Sunteți pe pagina 1din 68

CUPRINS

Capitolul I :
INTRODUCERE
Capitolul II :
SCOPUL I MOTIVAIA LUCRRII
Capitolul III :
NOIUNI FUNDAMENTALE DESFRE FIBROMUL UTERIN
1. Definiie
2. Etimologie
3. Generaliti
4. Etiopatogenie
5. Morfopatologie
6. Simptomatologie
7. Investigaii linie !i "e la#orator
$. Diagnosti%l fi#rom%l%i %terin
&. Evol%ia !i prognosti%l fi#rom%l%i %terin
1'. (ompliaiile fi#rom%l%i %terin
11. )ratament%l fi#rom%l%i %terin
12. Impat%l psi*ologi al *isteretomiei
13. +regtirea preoperatorie
14. ,ngri-irile preoperatorii. .ol%l asistentei me"iale
15. ,ngri-irile postoperatorii. .ol%l asistentei me"iale
16. S%praveg*erea #olnavelor % fi#rom %terin
Capitolul IV :
METODE I MIJLOACE DE LUCRU
Capitolul V :
PREZENTAREA CAZURILOR
Capitolul VI :
CONCLUZII
Capitolul VII :
BIBLIORAFIE
Capitolul I
INTRODUCERE
/iaa orir%i om poate fi ameninat la %n moment "at "e o s%ferin instalat
#r%s sa% insi"ios are0l "%e intr0o sit%aie riti e tre#%ie re1olvat "e servii%l sanitar
% promptit%"ine !i ompeten.
2rgani1aia Mon"ial a Sntii "efine!te a o stare "e #ine psi*i3 soial3 "e
e*ili#r%3 repre1int o reaie a%tonom !i trit 4n realitate. Este apaitatea "e a se
a"apta la %n me"i% 4n ontin% s*im#are3 apaitatea "e a re!te3 a 4m#tr5ni !i a0!i
a!tepta moartea 4n limi!te.
6%rsing%l promovea1 sntatea3 previne 4m#olnvirile3 tratea1 #olnavii "in p%nt "e
ve"ere somati !i psi*i 4n orie %nitate sanitar3 om%nitate !i are rol%l "e a s%plini nevoia afetat3
pentr% a re%pera 4n timp %til persoana #olnav.
7sistenta me"ial este on!tiina el%i lipsit "e on!tiin3 voea pentr% el prea sla# a
s vor#eas. 7sistentei 4i revin o serie "e sarini pe are tre#%ie sa le 4n"eplineas % m%lt
serio1itate !i profesionalism3 "intre are ea mai important este aeea "e a a-%ta #olnav%l %
tat3 4nelegere3 "eliatee !i atenie.
7m ales aest s%#iet3 onsi"er5n" profila8ia !i tratarea afei%nilor gineologie3 pre%m
!i orotirea mamei !i opil%l%i s%nt ele mai importante. 7m fost impresionat "e n%mr%l "est%l
"e mare "e femei are s%fer "e afei%ni gineologie !i "e "orina lor "e a avea opii. De aii
"eriv sarinile m%ltiple ale %nei #%ne asistente me"iale !i "e noi "epin"e re1olvarea % s%es a
pro#lemelor3 "eseori vitale3 pe are le ri"i gineologia !i o#stetria.
,ngri-ire aor"ate %nei #olnave operate "e fi#rom %terin s%nt m%ltiple. +entr% a efet%a operaia
!i a aor"a #olnavei 4ngri-irile oresp%n1toare este nevoie "e o e*ip omplet3 4n are a"rele
me"iale a% %n rol important. .ol%l asistentei este "e a pregti paienta preoperator !i "e a
preveni ompliaiile postoperatorii3 prin s%praveg*erea atent a #olnavei !i 4ngri-irile aor"ate.
Se sp%ne s%ntem tot at5t "e tineri a !i re"ina noastr. (re1%l me% este aela
al profesiei3 "e a "r%i sfat%ri !i 4nelegere elor snto!i3 4ngri-iri elor s%ferin1i3 "e a0i a-%ta pe
ae!tia "in %rm s "ep!eas momentele "ifiile ale #olii pentr% a se p%tea reintegra 4n familie !i
soietate.
Capitolul II
SCOPUL I MOTIVAIA LUCRRII
)rean" si e% prin e8perienta %nei interventii *ir%rgiale "e aest gen3 ineleg e
4nseamn s%ferina !i mai ales e 4nseamn viaa3 "e aeea onsi"er pro#lemele "e
4ngri-ire tre#%ie #ine %nos%te !i stap5nite "eoaree "e apliarea lor oret !i prompt
"epin"e vin"earea #olnavilor !i evitarea sa% prevenirea ompliaiilor.
7m ales s vin 4n spri-in%l femeilor % pro#leme genitale3 at5t a femei at !i "in
prisma pro#lemelor pe are le ri"i e"%aia sanitar 5t !i profila8ia.
9%rarea "e fa se o%pa % st%"i%l %neia "intre ele mai 4ntalnite afei%ni
genitale feminine: fi#rom%l %terin3 t%mora #enign % ini"en res%t are afetea1 o
ategorie larg "e femei.
7m ales s aprof%n"e1 aest s%#iet % sop%l "e a0mi 4ns%!i %no!tine noi
"espre afei%nile aparat%l%i genital feminin3 "espre fi#rom%l %terin 4n prinipal3 5t !i
pentr% aprof%n"area %no!tinlor "o#5n"ite anterior.
Sop%l aestei l%rri este aela "e a soate 4n evi"en m%ltit%"inea 4ngri-irilor
aor"ate #olnavelor operate "e fi#rom %terin. Me"i%l speialist n% poate s aione1e
sing%r 4n ve"erea o#inerii s%es%l%i sontat. +entr% a efet%a operaia !i a aor"a
#olnavei 4ngr-irile oresp%n1toare este nevoie "e o e*ip omplet 4n are a"rele me"ii
a% %n rol important. 7t%l operator neesit o pregtire min%ioas3 preoperator !i apoi
%rmrirea atent a strii "e sntate.
Capitolul III
NOIUNI FUNDAMENTALE DESPRE FIBROMUL UTERIN
1. D ef ini ie
;i#rom%l %terin este o t%moare #enign format "in es%t m%s%lar nete" "e tip
miometrial !i "in es%t on-%ntiv.
< este ea mai om%n t%mor #enign %man !i ea mai frevent=
< se "e1volt "in m%s%lat%ra nete" a peretel%i %terin > miom ?3 "ar pre1int !i
o omponent on-%ntiv3 "e %n"e !i "en%mirea "e fi#rom=
< a fost semnalat "in ele mai ve*i timp%ri a !i @pietre ale
%ter%l%iA.
2. Et im olo g ie
;i#ro >grea? B fi#r C oma >grea? B
%mflt%r
3. G e n e r a lit i
D Sinonime: leiomiom3 leiomiofi#rom3 fi#roi1i
D Istori: fi#rom%l %terin a fost semnalat "in ele mai ve*i timp%ri a Epietre ale %ter%l%iA.
Fiporate "esrie a1%l %nei femei "e 6' "e ani3 are "%p e a pre1entat "%reri
a#"ominale a eliminate prin vagin o EpiatrA >fi#rom alifiat?
D Ini"en: se apreia1 2'G "intre femeile "e peste 35 "e ani a% fi#rom %terin %nos%t.
;i#om%l %terin este "e trei ori mai frevent la femeile negrese "atorit %nei
pre"ispo1iii genetie.
6%mar%l fi#roamelor este varia#il3 %neori se 4nt5lne!te %n sing%r no"%l
fi#romatos 4n %ter3 "ar pot fi !i mai m%li no"%le fi#romato!i >polifi#romato1?
D /5rsta: 4n mo" o#i!n%it fi#rom%l %terin apare la o v5rst t5nar3 "ar "e o#iei n%
pro"%e simptome3 p5n la 3'045 "e ani. D%p menopa%1 fi#roamele pre1ente
invol%ea13 iar altele n% mai res.
D 7ntee"entele patologie !i #olile assoiate fi#rom%l%i: asoierea fi#rom%l%i %
t%l#%rri ar"ia3 F)7 este interpretat "ifeit. +entr% %nii a%tori3 asoierea este o
simpl oini"en3 "in a%1a rsp5n"irii mare a #olilor ar"iae !i fi#rom%l%i la
aeea!i v5rst. 7li a%tori atri#%ie fi#rom%l%i %terin %n rol 4n apariia #olilor ar"io0
vas%lare. De asemenea se "is%t e8istena tria"ei: fi#rom %terin H F)7 H
o#e1itate3 a %n sin"rom #ine in"ivi"%ali1at. (re!terea 4n gre%tate este onsi"erat
%n fator "e ris pentr% "e1voltarea fi#rom%l%i %terin.
4. Et iop a to g e ni a
Ma-oritatea opiniilor in"i originea t%morii 4n elementele m%s%lare ale %ter%l%i3
prerea "ifer 4ns "a t%mora se "e1volt 4n fi#rele m%s%lar proprii
miometr%l%i sa% "in m%s%lat%re pereilor m%s%lari.
0 2riginea el%lelor generatoare ale t%morii:
a? St%"iile *istologie: a% a"mis fi#rom%l %terin ia na!tere "in el%lele m%s%lar
nete"e tinere 4ns inomplete "ifereniate3 "ar f5n" parte "in elementele
normale ale m%!*i%l%i %terin.
#? 2riginea vas%lar a fi#rom%l%i %terin este s%sin%t iniial "e Ile#s3 are
onsi"er reea%a vas%lar "rept s%rs "e "e1voltare a t%morii. 7stfel3 4n
spri-in%l teoriei vas%lare a fi#rom%l%i %terin vine "esrierea %nor tip%ri
parti%lare "e leiomiom3 4n are aspet%l *istopatologi arat o "isp%nere
or"onat a n%leelor s%# efet%l "e1voltrii !i re!terii el%lelor t%morale 4n
-%r%l vaselor.
0 Etiologia fi#rom%l%i
%terin E8ist mai
m%lte teorii:
D )eoria *ormonal: apariia fi#rom%l%i "atorit t%l#%rrilor *ormonale=
6it*erspoon emite teoria *iperfoli%linemiei3 sta#ilin" o legt%r "e
a%1alitate 4ntre formarea *istelor ovariene % sereie res%t "e
estrogen !i *iperpla1ia "e en"ometr% % are se asoia1 frevent
fi#rom%l %terin.
;i#rom%l %terin se "e1volta % pre"ere 4n perioa"a "e ativitate
ovarian3 re!te 4n timp%l sarinii3 "%p tratamente % (lomifen3
ontraeptive !i regresea1 "%p menopa%1.
D )eoria geneti: e8istena %nei gene are prin "iverse m%taii ar
"%e la onstit%irea formai%nii t%morale.
D )eoria m%s%lar: apariia fi#rom%l%i a o roliferare a es%t%l%i
m%s%lar !i on-%ntiv vas%lar
D )eoria rest%rilor em#rionare: se onsi"er fi#rom%l a fiin" onseina
%nor rest%ri em#rionare loali1ate perivas%lar3 are se m%ltipli
form5n" aglomerari onentri "e fi#re m%s%lare nete"e la periferia
rora proliferea1 es%t%l on-%ntiv.
D )eoria ne%rofi#romato1ei: e8pli apariia fi#rom%l%i %trin 4n a"r%l %n%i
proes "e ne%rofi#romato1 generali1at. ;i#rom%l %terin se "e1volt
"e o#iei 4ntre 3'045 "e ani fiin" foarte rar 4nt5lnit 4nainte "e 25 "e
ani. 6% apare niio"at 4naite "e p%#ertate sa% "%p menopa%1. ,n
timp%l sarinii fi#rom%l re!te 4n "imensi%ni "in a%1a mo"ifirilor
*ormonale.
5. Mo r f op a tolo g ia
0 )ip%ri "e loali1ri
;i#rom%l %terin se pre1inta a o farmai%ne t%moral %ni sa% el mai a"esea
m%ltipl3 "e "imensi%ni varia#ile se "istinge "e es%t%rile "in -%r !i mo"ifi
forma %ter%l%i. 9oali1area fi#rom%l%i %terin este variat 4n raport % "iferite
segmente ale %ter%l%i sa% ale m%!*i%l%i %terin:
D 9oali1area orporeal H ea mai frevent3 se"i%l t%morii p%t5n" fi
f%n"i3 peretele anterior sa% posterior %terin. Sit%aia t%morii
loali1at pe peretele posterior antrenea1 o retroversie %terin fi8
foarte "%reroas.
