Sunteți pe pagina 1din 68

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I

MEDICIN VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD IAI


FACULTATEA DE AGRICULTUR
SPECIALIZAREA: I.E.A.
PROIECT DE AN LA
PROIECT DE AN LA
MANAGEMENT
MANAGEMENT
NDRUMTOR:
CONF. DR BREZULEANU STEJREL
Stu!"t:CARCEA CONSTANTIN

#$%&
INTRODUCERE
Reforma economic din agricultur, la nivel micro- sau macrosocial,
prezint, pe lng schimbarea fundamental a formei de proprietate i
schimbarea radical a funciilor de producie, a relaiilor de schimb i de
repartiie a profitului.
Reintrarea agriculturii romneti n reeaua relaiilor economiei de pia, a
relaiilor de concuren, unde criteriul de baz este doar eficiena i calitatea,
necesit un nou tip de management, care prin metodele i tehnicile utilizate s
corespund cerinelor diferitelor tipuri de exploataii agricole.
ntocmirea proiectului de an la disciplina de !"anagement n agricultur!
ocup un loc important n cadrul pregtirii de ansamblu a viitorilor specialiti .
#entru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziia
studenilor prezentul ghid, elaborat n conformitate cu reglementrile i
normativele actuale.
$hidul pentru ntocmirea proiectului de an la disciplina !"anagement n
agricultur! se adreseaz n special studenilor de la %acultatea de &gricultur
specializarea 'nginerie economic n agricultur.
(
CUPRINS
CAP % .CONINUTUL PLANULUI DE AFACERI
PARTEA I ' DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT..............................................5
&.). *umele solicitantului+.....................................................................................................,
&.(. -biectul de activitate. .....................................................................................................,
&... %orma /uridica a solicitantului........................................................................................,
&.0. 1tructura capitalului social si evoluia acestuia de la nfiinare......................................,
&.,. &dministratorii societatii.................................................................................................,
&.2. 'nformaii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului +..............................,
B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE.................................................................6
3.). 'storicul activitatii ...........................................................................................................2
#% , 4&R45& 4-*16&*6'* s-a infiintat ca persoana fizica autorizata in luna iulie (778
si a mai desfasurat activitate in acest domeniu, activitate privata trei ani, timp in care intr-o
fabrica modernizata a fabricat produse lactate , iar in ultimul branzeturi, astfel a capatat
experienta in aceasta activitate avand un atuu in plus, pentru a o desfasura in continuare
prin proiectul propus, activitate fabricarea produselor lactate si branzeturilor intr-o fabrica
construita conform standardelor 9niunii 5uropene in acest domeniu....................................2
3.(. #rincipalele mi/loace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului +................2
3... :escrierea activitatilor curente ;agricole si non-agricole< si a tehnologiilor aplicate.....=
3.0. #olitica de aprovizionare. %urnizori de materii prime.....................................................8
3.,. #olitica de desfacere. 4anale de distribuie...................................................................))
C. PREZENTAREA PROIECTULUI...........................................................................12
4.). -biectivele proiectului. ................................................................................................)(
4... "anagementul proiectului ............................................................................................)0
4.0. >ista de achizitii si sursele de achiziii pentru+ activele ce fac obiectul proiectului?
materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului....................................................),
4.2. $raficul estimat al proiectului.......................................................................................)2
4.=. 'mpactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri.........................)2
D. PROIECII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI......................................16
:.). 3azele de productie.......................................................................................................)2
:.(. 4ontul de profit si pierderi previzionat ; pe o perioada de , ani <................................)=
:... %luxul de numerar previzionat ; pe o perioada de , ani <.............................................)@
:.0. 'ndicatorii financiari......................................................................................................)8
T()!*u* %...................................................................................................................................#%
6abelul ................................................................................................................................(=
N C!"t+(*,-(+!( (t!*.+..........................................................................................................&/
CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR I NTOCMIREA CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR I NTOCMIREA
ASOLAMENTULUI ASOLAMENTULUI
.
CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCIE CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCIE
AGRICOL AGRICOL
CAPITOLUL IV DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE CAPITOLUL IV DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE
0PUNCTULUI CRITIC1 PE CULTURI 0PUNCTULUI CRITIC1 PE CULTURI
CAPITOLUL V CONCLUZII I RECOMANDRI CAPITOLUL V CONCLUZII I RECOMANDRI
0
CAP. CAP. I PLANUL DE AFACERI I PLANUL DE AFACERI
PARTEA I ' DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Numele solicitantului:
4&R45& 4-*16&*6'* ' PERSOANA FIZICA
A.2. Obiectul de activitate.
%abricarea produselor lactate si branzeturilelor cod. 4&5* - )7,)
A.3. Forma juridica a solicitantului
#% 4&R45& 4-*16&*6'* cu domiciliul in com. 1'*516' /ud. 'asi 'nscris la -ficiul
Registrului 4omertului cu nr. %70?,0.?78.78.(77., 4od unic de inregistrare )0()7)27077((,
este autorizat sa functioneze in baza >egii ,7=?(77( cu activitatea 2()+,3(+!( 4+.u5!*.+
*(3t(t! 5, )+("-!tu+,*.+ A prin autorizatia nr. =?7..78.(77. eliberata de #rimaria 1'*516' ,
/ud. 'asi
A.4. Structura capitalului social si evoluia acestuia de la niinare
A.!. Administratorii societatii
6abel &.,.)
A6,",5t+(t.+,, 5.3,!t(t,,
N+.
C+t
.
Nu6!7 4+!"u6!
BI8CI 8PP
S!+,!8N+.
L.3u* 5,
(t(
!6,t!+,,
CNP
L.3u* 5, (t(
"(9t!+,,
D.6,3,*,u Fu"3:,(
1
CARCEA
CONSTANTIN
"B))@.(0
)).70.)887
),2=(@.7,=(7
,
1'*516'
C9:+'&1'
1'*516' C9:+
'&1'
&:-6-R
A.". #normaii reeritoare la locul desasurarii activitatii
solicitantului :
6abel &.2.)
,
Pu"3t! ! *u3+u
N+.
C+t
.
T,4:
S!,u* 5.3,(*7 4u"3t ! *u3+u7
5u3u+5(*(7 2,*,(*(7 *.3 ! ;("-(+!
A3t,;,t(t! L.3(*,-(+! A+!5(
1
LOC. SINESTI COM: SINESTI
JUD:IASI
%&3R'4&R5&
#R-:915>-R >&46&65
1' 3R&*D569R'>-R
1'*516'
C9:+'&1'
4-".1'*516' C9:.
'&1'
2
..
..
N
B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
$.1. #storicul activitatii
PF , CARCEA CONSTANTIN s-a infiintat ca persoana fizica autorizata in luna iulie
2009 si a mai esfasurat acti!itate in acest omeniu" acti!itate pri!ata trei ani" timp in care
intr-o fa#rica moernizata a fa#ricat prouse lactate " iar in ultimul #ranzeturi" astfel a
capatat e$perienta in aceasta acti!itate a!an un atuu in plus" pentru a o esfasura in
continuare prin proiectul propus" acti!itate fa#ricarea prouselor lactate si #ranzeturilor
intr-o fa#rica construita conform stanarelor %niunii Europene in acest omeniu&
$.2. %rincipalele mijloace i&e care compun patrimoniul actual al
solicitantului :
6abel 3.(.(


N
+
.
C
+
t
.
L
O
C
A
L
I
T
A
T
E
8
J
U
D
E
T
S
U
P
R
A
F
A

A

T
O
T
A
L
A
0
M
P
1
8
C
A
T
E
G
O
R
I
A

D
E

F
O
L
O
S
I
R
E
I
N
D
I
V
I
Z
A
8

E
<
C
L
U
S
I
V
A

0
M
P
1
V
A
L
O
A
R
E
A

C
O
N
T
A
B
I
L
A

0
L
E
I
1
S
E
R
I
E

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
N
RC
E
R
T
I
F
I
C
A
T
D
A
T
A

E
M
I
T
E
R
I
I
) 1'*516'i-'&1' ,.77777 5 .,7777 ()7?* ,77 )).70.77
..
*
TOTAL N8A N8A N8A N8A
2
B./. D!53+,!+!( (3t,;,t(t,*.+ 3u+!"t! 0(=+,3.*! 5, "."'(=+,3.*!1 5, ( t!>".*.=,,*.+ (4*,3(t!
Bu=!t ! ;!",tu+, ' 3>!*tu,!*, 5, 3."5u6u+, ,"t!+6!,(+! 4!"t+u 4+.u5u* ?

Inicatori
U.M.
'olum
e
#roducia medie?an *,t+, #&$
$
I CONSUMURI 0C@ELTUIELI1 MATERIALE 0%A#A/1 )82.7@?),.@= %
) 5nergie electrica ))88=02.2?(.@8 )
( &lte materiale 20..=.0?).,, )
. 4heltuieli cu aprovizionarea ; )7Edin )< ))88=?7.(=
II CONSUMURI0C@ELTUIELI1 CU FORTA DE MUNCA (.@)(7).0?,=.,
III ALTE CONSUMURI0&ABAC1 ()8(=7?,..7 %
0 4heltuieli generale;.Edin 'F''< @8@,@.),?(.)= %
, &sigurri ;@E din valoare pasare< .28=,.(?7.== )
2 &mortismente 8(0.=..?(.)=
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE 0IAIIAIII1 (=82==8?==.2 %
&
) din care pt. producia principala .()0,,=.0?==.2 %
B VALOAREA PRODUCTIEI (2.,7777?2.= %
3) din care pt. producia principala (2.,7777?2.= )
C VENIT IMPOZABIL0B'A1 (.).,00(.2?,,8 %
;-<'mpozite si taxe 02.)228.=?))).8 )
D VENIT NET )@,7.==(.8?00=.. %
E RATA IMPOZABILA 0C:A%8%$$1 )))0.0
V!",t "!t0D:A%8%$$1 @8).(,
F COST DE PRODUCTIE0A%:%$$1 .()0,.0?7.==, %
G PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL (80,777777?=)(.7 %
@ MARJA BRUTA0MB1 (.).,00(.2 %
@ MARJA BRUTA0MB1 )))0.0, D
/. C>!*tu,!*, 3u !"!+=,( !*!3t+,3( 5, 3.6)u5t,),*
I",3(t.+, EF EF L!, L!, V(*.(+! *!,8*,t+u
4urs leu?5uro G&.& -,82()+,3( ("82()+,3( HF ("82()+,3(
CONSUMURI CU ENERGIA L(4t!82()+,3( %#II Z,*! 8(" /CB
@= ((=0) 2)8( 87@,(28( %$J/C&./
T.t(* 0*!,18(" I$JBBCI#
T.t(* 0Eu+.1 #%IC.J
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,1

%$J/C&./ %$J/C&./
R!;,"! 4! *,t+u 0Eu+.1 #.C% #.C%
L(4t!82()+,3( %#II Z,*! 8(" /CB
4onsum energie mentinere ambient 8 (0.2.2 2)8( 8=.0()=
T.t(* 0*!,182()+,3( IK/&#%K
T.t(* 0Eu+.1 #/B.#
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,1

%%C%$.& %%C%$.&
R!;,"! 4! *,t+u 0Eu+.1 $.#KI $.#KI
L(4t!82()+,3( %#II Z,*! 8(" /CB
7 7 7 7
T.t(* 0*!,182()+,3( $
=
T.t(* 0Eu+.1 $
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,1 $
R!;,"! 4! *,t+u 0Eu+.1 $
L(4t!82()+,3( $ Z,*! 8(" $
L(4t!82()+,3( %#II Z,*! 8(" /CB
4onsum energie iluminat 8 (0.2.2 2)8( 8=.0()=
T.t(* 0*!,182()+,3( IK/&#%K
T.t(* 0Eu+.1 #/B.#
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,1

