Sunteți pe pagina 1din 22

Cuprins

I. Prezentarea firmei Macromex............................................................................................................2


1. Aspecte generale localizare, infiinare, organizare, obiect de activitate....................................2
2. Portofoliul de produseservicii scurt! descriere............................................................................"
#. Micromediul $ prezentarea mediului intern, clieni, furnizori, concuren! implicaii asupra
logisticii firmei..................................................................................................................................%
&. Macromediul economic, 'uridic, te(nologic, politic, natural, $ evoluii )i implicaii asupra
logisticii.............................................................................................................................................*
". +ocul firmei ,n cadrul canalului logistic.....................................................................................11
%. Particularit!ile )i importana logisticii pentru firma Macromex................................................12
II. -rganizarea sistemului logistic la firma Macromex.......................................................................1#
1. .omponentele sistemului logistic...............................................................................................1#
2. -rganizarea activit!ilor logistice...............................................................................................1"
#. .osturile logisticii firmei.............................................................................................................1*
&. Identificarea problemelor logistice ale firmei.............................................................................2/
III. 0trategii, metode, te(nici pentru ,mbun!t! irea eficien ei i eficacit! ii logisticii firmei ...........21
1ibliografie..........................................................................................................................................22
I. Prezentarea firmei Macromex
1. Aspecte generale localizare, infiinare, organizare, obiect de activitate
0ocietatea care face studiul acestui proiect se nume)te 0.. Macromex 0.2.+ )i are sediul ,n
1ucure)ti, str. Mi(ai 3minescu, nr. 24, sector 1.
Macromex s$a ,nfiinat ,n 1**#, ,ntr$un moment dificil de tranziie de la o economie
controlat! la una cu adev!rat democratic!, ce se caracterizeaz! prin competitivitate, performane )i
nu ,n ultimul r5nd prin profesionalism.
Istoricul firmei6
1993 $ Macromex este inaugurat ca distribuitor en$gross7
1995-1997 $ +a sf5r)itul acestei perioade, Macromex num!r! nu mai puin de patru filiale
plasate strategic ,n cele mai importante centre economice din ar!7
1998 - Campofrio este primul client de talie internaional! care a ales Macromex ca
distribuitor al produselor sale pe piaa auto(ton!7
1998 iulie $ Macromex preia .P Info, firma specializat! de I8 care va asigura infrastructura
i performanele tehnologice viitoare;
2000 $ Macromex devine distribuitor exclusiv al Lactalis;
2001 ianuarie $ Campofrio preia divizia de v5nz!ri preparate din carne a Macromex
2001 mai $ Macromex devine partener al OMV Romnia ,n vederea iniierii operaiunilor
convenience7
2002 $ Macromex devine distribuitor exclusiv pentru 2om5nia al produselor din carne de
pas!re ale Tyson, lider mondial ,n producia de carne7
2003 $ Macromex devine acionar majoritar al uneia dintre cele mai importante fabrici de
mezeluri din ar! $ .ominca -radea7
2004 $ Macromex lanseaz! Casa ruia, primul brand de preparate din carne lansat de
companie pe piaa de profil auto(ton!7
2005 $ Macromex .onvenience semneaza contractul cu MOL Romania
Macromex devine importator si distribuitor in 2omania al produselor din carne !a"ia;
2005 decembrie $ Le##erlan", o companie german! de renume, preia Macromex
.onvenience7
2
200 $ Macromex inaugureaz! primul centru logistic "in Romnia care beneficiaz! de
control exclusiv computerizat, parte a complexului logistic .efin .(i'ana. 0e desc(ide cea
de$a )aptea filial!, filiala -ltenia Macromex 9ood 0ervice se desprinde de firma mam!.
:ep!)indu$)i ,n mod constant propriile performane, Macromex a devenit ,n scurt timp
sinonim cu calitatea )i cu serviciile irepro)abile.
:e$a lungul timpului, datorit! eforturilor susinute )i politicii pe termen lung a companiei,
Macromex )i$a ad'udecat ,n mod categoric poziia de lider absolut pentru 2om5nia ,n domeniul
importului )i distribuiei de produse alimentare congelate )i refrigerate.
Macromex intenioneaz! s!$)i consolideze poziia de lider pe piaa distribuiei de produse
congelate )i refrigerate.
;n aceea)i m!sur!, compania Macromex urm!re)te, ,n intervalul imediat urm!tor, ,nt!rirea
poziiei Macromex 9ood 0ervice ca 'uc!tor dominant ,n sectorul <o2e.a.
3xtinderea operiunilor ,n !rile vecine =3 este, de asemenea, pe lista de priorit!i a Macromex.
Primele !ri ,n care Macromex )i$a desc(is filiale sunt .e(ia )i 0lovacia, dar lista r!m5ne desc(is!.
