a n i e s i m i l u i r e l u i C h i r i t p o s t e l n i c d e l a
C o s t a n t i n v o e v o d , d a r 1 - a p i e r d u t I n h i c l e n i e , a n d s ' a r i d i c a t c u m a r e m u l t i m e -
d e L e v i s ' i C a z a c i c u C o s t a n t i n v o e v o d s ' i a u v e n i t a s u p r a l u i S t e f a n v o e v o d
T o m s e v i c i s i a s u p r a t r i i a c e s t e i a , c a n d s ' a f c u t m a r e r z b o i c u e i l a C o m a
l u i S a s , i n t r e P r u t s i i n t r e J i j i a , a n d a u p i e r i t s i e i ' M O O c u t o a t o a s t e a l o r ,
u n d e s i o a s e l e l o r z a c a e v e a d e f a t a I n v e s n i c 5 . m r t u r i e .
P e n t r u a c e e a , a c e s t s a t m a i s u s s c r i s , V a n a t o r i i s ' i c u v a d d e m o a r l a
B i s t r i t a , s f i e s i d e l a n o i s l u g i i n o a s t r e m a i s u s s p u s e I o n a s c o B o l d e s c u l p o s t e l n i c ,
d a n i e s i m i l u i r e s ' i i n t d r i r e s i u r i c s i o c i n C u t o t v e n i t u l , l u i s i c o p i i l o r l u i s i
n e p o t i l o r s i s t r n e p o t i l o r s i r s t r n e p o t i l o r s i i n t r e g u l u i l u i n e a m , c i n e i s e v a
a l e g e c e l m a i d e a p r o a p e , n e c l i n t i t n i c i o d a t I n v e c i .
I a r h o t a r u l a c e s t u i s a t m a i s u s s c r i s , V n t o r i i , d e l a o c o l u l P i a t r a s i c u
v a d d e m o r i l a B i s t r i t a s f i e d i n t o a t e p r t i l e p e v e c h i l e l o r b o t a r e , p e u n d e -
a u f o l o s i t d i n v e a c .
I a r l a a c e a s t a e s t e c r e d i n t a d o m n i e i n o a s t r e , a m a i s u s s c r i s u l u i I o R a d u l
v o e v o d s ' i c r e d i n t a p r e a i u b i t u l u i s i d i n i n i m f i u a l d o m n i e i m e l e , A l e x a n d r u
v o e v o d s i c r e d i n t a b o i e r i l o r n o s t r i : c r e d i n t a p a n u l u i D u m i t r u G o i a m a r e v o r n i c
a l t r i i d e j o s , c r e d i n t a p a n u l u i N i c o a r m a r e v o r n i c a l t r i i d e s u s , c r e d i n t a
p a n u l u i I a c o m i e s i a p a n u l u i I o n a s c o p f i r c A l a b i d e H o t i n , c r e d i n t a p a n u l u i .
9 2
www.dacoromanica.ro
N d b a i c o i G l i g o r e C i o l p a n p A r c A l a b i d e N e a m t c r e d i n t a p a n u l u i L u p u l
D r a g o t i G h i c a p f i r c l a b i d e R o m a n , c r e d i n t a p a n u l u i M i h u l b a t m a n s i
p a r c a l a b d e S u c e a v a , c r e d i n t a p a n u l u i B e r n a t m a r e p o s t e l n i c , c r c d i n t a p a n u l u i
V a s i l i e s p a t a r , c r e d i n t a p a n u l u i C o s t a n t i n R o s c a m a r e v i s t i e r n i c , c r e d i n t a
p a n u l u i D u m i t r a c h i m a r e c e a s n i c , c r e d i n t a p a n u l u i G h i o r g h i e m a r e s t o l n i c ,
- c r e d i n t a p a n u l u i M i h a i l F u r t u n m a r e c o m i s i c r e d i n t a t u t u r o r b o i e r i l o r n o s t r i
m o l d o v e n i m a r i s ' t m i c i .
l a r d u p t v i a t a i d o m n i a n o a s t r , c i n e v a f i . d o m n , d i n c o p i f i n o s t r i s a u
d i n n e a m u l n o s t r u s a u i a r s i p e o r i c i n e ' 1 1 v a a l e g e d u m n e z e u s f i e d o m n a l
t r i i n o a s t r e , M o l d o v a , a c e l a s n u - i c l i n t e a s c d a n i a i m i l u i r e a n o a s t r , c i
d e a s i s 5 . - i I n t r e a s c a p e n t r u c - i e s t e v i s l u j e n i e d r e a p t d .
l a r c i n e s ' a r i n c e r c a s s t r i c e d a n i a i m i l u i r e a n o a s t r , a c e l a s n u f i e i e r t a t
d o m n u l d u m n e z e u s i d e p r e a c u r a t a l u i m a m a s i d e 4 s f i n t i e v a n g h e l i s t i
d e 1 2 s f i n t i a p o s t o l i d e f r u n t e s i d e 3 1 8 s f i n t i p f i r i n t i p u r t t o r i d e d u m n e z e u
c e i d e l a N i c h e i a s i d e t o t i s f i n i i , a m i n i s f i e b l e s t e m a t s i d e t r e i o r i b l e s t e m a t
v i a n a t e m a s i s 0 3 6 a d a s e a m i r s p u n s i n a i n t e a c u m p l i t e i j u d e c a t i a l u i
H r i s t o s .
l a r s p r e m a i m a r e p u t e r e i i n t r i r e a t u t u r o r c e l o r m a i s u s s e r s e , a m p o r u n c i t
c r e d i n c i o s u l u i i c i n s t i t u l u i n o s t r u b o i e r , p a n I o n a s c o G h e n g h e a m a r e l o g o f t ,
s s e r i e i s a a t r n e p e c e t e a n o a s t r d e a c e a s t a d e v r a t c a r t e a n o a s t r .
A . s c r i s N e b o j a t c o i n I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > l u n a F e b r u a r i e 1 . z i .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
G h e n g h e a l o g o f t a i s c a l i t .
< P e v e r s o c o n t e m p o r a n A c e s t u r i c e s t e a l l u i I o n a s c o B o l d e s c u l , p e
s a t u l V n a t o r i .
A r h . S t . B n c . , P e c e t i 1 9 2 ( M - r e a B i s e r i c a n i 1 / 2 ) .
O r i g . s l a y , p e r g . , p e c e t e a t i r n a t t i , p a r t i a l d i s t r u s A .