%%C%$.& %%C%$.&
R!;,"! 4! *,t+u0Eu+.1 $.#KI $.#KI
I",3(t.+, *,t+, *,t+, *!, L!, V(*.(+! *!,8*,t+u
-,82()+,3( ("82()+,3( *,t+u ("82()+,3(
CONSUMUL CU COMBUSTIBILUL L(4t! 82()+,3( %#II Z,*! 8(" /CB
&provizionarii cu lapte .(.,, @.,2.7, =0077
07)72=08.
)
&lte operaii tehnologice 7 7 7 7
T.t(* 0*!,182()+,3( $
&$%$CK&I.
%
T.t(* 0Eu+.1 ICIJ.$& &KJ/K#.&
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,1 $.#/#B$
R!;,"! 4! *,t+u 0Eu+.1 $
TOTAL CONSUMUL
ENERGIEACOMBUSTIBILUL
L(4t!82()+,3( %#II Z,*! 8(" /CB
T.t(* 0*!,182()+,3( B$%CB&&$$
T.t(* 0Eu+.1 %#%/$/
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,1 BJI/&K.#
R!;,"! 4!*,t+u 0Eu+.1 %&.&K
R!;,"! 4! um 0*!,1 BJI/&K.#
R!;,"! 4! um 0Eu+.1 %&.&K
B.A*t! 3>!*tu,!*, 6(t!+,(*!A(4(
I",3(t.+, *!,
V(*.(+!
*!,8*,t+u
L,t+,8(" $
4heltuieli diverse ,8.07777
T.t(* 0*!,1 B/I&$$$$
T.t(* 0Eu+.1 %/$&./
R!;,"! 4! um 0*!,1 C&//C.K
R!;,"! 4! um 0Eu+.1 %.BB
@
I.A5,=u+(+,
I",3(t.+, Cu+5 V(*.(+! *!,83(4
&.%I $
*,t+, C&%$$.#B
Galoare lapte /%$$$$$$
V(*.(+! (5,=u+(+! *!, K&I.B&
V(*.(+! (5,=u+(+! Eu+. /CIKB.#B
R!;,"! 4! um 0*!,1 $.KK
R!;,"! 4! um 0Eu+.1 $.KK
%$.A6.+t,56!"t
I",3(t.+, Cu+5 V(*.(+! *!,8*,t+u
&%.I $
L(4t!82()+,3( $
Galoare fabrica )(88., .@=,777777
V(*.(+! (6.+t,-(+! 2()+,3, 0#D1 *!, KKB$$$$$
V(*.(+! (6.+t,-(+!2()+,3, 0Eu+.1 %JK/.I
R!;,"! 4! *,t+u 0*!,8("1 %B%IK.C
R!;,"! 4! *,t+u 0Eu+.8("1 #.%
R!;,"! 4! um 0*!,1 I#&/K.I
R!;,"! 4! um 0Eu+.1 #.%
B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime
6abel 3.0 .)
PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME
FURNIZOR
ELt!+"
8
I"t!+"
A+!5( C("t,t(t! (4+.L.
V(*.(+!
(4+.L. 0LEI1
D
(4+.L.
,"
Produs lapte
1 SC DORNA SRL Intern 1945&G& =77 .@=,777777
.. SC MILLI.SRL G&1>9' .77 .)77777777
N
TOTAL %$$$ CIBK$$$$$$
Produs AMBALAJE
1 SC.AGROLACT SRL ,"t!+" B(3(u BCJ/J%/%
..
n
TOTAL $ $
Produs n
1
..
n
TOTAL $ $
TOTAL I&#.$/B./J%
8
6abel 3.0 .(
PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AU<ILIARE
FURNIZOR
ELt!+"
8I"t!+"
A+!5(
C("t,t(t!
(4+.L.
V(*.(+! (4+.L.
0LEI1
D (4+.L.
," t.t(*
(3>,-,t,,
Produs MAERIALE CONS!MABILE
1 SC "!RNI#OR.SA $ntern 69>45& (8@@,777
..
n
TOTAL $ #IJJB$$$
Produs EC%IPAMENE DE PROECIE&.
1 SC EC@IP SRL
..
n
TOTAL $ #KI$$$$
Produs AMBALAJE P!N'I DE POLIEILENA
1 SC CAMPACH.SRL
..
n
TOTAL $ B%%B$$$
TOTAL /KKI$$$$
6abel 3.0 ..
PRINCIPALII FURNIZORI DE SERVICII
FURNIZOR
ELt!+"
8
I"t!+"
A+!5( C("t,t(t! (4+.L.
V(*.(+!
(4+.L. 0LEI1
D
(4+.L.
,"
Ser($)$u 1
1 SCSER*ICE.SRL Intern 3-6-1&*' @)=.),77
..
n
TOTAL $ $
Ser($)$u &.
1
.
.
n
TOTAL $ $
Ser($)$u n
1
.
.
n
TOTAL $ $
TOTAL J%K/%B$$
)7
$.!. %olitica de desacere. 'anale de distribuie
6abel 3.,.)
P+,"3,4(*,, 3*,!":, (, 5.3,!t(t,,
N+.
3+t.
C*,!"t
;*ume si adresa<
V(*.(+!
0*!,1
P."!+!
D
T!+6!" !
4*(t(
1
14 >&46'1.1R>
)(=@2)@(,7 )77 =-)0 D'>5
..
N
TOTAL $ %$$D
6abel 3.,.(
D(t!*! ! ,!"t,2,3(+! (*! 4+,"3,4(*,*.+ 3*,!":,
N+.
C+t.
S.3,!t(t!
C. U",3 !
I"+!=,5t+(+!
T!*!2."
F(L
A+!5(
1 4&R45& 4-*16&*6'* ,,0.(0
#rodusele obtinute A produse lactate si branzeturi A sunt valorificate pe baza de contract la
14 >&46'1 1R> care preia intreaga cantitate de lapte, aceasta avand retea de cofetarii si
supermarHet-uri :istributia se efectueaza direct fara intermediari. >ivrarile se fac zilnic cu
termene de plata la =-)0 zile.
))
PARTEA A II ' A ' DESCRIEREA PROIECTULUI
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
'.1. Obiectivele proiectului.
%abrica de produse lactate si branzeturi
'n acesta fabrica nr propunem in prima etapa sa punem in functiune o farbrice de lapte cu o
capacitate medie de @777 litri de lapte pe zi de la care se poate obtine lapte consum (,, E grI
iaurt 0 E gr Isana .,, E gr I lapte batut (,, E gr I smantana (, E gr I frisca .( E gr.
'n a doua etapa ne propunem sa etindem activitatea productiva in domeniul productiei de
branzeturi si alte produse lactate.
#rezentul plan se refera numai la prima etapa a proiectului nostru si anume in functiunea
fabrici de lactate si branzeturi.
%abrica de lactate va produce+
-in regim de productie va produce lapte batut din laptele achizitionat urmand ca acesta sa fie
vandur en-grosI
-in regim de prestari servicii fbrica de lactate va fabrica produse pentru locuitorii din zona
respectiva cu plata in lei sau in natura sub forma de lapte de vaca.
Bu=!t!*! ! ;!",tu+, 5, 3>!*tu,!*, (=+.-..t!>",3!
Bu=!t ! ;!",tu+, ' 3>!*tu,!*, 5, 3."5u6u+, ,"t!+6!,(+! 4!"t+u 4+.u5u* ?
L(4t! 3."5u6

