Sunteți pe pagina 1din 213

Orson Scott Card

ntoarcerea acasa
Vol. 3 Navele Pmntului
CUPRINS:
ORSON SCOTT CARD.
Navele Pmntului.
PROLOG
. L!G!A D!S!RTULUI
". A L!GA #i A D!$L!GA
3. V%N&TOAR!A
'. PO(UL VI!)II
*. C+IPUL P&STR&TORULUI
,. AR(!
-. ARCUL
.. /!L0UG
1. P!RI(!TRUL
2. CO(ANDANT D! NAV&
PROLOG.
Com3ute4ul 34in5i3al al 3lanetei +a4mon6 e4a7 8n 9:4#it7 3lin ;e 93e4an<. =iin<ele
umane ale9e :u9e9e4 a;unate la un lo5 #i 95oa9e ;in o4a#ul /a9ili5a. A5um 3o4neau 8n
34ima ;in 5ele ;ou 5lto4ii. A5ea9ta le va ;u5e 34in ;e#e4t7 34in Valea =o5u4ilo47 934e
v4:ul 9u;i5 al in9ulei 5n;va numite Vu9a;>a7 8nt4?un lo5 8n 5a4e ni5i o :iin< uman nu
mai 3u9e9e 3i5io4ul ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani. A ;oua 5lto4ie va 8n5e3e ;e a5olo
#i le va ;u5e7 3e9te o mie ;e ani?lumin7 934e 3laneta natal a 93e5iei umane7 Pmntul7
349it 5u 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani 8n u4m7 34eAtit a5um 3ent4u 4e8ntoa45e4ea lo4.
Nu e4a vo4Ba ;e :iin<e umane oa4e5a4e7 5i 8n mo; 93e5ial ;e a5e9tea. De 5ele
n95ute7 ;u3 un milion ;e Aene4a<ii 5u evolu<ie ACi;at7 5u aBilitatea ;eo9eBit ;e a
9taBili o 5omuni5a4e 5u 5om3ute4ul 34in5i3al7 8nt4e mintea lui #i mintea lo47 8nt4e memo4ia
lui #i memo4ia lo4. Totu#i7 ;e#i 8n5u4aDa9e oamenii 8n@e9t4a<i 5u a5ea9t 3ute4e 9 9e
8m3e4e5Ce@e7 ;e5i 9?o 3e4:e5<ione@e 34in inte4me;iul 5o3iilo4 lo47 5om3ute4ul 34in5i3al nu
:5u9e ni5i o 8n5e45a4e ;e a?i aleAe ;oa4 3e 5ei mai :4umo#i7 mai a95ultto4i7 mai
inteliAen<i 9au mai 34i5e3u<i. Nu :5ea 3a4te ;in 9:e4a ;e 5u34in;e4e a 34oA4amului 9u.
Oamenii 3uteau :i mai mult 9au mai 3u<in ;i:i5ili7 mai mult 9au mai 3u<in 5u4aDo#i7 mai
mult 9au mai 3u<in utili7 8n9 5om3ute4ul 34in5i3al nu :u9e9e 34oA4amat 9 mani:e9te
34e:e4in<e 3ent4u Bun?9im< 9au inteliAen<.
Com3ute4ul 34in5i3al :u9e9e a;u9 a5olo ;e 34imii 5oloni#ti ;e 3e 3laneta +a4mon6
5u un 9inAu4 95o3 ;e a 39t4a 93e5ia uman7 <inn;?o la ;i9tan< ;e teCnoloAii
Aene4atoa4e ;e 4@Boaie #i im3e4ii 5a4e 9 9e 8ntin; att ;e mult7 8n5t 9 ;i9t4uA
5a3a5itatea unei 3lanete ;e a 9u9<ine via<a uman7 a#a 5um 9e 8ntm3la9e 3e Pmnt. Ct
v4eme oamenii lu3tau numai 5u a4me ;e mn #i 5lto4eau numai 5la4e7 lumea avea 9
9u34avie<uia957 ia4 ei Bene:i5iau ;e liBe4tatea ;e a :i att ;e Buni 9au att ;e 4i 5t
;o4eau ei 9 :ie.
Cu toate a5e9tea7 ;e la 34oA4ama4ea o4iAina47 5ont4olul ;e<inut ;e 5om3ute4ul
34in5i3al a9u34a omeni4ii 9lBi9e. Unii 3uteau 5omuni5a Bine 5u el7 mai 5la4 ;e5t #i?a4 :i
8n5Ci3uit 5ineva v4eo;at 5 a4 :i 3o9iBil. Al<ii7 8n97 aveau o leAtu4 eEt4em ;e vaA 5u
el. Fn 5on9e5in<7 3e lume au 8n5e3ut 9 a3a4 noi a4me #i meto;e ;e t4an93o4t #i7 5u toate
5 3n la 9:4#itul omeni4ii aveau 9 mai t4ea57 3oate7 mii 9au @e5i ;e mii ;e ani7 el tot
venea 3n la u4m. Ia4 5om3ute4ul 34in5i3al ;e 3e +a4mon6 CaBa4 nu avea 5um 9
inve49e@e 34o5e9ul.
Pent4u 5om3ute4ul 34in5i3al e4a7 a#a;a47 u4Aent 9 8n5e45e 8ntoa45e4ea 3e Pmnt7
a5olo un;e P9t4to4ul Pmntului 3utea 9?l 4e34oA4ame@e. Da47 8n ultimele luni7 el #i
5<iva ;int4e alia<ii lui umani au ;e95o3e4it 5 P9t4to4ul Pmntului int4o;u5ea ;eDa7
oa4e5um7 o 95CimBa4e. Oameni ;i:e4i<i aveau vi9e 5la4e #i inten9e ;e934e 54eatu4i 5a4e nu
eEi9ta9e4 ni5io;at 3e +a4mon67 ia4 5om3ute4ul 34in5i3al a ;e95o3e4it el 8n9u#i
mo;i:i54i 9uBtile 8n 34o34iile 9ale 34oA4ame. P9t4to4ului Pmntului a4 :i t4eBuit 9?i :ie
im3o9iBil 9 in:luen<e@e evenimente ;e la o ;i9tan< att ;e ma4eG totu#i7 entitatea a5eea
5a4e eE3e;ia9e 5u 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani 8n u4m 34imele nave ;e 4e:uAia<i e4a
9inAu4a 9u49 imaAinaBil a a5e9to4 95CimB4i.
Com3ute4ul 34in5i3al al 3lanetei +a4mon6 nu 3utea 8n<eleAe 5um 9au ;e 5e :5ea
P9t4to4ul Pmntului a5e9t lu54u. Nu #tia ;e5t 5 5ei 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani nu
:u9e9e4 34ea Bln@i 5u 34o34iile 9ale 9i9teme #i t4eBuia 4e8nnoit. Nu #tia ;e5t 57
in;i:e4ent ;e 5e anume 5e4ea P9t4to4ul Pmntului7 5om3ute4ul 34in5i3al ;e 3e
+a4mon6 va 8n5e45a 9?i o:e4e. A5um 9oli5ita 5a un A4u3 ;e :iin<e umane 9 4e5oloni@e@e
Pmntul.
A#a;a47 5om3ute4ul 34in5i3al a ale9 #ai934e@e5e oameni ;in o4a#ul /a9ili5a. (ul<i
e4au 8n4u;i<i 8nt4e eiH to<i aveau neoBi#nuita 5a3a5itate ;e a 4ela<iona 5u 5om3ute4ul
34in5i3al. Totu#i7 nu to<i e4au ;e o inteliAen< 95li3itoa4e #i ;emni ;e 8n54e;e4e 9au mai
ale9 Buni la 9u:let. (ul<i aveau anti3atii 9au 4e9entimente 3ute4ni5e :a< ;e al<ii #i7 ;e#i
unii 9e ;e;i5au 5au@ei 5om3ute4ului 34in5i3al7 al<ii 9e ;e;i5au7 8n a5eea#i m9u47
inten<iei lo4 ;e a?i ;eDu5a 3lanu4ile. Da5 im3ul9u4ile neAative ale oamenilo4 nu 3uteau :i
8n:4nate7 8nt4eaAa 8nt4e34in;e4e 3utea o4i5n; ;a A4e#. Civili@a<ia :u9e9e 8ntot;eauna
:4aAil7 5Cia4 #i atun5i 5n; inten9e :o4<e 9o5iale inCiBau 3a9iunile in;ivi;ualeH a5um7
i@ola<i ;e 4e9tul lumii7 vo4 3utea 5ei #ai934e@e5e 9 3lm;ea95 o 9o5ietate mai mi57 mai
a4monioa9I Sau va :i eE3e;i<ia lo4 9o4tit e#e5ului ;e la Bun 8n5e3utI
Com3ute4ul 34in5i3al t4eBuia 9 3lani:i5e #i 9 a5<ione@e 5a #i 5n; eE3e;i<ia a4
9u34avie<ui7 a4 4eu#i. Com3ute4ul 34in5i3al a ;e5lan#at o 9u55e9iune ;e evenimente 8nt4?
un anumit lo5. Au 8n5e3ut 9 @um@ie ma#in4iile 5a4e t5eau ;e mult v4eme. Au :o9t
t4e@i<i 5a 9 8n5ea3 lu54ul 4oBo<ii 5a4e e4au ;e mult tim3 8n 9ta@7 5utn; ;i93o@itivele 5e
t4eBuiau 4e3a4ate. A#te3ta9e4 ;e :oa4te mult v4eme #i nu 3uteau 4e@i9ta la ne9:4#it 8n
a5ea9t 9ta4e.
Vo4 t4e5e ani Buni 3n 9e va 9taBili 5t mun5 va :i ne5e9a47 Ba 5Cia4 5um a4
3utea :i ;u9 la 5a3t. Da4 e4a tim3 ;e9tul. Da5 a4 ;u4a mai mult 5lto4ia7 oamenii a4
3utea :olo9i tim3ul 4e93e5tiv 3ent4u a :a5e 3a5e 8nt4e ei. Nu e4a ni5i o A4aBH a;i5 ni5i o
A4aB 9e9i@aBil ;e :iin<ele umane. Pent4u 5om3ute4ul 34in5i3al7 8n;e3lini4ea unei 9a45ini
8n @e5e ani 8n9emna un 4itm :oa4te 4a3i;7 ;a4 3ent4u oameni @e5e ani a4 :i 3utut 34ea o
3e4ioa; in9u3o4taBil ;e lunA. Pent4u 57 ;e#i 5om3ute4ul 34in5i3al 3utea ;ete5ta
t4e5e4ea mili9e5un;elo47 avea 3n a5um aminti4i ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani ;e via<
3e +a4mon67 ia4 la 95a4a a5eea7 8n 5om3a4a<ie 5u ;u4ata ;e via< no4mal a oamenilo47
@e5e ani e5Civalau 5u 5in5i minute. Com3ute4ul 34in5i3al a4 :olo9i anii 4e93e5tivi e:i5ient
#i 34o;u5tiv #i 93e4a 5 oamenii vo4 4eu#i 9 :a5 la :el. Da5 a4 :i 8n<ele3<i7 8n 5ei @e5e ani
#i?a4 8ntemeia :amilii7 a4 8n5e3e 9 aiB #i 9 54ea95 mul<i 5o3ii #i a4 :o4ma o 5omunitate
;emn ;e a 9e 8ntoa45e la P9t4to4ul Pmntului. Fn9 a#a 5eva n?a4 :i u#o4 ;e 4eali@at7 ia4
;eo5am;at 5om3ute4ul 34in5i3al nu 3utea 93e4a la alt5eva ;e5t 9?i <in 8n via<.
. L!G!A D!S!RTULUI.
SCe;emei e4a om ;e #tiin<7 nu 5ltoa4e 34in ;e#e4t. Nu avea ma4e nevoie ;e
5on:o4tul o4a#ului 9e mul<umea 9 ;oa4m 3e 3o;ea 9au 3e ma97 8n lo5 ;e 3at ;a4 nu
9u3o4ta 9 :ie 9mul9 ;in laBo4ato4ul ei7 ;e la mun5a ei7 ;e la tot 5eea 5e ;;ea 9en9 vie<ii
9ale. Nu :u9e9e ni5io;at ;e a5o4; 9 ia 3a4te la eE3e;i<ia a5ea9ta 3e Dumtate neBunea95.
0i7 totu#i7 iat?o 5lto4in; 3e o 5mil7 8n 5l;u4a u95at a vntului ;in ;e#e4t7 5ltinn;u?
9e 8nainte #i 8na3oi7 8n tim3 5e u4m4e#te 5um ;o9ul 5milei ;in :a<a ei 9e leaAn 8n alt
4itm. Ii e4a 5am 4u ;e la 5l;u4a #i ;e la mi#5a4ea a5eea. Ii 34ovo5a ;u4e4i ;e 5a3.
De 5teva o4i a :o9t 5t 3e 5e 9 9e 8ntoa45. Putea A9i ;4umul :oa4te u#o4H nu
t4eBuia ;e5t 9 9e a34o3ie ;e9tul ;e mult ;e /a9ili5a7 ia4 5om3ute4ul ei 9?a4 :i 5one5tat la
o4a# #i i?a4 :i a4tat 4e9tul ;4umului 3n a5a9. SinAu47 a4 avan9a mult mai 4e3e;e
3oate a4 aDunAe 8na3oi 5Cia4 8nainte 9 9e 8nno3te@e. 0i 9iAu4 i 9?a4 ;a voie 9 int4e 8n o4a#
nu avea leAtu4i ;e 9nAe 9au 34in 59to4ie 5u nimeni ;in A4u3. SinAu4ul motiv 3ent4u
5a4e :u9e9e eEilat 8m34eun 5u ei e4a 5 34o5u4a9e 4e5i3ientele 5u umi;itate 95@ut7
3line 5u 9emin<e #i emB4ioni 5a4e vo4 na#te o :lo4 #i?o :aun 5t ;e 5t a9emntoa4e
5elo4 ;e 3e Pmnt. Fi :5u9e un 9e4vi5iu :o9tei 9ale 34o:e9oa4e7 nimi5 mai mult nu o
3uteau t4imite oBliAato4iu 8n 9u4ACiun 3ent4u atta lu54u.
Totu#i7 to5mai 8n545tu4a a5eea a :o9t motivul 3ent4u 5a4e nu 9?a 8nto49 8na3oi.
Cine alt5ineva 9?a4 34i5e3e 9 4e8nvie mi4ia;ele ;e 93e5ii 54ate ;e 5mileI Cine alt5ineva
a4 #ti 5a4e ;in ele t4eBuie 9 ia na#te4e 34imele7 5a 9 9e a;a3te@e 8nainte ;e?a a34ea alte
93e5ii 5e vo4 t4eBui 9 9e C4nea95 5u eleI
Nu?i 5in9tit7 8#i 4e3et SCe;emei a mia oa4. Sunt 9inAu4a ;in A4u3 5a4e 9e 3oate
a3u5a 9 8n;e3linea95 9a45ina a9ta ;a4 3ent4u mine nu e ;elo5 o 34ovo5a4e. Nu e
#tiin<7 e aA4i5ultu4. Sunt ai5i nu 3ent4u 5 9a45ina alea9 3ent4u mine ;e Su:letul Su34em
e eEt4em ;e 9oli5itant7 5i 3ent4u 5 to<i 5eilal<i 9unt te4iBil ;e iAno4an<i 8n 34ivin<a ei.
J Pa4i 9u34at #i am4t.
SCe;emei 8ntoa49e 5a3ul. Ra9a e4a a5eea 5a4e?#i mna9e 5mila lnA a ei7 3e
54a4ea lat ;e 3iat4. Ra9a7 34o:e9oa4a ei7 un :el ;e mam a ei. Da4 nu mama ei Bun7 nu
mama ei BioloAi57 nu 5ea ;e ;4e3t.
J A#a?i7 4e5uno95u SCe;emei.
J !#ti 9u34at 3e mineI o 8nt4eB Ra9a.
J Pa4<ial. Tu ai manev4at 9itua<ia #i ne?ai t4t 3e to<i 8n t4eaBa a9ta. N?am ni5i o
leAtu4 5u oamenii 4e93e5tivi7 ;e5t 34in tine.
J To<i avem a5eea#i leAtu47 @i9e Ra9a. Su:letul Su34em <i?a t4imi9 un vi97 nu?i
a#aI
J Nu eu i l?am 5e4ut.
J Ca4e ;int4e noi i l?a 5e4utI 8n<eleA 5e v4ei 9 93ui7 SCe;6a. To<i 5eilal<i au :5ut
aleAe4i 5a4e i?au a;u9 ai5i. Na:ai7 Luet7 +u9Ci;C #i 5u mine am venit ;e BunvoieG mai
mult 9au mai 3u<in. Ia4 !lema> #i (eB7 5a 9 nu mai 93un ;e :ii5ele mele7 Bine5uvntate
9 le :ie inimioa4ele nea9tm34ate7 9unt ai5i 3ent4u 5?au luat Cot44i 34oa9te #i
;ete9taBile. Ceilal<i au venit 3ent4u 5 au 5ont4a5te ;e 59to4ie7 ;e#i unii nu :a5 ;e5t 9
3e49eve4e@e 8n A4e#eala ini<ial venin; 5u noi. Da4 3e tine7 SCe;emei7 nu te a;u5e 5u noi
;e5t vi9ul tu. 0i ;evotamentul :a< ;e mine.
Su:letul Su34em 8i t4imi9e9e un vi9 8n 5a4e ea 3lutea 8n ae47 8m34#tiin; 9emin<e #i
u4m4in;u?le 5um 54e957 t4an9:o4mn; un ;e#e4t 8nt4?o 3;u4e #i?o 3aDi#te ve4;e7 3lin ;e
animale.
SCe;emei 9e uit 8n Du47 la 9umB4ul 3ei9aD ;e#e4ti57 la 5ele 5teva 3lante <e3oa9e
5a4e 9e aA<au ;e via< 3e i5i7 3e 5olo7 #tiin; 5 o mn ;e #o34le t4iau ;e 3e u4ma
3u<inelo4 in9e5te 5a4e A9eau ;e9tul a3 5a 9 9u34avie<uia95.
J Nu e9te vi9ul meu7 93u9e ea.
J Da4 ai venit7 in9i9t Ra9a. Fn 3a4te ;in 5au@a vi9ului7 8n 3a4te ;in iuBi4e 3ent4u
mine.
J Nu eEi9t ni5i o 93e4an< 5 vom 4eu#i7 9 #tii. Cei ;e?ai5i nu 9unt 5oloni#ti.
Doa4 !lema> a4e 5a3a5itatea ;e?a 9u34avie<ui.
J ! 5el mai eE3e4imentat 8n eE3e;i<iile 34in ;e#e4t. N6e: #i (eB 9e ;e95u45
Bini#o4. Ceilal<i o 9 8nve<e.
SCe;emei t5u7 nev4n; 9 9e 5e4te.
J Nu 9u3o4t 9 v; 5 ;ai 8na3oi ;e la 5ea4t7 93u9e Ra9a.
J Nu?mi 3la5 5on:li5tele.
J Da4 8ntot;eauna ;ai 8na3oi eEa5t 8n 5li3a 8n 5a4e e#ti Aata 9 93ui 5eluilalt eEa5t
5e v4ea 9 au;.
J Nu #tiu 5e vo4 9 au; 5eilal<i.
J $i?mi la 5e te An;eai a5um un minut. !E3li5?mi ;e 5e 54e@i 5 eE3e;i<ia
noa9t4?i 9o4tit e#e5ului.
J /a9ili5a7 @i9e SCe;emei.
J Am 349it o4a#ul. A5um nu ne mai 3oate :a5e 4u.
J /a9ili5a o 9 ne :a5 4u 8n nenum4ate :elu4i. O 9 ne amintea95 me4eu ;e o
via< Bln; #i u#oa47 8ntot;eauna o 9 ne 5Cinuie ;o4ul ;e ea.
J Nu ;o4ul ;e 5a9 te 5Cinuie7 9unt 9iAu47 @i9e Ra9a.
J C4m Dumtate ;e o4a# 5u noi. Toate Bolile lui7 ;a4 ni5iunul ;in 3un5tele lui
ta4i. Suntem oBi#nui<i 5u tim3 liBe47 ;a4 nu avem ni5i BoA<ia7 ni5i 34o34iet<ile 5a4e 9 ni?
l 3un la ;i93o@i<ie. Ne?am oBi#nuit 5u 34ea multe 3o:te7 3e 5a4e n?o 9 ni le 3utem :a5e
8nt4?o 5olonie mi57 a#a 5um o 9 :ie a noa9t4.
J 0i 8nainte v4eme oamenii au 349it o4a#ul #i au mai 8ntemeiat 5olonii.
J Cei 5a4e ;o4e95 9 9e a;a3te@e 9e vo4 a;a3ta7 #tiu7 4o9ti SCe;emei. Da4 5<i
;o4e95I C<i au t4ia ;e a?#i neAliDa 34o34iile ;o4in<e7 5a 9 9e 9a54i:i5e 3ent4u Binele
no9t4u7 al tutu4o4I Ni5i m5a4 eu nu 9unt att ;e ;evotat. Sunt tot mai :u4ioa97 5u :ie5a4e
>ilomet4u 5u 5a4e m 8n;e34te@ ;e mun5a mea.
J Atun5i7 avem no4o57 @i9e Ra9a. Nimeni alt5ineva ;in A4u3 n?a :5ut o mun5
v4e;ni5 ;e a :i men<ionat. Ia4 5ei 5a4e au :5ut?o au 3ie4;ut totul7 ;e5i nu 9?a4 mai 3utea
8ntoa45e.
J T4eaBa lui (eB 8l a#tea3t a5olo.
Ra9a 4ma9e 3e43leE o 5li3.
J N?am #tiut 5 (eB a4 :i lu54at 5eva7 ;a5 nu 5umva te 4e:e4i la 95u4ta #i Dalni5a
lui 5a4ie4 ;e a5to4.
J ( 4e:e4 la 34oie5tul 9u ;e?o via<7 ;e?a 9e 5u3la 5u :ie5a4e :emeie ;in o4a#
5a4e nu?i 4u; ;e 9nAe 5u el7 u4t 5a moa4tea 9au ;e5e;at.
J Aa7 @mBi u#o4 Ra9a. La Aenul 9ta ;e t4eaB te An;eai.
J 0i nu?i 9inAu4ul7 a;uA SCe;emei.
J Da7 #tiu. !#ti 34ea amaBil7 ;a4 nu 8n5a3e 8n;oial 5 8n9e#i :ii5ele mele mo4 ;e
ne4B;a4e 9 4eia t4eaBa 3e 5a4e?au l9at?o nete4minat 8n 5a;4ul 34o34iilo4 ve49iuni ale
9u9?numitului 34oie5t.
J N?am v4ut 9 te DiAne95.
J Nu m 9imt DiAnit. Fmi 5uno95 Bine :ii5ele. Seamn 34ea mult 5u tatl lo4 5a
9 nu #tiu la 5e 9 m a#te3t ;e la ele. Da47 93une?mi7 SCe;6a7 3e 5a4e ;int4e B4Ba<i te
a#te3<i 9?l 5on9i;e4e ele at4Ato4I
J Du3 5teva 93tmni 9au 5Cia4 @ile7 li 9e va 34ea 5 to<i B4Ba<ii a4at Bine.
Ra9a 49e u#o4.
J D4aAa mea7 8n;4@ne95 9 93un 5?ai ;4e3tate. Da4 B4Ba<ii ;in mi5ul no9t4u
A4u3 9unt 59to4i<i #i 3o<i 9 :ii 5onvin9 5 neve9tele lo4 vo4 9ta 5u o5Cii?n 3at4u7 5a 9
:ie 9iAu4e 5 nimeni nu le inva;ea@ te4ito4iul.
SCe;emei 5ltin ;in 5a3.
J Ra9a7 3o4ne#ti ;e la o 34emi9 :al9. Da5 tu ai ale9 9 4mi m4itat 5u
a5ela#i B4Bat7 4e8nnoin;u?i 5ont4a5tul 8n :ie5a4e an ;e atun5i 8n5oa5e m 4oA7 ;e 5n; l?
ai n95ut 3e Na:ai nu?n9eamn 5 o4i5a4e alt :emeie ;in A4u3 o 9 :ie la :el ;e 3o9e9iv
#i 34ote5toa4e 5u 9o<ul ei.
J A#a 54e@iI IuBita mea :ii5 Ko>o4 a :o9t 5t 3e 5e 9?#i omoa4e 9o4a7 3e Sevet7
3ent4u 5 9e 5ul5a 5u 9o<ul ei7 OB4inA.
J A#a7 ;e5iG OB4inA n?o 9 mai 8n5e45e 9 9e 5ul5e 5u Sevet. Da4 a9ta nu?l
8m3ie;i5 9 8n5e45e 9?o :a5 5u Luet7 ;e eEem3lu.
J LuetL eE5lam Ra9a. !?o :at minunat7 SCe;6a7 nu e :4umoa9 5a a5elea 3e
5a4e le 5aut un B4Bat 5a OB4inA #i7 8n 3lu97 e #i :oa4te tn4 #i 5la4 8n;4Ao9tit ;e
Na:ai. Cel mai im3o4tant7 e vi@iona4 8n a3e ;in /a9ili5a #i OB4inA 9?a4 93e4ia ;e moa4te7
;a5 9?a4 a34o3ia ;e ea.
SCe;emei 5ltin ;in 5a3. Oa4e Ra9a 5Cia4 nu?#i ;;ea 9eama 57 3e m9u4 5e
t4e5ea tim3ul7 im3o4tan<a a5e9to4 a4Aumente 95;eaI Nu 8n<eleAea 5 oameni 5a OB4inA #i
(eB7 Ko>o4 #i Sevet t4iau 5a 9 vne@e #i 3u<in le 39a 5ine?i 34a;aI
J Ia4 ;a5?<i imaAine@i 5 OB4inA #i?a4 8n5e45a no4o5ul 5u !ia;C7 o 9 4; 5u Au4a
3n la u4e5Ci7 93u9e Ra9a. A7 ;a7 3oate 5 el a4 v4ea M8n9 !ia;C e o :at 5a4e a;mi4 la
un B4Bat numai 3ute4ea7 ia4 a9ta?i 9inAu4a vi4tute 3e 5a4e OB4inA n?o 9?o aiB ni5io;at.
Nu7 54e; 5 OB4inA o 9?i :ie :oa4te 54e;in5io9 lui Ko>o4.
J Ra9a7 ;4aAa mea 34o:e9oa4 #i 34ieten7 93u9e SCe;emei7 3n la 9:4#itul lunii7
OB4inA o 9?n5e45e 9 m 9e;u5 #i 3e mine.
Ra9a nu?#i 3utu a95un;e uimi4ea.
J !i7 la9G Nu e#ti tu AenulG
J Genul lui e o4i5e :emeie 5a4e nu i?a 93u9 nu 8n ultima v4eme7 o 8nt4e4u39e
SCe;emei. 0i7 te 34evin7 ;a5 eEi9t un lu54u 3e 5a4e A4u3ul no9t4u e 34ea mi5 5a 9?l
9u3o4te7 a5ela e ten9iunea 9eEual. Da5?am :i 5a BaBuinii7 ia4 :emelele noa9t4e a4 :i
at4Atoa4e ;in 3un5t ;e ve;e4e 9eEual numai 8n 5teva 4n;u4i7 8nt4e 9a45ini7 am 3utea
avea 8m3e4e5Ce4ile im34ovi@ate 3e te4men 95u4t7 5a la BaBuini. Am 3utea 9u3o4ta
5on:li5tele 3e4io;i5e ;int4e ma95uli 3ent4u 5 9?a4 te4mina :oa4te 4e3e;e #i?am avea 3a5e
tot 4e9tul anului. Da47 ;in 35ate7 9untem oameni #i 9taBilim alt:el ;e leAtu4i 8nt4e noi.
Co3iii no#t4i au nevoie ;e 9taBilitate #i 3a5e. 0i7 34int4e noi7 34ea 3u<ini 9unt 5ei 5a4e t4e5
5u u#u4in< 3e9te 5teva 54ime 8n:3tuite 3e i5i7 3e 5olo.
J C4ime7 4e3et Ra9a. SCe;emei7 5e te?a a3u5atI
J Na:ai a u5i9 ;eDa un om. 0i 34oBaBil 5 el e 5el mai 9im3ati5 ;in A4u37 8n a:a4
;e Va97 9 @i5em.
J A#a i?a 5e4ut Su:letul Su34em.
J Da7 ;e5i Na:ai e 9inAu4ul ;in A4u3 5a4e 9e 9u3une Su:letului Su34em. Ceilal<i e
#i mai 34oBaBil 5 9e 9u3un @eului lo4.
J Ca4e?o :i a5elaI
J Li 9e BlnAne?nt4e 3i5ioa4e7 493un9e SCe;emei.
J /ioloAii ti au o vi@iune :oa4te 5ini5 ;e934e :iin<ele umane7 @i9e Ra9a. Ai
93une 5 9untem animalele ;e 5ea mai Doa9 93e<.
J Aa7 nu 5ea mai Doa9. (a95ulii no#t4i nu?n5ea45 9?#i mnn5e o;4a9lele.
J Ia4 :emelele nu?#i ;evo4ea@ 3e4e5Cea7 a;uA Ra9a.
J Au eEi9tat #i unele 5a4e?au 8n5e45at.
R9e4 amn;ou. Vo4Bi9e4 ;e9tul ;e lini#tite7 ia4 5milele lo4 e4au la ;i9tan<
;e9tul ;e ma4e ;e 5elelalte7 8n9 49etele lo4 9e au@i4 8n ;e34ta4e #i 5teva 5a3ete 9e
8ntoa49e4 934e ele.
J Nu ne lua<i 8n 9eamL le 9t4iA Ra9a. Nu 4;eam ;e voiL
Da4 !lema> le lu 8n 9e4io9. Cl4ea a34oa3e ;e avanAa4;a 5a4avanei. F#i 9t4uni
animalul #i 9e 8ntoa49e 8na3oi7 3n aDun9e 8n ;4e3tul 5elo4 ;ou :emei. !4a neA4u la :a<
;e 9u34a4e.
J Fn5ea45 9 te 5ont4ole@i 3u<in7 Doamn Ra9a7 vo4Bi el.
J Ce?i7 34ote9t Ra9a7 am 49 34ea ta4eI
J Da7 ai 49 5am ta4e 3e lnA :a3tul 5?ai :5ut o Alum ;e#u5Ceat. Ai 9t4iAat
5t ai 3utut ;e ta4e. Du9 ;e vnt7 o vo5e ;e :emeie 9e 3oate au@i la ;i9tan< ;e >ilomet4i
8nt4eAi. De#e4tul nu?i ;en9 3o3ulat7 ;a47 ;a5 te?au;e 5ineva7 te?ai 3utea t4e@i violat7
De:uit #i u5i9 8nt4?un tim3 uluito4 ;e 95u4t.
SCe;emei #tia 5 !lema> a4e ;4e3tate el e4a 5el 5a4e 5on;u9e9e 5a4avane 34in
;e#e4t. Da4 nu?i 9u3o4ta tonul 5on;e95en;ent7 9a45a9mul. Nimeni nu avea ;4e3tul 9?i
vo4Bea95 a#a Doamnei Ra9a.
Totu#i7 Ra9a 8n9#i 34ea 9 iAno4e in9ulta ;in atitu;inea lui !l6a.
J Un A4u3 att ;e ma4e 5a al no9t4uI 8nt4eB ea ino5ent. C4e;eam 5 tlCa4ii o 9
9e <in la ;i9tan< ;e noi.
J Se 4oaA 9 ;ea 3e9te A4u3u4i 5a al no9t4u7 93u9e !lema>. (ai multe :emei #i
mai 3u<ini B4Ba<i. Clto4in; 8n5et. Cu 3ove4i ma4i. Vo4Bin; ta4e7 neAliDent. Dou :emei
4ma9e 8n u4m #i 9e3a4ate ;e 4e9tul A4u3ului.
ABia atun5i 8#i ;;u 9eama SCe;emei 5t ;e vulne4aBile :u9e9e4 ea #i Ra9a. I 9e
:5u :4i5. Nu e4a oBi#nuit 9 An;ea95 a#a 9 9e An;ea95 8n 5e :el 9 evite un ata5.
Fn /a9ili5a :u9e9e 8ntot;eauna 8n 9iAu4an<. =emeile e4au 8ntot;eauna 8n 9iAu4an< 8n
/a9ili5a.
J 0i?ai 3utea 9 te mai ui<i o ;at la B4Ba<ii ;in 5a4avana noa9t47 93u9e !lema>.
Ca4e ;in ei 54e@i 5 3ot 9 lu3te 3ent4u tine7 5a 9 te 9alve@e ;e o Ban; ;in t4ei 9au 3at4u
tlCa4i7 ;a4mite ;e ;oi934e@e5eI
J Doi7 493un9e Ra9a.
!lema> o 34ivi :iE 5teva 5li3e.
J Ai5i7 9uB 5e4ul liBe47 un;e?a4 t4eBui 9 9e a4ate ;e la o ;e34ta4e ;e9tul ;e ma4e7
54e; 5?a# 3utea 9?i 8n:4unt. Da4 a# 34e:e4a 9 nu :iu nevoit. A#a 5 ve@i?<i ;e ;4um #i ta5i.
Te 4oA.
A5el te 4oA ;e la 9:4#it mai 8n;ul5i a934imea ;in vo5ea lui !lema>7 5eea 5e n?o
8m3ie;i5 3e SCe;emei 9 Cot4a95 9 i 9e 9u3un 8n totalitate. S34e ;eo9eBi4e ;e Ra9a7
ea nu 54e;ea 5 le?a4 3utea a34a ;e unul 9inAu4 ;e tlCa4i7 5Cia4 ;a5 a4 :i :o9t 3u<ini la
num4.
!lema> 8i a4un5 o 34ivi4e lui SCe;emei7 ;a4 3e :a<a lui nu 9e 5iti ni5i o eE34e9ie
5u 9uB8n<ele97 3e 5a4e ea 9?o 3oat inte434eta. A3oi el 8#i 9t4uni 5mila #i 3o4ni 5ltinn;u?
9e 8nainte7 934e :4untea mi5ii 5a4avane.
J O 9 :ie inte4e9ant ;e v@ut 5ine?o 9 :ie 5el 5a4e va 34elua 5on;u5e4ea 5n;
vom aDunAe 8n taB4a lui Net5Ci>7 9o<ul tu 9au !lema>7 93u9e SCe;emei.
J Nu lua 8n 9eam i@Bu5ni4ea lui !l6a7 4e3li5 Ra9a. Cel 5a4e?o 9 5on;u5 o 9
:ie 9o<ul meu.
J N?a# :i a#a ;e 9iAu4. !lema> 54e;e 5?i no4mal 9 :a5 3e auto4ita4ul.
J Da7 8i 3la5e 9en@a<ia7 a;mi9e Ra9a. Da4 nu #tie 9?#i 39t4e@e auto4itatea ;e5t
in93i4n; team. Oa4e nu?#i ; 9eama 5 Su:letul Su34em o54ote#te a5ea9t eE3e;i<ieI
Doa4 9 le t4ea5 34in 5a3 tlCa4ilo4 9 9e?a4ate 3e?ai5i7 5 Su:letul Su34em o 9?i :a5
ime;iat 9?#i uite An;u4ile. Suntem 8n 9iAu4an< 5a a5a9 la noi7 8n 3at.
SCe;emei nu?i a;u9e aminte 5 ;e?aBia t4e5u9e4 5teva @ile ;e 5n; nu 9e
9im<i9e4 ;elo5 8n 9iAu4an< 8n 3atu4ile lo4. Nu 93u9e ni5i 5 Ra9a to5mai 8i ilu9t4a9e
3un5tul ;e ve;e4e atun5i 5n; Ra9a 9e An;i9e la 5a9 #i la 9iAu4an<7 ;e :a3t la /a9ili5a
8i :uAi9e mintea. Avea 9?i Bntuie mult v4eme ;e a5um 8nainte :antoma vie<ii ;u9e 8n
o4a#.
Veni 4n;ul lui Ko>o4 9?#i o34ea95 animalul #i 9 a#te3te 9?o aDunA Ra9a ;in
u4m.
J Ai :o9t 4ea7 (am7 nu?i a#aI A t4eBuit 9 vin Bt4nul #i 4ut5io9ul ;e
!lema> 9 te 5e4teI
Pe SCe;emei o ;e@Au9t 34o9tia ;e :eti< a lui Ko>o4 ;a4 Ko>o4 o ;e@Au9ta ;e
oBi5ei. Atitu;inea ei 34ea 8ntot;eauna :al9 #i mani3ulatoa4eH 5eea 5e o mi4a 3e
SCe;emei e4a 5 t4u5u4ile ei Dalni5e #i 5utate aveau ;e9eo4i e:e5t a9u34a oamenilo47 alt:el7
Ko>o4 a4 :i A9it altele7 noi.
!i Bine7 3oate 5 mi5a 95en Du5at ;e :eti< avea e:e5t a9u34a multo4a7 ;a4 nu #i
a9u34a 34o34iei 9ale mame. Ra9a nu :5u ;e5t 9 o :iEe@e 3e Ko6a 5u o 34ivi4e ;e ACea<
#i 9?i 93un:
J D4aAa mea7 SCe;6a #i 5u mine 3u4tam o ;i95u<ie 34ivat. Fmi 3a4e 4u ;a5?ai
8n<ele9 A4e#it #i?ai 54e@ut 5 te?am invitat 9 iei 3a4te.
Lui Ko>o4 nu?i t4eBui ;e5t o 5li3 5a 9 8n<eleaAH 5n; 34i5e3u7 9e 8ntune5 la
:a< ;e 9u34a4eI A3oi 8i a;4e9 lui SCe;emei un @mBet <ea3n #i 93u9e:
J SCe;6a7 mama o 9 :ie?ntot;eauna ;e@amAit 5 n?am ie#it a#a 5a tine. Da4
m tem 5 ni5i 54eie4ul7 ni5i t4u3ul meu nu aveau ;e9tul :4umu9e<e inte4ioa4.
A3oi Ko>o4 8mBol;i 9tnAa5e 5mila 9 mea4A mai 4e3e;e #i 8n 95u4t tim3 le?o
lu ;in nou 8nainte.
SCe;emei #tia 5 Ko>o4 inten<iona9e 9?o in9ulte amintin;u?i 5 9inAu4a :4umu9e<e
;e 5a4e 9e va Bu5u4a ea v4eo;at va :i 5ea inte4ioa4. Da4 SCe;emei t4e5u9e ;e mult ;e
:a@a Aelo@iei a;ole95entine 3e :etele :4umoa9e.
P4oBaBil 5 Ra9ei 8i t4e5eau 34in 5a3 a5elea#i An;u4i.
J Ciu;at7 nu?i a#a7 5 oamenii 5u 8n:<i#a4e :i@i5 mo;e9t 9unt 3e4:e5t 5a3aBili
9 va; :4umu9e<ea :i@i5 a alto4a7 8n v4eme 5e oamenii mutila<i mo4al 9unt o4Bi la
Buntate #i ;e5en<L !i 8#i 8n5Ci3uie7 9in5e47 5 a#a 5eva nu eEi9t.
J Aa7 #tiu :oa4te Bine 5 eEi9t7 @i9e SCe;emei7 numai 5 nu?#i ;au 9eama
ni5io;at 5a4e oameni anume o 3o9e;. Nu v4eau 9 93un 5 9entimentele mele ;in 5li3a
a9ta mi?a4 ;ove;i :4umu9e<ea mo4al.
J Te An;eai la omo47 nuI o 8nt4eB Ra9a.
J O7 nimi5 att ;e ;i4e5t #i ;e:initiv. Pu4 #i 9im3lu i?am ;o4it 9?o ;oa4 A4oa@ni5
toate 5ele ;e la #a.
J 0i !lema>I L?ai a:u4i9it #i 3e elI
J Ni5i vo4B. Poate 57 a#a 5um 93ui7 nu t4eBuia 9 8n5e45e 9 ne 93e4ie 5a 9?l
a95ultm. Da4 54e; 5 avea ;4e3tate. La u4ma u4mei7 Su:letul Su34em n?a 4eu#it
8ntot;eauna 9 ne :e4ea95 ;e 3e4i5ol. Nu7 n?am ni5i un 4e9entiment :a< ;e !lema>.
J Atun5i7 a# v4ea 9 :iu #i eu la :el ;e matu4 5a tine. Pe mine m ;e4anDea@
:elul 8n 5a4e mi?a vo4Bit. Cu atta 5on;e95en;en<G 0tiu ;e 5e7 Bine8n<ele9 5on9i;e4 5
9tatutul meu 8n o4a# e o amenin<a4e la a;4e9a auto4it<ii lui ai5i7 a#a 5 m?a 3u9 la 3un5t.
Da4 a4 t4eBui 9?#i ;ea 9eama 5 9unt ;e9tul ;e 8n<elea3t 9?l u4me@7 8n 5alitate ;e
5on;u5to47 :4 9 m umilea95 mai 8nti.
J Nu?i vo4Ba ;e 5e ai tu nevoie. Ni5io;at nu?i vo4Ba ;e a9ta7 5i numai ;e 5e a4e
nevoie el. Simte nevoia 9 9e 9imt 9u3e4io4 <ie. Ca 9 :iu 9in5e47 #i eu 9imt la :el7 :emeie
Bt4n #i 34oa9t.
P4e< ;e?o 5li37 Ra9a o 34ivi 8nA4o@it. A3oi7 to5mai 5n; SCe;emei voia 9?i
eE3li5e 5 Alumea oa4e ;e 5e nimeni nu?i 8n<eleAea umo4ul 8i @mBi la4A.
J P4e:e4 9 :iu Bt4n #i 34oa9t ;e5t tn4 #i 34oa9t7 8i 93u9e. Cele Bt4ne #i
34oa9te nu :a5 a9emenea A4e#eli 49untoa4e.
J Nu?9 a#a ;e 9iAu47 4o9ti SCe;emei. =a3tul 5 am 3le5at 8n eE3e;i<ia a9ta7 ;e
eEem3luG
J ! o A4e#ealI
J Din 3un5tul meu ;e ve;e4e7 5u 9iAu4an<. Via<a mea e Aeneti5a7 ;a4 9inAu4ul
lu54u 5t ;e 5t leAat ;e Aeneti5 3e 5a4e?o 9 mai a3u5 9?l :a5 ;e?a5um 8nainte o 9 :ie
4e34o;u5e4ea 34o34iilo4 mele Aene.
J Pa4i ;i93e4at. Nu?i a#a ;e A4oa@ni5 9 ai 5o3ii. Nu to<i 9unt 34e5um Ko>o4 #i
3n #i ea 3oate va aDunAe 9 :ie uman 8nt4?o @i.
J Da7 ;a4 tu <i?ai iuBit 9o<ii7 9uBlinie SCe;emei. !u 5u 5ine?o 9 m 34i5o39e95
3n la u4m7 mtu# Ra9aI Cu :iul tu 95Cilo;I Sau 5u BiBliote5a4ul lui GaBallu:iEI
J C4e; 5 +u9Ci;C 3lnuie#te 9 9e m4ite 5u I99iB7 93u9e Ra9a.
Vo4Bi9e 3e un ton 4e5e7 ;a4 lui SCe;emei nu?i 39.
J Da7 #tiu 5 le?ai a4anDat tu 3e toate 3ent4u noi. Da47 93une?mi7 mtu# Ra9a7
;a5 nu 9?a4 :i 8ntm3lat 5a Na:ai 9?l t4aA 3e BiBliote5a4 ;u3 el7 5n; a :u4at
CataloAulG ai :i a4anDat tu 9 m a;u5i 3e mineI
CCi3ul Ra9ei 9e 8n934i7 :4 8n;oial. Rma9e t5ut mult v4eme.
J +ai7 mtu# Ra9a7 nu?9 34oa9t #i a# 34e:e4a 9 nu?n5e45i 9 m 35le#ti.
J Aveam nevoie ;e aBilit<ile tale7 SCe;6a. Su:letul Su34em te?a ale97 nu eu.
J SiAu4 n?ai :o9t tu a5eea 5a4e num4a B4Ba<ii #i :emeile #i 9e a9iAu4a 5 9unt
eAali la num4I
J Su:letul Su34em <i?a t4imi9 vi9ul a5ela.
J T4i9t e7 93u9e SCe;emei7 57 8n a:a4 ;e tine7 ni5i m5a4 unul ;in noi nu #i?a
;ove;it 5a3a5itatea ;e 4e34o;u5e4e. N?ai ;e un;e 9 #tii 5 nu l?ai 5u3lat 3e unul ;in
B4Ba<i 5u o neva9t 9tea43. Sau 3e v4euna ;in noi7 :emeile7 5u un B4Bat 9te43.
Su34a4ea Ra9ei 54e#tea.
J )i?am 93u97 n?a :o9t aleAe4ea meaG Luet a avut7 #i ea7 o vi@iune #iG
J Ai ;e An; 9 ;evii un eEem3luI (tu# Ra9a7 ai ;e An; 9 mai :a5i 5o3iiI
Ra9a 4ma9e 5u Au4a 595at.
J !uI La v49ta meaI
J Tot mai ai 5teva ovule Bune. 0tiu 5 n?ai aDun9 la meno3au@7 3ent4u 5
9nAe4e@i 5Cia4 a5um.
Ra9a o 34ivi 5on9te4nat.
J Ce?a4 :i 9 m iei la anali@at 5u unul ;in mi54o95oa3ele taleI
J N?ai 8n53ea. A4 t4eBui 9 te tai 8n :elii 9uB<i4i 5a lama.
J Uneo4i am im34e9ia 5 ai :5ut?o ;eDa.
J Ra9a7 ne :a5i 9 ne o34im ;e 5teva o4i 3e @i. 0tiu 5 3o<i 9?<i 5ont4ole@i ve@i5a
mult mai Bine. Toate #tim 5 ve4#i la54imile lunii.
Ra9a 4i;i5 95u4t ;in 934n5ene7 5a #i 5um a4 :i ;at ;in ume4i.
J (ai mul<i 5o3ii7 8nt4?a;ev4.
J C4e; 5 t4eBuie nea34at 9 :a5i a9ta. Ca 9 ne ;ai un eEem3lu tutu4o47 93u9e
SCe;emei. Nu 8n<eleAi 5 n?am 3o4nit 8nt4?o 9im3l eE5u49ieI Suntem o 5olonie.
Re34o;u5e4ea e 34io4itatea num4ul unu a 5oloni#tilo4. Cel 5a4e nu :a5e 5o3ii a34oa3e 5
nu?i Bun ;e nimi5. 0i7 in;i:e4ent 5t <i?a4 invi;ia !lema> auto4itatea7 tu e#ti 5on;u5toa4ea
:emeilo4 ;e ai5i. Tu t4eBuie 9 ne ;ai eEem3lu tutu4o4. Da5 v4ei 9 4mi A4avi; 8n
eE5u49ia a5ea9ta7 5elelalte 9e vo4 lua ;u3 tine7 mai ale9 5 B4Ba<ii lo4 vo4 9im<i nevoia 9
;emon9t4e@e 5?#i 3ot l9a #i ei :emeile A4avi;e7 nu numai Bt4nul Net5Ci>.
J !l nu mai e Net5Ci>7 @i9e Ra9a7 :4 4elevan<. ! Volema>.
J Da4 mai 3oate7 nu?i a#aI
J SCe;emei7 e v4eo 8nt4eBa4e 3e 5a4e 9 nu mi?o 3uiI Ce mai u4mea@7 9?<i ;m
34oBe ;e 95aunI
J Pn?la 9:4#itul 5lto4iei7 8mi 8n5Ci3ui 5?o 9?aDunA 9 9tu;ie@ 34oBe ;in a34oa3e
tot. Sunt 9inAu4a ;in A4u3 5a4e 9e 34i5e3e la me;i5in 5t ;e 5t.
Ra9a 5Ci5oti nea#te3tat.
J Fl #i v; 3e !lema> a;u5n;u?<i o 34oB ;e 93e4m.
Doa4 la i;eea 5 a4 :i t4eBuit 9 i?o 5ea47 SCe;emei nu?#i 3utu 4e<ine 49ul. Un
a9emenea ata5 la ;emnitatea ;e 5on;u5to4 al 5a4avaneiL
P4e< ;e 5teva minute 5l4i4 8n lini#te7 a3oi Ra9a 8nt4eB:
J O :a5iI
J Ce anumeI
J O 9 te m4i<i 5u $;o4aBI
J Cu 5ineI
J Cu BiBliote5a4ul7 $;o4aB.
J S m m4it 5u elG o:t SCe;emei. N?am avut ;e An; 9 m m4it 5u nimeni.
J (4it?te 5u el #i :?i 5o3ii.
J C4e; 5?a#a o 9 :a5. Da4 nu #i ;a5 vom t4i ;u3 leAea BaBuinilo4.
J LeAea BaBuinilo4L
J Ca?n /a9ili5a 8nt4e5e4ea ;in :ie5a4e an 3ent4u al<i ma95uli. O 9?l iau 3e
B4Batul 9ta 8nt4e ;ou v49te 3e 5a4e nu l?am v@ut ni5io;at7 o 9 m 5ul5 5u el7 o 9?i
3o4t 5o3iii?n 3nte5e7 o 9?i 54e95 8m34eun 5u el ;a4 nu #i ;a5 t4eBuie 9 lu3t 5a 9?l
39t4e@. Nu #i ;a5 t4eBuie 9?l v; 5u4tn;?o 3e !ia;C7 3e +u9Ci;C 9au 3e Dol6a 9au 3e
Ko>o4 o4i ;e 5te o4i 5ont4a5tul no9t4u ;e 59to4ie 9e a34o3ie ;e eE3i4a4e7 3ent4u 5a7
;u3 a5eea7 el 9 vin t4# 8na3oi la mine #i 9?mi 5ea4 9?i 4e8nnoie95 5ont4a5tul 8n5
un an7 numai 3ent4u 5 nu?l v4ea ni5iuna ;int4e :emeile 3e 5a4e le ;o4e#te 5u a;ev4at.
Ra9a 8n5uviin<:
J A5um 8n<eleA 5e?ai 8n5e45at 9 93ui mai ;ev4eme. Nu la in:i;elitatea lui Ko>o4
te?ai 4e:e4it7 5i la oBi5eiu4ile 5u 5a4e?am 54e95ut 5u to<ii.
J Fnto5mai7 93u9e SCe;emei. Suntem un A4u3 34ea mi5 5a 9 39t4m ve5Cile
oBi5eiu4i ;e 59to4ie ;in /a9ili5a.
J ! ;oa4 o 5Ce9tiune ;e o4;ine7 nu?i a#aI 8nt4eB Ra9a. Fn o4a#7 5n; o :emeie nu
4e8nnoie#te 5ont4a5tul 5u un B4Bat 9au 5n; el nu i?o 5e4e7 9e 3ot evita 4e5i34o5 3n 5n;
uit ;e 9u:e4in<. F<i A9e#ti 3e alt5ineva7 3ent4u 5?9 mii ;e B4Ba<i ;int4e 5a4e 3o<i aleAe.
Da4 noi 9untem ;oa4 #ai934e@e5e 9u:lete. O3t B4Ba<i #i o3t :emei. A4 :i in9u3o4taBil.
J Unii vo4 v4ea 9 u5i;7 a#a 5um a?n5e45at Ko>o47 9uBlinie SCe;emei. Ia4 al<ii
vo4 ;o4i 9 moa4.
J Ai ;4e3tate7 ai ;4e3tate7 ai ;4e3tate7 mu4mu4 Ra9a7 3a45 An;in; 5u Ala9 ta4e.
Da4 nu le 3utem 93une a5um. Unii ;in ei 9?a4 8ntoa45e 5 me4A 34in ;e#e4t 9au nu7 5?i
amenin< tlCa4ii 9au nu. (onoAamie 3e via<G ( 8n;oie95 5 Sevet #i Ko>o4 au :o9t
v4eo;at :i;ele 5uiva o 93tmn 8nt4eaA. Ia4 (eB nu 9?a 8n9u4at 3n a5um ;in 9im3lul
motiv 5 n?a4e ;e An; 9 :ie 54e;in5io97 ;a4 8i li39e#te 8n;emna4ea :ii5ei mele ;e?a 9e
3u4ta :4 3i5 ;e one9titate. Ia4 a5um noi v4em 9 le 93unem 5 t4eBuie 9 :ie 54e;in5io#i.
=4 5ont4a5te 3e un an7 :4 #an9a ;e?a :a5e 95CimB4i.
J N?o 9 le 3la5.
J A#a 5 n?o 9 le @i5em ;e5t atun5i 5n; vom aDunAe?n taB4a lui Volema>.
Cn; o 9 :ie mult 34ea t4@iu 3ent4u ei 9 9e?ntoa45 8na3oi.
Lui SCe;emei nu?i venea 9 54ea; 5 o au;e 3e Ra9a vo4Bin; a#a. Totu#i7 8i
493un9e 5u Ala9 moale:
J Numai 5 mi?a t4e5ut 34in 5a3 57 ;a5 vo4 9 9e?ntoa457 3oate?a4 t4eBui 9?i
l9m. Doa4 9unt oameni liBe4i.
Ra9a 9e 8ntoa49e :u4ioa9 934e ea.
J Nu7 nu 9unt. Au :o9t liBe4i 3n 5n; au :5ut aleAe4ea 5a4e i?a a;u9 ai5i7 ;a4
a5um nu mai 9unt7 ;eoa4e5e 5olonia noa9t47 5lto4ia noa9t4 nu va aDunAe la :inal :4 ei.
J !#ti :oa4te 5onvin9 5?i 3o<i :a5e 3e oameni 9?#i 4e93e5te anAaDamentele7
mu4mu4 SCe;emei. Pn a5um n?a mai 4eu#it nimeni. Tu oa4e o 9 4eu#e#tiI
J N?o :a5 ;oa4 ;e ;4aAul eE3e;i<iei7 93u9e Ra9a7 5i 3ent4u 34o34iul lo4 Bine.
