Sunteți pe pagina 1din 38

GRILE PROPUSE PENTRU EXAMEN LA BUGET SI TREYORERIE 2007

A. Buget i trezorerie pu!i"#


1. Atribuiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt:
1. obligaia de a comunica Ministerului Finanelor Publice propunerile pentru modificarea vYVeniturilor i cheltuielilor pentru bugetul de stat bugetul
asigur!rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale"
#. depunerea propunerilor pentru bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale la Ministerul Finanelor Publice p$n! la
1 iunie"
%. aprobarea efectu!rii cheltuielilor din bugetul propriu i a celor din bugetele unit!ilor ierarhic inferioare ai c!ror conduc!tori sunt ordonatori teriari de
credite"
&. reparti'area creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale pe unit!ile ierarhic
inferioare"
(. utili'area creditelor bugetare ce le)au fost reparti'ate numai pentru nevoile unit!ilor pe care le conduc potrivit prevederilor din bugetele aprobate i *n
condiiile stabilite prin dispo'iii legale.
a. 1 + # + & . $ c. % + ( d. # + % e. 1 + # + %
#. ,e'echilibrul bugetar cau'at de decala-ul temporar dintre *ncas!rile i pl!ile din contul curent general al .re'oreriei /tatului poate fi acoperit din:
A. *mprumuturi de la 0anca 1aional! a 2om$niei"
B. *mprumuturi pe termen scurt mediu i lung contractate de pe piaa de capital i de la populaie. Preci'ai tr!s!turile caracteristice ale *mprumuturilor de la
0anca 1aional! a 2om$niei 345 i ale *mprumuturilor pe termen scurt mediu i lung contractate de pe piaa de capital i de la populaie 3445: 1. are ca forme
bonurile de te'aur" #. rambursarea are loc *n cursul anului bugetar f!r! nici o restricie" %. acordarea are loc pe ba'a conveniei *ncheiat cu Ministerul
Finanelor Publice" &. rambursarea ratelor scadente i achitarea dob$n'ilor aferente pot avea drept consecin! ma-orarea impo'itelor" (. rata dob$n'ii este
stabilit! de Ministerul Finanelor Publice" 6. rambursarea are loc *n cel mult 178 'ile" 9. rata dob$n'ii este dat! pe pia!" 7. rambursarea are loc *n cel puin
178 'ile *n condiii de dob$nd! la nivelul pieei" :. rata dob$n'ii este prev!'ut! *n prospectul de emisiune" 18. suma *mprumutat! nu poate dep!i *n
e;erciiul financiar anual echivalentul a 18< din veniturile bugetului de stat reali'ate *n anul precedent" 11. soldul permanent al *mprumutului acordat i
nerambursat nu poate dep!i dublul capitalului social i fondului de re'erv! al 0!ncii 1aionale a 2om$niei" 1#. suma *mprumutat! nu poate dep!i *n
e;erciiul financiar echivalentul a 9< din veniturile bugetului public naional reali'ate *n anul precedent" 1%. sunt *mprumuturi perpetue" 1&. sunt *mprumuturi
forate" 1(. suma *mprumutat! nu poate dep!i *n e;erciiul financiar anual echivalentul a 9< din veniturile bugetului de stat reali'ate *n anul precedent.
%. I& $ ' ( ' 7 ' )) ' )* II& ) ' + ' ,
b. 4: % + ( + 7 + 18 + 11 44: 1 + & + :
c. 4: % + 6 + 9 + 11 + 1( 44: 1 + # + & + :
d. 4: % + 6 + 9 + 11 + 1# 44: 1 + # + &
e. 4: % + ( + 7 + 11 + 1# 44: 1 + # + & + 1%
%. =n domeniul finanelor publice Ministerul Finanelor Publice are *n principal urm!toarele atribuii:
1. dispune m!surile necesare pentru administrarea i urm!rirea modului de utili'are a fondurilor publice destinate cofinan!rii *n bani re'ultate din
contribuia financiar! e;tern! acordat! >uvernului 2om$niei"
#. blochea'! sau reduce utili'area unor credite bugetare constatate ca fiind f!r! temei legal sau f!r! -ustificare *n bugetele ordonatorilor de credite"
%.asigur! monitori'area e;ecuiei bugetare iar *n ca'ul *n care se constat! abateri ale veniturilor i cheltuielilor de la nivelurile autori'ate propune
>uvernului m!suri pentru reglementarea situaiei"
&. asigur! monitori'area e;ecuiei bugetare iar *n ca'ul *n care se constat! abateri ale veniturilor i cheltuielilor de la nivelurile autori'ate propune
Parlamentului m!suri pentru reglementarea situaiei" (. stabilete coninutul forma de pre'entare i structura programelor elaborate de ordonatorii
secundari i teriari de credite.
a. % + & + ( . ) ' 2 ' $ c. 1 + % + & d. 1 + % + ( e. 1+ # + (
&. ?e repre'int! serviciul datoriei publice@
%. -#ri-e% r%te!or %.u%!e /e r%-ur0%t1 % /o2.zii i "e!or!%!te "3e!tuie!i %4ere.te !or1 !eg%te /e /%tori% pu!i"#5
b. m!rimea absolut! a datoriei publice a unei !ri"
c. m!rimea ratelor anuale de rambursat *n contul datoriei publice"
d. m!rimea ratelor anuale de rambursat la *mprumuturile interne"
e. m!rimea ratelor anuale de rambursat i a dob$n'ii la *mprumuturile e;terne.
(. =n cadrul programelor de investiii la po'iia Aalte cheltuieli de investiiiB se cuprind:
1. achi'iii de imobile"
#. dot!ri independente"
%. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefe'abilitate a studiilor de fe'abilitate i a altor studii aferente obiectivelor de investiii" &. lucr!ri de fora-
cartarea terenului fotogrammetrie determin!ri seismologice consultan! asisten! tehnic! i alte cheltuieli asimilate investiiilor" (. cheltuieli de e;perti'!
proiectare i de e;ecuie privind consolid!rile i interveniile pentru prevenirea sau *nl!turarea efectelor produse de aciuni accidentale i calamit!i naturale"
6. cheltuieli de *ntreinere i funcionare utila-e.
a. 1 + # + & + ( + 6 . ) ' 2 ' $ ' + ' * c. 1 + # + % + ( + 6 d. # + % + & + ( + 6 e. 1 + % + & + ( + 6
*6. 4nformaiile financiare incluse *n programul de investiii de c!tre ordonatorii principali de credite cuprind: 1. anali'a cost)beneficiu" #. valoarea parial! a
proiectului" %. valoarea total! a proiectului" &. descrierea proiectului" (. stadiul fi'ic al obiectivelor" 6. creditele bugetare i de anga-ament" 9. costurile de
*ntreinere i funcionare dup! punerea *n funciune" 7. graficul de finanare pe surse i ani corelat cu graficul de e;ecuie" :. strategia *n domeniul
investiiilor.
a. 1 + # + & + ( + : . ) ' $ ' ( ' 7 ' 6 c. # + ( + 6 + 9 + 7 d. # + % + 6 + 9 + : e. % + & + ( + 9 + 7
9. ,atoria public! local! repre'int! conform Cegii finanelor publice locale:
%. o o!ig%7ie ge.er%!# "%re treuie r%-ur0%t#1 "o.4or- %"or/uri!or 8."3ei%te1 /i. re0ur0e!e %4!%te !% /i0pozi7i% u.it#7i!or %/-i.i0tr%ti9:
teritori%!e1 "u e;"ep7i% tr%.04eruri!or /e !% ugetu! /e 0t%t "u /e0ti.%7ie 0pe"i%!#5
1
b. totalitatea obligaiilor de plat! la un moment dat ale autorit!ilor administraiei publice locale i ale administraiei publice centrale"
c. totalitatea obligaiilor de plat! la un moment dat ale autorit!ilor administraiei publice locale i ale administraiei publice locale i ale administraiei
publice centrale mai puin dob$nda"
d. disponibilit!ile repre'ent$nd contravaloarea *n lei a *mprumuturilor contractate de stat pentru satisfacerea unor nevoi pe plan local"
e. o obligaie general! care trebuie rambursat! conform acordurilor *ncheiate din resursele aflate la dispo'iia unit!ilor administrativ)teritoriale.
7. Preci'ai care din urm!toarele afirmaii referitoare la principiul unit!ii bugetare nu sunt adev!rate: 1. toate veniturile reinute i utili'ate *n sistem
e;trabugetar sub diverse forme i denumiri se introduc *n bugetul de stat integral veniturile proprii" #. veniturile i cheltuielile bugetare se *nscriu *ntr)un
singur document pentru a se asigura utili'area eficient! i monitori'area fondurilor publice" %. 9e.ituri!e "o.0tituite potri9it !egii pe.tru 0ti-u!%re%
per0o.%!u!ui5 +. to%te 9e.ituri!e re7i.ute i uti!iz%te 8. 0i0te- e;tr%uget%r1 0u /i9er0e 4or-e i /e.u-iri1 0e i.tro/u" 8. ugetu! /e 0t%t1 i."!u0i9
9e.ituri!e proprii i 0u9e.7ii!e %"or/%te /i. ugetu! trezoreriei 0t%tu!ui.
a. 1 + # b. # ". + /. $ ' + e. 1 + # + %
:. Preci'ai care dintre afirmaiile de mai -os sunt adev!rate: 1. legea bugetar! anual! prevede i autori'ea'! pentru anul bugetar veniturile i cheltuielile
bugetare precum i reglement!ri specifice e;erciiului bugetar" #. pentru aciunile anuale se *nscriu *n buget distinct creditele bugetare i creditele de
anga-ament" %. anga-area cheltuielilor din bugetele stabilite prin lege se face numai *n limita creditelor bugetare aprobate" &. sumele aprobate la partea de
cheltuieli prin bugetele stabilite prin lege *n cadrul c!rora se anga-ea'! se ordonanea'! i se efectuea'! pl!i repre'int! limite ma;ime care nu pot fi
dep!ite" (. sumele aprobate la partea de cheltuieli prin bugetele stabilite prin lege *n cadrul c!rora se anga-ea'! se ordonanea'! i se efectuea'! pl!i
repre'int! sume minime care pot fi dep!ite" 6. anga-area i utili'area creditelor bugetare *n alte scopuri dec$t cele aprobate atrag r!spunderea celor
vinovai *n condiiile legii.
%. ) ' $ ' + ' ( b. 1 + # + & + ( c. # + % + & d. 1 + # + % + ( e. # + (
18. Premisele *nfiin!rii tre'oreriei finanelor publice *n 2om$nia au fost: 1. reorgani'area b!ncilor i consecinele acesteia asupra e;ecuiei finanelor
publice" #. schimbarea concepiilor privind administrarea i utili'area resurselor financiare publice" %. schimbarea concepiilor privind administrarea i
utili'area resurselor financiare private" &. scoaterea bugetului asigur!rilor sociale de stat *n afara bugetului de stat *n conte;tul prevederilor Cegii finanelor
publice" (. *nfiinarea *n cadrul bugetului de stat a unor fonduri e;trabugetare speciale" 6. neschimbarea concepiilor privind utili'area resurselor
naturale" 9. *nfiinarea i funcionarea fondurilor speciale *n afara bugetului de stat" 7. *nt!rirea autonomiei finanelor locale" :. sc!derea i
diversificarea fondurilor bugetare" 18. necesitatea echilibrului finanelor private.
a. % + & + 6 + 18 b. 1 + & + 9 + 7 c. # + ( + 7 + 18 d. % + ( + 9 + : e. ) ' 2 ' + ' 6
11. Acoperirea decala-ului temporar dintre veniturile i cheltuielile bugetului de stat se poate face *n conformitate cu prevederile Cegii finanelor publice
prin:
a. *mprumuturi cu dob$nd! acordate de 0anca Duropean! pentru 4nvestiii"
. 8-pru-ut 4#r# /o2./# %"or/%t /e B%."% N%7io.%!# % Ro-2.iei5
c. sponsori'!ri din partea unor corporaii internaionale"
d. donaii din partea 0!ncii Mondiale"
e. sumele obinute din v$n'area unor bonuri ale statului.
1#. ,elimitai din enunurile urm!toare care sunt veniturile 345 i respectiv cheltuielile 3445 cuprinse *n bugetul tre'oreriei generale a statului:
4. 1.,ob$n'i *ncasate din plasamente financiare din soldul contului general al tre'oreriei statului " #. impo'ite i ta;e *ncasate *n conturile de venituri ale
bugetului statului" %. dob$n'i *ncasate pentru finanarea temporar! a deficitului bugetar din contul general al tre'oreriei statului" &. venituri din recuperarea
creanelor interne i e;terne preluate la datoria public!" (. sume defalcate din impo'ite de la bugetul de stat" 6. dob$n'i *ncasate din plasamente financiare
din contravaloarea *n lei a *mprumuturilor e;terne guvernamentale.
44. 1. cheltuieli cu rate i dob$n'i la datoria public!" #. dob$n'i la depo'ite i disponibilit!i p!strate *n contul tre'oreriei statului" %. cheltuieli curente i de
capital efectuate din bugetul statului" &. dob$n'i comisioane i alte spe'e pl!tite pentru *mprumuturi e;terne guvernamentale privind susinerea proiectelor
macroeconomice" (. cheltuielile de capital pentru achi'iii de bunuri de natura mi-loacelor fi;e necesare desf!ur!rii activit!i tre'oreriei statului " 6. alte
cheltuieli.
4. A: 1#&6" 0: 1%&6 ?: #%&(" ,: %&(6 D: 1&(6" 44. A: 1#&(" 0: #%&(" ?: 1%&(" ,: #%&6" D: 1#&6.
a. 4. A 44.0 . I.B II.A c. 4., 44.A d. 4.? 44.0 e. 4.0 44.D
1%. .re'oreria este:
a. o banc! comercial!"
b. un fond financiar centrali'at"
". o <%."#= "e 8./ep!i.ete 4u."7ii!e /e "%0ier i %."3er %! 0t%tu!ui5
d. banca central! a statului"
e. instituia care controlea'! re'erva valutar! a !rii.
1&. 0ugetul general consolidat repre'int!: 1. ansamblul de bugete care reflect! flu;urile de venituri i de cheltuieli ale sectorului public" #. veniturile i
cheltuielile cuprinse *n bugetele definite *n cadrul sistemului de bugete determinate prin metoda consolid!rii" %. *nsumarea simpl! a veniturilor i cheltuielilor
cuprinse *n sistemul de bugete" &. bugetul care reflect! efortul financiar public la nivelul economiei naionale sau al societ!ii" (. bugetul care se aprob! ca
atare de c!tre Parlament.
a. # + % + & b. 1 + # + ( c. # + & + ( /. ) ' 2 ' + e. % + & + (
1(. Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale instituiilor publice nu se asigur!: 1. integral din bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat
bugetul fondurilor speciale dup! ca'" #. parial din veniturile proprii" %. integral din veniturile proprii" &. din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul
de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat bugetul fondurilor speciale" (. parial din bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat bugetul fondurilor
speciale dup! ca'.
a. # + & + ( b. # + % ". 2 ' * d. 1 + % + & e. 1 + # + &
16. Preci'ai care este componena instituiilor publice conform Cegii privind finanele publice nr. (88E#88#:
2
%. P%r!%-e.tu!1 A/-i.i0tr%7i% Prezi/e.7i%!#1 -i.i0tere!e1 "e!e!%!te org%.e /e 0pe"i%!it%te %!e %/-i.i0tr%7iei pu!i"e1 %!te %utorit#7i pu!i"e1
i.0titu7ii!e pu!i"e %uto.o-e1 pre"u- i i.0titu7ii!e /i. 0uor/i.e% %"e0tor%1 i./i4ere.t /e -o/u! /e 4i.%.7%re % %"e0tor%5
b. Parlamentul Administraia Pre'idenial! ministerele celelalte organe ale administraiei publice centrale i locale precum i instituiile din
subordinea acestora indiferent de modul de finanare a acestora"
c. Parlamentul Administraia Pre'idenial! ministerele celelalte organe ale administraiei publice Ministerul Finanelor Publice -andarmeria i
celelalte autorit!i publice"
/. A/-i.i0tr%7i% Prezi/e.7i%!#1 "e!e!%!te org%.e /e 0pe"i%!it%te %!e %/-i.i0tr%7iei pu!i"e1 Mi.i0teru! >i.%.7e!or Pu!i"e1 pro"ur%tur%1 org%.e!e
?u/e"#toreti1 %!te %utorit#7i pu!i"e1 i.0titu7ii!e pu!i"e %uto.o-e1 pre"u- i i.0titu7ii!e /i. 0uor/i.e% %"e0tor%1 i./i4ere.t /e -o/u! /e
4i.%.7%re % %"e0tor%5
e. /enatul ?amera deputailor Administraia Pre'idenial! Ministerul Dducaiei ?ercet!rii i .ineretului Ministerul Finanelor Publice celelalte
organe de specialitate ale administraiei publice alte autorit!i publice instituiile publice autonome precum i instituiile din subordinea acestora.
19. 2eparti'area veniturilor i cheltuielilor bugetare pe verigile sistemului bugetar se ba'ea'! pe:
a. calcule resurse naturale cu nivelul de de'voltare economic! populaia resurse naturale corespun'!toare nivelului macroeconomic sau local"
b. *mp!rirea administrativ)teritorial! a !rii
c. num!rul locuitorilor ce corespund sferei de aciune a verigii bugetare respective"
d. reparti'area celor mai importante venituri i cheltuieli c!tre bugetele unit!ilor administrativ)teritoriale"
e. /e!i-it%re% %triu7ii!or 8.tre %p%r%tu! /e 0t%t "e.tr%! i !o"%! i 0%r"i.i!e "e !e re9i..
17. =mprumuturile de la 012 pentru acoperirea golului temporar de cas! al e;ecuiei bugetare se efectuea'! *n urm!toarele condiii: 1. este un *mprumut pe
termen scurt" #. este un *mprumut pe termen mediu" %. este un *mprumut u dob$nd!" &. este un *mprumut f!r! dob$nd!" (. se poate contracta pentru o
perioad! de ma;imum 6 luni" 6. volumul lui nu trebuie s! dep!easc! 9< din volumul veniturilor bugetare reali'ate *n anul precedent " 9. volumul
*mprumuturilor de la 012 se aprob! de Parlament" 7. acest *mprumut nu are caracter rambursabil.
a. 1 + & + 9 + 7 . ) ' $ ' * ' ( c. # + % + ( + 6 d. 1 + % + ( + 7 e. % + ( + 6 + 9
1:. ?oninutul i semnificaia politicii bugetare se refer! *n principal la: 1. repre'int! procesul de stabilire i ierarhi'are a priorit!ilor economico)sociale la
nivelul autorit!ilor de deci'ie prin dimensionarea i structurarea cheltuielilor publice" #. al!turi de politica fiscal! este un instrument de intervenie a statului
*n scopul model!rii evoluiilor economico)sociale dintr)o ar!" %. spre deosebire de politica monetar! politica bugetar! nu este capabil! s! previn! unele
fenomene negative ca: efectul eviciune destabili'area macroeconomic! i altele" &. politica bugetar! ca i cea fiscal! are influen! activ! asupra
echilibrului financiar ca parte a echilibrului general economic" (. politica bugetar! trebuie aplicat! separat de politica fiscal!.
a. # + & + ( b. 1 + % + & ". ) ' 2 ' + d. % + & + ( e. 1 + # + (
#8. Preci'ai care din urm!toarele afirmaii referitoare la principiul unit!ii bugetare sunt adev!rate: 1. veniturile i cheltuielile bugetare se *nscriu *ntr)un
singur document pentru a se asigura utili'area eficient! i monitori'area fondurilor publice" #. toate veniturile reinute i utili'ate *n sistem e;trabugetar sub
diverse forme i denumiri se introduc *n bugetul de stat inclusiv veniturile proprii i subveniile acordate din bugetul tre'oreriei statului" %. toate veniturile
reinute i utili'ate *n sistem e;trabugetar sub diverse forme i denumiri se introduc *n bugetul de stat integral veniturile proprii" &. veniturile constituite
potrivit legii pentru stimularea personalului.
a. 1 + # + % . ) ' $ ' + c. 1 + # + & d. # + % + & e. # + &
#1. ?are dintre afirmaiile de mai -os referitoare la subvenii nu sunt corecte@
1. /ubvenia se acord! at$t pentru aciuni economice cu caracter intern c$t i pentru e;port" #. /ubvenia repre'int! un a-utor financiar direct al statului cu
caracter nerambursabil acordat numai *ntreprinderilor publice" %. /ubvenia pentru e;port poate ap!rea sub forma primelor de e;port sau a restituirii unor
p!ri din impo'itele pl!tite de e;portatori" &. Acordarea de subvenii conduce la stimularea i cointeresarea activit!ii *ntreprinderilor beneficiare i acionea'!