Inicatori
U.M.
'olume
#roducia medie lapte?an Bu3 #&$
&.%I $
I CONSUMURI 0C@ELTUIELI1 MATERIALE 0%A#A/1 =(@==.(?)... %
) 5nergie electrica 8@20.(?7.(0 )
( &lte materiale ==,7?7.(7 )
. 4heltuieli cu aprovizionarea ; )7Edin )< ,)2),?)...
II CONSUMURI0C@ELTUIELI1 CU FORTA DE MUNCA 2==2@
III ALTE CONSUMURI0 BACAK1 )77(8=?).)) %
, 4heltuieli generale;.Edin 'F''< )@0()?7.02 %
2 :obnzi la credite ,,@07
= &sigurri;@E din valoare pasare< (0@7?7.702 )
@ &mortismente (.,,2?7.27
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE 0IAIIAIII1 (0780((?)2.8@ %
&) din care pt. producia principala (0780((?)2.@2 %
B VALOAREA PRODUCTIEI 82=(77?(,.7 %
3) din care pt. producia principala 82=(77?(,.7 )
C VENIT IMPOZABIL0B'A1 .7@2,2?=.8@ %
;-<'mpozite si taxe ,,,,8?).00 )
;F<1ubvenii (,.782?2.,0
D VENIT NET =(., %
E RATA IMPOZABILA 0C:A%8%$$1 ,8.,
V!",t "!t0D:A%8%$$1 2,@0?7.)=
F COST DE PRODUCTIE0A%:%$$1 2,@0?7.78 %
G PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL 07.7 %
@ MARJA BRUTA0MB1 .7@2,2 %
@ MARJA BRUTA0MB1 =).. D
)(
C(+(3t!+,5t,3,*! 4+,"3,4(*! (*! 3."5t+u3t,,*.+ ,"t!"t,."(t! ( 5! +!(*,-( 4+," 4+.,!3t
#rin proiectul propus se va realiza o hala cu dimensiunile in plan ((7m patrati , cu
regim de inaltime parter semiingropat, cu scopul realizarii unui microclimat favorabil
fabricari produselor lactate. 4onstructia va fi realizata pe structura metalica ; cadre din
profile metalice , stalpi metalici, fundatii din beton armat, inchideri din panouri
termoizolante sandJich A spuma poliuretanica intre doua foi de tabla aluminiu, acoperis
tip sarpanta in doua pante din acelasi tip de panouri dar cu alta geometrie a sectiunii ; cu
coaste de rigidizare<, tamplarii din #G4 cu geamuri termoizolante<.
>a interior, aceste panouri de inchidere A pereti si tavane A vor fi dublate de panouri de
gips carton in vederea realizarii unor conditii impuse de proiect.
&ccesele in acest spatiu vor fi diferentiate si amplasate functie de importanta lor si de
functiunile pe care le deservesc. &stfel va fi un acces pe latura sudica a constructiei, acces
care va deservi spatiul de productie propriu zis si un acces secundar pe latura estica spre
partea opusa, care asigura aprovizionarea lapte si alte materiale necesare desfasurarii
activitatii.
4onstructia se desfasoara numai pe parter si va cuprinde urmatoarele functiuni +
- un filtru fitosanitar pe latura sudica,
- sectia de curatare si conditionare,
- sectia de omogenizare,
- sectia de ambalare si de pozitare,
- laboratorul de analize fizico-chimice ,
- sectia de intretinere si reparatiiI,
- un sas de acces spre spatiu de productie propriu zisa,
- spatiu de productie unde sunt depozitate podusele lactate si branzeturile,
- conducerea tehnico-economica a unitatii
- un spatiu de depozitare, rezerva apa si alte materiale, tot aici va fi amplasata si centrala
termica cu rezervorul de apa.
Kala va avea un aspect unitar, estetic, fiind functionala atat din punct de vedere al
fluxului tehnologoic cat si a confortului termic.
>a interior vor fi utilizate functie de destinatia fiecarei functiuni, placa/e de gresie si
%aianta in spatiile in care normele sanitare si de igiena impun astfele de finisa/e, varuri
lavabile la peretii din panouri de gipscarton, tamplarie din #G4, pardoseli din beton
sclivisit.
1tructura de rezistenta va fi realizata din profile metalice.
'nfrastructura se va realiza din fundatii continui de tipul bloc de fundatie din beton
simplu si elevatie din beton armat, prevazuta la partea superioara cu centura.
4u privire la instalatiile electrice acestea vor fi + instalatii iluminat, de forta, de
automatizare, de protectie si paratrasnet, racord electric.
'nstalatia de automatizare asigura microclimatul in hala prin ventilatie longitudinala,
exhaustarea aerului pe frontonul halei, supraveghere pe calculator.
1unt necesare urmatoarele instalatii termice +
- instalatii incalzire in incaperile filtrului sanitar,
- instalatii pentru realizare microclimat in hala, centrala termica pentru incalzire.
1unt necesare urmatoarele instalatii sanitare+
- istalatii apa rece si apa calda in incaperile filtrului sanitar,
- instalatii apa rece pentru fluxul tehnologic in hala
- retea apa rece de la putul existent la centrala termica si la hala,
).
- instalatii interioare de canalizare la filtru sanitar, centrala termica, racorduri exterioare,
camine de vizitare si canalizare exterioara.
&limentarea cu gaze naturale se face de la reteaua de/a existenta care alimenteaza
locuinta proprie.
P(+(6!t+,, 3."5t+u3t,;, 5, ! 4!+2.+6("t( (, 6(5,",*.+7 ut,*(M!*.+ 5,
!3>,4(6!"t!*.+ 3(+! 5! ;.+ (3>,-,t,."( 4+," 4+.,!3t
9tila/ele specifice necesare fluxului tehnologic sunt utila/e specializate pentru fabrica
de lactate conform ofertei lansate acestea se vor procura de la o firma din $ermania
#entru realizarea microclimatului necesar desfasurarii activitatii fluxului tehnologic,se
va dota hala cu o suflanta de aer cald, tip $#07, avand combustibil gaz metan, prevazut cu un
termostat in hala. 1e vor monta senzori de temperatura in hala si in exterior. 1e programeaza
microclimatul pentru intreg ciclul de crestere, asigurandu-se supravegherea parametrilor cu
un calculator "4 .0K-)&. #rin exhaustare se asigura evacuarea aerului viciat,iar admisia
aerului proaspat se asigura prin )0 clapete de admisie actionate centralizat.
'n ce priveste masurile de protectia mediului atat proiectul principal de costructie a
halei cu dotarile necesare cat si utlitatile prevazute+ retea apa, istalatii sanitare, toate sunt
prevazute in proiect cu respectarea in totalitate a normativelor in vigoare privind protectia
mediului.
'.3. (ana)ementul proiectului
;Responsabilul legal<
). *ume+ 4&R45&
#renume+ 4-*16&*6'*
%uncia &:"'*'16R&6-R
1tudiile si experiena ;relevante pentru proiect< +
C V R!54."5(),*u* *!=(*
"t+!4+,"!+!( Fu"3:,( (;ut( P!+,.((
"illi 15% 3'R-9 (778-(7))
'n activitate In pre+ent
;Responsabilul tehnic<
)0
C.&. L,5t( ! (3>,-,t,, 5, 5u+5!*! ! (3>,-,:,, 4!"t+u: (3t,;!*! 3! 2(3 .),!3tu* 4+.,!3tu*u,8
6(t!+,,*! 4+,6! 4!"t+u 4u"!+!( ," 2u"3t,u"! ( 4+.,!3tu*u,
6abel 4.0.) A
L,5t( ! (3>,-,t,, (3t,;!
N+.
C+t.
Fu+",-.+
;daca este
cunoscut la
momentul
depunerii cererii
de finantare<
D(t! 2u+",-.+ P+.u5
V(*.(+!
!5t,6(t(
0EUR1
D ,"
t.t(*
;(*.(+!
!*,=,),*( (
4+.,!3tu*u
,
1 ,!6 ,!6
&sigurare microclimat si
exhaustare aer viciat ;.
ventilatoare, /aluzele,
protectii motoare<
((27 )77
2 ,!6 ,!6
)0 clape admisie aer
proaspat
.@(7 )77
, ,!6 ,!6
) suflanta $#07 incalzire
hala
.7=7 )77
- ,!6 ,!6
4alculator "4 .0 K )&
supraveghere microclimat
((87 )77
. ,!6 ,!6
:ispozitiv de alarma pentru
depasire temperatura
80, )77
/ I!6 ,!6
:ulap comanda electrica a
halei
,0(7 )77
0 6ransport ),,7 )77
1 "onta/ (.(7 )77
TOTAL #CI$K %$$D
L,5t( ! (3>,-,t,, 6(t!+,, 4+,6!
N+.
C+t.
Fu+",-.+
;daca este
cunoscut la
momentul
depunerii cererii
de finantare<
D(t! 2u+",-.+ P+.u5
V(*.(+!
!5t,6(t(
0EUR1
D ,"
t.t(*
"!3!5(+ !
6(t!+,,
4+,6!
1 DOROLACT
A+! ," 4(t+,6.",u
2()+,3( !
)(3t!+,.2u"=,
bacteriofungi ((@@0 8(
2 NAPOLACT
S4!3,(*,-(t , " 4+.u5!
2(+6(3!ut,3!
bacteriofungi )028 @
n
TOTAL %BK%# %$$
),
'ntrucat legea ,7=?(77( nu permite persoanelor fizicea utorizate sa anga/eze personal
salariat, toate activitatile din fabrica se vor realiza pe baza de prestari sevici pe baza de
contracte efectuate de terti.
'.". *raicul estimat al proiectului
#roiectul va fi realizabil in )( luni de la aprobarea finantarii.
>unile ' A''' se vor realiza fundatiile. #eretii laterali, acoperisul, reteaua de apa,
canalizare.
>unile 'G A G - comparimentare spatii si relizarea instalatiiloir de incalzire si sanitare.
>unile G' AG'' A procurare si montare utila/e.
>una 'B - finisa/e si probe tehnologice.
>unile B AB' incheiere contracte aprovizionarea cu lapte si bacteriofungi pentru
producerea lactatelor si branzeturilor.
>una B'' - 'nceputul activitatii specifice fabricarea de produse lactate si a
branzeturilor,iaurturilor cu fructe.
'.+. #mpactul proiectului asupra de,voltarii ,onei si a mediului de
aaceri
'nfiintarea fabrici de produse lactate si branzeturi va duce la o mai buna utilizare a
potentialului agricol in zona unde isi desfasoara activitatea. #rin constructia care se va realiza
si activitatea ce se va desfasura vor duce la cresterea veniturilor la bugetul local prin taxele si
impozitele care se platesc si desemeni la bugetul statului se vor plati impozite si taxe care in
final vor fi in beneficiul cetatenilor. 'ntrucat se vor utliza la dotarea fabrici numai utile/e
specializate in conformitate cu normele si standardele europene pentru aceste activitati aceasat
va duce o protectie a mediului care sa se incadreze in normele stabilite pentru prote/area
mediului inco/urator.
#entru toate categoriile de materii prime se vor incheia contracte in asa fel incat sa fie
asigurat mersul normal al fluxului tehnologic. :e asemeni si productia finita care se va realiza
va fi livrata in intregime pe baza de contracte incheiate.
D. PROIECII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI
-.1. $a,ele de productie
Cu proiect
A6 Denumire utilaj
(noi)
Costuri Amortizare % Intrtinere
2%
Microclimat exhaustare aer
viciat
2.263 !% "#.2
Clapete a$misie aer proaspat
%" &uc
3.'2' !% (6.#
)u*lanta +, " incalzire cu
-az m.
3.6. !% 6%.3
Calculator suprave-here
microclimat
2.2." !% "#.'
Dispozitiv alarma $epasiri
temperatura
."# !% 23.#
)2
Dulap coman$a electrica a
halei
#."2# !% %'
Apometru D/%%02 ".6'' !% .3.(
,ompa su&mersi&ila
+123D45)
%'..36 !% 3('.(2(
6i$ro*or cu &utelie 2# l %.(# !% 2%
Centrala termica #.%"% !% %2.'
1.304.9
15
1.179.22
7
-.2. 'ontul de proit si pierderi previ,ionat . pe o perioada de ! ani /
Pr!"#$!% #&$'('! )" *r+!$ ,! *!"r)"r" %#$!-!$%$" #' *r!"#$
C'r,L"' . / 4.19
N+.
C+t
Categoria AN % AN # AN / AN & AN B
V!",tu+, ," !L4*.(t(+!
) Genituri din vanzarea marfurilor Mii 7ei %(2(#2 %.%('%# 2%%#(# 22('# 2"33#
Eu+. #IJB$ /$B$$ /&J#K /I%$$ &%I$$
( #roductia vanduta Mii 7ei
Eu+. #IJB$ /$B$$ /&J#K /I%$$ &%I$$
. Gariatia stocurilor Mii 7ei
Eu+.
0 &lte venituri Mii 7ei
Eu+. %K$##KB# %I%KJ%B #%%BK$ ##JB$$ #&//B$$
B V!",tu+, ," !L4*.(t(+! ? t.t(* Mii 7ei
Eu+. #IJB$ /$B$$ /&J#K /I%$$ &%I$$
C>!*tu,!*, 4!"t+u !L4*.(t(+!
2 4heltuieli materiale A total Mii 7ei .(22"3 %6''%% %%#"%3 %2%%'36 %2(2"33
Eu+. #B%// #KC/$ #IJ/B /%/#K /#JI&
= 4heltuieli cu lucrari si servicii
executate de terti
Mii 7ei (2"3% (.662 '632 .33" ."'#2
Eu+. %J#K #$&C ###& %C/J #&BB
@ 4heltuieli cu impozite, taxe si
varsaminte asimilate
Mii 7ei %.3(# 2%2.( 232 2"%". 2#3#'
Eu+. B$$ BB$ BIB C#& CBB
8 4heltuieli cu personalul A total Mii 7ei
Eu+.
)7 &lte cheltuieli de exploatare Mii 7ei
Eu+.
)) 4heltuieli cu amortizarile si
provizioanele
Mii 7ei "3.. "3.. "3.. "3.. "3..
Eu+. %$&& %$&& %$&& %$&& %$&&
%# C>!*tu,!*, 4!"t+u !L4*.(t(+! ' t.t(* Mii 7ei ))70008 )((,2=7 ).7.,2. ).22=)@ )0..7,@
Eu+. #JBB% /%#J/ //CIJ /B//$ /K$&C
%/ R!-u*t(tu* ," !L4*.(t(+! Mii 7ei ,8@.7. =7=200 )@.2@2 8))=@) )7770(,
Eu+. %B&CK %J#I/ #$IIC #/BK$ #BK$J
V!",tu+, 2,"("3,(+! ? t.t(*
%& Genituri financiare A total Mii 7ei 62 62 ((# ((# ((#
Eu+. %BI %BI %II %II %II
C>!*tu,!*, 2,"("3,(+!7 ," 3(+!
)=
), 4heltuieli privind dobazile
Eu+.
)2 &ltele Mii 7ei 3% 3% 3'(# 3'(# 3'(#
Eu+. J$ J$ %$$ %$$ %$$
%K C>!*tu,!*, 2,"("3,(+! ' t.t(* Mii 7ei .)77 .)77 .@=, .@=, .@=,
Eu+. J$ J$ %$$ %$$ %$$
%J R!-u*t(tu* 2,"("3,(+ (* !L!+3,t,u*u, Mii 7ei .)77 .)77 .@=, .@=, .@=,
Eu+. J$ J$ %$$ %$$ %$$
%I R!-u*t(tu* )+ut (* !L!+3,t,u*u, Mii 7ei
6%"3
(%("" '%66% .%#6#6 %"3
Eu+. %BB&C %J/K/ #%$IB #/CK$ #BIC#
(7 'mpozit pe profit Mii 7ei ),7.2 )==2@, (707), ((@8). (,)7@(
Eu+. /JJK &BI# #BK& BI%K C&I%
#% P+.2,t "!t Mii 7ei 0,)7,) ,..7,@ 2)(70, 2@2=0. =,.(0@
Eu+. %%CC$ %/KJ% %BJ#$ %KKB# %I&K%
D.3. Fluxul de numerar re!"#"$na% & e $ er"$ada de ' an" (
F('0 )" &'1"r%r . *r"-!2!'&! A&'( 1 A&'( 2 A&'( 3 A&'( 4 A&'( 5
OPERATIUNEA3PERIOADA
4II LEI
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE 0 0 0 0 0
A. T$%( !&$r%r! )" (!#5!)!$%$! )!&6 7A18A28A39
A%. Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului
A2. 8anzari $e active! inclusiv 98A
A3. Cre$ite pe termen lun-! $in care: (A.3.%. ; A.3.2.)
A.3.%. Imprumut <anca
A 3.2. +rant )A,A1D 0 0 0 0 0
B. T$%( !",!r! )" (!#5!)!$%$! *r!&6 7B18B28B39
<%. Achizitii $e active *ixe corporale! inclusiv 98A
<2. Achizitii $e active *ixe necorporale! inclusiv 98A
<3. Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0
C. E0#")"&$3D"+!#!$ )" (!#5!)!$%$! 7A.B9
D%. 1am&ursari $e Cre$ite pe termen me$iu si lun-! $in
care: (D.%.%.; D.%.2.)
D.%.%. 1ate la imprumutul <anca
D.%.2. 1ate la alte Cre$ite pe termen me$iu si lun-
D2. ,lati $e $o&anzi la Cre$ite pe termen me$iu si lun-! $in
care: (D.2.%.;D.2.2.)
D.2.%. 7a imprumutul <anca
D.2.2. 7a alte Cre$ite pe termen me$iu si lun- 0 0 0 0 0
E. F('0 )" (!#5!)!$%$! )!& %#$!-!$%$"% )" !&-",$!$!! ,! +!&%&$%r"
7C.D1.D29
II. ACTIVITATEA DE E:PLOATARE SI ALTE ACTIVITATI 1.307.275 1.472.3;7 1.624.350 1.749.300 1.;6;.300
F. I&#%,%r! )!& %#$!-!$%$"% )" "0*(%$%r"< !&#(',!- TVA 7 F19
2.26.2(6 2.2'2.%.. 2.#%(.("2 2.(%%."%# 2.'.#
4%. 8anzari varianta cu proiect
+. Incasari $in activitatea *inanciara
6. Cre$ite pe termen scurt 1.307.275 1.472.3;7 1.624.350 1.749.300 1.;6;.300
=. P(%$! *"&$r' %#$!-!$%$"% )" "0*(%$%r"< !&#(',!- TVA
7)'*% #%29< )!& #%r"6

% Cheltuieli privin$ mar*urile
2 Cheltuieli cu materiileprime
%.#3.3'" %.%#'...2 %.2#(.".3 %.3%".6' %.3(..(63
)@
3 Cheltuieli cu materialele consuma&ile
6(.63( ("." '.3## '".36' ''
" Cheltuieli cu ener-ia si apa
2.%3% 22.".3 2".2.% 2#.#. 26
# Altecheltuieli materiale
%#.'%6 %6. %(.2(3 %'.%"% %'
6 Cheltuieli cu serviciile executate $e terti
'6.%.3 .".(.' %2.3(.
%(.".( %%%
( Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate
%..3(# 2%.2.( 23.2 2".%". 2".'..
' Cheltuieli cu personalul an-ajat

. Cheltuieli cu asi-urarile si protectia sociala
% Alte cheltuieli exploatare

%% Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele
".3.. ".3.. ".3.. ".3.. ".3..
2222222
111111
L. F('0 >r'$ "0#(',!- *(%$! *"&$r' !1*2!$ *" *r+!$ ,! TVA
(26."3' (''.%. .('.#"( %..(.2'3 %.23.32

4 P(%$! *"&$r' !1*2!$" ,! $%0" 741 8 429
2'..%' 33...# 3'...3' "3(.3.( "(..6#.
M%. 98A $e platit
%6."33 %62.22" %'#..22 2'."'2 22'.#63
M2. Impozit pe pro*it
%#%.("6 %((.6'# 2"."% 22'..%"

2#%.6.
3% 1am&ursari $e cre$ite pe termen scurt
32 ,lati $e $o&anzi la cre$ite pe termen scurt
5% Divi$en$e
P.
T$%( *(%$!< "0#(',!- #"(" %+"r"&$" "0*(%$%r!!
748N18N28O19
P. T$%( *(%$! "0#(',!- #"(" %+"r"&$" "0*(%$%r!! 74 8 N1 8
N2 8 O19
2;9.1;0 339.905 3;9.93; 437.397 479.659
?. F('0 )" &'1"r%r )!& %#$!-!$%$"% #'r"&$% 7L.P9 434.15; 513.90; 5;;.609 659.;;6 700.035
II. FLU: DE LIC@IDITATI 7CAS@ FLOA9
R. F('0 )" (!#5!)!$%$! &"$ %( *"r!%)"! 7?8E9 "3".%#' #%3..' #''.6. 6#..''6 (.3#
S. D!,*&!>!( )" &'1"r%r %( ('&!! *r"#")"&$"
D!,*&!>!( )" &'1"r%r #'r"&$ 7S8R9
22."2# 636.""3 %.%#.".2 %.(3..%% 2.3.'..
T. 636.""3 %.%#.%.2 %.(3..%% 2.3.'..'" 3.%22.3
-.4. #ndicatorii inanciari
V(*.(+!( ,";!5t,t,!, 0V,1 L valoarea totala a proiectului ;exprimata in lei< A @.7,(.=8(.7., lei
"'' >5'
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
1pecificare &* ) &* ( &* . &* 0 &* ,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
V!",tu+,*! ," !L4*.(t(+!N 0V!1
).=7(.=,( ).8)=.@), (.)),.=,7 (.(=@.,77 (.0...,77
)8
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
C>!*tu,!*, ! !L4*.(t(+!N 0C!1
).)70.008 ).()7.)=7 )..7..,2. )..22.=)@ ).0...70.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
R!-u*t(tu* ," !L4*.(t(+!N 0R!1 L 1e calculeaza+ R! G V! ? C! - minim )7E din V!
BIJ./$/ K$K.C&B J%#.%JK I%%.KJ# %.$$$.&BK
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
P+.2,tu* "!tN 0P"1 L rezultatul final al exercitiului financiar ;anual< din care s-a scazut
impozitul pe profit.
0,).7,) ,...7,@ 2)(.70, 2@2.=0. =,..(0@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Du+(t( ! +!3u4!+(+! ( ,";!5t,t,!, 0D+1 L indicator ce exprima durata de recuperare a
investitiei ;exprimat in ani<
1e calculeaza D+G V,8P" 6!,u sau
D+G0V, ' B L P"18P",
unde P" 6!,u L profit net mediu pe orizontul de prognoza
:r A esteLN(.2 &*'
R!"t(),*,t(t!( 3(4,t(*u*u, ,";!5t,t 0R31 L P"8V, L %$$ 0D17 #n-profit net pentru fiecare an al
perioadei previzionate.
2E =E @E 8E 8E
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
C>!*tu,!*, 2,"("3,(+!N 0C21 L *9 5165 4&D9>
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

