Sunteți pe pagina 1din 133

SCOALA NATIONALA DE STUDII ADMINISTRATIVE SI POLITICE

FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE


MASTER IN COMUNICARE MANAGERIALA SI RESURSE UMANE
SANATATE
ORGANIZATIONALA
SUPORT DE CURS
DR. DANIELA VERCELLINO
CAPITOLUL 1
STAREA DE BINE I SNTATEA OCUPAIONAL LA LOCUL
DE MUNC
n ultimele patru e!enii ale "e!#lului $%& natura mun!ii a "u'erit "!(im)*ri ma+#re
pentru unii ini,i-i. Anii /%01% au au" intr#u!erea e n#i te(n#l#2ii& utili-area
!al!ulat#arel#r la l#!ul e mun!*. Ap#i au urmat anii 3% mar!a4i e 'en#menul
2l#)ali-*rii& 5n !are multe !#mpanii au '#"t !ump*rate& au "emnat alian4e "trate2i!e& au
'u-i#nat "au au '#"t pri,ati-ate. A!ea"t* peri#a* antrepren#rial* a u" la !re6terea
!#mpetiti,it*4ii e!#n#mi!e pe pia4a interna4i#nal* 7C##per 89a!:"#n& ;<<1=. n 4*rile
a'e!tate e re!e"iune& !#mpaniile '*!eau e'#rturi i"perate pentru a "upra,ie4ui. n
ultimul e!eniu& a!ea"t* tenin4* e re"tru!turare a !#ntinuat 5n multe #r2ani-a4ii&
e#are!e era apr#ape "in2ura "#lu4ie pentru a 'a!e 'a4* meiului !#mpetiti, 2l#)al 5n
!are a!e"tea 56i e"'*6urau a!ti,itatea. Alte "!(im)*ri au mar!at -#na m#elel#r
mun!ii& !um ar 'i mun!a 5n !all !enter0uri& mun!a 5n e!(ipe& # !re6tere a 5n!reerii 5n
te(n#l#2ia !#mputeri-at* 6i # #rientare !*tre # '#r4* e mun!* mai 'le>i)il*& at?t 5n
!eea !e pri,e6te num*rul e an2a+a4i !?t 6i 5n pri,in4a eprineril#r 6i 'un!4iil#r l#r
7C#>& Gri''it(" 8 Rial0G#n-ale"& $%%%=. Multe 4*ri au "emnalat !re6terea parti!ip*rii
'emeil#r pe pia4a '#r4ei e mun!*& re-ult?n a"t'el apari4ia pr#2ramel#r e mun!*
part0time& !re6terea !?6ti2uril#r u)le 5n !arul !upluril#r 6i !re6terea 2eneral* a
num*rului e "alaria4i.
Cer!et*rile 5n #meniul p"i(#l#2iei #r2ani-a4i#nale au urmat 5neapr#ape tenin4ele
tran"'#rm*ril#r mani'e"tate la ni,elul mun!ii. Stuiile au pun!tat !#n"e!in4ele
m#i'i!*ril#r l#!uril#r e mun!*& in pun!t e ,eere al impa!tului la ni,el ini,iual
!?t 6i la ni,el #r2ani-a4i#nal. Capit#lul e 'a4* "e '#!ali-ea-* pe e,ien4ierea
pr#)lemel#r e "*natate #!upa4i#nal* 6i "tarea e )ine a an2a+a4il#r& !#n!entr?nu0"e
a"upra a patru mari arii ale p"i(#l#2iei #r2ani-a4i#nale@ ne"i2uran4a l#!ului e mun!*&
#rele e mun!*& !#ntr#lul la l#!ul e mun!* 6i "tilul mana2erial. Fie!are in a!e"te
teme a e,enit # pr#)lem* ma+#r* !a urmare a m#i'i!*ril#r
#r2ani-a4i#nale rai!ale. E>i"t* in !e 5n !e mai mul4i an2a+a4i !are mun!e"! mai mult
6i re"imt # "!*ere a "e!urit*4ii l#!ului e mun!* 6i a !#ntr#lului a"upra a!e"tuia.
1.1. Nesigurana !"uui #e $un"%
Cer!et*rile au ar*tat !* tenin4a re"tru!tur*rii 6i reu!erii a!ti,it*4ii in !arul multe
!#mpanii a u" la !re6terea ne"i2uran4ei per!epute a mun!ii& mai ale" la ni,elul
an2a+a4il#r in !arul te"aA amini"trati,A )ir#uri 7Pa(l& ;<<B C D#rrall 8 C##per&
;<<3=. Darral 6i C##per 7;<<3=& e e>emplu& au ar*tat !* /%E in e6anti#nul na4i#nal
e F%%% e mana2eri )ritani!i "0au re2*"it 5n "itua4ii e re"tru!turare 5n ultimele ;$
luni& re"tru!turare !are a a,ut !a e'e!te reu!erea a!ti,it*4ii 6i e>ternali-area.
C#n"e!in4ele a!e"t#r "!(im)*ri& !(iar la ni,elul unui 2rup #!upa4i#nal a'lat la un
ni,elul e la !are putea !#ntr#la e,enimentele 7mana2erii e la ni,elul e t#p 6i
mile=& au '#"t !re6terea ne"i2uran4ei l#!ului e mun!*& "!*erea t#nu"ului m#ral 6i
er#area m#ti,a4iei 6i l#ialit*4ii.
Cre6terea numeri!* a !#ntra!tele e mun!* pe peri#a* eterminat* la ni,elul mult#r
4*ri a a,ut !a 6i !#n"e!in4* !re6terea ne"i2uran4ei l#!ului e mun!* 7Bureau #' La)#r
Stati"ti!"& ;<<F=. Or2ani-a4iile au 5n!eput "* pre'ere an2a+*rile pe peri#a*
eterminat* 5n l#!ul !#ntra!tel#r e mun!* pe peri#a* neeterminat*. In a!e"t "en"&
an2a+a4ii pe peri#a* eterminat* re"imt # "!*ere a "i2uran4ei l#!ului e mun!*&
e#are!e ei nu p#t 'i !#n"iera4i # parte intrin"e!* a #r2ani-a4iei.
Cu t#ate a!e"tea& 5n !iua !re6terii a!e"t#r pr#!euri& atele #)ie!ti,e ini!ate e
"tuiile OECD au ar*tat m#i'i!*ri mi!i la ni,elul "i2uran4ei per!epute a l#!ului e
mun!* 5n ultimele e!enii 7OECD& ;<<<=. Dar a!e"te ate "e p#t "itua 5n !#n'li!t !u
alte re-ultate 7Bureau #' La)#r Stati"ti!"& ;<<F=. Di,i-area "tati"ti!il#r ini!* !* rata
e reten4ie 5n unele 4*ri mem)re ale OECD a !re"!ut 5n ultimul timp& la ni,elul
anumit#r #!upa4ii. A"t'el& "i2uran4a l#!ului e mun!* p#ate 'i i'erit* 5n 'un!4ie e
#!upa4ie. Mai mult !(iar& un alt "tuiu reali-at 5n An2lia ini!* # mi!* !re6tere
a !#ntra!tel#r e mun!* pe peri#a* eterminat* 5n ultimii ;% ani 7;<310;<<1 C
Eur#"tat& ;<<1=.
Mai mult !(iar& "tuiile reali-ate 5n mai multe 4*ri in !arul OECD arat* !* per!ep4ia
ne"i2uran4ei l#!ului e mun!* a !re"!ut 5n ultimul e!eniu 7OECD& ;<<<=& re-ultate
repli!ate 6i prin "tuii na4i#nale 7Bur!(ell et al.& ;<<<=. A!ea"t* per!ep4ie "e p#ate
at#ra !re6terii ni,elului e r*"p?nire la ni,el e inu"trii 6i #!upa4ii a !#ntra!tel#r
e mun!* pe peri#a* eterminat* 7Bur:e& ;<<3=. Smit("#n 6i LeGi" 7$%%%= "u"4in !*
per!ep4ia !re"!ut* a ne"i2uran4ei l#!ului e mun!* "e p#ate re2*"i nu #ar la ni,elul
mun!it#ril#r !u "tuii meii& !i 6i la ni,elul pr#'e"i#ni6til#r 7!ei !u "tuii "uperi#are
"au !u !ali'i!are pe anumit* pr#'e"ie= 6i !el#r !are au terminat 'a!ultatea& !are 5n
alte ,remuri i"puneau e # e>trem e mare "i2uran4* a l#!ului e mun!*.
Ne"i2uran4a per!eput* a l#!ului e mun!* pare a 'i mai pr#eminent* la ni,elul
tineril#r 6i )*tr?nil#r 7Bur!(ell et al.& ;<<<=.
In timp !e atele #)ie!ti,e p#t "u2era !* ne"i2uran4a l#!ului e mun!* nu ar tre)ui "*
repre-inte un element e pre#!upare pentru an2a+a4i& !er!et*rile ini!* !* a!ea"t*
per!ep4ie pre-int* !#rela4ii rii!ate !u "*n*tatea an2a+a4il#r 6i "tarea e )ine a
a!e"t#ra. Cer!et*ri re!ente au ini!at !* ne"i2uran4a per!eput* a l#!ului e mun!* are
un impa!t ne2ati, a"upra "t*rii e )ine a an2a+a4il#r
7Ferrie et al.& ;<<F=. M!D#n#u2( 7$%%%=& e e>emplu& "0a #)"er,at !* ne"i2uran4a
per!eput* a l#!ului e mun!* e"te a"#!iat* !u "!#ruri "!*-ute la ni,elul "*n*t*4ii
2enerale aut#e,aluate 6i !u # !re6tere a i"tre"ului 6i utili-*rii remeiil#r
mei!ament#a"e 5n !arul unui e6anti#n na4i#nal "emni'i!ati, e an2a+a4i !anaieni.
B#r2& Hri"ten"en 6i Burr 7$%%%= anali-?n atele unui e6anti#n e F%%; an2a+a4i
ane-i& pe # peri#aa e F ani& au rele,at !* ne"i2uran4a per!eput* a l#!ului e mun!*
e"te "emni'i!ati, !#relat* !u # "!*ere a "*n*t*4ii 2enerale.
Or2ani-a4iile p#t re"im4i piereri 'inan!iare in !au-a !re6terii ne"i2uran4ei per!epute
a an2a+a4il#r& prin pri"ma mani'e"t*rii a!e"teia& 6i anume prin !re6terea a)"entei"mului
6i a !a-uril#r e 5m)#ln*ri,e& at#rate "!*erii "t*rii e )ine a an2a+a4il#r. De
e>emplu& un "tuiu l#n2ituinal reali-at 5n Finlana a ar*tat # !#rela4ie "emni'i!ati,*
5ntre 2raul reu!erii #r2ani-a4iei 7a re"tru!tur*rii p#"turil#r= 6i num*rul !erti'i!atel#r
mei!ale& pre!um 6i a a)"en4el#r pe m#ti, e )#al* 7"tuiul a luat 5n !#n"ierare
a)"en4ele mai mari e B -ile= 7Va(tera& Hi,ima:i 8 Pentti& ;<<1=. Alte "tuii au
rele,at !a ne"i2uran4a per!eput* a l#!ului e mun!* p#ate a,ea impa!t a"upra
#r2ani-a4iei 5n termeni e reu!ere a an2a+amentului #r2ani-a4i#nal 6i a m#ti,a4iei
an2a+a4il#r 7D#rrall 8 C##per& ;<<3=. Hin2 7$%%%= a ini!at !* an2a+a4ii te"aA)ir#uri
!are pre-entau ni,ele !re"!ute e ne"i2uran4* a l#!ului e mun!* erau mai pu4in
"up#rti,i 5n atin2erea "!#puril#r
#r2ani-a4iei& epuneau mai pu4in e'#rt 5n ,eerea li,r*rii unei mun!i e !alitate 6i erau
5n m# a!ti, impli!a4i 5n !*utarea un#r n#i #p#rtunit*4i e "!(im)are a l#!ului e
mun!*.
Cer!et*rile a!tuale ini!* 5n m# !lar !* ne"i2uran4a per!eput* a l#!ului e mun!*
e"te *un*t#are pentru "tarea e )ine a an2a+a4il#r. A!ea"ta& 5n "!(im)& p#ate a,ea
impa!t a"upra #r2ani-a4iei prin !re6terea num*rului e a)"en4e at#rate )#lii 7Va(tera
et al.& ;<<1=. Dat#rit* ini!at#ril#r !are pun!tea-* !re6terea ne"i2uran4ei per!epute a
l#!ului e mun!* 7Cur!(ell et al.& ;<<<=& #r2ani-a4iile tre)uie "* ia 5n !#n"ierare
piererile 'inan!iare a"#!iate !u a!e6ti an2a+a4i !are "unt re'ra!tari 'ata e meii e
mun!* e a!e"t 2en.
An2a+at#rii tre)uie "* ia m*"urile ne!e"are nu #ar 5n pri,in4a "*n*t*4ii an2a+a4il#r l#r&
!i 6i pentru a reu!e piererile 'inan!iare a"#!iate&at#rate per'#rman4ei an2a+a4il#r 6i
an2a+amentului a"#!iat ne"i2uran4ei l#!ului e mun!*. Or2ani-a4iile tre)uie "*
e-,#lte 6i "* men4in* rap#arte e mun!* )une !u an2a+a4iiC mai mult !(iar& IR
Mana2erii tre)uie "* 'ie !#n6ten4i e m#ul 5n !are ne"i2uran4a l#!ului e mun!*
p#ate a,ea impa!t a"upra ,ie4ii an2a+a4il#r 5n a'ara #rel#r e pr#2ram.
1.&. Oree #e $un"% '(r!gra$u)
In ultimele e!enii& re"tru!turarea timpului mun!ii a '#"t un a"pe!t !(eie 5n multe 4*ri
a'late 5n prin pr#!e" e re"tru!turare e!#n#mi!* 7B#"!(& ;<<<=. A!e"t lu!ru "e
at#rea-* 5n parte e-,#lt*ril#r 5n -#na te(n#l#2i!* 6i inu"trial*& ar e"te at#rat 6i
#rin4ei an2a+a4il#r e a a,ea un pr#2ram e mun!* mai 'le>i)il. Ceea !e "e !#n"tat*
e"te # !re6tere a -ilel#r e mun!* lu!rate "au a turel#r mai lun2i e 3 #re 7R#"a&
;<<F=. Unele pr#2rame "unt !#mprimate a"t'el !* !ele B/0J3 #re e mun!* "unt
reu"e la B0J -ile 5n l#! e F -ile lu!r*t#are. Alte "itua4ii ne!e"it* Klu!rul pe"te
pr#2ramL 5n m# !#n"tant !a urmare a un#r termene "tri!te& a "u)imen"i#n*rii
per"#nalului "au a
ur2en4el#r ap*rute. Inu"triile pre!um mineritul& !#n"tru!4iile& inu"tria na,al* "e
"upun un#r pr#2rame i'erite@ pr#2rame prelun2ite pentru # anumit* peri#a* a anului
urmate e peri#ae lun2i e #i(n*. Utili-area alt#r tipuri e pr#2rame e mun!* e"te
# "itua4ie e" 5nt?lnit* 5n !#mpaniile m#erne. De e>emplu& "i"temul K#rel#r
'le>i)ileL& )a-at pe #rele e mun!* "*pt*m?nale& lunare "au anuale& e"te unul utili-at
5n m# 're!,ent la ni,elul !#mpaniil#r in Eur#pa 7BreG"ter& MaMne& Tre2a":i"&
Par"#n" 8 Atter)urrM& ;<</=. n pri,in4a num*rului e #re lu!rate& unele 4*ri au reu"
timpul al#!at mun!ii 5n timp !e altele l0au !re"!ut. Rap#rtul OECD 7;<<<= ini!* #
"!*ere treptat* a num*rului e #re lu!rate& mai ale" !a re-ultat al re2lement*ril#r
2u,ernamentale& !um ar 'i le2i"la4ia UE pri,in timpul al#!at mun!ii 7EC D#r:in2
Time Dire!ti,e& ;<<%=. Cu t#ate a!e"tea& 5n unele 4*ri& num*rul e #re lu!rate a "u'erit
!re6teri mi!i& mai ale" 5n a!ele 4*ri 5n !are pia4a '#r4ei e mun!* a "u'erit ere2l*ri "au
ine2alit*4i 5n pri,in4a !?6ti2uril#r 7!um ar 'i N#ua Zeelan*& UH "au SUA=. n multe
4*ri 5n !ur" e e-,#ltare& num*rul e #re lu!rate anual a !re"!ut& a+un2?n la $%%%
"au !u B%%% e #re timpul e mun!* 7timpul meiu e mun!* anual e"te e ;F%% 5n
4*rile inu"triali-ate= 7Mai"#n& ;<<F=.
Cre6terea num*rului e #re lu!rate "e at#rea-*& 5n unele 4*ri& re"tru!tur*ril#r
#r2ani-a4i#nale 6i reu!erii num*rului e per"#nal. Reu!erea num*rului e per"#nal
are !a e'e!t preluarea a!ti,it*4ii pe !are 5nainte # reali-au !ei i"p#ni)ili-a4i e !*tre
!ei !are au r*ma" 5n !arul #r2ani-a4iei& !eea !e u!e la "upra5n!*r!area !u "ar!ini 6i
la #re "uplimentare la !are !ei r*ma6i tre)uie "* le 'a!* 'a4* 7D#rrall 8 C##per&
;<<<=. Dat#rit* i"p#ni)ili-*ril#r a'erente re"tru!tur*ril#r& !re6te ne"i2uran4a
per!eput* a l#!ului e mun!* !eea !e 5i etermin* pe !ei r*ma6i 5n !arul #r2ani-a4iei
"* le 'ie 'ri!* "* renun4e& "* preia "ar!ini "uplimentare 6i "* "tea pe"te pr#2ram
7Beat"#n& ;<<F=.
Cre6terea num*rului e #re lu!rate "e at#rea-*& 5n unele 4*ri& "ta2n*rii "au e!linului
la ni,elul !?6ti2uril#r reali-ate. n plu"& "alariul minim& 5n multe 4*ri& a "!*-ut rap#rtat
la !el e a!um ;% ani 7OECD& ;<<<=& etermin?n apari4ia un#r mari ine2alit*4i
e!#n#mi!e. A"t'el& mul4i an2a+a4i tre)uie "* !#mpen"e-e a!e"te piereri 'inan!iare
prin #re "uplimentare pl*tite "au prin #u* "lu+)e 7B#"!(& ;<<<=.
S!(im)*rile re!ente in !arul #r2ani-a4iil#r !are au u" la m#i'i!*ri ale #rel#r e
mun!* lu!rate e"te un a"pe!t in,e"ti2at e p"i(#l#2ii 5n #meniul "*n*t*4ii
#r2ani-a4i#nale& "!#pul l#r 'iin "* e,alue-e m#ul 5n !are a!e"te #re p#t a,ea impa!t
a"upra "t*rii e )ine a an2a+a4il#r 6i a"upra per'#rman4ei l#r la l#!ul e mun!*.
Cer!et*rile pri,in pr#2ramele e mun!* 'le>i)ile au ini!at at?t a,anta+e !?t 6i
e-a,anta+e 5n implementarea l#r 7C(ri"ten"en 8 Staine"& ;<<%=. A,anta+ele ma+#re
erau@ reu!erea "tre"ului #!upa4i#nal& !re6terea "t*rii e )un* i"p#-i4ie 6i a
aut#n#miei& "!*erea a)"entei"mului 6i 5nt?r-ieril#r& pre!um 6i !re6terea "ati"'a!4iei
pr#'e"i#nale 6i a pr#u!ti,it*4ii. Cel mai mare e-a,anta+ ienti'i!at e"te !re6terea
!#"turil#r& urmat e pr#)lemele la ni,elul pr#2ram*ril#r 6i !##r#n*rii mun!ii& e
i'i!ult*4ile 5n "uper,i-area an2a+a4il#r at#rate pr#2ramului i'erit 6i e m#i'i!*rile
5n !ultura #r2ani-a4i#nal*. Pr#2ramul e mun!* 'le>i)il are un impa!t p#-iti, 5n
)alan4a K,ia4a pr#'e"i#nal*0,ia4a per"#nal* NN 6i 5n reu!erea "tre"ului #!upa4i#nal
7Dun(am& Pier!e 8 Ca"tanea& ;<<1=& !u t#ate !* a!e"te re-ultate p#t 'i atri)uite
reu!erii timpului e'e!ti, e mun!* mai e2ra)* e!?t pr#2ramului 'le>i)il 7G#ttlie)&
Hell#GaM 8 Bar(am& ;<<3=. E>i"t* pu4ine e,ien4e !are "* "u2ere-e !* "ati"'a!4ia
pr#'e"i#nal* a an2a+a4il#r !u pr#2ram 'le>i)il i'er* e a !el#r !u pr#2ram trai4i#nal
7M!Guire 8 Lir#& ;<31=. Cu t#ate a!e"tea& pr#2ramul e mun!* 'le>i)il pare "*
!rea"!* "ati"'a!4ia 'a4* e meiul mun!ii 6i 'a4* e pr#2ramul e mun!* 5n "ine
7M!Guire 8 Lir#& ;<31=.
O p#"i)il* e>pli!a4ie !are "e p#ate #'eri 5n )a-a a!e"t#r re-ultate in!#n"i"tente e"te
p#"i)ilitatea an2a+a4il#r e a ale2e "au e a a,ea !#ntr#l a"upra 'le>i)ilit*4ii
pr#2ramului l#r.
An2a+a4il#r !*r#ra li "e impune un anumit pr#2ram 'le>i)il p#t 'i nemul4umi4i
e#are!e a!e"ta nu !#re"pune ne!e"it*4il#r& "pre e#"e)ire e an2a+a4ii !are au
p#"i)ilitatea "* 56i aapte-e pr#2ramul pentru !a a!e"ta "* !#re"pun* tre)uin4el#r l#r
per"#nale. n a!e"t "en"& "tuiile reali-ate e un 2rup e !er!et*t#ri !anaieni
7CARNET& ;<<F= ini!* !* an2a+a4ii !are au p#"i)ilitatea "* 56i aapte-e
pr#2ramul 5n 'un!4ie e ne!e"it*4ile l#r pre-int* per'#rman4e pr#'e"i#nale mai rii!ate&
# reu!ere a ni,elului e "tre"& !re6terea ini!elui 2eneral al "t*rii e )ine 6i reu!erea
inter'eren4el#r ,ie4ii pr#'e"i#nale !u ,ia4a e 'amilie. De a!eea& "e pare !* p#"i)ilitate
!a an2a+a4ii "*0"i "ta)ilea"!* pr#2ramul e"te un 'a!t#r imp#rtant 5n eterminarea
"u!!e"ului pr#2ramel#r e mun!* 'le>i)ile.
Dat#rit* 'aptului !* a!e"t 'en#men O al num*rului !re"!ut e #reO e"te pre-ent 5n
multe 4*ri& !er!et*t#rii au in,e"ti2at impa!tul #rel#r "uplimentare prelun2ite a"upra
"*n*t*4ii an2a+a4il#r.
Spar:"& C##per& Frie 6i S(ir#m 7;<<1= au reali-at # meta0anali-* a literaturii in
#meniu 6i au ienti'i!at # rela4ie 5ntre #rele "uplimentare 6i "*n*tatea 'P-i!* 6i
mental* a an2a+a4il#r. Ma+#ritatea !er!et*ril#r 5n #meniu ini!* 'aptul !* #rele
"uplimentare la "er,i!iu "unt urmate e pr#)leme e "*n*tate& !um ar 'i pr#)leme e
"*n*tate ale inimii 7e>emplul !el mai 're!,ent e"te in'ar!tul mi#!ari!= 7S#:e+ima 8
Ha2amim#ri& ;<<3= 6i mai ale" e!e"ul at#rat e'#tului epu" 7Ue(ata& ;<<;=.
n m# 5n2ri+#r*t#r& re-ultatele !er!et*ril#r ini!* !* an2a+a4ii !are 'a! #re
"uplimentare "unt mai prei"pu6i 5n a#ptarea un#r #)i!eiuri e ,ia4* *un*t#are& !u
mar 'i@ 'umatul& iete inae!,ate& lip"a e>er!i4iil#r 7MaruMama& C#n# 8 Marem#t#&
;<<F=& !#mp#rtamente !are p#t !au-a "eri#a"e pr#)leme e "*n*tate. n plu"& #rele
"uplimentare 5n"eamn* timp prelun2it la l#!ul e mun!*& l#!uri e mun!* !are e
multe #ri p#t 'i pline e "u)"tan4e n#!i,e 7,e-i 'a)ri!ile e !(imi!ale et!.=& !eea !e
!re6te ri"!ul e apari4ie a )#lil#r at#rate 'a!t#ril#r pat#2eni. Un "tuiu re!ent al lui
Ba:er 6i Lanri2ran e,ien4ia BF e )#li i'erite !are p#t ap*rea !a urmare a e>punerii
la 'a!t#rii n#!i,i in inu"trie.
E>i"t* !?te,a O e6i pu4ine O "tuii l#n2ituinale !are ini!* e'e!tul #rel#r
"uplimentare la "er,i!iuC unul intre a!e"te "tuii e"te !el reali-at e Briti"(
I#u"e(#l Panel 7;<<3=. A!e"t "tuiu !#n"ta 5n e,aluarea a!ti,it*4ii unui e6anti#n
repre-entati, e F %%% e ini,i-i 7!are mun!eau 5n m# 're!,ent pe"te pr#2ram= timp
e F ani . A!e6ti ini,i-i pre-entau O up* !in!i ani O i,er"e tul)ur*ri& !um ar 'i@
!re6terea pre"iunii arteriale& ureri e !ap !r#ni!e& "t*ri e "#mn#len4* mai 're!,ente
e!?t !ei !are nu "t*teau pe"te pr#2ram. Mai mult !(iar& unele intre a!e"te tul)ur*ri
per"i"tau !(iar 6i up* reu!erea pr#2ramului& e,ien4iin a"t'el a"pe!tul ire,er"i)il al
a!e"t#ra. n plu"& ,ia4a 'amilial* a a!e"t#r per"#ane era e"tul e 2ra, a'e!tat* 7mai
ale" rela4ia intre p*rinte 6i !#pil=.
n 2eneral& literatura e "pe!ialitate "0a '#!ali-at #ar pe e'e!tele a"upra "*n*t*4ii& mai
e>a!t a"upra "*n*t*4ii mentale 6i a tul)ur*ril#r !ari#,a"!ulare 7Spar:" et al.& ;<<<=.
Stuiile ulteri#are ,#r tre)ui "* "e '#!ali-e-e pe e,ien4ierea e'e!tel#r pe !are i'erite
#rare e mun!* le au a"upra alt#r a"pe!te ale "*n*t*4ii& mai ale" !ele rela4i#nate !u
"tre"ul #!upa4i#nal 7e e>emplu& tul)ur*rile 2a"tr#inte"tinale& tul)ur*rile "!(eletului
mu"!ular et!.= 6i mai ale" e'e!tele l#n2ituinale a"upra #)i6nuin4el#r *un*t#are
"*n*t*4ii.
Pr#2ramele e mun!* 'le>i)ile p#t 'i 5n!#rp#rate 5n p#liti!ile #r2ani-a4i#nale
prieten#a"e pentru 'amilii& p#liti!i !are "unt !reate pentru a a+uta an2a+a4ii 5n
e!(ili)rarea !erin4el#r mun!ii 6i a !el#r 'amiliale. A!e"te p#liti!i au !a "!#p reu!erea
pre"iunii e>er!itate e r#lurile multiple 6i e !#n'li!tul 'amilie0mun!* 7T(#ma" 8
Gan"ter& ;<<F= 6i p#t re-#l,a pr#)leme #r2ani-a4i#nale !um ar
'i reu!erea a)"entei"mului. IR mana2erii tre)uie "* 5n!ura+e-e reu!erea #rel#r
"uplimentare 6i eliminarea ieii !* a!e"tea repre-int* un element e an2a+ament
#r2ani-a4i#nal.
1.*. C!n+r!u a !"u #e $un"%
n ultimii ani& mul4i ana2+a4i au re"im4it # pierere a 2raului e !#ntr#l a"upra mun!ii
6i !arierei l#r. C(iar 6i p#-i4iile mana2eriale au '#"t a'e!tate e a!e"t 'en#men
7D#rrall 8 C##per& ;<<3=. A!ea"ta e"te # !#n"e!in4* a !re6terii ne"i2uran4ei
per!epute a l#!ului e mun!* 6i a e-,#lt*ril#r !#ntinue 5n #meniul te(n#l#2i!
!ar#ra mul4i ini,i-i au tre)uit 6i tre)uie 5n m# !#ntinuu "* le 'a!* 'a4*.
C#n!eptul e aut#n#mie per!eput* "au !#ntr#l a '#"t 5n m# e>ten"i, in,e"ti2at. Q
C#ntr#lul per!eput R "e re'er* la 2raul e !#ntr#l pe !are un ini,i 5l are a"upra
meiului mun!ii O at?t !#ntr#l ire!t !?t 6i inire!t O a"t'el 5n!?t "* 5l ire!4i#ne-e "pre
unul amenin4*t#r "au "pre unul re!#mpen"at#r 7Gan"ter 8 Fu"ilier& ;<3<=. E>i"t*
multe !er!et*ri at?t 5n et#l#2ie !?t 6i 5n "'era uman* !are ini!* !* pre-en4a "au
a)"en4a !#ntr#lului are e'e!te a"upra "*n*t*4ii 6i "t*rii e )ine 7A,erill& ;<1B C Miller&
;<1<=. Graul e !#ntr#l a #!upat # p#-i4ie !entral* 5n te#riile pri,in e"i2n0ul
mun!ii 6i !#mp#rtamentul #r2ani-a4i#nal. In !arul l#!ului e mun!*& a!e"t !#n!ept
"e re'er* la 2raul 5n !are un ini,i e"te li)er "* e!i* !um "* 56i 5neplinea"!*
#)ie!ti,ele mun!ii "ale. C#n"ierat # ne!e"itate uman*& el repre-int* un element
m#ti,a4i#nal puterni!. An2a+a4ii !are per!ep !* au p#"i)ilitatea e a reali-a # anumit*
a!ti,itate a6a !um #re"! ei& "pre e#"e)ire e !ei !are "unt 2(ia4i pa" !u pa"& "unt 5n
m# intrin"e! m#ti,a4i& 6i mai mult au& #,a* e # mai mare re"p#n"a)ilitate 5n
5neplinirea "ar!inil#r 6i 56i a"um* re"p#n"a)ilitatea !#n"e!in4el#r mun!ii l#r.
Ni,ele "!*-ute e !#ntr#l "unt& 5n 2eneral& a"#!iate !u pr#)leme e natur* p"i(#l#2i!*&
ni,ele 5nalte e !#ntr#l "unt a"#!iate !u 5m)un*t*4irea "*n*t*4ii mentale 7E,an" 8
Carrere& ;<<; C Gan"ter 8 Fu"ilier& ;<3<=. Ni,ele rii!ate ale !#ntr#lului per!eput
"unt a"#!iate !u !re6terea "ati"'a!4iei pr#'e"i#nale& a an2a+amentului #r2ani-a4i#nal& a
impli!*rii la l#!ul e mun!*& !re6terea per'#rman4ei pr#'e"i#nale 6i m#ti,a4iei& 5n timp
!e ni,ele "!*-ute ale !#ntr#lului per!eput "unt a"#!iate !u "impt#me 'i-i!e& i"tre"
em#4i#nal 6i a)"entei"m 7Spe!t#r& ;<3/=.
Ma+#ritatea !er!et*ril#r 5n #meniul p"i(#l#2iei #r2ani-a4i#nale p#rne"! e la
m#elul lui Hara"e:& mai e>a!t m#elul !erin4ele p#"tuluiAmun!ii O !#ntr#lul mun!ii
7;<1<=. M#elul "u"4ine !* e'e!tele !erin4el#r mun!iiA p#"tului 7"tre"#rii p"i(#l#2i!i
in !arul meiului mun!ii= a"upra "t*rii e )ine a an2a+atului "unt in'luen4ate e
2raul 5n !are an2a+atul p#ate lua e!i-ii e unul "in2ur 7e 'apt 2raul e !#ntr#l=.
M#elul "u"tine !* inepenen4a e!i-i#nal* atenuea-* e'e!tele ne2ati,e ale
!erin4el#r mun!ii a"upra "t*rii e )ine a an2a+atului. Stuiile timpurii& !are au utili-at
e6anti#ane mari (eter#2ene& au ar*tat "u"4inere m#erat* pentru m#elul lui Hara"e:
7Hara"e:& ;<1< C Hara"e:& Ba:er& Mar>er& A(l)#m 8 T(e#rell& ;<3;=. Stuiile re!ente
au ini!at 5n"* !* ni,ele 5nalte e !#ntr#l "unt 5n m# ire!t rela4i#nate !u # "erie e
re-ultate p#-iti,e a"upra "*n*t*4ii 6i mun!ii 7e e>emplu& reu!erea an>iet*4ii 6i
epre"iei& reu!erea pr#)lemel#r e #rin p"i(#"#mati!& "ati"'a!4ia in ,ia4a "au
per'#rman4a pr#'e"i#nal*=.
Cu t#ate a!e"tea& nu t#ate !er!et*rile "u"4in a!e"te a"pe!te& e ai!i 6i ne,#ia e a
in!lue 5n rela4ia !#ntr#l0e'e!te 6i alte ,aria)ile meiat#are O !um ar 'i@ i'eren4ele
interper"#nale O !are +#a!* un r#l e"en4ial 5n m#alitatea e a!!epare 6i mani'e"tare a
!#ntr#lului la l#!ul e mun!*.
1., S+iurie $anageriae
Din !e 5n !e mai multe "tuii re!ente ini!* !* p#-i4iile mana2eriale "unt e>trem e
"#li!itante 7Bur:e& ;<33=. Mana2erii "unt& 5n m# u-ual& prima line a'e!tat* e #ri!e
'el e "!(im)*ri 5n !arul #r2ani-a4iei& ei "unt impli!a4i 5n m# a!ti, 5n pr#!e"ul e
luare a e!i-iil#r 6i "unt re"p#n"a)ili e !#n"e!in4ele "!(im)*ril#r pe !are le
implementea-*Aini4ia-*. In e!#n#mia 2l#)al* a!tual*& !#mpeti4ia intre inu"trii "au 5n
!arul a!elea6i inu"trii 6i !#mpeti4iile intre 4*ri "unt 5n permanent* !re6tere
7T(ur#G& ;<<B=& a"t'el !* mana2ementul !#mpaniil#r "e a'l* 5n 'a4* un#r pr#,#!*ri
!#ntinue 7D(etten 8 Camer#n& ;<<F=. T#ate a!e"te a"pe!te& al*turi e "!(im)*rile
!#n"tante !are au l#! 5n '#arte multe l#!uri e mun!*& au u" la !re6terea ni,elului e
"tre" re"im4it la ni,elele #r2ani-a4i#nale "uperi#are& !ele e mana2ement. Un e>emplu
5n a!e"t "en" e"te ini!at e "tuiile lui CartGri2(t 6i C##per 7;<<B= !are& "tuiin
'u-iunea intre #u* !#mpanii )ritani!e a!ti,e 5n #meniul !#n"tru!4iil#r& au rele,at
!* pe"te ;AB in mana2ementul e mi+l#! mani'e"ta ni,ele !#n"iera)ile e pr#)leme
e "*natate mintal*& ni,ele !#mpara)ile 6i une#ri !(iar mai mari
e!?t !ele ale pa!ien4il#r neur#ti!i. Cre6terea pre"iunii a"upra mana2ementului p#ate
a,ea impa!t a"upra "t*rii e )ine a an2a+a4il#r. Pre"iunea re"im4it* e mana2eri e"te&
5n m# inten4i#nat "au neinten4i#nat& tran"mi"* "u)#r#na4il#r& mana2erii e,enin
a"t'el "ur"e e "tre" pentru "u)#r#na4ii l#r. De e>emplu& Gan"ter& S!(au)r#e!:& Sime
6i MaMe" 7;<<%= au rele,at !* patternurile tipului A e !#mp#rtament
mani'e"tat e "uperi#ri era !#relat p#-iti, !u "impt#mele e "*n*tate 'i-i!* ale
"u)#r#na4il#r. C?n "e a'l* "u) pre"iune& mul4i mana2eri p#t rea!4i#na prin
mani'e"tarea un#r "tiluri mana2eriale ne2ati,e. Mana2erii !are mani'e"t* un "til e
mana2ement e tip Q e"!#n"ierat R p#t !#ntri)ui la !re6terea pre"iunii re"im4ite e
an2a+a4i 7Bu!:& ;<1$=. ntr0un "tuiu !are ,i-a in,e"ti2area "tilului e mana2ement
#r2ani-a4i#nal& Bee(r 6i Gupta 7;<31= au e"!#perit ni,elele !re"!ute e "tre"#ri
7"u)utili-area a)ilit*4il#r "au "upra5n!*r!area p#"tului= la "u)#r#na4ii !are mun!eau
5n #r2ani-a4ii trai4i#nali"te 'a4* e !ei !are mun!eau 5n #r2ani-a4ii !u "tiluri e
mana2ement mai em#!rati!e.
Sup#rtul mana2erial& !um ar 'i !#muni!area e'i!ient* 6i 'ee)a!:0ul& par a 'i 'a!t#ri
e>trem e imp#rtan4i pentru "tarea e )ine a an2a+a4il#r. Sup#rtul mana2arial reu"
"au ine>i"tent e"te rela4i#nat !u ni,ele e "tre" !re"!ute 7Bal"(em& ;<33 C HirmeMer 8
D#ui2(ertM& ;<33= 6i !u "impt#me epre"i,e 7Repetti& ;<<B=. L#))an& Iu"te 6i
FareGell 7;<<3= au in,e"ti2at "tilul e mana2ement& !erin4ele p#"tului& ni,elul puterii
e e!i-ie& !#n'li!tul e r#l 6i am)i2uitatea e r#l a"upra "ati"'a!4iei pr#'e"i#nale
7m*"urat* prin aut#e,aluare= 6i au rele,at !* # !#muni!are e'i!ient* 6i ini!a4iile
primite in partea mana2erului au # in'luen4a '#arte mare a"upra "ati"'a!4iei
pr#'e"i#nale.
Unii ini,i-i p#t mani'e"ta "tiluri e mana2ement )rutaleA ureA intimiat#are 'a4* e
"u)#r#na4i atun!i !?n mun!e"! ei 5n"u6i "u) pre"iune. Un "tuiu re!ent reali-at pe
un e6anti#n e F%%% e an2a+a4i 5n 1% e #r2ani-a4ii in Marea Britanie a ini!at !*
mana2erii "unt !#n"iera4i prima !au-* a intimi*rii e !*tre pe"te 1J.1E in
"u)#r#na4ii ,i!time ale a!e"teia 7I#el 6i C##per& $%%%=. Intimiarea la l#!ul e
mun!* e"te rela4i#nat* !u "tarea e )#al* a an2a+a4il#r& in!lu"i, !u "impt#mele e "tre"
p"i(#"#mati!& "impt#me ale "!(eletului mu"!ular& an>iet*4ii 6i epre"iei 7I#el& RaMner
8 C##per& ;<<<=.
Rela4ia intre mana2er 6i "u)#r#nat e"te& 5n m# e,ient& Q # "tra* !u #u* "en"uri
R. Un "til e mana2ement ne2ati, p#ate e>a!er)a ni,elul e "tre" pentru mana2eri
a!* !#mp#rtamentul l#r re-ult* 5ntr0# eteri#rare a per'#rman4el#r an2a+a4il#r "au a
atituinii 'a4* e a!e6tia. Din p*!ate& e>i"t* 5n!* pu4ine "tuii !are "* anali-e-e
"pin#a"a pr#)lem* a "tiluril#r e mana2ement ne2ati,e& e#are!e ma+#ritatea
!er!et*ril#r "e '#!ali-ea-* a"upra !#mp#rtamentele e mana2ement e'i!ient
7Su:l& ;<<J=. E>i"t* '#arte pu4ine "tuii !are "* 5n!er!e "* e,alue-e e'e!tele "tre"ului
mana2erial a"upra rela4iei mana2er0"u)#r#nat 6i "* e,ien4ie-e !#n"e!in4ele a"upra
"t*rii e )ine a an2a+a4il#r.
T#tu6i& e>i"t* !?te,a "tuii !are au pun!tat p#"i)ile !*i !are p#t 'i a#ptate e
pra!ti!ieni pentru a !#m)ate "au minimi-a e'e!tele "tiluril#r e mana2ement ne2ati,e.
Cer!et*rile a!tuale au ienti'i!at
#u* "tiluri e !#nu!ere !are p#t 'i )ene'i!e pentru "tarea e )ine a an2a+a4il#r 6i
pentru per'#rman4a la l#!ul e mun!*& 6i anume "tilul tran-a!4i#nal 6i !el
tran"'#rma4i#nal 7Ba"" 6i A,#li#& $%%J=. Lierii !are utili-ea-* eprinerile
tran"'#rma4i#nale pr#m#,ea-* in"pira4ia& "timularea intele!tual*& !#n"iera4ia
ini,iual*& e!i-ia parti!ipati,* 6i ele2area 5n r?nul "u)#r#na4il#r.
A!e6ti lieri 5n!ura+ea-* "u)#r#na4ii "* 56i ,a* mun!a intr0# per"pe!ti,* mai
m*rea4* 6i "* e-,#lte met#e in#,ati,e e a 'a!e 'a4* pr#)lemel#r e la l#!ul e
mun!*. Deprinerile tran-a!4i#nale 5n2l#)ea-* 'i>area "!#puril#r& 'ee)a!:0ul 6i
"trate2iile e 5nt*rire !are a+ut* an2a+a4ii "* mun!ea"!* e'i!ient. Numer#a"e "tuii au
"u)liniat e'i!ien4a lieril#r tran"'#rma4i#nali 5n e-,#ltarea an2a+a4il#r 7Ba""& ;<<3 C
Su:l& ;<<J= 6i 5n reu!erea "tre"ului pu" a"upra a!e"t#ra 7Selt-er& Numer#'' 8 Ba""&
;<3< C S#"i: 8 G#"(al:& $%%%=. Deprinerile tran-a!4i#nale p#t& e a"emenea&
'a,#ri-a "tarea e )ine a an2a+a4il#r prin !lari'i!area a6tept*ril#r le2ate e per'#rman4a
"u)#r#na4il#r& reu!erea in!ertituinil#r 6i !re6terea a6tept*ril#r le2ate e e'i!ien4*
7Sim" 8 L#ren-i& ;<<$=.
Pra!ti!ienii tre)uie& prin urmare& "* 5n!ura+e-e trainin20ul mana2erial 5n '#rmarea
eprineril#r tran-a!4i#nale 6iA "au tran"'#rma4i#nale& !are p#t a+uta la !e6terea
per'#rman4el#r 6i "t*rii e )ine a an2a+a4il#r. Or2ani-a4iile tre)uie& e a"emenea& "*
!rea"!* 2raul e !#n6tienti-are a mana2eril#r pri,in imp#rtan4a "up#rtului pentru
an2a+a4i.
C!n"u-ii
In !apit#lul e 'a4*& am 5n!er!at "* pre-ent*m pe "!urt& # per"pe!ti,* a"upra literaturii
6i re!#man*ril#r pe !are a!ea"ta le 'a!e pri,in "tarea e )ine a an2a+a4il#r& lu?n 5n
!#n"ierare a"pe!te pre!um @ "i2uran4a l#!ului e mun!*& #rele lu!rare& !#ntr#lul la
l#!ul e mun!* 6i "tilurile mana2eriale& a"pe!te !are "unt pertinente 6i e a!tualitate 5n
,ia4a e -i !u -i a #r2ani-a4iil#r.
A"pe!tele i"!utate 5n !arul a!e"tui !apit#l au "u)liniat 5n m# repetat imp#rtan4a
pentru pra!ti!ieni a )unei !#muni!*ri intre an2a+a4i 6i mana2eri. In -ilele n#a"tre&
5ntr0un !limat e!#n#mi! 5n !#ntinu* "!(im)are& e"te imp#rtant "* "e e-,#lte 6i "* "e
eu!e 5n!reerea 5n an2a+a4ii e la t#ate ni,elele #r2ani-a4i#nale. In "!(im)& #
5m)un*t*4ire a !#muni!*rii intre mana2eri 6i an2a+a4i ,a !re6te 2raul e "u!!e" a
#ri!*rei inter,en4ii !are are !a "!#p 5m)un*t*4irea "t*rii e )ine a an2a+a4il#r 6i 5n !ele
in urm* 5m)un*t*4irea per'#rman4el#r #r2ani-a4i#nale.
CAPITOLUL &
STRESUL OCUPAIONAL
Stre"ul pr#'e"i#nal a e,enit una intre !ele mai imp#rtante pr#)leme ale
#r2ani-a4iil#r in 4*rile e-,#ltate. Stati"ti!ile au ar*tat 'aptul !* num*rul an2a+a4il#r
!are "e 5m)#ln*,e"! in !au-a "tre"#ril#r "0a triplat in ;<</ 6i p?n* 5n $%%%. A2en4ia
Eur#pean* pentru Si2uran4* 6i S*n*tate la l#!ul e mun!* a rap#rtat pe"te FF% e
mili#ane e -ile e mun!* pierute anual 5n SUA in !au-a a)"entei"mului at#rat
"tre"ului. Stre"ul pr#'e"i#nal !#"t* anual e!#n#mia SUA pe"te ;F% e miliare e
#lari 7a)"en4e& "!*erea pr#u!ti,it*4ii& !#"turi le2ate e "*n*tate=.
A!e"t a"pe!t tre)uie a)#rat in per"pe!ti,* multii"!iplinar*& e#are!e "tre"ul
#!upa4i#nal are reper!ur"iuni at?t pe plan p"i(#l#2i!& !?t 6i "#!i#l#2i! 6i 'i-i#l#2i!.
Pre"iunea 5n "ine nu e"te re"im4it* 5nt#teauna !a # e>perien4* ne2ati,* 6i p#ate au!e
)ene'i!ii m#ti,a4i#nale "u)"tan4iale pentru !ei !are e4in re"ur"ele pentru a u!e la
)un "'?r6it !eea !e li "e !ere. De ai!i i'eren4a intre eu"tre" 7"timulare #ptim*&
men4ine e!(ili)rul p"i(#l#2i! 6i 'i-i!& e'e!te e antrenare 6i aaptare& a!ti,are e
"!urt* urat*= 6i i"tre" 7"#li!itare inten"* 6i prelun2it*& "upra5n!*r!are& e'e!te e
5n!#rare& ten"iune& a!ti,are e lun2* urat*& inu!erea m#i'i!*ril#r 'i-i#0
pat#l#2i!e=.
Stre"ul pr#'e"i#nal repre-int* Kar#u"alulL minte0!#rp !e re-ult* in !erin4ele e #rin
'i-i! 6i p"i(#l#2i! a"#!iate !u un anumit l#! e mun!*. Ni,elul #ptim al "tre"ului
7eu"tre"ul= !#nu!e la !re6terea per'#rman4ei pr#'e"i#nale& 5n timp !e # !antitate prea
mare e "tre" 7i"tre"ul= etermin* apari4ia un#r pr#)leme e #rin p"i(#l#2i!&
'i-i#l#2i! 6i !#mp#rtamental.
Cu,?ntul Teu"tre"T are 5n !#mp#nen4* 2re!e"!ul TeuT !are "emni'i!* T)unT. SelMe
!#n"ier* eu"tre"ul !a 'iin eu'#rie U "tre" "au alt'el "pu"&T"tre" "*n*t#"T. G#r#n
F#rGar e'ine6te a!e"t termen !a Tpr#,#!areT. Alt'el "pu"& eu"tre"ul repre-int* #
!#n"e!in4* "*n*t#a"*& p#-iti,* 6i !#n"tru!ti,* a un#r e,enimente "tre"#are. Le2ea
Ser:e" D#"#n e"!rie rela4ia intre !antitatea e "tre" 6i ni,elul per'#rman4ei. A"t'el&
!u !?t !re6te !antitatea e "tre"& !u at?t !re6te 6i per'#rman4a ini,iului& 5n"* a!e"t
'apt e"te ,ala)il #ar p?n* la un ni,el #ptim al "tre"ului !are a!* e"te ep*6it&
etermina # "!*ere a per'#rman4ei. Cantitatea #ptim* e "tre" ,aria-* 5n 'un!4ie e
!ara!teri"ti!ile ini,iului "au ale "ar!inii. Cara!teri"ti!ile ini,iuale "e re'er* la
2raul e "u"!epti)ilitate la "tre"@ #)#"eal*& a)ilit*4i p"i(i!e 6i !#2niti,e& !apa!it*4i
'i-i!e. Cara!teri"ti!ile "ar!inii in!lu@ !#mple>itate& i'i!ultate& urat* 6i inten"itate.
Intera!4iunea& 'amiliaritatea ini,iului !u "ar!ina a'e!tea-* e a"emenea '#rma 6i
m*rimea !ur)ei Ser:e"0D#"#n. A6a !um # "itua4ie !are pre"upune prea pu4in "tre" 6i
ar#u"al e6uea-* 5n "timularea per'#rman4ei& # "itua4ie prea "tre"ant*& !are impli!* prea
mult ar#u"al p#ate a'e!ta ne2ati, per'#rman4a& mai ale" la "ar!inile !#mple>e.
Termenul e Ti"tre""T !#n4ine pre'i>ul latine"! Ki"L& !are 5n"eamn* Tr*uT 6i "e re'er*
la !#n"e!in4ele ne"*n*t#a"e& ne2ati,e 6i i"tru!ti,e ale e,enimentel#r "tre"#are&
repre-ent?n 2raul e e,iere 'i-i#l#2i!*& p"i(#l#2i!* 6i !#mp#rtamental* a unui
ini,i e la 'un!4i#narea "*n*t#a"*.
Di"tre"ul ini,iual "e e>prim* ae"ea "u) '#rma un#r tul)ur*ri 'i-i#l#2i!e@ )#li
!ari#,a"!ulare& tul)ur*ri p"i(i!e O epre"ie "au tul)ur*ri !#mp#rtamentale 0 ,i#len4*.
Di"tre"ul ini,iual are imp#rtante impli!a4ii a"upra #r2ani-a4iei& put?nu0"e
mani'e"ta intr0# "erie e '#rme ale i"tre"ului #r2ani-a4i#nal. C(iar a!* un a!!ient
e mun!* e"te # !#n"e!in4* a i"tre"ului ini,iual& a!e"ta 'a!e parte 6i in i"tre"ul
#r2ani-a4i#nal "u) '#rma !#"turil#r mei!ale& peri#a* e timp nelu!rat*&
"au !#"turi "uplimentare pr#,#!ate e 5nl#!uirea an2a+atului a!!ientat. Di"tre"ul
#r2ani-a4i#nal "e p#ate e>prima 5n termeni e !#"turi ire!te !um ar 'i@ a)"entei"m&
emi"ia& plata un#r 5n2ri+iri mei!ale& "alarii !#mpen"at#riiC "au 5n termeni e !#"turi
inire!te@ m#ral "!*-ut& "ati"'a!4ie "!*-ut* la l#!ul e mun!* "au rela4ii e mun!a
ten"i#nate. Di"tre"ul #r2ani-a4i#nal "e p#ate e'ini !a 'iin 2raul e e,iere al unei
#r2ani-a4ii e la un ni,el e 'un!4i#nare "*n*t#" "i pr#u!ti,.
Stre"ul e"te pri,it !a un r*"pun" la # "itua4ie 5n !are ini,i-ii "unt in!apa)ili "*
5neplinea"!* !erin4ele !are li "e "#li!it* 7C##per& Sl#an 8 Dilliam"& ;<33=. Stre"ul
#!upa4i#nal nu tre)uie pri,it 5n m# "impli"t 0 a 'i "u) pre"iune la l#!ul e mun!*& el
tre)uie anali-at !a un 'a!t#r !e in'luen4ea-* 5ntrea2a ,ia4* 6i tre)uie pri,it in mai
multe per"pe!ti,e@ 5n!*r!area mun!ii& rela4iile la l#!ul e mun!*& "tru!tura 6i !limatul
#r2ani-a4i#nal& am)i2uitatea e r#l 6i !#n'li!tul e r#l& #p#rtunit*4i
pentru e-,#ltarea !arierei& rela4ia mun!*0'amilie 7C##per& ;<</=.
Stuiul "tre"ului #!upa4i#nal 56i pr#pune& up* !um ini!* 6i enumirea "a& "* "itue-e
mun!a 5n r?nul maril#r "tre"#ri ai ,ie4ii. A"t'el& i0am putea ienti'i!a at?t !au-ele
pre!i"e e "tre" in meiul e mun!*& !?t 6i !#n"e!in4ele a!e"tuia pe plan ini,iual 6i
#r2ani-a4i#nal. Stre"ul #r2ani-a4i#nal e"te un a"pe!t !e pri,e6te iaa per"#an*0meiu
#r2ani-a4i#nal. Or2ani"mul uman are ne,#ie e # anumita #-* e "timulare pentru a
tr*iC t#tu6i #-a 6i urata #ptim* e "timulare i'er* e la # per"#an* la alta& e la un
2rup la altul& e la # !ultur* la alta& e la # ep#!* la alta.
De-e!(ili)rul intre !e are e #'erit un ini,i #r2ani-a4iei 6i "#li!it*rile meiului e
mun!* e"te # )ine!un#"!ut* !au-* a "tre"ului #!upa4i#nal 6i p#ate 'i pri,it in #u*
per"pe!ti,e@ a)un* !ererile 6i "#li!it*rile "au a)un* #'ertele. Su)0"timularea mun!ii
"e re'er* la 'aptul !a un ini,i p#ate re2re"a 5ntr0un p#"t e mun!* mai pu4in
"#li!itant 'a4* e !el anteri#r& iar a!e"t lu!ru p#ate u!e la an>ietate. Unele per"#ane
rap#rtea-* !(iar 6i pre-en4a (alu!ina4iil#r. Faptul e a nu 'a!e nimi! pentru un "alariu
!#n"i"tent nu e"te la 'el e "eu!*t#r !a la prima ,eere. Ini,iul p#ate tr*i
"entimente e in'eri#ritate 6iA "au in"ati"'a!4ie 5n m#mentul 5n !are 6tie !* are multe e
#'erit 6i nu prime6te "#li!it*ri 5n a!e"t "en". E,ient& ,#r e>i"ta 5nt#teauna ini,i-i
!are "* "e p#at* aapta la a!e"t tip e "itua4ii. Supra0"timularea mun!ii e"te
)ine!un#"!ut* !a # !au-* imp#rtant* 5n "tre"ul #!upa4i#nal& e#are!e ni,elul #ptim e
"tre" e"te i'i!il e "ta)ilit& a!e"ta ,ariin e la # per"#an* la alta& e la un p#"t e
mun!* la altul& e la # ,?r"t* la alta. T#tu6i& e>perien4a anil#r e mun!* p#ate u!e la
# re-i"ten4* p"i(i!* 6i 'i-i!* mai mare.
Dup* !um rele,* 6i m#elul lui Bee(r 8 NeGman 7;<13=& !#n"e!in4ele "tre"ului
#r2ani-a4i#nal p#t 'i pri,ite in multe per"pe!ti,e& a'e!t?n at?t ini,iul 7"*n*tate
p"i(i!a 6i "*n*tate 'i-i!*& aapta)ilitate= !at 6i #r2ani-a4ia 7a)"entei"m& re,#lte&
!#n'li!te e mun!*=. El pri,e6te "tre"ul #r2ani-a4i#nal !a # intera!4iune 5ntre mai
multe 'a4ete@ per"#nal*& e meiu& temp#ral*& a pr#!e"el#r& a r*"pun"uril#r aaptati,e&
a !#n"e!in4el#r umane 6i a !#n"e!in4el#r #r2ani-a4i#nale.
Stre"ul pr#'e"i#nal p#ate 'i eterminat e # "erie e "#li!it*ri e mun!* !um ar 'i@
!erin4e "pe!i'i!e le2ate e tipul "ar!inii& !erin4e e r#l& !erin4e interper"#nale 6i !erin4e
'i-i!e. A!e"te "#li!it*ri nu au un !ara!ter a,er"i, 5n "ine. In #pinia lui La-aru"& ni,elul
e "tre" pe !are 5l etermin* "#li!it*rile 5n !a-ul unui ini,i epine e e,aluarea
!#2niti,* pe !are per"#ana # 'a!e 5n le2*tur* !u a!e"tea.
&.1. S+res!ri !"u(ai!nai
Stre"#rul e"te #ri!e "timul 'i-i! "au p"i(i! la !are un ini,i r*"pune. Cerin4ele pe
!are
ini,iul tre)uie "* le 5neplinea"!* 5n #r2ani-a4ii 6i !#ni4iile 5n !are a!e"ta lu!rea-*
p#t !#n"titui
e multe #ri "tre"#ri.
O !ate2#rie a "tre"#ril#r 5n meiul #r2ani-a4i#nal "unt !ei 'i-i!iA!(imi!i& pre!um @
!*lura&
-2#m#tul& pr#u"ele t#>i!e& 6i altele. Pe e alta parte "unt "tre"#rii !e al!*tuie"! mai
e2ra)*
#)ie!tul e "tuiu al p"i(#l#2iei #r2ani-a4i#nale 6i inu"triale. A!e6tia "e re'er* la
"tre"#ri interni ai
#r2ani-a4iei 7Bee(r 8 NeGman& ;<13=@
a= "#li!it*rile p#"tului 6i !ara!teri"ti!ile "ar!inii@
#rarul e mun!*C
,aria4ia 5n!*r!*rii mun!iiC
ritmul mun!iiC
re"p#n"a)ilit*4ileC
)= "#li!it*rile 6i a6tept*rile e r#l@
5n!*r!area e r#lC
!#n'li!tul e r#;C
am)i2uitatea e r#lC
!#ntra!tul p"i(#l#2i! per!eput e an2a+a4iC
!= !ara!teri"ti!ile 6i !#ni4iile #r2ani-a4i#nale@
"e!uritatea l#!ului e mun!*C
#rele lu!rate 6i urata "ar!inil#rC
"tru!tura #r2ani-a4i#nal*C
"i"temele e !#muni!areC
p#liti!ile "i pr#!eurile le2ate e per"#nalC
"i"temul e e,aluareC
!limatul #r2ani-a4i#nalC
= !#ni4iile 6i !erin4ele e>terne ale #r2ani-a4iei@
i"tan4a intre l#!ul e mun!* 6i #mi!iliuC
"ini!ateleC
le2ile 6i re2lement*rile 2u,ernamentaleC
temperaturaC et!.
C##per 8 Mar"(all e"!#per* e a"emenea !in!i "ur"e e "tre" #r2ani-a4i#nal&
amintin
"umar la 'ie!are intre ele 6i anumite tul)ur*ri pe !are a!e"tea le p#t inu!e.
A= Un "tre"#r intrin"e! al mun!ii@ "upra5n!*r!area
C#n!eptul e "upra5n!*r!are "e p#ate anali-a in #u* per"pe!ti,e@ !alitati, 6i
!antitati,. In
timp !e "upra5n!*r!area !antitati,* 5n"eamn*& up* !um ini!a termenul& a a,ea prea
mult e lu!ru&
"upra5n!*r!area !alitati,* "e re'er* la i'i!ultatea 6i !#mple>itatea "ar!inii. n!* in
;<1%& Fren!( 6i
Caplan au 2*"it # le2*tur* 5ntre "upra5n!*r!area !antitati,* a mun!ii 6i !#n"umul
e>!e"i, e 4i2*ri.
Mai mult& 5n ;</%& Bre"l#G 6i Buell au a+un" la !#n!;u-ia !* e>i"t* # rela4ie 5ntre
ri"!ul unei )#li
!aria!e 6i "urplu"ul e #re la l#!ul e mun!*. Cu t#ate a!e"tea& Mar2#li" 6i !#la).
7;<1J= nea,?n
un !#e'i!ient e !#rela4ie "emni'i!ati,& au !#n!(i" !* 5ntr0ae,*r "upra5n!*r!area
!antitati,* p#ate 'i
# ,aria)il* e>pli!ati,*& ar ea e"te eparte e a 'i "in2ura !au-* a )#lil#r !aria!e.
Fren!( 6i Caplan
7;<1B= au "u2erat !a "upra5n!*r!area !alitati,* p#ate pr#u!e "impt#me pre!um
in"ati"'a!4ia
pr#'e"i#nal*& ten"iune& !re6terea !#le"ter#lului& ar 5n a!ela6i timp 6i0au luat pre!au4ia
e a men4i#na
in'luen4a i'eren4el#r ini,iuale.
A!e"t "tre"#r "e p#ate mani'e"ta 5n #u* ire!4ii@ prima e"te repre-entat* e
"upra5n!*r!area
!antitati,*& !e re-ult* in 'aptul !* an2a+atul are prea multe "ar!ini e reali-at 6i
in"u'i!ient timp
pentru a le 'a!e 'a4*C a #ua '#rm* e "upra5n!*r!are e"te e natur* !alitati,* 6i are l#!
atun!i !?n
an2a+a4ii au "en-a4ia !a nu p#"e* a)ilit*4ile !erute& !un#6tin4e "au !#mpeten4e pentru
a 'a!e 'a4*
"ar!inil#r e mun!*.
Fen#menul a '#"t #)"er,at la "uper,i-#rii in a"i"ten4* mei!al* !are au '#"t
pr#m#,a4i pe
)a-a unei )une pra!ti!i !lini!e 5n"* nu au )ene'i!iat e "u'i!ient trainin2 5n pra!ti!ile
e "uper,i-are
6i e,aluare a per'#rman4ei. Un "tuiu in ;<<$ a ar*tat !* ;; E in a)"en4ele e la
l#!ul e mun!*
au impli!at Tte(n#"tre"ulT !are a pr#,enit in intr#u!erea n#il#r te(n#l#2ii 5n
a!ti,it*4ile e mun!*
7Bran#n& ;<<$=. N#ile te(n#l#2ii pre"upun !a an2a+a4ii "* 5n,e4e n#i eprineri 6i
"unt 5n"#4ite e
e>pe!tan4e e !re6tere a pr#u!4iei 6i a ,ite-ei.
Tre)uie remar!at t#t ai!i !* 6i "u)5n!*r!area mun!ii e"te in!lu"* e C##per 6i
Mar"(all
7;<1/=& 5n !ate2#ria "tre"#ril#r intrin"e!i ai mun!ii.
B= R#lul 5n #r2ani-a4ie
R#lurile "unt e'inite 5n 2eneral !a e>pe!tan4e !#mp#rtamentale pe !are anumi4i
ini,i-i 6i
2rupuri le !#muni!* unui an2a+at la l#!ul e mun!*. Un "et e r#luri e"te !#mpu" in
t#4i !eilal4i
ini,i-i numi4i Tr#le "ener"T& !are au a6tept*ri e la # anumita per"#an*. Fie!are
Vr#le "enerL
are"ea-* "#li!it*ri uni!e per"#anei. De e>emplu@ "uper,i-#rul p#ate "ta)ili ata
limit* pentru
anumite pr#ie!teC an2a+a4ii p#t 'i pre#!upa4i e pr#!eurile e e,aluare a
per'#rman4eiC ei p#t
a6tepta& e a"emenea& !#n"i"ten4* 5n "tilul mana2erial 5n !eea !e pri,e6te per"#ana
!entral*.
Di,er"ele !#mp#rtamente pe !are !eilal4i le a6teapt* e la per"#an* !entral* nu "unt
5nt#teauna
!#n"i"tente "au !#mpati)ile. E>i"t* #u* tipuri e i"'un!4ii in a!ti,it*4ile e atri)uire
e r#l 6i
a"umare e r#l @ !#n'li!tul e r#l "i am)i2uitatea e r#;.
Am)i2uitatea e r#l re-ult* atun!i !?n e>i"t* in'#rma4ii ne!lare& !#n'u-e e"pre
e>pe!tan4ele le2ate e@ #)ie!ti,ele p#"tului& rela4iile !u !#le2ii "au re"p#n"a)ilit*4ile
pe !are un
ini,i tre)uie "* 6i le a"ume. C?n a!e"tea "unt "la) e'inite "au inae!,ate&
ini,iului 5i e"te
i'i!il "* 5mplinea"!* a6tept*rile e r#l& a!e"t lu!ru u!?n la in"ati"'a!4ie 'ata e
mun!* 6i ten"iune
7Ha(n& ;</J=. A!ela6i aut#r 2*"e6te e a"emenea # rela4ie 5ntre am)i2uitatea e r#l 6i
!re6terea
pre"iunii "an2uine. In primul r?n& am)i2uitatea "e na6te in !au-a per"#anei
!ali'i!ate
7"uper,i-#rul=& !are nu pre-int* ae!,at in"tru!4iunile n#ului ,enit 7T'* 6i tu !e 'a!
!eilal4iWT=. In al
#ilea r?n& am)i2uitatea eri,* in 'aptul !* 5n anumite meii !u termeni te(ni!i
7"pitaltermin#l#2ia
mei!al* 6i !(irur2i!al*= "uper,i-#rul pre-int* in'#rma4iile ne!lar& !#n'u-. Iar 5n al
treilea !a-& e6i a6tept*rile e r#l "unt !lar e'inite 7un mana2er #re6te "* reu!*
!#n'li!tele
intra#r2ani-a4i#nale& "* 5m)un*t*4ea"!* anumite pra!ti!i le2ate e per"#nal=&
!#mp#rtamentele 6i
a!ti,it*4ile prin !are a!e"ta ar putea "* 5neplinea"!* a!e"te r#luri "unt ne!lare.
