Sunteți pe pagina 1din 188

Orson Scott Card

Umbra Hegemonului
CUPRINS:
PARTEA NTI. Voluntarii.7
I. Petra.^
2. Bean.24
3. e!a" #ntr$o !ti%l&.3'
4. #n %u!to(ie.)3
). A*+i,ie.
PARTEA A -.UA. Nuan,e./)
'. Co(ul./7
7. E01unerea #n 1u+li%.222
/. -u+ita (e 13ine.22'
4. Co*uni%3n( %u *or,ii.2))
25. 6ra,i (e ar*e.2^2
PARTEA A TREIA. ane7re.227
II. Ban89o9.224
22. I!la*a+a(.23'
23. A7erti!*ente.2)3
24. :;(era+a(.2//
2). Cri*a.322
PARTEA A PATRA. -e%i<ii.343
2'. Tr&(area.34)
27. Pe 1o(.3)4
2/. Sat;a8ra=a.377
24. Sal7area.343
25. :e8e*on.425
Po!t>a,&.427
PARTEA NTI.
V.?UNTARII l.
PETRA.
To: C=a*ra"na8ar@!a%re(ri7erAi>%o*.8o7 6ro*: ?o%9e@e!1ino<aA1olnet.8o7 Re: Ce
>a%e,i 1entru a 1rote"a %o1iiiB
-le A*iral C=a*ra"na8arC A* I-$ul (7!. (e la un 1rieten %o*un %are a lu%rat %3n(7a
1entru 7oi Di %are a%u* e!te un (i1lo*at 8lorio! E !unt !i8ur %& Dti,i la %ine *& re>er. *i (au
!ea*a %& re!1on!a+ilitatea (7!. a%tual& nu e!te at3t *ilitar&C %3t lo8i!ti%&C iar 83n(urile 7& !unt
#n(re1tate *ai %ur3n( !1re !1a,iu (e%3t !1re !itua,ia 1oliti%& (e 1e P&*3nt. ?a ur*a ur*elorC a,i
#n7in! %ate8ori% >or,ele na,ionali!te %on(u!e (e 1re(e%e!orul (7!. #n R&<+oiul ?i8iiC iar a%ea!t&
1ro+le*& 1are a >i re<ol7at&. 6lota Interna,ional& r&*3ne in(e1en(ent& Di 7& !unte*
re%uno!%&tori 1entru a!ta.
Ceea %e ni*eni nu 1are !& #n,elea8& e!te >a1tul %& 1a%ea 1e P&*3nt e!te (oar o ilu<ie (e
*o*ent. Nu nu*ai e01an!ioni!*ul #n(elun8 #n&+uDit al Ru!iei re1re<int& *otorul in!ta+ilit&,iiC %i
Di inten,iile a8re!i7e ale altor na,iuni >a,& (e 7e%inii lor. 6or,ele Strate8ului !unt (i<ol7ateC
:e8e*onia #Di 1ier(e ra1i( autoritateaC iar P&*3ntul !t& #ntr$un e%=ili+ru 1re%ar (ea!u1ra
%ata%li!*ului.
Cele *ai 1uterni%e re!ur!e ale ori%&rei na,iuni #n r&<+oaiele %are 7or 7eni 7or >i %o1iii
antrena,i la F%olile (e ?u1t&C Ta%ti%& Di Co*an(&. -eDi e!te 1er>e%t nor*al %a a%eDti %o1ii !&$Di
!er7ea!%& ,&rile natale #n r&<+oaiele 7iitoareC e!te ine7ita+il %a %el 1u,in %3te7a na,iuni %are nu au
a!t>el (e 8enii ate!tate (e 6. I. !au %are %re( %& ri7alii au %o*an(an,i *ai (ota,i !& a%,ione<e
1re7enti7C >ie 1entru a >olo!i #n intere!ul lor a%ea re!ur!& a ina*i%uluiC >ieC 1entru ori%e
e7entualitateC 1entru a$l #*1ie(i%a 1e ina*i% !$o >olo!ea!%&. Pe !%urtC a%eDti %o1ii !unt #n *are
1eri%ol (e a >i r&1i,i !au u%iDi.
Re%uno!% %& a7e,i o 1oliti%& (e nea*e!te% #n e7eni*entele (e 1e P&*3ntC (ar 6. I. #i
(e!%o1er& Di #i 1re8&teDte 1e a%eDti %o1iiC iar a!ta #i tran!>or*& #n ,inte. .ri%e li !$ar #nt3*1la
a%e!tor %o1iiC #n ulti*& in!tan,&C e!te re!1on!a+ilitatea 6. I. Ar >i o *are reali<are #n %eea %e
1ri7eDte 1rote%,ia lor (a%& a,i e*ite un or(in 1rin %are a%eDti %o1ii !& >ie 1la!a,i !u+ 1rote%,ia
6loteiC aten,ion3n( ori%e na,iune !au 8ru1are %& 7&t&*area !au intrarea #n %on>li%t %u ei ar atra8e o
ri1o!t& *ilitar& ra1i(& Di (ur&. -e1arte (e a %on!i(era a%e!t lu%ru %a un a*e!te% #n tre+urile
P&*3ntuluiC %ele *ai *ulte na,iuni ar #nt3*1ina %u +u%urie a%ea!t& a%,iune DiC (a%& 7& e (e 7reun
>olo!C 7e,i a7ea !1ri"inul *eu total #n toate >oru*urile 1u+li%e.
S1er %& 7e,i a%,iona i*e(iat. Nu a7e* ti*1 (e 1ier(ut.
Cu re!1e%tC ?o%9e.
Ni*i% nu 1&rea #n re8ul& #n Ar*enia %3n( Petra Ar9anian !e #ntoar!e a%a!&. -e!i8urC
*un,ii erau i*1re!ionan,iC (ar ei nu >&%u!er& 1arte %u a(e7&rat (in %o1il&ria ei. A+ia %3n( a"un!e
la arali9 #n%e1u !& 7a(& lu%ruri %are #n!e*nau %e7a 1entru ea. Se #nt3lni!e %u tat&l ei la Ere7anC
#n ti*1 %e *a*a r&*&!e!e a%a!& %u >ratele ei #n 73r!t& (e un!1re<e%e ani Di %u %o1ilul nou$n&!%ut
E e7i(entC %on%e1ut %=iar #nainte (e ri(i%area re!tri%,iilor (e*o8ra>i%e (e la !>3rDitul r&<+oiului.
6&r& #n(oial& %& o ur*&ri!er& 1e Petra la tele7i<or. A%u*C #n 7re*e %e un auto*o+il ie>tin #i
(u%ea 1e Petra Di 1e tat&l ei (e$a lun8ul !tr&(u,elor #n8u!teC el #n%e1u !& !e !%u<e.
G Nu e %ine Dtie %e 1entru tineC PetC (u1& %e ai 7&<ut lu*ea.
G Nu ne$au ar&tat 1rea *ult lu*eaC Pa1a. Nu erau >ere!tre la F%oala (e ?u1t&.
G Vreau !& !1unC !1a,io1ortulC Di %a1italaC to,i oa*enii i*1ortan,i Di %l&(irile *inunateH
G Nu !unt (e<a*&8it&C Pa1a.
Tre+ui !&$l *int& %a !&$l liniDtea!%&. Era %a Di %3n( el i$ar >i (at arali9ul #n (arC iar a%u*
nu era !i8ur (a%& ei #i 1l&%ea. Ea #n%& nu Dtia (a%& #i 1l&%ea !au nu. ?a F%oala (e ?u1t& nu$i
1l&%u!eC (ar !e o+iDnui!e %u ea. Cu Ero! nu !e o+iDnui!eC (ar #l !u1orta!e. Cu* ar >i 1utut !& nu$i
1la%& un lo% %a a%e!taC #n aer li+er Di %u oa*eni %are =oin&reau 1e un(e 7oiauB
TotuDiC era (e<a*&8it&. C&%i toate a*intirile ei (e!1re arali9 erau %ele ale unui %o1il (e
%in%i aniC %are 1ri7ea #n !u! %l&(irile #nalte %e !e ri(i%au 1e!te !tr&<i lar8iC 1e %are *aDini *ari
%ir%ulau %u 7ite<e alar*ante. A%u* ea era %u *ult *ai *areC %a* (e #n&l,i*ea unei >e*ei a(ulteC
iar *aDinile erau *ai *i%iC !tr&<ile (e$a (re1tul #n8u!teC Di %l&(irile E 1roie%tate !& re<i!te
ur*&torului %utre*urC %eea %e nu reuDi!er& 7e%=ile %l&(iri E !%un(e. Nu erau ur3teC a7eau o
anu*e 8ra,ie (at >iin( !tilul e%le%ti% E !e #*+inau %el tur%e!% Di ru!e!%C %el !1aniol Di %el (e 1e
Ri7iera %uC a1roa1e in%re(i+ilC %el "a1one< $Di era *inunat !& 7e<i %u* erau totuDi ar*oni<ate 1rin
ale8erea %ulorilorC (i!tan,a >a,& (e !tra(&C #n&l,i*ea a1roa1e uni>or*&C toate tin<3n( !1re *a0i*ul
le8al.
Ftia toate lu%rurile a!tea 1entru %& %iti!e (e!1re ele 1e Ero! #n ti*1ul R&<+oiului ?i8iiC
r&<+oi la %are ea Di %eilal,i %o1ii nu 1arti%i1a!er&. V&<u!e i*a8ini 1e net. -ar ni*i% nu o 1re8&ti!e
1entru *o*entul #n %are !e 7a #ntoar%eC la 73r!ta (e 1ai!1re<e%e aniC (u1& nou& ani (e a+!en,&.
G Po>ti*B <i!e.
Tat&l ei #i 7or+i!e Di ea nu$l au<i!e.
G Te$a* #ntre+at (a%& 7rei !& ne o1ri* la +o*+oane #nainte (e a *er8e a%a!&C aDa %u*
>&%ea* #nainte.
Bo*+oane. Cu* 1utu!e uita %u73ntul +o*+oaneB
UDor. Sin8urul ar*ean (in F%oala (e ?u1t& a7ea %u trei ani *ai *ult (e%3t ea Di
1ro*o7a!e la F%oala (e Ta%ti%&C a!t>el #n%3t >u!e!er& %ole8i nu*ai %3te7a luni. Ea a7ea Da1te ani
%3n( tre%u!e (e la F%oala (e la Sol la F%oala (e ?u1t&C iar el <e%eC Di 1le%a!e >&r& !& %o*an(e ni%i
*&%ar o ar*at&. Era oare (e *irare %& nu !i*,i!e ne7oia !& tr&n%&nea!%& #n ar*ean& %u o
1uDtoai%& (e a%a!&B -e%i ti*1 (e nou& ani ea nu 7or+i!e ar*eanaC iar a%u* 7or+ea %a un %o1il (e
%in%i ani. i era 8reu !& o 7or+ea!%&C Di %=iar Di *ai 8reu !& o #n,elea8&.
Cu* 1utea !&$i !1un& tat&lui ei %& ar a"uta$o >oarte *ult (a%& i$ar 7or+i #n e!en,ial& E #n
realitate en8le<aB El o 7or+eaC (e!i8ur E el Di *a*a in!i!ta!er& !& 7or+ea!%& en8le<eDte a%a!&
%3n( era *i%&C a!t>el #n%3t !& !e (e!%ur%e (a%& ar >i >o!t a%%e1tat& la F%oala (e ?u1t&. -e >a1tC
(a%& !e 83n(ea +ineC a!ta era o 1arte a 1ro+le*ei ei.
C3t (e (e! ro!ti!e tat&l ei %u73ntul +o*+oane #n ar*ean&B .ri (e %3te ori o lua la 1li*+are
%u el 1rin oraD Di !e o1reau la +o*+oaneC o 1unea !& %ear& #n en8le<&C Di !& !1un& >ie%&reia 1e
nu*ele en8le<e!%. Era #ntr$a(e7&r a+!ur( E (e %e ar >i tre+uit !& DtieC la F%oala (e ?u1t&C nu*ele
en8le<e!% al +o*+oanelor ar*eneB
G -e %e r3<iB
G Se 1are %& *i$a* 1ier(ut 8u!tul 1entru +o*+oane %3t ti*1 a* >o!t #n !1a,iuC tat&. -arC
(e (ra8ul tre%utuluiC !1er %& o !& ai ti*1 !& te 1li*+i (in nou %u *ine 1rin oraD. N$o !&$*i *ai
1ari at3t (e #nalt %a ulti*a (at&.
G NuC Di ni%i *3na ta n$o !& *ai >ie at3t (e *i%& #ntr$a *eaC r3!e Di el. Ni !$au >urat niDte
ani (e %are a%u* ne$a* a*inti %u (ra8.
G -aC !1u!e Petra. -ar a* >o!t a%olo un(e era ne7oie (e *ine.
ADa !& >i >o!tB Eu a* %e(at 1ri*a. A* tre%ut toate te!teleC 13n& la %el *ai i*1ortantC iar
a%olo a* %la%at 1ri*a. En(er *$a liniDtitC !1un3n(u$*i %& 1e *ine !$a +a<at %el *ai *ult Di *$a
1re!at %el *ai tareC (ar ne$a 1re!at 1e to,i Di !$a +a<at 1e to,iC iar eu a* >o!t %ea %are a %e(at.
Ni*eni n$a 7or+it ni%io(at& (e!1re a!taI 1oate %& ai%iC 1e P&*3ntC n$a a>lat a+!olut ni*eni. P3n&
#n %li1a %3n( a a(or*it #n toiul +&t&lieiC ea >u!e!e unul (intre %ei *ai +uni. -u1& a%eeaC (eDi nu a
*ai %la%atC ni%i En(er nu a *ai a7ut #n%re(ere #n ea. Ceilal,i o ,ineau !u+ o+!er7a,ieC 1entru a
1utea inter7eni #n %a<ul #n %are ea ar >i 1ier(ut %ontrolul na7elor. Era !i8ur& %& unul (intre ei
>u!e!e (e!e*nat !& o !u1ra7e8=e<eC (ar ni%io(at& nu #ntre+a!e %ine. -in9B BeanB BeanC (a E
in(i>erent (a%& En(er #l (e!e*na!e 1e el !au nuC ea Dtia %& Bean o 7e8=eaC 8ata !& 1reia %ontrolul.
Ea nu era (e #n%re(ere. Nu !e 1uteau +a<a 1e ea. #i li1!ea #n%re(erea #n !ine.
Va 1&!tra a%e!t !e%ret >a,& (e >a*ilia eiC aDa %u* #l 1&!tra!e #n ti*1ul (i!%u,iilor %u Pri*ul
ini!tru Di %u 1re!aC %u ar*ata ar*ean& Di %u D%olarii %are !e a(una!er& !&$l #nt3*1ine 1e *arele
erou ar*ean al R&<+oiului %u 6urni%ile. Ar*enia a7ea ne7oie (e un erou. Ea era !in8urul
%an(i(at %e !e #ntor!e!e (in a%e!t r&<+oi. i ar&ta!er& %u*C #n te0tele onlineC era (e"a tre%ut&
1rintre %ei *ai *ari <e%e ar*eni ai tuturor ti*1urilor. Di 7&<u!e 1o<aC +io8ra>ia Di %itate (in
%olonelul Jra>>C *aiorul An(er!on Di (in a<er Ra%9=a*.
Fi #n%& unul (in En(er Ki88in. LPetra *$a a1&ratC 1un3n(u$Di 7ia,a #n 1eri%ol. Petra *$a
antrenat atun%i %3n( ni*eni alt%ine7a n$ar >i >&%ut$o. Ei #i (atore< tot %eea %e a* reali<at. Iar #n
%a*1ania >inal&C lu1t& (u1& lu1t&C ea a >o!t %o*an(antul 1e %are *$a* +a<at.M
En(er n$a7ea %u* !& Dtie %3t o (ureau a%e!te %u7inte. 6&r& #n(oial& %& 7oia !$o rea!i8ure
%& #ntr$a(e7&r !e +a<a!e 1e ea. -ar 1entru %& ea Dtia a(e7&rulC %u7intele !unau %a !1u!e (in *il&
1entru eaI %a o *in%iun& a*a+il&.
Iar a%u* a"un!e!e a%a!&. Ni%&ieri 1e P&*3nt nu era *ai !tr&in& (e%3t ai%iC >iin(%& ai%i ar >i
tre+uit !& !e !i*t& a%a!&C (ar nu 1uteaC %&%i ai%i nu o Dtia ni*eni. CunoDteau o >eti,& inteli8ent&
%areC %u o%=ii #n la%ri*iC #Di lua!e r&*a!$+un Di a!%ulta!e %u7intele (e (ra8o!te Di (e #n%ura"are.
CunoDteau un erou %are !e #ntor!e!e %u ni*+ul 7i%toriei #n "urul >ie%&rui %u73nt !au 8e!t. -ar nu o
%unoDteau Di nu o 7or %unoaDte ni%io(at& 1e >ata %are %e(a!e 1re!iunii DiC #n toiul +&t&lieiC 1ur Di
!i*1luH a(or*i!e. n ti*1 %e na7ele ei !e 1ier(eauC #n ti*1 %e oa*eni a(e7&ra,i *ureauC ea
(or*ea (in %au<& %& tru1ul ei nu *ai 1utea r&*3ne trea<. A%ea >at& 7a r&*3ne a!%un!& tuturor
1ri7irilor.
Fi 7a r&*3ne a!%un!& 1ri7irilor Di >ata %are 1ri7ea ori%e *iD%are a +&ie,ilor (in "urul eiC
e7alu3n(u$le a+ilit&,ileC 8=i%in(u$le inten,iileC =ot&r3t& !& 1ro>ite (e ori%e a7anta" 1e %are$l 1utea
o+,ineC re>u<3n( !& !e 1le%e #n >a,a lor. Ai%i !e 1re!u1unea %& 7a >i (in nou %o1il $unul *ai *areC
(ar ori%u* un %o1il. -e1en(ent.
-u1& nou& ani (e 7i8ilen,& tena%eC ar >i o(i=nitor !&$Di la!e 7ia,a #n *3inile altoraC nu$i
aDaB
G a*a ta a 7rut !& 7in&. -ar i$a >o!t >ri%&. C=i%otiC %a Di %u* ar >i >o!t a*u<ant.
G n,ele8iB
G NuC !1u!e Petra.
G Nu i$a >o!t >ri%& (e tineC <i!e tat&l ei. Ni%io(at& nu i$ar 1utea >i >ri%& (e 1ri*ul ei
n&!%ut. -ar %a*erele (e >il*atH Politi%ieniiH ul,i*eaH Ea e o >e*eie (e %a!&C nu ie!e #n
lu*e. n,ele8iB
n,ele8ea (e!tul (e uDor li*+a ar*ean&C (a%& a!ta 7oia !& #ntre+e elC 1entru %&$Di (&(u!e
!ea*a Di 7or+ea #ntr$un li*+a" !i*1luC 1ronun,3n( rar %u7intele a!t>el #n%3t ea !& nu 1iar(& Dirul
%on7er!a,iei. i era re%uno!%&toare 1entru a!taC (ar Di "enat& >iin(%& era at3t (e e7i(ent %& a7ea
ne7oie (e un a!e*enea a"utor.
Ceea %e nu #n,ele8ea ea era >a1tul %& tea*a (e *ul,i*e ar 1utea #*1ie(i%a o *a*& !& 7in&
!&$Di #nt3*1ine >ii%a (u1& nou& ani.
Petra Dtia %& nu (e a8lo*era,ie !au (e %a*erele (e >il*at !e te*ea *a*a !a. Se te*ea (e
Petra #n!&Di. Co1ilul 1ier(utC %are ni%io(at& nu 7a *ai a7ea %in%i aniC %are a7u!e!e 1ri*ul %i%lu %u
a"utorul unei in>ir*iere a 6loteiC a %&rui *a*& nu >&%u!e ni%io(at& te*ele #*1reun& %u el Di nu #l
#n7&,a!e !& 8&tea!%&. Ba nuC !tai 1u,in. 6&%u!er& #*1reun& 1l&%inte. . a"uta!e !& le #*1&turea!%&.
J3n(in(u$!e la tre%utC #Di (&(u !ea*a %& *a*a ei nu o l&!a!e !& >a%& ni*i% i*1ortant. -ar Petrei
i !e 1&ru!e %& ea era %ea %are 8&tea. C& *a*a a7ea #n%re(ere #n ea.
A!ta #i #n(re1t& 83n(urile !1re *o(ul #n %are En(er o *ena"a!e la >inalC 1re>&%3n(u$!e %&
are #n%re(ere #n ea %a Di #nainteC (ar (e >a1t el 1&!tra %ontrolul.
Fi 1entru %& era un 83n( in!u1orta+ilC Petra 1ri7i a>ar& 1e >erea!tra *aDinii.
G Sunte* #n 1artea oraDului un(e *& "u%a* euB
G n%& nuC !1u!e tat&l ei. -ar e a1roa1e. arali9 nu e un oraD at3t (e *are.
G Totul #*i 1are nouC <i!e Petra.
G -ar nu e. Nu !e !%=i*+& ni%io(at&. Nu*ai ar=ite%tura. Sunt ar*eni #n toat& lu*eaC (ar
nu*ai 1entru %& au >o!t !ili,i !& 1le%e %a !&$Di !al7e<e 7ia,a. Prin natura lorC ar*enii !tau a%a!&.
Colinele !unt %a un 13nte%C iar noi nu a7e* (orin,a !& ne naDte*.
C=i%oti la 8lu*a lui.
ntot(eauna %=i%oti!e aDaB Petrei #i !una *ai *ult a r3! ner7o! (e%3t a a*u<a*ent. Nu
nu*ai *a*ei #i era >ri%& (e ea.
n !>3rDit *aDina 7e%=e a"un!e a%a!&. A%olo re%uno!%u #n %ele (in ur*& un(e !e a>la. Totul
era *ai *i% Di *ai !&r&%&%io! #n %o*1ara,ie %u %e #Di a*inteaC (ar #n realitate ni%i *&%ar nu !e
83n(i!e la lo%ul &!ta ani (e$a r3n(ul. n%eta!e !&$i *ai +3ntuie 7i!ele %a* (e 1e %3n( a7ea <e%e
ani. -ar a%u*C #ntor%3n(u$!e a%a!&C #Di a*inti totulC la%ri*ile 1e %are le 7&r!a!e #n 1ri*ele luni #n
F%oala (e la Sol Di *o*entul #n %are 1&r&!i!e P&*3ntul 1entru a *er8e la F%oala (e ?u1t&. -e
a%e!te lo%uri #i >u!e!e (orC Di a%u*C %3n( #n !>3rDit era (in nou ai%iC le a7ea #na1oiH #Di (&(u
!ea*a %& nu *ai are %u a(e7&rat ne7oie (e ele. B&r+atul ner7o! (e l3n8& ea nu *ai era <eul #nalt
%are o %on(u!e!e at3t (e *3n(ru 1e !tr&<ile (in arali9. Iar >e*eia %are o aDte1ta #n %a!& nu 7a
*ai >i <ei,a (e la %are 7eneau *3n%area %al(& Di *3n83ierea r&%oroa!& %3n( era +olna7&.
-ar nu a7ea un(e !& !e (u%& #n alt& 1arte.
a*a ei !t&tea la >erea!tr& %3n( Petra %o+or# (in *aDin&. Tat&l 1u!e 1al*a 1e !%anner
1entru a a%%e1ta 1re,ul. Petra ri(i%& *3na Di$i >&%u !e*n *a*eiC a(re!3n(u$i un <3*+et ti*i(C
%are !e tran!>or*& ra1i( #n ri%tu!. a*a #i #ntoar!e <3*+etul Di$i >&%u %u *3na (re1t r&!1un!.
Petra #l lu& (e *3n& 1e tat&l ei Di intrar& #*1reun& #n %a!&.
Pe %3n( !e a1ro1iauC uDa !e (e!%=i!e. Era Fte>anC >ratele ei. Nu l$ar >i re%uno!%ut (u1&
a*intirile ei (e!1re un %o1il 8r&!u, (e (oi ani. Iar elC (e!i8urC nu o %unoDtea (elo%. Aler8a aDa
%u* aler8a!er& !1re ea %o1iii (in 8ru1ul (e D%olariC #n%3ntat !& #nt3lnea!%& o %ele+ritateC (ar nu
to%*ai %onDtient (e ea %a 1er!oan&. Era totuDi >ratele eiC iar ea #l #*+r&,iDa.
G C=iar eDti PetraN <i!e el.
G C=iar eDti Fte>anN r&!1un!e ea.
A1oi !e #ntoar!e !1re *a*a ei. n%& !t&tea la >erea!tr&C 1ri7in( a>ar&.
G a*&B
6e*eia !e #ntoar!eC %u la%ri*ile %ur83n(u$i 1e o+ra"i.
G & +u%ur !& te 7&(C PetraC <i!e.
-ar nu >&%u ni%i o *iD%are !& !e a1ro1ie (e Petra !au !& !e #ntin(& !1re ea.
G n%& o *ai %au,i 1e >eti,a %are a 1le%at a%u* nou& aniC <i!e Petra.
a*a i<+u%ni #n la%ri*iC #ntin!e +ra,eleC iar Petra 1&Di !1re eaC !$o #*+r&,iDe<e.
G EDti >e*eie a%u*C <i!e *a*a. Nu te %uno!%C (ar te iu+e!%.
G Fi eu te iu+e!%C *a*&C <i!e Petra.
Fi !e +u%ur& %3n( #Di (&(u !ea*a %& era a(e7&rat. R&*a!er& #*1reun& a1roa1e o or& to,i
1atru E %in%iC (u1& %e !e tre<i +e+eluDul. Petra le o%olea #ntre+&rile E L.=C totul (e!1re *ine a >o!t
(e"a 1u+li%at !au (at 1e 1o!t. Eu 7reau !& au( (e!1re 7oiM E Di a>l& %& tat&l !&u #n%& e(ita %&r,i Di
!u1er7i<a tra(u%eriC iar *a*a ei #n%& *ai era 1&!torul %artierului: a7ea 8ri"& (e to,iC le (u%ea (e
*3n%are %3n( %ine7a era +olna7C #i #n8ri"ea 1e %o1ii %3n( 1&rin,ii #n(e1lineau (i>erite %o*i!ioane
Di =r&nea ori%e %o1il %are a1&rea 1e a%olo.
G *i a*inte!% %u*C o(at&C eu Di *a*a lua* 1r3n<ul #*1reun&C (oar noi (oiC 8lu*i
Fte>an. Nu Dtia* %e !& *ai !1une*C Di r&*&!e!e aDa (e *ult& *3n%are.
G ADa era Di %3n( era* eu *i%&C <i!e Petra. *i a*inte!% %& era* at3t (e *3n(r& %&
%eilal,i %o1ii o iu+eau 1e *a*a. Fi at3t (e 8eloa!& %& ea #i iu+ea 1e eiN
G Ni%io(at& la >el (e *ult %u* #*i iu+ea* >ata Di +&iatulC !1u!e *a*a. -ar iu+e!% %o1iiiC
re%uno!%C >ie%are (intre ei e 7aloro! #n o%=ii lui -u*ne<euC >ie%are (intre ei e +ine7enit #n %a!a
*ea.
G .=C Dtiu 1e %3,i7a 1e %are nu i$ai >i iu+itC <i!e Petra.
G PoateC a(*i!e *a*aC ne(orin( !& !e %erteC (ar nu 1rea %on7in!& %& ar 1utea e0i!ta un
a!t>el (e %o1il.
Be+eluDul 8an8uri Di *a*a #Di ri(i%& +lu<a %a !& 1un& %o1ilul la !3n.
G Fi eu !u8ea* aDa (e <8o*oto!B #ntre+& Petra.
G Nu %=iarC <i!e *a*a.
G :aiC !1une a(e7&rulC re1li%& tat&l. Tre<ea 7e%inii.
G -e%i era* o la%o*&.
G NuC *ai (e8ra+& un +ar+arC r3!e tat&l. N$a7eai *aniere la *a!&.
Petra !e =ot&r# !& 1un& #ntre+area (eli%at& %u %ura" Di !& ter*ine %u a!ta.
G Co1ilul !$a n&!%ut la nu*ai o lun& (u1& %e !$au ri(i%at re!tri%,iile (e*o8ra>i%e.
a*a Di tat&l !e 1ri7ir& re%i1ro%C *a*a %u o e01re!ie (e >eri%ireC tat&l %u o tre!&rire.
G -aC ei +ineC #,i !i*,ea* li1!a. A* *ai 7rut o >eti,&.
G Oi$ai >i 1ier(ut !er7i%iulC <i!e Petra.
G Nu %=iar i*e(iatC r&!1un!e tat&l.
G Autorit&,ile ar*ene au >o!t #ntot(eauna #n%ete la a1li%area a%e!tor le8iC !1u!e *a*a.
G -ar #n %ele (in ur*& a,i >i 1utut 1ier(e tot.
G NuC <i!e *a*a. C3n( ai 1le%at tuC a* 1ier(ut "u*&tate (in tot. Co1iii !unt totul. Re!tul
eH ni*i%.
Fte>an r3!e.
G Cu e0%e1,ia %li1elor %3n( *i$e >oa*e. 3n%area e %e7aN
G Oie ,i$e >oa*e #ntot(eaunaC <i!e tat&l.
G 3n%area e #ntot(eauna %e7aC re1li%& Fte>an. R3!er&C (ar Petra o+!er7& %& Fte>an nu$Di
>&%u!e ilu<ii #n le8&tur& %u %e ar >i 1utut #n!e*na naDterea a%e!tui %o1il.
G E +ine %& a* %3Dti8at r&<+oiul.
G ai +ine (e%3t !&$l >i 1ier(utC !1u!e Fte>an.
G E +ine !& ai un %o1il Di !& re!1e%,i Di le8eaC ro!ti *a*a.
G -ar n$ai a7ut o >eti,&.
G NuC <i!e tat&l. ?$a* a7ut 1e -a7i(.
G ?a ur*a ur*elorC nu a7ea* ne7oie (e o >eti,&. Te a7e* iar 1e tine.
Nu %=iarC 83n(i Petra. Fi nu 1entru *ult ti*1. Patru aniC 1oate *ai 1u,inC Di 7oi 1le%a la
uni7er!itate. Fi 13n& atun%i n$o !& 7& *ai >ie (or (e *ineC 1entru %& 7e,i Dti %& nu !unt >eti,a 1e
%are o iu+i,iC %i (oar un 7eteran %u *3inile 1&tate (e !3n8e (e la o D%oal& *ilitar& (e<8u!t&toareC
%are a tre+uit !& lu1te #n +&t&lii a(e7&rate.
-u1& 1ri*a or&C 7e%iniC 7eri Di 1rieteni (e !er7i%iu ai tat&lui #n%e1ur& !& !o!ea!%&C Di a+ia
(u1& *ie<ul no1,ii tat&l reuDi !& anun,e %& a (oua <i nu era !&r+&toare na,ional& Di %& a7ea ne7oie
(e 1u,in !o*n #nainte (e a !e (u%e la lu%ru. ai tre%u o or& 13n& !&$i alun8e 1e to,i (in %a!&. #n
a%ele *o*enteC Petra nu 7oia ni*i% alt%e7a (e%3t !& !e 8=e*uia!%& #n 1at Di !& !e a!%un(& (e
lu*e 1entru %el 1u,in o !&1t&*3n&.
?a !>3rDitul ur*&toarei <ile Dtia %& 7a tre+ui !& ia!& (in %a!&. Rutina nu i !e 1otri7ea. -aC
*a*a o iu+eaC (ar 7ia,a ei era %entrat& #n "urul +e+eluDului Di %artierului DiC #n ti*1 %e #n%er%a !&
le8e o %on7er!a,ieC o+!er7& %& *a*a !$ar >i !i*,it uDurat& (a%& Petra !$ar >i (u! <iua la D%oal& aDa
%u* >&%ea Fte>anC #ntor%3n(u$!e nu*ai la orele !ta+ilite. Petra #n,ele!e Di #n !eara a%eea anun,& %&
7rea !& !e #n!%rie la D%oal& Di !& #n%ea1& orele a (oua <i.
G -e >a1tC <i!e tat&l eiC oa*enii (in 6. I. !1un %& 1ro+a+il ai 1utea !& te (u%i (ire%t la
uni7er!itate.
G A* 1ai!1re<e%e aniC !1u!e PetraC Di la%une !erioa!e #n e(u%a,ie.
G Ni%i *&%ar nu a au<it 7reo(at& (e C3ineC <i!e Fte>an.
G Cu*B !e *ir& tat&l. Care %3ineB
G C3inele. Tru1a aia <8o*otoa!&. Ftii tu.
G Un 8ru1 >oarte >ai*o!C !1u!e *a*a. -a%& #i au<iC #,i (u%i *aDina la re1ara,ii !erioa!e.
G .=C a%el C3ineC >&%u tat&l. Nu 1rea %re( %& la a!t>el (e e(u%a,ie !e re>erea Petra.
G -e >a1tC (aC re1li%& Petra.
G E %a Di %u* ar >i (e 1e alt& 1lanet&C <i!e Fte>an. A<i$noa1te *i$a* (at !ea*a %& ea nu a
au<it (e ni*eni.
G Sunt (e 1e alt& 1lanet&. SauC la (re1t 7or+in(C (e 1e un a!teroi(.
G Bine#n,ele!C <i!e *a*a. Tre+uie !& te al&turi 8enera,iei tale.
Petra <3*+iC (ar #n !inea ei a7u o tre!&rire. Jenera,ia eiB Ea nu a7ea ni%i o 8enera,ieC %u
e0%e1,ia %3tor7a *ii (e %o1ii %are >u!e!er& 7reo(at& la F%oala (e ?u1t&C iar a%u* erau #*1r&Dtia,i
1e !u1ra>a,a P&*3ntuluiC #n%er%3n( !& a>le un(e le era lo%ul #ntr$o lu*e 1aDni%&.
Petra (e!%o1eri %ur3n( %& la D%oal& nu era uDor. Nu a7eau ore (e i!torie Di !trate8ie
*ilitar&. ate*ati%a era 1ateti%& #n %o*1ara,ie %u %eea %e #n7&,a!e la F%oala (e ?u1t&C (ar %u
literatura Di 8ra*ati%a era >oarte #n ur*&: a7ea 1u,ine %unoDtin,e (e!1re re8ulile 8ra*ati%ale Di nu
#n,ele8ea (elo% a*e!te%ul ar8oti% (e ar*ean& Di en8le<& 1e %are #l 7or+eau #ntre ei %o1iii (in
D%oal&. CunoDtin,ele ei (e li*+& ar*ean& erau #ntr$a(e7&r %o1il&reDtiC ea >olo!in( >luent 7er!iunea
(e en8le<& utili<at& la F%oala (e ?u1t& Di ar8oul #n7&,at a%olo.
Bine#n,ele!C toat& lu*ea !e 1urta >ru*o! %u ea E >etele %ele *ai 1o1ulare o luar& i*e(iat
#n 8ru1ul lor E iar 1ro>e!orii o tratau %a 1e o %ele+ritate. Petra !e l&!& %on(u!& 1rin #*1re"uri*i
1entru a 7e(ea totul Di anali<& %u 8ri"& !1oro7&ial& noilor !&i 1rieteniC %a !& 1oat& #n7&,a ar8oul Di
!& 1rin(& a%%entul (in D%oal& al en8le<ei Di ar*enei. Ftia %& >oarte %ur3n( >etele 1o1ulare !e 7or
1li%ti!i (e ea E *ai ale! %3n( #Di 7or (a !ea*a %3t (e (ire%t& Di >&r& *ena"a*ente era PetraC o
tr&!&tur& 1e %are nu a7ea (e 83n( !$o !%=i*+e. Petra era (e!tul (e o+iDnuit& %u >a1tul %& oa*enii
%are ,ineau %ont (e ierar=ia !o%ial& !>3rDeau (e o+i%ei 1rin a o ur# DiC (a%& erau inteli8en,iC 1rin a
!e te*e (e eaC (eoare%e i>o!ele nu re<i!tau *ult #n 1re<en,a ei. Di 7a 8&!i 1rieteni a(e7&ra,i a+ia
1e!te %3te7a !&1t&*3ni E Di a!taC (a%& e0i!ta %ine7a %are !$o a1re%ie<e 1entru %eea %e era. Nu
%onta. Ai%i toate 1rieteniileC toate 1reo%u1&rile !o%iale i !e 1&reau !u1er>i%iale. Ai%i nu e0i!ta ni%i
o *i<&C %u e0%e1,ia 7ie,ii !o%iale a >ie%&rui ele7 Di a 7iitorului !&u a%a(e*i%C Di %e i*1ortan,&
a7eau toate a!teaB n7&,&tura anterioar& a Petrei !e (e!>&Dura!e %u totul #n u*+ra r&<+oiuluiC
!oarta o*enirii at3rn3n( (e re<ultatele !tu(iilor Di (e %alitatea talentelor ei. A%u*C %e i*1ortan,&
a7eaB Va %iti literatura ar*ean& 1entru %& 7oia !& #n7e,e li*+a ar*ean&C nu 1entru %& ar >i %re<ut
#ntr$a(e7&r %& era i*1ortant %e 83n(ea un e01atriat %a Saro;an (e!1re 7ie,ile %o1iilor (intr$o ,ar&
#n(e1&rtat&C #ntr$o er& la >el (e #n(e1&rtat&.
Sin8ura *aterie %are #i 1l&%ea %u a(e7&rat era e(u%a,ia >i<i%&. Ce lu0 E !& 1oat& aler8a !u+
%erul li+erC 1e 1i!ta 1lat& (in >a,a eiC !& 1oat& >u8i iar Di iarC !& !e !i*t& +ine #n ti*1 %e o >a%eC >&r&
un %ea! %are !&$i %rono*etre<e ti*1ul alo%at e0er%i,iilor. 6i<i%C nu 1utea %on%ura %u *a"oritatea
%elorlalte >ete. Era ne7oie (e ti*1 13n& %e %or1ul ei !$ar >i a(a1tat 8ra7ita,iei ri(i%ateC %&%iC #n
%iu(a %=inurilor la %are #i !u1u!e!e 6. I. 1entru a !e a!i8ura %& tru1urile !ol(a,ilor nu !e
(eteriorea<& 1rea *ult #n ti*1ul lunilor Di anilor 1etre%u,i #n !1a,iuC nu te 1uteai antrena ni%i%u*
1entru 7ia,a 1e !u1ra>a,a unei 1lanete (e%3t tr&in( a%olo. -ar Petrei nu$i 1rea 1&!a %& era 1rintre
ulti*ii %are #n%=eiau %ur!eleC %& nu 1utea !&ri ni%i 1e!te %el *ai !%un( 8ar(. Se !i*,ea +ine 1ur Di
!i*1lu aler83n( li+erC iar !l&+i%iunea ei #i (&(ea un ,el. -e!tul (e %ur3n( 7a 1utea %on%ura %u
%eilal,i. A%e!ta era unul (intre a!1e%tele #nn&!%ute ale 1er!onalit&,ii ei %are o a"uta!er& !& intre la
F%oala (e ?u1t& E >a1tul %& nu era intere!at& #n *o( !1e%ial (e %o*1eti,ie 1entru %& #ntot(eauna
1ornea (e la 1re*i!a %&C (a%& ar >i i*1ortantC ar 8&!i %u !i8uran,& un *o( (e a %3Dti8a.
A!t>el !e o+iDnui %u noua ei 7ia,&. n %3te7a luni 7or+ea >luent ar*eana Di !t&13nea ar8oul
lo%al. -u1& %u* !e aDte1ta!eC >etele 1o1ulare renun,ar& la ea (u1& un ti*1C iar %3te7a !&1t&*3ni
*ai t3r<iu >etele inteli8ente r&%ir& Di ele rela,iile. Di 8&!i 1rietenii 1rintre re+eli Di nea(a1ta,iC Di #n
%ur3n( a7ea un %er% (e %on>i(en,i Di %o$%on!1iratori 1e %are #i nu*ea L"ee!=MC 8aD%aC ar*ata ei
1ri7at&. Nu era 7reun >el (e %o*an(antC (ar erau %u to,ii loiali unul altuia Di !e a*u<au (e
%iu(&,eniile 1ro>e!orilor Di (e ale altor ele7iC iar %3n( un %on!ilier D%olar o %=e*& !&$i !1un& %&
a(*ini!tra,ia #Di >&%ea (in %e #n %e *ai *ulte 8ri"i #n le8&tur& %u >a1tul %& Petra 1&rea !& !e
a!o%ie<e %u un ele*ent anti$!o%ial (in D%oal&C Dtiu %& !e 8&!ea %u a(e7&rat a%a!& #n arali9.
A1oiC #ntr$o <i 7eni a%a!& (e la D%oal& Di 8&!i uDa 1rin%i1al& #n%uiat&. Nu a7ea ni%i o %=eie
E ni*eni (in %artier nu a7ea aDa %e7a >iin(%& ni*eni nu #n%uiaC Di %3n( era 7re*e +un& ni%i *&%ar
nu #n%=i(ea uDile. Au<i +e+eluDul 1l3n83n( #n %a!&C aDa %&C #n lo% !$o aDte1te 1e *a*a !a !& 7in&
!&$i (e!%uie uDa 1rin%i1al&C o%oli %a!a Di intr& #n +u%&t&rieC un(e #Di 8&!i *a*a le8at& (e un !%aunC
%u un %&luD #n 8ur&C %u o%=ii lar8 (e!%=iDi Di #nne+uni,i (e !1ai*&.
nainte %a Petra !& ai+& ti*1 !& rea%,ione<eC un a% =i1o(er*i% i !e #n>i1!e #n +ra, DiC >&r& %a
*&%ar !& 7a(& %ine o >&%u!eC alune%& #n #ntuneri%.
BEAN.
To: ?o%9e@e!1ino<aA1olnet.8o7 6ro*: C=a*ra"na8ar@ @ A i>%o*.8o7 Re: Nu #*i *ai
!%rie,i.
-o*nule Peter Ki88inC C=iar %re(ea,i %& nu a* 1o!i+ilitatea !& a>lu %ine !unte,i #n
realitateB Poate %& !unte,i autorul L Pro1unerii ?o%9eMC %eea %e 7& o>er& o re1uta,ie (e 1a%i>i!tC
(ar !unte,i (e a!e*enea 1ar,ial re!1on!a+il (e in!ta+ilitatea a%tual& a lu*iiC 8enerat& (e utili<area
Do7in& a i(entit&,ii !urorii (7!. %a -e*o!tene. Nu$*i >a% ilu<ii #n 1ri7in,a *oti7elor.
E!te !%an(alo! (in 1artea (7!. !& !u8era,i %& aD 1une #n "o% neutralitatea 6lotei
Interna,ionale 1entru a 1relua %ontrolul a!u1ra %o1iilor %are Di$au !ati!>&%ut !er7i%iul *ilitar #n
%a(rul 6. I. -a%& #n%er%a,i !& *ani1ula,i o1inia 1u+li%& 1entru a *& >or,a !& >a% aDa %e7aC 7oi (a
#n 7ilea8 i(entitatea (7!. at3t %a ?o%9eC %3t Di %a -e*o!tene.
i$a* !%=i*+at I-$ul Di l$a* in>or*at 1e 1rietenul no!tru %o*un %& nu 7a tre+ui !& *ai
#n%er%e !& ne 1un& #n le8&tur&. Sin8ura %on!olare 1e %are o 1oate o>eri !%ri!oarea *ea e!te
a%ea!ta: 6. I. nu 7a a7ea (e$a >a%e %u %ei %are #n%ear%& !& o+,in& =e8e*onia a!u1ra altor !tate Di
1o1oare E ni%i *&%ar %u (7!.
C=a*ra"na8ar.
-i!1ari,ia Petrei Ar9anian (in %a!a ei (in Ar*enia era o Dtire (e lar8 intere!. Arti%olele (e
>on( erau 1line (e a%u<a,ii >or*ulate (e Ar*enia #*1otri7a Tur%ieiC A<er+ai("anului Di ori%&rei
na,iuni 7or+itoare (e li*+& tur%&C iar #n re1li%& !o!ir& o !erie (e ne8&ri #n(3r"ite Di %ontraa%u<a,ii.
Se (i>u<a!er& inter7iuri la%ri*o8ene %u *a*a eiC !in8ura *artor&C %are era %on7in!& %& r&1itorii
erau a<eri. LCuno!% li*+aC %uno!% a%%entulC ei *i$au luat >eti,aNM
Bean era %u >a*ilia lui #n a (oua <i (e 7a%an,& 1e In!ula It=a%aC (ar era 7or+a (e PetraC aDa
%& %iti Dtirile Di ur*&ri re1orta"ele %u a7i(itateC al&turi (e >ratele !&uC Ni9olai. A"un!er& a*3n(oi
i*e(iat la a%eeaDi %on%lu<ie.
G Nu a >o!t ni%i o na,iune tur%&C #i anun,& Ni9olai 1e 1&rin,ii lor. E e7i(ent.
Tat&l lorC %are lu%ra!e ani (e$a r3n(ul 1entru 8u7ernC >u (e a%or(.
G Tur%ii a(e7&ra,i au 8ri"& !& 7or+ea!%& nu*ai ru!a.
G Sau ar*eanaC <i!e Ni9olai.
G Ni%i un tur% nu 7or+eDte ar*eanaC <i!e *a*a. A7ea (e!i8ur (re1tateC >iin(%& tur%ii
a(e7&ra,i n$ar >i %ata(i%!it ni%io(at& !$o #n7e,eC iar %ei (in ,&rile tur%e #n %are !e 7or+ea ar*eana
erauC 1rin (e>ini,ieC nu to%*ai tur%i Di nu li !$ar >i #n%re(in,at ni%io(at& o *i!iune at3t (e (eli%at&
%a r&1irea unui 8eniu *ilitar.
G -e%i %ine a >o!tB <i!e tat&l. A8en,i 1ro7o%atoriC #n%er%3n( !& 1ornea!%& un r&<+oiB
G Eu 1arie< 1e 8u7ernul ar*eanC !1u!e Ni9olai. S$o 1un& la %on(u%erea !ol(a,ilor lor.
G -e %e !$o r&1ea!%& (a%& o 1ot an8a"a o>i%ialB #ntre+& tat&l.
G -a%& ar !%oate$o (in D%oal& 1e >a,& ar >i o etalare a inten,iilor *ilitare ale Ar*eniei. Ar
1utea 1ro7o%a a%,iuni anti%i1ate (e #n%er%uire a Tur%iei !au a A<er+ai("anului.
Era (e!tul (e 1lau<i+il %eea %e !1unea Ni9olaiC (ar Bean Dtia *ai +ine. Pre7&<u!e (e"a
a%ea!t& 1o!i+ilitate #n%& (e 1e 7re*ea %3n( to,i %o1iii %u talent *ilitar !e a>lau #n !1a,iu. n a%el
*o*ent 1eri%olul 1rin%i1al 7enea (in 1artea areDaluluiC iar Bean tri*i!e!e o !%ri!oare anoni*&
unor li(eri (e o1inie (e 1e P&*3ntC ?o%9e Di -e*o!teneC re%o*an(3n(u$le in!i!tent !&$i a(u%& 1e
to,i %o1iii (e la F%oala (e ?u1t& #na1oi 1e P&*3nt %a !& nu 1oat& >i r&1i,i !au u%iDi (e >or,ele
areDalului #n R&<+oiul ?i8ii. A7erti!*entul >un%,iona!eC (ar a%u*C %3n( R&<+oiul ?i8ii !e
ter*ina!eC 1rea *ulte 8u7erne #n%e1u!er& !& !e 1oarte a*ia+ilC %a Di %3n( #n lu*e ar >i >o!t 1a%eC
Di nu un ar*i!ti,iu >ra8il. Anali<a ini,ial& a lui Bean era #n%& 7ala+il&. Ru!ia >u!e!e #n !1atele
tentati7ei (e lo7itur& (e !tat a areDalului #n R&<+oiul ?i8ii Di era (e!tul (e 1ro+a+il %a tot Ru!ia
!& >ie #n !1atele r&1irii Petrei Ar9anian.
TotuDiC nu a7ea ni%i o (o7a(& !i8ur& a a%e!tui >a1t Di nu %unoDtea ni%i un *o( !$o o+,in& E
a%u*C %3n( nu *ai era #n interiorul unei lo%a,ii a 6loteiC nu *ai a7ea a%%e! la !i!te*ele
%o*1uteri<ate ale ar*atei. A!t>el %& #Di 1&!tr& 1entru !ine !%e1ti%i!*ul Di 8lu*i 1e !ea*a a!ta.
G Nu DtiuC Ni9olaiC <i!e. n!%enarea r&1irii ar a7ea un e>e%t Di *ai (e!ta+ili<atorC aDa %&
tre+uie !& !1un %& (a%& a >o!t luat& (e 1ro1riul 8u7ern (e*on!trea<& %& au *are *are ne7oie (e
eaC alt>el e o *are 1ro!tie.
G -a%& ei nu !unt 1roDtiC <i!e tat&lC %ine a >&%ut$oB
G Cine7a %are are a*+i,ia !& lu1te Di !& %3Dti8e r&<+oaie Di %are e (e!tul (e inteli8ent %a
!& Dtie %& are ne7oie (e un %o*an(ant !%li1itorC !1u!e Bean. Cine7a %are e!te >ie (e!tul (e *areC
>ie (e!tul (e in7i<i+ilC >ie (e!tul (e (e1arte (e Ar*enia %a !& nu$i 1e!e (e %on!e%in,ele r&1irii ei.
-e >a1tC aD 1aria %& %ei %are au luat$o ar >i tare #n%3nta,i (a%& ar i<+u%ni r&<+oiul #n Cau%a<.
G -e%i tu %re<i %& e o na,iune *are Di 1uterni%& (in a1ro1iereB #ntre+& tat&l.
Bine#n,ele! %& e0i!ta o !in8ur& na,iune *are Di 1uterni%& #n a1ro1iere (e Ar*enia.
G Po!i+ilC (ar nu !e !1uneC <i!e Bean. .ri%ine are ne7oie (e un %o*an(ant %a Petra 7rea
%a lu*ea !& >ie a8itat&. -a%& e !u>i%ient (e a8itat&C ori%ine 1oate a"un8e #n 73r>. E0i!t& *ulte
ta+ere %are !& lu1te una #*1otri7a alteia.
Iar a%u*C %& o !1u!e!eC Bean #n%e1u !$o Di %rea(&. -oar 1entru %& Ru!ia >u!e!e %ea *ai
a8re!i7& na,iune #naintea R&<+oiului ?i8ii nu #n!e*na %& alte na,iuni nu a7eau inten,ia !& intre #n
"o%.
G ntr$o lu*e (o*inat& (e =ao!C !1u!e Ni9olaiC %3Dti8& ar*ata %u %el *ai +un
%o*an(ant.
G -a%& 7rei !& 8&!eDti r&1itorulC %aut& ,ara %are 7or+eDte %el *ai *ult (e!1re 1a%e Di
#*1&%areC <i!e BeanC "u%3n(u$!e %u i(eea Di !1un3n( tot %e$i tre%ea 1rin *inte.
G EDti 1rea %ini%C re1li%& Ni9olai. Unii (intre %ei %are 7or+e!% (e!1re 1a%e Di #*1&%are
%=iar 7or 1a%e Di #*1&%are.
G 6ii atent: na,iunile %are !e o>er& !& ar+itre<e !unt %ele %are %re( %& ar tre+ui !& %on(u%&
lu*eaC iar a!ta e (oar una (intre *iD%&rile "o%ului.
Tat&l r3!e.
G Nu te +a<a 1rea *ult 1e a!ta. a"oritatea na,iunilor %are !e o>er& *ereu !& ar+itre<e
#n%ear%& !&$Di re(o+3n(ea!%& !tatutul 1ier(utC nu !& %3Dti8e o nou& 1utere. 6ran,a. A*eri%a.
Pa1onia. Ei !unt *ereu inter*e(iari 1entru %& !$au o+iDnuit !& ai+& 1uterea #n !1atele lor Di #n%&
nu !$au 1rin! %& n$o *ai au.
Bean <3*+i.
G N$ai (e un(e !& DtiiC nu$i aDaC Pa1aB C=iar >a1tul %& e0%lu(e* 1o!i+ilitatea %a ei !& >ie
r&1itorii *& >a%e !&$i 1ri7e!% %a 1e %ei *ai 1ro+a+ili %an(i(a,i.
Ni9olai r3!e Di >u (e a%or(.
G A!ta e 1ro+le*a %3n( ai #n %a!& (oi a+!ol7en,i ai F%olii (e ?u1t&C !1u!e tat&l lor. V&
#n%=i1ui,i %& (a%& #n,ele8e,i 83n(irea *ilitar& #n,ele8e,i Di 83n(irea 1oliti%&.
G E 7or+a (oar (e *ane7re Di (e e7itarea lu1tei 13n& %3n( eDti net !u1eriorC <i!e Bean.
G -ar e 7or+a Di (e!1re (orin,a (e 1utereC !u+linie tat&l. C=iar (a%& unii in(i7i<i (in
A*eri%aC 6ran,a Di Pa1onia #Di (ore!% 1utereaC 1o1orul nu o (oreDte. Con(u%&torii lor n$o !&$i
1oat& 1une #n *iD%are. Tre+uie !& te ui,i la na,iunile #n >or*are. Po1oare a8re!i7e %are %re( %&
!u>er& ne(re1t&,iC %& !unt !u+e!ti*ate. R&<+oini%eC a8itate.
G Un 1o1or #ntre8 (e oa*eni r&<+oini%iC a8ita,iB #ntre+& Ni9olai.
G Pare a >i AtenaC !1u!e Bean.
G Un 1o1or %are are a%ea!t& atitu(ine >a,& (e alte 1o1oareC <i!e tat&l. Unele na,iuni
i!la*i%e %onDtiente (e !ine au tu1eul !& >a%& un a!t>el (e "o%C (ar ni%io(at& nu ar r&1i o >at&
%reDtin& %a !& le %on(u%& ar*atele.
G Ar 1utea$o r&1i %a !& #*1ie(i%e 1ro1ria ei na,iune !& !e >olo!ea!%& (e eaC !1u!e
Ni9olai. Ceea %e iar ne (u%e %u 83n(ul la 7e%inii Ar*eniei.
G E un 1u<<le intere!antC 1e %are o !&$l 1ute* 7e(ea *ai t3r<iuC (u1& %e 7o* a"un8e
a%oloC #n lo%ul !1re %are ne #n(re1t&*.
Ni9olai Di tat&l lui #l 1ri7ir& %a 1e un ne+un.
G Ne #n(re1t&*B #ntre+& tat&l. a*a >u %ea %are #n,ele!e.
G R&1e!% un a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t&. Nu e nu*ai at3tC %i Di un *e*+ru al e%=i1ei lui
En(er #n +&t&lia %ea real&.
G Unul (intre %ei *ai +uniC <i!e Bean. Tat&l >u !%e1ti%.
G Un in%i(ent nu #n!ea*n& %& ur*ea<& un ti1ar.
G :ai !& nu aDte1t&* !& 7e(e* %ine 7a >i ur*&torulC <i!e *a*a. ai +ine !& *& !i*t
ri(i%ol %& a* rea%,ionat (i!1ro1or,ionat (e%3t !& 1l3n8 %& a* #nl&turat o 1o!i+ilitate.
G ai la!& !& trea%& %3te7a <ileC !1u!e tat&l. . !& !e liniDtea!%& totul.
G -e"a le$a* l&!at Da!e oreC re1li%& Bean. -a%& r&1itorii au r&+(are nu 7or *ai (a ni%i o
lo7itur& ti*1 (e %3te7a luni. -ar (a%& !unt ner&+(&toriC (e"a !$au 1u! #n *iD%are !1re %elelalte
,inte. -in %3te Dti*C !in8urul *oti7 1entru %are Ni9olai Di %u *ine nu !unte* (e"a #n !a% e %& le$
a* #n%ur%at 1lanurile 1le%3n( #n 7a%an,&.
G SauC o+!er7& Ni9olaiC De(erea noa!tr& 1e in!ul& le o>er& o%a<ia 1er>e%t&.
G Tat&C <i!e *a*aC (e %e nu %eri 1rote%,ieB Tat&l e<it&.
Bean #n,ele!e (e %e. Po%ul 1oliti% era unul (eli%atC Di tot %e ar >i >&%ut tat&l lor a%u* ar >i
1utut a7ea re1er%u!iuni a!u1ra #ntre8ii !ale %ariere.
G N$o !& !e inter1rete<e %a Di %3n( ai %ere 1ri7ile8ii !1e%iale 1entru tineC !1u!e Bean. Eu
Di %u Ni9olai !unte* niDte re!ur!e na,ionale 1re,ioa!e. Cre( %& Pri*ul ini!tru a >o!t #nre8i!trat
!1un3n( a!ta (e *ai *ulte ori. E o i(ee +un& %a Atena !& Dtie un(e !unte* Di !& le !u8er&* !& ne
1rote"e<e Di !& ne !%oat& (e ai%i.
Tat&l lu& tele>onul *o+il.
.+,inu nu*ai un !e*nal (e linie o%u1at&.
G A!ta eC <i!e Bean. E i*1o!i+il %a !i!te*ul (e tele>onie !& >ie 1rea o%u1at ai%iC #n It=a%a.
A7e* ne7oie (e o na7&.
G Un a7ionC !u8er& *a*a.
G . +ar%&C <i!e Ni9olai. Fi nu una #n%=iriat&. Pro+a+il aDtea1t& !& le %&(e* #n +ra,eC (e%i
n$o !& ai+& lo% o lu1t&.
G C3,i7a (intre 7e%ini au +&r%i. -ar nu$i %unoaDte* 1e oa*enii &Dtia.
G Ne %uno!% ei 1e noi. #n !1e%ial 1e Bean. FtiiC !unte* eroi (e r&<+oi.
G -ar ori%e %a!& (in "ur 1oate >i %=iar %ea (in %are ne 13n(e!%C !1u!e tat&l. -a%& ne
13n(e!%. Nu 1ute* a7ea #n%re(ere #n ni*eni.
G :ai !& ne 1une* %o!tu*ele (e +aieC <i!e Bean. Ne 1li*+&* 1e 1la"& Di a1oi *er8e*
%3t 1ute* (e (e1arte !1re interiorul in!ulei %a !& 8&!i* 1e %ine7a %are are o +ar%&.
6iin(%& ni*eni nu a7ea un 1lan *ai +unC #l 1u!er& 1e a%e!ta i*e(iat #n a1li%are. n (ou&
*inute ieDeau 1e uD&C >&r& 1orto>el !au 1oDet&C (eDi 1&rin,ii lor !tre%ura!er& #n !li1 %3te7a a%te (e
i(entitate Di %ar(uri. Bean Di Ni9olai r3(eau Di !e ta%=inau re%i1ro% %a (e o+i%eiC *a*a Di tata !e
,ineau (e *3n& Di 7or+eau liniDti,iC <3*+in(u$le >iilor lorH %a (e o+i%ei. Ni%i un !e*n (e alar*&.
Ni*i% %are !&$i 1ro7oa%e !& a%,ione<e 1e %ei %are #i ur*&reau.
er!e!er& (oar un !>ert (e *il& #n !u!ul 1la"ei %3n( au<ir& o e01lo<ie 1uterni%&C %a Di %3n(
ar >i >o!t a1roa1eC Di un(a (e Do% #i >&%u !& !e %latine. a*a %&<u. Tat&l o a"ut& !& !e ri(i%eC iar
Bean Di Ni9olai 1ri7ir& #na1oi.
G Poate %& nu e %a!a noa!tr&C <i!e Ni9olai.
G :ai !& nu ne #ntoar%e* !& ne %on7in8e*C re1li%& Bean.
n%e1ur& !& aler8e 1e 1la"&C 1otri7in(u$Di 1aDii (u1& ai *a*eiC %are D%=io1&ta 1u,in 1entru
%&$Di "uli!e un 8enun%=i Di Di$l !%r3nti!e 1e %el&lalt #n %&(ere.
G ?ua,i$o #nainteC !1u!e ea.
G a*&C <i!e Ni9olaiC (a%& te iau 1e tine e a%elaDi lu%ru %u a ne lua 1e noiC 1entru %& a*
>a%e ori%e 7or ei %a !& te a7e* #na1oi.
G Nu 7or !& ne ia 1e noiC !1u!e Bean. Au 7rut$o 1e Petra. Pe *ine *& 7or *ort.
G NuC 8e*u *a*a.
G Are (re1tateC <i!e tat&l. Nu arun%i o %a!& #n aer %a !&$i r&1eDti 1e %ei (in&untru.
G -ar nu Dti* (a%& a >o!t %a!a noa!tr&C in!i!t& *a*a.
G a*&C <i!e Bean. E !trate8ie (e +a<&. .ri%e re!ur!& 1e %are nu o 1o,i %ontrola o
(i!tru8i %a !& n$o 1oat& >olo!i (uD*anul.
G Care (uD*anB Jre%ia nu are (uD*aniN
G C3n( %ine7a 7rea !& %on(u%& lu*eaC !1u!e Ni9olaiC #n %ele (in ur*& to,i #i !unt
(uD*ani.
G Cre( %& ar tre+ui !& aler8&* *ai re1e(eC <i!e *a*a. ADa Di >&%ur&.
Pe %3n( aler8auC Bean !e 83n(i la %e !1u!e!e *a*a !a. R&!1un!ul lui Ni9olai era %ore%tC
+ine#n,ele!C (ar Bean nu !e 1utea #*1ie(i%a !& nu$Di 1un& 1ro+le*a: 1oate %& Jre%ia nu are
(uD*aniC (ar eu a*. Un(e7aC #n lu*eC A=ile tr&ieDte. Pre!u1unea %& e #n%=i!C ,inut 1ri<onier
1entru %& era +olna7 *intalC 1entru %& u%i!e!e #n *o( re1etat. Jra>> 1ro*i!e!e %& nu 7a >i
ni%io(at& eli+erat. -ar Jra>> >u!e!e tri*i! la Curtea ar,ial& E a%=itatC (e!i8urC (ar retra! (in
ar*at&. A%u* era ini!tru al Coloni<&riiC ne*ai>iin( #ntr$o 1o<i,ie %are !&$i 1er*it& !&$Di ,in&
1ro*i!iunea re>eritoare la A=ile. LFi A=ile 7rea un !in8ur lu%ruC !& *& 7a(& *ort.M
R&1irea Petrei era %e7a la %are A=ile !$ar >i 83n(it. Fi (a%& ar >i >o!t #ntr$o 1o<i,ie %are !&$i
1er*it& !& 1ro7oa%e e7eni*entele E (a%& 7reun 8u7ern !au 8ru1are l$ar a!%ulta E atun%i ar >i >o!t
(e!tul (e !i*1lu 1entru el !&$i %on7in8& 1e a%ei oa*eni !&$l u%i(& 1e Bean.
Sau A=ile ar in!i!ta !& >ie (e >a,& 1er!onalB
Pro+a+il %& nu. A=ile nu era un !a(i%. U%i!e!e %u 1ro1riile *3ini atun%i %3n( >u!e!e
ne7oieC (ar ni%io(at& nu !e 1u!e!e #n 1eri%ol. -e >a1tC ar >i 1re>erat !& u%i(& (e la (i!tan,&C !& >a%&
alte *3ini trea+a lui.
Cine alt%ine7a l$ar 7rea *ort 1e BeanB .ri%e alt (uD*an ar %&uta !&$l %a1ture<e.
Re<ultatele lui (in F%oala (e ?u1t& >u!e!er& >&%ute 1u+li%e (e %3n( %u 1ro%e!ul lui Jra>>. ilitarii
tuturor na,iunilor Dtiau %& el era 1uDtiul %are #n *ulte 1ri7in,e #l !ur%la!a!e 1e #n!uDi En(er. El ar >i
>o!t %el *ai (orit. -e a!e*eneaC ar >i >o!t Di %el *ai (e te*utC (a%& ar >i >o!t (e %ealalt& 1arte #ntr$
un r&<+oi. ?$ar >i u%i! (a%& ar >i Dtiut %& nu$l 1ot a7ea. -ar *ai #nt3i ar >i #n%er%at !&$l o+,in&.
-oar A=ile ar 1re>era !&$l 7a(& *ort.
Nu !1u!e ni*i% (in toate a!tea >a*iliei !ale. Te*erile 1e %are le a7ea #n le8&tur& %u A=ile
ar >i 1&rut 1aranoi%e. Nu Dtia ni%i el (a%& !& le %rea(&. Fi totuDiC #n ti*1 %e >u8ea 1e 1la"&
#*1reun& %u >a*ilia luiC era (in %e #n %e *ai !i8ur %& %ei %are o r&1i!er& 1e Petra erau %u*7a !u+
in>luen,a lui A=ile.
Au<ir& eli%o1terele #nainte (e a le 1utea 7e(eaC iar Ni9olai rea%,iona in!tantaneu.
G S1re interiorN !tri8&. Se a8&,ar& (e %ea *ai a1ro1iat& !%ar& (e le*n %are (u%ea 1e
>ale<&.
Erau a+ia la "u*&tateC %3n( a1&rur& eli%o1terele. Nu a7ea ni%i un ro!t !& #n%er%e !& !e
a!%un(&. Unul (intre eli%o1tere ateri<a 1e 1la"& !u+ eiC %el&lalt 1e >ale<&C (ea!u1ra.
G n "o! e *ai uDor (e%3t #n !u!C <i!e tat&l. Iar eli%o1terele au #n!e*nele ar*atei Jre%iei.
Bean nu le *ai atra!e aten,iaC >iin(%& Dtiau %u to,ii %& Jre%ia era 1artea Noului Pa%t
VarDo7iaC Di era 1o!i+il %a ar*ata 8rea%& !& a%,ione<e !u+ %o*an(& ru!ea!%&.
Co+or3r& !%&rile #n t&%ere. S1eran,aC (i!1erarea Di tea*a !e %iteau 1e r3n( 1e >e,ele lor.
Sol(a,ii %are %o+or3r& (in eli%o1tere 1urtau uni>or*ele ar*atei Jre%iei.
G Cel 1u,in nu !e 1re>a% %& !unt tur%iC <i!e Ni9olai.
G -ar (e un(e Dtie ar*ata 8rea%& !& 7in& !& ne !al7e<eB #ntre+& *a*a. E01lo<ia a a7ut
lo% a+ia %u %3te7a *inute #n ur*&.
R&!1un!ul 7eni (e!tul (e re1e(eC i*e(iat %e a"un!er& 1e 1la"&. Un %olonel 1e %are tat&l lor
#l %unoDtea #ntru%3t7a le ieDi #n #nt3*1inareC !alut3n(u$i. -e >a1tC !alut3n(u$l 1e BeanC %u
re!1e%tul (atorat unui 7eteran al R&<+oiului 6urni%ilor.
G V& tran!*it !alut&ri (in 1artea 8eneralului T=ra9o!C <i!e %olonelul. Ar >i 7enit el #n!uDiC
(ar nu a >o!t ti*1 (e 1ier(ut %3n( a* 1ri*it a7erti!*entul.
G Colonele -e9ano!C %re(e* %& >iii noDtri ar 1utea >i #n 1eri%olC !1u!e tat&l.
G Ne$a* (at !ea*a (e a!ta (e %u* a* a>lat (e!1re r&1irea Petrei Ar9anianC <i!e
-e9ano!. -ar nu era,i a%a!& Di a (urat %3te7a ore 13n& !& a>l&* un(e !unte,i.
G A* au<it o e01lo<ieC inter7eni *a*a.
G -a%& a,i >i >o!t #n %a!&C a,i >i >o!t la >el (e *or,i %a Di %ei (in %a!ele al&turate. Ar*ata
#n%on"oar& <ona. Cin%i!1re<e%e eli%o1tere au >o!t tri*i!e !& 7& %aute 1e 7oi E !1era* E !auC (a%&
7oi a,i >i >o!t *or,iC 1e >&1taDi. A* ra1ortat (e"a la Atena %& !unte,i 7ii Di ne7&t&*a,i.
G Bruia<& liniile tele>oni%eC !1u!e tat&l.
G Cei %are >a% a!ta !unt o or8ani<a,ie e>i%ient&C <i!e -e9ano!. S$a (o7e(it %& #n%& nou&
%o1ii au >o!t r&1i,i la %3te7a ore (u1& Petra Ar9anian.
G CineB #ntre+& Bean.
G Nu Dtiu #n%& nu*ele. Nu*ai nu*&rul.
G A >o!t 7reunul (intre %eilal,i u%i!B #ntre+& Bean.
G Nu. .ri%u*C nu (in %3te a* au<it.
G Atun%i (e %e ne$au arun%at %a!a #n aerB !e *ir& *a*a.
G -a%& a* Dti (e %eC <i!e -e9ano!C a* Dti Di %ine a >&%ut$o. Fi in7er!.
Se 1rin!er& (e !%aune %u %enturile (e !i8uran,&. Eli%o1terul !e ri(i%& (e 1e 1la"& E (ar nu
1rea !u!. Celelalte eli%o1tere (e"a erau aliniate #n "urul Di (ea!u1ra lor. . e!%ort& aerian&.
G Tru1ele (e la !ol %ontinu& !& %aute >&1taDiiC !1u!e -e9ano!. -ar !u1ra7ie,uirea 7oa!tr&
e!te 1rin%i1ala noa!tr& 1rioritate.
G A1re%ie* a!taC <i!e *a*a.
-ar Bean nu era %=iar at3t (e *ul,u*it. -e!i8urC !ol(a,ii 8re%i #i 7or a!%un(e Di #i 7or
1rote"a %u 8ri"&. -ar ori%e ar >a%eC nu 7or 1utea !& a!%un(& lo%a,ia lor >a,& (e 8u7ernul 8re%. Iar
8u7ernul 8re% >&%ea 1arte (in Pa%tul VarDo7ia (o*inat (e %3te7a 8enera,ii (e Ru!iaC #n%& (e
(inaintea R&<+oiului 6urni%ilor. Prin ur*areC A=ile E (a%& era 7or+a (e A=ileC (a%& 1entru Ru!ia
lu%raC (a%&C (a%& E ar >i 1utut a>la un(e erau. Bean Dtia %& 1entru el nu era !u>i%ient !& >ie 1rote"at.
Tre+uia !& >ie a!%un! %u a(e7&ratC un(e7a un(e ni%i un 8u7ern !& nu$l 1oat& 8&!iC un(e ni*eni
alt%ine7a #n a>ar& (e el !& nu Dtie %ine era.
6a1tul %& nu era nu*ai un %o1ilC %i un %o1il >ai*o!C (e7enea o 1ro+le*&. Cu tinere,ea Di
%ele+ritatea luiC era a1roa1e i*1o!i+il !& !e *iDte neo+!er7at 1rin lu*e. Va a7ea ne7oie (e a"utor.
Pentru *o*ent #n!& tre+uie !& r&*3n& !u+ 1a<& *ilitar& Di !& !1ere 1ur Di !i*1lu %& lui #i 7a lua
*ai 1u,in ti*1 %a !& !%a1e (e%3t i$ar lua lui A=ile !& a"un8& la el.
-a%& era 7or+a (e A=ile.
ESAP NTR$. STIC?Q.
To: Carlotta @a8a1e A 7ati%anC netRor(er!R!i!ter!Rin( 6ro*: Jra>>
@1il8ri*a8eA%ol*in.8o7 Re: Peri%ol.
:a+ar n$a* un(e te a>li Di a!ta e +ineC 1entru %& !unt %on7in! %& eDti #n *are 1eri%olC Di %u
%3t eDti *ai 8reu (e 8&!itC %u at3t *ai +ine.
-eoare%e nu *ai >a% 1arte (in 6. I.C nu *ai !unt la %urent %u lu%rurile %are !e #nt3*1l&
a%olo. -ar 1ro8ra*ele (e Dtiri !unt 1line %u re1orta"e (e!1re r&1irea *a"orit&,ii %ole8ilor lui En(er
(e la F%oala (e Co*an(&. .ri%ine 1oate !& >i >&%ut a!taC !unt (e!tule na,iuni !au 8ru1&ri %are 1ot
%on%e1e Di (u%e la #n(e1linire un a!e*enea 1roie%t. Ceea %e 1oate nu Dtii e %& 1e unul (intre ei nu
au #n%er%at !&$l r&1ea!%&. A* a>lat (e la un 1rieten %& lo%uin,a (e 1e 1la"a (in It=a%a un(e Bean Di
>a*ilia lui #Di 1etre%eau 7a%an,a a >o!t 1ur Di !i*1lu arun%at& #n aerI e01lo<ia a >o!t at3t (e
1uterni%&C #n%3t %a!ele #n7e%inate au >o!t (i!tru!e Di to,i %ei (in ele u%iDi. Bean Di >a*ilia !a
>u8i!er& (e"a Di !e a>l& a%u* !u+ 1rote%,ia ar*atei Jre%iei. Se 1re!u1une %& &!ta e un !e%retC #n
!1eran,a %& a!a!inii 7or %re(e %& au reuDitC (ar (e >a1tC la >el %a *a"oritatea 8u7ernelorC Di %el 8re%
la!& !& !%a1e in>or*a,iile %a o !tre%ur&toareC iar a!a!inii 1ro+a+il Dtiu (e"a *ai *ulte (e%3t Dtiu eu
(e!1re lo%ul un(e !e a>l& Bean.
E0i!t& o !in8ur& 1er!oan& 1e P&*3nt %are ar 7rea !&$l 7a(& 1e Bean *ort.
A!ta #n!ea*n& %& nu (oar %ei %are l$au !%o! 1e A=ile (in !1italul (e +oli *intale !e
>olo!e!% (e el $el e %el %are 1ro7oa%& !au %el 1u,in in>luen,ea<& (e%i<iile lorC a!t>el #n%3t !& !e
1otri7ea!%& %u 1lanurile lui !e%rete. Tu eDti #n 1eri%ol. Pentru Bean #n!&C 1eri%olul e Di *ai *are.
Tre+uie !& !e a!%un(& >oarte +ineC Di nu 1oate >i l&!at !in8ur. Sin8ura Dan!& (e a 7& !al7a e!te !&
1&r&!i,i a*3n(oi 1laneta. n %3te7a luni 7or >i lan!ate 1ri*ele na7e %oloni<atoare. -a%& eu !unt
!in8urul %are 7& %unoaDte a(e7&rata i(entitateC !unte,i #n !i8uran,& 13n& la lan!are. -ar tre+uie !&$
l !%oate* 1e Bean (in Jre%ia %3t (e re1e(e 1o!i+il. EDti (e a%or( %u *ineB
Nu$*i !1une un(e eDti. J&!i* noi %u* !& ne #nt3lni*.
C3t (e 1roa!t& o %re(eauB
Petrei #i lu& %a* o "u*&tate (e or& !&$Di (ea !ea*a %& oa*enii &ia nu erau tur%i. Nu %& ea
ar >i >o!t 7reun e01ert #n lin87i!ti%&C (ar +o*+&neau *ereu Di (in %3n( #n %3n( !%&1au %3te un
%u73nt ru!e!%. Ni%i ru!eDte nu #n,ele8eaC #n a>ar& (e %3te7a %u7inte #*1ru*utate #n li*+a
ar*ean&. Fi a<erii #*1ru*uta!er& a!t>el (e %u7inteC (ar 1ro+le*a era %& atun%i %3n( ro!teDti #n
ar*ean& un %u73nt #*1ru*utat (in ru!& #l 1ronun,i %u a%%ent ar*ean. Clo7nii &Dtia 1ronun,au
a!t>el (e %u7inte %u a%%ent nati7 ru!e!%. Ar >i tre+uit !& >ie (e$a (re1tul retar(at& !& nu$Di (ea
!ea*a %& i*a8inea lor (e tur%i era (oar o *a!%&.
A!t>el %&C atun%i %3n( (e%i!e %& a>la!e !u>i%iente lu%ruri a!%ult3n( %u o%=ii #n%=iDiC 7or+i
#n e!en,ial&:
G n%& n$a* tre%ut Cau%a<ulB C3n( 1ot !& *& (u% !& >a% 1i1iB
Cine7a !1u!e %e7a ne1oliti%o!.
G NuC 1i1iC !1u!e ea.
-e!%=i!e o%=ii Di %li1i. Se a>la 1e 1o(eaua unei *aDini (e teren. #n%er%& !& !e ri(i%eC (ar
un +&r+at o #*1in!e #na1oi %u 1i%iorul.
G .C i!tea,& *iD%area. Nu tre+uie !& >iu 7&<ut& #n ti*1 %e !unte* 1e 1i!t&C (ar %u* o !&
*& ur%a,i #n a7ion >&r& !& *& 7a(& ni*eniB . !& 7re,i !& *er8 Di !& *& 1ort nor*al %a !& nu !e
a8ite !1iriteleC aDa$iB
G . !& te 1or,i aDa %u* #,i !1une* noi !au te o*ora*C <i!e +&r+atul %u tal1a 8rea.
G -a%& a,i >i >o!t autori<a,i !& *& u%i(e,iC aD >i >o!t *oart& la arali9.
n%er%& iar !& !e ri(i%e. -in nouC tal1a o #*1in!e "o!.
G A!%ulta,i$*& +ineC <i!e ea. A* >o!t r&1it& 1entru %& %ine7a are ne7oie (e *ine !& le
or8ani<e< un r&<+oi. A!ta #n!ea*n& %& tre+uie !& *& #nt3lne!% %u !u1eriorii 7oDtri. Ei nu !unt at3t
(e 1roDti #n%3t !& %rea(& %& 1ot o+,ine %e7a util (e la *ine >&r& !& %ola+ore< (e +un&7oie. -e a!ta
nu 7$au l&!at !$o u%i(e,i 1e *a*a. -e%i %3n( o !& le !1un %& nu 7oi >a%e ni*i% 1entru ei 13n& nu
a* %oaiele 7oa!tre #ntr$o 1un8&C %3t %re(e,i %& le 7a lua !& =ot&ra!%& %e e *ai i*1ortant 1entru eiB
Creierul *eu !au %oaiele 7oa!treB
G Sunte* autori<a,i !& te u%i(e*.
n %3te7a %li1e #n,ele!e (e %e le$ar >i >o!t a%or(at& o a!e*enea autori<are unor a!t>el (e
(o+ito%i.
G Nu*ai (a%& aD >i #n 1eri%ol i*inent (e a >i !al7at&. Atun%i *ai (e8ra+& *$ar u%i(e
(e%3t !& la!e 1e alt%ine7a !& !e >olo!ea!%& (e *ine. :ai !& 7& (au *oti7e #nte*eiate ai%iC 1e 1i!ta
aero1ortului J;uniri.
-e (ata a!ta au<i un alt %u73nt ur3t.
Cine7a !1u!e re1e<it o >ra<& #n ru!eDte. #n,ele!e e!en,a a%e!teia (in intona,ie Di (in r3!ul
a*ar %are ur*&. LAi >o!t a7erti<at %& e un 8eniu.M
JeniuC 1e nai+a. -a%& era at3t (e (eDtea1t&C (e %e nu anti%i1a!e 1o!i+ilitatea %a %ine7a !&
1un& *3na 1e %o1iii %are %3Dti8a!er& r&<+oiulB Tre+uiau !& >ie to,i %o1iiiC nu (oar eaC >iin(%& ea
era 1rea la %oa(a li!tei 1entru %a %ine7a (in a>ara Ar*eniei !$o %on!i(ere uni%a ale8ere. C3n(
8&!i!e uDa (in >a,& #n%uiat&C ar >i tre+uit !& aler8e la 1oli,ie #n lo% !&$Di 1iar(& 7re*ea (u%3n(u$!e
la uDa (in !1ate. n%uierea uDii era o alt& 1ro!tie 1e %are o >&%u!er& ei. n Ru!ia toat& lu*ea #n%uie
uDaC 1ro+a+il %re<u!er& %& aDa e Di #n Ar*enia. Ar >i tre+uit !& !e (o%u*ente<e *ai +ine. -e!i8ur
%& a!ta nu o a"uta a%u*. Cu e0%e1,ia >a1tului %& a>la!e %& nu !unt %=iar at3t (e aten,i Di ni%i at3t (e
(eDte1,i. .ri%ine 1oate r&1i 1e %ine7a %are nu !e 1&<eDte.
G -e%i Ru!ia #Di >a%e 1lanuri (e (o*ina,ie *on(ial&C aDa eB #ntre+&.
G JuraN <i!e +&r+atul (in >a,a ei.
G Fti,i %& nu 7or+e!% ru!eDteC Di ni%i nu 7oi #n7&,a.
G N$o !& >ie ne7oieC <i!e o >e*eie.
G Nu e ironi%B ro!ti Petra. Ru!ia 1l&nuieDte !& %on(u%& lu*eaC (ar %a !$o >a%& tre+uie !&
7or+ea!%& en8le<eDte.
Tal1a o a1&!& *ai 1uterni% 1e !to*a%.
G A*inteDte$,i (e %oaiele tale #n 1un8&C <i!e ea. -u1& o %li1&C 1i%iorul !l&+i a1&!area.
Ea !e ri(i%&C Di (e (ata a!ta ni*eni n$o *ai #*1in!e #na1oi.
G -e<le8a,i$*& %a !& *& 1ot aDe<a 1e !%aun. :ai(e,iN & (or +ra,ele #n 1o<i,ia a!taN N$
a,i #n7&,at ni*i% (in <ilele SJB$uluiB .a*enilor in%onDtien,i nu tre+uie !& li !e o1rea!%&
%ir%ula,ia !3n8elui. . ar*ean%a (e 1ai!1re<e%e ani 1oate >i (e!tul (e uDor (o+or3t& (e niDte
+&t&uDi ruDi *ari Di 1uterni%i.
i !%oa!er& le8&turile Di o aDe<ar& #ntre Tal1& Jrea Di un ti1 %are nu o 1ri7ea (elo%C %i
!t&tea %u 1ri7irea a,intit& 1e >erea!tra (in !t3n8aC a1oi 1e %ea (in (rea1taC Di (in nou 1e %ea (in
!t3n8a.
G -e%i &!ta e aero1ortul J;uniriB
G CeC nu$l re%unoDtiB
G N$a* *ai >o!t 13n& a%u* ai%i. C3n( !& >i >o!tB N$a* >&%ut (e%3t (ou& %&l&torii %u
a7ionul #n 7ia,a *eaC una (in Ere7an %3n( a7ea* %in%i ani Di %ealalt& la #ntoar%ereC nou& ani *ai
t3r<iu.
G Ftia %& e J;uniri 1entru %& e %el *ai a1ro1iat aero1ort %are nu e >olo!it (e aerona7e
%o*er%ialeC <i!e >e*eia.
Vor+ea %u o 7o%e li1!it& (e ori%e intona,ieI >&r& (i!1re,C >&r& re!1e%t. Pur Di !i*1luH 1lat.
G A %ui a >o!t i(eea a!ta i!tea,&B Pre!u1un %& 8eneralii %a1ti7i nu au !trate8ii 1rea +une.
G n 1ri*ul r3n(C (e %e nai+a %re<i %& ne$ar !1une %ine7a a!ta nou&B <i!e >e*eia. n al
(oilea r3n(C e *ai +ine !& ta%i (in 8ur& Di !& a>li lu%rurile 1e *&!ur& %e (e7in i*1ortante.
G Pentru %& !unt o e0tro7ertit& 7or+&rea,& Di 7e!el& %&reia #i 1la%e !&$Di >a%& 1rieteni.
G EDti o intro7ertit& +&8&%ioa!& %are >a%e 1e De>a Di %&reia$i 1la%e !& ener7e<e oa*eniiC
!1u!e >e*eia.
G .C %=iar 7$a,i (o%u*entat.
G NuC (oar a* o+!er7at.
-e%i a7ea !i*,ul u*orului. Poate.
G ai +ine te$ai ru8a !& tre%e* 1e!te Cau%a< #nainte !& tre+uia!%& !& r&!1un<i #n >a,a
6or,elor Aeriene Ar*ene.
Tal1& Jrea !%oa!e un !unet +at"o%oritorC (o7e(in( %& nu re%unoaDte o ironie atun%i %3n( o
au(e.
G -aC 1ro+a+il %& a7e,i un a7ion *i% Di 7o* <+ura 1e (ea!u1ra &rii Ne8re. Ceea %e
#n!ea*n& %& !ateli,ii 6. I. 7or Dti e0a%t un(e *& a>lu.
G Nu *ai >a%i 1arte (in 1er!onalul 6. I.C !1u!e >e*eia.
G Ceea %e #n!ea*n& %& nu le *ai 1a!& %e ,i !e #nt3*1l&C a(&u8& Tal1& Jrea.
ntre ti*1C *aDina o1ri!e l3n8& un a7ion *i%.
G Un a7ion %u rea%,ieC !unt i*1re!ionat&C <i!e Petra. Are %e7a ar*a*ent la +or(B Sau e
(oar #n,e!at %u e01lo<i+ilC !& *& 1ute,i arun%a #n aer %u tot %u a7ionC #n %a< %& 6or,ele Ar*ate
Ar*ene #n%ear%& !& 7& !ilea!%& !& ateri<a,iB
G Tre+uie !& te le8&* (in nouB #ntre+& >e*eia.
G A!ta ar (a +ine 1entru oa*enii (in turnul (e %ontrol.
G S%oate,i$oC !1u!e >e*eia.
n *o( !tu1i(C +&r+a,ii (in a*+ele 1&r,i (e!%=i!er& uDile Di %o+or3r&C l&!3n($o !&$Di alea8&
ieDirea. l ale!e 1e Tal1& Jrea >iin(%& Dtia %& era 1ro!tC #n ti*1 %e (e!1re %el&lalt nu a7ea ni%i o
+&nuial&. Fi #ntr$a(e7&r era 1ro!tC 1entru %& o a1u%& %u o !in8ur& *3n& #n ti*1 %e 1e %ealalt& o
>olo!ea %a !& #n%=i(& uDa. ADa %& ea !e a1le%& #ntr$o 1arte %a Di %u* !$ar >i #*1ie(i%atC
(e<e%=ili+r3n$(u$lC Di a1oiC %ontinu3n( !& !e ,in& (e el %a !&$Di !1ri"ine 8reutateaC #l lo7i (e (ou&
oriC o (at& #n 7intre Di o (at& #n 8enun%=i. Ateri<a >er* #n a*+ele %a<uriC iar el #i (&(u (ru*ul %u
a*a+ilitate #nainte (e a %&(ea <73r%olin(u$!eC %u o *3n& #ntre 1i%ioare Di %u %ealalt& #n%er%3n( !&$
Di 1un& rotula la lo%.
.are %re(eau %& uita!e tot antrena*entul 1entru lu1ta %or1 la %or1B Nu$l a7erti<a!e %& 7a
a7ea +oaDele #ntr$o 1un8&B
. lu& la >u8&C !i*,in(u$!e *ul,u*it& (e 7ite<a 1e %are o %&1&ta!e (u1& lunile (e aler8&ri
la D%oal&C 13n& %3n( #Di (&(u !ea*a %& ei nu o ur*&reau. Fi a!ta #n!e*na %& Dtiau %& nu e ne%e!ar.
I*e(iatC !i*,i %e7a a!%u,it !tr&1un83n(u$i 1ielea (ea!u1ra o*o1latului (re1t. A7u ti*1 !&
#n%etinea!%&C (ar nu Di !& !e o1rea!%& #nainte (e a !e 1r&+uDi (in nouC in%onDtient&.
-e (ata a!ta o ,inur& !e(at& 13n& a"un!er& la (e!tina,ie DiC >iin(%& nu 1utu !& 7a(& alt (e%or
#n a>ara 1ere,ilor a %eea %e 1&rea un +un%&r !u+teranC nu a7ea ni%i o +&nuial& a!u1ra lo%ului un(e
o (u!e!er&. -oar %& era un(e7a #n Ru!ia. Fi (u1& (urerea re!i*,it& #n "urul 73n&t&ilor (e 1e +ra,eC
83t Di 1i%ioare Di <83rieturile (e 1e 8enun%=iC 1al*e Di na!C #Di (&(u !ea*a %& nu >u!e!er& 1rea
+l3n<i %u ea. Era 1re,ul 1e %are #l 1l&tea 1entru %& era o intro7ertit& +&8&%ioa!& %are >a%e 1e De>a.
Sau 1oate era o %on!e%in,& a >a1tului %& ener7a oa*enii.
T&%u #n 1at 13n& intr& o (o%tori,& Di$i trat& <83rieturile %u un a*e!te% >&r& ane!te<i% (e
al%ool Di a%i(C !au %el 1u,in aDa 1&rea.
G A!ta #n %a<ul %& nu *& (oare (e!tulB #ntre+& ea. -o%tori,a nu r&!1un!e. Pro+a+il o
1re7eni!er& #n le8&tur& %u %e 1&,e!% %ei %are 7or+e!% %u ea.
G Ti1ul 1e %are l$a* lo7it la ou& a tre+uit !& Di le a*1ute<eB
Ni%i un r&!1un!. Ni%i *&%ar o ur*& (e a*u<a*ent. .are a%ea!ta era !in8ura 1er!oan& %u
%arte (in Ru!ia %are nu 7or+ea E!en,ialaB
I !e a(u!e (e *3n%areC lu*inile !e !tin!er& Di !e a1rin!er&C (ar ni*eni nu 7eni %a !&$i
7or+ea!%& Di nu i !e (&(u 7oie !& ia!& (in %a*er&. Nu au<ea ni*i% 1rin uDile 8releC Di (e7eni %lar
%& 1e(ea1!a 1entru 1urtarea ur3t& (in ti*1ul %&l&toriei ur*a !& >ie o 1erioa(& (e are!t !olitar.
Se =ot&r# !& nu %erDea!%& *il&. ntr$a(e7&rC o(at& %e #n,ele!e %lar %& era i<olat&C a%%e1t&
>a1tul Di !e i<ola Di *ai *ultC >&r& !& 7or+ea!%& !au !& r&!1un(& oa*enilor %are 7eneau Di 1le%au.
Ni%i ei nu #n%er%ar& ni%io(at& !&$i 7or+ea!%&C a!t>el #n%3t #n "urul ei liniDtea era total&.
Ni*eni nu #n,ele8ea %3t era (e !in8ur&. Cu* *intea ei 1utea !&$i arate *ai *ult (e%3t ar >i
>&%ut$o 7reo(at& !i*1la realitate. Di 1utea rea*inti lu%rurileC e0a%t aDa %u* !e #nt3*1la!er&.
-i!%u,ii #ntre8i. Fi a1oi 7er!iuni noi ale a%elor (i!%u,iiC #n %are ea era %a1a+il& !& ro!tea!%&
lu%rurile inteli8ente la %are (e >a1t !e 83n(i!e *ai t3r<iu.
Putea %=iar !& retr&ia!%& >ie%are %li1& a lu1telor (e 1e Ero!. n !1e%ial lu1ta #n ti*1ul
%&reia a(or*i!e. C3t >u!e!e (e o+o!it&. Cu* !e !tr&(ui!e (in r&!1uteri !& r&*3n& trea<&. Cu* #Di
!i*,i!e *intea at3t (e 8reoaie #n%3t #n%e1u!e !& uite un(e !e a>laC Di (e %eC %=iar Di %ine era.
Ca !& !%a1e (e re1etarea la ne!>3rDit a a%e!tei !%eneC #n%er%a !& !e 83n(ea!%& la alte
lu%ruri. ?a 1&rin,ii Di la >r&,iorul ei. Di 1utea rea*inti tot %e !1u!e!er& Di >&%u!er& (e %3n( !e
#ntor!e!e eaC (ar (u1& un ti*1 !in8urele a*intiri %are %ontau 1entru ea (e7enir& %ele (e (e*ultC
(inaintea F%olii (e ?u1t&. A*intiri 1e %are Di le re1ri*a!e %3t 1utu!e (e +ine ti*1 (e nou& ani.
Toate 1ro*i!iunile unei 7ie,i (e >a*ilieC 1e %are o 1ier(u!e. -e!1&r,ireaC %3n( *a*a ei 1l3n!e!e
Di$o l&!a!e !& 1le%e. 3na tat&lui eiC %on(u%3n($o !1re *aDin&. #nainteC *3na a%eea #ntot(eauna
#n!e*na!e %& e #n !i8uran,&. -ar a%u* o (u%ea !1re un lo% #n %are nu !e 7a *ai !i*,i 7reo(at& #n
!i8uran,&. Ftia %& ea ale!e!e !& *ear8& E (ar era (oar un %o1ilC Di Dtia %& a!ta !e aDte1ta (e la ea.
C& nu tre+uia !& %a(& 1ra(& tenta,iei (e a >u8i la *a*a ei #nl&%ri*at&C !& !e a8a,e (e ea Di !&
!1un& nuC n$a* !$o >a%C !& (e7in& alt%ine7a !ol(atC eu 7reau !& r&*3n ai%i Di !& 8&te!% #*1reun&
%u *a*a Di !& *& "o% %u 1&1uDile *ele. Nu !& *er8 #n !1a,iu Di !& #n7&, !& u%i( %reaturi ori+ile Di
+i<are E DiC (e >a1tC Di oa*eniC %are au a7ut #n%re(ere #n *ine atun%i %3n( a*H a(or*it.
Nu era 1rea >eri%it& %3n( r&*3nea !in8ur& %u a*intirile ei.
n%er%& !& >l&*3n<ea!%&I i8nor& 1ur Di !i*1lu *3n%area 1e %are i$o a(u%eauC %=iar Di
li%=i(eleC ne1un3n( ni*i% #n 8ur&. Se aDte1ta!e %a a!t>el %ine7a !&$i 7or+ea!%&C !$o a*&8ea!%&.
-ar nu. -o%torul intr&C #i >&%u o in"e%,ie #n +ra,C iar %3n( !e tre<i !i*,i o (urere 1uterni%& #n lo%ul
#n %are >u!e!e 1er>u<ia Di a!t>el #Di (&(u !ea*a %& nu are ni%i un ro!t !& re>u<e *3n%area.
?a #n%e1ut nu !e 83n(i !& ,in& un %alen(arC (ar (u1& 1er>u<ie #nto%*i unul 1e 1ro1riul
tru1C #n>i83n(u$Di un8=ia #n #n%=eietura *3inii 13n& (&(ea !3n8ele. Fa1te <ile 1e #n%=eietura
!t3n8&C a1oi tre%u la %ea (rea1t&C Di tot %e tre+uia !& ,in& *inte era nu*&rul (e !&1t&*3ni.
-ar nu !e *ai o!teni !& trea%& la a treia. #Di (&(u !ea*a %& ei a7eau (e 83n( !& aDte1te
1entru %&C la ur*a ur*elorC #i r&1i!er& 1e %eilal,i %o1iiC Di >&r& #n(oial& %& unii %oo1erauC a!t>el
#n%3t 1entru ei nu era ni%i o 1ro+le*& (a%& ea !t&tea #n %elul& Di r&*3nea (in %e #n %e *ai #n ur*&C
iar %3n( #n >inal ar >i ieDit la lu*in&C ar >i >o!t %ea *ai !la+& (intre ei la ori%e ar >i >&%ut.
BunC Di (e %e i$ar >i 1&!at eiB .ri%u* n$o !&$i a"ute ni%io(at&.
-ar (a%& 7oia !& ai+& 7reo Dan!& !& !%a1e (e oa*enii &Dtia Di (in lo%ul &!taC tre+uia !& ia!&
(in %a*er& Di !& >ie #ntr$o 1o<i,ie #n %are !& %3Dti8e (e!tul& #n%re(ere %a !& reuDea!%& !& !e
eli+ere<e.
n%re(ere. Ei !e 7or aDte1ta %a ea !&$i *int&C !e 7or aDte1ta !& %o*1lote<e #*1otri7a lor. #n
%on!e%in,&C 7a tre+ui !& >ie %3t 1utea (e %on7in8&toare. Ti*1ul #n(elun8at 1etre%ut #n i<olare #i
era (e >olo! E (e!i8urC ori%ine Dtie %& i<olarea 1ro7oa%& 1re!iuni 1!i=i%e enor*e. Alt lu%ru %are o
a"uta era >a1tul %& >&r& #n(oial& a>la!er& (e"a 13n& a%u* %&C (intre to,i %o1iiiC ea %e(a!e 1ri*a
1re!iunii #n ti*1ul lu1telor (e 1e Ero!. -e%i n$ar >i >o!t (i>i%il !&$i >a%& !& %rea(& %& are o %&(ere
ner7oa!&.
n%e1u !& 1l3n8&. Nu era 8reu. A(una!e #n ea at3tea la%ri*i a(e7&rate. -ar ea (&(u o alt&
>or*& a%e!tor e*o,iiC le tran!>or*& #ntr$un 1l3n! t3n8uitor %are !e re1eta iar Di iar. i %ur8ea na!ulC
(ar nu Di$l !u>l&. ?a%ri*ile #i Diroiau 1e o+ra"iC (ar nu le Dter!e. Perna i !e #*+i+& %u la%ri*i Di !e
a%o1eri (e *u%iC (ar ea nu !e #n(e1&rt& (e lo%ul a%ela u(. #n !%=i*+C Di >re%& %a1ul (e 1ern&
r&!u%in(u$!eC 13n& %3n( 1&rul i !e #*+3%!i Di >a,a i !e a%o1eri %u un !trat (e *u%o<it&,i. Se a!i8ur&
%& 1l3n!ul ei nu (e7enea 1rea (i!1erat E !& nu %rea(& ni*eni %& #n%er%a !& atra8& aten,ia. Se "u%&
%u i(eea (e a t&%ea (a%& intra %ine7a #n %a*er&C (ar #n >inal o re!1in!e E #Di i*a8ina %& ar >i *ai
%on7in8&tor (a%& ar >i ne1&!&$toare >a,& (e oa*enii %are intr& Di ie!.
Strate8ia >un%,iona. -u1& o <iC %ine7a intr& Di #i >&%u #n%& o in"e%,ie. Fi (e (ata a!taC %3n(
!e tre<i !e a>la 1e un 1at (e !1italC l3n8& o >erea!tr& 1rin %are !e <&rea un %er nor(i%C >&r& nori. Fi
al&turi (e ea 1e 1at !t&tea Bl3n(ul -in9.
G SalutC -in9C <i!e.
G SalutC Petra. I$ai +&tut *&r 1e to,i &Dtia.
G .*ul >a%e %e 1oate 1entru o %au<& +un&C <i!e ea. Cine *ai eB
G Tu eDti ulti*a %are a ieDit (e la i<olare. Au luat toat& e%=i1a (e 1e Ero!C Petra. Cu
e0%e1,ia lui En(erC +ine#n,ele!. Fi a lui Bean.
G Nu e la i<olareB
G NuC n$au ,inut !e%ret 1e %ine au #n %elule. Cre(e* %& tu ,i$ai >&%ut %ea *ai tare a1ari,ie.
G Cine a >o!t al (oilea %el *ai re<i!tentB
G Cui #i 1a!&B Noi a* ieDit to,i #n 1ri*a !&1t&*3n&. Tu ai re<i!tat %in%i.
-e%i tre%u!er& (ou& !&1t&*3ni Di "u*&tate #nainte (e a$Di #n%e1e %alen(arul.
G Pentru %& eu !unt 1roa!t&.
G n%&1&,3nat& e %u73ntul 1otri7it.
G Ftii un(e !unte*B
G n Ru!ia.
G ntre+a* un(e anu*e #n Ru!ia.
G Ei ne$au a!i8urat %& un(e7a (e1arte (e ori%e 8rani,&.
G Ce 1o!i+ilit&,i a7e*B
G Pere,i >oarte 8roDi. Ni%i o unealt&. Su1ra7e8=ere %on!tant&. Ne %3nt&re!% Di re<i(uurile
%or1oraleC nu 8lu*e!%.
G Ce ne 1un !& >a%e*B
G Un >el (e F%oal& (e ?u1t& t3*1it&. Ne$a* #*1&%at un ti*1 %u i(eea 13n& %3n( olo
u!%a a %e(at ner7o!C Di %3n( unul (intre 1ro>e!ori a %itat una (intre 8enerali<&rile %el *ai
!tu1i(e ale lui Von Clau!eUit<C u!%a a %ontinuat %itatulC >ra<& (u1& >ra<&C 1ara8ra> (u1&
1ara8ra>C iar noi %eilal,i ne$a* al&turat %3t a* 1utut *ai +ine E a(i%&C ni*eni nu are aDa *e*orie
%a u!%aC (ar ne$a* (e!%ur%at .S E Di #n >inal ei au #n,ele! i(eea %& a* 1utea !& le 1re(&* noi
lor le%,iile alea !tu1i(e. ADa %& a%u* nu !unt (e%3tH "o%uri (e r&<+oi.
G IarB Cre<i %& au (e 83n( !& ne anun,e +ru!% *ai #n%olo %& "o%urile !unt a(e7&rateB
G NuC e (oar *un%& (e 1lani>i%are. Creea<& !trate8ii 1entru un r&<+oi #ntre Ru!ia Di
Tur9*eni!tan. Ru!ia Di o alian,& %u Tur9*eni!tanC Sa<a=!tan Di A<er+ai("an %ontra Tur%iei.
R&<+oi %u Statele Unite Di Cana(a. R&<+oi %u 7e%=ea alian,& NAT.C #n a>ar& (e Jer*ania.
R&<+oi %u Jer*ania. Fi aDa *ai (e1arte. C=ina. In(ia. C=iar Di lu%ruri #ntr$a(e7&r !tu1i(eC (e
e0e*1lu #ntre Bra<ilia Di PeruC %are nu au ni%i un !en!C (ar 1oate ne te!tea<& a(a1ta+ilitatea !au
%e7a (e 8enul &!ta.
G Toate a!tea #n %in%i !&1t&*3niB
G Trei !&1t&*3ni (e le%,ii teoreti%eC a1oi (ou& (e "o%uri (e r&<+oi. Ve<i tuC (u1& %e ne
ter*in&* 1lanulC ei #l 1un 1e %o*1uter Di ne arat& %u* *er8e. ntr$o <i or !& !e 1rin(& %& !in8ura
%ale %a toate a!tea !& nu >ie o 1ier(ere (e ti*1 e !&$l 1un& tot 1e unul (intre noi !& %on%ea1&
1lanurile a(7er!arului.
G Pre!u1un %& to%*ai le$ai !1u!$o.
G ?e$a* !1u!$o *ai (e*ultC (ar !unt 8reu (e %on7in!. o(elul %la!i% (e *ilitar. Te >a%e
!& #n,ele8i (e %e a a1&rut Di !$a (e<7oltat %on%e1tul (e F%oal& (e ?u1t&. -a%& r&<+oiul ar >i >o!t
l&!at #n !ea*a a(ul,ilorC 13n& a%u* ar >i >o!t J3n(a%i la toate *e!ele (in lu*e.
G -ar te a!%ult&B
G Cre( %& #nre8i!trea<& totul Di a1oi (erulea<& la 7ite<& re(u!& %a !& 7a(& (a%& nu
!%=i*+&* *e!a"e !u+7o%ale.
Petra <3*+i.
G -e%i te$ai (e%i! #n %ele (in ur*& !& %oo1ere<iB #ntre+& el.
Ea ri(i%& (in u*eri.
G Nu %re( %& *$a* (e%i!.
G :eiC &Dtia nu te !%ot (in %a*er& 13n& nu #,i e01ri*i (orin,a !in%er& (e a >i un %o1il
%u*inte Di +un.
S%utur& (in %a1.
G Nu %re( %& a* >&%ut a!ta.
G (aC +ineC ori%e ai >i >&%utC tu ai >o!t ulti*a (in 8aD%a lui En(er %are a %e(atC 1uDtoai%o.
. !onerie +3<3i !%urt.
G S$a ter*inat ti*1ulC !1u!e -in9. Se ri(i%&C !e a1le%& !$o !&rute 1e >runte Di 1&r&!i
#n%&1erea.
Fa!e !&1t&*3ni *ai t3r<iuC Petra !e +u%ura %u a(e7&rat (e 7ia,&. A!%ult3n( ne*ul,u*irile
%o1iilorC r&1itorii a(u!er& #n !>3rDit e%=i1a*ent %a lu*ea. So>turi %are le 1er*iteau "o%uri (e
r&<+oi ta%ti%e Di !trate8i%e >oarte reali!te. A%%e! #n re,eaC %are !& le 1er*it& %er%et&ri !erioa!e #n
teren Di >a%ilit&,i %are !& (ea o not& (e reali!* "o%ului lor E (eDi Dtiau %& >ie%are *e!a" tri*i! era
%en<uratC (in %au<a nu*&rului *are (e *e!a"e re!1in!e (in tot >elul (e *oti7e o+!%ure. Se
+u%urau !& >ie #*1reun&C !e antrenau #*1reun& DiC (u1& toate a1aren,eleC 1&reau #ntru totul >eri%i,i
Di a!%ult&tori >a,& (e %o*an(an,ii ruDi.
Fi totuDi Petra DtiaC %a (e alt>el to,i %eilal,iC %& !e 1re>&%eau. A7eau !e%rete. 6&%eau 8reDeli
1ro!teDti %areC (a%& ar >i >o!t >&%ute #n lu1t&C ar >i %on(u! la o*i!iuni 1e %are un ina*i% inteli8ent
le$ar >i e01loatat. Poate %& r&1itorii #Di (&(eau !ea*aC 1oate %& nu. Cel 1u,in #i >&%ea !& !e !i*t&
*ai +ineC (eDi nu 7or+eau ni%io(at& (e!1re aDa %e7a. -ar >iin(%& >&%eau to,i la >el Di %oo1erau >&r&
!&$Di e01un& a%ele !l&+i%iuni !au !& le e01loate<e #n "o%uriC nu 1uteau (e%3t !& 1re!u1un& %& to,i
!i*,eau la >el.
-i!%utau #n 7oie (e!1re o *ul,i*e (e lu%ruri E (i!1re,ul >a,& (e r&1itoriC a*intiri (in
D%olile (e la !olC F%oala (e ?u1t&C F%oala (e Co*an(&. FiC +ine#n,ele!C (e!1re En(er. El nu era la
#n(e*3na ti%&loDilor &!toraC (e%i a7eau 8ri"& !& 7or+ea!%& *ult (e!1re elC (e!1re %u* 6. I. era
o+li8at& !&$l >olo!ea!%& 1entru a %ontra%ara toate 1lanurile 1ro!teDti 1e %are le >&%eau ruDii. Ftiau
%& e o %a%eal*aC %& 6. I. nu ar >a%e ni*i%C (ar totuDi 7or+eauC #n a%e!te %on(i,iiC En(er era
ar8u*entul (e%i!i7.
P3n& #n <iua %3n( unul (intre 1ro>e!orii (e o(inioar& le !1u!e %& !e lan!a!e o na7& %u
%oloniDtiC iar En(er Di !ora !a Valentine erau la +or(.
G Ni%i *&%ar n$a* Dtiut %& are o !or&C <i!e Su1& 6ier+inte.
Nu !1u!e ni*eni ni*i%C (ar %u to,ii Dtiau %& e i*1o!i+il. To,i Dtiau %& En(er a7ea o !or&.
-arH ori%e 7oia !& >a%& Su1& 6ier+inteC !e 7or 1rin(e #n "o% Di 7or 7e(ea un(e #i 7a (u%e a!ta.
G In(i>erent %e ne !1un eiC noi Dti* !i8ur un lu%ruC !1u!e Su1& 6ier+inte. Ki88in #n%& e
%u noi.
-in nouC nu #n,ele!er& %e 7oia !& !1un&. TotuDiC (u1& o !%urt& 1au<&C S=en !e +&tu %u
1al*a 1e!te 1ie1t Di !tri8&:
G ereu #n ini*ile noa!treN
G -aC <i!e Su1& 6ier+inte. En(er e #n ini*ile noa!tre. A%%entua >oarte 1u,in nu*ele
LEn(erM.
-ar #nainte !1u!e!e Ki88in.
FiC #nainte (e a!taC atr&!e!e aten,ia a!u1ra >a1tului %& to,i Dtiau %& En(er a7ea o !or&. FtiauC
(e a!e*eneaC %& En(er are Di un >rate. Pe Ero!C #n ti*1 %e En(er era #n 1atC re>&%3n(u$!e (u1&
%ri<a %are ur*a!e (e!%o1eririi %& lu1tele >u!e!er& realeC a<er Ra%9=a* le !1u!e!e %3te7a lu%ruri
(e!1re En(er. Iar Bean le *ai !1u!e!e %3te7aC %3n( erau 1rinDi #n %a1%an& #n ti*1 %e !e (e!>&Dura
R&<+oiul ?i8ii. l a!%ulta!er& 1e Bean e01li%3n(u$le %e #n!e*nau 1entru En(er >ratele Di !ora luiC
%& #n!uDi *oti7ul 1entru %are En(er !e n&!%u!e #n ti*1 %e >un%,iona inter(i%,ia (e a a7ea *ai *ult
(e (oi %o1ii >u!e!e >a1tul %& >ratele Di !ora !a erau at3t (e !%li1itoriC (ar >ratele era 1eri%ulo! (e
a8re!i7C iar !ora 1rea 1a!i7& Di a!%ult&toare. Bean nu !1u!e!e (e un(e Dtia toate a!teaC (ar
in>or*a,ia r&*&!e!e #nti1&rit& #n *in,ile lorC >iin( le8at& (e a%ele <ile ten!ionate (e (u1& 7i%toria
lor a!u1ra 6urni%ilor Di (e (inaintea eDu&rii tentati7ei areDalului (e a 1relua 6. I.
-e%i %3n( Su1& 6ier+inte !1u!e!e LKi88in #n%& e %u noiM nu !e re>eri!e la En(er !au la
ValentineC 1entru %& #n *o( %lar ei nu erau L%u noiM.
PeterC aDa !e nu*ea >ratele. Peter Ki88in. Su1& 6ier+inte le !1unea %& *intea lui era
1ro+a+il la >el (e !tr&lu%it& %a a lui En(erC Di el #n%& era 1e P&*3nt. Poate %& (a%& ar >i 1utut !&$l
%onta%te<e %u*7aC el !$ar alia %u to7ar&Dii (e ar*e ai >ratelui !&u. Poate %& ar 8&!i o %ale !&$i
eli+ere<e.
A%u* tre+uia !& 8&!ea!%& o %ale (e a %o*uni%a %u el.
Nu a7ea ro!t !& tri*it& un e$*ail E ulti*ul lu%ru (e %are a7eau ne7oie era %a r&1itorii lor
!& 7a(& o 8r&*a(& (e *ailuri a(re!ate tuturor 7ariantelor 1o!i+ile ale nu*elui Peter Ki88in (in
>ie%are re,ea e0i!tent&. -e!i8urC #n a%ea !ear& Alai le !1u!e un +a!* (e!1re un ("in (intr$o !ti%l&
%are eDua!e 1e un ,&r*. To,i #l a!%ultar& !i*ul3n( intere!ulC (ar #n,ele!e!er& %& a(e7&rata 1o7e!te
>u!e!e etalat& %=iar (e la #n%e1utC %3n( Alai le !1u!e!e: LPe!%arul !e 83n(i %& 1oate #n !ti%l& era un
*e!a" (e la 7reun nau>ra8iatC (ar %3n( #i !%oa!e (o1ulC a1&ru un nor (e >u* DiHMC iar ei
1ri%e1ur&. A7eau !& tri*it& un *e!a" #ntr$o !ti%l&C un *e!a" %are !& a"un8& >&r& ni%i o (i!%ri*inare
la toat& lu*eaC 1retutin(eniC (ar %are !& 1oat& >i #n,ele! nu*ai (e >ratele lui En(erC Peter.
Pe %3n( !e 83n(ea la a!taC Petra #Di (&(u !ea*a %& (a%& toate a%ele *in,i !%li1itoare lu%rau
%a !&$l 8&!ea!%& 1e Peter Ki88inC ea ar 1utea 83n(i un 1lan alternati7. Peter Ki88in nu era
!in8urul (e a>ar& %are i$ar >i 1utut a"uta. ai era Di Bean. Fi (a%& Bean era *ai *ult %a !i8ur
a!%un!C %eea %e #n!e*na %& a7ea *ult *ai 1u,in& li+ertate (e a%,iune (e%3t Peter Ki88inC a!ta nu
#n!e*na %& ei nu l$ar 1utea totuDi 8&!i.
Se 83n(i la a!ta #n >ie%are %li1& li+er& ti*1 (e o !&1t&*3n&C re!1in83n( i(ee (u1& i(ee.
A1oi !e 83n(i la %e7a %are ar >i 1utut tre%e (e %en<ori.
Di 1relu%ra #n *inte te0tul *e!a"ului %u *are 8ri"&C a!i8ur3n(u$!e %& era %on%e1ut Di
e01ri*at e0a%t aDa %u* tre+uia. P&!tr3n(u$l #n *e*orieC %&ut& %o(ul +inar al >ie%&rei litere #n
>or*at !tan(ar( (e (oi +i,iC Di$l *e*ora Di 1e a%e!ta. A1oi #n%e1u *un%a %u a(e7&rat 8rea. Totul
tre+uia 1re8&tit #n *inteC a!t>el %a ni*i% !& nu >ie 1u! 1e =3rtie !au ti1&rit #n %o*1uterC un(e
atin8erea unei ta!te ar >i 1utut ra1orta r&1itorilor tot %e !%ria ea.
ntre ti*1C 8&!i un(e7a #ntr$o re,ea "a1one<& un (e!en %o*1le0 al+$ne8ru %u un (ra8on Di
#l !al7& #ntr$un >iDier. C3n( a7u #n >inal *e!a"ul %o*1let %o(i>i%at #n *inteC #i lu& nu*ai %3te7a
*inute (e "oa%& %u (e!enul Di 8ata. l a(&u8& %a 1arte a !e*n&turii ei la ori%e !%ri!oare tri*i!&.
Pier(u!e at3t (e 1u,in ti*1 %u a!ta #n%3t nu %re(ea %& 1entru r&1itori 7a 1&rea *ai *ult (e%3t o
>ante<ie ino>en!i7&. -a%& ar >i #ntre+at$oC ar >i 1utut !& !1un& %& a(&u8a!e i*a8inea #n a*intirea
Ar*atei -ra8on a lui En(er (in F%oala (e ?u1t&.
-e!i8urC nu *ai era (oar i*a8inea unui (ra8on. Su+ el era a%u* o 1oe<ioar&.
*1arte a%e!t (ra8on. -a%& (aC un >inal noro%o! Di tu Di ei 7e,i a7ea.
-a%& o 7or #ntre+aC le 7a !1une %& 7er!urile !unt o ironie. -a%& nu o 7or %re(eC 7or Dter8e
i*a8inea Di ea 7a tre+ui !& 8&!ea!%& o alt& %ale.
n%e13n( (in a%el *o*entC o ataD& >ie%&rei !%ri!ori. In%lu!i7 %elor a(re!ate %ole8ilor !&i.
-u1& a%eea to,i %o1iii !$au !e*nat la >elC (e%i ei #Di (&(u!er& !ea*a %e >&%ea Di o a"utau. Nu Dtia
(a%& r&1itorii l&!au i*a8inea !& 1&r&!ea!%& %l&(irea E %el 1u,in la #n%e1ut. TotuDiC #n %ele (in
ur*& #n%e1u !& o 1ri*ea!%& 1e *e!a"ele !o!ite (in e0terior. . !in8ur& 1ri7ire o %on7in!e %&
reuDi!e E *e!a"ul ei %o(i>i%at era #n%& in%lu! #n (e!en. Nu >u!e!e Dter!.
A%u* !e 1unea (oar 1ro+le*a (a%& Bean #l 7a 7e(ea Di !e 7a uita la el %u !u>i%ient&
aten,ie %a !&$Di (ea !ea*a %& a%olo era o eni8*& (e (e<le8at.
N CUST.-IE
7+: Jra>>@1il8ri*a8eA%ol*in.8o7 6ro*: C=a*ra"na8ar@PaUa=arlalAi>%o*.8o7 Re:
-ile*&.
Fti,i *ai +ine %a ori%ine %3t e!te (e 7ital !& *en,ine* 6lota in(e1en(ent& (e *ane7rele
1oliti%ienilor. -in a%e!t *oti7 a* re!1in! !u8e!tia lui L?o%9eM. -ar a* 8reDit. Ni*i% nu 1une *ai
*ult #n 1eri%ol in(e1en(en,a 6lotei (e%3t 1er!1e%ti7a unei na,iuni (e7enite (o*inanteC #n !1e%ial
(a%&C aDa %u* 1are 1ro+a+ilC a%ea na,iune e!te una %are Di$a ar&tat (e"a inten,ia (e a 1relua 6. I. Di
(e a o >olo!i #n !%o1uri na,ionali!te.
& te* %& a* >o!t %a* (ur %u ?o%9e. Nu #n(r&<ne!% !&$i !%riu lui (ire%t 1entru %&C (a%&
1e ?o%9e ne 1ute* +a<aC nu 1ute* Dti %e 7a >a%e -e*o!tene %u o !%ri!oare o>i%ial& (e !%u<e (in
1artea areDalului. -e a%eeaC 7& ro8 !& aran"a,i %a el !& >ie in>or*at %& #*i retra8 a*enin,&rile Di
%& #i (ore!% !u%%e!.
Eu #n7&, (in 8reDelile *ele. -eoare%e (oar unul (intre to7ar&Dii lui Ki88in a r&*a! #n
a>ara %ontrolului a8re!oruluiC 1ru(en,a (i%tea<& %a t3n&rul -el1=i9i !& >ie 1rote"at. 6iin(%& (7!.
!unte,i 1e P&*3ntC iar eu nuC 7& a%or( %o*an(a onori>i%& a!u1ra unui %ontin8ent *ilitar al 6. I. Di
ori%e re!ur!e 7& !unt ne%e!areC or(inele 7enin( 1e %anal (e ni7el Da!e V(e!i8urW. V& or(on #n *o(
!1e%ial !& nu$*i %o*uni%a,i *ie !au ori%ui alt%ui7a %e 1aDi >a%e,i 1entru 1rote%,ia lui -el1=i9i Di
a >a*iliei !ale. Nu 7a e0i!ta ni%i o #nre8i!trare #n !i!te*ul 6. I. !au al ori%&rui alt 8u7ern.
A1ro1oC !& nu a7e,i #n%re(ere #n ni*eni (in :e8e*onie. A* Dtiut #ntot(eauna %& !unt un
%ui+ (e %arieriDtiC (ar e01erien,ele re%ente arat& %& ti1ul %arieri!tului a >o!t #nlo%uit (e %e7a Di *ai
r&u: i(eolo8ul a8re!i7.
A%,iona,i re1e(e. Se 1are %& >ie ne a>l&* #n 1ra8ul unui nou r&<+oiC >ie %& R&<+oiul ?i8ii
nu !$a #n%=eiat (e>initi7.
C3te <ile 1o,i !ta #n%=i!C #n%on"urat (e 8&r<iC 13n& !& #n%e1i !& te !i*,i 1ri<onierB Bean nu
!u>eri!e ni%io(at& (e %lau!tro>o+ie la F%oala (e ?u1t&. Ni%i %=iar 1e Ero!C un(e ta7anele "oa!e ale
tunelelor J3n(a%ilor !e le8&nau (ea!u1ra lor %a o *aDin& %e alune%a (e 1e ra*1&. Nu !e !i*,i!e
ni%io(at& %a a%u*C #n%uiat #*1reun& %u >a*ilia !aC #n73rtin(u$!e 1rintr$un a1arta*ent %u 1atru
%a*ere. -e >a1tC nu 1rea !e #n73rteauC (ar aDa !e !i*,ea. St&tea 1e lo%C %ontrol3n(u$!eC #n%er%3n(
!& !e 83n(ea!%& la o *eto(& (e a 1relua %ontrolul a!u1ra 7ie,ii !ale.
Era (e!tul (e r&u !& !e a>le !u+ 1rote%,ia alt%ui7a E ni%io(at& nu$i 1l&%u!e a!taC (eDi i !e
*ai #nt3*1la!e Di #nainteC %3n( Po9e #l 1rote"a!e 1e !tr&<ile (in Rotter(a* Di %3n( !ora Carlotta #l
!al7a!e (e la o *oarte !i8ur&C lu3n(u$l la ea Di tri*i,3n(u$l la F%oala (e ?u1t&. -ar #n a%e!te (ou&
%a<uri 1utu!e !& >a%& %3te %e7a %a !& !e a!i8ure %& totul *er8e +ine. A%u*C lu%rurile !t&teau alt>el.
Ftia %& %e7a ur*a !& *ear8& 1ro!tC Di nu 1utea >a%e ni*i% #n 1ri7in,a a!ta.
Sol(a,ii %are 1&<eau a1arta*entul Di #n%on"urau %l&(irea erau oa*eni +uniC loialiC iar Bean
nu a7ea ni%i un *oti7 !& !e #n(oia!%&. Nu$l 7or tr&(a. Pro+a+il. Fi (in 1artea +iro%ra,ilor %are
,ineau !e%ret lo%ul #n %are !e a>laC ar >i >o!t >&r& #n(oial& o !%&1are neinten,ionat& Di nu o tr&(are
%onDtient& (a%& %ine7a ar (a a(re!a !a (uD*anilor.
ntre ti*1C Bean nu 1utea (e%3t !& aDte1teC 1ri<onier al 1rote%torilor !&i. Ei erau 13n<aC
,in3n(u$l 1e lo% 1entru 1&ian"en. Fi nu 1utea !1une ni*i% %are !&$i !%=i*+e !itua,ia. -a%& Jre%ia
ar >i >o!t #n r&<+oiC i$ar >i 1u! 1e el Di 1e Ni9olai la trea+&C !& >a%& 1lanuriC !& %on%ea1& !trate8ii.
-ar >iin( 7or+a (e o 1ro+le*& (e !e%uritateC ei nu erau (e%3t niDte %o1ii %are tre+uiau 1rote"a,i Di
#n8ri"i,i. Nu$i era (e ni%i un >olo! lui Bean !& le e01li%e %& %ea *ai +un& 1rote%,ie ar >i >o!t !& ia!&
(e a%oloC !& >ie %o*1let (e %a1ul luiC !&$Di (u%& 1ro1ria lui 7ia,& 1e !tr&<ile 7reunui oraD un(e !&
nu >ie re%uno!%ut (u1& nu*e !au (u1& >a,&C 1ier(ut Di #n !i8uran,&. Pentru %& ei !e uitau la el Di nu
7e(eau (e%3t un %o1il. Fi %ine$i a!%ult& 1e %o1iiB
Co1iilor tre+uie !& li !e 1oarte (e 8ri"&.
-e %&tre a(ul,ii %&rora nu le !t& #n 1utere !& le o>ere !i8uran,& a%e!tor %o1ii.
Ar >i 7rut !& arun%e %u %e7a 1e >erea!tr& Di !& !ar& a1oi Di el.
-ar !t&tu liniDtit. Citi %&r,i. Intr& #n re,ea >olo!in( unul (intre *ultele lui nu*e Di %olin(&C
%&ut3n( ori%e !%ur8ere (e in>or*a,ii in>iltrat& 1rin !i!te*ele (e !e%uritate *ilitare ale tuturor
na,iunilorC !1er3n( !& 8&!ea!%& %e7a %are !&$i !1un& un(e erau ,inu,i PetraC olo u!%aC Vla( Di
Ba!%ul&. Vreo ,ar& %are !& (ea !e*ne (e 1u,in *ai *ult& #n83*>areC %re<3n( %& a%u* au %artea
%3Dti8&toare. Sau o ,ar& %are a%,iona *ai *eto(i% Di *ai 1ru(ent 1entru %& #n !>3rDit %ine7a %are
a7ea %reier le %on(u%ea !trate8ia.
-ar nu a7ea ni%i un ro!t 1entru %& Dtia %& nu 7a a>la ni*i% #n >elul a%e!ta. A(e7&ratele
in>or*a,ii nu a"un8 ni%io(at& #n re,ea (e%3t atun%i %3n( e 1rea t3r<iu %a !& !e *ai 1oat& >a%e %e7a.
Cine7a Dtia. ?u%rurile (e %are a7ea ne7oie %a !& a"un8& la 1rietenii lui erau (i!1oni+ile 1e o
*ul,i*e (e !ituri E Dtia a!taC o Dtia 1entru %& aDa >u!e!e #ntot(eaunaC i!tori%ii le 7or 8&!i Di !e 7or
#ntre+a 1e !ute (e 1a8ini: -e %e nu a o+!er7at ni*eniB -e %e nu le$a 1u! ni*eni %a1 la %a1B
Pentru %& oa*enii %are a7eau in>or*a,iile erau 1rea 1roDti %a !& Dtie %e auC iar %ei %are le$ar >i
#n,ele! erau #n%=iDi #ntr$un a1arta*ent (intr$o !ta,iune a+an(onat& un(e ni%i *&%ar turiDtii nu *ai
7oiau !& 7in&.
Cel *ai r&u era %& 13n& Di *a*a Di tata #l %&l%au 1e ner7i. -u1& o %o1il&rie >&r& 1&rin,iC
%el *ai +un lu%ru %are i !e #nt3*1la!e >u!e!e >a1tul %& %er%et&rile !urorii Carlotta #i 8&!i!er&
1&rin,ii +iolo8i%i. R&<+oiul !e !>3rDi!eC Di %3n( to,i %eilal,i %o1ii !e #ntor!e!er& a%a!& la >a*iliile
lorC Bean nu >u!e!e l&!at (eo1arte. Fi el !e #ntor!e!e a%a!& la >a*ilia lui. -e!i8urC nu a7ea a*intiri
(e!1re ei. -ar Ni9olai a7eaC iar Ni9olai #l l&!a!e 1e Bean !& le #*1ru*ute %a Di %3n( ar >i >o!t ale
lui.
a*a Di tat&l lui erau oa*eni +uni. Nu$l >&%u!er& ni%io(at& !& !e !i*t& un intru!C un
!tr&inC ni%i %=iar *u!a>ir. 6u!e!e %a Di %3n( ar >i >o!t (intot(eauna %u ei. l 1l&%eau. l iu+eau. Era
un !enti*ent %iu(atC in%itantC !& >ii #*1reun& %u niDte oa*eni %are nu Dtiu ni*i% (e!1re tine %u
e0%e1,ia >eri%irii taleC %are !e +u%ur& (oar >iin(%& eDti a%olo.