Intrarea Macromex pe piaa de carne refrigerat! este un alt obiectiv ,ndr!zne, dar cu mari
)anse de concretizare.
Acest desiderat este condiionat de6
:ezvoltarea operaiunilor logistice existente ,n prezent 7
-binerea unor cote de pia! constant mai bune pentru brandurile din portofoliu.
9ilialele companiei Macromex din 2om5nia sunt localizate ,n urm!toarele 'udee6
1ucure)ti
Muntenia
.lu'
8imi)oara
1ac!u
.onstana
.raiova
;n ceea ce prive)te num!rul de anga'ai ai societ!ii, acesta a evoluat de la trei anga'ai ,n
anul 1**# la #%" anga'ai ,n anul 2//% )i a a'uns ,n anul 2//* la "#/ anga'ai. 0tructura
organizatoric! a 0... Macromex 0.2.+. este o structur! funcional!. Potrivit acestui model de
organizare, fiecare executant prime)te ordine de la mai muli conduc!tori ,n faa c!rora r!spunde ,n
mod egal. Astfel se ,nlocuie)te unitatea conducerii cu pluralitatea conducerii, la fiecare nivel
#
ierar(ic, sarcinile sunt diri'ate ,ntre speciali)ti, fiecare av5nd ,n domeniul s!u autoritate funcional!
asupra nivelelor ierar(ice inferioare.

Organigrama S.C. Macrome S.!.".

Organizarea la nivel de filiala
:I23.8-2
>3?32A+
:I23.8-2
9I?A?.IA2
:I23.8-2
230=203 =MA?3
:I23.8-2
-P32A@I=?I
MA?A>32
823A-232I3
.-?8A1I+
B39
:I23.8-2
?A8I-?A+
CD?AE2I
:I23.8-2
+->I08I.E
:I23.8-2
:3AC-+8A23
+->I08I.E
.-?8A1I+ 039
>2=P
MA.2-M3F
MA?A>32
3F3.=8IC >2=P
MA.2-M3F
MA?A>3
2
I8
MA?A>32
MA2G38I?>
!I"#$%&" P'($%
!# )'$"'
!#P*"%*M#(%
+*(,*"I
!#P*"%*M#(%
-I(*($I*"
$&(%*.I)
!#P*"%*M#(%
*'%&
/#0%I&(*"I
)'$"*%&"I !#P&,I%
&
-biectul de activitate al firmei Macromex este constituit de importul )i distribuia produselor
alimentare.
#. $ortofoli%l de prod%se&servicii sc%rt' descriere
Macromex este6
+ider ,n distribuia de produse congelate7
+ider ,n importul de carne de pas!re congelat! distribuitor exclusiv al produselor 0adia7
+ider ,n distribuia de legume congelate distribuitor exclusiv al produselor :u'ardin7
+ider ,n distribuia de produse congelate 9renc( 9ries distribuitor exclusiv al produselor
9arm 9rites7
Important distribuitor de produse lactate distribuitor al produselor +actalis )i ?ordmilc(7
:istribuitor de produse de patiserie congelat!7
Important distribuitor de pe)te congelat, ,n continu! dezvoltare.
C$T$LO %RO&'!(
L$CT$T( 6
1r5nz! topit!
.rem! br5nz! P(iladelp(ia
.a)caval
=nt
1r5nz!
1r5nz! cu mucegai alb
1r5nzeturi cu mucegai
1r5nz! italian!
+apte
L('M( 6
.artofi congelai
+egume congelate
+egume >astromania
"
C$R)( 6
.arne pas!re
Pulpe pui
-rgane pui
1urt! vit!
.arne curcan
.arne porc
.arne vit!
%(*T( 6
9ructe de mare
9ile pe)te
8runc(i pe)te
0emipreparate pe)te
Pe)te ,ntreg
!(M+%R(%$R$T( 6
Produse de panificaie
Pizza congelat!
>ust!ri
2ecunoscut! ca o companie care s$a dezvoltat considerabil, Macromex a sesizat
oportunitatea de extindere a gamei brandului propriu, .asa >ruia )i a decis introducerea unei linii
noi de semipreparate ,n portofoliul s!u de produse congelate, care s! r!spund! unei cerine tot mai
accentuate din partea consumatorilor pentru acest tip de produse.