Am)i2uitatea mai
p#ate ap*rea atun!i !?n !#n"e!in4ele 5neplinirii unui r#l "pe!i'i! "unt ne!lare.
S(ir#m 6i !#;a).
7;<1B= au !#n"tatat !* !u !?t 'un!4ia 5n #r2ani-a4ie e"te mai imp#rtant*& !u at?t r#lul
e"te mai i'i!il
e "ta)ilit& e!i !re6te am)i2uitatea e r#l 6i ri"!ul pentru )#lile !ari#,a"!ulare.
T#tu6i&
pr#)a)ilitatea unui a!!ient !ari#,a"!ular !re6te !u !?t #!upa4ia ne!e"it* mai mult
e>er!i4iu 'i-i!.
Am)ui2uitatea e r#l apare 6i atun!i !?n per"#ana prime6te in'#rma4ii inae!,ate&
ne!lare
"au !#n'u-e 5n le2*tur* !u !#mp#rtamentele a6teptate e la a!ea"ta. Se p#ate at#ra
'aptului !*
"uper,i-#rii nu !#muni!* in'#rma4ia ae!,ata 5n le2*tur* !u !eea !e a6teapt* e la
an2a+a4i& iar
a!e6tia nu06i 5n4ele2 r#lul 5n termeni e !#mp#rtamente "pe!i'i!e 7pr#a"pe4ii
a)"#l,en4i=. O alt*
!au-* ar 'i 'aptul !* in'#rma4ia !are i "e !#muni!* e"te ne!lar* "au !#n'u-*& '#rmulat*
5n termeni
te(ni!i "au 5n +ar2#n ne'amiliar an2a+atului. A!e"t 'apt "e p#ate #)"er,a la per"#nalul
amini"trati,
in "pitale !are la 5n!eput nu 5n4ele2 termenii e "pe!ialitate. Am)i2uitatea e r#l "e
mai p#ate
at#ra ne!larit*4ii !#n"e!in4el#r 6i e>pe!tan4el#r unui r#l "pe!i'i!.
C#n'li!tul e r#l apare 5n m#mentul 5n !are unei per"#ane i "e !#muni!* anumite
e>pe!tan4e
e"pre !um ar tre)ui "* "e !#mp#rte 5n 5neplinirea unui r#l& iar a!ea"t* e>pe!tan4*
'a!e i'i!il* "au
imp#"i)il* 5neplinirea !el#rlalte r#luri e+a e>i"tente. C#n'li!tul per"#an*0r#l apare
atun!i !?n
e>i"t* # in!#mpati)ilitate 5ntre ,al#rile& !rein4ele ini,iului 6i e>pe!tan4ele e r#l pe
!are tre)uie
"* le 5neplinea"!* 7e e>emplu& atun!i !?n an2a+a4ii "unt ru2a4i e !*tre #r2ani-a4ie
"* a!4i#ne-e
intr0un m# !are "* ,i#le-e "tanarele l#r eti!e "au !rein4ele reli2i#a"e=. C#n'li!tul
Tper"#an*0r#lT
are l#! atun!i !?n e>i"t* # in!#mpati)ilitate per!eput* 5ntre ,al#rile ini,iului 6i
a6tept*rile
i,er6il#r Tr#le0"ener"T
C#n'li!tul interr#l& apare 5n m#mentul 5n !are !erin4ele unui r#l "unt in!#mpati)ile !u
!erin4ele unui al #ilea r#l 7e e>emplu& !?n at#ria unui ire!t#r e "pital ne!e"it*
pre-en4a lui 5n
a!ela6i timp 5n !are "e e"'*6#ar*& la 6!#al*& 'e"ti,itatea e premiere a 'eti4ei lui=.
C#n';i!tul
Tinterr#lT are l#! atun!i !?n !erin4ele unui r#l "unt in!#mpati)ile !u !erin4ele unui al
#ilea r#l
#!upat e per"#an*. E"te !a-ul 5n !are un an2a+at "e a'l* 5n imp#"i)ilitatea e a06i
reali-a atri)u4iile
'amiliale in !au-a "ar!inil#r e mun!*.
n!*r!area e r#l apare 5n m#mentul 5n !are "e a6teapt* e la un ini,i prea multe
!#mp#rtamente& "au !#mp#rtamentul e>pe!tat e"te prea !#mpli!at "au i'i!il pentru a
'i u" la !ap*t
e un "in2ur ini,i.
C#n'li!tul e r#l are l#! atun!i !?n # per"#an* in meiul e mun!* !#muni!* #
e>pe!tan4*
5n le2*tur* !u m#ul 5n !are a!ea"ta ar tre)ui "* "e !#mp#rte iar e>pe!tan4a
5n2reunea-* "au 'a!e
imp#"i)il* 5neplinirea unei alte e>pe!tan4e !#mp#rtamentale "au "et e e>pe!tan4e.
Stre"ul e"te
!au-at e i'i!ultatea e a 5m)ina i'eritele a6tept*ri e !#mp#rtament 7Van Sell 6i
C#lI& ;<3;=.
C#n'li!tul e r#l Vintra"enerT are l#! atun!i !?n # "in2ur* per"#an* !#muni!*
e>pe!tan4e
in!#mpati)ile& !um ar 'i e e>emplu "itua4ia 5n !are 6e'ul are a6tept*ri !#ntrai!t#rii
e la un
"u)#r#nat.
C#n';i!t e r#l Vinter"enerT are l#! atun!i !?n #u* "au mai multe per"#ane
!#muni!*
e>pe!tan4e in!#mpati)ile. P#ate a,ea l#! 5n #r2ani-a4iile !u "tru!tura matri!eala.
Atun!i !?n
ini,i-ii rap#rtea-* mana2eril#r e pr#ie!t re-ultatele& a!e6tia p#t #'eri 5nrum*ri
!#n'li!tuale.
Are l#! e #)i!ei atun!i !?n an2a+a4ii "unt '#r4a4i e !*tre #r2ani-a4ie "* "e !#mp#rte
5n
m#uri !are 5n!al!* pr#priile l#r "tanare eti!e "au !rein4e reli2i#a"e.
Supra5n!*r!area e r#l e"te a"em*n*t#are !u "upra5n!*r!area mun!iiC are l#! atun!i
!?n
"unt a6teptate prea multe !#mp#rtamente e la un "in2ur ini,i& #ri atun!i !?n
!#mp#rtamentul
a6teptat e"te prea !#mpli!at "au prea i'i!il pentru a 'i reali-at e un "in2ur ini,i.
A!e"te '#rme
ale !#n'li!tului e r#l !#ntri)uie la !re6terea ni,elului e "tre" al an2a+a4il#r.
C= E,#lu4ia in !arier*
A!e"t tip e "tre"#r "e re'era la pr#m#,area& la retr#2raare& la in!#n2ruen4a !u
"tatutul& la
lip"a "i2uran4ei mun!ii. T#ate a!e"te p#t u!e la i'erite pr#)leme e !#mp#rtament
7Br##:& ;<1B=.
D= Rela4iile !u !eilal4i
Se p#ate ,#r)i ai!i e tipul rela4iil#r !u !#le2ii& !u 6e'ii 6i !u "u)#r#na4ii. Ha(n 6i
!#l.
7;</J=& Fren!( 6i Caplan 7;<1B=& pun 5n lumin* 'aptul !* ne5n!reerea mutual* e"te
rela4i#nat* !u
un 2ra rii!at e am)i2uitate e r#l& antren?n a"t'el& # !#muni!are e'e!tu#a"* 5ntre
ini,i-i.
E= Climatul #r2ani-a4i#nal
n 'inal& a !in!ea "ur"* e "tre" #r2ani-a4i#nal& "e re'er* la pre"iunile p#liti!il#r
#r2ani-a4i#nale& la 2raul e parti!ipare 5n !arul "ar!inil#r. Fren!( 6i Caplan 7;<1B=
au a+un" la
!#n!lu-ia !* un 2ra rii!at e impli!are 5n #r2ani-a4ie& en#t* un 2ra rii!at e
"ati"'a!4ie&
am)i2uitate reu"* 5n per!eperea r#luril#r& mai mult* re"p#n"a)ilitate& rela4ii )une !u
!#le2ii 6i
atituini p#-iti,e.
Din pun!t e ,eere al m#elului intera!4i#ni"t& pe l?n2* "tre"#rii #!upa4i#nali&
tre)uie "* "e
ia 5n !al!ul 6i ,ulnera)ilitatea ini,iului 6i !#nte>tul 5n !are a!e"ta e,#luea-*
7M!Lean& ;<1J=.
Binen4ele"& p#t 'i men4i#na4i ai!i 6i al4i "tre"#ri #r2ani-a4i#nali& !um ar 'i@
a= Ne"i2uran4a l#!ului e mun!*
n urma re"tru!tur*ril#r e up* ;<<% e>i"t* pu4ine per"#ane !are au "i2uran4a "lu+)ei.
Da!*
5naintea a!e"tei ate& era e a6teptat !a un ini,i "* pr#2re"e-e 5n !arier* 5n !arul
a!elea6i
#r2ani-a4ii& a!um an2a+a4ii tre)uie "* #,eea"!* 5n permanen4* utilitatea l#r 5n a!eea
#r2ani-a4ie.
E>pe!tan4ele e !arier* "unt a'e!tate e #i 'a!t#ri@ 5ntreruperea in,#luntar* a !arierei&
prin
eliminarea unei pr#'e"ii at#rat* pr#2re"ului te(n#l#2i! 6i i'eren4ierea e 2en 5n
le2*tur* !u
e,#lu4ia !arierei. Atun!i !?n ale2 "* ai)* !#pii 'emeile 56i reu! e>pe!tan4ele e
!arier* e#are!e
nu 6tiu a!* atun!i !?n "e ,#r 5nt#ar!e 56i ,#r re2*"i p#"tul pe !are l0au l*"at. Un
"tuiu !are a)#ra
i'eren4e e 2en pri,in impa!tul "tre"#ril#r a"upra 'emeil#r 6i a )*r)a4il#r a ar*tat
'aptul !a lip"a e
pr#2re" in !arier* are un puterni! e'e!t ne2ati, a"upra "*n*t*4ii 6i "ati"'a!4iei !u
mun!a la 'emei
7Nel"#n "i !#l& ;<<%=.
)= S#li!it*ri #r2ani-a4i#nale e intera!4iune
Se!t#rul e "er,i!ii !u !lien4ii are # e#"e)it* p#nere 5n e!#n#mia e a-i. Clientul
p#ate 'i
intern "au e>tern #r2ani-a4iei. Pr#'e"iile !are impli!* a!ti,it*4i e ep*6ire a
terit#riului #r2ani-a4iei
"unt@ ,?n-*ri& a"i2ur*ri& in'#rma4ii !u pu)li!ul. An2a+a4ii !are "e an2a+ea-* 5n a!ti,it*4i
e pre-entare
pu)li!* a #r2ani-a4iei "unt ne,#i4i "* pr#!e"e-e i'erite tipuri e in'#rma4ie 6i "* "e
#!upe e
rela4iile !u #r2ani-a4iile !elelalte. Mun!a 5n "er,i!ii a '#"t numit* T un +#! 5ntre
per"#aneTC pentru a
a,ea "u!!e" in a!e"t +#!& an2a+a4ii tre)uie "* intera!4i#ne-e !u !lien4ii& 5n4ele2?n
pun!tul l#r e
,eere& anti!ip?nu0le ne,#ile 6i r*"pun-?n ae!,at a!e"t#r ne,#i. Ser,i!iul !u
!lientul& ini'erent
a!* e"te intern "au e>tern& "e #,ee6te a 'i e>trem e "tre"ant pentru an2a+a4i.
Pre"upune un 2ra
5nalt e )urn#ut e#are!e "unt ne,#i4i "* #'ere "er,i!ii e 5nalt* !alitate pentru a0i
mul4umi pe !lien4i
7Sin2(& ;<<J=. Fa!t#rii !(eie& !are !#ntri)uie la un ni,el 5nalt e "tre" "unt@ a!ti,it*4i
n#n rutiniere&
men4inerea un#r rela4ii 're!,ente 6i e lun2* urat* !u ini,i-i in alte #r2ani-a4ii&
aaptare la un
meiu inami!& !#mple>& rela4i#narea !u alte #r2ani-a4ii& lip"a un#r me!ani"me e
"!reenin2 !um ar
'i a"i"ten4a e "e!retariat& e,aluarea pe )a-a un#r "tanare e per'#rman4* pre!i"e.
!= Cate2#ria #!upa4i#nal*
In urma reali-*rii unui "tuiu pe ;B% e #!upa4ii 6i $$%%% e per"#ane !are 'ie au
murit& au
'#"t "pitali-a4i "au interna4i 5n !entre e "*n*tate mental* at#rit* un#r tul)ur*ri
!au-ate e "tre"&
In"titutul Na4i#nal pentru Si2uran4* O!upa4i#nal* 6i S*n*tate 7;<<1= a '*!ut #
i"tin!4ie 5ntre
pr#'e"iile !u ri"! !re"!ut e "tre" 6i !ele !u un ri"! mai "!*-ut. A"t'el mana2erii e
)ir#u&
amini"trat#rii& "e!retarele 6i per"#nalul !are lu!ra 5n #meniul rela4iil#r !u pu)li!ul
au pre-entat
!ele mai multe tul)ur*ri !au-ate e "tre"& "pre e#"e)ire e an2a+a4ii e la per"#nal
"au pr#'e"#rii
uni,er"itari.
Un alt "tuiu reali-at pe $JJ e an2a+a4i !e pr#,eneau in !arul "er,i!iil#r e
"*n*tate&
)an!*& #meniul "#!ial& manu'a!tur* 6i eu!a4ie& au e"!#perit 'aptul !* !ei in
#meniul "#!ial au
pre-entat !ele mai mari ni,ele e "tre". E'e!tele "tre"#ril#r p#t 'i i'erite !(iar 6i 5n
!arul a!elea6i
#r2ani-a4ii 5n 'un!4ie e "tatutul 2rupului. Un "tuiu reali-at e CaraM#n 7;<<J=& pe
$/$ e an2a+a4i
in trei #r2ani-a4ii !e a,eau !a #meniu e a!ti,itate rela4iile !u pu)li!ul& a ar*tat
'aptul !* e>i"tau
#u* tipuri e 2rupuri@ un 2rup !are pre-enta un ni,el 5nalt e "tre" 6i un al #ilea
2rup !are a,ea un
ni,el "!*-ut e "tre". Utili-at#rii e !al!ulat#are apar4ineau primului 2rup !ara!teri-at
prin "#li!it*ri
mari& am)i2uitate !re"!ut* 5n le2*tura !u ,iit#rul "lu+)ei 6i utili-area "!*-ut* a
a)ilit*4il#r& "up#rt 6i
!#ntr#l "!*-ut. Grupul e per"#ane !u un ni,el "!*-ut al "tre"ului era !#mpu" in
mana2eri&
"uper,i-#ri ai !*r#r "ar!ini in!lueau t#t "#li!it*ri mari 5n"* 56i utili-au 6i a)ilit*4ile&
)ene'i!iau e
"up#rt 6i a,eau un !#ntr#l rii!at.
= O!upa4ii rutiniere
Pr#'e"iile !are impli!* "#li!it*ri reu"e e utili-are a a)ilit*4il#r& !un#6tin4el#r "au a
e>perien4ei
"unt la 'el e "tre"ante !a 6i !ele !are !er prea mult. Un "tuiu reali-at pe $J< e
an2a+a4i ai unei
uni,er"it*4i a ar*tat 'aptul !* mun!a nepr#,#!at#are e"te mai prei!ti,* pentru rea!4ii
e "tre" e!?t
"upra5n!*r!area !u "ar!ini 7Dee:er 6i B#r2en& ;<<B=. A!e"t 'apt "e at#rea-* ni,elel#r
"!*-ute e
ar#u"al 'i-i#l#2i!& !eea !e u!e la pli!ti"eal*& tul)ur*ri ale aten4iei 6i pr#)leme
'i-i#l#2i!e a"#!iate.
Pr#u!4ia te(n#l#2i!* e ma"* e"te un #meniu !ara!teri-at prin rutin*. In ultimul
timp& at#rit*
pr#!e"ului te(n#l#2i!& multe #!upa4ii impli!* # mun!* e utili-are a ta"taturii !are
e"te la 'el e
lip"it* e "timulare 6i e rutinier*. In plu"& m#nit#ri-area ele!tr#ni!* e"te un alt 'a!t#r
"tre"#r !are
pr#,#a!* an>ietate& epre"ie& 'urie 6i ten"iune 7Aiell# 6i H#l)& ;<<F=.
Simpt#me
Vulnera)ilitate
C#nte>t
Fi2ura.$. M#elului intera!4i#ni"t 7M!Lean& ;<1J=
e= C#nte>tul
C?n ,#r)e6te e !#nte>t& M!Lean 7;<1J= "e re'er* la meiul "#!ial& 'i-i!& e!#n#mi!
6i
p#liti!. In'luen4a !#nte>tului "e p#ate "itua la i'erite ni,ele@ #r2ani-a4i#nal& 'amilial&
"#!ial&
na4i#nal& 6i !(iar interna4i#nal. n lumea a'a!eril#r& meiul #r2ani-a4i#nal p#ate 'i un
'a!t#r e "tre"
5n 'un!4ie e "tre"#rii 'i-i!iA!(imi!i !are a!4i#nea-* a"upra an2a+a4il#r& a2l#merarea la
l#!ul e
mun!*& et!.
'= Vulnera)ilitatea
Ip#te-a T!*l!?iului lui A(ileT a '#"t e-,#ltat* e !*tre Iar#l D#l'' 5n ;<F%. A!e"ta
"u2era
!* e>i"t* un "tere#tip ini,iual e r*"pun" prin !are 'ie!are per"#an* rea!4i#nea-* la
"tre" !u un
patern per"#nal al r*"pun"ului 'i-i#l#2i!. Stuiile au ar*tat !a ini,i-ii !u ul!er
"t#ma!al au tenin4a
e a r*"pune la "tre" !u "e!re4ie 2a"tri!* iar !ei !u ia)et rea!4i#nea-* la "tre" printr0
# "!(im)are
mai mare a ni,elului 2lu!#-ei in "?n2e e!?t "u)ie!4ii n#rmali 7Iin:le& D#l' ;<F$=&
iar ini,i-ii !u
)#li !ari# ,a"!ulare pre-int* # ,aria)ilitate mai mare a )*t*il#r inimii 6i a re"pira4iei
"pre e#"e)ire
e #amenii #)i6nui4i 7Ma"ua& ;<1$=. C(iar a!* m#ul e a r*"pune la "tre" e"te
eterminat 5n
mare parte e i"t#ri!ul tul)ur*ril#r 'amiliale a!e"ta e"te #ar un 'a!t#r e prei"p#-i4ie
6i nu #
!#ni4ie "u'i!ient* pentru a e-,#lta anumite tul)ur*ri. Te(ni!ile e pre,en4ie a
"tre"ului 5i p#t a+uta
pe ini,i-i "* "e aapte-e& i"tre"ul ne'iin !e,a ine,ita)il.
Unele per"#ane e4in !ara!teri"ti!i parti!ulare !are 5i a+ut* "* 'a!* 'a4* ten"iunil#r e
la l#!ul
e mun!*& 5n timp !e altele "up#rt* !u 2reutate m#mentele e 5nt?lniri "#!iale "au e
ina!ti,itate& e
e>emplu. Din pun!t e ,eere al ,ulnera)ilit*4ii 'i-i#l#2i!e& unii ini,i-i pre-int* #
anumit*
'ra2ilitatea aparatului !ari#0,a"!ular& !eea !e !re6te ri"!ul e in"talare a tul)ur*ril#r
!aria!e. n
al4i termeni& 5n a!elea6i !#ni4ii e "tre"& unele per"#ane rea!4i#nea-* i'erit in pun!t
e ,eere al
"i"temului !ari#0,a"!ular. Alte per"#ane rea!4i#nea-* ne2ati, la ni,elul ten"iunii
mu"!ulare 6i
ri"!ul 5n a!e"t m# "* 'ie ,i!time ale a!e"t#r tipuri e 5m)#ln*,iri. E"te ,#r)a e
patternuri
per"#nale e r*"pun" p"i(#'i-i#l#2i! la "tre"#ri. E>i"t* e a"emenea 'a!t#ri )i#l#2i!i
e ri"!&
pre!um@ ni,elul e !#le"ter#l "an2uin& pre"iunea arterial*& ,?r"ta& et!. "e mai p#t
aminti 6i
,aria)ilele e per"#nalitate !are intra 5n "'era ,ulnera)ilit*4ii& !a e e>emplu aaptarea
la un meiu
n#u e mun!*.
Bee(r 6i NeGman 7;<13= aminte"! mai mul4i 'a!t#ri !are 4in e i'eren4ele
ini,iuale@
a= !#ni4iile p"i(#l#2i!e 7tr*"*turi e per"#na;itate 6i !ara!teri"ti!i !#mp#rtamentale @
l= tip
A e !#mp#rtamentC $= intr#,er"iuneA e>tra,er"iuneC B= l#!u"ul e !#ntr#l intern
e>ternC J= "tima e
"ineC F= #ptimi"mApe"imi"mC /= m#ti,a4ie& a"pira4ii& ,al#riC 1= ne,#ia e per'e!4iuneC
3= inteli2en4*C
<= #)i!eiuriC ;%= "ati"'a!4ie !u mun!*A,ia4*=C
)= !#ni4iile 'i-i!e 7T'#rmaT 'i-i!*& "*n*tatea& !#mp#rtament alimentar& pra!ti!area
e>er!i4iil#r 'i-i!e& "#mn e!(ili)rat=C
!= !ara!teri"ti!i ale etapel#r ,?r"tei 7etapele e-,#lt*rii umane& etapele ,ie4ii e
'amilie&
etapele e-,#lt*rii pr#'e"i#nale=C
= !ara!teri"ti!ile em#2ra'i!e 7,?r"ta& eu!a4ie& "e>& ra"*& etnie& "tatut "#!i#0
e!#n#mi!&
#!upa4ie=C
La-aru" 7;</1C La-aru" 6i F#l:man& ;<3J= au pu" 5n lumin* imp#rtan4a e,alu*rii
!#2niti,e
ini,iua;e 7apprai"al= 5n in'luen4area 2raului 5n !are ini,iul e>perien4ia-* un
"tre"#r !a 'iin
"tre"ant "au amenin4*t#r. Pr#!e"ul e e,aluare !#2niti,* e"te plat'#rma pe !are "e
e'ine6te !#pin2ul
'#!ali-at pe em#4ie 7em#ti#n0'#!u"e= "au !el '#!ali-at pe pr#)lem* 7pr#)lem
'#!u"e=. La-aru"
7;<<;= pr#pune ,i-iunea prin !are 5ntre em#4ii 6i !#2ni4ii e>i"t* # interrela4ie !are
in'luen4ea-*
e,a;uarea at?t a "tre"#ril#r !?t 6i a r*"pun"uril#r la "tre". Dintr0# per"pe!ti,*
p"i(#l#2i!* "e p#ate
"pune !* e,aluarea !#2niti,a 7apprai"al= in'luen4ea-* +ue!*4ile ini,iuale 6i
rea!ti,itatea la
"tre"#ri.
n timp !e i-#larea "#!iala !#n"tituie un ri"! ma+#r 5n m#r)iitate 6i m#rtalitate&
"up#rtul
"#!ial eri,* in ,arietatea rela4iil#r "#!iale la l#!ul e mun!*& 5n 'amilie 6i 5n
!#munitate 7I#u"e&
Lani"& 8 Um)er"#n& ;<33=. Le2*tura intre rela4iile interper"#nale 6i 'un!4ia
imun#l#2i!a e"te una
intre e"!#peririle !ele mai r#)u"te 5n #meniul p"i(#neur#imun#l#2i! 7Hie!#ltt&
Gla"er 8 Gla"er&
;<<$=. I#u"e 7;<3;= arat* !a "e p#t i"tin2e patru '#rme e "up#rt "#!ial@ em#4i#nal&
in"trumental&
in'#rma4i#nal 6i e,aluat#r.
&.&. R%s(unsu a s+res
Dup* !um am ar*tat mai "u"& i"tre"ul e"te # m#alitate ne2ati,* 6i ne"*n*t#a"a e a
r*"pune la "tre"#ri. Ten"i#narea 7in en2le-* K"trainL= "e re'er* la 2raul e e,iere
'i-i#l#2i!*&
p"i(#l#2i!* 6i !#mp#rtamental* e la 'un!4i#narea "*n*t#a"* a unui ini,i.
KDi"tre"L 6i Kten"i#nareL "unt '#l#"ite e multe #ri !a 6i "in#nime& e6i 'unamentarea
te#reti!* e"te
i'erit*.
ntre)area !ea mai 're!,ent* !are "e pune e"te@ !um p#t 'i a"#!iate a!!ientele&
in'ar!turile&
ia)etul !u "tre"ulX Ine,ita)il& r*"pun"ul "e 2*"e6te 5n !er!et*rile )i#l#2i!e 6i
p"i(#l#2i!e.
R*"pun"ul la a!ea"t* 5ntra)are "e 2*"e6te 5n lu!rarile un#r #ameni e 6tiin4* printre
!are "e num*r* 6i
@ Dalter B. Cann#n& SteGart D#l'& Ian" SelMe 7Cann#n& ;<<J=.
R*"pun"ul la "tre" !#n"t* 5ntr0# "erie )ine #r2ani-at* e e,enimente !are impli!a
"i"temul
ner,#" "impati! 6i "i"temul en#!rin 7(#rm#nal=. A!e"te r*"pun"uri au # aapta)ilitate
rii!at* 5n
pre2*tirea pentru # pr#,#!are 'i-i!*& pre!um ata!ul un#r animale "*l)ati!e& "au
pr#,#!*rile
p"i(#l#2i!e& pre!um # e-)atere le2al* 5ntr0# "al* e tri)unal. n 'un!4ie e
,ulnera)ilitatea 'ie!*rui
ini,i& a!e"t r*"pun" p#ate 'i 5n mare m*"ur* e-aaptati,& atun!i !?n impli!area "e
'a!e pe #
peri#a* lun2* e timp& !u # mare inten"itate "au !u # prea mare 're!,en4*. Un
r*"pun" e"e#ri
5nt?lnit 5n "itua4ii e "tre" e"te 'i2(t0#r0'li2(t 7lupt* "au 'u2i=.
Rea!4ia la "tre" ,aria-* 5n 'un!4ie e #u* !ate2#rii e 'a!t#ri. Fa!t#rii interni in!lu
,aria)ile !a i"t#rie 'amilial*& pattern0uri e !#mp#rtament& e>perien4* tre!ut*&
'un!4i#nare !#2niti,*&
,?r"ta& "e> 6i per"#nalitate. Fa!t#rii e>terni "unt@ ieta& !limatul& r#2uri& rela4ii
interper"#nale 6i
"up#rt "#!ial. A!e6ti 'a!t#ri p#t 'i !#n"iera4i !a 'iin !#ni4ii pree>i"tente "au
!ara!teri"ti!i !are
in'luen4ea-* m#ul 5n !are per"#ana r*"pune 5n "itua4ii "tre"ante. Unii intre a!e6ti
'a!t#ri p#t 'i
m#i'i!a4i e !*tre ini,i 7me!ani"mele e !#pin2& te(ni!ile e inter,en4ie=. O
"umare 2ra'i!* a
!el#r pre-entate "e 2*"e6te 5n 'i2ura B
S#li!it*ri 6i "tre"#ri #r2ani-a4i#nali
S#li!it*ri ale "ar!inii S#li!it*ri 'i-i!e S#li!it*ri ale r#lului S#li!it*ri interper"#nale
R*"pun"ul ini,iual
la "tre"
Cara!teri"ti!i ini,iuale
7,ulnera)ilit*4i=@
Tr*"*turi e per"#nalitate
Cara!teri"ti!i
!#mp#rtamentale
E,aluare !#2niti,* 7apprai"al=
Se>& ,?r"t*& etnie
Sup#rt "#!ial
C#n"e!in4e ini,iuale@ C#n"e!in4e #r2ani-a4i#nale
C#mp#rtamentale
P"i(#l#2i!e
Mei!ale
Fi2ura B. Stre"#rii 6i !#n"e!in4ele l#r
2.2.1. Caracteristici individuale care modereaz reacia la stres:
$.$.;.; Per"#nalitatea
Stuiile arat* !* e>i"t* F !ara!teri"ti!i e per"#nalitate !are "e !#mp#rt* !a 6i
m#erat#ri ai
r*"pun"ului la "tre". A!e"te ,aria)ile "unt@ l#!ul e !#ntr#l& r#)u"te4ea 7in en2le-*
T(arine""T=&
#ptimi"mApe"imi"m& a'e!ti,itate ne2ati,* 6i "tim* e "ine.
a) Locul de control
Stuiile au ar*tat !* e>pe!tan4ele e !#ntr#l au '#"t !el mai puterni! a"#!iate !u m#ul
e
rea!4i#nare 5n 'a4a "tre"#ril#r. A!e"te e>pe!tan4e "unt #pera4i#nali-ate "u) enumirea
e l#!ul e
!#ntr#l !are "e re'er* la m*"ura 5n !are ini,i-ii per!ep !* p#t !#ntr#la #ri!e tip e
"itua4ie. Ini,i-ii
#rienta4i intern& !#n"ier* !* e!i-iile l#r in'luen4ea-* !eea !e li "e 5nt?mpl*. Ini,i-ii
#rienta4i
e>tern au tenin4a e a !#n"iera !* re!#mpen"ele "unt 5na'ara #ri!*rui !#ntr#l&
ne'iin !#ntin2en4e
!u a!4iunile pr#prii. A!e"te #u* !ate2#rii e ini,i-i au m#alit*4i i'erite e a
r*"pune 5n 'a4a
"itua4iil#r "tre"ante. Cei interni "e per!ep !a a,?n un !#ntr#l mai mare 6i au tenin4a
e a "e "im4i
mai pu4in amenin4a4i e!?t !ei e>terni iar 5n "itua4ii "tre"ante pre-int* mai pu4ine
rea!4ii a,er"e.
b) Robusteea
Ini,i-ii !u per"#nalit*4i ure 'a! 'a4* mai e'i!ient "tre"#ril#r e!?t !eilal4i #ameni
7H#)a"a&
;<33=. Stuii 5ntreprin"e e Mai 6i H#)a"a 7;<3J= au ar*tat !* r#)u"te4ea e"te un
m#erat#r al
rela4iei intre "tre" 6i i"tre" la a,#!a4ii 6i mana2erii !are au 5nt?mpinat # "erie e
"!(im)*ri la l#!ul
e mun!* pre!um 6i unii "tre"#ri 'amiliali. A!eea6i aut#ri !#n"ier* 'aptul !*
r#)u"te4ea are trei
!#mp#nente@ an2a+ament& !#ntr#l& pr#,#!are. An2a+amentul repre-int* !uri#-itatea
'a4* e meiul
am)iant !are u!e la impli!area 5n a!ti,it*4i intere"ante 6i pl*!ute. C#ntr#lul
repre-int* a)ilitatea e
a in'luen4a pr#!e"ul 6i 'inalitatea unui e,eniment& pun?n a!!ent pe pr#pria
re"p#n"a)ilitate 6i pe
ale2erile per"#nale. Pr#,#!area repre-int* ,i-iunea e "!(im)are !a n#rm* #)i6nuit*
e ,ia4* !eea
!e u!e la e"!(iere 5n"pre e>perien4*. Per"#anele T5n-e"trate !u r#)u"te4eT utili-ea-*
a!ti, a!e"te
elemente& impli!?nu0"e 5n m#alit*4i e !#pin2 tran"'#rma4i#nal& atun!i !?n "e
!#n'runt* !u
e,enimente "tre"ante 7MaM& ;<<F=
c) 0ptimism-pesimism
Optimi"mul 6i pe"imi"mul "unt m#alit*4i alternati,e pe !are #amenii le utili-ea-*
pentru a
e>pli!a e,enimentele p#-iti,e 6i ne2ati,e in ,ie4ile l#r 7Seli2man& ;<3<=. Stuiile au
ar*tat !*
pe"imi"mul e"te un 'a!t#r e ri"! pentru epre"ie 6i pr#)leme e "*n*tate 'i-i!*
pre!um 6i 5n ni,ele
"!*-ute e aut#reali-are 7Burn" 6i Seli2man& ;<3<=. Optimi"mul e"te # m#alitate
alternati,* e
e>pli!are a e,enimentel#r& !are !re6te "*n*tatea 'i-i!*& ni,elul e aut#reali-are 6i
"!ae
"u"!epti)ilitatea la epre"ie.
d) Stima de sine
Stuiile 5ntreprin"e la Uni,er"itatea in Mi!(i2an em#n"trea-* !* ini,i-ii !u "tim*
e "ine
"!*-ut* per!ep e a"emenea # mai mare "upra5n!*r!are a mun!ii. Imp#rtan4a "timei e
"ine !a
m#erat#r 5mp#tri,a rea!4iil#r a,er"e e "tre" e"te em#n"trat* printr0# "erie e
!er!et*ri !are arat*
'aptul !* 'a!t#rii e ri"! pentru )#ala e inima !#r#narian* !re"! pe m*"ur* !e "tima
e "ine "!ae
7I#u"e& ;<1$=.
E,aluarea !#2niti,* 7in en2le-* Kapprai"alL=
La-aru" 7;</1& ;<3J= a atra" aten4ia a"upra imp#rtan4ei e,alu*rii !#2niti,e !are
in'luen4ea-*
m*"ura 5n !are un ini,i re"imte un "tre"#r !a 'iin amenin4*t#r. Stuiile "ale au '#"t
!#ntinuate e
D#''#r 6i DalM !are ,* !#n!eptua;i-area !#2niti, a'e!ti,* !a 'iin un pr#!e" e
meiere 5n rela4ia
"tre"#ri rea!4ie la "tre".
$.$.;.$. Sup#rtul "#!ial
Il#u"e 7;<3;= pre-int* !ele J '#rme ale "up#rtului "#!ial@ em#4i#nal& in"trumental&
in'#rma4i#nal 6i e e,aluare. Sup#rtul "#!ial pr#,ine intr0# "erie e rela4ii "#!iale la
l#!ul e
mun!* 6i 5n !#munitate. E>i"ten4a "up#rtului "#!ial la mun!* 6i a!a"* p#ate 'i ,*-ut*
!a #
imp#rtant* re"ur"* pe !are ini,iul # utili-ea-* pentru a 'a!e 'a4* "itua4iil#r "tre"ante.
Re"ur"ele
in'#rma4i#nale 6i in"trumentale 5l a+uta pe ini,i "* 5neplinea"!* "#li!it*rile !are ar
putea !au-a
"tre"ul& reu!?n ni,elul 6i inten"itatea a!e"tuia 7Yui!: 6i C#le & ;<</=.
Spre e#"e)ire e !eilal4i m#erat#ri !are in'luen4ea-* r*"pun"urile ini,iuale la
"tre"&
"up#rtul "#!ial ai4i#nal p#ate "er,i !a # imp#rtant* inter,en4ie pre,enti,* !are p#ate
'i utili-at* e
#r2ani-a4ie 5n p#liti!ile e mana2ement a "tre"ului.
$.$.;.B. C#n"e!in4e ini,iuale 6i #r2ani-a4i#nale
n urma unei pr#,#!*ri ae!,ate& r*"pun"ul la "tre" !#ntri)uie la # "tare e )ine& prin
"timularea pr#u!ti,it*4ii 6i prin "up#rtul unei per'#rman4e #ptime. Dup* !um am
a'irmat anteri#r&
!?n r*"pun"ul la "tre" e"te "#li!itat prea 're!,ent& "au !u # inten"itate rii!ata& iar
ini,iul nu
p#ate 5neplini # anumit* "ar!in*& re-ultatul e"te i"tre"ul. C#n"e!in4ele ini,iuale
e>treme ale
mana2ementului "la) al "tre"ului p#t 'i re"im4ite la ni,el !#mp#rtamental& p"i(#l#2i!
6i mei!al.
S!(im)*rile e !#mp#rtament !are a!#mpania-* !re6terea ni,elului e "tre" in!lu@
!re6terea !#n"umului e 4i2*ri 7C#nGaM& Vi!:er"& Dar& 6i Ra(e& ;<3;& 2*"e"! #
!#rela4ie "emni'i!ati,a 5ntre "tre"ul #!upa4i#nal 6i !#n"umul e 4i2*ri=C
a)u-ul e al!##l 7"tre"ul la l#!ul e mun!* p#ate 'i unul intre 'a!t#rii eterminan4i
ai !#n"umului e al!##l& a)u-ul e al!##l ,ariin e la # #!upa4ie la alta 7O+e"+#&
;<3%=C
a)u-ul e r#2uri 7"tre"ul #!upa4i#nal a '#"t a"#!iat !u # !re6tere a a)"entei"mului
at#rat* !#n"umului e r#2uri 79#ne" 8 B#-e& ;<<$=&
prei"punerea la a!!iente 7re-ultatele un#r "tuii arat* !* e,enimentele "tre"ante
rela4i#nate !u mun!a e"e#ri pre!e a!!iente e aut#m#)il& a!!iente #me"ti!e 6i
a!!iente inu"triale 7D(itl#!:& St#ll 8 Re:(a(l& ;<11=C
!#mp#rtamente a2re"i,e 7,i#len4a in!lue ata! 'i-i!& #mu!ieri& a)u- al
partenerului&
,i#l& a)u- a"upra !#piil#r 6i ,?r"tni!il#rC ,i#len4a e"te re"p#n"a)il* pentru ;$E in
e!e"ele la l#!ul e mun!*C 5ntre ;<3% 6i ;<3<& a '#"t !au-a prin!ipal* a e!e"ului
#!upa4i#nal la 'emei 7Pa"t#r& ;<<F=C
tul)ur*ri ale !#mp#rtamentului alimentar 7ini,i-ii p#t r*"pune la "tre" printr0#
!re6tere "au reu!ere a apetitului& !are p#ate u!e la #)e-itate "au pr#)leme ale
!#mp#rtamentului alimentar& mai ale" la 'emei= 7Harl""#n& S+#"tr#m 8 Sulli,an&
;<<F=.
Str?n" le2ate e !#n"e!in4ele !#mp#rtamentale ale i"tre"ului "unt 6i e'e!tele
p"i(#l#2i!e.
Printre a!e"te pr#)leme "e p#t aminti@
"upra"#li!itarea 7in en2le-* K)urn#utL=& !are e"te un pattern !r#ni! e r*"pun"
a'e!ti,
ne2ati,& !are p#ate u!e la reu!erea "ati"'a!4iei !u mun!aC
reu!erea pr#u!ti,it*4ii& !re6terea a)"entei"mului 7Peter"& Z#un2)l## 6ii Greer&
;<<1=C
pr#)leme 'amiliale 7ni,ele rii!ate ale "tre"#ril#r #!upa4i#nali au '#"t a"#!iate !u
"!*erea
"ati"'a!4iei maritale 6i !re6terea "impt#mel#r "#mati!e& a !#n"umului e 4i2*ri 6i
al!##l a
ne,e"tel#r 7Bur:e& Deir 6i Du D#r"& ;<3%=C
tul)ur*ri e an>ietate 7tul)urare e "tre" a!ut& "tre" p#"ttraumati!& ata! e pani!*&
a2#ra'#)ie&
'#)ie "#!ial*& tul)urare #)"e"i, !#mpul"i,* 6i an>ietate 2enerali-at*=C
tul)ur*ri e "#mn 7; in F per"#ane e>perien4ia-* tul)ur*ri e "#mn& at#rate
#)i!eiuril#r
ne"*n*t#a"e e "#mn& pr#2ramului e mun!* 5n "!(im)uri& )*uturil#r !u !#'ein*&
!#n"umului e 4i2*ri 6i al!##l& pr#2ramel#r nere2ulate e "#mn= 79ameie"#n 6i
Be!:er&
;<<$=C
tul)ur*ri "e>uale 7i"tre"ul 6i tul)ur*rile e an>ietate rela4i#nate p#t u!e la
in(i)area
#rin4ei "e>uale& iar la 'emei tul)urarea men"trua4iei 6i in'ertilitatea temp#rar* au '#"t
atri)uite "!(im)*ril#r (#rm#nale a"#!iate !u r*"pun"ul la "tre"=C
epre"ie 7e,enimentele "tre"ante& pre!um ratarea "au terminarea unei a'a!eri 6i
!(iar
pr#m#,area& au !#nu" unii an2a+a4i 6i mana2eri la epre"ie "au !(iar "ui!i= 7PaM:el&
;<1/=.
De!i e'e!tele !#mp#rtamentale 6i p"i(#l#2i!e ale "tre"ului #!upa4i#nal "unt ele 5n"ele
imen"e& ele p#t a,ea alte e'e!te p#ten4iale& e,a"tat#are 6i ire,er"i)ile& a"upra "*n*t*4ii
in pun!t e
,eere mei!al 6i a"upra "t*rii e )ine p"i(#l#2i!. Un "et e "tuii empiri!e 6i
#)"er,a4ii !lini!e au
!#n'irmat a"#!ierea intre "tre"#ri 6i )#li 'i-i!e "eri#a"e& pre!um@ )#li e inim*&
!an!er& ata!uri
!ere)rale& ,*t*m*ri !#rp#rale& pneum#nie& "ui!i 6i #mu!ieri& ia)et& )#li in'e!4i#a"e&
)#li !r#ni!e
ale 'i!atului& )#li ale pl*m?nil#r& )#li e piele 6i )r#n6ite !r#ni!e 7SelMe& ;<1/=.
Din pun!t e ,eere al !#n"e!in4el#r i"tre"ului a"upra #r2ani-a4iei& "e p#t aminti @
pr#)leme ire!te a"upra pr#u!ti,it*4ii& aapta)ilit*4ii 6i 'le>i)ilit*4ii& !are "unt
!#n"ierate
e !*tre M#tt 7;<1$= !a 'iin !ara!teri"ti!ile !are i"tin2 # #r2ani-a4ie "*n*t#a"a e
una
ne"*n*t#a"aC
e6e!ul e a in,e"ti re"ur"e 'i-i!e 6i p"i(i!e "u'i!iente 5n "ar!inile e mun!*C
pr#)leme le2ate e parti!iparea e'e!tu#a"* a an2a+a4il#r la mun!* 7a)"entei"m&
5nt?r-ieri&
2re,e=C
pr#)leme le2ate e per'#rman4a 5n mun!* 7!alitatea 6i !antitatea pr#u!4iei&
pl?n2eri&
a!!iente& a2re"iune 6i anim#-itate=C
!#"turile "er,i!iil#r e "*n*tate.
&.*. S+resu .n !rgani-aii /i a""i#en+ee #e $un"%
In!ep?n !u anii Z<%& # at* !u 2l#)ali-area a!!entuat*& an2a+a4ii "unt "upu6i un#r
"itua4ii t#t
mai "tre"ante& ate 'iin "!(im)*rile !are au l#! 6i !are !#nu! la !re6terea
ne"i2uran4ei 6i a
"upra"#li!it*rii 5n mun!* 7Sa,a& $%%J=. Peri#aa a"altului in'#rma4i#nal 6i te(n#l#2i!&
etermin* #
!re6tere a e>i2en4el#r pr#'e"i#nale !are etermin* impli!it i,er"i'i!area "ur"el#r e
"tre" !u !are
"e !#n'runt* #amenii -i e -i& pre!um 6i apelarea a!e"t#ra la # 2am* !?t mai ,ariat* e
re"ur"e e
aaptare la "itua4iile i,ite. Dup* CranGell O Dar 7apu Br#a)ri2e& $%%$=& !ele mai
a'e!tate
#r2ani-a4ii in per"pe!ti,a "tre"ului per!eput "unt #r2ani-a4iile !are au !a #)ie!t e
a!ti,itate
#'erirea e "er,i!ii& !ele !are au "u'erit m#i'i!*ri te(n#l#2i!e imp#rtante "au !ele
!are "0au
re"tru!turat 5ntr0# m*"ur* "emni'i!ati,*. A"t'el& 5n R#m?nia 5n ultimii ani at#rit*
m#i'i!*ril#r
e!#n#mi!e 6i te(n#l#2i!e "emni'i!ati,e "0a 5nre2i"trat # !re6tere "u)"tan4ial* a
ni,elului e "tre"&
!are a atra" up* "ine emararea un#r "erii e !er!et*ri pri,in "#lu4i#narea un#r
a"pe!te !a@
ienti'i!area !au-el#r "tre"ului mun!ii& mi+l#a!e e e,aluare a "tre"ului #!upa4i#nal&
5n4ele2erea
rela4iil#r a!e"tuia !u i'erite )#li 6i "*n*tate p"i(i!* 6i 'i-i!*& e-,#ltarea un#r "trate2ii
e reu!ere
"au !#ntr#l al "tre"ului.
Stre"ul #!upa4i#nal e"te # !alitate ne2ati, per!eput* e !*tre ini,i !are p#ate 'i
re-ultatul
un#r me!ani"me e !#pin2 inae!,ate !u "ur"ele e "tre" 6i a,?n !#n"e!in4e ne2ati,e
a"upra "t*rii
mintale 6i 'i-i!e. Rea!4ia la "tre" e"te "u)ie!ti,* 6i epenent* e e,aluarea pe !are #
'a!e per"#ana
7!#n'erin # anumit* "emni'i!a4ie intera!4iunii !u "tre"#rul=& e !apa!itatea e a+u"tare
O !#pin2 a
re-ultatel#r intera!4iunii& "au e inter,en4ia un#r meiat#ri 6iA"au m#erat#ri per"#nali
"au
#!upa4i#naliA#r2ani-a4i#nali "pe!i'i!i. A"t'el& 5n ultimii ani pr#)lemati!a "tre"ului
#!upa4i#nal
7tenin4e& !urente& m#ele te#reti!e& in"trumente e m*"ur*& !er!et*ri 6i "tuii pri,in
m#ele e
inter,en4ii= a "u"!itat un intere" "tiin4i'i! 'iin a)#rat in mai multe per"pe!ti,e@
mei!al*&
p"i(#l#2ie !lini!* 6i !#n"iliere& p"i(#l#2ie in2inerea"!* 7er2#n#mie= 6i 5n m# "pe!ial
p"i(#l#2ia
mun!ii 6i #r2ani-a4i#nal*. A!ea"t* a,alan6* e "tuii "0a at#rat !#n6tienti-*rii
V!#"turil#rL 6i
!#n"e!in4el#r ne2ati,e 7e'e!te imeiate "au e lun2* urat*= ale a!4iunii ,ariatel#r
tipuri e "tre"#ri
a"upra ini,i-il#r 6i #r2ani-a4iil#r. Stuiile au rele,at 'aptul !* "tre"ul #!upa4i#nal
e"te un 'a!t#r e
ri"! pentru !an!er& ITA& )#lile e inim* 7Pitariu 6i B#2an& ;<<%C C##per 6i PaMane
;<33& ;<<;=.
Ten"iunile a!umulate e an2a+a4i "au mana2eri la l#!ul e mun!*& at#rit*
nere"pe!t*rii pra2ului
#ptim e ,ulnera)ilitate 6i re-i"ten4* a #r2ani"mului 7le2ea Ser:e" 6i D#"#n=&
"u)"timul*rii ,".
"upra"timul*rii "au 2e"ti#n*rii e'e!tu#a"e a "tre"#ril#r& p#t 2enera rea!4ii
e-aaptati,e 7i"'un!4ii=
la ni,el 'i-i!& p"i(#l#2i! "au !#mp#rtamental. A!e"te e'e!te "e r*"'r?n2 a"upra
per'#rman4ei la l#!ul
e mun!*& "t*rii e "*n*tate mental* 6i 'i-i!*& "ati"'a!4iei pr#'e"i#nale& "im4iinu0"e
at?t la ni,el
ini,iual !?t 6i #r2ani-a4i#nal 0 epre"ie& )urn#ut0ul& a)"entei"mul pr#'e"i#nal& er#ri&
a!!iente e
mun!*. Stre"ul #!upa4i#nal #!up* a"t'el # treapt* rii!at* 5n #meniul !er!et*ril#r
!are pare "* 'ie
a!um # ire!4ie n#u* e !er!etare 5n #meniul re"ur"el#r umane. Ca 6i pr#!eur* e
ia2n#"ti!are a
"tre"ului #!upa4i#nal nu e>i"t* una "tanar !i e"te m#elat* 5n 'un!4ie e "itua4ie&
"pe!i'i!ul
#r2ani-a4iei& et!.
Cei $ai i$(!r+ani (a/i #e a+ins ar 0i1
[ Ienti'i!area unei "t*ri e "tre" #!upa4i#nal 5n !arul #r2ani-a4iei& la i'erite ni,ele
7!#nu!ere& an2a+a4i=C
[ Ienti'i!area ante!eentel#r #r2ani-a4i#nale ale "tre"ului #!upa4i#nalC
[ Depi"tarea "tre"#riil#r in meiul mun!ii 6i a ,ie4ii #r2ani-a4i#nale 5n !are ini,i-ii
56i
e"'*6#ar* a!ti,itateaC
[ Pr#!e"ul e e,aluare@ per!ep4ii 6i !#2ni4ii 7prin utili-area in"trumentel#r ,aliate 6i
"tanari-ate 5n #meniu=
[ Ienti'i!area "ur"el#r !are e!lan6ea-* 6i men4inA a!!entuea-* "tarea e "tre"C
[ Depi"tarea "impt#mel#r e "tre" ale ini,i-il#r 7'i-i#l#2i!e& !#mp#rtamentale&
p"i(#l#2i!e=C
[ Surprinerea etapei r*"pun"ului la "tre" 5n !are "e a'l* ini,iul "au #r2ani-a4ia la
m#mentul
e,alu*rii& pentru reali-area unui plan e inter,en4ie !are "* "e "uprapun* ne,#ii
a!tualeC
[ Ienti'i!area "trate2iil#r e !#pin2 72e"ti#nare& a+u"tare@ 5n'runtare 6i e,itare=& la
ni,el
em#4i#nal0'i-i#l#2i!& !#2niti,& !#mp#rtamentalC
[ Vi-uali-area !#n"e!in4el#r e-aaptati,e ale "tre"ului #!upa4i#nal pri,in@ i"tre"ul
7"*n*tatea 6i )#ala=& e'i!ien4a #r2ani-a4i#nal*& per'#rman4a ini,iual* #r2ani-a4i#nal*
6i
e>tra#r2ani-a4i#nal*C
[ Pr#punerea 6i apli!area e "trate2ii e inter,e4ie 7primar*Apre,en4ieC "e!unar*C
ter4ial*= la
ni,el e ini,i "au #r2ani-a4ie 7mana2ementul "tre"ului #r2ani-a4i#nal= 5n rap#rt !u
pr#)lema ienti'i!at* anteri#r 5n etapa e e,aluareC
[ Apli!area pr#priu0-i"* a inter,e4iei prin met#e 6i te(ni!i ae!,ateC
[ Ree,aluarea "tre"ului pentru a ,eri'i!a e'i!ien4a inter,en4iei.
Un "!#p prin!ipal al ia2n#-ei "tre"ului #!upa4i#nal "e a>ea-* pe@ m*"urarea 6i
!un#a6terea
!au-el#rA ante!eentel#r "tre"ului 7e,aluarea "tre"#ril#r #!upa4i#nali "pe!i'i!i
ini,iuali "au
#r2ani-a4i#nali !are a!4i#nea-* la un m#ment at=C ienti'i!area me!ani"mel#r e
!#pin2& 'a!t#ri e
per"#nalitate O !a 'a!t#ri ini,iuali ai "tre"ului #!upa4i#nalC ni,elul "tre"ului 6i
a!t#rii a!e"tuia
7meiat#ri 6i m#erat#ri=C ienti'i!area !#n"e!in4el#r "tre"ului #!upa4i#nal la ni,el e
ini,i 6i la
ni,el e #r2ani-a4ieC pr#punerea e "trate2ii #ptime e 2e"ti#nare a re"ur"el#r e
!#pin2 pentru
"#lu4i#narea pr#)lemel#r ienti'i!ate.
E,aluarea "tre"ului pre"upune un pr#!e" !#ntinuu e !*utare 6i m#nit#ri-are a
in'#rma4ii
a"upra a !eea !e "e 5nt?mpl* 6i atri)uirea e "emni'i!a4ii per"#nale in'#rma4iil#r
#)4inute. Sunt
!un#"!ute mai multe tipuri e e,aluare 7La-aru"=@ primar* 0 "itua4ia e"te e'init* !a
a,?n "au nu
"emni'i!a4ie pentru !#n'#rtul per"#aneiC "e!unar* 0 "e ienti'i!* !u alternati,ele
aaptati,e pe !are
"u)ie!tul le are la 5nem?n* pentru a 'a!e 'a4* "itua4iei. E,aluarea "e!unar* p#ate "*
# !#n'irme pe
!ea primar* a amenin4*rii& "* # inten"i'i!e "au "* # reu!* 5n 'un!4ie e e,aluarea
re"ur"el#r
#p4iunil#r e !#pin2 ale ini,iului ,". #r2ani-a4ieiC ree,aluarea are l#! atun!i !?n "e
#)4in
in'#rma4ii e"pre "!(im)*ri interne "au e>terne pr#,enite e"e#ri !a urmare a
e'#rturil#r e !#pin2
"au inter,en4iil#r "ur,enite.
Ca 6i met##l#2ie e e,aluare a "tre"ului& literatura e "pe!ialitate #'er* # palet*
e>tin"* 6i
,ariat* e met#e 7e la)#rat#r ,". e teren= 6i e in"trumente e e,aluarea a "tre"ului
#r2ani-a4i#nal@ #)"er,a4ia& inter,iul& "tuiul e !a-& !(e"ti#nar ,". anali-a
#!umentel#r& "!ale&
pr#)e p"i(#'i-i#l#2i!e& en#!rine& )i#0!(imi!e& et!. T#ate a!e"tea ar tre)ui "*
5neplinea"!* !riterii
e ,aliitate& 'ielitate& "tanari-are& rele,an4*. La #ra a!tual* 5n meiul
#r2ani-a4i#nal "e '#l#"e"!
!el mai 're!,ent@ "!alele& !(e"ti#narele& in,entarele pentru e,aluarea "tre"#ril#r
pr#'e"i#nali
"pe!i'i!i per!epu4i la l#!ul e mun!*& e,aluarea ten"iunii la l#!ul e mun!*C e,aluarea
"upra"#li!it*riiC a"pe!te le2ate e epre"ie& an>ietate 6i iritare le2ate e l#!ul e
mun!*& 2raul e
'ru"trare 5n mun!*& "tre"ul at#rat !#ni4iil#r e mun!* 7a"pe!te temp#rale ale mun!ii&
a"pe!te ale
!#n4inutului mun!ii& mun!a 5n 2rup& re"p#n"a)ilitate& "upraa2l#merare& "u)"#li!itare&
!#ni4ii e
#r2ani-a4i#nale& et!.=& e,aluarea "trate2iil#r e !#pin2 e4inute 6i utili-ate.
Stre"ul #!upa4i#nal 'iin # pr#)lem* ine,ita)il* 5n ,ia4a pr#'e"i#nal* a!tual* tre)uie
"* ne
5nrept*m aten4ia "pre reali-area un#r pr#2rame !are "* "e a>e-e pe 5n"u6irea un#r
me!ani"me e
!#pin2 pe !are ini,iul "* le p#at* '#l#"ii ulteri#r pentru a 'a!e 'a4* "itua4iil#r. Din
per"pe!ti,a lui
La-aru" 7;<//=@ !#pin2 a!ti, 6i !#pin2 pa"i,. La-aru"7;<3J= ,#r)e6te e"pre@ !#pin2
'#!ali-at pe
pr#)lem* 6i !#pin2 '#!ali-at pe r*"pun"ul em#4i#nal 6i # !ate2#rie aparte 0 !#pin2ul
e tip e,itati,.
Cele mai u-uale "trate2ii e !#pin2 '#l#"ite 5n i,er"e m#mente in ,ia4a n#a"tr*
per"#nal* 6i
pr#'e"i#nal* 'iin ienti'i!ate 6i re2*"inu0"e ae"ea 5n !(e"ti#narele e e,aluare@
er#2area
re"p#n"a)ilit*4iiA )lamare& e>pre"i,itate em#4i#nal*& pa"i,itate& "up#rtul "#!ial&
re4inere em#4i#nal*&
re"tru!turare !#2niti,*& a!ti,i"m& ne2are& e,itare& re-#l,area pr#)lemei& et!. Ca 6i
"ur"e ale "tre"ului
#!upa4i#nal tre)uie e,aluate a!elea !are au le2*tur* ire!t !u l#!ul e mun!* al
an2a+atului@ r#lul 5n
#r2ani-a4ieC rela4ia !u 6e'ii 6i !#le2ii& ni,elul e !#muni!are& meiul mun!ii& !limatul
6i "tru!tura
#r2ani-a4i#nal*& tra"eul e-,#lt*rii pr#'e"i#nale. C#n"e!in4ele "tre"ului #!upa4i#nal
a"upra
ini,iului "e p#t ienti'i!a !el mai 're!,ent pe !ele trei mari paliere@ 'i-i#l#2i! 0 )#li
,a"!ulare&
in'ar!t& ul!ere& mi2rene& ureri !ap& ritm !aria! !re"!ut&et!. p"i(#l#2i! @ an>ietate&
epre"ie&
)urn#ut& in"ati"'a!4ie la l#!ul e mun!*& et!C !#mp#rtamental@ 'lu!tua4ie& a)"entei"m&
,i#len4*&
luarea e e!i-ii 2re"ite& er#nate& per'#rman4* "!*-ut*& et!.
n !eea !e pri,e6te partea e inter,en4ie putem a!4i#na in mai multe per"pe!ti,e
4in?n 5n"*
"eama e in'#rma4iile !ule"e pe par!ur"ul ia2n#-ei 6i ni,el la !are "e a'l* "tre"ul
#!upa4i#nal 5n
m#mentul re"pe!ti, 7a,em e reali-at # inter,en4ie primar*& "e!unar*& ter4iar*=.
E>emple@
inter,en4ie primar* O in'#rmarea pri,in "ur"ele "tre"uluiC inter,en4ie "e!unar* O
!#n6tienti-area
rea!4iil#r la "tre"& e-,#ltarea un#r a)ilit*4i e mana2ement al "tre"ului& e-,#ltarea
unui "til e
,ia4* "*n*t#"& e-,#ltarea "timei e "ine& mana2ementul timpului& "tru!turarea
!#mpeten4el#r 6i
a!ti,it*4il#r !lare !erute e 'ie!are p#"tC inter,en4ie ter4iar* O pr#ie!tarea un#r 2rile e
"alari-are
!are "* "timule-e !#mpeti4ia 6i !#mpeten4a& pr#ie!tarea unui "i"tem e "ele!4ie 6i
pr#m#,are a
per"#nalului '#l#"in te(ni!i p"i(#l#2i!e ,alie 6i aaptate pe pia4a mun!ii& reali-area
un#r
pr#2rame e trainin2 pe i,er"e teme rele,ante pentru #meniul e a!ti,itate.
C#n!lu-i#n?n& "tre"ul are un r#l prep#nerent 5n a#ptarea un#r !#mp#rtamente
inae!,ate
7D(#& ;<3<= !are atra2e up* "ine # per'#rman4* "!*-ut* la l#!ul e mun!*& "au #
"tare e "*n*tate
inae!,at* unei 'un!4i#n*ri 5n !#ni4ii #ptime ale #r2ani"mului. A"t'el p"i(#l#2ii in
epartamentele IR tre)uie "* "e pre#!upe e re-#l,area 6i a!ea"tei imen"iuni& in
paleta 'un!4iil#r
e4inute la un ni,el 5nalt e pr#'e"i#nali"m.
Stre"ul la l#!ul e mun!* e"te re"p#n"a)il pentru mili#ane e -ile lu!r*t#are
neutili-ate 5n
'ie!are an 6i pentru mili#ane e -ile e !#n!eii mei!ale. De!i !i'rele !are re'le!t*
piererile
umane 6i materiale 7)*ne6ti= "unt "emni'i!ati,e& 5n"* multe 'irme nu reali-ea-* 5n!*
!?t e mult
a'e!tea-* "tre"ul la l#!ul e mun!* ,ia4a 6i pr#2re"ul e!#n#mi!.
$.B.;. A!!iente e mun!* 6i PSI
C#n'#rm "tati"ti!il#r e'e!tuate e In"titutul Na4i#nal e Stati"ti!*& 5n !el e0al #ilea
"eme"tru al anului $%%$ a'e!4iunile pr#'e"i#nale 6i a!!ientele e mun!* repre-int*
m#ti,ul e
5m)#ln*,ire pentru apr#>imati, J%E intre per"#anele !are "e !#n'runt* !u a!!iente
e "*n*tate.
Cei J%E repre-int* apr#>imati, ;%%.%%% per"#ane& intre !are "tati"ti!ile arat* !* nu
mai pu4in e
$$.%%% au e!larat !* pr#)lemele mei!ale "ur,in 5n urma un#r a!!iente e mun!*.
A6aar
pr#)lema a!!ientel#r e mun!* e"te una "trin2ent* pentru pia4a mun!ii r#m?ne6ti&
put?n 'i
!au-at* e "ur"e i,er"e& una intre !ele mai 're!,ente 'iin !ea le2at* e ne2li+en4a 6i
lip"a e
intere" a an2a+at#rului 6i an2a+atului 'a4* e !eea !e numim pr#te!4ia mun!ii. n a!e"t
"en" au '#"t
ini4iate un "et e le2ii@ Le2ea nr. BJ/ in F iunie $%%$ pri,in a"i2urarea pentru
a!!iente e mun!a
"i )#li pr#'e"i#nale 7a!tuali-ata pana la ata e ; ianuarie $%%/\=
Spe!i'i!ul a!e"tei le2i e"te a"i2urarea pentru a!!iente e mun!* 6i )#li pr#'e"i#nale
!are
repre-int* # a"i2urare e per"#ane& 'a!?n parte in "i"temul e a"i2ur*ri "#!iale& e"te
2arantat* e
"tat 6i !uprine rap#rturi "pe!i'i!e prin !are "e a"i2ura pr#te!4ia "#!ial* a "alaria4il#r
5mp#tri,a
iminu*rii "au piererii !apa!it*4ii e mun!* 6i 5n !a-ul e!e"ului a!e"t#ra !a urmare
a a!!ientel#r
e mun!* 6i a )#lil#r pr#'e"i#nale. A"t*-i 6i a!e"te a"pe!te par a 'i #menii !e tre)uie
re-#l,ate e
epartamentele IR !are tre)uie "* ai)* #ameni "pe!iali-a4i 5n pr#)lemele enun4ate. O
at* !u
e-,#ltarea inu"trial*& inami!*& !#mple>itatea !?mpului mun!ii tre)uie reali-ate #
"erie e
m#i'i!*ri la ni,elul #r2ani-a4i#nal.
*) Textul initial a fost publicat in MONITORL O!I"I#L nr$ %&% din '( iunie '00'$
#ceasta este forma
actuali)ata de S$"$ *"entrul Teritorial de "alcul +lectronic* S$#$ ,iatra Neamt pana
la data de - ianuarie
'00./ cu modificarile si completarile aduse de0 L+1+# nr$ '2' din 2- mai '002/
OR3ON#NT# 3+
R1+NT# nr$ -0( din '% octombrie '0024 L+1+# nr$ &(- din '' decembrie '0024
L+1+# nr$ &56 din ''
decembrie '0024 OR3ON#NT# 3+ R1+NT# nr$ -'5 din 5 decembrie '00%4
OR3ON#NT# 3+
R1+NT# nr$ -(- din '5 noiembrie '00&4 OR3ON#NT# 3+ R1+NT# nr$ -&6 din
-( noiembrie '00&$
Un r#l e#"e)it tre)uie a!#rat #meniului a!!iente e mun!*& mai ale" pre,en4iei
a!e"t#ra
!a- 5n !are !#"turile "unt mai "!*-ute 7reali-area a!4iunil#r e pr#te!4ie a mun!ii
!#n'#rm
"tanarel#r e>i"tente= e!?t inter,en4ia up* pr#u!erea a!e"t#ra !?n p#t ap*rea at?t
piereri
materiale !?t 6i umane. Pr#te!4ia mun!ii a intreprinerii nu e"te ri2i* "au
"an!4i#na)il* prin
n#rmele e rept 6i re"pe!tarea le2il#r& !i repre-int* # p#liti!* inami!* a inteprinerii
5n plin*
e-,#ltare& repre-ent?n # parte inte2rant* a ei& !are tre)uie "* 'ie )a-a unei "trate2ii
e lun2*
urat*. A!ea"ta e"te a+utat*& e un "i"tem e n#rme )ine e'init 6i "tanari-at pentru
e,itarea
!#n"e!in4el#r. n -ilele n#a"tre& !?n te!(ni!a 6i 6tiin4a "unt 5ntr0# !#ntinu* e-,#ltare&
e"te ne,#ie
e "tanari-are& e # unire& e # tipi-are& !are "* 4in* pa"ul !u e-,#lt*rile
te(n#l#2i!e.
n !eea !e pri,e6te N#rmele Generale e Pr#te!4ia a Mun!ii& Mini"terul Mun!ii 6i
S#liarit*4ii S#!iale pre-int* # le2e 5n a!e"t #meniu 5n !are "e re2*"e"! t#ate etaliile
pri,in
a!ea"t* pr#)lem*. n a!e"t* ire!4ie t#t Orinul Mini"terului Mun!ii 6i "#liarit*4ii
"#!iale nr.;/1
in 1 iunie $%%J& pri,in apr#)area Re2ulamentului e a)ilitate a per"#anel#r 'i-i!e 6i
+urii!e
pentru a pre"ta "er,i!ii 5n #meniul pr#te!4iei mun!ii 7MO nr J3; in %F.%1.$%%$=
#'er*
p#"i)ilitatea mana2eril#r e a06i in"trui pr#prii an2a+a4i 6i e a 5nt#!mi 6i !#mpleta
peri#i! Fi6a e
Pr#te!4ia MeiuluiA Mun!ii ne!e"ar* 'ie!*ruia.
