Sunteți pe pagina 1din 5

SC SRL

FISA DE POST Mecanic auto


Nr.__________/_____________
Organizatia: SC ...........SRL
Denumirea postului: Mecanic auto
Codul COR: 723103
Titularul postului:_____________________________
Scopul postului:
Munca unui Mecanic auto este aceea de a reapara autoveicule!
COMPETENTE PERSONALE:
sa ai"# $nsu%iri de personalitate: seriozitate&responsa"ilitate' loialitate'
ot#r(re' adapta"ilitate' autocontrol' atitudine pozitiva' sa ai"# calit#)i psiice
necesare *spirit de o"serva)ie' r#"dare' viteza de reac)ie' capacitate de
orientare in spa)iu' capacitate de comunicare' etc!+,
sa nu ai"# antecedente penale!
POZIIA IN ORANIRAMA SI RELAII ORANIZAIONALE :
se su"ordoneaz# -dministratorului
SFERA DE RASP!NDERE SI COMPETENTA:
este direct r#spunz#tor de $ndeplinirea $ntocmai a atri"u)iilor si prevederilor
sarcinilor de serviciu sta"ilite in prezenta .isa
este direct r#spunz#tor de p#strarea "unurilor materiale sau de alta natura pe
care le are in gestiune,

ATRI"!IILE POST!L!I
realizarea repara)iilor necesare la mi/loacele auto,
sta"ilirea necesarului de piese de scim" %i emiterea comenzilor necesare
c#tre %e.ul direct,
intocmirea documentelor necesare pentru eviden)ierea interven)iilor e.ectuate
%i predarea la timp c#tre compartimentele autorizate,
respectarea normelor de protec)ie a muncii %i 012,
e3ecut# %i alte sarcini con.orm speci.icului locului de munc# solicitate de %e.ul
direct sau de conducerea companiei!
sa respecte programul de lucru %i s# $ndeplineasc# cu sim) de r#spundere
sarcinile de serviciu prev#zute $n prezenta .i%#' s# respecte %i s#
$ndeplineasc# deciziile' dispozi)iile' instruc)iunile scrise sau ver"ale transmise
de conducere' inclusiv prin deleg#rile de competen)#,
sa .oloseasc# integral %i cu ma3im de e.icien)# timpul de lucru pentru
$ndeplinirea sarcinilor de serviciu,
sa respecte normele de munc# %i prescrip)iile de calitate sta"ilite,
sa4)i $nsu%easc# %i s# respecte condi)iile impuse de legisla)ia $n vigoare
caracteristic# locului $n care $%i des.#%oar# activitatea,
sa .oloseasc# ecipamentele $ncredin)ate la parametrii de .unc)ionare
prev#zu)i $n documenta)ia tenic# %i numai $n condi)ii de deplin# siguran)#,
sa respecte normele de protec)ia muncii' protec)ia mediului precum %i cele
privind .olosirea ecipamentului de protec)ie,
sa poarte in timpul orelor de servici ecipamentul de lucru si ecusonul,
sa respecte normele de prevenire a incendiilor,
sa $n%tiin)eze imediat director coordonator asupra e3isten)ei unor nereguli'
a"ateri' greut#)i sau lipsuri $n aprovizionarea locului de munc#' $n $ntre)inerea
ecipamentelor cu care lucreaz#' s# propun# m#suri de remediere %i de
prevenire a unor asemenea situa)ii,
sa nu lase .#r# supravegere $n timpul programului de lucru' ecipamentele
sau instala)iile $n .unc)iune' s# nu p#r#seasc# locul de munc# p(n# la sosirea
scim"ului' atunci c(nd activitatea este organizat# $n scim"uri!
sa respecte regulile de acces la locurile de munc# unde intrarea este permis#
numai $n anumite condi)ii,
sa se comporte corect $n cadrul rela)iilor de serviciu' s# promoveze raporturi
colegiale de cola"orare' s# asigure un climat de disciplina,
sa men)in# zilnic ordinea %i cur#)enia la locul de munc#' $n spa)iile de acces %i
a grupurilor sanitare' inclusiv golirea zilnica a cosurilor cu deseuri mena/ere
sau artie,
sa asigure protec)ia %i integritatea patrimoniului tenologic %i in.orma)ional ce
i4a .ost $ncredin)at $n vederea des.#%ur#rii activit#)ii de in.ormare,
sa nu .oloseasc# "aza tenico4material# %i in.orma)ional#' timpul de lucru %i
serviciile companiei $n interes personal sau str#in companiei,
sa anun)e din prima zi administratorul $m"oln#virea sa' iar dac# $m"oln#virea
a intervenit $n alt# localitate' s# comunice $n scris' $n aceea%i zi' cu e3cep)ia
cazurilor grave,
sa respecte dispozi)iile legale privind p#strarea secretului de serviciu %i de
.irm#' re.eritoare la date' documente sau in.orma)ii care nu sunt destinate
pu"licit#)ii,
sa nu des.#%oare %i s# nu .avorizeze activit#)i generatoare de concuren)#
neloial#' acte sau .apte care' potrivit 5egii 11&61' sunt contrare "unei credin)e
%i uzan)elor cinstite,
realizarea de raportari saptamanale catre -dministrator,
s# mani.este disponi"ilitate c#tre dialog' receptivitate' calm' tact in rela)iile de
serviciu,
sa r#spund# la toate solicit#rile venite din partea administratorului pentru
$ndeplinirea unor sarcini con.orme .isei postului,
sa .ie cinstit' loial si disciplinat d(nd dovada in toate $mpre/ur#rile de o
atitudine civilizata si corecta .ata de toate persoanele cu care vine in contact,
sa respecte cu stricte)e regulile de protec)ie a muncii si 0!1!2! din o"iectivul
unde des.#%oar# serviciul,