1 3 9
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l / A r i l M o l d o v c i . A m
d a t a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e c n e a g h i n e i D r a g o t e a s a i g i n e r e l u i e i , E r i m i e
M u r g u l e t c a s f i e t a r i i p u t e r n i c i , c u a c e a s t c a r t e a n o a s t r , s s t p a n e a s c a
t o a t p a r t e a d e e h - a d i n s a t u l V i l n e s t i s i d i n s a t u l G r u r e s t i , e a t e s t e p a r t e a
l u i M n i l p A r c l a b , f i i n d c e i a u z a p i s d e l a M n i l p a r c a l a b , c a f o s t p u s
W o g l a t a t l l o r , G A r b s c u l v t a h d i n G a r b e s t i , p e n t r u c i n c i z e c i t a l e n ; s i a
a v u t z i p f i n l a s f n t u l G h e o r g h i e i n u i - a d a t b a n i i p A n a a c u m . S i a r e & M . O .
d e l a E r i m i a v o e v o d , a a u r f i m a s d e z i , p e n t r u c a n u l e - a p l a t i t b a n i i .
9 3
www.dacoromanica.ro
l a r c u i i s ' a r p r e a s t r m b , s s t e a d e f a t a i n a i n t e a n o a s t r . D e a c e e a n i m e n i i
s l i n u i n d r z n e a s c h s ' a i m p i e d i c e s a u s o p r e a s c i n a i n t e a a c e s t e i c a r t i a d o m n i e i
r o d e .
S c r i s l a I a v i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 . 6 1 7 > F e b r u a r i e 1 .
I n s u v i d o m n u l a p o r u n c i t .
E u , G h i a n g h e a l o g o f a t , a m i s c l i t < i n . p . > .
M a r m u r e < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C X L / 1 5 6 .
O r i g . s l a y , h a r t i e , p e c e t e a p l i c a t a .
1 3 1
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t f i r i i M o l d o v e i . I a t .
d o m n i a m e a a m b i n e v o i t , c u b u n t i v o i n t a n o a s t r f i d i n t o a t i n i m a n o a s t r v i
c u a j u t o r u l l u i d u m n e z e u s n e f a c e m p o m e n i r e c a v ' i e e i l a l t i d o m n i , c a r e a u
d o m n i t i n a i n t e a n o a s t r , v i . p e n t r u p o m e n i r e a p r i n t i l o r n o v t r i v i a t u t u r o r
d r e p t c r e d i n c i o v i l o r d o m n i m o l d o v e n i r p o s a t i v i p e n t r u s a n a t a t e a d o m n i e i
m e l e v i a d o a m n e i d o m n i e i m e l e v i a p r e a i u b i t i l o r f i i d a t i d e d u m n e z e u v i p e n t r u
m n t u i r e a s u f l e t e l o r n o a s t r e v i a m d a t v i a m m i l u i t v i a m i n t r i t r u g a t o r i l o r p
t u t u r o r p r e u t i l o r v i d i a c o n i l o r , c a r e s u n t l a t o a t e b i s e r i c i l e d i n t a r g u l I a v i v i
t r e s c i n a c e s t t r g , a t v o m f i d o m n i a m e a v i u , e i s a i l i d e l a d o m n i a m e a
s l o b o z e n i e s n u n e l u c r e z e n i c i o m u n c , n i c i d e c e t a t e , n i c i d e m o a r , d e i d &
t i i r g , n i c i m i t r o p o l i t u l u i , n i e l s n u t r a g p o d v o a d e , n i c i o a n g a r a , n i c i c a i i
l o r s n u s e j a d e o l a c v i n i c i b o i i l o r p e n t r u a l t i o a m c n i , p e n t r u d a b i l e s a u 1 )
I n p o d v o a d e , n i c i s n u m e a r g i n p o d v o a d e l e m i t r o p o l i t u l u i v i s n u d e a n i c i
d a r e 2 ) , n i c i d o m n i e i r o d e v . 1 n i c i m i t r o p o l i t u l u i , n i c i a l t a n i m i c , d i n a n g r i i l e
m a i m t i r u n t e v i p e n t r u d e s e t i n d e s t u p i v ' i d e p o r c i 3 ) .
D e a s e m e n e a v i i n c a s e l e l o r , f a r & v o i a l o r s n u g f i z d u i a s c p e n i m e n i , n i c i
b o i e r , n i c i c u r t e a n , n i c i s l u j i t o r v i n i c i p e a l t u l n i m e n i d e o n c e l i m b & v a f i ,
f i i n d c l i d o m n i a m e a i - a m i e r t a t c u m i - a u i e r t a t t o t i d o m n i i c a r e a u f o s t m a i
i n a i n t e d e n o i d e t o a t e d r i l e v i a n g a r i i l e m a i s u s s e r s e , p e n t r u c a s u n t e i i n
o r a v 4 ) v i l a b i s e r i c i u n d e e s t e s c a u n u l d o m n i e i t f i r i i n o a s t r e , M o l d o v a , v i s l u j e s c
I n b i s e r i c i l e l u i d u m n e z e u z i v a i n o a p t e a v i r o a g A p e m i l o s t i v u l d u m n e z e u
p e n t r u d r e p t c r e d i n c i o v i i d o m n i f a p o s a t i v i p e n t r u c e i v i i v i c a r e d o m n e s c i n
1 ) d u p a d a b i l e s ' a s c r i s : e d e s e t i n a C , a p o i t e r s .
9 d a n s I n 4 t r i g .
a ) e i p e n t r u d e s e t i n a d e s t u p i i d e p o r c i s , s c r i s d e a l t a m a m a p e s t e t e x t r a z u i t .
4 ) s o r a i t , a a I n g i g .
9 4
www.dacoromanica.ro
T a r a a c e a s t a q i p e n t r u t o a t a d r e p t c r e d i n c i o a s a c r W i n a t a t e i e i n u a u a k a
a v e r e s a u m e s e r i e s a u n e g o t , c i n u m a i s e h r A n e s c d i n s f a n t a b i s e r i c a .
P e n t r u a c e a s t a s e c u v i n e e a e i s a a i b m i l u i r e i g r i j i a j u t o r m i l o s t i v
d e l a t o t i d o m n i i , c u m a u a v u t i d i r e s e d e l a t o t i d o m n i i , p e c a r e l e - a u p i e r d u t
a c e s t e r a z m e r i t e 0 d e r u l c e a u s u f e r i t d e l a L e v i , b l e a t d i n t o a t e a c e s t e a
a v u t n u m a i u n i s p i s o c d e l a u n c h i u l d o m n i e i m e l e , P e t r u v o e v o d i p e n t r u e l
d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t , m a i m u l t p e n t r u m n t u i r e a n o a s t r 0 l e - a m f c u t
G a r t e a n o a s t r a d e v a r a t a .