-ar %3n( #nne+uneDti (in %au<a 1ri7&rii (e li+ertate nu *ai %ontea<& %3t (e *ult #,i 1la%e
%ine7aC %3t (e *ult #i iu+eDtiC %3t le eDti (e re%uno!%&tor 1entru +un&tatea lor. Ei te #nne+une!%.
Tot %e >a% te <83rie 1e ner7i %a o *u<i%& 1roa!t& %are nu$,i *ai ie!e (in %a1. Ai 7rea !& ,i1i la ei
!& ta%&. -ar n$o >a%iC 1entru %& #i iu+eDti Di Dtii %& 1ro+a+il Di tu #i #nne+uneDti 1e ei DiC at3ta ti*1
%3t nu e0i!t& ni%i o %ale (e !%&1areC tre+uie !&$,i 1&!tre<i %al*ulH
Iar #n %ele (in ur*& %ine7a +ate la uD& Di tu o (e!%=i<i Di$,i (ai !ea*a %& #n !>3rDit ur*ea<&
!& !e #nt3*1le %e7a (i>erit.
?a uD& erau %olonelul Jra>> Di !ora Carlotta. Jra>> 1urta un %o!tu*C iar !ora Carlotta o
e0tra7a8ant& 1eru%& roD%at& %are o >&%ea !& arate (e$a (re1tul !tu1i(C (ar Di oare%u* (r&8u,&.
ntrea8a >a*ilie #i re%uno!%u i*e(iatC %u e0%e1,ia lui Ni9olaiC %are nu o #nt3lni!e ni%io(at& 1e !ora
Carlotta. C3n( Bean Di >a*ilia !e ri(i%ar& !&$i #nt3*1ineC Jra>> ri(i%& o *3n& o1rin(u$iC iar
Carlotta #Di (u!e un (e8et la +u<e. Intrar& Di #n%=i!er& uDa #n ur*a lor Di >&%ur& !e*n >a*iliei !& !e
a(une #n +aie.
Era #n8=e!uial& %u to,i Da!e #n&untru. a*a Di tat&l a"un!er& !& !tea !u+ (uDC iar Jra>>
at3rn& un *i% (i!1o<iti7 (e +e%ul (e (ea!u1ra %a1ului. .(at& %e >u 1u! la lo%ul lui Di lu*ini,a
roDie #n%e1u !& 13l13ieC Jra>> 7or+i #n%et.
G Bun&C <i!e. A* 7enit !& 7& !%oate* (e ai%i.
G -e %e toate 1re%au,iile a!teaB #ntre+& tat&l.
G Pentru %& o 1arte a !i!te*ului (e !e%uritate (e ai%i >olo!eDte la a!%ultarea a tot %e !e
7or+eDte #n a1arta*ent.
G Ca !& ne 1rote"e<eC ne !1ionea<&B #ntre+& *a*a.
G Si8ur %& (aC <i!e tat&l.
G Pentru %& tot %e 7or+i* ai%i ar 1utea a"un8e #n !i!te*C !1u!e Jra>>C Di *ai *ult %a !i8ur
ar 1utea a"un8e Di #n a>ara !i!te*uluiC a* a(u! a%e!t *i% (i!1o<iti7C %are %a1tea<& ori%e !unet
>a%e* noi Di e*ite un %ontra!unet %are le anulea<&C a!t>el #n%3t !& nu 1rea 1ute* >i au<i,i.
G Nu 1reaB #ntre+& Bean.
G -e a!ta n$o !& intr&* #n (etaliiC <i!e Jra>>. -oar at3t 7& !1un. Eu !unt a%u* ini!tru al
Coloni<&riiC Di a7e* o na7& %are 1lea%& #n %3te7a luni. E!te !u>i%ient ti*1 %a !& 7& lu&* (e 1e
P&*3ntC 13n& la ?ISC Di !& 7& tran!>er&* 1e Ero! 1entru lan!are.
-ar #n ti*1 %e 7or+ea %l&tina (in %a1C iar !ora Carlotta <3*+ea Di %l&tina Di ea (in %a1C
a!t>el %a ei !& Dtie %& totul era o *in%iun&. . a%o1erire.
G Eu Di %u Bean a* *ai >o!t #n !1a,iuC *a*&C <i!e Ni9olaiC 1rin<3n(u$!e #n "o%. Nu e at3t
(e r&u.
G Pentru a!ta a* lu1tat #n r&<+oiC !e al&tur& Bean. 6urni%ile 7oiau P&*3ntul 1entru %& era
e0a%t %a lu*ile 1e %are tr&i!er& (e"a. A%u* %& ele nu *ai !untC noi ne$a* ale! %u lu*ile lorC %are
!unt +une 1entru noi. E %in!titC nu %re(e,iB
Bine#n,ele! %& a*+ii 1&rin,i #n,ele8eau %e !e #nt3*1l&C (ar Bean o %unoDtea (e"a (e!tul (e
+ine 1e *a*a !a #n%3t !& nu >ie !ur1rin! %& ea 1unea o #ntre+are %o*1let inutil& Di 1eri%uloa!&
(oar %a !& !e a!i8ure.
G -ar n$o !&H #n%e1u ea.
A1oi *3na tat&lui #i a%o1eri %u +l3n(e,e 8ura.
G E !in8urul *o( (e a >i #n !i8uran,&C <i!e tat&l. 6iin(%& 7o* %&l&tori %u 7ite<a lu*iniiC
1entru noi 7or tre%e (oar %3,i7a aniC #n ti*1 %e 1e P&*3nt 7or tre%e <e%i. C3n( 7o* a"un8e 1e
%ealalt& 1lanet&C to,i %ei %are ne 7or *or,i 7or >i ei #nDiDi *or,i.
G Ca Io!i> Di &ria %3n( l$au (u! 1e I!u! #n E8i1tC !1u!e *a*a.
G E0a%t.
G -oar %& ei au tre+uit !& !e #ntoar%& la Na<aret=.
G -a%& P&*3ntul e (i!tru! #n 7reun r&<+oi !tu1i(C !1u!e tat&lC nu 7a *ai a7ea i*1ortan,&
1entru noiC 1entru %& 7o* >a%e 1arte (intr$o lu*e nou&. Bu%ur&$te (e a!taC Elena. #n!ea*n& %&
7o* >i #*1reun&.
A1oi o !&rut&.
G E ti*1ul !& *er8e*C (oa*n& Di (o*nule -el1=i9i. A(u%e,i$i 7& ro8 1e +&ie,i.
Jra>> !e #ntin!e Di !*ul!e a*orti<orul (e 1e +e%ul (in ta7an.
Sol(a,ii %are #i aDte1tau #n =ol 1urtau uni>or*ele 6. I. Nu !e 7e(ea ni%i o uni>or*&
8re%ea!%&. To,i erau tineri Di #nar*a,i 13n& #n (in,i. n ti*1 %e *er8eau !1rinteni 1e !%&ri E >&r&
li>turiC >&r& uDi %are !& !e (e!%=i(& +ru!% 1rin<3n(u$i %a #ntr$o %utie #n %are ina*i%ul !& 1oat&
arun%a o 8rena(& !au %3te7a *ii (e 1roie%tile E Bean !tu(ie >elul #n %are *ilitarul %are %o*an(a
anali<a totulC 7eri>i%a >ie%are %ol,C lu*ina %are ieDea (e !u+ >ie%are uD& (e 1e =olC a!t>el %a ni*i%
!& nu$l 1oat& !ur1rin(e. Bean *ai 7&<u Di %u* !e *iD%a tru1ul +&r+atuluiC %u un >el (e >or,&
re,inut& %are >&%ea %a =ainele !& 1ar& %a niDte Der7e,ele (e =3rtie. Ar >i 1utut !>3Dia *aterialul (oar
!*u%in(u$!e 1u,inC 1entru %& nu e0i!ta ni*i% %are !&$l re,in& %u e0%e1,ia 1ro1riului auto%ontrol.
Ca Di %3n( tran!1ira,ia lui ar >i >o!t te!to!teron 1ur. ADa tre+uia !& >ie un +&r+at. ADa era un !ol(at.
Eu n$a* >o!t ni%io(at& !ol(atC 83n(i Bean. #n%er%& !& !e i*a8ine<e 1e !ine aDa %u* >u!e!e
la F%oala (e ?u1t&C !tr3n83n( %le*ele unui %o!tu* %are ni%io(at& nu i !e 1otri7ea. Ar&ta!e
#ntot(eauna %a o *ai*u,& #*+r&%at& %a un o* (oar (in a*u<a*ent. Ca un %o1il *i% %are 1oart&
=ainele (in (ula1ul >ratelui *ai *are. B&r+atul (in >a,a lui era %eea %e$Di (orea Bean !& (e7in&
%3n( 7a >i *are. -ar ori%3t ar >i #n%er%atC nu !e 1utea i*a8ina *are %u a(e7&rat. Ni%i *&%ar la
(i*en!iunile unui a(ult. ntot(eauna !e 7a uita la lu*e (e "o! #n !u!. Poate %& era *a!%ulC 1oate
%& era o*C !au %el 1u,in u*anC (ar nu 7a >i ni%io(at& +&r+at. Ni*eni nu !e 7a uita 7reo(at& la el
!1un3n(C L-aC &!ta e un +&r+at.M
n!& a%e!t !ol(at nu (&(u!e ni%io(at& or(ine %are !& !%=i*+e %ur!ul i!toriei. S& ar&,i +ine
#n uni>or*& nu era !in8ura %ale (e a$,i %3Dti8a lo%ul #n lu*e.
Co+or3r& trei tre1teC ur*& a1oi o o1rire (e o %li1& #n !1atele ieDirii (e ur8en,& #n ti*1 %e
(oi !ol(a,i ieDir& Di %&utar& !e*nalul oa*enilor (in eli%o1terele 6. I.C a>late la trei<e%i (e *etri
(i!tan,&. Se*nalul 7eni. Jra>> Di !ora Carlotta (e!%=i!er& (ru*ulC tot #n 7ite<&. Nu 1ri7ir& ni%i #n
(rea1taC ni%i #n !t3n8aC %on%entr3n(u$!e a!u1ra eli%o1terului. Ur%ar&C !e aDe<ar&C #Di 1rin!er&
%enturileC iar eli%o1terul !e #n%lin& #ntr$o 1arte Di !e ri(i%& (e 1e iar+&C <+ur3n( la *i%& #n&l,i*e
(ea!u1ra a1ei.
a*a ar >i 7rut !& #ntre+e %are era 1lanul a(e7&ratC (ar (in nou Jra>> o1ri ori%e (i!%u,ie
%u un !tri8&t 7e!el (e L:ai !& nu *ai 7or+i* (e!1re a!ta 13n& %3n( o !$o 1ute* >a%e >&r& !&
,i1&*NM
a*ei nu$i 1l&%ea a!ta. Ni*&nui nu$i 1l&%ea. -ar !ora Carlotta <3*+ea %u %el *ai 8ro<a7
<3*+et (e %&lu8&ri,&C %a un >el (e 6e%ioar&$#n$1re8&tire. Cu* !& nu ai+& #n%re(ere #n eaB
-u1& %in%i *inute ateri<ar& 1e 1untea unui !u+*arin. Era unul *areC %u !telele Di (un8ile
Statelor UniteC iar lui Bean #i tre%u 1rin *inte %& (a%& tot nu Dtiau %e ,ar& #i r&1i!e 1e %eilal,i %o1iiC
%u* ar >i 1utut >i !i8uri %& nu *er8eau 1ur Di !i*1lu #n +ra,ele (uD*anilor lorB
-ar o(at& 1&trunDi #n interiorul na7eiC 1utur& !& 7a(& %&C #n ti*1 %e e%=i1a"ul 1urta
uni>or*e ale SUAC !in8urii oa*eni #nar*a,i erau !ol(a,ii 6. I. %are #i a(u!e!er& 1e ei Di #n%& al,i
7reo "u*&tate (e (u<in& %are #i aDte1tau 1e !u+*arin. -eoare%e 1uterea i<7ora (in #n%&r%&tura
unui 1i!tolC iar !in8urele 1i!toale (e 1e na7& erau !u+ %o*an(a lui Jra>>C *intea lui Bean !e *ai
liniDti 1u,in.
G -a%& #n%er%i !& ne !1ui %& nu 1ute* 7or+i ai%iHC #n%e1u *a*aC (ar !1re %on!ternarea
ei Jra>> ri(i%& (in nou *3naC iar !ora Carlotta le >&%u (in nou !e*n !& ta%&C #n ti*1 %e Jra>> le
in(i%a !&$l ur*e<e 1e !ol(at 1rin %ori(oarele !tr3*te ale !u+*arinului.
n %ele (in ur*&C to,i Da!e >ur& (in nou #*1a%=eta,i #ntr$un !1a,iu *i% E (e (ata a!ta
%a+ina unui o>i,er !u1erior E Di (in nou aDte1tar& %a Jra>> !& at3rne atenuatorul !&u (e <8o*ot Di
!&$l 1ornea!%&. C3n( lu*ina #n%e1u !& %li1ea!%&C *a*a >u 1ri*a %are 7or+i.
G n%er% !&$*i i*a8ine< %u* !$ar 1utea !1une %& nu !unte* r&1i,i e0a%t %a Di %eilal,iC <i!e
ea !e%.
G A,i #n,ele!C re1li%& Jra>>. Au >o!t %u to,ii r&1i,i (e un 8ru1 (e %&lu8&ri,e terori!teC
a"utate (e +iro%ra,i +&tr3ni Di 8raDi.
G Jlu*eDteC !1u!e tat&lC #n%er%3n( !& (o*olea!%& >uria (e *o*ent a !o,iei !ale.
G Ftiu %& 8lu*eDte. -oar %& nu %re( %& e a*u<ant. -u1& %e a* tre%ut 1rin at3teaC !e
1re!u1une %& ne 7o* !u1une >&r& ni%i un %u73ntC >&r& ni%i o #ntre+areC 1ur Di !i*1luH a73n(
#n%re(ere.
G *i 1are r&uC <i!e Jra>>. -ar a%olo un(e era,i a7ea,i (e"a #n%re(ere #n 8u7ernul 8re%.
Tre+uie !& a7e,i #n%re(ere #n %ine7aC aDa %& (e %e !& nu >i* noi a%eiaB
G Cel 1u,in ar*ata 8rea%& ne$a e01li%at %u* !tau lu%rurile Di !$a 1re>&%ut %& a7e* (re1tul
!& lu&* unele (e%i<iiC <i!e *a*a.
ie Di lui Ni9olai nu ne$au e01li%at %u* !tau lu%rurileC ar >i 7rut Bean !& !1un&.
G :aiC %o1iiC !& nu ne %ert&*C inter7eni !ora Carlotta. Planul e >oarte !i*1lu. Ar*ata
8rea%& 7a 1&<i #n %ontinuare %l&(irea %a Di %u* 7oi a,i >i #n%& #n&untruC a(u%3n( (e *3n%are Di
!1&l3n( ru>ele. Pro+a+il %& a!ta nu 7a 1ro!ti 1e ni*eniC (ar 7a >a%e 8u7ernul 8re% !& !e !i*t& 1arte
(in 1ro8ra*. ntre ti*1C 1atru 1a!a8eri %u !e*nal*entele 7oa!treC (ar %&l&torin( !u+ nu*e >al!eC
!unt (uDi 1e Ero!C un(e !e 7or #*+ar%a 1e 1ri*a na7& (e %oloniDtiC DiC a+ia atun%i %3n( na7a 7a >i
lan!at&C !e 7a anun,a %&C 1entru 1rote%,ia eiC >a*ilia -el1=i9i a ale! e*i8rarea 1er*anent& Di o
7ia,& nou& #ntr$o lu*e nou&.
G Fi #n realitate un(e 7o* >i noiB #ntre+& tat&l.
G Nu DtiuC r&!1un!e Jra>> !i*1lu.
G Ni%i euC <i!e !ora Carlotta. 6a*ilia lui Bean #i 1ri7i %u ne#n%re(ere.
G Pre!u1un %& a!ta #n!ea*n& %& nu 7o* r&*3ne 1e !u+*arinC <i!e Ni9olaiC >iin(%& atun%i
7e,i Dti %u !i8uran,& un(e !unte*.
G E o (u+l& %a%eal*aC !1u!e Bean. Ne (e!1art. Eu 7oi *er8e #ntr$o (ire%,ieC tu #n alta.
G Cate8ori% nuC !e o1u!e tat&l.
G Ne$a* !&turat !& >i* o >a*ilie (e!1&r,it&C a(&u8& *a*a.
G E !in8ura %aleC !1u!e Bean. Ftia* a!ta. EuH a* 7rut aDa.
G Vrei !& ne 1&r&!eDtiB
G Pe *ine 7or !& *& o*oareC <i!e Bean.
G Nu Dti* a!taN !tri8& *a*a.
G -ar !unte* (e!tul (e !i8uri. -a%& eu nu !unt %u 7oiC %=iar (a%& 7& 8&!e!%C 1ro+a+il o !&
7& la!e #n 1a%e.
G Iar (a%& !unte* (e!1&r,i,iC <i!e Ni9olaiC !e !%=i*+& 1ro>ilul a %eea %e %aut& ei. Nu o
*a*& Di un tat& %u (oi +&ie,i. A%u* 7a >i o *a*&C un tat& Di un +&iat. Fi o +uni%& %u ne1otul eiC
r3n"i Ni9olai !1re !ora Carlotta.
G S1era* !& >iu luat& *ai (e8ra+& (re1t *&tuD&C <i!e ea.
G Vor+eDti (e 1ar%& ai >i Dtiut (e"a (e!1re 1lanN
G Era e7i(entC !1u!e Ni9olai. -in *o*entul #n %are ne$au !1u! 1o7e!tea (e a%o1erire (in
+aie. Alt>el (e %e ar >i a(u!$o %olonelul Jra>> 1e !ora CarlottaB
G ie nu *i !$a 1&rut e7i(entC <i!e *a*a.
G Ni%i *ieC #nt&ri tat&l. -ar aDa !e #nt3*1l& %3n( a*+ii noDtri >ii !unt niDte 8enii *ilitare.
G C3t 7a (uraB #ntre+& *a*a. C3n( o !& !e ter*ineB C3n( o !&$l a7e* 1e Bean (in nou
%u noiB
G Nu DtiuC re%uno!%u Jra>>.
G N$are (e un(e !& DtieC *a*&C <i!e Bean. Nu #nainte (e a Dti %ine !unt autorii r&1irilor Di
#n %e !%o1. C3n( o !& Dti* %are e a(e7&ratul 1eri%olC atun%i 7o* >i %a1a+ili !& "u(e%&* (a%& a*
luat !u>i%iente *&!uri (e !i8uran,& %a !& 1ute* ieDi *&%ar 1ar,ial (in a!%un<&toare.
a*a i<+u%ni +ru!% #n la%ri*i.
G Fi tu 7rei a!taC PulianB
Bean o #*+r&,iDa. Nu 1entru %& !i*,ea ne7oia !& >a%& a!taC %i 1entru %& Dtia %& ea aDtea1t&
un a!e*enea 8e!t (e la el. 6a1tul %& tr&i!e #ntr$o >a*ilie ti*1 (e un an nu$i %o*1leta!e 8a*a
rea%,iilor u*ane nor*aleC (ar #l >&%u!e *ai %onDtient (e %u* ar >i tre+uit !& >ie ele. Fi a7u Di o
rea%,ie nor*al& E !e !i*,i 1u,in 7ino7at %& (oar !e 1re>a%e #n >a,a *a*ei #n lo% %a 8e!tul !&$i 7in&
(in ini*&. -ar 1entru Bean a!t>el (e 8e!turi nu 7eneau ni%io(at& (in ini*&. Era un li*+a" 1e %are$
l #n7&,a!e 1rea t3r<iu %a !& (e7in& natural. Va 7or+i #ntot(eauna li*+a"ul ini*ii %u un a%%ent
!tr&in ne1otri7it.
A(e7&rul era %&C (eDi #Di iu+ea >a*iliaC era ner&+(&tor !& a"un8& #ntr$un lo% un(e !& 1oat&
tre%e la trea+& >&%3n(u$Di rela,iile ne%e!are %a !& o+,in& in>or*a,iile %are l$ar >i %on(u! la 1rietenii
!&i. Cu e0%e1,ia lui En(erC el era !in8urul (in 8aD%a lui En(er %are r&*&!e!e li+er. A7eau ne7oie
(e elC iar el 1ier(u!e (e"a 1rea *ult ti*1.
. lu& #n +ra,e 1e *a*a lui. Ea #l !tr3n!e la 1ie1t Di 7&r!& *ulte la%ri*i. Di #*+r&,iDa Di
tat&lC (ar *ai !%urtI %u Ni9olai (oar #Di !tr3n!e *3inile. Toate a%e!te 8e!turi erau !tr&ine 1entru
BeanC (ar ei Dtiau %& el le >a%e %u !erio<itate Di le %on!i(erar& a(e7&rate.
Su+*arinul era ra1i(. Nu 1etre%u!er& *ult ti*1 1e *are %3n( a"un!er& #ntr$un 1ort
a8lo*erat E Saloni%C 1re!u1u!e BeanC (eDi ar >i 1utut >i ori%are alt 1ort %o*er%ial (in area E8ee.
Su+*arinul nu intr& (e >a1t #n 1ort. Se ri(i%& la !u1ra>a,& #ntre (ou& na7eC *iD%3n(u$!e #n 1aralel.
a*aC tataC Ni9olai Di Jra>> >ur& tran!>era,i 1e un 7a! %o*er%ial #*1reun& %u (oi !ol(a,iC a%u* #n
=aine %i7ileC (e 1ar%& aDa ar >i 1utut a!%un(e >elul *ilit&ro! #n %are !e 1urtau. Bean Di Carlotta
r&*a!er& #n ur*&. Ni%i un 8ru1 nu a7ea !& Dtie un(e !e a>la %el&lalt. Nu 7or >a%e ni%i un (e*er!
1entru a !e %onta%ta re%i1ro%. a*ei #i 7eni 8reu !& #n,elea8& a%e!t lu%ru.
G -e %e nu ne 1ute* !%rieB
G Ni*i% nu e *ai uDor (e (e1i!tat (e%3t un e$*ailC <i!e tat&l. C=iar (a%& >olo!i* online
i(entit&,i >al!eC (a%& %ine7a ne 8&!eDteC iar noi #i !%rie* re8ulat lui PulianC atun%i !e 1oate 7e(ea
Da+lonul Di 1oate >i ur*&rit.
Atun%i *a*a #n,ele!e. Cu *inteaC (a%& nu Di %u ini*a. Po! #n !u+*arinC Bean Di !ora
Carlotta !t&teau la o *&!u,& #n !ala (e *e!e.
G Ei +ineB !1u!e Bean.
G Ei +ineC re1et& !ora Carlotta.
G Un(e *er8e*B
G :a+ar n$a*. Ne 7or tran!>era 1e o alt& na7& #ntr$un alt 1ortC o !& ne 1ier(e* ur*aC a*
niDte i(entit&,i >al!e 1e %are !e 1re!u1une %& o !& le >olo!i*C (ar %=iar n$a* ni%i o i(ee #n%otro ne
#n(re1t&*.
G Tre+uie !& ne *iD%&* %ontinuu. S& nu !t&* *ai *ult (e %3te7a !&1t&*3ni #n a%elaDi
lo%C <i!e Bean. Fi tre+uie !& intru #n re,ea %u o i(entitate nou& (e >ie%are (at& %3n( ne *iD%&*C
a!t>el %a ni*eni !& nu 1oat& (e1i!ta Da+lonul.
G C=iar %re<i %& %ine7a %atalo8=ea<& toate e$*ailurile (in #ntrea8a lu*e Di$i ur*&reDte 1e
to,i %ei %are !e (e1la!ea<&B #ntre+& !ora Carlotta.
G -aC <i!e Bean. Pro+a+il o >a% (e"aC e 7or+a (oar (e a e>e%tua o %&utare.
G -ar a!ta #n!ea*n& *iliar(e (e e$*ailuri 1e <i.
G -e a!ta e ne7oie (e at3,ia >un%,ionari %are !& 7eri>i%e a(re!ele (e *ail (e 1e %3r(uri la
ta+loul %entralC <i!e Bean.
T3*+i %&tre !ora Carlotta. Ea nu$i #ntoar!e <3*+etul.
G EDti un *u%o! o+ra<ni%C <i!e.
G C=iar *& laDi 1e *ine !& (e%i( #n%otro *er8e*B
G Ba (elo%. Pur Di !i*1lu aDte1t !& iei o (e%i<ie %u %are !& >i* a*3n(oi (e a%or(.
G Ei =ai(eC e (oar o !%u<& ie>tin& %a !& !tai ai%i 1e !u+*arin %u to,i +&r+a,ii &Dtia ar&toDi.
G Te>le*eaua ta a (e7enit %=iar *ai 8ro!olan& (e%3t atun%i %3n( tr&iai 1e !tr&<ile (in
Rotter(a*C <i!e ea %u r&%eal& analiti%&.
G R&<+oiul e (e 7in&C !1u!e Bean. S%=i*+& o*ul. Nu$Di *ai 1utu 1&!tra >a,a i*o+il&.
C=iar (a%& r3!ul ei nu >u (e%3t un !in8ur =o=otC iar <3*+etul (ur& nu*ai o %li1&C >u (e!tul. n%& #i
*ai 1l&%ea (e el. Iar elC !1re !ur1rin(erea luiC o 1l&%ea 1e eaC (eDi tre%u!er& ani +uni (e %3n(
lo%ui!e %u ea Di$l e(u%a!e 13n& la ni7elul (e la %are !& 1oat& >i 1reluat (e F%oala (e ?u1t&. 6u
!ur1rin! 1entru %&C #n ti*1ul %3t tr&i!e al&turi (e eaC ni%io(at& nu$Di 1er*i!e!e !& a(*it& %& o
1la%e. -u1& *oartea lui Po9e nu *ai >u!e!e (i!1u! !& a%%e1te i(eea %&$i 1la%e (e %ine7a. -ar
a%u* Dtia a(e7&rul. #i 1l&%ea *ult (e !ora Carlotta.
-e!i8urC 1ro+a+il %& (u1& %3t7a ti*1 Di ea #l 7a %&l%a 1e ner7iC aDa %u* !e #nt3*1la!e %u
1&rin,ii lui. -ar %el 1u,inC %3n( !e 7a #nt3*1la a!taC !e 7or 1utea *uta. Nu 7or *ai >i !ol(a,i %are
!&$i ,in& #n !1atele uDilor Di (e1arte (e >ere!tre.
Iar (a%& 7reo(at& 7a (e7eni %u a(e7&rat 1li%ti!itorC Bean ar 1utea 1le%a !& !e (e!%ur%e
!in8ur. Nu$i 7a !1une a!ta ni%io(at& !urorii CarlottaC 1entru %& n$ar >a%e (e%3t !$o #n8ri"ore<e. n
1lu!C 1ro+a+il %& ea Dtia (e"a. Ea a7ea toate re<ultatele te!telor. Iar te!tele a%elea >u!e!er& %reate !&
!1un& totul (e!1re o 1er!oan&. -e a%eeaC 1ro+a+il %& ea Dtia %=iar *ai +ine (e%3t el.
Bine#n,ele!C Dtia %& atun%i %3n( re<ol7a!e te!tele nu 1rea (&(u!e r&!1un!uri !in%ere la %ele
1!i=olo8i%e. Citi!e (e"a (e!tul& 1!i=olo8ie 13n& %3n( #l lua!er& %a !& Dtie e0a%t %e r&!1un!uri !unt
ne%e!are 1entru a %ontura 1ro>ilul %are !&$i a!i8ure intrarea la F%oala (e ?u1t&. -e%i (e >a1t ea
nu$l %unoDtea (elo%C (u1& a%e!te te!te.
TotuDiC =a+ar n$a7ea %are ar >i >o!t r&!1un!urile lui realeC ni%i atun%i Di ni%i a%u*. -e%i
ni%i el nu !e %unoDtea 1rea +ine.
Iar 1entru %& ea #l o+!er7a!eC Di era inteli8ent& #n >elul eiC 1ro+a+il #l %unoDtea *ai +ine
(e%3t !e %unoDtea el.
Ce a*u<antC totuDiN S& %re<i %& un o* l$ar 1utea %unoaDte %u a(e7&rat 1e altul. Te 1o,i
o+iDnui %u %el&lalt at3t (e *ult #n%3t !& 1o,i ro!ti %u7intele #n a%elaDi ti*1 %u elC (ar nu 7ei Dti
ni%io(at& (e %e %el&lalt !1une %eea %e !1une !au >a%e %eea %e >a%eC 1entru %& ni%i *&%ar el nu Dtie.
Ni*eni nu #n,ele8e 1e ni*eni.
Fi totuDi tr&i* %u*7a #*1reun&C #n 1a%e (e %ele *ai *ulte oriC Di re<ol7&* lu%rurile %u o
rat& a !u%%e!ului (e!tul (e ri(i%at&C a!t>el #n%3t oa*enii %ontinu& !& #n%er%e. .a*enii !e
%&!&tore!% Di *ulte %&!&torii !unt reuDiteC au %o1ii Di *a"oritatea a%e!tora a"un8 oa*eni %in!ti,iC au
D%oli Di a>a%eriC >a+ri%i Di >er*e %are >un%,ionea<& la un ni7el a%%e1ta+il E toate a!tea >&r& !& ai+&
=a+ar %e !e 1etre%e #n %a1ul %elorlal,i.
. !%ot %u*7a la %a1&tC a!ta >a% oa*enii.
A!ta ura Bean %el *ai *ult #n >a1tul (e a >i u*an.
ABIOIE
7+: ?o%9e@e!1ino<aA1olnet.8o7 6ro*: Jra>>@A%ol*in.8o7 Re: Core%,ie.
A* >o!t ru8at !& tran!*it *e!a"ul %& o anu*it& a*enin,are %u 1ri7ire la o (enun,are a >o!t
anulat&C %u !%u<ele (e ri8oare. Nu ar tre+ui !& >i,i alar*at %& i(entitatea (7!. ar 1utea >i %uno!%ut&
1e!te tot. A%ea!t& anu*e i(entitate a a"un! 13n& la *ine %u %3,i7a ani #n ur*& DiC (eDi *ulte
1er!oane %are !e a>lau atun%i !u+ %o*an(a *ea au >o!t #nDtiin,ate %ine !unte,iC ele %on!tituie un
8ru1 %are nu are ni%i *oti7ulC ni%i (orin,a (e a 7iola %on>i(en,ialitatea. Sin8ura e0%e1,ie !$a
%al*at a%u* (atorit& %ir%u*!tan,elor. -in 1un%t (e 7e(ere 1er!onalC 7reau !& 7& !1un %& nu *&
#n(oie!% (e %a1a%itatea (7!. (e a 7& reali<a a*+i,ia. Pot (oar !& !1er %&C #n e7entualitatea unui
!u%%e!C 7e,i ale8e *o(elul lui Ka!=in8tonC a%Art=ur !au Au8u!tu! *ai (e8ra+& (e%3t 1e %el al
lui Na1oleonC Ale0an(ru !au :itler.
Col*in.
-in %3n( #n %3n(C Peter era a1roa1e %o1leDit (e (orin,a (e a !1une %ui7a %e i !e #nt3*1l&
(e >a1t. Nu %e(a ni%io(at& (orin,eiC %&%i a !1une ar >i >o!t !inoni* %u a renun,a. ai ale! a%u*C
%3n( Valentine 1le%a!eC #i era >oarte 8reu !& %itea!%& o !%ri!oare 1er!onal& (e la ini!trul
Coloni<&rii >&r& !&$i %=e*e Di 1e %eilal,i ele7i (in +i+liote%& !& 7a(&.
C3n( el Di Valentine !e lan!a!er& Di #n%e1u!er& !& 1la!e<e e!euri !auC #n %a<ul lui
ValentineC (iatri+e #n 1rin%i1alele re,ele 1oliti%eC !e #*+r&,iDa!er&C r3!e!er& Di ,o1&i!er&. -ar
#ntot(eauna (ura >oarte 1u,in 13n& %3n( Valentine #Di a*intea %& nu era (elo% (e a%or( %u *ai
+ine (e "u*&tate (in 1o<i,iile 1e %are era >or,at& !& le a(o1te #n 1er!oana lui -e*o!teneC iar
*3=nirea %are o %u1rin(ea #l %al*a Di 1e el. Bine#n,ele! %& lui Peter #i era (or (e eaC (ar nu a%elaDi
lu%ru !e 1oate !1une Di (e!1re %erturile Di re1roDurile %u 1ri7ire la >a1tul %& ea tre+uia !& >ie
1er!ona"ul ne8ati7. Ea nu #n,ele8ea %u* 1er!oana lui -e*o!tene ar >i 1utut >i %on!i(erat&
intere!ant&C %ea %u %are !& >ie 1l&%ut !& %ola+ore<i. Ei +ineC %3n( 7a ter*ina #i 7a #na1oia
1er!ona"ul E %u *ult #nainte (e a a"un8e 1e 1laneta !1re %are !e #n(re1tau ea Di En(er. P3n& atun%i
ar tre+ui !& #n,elea8& %&C >ie Di #n *ani>e!t&rile !ale %ele *ai !%an(aloa!eC -e*o!tene e un
%atali<ator (atorit& %&ruia !e #nt3*1l& toate lu%rurile.
Valentine. 6u!e!e 1roa!t& !&$l alea8& 1e En(er Di e0ilul #n lo%ul lui Peter Di al 7ie,ii.
Proa!t& !& !e #n>urie at3t (e tare %& e!te ne7oit& !&$l ,in& 1e En(er (e1arte (e 1lanet&. Peter #i
!1u!e!e %& e 1entru 1ro1ria lui 1rote%,ieC Di oare nu o (e*on!tra!er& e7eni*enteleB -a%& ar >i
7enit a%a!&C aDa %u* %erea ValentineC a%u* ar >o!t %a1ti7 1e un(e7a !au *ortC #n >un%,ie (e
1ri%e1erea r&1itorilor (e a$l >a%e !& %oo1ere<e. A* a7ut (re1tateC ValentineC aDa %u* a* a7ut
#ntot(eauna (re1tate #n toate 1ri7in,ele. -ar tu 1re>eri !& >ii a*a+il& (e%3t !& ai (re1tateC 1re>eri !&
>ii 1l&%ut& #n lo% (e a >i 1uterni%&C Di 1re>eri !& >ii e0ilat& #*1reun& %u >ratele %are te 7enerea<&
(e%3t !& #*1&r,i 1uterea %u >ratele %are te$a tran!>or*at #ntr$o 1er!oan& in>luent&.
En(er 1le%a!e (e"aC Valentine. -in %li1a #n %are l$au luat la F%oala (e ?u1t& nu a *ai 7enit
ni%io(at& a%a!& E nu (r&8&laDul (e En(erelC 1e %are tu #l a(orai Di$l alintai Di (e %are a7eai 8ri"& %a
o *&*i%& %e !e "u%a %u o 1&1uD&. Ei inten,ionau !& >a%& (in el un !ol(atC un u%i8aD E te$ai uitat
*&%ar la #nre8i!trarea 1e %are au ar&tat$o #n ti*1ul 1ro%e!ului lui Jra>> (e la Curtea ar,ial&B E
iar (a%& %ine7a nu*it An(reU Ki88in ar >i 7enit a%a!&C a%ela n$ar >i >o!t a%el En(er >a,& (e %are
erai !enti*ental& 13n& la 8rea,&. Ar >i >o!t un !ol(at (e8ra(atC (o+or3tC inutilC al %&rui r&<+oi !$a
ter*inat. Pre!iunea 1e %are a* e0er%itat$o 1entru a$l tri*ite #ntr$o %olonie a >o!t %el *ai +un lu%ru
1e %are l$a* 1utut >a%e 1entru >ratele no!tru (e (e*ult. Ni*i% nu ar >i >o!t *ai tri!t (e%3t !& (u%&
o 7ia,& ano!t& 1e P&*3ntC %=iar (a%& nu !$ar >i o!tenit ni*eni !&$l r&1ea!%&. Ca Di Ale0an(ruC a
1le%at #ntr$o i<+u%nire (e lu*in& or+itoare Di 7a tr&i 7eDni% #n 8lorieC #n lo% !& #*+&tr3nea!%& Di !&
!e !tin8& #ntr$o o+!%uritate *i<era+il&C (e>il3n( (oar (in %3n( #n %3n( 1e la 7reo 1ara(&. Eu a*
>o!t %el +unN
C&l&torie !1r3n%enat&N A,i >o!t a*3n(oi an%ore la na7a *eaC !1ini #n %oa!ta *eaC (ureri #n
!1ate.
-ar ar >i >o!t a*u<ant !&$i arate lui Valentine !%ri!oarea (e la Jra>> E #n!uDi Jra>>N C=iar
(a%& #Di a!%un!e!e %o(ul 1ri7at (e a%%e!C %=iar (a%& !e o!tenea !&$l roa8e 1e Peter !&$i i*ite 1e
+&ie,ii +uni ai i!toriei E (e 1ar%& %ine7a ar >i 1l&nuit !& %ree<e un i*1eriu e>e*er %a al lui
Na1oleon !au al lui :itler E r&*3nea >a1tul %& ?o%9eC (e1arte (e a >i 7reun +&tr3n o* (e !tat
7or+in( anoni* (in 1o<i,ia (e 1en!ionarC era (oar un ele7 (e li%eu !u+ 73r!ta *ini*& le8al&.
Jra>> %on!i(era totuDi %& *erit& !& (i!%ute %u Peter. C& *erit& !&$i (ea !>aturiC (eoare%e Jra>> Dtia
%& Peter Ki88in era i*1ortant a%u* Di 7a >i i*1ortant #n 7iitor. Al (ra%ului (e %ore%tC Jra>>N
Al (ra%ului (e %ore%tN Poate %& En(er Ki88in 7$a !al7at 1ielea (e J3n(a%iC (ar eu !unt %el
%are 7a !al7a >un(ul %ole%ti7 al o*enirii (e 1ro1ria %on!ti1a,ie. Pentru %& oa*enii au >o!t
#ntot(eauna *ai 1eri%uloDi 1entru !u1ra7ie,uirea ra!ei u*ane (e%3t ori%e alt%e7aC %u e0%e1,ia
(i!tru8erii %o*1lete a 1lanetei P&*3ntC iar a%u* >a%e* 1ri*ii 1aDi !1re e7a(are #*1r&Dtiin(u$ne
!&*3n,a E in%lu!i7 1e a *i%ului En(er E 1e alte lu*i. Are Jra>> i(ee %3t a* *un%it (oar %a !& >a%
!& ia >iin,& a%e!t *i% ini!ter al Coloni<&riiB S$a o!tenit %ine7a !& ur*&rea!%& i!toria >ie%&rei i(ei
+uneC %are #n %ele (in ur*& a (e7enit le8eC %a !& 7a(& %u* (e %ele *ai *ulte ori >irul (u%e la
?o%9eB
-e >a1tC !$au %on!ultat %u *ine atun%i %3n( au (e%i! !&$,i o>ere titlul (e Col*in %u %are #,i
!e*ne<i at3t (e a>e%tat !%ri!orile. Parie< %& n$ai Dtiut a!taC (o*nule ini!tru. 6&r& *ine 1oate %&
,i$ai >i !e*nat !%ri!orile %u (e!ene !tu1i(e %u (ra8oni 1urt&tori (e noro%C %a "u*&tate (in >raierii
(e 1e net (in <ilele a!tea.
FiC 1entru %3te7a *inuteC >u a1roa1e (i!tru! %& nu 1utea Dti ni*eni (e!1re !%ri!oarea
a%eeaC %u e0%e1,ia lui Di a lui Jra>>.
Iar a1oiH
o*entul tre%u. Re!1ira,ia #i re7eni la nor*al. ?atura !a #n,elea1t& triu*>&. E *ai +ine !&
nu >ii (i!tra! (e tenta,ia >ai*ei 1er!onale. ?a ti*1ul 1otri7it nu*ele !&u 7a >i (e<7&luitC Di$Di 7a
o%u1a lo%ul #ntr$o 1o<i,ie %u autoritateC nu nu*ai %u in>luen,&. -eo%a*(at&C anoni*atul e +un.
Sal7& *e!a"ul (e la Jra>>C a1oi r&*a!e %u 1ri7irile a,intite #n 8olC %&tre (i!1la;. 3na #i
tre*ura.
. 1ri7i (e 1ar%& ar >i >o!t *3na alt%ui7a. Ce nai+a !e #nt3*1l&B !e #ntre+& el. Sunt at3t (e
a=tiat (u1& %ele+ritate #n%3t (a%& 1ri*e!% o !%ri!oare (e la un o>i%ial (e 73r> al :e8e*oniei #n%e1
!& tre*ur %a un a(ole!%ent la un %on%ert 1o1B
Nu. Reali!tul re%e 1relua %o*an(a. Nu tre*ura (e e*o,ie. A%ea!taC %a #ntot(eaunaC era
tre%&toareC (i!1&ru!e (e"a.
Tre*ura (e tea*&.
Pentru %& %ine7a a(una o e%=i1& (e !trate8i. Cei *ai +uni %o1ii (in 1ro8ra*ul F%olii (e
?u1t&. Cei %are >u!e!er& aleDi !& 1oarte +&t&lia >inal& 1entru !al7area u*anit&,ii. Cine7a #i lua!e
%u !%o1ul (e a$i >olo!i. FiC *ai (e7re*e !au *ai t3r<iuC a%el %ine7a 7a >i ri7alul lui PeterC >a,& #n
>a,& %u elC iar Peter 7a tre+ui !&$l #n7in8& nu nu*ai 1e a%e!t ri7alC %i Di 1e 1uDtii 1e %are ar reuDi
!&$i >a%& !& i !e !u1un&.
Peter nu a"un!e!e la F%oala (e ?u1t&. Nu a7ea %e tre+uia. -intr$un *oti7 !au altulC >u!e!e
!%o! (in 1ro8ra* >&r& !& 1le%e *&%ar (e a%a!&. -e%i ori%e %o1il %are *er!e!e la F%oala (e ?u1t&
era 1ro+a+il un !trate8 Di un ta%ti%ian *ai +un (e%3t Peter Ki88inC iar 1rin%i1alul ri7al al lui Peter
la :e8e*onie #i a(una!e #n "urul !&u 1e %ei *ai +uni (intre ei.
Cu e0%e1,ia lui En(erC (e!i8ur. En(erC 1e %are aD >i 1utut !&$l a(u% a%a!& (a%& aD >i tra!
!>orile ne%e!are Di aD >i *ani1ulat o1inia 1u+li%& #n a%e!t !%o1. En(erC %are a >o!t %el *ai +un
(intre to,i Di ar >i 1utut !&$*i !tea al&turi. -ar nuC eu l$a* alun8at. Pentru +inele lui. Pentru
!i8uran,a lui. Fi a%u* iat&$*& #n >a,a lu1tei %&reia i$a* (e(i%at #ntrea8a 7ia,&C Di !in8urul aliat 1e
%are #l a* 1entru a #n>runta elita F%olii (e ?u1t&H !unt eu #n!u*i.
3na #i tre*ura. Fi %e (a%&B Ar >i >o!t ne+un !& nu$i >ie 1u,in >ri%&.
-ar i(iotul (e C=a*ra"na8ar a*enin,a!e !&$l (e*aDte Di !& 1r&+uDea!%& #ntre8ul eDa>o(a"C
(oar 1entru %& era 1rea 1ro!t %a !& #n,elea8& %3t (e ne%e!ar era -e*o!tene 1entru a 8enera e>e%te
1e %are 1er!oana lui ?o%9e nu le$ar >i 1utut ni%io(at& reali<a E 1etre%u!e !&1t&*3ni (e ia(
83n(in(u$!e la a!ta. Pri7in( %u* erau r&1i,i %o1iii (e la F%oala (e ?u1t&. In%a1a+il !& >a%& %e7aC
!& !1un& %e7a 1ertinent. -aC r&!1un!e!e !%ri!orilor unor oa*eniC >&%u!e !u>i%iente in7e!ti8a,ii %a
!& !e %on7in8& %& nu*ai Ru!ia a7ea re!ur!ele !& (u%& aDa %e7a la #n(e1linire. -ar nu #n(r&<ni!e
!& !e >olo!ea!%& (e -e*o!tene 1entru a %ere %a 6. I. !& >ie tra!& la r&!1un(ere 1entru eDe%ul
1ri7in( 1rote%,ia a%e!tor %o1ii. -e*o!tene 1utea >a%e (oar %3te7a 1re!u1uneri (e rutin& (e!1re
>a1tul %& Pa%tul VarDo7ia tre+uia !& >i >o!t %el %are #i lua!e 1e %o1ii E (ar +ine#n,ele! %& toat&
lu*ea !e aDte1ta %a -e*o!tene !& !1un& aDa %e7aC el era un ru!o>o+ re%uno!%ut Di a!ta nu #n!e*na
ni*i%. Toate a!tea (in %au<& %& un a*iral e8oi!t Di o+tu< (e%i!e!e !& !e o1un& !in8urei 1er!oane
(e 1e P&*3nt %are 1&rea !& 7rea !& #n%er%e !& >erea!%& lu*ea (e o alt& 7i<it& a lui Atilla :unul.
Ar >i 7rut !&$i !tri8e lui C=a*ra"na8ar: Eu !unt %el %are !%rie e!euri #n ti*1 %e alt ti1 r&1eDte
%o1iiiC (ar (oar 1entru %& tu Dtii %ine !unt eu Di =a+ar n$ai %ine e elC te !tr&(uieDti !& *& o1reDti 1e
*ineB A!ta e la >el (e inteli8ent %a a%ei 8&8&u,& %are i$au 1re(at lui :itler 8u7ernarea 1entru %&
au %re<ut %& el le 7a >i lor LutilM.
A%u*C C=a*ra"na8ar o l&!a!e *ai *oale. Tri*i!e!e %u laDitate niDte !%u<e 1rin
inter*e(iul alt%ui7aC 1entru a e7ita !&$i 1er*it& lui Peter !& intre #n 1o!e!ia unei !%ri!ori %u
!e*n&tura lui. .ri%u*C 1rea t3r<iu. R&ul >u!e!e >&%ut. C=a*ra"na8ar nu nu*ai %& nu rea%,iona!eC
%i #l Di o1ri!e 1e Peter !& a%,ione<eC iar a%u* Peter !e a>la #n >a,a unui "o% (e Da= #n %are 1e 1artea
lui (e ta+l& nu !e a>lau (e%3t 1ioniC iar %el&lalt "u%&tor a7ea un !et (u+lu (e %aiC ture Di ne+uni.
3na lui Peter tre*ura. Fi %3teo(at& #Di (orea !& nu >i >o!t #n toat& a>a%erea a!ta a+!olut
!in8urC teri+il (e !in8ur. .are Na1oleonC !in8ur #n %ortul !&uC !e #ntre+a %e nai+a >a%eC ri!%3n(
totulC iar Di iarC "u%3n( 1e %artea a+ilit&,ii ar*atei lui (e a >a%e i*1o!i+ilulB .are Ale0an(ruC (in
%3n( #n %3n(C n$ar >i (orit !& e0i!te alt%ine7a #n %are !& 1oat& a7ea #n%re(ere !&$i #n%re(in,e<e
luarea %3tor7a (e%i<iiB
Bu<ele lui Peter !e ar%uir& #n (i!1re, >a,& (e !ine. Na1oleonB Ale0an(ruB Ti1ul %el&lalt
a7ea un 8ra"( 1lin (e a!t>el (e ar*&!ari. Iar eu a* >o!t (e%larat (e F%oala (e ?u1t& %a* la >el (e
talentat (in 1un%t (e 7e(ere *ilitar %aC !& <i%e*C Po=n 6. Senne(;C 1reDe(intele SUA %are a
1ier(ut o na7& (in ne8li"en,& Di a 1ri*it o *e(alie 1entru a!ta >iin(%& tat&l !&u a7ea +ani Di
in>luen,& 1oliti%&C Di a1oi a (e7enit 1reDe(inte Di a >&%ut un lan, ne#ntreru1t (e *iD%&ri !tu1i(e %are
nu l$au a>e%tat 1oliti% 1rea *ult ni%io(at& 1entru %& 1re!a #l iu+ea.
A!ta !unt eu. Pot *ani1ula 1re!a. Pot !& >ar(e< o1inia 1u+li%&C !$o #n8=ionte!%C !& tra8 (e
eaC !$o +u<un&$re!% Di !& intro(u% tot >elul (e lu%ruri #n eaC (ar %3n( !e a"un8e la r&<+oi E Di a%olo
!e 7a a"un8e E 1ar la >el (e i!te, %a >ran%e<ii %3n( a tre%ut +lit<9rie8$ul 1e!te ei.
Peter 1ri7i #n "ur 1rin !ala (e le%tur&. Nu !e*&na 1rea *ult a +i+liote%&. Nu !e*&na 1rea
*ult ni%i a D%oal&. -ar 1entru %& intra!e la %ole8iu *ai (e7re*eC >iin( un ele7 talentatC Di
ne1&!3n(u$i (elo% (e e(u%a,ia o>i%ial&C *er!e!e la o !e%,ie a uni7er!it&,ii (e !tat (in oraDul lui.
Pentru 1ri*a (at&C !e tre<i in7i(iin(u$i 1e %eilal,i !tu(en,i %are #n7&,au a%olo. Tot %e #i #n8ri"ora
era ur*&torul te!tC !au 1&!trarea +ur!eiC !au 7ia,a lor !enti*ental&.
AD >i 1utut a7ea o 7ia,& %a a lor.
T&u aDa. $ai +ine !$ar !inu%i(e (e%3t !& a"un8& 7reo(at& !&$i 1e!e %e %re(e 7reun
1ro>e!or (e!1re e!eul 1e %are l$a !%ri!C !au %e %re(e 7reo >at& (e!1re =ainele 1e %are le 1oart&C !au
(a%& o e%=i1& (e >ot+al o 1oate +ate 1e %ealalt&.
n%=i!e o%=ii Di !e l&!& 1e !1ate #n !%aun. N$a7ea ro!t !& !e #n(oia!%& (e !ine. Ftia %& nu !e
7a o1ri (e%3t atun%i %3n( 7a >i >or,at !& !e o1rea!%&. #n%& (in %o1il&rie Dtia %& el ar 1utea !%=i*+a
lu*ea (a%& ar 8&!i 13r8=iile 1otri7ite. Al,i %o1ii a7eau i(eea !tu1i(& %& tre+uie !& aDte1te 13n&
%re!% 1entru a >a%e %e7a i*1ortant. Peter Dtiu!e #n%& (e la #n%e1ut %& nu e aDa. El nu 1utea >i
1ro!titC aDa %u* >u!e!e En(erC %& "oa%& un "o%. Pentru PeterC !in8urul "o% %are *erita "u%at era
lu*ea real&. Sin8urul *oti7 1entru %are En(er >u!e!e 1&%&lit era %& #i l&!a 1e %eilal,i !& (ea >or*&
realit&,ii #n lo%ul lui. Peter nu a7u!e!e ni%io(at& 1ro+le*a a!ta.
-oar %& toat& in>luen,a lui Peter a!u1ra lu*ii reale >u!e!e 1o!i+il& nu*ai 1entru %& !e
1utea a!%un(e #n !1atele anoni*atului (in re,ea. Crea!e o 1er!onalitate $(e >a1tC (ou&
1er!onalit&,i %are 1uteau !%=i*+a lu*ea >iin(%& ni*eni nu Dtia %& erau %o1ii DiC 1rin ur*areC uDor
(e i8norat. -ar %3n( 7enea 7or+a (e ar*ate Di >lote a>late #n %on>li%t #n lu*ea real&C in>luen,a
83n(itorilor 1oliti%i tre%ea 1e 1lanul !e%un(. -oar (a%&C %u* era %a<ul lui Kin!ton C=ur%=illC nu
erau re%uno!%u,i a >i at3t (e #n,ele1,i Di (e %ore%,i #n%3tC atun%i %3n( 7enea %ri<aC >r3iele a(e7&ratei
1uteri !& >ie l&!ate #n *3inile lor.
Pentru Kin!ton >u!e!e +ine E aDa +&tr3nC 8ra! Di +e,i7 %u* eraC lu*ea tot #l lua #n !erio!.
-ar aDa %u* Dtia ori%ineC Peter Ki88in era #n%& un %o1il.
TotuDiC Kin!ton C=ur%=ill >u!e!e un *o(el 1entru 1lanul lui Peter. S&$l >a%& 1e ?o%9e !&
1ar& at3t (e %lar7&<&torC !& ai+& at3ta (re1tate #n toate 1ri7in,eleC #n%3t atun%i %3n( 7a #n%e1e
r&<+oiulC >ri%a 8eneral& (e (uD*an Di #n%re(erea 1u+li%& #n ?o%9e !& %o1leDea!%& (i!1re,ul >a,& (e
tinere,ea lui Di !&$i 1er*it& lui Peter !&$Di arate >a,a (in !1atele *&Dtii DiC %a Di Kin!tonC !&$Di
o%u1e lo%ul (e %on(u%&tor al +&ie,ilor +uni.
Ei +ineC %al%ula!e 8reDit. Nu +&nui!e %& C=a*ra"na8ar #i %unoDtea i(entitatea. Peter #i
!%ri!e!e lui %a 1ri* 1a! #ntr$o %a*1anie 1u+li%& %e ur*&rea 1unerea %o1iiilor (e la F%oala (e
?u1t& !u+ 1rote%,ia >lotei. Nu !e aDte1ta!e !& >ie #n(e1&rta,i %=iar (e ,&rile lor E nu %re<u!e
ni%io(at& %& 7reun 8u7ern 7a 1er*ite aDa %e7a E (arC (a%& %ine7a ar >a%e o *iD%are #*1otri7a lorC
tre+uia !& !e Dtie %& ?o%9e tr&!e!e alar*a. -ar C=a*ra"na8ar #l >or,a!e 1e Peter !& 1&!tre<e
t&%ereaC a!t>el %& ni*eni nu Dtia %& ?o%9e 1re7&<u!e r&1irileC Di nu C=a*ra"na8ar !au Jra>>.
Pier(u!e o%a<ia.
Peter nu !e 7a (a +&tut. Tre+uia !& e0i!te o %ale (e a re1une lu%rurile #n or(ine. Fi !t3n(
a%olo #n +i+liote%a (in Jreen!+oroC Carolina (e Nor(C l&!at 1e !1ate #n !%aun %u o%=ii #n%=iDi %a
ori%are alt !tu(ent o+o!itC !e 83n(i la ea.
?a ora 1atru ri(i%ar& 8aD%a lui En(er (in 1aturi Di$i a(unar& #n !ala (e *e!e. Ni*eni nu le
e01li%& ni*i%C Di li !e inter<i!e !& 7or+ea!%&. ADte1tar& %in%i *inuteC <e%eC (ou&<e%i. Petra Dtia %&
%eilal,i !e 83n(eau la a%eleaDi lu%ruri %a Di ea: ruDii !e 1rin!e!er& %& ei #Di !a+otau 1ro1riile 1lanuri
(e lu1t&. Sau 1oate %ine7a o+!er7a!e *e!a"ul %o(i>i%at (in (e!enul (ra8onului. .ri%e ar >i >o!tC n$
a7ea !& >ie 1rea 1l&%ut.
?a trei<e%i (e *inute (u1& %e >u!e!er& tre<i,iC uDa !e (e!%=i!e. -oi !ol(a,i intrar& Di !e
o1rir& aten,i. A1oiC !1re >or*i(a+ila !ur1ri<& a PetreiC intr&H un %o1il. Ca* (e a%eeaDi 73r!t& %u
ei. -oi!1re<e%e aniB Trei!1re<e%eB TotuDiC !ol(a,ii #l tratau %u re!1e%t. Iar %o1ilul !e *iD%a %u
uDurin,a #n%re<&toare (at& (e autoritate. El era De>ul ai%i. Fi$i 1l&%ea.
l *ai 7&<u!e Petra #nainteB Nu %re(ea. Fi totuDi el #i 1ri7ea %a Di %u* i$ar >i %uno!%ut.
BineC !i8ur %& #i %unoDtea E (a%& a7ea autoritate ai%iC >&r& #n(oial& #i o+!er7a!e #n %ur!ul
!&1t&*3nilor %3t >u!e!er& %a1ti7i.
Un %o1il la %o*an(&. Tre+uie !& >i >o!t un 1uDti (e la F%oala (e ?u1t& E alt>el (e %e un
8u7ern i$ar (a o a!e*enea 1utere %ui7a at3t (e t3n&rB -u1& 73r!t&C ar >i tre+uit !& >i >o!t %ole8i.
-ar ea nu Dtia (e un(e !&$l ia. Iar *e*oria ei era >oarteC >oarte +un&.
G Nu 7& >a%e,i 8ri"iC <i!e +&iatul. oti7ul 1entru %are nu *& %unoaDte,i e!te %& eu a*
7enit *ai t3r<iu la F%oala (e ?u1t& Di a* !tat a%olo 1u,in #nainte %a 7oi to,i !& 1le%a,i la F%oala (e
Ta%ti%&. -ar eu 7& %uno!%.
R3n"i.
G Sau 7reunul (intre 7oi *$a re%uno!%ut %3n( a* intratB 6i,i >&r& 8ri"&C 7oi !tu(ia
#nre8i!trarea *ai t3r<iu. Voi %&uta a%ea tre!&rire (atorat& re%unoaDterii. Pentru %& (a%& 7reunul
(intre 7oi *& %unoaDteC ei +ineC atun%i eu 7oi Dti %e7a *ai *ult (e!1re a%ela. Voi Dti %& l$a* *ai
7&<ut #nainteC o !iluet& #n #ntuneri%C #n(e$1&rt3n(u$!e (e *ineC l&!3n(u$*& !& *or.
n a%el *o*entC Petra #n,ele!e %ine era. Ftia 1entru %& To* Ne+unul le 1o7e!ti!e %u*
Bean #i #ntin!e!e o %a1%an& +&iatului 1e %are #l %uno!%u!e #n Rotter(a* Di 1e %areC %u a"utorul a
#n%& 1atru %o1iiC #l !13n<ura!e #n 1u,ul (e aeri!ire 13n& %3n( *&rturi!i!e 7reo (u<in& (e %ri*e. l
l&!a!er& a%oloC (u!e!er& #nre8i!trarea 1ro>e!orilor Di le !1u!e!er& un(e !e 8&!ea. A=ile.
Sin8urul *e*+ru al e%=i1ei lui En(er %are >u!e!e %u Bean #n a%ea <i era To* Ne+unul.
Bean nu 7or+i!e ni%io(at& (e!1re a!taC Di ni*eni nu 1u!e!e #ntre+&ri. 6a1tul %& a7u!e!e o 7ia,&
at3t (e #ntune%at& Di #n!1&i*3nt&toare #n%3t >u!e!e 1o1ulat& %u *onDtri %a A=ile #i (&(ea lui Bean
un aer *i!terio!. #n!& ni%iunul (intre ei nu !e aDte1ta!e !&$l 8&!ea!%& 1e A=ile ai%iC #n Ru!iaC
a73n( !ol(a,i #n !u+or(ine Di 1e ei #nDiDi %a 1ri<onieri. Se aDte1tau %a el !& >ie #ntr$un !1ital (e +oli
*intale !au #n #n%=i!oare.
-a%& A=ile 7a !tu(ia >il*ulC era 1o!i+il %a !ur1rin(erea lui To* Ne+unul !& tr&(e<e >a1tul
%&$l re%uno!%u!e. Iar %3n( el #Di 7a !1une 1o7e!teaC >&r& #n(oial& %& toat& lu*ea #l 7a re%unoaDte.
:a+ar n$a7ea %e ar >i #n!e*nat a!taC (ar Dtia %& nu 1oate >i +ine. Un lu%ru era !i8ur E nu a7ea (e
83n( !&$l la!e 1e To* Ne+unul !& #n>runte !in8ur %on!e%in,ele.
G Fti* to,i %ine eDtiC <i!e Petra. EDti A=ile. Fi ni*eni nu te$a l&!at !& *oriC aDa %u* a
!1u! Bean. Te$au l&!at 1e *3na 1ro>e!orilor. S& te are!te<e Di !& te tri*it& #na1oi 1e P&*3nt. ?a
un !1ital (e ne+uniC >&r& #n(oial&. Bean %=iar ne$a ar&tat 1o<a ta. -a%& te$a re%uno!%ut %ine7aC
a%e!ta e!te *oti7ul.
A=ile !e #ntoar!e !1re ea Di <3*+i.
G Bean n$ar !1une ni%io(at& 1o7e!tea a!ta. N$ar ar&ta ni*&nui 1o<a *ea.
G Atun%i nu$l %unoDti 1e BeanC <i!e Petra. S1era !&$i >a%& 1e %eilal,i !&$Di (ea !ea*a %&C
(a%& ar >i a(*i! %& Dtiu (e la To* Ne+unulC l$ar >i 1u! #n 1eri%ol (e *oarteC %u !%eleratul &!ta
re!1on!a+il %u ar*ele. Bean nu era a%oloC (e%i a7ea !en! !&$l nu*ea!%& (re1t !ur!&.
G .C (aC 7oi %=iar !unte,i o e%=i1&C <i!e A=ile. V& tran!*ite,i !e*nale unul altuiaC 7&
!a+ota,i 1lanurileC 83n(in(u$7& %& !unte* 1rea 1roDti %a !& ne (&* !ea*a. C=iar %re(ea,i %$o !&
7& 1une* !& lu%ra,i la 1lanuri reale #nainte (e a 7& atra8e (e 1artea noa!tr&B
Ca (e o+i%eiC Petra nu$Di 1utu ,ine 8ura. -ar ni%i nu 7oia a!ta.
G n%er%i !& 7e<i %are (intre noi !e !i*t out!i(eriC %a !&$i %on7in8iB Ce 8lu*& +un& E #n
8aD%a lui En(er ni*eni nu era out!i(er. Sin8urul out!i(er (e ai%i eDti tu.
-e >a1tC Dtia 1er>e%t %& S=enC Carn Car+;C Vla( Di olo u!%a !e !i*,eau out!i(eriC (in
(i7er!e *oti7e. Fi ea !e !i*,ea la >elC (ar !1u!e!e a!ta 1entru a$i >a%e !& r&*3n& !oli(ari.
G -e%i a%u* ne (e!1ar,i Di #n%e1i !& ne 1relu%re<iC <i!e Petra. A=ileC noi #,i %unoaDte*
*iD%&rile #n%& (inainte (e$a le >a%e.
G Nu 7ei reuDi !&$*i r&neDti *3n(riaC re1li%& A=ile. Pentru %& nu a* aDa %e7a. Nu *&
intere!ea<& (e%3t !& une!% o*enirea !u+ un !in8ur 8u7ern. Ru!ia e !in8ura na,iuneC !in8urul
1o1or %are are (orin,a (e *&re,ie Di 1uterea %are !$o !u!,in&. Voi !unte,i ai%i 1entru %& unii (intre
7oi a,i 1utea >i utili #n a%e!t e>ort. -a%& noi %on!i(er&* %& unii (intre 7oi au %eea %e ne e ne%e!arC
#i 7o* in7ita !& ni !e al&ture. Pe %eilal,i o !&$i 1&!tr&* la 8=ea,& 13n& !e ter*in& r&<+oiul. Pe %ei
(intre 7oi %u a(e7&rat ne1otri7i,iC ei +ineC #i 7o* tri*ite a%a!& Di !1er&* %a 8u7ernele 7oa!tre !& #i
>olo!ea!%& #*1otri7a noa!tr&C r3n"i el. :ai(e,iC nu >i,i aDa #n(3r"i,i. Fti,i %& a%a!& a,i >i #nne+unit.
Ni%i *&%ar nu$i %unoDtea,i 1e oa*enii &ia. I$a,i 1&r&!it %3n( era,i at3t (e *i%i #n%3t nu era,i #n
!tare ni%i !& 7& Dter8e,i la >un(. Ce Dtiu ei (e!1re 7oiB Ce Dti,i 7oi (e!1re eiB C& 7$au l&!at !&
1le%a,i. Eu nu a* >a*ilieC 1entru *ine F%oala (e ?u1t& a #n!e*nat (oar trei *e!e 1e <i. -ar 7ou&
7$au luat totul. Nu le (atora,i ni*i%. A7e,i 1ro1ria 7oa!tr& *inte. Talentul. Sunte,i >&%u,i 1entru
*&re,ie. A,i %3Dti8at 1entru ei r&<+oiul %u J3n(a%ii. Fi 7$au tri*i! a%a!& 1entru %a 1&rin,ii 7oDtri
!& 7& %rea!%& #n %ontinuareB
Ni*eni nu !1u!e ni*i%. Petra era !i8ur& %& to,i !i*,eau tot at3ta (i!1re, %a Di ea >a,& (e
(i!%ur!ul lui. El nu Dtia ni*i% (e!1re ei. Nu 7a >i ni%io(at& #n !tare !&$i !e1are. Nu le 7a %3Dti8a
ni%io(at& loialitatea. Ftiau 1rea *ulte (e!1re el. Fi nu le 1l&%ea !& >ie re,inu,i #*1otri7a 7oin,ei
lor.
Fi el Dtia a!ta. Petra %iti >uria #n o%=ii luiC %re!%3n( 1e *&!ur& %e #n,ele8ea %& nu !i*,eau
(e%3t (i!1re, 1entru el.
Cu !i8uran,& %& (i!1re,ul ei #l 1utea 7e(eaC >iin(%& o 1ri7i (ire%t Di !e a1ro1ie %3,i7a 1aDiC
<3*+in( %u Di *ai *ult& a*a+ilitate.
G PetraC *& +u%ur !& te #nt3lne!%C !1u!e. 6ata %are !$a (o7e(it aDa (e a8re!i7& #n%3t au
tre+uit !&$i 7eri>i%e A-N$ul %a !& !e a!i8ure %& nu e (e >a1t +&iat.
Petra !i*,i %u* !e al+eDte la >a,&. Ni*eni nu tre+uia !& Dtie a!ta. 6u!e!e un te!t 1e %are
1!i=iatrii (in D%olile (e la !ol #l %o*an(a!er& atun%i %3n( =ot&r3!er& %& a8re!i7itatea ei era un
!e*n (e (i!>un%,ionalitateC Di nu o rea%,ie (e 1rote!t >a,& (e #ntre+&rile !tu1i(e 1e %are i le 1uneau.
Ni%i *&%ar nu tre+uia !& >ie #n (o!arul ei. -ar a1arent un(e7a e0i!ta un (o!ar. A%e!ta eraC
(e!i8urC *e!a"ul 1e %are A=ile (orea !& li$l tran!*it&: el Dtie tot. FiC %a +ene>i%iu !u1li*entarC !e
aDte1ta %a %eilal,i !& #n%ea1& !& !e #ntre+e %3t era ea (e Do%at&.
G Sunte,i o1t. -oar (oi li1!e!% 1entru %a 7i%toria !& >ie %o*1let&. arele En(erC 8eniulC
1&!tr&torul S>3ntului JraalC a 1le%at !& >on(e<e o %olonie 1e un(e7a. Vo* a7ea 7reo %in%i<e%i (e
ani %3n( 7a a"un8e a%oloC iar el 7a >i tot un 1uDti. Noi 7o* >a%e i!torie. El 7a >i i!torie.
A=ile <3*+i !u1eriorC *ul,u*it (e "o%ul lui (e %u7inte.
-ar Petra Dtia %& En(er nu 1utea >i +at"o%orit #n >a,a 8ru1ului lor. 6&r& #n(oial& %& A=ile
1re!u1unea %& ei o1t erau %an(i(a,ii %are nu reuDi!er& Di !e %la!a!er& 1e lo%ul !e%un(C %ei %are ar >i
7rut !& >ie #n lo%ul lui En(er Di >u!e!er& ne7oi,i !& !tea Di !&$l 1ri7ea!%&. Pre!u1unea %& to,i ar(eau
(e in7i(ie E 1entru %& 1e el a!ta #l %on!u*a. -ar !e #nDela. Nu$i #n,ele8ea (elo%. ?or le li1!ea
En(er. Ei erau 8aD%a lui En(er. Iar n&ro(ul &!ta %=iar #Di i*a8ina %& 1utea >a%e (in ei o e%=i1& aDa
%u* >&%u!e En(erN
G Fi *ai e Di BeanC %ontinu& A=ile. Cel *ai *i% (intre 7oiC %el ale %&rui re<ultate 7$au
>&%ut !& 1&re,i a1roa1e niDte retar(a,iC %el %are ar >i 1utut !& 7& (ea le%,ii (e!1re %u* !e %on(u%
ar*atele E (oar %& 1ro+a+il nu l$a,i >i #n,ele!C (oar e un 8eniu. Un(e ar 1utea >iB i !i*te %ine7a
li1!aB
Nu r&!1un!e ni*eni. TotuDiC (e (ata a!ta Petra Dtiu %& t&%erea lor a!%un(e alt>el (e
83n(uri. E0i!tau re!enti*ente >a,& (e Bean. Nu (in %au<a inteli8en,ei !ale !au %el 1u,in ni*eni n$
ar >i a(*i! %&$i 1oart& 1i%& 1entru a!ta. Ceea %e #i !u1&ra era >elul #n %are 1re!u1u!e!e %& el era %el
*ai +un (intre to,i. Fi 1erioa(a a%eea "enant& (inainte %a En(er !& !o!ea!%& 1e Ero!C %3n( Bean
>u!e!e %o*an(antul e%=i1eiI 1entru unii >u!e!e 8reu !& 1ri*ea!%& or(ine (e la %el *ai *i% (intre
ei. Po!i+il %a A=ile !& >i a7ut (re1tate #n 1ri7in,a a!ta.
Nu*ai %& ni%iunul nu era *3n(ru (e a!t>el (e !enti*enteC iar e01unerea lor nu era to%*ai
(e natur& !&$i >a%& !&$l iu+ea!%& 1e A=ile. -e!i8urC ar >i 1utut #n%er%a !& le 1ro7oa%e ruDine. A=ile
1utea >i *ai (eDte1t (e%3t %re(eau ei.
Sau 1oate %& nu. Era at3t (e (e1la!at #n #n%er%area lui (e a i*1re!iona a%e!t 8ru1 (e 8enii
*ilitareC #n%3t 1entru re!1e%tul %&1&tat ar >i 1utut la >el (e +ine !& 1oarte un %o!tu* (e %loUn Di !&
arun%e %u +aloane %u a1&.
G AC (aC BeanC >&%u A=ile. Re8ret !& 7& in>or*e< %& e *ort.
A1arentC a!ta >u 1rea *ult 1entru To* Ne+unulC %are %&!%& Di !1u!e:
G NuC nu e.
A=ile 1&ru !& !e a*u<e.
G Cre<i %& Dtii *ai *ulte (e%3t *ineB
G Ne$a* uitat Di noi 1e netC <i!e S=en. A* >i a>lat.
G N$a,i *ai !tat la %al%ulatoare (e la ora <e%e !eara. -e un(e Dti,i %e !$a #nt3*1lat #n ti*1
%e (or*ea,iB A=ile 1ri7i la %ea!: :o1aC a7e,i (re1tate. Bean tr&ieDte. Pentru #n%& 7reo
%in%i!1re<e%e *inute. A1oiH +u*N . *i%& ra%=et& (r&8&laD& o !& ateri<e<e (ire%t #n *i%ul lui
(or*itor Di o !&$l arun%e #n aer %u tot %u 1&tu,ul lui. Ni%i *&%ar nu a tre+uit !& %u*1&r&* (e la
ar*ata Jre%iei in>or*a,iile (e!1re lo%ul un(e !e a>l&. Prietenii noDtri ni le$au (at 1e 8rati!.
Ini*a Petrei !e o1ri. -a%& A=ile 1utu!e aran"a r&1irea lorC !i8ur ar >i 1utut !& aran"e<e Di
u%i(erea lui Bean. ntot(eauna era *ai uDor !& u%i<i 1e %ine7a (e%3t !&$l 1rin<i 7iu.
.are Bean o+!er7a!e *e!a"ul (e 1e (ra8onC #l (e%o(i>i%a!e Di r&!13n(i!e in>or*a,iaB
Pentru %& (a%& *ureaC ni*eni alt%ine7a n$ar *ai >i >o!t #n !tare !$o >a%&.
I*e(iatC #i >u ruDine %& 7e!tea *or,ii lui Bean o >&%u!e !& !e 83n(ea!%& *ai #nt3i la ea. -ar
a!ta nu #n!e*na %& nu$i 1&!a (e 1uDti. n!e*na %& a7ea at3t (e *ult& #n%re(ere #n el #n%3t #i
#n%re(in,a!e toate !1eran,ele ei. -a%& el *ureaC a%e!te !1eran,e *ureau o(at& %u el. Nu era
in(e%ent (in 1artea ei !& 83n(ea!%& aDa.
In(e%ent ar >i >o!t !$o !1un& %u 7o%e tare. -ar nu 1o,i o1ri 83n(urile !&$,i trea%& 1rin
*inte.
Poate %& A=ile *in,ea. Sau 1oate %& Bean 7a !u1ra7ie,ui !au 7a !%&1a. Iar (a%& *ureaC
1oate %& (e%o(i>i%a!e (e"a *e!a"ul. Sau 1oate %& nu. Petra nu *ai 1utea >a%e ni*i% %a !& !%=i*+e
(e<no(&*3ntul.
G Cu*C ni%i o la%ri*&B <i!e A=ile. Fi eu %are %re(ea* %& !unte,i 1rieteni aDa (e +uni.
B&nuie!% %& e 7or+a (e un e0%e! (e eroi!*. C=i%oti: BunC %re( %& (eo%a*(at& a* ter*inat %u 7oi.
Se #ntoar!e %&tre unul (intre !ol(a,ii (e la uD&:
G E ti*1ul !$o lu&* (in lo%.
Sol(atul 1le%&. Au<ir& %3te7a %u7inte #n ru!& Di i*e(iat Dai!1re<e%e !ol(a,i intrar& Di !e
aDe<ar& %3te (oi #n (re1tul >ie%&rui %o1il.
G A%u* 7e,i >i !e1ara,iC !1u!e A=ile. N$aD 7rea %a 7reunul !& #n%ea1& !& !e 83n(ea!%& la
o o1era,iune (e !al7are. Pute,i !& %ore!1on(a,i #n %ontinuare. Vre* %a !iner8ia 7oa!tr& %reatoare
!& !e 1&!tre<e. ?a ur*a ur*elorC 7oi !unte,i %ele *ai !tr&lu%ite *in,i *ilitare 1e %are o*enirea a
>o!t #n !tare !& le 1ro(u%& #n %li1e (e ne%e!itate. Cu to,ii !unte* >oarte *3n(ri (e 7oi Di a+ia
aDte1t&* !& 7e(e* 1e 7iitor %ele *ai +une re<ultate.
Unul (intre %o1ii 13r,3i <8o*oto!. A=ile r3n"i (oarC #i >&%u %u o%=iul Petrei Di 1le%&. Te%e
*inute *ai t3r<iu !e a>lau #n 7e=i%ule !e1arateC (uDi !1re (e!tina,ii ne%uno!%uteC un(e7a 1e 7a!ta
#ntin(ere a %elei *ai *ari ,&ri (e 1e !u1ra>a,a P&*3ntului.
PARTEA A -.UA.
A?IANOE
C.-U?
7+: Jra>>@1il8ri*a8e A %ol*in.8o7 6ro*: Son!tan @ Bri!ei! A =el!trat. 8o7 Re:
In>iltra,ie.
E0%elen,a Voa!tr&C 7& !%riu eu #n!u*i 1entru %& eu a* >o!t %el %are !$a o1u! %el *ai
7e=e*ent 1lanului (7!. (e a$l lua 1e t3n&rul Pulian -el1=i9i (e !u+ 1rote%,ia noa!tr&. A* 8reDitC
(u1& %u* a* %on!tatat #n ur*a ata%ului %u ra%=ete (e a<i a!u1ra >o!tului a1arta*entC ata% %are a
(u! la u%i(erea a (oi !ol(a,i. A* ur*at !>atul (7!. anterior Di a* anun,at 1u+li% %& Pulian a >o!t
u%i! #n ata%. Ca*era lui a >o!t ,inta ata%ului noa1tea tre%ut& Di ar >i *urit #n lo%ul !ol(a,ilor (a%&
ar >i (or*it a%olo. E7i(entC %ine7a a 1&trun! >oarte a(3n% #n !i!te*ul no!tru. A%u* nu *ai a7e*
#n%re(ere #n ni*eni. A,i >o!t 1e >a<& Di re8ret %& a* %au<at #nt3r<ieri. 3n(ria 1e %are eu o
!i*,ea* >a,& (e ar*ata elen& *$a or+it. .+!er7a,i %&C la ur*a ur*elorC eu nu 7or+e!% 1rea +ine
E!en,iala Di nu #nDel un a(e7&rat 1rieten al Jre%iei. -atorit& (7!.C Di nu *ieC o *are 7aloare
na,ional& nu e (i!tru!&.
-a%& Bean tot era ne7oit !& !e a!%un(&C !$ar >i 1utut 8&!i lo%uri Di *ai rele (e%3t
AraraXuara. .raDulC nu*it (u1& o !1e%ie (e 1a1a8alC era 1&!trat %a un >el (e e01onat (e *u<euC
%u !tr&<i 1ietruite Di %l&(iri 7e%=i. Ca!ele nu erau #n *o( !1e%ial >ru*oa!e !au 1itoreDti E %=iar Di
%ate(rala 1&rea *ai (e8ra+& ano!t& Di nu era >oarte 7e%=eC >iin( ter*inat& #n !e%olul (ou&<e%i.
TotuDiC #,i (&(ea i*1re!ia %& ai%i 7ia,a e!te liniDtit&C un lu%ru %3n(7a o+iDnuit #n Bra<ilia.
-e<7oltarea %are tran!>or*a!e #n7e%inatul Ri+eir3o Preto #ntr$o *etro1ol& #ntin!& o%oli!e
AraraXuara. Cu toate %& oa*enii erau (e!tul (e *o(erni E au<eai 1e !tr&<i la >el (e *ult&
e!en,ial& %a Di 1ortu8=e<& E Bean !e !i*,ea ai%i a%a!& #ntr$un >el #n %are nu !e !i*,i!e #n Jre%iaC
un(e (orin,a (e a >i %o*1let euro1ean Di %o*1let 8re% #n a%elaDi ti*1 (i!tor!iona at3t 7ia,a
1u+li%&C %3t Di !1a,iile 1u+li%e.
G Nu$,i >olo!eDte la ni*i% !& te !i*,i %a a%a!&C <i!e !ora Carlotta. Nu 1ute* !ta *ult ai%i.
G A=ile e -ia7olulC !1u!e Bean. Nu e -u*ne<eu. Nu 1oate a"un8e 1e!te tot. Nu 1oate !&
ne 8&!ea!%&C n$a* l&!at ni%i o ur*&.
G Nu tre+uie !& a"un8& 1e!te tot. E !u>i%ient !& a"un8& nu*ai a%olo un(e !unte* noi.
G E or+it (e ura >a,& (e noi.
G 6ri%a #l >a%e !& >ie e0tre* (e alert. Bean r3!e E era un 7e%=i "o% #ntre ei.
G Poate %& nu A=ile i$a luat 1e %eilal,i %o1ii.
G Poate %& nu 8ra7ita,ia ne ,ine 1e P&*3ntC <i!e !ora CarlottaC %i o >or,& %u 1ro1riet&,i
i(enti%e.
A1oi r3!e Di ea.
Sora Carlotta era un +un to7ar&D (e %&l&torie. A7ea !i*,ul u*orului. #n,ele8ea 8lu*ele
luiC iar el !e +u%ura (e ale ei. -ar eiC %el *ai *ult #i 1l&%ea !& 1etrea%& ore #ntre8i >&r& !& !1un&
ni*i%C >&%3n(u$Di tre+urileC #n ti*1 %e el Di le >&%ea 1e ale lui. C3n( !t&teau (e 7or+&C #Di
>or*a!er& un >el (e li*+a" al lor #n %are >ie%are Dtia (e"a tot %eea %e era i*1ortant aDa #n%3t
tre+uiau (oar !& !e re>ere la a%ele lu%ruri %a %el&lalt !& #n,elea8&. A!ta nu #n!e*na %& erau !1irite
1ere%=e !au 1e a%eeaDi lun8i*e (e un(&. -oar %& 7ie,ile lor !e inter!e%tau #n %3te7a 1un%te$%=eie
E !e a!%un(eauC erau (e!1&r,i,i (e 1rieteni Di >a*ilie Di a7eau (uD*ani %are #i 7oiau *or,i. Nu
e0i!ta ni*eni (e!1re %are !& +3r>ea!%& 1entru %& nu %unoDteau 1e ni*eni. Nu !t&teau la (i!%u,ii
1entru %& nu a7eau alte intere!e #n a>ara 1roie%telor a1ro1iate: #n%er%area (e a 8=i%i un(e !unt
,inu,i %eilal,i %o1iiC (e a a>la %e na,iune !er7eDte A=ile VDi %are >&r& #n(oial& %& #n %ur3n( #l 7a
!er7i 1e elW Di #n%er%area (e a #n,ele8e %u* !e tran!>or*a lu*ea 1entru a 1utea intera%,iona %u ea
Di 1oate 1entru a 1utea #n(re1ta %ur!ul i!toriei !1re un >inal *ai +un.
Cel 1u,in a%e!ta era ,elul !urorii CarlottaC iar Bean (orea !& ia 1arte la elC (at >iin( %& (e
re<ultatele 1ri*elor (ou& 1roie%te (e1in(ea Di re<ultatul %elui (e$al treilea. Nu era 1rea !i8ur %& #n
7iitor #i 7a *ai 1&!a (e tran!>or*area lu*ii.
i !1u!e!e a!ta o(at& !urorii CarlottaC iar ea <3*+i!e (oar.
G Nu$,i 1a!& (e lu*ea (in "urul t&uC <i!e eaC !au (e 7iitor #n 8eneralC in%lu!i7 (e al t&uB
G -e %e ar tre+ui !& *& 1reo%u1e !& anali<e< (e %are anu*e lu%ruri nu$*i 1a!&B
G Pentru %& (a%& nu ,i$ar 1&!a (e 1ro1riul t&u 7iitorC nu ,i$ar 1&!a ni%i (a%& tr&ieDti !au nu
%a !&$l 7e<iC Di n$ai *ai tre%e 1rin toat& aiureala a!ta %a !& r&*3i #n 7ia,&.
G Sunt un *a*i>erC <i!e Bean. n%er% !& tr&ie!% 7eDni%C in(i>erent (a%& 7reau (e >a1t a!ta
!au nu.
G EDti un %o1il al lui -u*ne<euC (e%i #,i 1a!& %e !e #nt3*1l& %u %o1iii luiC in(i>erent (a%&
a(*i,i a!ta !au nu.
Nu r&!1un!ul ei !u1er>i%ial #l (eran"aC 1entru %& !e aDte1ta!e la el E (e >a1t #l 1ro7o%a!eC
>&r& #n(oial& V#Di !1u!e #n !inea luiW 1entru %& #i 1l&%ea !& >ie #n%re(in,at %&C (a%& e0i!ta un
-u*ne<euC atun%i Bean era i*1ortant 1entru el. NuC %eea %e #l (eran"a era u*+ra %are tre%u!e
1entru o %li1& 1e!te %=i1ul ei. . e01re!ie tre%&toareC a+ia 7i<i+il&C 1e %are nu ar >i o+!er7at$o (a%&
nu i$ar >i %uno!%ut at3t (e +ine >a,aC iar u*+rele erau at3t (e rare #n e01re!iile ei.
Ce7a %e a* !1u! a #ntri!tat$o. TotuDiC e o tri!te,e 1e %are 7rea !$o a!%un(& (e *ine. Ce a*
!1u!B C& !unt un *a*i>erB E o+iDnuit& %u <e>le*elile *ele 1e te*a reli8iei. C& !$ar 1utea !& nu
7reau !& tr&ie!% 7eDni%B Poate !e te*e %& a* >&%ut o (e1re!ie. C& #n%er% !& tr&ie!% 7eDni%C #n %iu(a
(orin,elor *eleB Poate !e te*e %& 7oi *uri t3n&r. BineC (ar (e a!ta !e a>lau #n AraraXuara E !&
1re7in& *oartea lui #nainte (e 7re*e. Fi a eiC (e >a1t. TotuDiC nu a7ea ni%i o #n(oial& %&C (a%&
%ine7a ar >i #n(re1tat un 1i!tol !1re elC ea ar !&ri #n >a,a lui Di ar #n%a!a 8lon,ul. Nu #n,ele8ea (e %e.
El nu ar >a%e la >el 1entru ea !au 1entru ni*eni alt%ine7a. Ar #n%er%a !$o a7erti<e<eC ar #*1in8e$o
!au ar ne8o%ia %u tr&8&torulC ori%e ar >i 1o!i+il %a !& le la!e a*3n(urora o Dan!& (e !u1ra7ie,uire
re<ona+il&. -ar n$ar *uri #n *o( (eli+erat %a !$o !al7e<e 1e ea.
Poate &!ta e un lu%ru 1e %are$l >a% >e*eile. Sau un lu%ru 1e %are a(ul,ii #l >a% 1entru %o1ii.
S&$,i (ai 7ia,a %a !& !al7e<i 1e alt%ine7a. S&$,i e7alue<i 1ro1ria !u1ra7ie,uire Di !& (e%i<i %& e *ai
1u,in i*1ortant& 1entru tine (e%3t !u1ra7ie,uirea %eluilalt. Bean nu$Di 1utea e01li%a (e %e ar 1utea
%ine7a !& !i*t& a!t>el. .are *a*i>erul ira,ional nu ar 1relua %ontrolul Di l$ar >or,a !& a%,ione<e
1entru 1ro1ria !u1ra7ie,uireB Bean nu #n%er%a!e ni%io(at& !&$Di !u1ri*e in!tin%tul (e
!u1ra7ie,uireC (ar %=iar (a%& ar >i #n%er%atC !e #n(oia %& ar >i reuDit. Era 1o!i+il %a oa*enii *ai #n
73r!t& !& >ie *ai (i!1uDi !& renun,e la 7ia,a lorC (e"a %=eltuin( %ea *ai *are 1arte a %a1italului
ini,ial. Bine#n,ele!C a7ea !en! %a 1&rin,ii !& !e !a%ri>i%e (e (ra8ul %o1iilor lorC #n !1e%ial 1&rin,ii
1rea +&tr3ni %a !& *ai >a%& al,i %o1ii. -ar !ora Carlotta nu a7u!e!e ni%io(at& %o1ii. Iar Bean nu
era !in8urul 1entru %are ea ar >i *urit. Ar >i !&rit !& #n%a!e<e Di 8lon,ul (e!tinat unui !tr&in. #Di
1re,uia 7ia,a *ai 1u,in (e%3t 1e a ori%ui alt%ui7a. Iar a!ta o >&%ea %o*1let (i>erit& (e el.
Su1ra7ie,uireaC nu a %elui *ai +unC %i a *ea E &!ta e !%o1ul e!en,ial al >iin,ei *ele. #n
>inalC a%e!ta e!te *oti7ul 1entru %are a* >&%ut lu%rurile 1e %are le$a* >&%ut $atun%i %3n(C >iin(
!in8urul (in e%=i1a lui En(erC a* tri*i! %onDtient oa*enii la o *oarte !i8ur&C a* !i*,it 1entru ei
un a(3n% re8ret. -ar i$a* tri*i!C Di ei !$au (u!. .are euC #n lo%ul lorC aD >i a!%ultat or(inulB S&
*oar& 1entru !al7area 8enera,iilor 7iitoareC %are nu le 7or %unoaDte ni%io(at& nu*eleB
Bean !e #n(oia.
Ar >i !er7it o*enirea %u +u%urie (a%& a!ta i$ar >i >o!t Di lui (e >olo!. ?u1ta %u 6urni%ile
al&turi (e En(er Di (e %eilal,i 1uDti a7ea un !en! 1entru %& (u%ea la !al7area o*eniriiC in%lu!i7 la
!al7area lui Bean. Fi (a%& reuDin( !& r&*3n& #n 7ia,& un(e7aC #n lu*eC ar #n!e*na Di un 8=i*1e #n
%oa!ta lui A=ileC >&%3n(u$l !& >ie *ai 1u,in atentC *ai 1u,in #n,ele1t DiC #n %on!e%in,&C *ai uDor (e
#n7in! E ei +ineC re1re<enta un +onu! +ine7enit >a1tul %& !tr&(ania lui Bean (e a !u1ra7ie,ui !e
#nt3*1la !& (ea Di ra!ei u*ane o Dan!& (e a #n7in8e *on!trul. Fi >iin(%& %ea *ai +un& %ale (e a
!u1ra7ie,ui era !&$l 8&!ea!%& 1e A=ile Di !&$l u%i(&C !$ar 1utea #nt3*1la %a el !& (e7in& unul (intre
*arii +ine>&%&tori (in i!toria o*enirii. TotuDiC a%u* %& !e 83n(ea la a!taC nu$Di 1utea a*inti ni%i
un a!a!in %are !& >ie 1&!trat #n *e*orie %a un erou. Brutu!C 1oate. Re1uta,ia lui a a7ut !uiDuri Di
%o+or3Duri. a"oritatea a!a!inilor au >o!t totuDi (i!1re,ui,i (e i!torie. Pro+a+il 1entru %& a!a!inii
(e !u%%e! tin( !& >ie a%eia ale %&ror ,inte nu !unt 1eri%uloa!e 1entru ni*eni #n *o( (eo!e+it. P3n&
%3n( toat& lu*ea 7a %&(ea (e a%or( a!u1ra >a1tului %& a%e!t *on!tru *erit& !& >ie a!a!inatC
*on!trul 7a a7ea *ult 1rea *ult& 1utere Di 1aranoia %a !& *ai 1oat& >i (u!& la #n(e1linire 7reo
tentati7& (e a!a!inare.
Nu a"un!e la ni%i o %on%lu<ie %3n( #n%er%& !& (i!%ute (e!1re a!ta %u !ora Carlotta.
G Nu te 1ot %ontra<i%eC aDa %& nu Dtiu (e %e te *ai o!teneDti. Ftiu (oar %& nu te 7oi a"uta
!& 1ui la %ale a!a!inarea lui.
G Nu o %on!i(eri autoa1&rareB <i!e Bean. Ce$i a!taC unul (intre >il*ele alea !tu1i(e #n
%are eroul nu 1oate !&$l u%i(& 1e 1er!ona"ul r&uC %are to%*ai #l a*enin,& %u 1i!tolulB
G E %re(in,a *ea #n :ri!to!C !1u!e Carlotta. Iu+eDte$,i (uD*anulC >& +ine %elor %are te
ur&!%.
G BunC Di un(e (u%e a!taB Cel *ai (r&8u, lu%ru 1e %are$l 1ute* >a%e 1entru A=ile ar >i !&
ne 1o!t&* a(re!a 1e net Di !& aDte1t&* %a el !& tri*it& 1e %ine7a !& ne u%i(&.
G Nu >i a+!ur(. :ri!to! !1une !& >i* +uni %u (uD*anii. Pentru A=ile nu ar >i +ine !& ne
8&!ea!%&C >iin(%& atun%i ne$ar u%i(e Di 7a a7ea Di *ai *ulte %ri*e 1entru %are !& (ea !o%oteal& la
"u(e%ata lui -u*ne<eu. Cel *ai +un lu%ru 1e %are$l 1ute* >a%e 1entru el e!te !&$l #*1ie(i%&* !&
ne u%i(&. Iar (a%& noi #l iu+i*C #l 7o* #*1ie(i%a !& %on(u%& a!t>el lu*eaC >iin(%& o a!e*enea
1utere (oar i$ar !1ori o%a<iile (e a 1&%&tui.
G -e %e !& nu iu+i* !utele Di *iile Di *ilioanele (e oa*eni %are 7or *uri #n r&<+oaiele
1e %are le 1l&nuieDte elB
G i iu+i* Di 1e eiC <i!e Carlotta. -ar eDti %on>u<C %a *a"oritatea oa*enilor %are nu
#n,ele8 1er!1e%ti7a lui -u*ne<eu. Te tot 83n(eDti %& *oartea e %el *ai 8roa<ni% lu%ru %are !e
1oate #nt3*1la unei 1er!oaneC (ar 1entru -u*ne<eu *oartea #n!ea*n& nu*ai %& te #ntor%i a%a!&
1u,in #nainte (e 1ro8ra*. Pentru -u*ne<euC un !>3rDit %u*1lit al 7ie,ii unui o* e!te atun%i %3n(
a%ea 1er!oan& #*+r&,iDea<& 1&%atul Di re!1in8e +u%uria 1e %are o o>er& -o*nul. -e%iC (in toate
*ilioanele %are ar 1utea *uri #ntr$un r&<+oiC >ie%are 7ia,& #n 1arte e tra8i%& nu*ai (a%& !>3rDeDte
#n 1&%at.
G Atun%i (e %e te !tr&(uieDti at3t !& *& ,ii #n 7ia,&B #ntre+& BeanC %re<3n( %& Dtie
r&!1un!ul.
G Vrei %a eu !& !1un %e7a %are !&$*i !l&+ea!%& 1le(oariaC !1u!e Carlotta. Ca (e e0e*1luC
!&$,i !1un %& !unt o* Di 7reau !& 1re7in a%u* *oartea ta 1entru %& te iu+e!%. Fi a!ta e a(e7&ratC
eu nu a* %o1iiC (ar tu #*i eDti at3t (e a1ro1iat %a Di %o1ilul *euC Di *i !$ar !>3Dia !u>letul (a%& ai
*uri (e *3na a%elui +&iat (i>or*. -ar a(e7&ratul *oti7C Pulian -el1=i9iC 1entru %are *&
!tr&(uie!% at3t !& 1re7in *oartea ta e 1entru %&C (a%& ai *uri a!t&<iC 1ro+a+il ai *er8e #n ia(.
S1re !ur1ri<a luiC Bean !i*,i #*1un!&tura. n,ele!e!e (e!tul (in %re(in,a Carlottei #n%3t ar
>i 1utut 1re7e(ea a%e!t r&!1un!C (ar >a1tul %& o !1u!e!e %u 7o%e tare #l (urea totuDi.
G N$a* (e 83n( !& *& 1o%&ie!% Di !& *& +ote<C aDa %& !unt (e!tinat !& *er8 #n ia(. n
%on!e%in,&C ori%3n( aD *uri 7oi >i (a*natC !1u!e.
G Pro!tii. Inter1retarea (o%trinei nu e 1er>e%t& DiC in(i>erent %e ar !1une 1o1iiC 1entru
*o*ent nu %re( %& -u*ne<eu ar %on(a*na 1e 7e%i *iliar(ele (e %o1ii %&rora le$a 1er*i! !& !e
na!%& Di !& *oar& >&r& +ote<. NuC eu %re( %& 1ro+a+il 7ei *er8e #n ia( 1entru %&C #n %iu(a 8eniului
t&uC eDti %a* a*oral. & ro8 (in !u>letC %3n(7a #naintea *or,ii !& a>li %& e0i!t& le8i !u1erioare
%are !unt *ai 1re!u! (e !u1ra7ie,uireC *ai 1re!u! (e %au<ele 1e %are le !er7eDti. C3n( o !& te
(e(i%i unei a!e*enea %au<eC (ra8ul *eu +&iatC atun%i n$o !& *& *ai te* 1entru *oartea taC 1entru
%& 7oi Dti %& un -u*ne<eu (re1t te 7a ierta 1entru ne8li"en,a (e a nu >i re%uno!%ut a(e7&rul
%reDtini!*ului #n ti*1ul 7ie,ii.
G C=iar eDti ereti%&C <i!e Bean. Ni%iuna (intre (o%trinele a!tea n$ar (a +ine #n >a,a unui
1reot.
G Nu (au +ine ni%i #n >a,a *eaC re%uno!%u Carlotta. -ar nu %uno!% ni%i un !in8ur !u>let
%are !& nu ai+& (ou& li!te !e1arate (e (o%trine E unele #n %are %re( 1entru %& aDa %re( eiI altele
(u1& %are #n%ear%& (e >a1t !& tr&ia!%&. Pur Di !i*1luC eu !unt unul (intre 1u,inii oa*eni %are >a%
(i>eren,a. TuC +&ieteC nu o >a%i.
G Pentru %& eu nu %re( #n ni%i o (o%trin&.
G A!taC !1u!e Carlotta %u #n83*>are e0a8erat&C e!te (o7a(a 1o<iti7& a a>ir*a,iei *ele.
EDti at3t (e %on7in! %& tu %re<i nu*ai %eea %e %re<i %& %re<iC #n%3t r&*3i (e$a (re1tul or+ la %eea
%e %re<i (e >a1t >&r& !& %re<i %& %re<i.
G Te$ai n&!%ut #ntr$un !e%ol ne1otri7itC <i!e Bean. ?$ai >i 1utut >a%e 1e To*a (YAXuino
!&$Di !*ul8& 1&rul (in %a1. Niet<!%=e Di -erri(a te$ar a%u<a (e %on>u<ie *intal&. -oar In%=i<i,ia
ar Dti %e !& >a%& %u tine E !& te ar(& >ru*uDel 1e ru8.
G Nu$*i !1une %& ai %itit Niet<!%=e Di -erri(a. Sau (YAXuinoC %& 7eni 7or+a.
G Nu tre+uie !& *&n3n%i toat& +ale8a %a !&$,i (ai !ea*a %& nu e 1l&%int& %u *ere.
G EDti un +&iat i*1o!i+il Di aro8ant.
G -ar eu !unt 7iuC Je11etta.
G Cu !i8uran,& %& nu eDti o 1&1uD&C ori%u* nu 1&1uDa *ea. A%u* (u$te Di te "oa%& 1$
a>ar&C a* trea+&.
Tri*iterea lui a>ar& nu era %=iar o 1e(ea1!&. Sora Carlotta Dtia a!ta. -in *o*entul #n %are
#Di %one%ta!er& 1u1itrele la re,eaC a*3n(oi #Di 1etre%u!er& %ea *ai *are 1arte a <ilelor #n %a!&C
a(un3n( in>or*a,ii. CarlottaC a %&rei i(entitate era a!%un!& (e 1ro8ra*ele (e 1rote%,ie a
!i!te*ului %o*1uteri<at (e la Vati%anC 1utea !&$Di reia toate 7e%=ile rela,ii Di a!t>el a7ea a%%e! la
%ele *ai +une !ur!eC a73n( 8ri"& (oar !& nu !1un& un(e era Di ni%i *&%ar 1e %e >u! orar !e a>l&.
BeanC #n !%=i*+C tre+ui!e !&$Di %ree<e o nou& i(entitate 1ornin( (e la <ero Di a!%un<3n(u$!e #n
!1atele unei (u+le 1rote%,ii a unor !er7ere !1e%iali<ate #n anoni*atC Di %=iar Di aDa nu 1&!tra o
i(entitate *ai *ult (e o !&1t&*3n&. Nu #Di (e<7olta rela,ii DiC #n %on!e%in,&C nu$Di 1utea >or*a
!ur!e. C3n( a7ea ne7oie (e anu*ite in>or*a,ii era ne7oit !$o roa8e 1e !ora Carlotta !&$l a"ute !&
le 8&!ea!%&C Di atun%i ea tre+uia !& (eter*ine (a%& era 7or+a (e %e7a %e ar 1utea %ere #n *o(
le8iti* !au %e7a %e ar 1utea >i un in(i%iu %& Bean e %u ea. -e %ele *ai *ulte oriC re>u<a !& le
%ear&. -e%i Bean era #*1ie(i%at #n %er%et&rile !ale. TotuDiC #Di #*1&rt&Deau ori%e in>or*a,ie
1uteauC iar #n %iu(a (e<a7anta"elorC a%e!ta era un a7anta" %are r&*3nea al lui: *intea %are !tu(ia
(atele #i a1ar,inea. intea %are a7u!e!e re<ultate *ai +une (e%3t ale tuturor la te!tele F%olii (e
?u1t&. -in ne>eri%ireC A(e7&rului nu$i 1&!a 1rea *ult (e a!t>el (e re%o*an(&ri. Re>u<a !& !e
1re(ea Di !& !e (e<7&luie (oar 1entru %& #n,ele8ea %& e!te >&%ut %a #n %ele (in ur*& !& >ie
(e!%o1erit.
Bean nu 1utea (e%3t !& a%u*ule<e ore Di ore (e >ru!trare #nainte !& !e ri(i%e Di !& ia!&
a>ar&. .ri%u*C a!ta nu #n!e*na (oar !& !e #n(e1&rte<e (e *un%&.
G Cli*a e (e a%or( %u *ineC #i !1u!e!e !urorii Carlotta a (oua <i %3n(C tran!1irat totC !e
(u%ea !& >a%& al treilea (uD (e %3n( !e tre<i!e. A* >o!t n&!%ut !& tr&ie!% #n %&l(ur& Di u*i(itate.
?a #n%e1utC ea in!i!ta!e !& *ear8& 1retutin(eni %u el. -ar (u1& %3te7a <ile reuDi !$o
%on7in8& (e %3te7a lu%ruri. ai #nt3iC era (e!tul (e *are %a !& nu >ie #n!o,it 1e!te tot (e +uni%a lui
E LA7o CarlottaM #i !1unea ai%iC 1entru 1o7e!tea lor (e a%o1erire. n al (oilea r3n(C ea ori%u* n$ar
>i %on!tituit o 1rote%,ie 1entru elC nea73n( ar*e Di 1o!i+ilit&,i (e a1&rare. #n al treilea r3n(C el era
%el %are Dtia %u* !& tr&ia!%& 1e !tr&<iC Di %=iar (a%& AraraXuara nu 1rea era 8enul (e lo% 1eri%ulo!
%are >u!e!e Rotter(a*ul (in %o1il&ria luiC el #Di %arto8ra>ia!e (e"a #n *inte 7reo !ut& (e tra!ee (e
e7a(are (i>erite Di (e a!%un<&toriC nu*ai (in re>le0. C3n( Carlotta #Di (&(u!e !ea*a %a ea ar a7ea
ne7oie (e 1rote%,ia lui *ult *ai *ult (e%3t el (e a eiC !e #n(u1le%a!e Di #i 1er*i!e!e !& ia!& !in8ur
a>ar&C at3ta ti*1 %3t #Di (&(ea o!teneala !& trea%& neo+!er7at.
G Nu$i 1ot #*1ie(i%a 1e oa*eni !& o+!er7e un +&iat !tr&in.
G Nu ar&,i %=iar aDa (e !tr&inC <i!e ea. Ti1ul *e(iteranean e o+iDnuit ai%i. n%ear%& (oar
!& nu 7or+eDti 1rea *ult. ntot(eauna !& 1ar& %& ai %e7a (e >&%utC (ar ni%io(at& %& te 8r&+eDti. -ar
la ur*a ur*elor tu *$ai #n7&,at 1e *ine %u* !& e7it !& atra8 aten,ia.
A!t>el %& a<iC (u1& %3te7a !&1t&*3ni (e la !o!irea lor #n Bra<iliaC =oin&rea 1e !tr&<ile (in
AraraXuara Di !e #ntre+a %e %au<& *&rea,& ar 1utea >a%e %a 7ia,a lui !& >ie 7aloroa!& #n o%=ii
Carlottei. C&%iC #n %iu(a %re(in,ei !aleC a1ro+area eiC nu a lui -u*ne<euC 1&rea a >i %ea 1entru %are
tre+uia !& lu1teC at3ta ti*1 %3t nu inter>era %u 1roie%tul lui (e a r&*3ne #n 7ia,&. Era !u>i%ient !&
>ie un 8=i*1e #n %oa!ta lui A=ileB Su>i%ient !& %aute *eto(e (e a i !e o1uneB Sau alt%e7a ar >i
tre+uit !& >a%&B
Pe %ul*ea uneia (intre *ultele %oline ale AraraXuarei era un *a8a<in (e Der+eturiC %on(u!
(e o >a*ilie "a1one<o$+ra<ilian&. 6a*ilia a7ea a%ea!t& a>a%ere (e !e%oleC (u1& %u* 1ro%la*a
>ir*a lorC iar Bean era a*u<atC (ar Di *iD%at (e a%e!t lu%ruC #n lu*ina a %eea %e !1u!e!e Carlotta.
Pentru >a*ilia a%ea!taC !& 1ro(u%& (e!erturi re%i Di aro*ate 1e %are !& le *&n3n%i (intr$un %ornet
!au (intr$o %eaD%& era *area %au<& %are le (&(u!e 1utere !& re<i!te (e$a lun8ul !e%olelor. Ce 1utea
>i *ai !u1er>i%ial (e%3t a!taB Fi totuDi Bean 7enea ai%iC iar Di iarC 1entru %& re,etele lor erau %u
a(e7&rat (eli%ioa!eC Di %3n( !e 83n(ea %3t (e *ul,i al,i oa*eni #n ulti*ele (ou& !au trei !e%ole !e
o1ri!er& ai%i Di$Di 8&!i!er& un *o*ent (e 1l&%ere #n aro*ele (ul%i Di (eli%ateC #n !en<a,ia
Der+etului >in #n 8ura lorC nu 1utea !& (i!1re,uia!%& o a!e*enea %au<&. Ei o>ereau %e7a %e era #ntr$
a(e7&r +unC iar 7ie,ile oa*enilor erau *ai +une 1entru %& ei le o>ereau a%e!t %e7a. Nu era o %au<&
no+il& %are !& >ie #n!%ri!& #n i!torie. -ar nu era ni%i %e7a ne8li"a+il. Un o* 1utea !& !e (e!%ur%e
*ai r&u (e%3t 1etre%3n( o *are 1arte a 7ie,ii lui 1entru o a!t>el (e %au<&.
Bean ni%i nu 1rea era !i8ur %e #n!ea*n& !& te (e(i%i unei %au<e. .are #n!e*na !& %e(e<e
alt%ui7a luarea (e%i<iilorB Ce i(ee a+!ur(&N -u1& toate 1ro+a+ilit&,ileC nu era ni*eni *ai (eDte1t
(e%3t el 1e P&*3nt DiC (eDi a!ta nu #n!e*na %& el nu 1utea !& 8reDea!%&C #n!e*na %u !i8uran,& %&
ar >i >o!t un 1ro!t !& la!e 1e alt%ine7a !& ia (e%i<iileC 1e %ine7a %are ar >i 1utut >a%e *ai *ulte
8reDeli.
-e %e #Di 1ier(ea ti*1ul %u >ilo!o>ia 8=i(at& (e !enti*ente a CarlotteiC nu Dtia. 6&r&
#n(oial& %& era unul (intre a!1e%tele u*ane e*o,ionale Di eronate ale *entalit&,ii !ale %e (e1&Dea
inteli8en,a re%e Di inu*an& %areC !1re ne%a<ul luiC nu*ai uneori #i %ontrola 83n(irea.
CeaD%a (e Der+et era 8oal&. A1arentC o *3n%a!e 1e toat& >&r& !&$Di (ea !ea*a. S1era %a
8ura lui !& !e >i +u%urat (e >ie%are #n8=i,itur&C 1entru %& *3n%a!e (in re>le0 #n ti*1 %e !e 83n(ea.
Bean arun%& %eaD%a Di 1le%&. Un +i%i%li!t #l (e1&Di. Bean 7&<u %u* #ntre8ul lui %or1 !&ltaC
tre!&rea Di 7i+ra (in %au<a 1a7a"ului. ADa e 7ia,a o*uluiC 83n(i Bean. At3t (e <8u(uit&C #n%3t
ni%io(at& nu 1ute* 7e(ea %e7a (re1t.
?a %in& li !$a !er7it >a!ole Di ore< %u %arne a,oa!& (e 7it&. El Di Carlotta *3n%ar& a1roa1e
#n t&%ere #n !ala (e *e!e a 1en!iuniiC a!%ult3n( %on7er!a,ia altor oa*eni Di <&n8&nitul >ar>uriilor Di
al ta%3*urilor. .ri%e (i!%u,ie real& (intre ei ar >i l&!at >&r& #n(oial& !& !%a1e 7reo in>or*a,ie
i*1ortant& %are ar >i 1utut atra8e aten,ia Di 8enera #ntre+&ri. -e e0e*1luC (e %e o >e*eie %are
7or+eDte %a o %&lu8&ri,& are un ne1otB -e %e %o1ilul &!ta %are 1are !& ai+& Da!e ani 7or+eDte %a un
1ro>e!or (e >ilo!o>ie #n "u*&tate (in %a<uriB ADa %& *3n%au #n t&%ereC %u e0%e1,ia (i!%u,iilor
(e!1re 7re*e.
-u1& %in&C %a (e o+i%eiC intrar& a*3n(oi #n re,ea !&$Di 7eri>i%e %ore!1on(en,a. ailurile
Carlottei erau intere!ante Di a(e7&rate. To,i %ore!1on(en,ii lui BeanC %el 1u,in !&1t&*3na a!taC
%re(eau %& el era o >e*eie nu*it& ?ettie %are lu%ra la o (i<erta,ie Di a7ea ne7oie (e in>or*a,iiC (ar
%are nu a7ea ti*1 1entru o 7ia,& 1er!onal& Di re>u<a 1ro*1t ori%e #n%er%are (e %on7er!a,ie
1rietenea!%& Di inti*&. P3n& a%u* nu (e!%o1eri!e a*1renta lui A=ile #n %o*1orta*entul ni%iunei
na,iuni. n ti*1 %e *a"oritatea ,&rilor 1ur Di !i*1lu nu +ene>i%iau (e re!ur!e %are !& le 1er*it& !&
r&1ea!%& e%=i1a lui En(er #ntr$un ti*1 at3t (e !%urtC (intre %ele %are a7eau re!ur!ele ne%e!areC
Bean nu 1utea eli*ina ni%i *&%ar una (in *oti7 %& le li1!eau aro8an,aC a8re!i7itatea !au (i!1re,ul
>a,& (e le8e %a !& >a%& aDa %e7a. Putea !& >ie %=iar Bra<ilia E (in %3te Dtia elC >oDtii !&i to7ar&Di (in
R&<+oiul 6urni%ilor ar 1utea >i #n%=iDi %=iar Di #n AraraXuara. Ar 1utea au<i (i*inea,a (e7re*e
<8o*otul a%eluiaDi %a*ion (e 8unoi %are a(una %eaD%a (e Der+et 1e %are o arun%a!e el a!t&<i.
G Nu Dtiu (e %e r&!13n(e!% oa*enii lu%rurile a!teaC !1u!e !ora Carlotta.
G CeB #ntre+& BeanC re%uno!%&tor 1entru #ntreru1erea (in lu%rul %are$i #*1&ien"enea
o%=ii.
G .=C !u1er!ti,iile a!te !tu1i(e %u (ra8oni a(u%&tori (e noro%. Pro+a+il %& e0i!t& a%u*
7reo (u<in& (e (e!ene (i>erite %u (ra8oni.
G AC !unt 1e!te totC (oar %& nu$i *ai o+!er7. .ri%u*C (e %e (ra8oniB
G Cre( %& &!ta e %el *ai 7e%=i. Cel 1u,in e %el 1e %are l$a* 7&<ut 1ri*a (at&C %u
1oe<ioara a!taC <i!e Carlotta. -a%& -ante ar *ai !%rie a!t&<iC %u !i8uran,& ar 1&!tra un lo% #n
In>ernul lui 1entru oa*enii %are 1orne!% a!t>el (e lu%ruri.
G Ce 1oe<ioar&B
G *1arte a%e!t (ra8onMC re%it& Carlotta. L-a%& (aC un >inal noro%o! Di tu Di ei 7e,i a7ea.M
G AC (aC (ra8onii #ntot(eauna a(u% noro%. Ce !1une (e >a1t 1oe<ia a!taB C& o !& *ori
noro%o!B C& o !& >ii noro%o! !$o !>3rDeDtiB
Carlotta %=i%oti.
Pli%ti!it (e %ore!1on(en,&C Bean %ontinu& %u 1ro!tiile.
G -ra8onii nu !unt #ntot(eauna a(u%&tori (e noro%. ?a F%oala (e ?u1t& au tre+uit !&
(e!>iin,e<e Ar*ata -ra8onC at3t (e 8=inioni!t& era. P3n& %3n( au re#n7iat$o 1entru En(erC Di >&r&
#n(oial& %& i$au (at$o lui 1entru %& lu*ea %re(ea %& a(u%e 8=inion Di #n%er%au ori%e #*1otri7a ei.
Un 83n( #i tre%u 1rin *inteC !%urtC (ar #l tre<i (in letar8ie.
G Tri*ite$*i (e!enul &la.
G Parie< %& #l ai (e"a 1e 7reo (u<in& (e !%ri!ori.
G N$a* %=e> !& %aut. Tri*ite$*i$l 1e &la.
G EDti tot ?ettieB N$ai >o!t ea #n ulti*ele (ou& !&1t&*3niB
G Cin%i <ile.
-ur& %3te7a *inute 1entru %a *e!a"ul !& >ie re(ire%,ionat %&tre elC (ar %3n( #n %ele (in
ur*& a1&ru #n *ail$ul luiC !tu(ie %u aten,ie i*a8inea.
G -e %e -u*ne<eu #i (ai aten,ieB #ntre+& Carlotta. Ri(i%& 1ri7irea Di$i #nt3lni o%=ii.
G Nu Dtiu. Tu (e %e (ai aten,ie >elului #n %are eu #i (au aten,ieB <3*+i.
G Pentru %& tu %re<i %& e i*1ortant. Poate %& nu !unt la >el (e (eDtea1t& %a tine #n
*a"oritatea %a<urilorC (ar !unt *ult *ai inteli8ent& %a tine #n 1ri7in,a ta. *i (au !ea*a %3n( %e7a
te intri8&.
G E (oar "u0ta1unerea i*a8inii unui (ra8on %u %u73ntul L>inalM. 6inalurile nu !unt
%on!i(erate 1rea noro%oa!e. -e %e nu a !%ri! L7a a(u%e noro%M !au L(e!tin noro%o!M !au alt%e7aB
-e %e L>inal noro%o!MB
G -e %e nuB
G 6inal. En(. En(er. Ar*ata lui En(er a >o!t -ra8onul.
G NuC e 1u,in %a* >or,at.
G Uit&$te la i*a8ineC <i!e Bean. E0a%t #n *i"lo%C un(e (e!enul e *ai %o*1li%at E a%olo e
o linie *o(i>i%at&. Pun%tele nu !e alinia<& +ine. Sunt a1roa1e aleatorii.
G ie *i !e 1ar (oar 1ara<i,i.
G -a%& ai >i ,inut& 1ri<onier&C (ar ai a7ea a%%e! la %o*1uterC nu*ai %& ,i$ar >i %en<urat
>ie%are +it (in %ore!1on(en,&C %u* ai tri*ite un *e!a"B #ntre+& Bean.
G -oar nu %re<i %& e un *e!a" (e laH nu$i aDaB
G :a+ar n$a*. -ar a%u*C %& *$a* 83n(it la a!taC *erit& !& %er%ete<C nu %re<iB
ntre ti*1 Bean *uta!e i*a8inea #ntr$un 1ro8ra* (e 8ra>i%& Di !tu(ia a%ea linie (e 1i0eli.
G -aC e aleatorieC toat& linia. Nu are %e %&uta ai%iC Di nu !unt 1ara<i,i >iin(%& re!tul
i*a8inii e inta%tC %u e0%e1,ia a%e!tei a (oua linii %are e 1ar,ial #ntreru1t&. Para<i,ii ar >i (i!tri+ui,i
#n *o( e8al.
G Atun%i 7e<i %e eC <i!e Carlotta. Tu eDti 8eniulC eu !unt %&lu8&ri,a.
Cur3n(C Bean a7ea %ele (ou& linii i<olate #n >iDiere (i>erite Di !tu(ia in>or*a,ia %a 1e un
%o( +rut. Pri7it %a te0t %o( (e un +it !au (oi +i,iC nu !e*&na ni%i 1e (e1arte a li*+a"C (ar
+ine#n,ele! %& ni%i nu a7ea %u*C nu$i aDaC alt>el n$ar >i tre%ut ni%io(at& #n e0terior. -e%i (a%& era
un *e!a"C tre+uia !& >ie #ntr$un >el %o(i>i%at.
Ur*&toarele ore Bean !%ri!e 1ro8ra*e %are !&$l a"ute !& *ani1ule<e in>or*a,iile (in a%ele
linii. n%er%& !%=e*e *ate*ati%e Di reinter1ret&ri 8ra>i%eC (ar #n realitate era %onDtient %& nu 1oate
>i %e7a at3t (e %o*1le0. Pentru %& ori%ine l$ar >i %reat tre+uia !$o >i >&%ut >&r& a"utorul unui
%o*1uter. Tre+uia !& >ie %e7a relati7 !i*1luC *enit (oar !& #*1ie(i%e !& >ie (e!%o1erit la o
e0a*inare (e rutin&.
A!t>elC %ontinu& !& re7in& la *o(uri (e a reinter1reta %o(ul +inar %a te0t. -e!tul (e
re1e(eC in7ent& o !%=e*& %are 1&rea 1ro*i,&toare. Un %o( te0t #n (oi +i,iC (ar (e1la!at !1re
(rea1ta %u o 1o<i,ie 1entru >ie%are %ara%terC %u e0%e1,ia %a<ului %3n( (e1la!area !1re (rea1ta ar
(u%e la %ore!1on(en,a %u (oi +i,i (e *e*orieC #n %are %a< era o (e1la!are (u+l&. Un *o( #n %are
%ara%terul real nu 1utea >i (e!%o1erit (e %ine7a %are 1ri7ea >iDierul %u un 1ro8ra* o+iDnuit.
C3n( >olo!i a%ea!t& *eto(& 1entru o !in8ur& linie a1&rur& nu*ai %ara%tere te0tC %eea %e
era i*1o!i+il !& >ie o !i*1l& #nt3*1lare. -ar 1e %ealalt& linie a1&reau (oar niDte *i<erii a1arent
aleatorii.
ADa %& (e1la!& la !t3n8a %ealalt& linieC Di o+,inu Di ai%i nu*ai %ara%tere te0t.
G A* 8&!itC <i!e. E un *e!a".
G Ce !1uneB
G N$a* ni%i %ea *ai 7a8& i(ee.
Carlotta !e ri(i%& Di 7eni !& !e uite 1e!te u*&rul lui.
G Ni%i *&%ar nu e un li*+a". Nu e #*1&r,it #n %u7inte.
G A!ta e inten,ionatC <i!e Bean. -a%& ar >i >o!t #*1&r,it #n %u7inte ar >i !e*&nat %u un
*e!a" Di ar >i in7itat la (e%o(i>i%are. . *eto(& uDoar& 1rin %are ori%e a*ator 1oate (e!%i>ra un
li*+a" e!te 7eri>i%area lun8i*ii %u7intelor Di >re%7en,a a1ari,iei anu*itor litere. #n e!en,ial&C %au,i
8ru1&ri (e litere %are ar 1utea >i LaM !au Lt=eM !au Lan(MC %=e!tii (e 8enul &!ta.
G Fi ni%i *&%ar nu Dtii #n %e li*+& e.
G NuC (ar ar tre+ui !& >ie e!en,ial&C 1entru %& Dtiau %& l$au tri*i! %ui7a %are nu are %=eia.
-e%i tre+uie !& >ie (e!%i>ra+ilC Di a!ta #n!ea*n& e!en,ial&.
G -e%i l$au >&%ut Di uDor Di 8reuC #n a%elaDi ti*1B
G -a. UDor 1entru *ineC 8reu 1entru ori%ine alt%ine7a.
G EiC =ai(e. Cre<i %& a >o!t !%ri! 1entru tineB
G En(er. -ra8on. Eu a* >o!t #n Ar*ata -ra8onC !1re (eo!e+ire (e %ei *ai *ul,i (intre
ei. Fi %ui alt%ui7a !&$i >i !%ri!B Eu !unt li+erC ei nu. Ftiu %& !unt to,i a%oloC %u e0%e1,ia *ea. Iar eu
!unt !in8ura 1er!oan& la %are Dtiu %& 1ot a"un8e >&r& !& a>le toat& lu*ea.
G -e %eC a7e,i 7reun %o( !e%retB
G Nu %=iarC (ar a7e* e01erien,e %o*uneC ar8oul F%olii (e ?u1t&C %=e!tii (e$a!tea. . !&
7e<i. -a%& o !& !1ar8 %o(ulC 7a >i (in %au<& %& eu a* re%uno!%ut un %u73nt 1e %are ni*eni
alt%ine7a nu l$ar >i re%uno!%ut.
G -a%& e (e la ei.
G E!teC <i!e Bean. Eu aDa aD >a%e. AD (a !>oar&$n ,ar&. I*a8inea a!ta e %a un 7iru!.
A"un8e 1e!te tot Di #Di la!& %o(ul #ntr$un *ilion (e lo%uriC (ar ni*eni nu Dtie %& e un %o( 1entru %&
arat& %a %e7a %e *a"oritatea oa*enilor %re( %& #n,ele8. Pentru ei e un *o>tC nu un *e!a". Cu
e0%e1,ia *ea.
G A1roa1e %& *$ai %on7in!C !1u!e Carlotta.
G l (e!%i>re< #nainte (e %ul%are.
G EDti 1rea *i% %a !& +ei at3ta %a>ea. . !& >a%i un ane7ri!*.
Se #ntoar!e la %ore!1on(en,a ei.
-eoare%e %u7intele nu erau !e1arateC Bean tre+ui !& %aute alte Da+loane %are ar >i 1utut
>a%e lu%rurile !& !e *iDte. Nu e0i!tau re1eti,ii 7i<i+ile (e 8ru1uri (e (ou& !au trei litere %are !&
(u%& la 7reun re<ultat. A!ta nu$l !ur1rin(ea. -a%& ar >i %o*1u! un a!t>el (e *e!a"C ar >i renun,at la
ori%3te arti%oleC %on"un%,iiC 1re1o<i,ii Di 1ronu*e ar >i 1utut. Nu nu*ai at3tC %i ar >i orto8ra>iat
8reDit *a"oritatea %u7intelor %a !& e7ite ti1arele re1etiti7e. -ar unele %u7inte le$ar >i !%ri! %ore%tC
%ele (e nere%uno!%ut (e %&tre *a"oritatea %elor %are nu >&%eau 1arte (in %ultura F%olii (e ?u1t&.
E0i!tau (oar (ou& lo%uri #n %are a%elaDi %ara%ter 1&rea a >i (u+latC unul 1e >ie%are linie.
Putea >i re<ultatul unui %u73nt ter*inat %u a%eeaDi liter& %u %are #n%e1ea altulC (ar Bean !e #n(oia.
Ni*i% nu era la #nt3*1lare #n a%e!t *e!a". ADa %& !%ri!e un 1ro8ra* %areC 1ornin( (e la literele
(u+late #ntr$un %u73ntC #n%e13n( %u LaaMC #i ar&ta %are ar 1utea >i literele (in "urC %a !& 7a(& (a%&
1&rea %e7a 1lau<i+il. #n%e1u %u literele (u+late (in linia *ai !%urt&C 1entru %& 1ere%=ea a%ea!ta era
#n%on"urat& (e o alt& 1ere%=eC #n 8enul l22l.
Cu eDe%urile e7i(enteC %a L0((0M Di L1>>1M nu$Di 1ier(u ti*1ulC (ar tre+ui !& in7e!ti8=e<e
toate 7ariantele (e La++aMC La((aMC L(ee(M Di Le>>eM %a !& 7a(& %e !e #nt3*1l& %u *e!a"ul. Unele
erau 1ro*i,&toare Di le 1&!tr& 1entru un !tu(iu ulterior.
G A%u* (e %e e #n 8re%eDteB #ntre+& Carlotta.
Se uita (in nou 1e!te u*&rul lui. N$o au<i!e ri(i%3n(u$!e Di 7enin( #n !1atele lui.
G A* tran!1u! *e!a"ul ori8inal #n %ara%tere 8re%eDti %a !& nu >iu (i!tra! #n%er%3n( %&
(e!%o1&r !en!ul unor %u7inte 1e %are #n%& nu le$a* (e%o(at. Cele la %are lu%re< a%u* !unt %u
%ara%tere latine.
n a%el *o*ent 1ro8ra*ul ar&t& literele Li88iM.
G Pi88ie!C <i!e !ora Carlotta.
G PoateC (ar a!ta nu$*i !1une ni*i%.
n%e1u !& %aute 1rin (i%,ionar %u7inte %u Li88iMC (ar ni%iunul nu *er8ea *ai +ine (e%3t
L1i88ie!M.
G Tre+uie !& >ie un %u73ntB #ntre+& Carlotta.
G Ei +ineC (a%& e un nu*&rC atun%i ne$a* #n>un(at.
G NuC 7oia* !& !1unC (e %e n$ar >i un nu*eB Bean 7&<u i*e(iat.
G C3t 1ot !& >iu (e or+N
Pu!e literele U Di n #n 1o<i,iile (inainte Di (e (u1& Li88iM Di a1li%& re<ultatele #ntre8ului
*e!a"C 1un3n( 1ro8ra*ul !& arate liniu,e #n lo%ul literelor ne(e!%i>rate. Cele (ou& linii (e7eni!er&
a%u*
Gn$8$n$n$n$in$8$n$n E Ui88in $
G Nu 1are %ore%t #n e!en,ial&C <i!e Carlotta. Ar tre+ui !& >ie *ai *ul,i (e i.
G Pre!u1un %& *e!a"ul renun,& (eli+erat la %3t *ai *ulte litereC #n !1e%ial 7o%aleC to%*ai
%a !& nu !e*ene a e!en,ial&.
G Atun%i %u* o !& Dtii %& l$ai (e!%i>ratB
G C3n( o !& ai+& !en!.
G E ti*1ul !& ne %ul%&*. FtiuC nu te %ul%i 13n& nu$l re<ol7i.
El a+ia o+!er7& %& ea !e #n(e1&rta!e (in !1atele lui. Era o%u1at !& #n%er%e %ealalt& liter&
(u+lat&. A%u* 1ro+le*a era *ai %o*1li%at&C (eoare%e literele (inainte Di (e (u1& 1ere%=e erau
(i>erite. #n!e*na %& are *ult *ai *ulte %o*+ina,ii (e #n%er%atC Di %=iar Di eli*inarea literelor L8MC
LiMC LnM Di LUM nu 8r&+ea 1rea *ult 1ro%e!ul.
