Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea de tiin e
Departamentul de Informatic
E-learning prin eFront
~referat~
Studenta !enea Florica Nicoleta
"a#ter SDI $
Oradea% &'$(
Platforma de e-learning eFront
)E-learning e#te utili*area de te+nologie de re ea pentru a proiecta% furni*a% #electa% admini#tra% i
e,tinde proce#ul de in#truire- .n/ are0 E
ne/oie de a aduce .n/ area la oameni .n loc
de a duce oamenii la .n/ are1 2Elliott
"a#ie30
Electronic 4earning 2e-learning)
este un #i#tem pedagogic virtual, care
folosete tehnologia ca unealt de sprijin n procesul de nv are . E-learning #e refer la proce#ele de
.n/5m6nt .n cadrul crora parta7area 2tran#ferul3 informa5iilor 8i crearea de cur#uri #e face utili*6nd mediile
electronice0 E-learning e#te proce#ul prin care #tuden5ii a#i#ta5i de profe#ori #au .n mod indi/idual a#imilea*
cuno8tin5e 8i deprinderi noi .n conformitate cu o9iecti/ele didactice% utili*6nd metode de in#truire #pecifice
8i con5inuturi educa5ionale pre*entate .n format digital cu un grad mare de interacti/itate0
Sarcina educa5iei i formrii 9a*ate pe noile te+nologii ale informa5iei i comunicrii nu e#te de a
.nlocui tipurile tradi5ionale de .n/ are- in#truire- formare% ci de a le completa .n #copul mririi
randamentului ace#tora0
E-learning cuprinde
:n/5m6ntul a#i#tat de calculator 2Computer-Based Learning3% un an#am9lu de te+nici i metode de
utili*are a #i#temelor informatice ca unelte pedagogice integrate unui conte,t educati/% fie c e#te
/or9a de .n/5m6nt 2 coal primar% liceu% facultate3 #au formare profe#ional 2permanent3%
:n/5m6ntul 9a*at pe unelte ;e9 2Web-Based Learning3% folo#ind materiale didactice on-line%
manuale- dic5ionare electronice i legturi ctre di/er#e re#ur#e educa5ionale%
<redarea de#f urat pe ;e9 2Web-Based Teaching3% organi*area #tuden5ilor .n cla#e /irtuale
coordonate de un in#tructor folo#ind in#trumente pentru comunicare #incron #au a#incron%
4ucrul cooperati/ #uportat de calculator 2=omputer Supported =ooperati/e ;or>3 8i lucrul .n grup
2group?are30 <rin interac iune i cola9orare% grupul de participan i i in#tructorul% formea* pe
parcur#ul cur#ului o comunitate /irtual0 :n/ area de/ine un proce# #ocial0 "aterialul cur#ului are o
component static - cea pregtit de facilitator .mpreun cu o ec+ip #peciali*at .n de#ign
in#truc ional - i una dinamic% re*ultat din interac iunea participan ilor% din #uge#tiile% clarificrile%
comentariile% re#ur#ele adu#e de ace tia0
Dac .n/ m6ntul tradi ional e#te organi*at pe grupe de /6r#t% cel online e#te organi*at pe #u9iecte@ la
acela i cur# online% pot participa oameni de /6r#te% pregtire% e,perien profe#ional diferite% pro/enind din
orice *on a glo9ului0
e #te un mediu /irtual de .n/ are prin di/er#e proce#e moderne de formare i
perfec ionare % dar i un #i#tem de management al .n/ rii% o platform de in#truire0 eFront a fo#t proiectat
pentru a a7uta la crearea de cur#uri online cu 9ogate oportunit i de interac iune0 Utili*atorul are parte de o
interfa plin de pictograme foarte intuiti/e de utili*at0 <latforma ofer o gam larg de caracteri#tici
crearea de con inut% con#tructor de te#tare% management de proiect% #tati#tici e,tin#e% #i#temul intern de
2
me#agerie% forum% c+at% #onda7e i multe altele0 E#te un #i#tem compati9il i certificat S=OR" $0& i
S=OR" &''(0 eFront e#te o platform multiling/ - oferit .n mai multe lim9i0 "ai multe caracteri#tici ale
platformei 2de e,emplu% ge#tionarea competen elor% #tructura de organi*are% rolul de #upra/eg+etor3 .l fac
potri/it i pentru de*/oltarea intern a unei companii # fie mai eficient i mai producti/ % .n #pecial la
