Sunteți pe pagina 1din 32

ORDIN Nr.261 din 6.02.2007 pt.

aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,


dezinfectia i terilizarea in unitatile anitare
!rt.1."e aprob# Normele tehnice privind cur#$area,dezinfec$ia %i terilizarea &n
unit#$ile anitare publice %i private, prev#zute &n ane'a care face parte inte(rant# din
prezentul ordin.
!rt.2.!ne'ele nr.1 )*ita ubtan$elor chimice active permie &n produele
dezinfectante &n +omunitatea ,uropean#- %i nr.2 )*ita tandardelor din Rom.nia
aplicabile &n unit#$ile anitare,&n domeniul cur#$#rii,dezinfec$iei %i teriliz#rii- la
normele tehnice e actualizeaz# periodic,prin ordin al minitrului #n#t#$ii publice,&n
acord cu re(lement#rile europene &n domeniu.
!rt./.*a data intr#rii &n vi(oare a prezentelor norme tehnice e abro(# Ordinul
minitrului #n#t#$ii %i familiei nr. 1012200/ pt.aprobarea Normelor tehnice privind
ai(urarea cur#$eniei, dezinfec$iei, efectuarea teriliz#rii %i p#trarea terilit#$ii
obiectelor %i materialelor anitare &n unit#$ile anitare de tat %i private, publicat &n
3onitorul Oficial al Rom.niei, 4artea I, nr. 156 %i 156 bi din 26 martie 200/, cu
modific#rile %i complet#rile ulterioare.
!rt.6.Direc$iile de pecialitate din cadrul 3initerului "#n#t#$ii 4ublice,unit#$ile
anitare publice %i private,autorit#$ile de #n#tate public# 7ude$ene,repectiv a
municipiului 8ucure%ti,%i Inpec$ia "anitar# de "tat vor duce la &ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
!rt.1.4rezentul ordin va fi publicat &n 3onitorul Oficial al Rom.niei,4artea I.
3initrul #n#t#$ii publice, Gheorghe Eugen Nicolescu
ANEX9NORME TEHNICE privind curarea,dezinfecia si serilizarea !n
uniile saniare
+!4I:O*;* I."efiniii
!rt.1.In enul prezentului ordin,termenii de mai 7o au urm#toarele emnifica$ii<
9autorizaie-actul adminitrativ prin care produul biocid ete autorizat pt. plaarea pe
pia$#,pe teritoriul Rom.niei,de autoritatea competent#,&n urma unei cereri formulate de
olicitant,cf.=.>.nr.51622001 privind plaarea pe pia$# a produelor biocide,cu
modific#rile %i complet#rile ulterioare?
9nregistrare-actul adminitrativ prin care autoritatea competent#,&n urma unei cereri
formulate de un olicitant,permite plaarea pe pia$#,pe teritoriul Rom.niei, a unui
produ biocid cu ric c#zut,dup# verificarea doarului ce tb.# fie conform cu cerin$ele
cuprine &n =ot#r.rea >uvernului nr.51622001 privind plaarea pe pia$# a produelor
biocide,cu modific#rile %i complet#rile ulterioare?
9curare-etapa preliminar# obli(atorie,permanent# %i itematic# &n cadrul oric#rei
activit#$i au proceduri de &ndep#rtare a murd#riei @materie or(anic# %i anor(anic#A de
pe uprafe$e @incluiv te(umenteA au obiecte,prin opera$iuni mecanice au
manuale,utiliz.ndu9e a(en$i fizici %i2au chimici,care e efectueaz# &n unit#$ile
anitare de orice tip,atfel &nc.t activitatea medical# # e def#%oare &n condi$ii optime
de ecuritate?
9dezinfecie-procedura de ditru(ere a microor(animelor pato(ene au nepato(ene de
pe orice uprafe$e @incluiv te(umenteA,utiliz.ndu9e a(en$i fizici %i2au chimici?
9produse biocide-ubtan$ele active %i preparatele con$in.nd una au mai multe
ubtan$e active,condi$ionate &ntr9o form# &n care unt furnizate utilizatorului, av.nd
copul # ditru(#,# &mpiedice,# fac# inofeniv# %i # previn# ac$iunea au # e'ercite
1
un alt efect de control aupra oric#rui or(anim d#un#tor,prin mi7loace chimice au
biolo(ice?
9substan activ-o ubtan$# au un microor(anim,un viru au o ciuperc# @fun(A,ce
are o ac$iune (eneral# au pecific# aupra ori &mpotriva or(animelor d#un#toare?
9produs detergent-dezinfectant-produul care include &n compozi$ia a ubtan$e care
cur#$# %i ubt.care dezinfecteaz#.4roduul are ac$iune dubl#<cur#$# %i dezinfecteaz#?
9dezinfecie de nivel nalt-procedura de dezinfec$ie prin care e realizeaz# ditru(erea
bacteriilor,fun(ilor,viruurilor %i a unui nr.de pori bacterieni p.n# la 1096?
9dezinfecie de nivel intermediar (mediu)-procedura de dezinfec$ie prin care e
realizeaz# ditru(erea bacteriilor &n form# ve(etativ#,incluiv !cobacterium
tuberculosis &n form# neporulat#,a fun(ilor %i a viruurilor,f#r# ac$iune aupra porilor
bacterieni?
9dezinfecie de nivel sczut-procedura de dezinfec$ie prin care e realizeaz# ditru(erea
ma7orit#$ii bacteriilor &n form# ve(etativ#,a unor fun(i %i a unor viruuri,f#r# ac$iune
aupra micobacteriilor, porilor de orice tip,viru%ilor f#r# &nveli% %i a muce(aiurilor?
9antiseptic-produul care previne au &mpiedic# multiplicarea ori inhib# activitatea
microor(animelor?aceat# activitate e realizeaz# fie prin inhibarea dezvolt#rii,fie prin
ditru(erea lor,pt.prevenirea au limitarea infec$iei la nivelul $euturilor?
9biofilm-caracteritica unui a(ent microbiolo(ic de a adera %i a e fi'a de o uprafa$#
imerat# prin ecre$ia unor polimeri,&n(reun.nd atfel acceul ubtan$elor active
antimicrobiene?
9materiovigilen-obli(a$ia de a declara incidentele au ricurile de producere a unor
incidente le(ate de utilizarea dipozitivelor medicale?
9sterilizare-opera$iunea prin care unt eliminate au omor.te microor(animele,
incluiv cele aflate &n tare ve(etativ#,de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul
acetei opera$iuni fiind tarea de terilitate.4robabilitatea teoretic# a e'iten$ei
microor(animelor trebuie # fie mai mic# au e(al# cu 1096?
9sterilizare c"imic-un nivel uperior de dezinfec$ie care e aplic# cu tricte$e
dipozitivelor medicale reutilizabile,detinate manevrelor invazive,%i care nu uport#
autoclavarea,realiz.nd ditru(erea tuturor microor(animelor &n form# ve(etativ# %i a
unui num#r mare de pori.
+!4I:O*;* .Curarea
!rt.2.@1A.#urenia reprezint# rezultatul aplic#rii corecte a unui pro(ram de cur#$are.
@2A."uprafe$ele %i obiectele pe care e eviden$iaz# macro9 au microcopic materii
or(anice ori anor(anice e definec ca suprafee $i obiecte murdare%
!rt./.+ur#$area e realizeaz# cu deter(en$i,produe de &ntre$inere %i produe de cur#$at.
!rt.6.In utilizarea produelor foloite &n activitatea de cur#$are e repect# urm#toarele
re(uli fundamentale<
aA.repectarea tuturor recomand#rilor produc#torului?
bA.repectarea normelor (enerale de protec$ie a muncii, conform prevederilor &n
vi(oare?
cA.ete interzi ametecul produelor?
dA.ete interzi# p#trarea produelor de cur#$are &n ambala7e alimentare?
eA.produele e ditribuie la locul de utilizare,la nivelul ec$iilor au
compartimentelor,&n ambala7ul ori(inal au &n recipiente pecial detinate, etichetate cu
identificarea produului.
2
!rt.1.@1A.;rm#rirea %i controlul pro(ramului de cur#$are revin peronalului unit#$ii
anitare,care,cf.le(ila$iei &n vi(oare,ete reponabil cu uprave(herea %i controlul
infec$iilor noocomiale din unitate.
@2A.4ro(ramul de cur#$are %i dezinfec$ie ete parte inte(rant# a planului propriu unit#$ii
anitare de uprave(here %i control ale infec$iilor noocomiale.
!rt.6.Depozitarea produelor %i a utenilelor foloite la efectuarea cur#$#rii e face
repect.ndu9e urm#toarele<
aA.&n unitatea anitar#,la nivel central,tb.# e'ite pa$ii pecial detinate depozit#rii
produelor %i utenilelor aflate &n toc,foloite &n proceul de efectuare a cur#$#rii?
bA.pa$iile tb.# ai(ure men$inerea calit#$ii ini$iale a produelor p.n# la utilizare?
cA.pa$iile de depozitare trebuie # &ndeplineac# urm#toarele condi$ii<
9pavimentul %i pere$ii tb.# fie impermeabili %i u%or de cur#$at?
9zona de depozitare tb.# permit# aran7area &n ordine a materialelor de cur#$are %i
acceul u%or la acetea?
9tb.# e'ite aeriire natural#?
9tb.# e'ite iluminat corepunz#tor?
9(radul de umiditate # fie optim p#tr#rii calit#$ii produelor?
dA.&n fiecare ec$ie au compartiment tb.# e'ite &nc#peri pecial detinate depozit#rii
produelor %i utenilelor utilizate pt.efectuarea cur#$#rii,aflate &n rula7,%i pt.pre(#tirea
activit#$ii propriu9zie?
eA.&nc#perile de depozitare de pe ec$ii,compartimente,tb.# &ndeplineac# urm#toarele
condi$ii<
9pavimentul %i pere$ii tb.# fie impermeabili %i u%or de cur#$at?
9 tb.# e'ite aeriire natural#?
9tb.# e'ite iluminat corepunz#tor?
9locul de or(anizare a activit#$ii,ura de ap# %i uprafa$a zonei de depozitare tb.#
permit# aran7area &n ordine a materialelor de &ntre$inere?
9tb.# e'ite chiuvet# cu ap# potabil# rece %i cald#,dotat# pt.i(iena peronalului care
efectueaz# cur#$area, conform prevederilor le(ila$iei &n vi(oare?
9tb.# e'ite chiuvet# au bazin cu ap# potabil#,pt.dezinfec$ia %i p#larea utenilelor
foloite la efectuarea cur#$#rii?dezinfec$ia,p#larea %i ucarea materialului moale foloit
la cur#$are e pot face utiliz.ndu9e ma%ini de p#lat cu uc#tor au ma%ini de p#lat %i
uc#toare?
9tb.# e'ite uport uc#tor pt.m#nu%ile de mena7,mopurile,periile %i alte utenile?
9tb.# e'ite pubel# %i aci colectori de unic# foloin$# pt.de%euri,cf.le(ila$iei &n
vi(oare.
!rt.7.@1A.Intre$inerea utenilelor foloite pt.efectuarea cur#$#rii e face zilnic, dup#
fiecare opera$iune de cur#$are %i la f.r%itul zilei de lucru?utenilele utilizate e
pal#,e cur#$#,e dezinfecteaz# %i e uuc#.+ur#$area %i dezinfec$ia utenilelor
comple'e e efectueaz# &n func$ie de recomand#rile produc#torului.
@2A.4eronalul care e'ecut# opera$iunile de cur#$are %i dezinfec$ie a materialului de
cur#$are tb.# poarte m#nu%i de mena7 au m#nu%i de late' neterile.
+!4I:O*;* III."ezinfecia
!rt.0.@1A.Dezinfec$ia ete procedura care e aplic# numai dup# cur#$are."e face
e'cep$ie de la aceat# re(ul# atunci c.nd pe uportul repectiv unt prezente materii
or(anice.
/
@2A.In orice activitate de dezinfec$ie e aplic# m#urile de protec$ie a muncii,
cf.prevederilor le(ila$iei &n vi(oare,pt.a preveni accidentele %i into'ica$iile.