D 9oali1area ervial H este mai rar3 oe8ist5n" % fi#romioamele
orp%l%i.
Se"i%l poate fi s%pra vaginal3 se sit%ea1 anterior s%# peritone%
omprim5n" ve1ia !i %retra3 alteori posterior sa% lateral 4ntre
foiele ligament%l%i larg reali1n" fi#roame %terine intraligamentare.
Se"i%l intravaginal interesea1 mai ales #%1a anterioar a ol%l%i.
D 9oali1area s%#peritoneal >fi#romioamele s%#seroase? pot fi sesile
mo"ifi5n" mai m%lt sa% mai p%in ont%r%l %ter%l%i3 sa% pe"i%late3
5n" pot torsion sa% *iar r%pe.
D 9oali1area 4n plin miometr% H intram%ral sa% interstiiale3 5n"
s%nt "e "imensi%ni mii n% mo"ifi ont%r%l %ter%l%i3 "ar 5n" res
4n vol%m pro"% o marire a %ter%l%i e "evine nereg%lat3 no"%lar.
D ;i#rom%l %terin s%#m%os H se "e1volt s%# en"ometr%3 "e!i este mai
p%in frevent are o mare importan lini prin s5ngerrile pe are le
"ertermin. +rin "ispo1iia s%#m%oas "eformea1 mai m%lt sa% mai
p%in avitatea %terin3 iar %neori "e1volt %n pe"i%l3 "evenin" li#er "e
avitatea %terin3 4n aeast form s%# efet%l ontraiilor %terine tin"e
s se elimine prin ol reali15n": fi#rom%l s%#m%os %terin pe"i%lat4n
stare ns5n".
0 6%mar%l !i "imensi%nile
6o"%lii fi#romato!i a% n%mar !i "imensi%ni varia#ile: ei mii pot fi
mirosopi sa% "e 102 mm= ei mari pot atinge "imensi%ni varia#ile H
giganti are pot a-%nge p5n la mrimea %n%i %ter gravi" la termen !i
gre%tatea lor poate fi "e 501' Jg sa% mai m%lt. )%morile ol%l%i s%nt solitare3
4n s*im# la nivel%l orp%l%i sa% m%ltiplii no"%l%i t%morali.
0 (onsistena fi#rom%l%i
(onsistena no"%lilor este ferm3 %loarea este al#0en%!ie sa% ro1at "%pa
gra"%l "e vas%lari1are !i pre1int "iverse mo"ifiri 4n a1 "e nero#io1 sa%
alte "egeneresene. (5n" no"%l%l este proaspt seionat se pot ve"ea #en1ile
m%s%lar e se intersetea1 sa% s%nt s%# forma
%nor v5rte-%ri. 9a femeile 4n v5rst se gses fi#romioame alifiate a ror
"%ritate este a si a os%l%i.
0 )ransformri str%t%ral ale fi#rom%l%i %terin
;i#rom%l poate fi se"i%l %nor transformri "egenerative #enign e s%rvin a
%rmare a %nor mo"ifiri ir%latorii sa% "%p tratament%l % "o1e res%te
"e progestative.
D Degeneresena alar: fi#roamele "evin "ense3 "%rere3 "e %loare al#0
si"efie.
,n 1onele % nero#io1 se "ep%ne ali% !i no"%lii "evin "evin "%ri
!i grei a ni!te pietre= se 4nt5lne!te n%mai "%p menopa%1 la
interval%ri relativ mari
D Degeneresena osoas: meanism%l "e pro"%er n% este #ine %nos%t
D Degeneresena e"ematoas: pro"%s prin #loarea ir%laiei
venoase "e 4ntoarere3 este mai frevent in sarin !i la%1ie.
;i#rom%l re!te #r%s 4n vol%m3 este mai moale3 "ar n% este
"%reros. +e sei%ne are 1one gelatinoase3 gal#en0ver1%i sa%
mi8omatoase.
D 6ero1a asepti: este o ompliaie pro"%s prin ol%1ia arterial a
t%morii.
(lini se manifest prin alterarea strii generale3 fe#r3 apetit
"imin%at3 gre%ri3 #alonare a#"ominal. )%moarea re!te 4n vpl%m3
"evine mai moale !i sensi#il 3 iar pe sei%ne este "e %loare ro!ie
4n*is3 vi!inie.
D 6ero1a septi: se 4nt5lne!te el mai frevent 4n loali1ri
s%#m%oase pe"i%late. 9a e8amen%l vaginal3 no"%l%l este "e
%loare #r%n0ver1%ie0 negriioas % 1one faelate !i % miros
feti". Este pre1ent alterarea strii generale a #olnavei3 "ar "e
intensitate varia#il.
D )ransformarea malign H % ini"en ontroversat3 se manifest
lini prin re!terea !i 4nm%ierea t%morii !i apariia %nor metroragii
s%ggestive mai ales 4n postmenopa%1.
D Degenerarea gras H este rar !i apare s%# "o% aspet: a
se*el sa% onomitant % sta"iile avansate ale "istrofiei *ialine3
5n" va%olele "e grsime apar 4n ell%le sa% alteori se pre1int a
%n es%t a"ipos % el%le re1%ltate "in metopla1ia el%lelor
m%s%lar.
D .egresi%nea fi#rom%l%i %terin 0 este mai aent%at "%p na!tere3
4n timp%l alptrii !i "%p instalarea menopa%1ei p5n la "ispariia
prin itoli1a el%lelor m%s%lar miomatoase.
6. S i! pt o ! a t olo " i#
;i#rom%l %terin se manifest foarte variat3 4n f%nie "e n%mr%l3 mrimea !i
loali1area t%morilor.
0 F i$ % o !u l a & i! p to ! a ti' : Evi"eniat "e ele mai m%lte ori % oa1ia %n%i e8amen
gineologi "e r%tin sa% "esoperit 4n timp%l e8plorrii *ir%rgiale a prlvis%l%i.
0 ( # ! o % a " iil# ut # %i ) # : S5ngerrile %terine repre1int simptom%l el mai frevent 4nt5lnit
la femeile % fi#rom %terin. S5ngerrile %terine se pre1int foarte variat lini. E8pliaia
lor este "at "e vas%lari1aia res%t a %ter%l%i3 mrimea avitii %terine !i "e o
"efiien 4n ontraia m%s%lar pentr% a asig%ra *emosta1a. ,n or"inea frevenei se
4nt5lnes :
0 M#)o%a"ia: *emoragia menstr%al H repre1int ea mai o#i!n%it !i arateristi form
"e s5ngerare la femeile % fi#romiom. Menoragiile n% se instalea1 niio"at #r%s3
menstr%aiile "evin progresiv mai a#%n"ente3 frevent % *eag%ri3 "%rea1 mai m%lt "e
o sptm5n3 sf5r!in" % o sero1itate ro1aee.
0 M#)o!#t%o%a"iil#: s%nt s5ngerri are ontin% o menstr%aie a#%n"ent p5n la
menstr%aia %rmtoare. Se 4nt5lnes % o freven "e apro8imativ 22G "in a1%ri.
0 M#t%o%a"iil#: S%nt mai rare3 4nt5lnin"%0se 4n 13G "in a1%ri= ele s%rvin 4ntre
menstr%aii3 "isontin%%3 fiin" revelatoare mai ales pentr% %n miom s%#m%os sa% %n polip
fi#ros.
0 ( i* % o %# # a : ,n perioa"a menopa%1ei se 4nt5lnes *emoragii ontin%e % e8aer#ri.
9e%oreea se 4nt5lne!te s%# form *i"rorei. Fi"roreea onst 4ntr0o pier"ere"e
li*i" lar3 apos3 al#iios3 al rei antitate poate a-%nge p5n la 1 litr%K 24*.
+ioreea H sa% pier"eri p%r%lente H pot releva 5teo"at %n polip fi#ros pe ale "e
nero1are. 9e%oreea #anal n% este %n semn "e fi#rom.
0 L# u ' o % ## a :
0 a#%n"ent premenstr%al3 este %n simptom om%n= 4n fi#rom%l %terin sereia ervial
este filant3 transl%i" sa% m%r"ar 5n" se 4nsoe!te % en"oerviit !iKsa% en"ometrit
0 4n o#str%iile anal%l%i ervial pot fi pre1ente "esrri intermitente "e onin%t
serop%r%lent3 sangvinolent "e tip vomi %terin.
0 F i$ % o a ! # l#* u % # % oa & # : 7pariia "%rerilor averti1ea1 e8ist eva mai m%lt "e5t
%n fi#romiom #anal. D%rerea re1%lt "in "egenerrile e %rmea1 t%l#%rrilor
ir%latorii3 infeioase3 torsi%nii %nei t%mori pe"i%late3 prin ompresi%ne la nivel%l
pelvis%l%i sa% printr0o le1i%ne asoiat.
D%rerile a% aratere "iferite :
0 "%reri % arater oliativ3 spasmo"i H reflet ontraiile %terine e tin" s
e8l%" "in avitatea %terin %n no"%l s%#m%os sa% %n polip fi#romatos= %neori "%rerea
ia aspet%l "ismenoreei parti%lare3 at%ni 5n" fi#romiom%l onstit%ie %n o#staol 4n
eva%area s5ngel%i menstr%al= femeia a%1 o -en pelvian sa% verita#ile "%reri lom#o0
a#"ominale3 4nsoite "e o s5ngerare re"%s3 %rmat apoi "e *eag%ri3 are sf5r!es ri1a
"%reroas=
0 "%reri intense % arater laniant H 4nsoite "e semne "e iritaie peritoneal3 v4rst%ri3
s%#ol%1ie
H s%rvin 4n a1%l fi#roamelor
intraaps%lare=
0 "%reri % arater "e rampe sf5!ietoare H iar 5n" se a"a%g fe#r3 frisoane3
le%oito13 se onstit%ie semn%l s%p%raiei !i a#e"rii %n%i no"%l fi#romiomatos.
(re!terea rapi" a %n%i fi#rom %terin se 4nsoe!te "e o stare "e tensi%ne *ipogastri.
Inlavarea %n%i fi#rom %terin 4n mi%l #a1in se e8prim prin "%reri arateristie %
ira"ieri 4n mem#rele inferioare3 prin ompresi%nea reali1at "e t%mor pe r"inile siati%l%i.
0 P # % ' # p # % # a ! a & # itu ! o % a l# . ,n *ipogastr% sa% a#"omen "e tre #olnav este
posi#il at%ni 5n" t%moarea a "ep!it mi%l #a1in.
0 T u l$u % + % i ,u ) ' -io ) a l# a l# o % " a ) #l o % * # . # ' i) + tat #
,n f%nie "e mrimea !i loali1area l%i3 %n fi#rom %terin poate avea rs%net as%pra
organelor veine3 gener5n" o serie "e simptome @"e 4mpr%m%tA.
Manifestrile linie s%nt "ate "e ompresi%nea t%morii pe ile %rinare3 ret3
vase.
D )%l#%rri ve1iale:
0 apar t%l#%rri
miionale=
0 polaJi%ria> mii%ni mai frevente? % arater
"i%rn=
0 retenia "e %rin : se 4nt5lne!te mai rar3 se manifest mai ales premenstr%al3 rareori ia
aspet "e retenie a%t.
D (ompresi%nea oloretal : 4n general s%nt p%ine H tensi%ne3 onstipaie3 ol%1ie
meani.
D (ompresi%nea venoas :poate fi s%rsa %n%i e"em al mem#relor inferioare. 7soierea
%nei infeii latente 4n mi%l #a1in !i a %nei *iperoag%la#iliti reea1 on"iiile
apariiei
fle#itelor spontane.
D (ompresi%nea %reter%l%i 4n fi#rom%l intraligamentar poate pro"%e:
0 *i"ro%reter
0 *i"ronefro1
7. I n v es tig a ii lin ie ! i " e la # orat o r
0 I).#&ti"a-ii 'li)i'#: semne se%n"are3 o#e1itate3 teren varios3 anemie.
0 I).#&ti"a-ii *# la$o%ato%:
D F# >*emoglo#in?3 Ft >*ematorit?3 le%oite3 trom#oite3 timp "e oag%lare >
)L3 )F3 )S?3 /SF3 gr%pa sang%in3 .*.
D E8amene #io*imie ale s5ngel%i: %ree sang%in3 gliemie3 tMmol3 proteinemie.
D E8amen "e %rin: %ro%lt%r3 test "e sarin.
D E8amen ar"iologi: EIG3 ms%rarea )73 p%ls.