Su:letul Su34em a a4tat 5la4 5 /a9ili5a o 9 :ie ;i9t4u9 #i ei o;at 5u ea7 ;a5?o 9 mai
:ie a5olo 5n; o veni v4emea a5eea. Noi le 9alvm via<a. Da4 oamenii 5ei mai 8n5lina<i 9
9e 8ntoa45 8na3oi 9unt to5mai a5eia 5a4e 54e; 5el mai 3u<in 8n vi@iunile a4tate nou ;e
Su:letul Su34em. A#a;a47 3ent4u a le 9alva via<a7 t4eBuie 9G
J S?i 35limI
J =4 9 le ;m unele eE3li5a<ii ;e5t mai t4@iu.
J Pent4u 5 #tii mult mai Bine ;e5t ei 5e?i Bine 3ent4u eiI
J !Ea5t. Pent4u 5 #tiu mult mai Bine ;e5t ei.
SCe;emei 9e 8n:u4ie. Tot 5e?i @i9e9e Ra9a e4a :oa4te a;ev4at7 ;a4 nu?i 95CimBa
5onvinAe4ea 5 oamenii aveau ;4e3tul 9?#i aleaA 34o34ia 5ale ;e auto;i9t4uAe4e7 ;a5
a#a voiau. Poate 5 #i a9ta e4a un luE al t4aiului ;in /a9ili5a7 9 ai ;4e3tul 9 te ;i9t4uAi
34in 34o34ia 34o9tie 9au 8nAu9time7 ;a47 5Cia4 #i a#a7 e4a un luE la 5a4e SCe;emei nu e4a
34eAtit 9 4enun<e. Una e4a 9 93ui oamenilo4 5 :i;elitatea monoAamiei 4e34e@int una
;in 5on;i<iile ;e a 4mne 8n A4u3. Atun5i ei 3uteau aleAe ;a5 4mn #i 9e 9u3un 9au
3lea5 #i t4ie95 ;u3 alte 4eAuli. Alta e4a 9?i min<i 3n 5n; e4a 34ea t4@iu 9 mai
aleaAG liBe4tatea e4a mi@a ai5i7 ;u3 5um tot liBe4tatea e4a 5ea 3ent4u 5a4e me4ita 9
9u34avie<uia95.
J (tu# Ra9a7 4o9ti SCe;emei7 nu tu e#ti Su:letul Su34em.
0i7 93unn; a5e9tea7 SCe;emei 8#i 8mBol;i 5mila 9 9e A4Bea957 l9n;?o 3e
Ra9a 8n u4ma ei. Nu 5 a4 :i avut 5eva ;e a;uAat. Da4 9e ene4va9e 34ea ta4e 5a 9 4mn
lnA eaH i;eea ;e?a 9e 5e4ta 5u mtu#a Ra9a e4a in9u3o4taBil. SCe;emei nu 9u3o4ta 9 9e
5e4te 5u nimeni. Cea4ta o :5ea 9 5a; 3e An;u4i @ile la 4n;. 0i avea ;e9tule la 5a4e 9
5uAete #i :4 5e4tu4i.
$;o4aB. Ce :el ;e om aDunAe a4Civa4ul unui u5iAa# 8n9etat ;e 3ute4e 34e5um
GaBallu:iEI Ce :el ;e om 8l la9 3e un Biat 5a Na:ai 9?l mani3ule@e 5a 9?i t4;e@e
8n54e;e4ea7 4enun<n; la CataloAul 34e<io97 #i a3oi 8l u4mea@ 3e Co< 8n a:a4a o4a#uluiI Ce
:el ;e om 8l la9 3e Na:ai 9 9e lu3te 5u el 5a 9?l 9u3un #i 9?i 9mulA Du4mntul 5 va
3le5a 8n ;e#e4t #i 5 nu va mai ve;ea ni5io;at /a9ili5aI
SCe;emei #tia eEa5t 5e :el ;e om e4a a5ela: un 343;it tm3it #i 3li5ti9ito4. Un la#
4u#ino9 #i 8nAu9t la minte7 5a4e?mi va 5e4e :o4mal 3e4mi9iunea7 8nainte ;e :ie5a4e
8n5e45a4e 94Auin5ioa97 ;e?a m l9a 8n945inat. Un B4Bat 5a4e nu va #ti ni5i 9 9e
Bu5u4e ;e 59ni5ie7 ni5i 9 o:e4e Bu5u4ie. Un B4Bat 5a4e va ;o4i 9 9e :i 8n9u4at 5u o4i5a4e
alt :emeie 8n a:a4 ;e mine7 ;a4 va 4mne 5u mine numai 3ent4u 5 #tie 5 ni5iuna ;int4e
ele nu l?a4 v4ea.
$;o4aB7 viito4ul meu 9o<. De?aBia a#te3t 9 te 5uno95.
Fn 5ea ;e?a t4eia noa3te 8n ;e#e4t 5o4tu4ile 9e 4i;i5a4 mai 4e3e;e. De?a5um toat
lumea #tia :oa4te Bine 5e t4eBu4i a4e ;e :5ut #i 5e t4eBu4i 3utea 9 evite. Ra9a 5on9tat
5u ;i934e< 5 att (eB7 5t #i OB4inA 4eu#eau 9?#i 3et4ea5 mai mult ;e Dumtate ;in tim3
MaDutn;u?#iO neve9tele 9 :a5 t4eBu4i u#oa4e7 ;e 5o3il 9iAu4 a#a e4au7 alt:el7 ni5i Dol6a7
ni5i Ko>o4 nu le?a4 :i :5ut. Nu 5 Doi n?avea 5Ce: ;e lu54u 5teo;at7 ;a47 5um Sevet #i
Ko>o4 nu :5eau nimi5 ;emn ;e luat 8n 9eam7 ea nu voia 9 9e la9e mai 34eDo9. La u4ma
u4mei7 Doi :u9e9e a5t4i< 5u multe 4olu4i la a5tiv 5n; Ko>o4 #i Sevet 8n5 AnAu4eau
5nte5e ;e 5o3ila#i. Ra9a #tia 5um An;e#te Doi. (ai 8nti 3o@i<ia 9o5ial #i aBia 3e u4m
;e5en<a uman.
Da4 5el 3u<in ;e5en<a a34ea 3e li9ta eiL Cine 9unt oamenii a5e#tia 3e 5a4e i?am
54e95ut #i i?am e;u5atI Cei 34ea eAoi#ti 5a 9?n;u4e ne amenin< 3a5ea7 ia4 o 3a4te ;in
5eilal<i 9unt att ;e 9u3u#i Su:letului Su34em7 8n5t 3ent4u ei m tem #i mai mult.
Nu 493un; ;e vie<ile lo4 a5um7 8#i 4eaminti Ra9a. R93un; 9 :ie Bine 8ntin9e
:4nACiile 5o4tului7 5a 9 nu 9e 34Bu#ea95 la 34ima 3al ;e vnt.
J In;i:e4ent 5e :a5i7 o 9 9e 34Bu#ea95 o4i5um7 ;a5 vntul o 9 Bat 5u 3ute4e7
8i 93u9e !lema>. A#a 5 nu t4eBuie 9?o 8n5o4;e@i att ;e ta4e7 5a 9 4e@i9te #i la un u4aAan.
J Doa4 la o :u4tun ;e ni9i3I
Ra9a 9im<i o 3i5tu4 ;e 9u;oa4e alune5n;u?i 8n o5Ci #i 8n<e3n;?o 5Cia4 8n tim3
5e vo4Bea. Fn5e45 9?o #tea4A 5u mne5a7 ;a4 B4a<ul 8i e4a mai t4an93i4at ;e5t :a<a7 5Cia4
9uB mu9elina :in.
J ! mun5 A4ea7 in;i:e4ent ;e v4emea ;e?a:a47 vo4Bi !lema>. La9?m 3e mine.
/4Batul 8n5o4; :4nACia ;e an5o4a4e 5t Ra9a :5u no;ul la lo5ul lui. !a #tia 5
!lema> a4 :i 3utut 9 :a5 no;ul 9inAu47 :4 9?o aDute 9 <in :4nACia 8n5o4;at. Fn<ele9e
ime;iat 5e u4m4e#te a9iAu4n;u?9e 5 ea 8nva< 5um 9 :a5 o t4eaB 5a lumea7 a4tn;u?i
5 9e 8n54e;e 8n ea #i l9n;?o 9 54ea; 5 a 4eu#it un lu54u ma4e 5n; a 4i;i5at 5o4tul.
J Te 34i5e3i7 vo4Bi ea.
J Nu?i ma4e lu54u 9 :a5i un no;7 o;at 5e?ai 8nv<at 5um.
=emeia @mBi.
J A7 ;a7 no;u4ile. A9ta :a5i tu ai5i7 no;u4iI
!lema> 8i @mBi la 4n;ul 9u ia4 ea v@u 5 el 8i a34e5ia@ 5u a;ev4at lau;a.
J P4int4e alte lu54u4i7 Doamn Ra9a.
J !#ti 5on;u5to4 ;e B4Ba<i7 93u9e Ra9a. O 93un nu 8n 5alitate ;e mam vit4eA
a ta7 ni5i ;e 5umnat7 5i ;e :emeie 5a4e a avut o5a@ia 9 5on;u5 ea 8n9#i. Pn #i 5elo4
lene#i li 9e :a5e 4u#ine 9?#i a4ate lenea 34ea ;e9.
Nu?i @i9e 57 3n a5um7 el nu 4eu#i9e ;e5t 9 5ent4e@e auto4itatea 8n el 8n9u#i
nimeni nu?#i ;;u9e 8n5 9eama ;e inten<ia lui7 a#a 57 atun5i 5n; el nu e4a 34e@ent7 nu 9e
8ntm3la nimi5. Poate 5 numai a9ta t4eBui9e el 9 8nve<e ;e934e 5on;u5e4e 8n anii 5n;
:u9e9e #e: ;e 5a4avan. Da47 ;a5 inten<iona 9 5on;u5 eE3e;i<ia P#i Ra9a nu e4a att ;e
34oa9t7 8n5t 9 54ea; 5 !lema> avea ;e An; 9?l la9e 3e tatl lui 9 ;e<in o auto4itate
mai mult ;e5t nominalQ7 va t4eBui 9 8nve<e #i alt5eva7 nu ;oa4 5um 9?i :a5 3e oameni
;e3en;en<i ;e el. !9en<a 5on;u5e4ii7 ;4aAul meu tn4 5on;u5to47 e9te ;e a?i :a5e 3e
oameni in;e3en;en<i #i7 8n a5ela#i tim37 ;e a?i 5onvinAe 9 te u4me@e ;e Bunvoie.
Atun5i7 5Cia4 ;a5 9tai 5u 93atele la ei7 vo4 4e93e5ta 34in5i3iile 3e 5a4e le?au 8nv<at ;e la
tine. Da4 Ra9a nu 3utea 4o9ti a5e9te 5uvinte 5u Ala9 ta4eH el nu 3utea au@i a9emenea
9:atu4i. A#a 5 a 5ontinuat 9?l lau;e7 93e4n; 9?i ;ea 8n54e;e4e 3n 5n; va 3utea au@i
9:atul 8n<ele3t.
J 0i?am avut 3a4te ;e mai 3u<ine 5e4tu4i #i 3lnAe4i ;e la :ii5ele mele ;e5t 3e
v4emea 5n; ;u5eau o via< mai u#oa4.
!lema> 9e 9t4mB.
J 0tii la :el ;e Bine 5a mine 5 Dumtate ;in A4u3 a4 34e:e4a 9 9e?ntoa45 8n
/a9ili5a 8n 5li3a a9ta. Nu 9unt 9iAu4 5 nu :a5 3a4te ;in Dumtatea a5eea.
J Da4 nu ne?ntoa45em.
J Fmi 8n5Ci3ui 5?a4 :i ;e5e3<ionant 9 ne?ntoa45em 8n o4a#ul lui (oo@C7 ;u3 5e
ne?a i@Aonit 5u atta t4Boi.
J De5e3<ionant #i 3e4i5ulo97 34e5i@ Ra9a.
J Na:ai a :o9t eEone4at ;e a5u@a<ia 5 l?a4 :i u5i9 3e iuBitul meu :4ate vit4eA7
GaBallu:iE.
J N?a :o9t eEone4at ;e nimi5. 0i7 ;a5 tot veni vo4Ba7 ni5i tu n?ai :o9t eEone4at7
:iu al 9o<ului meu.
J !uL
T49tu4ile i 9e 8n934i4 #i 9e 8n4o#i u#o4 8n oB4aDi. Nu e4a Bine 5?#i ;;ea 3e :a<
9entimentele 5u atta u#u4in<. Nu e4a Bine 3ent4u un 5on;u5to4.
J Nu v4eau ;e5t 9?<i ;ai 9eama 5 ni5i nu 9e 3une 34oBlema 9 ne?ntoa45em 8n
/a9ili5a.
J =ii 9iAu47 Doamn Ra9a7 57 ;a5?a# v4ea 9 m?nto45 8n /a9ili5a 8nainte ;e a?
mi mai ve;ea tatl 8n5 o ;at7 a# :a5e?o. 0i 9?a4 3utea 9?o :a57 totu#i7 ;u3 5e l?am v@ut.
Ra9a 8n5uviin< 5u o vaA 8n5lina4e ;in 5a3.
J ( Bu5u4 5 9e 45o4e#te?n ;e#e4t noa3tea. 0tiin; 5 noa3tea va :i Bln;7
3utem 9u3o4ta a4#i<a a39toa4e a @ilei.
!lema> @mBi.
J Am a4anDat a9ta 93e5ial 3ent4u tine7 Doamn Ra9a.
J A@i am 9tat ;e vo4B 5u SCe;emei7 8l anun< ea.
J 0tiu.
J De934e o 34oBlem :oa4te 9e4ioa9. Una 5a4e ne?a4 3utea ;e@Bina 5olonia 5u
ma4e u#u4in<. SeEul7 ;e9iAu4.
!lema> 9e ala4m ;int4?o;at.
J Se4io9I 8nt4eB el7 ;a4 5u vo5e 5alm.
J (ai ale9 95CimBa4ea 3a4tene4ilo4.
J Toat lumea a4e o 3e4e5Ce ;e9tul ;e mul<umitoa4e a5um. Ni5i un B4Bat nu
;oa4me ne9ati9:5ut7 5eea 5e e mai Bine ;e5t 8n maDo4itatea 5a4avanelo4 mele. Fn 5e v
34ive#te 3e tine7 3e +u9Ci;C #i 3e SCe;emei7 8n 5u4n; ve<i :i altu4i ;e 9o<ii vo#t4i 9au ;e
B4Ba<ii 5a4e vo4 :i 9o<ii lo4.
J Da4 3e unii nu?m3e4e5Ce4ea 8i inte4e9ea@7 5i vna4ea 3a4tene4ului.
J 0tiu7 93u9e !lema>7 ;a4 o3<iunile 9unt limitate.
J 0i7 totu#i7 unii 8n5 aleA7 ;e#i aleAe4ea lo4 3a4e ;eDa :5ut.
V@u 5um lui !lema> i 9e 54i93ea@ 93atele #i 5ea:a7 34e:5n;u?9e 5 e 5alm7
4e:u@n; 9 9e a3le5e 934e ea #i 9?i 3un 8nt4eBa4ea 5a4e?l tulBu4a 8n a;n5ul 9u:letului. !
8nA4iDo4at ;in 5au@a lui !ia;C7 iuBita lui. Ra9a nu?#i ;;u9e 9eama 5 e4a att ;e 9im<ito4
5n; venea vo4Ba ;e ea7 5 ;eDa 9e :4mnta ;in 5au@a ei.
J T4eBuie 9?i :a5em 9 4mn 54e;in5io#i 3a4tene4ului7 93u9e ea.
!lema> 8n5uviin< 8n5linn; ;in 5a3.
J Nu 3ot 93une 5?am avut 34oBlema a9taG 8n 5a4avanele mele7 B4Ba<ii 9unt
9inAu4i 3n 5n; aDunAem 8n o4a#e7 ia4 a5olo 9e ;u5 la t4:e.
J Da4 tuI
J A5um 9unt 8n9u4at. Am neva9t tn4. O neva9t Bun.
J O neva9t Bun 3ent4u un B4Bat tn4.
Un @mBet 8nmuAu4i la 5ol<ul Au4ii lui !lema>.
J Nimeni nu 4mne ve#ni5 tn47 4o9ti el.
J Da4 o 9 mai :ie o neva9t la :el ;e Bun 3e9te 5in5i aniI Pe9te @e5eI
!l o 34ivi 5iu;at.
J De un;e 9 #tiu euI
J Da4 9iAu4 te An;e#ti la a9ta7 !l6a. Ce :el ;e 9o<ie 8<i va :i ea 3e9te 5in5i@e5i ;e
aniI
!l 9e a4t #o5at. Nu 9e mai An;i9e la a9ta 8nainte #i e4a att ;e 9u434in97 8n5t
ni5i m5a4 nu #tia 5um 9 34etin; 5 9e :5u9e a5e9t lu54u.
J Pent4u 5 SCe;emei a 9uBliniat 5on:i4mn;u?mi 34o34iile Bnuieli 5 nu
eEi9t ni5i o #an9 5a noi 9 ;u5em mai ;e3a4te oBi5eiu4ile ;e 59to4ie ;in /a9ili5a ai5i7
8n ;e#e4t. /a9ili5a e4a :oa4te ma4e7 noi vom :i ;oa4 #ai934e@e5e 9u:lete. O3t 5u3lu4i. Cn;
o vei 349i 3e !ia;C 3ent4u alta7 ea 5u 5ine 9e va m4itaI
/ine8n<ele97 Ra9a #tia #i #tia 5 #i !lema> #tie 5 e4a mult mai 34oBaBil 5a
!ia;C 9 nu mai ;o4ea95 4e8nnoi4ea 5ont4a5tului 5u !lema>7 #i nu inve49. Da4 34oBlema
e4a a5eea#i: 5u 5ine 9?a4 m4ita !ia;CI
J 0i 5o3iii7 5ontinu Ra9a. Ve<i avea 5o3ii7 ;a4 nu #i #5oli la 5a4e 9?i t4imite<i.
Vo4 9ta 5u mamele lo4 #i alt B4Bat al<i B4Ba<i 8i vo4 54e#te.
F#i ;;ea 9eama 5 3e493e5tiva ei 8l a:e5ta. 0tia eEa5t 5e anume 8l va nelini#ti mai
mult #i nu 9e 4u#ina 9 9e :olo9ea95 ;e 5e #tia. La u4ma u4mei7 lu54u4ile ;e934e 5a4e 8l
ave4ti@a ea e4au a;ev4ate.
J A#a 5 ve@i #i tu7 !lema>7 57 atta v4eme 5t 9untem ;oa4 #ai934e@e5e 9u:lete
5a4e t4eBuie 9 4mn 8m34eun 3ent4u a 9u34avie<ui 8n ;e#e4t7 59to4ia t4eBuie 9 :ie
3e4manent.
!lema> nu 9e uit la ea7 ;a4 i 9e 5iti4 An;u4ile 3e :a< 5n; 9e l9 3e 5ovo4ul
8ntin9 3e Do97 8n 5o4t7 3e 3o9t ;e 3o;ea7 a5o3e4in; 9olul ni9i3o9.
J Nu 3utem 9u34avie<ui 5e4tu4ilo47 93u9e Ra9a7 9entimentelo4 4niteG vom :i tot
tim3ul 34ea a34oa3e unii ;e al<ii. T4eBuie 9 li 9e 93un. Pa4tene4ul tu <i?e a5um 3a4tene4
3e via<.
!lema> 9e 8ntin9e 5u 93atele 3e 5ovo4.
J De 5e?a4 <ine lumea 5ont ;e 34e4ea mea ;e934e un a9emenea 9uBie5tI 8nt4eB
el. O 9 54ea; 5 vo4Be95 a#a numai 5a 9 8n5e45 9?o 39t4e@ 3e !ia;C 3ent4u mine. 0tiu7
8ntm3lto47 5 #i 5eilal<i o 34ive95 5u Din;7 a#te3tn; 9?o 5u4te@e ;u3 5e 9e vo4 :i 8n5Ceiat
5ei 3at4u ani ai 59to4iei noa9t4e.
J Atun5i7 t4eBuie 9?i 5onvinAi 9 a55e3te motiva<ia ma4iaDelo4 monoAame 3e
via<7 5a 9 8n<eleaA 5 nu?i vo4Ba ;e934e un 3lan ;oa4 8n :olo9ul tu.
J S?i 5onvinAI !lema> 49e 95u4t7 ama4. (?n;oie95 5?a# 3utea 9?o 5onvinA 3e
!ia;C.
Ra9a 8#i ;;u 9eama 5 B4Batul 4eA4et ime;iat ultima 4ema45. De@vluia 34ea
multe.
J De5i 3oate 5 Ma 5onvinAeO nu?i 5uvntul 3e 5a4e?l 5aut. Oamenii t4eBuie
aDuta<i 9?n<eleaA 5 a9ta?i o leAe 3e 5a4e t4eBuie 9?o 4e93e5tm 5a 9 nu l9m :amilia 9
9e ;i9t4uA 8nt4?o Baie ;e 9nAe 9u:letea95 #i t4u3ea957 a#a 5um t4eBuie 9 4e93e5tm
4eAula ;e a ne <ine Au4a 8n5Ci9 5n; 5lto4im.
!lema> 9e 4i;i5 8n 5a3ul oa9elo4 #i 9e a3le5 934e ea 5u o5Cii lu5in; aG a 5e7
:u4ieI TeamI RiAni4eI S :ie la miDlo5 #i alte lu54u4i7 8n a:a4a 5elo4 3e 5a4e le 8n<eleA euI
9e 8nt4eB Ra9a.
J Doamn Ra9a7 e9te leAea 3e 5a4e o v4ei tu a#a ;e im3o4tant7 8n5t 9 u5i@i 8n
numele eiI
J S u5i@iI C4ima e9te eEa5t lu54ul ;e 5a4e m tem 5el mai mult. To5mai 54ima
t4eBuie evitat.
J Suntem 8n ;e#e4t #i7 5n; vom aDunAe 8n taB4a Tatei7 tot 8n ;e#e4t vom :i7 ia4 8n
;e#e4t nu eEi9t ;e5t o 9inAu4 3e;ea39 3ent4u in:4a5<iunea ;e o4i5e :el. (oa4tea.
J Nu :i aB9u4;L 8i 5e4u Ra9a.
J C?i tai 5a3ul 5uiva 9au 5?l aBan;one@i 8n ;e#e4t e a5ela#i lu54u ai5i7 eEilul
8n9eamn moa4te.
J Da4 ni5i 34in 5a3 nu mi?a4 t4e5e 9?a3li5 o 3e;ea39 att ;e A4ea.
J Gn;e#te?te7 Doamn Ra9a. Un;e?am 8n5Ci;e 3e 5ineva7 ;a5 noi 5lto4im 8n
:ie5a4e @iI Cui i?a4 3e4mite tim3ul 9 :a5 ;e 3a@I !Ei9t7 Bine8n<ele97 va4ianta Bi5iui4ii7
;a4 atun5i am avea 3e 5a3 un 4nit #i n?am mai 3utea 5lto4i 8n 9iAu4an<.
J Ce 34e4e ai ;e 4et4aAe4ea unui 34ivileAiuI S?i lum ;in Bunu4iI Sau 9?i ;m
o amen;7 5um 9e 34o5e;a 8n /a9ili5a.
J Ce 9?i iei7 Doamn Ra9aI Ce 34ivileAii mai a4e :ie5a4e ;int4e noiI Da5?i
lum 5elui 5a4e 8n5al5 leAea un lu54u in;i93en9aBil 8n5l<4ileI 5milaI 8l 4nim
o4i5um7 ia4 el va t4eBui 9 5lto4ea95 mai 8n5et #i 9 3un 8nt4eAul A4u3 8n 3e4i5ol. Ia47
;a5 nu?i 5eva in;i93en9aBil7 5i 9unt 9im3le lu54u4i ;4aAi7 atun5i vei t4e@i 8n el
4e9entimente #i vei avea 8m3ot4iva ta 8n5 o 3e49oan ;e 5a4e t4eBuie 9 te o5u3i7 ;a4 8n
5a4e nu te 3o<i 8n54e;e. Nu7 Doamn Ra9a7 ;a5 4u#inea nu?i 9u:i5ient 3ent4u a?m3ie;i5a
un om 9 8n5al5e leAea7 9inAu4a 3e;ea39 5a4e a4e 4o9t e moa4tea. Cel 5e?a 8n5l5at leAea
n?o va mai 8n5l5a a ;oua oa4 #i toat lumea 8#i va ;a 9eama 5 nu Alume#ti. O4i5e alt
3e;ea397 8n a:a4 ;e moa4te7 va avea 4e@ultat 5ont4a4 neleAiuitul va 8n5l5a leAea ;in
nou #i n?o va mai 4e93e5ta nimeni. Iat 5e?<i 93un7 8nainte 9 Cot4#ti 5 a5ea9ta t4eBuie
9 :ie leAea 3e 3a45u49ul 5lto4iei noa9t4e: ;a5 nu te mai An;e#ti 3u<in7 ;a5 me4it
8nt4?a;ev4 9 u5i@i 3ent4u eaI
J Da4 nimeni n?o 9 54ea; 5?ai u5i;e7 nuI
J A#a 5on9i;e4iI I<i 93un ;in eE3e4ien< 5 5el mai A4eu7 atun5i 5n; 3e;e39e#ti
3e 5ineva 8nt4?o 5lto4ie 5a a9ta7 e 9?i 93ui v;uvei #i 5o3iilo4 lui o4:ani ;e 5e nu l?ai
a;u9 a5a9.
J O:7 !lema>7 ni5i nu m?am An;itG
J Nimeni nu 9?a An;it. Da4 oamenii ;e#e4tului #tiu. Ia4 5n; aBan;one@i un om7
8n lo5 9?l omo4i 3e lo57 nu?i ;ai ni5i o #an9 8l la#i :4 5mil7 :4 5al7 5Cia4 #i :4
a3. De :a3t7 8l leAi :e;ele# 5a 9 nu 9e 3oat mi#5a7 9?i vin ;e Ca5 animalele 4e3e;e
3ent4u 57 ;a5 t4ie#te ;e9tul7 a4 3utea ;a 3e9te el tlCa4ii #i?atun5i a4 avea 3a4te ;e o
moa4te mult mai 54u;7 ia4 5u limB ;e moa4te le va 93une tlCa4ilo4 un;e 9unte<i7 5<i
9unte<i7 5<i 9tau ;e 3a@ #i un;e v <ine<i Bunu4ile. Le va 93une #i alte lu54u4i: 5um 8#i
alint 9o<ia7 3o4e5lele A4@ilo47 3ent4u 5a ei 9 #tie 5e 9 93un 3e 8ntune4i5 #i 9 54ee@e
5on:u@ie 8n A4u37 9 34in; oamenii 3e 3i5io4 A4e#it. Le va 93uneG
J Te4minL 9t4iA Ra9a. O :a5i inten<ionat.
J C4e@i 5 via<a?n ;e#e4t 8n9eamn ;oa4 a4#i< #i :4iA7 5mile #i 5o4tu4i7 Aolitul
ma<elo4 8n ni9i3 #i ;o4mit 3e 34e#7 8n lo5 ;e 3at. Da4 8<i 93un eu 5 5eea 5e a<i ale9 Tata7 tu
#i Na:ai7 Bine5uvntat 9?i :ie 9u:letul7 5eea 5e a<i ale9 5u to<ii 3ent4u noiG
J Ceea 5e a ale9 Su:letul Su34emL
JG e via<a 5ea mai A4ea 3e 5a4e #i?o 3oate 8n5Ci3ui 5ineva7 o lume 34imeD;ioa9
#i B4utal7 8n 5a4e moa4tea?<i 9u:l?n 5ea: #i7 5a 9 men<ii o4;inea7 t4eBuie 9 :ii Aata 9
omo4i.
J O 9 m An;e95 la alt 9olu<ie7 93u9e Ra9a. O alt meto; ;e?a m o5u3a ;e
59to4iiG
J Da4 n?o vei A9i7 o 5ont4a@i9e !lema>. Te vei An;i mult #i Bine #i7 3n?la
u4m7 vei aDunAe la 9inAu4a 5on5lu@ie 3o9iBil. Da5 e9te 5a a5ea9t 5olonie ;e neBuni 9?
#i 8m3linea95 4o9tul7 atun5i7 va t4eBui 9 #i?l 8m3linea95 8n ;e#e4t7 ;u3 leAea ;e#e4tului.
A9ta?n9eamn 5 :emeile o4i le vo4 :i 54e;in5ioa9e B4Ba<ilo47 o4i vo4 mu4i.
J 0i B4Ba<ii7 la :el7 ;a5 ei vo4 :i 5ei ne54e;in5io#i7 34e5i@ Ra9a7 5onvin9 5 e4a
im3o9iBil 5a !lema> 9 93un 5 numai :emeile vo4 :i 3e;e39ite.
J ACa7 8n<eleA. Da5 ;oi oameni 8n5al5 leAea 59to4iei7 v4ei 5a amn;oi 9
moa47 nu?i a#aI A5um 5ine?i 8n9etat ;e 9nAeI Putem 54u<a o :emeie mai u#o4 ;e5t un
B4Bat. Da5 nu 5umva 9uAe4e@i 9 le 8nv< 3e Ko>o4 #i Sevet 9 lu3te. Da5 nu 5umva
54e@i 5 Doi #i SCe;emei 9unt 8n 9ta4e 9 9uie 5o4tu4ile 3e 93atele 5milelo4.
J De5i 8n lumea ta 5on;u9 ;e B4Ba<i7 :emeia ;u5e A4eulG
J Nu mai 9untem 8n /a9ili5a7 Doamn Ra9a. =emeile 34o93e4 a5olo un;e
5ivili@a<ia?i 3ute4ni5. Nu ai5i. Nu7 ;a5 te An;e#ti Bine7 vei ve;ea 5 a 3e;e39i numai
:emeia e?o 5ale mai 9iAu4 ;e?a 4e93e5ta leAea. Pent4u 5 5e B4Bat 3oate #o3ti Mte
iuBe95O7 5n; amn;oi #tiu 5e v4ea el 9 93un 8n 4ealitate: MA#a ;e ta4e 8mi vine 9 te
4eAule@7 5 nu?mi 3a9 ;a5 mo4i.O Ce 9u55e9 va mai avea 9e;u5<ia lui atun5iI Da5 va
8n5e45a 9?o :o4<e@e7 ea va <i3a7 #tiin; 5 via<a ei e 8n Do5. 0i ;a5 el e a5u@at ;e viol7 3ent4u
5 ea <i37 5el 5a4e va mu4i va :i el. Fn<eleAiI Di93a4e 4omanti9mul ;in :li4t.
Ie#in; ;in 5o4t7 !lema> :u 5t 3e 5e 9 i@Bu5nea95 8n CoCote ;e 497 v@n;
eE34e9ia #o5at a Ra9ei. Da7 ea 8n5 9e imaAinea@ 5on;u5toa4e7 5Cia4 #i 8n ;e#e4t7 un;e
nu #tia a34oa3e nimi5 ;e934e 9u34avie<ui4e7 un;e7 5u vo4B4ia ei7 5u 34e9u3u9a ei
8n<ele35iune ;in 5a4e 9e A4Bea 9 8m34t#ea95 #i alto4a7 5u ae4ul ei ;e 5oman;7 ea
4e34e@enta un 3e4manent 3e4i5ol. Poate 5 l9a im34e9ia ;e 3ute4e 8n /a9ili5a7 a5olo un;e
:amiliile 8i 8nA4;eau att ;e 9t4i5t 3e B4Ba<i 5u oBi5eiu4i #i manie4e7 8n5t ea lua ;e5i@ii7
ia4 lumea le 4e93e5ta. Da4 ai5i o 9 ;e95o3e4e 8n 5u4n; 8n5e3ea ;eDa 9 ;e95o3e4e 5?i
li39ea a;ev4ata voin< ne5e9a4 3ute4ii. Voia 9 5on;u57 ;a4 nu voia 9 8n:4unte
A4eut<ile 3e 5a4e le im3li5a a5tul 5on;u5e4ii.
C9to4ii 3e4manente7 3e ;4a5uS. Ce :emeie?a4 3utea 9ati9:a5e un B4Bat7 in;i:e4ent
5t ;e 3ute4ni57 mai mult ;e un an 9au ;oiI !lema> ni5i nu inten<iona9e 5a !ia;C 9?i :ie
alt5eva ;e5t 34ima 9o<ie. 0i?a4 :i Du5at 4olul 5u mult 9u55e9 a4 :i :o9t 3o;oaBa lui 8n
34ima 9a Ao93o;4ie ;in /a9ili5a7 i?a4 :i 3u4tat 8n 3nte5e 34imul n95ut #i 3e u4m a4 :i
me49 :ie5a4e 3e ;4umul lui. !lema> 5Cia4 3lnuia 5a Ra9a 8n9#i 9 :ie 8nv<toa4ea
5o3iilo4 lui 9e 34i5e3ea ;e minune la e;u5at mi5u<iH el #tia 5t valo4ea@ Ra9a. Da4
An;ul 5?o va 9u3o4ta ;e Bunvoie 3e !ia;C aA<at ;e el atun5i 5n; va :i A4a9 #i
Bt4nG
Numai 57 8n a;n5ul inimii7 #tia 5 9e minte. Se 3utea 34e:a5e 5 n?o v4ea 3e
!ia;C 3ent4u tot;eauna7 ;a47 8n 4ealitate7 9inAu4ul lu54u 3e 5a4e?l 9im<ea :a< ;e ea e4a 5 o
;o4ea. O ;o4in< inten9 #i 3o9e9iv7 5a4e nu ;;ea 9emne ;e 5alma4e. !ia;C7 #i nu
!lema>7 e4a 5ea 9u3u9 95CimB4ii. !a e4a 5ea 5a4e 8l a;mi4a9e att ;e mult 3e Na:ai 5n;
el 9e 4i;i5a9e 8m3ot4iva lui (oo@C #i 4e:u@a9e o:e4ta ;e93otului 4@Boini5 ;e?a ;eveni
5on9ul. Ce 3eniBil7 9?l a;mi4e mai mult 3e N6e: 5 a 4e:u@at 3ute4ea ;e5t 3e noul ei 9o<7
5a4e o ;e<inea #i 9e :olo9ea ;e ea. Da4 !ia;C e4a :emeie7 la u4ma u4mei7 #i :u9e9e 54e95ut
8n a5eea#i ;e3en;en< mi9ti5 ;e Su:letul 9u34em7 ia4 5um Su:letul Su34em 8l Male9e9eO7
evi;ent7 3e Na:ai7 no4mal 5 el e4a mai at4Ato4 8n o5Cii ei.
Fn 5eea 5e?l 34ive#te 3e Na:aiG !lema> #tia ;e multe luni 5 Na:ai 3u9e9e o5Cii
3e !ia;C. Fn 3a4te7 to5mai a9ta o :5u9e 3e !ia;C att ;e at4Atoa4e 3ent4u el ;e la Bun
8n5e3ut: 59to4in;u?9e 5u ea7 l?a4 :i 3u9 la 3un5t 3e oB4a@ni5ul ;e :4ate?9u. (u5o9ul la
9?o ia ;e neva9t mai t4@iu7 ;u3 5e i?a n95ut ;eDa unul 9au ;oi 5o3ii lui !lema>. A9ta l?
a4 :i :5ut 3e Na:ai 9 34i5ea3 un;e?i e lo5ul. Da4 a5um !ia;C 8i a4un5a o5Cea;e lui
Na:ai Ble9temat 9 :ie7 el e4a 5el 5a4e?l omo49e 3e GaBallu:iEL A#a o 9e;u5eaL !ia;C 9e
8n;4Ao9ti9e ;e ilu@ia 5 Na:ai e4a 3ute4ni5. !i7 Bine7 !ia;C7 ;4aAa mea7 iuBi<i5a mea7 eu
am u5i9 8naintea lui7 #i nu un Be<ivan 5@ut 3e 9t4a;. Am u5i9 un Ban;it 5a4e?mi ata5a9e
5a4avana7 Cot4t 9 omoa4e #i 9 :u4e. 0i 3ot 9 u5i; ;in nou.
Pot 9 u5i; ;in nou7 ia4 Ra9a 5on9im<i9e ;eDa Du9ti:i5a4ea 54imei. LeAea ;e#e4tului7
;a7 a9ta va 3une 5a3t ame9te5ului lui Na:ai. Ra9a e a#a ;e 9iAu4 5 ;4aAul ei me@in nu
va 8n5l5a leAea ni5io;at7 8n5t va :i ;e a5o4; 5u to<ii vo4 :i ;e a5o4; 5 3e;ea39a
3ent4u ne9u3une4e e moa4tea. 0i atun5i Na:ai va 8n5l5a leAea. Va :i un 3lan att ;e
9im3lu7 att ;e Bine 3u9 la 3un5t7 ia4 3e u4m 8l voi 3utea u5i;e :olo9in;u?m ;e a5ela#i
34eteEt ;e 5a4e 9?a :olo9it #i el 5a 9?l omoa4e 3e GaB6a o voi :a5e 3ent4u Binele tutu4o4L
Fn noa3tea a5eea7 5n; 5ina 4e5e le 5@u9e A4eu la 9toma57 5n; vntul a934u 8i
Aoni9e 3e to<i 8n 5o4tu4i7 !lema> 8l 3u9e 3e Na:ai 9 9tea 34imul ;e 3a@. Na:ai7 Bietul ;e
el7 #tia :oa4te Bine 5ine?l a#tea3t 3e el 8n 5o4t. 0tia 5 Na:ai 9t a5olo7 9uB lumina 4e5e a
9telelo47 imaAinn;u?#i 5um !l6a 9t4nAe 8n B4a<e t4u3ul Aol al lui !ia;C7 5um 9e
8n5l@e#te #i 9e ume@e#te 5o4tul ;in 5au@a lo4. 0tia 5 Na:ai au;e 9au 8#i 8n5Ci3uie 5 au;e
<i3etele 8n:un;ate 95oa9e ;e !ia;C. Ia4 5n; el avea 9 ia9 ;in 5o4t 8n5 mi4o9in; a
;4aAo9te7 Na:ai avea 9 Au9te am45iunea 8ntoa45e4ii 8n 34o34iul 5o4t7 un;e 9inAu4a
mnAie4e 3e 5a4e o va A9i e4a t4u3ul ntnA #i :4 :o4m al lui Luet7 vi@iona4a 8n a3e.
Pe !lema> a34oa3e 5?l tenta 9 3un 8n a3li5a4e leAea lui Ra9a7 3ent4u 5 atun5i Na:ai a4
:i 5el 5a4e a4 8mBt4ni 34ivin;?o 3e !ia;C7 #tiin; 5 e a lui !lema>7 5 ni5io;at7 ;a4
aB9olut ni5io;at nu va :i a lui.
". A L!GA #i A D!$L!GA.
Na:ai 9ttu ;e 3a@ 5a ;e oBi5ei7 5onve49n; 5u Su:letul Su34em. A5um 8i venea
mai u#o4 ;e5t la 8n5e3ut7 5n; el #i I99iB 8l :o4<a9e4 3u4 #i 9im3lu 9 le vo4Bea95. A5um
Na:ai 8#i :o4ma 5u A4iD 8n minte An;u4i7 5a #i 5n; le?a4 :i ;at Ala97 a3oi7 a34oa3e :4
9t4;anie7 9im<ea venin; la el 493un9u4ile Su:letului Su34em. Le 34imea ;e 3a45 a4 :i
:o9t 34o34iile 9ale An;u4i7 Bine8n<ele97 ;e#i 5teo;at tot 9e mai 8n5u45a atun5i 5n;
t4eBuia 9 ;eo9eBea95 i;eile Su:letului Su34em ;e 5ele ;in mintea luiH 5a 9 le
;i:e4en<ie@e7 3unea ;e9eo4i a5eea#i 8nt4eBa4e7 ia4 Su:letul Su34em7 :iin; un 5om3ute47 ;e5i
ne#tiin; 5e e A4aBa7 4e3eta 493un9ul ;e 5te o4i i 9e 5e4ea.
Fn noa3tea a9ta7 3ent4u 5 e4a ;e 9t4aD7 8nt4eB Su:letul Su34em mai 8nti ;a5 8i
3#tea v4eo 34imeD;ie.
PUn 5oiot7 lun; u4ma unui ie3u4e.Q
Nu7 m?am 4e:e4it la 3e4i5ole 5a4e 9 ne 3n;ea95 3e noi7 4o9ti Na:ai 8n An;.
PA5eia#i tlCa4i ;e934e 5a4e <i?am mai vo4Bit. Da4 au; me4eu @Aomote noa3tea7 ia4
a5um 9e a95un; 8nt4?o 3e#te4 #i t4emu4 ;e :4iA.Q
Te ;i9t4e@i 3e 9eama lo47 nu?i a#aI 8nt4eB Na:ai.
PNu7 ;a4 8<i 9imt 8n5nta4ea. A9ta nume#ti tu Do57 nu?i a#aIQ
(ai ;eA4aB o 3oant. Sau o Alum.
PIa4 <ie 8<i 3la5e 5 numai tu #tii 5 eu :a5 a9ta.Q
Luet #tie.
P/ine8n<ele9.Q
Alte 3e4i5oleI
P!lema> 3une la 5ale 9 te omoa4e.Q
Cum7 8n:iAn;u?mi un 5u<it 8n 93ateI
P! :oa4te 8n54e@to4. C4e;e 5 3oate a5<iona 3e :a<7 5u 5on9im<mntul tutu4o4.
CCia4 #i al mamei tale.Q
0i 5um va :a5eI ( va 93ulBe4a 5u a4ma 5u viB4a<ii7 34etin@n; a3oi 5 a :o9t un
a55i;entI 8mi 3oate 93e4ia 5mila 8n a#a :el 8n5t 9 m a4un5e ;e 3e o 9tn5I
PPlanul lui e mult mai 9uBtil. A4e ;e?a :a5e 5u leAile 59to4iei. Ra9a #i SCe;emei
#i?au ;at 9eama a9t@i 5 ma4iaDele t4eBuie 9 :ie 3e4manente7 ia4 Ra9a l?a 5onvin9 #i 3e
!lema>.Q
=oa4te Bine. Va :i #i mai e:i5ient a#a ;e5t ;a5 i;eea a4 :i venit ;e la Luet #i ;e la
mine.
PTo5mai ;e la tine #i ;e la Luet a venit.Q
Da4 numai noi #i 5u tine #tim #i nimeni alt5ineva nu?#i va ;a 9eama. Vo4 ve;ea 5
leAea e 8n<elea3t.
Pe lnA a9ta7 a t4eBuit 9 iau m9u4i 5a 9?o 8m3ie;i5 3e !ia;C 9 8n5e45e 9 :a5
5eva 5u mine. (i 9e 3a4e ;e@Au9tto4 5 m 5on9i;e4 inte4e9ant numai ;e 5n; l?am
omo4t 3e GaBallu:iE #i am 4e:u@at 9 :iu ma4ioneta lui (oo@C. Du3 mine7 e4am mult
mai 9im3ati5 8nainteG 8nainte ;e a 9e 3et4e5e toate a9tea.
P!4ai ;oa4 un Bietan 3e?atun5i.Q
/ietan 9unt #i a5um.
P0tiu. ! una ;in 34oBlemele noa9t4e. (ai 4u7 e#ti un Bietan 5a4e nu 34ea 9e
34i5e3e la 35leli7 Na:ai.Q
Da4 tu te 34i5e3i ;e minune.
PNu?i 3o<i 5on;u5e 3e oamenii a5e#tia Bi@uin;u?te 5 le voi 3lanta i;eile tale 8n
minte. Fn 5lto4ia ;e 3e +a4mon6 3e Pmnt7 nu le voi mai 3utea 3t4un;e 8n minte 5u
a5eea#i 3ute4e 5a ai5i. Va t4eBui 9 8nve<i 9 le vo4Be#ti ;i4e5t. S?i 8nve<i 9 vin la tine
5n; t4eBuie luate Cot44i.Q
!l6a #i (eB nu m vo4 a55e3ta ni5io;at ;e Bunvoie ;4e3t 5on;u5to4.
Atun5i7 3ot :i 9a54i:i5a<i.
P4e5um GaBallu:iEI Nu voi mai :a5e a9ta ni5io;at7 Su:let Su34em. Po<i 9 :ii
5onvin9. Am omo4t o ;at 3ent4u tine7 ;a4 a ;oua oa4 nu voi mai 4e3eta7 ni5io;at7
ni5io;at7 nu m :a5e 9 m An;e95 la a9ta7 nuL
PTe au;. Te 8n<eleA.Q
Nu7 nu 8n<eleAi. Tu nu te?ai mnDit ni5io;at ;e 9nAe 3e mini. N?ai 9im<it 9aBia
9:4te5n; 5a4nea #i 93inte5n; 5a4tilaDul ;int4e ve4teB4e. Nu i?ai au@it ultimul Co45it
ie#in; ;in Aau4a 8n4o#it ;in At.
PCu o5Cii ti am v@ut7 5u B4a<ele tale am 9im<it7 5u u4e5Cile tale am au@it.Q
N?ai avut ni5io;atG 9en@a<ia a5eea A4oa@ni5 ;e i4e3a4aBil. C nu mai eEi9t
5ale ;e 8ntoa45e4e. C a mu4it #i7 o4i5t ;e 4u a :o9t 5a om7 nu aveam ;4e3tul 9?i tai
AtulG
PAveai ;4e3tul 3ent4u 5 <i?am ;at 3e4mi9iunea7 eu aveam ;4e3tul 3ent4u 5
omeni4ea m?a 5on9t4uit 5a 9?o 34oteDe@ 5a 93e5ie7 ia4 moa4tea a5elui om a :o9t ne5e9a4
3ent4u 5on9e4va4ea omeni4ii 3e a5ea9t 3lanet.Q
Da7 #tiu7 8mi 4e3e<i me4eu.
PIa4 tu 4e93inAi 8nt4una a;ev4ul #i in9i#ti 9 te 5om3la5i 8n 9ta4ea ;e aAonie in;u9
;e vin.Q
Am luat via<a unui Be<ivan neaDuto4at. N?a :o9t ;elo5 o :a3t Alo4ioa9. N?a :o9t
;elo5 ;e Bun?9im<. N?a :o9t ;elo5 inteliAent 9au 8n<elea3t. N?am :o9t un om Bun 5n;
am :5ut?o.
PAm lu54at 5u minile tale7 Na:ai. Ceea 5e a t4eBuit 9 :a5 eu ai :5ut tu7 8n lo5ul
meu.Q
!4au 34o34iile mele mini7 Su:let Su34em. A# :i 3utut 9 4e:u@. 0i 4e:u@ a5um7
5n; 8mi 9uAe4e@i 9?i omo4 3e !lema> #i (eBBe>eT. Nu?i voi omo48. Nu voi mai lua
vie<i 8n lo5ul tu.
PNu voi uita a9ta 5n; 8mi voi :a5e 3lanu4i ;e viito4. Da4 tu 3o<i 34elua
5on;u5e4ea. T4eBuie 9?o 34eiei. Tatl tu e 34ea oBo9it #i Bt4n #i 9e Ba@ea@ 34ea mult 3e
!lema>. Va 5e;a 8n :a<a :4atelui tu ;e 34ea multe o4i7 va l9a ;e la el 8n mo; 4e3etat7
3n 5n; va 4mne :4 3i5 ;e voin<.Q
Pi7 #i e mai Bine 9 5e;e@e 8n :a<a meaI
PTu nu?l vei oBliAa 9 5e;e@e. Fntot;eauna vei 5on;u5e 34in el7 ;ove;in;u?i mult
4e93e5t. Da5 vei 5on;u5e tu7 tatl tu va 4mne un B4Bat mn;4u #i 3ute4ni5. )i?am mai
93u9. A5um 4i;i5?te #i ia?<i lo5ul 5a4e <i 9e 5uvine.Q
Fn5 nu. N?a venit v4emea 9?l 34ovo5 3e !lema>. Avem nevoie ;e el 9 ne
5lu@ea95 34in ;e#e4t.
PIa4 eu 8<i 93un 5 el nu a4e a9emenea mu9t44i ;e 5on#tiin<. CCia4 8n 5li3a a9ta7
;e#i :a5e ;4aAo9te 5u !ia;C7 8#i 8n5Ci3uie 5 e#ti leAat :e;ele# #i aBan;onat 8n ;e#e4t7 un;e
vei ;e95o3e4i 5u4n;7 Na:ai7 57 ;e#i 3ot in:luen<a tlCa4ii7 nu am ni5i o 3ute4e a9u34a
animalelo4 #i 394ilo4 ;e 34a;7 a9u34a in9e5telo4 5a4e 54e; 5 tot 5e nu me4Ae7 @Boa4
9au 9e t4#te 4e34e@int u4mtoa4ea lo4 ma9. !le nu m a95ult 3e mine7 3u4 #i 9im3lu
a5<ionea@ a#a 5um le ;i5tea@ Aenele7 ia4 tu vei mu4i #i?atun5i eu 5e m voi :a5e :4
tineIQ
A4e ;e An; 9 t4ea5 la :a3te a5um7 8nainte ;e a aDunAe 8n taB4a TateiI
PFn 9:4#it7 m a95ul<i.Q
De5i 5a4e e 3lanul luiI
PNu #tiu. Nu 9e An;e#te la el ;e95Ci9. Caut #i eu 5t 3ot7 ;a4 e A4eu. Nu 3ot 9
95o4mone95 3u4 #i 9im3lu aminti4ile unui om7 9 #tii. Att ;e mult 9e teme ;e 34o34ia lui
inim 54u;7 8n5t nu?#i 3e4mite ni5i 9ie#i 9 u4@ea95 3lanul 3e :a<.Q
Poate 5n; nu?i ;i9t4a9 ;e amo4.
PDi9t4a9I =a5e a9ta 934e Binele tu. C4e;e 5 tot o mai ;o4e#ti 3e !ia;C7 a#a 5
93e4 9 oB9e4vi mi#5a4ea ;in 5o4t #i <i3etele ei.Q
Nu m :a5e ;e5t 9 a#te3t 9 mi 9e te4mine o;at 95CimBul7 5a 9 m 3ot 8ntoa45e
la Luet.
PNu?#i 3oate imaAina 5 eEi9t un B4Bat 5a4e nu ;o4e#te :emeia 3e 5a4e o ;o4e#te
#i el.Q
Am ;o4it?o. (i?am 8n5Ci3uit 5 !ia;C e eEa5t 5e?mi t4eBuie #i 5e v4eau. Da4 3e?
atun5i nu 8n<eleAeam nimi5. Luet 54e;e 5 e ;eDa 8n945inat. Noi ;oi vo4Bim ;e934e o4i5e.
Suntem 59to4i<i ;oa4 ;e 5teva @ile7 ;a4 #tie 5e?i 8n 9u:letul meu mai Bine ;e5t mine7 ia4
eu #tiu ;inainte la 5e 9e An;e#te ea. Cum 8#i 8n5Ci3uie !lema> 5 mi?a# 3utea ;o4i alt
:emeie7 5n; 9o<ia mea e LuetI
P0tie 5 !ia;C e at4a9 ;e tine. F#i aminte#te 5 #i tu ai :o9t 5n;va at4a9 ;e ea. 0tie
#i 5 eu te?am ale9 3e tine 9 5on;u5i. ! neBun ;e Aelo@ie. I<i ;o4e#te moa4tea 5u a4;oa4e.
Fl ma5in att ;e ta4e7 5 #i a :a5e ;4aAo9te 5u ea e un :el ;e 54im7 8n inima lui.Q
Nu?<i ;ai 9eama 5 9ta e lu54ul 5el mai 4uI Da5 e 5eva 5e?mi ;o4e95 8n via<7
atun5i e 5a !lema> 9 m iuBea95 #i 9 m 4e93e5te. Ce?am :5ut7 5a 9?l 8n;e34te@ ;e
mineI
PNu i?ai ;at voie 9?<i 9t3nea95 voin<a.Q
D4aAo9tea #i 4e93e5tul n?au nimi5 ;e?a :a5e 5u 5ont4olul a9u34a :a3telo4 alto4a.
PPent4u !lema>7 ;a5 nu te 5ont4olea@7 o4i nu eEi#ti7 o4i e#ti ;u#manul lui. Ani la
4n;7 n?ai eEi9tat. A3oi te?a 4ema45at7 ;a4 n?ai :o9t la :el ;e u#o4 mani3ulaBil 9au
intimi;aBil 5a (eBBe>eT7 a#a 5 ai ;evenit 4ivalul 9u.Q
! 5Cia4 att ;e 9im3luI
PAm 94it 3e9te 34<ile mai 5om3li5ate.Q
Co4tul lui nu <o3ie. Fn9eamn 5 va ie#i 8n 5u4n;I
PSe 8mB4a5. Se An;e#te la tine. Ca #i !ia;C.Q
!a7 5el 3u<in7 nu v4ea 9 m omoa4e.
PDa5 ea a4 3une mna 3e 5e ;o4e#te a5um7 tu tot la :el ai 9:4#i7 a;i5 mo4t.Q
Nu?i 93une lui Luet 5 !lema> 3une la 5ale moa4tea mea.
PFi 93un lui Luet totul7 eEa5t a#a 5um 8<i 93un #i <ie. Nu?i mint 3e oamenii 5a4e 8mi
9luDe95 5au@a.Q
Ne min<i ;e 5te o4i 54e@i 5 e ne5e9a4. 0i nu v4eau 9?o min<i 3e LuetG 3u4 #i
9im3lu nu ;o4e95 9 9e 8nA4iDo4e@e.
PDa4 v4eau 9 9e 8nA4iDo4e@e7 ;in moment 5e 4e:u@i. Uneo4i 54e; 5 v4ei 9 mo4i.Q
Po<i 9?<i iei A4iDa a9ta ;e 3e 9u:let. Fmi 3la5e via<a #i am ;e An; 9 t4ie95.