!rt.5.,valuarea dezinfec$iei e face prin tehnici pecifice decrie &n Barmacopeea
Rom.n#.
!."ezinfecia prin #i$loace fizice
!rt.10.@1A.Dezinfec$ia prin c#ldur# ucat# au flambarea ete utilizat# e'cluiv &n
laboratorul de microbiolo(ie.
@2A.,te interzi# flambarea intrumentului medico9chirur(ical.
!rt.11.Dezinfec$ia prin c#ldur# umed# e utilizeaz# numai &n cazul p#l#rii
automatizate a len7eriei %i a veelei,cu condi$ia atin(erii unei temperaturi de pete
50C+.
!rt.12.@1A.Dezinfec$ia cu raze ultraviolete ete indicat# &n dezinfec$ia uprafe$elor
netede %i a aerului &n bo'e de laborator,#li de opera$ii,alte pa$ii
&nchie,pt.completarea m#urilor de cur#$are %i dezinfec$ie chimic#.
@2A.!paratele de dezinfec$ie cu raze ultraviolete,autorizate cf.prevederilor le(ale &n
vi(oare,unt &no$ite de documenta$ia tehnic#,ce cuprinde toate datele privind
caracteriticile %i modul de utilizare ale aparatelor,pt.a ai(ura o ac$iune eficace %i
lipit# de nocivitate.
8."ezinfecia prin #i$loace chi#ice
!rt.1/.Dezinfec$ia prin mi7loace chimice e realizeaz# prin utilizarea produelor
biocide.
!rt.16.@1A.4roduele biocide utilizate &n unit#$ile anitare e &ncadreaz# &n (rupa
principal# I,tip de produ 1 %i 2,cf.ane'ei nr.2 la =.>.nr.51622001 privind plaarea pe
pia$# a produelor biocide,cu modific#rile %i complet#rile ulterioare.
@2A.8iocidele &ncadrate,cf.prevederilor le(ale &n vi(oare,&n tipul I de produ unt
utilizate pt.< aA.dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor prin p#lare?
bA.dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor prin frecare? cA.dezinfec$ia pielii intacte.
@/A.8iocidele &ncadrate,cf.prevederilor le(ale &n vi(oare,&n tipul 2 de produ unt
utilizate pt.< aA.dezinfec$ia uprafe$elor?
bA.dezinfec$ia dipozitivelor medicale prin imerie,manual,&n b#i cu ultraunete, au la
ma%ini automate? cA.dezinfec$ia len7eriei @material moaleA.
!rt.11.,tichetarea acetor produe tb.# repecte prevederile le(ila$iei &n vi(oare.
!rt.16.Dezinfec$ia prin mi7loace chimice reprezint# metoda principal# de prevenire a
infec$iilor &n unit#$ile anitare.Dezinfectantul chimic,&n func$ie de compozi$ie %i
concentra$ie,poate # inhibe cre%terea microor(animelor
@bacteriotatic,fun(itatic,virutaticA au # aib# o ac$iune letal# aupra
microor(animelor @bactericid,fun(icid,virucid,poricidA.
!rt.17.@1A.Dezinfectantii utiliza$i &n domeniul medical e autorizeaz#2&nre(itreaz#
conform prevederilor le(ila$iei &n vi(oare.
@2A.In domeniul medical nu e utilizeaz# biocide la concentra$ii active &n domeniul
canic.
!rt.10.Dup# natura ubtan$elor chimice care intr# &n compozi$ia unui
dezinfectant,ace%tia e &mpart,&n func$ie de modul de ac$iune,&n dezinfectanti care
ac$ioneaz# prin to'icitate celular# %i dezinfectanti care ac$ioneaz# prin o'idare
celular#.
6
!rt.15.Dezinfectan$ii care ac$ioneaz# prin to'icitate celular# con$in ubtan$e active
care blocheaz# inteza proteic# la nivel citoplamatic %i proteinele reponabile de
replicarea !DN9ului au !RN9ului microor(animelor repective.
!rt.20.Dezinfectan$ii care ac$ioneaz# prin o'idare celular# con$in ubtan$e active care
o'ideaz# con$inutul citoplamatic inhib.nd inteza proteic#, dezmembr.nd %i acizii
nucleici purt#tori ai informa$iilor (enetice.
!rt.21.In func$ie de tipul microor(animelor ditrue,de timpul de contact necear %i
de concentra$ia utilizat#, nivelurile de dezinfec$ie unt<
aA.terilizare chimic#? bA.dezinfec$ie de nivel &nalt?
cA.dezinfec$ie de nivel intermediar? dA.dezinfec$ie de nivel c#zut.
!rt.22."terilizarea chimic# realizeaz# ditru(erea tuturor microor(animelor &n form#
ve(etativ# %i a unui num#r mare de pori bacterieni,&n cazul intrumentarului medical
termoenibil.
!rt.2/.,te obli(atorie repectarea concentra$iilor %i a timpului de contact pecificate
&n autoriza$ia2&nre(itrarea produului.
!rt.26.,tapele teriliz#rii chimice unt<
aA.dezinfec$ie,cel pu$in de nivel mediu,urmat# de cur#$are?
bA.terilizare chimic# prin imerie? cA.cl#tire cu ap# teril#.
!rt.21."terilizarea chimic# e realizeaz# cu produe biocide autorizate2
&nre(itrate,cf.prevederilor le(ale &n vi(oare.
!rt.26.@1A.In vederea unei corecte practici medicale %i a elimin#rii oric#rui ric &n
domeniul anitar,olu$ia chimic# de terilizare nu e va foloi mai mult de 60 h.de la
preparare,&n cuve cu capac,au ma'imum 26 h.,&n cazul utiliz#rii &n intala$ii cu
ultraunete.In ambele itua$ii,nr.ma'im de proceduri @cicluri de terilizareA ete de /0.
@2A.In cazul olu$iilor care au termen de valabilitate mai mare de 60 h.%i nu 9a efectuat
nr.de proceduri permi,ete obli(atorie tetarea concentra$iei olu$iei cu benzi
indicatoare peciale la &nceputul fiec#rei noi proceduri,p.n# la epuizarea celor permie
au p.n# la termenul ma'im de valabilitate pecificat &n fi%a tehnic# a produului.
!rt.27.4t.dezinfec$ia de nivel &nalt,intermediar %i c#zut ete obli(atorie repectarea
concentra$iilor %i a timpului de contact pecifice fiec#rui nivel de dezinfec$ie,care unt
precizate &n autoriza$ia2&nre(itrarea produului.
!rt.20.,tapele dezinfec$iei unt<
aA.dezinfec$ia de nivel c#zut,urmat# de cur#$are,au cur#$area,&n func$ie de uportul ce
urmeaz# # fie tratat?
bA.dezinfec$ia de nivel dorit, &n func$ie de uportul ce urmeaz# # fie tratat?
cA.cl#tirea.
!rt.25.Dezinfec$ia e realizeaz# cu produe %i ubtan$e chimice
autorizate2&nre(itrate,cf.prevederilor le(ale &n vi(oare.
!rt./0.:ermenul antieptic e utilizeaz# pt.produele detinate dezinfec$iei
te(umentului %i2au a m.inilor.
!rt./1.+riteriile de utilizare %i p#trare corect# a produelor antieptice unt
urm#toarele<
1.un produ antieptic e utilizeaz# numai &n copul pt.care a fot autorizat2&nre(itrat?
2.e repect# &ntocmai indica$iile de utilizare de pe eticheta produului?
/.e repect# &ntocmai concentra$ia %i timpul de contact precizate &n
autoriza$ia2&nre(itrarea produului?
1
6.pe flacon e noteaz# data dechiderii %i data limit# p.n# la care produul poate fi
utilizat? 1.la fiecare utilizare,flaconul tb.dechi %i &nchi corect?
6.flaconul e manipuleaz# cu aten$ie?ete interzi# atin(erea (urii flaconului, pt.a nu e
contamina? 7.ete interzi# tranvazarea &n alt flacon?
0.ete interzi# recondi$ionarea flaconului?
5.ete interzi# completarea unui flacon pe 7um#tate (olit &n alt flacon?
10.ete interzi# ametecarea %i utilizarea ucceiv# a 2 produe antieptice diferite?
11.e recomand# ale(erea produelor antieptice care e utilizeaz# ca atare i nu
neceit# dilu$ie?
12.unt de preferat produele condi$ionate &n flacoane cu cantitate mic#?
1/.dup# aplicare,antiepticul nu e &ndep#rteaz# prin cl#tire,deoarece e pierde efectul
remanent?e'cep$ie fac cele utilizate &n neonatolo(ie,pediatrie %i pt. iri(area
cavit#$ilor,la care cl#tirea ete necear# dup# fiecare aplicare?
16.e acord# o aten$ie deoebit# compozi$iei produului pt.utilizarea antiepticului la
nou9n#cu$i?
11.e p#treaz# numai &n flacoanele ori(inale,pt.a e evita contaminarea lor %i pt. a nu
e pierde informa$iile de pe eticheta flaconului?
16.flacoanele tb.p#trate la ad#pot de lumin# %i departe de ure de c#ldur#.
!rt./2.I(iena m.inilor %i dezinfec$ia pielii e fac dup# cum urmeaz#<
1."p#larea m.inilor e face utiliz.ndu9e ap# %i #pun?p#larea i(ienic# a m.inilor nu
ete un ubtitut pentru dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor.
2.Dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor e face prin p#lare au frecare,utiliz.ndu9e un
produ antieptic.;n dipener tb.utilizat pt.aplicarea produului?dipenerele tb.# fie
&ntre$inute &n bun# tare de i(ien# %i func$ionare.
/.4rocedeul de p#lare a m.inilor e efectueaz# cf.informa$iilor furnizate de produc#tor
pe eticheta produului?produul tb.# fie recomandat pt.uz anitar %i tb.# fie tetat
conform tandardului ,N 1655,care tb.# con$in# indica$ii depre<
aA.neceitatea umect#rii prealabile a m.inilor?
bA.volumul de produ utilizat?
cA.timpul de p#lare?
dA.frecven$a aplic#rii produului?
eA.intruc$iunile peciale pt.utilizarea apei.
6.4rocedeul de frecare a m.inilor e efectueaz# cf.informa$iilor furnizate de produc#tor
pe eticheta produului?produul tb.# fie recomandat pt.uz anitar %i tb.# fie tetat
cf.tandardului ,N 1100,care tb.# con$in# indica$ii depre<
aA.volumul de produ utilizat? bA.timpul de frecare?
cA.frecven$a aplic#rii produului.
1.Dezinfec$ia chirur(ical# a m.inilor prin p#lare au prin frecare ete procedura care
e realizeaz# numai dup# dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor,utiliz.ndu9e un produ
antieptic.
6.!ntiepticul e aplic# dup# cum urmeaz#<
aA.pt.uprafe$ele cutanate #race &n (lande ebacee<
1.&nainte de efectuarea in7ec$iilor %i punc$iilor venoae,cu un timp de ac$iune de 11
ecunde?
2.&nainte de efectuarea punc$iilor articula$iei,cavit#$ilor corpului %i or(anelor cavitare %i
a micilor interven$ii chirur(icale,cu un timp de ac$iune de minimum un minut?
6
bA.pt.uprafe$ele cutanate bo(ate &n (lande ebacee<
1.&naintea tuturor interven$iilor chirur(icale e aplic# de mai multe ori pe zona care
urmeaz# a fi incizat#,men$in.ndu9e umiditatea aceteia,cu un timp de ac$iune de
minimum 10 minute.
!ntiepticul poate fi aplicat foloindu9e pulverizarea au procedura de %ter(ere? dac#
e foloe%te procedura de dezinfec$ie prin %ter(ere,materialele tb.# &ndeplineac#
cerin$ele pt.proceduri antieptice pt.a putea fi foloite.