formarea profe#ional #au la managementul departamentelor de re#ur#e umane0
eFront face di#poni9ile noi modalit i de a efectua #arcini educa ionale mai u or i mai rapid%
p#tr6nd .n acela i timp moti/area oamenilor0 <e #curt% eFront e#te un #i#tem de e-learning i de de*/oltare
profe#ional
U or de utilizat a fo#t con#truit de la .nceput a/6nd .n /edere utili*area facil i la .ndem6n printr-
o interfa .n care op iunile #unt auto-e,plicate 2informa iile #unt la indem6n .n locul unde e
ne/oie de ele% foarte conci#e i prompte3
Vizual atractiv pictograme #uge#ti/e i foarte e,pre#i/e 2intuiti/ de utili*at3% meniuri 9ine
organi*ate
Avantae tehnologice folo#e te AAAB potri/it pentru ac iunile utili*atorului% are Unicode acti/at%
#u# inere 4DA< i S=OR"% platform de e-learning multiling/
Concepte pedagogice #unt integrate concepte pedagogice de #unet care g+idea* utili*atorii i .i
p#trea* moti/a i0
!pen "ource e#te oferit ca un #oft?are gratuit0 De#crcarea e#te li9er pe #ite-ul principal eFront la
+ttp--???0efrontlearning0net% #e poate per#onali*a dup o9i nin ele de .n/a are% #e pot aduga noi
func ionalit i i #e pot parta7a cu comunitatea0 De i e di#tri9uit ca #oft?are gratuit% eFront e#te
#u# inut de o ec+ip de profe#ioni ti de de*/oltatori cu o .nalt calificare0
Complet include o mare /arietate de o9iecte care a7ut la
o crearea #tructurii lec iei
o adugarea de con inut%
o con#truire de te#te online%
o comunicarea cu ceilal i%
o ac iunile i progre#ul fiecruia - #e re in .n e/iden e pe 9a*a crora #e #ta9ile#c #tati#tici% #e
pot atri9ui proiecte% i po#i9iliatea de a crea certificri0
Caracteristici de baz
aplica ie ?e9 rapid i de ultim genera ie 2utili*ea* AAAB3%
re#pect anumite #tandarde 2certificat S=OR"3%
intuiti/ i atracti/ 2interfa 9a*at pe pictogram3%
compati9iliate mare% rulea* pe toate paltformele #i#temelor de operare 2pe orice #i#tem de operare%
pe orice l ime de 9and3% rulea* pe orice 9ro?#er%
e,panda9il 2te+nologie modular3%
e,ten#i9il la ni/el de .ntreprindere%
3
poate fi pri/it ca un mediu de #ociali*are pe teme de .n/ are 2linia e/enimentelor% 9loguri% di#cu ii%
.mprt irea lec iilor3% a/6nd integrate legturi i la alte re ele de #ociali*are%
poate fi integrat de ter e #i#teme prin intermediul A<I
$
-ului #u%
#uport de pl i 2<aC<al3
Caracteristicile tehnologice majore ale eFront #unt
Ar+itectura #-tier 2#eparare clar .ntre interfa utili*ator% logic i 9a*e de date3
Interfa -utili*ator 9a*at pe ?e9 2#pri7in pentru ma7oritatea 9ro?#erelor moderne% inclu#i/ DE F G%
Firefo, H0I G% =+rome% Safari% Opera3
Folo#irea pe #car larg din urmtoarele protocoale i #tandarde T=< - I<% JTT<% JT"4% DJT"4%
<J<% AAAB% S=OR"% 4DA<% UNI=ODE
Datele #tocate .ntr-o 9a* de date rela ional 2"CSK43
Suport .n mai multe lim9i 2#uport Unicode3
Acce#i9il prin intermediul cone,iunilor pe l ime de 9and mic
=aracteri#ticile a/an#ate de #ecuritate 2parole puternice% re#tric ii I<3
Func ionea* 9ine prin canale de criptare i autentificare 2SS43
Ediiile eFront0 eFront /ine .n patru edi ii
eFront Community e#te un #i#tem complet fle,i9il de e-learning &0'% capa9il # .ndeplinea#c o
gam larg de ne/oi de .n/ are0
Community++ aduce .n plu# fa de edi ia Community #uport de pl i i e,ten#ii pe cele mai
cuno#cute re ele de #ociali*are0
eFront Educational e#te o #olu ie fle,i9il pentru organi*a ii educa ionale #au colegii0 Ea aduce
#uport pentru cele mai recente #tandarde de e-learning% .mpreun cu capacit i mai 9une la capitolul
rapoarte0
eFront Enterprise integrea*a mai multe e,ten#ii care #unt potri/ite pentru o companie0 Ace#tea