S i d e a c e e a i e i s u n t d a t o r i s a r o a g e p e d u m n e z e u I n b i s e r i c i l e l u i d u m n e z e u r
s e a r a i d i m i n e a t a 0 l a a m i a z a d u p o b i c e i u l b i s e r i c e s c p e n t r u t o a t a c r W i n a -
t a t e a i p e n t r u d o m n i a m e a 0 p e n t r u d o a m n a d o m n i e i m e l e i p e n t r u f i i i
n o m i d a r u i t i d e d u m n e z e u i p e n t r u o t i l e d o m n i e i m e l e i p e n t r u p a c e a a t o a t
t a r a n o a s t r .
d u p v i a t a n o a s t r a c i n e v a f i d o m n a l t a r i i n o a s t r e , M o l d o v a , e l m i l o s -
t i v i r e a s a , d a c a v a f i d i n t r e c o p i i i n o m i s a u d i n a l t n e a m , i a r a 0 s t o t - A r e a s &
a c e s t o r r u g a t o r i d e d u m n e z e u a i n o w i , m i l u i r e a c e o a u e i d i n z i l e l e d e d e m u l t ,
d e l a W O d o m n i i . i c i n e s e v a i s p i t i s s t r i c e i n t o c m i r e a n o a s t r a i m i l u i r e a l o r
c e a v e c h e 0 c a r e e s t e 0 a c u m , a c e l a s f i e n e i e r t a t d e d u m n e z e u i s a i b a a
d a r a s p u n s l a c u m p l i t a j u d e c a t a a l u i H r i s t o s . D a c a a c e i p r i n t i n u v o r
d e p r a v i l a s f i n t e l o r b i s e r i c i 0 n u v o r d e s c h i d e c r W i n i l o r b i s e r i c e l e l u i d u m n e z e u ,
f i e c e v r e m e a s f i n t e i o r a n d u e l i , s a f i e a s u p r a l o r b l e s t e m u l a c e s t a , a m i n .
A c e s t e a t o a t e m a i s u s s c r i s e l e - a m 1 n t a r i t 0 l e - a m s u b s c r i s c u m a i m p r o p r i e -
a d o m n i e i m e l e i a m p o r u n c i t b o i e r u l u i n o s t r u c r e d i n c i o s i c i n s t i t , p a n I o n w o -
G h e a n g h e a m a r e l o g o f a t s p e c e t l u i a s c A c u p e c e t e a n o a s t r a d e v a r a t a .
A s c r i s l a I a i D u m i t r u F i l i p , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > l u n a F e b r u a r i e z i v a 1 -
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
A c a d . R . P . R . , C X X X I V / 5 0 .
O r i g . s l a y , p e r g . , p e c e t e . t i m b r a t d .
1 3 2
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t a r i i M o l d o v e i .
a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o t r i s l u g i l e n o a s t r e , I o n a c o
f r a t e l e l u i , P a t r w o , v i s t i e r n i c e i , f i i i U r a t e i d i n s a t u l L a t c a n i , d i n t i n u t u l
S u c e v i i , c u n 4 t e z a p i s e d e m r t u r i e d e l a s l u g i d o m n W i 0 d e l a a l t i o a m e n i
b u n i , a n u m e : V a s i l i e C o r p a c i 0 S a y a A n d o n i e 0 A n t o n d i n S t r o w i , a s a
s c r i i n d i m r t u r i s i n d , c a s ' a s c u l a t I o n a c o , f i u l l u i A r a m e , n e s i l i t d e n i m e n i ,
n i c i a s u p r i t 0 a v a n d u t l o c d e d o u c a s e c u v e n i t u l c a r e s e v a a l e g e , I n a c e s t
9 5
www.dacoromanica.ro
s a t L a t c a n i . A c e a s t a a v n d u t s l u g i l o r n o a s t r e m a i s u s s e r s e , p e n t r u p a t r u z e c i
s i s a s e t a l e n .
S i d e a s e m e n i P a t r i c h i e 0 A n a s i a s i S i r n z a n a s i C o s t i n a , s u r o r i l e l u i 0
M a h t e i u , f r a t e l e l o r , 0 C A r s t i n a s i M a r i n a s i A n i t a , d e a s e m e n i s u r o r i l e i o n 0
f r a t e l e l o r ' s t a t i c , f i i i l u i F l o r e a , a u v g n d u t a p a t r a p a r t e d i n a a s e a p a r t e
d i n a c e s t s a t c e s e v a a l e g e , c u t o t v e n i t u l , p a r t e a t a t a l u i l o r , F l o r e a , p e n t r u
I l o u f i z e c i i p a t r u t a l e n i g a t a .
S i d e a s e m e n i A v r a m , f i u l O d o c h i e i , s o r a U r t e i , a v a n d u t t o a t p a r t e a
J u i c a r e s e v a a l e g e i n a c e s t s a t m a i s u s s c r i s , p e n t r u t r e i g a l b e n i u n g u r e s t i .
D e c i d o m n i a m e a , c n d a m v a z u t a c e l e z a p i s e d e m a r t u r i e d e l a o a m e n i
b u n i 0 s l u g i d o m n e s t i 0 d e l a n o i a m d a t 0 l e - a m I n t a r i t , c a s a l e f i e 0 d e l a
n o i d r e a p t a o c i n g 0 c u m p a r a t u r a c u t o t v e n i t u l . A l t u l s i t * n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a
a c e s t e i 6 1 . 0 a n o a s t r e .
S c r i s l a I a s i , I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 2 .
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
t G h e n g h e a m a r e l o g o f a t a i n v t a t .
S i a m i s c a l i t < m . p . >
t L u c o c i < a s c r i s > .
M u z e u l L u p t a r e v o l u t i o n a r d a p o p o r u l u i , X X / 2 0 .
O r i g . s l a y , ' A r t i e , p e c e t e a p l i c a t d , s t r i c a t d .
I n c e p u t u l d o c u m e n t u l u i ( c l o u d r a n d u r i ) s i p e p a g i n a a d o u a .
1 3 3
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 6 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t g r i i M o l d o v e i . S c r i e m
s l u g i i n o a s t r e , u r e a d n i c u l d e P i a t r a . I t i d a m d e t i r e d a c a v e i v e d e a a c e a s t a
c a r t e a d o m n i e i m e l e , t u s a d a i z i c a l u g a r i l o r d e l a m n g s t i r e a B i s t r i t a , c a s
s t e a d e f a t a i n a i n t e a d o m n i e i m e l e c u e n e a g h i n a B i l i a s a s i c u f i u l e i , I o n a , c o ,
p e n t r u u n s a t a l l o r a n u m e R o z n o v u l , p e c a r e I I s t a p f i n e t e f a r a r n d u i a l a 0
f a r a n i c i o p r i c i n g .
