Sunteți pe pagina 1din 28

Cerere de Finanare

Linia de buget:
50% grant acordat de Comisia Europeana prin procedura de Restricted call for proposal No.
V!"00#!00#
50% finantare bugetul de stat
Num$r de referin$: 2
%ata limit$ de depunere a proiectelor: &&.05."00'
Numele solicitantului: COMUNA Copalnic Mntur
Nr. %osar
(doar pentru u) intern*
1
PRE-PROPUNEREA
1. Rezumat al proiectului:
+,-nd .n ,edere posibilitatea acces$rii Fondului European +gricol pentru %e),oltare
Rurala (FE+%R* implementat prin rogramul National de %e),oltare Rurala (N%R*/
respecti, 0asura 1"" 2Reno,area/ de),oltarea satelor/ imbunatatirea ser,iciilor de ba)a
pentru economia si populatia rurala/ comuna Copalnic 0$n$3tur/ a,-nd un num$r de locuitori
de 5450/ a identificat aceast$ oportunitate pentru de),oltarea si imbunatatirea conditiilor de
trai a populatiei din unitatea administrati,5teritoriala Copalnic 0$n$3tur.
Reno,area 6i de),oltarea satelor repre)int$ o cerin$ esenial$ pentru .mbun$t$irea
calit$ii ,ieii/ cre6terii atracti,it$ii 6i interesului pentru )onele rurale.
+cti,itatea cultural5artistic$ se desf$6oar$ sporadic 6i ane,oios. C$minele culturale au
ne,oie de finan$ri pentru reali)area unor lucr$ri de reabilitare 6i moderni)are.
C$minul cultural ,a sustine ne,oile social artistice 3i culturale ale cet$7enilor.
+ceasta urmareste sa cree)e un mediu armonios pentru de),oltarea multi5
inteligentelor/ a creati,itatii umane si a reali)arii de sine/ sa creasca si sa educe indi,i)ii
pentru aplicarea potentialului lor creati, in slu8ba de),oltarii lor interioare si a unui mediu
ec9ilibrat de ,iata/ urmareste sa sustina continuitatea legaturilor de familie puternice si sa
intareasca fundamentul unei ,ieti sociale morale si de),oltarea unor relatii naturale/
armonioase intre indi,i)i si grupuri: educa locuitorii in prote8area si restabilirea legaturii
intime intre om si natura.
Construirea unui c$min cultural .n comuna Copalnic 0$n$3tur este necesar$ pentru
sporirea acti,it$7ilor social5culturale dintre cons$teni.
2. Relevan:
2
;onele rurale din Rom-nia pre)int$ o deosebit$ importan$ din punct de ,edere
economic/ social 6i din punct de ,edere al dimensiunii lor/ di,ersit$ii/ resurselor naturale 6i
umane pe care le dein.
<nfrastructura fi)ic$ de ba)$ slab de),oltat$/ .n ma8oritatea comunelor este/ de
asemenea/ una dintre cau)ele care limitea)$ de),oltarea ser,iciilor de ba)$ .n spaiul rural
(facilit$i culturale/ recreaionale/ de .ngri8ire a copiilor 6i b$tr-nilor/ ser,icii de transport
public etc*.
=n ma8oritatea comunelor 6i satelor/ acestea sunt slab de),oltate sau .n unele ca)uri/ aproape
ine>istente.
%e),oltarea economic$ 6i social$ durabil$ a spaiului rural este indispensabil legat$ de
.mbun$t$irea infrastructurii rurale e>istente 6i a ser,iciilor de ba)$. e ,iitor )onele rurale
trebuie s$ poat$ concura efecti, .n atragerea de in,estiii/ asigur-nd totodat$ 6i furni)area unor
condiii de ,ia$ adec,ate 6i ser,icii sociale necesare comunit$ii.
Reno,area 6i de),oltarea satelor repre)int$ o cerin$ esenial$ pentru .mbun$t$irea calit$ii
,ieii/ cre6terii atracti,it$ii 6i interesului pentru )onele rurale. entru .mbun$t$irea calit$ii
,ieii/ un factor determinant .l constituie moderni)area 6i e>tinderea infrastructurii fi)ice
rurale de ba)$ care influenea)$ .n mod direct de),oltarea acti,it$ilor sociale/ culturale 6i
economice 6i implicit/ crearea de oportunit$i ocupaionale.
La ni,elul national/ .n mediul rural/ num$rul de c$mine culturale este insuficient a,-nd .n
,edere ne,oile sociale ale popula7iei.

