Sunteți pe pagina 1din 38

@

truhati de ErEe LUcAcr 9AIA$


George Topi.ceanu
Rapsodli
de
toamni
A
rrecut
intii o;a;e
I
Pe deasupra viilor,'
I
$i-a
fuat de prin ponoare
I
Puful
piptrdiitor.
I
I
Cu acorduri
lungi de liri
I-au rlspuns fineJele.
Toate florile
qoptiri,
intorcindu-qi
felele.
Un salcim privi spre munte
{indru
ca o flamuri.
Solzii fmzelor mirunte
S-au zbulit pe-o nmuri.
$ai
tirziu, o co{ofani
Fir[ ocupafie
A adus o veste-n
goani
$i-a
ficut senzafie:
Cici-n munte, l" p-"*e,
I
Plopii
5i
risurile
I
Spun ci vine-m vint de iarni
l
Riscolind pidurile,
@
&
$i-auzind
din depirtare
Yocea lui tiranici,
Tofi ciulinii pe
c[rare
Fug, cuprinqi de panici...
w
Zvonul prin livezi coboari,
Colo
jos,
pe mlaqtinl,
S-a-ntilnit un pui de cioari
C-un bitlan de baqtini
$i
din treacit ii arunci
AltA veste stranie,
C-au
pornit-o pste luncl
Frunzele-n bejanie !
intr-o clipi, alarmate,
Ies din
qanfuri
vrlbiile.
Papura pe lac se zbate
I*glnindu-oi sibiile.
U" tA.*, f" i*",
"p-*"
1
Sus
pe-un virf de trestie
Ca si tie.o cuvlntare
in aceasti chestie.
Dar broscoii din ristoaci
il insulti-n pauze
$i
din papuriJ provoaci
Cu
prelungi
aplauze.
Lastt\l
lt..l'.'\71
I t..t\\t I
lLr"i4rH
1
Lititele-ncep si strige
I
Ca de mama fmului. I
Cocostlrci,
pe
catalige,
I
Vin la fata locului.
.I
Un
Iinlar,
nervos
!i
foarte
Slab dc coDstitufie.
In zadar vrea si ia
parte
$i
el la discu{ie.
i;.-;--
ll
^r
il---l C /
ll )
u/'
''1
.' : :,i
d\
e]
Cind deodati un erete,
Polifai din naqterc,
Peste balti
qi boschete
Vine.n recunoa$tere
f--:--.i,-,1
iffi_1
Cu
porunci de la centru
Contra vinovatului,
Ca siJ aresteze
pentru
Siguranta
statului...
De emofie,
in surdini'
Subt un snop de bozie'
O
pisteie de sulcinl
$
ficut explozie.
Florile-n
gridini s-agit6.
Peste straturi, dalia,
Ca o doamni din elitd
igi indreapti talia.
iffi
'l)ci
petunii sublirele,
Farnrec dind regretelor,
Stau de vorbi intre ele: l
,.Ce
ne facem, fetelor?..,"
I
Floarea-soarelui,
bltrinl,
De
pe-acm
se sperie
i
C-au si-i cadi in
{lrinn
Dinfii, de mizerie,
ffi
ET
$i
cu
galbena ei zdreanli
l
Sta-n
lumina
maturi'
Ca un
talger
rle balanfl
r
Aplecat
Pe-o
latwi..'
1
lrtlr gire,
frrrii
flir:l
Sc relrccp
itlilele.
lroar
o
girgiritA
nricii.
lllcstenrirrdu-1i
zilclc.
1
.t-
i{.
/;
'-,,-
.:.-
'i,::=:
n:,.1
;,t;/.^:-.
.
. r'/-- /
';
,\i
--',l#'..
, ,.-/,,,',
"'.'h',]l-l
,i1'fu;1;":W
@
imprejur
ii cinti-n
qagi
I
Greieili
din flsute.
l
,,Uf,
ce lume, soro dragl !" I
Unde sil mai caute?
l
i.
"r
,r:,,1 ..ir lil" tlrittillt"'
\io:1 :!r
i::anilie.
!!-]Lirt,,
r.'i';{;l
ii ailrlr}{{'
a,ri,i
r,t
srriiii{:"
u*,
r.",* /
I'
?
i
i1
t
t" i
'l
...,...,
)'lo
Buruienele-ngrozite
i
De-aEa vremi potrivnice
Se vorbiri pe qoptite
Str se faci schimice.
M
E%t
--l
Nmai
colo sus,
Rmenele
lobode
colo sus,
prin
vie,
Vor de-acma-n
viduvie
S[ triiasci slobode.
Vezi ! deaceea,
mitrlguna
A-nY[tat
m
SN
rYltat m brusturc
le spuie-n frti m frti ma
Care si le usture !...
Jos,
pe-un virf de camPanull...
Pururea-n
vibrafie,
Si-a
oprit o libeluli
Zborul
plin de gratie.
NIic, cu solzi ca de balaur,
Trupu-i fin se clatini,
Juvaer de small
li
aur
Cu sclipiri de
platini.
Dar deodati,
pe
coline
I
Scade anima1ia...
b" ti-i"
pircl4i
line ]
Vintul respirafia.
I
zlo"r-.q,i"on*oi..rii.
I
Se.ntetaie stirile... I
Ce e?... Ce e?... SPre
Podgorii I
Toti
intorc
Privirile.
$gternind
ptrmlntului
l
Haina ei cu treni lungi
i
De culoarea
yintului"
i
S-a ivit pe culme,
Toamna,
Zina melopeelor,
Spaina florilor
qi Doamna
Cucurbitaceelor...
Lung iqi fluturi ,p." oul",
]
Ca-ntr-un nimb de
glorie,
]
Pcste plduri
triumfale
1
Haina iluzorie.
ii{if}t;
',,>
-<k-
W.il,*.
f,#WffiJ\
1
Apoi
pleaci mai deParte
l
Pustiind ciririle.
Cu alai de frunze moarte
Si colinde zIrile,
\ .
/'.,..
'kostJn
"
,,.":
^
Gize. flori intirziate !
Muza mea satirici
V-a-nchinat de drag la toate
Cite-o strofi lirica-
Dar cind
ftiu
c-o s[ vi-nghefe
Iarna mizerabili'
Mi
cuprinde
o tristefe
Iremediabili...
W
ffi

S-ar putea să vă placă și