Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET DE PRACTICA ADMINISTRATIE

PUBLICA
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI
FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE
SPECIALIZAREA:ADMINISTRATIE PUBLICA
CAIET DE PRACTICA

Institutia gazda de efectuare a stagiului de practica este Primaria Albesti-
Palel!" din judetul Pra#$a .Compartimentul unde s-a efectuat practica este
Cm%artime&t"l Se'retariat si Relatii '" P"bli'"l


Activitatea primariei si a Consiliului Local Albesti-Paleologu se desfasoara in baza legii
2152!!1-Legea Administratiei Publice Locale si "egulamentului de #rganizare si $unctionare
al Consiliului Local elaborat in conformitate cu #rdonanta de %uvern &52!!1 privind aprobarea
"egulamentului Cadru de #rganizare si $unctionare al Consiliilor Locale .
#biectivul practicii este acela de perfectionare in acest domeniu pentru a putea profesa in
activitatea de 'ecretariat si "elatii cu Publicul .
Coordonarea practicii s-a realizat de catre Se'retar"l Primariei din comuna Albesti-
Paleologu ( care are relatii de colaborare cu Primarul si )iceprimarul si de coordonare cu acele
compartimente care se afla in subordinea sa directa .*e asemenea ( secretarul comunei are
atributii in ceea ce priveste functionarea Consiliului Local .
In ceea ce priveste competentele fata de functionari Consiliului Local Albesti-Paleologu
are ca atributii principale +
- asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local (
- efectuarea lucrarilor de secretariat (
- tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor(
- intocmeste dosarele de sedinta( leaga ( numeroteaza paginile ( semneaza si stampileaza(
- isi prezinta punctul de vedere si poate propune anumite solutii de rezolvare a cerintelor de
moment(
- acorda membrilor consiliului asistenta de specialitate(
- elibereaza e,trase sau copii de pe orice act din ar-iva Consiliului Local(
In ceea ce priveste competentele fata de aparatul propriu a Consiliului Local Albesti-
Paleologu +
- indeplineste atributii de ofiteri de stare civila(
- legalizeaza semnaturi de pe inscrisuri(
- participa la sedintele comisiei de fond funciar (
- redacteaza procese verbale(
- participa la intocmirea situatiilor definitive privind persoanele fizice si juridice indreptatite
sa li se asigure teren (
- preia si inregistreaza intr-un registru special cererile si alte documente probatorii pentru
reconstituirea dreptului de proprietate(
- ar-iveaza documente.Alte atributii +
- inregistreaza contracte de arendare(
- ar-iveaza copiile contractelor de arendare(
- urmareste inregistrarea in registru agricol a suprafetelor de teren prevazute in contractele de
arendare(
- coordoneaza (verifica si raspunde de modul de completare si de tinere la zi a registrului
agricol(
- da acordul privind modificarea datelor inscrise (
- urmareste evidenta certificatelor de producator(
- intocmeste actele de stare civila(
- inainteaza politiei inregistrarile nominale pentru nascutii vi( cetateni romani(
- completeaza carnetul de munca( intocmeste fisa de pensie(
- asigura tinerea evidentei tuturor actelor intrate ( a celor intocmite pentru uz intern ( precum
si a celor iesite (
- afiseaza oferta de vanzare agricola(
- avizeaza pentru legalitate certificatele de urbanism(
- actualizeaza permanent listele electorale(
- reface "egulamentul de #rganizare si $unctionare(
- elibereaza certificate si adeverinte.