3. Metoolo!ie "i #u$tena%ilitate:
rincipalele acti,it$7i ale proiectului cuprind administrarea 3i managementul
proiectului/ organi)area lucr$rilor de construc7ii/ efectuarea lucr$rilor de construc7ii/ anga8area
3i instruirea personalului.
?olicitantul .mpreun$ cu ?C @+FFA ?RL ,or fi pilonii principali care ,or asigura pe
,iitor sustenabilitatea proiectului.
artenerii ,or desf$6ura o parte din acti,it$ile propuse prin intermediul pre)entului
proiect 6i dup$ finali)area implementarii acestuia/ .n ,ederea susinerii ni,elului calitati,
obinut/ dar 6i .n ,ederea .mbun$t$irii continue a acestuia.
?ustenabilitatea financiar$ a proiectului ,a fi asigurat$ 6i din acti,itatea curent$ a
solicitantului/ o parte importanta a bugetului ,a fi alocat$ susinerii 6i .mbun$t$irii continue a
calit$ii la ni,el de instituie. +ceasta ,a fi asigurat$ si de ,eniturile ob7inute din e,enimentele
sus7inute .n cadrul C$minului Cultural.
rimaria comunei Copalnic 0$n$3tur fiind instituie public$ ,a finana proiectul prin
fondurile primite de la stat 6i prin redistribuirea profitului.
&. E'pertiz "i capacitate operaional:
Comuna Copalnic Mntur a mai participat la proiecte similare.
Argani)a7ia noastra nu a mai reali)at astfel de proiecte.
3
(EREREA )E *+NAN,ARE. RA<EC@ CAN?@RB<RE CC0<N CBL@BR+L
CA0BN+ CA+LN<C 0CNCD@BR
1. )E#(R+ERE
1.1 -itlu CAN?@RB<RE CC0<N CBL@BR+L CA0BN+ CA+LN<C 0CNCD@BR
1.2 .oc /locuri0 e e$1"urare
CA0BN+ CA+LN<C 0CNCD@BR/ EB%. 0+R+0BRED
1.3 (o$tul proiectului "i $uma $olicitat e la ANE#
Costul total eligibil al
proiectului
?uma solicitat$ de la +NE? % din costul totalul al
proiectului
RAN
#50000/00
RAN
F4'500/00
'5 %
1.& Rezumat
%urata proiectului &# luni
Abiecti,ele proiectului
OBIECTIV GENERAL : ,i)ea)$ .mbun$t$irea acti,it$7ilor cultural5
artistice .n cadrul comunei Copalnic 0$n$3tur.
OBIECTIVE !ECI"ICE
?porirea accesului localnicilor la e,enimente cultural5
artistice
Construirea C$minului Cultural
Ridicarea ni,elului de cultur$ a locuitorilor
%e),oltarea 6i implementarea programelor sociale 6i
culturale care au drept int$ localnicii
artener(i*
Grup(uri* int$
1
5450 de persoane
Heneficiari finali
2
locuitorii comunei Copalnic 0$n$3tur
Re)ultate estimate
5 sporirea num$rului de persoane care frec,entea)a e,enimente
1
Grupuri int sunt grupurile / entitile care sunt afectate pozitiv n mod direct prin proiect, la nivelul scopului
proiectului.
2
Beneficiari finali sunt cei care vor eneficia pe termen lung din proiect, la nivelul societii sau sectorului n ansamlu.
4
cultural5artistice 3i sociale
5 organi)area regulat$ de e,enimente .n cadrul C$minului Cultural
5 .nfiin7area unei trupe de teatru
5 .nfiin7area unei trupe de dans
rincipalele acti,it$i A(-+2+-A-+
Amini$trare $i mana!ement
Or!anizarea lucrarii e con$trucii
tu#ii pre$atitoare si #ocumente #e proiectare
O%&inerea #e a'i(e) acor#uri *i autori(a&ii
!roiectare *i in$inerie
.ucrarea propriuzi$ e con$trucii
Or!anizarea activitatilor $peci1ice :
An$a+are personal cali,icat
+mplementarea pro!ramelor $ociale3 cultural arti$tice 4i
eucationale.
"esti'alul #e #ansuri populare.
Cursuri #e #ans
Teatru #e 'ara
Monitorizarea centrului cultural
5
1.5 O%iective
OBIECTIV GENERAL : ,i)ea)$ .mbun$t$irea acti,it$7ilor cultural5artistice .n cadrul
comunei Copalnic 0$n$3tur.
OBIECTIVE !ECI"ICE
?porirea accesului localnicilor la e,enimente cultural5artistice
Construirea C$minului Cultural
Ridicarea ni,elului de cultur$ a locuitorilor
%e),oltarea 6i implementarea programelor sociale 6i culturale care au drept int$
localnicii
1.6 7u$ti1icare
1.6.1. Rele,ana proiectului pentru obiecti,ele 6i priorit$ile programului
C$minul Cultural urmareste sa cree)e un mediu armonios pentru desf$3urarea
acti,it$7ilor cultural5artistice si sociale si sa intareasca fundamentul unei ,ieti sociale morale
si de),oltarea unor relatii naturale/ armonioase intre indi,i)i si grupuri.
1.6.2. <dentificarea necesit$ilor 6i constr-ngerilor percepute .n ara(ile* ,i)at$(e*/ .n
special .n regiunea(unile* ,i)ate
Necesitatea de a organi)a mai multe e,enimente culturale/ sociale 3i artistice este
stringent$ pentru ridicarea ni,elului cultural. Lipsa de interes spre astfel de acti,it$7i
sublinia)$ aceast$ necesitate.
<nfrastructura fi)ic$ de ba)$ slab de),oltat$ .n spaiul rural
Reno,area 6i de),oltarea satelor repre)int$ o cerin$ esenial$ pentru .mbun$t$irea
calit$ii ,ieii/ cre6terii atracti,it$ii 6i interesului pentru )onele rurale. entru
.mbun$t$irea calit$ii ,ieii/ un factor determinant .l constituie moderni)area 6i
e>tinderea infrastructurii fi)ice rurale de ba)$ care influenea)$ .n mod direct
de),oltarea acti,it$ilor sociale/ culturale 6i economice 6i implicit/ crearea de
oportunit$i ocupaionale.
Construcia 6i moderni)area unei infrastructuri adec,ate sunt eseniale/ at-t pentru
de),oltarea economic$ 6i social$ a )onelor rurale
Bn element important .n de),oltarea socio5economic$ a mediului rural este/
formarea profesional$/ care repre)int$ ImotorulJ pentru o bun$ de),oltare.
0ediul fi)ic nu indepline6te standardele/ nu e>ist$ implicare .n reali)area celor mai
bune condiii pentru e,enimente culturale.
6
+nve$titia 1ace parte in planul e ezvoltare locala 8 con1orm are$ei emi$e e
(on$iliul 7uetean.
1.6.3. %escrierea grupului ! grupurilor int$ 6i a beneficiarilor finali/ precum 6i num$rul
estimat de beneficiari
Grup int$: 5450 persoane
Heneficiari: locuitorii comunei Copalnic 0$n$3tur (5450 persoane*
1.6.&. 0oti,ele pentru selectarea grupului ! grupurilor int$ 6i identificarea ne,oilor 6i
constr-ngerilor acestora. Cum r$spunde proiectul la ne,oile grupului ! grupurilor int$ 6i
ale beneficiarilor finaliK
<n pre)ent/ implicarea acti,$ .n e,enimente sociale este tot mai sc$)ut$ datorit$ altor
acti,it$7i ,irtuale (8ocuri ,ideo/ filme/ emisiuni @V/ internet*. entru tre)irea interesului fa7$
de acti,it$7i culturale este necesar$ construirea unui C$min Cultural si organi)area de
e,enimente care s$ implice un num$r c-t mai mare de persoane .n astfel de acti,it$7i.
C$minul Cultural este locul ideal pentru culturali)are/ iar pentru ob7inerea acestui
re)ultat este ne,oie de un program bogat .n cadrul acestei institu7ii.
1.9 )e$crierea etaliat a activitilor
1. Amini$trare "i mana!ement
C$minul Cultural intr! sub incidena administr!rii rim!riei comunei Copalnic
0$n$3tur.
+ administra repre)int! o acti,itate e>ecuti,! pus! sub semnul comen)ii sau a
deleg!rii de atribuii/ iar c-nd aceasta acti,itate reali)ea)! obiecti,ele slu8indu5se de puterea
public! prin derogarea de la regulile dreptului comun/ ea dob-nde6te atributele administraiei
publice.
+dministraia public! prin intermediul autorit!ilor publice/ respect! 6i ocrote6te ,iaa
intim!/ de familie 6i pri,at!/ potri,it competenelor ce .i re,in (Constituia Romaniei/ art. "#/
alin. &*.
+dministraia public!/ .n orice societate/ repre)int! Laparatul de gestiune al problemelor
publiceJ/ este un instrument al statului indispensabil .n atingerea unor de)iderate/ a unor
obiecti,e ma8ore determinate de elemente de reali)are a unor ,alori politice stabilite prin acte
8uridice .n scopul satisfacerii interesului general/ prin aciunea puterii publice. +dministraia
repre)int!/ de altfel/ organi)area oric!rui grup social e,oluat/ instrumentul de coe)iune 6i de
coordonare indispensabil!/ f!r! de care societarea se de)integrea)!.
L+pariia ,ieii administrati,e locale a precedat cu mult pe aceea acelei generale
pentru c!/ .n ordinea istoric! a lucrurilor/ comuna cu ne,oile ei proprii a ap!rut .nainte de
na6terea statuluiJ .
ersoana desemnat! administr!rii gr!diniei este managerul de proiect Dandor Fla,ius/
acesta fiind responsabil pentru implementarea cu succes a acti,it$ilor proiectului 6i atingerii
re)ultatelor planificate .n proiect. ?upra,eg9ea)$ desf$6urarea )ilnic$ a proiectului 6i
gestionea)$ ec9ipa proiectului.
7
articip! la diferite 6edine sectoriale 6i tematice rele,ante sau 6edinele organi)ate de
instituii de stat/ ,a .nsoi consultanii internaionali pe parcursul misiunilor lor 6i ,a fi la
curent cu acti,it$ile noi din sector finanate de ali donatori.
0enine relaia cu colaboratorii 6i partenerii implicai .n proiectele pe care le coordonea)$
(identificarea proiectelor de interes comun/ propunerea unei colabor$ri/ .nc9eierea de
parteneriate/ informarea permanenta a partenerilor si omologilor despre stadiul in care se afla
proiectele de interes comun*.
2. Or!anizarea lucrarii e con$trucii:
a* ?tudii pregatitoare si documente de proiectare
?e ,a .ntocmi studiul de fe)abilitate al C$minul Cultural/ documentele necesare
proiect$rii fiind sc9ia de construcie a c$minului.
b* Abinerea de a,i)e/ acorduri 6i autori)aii
?e ,a intocmi fisa de date a ac9i)itiei ( ane>a nr. & */ declaratia pri,ind eligibilitatea
( ane>a nr. " */ scrisoarea de inaintare ( ane>a nr. 1 */ scrisoarea de garantie (ane>a nr. F*/
scrisoarea de garantie de buna e>ecutie ( ane>a nr. 5 *
c* roiectare 6i inginerie
3. .ucrarea propriuzi$ e con$trucii
?e dore6te reali)area unui C$minul Cultural a,-nd o sal$ de spectacole/ o sal$ de 3edin7e/ o
sal$ de mese/ buc$t$rie/ birou administrator/ ,estiare femei de ser,ici/ grupuri sanitare
aferente/ ane>e M depo)ite aferente.
? teren N 1100 mp
?uprafaa util!: "&'5 mp
?uprafaa construit! : "100 mp
A@N'0%
CB@N0.#5
C$minul Cultural din comuna Copalnic 0$n$3tur ,a a,ea regim de .n!lime
In,rastructura: fundaii 6i ele,aii din beton armat.
uprastructura: pere7i din c$r$mid$ portant$ 3i st-lpi din beton armat.
Construcia c$minului cuprinde:
" lucr!ri de construcii 6i instalaii aferente organi)!rii de 6antier:
" c9eltuieli cone>e organi)!rii de 6antier:
" alimentare cu ap!:
" canali)are:
" alimentare cu ga)e naturale:
" alimentare cu agent termic:
8
" alimentare cu energie electric!:
" telecomunicaii:
" alte tipuri de reele e>terioare.
4. Or!anizarea activitilor $peci1ice
Per$onal: director administrati,/ " instructori dans/ " instructori teatru/ " .ngri8itoare.
5. +mplementarea pro!ramelor $ociale3 cultural arti$tice "i eucaionale.
6. %urata programelor: 4 s!pt!m-ni.
Cursuri de dans. Festi,alul de dansuri populare.
Copii cu ,-rsta .ntre 45 &4 ani se ,or putea .nscrie s$ participe la cursurile de dans ce se ,or
organi)a pe parcursul ,erii cu cei doi profesori de dans. La sf-r3itul cursurilor se ,a
organi)a Festi,alul de dansuri populare/ oca)ie cu care se ,or premia cei mai buni
dansatori.
@eatru de ,ara
Cursurile de teatru se organi)ea)$ pentru persoane de toate ,-rstele. e parcursul ,erii/
trupa de teatru format$ ,a pre)enta diferite piese din folclorul rom-nesc.
9. Monitorizarea centrului cultural
0onitori)area centrului cultural const$ .n e,aluarea periodic$ a e,enimentelor culturale
organi)ate .n cadrul C$minului Cultural. ?e urm$re3te ob7inerea unui program calitati, 3i
totodat$ instructi, pentru to7i participan7ii.
1.: Metoolo!ia
&. %escrierea rolului 6i particip$rii a diferiilor actori (parteneri locali/ grupuri int$/
autorit$i locale etc.*/ precum 6i 8ustificarea rolului desemnat fiec$ruia.