!rt.//.4rocedurile recomandate,&n func$ie de nivelul de ric,e efectueaz# cf. tabelului<
Nivelul de ric 4roceduri Indica$ii
3inim 9p#larea m.inilor au
9dezinfec$ia i(ienic# a
m.inilor prin frecare
9c.nd m.inile unt vizibil
murdare
9 la &nceputul %i la f.r%itul
pro(ramului de lucru
9 &nainte %i dup# coaterea
m#nu%ilor @terile au
neterileA
9 &nainte %i dup# activit#$ile
de cur#$are
9&nainte %i dup# contactul
cu pacien$ii
9dup# utilizarea (rupului
anitar @D+A
Intermediar 9dezinfec$ia i(ienic# a
m.inilor prin frecare au
9 dezinfec$ia i(ienic# a
m.inilor prin p#lare
9dup# contactul cu un
pacient izolat eptic
9 &nainte de realizarea unei
proceduri invazive
9 dup# orice contact
accidental cu .n(ele au
cu alte lichide biolo(ice
9 dup# contactul cu un
pacient infectat %i2au cu
mediul &n care t#
9 dup# toate manevrele
poten$ial contaminante
9 &nainte de contactul
cu un pacient izolat
profilactic
9 &naintea realiz#rii unei
punc$ii lombare,
abdominale, articulare au
imilare
9 &naintea manipul#rii
dipozitivelor
intravaculare, tuburilor de
dren pleurale au imilare
9 &n cazul manevrelor
7
contaminante efectuate
ucceiv la acela%i pacient
9 &nainte %i dup# &n(ri7irea
pl#(ilor
Inalt 9 dezinfec$ia chirur(ical# a
m.inilor prin frecare au
9 dezinfec$ia chirur(ical# a
m.inilor prin p#lare
9&nainte de toate
interven$iile chirur(icale,
obtetricale
9 &naintea tuturor
manevrelor care neceit# o
aepie de tip chirur(ical<
montarea cateterelor
centrale, punc$ii
amniotice, rahidiene %i alte
itua$ii imilare
!rt./6.4t.realizarea unei dezinfec$ii eficiente e iau &n coniderare urm#torii factori
care influen$eaz# dezinfec$ia<
aA.pectrul de activitate %i puterea (ermicid# @tipul de microor(anim,reziten$a
microor(animelorA?
bA.natura microor(animelor pe uportul tratat?
cA.prezen$a de material or(anic pe echipamentul2uportul care urmeaz# # fie tratat?
dA.natura uportului care urmeaz# # fie tratat?
eA.concentra$ia ubtan$ei dezinfectante?
fA.timpul de contact %i temperatura?
(A.uceptibilitatea dezinfectan$ilor chimici de a fi inactiva$i de diferite ubtan$e,a%a
cum ete prev#zut &n autoriza$ia2&nre(itrarea produului?
hA.tipul de activitate antimicrobian# @bacterii,viruuri,fun(iA din care rezult#
eficacitatea produului? iA.efectul p=9ului?
7A.tabilitatea produului ca atare au a olu$iilor de lucru.
!rt./1.+riteriile de ale(ere corect# a dezinfectantelor unt urm#toarele<
aA.pectrul de activitate adaptat obiectivelor fi'ate?
bA.timpul de ac$iune?
cA.&n func$ie de ec$ie,acetea tb.# aib# eficien$# %i &n prezen$a ubtan$elor
interferen$e<.n(e,puroi,vom#,diaree,ap# dur#,materii or(anice?
dA.# aib# remanent# c.t mai mare pe uprafe$e?
eA.# fie compatibile cu materialele pe care e vor utiliza?
fA.(radul de periculozitate @foarte to'ic,to'ic,nociv,coroziv,iritant,o'idant, foarte
inflamabil %i inflamabilA pt.peronal %i pacien$i?
(A.# fie u%or de utilizat? hA.# fie tabile &n timp?
iA.# fie biode(radabile &n acord cu cerin$ele de mediu.
!rt./6.+riteriile de utilizare %i p#trare corect# a produelor dezinfectante<
aA.un produ dezinfectant e utilizeaz# numai &n copul indicat prin
autoriza$ie2&nre(itrare?
bA.e repect# &ntocmai indica$iile de utilizare de pe eticheta produului?
cA.e repect# &ntocmai concentra$ia %i timpul de contact indicate &n
autoriza$ie2&nre(itrare?
dA.e $ine cont de incompatibilit#$ile produului?
0
eA.niciodat# nu e ametec# produe diferite?
fA.&n (eneral,produele dezinfectante nu e utilizeaz# ca atare,neceit# dilu$ii? ete de
preferat ca olu$ia repectiv# # e fac# &n cantitatea trict necear# %i # e utilizeze
imediat,dar nu mai mult de 60 de ore de la preparare?dac# nu ete de7a f#cut#,olu$ia de
lucru ar trebui # fie proap#t preparat#?
(A.olu$iile e prepar# utiliz.ndu9e un item de dozare (radat?
hA.e noteaz# pe flacon data prepar#rii olu$iilor repective?
iA.e repect# durata de utilizare a olu$iilor?&n func$ie de produ,aceata poate varia de
la c.teva ore la c.teva #pt#m.ni?
7A.&n cazul &n care eticheta produului 9a pierdut,produul repectiv nu e mai
foloe%te?
EA.&ntotdeauna manipularea e face purt.ndu9e echipament de protec$ie?
lA.e p#treaz# numai &n flacoanele ori(inale,pt.a e evita contaminarea lor %i pt.a nu e
pierde informa$iile de pe eticheta produului?
mA.flacoanele tb.p#trate la ad#pot de lumin# %i departe de ure de c#ldur#.
+.Reguli generale de pracic a dezinfeciei %i a dezinfecanelor
!rt./7.@1A.Dezinfec$ia profilactic# completeaz# cur#$area,dar nu o upline%te %i nu
poate &nlocui terilizarea.
@2A.,ficien$a dezinfec$iei profilactice ete condi$ionat# de o ri(uroa# cur#$are
prealabil#.
@/A.4t.dezinfec$ia &n focar e utilizeaz# dezinfectante cu ac$iune aupra a(entului
pato(en incriminat au preupu?dezinfec$ia e practic# &nainte de intituirea m#urilor
de cur#$are.
@6A.Dezinfectantele tb.foloite la concentra$iile %i timpii de ac$iune pecifica$i &n
autoriza$ie2&nre(itrare.
@1A."e recomand# utilizarea de cuve cu capac %i (r#tar,pt.dezinfec$ia intrumentarului.
@6A.*a prepararea %i utilizarea olu$iilor dezinfectante unt neceare<
aA.cunoa%terea e'act# a concentra$iei de lucru &n func$ie de uportul upu dezinfec$iei?
bA.foloirea de recipiente curate?
cA.utilizarea olu$iilor de lucru &n cadrul perioadei de tabilitate %i eficacitate, cf.unei
corecte practici medicale,pt.a e evita contaminarea %i de(radarea au inactivarea lor?
dA.controlul chimic %i bacteriolo(ic,prin onda7 al produelor %i olu$iilor dezinfectante
&n cur de utilizare.
@7A.;tilizarea dezinfectantelor e face repect.ndu9e normele de protec$ie a
muncii,care # previn# accidentele %i into'ica$iile.
@0A.4eronalul care utilizeaz# &n mod curent dezinfectantele tb.intruit cu privire la
noile proceduri au la noile produe dezinfectante.
@5A.In fiecare &nc#pere &n care e efectueaz# opera$iuni de cur#$are %i dezinfec$ie tb.#
e'ite &n mod obli(atoriu un (rafic zilnic orar,&n care peronalul reponabil va
&nre(itra tipul opera$iunii,ora de efectuare %i emn#tura?acete peroane tb.# cunoac#
&n orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepar#rii olu$iei de lucru %i
timpul de ac$iune %i concentra$ia de lucru.
!rt./0.4rocearea uporturilor uprafe$elor,intrumentarului %i echipamentelor
medicale &nainte au dup# utilizare tb.# fie corect#,pt.a preveni infec$iile noocomiale.
!rt./5.!le(erea metodei de dezinfec$ie %i2au terilizare pt.uprafe$e, intrumentar %i
echipamente trebuie # $in# cont de cate(oria din care acetea fac parte %i de modul &n
5
care unt foloite &n aiten$a acordat# pacien$ilor.4t. dipozitivele medicale invazive
ete necear# eficacitatea &mpotriva mFcobacteriei atipice @eficacitate
mFcobactericid#A,proceul trebuind # fie eficace &mpotriva % terrae %i % avium%
!rt.60."uprafe$ele,intrumentarul %i echipamentele unt claificate dup# cum urmeaz#<
aA.critice-cele care vin &n contact cu au penetreaz# $euturile corpului uman, incluiv
itemul vacular,&n mod normal terile.In aceat# cate(orie intr#< intrumentarul
chirur(ical,intrumentarul tomatolo(ic,materialul utilizat pt. uturi,truele pt.aiten$#
la na%tere,echipamentul peronalului din #lile de opera$ii,c.mpuri operatorii,me%ele %i
tampoanele,tuburile de dren,implanturile, acele %i erin(ile,cateterele cardiace %i
urinare,dipozitivele pentru hemodializa, toate dipozitivele
intravaculare,endocoapele invazive fle'ibile au ri(ide, echipamentul pt.biopie
aociat endocoapelor,acele pt.acupunctura,acele utilizate &n neurolo(ie?
bA.semicritice-care vin &n contact cu mucoaele intacte,cu e'cep$ia mucoaei
periodontale,au cu pielea av.nd olu$ii de continuitate.In aceat# cate(orie
intr#<uprafa$a interioar# a incubatoarelor pt.copii %i dipozitivele ata%ate acetora
@maca o'i(en,umidificatorA,endocoapele fle'ibile %i ri(ide neinvazive,foloite
e'cluiv ca dipozitive pt.ima(itic#,larin(ocoapele, tuburile
endotraheale,echipamentul de anetezie %i repira$ie aitat#, diafra(mele,termometrele
de ticl#,termometrele electronice,ventuzele,v.rfurile de la erin(ile auriculare,pecul
nazal,pecul va(inal,abaielan(9urile, intrumentele utilizate pt.montarea dipozitivelor
anticoncep$ionale,acceoriile pompi$elor de lapte.
"uprafe$ele inerte din ec$ii %i laboratoare,tropite cu .n(e,fecale au cu alte ecre$ii
%i2au e'cre$ii poten$ial pato(ene,%i c#zile de hidroterapie utilizate pentru pacien$ii a
c#ror piele prezint# olu$ii de continuitate unt coniderate emicritice?
cA.noncritice-care nu vin frecvent &n contact cu pacientul au care vin &n contact numai
cu pielea intact# a acetuia. In aceat# cate(orie intr#<tetocoape,plo%ti,
urinare,man%eta de la teniometru,pecul auricular,uprafe$ele hemodializoarelor care
vin &n contact cu dializatul,cadrele pentru invalizi,uprafe$ele dipozitivelor medicale
care unt atine %i de peronalul medical &n timpul procedurii,orice alte tipuri de
uporturi.
"uprafe$ele inerte,cum unt pavimentele,pere$ii,mobilierul de pital,obiectele
anitare,e &ncadreaz# &n cate(oria noncritice.