In indeplinirea atributiilor care ii revin ( secretarul dispune de sprijinul celorlaltor
compartimente ( rolul sau principal fiind de a verifica corectitudinea ( legalitatea ( respectarea
circuitului respectivelor documente
Cm"&a Albesti-Palel!" este unitate administrativ-teritoriala cu personalitate
juridica (comuna poseda un patrimoniu si are initiativa in ceea ce priveste administrarea
intereselor publice locale( e,ercitand in conditiile legi( autoritatea in limitele administrativ-
teritoriale stabilite .
Patrimoniu comunei Albesti-Paleologu este alcatuit din bunurile mobile si imobile care
apartin domeniului public de interes local( domeniului privat al acestuia ( la care se adauga
drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Ca persoana juridica civila are in proprietate bunuri din domeniul privat ( iar ca persona
juridica de drept public este proprietara bunurilor domeniului public de interes local ..unurile ce
fac parte din domeniul public sunt inalienabile ( imprescriptibile si insesizabile .
Aparatul propriu al Consiliului Local Albesti-Paleologu are urmatoarea structura
organizatorica +
- Compartiment 'tare Civila/
- Compartiment Asistenta 'ociala si Autoritate 0utelara/
- Compartiment $ond $unciar( Cadastru( Agricultura /
- Compartiment 1uridic ( Administratie Publica /
- Compartiment 'ecretariat ( "elatii cu Publicul /
- Audit /
- .iroul $inanciar-Contabil /
- .iroul Impozite si 0a,e /
- Compartiment 2rbanism si Amenajarea 0eritoriului /
- Compartiment Administrativ /
- 'ecretarul comunei Albesti-Paleologu.
Cm%artime&t"l Se'retariat ( Relatii '" P"bli'"l se subordoneaza direct
'ecretarului Comunei Albesti-Paleologu +
A0"I.20II +
- preia ( inregistreaza si comunica de urgenta secretarului notele telefonice /
- asigura inregistrarea corecta a corespondentei in "egistru Intrare-Iesire /
- distribuie corespondenta conform repartizarii dispuse de secretarul comunei /
- e,pediaza corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor /
- asigura efectuarea lucrarilor de scretariat
- asigura preluarea orcarui timp de solicitare de competenta autoritatii publice si transmiterea
acestuia spre solutionare compartimentelor de specialitate .
JURNALUL DE PRACTICA

Cunoasterea in detaliu a unitatii in care s-a efectuat stagiul de practica si
consemnarea de notite privind descrierea institutiei primitoare ( precum si cele
referitoare la activitatile desfasurate in cadrul Compartimentului 'ecretariat (
"elatii cu Publicul.
Culegerea de informatii privind certificatele si completarea unui tipizat.

Culegerea de informatii privind adeverintele si completarea unora .
Autoritatile publice centrale si locale elibereaza certificate si adeverinte numai in
cazurile in care situatiile sau datele a caror confirmare ceruta rezulta din documentele detinute de
acesta.
Prin certificat se intelege documentul prin care se confirma e,actitatea sau realitatea
unui fapt ( ori se atesta o anumita calitate in vederea valorificarii anumitor drepturi de catre
persoana care solicita eliberarea acesteia .
Prin adeverinta se intelege documentul care atesta un drept sau un fapt.
Certificatele si adeverintele se elibereaza numai la cererea scrisa a persoanei.
Autoritatile publice locale si centrale care elibereaza certificate si adeverinte vor
retine copii de pe documentele eliberate( ele vor fi semnate de catre conducatorul autoritatii
publice centrale sau locale sau de catre imputernicitii acesteia dupa care se va aplica stampila
unitatii .
Certificatele si adeverintele vor contine in mod obligatoriu documentul din care
rezulta acestea .

