Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN nr.

87 din 6 aprilie 2010


pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor
EMITENT: MINISTERUL !MINISTR"IEI #I INTERNEL$R
PUBLICAT N: M$NIT$RUL $%I&IL nr' ()* din +, aprilie (-+-
Da!a in!rarii in "i#$are : 1%&0%&2010
v.nd n vedere prevederile art' /+ alin' 0(1 din Legea nr' )-23(--4 privind aprarea mpotriva incendiilor5 cu modificrile ulterioare5 ale
art' ++ lit' v1 din Regulamentul de organizare 6i func7ionare a Inspectoratului 8eneral pentru Situa7ii de Urgen75 aprobat prin 9otr.rea
8uvernului nr' +',:-3(--,5 cu modificrile ulterioare5 6i ale 9otr.rii 8uvernului nr' (/:3(--/ privind nfiin7area 6i stabilirea atribu7iilor
&entrului Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil5
n considerarea dispozi7iilor $rdonan7ei de urgen7 a 8uvernului nr' ,:3(--: privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii 6i
libertatea de a furniza servicii n Rom.nia5
n temeiul art' 2 alin' 0,1 din $rdonan7a de urgen7 a 8uvernului nr' )-3(--2 privind organizarea 6i func7ionarea Ministerului dministra7iei
6i Internelor5 aprobat cu modificri prin Legea nr' +/3(--*5 cu modificrile 6i completrile ulterioare5
ministrul administra7iei 6i internelor emite urmtorul ordin<
RT' +
Se aprob Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 prevzut n ane=a
care face parte integrant din prezentul ordin'
RT' (
Inspectoratul 8eneral pentru Situa7ii de Urgen75 prin &entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil 6i prin
inspectoratele pentru situa7ii de urgen7 >ude7ene 6i al municipiului ?ucure6ti5 urmre6te punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin'
RT' )
0+1 ;rezentul ordin se public n Monitorul $ficial al Rom.niei5 ;artea I'
0(1 La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog $rdinul ministrului internelor 6i reformei administrative nr' (/(3(--2 pentru
aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaz5 e=ecut5 verific5 ntre7in 6i3sau repar sisteme 6i instala7ii de aprare
mpotriva incendiilor5 efectueaz lucrri de termoprotec7ie 6i ignifugare5 de verificare5 ntre7inere 6i reparare a autospecialelor 6i3sau a altor
mi>loace te@nice destinate aprrii mpotriva incendiilor5 publicat n Monitorul $ficial al Rom.niei5 ;artea I5 nr' /** din (2 august (--2'
Ministrul administra7iei
6i internelor5
Aasile ?laga
?ucure6ti5 4 aprilie (-+-'
Nr' *2'
ANE'(
METODOLO)IE
de a*!$ri+are a per,$anel$r -are e.e-!*ea+/ l*-r/ri
0n d$1eni*l ap/r/rii 01p$!ri"a in-endiil$r
CAP. I
Di,p$+i2ii #enerale
ART. 1
0+1 ;rezenta metodologie stabile6te cadrul de desf6urare a activit7ii de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor'
0(1 %ac obiectul autorizrii potrivit prezentei metodologii urmtoarele lucrri<
a1 proiectarea sistemelor 6i instala7iilor de semnalizare5 alarmare 6i alertare n caz de incendiuB
b1 instalarea 6i ntre7inerea sistemelor 6i instala7iilor de semnalizare5 alarmare 6i alertare n caz de incendiuB
c1 proiectarea sistemelor 6i instala7iilor de limitare 6i stingere a incendiilorB
d1 instalarea 6i ntre7inerea sistemelor 6i instala7iilor de limitare 6i stingere a incendiilor5 cu e=cep7ia celor care con7in anumite gaze
fluorurate cu efect de serB
e1 termoprotec7ie cu vopsele termospumanteB
f1 termoprotec7ie cu produse de torcretareB
g1 ignifugarea materialelor combustibileB
@1 ntre7inerea instala7iilor speciale din compunerea autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilorB
i1 verificarea5 rencrcarea 6i repararea stingtoarelor de incendiu5 cu e=cep7ia celor care con7in anumite gaze fluorurate cu efect de ser'
0)1 utorizarea persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 altele dec.t cele prevzute la alin' 0(15 se
face prin metodologii specifice5 aprobate n condi7iile legii'
ART. 2
Cn sensul prezentei metodologii5 termenii 6i e=presiile de mai >os au urmtoarele semnifica7ii<
a1 autoriza7ie D document emis de &entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil care d dreptul titularului s efectueze
lucrrile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor prevzute de art' + alin' 0(1B
b1 persoane D persoane >uridice5 persoane fizice autorizate5 ntreprinderi individuale 6i ntreprinderi familialeB
c1 personal D anga>a7i ai persoanelor >uridice5 membri ai ntreprinderilor individuale 6i ntreprinderilor familiale5 precum 6i persoane fizice
autorizate5 care de7in un certificat de competen7 profesional pentru unul sau mai multe dintre domeniile de autorizare prevzute la art' +
alin' 0(1B
d1 certificat de competen7 profesional D document care atest pregtirea profesional n domeniul pentru care se solicit autorizare'
ART. 3
utorizarea persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 denumit n continuare autorizare5 se
realizeaz contra cost5 pe baza tarifelor stabilite potrivit art' / alin' 0(1 din 9otr.rea 8uvernului nr' (/:3(--/ privind nfiin7area 6i stabilirea
atribu7iilor &entrului Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil'
CAP. II
De,./4*rarea a-!i"i!/2ii de a*!$ri+are a per,$anel$r
ART. %
0+1 utorizarea se solicit n scris5 pentru fiecare dintre lucrrile prevzute la art' + alin' 0(15 la &entrul Na7ional pentru Securitate la
Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil5 denumit n continuare &entrul Na7ional5 unitate specializat din structura Inspectoratului 8eneral pentru Situa7ii
de Urgen75 denumit n continuare Inspectoratul 8eneral'
0(1 Cn cazul persoanei >uridice5 autorizarea se solicit pentru fiecare filial a acesteia5 constituit potrivit legii5 care urmeaz s efectueze
lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor'
0)1 utoriza7ia se acord pe o perioad nedeterminat'
0,1 Modelul cererii de autorizare este prevzut n ane=a nr' +'
ART. 5
0+1 &ererea de autorizare trebuie nso7it de urmtoarele documente<
a1 copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comer7uluiB
b1 certificat constatator emis cu cel mult )- de zile naintea solicitrii autorizrii de oficiul registrului comer7ului n baza Legii nr' (43+::-