S i s a - 0 a d u c a i d i r e s e l e p e c a r e l e a u p e a c e s t s a t . S i s a l e f a c i 0 c a r t e
p e n t r u z i , c A n d v a f i v o i a l o r .
A s a s s t i t i , a l t f e l s a n u f a c e t i .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 6 .
t D o m n u l a s p u s .
t G h i a n g h e a m a r e l o g o f a t a i n v a t a t .
t S t r a l i l a t < a s c r i s > .
A r i l . S t . I a s i , D / 4 .
C o p i e s l a v i l .
9 6
www.dacoromanica.ro
. 1 3 4
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 9 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l V r i i . M o l d o v e i . A m
d a t a c e a s t O c a r t e a d o m n i e i m e l e r u g a t o r i l o r n o v t r i e g u m e n v i t o t s o b o r u l
d e l a s f i n t a m i a s t i r e P o b r a t a v i u r e d n i c u l u i v i v a t a m a n u l u i l o r d i n s a t u l
U r i e v t i , c e e s t e i n I i n u t u l C o v u r l u i c a o r i c i I i o a m e n i v o r c h e r n a a c o l o , s a u S ' i r b
s a u U n g u r s a u R u s s a u d e o n c e l i m b O v a f i s a u o a m e n i c a r e a u f u g i t d i n T a r a
n o a s t r a i n T a r a T u r c e a s c a , e i s a i b d e l a d o m n i a m e a s l o b o z i e 1 ) p e p a t r u 2 )
a n i , s a n u n e l u c r e z e n i c i o m u n e , n i c i i l i v s p i a - t e a s e d , n i c i c i n c i z e c i a s p r i , n i c i
s u l g i u p e n t r u o i s a u p e n t r u v a c i , n i c i g o r v t i n a d e o i , n i c i d e p o r c i , n i c i o d a b i l d
v i a n g h e r i e , p i n & & I n d s e v o r i m p l i n i a c e i a n i m a i s u s s c r i v i .
P e n t r u a c e e a , n i m e n i d i n t r e s l u g i l e d o m n i e i m e l e , d b i l a r i , c i I i v o r m e r g e
c u s l u j b e l e l a a c e l t i n u t , n i c i s t a r o v t i , n i c i g l o b n i c i , n i c i d e v u g u b i n a r i , I n t r u
n i m i c s n u a i b d a t u r b u r a s a u a g l o b i , i n a i n t e a a c e s t e i c r t i a d o m n i e i m e l e .
L a I a v i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 9 z i l e .
t D o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t M a r e l e l o g o r i t a i n v O I a t .
t D u m i t r u < a s c r i .
A r h . S t . B u c . , M - r e a S I . S a v a - I 4 , X I I I / 7 .
O r i g . s l a v , h t t r t i e , p e c e t e a p l i c a t i t
1 3 5
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 0 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I A r i i M o l d o v e i . I a t
a u v e n i t , i n a i n t e a n o a s t r v i i n a i n t e a b o i e r i l o r n o v t r i m o l d o v e n i m a r i v ' r m i c i ,
s l u g a n o a s t r A , D r g u I u l B o g d a n s t a r o s t e v i c n e a g h i n a l u i , C a c i c a , f i i c a l u i D u m -
b r a v a v o r n i c , v i n i s ' a u j e l u i t , c u m a r e p l i n g e r e v i c u m u l I i m a r t u r i 1 ) 0 b o i e r i
v i o v t e n i f r u n t a v i d e l a c u r t e a d o m n i e i m e l e v i c u m e g i e v i i d e p r i n p r e j u r , m r t u -
r i s i n d i n a i n t e a n o a s t r c i i p r i v i l e g i i l e v i i s p i s o a c e l e d e c u r n p O r a t u r a p e c a r e
l e - a u a v u t e i d e l a P e t r u v o e v o d v i d e l a E r i m i a v o e v o d v i d e l a S i m i o n v o e v o d
v i d e l a C o s t a n t i n , v o e v o d v i d e l a S t e f a n v o e v o d T o m v e v i c i , p e a o p t a p a r t e
d i n s a t u l T i g n e v t i , c u l o e d e m o r i p e B i r l a d , c a r e e s t e i n I i n u t u l T e c u c i , p e
c a r e e i v i - a u c u m p r a t - o d e l a T r u v a n v i d e l a f r a t e l e l u i , D e r m a n , f i i i l u i D r g u v ,
p e n t r u v a i z e c i d e t a l e n .
a a i n o r i g .
a e r i e d e a l t f i r o A n i i .
7 c . 2 9 3
9 7
www.dacoromanica.ro
S i d e a s e m e n i p e a l t a o p t a p a r t e d i n a c e l a 0 s a t T i g a n e t i , s c r i s m a i s u s ,
c u l o c d e m o a r a l a B a r l a d , p e c a r e e i 0 - a u c u m p r a t - o d e l a S t a n a , f i i c a B e r d z e i ,
p e n t r u a i z e c i d e t a l e n i d e a r g i n t .
S i d e a s e m e n e a p e a l t a a o p t a p a r t e , d i n t r ' a c e l s a t m a i s u s s c r i s T i g a n q t i ,
c u I c e d e m o a r a l a B a r l a d , p e c a r e e i 0 - a u c u m p a r a t - o d e l a N e a g a , f i i c a B e r -
d z e i , p e n t r u a i z e c i d e t a l e n .
S i d e a s e m e n e a p e a l t a a o p t a p a r t e , d i n a c e l a s a t m a i s u s s c r i s T i g a n w i ,
c u l o e d e m o a r a l a B a r l a d , p e c a r e e i 0 - a u c u m p a r a t - o d e l a B o g d a n f i u l . . . 1 )
p e n t r u a i z e c i t a l e n i d e a r g i n t .
S i d e a s e m e n e a a l t a p a r t e , a o p t a p a r t e d e o c i n a d i n t e a c e l a ; s a t T i g a n e t i ,
c u I c e d e m o m % I n B a r l a d , p e c a r e e i 0 - a u c u m p a r a t - o d e l a P o j o g o a e , p e n t r u
a i z e c i t a l e n i d e a r g i n t .
I a r e i a u p i e r d u t t o a t e a c e s t e d i r e s e c a n d a f o s t c n e a z u l C o r a t s c h i 2 ) I n
t a r g u l T e c u c i , c u m u l t e o t i l e m t i 0 c a z a c q t i 0 l e - a u j e f u i t L e 0 i 0 C a z a c i i
0 l e - a u l u a t . . . 1 ) t o a t e a v e r i l e 0 a g o n i s i t a l o r .