Informarea despre relatiile cu publicul si relatiile cu presa
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatie de interes public constituie
unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice ( in
conformitate cu Constitutia "omaniei.
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de
interes public se face din oficiu sau la cerere( prin intermediul compartimentului pentru relatii
publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
Pentru asigurarea accesului orcarei persoane la informatiile de interes public
autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de
informare si relatii publice.
Pentru informatiile solicitate verbal ( functionarii din candrul compartimentelor de
informare si relatii cu publicul au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc
accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solictitate .
"elatia cu mass-media trebuie sa devina o prioritate pentru fiecare primarie (
responsabilitatea acesteia revenind biroului de informare.3ilnic mass-media transmite un numar
mare de relatari despre problemele specifice administratiei.In marea lor majoritate acestea se
refera la fenomene negative-calamitati naturale ( poluari accidentale ( crime ( coruptie (
degradarea solului.Pentru a reduce ponderea acestor efecte negative ( primaria trebuie sa prezinte
aspecte pozitive cum ar fi +- combaterea situatiilor de criza ( politici(strategii si planuri de actiune
( elaborarea unor -otarari de Consiliu in spirit european ( cresterea gradului de constiinta civica (
lucrari de refacere si imbunatatire a infrastructuri ( alte initiative cu impact favorabil .
Pentru buna desfasurare a activitatii de informare si relatii publice in cadru
autoritatilor si institutiilor publice( aceasta poate fi organizata cu urmatoarele componente +
a. Informarea presei.
b. Informarea publica directa a persoanelor.
c. Informarea interna a persoanelor.
d. Informarea interinstitutionala.
La nivelul comunei pe linia relatiei cu presa si a informarii directe a persoanelor pot
fi indeplinite de o persoana specializata desemnata in acest scop de Consiliul Local.
Accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza prin+
- afisarea la sediul institutiei publice /
- consultare la sediul institutiei publice.
Persoana responsabila de informarea publica directa primeste raspunsul la solicitarea
primita si redacteaza raspunsul catre solicitant impreuna cu informatia de interes public sau cu
motivatia intarzierii ori respingeri solicitarii.
In cadrul Primariei se va intocmi un raport anual privind accesul la informatiile de
interes public .
Persoanele responsabile de relatia cu presa a Primariei au ca atributii +
- sa furnizeze ziaristilor prompt si precis( orice informatie de interes public(
- sa informeze in timp util (
- difuzarea de communicate ( comunicat de presa
- difuzarea de dosare de presa legate de evenimente sau activitati ale primariei(
Aprofundari privind modul de functionare a activitati biroului de informare si relatii
cu presa
A. #biectivele acestui compartiment se vor concretiza in +
- "ealizarea unui sistem informativ complet pentru informarea cetatenilor (
- Asigurarea accesului public la informarea completa ( actuala ( la obiect(
- "educerea procedurilor de acces la informatia de interes public(
- 'olutionarea petitiilor adresate de persoanele fizice si juridice in termenele si conditiile
prevazute de lege(
- "ealizarea unei baze de date cuprinzatoare ( accesibile si corect structurate(
- Imbunatatirea comunicarii in interiorul administratiei publice locale(
- "ealizarea unui sc-imb de informatii eficient si rapid cu celelalte autoritati locale si cu
organele administratiei de stat(
- Promovarea implicarii cetatenilor in luarea deciziilor .
Pentru organizarea compartimentului si realizarea obiectivelor propuse (este necesar+
- 'tabilirea si amenajarea sediului(
- Alocarea fondurilor necesare dotarii compartimentului cu mijloace te-nice necesare
atingeri obiectivului propus (
- Pregatirea bazei de date(
- Instruirea personalului desemnat in componenta acestui compartiment (
- Implicarea Consiliului Local(
- Creearea unui Comitet Consultativ(
- 4stimarea resurselor materiale necesare functionarii curente si supunerea lor spre aprobare
Primarului.
B) A'ti$itatile 'm%artime&t"l"i :
- informarea si asistarea cetatenilor pentru rezolvarea problemelor ce tin de administratia
locala/
- elaborarea materialelor informative/
- participarea la evenimente ale comunitati/
- dezvoltarea programelor de implicare a cetatenilor in viata comunitati /
- elaborarea de comunicate de presa
- colaborarea cu mass-media /
- coordonarea editarii unei publicatii a primariei
- stabilirea unor relatii de coordonare
C.Cm%&e&ta %ri$itare la relatiile %"bli'e :
a5 Sl"ti&area %etitiilr
0oate petitiile-cereri ( reclamatii( sesizari( propuneri primite inscris de la cetateni sau de la
organizatiile legal constituite vor fi indrumate ( dupa luarea lor la cunostinta de primar si
secretar( catre sefii compartimentelor de specialitatein a caror competenta se afla solutionarea
petitiei respective.
Compartimentul de specialitate este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in
termen al raspunsului .4,pedierea raspunsului se va face numai prin intermediul .iroului de
Informare si "elatiile cu Publicul.Acest raspuns se comunica in termen de &! zile de la data
petitiei ( indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.'emnarea petitiei se va face de
catre seful Compartimentului.
b5 I&re!istrarea si e*%e+ierea 'res%&+e&tei

