Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURA OPERATIONALA

Analiza efectuata de management


Exemplar: 1
Pagina 1/ 11
Revizia: 0
Editia: 1/ 10.01.2011
Elaborat Verificat
Aprobat
Nume: orcea Carmen
Funcia: student
Data : 10.01.2011
emn!tura:
E"E#P$%R &'N(R'$%(
E"E#P$%R NE&'N(R'$%(
1
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management

Ediia:
1/10.01.2011
Revizia: 0
Pagina: 2 / 11
Exemplar nr. 1
CUPRINS

Pag

0 Evidena apr)*!ril)r +i reviziil)r ,
1 c)p -
2 D)meniu de aplicare -
, D)cumente de re.erin! -
- (ermin)l)gie/ %*revieri 0
0 Descriere pr)cedur! 1
1 Resp)nsa*ilit!i 10
2 3nregistr!ri 11
4 %nexe

2
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: , / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
EVIDEN!A APRO"#RILOR $I REVI%IILOR
Nr&
pagin'
Nr&
re(izie
Nr&
pagin'
Nr&
re(izie
Nr&
pagin'
Nr&
re(izie
1 0
2 0
, 0
- 0
0 0
1 0
2 0
4 0
Re(izia )
Edi*ia
Acti(itatea )
proce+ul e(iden*iat
,Num'rul edi*iei
+au capitolul )
paginile re(izuite-
Nume. prenume. data /i +emn'tura
Elaborat Verificat Aprobat
RO/Ed. 1 Elaborat Ed. 1 Gorcea
Carmen
3
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: - / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
1. Scop:
Procedura descrie modul de organizare si de desfasurare a analizelor efectuate in
LMC din unitatea !.C E"ERE!# PRO$!ER" !.R.L cu %ri&ire la starea si
functionarea sistemului de management al calitatii.
2. Domeniu de aplicare:
Procedura se a%lica %entru analize de ansamblu ale tuturor acti&itatilor din
LMC %rin care este im%lementat sistemul de management al calitatii' (n sco%ul
de a determina daca acesta)
* continua sa (nde%lineasca cerintele din standardului !R E+ ,!O -..1/
* este adec&at si eficient %entru realizarea Politicii si obiecti&elor (n
domeniul calitatii.
3. Documente de referinta:
!R E+ ,!O -...)2..1 0 !isteme de management al calitatii. Princi%ii
fundamentale si &ocabular.
!R E+ ,!O -..1)2..1 0 !isteme de management al calitatii. Cerinte.
!R E+ ,!O -..1)2..1 0 !isteme de management al calitatii. Linii directoare
%entru imbunatatirea %erformantelor.
MM 0 .1 0 Manualul de Management'%ostu !orin' Ed.Riso%rint'Clu2 +a%oca
PG .1 * Controlul documentelor
1
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: 0 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
PG .3 0 #ratarea cererii de analiza
PG .4 * !er&icii c5tre clien6i 7i satisfac6ia clien6ilor
PG .- * Reclama6ii
PG 1. * Controlul lucr5rilor de (ncercare neconforme
PG 11 0 ctiuni %re&enti&e
PG 12 0 ctiuni corecti&e
PG 11 0 udit intern
PG 18 * Personal
PG 14 0 Metode de analiza
PG 2. 0 sigurarea calitatii rezultatelor