G+(u* ! (3.4!+,+! ( 3>!*tu,!*,*.+ 2,"("3,(+! 0G(1 L *9 5165 4&D9>
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
F*uL ! "u6!+(+ "!t la sfarsitul perioadei 0FNN1 G T.t(* ,"t+(+,'T.t(* ,!5,+,7 FNNNL7 0pentru fiecare an de
prognoza<
0.0.),@ ,.).87@ ,@@.278 2,8.@@2 =77.7.,
V(*.(+! (3tu(*,-(t( "!t( 0VAN< L%*i?;)Fr<
'
F%*,?r, G&*N7, rLrata de actualizareL@E
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

(7
CAPITOLUL II CAPITOLUL II
STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR I NTOCMIREA STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR I NTOCMIREA
ASOLAMENTULUI ASOLAMENTULUI
#.%. MP+,6!( 9, 5t+u3tu+( 3(t!=.+,,*.+ ! 2.*.5,":P ( t!+!"u*u,
6abelul )
MP+,6!( 9, 5t+u3tu+( 3(t!=.+,,*.+ ! 2.*.5,":P ( t!+!"u*u,
S4!3,2,3(+! @( D ," t.t(* D ," (=+,3.*
1uprafaa total ,.7 )77,7 -
6eren agricol .77 ),.7 )77,7
6eren arabil
- din care irigat
),7 ..77 ..7
)7 ..77 ..7
#uni naturale .7 0.77 0.7
%nee naturale (7 ..77 ..7
>ivezi )7 =.77 =.7
Gii )7 0.77 0.7
6eren neproductiv ).77 ).7
C.",:,, "(tu+(*!
a< 6emperatura medie anual )(., grade 4OOOOOOOOOOOOOOOOO
b< #recipitaii medii anualeOOOO0,7-,,7 OOOOOOOOOOOOOOOOO.
c<6ipul de sol predominant, textura, panta ; argile ,nisipuri, si prundisuri<luturile loessoide
de pe suprfafetele mai inalte slab inclinate.<
F(;.+(),*,t(t!( t!+!"u*u, 4!"t+u ,2!+,t!*! 3u*tu+,
Porum# L asigura recolte pe soluri variate insa rezultatele cele mai bune se obtin pe soluri
adanci fertile,luto-nisipoasa .#e solurile cu phP,.@ se impune amendarea acestora. *u sunt
favorabile solurile argiloase ,tasate ,compacte.
(r)u

1olurile lutoase i lutoargiloase, cu fertilitate natural ridicat sunt cele mai potrivite pentru
cultura grului. 1olurile cu exces de umiditate sau cele uoare, foarte permeabile, nu sunt
potrivite pentru gru. >imitele optime de pK sunt de 2-=,,, iar n condiiile solurilor mai acide
sau alcaline se impune lucrarea de cercetare a pK-ului prin amendare.
:in punct de vedere al tipului de sol, grul realizeaz cele mai mari producii pe solurile
cernoziomice i brun rocate.
Soia L are o capacitate ridicata de adaptare dar cele mai bune rezultate se obtin in zona
temperate,calda,cu umiditate suficienta si soluri propice.
%ata de sol cerintele sunt ridicate necesitand terenul cu textura mi/locie ,bogate in
humus,ph-ul neutru ,bine aprovizionate in fosfor,potasiu,calciu cum ar fi+cernoziomurile,solurile
bun roscate,aluviale
2&#. A*!=!+!( 3u*tu+,*.+ 03+,t!+,,*! (;ut! Q" ;!!+!R 3u*tu+,*! (*!5!1
#orumb L ocupa locul . ca importanta in lume &ceasta pozitie se /ustifica printro serie de
particularitati+
-prezinta o mare capacitate de productie cu cca ,7E decat celelalte cereale,
-are o mare plasticitate ecologica,
-este o planta prasitoare fiind o foarte buna premergatoare pentru ma/oritatea plantelor de
cultura,
-suporta bine monocultura,
-are un coeficient multiplicat de ),7-077ori,
-semanande-se primavara mai tarziu permite esalonarea mai buna lucrarilor agricole,
-cultura este mecanizata,
-recoltarea se face fara pericol de scuturare.
$ru L genul 6riticum aestivum >.< este una dintre cele mai importante cereale si planta care
ocupa pe glob cele mai mari suprafete.
3oabele de grau au continut ridicat in hidrati de carbon si substante proteice. %aina de grau este
materie prima pentru paine si produse de panificatie, aliment de baza pentru .,-07E din
populatia globului.
$raul se mai utilizeaza si in prelucrari industriale ;alcool, amidon, dextrina, glucoza< si fura/ in
hrana animalelor.6aratele sunt un nutret concentrat, bogat in proteine, hidrati de carbon si
substante minerale. #aiele se utilizeaza in industria celulozei si in hrana animale.
1oia L se cultiva in primul rand pentru continutul ridicat de boabe in substante proteice
;(=-,7E< si grasimi;)=-(=E<. 1emintele se pot utiliza in hrana oamenilor,in obtinerea de fura/e
concentrate si pentru extragerea uleiului
9leiul se utilizeaza pentru consum,la prepararea margarinei,a vopselelorpentru pictura,a
maselor plastice iar sroturile si turtele in fura/area animalelor .
#lanta intreaga se utilizeaza ca fura/,ca ingrasamant verde.
A*!=!+!( 5.,u+,*.+ 9, >,)+,-,*.+ 03+,t!+,,*! (;ut! Q" ;!!+!R 5.,u+,*! 9, >,)+,-, (*!9,
4!"t+u 2,!3(+! 3utu+,,.
((

POR%*+
R916'4& a castigat o pozitie de lider pe piata de porumb precoce din 5uropa de *ord si poseda
o gama larga de seminte adecvata pentru toate pietele lumii.
K'3R'D' %-&R65 #R54-4'+
3arbados - excelent pentru boabe si siloz
5arlQ 1tar - precoce si productiv
5nergQ 1tar - foarte buna valoare alimentara
4omera - performanta inalta
K'3R'D' #R54-4'+
3atz - viguros
5urostar - lider in 5uropa
$ala1tar - porumb pe care il veti adora
'nagua - bun pentru boabe si siloz
(R,%
4ercettorii de la 'nstitutul de 4ercetare - :ezvoltare &gricol %undulea au creat soiuri de grau
productive si rezistente la seceta+
3-5"&+
R soi de gru de toamn extrem de productiv i cu indici de calitate ridicai pentru panificaie,
adaptat condiiilor climatice din zona de cmpie din sudul rii i "oldova.
R este un soi foarte precoce, mai timpuriu la nspicat cu )-. zile fa de soiul %lamura @,I
R talia plantei de ==-87 cmI
R rezistent la iernare i cdere, ari i secet, rugina galbenI
R rezisten mi/locie la rugina brun i finare.
R are calitate bun de morrit i panificaie.
$R9'&+
R este un soi de toamn care a dat rezultate foarte bune n -ltenia i :obrogea.
R este mai timpuriu cu 0 zile fa de soiul %undulea 0.
R talie de =2 cm.
R se remarc printr-o rezisten bun la iernare, la cdere, dar i la rasele actuale de rugina
galben.
R superior multor soiuri, ca rezisten la finare, rugin brun i septorioza frunzelor.
R calitatea de panificaie a soiului $ruia este apropiat de cea a soiului :ropia, fa de care tinde
s aib un gluten mai tenace.
R soiul se evideniaz printr-o productivitate ridicat, n medie cu 8-)(E mai mare fa de
soiurile martor, sporul de producie fiind mai mare n condiii de secet.
R in pofida taliei sale scurte, soiul se comport foarte bine n condiii de deficit hidric.
SOIA
(.

4ele mai importante soiurile romanesti de soia sunt+ R-"&*514 88I &6>&1I 4->9"*&I
6R'9"%I :&*93'&*.

1oiul R-"&*514 88
4aractere morfologice+
'naltimea plantei+ 8( -)77 cmI
'naltimea insertiei primei pastai+ ), - )@ cmI
4uloarea bobului+ galbena cu hilul cenusiuI
""3+ ),7 -)@7 g.
'nsusiri fiziologice+
$rupa de precocitate+ timpuriu ;77<I
#erioada de vegetatie+ )7, -))= zileI
#rezinta rezistenta la+ foarte buna la cadere, scuturareI medie la secetaI
Rezistenta la boli+ buna la mozaicul soiei, arsura bacterianaI medie la mana.
'nsusiri de calitate+
4ontinutul in proteina+ .8-00 EI
4ontinutul in grasimi+ )8 - ((, ,E.
#roductia+
#roductia la irigat+ 0777 Hg ?haI
#roductia la neirigat+ .777 Hg ?haI
:ensitatea recomandata+ 0,7 -,77 mii plante?ha.

1oiul &6>&1
4aractere morfologice+
'naltimea plantei+ 87 -8, cmI
'naltimea insertiei primei pastai+ )0 - )2 cmI
4uloarea bobului+ galbena cu hilul galbenI
""3+ ),7 -(77 g.
'nsusiri fiziologice+
$rupa de precocitate+ timpuriu ;77<I
#erioada de vegetatie+ )7, -)(7 zileI
#rezinta rezistenta la+ foarte buna la cadere, scuturareI medie la secetaI
Rezistenta la boli+ mediu la mozaicul soiei, arsura bacterianaI medie sensibil la mana.
'nsusiri de calitate+
4ontinutul in proteina+ .@,,-0( EI
4ontinutul in grasimi+ )8,, - (., ,E.
#roductia+
#roductia la irigat+ .=77 Hg ?haI
#roductia la neirigat+ (877 Hg ?haI
:ensitatea recomandata+ 077 -,77 mii plante?ha.

(0

2&-. I"t.36,+!( (5.*(6!"tu*u,
A5.*(6!"tu*
reprezintS impartirea terenurilor in sole ;tarlale< pe care plantele de cultura se succed in
timp si spatiu intr-o ordine bine stabilita si pe care se aplica sisteme rationale de lucrare a
solului, de fertilizare si de protectie a culturii in vederea cresterii fertilitatii solului, a
sporirii cantitative si calitative a productiilor agricole.
S.*( 0t(+*(u(1
este suprafata de teren din cadrul asolamentului, cu sol omogen pe care se cultiva o
singura specie. 1ola este delimitata de sosele, drumuri, cai ferate, vetre de sat, paduri,
canale, etc.I suprafata unei sole depinde de zona, relief, tipul asolamentului.
S.*( 6,LtS 03.6),"(t(1
este suprafat de tren din cadrul asolamentului cu sol omogen, pe care se cultiva doua trei
specii cu insusiri biologice asemanatoare ;mazare, soia, fasole<I in cadrul solei mixte
plantele pot ocupa suprafete egale sau diferite.
P(+3!*(
este o subdiviziune a solei mixte delimitata de limite naturale sau antropice, avand o
singura categorie de folosinta pe care se cultiva o singura specieI in cazul terenurilor
plane, parcela corespunde solei, iar in cazul terenurilor framantate mai multe parcele la un
loc formeaza o sola mixta.
S4!3,2,3(+! @(
1uprafaa total a terenului arabil ,.7
1uprafaa medie a solei )=7
(,

a2elul 2
S3>!6( +.t(:,!, 3u*tu+,*.+
Rotatia culturilor este cunoscuta din cele mai vechi timpuri si a aparut ca o necesitate in
dezvoltarea agriculturii. 'mportanta rotatiei culturilor consta in contributia la sporirea fertilitatii
solului cu a/utorul chiar al plantelor cultivate peteren, oranduite dupa un plan special in acest
scop.
Rotatia permite folosirea stiintifica diferentiata a categoriilor de terenuri dintr-o exploatatie
agricola sau la orice proprietar de pamant indiferent de marimea acesteia si inlesneste planificarea
anticipata a sarcinilor agricole cum sunt+ sistemul de lucrare a solului, aplicarea ingrasamintelor,
combaterea bolilor si daunatorilor, combaterea buruienilor, recoltarea si depozitarea productiei.
Rotatia culturilor contribuie substantial la rezolvarea atat a problemelor agrotehnice, cat si a celor
economice si organizatorice, rezultand in final marirea productiei si a productivitatii muncii la
toate plantele cultivate.
1->&?&*9> (7)7 (7)) (7)(
' porumb grau soia
'' grau porumb soia
''' soia grau porumb
(2

CAPITOLUL III CAPITOLUL III
ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCIE AGRICOL ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCIE AGRICOL
-&.& P+.,!3t(+!( 4+.u3:,,*.+ 6!,, 4+," 6!t.( ).",tP+,,
t!+!"u+,*.+ (=+,3.*!
6abelul .
D(t! ,",:,(*!
Cu*tu+(
Su4+(2
(:( '
>( 0S,1
N.t( ! ).",t(+!
4!"t+u 3.",:,,*!
!3.*.=,3! 0P,1
C.+!3:,( 4t.
,5t(":P 9, 2!*u*
+u6u*u, 0E1
C.!2,3,!"t
!
4.t!":(+!
031
P+.u3:,(
6!,!
+!(*,-(tP
91
porumb
(77 =7 7.), )., 2,77
91
(grau
(77 @7 7.)= ).0 0,77
91
soia
).7 87 7.(7 ).( .777
6-6&>
)< *otele totale de bonitare pentru condiiile ecologice ;*
i
<+
91
)porumb
L).7T=,L8)77
*
i
L 1
i
x #
i
91
grau
).7T@7L)7077
91
soia
L).7T87L))=77
6-6&> L.)(77
(< *ota medie ponderat de bonitare+
*porumbL
=
total S$
N$
.
, . (,
.27
8)77
=
*grauL
=
S$total
N$
2 . (2
.27
)7077
=
*soiaL
=
S$total
N$
.7
.87
))=77
=
.<#roducia ce revine pe un punct al notei medii ponderate de bonitare+
= =
total *
supraf. intreaga pe #rod.de
#
i
Hg?porumb
=7
2,77
L8(.@,
#Hg grauL
=
total N$
ra3 rea4a pe de od
.
sup . int . . . #r
=
@7
0,77
,2.(,
#Hg soia
total N$
ra3ata rea4a pe de od
.
sup . int . . . #r
L
=
87
.777
.....
(=