D e c i n o i , v a z a n d p e m a r i i b o i e r i 0 o t e n i f r u n t a 0 0 m e g i q i i d e p r i m -
p r e j u r m a r t u r i s i n d , 0 n o i d e a s e m e n e a a m d a t 0 a m i n t a r i t s l u g i i n o a s t r e , m a i
s u s s c r i s u l u i , D r a g u I u l B o g d a n s t a r o s t e 0 c n e a g h i n e i l u i , C a c i c a , t o a t e a c e s t e
p a n i d e o c i n a m a i s u s s e r s e d i n s a t u l T i g a n q t i , c u l o e d e m o r i p e p a r a u l B a r l a d .
P e n t r u a c e a s t a s a l e f i e 0 d e l a n o i u r i c 0 i n t a r i r e c u t o t v e n i t u l . S i a l t u l s a
n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c a i l i a n o a s t r e .
S c r i s l a I a 0 I n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 1 0 z i l e .
I n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G h i a n g h e a l o g o f t a m i s c a l i t < m . p . > .
M a r m u r e < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C V I I / 1 3 4 .
O r i g . s l a v , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t , c A z u t i i .
C u o t r a d . r o m . i n c e p u t u l s e c . X I X , c u l i p s u r i .
1 3 6
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e h r u a r i e 1 2 , I a i .
S u r e t d e p e i s p i s o c v e c h i u p e s a r b i e , d e l a R a d u l v < o e > v o d , d o m n u l r r i i
M o l d a v i i , s c r i s < d e > 3 ) B o r a l e a n u l , i n I a < i > , l a l e t 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e v r < u a r i e > 1 2 .
P r e c u m a u v e n i t i n a i n t e a n o a s t r a 0 i n a i n t e a t u t u r o r b o e r i l o r n o t r i s l u g a
n o a s t r a , G r i g o r i e C o r o t u c o d i i a c u l i a u a d u s u n i s p i s o c d e c u m p r t u r a d e l a
l o e a l b i n o r i g .
K o r e c k i .
o m i s I n e x t .
9 8
www.dacoromanica.ro
S t e f a n v < o e > v o d , a s i j d e r e a i d o o m r t u r i i d e l a b o e r i s i d e l a o s t e n i f r u n t a s < i > ,
d e l a B e l d i m a n l o s t m a r e l o g < o > f < a > t s i d e l a U r s u l B r b o i u l o s t m a r e v o r < n i > e
d e / a r a d e g i o s s i d e l a C i o l p a n p o s t < e l n i c > s i d e l a G h i o r g h i e B a l e l os t l og < o> -
f e d > t i d e l a D t r m i t r u G o i a m a r e c o m i s s i d e l a I v a s c o l os t m a r e a r m a s i d e l a
C o s t a n t i n R o s c a v i s t < i e r > s i d e l a N e c o r i t a f os t v o r < n i > c d e p o a r t i d e l a
V a s i l i e U r e c h e s i d e l a V a s i l i e N e a g o e i d e l a C o s t a n t i n , f e c i o r u l l u i P t r a s c o
l o s t m a r e l o g < o > f < > t i d e l a N e b o j a t c o u r i c a r i u l s i d e l a S i m i o n P i l i p o v s c h i
s i d e l a P a v a l r a b a n ( l i p s u n r a n d ) 2 ) s i d e l a G h i o r g h i e ( l i p s ) 2 ) , p r e c u m c a a u
v e n i t i n a i n t e a l o r T o m a s i f r a t e l e s u G h i o r g h i e , f e c i o r i i l u i C o s t i n , n e p o / i i
l u i S t e f a n T o l o c i c u , c a d e n i m i n e a s a l i t i , n i c i a s u p r i / i s i a u v n d u t a l o r d r e a p t a
m i n a i m o s i e , o a l t r i i l e p a r t e d i n s a t u l H a d r a u / i i , d e p e R a c o v a t , c e e s t e
i n / i n < u > t < u l > H o t i n u l u i i C u o a l t r i i l e . p a r t e d i n h e l e s t e u s i d i n m o a r a d i n
R a c o v t s i d i n c m p u s i d i n t o t v e n i t u l a c e i p a r t i , p e c a r e l e - a u v n d u t m a i
s u s n u m i t u l u i s l u g i i n o a s t r e , l u i G r i g o r i e C o r o t u s c o d i i a c u l , d r e p t o s u n ' e i n c i -
z a c i t a l e n i d e a r g i n t .
D e c i d o m n i i a m e a , v a z i n d m a i s u s a r t a t e l e a l o r m a r t u r i i i i s p i s o c u l
d e l a S t e f a n v < o e > v o d , a p o i d o m n i i a m e a a m c r e z u t s i i - a m d a t i i - a m i n t a r i t
l u i , e a s a - i f i e l u i s i d e l a n o i d r e a p t a o c i n a i c u m p a r a t u r a , c u t o t v e n i t u l l u i , i a r
p e n t r u d r e s u r i l e c e l e v e c h i c e a u a v u t e i p e a c e a ( w i n k e i a u m a r t u r i s i t p r e c u m
e a l e - a u p i e r d u t I n z i l e l e l u i M i h a i l v < o e > v o d .
D r e p t a c e i a , a l t u l s a n u s a m e s t e c e p i s t e a c i a s t c a r t e a n o a s t r .
I n s u s < i > d o m n u l a u z i s .
G h e n g h e m a r e l o g < o > f < a > t a u i n v a / a t s i a u i s c l i t .
A r h . S t . I a s i , X L / 1 1 .
T r a d . r o m , d i n s e c . X I X .
1 3 7
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 7 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . l a t h *
d o m n i a m e a a m d a t s i a m i n t r i t s l u g i i n o a s t r e , V a s i l i e U r e c h e i c n e a g h i n e i
l u i , M a g d a , d r e a p t a l o r o c i n a s i m i l u i r e i v i s l u j e n i e a p a r i n t e l u i l o r A n d r e
h a t m a n , p e c a r e a u a v u t - o e i d e l a a c e s t P e t r u v o e v o d s i d i n i s p i s o c u l d e t n t -
t i r e d e l a E r e m i a v o e v o d , u n s a t a n u m e F e r e d i a n i i i n i n u t u l H a r l u l u i s i u n
i a z a n u m e L e a h u l , c a r e a c e s t s a t a f o s t a l n o s t r u d r e p t d o m n e s c , a s c u l t t o r
d e o c o l u l t a r g u l u i H a r l u ; c a s a l e f i e i o n d e l a d o m n i a m e a d a n i e i i n f a i i r e
s i o c i n a c u t o t v e n i t u l . i a l t u i s n u s e a m e s t e c e .
I n I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 1 7 .
B o i s e i n t e x t .
P a r a n t e z e l e s i m e n t i u n i l e s u n t a l e c o p i s t u l u i .