privind registrul comer7ului5 republicat5 cu modificrile 6i completrile ulterioare5 din care s reias nregistrarea uneia sau mai multor
activit7i pentru care se solicit autorizarea5 conform Listei codurilor &EN prevzute n ane=a nr' (B
c1 lista cu personalul semnat 6i 6tampilat de solicitantB
d1 copii de pe certificatul3certificatele de competen7 profesional pentru ocupa7ii specifice5 care respect Lista ocupa7iilor specifice
prevzut n ane=a nr' )B
e1 Lista mi>loacelor te@nice din dotare5 semnat 6i 6tampilat de solicitant5 ntocmit conform ane=ei nr' ,5 cu precizarea seriilor aparatelor
din dotareB
f1 buletine de verificare metrologic sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic pentru mi>loacele de msurare
din dotare5 supuse controlului metrologic legalB
g1 procedura de lucru specific activit7ii pentru care se solicit autorizarea5 care respect structuraDcadru prevzut n ane=a nr' /5
semnat 6i 6tampilat de solicitant5 sau5 atunci c.nd e=ist un sistem de management al calit7ii pe domeniul pentru care se solicit
autorizarea5 dovada din care s rezulte implementarea acestuia 6i procedura de lucru aferentB
@1 copie de pe autoriza7ia emis de Inspec7ia de Stat pentru &ontrolul &azanelor5 Recipientelor sub ;resiune 6i Instala7iilor de Ridicat D
IS&IR pentru efectuarea activit7ilor de umplere5 reparare5 verificare te@nic5 scoatere din uz 6i casare a recipientelorDbutelii stingtoare de
incendiu5 n cazul persoanelor care solicit autorizarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare5 rencrcare 6i reparare a stingtoarelor de
incendiuB
i1 dovada ac@itrii contravalorii prestrilor de servicii'
0(1 Cn cazul institu7iilor3autorit7ilor publice5 situa7iile prevzute la alin' 0+1 lit' a1 6i b1 se dovedesc prin prezentarea unor documente
ec@ivalente'
0)1 ;rin prezentarea certificatelor de competen7 profesional prevzute la alin' 0+1 lit' d15 persoanele care solicit autorizarea trebuie s
fac dovada c personalul acoper toate unit7ile de competen7 specifice'
0,1 !otarea cu mi>loace te@nice5 dovedit potrivit alin' 0+1 lit' e15 trebuie s respecte urmtoarele reguli<
a1 generale<
+' s fie asigurat pe ntreaga perioad de autorizare a persoaneiB
(' mi>loacele te@nice nu trebuie s fie de tip @obbE sau destinate uzului casnic3gospodrescB
b1 specifice<
+' s fie asigurat pentru fiecare sucursal5 n cazul persoanelor >uridiceB
(' s fie asigurat pentru fiecare punct de lucru5 n cazul n care se solicit autorizarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare5
rencrcare 6i reparare a stingtoarelor de incendiu'
ART. 6
0+1 &ererile se nregistreaz n ordinea primirii lor'
0(1 Cn termen de / zile de la nregistrarea cererii de autorizare5 solicitantului i se trimite o confirmare5 care trebuie s con7in urmtoarele<
a1 informa7ii privind completarea documentelor care nso7esc cererea de autorizare5 dac este cazulB
b1 comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare 6i a datei de la care ncepe s curg< data nregistrrii cererii de autorizare
sau5 dup caz5 data primirii documenta7iei completeB
c1 cile de atacB
d1 men7iunea privind autorizarea tacit5 n cazul dep6irii termenului de procesare a cererii'
0)1 !ocumentele solicitate suplimentar trebuie s fie depuse n cel mult ,/ de zile de la data notificrii5 n caz contrar cererea se respinge'
ART. 7
0+1 &ererea de autorizare se solu7ioneaz de ctre speciali6ti din structura de autorizare printrDun referat care cuprinde concluzii 6i
propuneri privind acordarea autoriza7iei sau5 dup caz5 respingerea motivat a solicitriiB referatul se vizeaz de ctre 6eful structurii de
autorizare 6i se aprob de ctre 6eful &entrului Na7ional'
0(1 &ererea solicitantului se proceseaz n cel mult )- de zile de la data depunerii documenta7iei complete' Termenul poate fi prelungit o
singur dat5 pentru o perioad de ma=imum +/ zile5 cu condi7ia notificrii solicitantului nainte de e=pirarea termenului ini7ial' Aalabilitatea
documentelor depuse ini7ial nu este afectat de prelungirea dispus de &entrul Na7ional'
0)1 Cn cazul n care cererea se respinge5 solicitantul trebuie informat cu privire la decizia de respingere5 cu precizarea motivelor care au
stat la baza lurii acestei msuri'
0,1 Modelul autoriza7iilor emise de &entrul Na7ional este prevzut n ane=a nr' 4'
0/1 Eviden7a autoriza7iilor emise se 7ine ntrDun registru special5 al crui model este prevzut n ane=a nr' 2'
041 !ac solicitan7ii nu se prezint pentru ridicarea autoriza7iilor n termen de 4 luni de la data emiterii5 acestea se claseaz 6i se
ndosariaz potrivit reglementrilor n vigoare'
CAP. III
6*pra"e#7erea per,$anel$r a*!$ri+a!e
ART. 8
0+1 ;ersoanele autorizate sunt supuse unei auditri de supraveg@ere'
0(1 uditul de supraveg@ere se realizeaz de &entrul Na7ional 6i3sau de inspectoratele pentru situa7ii de urgen7 >ude7ene5 respectiv al
municipiului ?ucure6ti5 pe baza unei proceduri de efectuare a auditului aprobat prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului
8eneral'
0)1 Cn vederea realizrii auditului de supraveg@ere fiecare inspectorat pentru situa7ii de urgen7 >ude7ean5 respectiv al municipiului
?ucure6ti desemneaz cel pu7in ( speciali6ti pentru fiecare domeniu de autorizare prevzut la art' + alin' 0(1' !up centralizarea de ctre
&entrul Na7ional 6i aprobarea de ctre inspectorul general al Inspectoratului 8eneral5 lista auditorilor desemna7i se afi6eaz pe siteDul oficial
al Inspectoratului 8eneral 6i al &entrului Na7ional'
ART. 8
0+1 ;ersoanele autorizate trebuie s permit accesul necondi7ionat al auditorilor n spa7iile n care efectueaz lucrri n domeniile
prevzute la art' + alin' 0(15 la toate documentele care au stat la baza autorizrii5 dup caz5 la documentele de provenien75 certificatele de
calitate5 declara7iile de conformitate pentru toate mi>loacele te@nice din dotare 6i substan7ele utilizate 6i la altele asemenea'
0(1 ?eneficiarii lucrrilor realizate de persoanele autorizate trebuie s permit accesul necondi7ionat al auditorilor la toate lucrrile