*n direcia de'volt!rii lor" (. =ntre obiectivele politicii financiare a statelor figurea'! i creterea volumului subveniilor acordate *ntreprinderilor *n dificultate"
6. ,up! coninutul lor economic subveniile repre'int! cheltuielile de capital" 9. /ubveniile acoper! pierderile re'ultate din diferena *ntre preul de v$n'are
3mai mic5 i costurile de producie 3mai mari5.
a. 1 + & + ( + 9 b. # + & + ( + 9 ". 2 ' + ' * ' ( d. % + & + 9 e. 1 + # + % + &
##. ?um se poate determina cuantumul ta;ei pe valoarea ad!ugat! datorat! bugetului de stat@
%. pri. %p!i"%re% "otei /e i-pozit %0upr% 9%!orii %/#ug%te 8. 4ie"%re 0t%/iu %! "ir"uitu!ui e"o.o-i"5 pri. %p!i"%re% "otei /e i-pozit %0upr%
pre7u!ui /e 92.z%re /i. 0t%/iu! re0pe"ti91 /i. rezu!t%tu! o7i.ut 0"#z2./u:0e t%;% @"%!"u!%t# 8. %"e!%i -o/A %4ere.t# pre7u!ui /e 92.z%re
/i. 0t%/iu! %.terior5
b. prin aplicarea cotei proporionale asupra preului de v$n'are din stadiul anterior din re'ultatul obinut sc!'$ndu)se ta;a pe valoarea ad!ugat!
aferent! stadiului anterior"
c. prin aplicarea cotei de impo'it asupra valorii ad!ugate *n fiecare stadiu al circuitului economic" prin aplicarea cotei de impo'it asupra diferenei
dintre preul de v$n'are i preul de cump!rare din stadiul respectiv din re'ultatul respectiv sc!'$ndu)se ta;a pe valoarea ad!ugat! aferent!
stadiului anterior"
d. prin aplicarea cotei de impo'it asupra valorii ad!ugate din stadiul respectiv din re'ultatul obinut sc!'$ndu)se ta;a pe valoarea ad!ugat! aferent!
stadiului anterior"
e. nici una din variantele de mai sus.
#%. ?are din fondurile de mai -os nu se cuprind *n bugetul general consolidat al 2om$niei@
a. bugetul asigur!rilor sociale de stat"
b. bugetul fondului naional unic de s!n!tate"
". 4o./u! 9%!ut%r %! B#."ii N%7io.%!e % Ro-2.iei5
d. bugetul de stat"
e. bugetele locale.
#&. =mprumuturile e;terne ale administraiei publice centrale nu se utili'ea'! pentru:
a5 susinerea balanei de pl!i"
b5 consolidarea re'ervei valutare"
c5 reali'area unor reforme sectoriale"
/A %"operire% u.or go!uri te-por%re /e "%0#5
e5 reali'area unor importuri stabilite de >uvern.
3
#(. Alegei afirmaia greit!:
a5 ,eschiderea de credite bugetare este absolut necesar! pentru a putea efectua cheltuielile"
b5 Anularea creanelor fiscale este o modalitate de stingere a creanelor fiscale la care se face apel *n mod e;cepional"
"A P!%0%re% tit!uri!or /e 0t%t 0e re%!ize%z# /o%r pri. 0u0"rip7ie pu!i"# i 0u0"rip7ie pu!i"# g%r%.t%t#5
d5 ?lasificaia bugetar! este aprobat! prin ordin al ministrului finanelor publice"
e5 Prospectele de emisiuni ale obligaiunilor municipale sunt avi'ate de ?1VM.
#6. Alegei afirmaia corect!:
a5 V$n'area titlurilor de stat prin licitaie se face de .re'oreie *n calitate de agent al Ministerului Finanelor Publice"
A O!ig%7ii!e %0u-%te /e Mi.i0teru! >i.%.7e!or Pu!i"e 8. "%zu! 8-pru-uturi!or g%r%.t%te /e 0t%t 0e re%!izez# pri.tr:o 0"i0o%re /e g%r%.7ie5
c5 Metoda de fundamentare bugetar! Araionali'area opiunilor bugetareB a fost de'voltat! *n /FA"
d5 2eparti'area pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetelor locale se face doar de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale"
e5 Ca nivel local nu e;ist! instituii finanate integral din venituri proprii.
#9. Fa'a procesului e;ecuiei bugetare ce const! *n verificarea e;istenei anga-amentelor a sumelor datorate a condiiilor de e;igibilitate ale
angalamentului pe ba'a documentelor -ustificative care s! ateste operaiunea respectiv! poart! denumirea de:
a5 deficit"
A !i"3i/%re5
c5 creditare"
d5 plat!"
e5 ordonanare.
#7. >radul de *ndatorare este dat de raportul dintre:
a5 datoria public! i e;porturi"
b5 datoria public! e;tern! i e;porturi"
c5 serviciul datoriei publice i produsul intern brut"
/A /%tori% pu!i"# i pro/u0u! i.ter. rut5
e5 datoria public! i datoria e;tern!.
#:. /erviciul datoriei publice include:
a5 rambursarea ratelor *mprumuturilor de stat 3denumite i rate de capital5 e;igibile *n anul considerat precum i plata dob$n'ilor comisioanelor aferente
acestora e;igibile *n acelai an"
b5 rambursarea ratelor *mprumuturilor interne 3denumite i rate de capital5 e;igibile *n anul considerat precum i plata dob$n'ilor aferente datoriei e;igibile
*n acelai an"
"A r%-ur0%re% r%te!or 8-pru-uturi!or e;ter.e @/e.u-ite i r%te /e "%pit%!A1 e;igii!e 8. %.u! "o.0i/er%t1 pre"u- i p!%t% /o2.zi!or1
"o-i0io%.e!or i % %!tor "3e!tuie!i %4ere.te /%toriei e;ter.e1 e;igii!e 8. %"e!%i %.5
d5 rambursarea ratelor *mprumuturilor e;terne 3denumite i rate de capital5 e;igibile *n anul considerat"
e5 plata dob$n'ilor comisioanelor i a altor cheltuieli aferente datoriei e;terne e;igibile *n acelai an.
%8. >arania de stat pentru un *mprumut intern repre'int!:
a5 o obligaie direct! a >uvernului care se e;ecut! *n ca'ul *n care beneficiarul *mprumutului nu *i respect! obligaiile contractuale privind rambursarea i
plata dob$n'ilor i a altor cheltuieli aferente"
A o o!ig%7ie i./ire"t# % 0t%tu!ui "%re 0e e;e"ut# 8. "%zu! 8. "%re e.e4i"i%ru! 8-pru-utu!ui .u 8i re0pe"t# o!ig%7ii!e "o.tr%"tu%!e pri9i./
r%-ur0%re% i p!%t% /o2.zi!or i % %!tor "3e!tuie!i %4ere.te5
c5 o obligaie direct! a 0!ncii 1aionale care se e;ecut! *n ca'ul *n care beneficiarul *mprumutului nu *i respect! obligaiile contractuale privind
rambursarea i plata dob$n'ilor i a altor cheltuieli aferente"
d5 o obligaie direct! a statului i indirect! a celui ce beneficia'! de garanie care se e;ecut! *n ca'ul *n care beneficiarul *mprumutului nu *i respect!
obligaiile contractuale privind rambursarea i plata dob$n'ilor i a altor cheltuieli aferente"
e5 nici una din variantele de mai sus.
4
B.
1. ?ontribuiile repre'int!: 1. sume de natur! similar! cu cea a impo'itelor *ncasate la diverse bugete altele dec$t bugetul de stat " #. sume *ncasate de
anumite instituii de drept public de la persoane fi'ice sau -uridice pentru avanta-e reale sau presupuse de care acestea beneficia'! %. sume impuse *n
mod obligatoriu pentru toi contribuabilii datorate la bugetul de stat" &. sume fi;e stabilite ca ta;e datorate cu oca'ia prest!rii unor servicii din partea unor
instituii de drept public (. impo'ite datorate numai cu oca'ia unor avanta-e acordate de administraiile publice locale diferitelor persoane fi'ice sau -uridice.
a. % + & b. & + ( ". ) ' 2 d. # + % e. % + (
#. ?e este bugetul de stat@ 1. un act -uridic *n care sunt prev!'ute i autori'ate veniturile i cheltuielile anuale ale statului " #. un plan de finanare a
necesit!ilor sociale pe termen lung" %. *n economia modern! bugetul de stat nu mai constituie un document simplu *n care se *nscriu veniturile i
cheltuielile statului pe o perioad! de un an ci este un plan financiar la nivel macroeconomic" &. un plan care cuprinde toate veniturile i cheltuielile *n valut!
ale statului pe o perioad! de un an" (. ansamblul relaiilor economice *n form! b!neasc! ce iau natere prin intermediul statului *n procesul reparti'!rii
anuale a P40 *n conformitate cu obiectivele de politic! economic! social! i financiar! ale fiec!rei perioade" 6. un plan al impo'itelor directe i indirecte de
*ncasat i de finanare a necesit!ilor financiare pe o perioad! de un an" 9. planul financiar principal al statului la nivel macroeconomic.
a. 1 + # + ( + 9 b. # + % + ( + 6 c. # + & + 6 + 9 d. 1 + & + ( + 9 e. ) ' $ ' * ' 7
%. =n domeniul finanelor publice Ministerul Finanelor Publice are *n principal urm!toarele atribuii: 1. avi'ea'! *n fa'! de proiect acordurile
memorandurile protocoalele sau altele asemenea *nelegeri *ncheiate cu partenerii e;terni" #. pre'int! trimestrial >uvernului i comisiilor pentru buget
finane i b!nci ale Parlamentului *mpreun! cu 0anca 1aional! a 2om$niei inform!ri asupra modului de reali'are a balanei de pl!i e;terne i a balanei
creanelor i anga-amentelor e;terne" %. colaborea'! cu 0anca 1aional! a 2om$niei la elaborarea balanei de pl!i e;terne a balanei creanelor i
anga-amentelor e;terne a reglement!rilor *n domeniul monetar i valutar" &. dispune m!surile necesare pentru administrarea i urm!rirea modului de
utili'are a fondurilor publice destinate cofinan!rii *n bani re'ultate din contribuia financiar! e;tern! acordat! Parlamentului 2om$niei" (. particip! *n
numele statului *n ar! i *n str!in!tate dup! ca' la tratative e;terne privind acordurile bilaterale i multilaterale de promovare i prote-are a investiiilor i
conveniile de evitare a dublei impuneri i combatere a eva'iunii fiscale i *mpreun! cu 0anca 1aional! a 2om$niei *n probleme financiare valutare i de
pl!i.
%. ) ' $ ' * b. # + % + ( c. # + % + & d. % + & + ( e. 1 + # + (
&. ,atoria public! local! repre'int! conform Cegii finanelor publice locale:
%. o o!ig%7ie ge.er%!# "%re treuie r%-ur0%t#1 "o.4or- %"or/uri!or 8."3ei%te1 /i. re0ur0e!e %4!%te !% /i0pozi7i% u.it#7i!or %/-i.i0tr%ti9:
teritori%!e1 "u e;"ep7i% tr%.04eruri!or /e !% ugetu! /e 0t%t "u /e0ti.%7ie 0pe"i%!#5
b. totalitatea obligaiilor de plat! la un moment dat ale autorit!ilor administraiei publice locale i ale administraiei publice centrale"
c. totalitatea obligaiilor de plat! la un moment dat ale autorit!ilor administraiei publice locale i ale administraiei publice locale i ale administraiei
publice centrale mai puin dob$nda"
d. disponibilit!ile repre'ent$nd contravaloarea *n lei a *mprumuturilor contractate de stat pentru satisfacerea unor nevoi pe plan local"
e. o obligaie general! care trebuie rambursat! conform acordurilor *ncheiate din resursele aflate la dispo'iia unit!ilor administrativ)teritoriale.
(. D;ecuia de cas! a bugetelor ce compun sistemul bugetar se reali'ea'! prin tre'oreria statului pe ba'a normelor metodologice emise de Ministerul
Finanelor Publice care asigur!: 1. *ncasarea veniturilor bugetare" #. efectuarea altor operaiuni financiare *n contul autorit!ilor administraiei publice
centrale i locale" %. efectuarea operaiunilor de *ncas!ri i pl!i privind datoria public! intern! i e;tern! re'ultat! din *mprumuturi contractate direct sau
garantate de stat" &. efectuarea cheltuielilor bugetare" (. efectuarea altor operaiuni valutare *n contul autorit!ilor administraiei publice centrale i locale"
6. efectuarea pl!ilor dispuse de persoanele autori'ate ale instituiilor publice *n limita creditelor bugetare i destinaiilor aprobate potrivit dispo'iiilor legale.
a. # + % + & + ( b. 1 + % + & + 6 c. 1 + % + ( + 6 d. # + % + ( + 6 e. ) ' 2 ' $ ' (
6. ?are dintre urm!toarele prevederi referitoare la *mprumutul de stat nu este prev!'ut *n Cegea finanelor publice@
%. tot%!u! o.uri!or /e tez%ur i %! %!tor i.0tru-e.te 0pe"i4i"e %4!%te 8. "ir"u!%7ie po%te 4i eg%! "u 9o!u-u! tot%! %! "3e!tuie!i!or ugetu!ui /e
0t%t %pro%t5
b. bonurile de te'aur sau alte instrumente specifice sunt puse *n circulaie prin 012 pe ba'a conveniei de agent *ncheiat! de aceasta cu Ministerul
Finanelor Publice"
c. emiterea bonurilor de te'aur i a altor instrumente specifice se poate face numai *n primele 'ece luni ale anului financiar"
d. retragerea bonurilor de te'aur i a altor instrumente specifice emise de stat trebuie s! se fac! f!r! a dep!i anul financiar *n care au fost emise"
e. 012 poate acorda *mprumut f!r! dob$nd! pentru acoperirea decala-ului temporar dintre veniturile i cheltuielile bugetului de stat pe seama
resurselor de creditare a acesteia.
9. Fondul de intervenie la dispo'iia >uvernului se reparti'ea'!: 1. pentru finanarea unor cheltuieli urgente sau neprev!'ute ap!rute *n timpul e;erciiului
bugetar" #. unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat" %. unor ordonatori secundari de credite ai bugetului de stat" &. pentru finanarea unor
aciuni urgente *n vederea *nl!tur!rii efectelor unor calamit!i naturale i spri-inirii persoanelor fi'ice sinistrate" (. unor ordonatori principali de credite ai
bugetelor locale" 6. pe ba'! de hot!r$ri ale >uvernului" 9. unor ordonatori secundari de credite ai bugetelor locale" 7. pe ba'a ordonanelor de >uvern.
a. 1 + # + 6 + 7 b. 1 + % + & + 9 ". 2 ' + ' * ' ( d. 1 + # + ( + 9 e. 1 + # + 6 + 9
7. ,e'echilibrul bugetar cau'at de decala-ul temporar dintre *ncas!rile i pl!ile din contul curent general al .re'oreriei /tatului poate fi acoperit din: A.
*mprumuturi de la 0anca 1aional! a 2om$niei" B. *mprumuturi pe termen scurt mediu i lung contractate de pe piaa de capital i de la populaie. Preci'ai
tr!s!turile caracteristice ale *mprumuturilor de la 0anca 1aional! a 2om$niei 345 i ale *mprumuturilor pe termen scurt mediu i lung contractate de pe piaa
de capital i de la populaie 3445: 1. are ca forme bonurile de te'aur" #. rambursarea are loc *n cursul anului bugetar f!r! nici o restricie" %. acordarea are loc
pe ba'a conveniei *ncheiat cu Ministerul Finanelor Publice" &. rambursarea ratelor scadente i achitarea dob$n'ilor aferente pot avea drept consecin!
ma-orarea impo'itelor" (. rata dob$n'ii este stabilit! de Ministerul Finanelor Publice" 6. rambursarea are loc *n cel mult 178 'ile" 9. rata dob$n'ii este dat!
pe pia!" 7. rambursarea are loc *n cel puin 178 'ile *n condiii de dob$nd! la nivelul pieei" :. rata dob$n'ii este prev!'ut! *n prospectul de emisiune" 18.
suma *mprumutat! nu poate dep!i *n e;erciiul financiar anual echivalentul a 18< din veniturile bugetului de stat reali'ate *n anul precedent" 11. soldul
permanent al *mprumutului acordat i nerambursat nu poate dep!i dublul capitalului social i fondului de re'erv! al 0!ncii 1aionale a 2om$niei " 1#. suma
*mprumutat! nu poate dep!i *n e;erciiul financiar echivalentul a 9< din veniturile bugetului public naional reali'ate *n anul precedent" 1%. sunt
*mprumuturi perpetue" 1&. sunt *mprumuturi forate" 1(. suma *mprumutat! nu poate dep!i *n e;erciiul financiar anual echivalentul a 9< din veniturile
bugetului de stat reali'ate *n anul precedent.
5
%. I& $1(171))1)* II& )1+1,5
b. 4: %(71811 44: 1&:"
c. 4: %69111( 44: 1#&:"
d. 4: %69111# 44: 1#&"
e. 4: %(7111# 44: 1#&1%.
:. Preci'ai care dintre bugetele enumerate nu se aplic! conform prevederilor legii nr. (88E#88# privind finanele publice: 1. bugetele societ!ilor din
subordinea consiliilor locale" #. bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale bugetul tre'oreriei statului" %. bugetele
instituiilor publice finanate din bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale" &. bugetele locale" (. bugetele instituiilor
publice finanate integral sau parial din bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale" 6. bugetele instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii" 9. bugetul fondurilor de te'aur" 7. bugetul fondurilor provenite din credite e;terne contractate sau garantate de stat i
ale c!ror rambursare dob$n'i i alte costuri se asigur! din fonduri speciale.
a. 1 + # + 7 b. # + 9 + 7 c. % + ( + 9 /. ) ' + ' 7 e. 1 + 6 + 7
18. ,eficitul bugetului de stat din anul curent i din anii precedeni pentru care nu s)au contractat *mprumuturi de stat se finanea'! din:
a. disponibilit!ile temporare din contul /enatului i ?amerei ,eputailor"
b. finanarea direct! de c!tre 0anca naional! a 2om$niei"
c. emisiune monetar!"
/. /i0po.ii!it#7i!e %4!%te te-por%r 8. "o.tu! ge.er%! %! trezoreriei 0t%tu!ui5
e. finanare direct! de la 0anca ?omercial! 2om$n!.
11. Preci'ai care dintre afirmaiile urm!toare sunt adev!rate: 1. proiectele legilor bugetare anuale i ale bugetelor" #. se elaborea'! de c!tre Ministerul
Finanelor Publice" %. se elaborea'! de c!tre >uvern prin Ministerul Finanelor Publice" &. pe ba'a propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor
principali de credite" (. pe ba'a propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor teriari de credite" 6. pe ba'a progno'elor indicatorilor macroeconomici i
sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborea'! proiectul de buget precum i pentru urm!torii % ani" 9. pe ba'a progno'elor indicatorilor
macroeconomici i sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborea'! proiectul de buget precum i pentru urm!torii ( ani" 7. pe ba'a propunerilor de
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum i de transferuri consolidabile pentru autorit!ile administraiei publice locale.
a. 1 + # + ( + 6 + 7 b. 1 + # + & + 9 + 7 ". ) ' $ ' + ' ( ' 6 d. 1 + # + ( + 9 + 7 e. 1 + % + ( + 6 + 7
1#. ?are dintre afirmaiile enunate mai -os repre'int! atribuii ale >uvernului 345 i ale Ministerului Finanelor Publice 3445: 1. asigur! reali'area politicii
financiare a statului" #. stabilete echilibrul bugetar *n fa'a de elaborare a proiectului bugetului de stat i a rectific!rii acestuia" %.elaborea'! anual proiectele
bugetului de stat bugetului asigur!rilor sociale de stat bugetelor fondurilor speciale i ale conturilor generale anuale de e;ecuie ale acestora" &. e;ercit!
conducerea general! a activit!ii e;ecutive *n domeniul finanelor publice e;amin$nd periodic situaia financiar! pe economie e;ecuia bugetului public
naional i a bugetelor fondurilor speciale" (. stabilete metodologia de elaborare a proiectului bugetului de stat a proiectelor bugetelor fondurilor speciale i
a proiectelor bugetelor locale" 6. negocia'! preg!tete parafarea semnarea i ratificarea conveniilor pentru evitarea dublei impuneri " 9. r!spunde de
recuperarea creanelor e;terne ale statului rom$n re'ultate din activitatea de comer e;terior de cooperare internaional! i din alte activit!i derulate *n
ba'a unor acorduri internaionale" 7. contractea'! i garantea'! *mprumuturi de stat de pe pieele financiare intern! i e;tern!" :. emite hot!r$ri pentru
organi'area e;ecut!rii legilor precum ordonane *n temeiul unei legi speciale de abilitare" 18. e;ercit! calitatea de repre'entant al 2om$niei la organismele
internaionale cu caracter financiar.
a. 4: 1%(9:" 44: #&6718"
. I& )1$1+171,5 II& 21*1(161)05
c. 4: 1%9:" 44: #&(6718"
d. 4: #&67 18" 44: 1%(9:"
e. 4: 1%6718" 44: #&(9:.