7 *
9 9
www.dacoromanica.ro
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
t N u o r < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a N e a m t L / 3 .
O r i g . s l a y , } A r t i e , p e c e t e a p l i c a t d .
1 3 8
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 9 , I a 0 .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l t r i i M o l d o v e i . J a t a
d o m n i a m e a m ' a m m i l o s t i v i t s i a m d a t s i a m i n t a r i t s i a m m i l u i t s f n t a n o a s t r a
r u g a , n u m i t a G a l a t a , c e a d i n n o u z i d i t a , u n d e e s t e h r a m u l i n a l I a r e a d o m n u l u i
d u m n e z e u i m n t u i t o r u l u i n o s t r u I s u s H r i s t o s , u n s a t d i n I a r a n o a s t r a M o l -
d o v a , a n u m e T e i s o r i i , c e e s t e i n t i n u t u l f r a r l u , c a r e a c e l s a t a f o s t d a t s f i n t e i
i n a n a s t i r i d e P e t r a v o e v o d i a s c u l t a t o r d e o c o l u l B o t o s a n i .
P e n t r u a c e e a c a s - i f i e s i d e l a n o i , o c i n i u r i c , a c e l s a t , c a r e m a i s u s
s c r i e m , s a t u l T e i o r i i , i c u t o t h o t a r u l l u i , p e u n d e a u f o l o s i t d i n v e a c , i c u t o t
v e n i t u l , r u g i i n o a s t r e m a i s u s s e r s e .
a l t u l s a n u s e a m e s t e c e .
L a I a s i , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 1 9 .
t I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
I o R a d u l v o e v o d < m . p . >
f N u o r < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , M - r e a G a l a t a , I X / 2 .
O r i g . s l a v , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t k s t r i c a t i i .
D o c u m e n t u l a m a i f o s t s c r i s o d a t i d e s c a m ) d i a c , p e f o a i a a d o u a , c u d a t a d e 1 8
F e b r u a r i e 7 1 2 5 < 1 6 1 7 , , f a r A p e c e t e i f i r & s e m n A t u r a d o m n u l u i .
1 3 9
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 1 9 , I a i .
t I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l r i i l t f o l d o v e i . S c r i e m
d < o > m n < i a > m e a d i r e g a t o r i u l u i i o l t u z u l u i i p a r g a r i l o r d i n T a r g u l F r u m o s .
D a m v o a o s t i r e d e o c a r t e c i - a t < i > t r i m i s l a d < o > m n < i a > m e a , p r e o m u l v o s t r u ,
c u p a r a , p r e U r e c h e e i a u f o s t u v o r n i c s i p r e c a l u g a r i < i > d e l a m a n s t i r e d e l a
S c u l , g i c e t < i > c a v ' a u l u a t o m o a t % s i o c a s a i u n l o e d e o d a e I n - p r i n k a c o l a .
D e c i v o r n i c u l U r e c h e g i c e c ' a u f o s t u d a t a a i c e a m o a r a 9 i a c e a c a s a s i a c e
l o e d e o d a e d e E r e m i i a v o d a , G u g e i , c i - a u f o s t u s e a r .
D u p a m o a r t e a G u g e i , d a t - l e - a u f r a t i n e - s a u M o g a l d e i c i - a u f o s t u v o r n i c .
D e c i M o g l d e a , l a m o a r t e a s a , d a t - a u a c e a m o a r a s i a c e a c a s a i a c e l l o c d e o d a e
1 0 0
www.dacoromanica.ro
s v e n t e i m n ' s t i r e i S c u l u i , c a s - 1 s c r i e l a p o m n i c i s - i f a o < > p a m e n I i
n e r u s e i t u a u f o s t u s i d e d o m n i c a r i i a u f o s t u m a i I n c o a c e a c t o c m a l < 6 .
P e n t r u ' a c e a v o i a c m u n u s t i u c e i n b l a I i m e s t e c a n d u . S p r e - a c i a d c a
v e y i > v e d e a c a r t e a d u m i i m l e , i a r v o i f o a r t e s d a - v i > p a c e s a c a l u g a r i i
d e l a S c u l , c u m a u I n u t i p ' n f i p r e - a c u m i I n t r u n e m i c a s n u N I m e s t e c a y i >
t n n a i n t e a d < o > m n i i m l e , n i c i m a i m u l t j a l o b < > s v i e .
I n t e a l t c h i p sa n u f a c e I d > .
L a I t z f i , E n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F < e > v < r u a r i e > 1 9 .
t D o m n u l a p o r u n c i t .
t G h i a n g h e a m a r e l o g < o > f < A > t a t n v c i t a t .
E u G h i a n g h e a l o g o f e t a m i s c a l i t < m . p . >
- 1 . I o n < a s c r i s > .
A r h . S t . B u c . , S . I . M o l d o v a , n r . 7 8 .
O r i g . r o m . , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
140
1617 (7 125) F eb ruarie 20, Ia i.
t l o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l % a r i l M o l d o v e i . A m
d a t a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e a c e s t e i c n e a g h i n e a n u m e N a s t a s i a D f i n n i e n e a s ,
c a sa f i e t a r e s i p u t e r n i c k c u a c e a s t c a r t e a d o m n i e i m e l e s s t p f i n e a s c a
s o p r e a s c r t s a t u l C o r n i i , c a r e e s t e I n t i n u t u l N e a m t , f i i n d a t i e s t e d r e a p t
( m i n a s i d e d i n s i s ' a p a r t t d e f a t t n a i n t e a n o a s t r c u f r a t i i l u i D a m i a n f o s t
v i s t i e r s ' t i - a r m a s d i n t o a t i i l e g e a .
P e n t r u a c e e a , n i m e n i s n u i n d r i i z n e a s c s s e a m e s t e c e t n a i n t e a a c e s t e i
c ' q i a n o a s t r e .
I n I a s i , a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 2 0 .
I n s u s i d o m n u l a p o r u n c i t .
T o a d e r N e a g o e < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , F i l i a l a I a g i , F o n d . S p i r i d o n i e , X X X / I 4 4 .
O r i g . g l a v , h A r t i e , p e c e t e a p l i c a t A .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 2 7 .
141
1617 (7 125) F eb ruarie 20, Ia i.