(. Micromedi%l - prezentarea medi%l%i intern, clieni, f%rnizori, conc%ren' implicaii as%pra
logisticii firmei
%
Micromediul include factorii )i forele cu aciune imediat! asupra firmei, care influeneaz!
direct succesul activit!ii desf!)urate )i asupra c!rora )i firma ,)i exercit! controlul ,ntr$o m!sur!
mai mic! sau mai mare6
firma ,)i elaboreaz! )i coordoneaz! activitatea in5nd seama de informaiile transmise de
compartimentele de management, cercetare$dezvoltare, financiar$contabil, aprovizionare, producie,
personal, etc7
f%rnizorii. ;n timp ce clienii reprezint! o surs! direct! de venituri pentru firm!, furnizorii
sunt elementul variabil7
clienii $ reprezint! o for! de influen! a competitivit!ii pentru c! pot determina
reducerea preurilor, pot solicita o calitate sporit! sau mai multe servicii post v5nzare )i prin aceasta
pot influena piaa unui produs7
competitorii sunt organizaii similare care ,ncearc! s! satisfac! acelea)i nevoi ale clienilor
)i sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea cerinelor lor.
)%rnizorii companiei Macrome
Macromex caut! ,ntotdeauna relaii pe termen lung, ,n care s! aib! ,ncredere ,n fiecare zi.
2elaia de afaceri a firmei Macromex cu toi partenerii, colaboratorii )i furnizorii s!i este una
privilegiat!.
Macromex cultiv! o relaie bazat! pe ,ncredere, transparen! total!, bazat!, f!r! excepie, pe
respectarea intereselor ambelor p!ri.
.5)tigarea treptat! a segmentelor de pia! de c!tre Macromex aduce dup! sine desc(iderea
de noi oportunit!i de afaceri pentru toi partenerii s!i de afaceri.
Macromex ,nelege s! ,mpart! ,n mod ec(itabil cu partenerii s!i controlul asupra brandurilor
de pe piaa ,n 2om5nia.
A avea o relaie de afaceri cu Macromex ,nseamn!, printre altele, dreptul de a beneficia de
notorietatea acestui brand recunoscut )i respectat.
Produsele sunt importate de la companii din 3uropa H-landa, 0pania, 1elgia, 9ranaI, 0tatele
=nite ale Americii, 1razilia )i .anada, Macromex fiind distribuitor unic ,n 2om5nia al unor
branduri internaionale precum6 President, 0ociete, P(iladelp(ia, +inco, :u'ardin, 9arm9rites, 2oJal
>reenland, >useppe, 0adia.
9urnizorii sunt companii de marc! rom5ne)ti sau internaionale 6
4Clienii companiei Macrome
;n 2om5nia, Macromex st!p5ne)te piaa )i o ,nelege. :e la retailul modern, cel traditional )i
p5n! la restaurante )i (oteluri, reeaua companiei livreaz! certitudini, la temperatur! potrivit!.
Iar clienii acestei companii sunt muli, )i anume peste %///. Macromex este aliat! cu ei ,n lupta cu
cel mai mare competitor pe care il au6 8IMP=+.
K
Conc%rena companieiMacrome*

+. Macromedi%l economic, ,%ridic, te-nologic, politic, nat%ral, - evol%ii .i implicaii as%pra
logisticii
Mediul economic cuprinde totalitatea factorilor din economie care influeneaz! capacitatea
firmei de a concura ,n domeniul s!u de activitate. Printre factorii care influeneaz! puterea de
cump!rare se num!r! veniturile curente, veniturile disponibile, preurile, tendina spre economii sau
consum )i politica de credite. ;n prezent criza economic! influeneaz! activitatea multor companii,
inclusiv pe cea a companiei Macromex, in5nd cont c! a sc!zut cererea produselor, ,n timp ce oferta
a r!mas constant!, iar preurile la combustibil au crescut.
Mediul te(nologic are un rol important ,n atingerea scopurilor )i obiectivelor propuse.
8e(nologia poate determina modul de satisfacere a diferitelor trebuine ale clienilor. 8oate
activit!ile Macromex sunt informatizate pentru ca partenerii lor s! beneficieze de cel mai sigur
sistem de asigurare a calit!ii.
*
=na dintre principalele elemente ale strategiei dezvoltate de Macromex pe termen lung a fost
implementarea celui mai avansat sistem I8 L . care a fost asigurat ,n totalitate de o firm!
specializat!.
.onform strategiei firmei Macromex care promoveaz! introducerea permanent! a inovaiilor
pe piaa auto(ton!, partenerii acesteia beneficiaz! de te(nologia MpicN bJ voiceM, o premier! ,n
2om5nia precum )i de site$uri specializate care permit at5t clienilor, c5t )i furnizorilor vizualizarea
,n timp real a stadiului derul!rii livr!rilor pornind de la comenzi, stocuri )i localizarea m!rfurilor pe
timpul transportului, emitere facturi, recepia m!rfii.
0isteme 29 de scanere de coduri de bare, total integrate cu sistemele OM0 )i 32P permit
recunoa)terea )i recepia rapid! )i sigur! a m!rfurilor, cunoa)terea exact! a locaiilor, distribuirea
imediat! a m!rfurilor recepionate c!tre clieni, c5t )i inventarierea cea mai riguroas!. 8oate acestea
au ca scop un mai bun control al fluxului m!rfurilor.