efectuate sau aflate n curs de efectuare'
0)1 Modul de efectuare a lucrrilor se verific n cadrul a cel pu7in ) lucrri alese de auditor'
ART. 10
0+1 uditul de supraveg@ere poate fi planificat sau inopinat'
0(1 uditul de supraveg@ere planificat se efectueaz cel pu7in o dat la ( ani 6i se comunic persoanei autorizate cu cel pu7in +/ zile
nainte de data propus pentru realizarea acestuia'
0)1 uditul de supraveg@ere inopinat se e=ecut<
a1 n urma reclama7iilor5 informrilor 6i3sau sesizrilor cu privire la lucrrile aflate n curs de efectuare sau efectuate de persoana
autorizatB
b1 pe timpul verificrii activit7ii auditorilor de ctre reprezentan7ii Inspectoratului 8eneral5 prin structura specializat de supraveg@ere a
pie7ei'
ART. 11
0+1 Cn urma auditului de supraveg@ere se ntocme6te un referat de supraveg@ere5 al crui model este prevzut n ane=a nr' * n )
e=emplare5 care se distribuie astfel<
a1 e=emplarul nr' +5 la &entrul Na7ionalB
b1 e=emplarul nr' (5 la inspectoratul pentru situa7ii de urgen7 >ude7ean sau al municipiului ?ucure6tiB
c1 e=emplarul nr' )5 la persoana auditat'
0(1 Referatul de supraveg@ere se comunic persoanei auditate 6i &entrului Na7ional5 dup caz5 n termen de +/ zile de la data nc@eierii
auditului de supraveg@ere'
CAP. I9
6*,pendarea: re!ra#erea 4i an*larea a*!$ri+a2iei
ART. 12
0+1 Cn cazul n care5 n urma analizrii referatului de supraveg@ere5 se constat c persoana auditat nu mai ndepline6te condi7iile care au
stat la baza acordrii autoriza7iei5 altele dec.t cele care atrag retragerea acesteia5 &entrul Na7ional5 prin structura de autorizare5 ntocme6te
un raport de suspendare a autoriza7iei'
0(1 Raportul de suspendare a autoriza7iei cuprinde<
a1 abaterile constatateB
b1 dispozi7ia de suspendare a autoriza7ieiB
c1 aten7ionarea persoanei auditate ca n termen de cel mult )- de zile de la comunicare s remedieze abaterile constatateB
d1 ci de atac'
0)1 Raportul de suspendare se vizeaz de ctre 6eful structurii de autorizare 6i se aprob de ctre 6eful &entrului Na7ional'
0,1 Raportul de suspendare se ntocme6te n ) e=emplare5 n termen de +- zile de la data nregistrrii referatului de supraveg@ere la
&entrul Na7ional5 6i se comunic n termen de / zile de la data ntocmirii acestuia<
a1 persoanei auditateB
b1 inspectoratului pentru situa7ii de urgen7 >ude7ean sau al municipiului ?ucure6ti'
ART. 13
Suspendarea autoriza7iei nceteaz dac5 n termenul comunicat5 persoana autorizat face dovada ndeplinirii condi7iilor de autorizare5
prin depunerea la &entrul Na7ional a unor documente n acest sens'
ART. 1%
utoriza7ia se retrage dac<
a1 se constat efectuarea lucrrilor autorizate cu produse necertificate5 neagrementate te@nic 6i3sau fr marca> &EB
b1 se constat efectuarea lucrrilor autorizate cu alt personal dec.t cel nominalizat n lista depus potrivit art' / alin' 0+1 lit' c1B
c1 persoanele autorizate mpiedic ori se sustrag de la efectuarea audituluiB
d1 n termen de un an5 autoriza7ia a fost suspendat de dou oriB
e1 se constat c persoana autorizat5 pe perioada suspendrii5 efectueaz lucrri n domeniul n care este autorizatB
f1 nu se face dovada ndeplinirii condi7iilor de autorizare5 n termenul comunicat cu ocazia suspendrii'
RT' +/
0+1 Cn cazul n care n urma analizrii referatului de supraveg@ere se constat e=isten7a uneia3unora din situa7iile prevzute la art' +,5
&entrul Na7ional5 prin structura de autorizare5 ntocme6te un raport de retragere a autoriza7iei'
0(1 Raportul de retragere a autoriza7iei cuprinde<
a1 abaterile constatateB
b1 dispozi7ia de retragere a autoriza7ieiB
c1 ci de atac'
0)1 Raportul de retragere se vizeaz de ctre 6eful structurii de autorizare 6i se aprob de ctre 6eful &entrului Na7ional'
0,1 Raportul de retragere se ntocme6te n ) e=emplare5 n termen de +- zile de la data nregistrrii referatului de supraveg@ere la &entrul
Na7ional5 6i se comunic n termen de / zile de la data ntocmirii acestuia<
a1 persoanei auditateB
b1 inspectoratului pentru situa7ii de urgen7 >ude7ean sau al municipiului ?ucure6ti'
ART. 16
0+1 ;ersoana creia iDa fost retras autoriza7ia poate solicita o nou autorizare numai dup e=pirarea unui an de la data retragerii
autoriza7iei anterioare'
0(1 Cn cazul n care persoana solicit o nou autorizare fr respectarea termenului prevzut la alin' 0+15 cererea se respinge ca
prematur'
0)1 ;ersoana creia iDa fost retras de dou ori autoriza7ia nu mai poate solicita o nou autorizare'
CAP. 9
Pre,-7i1;area a*!$ri+a2iil$r
ART. 17
0+1 ;resc@imbarea autoriza7iilor intervine n urmtoarele situa7ii<
a1 la sc@imbarea formei >uridice de organizare a persoanei autorizate5 potrivit Legii nr' )+3+::- privind societ7ile comerciale5 republicat5
cu modificrile 6i completrile ulterioareB
b1 la sc@imbarea denumirii3numelui persoanei autorizateB
c1 la sc@imbarea sediului social3profesional al persoanei autorizate'
0(1 Cn vederea presc@imbrii autoriza7iei5 persoanele trebuie s depun la &entrul Na7ional urmtoarele documente<
a1 cerere de presc@imbare a autoriza7iei5 ntocmit conform modelului prevzut n ane=a nr' :B
b1 autoriza7ia n originalB
c1 documente care >ustific necesitatea presc@imbrii autoriza7iei'
CAP. 9I
Li;era -ir-*la2ie a ,er"i-iil$r
ART. 18
0+1 ;ersoanele autorizate stabilite ntrDun stat membru al Uniunii Europene sau al Spa7iului Economic European pot s efectueze lucrrile
n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 prevzute la art' + alin' 0(15 n regim transfrontalier n Rom.nia numai dup notificarea prealabil a
&entrului Na7ional pentru fiecare lucrare5 conform modelului prevzut n ane=a nr' +-'
0(1 ;ersoanele autorizate ntrDun stat membru al Uniunii Europene sau al Spa7iului Economic European pot s efectueze lucrrile n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 prevzute la art' + alin' 0(15 cu caracter permanent n Rom.nia numai dup notificarea prealabil a
&entrului Na7ional5 conform modelului prevzut n ane=a nr' ++' Notificarea trebuie nso7it de urmtoarele documente<
