Sunteți pe pagina 1din 6

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Mens Sana, Nr. 2/2010

DELIMITĂRI CONCEPTUALE

PRIVIND ACTIVITĂŢILE MOTRICE

CONCEPTUAL DELIMITATIONS

REGARDING THE DRIVING

ACTIVITIES

Prof. univ. dr. Monica BÎCĂ Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Prof. PhD Monica BÎCĂ „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu

Rezumat: „Activităţile fizice sunt fenomene complexe, unitare, conştiente, bazate pe anticipare

şi susţinute de o motivaţie consistentă care suportă and sustained by a consistent motivation which,

Abstract: ”Physical activities are complex phenomenon, unitary, conscious, based on anticipation

frecvent amprenta personalităţii individului. Acestea reprezintă un ansamblu de mişcări sau de acţiuni făcute de organism, o multitudine de operaţii, fapte sau gesturi fizice orientate pentru a îndeplini un anumit obiectiv, în general cu scop adaptabil. Ca exprimare a individului, activităţile fizice reprezintă tipuri specifice prin care se ţinteşte dezvoltarea posibilităţilor umane din perspectiva socială.”

frequently, bears the individual personality finger print. These represent an ensemble of movements or actions made by the organism, a multitude of operations, deeds or physical gestures oriented to accomplish a certain objective, generally with adaptive purpose. As expression way of individual, the physical activities represent specific types by which aim the development of human possibilities from social perspective.”

Cuvinte

cheie:

activităţile

motrice,

antrenamentul sportiv, educaţia fizică, sportterapie

Key words: driving activities, sport training, physical education, sports therapy

Activităţile motrice sunt fenomene complexe, unitare, conştiente, bazate pe anticipare şi susţinute de o motivaţie consistentă în care, cel mai frecvent, se pune amprenta personalităţii individului. Ele reprezintă un ansamblu de mişcări sau de acţiuni produse de organism, o mulţime de operaţii, acte sau gesturi motrice orientate în vederea îndeplinirii unui anumit obiectiv, în general în scop adaptativ. Ca modalităţi de manifestare a individului, activităţile motrice reprezintă genuri specifice prin care se doreşte dezvoltarea posibilităţilor umane din perspectivă socială. Din perspective raţionaliste, activităţile motrice devin accesibile studiului numai prin corelarea dintre cunoaşterea de tip factual, intuitiv cu cea de

The driving activities are complex, unitary phenomena based on anticipation and supported by a consistent motivation where, the most frequently, the emphasis is on the individual’s personality. They represent an ensemble of moves or actions produced by the body, o lot of driving operations, acts or gestures oriented in order to accomplish a certain objective, generally in the adaptable purpose. As the individual’s way of manifesting, the driving activities represent specific types by means of which we want to develop the human possibilities from the social perspective. From reasoning viewpoint, the driving activities become accessible to the study only by the correlation between the factual, intuitive knowledge to the theoretical (experimental, observational) one and the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 2/2010

13

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Mens Sana, Nr. 2/2010

tip teoretic (experimental, observaţional) şi metateoretic (paradigme, legi, concepte etc.).

Analizate cauzal şi procesual, activităţile motrice impun în mod necesar un studiu interdisciplinar, prin folosirea

meta-theoretical one (paradigms, laws, concepts etc.). Being causally and gradually analysed, the driving activities necessarily impose an interdisciplinary study, by using certain information coming from:

unor informaţii care provin din:

Biology

(substrate,

functional

Biologie

(substrat,

mecanisme

mechanisms, biological laws etc.)

funcţionale, legi biologice etc.)

Psychology

(mental

resources,

Psihologie (resurse psihice, mecanisme

mechanisms of establishing the move etc.)

de reglare a mişcării etc.)

Pedagogy

(methods,

means,

resources,

Pedagogie (metode, mijloace, resurse,

programmes etc.)

programe etc.) Sociologie (socializare prin mişcare,

Sociology (socializing by moving, social adaption etc.)

adaptare socială etc.)