$.B.;.;.Pr#!eur* e reali-are
Ela)#rarea #!umentel#r pre"upune urm*t#arele a!4iuni@ (#t*r?rea peri!#luluiA
e,aluarea
ri"!ului& plani'i!area& e,aluarea& manipularea materialului !u ri"!& !erin4ele e
le2i"la4ie& p#liti!ile
e>i"tente PSI& !riterii e reali-are interi#are 0 5n 'un!4ie e "pe!i'i!ul a!ti,it*4ii
'irmei=C e a"emenea
tre)uie"! pre!i-ate "!#purile PSI& pre!um 6i un pr#2ram e 5nrumare PSI 5n "itua4ii
e ur2en4*
7in!enii 6i !alamit*4i=.
n !arul n#rmel#r e pr#te!4ie a mun!ii e>i"t*@ N#rme Generale e Se!uritate a
Mun!ii 6i N#rme
Spe!i'i!e e Se!uritate a Mun!ii. A!e"tea "tipulea-a urm*t#area pr#!eur*@
[ Ela)#rarea 6i !#mpletarea in"tru!4iunil#r te(ni!e 75n 'un!4ie e parti!ularit*4ile
pr#!e"ului e
mun!*=C
[ C#n"ultarea 5n ,eerea e'e!tu*rii in"tru!ta+el#r e pr#te!4ie a mun!ii pre!um 6i
te"tarea
!un#6tin4el#r 5n #meniu pr#te!4iei mun!ii la !ate2#riile e per"#ane "ta)ilite e
!#nu!erea
unit*4ii.
[ Pre2*tirea 6i in"truirea 5n #meniul Pr#te!4iei Mun!ii e"te # parte e pre2*tire
pr#'e"i#nal*
6i are !a "!#p 5n"u6irea !un#6tin4el#r 6i '#rmarea eprineril#r e "e!uritate 6i "*n*tate
a
mun!ii. A!e"ta "e reali-ea-* 5n trei etape@
[ In"tru!ta+ intr#u!ti,A2eneral 7le2at e le2i"la4ia 5n ,i2#are& e ri"!uri e
5m)#ln*,ire& prim
a+ut#r& alarme& inter,en4ii& et!=C
[ In"tru!ta+ "pe!i'i! pe l#!ul e mun!* #!upat e an2a+at 7!u # peri#a* nu mai mi!*
e 3 #re&
pe pr#)leme "pe!i'i!e e"'*6ur*rii a!ti,it*4ii 5n !#ni4ii #ptime e "i2uran4*=C
[ In"tru!ta+ peri#i! pentru ,eri'i!are 6i re5n#irea !un#6tin4el#r 5n #meniu 7la / luni
"au ;$
luni=C
[ C#n"ultan4a pentru !er!etarea a!!ientel#r e mun!* !u in!apa!itate temp#ral* e
mun!*.
Prin a!!ient e mun!* "e 5n4ele2e ,*t*marea ,i#lent* a #r2ani"mului& pre!um 6i
int#>i!a4ia a!ut* pr#'e"i#nala& !are au l#! 5n timpul pr#!e"ului e mun!* "au
5neplinirea
inat#riril#r e "er,i!iu& ini'erent e natura +urii!a a !#ntra!tului 5n )a-a !*ruia "e
e"'*6#ar* a!ti,itatea& 6i !are pr#,#a!* in!apa!itate temp#rar* e mun!* e !el pu4in
B -ile&
in,aliitate "au e!e" 7Art. $J 7;=& Le2ea <%A</ repu)li!at*=
Cer!etarea a!!ientel#r e mun!* "e reali-ea-* e !*tre@
[ Per"#ana +urii!* 5n !a-ul a!!ientului !are a pr#u" in!apa!itatea temp#ral* e
mun!*C
[ De !*tre in"pe!t#ratele terit#riale e mun!* 5n !a-ul a!!ientel#r !are au pr#u"
in,aliitate&
e!e"& al a!!ientel#r !#le!ti,e& pre!um 6i 5n !a-ul a!!ientel#r e mun!* !e au
pr#u"
in!apa!itate temp#rar* e mun!a a "alaria4il#r an2a+a4i la per"#ane 'i-i!eC
[ De !*tre Mini"terul Mun!ii 6i S#liarit*4ii S#!iale 5n !a-ul a!!ientel#r e mun!*
!#le!ti,e&
2enerate e unele e,enimente e#"e)ite& pre!um a,ariile "au e>pl#-iile
$.B.;.$. Pr#!eura e inter,en4ie 5n !a-ul a!!ientel#r e mun!*
n !a-ul a!!ientel#r e mun!* "e 5nt#!me6te un #"ar e !er!etare a e,enimentului
pr#u"
reali-at e una in aut#rit*4ile e>pu"e mai "u" up* !a-. A!e"ta ,a !uprine@
[ Opi"ul a!tel#r in #"arC
[ Pr#!e"ul ,er)al al !er!et*riiC
[ S!(i4e& '#t#2ra'ii e la 'a4a in!ientuluiC
[ De!lara4ia a!!ientatului "au a!!ienta4il#rC
[ De!lara4iile mart#ril#r e la 'a4a l#!uluiC
[ De!lara4ia per"#anel#r r*"pun-*t#are e nere"pe!tarea re2lement*ril#r le2aleC
[ C#pii e pe a!te 6i #!umente a+u,ante ne!e"are "#lu4i#n*rii !a-uluiC
[ C#mpletare '#rmularului pentru 5nre2i"trarea a!!ientului e mun!*. A!e"ta "e
!#mpletea-*
pentru 'ie!are per"#an* a!!ientat* 5n parte 6i !#n"tituie #!umentul e ele2are
#'i!ial* a
a!!ientului e mun!*.
Un pun!t '#rte al p"i(#l#2il#r e"te e pre,enire a a!!ientel#r prin 5nl*turarea
!au-el#r
primare 6i "e!unare !are au !#nu" la apari4ia a!!ientel#r 5n nenum*rate "erii@
mi+l#a!e te(ni!eC
mei!aleC p"i(#l#2i!e. Dintre a!e"tea !ele te7nice par a 'i !ate2#ria !ea mai
imp#rtant*. Ai!i
amintim@ reu!erea 2raului e utili-are manual* a utila+el#rC #tarea aparaturii !u
i"p#-iti,e e
"i2uran4*& per'e!4i#narea !#ni4iil#r e mun!*& et!.
n !eea !e pri,e6te m*"urile medicale& "e impun !#ntr#ale peri#i!e ale per"#nalului&
5ne#"e)i ale !el#r !are au anumite )#li& 'iin mai prei"pu6i la a!!iente. n "'?r6it&
5n plan
psi7olo8ic& tre)uie urm*rit* # per'e!4i#nare a pr#!e"ului e #rientare & "ele!4ie 6i
'#rmare
pr#'e"i#nal*& e aaptare a mun!ii la p#"i)ilit*4ile an2a+a4il#r& e !#n"truire a unui
"i"tem e
"emnali-are !#re"pun-*t#r 7!ul#ri& a'i6e= re"pe!ti, e ameli#rare pr#m#,*rii pr#te!4iei
mun!ii& e
ienti'i!are a tipuril#r e per"#nalitate a an2a+a4il#r !are "unt !ei prei"pu6i la
a!!iente mai
're!,entC '#rmarea unei atituini ae!,ate 'a4* e pre,enirea a!!ientel#r la mun!it#r&
et!.
Pre,enirea a!!ientel#r "e 'a!e 6i printr0# anali-* atent* a !au-el#r primare 6i
"e!unare !e
au !#nu" la pr#u!erea a!!ientului 5n tre!ut. De ai!i reie"e imp#rtan4a "tuierii nu
numai a
a!!ientel#r ar 6i a in!ientel#r& ri"!uril#r "au peri!#lel#r ap*rute #ri impli!ate e #
anumit*
a!ti,itate pr#'e"i#nal*. n anali-a a!!ientel#r e mun!* tre)uie "* i"tin2em mai 5nt?i
i'eritele
tipuri e er#ri !e p#t u!e la apari4ia a!!ientului. n !#n!lu-ie apari4ia a!!ientel#r
e mun!* "unt
pr#u"e prin 5n!*l!area n#rmel#r e pr#te!4ie& er#ri e e!i-ie !are au la )a-*
pr#!euri inae!,ate
e mana2ement al "i2uran4ei an2a+a4il#r.
A"t'el& apari4ia in!ientel#r "au a a!!ientel#r impli!* un pr#!e" !#mple>& a,?n 5n
,eere
a"pe!te te(n#l#2i!e& p"i(#l#2i!e& #r2ani-a4i#nale. Ele ne!e"it* # anali-* apr#'unat*&
menit* "*
5nl*ture "au "* reu!* a!!ientele. n plan p"i(#l#2i! # imp#rtan4* e#"e)it* tre)uie
a!#rat*
per!ep4iei "u)ie!ti,e a ri"!uril#r pe !are tre)uie an2a+atul "* # !#n6tienti-e-e la
ae,*rata ,al#are
prin pr#2rame e in'#rmare 6i per"uaare.
&.,. Me+!#a /i +e2ni"i #e e3auare a s+resuui !"uai!na
&.,.1. ASSET 'A S2!r+ S+ress E3aua+i!n T!!)
&.,.1.1. Dei$i+area "!n"e(+ua% a s+resuui !"u(ai!na .n "!n"e(ia ASSET.
Stre"ul e"te unul intre !ele mai mari ri"!uri la l#!ul e mun!* a6a !um arat* "tuiul
TUC
7$%%%=& "tuiu reali-at pe un e6anti#n repre-entati, e <%%% e an2a+a4i 5n #meniul
"*n*t*4ii.
Rap#rtul TUC O F#!u" #n Iealt( an Sa'etM O arat* !* "tre"ul e"te pre#!uparea
prin!ipal* a unuia
in B repre-entan4i 5n #meniul "*n*t*4ii #!upa4i#nale 7//E= 6i una intre !ele mai
imp#rtante
pre#!up*ri pentru t#ate "e!t#arele inu"triale. O "erie e "tuii 6i !er!et*ri au pun!tat
!* a!e"te
pre#!up*ri "unt reali"ti! 'unamentate. Stuiul KInu"trial S#!ietML 7$%%;= ar*ta !*
<;E in
mana2erii 6i "pe!iali6tii e re"ur"e umane !(e"ti#na4i !#n"ier* !* "tre"ul e"te #
pr#)lem* !urent* 5n
!arul #r2ani-a4iil#r 5n !are ei a!ti,ea-*. B/E intre ei !#n"ier* !* "tre"ul e"te #
pr#)lem*
"emni'i!ati,* iar FE ini!* !* e"te # pr#)lem* "eri#a"*. P#tri,it !er!et*ril#r reali-ate
e Iealt( an
Sa'etM E>e!uti,e 7C##per et al.& ;<</= una in !in!i per"#ane "u'er* e ni,ele rii!ate
e "tre"
#!upa4i#nal.
C#"turile "tre"ului "unt rii!ate at?t pentru ini,i-i& !?t 6i pentru #r2ani-a4ii 6i
e!#n#mie 5n
2eneral. n pri,in4a ini,i-il#r& "tre"ul pr#,#a!* irita)ilitate& "t*ri epre"i,e& ureri e
piept 6i "pate&
!re6terea pre"iunii arteriale& tul)ur*ri 2a"tr#inte"tinale 6i ureri e !ap. De a"emenea&
"tuiile e
teren au ini!at !* ini,i-ii "upu6i "tre"ului pre-int* !#mp#rtamente *un*t#are !um
ar 'i@ !re6terea
!#n"umului e al!##l& !re6terea !#n"umului e ni!#tin* 6i pr#)leme e alimenta4ie
7"upraalimenta4ie "au "u)alimenta4ie=. Stre"ul prelun2it p#ate u!e 5n !ele in urm* la
pr#)leme e
"*n*tate pe termen lun2& pr#)leme !um ar 'i )#lile !#r#nariene "au tul)ur*rile
mentale.
La ni,el #r2ani-a4i#nal& "tre"ul "e mani'e"t* prin !re6terea a)"entei"mului& # !alitate
"la)* a
mun!ii pre"tate& reu!erea t#nu"ului m#ral& iminuarea per'#rman4el#r pr#'e"i#nale 6i
!re6terea
'lu!tua4iei e per"#nal. C#"turile )*ne6ti "unt& e !ele mai multe #ri& en#rme. ISE
e"timea-* !* 5n
UH )#lile rela4i#nate !u "tre"ul u! la piereri e /.F mili#ane e -ile mun!ite pe an&
iar 5n )ani
a!e"te !#"turi "e rii!* la B1% mili#ane lire "terline pentru #r2ani-a4ii 6i !ir!a B.1F
miliare lire
"terline la ni,el e 4ar*.
Lu?n 5n !#n"ierare a"pe!tele men4i#nate& pre,enirea "tre"ului #!upa4i#nale e"te
)ene'i!
at?t pentru an2a+a4i !?t 6i pentru "*n*tatea #r2ani-a4iei& )ene'i!iin a"t'el "i"temul e
a'a!erile 5n
"ine. Cu t#ate a!e"tea& multe #r2ani-a4ii !#n"ier* !* nu p#t 'a!e nimi! pentru a
pre,eni "tre"ul la
l#!ul e mun!*. De alt'el& FBE in re"p#nen4ii "tuiului reali-at e Inu"trial S#!ietM
!#n"ier* !*
e6i "tre"ul e"te # pr#)lem*& nu e"te una !*reia ne putem are"a 5n m# pr#a!ti,.
P#tri,it ISE
a!e"te !rein4e "unt t#tal er#nate. An2a+at#rii "e p#t an2a+a 5n a!4iuni menite "*
pre,in* "tre"ul 5n
#r2ani-a4iile l#r.
ASSET repre-int* un prim pa" 5n mana2ementul "tre"ului la l#!ul e mun!*. E"te un
in"trument
ia2n#"ti! !are permite #r2ani-a4iil#r "*@
[ Stuie-e ni,elele e "tre" in !arul #r2ani-a4iei
[ E>amine-e 2raul 5n !are 2rupurile "au epartamentele in !arul #r2ani-a4iei "unt
5n m#
i'erit a'e!tate e "tre"
[ Ienti'i!e "ur"ele e pre"iune !are a'e!tea-* 'ie!are 2rup 5n parte in !arul
#r2ani-a4iei&
pre!um 6i #r2ani-a4ia la ni,el 2l#)al
[ Furni-e-e ate n#rmati,e pentru "ta)ilirea un#r pr#'il m#al #r2ani-a4i#nal
!u"t#miti-at
ASSET e"te !#n"truit a,?n la )a-* !er!et*rile in #meniul p"i(#l#2i! 6i elementele
e
pra!ti!* ale !el#r #i aut#ri. ASSET are r#lul e a !#le!ta ate imp#rtante pri,in
"tre"ul
#!upa4i#nal prin are"area un#r 5ntre)*ri menite "* ienti'i!e "ur"ele e "tre" 6i
e'e!tele a!e"tuia 6i
p#rne6te e la premi"a !* !el mai 5n m*"ur* "* #'ere a!e"te r*"pun"uri e"te 5n"u6i
an2a+atul.
R*"pun"urile p#t 'i anali-ate at?t la ni,el e 2rup !?t 6i la ni,el e #r2ani-a4ie& pentru
a r*"pune !?t
mai )ine ne,#il#r #r2ani-a4iei. n a!e"t 'el& ASSET p#ate a+uta an2a+at#rii "* 5n4elea2*
nu #ar
imen"iunea& !i 6i inami!a "tre"ului in !arul #r2ani-a4iei& a"t'el 5n!?t ei "* p#at*
a#pta "#lu4ii
!u"t#miti-ate 6i 4intite la pr#)lemele e>i"tente.
&.,.1.&. Ba"4r!un#5u +e!re+i".
Literatura pre-int* multe e'ini4ii !#ntrai!t#rii ale "tre"ului #!upa4i#nal. A!e"tea p#t
'i
imp*r4ite 5n B tipuri 7Bee(r 6i Fran-& ;<31=. Prima te#rie e"te )a-at* pe ieea e
"timul. A!ea"t*
te#rie ,ee "tre"ul !a un 'a!t#r e meiu "au "itua4i#nal !are in'luen4ea-* # anumit*
per"#an*. Al
#ilea tip e te#rie e"te )a-at* pe ieea e r*"pun". Ea e'ine6te "tre"ul !a r*"pun"ul
p"i(#l#2i! "au
p"i(#"#!ial al ini,iului la anumite "itua4ii "au meii. De6i am)ele te#rii !aptea-*
a"pe!te
imp#rtante ale naturii "tre"ului # a treia a)#rare& e ata a!ea"ta una intera!4i#ni"t*&
enumit*
parai2ma "tre"#r0!#n"tr?n2ere& e"te pre'erat*. A!ea"t* ultim* a)#rare pune
5mpreun* !#n!eptele
,e(i!ulate e primele #u* te#rii. A"t'el& a!ea"t* parai2m* e'ine6te "tre"ul at?t !a
"timul 7"ur"* e
"tre" "au "tre"#r= !?t 6i !a r*"pun" 7re-ultat "au mani'e"tare a "tre"ului "au
!#n"tr?n2erii=. Te#riile
)a-ate pe a!ea"t* e'ini4ie "unt !#n"ierate a 'i "uperi#are e#are!e #'er* #
per"pe!ti,* mai
!#mplet* pri,in inami!a "tre"ului 7Arn#l& C##per 6i R#)ert"#n& ;<<3=.
La-aru" 7;<//= a e>pl#rat rela4ia "tre"#r0!#n"tr?n2ere 6i mai ale" m#ul 5n !are are l#!
tran-a!4ia e la "tre"#r la !#"tr?n2ere. La-aru" a e"!#perit !* e,aluarea !#2niti,* a
ini,i-il#r
m#erea-* rela4ia "tre"#r0!#n"tr?n2ere. D#ar a!* ini,iul interpretea-* # anumit*
in'#rma4ie !a
'iin *un*t#are "au peri!ul#a"*& #ar atun!i a!ea"ta e,ine un element e
!#n"tr?n2ere "au "tre".
La-aru" 6i F#l:man 7;<3J= au e-,#ltat n#4iunea e e,aluare "au per!ep4ie& !a
meiat#r al
rela4iei "tre"#r0!#n"tr?n2ere. Ei au "u2erat !* ini,iul e,aluea-* "tre"#rul 7e,aluare
primar*= 6i
ap#i e,alea-* a)ilit*4ile "ale e a0i 'a!e 'a4* 7e,aluare "e!unar*=. D#ar !?n am)ele
e,alu*ri "unt
ne2ati,e& atun!i !?n "tre"#rul e"te per!eput !a 'iin *un*t#r 6i ini,iul "imte !* nu
are re"ur"ele
ne!e"are pentru a0i 'a!e 'a4*& #ar atun!i apare "tre"ul #!upa4i#nal. Cu alte !u,inte& un
"tre"#r
tre)uie "* 'ie per!eput 6i re!un#"!ut e ini,i !a ep*6in a)ilit*4ile e a0i 'a!e 'a4*.
Re-um?n
!ele "pu"e& am putea "umari-a up* !um urmea-*@ "9nd indi:idul percepe c;
solicit;rile exercitate
asupra sa dep;<esc abilit;ile sale de a-I face fa;/ acesta intr; =n arena> sfera
stresului$
Pr#)a)il !* una intre !ele mai imp#rtante pr#)leme e!i-i#nale e"te i"tin!4ia
!alitati,*
intre pre"iunea #ptim* "au "tre"ul p#-iti, 6i pre"iunea e>!e"i,* "au ne2ati,*. n timp
!e !#ni4iile
e pre"iune #ptimal* "timulea-* a!4iunea 6i !re"! per'#rman4a ini,iului& prea mult*
7"au !(iar
prea pu4in*= pre"iune p#ate reu!e per'#rman4a. n timp& "tre"ul e>!e"i, e"te *un*t#r
"*n*t*4ii.
M#ul 5n !are ini,iul 'a!e 'a4* "itua4iil#r e "tre"" O e e>emplu prin 'umat e>!e"i,&
!re6terea
!#n"umului e al!##l O p#ate pr#,#!a ri"!uri "eri#a"e pentru "*n*tate. Cer!et*rile
arat*& e
a"emenea& !* ini,i-ii !are tr*ie"! "u) "tre" "unt prei"pu6i
a!!ientel#rA5m)#ln*,iril#r 6i "e re'a!
mai 2reu 5n urma unei )#li.
A,?n 5n ,eere !* num*rul #r2ani-a4iil#r !are re!un#a6te pr#)leme e "tre" e"te 5n
!re6tere&
ia2n#-a 6i m*"urarea "tre"ului a l#!ul e mun!* a !?6ti2at mult teren 5n planurile e
re"ur"e umane
ale #r2ani-a4iil#r "*n*t#a"e. E"te re!un#"!ut 'aptul !* anumi4i 'a!t#ri ini,iuali +#a!*
un r#l
imp#rtant 5n r*"pun"ul la "tre" O 'a!t#ri pre!um@ tr*"*turile e per"#nalitate "au "tilul
e !#pin2.
Sele!4ia atent* 6i trainin2ul p#tri,it p#t a"i2ura !#mpati)ilitatea intre ini,i-i 6i
r#luril#r e4inute
5n !arul #r2ani-a4iei. Or2ani-a4iile p#t& e a"emenea& "* 5m)un*t*4ea"!* a)ilit*4ile
ini,iuale e a
'a!e mana2ementul "itua4iil#r "tre"ante prin pr#2rame e trainin2 5n #meniul
mana2ementului
"tre"ului. De a"emenea& e>i"t* multe "tuii !are arat* !* #r2ani-a4iile p#t reu!e&
elimina "au
m#i'i!a "ur"ele e "tre" inerente la l#!ul e mun!*. A!ea"t* pre#!upare e a
m#i'i!a "ur"ele e
"tre" a !re"!ut ne,#ia e a e-,#lta in"trumente #r2ani-a4i#nale ae!,ate !are "*
ienti'i!e la m#ul
!el mai #)ie!ti, "ur"ele e "tre" la !are "unt "upu6i an2a+a4ii la l#!ul e mun!*.
In"trumentele
e>i"tente tin "* "e '#!ali-e-e pe anumite 2rupuri #r2ani-a4i#nale 6i marea ma+#ritate
a a!e"t#r
in"trumente au '#"t pr#ie!tate pentru a e"er,i 2rupurile mana2eriale "au !el#r !are
e"er,e"!
)ir#urile. n a!e"t "en"& ASSET a '#"t e-,#ltat pentru a e,eni # m*"ur* rapi*&
"impl* 6i !#mplet*
a "tre"ului #!upa4i#nal& in"trument !are p#ate 'i utili-at 5ntr0# mare ,arietate e "itua4ii
6i !#nte>te
#r2ani-a4i#nale& ASSET m*"#ar* e>punerea p#ten4ial* la "tre" 5n 'un!4ie e ni,elul
meiu e "tre"
in #r2ani-a4ie. S!alele e "*n*tate 'i-i!*& "tarea e )ine p"i(#l#2i!* 6i an2a+ament
#r2ani-a4i#nal
'a! le2*tura 5ntre "ur"ele e "tre" 6i e'e!tele a!e"tuia.
&.,.1.*. M!#eu ASSET.
De"i2n0ul ASSET "e )a-ea-* pe un m#el aparte !are ,a 'i pre-entat 5n !ele !e
urmea-*.
M#elul are in'luen4e in m#elele e+a e>i"tente 7e> C##per 6i Mar"a(ll& ;<13=& 5n"*
amite !*
e>i"t* 'a!t#ri pre!um@ "ati"'a!4ia pr#'e"i#nal* 2l#)al* 6i an2a+amentul #r2ani-a4i#nal&
!are "unt e
#)i!ei !#n!eptuali-a4i !a re-ultate ale "tre"ului& 6i 5i pri,e6te !a "ur"e e "tre". n !a-ul
anumit#r
2rupuri #!upa4i#nale& ni,elele !re"!ute e an2a+ament 6i "ati"'a!4ie pr#'e"i#nal* p#t
m#era e'e!tele
"tre"ului.
Rela4iile la l#!ul e mun!*
E!(ili)rul mun!*0'amilie
Supra5n!*r!area
Si2uran4a p#"tului
C#ntr#lul
Re"ur"ele 6i !#muni!area
Pa!(etul "alarial 6i )ene'i!iile
An2a+amentul@
[ Or2ani-a4iei 'a4* e
an2a+at
Fi2ura F. M#elul ASSET
&.,.1.,. Pr!ie"+area "2es+i!naruui
6 ASSET e"te i,i-at 5n patru "e!4iuni. Primele trei "e!4iuni "unt rela4i#nate !u
m#elul
ASSET pre-entat mai "u" 6i 5mpreun* e,aluea-* per!ep4ia re"p#nen4il#r 'a4* e
"ur"ele "tre"ului 6i
re-ultatele a"upra mun!ii. Ultima "e!4iune !#le!tea-* in'#rma4ii )i#2ra'i!e pri,in
"u)ie!tul. Din
[ An2a+atului 'a4* e
#r2ani-a4ie
S*n*tate 'i-i!*
Stare e )ine p"i(#l#2i!*
A"pe!te ale p#"tului
pun!t e ,eere "tili"ti!& 5ntre)*rile "unt "!urte a"t'el !* re"p#nen4ii tre)uie #ar "*
5n!er!uia"!*
r*"pun"ul !are li "e p#tri,e6te. Ta)elul e mai +#" pre-int* elementele "tre"ului
m*"urate e m#el 6i
i'eritele "e!4iuni ale !(e"ti#narului
Ta)elul ;. Fun!4iile !(e"ti#narului
Se"iunea Sursee s+resuui E0e"+ee s+resuui A+ee
Rela4iile la l#!ul e
mun!*
Balan4a ,ia4*
pr#'e"i#nal* O ,ia4*
per"#nal*
Supra5n!*r!area
Si2uran4a p#"tului
C#ntr#lul
Re"ur"ele 6i
!#muni!area
Pa!(etul "alarial 6i
)ene'i!iile
Per!ep4ia mun!ii
A"pe!tele p#"tuluiA
mun!ii
Per!ep4ia
an2a+amentului
#r2ani-a4iei 'a4* e
an2a+at
Atituinea 'a4* e
#r2ani-a4ie
Per!ep4ia
an2a+amentului
an2a+a4il#r 'a4* e
#r2ani-a4ie
Starea e )ine
p"i(#l#2i!*
S*natatea ,".
S*n*tatea 'i-i!*
In'#rma4ii
"uplimentare
Bi#2ra'i!e
n !ele !e urmea-* ,#m etalia 'ie!are "e!4iune a !(e"ti#narului ASSET.
Percepia postului/ muncii
A!ea"t* "e!4iune a !(e"ti#narului m*"#ar* # mare arie e p#"i)ile "ur"e e "tre"
rela4i#nate
!u mun!a 6i pre"iunea mun!ii. n !arul a!e"tei "e!4iuni "unt in!lu"e 6i # "erie e
5ntre)*ri
rela4i#nate !u ,ia4a per"#nal* 6i pre"iunea "#!ial*. A!ea"t* parte a !(e"ti#narului
!uprine B1 e
itemi 2rupa4i 5n +urul a 3 "u)"!ale& !are ienti'i!* 3 p#"i)ile "ur"e e "tre" pre-ente 5n
!arul
m#elului ASSET. n !ele !e urmea-* ,#m 'a!e # "!urt* pre-entare a 'ie!*reia.
Relaiile la locul de munc;. O mare parte a p#"turil#r pre"upun i,er"e tipuri e rela4ii
!u
!#le2ii e mun!*. Rela4iile e "la)* !alitate !u !#le2ii "au "uperi#rii& i-#larea 7e>.
Lip"a un#r rela4ii
ae!,ate= "au tratamentul in!#re!t "e p#t !#n"titui 5n "ur"e ale "tre"ului. Ha(n 6i !#l.
7;</J= "tuiin
rela4ii "la)e la l#!ul e mun!* a e"!#perit !* lip"a e 5n!reere in partea !#le2il#r
p#ate u!e la
am)u2uit*4i pri,in r#lul& !are p#ate u!e la !#n"tr?n2eri p"i(#l#2i!e. Pe e alt*
parte& rela4iile la
l#!ul e mun!* e !alitate p#t a+uta ini,i-ii "* 'a!* 'a4* "tre"ului. Ma+#ritatea
"tuiil#r ini!* !*
mana2erii 6i !#le2ii "up#rti,i repre-int* #i 'a!t#ri e>trem e imp#rtan4i !are 5i p#t
a+uta pe an2a+a4i
"* 'a!* 'a4* "tre"ului. Su)"!ala ASSET m*"#ar* 2raul 5n !are a!e"te rela4ii la l#!ul e
mun!* "unt #
"ur"* " "tre"ului.
?alana :ia; profesional;-:ia; personal;. Cerin4ele mun!ii au p#ten4ialul e a
inter'era !u
,ia4a per"#nal* a an2a+a4il#r. A!e"t lu!ru p#ate au!e # pre"iune 5n plu" a"upra
rela4iil#r in a'ara
"er,i!iului 6i p#ate a,ea impa!t a"upra ni,elel#r e "tre" e>perien4iate e ini,i-i
7C#n'eerati#n #'
Briti"( Inu"trM& ;<<3=& a"upra "*n*t*4ii 6i an2a+amentului re"im4it 7ISE& $%%%=.
Balan"?n
i'eritele !erin4e e a!a"* !u !ele e la l#!ul e mun!* e"te O p#tri,it "tuiil#r
reali-ate e Inu"trial
Si!ietM 7$%%;= O per!eput* !a # !au-* primar* a "tre"ului #!upa4i#nal. Su)"!ala
ASSET !are
e,aluea-* )alan4a intre ,ia4a pr#'e"i#nal* 6i !ea per"#nal* m*"#ar* 2raul 5n !are
i'i!ult*4ile e a
men4ine a!ea"t* )alan4* e"te # "ur"* e "tre".
Supra=nc;rcarea. Sar!inile "uplimentare la !are ini,iul nu p#ate "* le 'a!* 'a4* 6i
pre"iunea timpului p#t 'i # imp#rtant* "ur"* e "tre". Stuiile TUC 7$%%%= ienti'i!*
"upra5n!*r!area
!u "ar!ini !a # !au-* ma+#r* a "tre"ului re"im4it e an2a+a4i. n plu"& "tuiile Inu"trial
S#!ietM
7$%%;= !itea-* termene nerreali"te 6i pre"iunea !#n"tant* a timpului !a a #ua !ea mai
imp#rtant*
!au-* a "tre"ului. Mai mult !(iar& Fren!( 6i Caplan 7;<1B= au #)"er,at !*
"upra5n!*r!area p#ate
pr#u!e "impt#me e "tre" p"i(#l#2i!. A!ea"t* "u)"!al* ASSET m*"#ar* 2raul 5n
!are
"upra5n!*r!area e"te # "ur"* e "tre".
Si8urana locului de munc;. De6i e>i"t* in !e 5n !e mai pu4in an2a+a4i !are "e
a6teapt* !a un
l#! e mun!* K"* 'ie pe ,ia4*L& 'ri!a piererii l#!ului e mun!* r*m?ne # "ur"* ma+#r*
e "tre". De
alt'el& "i2uran4a l#!ului e mun!* e"te una intre !ele mai "aliente "ur"e e "tre" 5n
,ia4a an2a+atului
in -ilele n#a"tre 7ONDri"!#ll 6i C##per& ;<</=. De e>emplu& # p*trime in
re"p#nen4ii !uprin6i 5n
"tuiul Inu"trial S#!ietM e,aluea-* "i2uran4a l#!ului e mun!* !a una in primele
6a"e !ele mai
!#mune !au-e ale "tre"ului #!upa4i#nal. Su)"!ala m*"#ar* 2raul 5n !are "i2uran4a
l#!ului e mun!*
6i m#i'i!*rile e la "er,i!iu "unt # "ur"* a "tre"ului #!upa4i#nal.
"ontrolul. Tr*irile "tre"ului "unt pr#'un le2ate e per!ep4ia !#ntr#lului. Lip"a e
in'luen4*
a"upra m#ului 5n !are e"te #r2ani-at* mun!a 6i m#ul 5n !are a!ea"ta e"te reali-at*
p#ate 'i #
p#ten4ial* "ur"* e "tre". De alt'el& ini,i-ii !are per!ep !* 56i p#t e>er!ita !#ntr#lul
a"upra meiului
"u'er* mai pu4in e "tre" e!?t !ei !are nu e4in a!e"t !#ntr#l 7Ma:in& C##per 6i C#>&
$%%%=.
Su)"!ala m*"#ar* 2raul 5n !are lip"a !#ntr#lului e"te per!eput* e ini,i-i !a #
p#"i)il* "ur"* e
"tre".
Resursele <i comunicarea. Pentru a per'#rma +#)ul 5n m# e'i!ient& ini,i-ii au ne,#ie
"*
"imt* !* ipun e in"truirea ne!e"ar*& e!(ipamentul 6i re"ur"ele ne!e"are. Ei au& e
a"emenea&
ne,#ie "* "imt* !* "unt 5n m# ae!,at in'#rma4i 6i !* "unt ,al#ri-a4i e !*tre
#r2ani-a4ie. O "erie
e "ur"e 7NIOSI& ;<<<C ISE& $%%%C Briti"( Inu"trial S#!ietM& $%%;= au a"#!iat t#4i
"au unii in
a!e6ti 'a!t#ri !u "tre"ul. Mai mult !(iar& !#muni!area e'i!itar* "0a #,eit a 'i a treia
!au-*
imp#rtant* a "tre"ului #!upa4i#nal 75n termeni e !#munalitate= 5n rap#rtul Briti"(
Inu"trial
S#!ietM.
,ac7etul salariul @salariul <i beneficiile). Re!#mpen"ele 'inan!iare pe !are mun!a le
au!e
"unt imp#rtante prin 'aptul !* etermin* "tilul e ,ia4* pe !are un an2a+at 5l p#ate
u!e. n plu"&
a!e"te re!#mpen"e in'luen4ea-* "entimentele an2a+atului re'erit#are la !?t ,al#rea-* el
6i m#ul 5n
!are #r2ani-a4ia 5i per!epe ,al#area. A!e"t item 7!are "e !#n"tituie 5ntr0# "!al* e "ine
"t*t*t#are=
m*"#ar* 2arul 5n !are "alariul 6i )ene'i!iile repre-int* # "ur"* e "tre".
#specte ale muncii. A!ea"t* "u)"!al* ASSET m*"#ar* "ur"e p#ten4iale e "tre"
rela4i#nale
!u natura 'unamental* a mun!ii 5n "ine. Fa!t#ri pre!um !#ni4iile 'i-i!e e mun!*&
tipul "ar!inil#r
6i 2raul e "ati"'a!4ie eri,at e mun!a 5n "ine "unt in!lu6i 5n !arul a!e"tei "u)"!ale.
A!ea"t*
"u)"!al* !#relea-* puterni! !u m*"uri !#n"a!rate ale "ati"'a!4ie pr#'e"i#nale.
In"ati"'a!4ia
pr#'e"i#nal* p#ate 'i un re-ultat al "tre"ului rela4i#nat !u mun!a "au p#ate 'i # "ur"* e
"tre". C?n
in"ati"'a!4ia pr#'e"i#nal* e"te # re'le!4ie a realit*4ii O e e>emplu atun!i !?n un
ini,i e"te
nemul4umit "0a l*r2it "pe!trul "ar!iniil#r "ale O atun!i a!ea"ta p#ate 'i ,*-ut* mai
e2ra)* !a #
!au-* a "tre"ului e!?t !a un e'e!t al "*u 7LMne et al.& ;<<J=.
Atitudinea fa de organizaie
A!ea"t* a #ua "e!4iune a !(e"ti#narului e,aluea-* an2a+amentul 7in en2l.
!#mmitment=.
Ea e"te al!*tuit* in < itemi 2rupa4i 5n +urul a #u* "u)"!ale@ an2a+amentul
#r2ani-a4iei 'a4* e
an2a+at 6i an2a+amentul an2a+atului 'a4* e #r2ani-a4ie. A!ea"t* parte a !(e"ti#narului
re'le!t*
#)li2a4iile e natur* n#n0e!#n#mi!* !are e>i"t* 5ntre an2a+at 6i an2a+at#r.
La ni,elul m#elului ASSET& a!ea"t* "u)"!al* a !(e"ti#narului m*"#ar* un e''e!t al
"tre"ului. Cu t#ate a!e"tea& tre)uie pun!tat !* al4i 'a!t#ri& pe l?n2* "tre"ul #!upa4i#nal&
p#t a'e!ta
ni,ele e an2a+ament ale re"p#nentului. De e>emplu& amenin4area !u 2re,* p#ate
a'e!ta
an2a+amentul an2a+atului 'a4* e #r2ani-a4ie.
#n8aAamentul or8ani)aiei fa; de an8aAat. An2a+a4ii "e a6teapt* "* primea"!*
5n!reere 6i
re"pe!t 6i #re6te "* "imt* "* merit* "* mear2* Kp?n* 5n p?-ele al)eL pentru !#mpania
la !are
lu!rea-*. A!ea"t* "u)"!al* m*"#ar* 2arul 5n !are ini,i-ii "imt !* #r2ani-a4ia e"te
ata6at* 7in
en2l. !#mmitte= 'at* e ei.
#n8aAamentul an8aAatului fa; de or8ani)aie. An2a+at#rii "e a6teapt* !a an2a+a4ii "*
ea t#t
!e e mai )un la "er,i!iu& "* 'ie l#iali 6i ei!a4i !#mpaniei. A!ea"t* "u)"!al* m*"#ar*
2raul 5n !are
a!e"te tip e an2a+ament e"te pre-ent.
Sntatea ta
A!ea"t* a treia "e!4iune a !(e"ti#narului e,aluea-* "tarea e "*n*tate a re"p#nen4il#r.
S!ala
!uprine ;< itemi 2rupa4i 5n +urul a #u* "u)"!ale@ S*n*tatea 'i-i!* 6i Starea e )ine
p"i(#l#2i!*.
P#tri,it m#elului ASSET 6i !er!et*ril#r pe !are a!e"t m#el "e )a-ea-*& "n*tatea
pre!ar* p#ate 'i
un ini!at#r a pre"iunii e>!e""i,e e la l#!ul e mun!* 6i a "tre"ului re"im4it. De
a!eea& "*n*tatea
pre!ar* e"te un re-ultat al "tre"ului& !are p#ate 'i utili-at* pentru a etermina a!*
pre"iunea e la
l#!ul e mun!* e"te p#-iti,* 6i m#ti,ant* "au ne2ati,* 6i !u e'e!te *un*t#are. T#tu6i&
pre!um 5n
!a-ul an2a+amentului& tre)uie "* pun!t*m
S;n;tatea fi)ic;. T#4i itemii a!e"tei "u)"!ale "unt rela4i#na4i !u "impt#me 'i-i!e ale
"tre"ului.
R#lul "u)"!alei e"te e a a un in"i2(t a"upra "*n*t*4ii 'i-i!e& 6i nu e a #'eri un
ia2n#"ti! !lini!
pr#'un.
Starea de bine psi7olo8ic;. Itemii "u)"!alei "unt "impt#me ale "tre"ului eterminate
e
"tarea e ne"*n*tate p"i(#l#2i!*. Pre!um "u)"!ala e "*n*tate 'i-i!*& r#lul a!e"teia
e"te e a #'eri un
in"i2(t a"upra "*n*t*4ii p"i(#l#2i!e 6i nu e a "e !#n"titui 5ntr0un ia2n#"ti! !lini!.
Informaii suplimentare
Se!4iunea e in'#rma4ii "uplimentare a !(e"ti#narului ASSET are r#lul e a !#le!at
in'#rma4ii )i#2ra'i!e 6i e a 'urni-a ate rela4i#nate !u "tre"ul.
De6i !#mpletarea a!e"tei "e!4iuni e"te #p4i#nal* 5n unele in"trumente e e,aluare a
"tre"ului&
5n !eea !e pri,e6te ASSET ea e"te e>trem e imp#rtant*. Imp#rtan4a "a eri,* in
'aptul !* ASSET
e"te un in"trument e "!reenin2 6i auit 6i e a!eea ,a 'i !#mpletat #ar e # parte in
mem)rii unei
#r2ani-a4ii. C#le!tarea atel#r )i#2ra'i!e pre"upune !* e"te p#"i)il e "ta)ilit !?t e
repre-entati,
e"te e6anti#nul in !arul p#pula4iei 2enerale in #r2ani-a4ie& #'erin a"t'el
p#"i)ilitate e
2enerali-are pe )a-a inter,alului e 5n!reere. n plu"& in'#rma4iile !#le!atte p#t 'i
utili-ate !a
,aria)ile eti!(et*& permi4?n a"t'el !#mpararea i,er"el#r 2rupuri e ini,i-i in
!arul
#r2ani-a4iei.
In'#rma4iile "uplimentare in !arul !(e"ti#narului "unt 5mp*r4ite 5n 6a"e "e!4iuni&
up* um
urmea-*@
Locul de munc; actual. A!ea"t* "e!4iune !#le!4i#nea-* in'#rma4ii le2ate e #!upa4ia
"u)ie!tului. C(e"ti#nea-* re"p#nentul 5n pri,in4a #rel#r e mun!* petre!ute la
"er,i!iu& ,e!(imea
5n a!tualul l#! e miun!* 6i p#"i)ilit*4ile e pr#m#,are. Re"p#nen4il#r li "e !ere "*
men4i#nea-*
a"pe!tele imp#rtante in 'i6a p#"tului& !eea !e permite !#mpararea intre i,er"ele
2rupuri
#!upa4i#nale in !arul #r2ani-a4iei.
Bn ce industrie lucre)iC Cer!et*rile au rele,at !* 5n inu"trii i'erite apar ni,ele
i'erite e
"tre". In'#rma4iile !#le!tate 5n !arul a!e"tei "e!4iuni permit !#mpararea ni,elel#r e
"tre" 5n
inu"trii i'erite.
Tu <i familia ta. A!ea"t* "e!4iune 5nre2i"trea-* in'#rma4ii )i#2ra'i!e !are in!lue@
2enul&
,?r"ta& "tarea !i,il* 6i num*rul e !#pii.
+ducaia ta. Cer!et*rile ini!* # rela4ie 5ntre "tre"ul #!upa4i#nal per!eput 6i timpul
petre!ut
5n eu!a4ia 'ull0time. A!ea"t* "e!4iune a !(e"ti#narului 5nre2i"trea-* ni,elul a!aemi!
#)4inut 5n
eu!a4ia 'ull0time.
Stilul t;u de :ia;. Di,er"e a"pe!te ale "tilului e ,ia4* p#t a'e!ta "au p#t 'i a'e!tate e
ni,ele
e "tre" pe !are ini,i-ii le e>perien4ia-*. A!ea"t* "e!4iune !(e"ti#nea-* re"p#nen4ii
5n pri,in4*
anumit#r !#mp#rtamente !are "unt rele,ante pentru "tilul e ,ia4*.
Interesele tale. Ieea e a06i lua timp pentru !eea !e le 'a!e pl*!ere& 5i p#ate a+uta pe
ini,i-i
"* 'a!* 'a4* mai )ine "tre"ului.
&.,.&. 7OB STRESS SURVE8 '7SS9 S(ie:erger ; Vagg9 1<<<)
9SS Oul a '#"t !#n"truit pentru a e,alua "ur"e 2eneri!e ale "tre"ului #!upa4i#nal& "ur"e
!u !are
"e !#n'runt* 'emeile 6i )*r)a4ii an2a+a4i 5ntr0# mare ,arietate e "itua4ii
#r2ani-a4i#nale. El a '#"t
!#n"truit pentru a "e are"aA a pre5nt?mpina anumite pr#)leme re!urente !u !are "e
!#n'runt* ale
in"trumente e e,aluare a "tre"ului. n !#n!#ran4* !u !er!et*rile lui Murp(M 6i
Iurrell 7;<31=
prin,in m*"urarea "tre"ului #!upa4i#nal prin are"area unui "et e 5ntre)*ri
'unamentae& 'ie!are
in !ei B% e itemi in !arul 9SS e"!rie 2eneri! e,enimente rela4i#nate !u "tre"ul.
A6a !um
re!#man* 9a!:"#n 6i S!(uller 7;<3F=& itemii 9SS "e '#!ali-ea-* pe a"pe!te ale
"itua4iil#r e mun!*
!are au !a re-ultat 're!,ent !#n"tr?n2eri p"i(#l#2i!e. n a!#r !u re!#man*rile lui
DeGe 7;<3<=
!are "u2era !* tre)uie a!#rat* # aten4ie !re"!ut* inten"it*4ii 6i 're!,en4ei "tre"ului la
l#!ul e
mun!*& 9SS e,aluea-* "e,eritatea 7inten"itatea= per!eput* 6i 're!,en4a e apari4ie a B%
e
e,enimente "tre"ante.
Ma+#ritatea in"trumentel#r e e,aluare a "tre"ului #!upa4i#nal e,aluea-* 2raul e
a!#r "au
e-a!#r !u a'irma4iile !are e"!riu "ur"e ale "tre"ului e la l#!ul e mun!*. n
!#ntra"t& 9SS
are"ea-* 5ntre)*ri pri,in "e,eritatea "tre"#ril#r "pe!i'i!i a6a !um "unt ei per!epu4i
e an2a+a4i& 6i
!?t e e" 'ie!are "tre"#r a '#"t tr*it 5n utimele / luni. Prin e,aluarea "e,erit*4ii
per!epute 6i
're!,en4ei 'ie!*rui "tre"#r e la l#!ul e mun!*& 9SS au!e 5n pl"u 5n m*"urarea
"tre"ului
#!upa4i#nal i"tin4ia intre "tare 6i tr*"*tur* !are "0a #,eit a 'i !riti!* 5n !er!et*rile
pri,in
e,aluarea em#4iil#r 6i a per"#nalit*4ii 7Spiel)er2er& ;<3B& ;<33=.
9SS0ul e,aluea-* "e,ertatea 7inten"itatea= per!eput* 6i 're!,en4a a B% e "itua4ii
2enerale e
"tre" e la l#!ul e mun!*& "itua4ii !are "unt 5n m# !#mun e>perien4iate at?t e 'emei
!?t 6i e
)*r)a4i 5ntr0# mare i,er"itate e "itua4ii #r2ani-a4i#nale. n plu"& prin 'aptul !* #'er*
in'#rma4ii
e"pre "tre"#ri "pe!i'i!i l#!ului e mun!* !are a'e!tea-* 5n m# ne2ati, an2a+atul&
9SS p#ate 'i
utili-at 6i pentru a ienti'i!a "ur"ele e "tre" #!upa4i#nal pentru i'erite 2rupuri e
an2a+a4i 6i p#ate
'i utili-at pentru a e,alua 6i !#mpara ni,elele e "tre" a an2a+a4il#r in i'erite
epartamente "au
"e!4ii in !arul a!elea6i #r2ani-a4ii.
n !#mpletarea 9SS& ini,i-ii n#tea-* 5n primul r?n pe # "!al* 5n < pun!te "e,eritatea
per!eput* a 'ie!*rui e,eniment "tre"ant !#mpar?nu0l !u un "tre"#r "tanar 7e
e>emplu
Kreali-area "ar!inil#r nepl*!uteL= !are are # ,al#are meie e F. Dup* n#tarea
"e,erit*4ii per!epute a
!el#r B% e e,enimente "tre"ante& re"p#nen4ii utili-ea-* # "!al* e %0< -ile pentru a
rap#rta !?t e
e" 'ie!are "tre"#r a '#"t e>perien4iat 5n ultimele / luni.
S!alele 9#) Stre"" Ine"& Se,eritatea 6i Fre!,en4a& )a-ate pe B% e "tre"#ri rela4i#na4i
!u
mun!a #'er* # e"timare a ni,elului e "tre" #!upa4i#nal 2l#)al e>perien4iat e 'ie!are
re"p#nent.
Anali-a 'a!t#rial* a !el#r B% e itemi in "!alele "u" amintite at?t pentru 'emei !?t 6i
pentru )*r)a4i
!are mun!e"! 5ntr0# mare ,arietate e !#nte>te #r2ani-a4i#nale a ienti'i!at #u*
!#mp#nente
ma+#re ale "tre"ului #!upa4i#nal@ Pre"iunea mun!ii 6i Lip"a "up#rtului #r2ani-a4i#nal.
&.,.&.1. S"aee 7SS /i su:s"aee
9SS e"te '#rmat in B "!ale 6i / "u)"!ale. Termenul ine> e"te utili-at pentru a 'a!e
re'erire
la "!alele 6i "u)"!alele !are !#m)in* "e,eritatea 6i 're!,en4a e n#tare 5ntr0un
ini!at#r 2l#)al al
ni,elului e "tre" per!eput.
S"aee 7SS
Dob Stress Index @DS-E). S!ala 9S0] #'er* # e"timare a ni,elului 2l#)al e "tre"
#!upa4i#nal
e>perien4iat e un re"p#nent la l#!ul e mun!*. El !#m)in* "e,eritatea 6i 're!,en4a
tutur#r !el#r B%
e itemi ai 9SS0ului..
Dob Stress Se:eritF @DS-S). S!ala 9S0S ini!* meia e,alu*ril#r "e,erit*4ii per!epute
pentru
t#4i !ei B% e itemi ai 9SS. A!e"te "!#ruri "e )a-ea-* "e )a-ea-* pe !#mpara4ia
'ie!*rui item in
!eilal4i $< e itemi 7$A0B%A= !u un "tre"#r "tanar 7Item ; A=& !*ruia 5i e"te a"i2nat*
# ,al#area
!#n"tant* e F.
Dob Stress !reGuencF @DS-!). S!ala 9S0F repre-int* meia 're!,en4el#r e apari4ie a
!el#r B%
e e,enimente "tre"ante in !arul 9SS 5n ultimele / luni.
Su:s"aee Presiunea Mun"ii /i Li(sa Su(!r+uui Organi-ai!na
Dob ,ressure Index @D,-E)$ Su)"!ala 9P0] m*"#ar* "tre"ul #!upa4i#nal 7!#m)inat !a
"e,eritate 6i 're!,en4*= e>perien4iat e re"p#nent !are p#ate 'i atri)uit mai ire!t
pre"iunii mun!ii O
!um ar 'i #rele "uplimentare& re"pe!tarea termenel#r limit* "au )ir#!ra4ia e>!e"i,*.
Cei ;% "tre"#ri
!uprin6i 5n !arul "u)"!alei re'le!t* a"pe!tele "tre"ante ale "tru!turii mun!ii&
e"i2nului mun!ii 6i
re"p#n"a)ilit*4ii.
Dob ,ressure Se:eritF @D,-S)$ Su)"!ala 9P0S e,aluea-* ni,elul meiu al "e,erit*4ii
per!epute
a !el#r ;% e,enimente "tre"ante mai e2ra)* rela4i#nate !u pre"iunea la l#!ul e
mun!*.
Dob ,ressure !reGuencF @D,-!). Su)"!ala 9P0F e,aluea-* 're!,en4a meie a
re!uren4ei !el#r
;% e,enimente "tre"ante !are "unt mai e2ra)* rela4i#nate !u pre"iunea la l#!ul e
mun!*.
LacH of Or8ani)ational Support Index @LS-E). "u)"!ala LS0] e,aluea-* 2raul e
"tre"ul
#!upa4i#nal 7!#m)inat !a "e,eritate 6i 're!,en4*= !are p#ate 'i atri)uit lip"ei "up#rtului
#r2ani-a4i#nal& !um ar 'i 2raul e 5n4ele2ere !u "uperi#rii ire!4i& !#le2i "la) m#ti,a4i
6i lip"a
#p#rtunit*4il#r e pr#m#,are. Cei ;% "tre"#ri !uprin6i 5n !arul a!e"tei "u)"!ale
re'le!t* e,enimente
!are impli!* al4i ini,i-i 7e e>emplu& i'i!ult*4i !u "uperi#rii "au !#le2ii= "au !are
impli!* p#liti!i
6i pr#!euri #r2ani-a4i#nale& mai e2ra)* e!?t a"pe!te ale mun!ii 5n "ine.
LacH of Or8ani)ational Support Se:eritF @LS-S). Su)"!ala LS0S e,aluea-* ni,elul
meiu al
"e,erit*4ii per!epute a !el#r ;% e,enimente "tre"ante !are "unt 5n m# ire!t rela4i#na4i
!u lip"a
"up#rtului #r2ani-a4i#nal.
LacH of Or8ani)ational Support !reGuencF @LS-!). Su)"!ala LS0F e,aluea-* ni,elul
meiu
al 're!,en4ei !u !are au ap*rut !ei ;% "tre"#ri rela4i#na4i ire!t !u lip"a "up#rtului
#r2ani-a4i#nal.
&.,.&.&. N!+area i+e$i!r
Pe l?n2* "!alele 6i "u)"!alele 9SS& itemii 5n"ine ai 9SS p#t 'urni-a in'#rma4ii
pre"4i#a"e
pri,in "ur"ele e "tre" #!upa4i#nal. De#are!e 'ie!are item 9SS repre-int* un
e,eniment "pe!i'i! e
la l#!ul e mun!*& atele #)4inute la 'ie!are item p#t a+uta 5n ienti'i!area a"pe!tel#r
"pe!i'i!e ale
mun!ii "au "itua4iei& !are p#t !#n"titui #)ie!ti,e pentru ree"i2n0ul mun!ii& m#i'i!*ri
#r2ani-a4i#nale "au alte tipuri e inter,en4ii.
&.=. MANA>EMENTUL STRESULUI LA LOCUL DE MUNCA1 (re3enia
se"un#ar%
Natura 6i !#mple>itatea "tre"ului #!upa4i#nal repre-int* "u)ie!tul mult#r arti!#le 6i
!*r4i e
!er!etare 7Caplan et al.& ;<1FC C##per 8 Mar"(all& ;<1/C I,an!e,i!( 8 Gan"ter& ;<31C
Murp(M 8
S!(#en)#rn& ;<3<C Yui!: 8 Yui!:& ;<3J=. A!ea"t* literatur* ini!* 'aptul !* "tre"ul
repre-int* #
pr#)lem* #)i6nuit* la l#!ul e mun!* 6i p#ate u!e la ere2l*ri 'i-i!e 6i p"i(#l#2i!eC
"tre"ul e"te& e
!ele mai multe #ri& eterminat e e,aluarea per"#nal* a "itua4iil#r in meiul e lu!ru
7nu t#ate
per"#anele "unt la 'el=C pentru !#mpanii& "tre"ul 5n"eamn* "ume !(eltuite la ni,el
mei!al&
pr#u!ti,itate reu"* 6i !ereri e re!#mpen"are 7C##per& ;<31C DeCarl#& ;<31C Sauter
et al.& ;<<%=.
Din !e 5n !e mai multe !#mpanii !aut* m#alit*4i e a elimina "tre"ul #!upa4i#nal.
E>i"t* trei a)#r*ri i'erite ale pr#)lemei "tre"ului #!upa4i#nal& 'ie!are are"?nu0"e
un#r
a"pe!te i'erite. Cea mai !#mun* a)#rare e"te a!eea e a #'eri "er,i!ii mei!ale
per"#anel#r !u
a"t'el e pr#)leme& e !ele mai multe #ri "u) '#rma un#r pr#2rame e a"i"ten4* pentru
an2a+a4i.
A!ea"ta e"te # a)#rare rea!ti,*& atun!i !?n pr#)lema e>i"t* e+a& 6i e'#rturile
prin!ipale "e a>ea-*
pe tratamentul !#n"e!in4el#r. n m# #)i6nuit a!ea"t* a)#rare nu impli!* e'#rturi e
a ienti'i!a 6i
reu!e 'a!t#rii !e pr#u! "tre". Termenul mei!al pentru a!e"t lu!ru e"te pre:enire
teriar;$
n !#ntra"t& pre,enirea primar* 5n!ear!* "* ienti'i!e 6i "* reu!* "ur"ele "tre"ului& !e
p#t 'i
'a!t#ri le2a4i "au nu e l#!ul e mun!*. A!ea"t* a)#rare p#ate 'i rea!ti,* 76i anume
"e #!up* !u
pr#)leme e>i"tente !e pr#u! "tre"= "au pr#a!ti,* 7pre,in !#ni4iile pr#,#!at#are e
"tre" pentru a
nu e,eni # pr#)lem*=& ar "e #!up* ire!t !u "ur"a 7"ur"ele= "tre"ului la l#!ul e
mun!*& 6i nu #ar
!u re-ultatele e>punerii la 'a!t#ri e "tre". E,alu*rile e a!e"t tip "unt relati, rare 5n
literatura
pu)li!at* 7,e-i Murp(M& ;<33C I,an!e,i!( et al.& ;<<%=. T#tu6i& # re!en-ie re!ent* a
a!e"t#r
inter,en4ii la ni,elul "*n*t*4ii a ienti'i!at # "erie !riti!* e "tuii !e #'er* 5nrumare
pentru a "ta)ili
inter,en4iile e "u!!e" 7Murp(M& ;<<<=.
La ni,el intermeiar 5ntre a)#rarea primar* 6i ter4iar* "e a'l* pre:enirea secundar;
!e are
rept "!#p reu!erea "impt#mel#r e "tre" 5nainte !e a!e"tea "* ai)* !#n"e!in4e 2re,e.
Numite 5n
m# #)i6nuit mana8ement de stres/ a!e"te pr#2rame "unt #rientate !*tre ini,i-i 6i& 5n
m# #)i6nuit&
5n!ear!* "* eu!e an2a+a4ii 5n !eea !e pri,e6te natura "tre"ului 6i "* 5i 5n,e4e pe
an2a+a4i te(ni!i
"pe!i'i!e pentru reu!erea "impt#mel#r e "tre" 'i-i#l#2i! 6i p"i(#l#2i! #'erinu0le
rela>are. Cele
mai 5nt?lnite tipuri "trate2ii e mana2ement e "tre" "unt rela>area pr#2re"i,* a
mu6!(il#r&
)i#'ee)a!:& meita4ie 6i a)ilit*4i !#2niti,0!#mp#rtamentale.
A!e"t !apit#l "e a>ea-*& 5n prin!ipal& pe met#ele e mana2ement e "tre"& e'inite
mai "u"&
6i nu re,i-uie6te inter,en4iile #r2ani-a4i#nale pentru pre,enirea "au reu!erea
ni,elului e "tre" 6i
ni!i nu re,i-uie6te inter,en4iile !e impli!* "'*tuirea ini,iual*& '#rma 'i-i!* "au
inter,en4ia
!#n'li!tului. E>i"t*& t#tu6i& 6i # "e!4iune !e 5n!ear!* "* a"imile-e !er!et*rile pri,in
mana2ementul
e "tre" !u inter,en4iile la ni,elul l#!ului e mun!* 6i la ni,el #r2ani-a4i#nal.
&.=.1. DESCRIEREA INTERVENIILOR DE TIP MANA>EMENTUL
STRESULUI
Cu e>!ep4ia meita4iei& inter,en4iile e tip mana2ementul "tre"ului 7in en2le-*
V"tre"" mana2ement
inter,enti#n"L& SMI= e"!ri"e 5n a!e"t !apit#l au '#"t 5mprumutate in #meniul
p"i(#l#2iei !lini!e&
une au 5nre2i"trat "u!!e" 5n tratarea an>iet*4ii 6i tul)ur*ril#r p"i(#"#mati!e.
7P#merleau 8 BraM&
;<1<=. Te(ni!ile e mana2ementul "tre"ului "unt !la"i'i!ate 5n i'erite m#uri& ar
i(#t#mia
pr#pu"* e La-aru" 6i !#le2ii 7C#(en 8 La-aru"& ;<1<C F#l:man 8 La-aru"& ;<3%=&
!#pin2 '#!ali-at
pe pr#)lem* ,er"u" !#pin2 '#!ali-at pe em#4ie e"te !ea mai e" 5nt?lnit*. "opin8-ul
ba)at pe
probleme impli!* a!4iuni pentru reu!erea "au eliminarea "ur"ei 7"ur"el#r= "tre"ului&
pre!um te(ni!i
pentru "#lu4i#narea pr#)lemel#r "au m#i'i!*ri la ni,elul meiului. "opin8-ul ba)at
pe emoie& pe
e alt* parte& impli!* 5n!er!*rile e a reu!e "au elimina "impt#mele e "tre"& pre!um
trainin20ul e
rela>are "au )i#'ee)a!:0ul. A!e"te !ate2#rii p#t 'i "u)i,i-ate 5n met#e "#mati!e 6i
!#2niti,e.
Met#ele "#mati!e 5n!ear!* "* reu!* ni,elul irit*rii 5n timpul "tre"ului 7ten"iune
arterial* "!*-ut*&
a!ti,itate mu"!ular* et!.= 5n timp !e met#ele !#2niti,e 5n!ear!* "* m#i'i!e m#elele
e 2?nire 6i
pr#!e"ele e e,aluare a "tre"ului.
De#are!e apr#ape t#ate SMI in!lu anumite tipuri e e>er!i4ii e rela>are& ini'erent
e !?t
e "!urte "unt& pr#)lema an>iet*4ii inu"* e rela>are 7in en2le-a Vrela>ati#n0
inu!e an>ietM&
RIA= tre)uie men4i#nat*. Ieie 8 B#r:#,e! 7;<3J= e"!riu RIA !a 'iin "entimente
e an>ietate 6i
i"!#n'#rt !e apar la un pr#!enta+ reu" in pa!ien4ii !e "u'er* e an>ietate !r#ni!*& 6i
an>ietate
per,a-i,*& 2enerali-at*. Ieie 8 B#r:#,e! 7;<3J= au #'erit anumite p#"i)ile m#ti,e
pentru RIA& !e
in!lu teama e a piere !#ntr#lul pe m*"ur* !e pa!ien4ii "unt mai rela>a4i& 6i teama
e "en-a4iile !e
5n"#4e"! rela>area 76i anume& 5n!*l-irea 2eneral* a !#rpului "au 'urni!*turi 5n palm*=.
Nu "0au
rap#rtat RIA 5n !arul inter,en4iil#r la l#!ul e mun!*& p#ate e#are!e trainin20ul e"te
#'erit tutur#r
an2a+a4il#r& ma+#ritatea a!e"t#ra nea,?n ni,eluri e>!ep4i#nale e an>ietate. ntr0
ae,*r& an2a+a4ii
!u ni,el rii!at e an>ietate tre)uie "* 'ie "upra,e2(ea4i& tre)uie "* urme-e un
tratament mei!al& nu
e"te "u'i!ient un trainin2 e mana2ement "tre".
n re"tul !apit#lului& 'ie!are te(ni!* e"te e"!ri"* 5n etaliu 6i e"te urmat* e #
re!en-ie a
e>emplel#r e e'i!a!itate pentru 'ie!are te(ni!* 5n parte.
&.=.1.1. Rea?area (r!gresi3% a $u/"2i!r
Rela>area pr#2re"i,* a mu6!(il#r 7PMR= impli!* '#!ali-area aten4iei pe ni,elul
a!ti,it*4ii
mu"!ulare& 5n,*4?n "* ienti'i!*m !(iar 6i ten"i#narea u6#ar* a unui 2rup e mu6!(i
6i "* eli)er*m
ten"iunea mu"!ular* 79a!#)"#n& ;<B3=. O)ie!ti,ele trainin20ului PMR e"te "t*p?nirea
te(ni!il#r e
!#ntr#l al mu6!(il#r. Te#ria PMR "u"4ine !* e6i rela>area 6i ten"iunea mu"!ular*
"unt "t*ri
in!#mpati)ile& reu!erea ni,elului e ten"i#nare mu"!ular* reu!e inire!t a!ti,itatea
aut#n#m* 6i&
prin urmare& ni,elul an>iet*4ii 6i "tre"ului. PMR e"te e'e!tuat*& e #)i!ei& e'e!tuat*
printr0# "erie e
e>er!i4ii e ten"i#nare 6i rela>are alternati,*C 5nt?i& ten"i#na4i un 2rup e mu6!(i 7"pre
e>emplu&
5n!le6tarea pumnului=& "tuia4i pr#!e"ul e ten"i#nare& ap#i rela>a4i mu6!(ii 6i
#)"er,a4i i'eren4a
intre ten"i#nare 6i rela>are. Lu!r?n "i"temati! t#ate 2rupele prin!ipale e mu6!(i&
per"#anele ,#r
!un#a6te ten"i#narea unui 2rup e mu6!(i 6i eli)erarea ten"iunii 7Bern"tein 8
B#r:#,e!& ;<1B=.