I o R a d u l v o e v o d , d i n m i l a l u i d u m n e z e u , d o m n a l I r i i M o l d o v e i . I a t
a u v e n i t , I n a i n t e a n o a s t r i t n a i n t e a b o i e r i l o r n o s t r i m a r i s i m i c i , s l u g a n o a s t r a
T o m a a p r o d d i n M i h a i l d s e n i i c a f r a t i i l u i , f i l i A n e i , i c u v e r i i l o r , M r i a
A n g h e l i n a , f i i c e l e l u i M i h i l s c u t a r , s i c u v e r e l e l o r , S t a n c a i N e d e l e a , f i i c e l e
1 0 1
www.dacoromanica.ro
l u i C o m a n 0 c u v e r i i l o r , M i r o n 0 c u f r a t i i l u i , f i i i l u i V a s i l i e i v e r i i I o n 0 c u
f r a t i i l u i , f i i i l u i C o r n e a , t o t i n e p o l i 0 s t r a n e p o 0 a i l u i S t a n G o a s t a 0 c u m a r e
m a r t u r i e , c u b o i e r i d e l a c u r t e a d o m n i e i m e l e 0 c u W e n i d e f r u n t e , s l u g i d o m -
n e t i , 0 n i s ' a u j e l u i t , c u m a r e p l a n g e r e , c a p r i v i l e g i i l e 0 i s p i s o a c e l e d e d a n i e
0 d e i n t a r i r e c e a u a v u t e i d e l a A l e x a n d r u v o e v o d 0 d e l a P e t r u v o e v o d 0 d e l a
E r e m i a v o e v o d p e n t r u u n l o o p u s t i u , u n d e s e n u m e 9 t e M i h a i l a e n i i , c a r e e s t e
I n I i n u t u l S o r o c a p e C a i n a r i , l a g u r a P a r a u l u i C a m e n a , u n d e c a d e i n C a i n a r ,
p e a m a n d o u a p a r t i l e , l o c u r i d e f o l o s i n I a 0 c u l o e d e i a z 0 d e m o a t % l a C a i n a r ,
s p u n a n d c a e i 0 - a u p i e r d u t p r i v i l e g i i l e 0 i s p i s o a c e l e , a n d L e 0 i a u c u p r i n s
t o a t a I a r a M o l d o v e i , i n z i l e l e l u i S t e f a n v o e v o d T o m 9 e a .
P e n t r u a c e a s t a , d o m n i a m e a 0 c u s f a t u l d o m n i e i m e l e c u m a m v a z u t a t a t a
p l a n g e r e 0 m a r e m a r t u r i e , c a r e < e s t e > m a i s u s s c r i s a , d o m n i a m e a i - a m c r e z u t
0 d o m n i a m e a I n c a ' a m d a t 0 i n t a r i t m a i s u s s c r i s u l s a t M i h i N e n i i , c a s a l e
f i e 0 d e l a n o i d a n i e 0 i n t a r i r e c u m a u a v u t i d e l a a 4 i d o . m n i r a p o s a t i d e m a i
i n a i n t e .
S i d a c a s e v a s c o a t e i n v r e o v r e m e n 4 t e p r i v i l e g i i , s a n u s e c r e a d a , c i s
s e i l l d e l a e i 0 s a s e d e a i n m a i n i 1 e s l u g i i n o a s t r e , T o m a a p r o d 0 r u d e l o r l u i . S i
a l t u l s a n u s e a m e s t e c e i n a i n t e a a c e s t e i c r t i a d o m n i e i m e l e .
S c r i s l a I a 0 , i n a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 2 0 z i l e .
I n s u 0 d o m n u l a p o r u n c i t .
E u G h i a n g h e a l o g o f a t a m i s c a l i t < m . p . >
S e r g h i e < a s c r i s > .
A c a d . R . P . R . , C X C I V / 2 .
O r i g . s l a y , M o l e , p e c e t e a p l i c a t i 1 , c a z u t a .
1 4 2
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 4 .
. 1 . A d e c a d e c i e u , I o n G u p i l a d i n t a r g u l P i a t r a , i n s u m i a s u p r a m e a f a c
c u n o s c u t , c u a c e a s L a c a r t e a m e a , n e s i l i t d e n i m e n i , n i c i a s u p r i t , c i d e b u n a
v o i a m e a , a m d a t o c u r a t u r a p a r i n t i l o r c a l u g a r i d e l a s f a n t a m a n a s t i r e B i s e -
r i c a n i , c a r e a c e a c u r t u r a e s t e l a p o i a r t a c e s e n u m e t e C a r n u l , c a s a . l e f i e l o r
i s f i n t e i m a n a s t i r i , n e c l i n t i t a i n v e c i , c a t v a s t a s f a n t a m a n s t i r e .
S i n i m e n i s a n u s e a m e s t e c e i n i c i f f i i n o t r i s a u a l t u l d i n t r e r u d e l e n o a s t r e ,
p e n t r u c a m d a t a c e a s t a c u b u n a v o i a n o a s t r a .
A s t f e l s c r i e m 0 d a m d e t i r e .
S c r i s l a a n u l 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e b r u a r i e 2 4 .
A r h . S t . B u c . , M - r e a B i s e r i c a n i , X I I I / 3 .
O r i g . s l a v , h r t i e , p e c e t e a p l i c a t .
C u o t r a d . r o m . d i n 1 8 5 0 .
1 0 2
www.dacoromanica.ro
1 4 3
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) F e b r u a r i e 2 6 .
I s p i s o c d e l a R a d u l v o d d i n v l i a t 7 1 2 5 < 1 6 1 7 > F e v r u a r i e 2 6 < p r e c u m >
A g a f i e S a m s o n i a s a c u f e t i a l i e i T e c l a s i N a s t a s i a a u v n d u t a l o r d r i a p t o c i n
m o s i i a d i n D o l h e s t i s i d i n L i a s t i p e a p a C r a s n i i , p r t i l e a c e l o r 2 i s p i s o a c e
c e s c r i u m a i s u s l u i C o s t a n t i n a p r o d i - a u v n d u t , < p e n t r u > 7 5 t a l e r e .
A r h . S t . B u c . , E p i s c . H u i , X X I V / 1 9 ( n . 3 ) .
R e z u m a t r o m .
1 4 4
1 6 1 7 ( 7 1 2 5 ) M a r t i 2 , I a i .