4. Terminologie si abrevieri:
Prezenta %rocedura foloseste termenii definiti de 9SR EN S! "###:2##1 0
!isteme de management al calitatii. Princi%ii fundamentale si &ocabular.:
naliza ; acti&itate inter%rinsa %entru a se asigura ca subiectul in discutie este
%otri&it' adeg&at' eficace si eficient %entru inde%linirea obiecti&elor stabilite.
Calitate ; ansambliul de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia
a%titudinea de a satisface necesitati e<%rimate si im%licite.
!MC 0 sistemul de management al calitatii
PG 0 %rocedura generala
P! 0 %rocedura s%ecifica
,L 0 instructiuni de lucru
LMC* Laborator de managementul calitatii alimentelor
3
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: 1 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
= 0 formulare
C 0 c>estionar
P 0 %resedinte
!L* sef laborator
,? ; documente ale sistemului calitatii care re%rezinta formatul unor
inregistrari/
? ; initiala folosita %entru abre&ierea cu&antului calitate sa a deri&atelor sale/
RMC 0 res%onsabil cu managementul calitatii
!#! ; standard roman a%robat inainte de 24 august 1--2
ME * nalize ale managementului e<ecuti&
M# * nalize ale managementului te>nic
RME* Ra%ort de analize efectuate de managementul e<ecuti&
RM#* Ra%ort de analize efectuate de managementul te>nic
RE! 0 Ra%ort %ri&ind eficien6a sistemului
PC/P, * Plan de c6iuni Corecti&e / Pre&enti&e 7i de @mbun5t56ire
R, * Ra%ort de udit ,ntern
$.Descriere procedura :
a.Planificarea 7i desf57urare analize efectuate de managementul te>nic al
LMC
8
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: 2 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
@n ultima zi lucr5toare din fiecare semestru' AL' RC 7i alte %ersoane desemnate
de AL se (ntrunesc 7i analizeaz5)
* adec&area %oliticilor 7i %rocedurilor/
* gradul de satisfac6ie al clientului/
* reclama6iile clien6ilor/
* neconformit56ile (nregistrate/
* auditurile interne 7i e<terne/
* ac6iunile corecti&e 7i %re&enti&e (ntre%rinse 7i eficien6a acestora/
* instruirile %ersonalului' e&entual necesar su%limentar de resurse umane/
* starea ec>i%amentelor Bdefecte' metrologizare' incorect 7i incom%let
mani%ulateC/
* calitatea 7i alte as%ecte referitoare la materiale / reacti&i/
* rezultatele ob6inute la com%ar5rile interlaboratoare de e&aluare a
%erforman6elor/
* e&entualele modific5ri (n &olumul 7i ti%ul (ncerc5rilor efectuate sau care se
im%un ca urmare a cerin6elor clien6ilor/
* dac5 se im%une se efectueaz5 &erific5ri (n teren.
$ocumentele 7i (nregistr5rile care stau la baza acestei analize sunt)
* MC' PG' P,' R,' ,D/
b. @ntocmire RE!
* %e baza RM# %e cele dou5 semestre ale anului (n curs' a RE! 7i RME din
anul anterior' RC (ntocme7te RE! care &a sta la baza RME din anul (n curs.
c. Planificarea 7i desf57urare analize efectuate de managementul e<ecuti&
* REC la %ro%unerea RC stabile7te data la care se &a 6ine ME Bcel %u6in o dat5
%e anC.
* %e baz5 de Con&ocator Bcare nu are form5 fi<5 7i este (ntocmit' (ntr*un
e<em%lar' de c5tre RCC sunt anun6ate 7i informate %ersoanele stabilite de
conducere %entru a lua %arte la 7edin6a ME 7i REC.
* La data %restabilit5 se (ntrunesc cei men6iona6i (n con&ocator' RC asigurEnd
logistica necesar5 desf57ur5rii (n bune condi6ii a 7edin6ei de ME.
Exemplar nr. 1
F
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Pagina: 4 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
* #otodat5 se &a analiza eficien6a m5surilor dis%use la RME din anul anterior.
* @n urma e&alu5rii 7i analizei documentelor 7i (nregistr5rilor men6ionate anterior
se (ntocme7te' de c5tre RC' RME. #oate inter&en6iile 7i discu6iile
%artici%an6ilor cEt 7i m5surile dis%use de REC sunt consemnate (n ca%itolele
aferente din RME.
d. !tabilire 7i im%lementare CP/,
* Pentru m5surile dis%use de REC' RC face un e<tras %e care (l difuzeaz5' sub
semn5tur5 %e &erso 0 ul originalului RME sau %e o foaie ane<at5 la acesta' AL
sau %ersoanelor res%onsabile.
* =unc6ie de con6inutul 7i concluziile RME' cei im%lica6i BRC' RM' AL' etcC
stabilesc C/P, care se im%un %rin com%letarea formularelor cod PG*.4*=.1*
Ed1*R.' PG*.4*=.2*Ed1*R.' care se %5streaz5 de RC (n dosarul cod $*13/a.
e. !tabilire 7i %lanificare sco%uri' obiecti&e 7i %lanuri %entru noul an
* $ac5 (n urma ME se identific5 sco%uri' obiecti&e 7i %lanuri %entru noul an'
RC le sti%uleaz5 (ntr*un P" a%robat de REC' semnat de cine l*a (ntocmit 7i datat.
* !co%urile' obiecti&ele 7i %lanurile %entru noul an care 6in de com%eten6a AL /
RC deci de %ersonal al LMC sunt aduse la cuno7tin6a acestora %rin difuzarea
de c5tre RC a cEte unei co%ii du%5 P". ,m%lementarea acestora se &a asigura
%rin m5suri incluse (n acela7i PC/P, men6ionat la ca%.8.1.
* !co%urile' obiecti&ele 7i %lanurile %entru noul an care 6in de com%eten6a REC
Bim%un 7i im%lic5 resurse umane 7i financiareC re&in (n sarcina acestuia %entru a
fi im%lementate.
f. Partici%anti ) in mod obisnuit' %artici%antii la sedintele %entru analiza
sistemului de management integrat calitate 0 siguranta alimentara sunt)
RMC'seful de laborator si directorul. ,n functie de subiectele stabilite %entru