1%. 4nformaiile nefinanciare incluse *n programul de investiii de c!tre ordonatorii principali de credite cuprind: 1. valoarea total! a proiectului" #. descrierea
proiectului" %. stadiul fi'ic al obiectivelor" &. graficul de finanare pe surse i ani corelat cu graficul de e;ecuie" (. anali'a cost)beneficiu" 6. strategia *n
domeniul investiiilor.
a. 1 + # + % . 2 ' $ ' ( c. 1 + # + ( d. 1 + # + 6 e. # + % + &
1&. ?onform principiului publicit!ii sistemul bugetar este deschis i transparent reali'$ndu)se prin: 1. de'baterea public! a proiectelor de buget cu prile-ul
aprob!rii" #. de'baterea public! a bugetului de stat i a bugetului asigur!rilor sociale de stat" %. de'baterea public! a conturilor anuale de e;ecuie a
bugetelor cu prile-ul aprob!rii acestora" &. publicarea *n Monitorul Gficial al 2om$niei" (. mi-loacele mass)media.
%. ) ' $ ' + ' * b. 1 + # + & + ( c. 1 + # + % d. 1 + # + ( e. 1 + # + &
1(. Atribuiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt: 1. obligaia de a comunica Ministerului Finanelor Publice propunerile pentru modificarea
veniturilor i cheltuielilor pentru bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale" #. depunerea propunerilor pentru bugetul
de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale la Ministerul Finanelor Publice p$n! la 1 iunie" %. aprobarea efectu!rii cheltuielilor
din bugetul propriu i a celor din bugetele unit!ilor ierarhic inferioare ai c!ror conduc!tori sunt ordonatori teriari de credite" &. reparti'area creditelor
bugetare aprobate prin bugetul de stat bugetul asigur!rilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale pe unit!ile ierarhic inferioare" (. utili'area creditelor
bugetare ce le)au fost reparti'ate numai pentru nevoile unit!ilor pe care le conduc potrivit prevederilor din bugetele aprobate i *n condiiile stabilite prin
dispo'iii legale.
a. 1 + # + & . $ c. % + ( d. # + % e. 1 + # + %
16. Grdonatorii de credite nu r!spund potrivit legii de: 1. anga-area lichidarea i ordonanarea cheltuielilor *n limita creditelor bugetare reparti'ate"
#. reali'area cheltuielilor" %. organi'area i inerea la 'i a evidenei patrimoniului" &. integritatea bunurilor *ncredinate instituiei pe care o conduc"
(. organi'area sistemului de monitori'are a programului de achi'iii publice i a programului de lucr!ri de investiii publice" 6. organi'area evidenei
programelor inclusiv a indicatorilor afereni acestora.
a. 1 + % + & + ( + 6 b. 1 + # + % + ( c. 1 + # + % + & d. # + 6 e. 2
6
19. ?are dintre urm!toarele tr!s!turi sunt proprii numai finanelor publice *n raport cu finanele private: 1. confruntarea permanent! cu problema echilibrului
financiar" #. luarea unor m!suri *n leg!tur! cu moneda naional!" %. formarea resurselor financiare publice *n principal prin m!suri de constr$ngere luate de
autorit!ile publice i *n proporii mai mici pe ba'e contractuale" (. formarea resurselor financiare se reali'ea'! numai pe ba'e contractuale" 6. gestiunea
finanelor este supus! dreptului comercial.
%. 2 ' $ ' + b. 1 + % + & c. # + & + ( d. & + ( + 6 e. # + % + (
17. ?ursul la care cotea'! *nscrisurile unui *mprumut de stat la bursa de valori nu este influenat de:
a. nivelul dob$n'ii la *mprumutul de stat respectiv"
b. raportul dintre cererea i oferta de capital de *mprumut"
". 9%!o%re% .o-i.%!# % tit!u!ui /e 0t%t5
d. scutirea de impo'ite sau ta;e a veniturilor provenite de la anumite *mprumuturi de stat"
e. e;istena unor garanii *mpotriva variaiilor monetare.
1:. =ncheierea procesului bugetar al unui an este marcat! de:
a. e;pirarea perioadei de e;ecuie a bugetului"
b. *nchiderea conturilor anuale de venituri i cheltuieli"
c. stabilirea re'ultatelor e;ecuiei: e;cedent sau deficit"
d. *ncheierea aciunii de control asupra e;ecuiei bugetare"
e. %/opt%re% /e "#tre P%r!%-e.t % !egii pri9i./ %pro%re% "o.tu!ui %.u%! /e e;e"u7ie uget%r#.
#8. ?oninutul i semnificaia politicii bugetare se refer! *n principal la: 1. repre'int! procesul de stabilire i ierarhi'are a priorit!ilor economico)sociale la
nivelul autorit!ilor de deci'ie prin dimensionarea i structurarea cheltuielilor publice" #. al!turi de politica fiscal! este un instrument de intervenie a statului
*n scopul model!rii evoluiilor economico)sociale dintr)o ar!" %. spre deosebire de politica monetar! politica bugetar! nu este capabil! s! previn! unele
fenomene negative ca: efectul eviciune 3croHding out5 destabili'area macroeconomic! i altele" &. politica bugetar! ca i cea fiscal! are influen! activ!
asupra echilibrului financiar ca parte a echilibrului general economic" (. politica bugetar! trebuie aplicat! separat de politica fiscal!.
a. # + & + ( b. 1 + % + & ". ) ' 2 ' + d. % + & + ( e. 1 + # + (
#1. ?are operaiuni repre'int! etape ale e;ecuiei cheltuielilor bugetare: 1. aprobarea *n legea bugetar!" #. anga-area" %. ordonanarea" &. deschiderea
finan!rii" (. lichidarea" 6. plata propriu)'is!" 9. *nchiderea conturilor bugetare.
a. 1 + % + & + 6 b. 1 + % + & + 9 c. 1 + # + % + 6 /. 2 ' $ ' * ' ( e. # + & + 6 + 9
##. 2eparti'area veniturilor i cheltuielilor bugetare pe verigile sistemului bugetar se ba'ea'! pe:
a. calcule resurse naturale cu nivelul de de'voltare economic! populaia resurse naturale corespun'!toare nivelului macroeconomic sau local"
b. *mp!rirea administrativ)teritorial! a !rii
c. num!rul locuitorilor ce corespund sferei de aciune a verigii bugetare respective"
d. reparti'area celor mai importante venituri i cheltuieli c!tre bugetele unit!ilor administrativ)teritoriale"
e. /e!i-it%re% %triu7ii!or 8.tre %p%r%tu! /e 0t%t "e.tr%! i !o"%! i 0%r"i.i!e "e !e re9i..
#%. .itlurilor de stat pe termen scurt plasate pe piaa intern! sunt:
1. certificatele de tre'orerie denominate *n lei" #. certificatele de tre'orerie denominate *n valut!" %. obligaiuni de stat emise pentru finanarea deficitului
bugetar" &. obligaiuni de stat emise *n ba'a unor legi speciale" (. obligaiuni municipale.
a5 1" A )'25 c5 %+(" d5 %+&" e5 %+&+(.
#&. 2iscul de pia! are *n vedere: 1. rata dob$n'ii" #. lichiditatea titlurilor" %. cursul de schimb" &. preurile produselor de ba'!" (. posibilitatea de
refinanare a datoriei publice.
%A )'$'+5 b5 #+(" c5 1+&+(" d5 #+%+(" e5 #+%+&.
#(. Metodele clasice de fundamentare a indicatorilor bugetari sunt: 1. metoda automat!" #. metoda deducerii" %. metoda ma-or!riiEdiminu!rii" &. metoda
inductiv!" (. metoda evalu!rii directe.
a5 1+#+(" b5 &+(" c5 #+%+&" d5 1+(" eA )'$'*.
#6. /tingerea creanelor fiscale se face prin: 1. ordonanare" #. plat!" %. anga-are" &. e;ecutare silit!" (. lichidare" 6. compensare" 9. restituire" 7.
anulare. Alegei r!spunsul corect i complet.
a5 1+#+%+(" b5 1+%+(" "A 2'+'('7'65 d5 #+&+6+7" e5 #.
#9. ?ontractul prin care un intermediar al pieei primare sau secundare ofer! spre v$n'are un anumit num!r de titluri de stat la un anumit moment i se
anga-ea'! s! recumpere aceste titluri la un moment ulterior la un anumit pre stipulat poart! denumirea de:
a5 anga-ament legal"
A "o.tr%"t repo5
c5 obligaiune municipal!"
d5 deficit bugetar"
e5 certificat de tre'orerie.
#7. >araniile de stat la *mprumuturile interne contractate de o persoan! -uridic! de la o instituie creditoare sunt emise de:
a5 autorit!ile administraiilor publice centrale i locale"
A Mi.i0teru! >i.%.7e!or Pu!i"e5
c5 >uvern"
d5 Parlament"
e5 0anca 1aional!.
7
#:. ,atoria public! e;tern! se rambursea'! prin:
a5 autorit!ile administraiilor publice centrale i locale"
b5 Ministerul Finanelor Publice"
c5 autorit!ile administraiilor publice centrale"
d5 Parlament"
e5 0anca 1aional!.
%8. ,atoria public! e;tern! repre'int! totalitatea obligaiilor fa! de pieele ale:
a5 0!ncii 1aionale"
b5 autorit!ilor administraiilor publice centrale i locale"
c5 autorit!ilor administraiilor publice centrale"
/A Mi.i0teru!ui >i.%.7e!or Pu!i"e5
e5 Parlamentului.
8
B.
1. Precizai care din afirmaiile de mai jos definesc creditul bugetar:
1. sum a!robat !rin buget"
2. !entru angajamente contractate #n cursul e$erciiului bugetar"
3. sum a!robat de %inisterul &inanelor Publice"
4. re!rezent'nd limita minim !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li #n cursul anului bugetar"
5. re!rezent'nd limita ma$im !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li #n cursul anului bugetar"
6. efectu'ndu)se !li din buget !entru a!robarea creditelor"
7. !entru angajamente contractate #n cursul e$erciiului bugetar (i din e$erciii anterioare !entru aciuni multianuale"
8. efectu'ndu)se !li din buget !entru aciunile anuale.
a. 1 * 2 * 5 *7" b. 1 * 4 * 5 * 6" c. 2 * 3 * 5 * 6" d. 2 * 4 * 5 * 8" e. 1 * 4 * 6 * 7.
2. +radul de #ndatorare este dat de ra!ortul dintre:
a, datoria !ublic (i e$!orturi"
b, datoria !ublic e$tern (i e$!orturi"
c, ser-iciul datoriei !ublice (i !rodusul intern brut"
d, datoria !ublic (i !rodusul intern brut"
e, datoria !ublic (i datoria e$tern.
3. .ofinanarea re!rezint:
a. finanarea unui !rogram/ !roiect/ sub!roiect/ obiecti- (i altele asemenea/ !arial !rin credite bugetare/ !arial !rin finanarea !ro-enit din
surse interne"
b. o!eraiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre dou bugete com!onente ale bugetului general consolidat/ #n -ederea e-itrii dublei
e-idenieri a acestora"
c. finanarea unui !rogram/ !roiect/ sub!roiect/ obiecti- (i altele asemenea/ !arial !rin credite bugetare/ !arial !rin finanarea !ro-enit din
surse e$terne"
d. limita ma$im a c0eltuielilor ce !ot fi angajate/ #n tim!ul e$erciiului bugetar/ #n limitele a!robate"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
4. .reditele bugetare a!robate se utilizeaz:
a. !entru finanarea altor obiecti-e dec't cele stabilite !rin lege"
b. !entru in-estiii #n domeniul !ublic"
c. doar !entru finanarea !rogramelor/ aciunilor/ obiecti-elor (i sarcinilor !rioritare"
d. !entru finanarea funciilor administraiei !ublice (i !rogramelor/ aciunilor/ obiecti-elor (i sarcinilor !rioritare"
e. doar !entru finanarea funciilor administraiei !ublice.
5. 1n cadrul legilor bugetare anuale se includ:
a. legea bugetelor fondurilor s!eciale (i legea de rectificare a acesteia"
b. legea bugetului trezoreriei statului (i legea de rectificare a acesteia"
c. legea bugetului instituiilor !ublice autonome (i legea de rectificare a acesteia"
d. legea bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat"
e. legea bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat (i legile de rectificare a acestora"
6. Precizai care din urmtoarele afirmaii referitoare la !rinci!iul anualitii bugetare sunt ade-rate:
1. toate o!eraiunile de #ncasri (i !li efectuate #n cursul unui an bugetar #n contul unui buget a!arin e$erciiului cores!unztor de e$ecuie a
bugetului res!ecti-
2. -eniturile (i c0eltuielile bugetare se #nscriu (i se a!rob #n buget !e surse de !ro-enien (i/ res!ecti-/ !e categorii de c0eltuieli"
3. -eniturile (i c0eltuielile bugetare sunt a!robate !rin lege !e o !erioad de un an/ care cores!unde e$erciiului bugetar"
4. toate o!eraiunile bugetare se e$!rim #n moned naional.
a. 1 * 3" b. 1 * 4" c. 2 * 4" d. 2 * 3" e. 1 * 2.
7. 2e a!rob de ctre ordonatorul de credite ierar0ic su!erior:
a. bugetele instituiilor finanate !arial"
b. bugetele instituiilor !ublice autonome"
c. bugetul trezoreriei statului"
d. bugetele fondurilor s!eciale"
e. bugetele instituiilor finanate integral.
8. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos redau rolul Parlamentului #n !rocesul bugetar:
1. Parlamentul ado!t legile contului general anual de e$ecuie"
2. Parlamentul ado!t legile bugetare anuale/ elaborate de +u-ern"
3. Parlamentul ado!t legile bugetului fondurilor s!eciale"
4. Parlamentul ado!t legile bugetare anuale (i legile de rectificare elaborate de +u-ern #n conte$tul strategiei macroeconomice asumate de
acesta"
a. 1 * 2" b. 1 * 3" c. 3 * 4" d. 1 * 4" e. 2 * 4.
3. 1n domeniul finanelor !ublice %inisterul &inanelor Publice are/ #n !rinci!al urmtoarele atribuii:
1. dis!une msurile necesare !entru a!licarea !oliticii fiscal)bugetare"
2. solicit ra!oarte (i informaii oricror ageni economici"
3. emite norme metodologice/ !recizri (i instruciuni !rin care se stabilesc !racticile (i !rocedurile !entru #ncasarea -eniturilor/ angajarea/
lic0idarea/ ordonanarea (i !lata c0eltuielilor/ controlul c0eltuirii acestora/ #nc0eierea e$erciiului bugetar anual/ contabilizarea (i ra!ortarea"
4. a!rob clasificaiile bugetare/ !recum (i modificrile acestora"
5. solicit ra!oarte (i informaii oricror instituii care gestioneaz fonduri !ublice.
a. 1 * 2 * 3 * 4" b. 1 * 2 * 4 * 5" c. 1 * 2 * 3 * 5" d. 2 * 3 * 4 * 5" e. 1 * 3 * 4 * 5.
3
14. 5ugetul trezoreriei statului se a!rob !rin:
a. ordonan de urgen a +u-ernului"
b. 0otr're a +u-ernului"
c. ordonan a +u-ernului"
d. lege"
e. legi s!eciale.
11. 6rdonatorii de credite rs!und/ !otri-it legii/ de:
1. realizarea -eniturilor"
2. angajarea (i utilizarea creditelor bugetare !e baza bunei gestiuni financiare"
3. organizarea (i inerea la zi a contabilitii"
4. !rezentarea la termen a situaiilor financiare asu!ra situaiei !atrimoniului aflat #n administrare (i e$ecuiei bugetare"
5. organizarea controlului de gestiune.
a. 1/2/3/4" b. 1/2/3/5" c. 2/3/4/5" d. 1/3/4/5" e. 1/2/4/5.
12. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt ade-rate:
1. !roiectele legilor bugetare anuale (i ale bugetelor"
2. !e baza !oliticilor fiscale (i bugetare"
3. se elaboreaz de ctre +u-ern/ !rin %inisterul &inanelor Publice"
4. se elaboreaz de ctre %inisterul &inanelor Publice"
5. !e baza !osibilitilor de finanare a deficitului bugetar"
6. !e baza !oliticilor (i strategiilor sectoriale/ a !rioritilor stabilite #n formularea !ro!unerilor de buget/ !rezentate de ordonatorii secundari de
credite"
7. !e baza !oliticilor (i strategiilor sectoriale/ a !rioritilor stabilite #n formularea !ro!unerilor de buget/ !rezentate de ordonatorii !rinci!ali de
credite"
8. !e baza !oliticilor monetare (i -alutare.
a. 1/3/4/5/6" b. 1/2/4/6/8" c. 1/2/5/6/7" d. 1/2/3/5/7" e. 1/2/4/5/7.
13. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos referitoare la controlul financiar sunt ade-rate:
1. controlul financiar !re-enti- (i auditul intern se e$ercit asu!ra tuturor o!eraiunilor care afecteaz doar !atrimoniul !ublic"
2. controlul financiar !re-enti- delegat se e$ercit de %inisterul &inanelor Publice/ conform legislaiei #n domeniu"
3. controlul financiar !re-enti- delegat se e$ercit de .urtea de .onturi/ conform legislaiei #n domeniu"
4. controlul financiar !re-enti- (i auditul intern se e$ercit asu!ra tuturor o!eraiunilor care afecteaz fondurile !ublice (i7sau !atrimoniul
!ublic (i sunt e$ercitate conform reglementrilor legale #n domeniu.
a. 1 * 3" b. 3 * 4" c. 1 * 2" d. 1 * 4" e. 2 * 4.
14. +u-ernul #(i e$ercit rolul #n !rocesul bugetar astfel:
1. elaborarea !roiectelor legilor bugetare anuale (i transmiterea acestora s!re ado!tare Parlamentului/ #n cadrul termenului limit !re-zut de
lege"
2. asigurarea realizrii !oliticii financiar)-alutare"
3. elaborarea ra!ortului !ri-ind situaia macroeconomic !entru anul bugetar res!ecti- (i !roiecia acesteia #n urmtorii 5 ani"
4. e$ercitarea conducerii generale a acti-itii e$ecuti-e #n domeniul finanelor !ublice/ sco! #n care e$amineaz !eriodic e$ecuia bugetar (i
stabile(te msuri !entru meninerea sau #mbuntirea ec0ilibrului bugetar/ du! caz"
5. su!unerea s!re ado!tare Parlamentului a !roiectelor legilor de rectificare (i a contului general anual de e$ecuie.
a. 1 * 2 * 3" b. 1 * 2 * 4" c. 2 * 3 * 4" d. 2 * 3 * 5" e. 1 * 4 * 5.
15. Precizai care este com!onena instituiilor !ublice/ conform 8egii !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442:
f. 9dministraia Prezidenial/ celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ !rocuratura/ organele
judectore(ti/ alte autoriti !ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora/ indiferent de modul de
finanare a acestora"
g. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ alte autoriti !ublice/
instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora/ indiferent de modul de finanare a acestora"
0. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe ale administraiei !ublice centrale (i locale/ !recum (i instituiile din
subordinea acestora /indiferent de modul de finanare a acestora"
i. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe ale administraiei !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ jandarmeria
(i celelalte autoriti !ublice"
j. 2enatul/ .amera de!utailor/ 9dministraia Prezidenial/ %inisterul :ducaiei (i .ercetrii/ %inisterul &inanelor Publice/ celelalte organe
de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ alte autoriti !ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora.
16.9utorizarea bugetar re!rezint:
a. a!robarea comunicat ordonatorului !rinci!al de credite de ctre %inisterul &inanelor Publice !rin trezoreria statului/ #n limita creia se !ot
efectua re!artizri de credite bugetare (i !li"
b. com!le$ul de o!eraiuni care se refer la #ncasarea -eniturilor (i !lata c0eltuielilor bugetare"
c. a!robarea dat ordonatorilor de credite de a angaja (i7sau de a efectua !li/ #ntr)o !erioad dat/ #n limita creditelor bugetare a!robate"
d. limita ma$im !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li #n cursul anului bugetar"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
17. ;u! consolidare/ !rin eliminarea transferurilor dintre bugete/ -eniturile (i c0eltuielile sistemului bugetar/ cumulate la ni-el naional e-ideniaz:
a. nici una din -ariantele de mai jos
b. efortul financiar !ublic !e anul res!ecti-"
c. efortul financiar #n anul !recedent"
d. efortul financiar !ri-at !e anul res!ecti-"
e. efortul financiar !ublic !e anul res!ecti-/ starea de ec0ilibru sau dezec0ilibru/ du! caz.
18. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt false:
1. legea bugetar anual !re-ede (i autorizeaz/ !entru anul bugetar/ -eniturile (i c0eltuielile bugetare/ !recum (i reglementri s!ecifice
e$erciiului bugetar"
2. !entru aciunile anuale se #nscriu #n buget/ distinct/ creditele bugetare (i creditele de angajament"
3. angajarea c0eltuielilor din bugetele stabilite !rin lege se face numai #n limita creditelor bugetare a!robate"
14
4. sumele a!robate/ la !artea de c0eltuieli/ !rin bugetele stabilite !rin lege/ #n cadrul crora se angajeaz/ se ordonaneaz (i se efectueaz !li/
re!rezint limite ma$ime care nu !ot fi de!(ite"
5. sumele a!robate/ la !artea de c0eltuieli/ !rin bugetele stabilite !rin lege/ #n cadrul crora se angajeaz/ se ordonaneaz (i se efectueaz !li/
re!rezint sume minime"
6. angajarea (i utilizarea creditelor bugetare #n alte sco!uri dec't cele a!robate atrag rs!underea celor -ino-ai/ #n condiiile legii.
a. 1 * 4" b. 2 * 5" c. 3 * 4" d. 1 * 3" e. 3 * 6.