Mediul politic este format de structurile sociale ale societ!ii, forele politice ce acioneaz! )i
de raporturile stabilite ,ntre acestea. ;n contextul actual, >uvernul se afl! ,ntr$un permanent conflict
cu toate ramurile economiei )i nu numai, prin urmare exist! mereu posibilitatea izbucnirii unei greve
naionale, care afecteaz! toate domeniile, inclusiv pe cel al companiei Macromex. :e asemenea se
incearc! introducerea unor noi taxe )i reglement!ri vamale, m!rirea 8.C.A.$ului )i a impozitului pe
profit.
Mediul 'uridic cuprinde ansamblul normelor 'uridice )i actelor normative care reglementeaz!
desf!)urarea activit!ilor comerciale ale firmelor. Mediul 'uridic )i instituional nu cuprinde doar
legislaia comercial! intern!, ci )i reglement!rile stabilite de organismele internaionale abilitate.
+a modul cel mai general, legislaia comercial! poate fi ,mp!rit! ,n trei grupe de legi6
legi destinate reglementarii concurenei de pia! Hprote'area ,ntreprinz!torilor contra concurenei
neloiale, preurilor discriminatorii etc.I7
legi pentru protecia consumatorului Hgarantarea siguranei produselor utilizate, protecia
,mpotriva practicilor comerciale ,n)el!toare etc.I7
legi de interes general pentru sosietate Hreducerea polu!rii mediului, conservarerea unor resurse,
cre)terea calit!ii vieii etcI.
-dat! cu integrarea 2om5niei ,n =3 este important pentru companiile rom5ne)ti de
distribuie a produselor congelate s! intre ,n contact cu Asociaia 3uropean! de +ogistic! )i
:istribuie de 9rig H3uropean .old storage and +ogistics Association $3.0+AI. 3.0+A este vocea
industriei de distribuie de frig din =3.
1/
.ompaniile rom5ne)ti din distribuia frigorific! trebuie s! ,ndeplineasc! cerinele legislative
ale =3 de la 1 ianuarie 2//4 referitoare la alimente )i sigurana alimentar!, eficientizarea energiei )i
a transportului.
2esponsabilit!i pentru operatorii frigorifici de la 1 iulie 2//46
$ operatorii din acest domeniu trebuie s! asigure recuperarea gazelor 9$ de c!tre personal certificat
,nainte de decizia final! de folosire a ec(ipamentelor frigorifice7
$ operatorii din domeniu trebuie s! previn! scurgerile )i s! le repare c5t de repede posibil7
$ operatorii frigorifici trebuie s! instaleze detectorii de scurgere pe sistemele care conin peste #//
de Gg de gaze 9$. :etectorii de scurgere trebuie verificai la fiecare 12 luni.
$ operatorii frigorifici vor inspecta instalaiile care conin peste #// de Gg de gaze 9$ de dou! ori pe
an.
:ac! sistemele de refrigerare conin ,ntre #/ )i #// de Gg de gaze 9$, inspecia va avea loc
doar odat! pe an Heste cazul camerelor mici de r!cire )i a tunelelor de frigI. .ondiiile standardelor
de inspecie vor fi definite ,ntr$o reglementare separat! a .omisiei 3uropene.
Mediul natural face parte din cadrul general ,n care o firm! ,)i desf!)oar! activitatea,
exercit5nd asupra acesteia unele constr5ngeri sau oferindu$i anumite oportunit!i. Preul produselor
este influenat de costul materiilor prime, al energiei )i, ,n ultimul timp, de c(eltuielile pentru
reducerea poluarii. >estionarea optim! a resurselor naturale este o problem! important!, atat pentru
agenii economici, c5t )i pentru organismele de stat.
3urovigneta pentru tiruri va include taxe de poluare fonic! )i a aerului. Parlamentul
3uropean a adoptat reguli comune pentru impunerea taxei de drum asupra ve(iculelor grele de
transport de m!rfuri, care vor trebui s! pl!teasc! pentru costurile externe, precum poluarea aerului,
cea fonic! )i congestionarea traficului rutier
/. "oc%l firmei 0n cadr%l canal%l%i logistic
.analul logistic, printr$o serie de intermediari specializai, poate gestiona fluxurile fizice,
informaionale )i financiare Hde plat!I dintre produc!tori )i consumatori cu mare eficien!,
constituind o surs! important! de avanta' competitiv, premis! important! pentru integrarea lanurilor
logistice ale partenerilor implicai.
0copul principal al canalului logistic specific firmei Macromex este livrarea la timp a
m!rfurilor )i administrarea corespunz!toare a fluxului m!rfurilor )i constituie sistemul ma'or de
asigurare a serviciului pentru clieni.