a1 actul de nregistrare la oficiul registrului comer7ului5 n copieB
b1 autoriza7ia emis de statul emitent5 n copie 6i n traducere autorizatB
c1 lista cu personalul care de7ine certificate de competen7 profesional corespunztoare5 semnat 6i 6tampilat de persoana autorizatB
d1 certificate de competen7 profesional sau documente similare emise de autorit7i dintrDun stat membru al Uniunii Europene sau al
Spa7iului Economic European5 n copie 6i n traducere autorizatB
e1 autoriza7ie ec@ivalent ca scop cu autoriza7ia emis de Inspec7ia de Stat pentru &ontrolul &azanelor5 Recipientelor sub ;resiune 6i
Instala7iilor de Ridicat D IS&IR pentru efectuarea activit7ilor de umplere5 reparare5 verificare te@nic5 scoatere din uz 6i casare a
recipientelorDbutelii stingtoare de incendiu5 n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrrilor de verificare5 rencrcare 6i reparare
a stingtoarelor de incendiu5 n copie 6i traducere autorizat'
ART. 18
Cn cazul n care este necesar verificarea legalit7ii documentelor depuse n vederea autorizrii5 &entrul Na7ional contacteaz autorit7ile
competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spa7iului Economic European n cauz5 prin intermediul Sistemului de informare n
cadrul pie7ei interne5 n conformitate cu prevederile $rdonan7ei de urgen7 a 8uvernului nr' ,:3(--: privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii 6i libertatea de a furniza servicii n Rom.nia'
CAP. 9II
O;li#a2ii ale per,$anei a*!$ri+a!e 4i -/i de a!a-
ART. 20
;ersoanele autorizate au urmtoarele obliga7ii<
a1 s men7in condi7iile care au stat la baza autorizrii5 pe toat durata e=isten7ei autoriza7ieiB
b1 s asigure 7inerea la zi a eviden7ei lucrrilor efectuate5 n registre speciale5 ntocmite conform modelelor prevzute n ane=ele nr' +(D+4B
c1 s comunice n scris &entrului Na7ional modificrile survenite n condi7iile care au stat la baza autorizrii5 n termen de +- zile de la data
producerii acestora5 prin transmiterea de documente actualizate'
ART. 21
&ontestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de suspendare3retragere a autoriza7iei se face conform Legii nr' //,3(--,
privind contenciosul administrativ5 cu modificrile 6i completrile ulterioare'
CAP. 9III
Di,p$+i2ii !ran+i!$rii 4i .inale
ART. 22
0+1 &ertificatele de atestare emise p.n la data intrrii n vigoare a prezentei metodologii sunt valabile p.n la e=pirarea termenului de
valabilitate'
0(1 ;ersoanele care au fost atestate p.n la data intrrii n vigoare a prezentei metodologii trebuie s respecte condi7iile care au stat la
baza emiterii certificatelor de atestare'
ART. 23
Aerificarea activit7ii auditorilor din inspectoratele pentru situa7ii de urgen7 >ude7ene5 respectiv al municipiului ?ucure6ti 6i din &entrul
Na7ional se face de ctre reprezentan7ii Inspectoratului 8eneral5 prin structura specializat de supraveg@ere a pie7ei5 pe baza procedurii
aprobate de inspectorul general al Inspectoratului 8eneral'
ART. 2%
;entru aplicarea prezentei metodologii &entrul Na7ional elaboreaz proceduri specifice5 aprobate de inspectorul general al Inspectoratului
8eneral'
ART. 25
Listele cu persoanele autorizate5 precum 6i cele crora li sDa retras autoriza7ia se afi6eaz 6i se actualizeaz pe siteDul oficial al
Inspectoratului 8eneral 6i al &entrului Na7ional 6i3sau se public n publica7ii de specialitate'
ART. 26
;rocedura de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor poate fi ndeplinit prin
intermediul punctului de contact unic electronic5 n conformitate cu prevederile $rdonan7ei de urgen7 a 8uvernului nr' ,:3(--:5 n termen de
4- de zile de la opera7ionalizarea punctului de contact unic electronic'
ART. 27
;revederile prezentei metodologii se completeaz cu dispozi7iileDcadru ale $rdonan7ei de urgen7 a 8uvernului nr' ,:3(--:'
ART. 28
ne=ele nr' +D+4 fac parte integrant din prezenta metodologie'
ANE'A 1 la 1e!$d$l$#ie
D Model D
&ERERE !E UT$RIFRE
&tre
&entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil
Subsemnatul3Subsemnata5 ''''''''5 n calitate de ''''''' al '''''''''5 persoan >uridic3persoan fizic autorizat3ntreprindere
individual3ntreprindere familial5 cu sediul n localitatea '''''''''''5 >ude7ul '''''''5 str' '''''' nr' ''''5 nregistrat la oficiul registrului comer7ului cu
nr' ''''''''5 solicit autorizarea pentru efectuarea lucrrilor de ''''''''''''''''''''''''''''''''' '
Cn sus7inerea cererii ane=ez dosarul te@nic care cuprinde un numr de '''''''''' documente5 ce atest ndeplinirea condi7iilor 6i criteriilor
prevzute n Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 aprobat prin
$rdinul ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+-'
!eclar c am luat cuno6tin7 de obliga7iile ce mi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz
lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 aprobat prin $rdinul ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+-'
!ata ''''''''' Semntura ''''''''''
LS
ANE'A 2 la 1e!$d$l$#ie
LI6TA CODURILOR CAEN
GTG
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
L !omeniul de autorizare L &oduri &EN L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L;roiectarea sistemelor 6i instala7iilor L2++( D ctivit7i de inginerie 6i L
Lde semnalizare5 alarmare 6i alertare n Lconsultan7 te@nic legate de acesteaL
Lcaz de incendiu L L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L;roiectarea sistemelor 6i instala7iilor L2++( D ctivit7i de inginerie 6i L
Lde limitare 6i stingere a incendiilor Lconsultan7 te@nic legate de acesteaL
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LInstalarea 6i ntre7inerea sistemelor 6iL,)(+ D Lucrri de instala7ii L
Linstala7iilor de semnalizare5 alarmare Lelectrice L
L6i alertare n caz de incendiu L L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LInstalarea 6i ntre7inerea sistemelor 6iL,)(( D Lucrri de instala7ii L
Linstala7iilor de limitare 6i stingere a Lsanitare5 de nclzire 6i de aer L
Lincendiilor5 cu e=cep7ia celor care Lcondi7ionat L
Lcon7in anumite gaze fluorurate cu efect L L