-in nou !al7& %3te7a 7ariante E *ai *ulte (e%3t #nainte E (ar ni*i% nu$i atra!e aten,ia
13n& nu a"un!e la L"ee!M. Cu73ntul 1e %are to7ar&Dii lui En(er (in +&t&lia >inal& #l >olo!eau 1entru
a !e auto(enu*i. LPee!=M. Era oare 1o!i+ilB Cate8ori%C 1utea >olo!i a%e!t %u73n( %a 1i7ot.
= E n E "ee!= E 8$en$!$n!$n E !i$n!$8$n$n$Ui88in-a%& a%e!te (ou&<e%i Di Da1te litere erau
%ore%teC #i *ai r&*3neau (oar trei<e%i (e re<ol7at. Se >re%& la o%=iC o>t& Di tre%u la trea+&.
Era 1r3n<ulC %3n( #l tre<i un *iro! 1uterni%. Sora Carlotta %o"ea o *an(arin&.
G .a*enii *&n3n%& %=e!tiile a!tea 1e (ru* Di !%ui1& 1ul1a 1e !tra(&. N$o 1o,i *e!te%a
!u>i%ient (e +ine %a !$o 1o,i #n8=i,i. -ar e %el *ai +un !u% (e %itri%e 1e %are o !&$l 8uDti #n 7ia,a
ta.
Bean !e ri(i%& (in 1at Di lu& +u%ata 1e %are i$o o>erea ea. A7ea (re1tate. i #ntin!e un +ol #n
%are !& !%ui1e 1ul1a.
G Bun *i% (e"unC <i!e Bean.
G Pr3n<C #l %ore%t& ea. Oinea o =3rtie #n *3n&: Pre!u1un %& tu %on!i(eri a!ta o !olu,ieB
Era %eea %e 1ri*a!e #nainte (e a !e %ul%a.
=l1n(r"ee!=t8(renru!+n!tun'r*;!i<45ntr;!+ t8+n>n(Ui88in1tr
G .=C <i!e Bean. N$a* 1rintat 7arianta %u %u7intele (e!1&r,ite.
e!te%3n( o >elie (e *an(arin&C Bean !e (u!e (e!%ul, la %o*1uterC (e!%=i!e >iDierul
%ore%t Di$l ti1&ri. #i (&(u Carlottei =3rtiaC !%ui1& 1ul1aC #Di lu& o *an(arin& (in 1la!a (e
%u*1&r&turi Di #n%e1u !$o (e%o"ea!%&.
G BeanC <i!e ea. Sunt un *uritor o+iDnuit. S&$n,ele8 L=el1M Di ai%i e LEn(erMB
Bean lu& =3rtia (e la ea.
=l1 n(r "ee!= t8(r en ru! +n! tun ' r*; !i< 45 n tr; !+t8 +n >n( Ui88in 1tr
G S$a renun,at la 7o%ale %3t *ai *ult 1o!i+ilC Di *ai !unt Di alte orto8ra>ieri 8reDite. -ar
1ri*a linie !1une L:el1. En(erY! "ee!= i! to8et=er #n Ru!!iaM E LA"utorN JaD%a lui En(er !e a>l&
#*1reun& #n Ru!ia.M
G T8(rM #n!ea*n& Lto8et=erMB Fi LinM e !%ri! %a #n >ran%e<&B
G E0a%tC <i!e Bean. Eu #n,ele8 Di nu !ea*&n& %u E!en,iala. Continu& %u inter1retarea:
Ur*&toarea 1arte *i !$a 1&rut *ult ti*1 %on>u<&C 13n& %3n( *i$a* (at !ea*a %& ' Di 45 erau
niDte nu*ere. A7ea* a1roa1e toate %elelalte litere 13n& !&$*i (au !ea*a (e a!ta. Pro+le*a e %&
nu*erele !unt i*1ortanteC (ar nu 1ot >i 8=i%ite #n %onte0t. n!ea*n& LBeanY! toon Ua! 'M E
L1lutonul lui Bean a >o!t al Da!eleaMC 1entru %& En(er (i7i<a!e Ar*ata -ra8on #n %in%i 1lutoane #n
lo% (e %ele 1atru nor*aleC Di (a%& #l a(au8i la nu*&r&toare ie!e al Da!elea. -ar %ine alt%ine7a
(e%3t un ele7 (e la F%oala (e ?u1t& ar 1utea Dti a!taB -e%i nu*ai %ine7a %a *ine ar #n,ele8e
nu*&rul. ?a >el Di %u ur*&torul: LAr*; !i<e 45M E Lo ar*at& (e 45M. .ri%ine (e la F%oala (e
?u1t& Dtie %& erau 1atru<e%i (e !ol(a,i #n >ie%are ar*at&. -oar (a%& nu nu*&rai Di %o*an(antulC
%a< #n %are erau 1atru<e%i Di unuC (ar 7e<iC a!ta nu %ontea<&C 1entru %& nu*&rul &!ta nu are *are
i*1ortan,&.
G -e un(e Dtii a!taB
G Pentru %& ur*&toarea liter& e LnM. -e la Lnor(M. e!a"ul ne (& lo%ali<area lor. Ei Dtiu
%& !e a>l& #n Ru!ia. Fi 1entru %& !e 1are %& 7&( !oarele !au *&%ar u*+re 1e 1ereteC Di Dtiu (ataC 1ot
%al%ula latitu(ineaC *ai *ult !au *ai 1u,in 1re%i!. '$4$5 nor(. '4 8ra(e nor(.
G -oar (a%& nu #n!ea*n& alt%e7a.
G NuC *e!a"ul e >&%ut !& >ie %lar.
G Pentru tine.
G -aC 1entru *ine. Re!tul r3n(ului e Ltr; !a+o$ta8eM E L#n%ear%& !a+ota"M. Cre( %& a!ta
#n!ea*n& %& #n%ear%& !& !tri%e %eea %e 7or ruDii !&$i (eter*ine !& >a%&. ADa %& !e 1re>a% %& !unt (e
1artea lorC (ar #n realitate le #*1ie(i%& *un%a. 6oarte inteli8ent !& tran!*it& a!ta. 6a1tul %& Jra>>
a >o!t tri*i! la Curtea ar,ial& (u1& %e a %3Dti8at R&<+oiul 6urni%ilor !u8erea<& %& ar >a%e +ine !&
!e #nre8i!tre<e >a1tul %& nu %ola+orea<& %u (uD*anul E #n %a<ul #n %are 7or %3Dti8a %eilal,i.
G -ar Ru!ia nu e #n r&<+oi %u ni*eni.
G areDalul era ru!C iar tru1ele Pa%tului VarDo7ia au >o!t 1ri*ele (e 1artea !a #n
R&<+oiul ?i8ii. Tre+uie !&$,i a(u%i a*inteC Ru!ia era 1rin%i1ala ,ar& #n %&utare (e 1ro>ituri #nainte
(e 7enirea 6urni%ilorC %are le$au (i!tru! 1ro1riet&,ileC >or,3n( o*enirea !& !e unea!%& !u+
%on(u%erea :e8e*onului Di !& %ree<e 6lota Interna,ional&C #ntot(eauna !$au !i*,it 7&(u7i,i (e
(e!tinul lorC Di a%u*C %& 6urni%ile nu *ai !untC e >oarte 1o!i+il !& >ie (orni%i !&$Di re7in& %3t *ai
ra1i(. Ei nu !e %on!i(er& +&ie,ii r&iC %i %re( %& !unt !in8urii %are au 1uterea Di re!ur!ele !& unea!%&
o*enirea %u a(e7&ratC 1entru tot(eauna. Ei %re( %& >a% un lu%ru +un.
G .a*enii #ntot(eauna %re( aDa.
G Nu #ntot(eauna. -ar (aC 1entru a 1urta un r&<+oi tre+uie !& >ii #n !tare !&$i 7in<i
1ro1riului 1o1or >ie i(eea %& lu1,i #n le8iti*& a1&rareC >ie %& lu1,i 1entru %& *eri,i !& #n7in8iC >ie
%& lu1,i 1entru a !al7a un alt 1o1or. RuDii !unt re%e1ti7i la altrui!*C la >el %a ori%ine alt%ine7a.
G Cu a (oua linie %e$iB
G Bean >in( Ki88in PeterM E LBeanC 8&!eDte$l 1e Peter Ki88in.M #*i !1une !&$l %aut 1e
>ratele *ai *are al lui En(er. El nu a 1le%at %u na7a %oloniDtilor #*1reun& %u En(er Di Valentine.
Fi el a >o!t 1arti%i1ant a%ti7C !u+ i(entitatea (in re,ea ?o%9e. Pre!u1un %& a%u* !e o%u1& Di (e
-e*o!tene. Valentine a 1le%at.
G Ftiai a!taB
G Ftia* o *ul,i*e (e lu%ruriC <i!e Bean. -ar i*1ortant e %& au (re1tate. A=ile *&
73nea<& 1e *ineC (ar Di 1e tineC Di a 1u! *3na 1e re!tul 8&Dtii lui En(erC (ar nu Dtie (elo% %& En(er
are un >rate DiC %=iar (a%& ar DtiC nu i$ar 1&!a. -ar tu Di %u *ine Dti* %& Peter Ki88in ar >i a"un! la
F%oala (e ?u1t& (a%& nu ar >i a7ut un (e>e%t (e %ara%ter. Fi (in %3te Dti*C a%e!t (e>e%t ar 1utea >i
e0a%t %eea %e ne tre+uie #*1otri7a lui A=ile.
G Sau 1oate >i e0a%t (e>e%tul %are ar 1utea >a%e %a o 7i%torie a lui Peter !& nu >ie *ai
+un& (e%3t o 7i%torie a lui A=ileC (in 1un%t (e 7e(ere al !u>erin,ei lu*ii.
G Ei +ineC nu 7o* Dti a!ta 13n& nu$l 8&!i*C nu$i aDaB !1u!e Bean.
G BeanC %a !&$l 8&!eDti tre+uie !& (e<7&lui %ine eDti.
G -aC <i!e Bean. Nu e >a!%inantB
Je!ti%ula e0a8eratC %a un %o1ilaD (u! la 8r&(ina <oolo8i%&.
G Te "o%i %u 7ia,a ta.
G Tu ai 7rut %a eu !&$*i 8&!e!% o %au<&.
G Peter Ki88in nu e o %au<&C e 1eri%ulo!. Nu ai au<it %e are Jra>> (e !1u! (e!1re el.
G -in %ontr&C <i!e Bean. -e un(e %re<i %& a* a>lat (e!1re elB
G -ar ar 1utea !& nu >ie *ai +un (e%3t A=ileN
G Ftiu (e"a (in %3te7a !ur!e %& e *ai +un (e%3t A=ile. #n 1ri*ul r3n(C el nu #n%ear%& !& ne
o*oare. n al (oilea r3n(C are (e"a o re,ea i*en!& (e rela,ii %u oa*eni (in #ntrea8a lu*eC (intre
%are unii Dtiu %3t e (e t3n&rC (ar al,ii =a+ar n$au. n al treilea r3n(C e a*+i,io! %a Di A=ileC (oar %&
A=ile i$a a(unat (e"a 1e *a"oritatea %o1iilor re%uno!%u,i (re1t %ei *ai !tr&lu%i,i %o*an(an,i
*ilitari (in lu*eC #n ti*1 %e Peter Ki88in 7a a7ea nu*ai unul. Pe *ine. Cre<i %& e at3t (e 1ro!t
#n%3t !& nu !e >olo!ea!%& (e *ineB
G S& !e >olo!ea!%&. Q!ta e %u73ntul 1otri7it ai%iC Bean.
G BineC (ar tu nu eDti >olo!it& 1entru %au<a taB
G -e -u*ne<euC nu (e Peter Ki88in.
G Parie< %& Peter Ki88in tri*ite *e!a"e *ult *ai %lare (e%3t -u*ne<euC <i!e Bean. Iar
(a%& nu$*i 1la%e %e >a%eC 1ot ori%3n( !& *& retra8.
G Cu %ine7a %a PeterC nu 1o,i !& te retra8i ori%3n(.
G Nu *& 1oate >a%e !& 83n(e!% %e7a %e nu 7reau. -a%& nu e un 8eniu re*ar%a+il (e
!tu1i(C 7a Dti a!ta.
G & #ntre+ (a%& A=ile DtieC (e 7re*e %e #n%ear%& !& !e >olo!ea!%& (e talentul %elorlal,i
%o1ii.
G E0a%t. #ntre Peter Ki88in Di A=ileC %e Dan!e !unt %a Ki88in !& >ie *ai r&uB
G .=C e 8reu (e i*a8inat aDa %e7a.
G -e%i =ai !& #n%e1e* !& ne 83n(i* la o %ale (e a$l %onta%ta 1e ?o%9e >&r& !& ne
(e*a!%a* i(entitatea !au a(re!a.
G . !& *ai a* ne7oie (e *an(arine #nainte (e a 1&r&!i Bra<iliaC !1u!e Carlotta.
A+ia atun%i o+!er7ar& a*3n(oi %& 8oli!er& (e"a #ntrea8a 1la!&.
G Fi euC a(&u8& el.
Se o1ri #n uD&C %u 1la!a 8oal& #n *3n&:
G Te$ai (e!%ur%at >oarte +ine %u *e!a"ul &laC Pulian -el1=i9i.
G ul,u*e!%C *a*aie Carlotta. Ple%& <3*+in(.
Bean ri(i%& *e!a"ul Di$l anali<& (in nou. Sin8ura 1arte a *e!a"ului 1e %are nu o (e!%i>ra!e
%o*1let (e >a,& %u ea era ulti*ul %u73nt. Nu %re(ea %& L1trM #n!ea*n& Peter. Ar >i >o!t #n 1lu!.
LKi88inM era !u>i%ient %a !&$l i(enti>i%e. NuC L1trM (e la !>3rDit era o !e*n&tur&. e!a"ul a%e!ta
era (e la Petra. Ar >i 1utut #n%er%a !&$i !%rie (ire%t lui Peter Ki88in. -ar #i !%ri!e!e lui BeanC
%o(i>i%3n(u$l #ntr$un >el #n %are Peter nu l$ar >i #n,ele! ni%io(at&.
Se +a<ea<& 1e *ine.
Bean Dtia %& %eilal,i (in 8aD%a lui En(er #i 1urtau 1i%&. Nu *ultC (oar 1u,in. Pe %3n(
#n7&,au to,i la F%oala (e Co*an(& 1e Ero!C #nainte %a En(er !& !o!ea!%&C o>i,erii #l >&%u!er& 1e
Bean %o*an(ant #n toate lu1tele (e te!tC (eDi el era %el *ai t3n&r (intre to,iC *ai t3n&r %=iar (e%3t
En(er. El Dtia %& >&%u!e trea+& +un& Di %& le %3Dti8a!e re!1e%tul. -ar lor nu le 1l&%u!e ni%io(at& !&
1ri*ea!%& or(ine (e la el Di nu$Di a!%un!e!er& +u%uria la !o!irea lui En(erC iar Bean re(e7eni!e
unul (intre ei. Ni*eni nu$i !1u!e!e 7reo(at& LBun& trea+&C BeanM !au L:eiC te$ai (e!%ur%at +ineM.
Cu e0%e1,ia Petrei.
Pe Ero!C ea >&%u!e 1entru el a%elaDi lu%ru 1e %are #l >&%u!e Ni9olai la F%oala (e ?u1t& E #i
a(re!a!e (in %3n( #n %3n( un %u73nt a*a+il. Era !i8ur %& ni%i Ni9olai Di ni%i Petra nu$Di (&(u!er&
7reo(at& !ea*a %3t (e i*1ortant& >u!e!e 1entru el 8enero<itatea lor a%%i(ental&. -ar el #Di a*intea
%& atun%i %3n( a7u!e!e ne7oie (e un 1rietenC ei (oi >u!e!er& a%olo. Ni9olai !e (o7e(i!eC 1rintr$o
!oart& nu to%*ai #nt3*1l&toareC !& >ie >ratele !&u. .are a!ta o >&%ea 1e Petra !ora luiB
A%u*C Petra a7ea ne7oie (e a"utorul lui. A7ea #n%re(ere #n el %& 7a re%unoaDte *e!a"ulC #l
7a (e!%i>ra Di 7a a%,iona 1e +a<a lui.
E0i!tau (ate #n !i!te*ul (e (o!are al F%olii (e ?u1t& %are !1uneau %& Bean nu era u*anC Di
Dtia %& %el 1u,in Jra>> aDa !i*,ea %3teo(at& 1entru %& au<i!e a%e!te %u7inte %=iar (in 8ura lui. Ftia
%& !ora Carlotta #l iu+eaC (ar 1e I!u! #l iu+ea *ai *ult Di ori%u* ea era #n 73r!t& Di !e 83n(ea la el
%a la un %o1il. El !e 1utea +a<a 1e eaC (ar ea nu !e +a<a 1e el.
Pe P&*3ntC !in8urul 1rieten 1e %are Bean #l a7u!e!e #nainte (e a 1le%a la F%oala (e ?u1t&
>u!e!e o >at& nu*it& Po9eC (ar A=ile o u%i!e!e %u *ult ti*1 #n ur*&. . u%i!e!e (oar la %3te7a
%li1e (u1& %e Bean o 1&r&!i!eC Di (oar %u %3te7a %li1e #nainte %a el !&$Di (ea !ea*a (e 8reDeal& Di
!& aler8e #na1oi !$o a7erti<e<eC (ar #i 8&!i!e tru1ul 1lutin( #n Rin. uri!e #n%er%3n( !&$l !al7e<e
1e BeanC Di *uri!e 1entru %& nu !e 1utu!e #n%re(e #n Bean %& 7a a7ea 8ri"& !$o !al7e<e.
e!a"ul Petrei #n!e*na %& 1oate la ur*a ur*elor *ai a7ea un 1rieten %are a7ea ne7oie (e
a"utorul lui. Iar (e (ata a!ta nu$i 7a #ntoar%e !1atele. -e (ata a!ta era r3n(ul lui !&$Di !al7e<e
1rietenul !au !& *oar& #n%er%3n(. Ce !1ui (e o a!e*enea %au<&C !or& CarlottaB
EZPUNEREA N PUB?IC.
To: -e*o!tene @ Te%u*!e= A>reea*eri%a. or8C ?o%9e@era!*u!AY1olnet.8o7 6ro*:
nute*aio!teniA>ireUall.!et Re: C&l%3iul lui A=ile.
-ra8& Peter Ki88inC Un *e!a" !tre%urat 13n& la *ine (e la %o1iii r&1i,i %on>ir*& %& !unt
V!au erauC la *o*entul e01e(ieriiW #*1reun& #n Ru!iaC un(e7a 1e l3n8& 1aralela (e '4 8ra(eC
>&%3n( tot 1o!i+ilul !& !a+ote<e #n%er%&rile (e e01loatare a talentului lor *ilitar. -eoare%eC >&r&
#n(oial&C 7or >i !e1ara,i Di *uta,i >re%7entC lo%ali<area e0a%t& nu e i*1ortant&C iar eu !unt (e!tul (e
!i8ur %& Dtii (e"a %& Ru!ia e !in8ura ,ar& %are are Di a*+i,iaC Di *i"loa%ele ne%e!are %a1tur&rii
tuturor *e*+rilor e%=i1ei lui En(er.
Sunt %on7in! %& #,i (ai !ea*a (e i*1o!i+ilitatea eli+er&rii a%e!tor %o1ii 1rintr$o inter7en,ie
*ilitar& $la %el *ai *i% !e*n al unui e>ort !u!%e1ti+il (e a$i !%oate (e a%oloC ar >i u%iDi 1entru a
1ri7a (uD*anul (e o a!e*enea %o*oar&. -ar ar >i 1o!i+il !& %on7in8e* >ie 8u7ernul ru!C >ie
*&%ar 1e unii (intre %ei %are 1&<e!% in(i7i(ual %o1iii %& eli+erarea lor ar >i #n intere!ul Ru!iei.
A%e!t lu%ru 1oate >i reali<at 1rin (e*a!%area in(i7i(ului %are e!te %el *ai 1ro+a+il #n !1atele
a%e!tei a%,iuni #n(r&<ne,eC iar %ele (ou& i(entit&,i ale tale !unt %ele *ai 1otri7ite 1entru a$l a%u<a
#ntr$un *o( %are !& >ie luat #n !erio!.
n %on!e%in,&C #,i !u8ere< !& %er%ete<i e7eni*entele %are au >a7ori<atC #n ti*1ul R&<+oiului
?i8iiC o 1&trun(ere ile8al& #ntr$o in!titu,ie (e *a0i*& !e%uritate 1entru %ri*inalii +olna7i *intal
(in Bel8ia. Trei 8ar(ieni au >o!t u%iDiC iar 1ri<onierii eli+era,i. To,iC *ai 1u,in unulC au >o!t ra1i(
%a1tura,i. Cel %are a !%&1at a >o!t %3n(7a ele7 la F%oala (e ?u1t&. El e #n !1atele r&1irilor. C3n(
!e 7a a>la >a1tul %& a%e!t 1!i=o1at (e,ine %ontrolul a!u1ra %o1iilor 7or a1&rea 8ra7e #n(oieli #n
interiorul !i!te*ului (e %o*an(& (in Ru!ia. -e a!e*eneaC li !e 7a o>eri Di un ,a1 i!1&Ditor #n %a<ul
#n %are (e%i( !& #na1oie<e %o1iii.
Nu te o!teni !& a>li %ine ,i$a tri*i! a%e!t e$*ail. .ri%e ur*& a !a a >o!t (e"a Dtear!&. -a%&
nu$,i 1o,i (a !ea*a %ine !unt Di %u* !& *& %onta%te<i #n ur*a %er%et&rilor 1e %are le 7ei >a%eC
atun%i ori%u* nu 7o* *ai a7ea (e!1re %e 7or+i.
Ini*a lui Peter !e o1ri %3n( (e!%=i!e *ailul %&tre -e*o!tene Di 7&<u %& #i >u!e!e tri*i! Di
lui ?o%9e. 6or*a (e a(re!are L-ra8& Peter Ki88inM (oar o %on>ir*a E %ine7a a1ro1iat +iroului
areDalului #i (e!%o1eri!e i(entit&,ile. Se aDte1ta la %e e *ai r&u E 7reun Danta" !au o %erere !&
!1ri"ine o %au<& !au alta.
S1re !ur1ri<a luiC *e!a"ul nu era #n 8enul &!ta. Venea (e la %ine7a %are 1retin(ea %&
1ri*i!e un *e!a" (e la %o1iii r&1i,iC Di #i o>erea o %ale i!1ititoare (e ur*at. Bine#n,ele!C %&ut&
i*e(iat #n ar=i7ele (e Dtiri Di 8&!i in>or*a,ii (e!1re ata%ul a!u1ra !1italului (e *a0i*& !i8uran,&
1entru +oli *intale (e l3n8& Jen9. 6u *ult *ai (i>i%il !& 8&!ea!%& nu*ele 1ri<onierului %are
!%&1a!e. Pentru a o+,ine a!t>el (e in>or*a,iiC !u+ nu*ele lui -e*o!teneC %eru a"utorul unui
%onta%t (in %a(rul 1oli,iei (in Jer*aniaC iar a1oiC %a ?o%9eC un a"utor !u1li*entar (e la un 1rieten
(in Co*itetul Anti!a+ota" (in Biroul :e8e*onului.
.+,inu un nu*e %are #l >&%u 1e Peter !& r3(&C >iin(%& era %u1rin! #n !u+ie%tul e$*ailului
1ri*it. A=ileC 1ronun,at LADiiMC #n *anier& >ran,u<ea!%&. Un or>an !al7at (e 1e !tr&<ile
Rotter(a*ului (eC %ul*eaC o %&lu8&ri,& %atoli%& %e lu%ra la !e%,ia (e re%rutare a F%olii (e ?u1t&.
Su>eri!e %3te7a o1era,ii 1entru a i !e %ore%ta 1i%iorul in>ir*C a1oi >u!e!e tri*i! la F%oala (e
?u1t&C un(e 1etre%u!e nu*ai %3te7a <ile #nainte (e a >i (at #n 7ilea8 (re1t %ri*inal #n !erie (e
%&tre unul (intre ele7iC (eDi la F%oala (e ?u1t& nu u%i!e!e 1e ni*eni.
?i!ta 7i%ti*elor !ale era intere!ant&. A7ea o+i%eiul !& u%i(& 1e ori%ine #l >&%ea !& !e !i*t&
!au !& 1ar& nea"utorat !au 7ulnera+il. In%lu!i7 1e (o%torul %are #i re1ara!e 1i%iorul. A1arentC nu
!i*,ea 1rea *ult& re%unoDtin,&.
Pun3n( in>or*a,iile %a1 la %a1C Peter #,i (&(u !ea*a %& ne%uno!%utul !&u %ore!1on(ent
a7ea (re1tate. -a%& #ntr$a(e7&r a%e!t ne+un %on(u%ea o1era,iunea #n %are %o1iii erau >olo!i,i
1entru %rearea (e !trate8ii *ilitareC era a1roa1e !i8ur %& o>i,erii ruDi %are lu%rau %u el nu$i
%unoDteau li!ta %ri*elor. A8en,ia %are l$a eli+erat 1e A=ile (in !1italul (e +oli *intale nu (&(u!e
a%e!te in>or*a,ii *ilitarilor %are !e 1re!u1unea %& 7or lu%ra %u el. Ar >i >o!t un a(e7&rat !%an(al
!& !e a>le a!ta la %ele *ai #nalte >oruri ale 8u7ernului ru!.
Fi %=iar (a%& 8u7ernul a%,iona 1entru a !%&1a (e A=ile Di 1entru a eli+era %o1iiiC ar*ata
ru!& #Di 1&<ea %u !tr&Dni%ie in(e1en(en,a >a,& (e re!tul 8u7ernuluiC #n !1e%ial >a,& (e a8en,iile (e
!1iona"$Di$tre+uri$*ur(are. E0i!tau *ari Dan!e %a unii (intre %o1ii !& 1oat& Le7a(aM #nainte %a
8u7ernul !& a%,ione<e E (e >a1tC a!e*enea a%,iuni neautori<ate ar 1utea >or,a 8u7ernul !& >a%&
totul o>i%ial Di !& 1retin(& %& Leli+er&rile 1re%e(enteM au >o!t autori<ate.
Era 1o!i+ilC (e!i8urC %a A=ile !& u%i(& unul !au *ai *ul,i %o1ii i*e(iat %e era (e*a!%at.
Cel 1u,in Peter nu 7a >i ne7oit !&$i #n>runte 1e a%eDti %o1ii #n lu1t&. Iar a%u*C %& Dtia %3te %e7a
(e!1re A=ileC Peter !e a>la #ntr$o 1o<i,ie *ult *ai a7anta"oa!& 1entru a$l #n>runta #ntr$o +&t&lie
>a,& #n >a,&. A=ile u%i!e!e %u 1ro1riile *3ini. ntru%3t a!ta era un lu%ru >oarte 1ro!te!%C tre+uie !&
>i >o!t un i*1ul! ire<i!ti+il. .a*enii %u i*1ul!uri ire<i!ti+ile 1ot >i (uD*ani #n!1&i*3nt&tori E
(arC (e a!e*eneaC 1ot >i uDor (e #n>r3nt.
Pentru 1ri*a (at& #n ulti*ele !&1t&*3niC Peter !i*,i un li%&r (e !1eran,&. A!t>el era
r&!1l&tit& *un%a lui %a ?o%9e Di -e*o!tene E oa*enii %are (e,ineau anu*ite in>or*a,ii !e%rete Di
7oiau !& le >a%& 1u+li%e 8&!eau *eto(e (e a i le tran!*ite lui Peter >&r& %a el !& >ie ne7oit !& le
%ear&. . *are 1arte (in 1uterea !a 7enea (in a%ea!t& re,ea (e<or8ani<at& (e in>or*atori. 3n(ria
lui nu !u>erea ni%io(at& %& era L>olo!itM (e a%eDti %ore!1on(en,i anoni*i. n %eea %e$l 1ri7ea 1e
PeterC !e >olo!eau re%i1ro%. n 1lu!C Peter #Di %3Dti8a!e (re1tul la a!t>el (e (aruri utile.
TotuDiC Peter #ntot(eauna %&uta %alul (e (ar (e (in,i. 6ie %a ?o%9eC >ie %a -e*o!teneC le
!%ria 1rietenilor Di rela,iilor !ale (in (i7er!e a8en,ii 8u7erna*entaleC #n%er%3n( !& o+,in&
%on>ir*area (i>eritelor a!1e%te ale 1o7eDtii 1e %are !e 1re8&tea !& o !%rie. .are ata%ul (e la !1ital
!& >i >o!t 1u! la %ale (e a8en,i ruDiB Sateli,ii (e !u1ra7e8=ere ar&tau 7reo a%ti7itate #n "urul
1aralelei '4 %are ar 1utea %ore!1un(e %u *o*entul !o!irii !au 1le%&rii %elor <e%e %o1ii r&1i,iB Se
Dtia %e7a (e!1re lo%ul un(e !$ar >i 1utut a>la A=ileC %are !& %ontra<i%& i(eea %& el ar %ontrola
#ntrea8a o1era,ie (e r&1ireB
-ur& %3te7a <ile 13n& !& !%rie 1o7e!tea %u* tre+uie. ?a #n%e1ut o #n%er%& !u+ >or*a unei
ru+ri%i a lui -e*o!teneC (ar %ur3n( #Di (&(u !ea*a %&C (eoare%e -e*o!tene e*itea %on!tant
a7erti!*ente a!u1ra %o*1loturilor ru!eDtiC ar 1utea !& nu >ie luat 1rea #n !erio!. ?o%9e tre+uia !& o
1u+li%e. Iar a!ta ar >i >o!t 1eri%ulo!C #ntru%3t 13n& a%u* ?o%9e a7u!e!e 8ri"& !& nu 1ar& %ontra
Ru!iei. A!ta >&%ea %a (e*a!%area lui A=ile !& >ie *ult *ai 1ro+a+il luat& #n !erio! E (ar e0i!ta un
*are ri!% %a a!ta !&$l %o!te 1e ?o%9e 1ier(erea unora (intre %ele *ai +une %onta%te (in Ru!ia.
In(i>erent %3t (e *ult ar (i!1re,ui un ru! %eea %e >a%e 8u7ernul !&uC (e7ota*entul >a,& (e a*a
Ru!ia a7ea r&(&%ini a(3n%i. E0i!ta o li*it& %are nu 1utea >i tre%ut&. Pentru unele (in rela,iile !ale
(e a%oloC 1u+li%area a%e!tui te0t ar >i #n!e*nat #n%&l%area a%e!tei li*ite.
P3n& %3n( >u i<+it (e !olu,ia e7i(ent&. nainte (e a 1u+li%a te0tul #n A!1e%te
Interna,ionaleC 7a tri*ite %o1ii %onta%telor !ale (in Ru!ia 1entru a le (a o i(ee (e!1re %e 7a ur*a.
-e!i8urC e01unerea 7a %ir%ula 1rin %er%urile *ilitare ru!e. Era 1o!i+il %a re1er%u!iunile !& #n%ea1&
#n%& #nainte %a te0tul !& >ie 1u+li%at #n *o( o>i%ial. Iar %onta%tele lui 7or Dti %& nu #n%ear%& !&
lo7ea!%& #n Ru!ia E le 7a (a o Dan!& !& %lari>i%e !itua,ia !au %el 1u,in !& (ea un !en! 1o7eDtii
#nainte (e a >i 1u+li%at&.
Nu era un te0t lun8C (ar (e<7&luia nu*e Di (e!%=i(ea uDi %are 1uteau >i utili<ate (e al,i
re1orteri. Iar ei le 7or utili<a. C=iar (e la 1ri*ul 1ara8ra>C era (ina*it&.
E*inen,a %enuDie (in !1atele r&1irii L8&DtiiM lui En(er e!te un %ri*inal #n !erie 1e nu*e
A=ile. A >o!t !%o! (intr$un !1ital (e +oli *intale #n ti*1ul R&<+oiului ?i8ii %u !%o1ul (e a$Di
al&tura 8eniul #ntune%at !trate8iei *ilitare a Ru!iei. A u%i! #n *o( re1etat %u 1ro1riile *3iniC iar
a%u*C <e%e %o1ii !%li1itori %are o(at& au !al7at lu*ea !unt %o*1let la *ila lui. Ce au 83n(it ruDii
%3n( au (at 1uterea unui a!t>el (e 1!i=o1atB Sau (o!arul !3n8ero! al lui A=ile le$a >o!t a!%un!
13n& Di lorB
A!ta era E #n 1ri*ul 1ara8ra>C %=iar #n r3n( %u a%u<a,iileC ?o%9e o>erea 8enero! in(i%iul
%are !& 1er*it& 8u7ernului Di *ilitarilor ruDi 1o!i+ilitatea (e a !%&1a (in *i<erie.
i lu& (ou&<e%i (e *inute !& tri*it& *e!a"e in(i7i(uale tuturor rela,iilor !ale (in Ru!ia. n
>ie%are *e!a" #i a7erti<a %& au 7reo Da!e ore #nainte %a te0tul !& >ie 1re(at e(itorilor (e la A!1e%te
Interna,ionale. Cei %are 7eri>i%au >a1tele 1entru A. I. 7or *ai a(&u8a o or& !au (ou& (e #nt3r<iereC
(ar 7or 8&!i %on>ir*area a tot %e !%ri!e!e el.
Peter a1&!& SEN-C SEN-C SEN-.
A1oi !e aDe<& Di %er%et& %u aten,ie in>or*a,iile 1entru a$Di (a !ea*a %u* ar 1utea ele !&$i
(e<7&luie i(entitatea e01e(itorului. Un alt 1a%ientB Pu,in 1ro+a+il E to,i >u!e!er& #n%=iDi (in nou.
Un an8a"at al !1italuluiB ?or le era i*1o!i+il !& a>le %ine !e a!%un(e #n !1atele lui ?o%9e Di
-e*o!tene. Cine7a (in 1oli,ieB Po!i+il E (ar Dtirile o>eri!er& (oar 1u,ine nu*e ale an%=etatorilor.
#n 1lu!C %u* ar >i 1utut !& Dtie %are (intre in7e!ti8atori #i 73n(u!e 1ontulB NuC %ore!1on(entul !&u
#i 1ro1u!e!eC (e >a1tC !olu,ia uni%&. Ce7a #n a%ele (ate tre+uia !&$i !1un& e0a%t %ine era
in>or*atorul Di %u* anu*e !& ia le8&tura %u el.
-a%& ar !%rie tuturor an%=etatorilor ar #n!e*na (oar !& riDte %a Peter !& >ie e01u!C >&r& a
a7ea 8aran,ia %& 7reunul (intre %ei %onta%ta,i ar >i o*ul 1otri7it.
n ti*1 %e #n%er%a !& (e!%o1ere i(entitatea %ore!1on(entului !&uC nu !e #nt3*1l& !&
1ri*ea!%& ni%i un >el (e r&!1un! (e la 1rietenii !&i ruDi. -a%& 1o7e!tea ar >i >o!t eronat& !au (a%&
ar*ata ru!& ar >i Dtiut (e"a (e!1re tre%utul lui A=ile Di ar >i 7rut !&$l a%o1ereC ar >i 1ri*it #n *o(
%on!tant e$*ailuri 1rin %are !& >ie ru8at !& nu 1u+li%e 1o7e!teaC a1oi !&$i 1retin(& !& n$o >a%&C Di
#n %ele (in ur*& !&$l a*enin,e. -e%i >a1tul %& ni*eni nu$i !%ri!e!e ni*i% #i !er7ea la ur*a
ur*elor (re1t %on>ir*area (e %are a7ea ne7oie (in 1artea ruDilor.
Ca -e*o!teneC era antiru!. Ca ?o%9eC era re<ona+il Di %in!tit %u toate 1o1oarele. TotuDiC
%a PeterC era in7i(io! 1e !i*,ul ru!e!% al i(entit&,ii na,ionaleC 1e %oe<iunea ruDilor atun%i %3n(
!i*,eau %& ,ara lor e #n 1eri%ol. -a%& a*eri%anii au a7ut 7reo(at& le8&turi at3t (e 1uterni%eC ele
e01ira!er& %u *ult #nainte %a Peter !& !e >i n&!%ut. Na,ionalitatea era %ea *ai i*1ortant& 1arte a
i(entit&,ii unui ru!. A >i a*eri%an era la >el (e i*1ortant %a a >i rotarian E >oarte i*1ortantC (a%&
erai ale! #ntr$un 1o!t #naltC (ar a+ia o+!er7a+il #n %a(rul !enti*entului i(entit&,ii %elor *ai *ul,i
oa*eni. -in a%ea!t& %au<&C Peter nu$Di 7e(ea 7iitorul le8at (e A*eri%a. A*eri%anii erau 1ri%e1u,i
#n a$Di %roi un (e!tinC (ar nu 1uneau 1a!iune #n ni*i%. -e*o!tene 1utea 1ro7o%a >urie Di
re!enti*enteC (ar nu*ai 13n& la ni7elul #n %are (e7eneau (uD*&nieC nu !%o1. Peter tre+uia !&$Di
#n>i8& r&(&%inile altun(e7a. -in 1&%ateC Ru!ia nu$i era (i!1oni+il&. Era o na,iune %are a7ea o
>or*i(a+il& (orin,& (e *&re,ieC %u1lat& %u %el *ai e0traor(inar Dir (e %on(u%&tori !la+i (in i!torieC
1ro+a+il %u e0%e1,ia re8ilor S1aniei. Iar A=ile a"un!e!e 1ri*ul a%olo.
?a Da!e ore (u1& %e tri*i!e!e arti%olul 1rietenilor lui (in Ru!iaC a1&!& SEN- #n%& o (at&C
e01e(iin(u$l e(itorului !&u. ADa %u* !e aDte1ta!eC trei *inute *ai t3r<iu 1ri*i un r&!1un!.
EDti !i8urB
?a %are Peter re1li%&: Veri>i%&. Sur!ele *ele %on>ir*&. A1oi !e (u!e !& !e %ul%e.
Se tre<i a1roa1e #nainte (e a >i a(or*it. Nu #n%=i!e!e %arteaC a1oi o%=iiC (e%3t 1entru
%3te7a *inuteC %3n( #Di (&(u !ea*a %& #Di %&uta!e in>or*atorul #ntr$o (ire%,ie 8reDit&. Nu unul
(intre an%=etatori #i 73n(u!e 1ontul. Era %ine7a %u rela,ii la %el *ai #nalt ni7el al 6. I.C %ine7a %are
Dtia %& Peter Ki88in era Di ?o%9eC Di -e*o!tene. -ar nu 1utea >i Jra>> !au C=a*ra"na8ar E ei ar >i
l&!at in(i%ii (e!1re %ine !unt #n realitate. Alt%ine7aC 1ro+a+il %ine7a #n %are a%eDtia a7eau
#n%re(ere.
-ar ni*eni (in 6. I. nu (i7ul8a!e in>or*a,ia (e!1re e7a(area lui A=ile. Cu e0%e1,ia
%&lu8&ri,ei %are #l (e!%o1eri!e 1ri*a (at& 1e A=ile.
Re%iti *e!a"ul. Se 1utea !& >i 7enit (e la o %&lu8&ri,&B Po!i+ilC (ar (e %e ar >i tri*i! ea
in>or*a,iile at3t (e anoni*B Fi (e %e %o1iii r&1i,i !&$i >i !tre%urat ei un *e!a"B
6u!e!e 7reunul re%rutat (e eaB
Peter !e ri(i%& (in 1at Di !e (u!e la 1u1itruC un(e %eru in>or*a,ii (e!1re to,i %o1iii r&1i,i.
A+!olut to,i a"un!e!er& la F%oala (e ?u1t& 1rin 1ro%e!ul nor*al (e te!tareI ni%iunul nu >u!e!e
(e!%o1erit (e %&lu8&ri,&C (e%i ni%iunul nu a7ea 7reun *oti7 !&$i !tre%oare ei *e!a"ul.
Ce alte le8&turi ar 1utea e0i!taB A=ile era un or>an (e 1e !tr&<ile Rotter(a*ului %3n( !ora
Carlotta #l (e1i!ta!e %a a73n( talent *ilitar E nu a7u!e!e rela,ii (e >a*ilie. -oar (a%& nu era %a
1uDtiul &la 8re% (in 8aD%a lui En(erC %are >u!e!e u%i! #ntr$un ata% %u ra%=ete a%u* %3te7a
!&1t&*3niC 1re!u1u!ul or>an a %&rui a(e7&rat& >a*ilie >u!e!e i(enti>i%at& #n ti*1 %e el !e a>la la
F%oala (e ?u1t&.
.r>an. U%i! #ntr$un ata% %u ra%=ete. Cu* #l %=e*aB Pulian -el1=i9i. Pore%lit Bean. .
1ore%l& %&1&tat& 1e %3n( tr&ia 1e !tr&<ile (inH Rotter(a*. E0a%t %a A=ile.
Nu >u 8reu !&$Di i*a8ine<e %& !ora Carlotta #i (e!%o1eri!e Di 1e BeanC Di 1e A=ile. Bean
>u!e!e unul (intre to7ar&Dii lui En(er 1e Ero! #n ti*1ul ulti*ei +&t&lii. Era !in8urul 1e %areC #n lo%
!& #l r&1ea!%&C #l u%i!e!er&. Toat& lu*ea 1re!u1u!e!e %& a!ta !e #nt3*1la!e (in %au<& %& era at3t (e
+ine 1&<it (e ar*ata 8rea%& #n%3t %ei %are 7oiau !&$l r&1ea!%& renun,a!er& Di !e #n8ri"i!er& %a
1uterile ri7ale !& nu !e 1oat& >olo!i (e el. -ar (a%& nu a7u!e!er& ni%io(at& inten,ia !&$l r&1ea!%&C
1entru %& A=ile #l %unoDtea !auC *ai e0a%tC Bean %unoDtea 1rea *ulte lu%ruri (e!1re A=ileB
Fi (a%& (e >a1t Bean nu era *ortB -a%& tr&ia a!%un!C 1rote"at (e %on7in8erea unani*& %&
*uri!eB Era >oarte 1ro+a+il %a 1uDtii %a1ti7i !&$l alea8& 1e el %a (e!tinatar al *e!a"uluiC #ntru%3t
era !in8urul (in 8ru1ul lorC %u e0%e1,ia lui En(erC %are nu era 1ri<onier #*1reun& %u ei. Fi %ine
alt%ine7a ar >i a7ut un *oti7 at3t (e 1uterni% !& lu%re<e 1entru eli+erarea lorC #*1reun& %u
%a1a%itatea (o7e(it& (e a !e 83n(i la o !trate8ie %a %ea 1e %are in>or*atorul i$o e01u!e!e #n
!%ri!oareB
Un %a!tel (in %&r,i (e "o%C a!ta %on!truia elC ni7el (u1& ni7el E (ar >ie%are !alt intuiti7
1&rea a+!olut %ore%t. S%ri!oarea a%eea >u!e!e !%ri!& (e Bean. Pulian -el1=i9i. Cu* 1utea Peter !&$
l %onta%te<eB Bean ar >i 1utut >i oriun(eC Di nu e0i!ta ni%i o !1eran,& (e a$l %onta%ta >iin(%& ori%ine
Dtia %& el tr&ieDte 7a 1retin(e a1roa1e !i8ur %& e *ort Di 7a re>u<a !& 1ri*ea!%& un *e!a" 1entru el.
-in nouC !olu,ia ar >i tre+uit !& >ie e7i(ent& #n a%ele (ateC Di era. Sora Carlotta.
Peter a7ea o rela,ie la Vati%an E un a(7er!ar #n r&<+oiul i(eilor %are a1&rea %3n( Di %3n(
1rintre %ei %are >re%7entau >oru*urile (e!1re rela,ii interna,ionale (e 1e net. ?a Ro*a era (e"a
(i*inea,&C (eDi (e7re*e. -ar (a%& %ine7a era la 1u1itru (i*inea,a (e7re*e #n ItaliaC a%ela era un
%&lu8&r *un%itorC ataDat la ini!terul (e E0terne al Vati%anului.
R&!1un!ul 7eni #n %in%i!1re<e%e *inute.
A(re!a !urorii Carlotta e!te !e%ret&. e!a"ul 1oate >i retran!*i!. Nu 7oi %iti %eea %e tri*i,i
1rin inter*e(iul *eu. VNu 1o,i !& lu%re<i ai%i (a%& nu Dtii !& ,ii o%=ii #n%=iDi.W
Peter #Di %o*1u!e *e!a"ul %&tre Bean Di$l tri*i!e !urorii Carlotta. -a%& %ine7a Dtia %u* !&
a"un8& la a!%un<&toarea lui Pulian -el1=i9iC a%eea tre+uia !& >ie %&lu8&ri,a %are #l 8&!i!e (e 1ri*a
(at&. Era !in8ura !olu,ie 1o!i+il& la 1ro7o%area 1e %are i$o a(re!a!e in>or*atorul lui.
n %ele (in ur*& !e %ul%& la lo%C Dtiin( %& n$a7ea !& (oar*& *ult E >&r& #n(oial& a7ea !& !e
tre<ea!%& (e *ai *ulte ori #n ti*1ul no1,ii %a !& 7eri>i%e re,elele #n %&utarea rea%,iilor la arti%olul
!&u.
-ar (a%& nu$i 1&!a ni*&nuiB -a%& nu !e #nt3*1la ni*i%B -a%& a!t>el %o*1ro*i!e!e
ire*e(ia+il 1er!oana lui ?o%9eC Di >&r& ni%i un >olo!B
ADa %u* !t&tea #ntin! #n 1atC autoa*&8in(u$!e %& ar 1utea !& a(oar*&C #Di 1utea au<i
1&rin,ii !>or&in( #n %a*era lorC (in%olo (e =ol. Era Di !traniuC (ar Di liniDtitor !&$i au(&. Straniu
1entru %& #Di >&%ea 8ri"i (a%& %eea %e !%ri!e!e el n$ar 1utea %au<a un in%i(ent interna,ionalC Di
totuDi lo%uia #n %a!a 1&rin,ilor !&iC !in8urul lor %o1il r&*a! a%a!&. ?iniDtitorC 1entru %& era !unetul
1e %are$l %unoDtea (in %o1il&rieC !i8uran,a %on>orta+il& %& ei tr&iauC %& #i erau a1roa1eC iar >a1tul
%& #i 1utea au<i #n!e*na %&C atun%i %3n( *onDtrii !e re1e<eau (in %ol,urile #ntune%ate ale %a*ereiC
Di ei #l 1uteau au<i !tri83n(.
onDtrii %&1&ta!er& >e,e (i>erite (e$a lun8ul anilor Di !e a!%un!e!er& #n %ol,uri ale unor
%a*ere *ult #n(e1&rtate (e a luiC (ar <8o*otul a%ela (in %a*era 1&rin,ilor lui era (o7a(a %&
lu*ea #n%& nu !e !>3rDi!e.
6&r& !& >ie !i8ur (e %eC Peter Dtia %& !%ri!oarea 1e %are to%*ai i$o tri*i!e!e lui Pulian
-el1=i9iC 7ia !ora CarlottaC 7ia 1rietenul !&u (e la Vati%anC 7a 1une %a1&t lun8ii !ale i(ileC "o%ul
%u a>a%erile *on(ialeC #n ti*1 %e *a*a #i !1&la ru>ele. n %ele (in ur*& 7a intra el #n!uDi #n "o%C
nu %a (i!tantul Di i*1ertur+a+ilul %o*entator ?o%9e !au %a (e*a8o8ul %u !3n8e %lo%otitor
-e*o!teneC a*+ii i(entit&,i ele%troni%eC %i %a Peter Ki88inC un t3n&r #n %arne Di oa!eC %are 1utea
>i 1rin!C r&nitC u%i!.
-a%& era %e7a %are ar >i tre+uit !&$l ,in& trea<C era a%e!t 83n(. -ar el !e !i*,ea uDurat.
Rela0at. ?un8a aDte1tare era a1roa1e (e >inal. A(or*i Di nu !e tre<i (e%3t atun%i %3n( *a*a !a #l
%=e*& la *i%ul (e"un. Tat&l lui %itea Dtirile.
G Care$i Dtirea <ileiC tat&B #ntre+& Peter.
G S1un %& ruDii i$au r&1it 1e %o1iii a%eia. I$au 1u! !u+ %ontrolul unui %ri*inal re%uno!%ut.
Jreu (e %re<utC (ar !e 1are %& Dtiu totul (e!1re A=ile &!ta. A >o!t !%o! (intr$un !1ital (e ne+uni
(in Bel8ia. Tr&i* #ntr$o lu*e ne+un&. Ar >i 1utut >i Di En(er a%olo.
Cl&tin& (in %a1.
Peter o 7&<u 1e *a*a !a #n8=e,3n( 1entru o %li1& la au<ul nu*elui lui En(er. -aC (aC
*a*&C Dtiu %& el e %o1ilul ini*ii tale Di !u>eri (e >ie%are (at& %3n( #i au<i nu*ele. Fi %& te (oare %&
iu+ita ta >ii%& Valentine a 1&r&!it P&*3ntul Di nu !e 7a *ai #ntoar%e ni%io(at&C nu #n ti*1ul 7ie,ii
tale. -ar #n%& #l *ai ai l3n8& tine 1e 1ri*ul t&u n&!%utC (eDte1tul Di >ru*o!ul t&u >iu PeterC %are o
!&$,i a(u%& #ntr$o <i ne1o,i i!te,i Di >ru*oDiC #*1reun& %u alte %3te7a lu%ruri %aC o=C %ine DtieC 1oate
1a%ea 1e P&*3nt 1rin unirea tuturor !tatelor !u+ un !in8ur 8u7ernB A!ta te$ar %on!ola un 1i%B
Pu,in 1ro+a+il.
G Nu*ele %ri*inalului eH A=ileB
G 6&r& nu*e (e >a*ilie. Ca un %3nt&re, 1o1 !au %e7a (e 8enul &!ta.
Peter !i*,i un no( #n 83t. Nu (in %au<a a %eea %e !1u!e!e tat&l !&uC %i >iin(%& >u!e!e 1e
1un%tul (e a$i %ore%ta 1ronun,ia. -eoare%e Peter nu 1utea >i !i8ur (a%& 7reun <iar *en,iona!e
1ronun,ia >ran,u<ea!%& a nu*elui lui A=ileC %u* ar 1utea e01li%a tat&lui !&u %& Dtie 1ronun,ia
%ore%t&B
G Ru!ia a ne8atC nu$i aDaB #ntre+& Peter. Tat&l anali<& (in nou Dtirile.
G -e!1re a!ta nu !e !1une ni*i%C <i!e.
G Jro<a7C >&%u Peter. Poate a!ta #n!ea*n& %& e a(e7&rat.
G -a%& ar >i a(e7&ratC !1u!e tat&lC atun%i ar ne8a. ADa !unt ruDii.
-e 1ar%& tat&l lui ar Dti %e7a (e!1re %u* L!unt ruDiiM.
Tre+uie !& *& *utC !e 83n(i PeterC Di !& tr&ie!% 1e %ont 1ro1riu. Sunt la %ole8iu. n%er% !&
eli+ere< <e%e 1ri<onieri a>la,i la o trei*e (e lu*e (i!tan,&. AD 1utea >olo!i +anii %3Dti8a,i %a
re(a%tor 1entru a$*i 1l&ti %=iria. Poate ar tre+ui !$o >a% %=iar a%u*C a!t>el %& (a%& A=ile a>l& %ine
!unt Di 7ine !& *& o*oareC !& nu atra8 1eri%olul a!u1ra >a*iliei *ele.
-ar Peter DtiaC %=iar #n *o*entul #n %are #Di >or*ula i(eeaC %& *ai e0i!ta un alt 83n(C *ai
#ntune%atC a!%un! #n a(3n%ul !&u: Poate %& (a%& 1le% (e ai%iC 7or arun%a #n aer %a!a %3n( eu nu
!unt #n&untruC aDa %u* au >&%ut %u Pulian -el1=i9i. Vor %re(e %& a* *urit Di un ti*1 7oi >i #n
!i8uran,&.
NuC nu 7reau %a 1&rin,ii *ei !& *oar&N Ce >el (e *on!tru Di$ar (ori aDa %e7aB Eu nu 7reau
a!ta.
-ar Peter ni%io(at& nu !e *in,i!e 1e !ineC %el 1u,in nu 1entru *ult ti*1. Nu$Di (orea %a
1&rin,ii lui !& *oar&C (e!i8ur nu #n *o( 7iolent #ntr$un ata% #n(re1tat a!u1ra lui. -ar Dtia %&C (a%&
!$ar #nt3*1la a!taC ar 1re>era %a el !& nu >ie a%olo %u ei #n a%el *o*ent. Bine#n,ele!C *ai +ine ar >i
!& nu >ie ni*eni a%a!&. -arH *ai ale! eu.
AC (a. A!ta ura Valentine la el. Peter a1roa1e %& uita!e. -e a!ta En(er era >iul iu+it (e to,i.
Si8urC En(er e0ter*ina!e o #ntrea8& !1e%ie (e e0tratereDtriC >&r& !& *ai a*inti* (e 1uDtiul (in
+aia (e la F%oala (e ?u1t&. -ar el nu era e8oi!t %a Peter.
G Nu *&n3n%iC PeterB #ntre+& *a*a.
G S%u<&$*&. A<i tre+uie !& 1ri*e!% re<ultatele la niDte e0a*eneC Di %re( %& *$au >urat
83n(urile.
G ?a %eB
G I!torie *on(ial&C <i!e Peter.
G Nu e %iu(at !&$,i (ai !ea*a %&C atun%i %3n( !e 7or !%rie #n 7iitor %&r,i (e i!torieC nu*ele
>ratelui t&u 7a >i *ereu *en,ionatB !1u!e *a*a.
G Nu$i %iu(atC <i!e Peter. E (oar unul (intre nea"un!urile %u %are te ale8i %3n( !al7e<i
lu*ea.
TotuDiC #n !1atele 8lu*ei !aleC #i >&%u *a*ei !ale o 1ro*i!iune %u *ult *ai #n(3r"it&.
nainte !& *oriC *a*&C o !& 7e<i %& #n ti*1 %e nu*ele lui En(er 7a a1&rea #ntr$un %a1itol !au
(ou&C 7a >i i*1o!i+il !& (i!%u,i (e!1re !e%olul a%e!ta !au %el ur*&tor >&r& !& 1o*eneDti nu*ele
*eu 1e a1roa1e >ie%are 1a8in&.
G Tre+uie !& >u8C <i!e tat&l. Su%%e! la e0a*en.
G A* luat (e"a e0a*enulC tat&. A!t&<i #*i (au (oar nota.
G A!ta a* 7rut !& !1un. Su%%e! la note.
G ul,a*C <i!e Peter.
Se #ntoar!e la *3n%areC #n ti*1 %e *a*a #l %on(u!e 1e tat&l lui la uD& Di !e !&rutar& la
(e!1&r,ire.
. !& >a% Di eu aDa #ntr$o <iC 83n(i Peter. Cine7a o !& *& !&rute la (e!1&r,ire #n uD&. Sau
1oate %ine7a o !& *& le8e la o%=i #nainte (e a *& #*1uD%a. -e1in(e %u* e7oluea<& lu%rurile.
-UBITA -E PAINE.
To: -e*o!tene @ Te%u*!e= A>reea*eri%a. or8 6ro*: nu!unt8ata@%in%innatu!Aanon.!et
Re: Satra1.
-ate 1ro7enin( (e la !ateli,i (in <iua #n %are a >o!t u%i!& >a*ilia -el1=i9i: Nou& 7e=i%ule
au 1le%at !i*ultan (in nor(ul Ru!ieiC latitu(ine '4. AtaDe< li!ta %ri1tat& a (e!tina,iilor. *1r&Dtiere
a(e7&rat&B Ca1%an&B Care e %ea *ai +un& !trate8ie a noa!tr&C 1rieteneB Eli*in&* !au !al7&*B
Sunt %o1ii !au ar*e (e (i!tru8ere #n *a!&B Jreu (e Dtiut. -e %e ti%&lo!ul (e ?o%9e l$a #n(e1&rtat
1e En(er Ki88inB Cre( %& a%u* +&iatul &la ne$ar >i >o!t (e >olo!. C3t (e!1re (e %e !unt nou&C Di
nu <e%e 7e=i%ule: 1oate %& unul e *ort !au +olna7. Poate %& unul a %e(at. Poate %& (oi au %e(at Di
au >o!t e01e(ia,i #*1reun&. -oar 1re!u1uneri. Nu 1ot 7e(ea (e%3t (ate +rute (e la !ateli,iC nu
ra1oarte intelnet%o*. -a%& tu ai Di alte !ur!eC #*i tran!*i,i Di *ieB
Cu!ter.
Petra Dtia %& !in8ur&tatea era unealta 1e %are o >olo!eau #*1otri7a ei. N$o l&!a 1e >at& !&
7or+ea!%& %u ni%i o >iin,& u*an&C a1oiC %3n( a1are %ine7aC ea #i 7a >i at3t (e re%uno!%&toare #n%3t
7a >a%e %on>e!iuniC 7a %re(e *in%iuniC !e 7a #*1rieteni %u %el *ai *are (uD*an.
Ciu(at %u*C (eDi Dtii e0a%t %e$,i >a%e (uD*anulC *eto(a lui totuDi >un%,ionea<&. Ca #ntr$o
1ie!& la %are o (u!e!er& 1&rin,ii ei a (oua !&1t&*3n& (e la #ntoar%erea a%a!& (u1& r&<+oi. Pe !%en&
era o >eti,& (e 1atru ani %are o #ntre+a 1e *a*a ei (e %e nu !e #ntor!e!e #n%& tata. a*a #n%er%a !&
8&!ea!%& o %ale (e a$i !1une %& tat&l ei >u!e!e u%i! (e o +o*+& a unui terori!t a<er E o a (oua
+o*+& %are e01lo(a!e %a !& u%i(& oa*enii %are #n%er%au !&$i !al7e<e 1e !u1ra7ie,uitorii 1ri*ei
e01lo<iiC *ai *i%i. Tat&l ei *uri!e %a un erouC #n%er%3n( !& !al7e<e un %o1il 1rin! !u+ (&r3*&turi
%=iar (u1& %e 1oli,ia #i !tri8a!e !& !e (ea la o 1arteC %&%i 1ro+a+il 7a >i o a (oua e01lo<ieC #n >inalC
*a*a #i !1une %o1ilului a(e7&rul.
6eti,a +ate !u1&rat& (in 1i%ior Di !1une: LE t&ti%ul *euN Nu al +&ie,eluluiNM Iar *a*a #i
r&!1un(e: La*a Di tat&l +&ie,elului nu erau a%olo !&$l a"ute. Tat&l t&u a >&%ut %eea %e !1era %a
alt%ine7a !& >a%& 1entru tine (a%& el nu ar 1utea >i l3n8& tine.M 6eti,a #n%e1e !& 1l3n8&: LA%u* nu
7a *ai >i ni%io(at& l3n8& *ine. Iar eu nu 7reau 1e alt%ine7a. l 7reau 1e t&ti%ul *eu.M
Petra !t&tea a%olo Di 1ri7ea 1ie!aC Dtiin( e0a%t %3t era (e %ini%&. S& >olo!eDti un %o1il %a !&
inter1rete<e (urerea unei >a*iliiC !$o le8i (e no+le,e Di eroi!*C !& >a%i 1er!ona" ne8ati7 (in
(uD*anul an%e!tral Di !& 1ui un %o1il !& !1un& 1l3n83n( lu%ruri %o1il&reDtiN Un %o*1uter tre+uie
!& >i !%ri! a!ta. -ar a7ea e>e%t. Petra 1l3n8ea %a un %o1ilC %a Di re!tul 1u+li%ului.
ADa %e7a #i >&%ea i<olareaC iar ea era %onDtient&. .ri%e ar >i !1erat eiC 1ro+a+il a7ea e>e%t.
Pentru %& oa*enii !unt (oar niDte *aDiniC Petra Dtia >oarte +ine a!taC *aDini %are >a% %eea %e 7rei
tu (a%& Dtii 1e %e +utoane !& a1eDi. Fi ori%3t (e %o*1le%Di ar 1utea 1&rea oa*eniiC e !u>i%ient !&$i
(e%one%te<i (e la re,eaua >or*at& (in %eilal,i oa*eni %are le %onturea<& 1er!onalitateaC (e la
%o*unit&,ile %are le >or*ea<& i(entitateaC Di ei 7or >i re(uDi la a%e!t !et (e +utoane. Nu %ontea<&
%& !e o1un (in r&!1uteri !au %& Dtiu 1rea +ine %& !unt *ani1ula,iC #n %ele (in ur*&C (a%& ai
r&+(areC 1o,i !&$i >a%i !& %3nte %a un 1ianC %u >ie%are not& e0a%t a%olo un(e o aDte1,i. C=iar Di 1e
*ineC 83n(i Petra.
Sin8ur&C <i (u1& <iC lu%ra la %o*1uterC 1ri*in( *i!iuni 1rin *ail (e la oa*eni %are nu$i
(&(eau ni%i un in(i%iu (e!1re 1er!onalitatea lor. Tri*itea *e!a"e %elorlal,i (in e%=i1a lui En(erC
(eDi Dtia %& Di !%ri!orile lor erau %en<urate Di 8olite (e ori%e re>erin,& 1er!onal&. Erau (oar (ateC
%ir%ul3n( #ntr$un !en! Di$n altul. Nu #i erau 1er*i!e %er%et&rile #n re,ea. Tre+uia !& >or*ule<e o
%erere Di !& aDte1te un r&!1un! >iltrat (e oa*enii %are o %ontrolau. Sin8ur&.
n%er%& !& !e o(i=nea!%& *ultC (ar 1ar%& 1u!e!er& (ro8uri #n a1& E !e !i*,ea aDa (e
(o1at&C #n%3t nu 1utea (elo% !& (oar*&. A!t>el %& renun,& la a *ai "u%a "o%ul 1a!i7it&,ii. Se l&!& #n
7oia !or,iiC (e7eni *aDina %are 7oiau ei !& >ieC autoa*&8in(u$!e %& nu*ai !i*ul3n( %& e o *aDin&
nu 7a (e7eni Di #n realitate unaC (ar Dtiin( #n a%elaDi ti*1 %& %eea %e !e 1re>a% oa*enii %& !untC
(e7in #n >inal.
A1oi 7eni <iua %3n( uDa !e (e!%=i!e Di intr& %ine7a.
Vla(.
6u!e!e #n Ar*ata -ra8on. Era *ai *i% (e%3t PetraC un +&iat +unC (ar ea nu$l %unoDtea
1rea +ine. ntre ei e0i!ta totuDi o le8&tur& 1uterni%&: Vla( era !in8urul (in 8aD%a lui En(er %are
%la%a!e %a Di PetraC Di >u!e!e !%o! (in lu1t& 1entru o <i. Toat& lu*ea era a*a+il& %u eiC (ar
a*3n(oi Dtiau %& a!ta #i >a%e !la+i. .+ie%tul %o*1&ti*irii. To,i 1ri*i!er& a%eleaDi *e(alii Di
elo8iiC (ar Petra Dtia %& *e(aliile lor !unt *ai 1u,in 7aloroa!e %a ale %elorlal,iC elo8iile lor 7or+e
8oaleC 1entru %& ei erau %ei %are eDua!er&C #n ti*1 %e %eilal,i reuDi!er&. Petra nu 7or+i!e ni%io(at&
(e!1re a!ta %u Vla(. Pur Di !i*1lu Dtia %& Di el !i*te a%eleaDi lu%ruri %a Di eaC 1entru %& Di el %&<u!e
1rin a%elaDi tunel lun8 Di #ntune%at. Fi a%u* era ai%i.
G SalutC PetraN <i!e.
G SalutC Vla(C r&!1un!e ea. i 1l&%ea !&$Di au(& 1ro1ria 7o%e. n%& >un%,iona. -e
a!e*eneaC #i 1l&%ea !$o au(& Di 1e a lui.
G B&nuie!% %& !unt noul in!tru*ent (e tortur& 1e %are$l >olo!e!% #*1otri7a ta.
. !1u!e!e <3*+in(. Petra (e(u!e %& el 7oi!e !& >a%& o 8lu*&C (ar Di >a1tul %& nu era (elo%
aDa.
G T&uB <i!e ea. n *o( tra(i,ionalC ar tre+ui !& *& !&ru,i Di !& laDi 1e alt%ine7a !& *&
torture<e.
G Nu e %=iar tortur&. E !%&1area.
G S%&1area (in %eB
G -in #n%=i!oare. Nu e %e %re<i tuC Petra. :e8e*onia !e (e!tra*&C 7a >i r&<+oi. Pro+le*a
e (a%& 7a arun%a lu*ea #n =ao! !au !e 7a a"un8e %a o na,iune !& le %on(u%& 1e toate %elelalte. Fi
(a%& 7a >i o !in8ur& na,iuneC %are ar >i a%ea!taB
G :ai !& 8=i%e!%. Para8ua;.
G Pe$a1roa1eC <i!e Vla( %u un ri%tu!. FtiuC *ie *i$e *ai uDor. Eu !unt (in Belaru!C >a%e*
*are %a< %u* %& a* >i o ,ar& (i!tin%t&C (ar #n a(3n%ul ini*ii nu ne (eran"ea<& 83n(ul %& Ru!ia 7a
>i %ea %are 7a a"un8e la %on(u%ere. Ni*&nui (in a>ara Belaru!ului nu$i 1a!& ni%i %3t ne8ru !u+
un8=ie %& (e >a1t noi nu !unte* ruDi. -e!i8ur %& nu *i$e 8reu !& 7or+e!% ru!eDte. Iar tu eDti
ar*ean%aC Di 7oi a,i 1etre%ut *ul,i ani (e o1ri*are ru!ea!%&C #n <ilele (e (e*ult ale
%o*uni!*ului. -arC PetraC %3t eDti tu (e ar*ean%aB Ce e %u a(e7&rat +ine 1entru Ar*eniaB
.ri%u*C a!ta e %eea %e ar tre+ui !&$,i !1un. S& te >a% !& 7e<i +ene>i%iile 1entru Ar*enia (a%&
Ru!ia 7a %3Dti8a. 6&r& !a+ota"e. S& ne a"u,i %u a(e7&rat !& ne 1re8&ti* 1entru r&<+oiul real. Tu
%oo1ere<iC iar Ar*enia %a1&t& un lo% !1e%ial #n noua or(ine *on(ial&. Tu #,i ri(i%i #ntrea8a ,ar&.
A!ta nu e %=iar ni*i%C Petra. -a%& tu nu a"u,iC nu e (e ni%i un >olo! 1entru ni*eni. Nu te a"ut& 1e
tine. Nu a"ut& Ar*enia. Ni*eni nu 7a Dti %e erou ai >o!t.
G Sun& %a o a*enin,are %u *oartea.
G Sun& %a o a*enin,are %u !in8ur&tatea Di #ntuneri%ul. Nu te$ai n&!%ut !& >ii un ni*eniC
Petra. Te$ai n&!%ut %a !& !tr&lu%eDti. A!ta e Dan!a ta !& >ii (in nou erou. Ftiu %& tu te 83n(eDti %&
nu$,i 1a!&C (ar =ai !& >i* !erioDi Di !& a(*ite* E a >o!t 8ro<a7 !& >i* 8aD%a lui En(er.
G Iar a%u* !unte* 8aD%a lui %u*$nai+a$l$%=ea*&. Si8urC el o !& #*1art& 8loria %u noiC
<i!e Petra.
G -e %e nuB #n%& e De>ulC nu !e !u1&r& !& ai+& eroi #n !u+or(ine.
G Vla(C o !& !e a!i8ure %& ni*eni nu 7a Dti %& noi a* e0i!tatC Di o !& ne o*oare %3n( 7a
ter*ina %u noi.
Nu inten,iona!e !& 7or+ea!%& at3t (e (e!%=i!. Ftia %& A=ile 7a a>la. Ftia %& a!ta 8aranta %&
1ro>e,ia ei !e 7a #n(e1lini. -ar %e !&$i >a%i E +utoanele >un%,iona!er&. Era at3t (e >eri%it& !& ai+&
un 1rieten l3n8& eaC %=iar Di unul %are >u!e!e e7i(ent %oo1tatC #n%3t nu !e 1utu!e o1ri !& nu
i<+u%nea!%&.
G Ei +ineC PetraC %e !&$,i *ai <i%B ?e$a* !1u! %& tu eDti re<i!tent&. Oi$a* !1u! %are e
o>erta. J3n(eDte$te. Nu e ni%i o 8ra+&. Ai (e!tul ti*1 %a !& te (e%i<i.
G Ple%iB
G A!ta e re8ulaC <i!e Vla(. -a%& tu !1ui nuC eu tre+uie 1le%. *i 1are r&u.
Se ri(i%&.
Ea #l 1ri7i ieDin( 1e uD&. Ar >i 7rut !& !1un& %e7a inteli8ent Di +ra7. Ar >i 7rut !&$i
7or+ea!%& ur3tC %a !&$l >a%& !& !e !i*t& 1ro!t 1entru %& a tre%ut (e 1artea lui A=ile. -ar Dtia %&
ori%e ar >i !1u!C ar >i >o!t >olo!it #*1otri7a ei #ntr$un >el !au altul. .ri%e ar >i !1u!C ar >i ar&tat un
alt +uton %elor %are a1a!& 1e ele. Ceea %e !1u!e!e era (e"a (e!tul (e r&u.
ADa %& t&%u Di 1ri7i uDa #n%=i<3n(u$!e Di a1oi <&%u 1e 1at 13n& %3n( %o*1uterul o anun,&
%& are un *e!a": o nou& *i!iune. Se a1u%& (e lu%ruC o re<ol7& Di o !a+ot& %a (e o+i%eiC 83n(in(u$
!e: -e >a1t *er8e (e!tul (e +ineC n$a* %e(at.
A1oi !e %ul%& Di 1l3n!e #n !o*n. Pentru %3te7a %li1e totuDiC %=iar #nainte (e a a(or*iC !i*,i
%& Vla( era 1rietenul ei %el *ai (ra8C %el *ai a(e7&rat Di %& ar >i >&%ut ori%e 1entru elC nu*ai !& >ie
(in nou #n %a*er& %u ea.
Senti*entul (i!1&ru Di un ulti* 83n( 1a!a8er #i tre%u 1rin *inte: -a%& ar >i %=iar aDa (e
(eDte1,iC ar Dti %& eu !i*t a!ta a%u*I iar Vla( ar intraC eu aD !&ri (in 1at Di l$aD #*+r&,iDa Di i$aD
!1une (aC a* !$o >a%C o !& lu%re< %u tineC #,i *ul,u*e!% %& ai 7enit la *ineC Vla(C #,i *ul,u*e!%.
-oar %& 1ier(u!er& o%a<ia.
Cu* !1u!e!e %3n(7a En(erC %ele *ai *ulte 7i%torii 7in (in e01loatarea i*e(iat& a
8reDelilor !tu1i(e ale (uD*anuluiC Di nu (intr$o !tr&lu%ire anu*e a 1lanului t&u. A=ile era >oarte
(eDte1t. -ar nu 1er>e%t. Nu atotDtiutor. S$ar 1utea !& nu %3Dti8e. AD 1utea %=iar !& !%a1 (e ai%i >&r&
!& *or.
n !>3rDit liniDtit&C a(or*i.
. tre<ir& 1e #ntuneri%.
G S%oal&.
6&r& ni%i un !alut. Nu 1utu !& 7a(& %ine era. Au<i 1a!i (in%olo (e uD&. Bo%an%i. Sol(a,iB
Di a*inti %e 7or+i!e %u Vla(. Cu* #i re>u<a!e o>erta. S1u!e!e %& nu e ni%i o 8ra+&I a7ea
(e!tul ti*1 !& !e (e%i(&. -ar ei erau a%oloC tre<in($o #n *i"lo%ul no1,ii. Ca !& >a%& %eB
N$o atin!e ni*eni. Se #*+r&%& 1e #ntuneri% E ei nu o 8r&+ir&. -a%& ar >i >o!t 7reun >el (e
De(in,& (e tortur& !au an%=et& n$ar >i aDte1tat$o !& !e #*+ra%eC !$ar >i a!i8urat %& !e !i*te %3t *ai
1u,in %on>orta+ilC %3t *ai (e<e%=ili+rat&.
Nu 7oia !& 1un& #ntre+&ri 1entru %& ar >i 1&rut o !l&+i%iune. -ar Di (a%& nu #ntre+a ni*i% ar
>i 1&rut ne1&!&toare.
G Un(e *er8e* a%u*B
Ni%i un r&!1un!. A!ta era !e*n r&u. Sau nuB Tot %e Dtia (e!1re a!ta 1ro7enea (in 1u,inele
>il*e (e >i%,iune (e!1re r&<+oi 1e %are le 7&<u!e la F%oala (e ?u1t& Di %3te7a >il*e %u !1ioni #n
Ar*enia. Ni%iunul nu$i 1&ru!e %re(i+ilC Di totuDi iat& %& era #ntr$o !itua,ie real& %a #ntr$un >il* %u
!1ioniC iar !in8ura ei !ur!& (e in>or*a,ii (e!1re %eea %e tre+uia !& aDte1te erau a%ele >il*e !tu1i(e.
Ce !e #nt3*1la!e %u %a1a%itatea ei !u1erioar& (e ra,iona*entB Cu talentele %are #i a!i8ura!er&
intrarea la F%oala (e ?u1t&B A1arentC ele >un%,ionau nu*ai atun%i %3n( %re(eai %& "o%i "o%uri la
D%oal&. #n lu*ea real& !e in!talea<& tea*a Di te #ntor%i la "alni%ele 1o7eDti in7entate (e oa*eni
%are =a+ar n$au %u* !e (e!>&Doar& (e >a1t lu%rurile a!tea.
-oar %& oa*enii %are #i >&%eau ei a%ele lu%ruri 7&<u!er& Di ei a%eleaDi >il*e i(ioateC aDa %&
(e un(e !& Dtie ea %& nu$Di *o(elau a%,iunileC atitu(inile Di %=iar %u7intele (u1& %eea %e 7&<u!er&
#n >il*eB Ni*eni nu ur*a!e %ur!uri (e 1re8&tire %a !& arate (ur Di r&u atun%i %3n( tre<ea o
a(ole!%ent& #n *ie<ul no1,ii. n%er%& !&$Di i*a8ine<e *anualul. -a%& ur*ea<& !& >ie tran!1ortat&
#n alt& lo%a,ieC !1une,i$i !& !e 8r&+ea!%&C %& la!& 1e toat& lu*ea !& aDte1te. -a%& ur*ea<& !& >ie
torturat&C >a%e,i %o*entarii r&ut&%ioa!e (e!1re >a1tul %& !1era,i !& ai+& 1arte (e *ult& o(i=n&.
-a%& ur*ea<& !& >ie (ro8at&C !1une,i$i %& n$o !& (oar& (elo%C (ar r3(e,i !a(i% #n%3t ea !& %rea(& %&
*in,i,i. -a%& ur*ea<& !& >ie e0e%utat&C nu !1une,i ni*i%.
.C a!ta$i +un&C #Di <i!e eaC >& !&$,i >ie tea*& (e %e e *ai r&u. A!i8ur&$te %& eDti %3t *ai
a1roa1e 1o!i+il (e 1ani%&.
G Tre+uie !& >a% 1i1iC <i!e. Ni%i un r&!1un!.
G Pot !& >a% ai%i. Pot !& >a% 1e *ine. Pot !$o >a% #n 1ielea 8oal&. Pot !$o >a% #*+r&%at& !au
#n 1ielea 8oal& a%olo un(e *er8e*. Pot !& !tro1e!% 1e (ru*. Pot !&$*i !%riu nu*ele 1e <&1a(&. E
*ai 8reu 1entru >eteC e ne7oie (e *ai *ult& %on(i,ie >i<i%&C (ar 1ute* !$o >a%e* Di noi.
Tot ni%i un r&!1un!.
G Sau 1o,i !& *& laDi !& *er8 la +aie.
G BineC <i!e el.
G Care (in 7arianteB
G Baie. IeDi 1e uD&.
Ea #l ur*&. ai *ult %a !i8ur %& a>ar& erau !ol(a,i. Vreo <e%e. Se o1ri #n >a,a unui !ol(at
!oli( Di 1ri7i #n !u!C la >a,a lui.
G E un lu%ru +un %& te$au a(u! 1e tine. -a%& erau nu*ai ti1ii %eilal,i aD >i o1u! re<i!ten,&
Di *$aD >i lu1tat 13n& la *oarte. -ar %u tine ai%iC n$a* alt& Dan!& (e%3t !& *& 1re(au. Bun& trea+&C
!ol(at.
Se #ntoar!e Di %ontinu& !& *ear8& !1re +aie. ntre+3n(u$!e (a%& nu %u*7a 7&<u!e o ur*&
!la+& (e <3*+et 1e >a,a !ol(atului. A!ta nu era #n !%enariuC nu$i aDaB .=C !tai 1u,in. Eroul tre+uia
!& 7or+ea!%& inteli8ent. Era e0a%t #n 1ielea 1er!ona"ului. -oar %& a%u* #n,ele8ea %& toate re1li%ile
(eDte1te 1e %are le >&%eau eroii a7eau (re1t !%o1 !& a!%un(& tea*a lor 1ur&. Eroii li1!i,i (e 8ri"i
nu !unt %ura"oDi !au rela0a,i. Ei #n%ear%& (oar !& nu !e >a%& (e r3! #n %li1ele (inaintea *or,ii.
A"un!e la +aie Di +ine#n,ele! %& el intr& %u ea. -ar ea >u!e!e la F%oala (e ?u1t& DiC (a%& ar
>i a7ut o 7e<i%& ruDinoa!&C ar >i *urit (e *ult into0i%at& %u uree. Se aDe<& 1e KC Di$i (&(u
(ru*ul. Ti1ul era (in%olo (e uD& %u *ult #nainte %a ea !& tra8& a1a.
E0i!ta o >erea!tr&. n ta7an erau %on(u%te (e aeri!ire. -ar !e a>lau #n *i"lo%ul 1u!tiet&,ii Di
nu a7ea #n%otro !& >u8&. Cu* >&%eau #n >il*eB AC (a. Un 1rieten 1la!a!e (e"a o ar*& #ntr$un lo%
!e%ret Di eroul o 8&!eaC o a!a*+la Di ieDea tr&83n(. A!ta nu !e 1otri7ea #n !itua,ia ei. Nu e0i!tau
1rieteni.
Tra!e a1aC #Di aran"a =aineleC !e !1&l& 1e *3ini Di !e #ntoar!e la e!%orta ei 1rietenoa!&.
. %on(u!er& a>ar&C !1re un >el (e %on7oi. Erau (ou& li*u<ine ne8re Di 1atru *aDini (e
e!%ort&. V&<u (ou& >ete %a* (e #n&l,i*ea ei Di %u a%eeaDi %uloare (e 1&r ur%3n( #n !1atele >ie%&rei
li*u<ine. n !%=i*+C Petra >u ,inut& a1roa1e (e %l&(ireC !u+ !treaDin&C 13n& a"un!e #n !1atele unei
(u+ite 1entru 1ro(u!e (e 1ati!erie. Ur%&. Ni%iunul (intre 1a<ni%i nu ur%& l3n8& ea. n !1atele
(u+ei !e a>lau (oi +&r+a,iC (ar 1urtau =aine %i7ile.
G Ce !unt euC 13ineB #ntre+& ea.
G n,ele8e* %& ai ne7oie !& !i*,i %& (e,ii %ontrolul a!u1ra !itua,iei 1rin u*orC <i!e unul
(intre +&r+a,i.
G Cu*C un 1!i=iatruB A!ta e *ai r&u (e%3t tortura. Ce !$a #nt3*1lat %u %on7en,ia (e la
Jene7aB
P!i=iatrul <3*+i.
G er8i a%a!&C Petra.
G ?a -u*ne<euB Sau #n Ar*eniaB
G n a%e!t *o*entC nu. Situa,ia e #n%&H >le0i+il&.
G Fi eu aD <i%e %& e >le0i+il& (a%& *er8 a%a!& #ntr$un lo% #n %are n$a* *ai >o!t ni%io(at&.
G Ta+erele #n%& nu !$au triat. A%ea ra*ur& a 8u7ernului %are te$a r&1it 1e tine Di 1e
%eilal,i %o1ii a%,iona >&r& Dtirea ar*atei !au a 8u7ernului ale!H
G Sau aDa !e !1uneC <i!e Petra.
G *i #n,ele8i 1er>e%t !itua,ia.
G -e%i %ui #i eDti loialB
G Ru!iei.
G Nu aDa !1un to,iB
G Nu Di %ei %are au 1re(at 1oliti%a noa!tr& e0tern& Di !trate8ia *ilitar& #n *3inile unui
%o1il *ania% Di u%i8aD.
G A!tea trei !unt a%u<a,iiB #ntre+& Petra. Pentru %& !unt 7ino7at& (e a >i %o1il. Fi (e
o*u%i(ereC (u1& o1inia unora.
G S& u%i<i 83n(a%i nu #n!ea*n& 8eno%i(.
G Pre!u1un %& a >o!t in!e%ti%i(.
P!i=iatrul 1ri7i #ntr$o 1arte. P&rea %& nu Dtia (e!tul (e +ine E!en,iala %a !& #n,elea8& "o%ul
(e %u7inte 1e %are %o1iii (e nou& ani (e la F%oala (e ?u1t& #l %re(eau in>init (e no!ti*.
-u+ita #n%e1u !& !e *iDte.
G Un(e *er8e*C (in *o*ent %e nu a%a!&B
G er8e* la o a!%un<&toare %a !& nu te 8&!ea!%& *on!trul a%ela (e %o1ilC 13n& %e
an7er8ura %on!1ira,iei lui 7a >i %uno!%ut& Di %on!1iratorii are!ta,i.
G Sau in7er!C <i!e Petra.
P!i=iatrul 1ri7i (in nou #ntr$o 1arte. -ar a1oi #n,ele!e.
G Pre!u1un %& e 1o!i+il. -ar eu nu !unt un o* i*1ortant. -e un(e !& Dtie !& *& %aute 1e
*ineB
G EDti (e!tul (e i*1ortant %a !& ai !ol(a,i %are !& te a!%ulte.
G Nu a!%ult& (e *ine. A!%ult& (e alt%ine7a.
G -e %ine anu*eB
G -a%&C 1rin %ine Dtie %e 8=inionC ai >i 1rin!& (e A=ile Di >inan,atorii luiC nu tre+uie !& Dtii
!& r&!1un<i la #ntre+area a!ta.
G n 1lu!C a,i >i %u to,ii *or,i #nainte !& a"un8& la *ineC (e%i ori%u* nu*ele 7oa!tre nu
%ontea<&C nu$i aDaB
El o 1ri7i %er%et&tor.
G Pari %ini%& #n 1ri7in,a a!ta. Noi ne ri!%&* 7ia,a %a !& te !al7&* 1e tine.
G Ri!%a,i Di 7ia,a *ea. A1ro+& #n%et (in %a1.
G Vrei !& te #ntor%i #n #n%=i!oareB
G Vreau (oar !& >i,i %onDtien,i %& a >i r&1it& a (oua oar& nu e %=iar a%elaDi lu%ru %u a >i
eli+erat&. Voi !unte,i at3t (e !i8uri %& !unte,i !u>i%ient (e inteli8en,i Di oa*enii 7oDtri !u>i%ient (e
loiali %a !$o !%oate,i la %a1&t. -ar (a%& 8reDi,iC eu 1ot >i u%i!&. -aC 7& a!u*a,i ri!%uri $(ar Di euC Di
1e *ine nu *$a #ntre+at ni*eni.
G Te #ntre+ a%u*.
G ?a!&$*& !& %o+or ai%i (in *aDin&C !1u!e Petra. . !& ri!% !in8ur&.
G NuC <i!e 1!i=iatrul.
G Clar. -e%i #n%& !unt 1ri<onier&.
G Te a>li !u+ 1rote%,ie.
G -ar eu !unt un 8eniu ta%ti% Di !trate8i% ate!tatC 1e %3n( 7oi nu. -e %e !unt eu #n 8ri"a
7oa!tr&B
El nu a7u ni%i un r&!1un!.
G ,i !1un eu (e %eC <i!e Petra. Pentru %& nu e 7or+a (e!1re !al7area unor %o1ilaDi >ura,i
(e un alt %o1il r&u.
E 7or+a (e a !al7a a*a Ru!ia (e la a !e >a%e (e r3!. -e%i nu e !u>i%ient %a eu !& >iu #n
!i8uran,&. Voi tre+uie !& *& #na1oia,i Ar*eniei #n %ir%u*!tan,ele 1otri7iteC %u un 1rete0t %ore%tC
a!t>el %a >a%,iunea 8u7ernului ru! 1e %are o !er7i,i 7oi !& >ie e0onerat& (e ori%e 7in&.
G Nu noi !unte* 7ino7a,i.
G Nu 7reau !& !1un %& *in,i,i #n 1ri7in,a a!taC %i %& 1entru 7oi a%e!t lu%ru are o 1rioritate
*ai *are (e%3t !al7area *ea. Pentru %&C 1ot !& 7& a!i8urC %&l&torin( #n (u+i,a a!ta *& aDte1t !& >iu
>oarte uDor 1rin!& (in nou (e A=ile DiH %u* le$ai !1u!B 6inan,atorii lui.
G Fi (e %e 1re!u1ui %& !e 7a #nt3*1la a!taB
G Contea<& (e %eB
G Tu eDti 8eniulC re1li%& 1!i=iatrul. Se 1are %& (e"a ai 8&!it 1un%tele !la+e (in 1lanul
no!tru.
G Pun%tele !la+e !unt e7i(ente. E0i!t& 1rea *ul,i oa*eni %are !unt la %urent. ?i*u<inele
>olo!ite (re1t *o*eal&C !ol(a,iiC e!%ortele. EDti !i8ur %& ni%iunul (intre oa*enii &Dtia nu e o
i!%oa(&B Pentru %& (a%& 7reunul (in ei ra1orte<& >inan,atorilor lui A=ileC atun%i ei (e"a Dtiu #n %are
*aDin& !unt Di un(e *er8e*.
G Nu Dtiu un(e *er8e*.
G FtiuC (a%& Do>erul e !1ionul 1&r,ii a(7er!eB
G Fo>erul nu Dtie un(e *er8e*.
G Se #n73rte 1ur Di !i*1lu #n %er%B
G Ftie 1ri*ul 1un%t (e #nt3lnireC a!ta$i tot. Petra !%utur& (in %a1.
G Ftia* %& eDti 1ro!tC 1entru %& ai (e7enit un 1!i=olo8 (e tera1ie 1rin (i!%u,iiC %eea %e e
%a* la >el %u a (e7eni 1reot #ntr$o reli8ie #n %are te %re<i -u*ne<eu.
P!i=iatrul !e #nroDi. Petrei #i 1l&%u a!ta. Era 1ro!tC Di nu$i 1l&%ea !$o au(&C (ar %ate8ori%
a7ea ne7oie !& i !e !1un& 1entru %& #n *o( li*1e(e toat& 7ia,a !a >u!e!e %on!truit& #n "urul i(eii
%& era (eDte1tC iar a%u*C %3n( !e "u%a %u *uni,ie real&C a %re(e %& era (eDte1t #n!e*na a >i u%i!.
G Pre!u1un %& ai (re1tateC iar Do>erul Dtie un(e *er8e* 1ri*a (at&C %=iar (a%& nu Dtie
un(e a7e* inten,ia !& *er8e* (e la 1ri*ul 1un%t (e #nt3lnire.
P!i=iatrul ri(i%& ela+orat (in u*eri.
G -ar a!ta nu ne e (e ni%i un a"utor. Tre+uie !& ai #n%re(ere #n %ine7a.
G Fi ai (e%i! !& ai #n%re(ere #n Do>erul &!ta 1entru %&BH P!i=iatrul 1ri7i #n (e1&rtare.
Petra !e uit& la %el&lalt +&r+at:
G EDti 7or+&re,.
G Eu 83n(eDteC <i!e +&r+atul #ntr$o e!en,ial& !t3l%it&C %& ai #nne+unit 1ro>e!ori la F%oala
(e ?u1t& %u 7or+a.
G A=aC <i!e PetraC tu eDti %reierul a8re8atului. .*ul 1&ru #n%ur%atC (ar Di o>en!at E nu era
!i8ur (a%& >u!e!e in!ultatC >iin(%& 1ro+a+il nu %unoDtea %u73ntul a8re8atC (ar +&nuia %&
inten,iona!e !& #l in!ulte.
G Petra Ar9anianC <i!e 1!i=iatrulC #ntru%3t ai (re1tate Di 1oate nu$l %uno!% 1e Do>er %=iar
at3t (e +ineC !1une$*i %e ar >i tre+uit !& >a%. Ai un 1lan *ai +un (e%3t !& a7e* #n%re(ere #n elB
G Bine#n,ele!C re1li%& Petra. i %o*uni%i 1un%tul (e #nt3lnireC 1l&nuieDti #*1reun& %u el %u
*ult& 8ri"& %u* !& %on(u%& 13n& a%olo.
G A* >&%ut a!taC <i!e 1!i=iatrul.
G Ftiu. A1oiC #n ulti*a %li1&C %=iar #n *o*entul #n %are eu ur% #n (u+&C 1reiei tu 7olanulC
iar el tre%e !& %on(u%& una (intre li*u<ine. Fi %on(u%i !1re un lo% %u totul (i>erit. Sau Di *ai +ineC
*& (u%i #n %el *ai a1ro1iat oraDC *& >a%i !%&1at& Di *& laDi !& *& (e!%ur% !in8ur&.
-in nouC 1!i=iatrul 1ri7i #n (e1&rtare. Petra !e a*u<a %3t (e tran!1arent era li*+a"ul
tru1ului !&u. Ai >i %re<ut %& un 1!i=iatru Dtie %u* !& !e 1re>a%&.
G Cei %are te$au r&1itC <i!e elC !unt o *inoritate re(u!&C %=iar #n interiorul or8ani<a,iei (e
!1iona" 1entru %are lu%rea<&. Nu 1ot >i 1retutin(eni.
Petra %l&tin& (in %a1.
G EDti ru!C ai #n7&,at i!toria Ru!ieiC Di tot *ai %re<i %& !er7i%iile (e !1iona" nu 1ot >i
1retutin(eni Di nu 1ot au<i totulB CeC ,i$ai 1etre%ut #ntrea8a %o1il&rie 1ri7in( >il*e a*eri%aneB
P!i=iatrul a"un!e la %a1&tul r&+(&rii. ?u3n(u$Di %ea *ai +un& #n>&,iDare tera1euti%& (e %are
era %a1a+ilC li7r& ar8u*entul >inal:
G Iar tu eDti un %o1il %are nu a #n7&,at !& >ie re!1e%tuo!. Po,i a7ea %alit&,i #nn&!%ute
!tr&lu%itoareC (ar a!ta nu #n!ea*n& %& #n,ele8i o !itua,ie 1oliti%& 1e %are nu o %unoDti.
G AC >&%u Petra. Ar8u*entul eDti$(oar$un$%o1ilC nu$ai$at3ta$e01erien,&.
G -a%&$i !1ui 1e nu*e nu #n!ea*n& %& nu e a(e7&rat.
G Sunt %on7in!& %& #n,ele8i nuan,ele (i!%ur!urilor Di *ane7relor 1oliti%e. -ar a!ta e o
o1era,iune *ilitar&.
G E o o1era,iune 1oliti%&C o %ore%t& 1!i=iatrul. 6&r& #*1uD%&turi.
-in nouC Petra >u uluit& (e i8noran,a lui.
G *1uD%&turile !e #nt3*1l& atun%i %3n( o1era,iunile *ilitare nu reuDe!% !&$Di
#n(e1linea!%& !%o1ul 1rin *ane7re. .ri%e o1era,iune 1rin %are !e ur*&reDte 1ri7area >i<i%& a
ina*i%ului (e un lu%ru 7aloro! e!te una *ilitar&.
G n o1era,iunea a!ta e 7or+a (e eli+erarea unei >eti,e nere%uno!%&toare Di tri*iterea ei
a%a!& la *a*i Di tatiC !1u!e 1!i=iatrul.
G Vrei !& 7& >iu re%uno!%&toareB -e!%=i(e uDa Di la!&$*& !& %o+or.
G -i!%u,ia !$a #n%=eiat. Po,i !& ta%i.
G ADa !e !>3rDe!% De(in,ele tale %u 1a%ien,iiB
G N$a* !1u! ni%io(at& %& !unt 1!i=iatru.
G Ai a7ut o e(u%a,ie #n 1!i=olo8ieC <i!e Petra. Fi Dtiu %& ai 1ra%ti%at o 1erioa(&C 1entru %&
oa*enii nor*ali nu 7or+e!% aDa %3n( #n%ear%& !& liniDtea!%& un %o1il #n!1&i*3ntat. -oar 1entru
%& te$ai i*1li%at #n 1oliti%& Di ,i$ai !%=i*+at %ariera nu #n!ea*n& %& nu *ai eDti ti1ul (e %a1$1&trat
%are !e (u%e la D%oala (e 7ra%i Di !e %re(e o* (e Dtiin,&.
B&r+atul a+ia #Di 1utu !t&13ni >uria. Petra !a7ura >iorul !%urt (e tea*& %are o !tr&+&tu.
.are o 7a 1&l*uiB Pu,in 1ro+a+il. Ca 1!i=iatruC 1ro+a+il 7a rea1ela la una (intre li*itatele !ale
re!ur!e E aro8an,a 1ro>e!ional&.
G Pro>anii #Di +at "o% (e o+i%ei (e Dtiin,a 1e %are nu o #n,ele8C <i!e 1!i=iatrul.
G E0a%t a!ta 7oia* !& !1unC #i re1li%& Petra. C3n( 7ine 7or+a (e o1era,iuni *ilitareC eDti
%o*1let no7i%e. Un 1ro>an. Un %a1$1&trat. Iar eu !unt e01ertul. Fi tu eDti at3t (e 1ro!t #n%3t ni%i
a%u* nu *& a!%ul,i.
G Totul *er8e +ineC <i!e 1!i=iatrul. Iar tu o !& te !i*,i >oarte 1ro!tC o !&$,i %eri !%u<e Di o
!&$*i *ul,u*eDti %3n( o !& te ur%i #n a7ion %a !& te #ntor%i #n Ar*enia.
Petra <3*+i #n%or(at.
G Ni%i *&%ar nu te$ai uitat #n %a+ina (u+i,ei #nainte (e a 1orni %a !& te a!i8uri %& e a%elaDi
Do>er.
G Ar >i o+!er7at alt%ine7a (a%& !e !%=i*+a Do>erulC <i!e 1!i=iatrul.
Petra #Di (&(u !ea*a %& #n !>3rDit #l >&%u!e !& nu !e *ai !i*t& #n lar8ul lui.
G .C (aC a* uitatC a7e* #n%re(ere #n %ole8ii t&i %on!1iratori %& 7or 7e(ea tot Di nu le 7a
!%&1a ni*i%C 1entru %&C la ur*a ur*elorC ei nu !unt 1!i=iatri.
G Eu !unt 1!i=olo8C <i!e el.
G :o1aC >&%u Petra. Tre+uie !& te %ioar& !& re%unoDti %& ai nu*ai "u*&tate (e e(u%a,ie.
P!i=olo8ul #Di #ntoar!e %a1ul. Ce ter*en >olo!eau 1!i=olo8ii (in D%olile (e la !ol 1entru
a%e!t %o*1orta*ent (e e7itareB Ne8areB 6u 1e 1un%tul (e a$l #ntre+aC (ar !e (e%i!e !&$l la!e #n
1a%e.
Iar lu*ea %re(ea %& ea nu$Di 1utea !t&13ni li*+a.
er!er& un ti*1 #ntr$o t&%ere *o=or3t&.
-ar lu%rurile 1e %are ea le !1u!e!e #Di >&%eau 1ro+a+il e>e%tul a!u1ra luiC !3%3in(u$l. Pentru
%& #n !%urt ti*1 !e ri(i%&C !e (u!e #n >a,& Di (e!%=i!e uDa !1re %a+in&.
. #*1uD%&tur& a!ur<itoare r&!un& #n !1a,iul #n%=i! Di 1!i=iatrul %&<u 1e !1ate. Petra !i*,i
%reierul >ier+inte Di aD%=ii #n,e1&toare (e o! !tro1in(u$i >a,a Di +ra,ele. B&r+atul (e l3n8& ea
#n%er%& !& !%oat& o ar*& (e !u+ =ain&C (ar >u #*1uD%at (e (ou& ori Di %&<u *ort #nainte (e a o
atin8e.
UDa %a+inei !e (e!%=i!e %u totul. A%olo era A=ileC ,in3n( un 1i!tol #n *3n&. S1unea %e7a.
G Nu te au(C <i!e Petra. Nu$*i 1ot au<i ni%i 1ro1ria 7o%e.
A=ile ri(i%& (in u*eri. n%er%& (in nouC 7or+in( *ai tare Di 1ronun,3n( %u7intele %u 8ri"&.
Ea re>u<& !&$l 1ri7ea!%&.
G Nu a* (e 83n( !& te a!%ultC <i!eC %3t ti*1 a* !3n8e 1e *ine.
A=ile l&!& "o! 1i!tolul E (e1arteC #n%3t ea !& nu$l 1oat& lua E Di$Di !%oa!e %&*aDa. Cu
1ie1tul 8olC i$o #ntin!eC iar %3n( ea re>u<& !$o iaC #n%e1u !&$i Dtear8& >a,a 13n& %3n( ea i$o !*ul!e
(in *3n& Di >&%u !in8ur& trea+a.
Oiuitul (in ure%=i !e e!to*1a!e Di el.
G & !ur1rin(e %& nu ai aDte1tat !&$i u%i<i 13n& ,i !e o>erea o%a<ia !& le !1ui %3t eDti tu (e
(eDte1tC <i!e Petra.
G Nu era ne7oie. ?e$ai !1u! tu (e"a %3t !unt (e 1roDti.
G .=C a!%ultaiB
G -e!i8urC %o*1arti*entul (in !1ate are *i%ro>oaneC <i!e A=ile. Fi %a*ere (e >il*at.
G Nu tre+uia !&$i o*ori.
G Ti1ul &!ta #Di %&uta 1i!tolul.
G Nu*ai (u1& %e 1rietenul lui a *urit.
G :ai(e a%u*C <i!e A=ile. Cre(ea* %& *eto(a lui En(er !e +a<a 1e >olo!irea 1re7enti7&
a >or,ei !u1re*e. 6a% nu*ai %e a* #n7&,at (e la eroul 7o!tru.
G & !ur1rin(e %& (e (ata a!ta ai >&%ut$o !in8ur.
G Ce 7rei !& !1ui %u L(e (ata a!taMB
G Pre!u1un %& ai #*1ie(i%at Di %elelalte eli+er&ri.
G Ui,iC !1u!e A=ileC %& a* a7ut la (i!1o<i,ie luni #ntre8i %a !& 7& e7alue<. -e %e !&$i
1&!tre< 1e %eilal,iC %3n( 1ot a7ea %e e *ai +unB
G 6lirte<i %u *ineB
S1u!e a!ta %u tot (i!1re,ul (e %are era %a1a+il&. -e o+i%eiC %u7intele a!tea erau !u>i%iente
1entru a >a%e un +&iat #n83*>at !& ta%&. -ar el !e *ul,u*i !& r3(&.
G Nu >lirte<C <i!e.
G A* uitatC >&%u Petra. Tu #nt3i tra8i %u ar*aC a1oi >lirtul nu *ai e ne%e!ar.
A!ta #l atin!e 1u,in E #l >&%u !& !e o1rea!%& 1entru o %li1& Di !& re!1ire o i(ee *ai re1e(e.
Petrei #i tre%u 1rin *inte %& #ntr$a(e7&r 8ura ei a7ea !$o (u%& la *oarte. Nu *ai 7&<u!e ni%io(at&
1e %ine7a #*1uD%atC #n realitateC %i nu*ai #n >il*e !au #nre8i!tr&ri 7i(eo. -oar 1entru %& !e 83n(ea
la !ine %a 1rota8oni!t& a unui >il* +io8ra>i% nu #n!e*na %& e #n !i8uran,&. -in %3te DtiaC A=ile
inten,iona !$o u%i(& Di 1e ea.
Sau nuB .are 7or+i!e !erio! %3n( !1u!e!e %& (in toat& e%=i1a o 1&!tra!e 1e eaB Vla( ar >i
>o!t at3t (e (e<a*&8it.
G Cu* (e *$ai ale! 1e *ineB #ntre+&C !%=i*+3n( tonul.
G Cu* a* !1u!C tu eDti %ea *ai +un&.
G A!ta$i 9u!oC <i!e Petra. E0er%i,iile 1e %are le$a* >&%ut 1entru tine nu erau *ai +une %a
ale %elorlal,i.
G .=C 1lanurile alea (e lu1t&C erau nu*ai %a !& te ,in& o%u1at& #n ti*1 %e !e (e!>&Durau
a(e7&ratele te!te. Sau *ai (e8ra+& !& te >a%& !& %re<i %& tu ne ,ii 1e noi o%u1a,i.
G Atun%i %are era te!tul a(e7&ratC (a%& !e 1re!u1une %& eu l$a* tre%ut *ai +ine (e%3t
ori%ine alt%ine7aB
G i%ul t&u (ra8onC r&!1un!e A=ile.
Si*,i %u* #i #n8=ea,& !3n8ele #n 7ine. El o+!er7& Di r3!e.
G Nu$,i >& 8ri"iC <i!e A=ile. N$o !& >ii 1e(e1!it&. A!ta era te!tulC !& 7e(e* %are (intre 7oi
reuDeDte !& tran!*it& un *e!a" #n e0terior.
G Fi 1re*iul *eu e !& r&*3n %u tineB !1u!e ea %u tot (e<8u!tul 1e %are #l 1utea 1une #n
8la!.
G Pre*iul t&uC <i!e A=ileC e !& r&*3i #n 7ia,&. Si*,i %& o (oare ini*a.
G Ni%i %=iar tu nu i$ai u%i(e 1e to,i %eilal,i >&r& *oti7.
G -a%& !unt u%iDiC e0i!t& un *oti7. -a%& e0i!t& un *oti7C 7or >i u%iDi. A* +&nuit (oar %&
(e!enul t&u %u (ra8onul are un #n,ele! 1entru %ine7a. -ar nu a* 1utut 8&!i %o(ul.
G Nu era ni%i un %o(C !1u!e Petra.
G Ba era. ?$ai %o(i>i%at #ntr$un >el #n %are %ine7a !& >ie #n !tare !&$l re%unoa!%& Di !&$l
(e!%i>re<e. Ftiu a!ta 1entru %& Dtirile %are au a1&rut (intr$o(at&C (e%lanD3n( toat& %ri<a a!taC au
anu*e in>or*a,ii *ai *ult !au *ai 1u,in %ore%te. Unul (intre *e!a"ele 1e %are a,i #n%er%at 7oi !&
le tran!*ite,i tre+uie !& >i reuDit !& trea%&. ADa %& a* re7enit a!u1ra >ie%&rui e$*ail al >ie%&ruia
(intre 7oiC iar !in8urul lu%ru (e %are nu ,inu!e* %ont era (ra8onul t&u.
G -a%& 1o,i %iti a%olo un *e!a"C <i!e PetraC atun%i eDti *ai (eDte1t (e%3t *ine.
G -i*1otri7&. Tu eDti *ai (eDtea1t& %a *ineC %el 1u,in #n *aterie (e !trate8ie Di ta%ti%& E
(e e0e*1lu e7itarea ina*i%uluiC *en,in3n( totuDi %onta%tul !tr3n! %u alia,ii. & ro8C nu %=iar aDa
(e !tr3n!C (a%& le$a luat at3t (e *ult %a !& 1u+li%e in>or*a,iile tri*i!e (e tine.
G Ai 1ariat 1e %alul ne%3Dti8&tor. Nu era un *e!a"C #n %on!e%in,&C in(i>erent 1e %e %ale au
o+,inut 7eDtileC le$au o+,inut (e la unul (intre %eilal,i.
A=ile !e *ul,u*i !& r3(&.
G EDti o *in%inoa!& #n%&1&,3nat&C nu$i aDaB
G Nu *int %3n( #,i !1un %& (a%& o !& *ai %&l&tori* %u %a(a7rele a!tea #n *aDin&C o !& *i
!e >a%& r&u.
El <3*+i.
G Vo*it&.
G -e%i 1atolo8ia ta in%lu(e ne7oia +i<ar& (e a a7ea (e$a >a%e %u *or,iiC <i!e Petra. Ar
tre+ui !& >ii atentC Dtii un(e (u%e a!ta. ai #nt3i o !& #n%e1i !& ai #nt3lniri %u eiC a1oi #ntr$o <i o !&
a(u%i un *on a%a!& !& >a%& %unoDtin,& %u *a*a Di tata. .1aN A* uitatC eDti or>an.
G ADa %& i$a* a(u! !& ,i$i ar&t ,ie.
G -e %e ai aDte1tat at3ta 13n& !&$i #*1uDtiB #ntre+& Petra.
G Voia* !& >ie totul aran"at aDa %u* tre+uie. l 1utea* #*1uD%a 1e unul (intre ei #n ti*1
%e !t&tea #n uD&. Cor1ul !&u ar >i +lo%at ori%e ri1o!t& ar*at& a %eluilaltC #n 1lu!C *i$a 1l&%ut *o(ul
#n %are i$ai !e1arat. Ftii tuC %earta ta %u ei. Se 1&rea %& ur&Dti 1!i=iatrii la >el (e *ult %a Di *ine. Fi
tu n$ai >o!t ni%io(at& internat& #ntr$un !1ital (e ne+uni. AD >i a1lau(at %3te7a (intre %ele *ai +une
7or+e (e (u= ale taleC (oar %& !$ar >i 1utut !& >iu au<it.
G Cine %on(u%e (u+i,aB #ntre+& PetraC i8nor3n(u$i >latarea.
G Nu euC <i!e A=ile. TuB
G C3t ai (e 83n( !& *& ,ii 1ri<onier&B
G At3t %3t e ne7oie.
G At3t %3t e ne7oie !& %eB
G S& %u%eri* lu*ea #*1reun&C tu Di %u *ine. Nu e ro*anti%B SauC *& ro8C 7a >i ro*anti%
atun%i %3n( !e 7a #nt3*1la.
G Nu 7a >i ni%io(at& ro*anti%C !1u!e Petra. Iar eu n$o !& te a"ut !& te lu1,i ni%i %u
*&trea,aC (ar&*ite !& %u%ereDti lu*ea.
G .C 7ei %oo1era. . !&$i o*or 1e %eilal,i *e*+ri ai 8&Dtii lui En(erC unul %3te unulC 13n&
%3n( o !& te 1re(ai.
G Nu !unt #n 1uterea taC <i!e Petra. Fi ni%i nu Dtii un(e !e a>l&. Sunt #n !i8uran,&.
A=ile r3n"i +at"o%oritor.
G N$ai %u* !$o 1ro!teDti 1e 6eti,a$JeniuC nu$i aDaB -arC 7e<i tuC o !& a1ar& un(e7a la
!u1ra>a,&C iar %3n( o !$o >a%&C o !& *oar&. Eu nu uit.
G E Di &!ta un *o( (e a %u%eri lu*ea. S&$i o*ori 1e to,iC unul %3te unulC 13n& r&*3i
!in8urul.
G Pri*a ta *i!iuneC <i!e A=ileC e !& (e%o(i>i%i *e!a"ul 1e %are l$ai e01e(iat.
G Ce *e!a"B
A=ile ri(i%& 1i!tolul Di #l #n(re1t& !1re ea.
G .*oar&$*& Di n$o !& a>li ni%io(at& (a%& a* e01e(iat %u a(e7&rat un *e!a"C <i!e Petra.
G -ar %el 1u,in n$o !& *ai >iu ne7oit !&$,i au( 7o%ea ta a>e%tat&C *in,in(u$*&. A!ta
a1roa1e %& *& %on!olea<&.
G Se 1are %& ui,i %& n$a* 7enit 7oluntar #n e01e(i,ia a!ta. -a%& nu$,i 1la%e !& *& a!%ul,iC
(&$*i (ru*ul.
G EDti aDa (e !i8ur& (e tine. -ar eu te %uno!% *ai +ine (e%3t te %unoDti tu #n!&,i.
G Fi %e %re<i tu %& Dtii (e!1re *ineB #ntre+& Petra.
G Ftiu %& #n %ele (in ur*& o !& te 1re(ai Di o !& *& a"u,i.
G Ei +ineC Di eu te %uno!% *ai +ine (e%3t te %unoDti tu #n!u,i.
G .C (aB
G Ftiu %& #n %ele (in ur*& o !& *& u%i<i. Pentru %& aDa >a%i #ntot(eauna. ADa %& =ai !&
tre%e* 1e!te toat& 1li%ti!eala a!ta inter*e(iar&. .*oar&$*& a%u*. Pune %a1&t !u!1an!ului.
G NuC <i!e A=ile. A!t>el (e lu%ruri e *ai +ine !& 7in& 1e neaDte1tate. Nu %re<iB Cel 1u,in
-u*ne<eu aDa a >&%ut #ntot(eauna.
G .are (e %e !tau (e 7or+& %u tineB #ntre+& Petra.
G Pentru %& te !i*,i at3t (e !in8ur& (u1& %e ai >o!t la i<olare at3tea luniC #n%3t ai >a%e
ori%e 1entru o %o*1anie u*an&. C=iar Di !& !tai (e 7or+& %u *ine.
Ura !& re%unoa!%& >a1tul %& a7ea 1ro+a+il (re1tate.
G Co*1anie u*an& E !e 1are %&$,i >a%i ilu<ii %& te #n%a(re<i #n %ate8oria a!ta.
G .=C eDti reaC !1u!e A=ile r3<3n(. UiteC !3n8ere<.
G BineC ai !3n8e 1e *3ini.
G Fi tu ai 1e toat& >a,a. :ai(eC o !& >ie (i!tra%ti7.
G Fi euC %are %re(ea* %& ni*i% nu 1oate >i *ai ano!t (e%3t i<olarea.
G Tu eDti %ea *ai +un&C PetraC !1u!e A=ile. Cu o !in8ur& e0%e1,ie.
G BeanC <i!e Petra.
G En(er. Bean nu e ni*i%. Bean e *ort. Petra nu <i!e ni*i%.
A=ile o 1ri7i %er%et&tor.
G Ni%i o re*ar%& i!tea,&B
G Bean e *ort Di tu eDti 7iuC <i!e Petra. Nu e0i!t& (re1tate #n lu*e.
-u+ita #n%etini Di !e o1ri.
G Iat&C >&%u A=ile. Con7er!a,ia noa!tr& ani*at& a >&%ut ti*1ul !& <+oare.
S& <+oare. Au<i un a7ion (ea!u1ra %a1ului. Ateri<3n( !au (e%ol3n(B
G Un(e <+ur&*B #ntre+& ea.
G Cine !1une %& <+ur&* un(e7aB
G Cre( %& <+ur&* 1e!te 8rani,&C <i!e PetraC 7or+in( 1e *&!ur& %e #i 7eneau i(eile. Cre(
%& ,i$ai (at !ea*a %& o !&$,i 1ier<i !lu"+a ta ti=nit& (in Ru!iaC Di te >uriDe<i a>ar& (in ,ar&.
G C=iar eDti >oarte +un&. ereu ri(i%i inteli8en,a la noi !tan(ar(e.
G Iar tu *ereu !ta+ileDti noi !tan(ar(e 1entru eDe%. El e<it& o %li1&C a1oi %ontinu& (e
1ar%& ea ni%i n$ar >i 7or+it:
G . !&$i a!*ut& 1e %eilal,i %o1ii #*1otri7a *ea. Tu #i %unoDti (e"a. Tu le %unoDti
!l&+i%iunile. .ri%are !$ar ri(i%a #*1otri7a *eaC tu o !&$*i (ai !>aturi.
G Ni%io(at&.
G Sunte* #*1reun& #n a>a%erea a!taC <i!e A=ile. Sunt +&iat (e trea+&. . !&$,i 1la%& (e
*ine 13n& la ur*&.
G .=C Dtiu. Ce anu*e ar 1utea !& nu$*i 1la%&B
G e!a"ulC re7eni A=ile. ?$ai !%ri! 1entru BeanC aDa eB
G Care *e!a"B
G -e a!ta nu %re<i %& e *ort.
G Ba %re( %& e *ortC !1u!e Petra.
-ar #n,ele!e %& e<itarea ei (e *ai #nainte o (&(u!e (e 8ol.
G Sau te #ntre+i: (a%& a 1ri*it *e!a"ul #nainte (e a >i u%i!C (e %e 7eDtile au a1&rut at3t (e
t3r<iu (u1& *oartea luiB R&!1un!ul e e7i(entC Pet. Alt%ine7a Di$a (at !ea*a. Alt%ine7a l$a
(e%o(i>i%at. Fi a!ta %=iar %& *& ener7ea<&. ADa %& nu$*i !1une %e era #n *e!a". A* (e 83n( !&$l
(e!%i>re< %=iar eu. Nu 1oate >i aDa (e 8reu.
G E (e$a (re1tul uDor. ?a ur*a ur*elorC !unt (e!tul (e 1roa!t& (a%& a* a"un! 1ri<oniera
ta. -e >a1tC at3t (e 1roa!t& #n%3t n$a* tri*i! ni*&nui ni%i un *e!a".
G C3n( o !&$l (e!%i>re< totuDiC !1er %& n$o !& !1un& %e7a %o*1ro*i,&tor (e!1re *ine.
Pentru %& o !& >iu ne7oit !& te o*or #n +&taie.
G Ai (re1tateC <i!e Petra. EDti >er*e%&tor. Cin%i!1re<e%e *inute *ai t3r<iu !e a>lau #ntr$
un *i% a7ion 1arti%ularC <+ur3n( !1re !u($!u($e!t. Era un 7e=i%ul lu0o! 1entru *&ri*ea luiC iar
Petra !e #ntre+& (a%& a1ar,inea !er7i%iilor (e !1iona"C 7reunei >a%,iuni a ar*atei !au 7reunui lor(
al %ri*ei. Sau 1oate toate trei (eo(at&.
Ar >i 7rut !&$l !tu(ie<e 1e A=ileC !&$i 7a(& >a,aC li*+a"ul tru1ului. -ar nu 7oia %a el !&
o+!er7e %& e intere!at& (e el. ADa %& 1ri7i 1e >erea!tr&C #ntre+3n(u$!e (a%& nu %u*7a >a%e la >el %a
1!i=olo8ul *ort E 1ri7eDte #n (e1&rtare %a !& e7ite !& #n>runte %ru(ul a(e7&r.
C3n( %lo1o,elul anun,& %& #Di 1ot (e!>a%e %enturileC Petra !e ri(i%& Di !e #n(re1t& !1re +aie.
Era *i%&C (ar %o*1arati7 %u toaletele a7ioanelor %o*er%iale era (e$a (re1tul %o*o(&. A7ea Di
1ro!oa1e (e 13n<& Di !&1un a(e7&rat.
Se !tr&(uiC %u un 1ro!o1 u*e(C !&$Di Dtear8& !3n8ele Di *ateriile %or1orale (e 1e =aine.
Era ne7oit& !& 1oarte =ainele *ur(areC (ar 1utea %el 1u,in !& !%a1e (e +u%&,ile 7i<i+ile. Pro!o1ul
era at3t (e *ur(ar (u1& %e$Di ter*in& trea+a #n%3t #l arun%& Di lu& unul %urat %a !&$Di Dtear8& >a,a Di
*3inile. Se >re%& 13n& %3n( >a,a #i (e7eni roDie Di a!1r&C (ar reuDi !& !%oat& totul. #Di !&1uni %=iar
Di 1&rul Di$l !1&l& %u* 1utu *ai +ine #n %=iu7eta *i%&C turn3n(u$Di %3te o %an& (e a1& #n %a1.
Tot ti*1ul !e 83n(i la >a1tul %& 1!i=iatrul #Di 1etre%u!e ulti*ele *inute (in 7ia,&
a!%ult3n($o #n ti*1 %e ea$i !1unea %3t era (e 1ro!t Di #i (e*on!tra li1!a (e !en! a *un%ii lui (e$o
7ia,&. -aC a7ea (re1tateC aDa %u* o (o7e(i!e Di *oartea luiC (ar a!ta nu !%=i*+a >a1tul %&C ori%3t
(e ne%in!tite ar >i >o!t *oti7ele luiC #n%er%a!e !& o !al7e<e (e A=ile. Di (&(u!e 7ia,a #n a%ea!t&
#n%er%areC ori%3t (e 8reDit ar >i >o!t 1lani>i%at&. Toate %elelalte !al7&ri (e%ur!e!er& uDorC Di >u!e!er&
1ro+a+il la >el (e 8reDit 1lani>i%ate %a Di a ei. At3t (e *ulte (e1in(eau (e noro%. 6ie%are e 1ro!t #n
anu*ite 1ro+le*e. Petra >u!e!e 1roa!t& 1entru %& !1u!e!e %eea %e !1u!e!e %ui7a %are a7ea 1utere
a!u1ra ei. i #nt&r3ta!e. i 1ro7o%a!e !$o 1e(e1!ea!%&. 6&%u!e a!taC (eDi Dtia %& e o 1ro!tie. Fi nu e
o 1ro!tie Di *ai *are !& >a%i %e7a !tu1i( Dtiin( %& e !tu1i(B Cu* #i !1u!e!e elB 6eti,&
nere%uno!%&toare. Ei +ineC *$a eti%=etat.
Fi totuDiC ori%3t (e r&u !$ar >i !i*,it (in %au<a *or,ii luiC ori%3t (e ori1ilat& ar >i >o!t (e
%eea %e 7&<u!eC ori%3t (e #n8ro<it& >iin(%& !e a>la !u+ %ontrolul lui A=ileC ori%3t (e !in8ur& ar >i
>o!t #n ti*1ul ulti*elor !&1t&*3niC tot nu 1utea !& 1l3n8&. Pentru %& (in%olo (e a%e!te !enti*ente
!e a>la %e7a Di *ai 1uterni%. intea ei %ontinua !& !e 83n(ea!%& la *o(uri (e a tri*ite 7eDti %ui7a
(e!1re !itua,ia #n %are !e a>la. . *ai >&%u!e o (at&C ar 1utea !$o >a%& (in nouC nuB Poate %& !e
!i*,ea 1ro!tC 1oate %& era un !1e%i*en *i<era+il al ra!ei u*aneC 1oate %& !e a>la #n *i"lo%ul unei
e01erien,e trau*ati<ante a %o1il&riei eiC (ar nu a7ea (e 83n( !& !e !u1un& lui A=ile ni%i o %li1&
*ai *ult (e%3t ar >i >o!t !ilit&. A7ionul !e %l&tin& +ru!%C i<+in($o (e toalet&. C&<u 1e "u*&tate
1e!te ea E nu a7ea lo% !& %a(& %o*1let E (ar nu !e 1utu ri(i%a 1entru %& a7ionul !e an8a"a #ntr$un
1i%a" +ru!%C Di 1entru %3te7a %li1e !e 1o*eni 83>3in(C 1e *&!ur& %e aerul +o8at #n o0i8en era
#nlo%uit %u aerul (e la ni7elul !u1erior a*e,in($o.
S$a !1art #n7eliDul e0terior. Ne$au lo7it.
FiC %u toate %& a7ea o (orin,& ne!t&13nit& (e a tr&iC nu !e 1utu #*1ie(i%a !& nu 83n(ea!%&:
Bra7o lor. U%i(e,i$l a%u* 1e A=ile DiC in(i>erent %ine !$ar *ai a>la #n a7ionC tot 7a >i o <i *are
1entru o*enire. -ar %ur3n( a7ionul !e e%=ili+raC iar aerul re(e7eni re!1ira+il %u *ult #nainte %a ea
!& a"un8& !&$Di 1iar(& %unoDtin,a. Pro+a+il %& nu erau 1rea !u! %3n( !e #nt3*1la!e. -e!%=i!e uDa
toaletei Di !e #ntoar!e #n %a+ina 1rin%i1al&. UDa lateral& era 1ar,ial (e!%=i!&. Fi la %3,i7a *etri
(i!tan,& (e ea !t&tea A=ileC %u 73ntul !u>l3n(u$i 1&rul Di =ainele. Po<aC (e 1ar%& ar >i Dtiut %& >a%e
o >i8ur& >ru*oa!&C !t3n( a%oloC la un 1a! (e *oarte.
Ea !e a1ro1ie (e elC tr&83n( %u o%=iul la uD& %a !& >ie !i8ur& %& r&*3nea (e1arte (e eaC Di
%a !& 7a(& %3t erau (e !u!. Nu 1rea !u!C %o*1arati7 %u altitu(inea (e %roa<ier&C (ar *ai !u! (e
ori%e %l&(ireC 1o( !au +ara". .ri%ine ar >i %&<ut (in a7ion ar >i *urit.
Ar >i 1utut a"un8e #n !1atele lui Di !&$l #*1in8&B
El <3*+i lar8 %3n( ea !e a1ro1ie.
G Ce !$a #nt3*1latB !tri8& ea %a !& a%o1ere <8o*otul 73ntului.
G i !e 1areC r&!1un!e Di el tot !tri83n(C %& a* >&%ut o 8reDeal& lu3n(u$te %u *ine.
-e!%=i!e!e uDa #n *o( inten,ionat. . (e!%=i!e!e 1entru ea.
I*e(iat %e ea #n%e1u !& (ea #na1oiC #ntin!e *3na Di o a1u%& (e #n%=eietur&.
Inten!itatea o%=ilor lui era uluitoare. Nu 1&rea ne+un. P&reaH >a!%inat. A1roa1e %a Di
%3n( ar >i 8&!it$o ui*itor (e >ru*oa!&. -ar (e!i8ur %& nu era 7or+a (e ea. Puterea lui a!u1ra ei #l
>a!%ina. Pe !ine !e iu+ea el at3t (e inten!.
Ea nu #n%er%& !& !e retra8&. #n !%=i*+C r&!u%i *3na #n aDa >el #n%3t !&$l a1u%e Di ea.
G :ai !& !&ri* #*1reun&C !tri8&. Ar >i %el *ai ro*anti% lu%ru 1e %are l$a* 1utea >a%e.
El !e a1le%& *ai a1roa1e.
G Fi !& 1ier(e* toat& i!toria 1e %are 7re* !$o >a%e* #*1reun&B !1u!e. A1oi r3!e: .=C
#n,ele8C ai %re<ut %& o !& te arun% (in a7ion. NuC PetC te$a* a1u%at %a !& te 1ot an%ora #n ti*1 %e tu
#n%=i<i uDa. N$ai 7rea !& >ii a+!or+it& (e %urentC nu$i aDaB
G A* o i(ee *ai +un&. Eu o !& >iu an%oraC #n%=i(e tu uDa.
G -ar an%ora tre+uie !& >ie %el *ai 1uterni%C *ai 8reuC <i!e A=ile. A(i%& eu.
G Atun%i !$o l&!&* (e!%=i!&.
G Nu 1ute* <+ura tot (ru*ul 13n& la Sa+ul %u uDa (e!%=i!&.
Ce #n!e*na >a1tul %&$i !1unea %e (e!tina,ie a7eauB C& a7ea 1u,in& #n%re(ere #n eaB Sau %&
nu %onta (a%& DtieC >iin(%& (e%i!e!e %& ea ur*a !& *oar&B
A1oi #Di (&(u !ea*a %& (a%& ar >i 7rut$o *oart&C ar >i *urit. Era at3t (e !i*1lu. Atun%i (e
%e Di$ar >a%e 8ri"iB -a%& 7oia !$o o*oare #*1in83n($o 1e uD&C %u %e ar >i a!ta (i>erit (e un 8lon, #n
%a1B oartea era *oarte. Iar (a%& el nu 1l&nuia !$o o*oareC uDa tre+uia #n%=i!&C iar utili<area lui
%a an%or& era un al (oilea 1lan +un.
G Nu 1oate !$o >a%& %ine7a (in e%=i1a"B #ntre+& ea.
G Nu e (e%3t 1ilotul. Po,i ateri<a %u un a7ionB Ea !%utur& (in %a1.
G Atun%i el r&*3ne #n %a+in&C iar noi #n%=i(e* uDa.
G Nu 7reau !& >iu %i%&litoareC (ar (e!%=i(erea uDii a >o!t %=iar o 1ro!tie.
El r3n"i la ea.
Oin3n(u$!e !tr3n! (e #n%=eietura luiC alune%& 1e l3n8& 1erete !1re uD&. Era (oar 1ar,ial
(e!%=i!&C ti1ul (e uD& %are lu%rea<& 1rin %uli!are. -e%i nu tre+uia !& !e #ntin(& 1rea *ult #n a>ara
a7ionului. TotuDiC %urentul re%e #i !*ul8ea +ra,ul Di >&%ea !&$i >ie >oarte 8reu !& a1u%e *3nerul
uDii Di !$o tra8& la lo%. Fi %=iar %3n( o a(u!e 1e 1o<i,ieC 1ur Di !i*1lu nu a7u 1utere !& #n7in8&
re<i!ten,a 73ntului Di !& #n%=i(& *3nerul %ore%t.
A=ile 7&<uC Di a%u*C %& uDa nu *ai era !u>i%ient (e (e!%=i!& 1entru a %&(ea %ine7aC iar
%urentul nu *ai 1utea a+!or+i 1e ni*eniC #i (&(u (ru*ul Di i !e al&tur&C tr&83n( (e *3ner.
-a%& aD #*1in8e #n lo% !& tra8C 83n(i PetraC %urentul *$ar a"utaC Di 1oate a* >i a+!or+i,i
a*3n(oi.
6&$oC #Di !1u!e. 6&$o. U%i(e$l. C=air (a%& *ori >&%3n( a!taC *erit&. A!ta e :itlerC StalinC
J=in8=i!C AttilaC to,i #ntr$unui.
-ar 1oate %& n$ar >un%,iona. Poate %& el n$ar >i tra! a>ar&. Ea ar 1utea *uri !in8ur&C >&r&
ro!t. NuC 7a tre+ui !& 8&!ea!%& un *o( (e a$l (i!tru8e *ai t3r<iuC %3n( 7a >i !i8ur& %& 7a
>un%,iona.