!rt.61.3etodele de aplicare a dezinfectantelor chimice &n func$ie de uportul care
urmeaz# # fie tratat unt<
"uportul de tratat 3etoda de
aplicare
Oberva$ii
10
1 2 /
"uprafe$e9Boloirea dezinfectantelor pt.uprafe$e,cu repectarea concentra$iilor de
utilizare %i a timpului de contact,cf.recomand#rilor
4avimente @mozaic,
ciment,linoleum,lemnA
Gter(ere +ur#$are ri(uroa#,apoi dezinfec$ie @ce
poate fi de nivel c#zut,mediu au &nalt ca
&n cazul prezen$ei produelor biolo(iceA
4ere$i @faian$#,tapet
lavabil,uleia$iA,u%i,feretre
@toc#rieA
9 Gter(ere
9
4ulverizareHA
"e init# aupra cur#$#rii p#r$ilor
uperioare ale pervazurilor %i a altor
uprafe$e orizontale %i ale col$urilor, urmat#
de dezinfec$ie @ce poate fi de nivel
c#zut,mediu au &nalt ca,de e'.,&n cazul
prezentei produelor biolo(iceA
3obilier,incluiv paturi %i
noptiere @din lemn,metal,
platicA
9 Gter(ere
9
4ulverizareHA
+ur#$are ri(uroa# %i dezinfec$ie de nivel
c#zut au mediu a uprafe$elor orizontale
@partea uperioar# a dulapurilor, a
rafturilorA
3ee de opera$ie,mee
intrumentar,uprafe$e
pt.pre(#tirea
tratamentului,uprafe$e
pt.depozitarea temporar# a
produelor patolo(ice
recoltate,l#mpi cialitice,
mee de &nf#%at,mee de
lucru &n laborator@pot intra
%i &n cate(oria emicriticeA
9 Gter(ere
9
4ulverizareHA
9 +ur#$are ri(uroa# %i dezinfec$ia
uprafe$elor orizontale
9 Dezinfec$ie de nivel &nalt,cur#$are,
dezinfec$ie de nivel &nalt ca,de e'.,&n cazul
produelor biolo(ice provenite de la
pacien$i
3u%amale din cauciuc au
platic,colac din cauciuc.
9 Gter(ere
9 Imerie
Dezinfec$ie de nivel mediu,apoi cur#$are
+#rucioare, t#r(i Gter(ere 9 +ur#$are,dezinfec$ie de nivel mediu au
&nalt
9In func$ie de prezen$a produelor biolo(ice
de la pacien$i,&nt.i e realizeaz# dezinfec$ia
de nivel &nalt, apoi e cur#$#
Obiecte anitare, recipiente de colectare, materiale de cur#$are
Boloirea dezinfectantelor pt.uprafe$e,cu repectarea concentra$iilor de utilizare %i a
timpului de contact, conform recomand#rilor
8#i,b#i$e pt.copii,
chiuvete,bazine de p#lare
Gter(ere +ur#$are,dezinfec$ie de nivel mediu au
&nalt
4lo%ti, oli$e, urinare 9 Imerie
9 3a%ini
automate
9Dup# (olire e foloe%te 1 vol.olu$ie
dezinfectant nivel mediu pentru 1 vol.
recipient,cur#$are,apoi dezinfec$ie de nivel
&nalt
9"e p#treaz# ucate &n locuri pecial
detinate
11
>rupuri anitare @D+,
bazine,caune D+,
pioareA,(r#tare din lemn
au platic pt.b#i i duuri
Gter(ere +ur#$are, dezinfec$ie de nivel mediu
1 2 /
"ifoane de pardoeal#,
ifoane de cur(ere
"e toarn# un
produ
dezinfectant de
nivel c#zut
>#le$i pt.cur#$are, utenile
pt.cur#$are
@perii,mop,teu,lavete, c.rpeA
"p#lare 9+ur#$are
9In cazul &n care e foloec la materii
or(anice,&nt.i dezinfec$ie de nivel mediu
au c#zut,apoi cur#$are
Recipiente pt.colectarea
de%eurilor mena7ere, pubele
"p#lare +ur#$are, dezinfec$ie de nivel c#zut
*en7erie %i echipament de protec$ie
Boloirea dezinfectantelor pt.len7erie,cu repectarea concentra$iilor de utilizare %i a
timpului de contact,cf.recomand#rilor
*en7erie contaminat#
@murd#rit# cu e'cremente,
produe patolo(ice %i
len7erie care provine de la
bolnavi conta(ioiA
Inmuiere &n 6
litri de olu$ie la
1 E( de len7erie
"e pot foloi ma%ini de p#lat automate
cu pro(ram de dezinfec$ie inclu?
neceit# predezinfec$ie ini$ial# %i
dezinfec$ie final#.
!lte cate(orii "p#lare la ma%ini automate cu ciclu
termic de dezinfec$ie au fierbere
,chipament de protec$ie i
de lucru din material te'til
Inmuiere "e dezinfecteaz# numai cel contaminat.
Gor$uri impermeabile din
cauciuc i platic
Gter(ere +ur#$are urmat# de dezinfec$ie de nivel
mediu au &nalt
Ione de preparare %i ditribuire alimente
Boloirea dezinfectantelor recomandate pt.uz &n buc#t#rii,oficii alimentare, dezinfec$ia
veelei,recipientelor,tac.murilor,utenilelor,cu repectarea concentra$iilor de utilizare
i a timpului de contact, conform recomand#rilor
Jeel#,tac.muri,alte
utenile de conum,
echipamente
Imerie au
%ter(ere
+ur#$are, dezinfec$ie, cl#tire
4t.dezinfec$ie e utilizeaz# un produ
biocid care e &ncadreaz# &n tipul de
produ 6.
"uprafe$e @pavimente,
pere$i,meeA
9Gter(ere
94ulverizareHA
+ur#$are, dezinfec$ie, cl#tire
4t.dezinfec$ie e utilizeaz# un produ
biocid care e &ncadreaz# &n tipul de
produ 2.
12
Intrumentar, echipamente
Boloirea dezinfectantelor pt.intrumentar,cu repectarea concentra$iilor de utilizare %i
a timpului de contact,cf.recomand#rilor.
Nu e utilizeaz# deter(en$ii canici,anionici pt.cur#$area intrumentarului,
echipamentelor.
*a cur#$are e utilizeaz# numai deter(en$i pecial detina$i,incluiv deter(en$i
enzimatici urma$i de dezinfectan$i de nivel &nalt.
Dac# e utilizeaz# dezinfectan$i de nivel &nalt cu efect de cur#$are nu e mai foloec
deter(en$ii enzimatici,cur#$area i dezinfec$ia av.nd loc imultan i complet.
4rocearea uporturilor
@intrumentar, echipamenteA
critice
Imerie 9Dezinfec$ie cel pu$in de nivel mediu %i
cur#$are,urmat# de terilizare prin
c#ldur#
9Dezinfec$ie cel pu$in de nivel mediu,
cur#$are,urmat# de terilizare chimic#
@pt.intrumentarul care nu uport#
terilizarea prin c#ldur#A
4rocearea uporturilor
@uprafe$e,intrumentar,
echipamenteA emicritice
9 Imerie
9 Gter(ere pt.
uprafe$e
Dezinfec$ie de nivel mediu,cur#$are au
dezinfec$ie de nivel mediu, urmat# de
terilizare chimic# @pt. intrumentarul
care nu uport# terilizarea prin c#ldur#A
:ermometre @orale, rectaleA 9 Imerie
9 Gter(ere
9 Dezinfec$ie de nivel mediu, cur#$are
9 "olu$ii dezinfectante preparate zilnic
9 ! nu e ameteca &n timpul proce#rii
termometrele orale cu cele rectale
Incubatoare, izolete, m#%ti
de o'i(en
Gter(ere 9 +ur#$are urmat# de dezinfec$ie de nivel
&nalt
1 2 /
+azarmament
Boloirea dezinfectantelor pecial detinate,de nivel mediu,iar pt.obiectele care provin
de la bolnavii conta(io%i @8KA,&n patii pecial amena7ate,a dezinfectantelor de nivel
&nalt,&n abenta pacien$ilor
"altele,hue pt.
altele,perne,paturi,
halate din molton,
&mbr#c#minte
4ulverizareHA In pa$ii etan%eizate %i &n func$ie de<
9temperatur#
9umiditate relativ#
9timpul de e'punere
Japorizare +amer# pecial#
Japorizare In aloane %i alte pa$ii de cazare %i
&n func$ie de<
9 temperatur#
9 umiditate relativ#
9 timpul de e'punere
Doar &n cazuri peciale @eliminatori
de 8KA
1/
"pa$ii &nchie
Boloirea dezinfectantelor pecial detinate dezinfec$iei aerului,de nivel &nalt, lipite de
to'icitate?e interzice utilizarea aldehidelor de orice natur#.
"#li de opera$ie,#li de
na%tere,aloane, cabinete
4ulverizareHA In pa$ii etan%e %i &n func$ie de<
9 temperatur#
9 umiditate relativ#
9 timpul de e'punere
Japorizare2!eroolizare!paratura electronic# %i de repira$ie
ete prote7at# au coa# din patiul
&n care e face dezinfec$ia.
Divere
Boloirea dezinfectantelor pt.uprafe$e,cu repectarea concentra$iilor de utilizare %i a
timpului de contact,cf.recomand#rilor produc#torului
Luc#rii din platic,
cauciuc au lemn Luc#rii
din material te'til
9 "p#lare
9 Gter(ere
9 4ulverizareHA
+ur#$are %i dezinfec$ie de nivel &nalt
au mediu
!ten$ie cl#tire
:elefoane "ter(ere +ur#$are i dezinfec$ie de nivel
c#zut, mediu
!mbulan$e, mi7loace
auto
9 4ulverizareHA
9 "ter(ere
+ur#$are %i dezinfec$ie de nivel
mediu au &nalt
HA.In cazul &n care dezinfectantul e aplic# prin pulverizare e va utiliza cantitatea
pecificat# &n autoriza$ie2&nre(itrare pt.a fi utilizat# pt.un m2 au un m/ la timpii
recomanda$i.
!rt.62.Dezinfec$ia curent# %i2au terminal#,efectuat# numai cu dezinfectan$i de nivel
&nalt,ete obli(atorie &n<
aA .ec$iile de pitalizare a cazurilor de boli tranmiibile?
bA.itua$ia evolu$iei unor focare de infec$ii noocomiale?
cA.itua$iile de ric epidemiolo(ic @eviden$ierea cu a7utorul laboratorului a circula$iei
microor(animelor patone(eA?
dA.ec$iile cu ric &nalt<ec$ii unde unt aita$i pacien$i imunodeprima$i,ar%i,
neonatolo(ie,prematuri,ec$ii unde e practic# (refe2tranplant @de m#duv#,
cardiace,renaleA,ec$ii de oncolo(ie %i onco9hematolo(ie?
eA.blocul operator,blocul de na%teri?
fA.ec$iile de reanimare,terapie inteniv#?
(A.erviciile de ur(en$#,ambulan$#,locul unde e triaz# len7eria?
hA.orice alt# itua$ie de ric epidemiolo(ic identificat#.
+!4I:O*;* IJ.&erilizarea
!rt.6/."terilizarea face parte din cate(oria procedurilor peciale,ale c#rei rezultate nu
pot fi verificate inte(ral prin controlul final al produului,trebuind # fie upu#
valid#rii,uprave(herii bunei func$ion#ri %i ai(ur#rii unei p#tr#ri corepunz#toare a
materialelor terilizate.
!rt.66."unt obli(atorii controlul permanent al opera$iunilor,repectarea permanent# a
procedurilor tabilite %i ai(urarea conformit#$ii produelor la e'i(en$ele pecificate &n
tandardul ,N I"O 500122000 men$ionat &n ane'a nr.2.
16
!rt.61.Ob$inerea t#rii de terilitate %i men$inerea ei p.n# la momentul utiliz#rii
reprezint# o obli(a$ie permanent# a unit#$ilor anitare.
!rt.66.;nit#$ile anitare tb.# (aranteze acela%i nivel de ecuritate a pacien$ilor, at.t &n
cazul utiliz#rii de dipozitive medicale achizi$ionate de pe pia$#,c.t %i al utiliz#rii celor
terilizate &n unitatea anitar#.
!rt.67.,te interzi# reprocearea &n vederea reutiliz#rii a dipozitivelor %i materialelor
de unic# foloin$#.
!rt.60.:oate dipozitivele medicale %i materialele care urmeaz# a fi terilizate trebuie
dezinfectate,cur#$ate %i dezinfectate,&nainte de a fi upue unui proce de terilizare
tandardizat.
!rt.65.Or(anizarea activit#$ilor propriu9zie de terilizare %i a activit#$ilor cone'e9
cur#$area,dezinfec$ia %i &mpachetarea,tocarea %i livrarea,va $ine cont de neceitatea
repect#rii circuitelor,a evit#rii (olurilor de control pe parcurul realiz#rii lor %i a
utiliz#rii altor pa$ii dec.t cele anume deemnate.