E>er!i4iile ini4iale e rela>are pr#2re"i,* erau e"tul e lun2i& impli!au t#ate 2rupurile
e
mu6!(i 79a!#)"#n& ;<B3=& 6i puteau impli!a F% "au mai multe "e"iuni. T#tu6i&
e>er!i4iile au '#"t
"!urtate pentru a 'i '#l#"ite 5n terapiile !lini!e. Spre e>emplu& D#lpe 7;<F3= a "!urtat
e>er!i4iile la
;% "e"iuni pentru a 'i utili-ate 5n terapia e"en"i)ili-are "i"temati!*. De a"emenea& alte
,aria4ii ale
PMR& pre!um rela>area i'eren4iat* 6i rela>area !#ntr#lat*& au '#"t #'erite 7Bern"tein
8 B#r:#,e!&
;<1B=. n #ri!e !a-& pe m*"ur* !e e>perien4a "e 5m)un*t*4e6te& e>er!i4iile p#t 'i reu"e
!a lun2ime 6i
"!#p p?n* 5n pun!tul 5n !are rela>area mu"!ular* p#ate 'i aut#0inu"* 5n !?te,a
minute.
Staiul e rela>are pr#'un* a mu6!(il#r inu" e PMR e"te& e #)i!ei& a"#!iat !u #
,arietate
e "en-a4ii ne!un#"!ute ma+#rit*4ii parti!ipan4il#r. Spre e>emplu& intr0unul in "tuiile
mele
7Murp(M& ;<3J= un mun!it#r pe aut#"tra* "e pl?n2ea e # "en-a4ie e 'urni!*turi la
e2ete 6i #
"en-a4ie e 2reutate 5n m?ini 6i pi!i#are up* trainin2. A '#"t u6urat "* a'le !* a!e"te
"en-a4ii erau
#ar urmarea rela>*rii pr#'une a mu6!(il#r 7Bern"tein 8 B#r:#,e!& ;<1B=. A!e"t
e>emplu
"u)linia-* 'aptul !* per"#anele "unt mult mai 'amiliari-ate !u "en-a4iile p"i(#l#2i!e !e
5n"#4e"!
"tre"ul e!?t !u "en-a4iile a"#!iate !u rela>area.
PMR p#ate 'i !la"i'i!at !a # "trate2ie e mana2ement "tre" "#mati! e#are!e "e
a>ea-*
e>!lu"i, pe reu!erea ni,elului e ten"i#nare a mu6!(il#r 6i pe "taiul 'inal e
rela>are pr#'un* a
mu6!(il#r. Se a>ea-* pe em#4ie e#are!e trainin2ul a+ut* per"#anele "* reu!e
"impt#mele "tre"ului&
ar nu 6i "ur"a "tre"ului.
&.=.1.&. Bi!0ee#:a"45u
Bi#'ee)a!:0ul "e )a-ea-* pe un prin!ipiu 'unamental al 5n,*4*rii@ per"#anele 5n,a4*
!el
mai )ine atun!i !?n li "e #'er* 'ee)a!: re'erit#r la per'#rman4ele l#r& 6i anume
V!un#a6terea
re-ultatel#rL. n trainin20ul e"pre )i#'ee)a!:& unei per"#ane i "e #'er* in'#rma4ii 5n
m# !#ntinuu
"au 'ee)a!: e"pre "taiul 'un!4iil#r p"i(#l#2i!e 6i& 5n timp& 5n,a4* "* !#ntr#le-e
a!ti,itatea a!e"tei
'un!4ii. A"t'el& a!ti,itatea ele!tri!* pr#u"* atun!i !?n mu6!(ii "e !#ntra!t* "au "e
ten"i#nea-*
p#ate 'i 5nre2i"trat* 6i tran"'#rmat* 5n t#n& a !*rui inten"itate !re6te pe m*"ur* !e
a!ti,itatea
mu"!ular* !re6te& 6i "!ae pe m*"ur* !e a!ti,itatea mu"!ular* "!ae. Utili-?n t#nul
'ee)a!: !a un
ini!at#r al ni,elului e ten"i#nare mu"!ular*& per"#anele 5n,a4* "* reu!* ni,elul
a!ti,it*4ii
mu"!ulare "i inu! un "taiu e rela>are. Te(ni!ile e )i#'ee)a!: au '#"t utili-ate
pentru a 5n,*4a
per"#anele "* e>er!ite !#ntr#l ,#luntar a"upra unei 2ame lar2i e 'un!4ii )i#l#2i!e&
in!lu"i, pul"&
ten"iune& !ir!ula4ie "?n2e& !#ntra!4ii "t#ma! 6i ten"iune mu"!ular* 7Bir:& ;<1B=.
Cer!etarea a
em#n"trat !* )i#'ee)a!:ul e"te 5ne#"e)i '#l#"it#r per"#anel#r !e "u'er* e ureri
e !ap !u
!#ntra!4ii mu"!ulare 7Blan!(ar 8 Anra"i:& ;<3F& e6i utili-area )i#'ee)a!:ului !a
# te(ni!*
2eneral* e rela>are a '#"t pu"* la 5n#ial* 7Ale>aner& ;<1F=. De6i unele "tuii
timpurii 5n
#meniul )i#'ee)a!: impli!a 'ee)a!:ul unel#r !ere)rale 7ritmuri alp(a= pentru
rela>are& t#ate
"tuiile '#l#"eau 'ie 'ee)a!:ul ni,elului a!ti,it*4ii mu"!ulare 'ie ten"iunea. Ca 6i
PMR&
)i#'ee)a!:ul e"te # met#* "#mati!* "i tre)uie !la"i'i!at* !a 'iin a>at* pe em#4ie.
n"*& e>i"t* pu4ine e'ini4ii e"pre m#ul 5n !are per"#anele p#t reu!e ni,elul
"tre"ului 5n
timpul )i#'ee)a!:ului. De multe #ri& "e re!#man* !a parti!ipan4ii "* ,i-uali-e-e #
"!en* rela>ant*
5n timpul )i#'ee)a!:ului 7"pre e>emplu@ pe pla+*& # plim)are 5n p*ure= 6i "* #)"er,e
e'e!tele
"emnalului )i#'ee)a!:. Cel mai )un "'at e"te "* l*"a4i parti!ipan4ii "* 56i alea2*
"in2uri "trate2ia 6i
"* #)"er,e !e 2?nuri tin "* 'ie a"#!iate !u ni,elul in'eri#r al a!ti,it*4ii p"i(#l#2i!e.
Un e>emplu
,a ilu"tra e !e e"te mai )ine "* l*"a4i parti!ipan4ii "* 56i e-,#lte "in2uri "trate2ia
)i#'ee)a!:. ntrun
"tuiu !#nu" e aut#r& una in a"i"tentele intr0un 2rup )i#'ee)a!: a 5nre2i"trat
re-ultate
e>!elente 5n !eea !e pri,e6te reu!erea ten"iunii mu6!(il#r 'run4ii. C?n a '#"t
5ntre)at* !um a '*!ut
a!e"t lu!ru& a r*"pun" !* 6i0a pl*nuit "ar!inile nee'e!tuate la "pital. Slu+)a "a era "*
reparti-e-e
per"#nalului "pitalului i'erite "ar!ini 6i # at* !e a luat a!e"te e!i-ii& a putut "* "e
rela>e-e 5n
timpul "e"iunii. A !#n!eput # "trate2ie a>at* pe pr#)lem*& a apli!at "trate2ia !u "u!!e"
6i a reu"
ni,elul a!ti,*rii p"i(#l#2i!e.
&.=.1.*. Me#i+aia
Au '#"t e-,#ltate numer#a"e '#rme e meita4ie& intre !are !ea mai !un#"!ut* e"te
Meita4ie Tran"!eental* 7MT=. MT a '#"t e-,#ltat* !a # !#mp#nent* a M#2a e
!*tre Ma(ari"(i
Ma(e"( S#2i. n timpul MT tre)uie "* "ta4i 5n p#-i4ie ,erti!al*& 5n p#-i4ie !#n'#rta)il*
!u #!(ii
5n!(i6i& 5ntr0un l#! lini6tit& repet?n mental # mantra "e!ret* 7un !u,?nt "au un "unet=&
men4in?n #
atituine mental* pa"i,*. Meita4ia tre)uie '*!ut* e #u* #ri pe -i.
D#u* ,er"iuni "e!ulare ale meita4iei& una e-,#ltat* e Ier)ert Ben"#n 7;<1/=& iar
!ealalt*
e !*tre Patri!ia Carrin2t#n 7;<13=& au '#"t !ele mai !un#"!ute '#rme e meita4ie 5n
!#ni4iile e la
l#!ul e mun!*. n m#i'i!area lui Ben"#n a MT& per"#ana 2*"e6te un l#! lini6tit 6i "e
a6ea-*
!#n'#rta)il timp e $% minute e #u* #ri pe -i. n timp !e a,e4i # atituine pa"i,*
!*tre 2?nurile
ap*rute& !u,?ntul VunuL e"te repetat la 'ie!are re"pira4ie. Ale2erea !u,?ntului VunuL 5n
l#!ul mantra
re'le!t* 5n!er!area lui Ben"#n !e a pr#u!e # ,er"iune "e!ular* a meita4iei. T#tu6i&
Ben"#n
re!#man* !a #amenii !rein!i#6i "* '#l#"ea"!* #ri!e !re e !u,iin4* pentru '#!u"are
mental*.
Spre e>emplu& !re6tinii ar putea ale2e primul ,er" al P"almului $B 7VD#mnul e"te
Pa"t#rul meuL=&
aep4ii iuai"mului ar putea '#l#"i !u,?ntul s7alom& iar per"#anele ne!rein!i#a"e p#t
'#l#"i
!u,?ntul unu& "au relaxare !a 6i '#!u"are mental* 7Ben"#n& ;<<B=.
n #ri!e !a-& Ben"#n em#n"trea-* !* a!ea"t* meita4ie in,#!* un Vr*"pun" rela>areL
!e e"te
#pu"ul r*"pun"ului "tre"ului. Cu e>er!i4iu& parti!ipan4ii 5n,a4* "* in,#!e r*"pun"ul
rela>*rii #ri e
!?te #ri #re"!. ntr0ae,*r& Ben"#n a pu)li!at ate impre"i#nant em#n"tr?n !*
r*"pun"ul rela>*rii
p#ate 'i 5n,*4at rapi& 6i e"te a"#!iat !u iminu*ri imp#rtante 5n "impt#mele 6i !u
!re6teri 5n
"entimentele rela>*rii 7Ben"#n& ;<1/& ;<<B=.
Cealalt* met#* "e!ular*& meita4ia "tanari-at* !lini! 7CSM= a '#"t e-,#ltat* e
Carrin2t#n 7;<13= 6i e"te "imilar* !u met#a Ben"#n& !u e>!ep4ia 'aptului !* Vrepeti4ia
mental* a
"unetului nu e"te "i"temati! le2at* e 'ie!are re"pira4ie& are pr#priul ritm& 6i tre)uie
e>pli!at* e un
in"tru!t#r !ali'i!atL 7Carrin2t#n& ;<13=. De a"emenea& CSM utili-ea-* VmantraL 6i& 5n
a!e"t "en"&
e"te mai apr#piat* e MT e!?t e te#ria lui Ben"#n. CSM a '#"t a"#!iat !u # reu!ere
"emni'i!ati,* a ni,elului a!ti,it*4ii p"i(#l#2i!e 7"pre e>emplu& ten"iunea= 6i a
"impt#mel#r
p"i(#l#2i!e ale "tre"ului& pre!um an>ietate 6i pl?n2eri "#mati!e 7Carrin2t#n& ;<13C
Carrin2t#n et al.&
;<3%=.
Ca 6i )i#'ee)a!:0ul& ar "pre e#"e)ire e rela>area pr#2re"i,*& met#ele e
meita4ie "e
a>ea-* mai mult pe pr#!e"ele mentale 7!almare mental*= 6i nu pe rela>area 'i-i!* "au
"#mati!*& e6i
a!ea"ta in urm*& e #)i!ei& 5n"#4e6te !almarea mental* atin"* 5n timpul meita4iei
7Ben"#n& ;<1/=.
Meita4ia tre)uie !#n"ierat* !a 'iin a>at* pe em#4ie e#are!e te(ni!a nu #re6te "*
altere-e
"ur"ele "tre"ului.
&.=.1.,. Training 0!"ai-a+ (e a:ii+%ie "!gni+i35"!$(!r+a$en+ae
A)ilit*4ile !#2niti,0!#mp#rtamentale 7COG0BEI= "e re'er* la # 2rupare e te(ni!i
2?nite
"* a+ute parti!ipan4ii "* 56i m#i'i!e pr#!e"ele e e,aluare !e etermin* "itua4ii
"tre"ante& 6i "*
e-,#lte a)ilit*4i !#mp#rtamentale pentru a !#ntr#la 'a!t#rii e "tre". Met#ele
!#2niti,e a+ut*
per"#anele s; restructure)e m#elele e 2?nire 6i e multe #ri "unt enumite te(ni!i
e
re"tru!turare !#2niti,*. O a"t'el e te(ni!* e"te terapia em#ti,0ra4i#nal* 7TER=& 6i a
e-,#ltat* e
!*tre Al)ert Elli" 7;<11=. TER "e a>ea-* pe ienti'i!area "taiil#r "pe!i'i!e ale
pr#!e"el#r e
2?nire& '#r4ea-* pa!ien4ii "* reali-e-e a)"uritatea anumit#r m#ele e 2?nire& 6i 5i
5n,a4* "*
5ntrerup* pr#!e"ul e 2?nire !u 2?nuri mult mai ra4i#nale. Elli" 7;<11= a e'init
pr#!eura
terapeuti!* !a impli!?n # parai2m* A0B0C0D0E@ A!ti,are e>perien4* 7e>perien4a
eran+ant*
ini4ial*=& Belie' O !rein4* 7apare 5n minte !a r*"pun" la A=& C#n"e!in4e 7!#n"e!in4e
em#4i#nale 6i
!#mp#rtamentale la B=& Di"putarea !rein4el#r a)"ure !e apar 5n timpul terapiei& 6i
E'e!tul terapiei
7un "i"tem re"tru!turat al !rein4ei=.
Un alt tip e trainin2 a)ilit*4i !#2niti,e a '#"t e-,#ltat e !*tre Mei!(en)aum 7;<11=
6i e"te
enumit inoculare stres. A!e"t trainin2 impli!* trei "taii@ eu!a4ie 75n,*4area m#ului
5n !are #
per"#an* r*"pune e>perien4el#r "tre"ante in tre!ut=& repeti4ie 75n,*4area i'eritel#r
te(ni!i& pre!um
"#lu4i#narea pr#)lemel#r& rela>are& 6i !#pin2 !#2niti,=& 6i apli!are 7per"#ana utili-ea-*
a)ilit*4ile 5n
!#ni4ii "imulate 2(iate e terapeut=. Spre e#"e)ire e TER& trainin2ul pentru
in#!ularea "tre"ului
nu e"te re"tri!4i#nat la elementele !#2niti,e& ar "uplimentar p#ate in!lue a)ilit*4i
pre!um
rela>area mu6!(il#r 6i e"en"i)ili-are 7Mei!(en)aum& ;<11=.
Terapiile !#2niti,e au 5n !#mun elemente imp#rtante@ 7i= e>aminarea m#elel#r e
2?nire
pentru a m#i'i!a 2?nurile a)"ure 7"pre e>emplu& Vt#at* lumea tre)uie "* m* pla!*
5n
permanen4*L& Vt#t !e 'a! tre)uie "* 'ie per'e!tL et!.=C 7ii= "u)"titu4ia V"el'0tal:L pentru
mult mai
!#munul V"el'0tal:L ne2ati,LC 6i 7iii= e-,#ltarea un#r a)ilit*4i pentru "#lu4i#narea
'le>i)il* a
pr#)lemel#r 7Mei!(en)aum& ;<11=.
n !ele in urm*& "trate2iile !#2niti,0!#mp#rtamentale "e #!up* !u "impt#mele
'unamentale ale "tre"ului@ 2?nire e-#r#nat*. Pentru a 5n4ele2e impa!tul "tre"ului
5n m#elele e
2?nire& per"#anele tre)uie "* e,alue-e m#ul 5n !are "eria e m#i'i!*ri 'i-i#l#2i!e 6i
)i#!(imi!e
!e apar "u) "tre" pre2*te"! !#rpul pentru V'i2(t #r 'li2(tL 7V'u2* "au lupt*L=.
R*"pun"ul V'i2(t #r
'li2(tL e"te !ara!teri-at e un "inr#m e m#i'i!*ri !#rp#rale& in!lu"i, re"pira4ie
a2itat*& e"!*r!are
e arenalin* in !#rte>ul 2lanei "uprarenale& ten"iune !re"!ut*& 6i reire!4i#narea
'lu>ului e
"?n2e !*tre 2rupele prin!ipale e mu6!(i& 6i trimiterea a!e"tuia e la !reier la "i"temul
2a"tr#inte"tinal 7Cann#n& ;<$<=. Su) "tre"& per"#anele "unt pre2*tite pentru a!4iuni
e'i!iente 6i
2?nire ine'i!ient*& iar a!e"t lu!ru m*re6te ,er#"imilitatea un#r 2?niri 6i
!#mp#rtamente re'le>i,e
u-ate 6i nu a !el#r in#,ati,e. A!e"t "taiu ar2umentea-* aten4ia "p#rit* a!#rat*
'a!t#ril#r !#2niti,i
5n trainin2ul e mana2ement e "tre".
Spre e#"e)ire e t#ate met#ele e mana2ement e "tre" e"!ri"e p?n* 5n a!e"t
pun!t&
COG0BEI e"te un e>emplu a>at pe pr#)leme. Met#a anali-ea-* m#elele e
2?nire !e p#t !au-a
"tre"& 6i 5n,a4* parti!ipan4ii !um "* a)#re-e pr#)lema ire!t. Ca 6i )i#'ee)a!:ul 6i
meita4ie&
COG0BEI e"te& 5n primul r?n& e"te # met#* !#2niti,* 6i nu "#mati!*.
&.=.&. MANA>EMENTUL STRESULUI LA LOCUL DE MUNC
n meiile !lini!e& te(ni!ile e mana2ementul "tre"ului "unt e>pli!ate pa!ien4il#r 5ntr0
#
peri#a* e>tin"* e timp 7!el pu4in ;$ "*pt*m?ni= 5n timpul "e"iunil#r "*pt*m?nale&
ini,iuale& 5n
)ir#ul "pe!iali"tuluiA terapeutului. La l#!ul e mun!*& m#i'i!*rile "emni'i!ati,e
tre)uie '*!ute
!#n'#rm a)#r*rii #)i6nuite. Spre e>emplu& mana2ementul "tre"ului e"te& e #)i!ei&
#'erit !a #
a!ti,ate e pre,enire 2?nit* pentru a eu!a an2a+a4ii pri,in natura 6i "ur"ele
"tre"ului& 6i pentru a
#'eri a)ilit*4i e )a-* e rela>are !e "unt utile 5n ,ia4a e -i !u -i. n m# #)i6nuit&
pr#2ramele
!#n4in # "erie e "e"iuni "!urte& -ilni!e 7# #r* "au mai pu4in= 6i a+un2 e la "eminarii
e # -i p?n* la
pr#2rame !e urea-* "*pt*m?ni. A!e"te m#i'i!*ri ale pr#t#!#lului tratamentului
#)i6nuit "unt
2arantate e#are!e pr#2ramele nu "unt 2?nite pentru tratamentul an2a+a4il#r !u
pr#)leme 2ra,e "au
pentru !ei !u pr#)leme !lini!e.
Faptul !* ma+#ritatea SMI !#n"ierate !a 'iin 5n meii e lu!ru "unt #'erite tutur#r
an2a+a4il#r& 6i nu #ar !el#r !are em#n"trea-* ni,el rii!at e "tre" 6iA"au !el#r !are
em#n"trea-*
!u 're!,en4* m*rit* "impt#me e "tre"& are impli!a4ii pentru e,aluarea e'i!ien4ei SMI.
n !#ntra"t !u
tratamentul !lini! une ini,i-ii p#t a,ea ten"iunea m*rit*& an>ietate& "au pr#)leme e
ten"i#nare
mu"!ular*& ma+#ritatea parti!ipan4il#r la "tuiil#r la l#!ul e mun!* pri,in
mana2ementul "tre"ului
intr* 5n trainin2 !u ni,el "u)!lini! e "impt#me e "tre". E"te mai i'i!il "*
em#n"tr*m # "!*ere a
an>iet*4ii e la ni,elul Vn#rmalL e!?t "* #)"er,*m # "!*ere e la un ni,el '#arte
rii!at la un ni,el
n#rmal. A!ea"t* l#2i!* e"te utili-at* 5n multe "tuii SMI une reu!erea m*"uril#r
'i-i#l#2i!e "au
p"i(#l#2i!e nu a atin" un ni,el "tati"ti! "emni'i!ati,.
&.=.*. E@ICIENA INTERVENIILOR ASUPRA STRESULUI
Prin!ipalele "ur"e e in'#rma4ii pre-entate 5n a!ea"t* "e!4iune "unt re!en-ii in
literatura pri,in
inter,en4ia "tre"ului "!ri"e e Bun!e 7;<<1=& Murp(M 7;<</=& 6i Van er Hlin: et al.
7$%%;=. Ta)elul
e mai +#" #'er* # !#mpara4ie 5ntre !#n"tat*rile a!e"t#r trei re!en-ii prin!ipale. Cele
trei re!en-ii
Ta:e. C#mpara4ie 5ntre !#n"tat*rile !el#r mai re!ente re!en-ii in literatura pri,in
inter,en4ia mana2ementului "tre"ului
Tipuri e trainin2 mana2ement e "tre" Murp(M 7;<</a=
Re!en-ii ale tutur#r "tuiil#r pu)li!ate 5n
literatura trai4i#nal*
7N ^ /J "tuii=
Van Der Hlin: +t #l$ 7$%%;=
Meta0anali-* a "tuiil#r pu)li!ate !e au !el
pu4in un e"i2n _ua"i0e>perimental
7N ^ J3 "tuii=
Bun!e 7;<<1=
Re!en-ie a "tuiil#r !e !#mpar* ire!t #u*
"au mai multe te(ni!i !e trainin2
7 N ^ ;%=
Trainin2 multi0!#mp#nente 7!#m)ina4ie
5ntre #u* "au mai multe te(ni!i e trainin2=
E,aluarea !el#r mai e'i!iente tipuri e
trainin2 5n 'un!4ie e re-ultatele i'eritel#r
m*"uri 7p"i(#l#2i!e& pl?n2eri "#mati!e 6i
m*"uri 'i-i#l#2i!e=
E,aluarea ni,elului #i e te(ni!i e'i!iente
2enerale 6i a !el#r mai e'i!iente pentru
5m)un*t*4irea "impt#mel#r 'i-i#l#2i!e 7"pre
e>emplu ni,el ten"i#nare mu6!(i=
E,aluat !a mai )un e!at reu!erea ar#u"alului
"au a i'eritel#r te(ni!i e trainin2 7trei
"tuii=
Trainin2 a)ilit*4i !#2niti,0!#mp#rtamentale E,aluarea !el#r mai e'i!iente pentru
5m)un*t*4irea "impt#mel#r p"i(#l#2i!e
7"pre e>emplu@ an>ietate= 6i a ni,elului #i
e te(ni!i e'i!iente la ni,el 2eneral
E,aluarea !elui mai e'i!ient tip e trainin2
5n 'un!4ie e re-ultatele i'eritel#r m*"uri
7p"i(#l#2i!e& pl?n2eri "#mati!e et!.=
Nu "0au 5nre2i"trat re-ultate mai )une e!?t
ale !el#rlalte te(ni!i e trainin2 7trei "tuii=
Reu!erea e>!it*rii 7in!lue rela>area
mu"!ular*=
E,aluarea e'i!ien4ei pentru 5m)un*t*4irea
"impt#mel#r 'i-i#l#2i!e 7"pre e>emplu
ni,el ten"i#nare mu6!(i=
E,aluarea e'i!ien4ei pentru 5m)un*t*4irea
"impt#mel#r 'i-i#l#2i!e 7"pre e>emplu
ni,el ten"i#nare mu6!(i=
Nu "0au 5nre2i"trat re-ultate mai )une e!?t
ale !el#rlalte te(ni!i e trainin2 7patru
"tuii=
#'er* per"pe!ti,e i'erite e"pre a!e"t #meniu al !er!et*rii )a-ate pe !riteriile e
"ele!4ie a
"tuiil#r in 'ie!are re!en-ie. Spre e>emplu& Murp(M 7;<</= a '*!ut re!en-ia tutur#r
"tuiil#r
pu)li!ate 7n ^ /J=& e6i unele intre ele nu utili-au !#ntr#l aleat#riu "au 2rupuri e
!#mpara4ie.
Van er Hlin: et al. 7$%%;=& pe e alt* parte& a in!lu" #ar a!ele "tuii !e au '#l#"it un
e"i2n
e>perimental "au _ua"i0e>perimental 7n ^ J3= 6i aut#rii au !#nu" meta0anali-e ale
"tuiil#r 6i au
pre-entat imen"iunile e'e!tel#r pentru 'ie!are tip e inter,en4ie. n !ele in urm*&
Bun!e 7;<<1=
a in!lu" #ar a!ele "tuii !e au !#mparat ire!t #u* "au mai multe inter,en4ii e "tre"
7n ^ ;%=&
a"t'el 5n!?t re-ultatele a!e"tei re!en-ii #'er* # #,a* puterni!* a e'i!ien4ei i'eritel#r
inter,en4ii.
Pe m*"ur* !e # !itim !#l#anele ta)elului $F.; e la "t?n2a la reapta& !#n!lu-iile
"umarului #'er*
# #,a* min#r*& ar ri2ur#a"* a "tuiil#r.
Te(ni!ile e trainin2 in ta)elul e mai "u" "unt pre-entate 5n prima !#l#an*& iar
re!en-iile "unt pre-entate pe primul r?n& 5n partea "uperi#ar* a ta)elului. Celulele in
ta)el
e"!riu re-ultatele "umarului. A"t'el& pentru pr#2ramele e trainin2 multi0!#mp#nente
7pre-entate 5n al #ilea r?n=& Murp(M 7;<</a= !#n!lu-i#nea-* !* a!e"tea "unt !ele
mai e'i!iente
inter,en4ii e "tre"& Van er Hlin: et al. 7$%%;= !#n!lu-i#nea-* !* a!e"tea "e "ituea-*
pe al #ilea
ni,el !a e'i!ien4*& iar Bun!e 7;<<1= e"!#per* !* a"t'el e inter,en4ii "unt mult mai
)une e!?t
altele 5n "tuii !e in!lu !#mpara4ii ire!te.
Ma+#ritatea "tuiil#r in literatur* utili-ea-* # !#m)ina4ie a te(ni!il#r e inter,en4ie&
6i
a!e"te "tuii multi0!#mp#nente au re-ultate !#n"i"tente 6i "emni'i!ati,e 5n !arul un#r
m*"uri
i,er"i'i!ate. C#n'#rm !el#r in ta)elul e mai "u"& t#ate a!e"te trei re!en-ii e,aluea-*
te(ni!i
multi0!#mp#nente pre!um reu!erea "impt#mel#r p"i(#l#2i!e 6i 'i-i#l#2i!e e "tre".
C#n!eptual&
!#m)inarea a #u* te(ni!i "pe!i'i!e& a)ilit*4i !#2niti,0!#mp#rtamentale plu" rela>are
mu6!(i&
!reea-* # '#!u"are ual* pe a"pe!tele !#2niti,e 6i "#mati!e ale "tre"ului& 6i &
"uplimentar impli!*
e-,#ltarea un#r te(ni!i "pe!i'i!e e !#pin2. A!e"t ame"te! "pe!ial e te(ni!i nu e"te
#ar !el
mai !#mun& ar e"te 6i !el mai e'i!ient tip e inter,en4ie "tre".
Trainin2ul pri,in a)ilit*4ile !#2niti,0!#mp#rtamentale a '#"t "in2ura te(ni!* e
inter,en4ie utili-at* !el mai 're!,ent 5n "tuiile pri,in apari4ia "tre"ului& 6i a a,ut
e'e!te
imp#rtante 5n re-ultatele p"i(#l#2i!e& 5n "pe!ial 5n an>ietate. A!e"t lu!ru nu e"te
"urprin-*t#r
4in?n !#nt e 'aptul !* trainin2ul "e a>ea-* pe 5n4ele2erea 6i m#i'i!area a"pe!tel#r
!#2niti,e
ale "tre"ului 7"pre e>emplu& m#ele e 2?nire= 6i pe #)?nirea e a)ilit*4i e a 'a!e
'a4*
"tre"ului. T#ate !ele trei re!en-ii e,aluea-* te(ni!i !#2niti,e e'i!iente e6i Bun!e
7;<<1= nu a
e"!#perit "uperi#ritatea a!e"t#r te(ni!i 5n etrimentul a)#r*ril#r pri,in reu!erea
e>!it*rii.
Bun!e 7;<<1= a #)"er,at !* at?t inter,en4iile !#2niti,e !?t 6i !elelalte "unt mai )une
e!?t
2rupurile e !#ntr#l "au !#mpara4ie.
n !ele in urm*& "trate2iile e reu!ere a e>!it*rii 7"pre e>emplu rela>area mu6!(il#r=
au
'#"t e,aluate e Murp(M 7;<</= 6i e Van er Hlin: et al. 7$%%;= !a 'iin e'i!iente 5n
reu!erea
re-ultatel#r 'i-i#l#2i!e& pr#)a)il e#are!e a!e"tea "e a>ea-* pe a"pe!tele "#mati!e ale
"tre"ului.
T#tu6i& atun!i !?n "unt !#mparate ire!t !u alte te(ni!i& reu!erea e>!it*rii nu pare a
'i
"uperi#ar* 7Bun!e& ;<<1=.
Se pare !* inter,en4iile e "tre" !e impli!* # !#m)ina4ie a te(ni!il#r e trainin2 are un
re-ultant mult mai el#!,ent 5n !arul anumit#r m*"uri e!?t te(ni!ile ini,iuale.
M#ti,ul
a!e"tei "uperi#rit*4i ar putea 'i !#m)ina4ia intre rela>area mu6!(il#r 6i trainin2ul
a)ilit*4il#r
!#2niti,0!#mp#rtamentale !e #'er* an2a+a4il#r un e!(ili)ru 5n !eea !e pri,e6te
a)ilit*4ile
"#mati!e 6i !#2niti,e& iar a!ea"t* !#m)ina4ie p#ate 'i mai e'i!ient* 5n !arul anumit#r
m*"uri
e!?t # "in2ur* te(ni!*. Spre e>emplu& rela>area mu"!ular* a '#"t e'e!ti,* pentru
re-ultatele
'i-i#l#2i!e 6i trainin2ul a)ilit*4il#r !#2niti,0!#mp#rtamentale& a"t'el 5n!?t !#m)inarea
l#r ,a
5m)un*t*4i re-ultatele e'e!ti,e. Un alt m#ti, pentru !are trainin2ul !#m)inat e"te
e'i!ient e"te
'aptul !* "e pre-int* mai mult e!?t # "in2ur* a)ilitate& p#t 'i mai pu4ini parti!ipan4i
!are nu
reu6e"! "* eprin* a)ilit*4ile e mana2ement al "tre"ului. n "tuiile empiri!e !e au
5nre2i"trat
"u!!e" 5n r?nul parti!ipan4il#r& "0a #)"er,at !* # treime in parti!ipan4i nu a reu6it "*
5n,e4e
te(ni!a e mana2ement al "tre"ului 7,e-i Murp(M& ;<3J=.
Dintre te(ni!ile ini,iuale& trainin2ul a)ilit*4il#r !#2niti,0!#mp#rtamentale a '#"t
!#n"ierat e'i!ient e !*tre Van er Hlin: et al. 7$%%;=& iar pe al #ilea l#! Murp(M
7;<</=
"ituea-* trainin2ul multi0!#mp#nente. Te(ni!ile !#2niti,e par a 'i e'i!iente pentru
reu!erea
re-ultatel#r p"i(#l#2i!e pre!um an>ietate 6i epre"ie.
&.=.,. REDUCEREA STRESULUI VERSUS MANA>EMENTUL STRESULUI
n ma+#ritatea arti!#lel#r 6i a !*r4il#r e"pre inter,en4ia "tre"ului la l#!ul e mun!*&
reu!erea "tre"ului 7pre,enire primar*= 6i mana2ementul "tre"ului 7pre,enire
"e!unar*= "unt
tratate "eparat. A!e"t lu!ru "e 5nt?mpl*& 5n parte& at#rit* i'eren4el#r 'il#-#'i!e intre
pre,enirea
primar* 6i !ea "e!unar*& ar 6i pentru !* re-ultatele a!e"t#r #u* !la"e e te(ni!i e
inter,en4ie
nu au '#"t in!lu"e 5n '#arte multe arti!#le. A!ea"t* "itua4ie a pre,enit& "au !el pu4in a
5nt?r-iat&
i"!u4iile e"pre m#ul 5n !are inter,en4ia "tre"ului p#ate in!#rp#ra elemente !e
apar4in at?t
te(ni!il#r primare !?t 6i !el#r "e!unare. Prin urmare& un "tuiu !e e,aluea-* 2ama
inter,en4iil#r
"tre"ului& !e !#m)in* pre,enirea primar* "au "e!unar*& e"te ine>i"tent* e'e!ti,.
n a!ea"t* "e!4iune& !aptarea te#reti!a a inter,en4iil#r primare 6i "e!unare "unt
e>aminate& "tuiile inter,en4iil#r primare 6i "e!unare ale "tre"ului "unt !#mparate 6i
"unt #'erite
iei pentru pr#2re"ul a!e"tui #meniu.
Inter,enirea primar* a "tre"ului la l#!ul e mun!*& prin re2?nirea +#)ului "au
inter,enirea "!(im)*ril#r #r2ani-a4i#nale& a repre-entat "u)ie!tul a #u* intre !ele
mai re!ente
re!en-ii Par:e"8Spar:e"& ;<<3C Van er Hlin: et al.& $%%;=. O !#n!lu-ie "imilar* a
re-ultat in
am)ele re!en-ii@ inter,en4iile #r2ani-a4i#nale nu !#nu! la reu!erea "emni'i!ati,* a
"impt#mel#r e "tre" ale an2a+atului. De6i e"te # !#n!lu-ie imp#rtant*& ar eran+ant*&
e#are!e
V,i-iunea !#mun*& 2eneral*& !#n'#rm !*reia e>i"t* # ierar(ie a inter,en4iil#r 5n !are
pre,enirea
primar* tre)uie "* pre,ale-e a"upra inter,en4iil#r !e "e a>ea-* pe ini,i-iL 7Van er
Hlin: et al.&
$%%;=.
Opinia !#n'#rm !*reia m#alitatea pre'erat* e a reu!e "tre"ul la l#!ul e mun!* e"te
!ea e a m#i'i!a a!e"te a"pe!te "au a m#ului e #r2ani-are !e !reea-* "tre" pentru
an2a+a4i e"te
'unamental* 5n !er!et*rile pri,in "tre"ul la l#!ul e mun!* e#are!e re"pe!t* !ele
mai
imp#rtante te#rii. Spre e>emplu& te#ria "#li!it*ril#r 6i !#ntr#lului a lui Hara"e: 7;<1<=
"u2erea-*
!* prin!ipala !au-* a "tre"ului 6i "#li!it*rii an2a+atului e"te a!eea e a a,ea prea multe
"ar!ini !e
tre)uie "#lu4i#nate prin e!i-ii luate e an2a+at. Pentru a reu!e ni,elul "tre"ului
an2a+atului&
tre)uie 'ie "* reu!em "ar!inile 'ie "* 5m)un*t*4im !antitatea e e!i-ii !e tre)uie
luate e
an2a+at. n m# "imilar& te#ria per"#an*0meiu 7Caplan& et al.& ;<1F= e,ien4ia-* !*
"tre"ul la
l#!ul e mun!* pr#,ine in nep#tri,irea intre "ar!ini 6i an2a+at& a"t'el 5n!?t e'#rturile
e a
reu!e "tre"ul la l#!ul e mun!* ar tre)ui "* "e a>e-e pe !#re!tarea a!e"tei nep#tri,iri&
5n 2eneral
prin m#i'i!area a"pe!tel#r "ar!inil#r in pun!t e ,eere al 5n!*r!*rii& aut#n#miei
6.a.m..
n ni!iun !a-& te#riile pri,in "tre"ul la l#!ul e mun!* nu re!#man* e>pli!it
a*u2area
unui element a>at pe an2a+at 5n !arul inter,en4iil#r pentru pre,enirea "tre"ului la
ni,el primar.
A6a !um em#n"tra Van er Hlin: et al. 7$%%;= m#i'i!*rile la ni,el #r2ani-a4i#nal&
prin natura
a!e"t#ra& "#li!it* an2a+a4il#r a!!epte m#i'i!*rile impu"e !e p#t !au-a "tre". An2a+a4ii
p#t a,ea
ne,#ie e trainin2 6i a"i"ten4* pentru a0i a+uta "* "e aapte-e la n#ile rutine 6i la
rela4iile
interper"#nale& pe l?n2* ne!e"itatea e a "e "!(im)a per se$ A,?n 5n ,eere !* #
te#rie
'unamental* a "tre"ului e"te a!eea !* #ri!e tip e m#i'i!are e"te "tre"ant*&
inter,en4iile !e "e
a>ea-* pe m#i'i!area +#)ului ar putea !re6te ni,elul "tre"ului an2a+atului 5ntr0# "!urt*
peri#a*
e timp. n al #ilea r?n& m#i'i!area p#ate "!*ea ni,elul "tre"ului anumit#r an2a+a4i
7a!eia !e
!#n"ier* "!(im)*rile !a 'iin p#-iti,e=& ar p#t !re6te ni,elul "tre"ului anumit#r
an2a+a4i 7a!eia
!e !#n"ier* "!(im)*rile !a 'iin ne2ati,e=. A!e"t lu!ru "u2erea-* ne!e"itatea
pr#t#!#alel#r e
e,aluare !e in!lu anali-e e "u)2rup "au !e 5n!ear!* "* ienti'i!e an2a+a4ii !e au '#"t
a'e!ta4i& 5n
m# p#-iti, "au ne2ati,& e a!e"te inter,en4ii. n a!ela6i timp& m#i'i!*rile
#r2ani-a4i#nale p#t
"!*ea ni,elul "tre"ului pentru un 2rup e an2a+a4i& ar !re"! ni,elul "tre"ului pentru
alt 2rup e
an2a+a4i. PaMne et al. 7;<<<= a em#n"trat !* ten"iunea p"i(#l#2i!* m#erea-* rela4ia
intre
!ara!teri"ti!ile +#)ului 6i atituine 7"pre e>emplu "ati"'a!4ia pri,in l#!ul e mun!*=.
`i anume&
rela4ia are # inten"itate reu"* pentru an2a+a4ii !u un ni,el rii!at e "tre". Aut#rii
"u2erea-* !*
inter,enirea "tre"ului tre)uie& 5n primul r?n& "* a+ute an2a+a4ii "* "#lu4i#ne-e m#ti,ele
ten"iunii
7prin intermeiul "trate2iil#r #rientate !*tre ini,i= 5nainte e a 5n!er!a "* "!(im)e
elementele
"tre"ante in meiul e mun!*.
Nu "e a'irm* !* "#!iet*4ile nu tre)uie "* e'e!tue-e m#i'i!*ri #r2ani-a4i#nale.
Re-ultatele
mi>te ale literaturii e "pe!ialitate re'le!tea-* #ar 'aptul !* inter,en4iile
#r2ani-a4i#nale "unt
mult mai 2reu e 2?nit 6i e,aluat e!?t pr#2ramele e mana2ement al "tre"ului. Spre
e>emplu&
e"te apr#ape imp#"i)il "* e'e!tu*m un e>periment ae,*rat 5ntr0un meiu e lu!ru&
reparti-?nule
an2a+a4il#r anumit !#ni4ii 6i 'a!t#ri in e>teri#r. Or2ani-a4iile "unt entit*4i inami!e
6i une#ri
apar m#i'i!*ri !#n!urente 7ne!#ntr#la)ile= al*turi e inter,en4iile plani'i!ate. n
timpul e,alu*rii
p#"t0inter,en4ie& e"te i'i!il "* ienti'i!*m r#lul inter,en4iei plani'i!ate 6i a alt#r
m#i'i!*ri !e
p#t a,ea l#!.
Nu t#ate ,e6tile "unt ne2ati,e 5n !eea !e pri,e6te inter,en4iile #r2ani-a4i#nale la
ni,elul
"tre"ului. H#mpier et al. 7;<<3= a re!en-i#nat;% "tuii #lane-e re'erit#are la
pre,enirea
ni,elului primar e "tre" !e impli!* aten4ia a!#rat* m#i'i!*rii +#)ului&
mana2ementului
a)"en4el#r mei!ale& "au trainin2ului pentru 5m)un*t*4irea me!ani"mel#r e !#pin2.
Multe intre
"tuii au em#n"trat 5m)un*t*4iri la ni,elul a)"en4el#r mei!ale& iar )ene'i!iile
materiale au a,ut
# '#arte mare imp#rtan4*. Aut#rii au !#n!lu-i#nat !* inter,en4iile 5n!ununate e
"u!!e" e4in
urm*t#arele elemente !(eie@ 7i= ienti'i!area !lar* a "!#puril#r& "ar!inil#r& a
plani'i!*rii 6i
re"p#n"a)ilit*4il#rC 7ii= # ia2n#"ti!are 6i # anali-* a ri"!uril#r pentru a ienti'i!a
pr#)lemele
ma+#reC 7iii= !#m)inarea m*"uril#r pentru an2a+at 6i #rientate !*tre +#)C 7i,= # a)#rare
parti!ipati,* !u an2a+a4ii 6i !u impli!area mile mana2ementC 6i 7,= "u"4inerea t#p
mana2ement.
Murp(M 7;<<<= a reali-at # re!en-ie a "tuiil#r pri,in inter,en4iile #r2ani-a4i#nale 5n
#meniul "*n*t*4ii 6i a ienti'i!at # "erie e e'e!te p#-iti,e. De6i nu t#ate a!e"tea erau
e>trem e
6tiin4i'i!e& re-ultatele erau "u'i!ient e p#-iti,e pentru a atra2e aten4ia !er!et*t#ril#r 6i
pra!ti!ienil#r. Spre e>emplu& rem#elarea p#-i4iei 5ntr0# unitate !(irur2i!al* e F% e
paturi
7A)t" et al.& ;<<J= a u" la 5m)un*t*4iri at?t in pun!tul e ,eere al an2a+a4il#r !?t 6i
al
"ati"'a!4iei pa!ien4il#r. De a"emenea& # m#i'i!are am*nun4it* a "i"temului e
a!#rare 5n2ri+ire
pa!ien4i& al !*rei "!#p era "#lu4i#narea !#n'li!tel#r e r#luri& a reu" ni,elul "tre"ului&
a u" la #
mai )un* !##perare 5ntre a"i"tentele in "!(im)uri i'erite& 6i # mai mare "ati"'a!4ie la
l#!ul e
mun!*. n !ele in urm*& # re"tru!turare la un mare !entru mei!al in USA a !#nu"
la
#)4inerea unui 'ee)a!: 5m)un*t*4it& "ar!ini 5m)un*t*4ite& m#ti,a4ie intern* 6i
"ati"'a!4ie la l#!ul
e mun!* 7Par"#n" 8 Murau2(& ;<<J=.
Tre)uie men4i#nat 'aptul !* Murp(M 7;<<<= a !#n!lu-i#nat !* !ele trei elemente !e
"unt
ne!e"are pentru !a inter,en4ia #r2ani-a4i#nal* "* 'ie un "u!!e" O impli!area
an2a+a4il#r&
an2a+amentul mana2ementului 6i # !ultur* #r2ani-a4i#nal* )ine pu"* la pun!t O "unt
"imilare !u
in2reientele li"tate e H#mpier et al. 7;<<3=. Da!* a!e"te elemente lip"e"!& !(iar 6i
!ele mai
)ine 2?nite inter,en4ii p#t e6ua. Stuiile ,iit#are tre)uie "* in!#rp#re-e a!e"te
elemente 5n
!#n!eperea inter,en4iil#r #r2ani-a4i#nale e "tre" 6i tre)uie "* le e,alue-e !a
m#erat#ri e
pr#2rame e'i!iente.
&.A. COPIN>5UL B sau "u$ 0a"e$ 0a% s+resuui
Spre "'?r6itul anil#r N1% !#n!eptul e !#pin2 e,ine un a"pe!t !entral 5n !arul
!er!et*ril#r 5n #meniul "tre"ului p"i(#l#2i!& 5n 5n4ele2erea e'e!tel#r aapti,e e
"!urt* urat*& a
"t*rii "u)ie!ti,e e )ine 6i a "*n*t*4ii 7B*)an& ;<<3=. C#n'#rm te#riei tran-a!4i#nale
!#pin20ul
p#ate 'i e'init !a Ka!el e'#rt !#2niti, 6i !#mp#rtamental e a reu!e& "t*p?ni "au
t#lera
"#li!it*rile interne "au e>terne !are ep*6e"! re"ur"ele per"#naleL 7La-aru" 6i
F#l:man& ;<3J& p.
;J;=.
C#pin20ul par!ur2e trei etape@
;. Anti!iparea 7a,erti-area= O !?n "itua4ia p#ate 'i am?nat* "au pre,enit*& !?n
per"#ana "e
p#ate pre2*ti pentru !#n'runtare& !?n p#ate e,alua !#"tul !#n'runt*rii
$. C#n'runtarea 7impa!tul= O !?n are l#! r*"pun"ul& ree'inirea "itua4iei 6i
ree,aluarea
B. P#"t !#n'runtarea O !?n "e anali-ea-* "emni'i!a4ia per"#nal* a !eea !e "0a
5nt?mplat.
Tre!erea 5n re,i"t* a prin!ipalel#r "tuii ,i-?n !#pin20ul permite ienti'i!area un#r
pun!t i,er2ente. Primul pun!t "e re'er* la 2raul e !#n6tienti-are a e'#rturil#r e
a+u"tare. n
2eneral& "e !#n"ier* !* a+u"tarea e"te un r*"pun" !#n6tient la "timuli ne2ati,e
7La-aru" 6i
F#l:man& ;<3JC Enler 6i Par:er& ;<<%=. n a!ela6i timp& a+u"tarea !a '#rm* aaptati,*
5n,*4at*
impli!* e''#rt !#n6tient #ar a!* a '#"t pu4in pra!ti!at*. Pe e alt* parte& in!luerea
e !*tre unii
aut#ri a 'en#menel#r intrap"i(i!e enumite e p"i(anali-* me!ani"me e'en"i,e 5n
!arul
pr#!e"el#r e !#pin2 impli!* a!!eptarea lip"ei e'#rtului !#n6tient 6i ,#luntar 7Iaan&
;<11& ;<<BC
Vaillant& ;<11C Buntr#!: 6i ReM& ;<<%=. Cu t#ate a!e"tea& literatura e "pe!ialitate
ini!* !*
me!ani"mele e !#pin2 6i !ele e'en"i,e p#t 'i tratate !a 'iin i'erite. n a!e"t "en"&
ta)elul e
mai +#" pre-int* # !#mparare a !el#r #u* me!ani"me@
Ta)elul $ O C#mpararea me!ani"mel#r e !#pin2 !u me!ani"mele e'en"i,e 7!#'#rm
B*)an& ;<<3=
Me!ani"mele e !#pin2 Me!ani"mele e ap*rare
Pr#!e" !#n6tient 6i "u)!#n6tient Pr#!e" in!#n6tient
Pr#u"e 5n !#nta!t !u realitatea Pr#u"e la inter'a4a intre eu 6i i
Permit !#n'runtarea !u realitatea Di"t#r"i#n-a-a realitatea
Impli!* "t#p 6i per"pe!ti,e Impli!* aut#mati"mi
Orientate "pre pre-ent 6i ,iit#r Orientate "pre tre!ut
Cara!ter in'le>i)il Cara!ter ri2i& rituali-at
Permit e>primarea a'e!ti,* Bl#!(ea-* e>primarea a'e!ti,*
Pre!e "au "u!!e rea!4ia e "tre" Sunt pr#!e"e p#"t0a'e!ti,e
Orientate "pre !#ntr#lul "tre"#ril#r e>terni "au
interni
Orientate "pre )l#!area pul"iunil#r in"tintuale
interne
E'i!ien4* "itua4i#nal* Or2ani-are ierar(i!*@ mature ," imature
C#pin20ul tre)uie 6i p#ate 'i ,*-ut !a a!ele a!4iuni pe !are le 5ntreprine !ine,a pentru
a
'a!e 'a4* !u "u!!e" "itua4iil#r "tre"ante. De6i a!4iunea !#n"e!uti,* a mai mult#ri
"tre"#ri p#ate
a,ea e'e!te ne2ati,e a"upra Gell0)ein20ului unei per"#ane& "e p#ate a'irma !* a!* #
per"#an*
p#ate 'a!e 'a4* a!e"t#ra 7t# !#pe ^ a 'a!e 'a4* !u "u!!e"= !u "u!!e""& el "au ea p#ate
e,eni mult
mai re-i"tent* 6i !#mpetent* e!?t un ini,i !are nu a a,ut e a 'a!e !u at?t "tre" e0
a lun2ul
,ie4ii "ale 7CartGri2(t 8 C##per& ;<31=. C#pin20ul e''i!ient p#ate& e a"emenea&
tran"'#rma un
e,eniment "tre"ant 5ntr0unul !*ruia ini,iul reu6e6te "* 5i 'a!* 'a4*.
F#l:man 6i La-aru" 7;<3F& ;<3%= au ienti'i!at #u* tipuri e !#pin2 @
;. C#pin20ul '#!ali-at pe pr#)lem* O !are are !a" !#p re-#l,area 5n m# a!ti,e a
pr#)lemei
!u !are per"#ana "e !#n'runt*
$. C#pin20ul em#4i#nal O !are are !a #)ie!ti, reu!erea i"tre"ului em#4i#nal.
Ma+#ritatea tipuril#r e "tre" ne!e"it*& e !ele mai multe #ri& mai multe tipuri e
!#pin2&
e6i 5n 2eneral& ini,i-ii tin "* utili-e-e !#pin20ul '#!ali-at pe pr#)lem* !?n "imt !*
p##t 'a!e
!e,a !#n"tru!ti,e pentru a 'a!e 'a4* "itua4iil#r "tre"ante 5n m# !#n"tru!ti,. C#pin20ul
'#!ali-at
pe em#4ii e"te utili-at atun!i !?n # per"#an* "imte !* nu p#ate 'a!e 'a4* "itua4iei
"tre"ante.
Strate2iile e !#pin2 a!ti,e O !um ar 'i re-#l,area e pr#)leme 6i !*utarea "up#rtului
"#!ial O "unt !#n"ierate "trate2ii aaptati,e O 5n timp !e "trate2iile e !#pin2 e tip
e,itati, O
!um ar 'i ne2area "au 'u2a e "itua4ie O "unt !#n"ierate "trate2ii e-aaptati,e.
Utili-area
"trate2iil#r e tip e,itat, "unt !#n"ierate un 'a!t#r pentru "tre"". Utili-area repetiti,*
a
"trate2iil#r e !#pin2 a!ti,e u!e la aaptare. Aaptarea "e re'er* la pr#!e"ul pe
termen lun2 5n
!are ini,iual a!(i-i4i#nea-* "entimentul !* p#ate 'a!e 'a4* !u u6urin4a n#ii "itua4ii
!u !are "e
!#n'runt*.
&.A.1. E0i"iena "!(ing5uui
Un imp#rtant element m#ti,a4i#nal 5n "tuierea !#pin20ului "e )a-ea-* pe
!#n,in2erea !*
atun!i !?n m#alit*4ile e !#pin2 intr0# anumit* !ultur* "unt mai mult "au mai
pu4in e'i!iente
5n pr#m#,area "t*rii e )ine em#4i#nal* 6i 5n are"a)ilitatea !*tre # anumit* pr#)lem*
!au-at#are
e i"tre"& 6i !* a!ea"t* in'#rma4ie p#ate 'i utili-at* 5n e"i2n0ul un#r pr#2rame e
inter,en4ie
!are p#t a+uta #amenii "* 'a!* 'a4* 5n m# mai e'i!ient "tre"#ril#r in ,ia4a l#r. n
!iua a!e"tei
pr#mi"e re-#na)ile& pr#)lema etermin*rii e'i!ien4ei !#pin20ului r*m?ne una intre
!ele mai
!#mple-e pr#)leme 5n !er!et*rile in a!e"t #meniu 7S#mer'iel 8 M!Crae& $%%%=.
Parai2man !#nte>tual* a"upra !#pin20ului p#"tulea-* !* pr#!e"ele e !#pin2 nu "unt
5n
"ine )une "au rele 7La-aru" 8 F#l:man& ;<3J=. T#tu6i& pr#priet*4ile aapti,e ale
pr#!e"el#r e
!#pin2 tre)uie "* 'ie e,aluate 5n !#nte>tele "tre"ante "pe!i'i!e 5n !are ele apar. Un
anumit pr#!e"
e !#pin2 p#ate 'i e'i!ient 5ntr0# anumit* "itua4ie& 5n timp !e 5ntr0# alt* "itua4ie p#ate 'i
t#tal
ine'i!ient. n plu"& !#nte>tele "unt inami!e& a"t'el !* un pr#!e" e !#pin2 '#l#"it !u
e'i!ien4*
5ntr0un anumit m#ment p#ate 'i t#tal ine'i!ient 5ntr0un alt m#ment temp#ral. A"t'e&
p#ate 'i
e'i!ient !a # per"#an* "* "e an2a+e-e 5ntr0un !#pin2 '#!ali-at pe pr#)lem* 5naintea
unui e>amen&
ia ap#i 5ntr0un !#pin2 e ip i"tan4are 5n a6teptarea re-ultatel#r e>amenului
7F#l:man 8
La-aru"& ;<3F=.
&.C. BURNOUT5UL
Burn#ut0ul e"te # pr#)lem* re!urent* printre an2a+a4ii in -ilele n#a"tre 7Ma"la!(&
S!(au'eli 8 Leiter& $%%;C Darr& ;<<%& ;<</=& iar "tati"ti!ile arat* !* un num*r mare e
ini,i-i
"u'er* e pe urma a!e"tuia 7Leiter 8 Ma"la!(& ;<<3C Vanen)er2(e 8 Iu)erman&
;<<<=. Ca un
r*"pun" la a!ea"t* pr#)lem*& # mare ,arietate e pr#2rame e inter,en4ie au '#"t
e-,#ltate
7S!(au'elu& ;<<FC ,an Dieren#n:& S!(au'eli 8 Bruun:& ;<<3=.
Burn#ut0ul repre-int* # pr#)lem* "eri#a"* a "#!iet*4ii m#erne& !are nu "e re'le!t*
#ar 5n
pr#)leme la l#!ul e mun!* O !um ar 'i !re6terea num*rului e -ile e !#n!eiu
mei!al "au
a)"enteei"m 7Leiter 8 Ma"la!(& $%%%= O !i 6i printr0un num*r !re"!ut e pr#)leme
mintale
7Leiter 8 Ma"la!(& ;<<3=. Supra5n!*r!area la l#!ul e mun!* 6i pre"iunea timpului "0
au #,eit a
'i ante!eente ma+#re ale )urn#ut0ului 7Lee 8 A"('#rt(& ;<</=. Ma"la!( 6i Leiter
7;<<1= "u"4in
!* )urn#ut0ul "e at#rea-* unei nep#tri,iri pe # peri#a* 5nelun2at* e timp 5n rela4ia
ini,il#!
e mun!*. El apare atun!i !?n "upra5n!*r!area e"te !#m)inat* !u # lip"* "e !#ntr#l
per"#nal&
re!#mpen"e in"i'i!iente& lip"a !#re!tituinii& K"par2ereaL !#munit*4ii e la l#!ul e
mun!* "au
,al#ri a'late 5n !#n'li!t 7Ma"la!( 8 Leiter& ;<<<=. n m# "imilar& S!(au'eli
7S!(au'eli&
Dieren#n: 8 ,an G#rp& ;<</= "u2era !* )urn#ut0ul "e at#rea-* per!ep4iei
e-e!(li)rului intre
!#ntri)u4ia per"#nal* la l#!ul e mun!* 6i !#ntri)u4ia #r2ani-a4iei 'a4* e ini,i. Un
ini,i !are
e>perien4ea-* )urn#ut la l#!ul e mun!* tine "* 56i tran"'ere a!ea"t* "tare 6i 5n ,ia4a
'amilial*
7Leiter 8 Durup& ;<</=.
E>i"t* !?te,a m#ti,e pentru !are !er!et*rile 5n #meniul )urn#ut0ului "unt imp#rtante
6i
au p#ten4ialul "* !#ntri)uie la 5n4ele2erea "*n*t*4ii& per'#rman4ei 6i a !#n"e!in4el#r
"tre"ului la
l#!ul e mun!*. n primul r?n& )urn#ut0ul are # mare pre,alen4* 5n 4*rile e-,#ltate 6i
pre-int*
!#"turi !#n"iera)ile in pun!te e ,eere e!#n#mi!& "#!ial 6i p"i(#l#2i! pentru
an2a+a4i. n al
#ilea r?n& )urn#ut0ul e"te '#arte "ta)il atun!i !?n e"te "tuiat la inter,ale e timp
i'erite !(iar
la a!eea6i ini,i-i. n al treilea r?n& natura !r#ni!* a )urn#ut0ului nu "e at#rea-*
un#r !au-e
2eneti!e "au e per"#nalitate& !i un#r !ara!teri"ti!i rela4i#nate !u mun!a "au !u 'a!t#ri
le2a4i e
meiul 'amilial 7Be::er& Cr##m 8 Bre""er& $%%F=.
&.C.1. Dei$i+area "!n"e(+uui
E>i"t* mai multe e'ini4ii ate !#n!eptului e )urn#ut. Prima "erie e arti!#le pri,in
)urn#ut0ul a ap*rut 5n anii a1%. Freuen)er2er 7;<1F=& 5n a!ti,itatea "a p"i(iatri!*& a
#)"er,at !*
mul4i intre ,#luntarii !u !are lu!ra e>perien4iau # epui-are em#4i#nal* 2raual* 6i #
pierere a
m#ti,a4iei 6i an2a+amentului. A!e"t pr#!e" "0a e"'*6urat pe peri#aa unui an 6i a '#"t
5n"#4it e a
mare ,arietate e "impt#me mentale 6i 'i-i!e. Pentru a e>pli!a a!ea"t* "tare mintal* e
e>pui-are&
el a '#l#"it un termen !are 5n m# !#l#!,ial era utili-at pentru a 'a!e re'erire la
e'e!tele a)u-ului
!r#ni! e r#2uri@ K)urn#utL. El a e'init )urn#ut0ul prin a!ea "tare e epui-are 'i-i!*&
em#4i#nal* 6i mintal*& "la)a impli!are la l#!ul e mun!*& e-umani-are 6i iminuarea
"u!!e"ului.
C(erni"" 7;<3%& p. ;JF= e'inea )urn#ut0ul !a a!el Kpr#!e"" 5n !are un ini,i ei!at
anteri#r
mun!ii "ale e,ine neimpli!at !a r*"pun" la "tre"ul "au !#n"tr?n2erile tr*ite la l#!ul e
mun!*L.
P#tri,it lui EelGi!( 6i Br#":M 7;<3%& p. ;/$= )urn#ut0ul are l#! 5n J "taii 6i e"te
e'init e
a!e6tia !a # Kpierere pr#2re"i,* a ieali"mului& "!#puril#r& ener2iei 6i pre#!up*rii !a
re-ultat al
!#ni4iil#r e mun!*L. Ma"la!( 6i 9a!:"#n 7;<3;a& p. ;%%= e'ine"! )urn#ut0ul !a un
K"inr#m e
epui-are em#4inal* 6i !ini"m !are are l#! 5n m# 'e!,ent la ini,i-ii !are mun!e"! 5n
#menii
!are au le2*tur* !u pu)li!ulL. Pine" 6i Ar#n"#n 7;<33& p. ;;= !ara!teri-ea-* )urn#ut0ul
!a K#
"tare 'i-i!*& em#4i#nal* 6i mintal* e eupui-are pr#,#!at* e # impli!are em#4i#nal*
"#li!itan4*
e lun2* urat*L. Fin2leM 7;<<F= e"!rie )urn#ut0ul !a 'iin mai e2ra)* un pr#!e""
e!?t #
!#ni4iei 'i>* !are 5n!epe 2raual 6i a,an"ea-* 5n inten"itate e0a lun2ul timpului.
A!e"t pr#!e"
in!lue e>punerea 2raual* la !#n"tr?n2erile l#!ului e mun!*& iminuarea
ieali"mului 6i 5n
'inal piererea "a.
Burn#ut0ul "e e-,#lt* la l#!ul e mun!* 6i apare pre,alent atun!i !?n e>i"t* #
nep#tri,ire 5ntre natura mun!ii 6i natura per"#anei !are 'a!e mun!a 7Ma"la!( 8
Leiter& ;<<1=.
Burn#ut0ul p#ate 'i !#relat !u ,?r"ta 6i e>perien4a. Lip"a eprineril#r 6i e>perien4a
in"u'i!ient*
p#ate e>pli!a i'eren4a e ,?r"t* 5n ni,ele e )urn#ut& e#are!e tinerii au mai pu4in*
e>perien4*
7Gilli2an& ;<3$C R#Ge& $%%%=.
Burn#ut0ul e"te& 5n 2eneral& ,*-ut !a 'iin un "inr#m !ara!teri-at e trei imen"iuni@
7a=
epui-area em#4i#nal*& 7)= eper"#nali-area 6i 7!= "entimentul !* reali-*rile per"#nale
"unt
minime 7Ma"la!(& $%%;C Ma"la!( 8 Leiter& ;<<1=. Cele trei imen"iuni "unt e"!ri"e
pe lar2 5n
!ele !e urmea-*@
a! "puizarea emoional
Prima !#mp#nent* a )urn#ut0ului e"te epui-area em#4i#nal*. Epui-area em#4i#nal*
e"te
!#n"ierat* !ea mai imp#rtant* !#mp#nent*. Ea e"te K!ara!teri-at* e # lip"* e
ener2ie 6i e
"entimentul !* re"ur"ele em#4i#nale "unt epui-ate. A!e"te "entimente !#e>i"t* !u alte
"entimente
!um ar 'i 'ru"trarea 6i ten"iunea.L 7C#rer 8 Dau2(ertM& ;<<B& p. /JJ=.
Leiter 6i Ma"la!( 7;<33& p. B%%= "u"4ineau !* epui-area em#4i#nal* K"e re'er* la
"entimentul e a 'i epui-at 6i "e!at em#4i#nal in !au-a !#nta!tel#r permanente !u alte
per"#aneL. A!ea"t* epui-are em#4i#nal* p#ate 'i #)"er,at* la ni,el 'i-i! prin
"impt#me pre!um
#)#"eal* !(iar la tre-ire in "#mn "au lip"* e ener2ie 5n a reali-a "ar!ini 7Ma"la!( 8
Leiter&
;<<1=. C#re" 6i D#u2(ertM 7;<<B= "u"4in !* e>i"t* !?4i,a terminan4i ai epui-*rii
em#4i#nale&
!um ar 'i@ "upra5n!*r!area !u "ar!ini la l#!ul e mun!*& !#n'li!tul e r#l 6i rela4iile
interper"#nale.
Supra5n!*r!area e"te e'init* !a Kper!ep4ia unei !antit*4i e>!e"i,e e mun!* !are
tre)uie
reali-at* 5ntr0un anumit inter,al temp#ralL 7P#Gell& ;<<B& p. FB=. A!e"ta e"te&
pr#)a)il& unul
intre !ei mai puterni!i ini!at#ri ai lip"ei e p#tri,ire intre per"#an* 6i p#"t.
C#n'li!tul e r#l e"te a #ua "ur"* a epui-*rii em#4i#nal*. N#ul an2a+at&
"uperentu-ia"t& "e
a6teapt* !a n#ul l#! e mun!* "* 'ie plin e pr#,#!*ri. A!e"te e>pe!tan4e "e p#t a'la 5n
!#n'li!t
!u an2a+a4ii mai ,e!(i in !arul #r2ani-a4iei. Re!#n!ilierea a!e"t#r i'eren4e p#ate
u!e la
'ru"trare "au epui-are em#4i#nal* 79a!:"#n& S!(Ga) 8 S!(uler& ;<3/=. E>pe!tan4ele
per"#nale
p#t a*u2a la r?nul l#r epui-are em#4i#nal*. Ieea e a a,ea e>pe!tan4e nereali"te la
l#!ul e
mun!* 6i 6#!ul realit*4ii e a ,eea !* a!e"tea un ,#r putea 'i 5neplinite p#ate au!e
un 2ra
rii!at e 'ru"trare. La ini,i-ii& !are "unt ei!a4i !arierei l#r 6i !#n"ier* !ariera
!entrul
uni,er"ului l#r& ri"!ul e a "u'eri e epui-are em#4i#nal* e"te mai mare. A treia "ur"* a
epui-*rii
em#4i#nale "unt rela4iile interper"#nale !are repre-int* !(eia e a+ut#r a
pr#'e"i#ni6til#r. A!ea"ta
p#ate u!e la epui-are em#4i#nal*& mai ale" atun!i !?n a!e"te rela4ii "unt inten"e 6i
em#4i#nante.
#! $epersonalizarea
Deper"#nali-area !#n"tituie a #ua !#mp#nent* a )urn#ut0ului. Ea apare !a r*"pun"
ire!t
la 'a!t#rii e "tre" e la l#!ul e mun!*. E"te !ara!teri-at* e # eta6are e mun!* 6i
#ameni.