La primirea scrisorilor ( se vor indeplini urmatoarele operatiuni +
- verificarea corespondentei primite /
- sortarea corespondentei /
- inregistrarea corespondentei /
- repartizarea corespondentei /
- predarea corespondentei .
'crisorile de raspuns se redacteaza ( se introduc in mape si se prezinta la semnat.
'tampilarea scrisorilor se efectueaza numai dupa semnarea lor de catre cel in drept si
numai de catre persoanele insarcinate special cu pastrarea stampilei .
c5 Clasarea si ar#i$area a'telr si +'"me&telr)
- prin clasarea documentelor ( materialele 6documente ( acte ( proiecte ( acte de gestiune 5 se
aranjeaza intr-un sistem rational intr-o ordine dinainte stabilita( in conditii de accesibilitate si
siguranta.
- prin ar-ivare ( documentele clasate ( constituite in dosare dupa norme prestabilite (se depun si
se pastreaza in depozite special amenajate.
d5 Asi!"rarea '&$rbirilr tele,&i'e
- continutul convorbirilor telefonice trebuie notat atent ( citet ( cu toate indicatiile precizate
- postul telefonic al compartimentului nu va fi lasat descoperit in cadru unei convorbiri
telefonice se vor respecta regulile de politete specifice.
e5 Or!a&i-area se+i&telr ( a i&tal&irilr +e l"'r"
- stabilirea listei participantilor si supunerea ei spre aprobarea conducerii
- intocmirea listei materialelor ce vor fi prezentate
- asigurarea salii necesare desfasurarii lucrarilor
- pregatirea dosarelor pentru participanti
- prezentarea unui set intreg prin documentele de sedinta ( conducerii Primariei
- verificarea intocmirii procesului verbal al sedintei
- intocmirea unui scadentar de termene pentru e,ecutarea sarcinilor ce decurg din lucrarile
sedintei
f5 Or!a&i-area a"+ie&telr
- programarea cu grija a audientelor in asa fel in cat persoanele ce se prezinta sa aiba timpul
necesar e,punerii problemei(evitandu-se tot odata un timp prea indelungat de asteptare
- organizarea unui sistem de stricta evidenta ( prin fise de audiente si registre de audiente
- consemnarea numelui persoanei primite in audienta ( a problemelor ridicate de acesta ( a
modului de rezolvare a cererilor ( reclamatiilor ( sesizarilor
- creearea conditiilor pentru buna desfasurare a audientei prin evitarea intreruperi acesteia
prin comunicari si evitarea zgomotului din alta camera.
In general se ia ca obiective +
1. "ealizarea unui sistem informativ complet. Cetateanul trebuie sa aiba unde
veni ( in conditii civilizate ( sa completeze o cerere ( sa discute ( sa consulte
documentatia publica din oficiu dar si legislatia .sunt necesare mobilierul( un
fa, ( un PC cu imprimanta ( un copiator ( consumabile ( abonamente la presa si
la 7onitorul #ficial.
2. "ealizarea unei baze de date corespunzatoare ( accesibile si corect structurate
&. Promovarea implicarii cetatenilor in luarea deciziilor.
*eoarece in cadrul compartimentului in care sa efectuat stagiul de practica e,ista in
mare parte majoritatea elementelor de desfasurare in bune conditii a activitatii de 'ecretariat si
"elatii cu Publicul ( nu sunt necesare noi interventii si modenizari( intru cat Primaria comunei
Albesti-Paleologu a beneficiat de aparatura noua ( dotare cu mobilier modern ( precum si de
persoane pregatite profesional pentru functia ocupata in cadrul diferitelor compartimente ale
activitatii primariei.
Aparatul propriu al Consiliului Local Albesti-Paleologu constituit din totalitatea
compartimentelor de specialitate este organizat in conformitate cu prevederile legii nr . 1881999
privind 'tatutul $unctionarilor Publici si legii nr . 2152!!1 privind Administratia Publica
Locala( cu modificarile ulterioare.In ceea ce priveste personalul contractual are la baza legea nr .
:;;!1.11.2!!: ( publicata in 7onitorul #ficial .
$inantele comunei se administreaza in conditiile prevazute de lege( conform principiului
autonomiei locale.
.ugetul comunei se elaboreaza ( se aproba si se e,ecuta in conditiile Legii $inantelor
Publice si Legea Administratiei Publice Locale si celelalte acte normative .
)eniturile si c-eltuielile bugetului local se desfasoara pe baza clasificatiei bugetare a
7inisterului $inantelor. )eniturile sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul comunei si
alte surse.impozitele si ta,ele locale se stabilesc de catre Consiliul Local al comunei ( in limitele
legi.
*in bugetul local se finanteaza in conditii stabilite de lege ( actiuni social culturale (
obiective si actiuni economice de interes local ( c-eltuieli de intretinere si functionare a
autoritatilor administrative publice locale ( precum si alte obiective prevazute prin dispozitii
legale.
Contul de inc-eiere al e,ercitiului bugetar este intocmit de catre compartimentul specializat.
Ra%rt"l s"%er$i-r"l"i as"%ra sta!i"l"i +e %ra'ti'a +es,as"rat +e st"+e&t