13.Princi!iul uni-ersalitii bugetului !rezint urmtoarele a-antaje:
1. !ermite controlul +u-ernului asu!ra cuantumului total al -eniturilor (i c0eltuielilor !ublice"
2. !ermite cunoa(terea c't mai e$act (i real a -olumului total al -eniturilor (i c0eltuielilor !ublice"
3. !ermite cunoa(terea corelaiei care e$ist #ntre anumite -enituri (i anumite c0eltuieli care se afl #n cone$iune str'ns"
4. !ermite controlul %inisterului &inanelor Publice asu!ra cuantumului total al -eniturilor (i c0eltuielilor !ublice"
5. !ermite controlul Parlamentului asu!ra cuantumului total al -eniturilor (i c0eltuielilor !ublice.
a. 1 * 2 * 3" b. 1 * 2 * 4" c. 1 * 3 * 4" d. 2 * 3 * 5" e. 1 * 2 * 5.
24. 6rdonatorii secundari (i teriari de credite sunt:
a. conductorii instituiilor !ublice autonome"
b. conductorii instituiilor !ublice cu !ersonalitate juridic"
c. secretarii generali"
d. mini(trii"
e. conductorii instituiilor !ublice fr !ersonalitate juridic.
21. &inanarea c0eltuielilor curente (i de ca!ital ale instituiilor !ublice se asigur astfel:
1. integral din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale/ du! caz"
2. !arial/ din -eniturile !ro!rii"
3. integral/ din -eniturile !ro!rii"
4. din -enituri !ro!rii (i sub-enii acordate de la bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale"
5. !arial din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale/ du! caz.
a. 2/4/5" b. 1/2/3" c. 2/3/5" d. 1/3/4" e. 1/2/4.
22. 8egea !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442 reglementeaz urmtoarele !rinci!ii bugetare:
a. !rinci!iul !ublicitii/ !rinci!iul anualitii/ !rinci!iul unitii monetare/ !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare/ !rinci!iul uni-ersalitii"
b. !rinci!iul uni-ersalitii/ !rinci!iul !ublicitii/ !rinci!iul unitii/ !rinci!iul anualitii/ !rinci!iul s!ecializrii bugetare/ !rinci!iul unitii
monetare"
c. !rinci!iul uni-ersalitii/ !rinci!iul !ublicitii/ !rinci!iul unitii monetare/ !rinci!iul anualitii/ !rinci!iul ec0ilibrrii bugetului !ublic/
!rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare"
d. !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare/ !rinci!iul anualitii bugetului !ublic/ !rinci!iul s!ecializrii bugetare/ !rinci!iul ec0ilibrrii
bugetului !ublic/ !rinci!iul !ublicitii bugetului"
e. !rinci!iul unitii/ !rinci!iul ec0ilibrrii bugetului !ublic/ !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare/ !rinci!iul uni-ersalitii.
23. 2 se !recizeze care din afirmaiile de mai jos se refer la regulile !ri-ind c0eltuielile bugetare:
1. c0eltuielile bugetare au destinaie !recis (i limitat (i sunt determinate de autorizrile coninute #n legi s!ecifice (i #n legile bugetare anuale"
2. orice c0eltuial din fonduri !ublice !oate fi angajat/ ordonanat (i !ltit dac este a!robat !otri-it legii (i are !re-ederi bugetare"
3. nici o c0eltuial nu !oate fi #nscris #n bugete (i nici angajat (i efectuat din aceste bugete/ dac nu e$ist baz legal !entru res!ecti-a
c0eltuial"
4. nici o c0eltuial din fonduri !ublice nu !oate fi angajat/ ordonanat (i !ltit dac nu este a!robat !otri-it legii (i nici nu are !re-ederi
bugetare"
5. c0eltuielile bugetare au destinaie !recis (i nelimitat (i sunt determinate de autorizrile coninute #n legi s!ecifice (i #n legile bugetare
anuale"
6. orice c0eltuial !oate fi #nscris (i angajat (i efectuat din acestea.
a. 1 * 2 * 5" b. 1 * 2 * 6" c. 2 * 4 * 5" d. 2 * 5 * 6" e. 1 * 3 * 4.
24. &i(a financiar care #nsoe(te e$!unerea de moti-e cu!rinde urmtoarele efecte financiare asu!ra bugetului general consolidat:
1. !ro!uneri realiste #n -ederea aco!eririi majorrii c0eltuielilor (i minusului de -enituri"
2. sc0imbrile antici!ate #n -eniturile (i c0eltuielile bugetare !entru urmtorii 5 ani"
3. sc0imbrile antici!ate #n -eniturile (i c0eltuielile bugetare !entru urmtorii 3 ani"
4. e(alonarea anual a creditelor bugetare/ #n cazul aciunilor multianuale"
5. !ro!uneri realiste #n -ederea reducerii c0eltuielilor (i majorrii -eniturilor.
a. 1 * 3 * 5" b. 2 * 3 * 4" c. 1 * 2 * 3" d. 2 * 3 * 5" e. 1 * 2 * 4.
25. .e re!rezint ser-iciul datoriei !ublice<
f. mrimea ratelor anuale de rambursat/ a dob'nzii (i celorlalte c0eltuieli aferente lor/ legate de datoria !ublic"
g. mrimea absolut a datoriei !ublice a unei ri"
0. mrimea ratelor anuale de rambursat #n contul datoriei !ublice"
i. mrimea ratelor anuale de rambursat la #m!rumuturile interne"
j. mrimea ratelor anuale de rambursat (i a dob'nzii la #m!rumuturile e$terne.
26. ;atoria !ublic local re!rezint/ conform 8egii finanelor !ublice locale:
f. o obligaie general care trebuie rambursat/ conform acordurilor #nc0eiate/ din resursele aflate la dis!oziia unitilor administrati-)
teritoriale/ cu e$ce!ia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaie s!ecial"
g. totalitatea obligaiilor de !lat la un moment dat ale autoritilor administraiei !ublice locale (i ale administraiei !ublice centrale"
0. totalitatea obligaiilor de !lat la un moment dat ale autoritilor administraiei !ublice locale (i ale administraiei !ublice locale (i ale
administraiei !ublice centrale/ mai !uin dob'nda"
i. dis!onibilitile re!rezent'nd contra-aloarea #n lei a #m!rumuturilor contractate de stat !entru satisfacerea unor ne-oi !e !lan local"
11
j. o obligaie general care trebuie rambursat/ conform acordurilor #nc0eiate/ din resursele aflate la dis!oziia unitilor administrati-)
teritoriale.
27. 9co!erirea decalajului tem!orar dintre -eniturile (i c0eltuielile bugetului de stat se !oate face/ #n conformitate cu !re-ederile 8egii finanelor
!ublice/ !rin:
f. #m!rumuturi cu dob'nd acordate de 5anca :uro!ean !entru =n-estiii"
g. #m!rumut fr dob'nd acordat de 5anca >aional a ?om'niei"
0. s!onsorizri din !artea unor cor!oraii internaionale"
i. donaii din !artea 5ncii %ondiale"
j. sumele obinute din -'nzarea unor bonuri ale statului.
28. @rezoreria este:
f. o banc comercial"
g. un fond financiar centralizat"
0. o AbancB ce #nde!line(te funciile de casier (i banc0er al statului"
i. banca central a statului"
j. instituia care controleaz rezer-a -alutar a rii.
23. 1m!rumuturile de la 5>? !entru aco!erirea golului tem!orar de cas al e$ecuiei bugetare se efectueaz #n urmtoarele condiii: 1. este un
#m!rumut !e termen scurt" 2. este un #m!rumut !e termen mediu" 3. este un #m!rumut u dob'nd" 4. este un #m!rumut fr dob'nd" 5. se !oate
contracta !entru o !erioad de ma$imum 6 luni" 6. -olumul lui nu trebuie s de!(easc 7C din -olumul -eniturilor bugetare realizate #n anul
!recedent" 7. -olumul #m!rumuturilor de la 5>? se a!rob de Parlament" 8. acest #m!rumut nu are caracter rambursabil.
a. 1 * 4 * 7 * 8 b. 1 * 3 * 5 * 6 c. 2 * 3 * 5 * 6 d. 1 * 3 * 5 * 8 e. 3 * 5 * 6 * 7
34. +arania de stat !entru un #m!rumut intern re!rezint:
a, o obligaie direct a +u-ernului care se e$ecut #n cazul #n care beneficiarul #m!rumutului nu #(i res!ect obligaiile contractuale !ri-ind
rambursarea (i !lata dob'nzilor (i a altor c0eltuieli aferente"
b, o obligaie indirect a statului care se e$ecut #n cazul #n care beneficiarul #m!rumutului nu #(i res!ect obligaiile contractuale !ri-ind
rambursarea (i !lata dob'nzilor (i a altor c0eltuieli aferente"
c, o obligaie direct a 5ncii >aionale care se e$ecut #n cazul #n care beneficiarul #m!rumutului nu #(i res!ect obligaiile contractuale !ri-ind
rambursarea (i !lata dob'nzilor (i a altor c0eltuieli aferente"
d, o obligaie direct a statului (i indirect a celui ce beneficiaz de garanie care se e$ecut #n cazul #n care beneficiarul #m!rumutului nu #(i res!ect
obligaiile contractuale !ri-ind rambursarea (i !lata dob'nzilor (i a altor c0eltuieli aferente"
e, nici una din -ariantele de mai sus.
12
D.
1. 1n -ederea realizrii aciunilor multianuale/ angajamentele legale #n limita creditelor de angajament a!robate !rin buget !entru anul res!ecti-/ sunt
#nc0eiate de:
a. +u-ern"
b. %inisterul &inanelor Publice"
c. 5anca >aional a ?om'niei"
d. Parlament"
e. 6rdonatorii de credite.
2. Deniturile (i c0eltuielile bugetare se #nscriu (i se a!rob #n buget !e surse de !ro-enien (i/ res!ecti-/ !e categorii de c0eltuieli/ gru!ate du!
natura lor economic (i destinaia acestora/ !otri-it clasificaiei bugetare/ a!arine:
b. !rinci!iului uni-ersalitii bugetare"
c. !rinci!iului s!ecializrii bugetare"
d. !rinci!iului unitii bugetare"
e. !rinci!iului anualitii"
f. !rinci!iului unitii monetare.
3. :$ecuia de cas a bugetelor ce com!un sistemul bugetar se realizeaz !rin trezoreria statului !e baza normelor metodologice emise de %inisterul
&inanelor Publice/ care asigur:
1. #ncasarea -eniturilor bugetare"
2. efectuarea c0eltuielilor bugetare"
3. efectuarea !lilor dis!use de !ersoanele autorizate ale instituiilor !ublice/ #n limita creditelor bugetare (i destinaiilor a!robate !otri-it
dis!oziiilor legale"
4. efectuarea altor o!eraiuni -alutare #n contul autoritilor administraiei !ublice centrale (i locale"
5. efectuarea altor o!eraiuni financiare #n contul autoritilor administraiei !ublice centrale (i locale"
6. efectuarea o!eraiunilor de #ncasri (i !li !ri-ind datoria !ublic intern (i e$tern rezultat din #m!rumuturi contractate direct sau garantate
de stat.
a. 2/3/4/5" b. 1/3/4/6" c. 1/3/5/6" d. 2/3/5/6" e. 1/2/3/6.
4. 6rdonatorii !rinci!ali de credite sunt:
a. conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii altor autoriti !ublice/ conductorii instituiilor
!ublice finanate integral din -enituri !ro!rii"
b. mini(trii/ conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii instituiilor !ublice finanate !arial"
c. mini(trii/ conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii instituiilor !ublice finanate integral"
d. mini(trii/ conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii altor autoriti !ublice (i conductorii
instituiilor !ublice autonome"
e. secretarii generali/ conductorii instituiilor !ublice finanate integral din -enituri !ro!rii.
5. 5ugetele instituiilor !ublice care se finaneaz integral din -enituri !ro!rii/ se a!rob de ctre:
a. nici una din -ariantele de mai jos"
b. organul de conducere al instituiei !ublice"
c. ordonatorul de credite ierar0ic su!erior"
d. organul de conducere al instituiei !ublice (i cu acordul ordonatorului de credite ierar0ic su!erior"
e. ordonatorul de credite !rinci!al (i secundar.
6. 1n cazurile #n care se fac !ro!uneri de elaborare a unor !roiecte de acte normati-e a cror a!licare atrage mic(orarea -eniturilor sau majorarea
c0eltuielilor a!robate !rin buget:
a. iniiatorii nu au obligaia s !re-ad mijloacele necesare !entru aco!erirea cre(terii c0eltuielilor"
b. iniiatorii nu au obligaia s !re-ad mijloacele necesare !entru aco!erirea minusului de -enituri"
c. iniiatorii au obligaia s !re-ad (i mijloacele necesare !entru aco!erirea minusului de -enituri sau cre(terea c0eltuielilor"
d. iniiatorii au obligaia s !re-ad sc0imbrile antici!ate #n -eniturile (i c0eltuielile bugetare !entru urmtorii 5 ani"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
7. ?ezultatele fiecrui e$erciiu bugetar se a!rob !rin:
a. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului de stat (i a bugetelor fondurilor s!eciale"
b. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului trezoreriei statului (i a bugetului de stat"
c. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului asigurrilor sociale de stat (i a bugetului trezoreriei statului"
d. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat"
e. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului asigurrilor sociale de stat (i a bugetelor fondurilor s!eciale.
8. Precizai care din urmtoarele afirmaii referitoare la !rinci!iul unitii bugetare sunt ade-rate:
1. toate -eniturile reinute (i utilizate #n sistem e$trabugetar/ sub di-erse forme (i denumiri/ se introduc #n bugetul de stat/ integral -eniturile
!ro!rii"
2. -eniturile (i c0eltuielile bugetare se #nscriu #ntr)un singur document/ !entru a se asigura utilizarea eficient (i monitorizarea fondurilor
!ublice"
3. -eniturile constituite !otri-it legii !entru stimularea !ersonalului.
4. toate -eniturile reinute (i utilizate #n sistem e$trabugetar/ sub di-erse forme (i denumiri/ se introduc #n bugetul de stat/ inclusi- -eniturile
!ro!rii (i sub-eniile acordate din bugetul trezoreriei statului"
3. 2 se !recizeze care din afirmaiile de mai jos se refer la regulile !ri-ind c0eltuielile bugetare:
1. orice c0eltuial !oate fi #nscris/ angajat (i efectuat din fondurile cu destinaie s!ecial"
2. c0eltuielile bugetare au destinaie !recis (i nelimitat (i sunt determinate de autorizrile coninute #n legi s!ecifice (i #n legile bugetare
anuale"
13
3. nici o c0eltuial din fonduri !ublice nu !oate fi angajat/ ordonanat (i !ltit dac nu este a!robat !otri-it legii (i nici nu are !re-ederi
bugetare"
4. c0eltuielile bugetare au destinaie !recis (i limitat (i sunt determinate de autorizrile coninute #n legi s!ecifice (i #n legile bugetare anuale"
5. nici o c0eltuial nu !oate fi #nscris #n bugete (i nici angajat (i efectuat din aceste bugete/ dac nu e$ist baz legal !entru res!ecti-a
c0eltuial"
6. orice c0eltuial din fonduri !ublice !oate fi angajat/ ordonanat (i !ltit dac este a!robat de ordonatorul de credite.
a. 1 * 2 * 5" b. 1 * 2 * 6" c. 3 * 4 * 5" d. 2 * 5 * 6" e. 2 * 3 * 4.
14. 6rdonatorii !rinci!ali de credite re!artizeaz creditele bugetare a!robate/ !entru:
a. nici una din -ariantele de mai jos
b. bugetul !ro!riu (i !entru bugetele instituiilor !ublice autonome"
c. bugetele instituiilor !ublice finanate integral"
d. bugetele instituiilor !ublice finanate !arial"
e. bugetul !ro!riu (i !entru bugetele instituiilor !ublice ierar0ic inferioare/ ai cror conductori sunt ordonatori secundari sau teriari de
credite"
11. &ondul de rezer- bugetar la dis!oziia +u-ernului se re!artizeaz:
1. unor ordonatori !rinci!ali de credite ai bugetului de stat"
2. !entru finanarea unor c0eltuieli urgente sau ne!re-zute a!rute #n tim!ul e$erciiului bugetar"
3. unor ordonatori secundari de credite ai bugetului de stat"
4. !e baz de 0otr'ri ale +u-ernului"
5. !entru finanarea unor aciuni urgente #n -ederea #nlturrii efectelor unor calamiti naturale (i s!rijinirii !ersoanelor fizice sinistrate"
6. unor ordonatori secundari de credite ai bugetelor locale"
7. unor ordonatori !rinci!ali de credite ai bugetelor locale"
8. !e baza ordonanelor de urgen ale +u-ernului.
a. 2/3/5/7" b. 1/2/4/7" c. 1/4/5/7" d. 1/4/5/8" e. 2/3/6/8.
12. Prin trezoreria statului se !ot efectua (i urmtoarele o!eraiuni:
1. efectuarea de !lasamente financiare din dis!onibilitile aflate #n contul general al trezoreriei statului !rin 5anca .omercial ?om'n"
2. !strarea dis!onibilitilor re!rezent'nd fonduri e$terne nerambursabile sau contra-aloarea #n lei a acestora/ !rimite !e baz de acorduri (i
#nelegeri gu-ernamentale (i de la organisme internaionale"
3. efectuarea de !lasamente financiare din dis!onibilitile aflate #n contul general al trezoreriei statului !rin 5anca >aional a ?om'niei"
4. efectuarea unor o!eraiuni monetar E -alutare #n contul autoritilor administraiei !ublice centrale (i locale"
a. 2/3 b. 1/4" c. 1/2" d. 1/3" e. 2/4.
13. 8egea !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442 stabile(te !rinci!iile/ cadrul general (i !rocedurile !ri-ind:
a. formarea/ administrarea/ angajarea (i utilizarea fondurilor !ublice"
b. formarea/ administrarea (i angajarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile instituiilor !ublice care nu sunt im!licate #n !rocesul
bugetar"
c. formarea/ administrarea/ angajarea (i utilizarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile organelor de stat im!licate #n !rocesul
bugetar"
d. administrarea (i angajarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile instituiilor !ublice im!licate #n !rocesul bugetar"
e. formarea/ administrarea/ angajarea (i utilizarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile instituiilor !ublice im!licate #n !rocesul
bugetar.
14. Precizai care este com!onena instituiilor !ublice/ conform 8egii !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442:
F. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ alte autoriti !ublice/
instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora/ indiferent de modul de finanare a acestora"
l. 9dministraia Prezidenial/ celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ !rocuratura/ organele
judectore(ti/ alte autoriti !ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora/ indiferent de modul de
finanare a acestora"
m. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe ale administraiei !ublice centrale (i locale/ !recum (i instituiile din
subordinea acestora /indiferent de modul de finanare a acestora"
n. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe ale administraiei !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ jandarmeria
(i celelalte autoriti !ublice"
o. 2enatul/ .amera de!utailor/ 9dministraia Prezidenial/ %inisterul :ducaiei (i .ercetrii/ %inisterul &inanelor Publice/ celelalte organe
de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ alte autoriti !ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora.
15. Pot fi a!robate acte normati-e #n cazurile #n care se fac !ro!uneri de elaborare a unor !roiecte/ cu !recizarea surselor de aco!erire a diminurii
-eniturilor sau a majorrii c0eltuielilor bugetare:
a. #nainte de de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la 2enat"
b. du! de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la Parlament"
c. #nainte de de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la .amera ;e!utailor"
d. #nainte de de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la Parlament"
e. du! de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la +u-ern.
16. .e este bugetul de stat< 1. un act juridic #n care sunt !re-zute (i autorizate -eniturile (i c0eltuielile anuale ale statului " 2. un !lan de finanare a
necesitilor sociale !e termen lung" 3. #n economia modern/ bugetul de stat nu mai constituie un document sim!lu/ #n care se #nscriu -eniturile (i
c0eltuielile statului !e o !erioad de un an/ ci este un !lan financiar la ni-el macroeconomic" 4. un !lan care cu!rinde toate -eniturile (i c0eltuielile
#n -alut ale statului/ !e o !erioad de un an" 5. ansamblul relaiilor economice #n form bneasc ce iau na(tere/ !rin intermediul statului/ #n !rocesul
re!artizrii anuale a P=5/ #n conformitate cu obiecti-ele de !olitic economic/ social (i financiar ale fiecrei !erioade " 6. un !lan al im!ozitelor
directe (i indirecte de #ncasat (i de finanare a necesitilor financiare/ !e o !erioad de un an" 7 . !lanul financiar !rinci!al al statului la ni-el
macroeconomic.
a. 1 * 2 * 5 * 7 b. 2 * 3 * 5 * 6 c. 2 * 4 * 6 * 7 d. 1 * 4 * 5 * 7 e. 1 * 3 * 5 * 7
14
17. ;atoria !ublic local re!rezint/ conform 8egii finanelor !ublice locale:
f. o obligaie general care trebuie rambursat/ conform acordurilor #nc0eiate/ din resursele aflate la dis!oziia unitilor administrati-)
teritoriale/ cu e$ce!ia transferurilor de la bugetul de stat cu destinaie s!ecial"
g. totalitatea obligaiilor de !lat la un moment dat ale autoritilor administraiei !ublice locale (i ale administraiei !ublice centrale"
0. totalitatea obligaiilor de !lat la un moment dat ale autoritilor administraiei !ublice locale (i ale administraiei !ublice locale (i ale
administraiei !ublice centrale/ mai !uin dob'nda"
i. dis!onibilitile re!rezent'nd contra-aloarea #n lei a #m!rumuturilor contractate de stat !entru satisfacerea unor ne-oi !e !lan local"
j. o obligaie general care trebuie rambursat/ conform acordurilor #nc0eiate/ din resursele aflate la dis!oziia unitilor administrati-)
teritoriale.