Lde ser L L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LIgnifugarea materialelor combustibile L,)(: D lte lucrri de instala7ii L
L Lpentru construc7ii L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LTermoprotec7ie L,)(: D lte lucrri de instala7ii L
L Lpentru construc7ii L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LAerificarea5 rencrcarea 6i repararea L))++ D Repararea articolelor L
Lstingtoarelor de incendiu5 cu e=cep7ia Lfabricate din metal L
Lcelor care con7in anumite gaze L,42/ D &omer7 cu ridicata al L
Lfluorurate cu efect de ser Lproduselor c@imice L
L L,22* D &omer7 cu amnuntul al altor L
L Lbunuri noi5 n magazine specializate L
L L2+(- D ctivit7i de testri 6i L
L Lanalize te@nice L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LCntre7inerea autospecialelor destinate L,/(- D Cntre7inerea 6i repararea L
Laprrii mpotriva incendiilor Lautove@iculelor L
L L2+(- D ctivit7i de testri 6i L
L L analize te@nice L
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
GSTG
ANE'A 3 la 1e!$d$l$#ie
LI6TA OCUPA<IILOR 6PECI=ICE
GTG
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
L !omeniul de autorizare L $cupa7ia3&od &$R L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L;roiectarea sistemelor 6i instala7iilor L;roiectant sisteme de securitate3 L
Lde semnalizare5 alarmare 6i alertare L(+,)+: L
Ln caz de incendiu L L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L;roiectarea sistemelor 6i instala7iilor L;roiectant sisteme de securitate3 L
Lde limitare 6i stingere a incendiilor L(+,)+: L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LInstalarea 6i ntre7inerea sistemelor 6iLInginer sisteme de securitate3(+,,)* L
Linstala7iilor de semnalizare5 alarmare L6i3sau L
L6i alertare n caz de incendiu LTe@nician pentru sisteme 6i L
L Linstala7ii de semnalizare5 alarmare L
L L6i alertare n caz de incendiu32(,(-/L
L L6i3sau L
L LTe@nician pentru sisteme de detec7ie5L
L Lsupraveg@ere video5 L
L Lcontrol acces3)+)(+- L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LInstalarea 6i ntre7inerea sistemelor 6iLTe@nician pentru sisteme 6i L
Linstala7iilor de limitare 6i stingere a Linstala7ii de limitare 6i stingere a L
Lincendiilor5 cu e=cep7ia celor care Lincendiilor32(,(-4 L
Lcon7in anumite gaze fluorurate cu efect L L
Lde ser L L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LIgnifugarea materialelor combustibile LIgnifugator32+,+-2 L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LTermoprotec7ie L$perator termoprotec7ie32+,+-: L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LAerificarea5 rencrcarea 6i repararea L$perator n verificarea5 rencrcareaL
Lstingtoarelor de incendiu5 cu e=cep7ia L6i repararea stingtoarelor de L
Lcelor care con7in anumite gaze Lincendiu32())-/ L
Lfluorurate cu efect de ser L L
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
LCntre7inerea autospecialelor destinate L$perator n verificarea5 ntre7inereaL
Laprrii mpotriva incendiilor L6i repararea autospecialelor L
L Ldestinate aprrii mpotriva L
L Lincendiilor32())-2 L
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
GSTG
ANE'A % la 1e!$d$l$#ie
LI6TA MI>LOACELOR TE?NICE DIN DOTARE
+' ;entru efectuarea lucrrilor de instalare 6i ntre7inere a sistemelor 6i instala7iilor de semnalizare5 alarmare 6i alertare n caz de incendiu
+'+' Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse verificat metrologic3etalonat
+'(' Truse de scule tip electronist5 electrician etc'
+')' Ma6in de gurit portabil
+',' Scar5 sc@el etc'
+'/' !ispozitiv detec7ie cabluri electrice
+'4' Laptop
(' ;entru efectuarea lucrrilor de instalare 6i ntre7inere a sistemelor 6i instala7iilor de limitare 6i stingere a incendiilor5 cu e=cep7ia celor
care con7in anumite gaze fluorurate cu efect de ser
('+' &ompresor
('(' Manometru pentru msurarea presiunii D verificat metrologic3etalonat
(')' parat de c.ntrit cu domeniu de msurare -D)-- Sg verificat metrologic3etalonat
(',' 8enerator de sudur cu acetilen
('/' Transformator 0convertizor1 pentru sudur
('4' Ma6in de gurit portabil
('2' Truse de scule tip lctu6rie5 pentru electrician etc'
('*' ;olizor de banc
(':' !ispozitiv de tiat metale cu disc abraziv
('+-' Truse de c@ei fi=e5 inelare etc'
)' ;entru efectuarea lucrrilor de termoprotec7ie cu vopsele termospumante
)'+' Instala7ie de sablare
)'(' Instala7ie de aplicare a vopselelor cu presiune nominal de minimum (,- atm
)')' Set duze
)',' !ispozitiv de determinare a aderen7ei grundului verificat metrologic3etalonat
)'/' parat electronic de msurat grosimea stratului uscat de vopsea D verificat metrologic3etalonat
)'4' parat de msurat umiditatea 6i temperatura suprafe7ei metalului D verificat metrologic3etalonat
)'2' !ispozitiv de msurat grosimea stratului umed
)'*' Etaloane pentru grade de cur7are
)':' !ispozitive pentru pregtirea suprafe7eiDsuport D perii mecanice5 manuale etc'
,' ;entru efectuarea lucrrilor de termoprotec7ie cu produse de torcretare
,'+' Instala7ie de punere n oper a produsului de torcretare
,'(' parat de msurat umiditatea 6i temperatura suprafe7ei metalului D verificat metrologic3etalonat
,')' parat de msurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare
,',' !ispozitiv de msurare a aderen7ei stratului uscat
,'/' !ispozitive pentru pregtirea suprafe7eiDsuport D perii mecanice5 manuale etc'
/' ;entru efectuarea lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile
/'+' Instala7ie de aplicare a vopselelor D compresor
/'(' Manometru pentru msurarea presiunii D verificat metrologic3etalonat
/')' parat de c.ntrit cu domeniu de msurare -D+- Sg D verificat metrologic3etalonat
/',' parat de msurat umiditatea lemnului 0umidometru1 D verificat metrologic3etalonat
/'/' parat de msurat umiditatea 6i temperatura aerului 0termo@igrometru1 D verificat metrologic3etalonat
/'4' !ispozitive pentru pregtirea suprafe7eiDsuport D perii mecanice5 manuale etc'
4' ;entru efectuarea lucrrilor de ntre7inere a instala7iilor speciale din compunerea autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor
4'+' Macara rulant de cel pu7in / t3f D verificat metrologic3etalonat
4'(' ;alan p.n la / t3f D verificat metrologic3etalonat
4')' Trus mecanic auto
4',' Trus electric auto
4'/' Utila>e pentru prelucrri prin a6c@iere 0strung5 frez5 ma6in de gurit5 polizor1
4'4' 8enerator de sudur cu acetilen
4'2' Transformator 0convertizor1 pentru sudur
4'*' Instala7ie de aplicare a vopselelor D compresor
4':' Manometru pentru msurarea presiunii D verificat metrologic3etalonat'
2' ;entru efectuarea lucrrilor de verificare5 rencrcare 6i reparare a stingtoarelor de incendiu5 cu e=cep7ia celor care con7in anumite
gaze fluorurate cu efect de ser
2'+' Instala7ie de aplicare a vopselelor D compresor
2'(' Manometru pentru msurarea presiunii D verificat metrologic3etalonat
2')' Mi>loace te@nice pentru msurarea cantit7ii de substan7 de stingere sau agent propulsor5 adecvat dimensional 0balan75 c.ntar etc'1
D verificat metrologic3etalonat<
D o bucat n intervalul -D(- Sg5 cu precizie +- grame sau mai ridicatB
D o bucat de minimum (-- Sg5 cu precizie ,-- grame sau mai ridicat'
2',' Truse de c@ei fi=e5 inelare etc'
2'/' &ilindru gradat pentru ap5 spumant etc'
ANE'A 5 la 1e!$d$l$#ie
6TRUCTURA @ CADRU
a pr$-ed*rii de l*-r* ,pe-i.i-e
+' Scopul procedurii 0se va preciza n clar scopul pentru care se elaboreaz procedura1
(' !omeniul de aplicare 0se va preciza n clar domeniul unde se aplic procedura1
)' !efini7ii3Terminologie 0se vor preciza 6i defini principalii termeni 6i e=presiile folosite n con7inutul procedurii1
,' !ocumente de referin7 0se va preciza legisla7ia5 actele normative5 reglementrile5 standardele etc' ce urmeaz s fie aplicate pe timpul
efecturii activit7ii pentru care se solicit autorizarea1
/' &on7inutul procedurii<
a1 precizri privind modul de efectuare a lucrrilorB
b1 precizarea responsabilit7ilor persoanelor implicate n activitatea pentru care se solicit autorizareaB
c1 precizri privind asigurarea resurselor<
D resurse umane3personal D de7inerea competen7ei necesare efecturii lucrrilorB
D asigurarea instruiriiB
D men7inerea nregistrrilor adecvate referitoare la studii5 instruire5 abilit7i 6i e=perien7B
D infrastructur<
D cldiri5 spa7iu de lucru 6i utilit7i asociateB
D servicii suport 0transport5 comunicare etc'1B
D mediul de lucruB
d1 servicii ctre clien7i<
D analiza cererilor clien7ilorB
D modalit7i de determinare a satisfac7iei clien7ilorB
D modul de tratare 6i solu7ionare a reclama7iilorB
e1 eviden7e<
D eviden7a lucrrilor efectuateB
D eviden7a clien7ilorB
D eviden7a furnizorilor de substan7e5 ec@ipamente5 piese de sc@imb5 repere utilizateB
D eviden7a aparatelor de msur 6i control utilizate 6i a buletinelor de verificare metrologic3certificatelor de etalonareB
D eviden7a rapoartelor de ncercare emise de laboratoare de ncercri la foc acreditate 0pentru lucrri de ignifugare a materialelor
combustibile1B
f1 msuri de remediere a lucrrilor necorespunztoare 6i de prevenire a apari7iei acestora'
N$TT<
Eviden7ele se pot pstra pe suport electronic 6i3sau pe suport @.rtie'
ANE'A 6 la 1e!$d$l$#ie
GTG
D Model D
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIK
L L
L R$MUNI L
L MINISTERUL !MINISTR"IEI #I INTERNEL$R L
L INS;E&T$RTUL 8ENERL ;ENTRU SITU"II !E UR8EN"T L
L L
L VSTEM R$MUNIEIW L
L L
L L
L &entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil L
L L
L UT$RIF"IE L
L Seria '''' Nr' ''''' din ''''''''' L
L L
L Cn baza Regulamentului de organizare 6i func7ionare a Inspectoratului L
L 8eneral pentru Situa7ii de Urgen75 aprobat prin 9otr.rea 8uvernului L
L nr' +',:-3(--,5 cu modificrile ulterioare5 a 9otr.rii 8uvernului L
L nr' (/:3(--/ privind nfiin7area 6i stabilirea atribu7iilor &entrului L
L Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil 6i a $rdinului L
L ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+- pentru aprobarea L
L Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n L
L domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 L
L se autorizeaz '''''5 cu sediul n localitatea ''''''5 >ude7ul ''''''' L
L '''''''5 nregistrat la registrul comer7ului cu nr' '''''5 pentru L
L efectuarea lucrrilor de '''''''''''''''' ' L
L L
L utoriza7ia se acord pentru o perioad nedeterminat' L
L L
L #eful &entrului Na7ional pentru Securitate L
L la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil5 L
L ''''''''''''''''''''''''''' L
L 0semntura1 L
L LS L
PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIR
GSTG
NEX 2
IIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIII
D Model D
RE8ISTRU S;E&IL !E EAI!EN"T UT$RIF"IIL$R
GTG
HIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII
IJIIIIIK
LNr' L Seria5 L!atele L!omeniulLNumrul L !ata L Numele5 L L
Lcrt'L numrul Lde idenD Lde auroDL6i data Leliberrii L prenumele L L
L L 6i data Ltificare Lrizare Lcererii Lautoriza7iei3L6i semnturaL L
L L emiterii Lale L Lde autoDLNumele5 L persoanei L$bserL
L Lautoriza7ieiLpersoaneiL Lrizare Lprenumele 6i L care Lva7iiL
L L L L L Lsemntura L elibereaz L L
L L L L L Lpersoanei Lautoriza7ia L L
L L L L L Lcare ridic L L L
L L L L L Lautoriza7ia L L L
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII
INIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII
INIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII
INIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII
INIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII
INIIIIIO
PIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIII
IQIIIIIR
GSTG
NEX *
IIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIIII
MINISTERUL !MINISTR"IEI #I INTERNEL$R
INS;E&T$RTUL 8ENERL ;ENTRU SITU"II !E UR8EN"T
&entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil3
Inspectoratul pentru Situa7ii de Urgen7
al Yude7ului '''''''3Municipiului ?ucure6ti
Azut
IIIIII
#eful centrului na7ional3InspectorulD6ef5
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0semntura1
LS
RE=ERAT DE 6UPRA9E)?ERE
Nr. ...... din .......