PCteo;at am im34e9ia 5 ;e?aBia a#te3<i 9 mo4i7 54e@n; 5 me4i<i moa4tea7
3ent4u 5 l?ai u5i9 3e GaBallu:iE.Q
Uite 5 vine !lema>.
P=ii atent 5um 9e a9iAu4 5?i mi4o#i minile.Q
Na:ai 9e 9u34 5 Su:letul Su34em 8i at4a9e aten<ia a9u34a lu54ului 4e93e5tiv7 3e
5a4e alt:el 3oate ni5i nu l?a4 :i oB9e4vat. Da47 9in5e4 vo4Bin;7 i?a4 :i :o9t im3o9iBil 9 nu?l
BaAe ;e 9eam7 3ent4u 5 !lema> 8#i 3u9e inten<ionat amn;ou minile 3e ume4ii lui #i
5Cia4 8i mnAie oB4a@ul7 93unn;:
J De5i 5Cia4 ai 9tat t4ea@. Poate 5?n ;e#e4t7 3n la u4m7 9e va aleAe 5eva ;e
5a3ul tu.
J Nu m?ai l9at ;e 3a@ 5Cia4 att ;e mult7 4e3li5 Na:ai.
(i4o9ul ;e :emeie 9e 9im<ea ;e9tul ;e ta4e. !4a 3u<in ;e@Au9tto4 5 !lema> 9e
:olo9ea ;e intimitatea 5u 9o<ia lui 8n :elul a5e9ta. Pa45 ea n?a4 mai :i 8n9emnat nimi5
3ent4u el. Rm9e9e o Biat unealt. Ni5i 3e ;e3a4te o 9o<ie7 ;oa4 un oBie5t 8n 3o9e9ia lui.
Da47 ;a5 Su:letul Su34em avea ;4e3tate7 atun5i !lema> #tia 9 9e Bu5u4e ;e iuBi4e
a9t:el 5a ;e?o 34o34ietate.
J Ai v@ut 5evaI 8nt4eB !lema>.
J /e@n ;ea97 493un9e Na:ai.
Nu?i 93u9e lui !lema> ;e934e tlCa4ii 5a4e 9tteau la 5teva 9ute ;e met4i ;i9tan<.
Fn 34imul 4n;7 n?a4 :i :5ut ;e5t 9?l 8n:u4ie ;in 5au@ 5 34ime#te in:o4ma<ii ;e la
Su:letul Su34em. Ia4 8n al ;oilea7 l?a4 umili :a3tul 5 a ale9 un lo5 ;e taB4 8n a34o3ie4ea
54uia tlCa4ii 9e 3uteau a95un;e 5u atta u#u4in<. P4oBaBil a4 in9i9ta 9?i 5aute7 5eea 5e
a4 8n9emna 8n5ie4a4e #i v49a4e ;e 9nAe 9au 9?i t4e@ea95 3e to<i #i 9 3le5e mai ;e3a4te7
5eea 5e n?a4 :i avut 4o9t7 3ent4u 5 Su:letul Su34em n?avea ni5i o 34oBlem 8n a <ine 9uB
5ont4ol 3l5ul ;e tlCa4i moli.
J Da5?ai 34ivi 8n 9u97 ai oB9e4va 9telele7 93u9e !lema>.
!lema> 8l lua 8n @e:lemea #i Na:ai #tia 5 a4 t4eBui 9?l iAno4e7 ;a4 ;eDa e4a :oa4te
:u4io97 5on#tient 57 ;e#i 3lnuia 9?l u5i;7 tot :5ea 3e :4atele 5el Bun7 5on#tient 5
!lema> to5mai 9e 5ul5a9e 5u 9o<ia lui numai 5a 9?l :a5 3e el Aelo9. A#a 5 Na:ai nu 9e
3utu 9t3ni. Ri;i5 un B4a<.
J Ia4 a5ela e Sol7 Soa4ele. De?aBia 9e ve;e7 ;a4 3o<i o4i5n; 9?l A9e#ti7 ;a5 #tii
un;e 9 te ui<i. A5olo me4Aem noi.
J Se4io9I
J ! 9inAu4ul motiv 3ent4u 5a4e Su:letul Su34em ne?a 95o9 ;in /a9ili5a.
J Poate 5 nu?i oBliAato4iu 9 9e 8ntm3le 5um v4ea Su:letul Su34em7 @i9e
!lema>. La u4ma u4mei7 e ;oa4 un 5om3ute4G CCia4 tu ai 93u9.
Na:ai a4 :i v4ut 9?i 4e3li5e ;in nou7 9?i a4un5e un 5omenta4iu ;i934e<uito47 5um
57 ;a5 Su:letul Su34em e4a M;oa4O un 5om3ute47 atun5i !lema> e4a M;oa4O un BaBuin
5Cel. Cu #a9e luni 8n u4m7 Na:ai 5Cia4 a4 :i 93u9?o7 ia4 !lema> l?a4 :i i@Bit ;e un 3e4ete
9au l?a4 :i t4ntit la 3mnt 5u o lovitu4. Da4 ;e atun5i Na:ai mai 8nv<a9e 5te 5eva7 a#a
5 8#i <inu Au4a.
Luet 8l a#te3ta 8n 5o4t. P4oBaBil 5 a<i3i9e lu54a9e mult ;e 5n; 9e in9tala9e
taB4a #i7 934e ;eo9eBi4e ;e 5ei lene#i7 avea 9 9e 95oale ;ev4eme ;iminea<a. II 9alut ;in
5a37 5u o5Cii ;e95Ci#i #i un @mBet 5a4e?i 8n5l@i 9u:letul7 8n 5iu;a 45elii 3e 5a4e i?o
9t4e5u4a9e !lema> 8n 9u:let.
Na:ai 9e ;e@B45 4e3e;e #i o 9t4n9e 8n B4a<e 3e 9uB 3tu4i.
J !#ti 5al;7 8i 93u9e.
J Cuvntul 5o4e5t e :ie4Binte7 @i9e ea.
J !lema> 3lnuie#te 9 m omoa4e7 #o3ti el.
J A# v4ea 5a Su:letul Su34em 9?l o34ea95.
J Nu 54e; 5 3oate. Voin<a lui !lema> e 34ea 3ute4ni5 3ent4u 5a Su:letul
Su34em 9?l :a5 9 9e 4@An;ea957 o;at 5e?i Cot4t 9 t4ea5 la a5<iune.
Nu?i 93u9e lui Luet 5 Su:letul Su34em 8i 9uAe4a9e 57 la un moment ;at7 9?a4
3utea 9 :ie nevoit 9?#i omoa4e :4atele. Cum Na:ai nu inten<iona ;elo5 a#a 5eva7 nu avea
motive 9?i 9t4e5oa4e #i ei i;eea 8n minte. I?a4 :i 4u#ine 9?o 93un o4i5um7 ;e team 9 nu
54ea; 5 lui i?a4 t4e5e 34in 5a3 o a9emenea A4o@vie.
J +u9Ci;C 54e;e 5 9imte 5 !lema> 9e 8m34ietene#te mai mult 5u 5ei 5a4e vo4 9
9e?ntoa45: Ko>o4 #i Sevet7 Va9 #i OB4inA7 (eB #i Doi. A5um :o4mea@ un :el ;e
5omunitate #i 9e 9e3a4 a34oa3e 5om3let ;e noi7 5eilal<i.
J SCe;emeiI
J V4ea 9 9e?ntoa457 ;a4 nu eEi9t ni5i o leAtu4 8nt4e ea #i 5eilal<i.
J De5i numai tu7 eu7 +u9Ci;C #i (ama v4em 9 me4Aem 8n ;e#e4t.
J 0i !ia;C. !a v4ea 9 mea4A o4iun;e me4Ai tu.
R9e4 amn;oi7 ;a47 8n<ele9e Na:ai7 Luet voia 5a el 9?o a9iAu4e 5 nu?i 493un;ea
;o4in<ei lui !ia;C. D4e3t 5a4e o a9iAu4 5t 9e 3oate ;e temeini57 a3oi a;o4mi4.
Diminea<a7 ;u3 5e 3ove4ile :u4 8m3a5Cetate #i a#e@ate 3e 5mile7 !lema> 8i
a;un 3e to<i.
J Cteva lu54u4i7 4o9ti el. (ai 8nti7 o 34o3une4e :5ut ;e Ra9a #i SCe;emei7 5u
5a4e eu 9unt 8nt4u totul ;e a5o4;. Ct t4im 8n ;e#e4t7 nu ne 3utem 3e4mite liBe4tatea
9eEual ;in /a9ili5a. A4 34ovo5a numai 4an5Ciun #i li39 ;e loialitate7 ia4 3ent4u o
5a4avan a9ta?n9eamn 5on;amna4ea la moa4te. A#a;a47 5t v4eme 9tm 8n ;e#e4t
in5lu9iv 8n taB4a Tate #i 8n o4i5e alt lo5 8n 5a4e 3o3ula<ia e al5tuit numai ;in noi #i ;in
5ei t4ei 5a4e ne a#tea3t a5ea9ta e leAea: nu v 5ul5a<i 5u nimeni alt5ineva ;e5t 5u 9o<ul
9au 9o<ia voa9t4 #i toate 59to4iile valaBile a5um 4mn 3e4manente.
C<iva 4ma9e4 5u Au4ile 595ate ;in 5au@a #o5uluiH Luet 9e uit 8n Du4 #i v@u 5
5ei mai 9u34a<i e4au 5ei ;e la 5a4e te a#te3tai 9 :ie a#a: Ko>o47 OB4inA #i (eBBe>eT.
J N?ai ;4e3tul 9 iei o a9emenea Cot44e7 93u9e Va9 moale. Suntem to<i ;in
/a9ili5a #i t4im ;u3 leAea ;e?a5olo.
J Cn; 9untem 8n /a9ili5a7 t4im ;u3 leAea ei7 34e5i@ !lema>. Da4 5n; e#ti 8n
;e#e4t7 t4ie#ti ;u3 leAea ;e#e4tului7 5on:o4m 54eia 5uvntul 5on;u5to4ului 5a4avanei e
;e5i9iv. A95ult o4i5e i;ee 8nainte ;e?a lua o Cot44e7 ;a47 o;at 5e?am luat?o7 o4i5e 34ote9t
;evine 4evolt7 m?n<eleAe<iI
J (ie nu?mi ;i5tea@ nimeni 5u 5ine t4eBuie 9 m 5ul5 #i 5u 5ine nu7 vo4Bi
Ko>o4.
!lema> me49e la ea #i o 34ivi 8n o5CiH 34ea :oa4te :4aAil7 8n 5om3a4a<ie 5u t4u3ul
lui ma9iv #i :oa4te mu95ulo9.
J Ia4 eu 8<i 93un 5?n ;e#e4t nu 3e4mit nimnui 9 9e :u4i#e@e ;in 5o4t 8n 5o4t.
Fnt4?un :el 9au altul7 a9ta va ;u5e la 54im7 a#a 57 8n lo5 9 te la9 9?<i imaAine@i 5um o 9
mo4i7 <i?o 93un eu ;e 3e?a5um: ;a5 34in; 3e o4i5ine 8nt4?o 3o@i<ie 5a4e 9uAe4ea@ 5tu#i
;e 3u<in 5 v4ea 9 9e 5ul5e 5u o 3e49oan 5u 5a4e nu?i 59to4it7 voi u5i;e eu 8n9umi
:emeia 4e93e5tiv 3e lo5.
J =emeiaL <i3 Ko>o4.
J De B4Ba<i avem nevoie 5a 9 aDute la u45atul 3ove4ilo4 3e 5mile7 eE3li5
!lema>. Fn 3lu97 i;eea n?a4 t4eBui 9 <i 9e 3a4 5iu;at <ie7 Ko6a7 ;in moment 5e ai luat
eEa5t a5eea#i Cot44e ultima oa4 5n; ai ;e5i9 tu 9 moa4 5ineva 5a4e 9e :5ea vinovat
;e a;ulte4.
Luet v@u 5 #i Ko>o47 #i 9o4a ei7 Sevet7 8#i ;u9e4 ime;iat mna la At 3ent4u 5
la At 8i 94i9e Ko>o4 9u4o4ii ei7 Sevet7 :iin; 5t 3e 5e 9?o omoa4e #i l9n;?o :4 Ala9 ;e?
atun5i 8n5oa5e. Ia4 9o<ul lui Ko>o47 OB4inA7 5a4e <o3ia #i el 3lin ;e ve9elie 5n; Ko>o4 8l
A9i9e 5u 9o4a ei7 e4a nevtmat. !4a un Ae9t ;e ma4e 4utate ;in 3a4tea lui !lema> 9 le
4eamintea95 tutu4o4 evenimentul 4e93e5tiv7 ;a4 unul :oa4te nime4it7 3ent4u 5 amu<i4
ime;iat o4i5e 34ote9te :a< ;e noua leAe ;in 3a4tea 5elo4 t4ei 9au 3at4u oameni 5a4e a4 :i
:o9t 5el mai 34oBaBil 9 i 9e o3un: Ko>o47 Sevet #i OB4inA nu mai aveau aB9olut nimi5 ;e
93u9.
J N?ai ;4e3tul 9 iei a5ea9t Cot44e7 vo4Bi (eBBe>eT.
!l e4a7 Bine8n<ele97 al 3at4ulea7 ;a4 Luet #tia 5 !lema> n?a4 avea 34oBleme 8n a?l
3otoli #i 3e el. Fn9 nu :5ea ni5io;at a9ta 5u (eBBe>eT.
J Nu numai 5?am ;4e3tul7 4e3li5 !lema>7 ;a4 am #i ;ato4ia. !9te o leAe ne5e9a4
3ent4u 9u34avie<ui4ea mi5ului no9t4u A4u3 8n ;e#e4t7 ;e5i va :i 4e93e5tat7 alt:el7 voi
im3une eu 9inAu4a 3e;ea39 3e 5a4e o 3ot im3une ai5i7 la at<ia >ilomet4i ;e34ta4e ;e
5ivili@a<ie.
Da5 nu e#ti 8n 9ta4e 9 34i5e3i 9inAu47 9unt 5onvin9 5 Doamna Ra9a 8<i 3oate ;a
eE3li5a<ii.
Se 8ntoa49e 934e Ra9a7 5e4n;u?i ta5it 9?l 9u9<in. !a nu?l ;e@amAi:
J Toat noa3tea m?am An;it la alt 5ale ;e?a 4e@olva 34oBlema7 93u9e ea7 ;a4 nu
3utem t4i :4 a5ea9t leAe #i7 a#a 5um 93une !l6a7 8n ;e#e4t7 9inAu4a 3e;ea39 5a4e?#i
8m3line#te 4o9tul 5t ;e 5t eG 5ea 93u9 ;e el. Da4 nu 54imaL 9uBlinie ea7 a4tn; 5la4 5
u4#te 8n9#i i;eea a5eea. Doa4 leAa4ea 3e49oanei #i aBan;ona4ea ei.
J Doa4 attI 4e3et !lema> ;i934e<uito4. !9te7 ;e ;e3a4te7 moa4tea 5ea mai
5um3lit.
J =emeia 4mne 8n minile Su:letului Su34em7 @i9e Ra9a. Poate 3ent4u a :i
9alvat.
J (ai Bine te 4oAi 9 nu 4mn7 4o9ti !lema>. Animalele 9unt mai Bln;e ;e5t
o4i5e 9alvato4i a4 A9i?o ai5i.
J Cea 5a4e?n5al5 leAea va :i leAat #i aBan;onat7 nu u5i9L in9i9t Ra9a.
Luet 8#i @i9e: 9e teme 5 to5mai una ;in :ii5ele ei va :i 34ima 5a4e va 8n5l5a leAea.
Fn 5e 34ive#te leAea lui !lema>7 ;u3 5a4e u5i;e4ea eE5lu9iv a :emeii va <ine B4Ba<ii 8n
:4u7 a 34i5e3ut?o inve49. Pu<ini B4Ba<i 9e An;e95 la 5on9e5in<e 5n; 9unt 5o3le#i<i ;e
;o4in<7 ;a4 o :emeie 8#i 3oate a9tm34a 3o:tele ;a5 B4Batul 3e 5a4e 8l iuBe#te e 8n
3e4i5ol.
J Cum ;o4e#te ;oamna7 a55e3t !lema>. LeAea ;e#e4tului 3e4mite
5on;u5to4ului ;e 5a4avan 9 aleaA. Fn mo; no4mal7 eu a# aleAe o moa4te 4a3i; #i
5u4at7 5u a4ma 5u viB4a<ii7 ;a4 9 93e4m 5 nu va t4eBui 9 :a5 ni5io;at o a9t:el ;e
aleAe4e. Se uit 8n Du47 la oamenii ;in A4u37 8nto45n; 5a3ul 5a 9?i 5u34in; 5u 34ivi4ea #i
3e 5ei ;in 93atele lui. Nu v 5e4 5on9im<mntul7 5ontinu el. Pu4 #i 9im3lu v anun< 5?a#a
9tau lu54u4ile. A5um 4i;i5a<i mna7 ;a5 8n<eleAe<i leAea ;u3 5a4e vom t4i.
Ri;i5a4 to<i minile7 ;e#i 9e ve;ea Bine 5 unii e4au :u4io#i. De :a3t7 nu le 4i;i5a4
to<i.
J (eB7 93u9e !lema>7 4i;i5 mna. O 9tnDene#ti 3e ;4aAa ta 9o<ie7 Doi. =4?
n;oial7 9e 8nt4eaB ;eDa 5ine?i :emeia a 54ei iuBi4e o 5on9i;e4i att ;e 34e<ioa97 8n5t ai
34ovo5a moa4tea unei ;oamne nu 34ea vi4tuoa9e ale4An; ;u3 ea.
(eB 4i;i5 B4a<ul.
J =oa4te Bine7 4elu !lema>. Ia4 a5um7 5ealalt 34oBlem. T4eBuie 9 lum o
Cot44e.
Soa4ele nu 494i9e7 ;e5i e4a 8n5 :oa4te :4iA7 mai ale9 3ent4u 5ei 5a4e nu 9e
omo49e4 5u 9t4n9ul 5o4tu4ilo4 #i 8n545atul 3ove4ilo4 3e 5mile. A#a 5 3oate numai
:4iAul a :o9t ;e vin 5 vo5ea lui (eB t4emu4 5n; 4o9ti:
J C4e;eam 5 ;e?a5um 8nainte tu e#ti 5el 5a4e ia toate Cot44ile.
J !u iau Cot44ile leAate ;e 9u34avie<ui4ea #i ;e3la9a4ea noa9t4. Da4 nu m v;
un ti4an. +ot44ile 5a4e nu <in ;e 9u34avie<ui4e 9e iau ;e 5t4e A4u37 nu ;e mine. Nu
3utem 9u34avie<ui7 ;a5 nu 4mnem 8m34eun7 ;e5i nu voi tole4a ni5i o 9e3a4a4e. Fn
a5ela#i tim37 nu?mi a;u5 aminte 5a 5ineva 9 :i Cot4t un;e me4Aem noi7 ;e :a3t.
J Ne?ntoa45em la Tata #i la I99iB7 @i9e Na:ai ime;iat. 0tii 5 9e Ba@ea@ 3e
8ntoa45e4ea noa9t4.
J Ct v4eme nu 3lea5 ;in lo57 au ;e9tul a3. O 9 t4eBuia95 9 mea4A 5ineva
9 le a;u5 alt 4e@e4v 8n u4mtoa4ele 5teva luni au 34ovi@ii ;e C4an 3ent4u ani
8nt4eAi7 93u9e !lema>. A#a 5 Cai 9 nu :a5em ;in a9ta o 5Ce9tiune ;e via< #i moa4te :4
9 :ie nevoie. Da5 5ei mai mul<i ;in A4u3ul no9t4u vo4 9 mea4A mai ;e3a4te 3n aDunA
la Volema>7 8n ;e#e4t7 :oa4te Bine. A5olo vom me4Ae 5u to<ii.
J Nu 3utem 9 ne?ntoa45em la /a9ili5a7 vo4Bi Luet. Tata a 93u9 :oa4te 5la4.
Tatl ei e4a7 Bine8n<ele97 (oo@C7 ma4ele Aene4al Go4a6ni7 ;e#i ea nu a:la9e ;e5t
5u 5teva @ile 8n u4m. Da47 amintin;u?le 5elo4lal<i ;e 4e5enta leAtu4 ;e :amilie7 93e4a
5a vo4Bele ei 9 aiB mai mult A4eutate. Nu 9e 34i5e3ea la 3e49ua9iune: 93u9e9e7 3u4 #i
9im3lu7 a;ev4ul #i7 3ent4u 5 :emeile ;in /a9ili5a o 5uno#teau ;4e3t vi@iona4a 8n a3e7
5uvintele ei :u4 luate 8n 9e4io9. !4a o noutate 9 te a;4e9e@i unui A4u3 5a4e in5lu;ea
B4Ba<i7 ;a4 ea #tia 57 8n /a9ili5a7 a:i4ma4ea 9tatutului :amilial le :u9e9e ;e :olo9 uno4a7
a#a 5 8n5e45 #i ea a5ela#i lu54u.
J Da7 @i9e Ko>o47 tatl tu 5el Bun #i iuBito47 5a4e a?n5e45at 9 9e?n9oa4e 5u
34o34ia :ii57 ia4 5n; a v@ut 5 nu 3oate7 ne?a alunAat ;in o4a#.
J N?a :o9t a#a7 o 5ont4a@i9e Luet.
+u9Ci;C o atin9e 3e mn7 5a 9?o lini#tea95.
J Renun<7 8i #o3ti ea7 la 5Ce9tiile a9tea Ko6a?i mai Bun ;e5t tine.
Nimeni nu?i au@i9e vo4Bele7 ;a47 5n; lumea v@u 5 Luet ta5e7 le ACi5i e:e5tul.
Ko>o4 4nDi.
J Luet a4e ;4e3tate 57 34oBaBil7 nu 3utem 9 ne?ntoa45em la /a9ili5a7 inte4veni
!lema>7 5el 3u<in nu ime;iatG C4e; 5 9ta e4a me9aDul 3e 5a4e t4eBuia 9?l 8n<eleAem
;in :a3tul 5?a t4imi9 o e95o4t ;e 9ol;a<i 5a 9 :ie 9iAu4 5?am ie#it ;in o4a#.
J (?am 9tu4at 9 tot au; 5 ni5iunul ;int4e noi nu 9e 3oate?ntoa45e 8n /a9ili5a7
4o9ti (eBBe>eT7 5n; numai ia l?au :5ut 9 9e 9imt 9tnDenit 8n :a<a tutu4o4.
A4t 5u ;eAetul 934e +u9Ci;C7 Luet #i Na:ai.
J )ine?<i Au4a7 (eBL i?o 4ete@ !lema>7 5u 5alm ;i934e<. Nu v4eau 9 ne 34in;
9oa4ele 9tn; ai5i la 3alav4e. Ne a:lm eEa5t 8n a5el Aen ;e @on 8n 5a4e le 3la5e tlCa4ilo4
9 9e?a95un; #i7 8n 5a@ul 8n 5a4e eEi9t 5<iva 5a4e 3n;e95 8n 8ntune4i5 8n 3e#te4ile ;in
34eaDm7 o 9 :ie nevoi<i 9 ia9 la lumina @ilei.
Luet 9e 8nt4eB ;a5 nu 5umva !lema> a:la9e 5eva ;e934e tlCa4ii 3e 5a4e?i
5ont4ola Su:letul Su34em. Poate #tia ;e mult 5 a9emenea in;ivi@i e4au 5u4aDo#i numai
@iua #i 9e a95un;eau noa3tea. Fn 3lu97 e4a 3o9iBil 5a el 9 34imea95 9uBliminal me9aDe ;e
la Su:letul Su34em7 :4 9 #tie ;e un;e?i vin An;u4ile #i i;eile. Fn ;e:initiv7 !lema> e4a
4e@ultatul 34oA4amului ;e e;u5a4e al Su:letului Su34em7 5a o4i5a4e ;int4e ei7 #i 34imi9e nu
;e mult un vi9. Da5 a4 v4ea 9 a;mit 5 3oate 5omuni5a 5u Su:letul Su34em #i 5 8i
u4mea@ 3lanul ;e Bunvoie7 9itua<ia 9?a4 9im3li:i5a ;e:initiv. A#a 5um 9tteau lu54u4ile7
ea #i +u9Ci;C 3lnui4 9 ;eDoa5e o4i5e 3unea la 5ale !lema>.
J De#i nu 3utem 9 ne?ntoa45em ime;iat la /a9ili5a7 5ontinu !lema>7 a9ta nu?
n9eamn 5 t4eBuie 9 ne altu4m Tatei 3e ;at. !Ei9t multe alte o4a#e 5a4e?a4 34imi o
5a4avan 5u 9t4ini7 :ie #i numai 3ent4u 5 SCe;emei ;u5e o valo4oa9 8n545tu4 ;e
emB4ioni #i 9emin<e.
J Nu 9unt ;e vn@a4e7 inte4veni SCe;emei.
Vo4Bi9e 5u Ala9 a934u #i ;;u9e o 4e3li5 ;e9tul ;e aB4u3t 3ent4u 5a toat lumea
9 #tie 5 nu avea ;e An; 9 ;i95ute ;e934e a9ta.
J Ni5i m5a4 5a 9 ne 9alvm vie<ileI 8nt4eB !lema> 3e un ton ;ul5eaA. !i7 nu?i
nimi57 o4i5um nu 34o3un 9 le vin;em. Nu?9 valo4oa9e ;e5t 8n9o<ite ;e 5uno#tin<ele ;in
5a3ul lui SCe;6a. Ceea 5e 5ontea@ e9te ;a5 ne vo4 34imi la ei7 #tiin; 57 ;e3a4te ;e?a :i o
5eat ;e vaAaBon@i :ali<i7 4e5ent alunAa<i ;in /a9ili5a ;e 5t4e Aene4alul (oo@C al
Go4a6nilo47 9untem 8n9o<i<i ;e 4enumitul Aeneti5ian SCe;emei7 5a4e?#i mut laBo4ato4ul
;e3a4te ;e /a9ili5a7 o4a#ul 9:#iat ;e 5on:li5te7 8nt4?un alt o4a#7 3a#ni57 5a4e?i va Aa4anta
un lo5 8n 5a4e 9 lu54e@e netulBu4at.
J Pe4:e5t7 93u9e Va9. Nu eEi9t ni5i un O4a# ;in Cm3ie 5a4e 9 ne 4e:u@e
int4a4ea 8n a5e9te 5on;i<ii.
J /a 5Cia4 ne?a4 o:e4i Bani7 93u9e OB4inA.
J (i?a4 o:e4i mie Bani7 v4ei 9 93ui7 @i9e SCe;emei.
Da4 e4a evi;ent :latat nu 9e An;i9e 5 34e@en<a ei a4 5on:e4i 34e9tiAiu o4i54ui
o4a# 8n 5a4e 9?a4 9taBili. Luet oB9e4v 5 linAu#eala lui !lema> avea e:e5t.
PVa 34o3une 9u3une4ea la votQ7 vo4Bi Su:letul Su34em 8n mintea lui Luet.
! 5la4 ;e 3e?a5um7 93u9e Luet. Ca4e?i 3lanul luiI
PCn; Na:ai 9e va o3une Cot44ii ;e?a v 8ntoa45e 8n o4a#7 9e va 9t4ni o 4evolt.Q
De5i nu t4eBuie 9 9e o3un.
PFn 5a@ul a5e9ta7 mun5a mea va :i ;at 3e9te 5a3.Q
Atun5i7 5ont4olea@ votul.
PAl 5ui vot 9?l 95CimBI Pe 5a4e ;int4e ei l?a4 54e;e !lema>7 ;a5 9?a4 Cot48 ;int4?
o;at 9 mea4A mai ;e3a4teIQ
Atun5i7 nu 3e4mite votul.
PNu am atta in:luen< a9u34a lui !lema>.Q
Atun5i7 93une?i lui Na:ai 9 nu 9e o3unL
PT4eBuie 9 9e o3un7 alt:el nu va mai eEi9ta ni5i o 5lto4ie 934e Pmnt.Q
J NuL 9t4iA Luet.
To<i o5Cii 9e 8ntoa49e4 934e ea.
J =4 vot7 4o9ti ea. Nu vom vota nimi5.
J A7 ;aG 93u9e !lema>. Avem 34int4e noi 8n5?o amatoa4e ;e liBe4tate 5a4e?#i ;
9eama 57 3n la u4m7 nu?i ;e a5o4; 5u ;emo54a<ia7 atun5i 5n; 54e;e 5 votul o 9 :ie?
m3ot4iva ei.
J Da4 5ine?a 3omenit ;e votatI 8nt4eB Doi7 5a4e nu e4a ni5io;at 34ea ;e#tea3t
5n; venea vo4Ba ;e934e 5ele ;i95utate 8n Du4ul ei.
J !u vote@ 8ntoa45e4ea la 5ivili@a<ie7 ;e5la4 OB4inA. Alt:el7 o 9?aDunAem 95lavii
59to4ieiG #i?ai lui !lema>7 5 tot veni vo4BaL
J Da4 n?am 3omenit ;e ni5i un vot7 34ote9t !lema>. Am 93u9 ;oa4 5 t4eBuie 9
Cot4m un;e me4Aem. A4 :i inte4e9ant 9 votm7 ;a4 eu nu voi :i 5on9t4n9 ;e vot. Am
nevoie ;e 9:atul vo9t4u7 nu ;e 54mui4ea voa9t4.
A#a 5 lumea l?a 9:tuit elo5vent 9au a 8n5e45at. Da47 ;a5 5ineva venea 5u un
a4Aument a;u9 ;eDa ;e alt5ineva7 !lema> 8l 4e;u5ea 8n;at la t5e4e.
J Am mai au@it a9ta. Ai 5eva nou ;e?a;uAatI
Fn 5on9e5in<7 ;i95u<ia nu ;u4 34ea mult. (ai ;ev4eme ;e5t a4 :i 54e@ut Luet7
!lema> 8nt4eB:
J (ai e 5eva ;e ;i95utatI
Nu?i 493un9e nimeni. A#te3t7 5e45etn; 5u 34ivi4ea 8n Du4. Soa4ele 9e 4i;i5a
;ea9u34a 54e9telo4 mun<ilo4 8n;e34ta<i7 ia4 o5Cii #i 34ul lui !lema> 95li3eau7 4e:le5tn;u?
i lumina. A5e9ta e 5el mai Bun moment al lui7 8#i @i9e Luet. A9ta a 3lnuit el o
5omunitate 8nt4eaA7 in5lu9iv 9o<ia tatlui 9u7 in5lu9iv :4atele lui7 Na:ai7 in5lu9iv
vi@iona4a 8n a3e #i o4a5olul ;in /a9ili5a7 in5lu9iv 34o34ia lui mi4ea97 to<i a#te3tn;
Cot44ea 5a4e le va 95CimBa vie<ile. Sau le va 9:4#i.
J V mul<ume95 3ent4u 9:atu4ile voa9t4e 8n<ele3te7 4o9ti !lema> A4av. Sunt ;e
34e4e 5 nu t4eBuie 9?aleAem. Cei 5a4e vo4 9 9e?ntoa45 la 5ivili@a<ie 3ot 9?o :a57 ia4 8n
5u4n;7 5ei 5a4e vo4 9 mea4A 8n ;e#e4t7 8n a5ea9t mi9iune ;at ;e Su:letul Su34em7 vo4
3utea 3le5a #i ei. Putem 9 numim ;4umul o eE3e;i<ie ;e 9alva4e a tatlui meu7 3utem 9?i
93unem 8n5e3utul 5lto4iei 934e Pmnt nu a9ta 5ontea@ a5um. Im3o4tant e 5 to<i 3ot
:i mul<umi<i. O 9 me4Aem 3u<in 934e 9u;7 a3oi o 9 t4e5em mun<ii #i o 9 5oBo4m 8n
O4a#ele ;in Cm3ie. A5olo?i 3utem l9a 3e 5ei 5a4e nu 9u3o4t 9 t4ia95 8n leAea a934 a
;e#e4tului7 ia4 3e 5ei mai 3ute4ni5i o 9?i iau 5u mine.
J (ul<ume95 :4umo9 3ent4u a34e5ie4eL 9e 9u34 (eBBe>eT.
J Nu?mi 3a9 ;e 5e @i5e ;e mine7 5t v4eme m Bu5u4 ;e liBe4tate7 93u9e Ko>o4.
J P4o#tilo4L 4o9ti Na:ai. Nu ve;e<i 5 ;oa4 9e 34e:G
J Ce?ai 93u9I 8nt4eB !lema>.
J De la Bun 8n5e3ut a avut 8n 5a3 9 ne 8ntoa45 la 5ivili@a<ie7 93u9e Na:ai.
J Nu 8n5e3e7 Na:aiL 8l 4uA Luet7 #tiin; 5e u4mea@.
J A95ult?<i mi4e9u5a7 =4ate7 8l 9:tui !lema> 5u Ala9 8n#elto4 ;e ;ul5eaA.
J O 9?a95ult Su:letul Su34em7 4i3o9t Na:ai. SinAu4ul motiv 3ent4u 5a4e 9untem
8n via< a5um e a5ela 5 Su:letul Su34em :a5e 5a7 la ni5i t4ei 9ute ;e met4i7 o 5eat ;e Co<i
9 9tea a95un#i 8n 3e#te4a lo4. Su:letul Su34em ne 3oate t4ave49a 8n 3e4:e5t 9iAu4an<
;e#e4tul7 5u 9au :4 !lema> #i leAea lui tm3it. !l Doa5 un Do5 5o3il4e95: 5ine 3oate
4o9ti 5ele mai ;u4e amenin<4iG
J Nu amenin<4i7 4i3o9t !lema>. LeAi 3e 5a4e o4i5e 5lto4 34in ;e#e4t le
5unoa#te.
J Da5 ne?n54e;em 8n Su:letul Su34em7 o 9 5lto4im :e4i<i ;e o4i5e 3e4i5ol.
Da5 ne?n54e;em 8n !lema>7 o 9 ne?ntoa45em la Cm3ie #i o 9 3ie4im 8n 4@Boaiele 5a4e
vo4 veni.
J S ne?n54e;em 8n Su:letul Su34em7 @i9e (eB 4nDin; 9a45a9ti5. Fn 4ealitate7 v4ei
9 :a5em o4i5e 93ui tu.
J !lema> #tie 5 Su:letul Su34em e 4eal a avut un vi9 8n 5a4e ne ;u5ea 8na3oi 8n
o4a#7 5a 9 ne 8n9u4m 5u neve9tele noa9t4e7 nu?i a#aI
!lema> 9e mul<umi 9 4;.
J D?i 8nainte 5u 3lv4Aeala7 Na:aiL
J !?a#a 5um a 93u9 !lema>. Nu?i o 5Ce9tiune ;e ;emo54a<ie. ! o 5Ce9tiune 8n
5a4e 9 ;e5i; :ie5a4e ;int4e noi. O 9 me4Aem mai ;e3a4te7 a#a 5um ne?a 8n;4umat
Su:letul Su34em7 o 9 :a5em 5ea mai lunA 5lto4ie ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani
8n5oa5e #i?o 9 mo#tenim o lume 3ent4u noi #i 5o3iii no#t4i. Sau ne vom 8ntoa45e 8n o4a#7
un;e v ve<i 3utea 8n#ela 3a4tene4ii7 a#a 5um 3lnuie95 ;eDa unii ;int4e voi. Fn 5e ne
34ive#te 3e mine #i Luet7 noi nu ne vom 8ntoa45e 8n o4a# ni5io;at.
J De9tulL 8l o34i !lema>. Fn5?o vo4B #i mo4i 3e lo5L
!lema> <inea a4ma 5u viB4a<ii 8n mn. Luet nu oB9e4va9e 5?o avea la el7 ;a4 #tia
5e?n9eamn Ae9tul lui. !Ea5t a9ta a#te3ta9e !lema> 9 9e 8ntm3le. Pu9e9e la 5ale
meti5ulo9 9itua<ia7 ia4 a5um 8l 3utea omo48 3e Na:ai #i nimeni n?a4 8n;4@ni 9?l
5on;amne.
J !u 5uno95 ;e#e4tul7 voi nu7 5ontinu el. Nu?i ni5i un tlCa4 a5olo un;e 9u9<ii tu7
alt:el7 am :i ;eDa mo4<i. Da5 a9ta t4e5e ;4e3t 8n<ele35iune 8n 54eie4a#ul tu 8n:ie4Bntat7
=4ate7 atun5i o4i5ine?a4 4mne 5u tine a4 :i 5on;amnat mai mult 5a 9iAu4. Numai 5
nimeni nu va 4mne 5u tine7 3ent4u 5 n?am ;e An; 9 la9 A4u3ul 9 9e ;e93a4t. A4
8n9emna moa4te 9iAu4 3ent4u o4i5ine?a4 me4Ae 5u tine.
J (in<i7 93u9e Na:ai.
J Te 4oA7 5ontinu 9 vo4Be#ti7 5a 9 te 3ot u5i;e 5a 3e?un 4@v4tit 5e e#ti.
J Ta5i7 Na:ai7 ;e ;4aAul meuL 8l 4uA Luet.
J L?a<i au@it 5u to<ii7 ;aI 8nt4eB !lema>. S?a 4evoltat 8m3ot4iva auto4it<ii mele
#i?a 8n5e45at 9 5on;u5 un A4u3 ;e oameni 934e ;i9t4uAe4e. A9ta?i 4evolt7 e mult mai
A4av ;e5t a;ulte4ul7 ia4 3e;ea39a?i moa4tea. Sunte<i ma4to4i 5u to<ii. O4i5a4e ;int4e voi va
t4eBui 9 ;e3un m4tu4ie la t4iBunal7 ;a5 9e va aDunAe v4eo;at 3n a5olo.
J Te 4oAL in9i9t Luet. La9?l 8n 3a5e #i?o 9 ta5.
J !?a;ev4at7 Na:aiI 8nt4eB !lema>.
J Da5 v?ntoa45e<i 8na3oi 8n o4a#7 493un9e Na:ai7 Su:letul Su34em nu va mai
avea motive 9?i 4e<in 3e tlCa4i #i?o 9 :i<i u5i#i 5u to<ii.
J Ve;e<iI 0i a5um 8n5ea45 9 ne 93e4ie 5u :ante@iile lui ;e934e tlCa4i
ineEi9ten<i.
J A9ta ai :5ut tu tot tim3ul7 inte4veni SCe;emei. Ne?ai oBliAat 9 eEe5utm 5e?ai
3o:tit7 ;e team 5?o4 ;a 3e9te noi tlCa4ii.
!lema> 9e 8ntoa49e 934e ea.
J N?am 34etin9 ni5io;at 5?9 la numai 5<iva met4i ;e34ta4e7 a95un#i 8nt4?o
3e#te47 5i ;oa4 5 eEi9t 3o9iBilitatea 9 :im ata5a<i. Nu v?am 93u9 ;e5t a;ev4ulG ;a4
Biatul 9ta 5on9i;e4 5 9unte<i att ;e 34o#ti7 8n5t o 9?i 54e;e<i min5iunile evi;ente.
J C4e;e<i 5e v4e<i. O 9?ave<i ;ova;a 5t ;e 5u4n;.
J Revolt7 ;e5la4 !lema>7 #i to<i in5lu9iv 34o34ia lui mam o 9 :i<i ma4to4ii
mei 5 n?am avut ;e ale97 3ent4u 5 n?a v4ut 9 4enun<e la 4evolt. De n?a4 :i :o9t :4atele
meu7 n?a# :i a#te3tat att ;e mult. A4 :i :o9t ;eDa mo4t.
J 0i ;a5 tu n?ai avea Aene 3e 5a4e Su:letul Su34em le 5on9i;e4 34e<ioa9e7
4e3li5 Na:ai7 GaBallu:iE te?a4 :i u5i9 atun5i 5n; n?ai 4eu#it 9?l at4aAi 3e Tata 8n
5a35ana?ntin9 ;e el.
J A5u@n;u?m 3e mine7 nu :a5i ;e5t 9?<i 8n4ut<e#ti 9itua<ia. Ia?<i a;io ;e la
mama #i ;e la 9o<ia taG ;e?a5olo ;e un;e 9tai7 nu ;e mai a34oa3eL
J !lema>7 ;oa4 nu vo4Be#ti 9e4io9L 93u9e Ra9a.
J Tu 8n9<i ai :o9t ;e a5o4; 5u mine7 Ra9a7 5 9u34avie<ui4ea noa9t4 ;e3in;e ;e
4e93e5ta4ea leAii ;e#e4tului. Ai :o9t ;e a5o4; #i 5u 3e;ea39a.
J V; 5 tu7 5u 4utateG
J Ai A4iD7 Doamn Ra9a. Voi :a5e eEa5t 5eea 5e t4eBuie :5ut7 5Cia4 ;a5 voi :i
oBliAat 9 te la9 #i 3e tine 9 mo4i.
J Nu te teme7 (am7 4o9ti Na:ai. Su:letul Su34em e 5u noi7 ia4 !lema> e li39it ;e
aDuto4.
Luet 8n5e3u 9 8n<eleaA 5e :a5e Na:ai. P4ea :oa4te 5alm7 in54e;iBil ;e 5alm. De5i
34oBaBil 5 e4a :oa4te 9iAu4 5 Su:letul Su34em 3utea 9?l 34oteDe@e7 la u4ma u4mei.
P4oBaBil avea el 8n9u#i un 3lan7 a#a 5 ea a4 :i mai Bine 9 ta5 ;in Au47 5a 9 nu?l ;ea 8n
vileaA7 in;i:e4ent 5t 8i e4a ;e :4i5.
Totu#i7 a4 :i :4umo9 ;a5 mi?ai 8m34t#i #i mie 3lanul7 9e a;4e9 ea Su:letului
Su34em.
PPlanIQ 8nt4eB Su:letul Su34em.
(inile lui Luet 8n5e3u4 t4emu4e.
J Vom ve;ea 5t ;e li39it ;e aDuto4 e#ti tu7 93u9e !lema>. (eBBe>eT7 ia o 9:oa4
;e?m3a5Cetat una u#oa4 #i ;e9tul ;e lunA7 ;e 5<iva met4i #i leaA?i minile. =
no;ul alune5at7 5a 9 9t4nA ta4e7 #i nu te 34eo5u3a 5 nu?i 5i45ul 9nAele 34in mini.
J Ve;e<iI 8nt4eB Na:ai. T4eBuie 9 omoa4e un om leAat.
NuL 9t4iA Luet7 8n inima ei. Nu?l 34ovo5a 9 te?m3u#teL Da5?l la#i 9 te leAe7 mai
ai o #an9.
!lema> 9e uit la (eBBe>eT7 5a4e me49e la una ;in 5mile #i 4eveni 5u o Bu5at
;e 9:oa4.
Fn tim3 5e (eBBe>eT 8l leAa 3e Na:ai 5u minile la 93ate7 tot 49u5in; 9:oa4a 8n
Du4ul 8n5Ceietu4ilo47 +u9Ci;C :5u un 3a9 8n :a<.
J Stai 3e lo57 8i 5e4u !lema>. Fl leA #i?l aBan;one@ 8n 9emn ;e 4e93e5t 3ent4u
Doamna Ra9a7 ;a4 a# :i la :el ;e 8n5ntat 9?l 8m3u#5 5u a4ma 5u viB4a<ii #i 9 te4min
o;at 5u el.
+u9Ci;C 4ma9e 3e lo5H o4i5um7 oB<inu9e ;eDa 5e voia7 a;i5 aten<ia A4u3ului.
J De mult v4eme 3lnuie#te !lema> toate a9tea7 9e a;4e9 ea 5elo4lal<i7 3ent4u 5?
a v4ut 9?l omoa4e 3e Na:ai. 0tia 57 ;a5 Cot4a 9 9e?ntoa45 8na3oi7 Na:ai nu va avea ;e
ale97 5i t4eBuia 9 i 9e o3un. A 3u9 totul la 5ale 5a 9?aiB o 95u@ 3ent4u 54im.
Lui !lema> i 9e @Btu o5Ciul. Luet oB9e4v 5 nu?#i mai 3utea 5ont4ola :u4ia. Ce
:a5i7 +u9Ci;C7 9u4ioa4a meaI Nu?i vo4Bi a9t:el 8n5t 9?mi omoa4e 9o<ul 9uB o5Cii no#t4iL
J De 5e?a4 :a5e !l6a a#a 5evaI 8nt4eB !ia;C. S3ui 5 !lema> al meu e?un
54iminal7 ;a4 nu?iL
J !ia;C7 ;4aAa ;e tineL eE5lam +u9Ci;C. !lema> v4ea 5a Na:ai 9 moa4
8nt4u5t #tie 57 ;a5?ai avea 3o9iBilitatea 5Cia4 a@i7 l?ai 349i 3e el #i l?ai aleAe 3e Na:ai.
J (in5iunL <i3 !lema>. Nu?i 493un;e7 !ia;CL Nu 93une nimi5L
J Pent4u 5 nu 3oate 9u3o4ta 9?au; a;ev4ul7 5ontinu +u9Ci;C. Da4 o 9?l au;?
n Ala9ul tu.
Fn 9:4#it7 Luet 8n<ele9e. +u9Ci;C 8#i 8nt4eBuin<a talentul 34imit ;e la Su:letul
Su34em7 a#a 5um 34o5e;a9e 5n; Ra9CAalliva> 9ttu9e 8n :oaie4ul 5a9ei lui Ra9a7 3lnuin;
9?#i :olo9ea95 9ol;a<ii 3ent4u a le 43i 3e :ii5ele Ra9ei. +u9Ci;C 4o9tea 5uvintele 5a4e
u4mau 9 #ti4Bea95 loialitatea a;e3<ilo4 lui !lema>7 9?l la9e :4 ni5i un 934iDin. Fi
;e@leAa #i7 ;a5 mai 4eu#ea 9 4o9tea95 5teva 34o3o@i<ii7 avea 9 4eu#ea95.
Din 35ate7 Luet nu :u 9inAu4a 5a4e?#i ;;u 9eama ;e a9ta.
J =a5e<i?o 9 ta5L eE5lam Sevet.
Vo5ea ei e4a A4oa9 #i 4Au#it7 3ent4u 5 nu?#i 4eveni9e 8n5 ;e 3e u4ma 4nii
34ovo5ate ;e Ko>o4. Da4 vo4Bea ;e9tul ;e ta4e 5a 9 :ie au@it #i to5mai ;u4e4ea ;in Ala9
at4a9e mai mult aten<ie.
J N?o l9a<i 3e +u9Ci;C 9 vo4Bea95. ! o4a5ol #i7 ;a5?i l9at7 ne 3oate 9t4ni
3e unii 8m3ot4iva alto4a.
Am v@ut?o 34o5e;n; a#a 5u oamenii lui Ra9CAalliva> #i 3oate :a5e la :el #i
a5um7 ;a5 8i ;a<i voie.
J A4e ;4e3tate Sevet7 93u9e !lema>. S nu mai 95o<i o vo4B7 +u9Ci;C. Alt:el7 8l
omo4.
+u9Ci;C ;;u 9 ;e95Ci; Au4a 5a 9 mai @i5 5eva7 8#i ;;u Luet 9eama7 ;a4 5eva
o 4e<inu 3oate Su:letul Su34em. Se 8ntoa49e 934e lo5ul 8n 5a4e 9ttu9e7 vi@avi ;e Ra9a #i
;e SCe;emei. !4a ultima 93e4an<7 #i a5eea moa4t7 ;in 5te 8#i ;;ea 9eama Luet. Su:letul
Su34em 8i :5ea o v4eme 34o#ti 9au temto4i 3e oamenii 5u voin< 9laB7 ;a4 nu avea
3ute4ea ;e?a o34i un om Cot4t 9 u5i;. Nu avea 3ute4ea ;e a?i :a5e 3e tlCa4i 9 9e
8mBln@ea95 B4u95 :a< ;e Na:ai7 ;a5 a4 :i 9?l A9ea95. 0i 5u 9iAu4an< nu 3utea
8m3ie;i5a animalele ;e#e4tului 9 ;ea 3e9te el #i 9?l ;evo4e@e. 0i4etli5ul lui +u9Ci;C
4e34e@enta9e ultima 3o9iBilitate7 ;a4 4ata9e #i ea.
Nu7 nu voi 5;ea 34a; ;i93e44ii7 8#i @i9e Luet. Poate ;a5?l aBan;onm ai5i7 m
voi 3utea 9t4e5u4a ;in A4u37 5a 9 m?nto45 #i 9?l ;e@leA. Sau 3oate?l omo4 3e !lema> 8n
9omn #iG
Nu7 nu. N?avea 54ima 8n 9nAe #i #tia a9ta. Ni5i ;a5 i?a4 3o4un5i?o Su:letul
Su34em7 a#a 5um 8i 3o4un5i9e lui Na:ai 9?l omoa4e 3e GaBallu:iE. Ni5i atun5i n?a4 :i 8n
9ta4e 9 u5i;. 0i ni5i 9 9e :u4i#e@e #i 9?l aDute 3e Na:ai la tim3. Se te4mina9e. Pie4i9e
o4i5e 93e4an<.
J ! leAat7 @i9e (eBBe>eT.
J Stai 9 ve4i:i5 no;ul7 5e4u !lema>.
J C4e@i 5 nu #tiu 9?l :a5I 9e 9u34 (eBBe>eT.
J Com3ute4ul 3e 5a4e?l 9lve95 ei 5i5 a4e 3ute4ea ;e a?i 34o9ti 3e oameni. Nu?i
a#a7 Na:aiI
Na:ai t5u. Luet :u mn;4 ;e el7 ;a4 tot 9e temea 3ent4u el. Pent4u 57 #tia ea7
3ute4ea Su:letului Su34em e4a :oa4te ma4e 3e 3e4ioa;e lunAi ;e tim37 ;a4 :oa4te 9laB 3e
te4men 95u4t.
!lema> 9ttea a5um 8n 93atele lui Na:ai7 :oa4te a34oa3e7 5u a4ma 8n;4e3tat a9u34a
lui.
J FnAenun5Cea@7 :4<ioa4eL
Na:ai nu?l a95ult7 ;a4 (eB7 ;in 4e:leE7 8n5e3u 9 9e la9e 8n Aenun5Ci.
J Nu tu7 34o9tule. N6e:.
J Con;amnatul7 @i9e Na:ai.
J Da7 tu7 :4<ioa4e. FnAenun5Cea@L
J Da5?ai ;e An; 9 :olo9e#ti a4ma7 34e:e4 9 mo4 8n 3i5ioa4e.
J Nu te ;a?n 93e5ta5ol7 93u9e !lema>. V4eau 9?<i leA minile ;e Ale@ne7 a#a 5?
nAenun5Cea@.
Fn5et7 5u A4iD7 Na:ai 9e l9 3e un Aenun5Ci7 a3oi 3e amn;oi.
J A#a@?te 3e 5l5ie. Sau a34oa3e ;e ele. A#a. (eB7 t4e5e 5a3tul 9:o4ii 34int4e
Ale@ne7 4i;i5?l 3e9te 3i5ioa4e #i leaA?l 8n :a<a 8n5Ceietu4ilo4 ;a7 a#a7 5a 9 n?aDunA la
ele 5u ;eAetele. =oa4te Bine. Sim<i 5eva?n mini7 Na:aiI
J Doa4 5um 3ul9ea@ 9nAele7 8n5e45n; 9 t4ea5 ;e :unia ;in Du4ul
8n5Ceietu4ilo4.
J S:oa47 nu :unie7 Na:ai7 ;a4 a4 3utea la :el ;e Bine 9 :ie #i o<el.
J Nu 9nAele meu 8l tai7 !lema>7 5i 3e?al tu7 4o9ti Na:ai. Pent4u 5 3e Pmnt
9nAele tu n?o 9 :ie 5uno95ut7 3e 5n; al meu o 9 9t4Bat o mie ;e Aene4a<ii.
J De9tulL 9e ene4v !lema>.
J $i5 5e v4eau a5um7 ;a5 tot te?ai ;e5i9 9 m?omo4i. Ce mai 5ontea@ ;a5 93un
a;ev4ulI S?mi :ie team 5?o 9 m love#ti 5u 3i5io4ul 9au 5?o 9 m 95ui3i7 5n; ;eDa
34ive95 moa4tea?n o5CiI
J S #tii 5 nu?<i me4Ae7 ;a5?n5e45i 9 m 34ovo5i 5a 9 t4aA 8n tine. I?am :5ut o
34omi9iune Doamnei Ra9a #i o 9?o 4e93e5t.
Luet 8n9 oB9e4v 5 vo4Bele lui Na:ai 5Cia4 aveau e:e5t a9u34a lui. Ten9iunea ;in
A4u3 54e#tea #i e4a 5la4 8n o5Cii tutu4o4 5 8nt4e 5ei ;oi 8n5 nu :u9e9e4 ;ate 3e :a< toate
54<ile7 ;e#i !lema> 8#i 8n5Ci3uia 5 ;eDa 5#tiAa9e 3a4ti;a.
J A5um o 9 ne u45m 3e 5mile7 anun< !lema>. 0i nimeni nu 9e va 8ntoa45e 5a
9?n5e45e 9?l 9alve@e 3e 4@v4titul 9ta. Alt:el7 8i va 8m34t#i 9oa4ta.
Da5 Luet n?a4 :i :o9t 5onvin9 5 Na:ai #i Su:letul Su34em aveau un :el ;e 3lan7
a4 :i in9i9tat 9 moa4 lnA 9o<ul ei. Da4 ea 8l 5uno#tea :oa4te Bine 3e Na:ai7 5Cia4 ;a5
numai ;e 5teva @ile7 5a 9 #tie 57 8n 5li3a a9ta7 nu 9im<ea ;elo5 team. De#i e4a un tn4
5u4aDo97 ea #tia 57 ;a5 el a4 54e;e 8nt4?a;ev4 5 va mu4i7 ea a4 :i 8n 9ta4e 9?i 9imt :4i5a.