!rt.10."erviciul de terilizare din unit#$ile anitare de orice tip tb.# fie amena7at &ntr9
un pa$iu pecial detinat,&n vederea def#%ur#rii activit#$ilor din etapele men$ionate.
!rt.11.Or(anizarea activit#$ii erviciilor de terilizare cuprinde<
aA.circuitul de colectare,recipientele %i mi7loacele de tranport pt.dipozitivele
murdare,neterile?
bA.ai(urarea ariei de cur#$are &n vederea diminu#rii &nc#rc#turii microbiene %i
elimin#rii &nc#rc#turii or(anice %i a biofilmului de pe dipozitivele medicale?
cA.verificarea t#rii de func$ionare a aparaturii?
dA.pa$iul curat pentru inventarierea %i &mpachetarea dipozitivelor medicale?
eA.terilizarea propriu9zi# %i itemul de control al proceului?
fA.procedurile de control %i marcare a produelor finite?
(A.tratarea neconformit#$ilor?
hA.&nre(itrarea %i arhivarea datelor privind parcurul proceului,&n vederea ai(ur#rii
traabilita$ii @I"O 0602A,care ete un element de item de calitate %i ete parte
component# a materiovi(ilen$ei?
iA.circuitul de tocare,ditribu$ie,tranport la utilizatori?
7A.intruirea peronalului?
EA.echipamentul de protec$ie al peronalului.
!rt.12.+ircuitele e tabilec atfel &nc.t # ai(ure ecuritatea peronalului,a mediului
%i inte(ritatea dipozitivelor medicale.
!rt.1/."e efectueaz# controlul mediului,cf.metodolo(iei prev#zute de Barmacopeea
Rom.n#,&n vederea<
aA.evalu#rii problemelor e'itente? bA.remedierii defec$iunilor?
cA.uprave(herii %i corect#rii condi$iilor de def#%urare a proceului de terilizare %i a
activit#$ilor cone'e.
!rt.16.In vederea controlului mediului e monitorizeaz# %i e controleaz#<
aA.calitatea aerului,apei %i a fluidelor utilizate?
bA.tarea de i(ien# a uprafe$elor?
cA.modul de func$ionare a echipamentelor de terilizare?
dA.modul de func$ionare a echipamentelor de control, m#ur# %i tetare?
eA.$inuta %i formarea profeional# ale peronalului.
11
!rt.11.In unit#$ile de aiten$# medical#, terilizarea e realizeaz# prin metode fizice,
abur ub preiune au abur la temperatur# %i preiune ridicate2c#zute, c#ldur# ucat#,
precum %i prin metode combinate fizico9chimice.
!rt.16.@1A.Dipozitivele medicale care nu uport# terilizare la temperatur# e
terilizeaz# chimic numai cu produe autorizate2&nre(itrate.In vederea unei bune
practici medicale %i elimin#rii oric#rui ric &n domeniul anitar,orice utilizator ete
obli(at # $in# eviden$a tuturor procedurilor de terilizare chimic# &n Re(itrul de
terilizare chimic#. "e vor completa obli(atoriu<
aA.produul utilizat %i concentra$ia de lucru?
bA.data %i ora prepar#rii olu$iei de lucru?
cA.ora &nceperii fiec#rei proceduri @cicluA de terilizare?
dA.lita dipozitivelor medicale terilizate la fiecare procedur#?
eA.ora termin#rii fiec#rei proceduri @cicluA de terilizare?
fA.numele %i emn#tura peroanei care a efectuat procedura.
@2A.!cet re(itru va fi pu la dipozi$ia or(anelor de control anitar %i poate
contitui,dup# caz,prob# medico9le(al#.
!rt.17."terilizarea cu vapori de ap# atura$i ub preiune tb.# fie metoda de
elec$ie,dac# dipozitivul medical uport# aceat# procedur#.
!rt.10."terilizarea e realizeaz# numai cu aparate de terilizare autorizate %i avizate
cf.prevederilor le(ale &n vi(oare.
!rt.15.4reiunea,temperatura %i timpul de terilizare reprezint# valori de i(uran$#
pentru eficacitatea teriliz#rii &n func$ie de aparat.
!rt.60.:b.repectate intruc$iunile de utilizare din cartea tehnic# a aparatului cu privire
la temperatura,preiunea %i timpul de terilizare recomandate de produc#tor,&n func$ie
de tipurile de materiale de terilizat ambalate.
!rt.61.4eronalul medical reponabil cu repectarea calit#$ii procedurilor de
terilizare va fi intruit %i calificat pentru fiecare tip de aparat de terilizat %i va face
dovada de certificare a acetui lucru.
!rt.62.Intruc$iunile de utilizare pentru fiecare terilizator e vor afi%a la loc vizibil.
!rt.6/.*a verificarea calit#$ii teriliz#rii la terilizatorul cu abur ub preiune, care are
item de &nre(itrare automat# a ciclului de terilizare dia(ram#,e efectueaz# analiza
aceteia<
aA.prin compararea cu dia(rama9tip furnizat# de produc#tor?
bA.prin analiza dia(ramei,urm#rind preiunea %i temperatura atine,&nre(itrate pentru
fiecare faz# a ciclului, &n func$ie de pro(ramul ale.
!rt.66.*a verificarea calit#$ii teriliz#rii la terilizatorul cu abur ub preiune care nu
are item de &nre(itrare automat# a ciclului de terilizare,pe tot parcurul ciclului
complet de terilizare e urm#re%te pe panoul de comand# %i e noteaz# temperatura %i
preiunea atine pt.fiecare faz# a ciclului.In aceat# itua$ie ete obli(atorie utilizarea
indicatorilor biolo(ici @bacteriolo(iciA.
!rt.61."e verific# vizual inte(ritatea pachetelor ambalate &n h.rtie pecial# au pun(i
h.rtie platic,dup# care e &nchide imediat colierul caoletelor.
!rt.66."e verific# obli(atoriu indicatorii fizico9chimici de eficien$# ai teriliz#rii<
aA.virarea culorii benzilor adezive cu indicator fizico9chimic de lipit pe cutii,
caolete,pachetele ambalate &n h.rtie pecial# au imprimate pe pun(a h.rtie platic?
16
bA.virarea culorii la indicatorii )inte(ratori- plaa$i &n interiorul fiec#rui pachet au &ntr9
un pache$el9tet &n fiecare co%,verific.ndu9e temperatura,timpul %i atura$ia vaporilor.
!rt.67.4t.materialele ambalate &n pun(i h.rtie platic,verificarea e poate face prin
tranparen$a platicului.4t.materialele ambalate &n cutii metalice,verificarea e face
prin verificarea pache$elului9tet ata%at la fiecare co%.
!rt.60.3aterialul e conider# neterilizat %i nu e utilizeaz# c.nd virarea culorii
indicatorilor nu 9a realizat.
!rt.65.,te obli(atoriu controlul umidit#$ii te'tilelor.
!rt.70.@1A.4t.terilizarea te'tilelor la autoclav#,e utilizeaz# o caolet#9tet care e
plaeaz# &ntre celelalte caolete &n mi7locul &nc#rc#turii.+aoleta9tet e pre(#te%te &n
func$ie de dimeniunea aceteia,realiz.ndu9e o &nc#rc#tur# cu te'tile,%i e plaeaz#
tete de tifon &mp#turit,cu o (reutate de circa 20 (.,&n caolet#,&n pozi$iile<ub capac,la
mi7loc %i la fund,pe a'ul caoletei.:etele e c.nt#rec la balan$a electronic#,&nainte de
a fi pue &n caolete %i dup# coaterea de la terilizare din autoclav#.Diferen$a de
(reutate e'primat# &n procent reprezint# cre%terea umidit#$ii te'tilelor &n cele / puncte
inveti(ate.
@2A.4t.aparatele la care ucarea e realizeaz# &n condi$ii bune,tetele,indiferent de
pozi$ia lor &n caolet#,indic# valori ub 1M @pentru autoclavele rom.ne%tiA au 1M
@pt.noile tipuri de autoclaveA.In caz c# aceat# norm# de umiditate ete dep#%it#,ete
obli(atorie verificarea func$ion#rii autoclavei.
!rt.71.Biltrul de la upapa de admiie a aerului atmoferic e chimb# cf.
recomand#rilor produc#torului aparatului."unt de preferat filtrele de unic#
utilizare.,ficien$a filtrului trebuie # fie de 55,550M pt.particule de ordinul de m#rime
0,/ micro @0,000/ mmA.
!rt.72.,te interzi# func$ionarea autoclavelor f#r# filtru au cu filtru carbonizat.
!rt.7/.+utiile,caoletele,co%urile,navetele cu pachetele terilizate e eticheteaz#
not.ndu9e data,ora,terilizatorul cu abur ub preiune la care 9a efectuat
terilizarea,peroana care a efectuat terilizarea.
!rt.76.In re(itrul de eviden$# a teriliz#rii e noteaz#<data %i num#rul
autoclavei,atunci c.nd unt mai multe,con$inutul pachetelor din %ar7# %i num#rul lor,
num#rul %ar7ei,temperatura %i preiunea la care 9a efectuat terilizarea,ora de &ncepere
%i de &ncheiere a ciclului @durataA,rezultatele indicatorilor fizico9chimici,emn#tura
peroanei reponabile cu terilizarea %i care elibereaz# materialul teril?e ata%eaz#
dia(rama ciclului de terilizare @acolo unde e efectueaz# &nre(itrarea
automat#A,rezultatul tetelor biolo(ice,oberva$ii,data la care 9au efectuat &ntre$inerea
%i verificarea aparatului.
!rt.71.Jerificarea calit#$ii penetr#rii aburului e realizeaz# zilnic,&nainte de efectuarea
primei teriliz#ri,cu a7utorul tetului 8oNie O DicE pt.verificarea calit#$ii penetr#rii
aburului.
!rt.76.@1A."e utilizeaz# un pachet9tet compu din prooape de bumbac de /02/0
cm,care e pun unul pete altul realiz.nd o &n#l$ime de 27,1 cm?&n mi7locul acetora e
plaeaz# h.rtia9tet 8oNie O DicE de aceea%i dimeniune cu proopul @care are
imprimat un model (eometricA."e ambaleaz# etan% &ntr9un c.mp operator,e &nchide cu
band# adeziv# cu indicator chimic de virare a culorii.4achetul9tet atfel confec$ionat
e plaeaz# in(ur &n mi7locul incintei autoclavei.
17
@2A."e realizeaz# un ciclu de terilizare complet @cu pre9%i potvacuumareA la
temperatura de 1/6C+, timp de /,1 minute.
@/A.*a f.r%itul ciclului complet de terilizare e e'tra(e din pachet tetul %i e
interpreteaz# rezultatul.Dac# ciclul a fot eficient @aben$a aerului rezidual au a
pun(ilor de aerA,chimbarea culorii modelului (eometric imprimat ete uniform#.Dac#
penetrarea aburului nu a fot uniform#,au e'itat pun(i de aer, culoarea benzilor ete
neuniform# @apar pete mai clareA.In aceat# itua$ie, terilizarea nu a fot
eficient#,terilizatorul nu tb.utilizat %i e apeleaz# la tehnician pt.verificare.
!rt.77.:etul 8oNie O DicE trebuie utilizat<
aA.zilnic,dac# la autoclav# e terilizeaz# te'tile?
bA.cel pu$in o dat# pe #pt#m.n#, la autoclavele care terilizeaz# intrumentar?
cA.dup# fiecare repara$ie a autoclavei.
!rt.70.In vederea controlului eficacit#$ii teriliz#rii unt admi%i urm#torii indicatori
biolo(ici<
1.Indicatori biolo(ici cu &acillus stearot"ermop"!llus impre(na$i pe upor$i de
bumbac ub form# de peticele au fire de a$# &n concentra$ii de 1096 ;B+
!ce%tia e pun &n interiorul unei cutii9tet. +utia9tet e introduce &n autoclav# odat# cu
materialul de terilizat %i e realizeaz# ciclul complet de terilizare. *a f.r%itul
ciclului, indicatorul biolo(ic ete trimi la laborator, unde ete e'tra, &n#m.n$at %i
incubat? citirea e face la 7 zile.