(ON#+.+U. .O(A. A. (OMUNE+ (OPA.N+( M;N;<-UR
=n acest proiect Consiliu Local al comunei Copalnic 0$n$3tur a fost lider implic-ndu5
se .n toate acti,it$ile proiectului.
Costul total al proiectului a fost de #50000/00 RAN/ iar contribuia Consiliul Local al
comunei Copalnic 0$n$3tur a fost de &#"500/00 RAN. Rolul 6i implicarea .n preg$tirea
proiectului propus5 +tragerea de fonduri.
#( -A**O #R.
9
#( -A**O #R. pune la dispo)iie un portofoliu complet de materiale pentru
construcii/ finisa8e 6. amena8$ri sisteme pentru acoperi6uri/ produse pentru amena8$ri
interioare/ instalaii sanitare 6i termice/ ec9ipamente electrice/ corpuri de iluminat 6i p-n$ la
materii prime pentru mobilier.
Fora logistic$ a companiei este confirmat$ de parcul logistic ce cuprinde un num$r
impresionant de camioane speciali)ate care asigur$ ma>im de operati,itate la desc$rcare.
Furni)orii sunt companii de marc$ rom-ne6ti/ dar 6i parteneri internaionali de
prestigiu din Germania/ +ustria/ El,eia/ Frana/ <talia/ 0area Hritanie/ Alanda/ ?uedia/
Ce9ia/ olonia 6i ?lo,acia.
Compania deine un portofoliu de peste &0000 clieni/ din mai multe domenii de
acti,itate/ cei mai muli acti,-nd .n domeniul construciilor.
0isiunea companiei este de a fi un partener important pentru constructori/ asigur-ndu5
le gama complet$ de materiale .nsoite de consultana te9nic$ de specialitate. Firma a crescut
puternic datorit$ dinamismului/ adaptabilit$i rapide 6i fle>ibilit$ii sale.
#( -A**O #R. susine c$ Lfr o echip bine pregatit, cu cunotine tehnice
temeinice i foarte comunicativ, far respectarea unei ferme conduite, att intern ct i
n relaia cu partenerii, succesul nu ar fi putut fi obinut ntr-o pia foarte competitivJ.
6i asum$ responsabilitatea de a .ndeplini anga8amentele f$cute partenerilor 6i clienilor
s$i / .neleg-nd clar urgena 6i serio)itatea acti,it$ii lor.
%atorit$ calitaii produselor 6i ser,iciilor a primit numeroase diplome 6i cerific$ri.
". Ec9ipa propus$ pentru implementarea proiectului (pe funcii*
E>pert accesare fonduri structurale
0anager proiect
+sistent proiect
Consultant proiect
Coordonator de proiecte
10
1.= )urata "i planul proiectului
%urata proiectului ,a fi de &# luni.
lanul proiectului :
Nr.
crt
A(-+2+-A-+ mai iunie iulie aug. sept. oct. nov. dec.
ian
.
feb
.
mart. apri. mai iunie iulie aug.
1. Amini$trare $i mana!ement ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
2. Or!anizarea lucrarii e con$trucii3
amena>ri !rini:
tu#ii pre$atitoare si #ocumente #e
proiectare
'
O%&inerea #e a'i(e) acor#uri *i
autori(a&ii
'
!roiectare *i in$inerie ' '
3. .ucrarea propriuzi$ e con$trucii ' ' ' ' ' '
&. Or!anizarea activitatilor $peci1ice :
An$a+are personal cali,icat '
5. +mplementarea pro!ramelor $ociale
$i eucationale :
Cursuri #e #ans.
"esti'alul #e #ansuri populare
' ' '
Teatru #e 'ar ' ' '
6. +n$crieri copii ' '
9. Monitorizarea centrului eucativ ' ' '
11
2. RE?U.-A-E PRE(ON+?A-E
2.1 +mpactul preconizat a$upra !rupurilor int@%ene1iciarilor
#ituaia !rupurilor int@%ene1iciarilor
<n comuna Vama nu e>ista gradinita. Cladirea in care functionea)a actualmente
gradinita/ apartine aro9iei Romano5Catolice si este in regim de inc9iriere.
<n,estitia face parte din planul de de),oltare locala M conform adresei emise de
Consiliul Eudetean.
2.1 Rezultate concrete
5 sporirea num$rului de copii care frec,entea)a .n,$$m-ntul de la &"0 .n pre)ent la 500 dupa
finali)area proiectului
5 implementarea programelor educaionale 6i monitori)area re)ultatelor acestora/ re)ult-nd
cre6terea capacit$ii copiilor de .n,$are rapid$ 6i a capacit$ii de sociali)are
5 cre6terea facilit$ilor 6i programelor e>tra6colare oferite de gradini$/ re)ult-nd cre6terea
tarifelor de la "00 lei!lun$ .n pre)ent la F00 lei!lun$ dup$ finali)area proiectului
5 instruirea a &0 educatori 6i elaborarea g9idului metodologic pentru educatori c-t 6i pentru
p$rini
2.2.#u$tena%ilitate
?olicitantul .mpreun$ cu ?C @ER0 LB? ?RL ,or fi pilonii principali care ,or
asigura pe ,iitor sustenabilitatea proiectului.
artenerii ,or desf$6ura o parte din acti,it$ile propuse prin intermediul pre)entului
proiect 6i dup$ finali)area implementarii acestuia/ .n ,ederea susinerii ni,elului calitati,
obinut/ dar 6i .n ,ederea .mbun$t$irii continue a acestuia.
?ustenabilitatea financiar$ a proiectului ,a fi asigurat$ 6i din acti,itatea curent$ a
solicitantului/ o parte importanta a bugetului ,a fi alocat$ susinerii 6i .mbun$t$irii continue a
calit$ii la ni,el de instituie.
rimaria comunei V+0+ fiind instituie public$ ,a finana proiectul prin fondurile
primite de la stat 6i prin redistribuirea profitului.
13
2.3.(arul lo!ic
+ntervenie lo!ic +nicatori e per1orman
veri1ica%ili An mo o%iectiv
#ur$e "i mi>loace e
veri1icare
+poteze
O%iective
!enerale
Vi)ea)$ .mbun$t$irea condiiilor de
,ia$ pentru populaie/ asigurarea
accesului la ser,iciile de ba)$ 6i
.ncura8area di,ersificarii economiei
rurale .n ,ederea reali)$rii unei
de),olt$ri durabile.
%oar '0% din copii din localitate
frec,entea)a cursurile prescolare
si au acces la ser,iciile de ba)a
din in,atamant.
%in cei &0 educatori care
colaborea)a la acest proiect/ cel
putin ' aprecia)a obiecti,ele
propuse in cadrul proiectului.
E,aluarea finala
%ir. Eudeteana de statistica
<nformatii ale <?E
O%iective
$peci1ice
?porirea accesului copiilor cu ,arsta
intre &5# ani din )onele rurale la
.n,$$m.ntul prescolar si mai tar)iu la
cel obligatoriu.
Reno,area ba)ei te9nico5materiale 6i
didactice a instituiilor pre6colare si
totodata de),oltarea 6i implementarea
programelor sociale 6i educaionale care
au drept int$ copiii din )onele
de)a,anta8ate din punct de ,edere
cultural 6i economic
Cel putin &"0 de copii au
beneficiat de pregatirea
prescolara.
Cresterea numarului de copii cu
&5% dupa primul an/ din cadrul
comunei
Registrul de e,identa al
copiilor din cadrul
gardinitei.
0onitori)area gradinitei
timp de " luni
Brmarirea campaniei de
promo,are.
E>istenta unei
finantari
E>istenta unui cadru
legislati, stabil
Factorul demografic/
nataliatea.
Concurenta