0i mama lui 34oBaBil 9im<ea la :el7 8#i ;;u 9eama Luet7 3ent4u 5 ni5i ea nu 34ote9ta7 5i
9tteau amn;ou #i u4m4eau mi5a 3ie9 ;e teat4u Du5at 8n :a<a lo4.
!lema> #i (eBBe>eT 9e 8n;e34ta4 ;e Na:ai. A3oi (eBBe>eT 9e 8ntoa49e7 3u9e
3i5io4ul 3e um4ul lui Na:ai #i?l 8m3in9e 5a 9 5a; 3e?o 3a4te7 8n ni9i3. Cu minile leAate
;e Ale@ne7 nu avu 5um 9?#i amo4ti@e@e 5;e4ea. Fn9 atun5i Luet v@u lim3e;e 5 9:oa4a7
8n lo5 9 :ie 9t4n97 e4a ;oa4 leAat u#o4.
De5i a5e9ta e4a Do5ul. Su:letul Su34em :5ea tot 5e 3utea 5a 9?i in:luen<e@e 3e
(eBBe>eT #i 3e !lema> 9 va; 9:o4i Bine 9t4n9e 5n;7 8n 4ealitate7 e4au leAate la4A. Fn
mo; no4mal7 nu avea 3ute4ea 9?i :a5 34o#ti 5el 3u<in nu 8nt4?o a9emenea m9u4 8n5t
9?l o4Bea95 3e !lema>. Da4 +u9Ci;C #i Na:ai7 5u vo4Bele lo4 ene4vante #i 3e4i5uloa9e7 8l
i4ita9e4 att ;e ta4e 3e !lema>7 8n5t Su:letul Su34em 4eu#i9e 9?l @35ea95. Fnt4?
a;ev47 34oBaBil mai e4au #i al<ii 5a4e ve;eau 5 Na:ai nu e4a leAat :e;ele#7 ;e#i7 ;in
:e4i5i4e7 5ei 5a4e o5u3au 3o@i<ia 5ea mai Bun 5a 9 va; 9:o4ile e4au #i 5ei 5a4e n?a4 :i
at4a9 aten<ia a9u34a lo4: Doamna Ra9a7 +u9Ci;C #i SCe;emei. Ceilal<i7 5u aDuto4ul
Su:letului Su34em7 v@u47 :4 8n;oial7 5e 9e a#te3tau 9 va;7 5eea 5e !lema> #i
(eBBe>eT 8i ;ete4mina9e4 9 9e a#te3te 9 va;.
J Da7 4o9ti Doamna Ra9a. S me4Aem la 5mile.
Po4ni 8n;4@nea< 934e animalele 5a4e a#te3tau. Luet #i +u9Ci;C o u4ma4. Ceilal<i
o lua4 #i ei ;in lo5.
To<i7 8n a:a4 ;e !ia;C. Rma9e nemi#5at7 5u o5Cii la Na:ai. Ceilal<i7 9tn; altu4i
;e 5milele 8nAenun5Ceate7 nu 9e 3utu4 aB<ine #i 8ntoa49e4 5a3etele 9 va; 5um me4Ae
!lema> la ea #i?i 3une o mn 3e 93ate.
J 0tiu 5 inima ta Bun 9u:e47 !;C6a7 ;a4 5teo;at un 5on;u5to4 t4eBuie 9
a5<ione@e ;u4 934e Binele tutu4o4.
!a ni5i nu 9e uit la el.
J N?am 54e@ut ni5io;at 5 5ineva 3oate 8n:4unta 5u atta 5alm moa4tea7 4o9ti ea.
(inunatL #o3ti Luet 5t4e Su:letul Su34em. O :a5i 9?l iuBea95 3e Na:ai #i mai
multI +alal aDuto4 ;in 3a4tea ta7 9 Aa4ante@i 5 nu vom avea lini#te ni5i ;a5 Na:ai 95a3
5u via<L
PAi 3u<in 8n54e;e4e 8n mineL Nu le 3ot :a5e 3e toate ;eo;at. Ce 34e:e4i7 9 nu
mai :ie !ia;C 8n;4Ao9tit ;e 9o<ul tu 9au 9?<i 4mn 9o<ul 8n via<7 ia4 5a4avana 9
3le5e 934e Volema>IQ
Am 8n54e;e4e 8n tine. Da4 a# v4ea 9 nu mai a5<ione@i 8n ultimul moment.
J A95ult?mL 9t4iA Na:ai.
J RuAmin<ile nu te vo4 ;u5e ni5ie4i7 93u9e !lema>. Sau v4ei 9 <ii ultimul
;i95u49 al 4@v4tituluiI
J Nu 5u noi vo4Bea7 eE3li5 !ia;C7 5i 5u el. Cu Su:letul Su34em.
J Su:let Su34em7 3ent4u 5 mi?am 3u9 8n54e;e4ea 8n tine7 95a3?m ;in minile
u5iAa#e ale :4a<ilo4 meiL D?mi 3ute4ea 9 4u3 a5e9te :unii 5a4e?mi leaA minileL
Cum ve;eau 5eilal<i 9itua<iaI Luet nu 3utea ;e5t 9?#i imaAine@e. Ceea 5e ve;ea
ea e4a 5 Na:ai 8#i 95oate o mn ;in leAtu4i7 a3oi 5ealalt7 ;u3 a5eea 9e 4i;i5 :4 34ea
mult A4a<ie 8n 3i5ioa4e. Da4 5eilal<i ve;eau7 5u 9iAu4an<7 lu54ul ;e 5a4e 9e temeau 5el
mai mult: Na:ai 4u3n; 9:o4ile 5u minile7 3e u4m 94in; mn;4u 8n 3i5ioa4e #i 3e4i5olul
3n;in; 8n Du4ul lui. =4 8n;oial7 Su:letul Su34em 8#i 5on5ent4a toat in:luen<a a9u34a
5elo4lal<i7 <intin;u?i 3e to<i 5ei 5a4e 8i a55e3ta9e4 ;eDa 95o3ul. Luet7 +u9Ci;C #i Doamna
Ra9a ve;eau eEa5t 5e 9e 8ntm3l. Ceilal<i 5u 9iAu4an< ve;eau #i ei 5eva7 ;a4 nu :a3tele 8n
9ine7 5i a;ev4ul 5a4e le ;omina: a5ela 5 Na:ai avea 8n el 3ute4ea Su:letului Su34em7 5
el e4a ale9ul7 a;ev4atul 5on;u5to4.
J N?o 9?ntoa45e<i 5milele 5t4e ni5i un o4a# 5uno95ut omeni4iiL 9t4iA Na:ai.
Vo5ea 8i 49un 8n5o4;at #i a9347 8n 8n5e45a4ea ;e a 9e :a5e au@it 3n la
;i9tan<a ma4e ;e 3n la 5ele mai 8n;e34tate 5mile7 un;e Va9 o aDuta9e 3e Sevet 9 u45e.
J Revolta a9ta a voa9t4 8m3ot4iva Su:letului Su34em 9?a 8n5Ceiat7 !lema>.
Numai 5 Su:letul Su34em e9te mai milo9 ;e5t voi. !l o 9 v la9e?n via< ;a4 numai
5t v4eme n?o 9 v mai atinAe<i ;e mine. Numai 5t v4eme 34omite<i 5?o 9 ;u5e<i la
5a3t 5lto4ia 3e 5a4e?am 8n5e3ut?o 5a 9 ne altu4m Tatei7 a3oi 9 me4Aem 8nainte7
934e lumea 3e 5a4e Su:letul Su34em a 34eAtit?o 3ent4u noiL
J Ce #me5Ce4ie mai e #i a9taI <i3 !lema>.
J SinAu4a #me5Ce4ie e 5ea ;e 5a4e te?ai :olo9it tu7 5a 9 te 35le#ti 3e tine 8n9u<i7
93u9e Na:ai. Ai 54e@ut 57 leAn;u?m 5u :unii7 3o<i leAa #i Su:letul Su34em7 ;a4 te?ai
8n#elat. Da5?ai :i :o9t 9u3u9 #i 8n<ele3t7 ai :i 3utut 5on;u5e eE3e;i<ia7 ;a4 te?au 5o3le#it
9etea ;e 3ute4e #i invi;ia7 a#a 5?n momentul 9ta nu <i?a mai 4ma9 alt5eva ;e5t 9
a95ul<i ;e Su:letul Su34em 9au 9 mo4i.
J Nu m amenin<aL !u am a4ma7 34o9tule7 #i?am ;at 9entin<a 34in 5a4e te
5on;amn la moa4te:
J Omoa4?lL 9t4iA (eBBe>eT. Omoa4?l a5um. Altminte4i7 o 9 4eA4e<i ve#ni5L
J Ce vitea@ e#ti7 inte4veni +u9Ci;C7 9?l 8n;emni 3e :4atele tu 9 :a5 5eea 5e tu
n?ai 5u4aD 9 :a5i 9inAu47 mi5u<ule (eBL
Gla9ul ei 49una9e att ;e ;oDenito47 8n5t (eB 9e ;;u 8na3oi 5a #i 5um a4 :i
34imit o 3alm.
Da4 !lema> nu 9e 4et4a9e. Fn 95CimB7 3#i 8n :a< 5u a4ma 8n mn. Luet 8#i ;;u
9eama 5 e4a 8nA4o@it avea 5onvinAe4ea 5 Na:ai :5u9e o minune 5n; 8#i 4u39e9e
leAtu4ile 5u atta u#u4in< ;a47 8nA4o@it 9au nu7 e4a Cot4t 9?l omoa4e 3e :4atele lui
mai mi57 ia4 Su:letul Su34em nu avea 5um 9?l o34ea95. Nu avea 3ute4ea 9?l 8m3ie;i5e
3e !lema> 9?#i 8n;e3linea95 95o3ul :e4m.
J !l6a7 nuL
Cea 5a4e <i3a9e :u9e9e !ia;C. =uAi 8nainte7 9e aA< ;e el7 8l t4a9e ;e mne5a
minii 5a4e <inea a4ma.
J De ;4aAul meu7 8i @i9e. Da5 te?atinAi ;e el7 !l6a7 Su:letul Su34em o 9 te
omoa4e7 nu #tiiI ! leAea ;e#e4tului tu 8n9u<i ai 93u9?o. Revolta 8n9eamn moa4teL Nu te
4evolta 8m3ot4iva Su:letului Su34em.
J &9ta nu?i Su:letul Su34em7 4e3li5 !lema>. Vo5ea 8i t4emu4a ;e team #i
in5e4titu;ine #i7 ne8n;oio97 Su:letul Su34em 3unea 9t3ni4e 3e :ie5a4e ;4am ;e 8n;oial
;in inima 9a7 am3li:i5n;?o7 8n tim3 5e !ia;C 8l im3lo4a. ! :4<io4ul meu a4oAant.
J A4 :i t4eBuit 9 :ii 8n lo5ul meu7 4o9ti Na:ai. A4 :i t4eBuit 9 :ii tu 5el 5a4e 9?i
5onvinA 3e 5eilal<i 9 4e93e5te 3lanul Su:letului Su34em. !l nu m?a4 :i ale9 ni5io;at 3e
mine7 ;a5 tu ai :i v4ut 9?l a95ul<i.
J A95ult?m 3e mineL in9i9t !ia;C. Nu 3e el. Tu e#ti tatl 34un5ului ;in
3nte5ele meu ;e un;e #tii 5 nu 3o4t un 5o3il 8n mineI Da5?i :a5i 4u7 ;a5 nu?i ;ai
a95ulta4e7 o 9 mo4i7 ia4 5o3ilul meu o 9 4mn :4 tatL
La 8n5e3ut7 Luet 9e temu 5 !lema> va inte434eta 3le;oa4ia lui !ia;C 3ent4u
9alva4ea vie<ii lui Na:ai ;4e3t 8n5 o ;ova; 5 8l iuBe#te 3e a5e9ta mai mult ;e5t 3e el.
Fn9 nu e4a a#a. !a 8l im3lo4a 3e !lema> 9?#i 9alve@e 34o34ia via< ne:5n;u?i 4u lui
Na:ai. De5i n?o 3utea lua ;4e3t ;ova; 5 8l iuBea 3e el7 3ent4u 5 ea lui !lema> 8n5e45a
9?i 9alve@e via<a.
Va9 9e 8nto49e9e #i el la !lema>7 ia4 a5um 8i 3u9e mna 3e um4.
J !l6a7 nu?l omo48. N?o 9 ne 8ntoa45em 8n o4a#7 nimeni ;int4e noi n?o 9 9e?
ntoa457 nimeniL Se 8ntoa49e 5u :a<a 934e 5eilal<i. A#a e9teIL Suntem to<i ;e a5o4; 9
me4Aem mai ;e3a4te7 5a 9 ne altu4m lui Volema>7 nu?i a#aI
J Am v@ut 3ute4ea Su:letului Su34em7 vo4Bi !ia;C. Ni5iunul ;in noi n?a4 :i
5e4ut 9 9e 8ntoa45 8n o4a#7 ;a5?a4 :i 8n<ele9. Te 4oA7 9untem ;e a5o4; 5u to<ii. Avem un
9inAu4 95o3 a5um7 nu 9untem ;e@Bina<i. Te 4oA7 !lema>. Nu m l9a v;uvL O 9 :iu
9o<ia ta 3ent4u tot;eauna7 ;a5 te 4@An;e#ti #i nu?l omo4i. Da4 5e?o 9 9e?aleaA ;e
mine7 ;a5 te 4evol<i 8m3ot4iva Su:letului Su34em #i mo4iI
J Fn5 e#ti 5on;u5to4ul 5lto4iei noa9t4e7 8i 93u9e Doamna Ra9a. Nimi5 nu
95CimB a9ta. Numai ;e9tina<ia 9e 95CimB7 ia4 tu ai 93u9 5u Au4a ta 5 ;e9tina<ia n?o aleAi
9inAu4. A5um ne ;m 9eama 5 aleAe4ea nu a3a4<ine v4eunuia ;int4e noi7 5i ;oa4
Su:letului Su34em.
!ia;C 8n5e3u 9 3lnA 5u la54imi :ie4Bin<i #i 9in5e4e.
J O7 !l6a7 9o<ul meu7 ;e 5e m u4#ti att ;e mult7 8n5t 9 v4ei 9 mo4iI
Luet a34oa3e 5 a4 :i 3utut 34eve;ea 5e u4mea@ 9e 9e 8ntm3le. Doi7 oB9e4vn;
5t ;e mi#5toa4e e4au la54imile lui !ia;C7 nu 9u3o4t 5a numai ea 9 :ie 5ent4ul aten<iei.
A#a 5 9e aA< ;e 9o<ul ei #i 9e 3u9e 3e un 3ln9 49unto4 5u la54imi 5a4e 34eau :oa4te
9in5e4e7 8nt4?a;ev4 5e4n;u?i 9 nu?i :a5 ni5i el 4u lui Na:ai. De 3a45 (eBBe>eT a4
:i 8n;4@nit 9 a5<ione@e ;e la 9ine 3ute4eL De 3a45 la54imile ei l?a4 :i im34e9ionatL Luet
a4 :i i@Bu5nit 8n CoCote ;e 497 ;a5 n?a4 :i :o9t att ;e 5on#tient 5 via<a lui Na:ai
;e3in;ea ;e :elul 8n 5a4e !lema> 4ea5<iona la 3ln9ete.
A34oa3e 5 ;i9tinAea 95CimBa4ea 3et4e5n;u?9e 3e 5Ci3ul lui. +ot44ea ;e a?l
u5i;e 3e Na:ai7 5a4e nu 5e;a9e 9uB in:luen<a Su:letului Su34em7 9e to3ea 8n :a<a
4uAmin<ilo4 neve9tei. 0i7 3e m9u4 5e 9e 9tinAea voin<a ;e a u5i;e7 Su:letul Su34em
34o:ita tot mai e:i5ient ;e o5a@ia ;e a?i 5ont4ola #i inten9i:i5a teme4ile. A#a;a47 8n ;oa4
5teva 5li3e7 !lema> 9e t4an9:o4m ;in 3e4i5ulo9 54iminal 8nt4?un am4t 8nA4o@it ;e :a3ta
3e 5a4e :u9e9e Aata 9?o 5omit. Se uit 8n Do97 la a4ma 3e 5a4e o <inea 8n mn7 #i ;;u ;in
ume4i7 a3oi o a@v4li ;e3a4te ;e el.
A4ma ate4i@ la 3i5ioa4ele lui Luet.
J Na:ai7 :4atele meu7 5e <i?am :5utL 9t4iA el.
(eBBe>eT 9e 3u4t #i mai ;e@Au9tto4. Se t4nti 5u Bu4ta la 3mnt.
J Ia4t?m7 Na:aiL Ia4t?m 5 te?am leAat 5a 3e?un animal nu l9a Su:letul
Su34em 9 m omoa4eL
!EaAe4e@i7 8i 93u9e Luet Su:letului Su34em 8n An;. O 9 :ie :oa4te umili<i 5n; o4
9?#i amintea95 5um 9?au 3u4tat7 in;i:e4ent ;a5?#i ;au 9eama 9au nu 5?ai :5ut ;in ei
ni#te la#i.
PCum7 54e@i 5 ;e<in un 5ont4ol ;i954et a9u34a a5e9to4 evenimenteI Pot 9 le 9t4iA
9 9e team7 5 ei nu m au;7 nu m au; #i ia4 nu m au;7 ;a4 3e u4m7 ;int4?o;at7 m
au; #i 5la5Cea@ 8n Calul 9taI C4e; 5 m ;e95u45 :oa4te Bine7 e 34ima oa4 5n;
34o5e;e@ a#a.Q
$i5eam ;oa4 9?i 8n9enine@i 3u<in. )i?ai :5ut ;ato4ia.
J !lema>7 (eBBe>eT7 9iAu4 5 v ie4t7 vo4Bi Na:ai. Ce 5ontea@ 5e 9e?ntm3l
5u mineI Contea@ 9 v ie4te Su:letul Su34em7 nu eu.
J FnAenun5Cea<i 8n :a<a Su:letul Su34emL 93u9e !ia;C7 8m3inAn;u?l iute 3e
!lema>. FnAenun5Cea@ #i 5e4e?<i ie4ta4e7 te 4oA. Nu ve@i 5 <i?e via<a 8n 3e4i5olI
!lema> 9e 8ntoa49e 5t4e ea #i?i vo4Bi 5alm7 8n 5iu;a teme4ii 5 Luet #tia 5e?l
4oa;e:
J CCia4 8<i 3a9 att ;e mult ;a5 t4ie95 9au mo4I
J Tu e#ti via<a mea7 8i 493un9e ea. N?am Du4at 5u to<ii 9 4mnem 59to4i<i
3ent4u tot;eaunaI
De :a3t7 nu Du4a9e47 8#i @i9e Luet. Nu :5u9e4 ;e5t 9 a95ulte e;i5tul lui !lema>
#i 9 4i;i5e minile 5a 9 a4ate 5 8n<eleA. Da47 34u;ent7 Luet nu 95oa9e o vo4B.
!lema> 5@u 8n Aenun5Ci.
J Su:let Su34em7 4o9ti el 5u Ala9 t4emu4at7 m ;u5 a5olo un;e v4ei tu 9 m ;u5.
J 0i eu7 a;uA (eBBe>eT. Contea@ #i 3e mine.
Nu?#i 4i;i5 34ivi4ea ;in 3mnt.
J Ct v4eme !ia;C e?a mea7 5ontinu !lema>7 9unt mul<umit o4iun;e m?a# a:la7
8n ;e#e4t7 8n o4a#7 3e +a4mon6 9au 3e Pmnt.
J O7 !l6aL 9t4iA !ia;C.
Fl 5u34in9e 8n B4a<e #i 8n5e3u 9?i 3lnA 3e um4.
Luet 9e a3le5 #i lu a4ma ;in ni9i3. Nu 3uteau 4i95a 9 3ia4; o a4m 34e<ioa9.
Cine #tie 5n; vo4 avea nevoie ;e ea la vntoa4eI
Na:ai veni la ea. A9ta e4a mai mult ;e5t 8#i 3utea ;o4i Luet7 :a3tul 5 veni9e la ea7
la 9o<ia lui ;e numai 5teva @ile7 #i nu la mama lui. O 8mB4<i#7 ia4 ea 8l <inu 8n B4a<e. Fl
9im<ea t4emu4n;. Fi :u9e9e :4i57 8n 5iu;a 8n54e;e4ii lui 8n Su:letul Su34em. Ia4 3e4i5olul
:u9e9e iminent.
J 0tii 5e 9?a4 :i 3utut 8ntm3laI 8i #o3ti ea.
J Su:letul Su34em nu e4a 9iAu4 5?i va 4eu#i manev4a 5u 9:oa4a7 8i 493un9e el7 tot
8n #oa3t. (ai ale9 atun5i 5n; !lema> a venit 9 ve4i:i5e no;ul.
J A :o9t nevoit 9?l ve4i:i5e7 ;a5 u4ma 9 54ea; 5 9?a 34o;u9 un mi4a5ol 5n;
te?ai eliBe4at.
J 0tii la 5e m?am An;it 5t am 9tat 8n Aenun5Ci7 5u a4ma la tm3l7 4o9tin;
vo4Bele 5a4e?l 8nt4tau 9 m omoa4eI ( An;eamG 5 n?o 9 #tiu ni5io;at 5um a4at
5o3ila#ul no9t4u.
J Ia4 a5um o 9 #tii.
Se ;e34t ;e ea7 a3oi 9e 8ntin9e #i?i lu a4ma ;in mn. +u9Ci;C 9e a34o3ie #i
atin9e a4ma.
J N6e:7 4o9ti ea7 ;a5?o 39t4e@i tu7 nu mai e ni5i o 93e4an< ;e 8m35a4e.
J Da4 ;a5 i?o ;au 8na3oiI
+u9Ci;C 8n5uviin< ;n; ;in 5a3.
J ! 5el mai Bun lu54u7 8i 93u9e.
Nimeni nu 8n<eleAea mai Bine ;e5t O4a5olul +u9Ci;C 5e anume 8i leAa #i 8i
;e@leAa 3e oameni. Na:ai me49e ime;iat la !lema> #i?i 8ntin9e a4ma.
J Te 4oA7 8i 93u9e. Ni5i m5a4 nu #tiu 5um 9?o :olo9e95. Avem nevoie ;e tine 9
ne 5on;u5i la taB4a Tatei.
!lema> e@it o 5li3 8nainte ;e?a lua a4ma. Luet #tia 5 nu 9u3o4t 9?o 34imea95
;in mna lui Na:ai. Da47 8n a5ela#i tim37 #tia 5 Na:ai nu e4a oBliAat 9 i?o ;ea. C Na:ai
nu e4a oBliAat 9?i ;ea 8na3oi 3o@i<ia 9a ;e 5on;u5to4. Ia4 !lema> avea nevoie ;e a5ea
3o@i<ie7 avea o nevoie att ;e ;i93e4at7 8n5t o va 34imi 5Cia4 #i ;e la Na:ai.
J ( Bu5u47 93u9e !lema> #i lu a4ma.
J O7 mul<ume957 Na:aiL eE5lam !ia;C.
Luet 9im<i un :io4 ;e :4i5 8n inim. Oa4e?l 9imte #i !lema> 8n vo5ea eiI Ve;e 3e
:a<a ei 5um 9e uit 5u atta 4e93e5t la Na:aiI ! o :emeie 5a4e iuBe#te numai 5u4aDul #i
3ute4ea to5mai ma95ulul al:a ;in t4iB e 5el 5a4e?o at4aAe. Ia4 8n o5Cii ei7 Na:ai e7 evi;ent7
5el mai ;o4it ;int4e B4Ba<i. !ia;C a :o9t 5ea mai Bun a5t4i< ;e 3e @iua ;e a@i7 8#i @i9e
Luet. !a :u9e9e a5eea 5a4e?l 5onvin9e9e 3e !lema> ;e ;4aAo9tea ei7 5a 9?l 9alve@e 3e
B4Batul 3e 5a4e?l iuBea 5u a;ev4at. Nu 3ot ;e5t 9?o a;mi47 9e An;i Luet. !
nemai3omenit.
Totu#i7 An;u4ile ;e a;mi4a<ie e4au min5iuni ele 8n9ele7 ia4 Luet nu 9e 3utu amAi
mult v4eme. =4umoa9a !ia;C e 8n5 8n;4Ao9tit ;e 9o<ul meu #i7 ;e#i ;4aAo9tea lui
3ent4u mine e a5um 3ute4ni57 va veni o @i 5n; ma95ulul ;in 93e5ia 34imatelo4 ;in el 8l
va 8nvinAe 3e omul 5ivili@at #i 9e va uita la !ia;C 5u ;o4in<7 ia4 ea 8#i va ;a 9eama #i 8n
5li3a a5eea 8l voi 3ie4;e7 5u 9iAu4an<.
I@Aoni An;ul Aelo@iei #i me49e la Doamna Ra9a7 5a4e t4emu4a ;e u#u4a4e7 5a 9?o
aDute 9 9e u45e 3e 5mil.
J Am 54e@ut 5?o 9 moa47 #o3ti Ra9a7 aA<n;u?9e ;e mna lui Luet. Am 54e@ut
5?l 3ie4;.
J 0i eu7 34e< ;e 5teva 5li3e7 93u9e Luet.
J A95ult 5e?<i 93un eu: ;a5?a4 :i me49 3n la 5a3t7 !lema> a4 :i mu4it 8nainte
9 9e 8nno3te@e.
J Fn a;n5ul 9u:letului7 #i eu i?am 3u9 la 5ale moa4tea.
J Uite 5t ;e a34oa3e ;e animale 9untem. )i?ai 8n5Ci3uit v4eo;at a#a 5evaI C?
am :i 34eAti<i 9 omo4m 3e nea#te3tateI
J !Ea5t 5a BaBuinii7 34oteDn; A4u3ul.
J C4e; 5?i o ;e95o3e4i4e m4ea<7 nu?i a#aI 8nt4eB Ra9a.
Luet 8i @mBi la4A #i?o 9t4n9e ;e mn.
J +ai 9 nu mai 93unem nimnui7 totu#i. /4Ba<ii 9?a4 8nA4o@i7 ;a5?a4 a:la 5t ;e
3e4i5uloa9e 9untem 8n 4ealitate.
J A5um nu mai 5ontea@7 @i9e Ra9a. Su:letul Su34em 9?a ;ove;it mai 3ute4ni5
;e5t am 54e@ut. S?a te4minat.
Da47 8nto45n;u?9e 8na3oi la 5mila ei7 Luet #tia 5 nu 9e te4mina9e. =u9e9e ;oa4 o
amna4e. Va veni ;in nou @iua lu3tei 3ent4u 3ute4e. Ia4 ;ata viitoa4e nu va mai eEi9ta
Aa4an<ia 5 Su:letului Su34em 8i va 4eu#i mi5a #me5Ce4ie 9im3ati5. Da5 !lema> 9?a4 :i
Cot4t 9 t4aA 5u a4ma7 9?a4 :i te4minatH ;ata viitoa4e e 3o9iBil 9?#i ;ea 9eama #i 9 nu 9e
mai la9e amAit ;e o 34o9tie 5a 4uAmintea Ra9ei7 a5eea 5a Na:ai 9 :ie ;oa4 leAat #i
aBan;onat. Ri95ul e4a :oa4te a34oa3e7 eEt4em ;e a34oa3e. Ia4 la 9:4#it7 Luet #tiu 5 u4a lui
!lema> 8m3ot4iva lui Na:ai e4a mai 3ute4ni5 ;e5t ni5io;at7 ;e#i o v4eme o va neAa7 va
34etin;e 5Cia4 #i 8n 9inea lui 5?a ;i934ut. Poate 3e al<ii 4eu#e#ti 9?i 35le#ti7 ;a4 eu voi
9ta 5u o5Cii 3e tine. Ia47 ;a5 i 9e 8ntm3l 5eva 9o<ului meu7 :ii 9iAu47 ai :a5e Bine 9 m
omo4i #i 3e mine. Ai :a5e Bine 9 te?a9iAu4i 5 9unt moa4t7 3ent4u 5 #i a#a7 ;a5 voi A9i
o 5ale7 tot m voi 8ntoa45e #i m voi 4@Buna 3e tine ;in mo4mnt.
J T4emu4i7 Lut6a7 93u9e +u9Ci;C.
J CCia4 t4emu4I
Poate 5 ;e?a9ta 8i venea A4eu 9 ve4i:i5e ;a5 #aua 5milei e Bine :iEat.
J Ca a4i3a ;e liBelul.
J A :o9t o?ntm3la4e :oa4te?n5o4;at7 93u9e Luet. C4e; 5?9 8n5 Bulve49at.
J Fn5 e#ti Aeloa9 3e !ia;C7 a9ta e.
J Ni5i o 9e5un;7 o 5ont4a@i9e Luet. Na:ai m iuBe#te aB9olut #i ne5on;i<ionat.
J Da. Da4 tot 8<i 9imt :u4ia 8m3ot4iva lui !ia;C.
Luet #tia 5 e7 8nt4?a;ev47 3u<in Aeloa9 3e !ia;C.
Da4 +u9Ci;C vo4Bi9e ;e :u4ie7 un 9entiment mult mai 3ute4ni5 ;e5t 5on#tienti@a9e
8n 9inea ei.
J Nu?9 9u34at 5?l iuBe#te 3e Na:ai7 @u 5 nu 9unt.
J 0tiu. A;i5?mi ;au 9eama a5um. Nu. C4e; 5 e#ti 9u34at #i Aeloa9 3e ea
3ent4u 5?a 3utut 9 9alve@e via<a 9o<ului tu7 3e 5n; tu7 nu.
Da7 9e An;i Luet. A#a e4a. Ia4 a5um7 5 +u9Ci;C 93u9e9e lu54u4ilo4 3e nume7
9im<i :4u9t4a4ea aAoni@ant 5a4e o 5o3le#ea #i la54imi :ie4Bin<i ;e :u4ie #i 4u#ine 8i <#ni4
;in o5Ci #i?i alune5a4 3e oB4aDi.
J A#a7 o mnAie +u9Ci;C7 lun;?o 8n B4a<e. I<i :a5e Bine 9 te eliBe4e@i. I<i :a5e
Bine.
J ( Bu5u4. Pent4u 57 9e 3a4e7 am ;e An; 9 3lnA 5a o nt:lea<7 :ie 5?mi
:a5e Bine 9 m eliBe4e@7 :ie 5 nu. A#a 5 n?a4 :i 4u 9?mi :a5.
Fn5 3lnAea 5n; Na:ai 9e 8ntoa49e la ea 5a 9?o aDute 9 8n5ale5e.
J !#ti ultima7 8i @i9e el.
J C4e; 5?aveam nevoie ;oa4 9?<i 9imt 8n5?o ;at atinAe4ea. S :iu 9iAu4 5
t4ie#ti.
J Fn5 4e93i4. Ai ;e An; 9 3lnAi mult a#aI Pent4u 5 ume@eala ;e 3e oB4aDi o 9?
at4aA mu#tele.
J Ce 9?o :i 8ntm3lat 5u tlCa4ii iaI 8nt4eB ea7 #te4An;u?#i la54imile 5u mne5a.
J Su:letul Su34em a 4eu#it 9?i a;oa4m 5Cia4 8nainte ;e?a 8n5e3e 9?i in:luen<e@e
9e4io9 3e 5eilal<i. O4 9 9e t4e@ea95 3e9te ;ou o4e. De 5e te?ai An;it la eiI
J (?am An;it ;oa4 5t ;e 34o9t ne?am :i 9im<it 5u to<ii7 ;a5?a4 :i venit 8n Aoana
ma4e 5a 9 ne taie?n Bu5<i7 8n v4eme 5e noi ne tot 5ion;neam ;a5 9 te omo4m 9au nu.
J Da7 4o9ti Na:ai7 #tiu 5e v4ei 9 93ui. S?n:4un<i moa4tea. Nu?i ma4e lu54u. Da4
9 te 9im<i 5a un 34o9t eEa5t 8n 5li3a mo4<ii7 ei7 a9ta?a4 :i ;e ne9u3o4tat.
Luet 49e #i?i lu mna. Fn5 un minut7 #i 3e u4m 8n5 unul7 lunA7 :oa4te lunA.
J St lumea ;u3 noi7 @i9e Na:ai. 0i7 3n?la u4m7 tlCa4ii 5Cia4 o 9 9e t4e@ea95.
A#a 5 Luet 8i ;;u ;4umul #i7 ime;iat 5e el 3o4ni 934e 5mila lui7 a ei 9e 5ltin
3e 3i5ioa4e #i ea 9e 4i;i5 ;ea9u34a ni9i3ului ;e#e4tului. !4a 5a #i 5um a4 :i 5l4it 3e
v4:ul unui tu4n @Al<it ;e un 5ut4emu4 #i7 ;e oBi5ei7 me49ul 3e 5mil 8i ;i93l5ea. Da4
a9t@i i 9e 34ea la :el ;e 3l5ut 5a #i a #e;ea 3e un t4on. Pent4u 5 a5olo7 3e 5mila ;in
:a<a ei7 5l4ea Na:ai7 9o<ul 9u. 0i 5e ;a5 nu?l 9alva9e eaI !4a 9u:i5ient 5 t4ia #i 5?o
mai iuBea.
3. V%N&TOAR!A.
ADun9e4 9ea4a 8n taB4a lui Volema>. Clto4i9e4 mai mult ;e5t 8n alte @ile7
3ent4u 5 9e a34o3iau ;e eaH 8n9 tot mai aveau ;e te4minat t4eBu4ile 9e4ii7 3ent4u 5
Volema> nu #tiu9e 5 aveau 9 vin 8n 9ea4a a5eea #i nu 4i;i5a9e 5o4tu4i 8n 3lu97 ia4
$;o4aB 9e 93la9e ;eDa 3e mini ;u3 5ina 3e 5a4e o 34eAti9e 3ent4u el7 Volema> #i I99iB.
T4eBu4ile 9e4ii 9e ;e9:#u4a4 mai lent 5a ;e oBi5ei7 3ent4u 5 9e 9im<eau mai 8n 9iAu4an<
#i 3ent4u 57 o;at aDun#i7 li 9e 34ea ne;4e3t 9 aiB la :el ;e mult ;e mun5it 5a #i 3e
tim3ul 5lto4iei.
+u9Ci;C 9e <inu 5t 3utu ;e a34oa3e ;e Luet #i Na:ai. Din 5n; 8n 5n;7 a4un5a o
34ivi4e 5t4e I99iB7 5a4e 3lutea 3e 95aunul lui. Nu A9i nimi5 9u434in@to4 8n 8n:<i#a4ea lui
8l #tia ;e ani7 :iin;5 e4a :iul 5el ma4e al Ra9ei #i 9tu;ia9e 8n 5a9a Ra9ei ;e 5n; 9e #tia
+u9Ci;C a5olo. Da4 ea 9e An;i9e la el 8ntot;eauna 5a la un in:i4m #i nu 34ea?i a5o4;a9e
aten<ie. A3oi7 8n /a9ili5a7 ;n;u?#i 9eama 5 u4ma 9 5lto4ea95 #i ea 8n ;e#e4t7 5u Na:ai
#i Luet7 8i a34u 5la4 8n minte 3ent4u 5 ea ve;ea 8ntot;eauna leAtu4ile ;int4e oameni
57 8n u4ma 8m3e4e5Ce4ilo4 ;int4e B4Ba<i #i :emei 8n eE3e;i<ia Su:letului Su34em7 ea 9e va
34i5o39i 5u I99iB. Su:letul Su34em voia 5a Aenele lui 9 :ie mo#tenite #i ale ei la :el7 ia4 ei
;oi vo4 :a5e e:o4tul 8m34eun7 la Bine #i la 4u.
Anevoie a55e3ta9e ea lu54ul a5ela. (ai ale9 8n 9ea4a nun<ii7 5n; Luet #i Na:ai7
!lema> #i !ia;C7 (eBBe>eT #i Dol6a :u9e9e4 59to4i<i ;e Doamna Ra9a #i 9e
8n;4e3ta9e47 ;oi 5te ;oi7 934e 3atu4ile lo4 5onDuAale7 lui +u9Ci;C 8i veni9e :oa4te A4eu 9?
n;u4e :u4ia7 teama #i am45iunea a39toa4e ;in 9u:letul ei7 3ent4u 5 nu 9e Bu5u4a ;e
;4aAo9tea ;e 5a4e avea 3a4te Luet.
D4e3t 493lat7 Su:letul Su34em 5el 3u<in a#a 54e@u9e ea la 8n5e3ut i?a t4imi9
un vi9 8n noa3tea 4e93e5tiv. Se :5ea 5 e4a leAat ;e I99iBH l?a v@ut @Bu4n; #i?a @Bu4at
8m34eun 5u elH a?n<ele9 5 t4u3ul 9u nu eE34ima a;ev4ata lui natu47 57 va ;e95o3e4i
ea7 ma4iaDul 5u el n?o va 5on9uma7 5i o va 8nl<a. 0i 9?a v@ut 3u4tn;u?i 5o3iii 8n 3nte5e7
9?a v@ut 9tn; la int4a4ea unui 5o4t ;in ;e#e4t altu4i ;e el7 u4m4in; 5um 9e Doa5 5o3iii
lo47 #i a v@ut 5 8n 95ena a5eea ;in viito4 avea 9?l iuBea957 9 :ie leAat ;e el 5u :i4e ;e
au4 #i ;e a4Aint 5a4e?i 8nln<uiau ;e Aene4a<iile t4e5ute #i?i 5on;u5eau 934e viito47 an ;u3
an7 5o3il ;u3 5o3il7 Aene4a<ie ;u3 Aene4a<ie. Vi9ul mai avea #i alte 34<i7 unele
8n93imnttoa4e7 ;a4 ea 9e aA<a ;e mnAie4ea lui 8n toate @ilele a5e9tea. Cn; 9ttu9e
5u Aene4alul (oo@C7 oBliAat 9?l ia ;e B4Bat 3e 5u5e4ito4ul /a9ili5ii7 9e An;i9e la vi9ul
ei #i #tiu9e 5 nu va 4mne altu4i ;e el #i7 Bine8n<ele97 Su:letul Su34em o a;u9e9e 3e
mama ei #i?a lui Luet7 3e :emeia numit Sete7 5a4e 4e5uno95u9e 5 ele 9unt :ii5ele ei7
:5ute 5u (oo@C. A;io 59to4ie7 ia4 8n 5teva o4e e4au 8n ;e#e4t7 8n ;4um 934e Volema>.
Da4 ;e?atun5i avu9e9e tim3 9 9e An;ea957 9?#i a;u5 aminte ;e teme4i.
/ine8n<ele9 5?a 8n5e45at 9 le uite #i 9 9e aAa<e 8n 95CimB ;e vi9ul mnAieto4 9au ;e
a9iAu44ile lui Na:ai7 3ent4u 5 el 8i 93u9e9e 5 I99iB e :oa4te ;e#te3t #i amu@ant7 o
5om3anie 3l5ut7 5eea 5e ea nu 34ea avu9e9e o5a@ia 9?l 5on9tate la #5oal.
Da47 8n 5iu;a vi9ului7 8n 5iu;a 5elo4 93u9e ;e Na:ai7 nu ;i934u9e4 ve5Cile
im34e9ii7 5ele 3e 5a4e le avea ;e at<ia ani. Tot ;4umul 34in ;e#e4t 8#i aminti 8nt4una :elul
a34oa3e ma5aB4u 8n 5a4e I99iB oBi#nuia 9?#i mi#te B4a<ele #i 3i5ioa4ele 8n o4a#7 un;e 3u4ta
A4eut<i 3e 9uB Caine7 ;e 34ea 8ntot;eauna 5 <o3ie 34in ae4 5a o 9ta:ie 3u9 3e
@BenAuial 9au 5aG oa4e 5um 8i @i9e9e Ko>o4 o;atI Ca un ie3u4e 3e 9uB a3. Ce?au mai
49L Ia4 a5um 5t ;e li39it ;e loialitate 9e 9im<ea7 ;e#i 34o34ia lui 9o4 :5u9e Aluma. Lui
+u9Ci;C nu i?a4 :i t4e5ut 34in 5a3 57 8nt4?o @i7 in:i4mul7 9ta:ia7 ie3u4ele ;e 9uB a3 avea 9
:ie 9o<ul ei. Fn 5iu;a 8n5e454ilo4 ei ;e a 9e lini#ti7 ve5Cea team #i 9en@a<ia ;e 9t4anietate
9t4uiau 5a un 5u4ent 9uBte4an.
Pn a5um7 5n;7 @4in;u?l7 8#i ;;u 9eama 5 nu?i e4a :4i5 ;e el. Vi9ul 8i ;;u9e
34ea mult 93e4an<.
Nu7 8i e4a :4i5 ;e 5e va 54e;e el ;e934e ea o team #i mai ve5Ce7 #i mai
8ntune5at. Oa4e I99iB #tia ;eDa 5e anume 3lnui9e4 mtu#a Ra9a #i Su:letul Su34em
3ent4u elI Oa4e t4Aea ;eDa 5u o5Ciul7 8n tim3 5e ea 9e 5Cinuia 9 4i;i5e 5o4tul7 #i?o m9u4a
;e 9u9 3n Do9I Da5?a#a a4 :a5e7 atun5i7 :4 8n;oial7 a4 :i :oa4te ;e@amAit. +u9Ci;C #i?l
imaAina @i5n;u?#i: no4mal 5 in:i4mul 9e aleAe 5u u4ta7 5u aia 34ea 8nalt #i a54 la
mut47 al 54ei t4u3 n?a :5ut ni5i un B4Bat 9 9e 8ntoa45 ;u3 ea. Stu;ioa9a aia 5a4e nu?i
8n 9ta4e 9 :a5 3e nimeni 9 4;7 ;e5t uneo4i 3e 9o4a ei7 Luet Po7 5t e ;e inteliAent7 ;a4
ea?i a3a4<ine lui Na:aiQ. P4oBaBil 5?#i @i5e: va t4eBui 9 m ;e95u45 5um 3ot mai Bine7
3ent4u 5?9 in:i4m #i n?am ;e?ale9. A#a 5um #i eu 8mi @i5 5 va t4eBui 9 m mul<ume95 5u
in:i4mul7 3ent4u 5 nu m v4ea ni5i un alt B4Bat.
Cte 59to4ii au 8n5e3ut oa4e 5u 9entimente a9emntoa4eI Au :o9t v4eunele ;in
ele :e4i5ite7 3n?la u4mI
+u9Ci;C t4a9e ;e tim3 5t 3utu ;e mult7 34elunAin; 5ina 5a4e e4a mai Bun ;e5t
o4i5e mn5a9e4 3e 3a45u49ul 5lto4iei. $;o4aB #i Volema> A9i9e4 8n valea a5eea
leAume #i 4;5ini 9lBati5e #i :5u9e4 o to5an mult mai Bun ;e5t 9ta:i;ele #i
3a9t4ama7 ia4 3inea e4a 34oa93t #i ;o93it7 nu 5a 3e9me<ii 54o5an<i #i ta4i 5u 5a4e
:u9e9e4 nevoi<i 9 9e C4nea95 3e ;4um. Fn 5u4n; va :i #i mai Bine7 3ent4u 5 Volema>
8nDACeBa9e a5olo o A4;in #i7 8n 5teva 93tmni7 vo4 54e#te 3e3eni ve4@i #i ;ovle5ei7
mo45ovi7 5ea3 #i 4i;i5Ci.
Fn tim3ul 5inei7 to<i a4tau oBo9i<i #i 9tinACe4i. Nu 4eu#eau 9 uite 5 Na:ai :u9e9e
5t 3e 5e 9 :ie eEe5utat7 ia4 aminti4ea e4a 5u?att mai 9tnDenitoa4e a5um7 5 9e
8nto49e9e4 la Volema> #i ve;eau 5t ;e u#o4 8i 5oman;a a5e9ta7 :iin; un B4Bat 5a4e #tia
8nt4?a;ev4 9 5on;u57 8nt4?o manie4 mult mai 5onvinAtoa4e ;e5t 9tilul 8nAm:at #i
intimi;ant al lui !lema>. Se?nA4o@eau 5 t4eBuiau 9?i 3ove9tea95 Bt4nului 5ele
8ntm3late. Oa4e 5<i ;int4e ei7 3oate 5u eE5e3<ia lui !ia;C #i7 Bine8n<ele97 a lui Na:ai
8n9u#i e4au 5u a;ev4at mn;4i ;e 5e :5u9e4I A#a 57 o4i5t ;e Bun a4 :i :o9t
mn5a4ea7 8n a:a4 ;e +u9Ci;C7 nimeni n?avea 5Ce: 9 9tea la 3ove#ti. Nu eEi9tau aminti4i
;4aAi ;in 5lto4ie7 ni5i 8ntm3l4i amu@ante 5a4e 9 :ie 4elatate 5elo4 5a4e?i a#te3ta9e4.
Ime;iat 5e 9e te4min ;e 9t4n9 5ina7 5u3lu4ile 9e 4et4a9e4 la 5o4tu4i.
Lumea 3le5a9e att ;e 4e3e;e 57 8n 5iu;a ne4B;4ii ;e?a evita eEa5t un a9emenea
moment7 +u9Ci;C 9e?ntoa49e ;e la 34u 5u ultimele va9e 93late7 934e a 5on9tata 57
;int4e :emei7 ;oa4 SCe;emei 4ma9e 3e lo57 ia4 ;int4e B4Ba<i7 numai $;o4aB #i I99iB. Se
l9a9e ;eDa o lini#te a39toa4e7 3ent4u 5 SCe;emei nu 9e 34i5e3ea la 8nt4e<inut
5onve49a<ia7 ia4 $;o4aB #i I99iB 34eau amn;oi ;u4e4o9 ;e timi@i. Ce A4eu ne e tutu4o47 8#i
@i9e +u9Ci;C. 0tim 5 9untem 3leava A4u3ului7 a;u#i la un lo5 numai 3ent4u 5 nu ne?a
v4ut nimeni7 8n a:a4 ;e Su:letul Su34em. Ia4 3e unii ;int4e noi ni5i m5a4 el nu i?a v4ut7
Bietul $;o4aB e ai5i numai 3ent4u 5 Na:ai i?a 9mul9 un Du4mnt7 8n lo5 9?l omoa4e la
3oa4ta o4a#ului /a9ili5a7 8n noa3tea 5n; i?a tiat 5a3ul lui GaBallu:iE.
J Ce A4u3 Dalni5 9unte<iL 4o9ti Volema>.
+u9Ci;C 34ivi u#u4at 5um 9e 8nto45eau la :o5 Volema> #i Ra9a. P4oBaBil 8#i
;;u9e4 9eama 5 t4eBuie 93u9 5eva unii t4eBuiau 34e@enta<i7 m5a4 SCe;6a #i
BiBliote5a4ul7 5a4e nu 9e 5uno95u9e4 ni5io;at.
J Int4am 8n 5o4tul 9o<ului meu7 93u9e Ra9a7 An;in;u?m 5e Bine?i 9 :iu ia4#i 5u
el7 5n; mi?am ;at 9eama ;int4?o;at 5t ;e ;o4 mi?e ;e tova4#ii mei ;e ;4um7 SCu6a #i
SCe;6a7 #i aBia 3e u4m mi?am a;u9 aminte 5 nu mi?am :5ut ;ato4ia 8n 5alitate ;e
;oamn a a5e9tei 5a9e.
J A 54ei 5a9eI 8nt4eB I99iB.
J Pe4e<ii 3ot :i ;e 3iat47 ia4 a5o3e4i#ul 3oate 5?i 5e4ul7 ;a4 a9ta?i 5a9a mea7 un
lo5 ;e 4e:uAiu 3ent4u :ii5ele mele #i ;e 9iAu4an< 3ent4u :iii mei7 493un9e Ra9a.
J Ca9a noa9t47 93u9e Volema> 8n5et.
J Fnt4?a;ev4G Am 93u9 5a9a mea numai ;in 5au@a ve5Cilo4 oBi5eiu4i ;in
/a9ili5a7 un;e 5a9ele a3a4<ineau numai :emeilo4.
Ra9a 4i;i5 mna 9o<ului 9u la Bu@e7 o 94ut #i?i @mBi.
J Ai5i7 8n ;e#e4t7 93u9e Volema>7 5a9ele a3a4<in Su:letului Su34em7 ;a4 el ne?o
8n5Ci4ia@ 3e?a9ta la un 34e< :oa4te 4e@onaBil: 5n; 3le5m ;e?ai5i7 BaBuinii ;in Do9ul a3ei
39t4ea@ A4;ina.
J +u9Ci;C7 SCe;emei7 54e; 5?l 5unoa#te<i 3e :iul meu7 I99iB7 @i9e Ra9a.
J =iul no9t4u7 o 5o4e5t Volema> 3e a5ela#i ton Bln; ;e ;inainte. Ia4 el e
$;o4aB7 5a4e a :o9t 5n;va a4Civa4ul lui GaBallu:iE7 ;a4 a5um 9luDe#te 8n 5a9a noa9t4
tem3o4a4 5a A4;ina47 BiBliote5a4 #i Bu5ta4.
J 0i m tem 5 nu m 34i5e3 la ni5iuna ;int4e me9e4iile a5e9tea7 @i9e $;o4aB.
Ra9a @mBi.
J Vol6a mi?a 93u9 5 #i I99iB7 #i $;o4aB au 5e45etat CataloAul 5t au a#te3tat ai5i.
Ia4 eu #tiu 5 amBele mele ne3oate ;4aAi7 SCu6a #i SCe;6a7 9e vo4 a4ta :oa4te inte4e9ate
;e 5e?au A9it ei a5olo.
J CataloAul Su:letului Su34em e9te ;oa4 5alea 934e memo4ia Pmntului7 34e5i@
Volema>. 0i7 5um noi 934e Pmnt me4Aem7 a 9tu;ia 8n BiBliote5a a5eea ma4e e la :el ;e
im3o4tant 5a a mun5i 5a 9 ne 39t4m t4u3u4ile vii 8n ;e#e4t.
J 0tii 5?o 9 ne :a5em ;ato4ia7 93u9e SCe;emei.
+u9Ci;C #tia 5 SCe;emei nu 9e 4e:e4 ;oa4 la 9tu;iu.
J O:7 la naiBa 5u 3olite<u4ileL @i9e Doamna Ra9a. 0ti<i Bine 5 voi 9unte<i 5ei
ne59to4i<i #i 5 toat lumea t4eBuie 9 9e 59to4ea957 ;a5 v4em 5a lu54u4ile 9 mea4A7
;e5i 4mne<i numai voi 3at4u. 0tiu 5 nu eEi9t un motiv anume 3ent4u 5a voi 9 n?ave<i
5el 3u<in liBe4tatea ;e?a 4e@olva lu54u4ile 8nt4e voi7 ;a4 v 93un eu 57 ;ato4it v49tei #i
eE3e4ien<ei7 mi?am imaAinat 5 +u9Ci;C 9e va aleAe 5u I99iB7 ia4 SCe;emei7 5u $;o4aB.
Nu t4eBuie nea34at 9 :ie a#a7 ;a4 54e; 5 v?a4 :i ;e aDuto4 m5a4 9 v An;i<i la
3o9iBilitatea a9ta.
J Doamna Ra9a a vo4Bit ;e eE3e4ien<7 4o9ti $;o4aB7 ;a4 t4eBuie 9 9uBlinie@ 5
eu n?am ni5i un :el ;e eE3e4ien< la :emei #i m tem 5 :ie5a4e vo4B 3e 5a4e o voi 93une
va :i o DiAni4e.
SCe;emei 95oa9e un CoCot ;i934e<uito4.
J SCe;emei a v4ut 9 @i57 8n :elul ei elo5vent7 5 nu?#i 8n5Ci3uie 5um e 5u
3utin< 9 ai tu mai 3u<in eE3e4ien< 5u :emeile ;e5t a4e ea 5u B4Ba<ii. 0i e :oa4te
5onvin9 ;e aBilitatea ei ;e?a te DiAni la :ie5a4e vo4B #i to5mai ;e a5eea a ale9 9?<i
493un; :4 9 9e :olo9ea95 ;e vo4Be.
AB9u4;itatea 9itua<iei7 5omBinat 5u li39a ;e ta5t a lui SCe;emei #i 5u 3olite<ea
9tnAa5e a lui $;o4aB7 e4a 34ea mult 3ent4u +u9Ci;C. I@Bu5ni 8n 49 #i 8n 5u4n; i 9e
altu4a4 #i 5eilal<i.
J Nu?i ni5i o A4aB7 93u9e Volema>. Ave<i tim3 9 v 5unoa#te<i.
J !u a# 34e:e4a 9 te4minm o;at7 @i9e SCe;emei.
J Cu 59to4ia nu 3o<i 9 te4mini o;at7 inte4veni Ra9a. C9to4ia o 8n5e3i. De5i7
a#a 5um 93unea Volema>7 nu v A4Bi<i. Cn; 9unte<i Aata7 veni<i :ie la mine7 :ie la 9o<ul
meu7 ia4 noi v vom a4anDa 5o4tu4ile #i 5e4emoniile 5a4e 9e 5uvin.
J 0i ;a5 n?o 9 :im ni5io;at AataI 8nt4eB I99iB.
J Ni5iunul ;int4e noi nu va t4i ;e9tul ;e mult 5a 9 va; 5e?n9eamn ni5io;at7
8i 493un9e Volema>. Ct 34ive#te 34e@entul7 va :i ;e 8n;eaDun9 ;a5?n5e45a<i 9 v
5unoa#te<i unul 3e altul.
0i 5u a9ta7 ;i95u<ia 9e 8n5Ceie7 8n a:a4 ;e 5teva 5uvinte ;e lau; a;u9e 5inei
34e3a4ate ;e $;o4aB. Se ;e934<i4 4e3e;e7 ia4 +u9Ci;C o u4m 3e SCe;emei 8n 5o4tul 3e
5a4e?l 8m34<eau ;eo5am;at.
J !i7 #i a5um7 ne?a lini#tit7 vo4Bi SCe;emei.