2.Indicatori biolo(ici cu &acillus stearot"ermop"!llus impre(na$i pe uport %i
condi$ionat &mpreun# cu mediul de cultur# &nfiolat.
*a f.r%itul ciclului e par(e fiola prin preiune aupra tubului e'terior %i e
incubeaz#.+itirea e face la 26 au 60 h.
"e recomand# citirea cu aten$ie a propectului %i repectarea recomand#rilor
produc#torului.
/.+ontrolul bacteriolo(ic al teriliz#rii la autoclav# cu upenie de pori de &acillus
stearot"ermop"!llus &n olu$ie nutritiv#, cu indicator de p=.
3od de utilizare<
aA.fiolele9tet e introduc &n autoclav# la diferite niveluri printre dipozitivele medicale
%i materialele upue teriliz#rii la 120C+."e efectueaz# terilizarea la parametrii
indica$i de c#tre produc#tor @de e'emplu,120C+,timp de /0PA?
bA.dup# terilizare,fiolele unt a%ezate &ntr9un incubator de 16C+?
cA.citirea rezultatelor<
9men$inerea apectului @culoare,tranparen$#A nemodificat arat# o terilizare corect#?
9vira7ul la (alben al indicatorului de p= %i o u%oar# opalecen$# a con$inutului indic# o
terilizare ub parametrii de eficien$# optim# @au r#ma pori viabili,
9au cultivat %i au modificat apectul produuluiA.
!cet tet nu ete indicat pentru controlul teriliz#rii la autoclava la temperaturi mai
mari de 120C+.
3odificarea culorii violet a produului la nuan$e de violet ro%cat p.n# la (alben, chiar
la coaterea fiolelor din autoclava, indic# dep#%irea temperaturii de 120C+. !ceat#
modificare de culoare e datoreaz# de(rad#rii chimice a ubtratului din cauza
temperaturii ridicate. !emenea fiole nu mai ete necear # fie incubate, deoarece
porii din fiol# au fot ditru%i.
10
!rt.75.@1A.Durata men$inerii terilit#$ii materialelor ambalate &n cutii metalice perforate
au &n caolete cu colier ete de 26 h.de la terilizare,cu condi$ia men$inerii cutiilor %i
caoletelor &nchie.
@2A.Durata men$inerii terilit#$ii materialelor ambalate &n pun(i h.rtie platic udate
ete de 2 luni de la terilizare,cu condi$ia men$inerii inte(rit#$ii ambala7ului.
@/A.Durata men$inerii terilit#$ii materialelor ambalate &n h.rtie pecial# @ambala7 &n 2
traturi de h.rtie,f#r# olu$ii de continuitateA ete de o lun# de la terilizare.
!rt.00.,valuarea eficacit#$ii teriliz#rii e face<
1.4t.fiecare ciclu<
aA.pe tot parcurul ciclului complet de terilizare e urm#re%te pe panoul de comand# %i
e noteaz# temperatura %i preiunea atine pt.fiecare faz# a ciclului au e analizeaz#
dia(rama?
bA.e cite%te virarea culorii indicatorului pt.temperatur# de pe banda adeziv#?e cite%te
virarea culorii indicatorului )inte(rator- pt.terilizatorul cu abur ub preiune,care
controleaz# timpul,temperatura %i atura$ia vaporilor?
2.Iilnic<
aA.e controleaz# calitatea penetr#rii aburului cu a7utorul tetului 8oNie O DicE?
bA.controlul cu indicator biolo(ic (&acillus stearot"ermop"!llus) pt.autoclavele din
ta$iile centrale de terilizare au pt.autoclavele care nu unt echipate cu dipozitiv
automat de &nre(itrare @dia(ramaA.
!rt.01.Intre$inerea @mentenan$#A autoclavelor e efectueaz# de un tehnician autorizat
pt.verificarea func$ion#rii acetora,cu periodicitatea recomandat# de produc#torul
aparatului,dar cel pu$in o dat# pe trimetru.
!rt.02.Orice defec$iune ap#rut# la autoclava neceit# interven$ia tehnicianului
autorizat.
!rt.0/.Dup# interven$ia pe aparat e efectueaz#<
aA.verificarea parametrilor aparatului,urm#rind &nre(itr#rile de temperatur# %i preiune
@pe panoul frontal au dia(ram#A?
bA.tetul 8oNie O DicE pt.verificarea calit#$ii penetr#rii aburului?
cA.controlul umidit#$ii te'tilelor.
!rt.06.!mplaarea,dotarea,e'ploatarea,&ntre$inerea,verificarea %i repararea
aparatelor,utila7elor %i intala$iilor de terilizare e fac cf.prevederilor le(ale &n vi(oare.
!rt.01."e utilizeaz# numai aparate autorizate de 3initerul "#n#t#$ii 4ublice.
!rt.06."e vor elabora %i afi%a intruc$iuni tehnice pecifice privind e'ploatarea
aparatelor %i m#urile ce tb.luate &n caz de avarii,&ntreruperi au dere(l#ri la fiecare loc
de munc#.
!rt.07.!itenta medical# reponabil# cu terilizarea va fi intruit# %i acreditat# #
lucreze cu vae ub preiune.
!rt.00."terilizarea apei pentru p#larea chirur(ical# e efectueaz# &n autoclava
pt.terilizarea apei,potrivit intruc$iunilor de utilizare din cartea tehnic# a aceteia, la o
preiune de terilizare de 1,1 bari %i un timp de terilizare de /0 de minute %i &n diferite
aparate,filtre au alte dipozitive autorizate cf.le(ii.
!rt.05.Re$eaua de alimentare %i ditribuire a apei terile de la autoclave la p#l#toare
trebuie # &ndeplineac# urm#toarele condi$ii<
aA.ditan$a ma'im# de la autoclava la punctul de ditribu$ie nu va dep#%i 20 m?
bA.unt admie numai conducte f#r# mufe?
15
cA.eliminarea oric#rei poibilit#$i de contaminare a apei terile prin ta(narea &n
itemul de ditribu$ie @cu interzicerea coturilor &n );- ub nivelul conducteiA?
dA.apa teril# pt.p#larea chirur(ical# e prepar# &n ziua utiliz#rii ei.
!rt.50.@1A."terilizarea la terilizatoare cu o'id de etilena e utilizeaz# doar c.nd nu
e'it# alt mi7loc de terilizare adecvat pt.obiecte %i echipamente termoenibile?aceat#
tehnic# de terilizare ete delicat# %i erorile de procedur# pot duce fie la accidente prin
terilizare ineficient#,fie la accidente to'ice la peronal au pacien$ii la care e
utilizeaz# materialul terilizat cu o'id de etilena.
@2A."terilizarea cu o'id de etilena e efectueaz# numai &n ta$ia central# de terilizare,
pecial echipat# %i deervit# de peronal calificat,intruit %i acreditat # lucreze cu
terilizatoare cu o'id de etilena.
@/A.,te interzi# utilizarea teriliz#rii cu o'id de etilena pt.terilizarea materialului
medico9chirur(ical &n ur(en$#.
@6A.,te interzi# terilizarea cu o'id de etilena a materialului medico9chirur(ical a
c#rui compozi$ie nu ete cunocut#.
@1A.,te interzi# reterilizarea cu o'id de etilena a echipamentului medical contituit
din p#r$i de policlorur# de vinii terilizat in$ial cu radia$ii ionizante au raze (amma.
@6A.,te interzi a e fuma &n &nc#perile unde e utilizeaz# o'idul de etilena? acete
&nc#peri tb.ventilate &n permanen$# direct cu aer proap#t @din e'teriorA.
!rt.51.+iclul complet de terilizare cuprinde urm#toarele faze<
aA.vacuumare ini$ial#? bA.pre&nc#lzire?
cA.&ndep#rtarea aerului cu umidificarea obiectelor?
dA.terilizare @e'punere la (azA? eA.vacuumare final#?
fA.pur7are de aer %i ventilare? (A.aerare @deorb$ieA.
!rt.52.4arametrii pro(ramelor automate de terilizare unt<
aA.temperatura de /7C+,preiune ubatmoferic#,timp de terilizare 100 de
minute?durata proceului 690 ore?
bA.temperatura de 11C+,preiune ubatmoferic#,timp de terilizare 60 de
minute?durata proceului 291 ore.
!rt.5/."e admit %i al$i parametrii ai pro(ramelor automate de terilizare pecifica$i &n
cartea tehnic# a aparatului.
!rt.56.,te obli(atorie citirea cu aten$ie a intruc$iunilor de utilizare %i a c#r$ii tehnice
a aparatului pt.a foloi temperatura @preiuneaA %i timpul de terilizare recomandate de
produc#tor pt.materialele de terilizat &mpachetate.
!rt.51.Jerificarea eficien$ei teriliz#rii e face repect.nd urm#toarele<
aA.citirea %i interpretarea dia(ramelor &nre(itrate ale ciclului complet de
terilizare<temperatura,preiunea,preiunea ne(ativ# @vidulA %i durata?
bA.verificarea indicatorilor fizico9chimici,martori ai trecerii prin proceul de
terilizare,pecial fabrica$i pentru terilizarea cu o'id de etilena?
cA.utilizarea pt.fiecare ciclu a tetelor biolo(ice @bacteriolo(iceA cu pori de &acillus
subtillis%
!rt.56.In re(itrul de eviden$# a teriliz#rii e noteaz#<nr.%ar7ei %i con$inutul
pachetelor,data %i ora de debut %i f.r%it ale ciclului,temperatura la care 9a efectuat
terilizarea,rezultatele indicatorilor fizico9chimici %i biolo(ici,numele %i emn#tura
peroanei reponabile cu terilizarea,oberva$ii,data la care 9a efectuat &ntre$inerea %i
verificarea aparatului.Data final# a deorb$iei va fi notat# pe fiecare ambala7.
20
!rt.57.3aterialele terilizate cu o'id de etilena e utilizeaz# doar dup# ce con$inutul &n
(az a c#zut ub 2 ppm @2 m(2E(A,valoare fi'at# prin conen.
!rt.50.4t.a repecta prevederea din art.50 e utilizeaz# un pa$iu ventilat,cu o
temperatur# de cel pu$in 20C+,care nu ete utilizat &n alte copuri %i &n care ete
interzi# ta$ionarea peronalului.
!rt.55.4erioada necear# deorb$iei ete &n func$ie de compozi$ia materialelor
terilizate.
!rt.100.4t.terilizatoarele cu o'id de etilena care nu au inclu# &n ciclul complet de
terilizare deorb$ia la f.r%itul pro(ramului,timpul de deorb$ie necear pentru
echipamente dup# e'tra(erea din aparat ete<
aA.de 16 #pt#m.ni,pt.materiale fabricate din poliamide?
bA.de 6 #pt#m.ni,pt.materiale fabricate din polietilen#,teflon,late',ilicon, acetat de
etilenvinil,poliuretan,polipropilen,4J+ platifiat.
!rt.101.@1A."terilizarea la terilizatoare cu abur %i formaldehid# la temperaturi 7oae %i
preiune ubatmoferic# ete utilizat# &n ta$ia central# de terilizare a unit#$ilor
anitare pt.terilizarea obiectelor,echipamentelor enibile la c#ldur#, care pot fi
deteriorate la temperaturile realizate &n terilizatoare cu abur conven$ional?a(entul de
terilizare ete formaldehid#,utilizat# &n proceul care are loc la preiune
ubatmoferic#.
@2A."terilizarea cu abur %i formaldehid# la temperaturi 7oae %i preiune ubatmoferic#
e efectueaz# numai &n ta$ia central# de terilizare,pecial echipat# %i deervit# de
peronal calificat,intruit %i acreditat # lucreze cu atfel de aparate.
@/A.,te interzi# utilizarea teriliz#rii cu abur %i formaldehid# la temperaturi 7oae %i
preiune ubatmoferic# pt.terilizarea materialului medico9chirur(ical &n ur(en$#.
@6A.Bormaldehida (az &ntr9un anumit ametec cu aerul ete e'ploziv#.