Rezultate
preconizate
?porirea num$rului de copii care
frec,entea)a .n,$$m-ntul de la &"0 .n
pre)ent la 500 dupa finali)area
proiectului <mplementarea programelor
educaionale 6i monitori)area
re)ultatelor acestora/ re)ult-nd cre6terea
capacit$ii copiilor de .n,$are rapid$ 6i
40% din numarul de copii al
gardinitei/ O0% din cadrele
didactice ale gradinitei si 55% din
numarul parintior participa la
e,aluarea finala a proiectului si
aptecia)a eficinta acti,itatii
derulate.
<ntalnirea initiala si finala cu
intregul colecti, de cadre
didactice din cadrul
gradinitei/ cu copii/ cu
parintii si cu repre)entantii
autoritatilor locale si ai <?E
(opa 0ariana*
ublicul tint$ trebuie
sa aiba o
recepti,itate ridicata
?pri8inul autoritatilor
locale
0utarea parintilor in
alte localitati
15
a capacit$ii de sociali)are
Cre6terea facilit$ilor 6i programelor
e>tra6colare oferite de gradini$/
re)ult-nd cre6terea tarifelor de la "00
lei!lun$ .n pre)ent la F00 lei!lun$ dup$
finali)area proiectului
<nstruirea a &0 educatori 6i elaborarea
g9idului metodologic pentru educatori
c-t 6i pentru p$rini
Cresterea numarului de programe
implementate/ de la 1 la 5/ in
cadul proiectului si perfectionarea
lor. ?tabilirea planului de
in,atamant si a orarului.
Activiti Activitatea 1 : +dministrare si
management
Activitatea 2 : Argani)area lucrarii de
constructii
Activitatea 3 : Lucrarea propriu)isa de
constructii
Activitatea & : Argani)area acti,itatilor
specifice
Activitatea 5: +cti,itatea de instruirea.
<mplementarea programelor sociale si
educationale .
Activitatea 6: 0onotori)area centrului
educati,
0i8loacele necesare sunt:
ublicitatea
romo,area
Culegerea informatiilor
?patii de in,atare si 8oaca
Resurse umane speciali)ate
Reali)area afiselor/
pliantelor/ fluturasilor si
in,itatiilor adresate si
distribuite membrilor
localitatii Vama.
Costul total al proiectului
este de FF&410.00 RAN
<mpartirea sarcinilor
@rainingul resurselor
umane
E>istenta resurselor
financiare 6i
materiale
+utori)atii de
functionare/
autori)atii sanitare
16
3.BUCE-U. PRO+E(-U.U+
(o$turi Numr (o$t
unitar
/in RON0
(o$turi
/in RON0