0< 4orecia total n funcie de distan i drumuri+ 4
t
L 1 x H
1uprafa x coeficient corecie
).7 7.), 91
porumb
)8.,
).7 7.)= 91
grau
((.)
).7 7.(7 91
soia
(2
,<*ota de bonitare recalculat ;*
br
<
*
br
L *ota total de bonitare
8)77
A 4orecia
)8., 91
porumb
87@7
*br L )7077 - ((.) 91
grau
)7.==
*br L ))=7 - (2 91
soia
))2=0
2<*otele totale de bonitare potenate ;*
tp
<+
*
tp
L
*ota de bonitare
recalculat ;*
br
<
87@7
x
4oeficient de
potenare
).,
91
porumb
).2(7
*tp L )7.== x ).0 91grau )0,(=
*tp L ))2=0 x ).( 91
soia
),)=2
=< #roducia total pe cultur pentru fiecare unitate de sol ;#t<+
#
t
L
*ota total de bonitare
potenat ;*
tp
<
).2(7
x
#roducia ce
revine pe un
punct de
bonitare
#;Hg?punct<
8(.@,
91
porumb
)(202)
=
)0,(=
,2.(,
91
grau

@)=)0.
),)=2 ..... 91
soia
,7,@)2
6-6&>L (,@=,=
2
@< #roducia medie la hectar+ #
mc)
#
mc
prumb
L #roducia total
)(202)=
+ 1uprafaa total
).7
L8=(=
Rezultatele pentru celelalte culturi+
(@

#
mc
grauL@)=)0.+).7L2(@,
#
mc
soiaL,7,@)2+).7L.@87
(8

..( STABILIREA CANTITILOR DE NGRMINTE PE CULTURI
4alculul dozelor de ngrminte s-a efectuat inndu-se cont att de
produciile medii ct i de existentul de suprafa activ din sol. 1-au luat n
considerare i pierderile rezultate prin levigare.
n tabelul 0 este prezentat calculul dozelor de ngrminte chimice la ha
separat pentru cele . culturi n parte.
6abelul 0
4alculul dozelor de ngrminte chimice
*r.
4rt.
1#54'%'4&R5 9.". 49>69
R&
porumb grau soia
* # U * # U * # U
) #roducie
medie
Ug?ha 8=(= 2(@, .@87
( 4onsum
specific
Ug
s.a.?t
(( () (7 (7 )= .7 (, )@ (7
. 1.a. de
administrat
Ug (). (70 )80 )(,.= )72.@ )@@., 8=.( =7 ==.@
0 1.a. n sol Ug 0, .) .7 07 (, 0( (@ )8 .7
, :iferena de
adm.
Ug
s.a.
)2@ )=. )20 @,.= @).@ )02., 28.( ,) 0=.@
2 #ierderi prin
levigare
E ). , = ). 2 @ )( 0 =
= 4ant. pierdut
prin levigare
Ug
s.a.
().@0 @.2, )).0@ )).) 0.8 )).=( @.. (.7 ...0
@ 6otal s.a. de
administrat
Ug )@8.@ )@).2 )=,.0 @2.@ @2.= ),@.( ==., ,= ,).)
8 6ipul de
ngrmnt
*-0*-. 1uper
# c.
1are de
U
*-0*-
.
1uper # c. 1are
de U
*-0*
-.
1uper
# c.
1are
de U
)7 4oninutul in
s.a. a ngr.
Ug?t .0, 077 077 .0, 077 077 .0, 077 077
)) :oza de ngr.
de administrat
Hg ,,7.) 0,0 0.@., (,)., ()2.= .8,., ((0.2 )0(., )(=.=
/./ PLANUL DE CULTUR
#lanul de cultur cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecreia,
produciile medii i totale. ;tabelul ,<
6abelul ,
.7

ntocmirea planului de cultur
4ultura 1uprafaa
;ha<
#roducii
medii ;Hg?ha<
#roducia
total ;t<
#re livrare
;lei?Hg<
#-R9"3 (77 8=(= 8=.(= 7.=7
$R&9 (77 2(@, 2(.@, 7.27
1-'& ).7 .@87 .@.87 ).(7
/.& FUNDAMENTAREA FIELOR TE@NOLOGICE PE CULTURI
n vederea organizrii proceselor de munc i de producie, n etapa pregtitoare, se
ntocmesc fiele tehnologice pe culturi. 'nformaiile cuprinse n fiele tehnologice servesc n
acelai timp la stabilirea tehnologiilor, stabilirea destinaiei produciei, determinarea volumului
lucrrilor mecanice i manuale, necesarul de for de munc, cantitile de materiale i mi/loacele
financiare necesare pentru aprovizionare.
:&65>5 *5451&R5+
). 4ulturile incluse n planul de producie al firmei.
(. 1uprafaa ocupat de fiecare cultur n parte.
.. 4ulturile premergtoare.
0. #roducia medie i total a fiecrei culturi.
,. >ucrrile tehnologice, n ordinea cronologic a executrilor.
2. #erioada de executare i data lucrrii.
=. "i/loacele cu care se execut lucrarea.
@. 6arifele de plat pentru lucrrile mecanice.
8. 6arifele de plat pentru lucrrile manuale pe categorii.
)7. 4uantumul taxelor pentru 4&1, oma/, risc, asigurare.
)). &mortismentul specific.
)(. "aterialele necesare procesului tehnologic, consumul normat pe 9", preul unitar i cota
pentru cheltuielile de aprovizionare.
).. 4ota de cheltuieli indirecte ;comune i generale<.
"-:9> :5 >94R9+
). 1e nscriu n fi datele privind suprafaa i producia medie. #roducia medie se planific
n raport cu fertilitatea solului i cantitatea de ngrmnt aplicat.
.)

(. 1e nscriu lucrrile tehnologice, n ordinea executrii lor, precizndu-se toat perioada
optim de execuie i durata fiecrei lucrri.
.. #entru fiecare n parte se determin+ volumul lucrrilor, sumele necesare i materiale.
0. >a lucrrile manuale, n raport cu volumul lucrrii, se calculeaz numrul de zile om, iar
fondul de salarii rezult nmulind numrul de zile om necesar pentru evaluarea lucrrii cu
tariful pe zi?om corespunztor.
,. 6axele asupra fondului de salarii se calculeaz aplicnd cota n proporie de .7E pentru
4&1, ,E pentru fondul de oma/, )E pentru risc i asigurare, impozit, ),E asupra sumei
care reprezint fondul de salarii.
2. &mortismentul specific se determin n raport cu valoarea de inventar a mi/locului fix
folosit exclusiv la cultura respectiv i durata de folosire.
=. 4ota de cheltuieli pentru aprovizionare se calculeaz o cot parte din valoarea
materialului folosit.
@. :in nsumarea pentru lucrrile mecanice, lucrrile manuale, taxe asupra valorilor,
materialelor, se obin cheltuielile de producie.
8. >a cheltuielile directe se aplic cota de cheltuieli comune i prin nsumarea lor se
determin cheltuielile de producie.
)7. :up fiecare trimestru se fac totalurile.
)). 1e calculeaz indicatorii+ cheltuieli de producie la hectar i costul la tona de produs.
.(

..

.0

.,

.2

.=
-&B. O+=(",-(+!( *u3+P+,, ! 5!6"(t *( 3u*tu+( MMM$RV9MMMMMMMM
1emnatul este una dintre cele mai importante lucrri agricole, de care depinde n ultim
instan obinerea de producii ridicate. 1uprafeele ntinse ocupate de culturi precum i termenele
restrnse n care trebuie executat, fac ca procesul de munc al semnatului s ocupe un loc important
n activitatea de producie a exploataiilor agricole.
5tapele organizrii lucrrilor de semnat cereale pioase sunt urmtoarele+
). se stabilete 3.64."!":( (=+!=(tu*u, de semnat, potrivit condiiilor existente ;tractor plus
semntoare 19#-(8 sau 19#-()<.
(. 1e determin "!3!5(+u* ! (=+!=(t! pentru terminarea semnatului n termen optim,
folosind formula+
P n
S
N ) (

= )
,n care+
* A numrul de agregate pentru
terminarea lucrrii n timpul propusI
1 A suprafaa de nsmnatI
n A numrul de zile n care trebuie
terminat lucrareaI ,
# A randamentul zilnic al mainii.
P n
S
N ) (

= )
L
0
@ . ). T ,
.77
=
agregate
&adar, n prealabil, trebuie cunoscut randamentul zilnic al agregatului de semnat folosit.
&ceasta se calculeaz dup formula+
)7777
(
H t V B
P ) (

=
,n
care+
# A randamentul zilnic al agregatului
;ha<I
3 A limea de lucru a agregatului n lucru
;m<I ..2
V ? ;,t!-( ! !4*(5(+! ( (=+!=(tu*u,
Q" *u3+u 068.+P1R C$$$68>
t A durata zilei de lucru ;ore<I @ h
K A coeficientul de folosire a timpului
de lucru ;7,=7-7,@7<
)7777
(
H t V B
P ) (

=
L
@ . ).
)7777
@7 . 7 T @ T 2777 T 2 . .
=
ha
.. 1tabilirea *u"=,6,, 6(+3(t.(+!*.+ semntorii.
>ungimea marcatoarelor, adic distana la care trebuie aezat piesa activ a marcatorului fa
de ultimul brzdar, se stabilete n funcie de+
limea de lucru a semntorii ;3<I
distana ntre dou brzdare ;b<I )(., cm
distana ntre roile din fa sau marginile exterioare ale enilelor tractorului ;c<. ).,
cm
(
.
c b B
Md ) (
+
=
L
772 . )
(
),77 , . )( .277
=
+
m
.8
(
0
c b B
Ms ) (
+ +
= , . (
(
),77 , . )( .277
=
+ +
m
4nd tractorul poate urmri urma lsat de marcator att cu roata din dreapta ct i cu roata din
stnga, lungimea celor dou marcatoare este egal i este dat de relaia+
(
,
c b B
Md ) (
+ +
=
L(.,
0. 1tabilirea !),tu*u, 5!6P"Pt.+,,, n funcie de norma de smn la hectar. >a nceputul
lucrrii, trebuie ntotdeauna s se verifice corectitudinea reglrii debitului la nsmnare.
&ceast verificare se face dup formula+
)7777
< 2 ;
O B d A
'

=
,
n care+
$ A cantitatea de smn curs din
semntoare, la un numr stabilit de
nvrtiri a roii semntoriiI
& A norma de semnat la un ha ;Hg<I (07
Hg
d A lungimea roii semntorii ;m<I ).=0
m
3 A limea de lucru a semntorii ;m<I
..2 m
- A nr. de nvrtituri a roii semntorii.
(7
)7777
< 2 ;
O B d A
'

=
L
77 . .
)7777
(7 T 2 . . T =0 . ) T (07
=
,.1tabilirea ,6!"5,u",*.+ 4.5t(t!*.+ *( 5!6P"(t. >ungimea maxim a postatelor la semnat
este n funcie de capacitatea cutiei semntorii. #entru a uura organizarea transportului de
semine este indicat ca alimentarea semntorii cu semine s se execute la un singur capt a
postatei. Wn acest caz, lungimea maxim a postatei se calculeaz dup formula+
B A
5 6
L


=
0
)7 , , 7
< = ; ,
n care+
> A lungimea maxim a postatei ;m<I
T ? 3(4(3,t(t!( 3.9u*u, ! (*,6!"t(+! (
5!6P"Pt.+,, 0E=1R &$$6 /
X A coeficientul de utilizare a capacitii
coului de alimentare a semntorii ;n
medie 7,=7-7,@7<I
& A norma de semnat ;Hg?ha<I (07Hg?ha
3 A limea de lucru a semntorii ;m<.
..2 m
B A
5 6
L


=
0
)7 , , 7
< = ; L )@,(
2 . . T (07
@7 . 7 T 077 T )7 T , . 7
0
= m
Wn ce privete limea postatei, aceasta se determin n funcie de limea total a parcelei de
nsmnat i de metoda de deplasare a agregatului. 5a se calculeaz aa nct s asigure de lucru
agregatului pentru )-( zile de lucru.
>imea postatei la semnatul n suveic se calculeaz dup formula+
07
L
Z P
l ) (

=
0
)7
@ L m ),)
)@,(
( T )0 T )7
0
=
,.
LP:,6!( -."!, ! Q"t.(+3!+! ( (=+!=(tu*u,. #entru ntoarcerea agregatului, la capetele parcelei se
delimiteaz o fie de teren denumit Yzon de ntoarcereZ. :elimitarea acestei zone se face, n cazul
deplasrilor n parcursul liniar, cu bucl i fr bucl. >imea zonei de ntoarcere este dat de relaia+
e R E ) ( + =. 8
, n care+
5 A limea zonei de ntoarcereI
R A raza de ntoarcere a agregatuluiI 0 m
e A lungimea de ieire a agregatului
;adic distana de la centrul agregatuluiI
mi/locul osiei motoare a tractorului< pn
la organele active ale mainii. )., m
e R E ) ( + =. 8
L.T0F).,L)..,m
&ceasta reprezint lungimea cu care trebuie s se deplaseze centrul agregatului pentru aducerea
organelor active ale mainii agricole pe linia de ntoarcere a lucrului.
2. 1tabilirea ,5t(":!, ,"t+! 4u"3t!*! ! (*,6!"t(+! ( 5!6P"Pt.+,,. :istana dintre punctele
de alimentare a semntorii se determin n funcie de metoda de deplasare a agregatului la
semnat. Wn cazul semnatului n suveic, lungimea postatei este determinat n funcie de
capacitatea cutiei de semine, n aa fel ca alimentarea semntorii s se fac numai la unul
din capetele postatei, distana dintre punctele de alimentare se afl dup formula+
B D =( < ) ;
, n care+
: A distana dintre punctele de
alimentare ;m<I
3 A limea de lucru a agregatului ;m<I
6 A numrul turelor ;adic nr. curselor
dus-ntors< pe care le face agregatul pn
la golirea coului semntorii.
B D =( < ) ;
=2>3.6>2=%"."m
Wn cazul cnd lungimea postatei nu este determinat n funcie de capacitatea cutiei de
semine, este necesar ca, n prealabil, s cunoatem turele pe care le face agregatul
pn la golirea coului semntorii. &ceasta se determin mprind lungimea
drumului pe care l face semntoarea pn la golirea cutiei sale pe lungimea cursei de
lucru dus i ntors. Wn acest scop, se folosete urmtoarea formul+
L
# P
l