Pentru !ei !are mun!e"! !#t la !#t !u !ei in +ur& a!ea"ta e"te rele,at* prin 'aptul !*
tratea-*
#amenii !a #)ie!te imper"#nale.
c! %educerea implinirii personale
A treia 6i ultima !#mp#nent* a )urn#ut0ului& enumit* reu!erea implinirii per"#nale&
e"te !ara!teri-at* prin 'aptul !* ini,i-ii e-,#lt* # per"pe!ti,* ne2ati,* e"pre ei
5n6i6i 6i
a)ilit*4ile l#r pr#'e"i#nale. Ini,iul 5n !au-* "e "imte nepr#u!ti, 6i neimpli!at
a'e!t?n a"t'el
pr#u!ti,itatea "a la l#!ul e mun!* 7C#re" 8 D#u2(ertM& ;<<B=. C?n un an2a+at "e
"imte
ne"i2ur& a!ea"t* ne"i2uran4* ampli'i!* "tre"ul 6i !#n"tr?n2erile pe !are a!e"ta le
re"imte. n a!e"te
"itua4ii elAea e-,#lt* # ne,#ie puterni!* e a primi a"i2ur*ri in partea !el#rlal4i "au
e,ine
e>trem e meti!ul#" 5n mun!a "a. C?n a!ea"t* "tare per"i"t*& e>i"t* ri"!ul !a per"#ana
"* e,in*
e>trem e !#n'u-*.
&.C.&. Pre3aena :urn!u+5uui
n multe 4*ri e-,#ltate& !um ar 'i SUA& Olana 6i UH& num*rul a!!ientel#r
rela4i#nate
!u "tre"ul la l#!ul e mun!* 6i a !#mpen"a4iil#r a'erente a !re"!ut !#n"iera)il 5n
ultimii ani
7S!(au'eli 8 En-mann& ;<<3=. n unele 4*ri& #)#"eala !r#ni!* are # )a-* le2al* 5n !are
an2a+a4ii
"unt !#mpen"a4i 7S!(au'eli& $%%F=. A6a !um remar!au Be::er 6i !#la). 7$%%F=&
)urn#ut0ul
repre-int* !el mai pre,alent ia2n#"ti! 5n !ate2#ria pr#)lemel#r e "*n*tate
p"i(#l#2i!*&
pr#)leme !are pr#,#a!* a)"en4e pe m#ti, e )#al* 5n 4*ri pre!um Olana. n Sueia&
)urn#ut0ul
e"te utili-at !a ia2n#"ti! pe !erti'i!atele mei!ale 7Iall"ten& $%%F=. S!(au'eli 6i
En-mann 7;<<3=
e"timea-* !* apr#>imati, J01E in p#pula4ia '#r4ei e mun!* in Olana "u'er* e
'#rme "e,er*
e )urn#ut. Cer!et*rile e'e!tuate e S!(au'eli 6i En-mann 7;<<3= pe # p#pula4ie
e>trem e
"emni'i!ati,* in Olana& !er!et*ri !are "0au '#!u"at pe ienti'i!area "impt#mel#r
a"#!iate !u
)urn#ut0ul O !um ar 'i@ "entimentul e u-ur* p"i(#l#2i!*& "entimentul !* per"#ana nu
mai
i"pune e "u'i!iente re"ur"e em#4i#nale pentru a 'a!e 'a4* "itua4iil#r !u !are "e
!#n'runt* O au
rele,ant !* pre,alen4a a!e"tui 'en#men e"te e 1&JE 5n Sueia& 6i !u un pr#!ent
a"em*n*t#r 5n
Finlana. Pre,alen4a 'en#menului 5n Olana& Sueia 6i Finlana e"te repre-entati,
pentru
pre,alen4a 2eneral* a 'en#menului 5n 4*rile e-,#ltate e!#n#mi!. Apli!?n a!eea6i
met##l#2ie&
Hri"ten"en& B#rrit-& Villa"en 8 C(ri"ten"en 7$%%F= au em#"ntrat !* pre,alen4a
a!e"tui
'en#men 5n Danemar!a e"te e apr#>imati, ;%E.
&.C.*. Na+ura "r!ni"% a :urn!u+5uui
Trei in !ele patru !#ntri)u4ii ma+#re le2ate e a!e"t "u)ie!t 7Tari"& Le Blan!&
S!(au'eli
8 S!(reur"& $%%FC Hri"ten"en et al.& $%%F C Ial)e"le)en 8 Demer#uti& $%%F= ini!*
n#i
in'#rma4ii !are "u"4in natura !r#ni!* a )urn#ut0ului. E,aluat e0a lun2ul timpului prin
"tuii
l#n2ituinale& )urn#ut0ul a pre-entat !#rela4ii meii 6i rii!ate e0a lun2ul timpuliu.
C#rela4iile
tran"temp#rale "e "ituau 5ntre .F%0./%& !(iar 6i pe peri#ae e timp e 3 ani& a6a !um
ini!* 6i
"tuiile lui Tari" 6i !#la). 7$%%F=. A!e"te re-ultate "u2erea-* !* 5n !iua ,aria)ilel#r
!ulturale 6i
temp#rale& 'en#menul )urn#ut pre-int* # "ta)ilitate remar!a)il*& !eea !e ,aliea-*
natura "a
!r#ni!*. Re-ultatele te"t0rete"t reali-ate e Hri"ten"en 6i !#la). 7$%%F=& prin
intermeiul n#ului
intrument e m*"urare a )urn#ut0ului 6i anume In,entarul e Burn#ut C#pen(a2a
7C#pen(a2en
Burn#ut In,ent#rM& CBI= au! #,e-i "uplimentare !are "u"4in natura !r#ni!* a
)urn#ut0ului
&.C.A. Ce (re-i"e :urn!u+5u D
Natura !r#ni!* a )urn#ut0ului rii!* 5ntre)area a!* a!e"ta e"te rela4i#nat !u t#ate
a"pe!tele le2ate e mun!* "au imp#tri,* e"te rela4i#nat !u prei"p#-i4ii ale
per"#nalit*4ii "au
ini!i 2eneti!i. De#are!e !er!et*rile re!ente nu "ta)ile"! a!e"te !#ne>iuni 5n m#
e>pli!it& ,#m
5n!er!a "* r*punem a!e"tei 5ntre)*ri '*!?n apel la literatura e "pe!ialitate !#ne>*.
Ma+#ritatea
!er!et*ril#r "u2erea-* !* meiul mun!ii& mai ale" "upra5n!*r!area& "unt mai puterni!
rela4i#nate
!u )urn#ut0ul e!?t 'a!t#rii e per"#nalitate !um ar 'i neur#ti!i"mul "au 'a!t#rii
em#2ra'i!i !um
ar 'i ,?r"ta 7Lee 8 A"('#rt(& ;<</C S!(au'eli 8 En-mann& ;<<3=. Utili-?n # m*"ur*
a epui-*rii
em#4i#nale& un "tuiu re!ent reali-at pe 2emeni a ini!at !* 'a!t#rii 2eneti!i nu "unt
imp#rtan4i 5n
e>pli!area )urn#ut0uluiC !u t#ate a!e"tea& "tuiul a e,ien4iat e>i"ten4a unui !lu"ter
'amilial
pentru )urn#ut at#rat 'a!t#ril#r e meiu& !lu"ter !are e>pli!* $$E in ,arian4a
t#tal*
7Miel#rp& Stu))e& Cat( 8 B##m"ma& $%%F=. A!e"te re-ultate "unt 5n !#n!#ran4*
!u !ele
e,ien4iate e "tuiile lui Be::er 6i !#la). 7$%%F= !#n'#rm !*ruia num*rul e !#pii in
'amilie
e"te !#relat ne2ati, !u epui-area em#4i#nal*. Cu t#ate a!e"tea& un alt "tuiu reali-at pe
2emeni
7Fit-patri!:& Ree& G#l)er2 8 Bu!(Gal& $%%J= O utili-?n # m*"ur* a #)#"elii
e>!e"i,e "au
epui-*rii O a rele,at # a"#!iere 5ntre #)#"eala prelun2it* 6i )#lile e inim* rap#rtate
7up*
!#ntr#lul ,aria)ilel#r em#2ra'i!e 6i a epre"iei=C !u t#ate a!e"tea& rela4ia nu a '#"t
in'luen4at* e
un 'a!t#r 2eneti! !#mun& a!e"ta "u"4in?n "tuiile lui Milet#rp 6i !#la). 7$%%F=.
&.C.C. Dis+anarea $en+a% "a as(e"+ "en+ra a :urn!u+5uui
C#n!eptul e )urn#ut p#ate 'i m*"urat prin In,entarul e Burn#ut Ma"la!( 7Ma"la!(
Burn#ut In,ent#rM& MBIC Ma"la!( 8 9a!:"#n& ;<3;=C MBI m*"#ar* a"pe!te le2ate e
epui-area
em#4i#nal*& eper"#nali-are 6i "u!!e"ul per"#nal reu" !a a"pe!te !entrale ale
)urn#ut0ului. n
!er!et*ri re!ente& !#mp#nenta e a '#"t 5nl#!uit* e K!ini"mL 7S!(au'eli et al.& ;<</=
"au
Keli)erareL 7Demer#uti et al.& $%%;=& re'le!t?n a"t'el 'aptul !* )urn#ut p#ate ap*rea 6i
5n a'ara
!#nte>tului mun!ii. N#ul in"trument e m*"ur* a )urn#ut0ului pr#pu" e Hri"ten"en et
al. 7$%%F=
"e '#!ali-ea-* pe epui-are 6i e>!lue eper"#nali-area 6i reu!e "u!e"ul per"#nal in
!#n!eptuali-area l#r pri,in )urn#ut0ul. Cu t#ate a!e"tea& interpretarea !#n'#rm !*reia
eper"#nali-area p#ate 'i pri,it* !a # "trate2ie e !#pin2 nu repre-int* un ar2ument
"u'i!ient e
puterni! pentru a e>!lue eper"#nali-area in !arul !#n!eptului e )urn#ut.
Dimp#tri,*& "e
pare !* a!ea"t* "trate2ie "pe!i'i!* e !#pin2 e"te elementul e"en4ial al )urn#ut0ului O
pe l?n2*
#)#"eal* 6i epui-are.
Pe l?n2* intre)area a!* eper"#nali-area p#ate 'i !#n!eptuali-at* !a # !#mp#nent* a
)urn#ut0ului& i"!u4ia pri,in e>perien4a eper"#nali-*rii impli!* # alt* iee !entral*
5n
p"i(#l#2ia "*n*t*4ii #!upa4i#nale& 6i anume r#lul e a !rea i"tan4a mental* intre #
per"#an* 6i
!erin4ele 7em#4i#nale= ale unui l#! e mun!*. Deper"#nali-area are r#lul e a 'i #
"trate2ie e
!reare a i"tan4ei !are p#ate 'i utili-at* 5n "!utirea 'a4* e mun!*. Deper"#nali-area&
!ini"mul 6i
eli)erarea au 5n !#mun pr#!e" mintal e i"tan4are a per"#anei 'a4* e !eea !e "e
5nt?mpl* la
l#!ul e mun!*. De e>emplu& !lientul p#ate 'i ,*-ut 5ntr0# manier* eper"#nali-at* 6i
a"t'el
"ar!inile !are pre"upun intera!4iune !u a!e"ta p#t 'i reali-ate 5n m# Kme!ani!L.
Re-ultatele !er!et*ril#r 5n #meniul pr#!e"el#r e re!uperare 6i re'a!ere "u2erea-* !*
i"tan4area mental* 76i 'i-i!*= a unei per"#ane e mun!a "a 5n timpul petre!ut 5n a'ara
#rel#r e
pr#2ram p#ate 'i )ene'i! pentru "*n*tarea mintal* 6i "tarea e )ine a ini,i-il#r. De
e>emplu& un
"tuiu !la"i! al lui De"tman 6i Een 7;<<1= a ar*tat !* "impt#mele e )urn#ut "!a pe
peri#aa
,a!an4el#r& ai!* atun!i !?n ini,i-ii nu mer2 la "er,i!iu. Cu t#ate a!e"tea& "tuiile
reali-ate e
S#nnenta2 6i BaMer 7in pre""= au ilu"trat !* ini,i-ii nu reu6e"! "* "e eta6e-e
7p"i(#l#2i!= t#tal
e pr#)lemele e "er,i!iu #at* ple!a4i e la "er,i!iu "au #at* a+un6i a!a"*. Cu t#ate
a!e"tea&
2?nurile le2ate e "er,i!iu nu "unt 5nt#teauna 5n etrimentul ini,i-il#r. Re'le!tarea
a"upra
pr#)lemel#r e "er,i!iu 5ntr0un m# mai p#-iti, 7e e>emplu& '#!ali-area pe a"pe!tele
p#-iti,e
ale l#!ului e mun!* 6i pe #p#rtunit*4ile pe !are a!e"ta le #'er*= p#ate a,ea un impa!t
p#-iti, 5n
pri,in4a reu!erii epui-*ri up* "'?r6itul e "*pt*m?n* li)er 7Frit- 6i S#nnenta2&
$%%F=.
&.C.E. Ins+ru$en+e #e $%surare a :urn!u+5uui
O mare parte a literaturii e "pe!ialitate 5n #meniul )urn#ut0ului a tratat pr#)lema
m*"ur*rii "ale. A!e"te !er!et*ri "0au '#!ali-at 5n marea l#r ma+#ritate pe aut#e,aluare
in partea
"u)ie!4il#r. n !ele !e urmea-* ,#m pre-enta !ele mai !ele)re in"trumente e-,#ltate
e0a lun2ul
timpului.
$.1.3.;. In,entarul e Burn#ut Ma"la!( 7Ma"la!( Burn#ut In,ent#rM& MBI=
Cel mai !ele)ru in"trument e m*"urare a )urn#ut0ului& MBI a '#"t e-,#ltat 5n anii
N3%
e !*tre Ma"la!( 6i 9a!:"#n 7;<3;= 6i "e )a-ea-* pe un m#el )a-at pe !ei trei 'a!t#ri
ai )urn#utului
6i in!lue "!ale !are m*"#ar*@ epui-area em#4i#nal*& eper"#nali-area 6i ap#rtul
per"#nal. n
-ilele n#a"tre e>i"t* trei ,er"iuni ale MBI O # ,er"iune a MBI e-,#ltat* pentru a 'i
utili-at* 5n
#meniul "er,i!il#r& # ,er"iune e-,#ltat* pentru a 'i utili-at* 5n meiul #!upa4i#nal
eu!a4i#nal
6i # ,er"iune 2eneral* 7General Ser,i!e" S!ale= !are ,i-ea-* #!upa4iile !are nu impli!*
"er,i!ii !u
pu)li!ul. A!ea"t* ultim* ,er"iune a MBI re'le!t* m#ul 5n !are !#n!eptul e )urn#ut a
e,#luat
e0a lun2ul timpului. n timp !e la 5n!eputuri )urn#ut0ul a '#"t !#n!eput !a un
"inr#m !are era
rele,ant #ar pentru !ei a !*r#r mun!* pre"upunea intera!4iune !u !ei in +ur&
#meniul )urn#utului
a e,#luat in!lu-?n 6i a!ele #!upa4ii !are nu erau 5n #meniul "er,i!iil#r.
Stru!tura !el#r trei 'a!t#ri 7!u 'a!t#ri !#rela4i= e"te 5n m# remar!a)il in,aria)il* in
pun!t e ,eere !ultural& #!upa4i#nal& na4i#nal 6i al ,er"iunil#r MBI 7Lee 8 A"('#rt(&
;<<%C NMe&
Ditt 8 S!(r#eer& ;<<$C S!(au'eli& Ba::er& I##2uin& S!(aap 8 Hlaler& $%%;C
S!(utte&
T#ppinen& Halim# 8 S!(au'eli& $%%%C Tari"& S!(reur" 8 S!(au'eli& ;<<<=. E>i"t*
aut#ri !are au
"u2erat !* un m#el )i'a!t#rial O )a-at pe epui-are em#4i#nal* 6i eper"#nali-are O
p#ate 'i
"u'i!ient pentru a e>pli!a )urn#ut0ul 7Halliat(& $%%%=& at#rit* m#ului 5n !are
'a!t#rul Kap#rtul
per"#nalL e"te rela4i#nat 5n m# i'erit !u alte ,aria)ile #r2ani-a4i#nale 7!um ar 'i
"ati"'a!4ia
pr#'e"i#nal* 6i ei!a4ia 'a4* e #r2ani-a4ieC Lee 8 A"('#rt(& ;<</=. n timp !e
epui-area
mental* 6i eper"#nali-area "unt rela4i#nate !u alte re-ultate& ap#rtul per"#nal e"te mai
pu4in
!#relat !u a!e"tea. C#re" 6i D#u2(ertM 7;<<B= "u2erau !* a!ea"t* "u)"!al* pre-int*
a!e"te
re-ultate e#are!e ap#rtul per"#nal e"te mai e2ra)*l !#n!eptuali-at !a tr*"*tur* e
per"#nalitate
7"imilar* !u aut#e'i!ien4a= e!?t !a # !#mp#nent* a )urn#ut0ului.
O !riti!* ma+#r* au"* MBI0ului e"te a!eea !* el "e '#!ali-ea-* e>!lu"i, pe
!#mp#nenta
a'e!ti,* a epui-*rii em#4i#nale. O "erie e !er!et*ri 7Ine"& Ar#n"#n 8 Ha'rM& ;<3;C
S(inn& ;<3$=
e,ien4ia-* !* !#mp#nenta epui-*rii ar tre)ui "* in!lu* 6i a"pe!te le2ate e epui-area
!#2niti,*
6i 'i-i!* pentru a reu6i "* !uprin* natura !r#ni!* a epui-*rii !are urmare a "tre"ului
!r#ni! la
l#!ul e mun!*.
$.1.3.$. In,entarul e Burn#ut Olen)ur2 7Olen)ur2 Burn#ut In,ent#rM& OLBI=
Pentru a ,eni 5n 5nt?mpinarea pr#)lemel#r 5nt?lnite !u MBI& Demer#uti& Ba::er&
Hanta"
6i Vara:#u 7$%%$= au e-,#ltat un n#u in"trument enumit In,entarul e Burn#ut
Olen)ur2&
!are a6a !um arat* aut#rii i"pune e # )un* ,aliate e !#n"tru!t. OLBI "e )a-ea-*
pe un m#el
"imilar !elui utili-at 5n !#n"tru!4ia MBIC t#tu6i& el "e )a-ea-* #ar pe #u* "!ale 6i
anume@
epui-area 6i lip"a ap#rtuluiAimpli!*rii. Cea mai re!ent* ,er"iune OLBI e,aluea-*
epui-area nu
#ar in per"pe!ti,* a'e!ti,*& !i 6i in !ea !#2niti,* 6i 'i-i!*& 'iin a"t'el 5n
!#n!#ran4* !u
ultimele !er!et*ri in #meniul )urn#ut0ului 7Pine" et al.& ;<3;C S(inn& ;<3$=. A"t'el&
OLBI e"te
"uperi#r MBI& !#n!eptuali-?n a"pe!te ale )urn#ut0ului !are lip"e"! !u e"*,?r6ire
in !arul
MBI. OLBI e"te "imilar In,entarului e Burn#ut La"la!( O Ver"iunea e e,aluare
2eneral*
7MBI0GSC S!(au'eli& Leiter& Ma"la!( 8 9a!:"#n& ;<</=& prin 'aptul !* am)ele
in"trumente au
'#"t !#n"truite pentru a re'e!ta !#n!eptuali-area )urn#ut0ului !are nu "e re-um* la
ini,i-ii !are
lu!rea-* 5n #meniul "er,i!iil#r& 5ntre)*rile in !arul !(e"ti#narel#r 'iin apli!a)ile
tutur#r
!ate2#riil#r pr#'e"i#nale 7Demer#uti& Ba::er& Na!(reiner 8 S!(au'eli& $%%;=.
Ceea !e e"te intere"ant 6i tre)uie pun!tat e"te !* 5n timp !e MBI a '#"t e-,#ltat 5n
SUA
6i trau" 5n alte multe lim)i& OLBI nu a '#"t ni!i#at* utili-at pe un e6anti#n e
,#r)it#ri e
lim)* en2le-*. Ca urmare a a!e"tei limit*ri& e>i"t* '#arte pu4ine "tuii !are "* utili-e-e
OLBI pe
e6anti#ane e ,#r)it#ri e lim)* en2le-*C a!e"t lu!ru e"te e>pli!a)il prin 'aptul !*
"impla
trau!ere a "!alei nu e"te a!!epta)il* in pun!t e ,eere p"i(#metri!.
$.1.3.B. In,entarul e Burn#ut C#pen(a2a 7C#pen(a2en Burn#ut In,ent#rM& CBI=
Stru!tura e )a-* a CBI. CBI a ap*rut !a # rea!4ie a !#n"iera4iil#r e #rin te#reti!
!are
pun!tau p#"i)ilele !#n"e!in4e e "*n*tate ale an2a+a4il#r in #meniul "er,i!iil#r.
A"t'el& CBI "e
"tru!turea-* 5n +urul a trei imen"iuni& 6i anume@ )urn#ut0ul e #rin per"#nal&
)urn#ut0ul at#rat
mun!ii 6i )urn#ut0ul at#rat !lien4il#r. Cele trei p*r4i ale !(e"ti#narului au '#"t
!#n!epute pentru
a 'i apli!ate 5n #menii i'erite. ntre)*rile re2*"ite 5n !arul "!alei !are e,aluea-*
)urn#ut0ul
per"#nal au '#"t !#n!epute a"t'el 5n!?t "* p#at* 'i apli!ate 5n 2eneral tutur#r 'iin4el#r
umane O
e"te # "!al* 2eneri!* 5n ae,*ratul "en". S!ala e e,aluare a )urn#ut0ului a"#!iat
mun!ii p#rne6te
e la premi"a !* re"p#nen4ii pre"tea-* # mun!* pl*tit* e #ri!e 'el. Ultima "!al*& e
e,aluare a
)urn#ut0ului at#rat !lien4il#r in!lue termenul !lient O "au al4i termeni rela4i#na4i
7!um ar 'i@
pa!ient& "tuent et!.=. C(e"ti#narul i"tin2e 5ntre a mun!ii !u !lien4ii& !#n"umat#rii
"au !#le2ii.
C#n"iera4ii te#reti!e. A"pe!tele !entrale ale CBI "unt@ #)#"eala 6i epui-area. A!ea"t*
per"pe!ti,* e"te 5n !#n!#ran4* !u e-,#ltarea 5n timp a !#n!eptului e )urn#ut 6i !u
e'ini4ia
re!ent* a !#n!eptului #'erit* e S!(au'eli. n $%%;& S!(au'eli 6i Green2la"" e'ineau
)urn#ut0ului
!a Ka!ea "tare e epui-are 'i-i!*& em#4i#nal* 6i mental* !are re-ult* !a urmare a
impli!*rii e
lun2* urat* 5n "itua4ii "#li!itante em#4i#nal la l#!ul e mun!*L 7S!(au'eli 6i
Green2la""& $%%;&
p. F%;=. A!ea"t* e'ini4ie e"te apr#ape ienti!* !u !ea #'erit* e Pine" 6i Ar#n"#n 5n
;<33@ K#
"tare e epui-are 'i-i!* 6i em4i#nal* !au-at* e impli!area pe termen lun2 5n "itua4ii
"#li!itante
in pun!t e ,eere em#4i#nalL 7Pine" 8 Ar#n"#n& ;<33& p. <=. S(ir#m& alt !er!et*t#r
e ,a-* 5n
#meniul )urn#ut0ului& "u"4inea !* #)#"eala 6i epui-area ar tre)ui "* 'ie !#n"ierate
a"pe!te
!entrale ale !#n!eptului@ K5n m# "pe!i'i!& )urn#ut0ul "e re'er* la 5m)inarea #)#"elii
'i-i!e&
epui-*rii em#4i#nale 6i i"t#,ire !#2niti,*L 7S(ir#m& ;<3<& p. BB=. n timp !e K)ateria
e"!*r!at*L
r*m?ne meta'#ra imp#rtant* a )urn#ut0ului& e"te imp#rtant "* pun!t*m !* )urn#ut0ul
nu
5n"eamn* #ar #)#"eal* 6i epui-are& e#are!e 5n a!e"t !a- nu am a,ea ne,#ie e un
n#u !#n!ept.
A!e"tea tre)uie 5n4ele"e prin atri)uirea #)#"elii 6i epui-area 5ntr0un #meniu "pe!i'i!
al ,ie4ii
unui ini,i. Unul in a!e"te #menii e"te mun!a& iar unul 6i mai "pe!i'i! e"te mun!a
!u !lien4ii.
n !ele urmea-* ,#m etalia !ele trei imen"iuni ale CBI.
S!ala 2eneri!*@ Burn#ut0ul e #rin per"#nal. Ra4iunea !are a "tat la )a-a !#n"tru!4iei
a!e"tei "!ale a '#"t a!eea e a putea !#mpara ini,i-ii 5ntre ei ini'erent e #!upa4ia
pe !are
a!e6tia # au. Prin urmare& a!ea"t* "!al* '#"t !#n"truit* pentru a r*"pune la # 5ntre)are
"impl*@
KC?t e #)#"it "au epui-at e6tiXL De a!eea& a!ea"t* parte 2eneri!* a CBI p#ate 'i
enumit* 6i
#)#"eal*& epui-are "au #ri!e alt "in#nim. Cu t#ate a!e"tea& aut#rii au pre'erat "*
men4in* termenul
e )urn#ut pentru a "emnala !* a!ea"t* "!al* 'a!e parte in CBI. Dimen"iunea
per"#nal* e"te
e'init* up* !um urmea-*@ KBurn#ut0ul per"#nal repre-int* 2raul e #)#"eal* 6i
epui-are 'i-i!*
6i p"i(#l#2i!* pe !are # per"#an* # re"imteL. Cu t#ate a!e"tea& nu e"te "!#pul a!e"tei
"!ale "*
i"tin2* 5ntre #)#"eala "au epui-area 'i-i!* 6i !ea p"i(#l#2i!*.
Burn#ut0ul rela4i#nat !u mun!a. Burn#ut0ul rela4i#nal !u mun!a e"te e'init e aut#ri
!a
KGraul e #)#"eal* 6i epui-are 'i-i!* 6i p"i(#l#2i!* per!eput e # per"#an* 6i !are
e"te
rela4i#nat !u mun!aL. Cu t#ate !* "!#pul "!alei e"te e a e,ien4ia 2raul 5n !are #
per"#an*
atri)uie "impt#mele mun!ii pre"tate& "!ale nu are !a #)ie!ti, ienti'i!area unei rela4ii
!au-ale
e#are!e& e"te e la "ine 5n4ele"& !* e multe #ri e>i"t* p#"i)ilitatea !a ini,i-ii "*
atri)uie mun!ii
"impt#mele re"im4ite '*r* a a,ea un temei 6tiin4i'i! pentru a!ea"ta. C#mpar?n
re-ultatele
#)4inute e un ini,i la a!ea"t* "!al* !u !ele #)4inute la "!ala e e,aluare a )urn#ut0
ului
per"#nal& putem ienti'i!a 2raul 5n !are #)#"eala 6i epui-area "e at#rea-* "er,i!iului
"au alt#r
!au-e per"#nale !um ar 'i pr#)lemele 'amiliale& pr#)leme e "*natate et!.
S!ala e )urn#ut at#rat !lientului. A!ea"t* "!al* e"te e'init* e aut#ri up* !um
urmea-*@ TGraul e #)#"eal* 6i epui-are 'i-i!* 6i p"i(#l#2i!* !are e"te per!eput* e
ini,i !a
at#r?nu0"e mun!ii !u !lientulT. Termenul e !lient !ir!um"!rie # arie mai mare 5n
!are putem
in!lue 6i pa!ien4i& "tuen4i& ele,i et!.
CAPITOLUL *
CON@LICTUL MUNC B @AMILIE 'CM@) SI CON@LICTUL
@AMILIE 5 MUNCA
Mun!a p#ate 'i # e>perien4* '#arte "ati"'*!*t#areC pentru !ei mai mul4i intre n#i&
mun!a
e'ine6te # mare parte a ientit*4ii n#a"tre. Cu t#ate a!e"tea& une#ri mun!a e,ine
intru-i,*&
inter'er?n 5n m# pr#)lemati! !u unele a"pe!te ale ,ie4ii n#a"tre. C#n'li!tul mun!* O
'amilie
apare atun!i !?n ne,#ile 'amiliei 6i ne,#ile l#!ului e mun!* nu "e p#t 5mp*!a&
e#are!e timpul
6i e'#rtul "#li!itat e unul in a!e"te r#luri 'a!e "* 'ie '#arte i'i!il "* "e implinea"!*
!el*lalt.
Atun!i !?n apare 5n ,ie4ile #amenil#r& !#n'li!tul mun!* O 'amilie p#ate a,ea e'e!te
ne2ati,e
a"upra "*n*t*4ii 'i-i!e 6i p"i(i!e& a"upra ,ie4ii 5n 2eneral. Anumite tr*"*turi e
per"#nalitate 6i
anumite eprineri 5n,*4ate p#t meia "au e>a!er)a e'e!tele a!e"tui !#n'li!t. n !ele
in urm*&
an2a+at#rul are un r#l e meiat#r 5n !#n'li!tul mun!*0'amilie prin !rearea un#r
pr#2rame
'#rmale 6i prin "ta)ilirea unei !ulturi #r2ani-a4i#nale !are "* a+ute #amenii "* reu!*
"au "*
elimine !#n'li!tul mun!* O 'amilie in ,ie4ile l#r.
n $%%B& Carl"#n& Deer 6i Da"G#rt( e'ine"! !#n'li!tul mun!*0'amilie p#rnin e la
te#ria r#lului. A'irma4iile a!e"t#ra "e )a-ea-* pe re-ultatele "tuiil#r lui Maume 6i
I#u"t#n
7$%%;= 6i !ele ale lui SteGar 6i Dane" 7$%%;= !#n'#rm !*r#ra #u* "au mai multe
r#luri !are
!#n4in a6tept*ri e !#mp#rtamente i'erite& p#t u!e la un !#n'li!t e r#l. Citinu0i pe
Green(au"
6i Beutell 7;<3F=& aut#rii a'irm* !*& !#n'li!tul mun!*0'amilie 7CMF= e"te # '#rm* a
!#n'li!tului
e r#l in !are& !erin4ele unui r#l O e e>emplu Tmun!it#rT 0 inter'erea-* !u !erin4ele
unui alt r#l
T"#4AtataT 6i repre-int* m*"ura 5n !are ini,i-ii !#n"iera !* pre"iunile e r#l in
#meniile e
mun!* 6i 'amilie "unt in!#mpati)ile intr0# anumit* pri,in4a.
n ,reme !e "tuiile timpurii au pri,it !#n'li!tul mun!*0'amilie !a 'iin un !#n"tru!t
uniimen"i#nal& !er!et*ri re!ente au "u2erat # !#n!eptuali-are )iire!4i#nal*. In ;<<;&
Gute:&
Searle 6i Hlepa 'a! i"tin!4ia intre #u* tipuri e !#n'li!t mun!* 0 'amilie& p#rnin e
la !au-a
a!e"t#ra@ !#n'li!tul mun!*0'amilie 7CMF= !are ia na6tere prin inter'erenta !erin4el#r
e mun!*.
!u !erin4ele 'amiliale 6i !#n'li!tul 'amilie0mun!* 7CFM= !are apare atun!i !?n
!erin4ele
'amiliale inter'erea-* !u re"p#n"a)ilit*4ile l#!ului e mun!* 7ArMee& Fiel" 8 Lu:&
;<<<=.
Am)ele '#rme e !#n'li!t@ mun!*0'amilie 6i 'amilie0mun!* au 'ie!are !?te trei
!#mp#nente@
!#n'li!t )a-at pe timp 7CMF0timp=& !#n'li!t )a-at pe rea!4ia la "tre" 7CMF0rea!4ie= 6i
!#n'li!tul
)a-at pe !#mp#rtament 7CMF0!#mpp#rtament= 7Da,i Ell#M 6i Cat(erine Smit(&
$%%B=. Citinui
pe Step(en"#n 6i S#mmer 7;<</=& Carl"#n 6i Deer 7$%%B= a'irm* !*& 5n 'inal& !#n'li!tul
mun!*'amilie
pre-int* imen"iuni @ timp mun!*0'amilie 7CMF0timp=& timp 'amilie 0 mun!*
7CFMtimp=&
rea!4ia la "tre" mun!* 0'amilie 7CMF0rea!4ie=& rea!4ia la "tre" 'amilie0mun!*
7CFMrea!tie=&
!#mp#rtament mun!a 0 'amilie 7CMF0!#mp.=& !#mp#rtament 'amilie0mun!a 7CFM 0
!#mp.=.
Intr0# lu!rare in $%%B& Da,i Ell#M 6i Cat(erine Smit( etalia-* !ele trei !#mp#nente
ale
!#n'li!tului mun!*0'amilie lu?n 5n !#n"ierare re-ultatele "tuiil#r lui Green(au" 6i
Beutell
7;<3F=C IeIt- 7;<3/=.
A"t'el& !#n'li!tul )a-at pe timp 7CMF0timpACFM0timp= apare atun!i !?n r#luri
multiple
!#n!urea-* "imultan pentru timpul unei per"#ane iar peri#aa e timp petre!ut* intr0#
a!ti,itate
pre+ui!ia-* 5neplinirea unei alte a!ti,it*4i. Cau-e #r2ani-a4i#nale ale !#n'li!tului
)a-at pe timp
p#t 'i@ un pr#2ram e mun!a 5n!*r!at& in'le>i)il& et!.& iar !au-e 'amiliale 0 !#pii mi!i&
per"#ane in
2ri+*& am)ii parteneri lu!rea-* 'ull0time.
b C#n'li!tul )a-at pe rea!4ia la "tre" 7CMF O rea!4ie CFM 0 rea!4ie= apare atun!i !?n
rea!4ia la "tre" re-ultat* 5n urma impli!*rii 5ntr0unul in r#luri 'a!e i'i!il*
5neplinirea !erin4el#r
!eluilalt r#l. Simpt#me ale "tre"ului "unt@ ten"iune& an>ietate& ener,are& epre"ie&
irita)ilitate.
Cau-ele "tre"ului in meiul mun!ii@ am)i2uitate e r#l& ni,ele "!*-ute e "up#rt
"#!ial in
partea #r2ani-a4iei& pr#)leme e e-,#ltare a !arierei.
C#n'li!tul )a-at pe !#mp#rtament 7CMF0 !#mp CFM 0 !#mp= apare atun!i !?n
e>pe!tan4ele e !#mp#rtament ale unui r#l "unt in!#mpati)ile !u e>pe!tan4ele !eluilalt
r#l 7Da,i
Ell#M 8 Cat(erine Smit(& $%%B=. De e>emplu& 5n timp !e !#mp#rtamentul a2re"i,
p#ate 'i unul
a6teptat la l#!ul e mun!*& a!a"*& mem)rii 'amiliei "#li!it* !*lur* 6i aten4ie. Un #'i4er
!are 56i
tratea-* "#4ia 6i !#piii !a pe ni6te "u)#r#na4i p#ate 'i un !a- e inter'eren4* a
!#mp#rtamentului
e la mun!* 5n 'amilie.
Intr0# meta anali-* reali-at* 5n $%%%& Allen 6i !#la)#rat#rii au ar*tat !* a!e"t !#n'li!tul
mun!*0'amilie !#relea-* !u # "erie e rea!4ii la "tre"@ atituinale 7"ati"'a!4ia !u
mun!a=&
p"i(#l#2i!e 7epre"ia= 6i 'i-i!e 7"impt#me "#mati!e= 7Spe!t#r 6i !#la).& $%%J=.
Un "tuiu l#n2ituinal al lui Fr#ne& Ru""el 6i C##per in ;<<1& a ini!at 'aptul !*&
!#n'li!tele mun!* 0 'amilie pre-i! pr#)leme e "*n*tate iar !er!et*rile 5ntreprin"e e
!*tre
Hell#GaM& G#ttlie) 6i Bar(am in ;<<< au ar*tat !* a!e"te !#n'li!te !#relea-* 6i !u
rea!4iile la
"tre" !?t 6i !u inten4ia e a p*r*"i #r2ani-a4ia 7Hinnuen 6i !#la).& $%%B=.
*.1. Rea"ii ae "!n0i"+uui $un"%50a$iie
B.;.;. Starea e )ine 7Gell0)ein2=
Intr0un pr#ie!t e !er!etare in $%%B& C##per 6i !#la). pre"upun 'aptul !*& ini'erent
e
re2iunea 2e#2ra'i!* in !are pr#,in "u)ie!4ii& !#n'li!tul mun!a0'amilie 7CMF= ,a
!#rela ne2ati,
!u "tarea e )ine 7in en2le-* Iell-bein8= #pera4i#nali-at prin@ "ati"'a!4ia !u mun!a&
"*n*tatea
'i-i!* 6i p"i(i!*. De a"emenea& !#n'li!tul 'amilie0mun!* 7CFM= ,a !#rela ne2ati, !u
"ati"'a!4ia
'amilial* 6i "*n*tatea 'i-i!* 6i p"i(i!*. Am)ele tipuri e !#n'li!t ,#r !#rela p#-iti, !u
inten4ia e
a p*r*"i #r2ani-a4ia 7C##per& Allen& Spe!t#r& P#elman" 8 San!(e-& $%%B=.
B.;.$. S*n*tate 'i-i!* 6i p"i(i!*
P#rnin e la te#ria r#lului& "tuiile arat* !* !erin4ele !#n'li!tuale ale !el#r #u* r#luri
!entrale in ,ia4a unui ini,i !#nu! la "tre" 7C##per& Allen& Spe!t#r& P#elrnan" 8
San!(e-&
$%%B=. C#> !#n"iera !* "tre"ul e"te un pr#u" al !erin4el#r e>er!itate a"upra unui
ini,i 6i 5n
le2*tur* !u !are a!e"ta "imte !* nu p#ate e-,#lta me!ani"me e !#pin2 7S#mmer,ille
8
Lan2'#r& ;<<J=. Stuii e meta anali-* au ini!at 'aptul !* e>i"t* !#rela4ii intre
ni,elele rii!ate
ale !#n'li!tului mun!* 0'amilie 6i mani'e"t*rile p"i(#l#2i!e 6i 'i-i!e ale rea!4iei la
"tre" 7epre"ia&
an>ietatea& "up*rare=A "impt#me "#mati!e 7C##per& Allen& Spe!t#r& P#elman" 8
San!(e-& $%%B=.
Intr0un "tuiu l#n2ituinal in ;<<1 Fr#ne 6i !#la). au ar*tat !a "t*rile pr#a"te e
"*n*tate 'i-i!*
7(iperten"iunea= "au p"i(i!* 7epre"ia= !#relea-* 5n m# e#"e)it !u !#n'li!tul 'amilie
0 mun!*.
La a!elea6i !#n!lu-ii au a+un" 5n urma un#r "tuii& Fr#ne& Ru""ell 6i Barne"C
NetemeMer 6i !#la).
5n ;<</C Fr#ne 6i !#la). 5n ;<<$ 7C##per& Allen& Spe!t#r& P#elman" 8 San!(e-&
$%%B=. Stuiile
e'e!tuate e Heit( 8 S!(a''er 5n ;<3% 6i Pi#tr:#G":i 5n ;<1< au ar*tat !* an2a+a4i
tr*ie"! em#4ii
ne2ati,e !a@ ,in*& an>ietate& epre"ie atun!i !?n pre"iunile e la l#!ul e mun!*
7CMF= 5i
5mpiei!* 5n 5neplinirea re"p#n"a)ilit*4il#r le2ate e r#lurile 'amiliale 7Matt(eG"&
C#n2er&
Di!:rama& ;<</=. Re-ultate a"em*n*t#are au #)4inut Li"a Matt(eG"et 6i !#la). 5n
;<</.
B.;.B. Sati"'a!4ia 'amilial*
n unele "tuii& !#n'li!tul mun!*0'amilie 7CMF= a '#"t rela4i#nat ne2ati, !u "ati"'a!4ia
'amilial* 7AtMee& Lu:& Leun2& ;<<<C Hinnuen 8 Maun#& ;<<3C Fr#ne& Barne" 8
Farrell& ;<<JC
Ri!e& Fr#ne H#pelman& Green(au" 8 C#nn#llM& ;<3B=. E>i"t* 5n"* 6i "tuii 5n !are nu
"0a 2*"it
ni!i un tip e rela4ie 5ntre a!e"te #u* ,aria)ile 7Para"uraman& Pur#(it& G#"(al: 8
Beutell&
;<</=.
B.;.J. Sati"'a!4ia !u mun!*
Pentru L#!: 7;</<= "ati"'a!4ia 5n mun!* e"te m*"ura 5n !are e>pe!tan4ele pe !are un
ini,i le are 5n le2*tur* !u un l#! e mun!* "e a"eam*n* !u !eea !e ini,iul
prime6te e'e!ti,
e la a!el l#! e mun!*. In ;<<1& Spe!t#r e'ine6te a!e"t !#n!ept !a 'iin # atituine
!e re'le!t*
m*"ura 5n !are an2a+a4il#r le pla!e "au nu l#!ul l#r e mun!* 7Bru!:& TammM& Allen 6i
Spe!t#r&
$%%$=. Stuii !#nu"e e !*tre 9u2e& B#nreau 6i Bret-in 5n ;<<J 6i Beeian 6i !#la).
5n ;<33&
au ini!at 'aptul !* e>i"t* # !#rela4ie ne2ati,* 5ntre !#n'li!tul mun!*0'amilie 7CMF= 6i
"ati"'a!4ia
!u mun!a 7B#le" 6i Be)in& ;<</=. Sati"'a!4ia !u mun!a !#relea-* !u !#n'li!tul )a-at
pe
!#mp#rtament 6i mai pu4in !u !#n'li!tul )a-at pe timp 6i "tre". C#mp#nentele CFM
!#relea-*
mai pu4in !u "ati"'a!4ia 5n mun!a e!?t CMF. 7Spe!t#r 6i !#la).& $%%$=.
Re-ultate a"em*n*t#are au '#"t #)4inute e !*tre H#""e: 8 O-e:i 5ntr0# meta0anali-*
in
;<<3 7Bru!:& TammM& Allen 6i Spe!t#r& $%%$=. Alte "tuii reali-ate e !*tre 9u2e 6i
!#la). 5in
;<<J 6i Beeian 6i !#la). 5n ;<33 nu au 5n"* !#n'irmat a!e"te re-ultate. Se pre"upune
!* una in
!au-ele a!e"t#r i'eren4e ar 'i "e!t#rul e a!ti,itate i'erit 5n !are mun!e"! per"#anele
!uprin"e 5n
!er!et*ri 7B#le"& Be)in& ;<</= pre!um 6i #pera4i#nali-area ,ariat* a a!e"tui !#n!ept.
n literatura e "pe!ialitate #)"er,*m #u* m#alit*4i e m*"urare a "ati"'a!4iei !u
mun!a.
A)#rarea 2l#)al* m*"#ar* "ati"'a!4ia !u mun!a pe )a-a rea!4iei a'e!ti,e 2enerale 5n
le2*tura !u
l#!ul e mun!*. A)#rarea !#mp#-it* e>aminea-* patternul e atituini pe !are #
per"#an* 5; are
'a4* e mai multe 'a4ete ale mun!ii@ !#le2i& )ene'i!ii& !#ni4ii e mun!*& plata&
"uper,i-are&
natura mun!ii et!. 7Spe!t#r& ;<<1=.
B.;.J. Sati"'a!4ia !u ,ia4a
In ;<<<& ArMee 6i !#la). pr#pun "* '#l#"ea"!* "ati"'a!4ia !u ,ia4a !a 6i !#n!ept
#pera4i#nali-a)il al "t*rii e )ine "u)ie!ti,e& a!ea"ta repre-ent?n m*"ura 5n !are
ini,i-ii 56i
per!ep ,ia4a 5n m# 'a,#ra)il. Se pre"upune !a ni,ele p#-iti,e ale "ati"'a!4iei !u
mun!a 6i 'amilia
!#re"pun unui ni,el rii!at e "ati"'a!4ie !u ,ia4a 7I#Gar& ;<<$C ArMee& Fiel" 8
Lu:& ;<<<=.
B.;.F. Inten4ia e a p*r*"i #r2ani-a4ia
Stuiile au ar*tat 'aptul !a e>i"t* # !#rela4ie p#-iti,* 5ntre pre-en4a !#n'li!tului mun!*
'amilie 6i inten4ia e a p*r*"i #r2ani-a4ia 7Ca"!i#& ;<<;=. Fen#menul are un impa!t
e#"e)it mai
ale" 5n !a-ul 5n !are a!ei an2a+a4i p#"e* !un#6tin4e 6i a)ilit*4i !are "unt 2reu e 2*"it
pe pia4a
mun!ii 7mana2eri& in2ineri in #menii te(ni!e= 7Ca"!i#& ;<<;=.
*.&. R!u $!#era+!r a resurse!r !rgani-ai!nae /i 0a$iiae 'su(!r+ s!"ia)
asu(ra CM@
M#ele ale "tre"ului au ienti'i!at "up#rtul "#!ial !a 'iin # re"ur"* imp#rtant* "au un
me!ani"m e !#pin2 !are p#ate reu!e e'e!tele ne2ati,e ale "tre"#ril#r 7T(#ma" "i
Gan"ter&
;<<FC Carl"#n "i !#l.&;<<<=.
Sup#rtul "#!ial e"te # tran-a!4ie interper"#nal* !e impli!* pre#!upare em#4i#nal*&
a+ut#r
in"trumental& in'#rma4ii "au e,aluare 7I#u"e& ;<3;C Carl"#n 6i !#l.& ;<<<=. S0a
em#n"trat !a
2raul e "up#rt "#!ial pe !are 5l prime6te un ini,i 5ntr0# "itua4ie p#ate a'e!ta
e"'*6urarea
5ntre2ului pr#!e" al "tre"ului. De e>emplu& a!* un ini,i per!epe e>i"ten4a unui
!#n'li!t la
l#!ul e mun!*& ar prime6te 5n timp util "up#rt "#!ial 5n"emnat in partea !#le2il#r
e mun!*& el
nu ,a tr*i rea!4ii ale "tre"ului. In m# "imilar& !(iar a!* un ini,i ar a,ea un ni,el
mare al
!erin4el#r e timp in partea 'amiliei& impa!tul a!e"tei "ur"e e "tre" ar putea 'i
atenuat prin
"up#rtul #'erit e !*tre "#4ie. Pentru a 5n4ele2e mai )ine impa!tul !#n'li!tului e r#l
a"upra
rea!4iei 2enerale la "tre" a unui ini,i tre)uie "* lu*m 5n !al!ul "up#rtul "#!ial pe
!are a!e"ta 5l
prime6te at?t 5n meiul 'amilial !?t 6i 5n meiul e mun!*.
*.*. Ti(uri #e resurse !rgani-ai!nae
B.B.;. Sup#rtul "#!ial e la l#!ul e mun!*
P#ate pr#,eni e la # "erie e "ur"e !um ar 'i@ !#le2ii "au "uperi#rii !are p#t !rea un
meiu e lu!ru pl*!ut. De e>emplu& un "uper,i-#r "up#rti, p#ate 'a!e "ar!inile e
mun!a mai
pu4in "tre"ante i"!ut?n pr#)leme le2ate e 'amilie 6i 'iin 'le>i)il atun!i !?n apar
ur2ente e
a!e"t 2en 7R#":ie" "i La-aru"& ;<3%=. Pe e alt* parte& lip"a "up#rtului "#!ial a '#"t
rela4i#nat* !u
ni,ele !re"!ute ale !#n'li!tului mun!* 0 'amilie 7Carl"#n 6i !#la).& ;<<<=. Sup#rtul
"#!ial #'erit
e "uper,i-#ri 'a!ilitea-* "ati"'a!4ia an2a+a4il#r 7Para"uraman 6i !#la).& ;<<$= iar
#r2ani-a4iile
"up#rti,e au '#"t a"#!iate !u un ni,el "!*-ut e a)"entei"m 7Carl"#n 6i !#la).& ;<<<=.
De
a"emenea& "up#rtul #'erit e "uper,i-#r a reu" ri"!ul e apari4ie al epre"iei7Tennant&
$%%;=.
B.B.$. Pra!ti!i in'#rmale la l#!ul e mun!*
a) Suportul mana8erial 0 un mare num*r e #r2ani-a4ii ameri!ane au a#ptat
pr#2rame 6i
ini4iati,e &&'amilM 0 'rienlMT 5n !are pra!ti!a i'er* e la !a- la !a-& l*"?nu0"e
e!i-iile la
i"!re4ia mana2eril#r 7Frieman "i 9#(n"#n& ;<<1=. De6i # #r2ani-a4ie p#ate 'i lip"it*
e
pr#2rame "pe!i'i!e& mana2erii p#t a!#ra an2a+a4il#r 'le>i)ilitate prin "up#rt in'#rmal.
Stuiul lui
Mar:el in $%%% 7Aner#n& $%%$= ate"t* 'aptul !* "up#rtul "uper,i-#rului 5n pr#)leme
e 'amilie
a rela4i#nat !u ni,ele "!*-ute e !#n'li!t mun!*0'amilie. Alte "tuii reali-ate e
T(#ma" 6i
Gan2"ter 7;<<F= au ar*tat 'aptul !* per!ep4ia "u"4inerii "uper,i-#rului a '#"t a"#!iat*
p#-iti, !u
per!ep4ia !#ntr#lului a"upra pr#)lemel#r e mun!a 6i e 'amilie iar a!e"t !#ntr#l a
'#"t a"#!iat !u
ni,ele mai "!*-ute ale !#n'li!tului mun!* 0 'amilie pre!um 6i !u "!*erea "impt#mel#r
'i-i#l#2i!e 6i p"i(#l#2i!e le2ate e "tre".
b) !lexibilitatea pro8ramului de munc; 0 !ele mai imp#rtante pr#2rame e "up#rt
"#!ial
"unt 'le>i)ilitatea pr#2ramului e mun!* 6i )ene'i!iile e 5n2ri+ire a per"#anel#r
epenente. In
SUA& JFE in an2a+a4i "unt !apa)ili "* 56i alea2* "in2uri pr#2ramul -ilni! e mun!*
7Aner"#n
6i !#la).& $%%$=. Stuiile au ar*tat !* 'le>i)ilitatea pr#2ramului e mun!* are
imp#rtante
!#n"e!in4e #r2ani-a4i#nale& u!?n la "!*erea a)"entei"mului 7Dalt#n 6i Me"!(&
;<<%C
Aner"#n& $%%$= pre!um 6i la !re6terea pr#u!ti,it*4ii 6i a "ati"'a!4iei !u mun!a
7Dri2(t 6i
Neuman& ;<<<C Aner"#n& $%%$=. De a"emenea& ini4iati,ele #r2ani-a4i#nale !are
a!#r*
an2a+a4il#r alternati,e la pr#2ramul 'i> e mun!*& le a"i2ur* a!e"t#ra un anumit
!#ntr#l a"upra
pr#)lemel#r le2ate e mun!* 6i e 'amilie& a+ut?nu0i "* 56i "#lu4i#ne-e !ererile
!#n'li!tuale in
partea 'amiliei 6i a l#!ului e mun!*. 7T(#ma" 6i Gan"ter& ;<<FC Aner"#n 6i !#la).&
$%%$=. C(iar
a!* aut#n#mia la l#!ul e mun!* e"te 5n"#4it* e un ni,el mai mare al !erin4el#r&
p#"i)ilitatea e
a "tru!tura 6i !#ntr#la pr#priul pr#2ram e lu!ru ,a pre,eni inter'eren4a mun!ii !u
'amilia.
ntru!?t !er!et*rile anteri#are pe a!ea"ta tem* nu au '*!ut i"tin!4ia 5ntre !#n'li!tul
mun!a'amilie
"i !#n'li!tul 'amilie0mun!* nu "e 6tie a!* 'le>i)ilitatea pr#2ramul e mun!*
in'luen4ea-*
am)ele '#rme e !#n'li!t.
B.B.B. Fa!ilitati e 5n2ri+ire a per"#anel#r epenente
P#t !#n"ta 5ntr0# ,arietate e #p#rtunit*4i 0 "u"4inerea an2a+a4il#r 5n a"i2urarea
5n2ri+irii
!#piil#r "au a ,?r"tni!il#r prin a!#rarea e !#n!eii pl*tite. Unele !er!et*ri anteri#are
ini!*
'aptul !* a!e"te 'a!ilit*4i nu au a,ut un impa!t at?t e mare a"upra !#n'li!tului mun!*0
'amilie
7H#""e: 6i O-e:i& ;<<3C Aner"#n& $%%$=& 5n"* a6a !um "u)linia 6i Aner"#n 7$%%$= 5n
m#mentul
e 'a4* e>i"t* pu4ine "tuii empiri!e pe a!ea"t* tem*.
*.,. Resurse 0a$iiae
Intr0# "erie e !er!et*ri& re4elele "#!iale "up#rti,e@ prieteni& rue au '#"t a"#!iate !u
ni,ele
"!*-ute ale !#n'li!tului mun!*0'amilie 7Carl"#n ;<<<=. O aten4ie e#"e)it* a '#"t
a!#rat*
"up#rtului #'erit e partener@ # rela4ie e"!(i"* 6i p#-iti,* !u "#4ulA"#4ia etermin?n
un ni,el
"!*-ut al "tre"ului marital 7Carl"#n& ;<<<=. Stuiile au ar*tat !* "pri+inul #'erit e "#4
7em#4i#nal 0
5n4ele2ereC in"trumental 0 a+ut#r la tre)urile !a"ni!e 6i la 5n2ri+irea !#piil#r= are #
imp#rtan4*
ma+#r* 5n e,itarea !#n"e!in4el#r ne2ati,e pe !are !ariera "#4iei le0ar putea a,ea a"upra
,ie4ii e
'amilie 7R#"in& ;<<%C Car;"#n& ;<<<=. Sup#rtul "#!ial "!*-ut a eterminat a)"entei"m
5n r?nul
a"i"tentel#r mei!ale pre!um 6i "impt#me p"i(#l#2i!e.
*.=. C@M /i CM@ .n "!n+e?+ $anageria 5 #i0erene #e gen
Dup* !um "e p#ate #)"er,a& !er!et*rile !are au "tuiat !#n'li!tul mun!* 0 'amilie& au
a)#rat pr#)lema 5n mai multe #menii& '*r* "* "e a>e-e pe unul "pe!i'i!& iar "tuiile
!are luau 5n
!al!ul 6i i'eren4ele e 2en "unt pu4ine.
Una intre marile "!(im)*ri e!#n#mi!e 6i "#!iale& 5n ultimele #u* e!enii& e"te 'aptul
!*
a !re"!ut num*rul e 'emei !are lu!rea-*. A"t'el& 'emeia 5ntra 5n !#mpeti4ie ire!t* !u
)*r)atul.
In Eur#pa& 'emeile !#ntinu* "* ai)* # repre-entare relati, reu"* la ni,elul e t#p
mana2ement
7Da,i"#n 8 Bur:e& $%%%=. Num*rul e 'emei !are lu!rea-* 5n mana2ement !#ntinu*
t#tu6i "*
!rea"!*. Faptul !* 'emeia are re"p#n"a)ilit*4i la l#!ul e mun!*& 5n a'ara !el#r in
'amilie& 5i
reu!e timpul petre!ut a!a"*. A"t'el& )*r)atul "e "imte #)li2at "* "e impli!e& mai mult
e!?t p?n*
a!um& 5n tre)urile !a"ni!e. A"t*-i& pentru ma+#ritatea )*r)a4il#r 6i 'emeil#r& a 'i
p*rinte "e
!#m)in* !u "er,i!iul !u n#rm* 5ntrea2*. Multituinea e r#luri p#ate u!e la !#n'li!t
e r#l
pentru am)ii parteneri& !eea !e 5n"eamn* !* atun!i !?n per'#rman4a 5n 5neplinirea
unui r#l&
p#ate u!e la in!apa!itatea e a a,ea per'#rman4* 5n 5neplinirea altui r#l 7Green(au"
8 Beutell&
;<3F=. C#n'li!tul mun!*0'amilie ia na6tere 5n m#mentul 5n !are pre"iunile e la l#!ul
e mun!* 6i
!ele in 'amilie "unt in!#mpati)ile 7Ha(n &D#l'e 8 Yinn& ;</J=.
Se a6teapt* !a mana2erii "* re"imt* !#n'li!tul mun!* 0 'amilie mai inten" at#rit*
'a!t#ril#r !are "unt a"#!ia4i !u a!e"t #meniu@ num*rul mare e #re petre!ute la
"er,i!iu& mun!*
!e pre"upune re"ur"e e timp 6i ener2ie& impli!area 5n mun!* 72raul e ienti'i!are
!u mun!* 6i
in'luen4a pe !are # are mun!a a"upra "timei e "ine= 7Ii22in" 8 IrGin2& ;<<$=.
Genul& !a 6i !ara!teri"ti!* ini,iual*& are # i"t#rie intere"ant* 5n !arul literaturii pe
"tre"
#!upa4i#nal. Multe in "tuiile re!ente& !are "0au '#!ali-at pe per"pe!ti,a T'i2(t #r
'li2(t
re"p#n"T& impli!* )*r)atul. De !ur?n& "tuiile "0au !#n!entrat pe per"pe!ti,a
e>perien4ierii
i"tre"ului la 'emeile !are mun!e"!. Femeile tin "* rap#rte-e mai mult i"tre" e!?t
)ar)a4ii&
e6i "impt#mele l#r tin "* 'ie mai pu4in letale 7Matu"-e:& Nel"#n& 6i Yui!:& ;<<F=.
Femeile
rap#rtea-* ni,ele rii!ate e "impt#me p"i(#'i-i#l#2i!e pre!um@ in"#mnie&
ner,#-itate& ureri e
!ap& )*t*i puterni!e ale inimii& ame4ea;*& !#6maruri& tremur 6i lip"* e m#ti,a4ie.
Femeile
'#l#"e"! mai e" "er,i!iile mei!ale 6i pre"!rip4iile 6i re"imt mai puterni! i"tre"ul 6i
tul)ur*rile
"#mati!e e!?t )*r)a4ii 79en:in"& ;<<;=. In !#ntra"t& la )*r)a4i e>i"t* # rat* mai mare
e !#ni4ii
!r#ni!e !are p#t u!e la e!e" 7)#li !#r#nariene= 6i la ,*t*mare.
E'e!tele !#mp#rtamentale i'er* e a"emenea 5n 'un!4ie e 2en. Femeile 'umea-* mai
e"& 5n timp !e )*r)a4ii !#n"um* al!##l mai e". An#re>ia 6i )ulimia "unt mai
're!,ente la 'emei
e!?t la )*r)a4i. La 'emeile mana2er !re6te pr#)a)ilitatea a)u-ului e tran!(ili-ante&
antiepre"i,e 6i "#mni'ere& 'a4* e mana2erii )*r)a4i 7Yui!:& Yui!:& Nel"#n& 6i
Iurrell& ;<<1=.
Varia4ia "impt#mel#r e i"tre" "e p#ate at#ra i'eritel#r m#alit*4i 5n !are 'emeile 6i
)*r)a4ii 'a! 'a4* "tre"ului. B*r)a4ii tin "a '#l#"ea"!* "trate2ii e !#pin2 '#!ali-at pe
pr#)lem*&
a!4iuni plani'i!ate& ra4i#nale 6i um#r 79en:in"& ;<<;=. Femeile& pe e alt* parte&
2ra,itea-* 5n +urul
"trate2iil#r e !#pin2 '#!ali-ate pe em#4ie. C?te,a intre a!e"te "trate2ii& pre!um
!*utarea
"up#rtului "#!ial 6i e>primarea em#4iil#r "unt p#-iti,e& 5n"* altele pre!um
aut#)lamarea& ne2area
6i e,itarea& "unt mai pu4in 'un!4i#nale.
Femeile tin "* men4in* # iet* mai "*n*t#a"a e!?t )*r)a4ii& !are p#ate !re6te
re-i"tenta
5mp#tri,a i"tre"ului 7Lin_ui"t& Beilin& 6i Hnuiman& ;<<1=. Ele ,* 5n iet* un
imp#rtant
me!ani"m e !#pin2. De a"emenea& e mai pr#)a)il !a )*r)a4ii "* "e '#!ali-e-e pe
e>er!i4ii 'i-i!e
!a 6i me!ani"m e !#pin2 7Nel"#n& Iitt 6i Yui!:& ;<3<=.
C#n'li!tul mun!*0'amilie a '#"t rela4i#nat !u an>ietate& epre"ie 6i #"tilitate 5n !arul
'emeil#r !are mun!e"!& iar e'e!tele i"tru!ti,e ale a!e"tuia "unt re"im4ite mai puterni!
la 'emeile
!are au !#pii 7Barne"& ;<</=. Am)ele '#rme e !#n'li!t 7CFM 6i CMF= au '#"t
a"#!iate !u
epre"ie& "*n*tate 'i-i!* pre!ar* 6i !#n"um e al!##l la am)ele "e>e 7Fr#ne& Ru""ell 6i
Barne"&
;<</=.
A"um4ia re'erit#are la 'aptul !* 'emeii 5i lip"e6te impli!area 6i m#ti,a4ia ne!e"ar*
pentru
"u!!e" e"te ae"e#ri re"p#n"a)il* pentru i"!riminarea inire!t re"im4it* e 'emei pe
par!ur"ul
!arierei l#r mana2eriale. Mana2erii )*r)a4i "unt e"e#ri ,*-u4i !a ini,i-i puterni!
m#ti,a4i 6i
#rienta4i "pre "u!!e"& pentru !* ei "unt !#n"tant 5n !*utarea mi+l#a!el#r pentru a
pr#2re"a 6i
pentru a e>pl#ata t#ate #p#rtunit*4ile p#"i)ile 7D(ite& C#>& 6i C##per& ;<<$=. S0a
!#n!lu-i#nat
a"t'el !* 'emeile nu reu6e"! "* em#n"tre-e e"tul intere" 5n !ariera mana2eriala
pre!um )*r)a4ii
7Mar"(all& ;<<F=. A!ea"t* pre"upu"* lip"* e intere" a '#"t '#l#"it* 5n m# !#n"i"tent
pentru a
e>pli!a "la)a repre-entare a 'emeil#r 5n mana2ement 7Aler& ;<<BC Da(l& ;<<F=.
Pentru !* 5n le2*tur* !u e'e!tele "tre"ului #!upa4i#nal la 'emeile mana2er "unt
limitate&
Nel"#n 6i Bur:e 7$%%%= a'irm* !* e"te imp#rtant "* "e "tuie-e a!ea"t* pr#)lem* 5ntr0
un !#nte>t
mai lar2& pentru a putea e>trap#la in'#rma4ia rele,ant*. Unul intre !ele mai
!#n"i"tente re-ultate
5n urma !er!et*ril#r 5n #meniul "*n*t*4ii mentale& e"te !* 'emeile rep#rtea-* 5n m#
"emni'i!ati, mai multe "impt#me e!?t )*r)a4ii 7Tu#"i2nant& Br#u""eau& 6i Trem)laM&
;<31=.
A!e"te i'eren4e p#t ap*rea in mai multe m#ti,e@
c 'emeile "unt mai e"!(i"e 5n a06i relata "impt#mele 5n 'a4a !el#rlal4i& p#ate at#rit*
a!!ept*rii "#!iale mai !re"!ute a )#lil#r 5n r?nul 'emeil#r "au at#rit* pre#!up*rii
rii!ate a"upra "*n*t*4ii 5n r?nul 'emeil#rC
c T,#!a)ularul 5m)#ln*,iril#rT i'er* e la un 2en la altulC 'emeile ela)#rea-* mai
mult pe
)a-a "impt#mel#r l#r& i"!u4ii ae"e#ri e'e!tele p"i(#l#2i!e ale "impt#mel#r l#r& nu
#ar
e'e!tele 'i-i!eC
c 'emeile pre-int*& 5n 2eneral& # "*n*tate mental* mai pre!ar* e!?t )*r)a4ii
7Ver)ru22e&
;<3FC Vermeulen 6i Mu"tar& $%%%=.
S!(ein 7;<<$= a'irm* !a 'emeile mana2er "e "imt !#mparate !u un m#el al )*r)atului
mana2er& ar 6i !u un m#el e "*n*tate mental* !are e"te )a-ea-* pe a"ump4ia !*
Tn#rmalitatea
^ )*r)at e !ul#are al)*& e !la"a mi+l#!ieT 7Fr#"(& ;<31=.
In !#n!lu-ie& re-ultatele !er!et*ril#r arat* !lar !* e>i"t* i'eren4e 5ntre )*r)a4i 6i
'emei& iar
a!e"t lu!ru a '#"t "tuiat 6i 5n #meniul mana2ementului.