?a un alt ni7elC Dtia %& 1ur Di !i*1lu nu era 1re8&tit& !& *oar&. In(i>erent %3t (e
%on7ena+il ar >i >o!t 1entru re!tul u*anit&,iiC in(i>erent %3t (e *ult ar >i *eritat A=ile !& *oar&C
ea nu 7a >i %&l&ul luiC nu a%u*C nu (a%& ar tre+ui !&$Di (ea 1ro1ria 7ia,& 1entru a$l u%i(e. -a%& a!ta
o >&%ea o laD& e8oi!t&C atun%i aDa !& >ie.
Tra!er& Di tra!er&C Di #n >inalC %u un DuieratC uDa (e1&Di 1ra8ul re<i!ten,ei 73ntului Di intr&
>ru*o! la lo%ul ei. A=ile 1u!e i7&rul %are o #n%=i(ea.
G . %&l&torie %u tine e #ntot(eauna aDa o a7entur&C <i!e Petra.
G Nu$i ne7oie !& ,i1i. Te au( +ine.
G -e %e nu te *ul,u*eDti !& aler8i %u taurii la Pa*1lonaC %a ori%e 1er!oan& !inu%i8aD&
nor*al&B
El #i i8nor& <e>le*eaua.
G Cre( %& te 1re,uie!% *ai *ult (e%3t %re(ea*.
. !1u!e (e 1ar%& a!ta l$ar >i luat 1rin !ur1rin(ere.
G A(i%& #n%& *ai ai o !%li1ire (e u*ilin,&B C=iar !$ar 1utea !& ai ne7oie (e %ine7aB
-in nouC el #i i8nor& %u7intele.
G Ar&,i *ai +ine >&r& !3n8e 1e toat& >a,a.
G -ar tot n$o !& >iu ni%io(at& aDa (r&8u,& %a tine.
G Uite %are e re8ula *ea #n 1ri7in,a 1i!toalelorC <i!e A=ile. C3n( oa*enii !unt #*1uD%a,iC
!tai *ereu #n !1atele %elui %are tra8e. A%olo e *ult *ai 1u,in& *i<erie.
G -oar (a%& oa*enii nu ri1o!tea<&. A=ile r3!e.
G PetC nu >olo!e!% ni%o(at& un 1i!tol %3n( %ine7a ar 1utea !& ri1o!te<e.
G Fi eDti at3t (e *anieratC #n%3t #ntot(eauna (e!%=i<i uDa unei (oa*ne.
T3*+etul lui !e !tin!e.
G A* %3teo(at& a!e*enea i*1ul!uriC <i!e. -ar nu !unt ire<i!ti+ile.
G Cu at3t *ai r&u. ADa a"un8i !& ai o a1&rare +un& #*1otri7a ne+uniei.
.%=ii lui lu%ir& 1entru o %li1&. A1oi !e #ntoar!e 1e !%aunul lui.
Ea #n"ur&. S&$l 1ro7oa%e aDa nu era 1rea (i>erit (e a !&ri (in a7ion.
Fi totuDiC 1oate %& >a1tul %&$i 7or+i!e >&r& !& !e #n"o!ea!%& #l >&%u!e !$o 1re,uia!%&.
Proa!toC #Di <i!e. Nu eDti >&%ut& !&$l #n,ele8i 1e +&iatul &!ta E nu eDti (e!tul (e ne+un&. Nu
#n%er%a !& 8=i%eDti (e %e >a%e %eea %e >a%e !au %e !i*te (e!1re tine !au (e!1re ori%ine !au ori%e
alt%e7a. Stu(ia<&$l %a !& 1o,i #n7&,a %u* #Di >a%e 1lanurileC %e e 1o!i+il !& >a%&C %a #ntr$o <i !&$l
1o,i #n>r3n8e. -ar nu #n%er%a !&$l #n,ele8i. -a%& nu te 1o,i #n,ele8e ni%i *&%ar 1e tineC %e Dan!& ai
!& #n,ele8i 1e %ine7a at3t (e !u%it %a A=ileB
Nu ateri<ar& la Sa+ul. Ateri<ar& la TaD9entC reali*entar&C a1oi tre%ur& 1e!te :i*ala;a
!1re NeU -el=i.
-e%i o *in,i!e #n le8&tur& %u (e!tina,ia. #n %ele (in ur*&C nu a7u!e!e #n%re(ere #n ea. -ar
at3ta ti*1 %3t !e a+,inea !$o o*oareC 1utea #n(ura 1u,in& li1!& (e #n%re(ere.
C.UNICN- CU .R II .
To: Carlotta@a8a1eA7ati%an.netRor(er!R!i!ter!Rin(.
6ro*: ?o%9e[Roera!*u!A 1olnet.8o7.
Re: Un r&!1un! 1entru 1rietenul t&u *ort.
-a%& Dtii %ine !unt #n realitate Di eDti #n %onta%t %u o anu*it& 1er!oan& 1re!u1u! (e%e(at&C
te ro8 in>or*ea<& a%ea!t& 1er!oan& %& a* >&%ut tot 1o!i+ilul !&$i #n(e1line!% aDte1t&rile. Cre( %& o
7iitoare %ola+orare ar >i 1o!i+il&C (ar nu 1rin inter*e(iari. -a%& =a+ar n$ai (e!1re %e 7or+e!%C te
ro8 !& *& in>or*e<iC a!t>el #n%3t !&$*i 1ot relua %er%et&rile.
Bean !e #ntoar!e a%a!& Di o 8&!i 1e !ora Carlotta #*1a%=et3n(.
G E <iua *ut&riiB #ntre+&.
C&<u!er& (e a%or( %a ori%are (intre ei !& 1oat& (e%i(e %3n( e ti*1ul !& !e *ute >&r& !& >ie
ne7oi,i !&$Di ar8u*ente<e (e%i<ia. Era !in8ura %ale (e a >i !i8uri %& rea%,ionea<& la ori%e !u8e!tie
in%onDtient& 7enit& (in 1artea ori%ui. N$ar >i 7rut !&$Di 1etrea%& ulti*ele *o*ente (in 7ia,&
!1un3n(u$Di unul altuia: LFtia* eu %& ar >i tre+uit !& 1le%&* a%u* trei <ileNM LFi (e %e n$ai <i!BM
LP&i n$a7ea* ni%i un *oti7.M
G ai a7e* (ou& ore 13n& 1lea%& a7ionul.
G Stai 1u,inC <i!e Bean. Tu (e%i<i %& 1le%&*C eu =ot&r&!% (e!tina,ia.
ADa >&%eauC 1entru a$Di 1&!tra *iD%&rile aleatorii. Ea #i #n*3na un e$*ail li!tat. Era (e la
?o%9e.
G Jreen!+oroC Carolina (e Nor(C #n SUAC !1u!e ea.
G Poate %& nu #n,ele8 eu +ineC (ar nu 7&( ni%i o in7ita,ie (e a$l 7i<ita.
G Nu 7rea inter*e(iariC <i!e Carlotta. Nu 1utea a7ea #n%re(ere %& e$*ailul &!ta n$a >o!t
ur*&rit.
Bean lu& un %=i+rit Di ar!e =3rtia #n %=iu7et&. A1oi !>&r3*& %enuDa Di$o !1&l& %u a1&.
G -ar PetraB
G Tot ni*i%. Fa1te (in 8aD%a lui En(er au >o!t eli+era,i. RuDii !1un %& 1ur Di !i*1lu lo%ul
un(e e (e,inut& Petra #n%& n$a >o!t (e!%o1erit.
G Su!oC <i!e Bean.
G FtiuC (ar %e 1ute* >a%e (a%& nu 7or !& ne !1un&B BeanC *& te* %& e *oart&. Tre+uie !&
re%unoDti %& e %el *ai #nte*eiat *oti7 al lor 1entru %are nu %ola+orea<&.
Bean DtiaC (ar nu %re(ea.
G N$o %unoDti 1e PetraC <i!e.
G Nu %unoDti Ru!ia.
G n ori%e ,ar& *a"oritatea oa*enilor !unt (e trea+&.
G A=ile e !u>i%ient %a !& #n%line +alan,a oriun(e !$ar (u%e.
Bean a1ro+&.
G n *o( ra,ionalC tre+uie !& >iu (e a%or( %u tine. Ira,ionalC *& aDte1t !$o re7&( #ntr$o <i.
G -a%& nu te$aD %unoaDte at3t (e +ineC aD 1utea inter1reta a!ta %a un !e*n al %re(in,ei tale
#n re#n7iere.
Bean #Di ri(i%& 7ali<a.
G Sunt eu *ai *are !au a!ta e *ai *i%&B
G Vali<a e la >elC <i!e Carlotta.
G Cre( %& %re!%.
G CreDtiC +ine#n,ele!. Uit&$te la 1antaloni.
G Tot 1e &ia #i 1ort.
G ai e0a%tC uit&$te la 8le<ne.
G .=.
Jle<nele i !e 7e(eau *ai *ult (e%3t atun%i %3n( #i %u*1&ra!e.
Bean nu 7&<u!e ni%io(at& un %o1il %re!%3n(C (ar #l !3%3ia >a1tul %& #n !&1t&*3nile %3t
!t&tu!er& #n AraraXuara %re!%u!e %u %el 1u,in %in%i %enti*etri. -a%& a!ta era 1u+ertateaC un(e erau
%elelalte !%=i*+&ri %are ar >i tre+uit !& >a%& 1arte (in eaB
G . !& %u*1&r&* =aine noi la Jreen!+oroC <i!e !ora Carlotta.
Jreen!+oro.
G ?o%ul #n %are a %o1il&rit En(er.
G Fi un(e a u%i! 1entru 1ri*a (at&C !1u!e Carlotta.
G Nu renun,i la a!taC nu$i aDaB
G C3n( A=ile a >o!t #n 1uterea taC tu nu l$ai o*or3t. Bean nu 7oia !& >ie %o*1arat %u
En(er #n >elul a%e!ta. Nu %3n( En(er era (e<a7anta"at.
G Sor& CarlottaC a* >i a7ut %u *ult *ai 1u,ine 1ro+le*e a%u* (a%& l$aD >i o*or3t.
G Ai ar&tat *il&. Ai #ntor! %el&lalt o+ra<. I$ai (at o Dan!& !& >a%& %e7a (e 7aloare #n 7ia,&.
G $a* a!i8urat %a 7a >i internat #ntr$un !1ital (e +oli *intale.
G EDti at3t (e =ot&r3t !& %re<i #n 1ro1ria$,i li1!& (e 7irtuteB
G -aC <i!e Bean. Pre>er a(e7&rul *in%iunilor.
G UiteC re1li%& ea. n%& o 7irtute 1e %are !$o a(au8 1e li!t&.
Bean r3!e >or,at.
G & +u%ur %& *& 1la%iC <i!e.
G Oi$e >ri%& !& te #nt3lneDti %u elB
G Cu %ineB
G 6ratele lui En(er.
G Nu *i$e >ri%&.
G Atun%iC %u* te !i*,iB
G S%e1ti%C <i!e Bean.
G Se arat& u*il #n !%ri!oarea a!taC <i!e !ora Carlotta. Nu e !i8ur (a%& a #n,ele! lu%rurile
%ore%t.
G .=C (a. U*ilul :e8e*on.
G n%& nu e :e8e*on.
G A reuDit !& eli+ere<e Da1te (in to7ar&Dii lui En(erC (oar 1rin 1u+li%area unui arti%ol.
Are in>luen,&. Are a*+i,ie. Iar a%u* !& a>lu %& are Di u*ilin,& E ei +ineC 1entru *ine e 1rea *ult.
G R3<i %3t 7rei. :ai !& ieDi* !& %&ut&* un ta0i. Nu a7eau ni%i o 1ro+le*& (e re<ol7at #n
ulti*ul *o*ent. Pl&ti!er& totul %u +ani 8=ea,&C nu (e,ineau ni*i%. Puteau 1le%a.
Tr&iau %u +anii (in >on(urile 1u!e (e Jra>> la (i!1o<i,ia lor. Ni*i% 1ri7itor la %ontul
>olo!it a%u* (e Bean nu$l in(i%a a >i al lui Pulian -el1=i9i. Con,inea !ol(a !aC in%lu!i7 +onu!urile
1entru lu1t& Di 1en!ionare. 6. I. a%or(a!e tuturor %elor (in e%=i1a lui En(er >on(uri !u+!tan,ialeC
(ar (e %are nu !e 1uteau atin8e 13n& la *a"orat. Banii e%ono*i!i,i Di +onu!urile erau (oar 1entru
a tre%e (e %o1il&rie. Jra>> #l a!i8ura!e %& nu 7a (u%e li1!& (e +ani %3t ti*1 7a !ta a!%un!.
Banii !urorii Carlotta 7eneau (e la Vati%an. . !in8ur& 1er!oan& (e a%olo Dtia %e >a%e ea. Fi
ea a7ea +ani !u>i%ien,i 1entru ne%e!it&,ile !ale. Ni%iunul (intre ei nu a7ea tu1eul !& 1ro>ite (e
!itua,ie. C=eltuiau 1u,inC !ora Carlotta 1entru %& nu 7oia ni*i% #n 1lu!C Bean 1entru %& Dtia %& la
ori%e e0tra7a8an,& !au e0%e! ar r&*3ne #n a*intirea oa*enilor. ntot(eauna tre+uia !& 1ar& un
%o1il %are >&%ea %o*i!ioane 1entru +uni%a luiC nu un erou (e r&<+oi #n%a!3n(u$Di !ol(a.
Ni%i 1aDa1oartele nu le %reau 1ro+le*e. -in nouC Jra>> tr&!e!e !>orile 1entru ei. -atorit&
a!1e%tului lor $a*+ii %u a!%en(en,& *e(iteranean& E a7eau 1aDa1oarte (e Catalonia. Carlotta
%unoDtea +ine Bar%elonaC iar %atalana era li*+a ei *atern&. A%u* a+ia o *ai 7or+eaC (ar nu a7ea
i*1ortan,& E nu 1rea o *ai 7or+ea ni*eni. Fi ni*eni n$ar >i >o!t !ur1rin! (a%& ne1otul ei nu
7or+ea (elo% li*+a. n 1lu!C %3,i %atalani a7eau !& #nt3lnea!%& #n %&l&toriile lorB Cine !& #n%er%e !&
le 7eri>i%e 1o7e!teaB -a%& %ine7a Di$ar >i +&8at 1rea *ult na!ulC !$ar >i *utat 1ur Di !i*1lu #n alt
oraD !au #n alt& ,ar&.
Ateri<ar& la ia*iC a1oi la AtlantaC a1oi la Jreen!+oro. Erau e1ui<a,i Di 1etre%ur& noa1tea
la =otelul aero1ortului. A (oua <i intrar& #n re,ea Di ti1&rir& 8=i(uri ale liniilor (e auto+u<e lo%ale.
Era un !i!te* (e!tul (e *o(ernC 1rote"at Di ele%tri%C (ar 1entru Bean =arta nu a7ea ni%i un !en!.
G -e %e nu tre%e 1e ai%i ni%i un auto+u<B #ntre+& el.
G Ai%i lo%uie!% oa*enii +o8a,iC !1u!e !ora Carlotta.
G Ce$i >a%e !& tr&ia!%& to,i la un lo%B
G Se !i*t *ai #n !i8uran,&. Iar tr&in( a1roa1e unul (e altulC au *ai *ulte Dan!e %a >iii Di
>ii%ele lor !& !e %&!&torea!%& #n >a*ilii +o8ate.
G -ar (e %e nu 7or auto+u<eB
G 6olo!e!% 7e=i%ule in(i7i(uale. Di 1ot 1er*ite ta0ele. A!ta le (& *ai *ult& li+ertate #n
ale8erea 1ro8ra*ului. Fi a!t>el le arat& tuturor %3t !unt (e +o8a,i.
G Tot e !tu1i(C <i!e Bean. Uite %3t (e (e1arte (e ei tre+uie !& trea%& auto+u<ele.
G .a*enii +o8a,i nu 7or %a !tr&<ile lor !& ai+& li*it&rile ne%e!are unei linii (e auto+u<e.
G Fi %e$i %u a!taB Sora Carlotta r3!e.
G BeanC nu e0i!t& (e!tul& 1ro!tie Di #n ar*at&B
G -ar 1e ter*en lun8C ti1ul %are %3Dti8& lu1tele a"un8e !& ia (e%i<iile.
G Ei +ineC a%eDti +o8&taDi %3Dti8& lu1tele e%ono*i%e. Sau le$au %3Dti8at +uni%ii lor. ADa %&
a%u* ei #Di 7&( (e (ru*ul lor.
G C3teo(at& *& !i*t (e 1ar%& n$aD Dti ni*i%.
G Oi$ai tr&it "u*&tate (in 7ia,& #ntr$un tu+ #n !1a,iuC iar #nainte ai tr&it 1e !tr&<ile (in
Rotter(a*.
G A* tr&it Di #n Jre%ia %u >a*ilia *eaC Di la AraraXuara. Ar >i tre+uit !&$*i (au !ea*a (e
a!ta.
G A%olo era Jre%ia. Fi Bra<ilia. A!ta e A*eri%a.
G -e%i +anii (i%tea<& lu%rurile #n A*eri%aC (ar nu Di #n alte lo%uriB
G NuC Bean. Banii (i%tea<& a1roa1e 1retutin(eni. -ar (i>eritele %ulturi au (i>erite *o(uri
(e a o ar&ta. ?a AraraXuaraC (e e0e*1luC !$au a!i8urat %& liniile (e tra*7ai !e #ntin( 13n& #n
%artierele +o8ate. -e %eB Pentru %a !er7itorii !& 1oat& 7eni la lu%ru. n A*eri%a le e *ai >ri%& (e
=o,ii %are ar 1utea 7eni !& >ureC (e%i !e*nul +o8&,iei e!te !& te a!i8uri %& !in8urul *o( (e a
a"un8e la ei e %u o *aDin& 1arti%ular& !au 1e "o!.
G Uneori *i$e (or (e F%oala (e ?u1t&.
G Pentru %& #n F%oala (e ?u1t& erai unul (intre %ei *ai +o8a,i #n !in8urii +ani %are %ontau
a%olo.
Bean !e 83n(i la a!ta. I*e(iat %e %eilal,i %o1ii #Di (&(u!er& !ea*a %&C >iin( %el *ai t3n&r Di
*ai !%un(C #i 1utea (e1&Di la ori%e *aterieC %&1&ta!e un >el (e 1utere. Toat& lu*ea Dtia %ine era el.
C=iar Di %ei %are #Di +&teau "o% (e el erau ne7oi,i !&$i a%or(e un re!1e%t 1lin (e ran%=iun&. -arH
LEu nu *i$a* 7&<ut #ntot(eauna (e (ru*ul *eu.M
G Jra>> *i$a !1u! %3te7a (intre lu%rurile !%an(aloa!e 1e %are le$ai >&%utC <i!e Carlotta.
Te$ai %&,&rat 1rin %on(u%tele (e aeri!ire %a !& tra8i %u %oa(a o%=iului. Ai !1art !i!te*ul
%o*1uterelor.
G -ar *$au 1rin!.
G Nu at3t (e re1e(e 1e %3t ar >i 7rut. -ar ai >o!t 1e(e1!itB Nu. -e %eB Pentru %& erai
+o8at.
G Banii Di talentul nu !unt a%elaDi lu%ru.
G A!ta 1entru %& +anii %3Dti8a,i (e !tr&*oDi 1ot >i *oDteni,iC <i!e !ora Carlotta. Fi toat&
lu*ea re%unoaDte 7aloarea +anilorC #n ti*1 %e nu*ai 8ru1urile !ele%te re%uno!% 7aloarea
talentului.
G -e%i un(e lo%uieDte PeterB
A7eau a(re!ele tuturor >a*iliilor Ki88in. Nu erau *ulte E %ea *ai (e! #nt3lnit&
orto8ra>iere era %u ! la !>3rDit.
G -ar a!ta nu %re( !& ne a"uteC !1u!e Carlotta. Nu 7re* !& ne #nt3lni* la el a%a!&.
G -e %e nuB
G Pentru %& nu Dti* (a%& 1&rin,ii lui au %unoDtin,& (e %eea %e >a%e el !au nu. Jra>> era
a1roa1e !i8ur %& nu. -a%& a1ar (oi !tr&iniC 7or #n%e1e !& !e #ntre+e %e >a%e >iul lor #n re,ea.
G Atun%iC un(eB
G A* 1utea la D%oal&. -at& >iin( inteli8en,a luiC 1arie< %& e (e"a la %ole8iu. n ti*1 %e
7or+eaC a%%e!a noi in>or*a,ii: Cole8iiC %ole8iiC %ole8ii. E0i!t& o *ul,i*e #n oraD. ai #nt3i %ele
*ariC e *ai uDor 1entru el !& !e 1iar(& #n eleH
G -e %e ar a7ea ne7oie !& !e 1iar(&B Ni*eni nu Dtie %ine e.
G -ar nu 7rea %a %ine7a !&$Di (ea !ea*a %& nu$Di %on!u*& ti*1ul >&%3n( te*e. Tre+uie
!& arate %a ori%e 1uDti o+iDnuit (e 73r!ta lui. Tre+uie !&$Di 1etrea%& tot ti*1ul li+er %u 1rietenii.
Sau %u >etele. Sau %u 1rieteni %are !e uit& (u1& >ete. Sau %u 1rieteni %are %aut& !& trea%& 1e!te
>a1tul %& nu$Di 8&!e!% >ete.
G Pentru o %&lu8&ri,&C !e 1are %& Dtii *ulte (e!1re a!ta.
G Nu *$a* n&!%ut %&lu8&ri,&.
G -ar te$ai n&!%ut >at&.
G Fi ni*eni nu e un o+!er7ator *ai +un al tra(i,iilor !o%iale ale +&ie,ilor a(ole!%en,i
(e%3t o >at& a(ole!%ent&.
G Ce te >a%e !& %re<i %& el nu >a%e toate a!teaB
G S& >ii ?o%9e Di -e*o!tene e o !lu"+& %u nor*& #ntrea8&.
G Atun%i (e %e totuDi %re<i %& e la %ole8iuB
G Pentru %& 1&rin,ii lui ar >i !u1&ra,i (a%& ar !ta a%a!& toat& <iuaC %itin( Di !%riin( e$
*ailuri.
Bean n$a7ea (e un(e !& Dtie %e$i !u1&r& 1e 1&rin,i. Di %uno!%u!e 1&rin,ii (oar (e la
!>3rDitul r&<+oiuluiC iar ei nu 8&!i!er& ni*i% !erio! (e %riti%at la el. Sau 1oate %& nu !i*,eau %& era
al lor %u a(e7&rat. Ni%i 1e Ni9olai nu$l %riti%au 1rea *ult. -arH *ai (e! (e%3t 1e Bean. Pur Di
!i*1lu nu 1etre%u!er& !u>i%ient ti*1 #*1reun& %a !& !e !i*t& %on>orta+ilC %a 1&rin,iC %u noul lor
>iu Pulian.
G & #ntre+ %e *ai >a% 1&rin,ii *ei.
G -a%& !e #nt3*1la %e7a r&uC a* >i au<itC <i!e Carlotta.
G Ftiu. A!ta nu #n!ea*n& %& nu 1ot !& *& #ntre+. Ea nu r&!1un!eC %ontinu& (oar !&
lu%re<e la 1u1itruC a(u%3n( noi 1a8ini 1e (i!1la;.
G Uite$lC <i!e. Stu(ent nere<i(ent. 6&r& a(re!&. -oar un e$*ail Di o %utie 1oDtal& #n
%a*1u!.
G Fi orarul %la!ei luiB #ntre+& Bean.
G Nu 1o!tea<& aDa %e7a. Bean r3!e.
G Fi a!ta ar tre+ui !& >ie o 1ro+le*&B
G NuC BeanC n$o !& le !1ar8i !i!te*ul. Nu$*i 7ine #n *inte o %ale *ai +un& (e a atra8e
aten,ia (e%3t (a%& ai (e%lanDa o %a1%an& Di ai atra8e un 1ro8ra*$!1ion 13n& a%a!&.
G Nu *& la! ur*&rit (e !1ioni.
G Nu$i 7e<i ni%io(at& 1e %ei %are te ur*&re!%.
G E (oar un %ole8iuC nu 7reun !er7i%iu (e in>or*a,ii.
G C3teo(at&C oa*enii %are au %ele *ai 1u,ine lu%ruri %are ar *erita >urate !unt %ei *ai
1reo%u1a,i !& la!e i*1re!ia %& au *ari %o*ori a!%un!e.
G A!ta e (in Bi+lieB
G NuC (in o+!er7a,ie.
G -e%i %e >a%e*B
G Vo%ea ta e 1rea %o1il&roa!&C <i!e !ora Carlotta. Vor+e!% eu la tele>on.
Vor+i aDa %u* Dtia ea %u !e%retarul$De> al uni7er!it&,ii.
G A >o!t at3t (e (r&8u, !&$*i %are toate lu%rurile atun%i %3n( *i !$a ru1t o roat& (e la
%&ru%iorC iar (a%& a!tea !unt %=eile lui aD 7rea !& i le #na1oie< i*e(iatC #nainte !& #n%ea1& !&$Di >a%&
8ri"iH NuC nu i le la! #n %utia 1oDtal&C %u* ar 1utea a!ta !& #n!e*ne Li*e(iatMB Ni%i nu le la! la
(u*nea7oa!tr&C ar 1utea !& nu >ie ale luiC atun%i %e *$aD >a%eB -a%& !unt %=eile luiC !$ar +u%ura
(a%& *i$a,i !1une un(e are el oreC iar (a%& nu !unt ale luiC %e r&u ar >i #n a!taBH BineC aDte1t.
Sora Carlotta !e #ntin!e 1e 1at. Bean r3!e:
G Cu* a"un8e o %&lu8&ri,& !& *int& at3t (e +ineB Ea a1&!& 1e +utonul UTE.
G Nu #n!ea*n& %& *in,i (a%&$i !1ui unui +iro%rat 1o7e!tea (e %are e ne7oie %a !&$l
(eter*ine !&$Di >a%& trea+a %a lu*ea.
G -ar (a%& Di$ar >a%e trea+a %a lu*eaC nu ,i$ar (a ni%i o in>or*a,ie (e!1re Peter.
G -a%& Di$ar >a%e trea+a %a lu*eaC ar #n,ele8e !%o1ul re8ulilor Di #n %on!e%in,& ar Dti %3n(
e %a<ul !& >a%& e0%e1,ii.
G .a*enii %are #n,ele8 !%o1ul re8ulilor nu (e7in +iro%ra,iC <i!e Bean. A!ta e %e7a %e a*
#n7&,at >oarte re1e(e la F%oala (e ?u1t&.
G E0a%t. -e%i eu tre+uie !&$i !1un o 1o7e!te %are !&$l a"ute !&$Di (e1&Dea!%& =an(i%a1ul.
Bru!%C #Di re#n(re1t& aten,ia %&tre tele>on: .=C %e a*a+ilN -aC e +ine. . !& *& #nt3lne!% a%olo %u
el.
n%=i!e tele>onul Di r3!e.
G Ei +ineC #n %ele (in ur*& !e%retarul i$a tran!*i! un e$*ail. Era %one%tatC a a(*i! %& Di$a
1ier(ut %=eileC Di 7rea !& !e #nt3lnea!%& %u +&tr3ni%a la \u*$\u*.
G Ce$i a!taB
G N$a* ni%i %ea *ai 7a8& i(eeC (ar (u1& %u* a !1u!$oC #*i #n%=i1ui %& (a%& aD >i >o!t o
+&tr3n& %are tr&ieDte l3n8& %a*1u! aD >i Dtiut (e"a. -e"a !e !%u>un(a!e #n =arta oraDului: AC e un
re!taurant a1roa1e (e %a*1u!. A!ta e. :ai !& ne #nt3lni* %u +&iatul %are 7a >i re8e.
G Stai o %li1&C <i!e Bean. Nu 1ute* *er8e (ire%t a%olo.
G -e %e nuB
G Tre+uie !& lu&* niDte %=ei.
Sora Carlotta #l 1ri7i %a 1e un ne+un.
G A* %a* in7entat %=eile a!teaC Bean.
G Se%retarul Dtie %& te #nt3lneDti %u Peter Ki88in %a !&$i #na1oie<i niDte %=ei. Ce !$ar
#nt3*1la (a%& !$ar (u%e %=iar a%u* la \u*$\u* !& ia 1r3n<ulB Fi ne 7e(e #nt3lnin(u$ne %u PeterC
Di ni*eni nu$i (& ni%i o %=eieB
G N$a7e* 1rea *ult ti*1.
G .SC a* o i(ee *ai +un&. Pre>&$te <&1&%it& Di !1une$i %&C 8r&+in(u$te !& a"un8i la
#nt3lnirea %u elC ai uitat !& a(u%i %=eileC (ar ar 1utea !& 7in& a%a!& %u tine.
G BeanC %=iar ai talent.
G nDel&toria e a (oua *ea natur&.
Auto+u<ul 7eni la >i0 Di *er!e %u 7ite<&C ne>iin( or& (e 73r>C Di #n %ur3n( erau #n %a*1u!.
Bean !e 1ri%e1ea *ai +ine !& tran!1un& =&r,ile #n teren realC aDa %& 8&!i (ru*ul !1re \u*$\u*.
?o%ul ar&ta %a o +o*+&. Sau *ai (e8ra+& #n%er%a !& arate %a o +o*+& (in erele tre%ute.
Nu*ai %& Di #n realitate era ruinat Di 1ro!t #ntre,inutC a!t>el %& era o +o*+& #n%er%3n( !& arate %a
un re!taurant (e%entC (e%orat !& arate %a o +o*+&. 6oarte %o*1li%at Di ironi%C (e%i!e BeanC
a*intin(u$Di %e o+iDnuia !& !1un& tat&l lui (e!1re un re!taurant (e %artier (in a1ro1ierea %a!ei lor
(in Creta: ?&!a,i ori%e 1r3n<C 7oi %e intra,i.
3n%area 1&rea %a %ea o+iDnuit& (in ori%e re!taurant +anal E *ai *ult 8r&!i*e Di (ul%iuri
(e%3t aro*& Di nutri,ie. TotuDiC Bean nu era *o>turo!. E0i!tau *3n%&ruri %are$i 1l&%eau *ai *ult
(e%3t altele Di Dtia %3te %e7a (e!1re (i>eren,a (intre +u%&t&ria >in& Di *3n%area !i*1l&C (ar (u1&
!tr&<ile (in Rotter(a* Di anii (e =ran& u!%at& Di 1ro%e!at& (in !1a,iuC ori%e #i a(u%ea %alorii Di
nutrien,i era +un 1entru el. -ar >&%u 8reDeala !&$Di ia #n8=e,at&. A+ia 7eni!e (e la AraraXuaraC
un(e Der+etul era *e*ora+ilC iar %=e!tia a!ta a*eri%an& era 1rea 8ra!&C aro*a 1rea !iro1oa!&.
G ***C (eli%io!aC <i!e Bean.
G 6e%+a a +oXuin=aC *eninoC r&!1un!e ea. E n&o >ala 1ortu8ue! aXui.
G Nu 7reau !& %riti% #n8=e,ata #ntr$o li*+& 1e %are o #n,ele8 ei.
G A*intirea !en<a,iei (e >oa*e nu te >a%e *ai tolerantB
G Tre+uie !& >ie totul o 1ro+le*& (e *oral&B
G A* !%ri! (i<erta,ii (e!1re (YAXuino Di Tilli%=C !1u!e !ora Carlotta. Toate 1ro+le*ele
!unt >ilo!o>i%e.
G Ca< #n %are toate r&!1un!urile !unt neinteli8i+ile.
G Fi ni%i *&%ar nu eDti la D%oala 8eneral&.
Un t3n&r #nalt !e !tre%ur& 1e +an%=et& l3n8& Bean.
G S%u<a,i$*& 1entru #nt3r<iereC <i!e. A7e,i %=eile *eleB
G & !i*t aDa (e 1ro!tC !1u!e !ora Carlotta. A* 7enit 13n& ai%i Di *i$a* (at !ea*a %& le$
a* uitat a%a!&. -&$*i 7oie !&$,i %u*1&r o #n8=e,at& Di a1oi 1o,i !& 7ii la *ine a%a!& !& le iei.
Bean 1ri7i #n !u! la 1ro>ilul lui Peter. A!e*&narea %u En(er era %lar&C (ar nu #ntr$at3t (e
*ult #n%3t %ine7a !&$i %on>un(e.
-e%i &!ta era 1uDtiul %are ne8o%ia!e #n%etarea >o%ului Di #n%=eia!e R&<+oiul ?i8ii. Ar&to!C
(ar nu >ru*o! %a un !tar (e %ine*a E oa*enilor le$ar 1l&%eaC (ar ar a7ea Di #n%re(ere #n el. Bean
!tu(ia!e #nre8i!tr&ri 7i(eo %u :itler Di Stalin. -i>eren,a era nota+il& E Stalin nu tre+ui!e ni%io(at&
!& >ie ale!C :itler (a. C=iar %u a%ea *u!ta,& !tu1i(&C 1uteai 7e(ea #n o%=ii lui :itler 1ri%e1erea (e
a %iti #n tineC !enti*entul a%ela %& ori%e ar !1uneC oriun(e ar 1ri7iC #,i 7or+eDte ,ieC !e uit& la tineC #i
1a!& (e tine. -ar Stalin ar&ta %a un *in%ino!C %eea %e Di era. Peter intra %ate8ori% #n %ate8oria
%elor %ari!*ati%i. Ca :itler.
Poate %& era o %o*1ara,ie ne(rea1t&C (ar %ei %are #Di (oreau 1uterea in7itau la a!t>el (e
83n(uri. Cel *ai r&u era !& 1ri7eDti >elul #n %are o "u%a 1e !ora Carlotta. #ntr$a(e7&rC inter1reta un
rolC (ar %3n( #i 7or+eaC %3n( #Di >i0a 1ri7irea 1e eaC ea !e #n>ru*u!e,aC !e #n%&l<ea. Nu at3t #n%3t !&
!e %o*1orte 1ro!teDteC (ar era %onDtient& (e 1re<en,a lui %u o inten!itate !1orit& %are lui Bean #i
(i!1l&%ea. Peter a7ea (arul !e(u%,iei. Peri%ulo!.
G . !& *er8 %u (u*neata a%a!&C <i!e Peter. Nu *i$e >oa*e. A,i 1l&tit (e"aB
G -e!i8urC <i!e !ora Carlotta. A1ro1oC a%e!ta e!te ne1otul *eu. -el>ino.
Peter 1&ru !&$l o+!er7e 1e Bean 1entru 1ri*a (at& $(eDi Bean era !i8ur %& Peter #l
*&!ura!e 1e (e$a$ntre8ul #nainte (e a !e aDe<a.
G Si*1ati% %o1ilC !1u!e. C3,i ani areB er8e (e"a la D%oal&B
G Sunt *i%C <i!e Bean 7e!elC (ar %el 1u,in nu !unt ;el(a.
G 6il*ele alea (e la F%oala (e ?u1t&C >&%u Peter. C=iar Di %o1iii *i%i 1rin( ar8oul a%ela
1oli8lot !tu1i(.
G A%u* tre+uie !& *er8e*C %o1iiC in!i!t. Sora Carlotta #i %on(u!e !1re uD&.
G Ne1otul *eu 7i<itea<& ,ara 1entru 1ri*a (at&C tinereC aDa %& nu #n,ele8e <e>le*elele
a*eri%ane.
G Ba le #n,ele8C <i!e BeanC %&ut3n( !& !une %a un %o1il +o!u*>lat Di 8&!in( a!ta (e!tul (e
uDorC %&%i %=iar era iritat.
G Vor+eDte +ine en8le<a. ai +ine ,ine$l (e *3n& %3t tra7er!&*C tra*7aiele <+oar& 1rin
%a*1u! (e 1ar%$ar >i la -a;tona.
Bean >&%u o%=ii *ariC (ar >u (e a%or( %a !ora Carlotta !&$l ,in& (e *3n& %3n( tra7er!ar&
!tra(a. Peter #n%er%a #n *o( e7i(ent !&$l 1ro7oa%eC (ar (e %eB Cate8ori%C nu era at3t (e !u1er>i%ial
#n%3t !& %rea(& %& a$l u*ili 1e Bean i$ar >i a(u! 7reun a7anta". Poate #i >&%ea 1l&%ere !&$i >a%& 1e
al,ii !& !e !i*t& *i%i.
n %ele (in ur*& a"un!er& (e1arte (e %a*1u!C >&%3n( (e!tul (e *ulte o%oliDuri Di !%=i*+&ri
(e (ire%,ie %a !& 1oat& >i !i8uri %& n$au >o!t ur*&ri,i.
G -e%i tu eDti *arele Pulian -el1=i9iC <i!e Peter.
G Fi tu eDti ?o%9e. EDti !oli%itat %a :e8e*on (u1& %e !e ter*in& *an(atul lui Sa9ata.
P&%at %& e0iDti (oar 7irtual.
G & 83n(e!% !& ie! %3t (e %ur3n( #n 1u+li%C <i!e Peter.
G A=aC (e a!ta ,i$ai >&%ut o1era,ie e!teti%&C !& ar&,i at3t (e +ine.
G 6a,a a!ta 7e%=eB . 1ort nu*ai %3n( nu$*i 1a!& %u* ar&t.
G B&ie,iC <i!e !ora Carlotta. C=iar tre+uie !& 7& *ai*u,&ri,i aDaB
Peter r3!e uDor.
G :ai(eC *a*iC (oar ne "u%a*. N$a* 1utea *er8e la >il*B
G JataC #n 1at Di nu 1ri*i,i (e *3n%areC ni%iunul (intre 7oiC <i!e !ora Carlotta.
Bean !e !&tura!e (e a!ta.
G Un(e e PetraB #ntre+&. Peter #l 1ri7i %a 1e un ne+un.
G Nu e la *ine.
G Ai in>or*a,iiC <i!e Bean. Ftii *ai *ulte (e%3t #*i !1ui.
G Fi tu Dtii *ai *ulte (e%3t #*i !1ui *ie. Cre(ea* %& 7o* a7ea #n%re(ere unul #n altulC
a1oi 7o* (a (ru*ul Du7oaielor (e #n,ele1%iune.
G E *oart&B #ntre+& BeanC ne7r3n( !& !e la!e (e7iat. Peter 1ri7i la %ea!.
G #n *o*entul &!taB Nu Dtiu.
Bean !e o1ri (in *er!. -e<8u!tatC !e #ntoar!e !1re !ora Carlotta.
G A* 1ier(ut ti*1ulC <i!e. Fi ne ri!%&* 7ie,ile 1entru ni*i%.
G EDti !i8urB !1u!e !ora Carlotta.
Bean 1ri7i #na1oi !1re PeterC %are 1&rea ui*it %u a(e7&rat.
G Vrea !& >ie :e8e*onC <i!e BeanC (ar e un ni*i%. Bean !e #n(e1&rt&. e*ora!e tra!eulC
(e!i8urC Di Dtia %u* !& a"un8& la !ta,ia (e auto+u< >&r& a"utorul Carlottei. En(er %&l&tori!e %u
a%e!te auto+u<e 1e %3n( era *ai *i% (e%3t Bean. Era !in8ura %on!olare (u1& a*ara (e<a*&8ire
(e a >i (e!%o1erit %& Peter nu era (e%3t un 1ro!t&na% %are !e "u%a.
Ni*eni nu !tri8& (u1& elC iar el nu 1ri7i #na1oi.
Bean nu lu& auto+u<ul !1re =otelC %i 1e %el %are tre%ea %el *ai a1roa1e (e D%oala 1e %are
En(er o ur*a!e #nainte (e a >i tri*i! la F%oala (e ?u1t&. ntrea8a i!torie a 7ie,ii lui En(er ieDi!e la
lu*in& #n %ur!ul an%=etei a!u1ra lui Jra>>: 1ri*a %ri*& a lui En(er a7u!e!e lo% ai%iC un +&iat
nu*it Stil!on %are #Di a!*u,i!e 8aD%a #*1otri7a lui En(er. Bean >u!e!e *artor la %ea (e$a (oua
%ri*& a lui En(erC #ntr$o !itua,ie !i*ilar& %u 1ri*a. En(er E !in8urC %o1leDit nu*eri%C #n%on"urat E
1ro7o%a la lu1t& unul la unulC a1oi !e +&tea %a !& (i!tru8& (uD*anul a!t>el #n%3t a%e!tuia !& nu$i
*ai r&*3n& ni%i o (orin,& (e a *ai lu1ta. -ar el Dtiu!e a!ta ai%iC (e la 73r!ta (e Da!e ani.
Fi eu %unoDtea* anu*ite lu%ruri la 73r!ta a!taC 83n(i Bean. C=iar Di *ai (e t3n&r. Nu %u*
!& u%i( E a!ta *& (e1&DeaC era* 1rea *i%. Ci %u* !& tr&ie!%C a!ta era 8reu.
Pentru *ine era 8reuC (ar nu Di 1entru En(er. Bean !e 1li*+& 1rin %artierele %u %a!e 7e%=i
*o(e!te Di %a!e noi Di *ai *o(e!te E (ar 1entru el toate erau *ira%ole. Nu 1entru %& n$ar >i a7ut o
*ul,i*e (e o%a<iiC tr&in( %u >a*ilia !a #n Jre%ia (u1& r&<+oiC (e a 7e(ea %u* %reDteau
*a"oritatea %o1iilor. -ar ai%i era %e7a (i>erit. A%e!ta era lo%ul %are #l %rea!e 1e En(er Ki88in.
Eu a* *ai *ult talent #nn&!%ut 1entru r&<+oi (e%3t a a7ut En(er. TotuDiC el a >o!t un
%o*an(ant *ai +un. A!ta !& >i >o!t (i>eren,aB El %re!%u!e un(e7a un(e ni%io(at& nu tre+ui!e !&$Di
>a%& 8ri"i #n le8&tur& %u ur*&toarea *a!&C un(e oa*enii #l l&u(au Di$l o%roteau. Eu a* %re!%ut
un(e7a un(eC (a%& 8&!ea* un re!t (e =ran&C tre+uia !& *& te* %& un alt %o1il (e 1e !tra(& ar
1utea !& *& o*oare 1entru el. .are a!ta nu ar >i tre+uit !& *& >a%& 1e *ine %el %are lu1t& (i!1eratC
iar 1e En(er %el %are !e retra8eB
Nu era lo%ul (e 7in&. -oi oa*eni #n !itua,ii i(enti%e nu 7or >a%e ni%io(at& e0a%t a%eleaDi
ale8eri. En(er e!te %eea %e e!teC eu !unt %eea %e !unt. ?ui i$a >o!t (e!tinat !& (i!tru8& 6urni%ile.
ie *i$a >o!t (at !& !u1ra7ie,uie!%.
A%u*C %e *i$e !%ri! !& >a%B Sunt un %o*an(ant >&r& ar*at&. A* o *i!iune (e #n(e1linitC
(ar ni%i o i(ee (e!1re %u* !$o #n(e1line!%. PetraC (a%& *ai tr&ieDteC e #n *are 1eri%olC Di %ontea<&
1e *ine !$o eli+ere<. To,i %eilal,i !unt li+eri. -oar ea r&*3ne 1ri<onier&. Ce i$a >&%ut A=ileB Nu
7reau %a Petra !& !>3rDea!%& la >el %a Po9e.
A!ta era (i>eren,a (intre En(er Di Bean. En(er a ter*inat %ea *ai a*ar& lu1t& a %o1il&riei
lui ne#n7in!. A >&%ut %eea %e tre+uia. -ar BeanC ni%i *&%ar nu$Di (&(u!e !ea*a (e 1eri%olul #n
%are !e a>la 1rietena !a Po9eC (e%3t %3n( era 1rea t3r<iu. -a%& ar >i 7&<ut la ti*1 %3t (e a1ro1iat
era 1eri%olulC ar >i 1utut !$o a7erti<e<eC !$o a"ute. S$o !al7e<e. #n lo% (e a!taC tru1ul ei >u!e!e
arun%at #n RinC %a !& >ie 8&!it 1lutin( %a toate %elelalte 8unoaieC l3n8& %=ei.
Fi !e #nt3*1la (in nou.
Bean !e o1ri #n >a,a %a!ei >a*iliei Ki88in. En(er nu 7or+i!e ni%io(at& (e!1re eaC ni%i nu
a7ea 1o<e Di ni%i nu >u!e!e ar&tat& la an%=et&. -ar era e0a%t aDa %u* !e aDte1ta Bean. Un %o1a% #n
%urtea (in >a,&C %u !tin8=ii (e le*n +&tute #n trun%=i 1entru a >or*a o !%ar& 13n& la 1lat>or*a
!ituat& !u!C #ntr$o +i>ur%are a ra*urilor %o1a%ului. . 8r&(in& or(onat&C +ine #n8ri"it&. Un lo%
1aDni% (e re>u8iu. .are %e Dtiu!e En(er (e!1re >ri%&B
Un(e e 8r&(ina PetreiB Fi a *ea un(e eB
Bean Dtia %& nu 83n(ea ra,ional. -a%& En(er !$ar >i #ntor! 1e P&*3ntC >&r& #n(oial& %& !$ar
>i a!%un! Di elC (a%& A=ile nu l$ar >i u%i! 1ur Di !i*1lu i*e(iat. FiC %=iar aDa !t3n( lu%rurileC nu
1utea !& nu !e #ntre+e (a%& En(er n$ar >i 1re>erat !& tr&ia!%& aDa %u* tr&ia BeanC a!%un<3n(u$!e 1e
P&*3ntC (e%3t a%olo un(e era a%u*C #n !1a,iuC le8at (e o alt& lu*e (e%3t %ea #n %are !e n&!%u!e Di
(u%3n( o 7ia,& (e e0il 1er*anent.
. >e*eie ieDi #n uDa %a!ei. -oa*na Ki88inB
G Te$ai r&t&%itB #ntre+&.
Bean #Di (&(u !ea*a (e<a*&8it E nuC *ai (e8ra+& (i!1erat E %& uita!e !& >ie 7i8ilent. Ca!a
1utea !& >ie !u1ra7e8=eat&. C=iar (a%& nu eraC (oa*na Ki88in #Di 1utea a*inti (e elC +&iatul %are
a1&ru!e #n >a,a %a!ei ei #n ti*1ul orelor (e D%oal&.
G Ai%i a %re!%ut En(er Ki88inB
Un nor #i #ntune%& >a,aC (oar 1entru o %li1&C (ar Bean 7&<u %u* !e #ntri!tea<& #nainte (e a$
Di 1utea relua <3*+etul.
G -aC ai%iC <i!e ea. -ar nu !e 7i<itea<&. -intr$un *oti7 1e %are nu$l 1utu #n,ele8eC Bean
a7u i*1ul!ul !& !1un&:
G A* >o!t %u el. #n ulti*a +&t&lie. A* lu1tat !u+ %o*an(a lui.
T3*+etul ei !e !%=i*+& (in nouC (e la !i*1la 1olite,e Di a*a+ilitateC !1re %e7a *ai
a1ro1iat (e %&l(ur& Di (urere.
G A=C <i!e. Un 7eteran.
A1oi %&l(ura !e !tin!e Di >u #nlo%uit& (e 8ri"&.
G Cuno!% toate >e,ele to7ar&Dilor lui En(er (in a%ea ulti*& +&t&lie. Tu eDti %el %are a
*urit. Pulian -el1=i9i.
-intr$o(at&C toat& a%o1erirea lui era !1ul+erat& E Di Di$o >&%u!e %u *3na luiC !1un3n(u$i %&
>u!e!e #n 8aD%a lui En(er. ?a %e !e 83n(i!eB 6u!e!er& (oar un!1re<e%e.
G E7i(entC %ine7a 7rea !& *& o*oareC <i!e el. -a%& !1une,i %ui7a %& a* 7enit ai%iC o !&$i
>ie (e >olo!.
G Nu !1un. -ar a >o!t o ne8li"en,& (in 1artea ta !& 7ii ai%i.
G Tre+uia !& 7&(C !1u!e BeanC #ntre+3n(u$!e (a%& e01li%a,ia era a(e7&rat&.
Ea nu !e *ir&.
G E a+!ur(. Nu ,i$ai ri!%a 7ia,a !& 7ii ai%i >&r& *oti7. A1oi #i 7eni #n *inte: Peter nu e
a%a!& a%u*.
G FtiuC <i!e Bean. $a* #nt3lnit %u el la uni7er!itate. Fi a1oi #Di (&(u !ea*a E ea nu a7ea
ni%i un *oti7 !& %rea(& %& 7eni!e !&$l 7a(& 1e Peter (e%3t (a%& ar >i a7ut i(ee (e!1re %e >&%ea el.
G Fti,iC #i <i!e.
Ea #n%=i!e o%=iiC #n,ele83n( a%u* %eea %e *&rturi!i!e.
G Sau a*3n(oi !unte* teri+il (e 1roDtiC !au a* a7ut 1e lo% #n%re(ere unul #ntr$altulC (e
a* l&!at 8ar(a at3t (e "o!.
G Sunte* (oar 1roDti (a%& %eilal,i nu !unt (e #n%re(ereC <i!e Bean.
G . !& a>l&*C nu$i aDaB A1oi <3*+i: N$are ro!t !& !tai 1e !tra(&C %a !& !e #ntre+e lu*ea (e
%e un %o1il (e 73r!ta ta nu e la D%oal&.
El o ur*& 1e alee 13n& la uD&. C3n( En(er 1le%a!e (e a%a!&C 1&Di!e 1e a%eeaDi %&rareB
Bean #n%er%& !&$Di i*a8ine<e !%ena. En(er nu !e *ai #ntor!e!e a%a!&. Ca Di Bon<oC %ealalt&
7i%ti*& a r&<+oiului. Bon<oC u%i!I En(erC (i!1&rut #n *i!iuneI iar a%u* Bean *er83n( 1e aleea
!1re %a!a lui En(er. -oar %& (e (ata a!ta nu era 7or+a (e o 7i<it& !enti*ental& >&%ut& unei >a*ilii
#n(urerate. A%u* era un r&<+oi (i>eritC %&%i r&<+oi eraC iar ea #Di ri!%a un alt >iu (e (ata a!ta.
N$ar >i tre+uit !& Dtie %e >a%e el. Nu 1entru a!ta Peter tre+uia !&$Di %a*u>le<e a%ti7it&,ileC
1re>&%3n(u$!e a >i ele7B
i >&%u un !an(7iD >&r& !&$l #ntre+eC %a Di %u* ar >i 1re!u1u! 1ur Di !i*1lu %& unui %o1il ar
tre+ui !&$i >ie >oa*e. Era (e >a1t a%el %liDeu a*eri%anC unt (e ara=i(e 1e 13ine al+&. .are >&%u!e
a!e*enea !an(7iDuri Di 1entru En(erB
G i$e (or (e elC <i!e BeanC 1entru %& Dtia %& aDa o 1utea >a%e !&$l 1la%&.
G -a%& ar >i >o!t ai%iC !1u!e (oa*na Ki88inC 1ro+a+il ar >i >o!t u%i!. C3n( a* %itit %eea
%eH ?o%9eH a !%ri! (e!1re +&iatul a%ela (in Rotter(a*C nu *i$a* 1utut i*a8ina %& l$ar >i l&!at
#n 7ia,& 1e En(er. l %unoDti Di tuC nu$i aDaB Cu* #l %=ea*&B
G A=ile.
G Tu te a!%un<i. -ar 1ari at3t (e t3n&r.
G C&l&tore!% %u o %&lu8&ri,& 1e nu*e !ora CarlottaC <i!e Bean. Pretin(e* %& !unte*
+uni%& Di ne1ot.
G & +u%ur %& nu eDti !in8ur.
G Ni%i En(er nu e. ?a%ri*ile #i u*1lur& o%=ii.
G Pre!u1un %& a7ea ne7oie (e Valentine *ai *ult (e%3t a7ea* noi.
-intr$un i*1ul! E (in nouC un a%t i*1ul!i7 #n lo%ul unei (e%i<ii %al%ulate E Bean !e #ntin!e
Di$Di 1u!e *3na #ntr$a ei. Ea #i <3*+i.
o*entul tre%u. Bean #Di (&(u (in nou !ea*a %3t (e 1eri%ulo! era !& !e a>le a%olo. -a%&
lo%uin,a era !u1ra7e8=eat&B 6. I. Dtia (e!1re Peter E (a%& ur*&reau %a!aB
G Ar tre+ui !& 1le%C <i!e Bean.
G & +u%ur %& ai tre%ut 1e ai%i. Cre( %& 7oia* tare *ult !& 7or+e!% %u %ine7a %are l$a
%uno!%ut 1e En(er >&r& !&$l in7i(ie<e.
G To,i #l in7i(ia*. -ar Dtia* Di %& era %el *ai +un (intre noi.
G Alt>el (e %e !&$l >i in7i(iatC (a%& n$a,i >i %re<ut %& e *ai +unB
Bean r3!e.
G Ei +ineC %3n( in7i(ie<i 1e %ine7aC #,i !1ui %& la ur*a ur*elor nu e %=iar at3t (e +un.
G -e%iH %eilal,i %o1ii #i in7i(iau 1entru %alit&,ile luiB #ntre+& (oa*na Ki88in. Sau
nu*ai 1entru re%unoaDterea (e %are a7ea 1arteB
?ui Bean nu$i 1l&%u #ntre+areaC (ar a1oi #Di a*inti %ine era %ea %are 1unea a%ea #ntre+are.
G Ar tre+ui !& 7& #ntre+ a%elaDi lu%ru. Peter #l in7i(ia 1entru %alit&,ile luiB Sau (oar
1entru re%unoaDtereB
Ea t&%uC #ntre+3n(u$!e (a%& !& r&!1un(& !au nu. Bean Dtia %& loialitatea >a,& (e >a*ilie o
#n(e*na !& nu !1un& ni*i%.
G Nu e o #ntre+are >&r& ro!tC <i!e Bean. Nu Dtiu %3t (e *ult Dti,i (e!1re %eea %e >a%e
PeterH
G Citi* tot %e 1u+li%& elC !1u!e (oa*na Ki88in. Iar a1oi a7e* >oarte *ult& 8ri"& !& ne
1urt&* (e 1ar%& =a+ar n$a* a7ea (e!1re %eea %e !e 1etre%e #n lu*e.
G n%er% !& *& =ot&r&!% (a%& !& *er8 #nainte %u Peter. Fi n$a* %u* !& Dtiu %e !& >a% %u
el. C3t (e *ult& #n%re(ere 1ot !& a*.
G AD 7rea !& te 1ot a"uta. Peter +ate la alte to+e. N$a* 1utut ni%io(at& !& 1rin( rit*ul.
G Nu 7& 1la%e (e elB #ntre+& BeanC Dtiin( %& e 1rea li1!it (e *ena"a*enteC (ar Dtiin( (e
a!e*enea %& nu 7a *ai a7ea *ulte a!e*enea Dan!e !& 7or+ea!%& %u *a*a unui 1oten,ial aliat E
!au ri7al.
G l iu+e!%C <i!e (oa*na Ki88in. Nu ne arat& 1rea *ulte (e!1re !ine. -ar aDa e %in!tit E
ni%i noi n$a* 1rea ar&tat %o1iilor *ulte lu%ruri (e!1re noi.
G -e %e nuB #ntre+& Bean. Se 83n(i %3t (e (e!%=iDi erau *a*a Di tat&l luiC %3t (e +ine #l
%unoDteau 1e Ni9olaiC iar Ni9olai #i %unoDtea 1e ei. l l&!a!er& a1roa1e >&r& !u>lare li1!a (e
1re%au,ie a %on7er!a,iilor (intre ei. E7i(entC >a*ilia Ki88in nu a7ea a%eleaDi o+i%eiuri.
G E >oarte %o*1li%atC r&!1un!e (oa*na Ki88in.
G Vre,i !& !1une,i %& nu e trea+a *ea.
G -in %ontr&C Dtiu %& te 1ri7eDte >oarte *ult. .>t& Di !e aDe<&: :ai(eC !& nu ne 1re>a%e* %&
e (oar o (i!%u,ie #n 1ra8ul uDii. Ai 7enit ai%i !& a>li (e!1re Peter. R&!1un!ul !i*1lu ar >i %& nu
Dti* ni*i%. El nu !1une ni*&nui ni*i% (in %eea %e 7or !& DtieC (e%3t (a%& i$ar >i lui (e >olo! %a ei
!& Dtie.
G Fi r&!1un!ul (i>i%ilB
G Ne$a* a!%un! (e %o1iii noDtri %=iar (e la #n%e1ut. Nu 1rea 1ute* >i !ur1rinDi !au
!u1&ra,i (a%& au #n7&,at la o 73r!t& >ra8e(& !& >ie !e%retoDi.
G Ce a,i a!%un!B
G Nu le$a* !1u! %o1iilor noDtriC Di ar tre+ui !&$,i !1une* ,ieB -ar #Di (&(u i*e(iat
r&!1un!ul: -a%& Valentine Di En(er ar >i ai%iC %re( %& a* !ta (e 7or+& %u ei. C=iar a* #n%er%at !&$i
e01li% lui Valentine %3te %e7a #nainte %a ea !& i !e al&ture lui En(er #nH !1a,iu. $a* (e!%ur%at
>oarte 1ro!tC 1entru %& nu *ai 1u!e!e* aDa %e7a #n %u7inte 13n& atun%i. Tre+uie !&H !& #n%e1 1rin
a !1uneH ur*a !& a7e* ori%u* un al treilea %o1ilC %=iar (a%& 6. I. nu ne$ar >i %erut a!ta.
A%olo un(e %re!%u!e BeanC le8ile (e*o8ra>i%e nu a7eau 1rea *are i*1ortan,& E %o1iii
!tr&<ii (in Rotter(a* erau to,i 1o1ula,ie e0%e(entar& Di Dtiau 1er>e%t (e +ine %& 1rin le8e ni%iunul
(intre ei n$ar >i tre+uit !& !e na!%&C (ar atun%i %3n( *ori (e >oa*e e 8reu !& te 1reo%u1e 1rea *ult
>a1tul %& n$o !& a"un8i la %ele *ai +une D%oli. TotuDiC %3n( le8ile >u!e!er& a+ro8ate %iti!e (e!1re
eleC Di 1rin ur*are #n,ele!e !e*ni>i%a,ia (e%i<iei lor (e a a7ea un alt treilea %o1il.
G -e %e !& >i >&%ut a!taB #ntre+& Bean. ?e$ar >i >&%ut r&u tuturor %o1iilor. Ar >i 1u! %a1&t
%arierelor 7oa!tre.
G A* a7ut *are 8ri"& !& nu >a%e* %arier&. Nu niDte %ariere la %are !& ne 1ar& r&u !&
renun,&*. Nu a7ea* (e%3t !er7i%iu. Ve<i tuC !unte* oa*eni reli8ioDi.
G E0i!t& *ul,i oa*eni reli8ioDi 1e lu*e.
G -ar nu Di #n A*eri%aC !1u!e (oa*na Ki88in. Nu 8enul (e >anati%i %are !& >a%& lu%ruri
at3t (e e8oi!te Di anti!o%iale %a a a7ea *ai *ult (e (oi %o1iiC (oar (in %au<a unor i(ei reli8ioa!e
8reDit #n,ele!e. Iar %3n( Peter a a7ut re<ultate at3t (e +une (e *i% %o1il Di au #n%e1ut !&$l
*onitori<e<e E ei +ineC 1entru noi a >o!t un (e<a!tru. A tre+uit !&H nu ne *ai a*e!te%&*. S&
(i!1&re*. FtiiC !unte* oa*eni inteli8en,i.
G & #ntre+ (e %e 1&rin,ii unor a!e*enea 8enii nu au %ariere 1ro1rii nota+ile. Sau %el
1u,in un anu*e !tatut #n %o*unitatea intele%tual&.
G Co*unitatea intele%tual&C <i!e (oa*na Ki88in (i!1re,uitor. Co*unitatea intele%tual& a
A*eri%ii nu a >o!t ni%io(at& 1rea !tr&lu%itoare. Sau one!t&. Sunt to,i niDte oiC ur*3n( ori%e *o(&
intele%tual& a anului. Cer3n( %a toat& lu*ea !& le ur*e<e o1iniile. Toat& lu*ea tre+uie !& >ie
(e!%=i!& la *inte Di tolerant& %u lu%rurile #n %are %re( eiC (ar >erea!%& -u*ne<eu !&$Di i*a8ine<eC
*&%ar 1entru un *o*entC %& %ine7a %are nu e (e a%or( %u ei ar 1utea 1une *&%ar un (e8et 1e
a(e7&r.
Jla!ul #i era tri!t.
G Sun& a*arC <i!e ea.
G A,i tre%ut 1rin 7ia,&C <i!e Bean. -e%i %re(e,i %& !unte,i *ai inteli8en,i (e%3t %eilal,i
oa*eni.
Ea (&(u 1u,in #na1oi.
G Ve<iC &!ta$i 8enul (e %o*entariu %are e01li%& (e %e nu (i!%ut&* %u ni*eni (e!1re
%re(in,a noa!tr&.
G Nu 7oia* !& !une %a o a%u<a,ieC <i!e Bean. Eu %re( %& !unt *ai inteli8ent (e%3t to,i
%eilal,i 1e %are i$a* #nt3lnitC 1entru %& aDa !unt. Ar tre+ui !& >iu 1ro!t !& nu$*i (au !ea*a (e a!ta.
Voi %re(e,i %u a(e7&rat #n reli8ia 7oa!tr& Di 7& (i!1la%e >a1tul %& !unte,i ne7oi,i !$o a!%un(e,i (e
%eilal,i. A!ta a* 7rut !& !1un.
G Nu reli8ieC %i reli8iiC <i!e ea. So,ul *eu Di %u *ine ni%i *&%ar nu #*1&r,i* a%eeaDi
(o%trin&. . >a*ilie *areC !u1u!& lui -u*ne<euC a >o!t %a* !in8urul lu%ru a!u1ra %&ruia a* %&<ut
(e a%or(. Fi %=iar Di aDaC a* ela+orat a*3n(oi "u!ti>i%&ri intele%tuale 1entru (e%i<ia noa!tr& (e a
!>i(a le8ea. Nu a* %re<ut %& a!ta le 7a (&una %o1iilor. Voia* !&$i %reDte* #n !1iritul reli8ieiC %a
niDte a(e7&ra,i %re(in%ioDi.
G -e %e n$a,i >&%ut$oB
G Pentru %& (e >a1t !unte* niDte laDi. Su1ra7e8=erea 6. I. ar >i re1re<entat o inter>eren,&
%on!tant&. Ar >i inter7enit !& !e a!i8ure %& nu$i #n7&,&* 1e %o1ii %e7a %are !&$i #*1ie(i%e !&$Di
#n(e1linea!%& rolul 1e %are tu Di %u En(er l$a,i a7ut. Atun%i a* #n%e1ut !& ne a!%un(e* %re(in,a.
Nu %=iar (e %o1iiC %i (e oa*enii (e la F%oala (e ?u1t&. A* >o!t aDa (e uDura,i %3n( i$au !%o!
*onitorul lui PeterN A1oi Di 1e al Valentinei. A* %re<ut %& !$a ter*inat. Ur*a !& ne *ut&* #ntr$
un lo% un(e !& nu >i* aDa (e r&u trata,iC Di !& a7e* un al treilea %o1ilC Di un al 1atruleaC Di %3t (e
*ul,i 1utea* a7ea #nainte (e a >i are!ta,i. -ar a1oi au 7enit Di ne$au %erut un al treilea %o1il. -e%i
nu *ai tre+uia !& ne *ut&*. Ve<i tuB A* >o!t leneDi Di !1eria,i. -a%& F%oala (e ?u1t& ne (&(ea o
a%o1erire 1entru a ne 1er*ite #n%& un %o1ilC (e %e nuB
G Fi a1oi l$au luat 1e En(er.
G Iar %3n( l$au luatC era 1rea t3r<iu !&$i *ai %reDte* 1e Peter Di 1e Valentine #n %re(in,a
noa!tr&. -a%& nu$i #n7e,i 1e %o1ii %3n( !unt *i%iC nu !e i*1ri*& #n a(3n%ul !u>letului lor. Tre+uie
!& !1eri %& 7a 7eni *ai t3r<iuC (e la !ine. Nu 1ot #n7&,a (e la 1&rin,i (a%& e(u%a,ia reli8ioa!& nu
#n%e1e (e %3n( !unt *i%i.
G n(o%trinare.
G A!ta #n!ea*n& !& >ii 1&rinteC !1u!e (oa*na Ki88in. S&$,i #n(o%trine<i %o1iii #n ti1arele
!o%iale (u1& %are 7rei !& tr&ia!%&. Intele%tualii nu au !%ru1ule #n a >olo!i D%olile %a !& ne
#n(o%trine<e %o1iii %u 1ro!tiile lor.
G Nu #n%er%a* !& 7& 1ro7o%C <i!e Bean.
G Fi totuDiC *& !i*t %riti%at&.
G *i 1are r&u.
G EDti #n%& un %o1ilC !1u!e (oa*na Ki88in. In(i>erent %3t (e (eDte1t ai >iC tot *ai a+!or+i
*ulte (intre atitu(inile %la!ei %on(u%&toare. Nu$*i 1la%eC (ar a!ta e. C3n( l$au luat 1e En(erC Di
a* 1utut #n !>3rDit !& tr&i* >&r& !u1ra7e8=erea %on!tant& a >ie%&rui %u73nt 1e %are$l !1unea*
%o1iilorC ne$a* (at !ea*a %& Peter era (e"a %o*1let #n(o%trinat (e 1ro!tiile (in D%oli. N$a* *ai >i
reuDit %u 1lanul no!tru ini,ial. Ne$ar >i (enun,at. ?$a* >i 1ier(ut. -e %e !&$l i<8oni* 1e 1ri*ul
n&!%ut 1entru a (a naDtere unui al 1atrulea !au al %in%ilea !au al Da!eleaB Peter 1&rea %3teo(at& %&
n$ar a7ea (elo% %onDtiin,&. -a%& %ine7a a7ea ne7oie !& %rea(& #n -u*ne<euC a%ela era PeterC Di el
nu %re(ea.
G Pro+a+il %& ni%i atun%i n$ar >i a7ut %onDtiin,&.
G Nu$l %unoDti. 3n(ria #l ,ine #n 7ia,&. -a%& l$a* >i >&%ut !& >ie *3n(ru (e %re(in,a lui
!e%ret&C ar >i (u! a%ea!t& lu1t& %u 7ite"ie. -arH nu e.
G -e%i n$a,i #n%er%at ni%io(at& !&$l %on7erti,i la %on7in8erile 7oa!treB #ntre+& Bean.
G Care (in eleB #ntot(eauna a* %re<ut %& *area lu1t& #n >a*ilia noa!tr& 7a >i #n le8&tur&
%u %e reli8ie !&$i #n7&,&*C a lui !au a *ea. n lo% (e a!ta a tre+uit !& a7e* 8ri"& (e Peter Di !&
8&!i* %&i (e a$l a"uta !& (e!%o1ereH (e%en,a. NuC %e7a *ult *ai i*1ortant %a a!ta. Inte8ritatea.
.noarea. ?$a* *onitori<atC aDa %u* F%oala (e ?u1t& i$a *onitori<at 1e to,i trei. Ne$a* >olo!it
toat& r&+(area %a !& nu inter7eni* atun%i %3n( a >or,at$o 1e Valentine !& (e7in& -e*o!tene. Era
at3t (e %ontrar !1iritului ei. -ar %ur3n( a* 7&<ut %& a!ta nu a !%=i*+at$o $%& %el 1u,in no+le,ea
ini*ii ei era *ai 1uterni%& #n re<i!ten,a la %ontrolul lui Peter.
G N$a,i #n%er%at 1ur Di !i*1lu !&$l o1ri,iB Ea r3!e a!1ru.
G .C a%u* tu tre+uie !& >ii %el (eDte1t. Te$ar >i 1utut o1ri %ine7aB Iar Peter nu a reuDit !&
intre la F%oala (e ?u1t& 1entru %& era 1rea a*+i,io!C 1rea re+elC 1rea ne1otri7it 1entru a #n(e1lini
*i!iuni Di a 1ri*i or(ine. Ar >i tre+uit !&$l in>luen,&* %u*7a inter<i%3n(u$i !au o1rin(u$l !& >a%&
%e7aB
G NuC 7&( %& n$a,i >i 1ututC <i!e Bean. -ar n$a,i >&%ut %=iar ni*i%B
G ?$a* e(u%at %u* a* 1utut *ai +ineC r&!1un!e (oa*na Ki88in. Ve(ea* %&$l
(eran"&*C %& ne (i!1re,uieDte o1iniile. Nu a"uta %u ni*i% >a1tul %& #n%er%a* (in r&!1uteri !&
a!%un(e* %& Dti* (e!1re tot %eea %e !%ri!e!e el %a ?o%9eI %on7er!a,iile erauH (e$a (re1tul
a+!tra%te. Pli%ti%oa!eC 1re!u1un. Iar noi nu 1re<enta* #n%re(ere %a intele%tuali. -e %e ne$ar >i
re!1e%tatB -ar au<ea i(eile noa!tre. -e!1re %eea %e #n!ea*n& no+le,ea. Bun&tatea Di onoarea. -arC
in(i>erent (a%& ne %re(ea #ntr$o anu*it& *&!ur& !au 1ur Di !i*1lu 8&!ea a!e*enea lu%ruri #n !ineC
noi l$a* 7&<ut ori%u* %re!%3n(. -e%iH tu *& #ntre+i (a%& 1o,i a7ea #n%re(ere #n elC Di eu nu 1ot
r&!1un(eC 1entru %&H #n %e !en! !& ai #n%re(ereB C& 7a a%,iona aDa %u* 7rei tuB Ni%io(at&. C& 7a
a%,iona %on>or* unor ti1are 1re7i<i+ileB Ar tre+ui !& r3(. -ar a* 7&<ut !e*ne (e onoare. ?$a*
7&<ut >&%3n( lu%ruri %are erau >oarte (i>i%ileC (ar nu 1entru %& 1&reau a >i (oar !1e%ta%olC %i 1entru
%& el %re(ea %u a(e7&rat #n %eea %e >a%e. Bine#n,ele!C 1oate %& 1ur Di !i*1lu >&%ea lu%ruri %are l$ar
>i >&%ut 1e ?o%9e !& 1ar& 7irtuo! Di (e*n (e a(*ira,ie. -e un(e !& Dti*C (a%& nu$l #ntre+a*B
G -e%i 7oi nu 1ute,i 7or+i %u el (e!1re %eea %e %ontea<& 1entru 7oiC 1entru %& Dti,i %& 7$ar
(i!1re,uiC iar el nu 1oate 7or+i %u 7oi (e!1re %eea %e %ontea<& 1entru elC 1entru %& ni%io(at& nu i$
a,i (e*on!trat %& !unte,i #n !tare !& #n,ele8e,i %eea %e 83n(eDte el.
.%=ii #i !%li1ir&C inun(a,i (e la%ri*i.
G C3teo(at& *i$e at3t (e (or (e Valentine. Oi !e o1rea r&!u>larea %3t era (e +un& Di
%in!tit&.
G V$a !1u! %& ea era -e*o!teneB
G NuC <i!e (oa*na Ki88in. A >o!t !u>i%ient (e #n,elea1t& %a !& #n,elea8& %&C (a%& n$ar
1&!tra !e%retul lui PeterC >a*ilia !$ar (e!tr&*a 1entru tot(eauna. NuC !$a a!%un! (e noi. -ar !$a
a!i8urat %& Dti* e0a%t %e >el (e 1er!oan& e Peter. Fi (e!1re ori%e alt%e7a #n 7ia,a eiC tot %e o l&!a
Peter !& (e%i(&C ne$a !1u!C Di ne$a Di a!%ultatC i$a 1&!at (e %e 83n(i* noi.
G I$a,i !1u! (e!1re %re(in,ele 7oa!treB
G Nu i$a* 7or+it (e!1re %re(in,&. -ar a* #n7&,at$o (e!1re re<ultatele ei. A* >&%ut tot %e
a* 1utut.
G Sunt %on7in!C <i!e Bean.
G Nu !unt 1roa!t&. Ftiu %& ne (i!1re,uieDtiC tot aDa %u* a* Dtiut Di %& Peter ne
(i!1re,uieDte.
G Nu$i a(e7&rat.
G A* >o!t *in,it& (e!tul %a !& re%uno!% o *in%iun&.
G Nu 7& (i!1re,uie!% 1entruH nu 7& (i!1re,uie!% (elo%C !1u!e Bean. -ar tre+uie !&
#n,ele8e,i %& *o(ul #n %are 7$a,i a!%un! unul (e altulC Peter %re!%3n( #ntr$o >a*ilie #n %are ni*eni
nu !1une ni*&nui ni*i% (in %eea %e e i*1ortant E toate a!tea nu *& >a% 1rea o1ti*i!t #n le8&tur&
%u #n%re(erea #n el. Ur*ea<& !&$*i 1un 7ia,a #n *3inile lui. Iar a%u* a>lu %& #n toat& 7ia,a lui nu a
a7ut o rela,ie one!t& %u ni*eni.
.%=ii ei (e7eniri re%i Di (i!tan,i.
G V&( %& ,i$a* o>erit in>or*a,ii utile. Poate %& a%u* ar tre+ui !& 1le%i.
G Nu 7& "u(e%C <i!e Bean.
G Nu >i a+!ur(C +ine#n,ele! %& o >a%i.
G Atun%iC nu 7& %on(a*n.
G Nu *& >a%e !& r3(. Ne %on(a*niC Di Dtii %eB Sunt (e a%or( %u tine. Fi eu *& %on(a*n.
A* a7ut (e 83n( !& ur*&* 7oin,a lui -u*ne<euC Di a* !>3rDit >&%3n(u$i r&u !in8urului %o1il %are
ne$a *ai r&*a!. E #n7erDunat !&$Di 1un& a*1renta a!u1ra lu*ii. -ar %e >el (e a*1rent& 7a >iB
G Una (e neDter!. -a%& A=ile nu$l (i!tru8e *ai #nt3i.
G A* >&%ut Di unele lu%ruri +uneC <i!e (oa*na Ki88in. I$a* (at li+ertatea (e a$Di te!ta
a+ilit&,ile. FtiiC a* >i 1utut !&$l o1ri* !& 1u+li%e. Cre(e %& ne$a 1&%&litC (ar nu*ai 1entru %& noi
a* >&%ut 1e 1roDtii. C3,i 1&rin,i Di$ar >i l&!at >iul a(ole!%ent !& !e a*e!te%e #n 1ro+le*ele
interna,ionaleB C3n( a !%ri! #*1otri7aH #*1otri7a re#ntoar%erii lui En(er a%a!& E ni%i nu Dtii %3t
(e 8reu *i$a >o!t !& *& a+,inC !& nu$l <83rii 1e o%=ii &ia aro8an,iH
Pentru 1ri*a (at&C Bean 7&<u %e7a (in >uria Di >ru!trarea 1rin %are tre%u!e ea. J3n(i: a!ta
!i*te *a*a lui Peter #n le8&tur& %u el. Poate %& a >i or>an nu era %=iar aDa un nea"un!.
G -ar n$a* >&%ut$oC nu$i aDaB <i!e (oa*na Ki88in.
G CeB
G Nu l$a* o1rit. Fi !$a (o7e(it %& a7ea (re1tate. Pentru %& (a%& En(er ar >i >o!t ai%iC 1e
P&*3ntC ar >i >o!t >ie *ortC >ie unul (intre %o1iii r&1i,iC >ie !$ar >i a!%un! %a tine. TotuDiH En(er
era >ratele luiC Di l$a e0ilat 1entru tot(eauna (e 1e P&*3nt. Fi nu *& 1ot #*1ie(i%a !&$*i a*inte!%
(e a*enin,&rile 8roa<ni%e (e 1e 7re*ea %3n( En(er era *i% Di tr&ia %u noi. i !1unea lui En(er Di
Valentinei %& #ntr$o <i #l 7a u%i(e 1e En(er Di 7a 1retin(e %& a >o!t un a%%i(ent.
G En(er n$a *urit.
G Eu Di !o,ul *eu ne$a* #ntre+atC #n no1,ile #ntune%oa!e #n %are #n%er%a* !& #n,ele8e* %e
!e #nt3*1l& %u >a*ilia noa!tr&C %u toate 7i!ele noa!treC ne$a* #ntre+at (a%& Peter l$a e0ilat 1e
En(er 1entru %& #l iu+ea Di %unoDtea 1eri%olele 1e %are le$ar #n>runta (a%& !$ar #ntoar%e 1e P&*3nt.
Sau l$a e0ilat 1entru %& !e te*ea %& (a%& En(er !$ar #ntoar%e a%a!& Peter l$ar u%i(eC aDa %u*
a*enin,a!e E Di atun%i e0ilarea lui En(er a >o!t un >el (eC Dtiu euC auto%ontrol ele*entar. TotuDiC
un lu%ru >oarte e8oi!tC (ar (e*on!tr3n( un 7a8 re!1e%t 1entru %eea %e e (e%ent. Ar >i un 1ro8re!.
G Poate %& ni%iuna (intre %ele (ou& 7ariante nu e!te a(e7&rat&.
G Sau 1oate !unte* to,i 8=i(a,i (e -u*ne<euC Di -u*ne<eu te$a a(u! ai%i.
G ADa !1une Di !ora Carlotta.
G Ar 1utea a7ea (re1tate.
G .ri%u* nu 1rea$*i 1a!&C <i!e Bean. -a%& e0i!t& un -u*ne<euC %re( %& !e (e!%ur%&
%a* 1ro!t %u trea+a a!ta.
G Sau nu #n,ele8i tu %are e trea+a lui.
G Cre(e,i$*&C !ora Carlotta e e%=i7alentul unui ie<uit. :ai !& nu ne +&8&* #n !o>i!*eC
a* >o!t antrenat (e o e01ert& DiC (u1& %u* a,i !1u!C nu a,i *ai e0er!at.
G Pulian -el1=i9iC <i!e (oa*na Ki88inC a* Dtiut (e %3n( te$a* 7&<ut #n >a,a %a!ei nu
nu*ai %& 1otC (ar Di %& tre+uie !&$,i !1un lu%ruri (e!1re %are nu a* 7or+it %u alt%ine7a (e%3t %u
!o,ul *euC Di %=iar lu%ruri (e!1re %are nu i$a* 7or+it ni%i lui ni%io(at&. Oi$a* !1u! lu%ruri 1e %are
Peter ni%i nu$Di i*a8inea<& %& le DtiuC le 83n(e!%C le 7&( !au le !i*t. -a%& ai o 1&rere 1roa!t&
(e!1re *ine %a *a*&C te ro8 !&$,i a*inteDti %& tot %eea %e DtiiC Dtii 1entru %& ,i$a* !1u! euC iar eu
,i$a* !1u! 1entru %& !unt %on7in!& %& #ntr$o <i 7iitorul lui Peter ar 1utea (e1in(e (e >a1tul %& tu
7ei Dti %eea %e ur*ea<& !& >a%& !au %u* !&$l a"u,i. .ri %& 7iitorul lui Peter %a >iin,& u*an& %in!tit&
ar 1utea (e1in(e (e a"utorul 1e %are ,i l$ar (a ,ie. i$a* (e!%=i! ini*a #n >a,a taC (e (ra8ul lui
Peter. Fi #,i #n>runt (i!1re,ulC Pulian -el1=i9iC tot (e (ra8ul lui Peter. ADa %& nu$*i inter1reta
8reDit (ra8o!tea >a,& (e >iul *eu. In(i>erent (a%& lui #i 1a!& !au nuC a %re!%ut al&turi (e niDte
1&rin,i %are l$au iu+it Di au >&%ut tot %e au 1utut 1entru el. In%lu!i7 *in%iunile #n le8&tur& %u %eea
%e %re(e*C %eea %e Dti*C 1entru %a el !& !e 1oat& *iD%a #n lu*ea lui %a un Ale0an(ruC #ntin<3n(u$
!e %ura"o! 13n& la *ar8inile 1&*3ntuluiC a73n( li+ertatea %o*1let&. A* >o!t 1rea 1roDti %a !&$l
o1ri*. P3n& %3n( n$o !& ai un %o1il al t&u Di n$o !& >a%i !a%ri>i%ii 1entru a%el %o1ilC n$o !&$,i
!u%eDti Di r&!u%eDti 7ia,a %a un %o7ri8 !au %a un no( 1entru elC !& nu #n(r&<neDti !& *& "u(e%i 1e
*ine Di %e a* >&%ut euN
G Nu 7& "u(e%C <i!e Bean. T&u %& nu. Cu* a,i !1u!C #n%er% nu*ai !&$l #n,ele8 1e Peter.
G Ei +ineC Dtii %e %re( euB Cre( %& ai 1u! #ntre+&rile ne1otri7ite. LPot !& a* #n%re(ere #n
elBMC #l i*it& ea %u (e<8u!t. 6a1tul %& ai !au nu #n%re(ere #n %ine7a are (e$a >a%e *ai *ult %u
8enul (e 1er!oan& %are eDti tu (e%3t %u 8enul %are e el. ntre+area 1e %are ar >i tre+uit !$o 1ui era:
LVre,i %u a(e7&rat %a Peter Ki88in !& %on(u%& lu*eaBM Pentru %& (a%& tu #l a"u,iC iar el tre%e
%u*7a 1rin toate a!teaC ai%i !e 7a a"un8e. Nu !e 7a o1ri 13n& %e nu 7a reuDi. Iar el #,i 7a %on!u*a
7iitorulC al t&u Di 1e al ori%ui alt%ui7aC (a%& a!ta #l 7a a"uta !&$Di atin8& !%o1ul. ADa %& #ntrea+&$teC
7a >i lu*ea un lo% *ai +un %u Peter Ki88in :e8e*onB Fi nu 7reun %ere*onial +eni8n %u o 1aia,&
%a lin8&ul %are (e,ine a%u* %on(u%erea. & re>er la Peter Ki88in :e8e*onulC %are !& re>a%&
lu*ea #n >or*a 1e %are 7rea el !$o ia.
G A,i 1re!u1u! %& *ie #*i 1a!& (a%& lu*ea e un lo% *ai +un !au nuC !1u!e Bean. -ar
(a%& *ie nu$*i 1a!& (e%3t (e 1ro1ria *ea !u1ra7ie,uire Di 1ro!1eritateB Atun%i !in8ura #ntre+are
%are %ontea<& e!te: & 1ot >olo!i (e Peter 1entru a$*i ur*a 1ro1riile 1lanuriB
Ea r3!e Di !%utur& (in %a1.
G Cre<i a!ta (e!1re tineB Ce %o1il eDtiN
G S%u<a,i$*&C a* 1retin! eu 7reo(at& %& aD >i alt%e7aB
G Pretin<iC <i!e (oa*na Ki88inC %& eDti o 1er!oan& (e o 7aloare ine!ti*a+il&C #n%3t
7or+eDti (e!1re Lalian,aM %u Peter (e 1ar%& ai a(u%e ar*ate #ntre8i %u tine.
G Nu a(u% ar*ateC re1li%& BeanC (ar a(u% 7i%toria 1entru ori%e ar*at& *i$ar #n%re(in,a
el.
G .are En(er ar >i >o!t %a tine (a%& !$ar >i #ntor! a%a!&B Aro8antB -i!tantB
G -elo%C <i!e Bean. -ar eu n$a* u%i! ni%io(at& 1e ni*eni.
G -e%3t J3n(a%i.
G -e %e !unte* #n r&<+oi unul %u altulB !e #ntre+& Bean.
G Eu ,i$a* !1u! totul (e!1re >iul *euC (e!1re >a*ilia *eaC Di tu nu *i$ai (at ni*i% #n
!%=i*+. -oarH !ar%a!*.
G Nu !unt !ar%a!ti%C <i!e Bean. *i 1l&%e,i.
G .C *ul,u*e!% >oarte *ult.
G V&( #n (u*nea7oa!tr& 1e *a*a lui En(er Ki88inC !1u!e Bean. l #n,ele8e,i 1e Peter
aDa %u* En(er #Di #n,ele8ea !ol(a,ii. ADa %u* En(er #Di #n,ele8ea (uD*anii. Fi !unte,i (e!tul (e
%ura"oa!& %a !& a%,iona,i i*e(iat %e a1are *o*entul 1otri7it. A* a1&rut #n 1ra8ul %a!ei
(u*nea7oa!tr&C Di *i$a,i Di o>erit toate a!tea. NuC (oa*n&C nu 7& (i!1re,uie!% (elo%. Fti,i %e %re(
euB
Cre( %&C 1ro+a+il >&r& !& 7& (a,i !ea*aC a7e,i #n%re(ere total& #n Peter. Vre,i %a el !&
reuDea!%&. Con!i(era,i %& el ar tre+ui !& %on(u%& lu*ea. Fi *i$a,i !1u! toate a!tea nu 1entru %&
!unt un %o1ilaD (r&8u,C %i 1entru %& a,i %on!i(erat %&C !1un3n(u$*i *ieC #l 7e,i a"uta 1e Peter !& !e
a1ro1ie *ult (e 7i%toria >inal&. Ea %l&tin& (in %a1.
G Nu toat& lu*ea 83n(eDte %a un !ol(at.
G 6oarte 1u,ini o >a%. n ori%e %a<C >oarte 1u,ini !ol(a,i.
G S&$,i !1un %e7aC Pulian -el1=i9i. Nu ai ni%i *a*& Di ni%i tat&C (e%i tre+uie !& ,i !e
!1un& a!ta. Ftii (e %e *& te* eu %el *ai *ultB C& Peter #Di 7a ur*&ri a*+i,iile %u at3ta
#n7erDunare #n%3t nu 7a a7ea ni%io(at& o 7ia,&.
G S& %u%ereDti lu*ea nu #n!ea*n& 7ia,&B #ntre+& Bean.
G Ale0an(ru %el areC <i!e (oa*na Ki88in. B3ntuie %oD*arurile *ele (e!1re Peter.
Toate %u%eririle luiC toate 7i%toriileC *arile lui reali<&ri E toate au >o!t a%,iuni ale unui a(ole!%ent.
Atun%i %3n( a 7enit ti*1ul !& !e %&!&torea!%&C !& ai+& %o1iiC era 1rea t3r<iu. A *urit t3n&r. Fi
1ro+a+il ni%i nu !$ar >i (e!%ur%at 1rea +ine. Era (e"a 1rea 1uterni% #nainte (e a #n%er%a !& 8&!ea!%&
(ra8o!tea. -e a!ta *& te* eu 1entru Peter.
G -ra8o!teaB ?a a!ta !e re(u%e totulB
G NuC nu nu*ai (ra8o!tea. Vor+e!% (e!1re %i%lul 7ie,ii. Vor+e!% (e!1re 8&!irea unei
>iin,e %u %are !& (e%i<i !& te %&!&toreDti Di l3n8& %are !& >ii =ot&r3t !& r&*3i 1entru tot(eaunaC
in(i>erent (a%& 1e!te %3,i7a ani o !& 7& *ai 1l&%e,i unul 1e altul !au nu. Fi (e %e$ai >a%e aDa %e7aB
Ca !& 1o,i a7ea %o1iiC !&$i ,ii #n 7ia,& Di !&$i #n7e,i %eea %e tre+uie !& Dtie a!t>el %a #ntr$o <i Di ei !&
ai+& %o1iiC Di totul !& %ontinue. Fi !& nu$,i a>li o %li1& (e liniDte 13n& %3n( nu 7ei a7ea ne1o,iC
*ul,iC 1entru %& atun%i 7ei Dti %& nea*ul t&u nu !$a !tin!C in>luen,a ta 7a %ontinua.
E8oi!tC nu$i aDaB -oar %& nu e e8oi!*C 1entru aDa %e7a e0i!t& 7ia,a. E !in8urul lu%ru %are
a(u%e %ui7a >eri%irea. Toate %elelalte E 7i%toriiC reali<&riC onoruriC %au<e E a(u% nu*ai %li1e
tre%&toare (e 1l&%ere. -ar !& te le8i (e o alt& 1er!oan& Di (e %o1iii 1e %are #i a7e,i #*1reun&C a!ta e
7ia,a. Fi nu 1o,i !& >a%i aDa %e7a (a%& #n %entrul 7ie,ii tale !e a>l& a*+i,iile. Nu 7ei >i ni%io(at&
>eri%it. Nu 7a >i ni%io(at& (e!tulC %=iar (a%& ai %on(u%e lu*ea.
G ie #*i !1une,i a!taB Sau lui PeterB #ntre+& Bean.
G ,i !1un ,ie %eea %e 7reau %u a(e7&rat 1entru PeterC <i!e (oa*na Ki88in. -ar (a%& eDti
o <e%i*e at3t (e (eDte1t 1e %3t %re<i %& eDtiC o !& 1ri%e1i Di 1entru tine. Alt>elC nu 7ei a7ea +u%urie
a(e7&rat& #n 7ia,&.
G S%u<a,i$*& (a%&$*i !%a1& %e7aC (ar (in %3te #n,ele8 euC %&!&toria Di %o1iii nu 7$au a(u!
(e%3t (urere. ?$a,i 1ier(ut 1e En(erC a,i 1ier(ut$o 1e ValentineC Di 7& 1etre%e,i 7ia,a !u1&rat& 1e
Peter !au >r&*3nt3n(u$7& (in %au<a lui.
G -aC <i!e ea. A%u* #n,ele8i.
G Un(e e +u%uriaB A!ta nu 1ri%e1 eu.
G -urerea e +u%uriaC !1u!e (oa*na Ki88in. A* 1e %ine7a 1entru %are !& !u>&r. Tu 1e
%ine aiB
Con7er!a,ia era at3t (e inten!& #n%3t Bean nu reuDi !& 8&!ea!%& +ariera %are !& +lo%=e<e
%eea %e !1unea ea. Ce7a !e r&!%ul& #n el. A*intirea tuturor %elor 1e %are$i iu+i!e E #n %iu(a
>a1tului %& re>u<a!e !& iu+ea!%& 1e %ine7a. Po9e. Ni9olai. Sora Carlotta. En(er. P&rin,ii luiC atun%i
%3n( #n !>3rDit #i #nt3lni!e.
G A* 1entru %ine !& !u>&rC <i!e Bean.
G ADa %re<i tu. Toat& lu*ea %re(e a!taC 13n& %3n( 1ri*eDte un %o1il #n ini*&. A+ia atun%i
Dtii %u* e !& >ii 1ri<onier al iu+irii. Cu* e !& ai 1e %ine7a a %&rui 7ia,& e *ai i*1ortant& (e%3t a
ta.
G Poate %& Dtiu *ai *ulte (e%3t %re(e,i.
G Poate %& nu Dtii ni*i%C <i!e (oa*na Ki88in.
Se #n>runtar& 1e!te *a!&C l&!3n( #ntre ei o t&%ere 8rea. Bean ni%i *&%ar nu era !i8ur %& !e
%erta!er&. n %iu(a inten!it&,ii !%=i*+ului (e i(eiC 1utu!e !i*,i %& 1ri*ea o (o<& 1uterni%& (in
%re(in,a 1e %are ea Di !o,ul ei o #*1&rt&Deau.
Sau 1oate %=iar era un a(e7&r o+ie%ti7C iar el 1ur Di !i*1lu nu$l 1utea #n,ele8e 1entru %& nu
era %&!&torit.
Fi nu 7a >i ni%io(at&. -a%& e0i!ta %ine7a a %&rui 7ia,& !& >i 1utut 8aranta %& 7a >i un tat&
8roa<ni%C a%ela era Bean. 6&r& !$o !1un& %u 7o%e tareC Dtiu!e #ntot(eauna %& nu !e 7a %&!&tori
ni%io(at&C %& nu 7a a7ea ni%io(at& %o1ii.
-ar %u7intele ei a7ur& a%e!t e>e%t: 1entru 1ri*a (at& #n 7ia,&C !e 1o*eni (orin(u$Di !& nu
>ie aDa.
n liniDtea %are !e l&!a!eC Bean au<i uDa (in >a,& (e!%=i<3n(u$!e Di 7o%ea lui Peter Di a
!urorii Carlotta. I*e(iatC Bean Di (oa*na Ki88in !e ri(i%ar& #n 1i%ioareC !i*,in(u$!e Di ar&t3n(
7ino7a,iC %a Di %3n( ar >i >o!t 1rinDi #n 7reo #nt3lnire %lan(e!tin&. ntr$un >elC %=iar aDa Di era.
G a*&C a* #nt3lnit un %&l&torC <i!e Peter intr3n( #n %a*er&.
Bean >u i<+it (e #n%e1utul *in%iunii lui Peter E %&%i Bean Dtia %& 1er!oana 1e %are Peter o
*in,ea Dtia %& 1o7e!tea lui era >al!&C Di totuDi 7a *in,i la r3n(ul eiC 1re>&%3n(u$!e %& #l %re(e.
-e (ata a!taC *in%iuna >u #n&+uDit& #n >aD&.
G Sora CarlottaC <i!e (oa*na Ki88in. A* au<it *ulte (e!1re tine (e la Pulian. S1une %&
eDti !in8ura %&lu8&ri,& ie<uit& (in lu*e.
Peter Di !ora Carlotta #l 1ri7ir& n&u%i,i 1e Bean. Ce %&uta a%oloB El a1roa1e %& r3!e (e
%on!ternarea lorC #n 1arte 1entru %& ni%i el nu$Di 1utea r&!1un(e la a%ea!t& #ntre+are.
G A 7enit ai%i %a un 1elerin la altarC <i!e (oa*na Ki88in. Fi *i$a !1u! >oarte %ura"o! %ine
e!te. PeterC tre+uie !& ai *ult& 8ri"& !& nu !1ui ni*&nui %& e unul (intre to7ar&Dii lui En(er. Pulian
-el1=i9i. -e >a1tC nu a >o!t u%i! #n e01lo<ie. Nu e *inunatB Tre+uie !&$l >a%e* !& !e !i*t& +ine$
7enit ai%iC (e (ra8ul lui En(erC (ar #n%& e #n 1eri%olC (e%i !& r&*3n& !e%retul no!tru.
G Bine#n,ele!C *a*&C <i!e Peter. #l 1ri7i 1e BeanC (ar o%=ii lui nu tr&(au ni*i% (in %eea
%e !i*,ea. Ca o%=ii re%i ai rino%erilorC (e ne%ititC (ar a!%un<3n( #n !1atele lor un i*en! 1eri%ol.
Sora Carlotta era 7i<i+il #n8ro<it&.
G -u1& at3tea 1re%au,ii (e !e%uritateC tu 1ur Di !i*1lu (ai totul #n 7ilea8B Ca!a a!ta e
1ro+a+il !u1ra7e8=eat&.
G A* a7ut o %on7er!a,ie 1l&%ut&C <i!e Bean. ADa %e7a ar >i >o!t i*1o!i+il #n *i"lo%ul
*in%iunilor.
G Fi 7ia,a *ea o riDtiC Dtii a!taC !1u!e !ora Carlotta. -oa*na Ki88in #i atin!e +ra,ul.
G R&*3ne,i ai%i %u noiC 7reiB A7e* %a*ere 1entru *u!a>iri.
G Nu 1ute*C <i!e Bean. Are (re1tate. 6a1tul %& a* 7enit ai%i a >o!t ri!%ant 1entru
a*3n(oi. Pro+a+il 7o* 1le%a (in Jreen!+oro *3ine la 1ri*a or&.
Arun%& o 1ri7ire !urorii CarlottaC Dtiin( %& ea 7a #n,ele8e %& (e >a1t !1unea %a ar tre+ui !&
1le%e %u trenul (e !ear&. Sau %u auto+u<ulC 1oi*3ine. Sau !& #n%=irie<e un a1arta*ent !u+ nu*e
>al!e Di !& r&*3n& a%olo #n%& o !&1t&*3n&. in%iunile #n%e1u!er& iarC 1entru !i8uran,a lor.
G R&*3ne,i %el 1u,in la %in&B #ntre+& (oa*na Ki88in. S&$l %unoaDte,i 1e !o,ul *euB
Cre( %& 7a >i la >el (e intri8at %a Di *ine !&$l %unoa!%& 1e +&iatul a %&rui *oarte e at3t (e %ele+r&.
Bean 7&<u !%li1irea (in o%=ii lui Peter. n,ele8ea (e %e 1entru Peter o %in& %u 1&rin,ii lui ar
>i >o!t un e0er%i,iu !o%ial %=inuitor #n %a(rul %&ruia nu !$ar >i 1utut !1une ni*i% i*1ortant. N$ar >i
7ie,ile tuturor *ai !i*1le (a%& ne$a* 1utea !1une unul altuia !i*1lul a(e7&rB -ar (oa*na
Ki88in !1u!e!e %& Peter are ne7oie !& !e !i*t& in(e1en(ent. -a%& ar >i Dtiut %& 1&rin,ii lui #i
%uno!% a%ti7it&,ile !e%reteC !$ar >i !i*,it un %o1il %ontrolat. -eDiC (a%& era %u a(e7&rat 8enul (e o*
%are !& %on(u%& lu*eaC !i8ur ar >i 1utut >a%e >a,& >a1tului %& 1&rin,ii #i %uno!% !e%retele.
Nu e (e%i<ia *ea. i$a* (at %u73ntul.
G Ne$ar >a%e 1l&%ereC <i!e Bean. Cu toate %& !unte,i #n 1eri%ol !& 7& >ie arun%at& %a!a #n
aer (in %au<& %& !unte* noi #n&untru.
G Atun%i *3n%&* #n oraDC <i!e (oa*na Ki88in. Ve<i %e !i*1lu eB -a%& %e7a ur*ea<& !&
!ar& #n aerC atun%i !& >ie re!taurantul. Au a!i8urare 1entru 8enul &!ta (e lu%ruri.
Bean r3!e. -ar nu Di Peter. 6iin(%&C #Di (&(u Bean !ea*aC Peter =a+ar n$a7ea %3t (e *ulte
Dtie ea Di %on!i(era %o*entariul ei o i(io,enieC Di nu o ironie.
G Nu *3n%are italienea!%&C <i!e !ora Carlotta.
G .C +ine#n,ele! %& nu. N$a e0i!tat ni%io(at& un re!taurant italian (e%ent #n Jreen!+oro.
Cu a!taC %on7er!a,ia alune%& !1re !u+ie%te !i8ure Di li1!ite (e #n,ele!uri. Bean 8&!i o
oare%are +u%urie #n >a1tul %& 1e Peter #l (eran"a totala 1ier(ere (e 7re*e re1re<entat& (e a%ea!t&
1&l&7r&8eal&. Ftiu *ai *ulte (e!1re *a*a ta (e%3t Dtii tuC 83n(i Bean. Eu a* *ai *ult re!1e%t
1entru ea.
-ar tu eDti %el 1e %are #l iu+eDte.
Bean !e ne%&"iC o+!er73n( in7i(ia (in 1ro1ria lui ini*&. Ni*eni nu e i*un la a%e!te
*&runte e*o,ii u*aneC Dtia a!ta. -ar tre+uia !& #n7e,e %u*7a %u* !& (i!tin8& #ntre o+!er7a,iile
reale Di %eea %e #i !1unea in7i(ia. Peter tre+uia !& #n7e,e a%elaDi lu%ru. n%re(erea 1e %are Bean i$o
a%or(a!e %u at3ta uDurin,& (oa*nei Ki88in 7a tre+ui %3Dti8at& 1a! %u 1a! #ntre el Di Peter. -e %eB
Pentru %& el Di %u Peter erau at3t (e a!e*&n&tori. Pentru %& el Di Peter erau #n *o( natural
ri7ali. Pentru %& el Di Peter 1uteau >i at3t (e uDor (uD*ani (e *oarte.
.are !unt un al (oilea En(er #n o%=ii luiC oare el e un al (oilea A=ile #ntr$ai *eiB -a%& nu
ar e0i!ta A=ile 1e lu*eC oare l$aD %on!i(era 1e Peter r&ul 1e %are tre+uie !&$l (i!tru8B
Iar (a%& #l #n>r3n8e* #*1reun& 1e A=ileC ne 7o* #ntoar%e a1oi unul #*1otri7a %eluilaltC
ni*i%in( toate 7i%toriile noa!treC (i!tru83n( tot %e a* %on!truitB
l5.
6RAOI -E ARE.
To: Ru!6rien(@Ba+a\a8a] o!Pu+.net 6ro*: Vla(-ra8onA!la7net.%o* Re:
?oialitate.
:ai !& %lari>i%&* un lu%ru. Ni%io(at& nu *$a* Lal&turatM lui A=ile. -in %3te a* 1utut
7e(eaC A=ile 7or+ea #n nu*ele a*ei Ru!ia. A* >o!t (e a%or( !& !er7e!% a*ei Ru!iaC Di
a%ea!ta e!te o (e%i<ie 1e %are nu a* re8retat$o Di nu o re8ret. Con!i(er %& (i7i<iunile arti>i%iale
#ntre 1o1oarele arii Sla7ii !er7e!% nu*ai %a !& ne #*1ie(i%e !& ne reali<&* 1oten,ialul no!tru #n
lu*e. n =ao!ul %are a ur*at (e<7&luirii a(e7&ratului %ara%ter al lui A=ileC aD >i +u%uro! !& 1ro>it
(e ori%e o%a<ie #n %are aD 1utea >i (e >olo!. ?u%rurile 1e %are le$a* #n7&,at la F%oala (e ?u1t& ar
1utea a>e%ta 7iitorul 1o1orului no!tru. -a%& le8&tura *ea %u A=ile >a%e i*1o!i+il& 1arti%i1area
*ea la a%,iuneC aDa !& >ie. -ar ar >i 1&%at !& !u>eri* %u to,ii (in %au<a ulti*ului a%t (e !a+ota^ al
unui 1!i=o1at. E0a%t a%u* e *ai *ult& ne7oie (e *ine. a*a Ru!ia nu are un >iu *ai loial (e%3t
*ine.
Pentru PeterC %ina la ?e+lon #*1reun& %u 1&rin,ii !&iC Bean Di Carlotta era >or*at& (in
1erioa(e lun8i (e 1li%ti!eal& %=inuitoareC #ntreru1te (e 1a!a"e !%urte (e 1ani%& 1ur&. Ni*i% (in
%eea %e !e !1unea nu a7ea ni%i %ea *ai *i%& i*1ortan,&. Pentru %& Bean !e 1re<enta!e a nu >i %u
*ult *ai *ult (e%3t un turi!t %are 7i<ita altarul lui En(erC nu !e 7or+ea (e%3t (e!1re En(erC
En(erC En(er. -arC ine7ita+ilC %on7er!a,ia atin8ea !u+ie%te >oarte !en!i+ileC lu%ruri %are 1uteau (a
#n 7ilea8 %eea %e >&%ea Peter #n realitate Di rolul 1e %are l$ar >i 1utut "u%a Bean.
Cel *ai r&u >u %3n( !ora Carlotta E %&lu8&ri,& !au nuC era li*1e(e %& Dtie %u* !& (e7in& o
!%or1ie *ali,ioa!& atun%i %3n( 7rea E #n%e1u !& !e intere!e<e (e e(u%a,ia lui Peter la UNCJC (eDi
Dtia 1er>e%t %& !tu(iile lui a%olo erau o !i*1l& a%o1erire 1entru 1ro+le*e *ult *ai i*1ortante.
G & !ur1rin(e >a1tul %& #,i 1ier<i ti*1ul %u le%,iile o+iDnuite %3n( ai %ate8ori% a+ilit&,i
%are ar 1utea >i >olo!ite 1e o !%ar& *ai lar8&C !1u!e.
G A* ne7oie (e o (i1lo*&C %a toat& lu*eaC <i!e PeterC %ri!13n(u$!e.
G -ar (e %e nu !tu(ie<i lu%ruri %are !& te 1re8&tea!%& !& "o%i un rol 1e !%ena 1oliti%ii
*on(ialeB
n *o( ironi%C Bean >u %el %are #l !al7&.
G :ai(eC +uni%o. Un o* %u %alit&,ile lui Peter Ki88in e 1re8&tit !& >a%& ori%e 7reaC
ori%3n( 7rea. Stu(iile o>i%iale !unt ori%u* (oar 1ier(ere (e ti*1. ?e ur*ea<& (oar %a !&
(o7e(ea!%& %elorlal,i %& e %a1a+il !& tr&ia!%& (u1& re8uli atun%i %3n( 7rea. ADa$iC PeterB
G Pe$a1roa1eC r&!1un!e Peter. Eu !unt Di *ai 1u,in intere!at (e !tu(iile *ele (e%3t !unte,i
7oiC iar 7oi n$ar tre+ui !& >i,i intere!a,i (elo%.
G BineC (a%& o ur&Dti at3t (e *ultC atun%i (e %e$,i 1l&ti* e(u%a,iaB #ntre+& tat&l.
G Nu noiC #i rea*inti *a*a. Peter are +ur!&C #l 1l&te!% ei %a !& #n7e,e a%olo.
G Nu o+,in 1rea *ult (e +anii &iaC nu$i aDaB
G .+,in %eea %e 7orC <i!e Bean. Pentru tot re!tul 7ie,ii luiC in(i>erent %e 7a reali<a PeterC
7a >i *en,ionat >a1tul %& a !tu(iat la UNCJ. Va >i %a o re%la*& a*+ulant& 1entru ei. ie *i !e
1are o in7e!ti,ie (e!tul (e renta+il&C nuB
PuDtiul !t&13nea li*+a"ul 1e %are tat&l lui #l #n,ele8ea E Peter tre+uia !& re%unoa!%& >a1tul
%& Bean #Di %unoDtea au(ien,a. TotuDiC #l ener7a %& !e 1rin!e!e at3t (e uDor %3t (e !tu1i<i !unt
1&rin,ii lui Di %3t (e uDor le 1utea >i 83(ilat or8oliul. -e 1ar%&C !%o,3n(u$l 1e Peter (in
#n%ur%&turile %on7er!a,ieiC Bean in!i!ta a!u1ra >a1tului %& Peter #n%& *ai era un %o1il %are
lo%uieDte %u 1&rin,iiC #n ti*1 %e Bean are (e$a >a%e %u 7ia,a *ult *ai (ire%t. A!ta #l irita Di *ai
*ult 1e Peter.
A+ia la !>3rDitul %ineiC #n ti*1 %e 1&r&!eau re!taurantul +ra<ilian Di !e #n(re1tau !1re !ta,ia
ar9etR:ol(enC Bean arun%& +o*+a.
G Fti,i %& (e 7re*e %e ne$a* (e%on!1irat ai%iC 7a tre+ui !& ne a!%un(e* (in nou i*e(iat.
P&rin,ii lui Peter !%oa!er& %3te7a !unete (e a1ro+areC a1oi Bean !1u!e:
G & #ntre+a* (a%& n$ar >i +ine !& *ear8& Di Peter %u noi. S& 1le%e un ti*1 (in
Jreen!+oro. Oie ,i$ar 1l&%eaC PeterB Ai 1aDa1ortB
G NuC nu areC !1u!e *a*a luiC e0a%t #n *o*entul #n %are Peter !1unea:
G Bine#n,ele! %& (a.
G AiB #ntre+& *a*a.
G Pentru ori%e e7entualitateC <i!e Peter. Nu *ai a(&u8&: -e >a1tC a* Da!e 1aDa1oarte (in
1atru ,&riC Di <e%e %onturi (i>erite #n +&n%iC %u >on(uri e%ono*i!ite (in arti%olele !%ri!e.
G -ar eDti #n *i"lo%ul !e*e!truluiC <i!e tat&l lui.
G Pot !&$*i iau li+er %3n( 7reau. Sun& intere!ant. Un(e *er8e,iB
G Nu Dti*C <i!e Bean. Nu ne (e%i(e* (e%3t #n ulti*ul *inut. -ar #,i 1ute* (a un e$*ail
!&$,i !1une* un(e !unte*.
G A(re!ele (in %a*1u! nu !unt !i8ureC #n%er%& tat&l !&$i a"ute.
G Ni%i un e$*ail nu e %u a(e7&rat !i8urC nu$i aDaB #ntre+& *a*a.
G Va >i un *e!a" %o(at. Bine#n,ele!.
G Nu *i !e 1are 1rea #n,ele1t. Poate Peter %on!i(er& !tu(iile o 1ier(ere (e 7re*eC (ar (e
>a1t #,i tre+uie a%ea (i1lo*& %a !& 1orneDti #n 7ia,&. Tre+uie !&$,i iei un an8a"a*ent 1e ter*en
lun8 Di !&$l (u%i la +un !>3rDitC Peter. 6a1tul %& #,i >a%i e(u%a,ia #n !alturi nu 7a >i a1re%iat (e
%o*1aniile +une.
G Fi %e %arier& %re<i %& 7oi ur*aB #ntre+& Peter ener7at. Vreo !lu"+& #*+3%!it& #n 7reo
%or1ora,ieB
G Nu !u1ort !& >olo!eDti ar8oul &!ta (e F%oala (e ?u1t&C <i!e tat&l. Nu ai >o!t a%olo Di te
>a%e !& 1ari un a(ole!%ent a!1irant !tu1i(.
G Nu *& 1ri%e1 la a!taC <i!e Bean #nainte %a Peter !& i<+u%nea!%&. Eu a* >o!t a%olo Di
%on!i(er %& tre+urile a!tea >a% 1arte (in li*+a". A(i%&C Di %u73ntul La!1irantM a >o!t o(at& ar8ouC
nu$i aDaB ?i*+a"ul !e #*+o8&,eDte 1e *&!ur& %e$l >olo!e!% oa*enii.
G Vor+eDte %a un 1uDtanC in!i!t& tat&lC (ar era o !i*1l& #n,e1&tur&C ne7oia 1ateti%& a
tat&lui lui (e a a7ea ulti*ul %u73nt.
Peter nu !1u!e ni*i%. -ar nu$i era re%uno!%&tor lui Bean 1entru %& >u!e!e (e 1artea lui.
-in %ontr&C 1uDtiul #l a8a!a. Ca Di %3n( Bean ar >i %re<ut %& 1oate a1&rea #n 7ia,a lui Di inter7eni
#ntre el Di 1&rin,ii !&i %a un >el (e *3ntuitor. l >&%ea 1e Peter !& !%a(& #n 1ro1riii o%=i. Ni%iunul
(intre %ei %are #i !%ri!e!er& !au %iti!er& arti%olele lui ?o%9e !au -e*o!tene nu >u!e!er&
%on(e!%en(en,i >a,& (e el 1entru %& nu Dtiau %& e un %o1il. -ar *o(ul #n %are !e %o*1orta Bean
era un a7erti!*ent 1entru %eea %e a7ea !& ur*e<e. -a%& Peter ieDea #n 1u+li% !u+ nu*ele !&u
a(e7&ratC 7a a7ea i*e(iat (e$a >a%e %u %on(e!%en(en,a. .a*eni %are %3n(7a tre*urau la i(eea (e
a >i lua,i #n 7i<or (e -e*o!teneC oa*eni %are %3n(7a %&utau >e+ril a1ro+area lui ?o%9e ar
(e!%on!i(era a%u* ori%e ar >i !%ri! Peter !1un3n( LBine#n,ele! %& aDa 83n(eDte un %o1ilM !auC *ai
a*a+ilC (ar nu *ai 1u,in (urero!C LC3n( o !& ai+& *ai *ult& e01erien,& o !& a"un8& !& 7a(& %&HM
A(ul,ii *ereu !1uneau a!t>el (e lu%ruri. -e 1ar%& e01erien,a ar a7ea 7reo le8&tur& %u inteli8en,aI
(e 1ar%& %ele *ai *ari 1ro!tii (in lu*e n$ar >i >&%ute (e a(ul,i.
n 1lu!C Peter !i*,ea %& Bean !e +u%ura (e a!taC %& #i 1l&%ea %& Peter e a!t>el (e<a7anta"at.
-e %e 7eni!e ne7&!tui%a a!ta la el a%a!&B .=C 1ar(onC a%a!& la En(erC e7i(ent. -ar Dtia %& era %a!a
lui PeterC iar atun%i %3n( 7eni!e Di$l 8&!i!e 1e Bean a%oloC 7or+in( %u *a*a luiC 1ar%& !ur1rin!e!e
un =o,. -e la +un #n%e1ut nu$i 1l&%u!e (e Bean E #n !1e%ial (u1& %e 1le%a!e +o!u*>latC %3n( Peter
nu$i r&!1un!e!e i*e(iat la #ntre+are. S& a(*ite*C Peter #l !3%3i!e 1u,in Di >u!e!e Di o ur*& (e
%on(e!%en(en,& E !e "u%a!e %u %o1ilaDul #nainte (e a$i !1une %eea %e 7oia !& Dtie. -ar r&<+unarea
lui Bean (e1&Di!e %u *ult li*itele. n !1e%ial %ina a!ta *i<era+il&.
Fi totuDiH
Bean era +un. Cel *ai +un 1ro(u! al F%olii (e ?u1t&. Peter !e 1utea >olo!i (e el. Ar 1utea
%=iar a7ea ne7oie (e elC e0a%t 1entru %& nu$Di 1utea #n%& 1er*ite !& ia!& #n 1u+li%. Bean a7ea
%re(i+ilitate #n %iu(a 73r!tei !aleC 1entru %& lu1ta!e #n a%ea +&t&lie. Ar 1utea !& >a%& el #n!uDi unele
lu%ruri #n lo% !& >ie ne7oit !& tra8& !>orile !au !& #n%er%e !& *ani1ule<e (e%i<iile 8u7ernelor 1rin
in>luen,area o1iniei 1u+li%e. -a%& Peter ar 1utea reali<a o alian,& (e lu%ru %u elC ar >i >o!t o *are
%o*1en!a,ie 1entru li*it&rile lui. -oar (a%& Bean n$ar >i >o!t at3t (e #n%re<utN
Nu 1ot !&$*i la! !enti*entele 1er!onale !& inter>ere<e %u *un%a.
G Uite %e eC <i!e Peter. a*&C tat&C 7oi a7e,i trea+& *3ineC (ar eu nu a* ore 13n& la
1r3n<. -e %e !& nu *& (u% %u eiC in(i>erent un(e #Di 1etre% ei noa1teaC !& (i!%ut&* 1o!i+ilit&,ile Di
1oate !& >a%e* o e0%ur!ieB
G Nu 7reau !& 1le%i 1ur Di !i*1lu Di !$o laDi 1e *a*a ta !& !e #n8ri"ore<eC <i!e tat&l. Cre(
%& e li*1e(e 1entru toat& lu*ea %& t3n&rul (o*n -el1=i9i ai%i (e >a,& e %a un *a8net 1entru
ne%a<uriC Di %re( %& *a*a ta a 1ier(ut (e!tui %o1ii Di nu *ai e %a<ul !&$Di >a%& 8ri"i %& ,ie ,i !e 7a
#nt3*1la %e7a Di *ai r&u.
Peter !e !i*,ea u*ilit (e >elul #n %are tat&l !&u 7or+ea #ntot(eaunaC %a Di %3n( nu*ai *a*a
Di$ar >a%e 8ri"iC nu*ai *a*ei i$ar 1&!a %e !e #nt3*1l& %u el. Iar (a%& era a(e7&rat E %ine !& DtieC %u
tat&l luiB E ar >i >o!t Di *ai r&u. Sau tatei nu$i 1&!a %e !e #nt3*1l& %u PeterC !au #i 1&!aC (ar
ti%&lo!ul nu 7oia !& a(*it&.
G Nu 1le% (in oraD >&r& !&$i %er 7oie lui *a*iC <i!e Peter.
G Nu$i ne7oie !& >ii !ar%a!ti%.
G -ra8&C Peter nu *ai are %in%i ani %a !& >ie *u!trat #n >a,a %areului.
Ceea %eC +ine#n,ele!C #l >&%ea !& 1ar& (e Da!e ani.
G ul,u*e!% (e a"utorC *a*&.
G Nu$i aDa %& e %o*1li%at !& >a%i 1arte (intr$o >a*ilieB <i!e !ora Carlotta.
.=C *ul,u*e!%C %&,ea !>in,it&C #Di !1u!e Peter #n !inea !a. Tu Di %u Bean !unte,i %ei %are
%o*1li%a,i !itua,iaC iar a%u* >a%e,i %o*entarii r&ut&%ioa!e (e!1re %3t (e +ine le e oa*enilor >&r&
o+li8a,iiC %a 7oi. Ei +ineC 1&rin,ii !unt a%o1erirea *ea. Nu eu i$a* ale!C (ar !unt ne7oit !& *&
>olo!e!% (e ei. Iar (a%& tu #,i +a,i "o% (e !itua,ia *ea nu >a%i (e%3t !&$,i (e*on!tre<i i8noran,a. FiC
1ro+a+ilC in7i(iaC 7&<3n( %& n$o !& ai ni%io(at& %o1ii Di ni%i n$o !& ,i$o tra8i *&%ar #n toat& 7ia,a
taC -oa*n& I!u!.
G Bietul Peter a a7ut 1arte (e %e$i *ai r&uC <i!e *a*a. El e %el *ai *areC (e%i
#ntot(eauna i !$au i*1u! !tan(ar(e *ai #nalteC Di totuDi e ulti*ul %o1il r&*a! a%a!&C %eea %e
#n!ea*n& %& e *ai %o%oloDit (e%3t 1oate el !u1orta. E #n8ro<itorC 1&rin,ii nu !unt (e%3t >iin,e
u*ane Di >a% *ereu 8reDeli. C3teo(at& %re( %& Peter Di$ar >i (orit !& >ie %re!%ut (e ro+o,i.
Ceea %e #l >&%u 1e Peter !& 7rea !& !e 1r&+uDea!%& 1e trotuar Di !&$Di 1etrea%& re!tul 7ie,ii
!u+ >or*a unei +u%&,i in7i<i+ile (e +eton. Stau (e 7or+& %u !1ioni Di o>i,eriC %u li(eri 1oliti%i Di %u
%ei %are #*1art 1utereaC iar *a*a *ea #n%& *ai 1oate !& *& u*ilea!%& ori%3n( are %=e>N
G 6a%i %e 7reiC <i!e tat&l. Nu *ai eDti *inor. Nu te 1ute* o1ri.
G Ni%io(at& n$a* 1utut !&$l o1ri* !& >a%& %e 7reaC ni%i %3n( era *inor.
Al nai+ii (e %ore%tC 83n(i Peter.
G Ble!te*ul (e a a7ea %o1ii *ai (eDte1,i (e%3t tineC !1u!e tat&lC e!te %& ei %on!i(er& %&
1ro%e!ul lor ra,ional !u1erior e !u>i%ient %a !& %o*1en!e<e li1!a (e e01erien,&.
-a%& aD >i >o!t un 1i%i %a BeanC %o*entariul &!ta ar >i >o!t ulti*a 1i%&tur&. AD >i 1le%at Di
nu *$aD *ai >i #ntor! a%a!& %el 1u,in o !&1t&*3n& !au 1oate ni%io(at&. -ar eu nu !unt %o1ilC 1ot
!&$*i %ontrole< re!enti*entele Di !& >a% %eea %e tre+uie. N$o !&$*i (i!tru8 %a*u>la"ul #ntr$un
*o*ent (e !u1&rare.
n a%elaDi ti*1C nu 1ot >i a%u<atC nu$i aDaC (a%& *& #ntre+ %e Dan!e !unt %a tata !& ai+& o
%ri<& Di !& r&*3n& *ut 1entru tot(eauna.
A"un!er& #n !ta,ie. -u1& o !erie (e #*+r&,iD&ri (e r&$*a!$+unC *a*a Di tata luar&
auto+u<ul !1re nor(C #n!1re %a!&C iar Peter !e ur%& #ntr$un auto+u< %e *er8ea !1re e!tC #*1reun&
%u Bean Di Carlotta.
FiC (u1& %u* !e aDte1ta PeterC %o+or3r& la 1ri*a !ta,ie Di tra7er!ar& !& ia auto+u<ul !1re
7e!t. Di >&%u!er& o reli8ie (in 1aranoia.
C3n( !e #ntoar!er& la =otelul aero1ortuluiC nu intrar& #n %l&(ire. Se 1li*+ar& 1rin
*a8a<inul %are >u!e!e %3n(7a 1ar%areC 1e 7re*ea %3n( oa*enii 7eneau %u *aDina la aero1ort.
G C=iar (a%& au 1u! *i%ro>oane #n *allC <i!e BeanC *& #n(oie!% %& #Di 1er*it !& an8a"e<e
at3,ia oa*eni %are !& a!%ulte tot %e !1une toat& lu*ea.
G -a%& ai *i%ro>on #n %a*er&C re1li%& PeterC #n!ea*n& %& te$au (e!%o1erit (e"a.
G n %a*erele (e =otel (e o+i%ei !unt *i%ro>oane. Ca !&$i !ur1rin(& 1e 7an(ali. E 7or+a
(e o !%anare 1e %o*1uterC (ar ni*i% nu$i o1reDte 1e an8a"a,i !& a!%ulte.
G A!ta$i A*eri%aC <i!e Peter.
G Petre%i 1rea *ult ti*1 83n(in(u$te la 1oliti%a *on(ial&. -a%& ar tre+ui !& te (ai la
>un(C n$ai a7ea =a+ar %u* !& !u1ra7ie,uieDti.
G Tu *$ai in7itat !& *& a!%un( #*1reun& %u 7oi. Ce e %u 1ro!tia a!taB Nu 1le% ni%&ieri.
A* 1rea *ult& trea+&.
G AC (a. S& tra8i !>orile lu*ii (in !1atele unei %ortine. Pro+le*a e!te %& lu*ea e 1e
1un%tul (e a tre%e (e la 1oliti%& la r&<+oiC iar !>orile tale 7or >i t&iate.
G Tot 1oliti%& e.
G -ar (e%i<iile !e 7or lua 1e %3*1ul (e lu1t&C nu #n !&lile (e %on>erin,e.
G Ftiu. -in %au<a a!ta ar tre+ui !& lu%r&* #*1reun&.
G Eu nu *& 83n(e!% (in %e %au<&C !1u!e Bean. Sin8urul lu%ru 1e %are ,i$l %er E
in>or*a,iile (e!1re lo%ul un(e !e a>l& Petra E tu #n%er%i !& *i$l 7in<iC nu *i$l (ai 1ur Di !i*1lu.
Nu 1are %& 7rei un aliat. Pare %& 7rei un %lient.
G B&ie,iC <i!e !ora Carlotta. Cert3n(u$7& nu a"un8e,i ni%&ieri.
G -a%& o !& a"un8e* un(e7aC re1li%& PeterC o 7o* >a%e eu Di %u Bean. Noi (oi.
Sora Carlotta #n8=e,&C #l #nD>a%& 1e Peter (e u*&r Di$l tra!e *ai a1roa1e.
G S&$,i >ie %larC 1ro!to7an aro8ant %e eDti. Nu eDti !in8urul o* (eDte1t (e 1e lu*e Di ni%i
1e (e1arte nu eDti !in8urul %are %re(e %& tra8e toate !>orile. P3n& n$o !& ai %ura"ul !& ieDi (in
!1atele %ortinei 1er!onalit&,ilor &!tora >al!eC nu 1rea ai *ulte (e o>erit nou&C %elor %are *un%i* #n
lu*ea real&.
G Ni%io(at& !& nu *ai 1ui *3na 1e *ineC <i!e Peter.
G .C 1er!ona"ul o >i !a%ruBN C=iar tr&ieDti 1e Planeta PeterC nu$i aDaB
Bean #i #ntreru1!e #nainte %a Peter !&$i 1oat& re1li%a.
G UiteC ,i$a* (at tot %e Dtia* (e!1re 8aD%a lui En(erC >&r& ni%i o re,inere.
G Iar eu a* >olo!it in>or*a,iile. I$a* eli+erat a1roa1e 1e to,iC Di #n%& (e!tul (e re1e(e.
G -ar nu 1e %ea %are a tri*i! *e!a"ulC 1re%i<a Bean. . 7reau 1e Petra.
G Fi eu 7reau 1a%e #n lu*eC !1u!e Peter. J3n(eDti la !%ar& 1rea re(u!&.
G Poate (in 1un%tul t&u (e 7e(ere 83n(e!% la !%ar& re(u!&C (ar 1entru *ine tu 83n(eDti la
!%ar& re(u!&. ,i "o%i "o%urile 1e %o*1uterC "on8l3n( %u 1o7eDtile E ei +ineC 1rietena *ea a a7ut
#n%re(ere #n *ine Di *i$a %erut a"utorul. . 1rin!e!e un u%i8aD 1!i=o1at Di nu a7ea 1e ni*eni
alt%ine7a #n a>ar& (e *ine %are !& (ea o %ea1& (e8erat& 1e %e i !e #nt3*1l&.
G Are o >a*ilieC *ur*ur& !ora Carlotta.
Peter >u *ul,u*it !& o+!er7e %& Di ea #l %ore%ta 1e Bean. . a(e7&rat& !%or1ie.
G Tu 7rei !& !al7e<i lu*eaC (ar inten,ione<i !$o >a%i 1urt3n( 1e r3n( +&t&lie %u +&t&lieC
,ar& %u ,ar&. Fi ai ne7oie (e oa*eni %a *ine %are !&$Di *ur(&rea!%& *3inileC !1u!e Bean.
G .=C !%uteDte$*& (e (e<ilu<iile taleC <i!e Peter. EDti un +&ie,el %are !e a!%un(e.
G Sunt un 8eneral #ntre ar*ate. -a%& n$aD >iC n$ai 7or+i %u *ine.
G Fi 7rei o ar*at& %a !$o 1o,i !al7a 1e Petra.
G -e%i tr&ieDteB
G -e un(e !& DtiuB
G Nu Dtiu (e un(e ar tre+ui !& Dtii. -ar Dtii *ai *ulte (e%3t #*i !1ui *ieC Di (a%& nu$*i
(ai %e aiC #n *o*entul &!taC >raier #n%re<utC a* ter*inat$o %u tine. Te la! !&$,i "o%i "o%ule,ele 1e
net Di *& (u% !& %aut 1e %ine7a %&ruia !& nu$i >ie >ri%& !& ia!& (in %a!a lui *a*i Di !&$Di a!u*e
ri!%uri.