11
;n cadrul canalului logistic, Macromex are dou! roluri6
produc!tor, deoarece are dou! branduri proprii6 .asa >ruia )i >astromania7
distribuitor, deoarece import! )i distribuie produse refrigerate )i congelate de la diferii furnizori
la detali)ti )i angro)isti, iar de la ace)tia a'ung5nd la client.
Macromex are peste &&/ de anga'ai ,n nou! locaii din toat! ara )i deine una dintre cele
mai performante infrastructuri logistice din 2om5nia, cu 2%" de autove(icule, # centre de distribuie
)i o capacitate total! de depozitare de peste 12./// de tone. +a o astfel de dimensiune, compania a
avut nevoie de un sistem informaional flexibil )i sigur, care s! fie capabil s! gestioneze ,ntreaga
activitate )i s! furnizeze date )i rapoarte ,n timp real, despre fiecare activitate ,n parte.
Ar fi greu de conceput ast!zi o asemenea companie, ,n care ,nregistr!rile s$ar mai face cu
creionul pe (5rtie, c(eltuindu$se inutil o cantitate mare de resurse de toate felurile )i ,n care, la
introducerea diferitelor informaii ,n sistem, ar fi inevitabile erorile umane.
;n plus, f!r! un sistem informaional bine pus la punct, nici viteza de reacie la cerinele
clienilor nu ar fi fost una dintre cele mai bune. Iar informaiile, at5t de necesare pentru a lua cele
mai bune decizii la timpul potrivit, cu greu ar fi disponibile pentru ec(ipa managerial!.
1. $artic%larit'ile .i importana logisticii pentr% firma Macrome
+ogistica se ocup! zilnic de producie, de operaiunile fizice elementare Habsolut necesare de
)tiut )i pe care le administreaz! separat dup! reguli propriiI cum sunt6 transferurile H,ntre ateliere,
depozite, clieni, furnizori etcI7 preg!tirile Hcontrol ,nainte de stocare, preg!tirea comenzilor )i
ambala'elorI, etc.
3ste important pentru firm! s! aib! o strategie logistic! bine definit! )i anume6 s! dispun! de
programe care s! permit! o gestiune eficient! a stocurilor, de instalaii specifice care menin anumite
temperaturi propice produselor congelate )i refrigerate, at5t pe perioada depozit!rii, c5t )i pe
perioada transportului7 un num!r mare de mi'loace de transport pentru a distribui produsele ,ntr$un
timp eficient7 depozite cu capacit!i ridicate, etc.
12
II. &r1anizarea 2i2temului lo1i2tic la firma Macromex
1. Componentele sistem%l%i logistic
+ogistica de aprovizionare presupune6
Procesarea )i lansarea comenzilor c!tre furnizori 7
=rm!rirea comenzilor de aprovizionare lansate 7
-rganizarea unei aprovizion!ri ritmice )i la timp , ,n cantit!ile )i calitatea necesar! 7
?egocierea cu furnizorii 7
=rm!rirea stocurilor de materiale astfel ,nc5t acestea s! se ,ncadreze ,n limitele stabilite 7
Identificarea furnizorilor , evaluarea furnizorilor tradiionali )i propunerea de furnizori
alternativi 7
Monitorizarea , analiza )i raportarea activit!ii de ac(iziii 7
=rm!rirea modific!rilor de pre 7
=rm!rirea stocurilor , v!nz!rilor , livr!rilor 7
Iniierea procedurilor de plat! ,n conformitate condiiile stabilite )i negociate cu furnizorii
firmei 7
Cerificarea documentelor aferente comenzilor de aprovizionare lansate H facturi , documente
de calitate )i conformitate I.
0tabilirea regulilor de control al m!rfurilor aprovizionate.
;n cadrul firmei Macromex, logistica de aprovizionare nu se refer! numai la materiile prime
pentru fabricarea m!rfurilor, ci )i la ac(iziia de produse finite precum )i a materialelor
auxiliareHambala'eI.
+ogistica intern! a firmei Macromex
presupune transformarea materiilor prime ,n
produse finite. Macromex are doua branduri
proprii, .asa >ruia )i >astromania ce necesit! s!
se aprovizioneze de la furnizori de carne )i
legume.
1#
"ogistica etern' 2incl%siv serviciile d%p' v3nzare4
1&
- component! esenial! a distribuiei de produse congelate o constituie p!strarea lanului
frigorific de la produc!tor p5n! la consumatorul final. =n alt aspect ce nu trebuie negli'at sunt
termenele de valabilitate diferite ale diverselor produse. PAceste termene necesit! o gestionare foarte
performant! at5t pe produse, c5t )i pe loturi din respectivele produse, astfel ,nc5t s! ofere
,ntotdeauna produse cu un termen de valabilitate suficient )i ,n cantit!i optime pentru retailer, dar
totdeauna disponibile la comand!.