=
0
)7
< @ ; , n
care+
l A limea postatei ;m<I
# A productivitatea zilnic a agregatului
;ha?zi<I
D A durata n zile a lucrului pe aceeai
postat ;)-( zile<I
> A lungimea postatei ;m<.
0)
L B A
5 6

(
)7
0


= , n care+
6 A numrul turelorI
T ? 3(4(3,t(t!( 3ut,!, 5!6P"Pt.+,,
0E=1R
X A coeficientul de utilizare a capacitii
cutiei ;7,@7<I
& A norma de semnat ;Hg?ha<I
3 A limea de lucru a semntorii ;m<I
> A lungimea postatei ;m<.
L B A
5 6

(
)7
0


= L )
)@,( T ( T 2 . . T (07
@7 . 7 T 077 T )7
0
=
n cazul semnrii n YlaturiZ sau Ype dou /umti ale postateiZ distana dintre punctele de
alimentare se calculeaz dup formula+
B T ) D )( ( = )(
L)T..2L..2
;semnificaiile literelor sunt aceleai ca la formulele ;)7< i ;))<.
=. 1tabilirea 3("t,tP:,*.+ ! 5!6,":! 3! 5! 4u" *( 4u"3t!*! ! (*,6!"t(+!. 4antitile de
semine care se pun la primul punct de alimentare se calculeaz dup formula+
a Q C ) ( = ).
L077T)L077Hg
iar cantitatea care se pune la punctele urmtoare este+
a 7 6 C =
)
< )0 ; ,n
care+
4 A cantitatea de semine necesar
alimentrii agregatului ;Hg<I
[ capacitatea coului semntorii ;Hg<I
Q A coeficientul de utilizare a capacitii
cutieiI
a A nr. semntorilor n agregat.
@. a 7 6 C =
)
< )0 ; L077T7.@7T)L.(7Hg
8. 1tabilirea "!3!5(+u*u, -,*",3 ! 6u"3,t.+, pentru semnat i transportat seminele.
*ecesarul zilnic de muncitori pentru deservirea semntorilor variaz n raport cu numrul
de agregate folosite zilnic i al mainilor ce compun agregatul.
)7. N!3!5(+u* ! 6,M*.(3! ! t+("54.+t se stabilete n funcie de cantitile de semine
necesare semntorilor la o ncrcare, timpul de golire a semntorilor, capacitatea
mi/loacelor de transport, distana de transport i timpul necesar pentru un ciclu de transport.
Wn primul rnd se determin t,64u* Q" 3(+! 5! 3."5u6P 3("t,t(t!( ! 5!6,":! existent n
cutia semntorii, folosind relaia+
< ;
@, , 7 )7777
ore
N * B
8

4ol


=
, n care+
\ A capacitatea cutiei semntorii ;Hg<I
7,@, A coeficientul de folosire a cutiei
semntoriiI
3 A limea de lucru a semntorii ;m<I
G A viteza de lucru a agregatului ;m?or<I
* A norma de smn la ha ;Hg<.
< ;
@, , 7 )7777
ore
N * B
8

4ol


=
L
min 0( 2, . 7
(07 T 2777 T 2 . .
@, . 7 T 077 T )7777
= = 9
*umrul de mi/loace de transport necesare zilnic se determin pe baza relaiei+
m 4ol
t
C
t 8 n
N


=
@, , 7
, n care+
*
t
A numrul mi/loacelor de transportI
n A numrul semntorilor ce lucreazI
0(
t A durata unui ciclu de transport ;min.<I
.7 min
4
m
A capacitatea mi/locului de transport
;Hg<.
)).
m 4ol
t
C
t 8 n
N


=
@, , 7
L
. (2 . .
0777 T 0(
.7 T @, . 7 T 077 T 0
= =
)(. 1e determin "!3!5(+u* ! 5(3, 4!"t+u t+("54.+tu* 5!6,":!*.+, cunoscnd c pentru
uurarea manipulrii se recomand ca un sac s aib 07 Hg.
).. *r saciL
+$ sa)$ ? ..2
07
(07 T )0 T 0
=
N 4entralizarea datelor
*r.
crt.
1pecificare 9.".
&gregatul folosit
6ractor F
;19#-(8<
6ractor F
19#-()
). #roductivitatea zilnic a agregatului ha?schimb )0
(. *ecesarul zilnic de+
-tractoare nr. 0
-semntori nr. 0
..
#roductivitatea zilnic a tuturor
agregatelor
ha?zi ,2
0.
:imensiunile solei de
semnat
-lungime m )@,(
-lime m
-suprafa ha .87
,.
:imensiunea
parcelelor de semnat
-lungime m ).7
-lime m .87
-suprafa ).7
2.
>ungimea
marcatorului
-dreapta m ).772
-stnga m (.,
=.
*orma de
nsmnare
-la (7 nvrtituri Hg .
-la hectar Hg (07
@.
:istana dintre punctele de
alimentare cu semine
m )0.0
8.
4antitatea de semine
ce se pune la punct
de alimentare
-la primul
punct
Hg 077
-la punctele
urmtoare
Hg .(7
)7.
*ecesarul zilnic
de muncitori
-pt. servirea
semntorii
nr. 0
-pt. transportul
seminelor
nr. 2
-total nr. )7
)).
>imea fiei de ntoarcere a
agregatului
m )..,
)(. -atela/e nr. -
-tractorFremorc nr. -
0.
*ecesarul zilnic
de mi/l. de
-auto-camion nr. )
)..
*ecesar saci pt. transportul
seminelor
nr. ..2
/.C. E;(*u(+!( 4+.u3:,!,
5valuarea produciei are ca scop urmrirea i nregistrarea evoluiei culturilor, precum i
realizarea unor determinri cantitative i calitative a produciei.acestora.
5valuarea se face n dou etape+
)< n prima etap, se apreciaz aspectul vegetativ al culturilor n fazele caracteristice de
dezvoltare a plantelorI
(< n etapa a doua se face estimarea n cmp a produciei agricole dup anumite norme
standardizate
Wn funcie de tipul de cultur, evaluarea se face astfel+
)< G+Uu7 .+- ;orz - ) iunie, gru - ), iunie<+
se stabilete numrul punctelor de control n funcie de mrimea i uniformitatea
parcelelor;n cazul parcele de pn la )77 ha - , puncteI pe suprafee mai mari de )77 ha - )7
puncte<.
:eterminrile se fac cu a/utorul ramei metrice ;un cadru de ) metru patrat<.
M!t..*.=,! ! *u3+u
se numr spicele din interiorul ramei metriceI
se stabilete numrul mediu de boabe n spicI
se calculeaz producia medie la hectar, astfel+
;'<
)777 x )777
)7777 x ""3 x *b x *sp
Hg?ha [ =
[ Hg?haL
0727
)777 T )777
)7777 T ., T (8 T 077
=
Hg?ha
[ Hg?ha - producia medie Hg?haI
*sp - numr mediu de spice la m.p. ;medie pe toate punctele de control<I
*b - numr mediu de boabe n spiceI
""3 - greutatea a )777 boabe ;grame<I.,
)7.777 m.p. L ) ha
).777 x ).777 L ).777 grame x ).777 boabe
E:emplu;
(< P.+u6) ;) septembrie<+
se stabilete numrul punctelor de control dup aceleai criterii ca la gruI
00
suprafaa unui punct de control este de (@ m.p. ;0 rnduri x 7,=7 x )7 m lungimeI 7,=7 ;m< -
distana dintre rnduri<I
se numr tiuleii la fiecare punct de controlI
se calculeaz numrul de tiulei la hectar+
< ;
)7777
? II
$ : d
: nst
9a Nst =
*st?haL
00777
)7 T ,
)7777 T ((7
=
*st?ha - numr de tiulei la haI
nst - numrul de tiulei numrai la toate punctele de controlI
d - suprafaa unui punct de control ;m.p.<I
i - numrul punctelor de control.
se determin apoi numrul de boabe pe tiuleteI
se calculeaz apoi producia medie la hectar+
;'''<
)777 x )777
""3 x *b x *st
Hg?ha [ =
[ Hg?haL
,.02
)777777
)., T 877 T 00777
=
Hg?ha
[ Hg?ha - producia medieI
*st - numr tiulei la hectarI
*b - numr mediu de boabe pe tiuleteI
""3 - greutatea a )777 boabe ;grame<
0,
CAPITOLUL IV
DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE 0A PUNCTULUI
CRITIC1 PE CULTURI
#unctul critic marcheaz acea dimensiune a produciei medii la care ncasrile din
valorificarea produciei sunt egale cu cheltuielile totale de producie, deci acel punct al produciei
medii la care nu se obine profit, dar nu se nregistreaz nici pierderi.
"rimea costului de producie i a ratei profitului se gsesc ntr-o strns legtur cu raportul
dintre cheltuielile de exploatare i cantitatea de produse realizate. #rin analiza costurilor i
cheltuielilor de exploatare, ntreprinztorul poate calcula nivelul minim de activitate cerut de
meninerea n stare de funcionare a firmei. 4unoscnd pragul de rentabilitate, se poate proiecta
volumul de vnzri n vederea obinerii profitului scontat.
:e asemenea, creditorii i investitorii solicit adesea efectuarea analizei punctului critic pentru
a a/uta n evaluarea ctigurilor poteniale ale unei afaceri i, n consecin, aceasta trebuie introdus
n planul de afaceri.
#unctul critic se poate determina n dou moduri, i anume+ fr profit programat sau cu profit
programat.
4alculul punctului critic fr profit programat este exprimat printr-o relaie simpl+
Q L Q ]
Q L #
v
^x
Q ] L 4
v
x F 4%
#
v
x L 4
v
x F 4%
x;#
v
A 4
v
< L 4%
- -
C . P
CF
= x
n care+
Q A veniturile din valorificarea produciei ;mii lei<I
Q ] - cheltuielile totale nregistrate ;mii lei<I
#
v
A preul de vnzare unitarI
x A producia medie sau volumul vnzrilor ;uniti fizice<I
4
v
A cheltuieli variabile unitareI
4% A costuri fixe totale.
02
:e unde $ marcheaz acea dimensiune a produciei la care nu se nregistreaz nici profit nici
pierderi.
D!t!+6,"(+!( 3("t,t(t,;P 5, +!4+!-!"t(+!( =+(2,3P ( P.C.
*( 3u*tu+( ! 4.+u6)
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*!
N+. N+.
3+t. 3+t.
D!"u6,+!( *u3+(+,, D!"u6,+!( *u3+(+,, U.M. U.M. V.*u6u* *u3+(+,, V.*u6u* *u3+(+,,
C>!*tu,!*, C>!*tu,!*,
;(+,(),*! ;(+,(),*!
0*!,1 0*!,1
C>!*tu,!*, C>!*tu,!*,
;(+,(),*! ;(+,(),*!
0*!, 8 t 0*!, 8 t ....... .......1 1
0(1 0(1 0)1 0)1 031 031 01 01 0!1 0!1
% % 'ncarcat, transportat t =)., ),=.. 7.782
# # &dm. si deservit ha ).7 (=).() 7.)2,
/ / :escarcat t =).,7 7 7
& & &rat (, de cmFgrapat ha ).7 ()22.= )..(,
TOTAL TOTAL (,8,.() ).,@2
(1G 3.*.("( 0%1 ," 2,5( t!>".*.=,3(7 "u6(, 3>. ;(+,(),*!.
0)1G 3.*.("( 0/1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
031G 3.*.("( 0&1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
01G 3.*.("( 0##1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
0!1G 3.*.("( 01 8 4+.u3t,( t.t(*( .)t,"ut( t1
0=
C>!*tu,!*,*! 2,L!
N+. N+.
3+t. 3+t.
D!"u6,+!( *u3+(+,, D!"u6,+!( *u3+(+,, U.M. U.M. V.*u6u* *u3+(+,, V.*u6u* *u3+(+,,
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
0*!,1 0*!,1
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
0*!, 8 >(1 0*!, 8 >(1
0(1 0(1 0)1 0)1 031 031 01 01 0!1 0!1
% % 6ransportat apa prep. sol. mii l .8 .,.=, 7.)=@
# # 5rbicidat si desrvit ha ).7 (@0.,) ).0((
/ / :iscuit si preg. pat germinativ ha ).7 2=@7.(2 ...87)
& & 1emanat F deservit ha ).7 ,(@.). (.207
B B #rasit mecani ) si manual ) ha ).7 ).77 2.,
C C #rasit mecani ( si manual ( ha ).7 =70.)0 ..,(7
TOTAL TOTAL 82.(.=8 0@.)2)
0(1G 3.*.("( 0%1 ," 2,5( t!>".*.=,3P7 "u6(, 3>. 2,L!
0)1G 3.*.("( 0/1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
031G 3.*.("( 0&1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
01G 3.*.("( 0##1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
0!1G 3.*.("( 01 85u4+(2(t( 3u*t,;(tP 3u P.+u6) 0% >(1
ELE4ENTE NECESARE PT.CALCULUL P.C. (% #'($'r% )" *r'1>. +BrB
*r+!$ *rCr%1%$
4h. variabile+ 4v L (,8,.() lei
4h. fixe totale+ 4% L 82.(.=8 lei
4h. fixe?ha+ 4%?ha L 0@.)2) lei?ha
#retul de vnzare?Hg ......+ #v L )7 lei?Hg L )7777 lei?t
#roductia total de porumb +#6L )2., t
1uprafata cultivat cu porumb +1 L (77 ha
4heltuielile indirecte ;efic econ<O 4h. ind L =7.=.,@ lei
C%(#'(6
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*! t.t(*! 0CVT1 G 3>. ;(+,(),*! A 3>. ,",+!3t!
GC;AC>.,".G #BIB.#% A K$/K.BJ G IC/#.KI *!,
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 8 t 0CV8t1 G CVT8 PT G IC/#.KI 8 %C/B G B.JI% *!,8t
0@
P+.u3t,( 6!,! ! 4.+u6) *( 4u"3tu* 3+,t,3 0<1:
<G 0CF8>(180P;'CV8t1 G &J.%C% 8 0 %$ ' B.JI% 1 G %%.K#$ t8>( G %%$$$K#$ E=8>(
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4!"t+u 4+.u3t,( V< 0C;<1:
C;<G<NCV8t G %%.K#$ t8>(N %$$$$ *!,8t G %%K#$$ *!,8>(
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( 0CT8>(1:
CT8>(GCF8>(AC;L G &J.%C% *!,8>(A %%K#$$ *!,8>( G %%K#&J.%C% *!,8>(
*ivelul produciei de @)=, Hg ? ha marcheaz punctul critic sau pragul de rentabilitate la cultura de
porumb n care valoarea veniturilor obinute prin vnzarea acestei cantiti de )(20,)7 la preul de =
lei ? Hg, asigur acoperirea integral a costului de producie. :epirea acestui nivel al produciei
;@)=, Hg? ha< duce la obinerea unui profit, iar scderea produciei sub acest nivel determin pierderi.
08
P
R
O
F
I
T
C@ELTUIELI C@ELTUIELI
0 *!,8>(1 0 *!,8>(1
P R O D U C T I A P R O D U C T I A
4 E D I E 4 E D I E
7 D C 3 5 % 97 D C 3 5 % 9
P
I
E
R
D
E
R
I
E E
0
0
C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r" C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r"
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
C5"($'!"(!
-%r!%>!("
C
u
r
b
a