0 E/a!i)+%i 'o!pl#!#)ta%#:
D *isterometria: permite evi"enierea avitii %terine3 al%ngite3 "eformate sa% alteori
pare s%rtat prin no"%li s%#m%o!i intraavitari=
*i%reta-%l %terin: se fae % sop e8plorator3 terape%ti3 #iopsi=
D *isterosalpingografia: in"iat 4n "iagnostiarea %n%i fi#rom s%#m%os3 se efet%ea1 %
o s%#stan "e ontrast lipo0 sa% *i"rosol%#il=
D ra"iografia simpl: evi"enia1 t%morile alifiate3 a pete al#%rii sa% al#0en%!ii rot%n-ite=
D fle#ografia %terin: meto" ra"iologi "e vi1%ali1are a vas%lari1aiei pelvine3
%tili15n" alea en"o%terin "e in-etare a s%#stanei "e ontrast=
D e8amen%l eografi: apreia1 "imensi%nile3 n%mr%l !i *iar topografia t%morilor3
e8l%15n" o sarin= " "etalii as%pra sit%aiei fi#rom%l%i3 "epistea1 le1i%ni asoiate
!i permite s%praveg*erea tratament%l%i=
D e8amen olposopi !i itologi=
D *isterosopia: vi1%ali1ea1 #a1a "e implantare a %n%i fi#rom en"oavitar=
D eliosopia=
D istografia=
D lisma #aritat.
$. D ia")o & ti' u l ,i$ % o !u l u i u t#%i)
0 D ia" ) o & ti' u p o 0 iti. : se #a1ea1 pe "atele onrete linie !i paralinie !i pe ele ale
e8amen%l%i gineologi.
N D ia" ) o & ti' u l * i, #% # ) -ia l
De ele mai m%lte ori fi#rom%l %terin se re%noa!te %!or prin e8amen lini3 "ar
proes%l "e "iagnostiare tre#%ie s ai# 4n ve"ere !i alte stari fi1iologie !i
patologie e "etermin marirea %ter%l%i:
D sarina H 4n are oprirea menstr%aiei !i n% s5ngerarea este semn%l el mai
important3 iar e8amen%l vaginal ne arat araterele speiale ale %ter%l%i gravi"
>moale3 glo#%los3 ontraii?= reaiile #iologie "e sarin elimin aeast
posi#ilitate=
D sarina e8tra%terin sa% *ematoel%l=
D aner%l "e ol %terin H apare 4n -%r%l menopa%1ei sa% "%p ea3 s5ngerarea este
fr legt%r % menstr%aia nereg%lat=
D inflamaiile !i t%morile ane8iale=
D *ist vegetant=
D *ist "ermoi"=
D t%mori *istie "e ovar H soli" fi#rom "e ovar=
D %ter%l fi#romatos H este "eose#it "e fi#rom%l %terin3 se 4nt5lne!te la femeile
m%ltipare >4n apropierea menopa%1ei?3 manifest5n"%0se % menstr%aii nereg%late3
4nsoite "e #alonri !i "%reri a#"ominale= la e8amen%l lini %ter%l este mrit3
forma nereg%lat3 "%r3 avitatea %terin este mai mare3 "ar reg%lat=
D a"enomio1a H "etermin o mrire nereg%lat3 ne"ep!in" o sarin "e 12
sptm5ni !i apare la femeile tinere=
D %ter%l malformat=
D pelviperitonita stati.
&. E .ol u - i a 1 i p%o")o & ti' u l ,i$ % o !u l u i u t#%i)
;i#roamele a% evol%ie lent3 fiin" m%lt vreme s%portate. ,ntre 4' !i 5' "e ani este
moment%l riti3 5n" t%l#%rrile *emoragie s%nt mai aent%ate3 "e aeea operaiile s%nt
mai frevente 4n aeast perioa" a vieii.
;i#rom%l 4netea1 s mai reas "%p menopa%13 "eoaree s%fer %n proes
minim "e invol%ie "atorit transformrii es%t%l%i miomatos 4n es%t fi#ros.
+rognosti%l este #%n3 "eoaree este o t%mor #enign3 are se poate opera !i are
invol%ea1 invol%ntar la menopa%1. (5n" intervin ompliaii 4n evol%ia t%morii3 prognosti%l
este mai re1ervat.
(5n" se asoia1 alinom%ri "e ol %terin sa% 5n" intervenia *ir%rgial se efet%ea1 la
femeie3 manifestat pe %n teren mai p%in favora#il3 prognosti%l poate fi grav3 mai ales "a
e8ist !i %n ris operator res%t.
1'. Co ! p li ' a -i i l# ,i$ % o !u l u i u t#%i)
(ompliaiile fi#rom%l%i %terin se 4mpart 4n patr% ategorii:
N C o ! p li' a - ii lo ' a l#
D infeioase : apar 4n fi#rom%l s%#m%os3 iar apariia %nei infeii se tra"%e prin
semnele ei arateristie : fe#ra3 "%rerea3 alterarea atrii generale= fi#rom%l
infetat3 rar 4nt5lnit3 se mre!te 4n vol%m !i "evine mai moale=
D ompliaiile ane8iale: pot fi a%te sa% ronie=
D en"ometrita >inflamaia en"ometr%l%i? este 4nsoit "e mrirea avitii %terine !i
"eformare3 se manifest % le%oito1 !i %!oar *ipertermie !i se e8teriori1ea1 s%#
form "e le%oree=
D nero#io1a septi sa% gangrena %n%i polip pro"%s "e ol se manifest % "%reri
pelvine "e tip e8plo1iv3 4nsoite "e pier"eri ro!ate= polip%l "evine fria#il !i
s5ngerea1 la atingere=
D *emoragiile : apar foarte "es 4n fi#rom%l s%#m%os= *emoragia este %n simptom !i
poate "eveni !i o ompliaie prin repetare3 m%lt mai "es "e5t prin a#%n"en=
%neori pot fi foarte a#%n"ente3 neesit5n" o intervenie *r%rgial "e %rgen=
D ompliaii meanie : *emoragii intraperitoneale3 torsi%nea a%t sa% lent a %n%i
fi#rom3 ol%1ie intestinal3 ompresi%nea pe organele "in -%r >ompresi%ni ve1iale
sa% retale?=
D ompliaii vas%lare : e"em%l >proes%l n% este reversi#il !i tratament%l este
*ir%rgial?=
D "egeneresenele fi#rom%l%i %terin pot fi #enigne > "egenerare *isti3 "egenerare
fio1a oloi"al !i alaroas? sa% maligne > "egenerarea malign saromatoas3
foarte rar !i foarte grav?= "egenerrile maligne pot fi at%ni 5n" fi#roamele res
rapi" !i se 4nsoes "e metroragii.
2234 C o ! p li' a - ii " # ) # % a l#
D aparat%l respirator : apar semne "e s%ferin prin re"%erea apaitii sale3 "atorit
t%morilor vol%minoase are ri"i "iafragm%l=
D aparat%l ir%lator : apar "%reri periar"ie3 palpitaii3 "ispnee paro8isti3 ta*iar"ie3
F)73 e"em3 fle#ite ale venelor mem#relor inferioare sa% a mi%l%i #a1in=
D aparat%l %rinar : "is%rie3 polaJi%rie3 retenie %rinar3 *i"ronefro13 fenomene
"atorate ompresi%nii prin "e1voltarea t%morii=
D o#e1itatea : este frevent !i este %n fator "efavora#il 5n" este vor#a "e %n
at *ir%rgial=
D t%l#%rri ale roa1ei sang%ine > a posi#ilitilor organie "e a0!i regla *emoragia? e8pli
4n parte periol%l trom#ogeno1ei fi#roamelor.
2235 C o ! p li' a -ii o $ &t # t% i' a l#
D sterilitate=
D la asoierea % sarina pot aprea : ompresi%ne as%pra ple8%l%i solar3 ve1iii
%rinare3 ret%l%i > manifestate prin tenesme ve1iale3 pelvialgii3 polaJi%rie3 "is%rie3
tenesme retale3 "%reri lom#o0siatie? !i *iar3 4n a1%l fi#roamelor mari3 avort%ri3
na!teri premat%re3 inserii -oase ale plaentei
2236 C o ! p li' a - ii p o &t o p #% a to % ii
D fle#otrom#o1e : s%nt ompliaii ma-ore3 manifestate a"esea prin em#olie p%lmonar=
D ol%1ii postoperatorii=
D peritonite =
D ompliaii %rinare3 speifie *isteretomiei totale3 5n" este vor#a "e o fist%l
%retro0 vaginal sa% fist%l ve1io0 vaginal.
11. T %ata ! #)t u l , i $ %o !u lu i u t# % i )
0 T% a ta ! # ) tu lp % o , ila ' ti' :
D se reoman" om#aterea fatorilor e pot "etermina "ereglri *ormonale meta#olie.
On sop important este 4ntreinerea %n%i e*ili#r% *ormonal3 % evitarea 4nrt%rilor
*ormonale !i om#aterea sin"rom%l%i "e ongestie pelvin. ,n perioa"a "e ativitate
genital a femeii3 ms%rile profilatie se reali1ea1 treptat. +rofila8ia fi#rom%l%i
%terin onst 4n :
D la p%#ertate se s%praveg*ea1 4ntreaga "e1voltare a f%niei genitale a femeii=
D om#aterea a%1elor "e ongestie pelvin !i a "isf%niilor ne%roen"orine=
D atenie 4n %tili1area tratamentelor % estrogeni !i a ontraeptivelor=
D stim%larea natalitii la v5rst t5nr=
D "epistarea t%morilor 4n fa1ele inipiente latente3 prevenirea "e1voltrii !i a
ompliaiilor prin me"iaie "eongestiv !i igien rig%roas=
D evitarea interveniilor *ir%rgiale timp%rii !i repetate pe sfera genital=
D prevenirea rei"ivelor "%p operaii3 a%1ele favori1ante are s%nt ongestia
pelvin !i 4nrt%rile *ormonale3 vor fi om#t%te=
D pentr% o #%n profila8ie este neesar ons%lt%l perio"i !i "ispensari1area a1%rilor
% ris "e 4m#olnvire > femei are a% f%t tratamente *ormonale3 intervenii
*ir%rgiale genitale3 sterilitatea primar3 p%#ertatea patologi?=
D s%praveg*erea t%morilor "epistate !i tratate.
2434 T % a ta ! # ) tu l ' u % at i.
D tratament farmao"inami % "eongestionante=
D a ms%r "e %rgen se apli tratamnt me"iamentos pentr% oprirea
ime"iat a *emoragiilor sa% pentr% prevenirea repetrii lor=
D tratament%l fi#rom%l%i %terin este *ir%rgial.
12.3 T% a ta ! # ) tu l! # * i' a ! # ) to & este in"iat n%mai 4n a1%l t%morilor mii3 fr semne
linie "eose#ite3 neompliate 3 4n prea-ma menopa%1ei3 5n" e8ist posi#ilitatea
s%praveg*erii #olnavei !i ontrain"iaii "e or"in general sa% loal pentr% at%l *ir%rgial.
Sop%l terape%tiii me"iale este om#aterea *emoragiei= se a"ministrea1 oitoie : Ergomet
sa% Met*ergin H 4n in-eii i.m.3 o fiol la 12 ore. (5n" e8ist *emoragii mari3 se pot a"ministra
!i i.v. ;iolele "e Ergomet se pot a"ministra !i per os3 o fiol la 6 ore.
28istin%l are efet rapi" !i "e s%rt "%rat H se poate a"ministra i.v. "il%at 4n 2'ml
gl%o13 "ar se poate a"ministra !i i.m.
Me"iamente % efet as%pra oag%lrii : /it. I1 > 3 fioleK1i3 "%p mese?3 /enostat
>1 H 2 fioleK1i3 i.v. sa% s..?3 /it. ( > 5 t#. De 2''mgK1i sa% 2t#. "e 5''mgK1i?3 +re"nison > 3'
mgK1i?.
)ratament%l % progestative "e sinte1 : este %n tratament "e mare importan3 tre#%ie
4nlt%rat % progestativ asoiat estrogenitiv3 "atorit ris%l%i p%se%l%i. Se foloses : 1' mg "e
progestativ 4n 1ilele 2'3 23 !i 26 ale il%l%i menstr%al3 pe ale oral sa% parenteral. +oate fi
asoiat % an"rogeni3 %n sing%r progestativ "oar. 9a 4ntrer%perea tratament%l%i e8ist periol%l
"e noi !i a#%n"ente *emoragii. )ratament%l este "e l%ng "%rat !i neesit ontrol%l
permanent al %ter%l%i. 7ntagoni!tii "e gm;F >Pola"e8? pot re"%e m%lt vol%m%l t%morilor si
simptomatologiei.