CAPITOLUL ,
PROBLEMA @EMEILOR FN OR>ANIGAII
,.1. Re(ere egisa+i3e9 s!"iae /i e"!n!$i"e (ri3in# si+uaia 0e$ei!r (e (iaa
0!rei #e
$un"% #in R!$Hnia
Realitatea sociala a forei de munc; din Romania$ O perspecti:; socio-economic;$ n
R#m?nia& !a pretutineni 5n E"tul Eur#pei 6i 5n '#"ta Uniune S#,ieti!*& e2alitatea e
2en& 6an"e
e2ale pentru )*r)a4i 6i 'emei& a repre-entat una intre reali-*rile e mar!* ale
re2imului
!#muni"t. nainte e ;<3<& 'emeil#r li "e a"i2ura a!!e" e2al !u al )*r)a4il#r la
6!#lari-are& "er,i!ii
e 5n2ri+ire mei!al*& l#!uri e mun!* 6i& 5ntr0# anumit* m*"ur* p#-i4ii e !#nu!ere.
n a!e"t
!#nte>t& 'emeile 6i )*r)a4ii "e )u!urau e#p#tri,* e un ni,el rii!at e al'a)eti-are&
iar rata e
parti!ipare a 'emeil#r in R#m?nia pe pia4a '#r4ei e mun!* a e,enit 5n timp mai
rii!at* e!?t
!ea a 'emeil#r in 4*rile ,e"t eur#pene. n p#'ia parti!ip*rii l#r rii!ate pe pia4a
mun!ii& 'emeile
in R#m?nia e inainte e ;<3< nu erau "tr*ine e pre"iunea dublei responsabilit;i/
la l#!ul e
mun!* 6i 5n !arul 2#"p#*riei.
Pre!um 6i 5n alte 4*ri in Eur#pa Central* 6i e E"t& ;<3< e"te anul tre!erii '#rmale a
R#m?niei 5n a6a -i"* Lperi#a* e tran-i4ieL& !are 5n"eamn* !rearea unei e!#n#mii e
pia4* 5n
l#!ul uneia !#manate 6i ini4ierea unei !ulturi 6i pra!ti!i p#liti!e em#!rati!e 5n l#!ul
unei
Lem#!ra4ii "#!iali"teL 7Me-ei& ;<</=. nainte e ;<3<& prin!ipiul !are #mnea 5n
i"!ur"ul
#'i!ial era a!ela al unei ine,ita)ile i"pari4ii a t#t 'elul e i"tin!4ii "#!iale.
C#muni"mul real
pre"upunea 6ter2erea i'eren4el#r intre mun!a 'i-i!* 6i !ea intele!tual*& intre #ra6e
6i "ate&
intre !#muni6ti 6i n#n0!#muni6ti et!. Nu e"te "urprin-*t#r !* 5n a!ea"t* L#nt#2ene-*L
arti!i'i!ial*& !#n!eput* !a e2alitari"t* 6i #m#2en*& !(iar 6i un !riteriu pre!um 2enul&
!are e"te #
i"tin!4ie "#!ial* a)"#lut*& tre)uia ma"!at. T#tu6i& in!#l# e a!e"t ar2ument
ie#l#2i!& "0a a'lat
# m#ti,a4ie puterni! e!#n#mi!*. E!#n#miile "#!iali"te au '#"t !ara!teri-ate e #
mentalitate
pr#u!ti,i"t*. n a!#r& "tatul "#!iali"t a 5mpin" t#4i !et*4enii 5n pia4a mun!ii 5n
!#n!#ran4* !u
prin!ipiul l#r e e2alitate& )*r)a4ii 6i 'emeile tre)uin "* mun!ea"!* "u) # n#u*
"inta2m*& !ea e
L#ameni ai mun!iiL. n R#m?nia pr#!e"ul re'#rm*rii rela4iil#r "#!iale intre "tat 6i
!et*4enii "*i
pentru a !rea 6i !#ntr#la un "i"tem e!#n#mi!#0"#!ial "pe!i'i! e pr#u!ere 6i
repr#u!ere a '#"t
!un#"!ut !a L#m#2eni-areL 7Me-ei& ;<</=. In"titu4iile 6i 'en#menele "#!iale& pre!um
lim)a+ul&
eu!a4ia& !a"a& m?n!area& pr#u!4ia !ultural*& L"tilul e ,ia4*L 6i !(iar repr#u!erea
uman* erau
Lplani'i!ateL 6i tre)uiau "* intre 5n atenta e>aminare a "tatului. n !#ntra"t !u a!e"te
ima2ini
ie#l#2i!e era alt* lume& 5nalt "trati'i!at* 5n "ine. Statul 7partiul= '#l#"ea un "i"tem
ierar(i!
#r2ani-at !a un in"trument e'i!ient e !#ntr#l a "u)ie!4il#r "*i. De6i e2alitatea e 2en
a '#"t
pl*tit* "!ump ie#l#2i!& Le2alitateaL a '#"t mult mai repee reali-at* 5n ret#ri!* e!?t
5n pra!ti!*
7Hli2man& ;<<$=. n realitate& 'emeile "u'ereau e i"!riminare "tru!tural*& !u pri,ire
la
5n!#rp#rarea l#r 5n pia4a mun!ii. n 2eneral& 'emeile au '#"t ire!4i#nate "pre #!upa4ii
L'eminineL&
pre!um a2ri!ultura& inu"tria u6#ar*& "er,i!ii& eu!a4ie& "*n*tate et!. 7Me-ei& ;<</=. n
a!e"te
!?mpuri e a!ti,itate& "alariile erau "emni'i!ati, mai "!*-ute e!?t ale )*r)a4il#r !are
erau e
#)i!ei an2a+a4i 5n inu"tria 2rea. Plata e2al* pentru mun!a e2al* a '#"t rar reali-at*& 5n
"!(im) e"
pr#!lamat*. Parti!iparea 'emeil#r 5n e!#n#mia e>tra0#me"ti!* a '#"t #ar un a"pe!t al
"tatutului
l#r "#!ial. Le2i"la4ia !e re!#mpen"a #)li2a4iile 'emeil#r !u "tatut e mun!it#r a ,enit
ae"ea 5n
!#n'li!t !u #)li2a4iile l#r !a mame 6i 'emei e !a"*. Din !au-* !* a,an"*rile
#!upati#nale nu au
'#"t !uplate !u pr#u!4ia i"p#-iti,el#r e men4inere a !a"ei& 'emeile au '#"t '#r4ate "*
56i
petrea!* timpul mun!in pentru )ene'i!iul "tatutului la 'el !a pentru )ene'i!iul
'amiliei 7Me-ei&
;<</=.
Dup* ;<3<& m#i'i!area p#liti!il#r "#!iale& limitarea re"ur"el#r 7)ani& l#!uri e mun!*
et!.= 6i impunerea prin!ipiil#r pie4ei& a '*!ut !a m#6tenirea !#muni"t* pri,in
a"i2urarea e2alit*4ii
e 6an"e intre 'emei 6i )*r)a4i "* 'ie pr#'un a'e!tat*. n!(ierea '#"tel#r
5ntreprineri e "tat a
'#"t 5n"* unul intre 'en#menele ma+#re !are au a'e!tat !#ni4iile e2alit*4ii e 2en
pr#m#,ate 5n
timpul peri#aei !#muni"te. nainte e ;<3<& "er,i!iile e"tinate 'amiliei "au 5n2ri+irii
!#piil#r 6i
a!#rarea e )ene'i!ii "#!iale e"tinate 'amiliil#r !u !#pii !#ntri)uiau 5n m# e"en4ial
la
a"i2urarea )un*"t*rii 'amiliil#r in R#m?nia. Reu!erea "au !(iar i"pari4ia a!e"t#r
!#ni4ii&
!#n+u2at* !u !re6terea 6#ma+ului a !reat # multituine e pr#)leme mai ale" 'emeil#r
!u !#pii.
Dup* !e au '#"t !#n!eiate& multe intre ele au a,ut p#"i)ilitatea e a petre!e mai
mult timp !u
!#piii l#r. nt#ar!erea l#r pe pia4a mun!ii a '#"t 5n"* "eri#" limitat*& at?t e reu!erea
'a!ilit*4il#r
le2ate e 5n2ri+irea !#pilului 7e>.@ !re6e& !*mine !u pr#2ram prelun2it et!.= !?t 6i e
n#rma 5n!*
,ala)il* 5n R#m?nia& !#n'#rm !*reia 'emeile p#art* prin!ipala re"p#n"a)ilitate 5n
pri,in4a
a"i2ur*rii )un*"t*rii !#piil#r 7Bar#metrul e 2en& $%%B=.
Di"!riminarea ire!t* la an2a+are pe )a-a maternit*4ii 6i a p#ten4ialei 2ra,iit*4i
a'e!tea-*
at?t 'emeile !u !#pii& !?t 6i pe !ele '*r* !#pii. Femeile !*"*t#rite au amintit 5n i,er"e
"tuii
reali-ate e "#!i#l#2i e0a lun2ul !el#r ;/ ani e tran-i4ie pra!ti!i e an2a+are 5n !are
"e "#li!it*
pre-entarea unui te"t e 2ra,iitate "au 5n !are& ini'erent a!* ai "au nu !#pii&
an2a+at#rul
5n!ear!* "* "e a"i2ure !* ,iit#area an2a+at* nu inten4i#nea-* "* ai)* un !#pil. A!ea"t*
a"i2urare
"e reali-ea-* prin "#li!itarea un#r e!lara4ii "!ri"e "au !(iar prin in!luerea un#r
!lau-e
!#ntra!tuale. O alt* 5n!*l!are a le2ii e"te e>empli'i!at* prin "itua4ia e"'a!erii
!#ntra!tului e
mun!* pe peri#aa 2ra,iit*4ii.
Atun!i !?n 56i !aut* un l#! e mun!* "au 5n m#mentul an2a+*rii& 'emeile ne!*"*t#rite
nu
"unt ni!i ele "!utite e 5ntre)*ri le2ate e planurile l#r !u pri,ire la ,ia4a e 'amilie.
Faptul !* pe peri#aa !#n!eiului e 5n2ri+ire a !#pilului "alariatul nu )ene'i!ia-* e
ine>*ri "alariale "au alte repturi )*ne6ti !#n"tituie un ar2ument "u'i!ient e puterni!
pentru a
e!ie 5nt#ar!erea la l#!ul e mun!* mai e,reme. Un alt ar2ument al 5nt#ar!erii
)ene,#le in
!#n!eiul e 5n2ri+ire a !#pilului ar 'i le2at e m#ul 5n !are per"#ana 5n !au-* ,a
"t*p?ni
me"eria la "!ur2erea peri#aei e $ ani& !?n pr#)a)il ,a 'i ne,#it* "* "u"4in* 6i un
n#u e>amen
e ate"tare.
C#ul Mun!ii "tipulea-* 'aptul !* e"te inter-i"* i"!riminarea 'a4* e un "alariat pe
!riterii e 2en 6i re"p#n"a)ilitate 'amilial* 7art. F=. Le2ea $%$A$%%$ pre,ee 'aptul !*
maternitatea nu !#n"tituie un m#ti, e i"!riminare pentru "ele!4ia !aniatel#r la
an2a+are. n
!arul a!e"tui "u)0pun!t e"te anali-at tratamentul pe pia4a mun!ii al 'emeil#r
!*"*t#rite !u !#pii.
Rap#rtarea "e 'a!e 5n prin!ipal la 'emeile ne!*"*t#rite.
Pra!ti!ile 're!,ente e e'a,#ri-are la an2a+are a !el#r !*"*t#rite !u !#pii p#rne"! e
la
anun4uri !e !uprin "pe!i'i!a4ia Jf;r; obli8aii familialeK/ a+un2?n p?n* la !ererea
e a a #
e!lara4ie "!ri"* !um !* nu "e #re"! !#pii pe l?n2* !ei a,u4i e+a. M#ti,a4ia a!e"t#r
pra!ti!i e"te
!#relat* !u i"p#ni)ilitatea "alariatel#r e a "ta pe"te pr#2ram& e a 'i 5n permanen4* la
i"p#-i4ia
an2a+at#rului. O 'emeie !*"*t#rit* !u !#pii ar putea a,ea mai multe #)li2a4ii 'amiliale@
tre)uie "*
ple!e la # #r* 'i>* pentru a06i lua !#pilul e la 6!#al*& are ne,#ie e -ile li)ere pentru
5n2ri+irea
!#pilului )#lna, et!. Din a!ea"t* per"pe!ti,*& 5neplinirea #)li2a4iil#r 'amiliale p#ate
a'e!ta
ae"e#ri !alitatea mun!ii "alariate a 'emeii !u !#pii.
Unele re"p#nente& a6a !um arat* un "tuiu reali-at e #r2ani-a4ia Gallup
7'e)ruarieaprilie&
$%%B= "unt e p*rere !* re'u-ul e a an2a+a # 'emeie !u !#pii e"te +u"ti'i!at. O a"t'el
e
#pinie 7"u"4inut* !(iar e # 'emeie !u !#pii= 'a!e re'erire la 'aptul !* 'emeile !u !#pii
nu06i
termin* trea)a la timp 6i ni!i nu r*m?n pe"te pr#2ram pentru a06i 5neplini t#ate
"ar!inile.
Le2ea $%$A$%%$ "tipulea-* la art. / 'aptul !* prin e2alitatea e 6an"e 6i tratament 5ntre
'emei 6i )*r)a4i 5n rela4iile e mun!* "e 5n4ele2e a!!e"ul nei"!riminat#riu la an2a+are
5n t#ate
p#"turile "au l#!urile e mun!* ,a!ante 6i la t#ate ni,elurile ierar(iei pr#'e"i#nale&
pre!um 6i la
pr#m#,are la #ri!e ni,el ierar(i! 6i pr#'e"i#nal. De a"emenea& "e pre!i-ea-* 7art. 3= !*
e"te
inter-i"* i"!riminarea prin utili-area e !*tre an2a+at#r a un#r pra!ti!i !are
e-a,anta+ea-*
per"#anele e un anumit 2en& 5n le2*tur* !u rela4iile e mun!*& re'erit#are la
anun4area&
#r2ani-area !#n!ur"uril#r "au e>amenel#r 6i "ele!4ia !ania4il#r pentru #!uparea
p#"turil#r
,a!ante in "e!t#rul pu)li! "au pri,at. Sunt e>!eptate e la apli!area a!e"tei pre,eeri
l#!urile e
mun!* 5n !are& at#rit* naturii "au !#ni4iil#r parti!ulare e pre"tare a mun!ii&
pre,*-ute e le2e&
parti!ularit*4ile e 2en "unt eterminante.
Ni,elul e !un#a6tere a a!e"tui rept !a un rept pre,*-ut e le2e e"te reu". D#ar
#u*
per"#ane au "u"4inut !u !e,a mai mult* t*rie !* ar e>i"ta # le2e !e pre,ee e2alitatea
e 6an"e pe
pia4a mun!ii 5ntre 'emei 6i )*r)a4i. E,entuale pra!ti!i e i"!riminare 5n a!ea"t*
pri,in4* "unt
!#n"ierate !(iar le2ale at?ta timp !?t Lnu le sancionea); nimeniK 7Gallup& $%%B=.
Su!!e"ul 5n a re-#l,a !e,a pe !ale le2i"lati,* 5n !a- e le-are a prin!ipiului e2alit*4ii
e
6an"e 5ntre 'emei 6i )*r)a4i e"te e>trem e mi!. Ar2umentul e"te !el al a)ilit*4ii
an2a+at#rului e
a "e ap*ra e # a"t'el e a!u-a4ieC ni!i#at* nu 4i "e ,a "pune 5n m# ire!t !* nu ai
'#"t an2a+at*
pe "implul m#ti, !* e6ti 'emeie 7Gallup& $%%B=.
n r?nul !el#r mai a!ute pr#)leme ale 'emeil#r pe pia4a mun!ii "e num*r* 6i
pr#2ramul
e lu!ru. Ar2umentarea 'aptului !* pr#2ramul e lu!ru e"te # i'i!ultate "e reali-ea-*
'ie prin
rap#rtarea la "itua4ia "pe!i'i!* a 'emeil#r !u !#pii& !a- 5n !are "e i"!ut* pr#)leme e
a!!e" la un
l#! e mun!*& 'ie prin rap#rtarea la alte tipuri e i'i!ult*4i pri,in pr#2ramul e
lu!ru.
A!!e"ul pe pia4a mun!ii al 'emeil#r !u !#pii e"te iminuat e ine>i"ten4a unui
pr#2ram
ae!,at a!e"t#raC p#"i)ilit*4ile e a lu!ra !u +um*tate e n#rm*& e a lu!ra #ar 5n
"!(im)ul e -i
6i nu 5n trei& "unt e>trem e rare 5n !a-ul unei p#pula4ii !u "tuii meii 6i 5n #ra6e
pre!um !ele
!uprin"e 5n e6anti#n 7Gallup& $%%B=. Pr#2ramul pe !are 6i0l p#t permite e"te 5n 'un!4ie
e
pr#2ramul in"titu4iil#r e 5n,*4*m?nt pentru !#pii.
Una in 're!,entele i'i!ult*4i pri,in pr#2ramul e lu!ru e"te "#li!itarea 're!,ent*
in
partea an2a+at#ril#r e a "e r*m?ne pe"te pr#2ramul !#n,enit. Cele #pt #re e lu!ru
e,in -e!e
#re& a!ea"ta 5nt?mpl?nu0"e e !ele mai multe #ri 5n ultimul m#mentC 5n 'elul a!e"ta
nu p#4i a,ea
# plani'i!are a ,ie4ii per"#nale 5n a'ara l#!ului e mun!*. A!e"te ep*6iri e pr#2ram
"e re2*"e"!
!el mai ae"ea 5n "e!t#rul pri,at. Cei !e lu!rea-* 5n !#mer4 6i alimenta4ie pu)li!* "e
pl?n2 e
'aptul !* "#li!it*rile e a "ta pe"te pr#2ram epin e #rele aleat#are 5n !are V,ine
mar'aL '*r* #
m#i'i!are a pr#2ramului e a #ua -i. n!(eierea !*r4il#r e mun!* 5n !a-ul !el#r !e
lu!rea-* 5n
"e!t#rul pri,at ar putea reu!e 're!,en4a a!e"t#r ep*6iri e pr#2ram prin apelul la
pr#2ramul
"tipulat 5n !#ntra!tul e mun!*. O nemul4umire e>primat* e ata a!ea"ta e !ele
ne!*"*t#rite ar
'i a!eea !* l#r li "e !ere !el mai e" "* r*m?n* $0B #re 5n plu" pe prin!ipiul lip"ei
#)li2a4iil#r
'amiliale.
Opinia "u"4inut* !u t*rie e ma+#ritatea p#pula4iei in,e"ti2ate 5n "tuiul Gallup 7$%%B=
e"te !* p#"turile "!#a"e la !#n!ur" "unt 5n 'apt #!upate e+aC a!e"te anun4uri "e 'a!
#ar in
#)li2a4ia le2al* e a #r2ani-a !#mpeti4ii. R#lul e"en4ial e"te +u!at e rela4ii& !un#6tin4e
6i e )anii
pe !are e6ti i"pu" "*0i pl*te6ti pentru re"pe!ti,ul l#! e mun!*.
"onstituia Rom9niei/ le2ea 'unamental* a "tatului& !#n"'in4e6te prin i"p#-i4iile
arti!#lului J;& alineatul $ e2alitatea 5ntre !et*4enii "*i& '*r* e#"e)ire e ra"*& e
na4i#nalitate& e
#ri2ine etni!*& e lim)*& e reli2ie& de sex/ e #pinie& e apartenen4* p#liti!*& e a,ere
"au e
#ri2ine "#!ial*. Di"p#-i4iile arti!#lului J; in "onstituia Rom9niei "e re'er* la
VMun!* 6i
pr#te!4ia "#!ial* a mun!iiL 6i pre,* !* la munc; e8al;/ femeile au salariu e8al cu
b;rbaii 7art.
J; alin J=. A!ela6i arti!#l "tipulea-* !* m*"urile e pr#te!4ie a mun!ii pri,e"!& printre
altele& 6i
re8imul de munc; al femeilor$ VPrin!ipiul e2alit*4ii e 6an"e 6i tratament 5ntre 'emei 6i
)*r)a4iL
!un#a6te a"t'el # apli!are minimal*& ,i-?n e>!lu"i, 7!#n'#rm arti!#lului anteri#r0
men4i#nat=
p#liti!a "alarial* '*r* a "e e>tine 5n #meniul a!!e"ului e'e!ti, la pia4a '#r4ei e
mun!*.
Di"p#-i4iile 6i pre,eerile le2ale !are "unt apli!ate la #ra a!tual* 5n #meniul e2alit*4ii
e 6an"e
intre 'emei 6i )*r)a4i au t#tu6i u)lu !ara!ter& relati, e-e!(ili)rat@
;. A!!entuarea elementel#r e aut#0ap*rare a p#-i4iei "#!iale e>i"tente 7Ve'en"i,eL=
le2ate e
a!!e"ul 6i a!ti,itatea 'emeil#r pe pia4a '#r4ei e mun!*@ interi!4ia apli!at* #ri!*rei
'#rme
e i"!riminare ire!t* 6i inire!t* 'a4* e 'emei& e'inirea 6i "an!4i#narea V(*r4uirii
"e>ualeL 7art. J& alin ;0B=C
$. Pr#m#,area elementel#r !are ,i-ea-* 5n!ura+area parti!ip*rii 'emeil#r la a!ti,itatea
e!#n#mi!* O prin intr#u!erea n#4iunii e Vm*"uri "timulati,e "au e i"!riminare
p#-iti,*L 7art. J& alin J=. A!e"te elemente "unt reluate 5n VPlanul Na4i#nal e a!4iune
pentru
e2alitatea e 6an"e 5ntre 'emei 6i )*r)a4iL 7art. <= e6i 5n a!e"t !a- '#rmul*rile "unt
e>trem
e 2enerale& nee>i"t5n # "erie e n#rme +urii!e !lare e Vm#nit#ri-areL a a!e"tui
prin!ipiu.
La un ni,el e>trem e 2eneral& anali-a le2i"la4iei mun!ii in R#m?nia 75ne#"e)i
le2ile
"pe!i'i!e reali-*rii mun!ii 6i pr#te!4iei "#!iale= re'le!t* per"i"ten4a tiparului
Vpaternali"tL 5n !eea
!e pri,e6te mun!a 'emeii O a!ea"ta 'iin 5n4elea"* "tri!t 5n r#lurile Vtrai4i#naleL e
V"#4ie 6i
mam*L. Nu e>i"t* ni!i # pre,eere le2al* "u)"umat* le2i"la4iei mun!ii a!tuale 5n !are
a!!entul "*
!a* pe Vinepenen4a e!#n#mi!* a 'emeiiL !a "u)ie!t e rept aut#n#m. M#elul
Vpatriar(alL
e>i"tent la ni,el +urii! e"te& 5n 'apt& # "impl* re'le!tare a m#elului Vtrai4i#nali"tL e
5n4ele2ere
a r#lului "#!ial atri)uit 'emeii 5n "#!ietatea r#m?nea"!* a!tual*.
+xist; discriminare =n Rom9niaC E"te e,ient 'aptul !* #ri!e '#rm* e i"!riminare
e"te
!atal#2at* !a atare 5n )a-a e'ini4iei ate. P#rnin e la premi"a e'ini4iei prin
intermeiul le2ii
$%$A $%%$ ne0am are"at C#n"iliului Na4i#nal pentru C#m)aterea Di"!rimin*rii
7CNCD=& #r2an
inepenent& a'lat "u) patr#natul Parlamentului R#m?niei& !a "* ne ilu"tre-e "itua4ia
i"!rimin*rii
e 2en in R#m?nia. Datele pe !are le0am "#li!itat au ,i-at anul $%%/ 7ianuarie O iulie
$%%/=. Din
r*"pun"ul #'erit& "pi!uim !?te,a etalii@
5n ultimul an 7primele 6a"e luni& ianuarie 0; iulie= au '#"t primite "pre anali-* un
num*r e
F peti4ii e i"!riminare pe !riteriul "e> 72en=& intre a!e"tea& #u* au '#"t trimi"e e
per"#ane e 2en 'eminin& #u* e !*tre )*r)ati iar # peti4ie a '#"t trimi"* e !*tre #
per"#an* +urii!*.
num*rul !a-uril#r e i"!riminare e 2en 5naintate "pre a 'i "#lu4i#nateA+ue!ate
!#mpetent e !*tre C#le2iul Dire!t#r al CNCD& 5n primele / luni ale anului $%%/ a
'#"t
e F.
intre !ele F !a-uri "emnalate CNCD& 5n patru !a-uri nu "0a !#n"tatat e>i"ten4a
"itua4iei
e i"!riminare& iar a !in!ea "e"i-are e"te 5n !#ntinuare 5n in,e"ti2area C#le2iului
Dire!t#r al CNCD.
intre !ele F #"are re'erit#are la a!te e i"!riminare pe !riteriul e 2en 7"e>=
anali-ate
5n primele / luni e !*tre C#le2iul CNCD& #u* au a,ut le2atur* !u i"!riminarea
'emeil#r la l#!ul e mun!*.
Din )r#6ura pu)li!at* e !*tre CNCD& 5n !arul KPr#2ramului !#munitar e a!4iune
pentru
!#m)aterea i"!rimin*rii 7$%%;0$%%/=L& pre-ent*m 5n Ta)elul B # "tati"ti!* a !a-uril#r
!u !are
a!e"ta "0a !#n'runtat 5n pe"te !in!i ani e 'un!4i#nare.
Ta)el B. Situa4ia peti4iil#r primite e C#n"iliul Na4i#nal pentru C#m)aterea
i"!rimin*rii 5n
peri#aa $%%$0$%%F
Criteriul e $%%$ $%%B $%%J $%%F
i"!riminare Nr. e peti4ii Nr. e peti4ii Nr. e peti4ii Nr. e peti4ii
Gen B ;J ;B <
Din num*rul a!e"t#r peti4ii& men4i#nate 5n Ta)elul B& pre-ent*m 5n Ta)elul J # "!urt*
e"!riere a
!a-uril#r e i"!riminare e 2en 6i a "an!4iunil#r ate e !*tre CNCD& !#n'#rm
"tati"ti!ii CNCD.
Ta)elul J. Ca-urile in ar(i,a CNCD 6i tipul e "an!4iuni a!#rate
Nr. Pe+en+ C!n+ra3enien+ San"iune S+are #e 0a(+
; Aut#"e"i-are
CNCD
Barul Dan!e
Clu) 7F#!6ani=
A,erti"ment C#ni4i#narea #!up*rii unui l#!
e mun!* prin anun4
$ Aut#"e"i-are
CNCD
Na4i#nal A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
B Aut#"e"i-are
CNCD
R#m?nia li)er* A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
J Aut#"e"i-are
CNCD
E,enimentul -ilei A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
F Aut#"e"i-are
CNCD
M#nit#rul e
Bu!ure6ti
A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
/ Aut#"e"i-are
CNCD
Ae,*rul A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
1 Aut#"e"i-are
CNCD
Ziarul A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
3 Aut#"e"i-are
CNCD
Ziua A,erti"ment Pu)li!area un#r anun4uri !u
!#n4inut i"!riminat#riu
< NAA Prim*ria St*ne6ti
7+u. V?l!ea=
A,erti"ment C#ni4i#narea #!up*rii unui l#!
e mun!* 7e>emplu anun4 5n
!arul prim*riei@ K)*r)at& "u)
,?r"ta e BF ani& "tuii meii=
;% NAA SC C#)ra Impe>
SRL
A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 e an2a+are
i"!riminat#riu pe "ite0ul
Nr. Pe+en+ C!n+ra3enien+ San"iune S+are #e 0a(+
GGG.mM+#).r#
;; Aut#"e"i-are
CNCD
TV Alp(a A,erti"ment Anun4 !u !ara!ter i"!riminat#riu
;$ Aut#"e"i-are
CNCD
Ziarul A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;B Aut#"e"i-are
CNCD
Ziua A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;J Aut#"e"i-are
CNCD
1 Plu" A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;F Aut#"e"i-are
CNCD
Ata! A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;/ Aut#"e"i-are
CNCD
Ae,*rul A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;1 Aut#"e"i-are
CNCD
9urnalul Na4i#nal A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;3 Aut#"e"i-are
CNCD
Li)ertatea A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
;< Aut#"e"i-are
CNCD
E,enimentul
Zilei
A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
$% Aut#"e"i-are
CNCD
Bur"a A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
$; Aut#"e"i-are
CNCD
R#m?nia Li)er* A,erti"ment Pu)li!area unui anun4 pu)li!itar
!u pri,ire la !#ni4i#narea e 2en
Nr. Pe+en+ C!n+ra3enien+ San"iune S+are #e 0a(+
a #!up*rii unui p#"t e mun!*
Dup* !um "e p#ate !#n"tata& !u t#ate !* le2ea pri,in i"!riminarea& e"te 5n ,i2#are
e
pe"te J ani e -ile& num*rul !a-uril#r rap#rtate e'e!ti, !*tre CNCD e"te mi!. E,ient
!* tre)uie
"* pre!i-*m !* "untem !#n,in6i !* a!e"t a"pe!t "e at#rea-* lip"ei e !un#a6tere at?t a
'un!4iei 6i
re"p#n"a)ilit*4il#r CNCD pe pia4a '#r4ei e mun!*& ar mai ale" a repturil#r in
partea 'emeil#r.
C(iar a!* 2raul e !un#a6tere a repturil#r ar 'i mai mare& !?te intre 'emei ar apela
la un '#r
e +ue!at* pentru a li "e 'a!e reptateX T#tu6i& "0ar putea apela la puterea
e>empluluiX
,.&. De3a!ri-area :a-a+% (e gen
P#liti!ile e mun!* !#mpara)ile O )a-ate pe ieea !* 'emeile !?6ti2* mai pu4in
e#are!e
ele e4in p#"turi "au #!upa4ii #minate e 'emeiA p#"turi 'eminine O 5n!ear!* "*
!#re!te-e a!ea"t*
i'eren4* intre p#"turi prin a+u"tarea "!alei e "alari-are a am)el#r !ate2#rii e
p#"turi
Q 'eminine R 6i Q ma"!uline R p#tri,it eprineril#r ne!e"are 'ie!*rei !ate2#rii 7A!:er&
;<3<=.
A!e"te p#liti!i "unt "u"4inute e '#arte multe !er!et*ri 5n #meniu& !er!et*ri a>ate mai
ale" pe
e'e!tul !#mp#-i4iei e 2en a"upra "alariului. O parte in !er!et*ri 7En2lan& ;<<$= au
'#l#"it
#!upa4iile li"tate 5n US Cen"u" 7# !la"i'i!are a #!upa4iil#r in SUA= !a unitate e
anali-* 6i au
luat !a ,aria)il* epenent* meia !?6ti2uril#r relati,e unei #!upa4ii. A!e"te "tuii
in!lu 5n m#
're!,ent etalii pri,in "tuiile ne!e"are 6i alte !erin4e #!upa4i#nale eri,ate in
Di!4i#narul e
Titluri O!upa4i#nale 7U.S. Department #' La)#r& ;<11& apu En2lan& ;<<$=. Stuii
a"em*n*t#are 79#(n"#n 8 S#l#n& ;<3/ = utili-ea-* ni,elul "alarial ini,iual !a
,aria)il*
epenent* 6i !ara!teri"ti!ile #!upa4i#nale 7in!lu-?n ai!i 6i !#mp#-i4ia e 2en a
#!upa4iei
re"pe!ti,e= !a ,aria)il* !#nte>tual*. A!e"t tip e anali-* e"timea-* e !ele mai multe
#ri
intera!4iunea intre 2en 6i !#mp#-i4ia em#2ra'i!* prin p#tri,irea m#elel#r "eparat
pentru
'emei 6i )*r)a4iC altele 7Ma!p(er"#n 8 Iir"!(& ;<<F= utili-ea-* m#ele !u e'e!te 'i>e
pentru a
!#mpen"a i'eren4ele e 2en nem*"urate 6i atri)utele ini,iuale rele,ante
ne"!(im)ate pentru a
etermina ulteri#r !?6ti2ul "alarial 7En2lan& ;<33=.
A!ea"t* linie e !er!etare !#n"t* 5n ienti'i!area i'eren4ei e "alariu net 5n p#"turile
!ara!teri"ti! 'eminine. De e>emplu& re-ultatele #)4inute e En2lan 6i !#le2ii "*i
7;<33= in!lu
i'eren4e "alariale 5ntre p#"turile #minate e )*r)a4i 6i !ele #minate e 'emei e 3E
p?na la
;;E. Hill)#urne 6i !#le2ii "*i 7;<<J= 6i Ma!p(er"#n 8 Iir"!( 7;<<F= rap#rtea-* !*
a!ea"t*
i'eren4* "e "ituea-* apr#>imati, la FE& 5n timp !e En2lan& Rei 8 Hil)#urne 7;<</=
au 2*"it
i'eren4e "ituate 5ntre 1E 6i ;<E 5n pri,in4a p#"turil#r !ara!teri"ti! 'eminine 6i !ele
ma"!uline
in inu"trie. Tam 7;<<1= "u"4ine !* m#elele "tati"ti!e 6i m*"ur*t#rile '#l#"ite 5n
!er!et*rile
anteri#are 5n a!ea"t* arie i"t#r"i#nea-* atele 5n 'a,#area ip#te-ei e,al#ri-*rii.
Utili-?n un
m#el !are #mite m*"ur*t#rile !la"i!e& Tam 7;<<1= e,ien4ia-* !* nu e>i"t* un e'e!t
ne2ati, al
!#mp#-i4iei e 2en a"upra "alariului.
A #ua linie e !er!etare 7Peter"#n 8 M#r2an& ;<<F= utili-ea-* m*"uri le2ate e
ni,elul
e repre-entare al 'emeil#r 5n 'un!4ie e ni,elul p#"tului 5n ierar(ia #r2ani-a4i#nal*& 5n
l#! "*
utili-e-e "imple #!upa4ii "au p#"turi 2enerale. A!e"t lu!ru permite e>aminarea
!#nte>tului
#r2ani-a4i#nal 5n pri,in4a al#!*rii e re!#mpen"e& pre!um 6i m#ul 5n !are
"u)e,aluarea
per'#rman4ei 'emeil#r ,aria-* e la un l#! e mun!* la altul 5n 'un!4ie e meiul
#r2ani-a4i#nal.
A!e"te !er!et*ri ini!* !lar !* pe m*"ur* !e ni,elul e !la"i'i!are "e ra'inea-*& e'e!tul
!#mp#-i4iei e 2en a"upra "alariului !re6te. De e>emplu& un "tuiu a lui Iu''man&
Vela"!# 6i
Biel)M 7;<</= a"upra e'e!tului !#mp#-i4iei e 2en #!upa4i#nal 6i e p#"t& a ar*tat !*
"alariile
p#"turil#r 'eminine "unt !u apr#ape F%E mai "!*-ute e!?t !ele pentru p#"turile
ma"!uline. Un
alt "tuiu reali-at e Bar#n 6i NeGman 7;<<%= a ar*tat !* ni,elul "alarial e"te i'erit
!u apr#ape
B%E 5n 'a,#area p#"turil#r tipi! ma"!uline la 'un!4i#narii pu)li!i.
Cer!et*rile "u"4in a"t'el ip#te-a e,al#ri-*rii 5n m# unanim 5n pri,in4a re-ultatel#r
pri,in re!#mpen"ele a!#rate 'emeil#r& !(iar 6i 5n !a-ul 5n !are ,aria)ilele le2ate e
eprineri
6i !erin4e eu!a4i#nale au '#"t !#ntr#late. n plu"& e'e!tul !#mp#-i4iei e 2en nu e"te
e>pli!at prin
!#ni4iile pie4ei '#r4ei e mun!* a!ea"ta 'iin 5n !#ntinu* !re6tere 7Bar#n 8 NeGman&
;<</=& ni!i
prin i'eren4ele intre !#ni4iile e mun!* ale i'eritel#r #!upa4ii "au p#"turi !are "0ar
putea
!#n"titui 5n i'eren4e !#mpen"at#are 7En2lan& ;<<$=.
Ce pr#!e" ar putea atun!i "* e>pli!e e'e!tul ne2ati, a"upra repre-ent*rii 'emeil#r 6i a
ni,elului re!#mpen"el#r a!#rateX Hill)#urne 6i !#le2ii 7;<<J= #'er* #u* p#ten4iale
me!ani"me
e e>pli!are. Primul me!ani"m& e"te le2at e # er#are !#2niti,* 7e 'apt # euri"ti!* e"
'#l#"it*= a
an2a+at#ril#r prin !are nu ,* 'emeile !a 'iin pr#'ita)ile pentru #r2ani-a4iile l#r. Al
#ilea
me!ani"m& eprinerile tipi!e a"#!iate !u 'emeile 7!um ar 'i 2ri+a= "unt prea putin
re!#mpen"ate
7En2lan at. al& ;<<J=. Al4ii "u"4in !* e0a lun2ul timpului& #!upa4iile au !*p*tat
,al#are
"tere#tip* 79a!#)" 8 Blair0L#M& ;<</=. Oat* "ta)ilite& iner4ia in"titu4i#nal* !#ntinu*
"* in'ere-e
,al#area mun!ii 6i prin urmare 6i re!#mpen"ele a!#rate 5n )a-a a!e"t#r "tere#tipuri
#!upa4i#nale& !are per"i"t* e0a lun2ul timpului 6i "unt e>trem e re-i"tente la
"!(im)are
7Hill)#urne et. al& ;<<J=. Per"i"ten4a #ri!*ruia in a!e"te #u* me!ani"me p#ate
in'luen4a
inami!a 2enuril#r 5n #r2ani-a4ii& !um ar 'i 2raul e putere !u !are e"te in,e"tit* #
'emeie&
aut#ritatea ei 6i re!#mpen"a primit* pentru mun!a epu"* 7T#ma":#,i!0De,eM& ;<<B=.
Ini'erent
e "ur"*& ne re'erim la re-ultatul Q e,al#ri-*rii R& ai!* "alarii mai mi!i pentru 'emei
5n p#"turile
tipi! ma"!uline.
,.*. O 3erig% i(s%. C!n+e?+u (ieei 0!rei #e $un"% /i "!n+e?+u !rgani-ai!na
De6i ine!(itatea e 2en apare !a un 'en#men "i"temati! O 6i ai!i ne re'erim at?t la
re-ultatele "tuiil#r in 4*ri e-,#ltate& !?t 6i la !ele in R#m?nia O e>i"t* t#tu6i
i'eren4e pe
pia4* 7C#tter& Ierm"en 8 Vanneman& ;<<<=. De,al#ri-area e 2en p#ate "* 'ie #
'un!4ie a
!#ni4iil#r l#!ale a pie4ei '#r4ei e mun!*& a6a !um !ultura 6i "tru!tura pie4ei l#!ale 5i
p#t a'e!ta
pe !ei impli!a4i 5n e!i-iile e per"#nal 6i !#nte>tul 5n !are ei iau e!i-iile e0a lun2ul
timpului.
Be22" 7;<<F= men4i#nea-* !* 2raul e "u"4inere pri,in e2alitatea #p#rtunit*4il#r 5n
!arul
!#mpaniil#r O ai!* 2raul 5n !are e2alitatea e 6an"e e"te # !#mp#nent* e )a-* a
!ulturii 6i a
,al#ril#r #r2ani-a4i#nale O in'luen4ea-* 2raul e ine!(itate "au e!(itatea 'a4* e un
2en "au
altul. n plu"& C#tter 6i !#le2ii "*i 7;<<1= "u"4in !*& pe pie4ele !u e!(itate e 2en mai
mare relati,*
la al#!area #!upa4iil#r& "!(im)*rile "u) pre"iunea pie4ei& a6tept*rile n#rmati,e 6i
!#mp#rtamentul
mana2erial inu" e inte2rarea #!upa4i#nal*& p#t etermina al#!area un#r p#"turi mai
)une
'emeil#r& pre!um 6i !?6ti2uri mai mari. Anali-a l#r arat* !* "e2re2area #!upa4iil#r
at#rat*
2enului pe pie4ele l#!ale a'e!tea-* 5n m# ne2ati, !?6ti2urile 'emeil#r !(iar 6i 5n a'ar*
#!upa4iil#r "e2re2ate.
O re2iune l#!al* ri2i* p#ate pr#u!e e'e!tul e,al#ri-*rii e 2en. Da!* a!ea"t*
e,al#ri-are a '#"t repr#u"* l#!al 5n a!e"t 'el& ea ,a 'i un me!ani"m imp#rtant e
le2*tur* 5ntre
pra!ti!ile e 2en ale ,ie4ii e -i !u -i 7De"t 8 Zimmerman& ;<31= 6i "tru!tura lar2* a
ine!(it*4ii
e 2en in e!#n#mie. A"t'el& Nel"#n 6i Bri2e" 7;<<<= au! 5n i"!u4ie !er!et*ri !are
arat* !* in
pun!t e ,eere i"t#ri!& m#elele e an2a+are 5n #r2ani-a4ii re'le!t* e !ele mai multe
#ri
i'eren4ele e "tatut 5n !#munitatea l#!al*C ei pun!tea-*& e a"emenea& !* ine!(itatea
e "alariu
intre p#"turile e mun!* p#ate 'i un re-ultat al a,anta+*rii )*r)a4il#r 5n meiul
#r2ani-a4i#nal.
Mai mult& ei a'irm* !* e,al#ri-area mun!ii '*!ut* ini4ial e 'emei& p#ate a,ea
in'luen4e
puterni!e a"upra parit*4ii "alariale 5n intera!4iunea intre !ultura 6i "tru!tura
#r2ani-a4i#nal*.
Cer!et*rile anteri#are arat*& e a"emenea& !* an2a+a4ii r*"pun p#-iti, "!(im)*ril#r
meiului le2al !u pri,ire la pr#)lemele e ine!(itate e 2en 7HellM 8 D#))in& ;<<<=.
Dar& !u
t#ate !* e'e!tul e"te ,i-i)il la ni,el na4i#nal& unele re2iuni !#ntinu* "* 'ie "ur"e e
ine!(itate
relati,* la 2en& "tuiile arat?n !* in!lu"i, 'irmele "pe!iali-ate 5n re!rutare0"ele!4ie e
per"#nal
mani'e"t* ine!(itate 'a4* e 2en.
,.,. In0uena s+ere!+i(uri!r #e gen .n #e"i-iie #e (ers!na
J.J.;. Atri)ute "pe!i'i!e 2enului
C#n,in2erile "tere#tipe pri,in atri)uteleA !ara!teri"ti!ile 'emeil#r 6i )*r)a4il#r "unt
uni,er"al 5mp*rt*6ite. n plu"& a!e"te !#n,in2eri "tere#tipe "unt '#arte re-i"tente la
"!(im)are
7D#2e& Gilr#M 8 Fen-el& ;<<FC Leupt#G& Gar#,i!( 8 Leupt#G& ;<<F& apu Ieilman&
$%%;=.
Pentru a "umari-a a!ea"t* iee& putem "pune !* 'emeile 6i )*r)a4ii "unt per!epu4i !a
'iin i'eri4i
at?t in per"pe!ti,a tr*"*turil#r e #rientare "pre "u!!e"A reu6it* 7a!e"te tr*"*turi "unt
5nt?lnite 5n
literatura e "pe!ialitate 6i "u) enumirea e Ka2enti!L=& !?t 6i in per"pe!ti,a
tr*"*turil#r e
#rientare "pre rela4ii "#!iale 7a!e"te tr*"*turi "unt re2*"ite 5n literatura e "pe!ialitate
"u)
enumirea e K!#munalL= 7Ba:an& ;<//& apu Ieilman& $%%;=. Prin urmare& )*r)a4ii
"unt
!ara!teri-a4i prin atri)ute pre!um@ a2re"i,itate& '#r4*& inepenen4*& putere e e!i-ie&
5n timp !e
'emeile "unt !ara!teri-ate prin atri)ute pre-um@ r*2u4e& "*rit#are& "impati!e 6i
pre#!upate e
!eilal4i. A!e"te !ara!teri-*ri nu "unt #ar i'erite& !i e multe #ri "unt !(iar #pu"e&
e>!lu"i,e.
Se pare !* a!e"te "tere#tipuri e 2en 'un!4i#nea-* at?t 5n #r2ani-a4ii& !?t 6i 5n a'ara
a!e"t#ra. Cer!et*rile au ar*tat !* 6i 5n !a-ul 5n !are 'emeile "unt e"!ri"e !a #!up?n
'un!4ii e
!#nu!ere& ele "unt per!epute 6i e,aluate !a 'iin mai pu4in Kma"!ulinL e!?t )*r)a4ii
7Ieilman&
Bl#!: 8 Martell& ;<<F& apu Ieilman& $%%;=. ntr0un "tuiu reali-at e a!e6ti aut#ri&
'emeile
mana2eri erau e"!ri"e !a 'iin mai !#mpetente& a!ti,e 6i puterni!e e!?t re"tul
'emeil#r 5n
2eneral& ar !(iar 5n p#"tura l#r e mana2eri a!e"te 'emei erau e"!ri"e !a a,?n mai
pu4ine
!ara!teri"ti!i a"#!iate p#"turil#r e !#nu!ere 5n !#mpara4ie !u )*r)a4ii mana2eri. Se
pare !*
"in2ura "itua4ie 5n !are "tere#tipul e 2en a '#"t anulat a '#"t "itua4ia 5n !are 'emeile
mana2er erau
e"!ri"e !a 'iin mana2eri e "u!!e". T#tu6i& num*rul mare e 'emei 5n p#"turi e
!#nu!ere 6i
5n!*r!area !u r#luri n#i nu pare "* p#at* 5n'r?n2e "tere#tipurile a"#!iate 2enului
'eminin.
J.J.$. Impli!a4ii pentru n#rmele e"!ripti,e 6i !ele pre"!riti,e
Stere#tipurile e 2en nu au #ar 'un!4ie e"!ripti,*& !i 6i una pre"!ripti,*. Ele nu #ar
arat* i'eren4ele intre m#ul e a 'i al )*r)a4il#r 6i 'emeil#r& !i pre-int* 6i n#rme
pri,in
!#mp#rtamentul !el mai p#tri,it pe !are 'emeile 6i )*r)a4ii tre)uie "* 5l a#pte 5ntr0#
anumit*
"itua4ie 7Ea2lM& ;<<F=.
E>i"t* un ni,el e"tul e mare e "uprapunere 5ntre elementele "tere#tipale !are
e"!riu 6i
!ele !are pre"!riu !#mp#rtamentul 'emeil#r 6i )*r)a4il#rC apar !lar "pe!i'i!ate
!#mp#rtamentele
apre!iate p#-iti, pentru 'ie!are 2en 7Ea2lM& Mlai! 8 Ott#& ;<<;=. A"t'el& tr*"*turile
e tip
K'emininL pentru !are 'emeile "unt ,al#ri-ate repre-int* partea !entral* a m#ului 5n
!are ele
tre)uie "* 'ie. Dar n#rmele )a-ate pe "ter#tipuri e 2en pre"!riu 6i !eea !e 'ie!are 2en
Knu
tre)uieL "* 'a!*. n m# tipi!& a!e"te n#rme in!lu pentru 'ie!are 2en !eea !e e"te
#pu" !eluilalt.
A"t'el& n#rmele Kma"!ulineL ,al#ri-ate la )*r)a4i& "unt inter-i"e 'emeil#r. `i a!e"tea
'a! parte in
n#rmele pre"!ripti,e.
,.= Cu$ #is+!rsi!nea-% n!r$ee #es"ri(+i3e /i (res"ri(+i3e s+ere!+i(ure #e gen
.n
e3auarea 0e$ei!rD
Un element e"en4ial pentru 5n4ele2erea m#ului 5n !are "tere#tipurile e 2en
re'erit#are la
'emei 5mpiei!* a,an"area a!e"t#ra 5n p#"turi e t#p 5n ierar(ia #r2ani-a4i#nal* e"te
5n4ele2erea
ieii !* p#"turile e t#p mana2ement "unt !#n"ierate a 'i p#"turi ma"!uline 75n en2l.
Kmale "e>tMpe
p#"iti#nL=. Se !#n"ier* !* 'emeile ar a,ea ne,#ie e a2re"i,itate #rientat* "pre
reali-are 6i
e # '#r4* em#4i#nal* !ara!teri"ti!* )*r)a4il#r a'lat* 5n #p#-i4ie at?t !u p*rerile
"tere#tipe e"pre
!um "unt 'emeile !?t 6i !u n#rmele "tere#tipe e"pre !um ar tre)ui "* "e !#mp#rte ele.
E>i"t*
)ine5n4ele" un anumit 2ra e ,arian4* !e !ara!teri-ea-* 'ie!are l#! e mun!* !a 'iin
e tip
ma"!ulin 5n 'un!4ie e 'a!t#ri pre!um@ #meniul e a!ti,itate& aria e mana2ement.
Dar !u mi!i
e>!ep4ii& p#"turile e la ni,eluri ierar(i!e "uperi#are par "* 'ie !ara!teri-ate 5n termeni
"pe!i'i!i
2enului ma"!ulin.
E,ien4ele empiri!e "u"4in a!ea"t* iee. Re-ultatele !er!et*ril#r arat* !lar !* un K)un
mana2erL e"te e"!ri" prin atri)ute !ara!teri"ti!e 2enului ma"!ulin 7Ieilman& Bl#!:&
Martell 8
Sim#n& ;<3<C P#Gell 8 Butter'iel& ;<1<= 6i !* "unt ne!e"are !ara!teri"ti!i "tere#tipe
ma"!uline
pentru a 'i un ire!t#r e "u!!e" 7Martell& Par:er& Emri!( 8 Cr#G'#r& ;<<3& apu
Ieilman&
$%%;=. Se pare& e!i& !* )*r)a4ii nu numai !* #!up* ma+#ritatea p#"turil#r e t#p
mana2ement&
ar 6i mana2ementul e "u!!e" e"te pri,it !a 'iin Kun atri)ut )*r)*te"!L. A!ea"t*
iee& al*turi e
n#rmele pre"!riti,e 6i e"!ripti,e pri,in m#ul 5n !are "unt 6i ar tre)ui "* 'ie 'emeile
etermin*
# i"t#r"iune puterni!* 5n m#ul 5n !are a!e"tea "unt e,aluate.
J.F.;. De"!rieri )a-ate pe i"t#r"iuni
Stere#tipurile pri,in m#ul e a 'i al 'emeil#r 6i Lma"!ulinitateaL r#luril#r e
mana2ement 6i a p#-i4iil#r e t#p mana2ement 'a! !a e,aluat#rii "* reali-e-e apre!ieri
i"t#r"i#nate. Cele #u* !au-e mai "u" men4i#nate !#m)inate pr#u! # per!ep4ie
pri,in Klip"a
e p#tri,ireA !#mpati)ilitateL 5ntre 'emei 6i r#lul mana2erial 5n #r2ani-a4ie& mai ale"
!el e t#p
mana2ement.
M#elul KLip"ei e P#tri,ireL 75n en2l. KLa!: #' 'it m#elL= 7Ieilman& ;<3B& ;<<F&
$%%;=
"e )a-ea-* t#!mai pe ieea !* a6tept*rile le2ate e "u!!e"ul "au in"u!!e"ul unui
ini,i la un
anumit l#! e mun!* "unt elemente !e in'luen4ea-* e!i-iile e per"#nal. n plu"&
a!e"t m#el
pre!i-ea-* !* per!ep4ia p#tri,irii intre atri)utele ini,iuale 6i !erin4ele p#"tului 5n
!eea !e
pri,e6te eprinerile 6i a)ilit*4ile etermin* a6tept*ri pri,in per'#rman4a ini,iului
5ntr0un
anumit p#"t. Da!* per!ep4ia p#tri,irii e"te )un*& atun!i ,#m a,ea a6tept*ri le2ate e
"u!!e"ul
per"#anei 5n p#"tul 6i p#-i4ia re"pe!ti,*& 5n "!(im) a!* per!ep4ia p#tri,irii e"te "la)*&
a6tept*rile
n#a"tre ,#r 'i le2ate e e6e!ul per"#anei re"pe!ti,e 5n p#"tul 6i p#-i4ia re"pe!ti,*.
A!ea"t*
e,aluare a p#tri,irii& p#-iti,* "au ne2ati,*& a'e!tea-* puterni! pr#!e"ul e e,aluare a
unui
ini,i.
Deprinerile 6i atri)utele !#n"ierate a 'i ne!e"are pentru a u!e la )un "'?r6it "ar!ini
e
tip ma"!ulin nu !#re"pun !u !ara!ter"iti!ile 'emeil#r !a 2rup "#!ial. Da!* # 'emeie
#!up* un
a"t'el e p#"t a6tept*rile "unt le2ate e e6e!ul a!e"teia& t#!mai 5n )a-a Klip"ei e
p#tri,ireL intre
!ara!teri"ti!ile p#"tului 6i !ele ale 'emeil#r. Cu !?t !* p#"tul are mai multe
!ara!teri"ti!i
ma"!uline& !u at?t Klip"a e p#tri,ireL e"te per!eput* !a 'iin mai mare.
E'e!tul a!e"t#r a6tept*ri pri,in per'#rman4a "la)* a '#"t em#n"trat "tuiin 'emei
!are
#reau "* "e an2a+e-e. Cer!et*rile au ar*tat !* "e pr#u!e 5n m# repetat #
i"t#r"i#nare )a-at*
pe in'#rma4ia e>tra"* in "tere#tipul e 2en 5n pr#!e"ul e "ele!4ie a a!e"t#ra
7Da,i"#n 8
Bur:e& $%%%C Dip)#Me& ;<31C Olian& S!(Ga) 8 Ia)er'el& ;<33& apu Ieilman&
$%%;=& iar a!e"t*
i"t#r"iune "e mani'e"t* '#arte pre2nant 5n !a-ul 5n !are 'emeile #re"! "* #!upe
p#"turi 6i p#-i4ii
!#n"ierate "pe!i'i! 6i trai4i#nal ma"!uline.
A6tept*rile pri,in per'#rman4a ne2ati,* !e re-ult* in i"!repan4a 5ntre m#ul 5n !are
'emeile "unt e"!ri"e in pun!tul e ,eere al "tere#tipului e 2en 6i !alit*4ile
!#n"ierate
e"en4iale ale p#"turil#r e t#p mana2ement in'luen4ea-* nu numai e!i-iile e "ele!4ie.
Ele au
na6tere unei prei"p#-i4ii la ne2ati,i"m !e in'luen4ea-* ap#i per!ep4iile 6i +ue!*4ile.
V#m etalia
5n !ele !e urmea-* m#ul 5n !are a!e"tea impiei!* re!un#a6terea !#mpeten4el#r
'emeil#r.
J.F.$. N#rme pre"!ripti,e )a-ate pe i"t#r"iuni
Da!* 'emeile au "u!!e" 5ntr0un p#"t !#n"ierat tipi! ma"!ulin "e !#n"ier* !* ele
p#"e*
a!ele atri)ute !are "unt ne!e"are pentru a reali-a !u "u!!e" "ar!inile 6i
re"p#n"a)ilit*4iile !erute
e p#"t. A!e"te 'emei "unt ,*-ute !a a,?n !eea !e e"te ne!e"ar pentru a a,ea "u!!e"
5ntr0un p#"t
ma"!ulin 7KmanN" G#r:L= erain!?n a"t'el per!ep4ia lip"ei e p#tri,ire eri,at* in
a"pe!tele
e"!ripti,e ale "ter#tipuril#r e 2en. T#tu6i& "e !#n"ier* !* a!* ele au "u!!e" 5ntr0un
a"t'el e
p#"t& atun!i ,i#lea-* n#rma eri,at* in "tere#tipul e 2en. De6i e>i"t* p#tri,ire 5ntre
!eea !e
pre"pune p#"tul 6i m#ul e a 'i al a!e"t#r 'emei& nu "e !#n"ier* !* e>i"t* p#tri,ire
5ntre !eea !e
pre"upune p#"tul 6i 2enul #!upantului 76i anume !e ar tre)ui "* 'ie a!e"ta=. Per!ep4ia
,i#l*rii
n#rmel#r pre"!riti,e inu!e e-apr#)are& !are "e !#n!reti-ea-* prin penali-area !elui
!are a
5n!*l!at n#rma 7Cialini 8 Tr#"t& ;<<3& apu Ieilman& $%%;=.
D#,e-i pri,in e-apr#)area a!e"t#r 5n!*l!*ri ale pre"!rip4iil#r eterminate e
"tere#tipurile e 2en ,in in mai multe "ur"e. Femeile !are nu mani'e"t* !ara!teri"ti!i
tipi!
K'eminineL 6i )*r)a4ii !are nu mani'e"t* !ara!teri"ti!i tipi! Kma"!ulineL "unt +ue!a4i
!a 'iin mai
pu4in "*n*t#6i in pun!t e ,eere p"i(#l#2i! 6i "unt e,alua4i mai pu4in 'a,#ra)il e!?t
!ei !are
mani'e"t* !ara!teri"ti!ile !#n"ierate e n#rm* ae!,ate 'ie!*rui 2en 7C#"tri!(&
Fein"tein&
Hier& Mare!e: 8 Pa"!ale& ;<1F& apu Ieilman& $%%;=. n m# "imilar& 'emeile
trai4i#nali"te
"unt e,aluate p#-iti, 5n !#mpara4ie !u !ele n#n0!#n'#rmi"te& ai!* !ele !are 5n!al!*
n#rma
7Ia#!:& 8 Zanna& ;<<J& apu Ieilman& $%%;=. S0a !#n"tatat !* 'a4* e 'emeile !are
mani'e"t*
"tiluri !#mp#rtamentale !#n"ierate tipi! ma"!uline e>i"t* rea!4ii ne2ati,e& e
re"pin2ere !(iar.
A"t'el& 'emeile !are "e pre-int* 5ntr0# lumin* 'a,#ra)il* "unt e,aluate mai "la) e!?t
!ele !are nu
'a! a!e"t lu!ru 7Ruman& ;<<3& apu Ieilman& $%%;=. n plu" nu tre)uie "* uit*m !*
a,an"area 5n
ierar(ia #r2ani-a4i#nal* epine nu #ar e e,aluarea !#mpeten4ei& !i 6i e a!!eptarea
6i
apr#)area "#!ial*.
,.A. C!nse"ine ae s+ere!+i(uri!r #e gen #es"ri(+i3e a !"u #e $un"%D
J./.;. De,al#ri-area per'#rman4el#r
Da!* 'emeile urmea-* "* a,an"e-e pe ni,elurile ierar(i!e "uperi#are& ele tre)uie "*
em#n"tre-e !* "unt '#arte !#mpetente. Dar "tere#tipurile e"pre 'emei "u2erea-* !*
ele nu ,#r
#)4ine "u!!e" !?n reali-ea-* a!ti,it*4i !#n"ierate trai4i#nal ma"!uline. A!e"te
a6tept*ri au
tenin4a "* "e perpetue-e 6i prin urmare "e pare !* p#t a'e!ta m#ul 5n !are in'#rma4ia
le2at* e
per'#rman4a l#r e"te re!ep4i#nat* 6i interpretat*. A!!eptarea in'#rma4iei !#ntrare
ne!e"it* #
re"tru!turare a !#n,in2eril#r& iar !el mai "implu r*"pun" e"te !el e re"pin2ere. A"t'el&
'#arte e"&
a6tept*rile le2ate e per'#rman4* !reea-* pr#'e4ii aut#reali-at#are 7KSel'0'ul'illin2
pr#p(e!ie"L= 6i
a"t'el e,aluat#rii i"t#r"i#nea-* in'#rma4ia pentru a ,eea !eea !e "e a6teapt* 7!e e"te
5n
!#n'#rmitate !u "!(emele anteri#are=.
Cer!et*rile au ar*tat !*& e6i 'emeile 6i )*r)a4ii #)4in re-ultate ienti!e& 'emeile "unt
"u)e,aluate. Ma+#ritatea !er!et*ril#r in p"i(#l#2ia #r2ani-a4i#nal* au ar*tat !* e6i
!alitatea
mun!ii e"te ienti!*& reali-*rile 'emeil#r "unt "u)e,aluate atun!i !?n "unt !#mparate
!u !ele ale
)*r)a4il#r 7Ieilman& ;<3B& ;<<F& $%%;=. Mai mult e!?t at?t& !u !?t "tere#tipul e"te
mai puterni!&
!u at?t ele "unt mai "u)e,aluate 7Ieilman 8 St#pe!:& ;<3F=.
Un alt element !are !#ntri)uie la e,al#ri-area per'#rman4el#r 'emeil#r e"te tenin4a
e a
interpreta a!ela6i !#mp#rtament 5n termeni i'eri4i 5n 'un!4ie e a!t#r. S0a em#n"trat
!* atun!i
!?n a,em a!t#ri e 2en i'erit& interpretarea !#mp#rtamentel#r "imilare mani'e"tate
e !ei #i
a!t#ri e"te e"tul e i'erit* 7TaMl#r& Fi":e& Et!#'' 8 Ruerman& ;<13& apu Ieilman&
$%%;=.
A"t'el& un !#mp#rtament e tipul@ K!#n,er"a4ii 're!,ente la tele'#nL "e interpretea-*
i'erit 5n
'un!4ie e 2enul a!t#rului@ la )*r)a4i interpretarea e"te e 2enul K# a'a!ere )un*L& 5n
timp !e la
'emei interpretarea 2ra,itea-* 5n +urul ieii Ktenin4a e a piere ,remea& e a lene,iL.
n m#
"imilar& un alt !#mp#rtament& pre!um Kam?narea lu*rii unei e!i-iiL e"te interpretat
pentru 'emei
!a pa"i,itate& 5n "!(im) 5n !a-ul )*r)a4il#r a!e"t !#mp#rtament "e interpretea-* !a
Kne,#ia e a 'i
pruent& e a meita a"upra e!i-iei !e tre)uie luat*L. n !#n"e!in4*& in'#rma4ia
!#ntrar* le2at*
e per'#rman4*& mai mult e!?t am#r"area a6tept*ril#r ne2ati,e a"upra 'emeil#r& p#ate
"er,i la
men4inerea "au !(iar 5nt*rirea a!e"t#ra.
J./.$. C#ni4ii #r2ani-a4i#nale !are 'a!ilitea-* e,al#ri-area per'#rman4el#r 'emeil#r
#mbi8uitate la ni:elul criteriilor de e:aluare$ Dat#rit* 'aptului !* i"t#r"iunile
!#2niti,e
repre-int* !(eia i"t#r"iunil#r 5n e,aluarea 'emeil#r !are #!up* l#!uri e mun!*
"pe!i'i!
ma"!uline& un 'a!t#r !are in'luen4ea-* puterni! a!e"te e,alu*ri 5l repre-int* 'aptul !*
nu "unt !lar
"ta)ilite !riteriile e e,aluare 7Nie,a 8 Gute:& ;<3%C T#"i 8 Ein)ener& ;<3& apu
Ieilman&
$%%;F=. Cer!et*rile au ar*tat !* !u !?t !riteriile e e,aluare "unt mai am)i2ue& !u at?t
in'#rma4ia
e"te mai u6#r i"t#r"i#nat* a"t'el 5n!?t "* "e p#tri,ea"!* !u "!(emele anteri#are 7Fi":e
8 TaMl#r&
;<3J=. n !a-ul i"t#r"iunil#r !au-ate e 2en& ieile pre!#n!epute repre-int* a6tept*ri
re'erit#are
la a)ilit*4ile e'i!itare ale 'emeil#r e a 'i !#mpetente 6i e a a,ea per'#rman4e 5ntr0un
anumit
p#"t& "ituat la un anumit ni,el ierar(i!. De a!eea& "unt mult mai 2reu e i"t#r"i#nat
in'#rma4iile
!#n!rete& re-ultatele #)ie!ti,e& !um ar 'i re-ultatele la te"te e per'#rman4*& e!?t
in'#rma4iile
am)i2ue& ,a2i& re-ultatele "u)ie!ti,e& !um ar 'i !alitatea e a 'i un )un !#e!(ipier "au
a 'i un 6e'
in"pirat. Sunt& e a"emenea& mult mai i'i!il e i"t#r"i#nat a"pe!tele e>pli!ite
re'erit#are la
+ue!ata unei per"#ane e!?t elementele le2ate e !ara!ter "au per"#nalitate. n
a)"en4a un#r
!riterii !#n!rete& a6tept*rile )a-ate pe "tere#tipurile e"pre 'emei tin "* #mine
m#ul e
"tru!turare a +ue!*4il#r& permi4?n a"t'el e,alu*ri neae,*rate.
Din p*!ate& !riteriile e e,aluare a per"#anel#r !are #!up* p#"turi e t#p mana2ement
"unt am)i2ue 6i ne"pe!i'i!e. A!e"t lu!ru "e e>pli!* e,ient 6i prin !#mple>itatea pe
!are #
pre"upune un p#"t mana2erial.
Lipsa de structur; =n procesul de e:aluare$ Cu !?t pr#!e"ul e e,aluare tine "* 'ie
mai
pu4in "tru!turat !u at?t el la"* mai mult l#! pentru i"t#r"iuni !#2niti,e. Lip"a e
"tru!tur* nu
'#r4ea-* luarea 5n !#n"ierare a un#r "ur"e multiple e in'#rma4ie 6i ni!i a unui "et
preeterminat
e !riterii. Di'eritele elemente ale per'#rman4ei p#t 'i !entrale 5n e,aluarea i'eri4il#r
ini,i-i&
elementele "imilare e per'#rman4* p#t 'i luate 5n !#n"ierare 5n p#neri i'erite la
re-ultatul
'inal& iar "tanarele e e,aluare a per'#rman4el#r nu tre)uie apli!ate uni'#rm. Pe
"!urt& lip"a e
"tru!tur* 5n luarea e!i-iil#r 'a!ilitea-* luarea 5n !#n"ierare a a6tept*ril#r )a-ate pe
"tere#tipuri
e 2en 5n in'eren4ele e"pre per'#rman4a e e>!elen4*.