e uniti
1. (Deltuieli pre!atitoare
&.&?tudii pregatitoare si documente de
proiectare (studii de fe)abilitate/ studii de
impact de mediu/ anali)e cost5beneficiu/
autori)atii si planuri te9nice/ c9eltuielile cu
procedurile de ac9i)itii publice etc
&000/00
&."C9eltuieli cu procurarea
autori)atiilor!a,i)elor pre,a)ute .n legislatia
nationala O00/00
&.1C9eltuieli oca)ionate de .nt-lnirile dintre
parteneri si!sau parteneri asociati/ alte
grupuri interesate: O40/00
&.FConsultanta e>terna pentru elaborarea
proiectului &"00/00
#u%total (Deltuieli pre!atitoare &E:E3EE
2.(Deltuieli e per$onal
".& ?alarii (cost total/ personal local*

".&.& ersonal te9nic
5 &"00 '"000/00
".&." ersonal administrati,!au>iliar
" '50 &4000/00
"." ?alarii (cost total/ personal din afara
$rii!internaional*
0/00
".". articipani la seminarii!conferine
5 "50 &"50/00
Subtotal Cheltuieli de personal
=125E3EE
3.(Deltuilei e tran$port $i cazare

1.& C9eltuieli de transport &"00/00
1." c9eltuieli de ca)are 0/00
1.1 C9eltuieli cu diurna ' &00 4F00/00
Subtotal cheltuieli de transport si cazare =6EE3EE
&. (Deltuieli cu $erviciile e'terne
F.&.?er,icii de management de proiect 4000/00
F.".E>perti e>terni " &500 F500/00
F.1.E>perti te9nici si financiari & &000 "000/00
F.F.+cti,itatii de informare si publicitate "000/00
#u%total (Deltuieli cu $erviciile e'terne 165EE3EE
5.(Deltuieli e inve$titie
17
.!.Cheltuieli pentru obinerea i
amena"area terenului
Abinerea terenului 0/00
+mena8area terenului 0/00
+mena8$rii pentru protecia mediului 6i
aducerea la starea iniial$ 0/00
5.2.(Deltuieli pentru a$i!urarea utilitilor
nece$are o%iectivului 0/00
.#.Cheltuieli pentru proiectare i asisten
tehnic
?tudii de teren &000/00
Abinerea de a,i)e/ acorduri 6i autori)aii O00/00
roiectare 6i inginerie 5000/00
Argani)area procedurilor de ac9i)iie public$ 500/00
Consultan$ &500/00
+sisten$ te9nic$ 1500/00
.$.Cheltuieli pentru investiia de baz
Constructii si instalatii 40000/00
Lucrari de re)istenta &0000/00
Lucrari de ar9itectura #5000/00
Lucrari de instalatii electrice '000/00
<nstalatii termice &&000/00
instalatii sanitare 5000/00
0onta8ul utila8elor te9nologice &100/00
Btila8e/ ec9ipamente te9nologice 6i
funcionale cu monta8 &&500/00
Btila8e f$r$ monta8 6i ec9ipamente de
transport "1500/00
%ot$ri "5000/00
+cti,e necorporale #000/00
..%lte cheltuieli
Argani)are de 6antier "000/00
Lucr$rii de construcii 6i instalaii aferente
organi)$rii de 6antier "000/00
C9eltuieli cone>e organi)$rii de 6antier 500/00
Comisioane/ cote/ ta>e/ costul creditului 400/00
C9eltuieli di,erse 6i nepre,$)ute 500/00
..Cheltuieli pentru darea n e&ploatare
reg$tirea personalului de e>ploatare "000/00
robe te9nologice 6i teste O00/00
Subtotal Cheltuieli de investitie '(($)),))
6. (Deltuieli amini$trative
#.&.Categoria &: telefon/ fa>/ c9eltuieli
postale etc: 5000/00
#.".Categoria ": .ncal)ire/ electricitate/
iluminat/c9irie birou/etc 1#000/00
18
#.1.Categoria 1: consumabile de birou/ cum
ar fi/9artie/ toner/ instrumente de scris F000/00
Subtotal Cheltuieli administrative $))),))
9. Alte co$turi3 $ervicii
'.& ublicaii 500/00
'." ?tudii/ cercet$ri 500/00
'.1 Costuri pentru audit 0/00
'.F Costuri pentru e,aluare F000/00
'.5 @raduceri/ interprei 0/00
'.# ?er,icii financiare (costul garaniilor
bancare etc.* 0/00
'.' Costuri pentru conferine!seminarii &000/00
'.4 +ciuni pentru asigurarea ,i)ibilit$ii
proiectului 1000/00
Subtotal %lte costuri, servicii =EEE3EE
-O-A. (O#-UR+ &&1:3E3EE