C7 iu % # ta 8u lut # %i ) este %n proe"e% sig%r "e oprire a *emoragiei !i are sop
e8plorator !i #iopsi. S%nt foarte limitate in"iaiile : 5n" #olnava ref%1 operaia3 5n" starea
general a #olnavei n% permite intervenia *ir%rgial !i a terapie a"-%vant "e *emosta1
temporar pentr% refaerea #olnavei !i pregtirea preoperatorie.
T% a ta ! # ) tu l' 7 i% u % " i' a l are in"iaia at%ni 5n" #olnava pre1int %n fi#rom %
"imensi%ni mai mari a ale %nei sarini "e 3 l%ni3 "etermin5n" o s5ngerare persistent la
tratament%l me"iamentos3 % "%reri se%n"are. )ratament%l *ir%rgial se imp%ne 4n a1%l :
0 fi#rom%l%i mrit "e vol%m=
0 miom%l este posterior !i antrenea1 t%l#%rri "e ompresie=
0 fi#rom%l lateral % ris%l "e ompresi%ne pe %retre=
0 polipi intraavitari % ris "e infeie=
0 miom%l ompresiv sa% "%reros=
0 5n" apare o re!tere #r%s a %n%i fi#rom are era mi=
0 5n" *emoragia persist peste 3 l%ni=
0 5n" apar t%l#%rri asoiate se%n"are=
0 4nainte "e menopa%13 pentr% a vin"ea o sterilitate3 a favori1a gravi"itatea !i a
trata avort%rile repetate=
0 onte8t%l psi*ologi !i soial.
)ratament%l *ir%rgial este el mai efiient prin e8tirparea fi#rom%l%i. Se efet%ea1
prin : miometomie3 miometretomie !i *isteretomie. 2peraiile aestea se fa pe ale vaginal
sa% a#"ominal. (alea "e a#or"are se fae 4n f%nie "e vol%m%l !i topografia fi#rom%l%i.
Mai no%3 se re%rge la te*nii operatorii onservatoare H miometomia3 miometretomia 3 are
s pstre1e intate sa% s resta%re1etoate f%niile aparat%l%i genital : gestativ3 *ormonal !i
menstr%al.
< Miometomia %rmre!te pstrarea integritii f%niilor genitale !i statia organelor
pelvis%l%i3 e8tirparea t%morilor sa% a t%morilor fi#romatoase % pstrarea %ter%l%i !i
ane8elor sale. 7vanta-e : respet en"ometr%l3 are este organ "e reepie *ormonal
prin are se asig%r f%nionarea normal a ovarelor= pstrea1 f%nia menstr%al !i "e
gestaie. Este in"iat 4n tratament%l *ir%rgial al fi#rom%l%i %terin la femeile tinere.
Este ontrain"iat 4n a1%rile "e pree8isten a fi#rom%l%i % aner%l genital3 4n
afei%ni a%te !i s%#a%te pelvi0genitale3 4n stri preaneroase ale ol%l%i3 la femei
peste 45 "e ani !i 4n a1%l afei%nilor ar"iae grave.
< Miometretomia are a sop prinipal onservarea 5t mai mare a avitii %terine. Se
e8tirp no"%lii t%morali !i se fae re1eia %nei pori%ni largi "e miometr% % "es*i"erea
o#ligatorie a avitii %terine. Este in"iat 4n polifi#romato1a %terin.
< Fisteretomia onst 4n 4n"eprtarea %ter%l%i o"at % t%mora fi#romatoas. 7vanta-ele s%nt
: prevenirea apariiei aner%l%i genital3 pier"erea "e s5nge este mi !i ompliaiile s%nt
rare. In"iaiile s%nt la femei peste 45 "e ani3 la femei tinere 5n" n% "ores sarin !i
nii s0!i pstre1e menstr%aia !i 4n ontrain"iaiile interveniei onservatoare. Fisteretomia
se 4mparte 4n s%#total > se pstrea1 ol%l !i se efet%ea1 la femeile tinere? !i total > se
s%prim %ter%l 4n totalitate !i se evit persistena %n%i pelvis "%reros !i ris%l "egenerrii
maligne?.
< )e*niile operatorii onservatoare pre1int a avanta-e : evitarea t%l#%rrilor astrrii3
aten%area aestor t%l#%rri la femei 4n pre0 sa% postmenopa%1 !i onservarea
integritii fi1iologie a femeii. (ontrain"iaiile aestor te*nii !i limitele onservrii
ovarelo s%nt : ovarele poli*istie la femeile tinere3 n% se las pe lo %n ovar "%p 45
"e ani3 se evit onentrarea ovarelor fr trompe3 asoierea %n%i aner genital are
pres%p%ne lrgirea *isteretomiei % ane8etomie.
12. I ! pa't u l p &i7 o lo"i' al 7i& t #%#' t o ! i # i
+ier"erea %ter%l%i !i "ispariia menstr%aiei repre1int pentr% %nele femei pier"erea vitalitii !i
a 4nre"erii "e sine.
Depresia e el mai frevent simptom psi*iatri. +osi#ilitatea "e a aprea pro#leme
psi*ologie postoperatorii se olrelea1 % o serie "e fatori 4n are se inl%"e in"iaia pentr%
*isteretomie3 starea "e "isomfort a femeii preoperator3 generat "e pre1ena fi#rom%l%i %terin3
aomo"area !i omfort%l marital "%p operaie3 a !i "orina "e a avea opii.
)%l#%rrile se8%ale pot s%rveni "%p *isteretomie 4n f%nie "e efet%area %nei
*istreretomii totale sa% s%#totale.
S0a% f%t 5teva o#servaii %m ar fi: li#i"o%l n% a fost infl%enat "e tip%l "e interveie3
el "imin%5n"%0se la paientele "e peste 45 ani !i la ele ovaretomi1ate= orgasm%l este re"%s la
gr%p%l % *isteretomie total !i a rmas neinfl%enat la ele % *isteretomie s%#total.
13. P%#"+ t i %#a p%#o p #%ato % i #
Se fae 4n ola#orare % me"i%l aneste1ist0renimator3 me"i%l speialist iar la nevoie
% spri-in%l me"ei%l%i ar"iolog !i internist.
+regtirea pentr% intevenie "epin"e pe "e o parte "e on"iintevenie "epin"e pe "e o parte "e
on"iiile generale ale femeii >v5rst3 stare fi1i? iar pe "e alt parte "e nat%ra interveniei
proietate. +entr% a pregtirile pentr% operaie s fie omplete s%nt neesare %rmtoarele eval%ri:
D Eval%area psi*ologi H are o mare importan pentr% pe l5ng an8ietatea "at "e
intervenia *ir%rgial 4n sine3 se a"a%g teama fi#rom%l %terin este o t%mor malign.
I"eea *isteretomiei poate avea %n impat psi*i nefavora#il "elan!5n" omple8e "e
inferioritate faa "e familie !i "e soietate. Este in"ispensa#il o onversaie as%pra operaiei3
a sop%rilor ei3 a impliaiilor as%pra "inamiii vieii se8%ale are n% se va s*im#a "%p
intervenie3 iar s%primarea menstr%aiei n% 4nseamn "efemini1are.
,n l%area %nei "ei1ii terape%tie ontea1 opi%nea femeii pentr% a avea opii3
evi"eniin" re1%ltatele interveniei onservatoare.
D Eval%area #iologi H se fae prin anamne13 e8amen lini !i e8amen "e la#orator3 a"aptate
la fieare a1. Se va sta#ili teren%l pe are %rmea1 sa se intervin3 4ntre1arin" event%alele
"ifi%lti "e aneste1ie operatorii sa% postoperatorii. 7stfel3 v5rsta 4naintat3 o#e1itatea 3
F)73 antee"entele fle#itie3 is%fiiena respiratorie3 neesit informaii s%plimentare 4n
a"r%l e8amenelor "e la#orator f%nionale.
D 7preierea moment%l%i operator H ine seama "e teren%l #olnavei3 perioa"a il%l%i menstr%al.
2 intervenie onservatoare se fae "%p menstr%aie 4n s*im# pentr% *isteretomie n%
ontea1 perioa"a il%l%i menstr%al. 7soierea %nei posi#ile en"ometrio1e reoman"
operaia la mi-lo%l il%l%i 5n" le1i%nile s%nt minime sa% la 4nep%t%l il%l%i 5n" este
neesar onfirmarea "iagnosti%l%i.
14. 9 )"%i8i%il# p%#o p #%ato % i i3 R ol u l a & i & t# ) t#i ! # * i 'al#
+regtirea propri%01is se reali1ea1 "e tre asistent la in"iaia "iret a me"i%l%i.
0 4n seara pree"ent operaia "iret a
me"i%l%i=
0 4n seara pree"ent operaiei se va a"ministra %n #ar#it%ri >;eno#ar#ital? e va asig%ra %n
somn o"i*nitor !i fr vise=
0 pregtirea t%#%l%i "igestiv se va fae % alimente fr re1i"%%3 % o sptm5n
4naintea
operaiei3 % %n la8ativ %!or % "o%a 1ile preoperator3 iar 4n seara "inaintea operaiei o lism
eva%atoare=
0 pregtirea teg%mentelor se va fae % o sear 4nainte prin ra"earea pr%l%i p%#ian3 "egresarea
teg%mentelor % alool3 iar la paientele pregtite pentr% *isteretomie total se fae o splt%r
vaginal % o sol%ie antisepti !i se intro"%e 4n vagin o me! steril 4nainte "e operaie=
0 n% se reoman"a o spitali1are prel%ngit preoperator.
15. 9 )"%i8i%il# p o &top#%ato % i i3 R ol u l a & i & t # )t # i ! # * i 'al#
7sistenta me"ial are %n rol important 4n 4ngri-irea postoperatorie3 ea efet%5n" at5t
4ngri-iri a%tonome3 5t !i "elegate la in"iaia me"i%l%i. 7lt%ri "e asistent partiip o 4ntreag
e*ip.
+erioa"a postoperatorie este interval%l "intre sf5r!it%l operaiei !i vin"earea omplet a
#olnavei. ,n timp%l operaiei3 asistenta pregte!te salon%l !i pat%l pentr% primirea #olnavei3
4ntr0%n salon % pat%ri p%ine3 5t mai i1olat "e 1gomote= temperat%ra amerei s n% "ep!eas
2'022 (3 l%mina s fie 5t mai re"%s= pat%l s fie % len-erie %rat3 prev1%t % m%!ama !i
ale1 !i aesi#il "in trei pri.
)ransport%l #olnavei "e la sala "e operaii se fae % r%ior%l.
7sistenta me"ial pregte!te la pat%l #olnavei s%rsa "e o8igen3 seringi !i ae sterile "e
%ni folosin3 garo%3 alool3 tvi renal3 son"e ve1iale3 plos %rinar3 me"iamente >
ar"iotonie3 analeptie3 almante? neesare 4n %rgen.
,n perioa"a postnaroti3 p5n la revenirea total3 #olnava se va s%praveg*ea foarte atent3
p5n la apariia refle8elor "e "egl%tiie3 t%se. Qolnava este transportat "in sala "e operaie %
o perf%1ie fi8at "e asistenta aneste1ist. 7sistenta "e salon va verifia po1iia a%l%i !i ritm%l
perf%1iei3 s%praveg*in"0o % atenie. D%p sosirea #olnavei 4n salon3 asistenta va monitori1a
permanent : )73 p%ls%l3 respiraia !i faies%l paientei3 va nota 4n ;.2. alitatea lor !i va
raporta me"i%l%i orie s*im#are s%rvenit. Monitori1area f%niilor vitale se va fae p5n la
revenirea omplet a on!tienei3 "eoaree pot aprea ompliaii a : t%l#%rri respiratorii3
ir%latorii3 asfi8ie.
+o1iia paientei 4n pat va fi 4n "e%#it "orsal3 fr pern3 % ap%l 4ntr0o parte3 pentr% a se
evita 4nearea % vrst%ri !i a gre%rilor. De asemenea3 asistenta va a"ministra me"iaia
presris postoperator !i3 "e 5te ori este neesar3 me"iaie almant presris "e me"i.