18. Precizai care dintre bugetele enumerate nu se a!lic conform !re-ederilor legii nr. 54472442 !ri-ind finanele !ublice: 1. bugetele societilor
din subordinea consiliilor locale" 2. bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetele fondurilor s!eciale/ bugetul trezoreriei statului" 3.
bugetele instituiilor !ublice finanate din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat (i bugetele fondurilor s!eciale" 4. bugetele locale" 5.
bugetele instituiilor !ublice finanate integral sau !arial din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat (i bugetele fondurilor s!eciale" 6.
bugetele instituiilor !ublice finanate integral din -enituri !ro!rii" 7. bugetul fondurilor de tezaur" 8. bugetul fondurilor !ro-enite din credite e$terne
contractate sau garantate de stat (i ale cror rambursare/ dob'nzi (i alte costuri se asigur din fonduri s!eciale.
a. 1 * 2 * 8 b. 2 * 7 * 8 c. 3 * 5 * 7 d. 1 * 4 * 7 e. 1 * 6 * 8
13. ;eficitul bugetului de stat din anul curent (i din anii !recedeni/ !entru care nu s)au contractat #m!rumuturi de stat/ se finaneaz din:
f. dis!onibilitile tem!orare din contul 2enatului (i .amerei ;e!utailor"
g. finanarea direct de ctre 5anca naional a ?om'niei"
0. emisiune monetar"
i. dis!onibilitile aflate tem!orar #n contul general al trezoreriei statului"
j. finanare direct de la 5anca .omercial ?om'n.
24. .onform !rinci!iului !ublicitii/ sistemul bugetar este desc0is (i trans!arent/ realiz'ndu)se !rin: 1. dezbaterea !ublic a !roiectelor de buget/ cu
!rilejul a!robrii" 2. dezbaterea !ublic a bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat" 3. dezbaterea !ublic a conturilor anuale de
e$ecuie a bugetelor/ cu !rilejul a!robrii acestora" 4. !ublicarea #n %onitorul 6ficial al ?om'niei" 5. mijloacele mass)media.
a. 1 * 3 * 4 * 5 b. 1 * 2 * 4 * 5 c. 1 * 2 * 3 d. 1 * 2 * 5 e. 1 * 2 * 4
21. .are dintre urmtoarele trsturi sunt !ro!rii numai finanelor !ublice/ #n ra!ort cu finanele !ri-ate: 1. confruntarea !ermanent cu !roblema
ec0ilibrului financiar" 2. luarea unor msuri #n legtur cu moneda naional" 3. formarea resurselor financiare !ublice #n !rinci!al !rin msuri de
constr'ngere luate de autoritile !ublice (i #n !ro!orii mai mici !e baze contractuale" 5. formarea resurselor financiare se realizeaz numai !e baze
contractuale" 6. gestiunea finanelor este su!us dre!tului comercial.
a. 2 * 3 * 4 b. 1 * 3 * 4 c. 2 * 4 * 5 d. 4 * 5 * 6 e. 2 * 3 * 5
22. .ursul la care coteaz #nscrisurile unui #m!rumut de stat la bursa de -alori nu este influenat de:
f. ni-elul dob'nzii la #m!rumutul de stat res!ecti-"
g. ra!ortul dintre cererea (i oferta de ca!ital de #m!rumut"
0. -aloarea nominal a titlului de stat"
i. scutirea de im!ozite sau ta$e a -eniturilor !ro-enite de la anumite #m!rumuturi de stat"
j. e$istena unor garanii #m!otri-a -ariaiilor monetare.
23. 1nc0eierea !rocesului bugetar al unui an este marcat de:
f. e$!irarea !erioadei de e$ecuie a bugetului"
g. #nc0iderea conturilor anuale de -enituri (i c0eltuieli"
0. stabilirea rezultatelor e$ecuiei: e$cedent sau deficit"
i. #nc0eierea aciunii de control asu!ra e$ecuiei bugetare"
j. ado!tarea de ctre Parlament a legii !ri-ind a!robarea contului anual de e$ecuie bugetar.
24. .oninutul (i semnificaia !oliticii bugetare se refer #n !rinci!al la: 1. re!rezint !rocesul de stabilire (i ierar0izare a !rioritilor economico)
sociale la ni-elul autoritilor de decizie/ !rin dimensionarea (i structurarea c0eltuielilor !ublice" 2. alturi de !olitica fiscal este un instrument de
inter-enie a statului #n sco!ul modelrii e-oluiilor economico)sociale dintr)o ar" 3. s!re deosebire de !olitica monetar/ !olitica bugetar nu este
ca!abil s !re-in unele fenomene negati-e ca: efectul e-iciune GcroHding out,/ destabilizarea macroeconomic (i altele" 4. !olitica bugetar/ ca (i
cea fiscal/ are influen acti- asu!ra ec0ilibrului financiar/ ca !arte a ec0ilibrului general economic" 5. !olitica bugetar trebuie a!licat se!arat de
!olitica fiscal.
a. 2 * 4 * 5 b. 1 * 3 * 4 c. 1 * 2 * 4 d. 3 * 4 * 5 e. 1 * 2 * 5
25. ?e!artizarea -eniturilor (i c0eltuielilor bugetare !e -erigile sistemului bugetar se bazeaz !e:
f. calcule/ resurse naturale cu ni-elul de dez-oltare economic/ !o!ulaia/ resurse naturale cores!unztoare ni-elului macroeconomic sau local"
g. #m!rirea administrati-)teritorial a rii/
0. numrul locuitorilor ce cores!und sferei de aciune a -erigii bugetare res!ecti-e"
i. re!artizarea celor mai im!ortante -enituri (i c0eltuieli ctre bugetele unitilor administrati-)teritoriale"
j. delimitarea atribuiilor #ntre a!aratul de stat central (i local (i sarcinile ce le re-in.
26. @itlurilor de stat !e termen scurt !lasate !e !iaa intern sunt:
1. certificatele de trezorerie denominate #n lei" 2. certificatele de trezorerie denominate #n -alut" 3. obligaiuni de stat emise !entru finanarea
deficitului bugetar" 4. obligaiuni de stat emise #n baza unor legi s!eciale" 5. obligaiuni munici!ale.
a, 1" b, 1*2" c, 3*5" d, 3*4" e, 3*4*5.
27. %etodele clasice de fundamentare a indicatorilor bugetari sunt: 1. metoda automat" 2. metoda deducerii" 3. metoda majorrii7diminurii" 4.
metoda inducti-" 5. metoda e-alurii directe.
a, 1*2*5" b, 4*5" c, 2*3*4" d, 1*5" e, 1*3*5.
15
28. 2tingerea creanelor fiscale se face !rin: 1. ordonanare" 2. !lat" 3. angajare" 4. e$ecutare silit" 5. lic0idare" 6. com!ensare" 7. restituire" 8.
anulare. 9legei rs!unsul corect (i com!let.
a, 1*2*3*5" b, 1*3*5" c, 2*4*6*7*8" d, 2*4*6*8" e, 2.
23. +araniile de stat la #m!rumuturile interne contractate de o !ersoan juridic de la o instituie creditoare sunt emise de:
a, autoritile administraiilor !ublice centrale (i locale"
b, %inisterul &inanelor Publice"
c, +u-ern"
d, Parlament"
e, 5anca >aional.
34. ;atoria !ublic e$tern se ramburseaz !rin:
a, autoritile administraiilor !ublice centrale (i locale"
b, %inisterul &inanelor Publice"
c, autoritile administraiilor !ublice centrale"
d, Parlament"
e, 5anca >aional.
TESTE DE VERIFICARE (E)
1. 8egea !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442 stabile(te !rinci!iile/ cadrul general (i !rocedurile !ri-ind:
a. formarea/ administrarea/ angajarea (i utilizarea fondurilor !ublice"
b. formarea/ administrarea (i angajarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile instituiilor !ublice care nu sunt im!licate
#n !rocesul bugetar"
c. formarea/ administrarea/ angajarea (i utilizarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile instituiilor !ublice im!licate #n
!rocesul bugetar"
d. formarea/ administrarea/ angajarea (i utilizarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile organelor de stat im!licate #n
!rocesul bugetar"
e. administrarea (i angajarea fondurilor !ublice/ !recum (i res!onsabilitile instituiilor !ublice im!licate #n !rocesul bugetar.
2. 9utorizarea bugetar re!rezint:
a. a!robarea dat ordonatorilor de credite de a angaja (i7sau de a efectua !li/ #ntr)o !erioad dat/ #n limita creditelor bugetare
a!robate"
b. a!robarea comunicat ordonatorului !rinci!al de credite de ctre %inisterul &inanelor Publice !rin trezoreria statului/ #n limita
creia se !ot efectua re!artizri de credite bugetare (i !li"
c. com!le$ul de o!eraiuni care se refer la #ncasarea -eniturilor (i !lata c0eltuielilor bugetare"
d. limita ma$im !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li #n cursul anului bugetar"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
3. Precizai care dintre definiiile de mai jos reflect angajamentul bugetar:
a. ansamblul bugetelor/ com!onente ale sistemului bugetar/ agregate (i consolidate !entru a forma un #ntreg"
b. orice act !rin care o autoritate com!etent/ !otri-it legii/ afecteaz fonduri !ublice unei anumite destinaii/ #n limita creditelor
bugetare a!robate"
c. faz #n !rocesul e$ecuiei bugetare re!rezent'nd orice act juridic din care rezult sau ar !utea rezulta o obligaie !e seama
fondurilor !ublice"
d. sum a!robat !rin buget/ re!rezent'nd limita ma$im !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
4. Precizai care din afirmaiile de mai jos definesc creditul bugetar:
1. sum a!robat !rin buget"
2. sum a!robat de %inisterul &inanelor Publice"
3. re!rezent'nd limita minim !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li #n cursul anului bugetar"
4. re!rezent'nd limita ma$im !'n la care se !ot ordonana (i efectua !li #n cursul anului bugetar"
5. !entru angajamente contractate #n cursul e$erciiului bugetar (i din e$erciii anterioare !entru aciuni multianuale"
6. !entru angajamente contractate #n cursul e$erciiului bugetar sau din e$erciii anterioare !entru aciuni multianuale"
7. efectu'ndu)se !li din buget !entru a!robarea creditelor"
8. efectu'ndu)se !li din buget !entru aciunile anuale.
a. 1 * 3 * 5 * 7"
b. 1 * 4 * 5 * 6"
c. 2 * 3 * 5 * 6"
d. 2 * 4 * 5 * 8"
e. 1 * 4 * 6 * 7.
5. Precizai care este com!onena instituiilor !ublice/ conform 8egii !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442:
a. 9dministraia Prezidenial/ celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/
!rocuratura/ organele judectore(ti/ alte autoriti !ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea
16
acestora/ indiferent de modul de finanare a acestora"
b. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe ale administraiei !ublice centrale (i locale/ !recum (i
instituiile din subordinea acestora /indiferent de modul de finanare a acestora"
c. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe ale administraiei !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/
jandarmeria (i celelalte autoriti !ublice"
d. Parlamentul/ 9dministraia Prezidenial/ ministerele/ celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ alte autoriti
!ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i instituiile din subordinea acestora/ indiferent de modul de finanare a
acestora"
e. 2enatul/ .amera de!utailor/ 9dministraia Prezidenial/ %inisterul :ducaiei (i .ercetrii/ %inisterul &inanelor Publice/
celelalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice/ alte autoriti !ublice/ instituiile !ublice autonome/ !recum (i
instituiile din subordinea acestora.
6. @a$a re!rezint:
a. !rele-are obligatorie/ fr contra!restaie (i nerambursabil/ efectuat de ctre administraia !ublic !entru satisfacerea
necesitilor de interes general"
b. suma !ltit de o !ersoan fizic sau juridic/ !entru ser-iciile !restate acesteia de ctre un agent economic/ o instituie !ublic
sau un ser-iciu !ublic"
c. o modalitate de stingere a obligaiei legale/ !rin -irarea unei sume de bani/ efectuat de un agent economic sau de o instituie
!ublic ori financiar"
d. o obligaie de !lat din !artea !ersoanelor fizice datorat administraiei !ublice !entru satisfacerea necesitilor acestora"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
7. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt ade-rate:
1. articolul bugetar re!rezint orice act !rin care o autoritate com!etent/ !otri-it legii/ afecteaz fonduri !ublice unei anumite
destinaii"
2. contribuia re!rezint !rele-area obligatorie a unei !ri din -eniturile !ersoanelor fizice (i juridice/ cu sau fr !osibilitatea
obinerii unei contra!restaii"
3. bugetul re!rezint documentul !rin care sunt !re-zute (i a!robate #n fiecare an -eniturile (i c0eltuielile sau/ numai
c0eltuielile/ #n funcie de sistemul de finanare a instituiilor !ublice"
4. fondurile s!eciale re!rezint -enituri !ublice constituite !rin lege !rin care se stabilesc (i destinaiile acestora.
a. 1 * 2"
b. 1 * 3"
c. 1 * 4"
d. 2 * 4"
e. 2 * 3.
8. ;u! consolidare/ !rin eliminarea transferurilor dintre bugete/ -eniturile (i c0eltuielile sistemului bugetar/ cumulate la
ni-el naional e-ideniaz:
a. efortul financiar !ublic !e anul res!ecti-"
b. efortul financiar #n anul !recedent"
c. efortul financiar !ri-at !e anul res!ecti-"
d. efortul financiar !ublic !e anul res!ecti-/ starea de ec0ilibru sau dezec0ilibru/ du! caz"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
3. .reditele bugetare a!robate se utilizeaz:
a. !entru finanarea funciilor administraiei !ublice (i !rogramelor/ aciunilor/ obiecti-elor (i sarcinilor !rioritare"
b. !entru finanarea altor obiecti-e dec't cele stabilite !rin lege"
c. !entru in-estiii #n domeniul !ublic"
d. doar !entru finanarea !rogramelor/ aciunilor/ obiecti-elor (i sarcinilor !rioritare"
e. doar !entru finanarea funciilor administraiei !ublice.
14. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt false:
1. legea bugetar anual !re-ede (i autorizeaz/ !entru anul bugetar/ -eniturile (i c0eltuielile bugetare/ !recum (i reglementri
s!ecifice e$erciiului bugetar"
2. sumele a!robate/ la !artea de c0eltuieli/ !rin bugetele stabilite !rin lege/ #n cadrul crora se angajeaz/ se ordonaneaz (i se
efectueaz !li/ re!rezint limite ma$ime care nu !ot fi de!(ite"
3. sumele a!robate/ la !artea de c0eltuieli/ !rin bugetele stabilite !rin lege/ #n cadrul crora se angajeaz/ se ordonaneaz (i se
efectueaz !li/ re!rezint minime care !ot fi de!(ite"
angajarea c0eltuielilor din bugetele stabilite !rin lege se face numai #n limita creditelor bugetare a!robate"
4. angajarea (i utilizarea creditelor bugetare #n alte sco!uri dec't cele a!robate atrag rs!underea celor -ino-ai/ #n condiiile legii"
!entru aciunile anuale se #nscriu #n buget/ distinct/ creditele bugetare (i creditele de angajament.
a. 1 * 4"
b. 2 * 5"
c. 3 * 4"
d. 1 * 3"
e. 3 * 6.
17
11. 1n cadrul legilor bugetare anuale se includ:
a. legea bugetelor fondurilor s!eciale (i legea de rectificare a acesteia"
b. legea bugetului trezoreriei statului (i legea de rectificare a acesteia"
c. legea bugetului instituiilor !ublice autonome (i legea de rectificare a acesteia"
d. legea bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat (i legile de rectificare a acestora"
e. legea bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat.
12. ?ezultatele fiecrui e$erciiu bugetar se a!rob !rin:
a. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului de stat (i a bugetelor fondurilor s!eciale"
b. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului de stat (i a bugetului asigurrilor sociale de stat"
c. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului asigurrilor sociale de stat (i a bugetelor fondurilor s!eciale"
d. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului asigurrilor sociale de stat (i a bugetului trezoreriei statului"
e. legea !ri-ind contul general anual de e$ecuie a bugetului trezoreriei statului (i a bugetului de stat.
13. 8egea !ri-ind finanele !ublice nr. 54472442 reglementeaz urmtoarele !rinci!ii bugetare:
a. !rinci!iul !ublicitii/ !rinci!iul anualitii/ !rinci!iul unitii monetare/ !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare/ !rinci!iul
uni-ersalitii"
b. !rinci!iul uni-ersalitii/ !rinci!iul !ublicitii/ !rinci!iul unitii monetare/ !rinci!iul anualitii/ !rinci!iul ec0ilibrrii
bugetului !ublic/ !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare"
c. !rinci!iul uni-ersalitii/ !rinci!iul !ublicitii/ !rinci!iul unitii/ !rinci!iul anualitii/ !rinci!iul s!ecializrii bugetare/
!rinci!iul unitii monetare"
d. !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare/ !rinci!iul anualitii bugetului !ublic/ !rinci!iul s!ecializrii bugetare/ !rinci!iul
ec0ilibrrii bugetului !ublic/ !rinci!iul !ublicitii bugetului"
e. !rinci!iul unitii/ !rinci!iul ec0ilibrrii bugetului !ublic/ !rinci!iul neafectrii -eniturilor bugetare/ !rinci!iul uni-ersalitii.
14. .onform !rinci!iului uni-ersalitii bugetului:
1. -eniturile (i c0eltuielile se includ #n buget #n totalitate/ #n sume nete"
2. -eniturile (i c0eltuielile se includ #n bugete #n totalitate/ #n sume brute.
3. -eniturile bugetare nu !ot fi afectate direct unei c0eltuieli bugetare anume/ cu e$ce!ia donaiilor (i s!onsorizrilor/ care au
stabilite destinaii distincte"
4. -eniturile bugetare !ot fi afectate unei c0eltuieli bugetare anume/ cu e$ce!ia donaiilor (i s!onsorizrilor/ care au stabilite
destinaii distincte.
a. 2 * 3"
b. 1 * 3"
c. 1 * 4"
d. 2 * 4"
e. 1 * 2.
15. Precizai care din urmtoarele afirmaii referitoare la !rinci!iul unitii bugetare sunt ade-rate:
1. -eniturile (i c0eltuielile bugetare se #nscriu #ntr)un singur document/ !entru a se asigura utilizarea eficient (i monitorizarea
fondurilor !ublice"
2. toate -eniturile reinute (i utilizate #n sistem e$trabugetar/ sub di-erse forme (i denumiri/ se introduc #n bugetul de stat/ inclusi-
-eniturile !ro!rii (i sub-eniile acordate din bugetul trezoreriei statului"
3. toate -eniturile reinute (i utilizate #n sistem e$trabugetar/ sub di-erse forme (i denumiri/ se introduc #n bugetul de stat/ integral
-eniturile !ro!rii"
4. -eniturile constituite !otri-it legii !entru stimularea !ersonalului.
a. 1 * 2 * 3"
b. 1 * 3 * 4"
c. 1 * 2 * 4"
d. 2 * 3 * 4"
e. 2 * 4.
16. 2 se !recizeze care din afirmaiile de mai jos se refer la regulile !ri-ind c0eltuielile bugetare:
1. c0eltuielile bugetare au destinaie !recis (i nelimitat (i sunt determinate de autorizrile coninute #n legi s!ecifice (i #n legile
bugetare anuale"
2. c0eltuielile bugetare au destinaie !recis (i limitat (i sunt determinate de autorizrile coninute #n legi s!ecifice (i #n legile
bugetare anuale"
3. nici o c0eltuial nu !oate fi #nscris #n bugete (i nici angajat (i efectuat din aceste bugete/ dac nu e$ist baz legal !entru
res!ecti-a c0eltuial"
4. nici o c0eltuial din fonduri !ublice nu !oate fi angajat/ ordonanat (i !ltit dac nu este a!robat !otri-it legii (i nici nu are
!re-ederi bugetare"
5. orice c0eltuial !oate fi #nscris (i angajat (i efectuat din acestea"
6. orice c0eltuial din fonduri !ublice !oate fi angajat/ ordonanat (i !ltit dac este a!robat !otri-it legii (i are !re-ederi
bugetare.
a. 1 * 2 * 5"
b. 1 * 2 * 6"
c. 2 * 4 * 5"
18
d. 2 * 5 * 6"
e. 2 * 3 * 4.