Fi t4eBui o 5li3 lui +u9Ci;C 9?#i ;ea 9eama 5 SCe;6a e4a i4oni5H 8ntot;eauna 8i
t4eBuia.
J !u nu?9 34ea lini#tit7 8i 93u9e.
J CumI Nu 54e@i 5?a :o9t :4umo9 ;in 3a4tea lo4 9 ne ;ea tim3 9 ne Cot4m
;a5 9 34o;u5em 9au nu inevitaBilulI Ca #i 5um ai 3une?n mna 54iminalului 5on;amnat
34ACia 93n@u4to4ii #i i?ai @i5e 9 t4aA ;e ea 5n; e 34eAtit.
A :o9t o 9u434i@ 3ent4u +u9Ci;C 5n; #i?a ;at 9eama 5 SCe;emei 34ea mult mai
9u34at ;e5t ea. Da4 SCe;emei nu veni9e ;e Bunvoie 8n 5lto4ie7 5a +u9Ci;C. !a nu
5on9i;e4a 5 a3a4<ine Su:letului Su34em7 5um :5ea +u9Ci;C7 ;e 5n; 8#i ;;u9e 9eama 5
e4a o4a5ol7 9au Luet7 ;e 5n; ;e95o3e4i9e 5 e vi@iona4 8n a3e. A#a 5 no4mal 5 totul e4a
;at 3e9te 5a3 3ent4u eaH i 9e 8n5u45a9e4 toate 3lanu4ile.
+u9Ci;C 9e An;i 9?i vin 8n aDuto47 93unn;u?i:
J $;o4aB e #i el 5a3tiv 8n 5lto4ia a9ta7 5a tine n?a 5e4ut 9 vin7 ;a4 tu7 5el
3u<in7 aveai vi9ul tu.
V@u ime;iat 3ent4u 5 +u9Ci;C ve;ea 8ntot;eauna leAtu4ile ;int4e oameni 5
vo4Bele ei7 ;e3a4te ;e a?i a;u5e alina4e7 4i;i5au un @i; 8nt4e ea #i SCe;emei7 a#a 5 t5u.
T5u #i 9u:e4i7 3ent4u 5?#i amintea :oa4te 5la4 5 I99iB :u9e9e a5ela 5a4e 8nt4eBa9e
M0i ;a5 n?o 9 :im Aata ni5io;atIO. !4a A4oa@ni5 9?au@i a9ta ;in Au4a viito4ului tu 9o<7
aB9olut A4oa@ni57 8n9emna 5 nu 54e;ea 5?o va 3utea iuBi v4eo;at.
O 9t4:ulAe4 un An;: ;a4 ;a5 I99iB a 93u9 a5ele vo4Be nu 3ent4u 5?a4 :i 54e@ut 5
el n?o va 3utea ;o4i ni5io;at 3e ea7 5i :iin;5 e4a 9iAu4 5 ea nu va :i 34eAtit ni5io;at
9 9e m4ite 5u elI A5um7 An;in;u?9e mai Bine7 e4a 5onvin9 5 la a9ta 9e 4e:e4i9e7 ;oa4
I99iB e4a un tn4 3oliti5o97 5a4e nu oBi#nuia 9 93un lu54u4i menite 9 4nea95.
De95o3e4i B4u95 5?n mintea ei 9?a ;at la o 3a4te 9tavila ;in 5alea aminti4ilo4 #i v@u toate
imaAinile 3e 5a4e le?avea 5u I99iB. !4a t5ut #i?#i 3u4ta in:i4mitatea :4 9 9e 3lnA.
Avea mult 5u4aD7 8n :elul lui7 #i o minte 5u a;ev4at 9t4lu5it ;ove;ea aAe4ime la
#5oal7 5n; :u9e9e4 5oleAi #i i;eile lui nu ie#eau ni5io;at 8n evi;en<7 ;a4 a4tau 5
An;e#te 8ntot;eauna 5u un 3a9 9au ;oi ;in5olo ;e 8nt4eBa4ea ime;iat u4mtoa4e.
Poate 5?i 95Cilo; la t4u37 8#i @i9e +u9Ci;C7 ;a4 la minte e 5el 3u<in la :el ;e aAe4
5a mine. 0i7 u4t 5um 9unt7 nu 3ot :i mai 8nA4iDo4at ;e t4u3ul meu ;e5t e el ;e?al 9u.
Na:ai m?a a9iAu4at 57 ;in 3un5t ;e ve;e4e :i@i57 I99iB e 5a3aBil 9?aiB 5o3ii7 5eea 5e nu?
n9eamn 5 a4e CaBa4 9 :a5 ;4aAo9teG ;a7 34oBaBil e?nA4o@it 5 m va ;e@Au9ta 9au e
5el 3u<in :4u9t4at ;e 5t ;e 3u<in 8#i 8n5Ci3uie 5?mi 3oate o:e4i 8n mate4ie ;e 3l5e4e. Nu
9unt eu 5ea 5a4e a4e nevoie ;e a9iAu44i7 5i el7 #i a4 :i ;e?a ;4e3tul ;unto4 9 a55e3t 9
m 5u4te@e 5u i;eea 57 8nt4?un :el7 el t4eBuie 9?mi aline mie inima 5a4e 9e 8n;oie#te ;e
9ine. Nu7 eu t4eBuie 9?l 5onvinA 5 a55e3t7 ;a5 va :i 9 ne 8m34ietenim #i 9 ne
59to4im.
Vi@iunea a5ea9ta 8i a;u9e lui +u9Ci;C o att ;e ma4e u#u4a4e7 8n5t 8i venea 9
3lnA ;e Bu5u4ie. ABia atun5i 8#i ;;u 9eama 5 e 3o9iBil 5a i;eile 5a4e?i a34eau 8n
minte att ;e B4u95 #i 5u atta 5la4itate 9 nu :ie ale ei. Fnt4?a;ev47 oB9e4v 5?#i
imaAina9e t4u3ul lui I99iB a#a 5um #i?l imaAina el 8n9u#i7 numai 5 nu :u9e9e ;elo5
imaAina<ie7 nu?i a#aI Su:letul Su34em 8i a4ta9e An;u4ile #i teme4ile ;in mintea lui I99iB.
Ca ;e attea alte o4i7 +u9Ci;C 8#i ;o4i 9 3oat 5omuni5a la :el ;e u#o4 5u Su:letul
Su34em 34e5um Luet #i Na:ai. Cteo;at7 Su:letul Su34em 4eu#ea 9?i int4o;u5 8n minte
An;u4i 9uB :o4m ;e 5uvinte7 5um 9e 8ntm3la 8ntot;eauna 5u 5ei ;in A4u37 ;a4 3ent4u ea
;ialoAul ;e5u4Aea A4eoi7 nu?i venea u#o4 9?#i ;eo9eBea95 34o34iile An;u4i ;e 5ele ale
Su:letului Su34em. A#a 5 t4eBuia 9 9e mul<umea95 5u talentul ei ;e o4a5ol #i7 uneo4i7 5u
vi@iunile 5la4e7 5a4e atun5i 5n; 8i veneau 8ntot;eauna 8i ;;eau 9en@a<ia 5?a4 :i i;eile ei #i
aBia ;u3 a5eea i 9e 34eau 34ea lim3e@i 5a 9 :ie alt5eva ;e5t vi@iuni t4imi9e ;e Su:letul
Su34em.
Totu#i7 e4a 5onvin9 5 5e v@u9e nu e4a 8n imaAina<ia ei7 5i e4a a;ev4ul: Su:letul
Su34em 8i a4ta9e 5e avea nevoie 9 va;7 ;a5 e4a 9?#i ;e3#ea95 teme4ile.
(ul<ume957 4o9ti ea 8n An; 5t ;e 5la4 :u 8n 9ta4e7 ;e#i nu avea ;e un;e 9 #tie
;a5 Su:letul Su34em 8i au@ea An;u4ile 9au m5a4 o a95ulta 8n 5li3a a5eea. Aveam
nevoie 9 v; 34in o5Cii ti7 5el 3u<in o 5li3.
Fi veni un alt An;: oa4e ve;e #i el 34in o5Cii mei 8n 5li3a a9taI O tulBu4a i;eea 5
I99iB i?a4 3utea ve;ea t4u3ul a#a 5um #i?l ve;ea ea7 3lin ;e teme4i #i nemul<umi4i.
Nu7 Cai 9 :iu 5in9tit. Da5?i 9 aiB 8n54e;e4e 8n el 8n9u#i #i 9?mi :ie 9o<7 t4eBuie
9 #tie 5?9 la :el ;e 8n:4i5o#at #i ne9iAu4 5a el. A#a 5 a4at?i 5ine 9unt7 ;a5 n?ai :5ut?o
;eDa7 a4at?i 5ine 9unt7 aDut?l 9 va; 57 ;e#i nu 9unt :4umoa97 9unt7 totu#i7 :emeie #i
tnDe95 9 iuBe957 9 :iu iuBit7 9 am o :amilie 5u un B4Bat leAat ;e inima mea #i ;e
inima 54uia 9unt leAat eu7 a#a ;e 9t4n9 5um 9unt <e9ute 8nt4e ele 9u:letul Ra9ei #i?al lui
Volema>. A4at?i 5ine 9unt7 5a 9?i :ie mil7 nu :4i5 ;e mine. Du3 a5eea vom 95CimBa
mila 8n 5om3a9iune7 5om3a9iunea 8n 8n<eleAe4e7 8n<eleAe4ea 8n a:e5<iune7 a:e5<iunea 8n
;4aAo9te7 ;4aAo9tea 8n via<7 via<a 5o3iilo4 no#t4i7 via<a unei i;entit<i noi7 3e 5a4e?o vom
8nt4u5Ci3a 8m34eun.
S34e 9u434in;e4ea ei7 +u9Ci;C e4a 9omno4oa9 a5um 9e temu9e 5 n?avea 9
;oa4m 3e9te noa3te. Ia47 ;at :iin; 4e93i4a<ia lent #i a;n5 a lui SCe;emei7 34oBaBil 5
a;o4mi9e ;eDa.
S3e4 5 i?ai a4tat #i ei 5eea 5e avea nevoie 9 va;7 Su:let Su34em. ( 8nt4eB ;oa4
5um 4eu#e95 9 9e iuBea95 B4Ba<ii 5u :emeile 5a4e nu 34ime95 aDuto4ul tu7 5a 9 le a4<i
5e?i 8n 9u:letul 5eluilalt.
Ra9a 9e t4e@i 9u34at #i?i t4eBui o v4eme 9 34i5ea3 ;e 5e. La 8n5e3ut7 54e@u 5
e4a ;in 5au@ 57 8n 9ea4a ;inainte7 5n; Volema> 9e?a#e@a9e lnA ea 8n 3at7 nu?i o:e4i9e
;e5t o 8mB4<i#a4e a:e5tuoa97 ;e 3a45 3o9tul ei 8n;elunAat n?a4 :i me4itat 9 :ie 8nt4e4u3t
;e o 94Btoa4e a ;4aAo9tei. Nu e4a o4BH #tia 5?i 9u34at7 a#a 5?i eE3li5a9e:
J Du3?o a9emenea 5lto4ie7 e#ti mai oBo9it ;e5t 54e@i. Ni5iunul ;int4e noi n?
am 9im<i ;e9tul 3l5e4e.
Fn9u#i 5almul lui o 8n:u4ia9e 3e9te m9u4 #i 9e ACemui9e 9 ;oa4m ;e3a4te ;e
8mB4<i#a4ea luiH ;a4 8n ;iminea<a a5eea #tiu 5 i4ita4ea ei ;e 5u o 9ea4 8nainte ;ove;i9e
5la4 5 el avea ;4e3tate. =u9e9e 34ea oBo9it 3ent4u o4i5e alt5eva 8n a:a4 ;e 9omn7 5a un
5o3ila# aAitat.
De a:a4 nu 3t4un;ea 8n 5o4t ni5i o lumin. Putea :i o4a 34n@ului o4i 5Cia4 mai
t4@iu #i7 ;u3 5t ;e 8n<e3enit 8i e4a 5o43ul7 ;a4 #i 3ent4u 5?a:a4 nu Btea vntul7 e4a
:oa4te 3o9iBil 9 :i ;o4mit 3n ;iminea<a t4@iu. Totu#i7 e4a o 8n5nta4e 9 leneve#tiH nu
t4eBuia 9 te 95oli 8n A4aB7 9 mnn5i ;eDunul 3e a3u5ate 8nainte ;e?a 9e 543a ;e @iu7
9 9ui BaAaDele 3e 5mile #i 9 3le5i la ;4um 5n; 49a4e 9oa4ele. Clto4ia 9e 8n5Ceia9eH
veni9e a5a97 la 9o<ul ei.
Gn;ul a5ela 8i a4t ;e 5e 9e t4e@i9e att ;e :u4ioa9. A5a9 nu t4eBuia 9 8n9emne
un 5o4t7 5Cia4 ;a5?avea 3e4e<i ;uBli7 5a4e 39t4au 45oa4ea 8n tim3ul @ilei. 0i nu ea a4 :i
t4eBuit 9 vin la el7 5i 9o<ul ei a4 :i t4eBuit 9 vin la ea. A#a :u9e9e ;intot;eauna. Ca9a
:u9e9e a ei7 o 39t4a9e 34eAtit 3ent4u el #i i?o o:e4i9e 5a;ou 5a 9 9e 45o4ea95 va4a7 9
9e a;3o9tea95 3e tim3 ;e :u4tun7 9 9e 4e:uAie@e ;e tumultul o4a#ului. Fn 95CimB7 el e4a
5el 5a4e 34eAti9e a5e9t lo5 #i7 5u 5t mai 5on:o4taBil e4a7 5u att 9e ene4va ea mai ta4e7
3ent4u 5 CaBa4 n?avea 5um 9 34eAtea95 5eva 8n lo5ul 4e93e5tiv. !4a neaDuto4at7 un
5o3il7 un 8nv<5el7 ia4 9o<ul ei avea 9?i :ie 8nv<to4 #i 3a@ni5.
Nimeni nu?i ;;u9e in;i5a<ii 5um 9?#i 5on;u5 t4eBu4ile 5n; int4a9e ea 34ima
oa4 8n 5a9a ei7 8n tine4e<e7 5u Bani mo#teni<i ;e la mama7 5a 9 5um3e4e 5a9a 3e 5a4e 9t4?
9t4Buni5a ei o :5u9e 5eleB47 a3oi o t4an9:o4ma9e 8n 5on9e4vato4H Ra9a 5on9t4ui9e ;in ea
o #5oal #i mai 4enumit #i 3e Ba@a ei 8#i 5l;i9e :aima 8n O4a#ul =emeilo47 8n5onDu4at ;e
elevi7 a;mi4ato4i #i 4ivali invi;io#i ia4 a5um iat?o 8n ;e#e4t7 un;e CaBa4 n?avea 9
34eAtea95 un 34n@ 9au 9 4e@olve 34oBlema me49ului la toalet 8nt4?o taB4
9emi3e4manent 5a a5ea9ta. =4 8n;oial 5 5el 5a4e 8i va ;a toate eE3li5a<iile va :i
!lema>7 8n :elul 9u att ;e intem3e9tiv7 5u 34eten<ia 9o:i9ti5at 5 8<i 93une 5eva 5e tu
;eDa #tii a4 :i :o9t :4umo9 ;in 3a4tea lui7 numai 5 :olo9ea 8ntot;eauna un ton a4ti:i5ial7
5a4e a4ta 5la4 5 amn;oi #ti<i 5 tu7 ;e :a3t7 nu ai CaBa4 ;e nimi5 #i ;e3in@i ;e el 9?<i
a4ate 5um 9 :a5i 3i3i un;e t4eBuie.
!lema>. F#i aminti ;e ;iminea<a te4iBil 8n 5a4e el 9ttu9e 5u a4ma 8n;4e3tat 934e
5a3ul lui Na:ai #i?#i @i9e: T4eBuie 9?i 3ove9te95 lui Volema>. T4eBuie 9?l ave4ti@e@ 5 8n
inima lui !lema> 9e a95un;e 54ima.
Numai 5 Su:letul Su34em Cot49e 5la4 5 omo4ul nu va :i tole4at7 ia4 !lema> #i
(eBBe>eT im3lo4a9e4 amn;oi ie4ta4ea. CCe9tiunea 4eveni4ii 8n /a9ili5a 9e 8n5Ceia9e
;e?a5um7 mai mult 5a 9iAu4. De 5e 9?o 3un 3e ta3et ;in nouI 0i7 o4i5um7 5e?a4 3utea :a5e
Volema>I O4i l?a4 4e3u;ia 3e !lema>7 #i atun5i tn4ul a4 ;eveni inutil 8n 4e9tul 5lto4iei7
o4i l?a4 934iDini 8n ;4e3tul 9u ;e a lua o a9t:el ;e Cot44e ti5loa97 5a@ 8n 5a4e nu 9e va
mai 3utea t4i 5u !lema> ;e atun5i 8n5olo7 ia4 Na:ai a4 :i 4e;u9 la @e4o 8n tov4#ia lui.
!lema> nu?l va l9a ni5io;at 3e Na:ai 9 9e 4i;i5e la 3o@i<ia lui natu4al ;e li;e4. A4 :i ;e
ne9u3o4tat7 3ent4u 5 Ra9a #tia 57 ;int4e 5o3iii ei7 numai Na:ai 9e 34i5e3ea 9 5on;u5
i95u9it7 8nt4u5t numai el7 ;int4e to<i B4Ba<ii Aene4a<iei 9ale7 avea #i Ca4ul ;e a lua ;e5i@ii
8n<ele3te7 #i 3o9iBilitatea ;e a 5omuni5a 9t4n9 5u Su:letul Su34em7 3ent4u a lua ;e5i@ii
in:o4mate.
/ine8n<ele97 Luet e4a la :el ;e 34i5e3ut 5a el7 ;a4 a5um t4iau 8nt4?o a#e@a4e
34imitiv7 noma;7 #i e4a a34oa3e inevitaBil 5a B4Ba<ii 9 34eia 5on;u5e4ea. Ra9a nu
avu9e9e nevoie ;e in;i5a<iile lui SCe;emei 4e:e4itoa4e la :o4ma4ea ;e 5omunit<i la
34imate 5a 9 #tie 57 8nt4?un t4iB 4t5ito47 5on;u5eau ma95ulii. Ct ;e 5u4n;7 toate
:emeile vo4 :i 8n945inate #i 9e vo4 5on5ent4a numai a9u34a lo4H 5n; 9e vo4 na#te 5o3iii7
5e45ul lo4 9e va l4Ai ;oa4 att 5t 9?i 5u34in; 3e 5ei mi5i. Atun5i le vo4 34eo5u3a
mn5a4ea7 9iAu4an<a #i 8nv<tu4a 8nt4?un 93a<iu att ;e 8n:4i5o#to4 #i ;e o9til 34e5um
;e#e4tul. Nu va eEi9ta ni5i motivul7 ni5i 3o9iBilitatea ;e a lan9a o 34ovo5a4e 5on;u5e4ii
B4Bte#ti.
Numai 57 ;a5 5on;u5to4ul a4 :i un B4Bat 5a Na:ai7 a4 :i 3lin ;e 8n<eleAe4e :a<
;e :emei #i le?a4 a95ulta 9:atu4ile Bune7 8n tim3 5e !lema> a4 :i a#a 5um le ;emon9t4a9e 5
e9te un ti4an invi;io97 5a4e nu?#i 34ea 3lea5 u4e5Cea la 9:atu4i #i 8ntoa45e ime;iat
9itua<ia 8n :avoa4ea lui7 ne5in9tit #i uneltito4G
Nu?mi 3ot 3e4mite 9?l u495. !lema> e un B4Bat 5u multe 5alit<i. La :el 5a
:4atele 9u7 GaBallu:iE7 5a4e mi?a :o9t 5n;va 9o<. L?am iuBit 3e GaB6a 3ent4u 5alit<ile
luiH ;a47 vai7 a ;4uit numai 5teva ;int4e ele :ii5elo4 noa9t4e7 Sevet #i Ko>o4. Fn 95CimB7
ele au mo#tenit ;e la el eAoi9mul7 in5a3a5itatea ;e a?#i 3une :4u 9etei ;e a 3o9e;a o4i5e
lu54u 5a4e li 9e 3a4e 5t ;e 5t ;e@i4aBil. V; a9ta #i la !lema>7 a#a 5?l u495 #i m tem ;e
el7 5um aDun9e9em 9?l u495 3e GaBallu:iE #i 9?mi :ie :4i5 ;e el.
O7 ;a5 Su:letul Su34em a4 :i :o9t m5a4 3u<in mai A4iDuliu atun5i 5n; a ale9 3e
5ine a luat 8n 5lto4ia a9taG
Ra9a 9e o34i ;in 8mB45at #i?#i ;;u 9eama ;e un lu54u: m An;e95 5t ;e eAoi9t
#i ;e ;ominato4 e !lema>7 totu#i7 eu 9unt 5ea 9u34at 8n ;iminea<a a9ta7 3ent4u 5 nu eu
5on;u5. Cine?i ;ominato4 a5umIL Poate 57 ;a5 #i eu a# :i :o9t 34ivat ;e #an9a ;e?a
5on;u5e o 3e4ioa; la :el ;e lunA7 34e5um !lema>7 a5um a# :i :o9t la :el ;e ;i93e4at 9
3un mna 3e 3ute4e #i?a# :i <inut 5u ;in<ii ;e ea.
0tia 8n9 5 n?a4 :i 34o5e;at a#a. Ra9a nu?#i 9uBmina9e mama ni5io;at 5t a t4it7
ia4 !lema> lua9e ;eDa ;e 5teva o4i m9u4i 5a 9 ;eDoa5e 3lanu4ile tatlui 9u 3n 5n;
e4a 5t 3e 5e 9?l u5i; 3e me@inul lui Volema>.
T4eBuie 9?i 93un lui Vol6a 5e?a :5ut !lema>7 5a 9 ia Cot44i Ba@ate 3e
in:o4ma<ii 5om3lete. A# :i o 4ea 9o<ie7 ;a5 nu i?a# ;a 9o<ului 9:atu4i Bune7 in5lu9iv ;a5
nu i?a# 93une tot 5e #tiu. !l 8ntot;eauna a 34o5e;at la :el 5u mine.
Ra9a 8m3in9e 5la3a 5o4tului #i 3#i 8n @ona 9e3a4atoa4e ;e ae47 5a4e e4a mult mai
:ie4Binte ;e5t inte4io4ul 5o4tului. A3oi7 ;u3 5e?n5Ci9e 5la3a 8n 93atele ei7 ;;u la o 3a4te
3e4;eaua eEte4ioa4 #i ie#i 8n 9oa4ele o4Bito4. Sim<i 5 t4an93i4 ime;iat.
J Doamn Ra9aL eE5lam Doi 8n5ntat.
J Dol6aL @i9e Ra9a.
CumI Doi o a#te3ta9e 3e Ra9a 9 a3a4I N?avea nimi5 34o;u5tiv ;e :5utI Ra9a
nu 4e@i9t 9 n?o ia 8n @e:lemea:
J (un5e#ti ;in A4euI
J A7 nu7 ;e#i a4 t4eBui7 5u 9oa4ele 9ta :ie4Binte.
(5a4 Doi nu e4a i3o54itG
J (?am o:e4it 9 te?a#te3t 9 ie#i ;in 5o4t7 8nt4u5t Net5Ci> n?a v4ut 9 la9e 3e
nimeni 9 te t4e@ea957 ni5i m5a4 la mi5ul ;eDun.
Ra9a 8#i @i9e 5?i e 3u<in :oame.
J Net5Ci> a 93u9 57 atun5i 5n; o 9 te 95oli7 o 9 :ii moa4t ;e :oame7 a#a 5 eu
t4eBuie 9 te ;u5 la 5o4tul?Bu5t4ie. )inem totul 8n5Ci97 5a 9 nu A9ea95 5eva BaBuinii7
!lema> @i5e 5 alt:el n?am avea lini#te. Nu t4eBuie 9 9e?nve<e 5 la noi A9e95 ;e
mn5a4e. Altminte4i7 ne?a4 u4m4i mai ;e3a4te 34in ;e#e4t #i?a4 mu4i.
A#a;a47 Dol6a a 5ule9 8nt4?a;ev4 in:o4ma<ii ;in 5onve49a<iile alto4a. Uneo4i 8i e4a
:oa4te A4eu 9?#i a;u5 aminte 5?i o :at :oa4te inteliAent. To5mai :a3tul 5 eEaAe4a 5u
;4Al#enia :5ea 9?i :ie a34oa3e im3o9iBil Ra9ei 9?o 5on9i;e4e 5t ;e 5t ;e#tea3t.
J !iI 8nt4eB Doi.
J !i7 5eI
J N?ai 95o9 o vo4B. V4ei 9 mnn5i a5um 9au 9 5Cem 3e toat lumea 9?au;
vi9ul lui Net5Ci>I
J Ce vi9I
J A avut a@i?noa3te un vi97 t4imi9 ;e Su:letul Su34em7 #i a ;o4it 9 ni?l
8m34t#ea95 tutu4o4. Da4 n?a v4ut 9 te t4e@ea957 a#a 5 ne?am a3u5at 5u to<ii ;e t4eaB7
ia4 eu a t4eBuit 9 3n;e95 5n; a3a4i.
Ra9a 9e 9im<i :oa4te 9tnDenit. Vol6a a 54eat un 34e5e;ent ne3l5ut 3unn;u?i 3e
to<i la lu54u7 8n v4eme 5e ea ;o4mea. Nu ;o4ea 9 :ie neva9ta 49:<at a 5on;u5to4ului7
voia 9 :ie o 3a4ti5i3ant a5tiv la via<a 5omunit<ii. Volema> 9iAu4 o 8n<eleAea.
J Te 4oA7 a;un?i 3e to<i. Da47 Bine8n<ele97 mai 8nti 93une?mi 5um aDunA la
Bu5t4ie. O 9?a;u5 3u<in 3ine 3ent4u a;una4e.
Fn tim3 5e 9e 8n;e34t7 o au@i 3e Doi 9t4iAn; 5t o <ine Au4a :5n;u?#i Ala9ul
au@it a#a 5um :u9e9e 8nv<at7 5a la teat4u:
J S?a t4e@it mtu#a Ra9aL S?a t4e@it mtu#a Ra9aL
Ra9a 9e 54i93. De 5e nu le 9t4iAi tutu4o4 eEa5t 5t ;e mult am ;o4mitI
G9i ;e9tul ;e u#o4 5o4tul?Bu5t4ie e4a 5el 5u 5u3to4ul ;e 3iat4 8n :a<7 un;e
$;o4aB 5o5ea 3ine. !l 4i;i5 34ivi4ea 4u#inat:
J T4eBuie 9?mi 5e4 ie4ta4e7 Doamn Ra9a. N?am 93u9 ni5io;at 5?9 B4uta4.
J Da4 3inea mi4oa9e minunat.
J De mi4o9it7 mi4oa9e Bine7 ;a. A4omele 8mi ie9 Bine. A4 t4eBui 9 9im<i 5um
mi4oa9e 34e:e4atul meu 8i @i5 M3e#te a49.O
Ra9a 49e. Fi 3l5ea Biatul.
J G9e#ti 3e#ti 8n 4ul 9taI
J So<ul tu 9?a An;it 9 3e95uim la mal7 a5olo Do9.
A4t 5u ;eAetul 934e lo5ul un;e 4ul 9e v49a 8n a3ele 3a#ni5e ale (4ii Lu5ioa9e.
J 0i?a<i avut no4o5I
J Nu 34ea7 9e 3ln9e $;o4aB. Am 34in9 5eva 3e#ti7 ;a4 nu A4o@avi.
J Ni5i m5a4 5ei 5a4e nu 9?au t4an9:o4mat 8n mi4o9ul tu 34e:e4atG
J Ni5i 5ei :ie4<i. Pu4 #i 9im3lu 3e 3mntul 9ta nu?i ;e9tul via<. Pe#tii 9?a4
a;una la Au4a 4ului7 ;a5?a4 eEi9ta mai mult mate4ial o4Aani5 8n 9e;imentul ;e3u9 ;e a3.
J !#ti AeoloAI 8l 8nt4eB Ra9a7 ;e9tul ;e mi4at.
J /iBliote5a47 ;e5i #tiu 5te 3u<in ;in toate7 54e;7 493un9e $;o4aB. Am 8n5e45at
9?mi ;au 9eama ;e 5e nu eEi9t ai5i o a#e@a4e uman 3e4manent7 ia4 motivul l?am A9it
8n CataloA7 8n ni#te C4<i ve5Ci7 ;e 3e v4emea ultimei 5ultu4i 34in5i3ale ;in 4eAiunea a9ta.
Cultu4ile 9e ;e@volt?ntot;eauna 3e 4ul 5el ma4e7 5Cia4 8n 93atele lan<ului munto9.
A4t 934e 494it.
J CCia4 a5um mai eEi9t a5olo 5teva o4a#e mino4e. (otivul 3ent4u 5a4e nu 9e
:olo9e95 ;e a5e9t lo5 e 5 nu?i ;e9tul te4en 3e 5a4e 9 9e 3oat 3lanta. Ia4 4ul 9ea5 o ;at
la 5in5i ani. A;i5 34ea ;e9 5a 9 men<ii o 3o3ula<ie 9taBil.
J /aBuinii 5um 9e ;e95u45I
J CataloAul nu 34ea 9e o5u3 ;e ei.
J P4oBaBil 5 nu. P4oBaBil 5?o 9 t4eBuia95 9?#i 5on9t4uia95 34o34iul Su:let
Su34em 8nt4?o @i7 nu 54e@iI
J ! 3o9iBil.
$;o4aB 34u 3u<in 9u434in9.
J A4 :i :olo9ito47 ;a5 #i?a4 5on9t4ui 34o34ia lat4in.
Ra9a 4i;i5 o 934n5ean.
J T4eBuie 9?i 9u34aveACem 5a nu 5umva unul ;int4e ei 9?o ia 8n amonte #i 9 ne
mu4;4ea95 a3a ;e But7 8i eE3li5 $;o4aB.
J +mG C veni vo4Ba7 mi?e 9ete.
J 0i :oame7 :a5 34in9oa4e. Se4ve#te?te. G9e#ti a3 34oa93t #i 3ine ;e ie4i
8n5uiat 8n 5o4tul?Bu5t4ie.
J Da5?i 8n5uiatG
J Fn5uiat 3ent4u BaBuini. Pent4u oameni e :oa4te a55e9iBil.
Cn; Ra9a int4 8n 5o4tul?Bu5t4ie7 v@u 5 Biatul avea ;4e3tate. MLa5tulO nu
e4a alt5eva ;e5t o 94m 49u5it7 5a4e <inea 8n5Ci9 la;a alimentat 5u ene4Aie 9ola4.
Atun5i7 ;e 5e 9uBliniau 5 e4a 8n5uiatI Poate ;oa4 5a 9?i a;u5 aminte 9?o 8n5uie la lo5.
T4a9e 5a3a5ul #i A9i 5teva ;u@ini ;e :4an@ele7 34e5um #i un num4 ;e9tul ;e
ma4e ;e 3a5Cete 5u mn5a4e 9 :i :o9t 5a4ne 5onAelatI Nu7 nu 3utea :i 5onAelat7 nu
e4a ;e9tul ;e 4e5e 8n la;. Du9e mna 8nunt4u #i ;e95Ci9e un 3a5Cet. G9i7 Bine8n<ele97
B4n@ ;in la3te ;e 5mil. S54Bo9 aliment 8l Au9ta9e o 9inAu4 ;at7 8n 5a9a lui
Volema>7 5n; 8l vi@ita9e 8nt4e ;ou 59to4ii ;e?ale lo4. MVe@i 5t ;e mult te?am iuBitIO o
ta5Cina9e el. MAm :o9t 59to4i<i atta v4eme7 #i nu te?am 3u9 ni5io;at 9?o Au#tiLO Da4 ea
#tia a5um 5 a4e nevoie ;e 34oteine #i A49imi 5ea mai ma4e 3a4te a ;4umului
5on9uma9e4 4a<ii ;e alimente 9laBe #i t4eBuia 9 mnn5e tot 5e avea valoa4e nut4itiv.
Lun; o 3ine 9uB<i4e #i 4otun;7 4u39e o Dumtate7 o 8nveli 3e 5ealalt la lo57 a3oi 8n;e9
Bu5<i ;e B4n@ 8n 3a4tea 3e 5a4e voia 9?o mnn5e. Pinea e4a u95at #i ;e9tul ;e a934
5a 9 ma95Ce@e Au9tul ;e B4n@7 a#a 5 3n la u4m ;eDunul n?a :o9t 5Cia4 att ;e
954Bo9. /ine?ai venit 8n ;e#e4t7 Ra9a.
Pu9e 5a3a5ul la lo5 #i 9e 8ntoa49e 934e u#.
J AaaL <i3 ea :4 9 v4ea.
La int4a4e7 un BaBuin 9ttea 8n 3at4u laBe7 34ivin;?o 5Cio4# #i a;ulme5n;.
J (a4#L 8l Aoni ea. Plea5 ;e?ai5iL &9ta?i ;eDunul meu.
/aBuinul 9e mul<umi 9?i mai 9tu;ie@e 3u<in :a<a.
Ra9a 8#i aminti 5 nu 8n5uia9e la;a :4iAo4i:i5. Ru#inat7 9e 8ntoa49e 5u 93atele la
BaBuin #i7 a95un@n; 5e anume :5ea 5u minile7 49u5i 94ma la lo5. Ci5 ;eAetele
maimu<ei nu e4au ;e9tul ;e 34i5e3ute 5a 9?o ;e9:a5. Da4 ;a5 avea ;in<i ;e9tul ;e
3ute4ni5i 5a 9?o 4u37 atun5i 5e 9e 8ntm3laI N?avea 4o9t 9?i a4ate 5 94ma 8l <inea la
;i9tan< ;e mn5a4e.
/ine8n<ele97 e4a :oa4te 3o9iBil 9?#i ;ea 9eama #i 9inAu4. Nu 9e @i5ea 5 BaBuinii
9unt 5ei mai a34o3ia<i ;e oameni 3e +a4mon6I Poate ;e?a9ta i?au a;u9 34imii 5oloni#ti
34oveneau ;e 3e Pmnt7 nu e4au n95u<i ai5i.
Se 8ntoa49e ;in nou #i mai 95oa9e un <i3t 95u4t7 3ent4u 5 a5um BaBuinul e4a 5Cia4
8n 93atele ei7 9tn; 3e laBele ;ina3oi #i uitn;u?9e la ea 5u a5eea#i 34ivi4e :iE.
J A9ta?i ;eDunul meu7 4e3et Ra9a 5u Bln;e<e.
/aBuinul 8#i <uAuie Bu@ele 3a45 a ;e@Au9t7 a3oi 9e l9 8n 3at4u laBe #i 3o4ni 934e
ie#i4ea ;in 5o4t. Fn 5li3a a5eea7 int4 $;o4aB.
J Aa7 @i9e el. &9tuia?i @i5em UoBa4. ! nou?venit 8n t4iB7 a#a 5 nu?i a55e3tat 8n5.
Lui nu?i 3a97 a4e im34e9ia 5 to<i 8l 54e; #e: 5n; :uA ;e el. Da4 Bietul ;e el e mai tot
tim3ul eE5itat #i nu 9e 3oate a34o3ia ;e :emele.
J A#a i 9e eE3li5 numele7 93u9e Ra9a.
UoBa4 e4a un 5uvnt ve5Ci 3ent4u un B4Bat 5a4e nu 9e mai 9tu4a ;e :5ut
;4aAo9te.
J Fi @i5em a#a 5a 9?l 8n5u4aDm. Ie#i a:a4 ;e?ai5i7 UoBa4.
J O4i5um 3le5a7 a#a 54e;7 ;u3 5e?am 4e:u@at 9?m3a4t 5u el 3inea 5u B4n@.
J /4n@a?i o4iBil7 nu?i a#aI 8nt4eB $;o4aB. Da47 ;a5 te An;e#ti 5 BaBuinii
mnn5 ;e vii 3uii ;e >ee> 5n; 8i 34in;7 8n<eleAi ;e 5e li 9e 3a4e o ;eli5ate9 B4n@a ;e
5mil.
J Da4 noi7 oamenii7 5Cia4 o mn5m7 nuI
J De 9il #i 8nt4una. 0i nu te oBi#nuie#ti ni5io;at 5u Au9tul ;e ;u3. ! motivul
34in5i3al 3ent4u 5a4e Bem atta a3 #i 3e u4m t4eBuie 9 :a5em 3i3i a#a ;e9. Ia4t?mG
J Am im34e9ia 5?ai5i vo4Bele :4umoa9e im3u9e ;e 4eAulile ;e la o4a# nu?9 34ea
34a5ti5e7 5on9tat Ra9a.
J Da4 a4 t4eBui 9 mai 8n5e457 54e;. !i7 atun5i7 3o:t Bun7 o 9 m 9t4;uie95 9
nu 9im<i #i a4oma ;e 3ine a49.
$;o4aB ie#i ;in 5o4tul?Bu5t4ie. Ra9a mu#5 34ima ;at ;in 3ine. !4a Bun7 a#a
5 mai mu#5 o ;at #i :u Aata 9 9e 8ne5e nime4i9e o Bu5at ;e B4n@. Se :o4< 9?o
me9te5e #i 9?o 8nACit7 ;a4 o :5u 9 9e An;ea95 5u ;4aA la t4e5utul a34o3iat7 5n;
9inAu4ul 34o;u9 ;e 5mil 5u 5a4e 9e 5on:4unta9e :u9e9e BleAa4ul #i nimeni nu?i 5e4u9e
9?l mnn5e.
U#a 5o4tului 9e ;e95Ci9e ;in nou. Ra9a 9e a#te3t 9?l va; ia4 3e UoBa47 venit 9
mai 8n5e45e o ;at 9 5e4#ea957 8n9 e4a Doi.
J Net5Ci> @i5e 5 n?o 9 ne a;unm 3n nu 9e?alunAe95 umB4ele7 5a 9 nu :ie
:oa4te 5al;. /un i;ee7 nu 54e@iI
J Fmi 3a4e 4u 5?ai :o9t nevoit 9 3ie4@i o Dumtate ;e @i a#te3tn; ;u3 mine.
J Nu?i nimi57 @i9e Doi7 o4i5um nu voiam 9 lu54e@. Nu m 34i5e3 la A4;in4it.
C4e; 5?a# 9mulAe :lo4ile o;at 5u Bu4uienile.
J Nu 54e; 5?i o A4;in ;e :lo4i.
J Fn<eleAi 5e v4eau 9 93un.
Da7 8n<eleA 3e4:e5t.
0i mai 8n<eleA 5 t4eBuie 9?l A9e95 3e Volema> #i 9 in9i9t 9 m 3un la t4eaB
ime;iat. Nu 9e 5uvine 9 m Bu5u4 ;e @ile 8nt4eAi ;e o;iCn7 5n; toat lumea t4u;e#te. Oi
:i eu a ;oua 5a v49t ai5i7 ;a4 a9ta nu 8n9eamn 5?9 Bt4n. Doa4 mai 3ot avea 5o3ii #i
5u 9iAu4an< o 9 am7 ;a5?l 5onvinA 3e Vol6a 9 m t4ate@e 5a 3e 9o<ia lui ;e mult
3ie4;ut7 nu 5a 3e?un 5o3il invali;.
Ceea 5e nu?#i 3utea 93une 9ie#i7 ;e#i #tia #i?i ;i93l5ea7 e4a 5 va t4eBui 9 aiB
5o3ii 5a 9 Doa5e m5a4 un 4ol ai5i7 8n ;e#e4t. Pent4u 5 ei7 ai5i7 9e 8nto45eau la un 9ta;iu
34imitiv al vie<ii umane7 8n 5a4e 9u34avie<ui4ea #i 4e34o;u5e4ea e4au o 34io4itate7 ia4 3ent4u
ea nu va mai eEi9ta Aenul ;e via< 5ivili@at 3e 5a4e o ;u9e9e 8n /a9ili5a. Fn 95CimB7 va
5on5u4a 3ent4u o 3o@i<ie 8n noul t4iB 5u :emeile mai tine4e7 ia4 mone;a 5om3eti<iei aveau
9 :ie BeBelu#ii. Cine 54e#tea BeBelu#i avea 9 :ie 5inevaH 5ine nu7 nu. 0i7 la v49ta Ra9ei7
e4a im3o4tant 9 8n5e3i t4eaBa 4e3e;e7 3ent4u 5 nu mai avea atta tim3 5a :emeile mai
tine4e.
Ia4#i 9u34at7 ;e#i n?avea 3e 5ine7 ;e5t 3e u#u4ati5a Doi7 Ra9a 349i 5o4tul?
Bu5t4ie mn5n; ;in 3inea 5u B4n@. Ce45et taB4a 5u 34ivi4ea ;e Du4 8m34eDu4. Cn;
5oBo49e4 3anta aB4u3t a 5anionului7 v@u9e numai 3at4u 5o4tu4i. A5um e4au @e5e. Ra9a
4e5uno95u 5o4tu4ile ;e 5lto4ie #i 9e 9im<i 3u<in vinovat 5 5eilal<i lo5uiau 8n5 8n 5o4tu4i
8nACe9uite7 8n v4eme 5e ea #i Vol6a 8m34<eau un 93a<iu a#a ;e Aene4o9 un 5o4t la4A7 5u
3e4e<i ;uBli. Co4tu4ile7 oB9e4v ea7 e4au a#e@ate 8n ;ou 5e45u4i 5on5ent4i5e7 ;a4 ni5i 5el
o5u3at ;e ea #i Volema>7 ni5i 5o4tul?Bu5t4ie nu 9e a:lau 8n 5ent4u. Fn miDlo5 9ttea 5el
mai mi5 ;in 34imele 3at4u 5o4tu4i7 ia4 ;u3 o 5li3 ;e An;i4e7 Ra9a 8#i ;;u 9eama 5 e4a
5el 8n 5a4e 9e 39t4a CataloAul.
!a 34e9u3u9e9e 5 Volema> 8l <inea 8n 5o4tul 3e49onal7 ;a47 Bine8n<ele97 a#a 5eva
nu 9?a4 :i 5uvenit $;o4aB #i I99iB aveau 9?l :olo9ea95 tot tim3ul #i nu te?ai 3utea
a#te3ta ;e la ei 9?#i a;a3te@e 34oA4amul ;u3 un in5onvenient 5a 34e@en<a unei :emei
Bt4ne al 54ei 9o< o la9 9 ;oa4m 34ea mult ;iminea<a.
(e49e 8n :a<a u#ii 5o4tului 5elui mi5 #i Btu ;e ;ou o4i ;in 3alme.
J Int4.
Du3 vo5e7 8#i ;;u 9eama 5?i I996a. Sim<i un :io4 ;e vin7 3ent4u 5?i vo4Bi9e
a934u 5?o 9ea4 8nainte Biatului B4Batului 5a4e e4a 34imul ei n95ut. Da47 @u7 numai
atun5i 5n; ea #i Vol6a 9e a;4e9a9e4 5elo4 3at4u ne59to4i<i 9t4n#i la un lo5. CCia4 #i
a5um7 #tiin; 5 el e 8n 5o4t7 a4 :i v4ut 9 3le5e #i 9 9e 8ntoa45 alt ;at.
De 5e?l evitaI Nu ;in 5au@a ;e:e5telo4 lui :i@i5e 9e oBi#nui9e 5u a9ta7 ;oa4 8l
aDuta9e 8n 34imii ani ;e via< #i 8n 5o3il4ie7 8i 4eAla9e 95aunele #i?i :5u9e 4o9t ;e :lotoa4e7
5a 9 9e mi#te u#o4 #i 9 ;u5 o via< a34oa3e no4mal 9au 5el 3u<in in;e3en;ent. Fi
5uno#tea 5o43ul a34oa3e mai Bine ;e5t #i?l 5uno#tea el 8n9u#i7 3ent4u 5?l 93la9e 3n la
3uBe4tatea t4@ie ;in 5a3 3n?n 3i5ioa4e7 8i ma9a9e memB4ele #i?i :5u9e Aimna9ti5 934e
a le men<ine :leEiBile 3n 5a el 9 8nve<e7 8n5et #i ;u4e4o97 9 le mi#te 9inAu4. Fn toate
3e4ioa;ele 3et4e5ute 8m34eun7 vo4Bi9e4 8nt4e ei ne8n5etat I99iB 8i e4a 34ieten mai mult
;e5t o4i5e alt 5o3il al ei. Cu toate a5e9tea7 nu voia 9 ;ea o5Cii 5u el.
A#a 57 Bine8n<ele97 t4a9e ;e u#7 int4 8n 5o4t #i ;;u o5Cii 5u el.
Sttea 8n 95aunul lui7 5a4e 9e 5one5ta9e la 3anoul 9ola4 ;e ;ea9u34a 5o4tului7 5a 9
nu 5on9ume Bate4ia. S5aunul lua9e CataloAul #i a5um 8l <inea 8n :a<a lui I99iB7 34o3tit ;e
mna lui 9tnA. Ra9a nu mai v@u9e ni5io;at CataloAul7 ;a4 ACi5i ime;iat 5 a5ela
t4eBuia 9 :ie7 m5a4 3ent4u 5 e4a un oBie5t 5a4e nu?i mai 5@u9e 9uB o5Ci.
J F<i vo4Be#teI 8nt4eB ea.
J /un @iua7 (am7 93u9e I99iB. Te?ai o;iCnit 8n ;iminea<a a9taI
J Sau a4e v4eun :el ;e a:i#aD7 5a un 5om3ute4 oBi#nuitI
Nu?i 3e4mi9e 9?o ene4ve@e amintin;u?i 5t ;e t4@iu 9e 95ula9e.
J Unii ;int4e noi n?au ;o4mit ;elo57 @i9e I99iB. Unii au 9tat t4eDi7 8nt4eBn;u?9e 5e
9?a 8ntm3lat7 ;e viitoa4ele noa9t4e neve9te ne?au :o9t a;u9e #i a@v4lite ;u3 o 34e@enta4e
eEt4em ;e 9uma4.
J O:7 I996a7 93u9e Ra9a7 #tii 5 9itua<ia a9ta?i 5on9e5in<a natu4al a 9t4ii ;e
lu54u4i7 nimeni n?a 3lani:i5at?o. Ai 4e9entimenteI S #tii 5 #i eu am. A#a 5 mi?a venit o
i;ee: nu?mi v49 :o5ul 3e tine #i ni5i tu nu?<i ve4#i :o5ul 3e mine.
J Da4 3e 5ine alt5ineva mi?l 3ot v49aI 8nt4eB I99iB7 @mBin; vaA.
J Pe Su:letul Su34em. S3une?i 95aunului tu 9 a4un5e CataloAul 8n 3a4tea
5ealalt a 5ame4ei.
I99iB neA 95utu4n; ;in 5a3.
J Su:letul Su34em 3u4 #i 9im3lu mi?a4 anula 5oman;a. Pe lnA a9ta7 CataloAul
nu?i Su:letul Su34em7 e7 3u4 #i 9im3lu7 5ea mai 3ute4ni5 unealt a noa9t47 5u 5a4e
a55e9m memo4ia Su:letului Su34em.
J Ct ;e mult 8#i aminte#te 9taI
I99iB o 34ivi 95u4t.
J 0tii7 nu mi?a t4e5ut ni5io;at 34in 5a3 5 tu ai vo4Bi ;e Su:letul Su34em 5a ;e?
un 9ta.
Ra9a 9e mi4 5n; 8#i ;;u 9eama 5 a#a :5u9e7 ;a4 #tiu ime;iat #i ;e 5e.
J Nu m An;eam la ea7 la Su:letul Su34em. ( An;eam la 9ta la CataloA.
J F#i aminte#te tot7 93u9e I99iB.
J Ct anume ;in totI (i#54ile :ie54ui atom ;in unive49I
I99iB @mBi la4A.
J Uneo4i7 a#a 9e 3a4e. Nu7 m?am 4e:e4it la i9to4ia omeni4ii ;e 3e +a4mon6.
J Pat4u@e5i ;e milioane ;e ani7 @i9e Ra9a. Poate ;ou milioane ;e Aene4a<ii ;e
:iin<e umane. O 3o3ula<ie ;e a34oEimativ un milia4; a34oa3e tot tim3ul. Dou
5va;4ilioane ;e vie<i7 5u mii ;e 8ntm3l4i 9emni:i5ative 8n :ie5a4e via<.
J A#a?i7 5on:i4m I99iB. A3oi a;auA a5e9to4 BioA4a:ii i9to4ia :ie54ei 5omunit<i
umane7 8n5e3n; 5u :amiliile #i in5lu@n;u?le 3e 5ele ma4i 5t 3o3oa4ele #i A4u34ile
linAvi9ti5e #i mi5i 5t num4ul ;e 34ieteni ;in 5o3il4ie #i 4ela<iile 9eEuale 8ntm3ltoa4e.
A;auA #i toate :enomenele natu4ale 5a4e?au avut 8n4u4i4e a9u34a i9to4iei omeni4ii. A3oi
:ie5a4e 5uvnt 3e 5a4e l?au 954i9 oamenii 5n;va #i Ca4ta :ie54ui o4a# 3e 5a4e l?am
5on9t4uit v4eo;at #i 3lanu4ile :ie54ei 5l;i4i 3e 5a4e am 8nl<at?oG
J N?a4 :i lo5 3ent4u toate in:o4ma<iile7 5oment Ra9a. Ni5i ;a5 9?a4 :olo9i 3ent4u
9to5a4ea lo4 8nt4eaAa 3lanet. Ne?am 8m3ie;i5a la :ie5a4e 3a9 ;e ;e3o@itul ;e ;ate al
Su:letului Su34em.
J Nu 5Cia4. (emo4ia Su:letului Su34em nu?i 9to5at 8n memo4ia ie:tin #i ma9iv
3e 5a4e?o utili@m la 5om3ute4ele oBi#nuite. Fn 34imul 4n;7 5om3ute4ele noa9t4e 9unt
Bina4e :ie5a4e 3o@i<ie ;e memo4ie 3oa4t ;ou 8n<ele9u4i 3o9iBile.
J Po4nit #i o34it. Da 9au nu.
J ! 5itit ele5t4i57 eE3li5 I99iB. 0i 3utem 9to5a numai 5teva Bilioane ;e Bi<i ;e
in:o4ma<ie 8n :ie5a4e 5al5ulato4. Alt:el7 aDunA 34ea A4ele 5a 9 le 54m ;u3 noi. Ia4
93a<iul 3e 5a4e?l i4o9im 8n 5om3ute4ele noa9t4eG numai 3ent4u a 4e34e@enta 9im3le
nume4e. De eEem3lu7 8n ;oi Bi<i int4 numai 3at4u nume4e.
J A?l7 /?l7 A?" #i /?"7 93u9e Ra9a. Am 34e;at 5u49ul ;e in:o4mati5 34ima4 8n
mi5a mea #5oal7 9 #tii.
J Da4 a5um 8n5Ci3uie?<i 57 8n lo5 ;e?a 4e34e@enta numai ;ou 9t4i 8n :ie5a4e
3o@i<ie7 3o4nit #i o34it7 ai 3utea 4e34e@enta 5in5i. Atun5i7 8n ;oi Bi<iG
J Dou@e5i #i 5in5i ;e valo4i 3o9iBile7 5ontinu Ra9a. A?7 /?7 V?7 G?7 D? #i
a#a mai ;e3a4te7 3n la D?*.
J A5um 8n5Ci3uie?<i 5 :ie5a4e 3o@i<ie ;e memo4ie a4e mii ;e 9t4i 3o9iBile.
J A9ta 9iAu4 :a5e 5a memo4ia 9 :ie mai e:i5ient 3ent4u?a 5on<ine 8n<ele9u4i.
J Nu 5Cia47 @i9e I99iB. A;i5 nu 8n5. C4e#te4ea?i numai Aeomet4i57 nu
eE3onen<ial. 0i?a4 avea o limita4e vi5ioa97 34in a5eea 5 :ie5a4e 3o@i<ie a4 3utea 5on<ine
o 9inAu4 9ta4e o ;at. CCia4 ;a5?o 9inAu4 3o@i<ie a4 3utea t4imite un milia4; ;e me9aDe
3o9iBile7 :ie5a4e 3o@i<ie a4 3utea t4imite numai unul ;int4e ele o ;at.
J Da47 ;a5?a4 :i 8n 3e4e5Ci7 34oBlema a4 ;i934ea7 3ent4u 57 8nt4e ele7 o4i5a4e
;ou 3o@i<ii a4 3utea t4imite milioane ;e 3o9iBile 8n<ele9u4i.
J Da4 numai unul o ;at.
J Nu 3o<i :olo9i a5eea#i 3o@i<ie ;e memo4ie 5a 9 9to5Ce@i in:o4ma<ii
5ont4a;i5to4ii. 0i G?17 #i D?1.
J De3in;e ;e mo;ul ;e 9to5a4e a in:o4ma<iei. Pent4u Su:letul Su34em7 :ie5a4e
3o@i<ie ;e memo4ie e9te ma4Ainea inte4ioa4 a unui 5e45 unul7 :oa4te7 :oa4te mi57 ia4
ma4Ainea a5eea e un 5om3leE ;e :4a5tali. A;i5 mii ;e 9t4i 3ot :i 4e34e@entate 34in ie#i4i7
5a v4:u4ile unei 4o<i ;in<ate 9au ;in<ii ;e 3ie3tene 8n :ie5a4e 3o@i<ie :ie eEi9t o ie#i4e7
:ie nu.
J Da4 atun5i 3o@i<ia ;e memo4ie e ;intele7 nu 5e45ul7 93u9e Ra9a7 #i 4evenim la
9i9temul Bina4.
J Da4 3oate ie#i 8n a:a4 mai mult 9au mai 3u<in7 @i9e I99iB. Fn :ie5a4e 3o@i<ie ;in
Du4ul inte4io4ului 5e45ului7 memo4ia Su:letului Su34em e9te 5a3aBil 9 ;i9tinA 9ute ;e
A4a;e ;e ie#i4e.