Philosophy–

anthropology

(system,

information, establishment etc.) Cybernetics (system, information, establishment etc.). Because of the complexity proper to all the sciences that have in their centre the

ştiinţelor care au în centrul lor studierea human study, the driving activities can be

investigated only in a multidirectional manner and determined in a multifactorial manner. Their analytic approach has to be accomplished only because of didactic reasons and the correct image is being given by the idea: “everything and at the same time”. The activities regarding the human motility (different from the one involved in the work and defence process), differentiated depending on specific objectives, contain:

omului, activităţile motrice nu pot fi investigate decât multidirecţional şi determinate multifactorial. Abordarea lor analitică nu trebuie realizată decât din raţiuni didactice, imaginea corectă fiind dată de ideea: „totul şi în acelaşi timp”. Activităţile care vizează motricitatea umană (alta decât cea implicată în procesul muncii şi al apărării), diferenţiate pe obiective specifice, cuprind:

Filozofie

antropologie

(sistem,

– informaţie, reglare etc.) Cibernetică (sistem, informaţie, reglare etc.). Datorită complexităţii proprii tuturor

Educaţia fizică (formare, dezvoltare);

Physical

education (forming,

Sportul (obţinerea rezultatelor de înalt

development);

 

nivel, excelenţă);

Sport

(obtaining

the

high

results,

Antrenamentul

sportiv

(pregătire

excellence);

 

complexă sistematică, de limită);

Sport

training

(systematic

complex

Competiţia

(emulaţie,

autodepăşire,

training, high limits training);

recunoaştere);

 

Competition (emulation, self-competition,

Activităţi de timp liber (compensare, menţinerea unei stări fizice şi psihice corespunzătoare, plăcere);

acknowledgement); Spare time activities (compensation, maintaining a corresponding physical and

Activităţi

de

expresie corporală

mental status, pleasure);

(realizarea expresiei corporale,

Corporal

expression activities

educarea calităţilor estetice);

(accomplishing the corporal expression,

Kinetoterapie

şi

sportterapie

educating the aesthetic qualities);

(recuperare, integrare socială, o nouă

Physiotherapy and sports therapy

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 2/2010

14

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Mens Sana, Nr. 2/2010

imagine a solidarităţii). Din punct de vedere noţional, termenii specifici domeniului delimitează următoarele arii de cuprindere:

Educaţia fizică – tip de activitate motrică, constituită din acţiuni motrice sistematizate conform unor criterii specifice subiecţilor pentru care este proiectată şi programată. Componentă a educaţiei generale, realizată în cadrul unui proces instructiv-educativ sau în mod independent, în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii şi creşterii calităţii vieţii. Sportul – activitate de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acţiuni motrice, diferenţiate pe ramuri de sport prin care se caută perfecţionarea posibilităţilor morfo-funcţionale şi psihice, concretizate în rezultate ca:

record, depăşire proprie sau a partenerului. Antrenament sportiv – proces complex bio-psiho-pedagogic, planificat, desfăşurat sistematic şi continuu gradat, da adaptare a organismului sportivului la eforturi fizice şi psihice intense, necesare obţinerii performanţei sportive în competiţii. Competiţia – manifestare organizată şi planificată a cărei finalitate constă în stabilirea unor ierarhii pe criterii ce fac posibilă compararea între indivizi, echipe, naţiuni etc., în conformitate cu regulamente elaborate anterior şi recunoscute de participanţi. Activităţi de timp liber – complexe de structuri motrice efectuate individual sau în grup, în scop recreativ, compensator sau formativ, în funcţie de nivelul de pregătire şi de opţiunile subiecţilor. Activităţi de expresie corporală – producţiile (mimici, ritualuri, posturi, mişcări segmentare etc.), care exercită o funcţie de semnal în cadrul activităţilor sociale. Cuprind ansamblul de tehnici

(recovering, social integration, a new image of solidarity). From the notional viewpoint, the terms specific to the field delimit the following containing areas:

Physical education– a type of driving activity consisted of systematized driving activities according to certain criteria specific to the subjects for which it is programmed. It is a component of the general education accomplished in frame of an instructive-educative process or independently, in order to harmoniously develop the personality and to increase the life quality. Sport– competition activity consisted of an ensemble of driving activities, differentiated on sport branches by means of which we want to improve the morpho- functional and mental possibilities concretized in results such as: record, crossing one’s limits or the partner’s limits. Sport training– complex bio-psycho- pedagogical process, planned and developed systematically and gradually continuously, adapts the sportsman’s organism to intense physical and mental efforts that are needed in order to obtain the sport performance in competitions. Competition– an organized and planned manifestation whose ending consists of establishing certain hierarchies basing on criteria those allow us to compare the individuals, the teams, the nations etc., according to the previously elaborated regulations that are known by the participants. Spare time activities – complexes of driving structures accomplished individually or in group, in order to recreate, compensate or form the subject, depending on the training level and on the options of the subjects. Corporal expression activities– the productions (mimics, rituals, postures, segment moves etc.), that exert a signal