17. 1n cazurile #n care se fac !ro!uneri de elaborare a unor !roiecte de acte normati-e a cror a!licare atrage mic(orarea
-eniturilor sau majorarea c0eltuielilor a!robate !rin buget:
a. iniiatorii nu au obligaia s !re-ad mijloacele necesare !entru aco!erirea cre(terii c0eltuielilor"
b. iniiatorii nu au obligaia s !re-ad mijloacele necesare !entru aco!erirea minusului de -enituri"
c. iniiatorii au obligaia s !re-ad (i mijloacele necesare !entru aco!erirea minusului de -enituri sau cre(terea c0eltuielilor"
d. iniiatorii au obligaia s !re-ad sc0imbrile antici!ate #n -eniturile (i c0eltuielile bugetare !entru urmtorii 5 ani"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
18. Pot fi a!robate acte normati-e #n cazurile #n care se fac !ro!uneri de elaborare a unor !roiecte/ cu !recizarea surselor de
aco!erire a diminurii -eniturilor sau a majorrii c0eltuielilor bugetare:
a. #nainte de de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la 2enat"
b. #nainte de de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la .amera ;e!utailor"
c. #nainte de de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la Parlament"
d. du! de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la Parlament"
e. du! de!unerea !roiectului legii bugetare anuale la +u-ern.
13. 2e a!rob !rin lege:
1. bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale"
2. bugetele creditelor e$terne contractate sau garantate de stat"
3. bugetele instituiilor !ublice autonome"
4. bugetele instituiilor !ublice finanate !arial"
5. bugetele instituiilor !ublice finanate integral"
6. bugetele fondurilor e$terne nerambursabile.
a. 1 * 2 * 6"
b. 1 * 2 * 3"
c. 1 * 2 * 4 * 6"
d. 2 * 3 * 6"
e. 3 * 4 * 5.
24. 2e a!rob de ctre organele abilitate !rin legi s!eciale:
a. bugetele instituiilor !ublice finanate !arial"
b. bugetele instituiilor !ublice autonome"
c. bugetele instituiilor !ublice finanate integral"
d. bugetele instituiilor !ublice care se finaneaz integral din -enituri !ro!rii"
e. bugetul trezoreriei statului.
21. 5ugetele instituiilor !ublice care se finaneaz integral din -enituri !ro!rii/ se a!rob de ctre:
a. organul de conducere al instituiei !ublice"
b. ordonatorul de credite ierar0ic su!erior"
c. organul de conducere al instituiei !ublice (i cu acordul ordonatorului de credite ierar0ic su!erior"
d. ordonatorul de credite !rinci!al (i secundar"
e. nici una din -ariantele de mai sus.
22. +u-ernul #(i e$ercit rolul #n:
1. asigurarea realizrii !oliticii financiar)-alutare"
2. asigurarea realizrii !oliticii fiscal)bugetare"
3. elaborarea ra!ortului !ri-ind situaia macroeconomic !entru anul bugetar res!ecti- (i !roiecia acesteia #n urmtorii 3 ani"
4. su!unerea s!re ado!tare +u-ernului a !roiectelor legilor de rectificare (i a contului general anual de e$ecuie"
5. utilizarea fondului de rezer- bugetar (i a fondului de inter-enie la dis!oziia sa/ !e baz de 0otr're.
a. 1 * 2 * 4"
b. 2 * 3 * 4"
c. 2 * 3 * 5"
d. 1 * 3 * 5"
e. 1 * 3 * 4.
23. +u-ernul #(i e$ercit rolul #n:
1. elaborarea !roiectelor legilor bugetare anuale (i transmiterea acestora s!re ado!tare Parlamentului/ #n cadrul termenului limit
!re-zut de lege"
2. e$ercitarea conducerii generale a acti-itii e$ecuti-e #n domeniul finanelor !ublice/ sco! #n care e$amineaz !eriodic
e$ecuia bugetar (i stabile(te msuri !entru meninerea sau #mbuntirea ec0ilibrului bugetar/ du! caz"
3. elaborarea ra!ortului !ri-ind situaia macroeconomic !entru anul bugetar res!ecti- (i !roiecia acesteia #n urmtorii 5 ani"
4. su!unerea s!re ado!tare Parlamentului a !roiectelor legilor de rectificare (i a contului general anual de e$ecuie"
5. asigurarea realizrii !oliticii financiar)-alutare.
a. 1 * 2 * 3"
13
b. 1 * 2 * 4"
c. 2 * 3 * 4"
d. 2 * 3 * 5"
e. 2 * 4 * 5.
24. 1n domeniul finanelor !ublice %inisterul &inanelor Publice are/ #n !rinci!al/ urmtoarele atribuii:
1. !regte(te !roiectele legilor bugetare anuale/ ale legilor de rectificare (i ale legilor !ri-ind a!robarea contului general anual de
e$ecuie"
2. analizeaz !ro!unerile de buget #n eta!ele de elaborare a bugetelor"
3. furnizeaz +u-ernului/ la cererea acestuia/ cu s!rijinul ordonatorilor !rinci!ali de credite/ documentele care au stat la baza
fundamentrii !roiectelor legilor bugetare anuale"
4. emite norme metodologice !ri-ind elaborarea bugetelor (i forma de !rezentare a acestora"
5. dis!une msurile necesare !entru a!licarea !oliticii fiscal)monetare.
a. 1 * 2 * 3"
b. 2 * 3 * 4"
c. 3 * 4 * 5"
d. 2 * 3 * 5"
e. 1 * 2 * 4.
25. 1n domeniul finanelor !ublice %inisterul &inanelor Publice are/ #n !rinci!al urmtoarele atribuii:
1. dis!une msurile necesare !entru a!licarea !oliticii fiscal)bugetare"
2. emite norme metodologice/ !recizri (i instruciuni !rin care se stabilesc !racticile (i !rocedurile !entru #ncasarea -eniturilor/
angajarea/ lic0idarea/ ordonanarea (i !lata c0eltuielilor/ controlul c0eltuirii acestora/ #nc0eierea e$erciiului bugetar anual/
contabilizarea (i ra!ortarea"
3. solicit ra!oarte (i informaii oricror ageni economici"
4. a!rob clasificaiile bugetare/ !recum (i modificrile acestora"
5. solicit ra!oarte (i informaii oricror instituii care gestioneaz fonduri !ublice.
a. 1 * 2 * 3 * 4"
b. 1 * 2 * 4 * 5"
c. 1 * 2 * 3 * 5"
d. 2 * 3 * 4 * 5"
e. 1* 3 * 4 * 5.

26. 1n domeniul finanelor !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ are/ #n !rinci!al urmtoarele atribuii:
1. asigur monitorizarea e$ecuiei bugetare/ iar #n cazul #n care se constat abateri ale -eniturilor (i c0eltuielilor de la ni-elurile
autorizate/ !ro!une Parlamentului msuri !entru reglementarea situaiei"
2. stabile(te coninutul/ forma de !rezentare (i structura !rogramelor elaborate de ordonatorii secundari (i teriari de credite"
3. bloc0eaz sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fr temei legal sau fr justificare #n bugetele
ordonatorilor de credite"
4. asigur monitorizarea e$ecuiei bugetare/ iar #n cazul #n care se constat abateri ale -eniturilor (i c0eltuielilor de la ni-elurile
autorizate/ !ro!une +u-ernului msuri !entru reglementarea situaiei"
5. dis!une msurile necesare !entru administrarea (i urmrirea modului de utilizare a fondurilor !ublice destinate cofinanrii #n
bani/ rezultate din contribuia financiar e$tern acordat +u-ernului ?om'niei.
a. 3 * 4 * 5"
b. 1 * 2 * 3"
c. 1 * 3 * 4"
d. 1 * 3 * 5"
e. 1* 2 * 5.
27. 1n domeniul finanelor !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ are #n !rinci!al urmtoarele atribuii:
1. a-izeaz/ #n faz de !roiect/ acordurile/ memorandurile/ !rotocoalele sau altele asemenea #nelegeri #nc0eiate cu !artenerii
e$terni"
2. colaboreaz cu 5anca >aional a ?om'niei la elaborarea balanei de !li e$terne/ a balanei creanelor (i angajamentelor
e$terne/ a reglementrilor #n domeniul monetar (i -alutar"
3. !rezint trimestrial +u-ernului (i comisiilor !entru buget/ finane (i bnci ale Parlamentului/ #m!reun cu 5anca >aional a
?om'niei/ informri asu!ra modului de realizare a balanei de !li e$terne (i a balanei creanelor (i angajamentelor e$terne"
4. dis!une msurile necesare !entru administrarea (i urmrirea modului de utilizare a fondurilor !ublice destinate cofinanrii #n
bani/ rezultate din contribuia financiar e$tern acordat Parlamentului ?om'niei"
5. !artici!/ #n numele statului/ #n ar (i #n strintate/ du! caz/ la tratati-e e$terne !ri-ind acordurile bilaterale (i multilaterale
de !romo-are (i !rotejare a in-estiiilor (i con-eniile de e-itare a dublei im!uneri (i combatere a e-aziunii fiscale (i/ #m!reun
cu 5anca >aional a ?om'niei/ #n !robleme financiare/ -alutare (i de !li.
a. 1 * 3 * 4"
b. 1 * 3 * 5"
c. 2 * 3 * 4"
d. 3 * 4 * 5"
e. 1* 2 * 5.
24
28. 6rdonatorii !rinci!ali de credite sunt:
a. mini(trii/ conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii altor autoriti !ublice
(i conductorii instituiilor !ublice autonome"
b. mini(trii/ conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii instituiilor !ublice
finanate !arial"
c. mini(trii/ conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii instituiilor !ublice
finanate integral"
d. conductorii celorlalte organe de s!ecialitate ale administraiei !ublice centrale/ conductorii altor autoriti !ublice/
conductorii instituiilor !ublice finanate integral din -enituri !ro!rii"
e. secretarii generali/ conductorii instituiilor !ublice finanate integral din -enituri !ro!rii.
23. 6rdonatorii de credite rs!und/ !otri-it legii/ de:
1. angajarea/ lic0idarea (i ordonanarea c0eltuielilor #n limita creditelor bugetare re!artizate"
2. organizarea (i inerea la zi a e-idenei !atrimoniului"
3. integritatea bunurilor #ncredinate instituiei !e care o conduc"
4. realizarea c0eltuielilor"
5. organizarea sistemului de monitorizare a !rogramului de ac0iziii !ublice (i a !rogramului de lucrri de in-estiii !ublice"
6. organizarea e-idenei !rogramelor/ inclusi- a indicatorilor afereni acestora.
a. 1/2/3/4/5"
b. 1/2/3/5/6"
c. 1/2/3/4/6"
d. 1/3/4/5/6"
e. 1/2/4/5/6.
34. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos referitoare la controlul financiar sunt ade-rate:
1. controlul financiar !re-enti- (i auditul intern se e$ercit asu!ra tuturor o!eraiunilor care afecteaz doar !atrimoniul !ublic"
2. controlul financiar !re-enti- delegat se e$ercit de .urtea de .onturi/ conform legislaiei #n domeniu"
3. controlul financiar !re-enti- (i auditul intern se e$ercit asu!ra tuturor o!eraiunilor care afecteaz fondurile !ublice (i7sau
!atrimoniul !ublic (i sunt e$ercitate conform reglementrilor legale #n domeniu"
4. controlul financiar !re-enti- delegat se e$ercit de %inisterul &inanelor Publice/ conform legislaiei #n domeniu.
a. 1 * 3"
b. 3 * 4"
c. 1 * 2"
d. 1 * 4"
e. 2 * 4.
31. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt ade-rate:
1. !roiectele legilor bugetare anuale (i ale bugetelor"
2. se elaboreaz de ctre %inisterul &inanelor Publice"
3. se elaboreaz de ctre +u-ern/ !rin %inisterul &inanelor Publice"
4. !e baza !rognozelor indicatorilor macroeconomici (i sociali !entru anul bugetar !entru care se elaboreaz !roiectul de buget/
!recum (i !entru urmtorii 3 ani"
5. !e baza !rognozelor indicatorilor macroeconomici (i sociali !entru anul bugetar !entru care se elaboreaz !roiectul de buget/
!recum (i !entru urmtorii 5 ani"
6. !e baza !ro!unerilor de c0eltuieli detaliate ale ordonatorilor teriari de credite"
7. !e baza !ro!unerilor de c0eltuieli detaliate ale ordonatorilor !rinci!ali de credite"
8. !e baza !ro!unerilor de sume defalcate din unele -enituri ale bugetului de stat/ !recum (i de transferuri consolidabile !entru
autoritile administraiei !ublice locale.
a. 1/2/5/6/8"
b. 1/2/4/7/8"
c. 1/3/4/7/8"
d. 1/2/5/7/8"
e. 1/3/5/6/8.
32. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt ade-rate:
1. !roiectele legilor bugetare anuale (i ale bugetelor"
2. se elaboreaz de ctre +u-ern/ !rin %inisterul &inanelor Publice"
3. se elaboreaz de ctre %inisterul &inanelor Publice"
4. !e baza !osibilitilor de finanare a deficitului bugetar"
5. !e baza !oliticilor fiscale (i bugetare"
6. !e baza !oliticilor (i strategiilor sectoriale/ a !rioritilor stabilite #n formularea !ro!unerilor de buget/ !rezentate de
ordonatorii secundari de credite"
7. !e baza !oliticilor (i strategiilor sectoriale/ a !rioritilor stabilite #n formularea !ro!unerilor de buget/ !rezentate de
ordonatorii !rinci!ali de credite"
8. !e baza !oliticilor monetare (i -alutare.
a. 1/3/4/5/6"
b. 1/2/4/6/8"
21
c. 1/2/5/6/7"
d. 1/3/5/6/7"
e. 1/2/4/5/7.
33. &ondul de rezer- bugetar la dis!oziia +u-ernului se re!artizeaz:
1. unor ordonatori !rinci!ali de credite ai bugetului de stat"
2. unor ordonatori secundari de credite ai bugetului de stat"
3. unor ordonatori secundari de credite ai bugetelor locale"
4. unor ordonatori !rinci!ali de credite ai bugetelor locale"
5. !e baz de 0otr'ri ale +u-ernului"
6. !e baza ordonanelor de urgen ale +u-ernului"
7. !entru finanarea unor c0eltuieli urgente sau ne!re-zute a!rute #n tim!ul e$erciiului bugetar"
8. !entru finanarea unor aciuni urgente #n -ederea #nlturrii efectelor unor calamiti naturale (i s!rijinirii !ersoanelor fizice
sinistrate.
a. 2/3/5/7"
b. 1/4/6/7"
c. 1/4/5/7"
d. 1/4/5/8"
e. 2/3/6/8.

34. &ondul de inter-enie la dis!oziia +u-ernului se re!artizeaz:
1. unor ordonatori !rinci!ali de credite ai bugetului de stat"
2. unor ordonatori !rinci!ali de credite ai bugetelor locale"
3. unor ordonatori secundari de credite ai bugetului de stat"
4. unor ordonatori secundari de credite ai bugetelor locale"
5. !e baza ordonanelor de +u-ern"
6. !e baz de 0otr'ri ale +u-ernului"
7. !entru finanarea unor c0eltuieli urgente sau ne!re-zute a!rute #n tim!ul e$erciiului bugetar"
8. !entru finanarea unor aciuni urgente #n -ederea #nlturrii efectelor unor calamiti naturale (i s!rijinirii !ersoanelor fizice
sinistrate.
a. 1/2/6/8"
b. 3/4/5/7"
c. 3/4/6/8"
d. 1/2/5/7"
e. 1/2/6/7.
35. =nformaiile financiare incluse #n !rogramul de in-estiii de ctre ordonatorii !rinci!ali de credite cu!rind:
1. -aloarea !arial a !roiectului"
2. creditele bugetare (i de angajament"
3. costurile de #ntreinere (i funcionare/ du! !unerea #n funciune"
4. descrierea !roiectului"
5. stadiul fizic al obiecti-elor"
6. graficul de finanare/ !e surse (i ani/ corelat cu graficul de e$ecuie"
7. -aloarea total a !roiectului"
8. strategia #n domeniul in-estiiilor"
3. analiza cost)beneficiu.
a. 1/2/3/6/3"
b. 1/2/3/4/8"
c. 2/3/4/7/3"
d. 2/3/6/7/3"
e. 2/3/4/7/8.

36. =nformaiile nefinanciare incluse #n !rogramul de in-estiii de ctre ordonatorii !rinci!ali de credite cu!rind:
1. -aloarea total a !roiectului"
2. descrierea !roiectului"
3. stadiul fizic al obiecti-elor"
4. strategia #n domeniul in-estiiilor"
5. graficul de finanare/ !e surse (i ani/ corelat cu graficul de e$ecuie"
6. analiza cost)beneficiu.
a. 1/2/3"
b. 2/3/6"
c. 1/2/5"
d. 1/2/6"
e. 2/3/4.
37. Precizai care este rolul metodologic al %inisterului &inanelor Publice:
a. %inisterul &inanelor Publice coordoneaz monitorizarea #ntregului !rogram de in-estiii/ sco! #n care -a solicita ordonatorilor
22
!rinci!ali de credite toate informaiile necesare"
b. %inisterul &inanelor Publice stabile(te !rin norme metodologice criteriile de e-aluare (i selecie a obiecti-elor de in-estiii
!ublice"
c. %inisterul &inanelor Publice -a analiza !rogramul de in-estiii din !unct de -edere al #ncadrrii #n limitele de c0eltuieli
stabilite/ al res!ectrii criteriilor de selecie (i !rioritizare (i a e(alonrii creditelor bugetare #n funcie de durata de e$ecuie a
obiecti-elor"
d. %inisterul &inanelor Publice -a elabora strategia #n domeniul in-estiiilor !ublice/ !e baza !ro!unerilor de !rograme de
in-estiii elaborate de ordonatorii !rinci!ali de credite"
e. %inisterul &inanelor Publice este #m!uternicit s stabileasc coninutul/ forma (i informaiile referitoare la !rogramele de
in-estiii necesare #n !rocesul de elaborare a bugetului.
38. 1n cadrul !rogramelor de in-estiii/ la !oziia Aalte c0eltuieli de in-estiiiB se cu!rind:
1. ac0iziii de imobile"
2. dotri inde!endente"
3. c0eltuieli de #ntreinere (i funcionare utilaje"
4. c0eltuieli !entru elaborarea studiilor de !refezabilitate/ a studiilor de fezabilitate (i a altor studii aferente obiecti-elor de
in-estiii"
5. lucrri de foraj/ cartarea terenului/ fotogrammetrie/ determinri seismologice/ consultan/ asisten te0nic (i alte c0eltuieli
asimilate in-estiiilor"
6. c0eltuieli de e$!ertiz/ !roiectare (i de e$ecuie !ri-ind consolidrile (i inter-eniile !entru !re-enirea sau #nlturarea efectelor
!roduse de aciuni accidentale (i calamiti naturale.
a. 1/2/4/5/6"
b. 1/2/3/4/5"
c. 1/2/3/5/6"
d. 2/3/4/5/6"
e. 1/3/4/5/6.

33. &inanarea c0eltuielilor curente (i de ca!ital ale instituiilor !ublice se asigur astfel:
1. integral din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale/ du! caz"
2. din -enituri !ro!rii (i sub-enii acordate de la bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale/
du! caz"
3. !arial/ din -eniturile !ro!rii"
4. integral/ din -eniturile !ro!rii"
5. !arial din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetul fondurilor s!eciale/ du! caz.
a. 2/4/5"
b. 1/2/3"
c. 2/3/5"
d. 1/3/4"
e. 1/2/4.
44. :$ecuia de cas a bugetelor ce com!un sistemul bugetar se realizeaz !rin trezoreria statului !e baza normelor
metodologice emise de %inisterul &inanelor Publice/ care asigur:
1. #ncasarea -eniturilor bugetare"
2. efectuarea c0eltuielilor bugetare"
3. efectuarea !lilor dis!use de !ersoanele autorizate ale instituiilor !ublice/ #n limita creditelor bugetare (i destinaiilor a!robate
!otri-it dis!oziiilor legale"
4. efectuarea altor o!eraiuni -alutare #n contul autoritilor administraiei !ublice centrale (i locale"
5. efectuarea altor o!eraiuni financiare #n contul autoritilor administraiei !ublice centrale (i locale"
6. efectuarea o!eraiunilor de #ncasri (i !li !ri-ind datoria !ublic intern (i e$tern rezultat din #m!rumuturi contractate
direct sau garantate de stat.
a. 2/3/4/5"
b. 1/3/4/6"
c. 1/3/5/6"
d. 2/3/5/6"
e. 1/2/3/6.