C
u
r
b
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
)777
(777 0777 3
/.0123 /.0123/ha /ha
0777
.777
)777
(777
,777
=777
2777
???
*!,8>(
OOO..
*!,8>(
EL4+,6(+!( =+(2,3P ( PC *( 3u*tu+( ! 4.+u6) ? 2P+P 4+.2,t 4+.=+(6(t
Pu"3tu*
3+,t,3
: :
PRODUC IA MEDIE
,7
ELE4ENTE NECESARE PT.CALCULUL P.C. (% #'($'r% )" *r'1> . #'
*r+!$ *rCr%1%$
4h. variabile+ 4v L (,8,.() lei
4h. fixe totale+ 4% L 82.(.=8 lei
4h. fixe?ha+ 4%?ha L 0@.)2) lei?ha
#retul de vnzare?Hg #v L )7 lei?Hg L )777 lei?t
#roductia total de ................+#6L )2., t
1uprafata cultivat cuOOOO..+1 L (77 ha
4heltuielile indirecte ;efic econ<O 4h. ind L =7.=.,@ lei
P+.2,tu* t.t(* 4+.=+(6(t 06,",6 3>!*tu,!*,*! 3u 4+.. "!t!+6,"(tP1 P+ G %C/B$$$ *!,
C(*3u*:
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*! t.t(*! 0CVT1 G 3>. ;(+,(),*! A 3>. ,",+!3t!
GC;AC>.,".G (,8,.() A =7.=.,@ G IC/#.KI *!,
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 8 t ......... 0CV8t1 G CVT8 PT G 82.(.=8 8 )2., G B.JI% *!,8t
P+.2,tu* 4+.=+(6(t 4! >( 0P+8>(1: P+8>( G P+8S G %C/B$$$ 8 #$$ G J%KB *!,8>(
P+.u3t,( 6!,! ! J%KB E=8>( *( 4u"3tu* 3+,t,3 0<1:
<G0CF8>(AP+8>(180P;'CV8t1 G 0 &J.%C% A J%KB 1 8 0 %$? B.JI% 1G #.$%#BC t8>( G
#$$%.#BC E=8>(
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4!"t+u 4+.u3t,( V< 0C;<1:
C;<G<NCV8t G #.$%#BC t8>(N B.JI% *!,8t G %%.JBB *!,8>(
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( 0CT8>(1:
CT8>(GCF8>(AC;L G 0@.)2) *!,8>(A %%.JBB *!,8>( G C$.$%C *!,8>(
,)
4
+
.
2
,
t

5
u
4
*
,
6
!
"
t
(
+
C@ELTUIELI C@ELTUIELI
0 *!,8>(1 0 *!,8>(1
P R O D U C T I A P R O D U C T I A
4 E D I E 4 E D I E
7 D C 3 5 % 97 D C 3 5 % 9
P
I
E
R
D
E
R
I
E E
0
0
C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r" C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r"
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
C5"($'!"(!
-%r!%>!("
C
u
r
b
a

C
u
r
b
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
)777
(777
0777
3
/.0123 /.0123/ha /ha
0777
.777
)777
(777
,777
=777
2777
???
*!,8>(
OOO..
*!,8>(
EL4+,6(+!( =+(2,3P ( PC *( 3u*tu+( ! 4.+u6) ? 3u 4+.2,t 4+.=+(6(t
Pu"3tu*
3+,t,3
: :
PRODUCTIA MEDIE
Pr+!$ *rCr%1%$ Pr+!$ *rCr%1%$
P
R
O
F
I
T
,777
,(
D!t!+6,"(+!( 3("t,t(t,;P ( Pu"3tu*u, 3+,t,3 *( 3u*tu+( ! 4.+u6)
S4!3,2,3(+! U.M.
F(+( 4+.2,t
4+.=+(6(t
Cu 4+.2,t
4+.=+(6(t
C>. ;(+,(),*! C; *!, (,8,.() (,8,.()
C>!*tu,!*,*! ,",+!3t! C>. ,". *!, (()@2.70 (()@2.70
C>. ;(+,(),*! t.t(*! CVT *!, 82.(.=8 82.(.=8
C>. ;(+,(),*! 8 t CV8t *!,8t ,.@8) ,.@8)
C>. 2,L! t.t(*! CF *!, 82.(.=8 82.(.=8
C>. 2,L! 8>( CF8>( *!,8>( 0@.)2) 0@.)2)
P+.2,t 4+.=+(6(t t.t(* P+ *!, - %C/B$$$
P+.2,t 4+.=+(6(t 8>( P+8>( *!,8>( - @)=,
<G CF8>(80P;'CV8t1 < H=8>( ))77=(7 -
<G0CF8>(AP+8>(180P;'CV8t1 < H=8>( - (77).(,2
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4t 4+.u3t,( V< CV< *!,8>( 8.@ 7..(2
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( CT8>( *!,8>( )7)(.8@ =0.0(0
P+!t ! ;U"-(+! 8 t P; *!,8t )7777 )7777
Su4+(2(t( 3u*t,;(tP S >( (77 (77
,.
DETERMINAREA CANTITATIV SI REPREZENTAREA GRAFIC A P.C.
LA CULTURA DE GRAU
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*!
N+. N+.
3+t. 3+t.
D!"u6,+!( *u3+(+,, D!"u6,+!( *u3+(+,, U.M. U.M. V.*u6u* *u3+(+,, V.*u6u* *u3+(+,,
C>!*tu,!*, C>!*tu,!*,
;(+,(),*! ;(+,(),*!
0*!,1 0*!,1
C>!*tu,!*, C>!*tu,!*,
;(+,(),*! ;(+,(),*!
0*!, 8 t 0*!, 8 t ....... .......1 1
0(1 0(1 0)1 0)1 031 031 01 01 0!1 0!1
% % 'ncarcat, transportat t (.2) ..).( 7.77)
# # :escarcat t (.2) 7 7
/ / &dm. 1o deservit ha (.) ,72.@ 7..78
& & &rat (, cmFgrapat ha (.) )0=7 7.@88
B B :iscuit si perg. pat. germ. ha (.) 2.8.) 7..87
C C 1emanat si deservit sem ha ()7 2((.( 7..@7
TOTAL TOTAL .(0).(.( ).8@8
(1G 3.*.("( 0%1 ," 2,5( t!>".*.=,3(7 "u6(, 3>. ;(+,(),*!.
0)1G 3.*.("( 0/1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
031G 3.*.("( 0&1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
01G 3.*.("( 0##1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
0!1G 3.*.("( 01 8 4+.u3t,( t.t(*( .)t,"ut( t1
,0
C>!*tu,!*,*! 2,L!
N+. N+.
3+t. 3+t.
D!"u6,+!( *u3+(+,, D!"u6,+!( *u3+(+,, U.M. U.M. V.*u6u* *u3+(+,, V.*u6u* *u3+(+,,
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
0*!,1 0*!,1
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
0*!, 8 >(1 0*!, 8 >(1
0(1 0(1 0)1 0)1 031 031 01 01 0!1 0!1
% % &dministrat si desevit ha (77 ,72.@ (.,.0
# # 6ransport apa prep. sol mii l 2. =,.2 7..=@
/ / 5rbicidat si deservit ha (77 )2@ 7.@0
& & Recoltat creale paioase t ,@@ ),2@ =.@0
B B 3alotat, deservit presa t ),)( (7.,.. )7.)=2
TOTAL TOTAL 0.,..= ().=2@
0(1G 3.*.("( 0%1 ," 2,5( t!>".*.=,3P7 "u6(, 3>. 2,L!
0)1G 3.*.("( 0/1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
031G 3.*.("( 0&1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
01G 3.*.("( 0##1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
0!1G 3.*.("( 01 85u4+(2(t( 3u*t,;(tP 3u =+(u 0% >(1
ELE4ENTE NECESARE PT.CALCULUL P.C. (% #'($'r% )" Cr%' . +BrB *r+!$
*rCr%1%$
4h. variabile+ 4v L .(0).(.( lei
4h. fixe totale+ 4% L 0.,..= lei
4h. fixe?ha+ 4%?ha L ().=2@ lei?ha
#retul de vnzare?Hg ......+ #v L @ lei?Hg L @777 lei?t
#roductia total de ................+#6L )2., t
1uprafata cultivat cuOOOO..+1 L (77 ha
4heltuielile indirecte ;efic econ<O 4h. ind L )))(.02@ lei
C%(#'(6
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*! t.t(*! 0CVT1 G 3>. ;(+,(),*! A 3>. ,",+!3t!
GC;AC>.,".G /#&%.#/# A BICJCC.$J G C$$%$K./%# *!,
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 8 t 0CV8t1 G CVT8 PT G C$$%$K./%# 8 %C/B G /CK.$/J *!,8t
P+.u3t,( 6!,! ! =+(u *( 4u"3tu* 3+,t,3 0<1:
,,
<G 0CF8>(180P;'CV8t1 G#/J.C%% 8 0 J ' /CK.$/J 1 G $.CC& t8>( G
CC.& E=8>(
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4!"t+u 4+.u3t,( V< 0C;<1:
C;<G<NCV8t G $.CC& t8>(N J$$$ *!,8t G B/%C.CK& *!,8>(
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( 0CT8>(1:
CT8>(GCF8>(AC;L G #/J.C%% *!,8>(A B/%C.CK& *!,8>( G BBBB.#JB
*!,8>(
*ivelul produciei de @)=, Hg ? ha marcheaz punctul critic sau pragul de rentabilitate la cultura de
grau n care valoarea veniturilor obinute prin vnzarea acestei cantiti de grau la preul de @ lei ? Hg,
asigur acoperirea integral a costului de producie. :epirea acestui nivel al produciei ;@)=,Hg ?
ha< duce la obinerea unui profit, iar scderea produciei sub acest nivel determin pierderi.
,2
P
R
O
F
I
T
C@ELTUIELI C@ELTUIELI
0 *!,8>(1 0 *!,8>(1
P R O D U C T I A P R O D U C T I A
4 E D I E 4 E D I E
7 D C 3 5 % 97 D C 3 5 % 9
P
I
E
R
D
E
R
I
E E
0
0
C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r" C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r"
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
C5"($'!"(!
-%r!%>!("
C
u
r
b
a

C
u
r
b
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
)777
(777 0777 3
/.0123 /.0123/ha /ha
0777
.777
)777
(777
,777
=777
2777
???
*!,8>(
OOO..
*!,8>(
EL4+,6(+!( =+(2,3P ( PC *( 3u*tu+( ! =+(u? 2P+P 4+.2,t 4+.=+(6(t
Pu"3tu*
3+,t,3
: :
PRODUCTIA MEDIE
,=
ELE4ENTE NECESARE PT.CALCULUL P.C. (% #'($'r% )" Cr%' . #' *r+!$
*rCr%1%$
4h. variabile+ 4v L .(0).(.( lei
4h. fixe totale+ 4% L 0.,..= lei
4h. fixe?ha+ 4%?ha L ().=2@ lei?ha
#retul de vnzare?Hg ......+ #v L @ lei?Hg L @777 lei?t
#roductia total de ................+#6L )2., t
1uprafata cultivat cuOOOO..+1 L (77 ha
4heltuielile indirecte ;efic econ<O 4h. ind L )))(.02@ lei
P+.2,tu* t.t(* 4+.=+(6(t 06,",6 3>!*tu,!*,*! 3u 4+.. "!t!+6,"(tP1 P+ G %/$J$$$$ *!,
C(*3u*:
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*! t.t(*! 0CVT1 G 3>. ;(+,(),*! A 3>. ,",+!3t!
GC;AC>.,".G /#&%.#/# A BICJCC.$J G C$$%$K./%# *!,
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 8 t ......... 0CV8t1 G CVT8 PT GC$$%$K./%# 8 %C/B G
/CK.$/J *!,8t
P+.2,tu* 4+.=+(6(t 4! >( 0P+8>(1: P+8>( G P+8S G KBC/J#% 8 #$$ G /KJ%I.%$B
*!,8>(
P+.u3t,( 6!,! ! =+(u *( 4u"3tu* 3+,t,3 0<1:
<G0CF8>(AP+8>(180P;'CV8t1 G 0 #/J.C%% A /KJ%I.%$B 1 8 0 J$$$ ' /CK.$/J 1G $.&IJ
t8>( G &.IJ E=8>(
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4!"t+u 4+.u3t,( V< 0C;<1:
C;<G<NCV8t G $.&IJB t8>(N J$$$ *!,8t G /IJJ *!,8>(
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( 0CT8>(1:
CT8>(GCF8>(AC;L G#/J.C%% *!,8>(A /IJJ *!,8>( G &##C.%%
*!,8>(
,@
4
+
.
2
,
t

5
u
4
*
,
6
!
"
t
(
+
C@ELTUIELI C@ELTUIELI
0 *!,8>(1 0 *!,8>(1
P R O D U C T I A P R O D U C T I A
4 E D I E 4 E D I E
7 D C 3 5 % 97 D C 3 5 % 9
P
I
E
R
D
E
R
I
E E
0
0
C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r" C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r"
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
C5"($'!"(!
-%r!%>!("
C
u
r
b
a