7sistenta me"ial va s%praveg*ea #olnava3 pe 1ile3 p5n la e8ternare. Ime"iat
postoperator3 asistenta va %rmri : aspet%l general >faies3 teg%mente?3 temperat%ra3 semnele
vitale >respiraie3 p%ls3 )7?3 rel%area tran1it%l%i intestinal3 "i%re1a3 aspet%l pansamentelor pe
plag3 om#aterea "%rerilor3 re*i"ratarea !i ree*ili#rarea *i"roeletroliti3 alimentaia.
,n prima 1i postoperator se %rmre!te p%ls%l3 )73 "e#it%l prin t%#%l "e "ren3 plaga !i se
raportea1 me"i%l%i orie mo"ifiare 4n starea paientei. (a tratament3 "a este neesar3
se a"ministrea1 ar"io0tonie3 transf%1ii "e s5nge i1o0gr%p3 i1o0.*3 sr%ri lorate !i
gl%o1ate. Se ontin% o8igenoterapia % intermiten !i se om#ate "%rerea a"ministr5n"
analge1ie. 7limentarea se fae prin regim *i"ri % eai amar 4n antiti mo"erate !i
fraionate3 "a s0a rel%at tran1it%l intestinal.
,n a "o%a 1i3 asistenta *i"ratea1 paienta per os !i va 4nepe mo#ili1area ei3 pentr% a
pro"%e o stim%lare a ir%laiei "e 4ntoarere la nivel%l mem#relor inferioare. Se vor fae
mi!ri pasive la 4nep%t !i apoi ative ale mem#relor inferioare.
,n a treia 1i alimentaia se 4m#oge!te treptat3 tre5n"%0se la s%p stre%rat3 "%p prim%l
sa%n se intro"%e p5ine pr-it3 #r5n1 "e vai3 ia%rt. Daa mai este nevoie3 se vor om#ate
"%rerile. Se soate t%#%l "e "ren3 "a n% este pro"%tiv.
,n a patra 1i3 "aa tran1it%l intestinal s0a rel%at spontan3 la in"iaia me"i%l%i3 se
a"ministrea1 o fiol "e Miostin3 %rmat la 3' min%te "e lism eva%atorie. Se ompletea1
alimentaia % arne sla# !i pi%re%ri "e 1ar1avat. Se %rmre!te plaga operatorie !i se fae
mo#ili1area mai intens3 se permite "eplasarea prin salon.
,n a inea 1i3 asistenta a-%t paienta s se plim#e "ar s n% o#oseas3 va a-%ta
me"i%l s soat o parte "in fire.
,n a !asea 1i se tree la o alimentaie omplet3 variat3
vitamini1ant. ,n a !aptea 1i asistenta va a-%ta me"i%l la
soaterea rest%l%i firelor.
E8ternarea "%p operaie se fae "%p soaterea firelor3 "a n% intervin ompliaii.
16. S u p%a.#" 7 #%#a $ol)a.#lo% 'u , i $ %o! u t#%i)
7re 4n ve"ere a1%rile asimptomatie3 in%te s%# o#servaie !i tratarea ompliaiilor3
se*elelor post*ir%rgiale.
D i& p # ) & a % i0 a % # a , # ! # il o % ' u , i$ % o ! u t# %i ) a & i!p to ! at i' :
0 neesit s%praveg*erea ontin% a evol%iei lor3 pentr% apreierea ritm%l%i "e
re!tere a fi#rom%l%i=
0 s%nt neesare e8amene efet%ate la 3 l%ni 4n prim%l an3 apoi la 6 l%ni !i la %n an 4n
a1%rile staionare=
0 evitarea strii "e ongestie pelvian prin presrierea %nor ms%ri "e igien=
0 evitarea e8eriiilor violente !i a sit%aiilor "e erotism se8%al=
0 respetarea repa%s%l%i 4n perioa"ele menstr%ale.
Dispensari1area neesit o #%n ooperare "in partea femeilor !i "e aeea este nevoie "e o
pregtire psi*ologi !i e"%aional oresp%n1toare. ,n aeast pregtire tre#%ie insistat pe
arater%l #enign al t%morii3 are are o evol%ie lent % ris negli-a#il "e aneri1are !i
pentr% are menopa%1a repre1int o form nat%ral a vin"erii.
S up % a . # " 7 # % # a ' a 0 u % ilo % t% a ta t# 7 o % ! o ) a l :
0 iniierea tratament%l%i se fae "%p %n preala#il #ilan lipi"i !i gl%i"i3 lini !i general=
0 s%praveg*erea tratament%l%i se fae prin ontroale repetate la 3 l%ni3 5n" se eval%ea1
efiiena tratament%l%i3 gre%tatea #olnavei3 )73 gliemia=
0 tratament%l se 4ntrer%pe 5n" persist sa% se aent%ea1 "%rerile3 t%mora re!te !i se
ramole!te=
0 "%p 4ntrer%perea tratament%l%i3 t%mora revine la "imensi%nile iniiale 4n 5teva l%ni.
R # ' up # % a % # a $ o l) a . # it% a ta t# ' 7 i% u % " i' a l :
0 re%perarea primar H vi1ea1 refaerea strii generale3 oretarea anemiei !i a %nor
ini"ente s%rvenite 4n proes%l "e vin"eare3 pre%m !i o reintegrare familial !i soio0
profesional=
0 re%perarea se%n"ar H 4n sin"rom%l "%reros pelvin3 tratament%l "%rerilor pelviene
este 4n"el%ngat3 imp%ne s%praveg*ere me"ial3 este ostisitor !i n% 4ntot"ea%na % efiien
"eplin.
Capitolul
IV METODE I MIJLOACE DE LUCRU
,n 4ngri-irea paientelor3 asistenta me"ial are sarina s le s%praveg*e1e pentr% a
%lege toate "atele privin" starea general !i evol%ia #olii aestora3 om%ni5n" me"i%l%i toate
o#servaiile.
,n aeast l%rare am pre1entat 3 a1%ri3 3 paiente internate 4n (linia
2#stetri H Gineologie I3 (l%-06apoa.
+entr% 4ntomirea plan%l%i "e 4ngri-ire3 am folosit a s%rs "e informare paientele3
e*ipa "e 4ngri-ire3 familiile !i foile "e o#servaie ale paientelor.
Meto"e "e l%r% : om%niarea prin onversaii3 pentr% %legerea "atelor neesare
%noa!terii pro#lemelor paientelor3 a strii lor generale3 a posi#ilitilor !i imposi#ilitilor
satisfaerii nevoilor lor personale. M0am folosit "e anamne13 "e e8amen%l fi1i !i "e "atele "e
la#orator3 pre%m !i "e "iagnosti%l me"ial.
D%p e am av%t toate "atele neesare3 le0am anali1at !i am re%!it s sta#iles
pro#lemele "e sntate ale paientelor3 at5t s%# aspet fi1i3 5t !i psi*i. 7easta mi0a permis
ela#orarea %n%i plan "e 4ngri-ire are a a-%tat paientele s se a"apte1e s*im#rilor e a%
intervenit 4n starea lor.
Mi-loae "e l%r% : am reoltat pro#ele #iologie ale paientelor pentr% anali1ele
"e la#orator3 am 4nsoit paientele la e8aminrile paralinie !i le0am a"ministrat me"iaia
in"iat "e me"i. ,n paralel3 le0am pregtit psi*i pentr% operaie !i le0am s%sin%t "in p%nt "e
ve"ere moral pe tot par%rs%l internrii.
)oate aeste meto"e !i mi-loae "e l%r% se reflet 4n apitol%l %rmtor3 4n are
am pre1entat st%"i%l elor 3 a1%ri.
Capitolul V
PREZENTAREA CAZURILOR
C A Z UL I
+7(IE6)7:
M.D.
/R.S)7: 42
ani
D2MI(I9IO9: (l%-06apoa3 Str. Dr. 9o%is +aste%r
67SI2679I)7)E: rom5n
.E9IGI7: orto"o8
2(O+7SI7: profesoar
S)7.E (I/I9T:
storit
D7)7 I6)E.6T.II : 12.'1.2'12
D7)7 EU)E.6T.II : 1&.'1.2'12
M2)I/E9E I6)E.6T.II: menoragie "e 607
l%ni DI7G62S)I( 97 I6)E.67.E: ;i#rom
%terin
A)a!)#0a:
1. 76)E(EDE6)E FE.ED2 H (297)E.79E:
0 neag
2. 76)E(EDE6)E +E.S2679E ;IPI292GI(E:
0 menar*a la 16 ani=
0 il%ri menstr%ale reg%late la 2$ "e 1ile3 "%rata menstr%aiei 506
1ile3 fl%8 res%t in %ltimele 607 l%ni=
0 sarini: "o%= na!teri: "o%= avort%ri: '.
3. 76)E(EDE6)E +E.S2679E +7)292GI(E:
0apen"ietomie la 17 ani
4. (26DISII DE /I7ST VI MO6(T:
0 oresp%n1toare: n% f%mea13 n% ons%m alool=
5. (2M+2.)7.E ;7ST DE MEDIO: orientat temporo H spaial.
6. IS)2.I(O9 Q29II:
Qoala at%al a "e#%tat apro8imativ a%m 607 l%ni3 prin menoragii
"in e 4n e mai a#%n"ente3 motiv pentr% are paienta soliit %n
ons%lt "e speialitate. E8amen%l eografia evi"enia1 formai%ni
t%morale *ipogastrie
Se internea1 4n (linia Gineologie I pentr% "iagnosti !i
tratament "e speialitate.
La i)t#%)a%# &:au #,#'tuat u%!+toa%#l#
i).#&ti"a-ii:
1. EU7ME6 (9I6I( GE6E.79 :
0 G B 75 Jg3 , B 16' m=
0 teg%mente !i m%oase: pali"e=
0 es%t el%lar s%#%tanat: normal repre1entat=
0 sistem%l ganglionar s%perfiial : n% se palpea1=
0 sistem m%s%lar: normoton3 normoJineti=
0 sistem%l osteo0arti%lar: integr%3 mo#il=
0 aparat renal: mii%ni spontane=
0 aparat ar"io0respirator:
0 torae normal onformat3 simetri3 partiip la mi!arile
respiratorii=
0 frevena respiraiei: 16 respiraii pe min%t=
0 p%ls #ine #t%t: 7$ p%lsaii pe min%t
0 )7 B 12'K$' mm Fg=
2. EU7ME6 DE S+E(I79I)7)E :
0 a#"omen sensi#il la palpare3 elasti
0 organele genitale "e m%ltipar3 n% pier"e s5nge 4n timp%l e8aminrii
0 t%!e% vaginal: 0 v%lva3 vagin%l s%pl%3 elasti=
0 ol 4n #%ta!3 orientat spre "reapta=
0 formai%ni t%morale 5t %n grapefr%it3 are fa
orp om%n % %ter%l3 ont%r poliili3 onsisten ferm3 ne"%reroas=
0 ane8ele n% se palpea1.
0 E8amen (itologi
0Qa#e! +apaniola%: 0 froti% "e tip II3 s%nt pre1ente el%le
pavimentoase3 s%perfiiale3 interme"iare el%le metapal1ie3 rare el%le
"e tip ganglionar=
0 ;lora #aterian: oi re"%!i=
0 E8amen sereie vaginal: negetiv=
0 E8amen s%mar "e %rin:
7i" asor#i 6egat
iv
Qilir%#ina 6egat
iv
(orpi etonii 6egat
iv
Gl%o1a 6egat
iv
pF 6
+roteine 6egat
iv
Oro#ilinogen 6egat
iv
6itrii 6egat
iv
Densitate %rinar 1'1'
0 E8amen "e la#orator:
/alori normale
Gl%o1 && mg.K"l. 65 H 12' mgK"l
Oree 26 mgK"l. 153' H 453' mgK"l
(reatinin 134 mg.K"l. 6 H 133 mgK"l
).G.2. 25 OK9. 15 H 5' OK9
).G.+. 27 OK9. 15 H 65 OK9
;i#rinogen 356 mg. G 1$' H 35' mg. G
7+)) 3$34 WW 26 H 36 WW
Femoglo#in 1137 gG 1135 H 17 gG
Fematorit 31315 G 35 H 74 G
9e%oite 63''Kmm 4'''01'''''Kmm
)s 24'X
) 255X
/SF 12 mmKl*
I6)E./E6SII (FI.O.GI(79E : 12.'1.2''7
0 se fae *i%reta-
%terin=
0 asistenta pregte!te me"iaia pentr% aneste1ie3 i.v. % : Mialgin Y
f.3 7lgoalmin Y f.3 Dia1epam Y f.3 ser fi1iologi3 aneste1ie loal %
Uilin 1 G=
0 intervenia a fost #ine
s%portat=
0 se prati *isteretomie s%#total3 % ane8etomie
st5ng=
0 preoperator se in"i
Mialgin=
0 intraoperator se in"i
;entomMl=
postoperator se in"i : Mialgin 1f.3 Gl%o1 5G 3 8 5''ml3 Ser fi1iologi 5''ml3 Dia1epam 1f.=
la "es*i"ere se onstat %ter%l transformat3 fi#romatos3 5t %n ap "e ft3 ovar%l st5ng *isti3 5t o
n%=
se "ei"e !i *istereomie s%#total % ane8etomie st5ng=
s%t%ra #ont%l%i ervial % fire separate "e atg%t=
se fae toaleta avittii a#"ominale !i ontrol%l *emosta1ei.