Peter >u a1roa1e or+it (e >urie. Pentru o %li1&.
A1oi !e %al*&C !e >or,& !& r&*3n& (etaDat. Ce$i (e*on!tra BeanB C& lui #i 1&!a *ai *ult
(e loialitatea 1er!onal& (e%3t (e !trate8ia 1e ter*en lun8. A!ta era 1eri%ulo!C (ar nu >atal. Iar
>a1tul %& Dtia %& lui Bean #i *ai 1a!& Di (e alt%e7a (e%3t (e 1ro1riile !ale !u%%e!e #i o>erea o
13r8=ie lui Peter.
G Ceea %e Dtiu (e!1re PetraC !1u!e PeterC e!te %&C atun%i %3n( a (i!1&rut A=ileC a (i!1&rut
Di ea. Sur!ele *ele (in Ru!ia *i$au !1u! %& !in8ura e%=i1& (e !al7are %are a >o!t inter%e1tat& a
>o!t %ea %are ur*a !& o !al7e<e 1e ea. Fo>erulC un +o(;8uar( Di De>ul e%=i1ei au >o!t #*1uD%a,i
*ortal. Nu a e0i!tat ni%i o (o7a(& %& Petra ar >i >o!t r&nit&C (eDi !e Dtie %& a >o!t (e >a,& la una
(intre %ri*e.
G -e un(e !e DtieB
G Stro1ii (e !3n8e #n ur*a #*1uD%&turii #n %a1 au >o!t +lo%a,i (e o !iluet& %a* (e
*&ri*ea eiC 1e 1eretele interior al (u+itei. A >o!t a%o1erit& (e !3n8ele o*ului. -ar (e la ea nu era
!3n8e.
G Se Dtie *ai *ult (e%3t at3t.
G Un *i% a7ion 1arti%ularC %are a a1ar,inut %3n(7a unui +aron al %ri*eiC (ar a >o!t
%on>i!%at Di >olo!it (e !er7i%iile (e !1iona" %are l$au >inan,at 1e A=ileC a (e%olat (e 1e un aero1ort
(in a1ro1iereC iar (u1& o o1rire 1entru reali*entare a <+urat !1re In(ia. Cine7a (in 1er!onalul (e
#ntre,inere a aero1ortului !1unea %& lui i !$a 1&rut %a o e0%ur!ie #n luna (e *iere. -oar 1ilotul Di
t3n&rul %u1luC >&r& +a8a"e.
G -e%i a luat$o %u el.
G #n In(iaC <i!e !ora Carlotta.
G Iar !ur!ele *ele (in In(ia au t&%ut.
G or,iB #ntre+& Bean.
G NuC (oar 1re%au,iC <i!e Peter. Cea *ai 1o1ulat& ,ar& (e 1e P&*3nt. Ri7alit&,i !tr&7e%=i.
. in!i8n& 1e 1ie1tul na,iunii 1entru a >i tratat& (e toat& lu*ea (re1t o na,iune (e *3na a (oua.
G areDalul e in(ian.
G Un *oti7 #n 1lu! !& %re(e* %& tran!*ite (ate ale 6. I. ar*atei in(iene. Ni*i% %are !&
1oat& >i (o7e(itC (ar C=a*ra"na8ar nu e at3t (e (e<intere!at 1re%u* 1retin(e.
G A(i%& tu %re<i %& A=ile ar 1utea >i e0a%t %e 7rea In(ia 1entru a (e%lanDa un r&<+oi.
G NuC <i!e Peter. Cre( %& In(ia e!te %eea %e 7rea A=ile 1entru a$Di >or*a un i*1eriu. Pe
Petra o 7or %a !&$i a"ute !& (e%lanDe<e un r&<+oi.
G -e%i Petra e 1aDa1ortul (e %are !e >olo!eDte A=ile %a !& o+,in& o 1o<i,ie 1uterni%& #n
In(ia.
G Ca* aDa +&nuie!%. A!ta e tot %e Dtiu Di tot %eea %e 1re!u1un. -ar *ai 1ot !&$,i !1un Di
%& Dan!ele (e a a"un8e la ea Di a o !al7a !unt nule.
G S%u<&$*&C >&%u BeanC (ar tu nu Dtii %e !unt eu #n !tare !& >a%.
G C3n( e 7or+a (e !1iona"C re1li%& PeterC in(ienii nu !unt (e a%eeaDi %la!& %u ruDii. Nu
%re( %& *ai e ne%e!ar& 1aranoia ta. A=ile nu *ai e %a1a+il !&$,i >a%& ni*i% #n *o*entul &!ta.
G -oar 1entru %& A=ile !e a>l& #n In(ia nu #n!ea*n& %& !e li*itea<& !& Dtie nu*ai %eea %e
#i 1ot o>eri !er7i%iile (e !1iona" in(iene.
G A8en,ia %are l$a a"utat #n Ru!ia a >o!t 1reluat& Di 7a >i 1ro+a+il (e!>iin,at&C !1u!e Peter.
G l %uno!% 1e A=ileC in!i!t& BeanC Di 1ot !&$,i !1un %e7a E (a%& !e a>l& %u a(e7&rat #n
In(ia Di lu%rea<& 1entru eiC atun%i e a+!olut !i8ur %& (e"a i$a tr&(at Di are rela,ii Di 1o<i,ii (e
re<er7& #n %el 1u,in alte trei lo%uri. Fi %el 1u,in #ntr$unul (intre a%e!te lo%uri e0i!t& un !er7i%iu (e
!1iona" %u o e0%elent& re,ea *on(ial&. Iar (a%& >a%i 8reDeala !& %re<i %& A=ile e li*itat (e
>rontiere Di loialit&,iC atun%i el te 7a (i!tru8e.
Peter 1ri7i #n "o!C !1re Bean. Ar >i 7rut !&$i !1un&: LFtia* (e"a toate a!tea.M -ar ar >i
*in,it. Nu Dtiu!e a!tea (e!1re A=ileC (e%3t la *o(ul a+!tra%tC %&%i ni%io(at& nu$Di !u+e!ti*a un
a(7er!ar. CunoDtin,ele lui Bean (e!1re A=ile erau *ai +une (e%3t ale lui.
G ul,u*e!%C !1u!e. Nu lua!e* a!ta #n %on!i(era,ie.
G FtiuC r&!1un!e Bean >&r& a*a+ilitate. E unul (intre *oti7ele 1entru %are %on!i(er %& te
#n(re1,i %&tre eDe%. Tu %re<i %& Dtii *ai *ulte (e%3t Dtii (e >a1t.
G n !%=i*+C eu a!%ult. Fi #n7&,. -ar tuB Sora Carlotta r3!e.
G Eu %re( %& %ei *ai aro8an,i (oi +&ie,i (in lu*e !$au #nt3lnit #n %ele (in ur*&C Di nu 1rea
le 1la%e %eea %e 7&(.
Ni%i Peter Di ni%i Bean nu !e uitar& la ea.
G -e >a1tC <i!e PeterC #*i 1la%e %eea %e 7&(.
G AD 7rea !& 1ot !1une Di eu a!taC <i!e Di Bean.
G :ai !& ne *ai 1li*+&*C !1u!e Peter. A* !tat 1rea *ult #n a%elaDi lo%.
G Cel 1u,in !$a 1rin! (e 1aranoia noa!tr&C o+!er7& !ora Carlotta.
G Un(e o !& >a%& In(ia 1ri*a *iD%areB #ntre+& Peter. Cel *ai e7i(ent ar >i un r&<+oi %u
Pa9i!tanul.
G -in nouB Pa9i!tanul ar >i %a un no( #n 83t. E01an!iunea ulterioar& a In(iei ar >i +lo%at&
(e #n%er%area (e a$i ,ine 1e *u!ul*ani !u+ %ontrol. Un r&<+oi terori!t %are ar >a%e %a 7e%=ea lu1t&
%u !e1aratiDtii Si9= !& 1ar& o "oa%& (e %o1ii.
G -ar nu 1ot >a%e ni%i o alt& *iD%are at3ta ti*1 %3t Pa9i!tanul a*enin,& !& le #n>i8& un
1u*nal #n !1ate.
Bean r3n"i.
G Bir*aniaB -ar *erit& o!tenealaB
G St& #n (ru*ul !1re alte 1re*ii *ai 7aloroa!eC (a%& nu !e o1une C=inaC !1u!e Peter. -ar
1ro+le*a Pa9i!tanului o i8nori 1ur Di !i*1luB
G oloto7 Di Ri++entro1C <i!e Bean.
.a*enii %are ne8o%ia!er& 1a%tul (e nea8re!iune (intre Ru!ia Di Jer*ania #n l435C (u%3n(
la #*1&r,irea #ntre ei a Poloniei Di (e!%=i(erea (ru*ului Jer*aniei !1re %el (e$al -oilea R&<+oi
on(ial.
G Tre+uie !& >ie %e7a *ai 1ro>un( (e%3t at3tC <i!e Peter. Pro+a+il o alian,&.
G -a%& In(ia (& *3n& li+er& Pa9i!tanului #*1otri7a IranuluiB Pentru 1etrol. In(ia ar >i
li+er& !& !e e0tin(& !1re e!t. S& a(une ,&rile %are !$au a>lat *ult ti*1 !u+ in>luen,a ei %ultural&.
Bir*ania. T=ailan(a. Nu ,&ri *u!ul*aneC a!t>el #n%3t %onDtiin,a Pa9i!tanului !& r&*3n& %urat&.
G Iar C=ina are (e 83n( !& !tea Di !& 1ri7ea!%&B #ntre+& Peter.
G Ar 1uteaC (a%& In(ia le$ar arun%a lor Vietna*ul. ?u*ea e 8ata !& >ie #*1&r,it& #ntre
*arile 1uteri. In(ia 7rea !& >ie una (intre ele. Cu A=ile (iri"3n(u$le !trate8iaC %u C=a*ra"na8ar
ali*ent3n(u$i %u in>or*a,iiC %u Petra la %o*an(a ar*ateiC 1ot "u%a la ni7el #nalt. A1oiC %3n(
Pa9i!tanul 7a >i !leit (e lu1tele %u IranulH
Ine7ita+ila tr&(are. -a%& Pa9i!tanul nu lo7eDte 1ri*ul.
G E 1rea (e1arte *o*entul %a !& >a%e* a%u* 1re(i%,iiC !1u!e Peter.
G -ar A=ile aDa 83n(eDte. Cu (ou& tr&(&ri #nainte. Se >olo!ea (e Ru!iaC (ar 1ro+a+il a7ea
(e"a #n,ele8erea %u In(ia. -e %e nuB Pe ter*en lun8C #ntrea8a lu*e e %oa(aC iar In(ia e %3inele.
ai i*1ortant (e%3t %on%lu<iile !ale 1arti%ulare era >a1tul %& Bean 7e(ea %ore%t lu%rurile.
#i li1!eau in>or*a,iile (etaliateC (e!i8ur E (e un(e !& le >i a7utB E (ar #Di >&%u!e o i*a8ine (e
an!a*+lu. J3n(ea aDa %u* tre+uia !& 83n(ea!%& un !trate8 *on(ial.
erita !& !tai (e 7or+& %u el.
G Ei +ineC BeanC <i!e PeterC uite %are e 1ro+le*a *ea. Cre( %& te 1ot a(u%e #ntr$o 1o<i,ie
(in %are !&$l 1o,i +lo%a 1e A=ile. -ar nu 1ot a7ea #n%re(ere #n tine %& n$o !& >a%i 7reo 1ro!tie.
G Nu 7oi 1une la %ale o1era,iunea (e !al7are a Petrei 13n& %3n( nu 7oi >i !i8ur %& 7a a7ea
!u%%e!.
G E o 1ro!tie !& !1ui aDa %e7a. Nu Dtii ni%io(at& (a%& o o1era,iune *ilitar& 7a a7ea
!u%%e!. -ar nu a!ta *& #n8ri"orea<&. Sunt %on7in! %&C (a%& 1ui la %ale o o1era,iune (e !al7areC 7a
>i una +ine 1lani>i%at& Di +ine or8ani<at&.
G Atun%i %e te #n8ri"orea<& #n le8&tur& %u *ineB #ntre+& Bean.
G 6a1tul %& tu 1re!u1ui %& Petra 7rea !& >ie !al7at&.
G Vrea.
G A=ile !e(u%e oa*eniiC !1u!e Peter. I$a* %itit (o!areleC tre%utul. Se 1are %& 1uDtiul are o
7o%e (e aur. i >a%e 1e oa*eni !& ai+& #n%re(ere #n el E %=iar Di 1e %ei %are Dtiu %& e un Dar1e.
J3n(e!%: 1e *ine nu *& 7a tr&(aC 1entru %& !unte* at3t (e a1ro1ia,i.
G A1oi #i u%i(e. Ftiu a!ta.
G -ar Petra DtieB Ea nu i$a %itit (o!arul. Ea nu$l %unoaDte (e 1e !tr&<ile (in Rotter(a*.
Ea nu l$a %uno!%ut ni%i *&%ar #n !%urta 1erioa(& #n %are a >o!t la F%oala (e ?u1t&.
G A%u* #l %unoaDteC <i!e Bean.
G EDti !i8ur (e a!taB
G -ar #,i 1ro*it %& nu 7oi #n%er%a !$o !al7e< (e%3t (u1& %e 7oi lua le8&tura %u ea.
Peter %u8et& o %li1&.
G Te$ar 1utea tr&(a.
G Ba nu.
G n%re(erea #n oa*eni o !& te u%i(&C <i!e Peter. Nu 7reau !& *& tra8i #n "o! (u1& tine.
G Ai #n,ele! 1e (o!. Nu a* #n%re(ere #n ni*eniC (e%3t #n >a1tul %& 7or >a%e %eea %e e
ne%e!ar. Ceea %e %re( ei %& tre+uie !& >a%&. -ar o %uno!% 1e Petra Di Dtiu %a* %e %re(e ea %&
tre+uie !& >a%&. #n *ine a* #n%re(ereC nu #n ea.
G Fi nu te 1oate tra8e #n "o!C <i!e !ora CarlottaC 1entru %& nu eDti un(e7a !u!.
Peter o 1ri7i >&r& !& !e o!tenea!%& !&$Di a!%un(& (i!1re,ul.
G Sunt a%olo un(e !untC <i!e. Fi nu !unt "o!.
G ?o%9e e un(e7aC <i!e Carlotta. Fi -e*o!tene. -ar Peter Ki88in nu e ni%&ieri. Peter
Ki88in e un ni*eni.
G Care$i 1ro+le*a taB #ntre+& Peter. Te (eran"ea<& %& *i%u,a ta 1&1uDi%& ar 1utea !& taie
%3te7a (intre !>orile 1e %are le tra8i tuB
G Nu e0i!t& !>ori. Fi !e 1are %& tu eDti 1rea 1ro!t %a !&$,i (ai !ea*a %& eu !unt %ea %are
%re(e #n %eea %e >a%i tuC Di nu Bean. ?ui 1u,in #i 1a!& %ine %on(u%e lu*ea. -ar *ie #*i 1a!&. ADa
aro8ant Di (i!1re,uitor %u* eDtiC eu (e"a a* =ot&r3t %& (a%& %ine7a #l 1oate o1ri 1e A=ileC a%ela
eDti tu. -ar ai o !l&+i%iune >atal&C >a1tul %& 1o,i >i Danta"at (e a*enin,area %u e01unerea 1u+li%&.
C=a*ra"na8ar Dtie %ine eDti. El (& in>or*a,ii In(iei. C=iar %re<i %& A=ile nu 7a a>la E #n %ur3n(C
(a%& nu a a>lat (e"a E %ine !e a>l& #n !1atele lui ?o%9eB Cel %are a >&%ut !& >ie (at a>ar& (in Ru!iaB
C=iar %re<i %& nu lu%rea<& (e"a la un 1lan %u* !& te o*oareB
Peter roDi (e >urie. S&$i !1un& o %&lu8&ri,& %eea %e ar >i tre+uit !&$Di (ea !ea*a Di !in8ur
era u*ilitor. -ar a7ea (re1tate E el nu era o+iDnuit !& !e 83n(ea!%& la 1eri%olul >i<i%.
G -e a!ta a* 7rut !& 7ii %u noiC <i!e Bean.
G EDti (e"a (e!%o1eritC aten,iona !ora Carlotta.
G n *o*entul #n %are 7oi (e<7&lui %& !unt %o1ilC %ele *ai *ulte !ur!e ale *ele 7or
(i!1&rea.
G Ba nu. Totul (e1in(e (e %u* te 7ei (e<7&lui.
G Cre<i %& nu *$a* 83n(it la a!ta (e o *ie (e oriB <i!e Peter. P3n& %3n( nu a* 73r!ta
ne%e!ar&H
G Ba nuC <i!e !ora Carlotta. J3n(eDte$te o %li1&C Peter. Ju7ernele na,ionale to%*ai au
tre%ut 1rintr$o #n%&ierare ur3t& (in %au<a a <e%e %o1ii 1e %are$i 7oiau %a !& le %o*an(e ar*atele.
Tu eDti >ratele *ai *are a %elui *ai 8ro<a7 (intre ei. Tinere,ea ta re1re<int& o a7ere. Iar (a%& tu
%ontrole<i *o(ul #n %are a1are in>or*a,iaC #n lo% !& laDi 1e alt%ine7a !& te (e*aDteH
G Va >i un !%an(al (e *o*ent. In(i>erent %u* !e 7a a>la i(entitatea *eaC 7a >i o ra>al& (e
%o*entarii #n le8&tur& %u eaC a1oi 7a (e7eni %e7a +anal E (oar %& 7oi >i e0%lu! (in *a"oritatea
ru+ri%ilor. .a*enii nu 7or *ai r&!1un(e *e!a"elor !au !%ri!orilor *ele. Atun%i 7oi >i %u a(e7&rat
(oar un ele7 (e li%eu.
G Sun& (e 1ar%& ai >i =ot&r3t a!ta %u ani #n ur*& Di nu ai *ai re7&<ut 1ro+le*a (e atun%i.
G -eoare%e 1are a >i <iua !1une$i$lui$Peter$%&$i$1ro!tC =ai !&$,i au<i* 1lanul.
Sora Carlotta r3n"i !1re Bean:
G Ei +ineC a* 8reDit. Poate !&$i a!%ulte 1e al,ii.
G Oi$a* !1u! euC <i!e Bean.
Peter +&nui %& a%e!t !%urt !%=i*+ (e re1li%i a7ea (oar !%o1ul (e a$l >a%e !& %rea(& %& Bean
e (e 1artea lui.
G S1une,i$*i %are e 1lanul Di !&ri,i (e >a<a %u 1eriatul.
G an(atul a%tualului :e8e*on e01ir& #n %ir%a o1t luniC <i!e !ora Carlotta. S&
%on7in8e* %3,i7a oa*eni in>luen,i !& #n%ea1& !& 7e=i%ule<e nu*ele lui ?o%9e %a 1o!i+il
#nlo%uitor.
G A!ta e 1lanulB Po!tul (e :e8e*on e inutil.
G JreDitC Di iar 8reDit. Po!tul nu e inutil E #n %ele (in ur*& 7a tre+ui !& >ie al t&uC 1entru a
(e7eni %on(u%&torul le8iti* al lu*ii #*1otri7a a*enin,&rii re1re<entate (e A=ile. -ar a!ta 7a >i
*ai t3r<iu. A%u*C lan!&* nu*ele lui ?o%9e nu 1entru a o+,ine 1o!tulC %i 1entru a a7ea un 1rete0t
!& anun,i 1u+li%C >iin( ?o%9eC %& nu 1o,i >i luat #n %on!i(erare 1entru o a!t>el (e >un%,ie 1entru %&
eDtiC la ur*a ur*elorC a+ia a(ole!%ent. S1ui oa*enilor %& eDti >ratele *ai *are al lui En(er
Ki88inC %& tu Di Valentine a,i lu%rat ani #ntre8i #n%er%3n( !& *en,ine,i unitatea ?i8ii Di !$o
1re8&ti,i 1entru R&<+oiul ?i8iiC a!t>el #n%3t 7i%toria >ratelui t&u *ai *i% !& nu %on(u%& la
auto(i!tru8erea u*anit&,ii. -ar eDti #n%& 1rea t3n&r %a !& o%u1i un 1o!t 1u+li% i*1ortant. n,ele8i
%e #n!ea*n& a!taB A!t>el anun,ul t&u nu 7a *ai >i o *&rturi!ire !au un !%an(al. Va >i o (o7a(& #n
1lu! a no+le,ii %u %are 1la!e<i intere!ul 1entru 1a%ea Di or(inea *on(ial& #naintea a*+i,iilor tale
1er!onale.
G Tot o !&$*i 1ier( unele (intre %onta%te.
G -ar nu *ulte. Ftirea 7a >i una 1o<iti7&. Va a7ea !en!ul %ore%t. n to,i a%eDti aniC ?o%9e
a >o!t >ratele 8eniului En(er Ki88in. Un %o1il$*inune.
G Nu e ti*1 (e 1ier(utC <i!e Bean. Tre+uie !$o >a%i #nainte %a A=ile !& 1oat& lo7i. Pentru
%& 7ei >i (e*a!%at #n %3te7a luni.
G S&1t&*3niC !1e%i>i%& !ora Carlotta. Peter era >urio! 1e !ine #n!uDi.
G -e %e n$a* 7&<ut Di eu a!taB Era e7i(ent.
G 6a%i %eea %e >a%i (e ani #ntre8i. Ai un ti1ar %are >un%,ionea<&. -ar A=ile a !%=i*+at
totul. P3n& a%u* ni*eni nu te$a *ai a*enin,at %u 1i!tolul. Pentru *ine nu %ontea<& %& nu ai
7&<ut a!ta !in8ur. Contea<& %&C atun%i %3n( ,i$a* ar&tat noiC ai >o!t (i!1u! !& a!%ul,i.
G -e%i a* tre%ut *i%ul 7o!tru te!tB #ntre+& Peter t&io!.
G ADa %u* Di eu !1er %& l$a* tre%ut 1e al t&uC !1u!e Bean. -a%& 7re* !& lu%r&*
#*1reun&C tre+uie !& >i* %a1a+ili !& ne !1une* unul altuia a(e7&rul. A%u* Dtiu %& *& 7ei a!%ulta.
Tu tre+uie !& *& %re<i 1e %u73nt %& te 7oi a!%ulta. Pe ea o a!%ultC nu$i aDaB
Peter >re*&ta (e tea*&. A7eau (re1tateC *o*entul !o!i!eC !e ter*ina!e %u 7e%=iul ti1ar.
Fi a!ta era #n!1&i*3nt&tor. Pentru %& a%u* 7a tre+ui !& (ea totul 1e >a,&C Di ar 1utea eDua.
-ar (a%& nu a%,iona a%u*C (a%& nu ri!%a totulC 7a eDua %u !i8uran,&. Pre<en,a #n e%ua,ie a
lui A=ile >&%ea a!ta ine7ita+il.
G -e%i %u* 1une* #n >un%,iune a%e!t *e%ani!*C %a !& 1ot a1oi (e%lina onoarea (e a
%an(i(a la :e8e*onieB
G .C a!ta e uDorC <i!e Carlotta. -a%& tu eDti (e a%or(C 13n& *3ine ar 1utea a1&rea Dtiri
(e!1re %u* o !ur!& +ine 1la!at& (e la Vati%an %on>ir*& %& !$a 7e=i%ulat nu*ele lui ?o%9e %a
1o!i+il !u%%e!or %3n( 7a e01ira *an(atul a%tualului :e8e*on.
G A1oiC <i!e BeanC un #nalt o>i,er (in %a(rul :e8e*oniei E *ai e0a%tC ini!trul
Coloni<&riiC (eDi ni*eni nu 7a !1une a!ta E 7a >i %itat (e%lar3n( %& ?o%9e nu e!te nu*ai un +un
%an(i(atC %i %el *ai +un %an(i(atC Di 1ro+a+il !in8urul 7ia+ilC iar (a%& are !1ri"inul Vati%anuluiC #l
1oate %on!i(era 1e ?o%9e %a >a7orit.
G Pl&nui!er&,i toate a!teaC <i!e Peter.
G NuC !1u!e !ora Carlotta. -oar %& !in8urii oa*eni %u 1o<i,ii #nalte 1e %are$i %unoaDte*
!unt 1rietenii *ei (e la Vati%an Di +unul no!tru 1rietenC e0$%olonelul Jra>>.
G Ne 1une* la +&taie toate re!ur!eleC (ar !unt !u>i%iente. -in *o*entul #n %are a1ar
a%e!te Dtiri E *3ine $!& >ii 8ata !& (ai re1li%a 1e net #n ur*&toarea (i*inea,&. Con%o*itent %u
a1ari,ia 1ri*elor rea%,ii la noul t&u !tatut (e %an(i(at >a7oritC lu*ea 7a %iti Di anun,ul t&u 1rin %are
re>u<i !& >ii luat #n %on!i(erare 1entru un a!e*enea 1o!t #ntru%3t tinere,ea ta >a%e (i>i%il !& e0er%i,i
autoritatea 1e %are o %ere >un%,ia (e :e8e*on.
G Iar a!taC a(&u8& !ora CarlottaC e!te e0a%t lu%rul %are #,i 7a (a autoritatea *oral& !& >ii
a%%e1tat %a :e8e*on atun%i %3n( 7a 7eni ti*1ul.
G Re>u<3n( 1o!tulC >a% !& (e7in& Di *ai 1ro+a+il %&$l 7oi 1ri*i.
G Nu #n ti*1 (e 1a%eC <i!e Carlotta. Re>u<ul unui 1o!t #n ti*1 (e 1a%e te$ar !%oate (in
%ur!&. -ar 7a >i r&<+oi. Iar atun%i o*ul %are$Di !a%ri>i%& 1ro1riile a*+i,ii 1entru +inele #ntre8ii
lu*i 7a 1&rea (in %e #n %e *ai +un. n !1e%ial (a%& nu*ele !&u (e >a*ilie e Ki88in.
C=iar tre+uie !& tot !%oat& #n e7i(en,& >a1tul %& rela,ia *ea (e ru(enie %u En(er e *ai
i*1ortant& (e%3t anii *ei (e *un%&B
G N$ai ni*i% #*1otri7& !& ne >olo!i* (e le8&tura (e >a*ilieC nu$i aDaB #ntre+& Bean.
G Voi >a%e %eea %e e ne%e!arC !1u!e PeterC Di *& 7oi >olo!i (e tot %e are e>e%t. -arH
*3ineB
G A=ile a a"un! #n In(ia ieriC %ore%tB 6ie%are <i (e #nt3r<iere e o <i #n %are el are o%a<ia !&
te (ea (e 8ol. C3t %re<i %& 7a aDte1taB Tu l$ai (at 1e el (e 8ol E t3n"eDte (u1& re7anD&C iar lui
C=a*ra"na8ar n$o !&$i >ie ruDine !&$l in>or*e<eC nu$i aDaB
G NuC <i!e Peter. C=a*ra"na8ar *i$a ar&tat (e"a %are e!te 1&rerea lui (e!1re *ine. Nu 7a
>a%e ni*i% %a !& *& 1rote"e<e.
G Iar a* a"un! ai%iC <i!e Bean. Noi #,i o>eri* %e7a Di tu >olo!eDti a%el lu%ru. Ai (e 83n( !&
*& a"u,iB Cu* 1ot !& a"un8 #ntr$o 1o<i,ie #n %are !& 1ot antrena Di %o*an(a tru1eB Vreau !& !1unC
#n a>ar& (e 7arianta re#ntoar%erii #n Jre%ia.
G NuC nu #n Jre%iaC !1u!e Peter. Nu$,i !unt (e >olo!C Di 7or !>3rDi 1rin a >a%e nu*ai %eea
%e le 1er*ite Ru!ia. N$au li+ertate (e a%,iune.
G Atun%iC un(eB #ntre+& Carlotta. Un(e ai in>luen,&B
G Cu toat& *o(e!tiaC #n *o*entul (e >a,& a* in>luen,& 1e!te tot. -e 1oi*3ineC !$ar 1utea
!& nu *ai a* in>luen,& ni%&ieri.
G Atun%i !& a%,ion&* a%u*C <i!e Bean. Un(eB
G T=ailan(aC !1u!e Peter. Bir*ania nu are %u* !& re<i!te unui ata% in(ian. -oar >or*3n(
o alian,& ar 1utea a7ea o Dan!&. -ar T=ailan(a e!te li(erul i!tori% al A!iei (e Su($E!t. Sin8ura
na,iune %are nu a >o!t ni%io(at& %oloni<at&. Con(u%&torul >ire!% al 1o1oarelor (e li*+& T=ai (in
7e%in&tate. Fi au Di o ar*at& 1uterni%&.
G -ar eu nu le 7or+e!% li*+aC <i!e Bean.
G A!ta nu$i o 1ro+le*&. Ti*1 (e !e%oleC t=ailan(e<ii au 7or+it *ulte li*+iC Di (e$a lun8ul
i!toriei au 1er*i! *ultor !tr&ini !& o%u1e 1o<i,ii 1uterni%e Di in>luente #n 8u7ernul lorC at3ta ti*1
%3t !unt loiali intere!elor T=ailan(ei. Va tre+ui !&$,i le8i !oarta (e a lor. Ei 7or tre+ui !& ai+&
#n%re(ere #n tine. -ar 1are (e!tul (e %lar %& Dtii %e #n!ea*n& !& >ii loial.
G Ba (elo%. Sunt %o*1let e8oi!t. Su1ra7ie,uie!%. A!ta e tot %e >a% eu.
G -ar !u1ra7ie,uieDti >iin( a+!olut loial 1u,inilor oa*eni (e %are (e1in<i. A* %itit (e!1re
tine la >el (e *ult %a Di (e!1re A=ile.
G Ceea %e !$a !%ri! (e!1re *ine re>le%t& >ante<iile "urnaliDtilor.
G Nu 7or+e!% (e!1re Dtirile (in <iareC !1u!e Peter. A* %itit notele Carlottei %&tre 6. I.
(e!1re %o1il&ria ta #n Rotter(a*.
A*3n(oi !e o1rir& (in *er!. A=C 7$a* !ur1rin!B Peter nu 1utu !& nu !e +u%ure Dtiin( %&
to%*ai le ar&ta!e %& Di el Dtia anu*ite lu%ruri (e!1re ei.
G Notele alea erau !e%reteC <i!e Carlotta. N$ar tre+ui !& e0i!te %o1ii.
G -ar 1entru %ine erau !e%reteB Pentru oa*enii %u 1rieteni 1otri7i,i nu e0i!t& !e%rete.
G Eu nu le$a* %ititC <i!e Bean. Carlotta #l 1ri7i %er%et&tor 1e Peter.
G Anu*ite in>or*a,ii nu au ni%i un ro!tC !unt +une (oar 1entru a >i (i!tru!eC !1u!e ea.
A%u*C Peter !e #ntre+a %e !e%rete Dtia ea (e!1re Bean. Pentru %& atun%i %3n( 7or+i!e
(e!1re LnoteM !e 83n(i!e (e >a1t la un ra1ort %are !e 8&!ea #n (o!arul lui A=ileC re(a%tat 1e +a<a
notelor 1ri7in( 7ia,a (e 1e !tr&<ile (in Rotter(a*. Co*entariile le8ate (e Bean erau (oar
au0iliareC #n realitateC el nu %iti!e a(e7&ratele note. -ar a%u* 7oia !& le %itea!%&C 1entru %& a%olo
%u !i8uran,& %& era %e7a %e ea nu (orea %a Bean !& Dtie.
Iar Bean #n,ele!e!e Di el a!ta.
G Ce e #n notele alea Di nu 7rei !&$*i !1un& PeterB %eru Bean.
G A tre+uit !&$i %on7in8 1e %ei (e la F%oala (e ?u1t& %& a* >o!t i*1ar,ial& #n %eea %e te
1ri7eDte. A!t>el %& a* >o!t ne7oit& !& (e%lar lu%ruri ne8ati7e (e!1re tine %a !&$i (eter*in !& le
%rea(& 1e %ele 1o<iti7e.
G Cre<i %& a!ta *i$ar r&ni !enti*enteleB
G -aC %re(C L<i!e Carlotta. Pentru %&C (eDi #n,ele8i *oti7ul 1entru %are a* !1u! unele
(intre a%ele lu%ruriC nu 7ei uita ni%io(at& %& le$a* !1u!.
G Ar 1utea >i *ai r&u (e%3t #*i i*a8ine<C <i!e Bean.
G Nu e 7or+a (e r&u !au (e *ai r&u. Nu 1ot >i at3t (e releC alt>el n$ai >i a"un! la F%oala (e
?u1t&C nu$i aDaB Erai 1rea *i% Di ei n$au %re<ut re<ultatele tale la te!teC Di Dtiau %& nu 7or a7ea
ti*1 !& te 1re8&tea!%& (e%3t (a%& ai >i >o!t #n realitateH %eea %e a* !1u! eu. Nu 7reau !&$,i
r&*3n& #n *inte %u7intele *ele. -a%& ai ra,iuneC BeanC !& nu le %iteDti ni%io(at&.
G To8uro. A* >o!t +3r>it (e 1er!oana #n %are a7ea* %ea *ai *are #n%re(ereC Di #n%& at3t
(e r&uC #n%3t *& i*1lor& !& nu #n%er% !& a>lu.
G Jata %u 1ro!tiile a!teaC <i!e Peter. To,i a* a7ut 1arte a!t&<i (e lo7ituri. -ar a* #n%e1ut
o alian,&C nu$i aDaB n !eara a!ta 7o* a%,iona #n intere!ul *euC 1un3n( #n *iD%are *e%ani!*ul
%are !& *& 1oat& a(u%e 1e !%ena *on(ial&. Iar eu tre+uie !& te (u% #n T=ailan(aC #ntr$o 1o<i,ie (e
#n%re(ere Di in>luen,&C #nainte (e a *& (e<7&lui %a >iin( a(ole!%ent. Care (in noi !e %ul%& 1ri*ulC
%e %re<iB
G EuC !1u!e !ora Carlotta. Pentru %& nu a* 1&%ate 1e %onDtiin,&.
G Su!oC >&%u Bean. Ai toate 1&%atele lu*ii #n *inte.
G & iei (re1t alt%ine7a.
?ui PeterC <e>le*elile lor #i 1&reau %a o (i!%u,ie #n >a*ilie E 8lu*e 7e%=iC re1etate %a un
ritual liniDtitor.
-e %e #n >a*ilia lui nu !e 1urtau aDaB Peter !e ta%=ina!e %u ValentineC (ar ea nu >u!e!e
ni%io(at& %u a(e7&rat (e!%=i!& >a,& (e el %a !& !e "oa%e aDa. ntot(eauna #i 1urta!e 1i%&C %=iar !e
te*u!e (e el. -in 1artea 1&rin,ilor nu a7ea ni%i o !1eran,&. Nu e0i!tau 1er!i>l&ri inteli8enteC nu
#*1&r,eau 8lu*e Di a*intiri.
Poate %& #ntr$a(e7&r a* >o!t %re!%ut (e ro+o,iC !e 83n(i Peter.
G S1une$le 1&rin,ilor t&i %& ne$a >&%ut 1l&%ere %inaC <i!e Bean.
G Fi a%u* a%a!& #n 1atC a(&u8& !ora Carlotta.
G N$o !& (or*i,i la noa1te #n =otelC nu$i aDaB Ple%a,i.
G . !&$,i !%rie* %u* !& ne %onta%te<iC <i!e Bean.
G Fi tu 7a tre+ui !& 1le%i (in Jreen!+oroC Dtii a!ta. .(at& (e<7&luit& i(entitatea taC A=ile
7a Dti un(e eDti. Fi (eDi In(ia nu are ni%i un *oti7 !& te u%i(&C A=ile are. i u%i(e 1e to,i %ei %are l$
au 7&<ut 7reo(at& 7ulnera+il. Tu l$ai 1u! #ntr$o a!e*enea !itua,ie. I*e(iat %e 1oate a"un8e la tineC
eDti un o* *ort.
Peter !e 83n(i la atentatul #*1otri7a lui Bean.
G S$ar >i +u%urat !&$i u%i(& Di 1e 1&rin,ii t&i #*1reun& %u tineC nu$i aDaB #ntre+& Peter.
G Poate %&C !1u!e BeanC ar tre+ui !& le !1ui *a*ei Di tat&lui t&u %ine eDti #nainte (e a a>la
(e 1e net. A1oi !&$i a"u,i !& 1le%e (in oraD.
G ?a un *o*ent (at 7a tre+ui !& nu ne *ai a!%un(e* (e A=ile Di !&$l #n>runt&* (e!%=i!.
G Nu #nainte (e a a7ea un 8u7ern =ot&r3t !& te ,in& #n 7ia,&C <i!e Bean. P3n& atun%iC e +ine
!& te a!%un<i. ?a >el Di 1&rin,ii t&i.
G Cre( %& ni%i *&%ar n$o !& *& %rea(&. P&rin,ii *eiC a(i%&. C3n( o !& le !1un %& eu !unt
?o%9e. Ce 1&rin,i ar %re(e a!taB Pro+a+il o !& #n%er%e !& *& interne<e la ne+uni.
G Ai #n%re(ere #n eiC <i!e Bean. Tu %re<i %& !unt 1roDti. -ar te a!i8ur eu %& nu !unt. Cel
1u,in *a*a ta nu e. Creierul t&u 7ine (e un(e7a. . !& >a%& >a,& !itua,iei.
A!t>elC %3n( Peter a"un!e a%a!& la ora <e%e !earaC !e (u!e la 1&rin,ii !&i Di +&tu la uD&.
G Ce eB #ntre+& tat&l.
G -or*i,iB
G Intr&.
C3te7a *inute (i!%utar& ne1&!&tori (e!1re %in&C !ora Carlotta Di %3t (e (ul%e era *i%ul
Pulian -el1=i9iC e at3t (e 8reu !& %re<i %& un %o1il aDa (e *i% a 1utut >a%e tot %eea %e a >&%ut #n
!%urta !a 7ia,&. Fi aDa *ai (e1arteC 13n& %3n( Peter #i #ntreru1!e.
G A* %e7a !& 7& !1unC <i!e. 3ineC niDte 1rieteni ai lui Bean Di ai Carlottei 7or #n%e1e o
%a*1anie >al!& 1entru nu*irea lui ?o%9e %a :e8e*on. l Dti,i 1e ?o%9eB Co*entatorul 1oliti%B
Ei a1ro+ar&.
G Iar #n (i*inea,a ur*&toareC %ontinu& PeterC ?o%9e 7a (a o (e%lara,ie %u* %& e ne7oit !&
(e%line o a!t>el (e onoare 1entru %& nu e (e%3t un a(ole!%ent %are tr&ieDte #n Jreen!+oroC Carolina
(e Nor(.
G -aB >&%u tat&l. .are nu 1ri%e1u!er&B
G E 7or+a (e *ineC tat&. Eu !unt ?o%9e.
Se 1ri7ir& re%i1ro%. Peter aDte1t& !& !1un& 7reo 1ro!tie.
G Ai (e 83n( !& le !1ui Di %& -e*o!tene era ValentineB #ntre+& *a*a.
Pe *o*ent %re<u %& !1unea a!ta #n 8lu*&C %& ea %on!i(era !in8urul lu%ru *ai a+!ur( (e%3t
%& Peter e!te ?o%9e ar >i %a Valentine !& >ie -e*o!tene.
A1oi #Di (&(u !ea*a %& #n #ntre+area ei nu era (elo% ironie. Era un 1un%t i*1ortantC unul
1e %are tre+uia !&$l a+or(e<e E %ontra(i%,ia (intre ?o%9e Di -e*o!tene tre+uia re<ol7at&C alt>el ar
>i r&*a! %e7a %e A=ile Di C=a*ra"na8ar 1uteau (e<7&lui. Fi a o (e!e*na (e la #n%e1ut 1e
Valentine (re1t -e*o!tene era un lu%ru i*1ortant.
-ar nu at3t (e i*1ortant 1entru el %a >a1tul %& *a*a !a era la %urent.
G -e %3n( DtiiB #ntre+&.
G A* >o!t >oarte *3n(ri (e %eea %e ai reali<atC !1u!e tat&l.
G ?a >el (e *3n(ri %u* a* >o!t Di (e En(erC a(&u8& *a*a.
Peter a1roa1e !e %l&tin& (e lo7itura e*o,iei. To%*ai #i !1u!e!e lu%rul 1e %are #Di (ori!e %el
*ai *ult !&$l au(& #n #ntrea8a !a 7ia,&C >&r& #n!& !& a(*it& a!ta ni%i *&%ar #n !inea lui. ?a%ri*ile
#i u*1lur& o%=ii.
G ul,u*e!%C Do1ti.
A1oi #n%=i!e uDa Di aler8& #n %a*era lui. Cin%i!1re<e%e *inute *ai t3r<iu #Di !t&13nea
!u>i%ient (e +ine e*o,iile %a !& 1oat& !%rie !%ri!orile %&tre T=ailan(aC Di #n%e1u e!eul (e
auto(e%on!1irare.
Ftiau. -e1arte (e a$l %on!i(era un in! (e *3na a (ouaC o (e<a*&8ireC erau la >el (e *3n(ri
(e el %a Di (e En(er.
ntrea8a !a lu*e era 1e %ale !& !e !%=i*+eC 7ia,a !a !e 7a tran!>or*aC ar 1utea !& 1iar(&
totulC ar 1utea !& %3Dti8e totul. -ar tot %e 1utea !i*,i #n a%ea noa1teC %3n( #n %ele (in ur*& !e
%ul%& Di alune%& #n !o*nC era o >eri%ire %o*1let&C ne+unea!%&.
PARTEA A TREIA
ANEVRE
BANJS.S.
Po!tat 1e 6oru*ul (e I!torie ilitar& (e %&tre :e%torVi%toriou! A>ireUall. net.
To1i%: Cine$Di *ai a*inteDte (e Bri!ei!.
C3n( %ite!% Ilia(aC 7&( %eea %e 7e(e toat& lu*ea $1oe<iaC (e!i8urC Di in>or*a,iile (e!1re
r&<+oaiele eroi%e (in e1o%a +ron<ului. -ar *ai 7&( Di alt%e7a. Poate %& a >o!t Elena %ea al %&rei
%=i1 a 1ro7o%at lan!area a *ii (e na7eC (ar Bri!ei! a >o!t a%eea %are a1roa1e %& le$a (i!tru!. Ea era
o 1ri<onier& li1!it& (e 1utereC o !%la7&C Di totuDi A=ile a >o!t 1e 1un%tul (e a (e!tr&*a alian,a
8rea%& 1entru %& o (orea.
Eni8*a %are *& intri8& e ur*&toarea: Era ea e0traor(inar (e >ru*oa!&B Sau (u1& *intea
ei t3n"ea A=ileB NuC 7or+e!% !erio!: ar >i 1utut ea !& >ie *ult ti*1 >eri%it& %a 1ri<onier& a lui
A=ileB .are !$ar >i (u! la el (e +un&7oieB Sau ar >i r&*a! o !%la7& 1o!a%&C o1un3n( re<i!ten,&B
Nu %& ar >i %ontat 1entru A=ile E !$ar >i >olo!it (e ea #n a%elaDi >elC in(i>erent (e
!enti*entele ei. -ar i*a8ina,i$7& o Bri!ei! a>l3n( 1o7e!tea (e!1re %&l%3iul lui A=ile Di !tre%ur3n(
a%ea!t& in>or*a,ie %ui7a (in interiorul <i(urilor Troiei.
Bri!ei!C (a%& aD >i 1utea a>la %e7a (e!1re tineN
:e%tor %el Vi%torio!.
Bean !e a*u<a l&!3n( *e!a"e 1entru Petra 1e >oru*urile 1e %are +&nuia %& ea le$ar 1utea
7i<ita E (a%& tr&iaC (a%& A=ile #i 1er*itea !& na7i8=e<e 1e netC (a%& ea #Di (&(ea !ea*a %& un
!u+ie%t (e 8enul LCine$Di *ai a*inteDte (e Bri!ei!BM !e re>erea la eaC (a%& era li+er& !& r&!1un(&
(u1& %u* *e!a"ul o i*1lora (e!%=i!. . ru8a !t&ruitorC >olo!in( alte nu*e (e >e*ei iu+ite (e
li(erii *ilitari: Juine7ereC Po!e1=ineC Ro0ana E %=iar Di Bar!ineC !o,ia 1er!an& a lui Ale0an(ruC 1e
%are Ro0ana o a!a!ina!e i*e(iat (u1& *oartea lui. Iar el !e !e*na %u nu*ele unui r&<+un&torC De>
ri7al !au !u%%e!or: or(re(C :e%torC Kellin8tonC Ca!!an(ru.
6&%u 1a!ul ri!%ant (e a l&!a a%e!te i(entit&,i !& %ontinue !& e0i!teC %on!t3n( >ie%are nu*ai
(in re(ire%,ionarea !1re o alt& i(entitate anoni*& %are 1&!tra toate e$*ailurile 1ri*ite %ri1tate 1e
un >oru* (e!%=i! %u un 1roto%ol %are !& Dtear8& ur*ele. Putea 7i<ita Di %iti 1o!t&rile >&r& !& la!e
ni%i o ur*&. -ar 1rote%,iile 1uteau >i !1arteC 1roto%oalele #n%&l%ate.
Di 1er*itea !& >ie 1u,in *ai ne1&!&tor %u i(entit&,ile lui onlineC 1entru %& lo%ali<area lui #n
lu*ea real& era a%u* %uno!%ut& unor oa*eni a %&ror loialitate nu o 1utea e!ti*a. -e %e !&$,i >a%i
8ri"i #n le8&tur& %u al %in%ilea la%&t (e la uDa (in !1ateC %3n( uDa (in >a,& e (e!%=i!&B
n Ban89o9 >u!e!e #nt3*1inat %u *&rini*ie. Jeneralul Nare!uan #i 1ro*i!e!e %& ni*eni
nu 7a %unoaDte a(e7&rata !a i(entitateC %& i !e 7or (a !ol(a,i 1e %are !&$i antrene<eC in>or*a,ii 1e
%are !& le anali<e<e Di %& i !e 7a %ere !>atul ori (e %3te ori ar*ata t=ailan(e<& !e 7a 1re8&ti 1entru
ori%e >el (e 7iitor in%i(ent. L?u&* #n !erio! o1inia lui ?o%9e 1ri7in( >a1tul %& In(ia 7a re1re<enta
#n %ur3n( o a*enin,are la a(re!a !e%urit&,ii T=ailan(eiC Di (e!i8ur %& (ori* a"utorul t&u la
1re8&tirea 1lanurilor *ilitare.M At3t (e %al( Di a*a+il. Bean Di Carlotta >u!e!er& in!tala,i #ntr$un
a1arta*ent 1entru o>i,erii (e ni7el #nalt la o +a<& *ilitar&C (3n(u$li$!e 1ri7ile8ii neli*itate 1ri7in(
=rana Di %u*1&r&turileC a1oiH >u!e!er& i8nora,i.
Ni*eni nu$i !una. Ni*eni nu$i %on!ulta. In>or*a,iile 1ro*i!e nu a1&reau. Sol(a,ii 1ro*iDi
nu >ur& re1arti<a,i.
Bean Dtia %& nu era %a<ul !& 1un& #ntre+&ri. Pro*i!iunile nu >u!e!er& uitate. -a%& ar >i
#ntre+atC Nare!uan !$ar >i !i*,it "enatC 1ro7o%at. A!ta nu tre+uia !& !e #nt3*1le. Se 1etre%u!e %e7a.
Bean 1utea (oar !&$Di i*a8ine<e (e!1re %e era 7or+a.
Bine#n,ele!C la #n%e1ut !e te*u %& A=ile a"un!e!e %u*7a la 8u7ernul t=ailan(e<C %& a8en,ii
lui Dtiau e0a%t un(e !e a>la Bean Di %& *oartea !a era i*inent&.
Atun%i o alun8& 1e !ora Carlotta.
S%ena nu >u una 1l&%ut&.
G Ar tre+ui !& 7ii %u *ineC <i!e ea. N$or !& te o1rea!%&. Plea%&.
G Nu 1le%. -a%& %e7a *er8e 1ro!tC 1ro+a+il e 7or+a (oar (e 1oliti%& intern&. Cui7a nu$i
1la%e !& >iu Di eu 1e ai%i E 1oate %=iar lui Nare!uanC 1oate alt%ui7a.
G -a%& tu te !i*,i (e!tul (e #n !i8uran,& %a !& r&*3iC !1u!e !ora CarlottaC atun%i nu e0i!t&
ni%i un *oti7 %a eu !& 1le%.
G Ai%i nu 1o,i tre%e (re1t +uni%a *ea. 6a1tul %& a* un 1a<ni% #*i !l&+eDte 1o<i,ia.
G S%uteDte$*& (e !%ena 1e %are ai (e 83n( !$o "o%i. Ftiu %& (in anu*ite 1un%te (e 7e(ere
,i$ar >i *ai +ine >&r& *ineC (ar Dtiu Di %& te 1ot a"uta #n *ulte >eluri.
G -a%& A=ile Dtie (e"a un(e *& a>luC atun%i a 1&trun! at3t (e a(3n% #n !tru%turile (e la
Ban89o9 #n%3t ori%u* nu *ai 1ot !%&1a. -ar tu ai 1utea. In>or*a,ia %& !unt #n!o,it (e o >e*eie #n
73r!t& !$ar 1utea !& nu >i a"un! #n%& la el. -ar 7a a"un8e #n %ur3n(C iar el #,i 7a (ori *oartea tot
at3t (e *ult %a Di *ie. Nu 7reau !&$*i >a% 8ri"i (atorit& 1re<en,ei tale.
G . !& 1le%C <i!e Carlotta. -ar %u* o !&$,i !%riu (a%& nu 1&!tre<i ni%io(at& a%eeaDi
a(re!&B
i (&(u nu*ele lo%a,iei (e !i8uran,& 1e %are o >olo!ea Di %=eia (e %ri1tare. Ea le *e*ora.
G n%& %e7aC <i!e Bean. n Jreen!+oroC Peter a !1u! %& ar >i %itit notele tale.
G Cre( %& *in,ea.
G Cre( %& >elul #n %are ai rea%,ionat (e*on!trea<& %&C in(i>erent (a%& el le$a %itit !au nuC
au e0i!tat niDte note Di tu nu 7rei %a eu !& le %ite!%.
G Au e0i!tat Di nu 7reau !& le %iteDtiC a(*i!e Carlotta.
G A!ta e %el&lalt *oti7 1entru %are 7reau !& 1le%i. E01re!ia >e,ei ei (e7eni >ioroa!&.
G Nu *& %re<i %3n( #,i !1un %& nu e ni*i% #n notele alea (e!1re %are !& tre+uia!%& !& Dtii
#n *o*entul &!taB
G Tre+uie !& Dtiu totul (e!1re *ine. PuterileC !l&+i%iunile. Tu Dtii (e!1re *ine lu%ruri 1e
%are i le$ai !1u! lui Jra>> Di *ie nu. Continui !& nu *i le !1ui. Te %on!i(eri !t&13nul *euC %a1a+il
!& (e%i(& #n lo%ul *eu. A!ta nu #n!ea*n& (elo% %& a* >i 1arteneri.
G 6oarte +ineC <i!e Carlotta. A%,ione< #n intere!ul t&uC (ar #n,ele8 %& tu nu 7e<i lu%rurile
aDa.
Vor+ea %u r&%eal&C (ar Bean o %unoDtea (e!tul (e +ine %& !& #n,elea8& %& nu >uria Di$o
!t&13nea eaC %i (urerea Di >ru!trarea. Era o (e%i<ie a!1r&C (ar 1entru +inele ei tre+uia !$o (eter*ine
!& 1le%e Di !$o #*1ie(i%e !& *en,in& le8&tura !tr3n!& %u el 13n& %3n( nu #n,ele8ea %e !e 1etre%e #n
Ban89o9. Po*enirea notelor o >&%u!e !& 7rea Di ea !& 1le%e. Iar el era %u a(e7&rat !u1&rat.
-u1& %in%i!1re<e%e *inuteC ieDea 1e uD& #n (ru* !1re aero1ort. Nou& ore *ai t3r<iuC 8&!i
un *e!a" (e la ea: !e a>la la anilaC un(e !e 1utea 1ier(e #n !e(iul %atoli% (e a%olo. Ni%i un
%u73nt (e!1re %earta lorC (a%& a!ta >u!e!e. -oar o re>erire !%urt& la L%on>e!iunea lui ?o%9eMC %u*
o nu*eau "urnaliDtii. LBietul PeterMC !%ria CarlottaC L!e a!%un(e (e at3ta ti*1C #i 7a >i 8reu !& !e
o+iDnuia!%& !& #n>runte %on!e%in,ele %u7intelor !ale.M
Bean #i r&!1un!e 1e a(re!a ei !i8ur& (e la Vati%an: LS1er %& Peter are at3ta *inte !& 1le%e
(in Jreen!+oro. A%u* ar a7ea ne7oie (e o ,ar& *i%& #n %are !& >u8&C %a !& %a1ete %e7a e01erien,&
a(*ini!trati7& Di 1oliti%&. Sau %el 1u,in la (e1arta*entul ali*ent&rii %u a1& al unui oraD.M
Iar euC 83n(i BeanC a* ne7oie (e !ol(a,i 1e %are !&$i %o*an(. -e a!ta a* 7enit ai%i.
S&1t&*3ni #ntre8i (u1& 1le%area CarlotteiC t&%erea %ontinu&. -e!tul (e %ur3n(C (e7eni
e7i(ent %& %eea %e !e #nt3*1la nu a7ea ni%i o le8&tur& %u A=ileC alt>el Bean ar >i >o!t (e"a *ort.
Ni%i %u (e<7&luirea %& ?o%9e era (e >a1t Peter Ki88in E r&%eala #n%e1u!e (e"a #nainte %a Peter !&$
Di >i 1u+li%at (e%lara,ia.
Bean #Di o%u1a ti*1ul %u tot %e 1&rea a a7ea 7reun !en!. -eDi nu a7ea a%%e! la =&r,i
*ilitareC 1utea !& !tu(ie<e =&r,ile terenurilor (intre In(ia Di ini*a T=ailan(eiC %arto8ra>iate (in
!atelit Di a%%e!i+ile 1u+li%ului E <ona a!1r& Di *untoa!& (in nor(ul Di e!tul Bir*anieiC
#*1re"uri*ile %oa!telor .%eanului In(ian. In(ia a7ea o >lot& #n!e*nat&C (u1& !tan(ar(ele
.%eanului In(ian !e 1uteau aDte1ta !& ata%e T=ailan(a 1e neaDte1tateC 1rin !tr3*toarea ala%%a.
Tre+uiau !& >ie 1re8&ti,i 1entru toate 1o!i+ilit&,ile.
J&!i 1e net %3te7a in>or*a,ii (e!1re or8ani<area ar*atelor in(ian& Di t=ailan(e<&.
T=ailan(a a7ea o >lot& aerian& 1uterni%& E ar >i a7ut Dan!e !& o+,in& (o*ina,ia 1e %alea aeruluiC
(a%& #Di 1uteau a1&ra +a<ele. n %on!e%in,&C era e!en,ial !& 1o!e(e 1i!te (e ateri<are (e ur8en,& #n
*ii (e lo%uri (i>eriteC in8ineri +uni la (i!1o<i,ia ar*atei t=ailan(e<e E (a%& !$ar >i antrenat a%u*
Di ar >i #*1r&Dtiat e%=i1a"eC %o*+u!ti+il Di 1ie!e (e !%=i*+ #n toat& ,ara. A%e!t lu%ruC #*1reun& %u
*ineleC ar >i >o!t %ea *ai +un& a1&rare #*1otri7a unui ata% (in!1re *are.
Un alt 1un%t 7ulnera+il al In(iei erau liniile (e a1ro7i<ionare Di %uloarele (e #naintare.
#ntru%3t !trate8ia *ilitar& a In(iei (e1in(ea ine7ita+il (e arun%area a!u1ra (uD*anului a unor
ar*ate 7a!teC (e ne#n7in!C a1&rarea tre+uia !& #n>o*ete<e a%ea!t& ar*at& Di !$o =&r,uia!%& #n *o(
%on!tant (in aer 1rin rai(uri. Iar (a%&C aDa %u* era (e >a1t 1o!i+ilC ar*ata in(ian& a"un8ea 1e
%3*1iile >ertile (in C=ao P=ra;a !au 1e Po(iDul Aora;C tre+uiau !& 8&!ea!%& 1&*3ntul 1u!tiitC
re<er7ele (e =ran& (i!1er!ate Di a!%un!e E %ele %are nu erau (i!tru!e.
Era o !trate8ie +rutal&C %&%i 1o1orul t=ailan(e< ar >i !u>erit la >el %a Di ar*ata in(ian& E (e
>a1tC ar >i !u>erit *ai *ult. -e%i (i!tru8erea tre+uia a!t>el 1re8&tit& #n%3t !& ai+& lo% (oar #n ulti*a
%li1&. FiC 1e %3t 1o!i+ilC !& >ie %a1a+ili !& e7a%ue<e >e*eile Di %o1iii !1re <one #n(e1&rtate !au
%=iar !1re ta+ere (in ?ao! Di Ca*+o(8ia. Nu 8rani,ele ar >i 1utut o1ri ar*ata in(ian&C %i terenul.
A73n( *ai *ulte ,inte i<olateC in(ienii ar >i >o!t !ili,i !&$Di (i7i(& >or,ele. Atun%i E Di nu*ai atun%i
E ar >i a7ut !en! %a ar*ata t=ailan(e<& !& ata%e 1rin !ur1rin(ere *i%i 1or,iuni ale ar*atei in(iene
!auC a%olo un(e ar >i >o!t 1o!i+ilC !& !e an8a"e<e #n lu1te 1uterni%e (a%& 1artea t=ailan(e<& ar >i
a7ut te*1orar !u1erioritate nu*eri%& Di !1ri"in aerian *a!i7.
-e!i8urC (u1& %3te Dtia BeanC a%ea!ta era (e"a (o%trina 1e ter*en lun8 a *ilitarilor
t=ailan(e<i DiC (a%& le$ar >i >&%ut a!e*enea !u8e!tiiC n$ar >i reuDit (e%3t !&$i a8a!e<e E !au !&$i >a%&
!& !e !i*t& #n"o!i,i.
A!t>el %& #Di %on%e1u *e*oriul %u >oarte *ult& 8ri"&C >olo!in( o *ul,i*e (e >ra<e (e
8enul: L6&r& #n(oial& a7e,i aDa %e7a 1re8&titM Di L-u1& %u* (e *ult 7& aDte1ta,iM. Bine#n,ele! %&
Di a%e!te >ra<e !e 1uteau #ntoar%e #*1otri7a lui (a%& ei nu !$ar >i 83n(it la a%ele lu%ruri $ar >i >o!t
%a Di %3n( i$ar >i tratat %u !u1erioritate. -ar tre+uia !& >a%& %e7a 1entru a ieDi (in 1un%tul *ort.
Di %iti Di re%iti *e*oriulC re7i<uin(u$l (e >ie%are (at&. ADte1t& %3te7a <ile #nainte (e a$l
e01e(iaC %a !&$l 1oat& 1ri7i (in noi 1er!1e%ti7e. n %ele (in ur*&C %on7in! %& #l >&%u!e %3t *ai
retori% Di ino>en!i7 1o!i+ilC #l tri*i!e 1rin e$*ail la Biroul C=a9ri E %o*an(a*entul *ilitar
!u1re*. Era %el *ai 1u+li% Di *ai 1eni+il *o( (e a li7ra *e*oriulC (eoare%e %ore!1on(en,a 1e
a%ea!t& a(re!& era ine7ita+il !ortat& Di %itit& (e a8=iotan,i. Fi (a%& l$ar >i 1rintat Di l$ar >i (u!
1er!onal ar >i >o!t *ai (i!%ret. -ar i(eea era !& a8ite a1eleI (a%& Nare!uan ar >i 7rut !& >ie (i!%retC
i$ar >i o>erit o a(re!& 1ri7at& 1e %are !&$i !%rie.
?a %in%i!1re<e%e *inute (u1& %e tri*i!e *e*oriulC uDa !a !e (e!%=i!e ne%ere*onio! Di
intrar& 1atru 1oli,iDti *ilitari.
G Veni,i %u noiC (o*nuleC <i!e !er8entul %are #i %o*an(a.
Bean Dtia %& n$a7ea ro!t !& #nt3r<ie !au !& 1un& #ntre+&ri. A%eDti oa*eni nu Dtiau ni*i% #n
a>ara in!tru%,iunilor 1ri*iteC iar Bean ur*a !& a>le %are erau ele aDte1t3n( !& 7a(& %e 7or >a%e.
Nu$l %on(u!er& la +iroul C=a9riC %i la una (intre %l&(irile i*1ro7i<ateC ri(i%ate 1e 7e%=iul
teren 1entru 1ar&<i E ar*ata T=ailan(ei renun,a!e a+ia (e %ur3n( la *arD %a 1arte a
antrena*entului *ilitar Di etalare a >or,ei *ilitare. Trei !ute (e ani (e la R&<+oiul Ci7il a*eri%an
(o7e(i!er& %& <ilele *arDului #n >or*a,ie a1u!e!er&. Pentru or8ani<a,iile *ilitare era %a*
inter7alul (e ti*1 nor*al. C3teo(at&C Bean a1roa1e %& !e aDte1ta !& (e!%o1ere 1e un(e7a 7reo
ar*at& %are #n%& #Di *ai antrena !ol(a,ii 1entru lu1ta %&lareC %u !&+iile.
Pe uDa !1re %are #l %on(u!er& nu era ni%i un nu*eC ni%i un nu*&r. Iar %3n( intr&C ni%iunul
(intre !ol(a,ii (e la +irouri nu$Di ri(i%& o%=ii !1re el. So!irea lui era %uno!%ut& Di li1!it& (e
i*1ortan,&C !1unea atitu(inea lor. Ceea %e #n!e*naC (e!i8urC %& era >oarte i*1ortant&C alt>el nu ar
>i ar&tat %& nu #l o+!er7&.
6u %on(u! !1re uDa unui +irouC 1e %are !er8entul i$o (e!%=i!e. Intr&I 1oli,ia *ilitar& nu$l
ur*&. UDa !e #n%=i!e #n !1atele lui.
?a re%e1,ie !e a>la un *aior. Un 8ra( *ult 1rea #nalt 1entru a !ta la 1u1itrul (e re%e1,ieC
(ar %el 1u,in a!t&<i a%ea!ta 1&rea a >i (atoria +&r+atului. A1&!& un +uton.
G Pa%=etul e ai%iC !1u!e.
G S& intre.
Vo%ea %are r&!1un!e 1&rea t3n&r&. At3t (e t3n&r&C #n%3t Bean #n,ele!e 1e (at& !itua,ia.
-e!i8ur. T=ailan(a %ontri+ui!e %u 1artea ei (e 8enii *ilitare la F%oala (e ?u1t&. C=iar
(a%& ni%iunul (in e%=i1a lui En(er nu >u!e!e (e ori8ine t=ailan(e<&C T=ailan(aC la >el %a *ulte alte
,&ri (in A!ia (e e!t Di !u(C >u!e!e >oarte +ine re1re<entat& #n e>e%ti7ul (e ele7i ai F%olii (e ?u1t&.
E0i!ta!er& %=iar trei !ol(a,i t=ailan(e<i %are >&%u!er& 1arte #*1reun& %u Bean (in Ar*ata
-ra8on. Bean #Di a*intea >oarte +ine >ie%are %o1il (in a%ea ar*at&C %u tot %u (o!arul %o*1letC
(eoare%e el >u!e!e %el %are #nto%*i!e li!ta (e !ol(a,i %are ur*au !& >or*e<e ar*ata lui En(er.
-eoare%e *a"oritatea ,&rilor 1&reau !& a1re%ie<e 7aloarea a+!ol7en,ilor F%olii (e ?u1t&
1ro1or,ional %u a1ro1ierea lor (e En(er Ki88inC %el *ai 1ro+a+il era %a unuia (intre %ei trei !& i
!e >i o>erit o 1o<i,ie %u a!e*enea in>luen,& #n%3t !& >ie %a1a+il !& inter%e1te<e aDa (e re1e(e un
*e*oriu %&tre C=a9ri. Iar (intre %ei treiC %el 1e %are Bean !e aDte1ta !&$l 7a(& #n %ea *ai
i*1ortant& 1o<i,ieC a!u*3n(u$Di %el *ai a8re!i7 rolC eraH
Surre;. Suri;aUon8. LSurl;MC Loro%&no!ulMC %u* #i !1uneau 1e la !1ateC >iin(%&
#ntot(eauna 1&rea !&$l !u1ere %e7a.
Fi iat&$lC #n !1atele unei *e!e a%o1erite (e =&r,i.
S1re !ur1rin(erea luiC Bean o+!er7& %& era a1roa1e la >el (e #nalt %a Suri;aUon8. Surre;
nu >u!e!e ni%io(at& 1rea *areC (ar la F%oala (e ?u1t& to,i 1&reau e0tre* (e #nal,i >a,& (e Bean.
Bean #l a"un!e!e (in ur*&. Poate %& nu$Di 7a 1etre%e #ntrea8a 7ia,a !u+(i*en!ionat >&r& !1eran,&.
Era un 83n( 1ro*i,&tor.
TotuDiC #n atitu(inea lui Surre; nu era ni*i% 1ro*i,&tor.
G -e%i 1uterile %oloniali!te au (e%i! !& !e >olo!ea!%& (e In(ia Di T=ailan(a #n !uro8atele
lor (e r&<+oaieC !1u!e.
Bean Dtiu i*e(iat %u* !& !e !tre%oare 1e !u+ 1ielea lui Suri;aUon8. A=ile era +el8ian
7alon (in naDtereC iar Bean era (e!i8ur 8re%.
G -aC !i8ur. Bel8ia Di Jre%ia tre+uie !&$Di re8le<e (i7er8en,ele anti%e 1e %3*1urile (e
lu1t& (in Bir*ania.
G -oar 1entru %& ai >o!t #n 8aD%a lui En(er nu #n!ea*n& %& #n,ele8i %e7a (in !itua,ia
*ilitar& a T=ailan(ei.
G e*oriul *eu a >o!t *enit !& arate %3t (e li*itate !unt %unoDtin,ele *eleC 1entru %&
C=a9ri Nare!uan nu *i$a a%or(at a%%e! la in>or*a,iile 1e %areC atun%i %3n( a* !o!itC a 1re%i<at %&
le 7oi 1ri*i.
G -a%& 7o* a7ea 7reo(at& ne7oie (e !>atul t&uC #,i 7oi >urni<a in>or*a,ii.
G -a%& #*i 7e,i o>eri nu*ai in>or*a,iile (e %are %re(e,i 7oi %& a* ne7oieC <i!e BeanC
!>aturile *ele 7or %on!ta nu*ai #n a 7& !1une %eea %e (e"a Dti,iC Di atun%i aD 1utea >oarte +ine !&
*& (u% a%a!&.
G -a. A!ta ar >i %el *ai +ine !& >a%i.
G Suri;aUon8C (e >a1t tu nu ai ne7oie (e *ine.
G Ftiu %& #ntot(eauna ai >o!t un l&u(&ro! %are 7oia !& >ie *ai (eDte1t (e%3t to,i %eilal,i.
G Era* *ai (eDte1t (e%3t to,i %eilal,iC !1u!e Bean. A* re<ultate %are (e*on!trea<& a!ta.
Fi %e (a%&B A!ta nu a #n!e*nat !& *& 1un& %o*an(antul Ar*atei -ra8on. Nu a #n!e*nat %a
En(er !& *& >a%& De> (e 1luton. Ftiu %3t (e inutil e !& >ii (eDte1tC %o*1arati7 %u a >i un %o*an(ant
+un. FtiuC (e a!e*eneaC Di %3t (e i8norant !unt #n 1ri7in,a T=ailan(ei. Nu a* 7enit ai%i 1entru %&
aD >i %re<ut %& T=ailan(a ar >i (o+or3t& >&r& *intea *ea !%li1itoare %are !& 7& %on(u%& #n lu1t&.
A* 7enit ai%i 1entru %& %el *ai 1eri%ulo! o* (e 1e 1lanet& >a%e "o%urile #n In(ia DiC (u1& toate
%al%ulele *eleC T=ailan(a 7a >i ,inta !a 1rin%i1al&. A* 7enit ai%i 1entru %&C (a%& A=ile 7a tre+ui
#*1ie(i%at !&$Di in!tale<e tirania #n lu*eC (e ai%i 7a tre+ui !& 1orni*. Fi *$a* 83n(it %&C la >el %a
Jeor8e Ka!=in8ton #n ti*1ul re7olu,iei a*eri%aneC ai 1utea a1re%ia un ?a>a;ette !au un Steu+en
%are !& a"ute %au<a.
G -a%& 1ro!tia aia (e *e*oriu a >o!t un e0e*1lu (e La"utorMC 1o,i !& 1le%i %=iar a%u*.
G -e%i ai (e"a 1o!i+ilitatea !& %on!truieDti 1i!te te*1orare #n inter7alul %3t 1ilotul !e a>l&
#n aerB Ca !& 1oat& ateri<a 1e o 1i!t& %are nu e0i!ta atun%i %3n( a (e%olatB
G A!ta e o i(ee intere!ant& Di a* 1u! in8inerii !$o !tu(ie<e Di !&$i e7alue<e >e<a+ilitatea.
Bean a1ro+& (in %a1.
G Bun. A!ta$*i !1une %eea %e 7oia* !& Dtiu. R&*3n.
G Ba nuN
G R&*3n >iin(%&C #n %iu(a >a1tului %& eDti !u1&rat %& !unt ai%iC tot *ai re%unoDti o i(ee
+un& %3n( o au<i Di o 1ui #n a1li%are. Nu eDti i(iotC #n %on!e%in,& *erit& !& lu%re< %u tine.
Suri;aUon8 i<+i %u 1al*a #n *a!& Di !e a1le%& !1re el >urio!:
G Aro8ant nenoro%itC nu !unt t3r>a taN Bean #i r&!1un!e %al*:
G Suri;aUon8C nu 7reau 1o!tul t&u. Nu 7reau !& %on(u% lu%rurile ai%i. Vreau (oar !& >iu
util. -e %e !& nu te >olo!eDti (e *ine aDa %u* a >&%ut En(erB -&$*i %3,i7a !ol(a,i !&$i antrene<.
?a!&$*& !& *& 83n(e!% la %e %=e!tii %iu(ate a* 1utea >a%e Di %u*. ?a!&$*& !& *& 1re8&te!%C
a!t>el #n%3tC atun%i %3n( 7a #n%e1e r&<+oiul Di 7ei a7ea ne7oie (e niDte lu%ruri i*1o!i+ileC !& *&
1o,i %=e*a Di !&$*i !1ui: BeanC 7reau !& >a%i %e7a %are !& #n%etinea!%& ar*ata a!ta %u o <i %&%i nu
a* tru1e #n a1ro1iere. Iar eu o !& <i%: Beau a1& (in r3uB BineC atun%i !& le 1ro7o%&* (i<enterie
1entru o !&1t&*3n&. A!ta ar tre+ui !&$i #n%etinea!%&. Fi o !& *& (u% a%oloC o !& 1un un a8ent
+iolo8i% #n a1&C o !&$l >a% !& trea%& (e !i!te*ul lor (e 1uri>i%areC Di o !& 1le%. Sau (e"a ai o e%=i1&
%are !& in>e%te<e a1a %u (iareeB
Suri;aUon8 #Di *en,inu e01re!ia (e >urie re%e %3te7a %li1eC a1oi %e(&. R3!e:
G :ai(eC BeanC ai in7entat a!ta 1e lo% !au %=iar ai 1l&nuit o a!t>el (e o1era,iuneB
G A* in7entat$o 1e lo%C <i!e Bean. -ar e o i(ee no!ti*&C nu %re<iB -i<enteria a !%=i*+at
nu o (at& %ur!ul i!toriei.
G Toat& lu*ea #Di i*uni<ea<& !ol(a,ii #*1otri7a a8en,ilor +iolo8i%i %uno!%u,i. Fi nu
1ute* o1ri 1a8u+ele %olaterale.
G -ar T=ailan(a are %e7a %er%et&tori >oarte +uni #n (o*eniuC %ore%tB
G n !%o1 1ur (e>en!i7C <i!e Suri;aUon8. A1oi <3*+i Di !e aDe<&: :aiC ia lo%. C=iar eDti
*ul,u*it %u o 1o<i,ie #n u*+r&B
G Nu (oar *ul,u*itC %i (orni% !& o o+,inC r&!1un!e Bean. -a%& A=ile ar Dti %& !unt ai%iC ar
8&!i o %ale !& *& u%i(&. Ulti*ul lu%ru (e %are a* ne7oie e !& ie! #n e7i(en,& E 13n& nu intr&* %u
a(e7&rat #n lu1t&C %3n( ar >i o lo7itur& 1!i=olo8i%& (r&8u,& !&$i !u8er&* lui A=ile %& eu %on(u%
lu%rurile. Nu 7a >i a(e7&ratC (ar ar #nne+uni Di *ai r&u %re<3n( %& !e #n>runt& %u *ine. ?$a* *ai
#n7in! Di #nainte. Se te*e (e *ine.
G Nu #n%er% !&$*i 1rote"e< 1ro1ria 1o<i,ie. Bean #n,ele!e %& #Di 1rote"aC (e!i8urC 1o<i,ia.
G -ar T=ailan(a Di$a 1&!trat in(e1en(en,a %=iar Di %3n( %elelalte ,&ri (in <on& erau
%on(u!e (e euro1eni. Sunte* >oarte *3n(ri %& i$a* ,inut 1e !tr&ini la (i!tan,&.
G Fi totuDiC <i!e BeanC T=ailan(a are Di o i!torie #n a$i a(*ite 1e !tr&ini E Di #n a$i >olo!i
e>i%ient.
G At3ta ti*1 %3t #Di %uno!% lo%ulC re1li%& Suri;aUon8.
G -&$*i un lo%C Di o !&$*i a*inte!% !& !tau a%olo.
G Cu %e >el (e %ontin8ent 7rei !& lu%re<iB
Bean nu %erea un nu*&r *are (e oa*eniC %i !& >ie (in (o*enii (i>erite. -oar (oi 8eniDtiC
(oi (e 1e 7a!ele (e 1atrulareC %3,i7a in8ineriC %3te7a 7e=i%ule +lin(ate uDoare #*1reun& %u %ir%a o
!ut& (e !ol(a,i Di eli%o1tere !u>i%iente %a !& tran!1orte totulC %u e0%e1,ia 7a!elor Di a7ioanelor.
G Fi 1o!i+ilitatea (e a re%=i<i,iona toate lu%rurile %iu(ate la %are ne 83n(i*. A*>i+iiC (e
e0e*1lu. E01lo<i+ili %a !& >i* 8ata Di >a%e* !t3n%ile !& !e 1r&+uDea!%& Di 1o(urile !& !e (&r3*e.
Fi ori%e$*i *ai tre%e 1rin *inte.
G -ar nu te an8a"e<i #n lu1t& >&r& 1er*i!iune.
G Per*i!iune (e la %ineB
G -e la *ineC <i!e Suri;aUon8.
G -ar tu nu eDti C=a9ri.
G 6un%,ia (e C=a9riC !1u!e Suri;aUon8C e0i!t& %a !&$*i (ea *ie %eea %e 7reau.
Plani>i%area e!te %u totul #n *3inile *ele.
G & +u%ur !& a>lu %ine$i *ai tare ai%iC <i!e Bean ri(i%3n(u$!e. Ce$i (re1tC lui En(er i$a*
>o!t (e %el *ai *are >olo! atun%i %3n( a* a7ut a%%e! la tot %e Dtia Di el.
G Ai 7rea tuN Bean r3n"i.
G AD 7rea niDte =&r,i +uneC <i!e. Fi o e01unere 1re%i!& a !itua,iei %urente a ar*atei
t=ailan(e<e.
Suri;aUon8 !e 83n(i #n(elun8.
G Pe %3,i (intre !ol(a,ii t&i #i arun%i #n lu1t& le8a,i la o%=iB #ntre+& Bean. S1er %& eu !unt
!in8urul.
G P3n& *& a!i8ur %& eDti #ntr$a(e7&r !ol(atul *euC r&*3i le8at la o%=i. -arH o !& ai
=&r,ile.
G ul,u*e!%.
Ftia (e %e !e te*ea Suri;aUon8: %& Bean ar 1utea >olo!i in>or*a,iile o+,inute 1entru a
ela+ora o !trate8ie altenati7& %u %are !&$l %on7in8& 1e C=a9ri %& ar >a%e o trea+& *ai +un& (e%3t
Suri;aUon8 %a !trate8 1rin%i1al. C&%i era li*1e(e o *in%iun& >a1tul %& Suri;aUon8 era %el *ai
tare. C=a9ri Nare!uan a7ea 1ro+a+il #n%re(ere #n el Di e7i(ent #i l&!a!e li+ertatea (e a lua (e%i<ii
i*1ortante. -ar autoritatea r&*3nea #n *3inile lui Nare!uanC iar Suri;aUon8 lu%ra (u1& %u*
(orea el. -in %au<a a!ta !e Di te*ea (e Bean $1utea >i #nlo%uit.
. !& a>le %3t (e %ur3n( %& Bean nu era intere!at (e 1oliti%a (e 1alat. -a%& #Di a*intea
%ore%tC Suri;aUon8 >&%ea 1arte (in >a*ilia re8al& E (eDi ulti*ii re8i 1oli8a*i (in Sia* a7u!e!er&
at3,ia %o1iiC #n%3t era 8reu !&$,i i*a8ine<i %& *ai e0i!t& *ul,i t=ailan(e<i %are !& nu >ie
(e!%en(en,i re8ali (e un 8ra( !au altul. C=ulalon89ornC %u !e%ole #n ur*&C !ta+ili!e 1rin%i1iul
%on>or* %&ruia 1rin,ii a7eau o (atorie (e #n(e1linitC (ar nu Di (re1tul la o >un%,ie #nalt&. Via,a lui
Suri;aUon8 a1ar,inea T=ailan(ei %a o %=e!tiune (e onoareC (ar #Di *en,inea ran8ul #n ar*at&
nu*ai at3ta ti*1 %3t !u1eriorii lui %on!i(erau %& e %el *ai 1otri7it #n a%el 1o!t.
A%u*C %& Bean a>la!e %ine #l ,inu!e 1e lo%C i$ar >i >o!t (e!tul (e uDor !&$l (i!tru8& 1e
Surre; Di !&$i ia lo%ul. ?a ur*a ur*eiC lui i !e (&(u!e re!1on!a+ilitatea (e a #n(e1lini 1ro*i!iunile
1e %are Nare!uan i le >&%u!e lui Bean. Nu a!%ulta!e or(inele lui C=a9ri #n *o( (eli+erat. Bean nu
a7ea ne7oie (e%3t (e o ieDire (e re<er7& E 1ro+a+il 7reo rela,ie (e$a lui Peter E %a !&$i tri*it&
7or+& lui Nare!uan %& Suri;aUon8 #l #*1ie(i%& 1e Bean !& o+,in& %eea %e$i tre+uieC Di ar >i a7ut
lo% o an%=et&C iar !&*3n,a ne#n%re(erii >a,& (e Suri;aUon8 ar >i >o!t arun%at&.
-ar Bean nu 7oia 1o!tul lui Suri;aUon8.
Voia o >or,& ar*at& 1e %are !$o 1oat& 1re8&ti %a !& lu%re<e #*1reun& at3t (e le8atC (e
in7enti7C (e !%li1itor #n%3t atun%i %3n( o 7or %onta%ta 1e Petra Di 7or a>la un(e eC !& 1oat& a"un8e
a%olo Di !$o !%oat& ne7&t&*at&.
Cu !au >&r& 1er*i!iunea oro%&no!ului. Va a"uta ar*ata t=ailan(e<& %3t 7a 1utea (e +ineC
(ar Bean a7ea 1ro1riile o+ie%ti7eC %are nu a7eau ni%i o le8&tur& %u %on!truirea unei %ariere #n
Ban89o9.
G n%& %e7aC <i!e Bean. A* ne7oie (e un nu*eC %e7a %are !& nu alerte<e 1e ori%ine (in
a>ara T=ailan(ei %& !unt un %o1il Di un !tr&in E !u>i%ient 1entru %a A=ile !&$Di (ea !ea*a %ine !unt.
G ?a %e nu*e te$ai 83n(itB Ce <i%i (e Sua E #n!ea*n& ti8ru.
G A* un nu*e *ai +un. Boro**a9ot. Suri;aUon8 1&ru <&1&%it 1entru o %li1&C 13n& #Di
a*inti nu*ele (in 1o7e!tea (e!1re A;u(=;aC anti%ul oraD$!tat al %&rui !u%%e!or >u!e!e Sia*ul.
G Era 1ore%la %elui %are a >urat tronul (e la A1=aiC !u%%e!orul le8iti*.
G & 83n(ea* (oar la %eea %e #n!ea*n& nu*eleC !1u!e Bean. L#n urn&. ADte1t3n(
in%inerarea.M R3n"i: #n %eea %e$l 1ri7eDte 1e A=ileC !unt (oar un *ort 7iu.
Suri;aUon8 !e rela0a.
G Cu* 7rei. $a* 83n(it %&C >iin( !tr&inC ,i$ar 1l&%ea !& ai un nu*e *ai !%urt.
G -e %eB Nu eu tre+uie !&$l 1ronun,.
G Tre+uie !& te !e*ne<i.
G Nu 7oi (a or(ine !%ri!eC Di !in8ura 1er!oan& %&reia #i 7oi ra1orta eDti tu. n 1lu!C
Boro**a9ot !e 1ronun,& no!ti*.
G CunoDti i!toria T=ailan(eiC <i!e Suri;aUon8.
G Pe 7re*uriC la F%oala (e ?u1t&C a* >o!t >a!%inat (e T=ailan(a. . na,iune (e
!u1ra7ie,uitori. Anti%ul 1o1or Tai a reuDit !& trea%& (in%olo (e 7a!ta #ntin(ere a I*1eriului
Ca*+o(8ian Di !& !e r&!13n(ea!%& #n A!ia (e Su($E!tC >&r& %a ni*eni !& o+!er7e. Au >o!t %u%eri,i
(e Bir*ania Di au ren&!%utC *ai 1uterni%i %a ni%io(at&. C3n( alte ,&ri %&(eau !u+ (o*ina,ie
euro1ean&C T=ailan(a a reuDit !&$Di e0tin(& 8rani,ele un ti*1 !ur1rin<&tor (e #n(elun8atI %=iar Di
%3n( a 1ier(ut Ca*+o(8ia Di ?ao!ul Di$a *en,inut nu%leul. Cre( %& A=ile ur*ea<& !& a>le %eea %e
toat& lu*ea a a>lat $t=ailan(e<ii nu !unt uDor (e %u%erit DiC o(at& %u%eri,iC nu !unt uDor (e %on(u!.
G Atun%i ai %e7a i(ee (e!1re !u>letul T=aiC !1u!e Suri;aUon8. -ar in(i>erent %3t ne$ai
!tu(iaC nu 7ei >i ni%io(at& unul (e$ai noDtri.
G JreDeDti. -e"a !unt unul (e$al 7o!tru. Un !u1ra7ie,uitorC un o* li+erC in(i>erent (e
!itua,ie.
Suri;aUon8 #l lu& #n !erio!.
G Atun%iC %a (e la o* li+er la o* li+erC +un 7enit #n !er7i%iul T=ailan(ei.
Se (e!1&r,ir& 1rieteniC iar !1re !>3rDitul <ilei Bean 7&<u %& Suri;aUon8 inten,ionea<& !&$Di
,in& %u73ntulC #i >u #n*3nat& o li!t& (e !ol(a,i E 1atru %o*1anii (e"a e0i!tente a %3te %in%i<e%i (e
oa*eni %u (o!are 1er>e%teC (e%i nu$i (&(u!er& (ro"(ia. Fi ur*a !&$i (ea eli%o1tereleC a7ioanele Di
7a!ele (e 1atrulare %u %are !& !e antrene<e.
Ar >i tre+uit !& >ie ner7o!. Se 1re8&tea !& #n>runte niDte !ol(a,i %are *ai *ult %a !i8ur %&
erau !%e1ti%i %u 1r7ire la %a1a%itatea lui (e a$i %o*an(a. -ar *ai >u!e!e 1u! #n a!e*enea !itua,ieC
la F%oala (e ?u1t&. #i 7a %3Dti8a 1e a%eDti !ol(a,i 1rin !i*1la e>i%a%itate. 6&r& >lat&riC >&r& >a7oruri
!au 1rietenie 1o1uli!t&. ?e 7a %3Dti8a loialitatea ar&t3n(u$le %& Dtia %e !& >a%& %u o ar*at&C a!t>el
#n%3t ei !& >ie #n%re<&tori %& atun%i %3n( 7or 1orni #n +&t&lie 7ie,ile lor nu 7or >i iro!ite #n a%,iuni
!ortite eDe%ului. ?e 7a !1uneC (in !tart: LNu 7& 7oi %on(u%e #ntr$o o1era,iune (e%3t (a%& Dtiu %&
1ute* #n7in8e. Trea+a 7oa!tr& e!te !& (e7eni,i o >or,& ar*at& at3t (e !tr&lu%it& #n%3t !& nu e0i!te
ni%i o o1era,iune #n %are !& nu 7& 1ot %on(u%e. N$o >a%e* 1entru 8loria noa!tr&. . >a%e* 1entru a
(i!tru8e (uD*anii T=ailan(ei #n ori%e *o( 1ute*.M
Se 7or o+iDnui %ur3n( !& >ie %on(uDi (e un +&ie,el 8re%.
l2.
IS?AABA-.
To: Juillau*e?eBon@E8aliteA:aiti.8o7 6ro*: ?o%9e@era!*u!A1olnet.8o7 Re:
Con(i,iile %on!ultan,ei.
-o*nule ?eBonC #*i (au !ea*a %3t (e 8reu 7$a >o!t !& *& %onta%ta,i. Cre( %& 7& 1ot o>eri
o1inii Di !u8e!tii 7aloroa!e DiC *ai 1re%i!C %re( %& a7e,i inten,ia !& a%,iona,i %u %ura" #n nu*ele
1o1orului 1e %are #l 8u7erna,iC Di #n %on!e%in,& ori%e !u8e!tii 7$aD >a%eC ele ar a7ea o *are Dan!& !&
>ie 1u!e #n 1ra%ti%&.
-ar %on(i,iile 1e %are le 1ro1une,i !unt 1entru *ine (e nea%%e1tat. Nu 7oi 7eni #n :aiti #n
#ntuneri%ul no1,ii !au (e8=i<at #n turi!t !au !tu(entC %a nu %u*7a %ine7a !& a>le %& 7& %on!ulta,i %u
un a(ole!%ent a*eri%an. Sunt totuDi autorul >ie%&rui %u73nt !%ri! (e ?o%9eC iar !u+ a%ea!t&
i(entitate e0tre* (e %uno!%ut&C al %&rui nu*e !e a>l& 1e 1ro1unerile %are au 1u! %a1&t R&<+oiului
?i8iiC 7oi 7eni !& *& %on!ult %u (7!.C 1e >a,&. -a%& re1uta,ia *ea nu e!te !u>i%ient& 1entru a *&
1utea in7ita (e!%=i!C atun%i >a1tul %& !unt >ratele lui En(er Ki88inC 1e ai %&rui u*eri a >o!t at3t (e
re%ent aDe<at& !oarta #ntre8ii o*eniriC re1re<int& un 1re%e(ent 1e %are #l 1ute,i ur*a >&r& "en&. Ca
!& nu *ai *en,ion&* 1re<en,a %o1iilor (e la F%oala (e ?u1t& #n a1roa1e >ie%are Stat$a"or (e 1e
P&*3nt. Su*a 1e %are a,i o>erit$o e!te una 1rin%iar&. -ar ea nu 7a tre+ui ni%io(at& 1l&tit&C %&%i #n
%on(i,iile 1ro1u!e eu nu 7oi 7eniC iar (a%& *& 7e,i in7ita (e!%=i! 7oi 7eni !i8urC (ar nu 7oi
a%%e1ta ni%i o 1lat& E ni%i *&%ar %ontra7aloarea %=eltuielilor (in ti*1ul De(erii #n ,ar&. Ca !tr&inC
!$ar 1utea !& nu %ore!1un( !enti*entelor (u*nea7oa!tr& 1ro>un(e Di traini%e >a,& (e 1o1orul
=aitianC (ar #*i (ore!% >oarte *ult %a >ie%are ,ar& Di 1o1or (e 1e P&*3nt !& #*1art& 1ro!1eritatea
Di li+ertatea %are re1re<int& (re1tul lor 1rin naDtereC Di nu 7oi a%%e1ta ni%i un onorariu 1entru a
a"uta a%ea!t& %au<&.
Ri!%urile (u*nea7oa!tr& 1er!onale 7or >i *ai *i%i a(u%3n(u$*& #n ,ar& 1e >a,&C %&%i (a%&
!u8e!tiile *ele nu 7or >i 1o1ulareC 7e,i 1utea (a 7ina 1e *ine. Ri!%ul *eu 1er!onal ar >i %u *ult
*ai *areC (eoare%e (a%& lu*ea 7a %on!i(era 1ro1unerile *ele %a >iin( li1!ite (e #n,ele1%iuneC !au
(a%&C i*1le*ent3n(u$leC 7e,i (e!%o1eri %& nu !unt >un%,ionaleC eu 7oi >i %el %are 7a !u1orta
o1ro+iul 1u+li%. Vor+e!% %u !in%eritate >iin(%& a%e!tea !unt realit&,i 1e %are a*3n(oi 7a tre+ui !&
le #n>runt&*I (e a!e*eneaC !unt #n%re<&tor %& !u8e!tiile *ele 7or >i e0%elente Di %& (u*nea7oa!tr&
7e,i >i %a1a+il !& le i*1le*enta,i e>i%ient. C3n( ne 7o* ter*ina trea+aC 7e,i 1utea >a%e 1e
Cin%innatu! Di !& 7& retra8e,i la >er*a (u*nea7oa!tr&C #n ti*1 %e eu 7oi >a%e 1e Solon Di 7oi
1&r&!i ,&r*urile :aitiuluiC a*3n(oi #n%re<&tori %& a* (at 1o1orului (u*nea7oa!tr& o Dan!&
%in!tit& (e a$Di o%u1a lo%ul 1otri7it #n lu*e.
Cu !in%eritateC Peter Ki88in.
Petra nu uita ni%i o %li1& %& era 1ri<onier& Di !%la7&. -arC %a *a"oritatea 1ri<onierilorC %a
*a"oritatea !%la7ilorC (e la o <i la alta !e o+iDnui!e %u !tarea (e %a1ti7itate Di 8&!i!e o %ale (e a >i
ea #n!&Di #n interiorul a%e!tor li*ite.
Era 1&<it& #n >ie%are *o*entC iar %al%ulatorul nu$i 1er*itea !& tri*it& *e!a"e #n e0terior.
e!a"ul %&tre Bean nu *ai 1utea >i re1etat. Fi %=iar atun%i %3n( o+!er7& %& %ine7a E 1oate BeanC
%are la ur*a ur*elor nu >u!e!e u%i!B E #n%er%a !&$i 7or+ea!%&C l&!3n( *e!a"e 1e >ie%are >oru*
(e!1re ar*at&C i!torie Di 8eo8ra>ie #n %are era 7or+a (e!1re >e*ei #nro+ite (e un r&<+oini% !au
altulC nu !e l&!& 1ra(& >uriei. Nu 1utea r&!1un(eC (e%i nu$Di 7a 1ier(e ti*1ul #n%er%3n(.
n %ele (in ur*&C *un%a 1e %are era !ilit& !$o >a%& (e7eni o 1ro7o%are #n !ineC 1e %are ea o
8&!i intere!ant&. Cu* !& or8ani<e<e o %a*1anie #*1otri7a Bir*aniei Di T=ailan(ei Di #n >inal a
Vietna*ului %are !& !1ul+ere ori%e re<i!ten,& Di totuDi !& nu 1ro7oa%e inter7en,ia C=ineiB V&<u
i*e(iat %& (i*en!iunile *ari ale ar*atei in(iene erau %el *ai !la+ 1un%t al !&uC %&%i liniile (e
a1ro7i<ionare (e7eneau i*1o!i+il (e a1&rat. ADa %&C !1re (eo!e+ire (e %eilal,i !trate8i (e %are !e
>olo!ea A=ile E %ei *ai *ul,i >iin( in(ieni a+!ol7en,i ai F%olii (e ?u1t& E Petra nu$Di +&tu %a1ul
%u lo8i!ti%a unei %a*1anii !u1ra(i*en!ionate. .ri%u* #n >inal >or,ele in(iene a7eau !& !e (i7i(&C
(oar (a%& ar*atele +ir*ane Di t=ailan(e<e !e aliniau 1ur Di !i*1lu aDte1t3n( !& >ie *&%el&rite.
-e%i 1l&nui o %a*1anie i*1re7i<i+il& E ata%uri a*e,itoare ale unor >or,e *i%iC *o+ileC %are nu
1orneau (e 1e u!%at. C3te7a +lin(ate ur*au !& 1le%e #nainteC ali*entate %u %o*+u!ti+il (e %&tre
%i!terne aeriene.
Ftia %& 1lanul ei era !in8urul %are a7ea !en!C Di nu (oar (atorit& 1ro+le*elor intrin!e%i 1e
%are le re<ol7a.
.ri%e 1lan %are ar >i i*1li%at *utarea a <e%e *ilioane (e !ol(a,i at3t (e a1roa1e (e 8rani,a
C=inei ar >i 1ro7o%at o inter7en,ie %=ine<&. Planul ei nu a(u%ea (e!tui !ol(a,i l3n8& 8rani,& #n%3t
!& %on!tituie o a*enin,are. Ni%i nu ar >i 8enerat un r&<+oi (e u<ur& %are !& la!e a*+ele ta+ere
e1ui<ate Di !l&+ite. Cea *ai *are 1arte a >or,elor in(iene ar >i r&*a! #n re<er7&C 8ata !& lo7ea!%&
ori%3n( ina*i%ul ar >i ar&tat !e*ne (e !l&+i%iune.
Bine#n,ele! %& A=ile (&(u %o1ii ale 1lanului ei %elorlal,i E o nu*ea L%oo1erareMC (ar
>un%,iona %a un e0er%i,iu (e (o*ina,ie. To,i %eilal,i >u!e!er& ra1i( %u%eri,i (e A=ileC Di a%u* erau
(orni%i !&$i >a%& 1e 1la%. Si*,i!er&C (e!i8urC %& A=ile 7oia %a Petra !& >ie u*ilit&C Di$i (&(ur&
i*e(iat %eea %e 7oia. Di +&tur& "o% (e 1lanul ei %a Di %3n( ori%e 1ro!t ar >i 1utut 7e(ea %& e li1!it
(e !1eran,&C (eDi %riti%ile lor erau i1o%riteC iar 1un%tele 1rin%i1ale nu >ur& ni%i *&%ar atin!e.
Su1ort& a!taC >iin(%& era !%la7& Di >iin(%& Dtia %& #n %ele (in ur*& unii (intre ei !e 7or 1rin(e %&
A=ile #i *ani1ula Di #i >olo!ea. -ar Dtia %& >&%u!e o trea+& +un& Di ar >i >o!t o ironie (eli%ioa!&
(a%& ar*ata in(ian& E nuC !& >i* %in!ti,iC ar*ata lui A=ile E nu ar >olo!i 1lanul ei Di !$ar arun%a %u
%a1ul #nainte !1re auto(i!tru8ere.
ConDtiin,a ei nu era (elo% (eran"at& >iin(%& ela+ora!e o !trate8ie 1entru e01an!iunea In(iei
#n A!ia (e Su($E!t. Ftia %& nu 7a >i ni%io(at& >olo!it&. Ni%i %=iar !trate8ia ata%urilor ra1i(eC (e
*i%i (i*en!iuniC nu !%=i*+a >a1tul %& In(ia nu$Di 1utea 1er*ite un r&<+oi 1e (ou& >ronturi.
Pa9i!tanul nu ar l&!a !&$i !%a1e o%a<ia (a%& In(ia !$ar an8a"a #ntr$un r&<+oi #n e!t.
Pur Di !i*1luC A=ile ale!e!e o ,ar& ne1otri7it& 1entru a #n%er%a !$o %on(u%& la r&<+oi. Ti9al
C=a1e9arC 1ri*ul *ini!tru in(ianC era un o* a*+i,io! %are$Di >&%ea ilu<ii #n le8&tura %u no+le,ea
%au<ei !ale. Ar >i 1utut >oarte +ine !& %e(e<e >or,ei (e %on7in8ere a lui A=ile Di !& (orea!%& !&
1ornea!%& un r&<+oi #n #n%er%area (e a Luni>i%aM A!ia (e Su($E!t. C=iar ar 1utea #n%e1e r&<+oiul.
-ar ar eDua re1e(e (a%& Pa9i!tanul ar ata%a (in 7e!t. A7enturi!*ul in(ian !e 7a e7a1ora la >el (e
uDor %a #ntot(eauna.
i Di !1u!e a!ta lui A=ile %3n( el o 7i<it& #ntr$o (i*inea,&C (u1& %e 1lanurile ei >u!e!er& at3t
(e r&!un&tor re!1in!e (e %ole8ii !trate8i.
G Ur*ea<& ori%e 1lan 7reiC ni*i% nu 7a *er8e aDa %u* %re<i tu.
A=ile 1ur Di !i*1lu !%=i*+& !u+ie%tul E atun%i %3n( o 7i<itaC 1re>era !& (e1ene a*intiri %a
Di %3n( ar >i >o!t un %u1lu (e +&tr3ni a*intin(u$Di #*1reun& (e %o1il&rie. ai ,ii *inte (e %=e!tia
a!ta (in F%oala (e ?u1t&B -ar (e a!taB Ar >i 7rut !&$i !tri8e #n >a,& %& el >u!e!e a%olo nu*ai
1entru %3te7a <ile #nainte %a Bean !&$l !13n<ure #n 1u,ul (e aeri!ire !&$Di *&rturi!ea!%& %ri*ele.
Nu a7ea (re1tul !& >ie no!tal8i%. Tot %e reuDea era !&$i otr&7ea!%& 1ro1riile a*intiri (e!1re a%el
lo%C iar a%u*C %3n( 7enea 7or+a (e!1re F%oala (e ?u1t&C ea nu 7oia (e%3t !& !%=i*+e !u+ie%tulC !&
uite %o*1let.
Cine Di$ar >i i*a8inat %& !e 7a 83n(i 7reo(at& la F%oala (e ?u1t& %a la era ei (e li+ertate Di
>eri%ireB Pe 7re*ea a%eea !i8ur nu 1&rea aDa.
Cin!tit 7or+in(C %a1ti7itatea nu era (ureroa!&. At3ta ti*1 %3t A=ile era la :;(era+a(C ea
1relua %on(u%erea +a<eiC %u toate %& era #ntot(eauna ,inut& !u+ o+!er7a,ie. Putea !& *ear8& la
+i+liote%& !& !tu(ie<e $(eDi unul (intre 8ar(ieni #i ur*&rea I-$ulC 7eri>i%3n( !& >ie lo8at& %u
1ro1riul nu*eC %u toate re!tri%,iile i*1li%ateC #nainte (e a a%%e!a re,eaua. Putea !& aler8e 1e
terenul 1r&>o! >olo!it la *ane7rele *ilitare E Di uneori a1roa1e uita (e 1aDii %eilal,i %are ,ineau
rit*ul %u ai !&i.
Putea !& *&n3n%e %e 7reaC !& (oar*& %3n( 7rea. E0i!tau %li1e #n %are a1roa1e uita %& nu e
li+er&. E0i!tau Di *ai *ulte %li1e #n %areC Dtiin( %& nu e li+er&C =ot&ra !& #n%ete<e !& *ai !1ere %&
1ri<onieratul 7a #n%eta 7reo(at&.
e!a"ele lui Bean #i *en,ineau 7ie !1eran,a. Nu 1utea !&$i r&!1un(&C #n %on!e%in,& nu !e
*ai 83n(i la *e!a"ele lui %a la o a(e7&rat& %o*uni%are. Erau *ai 1ro>un(e (e%3t !i*1le #n%er%&ri
(e a intra #n %onta%t. Erau (o7e<i %& nu >u!e!e uitat&. Erau (o7a(a %& Petra Ar9anianC 1uDtioai%a
(e la F%oala (e ?u1t&C #n%& *ai are un 1rieten %are o re!1e%t& Di %&ruia #i 1a!& (e!tul (e *ult (e ea
%a !& renun,e la %&ut&ri. 6ie%are *e!a" era %a un !&rut r&%oro! 1e >runtea ei #n>ier+3ntat&.
ntr$o <iC A=ile 7eni Di$i !1u!e %& 7a 1le%a #ntr$o e0%ur!ie.
Pre!u1u!e i*e(iat %& ea 7a #n%=i!& #n %a*era eiC #n%uiat& Di 1&<it&C 13n& !e #ntor%ea A=ile.
G 6&r& la%&te (e (ata a!taC <i!e A=ile. Vii %u *ine.
G Un(e7a #n In(iaB
G ntr$un !en! (a. n altulC nu.
G Nu *& intere!ea<& "o%urile taleC !1u!e ea %&!%3n(. Nu *er8.
G .C n$ai 7rea !&$,i !%a1e a!ta. Fi ori%u* n$ar %ontaC 1entru %& a* ne7oie (e tineC (e%i o
!& *er8i.
G Pentru %e ai 1utea a7ea ne7oie (e *ineB
G BineC (a%& o iei aDaC 1re!u1un %& tre+uie !& >iu *ai %lar. A* ne7oie (e tine %a !& 7e<i
%e !e #nt3*1l& la #nt3lnire.
G -e %eB -a%& nu e 7or+a (e!1re o #n%er%are (e a!a!inat reuDit&C nu 7reau !& te 7&(
>&%3n( ni*i%.
G nt3lnireaC !1u!e A=ileC e la I!la*a+a(.
Petra nu *ai a7u ni%i o re1li%& i!tea,&. Ca1itala Pa9i!tanului. In%re(i+il. Ce tre+uri ar
1utea a7ea A=ile a%oloB -e %e !& 7rea !$o ia Di 1e eaB
Ple%ar& %u a7ionul E %eea %eC (e!i8urC #i rea*inti <+orul 1lin (e e7eni*ente %are o a(u!e!e
#n In(ia %a 1ri<onier& a lui A=ile. UDa (e!%=i!& E ar >i tre+uit oare !& !&ri* a*3n(oi Di a!t>el !&$l
a(u% #n *o( +rutal 1e P&*3ntB
n ti*1ul <+oruluiC A=ile #i ar&t& !%ri!oarea 1e %are i$o tri*i!e!e lui J=a>>ar Ka=a+iC
LPri*ul ini!truM al Pa9i!tanului E (i%tatorul *ilitarC +ine#n,ele!H !au Sa+ia I!la*uluiC (a%& aDa
1re>era,i. S%ri!oarea era o *inun&,ie (e *ani1ulare a+il&. Nu i !$ar >i a%or(at ni%i o i*1ortan,& la
I!la*a+a( (a%& nu ar >i 7enit (e la :;(era+a(C !tatul *a"or al ar*atei in(iene. C=iar (a%&
!%ri!oarea lui A=ile nu !1unea (e >a1t a!taC #n Pa9i!tan !e +&nuia %& A=ile !o!ea %a tri*i!
neo>i%ial al 8u7ernului in(ian.
-e %3te ori ateri<a!e un a7ion *ilitar in(ian la +a<a aerian& (e l3n8& I!la*a+a(B -e %3te
ori !ol(a,ilor in(ieni #n uni>or*& li !e 1er*i!e!e !& 1un& 1i%iorul 1e 1&*3nt 1a9i!tane<C #nar*a,iB
Fi totul 1entru a a(u%e un +&iat +el8ian Di o >at& ar*ean%a !& (i!%ute %u to,i o>i,erii (e ran8 *inor
=ot&r3,i !&$i *int&.
Un 8ru1 (e o>i%iali 1a9i!tane<i %u >e,e (e 1iatr& #i %on(u!er& !1re o %l&(ire nu (e1arte (e
lo%ul un(e a7ionul lor era reali*entat. n&untruC la eta"ul al (oileaC o>i,erul %el *ai *are #n 8ra(
!1u!e:
G E!%orta tre+uie !& r&*3n& a>ar&.
G -e!i8urC <i!e A=ile. -ar a!i!tenta *ea intr& %u *ine. *i tre+uie un *artor %are !&$*i
#*1ro!1&te<e *e*oria #n %a< (e ne7oie.
Sol(a,ii in(ieni !e aliniar& l3n8& 1ereteC aten,i. A=ile Di Petra intrar& 1rin uDa (e!%=i!&.
n #n%&1ere erau (oar (oi oa*eniC iar 1e unul (intre ei #l re%uno!%u i*e(iat (in 1o<e. Cu
un 8e!tC a%e!ta le in(i%& un(e !& !e aDe<e.
Petra !e #n(re1t& #n liniDte !1re !%aunul eiC >&r& !&$Di ia o%=ii (e la J=a>>ar Ka=a+iC 1ri*ul
*ini!tru al Pa9i!tanului. Se aDe<& 1u,in *ai #n !1ate l3n8& A=ileC aDa %u* !in8urul a8=iotant
1a9i!tane< !t&tea i*e(iat #n (rea1ta lui Ka=a+i. Era un o>i,er (e ran8 #nalt. Cu*7aC !%ri!oarea lui
A=ile le (e!%=i!e!e toate uDileC %=iar la 73r>.
Nu a7eau ne7oie (e inter1ret %&%i E!en,ialaC %=iar (a%& nu era li*+a lor *atern&C o
#n7&,a!er& a*3n(oi (in %o1il&rie Di o 7or+eau >&r& a%%ent. Ka=a+i 1&rea !%e1ti% Di (i!tantC (ar %el
1u,in nu #n%er%a !&$i u*ilea!%& E nu$i >&%u!er& !& aDte1teC #i 1o>ti!e el #n!uDi #n&untru Di nu$l
1ro7o%a #n ni%i un >el 1e A=ile.
G V$a* in7itat 1entru %& 7reau !& au( %e a7e,i (e !1u!C <i!e Ka=a+i. V& ro8 !& #n%e1e,i.
Petra #Di (orea (in toat& ini*a %a A=ile !& >a%& %e7a teri+il (e 8reDit E !& <3*+ea!%& ra(io!
!au !& #n%er%e !& !e #*1&une<e %u 1ro1ria$i inteli8en,&.
G -o*nuleC *& te* %& la #n%e1ut 7a 1&rea %& 7reau !& 7& #n7&, i!toria In(iei 1e
(u*nea7oa!tr&C un !a7ant #n (o*eniu. -in %artea (u*nea7oa!tr& a* #n7&,at tot %e o !& 7& !1un.
G E uDor !&$*i %iteDti %artea. Ce ai #n7&,at (in ea Di eu nu Dtiu (e"aB
G Pa!ul ur*&torC <i!e A=ile. Un 1a! at3t (e e7i(entC #n%3t a* >o!t uluit %& nu l$a,i ur*at.
G -e%i e 7or+a (e o re%en<ie la %artea *eaB
-ar !1un3n( a!ta <3*+i uDorC #n(e1&rt3n( ur*a (e o!tilitate.
G ereu Di *ereu ar&ta,i *arile reali<&ri ale 1o1orului in(ianC Di %u* !unt ele ,inute 1rea
*ult #n u*+r&C a%o1eriteC i8norateC (i!1re,uite. Ci7ili<a,ia In(u!ului e tratat& (re1t 1er(ant& #n
%o*1ara,ie %u e!o1ota*ia Di E8i1tul Di %=iar *ai t3r<iu a1&ruta C=ina. In7a(atorii arieni Di$au
a(u! li*+a Di reli8ia Di le$au i*1u! 1o1orului in(ian. o8uliiC +ritani%iiC >ie%are %u %re(in,ele Di
in!titu,iile !ale. Cartea (u*nea7oa!tr&C tre+uie !& 7& !1unC e 1ri7it& %u *ult re!1e%t #n %er%urile
#nalte ale 8u7ernului in(ianC (atorit& *o(ului i*1ar,ial #n %are trata,i reli8iile a(u!e #n In(ia (e
in7a(atori.
Petra Dtia %& a!ta nu era (oar o >latare >&r& ro!t. Pentru un #n7&,at 1a9i!tane<C #n !1e%ial
unul %u a*+i,ii 1oliti%eC a !%rie o i!torie a !u+%ontinentului >&r& !& ri(i%e #n !l&7i in>luen,a
*u!ul*an& Di !& %on(a*ne reli8ia =in(u (re1t 1ri*iti7& Di (e!tru%ti7a era %u a(e7&rat o >a1t&
%ura"oa!&.
Ka=a+i ri(i%& *3na.
G Atun%i a* !%ri! %a un !a7ant. A%u* re1re<int 7o%ea 1o1orului. S1er %& !%rierile *ele
nu 7$au %on(u! !1re o %&utare (onXui"otea!%& a reuni>i%&rii In(iei. Pa9i!tanul e =ot&r3t !& r&*3n&
1ur.
G V& ro8 !& nu tra8e,i %on%lu<ii 1ri1iteC <i!e A=ile. Sunt (e a%or( %& reuni>i%area e
i*1o!i+il&. ntr$a(e7&r e un ter*en li1!it (e !en!. :in(uDii Di *u!ul*anii nu au >o!t ni%io(at&
uni,i (e%3t !u+ o1re!iuneC (e%i %u* ar 1utea >i reuni,iB
Ka=a+i a1ro+& Di aDte1t& %a A=ile !& %ontinue.
G Ceea %e a* 7&<ut eu #n !%rierile (u*nea7oa!tr& e!te un !enti*ent 1ro>un( al *&re,iei
inerente 1o1orului in(ian. arile reli8ii !$au n&!%ut ai%i. S$au ri(i%at *ari 83n(itori %are au
!%=i*+at lu*ea. Fi totuDi ti*1 (e (ou& !ute (e aniC %3n( oa*enii !$au 83n(it la *arile 1uteri
In(ia Di Pa9i!tanul nu au >o!t ni%io(at& 1e li!t&. Ni%i #nainte nu >u!e!er&. Fi a!ta 7& #n>urieC 7&
#ntri!tea<&.
G Sunt *ai *ult tri!t (e%3t >urio!C <i!e Ka=a+iC (ar %e 7reiC !unt un o* +&tr3n Di
te*1era*entul *eu !$a *ai (o*olit.
G C=ina #Di <&n8&ne !&+iile Di lu*ea !e #n>ioar&C (ar a+ia arun%& o 1ri7ire In(iei. ?u*ea
i!la*i%& tre*ur& %3n( Ira9ulC Tur%iaC Iranul !au E8i1tul !e a1lea%& #ntr$o (ire%,ie !au altaC totuDi
Pa9i!tanulC ne%lintit #n #ntrea8a !a i!torieC nu e!te ni%io(at& %on!i(erat un li(er. -e %eB
G -a%& aD >i Dtiut r&!1un!ulC aD >i !%ri! o alt>el (e %arte.
G E0i!t& *ulte %au<e #n tre%utul #n(e1&rtatC (ar toate !e re(u% la un !in8ur lu%ru. Po1orul
in(ian nu a 1utut ni%io(at& !& a%,ione<e unitar.
G -in nou 7or+eDti (e!1re unire.
G Ba (elo%C <i!e A=ile. Pa9i!tanul nu$Di 1oate o%u1a lo%ul !&u (e (re1t %a li(er al lu*ii
*u!ul*ane 1entru %& ori (e %3te ori 1ri7eDte !1re 7e!t au(e #n !1atele lui 1aDii a1&!a,i ai In(iei.
Iar eaC In(iaC nu$Di 1oate o%u1a lo%ul (e li(er al e!tului >iin(%& a*enin,area Pa9i!tanului 13n(eDte.
Petra a(*ir& *o(ul a+il #n %are A=ile >&%ea %a 1ronu*ele ale!e !& 1ar& a%%i(entaleC
ne%al%ulate E In(ia >e*eiaC Pa9i!tan +&r+atul.
G S1iritul (i7in e *ai a%a!& #n In(ia Di Pa9i!tan (e%3t oriun(e altun(e7a. Nu e o
#nt3*1lare %& *arile reli8ii !$au n&!%ut ai%i !au Di$au 8&!it ai%i >or*a %ea *ai 1ur&. -ar
Pa9i!tanul #*1ie(i%& *&re,ia In(iei #n e!tC iar In(ia #*1ie(i%& Pa9i!tanul !& (e7in& *are #n 7e!t.
G A(e7&ratC (ar in!olu+ilC <i!e Ka=a+i.
G Nu %=iar. S& 7& rea*inte!% o alt& +u%&,i%& (e i!torieC %u nu*ai %3,i7a ani #nainte (e
%rearea !tatului Pa9i!tanC #n Euro1a !e #n>runtau (ou& *ari na,iuni $Ru!ia lui Stalin Di Jer*ania
lui :itler. A%eDti (oi %on(u%&tori erau niDte *onDtri. -ar au 7&<ut %& (uD*&nia (intre ei #i le8a!e
unul (e %el&lalt. Ni%iunul nu 1utea reali<a ni*i% at3ta ti*1 %3t %el&lalt a*enin,a !& 1ro>ite (e %ea
*ai *i%& 8reDeal&.
G Co*1ari In(ia Di Pa9i!tanul %u :itler Di StalinB
G -elo%C 1entru %& 13n& a%u* In(ia Di Pa9i!tanul au (at (o7a(& (e *ai 1u,in& ra,iune Di
*ai 1u,in auto%ontrol (e%3t a%ei *onDtri.
Ka=a+i !e #ntoar!e !1re a8=iotantul !&u.
G Ca (e o+i%eiC In(ia a 8&!it un nou *o( (e a ne in!ulta.
A8=iotantul !e !%ul& (e 1e !%aun Di$l a"ut& !& !e ri(i%e.
G -o*nuleC %re(ea* %& !unte,i un o* #n,ele1tC <i!e A=ile. Nu e ni*eni ai%i %are !& 7&
7a(& 1o<3n(. Ni*eni %are !& %ite<e %eea %e a* !1u!. Nu a7e,i ni*i% (e 1ier(ut a!%ult3n(u$*&C Di
nu*ai (e 1ier(ut 1le%3n(.
Petra >u uluit& !&$l au(& 1e A=ile 7or+in( at3t (e t&io!. Nu %u*7a (u%ea 1rea (e1arte
a+or(area lui nelin8uDitoareB .ri%e 1er!oan& nor*al& Di$ar >i %erut !%u<e 1entru ne>eri%ita
%o*1ara,ie %u :itler Di Stalin. -ar nu Di A=ile. Ei +ineC (e (ata a!ta %=iar *er!e!e 1rea (e1arte.
-a%& a%ea!t& #nt3lnire eDuaC atun%i toat& !trate8ia lui !$ar >i 1r&+uDitC iar ten!iunea !u+ %are !e a>la
#l %on(u!e!e la un 1a! 8reDit.
Ka=a+i nu !e reaDe<&.
G S1une %e ai (e !1u!C (ar re1e(e.
G :itler Di Stalin Di$au tri*i! *iniDtrii (e e0terneC Ri++entro1 Di oloto7 DiC #n %iu(a
#n7inuirilor 8roa<ni%e 1e %are Di le$au arun%at unul altuiaC au !e*nat un 1a%t (e nea8re!iune 1rin
%are au #*1&r,it Polonia #ntre ei. E a(e7&rat %& (u1& %3,i7a ani :itler a a+ro8at a%e!t 1a%tC %eea %e
a (u! la *ilioane (e *or,i Di #n >inal la %&(erea lui :itlerC (ar a!ta e!te irele7ant #n !itua,ia (e >a,&C
1entru %& !1re (eo!e+ire (e :itler Di StalinC (u*nea7oa!tr& Di C=a1e9ar !unte,i oa*eni (e onoare
$a*3n(oi #l !er7i,i 1e -u*ne<eu %u %re(in,&.
G S& !1ui %& C=a1e9ar Di %u *ine #l !er7i* a*3n(oi 1e -u*ne<eu e!te o +la!>e*ie >ie
1entru unulC >ie 1entru %el&laltC (a%& nu 1entru a*+iiC <i!e Ka=a+i.
G -u*ne<eu iu+eDte a%e!t 1&*3nt Di a (at *&re,ie 1o1orului in(ianC !1u!e A=ile E %u
at3ta 1ati*& #n%3t (a%& Petra nu l$ar >i %uno!%utC ar >i 1utut %re(e %& e %re(in%io!. C=iar !unte,i
%on7in! %& a >o!t 7oin,a lui -u*ne<eu %a at3t Pa9i!tanulC %3t Di In(ia !& r&*3n& #n o+!%uritate Di
!l&+i%iuneC nu*ai (in %au<& %& in(ienii nu au #n,ele! #n%& 7oin,a lui Alla=B
G Nu *& intere!ea<& %e !1un ateii Di ne+unii (e!1re 7oin,a lui Alla=.
Bra7oC 83n(i Petra.
G Ni%i 1e *ineC re1li%& A=ile. -ar !& 7& !1un %e7a. -a%& (u*nea7oa!tr& Di C=a1e9ar a,i
!e*na un 1a%tC nu (e unireC %i (e nea8re!iuneC 7$a,i 1utea #*1&r,i A!ia. Iar (a%& 1e!te <e%e ani 7a
>i 1a%e #ntre %ele (ou& na,iuni in(ieneC atun%i =in(uDii nu 7or >i *3n(ri (e *u!ul*aniC iar
*u!ul*anii (e =in(uDiB Nu 7a >i oare atun%i 1o!i+il %a =in(uDii !& a!%ulte #n7&,&turile CoranuluiC
nu %a o %arte a (uD*anului lor (e *oarteC %i %a o %arte a 1rietenilor lor in(ieniC %are #*1art %u
In(ia %on(u%erea A!ieiB -a%& nu 7& 1la%e e0e*1lul %u :itler Di StalinC atun%i uita,i$7& la
Portu8alia Di S1aniaC %olonialiDti a*+i,ioDi %are au #*1&r,it Penin!ula I+eri%&. Portu8aliaC la 7e!tC
era *ai *i%& Di *ai !la+& E (ar Di e01loratorul %ute<&tor %are a !tr&+&tut *&rile. S1ania a tri*i!
un !in8ur e01loratorC Di a%e!ta italian $(ar a (e!%o1erit o lu*e nou&.
Petra 7&<u (in nou lin8uDeala !u+til& >un%,ion3n(. 6&r& !$o !1un& (ire%tC A=ile le8a!e
Portu8alia E na,iunea *ai !la+&C (ar *ai %ura"oa!& E (e Pa9i!tanC iar na,iunea %are 1re7ala!e
(atorit& noro%ului %=ior (e In(ia.
G Ar >i 1utut !& 1ornea!%& un r&<+oi Di !& !e (i!tru8& una 1e alta !au !& !e !l&+ea!%&
re%i1ro% 13n& la 1ier(erea !1eran,ei. #n lo% (e a!ta l$au a!%ultat 1e Pa1&C %are a tra! o linie 1e
1&*3nt Di a (at %eea %e !e a>la la e!t (e ea Portu8aliei Di tot %eea %e !e a>la la 7e!t S1aniei. Tra8e,i
linia (u*nea7oa!tr& 1e 1&*3ntC J=a>>ar Ka=a+i. -e%lara,i %& nu 7e,i 1orni la r&<+oi #*1otri7a
*&re,ului 1o1or in(ian %are #n%& nu a au<it %u73ntul lui Alla=C #n !%=i*+ 7e,i ar&ta lu*ii #ntre8i
e0e*1lul !tr&lu%itor al 1urit&,ii Pa9i!tanului. ntre ti*1C Ti9al C=a1e9ar 7a uni A!ia (e E!t !u+
%on(u%ere in(ian&C %eea %e #Di (oreau (e >oarte *ult ti*1. A1oiC #n anii >eri%i,i #n %are 1o1orul
=in(u! !e 7a a1le%a a!u1ra C&r,iiC I!la*ul !e 7a r&!13n(i (intr$o r&!u>lare (e la NeU -el=i la
:anoi.
Ka=a+i !e aDe<& uDor la lo% 1e !%aun.
A=ile nu !1u!e ni*i%.
G :anoiC <i!e Ka=a+i. -e %e nu Bei"in8B
G n <iua #n %are in(ienii *u!ul*ani (in Pa9i!tan 7or (e7eni 1a<ni%ii oraDului !>3ntC
=in(uDii #Di 7or 1utea i*a8ina %& 7or intra #n oraDul inter<i!.
Ka=a+i r3!e.
G EDti i*oral.
G SuntC a(*i!e A=ile. -ar a* (re1tate. #n toate 1ri7in,ele. Pentru %& #n a%ea!t& (ire%,ie
ar&ta Di %artea (u*nea7oa!tr&. A!ta era %on%lu<ia e7i(ent&C (ar nu*ai #n %a<ul #n %are In(ia Di
Pa9i!tanul ar >i >o!t +ine%u73ntateC #n a%elaDi ti*1C %u li(eri at3t (e %ura"oDi Di 7i<ionari.
G Fi %e i*1ortan,& are a!ta 1entru tineB
G Vi!e< 1a%ea 1e P&*3nt.
G Fi (in %au<a a!ta #n%ura"e<i In(ia Di Pa9i!tanul !& 1ornea!%& la r&<+oiB
G V& #n%ura"e< !& %&(e,i (e a%or( !& nu 7& r&<+oi,i unii %u al,ii.
G Cre<i %& Iranul 7a a%%e1ta liniDtit %on(u%erea Pa9i!tanuluiB Cre<i %& tur%ii ne 7or 1ri*i
%u +ra,ele (e!%=i!eB Va tre+ui !& %re&* a%ea!t& unitate 1rin %u%eriri.
G -ar o 7e,i %reaC <i!e A=ile. Iar %3n( I!la*ul 7a >i unit !u+ %on(u%ere in(ian&C nu 7e,i
*ai >i u*ili,i (e alte na,iuni. . !in8ur& *are na,iune *u!ul*an&C o !in8ur& *are na,iune =in(u!&C
tr&in( #n 1a%e unii %u al,ii Di 1rea 1uterni%i 1entru %a alte na,iuni !& #n(r&<nea!%& !& 7& ata%e.
A!t>el 7a 7eni 1a%ea 1e P&*3nt. Prin 7oin,a lui -u*ne<eu.
G In!=alla=C r&!1un!e Ka=a+i. -ar a%u* e *o*entul !& a>lu 1rin a %ui autoritate !1ui
a%e!te lu%ruri. Nu ai o >un%,ie #n In(ia. -e un(e !& Dtiu %& nu ai >o!t tri*i! !& *& a(or*i #n ti*1
%e ar*ata in(ian& !e a(un& #n 7e(erea #n%& unui ata% ne1ro7o%atB
Petra !e #ntre+a (a%& A=ile 1l&nui!e !&$l >a%& 1e Ka=a+i !& !1un& %e7a %al%ulat e0a%t
1entru a$i o>eri *o*entul (ra*ati% 1er>e%t !au >u!e!e (oar noro%. C&%i uni%ul r&!1un! al lui A=ile
>u !& !%oat& o >oaie (e =3rtieC a73n( #n 1artea (e "o! o *i%& !e*n&tur& %u %erneal& al+a!tr&.
G Ce$i a!taB #ntre+& Ka=a+i.
G Autori<area *eaC <i!e A=ile.
i #n*3na =3rtia Petrei. Ea !e ri(i%& Di o (u!e #n *i"lo%ul %a*ereiC un(e a8=iotantul lui
Ka=a+i o lu& (in *3na ei.
Ka=a+i o %iti atentC !%utur3n( (in %a1.
G A !e*nat aDa %e7aB
G Nu nu*ai %& a !e*nat. ntre+a,i e%=i1a %are !u1ra7e8=ea<& !atelitul %e >a%e ar*ata
in(ian& %=iar #n ti*1 %e noi 7or+i*.
G Se retra8 (e la >rontier&B
G Cine7a tre+uia !& >ie 1ri*ul %are !&$Di arate #n%re(erea. E!te o%a<ia 1e %are a,i aDte1tat$
o (u*nea7oa!tr& Di to,i 1re(e%e!orii (u*nea7oa!tr&. Ar*ata in(ian& !e retra8e. Pute,i tri*ite
tru1e a%olo. Pute,i tran!>or*a a%e!t 8e!t (e 1a%e #ntr$o +aie (e !3n8e. Sau 1ute,i (a or(in %a
tru1ele !& >ie *utate !1re 7e!t Di nor(. Iranul aDtea1t& !& le ar&ta,i 1uritatea I!la*ului. Cali>atul (e
la I!tan+ul aDtea1t& !&$l eli+era,i (in lan,urile !e%ulare ale 8u7ern&rii tur%eDti. #n !1ate nu$i 7e,i
a7ea (e%3t 1e >ra,ii in(ieniC (orin(u$7& !u%%e! #n a ar&ta tuturor *&re,ia a%e!tui 1&*3nt ale! (e
-u*ne<euC #n !>3rDit 8ata !& !e ri(i%e.
G P&!trea<&$,i (i!%ur!ulC <i!e Ka=a+i. n,ele8i %& tre+uie !& 7eri>i% (a%& !e*n&tura e
ori8inal& Di (a%& tru1ele in(iene !e *iD%& #n (ire%,ia #n %are !1ui tu.
G 6a%e,i %eea %e e ne7oie. Eu *& 7oi #ntoar%e #n In(ia.
G 6&r& !& aDte1,i r&!1un!ul *euB
G Nu 7$a* 1u! ni%i o #ntre+areC <i!e A=ile. Ti9al C=a1e9ar a 1u! a%ea!t& #ntre+areC Di lui
tre+uie !&$i (a,i r&!1un!ul. Eu nu !unt (e%3t *e!a8erul.
S1un3n( a!taC A=ile !e ri(i%& #n 1i%ioare. PetraC (e a!e*enea. A=ile 1&Di %ura"o! !1re
Ka=a+i Di$i #ntin!e *3na.