- caracteristic! o constituie costurile investiionale mari pentru asigurarea logisticii. Pe de
alt! parte, num!rul clienilor de produse congelate este mai mic dec5t ,n cazul produselor uscate.
.ompetiia este )i ea mai mic!, iar concurena mai loial! comparativ cu produsele uscate. 0e
manifest! o tendin! de creptere exponenial! a v5nz!rilor de produse congelate, ,n special pentru
readJ$meal$uri. 0ezonalitatea este )i ea o caracteristic! a distribuiei de produse congelate. ;n timpul
sezonului cald consumul de legume congelate )i de produse din pe)te panQ scade, din cauza apariiei
legumelor )i fructelor proaspete. ;ns!, de la an la an, aceast! sc!dere este din ce ,n ce mai mic!. ;n
perioada verii oferta de ,ng(eat! cre)te ,n detrimentul legumelor congelate )i a produselor din pe)te.
IGA bloc(eaz! temporar unele articole pentru a m!ri expunerea la ,ng(eat!.
;n ceea ce prive)te produsele lactate, ele au nevoie de depozitare )i transport ,ntr$un lan de
frig continuu de la fabric! p5n! la magazine )i de respectare a unor condiii stricte de igien! pe
,ntreg fluxul de distribuie. Integrarea ,n =3 atrage dup! sine )i cerine noi din punct de vedere al
normelor sanitare )i de igien!, legate de distribuia produselor alimentare, produse foarte u)or
perisabile.
2eeaua de distribuie naional! este compus! din6
& centre de distribuie ,n 1ucure)ti, .lu' ?apoca, 8imi)oara )i .onstana7
2 centre de cross docNing la 1ac!u )i .raiova7
spaii de depozitare la .onstana )i -radea
:istribuia naional! se face at5t prin propriul parc auto c5t )i prin transportul asigurat de
furnizori. +ivr!rile sunt efectuate ,n maxim 2& ore de la primirea comenzilor.
#. Organizarea activit'ilor logistice
:epozitarea
Macromex, lider de pia! ,n distribuia de produse alimentare care necesit! temperatura
controlat! de depozitare )i transport, a inaugurat primul centru logistic din 2om5nia care beneficiaz!
de control total computerizat. Amplasat ,n comuna .(ia'na, 'udetul Ilfov H.omplexul +ogistic
1"
.efinI, noul centru logistic ,nc(iriat de Macromex se remarc! at5t prin caracterul unic )i inovator,
c5t )i prin standardele europene performante de excepie, pentru prima dat! prezente ,n 2om5nia.
Investiia Macromex ,n infrastructura interioar!, sistemul informatic, te(nologie )i ec(ipamente se
va ridica la cca. 1milion de euro.
.entrul logistic a devenit operaional la data de #/ decembrie 2//", procesul de construcie
)i implementare a celei mai moderne platforme de depozitare destinat! produselor congelate,
refrigerate )i nu numai, realiz5ndu$se ,n mai puin de un an. .a noutate absolut!, centrul logistic va
funciona )i ca antrepozit vamal pentru produse congelate, primul de aceast! natur! din 1ucure)ti.
;ntregul centru ,nsumeaz! &/// mp ,n ceea ce prive)te
capacitatea de depozitare, )i cuprinde dou! camere6 camera de
refrigerare )i camera de congelare. .u o capacitate de stivuire de %2%"
tone, spaiul de stocare este organizat pe cinci niveluri plus parter,
asigur5nd astfel un grad de ocupare de 1,KK paletmp, dublu fa! de cel
uzual, iar accesul ,n camerele de depozitare se realizeaz! prin 1* pori
de acces, unde se face de altfel )i recepia produselor.
.entrul ofer! siguran! total! privind temperatura de p!strare,
prin utilizarea unei soluii frigorifice cu agent de r!cire intermediar
$8Jfoxit$ )i prin monitorizarea permanent! pe internet a instalaiei frigorifice. .ele dou! camere de
reglare a temperaturii, dotate cu sisteme independente, permit depozitarea de produse care necesit!
diferite temperaturi de depozitare Hcele recomandate de c!tre producatorI, temperaturi controlate
permanent printr$un sistem computerizat.
Avanta'ele operaionale ale companiei Macromex sunt urm!toarele6
are patru centre de distribuie, cu dou! sectoare de temperatur!, cu acoperire pe ,ntreaga
suprafa! a 2om5niei7
are dou! depozite frigorifice de stocare de mari dimensiuni ,n -radea Htransporturi din =3I
)i .onstana HcontainereI, ce pastreaz! marfa pentru livrarea ulterioar! la .entrul de
:istribuie7
are peste 2/./// palei capacitate de depozitare, ,n cre)tere ,n fiecare an.