Ms%rarea f%niilor vitale este o#ligatorie 1ilni3 %rmrin"%0se 4n timp%l operaiei !i postoperator3
"eoaree se "a% "ate privin" apariia event%alelor ompliaii.
+7.7ME).II ;IPI292GI(I
Data ).7. .. +. Di%re1 )emperat%ra 2#servaii
12.'1.2''7 13'K7' 1$W $6W 12''ml 37
'
( 0"%reri
postoperatorii
0t%# "e
"ren:
2''ml
13.'1.2''7 12'K$' 1$W $4W 15''ml 3635
'
( 0a#"omen
meteori1at
0se s%prim
son"a ;oleM
0t%# "e
"ren:
15'ml
14.'1.2''7 12'K$' 1$W $'W 25''ml 36
'
( 0t%# "e "ren : 2'ml
;27IE DE ).7)7ME6)
Data )ratament
12.'1.2''7 0 pansament gastri pentr% stress=
0 regim *i"ri prin perf%1ie=
0 Gl%o1 1' G3 2 8 5''ml=
0 (le8ane s.. H 2' mg=
0 ontrol%l plgii.
13.'1.2''7 0 pansament
gastri=
0 Gl%o1 1' G3 2 8 5'' ml=
0 (le8ane=
0 regim *i"ri prin perf%1ie=
0 ontrol%l
plgii. 14.'1.2''7 0
(le8ane=
0 alimentaie per os H li*i"e !i proteine=
0 mo#ili1are treptat.
,6G.IZI.I +2S)2+E.7)2.II :
0 monitori1area f%niilor ar"io H vas%lar > )73 p%ls ?3
respiratorie >frevena respiratorie3 apaitatea?3 temperat%ra3 "i%re1a3
antitatea "e li*i" e8teriori1at pe t%#%l "e "ren=
0 se a"ministrea1 : perf%1ii % Gl%o1 1'G 285''ml= ser
fi1iologi 5''ml= antialgie3 (le8ane pentr% profila8ia trom#o1elor=
0 se 4nepe mo#ili1area "%p 4$ "e
ore=
0 "%p 4$ "e ore se reinstalea1 tran1it%l
intestinal=
0 se s%prim t%#%l "e "ren3 se re4nepe alimentaia >s%pe stre%rate3
ia%rt3 #r5n1 "e vai?3 se s%prim son"a ve1ial=
0 se ontin% %rmrirea f%niilor vitale !i ontrol%l plgii p5n
5n" paienta va fi e8ternat.
CULEEREA DATELOR PRIVIND CELE 26 NEVOI
FUNDAMENTALE
1. N # . o i a *# a % # & p i%a 1 i a a . #a o $ u ) + ' i% ' u la -i#
0 paienta pre1int torae normal onformat3 are partiip simetri
la mi!rile respiratorii=
0 frevena respiratorie "atorit strii post narotie este "e
23 respiraiiKmin%t=
0 ritm%l respiraiei este reg%lat=
0 amplit%"inea respiraiei este s%perfiial3 % pa%1e egale 4ntre
respiraii=
0 am#ele *emitorae pre1int aeea!i mi!are 4n timp%l inspiraiei
!i e8piraiei=
0 tip%l respirator : ostal s%perior3 "atorit mririi "iametr%l%i
antero0 posterior 4n timp%l inspiraiei=
0 m%oasa respiratorie este %me"3 "e %loare ro1=
0 paienta are p%ls "e 7$ p%lsaii pe min%t !i )7 B 12'K$' mmFg=
0 oloraia teg%mentelor este pali".
2. N # . o i a *# a $ #a 1 i a ! ;) 'a
0 paienta are o gre%tate "e 75 Jg !i16$ m 4nlime=
0 avitate #%al integr3 n% pre1int e"entaie3 m%oas
#%al %me" 3 "e %loare ro13 gingiile s%nt a"erente la
"ini=
0 n% pre1int prote1 "entar3 mastiaia fiin" %!oar !i efiae %
g%ra 4n*is=
0 refle8%l "e "egl%tiie este pre1ent3 "igestia este lent=
0 oror%l meselor era "e trei mese prinipale !i "o% g%stri
0 prefer latatele3 alimentele "e origine animal3 #r5n1et%rile3
fr%tele= leg%mele3 pastele finoase=
0 se *i"ratea1 normal3 2''' mlK1i prin ons%m "e: s%%ri3 ap
mineral3 ior#e3 s%pe=
0 "%p intervenia *ir%rgial3 paienta pre1int "ifi%lti 4n a se
alimenta "in a%1a strii postoperatorii3 av5n" %n %!or "ra" "e
"e1*i"ratare3 manifestat prin sete "atorit pier"erii "e s5nge
0 paienta a fost alimentat permanent timp "e trei 1ile prin perf%1ie
% gl%o1 5G3 4n aeast perioa" av5n" %n regim *i"ri % eai
amar=
0 "%p trei 1ile s0a resta#ilit tran1it%l intestinal !i se 4nepe
alimentaia % s%pe stre%rate3 1eam "e ompot3 s%%ri "e fr%te3
4n antiti s%fiiente3 fr a "ep!i 15'' ml 4n 24*= 4m#ogin"%0
se treptat % s%p "e 1ar1avat%ri3 iar "%p prim%l sa%n se intro"%e
p5ine pr-it3 #r5n1 "e vai3 ia%rt3 arne fiart=
0 alimentaia "evine apoi variat !i vitamini1ant.
3. N # . o i a *# a # li! i) a
0 eliminarea %rinei se fae prin mii%ni spontane3 ne"%reroase3 %
o freven "e !ase mii%ni pe 1i3 "e %loare gal#en3 % aspet
lar3 transparent3 "i%re1 fiin" %prins 4ntre 16'' H 1&'' mlK24*=
0 paienta a pre1entat metroragie 4n antitate "e 1'' ml3 "in
aest a%1 are teg%mentele pali"e3 %sate3 pli% %tanat persistent3
sete
0 eliminarea fealelor este normal3 %n sa%n pe 1i3 "e o#iei
"imineaa ime"iat "%p tre1ire3 4n antitate "e 1'' H 15' g3 % o
onsisten pstoas3 omogen !i o %loare "e o#iei #r%n.
4. N # . o i a *# a & # ! i1'a 1 i a a . #a o $ u ) + p o & tu % +
0 aparat loomotor integr% !i mo#il3 eea e 4i permite paientei
o in"epen"en total 4n mi!are3 at5t a amplit%"ine3 5t !i a
mo#ilitate arti%lar=
0 "in a%1a pier"erii "e s5nge3 paienta s0a simit sl#it=
0 postoperator apaitatea "e efort este re"%s3 paienta
pre1ent5n" o#oseal3 ameeli !i sl#ii%ne fi1i=
0 "%p intervenia *ir%rgial s0a mo#ili1at % a-%tor3 apoi
sing%r3 motiv pentr% are a pre1entat %n mers 4n5lit3 "ar
e*ili#rat=
0 aept o po1iie "e "e%#it "orsal % ap%l 4ntors 4ntr0o parte3
gen%n*ii feltai % o pat%r fa%t s%l s%# gen%n*i !i 4si
s*im# sing%r po1iia=
0 postoperator se in"i mi!ri pasive !i ative.
5. N # . o i a *# a * o% ! i 1 i a & # o* i7) i
0 4nainte "e internare paienta avea %n somn lini!tit3 a"ormea
%!or3 "%rata somn%l%i fiin" "e 70$ ore pe noapte=
0 "eprin"eri 4nainte "e %lare: as%ltarea ra"io%l%i sa% let%ra=
0 4n timp%l spitali1rii3 "%rata somn%l%i s0a re"%s la 4 ore pe
noapte3 paienta a"oarmin" gre%3 iar somn%l 4i este 4ntrer%pt "e
"%reri la nivel%l plgii operatorii.
6. N # . o i a *# a & # <! $ %+'a 1 i * #0 $ %+'a
0 paienta prefer vestimentaia %!oar !i omo" 3 4nlmintea -oas=
0 a%m neesit a-%tor3 pentr% este sta#il "atorit at%l%i operator.
7. N # . o i a *# a ! # ) - i) # t # ! p #% a tu%a ' o % p ul u i <) li! it # )o % ! a l#
0 #olnava a fost afe#ril=
0 "%p intervenia *ir%rgial a pre1entat s%#fe#rilitate > 3737 ( ?3
iar "%p trei 1ile revine la 3635 H 37 (.
$. N # . o i a * # a , i ' u% a t= <)" %i 8 it= a : 1 i p % o t# 8 a t #" u ! # ) t#l# 1 i
! u'o a & # l #
0 paienta pre1int teg%mente %rate3 nete"e3 elastie3
normal pigmentate=
0 m%oasa #%al este integr3 fosele na1ale li#ere=
0 paienta este foarte interesat "e a fi %rat !i 4ngri-it3 "e o#iei
4!i efet%ea1 toaleta sing%r=
0 "%p intervenia *ir%rgial3 #olnava neesit pansament steril
4 1ile3 s*im#at 1ilni=
0 "%p 5 1ile plaga este %rat3 iar teg%mentele normal olorate=
0 4n fosa ilia "reapt are %n t%# "e "ren3 are s0a menin%t 4 1ile.
&. N # . o i a *# a # . ita p # % i'ol # l#
0 paienta este o persoan pr%"ent3 !tie pe 5t posi#il s
evite periolele=
0 a%m persist o team 4n eea e prive!te intervenia
*ir%rgial3 %neori pl5nge !i at%ni "evine pesimist.
2>3 N # . o i a *# a ' o ! u ) i'a
0 4i plae s onverse1e % ei "in -%r3 a#or"5n" "is%ii pe teme "iferite=
0 a%m vor#e!te %neori % 4ntrer%peri3 se #5l#5ie3 "evine timi" !i
*iar pl5nge=
0 "in partea familiei are m%lt 4nelegere.
11. N # . o i a *# a : 1 i p % a ' t i'a % # li" ia
0 paienta este "e relifie orto"o8=
0 freventea1 "es sl%-#ele religioase=
0 seara ite!te "intr0o arte "e r%gi%ni.
12. N # . o i a *# a , i u t il= a & # % # a li0a
0 paienta este m%l%mit "e reali1rile o#in%te p5n a%m=
0 a%m se nelini!te!te pentr% ei "oi opii3 4n eea e
prive!te alimentaia lor !i mena-%l=
0 se simte in%til !i este omple8at "e fapt%l n% poate fi
alt%ri "e familie.
13. N # . o i a *# a & # % # ' %##a
0 paienta o#i!n%ia s vi1ione1e an%mite programe )/=
0 4i plae m%lt s iteas romane "e ai%ne=
0 a%m3 "atorit on"iiilor spitalie!ti3 n% este apa#il
s0!i 4n"eplineas o#iei%rile rereative.
14. N # . o i a *# a <) . +-a ' u! & + : - i p % o t# 8 #0i & + ) +t a t#a
0 n% are %no!tine 4n eea e prive!te aot%04ngti-irea "%p
e8ternare=
0 "ore!te s afle 5t mai m%lte informaii "espre
evol%ia postoperatorie3 "e aeea p%ne m%lte 4ntre#ri.
,n %rma %legerii "atelor pe ele 14 nevoi f%n"amentale3 am
sta#ilit %rmtoarele nevoi alterate:
0 nevoia "e o"i*n=
0 nevoia "e a evita periolele=
0 nevoia "e a om%nia=
0 nevoia "e a fi %rat !i "e a pstra teg%mentele integre=
0 nevoia "e a se mi!a=
0 nevoia "e a 4nva.