In activitate desfasurata pe perioada stagiului de practica studentul a dovedit ca are
calitatile unui adevarat functionar public ( respect fata de ceilalti ( promtitudine si profesionalism
in realizarea sarcinilor delegate ( atentie deosebita si receptivitate la toate activitatile desfasurate
in cadrul compartimentului de 'ecretariat si "elatii cu Publicul(in general un interes deosebit in
implicarea si solutionarea tuturor problemelor ivite in aceasta perioada .
Alaturi de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de persoana desemnata care se
ocupa de activitatea "elatii cu Publicul ( a dat dovada de mult tact ( inteligenta si profesionalism(
venind c-iar cu propuneri de imbunatatire a activitatii la momentul respectiv .
Pentru inregistrarea corespondentei institutiei ( repartizarea si descarcarea acesteia in cadrul
registrului de intrare-iesire (a desfasurat o activitate corecta in sensul informarii de indata si
atentionarii secretarului unitatii administrativ-teritoriale( despre actele normative si
corespondenta inregistrata de la institutii la care Primaria este subordonata sau altele cu care
aceasta are relatii de colaborare si coordonare( printre care e,ista anumite termene de realizare si
predare a diferitelor raportarii lunare( etc.
"elationarea cu salariatii primariei Albesti-Paleologu a fost foarte buna ( dovedind mult
respect ( atat fata de colegi ( cat si de persoanele cu functii de conducere. <u a refuzat nici o
sarcina incredintata ( c-iar daca nu facea obiectul de activitate al compartimentului unde s-a
desfasurat activitatea / c-iar daca nu a avut intru-totul cunostinta despre anumite activitati( a
intrebat si si-a e,pirmat dorinta de a recepta cat mai multe informatii .a studiat legislatia in
domeniu si a reusit sa duca la bun sfarsit lucrarea incredintata .
Pe toata perioada desfasurari practici in cadru compartimentului 'ecretariat si "elatii cu
Publicul a dovedit ca poate devenii cu usurinta un bun functionar public si de asemenea un inalt
functionar public.

Ra%rt"l st"+e&t"l"i as"%ra a'ti$itatii +es,as"rate i& "&itatea +e %ra'ti'a
Activitatea desfasurata in aceasta perioada m-a ajutat la intelegerea activitatii pe linie de
administratie publica locala ( am aprofundat cunostinte teoretice ( fiind in contact direct cu
problemele cetatenilor( cu activitatea zilnica a salariatilor ( cu atributiile functionarilor publici (
cu codul de conduita al acestora ( modalitatea de depunere si solutionare a solicitarilor cetatenilor
in diverse domenii de activitate.
Principalul beneficiar al activitatii desfasurate sunt eu personal ( deoarece consider ca
aceasta e,perienta imi va fi utila pentru activitatea mea de viitor ( ca functionar public de cariera
observand in practica de zi cu zi ( ca un functionar public este pus in slujba cetateanului si nu
invers.
Pe viitor recomand si altor colegi sa aiba posibilitatea sa isi desfasoare activitatea de
practica in astfel de unitati administrativ-teritoriale (deoarece consider ca adevaratii functionari
publici sunt cei care vin in contact direct cu oamenii simplii ( cunoscand problemele in amanunt
direct de la sursa si nu prin intermediul altor persoane( c-iar daca ulterior vor ocupa posturi in
corpul Inaltilor $unctionari Publici .
*e asemenea colectivul in care am fost primit s-a dovedit a fi bine intentionat in a ma
sprijinii ( sustine si intia in tainele meseriei pe care doresc sa o desfasor pe viitor

S-ar putea să vă placă și