41. Prin trezoreria statului se !ot efectua (i urmtoarele o!eraiuni:
1. efectuarea de !lasamente financiare din dis!onibilitile aflate #n contul general al trezoreriei statului !rin 5anca .omercial
?om'n"
2. !strarea dis!onibilitilor re!rezent'nd fonduri e$terne nerambursabile sau contra-aloarea #n lei a acestora/ !rimite !e baz de
acorduri (i #nelegeri gu-ernamentale (i de la organisme internaionale"
3. efectuarea de !lasamente financiare din dis!onibilitile aflate #n contul general al trezoreriei statului !rin 5anca >aional a
?om'niei"
4. efectuarea unor o!eraiuni monetar E -alutare #n contul autoritilor administraiei !ublice centrale (i locale"
a. 2/3"
b. 1/4"
c. 1/2"
23
d. 1/3"
e. 2/4.
42. ;re!tul de a institui im!ozite re-ine:
a. organizaiilor internaionale"
b. !artidelor !olitice"
c. statului"
d. agenilor economici"
e. organizaiilor gu-ernamentale.
43. .re(terea relati- a #ncasrilor din im!ozite este !us #n e-iden de:
a. modificarea structurii #ncasrilor fiscale"
b. modificarea sistemului de a(ezare a im!ozitelor"
c. ni-elul fiscalitii"
d. majorarea cotelor de im!ozit"
e. e$tinderea bazei de im!ozitare.
44. :galitatea #n faa im!ozitului !resu!une:
a. diferenierea sarcinii fiscale de la o !ersoan la alta"
b. s se in cont de situaia !ersonal a subiectului im!ozabil"
c. s fie a-ut #n -edere natura (i !ro-eniena -eniturilor"
d. s fie luat #n considerare mrimea absolut a materiei im!ozabile"
e. ca im!unerea s se fac #n acela(i mod/ !entru toate !ersoanele fizice (i juridice/ indiferent de locul unde domiciliaz sau #(i au
sediul.
45. .erinele !ri-ind randamentul fiscal ridicat al unui im!ozit sunt realizabile #ntocmai numai #n cazul:
a. im!ozitului !e !rofit"
b. im!ozitelor !e a-ere"
c. ta$elor -amale"
d. im!ozitului !e salarii"
e. im!ozitelor locale.
46. =m!unerea #n cote !ro!orionale asigur:
a. a!licarea aceleia(i cote de im!ozit indiferent de mrimea obiectului im!ozabil"
b. res!ectarea ec0itii #n materie fiscal"
c. stabilirea sarcinii fiscale #n funcie de !uterea contributi- a contribuabilului"
d. a!licarea unei cote de im!ozit cu at't mai mare cu c't -enitul Ga-erea, este mai mare"
e. un im!ozit egal/ #n mrime absolut/ indiferent de mrimea obiectului im!ozabil.
47. 2tabilitatea im!ozitului !resu!une:
a. s necesite c0eltuieli mici de !erce!ere"
b. s nu e$iste !osibiliti de e-aziune fiscal"
c. ca #ncasrile din im!ozit s nu fie influenate de mutaiile de ordin conjunctural ale ciclului economic"
d. ca im!ozitul s fie !ltit de toate !ersoanele fizice (i7juridice care !osed acela(i obiect im!ozabil"
e. ca im!ozitul s !oat fi ada!tat la ne-oile financiare ale statului.
48. .um !oate fi !us #n e-iden caracterul regresi- al im!ozitelor indirecte<
a. analiz'nd ti!ul cotelor de im!unere !racticate"
b. com!ar'nd masa im!ozitului !ltit odat cu !reul mrfurilor cu !artea din -enituri care se c0eltuie(te"
c. im!ozitele indirecte nu au caracter regresi-/ fiind su!ortate #n mod egal de ctre toi contribuabilii"
d. com!ar'nd masa im!ozitului !ltit odat cu !reul mrfurilor cu totalul -eniturilor de care dis!un contribuabilii"
e. com!ar'nd -enitul c0eltuit cu totalul -enitului dis!onibil a!arin'nd unui contribuabil.
43. .are din urmtoarele afirmaii cu !ri-ire la accize sunt ade-rate<
a. randamentul accizelor a(ezate asu!ra obiectelor considerate de lu$ este ridicat"
b. !rodusele indigene sunt scutite de asemenea im!ozite"
c. accizele sunt stabilite/ de regul/ #n cote !rocentuale !rogresi-e asu!ra !reului de -'nzare"
d. !rodusele destinate ra!ortului sunt/ de regul/ e$onerate de la im!unere"
e. accizele stabilite #n sume fi$e !e unitatea de msur !rezint a-antajul c se ada!teaz automat fluctuaiilor monetare.
54. 1n ?om'nia/ baza de calcul a ta$ei !e -aloarea adugat !entru im!orturi o constituie:
a. -aloarea #n -am a mrfurilor"
b. !reul e$tern al mrfurilor im!ortate"
c. !reul e$tern la care se adaug ta$ele -amale/ e-entualele accize (i alte ta$e"
d. -aloarea #n -am stabilit conform legii la care se adaug ta$ele -amale/ e-entualele accize (i alte ta$e"
e. !reul intern com!let de im!ort al mrfurilor res!ecti-e.
24
Rspunsuri teste gril
>r. gril ?s!uns
1. .
2. 9
3. 5
4. 5
5. ;
6. 5
7. :
8. ;
3. 9
14. :
11. ;
12. 5
13. .
14. 9
15. 5
16. :
17. .
18. ;
13. .
24. 5
21. .
22. .
23. 5
24. :
25. 5
26. 9
27. :
28. 9
23. 5
34. 5
31. .
32. :
33. .
34. 9
35. ;
36. :
37. 5
38. 9
33. :
44. .
41. 9
42. .
43. .
44. :
45. ;
46. 9
47. .
48. ;
43. ;
54. ;
25
TESTE GRIL (F)
1. 9!ariia finanelor !ublice a fost generat de:
a. a!ariia societii"
b. scindarea societii #n clase antagoniste"
c. a!ariia comunei !rimiti-e"
d. a!ariia economiei de sc0imb"
e. folosirea banilor
Rspuns: b)
2. Princi!iile de baz ale constituirii (i re!artizrii fondurilor financiare !ublice sunt:
a. resursele mobilizate la dis!oziia statului sunt !rodusul muncii celor ocu!ai numai #n sfera !roduciei
materiale"
b. !rele-rile de resurse la dis!oziia statului au caracter obligatoriu"
c. re!artizarea c0eltuielilor este uniform"
d. c0eltuielile !ublice sunt re!artizate direct (i indirect/ difereniat !e gru!uri (i categorii sociale"
e. fondurile mobilizate la dis!oziia statului !ro-in din munca celor ocu!ai #n sfera !roduciei materiale (i
nemateriale"
a. 1/2/3"
b. 2/3/5"
c. 2/4/5"
d. 1/4/5"
e. 1/3/4"
Rspuns: c)
3. 2e!ararea statului de societate #n sfera relaiilor economice #(i gse(te e$!resia #n aceea c:
a. statul are -eniturile (i c0eltuielile sale !ro!rii"
b. statul are -eniturile/ c0eltuielile (i datoriile sale !ro!rii"
c. statul #(i !rocur resursele cu ajutorul constr'ngerii !e care o e$ercit asu!ra membrilor societii"
d. statul urmre(te #nde!linirea unor ne-oi indi-iduale"
e. statul #(i !rocur resursele !rin contribuiile Gfr titlu obligatoriu, agenilor economici"
a. 1/2/3/4/5"
b. 2/3/5"
c. 2/3"
d. 2/4/5"
e. 1/4/5"
Rspuns: c)
4. 8a formarea fondurilor necesare statului/ !entru #nde!linirea funciilor (i sarcinilor sale/ !artici!:
a. numai !ersoanele care #(i desf(oar acti-itatea #n sfera !roduciei materiale"
b. numai !ersoanele care #(i desf(oar acti-itatea #n sfera !roduciei nemateriale"
c. at't !ersoanele care #(i desf(oar acti-itatea #n sfera !roduciei materiale/ c't (i cele din sfera !roduciei
nemateriale/ contribuia indi-idual -ariind/ ca mrime/ de la o categorie social la alta"
d. at't !ersoanele care #(i desf(oar acti-itatea #n sfera !roduciei materiale/ c't (i cele din sfera !roduciei
nemateriale/ contribuia indi-idual fiind aceea(i !entru fiecare categorie social"
e. nici una din -ariantele de mai sus"
Rspuns: c)
5. .once!tul de finane !ublice/ #n statul modern/ are un !ronunat caracter:
1. juridic"
2. economic"
3. sociologic"
4. !olitic"
a. 1/2"
b. 1/3"
c. 2/3"
d. 2/4"
e. 1/2/3/4"
Rspuns: c)
26
6. 6biectul de studiu al finanelor !ublice nu #l re!rezint:
a. metodele (i te0nicile de analiz a ec0ilibrului financiar al firmelor !ri-ate"
b. metodele de gestionare folosite #n cadrul sectorului !ublic"
c. metode de stabilire/ !erce!ere (i urmrire a im!ozitelor/ ta$elor (i -eniturilor nefiscale"
d. metodele de dimensionare (i re!artizare a c0eltuielilor !ublice !e obiecti-e/ aciuni (i beneficiari"
e. !olitica financiar !romo-at de stat"
Rspuns: a)
7. ;e la constituirea fondurilor !ublice sunt e$cluse:
a, regiile autonome (i societile cu ca!ital de stat"
b, societile comerciale cu caracter !ri-at sau mi$t"
c, organizaiile coo!eratiste (i asociaiile cu sco! lucrati-"
d, instituiile !ublice (i unitile din subordinea acestora"
e, nici unul din rs!unsurile de mai sus"
Rspuns: e)
8. .ontribuia !rinci!al la constituirea fondurilor !ublice o are:
a, !rodusul intern brut"
b, a-uia naional"
c, transferurile din strintate"
d, #m!rumuturile interne (i e$terne"
e, donaiile (i sub-eniile"
Rspuns: a)
3. ;istribuia fondurilor financiare are dre!t beneficiar:
a, numai !ersoanele fizice"
b, numai !ersoanele juridice"
c, !ersoanele fizice (i juridice"
d, statul"
e, nici unul din rs!unsurile de mai sus"
Rspuns: c)
14. Princi!ala destinaie a resurselor financiare #n rile dez-oltate/ cu economie de !ia/ este:
1. #n-m'nt/ sntate/ cultur"
2. a!rare naional"
3. ordine !ublic"
4. asigurri sociale (i !rotecie social"
5. gos!odrie comunal (i locuine"
6. aciuni economice"
7. datorie !ublic"
a. 1/2/3"
b. 1/3/7"
c. 2/4/5"
d. 1/4/5"
e. 1/4/6"
Rspuns: d)
11. Princi!ala destinaie a resurselor !ublice/ #n rile #n curs de dez-oltare/ este re!rezentat de:
a, asigurri (i !rotecie social"
b, #n-m'nt/ sntate"
c, ordine !ublic"
d, aciuni economice"
e, datorie !ublic"
Rspuns: d)
12. .u-'ntul finane a a-ut sensul de:
1. !lat #n bani"
2. -enit al statului"
3. #ntregul !atrimoniul al statului"
4. resurse/ relaii (i o!eraiuni bne(ti"
5. bunuri (i bani utilizate !entru funcionarea instituiilor statului"
27
a. 2/3/5"
b. 1/2/3/4/5"
c. 3/4/5"
d. 1/2/3/4"
e. 2/3/4/5"
Rspuns: b)
13. 2co!ul finanelor !ublice este:
a, !reluarea de la contribuabili a im!ozitelor (i ta$elor"
b, fa-orizarea ca!italului !ri-at"
c, meninerea relaiilor antagoniste #ntre diferite gru!uri sociale"
d, asigurarea unor condiii demne de -ia !entru toi cetenii rii"
e, consolidarea e$clusi- a instituiilor statului"
Rspuns: d)
14. &uncia de control reflect:
1. modul de constituire a fondurilor #n economie"
2. modul de formare a !rofitului #n sectorul !ri-at"
3. re!artizarea fondurilor !e beneficiari"
4. !reocu!area statului !entru asigurarea unei -iei !ros!ere !o!ulaiei"
5. eficiena cu care unitile economice cu ca!ital de stat (i instituiile !ublice utilizeaz resursele de care
dis!un"
a, 1/2/3"
b, 2/3/4"
c, 1/3/5"
d, 2/4/5"
e, 1/4/5"
Rspuns: c)
15. .ontrolul financiar nu se efectueaz:
a, #n faza re!artiiei"
b, #n faza !roduciei"
c, #n faza sc0imbului"
d, #n faza consumului"
e, se efectueaz #n toate fazele de mai sus"
Rspuns: e)
16. .are din organele de mai jos nu e$ercit control financiar:
a, Parlamentul"
b, +u-ernul"
c, adunrile generale ale acionarilor de la firmele !ri-ate"
d, organele s!ecializate ale ministerelor"
e, organele %inisterului &inanelor"
Rspuns: c)
17. &uncia de control a finanelor !ublice are o sfer de manifestare fa de funcia de re!artiie:
a, mai restr'ns/ deoarece controlul nu include fazele re!artiiei/ !roduciei/ sc0imbului (i consumului"
b, mai larg/ deoarece -izeaz !e l'ng constituirea (i re!artizarea fondurilor din economie (i modul de utilizare
a resurselor"
c, identic"
d, sferele lor de manifestare nu se su!ra!un"
e, mai larg/ deoarece se manifest (i #n teritoriu"
Rspuns: b)
18. 1n faza de re!artiie/ controlul financiar nu -izeaz:
a, !ro-eniena resurselor care alimenteaz fondurile !ublice de resurse financiare (i destinaia !e care acestea o
ca!t"
b, ni-elul la care se constituie resursele"
c, titlul cu care se mobilizeaz (i cel cu care se re!artizeaz #ntre di-er(i beneficiari resursele"
d, dimensiunile fondurilor #n ra!ort cu !rodusul intern brut"
e, mijloacele de munc/ obiecti-ele muncii (i fora de munc"
Rspuns: e)
28
13. .ontrolul financiar #n faza re!artiiei urmre(te:
1. !ro-eniena resurselor ce alimenteaz fondurile !ublice (i destinaia !e care o ca!t"
2. crearea -alorilor de #ntrebuinare ce fac obiectul sc0imbului (i consumului"
3. ni-elul la care se constituie fondurile de resurse financiare !ublice"
4. titlul cu care se mobilizeaz fondurile !ublice"
5. -erificarea !roduselor realizate de #ntre!rinderile cu ca!ital de stat/ din !unct de -edere al utilitii sociale"
6. -alorificarea materialelor (i materiilor !rime"
7. dimensiunea fondurilor #n ra!ort cu P=5"
8. asigurarea integritii a-utului !ublic"
3. gradul de redistribuire a fondurilor #ntre membrii societii"
14. modul de asigurare a ec0ilibrului #ntre necesarul de resurse financiare (i !osibilitile de !rocurare"
a, 1/3/4/7/8/14"
b, 1/2/3/4/7/8/3/14"
c, 3/4/5/6/7/8"
d, 4/5/6/7/8/3"
e, 1/2/3/4/5/6/7/8/3/14"
Rspuns: a)
24. &inanele !ublice !rezint urmtoarele trsturi:
1. sistem de relaii financiare"
2. asigur formarea (i re!artizarea fondurilor de resurse financiare !ublice"
3. satisfac numai ne-oile legate de dez-oltarea economic (i social a rii"
4. sistem de relaii ce e$!rim sc0imbarea formei -alorii"
5. satisfac ne-oile colecti-e ale rii"
a, 2/3/4/5"
b, 2/3/4"
c, 1/2/3/4/5"
d, 2/5"
e, 1/2/5"
Rspuns: d)
21. .once!iile clasice des!re finanele !ublice au ca elemente rele-ante:
1. cores!und !erioadei ma(inismului"
2. cores!und dez-oltrii mono!olurilor"
3. reflect doctrina liberal/ !redominant #n acea !erioad"
4. cores!unde secolului II (i mai cu seam du! marea recesiune economic mondial"
5. acti-itatea economic trebuie s se desf(oare du! !rinci!iul laissez)faire/ laissez)!asser"
a, 1/2/5"
b, 1/3/5"
c, 1/2/4"
d, 2/3/5"
e, 3/4/5"
Rspuns: b)
22. .ores!und conce!iilor moderne des!re finanele !ublice:
1. a!arin !erioadei ca!italismului ascendent"
2. statul trebuie s fie unul al bunstrii"
3. a!arin !erioadei dez-oltrii mono!olurilor"
4. se afirm tot mai mult conce!ia inter-enionist"
5. im!ozitele constituie un ru necesar"
a, 2/3/5"
b, 1/3/4"
c, 1/3/5"
d, 2/3/4"
e, 3/4/5"
Rspuns: d)
23
23. .once!iile neoliberale a!rute #n ultimele decenii ale secolului al II)lea !re-d:
1. #nfiinarea de #ntre!rinderi !ublice (i societi mi$te"
2. ec0ilibrul este c0eia de bolt a finanelor !ublice"
3. necesitatea retragerii statului din economie"
4. renunarea la folosirea instrumentelor financiare (i monetare de influenare a acti-itii economice"
5. lsarea !ieei s se autoregleze !rin mijloacele sale s!ecifice"
a, 3/4/5"
b, 2/3/4"
c, 1/2/3"
d, 2/4/5"
e, 1/3/5"
Rspuns: a)
24. 1ntre ra!orturile str'nse ce e$ist #ntre finanele !ublice (i sfera !oliticului/ nu !utem meniona urmtoarele:
a, !artidele aflate la !utere definesc coordonatele !oliticii financiare a statului (i !rogramele lor de gu-ernare"
b, autoritile !ublice folosesc instrumentele financiare !entru a inter-eni #n domeniul economic"
c, autoritile !ublice folosesc instrumentele financiare !entru a inter-eni #n domeniul social"
d, autoritile !ublice folosesc instrumentele financiare !entru a inter-eni #n domeniul !olitic"
e, autoritatea judectoreasc -eg0eaz ca !olitica financiar a statului s fie tradus #n -ia"
Rspuns: e)
25. .are dintre urmtoarele trsturi nu a!arin ne-oilor indi-iduale:
a, !reul bunurilor sau ser-iciilor ce le statisfac se stabile(te !e !ia"
b, sunt satisfcute !e baza bunurilor !ri-ate"
c, !reul bunurilor sau ser-iciilor ce le satisfac nu se stabile(te !rin mecanismul !ieei"
d, bunurile sau ser-iciile ce le satisfac sunt oferite de ctre !roductori autonomi"
e, bunurile sau ser-iciile ce le satisfac sunt concureniale sau di-izibile"
Rspuns: c)
26. ;istribuirea fondurilor de resurse financiare/ a doua faz a funciei de re!artiie/ const #n:
1. distribuirea fondurilor se face !e beneficiari: !ersoane fizice (i juridice"
2. re!artiia este !recedat de cuantificarea ne-oilor sociale #n e$!resie bneasc"
3. !rocesul de distribuire are un caracter obiecti-"
4. re!artiia este !recedat de ierar0izarea ne-oilor sociale #n funcie de im!ortan"
5. !rocesul de distribuire nu de!inde de !olitica !romo-at de !artidele !olitice la !utere"
a, 1/2/3"
b, 1/2/4"
c, 2/4/5"
d, 3/4/5"
e, 2/3/4"
Rspuns: b)
27. &uncia de control a finanelor !ublice:
a, are o sfer de manifestare mai restr'ns dec't cea de re!artiie"
b, necesitatea acesteia decurge din fa!tul c fondurile de resurse financiare !ublice a!arin #ntregii societi"
c, controlul se limiteaz numai la faza re!artiiei"
d, controlul nu se e$ercit asu!ra !roduciei de bunuri realizate #n sectorul !ublic"
e, controlul financiar nu urmre(te modul de realizare a ec0ilibrului #ntre necesarul de resurse financiare (i
!osibilitile de !rocurare a acestora"
Rspuns: b)
28. Programul gu-ernamental define(te:
a, !olitica statului !e !lan intern (i e$tern"
b, inteniile !e care (i le asum !artidele de la conducere"
c, !romisiunile fcute electoratului"
d, rezultatul negocierilor cu di-erse organisme internaionale"
e, un !rogram cu sarcini (i aciuni care trebuie s fie realizate #n !rimul an de gu-ernare"
Rspuns: a)
34
23. .a obiecti-e economice/ sociale sau de alt natur/ #n cadrul !oliticii interne/ nu a!ar:
a, indicele !reurilor (i tarifelor"
b, curba (omajului"
c, balana de !li e$terne"
d, !ro!oriile (i orientarea in-estiiilor brute"
e, ritmul cre(terii economice"
Rspuns: c)
34. ?ealizarea obiecti-elor !re-zute #n !rogramul gu-ernului !resu!une/ !e l'ng e$istena resurselor financiare/ (i:
a, inter-enia statului #n economie cu ajutorul !'rg0iilor"
b, res!ectarea #ndrumrilor -enite de la organismele internaionale"
c, s!rijinul !o!ulaiei"
d, acordul organismelor internaionale"
e, este suficient s e$iste resurse financiare !entru realizarea !rogramului de gu-ernare"
Rspuns: a)
31. Politica financiar/ #n ra!ort cu !olitica general a statului:
a, nu se #ntre!trund"
b, !olitica general a statului este inclus #n !olitica financiar"
c, este total inde!endent"
d, are o inde!enden relati-"
e, este total de!endent"
Rspuns: d)
32. Politica financiar acioneaz nemijlocit:
a, #n sfera consumului"
b, #n sfera re!artiiei"
c, #n sfera sc0imbului"
d, #n sfera !roduciei"
e, toate -ariantele de la !unctele a, E d,
Rspuns: b)
33. Politica financiar re!rezint:
a, !olitica economic"
b, o !arte integrant a !oliticii duse de organismele internaionale"
c, o !arte integrant a !oliticii generale a statului"
d, o !arte integrant a !oliticii monetare a statului"
e, !olitica #ncasrilor statului"
Rspuns: c)
34. 2trategiile financiare re!rezint:
a, acte administrati-e de !lanificare !e !erioad scurt"
b, decizii care stabilesc !rogramele financiare de !ers!ecti- #ndelungat"
c, recomandrile &.%.=."