J De5i tot o 54e#te4e Aeomet4i5 a4 :i7 oB9e4v Ra9a.
J Da4 a5um t4eBuie 9 <ii 5ont ;e :a3tul 5 Su:letul Su34em 3oate ;ete5ta ;in<i 3e
:ie5a4e ie#i4e 9ute ;e valo4i ;i:e4ite ;e la :ie5a4e ;in 9utele ;e ;in<i. Ia4 3e :ie5a4e ;inte7
9ute ;e <e3i7 :ie5a4e 4a3o4tn; 9ute ;e valo4i 3o9iBile. Ia4 3e :ie5a4e <e37 9ute ;e 93ini. Ia4
3e :ie5a4e 93in7 9ute ;e 3e4i. Ia4 3e :ie5a4e 34G
J Am 34in9 i;eea7 8l 8nt4e4u39e Ra9a.
J A3oi7 8n<ele9u4ile 9e 3ot 95CimBa 8n :un5<ie ;e lo5ul ;e 3e 5e45 8n 5a4e 8n5e3e
5iti4ea la no4;7 la e9t 9au la 9u;?9u;?e9t. Ve@i7 (am7 93u9e I99iB7 8n :ie5a4e 3o@i<ie ;e
memo4ie7 Su:letul Su34em 3oate 9to5a Bilioane ;e in:o4ma<ii ;i:e4ite 9imultan. Noi7 8n
5om3ute4ele noa9t4e7 n?avem 5eva 5a4e 9 9e 5om3a4e ni5i m5a4 3e ;e3a4te 5u a9ta.
J Totu#i7 nu?i o memo4ie in:init7 oB9e4v Ra9a.
J Nu7 4e5uno95u I99iB. Nu?i in:init. Pent4u 57 8n 5ele ;in u4m7 aDunAem la
4e@olu<ia minim ie#i4i att ;e mi5i7 8n5t Su:letul Su34em nu mai 3oate ;ete5ta ie#i4ile
;e 3e ie#i4i. Cu a34oEimativ ;ou@e5i ;e milioane ;e ani 8n u4m7 Su:letul Su34em #i?a
;at 9eama 5 4mne :4 memo4ie 9au 5?avea 9 4mn :4 memo4ie 5am 3e9te @e5e
milioane ;e ani. A?n5e3ut 9 A9ea95 5i mai 95u4te 3ent4u a 8n4eAi9t4a ;ate. 0i?a ;e;i5at
o am3l @on ;in memo4ie 3ent4u a 9to5a taBele elaBo4ate 5u ti3u4i ;e i9to4i9i4i. De
eEem3lu7 8n4eAi9t4a4ea ;in taBel $+?*?S+C+ a4 3utea :i M5e4tu4i 5u 34in<ii 3ent4u A4a;ul
;e liBe4tate 3e49onal 3e 5a4e 8l 3e4mit #i :uAa ;in o4a#ul natal 8n altulO. De5i a5olo un;e?i
9to5at BioA4a:ia unei 3e49oane7 8n lo5 9 eE3li5e :ie5a4e eveniment7 li9ta BioA4a:i5 te
t4imite7 3u4 #i 9im3lu7 la taBelele 5u34in@toa4e 5a4e 5on<in evenimente 3o9iBile ;int4?o
via< ;e om vo4 avea valoa4ea $+?*?S+C+ #i a3oi 5o;ul o4a#ului 8n 5a4e?a :uAit
3e49oana 4e93e5tiv.
J A9ta :a5e vie<ile noa9t4e 5am 9te4ile7 nu 54e@iI Li39ite ;e imaAina<ie7 v4eau 9
93un. Re3etm7 5u to<ii7 a5elea#i lu54u4i 3e 5a4e le?au :5ut #i al<ii.
J Su:letul Su34em mi?a eE3li5at 57 ;e#i nou@e5i #i nou la 9ut ;in :ie5a4e via<
5on9t 8n evenimente ;eDa 34e@ente 8n taBelele 5om3o4tamentale7 eEi9t 8ntot;eauna a5el
unu la 9ut 5a4e t4eBuie 93e5i:i5at 5la47 3ent4u 5 nu eEi9t o 8n4eAi9t4a4e 34ealaBil 3ent4u
el. Fn5 nu eEi9t ;ou vie<i ;u3li5ate.
J /nuie95 5 a9ta?i o 5on9ola4e.
J T4eBuie 9 54e@i 5 via<a noa9t4 u4mea@ o 5ale neoBi#nuit. MCCema<i ;e
Su:letul Su34em 3ent4u a 5lto4i 34in ;e#e4t #i7 8n 5ele ;in u4m7 3ent4u a 9e 8ntoa45e 3e
PmntO 3un 4m#aA 5 nu eEi9t o 8n4eAi9t4a4e 3ent4u a#a 5eva.
J A7 ;a47 ;in moment 5e 9?a 8ntm3lat a#a 5u #ai934e@e5e ;int4e noi7 3un 3a4iu 5
Su:letul Su34em :a5e o nou 8n4eAi9t4a4e.
I99iB 49e.
J P4oBaBil a :5ut?o ;eDa.
J T4eBuie 9 :i :o9t un 34oie5t am3lu 9?al5tuie#ti taBelele 5u 3o9iBile a5<iuni
umane.
J Da5 eEi9t 5eva ;e 5a4e Su:letul Su34em 9e Bu5u4 nelimitat7 a5ela?i tim3ul7
4o9ti I99iB. Cu toate a9tea7 au lo5 ;eA4a;4i #i 3ie4;e4i.
J Po@i<iile ;e memo4ie nu 9e mai 3ot 5iti7 @i9e Ra9a.
J Nu?mi ;au 9eama. 0tiu ;oa4 5 Su:letul Su34em 3ie4;e 9ateli<i. Din 5au@a a9ta7
8i e mai A4eu 9 ne 9u34aveACe@e. Pn a5um n?au a34ut @one moa4te7 ;a4 :ie5a4e 9atelit
t4eBuie 9 5uleaA mult mai multe in:o4ma<ii ;e5t a :o9t 34oA4amat ini<ial. !Ei9t
9t4anAul4i 8n 9i9tem. Lo5u4i 34in 5a4e?un 9atelit 3u4 #i 9im3lu nu 3oate 34o5e9a ;e9tul ;e
4e3e;e in:o4ma<iile 5ule9e7 :4 9 3ia4; ;in ele 9e5ven<e ;e934e 5ele 8ntm3late
oamenilo4 3e 5a4e 8i <ine 9uB oB9e4va<ie. Pe 95u4t7 9e 3et4e5 8ntm3l4i 5a4e nu vo4 :i
4eamintite. Su:letul Su34em 5ont4olea@ 3ie4;e4ile :5n; 34e9u3une4i 3ent4u a um3le
Aolu4ile ;e in:o4ma<ie7 ;a4 9itua<ia nu va :a5e ;e5t 9 9e?n4ut<ea95. (ai e9te memo4ie
9u:i5ient7 ;a4 8n 5u4n;7 milioane ;e vie<i vo4 :i amintite numai 5a 95Ci<e 9au 5ontu4u4i
vaAi ale unei vie<i. Fnt4?o Bun @i7 :4 8n;oial7 vo4 5e;a ;e9tui 9ateli<i 3ent4u 5a unele
vie<i 9 nu :ie?n4eAi9t4ate ;elo5.
J Ia4 3n?la u4m vo4 5e;a to<i 9ateli<ii.
J Fnto5mai. 0i7 mai 34e5i97 5n; vo4 a34ea @one moa4te7 vo4 eEi9ta #i oameni
5a4e nu vo4 :i ;elo5 9uB in:luen<a Su:letului Su34em. Fn momentul a5ela7 vo4 8n5e3e ;in
nou 9 5on9t4uia95 a4me 5a4e 3ot ;i9t4uAe omeni4ea.
J Atun5iG ;e 5e nu 9e 34o;u5 mai mul<i 9ateli<iI
J Cine 9?i 34o;u5I Ce 9o5ietate uman a4e teCnoloAia ne5e9a4 3ent4u a
5on9t4ui navele 5a4e 9 ;u5 9ateli<ii 8n 93a<iuI Ca 9 nu mai 3omene95 ;e 5on9t4ui4ea
9ateli<ilo4 8n#i#i.
J P4o;u5em 5om3ute4e7 nu?i a#aI
J TeCnoloAia 3la94ii 8n 93a<iu a 9ateli<ilo4 e9te i;enti5 5u 5ea ;e t4an93o4ta4e a
a4melo4 ;int4?un 5a3t 8nt4?altul al 3lanetei +a4mon6. Cum ne 3oate?nv<a Su:letul
Su34em 9?i 8nlo5uim 9ateli<ii :4 9 ne a4ate 5um 9 ne ;i9t4uAem unul 3e altulI Ca 9 nu
mai @i5 57 34oBaBil7 ne?am ;a 9eama 5um 9 4e34oA4amm Su:letul Su34em #i 9?l
5ont4olm noi 3e el 9au7 ;a5 nu 4eu#im a#a7 atun5i 9 ne 5on9t4uim 34o34iile noa9t4e
Su:lete Su34eme mi5i 5a4e 9e vo4 5one5ta la a5ea 3a4te ;in 54eie4ul no9t4u 5u 5a4e
5omuni5 Su:letul Su34em7 a9t:el 8n5t 9?avem o a4m 5a4e l?a4 3ani5a 3e inami5 9au l?a4
8n;oBito5i.
J Fn<eleA7 93u9e Ra9a.
J Iat ;ilema Su:letului Su34em. T4eBuie 4e3a4at7 alt:el nu va mai 3utea o54oti
omeni4ea7 ia4 9inAu4a 5ale ;e a 9e 4e3a4a 9inAu4 e9te ;e?a 3une la ;i93o@i<ia :iin<elo4
umane to5mai lu54u4ile ;e 5a4e nu v4ea 9 ne a34o3iem.
J !?un 5e45 vi5io9.
J A#a 5 me4Aem a5a97 5on5Ci9e I99iB. Fna3oi la P9t4to4ul Pmntului. S
ve;em 5e?i ;e :5ut mai ;e3a4te.
J 0i ;a5 ni5i P9t4to4ul 9ta al Pmntului nu #tie 5e?i ;e :5utI
J Atun5i7 9untem 8n 4aCat 3n?n At7 493un9e I99iB7 @mBin;. Totu#i7 am
im34e9ia 5 P9t4to4ul #tie. C4e; 5?a4e un 3lan.
J 0i ;e 5e 54e@i a9taI
J Pent4u 5 oamenii 34ime95 vi9e 5a4e nu?9 ;e la Su:letul Su34em.
J Oamenii au avut ;intot;eauna vi9e 5a4e nu?9 ;e la Su:letul Su34em7 9uBlinie
Ra9a. Vi9am 5u mult 8nainte ;e?a eEi9ta Su:letul Su34em.
J Da7 ;a4 nu aveam a5elea#i vi9e7 5a4e 3oa4t me9aDe 5la4e ;e934e 8ntoa45e4ea
a5a9 3e Pmnt7 nu?i a#aI
J !u nu 3ot 54e;e 5 un 5om3ute4 9au 5e?o :i a5olo7 la mul<i ani?lumin ;e?ai5i7
a4 3utea t4imite un vi9 min<ilo4 noa9t4e.
J Cine #tie 5e 9?a 3et4e5ut 3e PmntI 8nt4eB I99iB. Poate 5 P9t4to4ul
Pmntului a a:lat lu54u4i ;e934e unive49 3e 5a4e noi nu le?n<eleAem. Ni5i a9ta n?a4 :i ;e
mi4a4e7 ;in moment 5e Su:letul Su34em ne?a 8ntune5at min<ile o4i ;e 5te o4i am 8n5e45at
9 ne An;im la :i@i5a avan9at. V4eme ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani am 8n5a9at 3alme
o4i ;e 5te o4i ne?am :olo9it 54eie4ul 34ea Bine7 ;a4 8n 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani
P9t4to4ul Pmntului7 o4i5ine 9au o4i5e?a4 :i el7 a avut 3o9iBilitatea 9 9e An;ea95 la
lu54u4i noi7 5u?a;ev4at utile. In5lu9iv 5um 9 t4imit vi9e oamenilo4 a:la<i la ani?lumin
;e el.
J Toate a9tea le?ai a:lat ;in CataloA.
J Toate a9tea le?am 9mul9 5u lovitu4i ;e 3i5ioa4e #i <i3ete ;e la CataloA7 5u
aDuto4ul lui $;o4aB #i?al Tatei7 @i9e I99iB. Su:letului Su34em nu?i 3la5e 9 vo4Bea95
;e934e 9ine #i tot 8n5ea45 9 ne :a5 9 uitm 5e?am a:lat ;e934e el.
J C4e;eam 5 Su:letul Su34em 5olaBo4ea@ 5u noi.
J Nu. Noi 5olaBo4m 5u la. Int4e tim37 el 8n5ea45 9 ne?m3ie;i5e 9 a:lm 3n
#i 5ea mai in9iAni:iant in:o4ma<ie 5a4e nu?i leAat ;i4e5t ;e 9a45inile 3e 5a4e ni le
34eAte#te.
J De un;e?ai a:lat tot 5e mi?ai 93u9I De934e :elul 8n 5a4e :un5<ionea@ memo4ia
Su:letului Su34emI
J O4i i?am :entat 9i9temele ;e a34a4e att ;e e:i5ient #i 3e49i9tent7 8n5t a
4enun<at 9 ne mai 8m3ie;i5e 9 a:lm7 o4i 9?a 5onvin9 57 8n ;e:initiv7 e vo4Ba ;e934e
ni#te in:o4ma<ii ino:en9ive.
J O4i7 5om3let Ra9a.
O4iI
J O4i in:o4ma<iile 9unt :al9e #i?atun5i nu 5ontea@ ;a5 a:li 9au nu.
I99iB 8i @mBi 5onvinAto4.
J Da4 Su:letul Su34em n?a4 min<i7 nu?i a#a7 (amI
A#a aDun9e4 la o 5onve49a<ie 3e 5a4e?o 3u4ta9e4 5n; I99iB e4a 5o3il #i 3unea
8nt4eB4i ;e934e Su:letul Su34em. Ca4e :u9e9e 8nt4eBa4eaI A7 ;a: ;e 5e B4Ba<ii 8i @i5
Su:letului Su34em el7 ia4 :emeile 8i 93un eaI Ra9a 8i 493un9e9e 5 Su:letul Su34em le
3e4mitea B4Ba<ilo4 9 9e An;ea95 la ea 5a la un B4Bat7 5a 9 le :ie mai u#o4 5n; 9e
4oaA la ea. Ia4 I99iB 8nt4eBa9e atun5i a5ela#i lu54u: MDa4 Su:letul Su34em n?a4 min<i7 nu?i
a#a7 (amIO
Din 5te?#i amintea Ra9a7 nu 9e ;e95u45a9e 34ea Bine ni5i 5n; 8i 493un9e9e 34ima
oa4 #i n?avea ;e An; 9 9e :a5 ;e 49 8n5e45n; 9 493un; a ;oua oa4.
J Te?am 8nt4e4u3t ;in t4eaB7 ;n; Bu@na 3e9te tine7 93u9e ea.
J Delo57 o a9iAu4 I99iB. Tata mi?a 93u9 9?<i eE3li5 tot 5e v4ei 9 a:li.
J 0tia 5?o 9 vin ai5iI
J A @i9 5?i im3o4tant 9?n<eleAi 5um lu54m noi 5u CataloAul.
J 0i 5um lu54a<i 5u CataloAulI
J Fn5e45m 9?l :a5em 9 ne 93un 5e v4em noi 9 #tim7 nu 5e v4ea Su:letul
Su34em 9 #tim.
J 0i?a<i 4eu#it 5evaI
J Poate ;a7 3oate nu.
J Cum a;i5I
J A:lm o mul<ime ;e lu54u4i7 ;a4 e 8n5 o 34oBlema ;i95utaBil ;a5 le a:lm
3ent4u 5?a#a v4ea Su:letul Su34em 9au nu. CataloAul7 am 8nv<at ;in eE3e4ien<7 nu :a5e
a5elea#i lu54u4i 3ent4u toat lumea.
J Fn :un5<ie ;e 5e anumeI
J Nu ne?am ;at 9eama 8n57 4e5uno95u I99iB. Sunt @ile 5n; 8mi 5nt 3a45
t4ie#te?n 5a3ul meu7 8mi 493un;e la 8nt4eB4i 8nainte ;e?a m An;i eu la ele. 0i 9unt @ile
5n; am im34e9ia 5 Su:letul Su34em 8n5ea45 9 m to4tu4e@e7 t4imi<n;u?m 9 5aut
3ot5oave ;e 5ai mo4<i.
J Ca 9 a:li 5eI
J Fnt4eaAa i9to4ie a 3lanetei +a4mon6 8mi 9t la ;i93o@i<ie. Pot 9?<i 93un numele
:ie54ei 3e49oane 5a4e?a venit la 4u #i a But a3 ;in el. Da4 nu 3ot a:la un;e anume ne
5on;u5e Su:letul Su34em7 5um vom aDunAe 3e Pmnt7 ni5i un;e au ate4i@at 34imii
5oloni#ti 3e +a4mon6 9au un;e 9e a:l lo5ali@at mintea Su:letului Su34em.
J De5i a4e 9e54ete :a< ;e voi7 5on9tat Ra9a.
J Am im34e9ia 5 nu ni le 3oate 93une7 5uAet I99iB. C4e; 5?a4 v4ea 9 ni le
;e@vluie7 ;a4 nu 3oate. Un 9i9tem ;e 34ote5<ie7 34e9u3un7 8n5o43o4at ;e la Bun 8n5e3ut 8n
Su:letul Su34em7 3ent4u a?m3ie;i5a 5a 5ineva 9 34eia 5ont4olul a9u34a lui #i a?l utili@a
3ent4u a 5on;u5e lumea.
J De5i t4eBuie 9?l u4mm o4Be#te7 :4 9 #tim ni5i m5a4 8n 5e ;i4e5<ie ne ;u5eI
J Cam a#a 5eva. ! unul ;int4e a5ele momente ale vie<ii 5n; lu54u4ile nu me4A
5um v4ei tu7 ;a4 t4eBuie 9 te oBi#nuie#ti 5u ele.
Ra9a 9e uit la I99iB7 la 34ivi4ea :iE 5u 5a4e o a<intea7 #tiin; 5?i aminte#te 5
nimi5 ;in 5e?i :5ea ei a5um Su:letul Su34em nu e4a7 ni5i 3e ;e3a4te7 la :el ;e a39to4 5a
via<a 3e 5a4e?o ;u5ea I99iB 8nt4?un 5o43 95Cilo;.
0tiu7 34o9tu<ule7 8#i @i9e. 0tiu :oa4te Bine 5 ;u5i o via< 5um3lit #i 5 4a4eo4i te
3lnAi. Da4 9ta4ea ta n?a 3utut :i 8m3ie;i5at #i?i in5u4aBil. Poate 5 #i 4e:u@ul Su:letului
Su34em ;e?a ne 93une 5e 9e?ntm3l e tot ;e ne8m3ie;i5at #i in5u4aBil7 5a@ 8n 5a4e voi
8n5e45a 9?a55e3t 9itua<ia m5a4 5u tot atta 4B;a4e 5a tine. Da47 ;a5 te 3ot vin;e5a7 o voi
:a5e #i nu te voi l9a 9 m 4u#ine@i 5e4n;u?mi 9 a55e3t un lu54u 3e 5a4e n?a4 t4eBui
nea34at 9?l a55e3t.
J Am 3utea a:la 3e :u4i# 5e nu ne 3oate ;e@vlui Su:letul Su34em 5n; o?
nt4eBm7 vo4Bi Ra9a.
J La 5e 54e@i 5 lu54m7 $;o4aB #i 5u mineI
A7 ;e5i ni5i I99iB nu e4a :atali9t. Atun5i 8n9 8i veni?n 5a3 alt i;ee:
J Tatl tu la 5e a4e im34e9ia 5 lu54e@iI
I99iB 49e.
J Nu la a9ta.
/ine8n<ele9 5 nu. Volema> n?a4 a55e3ta 9 va; CataloAul :olo9it la 9uBmina4ea
Su:letului Su34em.
J De5i Su:letul Su34em nu?i 9inAu4ul 5a4e nu 93une alto4a 5e :a5e.
J Da4 tu 5e @i5i7 Doamn (amI
Ce?nt4eBa4e inte4e9antG Fi voi 93une lui Volema> 5e :a5e I99iB7 a9umn;u?mi
4i95ul 5a Vol6a 9 8n5e45e 9?i inte4@i5 :iului 9u 9 8nt4eBuin<e@e CataloAulI Totu#i7 n?
am avut ni5io;at 9e54ete :a< ;e Volema>.
A#a 8#i aminti ;e Cot44ea luat mai ;ev4eme 8n a5eea#i @i7 ;e a?i 3ove9ti lui
Volema> 5e 9e?ntm3la9e 8n ;e#e4t 5um l?a 5on;amnat atun5i !lema> la moa4te 3e
Na:ai. Ia4 a9ta a4 3utea avea 5on9e5in<e ne:a9te. Pe ;e?o 3a4te7 oa4e avea ea ;4e3tul 9 le
5au@e@e vo4Bin;I Pe ;e alta7 oa4e avea ea ;4e3tul 9?l 34ive@e 3e Volema> ;e in:o4ma<ii
im3o4tanteI
I99iB nu a#te3t 493un9ul ei:
J 0tii7 Su:letul Su34em e ;eDa la 5u4ent 5u?n5e45a4ea noa9t4 #i n?a :5ut nimi5 9
ne o34ea95.
J Sau a :5ut?o att ;e Bine7 8n5t nu v ;a<i 9eama 5 v o34e#te.
J Da5 Su:letul Su34em n?a 9im<it nevoia 9?i @i5 Tatei7 5Cia4 e att ;e u4Aent 9
i?o 93ui tuI
Ra9a 9e An;i o 5li3. I99iB 54e;ea 5?nt4eaB numai ;e934e 34o34iul 9e54et7 ;a4 ea
Cot4a 3ent4u amn;oi. La u4ma u4mei7 a5ea9ta e4a eE3e;i<ia Su:letului Su34em #i7 ;a5
5ineva 5uno#tea #i?n<eleAea 5om3o4tamentul uman7 a5el 5ineva e4a Su:letul Su34em.
!a #tie 5e 9?a?ntm3lat 8n ;e#e4t7 a#a ;u3 5um #tie #i 5e?anume :a5 I99iB #i
$;o4aB 5u CataloAul. P4in u4ma4e7 ;e 5e 9 n?o la9e 9 Cot4a95 5e 9 93unI
Pent4u 5 to5mai a9ta?n5ea45 $;o4aB #i I99iB 9 8m3ie;i5e 3ute4ea Su:letului
Su34em ;e a lua toate ;e5i@iile ;e934e 5e 9e 93une #i 5e nu. Nu v4eau 5a Su:letul Su34em
9 ;e5i; 5e 3ot #i 5e nu 3ot 9 #tiu #i7 totu#i7 uite 5um 5o5Cete@ 5u i;eea ;e a?l t4ata 3e
9o<ul meu eEa5t a#a 5um m t4atea@ Su:letul Su34em 3e mine. Numai 5 Su:letul Su34em
#tia 8nt4?a;ev4 mai Bine ;e5t Ra9a ;a5 Volema> a4 t4eBui in:o4mat 9au nu ;e934e a5e9te
lu54u4i.
J U495 a9emenea ;ileme7 @i9e Ra9a.
J De5iI
J De5i o 9 m Cot495 mai t4@iu.
J 0i a9ta?i o Cot44e.
J 0tiu7 i9te<ul meu 34im n95ut7 93u9e Ra9a7 ;a4 nu?n9eamn 5?i una
3e4manent.
J Nu <i?ai te4minat 3inea.
J Din 5au@ 5?i 5u B4n@ ;e 5mil.
J ! ;e?a ;4e3tul 954Boa97 e9teI 0i n?o 9?<i vin 9 54e@i 5um o 9 te 5on9ti3e.
J De?aBia a#te3t.
J De?a9ta ni5iunul ;int4e noi n?o mnn5.
Ra9a 8l 9Aet ;in 34ivi4i.
J Atun5i7 ;e 5e?i la;a :4iAo4i:i5 3lin ;e B4n@I
J Pent4u 5?o 8m34<im 5u BaBuinii. !i 54e; 5?i un ;e9e4t.
Ra9a 9e uit la 9en;vi#ul mn5at 3e Dumtate.
J Am mn5at C4an 3ent4u BaBuini7 @i9e ea7 a3oi 49e. Nu m mai mi4 5 UoBa4 a
int4at 8n 5o4tul?Bu5t4ieL C4e;ea 5?i 34eAte95 lui un o93<L
J Stai 9 ve@i 5n; o 9?i ;ai o Bu5at ;e B4n@ #i o 9?n5e45e 9 9e?m3e4e5Ce@e
5u 3i5io4ul tu.
J (i 9e :a5e 3ielea ;e Ain numai 5n; m An;e95.
J De9iAu47 eu l?am v@ut 8n5e45n; numai 5u Tata #i $;o4aB. Poate?i un @Co3 #i?
atun5i o 9 te iAno4e.
Ra9a 49e7 ;a4 o 3u9e 3e An;u4i Alumi<a 4ut5ioa9 ;e934e BaBuinul 3o9iBil
Como9eEual. Da5 Su:letul Su34em a;u9e9e 8n A4u3ul lo4 3e 5ineva in5a3aBil 9?#i :a5
;ato4ia ;e?a 34o54eaI A3oi alt An;: Su:letul Su34em i?a t4imi9 i;eeaI !4a o ave4ti@a4eI
D;u ;in ume4i #i 3u9e mna 3e CataloA. S3une?mi a5um7 8i 5e4u 8n An;. !
v4eunul ;in A4u3ul no9t4u in5a3aBil 9 34o54ee@eI Va :i v4eo neva9t ;e@amAitI
Fn9 CataloAul nu?i 493un9e 9uB ni5i o :o4m.
!4a ;u3?amia@ t4@iu #i 9inAu4ul B4Bat 5a4e vna9e 5eva e4a Na:ai7 lu54u 5a4e?l
8n:u4ia 3e (eBBe>eT 3e9te m9u4. A#a;a47 Na:ai 9e 34i5e3ea mai Bine ;e5t el la 5<4at
3e 9tn5i 8n lini#te #i 5e ;a5I A#a;a47 Na:ai #tia 9 manev4e@e a4ma 5u viB4a<ii ;e 3a45
9?a4 :i n95ut 5u ea 8n mn toate a9tea nu ;emon9t4au ;e5t 5 !lema> a4 :i t4eBuit 9
t4aA?n el atun5i 5n; a avut o5a@ia7 a5olo7 8n ;e#e4t.
A5olo7 8n ;e#e4t. De 3a45 a5um nu tot 8n ;e#e4t a4 :iL De#i7 8n 4ealitate7 lo5ul
a5e9ta e4a luE :a< ;e unele 4eAiuni 3e 5a4e le 9t4Btu9e4. Valea 5ea ve4;e 8n 5a4e 9tteau
e4a 3ent4u o5Ci 5a o Au4 ;e a3 4e5e @4i9e 5u 5teva minute 8n u4m 8n :uA a4Bo4ii ;e
3e un 34omonto4iu #i 8i 8n5nta9e4 34ivi4ea7 o a;ev4at u#u4a4e ;u3 A4iul #i AalBenul
3o9a5 al 9tn5ilo4 #i?al ni9i3ului7 ;u3 ve4;ele?5enu#iu al 3lantelo4 ;e#e4ti5e a 54o4
;enumi4e !lema> 9e 8n53<na 9?o 34onun<e o4i ;e 5te o4i le ve;ea7 ;e 3a45 i?a4 :i 39at
5uiva 5 el 5unoa#te ;enumi4ea 5om3let a :ie54ei 3lante ;e ai5i. Poate !lema> 5Cia4
avea ve4i#o4i 34int4e 3lantele ;e#e4tului. N?a4 :i :o9t ;elo5 ;e mi4a4e 5a un 9t4mo#
8n;e34tat ;e?ai lui 9 9e :i?m3e4e5Ceat 5u o tu: 5enu#ie #i <e3oa9 ;e 3e ;4um. Poate?am
u4inat 3e un ve4i#o4 ;e?ai lui !l6a a9t@i. A4 :i 5eva 9?i a4t eEa5t 5e 34e4e am ;e934e
oamenii 5a4e iuBe95 ;e#e4tul.
Ni5i m5a4 n?am v@ut ie3u4ele7 5um 9?l :i luat la o5CiI No4mal 5 l?a 8m3u#5at
Na:ai7 ;oa4 l?a v@ut. No4mal7 (eBBe>eT t49e9e 5u a4ma 3ent4u 5 t49e9e toat lumea.
Fn9 a 4eie#it 5 nu toat lumea t49e9e7 3n la u4m. Numai Va97 5a4e o5Ci9e 34ea Do97 ia4
a4ma lui avea 9etat 4a@a 34ea ;i:u@7 #i Na:ai7 5a4e nime4i9e animalul #i?i :5u9e o Aau4
mi5 #i :umeAn; 8n 5a3. 0i7 Bine8n<ele97 (eBBe>eT7 5a4e nu o5Ci9e 5eva anume7 a#a 5
!lema> 93u9e9e: MAi t4a9 :4umo97 Na:ai. )inte#ti Do9 #i ne4eAulat. Va97 8nAu9tea@ 4a@a. Ia4
tu7 (eBBe>eT7 ai 8n5e45at 9 ;e9ene@i 5u a4ma un ie3u4e 3e 9tn5a aiaI Nu 9untem la o4a
;e A4avu4. Fn5ea45 9 <inte#ti 3e a5eea#i 3lanet 3e 5a4e?i #i 34a;a.O
A3oi !lema> #i Na:ai 3le5a9e4 9 4e5u3e4e@e ie3u4ele.
J Se :a5e t4@iu7 93u9e9e (eBBe>eT. Nu 3utem 3le5a a5a9 :4 9 a#te3tm
3n A9i<i voi le#ul ie3u4eluiI
!lema> 8i a4un5 o 34ivi4e 4e5e.
J Am 54e@ut 5?ai v4ea 9?nve<i 5um 9e Aole#te ;e m4untaie #i 9e 5u4< ie3u4ele.
Da4 34oBaBil 5 ni5io;at n?o 9 :ii nevoit 9 #tii 5um 9?o :a5i.
=oa4te inteliAent7 !lema>L A#a le ;ai 8n54e;e4e am4<ilo4 ti ;e elevi 5a4e 9e
9t4;uie95 9 8nve<e. (5a4 eu am t4a97 nu 5a OB4inA7 5a4e 9e 3oa4t 5u a4ma lui ;e 3a45?a4
:i 4aCatul altuia. Da4 (eBBe>eT nu 4o9ti vo4Bele 5u Ala9 ta4e7 3u4 #i 9im3lu 8i a4un5 lui
!l6a o 34ivi4e 54unt #i 8nt4eB:
J De5i 3ot 9 3le5I
J C4e@i 5 A9e#ti ;4umulI
J No4mal.
J Sunt 5onvin9 5?o 9?l A9e#ti7 @i9e !lema>. Du?te #i ia 5u tine 3e o4i5ine v4ea 9
3le5e.
Da4 nimeni nu voi9e 9 vin 5u el. !lema> 8i 93e4ia9e 5 (eBBe>eT o 9 9e
4t5ea95. !i Bine7 nu 9e 4t5i9e. (e49e9e eEa5t 8n ;i4e5<ia 3ot4ivit7 u4m4in; 5alea
8na3oi :oa4te u#o47 ia4 5n; 9e u45a9e 3e 54ea9ta ;ealului a5eluia numai 5a 9 :ie 9iAu4 5?
aDunAe un;e t4eBuie7 v@u9e ime;iat valea eEa5t 8n lo5ul 8n 5a4e 9e a#te3ta9e 9?o va;. Nu?
9 total in5om3etent7 8n<ele3tul meu :4ate mai ma4e. Nu?n9eamn 5 n?am 9im< ;e
o4ienta4e7 ;a5 n?am t4an93i4at Btn; ;e#e4tul ;e mai multe o4i7 5um ai :5ut tu7 54n;
3lante 5u ;enumi4i 9o:i9ti5ate 3e 5mil7 ;int4?un o4a# 8nt4?altul.
O:7 ;a5 #i?a4 ;a 9eama eEa5t 5n; #i un;e #i?a 4u3t tuni5a #i #i?a 93inte5at
3antalonii 8nt4e 3i5ioa4eG Nu 9u3o4ta 5a Cainele lui 9 nu :ie 3e4:e5te7 ia4 5ele 3e 5a4e le
3u4ta a5um e4au leoa45 ;e 9u;oa4e #i 8mB59ite ;e 34a:. N?o 9 mai :ie 5u4at ni5io;at.
ADun9e la ma4Ainea 5anionului #i 34ivi?n Do97 a#te3tn;u?9e 9 va; 5o4tu4ile. Da4
nu @4i ni5iunul.
Fn 34ima 5li37 9e 3ani5. Au 3le5at :4 mine7 8#i @i9e. Au t4e5ut 8n A4aB 3e lnA
mine7 au 4i;i5at taB4a #i m?au l9at 8n u4m7 numai 3ent4u 5 n?am v@ut ie3u4ele la
tm3it.
Atun5i 8#i ;;u 9eama 5 9e a:la un;eva mai Do9 ;e taB4. Uite #i 5o4tu4ile7 9u97
a5olo7 la 9tnAa. No4mal7 el e4a mai a34oa3e ;e ma4e. Da5 (a4ea Lu5ioa9 a4 :i avut
valu4i 5a a5elea 5a4e loveau <4mul (4ii ;int4e Pmntu4i7 le?a4 :i au@it i@Bin;u?9e ;e?
ai5i. Uite #i BaBuinii7 ;iBuin; 5u A4eu C4ana 9455ioa97 al5tuit ;in 4;5ini7 :4u5te7
3lante7 in9e5te #i mi5i animale 954Boa9e7 5a4e t4iau lnA 4u #i <4mul m4ii.
Cum am aDun9 ai5iI +alal 9im< ;e o4ienta4eG
A7 ;a. Am 5oBo4t 3e?ai5i a@i?;iminea<7 5n; le?am l9at ;o4min; 8n taB4 3e
9o<ia 5ea t4n;av a Tatei #i 3e toate :emeile lene#e7 mai ale9 3e neva9ta mea tm3it #i
aB9olut ne:olo9itoa4e7 umBln; 5a 34oa9ta 34int4e 5onu4i #i 34in A4;in. A9ta?i 9inAu4a
3a4te a ;4umului 3e 5a4e?am 4atat?o7 o 9inAu4 5otitu47 ma4e B4n@7 ;e5i tot am un 9im<
Bun al o4ient4ii.
Da4 avea un Au9t :oa4te ama4 8n Au4 #i voia 9 lovea95 5u 3i5ioa4ele7 9 93a4A
5eva7 9 4nea95 3e 5ineva.
Uite BaBuinii7 5Cia4 a5olo7 Do97 animale 34oa9te7 a9emntoa4e 5inilo47 5a4e 9e
54e; oameni. O :emel e4a?n 5l;u4i7 a#a 5 ma95ulii 9e 3o5neau 3e9te 5a3 unii 3e al<ii #i
:5eau manev4e 5a 9?o 4eAule@e. /ie<i ma95uli i;io<iL A#a ne t4im via<a.
A# 3utea :oa4te Bine 9 5oBo4 3e 3e4etele 5anionului ai5i #i 9 me4A 34in vale 3n
8n taB4. Ia4 3e ;4um a# ve;ea :oa4te Bine 5a4e ;int4e ma95uli 4eu#e#te 9?i 95a4mene
394i5. O 9 moa4 :e4i5it7 nuI Ia4 Na:ai nu?i 9inAu4ul 5a4e 9e va 8ntoa45e a5a9 5?un
animal u5i9 ;e el.
Pe la Dumtatea 3antei a55i;entate7 ;u3 5e?#i Duli un Aenun5Ci #i alune5 ;e v4eo
;ou o4i7 (eB 8#i ;;u 9eama 57 5u 5t 5oBo4a mai mult7 5u att 8i va ve;ea mai 34o9t 3e
BaBuini. Ii 3ie4;u9e ;eDa ;in ve;e4e ;in 5au@a uno4 9tn5i #i tu:i#u4i 5Cia4 3e ma95ulii 5a4e
9e ;;eau ;e 5ea9ul mo4<ii 9 9e?m3e4e5Ce@e. Totu#i7 8l ve;ea :oa4te Bine 3e unul mai
mi57 mult mai a34oa3e ;e5t 5eilal<i. A4 :i7 o4i5um7 o 34a; u#oa4.
(eB 8#i aminti 5e?i 8nv<a9e !lema> 3u<in mai ;e ;iminea< #i?#i 34o3ti 5oatele ;e
un Bolovan 5n; o5Ci. CCia4 #i a#a7 minile tot 8i t4emu4au #i7 5u 5t 8n5e45a mai mult 9
le 9t3nea957 5u att t4e94ea mai 3ute4ni5 imaAinea ;e 3e vi@o4ul a4mei. Ia4 5n; a39
Butonul ;e ;e5lan#a4e7 a4ma 4i5o# ;in nou7 a9t:el 8n5t un mi5 Det ;e :um <#ni ;int4?o
tu: la 3e9te #a9e met4i ;e BaBuinul 3e 5a4e?l o5Ci9e. P4oBaBil 5 #i animalul au@i9e 5eva7
3ent4u 5 9e?ntoa49e B4u95 934e tu:a a34in9 #i 9e ;;u 8na3oi 5u team.
Da4 nu 3ent4u mult v4eme. Fn 5li3a u4mtoa4e7 9e a34o3ie ;in nou #i 34ivi :la54a
;e 3a45 voia 9 a:le un 9e54et ;in ea. Tu:a e4a u95at7 ;a4 nu moa4t7 a#a 5 a4;ea 8n5et #i
95otea mult :um. (eB o5Ci a ;oua o47 ;e ;ata a9ta 3u<in mai 934e ;4ea3ta7 5a 9
5om3en9e@e ;e3la9a4ea 34ovo5at ;e a39a4ea Butonului. Con9tat 5 minile?i t4emu4au
mai 3u<in #i?#i aminti 5 !lema> 9uBlinia9e ne5e9itatea 4elaE4ii. A#a 5G a5um
(eBBe>eT t4Aea eEa5t a#a 5um 93u9e9e !lema>7 ia4 BaBuinul avea 9?#i ;ea ;uCul :oa4te
5u4n;.
To5mai 5n; 9e 34eAtea 9?a3e9e 3e t4Aa5i7 8l 93e4ie o 3o5nitu4 a95u<it 5a4e
49un la un met4u ;e 5a3ul lui. P4o34ia lui lovitu4 o lu 4a@na 5n; 9e 8ntoa49e 5a 9
34ivea95 lo5ul ;e un;e 9e au@i9e @Aomotul. O 3lant 95un;7 5a4e 54e#tea ;int4?o
543tu4 8n 9tn57 la 5<iva met4i ;ea9u34a 5a3ului 9u7 9e :5u9e 954um #i ;in lo5ul ei 9e
4i;i5a :um. Cum to5mai v@u9e 5 a5ela#i lu54u 9e?ntm3la9e #i 5u tu:a ;e lnA BaBuin7
(eB 8#i ;;u 9eama ;e 5e 9e 3et4e5u9e. Cineva t49e9e 5u a4ma 8n el. Veni9e4 tlCa4ii
taB4a e4a 8n 3e4i5ol7 ia4 el avea 9 moa47 9inAu4?9inAu4el7 ;in 5au@ 5 Ban;i<ii n?aveau
;e ale97 t4eBuiau 9?l u5i;7 5a 9 nu ;ea ala4ma. Da4 n?o 9 ;au ala4ma7 8#i @i9e el. L9a<i?
m 8n via< #i o 9 m?a95un; ai5i #i?o 9 ta5 ml5 3n?la 9:4#it7 nu m omo4<iG
J Ce te?a a3u5at 9 t4aAi 8n BaBuiniI
Cteva 3iet4i5ele 9e 4o9toAoli4 5n; Na:ai alune5 3e ultima 3ant #i 9e o34i 8n
Bolovanul 3e 5a4e 9ttea (eB. A5e9ta 9e Bu5u4 v@n; 5 Na:ai alune5a9e eEa5t 5a el7
;a4 8#i ;;u 9eama 5?o :5u9e :4 a?#i 3ie4;e 5ont4olul #i ate4i@a9e 8n 3i5ioa4e7 nu 5u
:un;ul 3e 3iat4.
De?aBia atun5i 8n<ele9e (eB 5 Na:ai :u9e9e 5el 5a4e t49e9e 8n el #i?l 4ata9e 5u
numai 5<iva met4i.
J Da4 3e tine 5e te?a a3u5at7 voiai 9 m omo4iI 9e 4<oi (eB. Nu e#ti un <inta#
5Cia4 a#a ;e Bun7 8n5t 9 t4aAi 5u a4ma 3e lnA oameniL
J Nu u5i;em BaBuini7 93u9e Na:ai. Sunt 5a oamenii un;e <i?e 5a3ulI
J $uI Un;e?ai v@ut tu oameni 93n; ;u3 vie4mi 9au a#te3tn; o5a@ia 9
4eAule@e o4i5e :emeie 5u :un; 4o#uI
J Ai ;e954i9 eEa5t t4aiul tu7 (eB. CCia4 <i?ai 8n5Ci3uit 5?o 9 mn5m 5a4ne ;e
BaBuinI
J Nu mi?a 39at. Nu t4Aeam 3ent4u mn5a4e7 voiam 9 u5i;. Nu e#ti 9inAu4ul
5a4e 9e 34i5e3e 9 t4aA7 9 #tii.
S3unn; a5e9tea7 lui (eB 8i t4e5u 34in 5a3 5 el #i Na:ai e4au 9inAu4i7 nu?i ve;ea
nimeni7 ia4 el avea o a4m. S?a4 3utea 8ntm3la un a55i;ent. N?am v4ut 9?a39 3e Buton.
T4Aeam 3u4 #i 9im3lu la <int7 ia4 Na:ai a a34ut ;in 9enin. Nu l?am au@it7 e4am
5on5ent4at. Te 4oA7 te 4oA7 ia4t?m7 Tat7 m 9imt A4oa@ni57 34o34iul meu :4ate7 me4it 9
mo4. !#ti ie4tat7 :iule. La9?m 9?mi Dele95 :iul 5el mai mi57 5a4e to5mai a 4ma9 :4
te9ti5ule 8nt4?un a55i;ent ;e vntoa4e 5um3lit #i?a 9nAe4at 3n?a mu4it. De 5e nu me4Ai
tu 9 :a5i ;4aAo9te 5t 9tau eu ai5i #i 3lnAI
S?o v; #i 3e?a9ta7 tata 9?i u4e@e lui (eBBe>eT 5e?#i ;o4e#teL
J Nu i4o9e#ti a4ma 3e?m3u#5tu4i aiu4ea7 8l mu9t4 Na:ai. !lema> ne?a 93u9 a#a
a4mele au o via< limitat. Ia4 noi nu mn5m 5a4ne ;e BaBuin. Tot !lema> a @i9?o #i 3e
a9ta.
J !lema> 3oate 9 5nte la :luie4 34<in;u?9e 8n el7 ;a4 a9ta nu?n9eamn 5 #i eu
t4eBuie 9 :a5 la :el.
Am a4ma 8n mn. DeDa l?am o5Cit 3e Dumtate 3e Na:ai. Pot a4ta 5um m?am
49u5it7 m?am 93e4iat7 ia4 a4ma 9?a ;e9545at #i?a Au4it 3ie3tul lui Na:ai. De la ;i9tan<a
a9ta7 l?a4 93ulBe4a 5u totul7 8m34o#5n; Bu5<i mi5i ;in el. ( voi 8ntoa45e a5a9 5u 9nAe
3e Caine7 o4i5e?a# :a5e.
Atun5i 9im<i o a4m la tm3l.
J D?mi a4ma7 8i 5e4u !lema>.
J De 5eI 8nt4eB (eB. N?aveam ;e An; 9?o :a5.
Na:ai 4i;i5 vo5ea.
J Ai t4a9 ;eDa o ;at a9u34a BaBuinului. Da5?ai :i :o9t un <inta# mai Bun7 BaBuinul
a4 :i :o9t ;eDa mo4t.
/ine8n<ele97 Na:ai 8n<ele9e A4e#it ;e934e 5e vo4Bi9e (eB 5n; 93u9e9e 5 nu avea
;e An; 9?o :a5. Da4 !lema> 8n<ele9e.
J Am 93u9 9?mi ;ai a4ma7 5u mne4ul 8n :a<.
(eB o:t teat4al #i?i 8ntin9e a4ma lui !lema>:
J +ai 9 nu :a5em 5a@L !u n?am voie 9 t4aA 8nt4?un BaBuin7 ;a4 tu 3o<i 9
8n;4e3<i a4ma a9u34a o4i54ui :4ate ai 5Ce: #i nu A4e#e#ti 5u nimi5.
!lema> evi;ent 5 nu 9e Bu5u4 9 i 9e 4eamintea95 ;e 34e9u3u9a eEe5u<ie a lui
Na:ai7 3e motiv ;e 4evolt 8n ;e#e4t. Da4 el a39 mai ;e3a4te a4ma 3e tm3la lui (eB #i i
9e a;4e9 lui Na:ai:
J S nu te mai 34in; v4eo;at 5?n;4e3<i a4ma 934e?o alt :iin< umanL
J Nu 3e el l?am <intit. Am <intit 3lanta ;e ;ea9u34a 5a3ului 9u #i am nime4it?o.
J Da7 e#ti un <inta# nemai3omenit. Da4 ;a5 9t4nu<iI Da5 te?m3ie;i5iI Ai 3utea
:oa4te Bine 9?l nime4e#ti 3e :4ate?tu 8n 5a37 ;a5 alune5i numai 3u<in. A#a 5 ni5io;at
nu o5Ce#ti alt 3e49oan 9au 8n a34o3ie4ea ei7 m?n<eleAiI
J Da7 493un9e Na:ai.
O7 ;a7 ;a7 :4ate !lema>7 m ;au Bine 3e lnA tine7 a#a m?am ;at me4eu Bine 3e
lnA Tata. Lui (eB 8i venea 9 vomite.
J Da4 ai t4a9 :oa4te Bine7 totu#i7 4e3et !lema>.
J (ul<ume95.
J Ia4 (eB a4e no4o5 5 tu e#ti 5el 5a4e l?a v@ut7 #i nu eu7 3ent4u 5 eu i?a# :i
o5Cit 3i5io4ul #i l?a# :i l9at 5?un 5iot7 5a 9?l aDut 9 <in minte 5 nu?m3u#5m BaBuini.
Nu e4a Bine 5 !lema> 8l ata5a a#a7 to5mai 8n :a<a lui Na:ai. 0i7 Bine8n<ele97 uite?i
#i 3e Va9 #i 3e OB4inA7 t4eBuia nea34at 9?a3a4 #i ei7 9 va; 5t ;e mult 8l ;i934e<uie#te
!lema>7 8n5t 8l mu9t4 ;e :a< 5u Na:ai.
J De5i BaBuinii au aDun9 3e9te noa3te animale 9:inteI 8nt4eB (eB.
J Nu?i omo4m #i nu?i mn5m7 493un9e !lema>.
J De 5e nuI
J Pent4u 5?9 ino:en9ivi7 ia4 a?i mn5a a4 :i un a5t ;e 5aniBali9m.
J Fn<eleA. !#ti unul ;int4e ia 5a4e 54e; 5 BaBuinii?9 maAi5i. Au un va9 5u au4
3itit 3e un;eva7 :ie5a4e t4iB a4e 5te unul7 #i7 ;a5 te 3o4<i :4umo9 5u ei #i le ;ai ;e
mn5a4e7 atun5i7 ;u3 5e <i?au 3u9tiit te4ito4iul ;e o4i5e :el ;e 3lant 5ome9tiBil #i <i?au
495olit 5a9a 5utn; alt5eva ;e Caleal7 :uA la a95un@toa4e #i?<i a;u5 <ie va9ul 5u au4.
J (ul<i 5lto4i 4t5i<i au :o9t 9alva<i ;e BaBuini.
J A#a?i7 93u9e (eB. De5i a9ta?n9eamn 5?i l9m 9 t4ia95 la ne9:4#itI +ai
9?<i 93un un 9e54et7 !l6a. Fn 5ele ;in u4m7 o4i5um o 9 mu4im 5u to<ii7 ;e 5e 9 nu moa4
a5um7 5a 9 ne eEe49m noi <intaI Nu @i5 5 t4eBuie nea34at 9?i mn5m.
J Da4 eu 93un 5?ai te4minat?o 5u vntoa4ea. D?mi a4ma.
J O7 la naiBaL 9e ene4v (eB. T4eBuie 9 :iu eu 9inAu4ul B4Bat :4 a4mI
J A4mele 9unt 3ent4u vntoa4e. Na:ai o 9 :ie un vnto4 Bun7 tu nu.
J De un;e #tiiI ! ;e?aBia 34ima @i ;e 34a5ti5 9e4ioa9.
J N?o 9 :ii7 3ent4u 5 n?o 9 mai 3ui mna 3e a4m 5t t4ie95 eu.
Pa45 l?a4 :i 8nDunACiat 3e (eB 8n inim. !lema> 8i 5l5a 8n 3i5ioa4e ;emnitatea #i
;e 5eI Din 5au@a unui i;iot ;e BaBuin. Cum 3utea !l6a 9?i :a5 a#a 5evaI 0i to5mai ;e
:a< 5u Na:ai.
J P4i5e37 @i9e (eB. A#a?<i a4<i vene4a<ia :a< ;e 4eAele Na:ai.
U4m un moment ;e 3au@7 8n 5a4e (eB 9e?nt4eB ;a5 nu 5umva l?a i4itat 3e !l6a
o i;ee 34ea mult #i 3oate 5 veni9e momentul 5n; a5e9ta?l va omo48 9au 8l va 8nvine<i ;in
Btaie. Atun5i vo4Bi !lema>:
J Fntoa45e?te 8n taB4 5u ie3u4ele7 Na:ai. $;o4aB o 9 v4ea 9?l 3un?n la;a
:4iAo4i:i5 3n mine ;iminea<7 5n; 9e?a3u5 ;e to5an.
J Da7 493un9e Na:ai #i 3o4ni 8n A4aB 8n Do9ul 3antei7 934e vale.
J Pute<i me4Ae ;u3 el7 le 93u9e !lema> lui Va9 #i OB4inA7 5a4e to5mai
5oBo49e4 3anta #i ate4i@a9e4 amn;oi 3e :un;.
Va9 9e 4i;i5 #i 9e 95utu4 ;e 34a:.
J S nu :a5i v4eo 34o9tie7 !l6a7 8l 9:tui Va97 a3oi 9e 8ntoa49e #i 3le5 3e 54a4ea
im34ovi@at 3e 5a4e 3le5a9e #i Na:ai.
Din moment 5e (eB ;e;u9e 5 vo4Bele lui Va9 e4au 9inAu4ul 934iDin 3e 5a4e avea
9?l 34imea957 9e Cot48 9 34o:ite ;e ele la maEimum.
J Cn; aDunAi 8na3oi 8n taB47 93une?i tatlui meu 5 am mu4it 3ent4u 5 mi5ul
in5i;ent al lui !l6a 5u a4ma n?a :o9t ;elo5 un in5i;ent.
J Da7 93une?i Tatei7 4o9ti !lema>. O 9?i ;emon9t4e@e 5e 9u93e5tea@ ;e mult
v4eme7 #i anume 5 ;4aAul ;e (eB #i?a 3ie4;ut min<ile.
J N?o 9?i @i5 nimi5 ;eo5am;at ;a5 voi ;oi nu v?ntoa45e<i ime;iat 8n taB47
4e3li5 Va9. +ai7 OB4inA.
J Nu?9 5<elu#ul tu7 @i9e OB4inA.
J /ine. Atun5i7 4mi7 93u9e Va9.
J S 4mn 5a 9 :a5 5eI
J Da5 t4eBuie 9?nt4eBi7 mai Bine vii 5u mine. Nu v4em 9 inte4venim 8n mi5a
;i93ut :amilial.
(eB nu voia 5a ei 9 3le5e. Voia ma4to4i la in;i:e4ent 5e anume avea ;e An; !l6a
9 :a5.
J !lema> e ;oa4 9u3e49ti<io9L 9t4iA el ;u3 ei. C4e;e?n 3ove#tile alea ve5Ci 5a4e
93un 57 ;a5?omo4i un BaBuin7 toat 5eata lui vine #i?<i :u4 BeBelu#iiL P4oBaBil 5 !ia;C e
A4avi;7 a9ta?i totL Veni<i 8na3oi7 ne 3utem 8ntoa45e 8m34eun 8n taB4L
Da4 5ei ;oi nu 9e 8ntoa49e4.
J A95ult7 vo4Bi (eB. Fmi 3a4e 4u. Nu t4eBuie 9 :a5i atta 5a@. Ni5i m5a4 n?am
nime4it BaBuinul.
!lema> 9e a3le5 mai a34oa3e ;e el.
J Nu mai 3ui mna 3e a4m ni5io;atL
J Na:ai e 5el 5a4e?a t4a9 8n mine. Tu v4ei 9?mi iei a4ma ;in 5au@ 5?am t4a9 8nt4?
un BaBuin7 ia4 Na:ai t4aAe?n mine7 ;a4 #i?l 39t4ea@ 3e?al lui.
J Nu omo4m animale #i nu ne 3unem 8n 5a3 9 le mn5m. A9ta?i o alt leAe a
;e#e4tului. Fn9 tu #tii ;e 5e?<i iau a4ma. Nu ;in 5au@a BaBuinului.
J Atun5i7 ;e 5eI
J Te a4;eau ;eAetele7 eE3li5 !lema>. S?l omo4i 3e Na:ai.