G S1er %& *& 7e,i iertaC (ar n$aD !u1orta !& *& #ntor% #n In(ia >&r& !& 1ot !1une %& *3na
lui J=a>>ar Ka=a+i a atin!$o 1e a *ea.
Ka=a+i !tr3n!e *3na lui A=ile.
G Str&in +&8&%io!C <i!eC (ar o%=ii #i !%li1eauC Di A=ile #i <3*+i (re1t r&!1un!.
.are reuDi!er&B !e #ntre+a Petra. oloto7 Di Ri++entro1 tre+ui!er& !& ne8o%ie<e !&1t&*3ni
#ntre8iC nu$i aDaB A=ile o >&%u!e (intr$o !in8ur& #nt3lnire.
Care erau %u7intele *a8i%eB
-ar 1e %3n( ieDeau (in #n%&1ereC (in nou e!%orta,i (e %ei 1atru !ol(a,i in(ieni %are
7eni!er& %u ei E 8&r<ile ei E Petra #Di (&(u !ea*a %& nu e0i!ta!er& %u7inte *a8i%e. Pur Di !i*1lu
A=ile #i !tu(ia!e 1e a*+ii %on(u%&tori Di le re%uno!%u!e a*+i,iileC (orin,a ar<&toare (e *&re,ie.
?e !1u!e!e %eea %e 7oiau %el *ai *ult !& au(&. ?e a(u!e!e 1a%ea (u1& %are t3n"eau #n !e%ret.
Ea nu >u!e!e (e >a,& la #nt3lnirea %u C=a1e9ar %are #i a(u!e!e lui A=ile !e*narea 1a%tului
(e nea8re!iune Di 1ro*i!iunea (e a retra8ereC (ar Di$o 1utea i*a8ina. L-o*nia 7oa!tr& tre+uie !&
>a%e,i 1ri*ul 8e!tM !1u!e!e 1ro+a+il A=ile. LE a(e7&rat %& *u!ul*anii ar 1utea 1ro>itaC ar 1utea
ata%a. -ar a7e,i %ea *ai *are ar*at& (in lu*e Di 8u7erna,i %el *ai 8ro<a7 1o1or. ?&!a,i$i !&
ata%eC 7e,i a+!or+i lo7itura a1oi 7& 7e,i n&1u!ti 1e!te ei %a a1a 1e!te un (i8. Fi ni*eni nu 7& 7a
%riti%a 1entru %& nu a,i o>erit 1&%ii o Dan!&.M
Iar a%u* lo7ea #n 1lin. Planurile 1e %are le %on%e1u!e ea 1entru in7a<ia Bir*aniei Di
T=ailan(ei nu >u!e!er& (oar aiureli. Ur*au !& >ie >olo!ite. Ale ei !au ale alt%ui7a. Va #n%e1e !&
%ur8& !3n8e. A=ile #Di 7a a7ea r&<+oiul.
Nu *i$a* !a+otat 1lanurileC #Di (&(u !ea*a. A* >o!t at3t (e !i8ur& %& nu 7or >i >olo!ite
#n%3t nu *$a* *ai o!tenit !& in%lu( 1un%te !la+e. Ar 1utea %=iar !& >un%,ione<e.
Ce a* >&%utB
A%u* #n,ele!e (e %e A=ile o a(u!e!e Di 1e ea. Voia !& !e lau(e #n >a,a eiC +ine#n,ele! E
(intr$un *oti7 oare%areC el !i*,ea ne7oia (e a a7ea *artori atun%i %3n( triu*>a. -ar era *ai *ult
(e%3t at3t. Voia (e a!e*enea !&$i arun%e #n >a,& >a1tul %& 7a >a%e (e >a1t %eea %e ea !1u!e!e (e
at3tea ori %& e!te i*1o!i+il.
Cel *ai r&u era !& (e!%o1ere %& !1era %a 1lanurile ei !& >ie >olo!iteC nu 1entru %& ar >i 7rut
%a A=ile !& %3Dti8e r&<+oiulC %i 1entru a$i #*1un8e 1e %eilal,i 1uDti (e la F%oala (e ?u1t& %are #Di
+&tu!er& "o% (e 1lanurile ei >&r& *il&.
Tre+uie !&$i (au %u*7a (e Dtire lui Bean. Tre+uie !&$l a7erti<e<C %a le !& 1oat& %o*uni%a
8u7ernelor Bir*aniei Di T=ailan(ei. Tre+uie !& >a% %e7a !&$*i !u+*ine< 1ro1riile 1lanuri (e ata%C
alt>el (i!tru8erile 7or a1&!a 1e u*erii *ei.
l 1ri7i 1e A=ileC %are *o,&ia #n !%aunul luiC ne1&!&tor la 1&*3ntul %are (e>ila 1e !u+ ei #n
(ru*ul (e #ntoar%ere !1re lo%ul (e un(e 7a #n%e1e r&<+oiul lui (e %u%erire. -a%& ar >i 1utut
eli*ina (in e%ua,ie %ri*ele luiC ar >i >o!t un +&iat re*ar%a+il. 6u!e!e (at a>ar& (in F%oala (e ?u1t&
%u eti%=eta (e L1!i=o1atMC Di totuDi reuDi!e !& (eter*ine nu unulC %i trei 8u7erne i*1ortante ale
lu*ii !&$i a%%e1te o>ertele.
A* >o!t *artor& la %el *ai re%ent triu*> al !&uC Di tot nu !unt !i8ur& %u* l$a reali<at.
Di a*inti o 1o7e!te (in %o1il&rieC (e!1re A(a* Di E7a #n 8r&(ina RaiuluiC Di (e!1re
Dar1ele 7or+itor. -e *i%& !1u!e!e E !1re %on!ternarea >a*iliei E %e i(ioat& a >o!t E7aC !& %rea(&
un Dar1eB -ar a%u* #n,ele8eaC %&%i au<i!e 7o%ea Dar1elui Di 1ri7i!e %u* un o* #n,ele1t Di 1uterni%
%&<u!e !u+ 7ra"a lui.
&n3n%& >ru%tul Di 7ei a7ea tot %e$,i (oreDte ini*a. Nu e %e7a r&uC e no+il Di +un. Vei >i
ri(i%at #n !l&7i 1entru a!ta.
Fi e (eli%io!.
l3.
AVERTISENTE
7+: Carlotta@a8a1eA7ati%an.netRor(er!R!i!ter!Rin( 6ro*: Jra>> @ +on1a!!a8e A %ol*in.
8o7 Re: J&!itB
Cre( %& a* 8&!it$o 1e Petra. Un 1rieten +un (in I!la*a+a( %are %unoaDte intere!ul *eu
#*i !1une %& un %on7oi %iu(at (in!1re NeU -el=i a 7enit ieri la o !%urt& #nt3lnire %u Ka=a+i E un
a(ole!%ent %are nu 1utea >i (e%3t A=ileI Di o a(ole!%ent& (e!1re %are nu a (at ni%i o (e!%riere.
PetraB i !e 1are 1o!i+il.
Bean tre+uie !& Dtie %e a* a>lat. #n 1ri*ul r3n(C 1rietenii *i$au !1u! %& a%ea #nt3lnire a
>o!t ur*at& i*e(iat (e or(ine (ate !ol(a,ilor 1a9i!tane<i !& !e retra8& (e la 8rani,a %u In(ia.
?e83n( a!ta (e (e"a o+!er7atele eli+er&ri ale >rontierei (e %&tre in(ieniC %re( %& a!i!t&* la %e7a
i*1o!i+il E (u1& (ou& !e%ole (e r&<+oi inter*itentC (ar %roni%C o tentati7& real& (e 1a%e. Fi !e
1are %& a >o!t >&%ut& %u a"utorul lui A=ile. V-eoare%e at3t (e *ul,i %oloniDti !unt in(ieniC !unt
1er!oane #n *ini!terul *eu %are !e te* %& o 1a%e 1e !u+%ontinent ne$ar1une #n 1eri%ol *un%aNW
n al (oilea r3n(C >a1tul %& A=ile a luat$o 1e Petra #n a%ea!t& *i!iune !en!i+il& #n!ea*n&
%& nu e!te in%lu!& %ontra 7oin,ei ei #n 1roie%tele lui. ntru%3t #n Ru!ia Vla( a >o!t (e a!e*enea
atra! !& lu%re<e %u A=ileC (eDi 1entru !%urt ti*1C nu e!te i*1o!i+il %a Di o !%e1ti%& #nr&it& %a Petra
!& >i >o!t %on7in!& #n ti*1 %e !e a>la #n %a1ti7itate. Bean tre+uie !& >ie %onDtient (e a%ea!t&
1o!i+ilitateC %&%i ar 1utea !1era !& !al7e<e 1e %ine7a %are nu 7rea !& >ie !al7at.
n al treilea r3n(C !1une$i lui Bean %& #*i 1ot >a%e rela,ii la :;(era+a(C 1rintre >oDtii ele7i
ai F%olii (e ?u1t& %are au >un%,ii la Statul$a"or in(ian. Nu le 7oi %ere !&$Di %o*1ro*it&
loialitatea >a,& (e ,ara lorC (ar #i 7oi #ntre+a (e!1re Petra Di$i (a%& au 7&<ut !au au au<it %e7a. Cre(
%& 1rieteniile (in >o!ta D%oal& ar 1utea (e1&Di #n a%e!t %a< !e%retele *oti7ate 1atrioti%.
i%a >or,& (e ata% era tot %e #Di 1utea (ori Bean. Nu erau !ol(a,i (e elit& #n !en!ul #n %are
>u!e!er& ele7ii F%olii (e ?u1t& E nu erau !ele%ta,i 1entru %alit&,ile (e %o*an(an,i. -ar #ntr$un >el
a!ta #i >&%ea *ai uDor (e 1re8&tit. Nu >&%eau #n *o( %on!tant anali<e Di 1re!u1uneriC #n F%oala (e
?u1t& *ul,i !ol(a,i #n%er%au *ereu !& ia!& #n e7i(en,& 1entru a le %reDte re1uta,ia #n D%oal& E
%o*an(an,ii tre+uiau tot ti*1ul !&$i (eter*ine 1e !ol(a,i !& !e %on%entre<e a!u1ra ,elului
1rin%i1al al ar*atei.
Bean Dtia (in !tu(iile !ale %& #n ar*atele a(e7&rate %ontrariul era o 1ro+le*& *ai (e!
#nt3lnit& E !ol(a,ii !e !tr&(uiau !& nu !e re*ar%e %u ni*i% !au !& nu #n7e,e 1rea re1e(eC (e tea*&
!& nu >ie %atalo8a,i (re1t lin8uDitori !au 1ar7eni,i (e %&tre %a*ara<ii lor. -ar lea%ul 1entru a*+ele
1ro+le*e era a%elaDi. Bean *un%ea (in 8reu 1entru a$Di (o7e(i re1uta,ia (e "u(e%&tor a!1ruC (ar
%in!tit.
Nu a7ea >a7ori,iC nu$Di >&%u!e 1rieteniC (ar #ntot(eauna o+!er7a o 1er>or*an,& Di o
%o*enta. ?au(ele lui nu erau totuDi e0u+erante. -e o+i%ei 1o*enea nu*ai >a1tul #n >a,a %elorlal,i.
LSer8entC e%=i1a ta nu >a%e ni%i o 8reDeal&.M -oar %3n( era 7or+a (e o reali<are e0%e1,ional& o
l&u(a e01li%itC Di atun%i nu*ai %u un la1i(ar LBra7o.M
-u1& %u* !e aDte1taC raritatea lau(elor !ale %a Di one!titatea lor le >&%u e0tre* (e
7aloroa!e #n %a(rul >or,ei (e ata%. Sol(a,ii %are >&%eau trea+& +un& nu !e +u%urau (e 1ri7ile8ii
!1e%iale Di nu %&1&tau *ai *ult& autoritateC (e%i nu 1ro7o%au re!enti*ente %elorlal,i. ?au(ele nu
erau e0u+eranteC (e%i nu$i >&%eau !& !e !i*t& "ena,i. n !%=i*+C erau a(*ira,i Di i*ita,i (e %eilal,i.
Aten,ia a%or(at& (e !ol(a,i (e7eni r&!1lata re%unoaDterii lor (e %&tre Bean.
A!ta era a(e7&rata 1utere. -i%tonul lui 6re(eri% %el are %on>or* %&ruia !ol(a,ii tre+uie
!& !e tea*& (e o>i,erii lor *ai *ult (e%3t (e (uD*an era !tu1i(. Sol(a,ii tre+uiau !& >ie %on7inDi
%& !unt re!1e%ta,i (e o>i,eri Di !& 1re,uia!%& a%e!t re!1e%t *ai *ult (e%3t #n!&Di 7ia,a lor. ai *ultC
tre+uiau !& Dtie %& re!1e%tul o>i,erilor era "u!ti>i%at E %& #ntr$a(e7&r erau !ol(a,i at3t (e +uni 1e %3t
%re(eau o>i,erii lor.
?a F%oala (e ?u1t&C Bean >olo!i!e 1uDinul ti*1 %3t >u!e!e la %o*an(a unei ar*ate 1entru
a !e autoin!trui $#Di %on(u!e!e (e >ie%are (at& oa*enii !1re #n>r3n8ere 1entru %& >u!e!e *ai
intere!at !& #n7e,e tot %e 1utea #n7&,a (e%3t !& a(une 1un%te. A!ta >u!e!e (e*orali<ant 1entru
!ol(a,ii !&iC (ar lui nu$i 1a!a!e E Dtia %& nu 7a !ta *ult ti*1 %u ei Di %& ti*1ul 1etre%ut la F%oala
(e ?u1t& era 1e !>3rDite. n!& ai%iC #n T=ailan(aC Dtia %& lu1tele %are 7or 7eni 7or >i realeC *i<ele
i*1ortanteC %& !e 7or 1une la +&taie 7ie,ile !ol(a,ilor. S%o1ul era 7i%toriaC nu in>or*a,ia. Iar #n
!1atele a%e!tui *oti7 e7i(ent !e a!%un(ea unul *ai 1ro>un(. ?a un *o*ent (atC #n r&<+oiul %are
7a ur*a E !au %=iar #nainteC (a%& a7ea noro% E 7a >olo!i o 1arte (in a%ea!t& >or,& (e ata% 1entru a
>a%e o #n(r&<nea,& tentati7& (e !al7areC 1ro+a+il un(e7a #n interiorul In(iei. Nu tre+uia !& tolere<e
ni%i o eroare. . 7a !%oate 1e Petra (e a%olo. Va reuDi.
Tru(ea la >el (e *ult %a ori%are (intre oa*enii lui. S%otea #n e7i(en,& >a1tul %& !e
antrenea<& al&turi (e ei E un %o1il %are >a%e toate e0er%i,iile 1e %are le >a% +&r+a,ii. Aler8a %u eiC
iar (a%& rani,a !a era *ai uDoar& era nu*ai (in %au<& %& el a7ea ne7oie !& tran!1orte *ai 1u,ine
%alorii 1entru a !u1ra7ie,ui. A7ea (e %&rat ar*e *ai *i%iC *ai uDoareC (ar ni*eni nu$l in7i(ia
1entru a!ta E #n 1lu!C 7e(eau %& 8loan,ele lui atin8eau ,inta la >el (e (e! %a ale lor. Ni*i% (in %eea
%e le %erea !& >a%& nu e<ita !& >a%& el #n!uDi. Iar %3n( nu era la >el (e +un %a oa*enii luiC nu$Di
>&%ea !%ru1ule Di !e (u%ea la %el *ai +un (intre ei 1entru a$i %ere 1&rerea Di !>atulC 1e %are a1oi #l
ur*a.
-e aDa %e7a nu !e *ai au<i!e E un %o*an(ant !&$Di 1er*it& !& riDte !& a1ar& ne1ri%e1ut
!au !la+ #n >a,a oa*enilor lui. Ni%i Bean n$ar >i >&%ut$oC %&%i (e o+i%ei +ene>i%iile nu "u!ti>i%au
ri!%urile. TotuDiC el 1l&nuia !& *ear8& #*1reun& %u ei #n *i!iuni (i>i%ileC iar antrena*entul lui (e
13n& a%u* >u!e!e teoreti% Di %entrat 1e "o%uri. Tre+uia !& (e7in& !ol(atC %a !& 1oat& >i %a1a+il !&
!e (e!%ur%e %u 1ro+le*ele Di ur8en,ele a1&rute #n ti*1ul o1era,iunilorC !& 1oat& ,in& 1a!ul %u eiC Di
(e %e nuC la ne7oieC %=iar !& li !e al&ture #n lu1t&.
?a #n%e1utC (atorit& 73r!tei Di !taturii lui *i%iC unii (intre !ol(a,i #n%er%a!er& !& >a%&
lu%rurile *ai uDoare 1entru el. Re>u<ul lui >u!e!e %al*C (ar >er*. LTre+uie !& #n7&, Di eu a!taM
!1u!e!eC Di %u a!ta #n%=eia!e (i!%u,ia. Nor*alC !ol(a,ii #l ur*&ri!er& (in %e #n %e *ai aten,iC !&
7a(& %u* >&%ea >a,& !tan(ar(elor (in %e #n %e *ai #nalte 1e %are le !ta+ilea 1entru ei. l 7&<ur&
!oli%it3n(u$Di tru1ul la *a0i*. V&<ur& %u* nu !e (&(ea #na1oi (e la ni*i%C %u* 1ar%ur8ea
noroaiele unor tra!ee *ai #n8u!te (e%3t ale %elorlal,iC %u* tre%ea 1e!te o+!ta%ole la >el (e #nalte %a
ale %elorlal,iC 7&<ur& %& nu a7ea =ran& *ai +un& Di nu (or*ea 1e alt%e7a #n a>ar& (e un 1eti% (e
1&*3nt 1e terenul (e *ane7re.
Nu$Di (&(eau !ea*a %3t (e *ult *o(ela!e a%ea!t& >or,& (e ata% (u1& *o(elul ar*atelor
(in F%oala (e ?u1t&. Pe %ei (ou& !ute (e oa*eni #i (i7i<a #n %in%i %o*1anii (e %3te 1atru<e%i.
6ie%are %o*1anieC %a ar*ata lui En(erC era #*1&r,it& #n %in%i 1lutoane (e %3te o1t oa*eni. 6ie%are
1luton tre+uia !& >ie %a1a+il !& #n(e1linea!%& o1era,iuni 1e %ont 1ro1riuI >ie%are %o*1anie tre+uia
!& >ie %a1a+il& !& a%,ione<e %o*1let in(e1en(ent. n a%elaDi ti*1C !e a!i8ur& %& !ol(a,ii (e7in +uni
o+!er7atoriC Di #i antrena !& 7a(& 8enul (e lu%ruri 1e %are era ne7oie !& le 7a(&.
G Voi !unte,i o%=ii *eiC !1u!e. Tre+uie !& 7e(e,i Di %eea %e %aut eu Di %eea %e a,i %&uta
7oi. V& 7oi !1une #ntot(eauna %e 1l&nuie!% Di (e %eC %a !& Dti,i %3n( a1are o 1ro+le*& 1e %are eu
nu a* anti%i1at$o Di ar 1utea !&$*i !%=i*+e 1lanul. -u1& a%eea !& 7& a!i8ura,i %& a* a>lat Di eu.
Cele *ai +une Dan!e ale *ele (e a 7& 1&!tra 1e to,i #n 7ia,& #n!ea*n& %a eu !& Dtiu tot %e e #n
*intea 7oa!tr& #n ti*1ul lu1teiC iar %ele *ai +une Dan!e ale 7oa!tre (e a r&*3ne #n 7ia,& #n!ea*n&
!& Dti,i tot %e e #n *intea *ea.
-e!i8urC Dtia %& nu le 1oate !1une totul. 6&r& #n(oial& Di ei #n,ele8eau a!ta. -ar 1ier(u
e0%e!i7 (e *ult ti*1C (u1& !tan(ar(ele (o%trinei *ilitareC e01li%3n(u$le oa*enilor *oti7ele (in
!1atele or(inelor !aleC Di !e aDte1ta %a Di %o*an(an,ii (e %o*1anii Di 1lutoane !& >a%& la >el %u
oa*enii lor.
G n a%e!t >elC atun%i %3n( 7i !e 7a (a un or(in >&r& !en!C 7e,i Dti %& nu a >o!t ti*1 1entru
e01li%a,iiC %& tre+uie !& a%,iona,i i*e(iat E (ar %& e0i!t& un *oti7 #nte*eiatC %are 7$ar >i >o!t !1u!
(a%& !$ar >i 1utut.
.(at&C %3n( Suri;aUon8 7eni !& ur*&rea!%& 1re8&tirea tru1elorC #l #ntre+& 1e Bean (a%&
aDa re%o*an(a !& >ie antrena,i !ol(a,ii #n #ntrea8a ar*at&.
G Ni%i o Dan!&C r&!1un!e Bean.
G -a%& >un%,ionea<& ai%iC (e %e n$ar >un%,iona 1e!te totB
G -e o+i%ei nu e ne7oie Di ni%i nu e0i!t& ti*1ul ne%e!ar.
G -ar tu %u* 1o,iB
G A%eDti !ol(a,i 7or >i %=e*a,i !& #n(e1linea!%& i*1o!i+ilul. Nu 7or >i tri*iDi !& o%u1e o
1o<i,ie !au %a a7an8ar(& #*1otri7a ina*i%ului. Vor >a%e lu%ruri (i>i%ile Di %o*1li%ate %=iar !u+
o%=ii (uD*anuluiC iar %ir%u*!tan,ele nu le 7or 1er*ite !& !e #ntoar%& !& 1ri*ea!%& noi
in!tru%,iuniC %i 7or tre+ui !& !e a(a1te<e Di !& reuDea!%&. ADa %e7a ar >i i*1o!i+il (a%& ei nu ar
#n,ele8e !%o1ul (in !1atele or(inelor. Vor tre+ui !& Dtie e0a%t %u* 83n(e!% %o*an(an,ii lor 1entru
%a #n%re(erea #n ei !& >ie total& E Di a!t>el !& 1oat& !u1lini ine7ita+ilele !l&+i%iuni ale
%o*an(an,ilor.
G Sl&+i%iunile taleB
G Jreu (e %re<utC Suri;aUon8C (ar (aC a* Di eu !l&+i%iuni.
Cu a!ta o+,inu un uDor !ur3! (e la oro%&no! E un 1re*iu rar.
G E (urero! !& %reDtiB #ntre+& Suri;aUon8.
Bean 1ri7i #n "o! !1re 8le<ne. -e"a #Di >&%u!e uni>or*e noi (e (ou& oriC Di era ti*1ul
1entru o a treia. A%u* era a1roa1e la >el (e #nalt %u* >u!e!e Suri;aUon8 atun%i %3n( Bean !o!i!e
la Ban89o9C a%u* o "u*&tate (e an. CreDterea nu$i 1ro7o%a (ureri. -ar #l #n8ri"oraC (eoare%e nu
1&rea a!o%iat& %u ni%i un alt !e*n (e 1u+ertate. -e %eC (u1& at3,ia ani #n %are >u!e!e !u+
(i*en!iunile nor*aleC tru1ul !&u (e7eni!e aDa (e =ot&r3t !& re%u1ere<eB
Nu e01eri*enta ni%iuna (intre 1ro+le*ele a(ole!%en,ei E ni%i li1!a (e 8ra,ie (atorat&
*e*+relor +&l&n8&nin(u$!e *ai lun8i (e%3t erau o+iDnuiteC ni%i n&7ala =or*onilor %are #ntune%au
"u(e%ata Di (i!tr&8eau aten,ia. ADa %& (a%& ar >i %re!%ut #n(ea"un! %a !& 1oat& 1urta ar*e *ai
+uneC nu 1utea >i (e%3t un a7anta".
G S1er !& a"un8 %3n(7a un +&r+at >ru*o! %a tineC <i!e Bean.
Suri;aUon8 *or*&i. Ftia %& oro%&no!ul 7a lua a!ta (re1t o 8lu*&. ai Dtia Di %&C
un(e7a #n a(3n%ul %onDtiin,ei !aleC Suri;aUon8 o 7a lua (re1t un a(e7&rC %&%i oa*enii
#ntot(eauna aDa >a%. Era i*1ortant %a Suri;aUon8 !& >ie %on!tant rea!i8urat %& Bean #i re!1e%ta
1o<i,ia Di nu 7a >a%e ni*i% %a !$o !u+*ine<e.
A!ta >u!e!e %u luni #n ur*&C iar Bean era a%u* %a1a+il !&$i o>ere lui Suri;aUon8 o li!t&
lun8& %u 1o!i+ilele *i!iuni 1entru %are oa*enii lui >u!e!er& antrena,i Di le 1uteau #n(e1lini #n
ori%e *o*ent. Era o (e%lara,ie %& totul e 1re8&tit.
A1oi 7eni !%ri!oarea (e la Jra>>. Carlotta i$o tri*i!e!e i*e(iat %e o 1ri*i!e. Petra tr&ia.
Se a>la 1ro+a+il %u A=ile la :;(era+a(.
Bean #l in>or*& i*e(iat 1e Suri;aUon8 %& o !ur!& (e !1iona" a unui 1rieten %on>ir*a!e un
a1arent 1a%t (e nea8re!iune #ntre In(ia Di Pa9i!tan Di o retra8ere a tru1elor (e la >rontiera %o*un&
E #*1reun& %u o1inia !a %& a%e!t >a1t 8aranta in7a<ia Bir*aniei #n ur*&toarele trei !&1t&*3ni.
n %eea %e 1ri7ea %el&lalt !u+ie%t al !%ri!oriiC 1re!u1unerea lui Jra>> %& Petra ar >i 1utut
a(era la %au<a lui A=ileC a%e!ta era (e!i8ur a+!ur( E (a%& Jra>> %re(ea aDa %e7aC n$o %unoDtea 1e
Petra. Ceea %e #l alar*a 1e Bean era %& ea >u!e!e at3t (e neutrali<at&C #n%3t 1&rea a >i (e 1artea lui
A=ile. Era o >at& %are #ntot(eauna !1unea %eea %e 83n(eDteC in(i>erent %3te ne%a<uri ar >i atra!
a!u1ra ei. -a%& t&%eaC #n!e*na %& era (i!1erat&.
.are 1ri*eDte *e!a"ele *eleB . >i i<olat$o A=ile at3t (e *ult (e ori%e in>or*a,ie #n%3t
ni%i nu *ai na7i8=ea<& 1e netB A!ta ar e01li%a in%a1a%itatea ei (e a r&!1un(e. TotuDiC Petra era
o+iDnuit& !& >ie !e (e!%ur%e !in8ur&. T&%erea ei nu !e e01li%a.
Era 1ro+a+il 1ro1ria ei !trate8ie. T&%ereC 1entru %a A=ile !& uite %3t (e *ult #l ura. -eDi
13n& a%u* tre+uia !&$l >i %uno!%ut #n(ea"un! %a !& Dtie %& el nu uit& ni%io(at& ni*i%. T&%ereC
1entru a e7ita o i<olare Di *ai !erioa!& E a!ta era 1o!i+il. C=iar Di Petra ar >i 1utut !&$Di ,in& 8ura
(a%& (e >ie%are (at& %3n( 7or+ea i !$ar >i t&iat (in %e #n %e *ai *ulte in>or*a,ii Di o1ortunit&,i.
n >inalC totuDi Bean tre+ui !& ia #n %on!i(erare Di 1o!i+ilitatea %a Jra>> !& ai+& (re1tate.
Petra era u*an&. Se te*ea (e *oarte %a ori%e alt o*. Fi (a%& #ntr$a(e7&r >u!e!e *artor& la
a!a!inarea %elor (oi 8ar(ieni #n Ru!iaC Di (a%& A=ile %o*i!e!e %ri*ele %u 1ro1riile *3ini $%eea %e
Bean %on!i(era 1o!i+il E atun%i Petra #n>runta %e7a %e nu *ai #n>runta!e #nainte. Putea !& le
7or+ea!%& unor %o*an(an,i i(io,i !au 1ro>e!orilor (e la F%oala (e ?u1t& 1entru %& %el *ai r&u
lu%ru %are !e 1utea #nt3*1la era !& >ie *u!trat&. Cu A=ileC tre+uia !& !e tea*& (e *oarte.
Iar Bean Dtia %& tea*a (e *oarte !%=i*+& *o(ul #n %are o 1er!oan& 7e(e lu*ea. Di
1etre%u!e 1ri*ii ani (in 7ia,& !u+ 1re!iunea %on!tant& a a%e!tei te*eri. ai *ultC 1etre%u!e *ult
ti*1 !u1u! to%*ai 1uterii lui A=ile. C=iar (a%& nu uita!e ni%io(at& %e 1eri%ol re1re<int& A=ileC
%=iar Di Bean a"un!e!e !& %rea(& %& A=ile nu e un ti1 %=iar aDa (e r&uC %& (e >a1t e un li(er +un
%are >a%e lu%ruri %ura"oa!e Di #n(r&<ne,e 1entru L>a*iliaM lui (e or>ani ai !tr&<ii. Bean #l a(*ira!e
Di #n7&,a!e (e la el $13n& #n *o*entul #n %are A=ile o u%i!e!e 1e Po9e.
PetraC te*3n(u$!e (e A=ileC !u1u!& 1uterii luiC era ne7oit& !&$l !u1ra7e8=e<e #n(ea1roa1e
1entru a !u1ra7ie,ui. Fi 1ri7in(u$lC ar 1utea a"un8e !&$l a(*ire. E!te o tr&!&tur& %o*un&
1ri*atelor !& (e7in& !u1u!e Di %=iar !&$i 7enere<e 1e %ei %are au 1uterea !& le ia 7ia,a. C=iar (a%&
ea !e o1unea unor a!e*enea !enti*enteC ele e0i!tau.
-ar ea !e 7a tre<i Di !e 7a eli+era (e !u+ 1uterea lor. Eu aDa a* >&%ut. . 7a >a%e Di ea.
C=iar (a%& Jra>> are (re1tateC Di Petra a (e7enit #ntr$un >el (i!%i1olul lui A=ileC !e 7a #ntoar%e
#*1otri7a lui i*e(iat %e o 7oi eli+era. TotuDiC >a1tul r&*3nea E tre+uia !& >ie 1re8&tit !$o !%oat&
(e a%olo %=iar (a%& ea ar o1une re<i!ten,& !au ar #n%er%a !&$l tr&(e<e.
A(&u8& 1i!toale %u !&8e,i Di (ro8uri %are neutrali<ea<& 7oin,a la ar!enalul Di 1re8&tirea
ar*atei !ale.
Nor*alC era ne7oie (e (ate *ai 1re%i!e (e%3t a7ea 1entru a 1une la %ale o o1era,iune (e
!al7are. i !%ri!e lui PeterC ru83n(u$l !& >olo!ea!%& unele (intre 7e%=ile %onta%te #n SUA ale lui
-e*o!tene %a !& o+,in& in>or*a,ii (e!1re :;(era+a(. Bean nu a7ea alte re!ur!e #n a>ar& (e
a%e!tea %are !& 1oat& >i utili<ate >&r& !&$Di tr&(e<e 1o<i,ia. 6iin(%& lui Suri;aUon8 !i8ur nu$i 1utea
%ere in>or*a,ii (e!1re :;(era+a(. C=iar (a%& Suri;aUon8 era +ine(i!1u! E Di #i #*1&rt&Di!e #n
ulti*a 7re*e *ai *ulte in>or*a,ii lui Bean E nu$i 1utea e01li%a la %e$i tre+uie!% (atele (e!1re
#naltul %o*an(a*ent *ilitar in(ian (e la :;(era+a(.
A+ia (u1& %3te7a <ile (e aDte1tareC #n ti*1 %e !e antrena al&turi (e oa*enii !&i #n
utili<area !&8e,ilor Di (ro8urilorC Bean #Di (&(u !ea*a (e o alt& i*1li%a,ie i*1ortant& a >a1tului %&
Petra ar 1utea #ntr$a(e7&r !& %oo1ere<e %u A=ile. Ni%iuna (intre !trate8iile lor nu era a1li%a+il&
ti1ului (e %a*1anie 1e %are ar >i 1utut$o or8ani<a Petra.
Ceru o #nt3lnire at3t %u Suri;aUon8C %3t Di %u C=a9ri. -u1& %e at3tea luni nu 7&<u!e >a,a
lui C=a9riC >u !ur1rin! %& #ntre7e(erea #i >u a%or(at& E Di >&r& #nt3r<iere. 6&%u!e %ererea %3n( !e
tre<i!eC la %in%i (i*inea,a. ?a Da1te !e a>la #n +iroul lui C=a9riC %u Suri;aUon8 al&turi (e el.
Suri;aUon8 a+ia a7u ti*1 !& Do1tea!%&C iritatC %u7intele LCe #n!ea*n& a!taBM #nainte %a
C=a9ri !& #n%ea1& (i!%u,ia.
G Ce #n!ea*n& a!taB <i!e C=a9ri. i <3*+i lui Suri;aUon8I Dtia %& re1eta #ntre+area lui.
-ar Bean *ai Dtia Di %& era un <3*+et <e>le*itor. ?a ur*a ur*elorC nu$l 1uteai %ontrola 1e
1uDtiul &!ta 8re%.
G To%*ai a* a>lat niDte in>or*a,ii 1e %are tre+uie !& le %unoaDte,i a*3n(oiC !1u!e BeanI
(e!i8urC a%e!t lu%ru i*1li%a >a1tul %& Suri;aUon8 ar 1utea !& nu$Di (ea !ea*a (e i*1ortan,a
in>or*a,iilorC a!t>el #n%3t Bean tre+uia !& le 1re<inte (ire%t lui C=a9ri Nare!uan. N$a* 7rut !& >iu
li1!it (e re!1e%t. -oar %& tre+uie !& a>la,i i*e(iat.
G Ce in>or*a,ii ai 1utea a7eaC <i!e C=a9ri Nare!uanC 1e %are noi !& nu le %unoaDte*
(e"aB
G Ce7a %e a* a>lat (e la un 1rieten %u rela,ii i*1ortante. Toate 1re!u1unerile noa!tre !$
au +a<at 1e i(eea %& ar*ata in(ian& 7a >olo!i !trate8ia e7i(ent& E !& %otro1ea!%& Bir*ania Di
T=ailan(a %u ar*ate i*en!e. -ar to%*ai a* a>lat %& Petra Ar9anianC una (intre to7ar&Dele lui
En(er Ki88inC ar 1utea lu%ra %u ar*ata In(iei. N$a* %re<ut ni%io(at& %& ar 1utea %ola+ora %u
A=ileC (ar 1o!i+ilitatea e0i!t&. Iar (a%& ea (iri"ea<& %a*1aniaC nu 7o* a7ea (elo% un 1oto1 (e
!ol(a,i.
G Intere!ant. Ce !trate8ie ar a1li%a eaB
G Tot o %o1leDire nu*eri%&C (ar nu %u ar*ate *a!i7e. Vor a7ea lo% rai(uriC in%ur!iuni ale
unor >or,e *i%iC >ie%are *enit& !& ata%eC !& 7& (i!tra8& aten,iaC a1oi !& (i!1ar&. Ni%i *&%ar nu 7or
>i ne7oi,i !& !e retra8&. Ar !ta 1e *are 13n& !$ar 1utea re8ru1a. 6ie%are (intre ele ar 1utea >i uDor
#n7in!&C (oar %& nu a,i a7ea 1e %ine #n7in8e. P3n& %3n( a* a"un8e la lo%ul ata%ului ar (i!1&rea.
6&r& linii (e a1ro7i<ionare. 6&r& 1un%te 7ulnera+ileC (oar ata%uri (u1& ata%uri 13n& %3n( n$a*
*ai 1utea rea%,iona la toate. A1oiC ata%urile 7or (e7eni *ai 1uterni%e. C3n( a* a"un8e a%oloC %u
>or,ele noa!tre !l&+iteC ina*i%ul ne$ar aDte1ta. Ar (i!tru8e tru1& (u1& tru1&.
C=a9ri 1ri7i !1re Suri;aUon8.
G Ceea %e !1une Boro**a9ot e!te 1o!i+ilC <i!e Suri;aUon8. Ar 1utea ur*a *ereu
a%ea!t& !trate8ie. Nu le$a* >a%e ni%io(at& 7reo 1a8u+&C 1entru %& ei au o re<er7& in>init& (e tru1e
Di ri!%& 1u,in la >ie%are ata%. -ar >ie%are 1ier(ere 1e %are a* !u>eri$o noi ar >i (e ne#nlo%uitC iar
>ie%are retra8ere le$ar o>eri noi +a<e.
G -e %e !& nu !e >i 83n(it Di !in8ur a%e!t A=ile la o a!e*enea !trate8ieB #ntre+& C=a9ri.
Se !1une %& e un +&iat >oarte inteli8ent.
G E o !trate8ie 1re%aut&C <i!e Bean. Una %are ri!i1eDte >oarte 1u,in 7ie,ile !ol(a,ilor. Fi e
lent&.
G Iar A=ile nu e ni%io(at& atent la 7ie,ile !ol(a,ilor luiB
Bean !e 83n(i la <ilele 1etre%ute #n L>a*iliaM lui A=ile 1e !tr&<ile (in Rotter(a*. -e >a1tC
A=ile a7ea 8ri"& (e 7ie,ile %elorlal,i %o1ii. Se !tr&(uia (in 8reu %a !& >ie !i8ur %& nu !e e01uneau
ri!%urilor. -ar a!ta era (in %au<& %& 1uterea !a (e1in(ea #n *o( a+!olut (e 1&!trarea tuturor
%o1iilor al&turi (e el. -a%& 7reunul (intre %o1ii ar >i >o!t r&nitC %eilal,i ar >i 1le%at. Cu ar*ata
in(ian& nu era a%eeaDi !itua,ie. A=ile i$ar ri!i1i %a 1e >run<ele (e toa*n&.
Nu*ai %& !%o1ul lui A=ile nu era !& 8u7erne<e In(iaC %i !& 8u7erne<e lu*ea. -e%i era
i*1ortant !&$Di %3Dti8e o re1uta,ie (e %on(u%&tor e>i%ient. S& 1ar& %& 1re,uieDte 7ie,ile oa*enilor
!&i.
G E!te %3teo(at&C %3n( #i %on7ineC !1u!e Bean. -e a!ta ar a1li%a un a!t>el (e 1lanC (a%&
Petra i l$ar 1ro1une.
G -e%i %e ar #n!e*naC <i!e C=a9riC (a%& ,i$aD !1une %& ata%ul #*1otri7a Bir*aniei to%*ai
a >o!t lan!atC Di e 7or+a (e un a!alt >rontal *a!i7 a unei >or,e in(iene enor*eC aDa %u* ai in(i%at
tu #n 1ri*ul t&u *e*oriuB
Bean >u uluit. -e"aB A1arentul 1a%t (e nea8re!iune (intre In(ia Di Pa9i!tan era 7e%=i (oar
(e %3te7a <ile. Nu 1uteau !&$Di >i 8ru1at >or,ele at3t (e re1e(e.
Bean >u !ur1rin! !& %on!tate %& ni%i Suri;aUon8 nu Dtia %& #n%e1u!e r&<+oiul.
G A >o!t o %a*1anie e0tre* (e +ine 1lani>i%at&C !1u!e C=a9ri. Bir*anii au a7ut (oar o <i
(e la a7erti!*ent. Tru1ele in(iene !$au *iD%at %a >u*ul. In(i>erent (a%& e 1rietenul t&u %el r&u
A=ileC !au 1rietena ta 8enial& PetraC !au (oar niDte 1ro!t&na%i (in #naltul %o*an(a*ent in(ian !$au
(e!%ur%at !u1er+.
G Ceea %e #n!ea*n&C <i!e BeanC %& nu au a!%ultat$o 1e Petra. Sau %& ea !a+otea<&
(eli+erat !trate8ia ar*atei in(iene. & +u%ur !& a>lu a!ta Di #*i %er !%u<e 1entru a7erti!*entul (e
%are nu a >o!t ne7oie. Pot !& #ntre+C (o*nuleC (a%& T=ailan(a 7a intra a%u* #n r&<+oiB
G Bir*ania nu a %erut a"utor.
G n *o*entul #n %are Bir*ania 7a %ere a"utorul T=ailan(eiC !1u!e BeanC ar*ata In(iei
7a >i la 8rani,a noa!tr&.
G n a%el *o*ent nu 7o* aDte1ta !& ne *ai roa8e ei.
G -ar C=inaB #ntre+& Bean.
C=a9ri %li1i (e (ou& ori #nainte (e a r&!1un(e.
G Ce$i %u C=inaB
G Au a*enin,at In(iaB Au rea%,ionat #n 7reun >elB
G Pro+le*ele %u C=ina !unt (e %o*1eten,a unei alte ra*uri 8u7erna*entaleC !1u!e
C=a9ri.
G Poate %& In(ia are (e (ou& ori 1o1ula,ia C=ineiC (ar ar*ata %=ine<& e *ai +ine
e%=i1at&. In(ia ar tre+ui !& !e 83n(ea!%& (e (ou& ori #nainte (e a 1ro7o%a o inter7en,ie %=ine<&.
G ai +ine e%=i1at&C ro!ti C=a9ri. -ar e (e!>&Durat& #n *o( utilB Di 1&!trea<& tru1ele (e$
a lun8ul 8rani,ei %u Ru!ia. Ar (ura luni (e <ile !& le a(u%& 13n& ai%i. -a%& In(ia 1l&nuieDte un
ata%$>ul8erC nu au (e %e !& !e tea*& (e C=ina.
G At3ta ti*1 %3t 6. I. inter<i%e ra%=eteleC <i!e Suri;aUon8C Di %u C=a*ra"na8ar areDalC
1o,i >i !i8ur %& ni%i o ra%=et& nu 7a ata%a In(ia.
G .=C &!ta e un alt e7eni*entC o>t& C=a9ri. C=a*ra"na8ar Di$a (at (e*i!ia (in 6. I. la
<e%e *inute (u1& ata%ul a!u1ra Bir*aniei. Se 7a #ntoar%e 1e P&*3nt E #n In(ia E 1entru a a%%e1ta
noua !a nu*ire %a li(er al %oali,iei 8u7erna*entale %are 7a %on(u%e noul I*1eriu In(ian e0tin!.
C&%i (e!i8ur %& #n ti*1ul #n %are o na7& #l 7a a(u%e #na1oi 1e P&*3nt r&<+oiul !e 7a >i ter*inatC
#ntr$un >el !au altul.
G Cine e noul areDalB #ntre+& Bean.
G A!ta e (ile*aC <i!e C=a9ri. Sunt unii %are !e #ntrea+& 1e %ine ar 1utea nu*i
:e8e*onulC %on!i(er3n( %& (eo%a*(at& ni*eni nu 1oate a7ea #n%re(ere #n ni*eni. Al,ii !e
#ntrea+& (e %e :e8e*onul ar *ai tre+ui !& nu*ea!%& un areDal. Ne$a* (e!%ur%at >&r& Strate8 (e
la R&<+oiul ?i8ii 13n& a%u*. ?a ur*a ur*eiC (e %e a* a7ea ne7oie (e 6. I.B
G Ca !& >ie inter<i!e ra%=eteleC <i!e Suri;aUon8.
G A!ta e !in8urul ar8u*ent !erio! #n >a7oarea *en,inerii 6. I.C a1ro+& C=a9ri. -ar *ulte
8u7erne %on!i(er& %& 6. I. ar tre+ui re(u!& la rolul (e 1oli,ie e0tra at*o!>eri%&. Nu e0i!t& *oti7e
1entru 1&!trarea a *ai *ult (e o *i%& >ra%,iune (in >or,a 6. I. C3t (e!1re 1ro8ra*ul (e
%oloni<areC *ul,i !1un %& e o 1ier(ere (e +aniC a%u* %3n( !e i!%& r&<+oiul ai%i 1e P&*3nt. BunC
8ata %u le%,ia a!ta. A7e* trea+& (e >&%ut. Ve,i >i %on!ulta,i (a%& 7o* 8&!i ne%e!ar.
o(ul #n %are #i %on%e(ie C=a9ri era !ur1rin<&tor. -e*on!tra un ni7el #nalt (e o!tilitate
>a,& (e a*+ii a+!ol7en,i ai F%olii (e ?u1t&C nu nu*ai >a,& (e %el !tr&in.
-e (ata a!taC Suri;aUon( r&!1un!e 1ro7o%&rii lui C=a9ri.
G n %e %ir%u*!tan,e 7o* >i %on7o%a,iB #ntre+&. Planurile *ele >ie 7or >un%,ionaC >ie nu.
-a%& 7or >un%,ionaC n$o !&$*i a%or(a,i *ie onoarea. -a%& nuC 7e,i 1ri7i a!ta %a 1e o (o7a(& %&
=a+ar n$a* %e >a%C Di tot n$o !& *& %=e*a,i.
C=a9ri %3nt&ri !itua,ia 1entru un *o*ent.
G :*C nu *$a* 83n(it (in 1un%tul &!ta (e 7e(ere. Cre( %& ai (re1tate.
G NuC (u*nea7oa!tr& 8reDi,iC re1li%& Suri;aUon8. Ni*i% nu *er8e 7reo(at& %on>or*
1lanului #ntr$un r&<+oi. Tre+uie !& >i* %a1a+ili !& ne a(a1t&*. Eu Di %eilal,i a+!ol7en,i ai F%olii
(e ?u1t& !unte* antrena,i 1entru aDa %e7a. Ar tre+ui !& >i* ,inu,i la %urent %u e7olu,ia lu%rurilor.
n lo% (e a!taC *i$a,i t&iat a%%e!ul la in>or*a,iile %are 7& 1ar7in. Ar >i tre+uit !& a* a%e!te (ate #n
*o*entul #n %are *$a* tre<it Di *$a* uitat 1e 1u1itru. -e %e *i$a,i li*itat a%%e!ulB
-in a%elaDi *oti7 1entru %are *i l$ai li*itat Di tu *ieC 83n(i Bean. Ca atun%i %3n(
o+,ine* 7i%toriaC toate *eritele !& >ie ale lui C=a9ri. LCo1iii (e la F%oala (e ?u1t& !unt %on!ulta,i
#n !ta(iile (e 1re8&tireC (ar (e!i8ur %& #n %a<ul unui r&<+oi a(e7&rat nu ne l&!&* 1e *3na unor
%o1ii.M Iar #n %a<ul #n %are lu%rurile *er8 r&uC LA* e0e%utat %u #n%re(ere 1lanurile %on%e1ute (e
%o1iii (e la F%oala (e ?u1t&C (ar !e 1are %& le%,iile (e la D%oal& nu i$au 1re8&tit 1entru lu*ea
real&.M C=a9ri #Di a%o1erea !1atele.
Suri;aUon8 1&ru !& #n,elea8& Di el a!taC %&%i nu *ai ar8u*ent&. Se ri(i%&.
G Cer 1er*i!ia !& 1le%C (o*nuleC <i!e.
G Se a%or(&. Fi ,ieC Boro**a9ot. .=C 1ro+a+il #,i 7o* lua #na1oi !ol(a,ii 1e %are ,i i$a
(at Suri;aUon8 !& te "o%i %u ei. i 7o* relo%a la unit&,ile lor ini,iale. Te ro8 !&$i 1re8&teDti
i*e(iat 1entru 1le%are.
Bean !e ri(i%& Di el #n 1i%ioare.
G ADa(arC T=ailan(a intr& #n r&<+oiB
G Vei >i in>or*at atun%i %3n( 7a >i ne7oieC (e!1re tot %e 7a >i ne7oie.
I*e(iat %e ieDir& (in +iroul lui C=a9riC Suri;aUon8 8r&+i 1a!ul. Bean tre+ui !& aler8e %a
!&$l 1rin(& (in ur*&.
G Nu 7reau !& 7or+e!% %u tineC <i!e Suri;aUon8.
G Nu >i %o1ilC r&!1un!e Bean +at"o%oritor. ,i >a%e %eea %e tu (e"a *i$ai >&%ut *ie. A*
>u8it eu #*+u>natB
Suri;aUon8 !e o1ri Di !e #ntoar!e !1re Bean.
G Tu Di #ntre7e(erea ta !tu1i(&N
G Te #nl&tura!e (e"a. ai (e*ult. -inainte (e a %ere eu !& ne #nt3lni*.
Suri;aUon8 Dtia %& Bean a7ea (re1tate.
G -e%i nu *ai a* in>luen,&.
G Iar eu nu a* a7ut ni%io(at&C <i!e Bean. Ce ai (e 83n( !& >a%iB
G S& >a%B -a%& C=a9ri inter<i%eC ni*eni nu$*i 7a *ai a!%ulta or(inele. 6&r& autoritateC
!unt (oar un +&iat #n%& 1rea t3n&r %a !& *& #nrole< #n ar*at&.
G Pri*a (at&C <i!e BeanC o !& %&ut&* !& ne (&* !ea*a %e #n!ea*n& toate a!tea.
G n!ea*n& %& C=a9ri e un %arieri!t i(iot.
G :ai(eC !& ne 1li*+&* 1e a>ar&.
G Ne 1ot a!%ulta Di (e a>ar&C (a%& 7orC !1u!e Suri;aUon8.
G Tre+uie !& #n%er%e !& >a%& a!ta. Ai%iC ori%e a* !1une e #nre8i!trat auto*at.
Suri;aUon8 ieDi #*1reun& %u Bean (in %l&(irea %are a(&1o!tea %el *ai #nalt %o*an(a*ent
t=ailan(e<C Di !e #n(re1tar& a*3n(oi %&tre lo%uin,ele o>i,erilor >a*iliDtiC !1re un 1ar% %u lo%uri (e
"oa%& 1entru %o1iii o>i,erilor tineri. C3n( !e aDe<ar& #n lea8&neC Bean #Di (&(u !ea*a %& era 1u,in
1rea *are 1entru ele.
G 6or,a ta (e ata%C !1u!e Suri;aUon8. To%*ai %3n( !$ar 1utea !& a7e* %ea *ai *are
ne7oie (e eaC 7a >i (i!1er!at&.
G Ba nu.
G -e %e nuB
G Pentru %& i$ai luat (e la 8arni<oana %are 1rote"ea<& %a1itala. Tru1ele a!tea n$o !& >ie
relo%ate. -e%i ei 7or r&*3ne la Ban89o9. I*1ortant 7a >i !& 1&!tr&* tot *aterialul la un lo% Di la
#n(e*3n&. Cre<i %& ai autoritate 1entru aDa %e7aB
G At3ta ti*1 %3t o nu*e!% re%i%lare (e rutin& a *aterialelorC <i!e Suri;aUon8C 1re!u1un
%& (a.
G Va tre+ui !& Dtii un(e 1ri*e!% *i!iuni a%eDti oa*eniC %a atun%i %3n( 7a >i ne7oieC !&$i
1ute* %=e*a #na1oi.
G -a%& #n%er% aDa %e7aC o !& >iu !%o! (in >un%,ieC <i!e Suri;aUon8.
G -a%& #n%er%&* aDa %e7aC o >a%e* (in %au<& %& >un%,ia nu *ai %ontea<&.
G Pentru %& r&<+oiul 7a >i 1ier(ut.
G J3n(eDte$teC <i!e Bean. Nu*ai un %arieri!t !tu1i( te$ar (i!1re,ui a!t>el 1e >a,&. A 7rut
!& te u*ilea!%& Di !& te (e!%ura"e<e. ?$ai "i8nit tu %u %e7aB
G Eu #ntot(eauna "i8ne!% oa*eniiC !1u!e Suri;aUon8. -e a!ta *& 1ore%leau to,i
oro%&no!ul la F%oala (e ?u1t&. Sin8ura 1er!oan& *ai aro8ant& (e%3t *ine 1e %are o %uno!% !e
1are %& eDti tu.
G Nare!uan e ne+unB #ntre+& Bean.
G Nu %re(ea* a!ta.
G -e%i a!ta e <iua #n %are oa*eni %are nu !unt ne+uni !e 1oart& ne+uneDte.
G Vrei !& !1ui %& Di eu !unt ne+unB
G S1unea* %& A=ile 1are a >i ne+un.
G Pentru %& ata%& %u >or,e *a!i7eB Ne$ai !1u! la %e tre+uie !& ne aDte1t&*. Pro+a+il Petra
nu i$a o>erit %el *ai +un 1lan al ei.
G Sau el nu$l >olo!eDte.
G -ar tre+uie !& >ie ne+un !& nu$l >olo!ea!%&C <i!e Suri;aUon8.
G -a%& Petra i$a o>erit un 1lan +unC iar el a re>u<at !&$l >olo!ea!%&C atun%i Di el Di C=a9ri
!unt ne+uni a!t&<i. Ca atun%i %3n( C=a9ri a 1retin! %& nu are in>luen,& #n 1oliti%a e0tern&.
G n le8&tur& %u C=inaB Suri;aUon8 !e 83n(i o %li1&. Ai (re1tateC +ine#n,ele! %& are
in>luen,&. -ar 1oate 1ur Di !i*1lu nu 7oia %a noi !& Dti* %e >a% %=ine<ii. Poate (e a!ta era at3t (e
!i8ur %& nu are ne7oie (e noiC %& nu 7a >i ne7oit !& intre #n Bir*ania. Pentru %& Dtie %& !e (u%
%=ine<ii.
G -e%i aDaC <i!e Bean. St3n( ai%i Di 1ri7in( r&<+oiulC 7o* a7ea *ulte (e #n7&,at 1e
*&!ur& %e !e (e!>&Doar& e7eni*entele. -a%& C=ina inter7ine !&$i o1rea!%& 1e in(ieni #nainte %a
A=ile !& a"un8& #n T=ailan(aC atun%i 7o* Dti !i8ur %& C=a9ri Nare!uan e un %arieri!t (eDte1tC nu
unul 1ro!t. -ar (a%& C=ina nu inter7ineC atun%i 7a tre+ui !& ne #ntre+&* (e %e Nare!uanC %are nu e
un ne+unC a ale! !& a%,ione<e %a un ne+un.
G -e %e #l !u!1e%te<iB #ntre+& Suri;aUon8.
G Iar A=ileC in(i>erent %u* inter1ret&* noi e7eni*enteleC tot ne+un a >o!t.
G NuC a >o!t ne+un nu*ai (a%& Petra i$a (at un 1lan *ai +un Di el l$a i8norat.
G -in %ontr&C <i!e Bean. E ne+unC ori%e$ar >i. S& 1orneDti un a!t>el (e r&<+oi %3n( e0i!t&
>ie Di nu*ai 1o!i+ilitatea unei inter7en,ii %=ine<eC a!ta e ne+unie (u!& la e0tre*.
G Atun%i 1oate Dtie %& nu 7a inter7eni C=inaC Di atun%i C=a9ri e !in8urul ne+un.
G Vo* 7e(ea.
G . !& 1ri7e!% Di o !& !tr3n8 (in (in,iC <i!e Suri;aUon8.
G Pri7i* #*1reun&. S& l&!&* la o 1arte %o*1eti,ia a!ta !tu1i(& (intre noi. Oie #,i 1a!& (e
T=ailan(a. Pe *ine *& intere!ea<& %e >a%e A=ile Di 7reau !&$l o1re!%. #n *o*entul (e >a,&C %ele
(ou& o+ie%ti7e %oin%i( a1roa1e 1er>e%t. :ai !& #*1&r,i* tot %e Dti*.
G -ar tu nu Dtii ni*i%.
G Eu nu Dtiu ni*i% (in %eea %e Dtii tuC !1u!e Bean. Iar tu nu Dtii ni*i% (in %eea %e Dtiu eu.
G Ce ai 1utea Dti tuB Eu !unt >raierul %are ,i$a t&iat a%%e!ul la in>or*a,ii.
G Ftia* (e!1re #n,ele8erea (intre In(ia Di Pa9i!tan.
G Ftia* Di noi.
G -ar nu *i$a,i !1u!. Fi totuDiC Dtia*. Suri;aUon8 a1ro+& (in %a1.
G C=iar (a%& in>or*area *er8e *ai *ult #ntr$un !in8ur !en!C (e la *ine !1re tineC e 1rea
t3r<iuC nu %re<iB
G Nu *& intere!ea<& (a%& e 1rea (e7re*e !au 1rea t3r<iuC <i!e Bean. & intere!ea<&
nu*ai %e !e 7a #nt3*1la #n %ontinuare.
Se (u!er& !& 1r3n<ea!%& la 1o1ot&C a1oi !e #ntoar!er& #n %a<ar*a lui Suri;aUon8C (&(ur&
li+er 1er!onalului 1entru re!tul <ilei DiC !in8uri #n toat& %l&(ireaC !e in!talar& #n +iroul lui
Suri;aUon8 Di ur*&rir& e7olu,ia r&<+oiului 1e Korl(net. Re<i!ten,a +ir*an& era %ura"oa!&C (ar
inutil&.
G Polonia #n l434C <i!e Bean.
G Iar ai%iC #n T=ailan(aC !unte* la >el (e ti*i<i %a 6ran,a Di An8lia.
G Cel 1u,in C=ina nu in7a(ea<& Bir*ania (in nor(C aDa %u* Ru!ia a in7a(at Polonia (in
e!t.
G Sla+& %on!olareC <i!e Suri;aUon8.
-ar Bean !e #ntre+a: (e %e nu inter7ine C=inaB Bei"in8ul nu !1unea ni*i% 1re!ei. Ni%i un
%o*entariu (e!1re un r&<+oi la uDa lorB Ce a! are C=ina #n *3ne%&B
G Poate %& Pa9i!tanul nu a >o!t !in8ura ,ar& %are a !e*nat un 1a%t (e nea8re!iune %u
In(iaC <i!e Bean.
G -e %eB Ce ar a7ea (e %3Dti8at C=inaB
G Vietna*ulB
G Nu 1rea %ontea<&C #n %o*1ara,ie %u o i*en!& ar*at& in(ian& a1roa1e (e 1un%tele
!en!i+ile ale C=inei.
Cur3n(C %a !&$Di (i!tra8& aten,ia (e la Dtiri E Di (e la 1ier(erea 1ro1riei lor in>luen,e E
#n%etar& !& ur*&rea!%& >il*ele Di (e1anar& a*intiri (in F%oala (e ?u1t&. Ni%iunul nu rea*inti
*o*entele %u a(e7&rat ur3teC %i (oar lu%rurile no!ti*eC !au %ele ri(i%oleC Di r3!er& 13n& !e
#ntune%& a>ar&.
A%ea (u1&$a*ia<& 1etre%ut& %u Suri;aUon8 a%u*C %& erau 1rieteniC #i a*inti lui Bean (e
a%a!& E #n CretaC %u 1&rin,ii luiC %u Ni9olai. #n *a"oritatea ti*1ului #n%er%a !& nu !e 83n(ea!%& la
eiC (ar a%u*C r3<3n( %u Suri;aUon8C #l %o1leDi un (or (ul%e$a*&rui. A7u!e!e 1arte un an (e %e7a
a!e*&n&tor %u 7ia,a nor*al&C iar a%u* !e ter*ina!e. 6&%ut& +u%&,iC la >el %a lo%uin,a #n %are #Di
1etre%u!er& 7a%an,a. Ca a1arta*entul 1rote"at (e 8u7ern (in %are Jra>> Di !ora Carlotta #i lua!er&
#n ulti*a %li1&.
-intr$o(at&C Bean >u !tr&+&tut (e un >ior (e tea*&. Ftia %e7aC (ar nu$Di (&(ea !ea*a %u*.
intea !a >&%u!e niDte %one0iuni 1e %are el nu le #n,ele8eaC (ar nu !e #n(oia %& a7ea (re1tate.
G E0i!t& 7reo ieDire (in %l&(irea a!ta %are !& nu 1oat& >i 7&<ut& (e a>ar&B #ntre+& BeanC
#ntr$o Doa1t& at3t (e !la+& #n%3t a+ia o 1utu au<i el #n!uDi.
Suri;aUon8C %are era #n toiul unei 1o7e!tiri (e!1re #n%lina,ia *aiorului An(er!on (e a !e
!%o+i #n na! atun%i %3n( %re(ea %& nu !e uit& ni*eniC #l 1ri7i %a 1e un ne+un.
G -e %eC 7rei !& ne "u%&*B Bean %ontinu& #n Doa1t&:
G . ieDire.
Suri;aUon8 #n,ele!e Di r&!1un!e tot #n Doa1t&:
G Nu Dtiu. 6olo!e!% #ntot(eauna uDile. a"oritatea uDilor !unt 7i<i+ile (in a*+ele 1&r,i.
G . %on(u%t& (e !%ur8ereB -e #n%&l<ireB
G Sunte* #n Ban89o9. Nu a7e* %on(u%te (e aer %al(.
G .ri%e >el (e ieDire.
Foa1ta lui Suri;aUon8 re7eni la 7olu*ul nor*al.
G . !& *& uit 1e !%=i,e. -ar *3ineC o*uleC *3ine. Se >a%e t3r<iu Di a* 7or+it (e a*
1ier(ut Di %ina.
Bean #l a1u%& (e u*&r Di$l >or,& !&$l 1ri7ea!%& #n o%=i.
G Suri;aUon8C Do1tiC 7or+eDte *ai #n%et. Nu 8lu*e!%. A%u*C a>ar& (in %a<ar*&C
neo+!er7a,i.
n !>3rDitC Suri;UonDC 1ri%e1uBean era #ntr$a(e7&r !1eriat. Co+or# (in nou 8la!ul:
G -e %eC %e !e #nt3*1l&B
G Tu (oar !1une$*i %u*. Suri;aUon8 #n%=i!e o%=ii.
G Canalele 1entru !%ur8erea a1eiC Do1ti. Fan,urile 7e%=i. Con!tru%,iile te*1orare >olo!ite
la 1ara(& au >o!t (oar (e*olate. E0i!t& un Dan, 1u,in a(3n% %are tre%e %=iar 1e !u+ %l&(ire. A+ia
!e 7e(eC (ar e lo% (e!tul.
G Cu* 1ute* a"un8e (in&untru (e(e!u+tB Suri;aUon8 >&%u o%=ii *ari.
G Con!tru%,iile a!tea te*1orare !unt >&%ute (in 1la%a".
Ca !&$Di (e*on!tre<e !1u!eleC ri(i%& un %ol, al %o7orului (in %a*er&C #l r&!u%iC a1oiC (e!tul
(e uDorC ru1!e o +u%at& (e 1o(ea.
Su+ eaC iar+a !e u!%a!e (in %au<a li1!ei (e lu*in&C #ntre 1o(ea Di iar+& nu e0i!ta ni%i un
!1a,iu.
G Un(e e Dan,ulB #ntre+& Bean. Suri;aUon8 !e 83n(i (in nou.
G Cre( %& tra7er!ea<& =olul. -ar a%olo %o7orul e +&tut #n %uie.
Bean (&(u tele7i<orul *ai tareC ieDi (in +iroul lui Suri;aUon8 Di tre%u (in anti%a*er& #n
=ol. Ri(i%& un %a1&t al %ar1etei Di tra!e. Car1eta !e ru1!eC Di Bean %ontinu& !& tra8& 13n& %3n(
Suri;aUon8 #l o1ri.
G Cre( %& e 1e$ai%iC <i!e. nl&turar& o alt& +u%at& (e 1o(ea. -e (ata a!taC #n iar+a
#n8&l+enit& era o (e1re!iune.
G Pute* tre%e 1rin a!taB #ntre+& Bean.
G Tu eDti &la (eDte1t.
Bean !e l&!& #n "o!. P&*3ntul era u*e( E aDa era Ban89o9ul E Di i*e(iat %e #n%e1u !& !e
t3ra!%& !e *ur(&ri Di (e7eni li1i%io!. 6ie%are 8rin(& a %l&(irii era o 1ro7o%areC Di (e %3te7a ori
tre+ui !& !a1e %u %u,itul !&u *ilitar %a !& >a%& lo% 1entru %a1. -ar 1ro8re!& +ineC Di %3te7a *inute
*ai t3r<iu ieDea a>ar& #n #ntuneri%. R&*a!e totuDi %ul%atC Di 7&<u %& Di Suri;aUon8C (eDi nu Dtia %e
!e 1etre%eC nu$Di ri(i%& %a1ul %3n( ieDi (e !u+ %l&(ireC %i %ontinu& !& !e t3ra!%& aDa %u* >&%u!e Di
Bean. Continuar& !& #nainte<e 13n& a"un!er& #ntr$un 1un%t #n %are 7e%=iul Dan, ero(at tre%ea 1e
!u+ o alt& %l&(ire.
G Te ro8C nu$*i !1une %& tre+uie !& *er8e* iar 1e (e(e!u+t.
Bean %er%et& 1etele (e lu*in& arun%ate (e lun&C (e 7eran(ele (in a1ro1iereC <onele
lu*inate. Tre+uia !& %onte<e 1e >a1tul %& (uD*anii 7or >i 1u,in *ai neaten,i. -a%& >olo!eau
in>raroDiiC e7a(area lor era inutil&. -ar (a%& 1ri7eau (oar %u o%=iul li+erC !u1ra7e8=in( uDileC era
+ine. El Di oro%&no!ul !e (e1la!a!er& !u>i%ient (e #n%etC %u *iD%&ri uDoare %are ar >i 1utut tre%e
neo+!er7ate.
Bean #n%e1u !& !e ro!to8olea!%& #n !u!ul 1antei.
Suri;aUon8 #l a1u%& (e 8=eat&. Bean !e uit& la el. Suri;aUon8 *i*& >re%area o+ra"ilorC a
>run,iiC a ure%=ilor.
Bean uita!e. Pielea lui 8rea%& era *ai (e!%=i!& (e%3t a lui Suri;aUon8. Re>le%ta *ai *ult
lu*ina.
Di >re%& >a,aC ure%=ile Di *3inile %u 1&*3nt u*e(. Suri;aUon8 a1ro+&.
Se ro!to8olir& %u *iD%&ri (eli+erat #n%ete a>ar& (in Dan, Di !e t3r3r& (e$a lun8ul +a<ei
%a<&r*ii 13n& tre%ur& (e %ol,. A%olo !e 8&!eau tu>iDuri %are le 1uteau o>eri un oare%are a(&1o!t.
R&*a!er& 1entru o %li1& #n u*+r&C a1oi !e #n(e1&rtar&C (e8a"a,iC (e %l&(ire %a Di %u* to%*ai
ieDi!er& 1e uD&. Bean !1era !& nu >ie 7&<u,i (e ni*eni (in %ei %are !u1ra7e8=eau lo%uin,a lui
Suri;aUon8C Di %=iar (a%& erau 7&<u,i !& nu atra8& aten,iaC at3ta ti*1 %3t ni*eni nu o+!er7a %&
!unt %a* !%un<i.
A+ia %3n( a"un!er& la un !>ert (e *il& (e1&rtareC Suri;aUon8 7or+i.
G EDti a*a+il !&$*i !1ui %e "o% e &!taB
G Su1ra7ie,uire.
G N$a* Dtiut ni%io(at& %& !%=i<o>renia 1aranoi%& !e 1oate in!tala aDa (e re1e(e.
G Au #n%er%at (e (ou& oriC <i!e Bean. Fi nu au a7ut ni%i un >el (e !%ru1ule !&$*i o*oare
Di >a*ilia o(at& %u *ine.
G -ar nu >&%ea* (e%3t !& 7or+i*. Ce ai 7&<utB
G Ni*i%.
G Ai au<it %e7aB
G Ni*i%. A* a7ut o 1re*oni,ie.
G Te ro8 nu$*i !1une %& ai 1uteri 1aranor*ale.
G NuC n$a*. -ar %e7a #n e7eni*entele ulti*elor %3te7a ore tre+uie !& >i (e%lanDat o
%one0iune in%onDtient&. Eu #*i a!%ult te*erile. A%,ione< 1e +a<a lor.
G Fi >un%,ionea<&B
G n%& *ai tr&ie!%C !1u!e Bean. A* ne7oie (e un %o*1uter 1u+li%. Pute* !& 1&r&!i*
+a<aB
G -e1in(e %3t (e e0tin! e %o*1lotul &!ta #*1otri7a taC <i!e Suri;aUon8. A1ro1oC ai
ne7oie (e o +aie.
G Un(e e un lo% %u un %o*1uter o+iDnuit a%%e!i+il 1u+li%B
G Bine#n,ele! %& e0i!t& >a%ilit&,i 1entru 7i<itatori l3n8& !ta,ia (e tra*7ai. N$ar >i ironi% %a
a!a!inii t&i !& le >olo!ea!%&B
G A!a!inii *ei nu !unt 7i<itatoriC !1u!e Bean.
A!ta #l (eran"a 1e Suri;aUon8.
G Ni%i *&%ar nu Dtii (a%& %ine7a #n%ear%& !& te o*oareC (ar eDti !i8ur %& >a%e 1arte (in
ar*ata T=ailan(eiB
G E 7or+a (e A=ileC <i!e Bean. Iar A=ile nu !e *ai a>l& #n Ru!ia. In(ia nu 1o!e(& !er7i%ii
(e !1iona" %a1a+ile !& #n(e1linea!%& o a!t>el (e o1era,iune #n interiorul #naltului %o*an(a*ent.
-e%i tre+uie !& >ie %ine7a %oru1t (e A=ile.
G Ni*eni (e ai%i nu e #n !ol(a In(ieiC !1u!e Suri;aUon8.
G Pro+a+il %& nu. -ar In(ia nu e !in8urul lo% #n %are A=ile Di$a >&%ut (e"a 1rieteni. A !tat
o 7re*e #n Ru!ia. Tre+uie !&$Di >i >&%ut Di alte rela,ii.
G E 8reu !& iei aDa %e7a #n !erio!C BeanC <i!e Suri;aUon8. -a%& #n%e1i +ru!% !& r3<i Di !&
!tri8i Lte$a* 1rin! (e (ata a!taMC te o*or.
G Poate %& *& #nDelC (ar nu 8lu*e!%.
A"un!er& la >a%ilit&,ile 1entru 7i<itatoriC un(e ni*eni nu >olo!ea 7reun %o*1uter. Bean
intr& %u una (intre nu*eroa!ele lui i(entit&,i >al!e Di !%ri!e un *e!a" 1entru Jra>> Di !ora Carlotta.
Fti,i %ine !unt. Cre( %a !e 7a atenta la 7ia,a *ea. V& ro8 !& tri*ite,i i*e(iat *e!a"e
%onta%telor 7oa!tre (in 8u7ernul T=ailan(eiC aten,ion3n(u$i %& ur*ea<& un a!e*enea atentatC Di
%o*uni%a,i$le %& #n el !unt i*1li%a,i %on!1iratori (in %er%ul a1ro1ia,ilor lui C=a9ri. Ni*eni
alt%ine7a nu ar >i a7ut a%%e! la a!e*enea in>or*a,ii. Fi *ai %re( %& C=a9ri a7ea %unoDtin,& (e
a%e!t >a1t. .ri%e in(ieni 1re!u1uDi a >i i*1li%a,i 7or >i (oar ,a1i i!1&Ditori.
G Nu 1o,i !%rie aDa %e7aC !1u!e Suri;aUon8. Nu a* ni%i o (o7a(& !&$l a%u< 1e Nare!uan.
Sunte* %erta,iC (ar e un t=ailan(e< loial.
G E un t=ailan(e< loialC (ar 1o,i !& >ii loial Di #n a%elaDi ti*1 !& *& 7rei 1e *ine *ort.
G -ar nu Di 1e *ine.
G -a%& 7rei !& a1ar& %a o a%,iune (ia+oli%& a unor !tr&iniC atun%i #*1reun& %u *ine 7a
tre+ui !& *oar& Di un +ra7 t=ailan(e<. -a%& ar >a%e a!t>el #n%3t *oartea noa!tr& !& 1ar& o1era
>or,ei (e ata% in(ieneB Ar >i 1ro7o%area 1entru o (e%lara,ie (e r&<+oiC nu$i aDaB
G C=a9ri nu are ne7oie (e 1ro7o%are.
G Ba (aC (a%& 7rea %a +ir*anii !& %rea(& %& T=ailan(a nu 7rea (oar o +u%at& (in
Bir*ania.
Bean re7eni la *e!a"ul !&u.
V& ro8 !& le !1une,i %& Di eu Di Suri;aUon8 !unte* #n 7ia,&. Vo* ieDi (in a!%un<&toare
%3n( o 7o* 7e(ea 1e !ora Carlotta #*1reun& %u o 1er!oan& (e ran8 #nalt (in 8u7ernC 1e %are
Suri;aUon8 o 7a re%unoaDte. V& ro8 !& a%,iona,i i*e(iat. -a%& *& #nDelC 7e,i >i "ena,i. -a%& a*
(re1tateC #*i 7e,i !al7a 7ia,a.
G i !e >a%e r&u %3n( *& 83n(e!% la %3t 7oi >i (e u*ilit. Cine !unt oa*enii %&rora le
!%riiB
G .a*eni #n %are a* #n%re(ere. Ca Di #n tine. A1oiC #nainte (e a e01e(ia *e!a"ulC a(&u8&
a(re!a L?o%9eM a lui Peter la (e!tinatar.
G l %unoDti 1e >ratele lui En(er Ki88inB #ntre+& Suri;aUon8.
G Ne$a* #nt3lnit. Bean !e (e%one%ta.
G Ce >a%e* a%u*B
G Ne a!%un(e* un(e7aC 1re!u1unC <i!e Bean. -eo(at& au<ir& o e01lo<ie. 6ere!trele
<&n8&nir&.
Po(eaua tre*ur&. ?u*ina %li1i. Co*1uterele #n%e1ur& !& !e re!ete<e.
G A* ter*inat to%*ai la ti*1C >&%u Bean.
G Ce$i a!taB
G :*H Cre( %& !unte* *or,i.
G Un(e ne a!%un(e*B
G -a%& au >&%ut$oC #n!ea*n& %& au %re<ut %& #n%& *ai !unte* a%olo. -e%i a%u* nu ne
ur*&re!%. Pute* *er8e la +ara%a *ea. .a*enii *ei o !& *& a!%un(&.
G EDti (i!1u! !& 1arie<i 1e 7ia,a *eaB #ntre+& Suri;aUon8.
G -aC <i!e Bean. P3n& a%u* *$a* (e!%ur%at (e!tul (e +ine !& te ,in #n 7ia,&.
Pe %3n( ieDeau (in %l&(ireC 7&<ur& 7e=i%ule *ilitare 8r&+in(u$!e !1re lo%ul #n %are >u*ul
%enuDiu !e ri(i%a #n noa1tea lu*inat& (e lun&. Altele !e #n(re1tau !1re intr&rile +a<ei. Ni*eni nu
tre+uia !& intre !au !& ia!&.
C3n( a"un!er& la +ar&%ile #n %are era %antonat& tru1a (e ata% a lui BeanC au<ir& >o%uri (e
ar*&.
G U%i( a%u* to,i >alDii !1ioni in(ieni 1e %are ur*ea<& !& (ea 7inaC <i!e Bean. C=a9ri 7a
in>or*a %u re8ret 8u7ernul %& !$au o1u! are!t&rii Di ni%iunul nu a 1utut >i %a1turat 7iu.
G Iar #l a%u<iC o+!er7& Suri;aUon8. -e %eB -e un(e Dtii %& aDa !e 7a #nt3*1laB
G Cre( %& DtiuC 1entru %& au >o!t 1rea *ul,i oa*eni inteli8en,i %are au a%,ionat 1ro!teDte.
A=ile Di C=a9ri. Fi >a1tul %& !$a 1urtat aDa re%e %u noi. -e %eB Pentru %& u%i(erea noa!tr& l$a
!u1&rat. Tre+uia !& !e %on7in8& 1e !ine %& era* niDte %o1ii neloialiC %oru1,i (e 6. I. Re1re<enta*
un 1eri%ol 1entru T=ailan(a. -a%& ne$ar >i ur3t Di !$ar >i te*ut (e noiC *oartea noa!tr& ar >i >o!t
"u!ti>i%at&.
G E (ru* lun8 (e ai%i Di 13n& la a Dti %& inten,ionea<& !& ne o*oare.
G Pro+a+il 1lani>i%a!er& !$o >a%& #n lo%uin,a *ea. -ar eu a* r&*a! %u tine. E >oarte
1o!i+il !& >i %&utat Di o alt& o%a<ie E C=a9ri ne$ar >i %on7o%at un(e7aC iar noi a* >i >o!t o*or3,i.
-ar >iin(%& a* r&*a! ore #n Dir #n %a<ar*a taC Di$au (at !ea*a %& e o%a<ia 1er>e%t&. Au tre+uit !&
(i!%ute %u C=a9ri Di !& o+,in& %on!i*,&*3ntul lui 1entru a a%,iona #nainte (e ter*en. Au >o!t
ne7oi,i 1ro+a+il !& !e 8r&+ea!%& !& 1lante<e i!%oa(ele in(iene $ar 1utea >i %=iar !1ioni a(e7&ra,i
%a1tura,i. Sau %ri*inali t=ailan(e<i (ro8a,i Di %u (o%u*ente in%ri*inante a!u1ra lor.
G Nu$*i 1a!& %ine !untC <i!e Suri;aUon8. Tot nu #n,ele8 (e un(e ai Dtiut.
G Ni%i *ieC <i!e Bean. #n *a"oritatea ti*1uluiC anali<e< lu%rurile >oarte ra1i( Di #n,ele8
e0a%t (e %e Dtiu %eea %e Dtiu. -ar %3teo(at& !u+%onDtientul o ia #naintea *in,ii %onDtiente. ADa !$a
#nt3*1lat Di #n ulti*a lu1t&C %u En(er. Era* %on(a*na,i la #n>r3n8ere. Nu 7e(ea* ni%i o !olu,ie.
Fi totuDi a* !1u! %e7aC o ironieC o 8lu*& a*ar& E Di #n ea era e0a%t !olu,ia (e %are a7ea ne7oie
En(er. -e atun%i a* #n%er%at !& (au aten,ie 1ro%e!elor !u+%onDtiente %are #*i o>er& r&!1un!uri.
i$a* re*e*orat #ntrea8a 7ia,& Di a* (e!%o1erit Di alte %a<uri #n %are a* !1u! lu%ruri
ne"u!ti>i%ate (e o anali<& %onDtient&. Ca atun%i %3n( A=ile <&%ea la 1&*3ntC iar eu i$a* !1u! lui
Po9e !&$l o*oare. Ea n$ar >i >&%ut aDa %e7aC Di eu n$a* 1utut$o %on7in8eC 1entru %& #ntr$a(e7&r nu
#n,ele8ea* (e %e. Fi totuDi #n,ele8ea* %eea %e e!te el. Ftia* %& tre+uie !& *oar&C alt>el o 7a u%i(e.
G Ftii %e %re( euB <i!e Suri;aUon8. Cre( %& ai au<it %e7a a>ar&. Sau ai o+!er7at %e7a 1e
(ru*ul !1re +iroul *eu. Pe %ine7a 13n(in(. A!ta a (e%lanDat rea%,ia ta.
Bean ri(i%& (in u*eri.
G Ai 1utea a7ea (re1tate. -u1& %u* a* !1u!C nu Dtiu. Era (u1& ora !tin8eriiC (ar Bean
reuDi !&$Di 8&!ea!%& (ru*ul %a !& intre >&r& !& >ie ne7oit !& (e%one%te<e alar*a. Nu !e o!teni!er&
!&$i ri(i%e autori<area. Intrarea lui #n %l&(ire era #nre8i!trat& un(e7a 1e un %o*1uterC (ar era un
1ro8ra* auto*at Di 13n& %3n( !$ar >i uitat 7reun o* la elC 1rietenii lui Bean ar >i 1u! lu%rurile #n
*iD%are.
Bean !e +u%ur& !& 7a(& %&C (eDi oa*enii lui !e a>lau #n +ar&%ile (e la +a<a #naltului
%o*an(a*ent t=ailan(e<C (i!%i1lina lor nu !l&+i!e. I*e(iat %e tre%ur& (e uD&C at3t BeanC %3t Di
Suri;aUon8 >ur& a1u%a,i Di 1re!a,i (e 1ereteC #n ti*1 %e alt%ine7a #i %&uta (e ar*e.
G Bun& trea+&N <i!e Bean.
G -o*nuleN >&%u !ol(atul !ur1rin!.
G Fi Suri;aUon8C a(&u8& Bean.
G -o*nuleN !tri8ar& a*+ele !antinele. Al,i %3,i7a >u!e!er& tre<i,i (e #n%&ierare.
G 6&r& lu*iniC <i!e Bean re1e(e. Fi nu 7or+i,i tare. n%&r%a,i$7& ar*ele. Pre8&ti,i$7& !& 7&
*uta,i #n ori%e *o*ent.
G S& ne *ut&*B !e *ir& Suri;aUon8.
G -a%& #Di (au !ea*a %& !unte* ai%i Di !e (e%i( !& ter*ine trea+aC lo%ul &!ta nu 1oate >i
a1&rat.
n ti*1 %e unii (intre !ol(a,i #i !%ulau #n liniDte 1e %ei %are (or*eau Di to,i erau o%u1a,i %u
#*+r&%atul Di #n%&r%atul ar*elorC Bean 1u!e 1e una (intre !antinele !&$l %on(u%& la un %o*1uter.
G nre8i!trea<&$teC #i !1u!e !ol(atului.
I*e(iat %e !e %one%taC Bean #i lu& lo%ul Di le !%ri!eC >olo!in( i(entitatea !ol(atuluiC lui
Jra>>C Carlottei Di lui Peter.
A*+ele 1a%=ete !unt #n !i8uran,& Di aDtea1t& !& >ie ri(i%ate. V& ro8 7eni,i re1e(eC #nainte
%a 1a%=etele !& >ie returnate e01e(itorului.
Bean tri*i!e a>ar& un 1lutonC (i7i<at #n 1atru 1ere%=iC #n re%unoaDtere. C3n( o 1ere%=e !e
#ntor%ea o alt& 1ere%=e (in 1luton #i #nlo%uia. Bean 7oia !& >ie #n 8ar(& %a !& 1oat& !%oate oa*enii
(in +ar&%i #nainte (e a >i ata%a,i #n 7reun >el.
ntre ti*1 (e!%=i!er& un tele7i<or Di ur*&rir& Dtirile. -e!i8urC a1&ru!e un 1ri* ra1ort.
A8en,ii in(ieni 1&trun!e!er& #n +a<a #naltului %o*an(a*ent t=ailan(e< Di arun%a!er& #n aer o
%on!tru%,ie 1ro7i<orieC u%i83n(u$l 1e Suri;aUon8C %el *ai (i!tin! a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t& al
T=ailan(eiC %are #n(ru*a!e (o%trina *ilitar& Di 1lanurile !trate8i%e #n ulti*ul an Di "u*&tateC (e la
#ntoar%erea !a (in !1a,iu. Era o *are tra8e(ie na,ional&. Nu !e %on>ir*a!e #n%&C (ar ra1oartele
1reli*inarii in(i%au %& unii (intre a8en,ii in(ieni >u!e!er& u%iDi (e !ol(a,ii %are #l a1&ra!er& eroi%
1e Suri;aUon8. Un alt a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t& %are 7i<ita +a<a >u!e!e (e a!e*enea u%i!.
Unii (intre !ol(a,ii lui Bean %=i%otir&C (ar #n %ur3n( >e,ele tuturor (e7enir& a!1re. 6a1tul
%& re1orterilor li !e !1u!e!e %& Bean Di Suri;aUon8 *uri!er& #n!e*na %& %el %are %on%e1u!e
ra1ortul %re(ea %& a*3n(oi >u!e!er& #n +irouri la o or& la %are !in8urul *o( (e a Dti a!ta era >ie %&
>u!e!er& 8&!ite %a(a7releC >ie %l&(irea >u!e!e !u1ra7e8=eat&. -eoare%e era e7i(ent %& nu 8&!i!er&
%a(a7releC %el %are !%ria ra1oartele o>i%iale ale +iroului C=a9ri >&%ea 1ro+a+il 1arte (in %o*1lot.
G *i (au !ea*a %& %ine7a ar 7rea !&$l u%i(& 1e Boro**a9otC <i!e Suri;aUon8. -ar (e
%e !& 7rea !& *& u%i(& 1e *ineB
Sol(a,ii r3!er&. Bean <3*+i.
Patrulele ieDeau Di !e #ntor%eauC iar Di iar. Ni%i o *iD%are #n (ire%,ia +ar&%ilor. Ftirile
anun,au rea%,iile ini,iale ale (i>eri,ilor %o*entatori. A1arentC In(ia 7oia !& !%=ilo(ea!%& ar*ata
t=ailan(e<& eli*in3n( %ea *ai !tr&lu%it& *inte a na,iunii. ADa %e7a era intolera+il. Ju7ernul nu
a7ea (e ale! (e%3t !& (e%lare r&<+oi Di !& !e al&ture Bir*aniei #n lu1ta #*1otri7a a8re!iunii
in(iene.
A1oiC !o!ir& in>or*a,ii noi. Pri*ul *ini!tru (e%lara!e %& 7a 1relua 1er!onal %ontrolul
a%e!tui (e<a!tru. Cine7a (in ar*at& e7i(ent 8reDi!e 8ra7C 1er*i,3n( 1&trun(erea !tr&inilor #n
1ro1ria +a<&. n %on!e%in,&C 1entru a a1&ra re1uta,ia lui C=a9ri Di 1entru a >i !i8ur %& nu !e
#n%ear%& a%o1erirea 8reDelilor *ilitareC 1oli,ia oraDului Ban89o9 7a !u1er7i<a an%=etaC iar
re1re<entan,ii 1o*1ierilor 7or e0a*ina ruinele %l&(irii %are e01lo(a!e.
G Bun& trea+&C %o*ent& Suri;aUon8. Po7e!tea 1ri*ului *ini!tru ,ineC iar C=a9ri nu !e
1oate o1une intr&rii 1oli,iei #n +a<&.
G -a%& 1o*1ierii a"un8 !u>i%ient (e re1e(eC !1u!e BeanC i$ar 1utea #*1ie(i%a 1e oa*enii
lui C=a9ri !& intre #n %l&(ire i*e(iat %e !e r&%e!% ur*ele >o%ului. -e%i !$ar 1utea ni%i !& nu a>le %&
nu a* >o!t a%olo.
Sunetul !irenelor anun,& !o!irea 1oli,iei Di 1o*1ierilor. Bean aDte1t& <8o*otul unui >o% (e
ar*&. -ar a%e!ta nu 7eni.
n !%=i*+C (ou& (intre 1atrule !e #ntoar!er& #n 8ra+&.
G Vine %ine7aC (ar nu !unt !ol(a,i. Poli,ia (in Ban89o9C Dai!1re<e%e oa*eniC #*1reun& %u
un %i7il.
G -oar unulB #ntre+& Bean. E Di o >e*eie %u eiB
G Nu e ni%i o >e*eieC Di (oar un !in8ur %i7il. Cre(C (o*nuleC %& e #n!uDi 1ri*ul *ini!tru.
Bean tri*i!e a>ar& alte 1atrule %a !& 7eri>i%e (a%& !unt *ilitari #n "ur.
G -e un(e au Dtiut %& !unte* ai%iB #ntre+& Suri;aUon8.
G .(at& %e au 1reluat %ontrolul a!u1ra +iroului C=a9riC au 1utut utili<a (o!arele
1er!onalului *ilitar Di !& a>le %& ulti*ul !ol(at %are a tri*i! un e$*ail !e a>la #n a%ea!t& +ara%& #n
*o*entul tri*iterii.
G -e%i 1ute* ieDi #n !i8uran,&B
G n%& nuC <i!e Bean.
Una (intre 1atrule !e #ntoar!e.
G Pri*ul *ini!tru (oreDte !& intre !in8ur #n +ara%&C (o*nule.
G Te ro8C in7it&$l #n&untru.
G EDti !i8ur %& nu e +ur(uDit %u e01lo<i+il !& ne o*oare 1e to,iB #ntre+& Suri;aUon8.
Vreau !& !1unC 1aranoia ta ne$a ,inut #n 7ia,& 13n& a%u*.
Ca Di %3n( i$ar >i r&!1un!C i*a8inile #l ar&tar& 1e C=a9ri #n(e1&rt3n(u$!e (e intrarea
1rin%i1al& a +a<ei !u+ e!%orta 1oli,iei. Re1orterul e01li%a >a1tul %& Nare!uan #Di (e1u!e!e (e*i!ia
(in >un%,ia (e C=a9riC (ar 1ri*ul *ini!tru in!i!ta!e !&$Di ia nu*ai un %on%e(iuC #ntre ti*1C
*ini!trul a1&r&rii 1relua 1er!onal %ontrolul a!u1ra +iroului !&uC iar 8eneralii (in teritoriu >u!e!er&
%=e*a,i 1entru a o%u1a alte 1o<i,ii (e #n%re(ere. P3n& atun%iC 1oli,ia a7ea %ontrolul !i!te*ului (e
%o*an(&. LP3n& nu 7o* a>la %u* au 1&trun! a8en,ii in(ieni #n +a<a noa!tr& %ea *ai i*1ortant&MC
!1unea *ini!trul a1&r&riiC Lnu 1ute* 8aranta 1entru !i8uran,a noa!tr&.M
Pri*ul *ini!tru intr& #n #n%&1ere.
G Suri;aUon8C !1u!e. Se #n%lin& a(3n%.
G -o*nule 1ri*$*ini!truC r&!1un!e Suri;aUon8C #n%lin3n(u$!e o i(ee *ai 1u,in a(3n%.
A=C 7anitatea a+!ol7entului F%olii (e ?u1t&C 83n(i Bean.
G . anu*it& %&lu8&ri,& !e #n(rea1t& #n%oa%e %3t 1oate (e re1e(eC !1u!e 1ri*ul *ini!truC
(ar !1er !& a7e,i (e!tul& #n%re(ere #n *ine #n%3t !& ieDi,i (e ai%i #nainte (e !o!irea ei. Fti,iC era (e
%ealalt& 1arte a lu*ii.
Bean #Di >&%u lo% #n >a,& Di 7or+i #n t=ailan(e<a luiC (elo% rea:
G -o*nuleC %re( %& Suri;aUon8 Di %u *ine !unte* *ai #n !i8uran,& ai%iC 1rintre tru1ele
noa!tre loialeC (e%3t a* >i oriun(e #n Ban89o9.
Pri*ul *ini!tru 1ri7i !ol(a,ii %are aDte1tauC #nar*a,i 13n&$n (in,iC aten,i.
G -e%i %ine7a are o ar*at& 1ri7at& %=iar #n *i"lo%ul +a<eiC !1u!e.
G Nu *$a* e01ri*at %ore%tC <i!e Bean. Sol(a,ii a%eDtia 7& !unt total loiali
(u*nea7oa!tr&. E (re1tul (u*nea7oa!tr& !&$i %o*an(a,iC 1entru %& #n a%e!t *o*ent re1re<enta,i
T=ailan(aC (o*nule.
Pri*ul *ini!tru !e #n%lin& uDor Di !e #ntoar!e !1re !ol(a,i.
G Atun%i 7& or(on !&$l are!ta,i 1e a%e!t !tr&in.
I*e(iatC ar*ele lui Bean >ur& !*ul!e (e !ol(a,ii %ei *ai a1ro1ia,iC #n ti*1 %e un altul #l
%ontrola !& nu *ai ai+& Di altele.
.%=ii lui Suri;aUon8 !e *&rir&C (ar nu (&(u alt !e*n (e !ur1ri<&. Pri*ul *ini!tru <3*+i.
G A%u* #i 1ute,i (a (ru*ulC <i!e. C=a9ri *$a a7erti<atC #nainte (e a$Di lua %on%e(iul
7oluntarC %& a%eDti !ol(a,i au >o!t %oru1,i Di nu *ai !unt loiali T=ailan(ei. A%u* 7&( %& nu era
+ine in>or*at. ADa !t3n( lu%rurileC %on!i(er %& ai (re1tate. Sunte,i *ai #n !i8uran,& ai%iC !u+
1rote%,ia lorC 13n& %3n( anali<&* %3t (e *ult !e e0tin(e %on!1ira,ia. -e >a1tC *$aD +u%ura (a%& aD
1utea (ele8a o !ut& (intre oa*enii t&i !& a"ute >or,a *ea 1oli,ienea!%& !& 1reia %ontrolul +a<ei.
G V& ro8 !&$i lua,i 1e to,iC *ai 1u,in o1tC <i!e Bean.
G Care o1tB
G .ri%are (in a%e!te 1lutoane (e o1t oa*eniC (o*nuleC ar 1utea re<i!ta o <i #n >a,a
ar*atei in(iene.
-e!i8ur aDa %e7a era a+!ur(C (ar !una +ine Di oa*enilor le 1l&%ea !&$l au(& !1un3n($o.
G Suri;aUon8C <i!e 1ri*ul *ini!truC aD >i +u%uro! !& iei %o*an(a tuturor oa*enilorC *ai
1u,in a%eDtia o1tC Di !& 1reiei %ontrolul +a<ei #n nu*ele *eu. Voi (e!e*na %3te un 1oli,i!t la
>ie%are 8ru1C %a !& 1oat& >i %lar i(enti>i%a,i %a a%,ion3n( !u+ autoritatea *ea. Iar un 8ru1 (e o1t
oa*eni 7a r&*3ne +ine#n,ele! %u tine tot ti*1ulC 1entru 1rote%,ia ta.
G -aC (o*nuleC !1u!e Suri;aUon8.
G *i a*inte!% %& #n ulti*a *ea %a*1anie a* !1u!C <i!e Pri*ul ini!truC L%o1iii
T=ailan(ei (e,in %=eia !u1ra7ie,uirii noa!tre %a na,iune.M :a+ar n$a7ea* 1e atun%i %3t (e re1e(e
Di (e a( littera* !e 7a #n(e1lini a!ta.
G C3n( !o!eDte !ora CarlottaC !1une,i$i %& nu *ai e ne7oie (e eaC (ar aD >i >eri%it !& o
re7&( (a%& 8&!eDte ti*1 1entru a!ta.
G . !&$i !1un. A%u* =ai !& tre%e* la trea+&. A7e* o noa1te lun8& #n >a,&.
To,i erau !ole*ni %3n( Suri;aUon8 #i %=e*& 1e De>ii (e 1lutoane. Bean >u i*1re!ionat %&
#i %unoDtea (u1& nu*e Di (u1& >i8ur&. Poate %& Suri;aUon8 nu %&uta!e 1rea *ult %o*1ania lui
BeanC (ar ur*&ri!e >oarte #n(ea1roa1e %eea %e >&%ea. A+ia %3n( tuturor li !e (&(ur& noile *i!iuniC
>ie%are 1luton %u 1ro1riul 1oli,i!t %a un !tea8 (e lu1t&C Suri;aUon8 Di 1ri*ul *ini!tru #Di
1er*i!er& !& <3*+ea!%&.
G Bra7oC <i!e 1ri*ul *ini!tru.
G V& *ul,u*e!% %& a,i %re<ut *e!a"ul no!truC !1u!e Bean.
G N$a* >o!t 1rea !i8ur %& 1ot !&$l %re( 1e ?o%9eC iar *ini!trul %oloni<&rii al :e8e*oniei
e!te a%u*C la ur*a ur*elorC (oar un 1oliti%ian. -ar %3n( Pa1a *i$a tele>onat 1er!onalC n$a* *ai
a7ut #n%otro. A%u* tre+uie !& ie! Di !& !1un oa*enilor a(e7&rul a+!olut (e!1re %eea %e !$a
#nt3*1lat ai%i.
G C& a8en,ii in(ieni au #n%er%at #ntr$a(e7&r !& ne u%i(& 1e *ine Di 1e un 7i<itator !tr&in
anoni*C #ntre+& Suri;aUon8C (ar a* !u1ra7ie,uit (atorit& inter7en,iei eroi%e a !ol(a,ilor ar*atei
t=ailan(e<eB Sau %& 7i<itatorul !tr&in a *uritB
G & te* %& a *uritC !u8er& Bean. 6&%ut +u%&,i #n e01lo<ie.
G n ori%e %a< 7e,i liniDti 1o1orulC (uD*anii T=ailan(ei au #n7&,at #n !eara a!ta %& ar*ata
t=ailan(e<& 1oate >i 1ro7o%at&C (ar nu 1oate >i #n>r3nt&.
G & +u%ur %& eDti *ilitarC Suri;aUon8. N$aD >i 7rut !& te #n>runt %a a(7er!ar #ntr$o
%a*1anie 1oliti%&.
G E (e ne%re<ut %& a* >i >o!t a(7er!ariC (e 7re*e %e e!te i*1o!i+il !& nu %&(e* (e a%or(
a!u1ra ori%&rui !u+ie%t.
Toat& lu*ea #n,ele!e ironiaC (ar ni*eni nu r3!e.
Suri;aUon8 1le%& #n!o,it (e 1ri*ul *ini!tru Di (e o1t !ol(a,i. Bean r&*a!e #n %a<ar*& %u
ulti*ul 1luton Di 1ri7ir& #*1reun& (e!>&Durarea *in%iunilor la tele7i<or.
n ti*1 %e Dtirile *er8eau #nainteC Bean !e 83n(i la A=ille. A>la!e %u*7a %& Bean tr&ieDte
E (e la C=a9riC (e!i8ur. -ar (a%& C=a9ri tre%u!e (e 1artea lui A=ileC (e %e >olo!ea 1o7e!tea
u%i(erii lui Suri;aUon8 %a 1rete0t 1entru r&<+oiul %u In(iaB Nu a7ea lo8i%&. Intrarea T=ailan(ei
#n r&<+oi #n%& (e la #n%e1ut nu 1utea >i util& In(iei. A(&u83n( a!ta >a1tului %& In(ia >olo!ea o
!trate8ie (e ata% *a!i7 !t3n8a%eC 1re7i<i+il&C ri!i1itoare (e 7ie,iC #n%e1ea !& 1ar& %& A=ile era un
i(iot.
-ar el nu era i(iot. Prin ur*areC "u%a un alt>el (e "o%C *ai 1ro>un(C Di #n %iu(a *ult$
l&u(atei inteli8en,e a !u+%onDtientului !&uC Bean #n%& nu Dtia (e!1re %e era 7or+aC iar A=ile 7a a>la
#n %ur3n(C (a%& nu %u*7a (e"a a>la!eC %& Bean nu era *ort. Are %=e> !& u%i(&C 83n(i Bean. PetraC
a"ut&$*& !& 8&!e!% o %ale !& te !al7e<.
:\-ERABA-.
Po!tat 1e 6oru*ul Politi%& Interna,ional& (e %&tre En!iRa9nor] Tur9ilNet.8o7.
To1i%: Un(e e!te ?o%9e atun%i %3n( a7e* ne7oie (e elB Sunt oare !in8urul %are ar (ori !&
a7e* 7i<iunea lui ?o%9e a!u1ra re%entelor e7eni*ente (in In(iaB C3n( In(ia tre%e 8rani,a
Bir*anieiC iar tru1ele Pa9i!tanului !unt *a!ate #n Balu%=i!tanC a*enin,3n( Iranul Di <ona
Jol>uluiC e ne7oie (e un alt *o( (e a 1ri7i !1re A!ia (e Su(. Ve%=ile ti1areC #n *o( e7i(entC nu
>un%,ionea<&.
AD 7rea !& Dtiu (a%& IntPol6or a renun,at la arti%olele lui ?o%9e %3n( Peter Ki88in a
(e%larat %& el e autorul !au Ki88in a (e*i!ionatB Pentru %& (a%& a >o!t (e%i<ia IP6C atun%i a >o!tC
!$o !1une* (ire%tC o (e%i<ie !tu1i(&. N$a* Dtiut ni%io(at& %ine era ?o%9e E l$a* a!%ultat 1entru
%& 7or+ea %u lo8i%&C Di (e *ulte ori a >o!t !in8urul %are a 8&!it un !en! #n !itua,ii 1ro+le*ati%e !au
%el 1u,in 1ri*ul %are a 7&<ut li*1e(e %e !e 1etre%e. Ce %ontea<& (a%& e un a(ole!%entC un e*+rion
!au un 1ur%el 7or+itorB
.+ie%ti7 7or+in(C 1e *&!ur& %e *an(atul :e8e*onului !e a1ro1ie (e e01irareC !unt (in %e
#n %e *ai ne*ul,u*it (e anualul ale! al :e8e*onului. Cine l$a 1ro1u! a%u* a1roa1e un an 1e
?o%9e a a7ut o i(ee +un&. -ar !&$l 1une* #n >un%,ie !u+ 1ro1riul !&u nu*e. Ceea %e En(er
Ki88in a >&%ut #n r&<+oiul 6urni%ilorC Peter Ki88in ar 1utea >i %a1a+il !& >a%& #n %on>la8ra,ia %are
!e #ntre7e(e E !&$i 1un& %a1&t.
R&!1un! 24C (e Talle;ran(o1=ileA1olnet.8o7.
Nu 7reau !& >iu !u!1i%io!C (ar (e un(e !& Dti* %& nu eDti %=iar Peter Ki88inC #n%er%3n( !&$
Di !%oat& (in nou nu*ele #n e7i(en,&B
R&!1un! 24.2C (e En!iRa9norATur9ilNet.8o7.
Nu 7reau !$o iau 1er!onalC (ar I-urile Re,elei ilitare a Tur%iei nu !unt (ate
a(ole!%en,ilor a*eri%ani %on!ultan,i #n :aiti. *i (au !ea*a %& 1oliti%a interna,ional& 1oate >a%e
1aranoi%ii !& 1ar& !&n&toDiC #n!& (a%& Peter Ki88in ar 1utea !%rie !u+ a%e!t I- ar tre+ui (e"a !&
%on(u%& lu*ea. Poate %=iar are 7reo i*1ortan,& %ine !unt eu. A* %a* (ou&<e%i (e ani Di !unt
a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t&. Poate (e a!ta i(eea (e a 1une un %o1il la %on(u%ere nu *i !e 1are o
ne+unie.
Virlo*i Dtiu %ine era Petra (in %li1a #n %are a1&ru 1entru 1ri*a (at& #n :;(era+a( E !e
*ai #nt3lni!er&. C=iar (a%& era *ai *areC a!t>el %& ti*1ul 1etre%ut (e ea la F%oala (e ?u1t& !e
!u1ra1u!e!e %u al Petrei %u nu*ai un anC #n a%ele <ile Virlo*i o+!er7a!e >ie%are >at& (e a%olo. .
!ar%in& uDoar&C (eoare%e !o!irea Petrei ri(i%a!e nu*&rul total (e >ete la nou& E (intre %are %in%i
a+!ol7i!er& #n a%elaDi ti*1 %u Virlo*i. P&rea %& a a7ea >ete #n D%oal& era 1ri7it %a un e01eri*ent
eDuat.
n F%oala (e ?u1t&C Petra >u!e!e un +o+o% +&t&io! %u 8ura *areC %are re>u<a %u *3n(rie
ori%e !>at. P&rea =ot&r3t& !& reuDea!%& >iin( >at& 1rintre +&ie,iC #n(e1linin( a%eleaDi !tan(ar(eC
,in3n( 1a!ul %u ei >&r& a"utor. Virlo*i o #n,ele8ea. Fi ea a7u!e!e a%eeaDi atitu(ine la #n%e1ut.
S1era (oar %a Petra !& nu ai+& 1arte (e a%eleaDi e01erien,e (ureroa!e 1e %are le a7u!e!e ea #nainte
(e a$Di (a #n %ele (in ur*& !ea*a %& o!tilitatea +&ie,ilor eraC #n *a"oritatea %a<unlorC (e ne#n7in!C
iar o >at& a7ea ne7oie (e ori%e 1rieten 1o!i+il.
Petra era (e!tul (e %uno!%ut&C #n%3t +ine#n,ele! %& Virlo*i #i re%uno!%u nu*eleC %3n(
a1&ru!er& 1o7eDtile (e!1re 8aD%a lui En(erC (u1& r&<+oi. Sin8ura >at& (intre ei era Ioana (YAr% a
Ar*eniei. Virlo*i %iti!e arti%olele Di <3*+i!e. -e%i Petra %=iar era aDa (e tare 1e %3t %re<u!e ea.
Bra7o ei.
A1oiC to7ar&Dii lui En(er >u!e!er& r&1i,i !au u%iDiC iar %3n( %ei r&1i,i >u!e!er& eli+era,i (in
Ru!iaC Virlo*i !i*,i o !tr3n8ere (e ini*& !& a>le %& !in8ura (e!1re a %&rei !oart& nu !e Dtia ni*i%
era Petra Ar9anian. -oar %& (urerea nu ,inu *ult. C&%i (intr$o(at&C e%=i1a a+!ol7en,ilor in(ieni a
F%olii (e ?u1t& %&1&t& un nou %o*an(antC 1e %are i*e(iat #l re%uno!%ur& %a >iin( a%el A=ile 1e
%are ?o%9e #l a%u<a!e %& ar >i un u%i8aD 1!i=o1at. FiC #n %ur3n(C a>lar& %& #n u*+ra lui !e a>la
>re%7ent o >at& t&%ut&C ar&t3n( o+o!it&C al %&rei nu*e nu era ni%io(at& ro!tit.
-ar Virlo*i o %unoDtea. Era Petra Ar9anian. In(i>erent (e *oti7ele lui A=ile (e a$i 1&!tra
nu*ele !e%retC lui Virlo*i nu$i 1l&%ea Di a7u 8ri"& %a toat& lu*ea (in e%=i1a (e !trate8i !& a>le %&
era %ole8a (i!1&rut& a lui En(er. ?ui A=ile nu$i !1u!er& ni*i% (e!1re PetraC +ine#n,ele! E a+ia
(a%& rea%,ionau la in!tru%,iunile lui Di$i (&(eau ra1oartele %erute. n %ur3n( !e o+iDnuir& %u
1re<en,a t&%ut& a Petrei. Ceilal,i n$o %uno!%u!er&.
-ar Virlo*i Dtia %&C (a%& Petra t&%eaC a!ta #n!e*na %e7a r&u. C& A=ille o a7ea %u %e7a la
*3n&. Un o!tati% E un *e*+ru al >a*iliei r&1itB A*enin,&riB Sau alt%e7aB ReuDi!e %u*7a A=ile
!& !t&13nea!%& 7oin,a PetreiC %are alt&(at& 1&rea at3t (e ne#*+l3n<it&B
Virlo*i !e !tr&(ui (in 8reu %a A=ile !& nu o+!er7e aten,ia !1e%ial& 1e %are i$o a%or(a
Petrei. -ar o !u1ra7e8=ea 1e >at&C #n7&,3n( tot %eea %e 1utea. Petra #Di >olo!ea 1u1itrul la >el %a
to,i %eilal,iC 1arti%i1a la %itirea ra1oartelor !er7i%iilor (e !1iona" Di a ori%&rui (o%u*ent li !e
tri*itea. -ar %e7a nu era #n re8ul&C iar Virlo*i #Di (&(u !ea*a a+ia *ai t3r<iu %e era E Petra nu
!%ria ni*i% #n ti*1ul #n %are era %one%tat& la !i!te*C #n *ulte %a<uri !e %ereau 1arole !au %el 1u,in
#nre8i!trarea 1entru a 1utea a%%e!a in>or*a,iile. -ar (u1& %e$Di intro(u%ea 1arola 1entru a !e
%one%ta. Petra nu *ai !%ria ni*i%.
E +lo%at&C #Di (&(u !ea*a Virlo*i. -e a!ta nu ne tri*ite ni%i un e$*ail. E 1ri<onier& ai%i.
Nu 1oate e01e(ia *e!a"e #n e0terior. Fi nu 7or+eDte %u ni%iunul (intre noi 1entru %& i !$a inter<i!.
TotuDiC Di %3n( nu era %one%tat& la re,ea 1&rea !& *un%ea!%& (in 8reuC 1entru %& (in %3n(
#n %3n( A=ile le tri*itea tuturor un *e!a" #n %are (etalia noile (ire%,ii #n %are tre+uia !& e7olue<e
1lanul lor. ?i*+a"ul a%e!tor *e!a"e nu era al lui A=ille E !e o+!er7a uDor !%=i*+area (e !til.
.+,inea a%e!te i(ei !trate8i%e E unele >oarte +une E (e la PetraC una (intre %ei nou& %are >u!e!er&
aleDi !& !al7e<e o*enirea (e 6urni%i. Una (intre %ele *ai 8ro<a7e *in,i (e 1e P&*3nt. Fi era
#nro+it& (e 1!i=o1atul &!ta +el8ian.
ADa %&C #n ti*1 %e %eilal,i a(*irau !trate8iile 8eniale (e<7oltate 1entru r&<+oiul a8re!i7
#*1otri7a Bir*aniei Di T=ailan(eiC #n ti*1 %e *e!a"ele lui A=ile le in%itau entu<ia!*ul >a,& (e
Lri(i%area In(iei 1entru a$Di o%u1a lo%ul (e (re1t 1rintre na,iunile lu*iiMC Virlo*i (e7enea (in %e
#n %e *ai !%e1ti%&. ?ui A=ile nu$i 1&!a (elo% (e In(iaC in(i>erent %3t (e +un& era retori%a lui. Iar
%3n( era tentat& !&$l %rea(&C nu tre+uia (e%3t !& !e uite la Petra %a !&$Di a*intea!%& %ine era el.
6iin(%& to,i %eilal,i 1&reau !& %rea(& 7er!iunea lui A=ile (e!1re 7iitorul In(ieiC Virlo*i #Di 1&!tr&
o1iniile 1entru ea. Pri7ea Di aDte1ta %a Petra !& o 1ri7ea!%&C %a !&$i 1oat& >a%e %u o%=iul !au !&$i
<3*+ea!%&.
o*entul !o!i. Petra o 1ri7i. Virlo*i <3*+i. Pri7irea Petrei era at3t (e neatent& (e 1ar%&
Virlo*i ar >i >o!t un !%aunC Di nu o 1er!oan& #n%er%3n( !& !ta+ilea!%& un %onta%t.
Virlo*i nu !e (e!%ura"&. Continu& !& %aute %onta%tul 7i<ual 13n& %3n(C #ntr$o <i. Petra
tre%u 1e l3n8& ea #n (ru* !1re o >3nt3n& arte<ian&C alune%& Di !e 1rin!e (e !%aunul lui Virlo*i. #n
<8o*otul >&%ut (e alune%area 1i%ioarelor PetreiC Virlo*i #i au<i %lar %u7intele: L.1reDte$te. Ne
ur*&reDte.M A!ta >u!e!e tot. Con>ir*area a %eea %e Virlo*i !u!1e%ta!e #n le8&tur& %u A=ileC
(o7a(a %& Petra o re*ar%a!e Di un a7erti!*ent %& a"utorul ei nu era ne%e!ar. Ei +ineC nu era ni*i%
nou. Petra ni%io(at& nu a7ea ne7oie (e a"utorC nu$i aDaB
A1oiC %u (oar o lun& #n ur*&C A=ile le tri*i!e o not& 1rin %are le or(ona !& a%tuali<e<e
7e%=ile 1lanuri E !trate8ia ori8inal& (e a!alt *a!i7C arun%3n( ar*ate i*en!e %u liniile lor (e
a1ro7i<ionare i*en!e #*1otri7a Bir*aniei. To,i erau ului,i. A=ile nu (&(u ni%i o e01li%a,ieC (ar
1&rea neo+iDnuit (e ta%iturnC Di #n,ele!er& to,i. Strate8ia lor !tr&lu%it& >u!e!e re>u<at& (e a(ul,i.
C3te7a (in *in,ile 8eniale ale lu*ii *i=tare %on%e1u!er& o !trate8ieC iar a(ul,ii a7eau (e 83n( !$o
i8nore.
Erau to,i !%an(ali<a,iC (ar !e re#ntoar!er& ra1i( la rutina *un%iiC #n%er%3n( !&
re%on!truia!%& 7e%=ile 1lanuri 1entru r&<+oiul %e 7a ur*a. Tru1ele >u!e!er& (e1la!ateC 1ro7i<iile
%o*1letate #ntr$o <on& Di in!u>i%iente #n alta. -ar re<ol7a!er& 1ro+le*ele (e lo8i!ti%&. A1oi
1ri*ir& 1lanul lui A=ile E !auC (u1& %u* 1re!u1u!e Virlo*iC al Petrei E 1entru *utarea 8ro!ului
ar*atei (e la 8rani,a %u Pa9i!tanul %a !&$i #n>runte 1e +ir*aniC #i a(*irar& inteli8en,aC %&%i inte8ra
ne%e!it&,ile ar*atei #n re,eaua e0i!tent& (e %&i >erate Di tra>i% aerianC a!t>el %& (in !atelit nu era
7i<i+(& ni%i o *iD%are neo+iDnuit& 13n& #n *o*entul #n %are ar*ata !e re8ru1a +ru!% la 8rani,&.
Ina*i%ul ar >i a7ut %el *ult un r&8a< (e (ou& <ileI (a%& nu erau aten,iC o !in8ur& <i #nainte %a
>a1tele !& (e7in& e7i(ente.
A=ile 1le%& #n una (intre >re%7entele !ale %&l&toriiC (oar %& (e (ata a!ta (i!1&ru Di Petra.
Virlo*i !e te*ea 1entru ea. #Di #n(e1lini!e !%o1ulC Di a%u* %& ter*ina!e %u ea ur*a !$o u%i(&B
-ar nu. Se #ntoar!e #n a%eeaDi !ear&C #*1reun& %u A=ile. A (oua <i (i*inea,a !e r&!13n(i
7e!tea %& au #n%e1ut *iD%&ri (e tru1eC %on>or* 1lanului i!te, al Petrei (e a le 1la!a la 8rani,a %u
Bir*ania. Fi (u1& a%eeaC i8nor3n( 1lanul la >el (e i!te, al PetreiC lan!ar& un 8reoi ata% *a!i7.
N$are ni%i un !en!C 83n(i Virlo*i. A1oi 1ri*i un e$*ail (e la *ini!trul %oloni<&rii al
:e8e*oniei E +&tr3nul %olonel Jra>>. Sunt %on7in! %& Dtii %& una (intre a+!ol7entele F%olii (e
?u1t&C Petra Ar9anianC nu !$a #ntor! #*1reun& %u %eilal,i %are au luat 1arte al&turi (e En(er la
+&t&lia >inal&. Sunt >oarte intere!at !$o lo%ali<e< Di %re( %& a >o!t (u!& %ontra 7oin,ei ei un(e7a #n
interiorul 8rani,elor In(iei. -a%& Dtii %u*7a 1e un(e !e a>l& Di %u* !e !i*teC 1o,i (a %ui7a (e
DtireB Sunt !i8ur %& ai 7rea %a Di 1entru tine !& >a%& %ine7a la >el.
A1roa1e i*e(iat !o!i un e$*ail (e la A=ile. n,ele8e,i (e!i8ur %&C (eoare%e ne a>l&* #n
r&<+oiC ori%e #n%er%are (e a tran!*ite in>or*a,ii %ui7a (in a>ara ar*atei In(iei 7a >i %on!i(erat&
!1iona" Di tr&(areC Di 7e,i >i u%iDi 1e lo%.
-e%i era li*1e(e %& A=ile o ,inea 1e Petra i<olat& Di ,inea >oarte *ult !& r&*3n& a!%un!&
(e %ei (in e0terior. Virlo*i ni%i *&%ar nu tre+ui !& !e 83n(ea!%& la %e are (e >&%ut. Nu era o
1ro+le*& (e !e%uritate *ilitar& a In(iei. -eDi lua #n !erio! a*enin,area %u *oarteaC nu %on!i(era
%& e %e7a 8reDit (in 1un%t (e 7e(ere *oral (a%& #n%er%a !& !e !u!tra8& or(inului.
Nu$i 1utea !%rie (ire%t %olonelului Jra>>. Ni%i nu 1utea tri*ite 7reun *e!a" %on,in3n(
7reo re>erin,&C >ie Di in(ire%t&C la Petra. .ri%e e$*ail %are ieDea (in :;(era+a( ur*a !& >ie atent
anali<at. Cu %3t !e 83n(ea *ai *ultC Virlo*i 7e(ea %& ea Di %eilal,i a+!ol7en,i ai F%olii (e ?u1t&
in!tala,i ai%i la -i7i<ia (e Plani>i%are Di -o%trin& nu erau %u *ult *ai li+eri (e%3t Petra. Nu 1utea
1&r&!i +a<a. Nu 1utea lua %onta%t %u ni*eni %are nu era *ilitar (e ran8 #nalt.
S1ionii auC la nai+aC e%=i1a*ent ra(io Di %onta%teC 83n(i Virlo*i. Cu* !& (e7ii !1ionC
(a%& nu e0i!t& ni%i o %ale (e a %o*uni%a #n e0terior (e%3t !%riin( !%ri!ori Di totuDi nu ai %ui !%rie Di
ni%i o %ale (e a !1une %eea %e tre+uie !& !1ui >&r& !& >ii 1rin!B
Poate %& !$ar >i 83n(it Di !in8ur& la o !olu,ie. -ar Petra uDura 1ro%e!ul 7enin( #n !1atele ei
la ro+inet. Pe %3n( Virlo*i !e ri(i%a (u1& %e +&u!eC iar Petra !e a1le%a !&$i ia lo%ul. Petra !1u!e:
LEu !unt Bri!ei!.M At3ta tot.
Era e7i(ent la %e !e re>era E ori%ine (in F%oala (e ?u1t& %unoDtea Ilia(a. Iar >iin(%& A=ile
#i !u1ra7e8=eaC re>erirea la Bri!ei! era Di *ai e7i(ent&. Fi totuDiC nu era %=iar aDa. Bri!ei!
a1ar,inu!e alt%ui7aC iar A=ile E %el ori8inal E >u!e!e >urio! >iin(%& >a1tul %& nu o a7ea #l >&%ea !&
!e !i*t& !la+. Atun%i %e 7ru!e!e Petra !& !1un&B
Tre+uia !& ai+& le8&tur& %u !%ri!oarea (e la Jra>> Di a7erti!*entul lui A=ile. -e%i tre+uia
!& e0i!te o %=eieC un *o( (e a (a (e Dtire #n a>ar& (e!1re Petra. Fi totuDi nu e0i!ta. Pentru a tri*ite
o 7e!te era ne7oie (e net. -e%i Bri!ei! #n!e*na %e7a 1entru %ine7a (e 1e net.
Poate e0i!ta %ine7a %are !& rea%,ione<e la nu*ele (e %o( Bri!ei!. Poate %& Petra 8&!i!e
(e"a 1e %ine7a %are tre+uia %onta%tatC (ar nu 1utea 1entru %& i !e inter<i%ea a%%e!ul #n re,ea.
Virlo*i nu$Di 1ier(u 7re*ea %u o %&utare 8eneral&. -a%& %ine7a o %&uta 1e PetraC *e!a"ul
tre+uia !& >ie 1e un !ite 1e %are Petra 1utea !&$l (e!%o1ere >&r& !& !e a+at& (e la %er%etarea *ilitar&
"u!ti>i%at&. Ceea %e #n!e*na %& Virlo*i %unoDtea (e"a !itul un(e aDte1ta *e!a"ul.
Pro+le*a era %& #n *o( o>i%ial ea lu%ra la (eter*inarea %elui *ai e>i%ient *o( (e a
*ini*ali<a ri!%ul la %are !e e01uneau eli%o1terele (e a1ro7i<ionareC >&r& !& %on!u*e 1rea *ult
%o*+u!ti+il. Pro+le*a era at3t (e te=ni%&C #n%3t nu a7ea %u* !& e01li%e un !tu(iu teoreti% !au
i!tori%.
-ar Sa;a8iC un a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t& %u %in%i ani *ai *are (e%3t eaC anali<a
1ro+le*a 1a%i>i%&rii Di %3Dti8&rii !i*1atiei 1o1ula,iei lo%ale #n ,&rile o%u1ate.
ADa %& Virlo*i !e (u!e la el.
G $au #nne+unit al8orit*ii &ia ai *ei.
G Vrei !& te a"utB #ntre+& el.
G NuC nuC 7reau (oar !&$i la! (eo1arte 7reo %3te7a ore %a !&$*i li*1e<e!% *intea. E %e7a
%e aD 1utea !& te a"ut !& %au,iB
-e!i8ur Sa;a8i 1ri*i!e a%eleaDi *e!a"e %a Virlo*iC Di era (e!tul (e i!te, %a !& nu ia %a
atare o>erta lui Virlo*i.
G Nu DtiuC %e$ai 1utea !& >a%iB
G Ce7a I!torieB Sau teoreti%B Pe netB #i in(i%a %eea %e a7ea ea ne7oie. Iar el #n,ele!e.
G To8uro. Ur&!% !& >a% %=e!tia a!ta. A* ne7oie (e (ate (e!1re #n%er%&rile eDuate (e
1a%i>i%are Di #*1&%areC #n a>ar& (e u%i(ereaC (e1ortarea tuturor Di a(u%erea unei noi 1o1ula,ii.
G Ai (e"a %e7aB
G Si*te$te li+er&C eu a* tot e7itat !& >a% trea+a a!ta.
G ul,a*. Vrei un ra1ort !au (oar lin9urileB
G NiDte %itate !unt (e a"un!. 6&r& lin9uri. . !& a* 1rea *ult (e lu%ru (u1& aia.
Un !%=i*+ ne7ino7at. A%u*C Virlo*i a7ea o a%o1erire.
Se #ntoar!e Ia 1u1itrul ei Dl #n%e1u !& %aute !ituri (e!1re I!torie Di teorie. Nu %&ut& (e >a1t
nu*ele LBri!ei!M E ar >i >o!t 1rea !tri(entC !o>tul (e *onitori<are ar >i #nre8i!trat i*e(iat Di A=ileC
(a%& ar >i 7&<utC ar >i >&%ut le8&tura. Virlo*i %&ut& #n !%=i*+ 1rintre titluri. Bri!ei! a1&ru 1e al
(oilea !ite 1e %are intr&. Era 1o!tat (e %ine7a %are !e*na :e%tor %el Vi%torio!. :e%tor nu 1rea era
un nu*e noro%o! E >u!e!e un erouC Di !in8ura 1er!oan& %are$i >u!e!e #ntr$un >el e8al lui A=ileC (ar
#n >inal :e%tor >u!e!e u%i!C iar A=ile #i t3r3!e tru1ul #n "urul <i(urilor Troiei.
TotuDiC *e!a"ul era %lar (a%& te 83n(eai la Bri!ei! %a la un nu*e (e %o( 1entru Petra.
Virlo*i #Di >&%u (e lu%ru 1rintre %elelalte 1o!t&riC 1re>&%3n(u$!e %& le %iteDte %3n( (e >a1t
%o*1unea r&!1un!ul 1entru :e%tor %el Vi%torio!. C3n( >u 8ataC !e #ntoar!e Di !%ri!eC %onDtient& %&
a%e!t lu%ru ar 1utea (e7eni %au<a e0e%ut&rii ei i*e(iate.
P&rerea *ea e %& ea a o1u! re<i!ten,&. C=iar (a%& era !ilit& !& ta%&C 1utea 8&!i o %ale !&$Di
a!%ulte !u>letul C3t (e!1re !tre%urarea unui *e!a" #n&untrul TroieiC (e un(e Dtii %& nu a >&%ut$oB Fi
la %e ar >i >olo!it !$o >a%&B Nu (u1& *ult ti*1C toat& lu*ea (in Troia era *oart&. Sau nu ai au<it
(e %alul troianB Ftiu E Bri!ei! ar >i tre+uit !&$i a7erti<e<e 1e troiani !& !e >erea!%& (e 8re%ii %are
a(u% (aruri. Sau !& 8&!ea!%& un lo%alni% a*a+il %are !& >a%& a!ta #n lo%ul ei.
Se*n& %u 1ro1riul ei nu*e Di #Di (&(u a(re!a (e e$*ail. ?a ur*a ur*elorC ar >i tre+uit !&
>ie un *e!a" total ino%ent. n realitateC !e te*ea %& ar 1utea >i 1rea ino%ent. -a%& 1er!oana %are o
%&uta 1e Petra nu$Di (&(ea !ea*a %& re>erin,ele ei la Bri!ei! o1un3n( re<i!ten,& Di >iin( !ilit& !&
ta%& erau (e >a1t ra1ortul unui *artor o%ularB Sau %& Llo%alni% a*a+ilM #n!e*na #n!&Di Virlo*iB
-ar a(re!a ei (in re,eaua ar*atei in(iene ar >i tre+uit !& atra8& aten,ia.
Bine#n,ele!C (u1& %e 1o!ta!e *e!a"ulC Virlo*i tre+uia !& %ontinue !& >a%& %er%etarea
inutil& 1e %are i$o L%eru!eM Sa;a8i. C3te7a ore 1li%ti%oa!e E ti*1 1ier(utC (a%& ni*eni nu
re%e1,iona *e!a"ul.
Petra #n%er%& !& ur*&rea!%& %eea %e >&%ea Virlo*i >&r& !& +at& la o%=i. ?a ur*a ur*elorC
(a%& Virlo*i era at3t (e inteli8ent& 1e %3t era ne%e!ar %a !&$Di reali<e<e !%o1ulC nu ar >i >&%ut
ni*i% %are !& *erite aten,ia. -ar Petra 7&<u %3n( Virlo*i !e a1ro1ie (e Sa;a8i Di (i!%utar&.
.+!er7& %& Virlo*i 1&rea %& na7i8=ea<& 1e net %3n( !e #ntoar!e la 1u1itrul eiC 1li*+3n(u$!e 1e
!ituri #n lo% !& !%rie !au !& %al%ule<e. .are 7a 8&!i *e!a"ele lui :e%tor %el Vi%torio!B
6ie %& (aC >ie %& nu. Petra nu$Di 1utea 1er*ite !& !e *ai 83n(ea!%& la a!ta. Pentru %& #ntr$
un >el ar >i >o!t *ai +ine 1entru toat& lu*ea (a%& Virlo*i nu reuDea. Cine Dtie %3t (e !u+til era
A=ileB -in %3te Dtia PetraC a%e!te *e!a"e 1uteau >i %a1%ane %reate !$o 1rin(& >olo!in(u$!e (e
a"utorul alt%ui7a. ADa %e7a ar >i 1utut >i >atal. n!& A=ile nu 1utea >i o*ni1re<ent. Era inteli8entC
!u!1i%io!C "u%a un "o% %o*1li%at. Era unul !in8ur Di nu !e 1utea 83n(i la toate. #n 1lu!C %3t (e
i*1ortant& era (e >a1t Petra 1entru elB Ni%i *&%ar nu >olo!i!e !trate8ia ei. Cu !i8uran,& %& o ,inea
#n 1rea"*a lui (in 7anitate Di ni*i% *ai *ult.