includ ge#tionarea competen elor% de#crierea 7o9-urilor di#poni9ile% #uport de ierar+i*are% anali*a
e/olu iei de calificare i mai multe0
Conceptele eFront
4ucrul eficient cu eFront .ncepe de la cunoa#terea c6tor/a concepte de 9a* ale #i#temului0
eFront e#te con#truit .n 7urul a H tipuri de utili*atori #tuden i% profe#ori i admini#tratori 2.ntr-un
mediu de .ntreprindere rolurile #unt stagiar% trainer% administrator30 Fiecare tip de utili*ator poate a/ea #u9-
tipuri% cu mai pu ine pri/ilegii din partea utili*atorului principal0 De a#emenea% e#te po#i9il ca un utili*ator
1
interfa programa9il a aplica iei
4
# inter#c+im9e rolurile pentru fiecare lec ie atri9uit0 De e,emplu% un utili*ator poate fi #tudent pentru
lec ia A i profe#or la lec ia !0
eFront folo#e te dou denumiri pentru con inut lec ii i cur#uri0 4ec ia% ca i concept de 9a* al
proce#ului de .n/ are% poate include con inut #tatic 2materialul de predat3 i dinamic 2te#te de /erificare%
progre#ul utili*atorului30 =ur#urile grupea* mai multe lec ii #u9 o entitate concret0
Ec+ipa eFront lupt pentru a do/edi c .n/ area poate de/eni mai eficient prin intermediul
te+nologiei0 eFront e#te un in#trument de .n/ are care pune accentul pe e,perien a utili*atorului% fr a
compromite func ionalitatea0 Fru#trarea oamenilor .n fa a #oft?are-ului de e-learning e legat #au de
co#turile prea mari pentru in#trumente acce#i9ile 2pritenoa#e3 i eficiente% #au de faptul c func ionalit ile
importante i profe#ioni#te lipe#c in#trumentelor open L #ource0
eFront e#te producti/ i di#tracti/% permite func ii de .n/ are .n comunitate% #u# ine principiul de
cuno tin e colecti/e i ofer func ionalit i fa de .n/ area per#onali*at0 eFront com9in cele mai 9une
in#trumente de
$0 organi*are .n companii%
&0 predare din domeniul educa ional% toate oferite gratuit 2open-#ource30
H0 .n/ are indi/idual%
eFront e#te de .ncredere pentru #ute de companii i organi*a ii din .ntreaga lume0 Ace#ta e#te .n pre*ent
di#tri9uit i #u# inut printr-o re ea interna ional de di#tri9uitori cu /aloare adugat pentru #elec ionare i
certificare% care a#igur clien ilor finali calitatea .n in/e#ti ii de e-learning0
:n conclu*ie% eFront e#teun in#trument de formare% comunicare% e/aluare% certificare% file-management
8i #+aring0 <oate fi utili*at ca in#trument autonom% dar poate fi 8i com9inat cu metode de educa5ie
tradi5ional #au #incroni*at 2/ideo-conferin5e% ore /irtuale30
Bibliografie
$0 http$%%ro&'i(ipedia&org%'i(i%)-learning
&0 http$%%'''&timso*t&ro%eournal%elearning&html
H0 http$%%prezi&com%+ul,e-.td,ll%e-learning-de*initie-si-evolutie%
(0 http$%%'''&*luidpo'er&ro%it*ps%)tapa/0TF1"&pd*
I0 http$%%*mi&unibuc&ro%ro%pd*%.--2%cniv% 3e*initii -.--#&doc
F0 http$%%'''&portalhr&ro%avantaele-e-learning-ului%
M0 http$%%'i(i&e*rontlearning&net
N0 http$%%'''&e*rontlearning&net%about-us4sthash&250B!g1&dpu*
O0 http$%%'''&'ebdesigncrate&com%content-management-s6stem%7-open-source-
elearning-cms-plat*orms
5
$'0 http$%%actechco&com%e*ront%
$$0 http$%%ro&decameron-
'ap&com%documents%eFront1resentation.--83ecameron9omana&ppt
6
ANEX. nterfe e eFront
!. "anoul de #a$ pentru profesor % administrator

&. Editarea de con'inut

7
Bar de instrumente
Instrumente de
comunicare
Instrumentele cursului
Editor clasic vizual. Se pot
evidenia anumite elemente din
text, se pot crea imagini, ataa
sunete, secvene video, applet-uri,
flash-uri,
(. ) pagin de #a$ a lec'iei
*. +i$uali$area con'inutului
8
,. -anagementul fi.ierelor
/. -anagement teste
0. 1est n desf urare
9

2. 3eguli
4. 3e$ultate % 5ote
10
ntrebri cu rspunsuri multiple
!6. nstrumente de comunicare
11