Din !au-a 'aptului !* nu "0a a+un" la un !#n"en" re'erit#r la !e 5n"eamn* a 'i un
mana2er
e "u!!e"& e,aluarea mana2eril#r e"te un pr#!e" mai pu4in "tru!turat e!?t ar tre)ui "*
'ie. Cu
"i2uran4*& !#mple>itatea 6i ,arietatea re"p#n"a)ilit*4il#r pe !are le are un K"eni#r
mana2erL e"te
'#arte mare. T#tu6i # #are!are uni'#rmi-are 6i "tru!turare a a!e"tui pr#!e" ar au!e
reptatea
!u,enit* 'emeil#r.
J./.B. Ne2area re!un#a6terii "u!!e"ului unei 'emei
n !iua #)"ta!#lel#r multiple !are )l#!(ea-* re!un#a6terea "u!!e"ului unei 'emei&
e>i"t*
6i !a-uri 5n !are reali-*rile l#r nu p#t 'i ne2ate. Dar !(iar 6i atun!i nu "unt eti!(etate
!a 'iin
!#mpetente. Mai mult& a6teptarea pri,in e6e!ul 'emeil#r 'a!e !a "u!!e"ul "* 'ie
atri)uit un#r
!au-e e>terne 6i nu "e>ului 'emeie"!. A"t'el "u!!e"ul e"te ,*-ut !a # Ka)atere e la
re2ul*L& !e,a
!e "0a 5nt?mplat #at*& ar nu are !um "* "e repete. Su!!e"ul nu p#ate 'i atri)uit un#r
!au-e
"ta)ile e#are!e ar tre)ui ulteri#r m#i'i!ate n#rmele e"!ripti,e 6i !ele pre"!ripti,e
7Green(au"e
8 Para"uraman& ;<<BC Ieilman 8 Gu--#& ;<13& apu Ieilman& $%%;=.
A!e"t a"pe!t apare men4i#nat 6i 5ntr0un arti!#l al lui Deau> 6i Em"Giller 7;<1J& apu
Ieilman& $%%;= intitulat KCeea !e pentru un )*r)at e"te !#n"ierat eprinereAa)ilitate
pentru #
'emeie e"te n#r#!L. A!eia6i aut#ri au ar*tat !* e6i per'#rman4a unei 'emei 6i a unui
)*r)at e"te
ienti!* 5ntr0# "ar!in* e tip ma"!ulin& 'emeile "unt per!epute !a 'iin mai pu4in
!#mpetente
7Deau>& ;<1/& apu Ieilman& $%%;=.
J./.J. C#ni4ii #r2ani-a4i#nale !are 'a!ilitea-* ne2area "u!!e"ului unei 'emei
#mbi8uitatea pri:ind sursa succesului =n sarcin;$ C#ni4iile #r2ani-a4i#nale !are
ame"te!* 7K)lurL= !#ni4iile ini,iului !u pr#u"ul 'inal al mun!ii a!e"tuia
'a,#ri-ea-* atri)uiri
e>terne ale "u!!e"ului 'emeil#r. A!e"tea #'er* e>pli!a4ii pri,in "u!!e"ul unei 'emei&
a"t'el 5n!?t
a!ea"ta "* 'ie !#n"ierat* !#mpetent*. A!ea"t* iee pr#,ine in "tuiul e!(ipel#r. Din
m#ment !e
mun!a 5n e!(ip* e"te& prin e'ini4ie& e,aluat* prin pr#u"ul e!(ipei 6i nu prin
!#ntri)u4ia
ini,iual* a 'ie!*rui mem)ru al e!(ipei& ar tre)ui "* 5n!ura+e-e utili-area un#r
atri)uiri ra4i#nale
!are "* p#at* !#n!ura !u a6tept*rile "tere#tipale pri,in "u!!e"ul unei 'emei.
Da!* mun!a 5n e!(ip* 5n!ura+ea-* e>pli!a4iile atri)u4i#nale !are limitea-* 2raul 5n
!are
'emeile "unt !#n"ierate re"p#n"a)ile pentru pr#priul "u!!e"& atun!i a!eea6i
!#n"e!in4* p#ate
re-ulta 6i in alte '#rme e #r2ani-are in !arul !#mpaniil#r& !are p#t um)ri
atri)uirea !#re!t* a
re"p#n"a)ilit*4ii pentru "u!!e".
#mbi8uitatea pri:ind explicaia ascensiunii iera7ice$ n #r2ani-a4iile a!tuale e>i"t*
"u'i!iente e>pli!a4ii pri,in "u!!e"ul unei 'emei 6i m#ul 5n !are a #)4inut # p#-i4ie e
!#nu!ere
5n #r2ani-a4ie. Se ,#r)e6te in !e 5n !e mai mult e"pre a!4iunile !are 'a,#ri-ea-*
a'irmarea
'emeil#r 6i a un#r min#rit*4i O !ate2#rii "upu"e inerent i"!rimin*rii. Din p*!ate
a!e"te a!4iuni 5n
"pri+inul Ka'irm*riiL "unt e multe #ri !#n'unate !u tratamentul pre'eren4ial apli!at
'emeil#r
7Hra,it- 8 Platania& ;<<B=& !are "u2erea-* !* 5n !a-ul 'emeil#r "e amit "tanare e
per'#rman4* mai +#a"e e!?t 5n !a-ul )*r)a4il#r. Cer!et*rile arat* !* ini,i-ii !are
)ene'i!ia-* e
a!e"t pr#2ram e "u"4inere a Ka'irm*riiL "unt "ti2mati-a4i !a in!#mpeten4i& !are nu 56i
merit*
p#-i4ia pe !are # #!up* 7Ieilman& Bl#!: 8 Lu!a"& ;<<$C Ieilman& Bl#!: 8 Stat(at#"&
;<<1&
apu Ieilman& $%%;=.
A!4iunile e "up#rt al Ka'irm*riiL repre-int* #ar un pr#2ram #r2ani-a4i#nal !u e'e!te
ne2ati,e a"upra 'emeil#r. Pr#2ramele e i,er"itate& pr#2ramele e e-,#ltare 6i alte
pr#2rame
!are au !a p#pula4ie 4int* 'emeile au a!elea6i !#n"e!in4e. Cer!et*rile e ultim* #r*
arat* !*
a!e"tea au e'e!te ne2ati,e a"upra 'emeil#r 7Ieilman 8 Delle& $%%;=. Se pare !*
atun!i !?n
e>pli!a4ia al!*tuirii unui 2rup mi>t e"te a!eea e a a a"i2ura i,er"itatea& 'emeile in
2rup "unt
per!epute !a 'iin mai in!#mpetente& e!?t atun!i !?n e>pli!a4ia e"te e 2enul@
pr#2ramul e
mun!* etermin* al!*tuirea unui 2rup mi>t.
Pr#2ramele !are au !a #)ie!ti, pr#m#,area an2a+*rii 'emeil#r nu 'a! alt!e,a e!?t "*
*une-e a!e"t#ra& e#are!e "e !#n"ier* !* a!e"ta e"te un tratament pre'eren4ial. Cele
!are
reu6e"! "au !ele !are a+un2 "* #!upe 'un!4ii imp#rtante 6i mai "unt 6i atra!ti,e "unt
!ara!teri-ate
rept in!#mpetente& !(iar a!* reu6e"!C e>pli!a4ia e"te@ numai at#rit* a"pe!tului 'i-i!
ele au
a+un" "* #!upe 'un!4ia re"pe!ti,* 7Ieilman 8 St#pe!:& ;<3F=.
,.C. C!nse"ine ae s+rere!+i(uri!r #e gen asu(ra n!r$e!r (res"ri(+i3e a !"u
#e $un"%
J.1.;. Penali-area 'emeil#r !#mpetente 7pentru !* "unt !#mpetente=
Ieilman 7$%%;= "u"4ine !* 5n !iua tenin4ei e a "u)e,alua reali-*rile 'emeil#r 6i e a
le
ne2a KmeritulL "u!!e"ului 7atri)uire e>tern* "i 2eneral* pentru "u!!e"=& !?te#at*
reali-*rile
'emeil#r "unt at?t e e>tra#rinare 5n!?t ni "e pare imp#"i)il a!e"t lu!ru& a"t'el 5n!?t
nu "e p#t
'a!e atri)uiri e>terne 6i tre)uie "* le 'ie re!un#"!ute meritele. In a!e"te "itua4ii&
'emeile "unt
a!!eptate !a 'iin !#mpetente. Unele "tuii au ar*tat !a 5n a!e"te "itua4ii 'emeile "unt
!#tate !(iar
mai !#mpetente e!?t )*r)a4ii. A6a !um pre!i-ea-* Felman 7;<3;& apu Ieilman&
$%%;= 6i
De)er 6i Cr#!:er 7;<3B& apu Ieilman& $%%;=& !?n !#mp#rtamentul !#ntra"tea-*
at?t e
e,ient 6i e puterni! !u a6tept*rile !e eri,* in "tere#tip "e pr#u!e un e'e!t e
)umeran2. ntrae,*r
"e pare !* "uprae,aluarea 'emeil#r e"te un 'en#men !e "e petre!e atun!i !?n 'emeile
#)4in "u!!e" 5ntr0un p#"t tipi! ma"!ulin& iar !?n a!e"t "u!!e" p#ate 'i atri)uit #ar
eprineril#r
6i a)ilit*4il#r 'emeil#r 7Ieilman& Martell 8 Sim#n& ;<3<=. Dar !u t#ate !* li "e
re!un#a6te
!#mpeten4a& 'emeile "unt 5n !#ntinuare 5n peri!#l. Vi#larea n#rmel#r pre"!ripti,e
inerente
"ter#tipului e 2en u!e la i"t#r"iuni 5n e,aluare 6i a'e!tea-* pr#2re"ulA a"!en"iunea
l#r
pr#'e"i#nal* 7e-,#ltarea !arierei= 7Ieilman& $%%;=.
Stere#tipurile e 2en impun !a 'emeile "* "e !#mp#rte alt'el e!?t )*r)a4ii O 6i 'emeile
tre)uie "* 'ie 2ri+ulii 6i #rientate "pre "er,i!ii 7K!#munalL=& 6i 5n ni!i un !a- "* nu 'ie
#rientate
"pre reali-are 7Kma"!ulinL=. De,ierea e la a!e"te n#rme pre"!riti,e la l#!ul e mun!*
u!e la
e-apr#)area a!e"tui !#mp#rtament 6i la rea!4ii ne2ati,e. S0a em#n"trat !* 'emeile
!are
mani'e"t* un "til e !#nu!ere ma"!ulin nu au aut#ritatea "!#ntat* a"upra an2a+a4il#r
7Bart#l 8
Butter'iel& ;<1/C 9a2# 8 Dr##m& ;<3$& apu Ieilman& $%%;=.
Vi#larea n#rmel#r pre"!riti,e are !#n"e!in4e ne2ati,e a"upra 'emeil#r. Femeile&
p#tri,it
n#rmel#r !ulturale& nu tre)uie "* e>!ele-e 5n "ar!ini "au 5n l#!uri e mun!*
!#n"ierate "pe!i'i!
ma"!uline. Ele ,#r pr#m#,a mai 2reu e!?t )*r)a4ii. Un re!ent "tuiu l#n2ituinal 7e
B ani=
reali-at e LMne"" 6i 9uie"!( 7;<<<& apu Ieilman& $%%;= !are a luat 5n !#n"ierare
pr#m#,area
a !ir!a B%.%%% mana2eri a ar*tat !* pe m*"ur* !e 'emeile ur!* 5n ierar(ia unei
!#mpanii&
a"!en"iunea l#r e,ine t#t mai ane,#i#a"* 5n !#mpara4ie !u !ea a )*r)a4il#r. Ieea
!are "e
!#nturea-* e"te !* e6i 'emeil#r li "e permite atin2erea unui anumit "u!!e"& !ele
!#mpetente
pl*te"! un pre4 '#arte mare pentru !#mpeten4a l#r. Ele p#t 'i penali-ate pentru !* au
Ktr*atL
n#rmele pre"!ripti,e 6i a"t'el la un anumit ni,el li "e )l#!(ea-* a"!en"iunea 5n !arier*.
,.E. C!n#iii !rgani-ai!nae "are 0a"ii+ea-% (enai-area 0e$ei!r (en+ru
"!$(e+ena !r
Spre e#"e)ire e i"t#r"iunile eterminate e n#rmele e"!ripti,e eri,ate in
"ter#tipul
e 2en& i"t#r"iunile re-ultate in n#rmele pre"!ripti,e apar !a urmare a ,al#ril#r !are
"pe!i'i!*
"tatuturi ieale. A"t'el i"t#r"iunile eterminate e n#rmele pre"!ripti,e "unt mai
"en"i)ile la
in'luen4ele !#nte>tuale. Ceea !e nu 5n"eamn* !* a!e"tea nu repre-int* m#erat#ri
!riti!i. n m#
"i2ur& elementele "itua4i#nale !are in'luen4ea-* 2raul e in!#mpati)ilitate per!eput*
intre
pre"!ri4iile e 2en 6i !#mp#rtamentul unei 'emei e "u!!e" ar tre)ui "* a'e!te-e
i"t#r"iunile
e,ien4iate.
De e>emplu& Kma"!ulinitateaL anumit#r #menii 7e>emplu@ !el militar= "au p#-i4ii
!re6te
2raul e atri)uire a un#r !ara!teri"ti!i ma"!uline. Femeile !are au "u!!e" ,i#lea-*
n#rma
pre"!ripti,*. Atra!ti,itatea 'emeil#r p#ate "p#ri a!e"t e'e!t& iar ,i#larea "e !#n"ier* a
'i mai
pre2nant*. Atra!ti,itatea unei 'emei !#n"tituie # piei!* 5n plu" 5n 5n!er!area "a e a
#!upa un
p#"t !#n"ierat tipi! ma"!ulin 7Ieilman& ;<3BC Ieilman 8 St#pe!:& ;<3F=. A!e"t
'en#men p#ate
'i e>pli!at& 5n parte& apel?n la m#elul Klip"ei e p#tri,ireL 7Ieilman& ;<3B=. M#elul
"u"4ine !*
Ki"t#r"iunile #!upa4i#nale pe )a-a "tere#tipuril#r e 2en "unt un re-ultat al per!ep4iei
unei
in!#n2ruen4e 5ntre eprinerile 6i atri)utele a"#!iate 2enului& !u per!ep4ia !erin4el#r
p#"tuluiL
7Ieilman 8 SaruGatari& ;<1<& p.$%B=. A"t'el& !u !?t # 'emeie e"te mai atr*2*t#are&
e!i p#"e*
tr*"*turi trai4i#nal 'eminine& !u at?t ea e"te !#n"ierat* mai pu4in p#tri,it* pentru a
reali-a
"ar!ini e tip ma"!ulin 7Ieilman 8 St#pe!:& ;<3B=. T#tu6i& m#elul Klip"ei e
p#tri,ireL nu "e
apli!* )*r)a4il#rC 5n !a-ul a!e"t#ra& !u !?t "unt mai atr*2*t#ri !u at?t "unt per!epu4i !a
'iin mai
!ali'i!a4i at?t pentru p#"turi ma"!uline !?t 6i pentru !ele 'eminine. Intere"ant e"te !*
'emeile
!#n"ierate mai pu4in atr*2*t#are au un a,anta+ a"upra !el#r atr*2*t#are atun!i !?n
#re"! "*
#!upe p#"turi !#n"ierate tipi! ma"!uline 7Ieilman& 8 St#pe!:& ;<3B=. E>pli!a4ia
at* e aut#ri
e"te !* !ele !are "unt !#n"ierate mai pu4in atr*2*t#are "unt !#n"ierate 6i mai pu4in
'eminine& 6i
prin urmare ,i#larea n#rmei nu e"te per!eput* la 'el e 2ra, !a 5n !a-ul 'emeil#r
atr*2*t#are. n
!eea !e pri,e6te p#"turile tipi! 'eminine& 'emeile atr*2*t#are "unt pre'erate& 'iin
e,aluate p#-iti,
6i a,?n "alarii mai mari e!?t 'emeile !#n"ierate mai pu4in atr*2*t#are. Dr#2#"- 6i
Le,M 7;<</&
apu Ieilman& $%%;= repli!* "tuiile lui Ieilman 6i St#pe!: 7;<3F= 6i !#n"tat* !*
)*r)a4ii
atr*2*t#ri "unt !#n"iera4i mai ma"!ulini e!?t !ei mai pu4in atr*2*t#ri& iar 'emeile
atr*2*t#are
"unt !#n"ierate mai 'eminine e!?t !ele mai pu4in atr*2*t#are.
CAPITOLUL =
IRUIREA SEJUAL
Anii b3% repre-int* 5n!eputul !er!et*ril#r 6tiin4i'i!e a"upra (*r4uirii "e>uale& !u t#ate
!*
pr#)lema& 5n "ine& a ap*rut mai timpuriu& # at* !u intrarea 5n !?mpul mun!ii a
'emeil#r. C(iar
a!* e"te #ar una intre numer#a"ele '#rme pe !are a)u-ul a"upra 'emeil#r le p#ate
5m)r*!a&
(*r4uira "e>ual* !#n"tituie un !a- aparte. T*!erea !are a 5n!#n+urat a!e"t tip e a)u-
nu p#ate "*
in'irme e>i"ten4* lui. Numer#a"ele !a-uri !are au ie6it la i,eal* !#n'irm* e>tinerea
pe !are #
!un#a6te 'en#menul.
ntr0# "#!ietate 5n !are la 'ie!are minut& # 'emeie e"te ,i#lat* 6i pe"te $%%% e 'emei
m#r
anual !a ,i!time ale mem)ril#r 'amiliei l#r 7H#"" et al.& ;<<J=& nu e"te "urprin-*t#r !*
(*r4uirea
"e>ual* a '#"t i2n#rat*& !#n"ierat* un 'apt )anal. T#tu6i& !er!et*rile re!ente pre-int*
pr#)lema !a
'iin e pr#p#r4ii uria6e@ una in #u* 'emei ,a a,ea # a"t'el e e>perien4* 5n timpul
,ie4ii
lu!r*t#are.
Ca-urile amintite 5n literatur* nu 'a! re'erire #ar la #menii "pe!i'i!e ale mun!ii& !i
aminte"! e>perien4e ale 'emeil#r !u pr#'e"ii i'erite& -#ne 2e#2ra'i!e i'erite& ,?r"te
i'erite& et!.
Mai mult& 5n urma !er!et*ril#r "0a !#n"tat !* 6i 5n !arul "i"temului e 5n,*4*m?nt
e>i"t*
pr#)leme ma+#re at#rit* (*r4uirii "e>uale.
=.1. De0iniii
Pri,in 5n urm* !u $F e ani pare !iuat 'aptul !* nu e>i"ta un termen !are "*
e'inea"!*
a!4iunile !are a"t*-i "unt !#n"ierate (*r4uire "e>ual*. n ultimele e!enii numer#a"e
!er!et*ri au
'#"t reali-ate 5n a!e"t #meniu& !er!et*ri are au a,ut menirea "* limpe-ea"!* apele 6i
"*
5m)un*t*4ea"!* 5n4ele2erea 'en#menului.
I*r4uirea "e>ual* 'a!e parte in !ate2#ria mai lar2* a !#mp#rtamentel#r "#!i#0"e>uale
!are p#t "* "e mani'e"te 5n !#nte>tul mun!ii 7Gute:& C#(en 8 H#nra& ;<<%=.
C#mp#rtamentele
"#!i#0"e>uale "unt !#mp#rtamente ne0rela4i#ante !u mun!a 6i !are au # !#mp#nent*
"e>ual*C
printre a!e"tea "e num*r*@ (*r4uirea "e>ual*& 'lirtul& ini4ierea unei rela4ii !u unA#
!#le27*=.
Cate2#ria !uprine at?t !#mp#rtamente n#!i,e !?t 6i !#mp#rtamente a!eptate in
pun!t e
,eere "#!ial. T#tu6i& 5n literatura e "pe!ialitate& !#mp#rtamentele ne2ati,e au
)ene'i!iat e mai
mult* aten4ie.
Ienti'i!area !#mp#rtamentel#r !are !#re"pun (*r4uirii "e>uale repre-int* unul intre
"u)ie!tele !#ntr#,er"ate 5n literatura e "pe!ialitate. din?n !#nt e natura !#mple>* a
'en#menului& nu tre)uie "* "urprin* 'aptul !* e>i"t* numer#a"e e'ini4ii. ONLearM0
HellM&
Paet-#l 8 Gri''in 7$%%%= ar2umentea-* !(iar& imp#rtan4a e'inirii (*r4uirii "e>uale 5n
'un!4ie e
"!#pul pentru !are e"te '#l#"it termenul& e e>emplu 5n 'un!tie e tipul e !er!etare
,i-at.
Si"temati-?n e'ini4iile e>i"tente& "e p#t i"tin2e urm*t#arele trei !ate2#rii e
e'ini4ii@
7;= e'ini4ii +urii!eA le2i"lati,eC 7$= e'ini4ii !are 5n!ear!* "* !lari'i!e !#n!eptulC 7B=
e'ini4ii !are
5n!ear!* nu #ar "* e>pli!e !#n!eptul !i 6i "*0l #pra4i#nali-e-e 5n ,eerea 'a!ilit*rii
utili-*rii 5n
pra!ti!*. n !apit#lul e 'a4* ne ,#m re-uma la a pre-enta e'ini4iile in ultima
!ate2#rie.
F.;.;. De'ini4ii #perati#nali-ate
C(iar a!* !ele mai multe e'ini4ii !are p#t 'i in!lu"e 5n a!ea"t* !ate2#rie& re!ur2 la #
#pera4i#nali-are !#n!eptual*& 2raul 5n !are reali-ea-* a!e"t lu!ru ,aria-*.
Bi)er et al 7$%%$= re!un#"! e>i"ten4a a trei !ate2#rii e (*r4uire "e>ual*. Una intre
a!e"tea e"te !ea 5n !are pl?n2erea p#ate p#rni e la inter'erarea !#mp#rtamentului
ina!!epta)il
!u per'#rman4a 5n mun!*. A #ua !ate2#rie in!lue # e'ini4ie tip V_ui pr# _u#L&
anume
(*r4uirea e"te pre-ent* atun!i !?n e!i-iile an2a+at#rului "au a in"titu4iei e
5n,*4*m?nt "unt
luate 5n )a-a a!!ept*rii unui !#mp#rtament !are nu e"te )ine ,enit& !um ar 'i
a,an"urile "e>uale&
!ererea e 'a,#ruri "e>uale& "au alte !#mp#rtamente ,er)ale "au 'i-i!e e natur*
"e>ual*. A treia
!ate2#rie 'a!e re'erire la !limatul "au meiul #"til !reat prin e>punerea per"#anei la
in"inu*ri
"e>uale& atin2eri eli)erate& 2e"turi 6i pri,iri "u2e"ti,e& 2lume epla"ate "au materiale
p#rn#2ra'i!e& #'en"i,e "au #)"!ene. E"te 2reu e e'init !eea !e 5n"eamn* un meiu
#"til&
n#4iunea 'iin e"!(i"* la interpret*ri& in a!ea"t* !au-* ultima !ate2#rie e"te !ea mai
!#ntr#,er"at*.
Till 7;<3%& 5n Fit-2eral& Gel'an 8 Dra"2#G& ;<<F= !la"i'i!* e>perien4ele relatate e
un
e6anti#n e "tuente& 5n !in!i !ate2#rii !#mp#rtamentale@ (*r4uire e 2ener&
!#mp#rtament
"eu!*t#r& !#rup4ie "e>ual*& !#n"tr?n2ere "e>ual* 6i impunere "au a"alt "e>ual.
Aut#rul
re!#mana utili-area !#n!eptel#r !a un !#ntinuum& e#are!e ele ,aria-* a"!enent 5n
"e,eritate.
Gru)er 7;<<$= pr#pune un "i"tem !#mpu" in ;; tipuri "pe!i'i!e e (*r4uire&
#r2ani-ate 5n
trei !ate2#rii@ !ereri ,er)ale& remar!i ,er)ale 6i etalare n#n,er)al*. Fie!are intre
a!e"te !ate2#rii
!#n4ine un "u)"et a !?te ;; tipuri e (*r4uire 7e e>. O !ererile ,er)ale "e !#mpun in
!#rup4ie
"e>ual*& a,an"uri "e>uale& a,an"uri rela4i#nale& 6i pre"iuniAa,an"uri "u)tile= pe !are
aut#rul e
#r2ani-ea-* 5n #rine 5n 'un!4ie e "e,eritate.
Fit-2eral& Gel'an 8 Dra"2#G 7;<<F= 5n!ear!* # #pera4i#nali-are a !#n!eptului !are
"*
p#rnea"* e la )a-a le2al*& ar "* 4in* !#nt 6i e a)#rarea p"i(#l#2i!* a pr#)lemei
!are "0a
!#n!entrat pe a!te "p!i'i!e. Aut#rii mai "u" aminti4i pr#pun un m#el !#mpu" in trei
imen"iuni
rela4i#nate& ar i"tin!te@ !#n"tr?n2ere "e>ual*& aten4ie "e>ual* ne#rit* 6i (*r4uire e
2ener.
Ultimul !#n!ept "e re'er* la # arie lar2* e !#mp#rtamente ,er)ale 6i n#n,er)ale !are
nu 4inte"!
!##perarea "e>ual* !i !are e>prim* atituini #"tile& e2raante 6i !are in"ult* 'emeile.
De
e>emplu& epitetele "e>uale& 2e"turile& )*taia e +#!& m#rm*ielile& e>punerea "au
i"tri)uirea e
materiale p#rn#2ra'i!e& amenin4*rile& !#mp#rtamentele intimiante 6i #"tile& 'a! parte
in a!ea"t*
!ate2#rie.
Aten4ia "e>ual* ne#rit* in!lue # arie lar2* e !#mp#rtamente ,er)ale 6i n#n,er)ale
!are "unt #'en"i,e& ne#rite 6i nere!ipr#!e. n ,reme !e& !#n"tr?n2erea "e>ual* "e
re'er* la
#)4inerea !##per*rii "e>uale 5n ,eerea #)4inerii un#r !#n"iera4ii rela4i#nate !u
mun!a.
C#n"tr?n2ere
"e>ual*
Aten4ie
"e>ual*
I*r4uire e
2en
Meiu #"til Yui pr# _u#
Fi2ura /@ Rela4ia intre !ate2#riile !#mp#rtamentale e (*r4uire "e>ual* 6i !#n!eptele
le2ale
paralele. 7Fit-2eral& Gel'an 8 Dra"2#G& ;<<F=
Din !ele pre-entate mai "u"& "e p#ate #)"er,a ,aria4ia e>i"tent* 5n literatura e
"pe!ialitate& !u pri,ire la e'inirea !#n!eptului e (*r4uire "e>ual*.
T#tu6i& "pe!iali6tii "unt e a!#r a"upra un#r pun!te !#mune ale 'en#menului& 5n
,reme
!e& la ni,elul #piniei pu)li!e& e>i"t* # mare i,er"itate a #piniil#r 5n le2*tur* !u !e
5n"eamn*
(*r4uirea "e>ual*. Numer#a"e "tuii 6i0au 5nreptat aten4ia a"upra a!e"tui a"pe!t&
5n!er!?n "*
e,ien4ie-e 'a!t#rii !are in'luen4ea-* a!e"te #pinii.
E?e$(e #e "!$(!r+a$en+e. I*r4uirea "e>ual* p#ate "* in!lu* !#mp#rtamente !a@
0 !#mentarii ,er)ale e natur* "e>ual* !are a2re"ea-* la ni,el per"#nal
0 2lume e natur* "e>ual*
0 !#mentarii repetate e"pre a!ti,it*4ile "e>uale pre"upu"e "au ,ia4a pri,at* a unei
per"#ane
0 In,ita4ii per"i"tente& ne#rite reali-ate 'ie 'a4*05n0'a4* 'ie prin intermeiul tele'#nului
"au
internetului
0 Urm*rirea unei per"#ane e la l#!ul e mun!* a!a"*
0 Ge"turi reali-ate !u m*na "au !u !#rpul !are "unt #'en"i,e
0 Material ,i-ual pr#,#!ati, O e e>. P#"tere O !u !#n#ta4ie "e>ual*
0 Tentati,* e ,i#l "au ,i#l
@re"3en%
Cer!et*rile 5n #meniu& mai ale" 5n!ep?n !u anii N3%& em#n"trea-* !* a!e"te
!#mp#rtamente "unt 're!,ente 7Gute:& C#(en 8 H#nra& ;<<%=. Gute: 7;<3F=
"u2erea-* !*
+um*tate intre an2a+a4i au '#"t #)ie!tul unui !#mentariu e natur* "e>ual* in partea
unui !#le2
e "er,i!iu e "e> #pu" 6i apr#>imati, ;% E intre 'emei au "!(im)at l#!ul e mun!*
in !au-a
(*r4uirii "e>uale.
Fit-2eral et al. 7;<<1= !#n"ier* !* #,e-ile au"e e numer#a"ele "tuii 5ntreprin"e&
!#n'irm* e>i"ten4a (*r4uirii "e>uale at?t 5n #meniul pu)li! !?t 6i 5n "e!t#rul pri,at&
!#n"e!in4ele
'iin ,i-i)ile la ni,elul "*n*t*4ii 'i-i!e 6i mentale a an2a+a4il#r 7Fit-2eral& ;<<B=.
Unul intre !ele mai !itate "tuii re'erit#are la 're!,en4a (*r4uirii "e>uale e"te !el
reali-at
e Merit SM"tem" Pr#te!ti#n B#ar 7;<3;=. Cer!etarea a luat 5n !al!ul $% %%% e
an2a+a4i& intre
a!e6tia JFE intre 'emei 6i ;FE intre )*r)a4i au r*"un" !* au tre!ut prin e>perien4a
unei (*r4uiri
"e>uale 5n ultimii $ ani. A!ela6i "tuiu apr#>imea-* !* ;$ %%% e 'emei au '#"t
,i!timele unui
,i#l "au a unei tentati,e e ,i#l in partea "uper,i-#ril#r "au a !#le2il#r& 5n e!ur"ul
ultimil#r $
ani 5nainte e e'e!tuarea "tuiului.
Alte !er!et*ri 7Gute:& Na:amura& Ga(art. Ian"!(uma!(er 8 Ru""el& ;<3%= au
e,ien4iat
in!ien4e e p?n* la F%E pentru 'emeile !(e"ti#nate.
I*r4uirea "e>ual* e>i"t* 5n 5n t#ate #meniile e mun!*& e la !ate2#ria mun!ii 'i-i!e
7V)lue0!#llarL O Ba!:er& ;<3<= la !arul uni,er"itar 7Fit-2eral et al.& ;<33=. La 'el !a
6i 5n !a-ul
an2a+atel#r& F%E intre "tuente au '#"t (*r4uite "e>ual e !*tre pr#'e"#ri.
C#mp#rtamentele
,aria-*& 6i 5n a!e"t !a-& e la remar!i +i2nit#are& pr#puneri& !#rup4ie& amenin4*ri& p?n*
la ,i#l.
Vi!itimele au '#"t ne,#ite "* renun4e la !ur"uri& "* "!(im)e #meniul e "pe!iali-are
6i !ur"urile
pe !are le urmau& !a "* e,ite (*r4uireaC multe intre ele renun4* la uni,er"itate
7Fit-2eral&
;<<$)=. Stati"ti!ile pre-entate mai "u" "e !entrea-*& 5n primul r?n& pe -#na Statel#r
Unite& ar
e>i"t* "tuii e'e!tuate 5n Eur#pa !are !#n'irm* a!e"te "tati"ti!i. De e>emplu&
B+#r:_,i"t& Sauter&
SGa"#n 8 LaGle""& 5n ;<<1 75n C#rtina& Ma2leM& Iunter0Dilliam" 8 DaM0Lan2(#ut&
$%%;=& au
reali-at un "tuiu 5n uni,er"it*4iile 'inlane-eC B% E intre )*r)a4i 6i FFE intre 'emei
au e"!ri"
!a-uri e (*r4uire "e>ual* 5n !arul mun!ii 5n ultima +um*tate e an.
I*r4uirea "e>ual* nu "e reu!e la !#mp#rtamente ale )*r)a4il#r 5mp#tri,a 'emeil#r&
imp#tri,*& e>i"t* !a-uri& in !e 5n !e ami numer#a"e& !are pre-int* re,er"ul@ )*r)a4i
(*r4ui4i e
'emei. De a"emenea& e>i"t* !a-uri 5n !are 'emeile "unt (*r4uite e 'emei& iar )*r)a4ii
e )*r)a4i.
T#tu6i& !ea mai mare 're!,en4* # 5nre2i"trea-* !#mp#rtamentele e (*r4uire ale
)*r)a4il#r
5nreptate "pre 'emei. Apr#>imati, ;F %%% !a-uri e (*r4uire "e>ual* "unt pre-entate
EEOC 5n
'ie!are an. C#n'#rm "tati"tii!l#r EEOC& num*rul e pl?n2eri 5naintate e )*r)a4i "0a
triplat 5n
ultimii ani. n pre-ent& ;;E intre !a-uri impli!* )*r)a4i !are a!u-* 'emei"uperi#ri.7
GGG.ee#!.2#,=
L#ui" Iarri" 8 !#la). 75n GGG.G#meni""ue".a)#ut.!#m= au reali-at # "tati"ti!* !u
a+ut#rul tele'#nului !uprin-?n 13$ an2a+a4i. Re-ultatele #)4inute "unt pre-entate 5n
!#ntinuare.
Se #)"er,* !* pr#p#r4ia e 'emei !are au a,ut # e>perien4* e (*r4uire "e>ual* e"te
mai
mare e!*t !ea a )*r)a4il#r !are "u"4in !* au tere!ut printr0# a"t'el e e>perien4*.
Di'eren4e apar
6i 5n !eea !e pri,e6te rela4ia !u a2re"#rul. Dup* !um "e p#ate #)"er,a 5n 'i2ura 3& t#ate
'emeile
!uprin"e 5n "tuiul !itat "u"tin !* au '#"t a2re"ate e un )*r)at& 5n ,reme !e )*r)a4ii
"unt a2re"a4i
at?t e 'emei !?t 6i e )*r)a4i.
*1
K
CK
Fre!,en4*
Femei B*r)a4i
Fi2ura 1@ Pr#p#r4ia e 'emei 6i )*r)a4i !are au a,ut # e>perien4* e (*r4uire "e>ual* la
l#!ul e mun!* 0 L#ui" Iarri" 8 !#la). 75n GGG.G#meni""ue".a)#ut.!#m=
1LLK
=<K
,1K
Fre!,en4*
Femei (*r4uite e
)*r)a4i
B*r)a4i (*r4ui4i e
'emei
B*r)a4i (*r4ui4i e )*r)a4i
Fi2ura 3@ Se>ul ,i!timei 6i al a2re"#rului 0 L#ui" Iarri" 8 !#la). 75n
GGG.G#meni""ue".a)#ut.!#m=
A2re"#rii 'emeil#r "e p#t a'la 5n i'erite p#-i4ii 5n #r2ani-a4ie. Stati"ti!ile "u"4in !*& !el
mai ae"ea& 'emeia0,i!tim* e"te a2re"at* e "uperi#rulA"uper,i-#rul ire!t. Dar 6i
"uperi#rii
7inire!4i= p#t 'i a2re"#ri. De a"emenea& ,i!tima p#ate "* 'ie a2re"at* e un !#le2 a'lat
la a!ela6i
ni,el 5n ierar(ie "au e per"#ane a'late la un ni,el in'eri#r 5n ierar(ie& ar a!e"te !a-uri
nu "unt la
'el e 're!,ente !a primele #u*. Fi2urile < 6i ;% pre-int* a!e"te ate.
A"#!ia4ia Ameri!an* a Femeil#r Uni,er"itare 7AAUD& 5n
GGG.G#meni""u".a)#ut.!#m=
a reali-at # !er!etare !are a !uprin" ;/B$ ele,i !u ,?r"ta 5ntre 3 6i ;; ani. Re-ultatele
"unt
pre-entate 5n 'i2ura F.
Fi2ura ;%@ Repre-entare 2ra'i!* a rela4iei intre p#-i4ia 5n ierar(ie a a2re"#rului 6i a
,i!timei
A2re"#rul e"te un "uperi#rA"uper,i-#r
A2re"#rul e"te un "uperi#r 7inire!t=
A2re"#rul e"te un !#le2& a'lat la a!ela6i ni,el ierar(i!
,*K
&CK 1<K
EK
I*r4uite e
"uper,i-#r
I*r4uite e #
per#"an* !u ran2
mai 5nalt e!?t e
ele
I*r4uite e un
!#le2 !are a,ea
a!ela6i ni,el
I*r4uite e #
per"#an* a'lat*
mai +#" 5n ierar(ie
Fi2ura <@ Rela4ia intre 'emeia (*r4uit* 6i a2re"#r O p#-i4ia 5n ierar(ia #r2ani-a4iei 0
L#ui" Iarri" 8 !#la). 75n
GGG.G#meni""ue".a)#ut.!#m=
Fre!,en4*
2re"#rul e"te # per"#an* A a'lat* la un ni,el ierar(i!
Vi!tima
E=K
CAK
*1 K
'e?(eriene
0re"3en+e)
1E K
'e?(eriene
Mai mult& ;B E intre 'ete au '#"t V'#r4ate "* 'a!* !e,a "e>ual 5n a'ar* e "*rutatL& la
'el
"e 5nt?mpl* 6i !u <E intre !a-urile e )*ie4i luate 5n !al!ul. E"te e F #ri mai
pr#)a)il !a 'etele
"* !#n"iere in!ientele !a 'iin "t?n+enit#are 6i e B #ri mai pr#)a)il !a ele "*
!#n"iere !*
(*r4uirea le0a a'e!tat n#tele. $FE intre 'ete 6i ;%E intre )*ie4i au '#"t (*r4ui4i e
an2a+a4i ai
6!#lii.
Murnen 8 Sm#la: 7$%%%= au reali-at un "tuiu !are !uprine 1B e ele,i in !al"ele
B0F.
Re-ultatele ini!* !* ma+#ritatea !#piil#r au a,ut e>perien4e e (*r4uire "e>ual*&
a2re"#rul 'iin
unul intre !#le2iC pr#p#r4ia 'ete@ )*ie4i pare e!(ili)rat*. T#tu6i& (*r4uirea !#relea-* !u
"tim* e
"ine "!*-ut* la 'ete& ar nu 6i la )*ie4i. Semni'i!a4ia (*r4uirii "e>uale e"te i'erit
per!epu4* e
!*tre 'ete 6i e !*tre )*ie4i. Fetele !#n"ier* !* ,i!tima unei (*r4uiri e"te "periat*& 5n
,reme !e
)*ie4ii !#n"ier* !* ,i!tima e"te 'latat*.
Un "tuiu e'e!tuat e Ameri!an P"M!(#l#2M!al A""#!iati#n 75n
GGG.G#meni""u".a)#ut.!#m=& !are a a,ut !a "u)ie!4i "tuente uni,er"itare& a
!#n"tatat !* ;$&1E
intre ele au '#"t (*r4uite "e>ual& $;E au e,itat "* mear2* la !ur"uri e 'ri!a e a 'i
(*r4uite
"e>ual& ;;E au 5n!er!at "* re!lame # (*r4uire "e>ual*& BE au renun4at la un !ur" in
!au-a
(*r4uirii "e>uale.
Di'eren4ele !are apar 5ntre pr#!entele relatate e i'erite "tuii "e p#t at#ra
i'eren4el#r
e>i"tente la ni,elul m#alit*4il#r e "ele!4ie a "u)ie!4il#r& m#ul e #pera4i#nali-are a
!#n!eptului 6i e reali-are a !er!et*rii.
S#!ietM '#r Iuman Re"#ur!e" Man2ement 7;<<<& 5n GGG.G#meni""u".a)#ut.!#m=
"u"4ine !* /$E intre !#mpanii reali-ea-* a!4iuni e pre,enire a (*r4uirii "e>uale& iar
<1E au
in!lu" "u)ie!tul 5n re2ulamentul e #rine interi#ar*.
=.&. @a"+!ri #e ris"
F.$.;. Fa!t#ri ini,iuali
Dup* !um am pre!i-at anteri#r& 'a!t#rii ini,iuali 'a! re'erire la !ara!teri"ti!ile
,i!timei&
e!i tre)uie "* a,em 5n minte 'aptul !* ne a'l*m 5n a!e"t pun!t al pr#)lemei.
De#are!e (*r4uirea a 5n!eput "* 'ie re!un#"!ut* !a # pr#)lem* "#!ial* e pr#p#r4ii
imp#rtante& !er!et*t#rii au 5n!er!at "* ienti'i!e 'a!t#rii ini,iuali 6i #r2ani-a4i#nali
!are
etermin* !re6terea ri"!ului e a tre!e printr0# a"t'el e e>perien4*. Dup* !um "e p#ate
#)"er,a 6i
in atele pre-entate mai "u"& !ea mai mare parte a ,i!timel#r (*r4uirii "e>uale& "unt
e "e>
'eminin. Dintre )*r)a4ii !are "u"4in !* au a,ut a"t'el e e>perien4e& !ei mai mul4i
"u"4in !* "unt
'lata4i e # a"t'el e trata4ie 7Gute:& ;<3F=& 5n ,reme !e 'emeile !#n"ier* a"t'el e
a!4iuni !a
+i2nit#are 6i 5n'ri!#6*t#are.
Meiul "#!ial A #pinia pu)li!*
Or2ani-a4i
a A !#le2ii
Familia
Vi!ti
ma
A2re"
#r
Fi2ura ;$@ Fa!t#rii ini,iuali "e re'er* la !ara!teri"ti!ile ,i!timei
F.$.$. V?r"ta 6i "tatutul marital
Fa!t#ri ini,iuali !are pre-int* anumite !#rela4ii !u "tatutul e ,i!tim* "unt ,?r"ta 6i
"tatutul marital. Se pare !* 'emeile mai tinere "unt mult mai ae"ea ,i!time ale
(*r4uirii 7Gute:&
;<3F=C !u !?t e"te mai t?n*r* an2a+ata !u at?t pr#)a)ilitatea e a 'i "upu"* (*r4uirii
e"te mai mare.
Ba:er 7;<3<= !#n'irm* re-ultatele #)4inute e Gute: 7;<3F=& anume !* ,?r"ta
,i!timel#r e"te mai
mi!* e!?t ,?r"ta meie a an2a+atel#r 5n !?mpul mun!ii. Datele par "* 'ie !#n"i"tente&
ar
Fi-2eral 8 Ormer# 7;<<B= "u)linea-* 'aptul !* atele repre-int* # "impli'i!are a
"itua4iei reale
6i !* (*r4uirea nu "e limitea-* la un "e2ment e ,?r"t* !i p#ate a'e!ta #ri!e 'emeie
an2a+at*.
Femei in t#ate !ate2#riile e ,?r"t* au tre!ut printr0# a"t'el e e>perine4*& 5n
!#n'#rmitate !u
!er!et*rile reali-ate. Pr#)a)il !* # i'eren4* "emni'i!ati,* p#ate "* apar* 5n '#rma e
(*r4uire la
!are au '#"t "upu"e. Cele mai multe "tuii !#n'un* e>perien4a (*r4uirii "e>uale !u
re!un#a6terea
Veti!(et*riiL (*r4uirii. De!i& !u t#ate !* 'emeile mai tinere par "* 'ie "upu"e unui ri"!
mai rii!at
e a a,ea # e>perien4* e (*r4uire& e"te er#nat "* !#n!lu-i#n*m !* pr#)lema "e
limitea-* la a!e"t
2rup. 7H#"" et al.& ;<<J=
Ca 6i 5n !a-ul ,?r"tei& atele re'erit#are la rela4ia intre "tatutul marital 6i (*r4uirea
"e>ual* p#t 'i !u u6urin4* interpretate 2re6it. Cu t#ate !* 'emeile nem*ritate 7i,#r4ate&
"eparate&
!are nu au '#"t ni!i#at* !*"*t#rite& "au !are !#a)itea-* !u !ine,a= pre-int* un ri"!
mai amre e a
a,ea # e>perien4* e (*r4uire 5n !#mpara4ie !u !elelalte 'emei& e"te p#"i)il !a "tatutul
marital "*
a"!un* alte ,aria)ile imp#rtante& !um ar 'i per!ep4ia i"p#ni)ilit*4ii "au lip"a e
pr#te!4ie& "au&
!(iar& ,?r"ta 5n "ine. 7H#"" et al.& ;<<J=
F.$.B. Fa!t#ri #r2ani-a4i#nali
Stuiile !entrate pe ienti'i!area 'a!t#ril#r #r2ani-a4i#nali !are in'luen4ea-* (*r4uirea
"e>ual* "unt mai "ta)ile 6i mai "#lie 'at* e !ele le2ate e 'a!t#rii ini,iuali. Datele
em#n"trea-* e>i"ten4* unei rela4ii puterni!e 5ntre (*r4uire 6i #!upa4iile 5n !are& 5n
m#
trai4i#nal& pre-en4a 'emeil#r e"te "!*-ut* iar !#n4inutul mun!ii e"te !#n"ierat a 'i
unul "pe!i'i!
ma"!ulin.7C#le"& ;<3/& Gute:& ;<3F=
Ba:er 7;<3<=& e>aminea-* me"erii 7)lue!#llar= trai4i#nale 6i n#n0trai4i#nale&
re-ultatele
em#n"trea-* ni,elul rii!at e (*r4uire "e>ual* a"#!iat !u num*rul "!*-ut e 'emei 5n
2rupa e
mun!*. Aut#rul !er!et*rii "u2erea-* !* # at* !u "ta)ilirea unei e2alit*4i 5n !eea !e
pri,e6te
pr#p#r4ia intre 'emei 6i )*r)a4i& ni,elul e (*r4uire ,a "!*ea. A!eea6i "u2e"tie e"te
reali-at* 6i
e Gute: 7;<3F=.
N#rmele 6i !limatul #r2ani-a4i#nal "unt al4i 'a!t#ri !are in'luen4ea-* (*r4uirea.
N#rmele
!are pre-entau # e-apr#)are a a!e"tui tip e !#mp#rtamente& tin "* in(i)e (*r4uirea.
La 'el&
!limatul #r2ani-a4i#nal 7#pera4i#nali-at prin pre-en4* p#liti!il#r 6i pr#!euril#r le2ate
e
(*r4uire= a'e!tea-* e>tinerea (*r4uirii& ar 6i e'i!a!itatea per!eput* a "trate2iil#r e
!#pin2
utili-ate e ,i!time 6i "e,eritatea re-ultatel#r. 7PrM#r et al.;<<B=
Fa!t#rii #r2ani-a4i#nali "e re'er* la !ara!teri"ti!ile meiului e-,#ltat 5n Vinteri#rulL
l#!ului e mun!*& e!i i"!u4ia "e p#art* la a!e"t ni,el.
Cauze ale &ruirii se'uale
Meiul "#!ial A #pinia pu)li!*
Or2ani-a4ia A !#le2ii
Familia Vi!tima A2re"#r
Literatura e "pe!ialitate pre-int* trei mari ire!4ii !u pri,ire la !au-alitatea (*r4uirii
"e>uale 7Len2ni!:0Iall& ;<<F=@
;. A)#rarea in per"pe!ti,a 2enerului 7e e>. Gute:& C#(en 8 H#nra& ;<<%C
H#nra 8
Gute:& ;<3/= "u"4ine !* (*r4uirea "e>ual* e"te un !#0re-ultat 7V)M0pr#u!tL= al
intera!4iunii 5ntre "e>e.
$. A)#rarea in per"pe!ti,a r#luril#r 7e>. Gute: 8 M#ra"!(& ;<3$C P#p#,i!( 8
Li!ata&
;<31= "u2erea-* !* )*r)a4ii 6i 'emeile au i'erite e>pe!tan4e e"pre !#mp#rtamentele
pr#prii 2enului !*ruia 5i apar4in 6i ale !eluilalt 2en& at#rate "#!iali-*rii 6i !ulturii& iar
re-ultatul i'eren4el#r 5ntre e>pe!tan4e u!e la (*r4uire "e>ual*.
B. A)#rarea in per"pe!ti,a puterii 7e>. Iemmin2& ;<3FC Tan2ri& Burt 8 9#(n"#n&
;<3$=
"u"4ine !* (*r4uirea "e>ual* e"te un re-ultat ire!t al i'eren4el#r& ine2alit*4il#r le2ate
e
putere& 5ntre )*r)a4i 6i 'emei la l#!ul e mun!*. C?n un "e> e"te pre#minant la l#!ul
e
mun!* 7e #)i!ei !el ma"!ulin=& ri"!ul pentru (*r4uire e"te mai rii!at.
Gute:& C#(en 8 H#nra 7;<<%= "u"4in !*& !#nta!tul e"te r*"pun-*t#r pentru
!#mp#rtamentele "e>uale la l#!ul e mun!*& e!i 6i pentru (*r4uirea "e>ual*. Aut#rii
"u"tin !*
a!ea"t* ip#te-* "ati"'a!e !riteriul par"im#niei& e"te 2eneral*& l#2i!*& prei!ti,* 6i
e>pli!* !ele mai
multe re-ultate in literatur*. Mi>ul em#2ra'i! al an2a+a4iil#r unei #r2ani-a4ii
a'e!tea-* ni,elul
e !#nta!t 5ntre i'erite !ate2#rii& e!i 6i 5ntre "e>eC !eea !e e"te '#arte imp#rtant
pentru
!#mp#rtamentul "e>ual 5n !arul mun!ii& e#are!e '*r* e>i"ten4a unui !#nta!t 5ntre
"e>e nu a!e"t
!#mp#rtament nu e"te p#"i)il. Cele mai multe !er!et*ri e "pe!ialitate "u"4in ieea !*
(*r4uirea
"e>ual* e"te mult mai 're!,en4* la l#!urile e mun!* une pr#p#r4ia intre )*r)a4i 6i
'emei tine
"* 5n!line 5n 'a,#area primului 2rupC 6i la l#!urile e mun!* trai4i#nal ma"!uline&
une 'emeile
au 5n!eput "* 56i 'a!* "im4it* pre-en4a. Re-ultatele #)4inute e Gute:& C#(en 8
H#nra 7;<<%=
,in 5n "pri+inul te#riei@ !#nta!tul e"te rela4i#nat 5n m# "tri!t& !u "e>uali-area l#!ului
e mun!*.
T#tu6i& aut#rii re!un#"! !*& a!e"t 'a!t#r& e"te ne!e"ar ar nu e"te "u'i!ient pentru a
e>pli!a
'en#menul (*r4uirii "e>uale.
3iferenele de rol =ntre femei <i b;rbai sunt un alt factor cau)al presupus =n ca)ul
7;ruirii sexuale$ #ceast; ipote); permite explicarea diferenelor care exist; =n
percepia
incidentelor de 7;ruire sexual;/ discutate mai sus$
O alt* te#rie "u"4ine !* la )a-a (*r4uirii "e>uale "e a'l* i'eren4ele 6i #rin4a e putere
7Bara:& Pitterman& Sit-a(a:i& ;<<F=. Pr#,enien4a #rin4ei e putere p#ate pr#,eni in
i'erite
pun!te@ in ierar(ia #r2ani-a4i#nal*& in per!ep4ia un#r i'eren4e 5ntre 'emei 65 )*r)a4i&
in
per!ep4ia un#r i'eren4e le2ate e min#rit*4i& et!. Bara:& Pitterman& Sit-a(a:i& 7;<<F=
reali-ea-*
un "tuiu 5n !are !#mpar* ate !ule"e intr0# "#!ietate 5n !are i'eren4ele e 2ener 6i
e putere
"unt puterni!e 7"#!ietatea ur)an* in I"rael= !u # "#!ietate 5n !are a!e"te i'eren4e "unt
minime 6i
"e 5n!ear!* eliminarea l#r 7!ultura :i))ut- in I"rael=. Stuiul nu "u"4ine te#ria
!#n'#rm !*reia
(*r4uirea "e>ual* "e at#rea-* i'eren4el#r per!epute e 2ener 6i e putere. T#tu6i&
aut#rii
+u"ti'i!* a!e"te re-ulatate 6i prin pri"ma 'aptului !* am)ele !ulturi 'a! parte in a!ea6i
!ultur*
mai 2eneral*& "e a'lau 5n a!ea6i 4*r* 6i 5mp*rt*6eau 6i alte !#ni4ii e trai.
I*r4uire "e>ual*
per!eput*
C#mp#rtament
n#n"e>ual
7p#-iti,= per!eput
Gen
C#nta!tul !u
!el*lalt "e>
Se>uali-area
l#!ului e
*
Fi2ura ;J@ M#elul pr#pu" e Gute:& C#(en 8 H#nra 7;<<%= 0 !#nta!tul e"te 'a!t#rul
!are
u!e la "e>uali-are l#!ului e mun!*
Fit-2eral et al. 7;<<1= 5n!ear!* "* !#n"truia"!* un m#el al (*r4uirii "e>uale !are "*
permit* e>pli!area in!ientel#r e a!e"t tip. Fa!t#rii !au-ali !are "unt lua4i 5n
!#n"ierare "unt@
!#nte>tul #r2ani-a4i#nal& !#nte>tul e 2ener in !arul mun!ii& pre!um 6i
,ulnera)ilitatea
per"#nal* 6i "tilul e r*"pun". Prin !#nte>t #r2ani-a4i#nal aut#rii 5n4ele2
!ara!teri"ti!ile
#r2ani-ati#nale !are !#muni!* t#leran4a 'a4* e (*r4uirea "e>ual*. C#nte>tul e 2ener
la l#!ul e
mun!* en#t* natura "e>ual* a 2rupului e mun!*& e e>emplu pr#p#r4ia
'emeiA)*r)a4i 6i natura
"ar!inil#r e mun!*. C#n"e!in4ele le2ate e mun!* in!lu 'a!t#ri !a "at"'a!4ia 'a4* e
mun!* "au
retra2erea in #r2ani-a4ieC !#n"e!in4ele p"i(#l#2i!e "e re'er* la rea!4iile rela4i#nate !u
"tre"ul&
!um ar 'i an>ietateaC iar !#n"e!in4ele rela4i#nate !u "*n*tatea "e re'er* la re!4ii !a
ureri e !ap&
tul)ur*ri 2a"tr#0inte"tinale& tul)ur*ri ale "#mnului. Di'eren4a 5ntre retra2erea in
mun!* 6i
renun4area la l#!ul e mun!* e"te !#n!eptuali-at* 5n m#ul urm*t#r@ retra2erea in
mun!* 'a!e
re'erire la !#mp#rtamente e e,itare a "ar!inil#r e mun!* 7e>. a)"entei"mul=C 5n
,reme !e
renun4area la l#!ul e mun!* pre"upune ple!are in #r2ani-a4ie 7!#n"e!in4ele (*r4uirii
"e>uale
"unt i"!utate 5n !#ninuare=. Datele #)4inute e aut#ri !#n'irm* imp#rtan4a 'a!t#ril#r
lua4i 5n
!al!ul 5n eterminarea !#mp#rtamentului e (*r4uire "e>ual*& ar em#n"trea-*& e
a"emenea& !*
a!e6tia nu "unt "in2urii 'a!t#ri impli!a4i.
C#nte>tul
#r2ani-a4i#nal
C#nte>tul e
2ener la l#!ul
e mun!*
I*r4uirea
"e>ual*
Vulnera)ilitate
per"#nal* Stiluri e
r*"pun"
Sati"'a!4
ia !u
Retra2er
ea in
C#ni4iile
e "*n*tate
Sati"'a!4ia
!u "*n*tatea
Renun4area
la l#!ul e
mun!*
C#ni4ii
p"i(#l#2i!e
Fi2ura ;F@ M#elul ela)#rat e Fit-2eral et al. 7;<<1= O Ante!eentele 6i
!#n"e!in4ele (*r4uirii "e>uale
Anali-?n a!e"te te#rii le2ate e (*r4uirea "e>ual* 6i re!ur2?n la m#elarea a!e"tui
'en#men& putem !#n!lu-i#na !* !ele mai multe e>pli!a4ii au 5n!er!at "* 2*"ea"!*
!au-a la ni,elul
rela4iei intre a2re"#r 6i ,i!tim* 6i la ni,elul !#ni4iil#r #r2ani-a4i#nale 5n !are a!e6tia
lu!rea-*.
Meiul "#!ial A #pinia pu)li!*
Or2ani-a4ia A
!#le2ii
Familia
Vi!ti
ma
A2re"
#r
Fi2ura ;/@ Cau-ele pre"upu"e ale (*r4uirii "e>uale "e a'l* la ni,elul rela4iei intre
,i!tim* 7$
te#rii= 6i a2re"#r 6i la ni,elul #r2ani-a4iei
,utem s; ne =ntrebam de ce autorii s-au re)umat la aceste cate8orii de cau)e
@nonexclusi:e) <i nu au =ncercat s; explore)e <i alte :arianteC n dintre explicaiile
posibile este
c; in:esti8area fenomenului 7;ruirii sexuale este dificil; <i necesit; nmeroase
resurse$ +ste
8reu de identificat cine este a8resorul/ deoarece nu se poate mi)a pe recunoa<terea
:oluntar; a
acestui fapt/ mai mult/ unii a8resori nici m;car nu sunt con<tieni de faptul c;
7;ruiesc pe
cine:aM 3eci/ pare aproape imposibil; explorarea unui astfel de punct cau)al$ Totu<i/
c9i:a
autorii au =ncercat s; aborde)e fenomenul din perspecti:a a8resorilor/ tocmai pentru
a obine
mai mult; informaie necesar; =n =nele8erea/ combaterea <i pre:enia 7;ruirii
sexuale$
Meiul "#!ial A #pinia pu)li!*
Or2ani-a4ia A
!#le2ii
Familia
Vi!tim
a
A2re"#
r
ONLearM0HellM& Paet-#l 8 Gri''in 7$%%%= a)#rea-* (*r4uirea "e>ual* in per"pe!ti,a
a2re"#rului& '*!?n apel la literatura !u pri,ire la 'en#menul a2re"i,it*4ii. Ei e'ine"!
ini4iat#rul
!#mp#rtamental e (*r4uire !a 'iin un a!t#r !are ia e!i-ii 6i !are ale2e
!#mp#rtamentul ne!e"ar
atin2erii "!#puril#r per"#nale. Aut#rii iau 5n !al!ul 6i impa!tul !#nte>tului "#!ial.
C#nte>tul "#!ial 6i #r2ani-a4i#nal
S!#purile 4intei
Per!ep4ia
4intei
a"upra
!#mp#rtam
entului
a!t#rului
R*"pun"urile
em#4i#nale 6i
!#mp#rtamen
tale ale 4intei
Per!ep4ia
a!t#rului
a"upra
r*"pun"ului
4intei
C#mp#rtament
e (*r4uire
5nreptat "pre
4int*
S!#purile
a!t#rului
Mi+l#a!ele
!#mp#rtamentale
pre'erate e 4int*
Mi+l#a!ele
!#mp#rtamentale
pre'erate e a!t#r
S!#purile in"trumentale "e re'er* la 'aptul !*& !#mp#rtamentul e"te m#ti,at e
!#n"e!in4e
e>terne anti!ipate. A!ea"t* !ate2#rie e "!#puri "e "u)5mparte 5n "!#puri e r*-)unare
7Vretri)uti,e +u"ti!e 2#al"L= 6i "!#puri le2ate e aut#pre-entare 7"au ima2ine e "ine=.
7ONLearM0
HellM& Paet-#l 8 Gri''in& $%%%=. A!e"te "!#puri ale a!t#rului p#t m#ti,a (*r4uirea
"e>ual*.
Ale2erea a!e"tui !#mp#rtament pentru atin2erea "!#puril#r ,a 'i reali-at* atun!i !*n
a!t#rul
!#n"ier* !* pr#)a)ilitatea e a a,ea "u!!e" e"te ami amre 5n !#mpara4ie !u alte
p#"i)ilit*4i
!#mp#rtamentale a!!epta)ile. M#ul 5n !are !#mp#rtamentul a!t#rului e"te per!eput
e 4int*
7,i!tima= epine e per!ep4ia a!e"teia "upra !ulpa)ilit*4ii a!t#rului& e atri)u4iile
inten4i#nalit4ii&
+u"ti'i!a)ilit*4ii 6i prei!ti)ilit*4ii !#mp#rtamentului a!t#rului 6i a re-ultatel#r
a!e"tuia. Un alt
'a!t#r imp#rtant e"te per!ep4ia 4intei 5n le2*tur* !u "ta)ilitatea !#mp#rtamentului
a!t#rului&
e#are!e a!ea"ta meia-* per!ep4ia repeta)ilit*4ii in!ientului. R*"pun"urile 4intei la
(*r4uire
epin e "!#purile a!e"teia& !um ar 'i@ !ele em#4i#nale& )*ne6ti "au
aut#repre-enta4i#nale
7pr#pria ima2ine=. Ale2erea "!#pului !elui mai imp#rtant intre t#ate "!#purile pe
!are le are
4inta& "e reali-ea-* 5n 'un!4ie e ,al#area per!eput* a 'ie!*rui "!#p 6i prin ,alen4a
!umulati,* a
"!#puril#r interreal4i#nate. R*"pun"ul !#mp#rtamental al 4intei e"te # re-ultant* a
atri)u4iil#r
in!ientului& a !rein4el#r le2ate e atin2erea "!#pului per"#nal prin intermeiul
!#mp#rtamentului 5n !au-*. Atri)u4iile a"upra l#!u"ului !au-a)ilit*4ii& !#ntr#la)ilit*4ii
6i
"ta)ilit*4ii in'luen4ea-* r*"pun"ul em#4i#nal al ,i!timei. 7ONLearM0HellM& Paet-#l 8
Gri''in&
$%%%=
R*"pun"ul 4intei ,a 'i interpretat e !*tre a!t#r 'ie !a 'iin 5n 'a,#area atin2erii
"!#pului
per"#anl 'ie !a 'iin 5mp#tri,a a!e"tuia. n primul !a-& a!t#rul ,a !#ntinua "*
urm*rea"!* "!#pul
per"#nal prin intermeiul !#mp#rtamentului e (*r4uire "e>ual*C 5n !el e0al #ilea
!a-& a!t#rul
,a a!4i#na 5n !#n'#rmitate !u an2a+amentul pe !are 5l are 'a4* e "!#p& !u aut#0
e'i!ien4*
per!eput* 'a4* e "!#pul 5n !au-* 6i 5n 'un!4ie e r*"pun"urile !#mp#rtamentale
pre'erate pentru
"itua4ia at*. 7ONLearM0HellM& Paet-#l 8 Gri''in& $%%%=
M#elul mai "u" pre-entat e"te mai !#mple> 6i mai )ine ar2umentat 5n !#mpara4ie !u
!elelalte m#ele e>i"tente 5n literatur*. Per"pe!ti,a pe !are # !uprine e"te al!*tuit*
in mai
multe pun!te e ,eere 7"e pune a!!entul at?t pe per"pe!ti,a a2re"#rului !?t 6i pe !ea
a ,i!timei&
pe rela4ii intre !ei #i 6i pe per"pe!ti,a "#!ial* 6i #r2ani-a4i#nal*=& permi4?n #
apre!iere mai
!#re!t* a "itua4iei 6i #'erin mai multe pun!te e ple!are pentru inter,en4ia 6i
pre,en4ia (*r4uirii
"e>uale. Ceea !e lip"e6te e"te per"pe!ti,a 6i r#lul +u!at e 'amilia ,i!timei& ar a!ea"t*
rela4ie
e"te !er!etat* mai mult 5n le2*tur* !u !#ne"!in4ele le2ale ale !#mp#rtamentului e
(*r4uire&
!#n"e!in4e !are nu "unt m#elate e aut#rii mai "u" !ita4i.
=.*. C!nse"ine ae 2%ruirii se?uae
n !#n'#rmitate !u m#elul '#rmulat e Fit-2eral et al. 7;<<1=& !ate2#ri-ea-*
!#n"e!in4ele p#"i)ile ale (*r4uirii "e>uale 5n trei mari !ate2#rii@ !#n"e!in4e rela4i#nate
!u mun!a&
!#n"e!in4e le2ate e "*n*tate 6i !#ne"!in4e la ni,el p"i(#l#2i!. Cele mai e,iente
!#n"e!in4e "unt
!ele !are a'e!tea-* mun!a& a!e"tea in!lu@ piererea l#!ului e mun!* 7e>. Gute:&
;<3F=& ni,el
"!*-ut al m#ralului& a)"entei"m& "ati"'a!4ie 'a4* e mun!* "!*-ut* 7e>. Gru)er& ;<<$C
Ba:er&
;<3<=C pr#)leme 5n rela4iile interper"#nale 5n !arul mun!ii 7e>. Gute:& ;<3F=. C#le"
7;<3/=
#)"er,* !* F%E intre 'emeile !are au 5naintat # pl?n2ere& 5n "tatul Cali'#rnia& au '#"t
ate a'ar*
e la l#!ul e mun!*& iar $FE au emi"i#nat at#rit* "tre"ului pr#,#!at e pr#!e"ul
le2at e
pl?n2ere "au at#rat (*r4uirii. Ien""#n0M!Inni" 6i Fit-2eral 7;<<$= au 2*"it ate !are
"u"tin
ieea !*& 5n 'un!4ie e 're!,en4a& "e,eritatea 6i urata (*r4uirii& !#n"e!in4ele "e e>tin"
6i a"upra
"t*rii e )ine 'i-i!e 6i em#4i#nale a ,i!timel#r. C#n"e!in4ele p"i(#l#2i!e ienti'i!ate 5n
literatur*
in!lu an>ietate& epre"ie& ureri e !ap& tul)ur*ri e "#mn& tul)ur*ri 2a"tr#inte"tinale&
piererea
5n 2reutate "au !re6terea 5n 2reutate& 2rea4* 6i tul)ur*ri "e>uale. Hilpatri!: 7;<<$=
!#n"ier* !*
5ntre (*r4uire 6i tul)urarea e "tre" p#"ttraumati! 6i epre"ie e>i"t* # le2*tur*
"emni'i!ati,*.