&. #UR#E.E )E *+NAN,ARE PRE(ON+?A-E
5.
?uma rocenta8
RAN din total
%

Contribuia solicitat$
+NE? pentru acest
proiect 11&1'"/50 '5%

Contribuia altor
organi)atii

+lte contributii &&0F5'/50 "5%
Nume
Con#i&i
i
R<0+R<+ CA0BNE<
V+0+@A@+L CAN@R<HBP<< FF&410/00
@A@+L GENER+L FF&410/00
19
++. #O.+(+-AN-U.
1. +)EN-+-A-E
)enumirea o1icial complet :
C*+,-% .ama
Naionalitate: Rom-n$
Are$ o1icial:
3
comuna Vama) nr.-./) +u#e&ul atu0Mare
Are$ po"tal: Cod po6tal: FF'150
Numr e tele1on: prefi>ul $rii
Q prefi>ul ora6ului Q num$r
@elefon: 0"#&545'00&
Numr e 1a': prefi>ul $rii Q
prefi>ul ora6ului Q num$r
Fa>: 0"#&45'00&
Fe%$ite:
9ttp:!!RRR.comuna5,ama.info!
E-mail primariaS,ama5sm.ro

Orice $cDim%are e are$3 numere e tele1on3 numere e 1a' "i mai ale$ e-mail tre%uie
$ 1ie noti1icat An $cri$ ANE#. ANE# nu poate 1i re$pon$a%il An cazul An care nu poate
contacta $olicitantul.
2. )E-A.++ )E#PRE BAN(;
%enumirea @re)orerie!b$ncii
@RE;ARER<+ ?@+@BLB<
%enumirea sucursalei!filialei
@RE;ARER<+ ?@+@BLB< NEGRE?@< A+?
+dresa @re)oreriei!b$ncii!sucursalei
NEGRE?@< A+? ?@R.V<C@AR<E< &0O
@itularul de cont
CA0BN+ V+0+
Cod <H+N
RA45@RE;5F4"&F50"TTTTTTT
#
$aca nu este n una dintre rile enumerate n seciunea 2.1.1%1& a G'idului, v rugm s (ustificai locaia acestuia.
20
3. )E#(R+EREA #O.+(+-AN-U.U+
<NFAR0+P<< %E?RE EN@<@+@E+ RE?AN?+H<LC CB <0LE0EN@+RE+
RA<EC@BLB<
(omuna 2ama
Consiliul Local Vama este +utoritate ublic$ Local$/ .nfiinat$ .n ba)a art. 4 din
Regulamentul cadru de funcionare a consiliilor locale aprobat prin Ardonana Gu,ernului nr.
15!"00"/ modificat$ 6i completat$ prin Legea nr. #'1!"00".
RE;EN@+RE+ CA0BNE< V+0+
21

Comuna Vama este situata in partea de est a 8udetului ?atu 0are/ la F Um de orasul NegrestiMAas si la F5
Um distanta de municipiul ?atu 0are/ resedinta 8udetului. Comuna Vama se in,ecinea)a la nord5est cu
orasul NegrestiMAas/ la ,est comuna Arasu Nou si satul Racsa/ iar la sud comuna Nistru/ 8udetul
0aramures.
.
%enumirea comunei pro,ine de la punctul ,amal care a e>istat pe ,remuri/ unde se platea ,ama pentru
transportul de lemne si alte marfuri/ care mergeau spre Ce9ia/ ?lo,acia si olonia. %e atunci/ numele
localitatii a ramas LVamaJ.
Legatura cu orasul Negresti5Aas se reali)ea)a prin %N &O e>istand transport in comun/ iar cu municipiile
?atu 0are si Haia 0are/ prin soseaua nationala care face legatura si cu municipiul ?ig9etu 0armatiei.

rin calea ferata normala ?atu 0are5Hi>ad/ comuna are legatura cu localitatile: Arasu Nou/ Li,ada si
Hoti). Relieful comunei este format din dealuri/ continuare a prelugirii muntilor/ terenuri colinare care se
prelungesc in podisuri/ luand apoi forma unor platouri intinse/ care se continua in sensul luncilor raurilor
@alna 0are si @alna 0ica.
+$toric
Comuna Vama este atestata documentar din anul &"'0. +lte documente care atesta e>istenta comunei
datea)a din anul &1'5 si sunt mentionate in manuscrisul intitulat J0onografia @arii AasuluiJ/ care apartine
unui scriitor mag9iar.
rimaria comunei
Vama
Caminul cultural din
comuna Vama
?coala generala cu clasele <5
V<<< din comuna Vama
Hiserica greco
catolica