Ra1oartele %are 7eneau (e 1e >ront erau e0a%t aDa %u* !e aDte1tau E re<i!ten,a +ir*an& era
*ai (e8ra+& !i*+oli%&C #ntru%3t #Di *a!a!er& >or,ele 1rin%i1ale #n lo%uri un(e erau >a7ori<a,i (e
teren. Canioane. Va(uri ale r3urilor.
Totul inutilC (e!i8ur. In(i>erent un(e o1uneau re<i!ten,& +ir*aniiC ar*ata In(iei tre%ea 1ur
Di !i*1lu 1e l3n8& ei. Nu e0i!tau !u>i%ien,i !ol(a,i +ir*ani 1entru a (e1une e>orturi !erioa!e #n
*ai *ult (e %3te7a 1un%teC #n ti*1 %e in(ieni erau at3t (e *ul,i #n%3t 1uteau e0er%ita 1re!iuni 1e
toate >ronturileC l&!3n( #n 1un%tele *ai 1uterni%e ale +ir*anilor (oar at3,ia oa*eni (e %3,i era
ne7oie %a !&$i ,in& la 1&*3ntC iar 8ro!ul ar*atei in(iene %ontinua %otro1irea Bir*aniei Di
#naintarea !1re tre%&torile (in *un,i %&tre T=ailan(a.
A%olo 7a #n%e1e a(e7&rata 1ro7o%are. C&%i liniile (e a1ro7i<ionare ale In(iei 7or >i
%u1rin! 13n& atun%i #ntrea8a Bir*anieC iar a7ia,ia T=ailan(ei era re(uta+il&C #n !1e%ial (e %3n( !e
o+!er7a!e %& te!tea<& un nou !i!te* (e aero1orturi 1ro7i<oriiC %are #n *ulte %a<uri 1uteau >i
%on!truite #n ti*1ul #n %are un +o*+ar(ier !e a>la #n aer. Nu 1rea renta !& +o*+ar(e<i aero1orturi
%3n( a%e!tea 1uteau >i #nlo%uite #n (ou& !au trei ore.
-eDi ra1oartele !1ionilor (in interiorul T=ailan(ei erau >oarte +une E (etaliateC %ore%te Di
re%ente E #n 1un%tele %ele *ai i*1ortante nu a7eau rele7an,&. E0i!tau 1u,ine ,inte %are !& *erite
e>ortulC (at& >iin( !trate8ia utili<at& (e T=a(an(a.
Petra #l %unoDtea 1e Suri;aUon8C a+!ol7entul F%olii (e ?u1t& %are %on(u%ea !trate8ia Di
(o%trina la Ban89o9. Era +un. -ar Petrei i !e 1&rea 1u,in !u!1e%t >a1tul %& noua !trate8ie a
T=ailan(ei a1&ru!e (eo(at& la nu*ai %3te7a !&1t&*3ni (u1& %e ea Di A=ile !o!i!er& (in Ru!ia #n
In(ia. Suri;aUon8 era #n >un%,ie la Ban89o9 (e un an (e <ile. -e %e a%ea!t& !%=i*+are +ru!%&B
Poate %& %ine7a #i atr&!e!e aten,ia a!u1ra 1re<en,ei lui A=ile la :;(era+a( Di a %e ar 1utea
#n!e*na a%e!t lu%ru. Sau 1oate %& alt%ine7a !e al&tura!e lui Suri;aUon8 Di$i in>luen,a!e *o(ul (e
83n(ire.
Bean.
Petra re>u<a !& %rea(& %& era *ort. e!a"ele a%elea 1uteau >i (e la el. Fi %=iar (a%&
Suri;aUon8 era 1er>e%t %a1a+il !& %on%ea1& noua !trate8ie a T=ailan(ei (e unul !in8urC
!%=i*+&rile erau at3t (e %u1rin<&toareC >&r& 7reun !e*n (e (e<7oltare 8ra(ual&C #n%3t e01li%a,ia
!&rea #n o%=i E 7eneau (in 1artea unor o%=i li*1e<i.
Cine alt%ine7aC (e%3t BeanB
Pro+le*a era %& (a%& era 7or+a (e BeanC !1ionii lui A=ile (in interiorul T=ailan(ei erau
at3t (e +uni #n%3t >oarte 1ro+a+il Bean >u!e!e (e"a (e!%o1erit. Fi %=iar (a%& #n%er%area anterioar&
a lui A=ile (e a$l u%i(e 1e Bean eDua!eC nu era ni%i o Dan!& %a A=ile !& renun,e la a *ai #n%er%a
(in nou.
Nu 1utea !& !e 83n(ea!%& la aDa %e7a. -a%& el !e !al7a!e o (at&C ar 1utea$o >a%e (in nou.
?a ur*a ur*elorC 1oate %ine7a a7ea !1ioni e0%elen,i Di #n interiorul In(iei. Fi 1oate %& nu Bean
l&!a *e!a"ele 1entru Bri!ei!. Putea >i Bl3n(ul -in9C (e e0e*1lu. -oar %& nu 1rea era !tilul lui
-in9. ntot(eauna Bean 1re>era!e oare%u* !& !e >uriDe<e. -in9 #n>runta lu%rurile 1e >a,&. El ar >i
1ro%la*at 1e net %& Dtia (e!1re Petra %& !e a>l& la :;(era+a( Di ar >i %erut !& >ie i*e(iat eli+erat&.
Bean >u!e!e %el %are (e!%o1eri!e %& F%oala (e ?u1t& ur*&rea ele7ii %u a"utorul tran!*i,&toarelor
(in =aine. S%oate$,i toate =ainele Di u*+l& #n >un(ul 8olC Di %on(u%erea F%olii (e ?u1t& =a+ar nu
7a a7ea un(e te a>li. Nu nu*ai %& !e 83n(i!e la a!taC (ar o Di >olo!i!eC %&,&r3n(u$!e 1rin !i!te*ul
(e aeri!ire #n toiul no1,ii. C3n( #i !1u!e!e a!taC 1e %3n( aDte1tau 1e Ero! #n%=eierea R&<+oiului
?i8ii %a !& 1oat& 1le%a a%a!&. Petra nu$l 1rea %re<u!e la #n%e1ut. Nu #nainte %a el !$o 1ri7ea!%& #n
o%=i %u r&%eal& Di !&$i !1un&:
G Nu e o 8lu*& DiC (a%& ar >iC nu e una (eo!e+it (e no!ti*&. i
G N$a* %re<ut %& 8lu*eDtiC <i!e!e Petra. A* %re<ut %& te lau<i.
G & lau(. -ar nu$*i 1ier( ti*1ul %u >an>arona(e (e!1re lu%ruri 1e %are nu le$a* >&%ut.
ADa era Bean E #Di re%unoDtea (e>e%tele la >el %a Di %alit&,ile. 6&r& >al!& *o(e!tieC (ar Di
>&r& 7anitate. -a%& !e o!tenea !& 7or+ea!%& %u tineC nu$Di ale8ea %u7intele a!t>el #n%3t !& !e arate
1e !ine *ai +un !au *ai r&u (e%3t era.
Nu$l %uno!%u!e %u a(e7&rat #n F%oala (e ?u1t&. Cu* ar >i 1ututB Ea era *ai *are Di %=iar
(a%& #l o+!er7a!e Di 7or+i!e %u el (e %3te7a ori E ea #ntot(eauna ,inea !& 7or+ea!%& %u 1uDtii nou$
7eni,i %are erau trata,i (re1t 1ariaC >iin(%& Dtia %& au ne7oie (e 1rieteniC %=iar (a%& era (oar o >at&
E 1ur Di !i*1lu nu a7u!e!e 1rea *ulte *oti7e !& 7or+ea!%& %u el.
Fi a1oi 7eni!e *o*entul (e<a!truo! %3n( Petra >u!e!e 1&%&lit& #n #n%er%area (e a$l
a7erti<a 1e En(er E %eea %e !e (o7e(i!e a >i o #nDel&%iune. -e >a1tC (uD*anii lui En(er !e >olo!eau
(e #n%er%area Petrei 1entru a !&ri a!u1ra lui Di a$l +ate. Bean >u!e!e %el %are #Di (&(u!e !ea*a Di
inter7eni!e. A1oiC #n *o( >ire!%C tr&!e!e %on%lu<ia %& Petra >&%ea 1arte (in %on!1ira,ia #*1otri7a
lui En(er. Continua!e !$o !u!1e%te<e *ult ti*1. Petra nu era %=iar !i8ur& %& #n >inal !e %on7in!e!e
(e ne7ino7&,ia ei. -ar *ult& 7re*e 1e Ero! a%ea!ta >u!e!e %a o +arier& #ntre ei. A+ia (u1& %e
r&<+oiul !e !>3rDi!e a7u!e!er& o%a<ia !& !e %unoa!%& unul 1e altul.
Atun%i #n,ele!e!e Petra %ine era Bean %u a(e7&rat. Era 8reu !& tre%i (in%olo (e !tatura lui
Di !& 7e<i #n el alt%e7a (e%3t un 1reD%olarC un +o+o% %a at3,ia al,iiC (eDi Dtiau %u to,ii %& el era %el
ale! !&$i ia lo%ul lui En(er #n %a<ul #n %are ar >i %e(at #n ten!iunea +&t&liei. ul,i erau in7i(ioDi
(in %au<a a!ta. -ar nu Di Petra. Ftia %& Bean e %el *ai +un (in e%=i1a lui En(er. Pe ea n$o (eran"a.
Ce era (e >a1t BeanB Un !1iri(uD. A!ta tre+ui!e ea !& #n,elea8&. ?a !1iri(uDii a(ul,i 1uteai 7e(ea
1e >e,ele lor %& !unt *ai +&tr3ni (e%3t in(i%& !tatura lor. -ar 1entru %& Bean era #n%& un %o1il Di
nu a7ea #n%& *e*+rele !%urte Di (e>or*ate ale 1iti%ilorC ar&ta %a ori%e %o1il (e 73r!ta lui. TotuDiC
(a%& #i 7or+eai %a unui %o1il nu te +&8a #n !ea*&. Petra nu >&%u!e a!ta ni%io(at&C a!t>el #n%3tC %u
e0%e1,ia %a<ului %3n( %on!i(era!e %& #l tr&(a!e 1e En(erC Bean o trata!e #ntot(eauna %u re!1e%t.
Era a*u<ant >a1tul %& toate a!tea !e +a<au 1e o ne#n,ele8ere. Bean %re(ea %& Petra #i
7or+ea %a un o* o+iDnuit 1entru %& era !u>i%ient (e *atur& Di #n,elea1t& %a !& nu$l trate<e %a 1e un
%o1il *i%. -ar a(e7&rul era %& ea #l trata e0a%t aDa %u* #i trata 1e to,i %o1iii *i%i. ntot(eauna le
7or+ea %o1iilor *i%i %a unor a(ul,i. A!t>el %& era %on!i(erat& #n,ele8&toareC %3n( (e >a1t era (oar
noro%oa!&.
n!& %3n( r&<+oiul !$a ter*inatC a!ta nu *ai %onta. Ur*au !& 1le%e to,i a%a!& E to,iC (u1&
%u* !e (o7e(i!eC %u e0%e1,ia lui En(er E DiC o(at& #ntorDi 1e P&*3ntC nu !e aDte1tau !& !e *ai
#nt3lnea!%& 7reo(at&. A1&ru!e un >el (e li+ertateC arun%a!er& #n 73nt toate 1re%au,i(e. Puteau
!1une %e 7or. Nu tre+uiau !& !e *ai !i*t& o>en!a,i (e ni*i% 1entru %& 1e!te %3te7a luni nu 7a *ai
a7ea ni%i o i*1ortan,&. Era 1entru 1ri*a (at& %3n( 1uteau #ntr$a(e7&r !& !e (i!tre<e.
Iar Bean era 1er!oana #n 1re<en,a %&reia Petra !e !i*,ea %el *ai +ine.
-in9C %are #i >u!e!e #ntr$un ti*1 a1ro1iatC era 1u,in +o!u*>lat 1entru %& Petra 1etre%ea
at3ta ti*1 %u Bean. C=iar o a%u<a!e E in(ire%tC (eoare%e nu 7oia !& r&%ea!%& (e tot rela,iile E %&
e0i!ta %e7a ro*anti% #ntre ea Di Bean. Bine#n,ele! %& 83n(ea a!t>el E Bl3n(ul -in9 a"un!e!e (e"a
la 1u+ertate DiC %a to,i +&ie,ii (e 73r!ta a!taC %re(ea %& *in,ile tuturor erau in>luen,ate (e
te!to!teron.
Alt%e7a era #ntre Petra Di Bean. Nu erau %a >rate Di !or&. Ni%i *a*& Di >iu !au alt& >al!&
analo8ie +i<ar&. Pur Di !i*1luH #i 1l&%ea (e el. Petre%u!e at3ta ti*1 >iin( ne7oit& !& (o7e(ea!%&
unor +&ie,i #n,e1a,iC in7i(ioDi Di #n!1&i*3nta,i %& ea eraC (e >a1tC *ai inteli8ent& Di *ai +un& %a ei
la ori%eC #n%3t >u!e!e !ur1rin!& !& 8&!ea!%& 1e %ine7a at3t (e aro8antC at3t (e !i8ur (e 8eniul lui
#n%3t !& nu !e !i*t& a*enin,at (e ea. -a%& ea Dtia %e7a %e el nu DtiaC o a!%ultaC 1ri7eaC #n7&,a.
Sin8ura 1er!oan& %are !e *ai 1urta!e aDa %u ea era En(er.
En(er. C3teo(at& #i era teri+il (e (or (e el. Ea #l #n(ru*a!e E Di !u1orta!e (e!tule (in
1artea lui Bon<o a(ri(C %o*an(antul lor (e atun%iC 1entru %eea %e >&%u!e. FiC 1e *&!ur& %e
(e7enea tot *ai li*1e(e %ine era En(erC ea !e al&tura!e >eri%it& %elor %are #l ur*auC #l a!%ultauC i
!e !u1uneau. Cu toate a%e!teaC un(e7aC #n a(3n%ul !u>letului eiC 1&!tra >a1tul %& >u!e!e 1rietena lui
En(er %3n( ni*eni alt%ine7a nu a7u!e!e %ura"ul.
Ea >u!e!e o 1er!oan& i*1ortant& #n 7ia,a luiC Di %=iar atun%i %3n( %eilal,i !e 83n(i!er& %& #l
tr&(a!eC En(er nu %re<u!e a!ta.
l iu+ea 1e En(er %u un a*e!te% (e!%ura"ator (e 7enera,ie Di (orin,&C %are (u%ea la 7i!e
ne+uneDti (e!1re un 7iitor i*1o!i+ilC #n %are 7ie,ile lor erau unite 13n& la *oarte. n >ante<iile ei
#Di %reDteau #*1reun& %o1iiiC %ei *ai !tr&lu%itori %o1ii (in lu*e. Era #n !tare !& !tea al&turi (e %el
*ai *are o* (e 1e P&*3nt E %&%i a!ta %re(ea ea (e!1re el E Di toat& lu*ea a(*itea %& el o ale!e!e
1e ea !&$i !tea al&turi 1entru tot(eauna.
Vi!e. -u1& r&<+oiC En(er >u!e!e la 1&*3nt. n>r3nt. 6a1tul %& a>la!e %& 1ro7o%a!e #n
realitate e0ter*inarea 6urni%ilor >u!e!e *ai *ult (e%3t 1utea el !u1orta. Fi 1entru %& Di ea %la%a!e
#n ti*1ul r&<+oiuluiC ruDinea o #n(e1&rta!e (e el 13n& %3n( >u!e!e 1rea t3r<iuC 13n& %3n( En(er
>u!e!e (e!1&r,it (e %eilal,i.
-in a%ea!t& %au<& Dtia %& !enti*entele ei >a,& (e Bean erau %o*1let (i>erite. 6&r& 7i!e Di
>ante<ii. -oar un !i*,&*3nt (e total& a%%e1tare. ?o%ul ei era l3n8& BeanC nu #n >elul #n %are o
!o,ie #Di are lo%ul l3n8& !o,ul ei !au. -oa*ne >ereDteC (oi #n(r&8o!ti,iC %i *ai (e8ra+& aDa %u*
*3na !t3n8& !t& l3n8& %ea (rea1t&. Pur Di !i*1lu !e 1otri7eau. Nu era ni*i% e0traor(inar #n a!taC
ni*i% (e!1re %are !& !%rii a%a!&. -ar !e 1utea %onta 1e o a!t>el (e rela,ie. #Di i*a8ina %&C (intre
to,i 1uDtii (e la F%oala (e ?u1t&C (intre to,i *e*+rii e%=i1ei lui En(erC 7a r&*3ne a1ro1iat& nu*ai
(e Bean.
A1oi %o+or3!er& (in na7et& Di !e (i!1er!a!er& 1rin lu*e. Fi (eDi Ar*enia Di Jre%ia erau
relati7 a1ro1iate %o*1arati7 %uC (e e0e*1luC S=en (in Pa1onia !au Su1& 6ier+inte (in C=ina E nu
!e *ai 7&<u!er& ni%io(at&C ni%i *&%ar nu$Di !%ri!e!er&. Ftia %& Bean *er8ea a%a!& !&$Di
#nt3lnea!%& >a*ilia 1e %are nu o %uno!%u!e ni%io(at&C iar era era o%u1at& %u #n%er%area (e a !e
reinte8ra #n 1ro1ria ei >a*ilie. Nu 1rea #i era (or (e elC Di ni%i lui (e ea. n 1lu!C nu a7eau ne7oie
!& >ie #*1reun& !au !& !tea tot ti*1ul (e 7or+& 1entru a Dti %&C la >el %a *3na !t3n8& %u *3na
(rea1t&C erau #n%& 1rieteniC #n%& a1ro1ia,i. C& (a%& ar a7ea ne7oie (e %ine7aC 1ri*a 1er!oan& 1e
%are ar %=e*a$o ar >i Bean.
ntr$o lu*e #n %are En(er Ki88in nu *ai eraC a!ta #n!e*na %& el era 1er!oana 1e %are ea o
iu+ea %el *ai *ult. C& el i$ar li1!i %el *ai *ult (a%& i !$ar #nt3*1la %e7a. -in a%e!t *oti7C 1utea
!& !e 1re>a%& %& nu e #n8ri"orat& %& Bean ar >i >o!t 1rin! (e A=ileC (ar nu era a(e7&rat. Era *ereu
#n8ri"orat&. Bine#n,ele!C #Di >&%ea 8ri"i Di 1entru ea E 1oate %e7a *ai *ult 1entru ea (e%3t 1entru el.
-ar 1ier(u!e (e"a o 1er!oan& iu+it& DiC %=iar (a%& #Di !1unea %& 1rieteniile (in %o1il&rie nu 7or *ai
%onta 1e!te (ou&<e%i (e aniC nu *ai 7oia !& 1iar(& 1e #n%& %ine7a.
Pu1itrul !e*nali<a. A7ea un *e!a" 1e (i!1la;. -oar A=ile 1utea 1orun%i %u at3ta
8ro!ol&nie. Nu a(or*i!e. Se 83n(ea. -ar nu a7ea ro!t !& !e %erte %u el 1e te*a a!ta. Se (e%one%ta
Di !e ri(i%& (in >a,a 1u1itrului.
Era !ear&C a>ar& !e #ntune%a. intea #i <+ura!e. a"oritatea %elor (in !%=i*+ul (e <i (e la
-o%trin& Di Plani>i%are 1le%a!er& Di ur*a !& 7in& !%=i*+ul (e noa1te. TotuDiC %3,i7a *ai
r&*&!e!er& la 1u1itre.
Prin!e o 1ri7ire a lui Virlo*iC una (intre %ei #nt3r<ia,i. 6ata 1&rea #n8ri"orat&. A!ta
#n!e*na 1ro+a+il %& >&%u!e %e7a %a r&!1un! la *e!a"ul (e!1re Bri!ei! Di a%u* !e te*ea (e
re1er%u!iuni. -aC a7ea (re1tate !&$Di >a%& 8ri"i. Cine Dtie %u* ar 7or+iC !au !%rieC !au a%,iona A=ile
(a%& ar 1l&nui !& u%i(& 1e %ine7aB P&rerea 1er!onal& a Petrei era %& el #ntot(eauna 1l&nuia !&
u%i(& 1e %ine7aC (e%i nu e0i!ta ni*i% #n %o*1orta*entul lui %are !& !er7ea!%& (e a7erti!*ent
%elui %are ur*a. -u$te a%a!& Di #n%ear%& !& (or*iC Virlo*i. C=iar (a%& A=ile te$a 1rin! #n%er%3n(
!& *& a"u,i Di !$a =ot&r3t !& te o*oareC tot nu 1o,i >a%e ni*i%C aDa %& *ai +ine ai (or*i %a un
1run%.
Petra 1&r&!i #n%&1erea *are %3t un =a*+ar #n %are lu%rau to,i Di 1ar%ur!e %ori(oarele %a #n
tran!&. .are (or*ea %3n( #i !%ri!e!e A=ileB Cui #i 1&!aB -in %3te Dtia PetraC ea era !in8ura (e la
-o%trin& Di Plani>i%are %are Dtia un(e !e a>l& +iroul lui A=ile. 6u!e!e (e! a%oloC (ar nu era
i*1re!ionat& (e a%e!t 1ri7ile8iu. Se +u%ura (e li+ertatea unui !%la7 !au a unui 1ri<onier. A=ile o
l&!a !& 1&trun(& #n inti*itatea lui 1entru %& nu o %on!i(era o 1er!oan&.
Unul (intre 1ere,ii +iroului lui era un (i!1la; +i(i*en!ionalC %are a%u* ar&ta o =art&
(etaliat& a re8iunii (e la 8rani,a In(iei %u Bir*ania. Era a%tuali<at& 1er*anent.
A* <i! eu !& (or*iB Vino la *ine. Pe *&!ur& %e !o!eau ra1oartele (e la tru1ele (in teren
!au (e la !ateli,iC 1entru %a A=ile !& 1oat& a7ea (e >ie%are (at& %ele *ai %ore%te in>or*a,ii (e!1re
1la!area ar*ateiC #n re!tC %a*era era !1artan&. -ou& !%aune $in%on>orta+ile E o *a!&C un ra>t
1entru %&r,iC un 1at (e %a*1anie. Petra +&nuia %& un(e7a #n %a(rul +a<ei !e 8&!ea un a1arta*ent
%on>orta+il %u un 1at *oaleC %are nu >u!e!e ni%io(at& >olo!it. .ri%e ar >i >o!t A=ileC =e(oni!t nu
era. Nu$i 1&!a (e %on>ortul 1er!onalC %el 1u,in (in %3te 7&<u!e ea.
Nu$Di (e<li1i o%=ii (e 1e =art& %3n( intr& ea E (ar !e o+iDnui!e %u a!ta. C3n( el o i8nora
inten,ionatC ea %on!i(era %& e *o(ul lui 1er7er! (e a$i (a aten,ie. -oar %3n( !e uita (ire%t !1re ea
>&r& !& o 7a(& !e !i*,ea %u a(e7&rat in7i<i+il&.
G Ca*1ania *er8e >oarte +ineC <i!e A=ile.
G E un 1lan !tu1i(C t=ailan(e<ii o !&$i >a%& +u%&,i.
G Au (at o lo7itur& a%u* %3te7a *inute. Co*an(antul ar*atei T=a(an(ei l$a arun%at #n
aer 1e t3n&rul Suri;aUon8. Un %a< 8roa<ni% (e 8elo<ie 1ro>e!ional&C !e 1are.
Petra #n%er%& !& nu$Di arate tri!te,ea 1entru *oartea lui Suri;aUon8 Di (e<8u!tul >a,& (e
A=ile.
G -oar nu 7rei !& %re( %& tu n$ai ni*i% (e$a >a%e %u a!taB
G & ro8C au (at 7ina 1e !1ionii in(ieniC +ine#n,ele!. -ar nu a >o!t i*1li%at ni%i un !1ion
in(ian.
G Ni%i *&%ar C=a9riB
G n *o( %lar nu era !1ion al In(ieiC <i!e A=ile.
G Atun%iC al %uiB
A=ile i<+u%ni #n r3!.
G EDti at3t (e ne#n%re<&toare. Bri!ei! a *ea.
Ea tre+ui !& !e !tr&(uia!%& !& r&*3n& rela0at&C !& nu tr&(e<e ni*i% atun%i %3n( #i !1u!e
a!t>el.
G A=C PetC tu eDti Bri!ei! a *eaC nu ,i$ai (at !ea*aB
G Nu to%*aiC <i!e Petra. Bri!ei! !e a>la #n %ortul alt%ui7a.
G .C tru1ul t&u e!te al&turi (e *ineC Di a* re<ultatele *in,ii taleC (ar ini*a ta #n%& *ai
a1ar,ine alt%ui7a.
G *i a1ar,ine *ie.
G i a1ar,ine lui :e%torC <i!e A=(e. -arH oare %u* !&$,i !1un a!taB Suri;aUon8 nu a >o!t
!in8ur #n +iroul lui atun%i %3n( %l&(irea a e01lo(at. . alt& 1er!oan& a %ontri+uit %u +u%&,ele (e
%arne Di oa!e Di %u o %ea,& (e !3n8e la *&%elul 8eneral. -in ne>eri%ireC a!ta #n!ea*n& %& nu *ai
1ot !&$i t3r&!% %a(a7rul #n "urul <i(urilor Troiei.
Petrei i !e >&%u r&u. . au<i!e !1un3n(u$i lui Virlo*i LEu !unt Bri!ei!MB Fi (e!1re %ine
7or+eaC %3n( !1unea a!t>el (e lu%ruri (e!1re :e%torB
G S1une$*i (e!1re %e 7or+eDti !au ta%iC %eru Petra.
G .=C nu$*i !1une %& n$ai 7&<ut a%ele *e!a"e (e 1e toate >oru*urile. -e!1re Bri!ei!C
(e!1re Juine7ere Di alte eroine (e tra8e(ii %are au >o!t le8ate (e 7reun !t&13n aro8ant.
G Ce$i %u eleB
G Ftn %ine le$a !%ri!C <i!e A=ile.
G T&uB
G A* uitat. Re>u<i !& "o%i a!t>el (e "o%uri. BineC e 7or+a (e BeanC iar tu Dtiai a!ta.
Petra !i*,i %u* i !e tre<e!% e*o,ii ne(orite E Di le #n&+uDi. -a%& a%ele *e!a"e erau 1o!tate
(e BeanC atun%i el !u1ra7ie,ui!e atentatelor anterioare. -ar a!ta #n!e*na %& Bean era L:e%tor %el
Vi%torio!MC iar *i%a ale8orie a lui A=ile 7oia !& !1un& %& Bean !e a>la #ntr$a(e7&r la Ban89o9C Di
A=ile #l (e1i!ta!e Di #n%er%a!e (in nou !&$l u%i(&. uri!e #*1reun& %u Suri;aUon8.
G & +u%ur %& eDti tu ai%i !&$*i !1ui %eea %e Dtiu. & !%uteDte !&$*i utili<e< 1ro1ria
*e*orie.
G Ftiu %& eDti (i!tru!&C +iata *ea Pet. No!ti* eC (ra8& Bri!ei!C %& Bean a >o!t nu*ai un
+onu!. -e la #n%e1utC ,inta a >o!t Suri;aUon8.
G Bun. 6eli%it&ri. EDti un 8eniu. .ri%e ai 7rea !& !1un. ADa %& ta%i Di la!&$*& !& *& (u% !&
*&n3n%.
S&$i 7or+ea!%& ne1oliti%o! lui A=ile era !in8ura ilu<ie (e li+ertate 1e %are Di$o 1&!tra!e
Petra. Di #n%=i1uia %& el !e a*u<&. Fi nu era at3t (e 1roa!t& %a !&$i 7or+ea!%& a!t>el (e >a,& %u
alt%ine7a.
G n ini*a taC !1erai %& Bean te 7a !al7aC nu$i aDaB <i!e A=ile. -e a!ta %3n( +&tr3nul
Jra>> a tri*i! %ererea aia !tu1i(& (e in>or*a,iiC ai 1ariat %& 1uDtioai%a aia (e Virlo*i o !& #n%er%e
!&$i r&!1un(& lui Bean.
Petra >u %u1rin!& (e (i!1erare. A=ile %=iar !u1ra7e8=ea totul.
G :ai(eC >3nt3na e lo%ul %el *ai e7i(ent #n %are !& >ie 1u!e *i%ro>oaneC <i!e A=ile.
G Cre(ea* %& ai lu%ruri *ai i*1ortante (e >&%ut.
G Ni*i% nu e *ai i*1ortant #n 7ia,a *ea (e%3t tineC Pet. i$aD (ori !& te 1ot %on7in8e !&
7ii #n %ortul *eu.
G $ai r&1it (e (ou& ori. & ur*&reDti 1e!te tot. Nu %re( %& aD 1utea >i *ai a1roa1e (e
tine (e%3t !unt.
G nH %ortulH *euC <i!e A=ile. n%& #*i eDti (uD*an.
G .C a* uitatC !e 1re!u1une %& !unt at3t (e (orni%& !&$*i !ati!>a% !t&13nul #n%3t 7oin,a
*ea tre+uie !& i !e !u1un&.
G -a%& aD >i 7rutC te$aD >i torturatC PetC !1u!e A=ile. -ar nu te 7reau aDa.
G Ce (r&8u, (in 1artea ta.
G NuC (a%& nu 1o,i >i (e 1artea *ea (e +un&7oieC %a 1rieten Di aliatC atun%i o !& te u%i(.
Nu !unt 8enul %are !& torture<e.
G A!ta (u1& %e te 7ei >olo!i (e *un%a *ea.
G -ar nu *& >olo!e!% (e *un%a ta.
G (aC aDa e. Pentru %& Suri;aUon8 e *ortC Di (e%i nu *ai tre+uie !&$,i >a%i 8ri"i %& 7ei
a7ea un a(7er!ar !erio!.
A=ile r3!e.
G -e!i8ur. ADa e.
Ceea %e #n!e*naC +ine#n,ele!C %& nu #n,ele!e!e (elo%.
G E uDor !& 1&%&leDti o 1er!oan& 1e %are o ,ii #n%=i!& #ntr$o %utie. Nu Dtiu (e%3t %eea %e$
*i !1ui tu.
G -ar eu #,i !1un totulC !u+linie A=ileC iar tu tre+uie !& >ii !u>i%ient (e i!tea,& %a !&
#n,ele8i.
Petra #n%=i!e o%=ii. Continua !& !e 83n(ea!%& la +ietul Suri;aUon8. ereu at3t (e !erio!.
6&%u!e tot %e 1utu!e *ai +ine 1entru ,ara !aC %a a1oi !& >ie u%i! (e 1ro1riul lui %o*an(ant. .are el
Dtiu!e a!taB S1er %& nu.
-a%& ar >i %ontinuat !& !e 83n(ea!%& la +ietul Suri;aUon8C n$ar *ai >i >o!t ne7oit& !& !e
83n(ea!%& la Bean (elo%.
G Nu *& a!%ul,iC <i!e A=(e.
G .C *ul,u*e!% %& *i$ai !1u!. Eu %re(ea* %& te a!%ult.
A=ile 7ru !&$i !1un& %e7aC (ar a1oi l&!& %a1ul #n "o!. Purta #n ure%=e un re%e1tor ra(io
%one%tat la 1u1itru.
Cine7a to%*ai #n%e1u!e !&$i 7or+ea!%&.
A=ile #i #ntoar!e !1atele. S%ri!e %e7a la 1u1itruC %in %3te7a lu%ruri. 6a,a lui nu tr&(a ni%i o
e*o,ie E (ar to%*ai a!ta re1re<enta o !%=i*+areC %&%i <3*+i!e Di >u!e!e 1oliti%o! 13n& %3n(
au<i!e 7o%ea. Ce7a *er8ea 1ro!tC #ntr$a(e7&r. Petra ( %unoDtea (e!tul (e +ine %a !& %rea(& %&
re%unoaDte !e*ne (e >urie. Sau 1oate E !e #ntre+a eaC !1era E (e tea*&.
G Nu !unt *or,iC !1u!e Petra.
G Sunt o%u1at.
Ea r3!e.
G Q!ta e *e!a"ulC nu$i aDaB n%& o (at&C a!a!inu t&i au (at$o #n +ar&. -a%& 7rei o trea+&
+ine >&%ut&C A=ileC tre+uie !$o >a%i %u *3na ta.
Se #ntoar!e (e la (i!1la; Di o 1ri7i #n o%=i.
G A tri*i! un *e!a" (in %a<ar*a tru1ei lui (e ata% (in T=ailan(a. Bine#n,ele! %& C=a9ri a
a>lat.
G N$a *uritC <i!e Petra. Continu& !& te #n7in8&.
G A+ia a !%&1at %u 7ia,&C iar 1lanurile *ele nu au a7ut ni*i% (e !u>eritH
G 6ii !erio!C Dti %& el a >&%ut !& >ii (at a>ar& (in Ru!ia.
A=ile ri(i%& !1r3n%enele.
G -e%i re%unoDti %& ai tri*i! un *e!a" %o(i>i%at.
G Bean nu are ne7oie (e *e!a"e %o(i>i%ate %a !& te #n7in8&C re1li%& ea.
A=ile !e ri(i%& (e 1e !%aun Di !e #n(re1t& !1re ea. Petra !e #n%or(aC aDte1t3n(u$!e !& >ie
1&l*uit&. -ar el #i 1u!e o *3n& 1e 1ie1t Di r&!turn& !%aunul 1e !1ate.
Ca1ul ei lo7i 1o(eaua. R&*a!e a*e,it&C lu*ini,e !tr&+&t3n(u$i 7e(erea 1eri>eri%&. Ur*&
un 7al (e (urere Di 8rea,&.
G A tri*i! (u1& (ra8a (e !ora CarlottaC <i!e A=ile.
Vo%ea lui nu tr&(a ni%i o e*o,ie. T+oar& #n "urul lu*ii %a !&$l a"ute 1e el. Nu$i (r&8u, (in
1artea eiB
Petra a+ia 1utea #n,ele8e %e$i !1unea. Sin8urul 83n( (e %are reuDea !& !e a8ate era: S& nu
r&*3n %u 1ro+le*e la %reier. A!ta era #ntrea8a ei 1er!onalitate. ai (e8ra+& ar >i *urit (e%3t !&$Di
1iar(& inteli8en,a %are o >&%u!e !& >ie %eea %e era.
G -ar a!ta #*i (& ti*1 !& 1un la %ale o *i%& !ur1ri<&C <i!e A=ile. Cre( %& o !&$l >a% 1e
Bean !& re8rete tare *ult %& tr&ieDte.
Petra 7ru !& !1un& %e7aC (ar nu$Di 1utu a*inti %e anu*e. A1oi nu$Di 1utu a*inti %e
!1u!e!e el.
G Cu*B
G .C +iata ta *inte e #n %ea,&C PetB Ar tre+ui !& ai *ai *ult& 8ri"& %3n( te laDi 1e !1ate #n
!%aun.
A%u* #Di a*intea %e !1u!e!e el. . !ur1ri<&. Pentru !ora Carlotta. Ca !&$l >a%& 1e Bean !&
re8rete %& tr&ieDte.
G Sora Carlotta te$a luat (e 1e !tr&<ile (in Rotter(a*C <i!e Petra. Ei #i (atore<i totul.
.1era,ia la 1i%ior. F%oala (e ?u1t&.
G Nu$i (atore< ni*i%. Ve<i tuC ea l$a ale! 1e Bean. Pe el l$a tri*i!. Pe *ine *$a (at
(eo1arte. Eu !unt %el %are a a(u! %i7ili<a,ia 1e !tra(&. Eu !unt %el %are l$a* ,inut #n 7ia,& 1e
1re,io!ul ei Bean. -ar ea l$a tri*i! 1e el #n !1a,iuC iar 1e *ine *$a l&!at #n *i<erie.
G Bietul %o1(aD.
. lo7i 1uterni% #n %oa!te. Ea i%ni.
G C3t (e!1re Virlo*iC <i!e elC %re( %& *& 1ot >olo!i (e ea %a !&$,i (au o le%,ie #n 1ri7in,a
li1!ei (e loialitate >a,& (e *ine.
G A!ta e %alea ta (e a *& a(u%e #n %ortul t&u.
. lo7i (in nou. #n%er%& !& nu 8ea*&C (ar !unetul ieDi. Strate8ia (e re<i!ten,& 1a!i7& nu
*er8ea.
El !e %o*1ort& %a Di %u* nu !$ar >i #nt3*1lat ni*i%.
G :aiC (e %e !tai a%oloB Ri(i%&$te.
G .*oar&$*& Di ter*in& o(at&C <i!e ea. Virlo*i n$a >&%ut (e%3t !& #n%er%e !& >ie o >iin,&
u*an& (e%ent&.
G Virlo*i Dtia %e$o !& !e #nt3*1le.
G Virlo*i nu #n!ea*n& ni*i% 1entru tineC (e%3t o %ale (e a$*i >a%e *ie r&u.
G Nu eDti %=iar aDa (e i*1ortant&. -a%& 7reau !&$,i >a% r&uC Dtiu %u*.
Se 1re>&%u %& o lo7eDte (in nou. Ea !e #n%or(aC >erin(u$!e (e lo7itur&. -ar a%ea!ta nu 7eni.
#n !%=i*+C el #i #ntin!e *3na.
G Ri(i%&$teC (ra8a *ea Pet. Po(eaua nu e un lo% 1e %are !& (or*i.
Ea !e #ntin!e Di$i a1u%& *3na. l l&!& !& !u1orte %ea *ai *are 1arte (in 8reutatea ei atun%i
%3n( !e ri(i%&C a!t>el #n%3t el >u ne7oit !& tra8& %u 1utere.
Pro!tuleC 83n(i ea. $a* antrenat 1entru lu1ta %or1 la %or1. Tu n$ai !tat la F%oala (e
?u1t& !u>i%ient (e *ult %a !& #n7e,i Di a!ta.
I*e(iat %e !e >i0& 1e 1i%ioare !e re1e<i #n !u!.
-eoare%e #n a%eeaDi (ire%,ie tr&8ea Di elC #Di 1ier(u e%=ili+rul Di !e r&!turn& 1e !1ateC
%&<3n( 1e!te 1i%ioarele !%aunului ei.
Nu !e lo7i la %a1. #n%er%& i*e(iat !& !e ri(i%e. -ar ea Dtia %u* !& r&!1un(& *iD%&rilor luiC
lo7in(u$l 1uterni% %u +o%an%ii ei *ilitariC *ut3n(u$Di 8reutatea a!t>el #n%3t lo7iturile !& nu %a(&
ni%io(at& #n lo%urile 1e %are el le 1rote"a. 6ie%are lo7itur& #l (uru. n%er%& !& !e tra8& (e$a$
n(&r&teleaC (ar ea in!i!t&C >&r& !& #n%etinea!%&C Di 1entru %& el #Di >olo!ea +ra,ele %a !& !e t3ra!%& 1e
1o(ea reuDi !&$l lo7ea!%& #n %a1C o i<+itur& %are$l r&!turn& 1e !1ate.
Nu era in%onDtientC %i (oar 1u,in a*e,it. BunC !& 7e<i Di tu %u* e. n%er%& niDte >i8uri (in
lu1tele (e 1e !tra(&C (3n( (in 1i%ioare #n ti*1 %e 1ri7ea #n alt& 1arteC (ar era 1ateti%. Ea tre%u %u
uDurin,& (e 1i%ioarele lui Di$i a1li%& o lo7itur& e0a%t #ntre 1i%ioare.
El !tri8& (e (urere.
G :aiC ri(i%&$teC <i!e ea. Vrei !$o u%i<i 1e Virlo*iC u%i(e$*& 1e *ine *ai #nt3i. 6&$o. Tu
eDti a!a!inul.
S%oate 1i!tolul. :ai.
n %li1a ur*&toareC >&r& %a ea !& 7a(& e0a%t %u*C a7ea %u a(e7&rat un 1i!tol #n *3n&.
G ai lo7eDte$*& o (at&C <i!e el 1rintre (in,ii !tr3nDi.
?o7eDte$*& *ai re1e(e (e%3t 8lon,ul &!ta. Ea nu !e *iD%&.
G Cre(ea* %& 7rei !& *oriC in!i!t& el.
A%u* #n,ele!e. N$o 7a #*1uD%a. Nu #nainte (e a o #*1uD%a 1e Virlo*i #n >a,a ei.
Rata!e o%a<ia. C3n( era la 1&*3ntC #nainte (e a !%oate 1i!tolul E (in !1atele %enturiiB (e
!u+ 7reo *o+il&B E ar >i tre+uit !&$i ru1& 83tul. Nu era un *e%i (e lu1teC a7u!e!e o Dan!& (e a$i
1une %a1&t. -ar in!tin%tul 1re7ala!eC iar ea nu a7ea in!tin%tul (e a u%i(eC %i (oar (e a$Di !%oate
a(7er!arul (in lu1t&C 1entru %& aDa #n7&,a!e la F%oala (e ?u1t&.
-intre toate lu%rurile 1e %are le$aD >i 1utut #n7&,a (e la En(erC to%*ai in!tin%tul (e u%i8aDC
%&utarea (e la #n%e1ut a lo7iturii >inaleC to%*ai a!ta !&$*i >i !%&1atB
Era %e7a %e Bean #i e01li%a!e #n le8&tur& %u A=ile. Ce7a %e #i !1u!e!e Jra>>C (u1& %e (
tri*i!e!e #na1oi 1e P&*3nt. C& A=ile tre+uia !& u%i(& 1e ori%ine #l 7&<u!e 7reo(at& nea"utorat.
C=iar Di (o%torul %are #i 7in(e%a!e 1i%iorul in>ir*C 1entru %& #l 7&<u!e <&%3n( ane!te<iat Di$l
o1era!e!e %u +i!turiul.
Petra to%*ai (i!tru!e!e %eea %e #l (eter*ina !& o ,in& #n 7ia,&. .ri%e ar >i 7rut (e la eaC
a%u* nu *ai 7oia. Nu 7a *ai !u1orta !$o Dtie #n "urul lui. Era %a Di *oart&.
-arC in(i>erent %e !$ar >i 1etre%utC ea era #n%& un ta%ti%ian. C=iar %u %a1ul #n8reunat %u*
era a%u*C *intea #i >un%,iona. -uD*anul 7e(e lu%rurile #ntr$un anu*e >elI !%=i*+&$le %a !&$l >a%i
!& le 7a(& alt>el.
Petra r3!e.
G N$a* %re<ut %$o !& *& laDi 7reo(at& !& >a% a!taC <i!e.
El !e ri(i%& #n 1i%ioare %u 8reuC %=inuitC ,in3n( 1i!tolul #n(re1tat !1re ea.
Petra %ontinu&.
G Tu #ntot(eauna a tre+uit !& >ii el !u1re*oC %a De>ii (in F%oala (e ?u1t&. Ni%io(at& n$a*
%re<ut %& ai %ura"ul !& >ii %a En(er !au %a BeanC 13n& a%u*.
A=ile %ontinua !& ta%&. -ar !t&tea Di a!%ulta.
G E o ne+unieC nu$i aDaB -ar Bean Di En(er erau aDa (e *i%i. Fi nu le 1&!a. Toat& lu*ea
1ri7ea #n "o! !1re eiC eu era* %a un turn 1e l3n8& eiC (ar erau !in8urii ti1i (in F%oala (e ?u1t& 1e
%are nu$i #n8ro<ea i(eea %a lu*ea !& 7a(& %& o >at& e *ai +un& (e%3t eiC *ai *are (e%3t ei.
-&$i #nainteC %ontinu& !& in7ente<i.
G ?$au a(u! 1e En(er 1rea (e7re*e #n ar*ata lui Bon<oC nu era 1re8&tit. Nu Dtia !& >a%&
ni*i%. Iar Bon<o (oar (&(ea or(ineC ni*eni nu 1utea lu%ra %u el. Fi a 7enit %o1ilaDul &!taC
nea"utoratC nu Dtia ni*i%. A!ta$*i 1la%e *ieC A=ile. ai inteli8ent (e%3t *ineC (ar *ai *i%.
ADa %& l$a* #n7&,at eu. Nu *& intere!a !&$l %i<ele< 1e Bon<o. Era aDa %u* ai >o!t tu
*ereuC #*i ar&ta tot ti*1ul %ine e De>ul. -ar En(er a Dtiut !&$*i (ea *3n& li+er&. Eu l$a* #n7&,at
totul. AD >i *urit 1entru el.
G EDti +olna7&C <i!e A=ile.
G .=C ai (e 83n( !&$*i !1ui %& nu DtiaiB Ai a7ut tot ti*1ul 1i!tolulC (e %e *$ai l&!at !& >a%
a!taC (a%& nuH (a%& nu #n%er%ai !&H
G Ce !& #n%er%B
Di 1&!tra 7o%ea e8al&C (ar ne+unia lui era 1e (e1lin 7i<i+il&C Di 8la!ul #i tre*ura 1u,in. l
#*1in!e!e (in%olo (e li*itele e%=(i+rului 1!i=i%C #n a(3n%urile (e*en,ei lui. Pe Cali8ula #l 7e(ea
ea a%u*. -ar o a!%ulta. -a%& ar >i 8&!it 1o7e!tea a(e%7at& 1entru %eea %e to%*ai !e #nt3*1la!eC
1oate %& !$ar #*1&%a Di %uH alt%e7a. S&$Di >a%& ar*&!arul %on!ul. S$o >a%& 1e PetraH
G Nu #n%er%ai !& *& !e(u%iB #ntre+& ea.
G Ni%i *&%ar n$ai !3ni.
G Nu %re( %& (u1& !3ni te ui,i tuC <i!e ea. Alt>el nu *$ai >i t3r3t 1e!te tot (u1& tine. Ce$a
>o!t toat& 7or+&ria aiaC %u* %& *& 7rei #n %ortul t&uB ?oialitateB Tu 7rei %a eu !&$,i a1ar,in. Fi tot
ti*1ul ai >&%ut 1e (urulC trat3n(u$*& %a 1e un ni*i% E a!ta nu 1utea (e%3t !&$*i 1ro7oa%e
(i!1re,ul. Te 1ri7ea* *ereu %u !u1erioritate.
Erai un ni*i%C (oar un !a% (e te!to!teronC un %i*1an<eu url3n( Di +&t3n(u$!e %u 1u*nii #n
1ie1t. Fi a1oi *$ai l&!at E *$ai l&!atC nu$i aDaB -oar nu 7rei !& %re( %& a* >&%ut$o #ntr$a(e7&r
!in8ur&.
Un <3*+et !la+ #i >lutur& 1e %ol,urile +u<e.
G -a%& tu %re<i %& a* >&%ut$o inten,ionatC a!ta nu !tri%& totB <i!e el.
P&Di !1re elC (re1t #n +&taia ar*ei DiC l&!3n($o !$o a1e!e 1e !to*a%C !e ri(i%&C #l 1rin!e (e
83t Di$i tra!e %a1ul #n "o! a!t>el #n%3t !&$l 1oat& !&ruta.
:a+ar n$a7ea %u* !$o >a%&C nu 7&<u!e (e%3t #n >il*e. -ar !e (e!%ur%a a1arent (e!tul (e
+ine. Pi!tolul r&*a!e li1it (e a+(o*enul eiC (ar %el&lalt +ra, o %u1rin!eC tr&83n($o *ai a1roa1e.
ntr$un %ol, (e *e*orie #i re7eni %eea %e$i !1u!e!e Bean E %& ulti*ul lu%ru 1e %are$l
>&%u!e A=ile #nainte (e a u%i(e 1e Po9eC 1rietena lui BeanC >u!e!e !$o !&rute.
Bean a7u!e!e %oD*aruri (in %au<a a!ta. A=ile !&rut3n($oC a1oi #n *i"lo%ul !&rutului
Dtran8ul3n($o. Bean nu 7&<u!e (e >a1t 1artea a!ta. Poate ni%i *&%ar nu !e #nt3*1la!e aDa.
-ar in(i>erent %u*C era 1eri%ulo! !& !&ru,i un +&iat %a A=ile. Fi *ai era Di 1i!tolul 1ro1tit
#n a+(o*enul ei. Poate a!ta era %li1a 1e %are Di$o (orea E !& !&rute o >at& Di !&$i >a%& o 8aur& #n
tru1 #n a%elaDi ti*1.
Ei +ineC tra8eC 83n(i ea. ai +ine !& *or #nainte !& te 7&( u%i83n($o 1e Virlo*i 1entru
%ri*a (e a$i >i >o!t *il& (e *ine Di (e a >i a7ut (e!tul %ura" %a !& a%,ione<e. ai +ine te !&rut
(e%3t !& te 7&( o*or3n($oC (eDi ni*i% 1e lu*ea a!ta nu *& 1oate (e<8u!ta *ai *ult (e%3t !& >iu
ne7oit& !& 1retin( %& tu eDtiH %eea %eH iu+e!%.
S&rutul !e ter*in&. -ar ea nu$i (&(u (ru*ul. Nu !e retra!eC nu !e (e!1rin!e (in
#*+r&,iDare. El tre+uia !& %rea(& %& #l (orea. C& era #n nenoro%itul lui (e %ort.
A=ile re!1ira uDorC ra1i(. Ini*a #i +&tea re1e(e. Prelu(iul unei %ri*eB Sau (oar ur*area
unui !&rut.
G A* !1u! %&$i 7oi u%i(e 1e to,i %ei %are #n%ear%& !&$i r&!1un(& lui Jra>>C <i!e. N$a*
#n%otro.
G Ea nu i$a r&!1un! lui Jra>>C nu$i aDaB !1u!e Petra. Ftiu %& tre+uie !& ,ii lu%rurile !u+
%ontrolC (ar nu e ne%e!ar !& >ii o !%or1ie #n83*>at&. Ea nu Dtie %& tu Dtii %e a >&%ut.
G Va %re(e %& 1oate !& !%a1e.
G -ar eu 7oi Dti %& nu ,i$e >ri%& !&$*i (ai %eea %e 7reau.
G CeC %re<i %& ai 8&!it o %ale !& *& %on7in8i !& >a% %e 7rei tuB
A%u* !e 1utea #n(e1&rta (e el.
G Cre(ea* %& a* 8&!it un +&r+at %are nu tre+uie !& (e*on!tre<e %& e 1uterni% trat3n(u$i
ur3t 1e oa*eni. Se 1are %& *$a* #nDelat. 6& %e 7rei. Cei %a tine *& (e<8u!t&.
Pu!e %3t 1utu (e *ult (i!1re, #n 8la!C #n e01re!ia >e,ei.
G :aiC (e*on!trea<&$*i %& eDti +&r+at. #*1uD%&$*&. *1uD%& 1e toat& lu*ea. A*
%uno!%ut +&r+a,i a(e7&ra,i. Cre(ea* %& tu eDti unul (intre ei.
A=ile %o+or# 1i!tolul. Ea nu$Di ar&t& uDurarea.
Continu& (oar !&$l 1ri7ea!%& #n o%=i.
G S& nu$,i #n%=i1ui %& *& #n,ele8iC !1u!e el.
G Nu *& intere!ea<& (a%& te #n,ele8 !au nu. Pentru *ine %ontea<& %& eDti 1ri*ul o*C
(u1& En(er Di BeanC %are are !u>i%ient %ura" !& *& la!e !&$l (o*in.
G A!ta ai (e 83n( !& !1uiB #ntre+& el.
G S& !1unB CuiB N$a* ni%i un 1rieten ai%i. Sin8ura 1er!oan& (e ai%i %u %are *erit& !&
!tau (e 7or+& eDti tu.
El re!1ira (in nou 8reuC (in nou %u o !%li1ire (e ne+unie #n o%=i.
Ce nu a* !1u! +ineB
G . !& reuDeDtiC <i!e ea. Nu Dtiu %u* o !$o >a%iC (ar o !i*t. Tu o !& %on(u%i #ntre8ul
!1e%ta%ol. . !&$,i !tea %u to,ii la 1i%ioareC A=ile. Ju7erneC uni7er!it&,iC %or1ora,iiC to,i 7or >i
(orni%i !&$,i >a%& 1e 1la%. -ar %3n( 7o* >i !in8uriC un(e nu ne 1oate 7e(ea ni*eni alt%ine7aC 7o*
Dti a*3n(oi %& eDti !u>i%ient (e 1uterni% %a !& ,ii l3n8& tine o >e*eie 1uterni%&.
G TuB <i!e A=ile. 6e*eieB
G -a%& nu !unt >e*eieC %e %aut ai%i %u tineB
G -e<+ra%&$teC <i!e el.
Ne+unia era #n%& a%olo. . te!taC #ntr$un >el oare%are. ADte1ta !& arateH
S& arate %& !e 1re>a%e. C& #n realitate !e te*e (e el. C& toat& 1o7e!tea ei era o *in%iun&C
>&%ut& !&$l 1&%&lea!%&.
G NuC <i!e ea. -e<+ra%&$te tu.
Ne+unia !e !tin!e.
A=(e <3*+i.
n(e!& 1i!tolul #n !1atele 1antalon(or.
G Fter8e$o (e$ai%iC >&%u. A7e* un r&<+oi (e %on(u!.
G E noa1te. Nu !e *iD%& ni*eni.
G n r&<+oiul &!ta nu !unt nu*ai ar*ateleC <i!e A=ile.
G C3n( o !& a"un8 !& !tau #n %ortul t&uB #ntre+& ea. Ce tre+uie !& >a%B
Nu 1utea %re(e %& !1une aDa %e7aC %3n( (e >a1t %el *ai *ult #Di (orea !& 1le%e.
G Tre+uie !& >ii lu%rul (e %are a* ne7oie. Iar #n *o*entul (e >a,& nu eDti.
Se #n(re1t& !1re 1u1itru Di !e aDe<&.
G Fi ri(i%& !%aunul #n (ru* !1re ieDire.
n%e1u !& !%rie %e7a. .r(ineB Pentru %eB Pe %ine !& o*oare.
Nu #ntre+&. Ri(i%& !%aunul. IeDi.
er!e 1e %ori(oare 13n& #n %a*era #n %are (or*ea !in8ur&. Ftiin(C la >ie%are 1a!C %& e
ur*&rit&. Vor e0i!ta #nre8i!tr&ri 7i(eo. ?e 7a anali<a %a !& 7a(& %u* a%,iona ea. S& 7a(& (a%&
7or+i!e !erio!. Nu !e 1utea o1ri !&$Di li1ea!%& >a,a (e 1erete Di !& 1l3n8&. Tre+uia !& >ieH %u*B
Cu* ar tre+ui !& "oa%e #ntr$un >il* rolul unei >e*ei >ru!trate >iin(%& nu 1oate >i al&turi (e +&r+atul
eiB
Nu DtiuN !tri8& #n !inea ei. Nu !unt a%tri,&N
A1oiC o 7o%e *ult *ai liniDtit& (in *intea ei #i r&!1un!e. Ba (aC eDti. Fi #n%& una +un&.
6iin(%& 1entru #n%& %3te7a *inuteC 1oate #n%& o or&C 1oate 1entru #n%& o noa1teC tr&ieDti.
?i1!ea totuDi triu*>ul. Nu !e 1utea +u%uraC nu$Di 1utea ar&ta uDurarea. 6ru!trareC iritare E
Di (urere a%olo un(e o lo7i!eC un(e %a1ul ei i<+i!e 1o(eaua E (oar at3t 1utea !& arate.
C=iar Di !in8ur& #n 1atC %u lu*inile !tin!eC !t&tea #ntin!&C 1re>&%3n(u$!eC *in,in(. S1er3n(
%& nu 7a >a%e %e7a #n !o*n %are !&$l 1ro7oa%e. Care !&$i a(u%& #n o%=i a%ea 1ri7ire (e*ent&C
#n!1&i*3ntat&C %er%et&toare. Ni*i% nu 8aranta a!taC (e!i8ur. Nu e0i!ta!e ni%i un !e*n (e ne+unie
%3n( #i #*1uD%a!e 1e oa*enn (in (u+ita (e 13ine #n Ru!ia. S& nu$,i #n%=i1ui %& *& #n,ele8iC
!1u!e!e.
Ai %3Dti8atC A=ile. Nu %re( %& te$a* #n,ele!. -ar a* #n7&,at !& %3nt la un nenoro%it (e
in!tru*ent %o*1li%at.
A!ta e %e7a.
Fi eu te$a* (o+or3tC te$a* +&tut *&rC te$a* lo7it la ouDoare Di te$a* >&%ut !& %re<i %&$,i
1la%e. .*oar&$*& *3ine !au %3n( 7rei tu E nu$*i 1o,i lua >a1tul %& 1anto>ul *eu te$a i<+it #n
>a,&.
-i*inea,aC Petra %on!tat& %u *ul,u*ire %& e #n%& #n 7ia,&C (eDi >&%u!e %eea %e >&%u!e !eara
tre%ut&. . (urea %a1ulC %oa!tele o %=inuiauC (ar n$a7ea ni%i o >ra%tur&. Fi *urea (e >oa*e. S&ri!e
1e!te %ina (in !eara tre%ut&C Di 1oate %e7a le8at (e >a1tul %&$Di +&tu!e te*ni%erul >&%ea !&$i >ie
>oa*e #n *o( (eo!e+it. -e o+i%ei nu *3n%a (e (i*inea,&C (e%i nu a7ea un lo% anu*e #n %are !&
!tea. ?a %elelalte *e!e !t&tea !in8ur&C iar %eilal,iC re!1e%t3n(u$i !in8ur&tatea Di te*3n(u$!e (e
A=ileC nu !e aDe<au l3n8& ea.
-ar a!t&<iC (intr$un i*1ul!C #Di (u!e ta7a la o *a!& la %are *ai erau (oar 7reo (ou& lo%uri
li+ere. Con7er!a,ia !e o1ri la #n%e1ut %3n( !e aDe<&C Di %3,i7a o !alutar&.
?e #ntoar!e <3*+etulC a1oi !e %on%entra a!u1ra *3n%&rii. Con7er!a,ia #Di relu& %ur!ul.
G N$a7ea %u* !& 1le%e (in +a<&.
G -e%i #n%& e ai%i.
G -oar (a%& n$a luat$o %ine7a.
G Poate are o *i!iune !1e%ial& !au %e7a (e 8enul &!ta.
G Sa;a8i !1une %& el %re(e %& e *oart&.
Petra >u !%uturat& (e un >ior.
G CineB #ntre+&.
Ceilal,i !e uitar& la eaC a1oi #Di >erir& 1ri7irile. #n %ele (in ur*& %ine7a !1u!e:
G Virlo*i.
Virlo*i (i!1&ru!e. Fi ni*eni nu Dtia un(e era. A u%i!$o. A !1u! %& o 7a >a%eC Di a >&%ut$o.
Sin8urul lu%ru 1e %are l$a* o+,inut !eara tre%ut& a >o!t %& nu a >&%ut$o #n >a,a *ea.
Nu 1ot !u1orta a!ta. Sunt ter*inat&. Via,a *ea nu *ai are ni%i un !en!. S& >iu 1ri<oniera
luiC iar el !& o*oare 1e ori%ine #n%ear%& !& *& a"ute #n 7reun >elH Ni*eni nu o 1ri7ea. Ni%i nu
*ai 7or+eau.
Ftiau %& Virlo*i #n%er%a!e !&$i r&!1un(& lui Jra>>C 1entru %& 1ro+a+il #i !1u!e!e %e7a lui
Sa;a8i %3n( !e (u!e!e ieri la el. Iar a%u* a (i!1&rut.
Petra Dtia %& tre+uie !& *&n3n%eC ori%3t (e r&u o (urea ini*aC ori%3t (e *ult ar >i 7rut !&
1l3n8&C !& >u8& !tri83n( (in %a*er&C !& %a(& la 1&*3nt Di !& le %ear& iertareH 1entru %eB Pentru
%& ea tr&iaC #n ti*1 %e Virlo*i era *oart&.
Ter*in& %eea %e 1utu !& *&n3n%e Di 1&r&!i !ala (e *e!e.
-ar #n ti*1 %e *er8ea 1e %ori(oare !1re #n%&1erea #n %are lu%rau %u to,ii #Di (&(u !ea*a:
A=ile n$ar >i o*or3t$o #n >elul &!ta. Nu a7ea ro!t !$o u%i(& (a%& %eilal,i nu 7e(eau %u* e ri(i%at&
Di are!tat&. Nu$i >olo!ea la ni*i% (a%& (i!1&rea 1ur Di !i*1lu #n noa1te.
-e a!e*eneaC (a%& e7a(a!e el nu 1utea !& anun,e. Ar >i >o!t Di *ai r&u. Va r&*3ne t&%ut Di
7a l&!a tuturor i*1re!ia %& 1ro+a+il *uri!e.
Petra Di$o i*a8in& 1e Virlo*i ieDin( %u %ura" (in %l&(ireC i<+3n(in( 1rin 1ur& +ra7a(&.
Sau 1oateC #*+r&%at& %a una (intre >e*eile %are !1&lau 1o(elele Di >ere!treleC !e !tre%ura!e
neo+!er7at&. Sau !e %&,&ra!e 1e un <i(C !au aler8a!e 1e!te un %3*1 *inatB Petra ni%i *&%ar nu Dtia
%u* ar&ta 1eri*etrul !au %3t (e !tri%t era 1&<it. Nu >&%u!e ni%io(at& 7reun tur. -orin,eC a!tea !unt
83n(urile *eleC #Di !1u!e #n ti*1 %e !e a1u%a (e tre+urile <ilni%e. Virlo*i e *oart&C iar A=ile
#nt3r<ie !& anun,e %a !& ne >a%& 1e to,i !& !u>eri* (in %au<a in%ertitu(inii.
-ar %3n( <iua tre%u Di A=ile nu !e ar&t&. Petra #n%e1u !& %rea(& %& 1oate !%&1a!e. Poate
A=(e !e ,inea (eo1arte 1entru %& nu 7oia %a %ine7a !& !1e%ule<e 1e te*a 1o!i+ilelor 73n&t&i. Sau
1oate a7ea 1ro+le*e Di %=e*a!e un (o%tor !&$l 7a(& E Di !&$l a"ute -u*ne<eu (a%& A=ile =ot&ra
%& un (o%tor %are !e o%u1a (e te!ti%ulele lui r&nite *erita 1e(ea1!a %u *oartea.
Poate %& !e ,inea (eo1arte 1entru %& Virlo*i (i!1&*!eC iar A=ile nu 7oia %a ei !& 7a(& %& e
>ru!trat Di 7ulnera+il. C3n( o 7a 1rin(e Di 7a 1utea !$o t3ra!%& #n #n%&1erea a%eea Di !$o #*1uDte #n
>a,a lorC atun%i 7a >i #n !tare !&$i #n>runte.
At3ta ti*1 %3t a!ta nu !e #nt3*1laC e0i!ta o Dan!& %a Virlo*i !& >ie #n 7ia,&.
R&*3i #n 7ia,&C 1rietena *ea. 6u8i (e1arte Di nu te o1ri 1entru ni*i% #n lu*e. Tre%i
>rontieraC 8&!eDte$,i un re>u8iuC #noat& 13n& #n Sri ?an9aC <+oar& 1e ?un&. -e!%o1er& un *ira%olC
Virlo*iC Di tr&ieDte.
CRIA.
To: Jra>>@1il8ri*a8eA%ol*in.8o7.
6ro*: Carlotta@a8a1eA7ati%an.netRor(er!R!i!ter!Rin(.
Re: Ro8 (& *ai (e1arte.
6iDierul ataDat e %ri1tat. Te ro8 aDtea1t& (ou&!1re<e%e ore (e la *o*entul e01e(ierii DiC
(a%& nu ai ni%i o 7e!te (e la *ineC (&$i$l lui Bean. El 7a Dti %=eia.
-ur& *ai 1u,in (e 1atru ore 1entru %a +a<a #naltului %o*an(a*ent (in Ban89o9 !& >ie
in!1e%tat& Di !e%uri<at&. E01er,i #n %o*1utere #n%er%au !& a>le %u %ine %o*uni%a!e Nare!uan #n
e0terior Di (a%& era #ntr$a(e7&r i*1li%at& o 1utere !tr&in& !au "o%ul lui era o a7entur& 1er!onal&.
C3n( Suri;aUon8 #Di ter*in& trea+a %u 1ri*ul *ini!truC !e #ntoar!e !in8ur la +ara%a un(e aDte1ta
Bean.
a"oritatea !ol(a,ilor lui Bean !e #ntor!e!er& (e"aC iar Bean #i tri*i!e!e 1e %ei *ai *ul,i !&
!e %ul%e. #n%& *ai ur*&rea !1ora(i% DtirileC nu !e !1unea ni*i% nouC #l intere!au nu*ai
inter1ret&rile reali<atorilor. #n T=ailan(a totul era #n%&r%at (e 1atrioti!*. Pe!te =otareC +ine#n,ele!C
era alt& 1o7e!te. Toate e*i!iunile !tr&ine a+or(au o 1&rere *ai !%e1ti%& (e!1re i*1li%area
a8en,ilor in(ieni #n #n%er%area (e a!a!inat.
G -e %e ar 7rea In(ia !& 1ro7oa%e intrarea T=ailan(ei #n r&<+oiB
G Ei Dtiu %& T=a(an(a 7a intra #n lu1t& in(i>erent (a%& Bir*ania i$o %ere !au nu. -e%i au
%re<ut %& tre+uie !& (e1o!e(e<e T=ailan(a (e %el *ai +un a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t& 1e %are #l
are.
G Un !in8ur %o1il e at3t (e 1eri%ulo!B
G Poate ar tre+ui !& #ntre+a,i 6urni%ile. -a%& *ai 8&!i,i 7reuna.
Iar Di iarC >ie%are #n%er%3n( !& 1ar& (eDte1t E !au %el 1u,in *ai (eDte1t (e%3t 8u7ernele
in(ian Di t=ailan(e<C "o%ul 1e %are *a!!$*e(ia #l "u%a #ntot(eauna. Pentru Bean %onta %u* #l 7a
a>e%ta a!ta 1e Peter. E0i!ta 1e un(e7a 7reo *en,ionare a 1o!i+(it&,ii %a A=ile !& %on(u%& lu%rurile
#n In(iaB Ni%i un %u73nt. Ce7a (e!1re *iD%&rile (e tru1e ale Pa9i!tanului la >rontiera %u IranulB
LBo*+a (in Ban89o9M alun8a!e toate 1o7eDtile *ai lente. Ni*eni nu 7e(ea ni%i o o i*1li%a,ie
8lo+al&.
At3ta ti*1 %3t 6. I. e0i!ta %a !& o1rea!%& ra%=eteleC nu era (e%3t 1oliti%a o+iDnuit& a A!iei
(e Su(. -oar %& nu era %=iar aDa. Erau to,i at3t (e 1reo%u1a,i !& >a%& 1e (eDte1,ii Di !& nu 1ar&
!ur1rinDi #n%3t ni*eni nu !e ri(i%a !& !tri8e %& #ntrea8a !erie (e e7eni*ente era alt>el (e%3t ori%e
!e #nt3*1la!e 13n& atun%i. Cea *ai nu*eroa!& na,iune (in lu*e #n(r&<ni!e !& !e #ntoar%& %u
!1atele la ina*i%ul !&u (in ulti*n (ou& !ute (e ani Di !& in7a(e<e ,ara *i%& Di !la+& (in e!t.
A%u* In(ia ata%a Di T=ailan(a. Ce #n!e*na a!taB Care era ,elul In(ieiB Care ar 1utea >i
+ene>i%iulB
-e %e nu 7or+eau (e!1re lu%rur(e a!teaB
G Ei +ineC !1u!e Suri;aUon8C nu %re( %& o !& *& %ul% 1rea (e7re*e.
G E totul #n or(ineB
G Ca* to,i %ei %are au lu%rat #n(ea1roa1e %u C=a9ri au >o!t tri*iDi a%a!& Di 1uDi !u+ are!t
la (o*i%iliu %3t ti*1 !e (e!>&Doar& an%=eta.
G A(i%& #ntre8ul %o*an(a*ent.
G Nu %=iarC <i!e Suri;aUon8. Cei *ai +uni o>i,eri a%ti7i !unt 1e teren. ?a %o*an(a
tru1elor. Unul (intre ei 7a >i a(u! Di nu*it C=a9ri.
G Ar tre+ui !&$,i (ea ,ie 1o!tul.
G Ar tre+uiC (ar n$o >a%. Oie nu ,i$e >oa*eB
G E t3r<iu.
G Sunte* #n Ban89o9.
G :*C nu %=iarC <i!e Bean. Sunte* #ntr$o +a<& *ilitar&.
G C3n( tre+uie !& !o!ea!%& 1rietena taB
G 3ine (i*inea,&. Cu* !e lu*inea<& (e <iu&.
G Aoleu. N$o !& !e !i*t& 1rea #n a1ele ei. . #nt3*1ini la aero1ortB
G Nu *$a* 83n(it.
G :ai !& *3n%&*C <i!e Suri;aUon8. .>i,erii aDa >a% *ereu. Pute* lua %u noi %3,i7a
!ol(a,i %a !& >i* !i8uri %& nu ne %eart& >iin(%& !unte* %o1ii.
G A=ile n$o !& renun,e !& *& o*oare.
G Pe a*3n(oi. -e (ata a!ta a*3n(oi a* >o!t ,inta.
G Ar 1utea a7ea un 1lan (e re<er7&.
G BeanC *i$e >oa*e. Oie nuB
Suri;aUon8 !e #ntoar!e !1re *e*+rii 1lutonului %are #l #n!o,i!e.
G Vou& 7& e >oa*eB
G Nu %=iarC r&!1un!e unul (intre ei. 3n%&* la orele o+iDnuite.
G Ne e !o*nC !1u!e altul.
G E %ine7a (e!tul (e trea< %a !& *ear8& %u noi #n oraDB
I*e(iat to,i >&%ur& un 1a! #n >a,&.
G Nu #ntre+a !ol(a,n 1er>e%,i (a%& 7or !&$Di a1ere %o*an(antulC <i!e Bean.
G Ale8e %3,i7a !& *ear8& %u noi Di 1e %eilal,i tri*ite$i la %ul%are.
G -aC (o*nuleC r&!1un!e Bean.
Se #ntoar!e !1re !ol(a,i.
G S& e7alu&* %ore%t. Care (intre 7oi ar a7ea *ai *ult (e !u>erit (a%& nu (oar*e
!u>i%ient noa1tea a!taB
G Ni !e 7a 1er*ite !& (or*i* *3ineB #ntre+& unul.
G -aC <i!e Bean. Se 1une 1ro+le*a %3t (e *ult 7& a>e%tea<& ieDirea (in rit*.
G Pentru *ine e #n re8ul&.
Al,i 1atru !i*,eau la >el. ADa %& Bean #i ale!e 1e %ei *ai a1ro1ia,i (oi.
G -oi (intre 7oi !& !tea (e 1a<& #n%& (ou& oreC a1oi tre%e,i la rota,ia nor*al&.
n a>ara %l&(iriiC #n!o,i,i %in%i *etri *ai #n !1ate (e %ele (ou& 8&r<iC Bean Di Suri;aUon8
a7ur& o%a<ia !& 7or+ea!%& (e!%=i!. TotuDiC *ai #nt3i (e toate Suri;aUon8 tre+uia !& a>le.
G C=iar 1&!tre<i o rota,ie nor*al& a !%=i*+ului (e 1a<& ai%iC #n interiorul +a<eiB
G A* 8reDitB #ntre+& Bean.
G E7i(ent %& nuC (arH %=iar eDti 1aranoi%.
G Ftiu %& a* un (uD*an %are *& 7rea *ort. Un (uD*an %are tre%e (intr$o 1o<i,ie
1uterni%& #n alta.
G -in %e #n %e *ai 1uterni%&C !1u!e Suri;aUon8. #n Ru!ia nu a a7ut 1uterea !& 1ornea!%&
un r&<+oi.
G Poate %& ni%i #n In(iaC <i!e Bean.
G E!te r&<+oi. Vrei !& !1ui %& nu$i aDaB
G E r&<+oiul lui. -ar 1ro+a+il #n%& *ai tre+uie !&$i %on7in8& 1e a(ul,i !&$l ur*e<e.
G C3Dti8&$i 1e %3,i7aC Di #,i 7or (a o ar*at&C <i!e Suri;aUon8.
G C3Dti8& 1u,in *ai *ul,iC Di #,i 7or (a o ,ar&C %ontinu& Bean. Au ar&tat$o Na1oleon Di
Ka!=in8ton.
G C3,i tre+uie !& %3Dti8i %a !&$,i (ea lu*eaB
Bean l&!& #ntre+area >&r& r&!1un!.
G .are (e %e ne$a ur*&ritB #ntre+& Suri;aUon8C Cre( %& ai (re1tateC o1era,iunea a!ta e #n
#ntre8i*e a lui A=ile. Ju7ernul in(ian nu ur*&reDte 8enul &!ta (e lu%ruri. In(ia e o ,ar&
(e*o%rat&. Arun%area #n aer a unor %o1ii nu e +ine 7&<ut&. N$a7eau %u* !& o+,in& a1ro+area.
G S$ar 1utea ni%i *&%ar !& nu >ie 7or+a (e In(iaC <i!e Bean. Nu Dti* ni*i% !i8ur.
G -oar %& e 7or+a (e A=ile. J3n(eDte$te %3te lu%ruri nu au ni%i un !en!. . %a*1anie %u o
!trate8ie 1re7i<i+il&C (e *3na a (ouaC 1e %are 1ro+a+il 7o* >i #n !tare !$o !1ul+er&*. . a>a%ere
ur3t& %a a!ta %are nu 1oate (e%3t !& 1&te<e re1uta,ia In(iei #n >a,a re!tului lu*ii.
G E7i(ent %& nu a%,ionea<& #n intere!ul In(iei. -ar ei %re( %& (aC (a%& el e %u a(e7&rat %el
%are a #n%=eiat #n,ele8erea %u Pa9i!tanul. A%,ionea<& #n intere!ul !&u 1ro1riu. Fi$*i 1ot (a !ea*a
%e %3Dti8& r&1in( 8aD%a lui En(er Di #n%er%3n( !& te u%i(& 1e tine.
G Ri7ali *ai 1u,iniB
G NuC !1u!e Bean. #i >a%e 1e a+!ol7en,ii F%olii (e ?u1t& !& a1ar& (re1t %ele *ai
i*1ortante ar*e #ntr$un r&<+oi.
G -ar el nu e a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t&.
G A >o!t la F%oala (e ?u1t&C Di are 73r!ta 1otri7it&. Nu 7rea !& >ie ne7oit !& aDte1te 13n&
%reDte %a !& 1oat& >i re8ele lu*ii. Vrea %a to,i !& %rea(& %& tre+uie !& >ie %on(uDi (e un %o1il. -a%&
1entru a!ta *erit& !& te u%i(& 1e tineC (a%& *erit& !& r&1ea!%& 8aD%a lui En(erH
-e a!e*eneaC a!ta #a"ut& Di 1e Peter Ki88inC #Di (&(u !ea*a Bean. Nu a >o!t la F%oala (e
?u1t&C (ar (a%& %ei *ai +uni li(eri !unt %o1iiiC tre%utul lui #n 1er!oana lui ?o%9e #l ri(i%& (ea!u1ra
%elorlal,i %on%uren,i. Calit&,ile (e *ilitar !unt un lu%ru. -ar #n%=eierea R&<+oiului ?i8ii
re1re<int& o re>erin,& %u *ult *ai +un&. Un atu %o*1arati7 %u L1!i=o1a,ii e01ul<a,i (in F%oala (e
?u1t&.M
G Cre<i %& a!ta$i totB #ntre+& Suri;aUon8.
G Ce !& >ieB >&%u BeanC %&%i 1ier(u!e Dirul. AC 7rei !& !1ui (a%& a!ta e!te !u>i%ient %a !&
e01li%e (e %e A=ile te 7rea 1e tine *ortB Bean !e 83n(i 1u,in: Nu Dtiu. Poate.
-ar nu ne e01li%& (e %e atra8e In(ia !& lu1te #ntr$un r&<+oi *ult *ai !3n8ero! (e%3t ar >i
ne%e!ar.
G Ce <i%i (e a!taB 6&$i 1e to,i !& !e tea*& (e %eea %e 7a a(u%e r&<+oiulC #n%3t !& (orea!%&
!& !1ri"ine :e8e*onia #n e>ortul (e a #*1ie(i%a e0tin(erea r&<+oiului.
G BunC (oar %& ni*eni nu$l 7a nu*i 1e A=ile :e8e*on.
G Core%t. Eli*in&* 1o!i+ilitatea %a A=ile !& >ie 1ur Di !i*1lu 1ro!tB
G -aC a!ta nu e 1o!i+il.
G -ar Petra oare 1utea !&$l 1&%&lea!%& !& !e ,in& (e o !trate8ie 1re7i<i+il&C 1ro!tea!%& Di
1&8u+oa!&B
G Ar >i 1o!i+ilC nu*ai %& A=ile !e 1ri%e1e >oarte +ine !& %itea!%& oa*enii. Nu Dtiu (a%&
Petra l$ar 1utea *in,i. N$a* 7&<ut$o ni%io(at& *in,in( 1e %ine7a. Nu Dtiu (a%& 1oate.
G N$ai 7&<ut$o ni%io(at& *in,in(B #ntre+& Suri;aUon8.
Bean ri(i%& (in u*eri.
G A* (e7enit 1rieteni >oarte +uni la !>3rDitul r&<+oiului. Ea !1une %eea !e 83n(eDte.
Uneori 1oate !& a!%un(& %e7aC (ar #,i !1une %& o >a%e. 6&r& a+ureliC >&r& 1re>&%&torii. UDa e >ie
(e!%=i!&C >ie #n%=i!&.
G S& *in,i %ere e0er%i,iuC <i!e Suri;aUon8.
G Cu* a >&%ut C=a9riB
G Nu a"un8i #ntr$o a!e*enea 1o<i,ie (oar 1rin %alit&,i *ilitare (eo!e+ite. Tre+uie !& >ii
>oarte +ine 7&<ut (e >oarte *ult& lu*e. Fi !& a!%un<i o *ul,i*e (e lu%ururi.
G -oar nu !u8ere<i %& 8u7ernul T=ailan(ei e %oru1tC <i!e Bean.
G Su8ere< %& 8u7ernul T=a(an(ei #n!ea*n& 1oliti%&. S1er %& a!ta nu te !ur1rin(e. Pentru
%& au<i!e* %& eDti (eDte1t.
?uar& o *aDin& %are !&$i (u%& 13n& #n oraD $Suri;aUon8 a7u!e!e #ntot(eauna autoritatea
!& re%=i<i,ione<e o *aDin& Di un Do>erC (oar %& nu o >olo!i!e 13n& atun%i.
G ADa(ar un(e *3n%&*B #ntre+& Bean. N$a* la *ine un 8=i( al re!taurantelor.
G A* %re!%ut #ntr$o >a*ilie %are a7ea +u%&tari *ai +uni (e%3t ori%e re!taurantC <i!e
Suri;aUon8.
G -e%i *er8e* la tine a%a!&B
G 6a*ilia *ea lo%uieDte l3n8& C=ian8 ai.
G . !& >ie <on& (e r&<+oi a%olo.
G -e a!ta Di %re( %& #n realitate !e a>l& la VientianeC iar re8ulile (e !e%uritate #i #*1ie(i%&
!&$*i !1un&. Tat&l *eu %on(u%e o re,ea (e >a+ri%i (e *uni,ei r&!13n(ite #n teritoriu. Suri;aUon8
r3n"i: Tre+uia !& *& a!i8ur %& >a% ro!t (e %3te7a !lu"+e #n ini!terul A1&r&rii 1entru >a*ilia *ea.
G Cu alte %u7inteC o*ul 1otri7it la lo%ul 1otri7it.
G a*a ar >i >o!t %ea *ai 1otri7it&C (ar !unte* #n T=ailan(a. -ra8o!tea >a,& (e %ultura
o%%i(ental& !$a !>3rDit a%u* un !e%ol.
n >inal tre+uir& !&$i #ntre+e 1e !ol(a,iC (ar a%eDtia %unoDteau nu*ai lo%urile #n %are #Di
1er*iteau ei !& *&n3n%e. ADa %& *3n%ar& #ntr$un *i% lo%al non$!to1 (intr$o <on& a oraDului %are
nu era ni%i %ea *ai reaC (ar ni%i %ea *ai 1l&%ut&. Iar totul >u at3t (e ie>tin #n%3t 1&ru 8rati!.
Suri;aUon8 Di !ol(a,ii !e arun%ar& 1e *3n%are (e 1ar%& ar >i >o!t %ea *ai +un& *a!& (in
7ia,a lor.
G Nu$i 8ro<a7B #ntre+& Suri;aUon8. C3n( 1&rin,ii *ei a7eau *u!a>iri Di *3n%au #n
!u>ra8erie tot >elul (e *3n%&ruri 1reten,ioa!eC noiC %o1iiiC *3nea* la +u%&t&rie %eea %e *3n%au Di
!er7itorii. Ce7a (e 8enul &!ta. 3n%are a(e7&rat&.
6&r& #n(oial& (in a%elaDi *oti7 Di a*eri%anii (e la \u*$\u* (in Jreen!+oro iu+eau
*3n%area (e a%olo. A*intiri (in %o1il&rie. :ran& %are a7ea 8u!tul !i8uran,ei Di iu+irii Di al
re%o*1en!elor 1entru +un& 1urtare. Un %a(ou E ieDi* #n oraD. Bean nu a7ea a!t>el (e a*intiriC
+ine#n,ele!. Nu a7ea no!tal8ia a*+ala"elor a(unate (in 8unoaie Di lin!e (e <a=&r %a *ai a1oi !&
#n%er%e !& re%u1ere<e %e i !e li1i!e 1e na!. El (u1& %e era no!tal8i%B Via,a #n L>a*iliaM lui A=ileB
F%oala (e ?u1t&B
Pu,in 1ro+a+il. Iar ti*1ul 1etre%ut %u >a*ilia !a #n Jre%ia 7eni!e 1rea t3r<iu 1entru a *ai
>a%e 1arte (in a*intirile %o1il&riei. #i 1l&%u!e #n CretaC #Di iu+ea >a*iliaC (ar nuC !in8urele a*intiri
>ru*oa!e (in %o1il&ria lui erau %ele (in a1arta*entul !urorii Carlotta atun%i %3n( ea ( lua!e (e 1e
!tra(& Di$i (&(u!e =ran& Di !i8uran,&C Di$l a"uta!e !& !e 1re8&tea!%& %a !& trea%& te!tele F%olii (e
?u1t& E +iletul lui (e 1le%are (e 1e P&*3nt un(e7a un(e !& >ie (e1arte (e A=ile.
A%elea >u!e!er& !in8urele %li1e (in %o1il&ria lui %3n( !e !i*,i!e #n !i8uran,&. Fi %=iar (a%&
1e atun%i nu %re<u!e !au nu #n,ele!e!eC !e !i*,i!e Di iu+it. -a%& !$ar 1utea aDe<a la o *a!& #ntr$un
re!taurant un(e !& *&n3n%e *3n%are %a a%eea 1e %are !ora Carlotta o 8&tea #n Rotter(a*C
1ro+a+il !$ar !i*,i la >el %a a%ei a*eri%ani la \u*$\u* !au %a a%eDti t=ailan(e<i #n lo%alul a%e!ta.
G Prietenului no!tru Boro**a9ot nu 1rea$i 1la%e *3n%areaC <i!e Suri;aUon8. Vor+ea #n
t=ailan(e<&C 1entru %& Bean 1rin!e!e li*+a (e!tul (e re1e(eC iar !ol(a,ii nu !e (e!%ur%au 1rea +ine
#n e!en,ial&.
G Poate %& nu$i 1la%eC !1u!e unul (intre !ol(a,iC (ar #l >a%e !& %rea!%&.
G n %ur3n( 7a >i la >el (e #nalt %a tineC <i!e altul.
G C3t (e #nal,i !unt 8re%iiB #ntre+& 1ri*ul.
Bean #n8=e,&.
?a >el Di Suri;aUon8.
Cei (oi !ol(a,i #i 1ri7ir& alar*a,i.
G Ce$iC a,i 7&<ut %e7aB
G -e un(e Dtii %& e 8re%B #ntre+& Suri;aUon8.
Sol(a,ii !e 1ri7ir& re%i1ro% Di$Di a!%un!er& <3*+etul.
G Cre( %& nu !unt 1roDti (elo%C <i!e Bean.
G A* 7&<ut toate >il*ele (e!1re R&<+oiul %u J3n(a%iiC ,i$a* 7&<ut >a,aC %re<i %& nu eDti
%ele+ruB Nu DtiaiB
G -ar n$a,i !1u! ni%io(at& ni*i%.
G Ar >i >o!t ne1oliti%o!.
Bean !e #ntre+& %3,i oa*eni #l re%uno!%u!er& #n AraraXuara Di Jreen!+oroC (ar >u!e!er&
1rea 1oliti%oDi %a !& !1un& %e7a.
Era trei (i*inea,a %3n( a"un!er& la aero1ort. A7ionul tre+uia !& ateri<e<e #n "urul orei
Da!e. Bean era 1rea e0%itat %a !& (oar*&. R&*a!e (e 1a<& Di$i l&!& 1e Suri;aUon8 Di 1e !ol(a,i !&
*o,&ie.
A!t>elC Bean >u %el %are o+!er7& un #n%e1ut (e a8ita,ie #n "urul e!tra(ei %u %ir%a 1atru<e%i
Di %in%i (e *inute #nainte (e ora (e !o!ire a a7ionului. Se ri(i%& Di !e (u!e !& #ntre+e %e !e
#nt3*1l&.
G Te ro8 aDtea1t&C o !& >a%e* un anun,C !1u!e %ontrolorul (e +ilete. Un(e !unt 1&rin,ii
t&iB Sunt ai%iB
Bean o>t&. Ca* at3t (e!1re %ele+ritate. &%ar Suri ;aUon8 ar >i tre+uit !& >ie re%uno!%ut.
A1oi !e 83n(i %& to,i %ei (e ai%i >u!e!er& (e !er7i%iu toat& noa1tea Di 1ro+a+il nu au<i!er& Dtirile
(e!1re tentati7a (e a!a!inatC (e%i nu 7&<u!er& >a,a lui Suri;aUon8 a1&r3n( iar Di iar 1e e%ran. Se
#ntoar!e !&$l tre<ea!%& 1e unul (intre !ol(a,i %a !& 1oat& a>laC %a (e la un a(ult la altulC %e !e
#nt3*1la!e.
Uni>or*a lui #i uDura a%%e!ul la in>or*a,ii %are unui %i7il 1ro+a+il nu i$ar >i >o!t (ate. Se
#ntoar!e 1o!o*or3t.
G A7ionul !$a 1r&+uDitC <i!e.
Bean !i*,i o 8reutate #n ini*&. A=ileB J&!i!e o %ale !& a"un8& la !ora CarlottaB
I*1o!i+il. -e un(e !& >i DtiutB Nu 1utea *onitori<a <+orul >ie%&rui a7ion (in lu*e.
e!a"ul tri*i! (e Bean (e la %o*1uterul (in %a<ar*&. C=a9ri tre+uie !&$l >i 7&<utC (a%& nu era
(e"a are!tat. Ar >i a7ut ti*1 !& tran!*it& in>or*a,ia lui A=ile !au ori%&rui inter*e(iar. Alt>el (e
un(e !& >i Dtiut A=ile %& 7a 7eni CarlottaB
G -e (ata a!ta nu a >o!t elC <i!e Suri;aUon8C %&ruia Bean #i !1u!e!e la %e !e 83n(ea.
E0i!t& o *ul,i*e (e %au<e 1entru %are un a7ion !& (i!1ar& (e 1e ra(are.
G N$a !1u! %& a (i!1&rutC <i!e !ol(atul. A !1u! %& !$a 1r&+uDit.
Suri;aUon8 1&rea !in%er #n(urerat.
G *i 1are r&uC Boro**a9ot.
A1oi Suri;aUon8 !e (u!e la tele>on Di %onta%t& +iroul 1ri*ului *ini!tru. 6a1tul (e a >i
*3n(ria T=ailan(eiC %are to%*ai !u1ra7ie,ui!e unui atentatC a7ea Di 1&r,i +une. #n %3te7a *inute
erau e!%orta,i #n !ala (e De(in,e a aero1ortului un(e o>i%ialit&,i (in 8u7ern Di *ilitari (i!%utauC
#*1reun& %u re1re<entan,i ai a7ia,iei Di ai a8en,iilor (e in7e!ti8a,ii (in #ntrea8a lu*e.
A7ionul !e 1r&+uDi!e (ea!u1ra C=inei (e Su(. Era un <+or al %o*1aniei Air S=an8=aiC iar
C=ina trata >a1tul (re1t o 1ro+le*& intern&C re>u<3n( a%%e!ul an%=etatorilor !tr&ini la lo%ul
a%%i(entului. -ar !ateli,n (e tra>i% aerian #nre8i!tra!er& totul E >u!e!e o e01lo<ieC una *areC iar
a7ionul >u!e!e >&%ut +u%&,ele #nainte %a 7reo 1arte (in el !& a"un8& 1e 1&*3nt. Ni%i o Dan!& !&
e0i!te !u1ra7ie,uitori.
R&*3nea (oar o 1ali(& !1eran,&. Poate %& rata!e 7reo le8&tur&. Poate nu !e a>la la +or(.
-ar !e a>la!e.
AD >i 1utut !$o o1re!%C 83n(i Bean. C3n( a* >o!t (e a%or( !& a* #n%re(ere #n 1ri*ul
*ini!tru >&r& !& aDte1t !o!irea CarlotteiC aD >i 1utut !&$i tri*it i*e(iat 7or+& !& !e #ntoar%& a%a!&.
#n lo% !& >a%& aDaC el aDte1ta!e Di !e uita!e la tele7i<or a1oi ieDi!e !&$Di 1etrea%& noa1tea #n oraD.
Pentru %& 7oia !$o re7a(&. Pentru %& >u!e!e !1eriat Di a7ea ne7oie !$o ai+& al&turi.
Pentru %& >u!e!e 1rea e8oi!t %a !& !e 83n(ea!%& la %e 1eri%ol o e01unea. C&l&torea !u+
1ro1riul ei nu*e aDa %e7a nu >&%u!e ni%io(at& %3t ti*1 >u!e!er& #*1reun&. .are era 7ina luiB
-a. Pentru %& o !o*a!e at3t (e ur8ent !& 7in& #n%3t ea nu *ai a7u!e!e ti*1 !& !e a!%un(&.
Pu!e!e Vati%anul !&$i aran"e<e <+orulC Di a!ta >u!e!e tot. S>3rDitul 7ie,n ei. S>3rDitul *i!iunii eiC
aDa ar >i 83n(it ea. ?u%rurile l&!ate neter*inate. Trea+a 1e %are 7a tre+ui !$o >a%& alt%ine7a.
Tot %e >&%u!e elC (in %li1a #n %are o #nt3lni!eC >u!e!e !& >ure (in ti*1ul eiC !$o #n(e1&rte<e
(e lu%rurile %are %ontau %u a(e7&rat #n 7ia,a ei. S$o >a%& !&$Di >a%& *e!eria #n >u8&C 1e a!%un!C (e
(ra8ul lui. -e %3te ori a7u!e!e ne7oie (e eaC ea l&!a!e totul +alt&. .are %e >&%u!e el %a !& *erite
a!taB Ce$i o>eri!e #n !%=i*+B Iar a%u* #i #ntreru1!e!e *un%a 1entru tot(eauna. Tre+uia !& >ie at3t
(e !u1&rat&. -ar %=iar Di a%u*C (a%& ar >i 1utut 7or+i %u eaC Dtia %e i$ar !1une.
ntot(eauna a >o!t ale8erea *eaC ar !1une ea. Tu eDti o 1arte (in *i!iunea 1e %are *i$a
(at$o -u*ne<eu. Via,a are un !>3rDitC Di nu *i$e tea*& !& *& #ntor% la -u*ne<eu. Nu *& te*
(e%3t 1entru tineC 1entru %& eDti *ereu aDa (e !tr&in >a,& (e El.
Ar >i >o!t +ine !& 1oat& %re(e %&C #ntr$un >elC *ai tr&ieDte. C& e!te un(e7a #*1reun& %u
Po9eC 1oateC lu3n($o #n 8ri"a ei aDa %u* ( lua!e #n 8ri"a ei 1e Bean %u ani #n ur*&. Fi a*3n(ou&
!& r3(& Di !& (e1ene a*intiri (e!1re ne#n(e*3nati%ul (e Bean %are reuDea !& o*oare oa*enii.
Cine7a #i atin!e +ra,ul.
G BeanC Do1ti Suri;aUon8C BeanC =ai !& 1le%&* (e ai%i.
Bean !e a(un& Di$Di (&(u !ea*a %& #i Diroiau la%ri*ile 1e o+ra"i.
G R&*3nC <i!e.
G Ba nuC in!i!t& Suri;aUon8. Ai%i n$o !& !e #nt3*1le ni*i%. :ai !& *er8e* la reDe(in,a
o>i%ial&. A%olo !e !tr3n8 (i1lo*a,ii.
Bean #Di Dter!e o%=ii %u *3ne%aC !i*,in(u$!e %a un %o1il *i%. S& >a%& aDa %e7a #n >a,a
a%e!tor +&r+a,i. -ar era (oar %e7a 1eni+il E un !e*n (e !l&+i%iune %u *ult *ai r&u ar >i >o!t !& !e
a!%un(& !au !& le %ear&C 1ateti%C !& nu 7or+ea!%& (e!1re a!ta. 6&%u!e %eea %e >&%u!eC ei 7&<u!er&C
>ie %e$o >i. -a%& !ora Carlotta nu *erita %3te7a la%ri*i (in 1artea %ui7a %are #i (atora at3t (e *ult
%3t #i (atora BeanC atun%i 1entru %e ar e0i!ta la%ri*i Di %3n( ar tre+ui 7&r!ateB
i aDte1ta o e!%ort& a 1oli,iei. Suri;aUon8 le *ul,u*i 8&r<ilor lor Di le or(on& !& !e
#ntoar%& la %a<ar*&.
G Nu tre+uie !& 7& tre<i,i (e%3t atun%i %3n( a7e,i 7oi %=e>C <i!e.
Ei #l !alutar& 1e Suri;aUon8. A1oi !e #ntoar!er& !1re Bean Di$l !alutar& Di 1e el. S%urt. C3t
*ai *ilitar %u 1utin,&. 6&r& %o*1&ti*ire. -oar onoare. ?e #ntoar!e !alutul #n a%elaDi >el E >&r&
re%unoDtin,&C (oar %u re!1e%t.
-i*inea,a la reDe(in,a o>i%ial& >u 1e r3n( ener7ant& Di 1li%ti%oa!&. C=ina era intran!i8ent&.
Cu toate %& %ei *ai *ul,i 1a!a8eri >u!e!er& t=ailan(e<iC oa*eni (e a>a%eri Di turiDtiC era 7or+a (e
un a7ion %=ine< #n !1a,iul aerian al C=ineiC Di 1entru %& e0i!tau in(i%a,ii %& *ai (e8ra+& ar >i 1utut
>i un ata% %u ra%=ete !ol$aer (e%3t o +o*+& la +or(C totul era ,inut !u+ !tri%t %ontrol *ilitar.
Cate8ori% >u!e!e A=ileC Bean Di Suri;aUon8 erau (e a%or( ai%i. Iar ei (i!%uta!er& (e!tul (e!1re
A=ileC aDa %& Bean #l l&!& 1e Suri;aUon8 !&$i in>or*e<e 1e *ilitarii t=ailan(e<i Di 1e De>ii
(e1arta*entelor (e !tat %are a7eau ne7oie (e toate (atele %are ar >i 1utut >a%e 1u,in& lu*in&.
-e %e ar >i 7rut In(ia !& arun%e #n aer un a7ion (e 1a!a8eri <+ur3n( (ea!u1ra C=ineiB .are
nu*ai %a !& u%i(& o %&lu8&ri,& %are 7enea la Ban89o9 !& 7i<ite<e un +&iat 8re%B Era 1rea tra! (e
1&r %a !& %rea(& aDa %e7a. Fi totuDiC 1a! %u 1a!C Di %u a"utorul *ini!trului %oloni<&rii %are le 1utea
o>eri (etalii (e!1re 1!i=o1atolo8ia lui A=ile %are nu !e 8&!i!er& ni%i *&%ar #n ra1oartele lui ?o%9e
(e!1re elC #n%e1ur& !& #n,elea8& %& (aC era >oarte 1o!i+il !& >ie un >el (e *e!a" !>i(&tor (e la A=ile
1entru BeanC %are #i !1unea %& 1oate (e (ata a!ta a !%&1atC (ar el #n%& *ai are 1uterea !& u%i(& 1e
%ine 7rea.
n ti*1 %e Suri;aUon8 (i!%utaC Bean >u %on(u! la eta"ul reDe(in,ei 1arti%ulareC un(e !o,ia
1ri*ului *ini!tru #l in7it& %u a*a+ilitate #ntr$o %a*er& (e oa!1e,i Di #ntre+& (a%& ar 1utea tri*ite
(u1& un 1rieten !au un *e*+ru al >a*iliei ori (a%& (orea un 1a!tor !au un 1reot (e o anu*e
reli8ie. El #i *ul,u*i Di$i !1u!e %& !in8urul lu%ru (e %are a7ea #ntr$a(e7&r ne7oie era !& 1etrea%&
1u,in ti*1 !in8ur.
Ea #n%=i!e uDa #n ur*a eiC iar Bean 1l3n!e #n t&%ere 13n& la e1ui<are Di a1oiC #n%o7ri8at 1e
%o7orul (e 1e 1o(eaC a(or*i.
C3n( !e tre<i lu*ina <ilei #n%& *ai !tr&lu%ea (in%olo (e o+loane. #l (ureau o%=ii (in %au<a
1l3n!ului. Era tot e0tenuat. Pro+a+il !e tre<i!e >iin(%& tre+uia !& *ear8& la +aie. #i era Di !ete. ADa
era 7ia,a. #n(o1atC e7a%uat. So*n Di tre<ireC !o*n Di tre<ire. .C Di 1u,in& re1ro(u%ere %3n( Di %3n(.
-ar el era 1rea t3n&rC iar !ora Carlotta renun,a!e la 1artea a!ta a 7ie,ii. -e%i 1entru ei %i%lul 7ie,ii
>u!e!e (e!tul (e a!e*&n&tor. S&$Di 8&!ea!%& un !%o1 #n 7ia,&. -ar %areB Bean era %ele+ru. Nu*ele
lui 7a (&inui 1entru tot(eauna #n %&r,ile (e i!torie. Pro+a+il (oar %a 1arte a unei li!te #n %a1itolul
(e!1re En(er Ki88inC (ar era +ine Di aDaC #n!e*na *ai *ult (e%3t %eea %e o+,in *a"oritatea
oa*enilor. A1oi 7a *uri Di nu$i 7a *ai 1&!a.
Carlotta nu 7a a1&rea #n ni%i o %arte (e i!torie. Ni%i *&%ar o noti,&. EiC (e >a1t nu era
a(e7&rat. A=ile 7a >i >ai*o!C iar ea era %ea %are$l (e!%o1eri!e. ?a ur*a ur*elorC a!ta *erita *ai
*ult (e%3t o noti,&. Nu*ele ei 7a >i ,inut *inteC (ar #ntot(eauna le8at (e ne+unul %are o u%i!e!e
>iin(%& #l 7&<u!e %3t >u!e!e (e 7ulnera+( Di$l !al7a!e (e 7ia,a 1e !tr&<i.
A=ile a u%i!$oC (ar +ine#n,ele! %u a"utorul *eu. Bean !e >or,& !& !e 83n(ea!%& la alt%e7a.
-e"a !i*,ea a%ea ar!ur& #n 1leoa1e %are #n!e*na %& la%ri*ile !unt 1e %ale !& i<+u%nea!%&. Jata %u
a!ta. Tre+uia !&$Di a(une *intea. Era >oarte i*1ortant !& %ontinue !& 83n(ea!%&.
n %a*er& era un %o*1uterC %u lin9urile !tan(ar( Di %3te7a (intre !o>turile (e %one%tare
%ele *ai %uno!%ute #n T=ailan(a. Ra1i( Bean !e #nre8i!tra %u una (intre i(entit&,ile !ale *ai 1u,in
>olo!ite. Jra>> ar tre+ui !& Dtie lu%ruri %are nu a"un8eau la 8u7ernul t=ailan(e<. ?a >el Di Peter. Iar
ei i$ar >i !%ri!.
Bine#n,ele! %& e0i!tau *e!a"e %i>rate (e la a*3n(oi 1e unul (intre !iturile lui. ?e e0tra!e
1e a*+ele. Erau i(enti%e. Un e$*ail tri*i! %=iar (e !ora Carlotta. A*3n(ou& !1uneau a%elaDi
lu%ru. e!a"ul !o!i!e la nou& (i*inea,aC ora T=ailan(ei. Ar >i tre+uit !& aDte1te (ou&!1re<e%e ore
1entru %a<ul #n %are !ora Carlotta #n!&Di #i %onta%ta %a !& retra8& *e!a"ul. -ar %3n( a>la!er& (in
!ur!e in(e1en(ente %& nu *ai e0i!ta ni%i o Dan!& %a ea !& >ie #n 7ia,&C (e%i!e!er& !& nu *ai aDte1te.
.ri%are ar >i >o!t *e!a"ulC !ora Carlotta il %rea!e #n aDa >el #n%3t (a%& ea nu lua ni%i o *&!ur& %a
!&$l +lo%=e<eC <ilni%C a%e!ta ar >i 1le%at auto*at !1re Jra>> Di !1re Peter 1entru %a ei !& l$l
tran!*it& lui.
Ceea %e #n!e*na %& #n >ie%are <i a 7ie,ii ei ea !e 83n(i!e la BeanC >&%u!e %e7a %are !&$l
#*1ie(i%e !& 7a(& a%ea!t& not&C Di totuDi !e a!i8ura!e Di %& #n >inal 7a 7e(ea %eea %e %on,ine
*e!a"ul.
Un r&*a!$+un al ei. Bean nu 7oia !&$l %itea!%&. Pl3n!e!e (e!tul. Nu$i *ai r&*&!e!e ni*i%.
Fi totuDi ea (ori!e %a el !& %itea!%&. ?a ur*a ur*elorC #l !%ri!e!e 1entru elC %u !i8uran,& Di
el ar 1utea >a%e a!ta 1entru ea.
6iDierul a7ea o %ri1tare (u+l&. -u1& %e #l (e!%=i!e %u 1ro1ria lui %=eie (e (e%ri1tareC
r&*3nea #n %ontinuare %o(i>i%at. :a+ar n$a7ea %are ar >i 1utut >i 1arolaC #n %on!e%in,& tre+uia !&
>ie %e7a la %are ea !$ar aDte1ta %a el !& !e 83n(ea!%&. Fi >iin(%& el 7a #n%er%a !& 8&!ea!%& %=eia
(oar (u1& *oartea eiC ale8erea era e7i(ent&. Intro(u!e nu*ele Po9e Di (e%ri1tarea #n%e1u i*e(iat.
EraC (u1& %u* !e aDte1ta!eC o !%ri!oare %&tre el.
-ra8& PulianC (ra8& BeanC (ra8ul *eu 1rieten.
Poate %& A=ile *$a u%i!C 1oate nu. Ftii %e 1&rere a* eu (e!1re r&<+unare. Pe(ea1!a
a1ar,ine lui -u*ne<euC Di #n 1lu! >uria #i 1ro!teDte 1e oa*eniC %=iar Di 1e %ei (eDte1,i %a tine.
A=ile tre+uie o1rit 1entru %& e!te %eea %e e!teC nu 1entru %& *i$ar >i >&%ut %e7a *ie. Pentru *ine
nu %ontea<& %u* *or. Contea<& nu*ai %u* a* tr&itC iar a!ta 3ntuitorul tre+uie !$o "u(e%e.
-ar tu Dtii (e"a a%e!te lu%ruriC Di nu a%e!ta e!te *oti7ul 1entru %are #,i !%riu a%ea!t&
!%ri!oare. E!te 7or+a (e!1re o in>or*a,ie 1ri7itoare la tineC 1e %are ai (re1tul !$o a>li. Nu e!te un
lu%ru 1l&%ut Di 7oia* !& aDte1t 13n& %3n( 7ei a7ea tu #n!u,i o +&nuial&. n!& nu 7reau %a *oartea
*ea !& te la!e #n i8noran,&. I$ar (a >ie lui A=ileC >ie !%=i*+&rilor aleatoare ale 7ie,ii E in(i>erent
%are *i$ar 1ro7o%a 1e neaDte1tate *oartea E 1rea *ult& 1utere a!u1ra ta.
Ftii %& ai >o!t n&!%ut #n ur*a unui e01eri*ent Dtiin,i>i% ile8al %are a >olo!it e*+rionii >ura,i
(e la 1&rin,ii t&i. Ai a*intiri ne>ireDti (e!1re ui*itoarea ta e7a(are Di !al7are (e la *a!a%rul
>ra,ilor t&i atun%i %3n( e01eri*entul a >o!t #ntreru1t. Ceea %e ai >&%ut tu la a%ea 73r!t& in(i%&
ori%ui !e 1ri%e1e %& eDti e0traor(inar (e inteli8ent. Ceea %e nu ai Dtiut 13n& a%u* e!te *oti7ul
1entru %are eDti at3t (e inteli8ent Di %u* a>e%tea<& a%e!t lu%ru 7iitorul t&u. Per!oana %are a >urat
e*+rionii era oare%u* o* (e Dtiin,&. ?u%ra la #*+un&t&,irea 8eneti%& a inteli8en,ei u*ane. Fi$a
+a<at e01eri*entul 1e lu%r&rile teoreti%e ale unui !a 73nt ru! nu*it Anton. Cu toate %& Anton era
!u+ in>luen,a unui or(in (e inter7en,ie Di nu$*i 1utea 7or+i (ire%tC a >o!t %ura"o! Di a 8&!it un *o(
(e a o%oli 1ro8ra*area Di (e a$*i !1une %e *o(i>i%&ri 8eneti%e !$au >&%ut a!u1ra ta. V-eDi Anton
era (e 1&rere %& a%e!te *o(i>i%&ri nu 1uteau >i >&%ute (e%3t 1e un o7ul ne>ertili<atC a!ta era (oar o
1ro+le*& te=ni%&C nu una teoreti%&.W
E0i!t& o %=eie (u+l& #n 8eno*ul u*an. Una (intre ele !e o%u1& (e inteli8en,&. -a%& o
r&!u%eDti #ntr$un !en!C ea +lo%=ea<& %a1a%itatea %reierului (e a >un%,iona la %a1a%itate *a0i*&. ?a
tine %=eia lui Anton a >o!t r&!u%it&. Creierul t&u nu Di$a #n%etat %reDterea. Nu a #n%etat !& 1ro(u%&
neuroni noi la o 73r!t& >ra8e(&. Creierul t&u %ontinu& !& !e *&rea!%& Di !& 1ro(u%& noi %one0iuni.
#n lo% !& ai+& o %a1a%itate li*itat&C %u ti1are >or*ate #n ti*1ul (e<7olt&rii (in %o1il&rieC %reierul
t&u a(au8& noi %a1a%it&,i Di noi ti1are 1e *&!ur& %e e ne7oie (e ele. -in 1un%t (e 7e(ere *ental
eDti %a un %o1il (e un anC (ar %u e01erien,&. A8eri*ea *in,ii 1e %are o au #n *o( nor*al %o1iii
*i%iC Di %are e!te %u *ult *ai *are (e%3t ar 1utea reali<a un a(ultC #,i 7a r&*3ne *ereu la
#n(e*3n&. -e e0e*1luC #ntrea8a ta 7ia,& 7ei >i %a1a+il !& !t&13neDti noi li*+i %a un 7or+itor nati7.
Vei >i %a1a+il !& %ree<i Di !& *en,ii %one0iuni %u 1ro1riile tale a*intiri %a ni*eni altul. Cu alte
%u7inteC eDti un teritoriu nee01lorat E !au 1oate e01lorat (oar (e tine.
-ar e0i!t& un 1re, 1entru a%ea!t& (e!%&tuDare a %reierului t&u. Pro+a+il ai 8=i%it (e"a. -a%&
%reierul %ontinu& !& %rea!%&C %e !e #nt3*1l& %u %a1ul t&uB Cu* !e *en,ine #n interior toat& a%ea!t&
*aterie %enuDieB Ca1ul %ontinu& !& %rea!%&C (e!i8ur. Craniul nu !e #n%=i(e ni%io(at& 1e (e1lin.
Nor*al %& a* ur*&rit *&!ur&torile >&%ute a!u1ra %raniului t&u. CreDterea e lent&C Di o *are 1arte
a (e<7olt&rii %reierului a i*1li%at %rearea (e neuroni *ai *ul,iC (ar *ai *i%i. -e a!e*eneaC
%raniul !$a !u+,iatC (e%i ai 1utea !au nu !&$,i (ai !ea*a (e *&rirea %ir%u*>erin,ei E (ar ea e!te
real&.
Ve<i tuC %ealalt& latur& a %=eii lui Anton are le8&tur& %u %reDterea. -a%& nu a* #n%eta !&
%reDte*C a* *uri >oarte tineri. Pentru a tr&i *ai *ult e ne7oie !& renun,&* la (in %e #n %e *ai
*ult& inteli8en,&C (eoare%e %reierul tre+uie !& !e +lo%=e<e Di !& !e o1rea!%& (in (e<7oltare #n
1ri*ele >a<e ale %i%lului 7ie,ii. ?a *a"oritatea >iin,elor u*ane inteli8en,a >lu%tuea<& #n li*ite
(e!tul (e #n8u!te. Noi ni%i *&%ar nu ne a1ro1ie* (e ni7elul *a0i*.
BeanC PulianC %o1ilul *euC tu 7ei *uri >oarte t3n&r. Cor1ul t&u 7a %ontinua !& %rea!%&C nu
%a la 1u+ertateC o (at& +ru!%C %a a1oi !& a"un8i la #n&l,i*ea (e o* a(ult. -u1& %u* !$a e01ri*at
un o* (e Dtiin,&C nu 7ei atin8e ni%io(at& #n&l,i*ea (e a(ultC 1entru %& nu e0i!t& aDa %e7a. E0i!t&
(oar #n&l,i*ea #n *o*entul *or,ii. Vei %reDte (in %e #n %e *ai #nalt Di *ai !oli( 13n& %3n( ini*a
Di !1lina 7or %e(a. #,i 7or+e!% (ire%tC 1entru %& nu a* %u* !& #n(ul%e!% o a!t>el (e lo7itur&.
Ni*eni nu Dtie %e %ur! 7a ur*a (e<7oltarea ta. ?a #n%e1ut *$a #n%ura"at tare *ult >a1tul %&
1&reai !& %reDti *ult *ai #n%et (e%3t !e e!ti*a!e ini,ial i !$a !1u! %& la 1u+ertate #i 7ei a"un8e
(in ur*& 1e %eilal,i %o1ii (e 73r!ta ta E (ar nu a >o!t aDa. Erai %u *ult #n ur*a lor. ADa %& a*
!1erat %& 1oate el 8reDi!eC %& ai 1utea !& tr&ieDti 13n& la 1atru<e%i !au %in%i<e%i (e ani !au *&%ar
trei<e%i. -ar #n anul #n %are ai !tat %u >a*ilia ta Di #n ti*1ul 1etre%ut #*1reun&C *&!ur&torile au
(o7e(it %& rata (e %reDtere !$a a%%elerat. Toate (atele in(i%& >a1tul %& a%%elerarea 7a %ontinua.
-a%& ai tr&i 13n& la (ou&<e%i (e aniC ai !>i(a toate aDte1t&rile ra,ionale. -a%& ai *uri #nainte !&
#*1lineDti %in%i!1re<e%eC a+ia (a%& ar >i o !ur1ri<&. Pl3n8 #n ti*1 %e !%riu a%e!te r3n(uriC 1entru
%&C (a%& a e0i!tat 7reo(at& un %o1il %are ar >i 1utut !er7i o*enirea #ntr$o 7ia,& lun8& %a a(ultC tu
eDti a%ela. Ba nuC !& >iu %in!tit&C la%ri*ile *ele %ur8 1entru %& *& 83n(e!% la tine #ntr$un >el %a la
1ro1riul *eu %o1ilC Di !in8urul lu%ru %are *& >a%e >eri%it& %& tu a>li (in a%ea!t& !%ri!oare %e$,i 7a
re<er7a 7iitorul e!te %& a!ta #n!ea*n& %& eu a* *urit #naintea ta. Ve<iC %ea *ai 8roa<ni%& tea*& a
ori%&rui 1&rinte iu+itor e!te %& 7a tre+ui !&$Di #n8roa1e %o1iii. NoiC %&lu8&ri,ele Di 1reo,iiC !unte*
!%uti,i (e a!e*enea (urere. Cu e0%e1,ia %a<urilor %3n( o lu&* a!u1ra noa!tr&C aDa %u* a* >&%ut
eu %u tineC at3t (e ne+uneDte (ar Di %u +u%urie.
A* (o%u*enta,ia #ntrea8& Di toate (atele e%=i1ei %are te$a !tu(iat. Ei 7or %ontinua !& te
!tu(ie<eC (a%& tu le 1er*i,i. J&!eDt lin9ul la !>3rDitul !%ri!orii. Sunt (e #n%re(ereC 1entru %& !unt
oa*eni %in!ti,iC Di (e a!e*enea 1entru %& Dtiu %& (a%& e0i!ten,a a%e!tui 1roie%t ar (e7eni
%uno!%ut& ei ar >i #n *are 1eri%olC %&%i %er%et&rile a!u1ra #*+un&t&,irii 8eneti%e a inteli8en,ei
u*ane r&*3n #*1otri7a le8ii. -a%& 7ei %oo1era !au nu e!te %u totul la latitu(inea ta. Ei au (e"a
in>or*a,ii 7aloroa!e. #,i 1o,i tr&i 7ia,a >&r& !& ai (e$a >a%e %u ei !au 1o,i !& %ontinui !& le o>eri
(ate. Pe *ine nu *& intere!ea<& 1rea tare 1artea Dtiin,i>i%&. A* lu%rat %u ei 1entru %& tre+uia !&
Dtiu %e !e 7a #nt3*1la %u tine.
Iart&$*& %& ,i$a* a!%un! a%e!te in>or*a,ii. Ftiu %& tu %re<i %& ai >i 1re>erat !& Dtii
(intot(eauna. Pot !& !1un #n a1&rarea *ea (oar %& 1rin(e +ine oa*enilor !& ai+& o 1erioa(& (e
ino%en,& Di !1eran,& #n 7ia,a lor. i$a >o!t tea*& %& (a%& ai >i Dtiut 1rea (e7re*e nu ai >i a7ut
1arte (e a!e*enea !1eran,&. Fi totuDi 1ri7area (e a%e!te %unoDtin,e te$a li1!it (e li+ertatea (e a
(e%i(e %u* !&$,i 1etre%i anii r&*aDi A7ea* (e 83n( !&$,i !1un %3t (e %ur3n(.
Sunt unii %are au !1u! %& (in %au<a a%e!tor *i%i (i>eren,e 8eneti%e tu nu eDti u*an.
-eoare%e %=eia lui Anton 1ro7oa%& (ou& *uta,ii #n 8eno*C nu (oar unaC a!ta nu !$ar 1utea
#nt3*1la ni%io(at& #n *o( naturalC Di #n %on!e%in,& tu eDti re1re<entantul unei noi !1e%ii %reate #n
la+orator. -ar #,i !1un euC tu Di %u Ni9olai !unte,i 8e*eniC nu !1e%ii (i>eriteC iar euC %are te$a*
%uno!%ut *ai +ine %a ori%ine alt%ine7aC nu a* 7&<ut #n tine (e%3t %ea *ai %urat& Di *ai +un&
o*enie. Ftii %& nu$*i 7ei a%%e1ta ter*inolo8ia reli8ioa!&C (ar #n,ele8i %e #n!ea*n& a!ta 1entru
*ine. Tu ai un !u>letC %o1ile. 3ntuitorul a *urit 1entru tine ? >el %a 1entru >ie%are >iin,& u*an&
n&!%ut& 7reo(at&. Via,a ta are o 7aloare in>init& #n o%=ii unui -u*ne<eu iu+itor. Fi #n o%=ii *eiC
>iule. ,i 7ei 8&!i 1ro1riul t&u !%o1 #n 7ia,& #n ti*1ul %3t *ai ai (e tr&it. Nu >i ne%=i+<uit %u 7ia,a
ta (oar 1entru %& nu 7a >i lun8&. -ar nu >i ni%i e0a8erat (e 8elo! %u ea. oartea nu e o tra8e(ie
1entru %el Care *oare. Tra8e(ie e!te !&$,i iro!eDti 7ia,a #nainte (e a *uri. -e"a ,i$ai >olo!it anii
!%urDi *ai +ine (e%3t *a"oritatea oa*enilor. Vei 8&!i #n!& noi ,eluri Di le 7ei #*1lini. Fi (a%&
%ine7a #n Ceruri ,ine !ea*a (e 8la!ul unei %&lu8&ri,e +&tr3neC 7ei >i +ine 1&<it (e #n8eri Di *ul,i
!>in,i !e 7or ru8a 1entru tine.
Cu (ra8o!teC Carlotta.
Bean Dter!e !%ri!oarea. . 1utea !%oate (e 1e !ite Di !$o (e!%i>re<e (in nouC (a%& a7ea
ne7oie (e ea. -ar i !e #n!%ri!e!e %u litere (e >o% #n *e*orie. Nu nu*ai %a te0t 1e un (i!1la;.
Au<i!e 7o%ea Carlottei #n ti*1 %e o%=ii #i 1ar%ur8eau %u7intele 1e %are i le ar&ta e%ranul. n%=i!e
1u1itrul. Se (u!e la >erea!tr& Di o (e!%=i!e. Pri7i (in%olo (e 8r&(inile reDe(in,ei o>i%iale. n
(e1&rtare 1utea 7e(ea a7ioanele a1ro1iin(u$!e (e aero1ortC #n ti*1 %e altele %are a+ia (e%ola!er&
!e ri(i%au !1re %er.
n%er%& !&$Di i*a8ine<e !u>letul !urorii Carlotta #n&l,3n(u$!e %a unul (intre a%ele a7ioane.
-ar i*a8inea !e !%=i*+& #ntr$un <+or Air S=an8=ai ateri<3n(C iar !ora Carlotta %o+ora (in a7ion
Di$l anali<a (e !u! 13n& "o! !1un3n(: LTre+uie !&$,i %u*1eri 1antaloni noi.M Se #ntoar!e #n %a*er&
Di !e #ntin!e 1e %o7orC (ar nu %a !& (oar*&. Nu #n%=i!e o%=ii. Se uita #n ta7an Di !e 83n(ea la
*oarte Di 7ia,&C (ra8o!te Di 1ier(eri. n ti*1 %e >&%ea a!taC %re(ea %& 1oate !& !i*t& %u* #i %re!%
oa!ele.
PARTEA A PATRA.
TRQ-AREA.
To: -e*o!tene @ Te%u*!e= A >reea*eri%a. or8.
6ro*: Nu!unt8ata @ %in%innatu! Aanon.!et.
Re: Air S=an8=ai.
n,e1a,ii %are %on(u% !=oU$ul au (e%i! !& nu #*1art& in>or*a,iile (e!1re Air S=an8=ai %u
ni*eni (in a>ara ar*ateiC 1retin<3n( %& !unt i*1li%ate intere!e 7itale ale Statelor Unite. Sin8urele
,&ri %are *ai au !ateli,i %a1a+ili !& 7a(& %eea %e 1ot 7e(ea ai noDtri !unt C=inaC Pa1onia Di
Bra<iliaC iar (intre a%e!tea nu*ai C=ina a a7ut un !atelit #ntr$o 1o<i,ie >a7ora+il&. -e%i %=ine<ii
Dtiu. Iar %3n( 7oi ter*ina a%ea!t& !%ri!oare 7ei Dti Di tuC Di 7ei Dti %u* !& >olo!eDti a%e!te
in>or*a,ii.
Nu$*i 1la%e !& 7&( %u* ,&rile *ari le #n7in8 1e %ele *i%iC %u e0%e1,ia %a<ului %3n( ,ara
%ea *are e a *ea.
-&$*& #n "u(e%at& (in %au<a a!ta.
T+orul Air S=an8=ai a >o!t (o+or3t (e o ra%=et& !ol$aerC lan!at& -IN INTERI.RU?
T:AI?AN-EI. .ri%u*C %o*1uterele %are ur*&re!% *iD%&rile (in a%ea <on& a T=ailan(ei arat& %&
!in8ura 1o!i+ilitate !erioa!& %a ra%=eta !& >i a"un! la lo%ul (e lan!are e!te un %a*ion utilitar al
%&rui 1un%t (e 1le%are e!teC >ii atent. C=ina.
-etalii: Ca*ionul Vun *i% 7e=i%ul al+ (e ti1 :o8 (e >a+ri%a,ie 7ietna*e<&W a1ar,ine unui
(e1o<it (in Je"iu V%are (e"a a >o!t i(enti>i%at %a (e1o<it (e li7rare a *uni,iilorW Di a tra7er!at
>rontiera %u Vietna*ul #ntre Pin1in8C C=inaC Di Sin= :oC Vietna*. A1oi a tra7er!at Di 8rani,a %u
?ao!ul 1rin tre%&toarea -e( Ta; C=an8. A !tr&+&tut %ea *ai *are 1arte a ?ao!ului Di a intrat #n
T=ailan(a l3n8& T=a ?iC iar ai%i a ieDit (e 1e (ru*urile 1rin%i1ale. A a"un! (e!tul (e a1roa1e (e
1un%tul (in %are a >o!t lan!at& ra%=eta 1entru a 1utea >i (e!%&r%at& Di tran!1ortat& *anual a%olo. Fi
>ii atent: toate a%e!te *iD%&ri au a7ut lo% CU AI U?T -E . ?UNQ N URQ.
Nu Dtiu %e %re<i tuC (ar *ie Di tuturor %elor (e ai%i ni !e 1are o L1ro7o%areM 1e %are C=ina
o 7rea %a !& 1ornea!%& r&<+oiul %u T=ailan(a. Un a7ion Air S=an8=ai !1re Ban89o9C tran!1ort3n(
#n *a"oritate 1a!a8eri t=ailan(e<iC e!te (o+or3t (ea!u1ra C=inei (e o ra%=et& !ol$aer lan!at& (in
T=ailan(a. C=ina 1oate !& >a%& !& 1ar& %& ar*ata t=ailan(e<& #n%ear%& !& %ree<e o >al!& 1ro7o%are
#*1otri7a lorC %3n( (e >a1t e!te e0a%t o1u!ul 6oarte %o*1li%atC (ar %=ine<ii Dtiu %& e0i!t& *&rturia
!atelitului %u* %& ra%=eta a >o!t lan!at& (in interiorul T=ailan(ei. -e a!e*eneaC 1ot !&
(o7e(ea!%& ne%e!itatea a!i!ten,ei ra(ar %u !i!te*e (e ur*&rire !o>i!ti%ate ale ar*atei E %eea %e
i*1li%&C #n 7er!iunea %=ine<&C %& ar*ata T=ailan(ei !e a>l& #n !1atele in%i(entuluiC (eDi N.I Dti*
%& a!ta #n!ea*n& %& ar*ata %=ine<& a7ea %ontrolul Iar %3n( %=ine<ii 7or %ere %on>ir*&ri
in(e1en(enteC 1o,i %onta 1e a!ta: (ra8ul no!tru 8u7ernC #ntru%3t iu+eDte a>a%erile *ai *ult (e%3t
onoareaC 7a !1ri"ini 1o7e!tea C=ineiC >&r& !& *en,ione<e 7reo(at& *iD%&rile %a*ionului. A!t>elC
A*eri%a 7a r&*3ne #n 8ra,iile 1artenerului ei %o*er%ial Iar T=ailan(a 1l&teDte.
6& %e Dtii tu *ai +ineC -e*o!tene. 6& 1u+li%e a%e!te lu%ruri #nainte %a 8u7ernul no!tru !&
#n%ea1& lin8uDeala. #n%ear%& nu*ai !& 8&!eDti un *o( (e$a o >a%e %are !& nu *& i*1li%e 1e *ine.
Nu e 7or+a nu*ai (e 1ier(erea unei !lu"+e. AD 1utea a"un8e la #n%=i!oare.
C3n( Suri;aUon8 7eni !& 7a(& (a%& Bean 7oia !& %o+oare la %in& E *3n%area (e la ora
nou& a o>i,erilor #n !er7i%iuC nu o *a!& o>i%ial& %u Poli,ia ilitar& E Bean a1roa1e %&$l ur*&
i*e(iat. A7ea ne7oie !& *&n3n%eC iar a%u* era un *o*ent la >el (e +un %a ori%are. -ar #Di (&(u
!ea*a %& nu$Di %iti!e ni%iunul (intre e$*ailuri (u1& %e 1ri*i!e ulti*a !%ri!oare a !urorii CarlottaC
aDa %& #i !1u!e lui Suri;aUon8 !& #n%ea1& >&r& elC (ar !&$i 1&!tre<e un lo%.
Veri>i%& !itul >olo!it (e Peter 1entru a$i tran!*ite *e!a"ul !urorii Carlotta Di 8&!i o
!%ri!oare *ai re%ent& (e la Peter. A%ea!ta in%lu(ea te0tul unei !%ri!ori 1ri*ite (e la unul (intre
%onta%tele lui -e*o!tene (in interiorul !er7i%iului (e !1iona" 1rin !atelit al SUAC %are #*1reun&
%u anali<a lui Peter a!u1ra !itua,iei %lari>i%a totul. Bean >or*ul& un r&!1un! ra1i(C a7an!3n( %u
#n%& un 1a! #n !u!1i%iunile luiC a1oi %o+or# la *a!&. Suri;aUon8 Di o>i,erii a(ul,i E %3,i7a (intre ei
8enerali %on7o%a,i la Ban89o9 (atorit& %ri<ei (in #naltul %o*an(a*ent E r3(eau. T&%ur& %3n(
Bean intr& #n %a*er&C #n *o( nor*al ar >i #n%er%at !&$i >a%& !& !e !i*t& #n lar8ul lor. 6a1tul %& el
!u>erea nu !%=i*+a %u ni*i% realitatea %& #n *i"lo%ul unei %ri<e u*orul era ne%e!ar !& !l&+ea!%&
ten!iunea. -ar #n %li1a a%eea t&%erea era util&C iar el !e >olo!i (e ea.