D i n m i l a l u i d u m n e z e u n o i , l o R a d u l M i h n e a v o e v o d , d o m n a l t r i i M o l -
d o v e i . F a c e m c u n o s c u t c u a c e a s t c a r t e a n o a s t r t u t u r o r c e l o r c e o v o r v e d e a
s a u o v o r a u z i c e t i n d u - s e , c a a m d a t s i a m I n t a r i + s l u g i i n o a s t r e G a v r i l B l -
T a t u l i s u r o r i i l u i , G r e a c a , c n e a g h i n a l u i D u m i t r a s c o f o s t u s e a r , f i i i l u i M a r c o
a i N a s t a s i e i , p e d r e a p t a l o r o c i n s i d e d i n , p a r t e a l o r , c e s e v a a l e g e ,
d i n s a t u l D i l t i g a n i , c a r e s e n u m e s t e C e r n a t i i , p e B o g d a n a , c u m o a r k s i a p a t r a
p a r t e d e p o i a n , d i n d e a l , d i n s p r e H o h r i a t , c e e s t e i n t i n u t u l T u t o v a , d i n
i s p i s o c d e I n t o a r c e r e c e a u a v u t d e l a E r e m i a v o e v o d , c a r e a c e a p a r t e a u i n t o r s - o
e i d e l a U r s u i f e m e i a l u i M a r i a , < p e n t r u > t r e i s u t e d e z l o t i , p e n t r u c a f o s t
d r e a p t a l o r o c i n i d e d i n d e p e s t r b u n i c u l l o r C o z m a m e d e l n i c e r , c u p r i v i -
l e g i u l , c e a u a v u t d e l a s t e f a n v o e v o d e e l B A t r n s i d e l a P e t r u v o e v o d c e l B t r n .
D e a c e e a , s l e f i e d e l a n o i , e u t o t v e n i t u l .
i n t r u a c e a s t a , d e a s e m e n i , c r a m i i n t r i m m a i s u s s c r i s i l o r , G a v r i l B l -
t a t u l s i s u r o r i i l u i , G r e a c a , a l t p a r t e d e o c i n , d i n a c e l s a t D i l t i g a n i , c e s e
n u m e s t e C e r n a t i i , a p a t r a p a r t e d i n a p a t r a p a r t e s i C u m o a r a i c u p a r t e
d i n p o i a n k c e e s t e c u m p r t u r a p r i n t i l o r l o r , M a r c o i N a s t a s i a , p e n t r u
s a s e s p r e z e c e s t u p i , d e l a N i s t o r i f i u l l u i , G a v r i l , p e n t r u p a r t e a M a r 1 ) .
d e a s e m e n i , d m i i n t a r i m m a i s u s s c r i s i l o r f i i a i l u i M a r c o s i N a s t a -
s i e i d r e a p t a l o r o c i n , d i n a c e l s a t D i l t i g a n i , c e s e n u m e s t e C e r n a t i i , o p a r t e
d e o c i n c e s i - a u c u m p r a t d e l a I o s i p , f i u l V a s i l c i , n e p o t u l B l t t o a i e i , t o a t
p a r t e a e i , c e s e v a a l e g e , p e n t r u c i n c i s p r e z e c e t a l e n , d i n a c e l e m a i s u s s c r i s e
d r e s e . D e a c e e a , s l e f i e c u t o t v e n i t u l .
d m i I n t r i m n u m a i m a i s u s s c r i s e i G r e a c a , f i i c a l u i M a r c o ,
d r e a p t a e i o c i n s i d e d i n k a s a s e a p a r t e d i n s a t u l P o O n e s t i , c e s e n u m e s t e
1 ) p a s a g i u l p e n t r u p a r t e a M a r i i c 5 i a c l a u g a t p e m a r g i n e .
1 0 3
www.dacoromanica.ro
S t r o e s t i i a s a s e a p a r t e d i n t r e i v a d u r i d e m o a r l i , c e e s t e p e r a u l P u t n a , d i n
i s p i s o c d e s c h i m b , c e a u a v u t b u n i c i i e i , M o i s e i i Z a h u l s i A n t i m i a ,
l u i I v a n c o I a p o t , d e l a A l e x a n d r u v o e v o d , c e l e - a f o s t s c h i m b c u L u p e s i . B o l e a
N e a g a s i A n a s i M ' a r e n a i D o b r a , f i i c e l e S t a n e i , n e p o a t e l e l u i S i m i o n E p o -
t e s c u l . D e a c e e a s ' a l e f i e c u t o t v e n i t u l .
d e a s e m e n i , d t i m i i n t f i r i m n u m a i s l u g i i n o a s t r e D u m i t r a s c o f o s t a s e a r ,
d r e a p t a l u i o c i n i c u m p r t u r i i , d i n i s p i s o c c e a a v u t d e l a E r e m i a v o e v o d ,
o p a r t e d e o c i n d i n s a t u l C A r s t e s t i s i d i n G l o d e a n i i d i n H l m a j e a n i s i d i n
S t r m b a , i c u p a r t e d i n l o c d e m o a r g , c e e s t e i n / i n u t u l T u t o v a , i c u l o e
d e p r i s a c i c u c u r f i t u r I n O c i a r e , c e f i e s t e c u r n p r t u r d e l a H a m z a ,
l u i M o i s e i B o u r e a n u l , p e n t r u o s u t i a s e z e c i
i . i a r a s i d a l e i i n t r i m s l u g i i n o a s t r e D u m i t r a s c o f o s t a s e a r a l a p a r t e
d e o c i n d i n a c e l e s a t e , d i n C A r s t e s t i s i d i n S t r a m b a s i d i n G l o d e a n i s i d i n H l -
m f i j e a n i i c u p a r t e d e v a d u r i d e m o a r i c u o s i l p t u r c e e s t e I n G l o d e a n i ,
d i n i s p i s o c d e c u m p a r t u r i i c e a a v u t d e l a S i m e o n v o e v o d , c e I i e s t e c a m p a -
a t a r a d e l a O b r e j i e f i u l S t a n e i , n e p o t u l V o i c i , p e n t r u d o u z e c i i c i n c i d e
t a l e n , d i n i s p i s o c d e c u m p l i r : a u r a , c e a a v u t m a m a l o r , S t a n a , d e l a P e t r u
v o e v o d .
d e a s e M e n i , d r u n i I n t a r i m l u i D u m i t r a s c o a s e a r , n i s t e p a r t i d e o c i n e ,
d i n a c e l e s a t e m a i s u s s c r i s e , d i n C a r s t e s t i s i d i n H l m a j e a n i i d i n G l o d e a n i
s i d i n G r a d e s t i s i d i n P u e s t i , c e i s u n t c u m p r t u r d e l a M a r i c a H r i z o a i e
s o r a e i , V a s i l i c a , f i i c e l e A n t i m i e i , t o a t p a r t e a l o r , c e s e v a a l e g e , p e n t r u d o u r t z e c i
d e < g a l b e n i > u n g u r e s t i , d i n a c e l e p r i v i l e g i i m a i s u s s c r i s e , c e a u a v u t d e m o s t e -
n i r e . D e a c e e a s ' a l e f i e c u t o t v e n i t u l .
i n t r u a c e a s t a , d e a s e m e n i d a m i I n t i i r i m m a i s u s s c r i s u l u i D u m i t r a s c o
f o s t a s e a r , o p a r t e d e c i l l a d i n s a t u l R u s e a n i , c e s e n u m e s t e B o e c a n i i , p e
P e r e s c h i u , c e e s t e i n t i n u t