d, msurile luate !entru corectarea !e termen scurt a unor dezec0ilibre naionale"
e, nici unul din rs!unsurile de mai sus"
Rspuns: b)
35. 1n cadrul domeniilor de acti-itate a !oliticii financiare nu includem:
a, domeniul c0eltuielilor !ublice"
b, domeniul -eniturilor !ublice"
c, domeniul creditului bancar"
d, domeniul asigurrilor de bunuri/ !ersoane (i rs!undere ci-il"
e, domeniul de integrare a instituiilor de stat #n cadrul agenilor economici !ri-ai"
Rspuns: e)
36. Politica !romo-at #n domeniul c0eltuielilor !ublice nu !resu!une:
a, mrimea acestora"
b, susrsele de finanare ale acestora"
c, destinaia acestora"
d, cile/ metodele (i instrumentele folosite !entru realizarea obiecti-elor !ro!use"
e, determinarea obiecti-elor care trebuie atinse"
Rspuns: b)
31
37. ?e!artizarea -enitului naional:
a, se face numai !entru consum"
b, se face numai !entru in-estiii"
c, se face numai !entru im!ort"
d, se face !entru consum (i in-estiii"
e, se face #ntre consum/ in-estiii (i im!ort"
Rspuns: d)
38. 1n domeniul !oliticii financiare a statului/ o !reocu!are de mare #nsemntate trebuie s fie:
a, asigurarea surselor de finanare a deficitului bugetar"
b, asigurarea unor #m!rumuturi e$terne #n condiii c't mai a-antajoase"
c, circumscrierea c0eltuielilor totale ale societii #n limitele resurselor ce !ot fi mobilizate !e !lan naional"
d, asigurarea unei !roducii care s duc la e$cedent bugetar datorat e$!ortului"
e, #ncasarea !rom!t a -eniturilor statului"
Rspuns: c)
33. Politica financiar a statului #n domeniul resurselor financiare nu cu!rinde stabilirea:
a, -olumului resurselor"
b, !ro-enienei resurselor"
c, destinaiei resurselor"
d, metodelor de !rele-are"
e, obiecti-elor ce trebuie atinse de instrumentele fiscale #n !rocesul constituirii fondurilor"
Rspuns: c)
44. Dolumul resurselor financiare de care are ne-oie statul !entru #nde!linirea funciilor (i sarcinilor sale este dat de:
a, ni-elul fiscalitii"
b, ni-elul im!ozitelor directe"
c, ni-elul totalului im!ozitelor (i ta$elor"
d, -olumul c0eltuielilor !ublice aferente !erioadei considerate"
e, -olumul resurselor !ublice care !ot fi mobilizate la buget"
Rspuns: d)
41. 2atisfacerea ne-oilor sociale trebuie s se bazeze #n !rimul r'nd !e:
a, resursele totale care !ot fi atrase la buget"
b, ni-elul #m!rumuturilor interne"
c, ni-elul im!ozitelor (i ta$elor"
d, resursele !ro!rii statului res!ecti-"
e, at't !e resurse interne/ c't (i !e resurse e$terne"
Rspuns: d)
42. :ficacitatea mecanismului economic de!inde de:
a, resursele de materii !rime care se gsesc #ntr)o ar"
b, msura #n care el cores!unde ne-oilor obiecti-e de dez-oltare a economiei naionale"
c, dis!ersia #n teritoriu a firmelor !ri-ate"
d, msura #n care agenii economici #(i !ltesc im!ozitele (i ta$ele"
e, ni-elul de dez-oltare al simului ci-ic al !o!ulaiei"
Rspuns: b)
43. .are din funciile de mai jos trebuie #nde!linit de mecanismul economic:
a, funcia de conducere (i reglare a !roceselor economice #n concordan cu interesele naionale"
b, funcia de dirijare a acti-itii agenilor economici !ri-ai"
c, funcia de recu!erare a #m!rumuturilor acordate de stat"
d, funcia de !roducie"
e, funcia de comand centralizat a economiei"
Rspuns: a)
44. 2ectorul !ublic influeneaz:
a, numai dimensiunile ofertei de bunuri"
b, numai dimensiunile cererii de bunuri"
c, numai sectorul !roduciei firmelor de stat"
d, at't dimensiunile cererii/ c't (i ofertei de bunuri"
32
e, dimensiunile cererii (i ofertei de bunuri/ !recum (i dimensiunile !roduciei firmelor de stat/ nea-'nd influen
asu!ra firmelor !ri-ate"
Rspuns: d)
45. .are din urmtoarele flu$uri bne(ti nu !ornesc de la stat ctre di-er(i beneficiari:
a, sumele de bani !entru finanarea unor obiecti-e de interes naional"
b, alocaii !entru funcionarea unor instituii de #n-m'nt"
c, burse !entru ele-i (i studeni"
d, im!ozitele !ltite de agenii economici"
e, fonduri !use la dis!oziia bncilor !entru acordarea de credite agenilor economici"
Rspuns: d)
46. 1n cadrul sistemului financiar !ublic nu se includ:
a, finanele #ntre!rinderilor de stat"
b, asigurrile sociale de stat"
c, creditul oferit de bncile de stat"
d, bugetul de stat"
e, finanele agenilor economici/ indiferent de forma de !ro!rietate"
Rspuns: e)
47. ?elaiile financiare nu se indi-idualizeaz #n funcie de:
a, !artici!anii la !rocesul !rocesul de re!artizare a resurselor bne(ti"
b, forma de gu-ernm'nt"
c, metodele create !entru crearea (i re!artizarea fondurilor"
d, destinaia fondurilor"
e, locul de constituire a fondurilor"
Rspuns: b)
48. 2istemul relaiilor financiare se caracterizeaz !rin:
a, sim!litate"
b, moralitate"
c, unitate #n di-ersitate"
d, di-ersitate"
e, nici una din trsturile de mai sus"
Rspuns: c)
43. ?e!artizarea resurselor financiare cu ajutorul finanelor constituie un !roces com!le$ de:
a, triere a ne-oilor sociale"
b, stabilire a !rioritilor"
c, dimensionare a resurselor financiare necesare realizrii fiecrui obiecti-"
d, determinare a eficienei realizrii obiecti-elor"
e, com!ensare a agenilor economici !ltitori de im!ozite (i ta$e"
.are din rs!unsurile de mai sus nu cores!unde cu enunul<
Rspuns: e)
54. ;u! ni-elul la care se constituie/ fondurile de resurse financiare sunt gru!ate #n:
1. fonduri la ni-el macroeconomic"
2. fonduri la ni-el mondial"
3. fonduri la ni-el mediu sau interimar"
4. fonduri la ni-el microeconomic"
5. fonduri la ni-el de sector al unei #ntre!rinderi"
a, 1/2"
b, 1/3/4"
c, 1/4"
d, 2/3/5"
e, 1/4/5"
Rspuns: b)
51. &ondurile !ro!rietate !ublic !ot fi gru!ate #n funcie de calitatea !e care o are statul #n calitate de !ro!rietar al
acestora. Potri-it acestui !unct de -edere/ statul nu a!are #n calitate de:
a, autoritate !ublic"
33
b, consumator"
c, agent economic"
d, asigurtor"
e, banc0er"
Rspuns: b)
52. ;u! titlul cu care se constituie fondurile de resurse financiare !ublice/ !utem distinge:
1. !rele-ri cu titlu definiti- (i caracter obligatoriu"
2. !rele-ri cu titlu rambursabil (i caracter facultati-"
3. transferuri e$terne rambursabile"
4. transferuri e$terne nerambursabile"
a, 1/2"
b, 1/3/4"
c, 3/4"
d, 1/2/3/4"
e, 1.
Rspuns: d)
53. Pentru constituirea (i dirijarea fondurilor de resurse financiare !ublice/ #n !ractica financiar internaional se folosec
metode:
1. fiscale"
2. bugetare"
3. monetare"
4. -alutare"
a, 1"
b, 1/2"
c, 1/2/3"
d, 1/3"
e, 1/2/3/4"
Rspuns: e)
54. 1n ara noastr/ obiecti-ele urmrite cu ajutorul !'rg0iilor economice nu -izeaz:
a, !roducia"
b, sc0imbul"
c, consumul"
d, re!artiia"
e, toate rs!unsurile de mai sus sunt -izate"
Rspuns: e)
55. @ermenul de credit se refer la:
1. relaii care e$!rim un transfer de resurse bne(ti fr ec0i-alent (i cu titlu nerambursabil"
2. relaii care e$!rim un #m!rumut de resurse bne(ti !e o !erioad determinat (i este !urttor de dob'nd"
3. relaii care a!ar #n !rocesul formrii (i re!artizrii fondurilor de resurse bne(ti la dis!oziia #ntre!rinderii"
4. relaii care e$!rim numai un transfer facultati- de resurse bne(ti"
5. relaii care e$!rim un transfer obligatoriu sau facultati- de resurse bne(ti/ #n sc0imbul unei contra!restaii
care de!inde de !roducerea unui fenomen aleatoriu"
a, 5"
b, 1/2"
c, 2/3/4"
d, 2"
e, 1/2/4"
Rspuns: d)
56. @actica financiar -izeaz:
a, interesele categoriilor sociale"
b, msurile !re-zute a se lua !entru e$ecutarea !lanurilor financiare"
c, deciziile ce stabilesc coordonatele !oliticii generale a statului"
d, deciziile ce stabilesc coordonatele !oliticii financiare (i !rogramele !e termen mediu (i lung"
e, interesele gru!urilor sociale"
Rspuns: b)
34
57. :ficiena utilizrii resurselor financiare !ublice !resu!une:
a, cuantificarea efectului util obtenabil !rin utilizarea resurselor finanelor !ublice"
b, cuantificarea efectului util obtenabil !rin utilizarea resurselor financiare !ublice"
c, cuantificarea efectelor cre(terii c0eltuielilor !ublice"
d, cuantificarea creditelor bancare"
e, cuantificarea creditelor bugetare"
Rspuns: b)
58. 1n rile cu economie !lanificat:
a, concurena joac un rol 0otr'tor"
b, !iaa determin mi(carea ca!italurilor (i a forei de munc"
c, statul influeneaz selecti- acti-itatea economic"
d, se realizeaz autoreglarea !roceselor economice"
e, !lanul)directi- este !rinci!alul instrument al conducerii economiei"
Rspuns: e)
53. >u re!rezint un !unct de -edere credibil din care este !ri-it sistemul financiar:
a, ca un sistem de relaii economice"
b, ca un sistem de legi (i ordonane de urgen"
c, ca un sistem de fonduri (i resurse financiare"
d, ca un sistem de instituii (i organe"
e, ca un sistem de !lanuri financiare"
Rspuns: b)
64. Politica !romo-at de ctre economistul englez J. %. Keznes nu suine im!ozitele (i c0eltuielile !ublice/ ca
instrumente !entru:
a, !romo-area cre(terii economice"
b, restabilirea ec0ilibrului general/ !erturbat de factorii conjuncturali"
c, corectarea ciclului economic"
d, stabilizarea -alorii !aritare a monedei naionale"
e, ocu!area forei de munc"
Rspuns: d)
61. Planificarea financiar !resu!une:
1. !lanul)directi- este !rinci!alul instrument al conducerii economiei"
2. !rogramele gu-ernamentale de dez-oltare a economiei au caracter orientati-"
3. cu !rilejul elaborrii !rogramelor de dez-oltare economic se #ntocmesc bugetele"
4. o reglementare foarte strict cu !ri-ire la utilizarea fondurilor din economie"
5. urmrirea cone$iunilor economiei naionale cu cea mondial"
a, 2/3/5"
b, 1/3/4"
c, 1/3/5"
d, 2/3/4"
e, 2/4/5"
Rspuns: a)
62. :galitarismul/ cunoscut #n e-ul mediu sub forma ca!itaiei:
a, !resu!une o contribuie numai #n form bneasc"
b, !resu!une o contribuie de aceea(i mrime relati- !entru toi !ltitorii"
c, #n !rezent nu se mai #nt'lne(te #n nici o ar"
d, !resu!une o contribuie de aceea(i mrime absolut !entru toi !ltitorii"
e, ine cont de !uterea contributi- a !ltitorului"
Rspuns: d)
63. 2e #nregistreaz sub-enii acordate instituiilor !ublice care/ !e l'ng -eniturile !ro!rii/ !rimesc (i alocaii de la
bugetul statului:
a, 23 L 54.43
b, 54.43 L 23
c, 24 L 54.14
d, 54.14 L 24
35
e, nici una din -ariante
Rspuns: a)
64. Precizai care din afirmaiile de mai jos sunt ade-rate:
1. contribuia re!rezint !rele-area obligatorie a unei !ri din -eniturile !ersoanelor fizice (i juridice/ cu sau
fr !osibilitatea obinerii unei contra!restaii"
2. articolul bugetar re!rezint orice act !rin care o autoritate com!etent/ !otri-it legii/ afecteaz fonduri !ublice
unei anumite destinaii"
3. fondurile s!eciale re!rezint -enituri !ublice constituite !rin lege/ !rin care se stabilesc (i destinaiile
acestora"
4. bugetul re!rezint documentul !rin care sunt !re-zute (i a!robate #n fiecare an -eniturile (i c0eltuielile sau/
numai c0eltuielile/ #n funcie de sistemul de finanare a instituiilor !ublice"
a, 1*2"
b, 1*3"
c, 1*4"
d, 2*4"
e, 2*3"
Rspuns: c)
65. 2e restituie !e baza cererii agentului economic 9/ @.D.9.:
a, 61 L 24"
b, 21 L 61"
c, 24 L 61"
d, 61 L 21"
e, nici una din -ariante"
Rspuns: c)
66. 6 instituie !ublic/ finanat din bugetele locale/ ridic numerar !entru !lata salariilor:
a, 14 L 24"
b, 24 L 14"
c, 14 L 21"
d, 21 L 14"
e, nici una din -ariante"
Rspuns: b)
67. Precizai !entru care dintre bugetele enumerate nu se a!lic !re-ederile 8egii nr. 54472442 !ri-ind finanele !ublice:
1. bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetele fondurilor s!eciale/ bugetul trezoreriei statului"
2. bugetele instituiilor !ublice finanate din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat (i bugetele
fondurilor s!eciale"
3. bugetele societilor din subordinea consiliilor locale"
4. bugetele instituiilor !ublice finanate integral sau !arial din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de
stat (i bugetele fondurilor s!eciale"
5. bugetele locale"
6. bugetele instituiilor !ublice finanate integral din -enituri !ro!rii"
7. bugetul fondurilor de tezaur"
8. bugetul fondurilor !ro-enite din credite e$terne contractate sau garantate de stat (i ale cror rambursare/
dob'nzi (i alte costuri se asigur din fonduri s!eciale"
a, 1*2*8"
b, 2*7*8"
c, 3*5*7"
d, 1*4*7"
e, 1*6*8"
Rspuns: c)
68. 1n -ederea realizrii aciunilor multianuale/ angajamentele legale #n limita creditelor de angajament a!robate !rin
buget !entru anul res!ecti-/ sunt #nc0eiate de:
a, gu-ern"
b, %inisterul &inanelor Publice"
c, 5anca >aional a ?om'niei"
d, Parlament"
e, ordonatorii de credite"
36
Rspuns: e)
63. .onform !rinci!iului uni-ersalitii bugetului:
1. -eniturile bugetare nu !ot fi afectate direct unei c0eltuieli bugetare anume/ cu e$ce!ia donaiilor (i
s!onsorizrilor"
2. -eniturile (i c0eltuielile se includ #n buget #n totalitate/ #n sume nete"
3. -eniturile (i c0eltuielile se includ #n bugete #n totalitate/ #n sume brute"
4. -eniturile bugetare !ot fi afectate unei c0eltuieli bugetare anume/ cu e$ce!ia donaiilor (i s!onsorizrilor/
care au stabilite destinaii distincte"
a, 2*3"
b, 1*3"
c, 1*4"
d, 2*4"
e, 1*2"
Rspuns: b)
74. =onescu =on ac0it cu numerar im!ozitul !e cldiri aferent trimestrului =D:
a, 21 L 14"
b, 21 L 61"
c, 14 L 21"
d, 24 L 14"
e, nici una din -ariante"
Rezultat: c)
71. Deniturile (i c0eltuielile bugetare se #nscriu (i se a!rob #n buget !e surse de !ro-enien (i/ res!ecti-/ !e categorii de
c0eltuieli/ gru!ate du! natura lor economic (i destinaia acestora/ !otri-it clasificaiei bugetare/ a!arine:
a, !rinci!iul uni-ersalitii bugetare"
b, !rinci!iul s!ecializrii bugetare"
c, !rinci!iul unitii bugetare"
d, !rinci!iul anualitii"
e, !rinci!iul unitii monetare"
Rezultat: b)
72. 2e #nregistreaz c0eltuielile instituiilor !ublice finanate de la bugetul de stat !ri-ind ..9.2.:
a, 24 L 23"
b, 21 L 24"
c, 23 L 24"
d, 25 L 22"
e, nici una din -ariante"
Rspuns: e)
73. 1n domeniul finanelor !ublice/ %inisterul &inanelor Publice/ are #n !rinci!al urmtoarele atribuii:
1. !rezint trimestrial gu-ernului (i comisiilor !entru buget/ finane (i bnci ale !arlamentului/ #m!reun cu
5anca >aional a ?om'niei/ informri asu!ra modului de realizare a balanei de !li e$terne (i a balanei
creanelor (i angajamentelor e$terne"
2. a-izeaz/ #n faza de !roiect/ acordurile/ memorandurile/ !rotocoalele sau altele asemenea #nelegeri #nc0eiate
cu !artenerii e$terni"
3. colaboreaz cu 5anca >aional a ?om'niei la elaborarea balanei de !li e$terne/ a balanei creanelor (i
angajamentelor e$terne/ a reglementrilor #n domeniul monetar (i -alutar"
4. dis!une msurile necesare !entru administrarea (i urmrirea modului de utilizare a fondurilor !ublice
destinate cofinanrii #n bani/ rezultate din contribuia financiar e$tern acordat Parlamentului ?om'niei"
5. !artici!/ #n numele statului/ #n ar (i strintate/ du! caz/ la tratati-e e$terne !ri-ind acordurile bilaterale (i
multilaterale de !romo-are (i !rotejare a in-estiiilor (i con-eniile de e-itare a dublei im!uneri (i combatere
a e-aziunii fiscale (i/ #m!reun cu 5anca >aional a ?om'niei/ #n !robleme financiare/ -alutare (i de !li"
a, 1*3*4"
b, 2*3*5"
c, 2*3*4"
d, 3*4*5"
e, 1*2*5"
37
Rspuns b)
74. Precizai care dintre afirmaiile de mai jos sunt ade-rate:
1. !roiectele legilor bugetare anuale (i ale bugetelor"
2. se elaboreaz de ctre %inisterul &inanelor Publice"
3. !e baza !rognozelor indicatorilor macroeconomici (i sociali !entru anul bugetar !entru care se elaboreaz
!roiectul de buget/ !recum (i !entru urmtorii 5 ani"
4. se elaboreaz de ctre gu-ern/ !rin %inisterul &inanelor Publice"
5. !e baza !ro!unerilor de c0eltuieli detaliate ale ordonatorilor !rinci!ali de credite"
6. !e baza !ro!unerilor de c0eltuieli detaliate ale ordonatorilor teriari de credite"
7. !e baza !rognozelor indicatorilor macroeconomici (i sociali !entru anul bugetar !entru care se elaboreaz
!roiectul de buget/ !recum (i !entru urmtorii 3 ani"
8. !e baza !ro!unerilor de sume defalcate din unele -enituri ale bugetului de stat/ !recum (i de transferuri
consolidabile !entru autoritile administraiei !ublice locale"
a, 1/2/5/6/8"
b, 1/2/4/7/8"
c, 1/3/4/7/8"
d, 1/4/5/7/8"
e, 1/3/5/6/8"
Rspuns: d)
75. 2e utilizeaz fondul de rulment din bugetele locale !entru aco!erirea unor goluri tem!orare de cas:
a, 54.11. L 21"
b, 21 L 54.11"
c, 24 L 54.11"
d, 54.11 L 24"
e, niciuna din -ariante"
Rspuns: a)
.onf. uni-. dr. .onstantin ?6%9>
8ector uni-. dr. +0eorg0e 8:PM;9@N
38