G To%*ai a* 1ri*it in>or*a,ii (e la una (intre %ele *ai +une !ur!e ale *eleC <i!e Bean.
VoiC %ei (e ai%iC !unte,i %ei *ai #n(re1t&,i,i !& le au<i,i. -ar (a%& 1ri*ul *ini!tru ar 1utea !& ni !e
al&tureC a* e%ono*i!i ti*1.
Unul (intre 8enerali #n%er%& !& 1rote!te<e %& un %o1il !tr&in nu$l 1oate %on7o%a 1e 1ri*ul
*ini!tru al T=ailan(eiC (ar Suri;aUon8 !e ri(i%& Di !e #n%lin& a(3n% #n >a,a lui. B&r+atul !e o1ri.
G Ierta,i$*&C (o*nuleC <i!e Suri;aUon8C (ar a%e!t +&iat !tr&in e!te Pulian -el1=i9iC a
%&rui anali<& a lu1tei >inale %u 6urni%ile a %on(u! (ire%t la 7i%toria lui En(er. Bine#n,ele! %&
8eneralul Dtia (e"aC (ar Suri;aUon8C 1er*i,3n(u$i !& 1retin(& %& nu DtiaC #i o>erea o 1o!i+ilitate (e
a (a #na1oi >&r& !& !e !i*t& u*ilitC
G n,ele8C !1u!e 8eneralul. Atun%i 1oate %& 1ri*ul *ini!tru nu !e 7a !i*,i "i8nit (e o
a!e*enea %on7o%are. Bean #l a"ut& 1e Suri;aUon8 !& %al*e<e lu%rurile %u* 1utu *ai +ine.
G S%u<a,i$*& %& a* 7or+it at3t (e ne1oliti%o!. A,i a7ut (re1tate !& *& (o"eni,i. S1er %&
*& 7e,i ierta 1entru >a1tul %& a* uitat (e +unele *aniere. 6e*eia %are *$a %re!%ut !e a>la la
+or(ul a7ionului Air S=an8=ai. n%& o (at& era %e7a %e 8eneralul Dtia %u !i8uran,&I (ar a!ta #i
1er*i!e !& !e #n%line Di !& *ur*ure %on(olean,e. Toat& lu*ea #Di ar&ta!e re!1e%tul. A%u*
lu%rurile 1uteau %ontinua.
Pri*ul *ini!tru !e retra!e (e la %ina %u (i7erDi o>i%iali ai 8u7ernului %=ine< Di a!%ult&
!1ri"init (e 1erete %u* Bean relata %eea %e a>la!e (e la Peter #n le8&tur& %u ori8inea ra%=etei %are
(o+or3!e a7ionul.
G $a* %on!ultat #ntrea8a <i %u *ini!trul (e e0terne al C=ineiC !1u!e 1ri*ul *ini!tru.
Nu a !1u! ni*i% (e!1re >a1tul %& ra%=eta ar >i >o!t lan!at& (in interiorul T=ailan(ei.
G C3n( 8u7ernul C=inei 7a >i 1re8&tit !& a%,ione<e 1e +a<a a%e!tei 1ro7o%&riC <i!e BeanC
7or 1retin(e %& a+ia au a>lat.
Pri*ul *ini!tru 1&ru #n(urerat.
G N$ar >i 1o!i+il !& >ie *ane7re in(iene #n%er%3n( !& 1ar& o o1era,iune %=ine<&B
G Ar 1utea >i ori%ineC a%%e1t& Bean. -ar au >o!t %=ine<ii.
Jeneralul 7or+i #n,e1at:
G -e un(e Dtii a!taC (a%& !atelitul nu %on>ir*&B
G Nu 1rea ar a7ea !en! !& >ie In(iaC <i!e Bean. Sin8urele ,&ri %are au 1o!i+ilitatea !&
(ete%te<e %a*ionul !unt C=ina Di SUAC (e!1re %are !e Dtie %& !unt la *3na C=inei. -ar C=ina ar
Dti %& nu ei au tra! %u ra%=etaC Di ni%i T=ailan(aC Di atun%i %are ar >i lo8i%aB
G -ar ni%i C=ina n$ar a7ea !en! !$o >a%&C <i!e 1ri*ul *ini!tru.
G -o*nuleC ni*i% nu are !en! #n %eea %e !$a 1etre%ut #n ulti*ele <ile. In(ia a !e*nat un
1a%t (e nea8re!iune %u Pa9i!tanul Di a*+ele na,iuni Di$au (e1la!at tru1ele (e la >rontiera %o*un&.
Pa9i!tanul a ata%at Iranul.
In(ia a in7a(at Bir*aniaC nu 1entru %& Di$ar >i (orit$oC %i 1entru %& !e a>l& #ntre In(ia Di
T=ailan(aC 1e %are Di$o (oreDte. -ar a8re!iunea In(iei nu are ni%i o lo8i%& E nu$i aDaC Suri;aUon8B
Suri;aUon8 #n,ele!e i*e(iat %& Bean #i %erea !& i !e al&tureC 1entru %a anali<a !& nu >ie #n
#ntre8i*e a unui euro1ean.
G -u1& %u* i$a* !1u! ieri lui C=a9riC eu Di BeanC ata%ul In(iei a!u1ra Bir*aniei nu e!te
1ur Di !i*1lu !tu1i( or8ani<atC %i a >o!t or8ani<at inten,ionat #n *o( !tu1i(. In(ia are %o*an(an,i
(e!tul (e #n,ele1,i Di (e!tul (e +ine 1re8&ti,i %a !& Dtia %& tri*iterea (e *a!e *ari (e !ol(a,i
(in%olo (e 8rani,&C %u tot %u i*en!a 1ro+le*& (e a1ro7i<ionare 1e %are o re1re<int& eiC %reea<& o
,int& uDoar& 1entru !trate8ia noa!tr& (e =&r,uire. -e a!e*eneaC #i Di %o*1ro*ite. Iar ei au lan!at
to%*ai un a!t>el (e ata%.
G Cu at3t *ai +ine 1entru noiC !1u!e 8eneralul %el #n,e1at.
G -o*nuleC <i!e Suri;aUon8C e!te i*1ortant !& #n,ele8e,i %& ei !e >olo!e!% (e !er7i%iile
Petrei Ar9anianC #n!& Di eu Di Bean Dti* %& Petra nu ar a1ro+a ni%io(at& !trate8ia a%ea!ta. -e%i
e7i(ent nu e!te !trate8ia lor.
G Ce$are a!ta (e$a >a%e %u <+orul Air S=an8=aiB #ntre+& 1ri*ul *ini!tru.
G TotulC <i!e Bean. Fi %u atentatul a!u1ra *ea Di a lui Suri;aUon8 (e noa1tea tre%ut&.
Po%ul lui C=a9ri era (e!tinat !& 1ro7oa%e intrarea i*e(iat& a T=ailan(ei #n r&<+oiul %u In(ia. Fi
%=iar (a%& !%enariul nu a >un%,ionatC iar C=a9ri a >o!t (e*a!%atC #n%& ne *ai i*a8in&* %& a >o!t o
1ro7o%are in(ian&. #nt3lnirile (u*nea7oa!tr& %u *ini!trul (e e0terne al C=inei >a% 1arte (in
e>ortul (e a$i i*1li%a 1e %=ine<i #n r&<+oiul #*1otri7a In(iei E nuC nu$*i !1une,i %& nu 1ute,i ni%i
%on>ir*aC ni%i ne8aC e e7i(ent %& (e!1re a!ta tre+uie !& >ie 7or+a. Parie< %& Di %=ine<ii 7& !1un %&
a(un& tru1e la 8rani,a %u Bir*ania 1entru a$i ata%a 1e in(ieni i*e(iatC a%u* %3n( !unt %el *ai
e01uDi. Pri*ul *ini!truC %are #ntr$a(e7&r (e!%=i!e!e 8ura !& 7or+ea!%&C r&*a!e t&%ut.
G -aC (e!i8ur %& 7& !1un a!ta. -ar Di in(ienii Dtiu (e!1re *a!area ar*atei %=ine<e la
>rontiera +ir*an&C Di totuDi %ontinu& ata%ul a!u1ra Bir*anieiC iar >or,ele lor !unt an8a"ate a1roa1e
#n totalitateC nea73n( re<er7e 1entru a1&rarea #*1otri7a %=ine<ilor (in!1re nor(. -e %eB . !&
1retin(e* %& in(ienii !unt at3t (e 1roDtiB
Suri;aUon8 r&!1un!eC 1e *&!ur& %e !itua,ia #i (e7enea li*1e(e.
G In(ienii au un 1a%t (e nea8re!iune Di %u C=ina. Ei %re( %& tru1ele %=ine<e !e a(un& la
>rontier& 1entru a ne ata%a 1e noi. Ei Di In(ia Di$au #*1&r,it A!ia (e Su($E!t.
G -e%i ra%=eta 1e %are %=ine<ii au lan!at$o (in T=ailan(a %a !&$Di (o+oare 1ro1riul a7ion
(ea!u1ra 1ro1riului teritoriuC <i!e 1ri*ul *ini!truC ar >i 1rete0tul lor (e a #ntreru1e ne8o%ierile Di
(e a ne ata%a !ur1rin<&torB
G N$ar !ur1rin(e 1e ni*eni o tr&(are (in 1artea %=ine<ilorC !1u!e unul (intre 8enerali.
G -ar a!ta nu e totC <i!e Bean. Pentru %& nu l$a* luat #n %on!i(erare 1e A=ile.
G E #n In(iaC %on>ir*& Suri;aUon8. El a or8ani<at atentatul a!u1ra noa!tr& (e noa1tea
tre%ut&.
G Fi Dti* %& el l$a or8ani<at 1entru %& era* Di eu a%olo. Voia %a *oartea ta !& >ie o
1ro7o%areC (ar a a1ro+at a!a!inatul noa1tea tre%ut& 1entru %& (orea !& *uri* a*3n(oi #n a%eeaDi
e01lo<ie. Fi Dti* %& tot el !e a>l& #n !1atele (o+or3rii a7ionului Air S=an8=aiC >iin(%&C (eDi ra%=eta
era 1la!at& a%olo (e o lun&C 8ata !& >ie lan!at&C nu a%u* era *o*entul 1rtri7it 1entru o 1ro7o%are.
ini!trul (e E0terne al C=inei !e a>l& #n%& la Ban89o9. T=ailan(a #n%& nu a a7ut ti*1ul !&$Di
an8a"e<e tru1ele #n lu1t&C e1ui<3n(u$Di 1ro7i<iile Di tri*i,3n(u$Di %ea *ai *are 1arte a >or,elor #n
*i!iuni #n nor($7e!tul #n(e1&rtat. Tru1ele %=ine<e #n%& nu !$au (e!>&Durat #n nor(ul ,&rii noa!tre.
Ra%=eta a%eea nu tre+uia lan!at& (e%3t 1e!te %el 1u,in %3te7a <ile. -ar a >o!t lan!at& #n a%ea!t&
(i*inea,& 1entru %& A=ile Dtia %& !ora Carlotta era la +or(ul a%e!tui a7ionC Di nu 1utea !%&1a
o%a<ia !& o u%i(&.
G -ar ai !1u! %& ra%=eta era o o1era,iune %=ine<&C <i!e 1ri*ul *ini!tru. A=ile e #n In(ia.
G E!te #n In(iaC (ar oare lu%rea<& 1entru In(iaB
G Vrei !& !1ui %& lu%rea<& 1entru C=inaB #ntre+& 1ri*ul *ini!tru.
G A=ile lu%rea<& 1entru A=ileC r&!1un!e Suri;aUon8.
-aC a%u* totul e li*1e(e.
G Nu Di 1entru *ineC !1u!e 8eneralul %el #n,e1at.
Suri;aUon8 e01li%& #n>l&%&rat:
G A=ile i$a a*&8it 1e in(ieni #n%& (e la #n%e1ut.
C3n( #n%& !e a>la #n Ru!iaC !$a >olo!it >&r& #n(oial& (e !er7i%iile (e !1iona" ru!eDti %a !&$Di
>a%& rela,ii #n interiorul C=inei. ?e$a 1ro*i! %& le 7a (a A!ia (e Su( Di Su($E!t (intr$o !in8ur&
lo7itur&. A1oi 1lea%& #n In(ia Di 1une la %ale un r&<+oi #n %are ar*ata In(iei e!te %o*1let an8a"at&
#n Bir*ania. P3n& a%u* C=ina nu a >o!t %a1a+il& !& >a%& ni%i o *iD%are #*1otri7a In(ieiC 1entru
%& ar*ata in(ian& era %on%entrat& #n 7e!t Di nor($7e!tC a!t>el #n%3t (a%& tru1ele %=ine<e ar >i tre%ut
1rin tre%&torile (in :i*ala;a ar >i >o!t uDor #n7in!e (e in(ieni. #n!& a%u* #ntrea8a ar*at& a In(iei
e!te e01u!&C (e1arte (e ini*a In(iei. -a%& %=ine<ii 1ot lan!a un ata%$!ur1ri<& %are !& (i!tru8&
a%ea!t& ar*at&. In(ia ar r&*3ne li1!it& (e a1&rare. Nu ar a7ea alt& Dan!& (e%3t !& !e 1re(ea.
Pentru ei nu !unte* (e%3t o (i7er!iune. Ne 7or ata%a (oar 1entru a a(or*i 7i8ilen,a in(ienilor.
G -e%i nu inten,ionea<& !& ata%e T=ailan(aB #ntre+& 1ri*ul *ini!tru.
G Ba !i8ur %& (aC <i!e Bean. Inten,ionea<& !& !t&13nea!%& (e la In(u! 13n& la e9on8.
-ar ar*ata in(ian& e!te o+ie%ti7ul 1rin%i1al. .(at& (i!tru!&C ni*i% nu le$ar *ai !ta #n %ale.
G Fi toate a!teaC !1u!e 8eneralul #n,e1atC le (e(u%e* (in >a1tul %& o anu*it& %&lu8&ri,&
%atoli%& !e a>la la +or(ul a7ionuluiB
G -e(u%e* a!tea (in >a1tul %& A=ile %ontrolea<& e7eni*entele (in C=inaC T=ailan(a Di
In(ia. A=ile Dtia %& !ora Carlotta !e a>la #n a7ion 1entru %& C=a9ri a inter%e1tat *e!a"ul *eu %&tre
1ri*ul *ini!tru. A=ile %on(u%e !1e%ta%olul. Tr&(ea<& 1e ori%ine 1entru ori%ine. Iar #n >inal !e
ri(i%& (ea!u1ra unui i*1eriu %are %on,ine *ai *ult (e "u*&tate (in 1o1ula,ia lu*ii.
C=inaC In(iaC Bir*aniaC T=ailan(aC Vietna*. Toat& lu*ea 7a tre+ui !& !e o+iDnuia!%& %u
a%ea!t& nou& !u1er1utere.
G -ar nu A=ile %on(u%e C=inaC <i!e 1ri*ul *ini!tru. -in %3te Dti*C nu a >o!t ni%io(at& #n
C=ina.
G 6&r& #n(oial& %=ine<ii %re( %& !e >olo!e!% (e el.
-ar eu #l %uno!% 1e A=ileC Di +&nuie!% %& #n *ai 1u,in (e un an li(erii %=ine<i >ie 7or >i
*or,iC >ie 7or 1ri*i or(ine (e la el.
G PoateC <i!e 1ri*ul *ini!truC ar tre+ui !& *er8 !&$l aten,ione< 1e *ini!trul (e E0terne al
C=inei (e 1eri%olul #n %are !e a>l&.
Jeneralul %el #n,e1at !e ri(i%&.
G A!ta !e #nt3*1l& %3n( 1er*i,i %o1iilor !& !e "oa%e (e$a 1oliti%a *on(ial&. Ei %re( %&
7ia,a real& e %a un "o% 1e %o*1uterC %3te7a a1&!&ri 1e ta!te Di na,iunile %a( !au !e ri(i%&.
G E0a%t aDa %a( Di !e ri(i%& na,iunileC <i!e Bean.
6ran,a #n 2445. Na1oleon %are a re>&%ut =arta Euro1ei la #n%e1utul anilor 2/55C %re3n(
re8ate 1entru %a >ra,ii lui !& ai+& un(e (o*nii. n7in8&torii (in Pri*ul R&<+oi on(ialC #*1&r,in(
re8ate Di tr&83n( linii aiurea 1e =art& %are au %on(u! #n %ontinuare la r&<+oaie. Cu%erirea "a1one<&
a %elei *ai *ari 1&r,i a Pa%i>i%ului (e 7e!t #n (e%e*+rie 2442. C&(erea i*1eriului !o7ieti% #n
24/4. E7eni*entele !e 1ot 1etre%e #ntr$a(e7&r 1e neaDte1tate.
G -ar a%olo au a%,ionat >or,e *ariC !1u!e 8eneralul.
G Ca1ri%iile lui Na1oleon nu au >o!t %ine Dtie %e >or,&. Ni%i Ale0an(ruC %are a r&!turnat
i*1erii oriun(e a 7rut. Nu a >o!t ni*i% ine7ita+il #n >a1tul %& 8re%ii au a"un! la In(u!.
G Nu a7e* ne7oie (e le%,ii (e i!torie (e la tine.
Bean era %3t 1e %e !& re1li%e %& (aC !e 1are %& are ne7oie E (ar Suri;aUon8 %l&tin& (in %a1.
Bean 1ri%e1u *e!a"ul.
Suri;aUon8 a7ea (re1tate. Pri*ul *ini!tru nu era %on7in!C iar !in8urii 8enerali %are
ri(i%au 8la!ul erau %ei o!tili >&,iD i(eilor lui Bean Di Suri;aUon8. -a%& Bean ar >i %ontinuat
1re!iunileC !$ar >i tre<it *ar8inali<at #n r&<+oiul %are #n%e1ea. Fi el tre+uia !& !e a>le #n *i"lo%ul
lu%rurilorC %a !& 1oat& >i #n !tare !&$Di utili<e<e >or,a (e ata% 1e %are o %rea!e %u at3ta 8ri"&.
G -o*nuleC #i !1u!e Bean 8eneraluluiC nu a* inten,ia !& 7& (au le%,ii. Nu a7e,i ni*i% (e
#n7&,at (e la *ine. V$a* o>erit nu*ai in>or*a,iile 1e %are le$a* 1ri*it Di %on%lu<iile 1e %are le$
a* tra! 1ornin( (e la ele. -a%& a%e!te %on%lu<ii !unt in%ore%teC #*i %er !%u<e %& 7$a* iro!it
ti*1ul. Iar (a%& 7a #n%e1e r&<+oiul %u In(iaC nu %er (e%3t !&$*i a%or(a,i Dan!a (e a !er7i
T=ailan(a %u onoareC %a !& 7& 1ot r&!1l&ti a*a+ilitatea.
nainte %a 8eneralul !& 1oat& !1une %e7a E Di era %lar %& 7oia !& (ea o re1li%& aro8ant& E
1ri*ul *ini!tru inter7eni.
G ,i *ul,u*i* %& ai >&%ut tot %e ai 1utut 1entru noi E T=ailan(a re<i!t& #n a%ea!t& !itua,ie
(i>i%il& 1entru %& 1o1orul Di 1rietenii noDtri 1un tot %eea %e au #n !lu"+a ,&rii noa!tre *i%iC (ar
>ru*oa!e. -e!i8ur %&$,i 7o* a1re%ia !er7i%iile #n 7iitorul r&<+oi. #n,ele8 %& ai o *i%& >or,& (e ata%
al%&tuit& (in !ol(a,i t=ailan(e<i >oarte +ine antrena,i Di a(a1ta+ili. Voi a7ea 8ri"& !& >ie alo%at&
unui %o*an(ant %are o 7a >olo!i %3t *ai e>i%ientC Di 1e tine (e a!e*enea. Era un a7erti!*ent a+il
(e!tinat 8eneralilor (in "u*l *e!ei %& Bean Di Suri;aUon8 !e a>lau !u+ 1rote%,ia !a. .ri%e 8eneral
%are ar >i #n%er%at !& #*1ie(i%e i*1li%area lor ar >i %on!tatat 1ur Di !i*1lu %& erau *uta,i !u+
%o*an(a alt%ui7a. Bean nu 1utea !& !1ere la *ai *ult.
G Fi a%u*C <i!e 1ri*ul *ini!truC !unt *ul,u*it %& a* 1etre%ut a%e!t !>ert (e or& #n
%o*1ania (u*nea7oa!tr&C (o*nilorC *ini!trul (e e0terne al C=inei !e #ntrea+& (e!i8ur (e %e !unt
at3t (e ne1oliti%o! #n%3t !& li1!e!% at3ta u*1.
Pri*ul *ini!tru !e #n%lin& Di ieDi.
I*e(iat 8eneralul %el #n,e1at Di %ei %are erau *ai !%e1ti%i re7enir& la %on7er!a,ia 8lu*ea,&
1e %are !o!irea lui Bean o #ntreru1!e!eC %a Di %u* nu !$ar >i #nt3*1lat ni*i%.
-ar 8eneralul P=et NoiC %o*an(antul !u1re* al >or,elor t=ailan(e<e (in Penin!ula ala;C
le >&%u !e*n lui Suri;aUon8 Di lui Bean. Suri;aUon8 #Di lu& >ar>uria Di !e *ut& l3n8& P=et NoiC
iar Bean !e o1ri nu*ai !&$Di u*1le >ar>uria (in 7a!ele (e 1e +u>et #nainte (e a li !e al&tura.
G -e%i a7e,i o >or,& (e ata%C <i!e P=et Noi.
G Pe a1&C #n aer Di 1e 1&*3ntC r&!1un!e Bean.
G Prin%i1alul ata% in(ian e!te #n nor(. Ar*ata *ea ur*&reDte a1ari,ia in(ienilor 1e
%oa!t&C (ar rolul no!tru e!te (e o+!er7atorC nu (e lu1t&. TotuDiC %re( %& (a%& >or,a 7oa!tr& (e ata%
Di$ar lan!a *i!iunile (in!1re !u(C ar >i *ai 1u,in 1ro+a+il !& !e #n%ur%e %u rai(urile 1ornite (e la
%o*an(a*entele *ult *ai i*1ortante (in nor(.
P=et Noi Dua %u !i8uran,& %& >un%,ia lui era 1rintre %ele *ai 1u,in i*1ortante 1entru
%on(u%erea r&<+oiului E (ar era la >el (e =ot&r3t !& !e i*1li%e %a Di Bean Di Suri;aUon8. Se
1uteau a"uta re%i1ro%. Tot re!tul !erii Bean Di Suri;aUon8 (i!%utar& (e!%=i! %u P=et NoiC
anali<3n( un(e anu*e #n ala; ar >i %el *ai +ine !& !ta,ione<e >or,a (e ata%. n %ele (in ur*&
r&*a!er& (oar ei trei la *a!&.
G -o*nuleC <i!e BeanC a%u* %& !unte* !in8uri noi treiC tre+uie !& 7& !1un %e7a.
G -aB
G V& 7oi !lu"i %u %re(in,& Di 7& 7oi a!%ulta or(inele.
-ar (a%& !e i7eDte o%a<iaC #*i 7oi utili<a >or,a (e ata% 1entru a #n(e1lini un o+ie%ti7 %are
nu e!teC !tri%t 7or+in(C i*1ortant 1entru T=ailan(a.
G Fi anu*eB
G Prietena *ea Petra Ar9anian e!te o!tati% E +a nuC %re( %& e!te a1roa1e !%la7a lui A=ile.
n >ie%are %li1& !e a>l& #n 1eri%ol. C3n( 7oi a7ea in>or*a,iile ne%e!are 1entru a reuDiC 7oi utili<a
>or,a (e ata% 1entru a o !%oate (in :;(era+a(. P=et Noi !e 83n(i la a%e!t lu%ruC >&r& %a 1e >a,a lui
!& !e 1oat& %iti %e7a.
G Ftii %& A=ile ar 1utea !$o ,in& to%*ai %a *o*eal& %a !& te atra8& #n %a1%an&.
G E 1o!i+ilC <i!e BeanC (ar nu %re( %& a!ta >a%e A=ile. El !e %re(e %a1a+il !& u%i(& 1e
ori%ine oriun(e.
Nu are ne7oie !&$*i #ntin(& %a1%ane. S& !tea la 13n(& e!te un !e*n (e !l&+i%iune. Cre( %&
o ,ine 1e Petra (in *oti7e 1er!onale.
G Tu #l %unoDtiC eu nu. P=et Noi !e 83n(i o %li1&I
A!%ult3n(u$te 7or+in( (e!1re A=ileC 1lanurile Di tr&(&rile luiC %re( %& lu%rurile !$ar 1utea
(e!>&Dura e0a%t %u* !1ui tu. Ceea %e nu 7&( eu e!te %u* ar 1utea T=a(an(a !& tran!>or*e a!ta #n
7i%torie. C=iar a7erti<a,i (inainteC nu 1ute* #n>r3n8e C=ina 1e %3*1ul (e lu1t&. ?iniile (e
a1ro7i<ionare ale C=inei 1e teritoriul T=ailan(ei 7or >i !%urte. A1roa1e un !>ert (in 1o1ula,ia
T=ailan(ei e (e ori8ine %=ine<&C Di %=iar (a%& *a"oritatea !unt %et&,eni t=ailan(e<i loialiC o *are
1arte #n%& *ai %on!i(er& C=ina 1atria lor. C=ina nu 7a (u%e li1!& (e !a+otori Di %ola+oratori #n
interiorul ,&riiC #n ti*1 %e In(ia nu are a!t>el (e %one0iuni. Cu* 1ute* #n7in8eB
G E0i!t& (oar o !in8ur& %aleC <i!e Bean. S& ne 1re(&* i*e(iat.
G Cu*B >&%u Suri;aUon8.
G Pri*ul *ini!tru Pari+atra ar tre+ui !& !e (u%& la *ini!trul (e e0terne al C=inei !&
(e%lare %& T=ailan(a ar (ori !& !e alie<e %u C=ina. Ne 7o* 1une te*1orar to,i !ol(a,ii !u+
%o*an(& %=ine<&C 1entru a >i >olo!i,i la ne7oie #*1otri7a a8re!orilor in(ieniC Di 7o* a1ro7i<iona
nu nu*ai 1ro1ria noa!tr& ar*at&C %i Di 1e %ea %=ine<&C #n li*itele 1o!i+(it&,ilor. Co*er%ian,ii
%=ine<i 7or a7ea a%%e! neli*itat 1e 1ia,a Di #n in(u!tria t=ailan(e<&.
G -ar ar >i ruDino!C !1u!e Suri;aUon8.
G A >o!t ruDino!C <i!e BeanC %3n( T=ailan(a !$a aliat %u Pa1onia #n ti*1ul %elui (e$al
-oilea R&<+oi on(ialC (ar T=ailan(a a !u1ra7ie,uitC iar tru1ele "a1one<e nu au o%u1at
T=ailan(a. A >o!t ruDino! %3n( T=ailan(a !$a 1le%at #n >a,a euro1enilor Di a %e(at ?ao!ul Di
Ca*+o(8ia 6ran,eiC (ar ini*a T=ailan(ei a r&*a! li+er&.
-a%& T=ailan(a nu !e alia<& 1re7enti7 %u C=ina Di nu$i (& C=inei *3n& li+er&. C=ina 7a
#n7in8e ori%u*C (ar T=ailan(a #Di 7a 1ier(e Di li+ertatea Di >iin,a na,ional&C 1entru *ul,i aniC 1oate
1entru tot(eauna.
G .are a!%ult un ora%olB
G A!%ulta,i te*erile (in ini*a (u*nea7oa!tr&C <i!e Bean. Uneori e ne7oie !& =r&ni,i
ti8rul %a !& nu 7& (e7ore<e.
G T=ailan(a nu 7a >a%e a!ta ni%io(at&C !1u!e P=et Noi.
G Atun%i 7& !u8ere< !& 7& aran"a,i e7a(area Di 7ia,a #n e0ilC 1entru %& atun%i %3n( 7or
7eni %=ine<ii %la!a %on(u%&toare 7a >i (i!tru!&.
Ftiau to,i %& Bean 7or+ea (e!1re %u%erirea TaiUanului. To,i o>i%ialii 8u7ernului Di
>a*iliile lorC 1ro>e!oriiC <iariDtiiC !%riitoriiC to,i 1oliti%ienii Di >a*iliile lor >u!e!er& (uDi (in TaiUan
#ntr$o ta+&r& (e ree(u%are #n (eDertul (in 7e!tC un(e >u!e!er& 1uDi la *un%& >i<i%&C ei Di %o1iii lorC
1entru tot re!tul 7ie,ii. Ni%iunul (intre ei nu !e *ai re#ntor!e!e 7reo(at& #n TaiUan. Ni%iunul
(intre %o1iii lor nu 1ri*i!e a1ro+area 1entru e(u%a,ie 1e!te 73r!ta (e 1ai!1re<e%e ani. eto(a
>u!e!e at3t (e e>i%ient& #n 1a%i>i%area TaiUanului #n%3t era i*1o!i+il !& nu >olo!ea!%& a%eeaDi
*eto(& #n %u%eririle (e a%u*.
G N$aD >i un tr&(&tor (a%& *$aD 1re8&ti (e #n>r3n8ere %re3n(u$*i *ie o %ale (e !%&1areB
!e #ntre+& P=et Noi %u 7o%e tare.
G Sau a,i >i un 1atriotC l&!3n( %el 1u,in un 8eneral t=ailan(e< Di >a*ilia !a (e1arte (e
*3inile (uD*anului %otro1itorB #ntre+& Bean.
G -e%i #n>r3n8erea noa!tr& e!te !i8ur&B <i!e Suri;aUon8.
G Uit&$te Di tu 1e =art&. -ar !e *ai #nt3*1l& Di *ira%ole.
Bean #i l&!& #n t&%ere %u 83n(urile lor Di !e #ntoar!e #n %a*era !aC %a !&$i %o*uni%e lui
Peter 1o!i+ilul r&!1un! al T=a(an(ei.
PE P.-.
To: C=a*ra"na8ar@!a%re(ri7erAi>%o*.8o7.
6ro*: Ki88in @re!i!tan%e] =aiti.8o7.
Re: Pentru +inele In(ieiC 7& ro8 nu 1une,i 1i%iorul 1e P&*3nt.
Sti*ate -o*nule areDal C=a*ra"na8arC -in *oti7e %are 7& 7or >i %lari>i%ate (e e!eul
ataDatC 1e %are #l 7oi 1u+li%a #n %ur3n(C *& aDte1t %a #ntoar%erea (u*nea7oa!tr& 1e P&*3nt !& ai+&
lo% e0a%t #n *o*entul !u+"u8&rii %o*1lete a In(iei (e %&tre C=ina.
-a%& #ntoar%erea (u*nea7oa!tr& #n In(ia ar a7ea 7reo Dan!& !&$i a1ere in(e1en(en,aC
atun%i 7$a,i a!u*a ori%e ri!% Di 7$a,i #ntoar%eC in(i>erent (e !>aturile 1ri*ite. Iar (a%& #n>iin,area
unui 8u7ern #n e0il ar 1utea reali<a %e7a 1entru ,ara natal&C %ine ar 1utea !& 7& %on7in8& !& n$o
>a%e,iB
-ar 1o<i,ia !trate8i%& a In(iei e!te at3t (e e01u!&C iar %ara%terul ne%ru,&tor al %u%eririlor
C=inei e!te at3t (e +ine$%uno!%utC #n%3t (e!i8ur Dti,i %& a*+ele (ire%,ii (e a%,iune ar >i inutile.
-e*i!ia (in >un%,ia (e areDal nu are e>e%t (e%3t #n %li1a #n %are a"un8e,i 1e P&*3nt.
-a%& nu 7& #*+ar%a,i #n na7et&C %i 7& #ntoar%e,i la I6Co*C r&*3ne,i areDal. -u*nea7oa!tr&
!unte,i !in8urul areDal 1o!i+il %are ar 1utea o>eri !i8uran,& 6lotei Interna,ionale. Un nou
%o*an(ant nu 7a 1utea !& >a%& (i!tin%,ia #ntre %=ine<ii loiali 6lotei Di %ei a %&ror 1rin%i1al&
loialitate a1ar,ine 1atriei lorC %are e!te a%u* o ,ar& (o*inant&. 6. I. nu tre+uie !& %a(& !u+
in>luen,a lui A=ile. -u*nea7oa!tr&C %a areDalC 7e,i 1utea nu*i %=ine<ii !u!1e%,i #n 1o!turi
ino>en!i7eC 1re7enin( o 1reluare a %ontrolului (e %&tre %=ine<i. -a%& 7$a,i #ntoar%e 1e P&*3nt Di
A=ile ar a7ea in>luen,& a!u1ra !u%%e!orului (u*nea7oa!tr& #n >un%,ia (e areDalC 6. I. ar (e7eni
un in!tru*ent (e %u%erire.
-a%& r&*3ne,i areDalC 7e,i >i a%u<atC >iin( in(ianC %& 1l&nui,i o r&<+unare #*1otri7a
C=inei. n %on!e%in,&C 1entru a 7& (o7e(i i*1ar,ialitatea Di a e7ita !u!1i%iunileC 7a tre+ui !&
r&*3ne,i %o*1let neutru >a,& (e ori%e lu1te Di r&<+oaie (e 1e P&*3nt. Pute,i a7ea #n%re(ere #n
*ine Di alia,ii *ei %& 7o* %ontinua re<i!ten,a #n >a,a lui A=ile #n %iu(a tuturor 1ie(i%ilor a1arenteC
(a%& nu (in alte *oti7eC *&%ar (in a%e!ta: triu*>ul !&u >inal 7a #n!e*na >&r& #nt3r<iere *oartea
noa!tr&.
R&*3ne,i #n !1a,iuC Di 1rin a!ta (a,i o*enirii 1o!i+ilitatea (e a !e !al7a (e (o*ina,ia unui
(e*ent. n !%=i*+C "ur !& >a% tot %e !t& #n 1uterea *ea 1entru a !al7a In(ia (e !u+ !t&13nirea
%=ine<& Di 1entru a$i re(a in(e1en(en,a.
Cu !in%eritateC Peter Ki88in.
Sol(a,ii (in "urul ei Dtiau 1er>e%t %ine era Virlo*i.
-e a!e*eneaC Dtiau Di %e re%o*1en!& !e o>eri!e 1entru %a1turarea ei E !au 1entru %a(a7rul
ei. A%u<a,iile erau tr&(are Di !1iona". -ar %=iar (e la #n%e1utC %3n( tre%u 1e l3n8& 1un%tul (e
%ontrol (e la intrarea #n +a<a :;(era+a(C !ol(a,ii (e r3n( a7u!e!er& #n%re(ere #n ea Di$i (e7eni!er&
1rieteni.
G Ve,i au<i %& !unt a%u<at& (e !1iona" !au %=iar *ai r&uC le !1u!e!e eaC (ar nu e a(e7&rat.
?a :;(era+a( !t&13neDte un *on!tru !tr&in Di tr&(&torC %are *& 7rea *oart& (in *oti7e 1er!onale.
A"uta,i$*&.
6&r& un %u73ntC !ol(a,ii o #n(e1&rta!er& (e lo%urile #n %are %a*erele (e luat 7e(eri o
1uteau (e1i!taC Di aDte1tar&. A1oi a1&ru un %a*ion (e 1ro7i<ii 8olC ei #l o1rir& Di #n ti*1 %e unii
7or+eau %u Do>erulC %eilal,i o a"utar& !& ur%e #n&untru. Ca*ionul 1le%&C Di ea !e 1o*eni a>ar&.
-e atun%i !e +a<a!e 1e a"utorul !ol(a,ilor !i*1li.
.>i,erii 1uteau !au nu !& la!e %o*1a!iunea Di !i*,ul (re1t&,ii !& inter>ere<e %u !u1unerea
!au a*+i,ia E !ol(a,ii nu a7eau a!t>el (e !%ru1ule. 6u tran!1ortat& #n *i"lo%ul unui 8ru1 (e !ol(a,i
#ntr$un tren a8lo*eratC i !e o>eri at3t (e *ult& *3n%are !u!tra!& (e la 1o1ot& #n%3t nu o 1utu
*3n%a 1e toat&C i !e >&%u lo% 1e 1at #n ti*1 %e +&r+a,ii o!teni,i (or*eau 1e 1o(ea.
Ni*eni nu o atin!e (e%3t %u inten,ia (e a o a"uta Di ni*eni nu o tr&(a.
Se (e1la!& (e$a latul In(iei !1re e!tC !1re <ona (e r&<+oiC %&%i Dtia %& !in8ura ei !1eran,& Di
!in8ura !1eran,& Di 1entru Petra Ar9anian era !&$l 8&!ea!%& !au !& >ie 8&!it& (e Bean.
Virlo*i Dtia un(e ar >i tre+uit !& !e a>le Bean: un(e7a un(e !&$i >a%& ne%a<uri lui A=ile ori
(e %3te ori !e i7ea 1o!i+ilitatea. -eoare%e ar*ata in(ian& ale!e!e !trate8ia 1eri%uloa!& Di
1ro!tea!%& (e a$Di an8a"a toate >or,ele #n lu1t&C ea Dtia %& o %ontrao>en!i7& e>i%ient& ar >i >o!t
=&r,uirea Di !u+*inarea liniilor (e a1ro7i<ionare. Iar Bean ar >i 7enit #n 1un%tul %el *ai i*1ortant
Di *ai 8reu (e (i!tru! al liniilor (e a1ro7i<ionare.
A!t>elC 1e *&!ur& %e !e a1ro1ia (e >rontC Virlo*i tre%u #n re7i!t& =arta 1e %are o
*e*ora!e. Pentru a tran!1orta %antit&,i *ari (e *uni,ie ra1i( (in In(ia %&tre tru1ele %are
!tr&+&teau %3*1ia #ntin!& u(at& (e IrraUa((;C e0i!tau (ou& rute 1rin%i1ale. Ruta (e nor( era *ai
uDoar&C (ar *ai e01u!& rai(urilor. Ruta (e !u( era *ai (i>i%il&C (ar *ai 1rote"at&. Bean ar >i lu%rat
la #ntreru1erea rutei (e !u(.
Un(eB E0i!tau (ou& (ru*uri 1rin *un,i #ntre I*1=al #n In(ia Di Sale*;o #n Bir*ania.
A*3n(ou& tre%eau 1rin %anioane #n8u!te Di tra7er!au (e>ilee a(3n%i. Un(e ar >i %el *ai 8reu (e
re%on!truit un 1o( arun%at #n aer !au o Do!ea 1r&+uDit&B Pe a*+ele tra!ee !e 8&!eau a!t>el (e
lo%uri. -ar %el *ai 8reu (e re%on!truit era 1e (ru*ul (e 7e!tC o %&rare lun8& !&1at& #n !t3n%& (e$a
lun8ul *ar8inii unui (e>ileu a+ru1tC (u%3n( la un 1o( 1e!te o 1r&1a!tie a(3n%&. Virlo*i !e 83n(i
%& Bean nu !$ar *ul,u*i !& arun%e #n aer a%e!t 1o(C 1entru %& nu a7ea o (e!%=i(ere at3t (e *are.
Ar (&r3*a Di (ru*ul #n %3te7a lo%uriC 1entru %a in8inerii !& nu >ie #n !tare !& a"un8& la lo%ul #n
%are tre+uia re%on!truit 1o(ul >&r& %a *ai #nt3i !& !a1e Di !& >or*e<e un nou (ru*.
A%olo !e (u!e Virlo*iC Di aDte1t&.
J&!i a1& %ur83n( li*1e(e 1e 7er!an,ii laterali. Pri*i!e *3n%are (e la !ol(a,ii %are tre%eau
1e a%olo Di %ur3n( #Di (&(u !ea*a %& o %&utau. Se r&!13n(i!e 7or+a %& >e*eia$%are$!e$a!%un(e are
ne7oie (e =ran&. TotuDiC ni%i un o>i,er nu Dtia un(e !e a>l& Di ni%i un a!a!in (e$al lui A=ile nu 7eni
!$o u%i(&. ADa !&ra%i %u* erau !ol(a,iiC 1&rea %& nu !unt tenta,i (e re%o*1en!&. Era *3n(r& (e
1o1orul eiC (eDi #l 1l3n8ea >iin(%& era %on(u! (e un o* %a A=ile.
Au<i (e!1re rai(uri #n(r&<ne,e a!u1ra unor 1or,iuni *ai a%%e!i+ile ale rutei (e e!tC Di
tra>i%ul 1e ruta (e 7e!t !e inten!i>i%&C (ru*urile 7i+r3n( <i Di noa1te 1e *&!ur& %e In(ia #Di
%on!u*a re<er7ele (e %o*+u!ti+il a1ro7i<ion3n( o ar*at& %u *ult *ai *are (e%3t ar >i >o!t
ne%e!ar. #i #ntre+& 1e !ol(a,i (a%& au<i!er& (e ata%atori t=ailan(e<i %on(uDi (e un %o1ilC Di ei r3!er&
a*ar.
L-oi %o1iiMC !1u!er& ei. LUnul al+C altul (e %uloare. Vin %u eli%o1tereleC (i!tru8 Di 1lea%&.
Pe ori%ine atin8C #l u%i(. .ri%e 7&(C (i!tru8.M
A%u* #n%e1u !& >ie #n8ri"orat&. -a%& %el %are 7enea !& ia 1o(ul nu era BeanC %i %el&laltB
6&r& #n(oial&C un alt a+!ol7ent al F%olii (e ?u1t& E #i 7eni #n *inte Suri;aUon8 E (ar oare Bean #i
!1u!e!e (e!1re !%ri!oarea eiB .are #i tre%ea 1rin *inte %& ea *e*ora!e 1lanul +a<ei (e la
:;(era+a(B C& Dtia un(e !e a>l& PetraB Fi totuDi nu a7ea (e ale!. Va tre+ui !& li !e arate Di !&
!1ere.
Tilele tre%ur&C #n aDte1tarea <8o*otului eli%o1terelor a(u%3n( >or,a (e ata% %are !&
(i!tru8& 1o(ul. Suri;aUon8 nu >u!e!e ni%io(at& %o*an(ant #n F%oala (e ?u1t&. Pro8ra*ul >u!e!e
#n%=i! #nainte %a el !& a"un8& #n a!e*enea 1o<i,ie. -ar 7i!a!e %o*an(aC o anali<a!eC o 1lani>i%a!eC
iar a%u*C lu%r3n( %u Bean la %o*an(a 7reunei %on>i8ura,ii a >or,ei lor (e ata%C #n,ele!e!e #n >inal
teroarea Di eu>oria 1ro7o%ate (e >a1tul (e a a7ea oa*eni %are te a!%ult&C %are ,i !e !u1unC !e
arun%& #n lu1t& Di$Di ri!%& 7ia,a 1entru %& au #n%re(ere #n tine. -e >ie%are (at&C 1entru %& a%eDu
oa*eni erau at3t (e +ine antrena,i Di %a1a+iliC iar ta%ti%ile lor at3t (e e>i%ienteC !e #na1oia e>e%ti7ul
%o*1let. R&ni,iC (ar nu *or,i. C3teo(at& *i!iuni ratateC (ar >&r& *or,i.
LPrin *i!iun(e ratateMC !1u!e!e BeanC Lle %3Dti8i #n%re(erea. C3n( 7e<i %& e *ai 1eri%ulo!
(e%3t ai anti%i1atC %& atin8erea o+ie%ti7ului %ere u<ur&C atun%i arat&$le oa*enilor %& 7ie,ile lor !unt
1entru tine *ai 7aloroa!e (e%3t o+ie%ti7ul (e *o*ent. ai t3r<iuC %3n( nu 7ei a7ea (e ale! (e%3t
!&$i !u1ui unui *are ri!%C 7or Dti %& (e (ata a%ea!ta *erit& !& *oar&. Vor Dti %& nu$i iro!eDti %a un
%o1ilC 1e +o*+oane Di alte 1ro!tii.M
Bean a7ea (re1tateC %eea %e nu$l !ur1rin!e!e 1e Suri;aUon8. Bean >u!e!e nu nu*ai %el
*ai inteli8entC (ar #l Di ur*&ri!e #n(ea1roa1e 1e En(erC >u!e!e ar*a !e%ret& a lui En(er #n Ar*ata
-ra8on Di %o*an(antul (e re<er7& 1e Ero!. -e!i8ur Dtia %u* !& %on(u%&. Ceea %e #l >ra1a!e 1e
Suri;aUon8 >u!e!e 8enero<itatea lui Bean. Bean %rea!e a%ea!t& >or,& (e ata%C #i 1re8&ti!e 1e a%eDti
oa*eniC le %3Dti8a!e #n%re(erea. n tot a%e!t ti*1 Suri;aUon8 #i >u!e!e (e 1rea 1u,in a"utor Di
uneori ar&ta!e o o!tilitate >&,iD&. Fi totuDi Bean #l i*1li%a!e 1e Suri;aUon8C #i #n%re(in,a!e
%o*an(aC #Di #n%ura"a!e oa*enii !&$l a"ute 1e Suri;aUon8 !& #n7e,e %eea %e 1uteau ei !& >a%&. #n
tot a%e!t ti*1C Bean nu$l trata!e ni%io(at& 1e Suri;aUon8 %a 1e un !u+or(onat !au %a in>eriorC %i
*ai (e8ra+& #l %on!i(era!e o>i,erul lui !u1erior.
n !%=i*+C Suri;aUon8 nu$i or(ona!e ni%io(at& lui Bean !& >a%& %e7a. n %ele *ai *ulte
%a<uri a"un8eau la un %on!en!C iar %3n( nu %&(eau (e a%or( Suri;aUon8 era %el %are !e !u1unea
(e%i<iei lui Bean Di #l !1ri"inea.
Suri;aUon8 #Di (&(u !ea*a %& Bean nu a7ea a*+i,ii. Nu (orea !& >ie *ai +un (e%3t to,i
%eilal,iC !au !&$i %on(u%&C !au !& ai+& *ai *ulte onoruri.
A1oiC #n *i!iunile #n %are lu%rau #*1reun&C Suri;aUon8 *ai 7&<u %e7a: Bean nu !e te*ea
(e *oarte. Jloan,ele 1uteau !& <+oareC e01lo<i+ilii !& >ie a1roa1e (e (etonareC Bean !e *iD%a >&r&
>ri%&C a+ia >erin(u$!e. Ca Di %u* l$ar >i !>i(at 1e ina*i% !&$l #*1uDte !au 1ro1riiC e01lo<i+ili !& !e
(e%lanDe<e #nainte %a el !& >ie 8ata.
.are era 7or+a (e %ura"B Sau #Di (orea *oarteaB oartea !urorii Carlotta #i lua!e %e7a (in
(orin,a (e a tr&iB Suri;aUon8 n$ar >i %re<ut a!taC au<in(u$l 7or+in(. Bean era 1rea =ot&r3t !$o
!al7e<e 1e Petra 1entru %a Suri;aUon8 !& %rea(& %& 7rea !& *oar&. A7ea %e7a ur8ent 1entru %are
!& tr&ia!%&. Fi totuDi era ne#n>ri%at #n lu1t&.
Ca Di %u* ar >i Dtiut <iua #n %are ur*a !& *oar&C Di a%ea <i nu era a%u*. Cu !i8uran,&C nu
(e7eni!e ne1&!&tor. #ntr$a(e7&rC Bean %el t&%utC re%eC %ontrolat Di aro8ant 1e %are Suri;aUon8 #l
%uno!%u!e #nainte (e7eni!eC (in <iua #n %are *uri!e CarlottaC ner&+(&tor Di a8itat. Cal*ul 1e %are
#l ar&ta #n lu1t&C #n >a,a !ol(a,ilorC %u !i8uran,& (i!1&rea atun%i %3n( r&*3nea !in8ur %u
Suri;aUon8 Di P=et Noi. Iar o+ie%tul 1re>erat al #n"ur&turilor lui nu era A=ile E nu 7or+ea a1roa1e
ni%io(at& (e!1re A=ile E %i Peter Ki88in.
G Are toate (atele (e 1e!te o lun&N Iar el >a%e toate lu%rurile a!tea *&runte E #l %on7in8e
1e C=a*ra"na8ar !& nu !e #ntoar%& #n%& 1e P&*3ntC #l %on7in8e 1e J=a>>ar Ka=a+i !& nu in7a(e<e
Iranul E Di$*i 1o7e!teDte (e!1re eleC (ar %eea %e e i*1ortantC !& (ea #n 7ilea8 toat& !trate8ia (e
tr&(&ri a lui A=ileC a!ta nu >a%e E Di$*i *ai !1une !& n$o >a% ni%i euN -e %eB -a%& 8u7ernul in(ian
ar 1utea >i >or,at !& #n,elea8& %u* 1l&nuieDte A=ile !&$i tr&(e<eC Di$ar 1utea retra8e o 1arte a
ar*atei (in Bir*ania !u>i%ient& %a !& o1un& re<i!ten,& %=ine<ilor. Poate Di Ru!ia ar inter7eni.
6lota "a1one<& ar 1utea a*enin,a %o*er,ul C=inei. Sau #n %el *ai r&u %a< %=ine<ii ar 1utea !&
7a(& %u* e!te A=ile #n realitate Di !& !e (e!%otoro!ea!%& (e el %=iar (a%& #i ur*ea<& 1lanulN Fi el
nu !1une (e%3t: Nu e *o*entul 1otri7itC e 1rea (e7re*eC nu #n%&C ai #n%re(ere #n *ineC !unt (e
1artea ta 13n& la %a1&t.
Nu era *ai re,inut #n +le!te*e ni%i >a,& (e 8eneralii t=ailan(e<i %are %on(u%eau r&<+oiul E
!au #l ruinauC #n %u7intele lui. Ai%i Suri;aUon8 tre+uia !& >ie (e a%or( E #ntre8ul 1lan (e1in(ea (e
(i!1er!area >or,elor T=ailan(eiC (ar (e %3n( T=ai Air 6or%e 1relua!e %ontrolul aerian a!u1ra
Bir*anieiC ar*atele Di +a<ele lor aeriene >u!e!er& %on%entrate #n 1o<i,ii *ai a7an!ate.
G ?e$a* !1u! %are e 1eri%olulC <i%ea BeanC iar ei tot #Di a(un& >or,ele #ntr$un !in8ur lo%
a7anta"o!. P=et Noi a!%ulta r&+(&torI Suri;aUon8C (e a!e*eneaC renun,a!e !& !e *ai %erte %u el.
Bean a7ea (re1tate. .a*enii !e %o*1ortau 1ro!teDteC Di nu (in i8noran,&. -eDi *ai t3r<iu ar
!1uneC (e!i8urC LN$a* Dtiut %& Bean a7ea (re1tate.M
?a %are Bean a7ea (e"a un r&!1un!: LN$a,i Dtiut ni%i %& 8reDe!%N -e%i tre+uia !& >i,i
1ru(en,iNM
Sin8urul lu%ru (i>erit #n (iatri+ele lui Bean >u %& r&8uDi ti*1 (e o !&1t&*3n&C iar %3n( #i
re7eni 7o%ea a%ea!ta era *ai "oa!&. Pentru un %o1il %are >u!e!e #ntot(eauna at3t (e *i%C %=iar Di
1entru 73r!ta luiC 1u+ertatea E (a%& (e aDa %e7a era 7or+a E 7eni!e %u !i8uran,& >oarte (e7re*e.
Sau 1oate #Di #ntin!e!e (oar %oar(ele 7o%ale (e la at3ta 8&l&8ie.
-ar a%u*C #n a%ea!t& *i!iuneC Bean t&%eaC (e"a !t&13nit (e %al*ul lu1tei. Suri;aUon8 Di
Bean ur%ar& ulti*ii #n eli%o1tereC a!i8ur3n(u$!e %& to,i oa*enii !e a>lau la +or(I un ulti* !alut
re%i1ro%C a1oi intrar& re1e(e #n&untru Di uDile !e #n%=i!er&C iar eli%o1terele !e ri(i%ar& #n aer.
Alune%ar& a1roa1e (e !u1ra>a,a .%eanului In(ian %u 1alele eli%elor !tr3n!e 13n& a"un!er& l3n8&
In!ula C=e(u+aC 1un%tul (e 1le%are 1entru a%,iunea <ilei. A1oi eli%o1terele !e r&!13n(ir&C
ri(i%3n(u$!e #n aerC o1rir& *otoarele %u rea%,ie Di (e!%=i!er& eli%ele 1entru ateri<are 7erti%al&.
A%u* re<er7ele r&*3neau #n ur*& E oa*eni Di eli%o1tere %are !& 1oat& re%u1era 1e
ori%ine ar >i >o!t a>e%tat (e o 1ro+le*& *e%ani%& !au o %o*1li%a,ie ne1re7&<ut&. Bean Di
Suri;aUon8 nu %&l&toreau ni%io(at& #*1reun& E un a%%i(ent (e eli%o1ter nu tre+uia !& (e%a1ite<e
*i!iunea. 6ie%are a7ea e%=i1a*ent re(un(antC 1entru %a >ie%are #n 1arte !& >ie %a1a+il !& (u%& la
+un !>3rDit #ntrea8a *i!iune. Nu o (at& a%e!te *&!uri !al7a!er& 7ie,i Di o+ie%ti7e E P=et Noi le
a!i8ura (e >ie%are (at& (ot&rile >iin(%&C (u1& %u* !1unea %=iar elC L*aterialele !e (au
%o*an(an,ilor %are Dtiu %u* !& le >olo!ea!%&.M
Bean Di Suri;aUon8 erau 1rea o%u1a,i %a !& *ai !tea (e 7or+&C (ar !e #nt3lnir& 1entru
%3te7a *o*ente Di 1ri7ir& e%=i1a (e re<er7& %a*u>l3n(u$Di eli%o1terele Di a%o1erin( %u 13n<&
1anourile !olare.
G Ftii %e$*i (ore!%B <i!e Bean.
G n a>ar& (e a (e7eni a!tronaut %3n( o !& te >a%i *areB <3*+i Suri;aUon8.
G S& 1ute* %ontra*an(a *i!iunea a!ta Di !& (e%ol&* !1re :;(era+a(.
G Fi !& >i* o*or3,i #nainte (e a 7e(ea 7reo ur*& (e PetraC %are 1ro+a+il a >o!t (e"a
*utat& un(e7a #n :i*ala;a.
G Partea 8enial& a 1lanului *euC <i!e BeanC e !& lu&* %a o!tati%i o tur*& (e 7ite Di !&
a*enin,&* %& #*1uD%&* o 7a%& 1e <i 13n& o a(u% #na1oi.
G Prea ri!%ant. Va%ile #ntot(eauna o iau la !&n&toa!a.
-ar Suri;aUon8 Dtia %& 1entru Bean ne1utin,a (e a >a%e %e7a 1entru Petra era o (urere
%on!tant&.
G . !& >a%e* Di a!ta. Peter %aut& 1e %ine7a %are !&$i o>ere in>or*a,ii la <i (e!1re
:;(era+a(.
G ADa %u* lu%rea<& Di la (e*a!%area 1lanurilor lui A=ile.
-iatri+a >a7orit&. Nu*ai (atorit& >a1tului %& !e a>lau #n *i!iune Bean r&*3nea %al*C *ai
(e8ra+& ironi% (e%3t >urio!.
G JataC <i!e Suri;aUon8.
G Ne 7e(e* #n *un,i.
Era o *i!iune (i>i%il&. Ina*i%ul nu 1utea !u1ra7e8=ea >ie%are 9ilo*etru (e Do!eaC (ar
#n7&,a!er& !& !e a(une re1e(e %3n( o+!er7au eli%o1terele t=ailan(e<eC iar >or,a lor (e ata% era
ne7oit& !&$Di #n%=eie *i!iunile #n ti*1 (in %e #n %e *ai !%urt. Iar a%el 1un%t era 1ro+a+il a1&rat.
-e a%eea %ontin8entul lui Bean E 1atru (in %in%i %o*1anii E ur*a !& !e (e!>&Doare %a !& #nl&ture
ori%e a1&r&tori Di !& 1rote"e<e 8ru1ul lui Suri;aUon8 %are 1unea e01lo<i+ili Di arun%a #n aer
(ru*ul Di 1o(ul. Totul *er8ea %on>or* 1lanului E +a %=iar *ai +ine (e%3t !e aDte1tauC %&%i
ina*i%ul 1&rea !& nu Dtie un(e !e a>lau ei E %3n( unul (intre !ol(a,i ar&t& %u *3na:
G E o >e*eie 1e 1o(.
G Un %i7ilB
G Tre+uie !& 7e(e,iC <i!e !ol(atul.
Suri;aUon8 1&r&!i lo%ul #n %are 1unea e01lo<i+ili Di ur%& (in nou 1e 1o(. #ntr$a(e7&r
a%olo !e a>la o t3n&r& in(ian%&C %u +ra,ele #ntin!e lateral !1re 7er!an,ii 1r&1a!tiei.
G I$a !1u! %ine7a %& 1o(ul o !& !ar& #n aer Di %& nu 1rea ne 1a!& (a%& e %ine7a 1e elB
G -o*nuleC !1u!e !ol(atulC ea #ntrea+& (e Bean.
G Pe nu*eB
Sol(atul a1ro+&.
Suri;aUon8 !e uit& (in nou la >e*eie. Era >oarte t3n&r&. A7ea =ainele *ur(areC <(ren,uite.
6u!e!e oare %3n(7a o uni>or*& *ilitar&B Cu !i8uran,& nu era *o(ul #n %are !e #*+r&%au >e*eile
(in 1artea lo%ului.
Ea 1ri7i !1re el.
G Suri;aUon8C !tri8&.
n !1atele lui au<i %3,i7a !ol(a,i i%nin( (e !ur1ri<& Di ui*ire. -e un(e #l %unoDtea in(ian%a
a!taB A!ta #l #n8ri"or& 1u,in 1e Suri;aUon8. Se 1utea +a<a 1e oa*enii lui #n a1roa1e ori%e
!itua,ieC (ar (a%& le intrau #n %a1 %=e!tii !u1ranaturale lu%rurile !e %o*1li%au.
G Sunt Suri;aUon8.
G Ai >o!t #n Ar*ata -ra8onC <i!e ea. Fi lu%re<i %u Bean.
G Ce 7reiB #ntre+& el.
G Vreau !&$,i 7or+e!% #ntre 1atru o%=iC ai%i 1e 1o(.
G -o*nuleC nu 7& (u%e,iC <i!e unul (intre !ol(a,i.
Nu tra8e ni*eniC (ar a* <&rit 7reo "u*ate (e (u<in& (e !ol(a,i in(ieni. -a%& 7& (u%e,i
a%olo !unte,i %a Di *ort.
Ce ar >i >&%ut BeanB
Suri;aUon8 1&Di 1e 1o(C %ura"o! (ar >&r& 8ra+&. ADte1t& >o%ul (e ar*&C #ntre+3n(u$!e (a%&
7a !i*,i (urerea i*1a%tului #nainte (e a au<i !unetul. .are ner7ii ure%=ii 7or ra1orta %reierului
*ai re1e(e (e%3t ner7ii (in 1or,iunea (e %or1 #n %are 7a intra 8lon,ulB Sau tr&8&torul 7a ,inti #n
%a1C re<ol73n( (ile*aB Ni%i un 8lon,. A"un!e l3n8& ea Di !e o1ri %3n( ea !1u!e:
G -oar at3t te 1o,i a1ro1iaC alt>el or !& !e !1erie Di or !& tra8&.
G Tu #i %o*an<i 1e !ol(a,iB #ntre+& Suri;aUon8.
G Nu *$ai re%uno!%ut #n%&B Sunt Virlo*i. A* >o!t %u %3,i7a ani #naintea ta la F%oala (e
?u1t&.
Nu*ele #i era %uno!%ut. -ar nu i$ar >i re%uno!%ut ni%io(at& >a,a.
G Ai 1le%at #nainte (e a 7eni eu.
G N$au >o!t *ulte >ete #n F%oala (e ?u1t&. Cre(ea* %& le8en(a a !u1ra7ie,uit.
G A* au<it (e tine.
G Fi ai%i !unt o le8en(&. .a*enii *ei nu tra8 1entru %& !unt %on7inDi %& Dtiu %e >a% ai%i.
Iar eu %re( %& *$ai re%uno!%ut >iin(%& !ol(a,ii t&i (e 1e a*+ii 7er!an,i ai 1r&1a!tiei nu au
#*1uD%at ni%i un !ol(at in(ianC %=iar (a%& i$au o+!er7at.
G Poate %& Bean te$a re%uno!%utC <i!e Suri;aUon8.
-e >a1tC ,i$a* au<it nu*ele (e!tul (e re%ent. Tu eDti %ea %are i$a r&!1un!C nu$i aDaB Erai la
:;(era+a(.
G Ftiu un(e e Petra.
G -a%& nu au *utat$o.
G Ai in>or*a,ii *ai +uneB A* #n%er%at !& *& 83n(e!% la toate *eto(ele (e a$i tran!*ite
lui Bean un *e!a" >&r& !& >iu 1rin!&. #n >inal *i$a* (at !ea*a %& a!ta nu !e 1oate >a%e 1e
%o*1uter. Tre+uia !& a(u% *e!a"ul #n %a1ul *eu.
G Atun%i 7ino %u noi.
G Nu$i %=iar aDa (e !i*1luC <i!e ea. -a%& ar %re(e %& !unt 1ri<onier&C n$ai *ai ieDi (e ai%i.
Au ra%=ete !ol$aer.
G :o1aC >&%u Suri;aUon8. . a*+u!%a(&. Ftiau %& 7eni*B
G NuC <i!e Virlo*i. Ftiau %& !unt eu ai%i. Nu a* !1u! ni*i%C (ar to,i au Dtiut %& >e*eia$
%are$!e$a!%un(e !e a>l& 1e 1o(C (e%i Di$au i*a8inat %& <eii 1rote"ea<& lo%ul &!ta.
G Fi <eii au ne7oie (e ra%=ete !ol$aerB
G NuC ei *& 1rote"ea<& 1e *ine. Teii au 1o(ulC oa*enii *& au 1e *ine. Uite %are$i
t3r8ul. Tu #,i iei e01lo<i+ilii (e 1e 1o(. Renun,i la *i!iune. Ei 7&( %& a* 1uterea !& %on7in8
(uD*anul !& 1le%e >&r& !& >a%& 7reun r&u. Fi a1oi *& 7or 7e(ea >&%3n( !e*n unuia (intre
eli%o1terele tale Di ur%3n( #n el (e +un& 7oie. -oar aDa 1ute,i 1le%a (e ai%i. Nu a* 1l&nuit a!taC
(ar nu 7&( alt& %ale (e ieDire.
G A* ur3t #ntot(eauna !& renun, la *i!iuniC <i!e Suri;aUon8. -ar #nainte %a ea !&
1rote!te<eC i<+u%ni #n r3!: NuC nu$,i >a%e 8ri"iC e$n re8ul&. Planul e +un. -a%& Bean ar >i >o!t 1e
1o(ul &!taC ar >i a%%e1tat #ntr$o %li1&.
Suri;aUon8 !e #ntoar!e la oa*enn lui.
G NuC nu e un <eu !au o >e*ele !>3nt&. E Virlo*iC o a+!ol7ent& a F%o=i (e ?u1t&C iar
in>or*a,iile ei !unt *ai 1re,ioa!e (e%3t 1o(ul &!ta. Renun,&* la *i!iune.
Sol(atul #l a!%ult&C iar Suri;aUon8 1utu !&$Di (ea !ea*a %& #n%ear%& !& (eter*ine
%oe>i%ientul (e *a8ie (in or(inul 1ri*it.
G Sol(atC <i!e Suri;aUon8. Nu a* >o!t 7r&"it. 6e*eia a!ta %unoaDte 1lanul +a<ei #naltului
%o*an(a*ent (e Ia :;(era+a(.
G -e %e 7$ar (a un in(ian aDa %e7aB #ntre+& !ol(atul.
G Pentru %& %el %are %on(u%e 1artea in(ian& are a%olo un 1ri<onier %are e 7ital 1entru
r&<+oi.
A%u* !ol(atul #n,ele!e. Ele*entul *a8i% %e(& terenC #Di !%oa!e !atra($ul (e la %entur& Di
intro(u!e %o(ul (e retra8ere. Toate %elelalte !atra($uri re%e1,ionar& #ntr$o %li1&.
I*e(iat e%=i1a (e 8eniDti #n%e1u !& (e*onte<e e01lo<i+ilii. -a%& ar >i e7a%uat <ona >&r&
!&$i (e*onte<eC ar >i >o!t tran!*i! un al (oilea %o( (e ur8en,&. Suri;aUon8 nu 7oia %a 7reo 1arte
a *aterialelor lor !& %a(& #n *3inile in(ienilor. Fi %on!i(era %& era *ai +ine !& nu !e 8r&+ea!%&.
G Sol(atC tre+uie !& *& 1re>a% =i1noti<at (e >e*eia a!taC <i!e. Nu !unt =i1noti<atC (ar
tre+uie !& *& 1re>a% 1entru %a in(ienii (in "urul no!tru !& %rea(& %& ea *& %ontrolea<&. Ai
1ri%e1utB
G -aC (o*nule.
G C3n( *& #ntor% !1re eaC iei le8&tura %u Bean Di$i !1ui %& 7reau %a toate eli%o1terele #n
a>ar& (e al *eu !& !e #n(e1&rte<eC %a !& 7a(& in(ienii %& 1lea%&. A1oi !1ui LPetraM. Ai 1ri%e1utB
Nu !1ui ni*i% alt%e7aC ori%e ar #ntre+a. A* 1utea >i ur*&ri,iC (a%& nu (e ai%i atun%i (e la
:;(era+a(.
Sau Bei"in8C (ar nu *ai 7oia !& %o*1li%e lu%rurile !1un3n( a!ta.
G -aC (o*nule.
Suri;aUon8 !e #ntoar!e %u !1atele la !ol(atC !e a1ro1ie trei 1aDi (e Virlo*iC a1oi !e
1ro!tern& #n >a,a ei. n ur*a lui ( au<i 1e !ol(at !1un3n( e0a%t %eea %e #l #n7&,a!e el.
-u1& 1u,in ti*1 eli%o1terele #n%e1ur& !& !e ri(i%e (e 1e a*+ii 7er!an,i. Tru1ele lui Bean
1le%au.
Suri;aUon8 !e ri(i%& Di !e #ntoar!e la oa*enii lui.
Co*1ania lui 7eni!e %u (ou& eli%o1tere.
G Ur%a,i to,i #n eli%o1terul %u e01lo<i+ilC <i!e. #n %el&lalt r&*3n (oar 1ilotul Di %o1ilotul.
.a*enii !e e0e%utar& i*e(iatC Di (u1& trei *inute Suri;aUon8 era !in8ur la %a1&tul
1o(ului. Se #ntoar!e Di !e *ai #n%lin& o (at& #n >a,a lui Virlo*iC a1oi !e #n(re1t& %al* !1re
eli%o1ter Di ur%& la +or(.
G Ri(i%&$te uDorC #i !1u!e 1ilotuluiC a1oi tre%i #n%et 1e l3n8& >e*eia (in *i"lo%ul 1o(ului
%u uDa #n!1re ea. Ni%i o ar*& !& nu >ie #n(re1tat& !1re ea. Ni*i% %are !& 1oat& 1&rea a*enin,&tor.
Suri;aUon8 1ri7i 1e >erea!tr&. Virlo*i nu >&%ea ni%i un !e*n.
G Ri(i%&$te *ai !u!C %a Di %u* a* 1le%aC <i!e Suri;aUon8.
Pilotul #l a!%ult&.
n !>3rDitC Virlo*i #n%e1u !& *iDte *3inileC !e*nal3n( %u a*3n(ou&C #n%etC (e 1ar%& ar >i
7rut !&$i tra8& #na1oi %u >ie%are rota,ie a +ra,elor.
G n%etineDte a1oi #n%e1e !& %o+ori !1re ea. Nu 7reau !& 8reDi*. Ulti*ul lu%ru (e %are
a7e* ne7oie e !& 1ier(e* (ire%,ia Di !$o 1rin(e* #ntre la*e. Pilotul r3!e a*ar Di a(u!e eli%o1terul
%a un (an!ator 1e 1o(C (e!tul (e (e1arte 1entru %a Virlo*i !& nu >ie !u+ 1alele eli%eiC (ar (e!tul
(e a1roa1e 1entru %a ea !& >a%& (oar %3,i7a 1aDi %a !& ur%e la +or(.
Suri;aUon8 !e re1e<i la uD& Di o (e!%=i!e. Virlo*i nu *er!e 1ur Di !i*1lu !1re eli%o1ter.
-an!aC >&%3n( *iD%&ri %ir%ulare rituale la >ie%are 1a!. -intr$un i*1ul!C Suri;aUon8 !&ri (in
eli%o1ter Di !e 1ro!tern& (in nou. C3n( ea !e a1ro1ie !u>i%ientC el !1u!e E (e!tul (e tare %a !& !e
au(& 1rin <8o*otul eli%ei:
G Cal%& 1e!te *ineN
Ea #Di 1u!e 1i%iorul (e!%ul, 1e u*erii lui Di$i 1&Di 1e !1ate. Suri;aUon8 nu Dtia %u* ar
1utea %o*uni%a *ai +ine !ol(a,ilor in(ieni %a Virlo*i nu nu*ai %& le !al7a!e 1o(ulC %i Di %&
1relua!e %ontrolul a!u1ra eli%o1terului. Intr&.
El !e ri(i%&C !e #ntoar!e lent Di ur%& #n eli%o1ter.
Pli*+area #n%et& #n %li1a #n %are >u #n&untru. Tr3nti *3nerul uDii #na1oi la lo%ul !&u Di
!tri8&.
G otoarele %u rea%,ieC %3t 1ute,i (e re1e(eN
Eli%o1terul !e #n&l,& a*e,itor.
G Pune$,i %enturaN #i or(on& Suri;aUon8 lui Virlo*i. A1oiC 7&<3n( %& ea nu era
>a*iliari<at& %u interiorul na7eiC o #*1in!e #n !%aun Di$i 1u!e #n *3ini %a1etele %enturii (e
!i8uran,&. Ea 1ri%e1u (e #n(at& Di #n%=eie *ane7ra #n ti*1 %e el !e arun%& 1e lo%ul lui Di$Di 1rin!e
=a*urile e0a%t #n *o*entul #n %are eli%o1terul o1ri eli%ea Di !e #n8reuna 1entru o %li1& #nainte (e
a 1orni "eturile. A1oi !e re1e<ir& #n lun8ul (e>ileului #n a>ara ra<ei (e a%,iune a ra%=etelor !ol$aer.
G $ai >&%ut >eri%it 1e <iua (e a<iC <i!e Suri;aUon8.
G Oi$a luat %a* *ult. Cre(ea* %& 1o(ul o !& >ie unul (intre 1ri*ele 1un%te un(e o !&
lo7eDti.
G Ne$a* #n%=i1uit %& a!ta o !& %rea(& lu*eaC aDa %& a* #nt3r<iat.
G Jree;a<C <i!e ea. . !&$*i a*inte!% !& 83n(e!% 1e (o! %a !& 1re<i% %e ur*ea<& !& >a%&
>ra,ii (in F%oala (e ?u1t&.
-in *o*entul #n %are o 7&<u!e 1e 1o( Bean Dtiu!e %& tre+uia !& >ie Virlo*iC in(ian%a (in
F%oala (e ?u1t& %are r&!1un!e!e *e!a"ului (e!1re Bri!ei!. S1era (oar %a Suri;aUon8 !&$Di (ea
!ea*a %e !e #nt3*1l& #nainte (e a >i ne7oit !& #*1uDte 1e %ine7a. Iar Surl; nu$l (e<a*&8i!e.
C3n( !e #ntoar!er& la +a<a (e 1le%areC Bean a+ia o !alut& 1e Virlo*i #nainte !& #n%ea1& !&
(ea or(ine.
G Vreau %a toat& <ona !& >ie (e<ar*at&. Toat& lu*ea 7ine %u noi. n ti*1 %e %o*an(an,ii
%o*1aniilor !e o%u1au (e a!taC Bean or(on& uneia (intre e%=i1ele (e %o*uni%a,ii ale eli%o1terelor
!&$i reali<e<e o le8&tur& la net.
G E 1rin !atelitC <i!e !ol(atul. Vo* >i i*e(iat lo%ali<a,i.
G . !& 1le%&* #nainte %a %ine7a !& 1oat& rea%,ionaC !1u!e Bean.
A+ia (u1& a%eea #n%e1u !& le e01li%e lui Suri;aUon8 Di lui Virlo*i:
G A7e* e%=i1a*ent %o*1letC nu$i aDaB
G -ar nu Di %o*+u!ti+il.
G Nu *& intere!ea<& a!taC <i!e el. er8e* %=iar a%u* la :;(era+a(.
G -ar ni%i nu 7$a* (e!enat 1lanurile.
G A7e* ti*1 (e a!ta %3t <+ur&*. -e (ata a!ta %&l&tori* #*1reun&C Suri;aUon8. N$a7e*
#n%otro E tre+uie !& %unoaDte* a*3n(oi #ntre8ul 1lan.
G A* aDte1tat at3tC <i!e Suri;aUon8. A%u* (e %e ne 8r&+i*B
G -in (ou& *oti7eC <i!e Bean. C3t o !& (ure<e 13n& !& a"un8& la A=ile 7e!tea %& >or,a
noa!tr& (e ata% a re%u1erat o >e*eie in(ian& %are ne aDte1ta 1e un 1o(B Al (oilea E o !&$i >or,e<
*3na lui Peter Ki88in. . !& !e (e<l&n,uie ia(ulC iar noi o !& >i* 1e 7al.
G Care e o+ie%ti7ulB #ntre+& Virlo*i. Sal7area PetreiB A!a!inarea lui A=ileB
G S& !%oate* (e a%olo 1e ori%e 1uDti (e la F%oala (e ?u1t& %are 7a 7oi !& 7in& %u noi.
G Nu 7or 1&r&!i ni%io(at& In(iaC !1u!e ea. S$ar 1utea !& *& =ot&r&!% %=iar Di eu !& r&*3n.
G JreDitC <i!e Bean. #i (au In(iei *ai 1u,in (e o !&1t&*3n& #nainte %a tru1ele %=ine<e !&
1reia %ontrolul #n NeU -e=liC :;(era+a( Di ori%e alt oraD 7or 7rea.
G C=ine<iiB !e *ir& Virlo*i. -ar e0i!t& un >el (eH
G Pa%t (e nea8re!iuneB Aran"at (e A=ileB
G A lu%rat tot ti*1ul 1entru C=inaC !1u!e Suri;aUon8. Ar*ata In(iei e!te e01u!&C 1ro!t
a1ro7i<ionat&C e0tenuat&C (e*orali<at&.
G -arH (a%& C=ina ar intra #n r&<+oi ar >i (e 1artea T=ailan(eiC nu a!ta 7oia,i 7oiB
Suri;aUon8 r3!e ironi%C a*ar.
G C=ina 7a >i (e 1artea C=inei. A* #n%er%at !&$i a7erti<&* 1e ai noDtriC (ar ei !unt !i8uri
%& 7or a"un8e la o #n,ele8ere %u Bei"in8ul.
Virlo*i 1ri%e1u i*e(iat. 6iin( antrenat& la F%oala (e ?u1t&C Dtia %u* !& 83n(ea!%& la >el
%a Bean Di Suri;aUon8.
G -in %au<a a!ta A=ile nu a >olo!it 1lanul Petrei.
Bean Di Suri;aUon8 r3!er& Di$Di o>erir& re%i1ro% !%urte 1le%&%iuni.
G Ftia,i (e!1re 1lanul PetreiB
G A* 1re!u1u! %& tre+uie !& e0i!te un 1lan *ai +un (e%3t %el >olo!it (e In(ia.
G -e%i a7e,i un 1lan !& o1ri,i C=inaB #ntre+& Virlo*i.
G Ni%i o Dan!&C <i!e Bean. C=ina ar >i tre+uit o1rit& a%u* o lun&C (ar ni*eni n$a a!%ultat.
Se 83n(i la Peter Di a+ia #Di !t&13ni >uria.
G C=iar Di A=ile 1utea >i o1rit !au %el 1u,in !l&+it.
-ar !%o1ul no!tru e!te !& #*1ie(i%&* e%=i1a in(ian& (e la F%oala (e ?u1t& !& %a(& #n
*3in(e %=ine<(or. Prietenii t=ailan(e<i (e"a au or8ani<ate rutele (e !al7are. -e%iC %3n( a"un8e*
la :;(era+a(C nu tre+uie !$o 8&!i* nu*ai 1e PetraC %i !& o>eri* o %ale (e !%&1are tuturor %elor
%are 7or !& 7in&. Pe tine te$ar a!%ultaB
G . !& 7e(e*C nu$i aDaB <i!e Virlo*i.
G A7e,i le8&turaC anun,& un !ol(at. #n%& nu a* intratC 1entru %& (in a%el *o*ent *inutele
!unt nu*&rate.
G 6&$oC !1u!e Bean. A* !&$i <i% %3te %e7a lui Peter Ki88in.
VinC Petra. Te !%ot (e a%olo. n %eea %e$l 1ri7eDte 1e A=ileC (a%& !e #nt3*1l& !& %a(& #n
*3na *eaC n$o !& a* *il& (e (ata a!taC n$o !& *& *ai +a<e< 1e alt%ine7a %are !&$l !%oat& (in
%ir%ula,ieC #l u%i( 1e lo%. Iar oa*enii *ei au or(in !& >a%& la >el.
SATVAJRA:A.
Cri1tare.
-e%ri1tare.
To: ?o%9e@era!**A1olnet.8o7.
6ro*: Boro**a9ot]%=a9ri.t=ai.8o7R!%o*.
Re: A%u*C !auH
Sunt 1e %3*1ul (e lu1t& Di a* ne7oie (e (ou& lu%ruri (e la tineC a%u*.
ai #nt3iC a* ne7oie (e 1er*i!iune (in 1artea 8u7ernului Sri ?an9&i !& ateri<&* la +a<a
Silino%=%=i %a !& reali*ent&*C e!ti*&* *ai 1u,in (e o or&. E!te 7or+a (e o *i!iune (e !al7are
non$*ilitar& (e re%u1erare a unor a+!ol7en,i al F%olii (e ?u1t& a>la,i #n 1eri%ol i*inent (e a >i
%a1tura,iC tortura,iC tran!>or*a,i #n !%la7iC !au %el 1u,in (e a >i >&%u,i 1ri<onieri.
n al (oilea r3n(C 1entru a "u!ti>i%a a%ea!t& a%,iune Di toate %elelalte %are ur*ea<&I 1entru
a$i %on7in8e 1e ele7ii F%olii (e ?u1t& !& *& ur*e<eI Di 1entru a %rea %on>u<ie la :;(era+a(C a*
ne7oie %a tu !& 1u+li%i a%u*. Re1etC ACU. Alt>el 7oi 1u+li%a 1ro1riul *eu arti%olC %el ataDatC
%are te (e*a!%& (re1t %on!1irator al&turi (e C=inaC (o7a(& !t3n( re>u<ul t&u (e a >a%e 1u+li% #n
ti*1 util %eea %e Dtii. -eDi nu *& +u%ur (e re%unoaDterea uni7er!al& a lui ?o%9eC a* Di eu o li!t&
>ru*uDi%& (e a(re!eC iar arti%olul *eu ar atra8e aten,ia. Al t&u totuDi ar a7ea re<ultate *ult *ai
ra1i(eC Di eu aD 1re>era !& 7in& (e la tine.
Iart&$*i a*enin,&rile. Nu$*i *ai 1er*it !& "o% "o%ul t&u (e$a LaDtea1t& *o*entul
1otri7itM. . !%ot 1e Petra (e a%olo.
To: ?o%9e@era!*u!A1olnet.8o7.
6ro*: Boro**a9ot]%=a9ri. t=ai.8o7R!%o*.
Re: S$a >&%ut.
Con>ir*: #n!e*ne t=ailan(e<e.
C3t (e!1re !%u<ele tale: Su!o. -a%& a%e!ta ar >i >o!t *oti7ul #nt3r<ierii taleC ar >i tre+uit
!&$*i !1ui a%u* o lun&. -ar eu %uno!% a(e7&ratul *oti7C %=iar (a%& tu nuC Di *i !e >a%e 8rea,&.
Cri1tare _M
-e%ri1tare.
To: Boro**a9otA%=a9ri. t=ai.8o7R!%o*.
6ro*: ?o%9e@era!*u!A1olnet.8o7.
Re: S$a >&%ut.
Con>ir*: Sri ?an9a 8arantea<& 1er*i!iunea (e ateri<areRreali*entare la Silino%=%=i
1entru na7ele #n *i!iuni u*anitare. A7e,i #n!e*ne t=ailan(e<eB
Con>ir*: e!eul *eu a1are a%u*C (i!tri+uit #n toat& lu*ea. In%lu!i7 intrare ur8ent& #n
!i!te*ele (e la :;(era+a( Di Ban89o9.
A*enin,area ta a >o!t o (o7a(& (ul%e (e loialitate >a,& (e 1rietena taC (ar nu a >o!t Di
ne%e!ar&. Q!ta era *o*entul 1e %are #l aDte1ta*. Se 1are %& nu ,i$ai (at !ea*a %& #n *o*entul #n
%are aD >i 1u+li%at %e7a A=ile Di$ar >i *utat !e(iul o1era,iunilor Di 1ro+a+il ar >i luat$o 1e Petra %u
el Cu* ai *ai >i 8&!it$oC (a%& aD >i 1u+li%at arti%olul a%u* o lun&B
Cri1tare.
-e%ri1tare.
-ou& !&1t&*3ni (u1& (i!1ari,ia lui Virlo*iC A=ile nu intra!e ni%i *&%ar o (at& #n %a*era
!trate8ilor E %eea %e nu (eran"a 1e ni*eniC *ai ale! (u1& %e !e anun,a!e re%o*1en!a 1entru
1rin(erea lui Virlo*i. Ni*eni nu #n(r&<nea !& 7or+ea%& 1e >a,&C (ar to,i !$ar >i +u%urat %a ea !& >i
!%&1at (e r&<+unarea lui A=ile. -e!i8ur to,i erau %onDtien,i (e #n&!1rirea *&!urilor (e !i8uran,&
(in "urul lor E 1entru L1rote%,iaM lor. -ar 7ie,ile lor nu !e !%=i*+ar& 1rea *ult. .ri%u* ni%iunul
ar >i a7ut ti*1 !& =oin&rea!%& 1rin %entrul :;(era+a(ului !au !& >raterni<e<e %u o>i,erii %are a7eau
(e (ou& !au (e trei ori 73r!ta lor.
Petra era #n!& !%e1ti%& #n 1ri7in,a re%o*1en!ei. l %unoDtea (e!tul (e +ine 1e A=ile %a !&
Dtie %& era %a1a+il !& o>ere o re%o*1en!& 1entru %a1turarea %ui7a 1e %are (e"a #l o*or3!e. Ce
a%o1erire *ai +un& ar >i 1utut a7eaB TotuDiC #n a%e!t %a< ar >i #n!e*nat %& nu a7u!e!e *3n& li+er&
(in 1artea lui al C=a1e9ar E (a%& era ne7oit !& a!%un(& unele lu%ruri (e 8u7ernul in(ianC
#n!e*na %& A=ile nu %on(u%e %=iar totul. C3n( rea1&ruC nu era ni%i un !e*n (e 73n&taie 1e >a,a
lui. 6ie lo7itura Petrei nu l&!a!e ur*eC >ie (ura!e (ou& !&1t&*3ni %a !& !e 7in(e%e %o*1let.
V3n&t&ile ei nu tre%u!er&C (ar nu le 1utea 7e(ea ni*eni >iin( !u+ tri%ou. Se #ntre+& (a%&$l (ureau
te!ti%ulele. -a%& tre+ui!e !& a(u%& un urolo8. Nu$Di 1er*i!e !& la!e !& i !e 7a(& +u%uria.
A=ile 7or+ea tare (e!1re %3t (e +ine *er8ea r&<+oiul Di %e trea+& +un& >&%eau ei la
Plani>i%are. Ar*ata era +ine a1ro7i<ionat& DiC #n %iu(a =&r,uirilor laDilor (e *ilitari t=ailan(e<iC
%a*1ania %ontinua %on>or* orarului. .rarului re7i<uitC (e!i8ur.
Ceea %e era at3t (e 8ree;a<. ?e 7or+ea %elor %are %on%e1u!er& 1lanul. Ftiau 1er>e%t %&
ar*ata era !oli%itat&C %& #n%& lu1tau %u +ir*anii #n %3*1ia IrraUa((; 1entru %& ta%ti%a (e =&r,uiri
a ar*atei t=ailan(e<e >&%ea i*1o!i+il !& 1un& la %ale <(ro+itoarea o>en!i7& %are !&$i #*1in8& 1e
+ir*ani #n *un,i Di !& 1er*it& ar*atei in(iene !& %ontinue #naintarea #n T=ailan(a. .rarB Nu *ai
e0i!ta ni%i un orar a%u*.
-e >a1t A=ile alt%e7a le !1unea: A%ea!ta e!te linia 1arti(ului. 6i,i !i8uri %& ni%i o not& Di
ni%i un e$*ail 1ro7enit (in %a*era a!ta nu (& ni*&nui in(i%ii %& lu%rurile nu *er8 %on>or*
1lanului.
A!ta nu !%=i*+a %u ni*i% >a1tul %& to,i %ei (e la Plani>i%are 1uteau *iro!i #n>r3n8erea.
A1ro7i<ionarea unei ar*ate i*en!e #n *iD%are a1&!a *ult a!u1ra 1o!i+ilit&,ilor li*itate ale
In(iei. .r8ani<area unei a!e*enea a1ro7i<ion&ri %3n( "u*&tate (in 1ro(u!e era 1o!i+il !& (i!1ar&
(in %au<a a%,iunilor ina*i%ului *a%in& re!ur!ele In(iei *ai re1e(e (e%3t 1uteau !1era !& le
#nlo%uia!%&.
?a rit*ul %urent (e >a+ri%are Di %on!u*C ar*ata 7a r&*3ne >&r& *uni,ii #n Da1te
!&1t&*3ni. -ar a!ta nu era at3t (e i*1ortant E (a%& nu !e #nt3*1la 7reun *ira%olC ar >i r&*a! >&r&
%o*+u!ti+ili #n 1atru.
Toat& lu*ea Dtia %& (a%& ar >i >o!t ur*at 1lanul Petrei In(ia ar >i >o!t %a1a+il& !& %ontinue
la in>init o a!t>el (e o>en!i7&C iar e1ui<area ar >i (i!tru! (e"a re<i!ten,a +ir*an&. R&<+oiul ar >i >o!t
1urtat 1e 1&*3nt t=ailan(e<C iar ar*ata in(ian& nu !$ar >i t3r3t ne1utin%ioa!& !u+ 1re!iunea unui
orar ne%ru,&tor.
Nu 7or+eau #n %a*era (e lu%ruC (ar la *e!e (i!%utau (e!1re a%e!te lu%ruri %u 8ri"&C
in(ire%t. Era oare 1rea t3r<iu !& !e trea%& la o alt& !trate8ieB Nu %=iar E (ar 1entru a!ta ar >i >o!t
ne7oie (e retra8erea !trate8i%& a 8ro!ului ar*atei In(ieiC %eea %e ar >i >o!t i*1o!i+il (e a!%un!
1o1orului Di *a!!$*e(iei. -in 1un%t (e 7e(ere 1oliti% ar >i >o!t un (e<a!tru. -ar (a%& ar >i r&*a!
>&r& 8loan,e !au %o*+u!ti+il ar >i >o!t %=iar Di *ai (e<a!truo!.
G .ri%u* 7a tre+ui !& %on%e1e* 1lanuri (e retra8ereC <i!e Sa;a8i. -a%& nu !e #nt3*1l&
7reun *ira%ol 1e %3*1ul (e lu1t& E 8eniul 7reunui %o*an(ant r&*a! 13n& a%u* in7i<i+ilC 7reo
%ri<& 1oliti%& #n Bir*ania !au T=a(an(a E o !& a7e* ne7oie (e un 1lan %a !& ne !al7&* oa*enii.
G Nu %re( %& o !& a7e* 7oie !& ne 1ier(e* ti*1ul %u a!taC re1li%& %ine7a.
Petra !1unea rareori %e7a #n ti*1ul *e!elorC #n %iu(a noului ei o+i%ei (e a !ta la *a!&
al&turi (e %3te un 8ru1 (e 1lani>i%atori. -e (ata a!ta #n!& 7or+i.
G 6a%e,i$o #n *inte.
Ei !e o1rir& 1entru o %li1&C a1oi Sa;a8i a1ro+& (in %a1.
G Bun& i(ee. 6&r& !& ne %on>runt&*.
-e atun%i #n%olo o 1arte a *e!elor %on!ta #n ra1oarte %ri1ti%e ale *e*+rilor e%=i1ei
1ri7in( !ta(iul >ie%&rei +u%&,ele a 1lanului (e retra8ere.
. alt& o%a<ie #n %are Petra 7or+i nu a7ea ni*i% (e$a >a%e %u 1lanurile *ilitare #n !ine.
Cine7a !1u!e!e #n 8lu*& %& a%u* ar >i *o*entul 1entru o #ntoar%ere a lui Bo!e. Petra %unoDtea
1o7e!tea lui Su+=a! C=an(ra Bo!eC Neta"i al Ar*atei Na,ionale In(iene anti +ritani%eC !1ri"inite
(e "a1one<iC (in al -oilea R&<+oi on(ial. C3n( la !>3rDitul r&<+oiului *uri!e #ntr$un a%%i(ent (e
a7ion #n (ru* !1re Pa1oniaC 1rintre in(ieni !e n&!%u!e le8en(a %& nu *uri!e %u a(e7&ratC %i tr&iaC
1re8&tin(u$!e !& !e #ntoar%& #ntr$o <i Di !&$Di %on(u%& 1o1orul !1re li+ertate. #n !e%olele %are
ur*a!er& a in7o%a #ntoar%erea lui Bo!e era #n a%elaDi ti*1 o 8lu*& Di un %o*entariu !erio! E
%on(u%erea %onte*1oran& era la >el (e ile8iti*& %u* >u!e!e Ra"a=ul +ritani%.
-e la *en,ionarea lui Bo!e %on7er!a,ia (e7ie la o (i!%u,ie (e!1re Jan(=i. Cine7a #n%e1u
!& 7or+ea!%& (e!1re Lre<i!ten,& 1aDni%&M E (e!i8urC >&r& !& i*1li%e >a1tul %& %ine7a (e la
Plani>i%are ar inten,iona aDa %e7a E iar alt%ine7a !1u!e: LNuC a!ta #n!ea*n& re<i!ten,& 1a!i7&.M
n a%el *o*ent 7or+i Petra.
G Sunte* #n In(iaC Di 7oi %unoaDte,i %u73ntul.
E !at;a8ra=aC Di nu #n!ea*n& (elo% re<i!ten,& 1aDni%& !au 1a!i7&.
G Nu toat& lu*ea 7or+eDte =in(i ai%iC <i!e un 1lani>i%ator ta*il.
G -ar toat& lu*ea ar tre+ui !&$l %unoa!%& 1e Jan(=i.
Sa;a8i >u (e a%or( %u ea.
G Sat;a8ra=a e!te alt%e7a. -orin,a (e a #n(ura *ari !u>erin,e 1er!onale #n !%o1ul (e a
>a%e %eea %e e!te (re1t.
G Fi %are e (i>eren,aB
G UneoriC <i!e PetraC %eea %e e (re1t nu e 1aDni% Di 1a!i7. Contea<& %a tu !& nu te >ereDti
(e %on!e%in,e. Su1or,i %eea %e tre+uie !& !u1or,i.
G Sun& *ai *ult a %ura" (e%3t a ori%e alt%e7aC !1u!e +&iatul ta*il.
G Cura"ul (e a >a%e %e7a %ore%tC a1ro+& Sa;a8i. Cura"ul %=iar Di atun%i %3n( nu ai %u* !&
%3Dti8i.
G Ce !$a #nt3*1lat %u L1ru(en,a e %ea *ai +un& latur& a 7ite"ieiMB
G Un %itat (intr$un 1er!ona" laD al lui S=a9e!1eareC !u+linie alt%ine7a.
G Nu e totuDi o %ontra(i%,ieC !1u!e Sa;a8i. Cir%u*!tan,ele !unt %o*1let (i>erite. -a%&
e0i!t& o Dan!& (e i<+3n(& *ai t3r<iu 1rintr$o retra8ere a%u*C >or,ele !e 1&!trea<& inta%te. -ar
1er!onalC %a in(i7i(C (a%& Dtii %& 1re,ul unui lu%ru (re1t e!te o 1ier(ere !au o !u>erin,& 8roa<ni%&C
!au %=iar *oarteaC !at;a8ra=a #n!ea*n& !& >ii Di *ai =ot&r3t !& >a%i %eea %e e (re1tC (e tea*& %a
>ri%a !& nu te >a%& ne(re1t.
G .=C 1ara(o0uri #n 1ara(o0uri.
-ar Petra tre%u (e la >ilo!o>ia !u1er>i%ial& la %u totul alt%e7a.
G n%er%C <i!e eaC !& #n>&1tuie!% !at;a8ra=a.
n t&%erea %are ur*&C Dtiu %& %el 1u,in unii 7or #n,ele8e. Era #n 7ia,& a%u* 1entru %& nu
reuDi!e !at;a8ra=aC 1entru %& nu >&%u!e #ntot(eauna %eea %e era (re1tC %i nu*ai %e era ne%e!ar
1entru a !u1ra7ie,ui. Fi !e 1re8&tea !& !%=i*+e a!ta. S& >a%& %eea %e e (re1t in(i>erent (a%& *ai
tr&ia !au nu. -intr$un *oti7 oare%are E re!1e%t >a,& (e eaC (i!%on>ort (at (e inten!itatea i(eiiC !au
83n(ire !erioa!& E ei r&*a!er& t&%u,i 13n& la !>3rDitul *e!ei Di a1oi 7or+ir& (e!1re lu%rurile
%oti(iene.
R&<+oiul (ura (e o lun&C Di A=ile le 7or+ea <ilni%C #n%ura"3n(u$iC (e!1re 7i%toria %are era
i*inent& %=iar (a%& #n 1arti%ular ei !e %on>runtau %u 1ro+le*ele %re!%3n(e ale rea(u%erii ar*atei
#n ,ar&. A7u!e!er& lo% %3te7a 7i%toriiC iar #n (ou& 1un%te ar*ata In(iei !e a>la (e"a 1e teritoriul
T=ailan(ei E (ar a!ta nu >&%ea (e%3t !& 1relun8ea!%& liniile (e a1ro7i<ionare Di !& a(u%& (in nou
*ilitarii #n ,inuturile *untoa!eC un(e nu*&rul *are (e !ol(a,i nu 1utea >a%e >a,& ina*i%ului Di #n
1lu! !& *ai >ie Di a1ro7i<iona,i. A%e!te o>en!i7e %on!u*a!er& %o*+u!ti+ilul Di *uni,iile. #n %3te7a
<ile ur*au !& >ie ne7oi,i !& alea8& 1entru %o*+u!ti+il #ntre %i!terne Di %a*ioane. Erau 1e %ale !&
(e7in& o ar*at& (e in>anteriDti >oarte #n>o*eta,i.
I*e(iat %e A=ile 1le%&C Sa;a8i !e ri(i%& #n 1i%ioare.
G E ti*1ul !& 1une* 1e =3rtie 1lanul (e retra8ere Di !&$l #naint&*. Tre+uie !& (e%lar&*
%& a* #n7in! Di !& ne retra8e*.
Ni*eni nu !e o1u!e. C=iar (a%& tele7i<iunile Di re,eaua erau 1line (e 1o7eDti (e!1re
*&rea,a 7i%torie in(ian&C intrarea #n T=ailan(aC 1lanurile tre+uiau 1u!e 1e =3rtieC or(inele (ateC
%3t #n%& *ai a7eau ti*1 Di (e!tul %o*+u!ti+il %a !& le (u%& la #n(e1linire.
ADa %& #Di 1etre%ur& (i*inea,a !%riin( >ie%are %o*1onent& a 1lanului. Sa;a8iC %a li(er (e
>a%toC le a!a*+la #ntr$un !in8ur !et %oerent (e (o%u*ente. #ntre ti*1 Petra na7i8a 1e net Di lu%r&
la 1roie%tul %are$i >u!e!e (e!e*nat (e %&tre A=ileC nelu3n( 1arte la %eea %e >&%eau ei. Nu a7eau
ne7oie (e ea 1entru a!taC iar 1u1itrul ei era %el *ai #n(ea1roa1e *onitori<at (e A=ile. At3ta ti*1
%3t era !u1u!&C A=ile !$ar >i 1utut !& nu o+!er7e %e >&%eau %eilal,i.
C3n( a1roa1e ter*inar& ea 7or+iC (eDi Dtia %& A=ile 7a >i re1e(e in>or*at (e!1re %eea %e
!1u!e!e E 1oate %=iar a!%ulta %u a"utorul *i%ro>onului (in ure%=ea !a.
G nainte (e a$l tri*ite 1e *ailC <i!e eaC 1o!ta,il 1e net.
?a #n%e1ut 1ro+a+il !e 83n(ir& %& ea !e re>erea la re,eaua intern&C un(e to,i 1uteau !&$l
%itea!%&. A1oi 7&<ur& %& <83ria!e %u un8=iaC 1e o +u%at& a!1r& (e =3rtie i8ieni%& (e %uloare
#n%=i!&C o a(re!& (e net 1e %are a%u* le$o #ntin(ea.
Era >oru*ul L?o%9eM al lui Peter Ki88in.
. 1ri7ir& %a 1e o ne+un&. S& 1o!te<i 1lanuri *ilitare #ntr$un lo% 1u+li%B
A1oi Sa;a8i (&(u (in %a1.
G Inter%e1tea<& toate e$*ailurileC <i!e. A!ta e !in8urul *o( #n %are 1oate a"un8e %=iar la
C=a1e9ar.
G S& >a%i 1u+li%e !e%retele *ilitareC <i!e %ine7a. Nu era ne7oie !& ter*ine. CunoDteau
1e(ea1!a.
G Sat;a8ra=aC !1u!e Sa;a8i. ?u& =3rtia %u a(re!a Di !e aDe<& %a !& a%%e!e<e a%el !ite: Eu
!unt %el %are >a%e a!taC ni*eni alt%ine7a. Voi %eilal,i *$a,i aten,ionat !& n$o >a%. Nu e0i!t& ni%i un
*oti7 %a *ai *ult (e o 1er!oan& !& riDte !& !u1orte %on!e%in,ele.
C3te7a %li1e *ai t3r<iuC (atele a"un8eau 1e >oru*ul lui Peter Ki88in.
A+ia atun%i tri*i!er& *e!a"ul la %o*an(antul 8eneral E %are ur*a !& trea%& 1rin
%o*1uterul lui A=ile.
G Sa;a8iC <i!e %ine7a. Ve<i %e e 1o!tat ai%iB Pe !iteB
Petra tre%u Di ea 1e >oru*ul lui ?o%9e Di (e!%o1eri %& arti%olul (e >on( era intitulat
LTr&(area C=inei Di %&(erea In(ieiM. Su+titlul !1unea: L.are Di C=ina 7a %&(ea 7i%ti*& 1lanurilor
!u%ite ale unui 1!i=o1atBM
C=iar #n ti*1 %e %iteau e!eul lui ?o%9e %are anali<a %u* C=ina >&%u!e 1ro*i!iuni at3t
T=ailan(eiC %3t Di In(ieiC Di 7a ata%a a%u* %3n( a*+ele ar*ate erau (e!%o1erite DiC #n %a<ul In(ieiC
(i!1er!ateC 1ri*ir& %u to,ii *e!a"e %on,in3n( a%elaDi e!euC intro(u! #n !i!te* (e ur8en,&. A!ta
#n!e*na %& la ni7el #nalt !e l&*uri!er& (e"a E C=a1e9ar era la %urent %u %eea %e 1retin(ea ?o%9e.
n %on!e%in,&C 1lanurile tri*i!e (e ei 1entru retra8erea i*e(iat& a tru1elor in(iene (in Bir*ania
a"un!e!er& la C=a1e9ar e0a%t #n *o*entul #n %are erau ne%e!are.
G To8uroC o>t& Sa;a8i. P&re* niDte 8enii.
G C=iar !unte* 8eniiC 1rote!t& unulC Di toat& lu*ea r3!e.
G Cre(e %ine7aC #ntre+& +&iatul ta*ilC %& 7o* *ai au<i 7reo lau(& (e la 1rietenul no!tru
+el8ian (e!1re %3t (e +ine *er8e r&<+oiulB
A1roa1e %a un r&!1un!C a>ar& !e au<ir& >o%uri (e ar*&.
Petra !i*,i un >ior (e !1eran,&: A=ile #n%er%a!e !& >u8& Di >u!e!e #*1uD%at.
-ar a1oi o i(ee 1re%ti%& lu& lo%ul !1eran,ei: A=ile 1re7&<u!e a%ea!t& 1o!i+ilitate Di a7ea
(e"a 1ro1riii oa*eni %are !&$i a!i8ure e7a(area.
Fi #n >inalC (i!1erare: C3n( 7a 7eni (u1& *ineC *& 7a u%i(e !au *& 7a lua %u elB
Alte >o%uri (e ar*&.
G PoateC <i!e Sa;a8iC ar tre+ui !& ne (i!1er!&*.
Se #n(re1ta !1re uD& %3n( a%ea!ta !e (e!%=i!e Di A=ile intr&C ur*at (e Da!e !ol(aDi !i9=
1urt3n( ar*e auto*ate.
G Ia lo%C Sa;a8iC <i!e A=ile. & te* %& a7e* niDte o!tati%i ai%i. Cine7a a >&%ut a>ir*a,ii
ne1otri7ite (e!1re *ine 1e netC Di %3n( a* re>u<at !& >iu re,inut 1e (urata an%=etei au #n%e1ut
#*1uD%&turile. -in >eri%ireC a* %3,i7a 1rieteni DiC #n ti*1 %e #i aDte1t !&$*i a!i8ure tran!1ortul !1re
o <on& neutr&C 7oi #*i 8aranta,i !i8uran,a.
I*e(iatC (oi a+!ol7en,i !i9= ai F%olii (e ?u1t& !e ri(i%ar& Di le !1u!er& !ol(a,ilor lui A=ile:
G Ne a*enin,a,i %u *oarteaB
G At3ta ti*1 %3t !unte,i #n !lu"+a (uD*anuluiC r&!1un!e unul (intre ei.
G El e (uD*anulN !1u!e ele7ul !i9=C ar&t3n( !1re A=ile.
G Cre(e,i %& %=ine<ii 7or >i *ai a*a+ili %u 1o1orul no!tru (e%3t au >o!t %ei (e la NeU
-el=iB !1u!e Di %el&lalt.
G A*inti,i$7& %u* au tratat %=ine<ii Ti+etul Di TaiUanulN Q!ta e 7iitorul no!truC (in
%au<a luiN
Sol(a,ii !i9= Do7&iau 7i<i+il.
A=ile !%oa!e un 1i!tol (e la !1ate Di$i u%i!e 1e !ol(a,iC unul (u1& altul. Ulti*ii (oi a7ur&
ti*1 !& #n%er%e !& !e arun%e a!u1ra luiC (ar >ie%are 8lon, #Di atin!e ,inta.
E%oul #*1uD%&turilor #n%& *ai r&!una #n #n%&1ere %3n( Sa;a8i !1u!e:
G -e %e nu au tra! #n tineB
G I$a* 1u! !&$Di (e!%ar%e ar*ele #nainte (e a intra.
?e$a* !1u! %& nu 7re* !& !e #nt3*1le 7reun a%%i(ent.
-ar !& nu %re(e,i %& *& 1ute,i %o1leDi >iin(%& !unt !in8ur Di %u un 1i!tol 1e "u*&tate
(e!%&r%at. Ca*era a!ta e (e*ult #n,e!at& (e e01lo<i+iliC %are !e (e%lanDea<& atun%i %3n( ini*a
*ea #n%etea<& !& +at& !au %3n( a%ti7e< un %ontroller i*1lantat !u+ 1ielea (e 1e 1ie1tul *eu.
Un tele>on *o+il !un& Di A=ile r&!1un!e >&r& !& %o+oare 1i!tolul.
G NuC *& te* %& unul (intre !ol(a,ii *ei a 1ier(ut %ontrolulC Di 1entru !i8uran,a %o1iilor
a tre+uit !& #*1uD% 1e %3,i7a (intre 1ro1riii *ei oa*eni. Situa,ia e ne!%=i*+at&. onitori<e<
1eri*etrul. R&*3ne,i 1e lo%C Di %o1iii 7or >i #n !i8uran,&.
Petrei #i 7eni !& r3(&. Cei *ai *ul,i ele7i ai F%olii (e ?u1t& erau *ai #n 73r!t& (e%3t A=ile.
A=ile #n%=i!e tele>onul Di$l 1u!e #n +u<unar.
G & te* %& le$a* !1u! %& 7$a* luat o!tati%i #nainte (e a >i a(e7&rat.
G Te$au 1rin! %u 1antalonii "o!C nuB <i!e Sa;a8i.
N$a7eai (e un(e !& Dtii %& 7ei a7ea ne7oie (e o!tati%iC alt>el a* >i %u to,ii ai%i. Nu !unt
e01lo<i+ili #n %a*er&.
A=ile !e #ntoar!e !1re el DiC %al*C #l #*1uD%& #n %a1.
Sa;a8i !e %=ir%i Di %&<u. C3,i7a ,i1ar&. A=ile re#n%&r%& liniDtit 1i!tolul.
Ni*eni nu$l ata%& #n ti*1 %e re#n%&r%&.
Ni%i *&%arC 83n(i PetraC eu.
Ni*i% nu tran!>or*& 1ri7itorii #n le8u*e %a o %ri*& %u !3n8e re%e.
G Sat;a8ra=aC <i!e Petra.
A=ile !e r&!u%i !1re ea.
G Ce$i a!taB #n %e li*+&B
G :in(iC r&!1un!e ea. #n!ea*n& Ltre+uie !& !u1or,i %eea %e e!te ne%e!arM.
G Jata %u =in(iC <i!e A=ile. Toat& lu*ea. Sau ori%e alt& li*+& (e%3t E!en,iala. Iar (a%&
7or+i,iC ar >i +ine !& 7or+i,i %u *ineC Di ar >i +ine !& nu >ie %e7a !tu1i( Di !>i(&tor %a 7or+ele %are i$
au a(u! *oartea lui Sa;a8i. -a%& *er8e totul +ineC !al7atorii *ei 7or >i ai%i #n %3te7a ore. Atun%i
Petra Di %u *ine 7o* 1le%a Di 7& 7o* l&!a 1e *3na noului 7o!tru 8u7ern. Un 8u7ern %=ine<.
ul,i !e uitar& la Petra. Ea #i <3*+i lui A=ile.
G -e%i uDa %ortului t&u e #n%& (e!%=i!&B
El #i #ntoar!e <3*+etul. Cu %&l(ur&. Cu (ra8o!te.
Ca un !&rut.
-ar ea Dtia %& o ia %u el (oar 1entru a !e +u%ura (e 1erioa(a #n %are ea Di$ar >i >&%ut >al!e
!1eran,eC #nainte %a el !$o #*1in8& (in eli%o1ter !au !$o !tran8ule<e 1e 1i!ta (e (e%olare !auC (a%&
(e7enea 1rea ner&+(&torC 1ur Di !i*1lu !$o #*1uDte #n ti*1 %e !e 1re8&tea !&$l ur*e<e a>ar& (in
%a*er&. Ti*1ul lui 1etre%ut #*1reun& %u ea !e ter*ina!e. Tri*>ul lui era a1roa1e E ar=ite%tul
%u%eririi In(iei (e %&tre C=ina !e #ntor%ea #n C=ina %a un erou. -e"a %o*1lot3n( %u* !& 1reia
%on(u%erea a!u1ra noului 8u7ern %=ine< Di !& 1re8&tea!%& %u%erirea %eleilalte "u*&t&,i a
1o1ula,iei lu*ii.
TotuDiC (eo%a*(at& era #n 7ia,&C la >el Di %eilal,i ele7i ai F%olii (e ?u1t& %u e0%e1,ia lui
Sa;a8i. Bine#n,ele!C *oti7ul 1entru %are *uri!e Sa;a8i nu era %eea %e$i !1u!e!e lui A=ile. uri!e
1entru %& el 1o!ta!e 1lanurile (e retra8ere 1e >oru*ul lui ?o%9e. 6iin( un 1lan (e retra8ere #n
%a<ul unor ata%uri %are nu 1ot >i 1re7&<uteC r&*3nea utili<a+il %=iar (a%& tru1ele %=ine<e n&7&leau
#n Bir*aniaC %=iar (a%& a7ioanele %=ine<e +o*+ar(au !ol(a,ii %are !e retr&8eau. Co*an(an,ii
in(ieni ar >i >o!t %a1a+ili !& o1un& re<i!ten,&. C=ine<ii ar >i tre+uit !& lu1te (in 8reu #nainte (e a
#n7in8e.
-ar ar >i #n7in!. A1&rarea in(ian& nu 1utea re<i!ta *ai *ult (e %3te7a <ileC in(i>erent %3t
(e %ura"o! ar >i lu1tat. A!ta ur*a !& !e #nt3*1le atun%i %3n( %a*ioanele !e 7or >i o1ritC iar =rana
Di *uni,iile !e 7or >i ter*inat. R&<+oiul era (e"a 1ier(ut. ai r&*&!e!e (oar 1u,in ti*1 1entru %a
elita in(ian& !& #n%er%e !& !%a1e >u8in( #nainte (e n&7&lirea %=ine<ilorC (e neo1ritC %u *eto(a lor
(e%a1itea<&$!o%ietatea (e a %ontrola ,&rile o%u1ate.
n ti*1 %e !e (e!>&Durau a%e!te e7eni*enteC a+!ol7en,ii F%olii (eY ?u1t& %are ar >i 1utut
!al7a (e la #n%e1ut In(ia (in a%ea!t& !itua,ie 1eri%uloa!& Di ale %&ror 1lanuri erau !in8urele %are #i
,ineau te*1orar la (i!tan,& 1e %=ine<i !e a>lau #ntr$o #n%&1ere *are al&turi (e Da1te %a(a7reC un
1i!tol Di t3n&rul %are #i tr&(a!e 1e to,i.
-u1& *ai *ult (e trei ore !e au<ir& (in nou >o%uri (e ar*&C #n (e1&rtare. Bu+uiturile
tunurilor antiaeriene.
ntr$o %li1& A=ile era la tele>on.
G Nu tra8e,i #n a7ioanele %are 7inC <i!eC alt>el 8eniile a!tea #n%e1 !& *oar&.
n%=i!e #nainte !& i !e 1oat& r&!1un(e.
Bu+uiturile #n%etar&.
Au<ir& eli%ele eli%o1terelor ateri<3n( 1e a%o1eriD.
Ce lo% (e ateri<are !tu1i(C 83n(i Petra. -oar 1entru %& a%o1eriDul are #n!e*ne (e =elio1ort
nu #n!ea*n& %& tre+uie Di re!1e%tate. A%olo !ol(a,ii in(ieni %are #n%on"oar& lo%ul ar a7ea o ,int&
uDoar& Di ar 7e(ea tot %e !e 1etre%e. Ar Dti %3n( A=ile a"un8e 1e a%o1eriD. Ar Dti %e eli%o1ter !&
(o+oare 1ri*a (at&C 1entru %& el !e a>l& #n&untru. -a%& &!ta e %el *ai +un 1lan al %=ine<ilorC A=ile
o !& ai+& *ai *ulte 8reut&,i (e%3t %re(e #n utili<area C=inei (re1t 1un%t (e 1le%are #n %u%erirea
lu*ii.
ai *ulte eli%o1tere. A%u* %& a%o1eriDul era o%u1atC %3te7a ateri<ar& 1e !ol.
UDa !e (e!%=i!e +ru!%C Di o (u<in& (e !ol(a,i %=ine<i !e r&!13n(ir& 1rin %a*er&. Un o>i,er
%=ine< #i ur*& Di$l !alut& 1e A=ile.
G A* 7enit i*e(iatC (o*nule.
G Bra7oC <i!e A=(e. S&$i ur%&* 1e to,i 1e a%o1eriD.
G Ai <i! %& ne laDi !& 1le%&*N <i!e unul (intre ele7ii F%olii (e ?u1t&.
G ntr$un >el !au altulC tot #n C=ina o !& a"un8e,i.
A%u* #n 1i%ioare Di alinia,i$7& (e$a lun8ul <i(ului.
Alte eli%o1tere. A1oi un DuieratC o i<+itur& Di o e01lo<ie.
G ProDtiiC <i!e +&iatul ta*ilC o !& ne o*oare 1e to,i.
G Ce 1&%atC <i!e A=ileC #n(re1t3n( 1i!tolul !1re %a1ul +&iatului.
.>i,erul %=ine< 7or+ea (e"a #n !atra(.
G ADte1ta,iC <i!e. Nu !unt in(ienii. Au #n!e*ne t=ailan(e<e.
BeanC 83n(i Petra. n !>3rDit ai 7enit. .ri e aDaC ori *uri*. C&%i (a%& rai(ul t=ailan(e< nu
e %on(u! (e BeanC t=ailan(e<ii nu 1ot a7ea alt o+ie%ti7 (e%3t u%i(erea a tot %e *iD%& #n
:;(era+a(.
Un alt Duierat. Fi #n%& unul.
G Au ra! tot %e era 1e a%o1eriDC !1u!e o>i,erul %=ine<. Cl&(irea e #n >l&%&riC tre+uie !&
ieDi*.
G -e >a1t a %ui a >o!t i(eea t3*1it& !& ateri<a,i a%olo !u!B #ntre+& A=ile.
G Era %el *ai a1ro1iat 1un%t (in %are 1uteau >i e7a%ua,iN r&!1un!e >urio! o>i,erul. N$au
*ai r&*a! eli%o1tere !u>i%iente !&$i ia 1e to,i.
G Vin %u noiC !1u!e A=ileC %=iar (a%& 7a tre+ui !& l&!&* !ol(a,ii #n ur*&.
G .ri%u* #i 7o* lua #n %3te7a <ile. Nu$*i la! oa*enii #n ur*&N
Nu e un %o*an(ant r&uC %=iar (a%& e %a* !la+ la ta%ti%&C 83n(i Petra.
G Nu ne 7or l&!a !& (e%ol&* (e%3t (a%& 8eniile lor in(iene !unt %u noi.
G T=ailan(e<ii n$o !& ne la!e (elo% !& (e%ol&*N
G Ba !i8ur %& o !& ne la!eC <i!e A=ile. Sunt ai%i %a !& *& u%i(& 1e *ine Di !$o !al7e<e 1e
ea.
Ar&t& !1re Petra. -e%i A=ile Dtia %& Bean era %el %are 7eni!e. Petra nu l&!& !& i !e 7a(&
ni*i% 1e >a,&. -a%& A=ile !e =ot&ra !& 1le%e >&r& o!tatei%iC era >oarte 1o!i+il !&$i u%i(& 1e to,i.
?i1!irea ina*i%ului (e re!ur!e. FiC *ai i*1ortantC (i!tru8erea !1eran,elor.
G A=ileC <i!e eaC a1ro1iin(u$!e (e el. :ai !&$i l&!&* 1e %eilal,i Di !& ieDi* (e$ai%i.
-e%ol&* (e 1e 1&*3nt. Nu 7or Dti %ine e #n eli%o1ter. -ar tre+uie !& 1le%&* a%u*. n ti*1 %e ea
!e a1ro1iaC el #n(re1t& 1i!tolul !1re 1ie1tul ei.
Ea ni%i nu !e o1riC *er!e (re1t !1re elC tre%u (e elC !e (u!e la uD&. . (e!%=i!e.
G A%u*C A=ile. Nu tre+uie !& *ori a!t&<i #n >l&%&riC (ar a!ta !e 7a #nt3*1la (a%& *ai
aDte1,i *ult.
G Are (re1tateC !1u!e o>i,erul %=ine<.
A=ile r3n"i Di$Di 1li*+& 1ri7irea (e la Petra la o>i,er Di #na1oi. Te$a* >&%ut (e r3! #n >a,a
%elorlal,iC 83n(i Petra. A* (e*on!trat %& noi Dti* %e tre+uie >&%utC Di tu nu. A%u* tre+uie !& ne
o*ori 1e a*3n(oi. .>i,erul nu Dtie %& 7a *uriC (ar eu Dtiu. -ar 7oi *uri ori%u*. ADa %& =ai !&
ieDi* (e ai%i >&r& !& *ai *oar& Di alt%ine7a.
G n %a*era a!ta nu*ai tu eDti i*1ortantC <i!e Petra. Ba8& la %a1C +&iete.
A=ile !e #ntoar!e Di #n(re1t& 1i!tolulC #nt3i %&tre un ele7C a1oi %&tre altul. Ei (&(ur& #na1oi
!au tre!&rir&C (ar el nu tra!e. Co+or# *3na %u 1i!tolul Di ieDi (in %a*er&C a1u%3n($o 1e Petra (e
+ra, %3n( a"un!e #n (re1tul ei.
G :ai(eC PetC <i!e. Ne %=ea*& 7iitorul.
Vine BeanC 83n(i PetraC iar A=ile nu *& 7a l&!a !& *& (e!1art (e el ni%i %u un *etru. Ftie
%& Bean e ai%i 1entru *ineC aDa %& eu !unt !in8ura 1er!oan& 1e %are 7rea !& >ie !i8ur %& Bean n$o
7a !al7a ni%io(at&. Poate #ntr$o <i o !& ne u%i(e* %u to,ii #ntre noi. Di a*inti (e %&l&toria %u
a7ionul %are #i a(u!e!e 1e ea Di 1e A=ile #n In(ia. Ei (oi !t3n( l3n8& uDa (e!%=i!&.
Poate a<i 7a a7ea o alt& Dan!& !& *oar&C lu3n(u$l 1e A=ile %u ea. Se #ntre+& (a%& Bean ar
#n,ele8e %& e *ai i*1ortant %a A=(e !& *oar& (e%3t %a ea !& tr&ia!%&. ai *ultC 7a Dti %& ea
#n,ele!e!e a!taB ADa era %ore%tC iar a%u*C %3n( #l %unoDtea 1e A=ileC %e >el (e o* era elC ar >i 1l&tit
%u +u%urie a%e!t 1re, Di ar >i !1u! %& *erit&.
SA?VAREA.
To: Ka=a=iVoin!=alla=]Pa9i!tan.8o7.
6ro*: C=a1e9arMRn=o1eAIn(ia.8o7.
Re: Pentru 1o1orul in(ian.
-ra8& 1rietene J=a>>arC V& !ti*e< >iin(%& atun%i %3n( a* 7enit %u o o>ert& (e 1a%e #ntre
%ele (ou& >a*ilii ale 1o1orului in(ian a,i a%%e1tat$o Di 7$a,i ,inut (e %u73nt #n toate !itua,iile.
V& !ti*e< >iin(%& toat& 7ia,a a,i 1u! +inele 1o1orului in(ian *ai 1re!u! (e a*+i,iile
1er!onale.
V& !ti*e< 1entru %& #n -o*nia 7oa!tr& !t& !1eran,a (e 7iitor a 1o1orului *eu.
6a% a%ea!t& !%ri!oare 1u+li%&C (eDi 7$o tri*it neDtiin( %are 7a >i r&!1un!ul -o*niei
7oa!treC %&%i 1o1orul *eu tre+uie !& a>leC %3t #n%& le *ai 1ot 7or+i tuturorC %eea %e 7& %er Di %eea
%e 7& o>er.
-eoare%e %=ine<ii tr&(&tori #Di #n%al%& 1ro*i!iunile Di a*enin,& !& ne (i!tru8& ar*ataC %are
(e"a a >o!t !l&+it& (e tr&(area %elui nu*it A=ileC 1e %are l$a* %on!i(erat oa!1ete Di 1rietenC #*i
e!te li*1e(e %& >&r& un *ira%ol *area na,iune %are e!te In(ia 7a >i li1!it& (e a1&rare #n >a,a
in7a(atorilor intra,i #n ,ar& (in!1re nor(. n %ur3n(C %u%eritorul ne*ilo! #Di 7a i*1une 7oin,a (e la
Ben8al la Pun"a+. -intre to,i in(ieniiC nu*ai %ei (in Pa9i!tanC %on(uDi (e -o*nia 7oa!tr&C 7or >i
li+eri.
V& ro8 a%u* !& lua,i a!u1ra (u*nea7oa!tr& toate !1eran,ele 1o1orului in(ian. ?u1ta
noa!tr& (in ur*&toarele %3te7a <ile 7& 7a (aC !1erC ti*1ul !& rea(u%e,i ar*ata la 8rani,a (intre noiC
un(e !& >i,i 1re8&ti,i !& #n>runta,i (uD*anul %=ine<.
V& (au 1er*i!iunea !& tra7er!a,i >rontiera #n ori%e 1un%t 7a >i ne%e!ar %a !& 7& 1ute,i #nt&ri
1o<i,iile (e>en!i7e. ?e or(on tuturor !ol(a,ilor in(ieni r&*aDi la 8rani,a %u Pa9i!tanul !& nu o1un&
ni%i un >el (e re<i!ten,& tru1elor 1a9i!tane<e %are 1&trun( #n ,ara noa!tr& Di !& %oo1ere<e
>urni<3n(u$le =&r,i %o*1lete ale a1&r&rii noa!treC toate %o(urile Di %i>rurile. Toate *aterialele
noa!tre (e la >rontier& 7or >i (e a!e*enea la (i!1o<i,ia Pa9i!tanului.
V& %er %a ori%are %et&,ean in(ian a"un! !u+ %on(u%erea 8u7ernului 1a9i!tane< !& >ie tratat
la >el (e 8enero! %u* a,i 7rea %a Di noiC #n !itua,ie in7er!&C !&$i trat&* 1e %et&,enii 7oDtri. .ri%e
"i8niri !$ar >i %o*i! #n tre%ut #ntre >a*iliile noa!treC =ai(e,i !& le iert&* re%i1ro% Di !& nu *ai
%o*ite* alteleC %i !& ne trat&* unii 1e al,ii %a >ra,ii Di !urorileC %re(in%ioDi unor >e,e (i>erite ale
a%eluiaDi -u*ne<eu Di %are a%u* tre+uie !& !e ri(i%e u*&r la u*&r Di !& a1ere In(ia (e un
in7a(ator al %&rui uni% <eu e!te 1uterea Di %are 7enerea<& %ru<i*ea.
ul,i *e*+ri ai 8u7ernului in(ianC ai ar*atei Di !i!te*ului e(u%a,ional 7or >u8i #n
Pa9i!tan. V& ro8 !& le (e!%=i(e,i 8rani,eleC %&%i (a%& 7or r&*3ne #n In(ia (oar *oartea Di
%a1ti7itatea le 7a >i 7iitorul To,i %eilal,i in(ieni nu au (e %e !& !e tea*& (e 1er!e%u,ii in(i7i(uale
(in 1artea %=ine<ilorC Di 1e ei #i i*1lor !& nu >u8& #n Pa9i!tanC %i !& r&*3n& #n In(ia un(eC %u 7oia
lui -u*ne<euC 7or >i %ur3n( eli+era,i.
Eu #n!u*i 7oi r&*3ne #n In(ia !& 1ort 1o7ara 1e %are %u%eritorul o 7a 1une 1e u*erii
1o1orului *eu. Voi >i *ai (e8ra+& un an(ela (e%3t un (e Jaulle. Nu 7a e0i!ta ni%i un 8u7ern #n
e0il -e a%u* Pa9i!tanul e!te 8u7ernul 1o1orului in(ian. S1un a!ta %u (e1lina autori<are a
Con8re!ului. -u*ne<eu !&$i +ine%u73nte<e 1e to,i oa*enii (e onoare Di !& le (ea li+ertate.
Prietenul Di >ratele -o*niei 7oa!treC Ti9al C=a1e9ar.
T+orul (ea!u1ra ,&r*urilor ari(e (in !u(ul In(iei #i 1&rea lui Bean un 7i! %iu(atC #n %are
1ei!a"ul nu !e !%=i*+& ni%io(at&. Sau *ai (e8ra+& un "o% 7i(eoC un(e un %o*1uter %on%e1ea
!%enariul <+oruluiC re>olo!in( a%eiaDi al8orit*i 1entru a %rea a%elaDi ti1 (e !%enariu #n 8eneralC (ar
nu %=iar i(enti% #n (etalii.
Ca Di oa*enii. A-N$ul (i>er& (oar %u >oarte 1u,in (e la o 1er!oan& la altaC Di totuDi a%e!te
(i>eren,e (au naDtere la !>in,i Di *onDtriC ne+uni Di 8eniiC %on!tru%tori Di (e*olatoriC oa*eni %are
o>er& (ra8o!te Di oa*eni %are !e >olo!e!% (e ea. #n ,ara a!ta. In(iaC tr&ie!% *ai *ul,i oa*eni (e%3t
au tr&it #n #ntrea8a lu*e a%u* trei !au 1atru !e%ole. A!t&<i tr&ie!% ai%i *ai *ul,i oa*eni (e%3t #n
#ntrea8a i!torie a lu*ii #n%e13n( %u 7re*urile lui :ri!to!. Toat& i!toria (in Bi+lie Di (in Ilia(aC a
lui :ero(ot Di J=il8a*eDC tot %eea %e au re%on!tituit ar=eolo8ii Di antro1olo8iiC toate a%ele rela,ii
interu*aneC to