Noi5 ''''30gradul5 numele 6i prenumele1'''' 5 auditori din &'N'S'I';'&'3I'S'U' al Yude7ului ''''''3Municipiului ?ucure6ti5 6i domnul3doamna '''''3
0numele 6i prenumele15 av.nd func7ia de '''''''5 din partea '''''''5 cu sediul n localitatea '''''''5 str' '''''' nr' '''' 5 bl' '''' 5 sc' ''''5 ap' ''''5 >ude7ul
0sectorul1 '''''''5 telefon3fa= ''''''''5 care efectueaz lucrri de ''''''''''''''5 n baza utoriza7iei seria '''' nr' '''' din '''''5 am procedat la verificarea
condi7iilor te@nicoDorganizatorice 6i a lucrrilor efectuate3n curs de efectuare pentru ndeplinirea cerin7elor obligatorii din Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 aprobat prin $rdinul ministrului administra7iei 6i
internelor nr' *23(-+-5 6i am constatat urmtoarele<
D personalul<
Nume5 prenume5 numr certificat de competen7 profesional5 ocupa7ie pentru care de7ine certificat 6i perioada de
valabilitate ''''''''''''''''''''''''''''
D mi>loacele te@nice din dotare<
Lista cuprinz.nd mi>loacele te@nice din dotare corespunde3nu corespunde cu lista mi>loacelor te@nice impus'
?uletine de verificare metrologic3certificate de etalonare pentru
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0Se vor preciza mi>loacele te@nice5 seriile acestora5 numerele 6i data emiterii buletinelor de verificare metrologic3certificatelor de
etalonare5 organul emitent'1
D registrul de eviden7 a lucrrilor este3nu este 7inut la ziB
D personalul respect3nu respect procedura de lucruB
D spa7iul de lucru este3nu este adecvat condi7iilor de lucruB
D persoana are3nu are implementat un sistem de management al calit7iiB
D documente de provenien75 certificate de calitate 6i conformitate pentru toate reperele 6i substan7ele utilizate '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;entru lucrrile de verificare5 rencrcare 6i reparare a stingtoarelor de incendiu se vor mai men7iona<
D autoriza7ia emis de Inspec7ia de Stat pentru &ontrolul &azanelor5 Recipientelor sub ;resiune 6i Instala7iilor de Ridicat IS&IR pentru
efectuarea activit7ilor de umplere5 reparare5 verificare te@nic5 scoatere din uz 6i casare a recipientelorDbutelii stingtoare de
incendiu '''''''''''''''''''''''
0Se vor preciza numrul autoriza7iei5 data emiterii acesteia5 perioada de valabilitate5 domeniul de presiune 6i volumul autorizat'1
D tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingtor certificat '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;entru lucrrile de ignifugare a materialelor combustibile se vor men7iona 6i numerele 6i data emiterii rapoartelor de ncercare emise de
un laborator acreditat< '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
u fost verificate lucrrile e=ecutate la urmtoarele obiective<
+' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
)' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
&onstatri n urma verificrii lucrrilor<
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;rezentul referat de supraveg@ere sDa nc@eiat n ) e=emplare5 distribuite dup cum urmeaz<
D un e=emplar la &entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivilB
D un e=emplar la Inspectoratul pentru Situa7ii de Urgen7 al Yude7ului '''''''''''''''''''''3Municipiului ?ucure6tiB
D un e=emplar la ''''''30denumirea persoanei auditate1 '''''''''''''''''
uditor5 m luat cuno6tin7'
''''''''''''''''''''''' IIIIIIIIIIIIIIIIIII
0semntura1 '''''''''''''''''''
0semntura 6i 6tampila
din partea persoanei auditate1
NEX :
IIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIIII
D Model D
&ERERE !E ;RES&9IM?RE UT$RIF"IEI
&tre
&entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil
Subsemnatul3Subsemnata5 ''''''''5 n calitate de '''''''' al '''''''''''5 persoan >uridic3persoan fizic autorizat3ntreprindere
individual3ntreprindere familial5 cu sediul n localitatea '''''''''5 >ude7ul '''''''''5 str' '''''' nr' ''''''5 nregistrat la oficiul registrului comer7ului cu
nr' '''''5 autorizat pentru efectuarea lucrrilor de '''''''''' cu utoriza7ia seria ''''''' nr' ''''''''' din ''''''''''5 solicit presc@imbarea acesteia datorit
urmtoarelor motive< '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Cn sus7inerea cererii ane=ez documentele prevzute n Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor5 aprobat prin $rdinul ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+-'
!eclar c am luat cuno6tin7 de obliga7iile ce mi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz
lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor5 aprobat prin $rdinul ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+-'
!ata '''''''''' Semntura '''''''''''
LS
NEX +-
IIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIIII
D Model D
N$TI%I&RE
&tre
&entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil
Cn conformitate cu prevederile art' +* alin' 0+1 din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor5 aprobat prin $rdinul ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+-5 subsemnatul3subsemnata5 ''''5 n calitate
de ''''''' al ''''''''''5 cu sediul n ''''''''5 v notificm c de7inem &ertificatul3utoriza7ia3testatul nr' '''' din ''''5 emis3emis de ''''''' pentru
efectuarea lucrrilor3prestarea serviciilor de '''''''' pentru perioada '''''''''''''''''''''''' '
Lucrrile vor fi efectuate n localitatea '''''''''''''''''''''''''5 la obiectivul '''''''''''5 n perioada ''''''''''' '
!ata ''''''''''' Semntura '''''''''''
LS
NEX ++
IIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIII
D Model D
N$TI%I&RE
&tre
&entrul Na7ional pentru Securitate la Incendiu 6i ;rotec7ie &ivil