22
+se)are istorica / comuna Vama este situata in mi8locul unui cadru natural de o frumusete coplesitoare:
munti impaduriti (Abcinele Huco,inei si Raraul la o altitudine de &0005&#50 m* ce ofera posibilitatea unor
drumetii reconfortante sau a unor minunate partide de ,anatoare/ rauri cristaline (0oldo,a si 0oldo,ita*
care susura in ti9na legende de odinioara.
#upra1ata
Comuna Vama se intinde pe o suprafata de 5&0F 9a/ din care 1#5 9a intra,ilan si F'1O 9a e>tra,ilan.
)emo!ra1ie
La recensamantul din anul "00"/ populatia comunei era de 1#'0 locuitori.
#tructura populaiei pe $e'e $i vGr$te
05&F ani/ barbai: &6= 12.99 H
05&F ani/ femei: &16 11.33 H
&555O ani/ barbai: 13151 31.36 H
&555O ani/ femei: 13162 31.66 H
#0Q ani/ barbai: 2E6 5.61 H
#0Q ani/ femei: 266 9.2& H
-otal: 3369E
comuna Rata $aracieiH Pro1unzimea $araciei
H
#everitatea $aracieiH
2ama 29.& :.& 3.:
Gospodarii &&5&
Eucatie3 $anatate
<n comuna functionea)a o scoala generala si o gradinita/ un cabinet medical a,and un medic si doua
asistente. %e asemenea/ din punct de ,edere 8uridic/ comuna Vama se afla pe ra)a 8udecatoriei Negresti5
Aas
23
Relie1
Comuna este situata in %epresiunea Aasului/ la sud5est5ul 0untilor Gutin/ la o altitudine de 500 m/ cel mai
inalt punct fiind 0untele 0ic/ cu o inaltime de &0&& m.
Relieful comunei este format din dealuri/ continuare a prelugirii muntilor/ terenuri colinare care se
prelungesc in podisuri/ luand apoi forma unor platouri intinse/ care se continua in sensul luncilor raurilor
@alna 0are si @alna 0ica. Vatra comunei se desfasoara la altitudinea de &405"&0 m/ocupand lunca
@alnei /insa teritoriul sau administrati, se intinde mult spre sud cuprin)and sesurile si tapsanele
piemontane slab inclinate/pana la "505150m si culmile accidentate orientate in general ?5N /apartinand
0untilor Gutai ce a8ung la peste #005'00 m inaltime (limita 8udetului ?atu 0are catre 8udetul:
0aramures*.
(lima
Clima este temperat5continentala/ cu temperaturi medii/ ,ara de &5 5 "0 grade C iarna de 54 Q1 grade C/
,antul predominand in partea de sud5,est a comunei.
recipitatiile sunt intre minim F00 mm!mp si ma>im &000 mm!mp. e fondul climatului temperat
continental moderat /comuna se afla sub influenta maselor de aer ,estice (oceanice* umede si cu ,ariatii
termice moderate ale temperaturii aerului intre ,ara si iarna.
%ispunerea in trepte determina si eta8area celorlalte conditii de mediu.?e remarca /astfel/scaderea
temperaturii medii anuale de la 4 la F grade C/cresterea cantitatii anuale de precipitatii /de la '00 mm la
&000 mm/din care precipitatiile solide ca)ute in se)onul rece determina acoperirea solului cu strat de
)apada timp de F55#5 )ile .Cantitatile ma>ime ca)ute in "F ore /care pot declansa ,iituri locale si
inundatii /inregistra)a circa &005&F0 mm!"F ore.<n luna ianuarie /temperatura medie scade cu altitudinea de
la 5".....51 grade C /pana la Q#grade C..<n luna iulie/la altitudini sca)ute se inregistra)a peste "0 grade C..
Iiro!ra1ie
Comuna Vama este bra)data de mai multe parauri de mica importanta/ insa prin centrul comunei trec doua
rauri importante care impart comuna in doua: @alna 0are si @alna 0ica.
<n unele )one ale comunei/ pan)a freatica este situate la o adancime mai mica de "m.
2e!etatie 31auna
%eoarece teritoriul comunei Vama cuprinde atat )ona de munte cat si de ses/ ,egetatia este foarte
di,ersificata. +ceasta este formata din paduri de rasinoase si foioase/ ponderea a,and5o bradul si molidul si
in mai mica masura/ pinul.
%intre foioase cel mai raspandit este fagul/ urmat de ste8ar/ mesteacan/ paltin/ ulm/ arin/ plop.
Fauna din padurile comunei cuprinde cate,a familii de ursi bruni/ cerbi/ caprioare/ mistreti/ lupi/ iepuri/
ne,astuica de stanca/ iar in padurile de li)iera si in padurea de ses de la Valea 0ariei/ se gasesc: fa)ani/
,e,erite/ 9uli/ stancute si cotofene.
+cti,itati traditionale )onei
5 turism
5 olarit
5 cresterea animalelor
5 prelucrarea artistica a lemnului
24
5 agroturism
5 arti)anat
5 pomicultura 5 producerea distilatelor din fructe VV alinca VV 5 bautura traditionala
ECANA0<+ CA0BNE< V+0+
%in cele mai ,ec9i timpuri/ locuitorii comunei Vama se ocupau cu cresterea ,itelor si cu
pomicultura. %ispunand de o mare suprafata de pasunat/ locuitorii comunei s5au ocupat si de
cresterea oilor/ comuna inregistrand la un moment dat peste F000 capete de oi si peste &000 bo,ine.

<ncepand cu anul &OO0/ multe persoane fiind plecate la munca in strainatate/ aceste indeletniciri si5
au pierdut din importanta.

Comuna Vama dispune de urmatoarele categorii de terenuri agricole:

@eren arabil 5 &&F4 9a:
asuni naturale 5 O45 9a:
Fanete naturale 5 45# 9a:
Vii 9ibride 5 "O 9a:
Li,e)i 5 &"O 9a.

Re)ulta o suprafata agricola de 1&F' 9a. @erenul ocupat cu ,egetatie forestiera este de &1O# 9a. e
teritoriul comunei a,em culturi de: grau/ o,a)/ porumb/ leguminoase pentru boabe/ floarea soarelui/
cartofi/ plante de nutret/ alte leguminoase/ tomate/ ardei/ ,ar)a. +nimale domestice: bo,ine/ o,ine/
caprine/ porcine/ familii de albine.
Acupaiile de ba)$ ale localnicilor sunt: cre6terea animalelor/ pomicultura/ agricultura si
constructiile.
Activitati $peci1ice zonei:

Culti,area pamantului si cresterea animalelor:
restari ser,icii in constructii:
E>ploatarea materialului lemons:
+telier de ceramica:
0ica industrie (ateliere de: pantofarie/ fabricarea elementelor de constructie/ prefabricate din
beton/ usi si geamuri termopan*:
Hrutarii:
+limentatie publica si comert:

Comuna Vama dispune de unitati de prestari ser,icii. Bnitati industriale au luat fiinta si s5au
de),oltat in orasul Negresti5Aas/ din apropierea comunei.
Edilii comunei sunt preocupati de ridicarea )onei din punct de ,edere economic si social/ crearea
de locuri de munca/ atragerea de in,estitori din tara si de peste 9otare.
Oportunitati e a1aceri pentru inve$titori:

25
;ona de agrement Valea 0ariei cu ape minerale si termale:
Haile uturoase cu ape sulfuroase pentru tratament:
+telier de ceramica/ olarit.

?unt interesati de atragerea de fonduri/ de initierea si reali)area unor programe de de),oltare
regionala/ cooperarea cu firme si comunitati locale din tarile BE/ in conditiile legii.