J Fmi 5ite#ti #i An;u4ile a5umI
J I<i 5ite95 t4u3ul7 ia4 Na:ai nu?i 34o9t ni5i el7 #tie 5e?ai 3u9 la 5ale. Nu?<i ;ai
9eama 5?n 9e5un;a 8n 5a4e?ai :i mi#5at a4ma <i?a4 :i @Bu4at 54eie4iiI
J N?a4e el ;e9tul 5u4aD 3ent4u una 5a a9ta.
J Poate 5 nu7 4o9ti !lema>. 0i 3oate 5 ni5i tu n?ai. Da4 n?o 9 ai o5a@ia 9 a:li.
!4a 5el mai tm3it lu54u 3e 5a4e?l au@i9e (eB.
J A5um ;ou @ile7 8n ;e#e4t7 ai 8n5e45at 9?l leAi #i 9?l la#i 34a; animalelo4.
J A5um ;ou @ile 54e;eam 5?i 3ot 8ntoa45e 3e to<i la 5ivili@a<ie. Da4 a9ta nu 9e
va 8ntm3la. Suntem Blo5a<i ai5i7 8m34eun7 :ie 5 ne 3la5e7 :ie 5 nu7 ia4 ;a5 !ia;C nu?i
;eDa A4avi; a5um7 o 9 :ie?n 5u4n;.
J Da5 4eu#e#ti 9?<i ;ai 9eama 5um 9e :a5e.
S4i9e 5alul7 ;e95o3e4i el7 3ent4u 5 !lema> 8#i 4oti B4a<ul 9tnA #i?l 3o5ni ;4e3t 8n
na9.
J AuuuL
(eBBe>eT 9e 34in9e ;e na9 #i Bine8n<ele9 5 minile i 9e um3lu4 ;e 9nAe.
J Neme4ni5uleL RaCat 5e e#tiL
J Da7 9iAu47 @i9e !lema>. Fmi 3la5e 5 ;u4e4ea te?aDut 9 te eE34imi elo5vent.
J A5um mi?am mu4;4it Cainele ;e 9nAe.
J O 9 te?aDute 9 95a3i ;e ilu@ia 5?ai :i B4Bat. A5um a95ult?m #i a95ult?m
Bine7 3ent4u 5 vo4Be95 9e4io9. Data viitoa4e 8<i 34omit 5?<i 93a4A na9ul #i?am 9 <i?l 93a4A
;e :ie5a4e ;at 5n; te mai 34in; 5 unelte#ti. Am 8n5e45at o ;at 9 95a3 ;e 9itua<ia a9ta
;e@Au9ttoa4e7 ;a4 n?am 4eu#it7 ia4 tu #tii ;e 5e.
J Da7 Su:letul Su34em 9e 34i5e3e mai Bine la t4a9 9:o4i ;e5t mine7 93u9e (eB.
J A#a 5 9untem leAa<i ;e mini #i ;e 3i5ioa4e #i neve9tele noa9t4e vo4 avea
34un5i 5a4e vo4 54e#te #i vo4 :i 5o3iii no#t4i. Fn<eleAiI G4u3ul no9t4u7 5ei #ai934e@e5e
oameni 5a4e 9untem ai5i7 ei vo4 :i unive49ul 8n 5a4e vo4 54e#te 5o3iii no#t4i. 0i nu va :i o
lume 8n 5a4e un 5oate?Aoale 5a tine 9e?a3u5 9?omoa4e oameni 8n ;4ea3ta #i?n 9tnAa
3ent4u 5 nu l?au l9at 9 u5i; un BaBuin. P4i5e3iI
J SiAu47 493un9e (eB. O 9 :ie o lume?n 5a4e ma95uli ma4i #i ta4i 5a tine o 9 9e
ve9elea95 3o5nin;u?i 3e 5ei ;in Du4.
J N?o 9 mai :ii 3o5nit7 ;a5 e#ti 5uminte7 @i9e !lema>. Nu vo4 avea lo5 54ime.
Pun5t. Pent4u 57 in;i:e4ent 5t ;e ;e#te3t te 54e@i7 eu o 9 :iu 8ntot;eauna 5?un 3a9
8naintea ta7 a#te3tn;u?te7 #i?o 9 te 4u3 8n Bu5<i. Fn<eleAi7 mi5ul meu 34ieten a5to4I
J Fn<eleA 5?l linAu#e#ti 3e Na:ai ;in 493ute4i7 493un9e (eBBe>eT.
Se a#te3t 5a !lema> 9?l 3o5nea95 ;in nou7 8n5 !l6a 5Ci5oti.
J Poate7 4o9ti a5e9ta. Poate 5?l linAu#e957 ;eo5am;at. Da4 #i Na:ai m
linAu#e#te 3e mine7 8n 5a@ 5 n?ai oB9e4vat. ! 3o9iBil 5Cia4 9 5;em la 3a5e. Ce 34e4e aiI
J C4e; 5?n lo5 ;e 54eie4 ai 4ini5Ci ;e 5mil7 ;e?a9ta vo4Bele tale nu?9 ;e5t
3i#at 5al; 8n <4n. Pa4e nemai3omenit 5 v4ei 9 :a5i 3a5e7 ;4aAul meu :4ate mai ma4e #i
Bln;.
J )ine minte 5e <i?am 93u9 #i voi 8n5e45a 9?<i a;eve4e95 5uvintele a:e5tuoa9e.
Ra9a 8i v@u venin; 934e 5a9 4i9i3i<i mai 8nti Na:ai7 5u un ie3u4e 8n 9a57
9t4lu5in; t4ium:to4 ;ato4it vnatului7 ;e#i7 Bine8n<ele97 :iin; Na:ai7 8n5e45a @a;a4ni5 9?
#i a95un; mn;4iaH a3oi OB4inA #i Va97 a4tn; oBo9i<i7 3li5ti9i<i7 t4an93i4a<i #i
;e95u4aDa<iH #i7 8n 5ele ;in u4m7 !lema> #i (eBBe>eT7 8n5nta<i ;e 9ine #i ve9eli7 ;e
3a45 ei a4 :i :o9t 5ei 5a4e vna9e4 ie3u4ele7 ;e 3a45 ei 5on93i4au 3ent4u 5u5e4i4ea
unive49ului. N?o 9?i 8n<eleA ni5io;at7 8#i @i9e Ra9a. Nu eEi9t ;oi B4Ba<i mai ;i:e4i<i
!lema>7 att ;e 3ute4ni57 5om3etent7 amBi<io9 #i B4utal7 ia4 (eBBe>eT7 att ;e 9laB7
9u3e4:i5ial7 ;e9:4nat #i vi5lean ;a4 5a4e 9 3a4 8ntot;eauna 5 iau 3a4te la a5elea#i
Alume7 4nDin; BatDo5o4ito4 la toat lumea ;in a5ela#i tu4n 9eme< al 8n<ele35iunii lo4
93e5iale. Ra9a ve;ea 5 Na:ai 8i i4it 3e al<ii 5u in5a3a5itatea lui ;e?a a95un;e 5t ;e
8n5ntat e ;e 4eu#itele lui7 ;a4 m5a4 el nu?i :5ea 3e 5eilal<i 9 9e 9imt mu4;a4i #i Do9ni5i
numai 3ent4u 5 9ttea lnA ei7 a#a 5um 34o5e;au (eBBe>eT #i !lema>.
Nu7 nu?9 ;4ea3t7 8#i @i9e Ra9a. Fmi a;u5 aminte @o4ii a5eia ;in ;e#e4t. Fmi a;u5
aminte ;e a4ma?n;4e3tat 934e 5a3ul lui Na:ai. N?o 9?l ie4t ni5io;at 3e !lema>. Va
t4eBui 9?l 9u34aveACe@ 8n :ie5a4e @i a 5lto4iei7 5a 9 m a9iAu4 5 me@inul meu e?n
9iAu4an<. Iat un lu54u Bun la (eBBe>eT e ;e9tul ;e la# 9 nu te temi ;e nimi5 ;in
3a4tea lui.
J 0tiu 5 v e :oame7 vo4Bi Volema>7 ;a4 e 8n5 ;ev4eme 3ent4u 5in7 ia4 tim3ul
va :i 3et4e5ut 5u 8n<ele35iune. Da<i?mi voie 9 v 3ove9te95 5e vi9 am avut a@i?noa3te.
/ine8n<ele97 lumea 9e a;una9e ;eDa #i 9ttea 3e 3iet4ele 3late7 54ate 5u A4eu7 5u
5teva @ile 8n u4m7 ;e $;o4aB #i Vol6a7 5Cia4 8n a5e9t 95o37 3ent4u 5a to<i 9 aiB 3e 5e 9
9tea la ma9 #i la a;un4i.
J Nu #tiu 5e?n9eamn7 5ontinu Volema>7 #i ni5i la 5e :olo9e#te7 ;a4 #tiu 5?i
im3o4tant.
J Da5?i att ;e im3o4tant7 8nt4eB OB4inA7 ;e 5e nu?<i 93une Su:letul Su34em 5e?
n9eamn #i la 5e :olo9e#teI
J Pent4u 57 Aine4e al 9o<iei mele7 493un9e Volema>7 vi9ul n?a venit ;e la
Su:letul Su34em7 5a4e e la :el ;e ne;ume4it 5a mine.
Ra9a oB9e4v 5u inte4e9 5 Vol6a vo4Be#te ;e934e Su:letul Su34em 5a ;e934e elH
;e5i nu lua9e oBi5eiul lui Na:ai #i I99iB ;e a?l t4ata 5a 3e?un oBie5t. Ii 3l5ea a9ta. Poate
3ent4u 5 Vol6a 8mBt4nea #i?#i 3ie4;ea ;in imaAina<ie7 ;a4 8i 3l5ea 5 el 9e An;ea la
Su:letul Su34em 5a B4Ba<ii ;e ;emult7 8n lo5 9 vo4Bea95 ;e934e ea 5a ;e934e un
5om3ute4 oa4e5a4e 5Cia4 ;a5?i unul 5u memo4ie :4a5tal7 5a4e 8nmaAa@inea@ vie<ile
tutu4o4 oamenilo4 5a4e au t4it #i mai a4e 8n5 lo5 3ent4u altele.
J A5um o 9?n5e3 #i n?o 9 m o34e95 ;e5t la 9:4#it7 anun< Volema>. V
34evin: :a3tul 5 vi9ul nu mi?a venit ;e la Su:letul Su34em 8mi ; motiv ;e Bu5u4ie 8n
5e?i 34ive#te 3e Na:ai #i I99iB7 5el 3u<in ;a4 #i ;e team 3ent4u 34imii mei ;oi :ii7
!lema> #i (eBBe>eT7 3ent4u 57 ve;e<i voi7 8n vi9 mi 9?a 34ut 5 v; o 9lBti5ie
8ntune5at #i 9umB4.
J A9ta 9e ve;e #i 5n; e#ti t4ea@ ;e?a Binelea7 mu4mu4 (eBBe>eT.
Ra9a oB9e4v 5 8n<e3tu4a lui (eB nu e4a ;e5t o ma95 a :u4iei nu?i 3l5ea 9
:ie 95o9 8n evi;en< a#a 8nainte ;e?a :i 3ove9tit vi9ul. Ni5i lui !lema> nu?i 3l5ea7 ;a4 el
#tia 9?#i <in Au4a.
P4e< ;e un minut7 ;ou7 Volema> 9e uit im3e4tu4BaBil la (eBBe>eT7 5a 9?l
3otolea957 9?i a4ate 5 nu va mai 8nA;ui ni5i o 8nt4e4u3e4e. A3oi 8n5e3u 9 3ove9tea95
;in nou.
'. PO(UL VI!)II
J Fn vi9 mi 9?a 34ut 5 v; o 3u9tietate 8ntune5at #i 9umB47 4elu Volema>7 ;a4
#tiu7 5Cia4 8n tim3 5e vo4Bea7 5 lumea nu va 8n<eleAe 5e 8n9emnau 5uvintele a5elea 3ent4u
el.
Nu e4a vo4Ba ;e ;e#e4tul 3e 5a4e 8l 5uno#teau a5um att ;e Bine7 la :el ;e 9umB4u
5a 3u9tietatea. Lo5ul 3e 5a4e 8l 9t4Btu9e 8n vi9 e4a ume;7 4e5e7 mu4;a4 #i 9laB luminat7 5u
A4eu ve;ea 3e un;e 9 3#ea95. A4 :i 3utut eEi9ta 5o3a5i nu ;e3a4te7 ;a4 a4 :i 3utut la :el
;e Bine me4Ae 3e 9uB 3mnt. Fnainta 8nt4una7 :4 ni5i o n;eD;e7 totu#i7 in5a3aBil 9
4enun<e la 93e4an<a 57 tot me4An;7 o;at #i o;at va 953a ;in lo5ul a5ela ;e@olant.
J Atun5i am v@ut un B4Bat 8mB45at 8nt4?o Cain alB. Ca un 34eot ;in
SeAAi;uAu7 numai a5eia 9unt oameni oBi#nui<i7 t4an93i4n; 8n tim3 5e?#i 9v4#e95
4itualu4ile. A5e9ta 34ea 9 9e 9imt att ;e?m35at 5u 9ine 8n9u#i7 8n5t la 8n5e3ut am
54e@ut 5?i mo4t. ( a:lam 8nt4?un lo5 8n 5a4e mo4<ii a#te3tau #i?atun5i mi?am @i9 5 3oate
eu e4am mo4t. A venit 934e mine7 9?a o34it 8n :a<a mea7 a3oi mi?a vo4Bit. (i?a 5e4ut 9?l
u4me@.
Volema> ve;ea 5 lumea 9e 3li5ti9e#te 5el 3u<in 5ei mai 5o3il4o#i ;int4e ei. !4a
att ;e :4u9t4ant 9 nu ai la ;i93o@i<ie ;e5t 5uvinte 5a 9 le 3ove9te#ti 5um a :o9t vi9ulL
Da5 a4 au@i 5um 9una vo5ea B4Batului a5eluia7 5t ;e a:e5tuo9 #i Bln; 34ea el7 ;e
3a45 34imul 9unet ie#it ;in Au4a lui e4a #i 34ima Aean ;e lumin ;in lo5ul a5ela
8ntune5at7 atun5i a4 #ti ;e 5e anume l?am u4mat #i ;e 5e a 5ontat 5 l?am u4mat. Pent4u ei
8n9 nu e ;e5t un vi9 #i a9ta?i7 evi;ent7 3a4tea 3li5ti9itoa4e. Totu#i7 3ent4u mine n?a :o9t
3li5ti9itoa4e.
J L?am u4mat o4e la 4n; 34in Be@n7 5ontinu Volema>. !u vo4Beam7 el t5ea.
A#a 57 :iin; ;eDa 5onvin9 5 e4a t4imi9 ;e Su:letul Su34em7 am 8n5e3ut 9?i vo4Be95
a5e9tuia 8n An;. L?am 8nt4eBat ;e 5n; <ine toat 3ove9tea a9ta7 8n5ot4o me4Aeam #i
;e934e 5e e4a vo4Ba. Nu mi?a 493un9. A#a 5 mi?am 3ie4;ut 4B;a4ea #i i?am 93u9 57
;a5 9ta?i un vi97 atun5i e v4emea 9 m t4e@e957 ia4 ;a5 avea v4eun tl57 atun5i 9 mi?l
lmu4ea95 #i mie 8nainte ;e?a 9e 543a ;e @iu. Tot nu mi?a 493un9. Am 8n5e3ut 9 54e;
5 m a:lam 8n 4ealitate7 5?o va <ine a#a la ne9:4#it7 5 a9ta?i 5e ni 9e?ntm3l ;u3
moa4te7 aDunAem 8nt4?o 3u9tietate luAuB4 #i me4Aem 8n u4ma unui om 5a4e nu v4ea 9 ne
93un nimi5 ;in 5e 9e?ntm3l.
J Pa45?a#a?i #i via<a noa9t4 8n ultima v4eme7 mu4mu4 (eBBe>eT.
Volema> 9e o34i ;in 3ove9tit. Nu 9e uit la (eBBe>eT7 a#te3t 9?l :ulAe4e 5eilal<i
5u 34ivi4ea 5a 9?l 4e;u5 la t5e4e. A3oi 4elu:
J Gn;in;u?m 5?9 5Cia4 8n 4ealitate7 l?am im3lo4at 3e Su:letul Su34em 9au 3e
5ine ;omnea 3e9te lo5ul 4e93e5tiv 9 9e milo9tivea95 ;e mine7 9?mi 93un 5eva 9au 9?
mi ;ea voie 9 v; 5eva7 9?n<eleA 5e 9e 3et4e5e. De?aBia atun5i7 lo5ul 9?a luminat nu 5a
la 494itul 9oa4elui 9au la a34o3ie4ea ;e?un :o5 ;e taB47 nu ve;eam ni5i o 9u49 ;e
lumin7 3u4 #i 9im3lu ve;eam7 5a @iua?n amia@a ma4e7 #i?am 349it lo5ul a5ela 9tn5o97
ie#in; 8nt4?o 5m3ie 8ntin97 5u ia4B 8nalt #i :lo4i u#o4 a3le5ate ;e mnAie4ea unei B4i@e.
Ni5i nu 3ot 9 v ;e954iu 5t am :o9t ;e u#u4at 9 @4e95 via<?n Du4ul meu. Ia4 3u<in mai
;e3a4te7 3oate la v4eo t4ei 9ute ;e met4i7 9e 8nl<a un 3om. CCia4 ;e la ;i9tan<a a5eea am
;e9lu#it 57 34int4e :4un@ele ;e un ve4;e a34in97 9e i<eau 3ete alBe :4u5te7 am ACi5it
ime;iat. Pe ;at le?am 9im<it #i mi4o9ul #i?am #tiut 57 in;i:e4ent 5e :el ;e :4u5te e4au7
aveau un Au9t ;eli5io97 8nt4u5Ci3au C4ana 3e4:e5t #i7 ;a5 le?a# Au9ta7 n?a# mai 9im<i
:oamea ni5io;at.
Volema> :5u o mi5 3au@7 a#te3tn; oBliAato4ia 4ema45 inteliAent a lui
(eBBe>eT ;e934e 5t ;e :oame le e4a 5Cia4 a5um7 8n tim3 5e a#te3tau 9?#i te4mine ;e
3ove9tit vi9ul. Da4 9e 3a4e 5 (eB :u9e9e 3otolit7 :iin;5 t5ea.
J Am me49 am :uAit 934e 3omul a5ela ia4 :4u5tele e4au mi5i #i ;ul5i. Da7 le?
am Au9tat #i v 3ot 93une 5 n?am mn5at 5eva mai Bun 8n via<a mea.
J Ca 9eEul 8n vi97 @i9e OB4inA 5a4e 34ea 9 54ea; 5?i 3oate <ine lo5ul lui (eB.
Volema> 3le5 :4untea o 5li3. Au@i mi#5a4e ;a7 !lema> 9e 4i;i5a 8n 3i5ioa4e.
Volema> #tia 5e 9e 3et4e5e :4 9 u4m4ea95 95ena7 3ent4u 5 !lema> ;e la el 8nv<a9e
teCni5a. A5e9ta 9e 4i;i5a9e #i 9e uita :iE la OB4inA :4 9 93un nimi57 3n 5n; a5e9ta
3le5 o5Cii 8n :a<a lui. Da7 iat #i 95u@a BolBo4o9it a lui OB4inA:
J Fmi 5e4 95u@e7 5ontinu7 5ontinu.
Volema> mai a#te3t o 5li37 a3oi 8l au@i 3e !lema> a#e@n;u?9e. A5um 3utea
5ontinua7 34oBaBil :4 alte 8nt4e4u3e4i.
Da4 8i 9t4i5a9e 3ove9tea. C4e@u9e 5 e4a 3e 3un5tul 9 A9ea95 vo4Bele 3ot4ivite 5a
9 ;e954ie Au9tul :4u5telo4 8n Au4a lui7 5um 8l :5u9e4 9 9e 9imt viu 3ent4u 34ima oa4.
J =4u5tul a5ela e4a via<7 93u9e el7 8n9 a5um vo4Bele 9unau Aoale #i ne3ot4ivite #i
el #tia 5 momentul ;e lu5i;itate t4e5u9e7 ia4 ei nu vo4 8n<eleAe ni5io;at. /u5u4ia 3e 5a4e?
am 9im<it?o 5n; l?am Au9tat a :o9t att ;e ma4e7 8n5t am v4ut 9?o 8m34t#e95 5u :amilia.
Nu?mi ;;ea 3a5e An;ul 5 eu aveam :4u5tul7 Au9tul a5ela ;e9v4#it 8n Au47 ia4 :amilia
mea nu #tia ;e934e el7 nu lua 3a4te la el. A#a 5 m?am 8nto49 5a 9 v 5aut 5u 34ivi4ea7 9
v; 3e un;e v A9i<i. Nu e4a<i 8n ;i4e5<ia ;in 5a4e veni9em eu #i7 5n; am 34ivit ;e Du4
8m34eDu47 am v@ut un 4u 5u4An; lnA 5o3a57 ia4 5n; m?am uitat 8n amonte7 am @4it?o
3e Ra9a #i 3e 5ei ;oi :ii ai no#t4i7 I99iB #i Na:ai7 5a4e 954utau 8m34eDu4imile7 5a #i 5n; nu
#tiau 8n5ot4o t4eBuiau 9 9e?n;4e3te. A#a 5 i?am 9t4iAat #i le?am :5ut 5u mna #i7 3n la
u4m7 m?au v@ut #i?au venit la mine. Le?am ;at :4u5tul7 l?au mn5at #i?au 9im<it 5e
9im<i9em #i eu7 ia4 eu am v@ut 5 #i ei7 5n; mu#5au ;in el7 3a45 9e t4e@eau 3ent4u 34ima
oa4 la via<. =u9e9e4 8n via< tot tim3ul7 Bine8n<ele97 ;a4 a5um #tiau ;e 5e e4au 8n via< #i
9e Bu5u4au 5 t4ie95.
Volema> nu?#i 3utu 9t3ni la54imile 5a4e?i #i4oiau 3e oB4aDi. Vi9ul e4a att ;e
34oa93t #i ;e inten9 8n 9u:letul lui7 8n5t 8l 3ove9tea 5a 9?l 4et4ia957 ia4 Bu5u4ia nu
3utea :i 9t3nit ni5i a5um7 ;u3 o @i ;e lu54u 8n A4;in7 5Cia4 ;a5 e4a 3lin ;e 9u;oa4ea
#i 34a:ul ;e#e4tului. Fn5 9im<ea Au9tul :4u5tului #i ve;ea 34ivi4ea a5eea 3e 5Ci3u4ile :iilo4
lui. Fl 5o3le#ea 8n5 ;o4in<a 3ute4ni5 3e 5a4e?o t4i9e?n vi97 5a #i !lema> #i (eBBe>eT 9
Au9te ;in :4u5t.
J Atun5i m?am An;it la !lema> #i (eBBe>eT7 34imii mei :ii7 #i i?am 5utat7
v4n; 9 vin #i ei 9 Au9te. I?am A9it 934e i@vo4ul 4ului7 a5olo un;e :u9e9e4 #i Ra9a 5u
I99iB #i Na:ai. I?am 9t4iAat #i le?am :5ut 9emn7 ;a4 n?au v4ut 9 vin. Am 8n5e45at 9 le
93un ;e934e :4u5t7 9 le 9t4iA7 ;a4 9e 3u4tau ;e 3a45 nu m?au@eau7 ;e#i atun5i am 54e@ut 5
9e 34e:a5. Pn la u4m7 9?au 8nto49 5u 93atele #i ni5i m5a4 5 m?a95ult nu 9?au mai
34e:5ut. !u 9tteam 5u 4o;ul 3e4:e5t 8n mn7 8i 9im<eam Au9tul 8n Au4 #i mi4o9ul 8n n4i7
#tiin; 5 #i ei 9?a4 um3le ;e Bu5u4ie ;a5?a4 veni 9?l Au9te7 #i7 5u toate a9tea7 nu aveam
ni5i o 3ute4e 9?i a;u5 la mine.
Fnainte7 3ln9e9e ;e Bu5u4ieH a5um7 v49a la54imi 3ent4u !lema> #i (eBBe>eT #i
e4au ama4e. Da4 nu mai e4a nimi5 ;e 93u9 ;e934e 4e:u@ul lo4 3ove9ti mai ;e3a4te vi9ul.
J De?aBia atun5i7 ;u3 5e :iii mei 5ei mai ma4i au 4e:u@at 9 vin la 5o3a57 mi?
am ;at 9eama 5 nu e4am 9inAu4ii ;e 3e 3aDi#tea 8ntin9. 0ti<i 5um e?n vi9 nu ve@i 3e
nimeni #i7 ;int4?o;at7 @4e#ti mii ;e oameni7 ;a5?n<eleAe<i 5e v4eau 9 93un. =oa4te
mul<i v@u9e4 3omul. (i?am @i9 5 3oate au@i9e4 5e 9t4iAa9em 5t4e !l6a #i (eB ;e934e
Au9tul 4oa;elo47 ia4 a5um 8n5e45au 9?aDunA la 3om. Numai 5 ;i9tan<a 3n la el 9e
m4i9e 5on9i;e4aBil #i e4a 5a #i 5um nu l?a4 :i v@ut7 #tiau ;oa4 5am 3e un;e 9?a4 a:la. (?
am 8nt4eBat: 5um o 9?l A9ea957 ;a5 nu?l v;I
Atun5i am ;e95o3e4it 57 ;e?a lunAul malului 4ului7 9e?ntin;ea un :el ;e
Balu9t4a; #i o 54a4e 8nAu9t u4m4ea 5Cia4 ma4Ainea a3ei. Am 5on9tatat 5 e4a 9inAu4a
5ale 3e un;e 3uteau aDunAe la 3om. Ia4 oamenii 5a4e 8n5e45au 9?l A9ea95 9e aA<a9e4
;e Balu9t4a;a ;e :ie4 #i 3o4ni9e4 3e 54a4e7 <inn;u?9e ;e ea atun5i 5n; 5l5au 3e te4en
alune5o97 5a 9 nu 5a; 8n a3. S?au 8n53<nat 9 8nainte@e7 ;a4 au aDun9 8nt4?o @on ;e
5ea<7 o 5ea< ;ea9 #i A4ea 5a4e 9e 4i;i5a ;in 4u7 ia4 5ei 5a4e nu 9?au <inut ;e Balu9t4a; 9?
au 4t5it7 unii au 5@ut 8n a3 #i 9?au 8ne5at7 al<ii au luat?o aiu4ea 34in 5ea<7 9?au 3ie4;ut
3e 5m3ie #i n?au mai A9it 3omul.
Da4 5ei 5a4e 9?au <inut ;e Balu9t4a; au 4eu#it 9 A9ea95 ;4umul 34in 5ea< #i7 8n
5ele ;in u4m7 au aDun9 la lumin7 ;e9tul ;e a34oa3e ;e 3omul 3e 5a4e a5um 8l ve;eau 5u
34o34iii lo4 o5Ci. Atun5i au venit 8n :uA7 9?au a;unat 8n Du4ul meu7 al Ra9ei7 al lui I99iB #i
Na:ai7 au 8ntin9 minile 8n 9u9 #i?au 5ule9 :4u5tele7 ia4 3ent4u 5ei 5a4e nu aDunAeau la ele le
5uleAeam noi #i le ;;eam. Cn; n?au mai :o9t :4u5te la 5a4e 9 aDunAem ;e Do97 Na:ai #i
I99iB 9?au 5<4at 8n 3omG
J (?am 5<4at7 mu4mu4 I99iB.
To<i 8l au@i47 ;a4 nu 95oa9e4 o vo4B7 #tiin; 9au Bnuin; 5e An;e#te 5n; 9e
imaAinea@ u45n;u?9e 8nt4?un 3om 8m34eun 5u Na:ai.
J S?au u45at 8n 3om #i?au 5ule9 mai multe :4u5te 5a 9 le ;ea 5elo4 ;e Do97
5ontinu Volema>. Am v@ut 3e :e<ele oamenilo4 5 Au9tau 5e Au9ta9em #i eu #i 9im<eau
5e 9im<i9em #i eu. De?aBia atun5i am oB9e4vat 57 ;u3 5e mn5au7 mul<i ;int4e ei a4un5au
34ivi4i :u4i#e 8n Du47 ;e 3a45 9e 4u#inau 5 le mn5a9e4 #i 9e temeau 9 nu :ie v@u<i. Nu?
mi venea 9 54e; 5 9e 9im<eau a#a7 ;a4 m?am uitat 8n ;i4e5<ia 8n 5a4e 9e uitau 5ei mai
mul<i #i 3e malul o3u9 al 4ului am v@ut o 5l;i4e u4ia#7 5a a5elea ;in /a9ili5a7 ;a4 mai
ma4e7 oameni eleAan<i #i :4umo#i7 4@n;7 Bn; #i 5ntn;7 5a 8n DolltoTn 9au
DauBe4ville7 ;a4 mai ve9eli. R;eau #i 9e ;i9t4au ;e minune. Fn9 eu #tiam 5 nu a5eea?i
4ealitatea7 vinul 8i :5ea 9 54ea; 5 9e ;i9t4ea@ 9au7 mai ;eA4aB7 ei 9e ;i9t4au7 ;a4
vinul 8i :5ea 9 54ea; 5?i im3o4tant 9 9e ;i9t4e@e7 8n v4eme 5e eu7 a:lat 3e malul
5ellalt7 aveam :4u5tul 5a4e le?a4 :i o:e4it Bu5u4ia 3e 5a4e 9e 34e:5eau 5?o t4ie95. !4a
:oa4te t4i9t7 8nt4?un :el. Fn9 mi?am ;at 9eama atun5i 5 mul<i ;int4e 5ei ;e lnA mine7
5a4e mn5au 4ealmente :4u5tul7 9e uitau la 5ei ;in 5l;i4ea imen9 #i?i invi;iau. Voiau 9
mea4A a5olo7 9 4enun<e la :4u5tele 5o3a5ului #i 9 9e?altu4e oamenilo4 5a4e CoCoteau ;e
49 #i 5ntau :e4i5i<i. Volema> nu le m4tu4i9i 57 34e< ;e?o 5li37 8l t4e5u9e #i 3e el un :io4
;e invi;ieH v@n;u?i 3e 5eilal<i 5um 4; #i 9e Doa5 3e 5ellalt mal7 9e 9im<i9e Bt4n7 ;in
5au@ 5 nu lua 3a4te la 3et4e5e4e. F#i aminti9e 57 8n tine4e<e7 avu9e9e 34ieteni 5u 5a4e
49e9eH iuBi9e :emei ale 54o4 94utu4i :u9e9e4 un Do5 #i7 atun5i 5n; le mnAia9e7 3a45
9e @BenAui9e #i 9e 4o9toAoli9e 8n ia4B moale #i mu#5Ci 45o4o9 #i 49e9e #i el 8n @ilele
a5elea7 5nta9e altu4i ;e ele #i Bu9e vin #i :u9e9e a;ev4at7 o7 ;a7 :u9e9e a;ev4at.
A;ev4at7 ;a4 att ;e 8n;e34tat7 3ent4u 5 34ima oa4 e4a 8ntot;eauna 5el mai :4umo9 #i
nimi5 ;in 5e 4e3eta9e nu :u9e9e la :el ;e :4umo9 5a 8nainte7 3n 5n;7 8n 5ele ;in u4m7
toate 9e ;e34ta9e4 ;e el #i ;eveni9e4 9im3le aminti4i #i atun5i a?n<ele9 5 8mBt4ni9e7
5 Bu5u4iile tine4e<ii nu 9e 3uteau 4et4i. Unii ;in 34ietenii lui nu 9e ;;u9e4 Btu<i7
34etin9e9e4 57 3ent4u ei7 nu 3li9e nimi5 ;a4 B4Ba<ii #i :emeile a5elea 3li9e4
5om3let7 ;eveni9e4 ni#te mane5Cine 3i5tate7 ni#te ma4ionete 34o9t lu54ate7 u@ate7 :5ute
9 imite 8n Btaie ;e Do5 tine4e<ea.
A#a;a47 Volema> 8i invi;ia 3e oamenii ;in 5l;i4e #i?#i amintea 5 :u9e9e 5n;va
unul ;int4e ei 9au 5el 3u<in 8n5e45a9e 9 :ie :5ea 5ineva 5u a;ev4at 3a4te ;in a5ea9t
5omunitate nemu4itoa4e a 3l5e4ii7 5a4e 9e eva3o4a #i 9e 4e5om3unea 8nt4una 8nt4?o
9inAu4 noa3te #i ;e o mie ;e o4i 3e 93tmnI Nu eEi9ta 5u a;ev4at :amilia a5ea9ta ;e
5Ce:lii7 34ea ;oa4 5?i 3e 5ale 9 9e na957 :4i@a 4ealul7 ;a4 9e 4et4Aea7 5t 9 n?o 3o<i
atinAe.
Fn9 ai5i7 lnA a5e9t 3om7 8#i ;;u 9eama Volema>7 ai5i totul e 4eal. Ai5i7 9im<in;
Au9tul :4u5telo47 :a5em 3a4te ;int4?o 5omunitate 5a4e nu?i o 9im3l ilu@ie. =a5em 3a4te ;in
via<7 9o<ii #i 9o<i7 34in<i #i 5o3ii7 t4an9mite4ea va9t #i t4e3tat a Aenelo4 #i a vi9elo47
5o43u4i #i aminti4i7 Aene4a<ie ;u3 Aene4a<ie7 tim3 :4 9:4#it. C4em 5eva 5e ne va
9u34avie<ui7 a9ta?n9eamn :4u5tul7 a9ta 8n9eamn via<a7 ia4 5eea 5e t4ie95 oamenii 3e
malul 5ellalt7 5uta4ea neBunea95 a :ie54ei 9en@a<ii 3e 5a4e?o t4ie95 t4u3u4ile lo47
evita4ea :4eneti5 a o4i54o4 ;u4e4i #i A4eut<i7 totul 4atea@ 8n9#i e9en<a :a3tului ;e?a :i 8n
via<. Nimi5 nu?i nou ;e ;ou o4i7 8n v4eme 5e lu54u4ile 5a4e 9unt a;ev4ate o ;at vo4 :i
tot a#a #i a ;oua oa4H 5Cia4 mai a;ev4ate7 ;e :a3t7 3ent4u 5 au :o9t te9tate7 au :o9t
eE3e4imentate #i 9?au 5o3t7 :iin; 8ntot;eauna Aata 9G
Totu#i7 Volema> nu 3utea eE3li5a nimi5 ;in toate a5e9tea oamenilo4 ;in Du4ul 9u7
8nt4u5t #tia 5 4e93e5tivele 9entimente e4au ale lui. Nu :5u9e4 3a4te ;in vi97 :u9e9e4
mai ;eA4aB 34o34iile 9ale 4ea5<ii la vi97 3oate ni5i m5a4 la 5e t4eBuia 9 8n9emne vi9ul.
J Oamenii ;in 5l;i4e 9e uitau la noi7 5ei 9t4n#i 8n Du4ul 3omului7 ne a4tau 5u
;eAetul #i 4;eau7 8i au@eam 5um ne 4i;i5uli@ea@ 5 ne?am l9at 34o9ti<i 9 ne a;unm
a5olo #i 9 mn5m :4u5te7 5n; am 3utea 9 eE3e4imentm via<a7 ;a5?am t4e5e 4ul #i ne?
am altu4a lo4. +ai #i voi la 3et4e5e4e.
J Da7 mu4mu4 OB4inA tio9.
J I?am v@ut 3e mul<i ;int4e 5ei 5e Au9ta9e4 :4u5tele 5 le a4un5 3e ia4B #i
3o4ne95 934e a3 5a 9?o t4ave49e@e #i 9 aDunA la 5l;i4e7 ia4 mul<i ;int4e 5ei 5a4e ni5i nu
le Au9ta9e4 9au ni5i m5a4 nu 9e a34o3ia9e4 ;e 3om 9e 8n;4e3tau7 #i ei7 5t4e 3et4e5e4ea
a5eea :4 9:4#it. Unii 9?au 8ne5at 8n 4u7 au :o9t 3u4ta<i 8n aval7 ;a4 mul<i au 4eu#it 9
aDunA 3e malul 5ellalt7 u@i leoa457 #i?au int4at 8n 5l;i4e. I?am v@ut venin; la :e4e9t4e7
a4tn; 934e noi #i 4@n;. Totu#i7 nu e4am 9u34at 3e ei7 3ent4u 5 ve;eam 5eva 5e nu
v@u9em 8nainte. Rul e4a mu4;a47 8n<eleAe<iI 8n el 3luteau ;e#eu4i. Toate Aunoaiele unui
o4a# ne34eten<io9 5u4Aeau 8n aval #i7 5n; oamenii ie#eau ;in a37 ;e 3e ei 9e 95u4Aeau
Aunoaie7 5n; aDunAeau la 3et4e5e4e mi4o9eau 5a ele7 ia4 8n 5l;i4e to<i e4au 3lini ;e nmol
;in 4u #i ;uCoa4ea e4a ;e ne;e954i9. 0i7 5n; te uitai 8n 5l;i4e7 ve;eai 5 nimnui nu?i
3l5ea 9 9tea 8n a34o3ie4ea altuia7 ;in 5au@a DeAului #i?a 3uto4ii. Se a;una9e4 ;e 95u4t
v4eme7 ;a4 Cainele 954Boa9e 8i oBliAau 9 9tea la ;i9tan< unii ;e al<ii. Totu#i7 nimeni nu
34ea 9?#i ;ea 9eama to<i 9e a4tau ne4B;to4i 9 t4ea5 4ul #i 9 mea4A la 3et4e5e4e.
Se temeau 9 nu :ie 4e:u@a<i7 ;a5 mai 9tau mult 3e An;u4i #i n?aDunA a5olo ime;iat.
Volema> 9e 8n;4e3t ;e 93ate #i 9e 34o3ti ;e Bolovanul 3e 5a4e 9ttea.
J A9ta a :o9t tot. Numai 5 #i la 9:4#it m?am 3omenit 5?i 5aut 3e !lema> #i
(eBBe>eT7 93e4n; 9 mi 9e altu4e lnA 3om. Pent4u 5 eu tot <ineam 8n mn :4u5tul7
8n5?i mai 9im<eam Au9tul. 0i e4a tot ;eli5io9 #i 3e4:e5t7 nu 3li9eH :ie5a4e 8nACi<itu4 e4a
mai Bun ;e5t 5ea ;e ;inainte #i voiam 5a 8nt4eaAa mea :amilie #i to<i 34ietenii mei 9
Au9te ;in el. S :a5 3a4te ;in via<a a5eea. Atun5i am #tiut 5 m t4e@e95 #ti<i 5um e 8n
vi9 #i mi?am @i97 8n5 mai 3ot Au9ta ;in :4u5t. Fn5?l mai 9imt 8n mn. Ce :4umo9
a5um 8l voi 3utea ;u5e lui !l6a #i (eBBe>eT #i vo4 Au9ta #i ei7 3ent4u 57 ;a5 8n5ea45 o
;at7 ni 9e vo4 altu4a nou7 5elo4 ;e lnA 3om. Pe u4m m?am t4e@it ;e?a Binelea #i m?
am 3omenit 5 n?aveam nimi5 8n mini7 ia4 lnA mine ;oa4me Ra9a #i vi9ea@ 34o34iul ei
vi97 ;e5i ni5i ea nu Au9ta9e. Na:ai #i I99iB e4au 8n 5o4tu4ile lo47 a#a 5?n 4ealitate nu 9e
3et4e5u9e nimi5.
Volema> 9e a3le5 ;in nou 8n :a<.
J Fn9 eu mai 9im<eam Au9tul :4u5tului. Fl 9imt #i a5um. De?a9ta a t4eBuit 9 v
3ove9te95 vi9ul. De#i Su:letul Su34em neaA 5 mi l?a4 :i t4imi97 mi 9?a 34ut mai 4eal7
mai a;ev4at ;e5t o4i5e alt vi9 ;e?al meu. Nu mi 9?a 34ut mi 9e 3a4e mai 4eal ;e5t
4ealitatea #i7 8n tim3 5e mneam :4u5tul7 e4am mai viu ;e5t am :o9t v4eo;at 8n via<a
mea. A<i 8n<ele9 5evaI
J Da7 Vol6a7 493un9e Ra9a. (ai mult ;e5t 8<i imaAine@i.
Se au@i un mu4mu4 Aene4al ;e a34oBa4e #i Volema> oB9e4v7 a4un5n; o 34ivi4e ;e
Du4 8m34eDu47 5 maDo4itatea 5@u9e4 3e An;u4i #i mul<i e4au emo<iona<i 3oate mai ale9
;e 9entimentele lui Volema> ;e5t ;e 3ove9tea 34o34iu?@i9 a vi9ului7 ;a4 m5a4 e4au
im34e9iona<i. =5u9e 5e?i 9ttu9e 8n 3utin< 5a 9?#i 8m34t#ea95 eE3e4ien<a.
J De :a3t7 mie mi 9?a :5ut #i mai :oame7 93u9e Doi. Atta 9?a vo4Bit ;e934e
:4u5te #i 5elelalteG
J 0i Aunoaiele ;in 4u. (mmL 93u9e Ko>o4. Ce?avem la 5inI
R9e4. Atmo9:e4a 9oB4 ;i934u9e. Totu#i7 Volema> nu 3utea 9 9e 9u3e4e. N?
avea 5um 9 le 5ea4 9?#i 3et4ea5 4e9tul vie<ii t4an9:o4ma<i ;e vi9ul 9u.
Da4 vi9ul tot 8n9eamn 5eva. CCia4 ;a5 n?a venit ;e la Su:letul Su34em7 e
a;ev4at #i im3o4tant #i nu?l voi uita ni5io;at. Ia47 ;a5?l voi uita7 voi :i 5u att mai
94a5.
Cei 5a4e 34eAti9e4 5ina 9e 4i;i5a4 9 ve4i:i5e mn5a4ea #i 8n5e3u4 9?o
9e4vea95. Ra9a veni7 9e a#e@ lnA Volema> #i?l lu 3e ;u3 ume4i. Volema> 8l 5ut 3e
I99iB ;in 34ivi4i #i @4i u4me ;e la54imi 3e oB4a@ul lui7 ia4 Na:ai #i Luet me4Aeau B4a< la
B4a<7 mai An;ito4i #i mai tan;4i unul 5u altul att ;e Bine7 att ;e 3ot4ivi<i unul 3ent4u
5ellalt. Pe 5ei mai mul<i ;int4e 5eilal<i7 Volema> ni5i nu?i 5uno#tea. In9tin5tiv7 nu?i lu 8n
9eam7 5utn;u?i 3e (eBBe>eT #i !lema>. Cn; 8i A9i7 9e mi47 3ent4u 5 nu 34eau
ni5i im34e9iona<i7 ni5i ne4vo#i. De :a3t7 ;a5 Volema> a4 :i 3utut ;a un nume eE34e9iei ;e
3e :e<ele lo47 a4 :i numit?o team. Cum e4a 3o9iBil 9?i :i a95ultat vi9ul #i 9 9e teamI
J Ne 34eAte#te 5eva 3ent4u mai t4@iu7 #o3ti (eBBe>eT. Toat 3ove9tea 5u
vi9ul7 5u noi 9e3a4a<i ;e :amilie a4e ;e An; 9 ne ;e@mo#tenea95 3e amn;oi.
J O:7 <ine?<i Au4aL 8l 5e4t !lema>. Pu4 #i 9im3lu ne anun< 5 #tie 5e 9?a?ntm3lat
8n ;e#e4t #i n?o 9 :a5 ma4e 5a@7 ;a4 #tie. A#a 5 34oBaBil 9ta?i 9:4#itul ;a5 unul ;in
noi nu 5umva :a5e v4eo 34o9tie.
(eB 8l 34ivi tio9.
J Din 5te?mi aminte957 tu l?ai amenin<at 5u a4ma 3e Na:ai 8n ;e#e4t7 nu eu. A#a
5 Cai 9 nu?i a4tm 3e al<ii 5u ;eAetul #i 9?i :a5em 34o#ti.
J !u 8mi aminte95 un in5i;ent mai 4e5ent7 4i3o9t !lema>.
J La 5a4e tu ai :o9t 9inAu4ul ma4to4. Ni5i m5a4 ;4aAul ;e Na:ai nu #tie ;e el #i7
8n 4ealitate7 ni5i nu?i a;ev4at7 l?ai inventat tu7 nt4u Dalni5 5e e#ti.
!lema> iAno4 e3itetul.
J S3e4 5 n?o 9?a4t ni5io;at a#a ;e 3eniBil 5a tata atun5i 5n; a 3ln9 8n :a<a
tutu4o4 ;in 5au@a unui vi9.
J Da7 to<i 9unt 34o#ti7 8n a:a4 ;e !lema>. !#ti a#a ;e ;e#te3t7 5 te 34<i 3e na9.
Lui !lema> nu?i venea 9 54ea; 5t ;e 954Bo9 ;e 5o3il4o9 3utea :i (eB.
J N?am t4e5ut ;e ;oi934e@e5e ani7 (eBI 8n5 ne mai 3la5 3oe@ioa4ele 8n 5a4e
MB#ino9O 4imea@ 5u Mminto9OI
J To5mai a9ta?i i4onia7 tntlu 5u 5a3 ma4e 5e e#tiL @i9e (eB 5u Ala9ul lui 5el
mai :e4me5to4. Numai tu e#ti att ;e minto97 5 nu 34i5e3i i4oniile. Nu?i ;e mi4a4e 5?i
54e@i 3e to<i ;in Du4 34o#ti nu 34i5e3i ni5io;at 5e 93un7 a#a 5?<i 8n5Ci3ui 5 nu vo4Be95
lim3e;e. D?mi voie 9?<i ;e@vlui un 9e54et 3e 5a4e?l #tie toat taB4a7 !l6a7 :4atele meu
34e:e4at. Te?oi :i 34i5e3n; tu 9 t4ave49e@i ;e#e4tul :4 9 mo4i7 ;a4 e 9inAu4ul lu54u 3e
5a4e 8l #tii 5u a;ev4at. Pn #i !ia;C Alume#te 5u 5elelalte :emei 5 te4mini att ;e
4e3e;e7 8n5t ni5i n?a4e tim3 9?#i ;ea 9eama 5?ai 8n5e3ut. +aBa4 n?ai 9 9ati9:a5i o :emeie.
0i7 !l6a7 a:l ;e la mine7 toate 9unt :oa4te u#o4 ;e 9ati9:5ut.
!lema> nu ;;u im3o4tan< DiAni4ilo4 #i in9inu4ilo4. 0tia ;e 5e?i 8n 9ta4e (eB
5n; e i4itat. Fn 5o3il4ia lo47 8l Btea 5n; 9e 5om3o4ta a#a 3n 5n; #i?a ;at 9eama 5
eEa5t a9ta voia (eBBe>eT. De 3a45 nu?i 39a ;e ;u4e4e 5t v4eme 8l ve;ea 3e !lema>
5um 9e 8n:u4ie #i 9e 8n4o#e#te la :a<7 t4an93i4n;7 5u minile 4o#ii ;e 5um 8l 3o5ni9e 3e9te
oa9e. Pent4u 5 (eB #tia atun5i 5 el ;e<ine 5ont4olul.
A#a 5 !lema> nu 9e l9 34ovo5at. Se 8n;e34t ;e el #i 9e altu4 5elo4 5a4e?#i
34imeau 5ina lnA :o5. !ia;C 9e4vea ;in oal nu :u9e9e tim3 3ent4u Atit ie3u4ele7 ;e5i
9inAu4a 5a4ne e4a 3a9t4ama7 8n9 Ra9a avu9e9e A4iD 9 3un o mul<ime ;e 5on;imente7 a#a
5 8n 9ea4a a9ta 9u3a va avea7 5t ;e 5t7 a4om. Ia4 !ia;C a4ta att ;e :4umoa9 tu4nn;?
o 8n Bolu4i 5u 3oloni5ul7 8n5t !lema> 9e um3lu ;e ;o4in< 3ent4u ea. 0tia Bine 5 !lema>
minte !ia;C nu avea ;e 5e 9 9e 3lnA ;e934e :elul 8n 5a4e :5eau ;4aAo9te ia4 ;a5
nu 3u4ta un 5o3il 8n 3nte5e 8n57 8l va 3u4ta 8n 5u4n;. Gn;ul avu un Au9t ;ul5e 3ent4u
!lema>. A9ta am 5utat 8n toate 5lto4iile mele. Ia4 ;a5 la a9ta 9?a 4e:e4it Tata 5n; a
vo4Bit ;e934e 3omul vie<ii 9 iei 3a4te la ma4ea mi9iune a ;4aAo9tei #i?a 9eEului7 a
na#te4ii7 a vie<ii #i a mo4<ii atun5i !lema> Au9ta9e 8nt4?a;ev4 ;in :4u5tului 3omului
a5eluia #i e4a ;eli5io97 mai Bun ;e5t o4i5e alt5eva 8i o:e4ea via<a. A#a;a47 ;a5 Tata
54e;ea 5 !lema> 9e 4u#ina 5 nu 9?a ;u9 la 3om 8n vi9ul Tatlui 9u7 atun5i u4ma 9 :ie
;e@amAit7 3ent4u 5 !lema> me49e9e ;eDa la 5o3a5 #i nu t4eBuia 9?i a4ate Tata ;4umul.
Du3 5in7 Na:ai #i Luet 9e 8n;4e3ta4 934e 5o4tul 5u CataloAul. S?a4 :i ;u9 8nainte
;e mn5a4e7 att ;e ne4B;to4i e4au7 ;a4 #tiau 5 mai t4@iu nu vo4 mai 4mne 4e9tu4i
3ent4u o Au9ta4e. T4eBuiau 9 mnn5e 5n; 9e 9e4vea ma9a. A#a 5 a5um7 la l9a4ea
8ntune4i5ului7 t4a9e4 u#a 5o4tului #i int4a4 avn; 9u434i@a 9?i A9ea95 3e I99iB #i
+u9Ci;C a5olo7 amn;oi 5u minile 3e CataloA.
J Fmi 3a4e 4u7 93u9e Luet.
J +ai #i voi7 8i invit +u9Ci;C. Ce4em o eE3li5a<ie a vi9ului.
Luet #i Na:ai 49e4.
J De#i 8n<ele9ul lui e :oa4te 5la4I
J De5i Tata v?a 3ove9tit #i vou7 4o9ti I99iB. Pi7 9 @i5em 5?a4e ;4e3tate e un
:el ;e le5<ie ;e mo4al Aene4al ;e934e 8nA4iDi4ea :amiliei #i ;e934e 4enun<a4ea la ;i9t4a5<ie
#i toate 5elelalte a#a 5um 9unt 54<ile 3ent4u 5o3ii 5a4e 9?i 8nve<e 9 :ie 5umin<i.
J Da47 93u9e Na:ai.
J Da4 ;e 5e a5umI De 5e nouI 8nt4eB I99iB. Iat 8nt4eBa4ea 3e 5a4e?o 3unem
noi.
J Nu uita 5 el a v@ut 5eea 5e?am v@ut noi7 5eilal<i7 inte4veni Luet. Ceea 5e?a
v@ut Aene4alul (oo@C.
J A;i5I 9e mi4 I99iB.
J !l n?a :o9t ai5i7 le 4eaminti +u9Ci;C. Fn5 nu i?am 3ove9tit ;e934e vi9ul meu.
J Am avut vi9e7 @i9e Luet. 0i7 5u toate 5 vi9ele noa9t4e e4au ;i:e4ite7 aveau 5eva
8n 5omun. Am v@ut to<i ni#te 54eatu4i @Bu4toa4e 34oa9e eu am 54e@ut 5 9unt 8nAe4i7
;e#i nu 34eau eEt4em ;e ;4Au<i. Ia4 Su:letul Su34em ne?a 93u9 5 Aene4alul (oo@C le?a
v@ut #i el 3e?ale lui +u9Ci;C #i 3e ale tatlui meu. Le?a v@ut #i mama noa9t47 :emeia
numit Sete7 5a4e a 8m3ie;i5at?o 3e +u9Ci;C 9 9e m4ite 5u Aene4alul. 0i 5ele ;e la 9ol7
;e a9emeneaG
+u9Ci;C @i9e:
J Le?am v@ut 3e 5ele a9emntoa4e 5u #oBolanii mn5n;G 5o3iii 5uiva. Sau
8n5e45n; 9?i mnn5e.
J Ia4 vi9ul Tatei :a5e 3a4te ;in toate a9tea7 5on5Ci9e Luet7 3ent4u 57 ;e#i e
;i:e4it7 e tot 5u #oBolani #i 8nAe4i. (ai <ine<i minte 5n; a 93u9 5?a v@ut 3e 5ineva
@Bu4n; #i 3a#i iu<i 3e 3mntI 0tia #i el 5 9imt oameni.
J Fmi aminte95 a5um7 4o9ti I99iB. Da4 a t4e5ut 4e3e;e 3e9te 3a4tea a9ta.
J Nu #i?a ;at 9eama 5 e4a 9emnul7 eE3li5 Luet. Da4 9emnul a 5e anumeI
J C vi9ul n?a venit ;e la Su:letul Su34em.
J Da4 ne @i9e9e ;eDa. Ii 93u9e9e Su:letul Su34em.
J Atun5i7 ;e la 5ine a venitI 8nt4eB Na:ai. Nu i?a ;e@vluit Su:letul Su34emI
J De la P9t4to4ul Pmntului7 493un9e Luet.
J Cine?i 9taI 9e mi4 I99iB.
J Cel 3ent4u 5a4e Su:letul Su34em v4ea 9 ne 8ntoa45em 3e Pmnt7 5a 9?l
ve;em. !l e 5el 3e 5a4e me4Aem 8na3oi 5u to<ii 9?l ve;em. Nu 8n<eleAiI P9t4to4ul
Pmntului ne 5Ceam 8n vi9ele noa9t4e7 unul 5te unul7 #i ne 93une ;ive49e lu54u4i. Ia4 5e
9?a 8ntm3lat 8n vi9ul Tatei e9te im3o4tant7 3ent4u 5 vine 5u a;ev4at ;e la P9t4to4.