anga/atul tre"uie sa utilizeze' potrivit instruc)iunilor de utilizare a su"stan)ele
periculoase' instala)iilor 'utila/ele' ma%inile' aparatura si ecipamentele de
lucru,
sa acorde a/utor' at(t cat este ra)ional posi"il' oric#rui alt salariat' a.lat intr4o
situa)ie de pericol,
anga/atul va des.#%ura activitatea in a%a .el $nc(t sa nu e3pun# la pericole de
accidentare sau $m"oln#vire pro.esionala persoana proprie sau al)i anga/a)i' in
con.ormitate cu preg#tirea si instruirea in domeniul protec)iei muncii primita de
la anga/atorul sau,
sa4si $nsu%easc# si sa respecte normele si instruc)iunile de protec)ie a muncii
si masurile de aplicare a acestora,
sa aduc# la cuno%tin)a de $ndat# administratorului accidentele de munca
su.erite de propria persoana sau de al)i anga/a)i,
sa coopereze cu persoanele cu atri"u)ii speci.ice in domeniul securit#)ii si
s#n#t#)ii in munca' at(t timp cat este necesar' pentru realizarea oric#rei
sarcini sau cerin)e impuse de autoritate competenta pentru prevenirea
accidentelor si "olilor pro.esionale,
sa re.uze $ntemeiat e3ecutarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau $m"oln#vire pro.esionala persoana sa sau a
celorlal)i participan)i!
sa in.ormeze de $ndat# administratorul despre orice de.icienta constatata sau
eveniment petrecut ,
sa e3ecute alte activit#)i in leg#tura cu $ndeplinirea sarcinilor de serviciu
precizate de persoanele care au acest drept!
O"IECTI#E DE PERFORMANTA:
cunostinte si e3perienta,
a"ateri disciplinare,
reclamatii primite,
/udecata si impactul deciziilor,
conditii de munca,
respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor,
integrare in ecipa,
stapaneste tenicile de lucru legate de .unctie,
de.ine%te rolul protec)iei muncii!
CRITERII DE E#AL!ARE
Criteriul de evaluare
1 Capacitatea de
implementare
Capacitatea de a pune e.icient in practica
solutiile proprii si pe cele dispuse pentru
des.asurarea in mod corespunzator a
activitatilor' pentru realizarea o"iectivelor
2 Capacitatea de a rezolva
e.icient pro"lemele
Capacitatea de a depasi o"stacolele sau
di.icultatile intervenite in activitatea
curenta' prin identi.icarea solutiilor
adecvate!
3 Capacitatea de
autoper.ectionare si de
valori.icare a e3perientei
do"andite
Capacitatea de im"unatatire a rezultatelor
activitatii curente prin punerea in practica
a cunostintelor si a"ilitatilor do"andite
7 Capacitatea de asumare
a responsa"ilitatilor
Capacitatea de a accepta erorile sau'
dupa caz' de.icientele propriei activitati si
de a raspunde pentru acestea!
8 Creativitate si spirit de
initiativa
-titudine activa in solutionarea
pro"lemelor si realizarea o"iectivelor prin
identi.icarea unor alternative e.iciente de
rezolvare a acestor pro"leme
9 Capacitatea de
plani.icare si organizare
a timpului de lucru
Capacitatea de a anticipa solutii si de a4si
organiza timpul propriu pentru indeplinirea
e.icienta a sarcinilor!
7 Capacitatea de a lucra in
ecipa
Capacitatea de a se integra intr4o ecipa'
de a4si aduce contri"utia prin participare
directa!
: Capacitatea de a lucra
independent
Capacitatea de a des.asura activitati
pentru indeplinirea atri"utiilor de serviciu
.ara a solicita coordonare' cu e3ceptia
cazurilor in care activitatile implica luarea
unor decizii care depasesc limitele de
competenta!
6 Capacitatea de
gestionare e.icienta a
resurselor alocate
Capacitatea de a utiliza rational si e.icient
resursele materiale .inanciare si
in.ormationale alocate!
10 2ntegrarea morala si
etica pro.esionala
2ntelegerea si respectarea principiilor de
moralitate si etica socio4pro.esionala!
RESTRICTII :
nu e3ecuta nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa dec(t daca ea
vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarica si se
$ncadreaz# in prevederile legale,
sa asigure p#strarea secretului pro.esional privind activit#)ile ce se des.#%oar#
in cadrul spatiului de lucru ,
este strict interzisa consumarea de "#uturi alcoolice $nainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului ,
la plecarea din imo"il' indi.erent de motiv' tre"uie sa lase ecipamentul curat
iar celelalte mi/loace pe care le4a .olosit in "una stare!
DESFAS!RAREA ACTI#ITATII
Munca se des.asoara $n di.erite medii:
atelier,
RESPONSA"ILIT$ILE POST!L!I DE M!NC$
%n raport cu aparatura &i 'aterialele utili(ate:
- calculator,
- tele.on&.a3'
- ustensile si scule speci.ice'
- aparate de masura!
CERINTELE POST!L!I
4 curs de cali.icare in domeniu!
APTIT!DINI )I DEPRINDERI NECESARE:
- a"ilitatea de a .olosi cuvintele .luent,
- sa aveti reactii si /udecata rapida,
- a"ilitate de a improviza,
- a"ilitatea de a crea,
- punctualitate!
CONDIIILE POST!L!I DE M!NC$
0rogram de lucru:
Director* Titularul postului*

Data
Am luat la cunostinta___________________
Am primit un exemplar_____________________