PLANUL DE 9NRIJIRE AL PACIENTEI R3D3
+ro#lema 2#ietive Interven
ii
Interven
ii
Eval%are
7lterarea strii "e
on0 fort3 prin "%rere.
Se manifest prin fa
H ies pali"3 o*i
4ner0 nai !i
"iafore1.
+aienta va avea
"%re0 re ameliorat
peste 1*. +aienta n%
va mai avea "%reri
peste 2 1ile.
I0am e8pliat
paientei
s0!i a%te po1iia ea
mai #%n3 4n are s n%
pre1in0 te "%rere.
7m a"m. paientei
al0 mante ale
"%rerii: 7lgoalmin
1f. "e 2ml i.m. 3 1 H
' H 1 .
+este 1 *3 paienta n%
a mai pre1entat "%reri
"e intensitate mare la
nive0 l%l plgii3 iar
"%p 2 1ile n% a mai
pre1entat "elo.
Difi%lti 4n a se o"i*0
ni3 se manifest prin
insomnie.
Sra#ilirea %n%i orar
"e somn : paienta
s "oarm 7* pe
noapte3 fr tre1iri
noaptea !i fr
I0am reoman"at
paientei "a poate s
fa plim H #ri 4n timp%l
1ilei.
7m asig%rat on"iii
I0am a"m.
Dia1epam 1 t#K1i3 "e
1'mg seara3
;eno#ar#ital 1f.K1i
"e 15 mg seara.
+aienta se
o"i*ne!te noaptea !i
are %n somn lini!tit.
7lterarea teg%ment%l%i +aienta n% va pre1enta 7m e8pliat paientei
im0
7m f%t toaleta
plgii
D%p 4 1ile postopera0
prin pre1ena plgii ompliaii la nivel%l portana pstrrii teg%0 % tint. "e io" !i % tor3 paienta pre1int te0
operatorii. plgii operatorii. ment%l%i %rat la
nivel%l
#en1in io"at. 7m g%mente integre3 %rate
plgii !i prote-area ei. tamponat plaga %
ap
!i fr ompliaii.
o8igenat3 tampoane
%sate3apoi am pansat
plaga. D%p 4 1ile am
sos t%#%l "e "ren.
7m a-%tat me"i%l la
soa0 terea firelor.
Dimin%area mo#ilit0
ii3 manifestata prin "i0
fi%ltatea s*im#rii
+aienta s ai#
ton%s%l m%s%lar
normal !i for0 a
7m planifiat %n
program "e e8eriii3 4n
f%nie "e apaitatea
+aienta pre1int %n
to0 n%s m%s%lar
normal !i fora
"e po1iie. partiipat 1ilni la
mo#ili0 1area paientei
postope0 rator3 prin
mi!ri pasive !i apoi
pstrat.
+ert%r#area imaginii
se
+aienta n% va mai fi
an8ioas peste 3 1ile.
+aienta va avea o
ima0 gine "e sine
po1itiv3 4n "e%rs "e
3 1ile.
I0am e8pliat paientei
ne0 esitatea interveniei
*i0 r%rgiale !i
efiaitatea ei3 am
4n%ra-at0o % privire la
at%l operator.
7m "is%tat % paienta
pentr% 4nlt%rarea i"eii
m%tilante.
7m r%gat0o s evite
+aienta !i0a
reptat e*ili#r%l
psi*i "%p 3 1ile.
+aienta s0a a"aptat
tra%0 mei *ir%rgiale.
Defiit "e %noa!tere
"espre a%to04ngri-ire.
+aienta va 4nelege
toa0 te restriiile
privitoare la "iet3
ontrol%l "%rerii !i a
efort%l%i fi1i3 5t
!i la limitarea
ativitii se8%ale.
I0am e8pliat paientei
ne0 esitatea respetrii
%nor restriii3%m ar fi:
regim alimentar #ogat 4n
protei0 ne3 limitarea
efort%l%i fi H 1i la m%ni
grele 4n gospo"rie timp
"e 1 l%n !i inter"iia
raport%l%i se8%al timp "e
7%to0a"ministrarea
"e almante pentr%
on0 trol%l "%rerii.
+aienta a l%at la
%no!0 tin "espre
a%to04ngri-i0 rea la
"omiili%.
47
4$
C A Z UL I I
6OME9E : I. +.E6OME9E : 7.
/R.S)7 : 53 "e ani3 se8 feminin 67SI2679I)7)E :
rom5n .E9IGI7 : orto"o8 2(O+7SI7 : m%nitoare
S)7.E (I/I9T : storit3 mam a "oi opii
D7)7 I6)E.6T.II : '&.'2.2''7 D7)7 EU)E.6T.II :
16.'2.2''7
M2)I/E9E I6)E.6T.II :
0 menoragie "e 5 H 6 l%ni=
0 apariia formai%nilor t%morale *ipogastrie.
DI7G62S)I( 97 I6)E.67.E : +olifi#romato1 %terin3 ompliat %
*emoragie. 76)E(EDE6)E FE.ED20
(297)E.79E : neag.
76)E(EDE6)E +E.S2679E :
0 apen"ietomie la 16 ani=
0 F)7 form me"ie=
0 ins%fiien ar"ia H "e la 43 "e ani3 tratat % 7tenolol3 Digo8in3 (aptopril=
0 menar*a la 1$ ani=
0 il% menstr%al reg%lat la 2$ "e 1ile3 % "%rat "e 3 H 4 1ile3 "ar % fl%8 res%t "e 5 H 6 l%ni=
0 sarini B 23 na!teri B 23 avort%ri B '.
(26DISII DE /I7ST VI MO6(T : oresp%n1toare. (2M+2.)7.E ;7ST DE
MEDIO : orientat temporo0spaial.
32
IS)2.I(O9 Q29II
0 #oala a "e#%tat insi"ios3 "e ira 5 l%ni3 prin menoragie "in e 4n e mai a#%n"ent !i apariia %nei
formai%ni t%morale *ipogastrie=
0 se pre1int la (linia Gineologie I pentr% "iagnosti !i tratament "e speialitate.
EU7ME6 (9I6I( GE6E.79
0 G B 7$ Jg= I B 165 m=
0 teg%mente !i m%oase : normal olorate=
0 es%t el%lar s%#%tanat : normal repre1entat=
0 sistem%l ganglionar s%perfiial : n% se palpea1=
0 sistem m%s%lar : normoton3 normoJineti=
0 sistem%l osteo0arti%lar : integr%3 mo#il=
0 aparat respirator : torae normal onformat3 sonoritate p%lmonar=
0 aparat ar"io0vas%lar : relaii normale= + B $$ #tiKmin.= )7 B 12'K$' mmFg=
0 aparat renal : lo-i renale li#ere3 Gior"ano negativ.
EU7ME6 92(79 DE S+E(I79I)7)E
0 a#"omen s%pl%3 elasti3 partiip la mi!rile respiratorii3 ne"%reros=
0 organe genitale e8terne "e m%ltipar=
0 la e8amen%l % valve : vagin % perei s%pli3 ol "e m%ltipar3 pe #a1a posterioar o 1on ero1iv
semil%nar3 n% pier"e s5nge 4n timp%l e8aminrii=
0 la t%!e% vaginal : v%lv3 vagin H s%ple3 elastie= ol 4n #%toia!3 orientat spre "reapta3 formai%ne
t%moral 5t %n grapefr%it3 e fae orp om%n % %ter%l3 ont%r poliili3onsisten ferm3
mo#il3 ne"%reroas=
0 7ne8ele n% se palpea1.
E?AMENE DE LABORATOR /alori normale
Gl%o1 $' mg.K"l. 65 H 12'mgK"l
Oree 26 mgK"l. 153' H 453'mgK"l
(reatinin 735 mg.K"l. 6 H 133mgK"l
).G.2. 17 OK9. 15 H 5'OK9
).G.+. 33 OK9. 15 H 65OK9
;i#rinogen 4$5mg. G 1$' H 35' G
7+)) 4'31WW 26 H 36 WW
Femoglo#in &37 gG 1135 H 17 gG
Fematorit 3137 G 35 H 74 G
9e%oite 63''Kmm 4'''01'''''Kmm
)s 24'X
) 133X
SUMAR DE URIN .EPO9)7)
7i" asor#i 6egat
iv
Qilir%#ina 6egat
iv
(orpi etonii 6egat
iv
Gl%o1a 6egat
iv
pF 6
+roteine 6egat
iv
Oro#ilinogen 6egat
iv
6itrii 6egat
iv
Densitate %rinar 1'15
E?AMENUL
SECREIEI
VAINALE
6egat
iv
E?AMEN
CITOLOIC
0 Qa#e! +apaniola% : froti% "e tip II H s%nt
pre1ente el%le pavimentoase s%perfiiale3
interme"iare3 rare el%le "e tip ganglionar=
0 flora #aterian H oi re"%!i.
I6)E./E6SII (FI.O.GI(79E : 1'.'2.2''7
0 se fae *i%reta- %terin=
0 se prati aneste1ie i.v. % Mialgin Y f.3 7lgoalmin Y f.3 Dia1epam Y
f. !i aneste1ie loal % Uilin 1 G=
0 intervenie #ine s%portat=
0 4n %rma "iagnosti%l%i "e polifi#romato1 %terin ompliat % *emoragie3 se prati
*isteretomie s%#total3 % ene8etomie #ilateral=
0 postoperator se in"i Mialgin fiole=
0 intraoperator se in"i ;entomMl fiole=
0 s%t%ra #ont%l%i ervial % fire separate "e atg%t=
0 se fae toaleta avittii a#"ominale !i ontrol%l *emosta1ei.
7m %rmrit f%niile vitale ale paientei 4n timp%l operaiei3 5t !i postoperator3 "eoaree
"a% "ate privin" apariia %nor ompliaii.
Data ).7. .. +. Di%re1 )emperat%ra 2#servaii
1'.'2.2''7 1''K5' 1$W 7$W $''ml 363$
'
( 0"%reri
postoperatorii
0t%# "e "ren: 1''ml
11.'2.2''7 123K$' 1$W 7'W 1'''ml 3737
'
( 0a#"omen
meteori1at
0se s%prim son"a ;oleM
0t%# "e "ren: 5'ml
12.'2.2''7 12'K$' 1$W 7$W 2'''ml 37
'
( 0t%# "e "ren :
,6G.IZI.I +2S)2+E.7)2.II
0 paienta a fost in%t s%# o#servatie rest%l 1ilelor3 p5n la e8ternare=
0 paienta pre1int o stare #%n=
0 paienta s0a "ega-at a "o%a 1i postoperator= tot at%ni a 4nep%t alimentaia per os % li*i"e3 s%pe
stre%rate3 #r5n1 "e vai3 arne fiart=
0 a treia 1i postoperator am a-%tat paienta s se ri"ie "in pat !i s fa mi!ri treptate3 fr s
o#oseas=
0 4n %rma interveniei *ir%rgiale3 paienta pre1int o stare general #%n=
0 postoperator se a"ministrea1 : Gl%o1 5 G3 2 8 5'' ml=
Ser fi1iologi 2 8 5'' ml=
Mialgin 1 fiol=
Dia1epam 1 fiol=
7lgoalmin 1 fiol.
CULEEREA DATELOR PRIVIND CELE 26 NEVOI FUNDAMENTALE
1. N # . oia * # a % # & p i%a 1 i a a . #a o $ u ) + ' i% ' ul a -i#
0 paienta pre1int torae normal onformat3 are partiip simetri la mi!rile respiratorii=
0 frevena respiratorie3 "atorit strii postnarotie3 este "e 23 respiraiiKmin.=
0 ritm%l respirator este reg%lat=
0 amplit%"inea respiraiei este s%perfiial=
0 p%ls%l B $' p%lsaiiKmin.3 )7 B 12' K $' mmFg=
0 teg%mente pali"e.