!rt.102.+iclul complet de terilizare cuprinde urm#toarele faze<
aA.tetul de vacuumare? bA.&ndep#rtarea aerului cu umidificarea obiectelor?
cA.terilizarea @e'punere la formaldehid#A? dA.pur7area aburului %i a aerului?
eA.aerarea.
!rt.10/.4arametrii pro(ramelor automate de terilizare unt<
aA.temperatura de 7/C+,preiune ubatmoferic#,timp de terilizare 10 minute? durata
proceului /91 ore?
bA.temperatura de 00C+, preiune ubatmoferic#, timp de terilizare 10 minute?
cA.temperatura de 61C+,preiune ubatmoferic#,timp de terilizare /0 de minute.
!rt.106."e admit %i al$i parametrii ai pro(ramelor automate de terilizare recomanda$i
de produc#torul aparatului.
!rt.101.,te obli(atorie citirea cu aten$ie a intruc$iunilor de utilizare %i a c#r$ii tehnice
a aparatului pt.a foloi temperatura @preiuneaA %i timpul de terilizare recomandate de
produc#tor pt.materialele de terilizat &mpachetate.
!rt.106.Bormaldehid# ete tocat# &n tare lichid# &n doze de ticl# dimenionate pt.un
in(ur ciclu de terilizare.
!rt.107."unt obli(atorii achizi$ionarea %i utilizarea de formaldehid# &mbuteliat# direct
de c#tre produc#tor.
!rt.100.Jerificarea eficien$ei teriliz#rii e face repect.nd urm#toarele<
aA.vor fi citite %i interpretate dia(ramele &nre(itrate ale ciclului complet de
terilizare<e citec temperatura,preiunea,preiunea ne(ativ# @vidulA %i durata?
21
bA.indicatorii fizico9chimici,martori ai trecerii prin proceul de terilizare, pecial
fabrica$i pt.terilizarea cu formaldehid#?
cA.pt.fiecare ciclu e foloec tete biolo(ice @bacteriolo(iceA cu pori de &acillus
stearot"ermop"!llus%
!rt.105.In re(itrul de eviden$# a teriliz#rii e noteaz#<num#rul %ar7ei %i con$inutul
pachetelor,data %i ora de debut %i f.r%it ale ciclului,temperatura la care 9a efectuat
terilizarea,rezultatele indicatorilor fizico9chimici %i biolo(ici, numele %i emn#tura
peroanei reponabile cu terilizarea,oberva$ii,data la care 9au efectuat &ntre$inerea
%i verificarea aparatului.
!rt.110."e noteaz# pe fiecare ambala7 data teriliz#rii.
!rt.111."terilizarea cu formaldehid# e realizeaz# &n pa$ii ventilate,detinate numai
pt.aceat# activitate.
!rt.112.,te obli(atoriu controlul periodic al concentra$iei &n aer a formaldehidei prin
erviciul tehnic al pitalului.
ANEXA Nr% '() la normele te"nice
'I&T( su)sanelor chi#ice acive per#ise !n produsele dezinfecane !n
Co#uniaea European
"EN*MIRE(
&*+&T(N,EI
Nu#r CE
-Co#uniaea European.
Nu#r C(&
-Che#ical ()srac
&u)sances.
Nonanoic acid 20/95/192 11290190
2,69dimethFl91,/ 9dio'an969Fl
acetate
212917595 02090092
:etradonium bromide 216925195 111595797
.alpha.,.alpha.Q,.alpha.-9
trimethFl91,/,19triazine9
1,/,1@2=,6=,6=A9triethanol
266976690 2121691096
/94heno'FbenzFl929@69
etho'FphenFlA929
methFlpropFlether2,tofenpr o'
607950092 0006690791
19+hloro929@69
chlorpheno'FAphenol
610905090 //009/091
8iR1 9cFclohe'Fl91,29
di@hFdro'Fl9
.
Eappa.OAdiazeniumato@29AScopp
er
/1260090590
Bormic acid 200917591 6691096
+itric acid 201906591 7795295
+hloro'Flenol 201975/90 0090690
:hiram 201920692 1/792690
Iiram 20192009/ 1/79/096
3etam9odium 201925/90 1/796290
22
"ilver chloride 2/290//9/ 770/95096
4otaium
methFldithiocarbamate
201925291 1/796197
Diodium cFanodithiocarbamate 2019/6690 1/095/92
2,69DichlorobenzFl alcohol 217921091 177790290
1,/9didecFl929methFl91=9
imidazolium chloride
276956090 7006296196
8i@/9aminopropFlA9octFlamine 6//9/6097 0662/9/792
BormaldehFde 200900190 1090090
8enzoic acid 200961092 6190190
4ropan929ol 200966197 6796/90
HA !ne'a ete reprodu# &n facimil.
4ropan919ol 200976695 7192/90
*9@TA9lactic acid 201915692 759//96
=e'a92,69dienoic acid2"orbic
acid
20/976097 11096691
"odium benzoate 20091/690 1/29/291
"ulphur dio'ide 2/1915192 766690591
+alcium dihe'a92,69dienoate 2/19/2196 765291195
4olFvinFlpFrrolidone iodine 4olimer 2161196190
"odium hFdro(enulphite 2/1916090 76/195091
Diodium diulphite 2/1967/90 760191796
"odium ulphite 2/1902196 771790/97
"ilver nitrate 2/1901/95 776190090
4otaium ulphite 2//9/2191 101179/091
Dipotaium diulphite 26097519/ 167/191190
4otaium @,, ,A9he'a92,69
dienoate
2669/7691 266/696191
l9R29@!llFlo'FA929@2,69
DichlorophenFlAethF1S91=9
imidazole2Imazalil
212961190 /111696690
Reaction product of< (lutamic
acid and N9@+129169
alEFlApropFlenediamine
60/951090 16650797296
4otaium alt of fattF acid
@+11921A
!metec
@UA91 9@.beta.9!llFlo'F92,69
dichlorophenFlethFlAimidazo
le2:echnical (rade imazalil
4rodu pentru protec$ia plantelor 7/75092090
:ricloan 222910292 //009/691
2,29Dibromo929cFanoacetamide 2//91/597 1022290192
2/
4eracetic acid 201910690 7592190
8romine chloride 2/7960196 1/06/96197
,thanol 200917096 6691791
*i(nin 2/2960292 500191/92
N9DidecFl9N9
dipolFetho'Fammonium
borate2DidecFlpolFo'ethFla
mmonium borate
4olimer 2167109/696
8ronopol 200916/90 1291197
8iphenFl929ol 201955/91 5096/97
"odium 29biphenFlate 201901196 1/292796
:hiabendazole 201972190 16097590
1,298enziothiazol9/@2=A9one

220912095 26/69//91
:etrahFdro91,/,6,69
tetraEi@hFdro'FmethFlAimid
azoR6,19dSimidazole9
2,1@1=,/=A9 dione
226960090 1/5191096
DodecFl(uanidine
monohFdrochloride
2/790/090 1/15095791
DimethFloctadecFlR/9
@trimetho'FilFlApropFlSam
monium chloride
260915190 2766091296
elaleuca alternifolia)
e't.2!utralian tea tree oil
2019/7791 0100196095
2,6,0,109tetra@tert9butFlA969
hFdro'F912=9dibenzoRd,(S
R1,/,2S dio'apho phocin 69
o'ide, odium alt
2069/6696 0120595192
VuaternarF ammonium iodide !metec /0007691092
!luminium odium ilicate9
ilver zinc comple'2"ilverzinc9
zeolite
4rodu pentru protec$ia plantelor 1/0/2092090
"ilver zeolite !
>lutaral 20/901691 1119/090
=Fdro(en pero'ide 2/1976190 772290691
19RR29@2,69DichlorophenFlA969
propFl91,/9dio'olan929
FlSmethFlS9l=91,2,69
triazole24ropiconazole
262910696 6020795091
+hlorocreol 20096/196 1591097
>lFo'al 20/967695 10792292
26
m9+reol 20/917795 1009/596
4hthalaldehFde 211960292 66/97590
=Fdro'Fl929pFridone 212910690 02290595
+opper 2/1911596 766091090
+opper ulphate 2/1906796 771095097
"odium p9chloro9m9creolate 2/5902190 117//92295
3i'ture of 19chloro929methFl9
2=9iothiazol9/9one @,IN,+"
267910097A and 29methFl92=9
iothiazol9/9one @,IN,+" 2209
2/596A
!metec 1156190695
3onohFdrochloride of polFmer
of N, N-Q9l,69
4olimer 2700/92790
he'anediFlbiRNQ9
cFano(uanidineS @,IN,+" 2609
0/296A and
he'amethFlenediamine
@,IN,+" 26096759
6A24olFhe'amethFlene bi(uanide
@monomer< 1,19bi@trimethFlenA9
(uanFl(uanidinium
monohFdrochlorideA
01i(o9@29@29etho'FAetho'FethFl
(uanidinium chlorideA
4olimer /7617295191
4olF9@he'amethFlendiamine
(uanidinium chlorideA
4olimer 170209569/
4olFhe'amethFlene bi(uanide 4olimer 5160/91090
4ero'Foctanoic acid //7/691791
1,/98i@hFdro'FmethFlAurea 201966690 16095196
298utanone, pero'ide 211966192 1//092/96
:ar acid, polFalEFlphenol
fraction
206905/96 0650590195
Reaction product of dimethFl
adipate, dimethFl (lutarate,
dimethFl ucciante Nith
hFdro(en pero'ide24eretane
6/2975091
"ilver9zinc9aluminium9
boronphophate (la2>la
o'ide, ilver9 and zinc9
containin(
Num#r nealocat &nc# /5067796795
21
4olFmer of N9
3ethFlmethanamine @,IN,+"
206965796 Nith
@chloromethFlAo'irane @,IN,+"
20/96/590A24olFmeric
WuaternarF ammonium chloride
4olimer 2150095790
Dichlorophen 202916791 5792/96
"odium 2,6,69trichlorophenolate 22/926692 /70690/90
m94heno'FbenzFl /9@2,29
dichlorovinFlA92,29
dimethFlcFclopropanecarbo
'Flate24ermethrin
210906795 1266191/91
!mine, n9+109169
alEFltrimethFlenedi9, reaction
product Nith chloroacetic acid
!metec 1/57/696195
DidecFldimethFlammonium
chloride
2/0912192 717/91191
"odium hFpochlorite 2/196609/ 760191295
+alcium hFpochlorite 2/1950097 77709169/
+hlorine 2/1951591 770291091
VuaternarF ammonium
compound, benzFl9+129109
alEFldimethFl, chloride
265951596 60/5190191
VuaternarF ammonium
compound, benzFl9+129169
alEFldimethFl, chloride
2709/2192 6062690191
VuaternarF ammonium
compound, di9+09109
alEFldimethFl, chloride
2709//191 606269519/
VuaternarF ammonium
compound, benzFl9+129169
alEFldimethFl, chloride
207900591 0160592295
VuaternarF ammonium
compound, +129169alEFl
R@ethFlphenF lAmethF1S di
methFl, chloride
207905097 0160592/90
69@4hthalimidoApero'Fhe'anoi c
acid
610901090 1202719/190
&acillus sp"aericus 3icro9or(anim 16/66797297
&acillus t"uringiensis ubp.