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 2/2010

15

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Mens Sana, Nr. 2/2010

function in frame of the social activities. They contain the ensemble of corporal techniques generally grouped and based on the idea according to which it is important to set free forces or behaviours the spread differentiated significations that may be analysed as communication codes. Physiotherapy– a component of the medical physiology that applies specific means (physical exercises), unspecific ones (massage, natural and artificial physical agents, mental means, elements from sports or from sport branches) and complex ones (combination of them) in order to recover somatic-functionally, drivingly and mentally or in order to re- educate certain secondary, compensatory functions. The human moves that represent the general motility are structured from driving acts, actions and activities, grouped as driving abilities. The efficiency of accomplishing them is determined by heredity, education and environment. When there are established objectives regarding the improvement or the development of certain functional, mental abilities, and also of certain indexes of the physical development, the human moves are named physical exercises. The study of the driving activities involves the study of the general motility with a real support on the data of other sciences that refer, at their turn, from the particular perspective, the human motility. That is why this study is consisted as an interdisciplinary analysis perspective having a pronounced anthropological feature of the motility, featured by practicing the physical exercises. The entire system of knowledge, activities and values created in this context accomplishes all the conditions in order to be integrated in the culture patrimony, representing a particular element of its, also known as physical culture. No matter the expression means, the

corporale în general grupate şi bazate pe ideea conform căreia este important să se elibereze forţe sau conduite care vehiculează semnificaţii diferenţiate ce pot fi analizate sub forma unor coduri de comunicare. Kinetoterapie – componentă a kinetologiei medicale care aplică mijloace specifice (exerciţii fizice), nespecifice (masaj, agenţi fizici naturali şi artificiali, mijloace psihice, elemente din sporturi sau ramuri sportive) şi complexe (combinaţii ale acestora) cu scopul recuperării somato-funcţionale, motrice şi psihice sau al reeducării unor funcţii secundare, compensatorii. Mişcările omului, care constituie motricitatea generală, sunt structurate din acte, acţiuni şi activităţi motrice, grupate sub forma deprinderilor motrice. Eficienţa efectuării acestora este determinată de ereditare, educaţie şi mediu. Atunci când se stabilesc obiective privind perfecţionarea sau dezvoltarea unor capacităţi funcţionale, psihice, precum şi a unor indici ai dezvoltării fizice, mişcările omului capătă denumirea de exerciţii fizice. Studiul activităţilor motrice implică studiul motricităţii generale cu un sprijin real pe datele altor ştiinţe care vizează, la rândul lor, din perspectivă particulară, motricitatea umană. De aceea acest studiu se constituie ca o perspectivă de analiză interdisciplinară cu un pronunţat caracter antropologic al motricităţii, caracterizată de practicarea exerciţiilor fizice. Întregul sistem de cunoştinţe, de activităţi şi de valori create în acest context, îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi integrat în patrimoniul culturii, constituind un element particular al acesteia cunoscut sub numele de cultură fizică. Indiferent de modalităţile de exprimare, activităţile motrice răspund scopului general de transformare evolutivă

şi de dezvoltare integrală a personalităţii driving activities answer to the general

purpose of evolutionary transformation and

umane. Lele reprezintă în orice spaţiu

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 2/2010

16

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Mens Sana, Nr. 2/2010

geografic un indicator social important al nivelului cultural revendicat în toate ţările evoluate şi, deci, o preocupare importantă în cadrul politicii de dezvoltare umană sub cele mai diferite forme. Privite din perspectiva obiectivelor, activităţilor motrice conduc la efecte benefice imediate şi de lungă durată. În general, activităţile motrice, ca parte integrantă a acţiunii educaţionale, realizează:

Cunoaşterea realităţii din interiorul şi din afara propriei persoane, însuşirea în mod autonom a valorilor care există la un moment dat; Posibilitatea acţionării eficiente pentru a atinge un nivel bun de competenţă pragmatică (în activitatea zilnică, profesională, sportivă sau de timp liber); Posibilitatea de a trăi în comunitate, de a împărtăşi bucuria mişcării în grup într-o solidaritate care alimentează exprimarea deplină a fiecăruia; Posibilitatea de a fi, a punerii în valoare într-un permanent act de creare a mişcării, de definire printr-un univers propriu de gesturi, acţiuni, strategii etc.; Recuperarea şi integrarea socială a persoanelor cu nevoi speciale, cu handicap şi promovarea unei noi filosofii care să înlocuiască suferinţa individuală cu un climat pozitiv, motivant, de încredere şi parteneriat, de depăşire a condiţiei precare şi de angajare într-o relaţie colectivă puternică şi eficace. Efectele transversale ale activităţilor motrice se concretizează într-o imagine pozitivă a corpului, o percepţie fină a informaţiilor interne, a emoţiilor pozitive legate de învăţarea motrică şi o dorinţă vie de a desfăşura activităţi sportive şi de expresie de-a lungul vieţii.

integral development of the human personality. They represent in any geographical space an important social index of the cultural level claimed in all the evolved countries, so an important concern in frame of the human development policy under the most different types. Regarded from the objectives perspective, the driving activities lead to immediate and long term good effects. In general, the driving activities, as an integrant party of the education action, accomplish the following facts:

Knowing the reality inside and outside his or her person, the autonomously appropriation of the values that exist at a certain moment; The possibility to act efficiently in order to reach a good level of pragmatic competence (in the daily, profession, sport or spare time activity); The possibility to live in a community, to share the joy of the group move in a solidarity that feeds every person’s full expression; The possibility to be, to capitalize in a permanent act of creating the move, of defining by a proper universe of gestures, actions, strategies etc.; The recovery and the social integration of the persons with special needs, with handicaps and promoting a new philosophy that should replace the individual suffering with a positive, motivating climate, a reliable and a partnership one that allows them to cross the precarious condition and to enter in a strong and efficient collective relationship. The transversal effects of the driving activities are concretized in a positive body image, a delicate perception of the inside information, of the positive emotions related to the driving learning and a strong desire to develop sport and expression activities during the life.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 2/2010

17

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Mens Sana, Nr. 2/2010

BIBLIOGRAFIE

1. Cârstea, Gh. – (2001), Didactica educaţiei fizice. ANEFS, Bucureşti

2. Cristea, G. – (2003), Managementul lecţiei. Editura didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti

3. Dragnea; A. Bota A. - (1999), Teoria activităţilor motrice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

4. Dragnea, A. şi colaboratorii – (2000), Teoria educaţiei fizice şi sportului. Editura Cartea Şcolii, Bucureşti

5. Epuran, M. – (1992), Metodologia activităţilor corporale. Editura A.N.E.F.S., Bucureşti

6. Gagea, A. – (1999), Metodologia cercetării în educaţie fizică şi sport. Editura România de mâine, Bucureşti

7. Niculescu, M. – (2001), Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport. A.N.E.F.S., Bucureşti

8. Şerbănoiu, S. – (2002), Lecţia de educaţie fizică. Colecţia activităţilor motrice formative, Bucureşti

BIBLIOGRAPHY

1. Cârstea, Gh. – (2001), Didactics of Physical Education. ANEFS, Bucharest

2. Cristea, G. – (2003), Lesson Management. Didactic and Pedagogic Press, R.A., Bucharest

3. Dragnea; A. Bota A. - (1999), Driving Activities Theory. Didactic and Pedagogic Press, Bucharest

4. Dragnea, A. And collaborators – (2000), Theory of Physical Education and Sports. School Book Press, Bucharest

5. Epuran, M. – (1992), Corporal Activities Methodology. A.N.E.F.S. Press, Bucharest

6. Gagea, A. – (1999), Research Methodology in Physical Education and Sports. România de mâine Press, Bucharest

7. Niculescu, M. – (2001), Scientific Research Methodology in Physical Education and Sports. A.N.E.F.S., Bucharest

8. Şerbănoiu, S. – (2002), Physical Education Lesson. Collection of forming driving activities, Bucharest

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 2/2010

18