1%
8ransportul
;n esen!, transportul presupune derularea urm!toarelor activit!i6
R alegerea celor mai adecvate modalit!i de transport Hrutier, feroviar, maritim, aerian, prin
conducteI7
R evaluarea )i selectia ofertanilor de servicii de transport, la care apeleaz! firma7
R consolidarea transporturilor7
R stabilirea rutelor de transport7
R programarea transporturilor.
.ompania, )i implicit clienii acesteia, beneficiaz!, graie logisticii, )i de o reea de
distribuie integral prestabilit!, inclusiv orarul )i rutele, cu a'utorul unor instrumente softSare
avansate )i complexe, dezvoltate de lideri ,n domeniul I8.
Macromex are peste 4/ de camioane )i van$uri de ultima generaie de diverse dimensiuni,
cele mai multe dintre ele fiind dotate cu spaii frigorifice cu dou! temperaturi.
0erviciile de livrare au loc din 2& ,n 2& ore ,n ma'oritatea regiunilor, iar alocarea dinamic! a
camioanelor )i optimizarea rutelor se face utiliz5nd (!ri.
2utele se stabilesc cu a'utorul unui instrument softSare, care ,n funcie de punctele de livrare
)i de programul de livrare agreat cu clienii, stabile)te dinamic ruta optim!. Practic modul de
organizare ,n teren a resurselor )i modul de implementare a procedurilor de lucru creaz! unul din
cele mai importante avanta'e ale Macromex6 cea mai performant! retea de distribuie din 2om5nia.
Mi'loacele de transport sunt dotate cu spaii frigorifice cu dou! temperaturi, realizeaz!
alocarea dinamic! a camioanelor )i optimizarea rutelor, utiliz5nd (!ri digitale ,ncorporate ,n
sistemul 32P, procesarea comenzilor ,n timp real, selectarea )i aplicarea de filtre asupra bazelor de
14
date cu monitorizarea pl!ilor pe fiecare locaie7 c5teva servere importante din 1ucure)ti asigur!
toate tranzaciile primare din cadrul companiei.
>estiunea stocurilor
Implementarea sistemului de gestiune performant AlSis$OM0 s$a realizat ,n parteneriat cu
firma +->IM din Austria, ,ntr$un timp record de dou! luni. Acest sistem permite gestionarea
complet computerizat! a tuturor proceselor operaionale, f!r! a fi necesar! utilizarea documentelor
pe (5rtie, pornind de la recepia m!rfurilor )i depozitarea acestora, p5n! la administrarea stocurilor
)i planificarea sarcinilor personalului. 2ealizarea picNing$ului on$line are loc prin folosirea
combinat! a te(nologiilor picN$bJ$voice )i picN$bJ$scan.
.entrul +ogistic Macromex asigur! nu numai sigurana m!rfii din punct de vedere calitativ,
dar )i gestiunea )i manipularea ,n condiii optime a tuturor produselor. :easemenea, centrul permite
un management al stocurilor foarte performant, prin evidena m!rfurilor pe loturi, procese care
asigur! o bun! trasabilitate. Produsele pot fi imediat identificate ,n depozit, se garanteaz! sigurana
calit!ii )i a continuit!ii stocurilor prin eliminarea situaiilor de tip out$of$stocN )i overstocN.
:atorit! computeriz!rii totale a sistemului, avanta'ele sunt multiple6 toat! marfa conine cod
de bare, clienii nemaifiind nevoii s! ac(iziioneze un sistem propriu de codare. :e asemenea,
sistemul asigur! eficientizarea serviciului de livrare, prin scurtarea timpilor operaionali, m!rfurile
comandate de c!tre clieni beneficiaz! de picNing electronic elimin5ndu$se astfel erorile umane )i
riscul deterior!rii m!rfii datorit! manipul!rii tradiionale.
Primul centru logistic din 2om5nia care beneficiaz! de un control exclusiv computerizat,
experien! extins! ,n 2//*, ,ntr$un al doilea depozit. .omenzile introduse ,n i0cala sunt importate
automat ,n sistemul OM0, care prelucreaz! comanda HpicNing, recepie etcI )i completeaz!
documentele de ie)ireintrare. .5nd comanda este confirmat!, notele de ie)ireintrare ,n stoc sunt
introduse automat ,n i0cala. Planificarea ,nc!rc!rilor )i a rutelor de livrare pentru ma)inile de
distribuie se face cu un softSare de optimizare, care comunic! prin 0ervice .onnect cu i0cala. 8ot
prin folosirea modulului de 0ervice .onnect al i0cala, a fost implementat un sistem 3:I Helectronic
data interc(angeI, prin care se preiau automat ,n i0cala comenzile acelor clieni care au implementat
)i ei un sistem 3:I.