+rgumente in fa,oarea atregerii in,estitorilor:

Comuna Vama este situata la F5 Um de municipiul ?atu 0are/ care dispune de aeroport
international/ gara CFR/ transport auto de marfa si persoane in toate directiile.
+cces la ser,icii publice: salubri)are/ etc:
+cces la utilitati: telefon/ cablu @V/ intenet/ ga)/ etc.
%ispunem de forta de munca calificata/ mai ieftina decat in tarile BE:
Aferim in,estitorilor terenuri spre concesionare:
+lte facilitati.
.i$ta mem%rilor comitetului @ con$iliului e conucere al or!anizaiei umneavoa$tr
Nume
Naionalitat
e
Funcia
Dandor Fla,ius Rom-n$ 0anager proiect
?mical Robert
Rom-n$
Consultant proiect
op Hogdan
Rom-n$
+sistent proiect
Vere3 0ario
Rom-n$
E>pert accesare fonduri structurale
Wiss ?)abolcs
Rom-n$
Coordonator de proiect
Cristian +drian
Rom-n$ Coordonator de proiect
opa 0arian
Rom-n$ Coordonator de proiect
&. (APA(+-A-EA )E MANACEMEN- J+ +MP.EMEN-ARE A PRO+E(-E.OR
&.1. E'periena An proiecte $imilare
rimaria Vama a mai participat in reali)area urmatoarelor proiecte:
5 moderni)are stra)ilor comunie
5 reno,area 3colilor
26
&.2. Re$ur$e
<n ane>e se gaseste bugetul aprobat pe "0&&.
5. A.-E #O.+(+-;R+ )EPU#E (;-RE +N#-+-U,++.E EUROPENE3 (;-RE
*ON)U. EUROPEAN )E )E?2O.-ARE J+ (;-RE #-A-E MEMBRE UE
5.1 *inanri neram%ur$a%ile3 contracte $au Amprumuturi o%inute An ultimii trei ani e
la in$tituii europene3 *E) $au $tatele mem%re UE.
-a%el 1
@itlul proiectului
Linia bugetar$ a CE/
FE% sau alte surse
?uma (EBR*
%ata la care
s5a obtinut
finanarea
=n calitate de
solicitant !
partener
&. Formarea
asistenilor sociali
pentru romi .n cadrul
consiliilor locale
rogramul X+RE
"000 M componenta F
roma
"'.O00 0O.04."00" ?olicitant
". Bn ,iitor pentru
adolescentii aflati .n
dificultate
X+RE "000
CE? 5 %RB
"O."40 &5.0"."001 ?olicitant
1.Argani)area
cadrului de cooperare
transfrontaliera pentru
sustinerea de),oltarii
rurale .n regiunea
?atu 0are
X+RE CHC 14.0&F "F.&&."001 ?olicitant
F. <storie/ tradiii si
,iitor .n regiunea
transfrontaliera ?atu
0are
X+RE CHC &'.O#0 "F.&&."001 ?olicitant
5. ?ociali)area si
educarea copiilor din
comunitatile rroma M
o sansa pentru ,iitor
X+RE M +ccesul la
educatie al grupurilor
de)a,anta8ate cu
focali)are pe romi
"45.500 10.0#."00F artener
#. ?atu 0are5
.mbunatatirea
infrastructurii de
acces la grani$
X+RE CHC 1.#00.000 &1.0&."00F artener
'. %e),oltarea Rurala
@ransfrontaliera
M o sansa pentru
,iitorJ
X+RE CHC 1'.O"5 10.&&."005 ?olicitant
27
5.2 (ereri e 1inanare neram%ur$a%il Anaintate /$au An cur$ e a 1i epu$e0 la
+n$tituii Europene3 *E) "i #tate Mem%re ale UE An anul curent.
-a%el 2
@itlul proiectului Linia bugetara a CE/ FE% sau
alte surse
?uma (EBR* =n calitate de
solicitant !
partener
Europa mai aproape de satul
t$u
Fondul Europa "00#/ linia de
buget 5 "".0".&0
"".#O0 ?olicitant
?a ne sc9imbam amintirile
ca sa se potri,easca cu
pre)entul
Fondul Europa "00#/ linia de
buget 5 "".0".&0
1F.O#' ?olicitant
+++. PAR-ENER+ A+ #O.+(+-AN-U.U+ (ARE PAR-+(+P; KN PRO+E(-
1. )E#(R+EREA PAR-ENER+.OR
artener &
%enumirea oficial$
complet$
(numele organi)aiei*
CAN?<L<BL LAC+L +L CA0BNE< V+0+
Naionalitate Rom-n$
?tatut 8uridic ersoana 8uridic$ rom-n$ 5 administratie public$
+dresa oficial$ comuna Vama/ nr.401/ 8udeul ?atu50are
ersoan$ de contact
Corodan Vasile
Nr.telefon
0"#&545'00&
Nr.Fa>
0"#&45'00&
+dresa E5mail
corodan,asileSYa9oo.com
E>periena .n proiecte
similare/ rele,ant$ pentru
rolul .n implementarea
proiectului propus
@abelul nr & 6i tabelul nr " pre)entate mai sus
<storia cooper$rii cu
solicitantul
28
Rolul 6i implicarea .n
preg$tirea proiectului propus
+tragerea de fonduri
Rolul 6i implicarea .n
punerea .n aplicare a
proiectului propus
=n acest proiect Consiliu Local al comunei Vama a fost lider implic-ndu5se .n toate
acti,it$ile proiectului.
Costul total al proiectului a fost de FF&410/00 Ron/ din care contribuia Consiliul Local al
comunei Vama 5 &&0F5'/50 Ron.
artener "
%enumirea oficial$
complet$
(numele organi)aiei*
#( -ERM P.U# #R.
Naionalitate RA0+N+
?tatut 8uridic
+dresa oficial$ ?tr. 0<0A;E< # Aradea/ Cod ostal: F&00O0
ersoan$ de contact
C<AC+N %CNBP
Nr.telefon
0'"401F'OO
Nr.Fa>
0"#"F4000&
+dresa E5mail
ciocandanutSYa9oo.com
Num$r de anga8ai
45
+lte resurse rele,ante
E>periena .n proiecte
similare/ rele,ant$ pentru
rolul .n implementarea
proiectului propus
&0 ani e>perienta
<storia cooper$rii cu
solicitantul
Rolul 6i implicarea .n
preg$tirea proiectului propus
Rolul 6i implicarea .n
punerea .n aplicare a
proiectului propus
29
30