Cn conformitate cu prevederile art' +* alin' 0(1 din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor5 aprobat prin $rdinul ministrului administra7iei 6i internelor nr' *23(-+-5 subsemnatul3subsemnata5 '''''5 n calitate
de '''''''' al '''''''''''5 cu sediul n ''''''5 v notificm c de7inem &ertificatul3utoriza7ia3testatul nr' '''' din '''''5 emis3emis de '''''''' pentru
efectuarea cu caracter permanent a lucrrilor3prestarea serviciilor de '''''''''''''''''''''''
Cn sus7inerea notificrii depunem urmtoarele documente<
a1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B
b1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B
c1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B
d1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B
e1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '
!ata ''''''''''' Semntura ''''''''''''''
LS
NEX +(
IIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIII
D Model D
RE8ISTRU !E EAI!EN"T
a lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile
GTG
G%ont *G
HIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJI
IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIK
LNr' L !ate de L&ontractL !ata L !ata LSuprafa7a L;rodusulLNumrul L Nr' LSemnturaL
Lcrt'LidentificareL0numr LnceperiiLrecep7iei laLignifugatLutilizatLprobelor Lraportului LresponsaDL
L Lale benefiD L6i dat1Llucrrii Lterminarea L L Ltrimise Lde ncercareLbilului L
L Lciarului L L Llucrrii 6i L L Lla un Lprimit de laL cu L
L L L L Lgaran7ia L L LlaboratorLlaboratorul Le=ecu7ia L
L L L L Lacordat L L LacreditatLacreditat L L
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIO
PIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQI
IIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIR
GSTG
N$TT<
Registrul de eviden7 va fi numerotat 6i nregistrat'
NEX +)
IIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIII
D Model D
RE8ISTRU !E EAI!EN"T
a lucrrilor de termoprotec7ie
GTG
G%ont :G
HIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIJI
IIIIIIIJIIIIIIIIIIIK
LNr' L !ate de L&ontractL !ata L !ata LSuprafa7aL;rodusulL8aran7iaLSemntura L
Lcrt'LidentificareL0numr LnceperiiL recep7iei Lprote>atLutilizatLacordatLresponsaD L
L Lale benefiD L6i dat1L lucrriiLla terminareaL L LlucrriiLbilului L
L Lciarului L L L lucrrii L L L Lcu e=ecu7iaL
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIINIIIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIINIIIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIINIIIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIINI
IIIIIIINIIIIIIIIIIIO
PIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIQIIIIIIIIQI
IIIIIIIQIIIIIIIIIIIR
GSTG
N$TT<
Registrul de eviden7 va fi numerotat 6i nregistrat'
NEX +,
IIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIII
D Model D
RE8ISTRU !E EAI!EN"T
a lucrrilor de proiectare5 instalare 6i ntre7inere a sistemelor
6i instala7iilor de semnalizare5 alarmare 6i alertare n caz de
incendiu3sistemelor 6i instala7iilor de limitare 6i stingere a
incendiilor5 cu e=cep7ia celor care con7in anumite gaze
fluorurate cu efect de ser
GTG
G%ont :G
HIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJ
IIIIIIIIIIK
LNr' L!ate de L!escrierea L&ontractL !ata L !ata L8aran7iaLSemntura L
Lcrt'LidentificareLsistemului3 L0numr LnceperiiLfinalizriiLacordatLresponsaD L
L Lale benefiD Linstala7iei L6i dat1Llucrrii L lucrrii LlucrriiLbilului cuL
L Lciarului L0componente1L L L L Le=ecu7ia L
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIINIIIIIIIIN
IIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIINIIIIIIIIN
IIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIINIIIIIIIIN
IIIIIIIIIIO
PIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQ
IIIIIIIIIIR
GSTG
N$TT<
Registrul de eviden7 va fi numerotat 6i nregistrat'
NEX +/
IIIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIIII
D Model D
RE8ISTRU !E EAI!EN"T
a lucrrilor de verificare5 rencrcare 6i reparare a stingtoarelor
de incendiu5 cu e=cep7ia celor care con7in anumite gaze fluorurate
cu efect de ser
GTG
G%ont :G
HIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIII
IJIIIIIIIIIIIK
LNr' L!ate de LTipurile de stingtoare LTipul L&ontractL8aran7iaLSemntura L
Lcrt'LidentificareL6i produsele de stingere LlucrriiL0numr LacordatLresponsaD L
L Lale benefiD Lutilizate conform modeluluiL L6i dat1LlucrriiLbilului L
L Lciarului Lde stingtor certificat L L L Lcu e=ecu7iaL
L L L L L L L L
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIII
INIIIIIIIIIIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIII
INIIIIIIIIIIIO
PIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIII
IQIIIIIIIIIIIR
GSTG
N$TT<
Registrul de eviden7 va fi numerotat 6i nregistrat'
NEX +4
IIIIIIIII
la metodologie
IIIIIIIIIIIIII
D Model D
RE8ISTRU !E EAI!EN"T
a lucrrilor de ntre7inere a instala7iilor speciale din
compunerea autospecialelor destinate aprrii
mpotriva incendiilor
GTG
HIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIIII
IIIK
LNr' L!ate de L Tipul LTipul L&ontractL8aran7iaL Semntura L
Lcrt'LidentificareLautospecialeiLlucrriiL0numr LacordatLresponsabiluluiL
L Lale benefiD L L L6i dat1LlucrriiL cu e=ecu7ia L
L Lciarului L L L L L L
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIII
IIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIII
IIIO
MIIIINIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIII
IIIO
PIIIIQIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIQIIIIIIIIIIII
IIIR
GSTG
N$TT<
Registrul de eviden7 va fi numerotat 6i nregistrat'
ZZZZZZZZZZZ