;ncep5nd din 2//*, a fost integrat un sistem 09A, utiliz5nd aceea)i soluie 0ervice .onnect
)i folosind ca baz! modulele de >estiunea 0tocurilor, .omenzi de C5nzare, 2egistrul de C5nz!ri )i
.omenzi de .ump!rare. 0oluia permite preluarea online a comenzilor din locaia clientului, de
c!tre agentul de v5nzare, ca )i informarea permanent! cu privire la situaia financiar! a clientului.
1K
Mai mult, pentru divizia de v5nz!ri vansale, soluia a fost implementat! la nivel naional, pentru a
permite )i gestiunea stocurilor din ma)in!, ca )i emiterea online de facturi )i note de livrare, direct ,n
locaia clientului, pentru a fi ,nm5nate clientului ,mpreun! cu marfa.
Prin implementarea sistemului i0cala ,n toate cele nou! locaii ale companiei, ast!zi
Macromex prime)te simultan comenzi din toat! ara, iar informaiile din teren cu privire la stocuri )i
v5nz!ri sunt imediat disponibile ,n i0cala. Astfel, ,n orice moment, pot fi planificate bugetele pe
produse, pe termen mediu )i lung. 8impul ,n care informaiile devin disponibile pentru ec(ipa
managerial! a fost redus semnificativ. 2apoartele privind comenzile existente, comparativ cu stocul
actual, al!turi de previziunile pe anumite perioade de timp, permit acum managerilor s! planifice )i
mai eficient diferitele ac(iziii, astfel ,nc5t s! poat! r!spunde rapid la cerinele clienilor.
=n alt avanta' important este )i cel dat de folosirea modulului 0ervice .onnect, care duce la
reducerea masiv! a erorilor umane. 9olosirea (5rtiilor a fost redus!, ca )i introducerea manual! a
informaiilor ,n sistem. 8otodat!, baza de date i0cala a demonstrat o mare flexibilitate ,n
implementarea noilor date )i procese, f!r! a ,ntrerupe sau incomoda activit!ile curente ale
companiei.
(. Cost%rile logisticii firmei
.osturile logistice reflect! ,n mod direct eficiena desf!)ur!rii diferitelor activit!i logistice.
Printre acestea se reg!sesc6
costuri de aprovizionare
costul cu transportul
1*
costul de stocare
costuri cu procesarea comenzilor
costuri cu instalaiile
costuri administrative
costuri cu personalul
costuri cu deteriorarea produselor
costul cu rupture de stoc
costurile aferente ,nc!rc!rii, desc!rc!rii )i transbord!rii m!rfii
+. 5dentificarea problemelor logistice ale firmei
=na dintre problemele cele mai cunoscute a firmei Macromex dateaz! din data de 2/ iunie
2//%, c5nd a ap!rut o situaie cu un transport de carne de porc refrigerat! importat! din 0pania, care
s$a dovedit alterat!, ,ns! reprezentanii :0CA au intervenit pentru a rezolva acest conflict.
Probleme mai sunt )i legate de infrastructura drumurilor, care genereaz! costuri mai ridicate
la transport.
0ituaii posibile sunt6 nerespectarea termenelor de livrare a comenzilor, defectarea
mi'loacelor de transport, a sistemelor informaionale, a instalaiilor frigorifice )i posibilitatea
apariiei unei rupturi de stoc.
2/
III. 0trate1ii3 metode3 te4nici 5entru 6mbun7t7 irea eficien ei i eficacit7 ii lo1i2ticii firmei
Macromex va realiza investiii ,n extinderea infrastructurii logistice )i de distribuie, dar )i ,n
te(nologii avansate de gestiune a stocurilor. Are un proces permanent de sc(imbare a flotei auto,
durata maximT de utilizare a unui autove(icul fiind de " ani.
0trategia Macromex implicT )i dezvoltarea altor activitTi, ,n afara celor de bazT, precum
gama de mezeluri sub marcT proprie.
.omnica -radea era o fabricT vec(e, din 1*4/, )i suferT acum un proces rapid de
transformare considerabilT prin implementarea unor noi te(nologii de producie, cre)terea
capacitTii.
- altT direcie de dezvoltare a companiei este reprezentatT de extinderea portofoliului de
produse distribuite.
Macromex se va orienta mai mult spre magazinele mai mici din arT, care permit companiei
obinerea unei mar'e mai mari.
Ar fi util! crearea unui Seb site pentru vizualizarea produselor comercializate de firm!,
pentru prezentarea mi'loacelor sale de transport )i a soluiilor propuse ,n direcia satisfacerii
clienilor )i pentru crearea de publicitate online.
21
.iblio1rafie
1. SSS.epicor.com, PPoveste de succes $ MacromexU
2. SSS.financiarul.com
#. SSS.macromex.ro
&. SSS.magazinulprogresiv.ro, nr.", mai 2//%
". SSS.Sall$street.ro
%. SSS.zf.ro
22