A!e"te ate 'a! re'erire at?t la planul p"i(#l#2i! !?t 6i la )un*"tarea 'i-i!*.
Un alt tip e !#n"e!in4e ale (*r4uirii "e>uale e"te 5naintarea 5n in"tan4* a a2re"#rului
"au a
#r2ani-a4iei 5n !are a a,ut l#! in!ientul. n a!e"t !a-& !ele mai multe "tuii 'a!
re'erire la
imp#rtan4a r#lului 'amiliei 6i a rela4iei ,i!timei !u 'amilia "a 7e e>. M#r2an& ;<<<=.
Stuile arat*
!* rela4ia !u a,#!a4ii 7Miet(e& ;<<F=& a2en4ii 2u,ernamentali 7GGartneM0Gi))" 8
La!(& ;<<$=&
an2a+at#rii 7M!Cann& ;<<J& 5n M#r2an& ;<<<= 6i !(iar a #p#nen4il#r 7Fel"tiner et al&
;<3%& 5n
M#r2an& ;<<<= are un impa!t imp#rtant a"upra 2?nuril#r 6i em#4iil#r ,i!timel#r 5n
!arul
liti2iului. A!e"te per"pe!ti,e a!#per* 5ntre2ul m#el a"upra "itua4iei.
Meiul "#!ial A #pinia pu)li!*
Or2ani-a4ia A !#le2ii
Familia
Vi!tima A2re"#r
Fi2ura ;J@ Cer!et*rile a"upra 'at#ril#r !are in'luen4ea-* 5naintarea 5n in"tan4* a unui
!a- e (*r4uire "e>ual*&
'a! re'erire la t#ate !ate2#riile e 'a!t#ri impli!a4i 5ntr0un e,eniment e (*r4uire
"e>ual*
n !er!etarea reali-at* e M#r2an 7;<<<=& B; e 'emei !are au '#"t ,i!time ale (*r4uirii
"e>uale au '#"t inter,ie,ate. Din relat*rile l#r reie"e !* rela4ia pe !are # a,eau !u
!#pii& partenerii
maritali 6i !(iar !u pr#prii p*rin4i& +#a!* un r#l imp#rtant 5n e!i-iile pe !are ,i!timele
le0au luat
!u pri,ire la area 5n +ue!at* a !el#r ,in#,a4i. M#ti,a4ia e a a 5n +ue!at* "au e a
nu a 5n
+ue!at*& in!lue "entimente e at#rie matern*& l#ialitate 'a4* e "#4i& !a 6i iu)iere
ne!#ni4i#nat* in partea p*rin4il#r 6i 'ra4il#rA"ur#ril#r. Anali-a aut#arei em#n"trea-*
!a a!e"te
rela4ii in'luen4ea-* pr#!e"ul le2al 5ntr0un m# !#mple>. Un prim pun!t 5n e!i-ia e a
ini4ia #
a!4iune 5n in"tan4*& e"te anali-a e'e!tului pe !are a!ea"t* a!4iune 5l ,a a,ea a"upra
!el#r ra2i.
Femeile !u !#pii 6i "#4i "e 2?ne"! 5n primul r?n la a!e6tia. Da!* re-ultatul a!4iunii
+urii!e e"te
p#-iti, pentru !ei iu)i4i& 6an"a "e a 5nainta un #a"r e"te mai mare. Cer!etarea
reali-at* e
M#r2an 7;<<<= em#n"trea-* !?t e !#mple>* e"te "itua4ia 6i !?t e !#mpli!at*&
pentru ,i!timele
(*r4uirii "e>uale. Ae"ea rea!4iile meiului !are 5n!#n+#ar* ,i!timele e"te !rti! 5n
luarea e!i-iei
e a urma !alea +urii!* pentru re-#l,area pr#)lemei "au e a nu # urma.
=.,. In+er3enia a ni3e !rgani-ai!na
n ultimii ani "0a putut #)"er,a # e-,#ltare puterni!* a intere"ului pentru pre,enirea
(*r4uirii "e>uale at?t la ni,el le2i"lati, !?t 6i la ni,el #r2ani-a4i#nal. M*"urile
le2i"lati,e #'er*
!arul ne!e"ar m#ti,*rii& a!* era !a-ul& #r2ani-a4iil#r 5n ,eerea pre,enirii 6i
iminu*rii
(*r4uirii "e>uale.
Cer!et*rile 5n a!ea"t* ire!4ie au urm*rit at?t #meniul eu!a4i#nal& 5n "pe!ial !el
uni,er"itar& !?t 6i #meniu inu"trial. Fit-2eral 7;<<$= #'er* # "erie e elemente !are
tre)uie
in!lu"e 5ntr0un pr#2ram e inter,en4ie. A!e"te elemente in!lu@ # e'inire !lar* a
(*r4uirii
"e>uale& pre-entat* 5ntr0un lim)a+ !lar 6i pe 5n4ele"ul tutur#rC # e!lara4ie a p#liti!ii
interne !are
"* 'a!* !un#"!ut !* (*r4uirea "e>ual* nu e"te t#lerat*C # pr#!eur* e'i!ient* 6i
a!!e"i)il*& e
reali-are a unei pl?n2eri& !#n"truit* a"t'el 5n!?t "* 5n!ura+e-e re!alma4iile 6i "* #'ere
pr#!euri e
"#lu4i#nare at?t '#rmale !?t 6i in'#rmaleC un !anal e in'#rmare e'i!ient& in!lu-?n
met#e
multiple e i"eminare a in'#rma4iei. S!#pul unei a"t'el e inter,en4ii& !are ne!e"it* #
"u"4inere
puterni!* in partea !#nu!erii 6i amini"tra4iei& tre)uie "* in!lu* nu #ar atra2erea
aten4iei 6i
#'erirea e in'r#am4ii& !i 6i "!(im)*ri la ni,el atituinal 6i !#mp#rtamental.
=.=. Pre3enia
Ca 6i 5n !a-ul #ri!*r#r pr#)leme "#!iale& pre,en4ia primar* e"te "#lu4ia prin!ipal*. n
!a-ul (*rtuirii "e>uale& un pun!t (#t*r?t#r 5l repre-int* e2ali-area "tatutului 'emeil#r 6i
)*r)a4il#r
la l#!ul e mun!* 7H#"" et al.& ;<<J=. Datele !#n'irm* 'aptul !* l#!urile e mun!*
une pr#p#r4ia
intre 'emei 6i )*r)a4i e"te e apr#>imati, ;@;& 5nre2i"trea-* ni,ele mult mai "!*-ute
e (*r4uire
"e>ual* 7Gute:& ;<3F=. Pre,en4ia (*r4uirii tre)uie "* 5n!eap* e la m#ul e
#r2ani-are a
5ntreprinerii 6i e la "ele!4ia an2a+a4il#r. Ienti'i!area l#!uril#r e mun!* !u un ri"!
!re"!ut
pentrua "t'el e !#mp#rtamente 6i a+utarea 'emeil#r a'late 5n a!ea"t* "itua4ie& tre)uie
"* 'ie unul
in pun!tele e #rine e pe a2ena unui pr#2ram e pre,en4ie.
C!n"u-ii
E>tinerea (*r4uirii "e>uale& pre!um 6i !#n"e!in4ele pe !are le are la ni,el per"#nal 6i
#r2ani-a4i#nal& "unt 'a!t#rii !are ne etermin* "* !#n"ier*m a!e"t tip e a2re"iune !a
'iin un
peri!#l pentru #ri!e 'emeie !are lu!rea-*. Datele #)4inute e !er!et*riile reali-ate
re!#man*
reali-area un#r pr#2rame e pre,en4ie 6i inter,en4ie pentru a iminua 're!,en4a
'en#menului.
Cu t#ate !* "tuiile e "pe!ialitate au 5n!eput in anii b3%& ate "uplimentare "unt
ne!e"are. A,?n 5n minte m#elarea pr#pu"* pentru (*r4uirea "e>ual*& "e p#ate "u2era
ne!e"arul
e ate pentru 'ie!are parte !uprin"* 5n m#el& e!i impli!at* 5n "itua4ie& 5n 'ie!are
m#ment
temp#ral al (*r4uirii. Per"pe!ti,a ,i!timei e"te una intre !ele mai )ine #!umentate&
6i t#tu6i&
unele ate lip"e"!& !um ar 'i atele le2ate e "itua4ia 5nainte e !#n'li!t. De a"emenea&
nu e>i"t*
ate re'erit#are al rea!4ia 'amiliei pe t#t par!ur"ul !#n'li!tuluiC rea!4ia #r2ani-a4iei
7at?t #'i!ial
!?t 6i in#'i!ial=C et!.
Departe e a 'i apr#ape e e"!i'rarea t#tal* a pr#)lemei& "pe!iali6tii tre)uie "*
!#ntinue
!er!et*rile pentru a putea !lari'i!a 5n t#talitate pr#)lema.
CAPITOLUL A
PRO>RAME DE SANATATE OR>ANIGATIONALA
Pr#2ramele e pr#m#,are a "*n*t*4ii #!upa4i#nale au !re"!ut 5n ,e"tul Eur#pei 6i mai
ale"
5n SUA 5n m# !#n"iera)il 5n ultimii $% e ani. n r?nul )u"ine""0uril#r 6i al
'a)ri!il#r in ,e"t
a !re"!ut !#n6tienti-area imp#rtan4ei "*n*t*4ii 'i-i!e 6i a "t*rii e )ine p"i(#l#2i!e la
l#!ul e
mun!*. C#n,in2erea !are a prin" !#n"iera4ie a '#"t !* #r2ani-a4iile ar tre)ui "* 56i
a""ume
re"p#n"a)ilitatea pentru )un*"tarea an2a+a4il#r& a !eea !e 5n -ilele n#a"tre numim
!apitalul uman.
n tre!ut& aten4ia pentru "*n*tatea an2a+a4il#r la l#!ul e mun!* "e !entra #ar pe
a"pe!te
!are puteau *una "*n*t*4ii 'i-i!e& !um ar 'i -2#m#tul& meiul t#>i! et!. 5n -ilele
n#a"tre&
pr#te+area an2a+a4il#r 5mp#tri,a a B "tre"#ri ma+#ri e"te& e multe #ri 7!(iar a!a nu
e"te 5n!*
!a-ul R#m?niei=& re2lementat prin le2e. A!e"ta e"te m#ti,ul pentru !are aten4ia
an2a+at#ril#r "0a
5nreptat "pre "tarea e )ine a an2a+a4il#r. Starea e )ine nu "e re'er* #ar la lip"a
pr#)lemel#r e
"*n*tate& !i 6i la pr#m#,area "*n*t*4ii 'i-i!e 6i mentale. Pentru a men4ine 6i pr#m#,a
"*n*tatea
an2a+a4il#r& pr#2rame e "*n*tate #!upa4i#nal* au 5n!eput "* 'ie in !e 5n !e mai
're!,ent
e-,#ltate 5n !arul !#mpaniil#r. A!e"te pr#2rame 56i au #pri2inea 5n !ultura
ameri!an*& une
mai multe a"t'el e pr#2rame au '#"t intr#u!e in !arul !#mapniil#r a!um !?te,a
e!enii.
Pr#m#,area "*n*t*4ii pentru an2a+a4i e"te ,*-ut* !a un mi+l#! e !re6tere a
pr#u!ti,it*4ii
6i e reu!ere a !#"turil#r at#rate 5m)#ln*,iril#r. A!e"te e"te un 'a!t#r imp#rtantr
pentru 'ie!are
a'a!ere !are are !a "!#p #)4inerea unei p#-i4ii !#mpetiti,e. Si"temul "e!urit*4ii "#!iale
!are a '#"t
"etat 5n multe 4*ri& !are re!#mpen"ea-* an2a+atul 5n !a- e )#al* "au a!!iente ,a
e,eni in !e
5n !e mai i'i!il e 'inan4at 5n ,iit#r e#are!e rata p#pula4iei mun!it#are 'a4* e !ea
n#nmun!it#are
e"te 5n !#ntinu* "!*ere& mai ale" 6i at#rit* 5m)*tr?nirii p#pula4iei 6i "!*erii
natalit*4ii. Pe ,iit#r ar tre)ui "* lu*m 5n !#n"ierare !* #amenii ,#r tre)ui "*
mun!ea"!* p?n* la #
,?r"t* mai 5naintat*. A!e"t lu!ru e"te reali-a)il #ar a!* #amenii "unt 5n "tare )un*
e "*n*tate&
iar a!e"te e,ine un m#ti, "i'i!ient e )un pentru a pr#pune 6i erula pr#2rame e
"*n*tate
#!upa4i#nal* la l#!ul e mun!*.
A.1. Surse #e s+res a !"u #e $un"%
E"te )ine!un#"!ut 'aptul !* e>i"t* # mare ,arietate e "ur"e e "tre" la l#!ul e mun!*&
!are au e'e!te i'erite a"upra an2a+a4il#r. Pentru mult timp& # mare aten4ie "0a !#rat
!#ni4iil#r
e mun!* 'i-i!e& !um ar 'i pre-en4a "u)"tan4el#r !(imi!e& -2#m#tul prea mare& "la)a
aeri"ire a
"pa4iului e mun!*& "!(im)urile e mun!* "au !#ni4iile er2#nimi!e. n -ilele n#a"tre&
pr#te!4ia
an2a+a4il#r 5mp#tri,a a!e"t#ri 'a!t#ri e"te& e !ele mai multe #ri& re2lementat* prin
le2e.
Cu t#ate a!e"tea& 5n ultimi $F e ani # mare parte a !er!et*ril#r "0au '#!ali-at pe
"tuiul
"tre"ului p"i(#"#!ialC m#elul e "tre" Mi!(i2an a #!upat un l#! !entral 5n !arul
a!e"t#r
!er!et*ri. Stre"ul rela4i#nat !u mun!a 6i "tarea e )#al* !#n"tituie pr#)leme "#!iale
ma+#re 5n
"#!ietatea -ilel#r n#a"tre. Se e"timea-* !* 5ntre B% 6i F%E in a)"entei"m e"te !a-uat
e
pr#)lemele p"i(#"#!iale la l#!ul e mun!*. C#n!eptul e p#,ar* p"i(#l#2i!*& a6a
numi4ii
"tre"#ri& e"te elimitat e # "erie e 'a!t#ri pre!um@ pre"iunea la l#!ul e mun!*&
in"u'i!ient*
li)erate& "upra5n!*r!are "au "u)5n!*r!are& !#n'li!te& ne"i2uran4a l#!ului e mun!*A
ne"i2uran4a
pri,in ,iit#rul& !erin4ele p"i(#l#2i!e ale l#!ului e mun!*& puterea e e!i-ie la l#!ul
e mun!*
7Hara"e:& ;<1<=& rela4ii e pr#a"t* !alitate !u partenerul e ,ia4*& "up#rt "la) "au
ine>i"tent in
partea !#le2il#r& prietenil#r& ,e!inil#r "au ruel#r& pr#)lemele e #rin 'inan!iar "ai
"!(im)*ri
"u)ite !are apar la l#!ul e mun!*. A!e"te "ur"e e "tre" p#t& 5n !ele in urm*& u!e la
in"ati"'a!4ie !r#ni!*& per'#rman4e "la)e 6i p#"i)ile pr#)leme e "*n*tate 7Ma!:aM 6i
C##per&
;<31=.
Sur"e e "tre" pre!um !ele men4i#nate mai "u" nu u! 5n m# aut#mat la pr#)leme e
"*n*tate 'i-i!* 6i p"i(#l#2i!*. n prin!ipiu& 'ie!are e"te "upu" ri"!ului e a e-,#lta
pr#)leme e
"*n*tate& ar anumite 2rupuri "unt mai prei"pu"e O !um ar 'i !ei !u eu!a4ie minim*
"au
ini,i-ii !are epun mun!* 'i-i!* "#li!itant* "au au rela4ii "#!iale limitate.
H#)a"a 7;<1<=& H#)a"a& Mai 6i Pu!etti 7;<3$= 6i I#la(an 6i M#"" 7;<3/= au rele,at
!*
anumite tr*"*turi e per"#nalitate 7Kr#)u"te4eaL= 6i eprinerile e !#pin2 7re-#l,area
e
pr#)leme 6i 'le>i)ilitatea= p#t pr#m#,a "au men4ine "*n*tatea 'i-i!* 6i p"i(i!*& !(iar 6i
atun!i
!?n a"'t'el e e,enimente au l#!. R#)u"te4ea "e re'er* la 'a!t#ri e per"#nalitate
!#2niti,i !are
etermin* !a "itua4iile "* 'ie e>perien4iate !a mai pu4in "tre"ante. E"te # intera!4iune a
!#2ni4iei&
em#4iei 6i a!4iunii 6i !#"nt* 5n B !#mp#nente@ #amenii r#)u6ti "unt !uri#6i& 6i pri,e"!
'ie!are
e>perien4* !a 'iin "emni'i!ati,*& pri,e"! "!(im)*rile !a n#rmale "au pr#,#!at#are 6i
!#n"ier*
!* ei p#t in'luen4a meiul 5n!#n+ur*t#r 7!#ntr#l=.
Ant#n#,":M 7;<31= ini!a !* e>i"t* a6a numi4ii 'a!t#ri "alut#2eni 7ai!* 'a!t#ri !are
5m)un*t*4e"! "*n*tatea 6i "tarea e )ine=& a!e6ti 'a!t#ri re2*"inu0"e at?t la ni,elul
"itua4ie e
mun!* !?t 6i la ni,elul "tru!turii e per"#nalitate. A!ea"t* te#rie e"te !entrat* pe
ienti'i!area a
trei !ara!teri"ti!i p"i(#"#!iale ale mun!ii !are !#ntri)uie la "tarea e )ine@
c C#npre(en"iunea O 2raul 5n !are in'#rma4ia e"te "tru!turat*& prei!ti)il* 6i
e>pli!a)il*
c Mana,ra)ilitateaA Fle>i)ilitatea O 2raul 5n !are re"ur"ele "unt "u'i!iente pentru a
a'a!e
'a4* !erin4el#r
c Sen"ul O 2raul 5n !are !erin4ele "unt pr#,#!at#are 6i merit* in,e"ti4ia 6i
an2a+amentul
C#n!eptele te#reti!e ale lui H#)a"a 6i Ant#n#,":M p#t "er,i! !a pun!t e p#rnire
pentru
e-,#ltarea p#liti!il#r e "*n*tate #r2ani-a4i#nal*.
A.&. De0iniia (r!gra$e!r #e s%n%+a+e a !"u #e $un"%
De0a lun2ul timpului "!#pul pr#2ramel#r e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* a !re"!ut
"emni'i!ati,. E>i"t* multe arti!#le pri,in pr#2ramele e "*n*tate !are au '#"t
pu)li!ate 5n
ultimul e!eniu& 5n"* multe "unt lip"ite e # )un* e'ini4ie 6i e"!riere a inter,en4iil#r.
De
a"emenea& "e p#ate #)"er,a !* nu #ar !#n4inutul pr#2ramel#r e"te imp#rtant& !i 6i
"!#pul !u !are
a!e"tea unt e-,#ltate e !*tre !#mpanii. Mai +#" ,e4i re2*"i # li"t* e p#"i)ile
e'ini4ii.
c Elia" 6i Murp(M 7;<3/& p.1F<= pri,e"! pr#2ramele e "*n*tate !a Kparte a unui lar2
"pe!tru !uprin-?n "er,i!ii 6i a!ti,it*4i e "*n*tate. A!e"t "pe!tru !#n"t* 5n
pr#m#,area
"*n*t*4ii& men4inerea "*n*t*4ii 6i re'a!erea "*n*t*4ii.L
c Hat-man 6i Smit( 7;<3<& p.$<= pri,e"! pr#2ramele e "*n*tate !a Ki,er"e
!#m)ina4ii e
a!ti,it*4i in0(au"e ini4iate e # !#mpanie !u inten4ia e a !re6te 2raul e "*n*tate
'i-i!*
6i p"i(i!* a an2a+a4il#rL
c Hi-er et al. 7;<<$& p.;$F= 'a! re'erire la e'ini4ia lui Par:in"#n 7;<3$= 6i pri,e"!
pr#2ramele e "*n*tate !a K# !#m)inare a a!ti,it*4il#r eu!a4i#nale& #r2ani-a4i#nale 6i
e
meiu e-,#ltate !u "!#pul e a pr#m#,a !#mp#rtamente 'a,#ra)ile men4inerii
"*n*t*4ii
6i "t*rii e )ine a an2a+a4il#r 6i 'amiliil#r a!e"t#ra.L
c D#l'e& Sla!: 6i R#"e0Iearn 7;<<B& p.;<%= utili-ea-* urm*t#area e'ini4ie@ K
pr#2ramele
e pr#m#,are a "*n*t*4ii la l#!ul e mun!* "unt a!ti,it*4i #r2ani-a4i#nale !#n"tante
menite "* pr#m#,e-e a#ptatea e !#mp#rtamente per"#nale 6i pra!ti!i
#r2ani-a4i#nale
'a,#ra)ile men4inerii 6iA "au 5m)un*t*4irii "*n*t*4ii p"i(#l#2i!e& mentale 6i a "t*rii e
)ine
a an2a+a4il#r.L
Vi-iunea pri,in pr#2ramele e "*n*tate #!upa4i#nal* a#ptat* 5n !arul a!e"tui
!apit#l
p#ate 'i !ara!teri-at* !a # a)#rare inte2rati,* a pa!(etului e a!ti,it*4i& at?t
ini,iuale !?t 6i
#r2ani-a4i#nale. A!e"tea 'a! re'erire la pr#2rame !are au !a "!#p "* ,in* 5n
5nt?mpinarea
ne,#il#r ini,iuale ale an2a+a4il#r. A!e"te pr#2rame #'er* p#"i)ilitatea e a remeia
pr#)lemele
e natur* 'i-i!* "au mental* 6i e a pr#m#,a 6i men4ine "*n*tatea 'i-i!* 6i mental* a
an2a+a4il#r.
n 2eneral& a,anta+ele a!e"t#r pr#2rame e a patra 2enera4ie 7!um "unt ele enumite=
"unt
e"!ri"e at?t pentru an2a+at#ri !?t 6i pentru an2a+a4i. Pentru an2a+a4i& a!e"te a,anta+e
"unt
5m)un*t*4irea "*n*t*4ii& a "t*rii e )ine& a "i2uran4ei& a m#ralit*4ii& a ima2inii e "ine& a
!reati,it*4ii& ener2iei& !#e-iunii e 2rup 6i rela4iil#r e la l#!ul e mun!*. Pentru
an2a+at#ri&
a,anta+ele in!lue@ !re6terea pr#u!ti,it*4ii 6i pun!tualit*4ii& 5m)un*t*4irea !limatului
e mun!*
6i ima2inii !#mpaniei 6i reu!erea num*rului e !#n!eii mei!ale& pre!um 6i a
'lu!tua4iei 7Mae"
et al. ;<<J=.
A.*. Pr!gra$ee #e s%n%+a+e !"u(ai!na%1 ! re+r!s(e"+i3%
An2a+at#rii "unt intere"a4i "*n*tatea an2a+a4il#r l#r e mult* ,reme& up* !ump#ate 'i
eu" 6i in lu!r*rile mult#ri aut#ri& !(iar 6i a lui Mar>. Prima men4iune a unei
a!ti,it*4i 5n a!e"t
#meniu atea-* in anii $%. A!e"te a!ti,it*4i !#n"tau 5n trainin20ul "au in'#rmarea
an2a+a4il#r
7Ge)(art 6i Crump& ;<<%=. n ma+#ritatea !a-uril#r a!e"t pr#!e" era reali-at e K)una
"e!ratar*L&
!are putea 'i a)#rat* e an2a+a4i 7Miani:& ;<<;=. Mai mult !(iar& anumite in'#rma4ii
2enerale&
e #)i!ei e natura m#ral*& erau pre-entate.
Pr#2ramele 5n a!e"t #meniu& al pr#m#,*rii "*n*t*4ii& 56i au #ri2inea 5n anii J% 5n SUA
7US Dept. #' Iealt( an Iuman Ser,i!e"& ;<<B=. A!e"te pr#2rame& !un#"!ute "u)
enumirea e
Kpr#2rame e a"i"ten4* a an2a+a4il#rL 7in en2le-*@ Kempl#Mee a""i"tan!e
pr#2ramme"L=& erau e
!ele mai multe #ri pr#ie!tate pentru a ,eni 5n 5nt?mpinarea pr#)lemel#r le2ate e
!#n"umul e
al!##l. La 5n!eputuri parai2ma Al!#li!il#r Anin#nimi 7AA= a '#"t utili-at* 7Br#M&
;<33=. La
5n!eptul anil#r F% '#!u"ul prin!ipal nu era pe pr#)leme e "*n*tate ale an2a+a4il#r& !i
pe
pr#2ramele e "i2uran4*A pr#te!4ie a an2a+a4il#r. Un e!eniu mai t?r-iu& "e p#ate
#)"er,a #
!re6tere a intere"ului pentru "*n*tatea 'i-i!* 6i mental* a mana2eril#r& !*r#ra au
in!eput "* li "e
#'ere pr#2rame e mana2ementul "tre"ului. n anii 1% # aten4ie "p#rit* 5n!epe "* "e
a!#re
!ate2#rie e an2a+a4i enumi4i K)lue0!#llarLC penMru a!e6tia '#!u"ul "0a !entrat pe
reu!erea
'a!t#ril#r e ri"!& e!i e pr#m#,area "*n*t*4ii. O mare ,arietate e pr#2rame au '#"t
a"t'el
implementate& pr#2rame !um ar 'i@ pr#2rame e reu!ere a (iperten"iunii "au a
ureril#r e
"pate. n!ep?n !u anii 3% pr#2ramele e-,#ltate nu mai "unt ei!ate unei "in2ure
!ate2#rii e
an2a+a4i& !i "unt a>ate pe pr#m#,area "*n*t*4ii 6i "t*rii e )ine. n a!ela6i timp& "e
#)"er,* #
!re6tere a ,arie4*4ii e pr#2rame #'erite e #r2ani-a4ii.
n ;<31& 5n pu)li!a4ia T(e Iealt(M D#r:pla!e& Hi-er #'er* in"tru!4iuni ela)#rate
pentru
implementarea pr#2ramel#r e "*n*tate. Mari !#mpanii& pre!um 9#(n"#n89#(n"#n 6i
AT8T
intr#u! a6a numitul !#n!ept Kt#tal li'eL. Pr#2ramul l#r KLi,e '#r Li'eL !#n4ine # "erie
e
inter,en4ii !are "unt #'erite an2a+a4il#r. A!e"te pr#2rame nu "e a>au #ar pe
"!reenin20ul
mei!al& !i 6i pe prin!ipii e ,ia4* "*n*t#a"e. Termenul e Kpr#2rame e pr#m#,are a
"*n*t*4iiL
7pr#2ram menit "* im)un*t*4ea"!* "tarea e "*n*tate !u "!#pul e a reu!e !#"turile
pri,in
!#n!eiile mei!ale= 6i Kpr#2rame e 'ittne"" 6i )un*"tare a an2a+a4il#rL au 5n!eput "*
e,in* in
!e 5n !e mai u-itate.
Pr#2ramul KLi,e '#r Li'eL implementate 5n !arul !#mpaniei 9#(n"#n89#(n"#n a
5n!er!at "* 5m)un*t*4ea"!* "tarea e "*n*tate a an2a+a4il#r prin "!(im)area "tilului e
,ia4*.
Inter,en4iile pri,eau mi6!area& !#ntr#lul 2reut*4ii 6i m?n!atul "*n*t#r"& 5n!etarea
'umatului& a
!#n"umului e al!##l& mana2ementul "tre"ului 6i !#ntr#lu# (iperten"iunii. A!e"te
pr#2rame erau
"u"4inute e mana2ement. T#ate m*"urile au '#"t luate pentru a 5n!ura+a an2a+a4ii "*
56i "!(im)e
"tilul e ,ia4*. Fa!ilit*4i pre!um !amera e 'ittne"" 6i u6uri au '#"t !#n"truiteC #
p#liti!*
anti'umat a '#"t e'init* 5n "en"ul inter-i!erii 'umatului 5n "pa4ii pu)li!e& m?m!area
#e'rit* e
!antin* a '#"t "!(im)at*& neG"lettere au '#"t 5mp*r4ite 6i re!#mpen"e au '#"t #'erite.
Prin #'erirea
e in'#rma4ii "0a '*ut # 5n!er!are e a "!(im)a !ultura #r2ani-a4i#nal* 6i e a # 'a!e
mai
"u"!epti)il* la # inter,en4ie 6i e a in'luen4a !#n,in2erile 6i atituinile
mana2ementului !u
pri,ire la pr#2ramele e "*n*tate #r2ani-a4i#nal*.
A.,. Un (r!gra$ in+egra+ #e s%n%+a+e !rgani-ai!na%
Un p#liti!* e "*n*tate #!upa4i#nal* e'i!ient* 5n!epe !u "ele!4ia apli!an4il#r. Prin
urmare&
nu tre)uie "* ne #prim la in,e"ti2area 2raului e p#tri,ire intre !apa!it*4ile
ini,iuale 6i
!erintele p#"tului& !i "* in,e"ti2*m 6i m#ul 5n !are apli!an4ii au a6tept*ri re-#na)ile
,i-a,i e
2raul 5n !are p#"tul e mun!* ar tre)ui "* 5neplinea"!* ne,#ile l#r. n plu"&
5neplinirea
planuril#r e !arier* p#ate 'i # parte a p#liti!ii e "*n*tate #r2ani-a4i#nal*@ i"!utarea
la m#ul
reali"t a planuril#r e ,iit#r& a i"!repan4el#r intre !erin4e 6i a6tept*ri. E"te& e
a"emenea&
imp#rtant "* re!un#a6tem 6i "* ,al#ri-*m per'#rman4ele pr#'e"i#nale 5n !arul
i"!u4iil#r le2ate
e !arier*& !a parte inte2rant* a mana2ementului re"ur"el#r umane 5n !arul
!#mpaniei.
M#ul 5n !are # !#mpanie 56i tratea-* #amenii !are nu mai au ranamentul a6teptat
"au
!are "unt pe pun!tul e a06i piere l#!ul e mun!* at#rit* re"tru!tur*ril#r "au a
re"tr?n2erii
a!ti,it*4ii e"te un a"pe!t imp#rtant !are tre)uie luat 5n !#n"ierare. De multe #ri&
an2a+atul nu 6tie
!e tre)uie "* 'a!* 5n !a-ul unei i"p#ni)ili-*riC 5n a!e"t "en"& !#"ilierea "au !(iar
tratamentul
p"i(#l#2i! "unt '#arte rar O "au !(iar el#! O i"p#ni)ile pentru a!e"ta. n m#
're!,ent& 5n"*& nu
e>i"t* alte p#"i)ilit*4i 5n a'ara !#n!eierii. O p#liti!* e i"p#ni)ili-are e pr#a"t*
!alitate p#ate
'i *un*t#are !(iar 6i pentru #amenii !are r*m?n 5n #r2ani-a4ie& e#are!e "itua4ia
e,ine ne"i2ur*
6i p#ate !#n"titui O mai ale" pentru !ei ne"i2uri pe '#r4ele pr#prii O un element e "tre"
"uplimentar. O p#liti!* e i"p#ni)ili-are !#re!t* p#ate a,ea !(iar e'e!tul #pu"@ p#ate
'i re"im4it*
e !ei !are r*m?n !a un 'a!t#r e "ta)ilitateA !#re!tituine.
Alte p#"i)ilit*4i e pre,enire a "tre"ului la ni,el mi!r# 6i ma!r# # repre-int* !rearea e
"tru!turi !lare& reu!erea am)i2uit*4ii 6i a "upra5n!*r!*rii& pre,enirea "u)5n!*r!*rii !u
"ar!ini
!alitati,e "au #'erirea e "up#rt "#!ial. Alte pr#2rame #r2ani-a4i#nale "e p#t '#!ali-a
pe
e-,#ltarea pr#2ramel#r e mana2ement al "tre"ului "au pe e-,#ltarea a)ilit*4il#r e
!#n"iliere
a mana2ementului.
De a"emenea& la ni,el ini,iual menirea pr#2ramel#r e"te e a reu!e "au pre,eni
"tre"ul. n m# "pe!i'i!& 5n terapia !#mp#rtamental*& pr#!eurile !are au '#"t
e-,#ltate au !a
"!#p un mai )un mana2ement al "tre"ului. Ai!i& "e p#ate #)"er,a !* pr#2ramele au un
a!!ent
i'erit. Unele "e a>ea-* pe e-,#ltarea a)ilit*4il#r e re-#l,are e pr#)leme. E>emple
5n a!e"t
"en" "unt !ur"urile e a"erti,itate& trainin2urile pe time0mana2ement& trainin2urile
a>ate pe
mana2ementul !#n'li!tului "au !(iar 6i trainin2urile e mana2ement 2eneral. O alt*
a)#rare e"te
)a-at* pe a6a numitul trainin2 ra4i#nal0em#ti, 6i trainin20ul a>at pe in#!ularea
"tre"ului. Sau& #
alt* "erie e pr#2rame "unt a>ate pe 5n,*4area un#r te(ni!i e reu!ere a ten"iunii prin
e>er!i4ii
e rela>are.
Sumari-?n& "e p#ate !#n"tata !* 5n !a-ul p#liti!il#r e "*n*tate inte2rate& #u*
a)#r*ri
p#t 'i elimitate@ # a)#rare a>at* pe #r2ani-a4ie 6i # a)#rare a>at* pe ini,i. n
!arul
literaturii e "pe!ialitate& # "erie e inter,en4ii "unt pre-entate pentru 'ie!are& 6i ele ,#r
'i
"umari-ate 5n !ele !e urmea-*.
A)#rarea a>at* pe #r2ani-a4ie
;. Or2ani-area mun!ii 6i a meiului mun!ii
$. Apli!area unui "!reenin2 pr#'e"i#ni"t O "ele!4ie pr#'e"i#nal* e'i!ient*
B. Mana2ementul !arierei
J. Trainin20ul !#ntinuu
F. S!reenin20ul pentru pr#m#,are 6i tran"'er
/. C#n"ilierea ,#!a4i#nal*
1. Al#!area unui ment#r
3. Cur"uri pentru mana2ementul e t#p 6i mi+l#! 7ienti'i!areea "tre"#ril#r& !#pin20ul&
p#liti!ile e )#al*=
<. Cer!et*ri pri,in per!ep4ia mun!ii
;%. De-,#ltarea p#"turil#r 6i r#tirea pe p#"t
A)#rarea a>at* pe ini,i@
;. E>aminarea mei!al* minu4i#a"* 5nainte e an2a+are
$. Planuri e !arier* 6i !#a!(in2
B. C#a!(in2 ini,iual
J. Sup#rt pentru "itua4iile p#"t0traumati!e
F. Eu!area pe pr#)leme e "tre""
/. Pr#m#,area "up#rtului "#!ial
1. Cur"uri 7!#pin20ul& trainin20urile=
3. Pr#2rame e !re6tere a "t*rii e )ine& a>ate pe !alitatea ,ie4ii 7eu!area 6i
!#n"ilierea pe
pr#)leme e nutri4ie 6i 2reutateC 5n!etarea 'umatuluiC reu!erea !#n"umului e al!##lC
pr#2ramele e 'itne""C mana2ementul "tre"uluiC reu!erea ten"iunii arteriale 6i
reu!erea
ni,elului e !#le"ter#lC ureri e "pateC eu!area pe pr#)leme e "*n*tate 6i "i2uran4*
la
l#!ul e mun!*=
A!e"te inter,en4ii au menirea e a e-,#lt* a)ilit*4i e a 'a!e 'a4* "tre"#ril#r
pre-enta4i.
Ma+#ritatea pr#2ramel#r e "*n*tate la l#!ul e mun!* O mai ale" 5n ,e"t 6i SUA O
!#n4in # parte
in a!e"te inter,en4ii men4i#nate. Ca-ul R#m?niei 5l !#n"ier*m a 'i unul aparte O #
"erie in
a!e"te inter,en4ii au '#"t imp#rtate in ,e"t 6i SUA 7mai ale" prin intrarea pe pia4a
aut#(t#n* a
!#mpaniil#r multina4i#nale 6i interna4i#nale=C !u t#ate a!e"tea& a!e"te inter,en4ii O 5n
R#m?nia O
nu 'a! parte 5n!* in pr#2rame e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* !#erente& !i e !ele mai
multe #ri "unt
K,?nuteL an2a+a4il#r !a )ene'i!ii "au pr#2rame m#ti,a4i#nale& e ai!i 6i re-ultate 5n!*
"la)
re"im4ite 5n a!e"t #meniu.
A.=. E3auarea (r!gra$e!r #e s%n%+a+e !rgani-ai!na%
Ma+#ritatea "tuiil#r pu)li!ate pe a!ea"t* tem* au !#n!lu-i#nat !* pr#2ramele e
"*n*tate
#r2ani-a4i#nal* "unt !#n"truite !u "!#pul e a reu!e !#"turile at#rate 5m)#ln*,iril#r&
a!!ientel#r& !u "!#pul e a !re6te pr#u!ti,itatea 6i a 5m)un*t*4i "au men4ine "tarea
e "*n*tate
a an2a+a4il#r. Cu t#ate a!e"tea& ma+#ritatea re-ultatel#r "unt& !el pu4in amu-anteA
ane!#ti!e 6i
#ar # parte in pu)li!a4ii "e )a-ea-* pe !er!et*ri 6tiin4i'i!e 7Plante 6i R#in& ;<<%C
S(ep(ar&
;<3/=. Hat-man 6i Smit( 7;<3<= au reali-at un "tuiu !are ,i-a in,e"ti2area
pr#2ramel#r e
"*n*tate #r2ani-a4i#nal* 6i mai ale" a!* e'e!tul a!e"t#ra a '#"t e,aluatC 5n a!e"te "en"
ei trimi"
un !(e"ti#nare !*tre FF% !#mpanii 5n aten4ia epartamentel#r e re"ur"e umaneC in
!ele FF%
!(e"ti#nare trimi"e 5n teren& ;/3 au '#"t returnate !#mpletateC in !ele ;/3 !#mpanii&
<3 7ai!a
F3E= a,eau& 5ntr0# '#rm* "au alta& pr#2rame !are ,i-au "*n*tatea an2a+a4il#rC intre
a!e"tea #ar
# +um*tate ini!au tentati,e "eri#a"e e e,aluare a impa!tului a!e"t#r pr#2rame
7Er)en&
Fran-:#Gia: 6i Den-el& ;<<$C Gla"2#G& M!Caul 6i Fi"(er& ;<<B=.
Ge)(art 6i Crmp 7;<<%=& 5ntr0un arti!#l e "inte-*& "u"4ineau !* pr#2ramele e
"*n*tate
#r2ani-a4i#nal* au un impa!t p#-iti, 5n reu!erea !#"turil#r a'erente pr#)lemel#r e
"*n*tate
7BlM& 9#ne" 6i Ri!(ar"#n& ;<3/C CaM& T(#ma 6i HarGa":M& ;<3F=.C ei au
!#n!lu-i#nat !*@
K!er!et*rile !are au e,aluat i,er"ele pr#2rame e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* au rele,at
!* a!e"tea
!u eterminat m#i'i!*ri p#-iti,e ale "t*rii e "*n*tate a an2a+a4il#r 6i la ni,el
!#mp#rtamental #
!re6tere a !#mp#rtamentel#r "an#2ene up* !e parti!ipan4ii au luat parte la a"t'el e
pr#2rameere-ultatele preliminare ini!* !* pr#2ramele e pr#m#,are a "*n*t*4ii
#r2ani-a4i#nale
"unt e "u!!e" 5 pr#m#,area unui "til e ,ia4* "*n*t#" 6i 5n!ep "* em#n"tre-e
e'i!ien4a !#"turil#r
5n rela4ie !u !#"turile pri,in 5n2ri+irea "*n*t*4iiL 7pa2. $/F=.
S(i 7;<<B= a !#n!lu-i#nat& e a"emenea& !* ma+#ritatea !er!et*ril#r ini!* !*
pr#2ramele
e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* reu! !#"turile. T#tu6i& a!e"te reu!eri ,aria-* 5ntre B%f
7BlM& 9#ne"
6i Ri!(ar"#n& ;<3/= 6i J$<3f per an2a+at pe an. S(i a !#n!lu-i#nat !* !u !?t a!e"te
pr#2rame
"unt mai inten"e !u at?t "e reu! !#"turile at#rate 5m)#ln*,iril#r. De"i2ur& !u !?t
pr#2ramele
"unt mai inten"e 6i mai e urat* !u at?t !#"turile "unt mai rii!ate& a"pe!t !are tre)uie
luat 5n
!#n"ierare.
Elia" 6i Murp(M 7;<3/= au !#n!lu-i#nat !* !er!et*rile 'e!tuate p?n* 5n pre-ent nu "!#t
5n
e,ien4* # !#rela4ie ire!t* 5ntre pr#2ramele e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* 6i reu!erea
!#"turil#r
at#rate 5m)#ln*,iril#r.
n !ele !e urmea-* ,#m etalia !er!et*rile re'erit#are la anumite pr#2rame "pe!i'i!e&
!um
ar 'i@ pr#2ramele e men4inere a !#ni4iei 'i-i!e 7in en2le-* K'itne"" pr#2ramme"=&
trainin20urile
!are ,i-ea-* reu!ereaA 5n!etarea 'matului& pr#2rame !are 4inte"! per"#anele !are
"u'er* e
#)e-itate 6i !ampaniile in'#rmati,e pri,in eu!area pe "*n*tate la l#!ul e mun!*.
/.F.;. Pr#2ramele e men4inere a !#ni4iei 'i-i!e
A"#!ia4ia e S*n*tate Pu)li!* Canaian* utili-ea-* urm*t#area e'ini4ie a a!e"tui tip
e
pr#2rame 7!#n'#rm lui Di"(man& ;<33=@ K'itne""0ul la l#!ul e mun!* nu "e reu!e la
a"i2urarea
unui l#! lu>u#" 6i nu e"te ni!i # '#rm* e re!reere inu"trial*. E"te un pr#2ram
a!!e"i)il unui
num*r "emni'i!ati, e an2a+a4i !aer #'er* #p#rtunitatea pentru a 'a!e@ e>er!i4ii
!ari#,a"!ulare&
e>er!i4ii e t#ni'iere mu"!ular*& !#n"iliere pri,in "tilul e ,ia4* 6i )una i"p#-i4ieL. O
!#n!lu-ie
2eneral* pri,in e'e!tele a!e"tui tip e pr#2rame 5n !arul #r2ani-a4iil#r e"te 2reu e
men4i#nat.
n primul r?n& tre)uie men4i#nat !* #r2ani-a4iile p#t a,ea ra4iuni i,er"e pentru
intr#u!erea
un#r a"t'el e pr#2rame. Cre6terea p#nerii e>er!i4iil#r 'i-i!e p#ate #!upa un l#!
!entral& 5n"*
"!*erea a)"entei"muului p#ate 'i un alt 'a!t#r 7Baun& Berna!:i 6i T"ai& ;<3/C BlM&
9#ne" 6i
Ri!(ar"#n& ;<3/C CaM& T(#ma 6i HarGa":M& ;<3FC S(ep(ar& ;<<B=& pre!um 6i
!re6terea
pr#u!ti,it*4ii 6i 5m)un*t*4irea netG#r:in20ului "#!ial. n 'un!4ie e "!#purile pe !are
#r2ani-a4ia
5n!ear!* "* le atin2*& #)ie!ti,ul pr#2ramului p#ate 'i 5m)un*t*4irea !#ni4iil#r 'i-i!e&
pr#m#,area
!#nta!tel#r "#!iale "au 5m)un*t*4irea ima2inii !#mpaniei. Cu t#ate a!e"tea& e !ele
mai multe #ri
"!#purile a!e"t#r pr#2rame nu "unt '*!ute e>pli!ite& a"t'el !* e,aluarea l#r e,ine
i'i!il*.
Bile 6i F#> 7;<3<=& up* un "tuiu atent al literaturii e "pe!ialitate& au a+un" la
urm*t#arele !#n!lu-ii@
a= E>i"t* # rela4ie !lar* 5ntre e>er!i4iile 'i-i!e e ae#r)i! 6i reu!erea ri"!ului )#lil#r
!#r#nariene 6i ,a"!ulare
)= Sp#rtul a+ut* la "!*erea 5n 2reutate
!= Sp#rtul are # in'luen4* pre,enti,* 6i e ,ine!are a ureril#r e "pate
= Sp#rtul 5n!etine6te pr#!e"ul e 5m)*tr?nire
e= Sp#rtul are # in'luen4* p#-iti,* a"upra 5n!reerii 5n "ine& 'un!4i#n*rii 2enerale e la
"er,i!iu 6i 5n rela4ia !u 'amilia
'= Sp#rtul reu!e "entimentele e 'ri!* 6i epre"ie 6i !re6te imunitate 5n 'a4* "tre"ului
Cu t#ate a!e"tea& e'e!tele e>er!i4iil#r 'i-i!e "unt in'luen4ate e mai mul4i 'a!t#ri& !um
ar
'i@ inten"itatea e>er!i4iil#r& 're!,en4a 6i uarta a!e"t#ra 6i !#ni4ia 'i-i!* a
parti!ipan4il#r. P#tri,it
lui F#> 6i Mat(eG" 7;<31= inten"itatea e>er!i4iil#r e"te !el mai )un 'a!t#r 5n
ma>imi-area
re-ultatel#r. C#le2iul Ameri!an e Mei!in* Sp#rti,* 7;<13& !itat e F#> 6i Mat(eG"&
;<31=
utili-ea-* urm*t#area n#rm* 5n e'i!ienti-area pr#2ramului@ ;F0/% minuteA "e"iune& B0F
-ileA
"*pt*m?n*& !u # inten"itate minim* e /%E in ritmul !aria!& ini'erent e natura
e>er!i4iil#r
e'e!tuate.
Pentru a a"i2ura "u!!e"ul pr#2ramel#r e e>er!i4ii 'i-i!e 5n !arul #r2ani-a4iil#r e"te
imp#rtant !a an2a+a4ii "* parti!ipe pentru # lun2* urat* e timp. Ai!i apar 5n"*& 5n
m# e,ient
alte pr#)leme 7S(ep(ar& ;<<$= O #ar ;AB in in parti!ipan4i parti!ip* 5n m#
re2ulat la a!e"te
pr#2rame a"t'el 5n!?t "* re"imt* e'e!tele p#-iti,e. De a"emenea& pr#!entul e
parti!ipan4i "!ae
e0a un2ul timpului e"'*6ur*ri pr#2ramului.
/.F.$. Pr#2rame e reu!ereA eliminare a 'umatului
Hle2e"& Ci2ran2 6i Gla"2#G 7;<3F=& !a urmare a unei meta0anali-e a literaturii e
"pe!ialitate& au !#n!lu-i#nat !* a!e"te pr#2rame !are 4inte"! reu!ereaA eliminarea
!#n"umului e
ni!#tin* "unt e'i!iente 5n atra2erea parti!ipan4il#r 6i !* re-ultatele "unt ,i-i)ile pe #
peri#a* mai
lun2* e timp e!?t re-ultatele terapiil#r !lini!e ini,iuale.
Bretele" 7;<33=& up* # e,aluare a unui num*r mare e "tuii& a !#n!lu-i#nat !*@
a= Ni!i un tratament nu e"te 5n m# "i"temati! mai e'i!ient e!?t altul
)= Tratamentele e "pe!tru lar2 "unt& 5n 2eneral& mai e'i!iente e!?t terapiile
!= Re!*erile "unt # mare pr#)lem* pentru t#ate tipurile e terapiiC up* mai )ine e
un an
mai mult e $%E au renun4at la 'umat
9e''reM 6i !#la). 7;<<B= au e,aluat pr#2ramele e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* !are a,eau
!a
"!#p reu!ereaA eliminarea 'umatului la pe"te B1 e 'iliale ale unei !#mpanii !u pe"te
;%.%%% e
an2a+a4i 6i au !#n!lu-i#nat !* pr#2ramul a '#"t e'i!ient 5n !#m)aterea
!#mp#rtamentului le2at e
'umat.
n ultimii ani& e,enimentele !ae au a,ut !a l#! e "tart SUA 6i !are au e,enit ,i-i)ile
6i
5n Eur#pa O ne re'erim ala pr#2ramele e interi!4ie a 'umatului 5n l#!uri 6i in"titu4ii
pu)li!e O au
a,ut !a e'e!t reu!erea impa!tului ne2ati, al 'umului e 4i2ar* a"upra ne'um*t#ril#r.
/.F.B. Reu!erea !#n"umului e al!##l
C#n"umul e al!##l 5n !arul !#mpaniil#r a e,enit un a"pe!t in !e 5n !e mai
pr#)lemati! 5n !arul #r2ani-a4iil#r m#erne 7C#rneil& ;<31C Iarri" 6i Ie't& ;<<$C
Tri!e 6i
Sinnen"tu(l& ;<33=. Din pun!t e ,eere "#!ial& a e,enit un a"pe!t a!!epta)il !a
#r2ani-a4iile "*
ia m*"uri 5mp#tri,a a!e"tui 'en#men. Ini4iati,ele e reu!ere a !#n"umului e al!##l
5n !arul
!#mpaniil#r ,aria-* e la pr#2rame e in'#rmare& p?n* la "er,irea e )*uturi
anal!#li!e la
re"taurantele "au !antinele in !arul a!e"t#ra. Din p*!ate nu e>i"t* "tuii !are "*
ate"te e'e!tele
a!e"t#r pr#2rame. La ni,el mei!al& a!e"t a"pe!t e"te re2lementat prin anali-e
mei!ale menite
"* ienti'i!e pe !ei "unt epenen4i e al!##l& 5n"* pr#)lema e"te !* #at* ienti'i!a4i
ma+#ritatea
#r2ani-a4iil#r 5n!ear!* pe !?t p#"i)il "* 5i !#n!eie-e "au "* 5i etermine "* p*r*"ea"!*
!#mpania.
/.F.J. O)i6nuin4a alimentar*
O "erie e pr#2rame au '#"t !reate 5n !arul amril#r !#rp#ra4ii !u "!#pul e a
5m)un*t*4i
#)i6nuin4ele alimentare ale an2a+a4il#r 79e''reM 6i !#a)& ;<<B=. n ma+#ritatea !a-uril#r
"!#pul
a!e"t#r pr#2rame a '#"t "* pre,eni "au "* inter,in* 5n !a-uri e "uprap#nera)ilitate.
ntr0un
arti!#l pu)li!at 5n ;<33& Gla"2#G 6i Ter)#r2 ini!* !* piererile 5n 2reutate e J03 :2
e"te
n#rmal* pentru !ei !are u! la 5neplinire un anumit pr#2ram. Pr#)lema e"te !*& 5n
ma+#ritatea
!a-uril#r& parti!ipan4ii nu u! pr#2ramul la )un "'?r6it& 6i mai mult !ei !are reu6e"! nu
reu6e"! "*
56i men4in* 2reutatea #at* pr#2ramul terminat.
Baier 6i !#la). 7;<<$= au reali-at un "tuiu pri,in e'e!tele pr#2ramel#r e "*n*tate
#r2ani-a4i#nal* menite "* reu!* 'a!t#rii e ri"! 5n apari4ia )#lil#r ,a"!ulare 6i
!aria!e. Parte a
a!e"tui pr#2ram ,i-a reu!erea "uprap#neralit*4ii. De6i re"p#nen4ii au "u"4inut !*
6i0au
5m)un*t*4it #)i6nuin4ele !#tiiene& 2reutatea meie a re"p#nen4il#r !a !re"!ut
"emni'i!ati,.
Aut#rii au pre-entat 5n a!e"t "en" #u* p#"i)ile e>pli!a4ii@ e'e!tele "e-#niere "au
parti!ipan4ii au
Ka)u-atL e alimentele "*n*ta#"e !#n"um?nu0le 5n e>!e".
Ier)ert 6i !#la). 7;<<B= au in,e"ti2at e'e!tele pr#2ramel#r menite "* in'luen4e-e
!#n"umul e nutrien4i rela4i#na4i !u !an!erul. Stuiul l#r a em#n"trat !* #ar
!ar#tenul 6i
,itamina A a !re"!ut "emni'i!ati, !a 6i !#n"um& re"tul e'e!tel#r 'iin mi!i "au
ne"emni'i!ati,e.
/.F.F. Cur"urile le2ate e (iperten"iune
Apr#ape 1E in p#pula4ia in ,e"tul Eur#pei "u'er* e (iperten"iune& iar 2ra,itatea
a!e"tie tul)ur*ri e"te at?t e mare 5n!at marea ma+#ritate e"te ne,#it* "* ia
mei!amenta4ie pentru
a pre,eni ri"!ul pr#)lemel#r !ari#,a"!ulare. Al4i 1E au # pre"iunea arterial*
m#erat*& e!i
tre)uie "* 'ie '#arte aten4i la m*"urarea peri#i!* a a!e"teia. D#ar un num*r '#arte mi!
e
per"#ane e"te tratat !u mei!amenta4ie "au !u terapie n#n0mei!ament#a"*. A!e"t 2en
e terapie
are !a "!#p reu!erea 'a!t#ril#r e ri"! !um ar 'i "la)a nutri4ie "au "tre"ul.
Pr#2ramele e reu!ere a (iperten"iunii arteriale !are au l#! 5n multina4i#nalele in
,e"tul
Eur#pei "au SUA "unt e mare "u!!e" a6a !u 5n!* la ;<3$ pun!ta Fielman. Oat* !u
intr#u!erea a!e"t#ra "0a !#n"tatat 6i # "!*ere a !#"turil#r le2ate e 5m)#ln*,iri.
C#n'#rm
!#n!lu-iil#r lui Gla"2#G 6i Ter)#r2 7;<33=& pr#2ramele "unt e'i!iente at?ta ,reme !?t
pr#pun
"#lu4ii e remeiere a pr#)lemel#r e (iperten"iune arterial*& 6i nu 56i pr#pun #ar "*
ia2n#"ti!(e-e a!e"te !a-uri.
/.F./. Pr#2ramele menite "* reu!* urerile e "pate
Durerea !r#ni!* e "pate !#n"tituie # pr#)lem* !are atin2e apr#ape pr#p#r4ii
epiemi!e.
ntre $0FE in p#pula4ia Terei e"te a'e!tat* anual e urerei !r#ni!e e "pate& 5n timp
!e pe"te
F%E au ureri e "pate #!a-i#nale. Pa!ien4ii !u urere !r#ni!* e "pate "unt& e multe
#ri&
!ara!teri-a4i& e ina)ilitatea e a u!e # ,ia4* n#rmal* e -i !u -i. Ina)ilitatea u!e& 5n
!ele in
urm*& la re"tri!4ii e #rin pr#'e"i#nal& la reu!erea m#)ilit*4ii 2enerale 6i la "!*erea
!apa!it*4ii
"i"temului mu"!ular e a reali-a mi6!*rile n#rmale. Mul4i pa!ien4i tre)uie "* 56i
p*r*"ea"!* l#!ul
e mun!* at#rit* a!e"t#r "impt#me. Pr#)lemele !u !are pa!ien4i "e !#n'runt* e"te& e
!ele mai
multe #ri& e"i2n0ul n#n0er2#n#mi! al l#!ului e mun!*& !eea !e 'a!e !a pr#)lemele
le2ate e
urerile e "pate "* "e a2ra,e-e. Pr#2ramele e "*n*tate #r2ani-a4i#nal* ar putea ,i-a&
5n a!e"t
"en"& 5n pr#ie!tarea #r2#n#mi!* a "pa4iului 6i meiului e mun!*& 'a!ilit?n a"t'el !ele
mai )une
!#ni4i pentru pre,enirea a!e"t#r )#li. O alt* "erie e pr#2rame p#t ,i-a 6ein4ele e
'i-i#terapie&
in!lu"e e multe #ri 5n a)#namentele !lini!il#r pri,ate !are #'er* a)#namente
mei!ale
!#mpaniil#r.
A.A. E0i"iena (r!gra$e!r #e s%n%+a+e !rgani-ai!na%
O "erie e "tuii pre-int* 6i i"!ut* # "erie e m*"uri e "*n*tate #r2ani-a4i#nal*
i"p#ni)ile !#mpaniil#r. n pr#2ramul KT#tal Li'e C#n!eptL& !#mpania AT8T #'erea
# "erie e
p#"i)ile inter,en4ii an2a+a4il#r "*i. Pr#2ramul e "*n*tate tre)uie "* 'ie !#n"truit
pentru a putea 'i
reali-at 5n timpul #rel#r e pr#2ram. n plu"& a!e"te pr#2rame nu #ar #ar "*
a!!entue-e
ia2n#"ti!area pr#)lemel#r e "*n*tate& !um ar 'i "!reenin20ul mei!al& !i 6i "*
pr#m#,e-e un "til
e ,ia4* mai "*n*t#" 7Er'urt& F##te 6i Ieinri!(& ;<<;=.
Pr#2ramele !are 4in4en" men4inerea 6i 5m)un*t*4irea "*n*t*4ii an2a+a4il#r e"er,e"!
unui
"!#p prim#rial& 6i anume reu!erea !#"turil#r mei!ale 7!#n!eii e )#al*=. Cu t#ate
a!e"tea&
#r2ani-a4iile p#t a,ea 6i alte #)ie!ti,e atun!i !?n e!i implementarea un#r
pr#2rame e
"*n*tate #r2ani-a4i#nal*& !um ar 'i !#n"truire unei ima2ini p#-iti,e pe pia4*
7!#mpaniei 5i pa"* e
"*n*tatea an2a+a4il#r ei=& !rearea un#r !#ni4ii e mun!* 'a,#ra)ile& reu!erea
!#"turil#r prin
pre,enirea a!!ientel#r et!. De6i multe in a!e"te re-ultate "unt 2reu e m*"urat& ele
"unt e
mare imp#rtan4*.
Pr#2ramul KStaM Ali,e an DellL pr#pu" 6i implementat e !#mpania Blue Cr#"" 6i
Blue
S(iel 7i SUA& "tatul Iniana= a u" la #)4inerea un#r re-ultate 5m)u!ur*t#are O
reu!erea
num*rului e !#n!eii mei!ale 6i a !#"turil#r e 5n2ri+ire 5n !a- e )#al*. Pr#2ramul
!#"nta 5n J
p*r4i@ 7;= in'#rmarea pri,in "tiluril#r e ,ia4* "*n*t#a"e "au *un*t#are& 7$= "!reenin2
mei!al&
7B= inter,en4ie 75n 'un!4ie e pr#)lem*@ reu!erea !#n"umului e tutunA al!##l&
reu!erea
2reut*4ii et!.= 6i 7J= '#ll#G0up. Pr#2ramul #'erea # mare ,arietate e "u)pr#2rame
menite "*
"#lu4i#ne-e pr#)leme "pe!i'i!e ale an2a+a4il#r !#mpaniei mai "u" men4i#nate.
n Ve"tul Eur#pei #ar un "tuiu pri,in e'e!tele pr#2ramel#r e "*n*tate
#r2ani-a4i#nal*
e"te e#!amat* i"p#ni)il. E"te !a-ul !#mpaniei Bra)antia in Olana& !are a
implementat 6i
e,aluat pr#2ramul KD#r:in2 Iealt(ier at Bra)antiaL& pr#2ram !are a,ea !a "!#p
pr#m#,area
!#n!eptului e "*n*tate 5n !arul #r2ani-a4iei. Pr#ie!tul "0a e"'*6urat 5n i'erite
epartamente
in !arul 'a)ri!ii e metal Bra)antia& 6i a,ea patru "!#puri@ 7;= 5m)un*t*4irea "t*rii e
)ine 6i
mai ale" a "ati"'a!4iei pr#'e"i#nale& 7$= !re6terea "i2uran4eiC 7B= 5m)un*t*4irea
!#mp#rtamentel#r
"an#2ene 6i 7J= "!*erea a)"entei"mului 6i !#"turil#r le2ate e )#al*.
Pr#ie!tul !#n"ta 5n urm*t#arele a!ti,it*4i. n primul r?n& # anali-* a!urat* a
!#ni4iil#r
e mun!* a '#"t reali-at* la ni,elul 'ie!*rui p#"t in !arul #r2ani-a4iei. S!#pul a '#"t
a!ela e a
a+u"ta !erin4ele p#"tului 6i e a "pe!i'i!a ne,#i e trainin2 ai4i#nale a!* era !a-ul.
Dup* !e
a!e"t pa" in !arul inter,en4ei a '#"t 'inali-at& au '#"t e-,#ltate m#ule !are a,eau
!a "!#p
!re6terea "entimentului "t*rii e )ine 6i pr#m#,area "tilului e ,ia4* "*n*t#" 5n r?nul
an2a+a4il#r.
M#ulele tratau pr#)leme le2ate e "tarea e )ine 6i "e!uritatea 5n mun!*& eprineri
"#!iale&
mana2ementul "tre"ului& trainin2 pe e-,#ltarea a)ilit*4il#r e mana2ement& e>er!i4ii
'i-i!e&
reu!ereaA 5n!etarea 'umatului& m?n!atul "*n*t#"& "impt#mele p"i(#"#mati!e 6i
a)"entei"mul. S0a
'*!ut !(iar 6i # 5n!er!are e a in!lue 5ntrea2a p#pula4ie 5n !arul a!e"tui pr#2ram 6i
e a !rea un
!limat p#-iti, 6i "up#rti, pentru an2a+a4ii !are pre-entau "impt#me a!ute e "tre".
n "!urt timp& rea!4iile tipi!e "tre"ului au 5n!eput "* "e reu!* !a ni,el. n !#mpara4ie
!u
2rupul e !#ntr#l& !#n4nutul 6i #r2ani-area mun!ii "0a 5m)un*t*4it !#n"iera)il la
ni,elul
2rupului e !#ntr#l 5n!ep?n mai ale" !u anul #i e 'un!4i#nare a pr#2ramului.
Pr#ie!tul Bra)ania a em#n"trat mai multe a"pe!te p#-iti,e& nu #ar reu!erea
a)"entei"mului& 5n"* aut#rii au "u2erat reali-area unui "tuiu l#n2ituinal pentru a
,eea m#ul
5n !are inter,en4iile reali-ate au e'e!te pe termen lun2& meiu "au "!urt.
n pri,in4a R#m?niei& un prim "!reenin2 al pie4ei ne0ar etermina "* "punem !* a"t'el
e
pr#2rame nu e>i"t* 5n !arul !#mpaniile pre-ente pe "!ena "#!i#e!#n#mi!*
r#m?nea"!*. Cu t#ate
!* tentati,ele "unt 5n!* la 5n!eput 6i urm*re"! mai e2ra)* m#elul Kupli!*riiL
pr#2ramel#r
e>i"tente 5n ,e"tul eur#pei 6i mar:etarea 2re6it* a a!e"t#ra& # "erie e pr#2rame e
"*n*tate
#r2ani-a4i#nal* KtimieL 5n!ep "* "e 5ntre,a*. Din !e 5n !e mai multe !#mpanii
pl*te"!
a)#namentul la "*li e "p#rt an2a+a4il#r l#r& altele !ump*r* 'ru!te& iar altele #'er* #
ma"*
"*n*t#a"* 5n !arul !antineiA re"taurantului !#mpaniei. A"t'el e pr#2rame& e6i
lauati,e& "unt
5n"* pre-entate !a pr#2rame e K)ene'i!iiL "au pr#2rame Km#ti,a4i#naleL& menite a
5m)u!ura pe
!ei !are lu!rea-* "au intr* "* lu!re-e 5n !#mpania !are le #'er*C mar:etarea 2re6it* a
l#r 'a!e !a
mai mult e +um*tate in ,al#area l#r real* "* nu 'ie 5n4elea"* 6i apre!iat* e !ei !are
)ene'i!ia-*
e a"t'el e pr#2rame. Cu t#ate a!e"tea& #)"er,*m !* #pti!a 5n!epe "* "e "!(im)e in
!e 5n !e
mai mult. Da!* a!um mai )ine e ;F ani a"i"tam la tran"'#rmarea 7!ei rept mai mult
n#minal*=
a epartamentel#r e per"#nal 5n epartamente e re"ur"e umane 7a!tual numite KIR
Department"L=& !#n"tat*m !* a!e"t 'en#men atin2e 6i "'era "*n*t*4ii #r2ani-a4i#nale O
"pe!iali6tii
5n pr#te!4ia mun!ii au Ke,enitL a!um Kin"pe!t#ri e "*n*tate 6i "e!uritate 5n mun!*L
6i !a "*
urm*rim tren0ul p?n* la !ap*t 5i ,#m numi 7pr#)a)il 5n!* ,re# ;F ani #ar n#minal=
K(ealt( an
"a'etM "pe!iali"tA !##rinat#rA mana2erL& urm?n !a ei "* "e #!upe !#ntinuare #ar e
a"pe!tele
(ar ale #meniului O e alt'el pre,*-ute le2al O iar !ele "#'t O le2ate e pr#)lemati!a
"tre"ului& a
!#n'li!tului 'amilie0mun!* et! O "* urme-e "* "#"ea"!* 5n R#m?nia 5n urm*t#rii ani.