2. N # . oia * # a $ #a 1 i a ! ;) 'a
0 paienta are o gre%tate "e 7$ Jg3 la o 4nlime "e 165 m3 !tie este s%prapon"eral3 "ar n% o
"eran-ea1=
0 avitate #%al integr3 n% pre1int e"entaie=
0 orar%l meselor era "e 3 mese prinipale !i 2 g%stri3 "e preferin paste finoase3 fript%ri "e arne
"e por3 leg%me3 fr%te=
0 "%p intervenia *ir%rgial pre1int "ifi%lti 4n a se alimenta "in a%1a strii postoperatorii3 p5n
la rel%area tran1it%l%i intestinal > are s0a rel%at 4n a treia 1i postoperator?=
0 setea este pre1ent3 av5n" %n gra" %!or "e "es*i"ratare3 "atorit pier"erii "e s5nge=
0 "%p intervenia *ir%rgial3 paienta a fost alimentat parenteral trei 1ile3 prin perf%1ii "e
Gl%o1 5 G=
0 4n aeast perioa"3 paienta a av%t %n regim *i"ri % eai amar=
0 4n a patra 1i 3 i se a"ministrea1 s%%ri nat%rale "e fr%te3 1eam "e ompot 4n antiti
s%fiiente3 fr a "ep!i 1''' H 15'' mlK1i=
0 alimentaia se 4m#oge!te treptat % ior#e sa% s%pe "e 1ar1avat3 iar "%p prim%l sa%n s0a intro"%s
p5ine pr-it3 #r5n1 "e vai3 sm5nt5n3 ia%rt3 arne fiart=
0 alimentaia "evine #ogat !i vitamini1ant.
3. N # . oia * # a # li! i)a
0 eliminarea %rinei se fae spontan3 ne"%reros3 % o freven "e 6 mii%ni pe 1i3 "e %loare gal#en3
% aspet lar=
0 "i%re1a este %prins 4ntre 1$'' H 1&'' ml K 24*=
0 paienta a pre1entat metroragie 4n antitate "e 1'' ml3 "in a%1a reia s0a manifestat prin sete3
teg%mente !i m%oase %sate3 pli% %tanat persistent.
4. N # . oia * # a & # ! i1 'a 1 i a a . #a o $ u ) + p o & tu%+
0 aparat loomotor integr% !i mo#il=
0 4i permite paientei o in"epen"en total 4n eea e prive!te mi!area3 a amplit%"ine !i mo#ilitate
arti%lar=
0 a%m apaitatea "e mi!are este re"%s !i pre1int o#oseal3 sl#ii%ne fi1i=
0 postoperator3 paienta a"opt o post%r "e "e%#it "orsal % ap%l 4ntors 4ntr0o parte= 4!i s*im#
sing%r po1iia 4n pat.
5. N # . oia * # a *o % ! i 1 i a & # o * i7) i
0 4nainte "e internare3 paienta avea %n somn lini!tit3 a"ormea %!or3 "%rata somn%l%i era "e 7 H $ ore
pe noapte3 o#i!n%ia s "oarm !i 4n timp%l 1ilei 10 2 ore3 "%p orele "e program "e la servii%=
0 % oa1ia internrii3 "%rata somn%l%i s0a re"%s la 4 ore pe noapte3 seara a"oarme gre%3 somn%l 4i
este agitat !i se g5n"e!te mere% la onseinele at%l%i operator.
6. N # . oia * # a & # <! $ %+'a 1 i * # 0 $ %+'a
0 paienta se 4m#ra a"evat erinelor !i ir%mstanelor=
0 a%m neesit a-%tor3 "eoaree este sl#it "%p pier"erile "e s5nge prin metroragie !i at%l
operator:
7. N # . oia * # a ! # ) -i ) # t # ! p #% a tu%a ' o% pu lui <) li ! it# ) o% ! a l#
0 paienta este afe#ril=
0 "%p intervenia *ir%rgial pre1int s%#fe#rilitate3 "ar "%p "o% 1ile temperat%ra revine la
limitele fi1iologie.
$. N # . o i a * # a , i ' u % a t = <)" % i 8 it = * # a : 1 i p % o t # 8 a t # " u ! # ) t # l # 1 i ! u'o a & # l #
0 paientei 4i plae s fie tot timp%l %rat=
0 a%m pre1int "ifi%lti 4n a0!i efet%a sing%r igiena3 neesit5n" a-%tor=
0 teg%mentele s%nt pali"e "atorit metroragiei 4n"el%ngate=
0 "%p at%l *ir%rgial3 paienta pre1int o plag operatorie 4n regi%nea a#"ominal=
0 paienta neesit pansament steril timp "e 3 1ile3 s*im#at 1ilni=
0 4n primele "o% 1ile postoperator3 neesit toaleta organelor genitale e8terne la pat=
0 a treia 1i3 paienta este apa#il s0!i reali1e1e sing%r 4ngri-irile igienie=
0 4n fosa ilia "reapt pre1int %n t%# "e "ren a"aptat la o p%ng oletoare.
&. N # . oia * # a # . ita p# %i' o l# l#
0 paienta este pr%"ent3 n% 4i plae s ri!te prea m%lt3 !tie s evite pe 5t posi#il periolele=
0 este an8ioas3 4i este team "e ompliaii !i neoplasm.
1'. N # . o i a * #a ' o ! u ) i 'a
N paienta are o fire soia#il=
0 4i plae s "i%te % elelate paiente "in salon=
0 4ntreine #%ne relaii % so%l=
0 !i0a e8primat sentimentele 4n legt%r % pro#lema sa.
11. N # . oia * # a : 1 i p % a ' t i'a % # li" ia
0 paienta este "e religie orto"o8=
0 aor" o importan "eose#it respetrii intimitii !i politeii=
0 se roag 4n fieare sear pentr% familie=
0 5n" are timp3 merge la #iseri.
12. N # . o i a *# a ,i u t il
0 paienta este m%l%mit "e reali1rile sale3 at5t profesionale3 5t !i familiale=
0 "ore!te s se 4nsnto!eas repe"e3 pentr% a se o%pa "e 4ngri-irea so%l%i !i a opiilor=
13. N # . o i a *# a & # % # ' % ##a
0 4i plae s se plim#e3 s triote1e3 ite!te !i este vi1itat "e prieteni3 olegi !i r%"e.
14. N # . o i a *# a <) . +-a ' u! & + : 1 i p + &t %#0# & + ) +t a t#a
0 paienta este interesat s afle 5t mai m%lte "espre evol%ia postoperatorie !i "espre e ar
p%tea !i e n% ar p%tea s fa "%p e8ternare.
,n %rma st%"ierii "atelor3 am sta#ilit nivel%l "e in"epen"en H "epen"en % remararea %rmtoarelor
nevoi alterate :
0 nevoia "e a respira !i a avea o #%n ir%laie=
0 nevoia "e a #ea=
0 nevoia "e a fi %rat !i "e a pstra teg%mentele integre.
PLANUL DE 9NRIJIRE AL PACIENTEI I3A3
+ro#lema 2#ietive Interven
ii
Interven
ii
Eval%are
D%rere
postoperatorie
manifestat prin
faies pali"3
"iafore13 stare
general alterat.
+ainta va avea
"%rerile ameliorate
peste 1*. +aienta n%
va mai pre H 1enta
"%reri peste 2 1ile.
I0am asig%rat paientei
o po1iie #%n3 4n are
n% va mai pre1enta
"%rere.
7m a"m. paientei
7l0 goalmin 1f. "e
2ml 3
i.m. 10'01.
9a in"iaia
me"i%l%i am a"m.
!i ;ortral 1f. i.m.
+este 1* paienta
n% mai pre1int
"%reri la nivel%l
plgii.
,n 24* "%rerea a e
H "at 4n intensitate.
D%p 2 1ile
paienta n% mai
.is "e apariie a
om0 pliaiilor la
nivel%l plgii
operatorii.
+aienta n% va
pre1enta ompliaii
la nivel%l plgii.
7m e8pliat paientei
5t este "e important
pstra0 rea
teg%mentelor %rate la
nivel%l plgii.
(5t timp paienta a fost
4n naro13 am menin%t
o igien rig%roas la
nivel%l plgii !i 4n -%r%l
ei.
7m f%t toaleta
plgii % tin."e io"
!i #en1i0 n
io"at3"e 2 oriK1i3
"%p are am
pansat0o %
pansament %sat
protetor.
D%p 4 1ile3 i0am
sos t%#%l "e "ren !i
am i1o0 lat #ine
D%p operaie
paien0 ta va
pre1enta teg% H
mente integre !i %
H rate3 fr s apar
ompliaii.
Des*i"ratare
>alterarea strii
generale prin
"es*i"ratare? !i
+aienta va avea teg%
H mente !i m%oase
%rate 4n "e%rs "e 6*.
+aienta va fi
7m f%t #ilan%l
li*i"e0 lor intrate !i
eliminate= am
monitori1at f%niile
9a in"iaia
me"i%l%i am
montat perf%1ie %
Gl%o1 5G3 15''
D%p 12* paienta
este *i"ratat ores0
p%n1tor= va avea
te0 g%mentele !i
"ro0eletroliti. *i"ro0eletroliti. sele %rate.
7limentaie
ina"evat prin
"efiit3 "atorit in0
terveniei
*ir%rgiale3
manifestat prin
grea !i vrst%ri3
"atorit aneste1iei.
9a 4 1ile "e la
operaie paienta se
va p%tea ali0 menta !i
*i"rata normal.
9a ie!irea "in naro1
am s%praveg*eat
vrst%rile3 am
o#s.aspet%l3 miros%l !i
antitatea.
7m a!e1at paienta %
a0 p%l 4ntr0o parte3 fr
pern pentr% a
+5n la iesirea "in
nar0 o1 i0am
%me1it #%1e0 le %
eai amar3 apoi am
*i"ratat0o onform
in"iaiilor
me"i%l%i3 iar "%p 3
1ile paienta a rel%at
D%p 2* paienta
n% mai are vrst%ri.
D%p 24* s0a
*i"ratat !i alimentat
normal3 fr s
pre1inte sem0 ne "e
"es*i"ratare.
44
CAPITOLUL VI
CONCLUZII
,n %rma ela#orrii l%rrii "e fa3 reiese fi#rom%l %terin este o #oal e p%ne pro#leme ma-ore
organism%l%i %man3 "e aeea3 4n ativitatea noastr3 noi3 asistentele me"iale3 tre#%ie s "m "ova" "e o
on"%it oret 4n 4ngri-irea !i e"%aia #olnavelor.
7stfel3 responsa#ilitile eseniale ale asistentei me"iale s%nt "e a promova pstrarea sntii !i
4nlt%rarea s%ferinei.
.espet%l "e via3 "e "emnitatea %man !i fa "e "rept%rile om%l%i3 fa parte "in 4ngri-irea me"ial3
iar aeasta n% tre#%ie s fie infl%enat "e onsi"erente privin" naionalitatea3 religia3 %loarea3 v5rsta3
se8%l3 opiniile politie sa% stat%t%l soial.
7sistenta me"ial aor" 4ngri-iri pentr% sntatea in"ivi"%l%i3 familiei !i oletivitii3 oor"on5n"%0!i
ativitatea 4mpre%n % alte persoane e m%nes 4n alte "isipline "in "omeni%l sntii.
7sistenta me"ial are rol%l "e a o#serva mo"ifirile s%rvenite paient%l%i3 mo"ifiri are
tre#%ie raportate me"i%l%i3 notarea 1ilni 4n foaia "e o#servaie a parametrilor fi1iologii3 reoltarea "e
pro"%se #iologie !i patologie3 apliarea ms%rilor "e tratament igieno H "ieteti.
7sistentei me"iale 4i revine "atoria "e a asig%ra on"iii favora#ile3 aerisirea 1ilni a salon%l%i3
s*im#area len-eriei "e pat !i "e orp3 "e 5te ori este neesar3 4ntomirea %n%i plan "e 4ngri-ire3
a"ministrarea tratament%l%i in"iat "e me"i.
,n st%"ierea a1%rilor "espre fi#rom%l %terin3 m0am folosit "e noi%nile teoretie "e speialitate3 a
plan%rilor "e n%rsing.
CAPITOLUL VII
BIBLIORAFIE
1. +rof. Dr. 6. 7ngeles% H @ +rope"entia me"io H *ir%rgialA3 E".
Me"ial3 Q%%re!ti3 1&&5
2. Dr. G. Qalt H @ )e*nii generale "e 4ngri-irea #olnavilorA3 vol.I3 E". Di"ati !i +e"agogi3 Q%%re!ti3
1&$$
3. I. 6egr%i% !i ola#. H @ 2#stetri H GineologieA3 E". Di"ati !i +e"agogi3 Q%%re!ti3
1&$1
4. E. +roa H @ )ratat "e patologie *ir%rgialA3 vol./II3 E". Me"ial3 Q%%re!ti3 1&$6
5. (. ."%les% H @ GineologieA3 vol. II3 E". Me"ial3 Q%%re!ti3 1&&5
6. /.I. S%rel H @ ;i#rom%l %terinA3 E". Daia3 (l%-06apoa31&&'
7. 9.)itir H @ G*i" "e n%rsingA3 E". /iaa Me"ial .om5neas3 Q%%re!ti3 1&&5