*sraelensis "erotFpe =16
3icro9or(anim
26
VuaternarF ammonium
compound
@benzFlalEFldimethFl @alEFl
from +09+22 aturated and
unaturated,and talloN alEFl,
coco alEFl and oFa alEFlA
chloride,bromide,or
hFdro'ideA28K+
!metec de ubtan$e din lita
,IN,+"HQ
VuaternarF ammonium
compound
@dialEFldimethFl@alEFl from +69
+10 aturated and unaturated,
and talloN alEFl, coco alEFl and
oFa alEFlA chloride, bromide,
or methFlulphateA2DD!+
!metec de ubtan$e din lita
,IN,+"HQ
4olF@o'F91,29ethanediFlA,
.alpha.9R29
@didecFlmethFlammonioAeth FlS9
ome(a.9hFdro'F9, propanoate
@altA
4olimer 566679//91
"alicFlic acid 20097129/ 6597297
>lFcollic acid 201910091 7591691
VuaternarF ammonium
compound, R29RR29R@29
carbo'FethFlA@29
hFdro'FethFlAaminoS ethFlS a
minoS929o'oethFlScoco
alEFldimethFl, hFdro'ide, inner
alt
/05920690 10000196691
=Fdro(en chloride2=Fdrochloric
acid
2/1915197 766790190
"odium hFdro(en 2,2Q9
methFlenebiR69
chlorophenolateS
2//961791 1010791297
:etraEi@hFdro'FmethFlApho
phonium ulphate @2< 1A
215970590 111669/090
VuaternarF ammonium
compound, benzFl9+129109
alEFldimethFl, alt Nith 1,29
benziothiazol9/@2=A9one 1,19
dio'ide @1<1A
27/916197 6050590191
l,/9Dibromo91,19
dimethFlhFdantoin
20190/095 7796091
l,/9Dichloro91,19 206921097 11091291
27
dimethFlhFdantoin
Diodium tetraborate, anhFdrou 211916096 1//096/96
"odium bromide 2/1915595 766791196
8oric acid 2//91/592 1006/9/19/
Diodium octaborate
tetrahFdrate
2/6916190 1220090/96
8romochloro91,19
dimethFlimidazolidine92,69
dione
211917191 /271091096
l,/9Dichloro919ethFl919
methFlimidazolidine92,69dione
601917097 0561190792
Nabam 201916790 16291596
"odium hFdro(encarbonate 20196//90 16691190
6,19Dichloro9/=91,29dithiol9/9
one
216971691 115291291
3ecetronium ethFl ulphate 221910691 /00691090
@,thFlenedio'FAdimethanol 222972096 /10691190
2,2Q,2-9@=e'ahFdro91,/,19
triazine91,/,19triFlAtriethanol
221920090 671590696
1,/98i@hFdro'FmethFlA91,19
dimethFlimidazolidine92,69
dione
225922290 666091090
/,/Q93ethFlenebiR19
methFlo'azolidineS2O'azoli
din
26692/190 6620696692
3a(neium9
monopero'Fphthalat9
he'ahFdrate
275901/90 0666196697
:ributFltetradecFlphophoni um
chloride
275900092 0176192090
;rea, N,NQ9bi@hFdro'FmethFlA9,
reaction product Nith 29@29
buto'Fetho'FAethanol, ethFlene
(lFcol and formaldehFde
2529/6097 5060691695
"ilver odium hFdro(en
zirconium phophate
Num#r nealocat &nc#
N9@/9aminopropF1A9N9
dodecFlpropane91,/9diamine
215916190 2/7290295
"odium chlorite 2/190/696 771091592
"odium chlorate 2/1900796 777190595
+hlorine dio'ide 2//916290 1006590696
D9(luconic acid, compound Nith 2629/1690 1067291190
20
N, N-9bi@69chlorophenFlA9/,129
diimino92,6,11,1/9
tetraazatetradecanediamidin
e@2<lA
8enzo'onium chloride 26/900091 15/7595095
!mine, +109169alEFldimethFl,
N9o'ide
276960792 7015290092
:oFlchloramide odium 206901697 12796191
4Fridine929thiol 19o'ide, odium
alt
22/925691 /01197/92
Iodine 2/1966296 711/91692
!mmonium bromide 2/1910/90 1212695795
29methFl92=9iothiazol9/9one 22092/596 260292096
4entapotaium
bi@pero'FmonoulphateA
bi@ulphateA
276977097 7065/96290
N,NQ9@decane9l,109diFldi9l@6=A9
pFridFl969
FlideneAbi@octFlammonium A
dichloride
276906190 7077197196
:riclocarban 202952691 10192092
"ilver 2/191/19/ 766092296
!ctive chlorine< mi'ture of
hFpochlorou acid and odium
hFpochlorite produced in situ
!metec
"Fmcloene 201970290 0795091
8enzFl benzoate 206960295 12091196
8enzethonium chloride 206967595 12191690
294heno'Fethanol 206910597 12295596
+etFlpFridinium chloride 206915/95 12/90/91
NitromethFlidFnetrimethano 1 206976591 12691196
4otaium
dimethFldithiocarbamate
206907191 12090/90
"odium
dimethFldithiocarbamate
206907697 12090691
3onolinuron 217912591 176690192
:rocloene odium 220976797 205/97095
"odium
dichloroiocFanurate
dihFdrate
220976797 1110090690
:erbuthFlazine 22796/795 15119619/
25
@benzFlo'FAmethanol 2/0910090 1616096090
3i'ture of ci9 and tran9p9
menthane9/,0 diol2+itriodiol
211951/97 6202290696
3i'ture of 19pheno'Fpropan929
ol @,IN,+" 212922297A and 29
pheno'Fpropanol @,IN,+" 2269
02796A
!metec
!ctive +hlorine<
manufactured bF the
reaction of hFpochlorou acid
and odium hFpochlorite
produced in itu
!metec
>uazatine triacetate 4rodu pentru protec$ia plantelor 11106691596
=omopolFmer of 29tert9
butFlaminoethFl methacrFlate
@,IN,+" 22/922096A
4olimer 2671692091
N, N,NQ,NQ 9
:etramethFlethFlenediamine
9bi@29chloroethFlA ether
copolFmer
4olimer /107192690
,thFlene o'ide 200906595 7192190
+lorophene 2069/0190 1209/291
8enzothiazole929thiol 20197/690 1659/096
@benzothiazol929FlthioAmethFl
thiocFanate
266966190 2116691790
HA,IN,+"X Inventarul ,uropean al "ubtan$elor +omerciale ,'itente
ANEXA Nr% +la normele te"nice
'I&T(
sandardelor din Ro#/nia aplica)ile !n uniile saniare, !n do#eniul currii,
dezinfeciei %i serilizrii
"R ,N 1060<2000 !ntieptice %i dezinfectante chimice. (civiaea )acericid de
)az0 3etoda de tetare %i precrip$ii -faza 1.
"R ,N 1271<2000 !ntieptice %i dezinfectante chimice. (civiaea fungicid de
)az0 3etoda de tetare %i precrip$ii -faza 1.
"R ,N 1276<2000 !ntieptice %i dezinfectante chimice. :etul cantitativ al upeniei
pt.evaluarea activit#$ii bactericide a antiepticelor %i
dezinfectantelor chimice,utilizate &n domeniul a(roalimentar,&n
indutrie,&n domeniul canic %i &n colectivit#$i. 3etoda de tetare %i
precrip$ii -faza 23eapa 1.
/0
"R ,N 1610<2000 !ntieptice %i dezinfectante chimice. :etul cantitativ al upeniei
pt.evaluarea activit#$ii fun(icide a antiepticelor %i dezinfectantelor
chimice,utilizate &n domeniul a(roalimentar, &n indutrie,&n
domeniul canic %i &n colectivit#$i.3etoda de tetare %i precrip$ii
-faza 23eapa 1.
"R ,N 1655<2000 !ntieptice %i dezinfectante chimice.Dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor
prin p#lare.3etoda de tetare i precrip$ii.-faza 23eapa 2.
"R ,N 1100<2000 !ntieptice %i dezinfectante chimice.Dezinfec$ia i(ienic# a m.inilor
prin frecare.3etoda de tetare i precrip$ii -faza 23eapa 2.
"R ,N
1/626<2006
!ntieptice %i dezinfectante chimice. :etul cantitativ al upeniei
pt.evaluarea activit#$ii fun(icide a dezinfectantelor
pt.intrumentar,utilizate &n domeniul medical.3etoda de tetare i
precrip$ii -faza 23eapa 1.
"R ,N
1/727<2006
!ntieptice %i dezinfectante chimice.:etul cantitativ al upeniei
pt.evaluarea activit#$ii bactericide a dezinfectantelor pentru
intrumentar,utilizate &n domeniul medical. 3etoda de tetare i
precrip$ii -faza 23eapa 1.
"R ,N
16/60<2001
!ntieptice %i dezinfectante chimice.:etul cantitativ al upeniei
pt.evaluarea activit#$ii micobactericide a dezinfectantelor chimice
de uz medical,incluiv a dezinfectantelor pt.intrumentar. 3etode
de tetare %i cerin$e -faza 23eapa 1.
"R ,N 11769
1<1555
"terilizarea dipozitivelor medicale. ,timarea popula$iei de
microor(anime pe produ. 4artea 1< +erin$e
"R ,N 11769
2<1555
"terilizarea dipozitivelor medicale. ,timarea popula$iei de
microor(anime pe produ. 4artea 2< >hid
"R ,N 11769
/<1555
"terilizarea dipozitivelor medicale. ,timarea popula$iei de
microor(anime pe produ. 4artea /< >hid pt.metodele de validare a
tehnicilor microbiolo(ice
"R ,N
1/060<2006
"terilizatoare mici cu abur
"R ,N
1/026<2001
"terilizarea dipozitivelor medicale. :ratarea aeptic# a
dipozitivelor medicale lichide. +erin$e
"R ,N
16100<2006
"terilizatoare pentru copuri medicale. "terilizatoare cu abur %i
formaldehid# la temperatur# 7oa#. +erin$e i &ncerc#ri
"R ,N 1622<200/ "terilizatoare de uz medical. "terilizatoare cu o'id de etilena.
+erin$e %i metode de verificare
"R ,N 201<200/ "terilizare. "terilizare cu abur. "terilizatoare mari
"R ,N 110<1557 "terilizarea dipozitivelor medicale. Jalidare %i control de rutin#
pt.terilizarea cu o'id de etilena
/1
"R ,N 112<2001 "terilizarea dipozitivelor medicale. Jalidare %i control de rutin#
pt.terilizare prin iradiere
"R ,N
112<20012!1<200/
"terilizarea dipozitivelor medicale. Jalidare %i control de rutin#
pt.terilizare prin iradiere
"R ,N
112<20012!2<200/
"terilizarea dipozitivelor medicale. Jalidare %i control de rutin#
pt.terilizarea prin iradiere
"R ,N 116<200/ "terilizarea dipozitivelor medicale.Jalidare %i control de rutin#
pt.terilizarea cu c#ldur# umed#
"R ,N 1169
1<200/
"terilizarea dipozitivelor medicale. +erin$e pentru dipozitivele
medicale etichetate )teril-. 4artea 1< +erin$e pt.dipozitivele
medicale terilizate &n faza final#
"R ,N 1169
2<2006
"terilizarea dipozitivelor medicale.+erin$e pt.dipozitivele
medicale etichetate ":,RI*.4artea 2<+erin$e pt.dipozitivele
medicale proceate aeptic
"R ,N 0679
/<200/
"iteme nebiolo(ice pt.utilizare &n terilizatoare.4artea /<
"pecifica$ie pt.indicatorii de +laa 8 utiliza$i &n tetul 8oNie i DicE
"R ,N 0609
1<200/
3ateriale i iteme de ambalare pt.dipozitivele medicale care
urmeaz# a fi terilizate
"R ,N 500<200/ "imboluri (rafice utilizate pt.etichetarea dipozitivelor medicale
"R ,N I"O
1055/91<2006
,valuarea biolo(ic# a dipozitivelor medicale.4artea 1< ,valuare i
tetare
"R ,N I"O
1116091<2006
"terilizarea produelor de &n(riiire a #n#t#$ii. Indicatori chimici.
4artea 1< +erin$e (enerale
"R ,N I"O
1/601<2006
Dipozitive medicale. "iteme de mana(ement al calit#$ii. +erin$e
pt.copuri de re(lementare
"R ,N I"O
16160<200/
"terilizarea dipozitivelor medicale de unic# utilizare cu con$inut de
materiale de ori(ine animal#. Jalidare i control de rutin# al
teriliz#rii prin a(enti de terilizare chimici lichizi
"R ,N I"O
165/7<200/
"terilizarea produelor medicale pentru &n(ri7irea #n#t#$ii. +erin$e
(enerale pt.caracterizarea a(entului de terilizare,
def#%urarea,validarea %i controlul de rutin# al proceelor de
terilizare pt.dipozitivele medicale
,N I"O
5001<2000
"iteme de mana(ement al calit#$ii
/2