C
u
r
b
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
)777
(777
0777
3
/.0123 /.0123/ha /ha
0777
.777
)777
(777
,777
=777
2777
???
*!,8>(
OOO..
*!,8>(
EL4+,6(+!( =+(2,3P ( PC *( 3u*tu+( ! =+(u ? 3u 4+.2,t 4+.=+(6(t
Pu"3tu*
3+,t,3
: :
PRODUCTIA MEDIE
Pr+!$ *rCr%1%$ Pr+!$ *rCr%1%$
P
R
O
F
I
T
,777
,8
D!t!+6,"(+!( 3("t,t(t,;P ( Pu"3tu*u, 3+,t,3 *( 3u*tu+( ! =+(u
S4!3,2,3(+! U.M.
F(+( 4+.2,t
4+.=+(6(t
Cu 4+.2,t
4+.=+(6(t
C>. ;(+,(),*! C; *!, .(0).(.( .(0).(.(
C>!*tu,!*,*! ,",+!3t! C>. ,". *!, )))(.02@ )))(.02@
C>. ;(+,(),*! t.t(*! CVT *!, 277)7=..)( 277)7=..)(
C>. ;(+,(),*! 8 t CV8t *!,8t .2=.7.@ .2=.7.@
C>. 2,L! t.t(*! CF *!,
0.,..=
0.,..=
C>. 2,L! 8>( CF8>( *!,8>(
().=2@ ().=2@
P+.2,t 4+.=+(6(t t.t(* P+ *!, - =,2.@(@
P+.2,t 4+.=+(6(t 8>( P+8>( *!,8>( - @777
<G CF8>(80P;'CV8t1 < H=8>( 22.0 -
<G0CF8>(AP+8>(180P;'CV8t1 < H=8>( - 0.8@
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4t 4+.u3t,( V< CV< *!,8>( ,.)2.2=0 .8@@
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( CT8>( *!,8>( ,,,,.(@, 0((2.2=0
P+!t ! ;U"-(+! 8 t P; *!,8t @777 @777
Su4+(2(t( 3u*t,;(tP S >( (77 (77
27
DETERMINAREA CANTITATIV SI REPREZENTAREA GRAFIC A P.C.
LA CULTURA DE SOIA
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*!
N+. N+.
3+t. 3+t.
D!"u6,+!( *u3+(+,, D!"u6,+!( *u3+(+,, U.M. U.M. V.*u6u* *u3+(+,, V.*u6u* *u3+(+,,
C>!*tu,!*, C>!*tu,!*,
;(+,(),*! ;(+,(),*!
0*!,1 0*!,1
C>!*tu,!*, C>!*tu,!*,
;(+,(),*! ;(+,(),*!
0*!, 8 t 0*!, 8 t ....... .......1 1
0(1 0(1 0)1 0)1 031 031 01 01 0!1 0!1
% % 'ncarcat, transportat t )8., 0(.8 @.0@.
# # :escarcat t )8., 7 7
/ / &dm. 1i deservit ha ).7 =..82, 7.7)8
& & &rat (, de cmFgrapat ha ).7 ()22.222 7.,,2
TOTAL TOTAL ((@..,.) 8.7,@
(1G 3.*.("( 0%1 ," 2,5( t!>".*.=,3(7 "u6(, 3>. ;(+,(),*!.
0)1G 3.*.("( 0/1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
031G 3.*.("( 0&1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
01G 3.*.("( 0##1 ," 2,5( t!>".*.=,3(
0!1G 3.*.("( 01 8 4+.u3t,( t.t(*( .)t,"ut( t1
2)
C>!*tu,!*,*! 2,L!
N+. N+.
3+t. 3+t.
D!"u6,+!( *u3+(+,, D!"u6,+!( *u3+(+,, U.M. U.M. V.*u6u* *u3+(+,, V.*u6u* *u3+(+,,
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
0*!,1 0*!,1
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
0*!, 8 >(1 0*!, 8 >(1
0(1 0(1 0)1 0)1 031 031 01 01 0!1 0!1
% % 6ransportat apa prep. sol mii l .8 .,.=, 7.(=,
# # 5rbicidat si deservit h ).7 (@0.,)) (.)@@
/ / :iscuit si preg. #at germ. h ).7 @.0.=@( 2.0()
& & 1emanat F deservit h ).7 2,7 ,
B B Recoltat soia t . =.@,= 7.727
C C 3alotat, deservit presa t 0.) 8.7( 7.728
TOTAL TOTAL )@().8( )0.7).
0(1G 3.*.("( 0%1 ," 2,5( t!>".*.=,3P7 "u6(, 3>. 2,L!
0)1G 3.*.("( 0/1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
031G 3.*.("( 0&1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
01G 3.*.("( 0##1 ," 2,5( t!>".*.=,3P
0!1G 3.*.("( 01 85u4+(2(t( 3u*t,;(tP 3u 5.,( 0% >(1
ELE4ENTE NECESARE PT.CALCULUL P.C. (% #'($'r% )" ,!%. +BrB *r+!$
*rCr%1%$
4h. variabile+ 4v L ((@..,.) lei
4h. fixe totale+ 4% L )@().8( lei
4h. fixe?ha+ 4%?ha L )0.7). lei?ha
#retul de vnzare?Hg ......+ #v L . lei?Hg L .777 lei?t
#roductia total de ................+#6L ,7,=77 t
1uprafata cultivat cuOOOO..+1 L ).7 ha
4heltuielile indirecte ;efic econ<O 4h. ind L )@7=.87= lei
C%(#'(6
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*! t.t(*! 0CVT1 G 3>. ;(+,(),*! A 3>. ,",+!3t!
GC;AC>.,".G ##J/.B/% A %J$K.I$K G &$I%.&/J *!,
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 8 t 0CV8t1 G CVT8 PT G&$I%.&/J 8 B$BK$$ G $.$$J *!,8t
2(
P+.u3t,( 6!,! ! 5.,( *( 4u"3tu* 3+,t,3 0<1:
<G 0CF8>(180P;'CV8t1 G %&.$%/ 8 0 / ' $.$$J 1 G &.CJ/ t8>( G &CJ/
E=8>(
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4!"t+u 4+.u3t,( V< 0C;<1:
C;<G<NCV8t G&.CJ/ t8>(N &$I%.&/J *!,8t G %I%C$.#$& *!,8>(
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( 0CT8>(1:
CT8>(GCF8>(AC;L G %&.$%/ *!,8>(A%I%C$.#$& *!,8>( G %I%K&.#%K
*!,8>(
*ivelul produciei de .@87 Hg ? ha marcheaz punctul critic sau pragul de rentabilitate la cultura de
soia n care valoarea veniturilor obinute prin vnzarea acestei cantiti de soia la preul de . lei ? Hg,
asigur acoperirea integral a costului de producie. :epirea acestui nivel al produciei ;.@87 Hg ?
ha< duce la obinerea unui profit, iar scderea produciei sub acest nivel determin pierderi.
2.
P
R
O
F
I
T
C@ELTUIELI C@ELTUIELI
0 *!,8>(1 0 *!,8>(1
P R O D U C T I A P R O D U C T I A
4 E D I E 4 E D I E
7 D C 3 5 % 97 D C 3 5 % 9
P
I
E
R
D
E
R
I
E E
0
0
C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r" C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r"
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
C5"($'!"(!
-%r!%>!("
C
u
r
b
a

C
u
r
b
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
)777
(777 0777 3
-/9023 -/9023/ha /ha
0777
.777
)777
(777
,777
=777
2777
???
*!,8>(
OOO..
*!,8>(
EL4+,6(+!( =+(2,3P ( PC *( 3u*tu+( ! 5.,(? 2P+P 4+.2,t 4+.=+(6(t
Pu"3tu*
3+,t,3
: :
PRODUCTIA MEDIE
20
ELE4ENTE NECESARE PT.CALCULUL P.C. (% #'($'r% )" ,!% . #' *r+!$
*rCr%1%$
4h. variabile+ 4v L ((@..,.) lei
4h. fixe totale+ 4% L )@().8( lei
4h. fixe?ha+ 4%?ha L )0.7). lei?ha
#retul de vnzare?Hg ......+ #v L . lei?Hg L .777 lei?t
#roductia total de ................+#6L ,7,=77 t
1uprafata cultivat cuOOOO..+1 L ).7 ha
4heltuielile indirecte ;efic econ<O 4h. ind L )@7=.87= lei
P+.2,tu* t.t(* 4+.=+(6(t 06,",6 3>!*tu,!*,*! 3u 4+.. "!t!+6,"(tP1 P+ G %B%K%$$$$$ *!,
C(*3u*:
C>!*tu,!*,*! ;(+,(),*! t.t(*! 0CVT1 G 3>. ;(+,(),*! A 3>. ,",+!3t!
GC;AC>.,".G ##J/.B/% A %J$K.I$K G &$I%.&/J *!,
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 8 t ......... 0CV8t1 G CVT8 PT G &$I%.&/J 8 B$BK$$ G $.$$J
*!,8t
P+.2,tu* 4+.=+(6(t 4! >( 0P+8>(1: P+8>( G P+8S G %B%K%$$$$$ 8 %/$ G %%CK$$$$
*!,8>(
P+.u3t,( 6!,! ! 5.,( *( 4u"3tu* 3+,t,3 0<1:
<G0CF8>(AP+8>(180P;'CV8t1 G 0 %&.$%/ A%%CK$$$$ 1 8 0 / '$.$$J 1G /I$$&$B.KB/
t8>( G /I$$.&$B E=8>(
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4!"t+u 4+.u3t,( V< 0C;<1:
C;<G<NCV8t G /I$$&$B.KB/ t8>(N $.$$J *!,8t G /%.#$/ *!,8>(
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( 0CT8>(1:
CT8>(GCF8>(AC;L G %&.$%/ *!,8>(A /%.#$/ *!,8>( G &B.#%C
*!,8>(
2,
4
+
.
2
,
t

5
u
4
*
,
6
!
"
t
(
+
C@ELTUIELI C@ELTUIELI
0 *!,8>(1 0 *!,8>(1
P R O D U C T I A P R O D U C T I A
4 E D I E 4 E D I E
7 D C 3 5 % 97 D C 3 5 % 9
P
I
E
R
D
E
R
I
E E
0
0
C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r" C5"($'!"(! $$%(" )" "0*(%$%r"
C>!*tu,!*, 2,L! C>!*tu,!*, 2,L!
C5"($'!"(!
-%r!%>!("
C
u
r
b
a

C
u
r
b
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r
)777
(777
0777
3
-/9023 -/9023/ha /ha
0777
.777
)777
(777
,777
=777
2777
???
*!,8>(
OOO..
*!,8>(
EL4+,6(+!( =+(2,3P ( PC *( 3u*tu+( ! 5.,( ? 3u 4+.2,t 4+.=+(6(t
Pu"3tu*
3+,t,3
: :
PRODUCTIA MEDIE
Pr+!$ *rCr%1%$ Pr+!$ *rCr%1%$
P
R
O
F
I
T
,777
22
D!t!+6,"(+!( 3("t,t(t,;P ( Pu"3tu*u, 3+,t,3 *( 3u*tu+( ! 5.,(
S4!3,2,3(+! U.M.
F(+( 4+.2,t
4+.=+(6(t
Cu 4+.2,t
4+.=+(6(t
C>. ;(+,(),*! C; *!, ((@..,.) ((@..,.)
C>!*tu,!*,*! ,",+!3t! C>. ,". *!, )@7=.87= )@7=.87=
C>. ;(+,(),*! t.t(*! CVT *!, 078).0.@ 078).0.@
C>. ;(+,(),*! 8 t CV8t *!,8t 7.77@ 7.77@
C>. 2,L! t.t(*! CF *!, )@().8( )@().8(
C>. 2,L! 8>( CF8>( *!,8>( )0.7). )0.7).
P+.2,t 4+.=+(6(t t.t(* P+ *!, - ),)=)77777
P+.2,t 4+.=+(6(t 8>( P+8>( *!,8>( - ))2=7777
<G CF8>(80P;'CV8t1 < H=8>( 0.2@. -
<G0CF8>(AP+8>(180P;'CV8t1 < H=8>( - .87707,.=,.
C>!*tu,!*, ;(+,(),*! 4t 4+.u3t,( V< CV< *!,8>( )8)27.(70 .).(7.
C>!*tu,!*, t.t(*! ! !L4*.(t(+!8>( CT8>( *!,8>( )8)=0.(). 0,.()2
P+!t ! ;U"-(+! 8 t P; *!,8t .777 .777
Su4+(2(t( 3u*t,;(tP S >( ).7 ).7
CONCLUZII SI RECOMANDARI
5valuarea produciei are ca scop urmrirea i nregistrarea evoluiei culturilor, precum
i realizarea unor determinri cantitative i calitative a produciei.acestora.
5valuarea se face n dou etape+
.< n prima etap, se apreciaz aspectul vegetativ al culturilor n fazele caracteristice de
dezvoltare a plantelorI
0< n etapa a doua se face estimarea n cmp a produciei agricole dup anumite norme
standardizate
Wn funcie de tipul de cultur, evaluarea se face astfel+
#orumb +
2=
#roductie principala +8=(=
#roductie secundara +)(..(7
$rau +
#roductie principala +2(@8
#roductia secundara +=)77
1oia
#roductie principala +.@87
#roductie secundara +0)77
5fectuand eficienta celor trei culturi in urma rezultatelor acestora am observat ca cultura cea
mai favorabila este porumbul urmata de cultura graului.
#e viitor cea mai buna cultura atat cantitativa cat si calitativa este cultura porumbului.
#orumbul L ocupa locul . ca importanta in lume. &ceasta pozitie se /ustifica printro serie de
particularitati+
-prezinta o mare capacitate de productie cu cca ,7E decat celelalte cereale,
-are o mare plasticitate ecologica,
-este o planta prasitoare fiind o foarte buna premergatoare pentru ma/oritatea plantelor de
cultura,
-suporta bine monocultura,
-are un coeficient multiplicat de ),7-077ori,
-semanande-se primavara mai tarziu permite esalonarea mai buna lucrarilor agricole,
-cultura este mecanizata,
-recoltarea se face fara pericol de scuturare.
2@

S-ar putea să vă placă și