analiza' la sedinte %ot %artici%a sefii de formatii si alti in&itati' secretariatul
sedintei fiind asigurat de RMC.
g. =rec&enta) nalizele sistemului de management al calitatii sunt efectuate
%eriodic o data %e an sau ori de cEte ori este necesar in LMC. nalize
su%limentare sunt organizate (n anumite situatii' cum ar fi
4
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: 5 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
* analiza rezultatelor unui audit e<tern Befectuat de un organism de
certificare sau de un clientC/
*daca auditurile interne %un (n e&identa neconformitati minore re%etate' sau
tendinte de neconformitati ma2ore' fata de cerintele sistemului de management al
calitatii/
* daca sunt modificari organizatorice care influenteaza !MC/
* daca sunt modificari esentiale ale standardelor %entru !MC.
>. Elemente %entru analiza) elementele care sunt luate (n considerare %entru
analiza le %utem detalia astefel)
Politica si obiectivele n domeniul calitatii: sunt cunoscute' (ntelese si a%licate
de intreg %ersonalul LMC' necesita modificari determinate de) sc>imbari (n
legislatie' tendinte ale %ietei' metode utilizate de com%etitie' intentii %ro%rii de
(mbunatatire' sc>imbari organizatorice etc./
Documentele sistemului de management al calitatii: conformitatea fata de
cerintele a%licabile B,!O -..1' legislatie' contracte etc.C/ detaliile si
%rezentarea/ alte considerente legate de mentinerea sub control a acestora
Bautoritate %entru emitere' &erificare' a%robare' difuzare' modificare etc.C
Rezultatele auditurilor interne sau externe: ti%ul si tendinta neconformitatilor
identificate/ si eficacitatea actiunilor corecti&e si %re&enti&e stabilite la audituri/
numarul' inde%endenta' %regatirea si abilitatea auditorilor interni/ considerente
Bfrec&enta auditurilor' %ermutari de auditori etc.C
Reclamatii si alte informatii primite de la clienti: ti%ul si tendinta
neconformitatilor identificate/ %rom%titudinea si eficienta actiunilor corecti&e si
%re&enti&e
-
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: 10 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
Performanta proceselor si conformitatea produsului: stadiul inde%linirii
obiecti&elor s%ecifice/ e&entuale modificari ale standardelor de %rodus/
necesitati de sc>imbare a standardelor.
Schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitati)
modificari s%atii de analize/ ac>izitionare de ec>i%amente/ fluctuatii de %ersonal
ale LMC.
Performantele furnizorilor: necesitatea/o%ortunitatea de introducere sau
eliminare din lista furnizorilor agreati de catre LMC.
* %rogramarea unei sedinte %entru analiza sistemului calitatii este adusa la
cunostinta tuturor %artici%antilor de catre RMC' %rin difuzarea cu cel %utin F zile
inaintea sedintei' a unei Agendei de Analiza, care cu%rinde) data si locul de
desfasurare/ lista %artici%antilor/ materialele' documentele %e care sunt bazate
discutiile si cine le elaboreaza/ sco%ul analizei/ subiectele %ro%use %entru
analiza/ alte informatii du%a cum este necesar.
$iscutiile si concluziile sunt (nregistrate in GHProcesul &erbalHH de catre RMC.
$aca este necesar' concluziile %ot fi trans%use (n %rograme de masuri' ra%oarte
de neconformitate' %rograme de actiuni corecti&e' decizii' dis%ozitii de ser&iciu
etc. Pregatirea si distributia acestor documente se afla (n ras%underea RMC.
%.Responsabilitati:
Directorul: stabileste %olitica generala a calitati. %roba genda analizei/
analize e<traordinare/ a%robarea obiecti&elor sfecifice %entru analiza/ stabileste
actiuni %re&enti&e si/ sau de %re&enire; a%roba deciziile' dis%ozitiile' %lanurile de
actiuni stabilite ca urmare a analizelor/ Colaboreaza la &erificarea rezultatelor
dis%ozitiilor/ actiunilor stabilite.
1.
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR OPERATIONALA
Analiza efectuata de
management
Exemplar nr. 1
Pagina: 11 / 11
Ediia: 1/10.01.2011
Revizia: 0
Responsabil cu managementul calitatii: Partici%a la analize/ Conducerea
intalnirilor %entru analiza in cadrul LMC/ ,nitiaza analiza anuala !MC/
Elaboreaza Agenda analizei; $istribuie Agenda analizei; %roba Agenda
analizei; nalizele e<traordinare/ %roba %artici%antii la analize/ !tabileste
actiunile corecti&e si/sau de %re&enire/ Elaboreaza si difuzeaza Procesul Verbal;
Redacteaza si difuzeaza deciziile' dis%ozitiile' %lanurile de actiuni stabilite ca
urmare a analizelor/ Realizarea efecti&a si eficienta a dis%ozitiilor/ actiunilor
stabilite/ "erifica si ra%orteaza finalizarea' rezultatele si eficienta dis%ozitiilor/
actiunilor stabilite/ Colaboreaza la &erificarea rezultatelor dis%ozitiilor/
actiunilor stabilite/
Sef de laborator: stabileste %olitica s%ecifice %re&azute de standardul !R ,!O
1F.23 si isi asuma functia de autoritate de su%er&izare a %oliticii si
im%lementarii sistemului calitatii. $e asemenea im%reuna cu Rectorul stabileste
alocarea de resurse %entru %roiectarea si functionarea acestui sistem.
Secretariatul unitatii: inregistreaza analizele care se efectueaza in laborator/
informeaza Rectorul asu%ra e&entualelor nereguli in desfasurarea analzelor.
&.nregistrari) Proces &erbal' genda analizei
11
12
13