Da5?am 4eu#i 9?i ;m ;e 5a3t #i 9?l 8n<eleAemG
J Da4 5eva 5e vine ;e 3e PmntG a4 t4eBui 9 5lto4ea95 mai iute ;e5t
lumina7 93u9e I99iB. Nimi5 n?o 3oate ;e3#i.
J Sau a t4imi9 vi9ele a5um o 9ut ;e ani7 5u vite@a luminii7 9uAe4 Na:ai.
J A t4imi9 vi9e oamenilo4 5a4e ni5i nu 9e n95u9e4 8n5I 8nt4eB Luet. Am
54e@ut 5?ai 4enun<at la i;eea a9ta.
J !u tot 54e; 5 vi9ele 3lute95 un;evaG 8n ae47 @i9e Na:ai. 0i va avea 3a4te ;e el
a5ela ;int4e noi 5a4e 9e?ntm3l 9 ;oa4m atun5i 5n; a3a4e vi9ul.
J Nu?i 3o9iBil7 93u9e +u9Ci;C. Vi9ul meu a :o9t 34ea lim3e;e.
J Poate 5?ai int4o;u9 in:o4ma<iile ;e la P9t4to4 8n 34o34iul tu vi97 9uAe4 Na:ai.
! 3o9iBil.
J Nu7 nu e. Vi9ul meu a :o9t ;int4?o Bu5at. Da5?o 3a4te ;in el a venit ;e la
P9t4to4ul Pmntului7 atun5i tot vi9ul a :o9t ;e la el. Ia4 P9t4to4ul m 5uno#tea. V ;a<i
9eama 5e?n9eamn a9taI ( 5uno#tea #i #tiaG totul.
Pe9te 5ei 3at4u 9e l9 o 5li3 ;e lini#te.
J Poate 5 P9t4to4ul t4imite a9emenea vi9e numai 5elo4 9o4ti<i ;e el 9 9e?
ntoa457 93u9e I99iB.
J S3e4 9 te 8n#eli7 @i9e Na:ai. Pent4u 5 eu 8n5 n?am avut un a9t:el ;e vi9. N?am
v@ut #oBolanii #i 8nAe4ii.
J Ni5i eu7 4e5uno95u I99iB. ( An;eam 57 3oateG
J Da4 tu ai a34ut 8n vi9ul meu7 a;uA +u9Ci;C7 #i ;a5 P9t4to4ul m 5Ceam
la el7 atun5i te v4ea #i 3e tine.
J Fn 3lu97 am a34ut amn;oi 8n vi9ul Tatei7 5om3let #i Na:ai. De?a9ta t4eBuie 9
a:lm 5e?n9eamn. ! 5la4 5 nu ne 8n;eamn ;oa4 9 :a5em Bine. De :a3t7 ;a5 numai att
a v4ut7 9 ne t4an9mit vi9ul7 a ;at?o 8n Ba47 3ent4u 5 i?a 8n:u4iat 3e !lema> #i 3e
(eBBe>eT 5n; au ie#it 8n evi;en< 3ent4u 5?au 4e:u@at 9 mea4A la 3om.
J A#a 5 Cai7 93u9e I99iB. AtinAe<i CataloAul #i?nt4eBa<i.
/4a<ul mai lunA al 95aunului lui I99iB 8ntin9e CataloAul 3ent4u 5a el 9 3un mna
3e elH 5eilal<i 9e a34o3ia4 #i?l atin9e4 #i ei. Fl atin9e4 #i?i 3u9e4 8nt4eB4i7 8n mo;
4e3etat7 8n t5e4e7 8n An;G
J Nu7 4o9ti I99iB7 nu 9e 8ntm3l nimi5. Nu me4Ae?a#a. T4eBuie 9 ne eE34imm
5la4.
J Atun5i7 vo4Be#te 8n numele no9t4u. Pune 8nt4eBa4ea 8n numele tutu4o4.
Cu minile 3e 5ataloA7 I99iB ;;u Ala9 8nt4eB4ii. A#te3ta4. O 4o9ti ;in nou.
A#te3ta4 ;in nou. Nimi5.
J +ai7 9t4ui Na:ai. Am :5ut tot 5e ne?ai 5e4ut. CCia4 ;a5 nu ne 3o<i @i5e ;e5t
5 e#ti la :el ;e ne;ume4it 5a noi7 93une?ne m5a4 att.
Vo5ea CataloAului 9e au@i ime;iat:
J Sunt la :el ;e ne;ume4it 5a voi.
J 0i ;e 5e nu ne?ai @i9 ;e la Bun 8n5e3utI 8nt4eB I99iB ;e@Au9tat.
J Pent4u 5 nu m?a<i 8nt4eBat 5e 54e; eu7 m?a<i 8nt4eBat 5e 8n9eamn. Am 8n5e45at
9?mi ;au 9eama. N?am 4eu#it.
J V4ei 9 93ui 5 8n5 n?ai 4eu#it7 9uBlinie Na:ai.
J V4eau 9 93un 5 nu 3ot 9?mi ;au 9eama7 in9i9t CataloAul. Nu am ;e9tule
in:o4ma<ii. Nu 3ot intui 5a voi7 oamenii. (intea mea e 34ea 9im3l #i ;i4e5t. Nu?mi
5e4e<i 9 :a5 mai mult ;e5t 9unt 5a3aBil. 0tiu tot 5e 9e 3oate #ti ;in oB9e4va<ii7 ;a4 nu 3ot
ACi5i 5e anume 8n5ea45 9 :a5 P9t4to4ul Pmntului7 ia4 voi m eEtenua<i 5n; 8mi
9oli5ita<i 9 8n5e45 a#a 5eva.
J Fn 4eAul7 4e3li5 Luet. Ne 3a4e 4u. Da47 ;a5 a:li 5evaG
J V voi 93une7 ;a5 voi 5on9i;e4a 5 9e 5uvine 9 a:la<i.
J S3une?ne #i ;a5 nu vei 5on9i;e4a7 5e4u I99iB.
Fn9 vo5ea CataloAului nu 9e mai au@i.
J Rela<ia 5u Su:letul Su34em 3oate :i eEt4em ;e ene4vant7 93u9e Na:ai.
J Vo4Be#te 4e93e5tuo9 ;e934e ea7 8i at4a9e aten<ia +u9Ci;C7 3oate va :i mai
5oo3e4ant 5u tine.
J A4at?i 34ea mult 4e93e5t #i 5om3ute4ul va 8n5e3e 9 54ea; 5?i 5Cia4 un @eu7
4o9ti I99iB. Atun5i 9 ve@i 5e A4eu o 9 :ie 9 lu54e@i 5u el.
J +ai la 5ul5a4e7 8i 93u9e Luet lui Na:ai. (ai vo4Bim ;e934e a9ta #i mine7 ;a4 la
noa3te avem nevoie ;e 9omn.
Na:ai nu avu nevoie ;e 34ea multe 8n;emnu4i 5a 9?o u4me@e 8n 5o4t7 l9n;u?i 3e
+u9Ci;C #i 3e I99iB 9inAu4i.
Cei ;oi 9ttu4 8n t5e4e o v4eme. I99iB 9im<i 9tnDeneala ;e 3a45 a4 :i :o9t :um
4i;i5n;u?9e 8n ae4H 8i e4a A4eu 9 4e93i4e. Vi9ul Tatei e4a motivul 5a4e?i a;u9e9e ai5i7 5a 9
9tea ;e vo4B 5u Su:letul Su34em7 34in inte4me;iul CataloAului. !4a u#o4 9?i a4ate lui
+u9Ci;C 5t ;e la 8n;emn 8i e4a 9 lu54e@e 5u CataloAulH avea 8n54e;e4e 8n 9ine 5n; e4a
vo4Ba ;e CataloA7 5Cia4 atun5i 5n; Su:letul Su34em e4a el 8n9u#i 5on:u@ #i nu 3utea
493un;e 3e lo5. Da4 a5um nu e4a ni5i un CataloA 8nt4e ei 9ttea t5ut 8n 5utia lui7 a5olo
un;e 8l a#e@a9e Na:ai7 #i 4m9e9e4 numai ei ;oi7 +u9Ci;C #i I99iB. T4eBuiau 9 ;evin
9o< #i 9o<ie7 8n9 I99iB CaBa4 n?avea 5e 9?i 93un.
J Te?am vi9at7 @i9e +u9Ci;C.
ACL =u9e9e ea 5ea ;intiL Ime;iat7 nevoia ;e a vo4Bi7 3n atun5i 8nBu#it7 a;u9e
vo4Be 3e Bu@ele lui I99iB:
J 0i te?ai t4e@it <i3n;I
Nu7 a 93u9 o 34o9tie. Da4 o 93u9e9e #i7 ;a7 ea @mBea. 0tia 5 e o Alum7 nu t4eBuia
9 9e 9imt 9tnDenit.
J Am vi9at 5 @Bu4ai7 3ove9ti +u9Ci;C.
J $Bo4 :oa4te mult. Da4 8n vi9ele alto4a. S3e4 5 nu te ;e4anDea@.
!a 49e.
I99iB a4 :i t4eBuit 9 mai a;auAe 5eva7 5eva 9e4io97 #tia 5 ea ;u5e A4eul
5onve49a<iei 93unea lu54u4i 9e4ioa9e7 3e 5n; el le ;evia 5u Alume. !4a Bine 9
34o5e;e@e a#a 5a 9 9e 9imt 8n la4Aul lo4 unul 5u altul7 ;a4 8i #i 8n;e34ta ;e 5Ce9tiile
im3o4tante 3e 5a4e +u9Ci;C 8n5e45a 9 le a;u5 8n ;i95u<ie. I99iB #tia 5 t4eBuie 9?o aDute
9 le 4o9tea957 ;a4 nu?i t4e5ea 34in 5a3 5a4e a4 :i a5elea7 8n a5e9te momente7 5n; 9ttea
9inAu4 5u ea 8n 5o4tul CataloAului. Numai 5 el #tia 5 9e teme7 3ent4u 5 ea avea nevoie
;e un 9o<7 ia4 9o<ul avea 9 :ie el7 8n9 el CaBa4 n?avea ;a5 3oate :a5e 5u ea o4i5a4e ;int4e
lu54u4ile 3e 5a4e le :a5e un B4Bat 5u o :emeie. Putea vo4Bi7 ;e9iAu47 ia4 3e +u9Ci;C o
5uno#tea ;e9tul ;e Bine 5a 9 #tie 5?i 3la5e 9 vo4Bea957 ;a5 te 5unoa#te o au@i9e
vo4Bin; 5u 3a9iune la o4e7 ;a4 #i 8n 5onve49a<iile 3a4ti5ula4e la 5a4e t49e9e 5u u4e5Cea.
De5i 34oBaBil 5 vo4 :i 8n 9ta4e 9 3oa4te o ;i95u<ie7 ;oa4 5 3ent4u a9ta nu e4a nevoie 9 9e
59to4ea957 nuI Ce :el ;e tat voi :iI T4e5i ime;iat ai5i7 :iule7 alt:el7 te @;4oBe95 5u
95aunulL
Ca 9 nu mai 3omenea95 ;e :a3tul 57 8n 34imul 4n;7 nu #tia 5um va aDunAe 9
:ie tat. Da7 8#i lmu4i9e a93e5tele teo4eti5e 8n minte7 ;a4 nu?#i 3utea imaAina 5 o :emeie
a4 v4ea 9 le 3un 8n 34a5ti5 #i 9 ;u5 t4eaBa la 5a3t. A9ta e4a 8nt4eBa4ea A4ea7 la 5a4e
nu 9e 3utea 5onvinAe 9 493un;. Uite 95ena4iul 3ent4u :5ut 5o3ii ai v4ea 9 Do5i 4olul
34in5i3alI SinAu4ul ;e@avantaD e 5 tu va t4eBui 9 le :a5i 3e toate7 8n v4eme 5e eu voi 9ta
8ntin9 3e 93ate :4 9?<i o:e4 ni5i un :el ;e 3l5e4eH ;u3 a5eea vei na#te 5o3ii :4 5a eu
9 te aDut ;elo57 ia4 la u4m7 5n; vom 8mBt4ni7 va t4eBui 9 m 8nA4iDe#ti 3n mo47 ;a4
3ent4u tine nu va :i ma4e lu54u7 :iin;5 o4i5um m vei :i 8nA4iDit toat via<a7 ;in moment
5e7 o;at 5e m 8n9o47 to<i 9e vo4 a#te3ta 9 nu m mai ;e95u45 ;e unul 9inAu4 #i atun5i tu
vei :i 5ea 5a4e va :a5e t4eBu4ile 954Boa9e7 ;e la tine 9e vo4 a#te3ta 9?mi 34ime#ti 9mn<a
#i 3e u4m 9?mi 3o4<i 5o3iii 8n 3nte5e #i nu?mi vine 8n minte 5e 5uvinte 9 4o9te95 5a 9
te 5onvinA 9 :a5i a9tea.
Fn lini#tea 5a4e 9e l9a9e7 +u9Ci;C 8l 34ivi :iE:
J Re93i4i 8nA4eunat7 8i 93u9e.
J DaI
J ! ;in 5au@a emo<iei 9au 3ent4u 5 <i?e la :el ;e team 5a #i mieI
Da. (i?e #i mai :4i5 ;e5t <ie.
J !mo<ia e ;e vin.
Nu e4a 34ea mult lumin 8n 5o4t7 ;a4 ni5i 8ntune4i5 nu e4a. I99iB o v@u lun; o
Cot44e7 a3oi ;u5n; mna 9uB Blu@ #i lu54n; 5u ;eAetele7 ia4 5n; o 95oa9e7 5on9tat
5 9nii i 9e mi#5au liBe4i 3e 9uB Cain. Pent4u 5 ea :5u9e a9ta7 lui i 9e :5u #i mai :4i57
;a4 3a45 9im<i #i o u4m ;e ;o4in<7 :iin;5 ni5i o :emeie nu mai :5u9e a#a 5eva 8n :a<a
lui #i 8n ni5i un 5a@ 3ent4u el7 93e5ial 5a 9?o va;. Numai 5 a5um el a4 :i t4eBuit 9 :a5
5eva #i CaBa4 n?avea 5e.
J Nu 9unt 34ea 34i5e3ut7 m4tu4i9i +u9Ci;C.
La 5eI v4u el 9 8nt4eBe7 ;a4 9e 4@An;i7 3ent4u 5 8n<ele9e eEa5t 5e voia 9 93un
#i nu e4a momentul 3ot4ivit 9 Alumea95.
J Da4 m?am An;it 5?a4 t4eBui 9 :a5em un :el ;e eE3e4iment7 93u9e +u9Ci;C.
Fnainte ;e?a lua o Cot44e. S ve;em ;a5?ai 3utea 9 :ii at4a9 ;e mine.
J A# 3utea.
J 0i ;a5?ai 3utea 9?mi o:e4i 5eva7 a;uA ea. A4 :i mai Bine7 ;a5 ne?a4 3l5ea
amn;u4o4a7 nu 54e@iI
Vo4Bea :oa4te 34aAmati5. Totu#i7 ;u3 t4emu4ul ;in Ala9ul ei7 intui 5 nu e4a ;elo5
34aAmati5. 0i7 3ent4u 34ima oa47 8i t4e5u 34in 5a3 5 34oBaBil ea nu 9e 5on9i;e4a o
:emeie :4umoa9. Nu e4a Aenul ;u3 5a4e 9 Din;uia95 la #5oal 3e a95un9 tine4iiH a5um
I99iB 9e An;i 5 3oate ea #tie lu54ul a5e9ta :oa4te Bine7 34oBaBil e 5on#tient ;e el #i 9e
temea 5 el nu o ;o4e#te 8n a5eea#i m9u4 8n 5a4e 8i e4a :4i5 lui 5 nu?i va 3utea o:e4i
ni5i o 3l5e4e. Fi 3unea 3e 3i5io4 ;e eAalitate. 0i7 8n lo5 9 9e 8nA4iDo4e@e 5 o va ;e@Au9ta7
a4 3utea 9 9e An;ea95 la 5e anume i?a4 3l5ea.
+u9Ci;C 9e a34o3ie ;e el.
J Am 8nt4eBat?o 3e 9o4a mea7 Luet7 5e anume 54e;e ea 5 mi?ai 3utea :a5e tu mie
;in 5e le :a5 B4Ba<ii :emeilo4.
Se 34o3ti 5u minile ;e B4a<ele 95aunului. CoBo48 ;4ea3ta 3e 3i5io4ul lui. Pe
3i5io4ul lui 9lBnoAH I99iB 9e 8nt4eB 5e 9im<ea ea atinAn;u?i 5oa39a 5a4e n?avea ;elo5
mu#5Ci. A3oi ea 9e a3le5 #i mai a34oa3e #i el 9im<i 5?l atinAe 5u Blu@a.
J A @i9 5?ai 3utea 8n5Ceia na9tu4ii.
J Da7 4o9ti el.
Cu A4eu7 ;a4 8nv<a9e 9 8n5Ceie #i 9 ;e95Ceie na9tu4i.
J Ia4 eu am 34e9u3u9 5?i 3o<i #i ;e9:a5e.
ABia atun5i 8#i ;;u 9eama 5 +u9Ci;C 8i :5ea o invita<ie.
J Un eE3e4iment7 4o9ti el.
J Un eEamen la Dumtatea t4ime9t4ului7 ;e934e 5um 9e ;e95Ci; #i 9e 8n5Ci;
na9tu4ii7 5u o 8nt4eBa4e 9u3limenta4 mai t4@iu7 3ent4u 54e;it.
I99iB 4i;i5 mna vai7 5e A4eu 8i e4a o 4i;i5 #i a3u5 na9tu4ele ;e 9u9 al Blu@ei.
Po@i<ia e4a 34oa9t7 t4eBuia 9 lu54e@e 5u ;o9ul minii.
J Nu?i 34ea Bun unACiul7 nu?i a#aI 8nt4eB +u9Ci;C.
F#i mut mna ;4ea3t 3e 5ealalt 5oa39 a lui7 a3oi mai 9u97 #i 9e a3le5 934e el.
A5um el 8#i :olo9i amBele mini7 ia4 ;e95Ceiatul na9tu4ilo4 9e ;ove;i :oa4te u#o47 ;e#i
3n atun5i nu mai ;e9:5u9e Cainele nimnui7 8#i @i9e 5?i va 34in;e Bine ;e34in;e4ea
a9ta 5n; 5o3iii lui 8n5 nu vo4 :i 8nv<at 9 9e 8mB4a5e 9inAu4i.
J Poate 5 la al ;oilea te ;e95u45i mai 4e3e;e7 93u9e +u9Ci;C.
A#a #i :5u. Fn tim3 5e ;e9:5ea na9tu4ii7 9e :4e5 5u minile ;e 9nii ei. Vi9a9e7 @i
#i noa3te7 9 atinA 9nii unei :emei7 ;a4 54e@u9e 8ntot;eauna 5 va 4mne un vi9. Ia4
a5um7 8n tim3 5e el ;e9:5ea :ie5a4e na9tu4e7 +u9Ci;C 9e 4i;i5a tot mai 9u97 3ent4u 5a el 9
aDunA la u4mto4ul na9tu4e ;e mai Do97 ia4 9nii ei 9e a34o3iau tot mai mult ;e :a<a lui7
3n 5n;7 8nto45n; 3u<in 5a3ul7 I99iB a4 aDunAe 9?i 94ute 3ielea.
DeAetele lui ;e9:5u4 #i ultimul na9tu4e7 ia4 5ele ;ou 34<i ale Blu@ei 5@u4. Nu
3ot7 nu 3ot7 8#i 4e3et el7 ;a4 tot 8#i 8ntoa49e 5a3ul #i?o 94ut. Pielea e4a 3u<in t4an93i4at7
moale #i :in7 nu 5a a5eea 8n934it ;e v4eme nu 5a 34o34iile lui mini7 o4i5t ;e nete;e
a4 :i :o9t ele7 ni5i 5a oB4a@ul mamei 9ale7 3e 5a4e?l 94uta9e nu o ;atH e4a un 9oi ;e 3iele
3e 5a4e Bu@ele lui n?o mai atin9e9e4 ni5io;at. O 94ut ;in nou.
J Nu 34ime#ti ;e5t o not me;ie 3ent4u ;e95Ci9 na9tu4ii #i Blu@a7 @i9e +u9Ci;C7
;a4 e:o4tul tu 9u3limenta4 e 34omi<to4. Nu t4eBuie 9 :ii 8ntot;eauna a#a ;e Bln;.
J S #tii 5 9unt 5t ;e ;u47 ;e B4utal #i ;e B4Bat v4eau.
J Atun5i7 e Bine. N?ai 5um 9 A4e#e#ti7 9 #tii. Ct v4eme #tiu 5?o :a5i 3ent4u 5
v4ei.
J V4eau7 93u9e el. A3oi7 ;n;u?#i 9eama 5 +u9Ci;C avea nevoie 9?au; a9ta7
a;uA: v4eau :oa4te mult. !#ti att ;eG 3e4:e5t.
+u9Ci;C 9e 9t4mB 3u<in.
J !Ea5t 5um mi?am 8n5Ci3uit. Ca un vi9.
A3oi ea?#i mi#5 mna #i?l 8n5e45 9 va; 5um 4ea5<ionea@ #i7 ;e#i 34ima lui
4ea5<ie :u 9 9e?a95un;7 9 9e 4et4aA7 m5a4 ;e a5ea9t ;at i 9e 8ntm3l #i lui 9 9e
Bu5u4e 5 nu 9e 3utea mi#5a att ;e 4e3e;e7 3ent4u 5 ea t4eBuia 9 #tie #i 5 e4a eE5itat.
J C4e; 5 eE3e4imentul a 4eu#it7 5e 34e4e aiI 8nt4eB +u9Ci;C.
J A9ta?n9eamn 5 v4ei 9 m?o34e95I
J Nu. Da4 8n o4i5e moment 3oate int4a 5ineva?n 5o4t.
+u9Ci;C 9e 4et4a9e #i?#i 8n5Ci9e Blu@a7 8n9 A:ia. O au@ea7 8n 5iu;a A:itu4ilo4
lui.
J Pent4u mine7 am eEe49at 5am mult7 93u9e I99iB.
J S3e4 9 te eEtenue@.
J Doa4 ;a5 te?n9o4i 5u mine.
J Am 54e@ut 5 nu m mai 5e4i ni5io;at.
J V4eiI
J (ine?i ;e9tul ;e 4e3e;eI
J Nu. Nu 54e;.
J Atun5i7 3oate 5?a4 t4eBui 9 me4A 9?i a;u5 3e 34in<ii ti.
+u9Ci;C 8#i 8n5Ceia9e ;eDa to<i na9tu4ii ;e la Blu@. Se 4i;i5 #i 3le5 ;in 5o4t. De?
aBia atun5i 8#i ;;u el 9eama 57 in;i:e4ent 5e :el ;e lenDe4ie 8i 9t4n9e9e 9nii 8nainte7
a5um @5ea 8n miDlo5ul 5ovo4ului7 o A4mDoa4 alB. Du9e mna ;4ea3t la 5omen@i7
4i;i5 ;e Do9 lenDe4ia 5u B4a<ul lunA al 95aunului7 a3oi o a34o3ie ;e el. V@u 5um e4a
:5ut #i?#i @i9e 5 e inAenioa97 ;a4 8n a5ela#i tim3 4e93in9e 9en@a<ia ;e ela9ti5 5a4e
9t4nAe 9nii unei :emei att ;e a34oa3e ;e 5o43 tot tim3ul. Poate 5 :emeile 3oa4t
a9emenea lenDe4ie numai 5n; 5l4e95 5mile. A4 :i t4i9t 9 :ie 5on9t4n9e a#a tot tim3ul.
(ai ale9 3ent4u el7 8i 3l5u9e :oa4te mult 5um 9e mi#5a9e t4u3ul lui +u9Ci;C 3e 9uB Blu@
5n; 8#i 95o9e9e oBie5tul 4e93e5tiv.
Coman; 95aunului 9?o a#e@e 8n 5utia mi5 ;e 9uB elH oBie5tul 8l a95ult. La tim3
+u9Ci;C 9e 8ntoa49e ime;iat 5u (ama #i Tata.
J Nu 3ot 9 m 3lnA 5 9?a?ntm3lat 34ea B4u957 93u9e Tata. Ne?a#te3tam #i
93e4am 9 9e?ntm3le 5t ;e 5u4n;.
J V4ei 9?i a;unm 3e to<i 3ent4u 5e4emonieI 8nt4eB (ama.
0i 9 3et4ea5 to<i Dumtate ;e o4 Ba 3li5ti9i<i ;e ea7 Ba 5u4io#i 5um 9e vo4
;e95u45a +u9Ci;C #i I99iB 5u 9eEulI
J Nu7 mul<ume957 493un9e I99iB. To<i oamenii im3o4tan<i 9unt ai5i.
J P5atL 93u9e +u9Ci;C. I?am 5Cemat 3e Luet #i 3e Na:ai 9 vin ime;iat 5e?i
anun< 3e $;o4aB #i 3e SCe;emei ;e934e 5um vom ;o4mi.
I99iB nu 9e An;i9e la a9ta +u9Ci;C 8m34<ea 5o4tul 5u SCe;emei7 34e5um el 5u
$;o4aB. Cei ;oi vo4 :i uni<i 5u :o4<a 8nainte ;e?a :i 34eAti<i #iG
J Nu?<i :a5e A4iDi7 8i @i9e Tata. $;o4aB o 9 ;oa4m ai5i7 lnA CataloA7 ia4
SCe;emei o 9 4mn un;e e. +u9Ci;C o 9 9e mute 5u tine7 ;eoa4e5e 5o4tul tu e ;eDaG
e5Ci3at.
!5Ci3at 5u lat4in 3a4ti5ula47 va9e 3ent4u Bu4etele ;e Baie7 3at 5u 9altea 5u Bule
;e ae47 5a 9 nu?l ;oa4 5o43ul. Ia4 ;iminea<a va t4eBui 9?#i Aolea95 B#i5a #i inte9tinele
#i va 93une MSCu6a7 ;4aAa mea7 v4ei 9?mi a;u5i 3lo95a #i oli<aI 0i 3e?u4m 9 5u4e<i ;u3
mine7 a#a7 ;4aAa ;e tineGO
J Ia4 Na:ai #i $;o4aB o 9 vin ;e ;iminea<7 5a 9 te?aDute 9 te 34eAte#ti 3ent4u
@iua ;e mine7 anun< Tata.
J 0i 9 m?nve<e 3e mine 5um 9?o :a57 a;uA +u9Ci;C. I99iB7 a9ta nu va :i o
Ba4ie4 8nt4e noi7 ;a5 e 9 :ii 9o<ul meu. Re:u@ 9 m ;e4anDe@e atta lu54u7 ia4 tu t4eBuie
9 4e:u@i 9 te ;e4anDe@e 3e tine.
U#o4 ;e @i97 A4eu ;e :5ut7 8#i @i9e I99iB7 ;a4 8n5uviin< 8n t5e4e7 93e4n; 5
vo4Bele ei 9e vo4 a;eve4i.
Ce4emonia ;u4 numai 5teva momente7 o;at 5e veni4 Na:ai #i Luet. Na:ai 9ttu
lnA I99iB7 ia4 Luet7 lnA +u9Ci;C7 8n v4eme 5e (ama #i Tata 4o9ti4 3e 4n; 34<i ;in
5e4emonie. !4a 4itualul ;e 59to4ie al :emeilo4 5a4e 9e 34a5ti5a 8n /a9ili5a7 a#a 5 Tata
t4eBui aDutat ;in 5n; 8n 5n; 9 93un 5uvintele 5o4e5te7 ;a4 #i a9ta :5ea 3a4te ;in
5e4emonie 9au a#a 34ea7 5a Tata 9 4e3ete 5uvintele 3e 5a4e (ama to5mai le 4o9ti9e7 5u
atta Bln;e<e7 5a 9 i le 4eamintea95. Fnt4?un 9:4#it7 9?a te4minat7 ia4 Ra9a le?a unit 5elo4
;oi minile. +u9Ci;C 9?a a3le5at 934e I99iB #i l?a 94utat. !4a 34ima oa4 5n; Bu@ele lui le
atinAeau 3e ale ei7 ia4 el 9e a4t :oa4te mi4at. Da4 8i #i 3l5u mult #i7 8n 3lu97 8n tim3ul
94utului7 5n; ea 9e a3le5a9e lnA 95aun 5a 9?l 94ute7 8l a39a9e 5u 9nii 3e B4a<7 ia4 el
nu voia ;e5t 5a toat lumea 9?i la9e 8n 3a5e 5a 9 va; 5um 9e ;e9:#oa4 #i 4e9tul
eE3e4imentului.
(ai t4e5u o Dumtate ;e o4 ;e Alume #i ta5Cin4i ;in 3a4tea lui Na:ai #i Luet7 ;a4
3n la u4m 4ma9e4 9inAu4i 8n 5o4tul lui I99iB #i 4elua4 eE3e4imentul ;e un;e 8l
8nt4e4u39e9e4. Du3 5e +u9Ci;C 9e ;e@B457 8l 4i;i5 ;in 95aun 3e I99iB el #tia 5 ea 9e
mi4 ;e 5t ;e u#o4 e el7 ;e#i Na:ai o a9iAu4a9e7 :4 8n;oial7 5 nu va avea 34oBleme 9?l
4i;i5e7 5Cia4 ;a5 e4a 8nalt. Fl ;e@B457 a3oi 8i t4a9e t4u3ul altu4i ;e al ei7 3ent4u 5a #i el
9?i o:e4e tot att 5t 8i o:e4ea ea lui. I99iB 54e@u 5 nu va 3utea 9u3o4ta inten9itatea
9entimentelo4 5n; v@u 5t 3l5e4e 8i 34ovo5a #i 9im<i 3l5e4ea 3e 5a4e i?o ;4uia eaH
t4u3ul 9u 9e eliBe4 a34oa3e 8n 5li3a 8n 5a4e ea 9e l9 3e el. Da4 #i 8i 3l5u7 3ent4u 5 ea
tot nu?i ;;u ;4umul7 9e un;ui ;ea9u34a lui #i 8l 94ut7 ia4 el o 94ut 3e oB4a@7 3e um47
3e 3ie3t7 3e B4a<7 3e o4i5e 3a4te a 5o43ului 5a4e aDunAea la Bu@ele luiH ia4 5n; 3utu7 o
5u34in9e 5u B4a<ele7 3ent4u 5a atun5i 5n; ea 9e u45 3e el 9?i 9imt minile 3e 93ate7 3e
5oa39eH tan;4u7 :4aAil7 in5a3aBil ;e 5eva ;a4 34e@ent. !4a oa4e 9u:i5ient 3ent4u eaI Se
3utea Bu5u4a ;e el 8n mo; 4e3etat7 ;e?a5um 8nainteI
A3oi7 8n lo5 9 9e :4mnte7 8i t4e5u 34in 5a3 9?o 8nt4eBe:
J Da7 8i 493un9e ea. Ai te4minat7 a#a;a4I
J Cel 3u<in 34ima oa4. S3e4 5 nu te?a ;u4ut 34ea ta4e.
J Numai 3u<in7 4e5uno95u ea. Luet mi?a 93u9 5 nu t4eBuie 9 m?a#te3t 9 :iu
5o3le#it 34ima oa4.
J Ct ;e ne5o3le#it ai :o9tI
J N?am :o9t 5o3le#it. Da4 ni5i ne9ati9:5ut n?am :o9t. A# @i5e 5?n noa3tea
nun<ii am :o9t 9ati9:5ut Bine #i temeini5 #i ;e?aBia a#te3t 9 ne 5o3le#im unul 3e altul
;in nou7 5a 9 ve;em 5t ;e Bine 3oate 9 :ie.
J Ce?ai @i5e ime;iat 5e ne t4e@im mine?;iminea<I Fnt4eB I99iB.
J Poate7 493un9e ea. Da4 9 nu :ii 9u434in97 ;a5 te 95oli #i te 3omene#ti 5 9e
34o:it ;e tine?n toiul no3<ii.
J Te 34e:a5i 9au vo4Be#ti 9e4io9I
J Tu te 34e:a5iI
J Nu. ! 5ea mai :4umoa9 noa3te ;in via<a mea. (ai ale9 3ent4u 5G
+u9Ci;C a#te3t.
J Pent4u 5?am 54e@ut 5 n?o 9 9e?ntm3le ni5io;at.
J Da4 9?a?ntm3lat.
J !u <i?am 493un97 @i9e I99iB. A5um e 4n;ul tu.
J Am 54e@ut 5 3oate va t4eBui 9 m 34e:a5 #i m?a# :i 34e:5ut7 ;a5?a4 :i t4eBuit7
3ent4u 5 #tiu 5 ma4iaDului no9t4u o 9?i mea4A Bine v4eme 8n;elunAat #tiu7 ;eoa4e5e
am v@ut 8n vi9ul 34imit ;e la P9t4to4ul Pmntului. A#a 57 ;a5?a4 :i t4eBuit 9 m
34e:a5 5a 9 ne mea4A Bine ;e la 8n5e3ut7 a# :i :5ut?o.
J ACa.
J Da4 n?a :o9t nevoie. )i?am a4tat 5e?am 9im<it 5u a;ev4at. N?a :o9t att ;e
Bine 5um o 9 ne :ie alt ;at7 ;a4 a :o9t Bine. Tu ai :o9t :oa4te Bun 5u mine. =oa4te
;eli5at. =oa4te Bln;. =oa4teG
J IuBito4I
J A#a ai v4ut 9 :iiI
J Da7 @i9e I99iB. A9ta am v4ut 5el mai mult.
J ACa7 @i9e +u9Ci;C.
Fn9 8n 5li3a u4mtoa4e el 8#i ;;u 9eama 5 ea nu 4o9ti9e aCa7 5i l9a9e 9?i 95a3e
un 9unet involunta47 ia4 8n lumina 9laB v@u 5 3lnAe #i 9e An;i 5?i 93u9e9e eEa5t
lu54u4ile 5a4e t4eBuiau 4o9tite7 a#a 5um #i ea 8i 93u9e9e eEa5t 5e t4eBuie.
Fn tim3 5e a;o4mea7 5u t4u3ul lui +u9Ci;C li3it ;e?al lui7 5u B4a<ul o;iCnin;u?9e 3e
ea7 I99iB 8#i @i9e: MAm Au9tat :4u5tul ;in vi9ul Tatei. Nu atun5i 5n; ne?am 8m34eunat7 nu
5n; t4u3ul meu #i?a 4ev49at 34ima oa4 9mn<a 8n t4u3ul unei :emei7 5i atun5i 5n; am
l9at?o 9 va; teme4ile mele7 4e5uno#tin<a #i ;4aAo9tea mea #i 5n; ea m?a l9at 9 le v;
3e ale ei. Atun5i am 8ntin9 amn;oi minile 8n 9u9 #i?am mu#5at 34ima oa4 ;in :4u5tul
a5ela7 ia4 a5um am a:lat 9e54etul ;in vi9ul Tatlui7 lu54ul 3e 5a4e ni5i el nu l?a 8n<ele97
anume 5 nu 3o<i Au9ta :4u5tul 8ntin@n;u?te 9inAu4 ;u3 el7 5i numai 5uleAn;u?l ;in
3om 3ent4u alt5ineva7 a#a 5um l?a 5ule9 SCu6a 3ent4u mine7 ia4 eu7 ;e#i 54e@u9em 5 nu?i
5u 3utin<7 l?am 5ule9 #i i l?am ;at #i ei 9?l Au9te.O
*. C+IPUL P&STR&TORULUI.
Luet 9ttea #i 9e uita la BaBuini. =emela 54eia ea 8i 93unea RuB6et ;in 5au@a unei
5i5at4i5e vine<ii ;e 3e 93ina4e int4a9e 8n 5l;u4i #i e4a inte4e9ant ;e u4m4it 5um 9e 8nt4e5
ma95ulii 8nt4e ei 5a 9?o 3o9e;e. Cel mai im3etuo97 UoBa47 5a4e 3et4e5ea mult tim3 8n
taB47 34int4e oameni7 9e ;ove;ea 5el mai 3u<in e:i5ient 8n a?i at4aAe aten<ia lui RuB6et.
De :a3t7 5u 5t mai aA4e9iv ;evenea7 5u att mai 3u<ine 4eu#ea. F#i ;;ea 3e :a< :u4ia7
Btn; ;in 3i5ioa4e #i m4in;7 5Cia4 amenin<n; 5u 5ol<ii #i 5u minile7 8n5e45n; 9?l
intimi;e@e 3e unul ;in ma95ulii 5a4e o 5u4ta 3e RuB6et. De :ie5a4e ;at7 5el 3e 5a4e 8l
intimi;a 4enun<a :oa4te 4e3e;e #i :uAea ;e el7 ;a47 8n tim3 5e UoBa4 8#i C4<uia vi5tima7 ;e
RuB6et 9e a34o3iau al<i ma95uli. A#a 57 atun5i 5n; UoBa4 9e 8nto45ea Mvi5to4io9O la ea7 8i
A9ea 3e al<ii 8naintea lui #i toat 3ie9a 9e Du5a ;e la 8n5e3ut.
Pn la u4m7 UoBa4 9e 8n:u4ie ;e?a Binelea #i 8n5e3u 9 ata5e 9e4io9 un ma95ul7
mu#5n;u?l #i @A4iin;u?l. !4a unul 54uia Volema> 8i 93u9e9e 5n;va Salo7 3ent4u 5 mai
;emult 9e mnDi9e 5u untu4 3e :a< :u4n; mn5a4e ;e 3e :o5. Salo 9e 3otoli ime;iat7
8nto45n;u?9e 5u 93atele la UoBa47 5a4e e4a 34ea ne4vo9 5a 9?i mai a55e3te 9u3une4ea.
Ceilal<i 9tteau #i 9e uitau7 3oate amu@a<i7 5um UoBa4 8#i 3o5nea #i?#i mu#5a vi5tima.
Fnt4?un 9:4#it7 Salo 4eu#i 9 9e eliBe4e@e7 u4ln; #i 95Ceunn; 8n tim3 5e :uAea ;e
UoBa47 5a4e7 tot tu4Bat7 8l u4m4i 8n 4itm 4a3i;7 3o5nin;u?l ;e 5te o4i avea 34ileDul.
A3oi Salo :5u un lu54u nemai3omenit. =uAi <int la o :emel tn4 3e nume
PloE67 mama unui 3ui 5u 5a4e 9e Du5a el ;e9eo4i7 #i?i 9mul9e mi5u<ul ;in B4a<e. PloE6 <i3
o ;at i4itat7 ;a4 BeBelu#ul 8n5e3u ime;iat 9?#i mani:e9te Bu5u4ia #i 9 9e aAite 3n
5n; UoBa47 ne4vo97 a34u viDelio9 #i 8n5e3u 9?i 5a4e ;in nou 3umni lui Salo.
Fn97 ;e ;ata a5ea9ta7 3uiul ;in B4a<ele lui Salo 8n5e3u 9 5Ci4ie ;e 93aim.
Ceilal<i ma95uli nu 4ma9e4 5u minile 8n 9n7 5i 9e?aAita4 ime;iat. PloE6 9e 3u9e #i ea
3e <i3at7 u4ln; ;u3 aDuto47 #i7 8n 5teva momente7 toat 5eata ;e BaBuini 9e 9t4n9e?n
Du4ul lui UoBa4 #i 9e a3u5a4 9?i t4aA 3umni #i 9 <i3e la el. $35it7 8n:4i5o#at7 el 8n5e45
9?n#:a5e 3uiul ;in minile lui Salo7 54e@n;7 3oate7 57 ;a5?a4 <ine el o;4a9la7 5eilal<i vo4
t4e5e ;e 3a4tea lui. Fn9 Luet 8#i ;;u 9eama 5 nu?i va me4Ae. !vi;ent7 8n 5li3a 5n; 9e
8ntin9e ;u3 mi5u<7 5eilal<i 8n5e3u4 9?l lovea95 5u #i mai mult B4utalitate #i7 8n 5ele ;in
u4m7 8l i@Aoni4 ;in 5eat7 :uAin; ;u3 el. C<iva ma95uli 8l u4m4i4 o ;i9tan< ;e9tul ;e
ma4e7 a3oi 4ma9e4 ;e 3a@ 8n a34o3ie4e7 5a 9 :ie 9iAu4i 5 nu le ; t45oale. Luet 9e
8nt4eB ;a5 nu 5umva a5eea avea 9 :ie ultima 8n5e45a4e a lui UoBa4 ;e?a :a5e 3a4te ;in
5eat.
Pe u4m 8l 5ut ;in o5Ci 3e Salo 8n 34eaDma lui PloE6 #i?a 3uiului7 ;a4 nu?l @4i7
;e#i maDo4itatea BaBuinilo4 e4au a5olo7 5Ci<in; #i <o3in; 8n 9u9 #i?n Do9 9au
mani:e9tn;u?#i alt:el 9ta4ea ;e aAita<ie.
Salo 8n9 e4a 8n ni#te tu:e7 3u<in mai 9u9 ;e A4o9ul 5etei. O 8n;e34ta9e 3e RuB6et
;e 5eilal<i #i a5um o 5l4ea. !a avea o eE34e9ie eEt4em ;e 5a4aACioa9 3e 5a4e7 ;in 5n;
8n 5n;7 o 95CimBa 5u una ;e 3l5e4e 9au ;e eEa93e4a4e ;n;u?#i o5Cii 3e9te 5a3. Luet
9e 8nt4eB ;a5 #i :e<ele oamenilo4 eE34imau a5elea#i ame9te5 Bi@a4 ;e 9en@a<ii 8n 9itua<ii
9imila4eG un :el ;e 9entiment inten97 5a4e?a4 3utea 8n9emna 3l5e4e7 ;a4 #i 3e43leEitate.
Fn o4i5e 5a@7 UoBa47 BaBuinul aA4e9iv7 :u9e9e 8nvin9 3ent4u tot;eauna7 3oate 5Cia4
8#i 3ie4;u9e lo5ul 8n t4iB. Ia4 Salo7 5a4e nu e4a :oa4te ma9iv7 ;e#i 8n:4nt 8n 8n5ie4a4ea
a5eea7 5#tiAa9e #i Btlia7 #i 4@Boiul.
Toate7 numai 3ent4u 5 Salo 9mul9e9e un 3ui ;in B4a<ele mamei.
J No4o5o9ul ;e SaloL 4ema45 Na:ai. (?am 8nt4eBat 5ine?avea 9 5#tiAe inima
;4Au<ei ;e RuB6et.
J A 5#tiAat?o 5u :lo4i7 93u9e Luet. N?am avut ;e An; 9 9tau ai5i att ;e mult
tim3.
J Nu te?am 5utat 5a 9?<i ;au ;e lu54u7 @i9e Na:ai7 5i 3ent4u 5 voiam 9 :iu 5u
tine. Pn la 5in7 ni5i eu n?am nimi5 ;e :5ut. (i?am 34in9 34a;a ;e ;iminea< ;ev4eme
#i?am a;u9 vnatul 8n9nAe4at la 3i5ioa4ele 3e4e5Cii mele. Numai 5 ea e4a o5u3at 5u
vomitatul #i nu mi?a ;at 493lata oBi#nuit.
J De 3a45 nu #tii 5 eu?9 5ea 5a4e 9e?mBolnve#te tot tim3ul7 4e3li5 Luet.
+u9Ci;C a 4Ait o ;at #i i?a t4e5ut. Ko>o4 9e 9t4;uie#te 9 vome@e7 ;a4 3u4 #i 9im3lu nu?
i vine7 a#a 5 nu 34ime#te 5on9ola4ea la 5a4e 9e?a#tea3t7 8n v4eme 5e eu am 3a4te ;e ea7
;e#i n?o v4eau.
J Cine?a4 :i @i9 5 tu7 +u9Ci;C #i Ko>o4 v ve<i 8nt4e5e 8n a a;u5e 3e lume 34imul
5o3il ;in 5olonieI
J Un lu54u Bun 3ent4u tine. O 9 ai 3e 5ine 9?mi 9mulAi ;in B4a<e7 8n 5a@ ;e
nevoie.
Na:ai nu v@u9e 9t4ateAia lui Salo7 a#a 5 nu 8n<ele9e alu@ia.
J Salo i?a 9mul9 3uiul lui PloE67 8i eE3li5 Luet.
J O7 ;a7 BaBuinii a#a :a5 ;e9eo4i. (i?a 93u9 SCe;emei. (a95ulii a55e3ta<i 8n t4iB
3ent4u tot;eauna 9e?m34ietene95 5u un 3ui 9au ;oi7 ia4 3uiul 9e ata#ea@ ;e ei. A3oi7 5n;
9e Bat7 8n#:a5 mi5u<ul7 5a4e nu <i3 5n; 8l ia?n B4a<e 34ietenul lui. Cellalt ma95ul nu?i
34ietenul lui7 ;e5i 5n; 8l ata5 8n5ontinuu 3uiul 9e 93e4ie #i <i37 a<<n; tot t4iBul
8m3ot4iva Bietului nt4u.
J Aa7 @i9e Luet7 ;e5i e 5eva oBi#nuit.
J !u n?am mai v@ut a9ta ni5io;at. Te invi;ie@ 5 tu l?ai v@ut7 ia4 eu nu.
J Uite #i 34emiul7 93u9e Luet7 a4tn; 934e Salo7 5a4e 8n5 nu te4mina9e 5u
RuB6et.
J 0i un;e?i 8n:4ntulI =a5 3a4iu 5?i UoBa4.
Luet a4ta ;eDa 5u ;eAetul #i7 evi;ent7 iat?l 3e UoBa4 n39tuit7 34a; uit4ii 8n
;e34ta4e7 u4m4in; 5eata7 ;a4 ne8n;4@nin; 9 9e a34o3ie ;in 5au@a 5elo4 ;oi ma95uli 5a4e
3at4ulau la Dumtatea ;i9tan<ei ;int4e el #i 5eilal<i BaBuini.
J Atun5i7 ai :a5e Bine 9 te?m34ietene#ti 5u 3uiul meu7 93u9e Luet. Alt:el7 n?o 9
te ;e95u45i ni5io;at 8n t4iBul 3e 5a4e?l :o4mm.
Na:ai 3u9e mna 3e 9toma5ul lui Luet.
J (ai t4eBuie 9 54ea95.
J !u n?am ni5i o 34oBlem. A5um7 @i7 ;e 5e?ai venit ai5iI
Na:ai o 34ivi 5on9te4nat.
J N?ai #tiut 5?9 ai5i7 3ent4u 5 n?a #tiut nimeni 5?am 5oBo4t7 a#a 5 n?ai venit 9
m 5au<i7 ai venit ai5i 5a 9 :ii 9inAu4.
Na:ai ;;u ;in ume4i.
J P4e:e4 9 9tau 5u tine.
J !#ti att ;e ne4B;to47 93u9e Luet. Su:letul Su34em ne?a 93u9 ;eDa 5 nu?i ni5i
o A4aB ni5i m5a4 n?o 9 :ie 34eAtit 3ent4u noi la Vu9a;>a7 mul<i ani ;e a5um 8n5olo.
J Nu 3utem 4e@i9ta ai5i7 ;eDa?i tot mai A4eu 9 A9im vnat. 0i 9untem 34ea
a34oa3e ;e valea 5oloni@at ;e ;in5olo ;e mun<i7 la 494it.
J Ni5i 9ta nu?i 34in5i3alul tu motiv ;e 8nA4iDo4a4e. Te 95oate ;in min<i :a3tul 5
P9t4to4ul Pmntului nu <i?a t4imi9 un vi9.
J A9ta nu m ;e4anDea@ ;elo57 34ote9t Na:ai. Ceea 5e m ;e4anDea@?i 5?mi tot
95o<i o5Cii 5u a9ta. C tu7 SCu6a7 Tata7 (oo@C #i Sete a<i v@ut7 5u to<ii7 8nAe4i #i #oBolani7
ia4 eu nu i?am v@ut. 0i 5e ;a57 8n9eamn 5 un 5om3ute4 5a4e o4Bitea@ o 3lanet a:lat
la o 9ut #i 5eva ;e ani?lumin ;e34ta4e m?a Du;e5at 5u un 9e5ol 8nainte ;e?a m na#te #i?
a Cot4t 5 nu me4it 9 34ime95 mi5a lui menaDe4ie ;e vi9e 5u4<eleI
J !#ti 5u?a;ev4at ne4vo97 93u9e Luet.
J V4eau 9 :a5 5eva #i7 ;a5 nu 3ot7 atun5i m5a4 v4eau 9 #tiu 5evaL 9t4iA Na:ai.
(?am 9tu4at 9 tot a#te3t7 :4 9 9e?ntm3le nimi5. N?a4e 4o9t 9 lu54e@ 5u CataloAul7
3ent4u 5 $;o4aB #i I99iB 8l :olo9e95 3e4manent #i #tiu mai Bine ;e5t mine 5um
:un5<ionea@G
J Da4 tot <ie?<i vo4Be#te mai 5la4 ;e5t o4i5ui alt5uiva.
J A;i57 ;e#i nu?mi @i5e nimi57 o :a5e 5u mai mult 5la4itate. G4o@avL
J 0i e#ti un vnto4 Bun. Pn #i !lema> 93une lu54ul 9ta.
J Da7 att 9?a A9it ;e :5ut 3ent4u mine 9 omo4.
Luet 8nt4e@4i 3e9te 5Ci3ul lui Na:ai umB4a aminti4ii mo4<ii lui GaBallu:iE.
J N?ai ;e An; 9 te ie4<i ni5io;atI
J /a ;a. Cn; GaBallu:iE o 9 5oBoa4e ;in 3e#te4ile?n 5a4e ;o4m BaBuinii #i?o 9?
mi 93un 5 ;oa4 9?a 34e:5ut 5?i mo4t.
J Nu?<i 3la5e 9?a#te3<i7 a9ta?i tot. Da4 a#a?i #i 5u 9a45ina mea. A# v4ea 9 9e
te4mine. A# v4ea 9 na95 5o3ilul. Fn9?i nevoie ;e tim37 a#a 5?a#te3t.
J A#te3<i7 ;a4 9im<i 95CimBa4ea ;in tine.
J 0i vomit tot 5e mnn5.
J Nu 5Cia4 tot7 o 5ont4a@i9e Na:ai7 #i #tii la 5e m 4e:e4. !u nu 9imt ni5i o
95CimBa4e7 nu?i nevoie ;e mine ni5io;atG
J De5t atun5i 5n; a;u5i C4ana 3e 5a4e?o mn5m.
J /ine7 Bine7 ai 5#tiAat. Sunt vital7 9unt ne5e9a47 9unt o5u3at tot tim3ul7 ;e5i
t4eBuie 9 :iu :e4i5it.
Ple5 ;e lnA ea.
Luet v4u 9?l 9t4iAe7 ;a4 #tiu 5 n?avea 4o9t. Na:ai voia 9 :ie neno4o5it7 ia4 ea7
8n5e45n; 9?l 8nve9elea957 n?a4 :a5e ;e5t 9?i 9t4i5e 9ta4ea ;e 93i4it ;in @iua a5eea.
(tu#a Ra9a 8i 93u9e9e 5u 5teva @ile 8n u4m 5 n?a4 9t4i5a 9?#i a;u5 aminte 5 Na:ai
e4a 8n5 un 5o3il #i n?a4 t4eBui 9 9e a#te3te ;e la el 9 :ie un Ba9tion al matu4it<ii 3ent4u
ea. MA<i :o9t amn;oi 34ea tine4i 5a 9 v 59to4i<iO7 8i @i9e9e Ra9a7 M;a4 evenimentele ne?
au 953at ;e 9uB 5ont4ol. Tu ai :5ut :a< 34ovo54ii. O 9 :a5 #i N6e:7 8n tim3.O
Totu#i7 Luet nu e4a ;elo5 5onvin9 5 :5u9e :a< 34ovo54ii. O 8nA4o@ea An;ul 5
va na#te 8n 9lBti5ie7 ;e3a4te ;e me;i5ii ;in o4a#. +aBa4 n?avea ;a5 3e9te 5teva luni
vo4 mai avea ;e mn5a4e totul ;e3in;ea ;e A4;ina lo4 #i ;e vnto4i #i numai !lema>
#i Na:ai e4au Buni la a9ta7 ;e#i OB4inA #i Va9 3le5au #i ei la vnat 5u a4mele 5teo;at.
P4ovi@iile ;e alimente 9e 3uteau te4mina 8n o4i5e moment7 ea va na#te 8n 5u4n; #i 5e 9e
va?ntm3la7 ;a5 Cot4au ;int4?o;at 5 t4eBuie 9 3le5eI Da5 a5um 8i e4a att ;e 4u7
5um 9?a4 :i 9im<it ;a5?a4 :i :o9t nevoit 9 5l4ea95 o 5mil 5a4e 9e 5latinI (ai
;eA4aB?a4 mn5a B4n@ ;e 5mil.
/ine8n<ele97 An;ul la B4n@a ;e 5mil 8i 9t4ni un nou val ;e A4ea< 8n 9toma5 #i?
#i ;;u 9eama 5 ;e ;ata a9ta 5Cia4 u4ma 9 ;ea a:a47 a#a 5 9e l9 ;in nou 8n Aenun5Ci7
954Bit ;e mate4ia a5i; 5a4e i 9e 4i;i5 ;in 9toma5 8n Au4. O ;u4ea Atul7 o ;u4ea 5a3ul
#i e4a 9tul ;e toate.
Sim<i mini atinAn;?o7 ;n;u?i la o 3a4te 34ul ;e 3e :a<7 49u5in;u?l #i <inn;u?l
5a 9 n?alune5e #i 9 nu 9e mu4;4ea95 ;e vom. A4 :i v4ut 9?i mul<umea957 #tiin; 5
e4a Na:ai7 ;a4 a4 :i v4ut #i 9 3le5e7 e4a att ;e umilito47 3eniBil #i ;u4e4o9 9 :ii 8n Calul
9ta #i 9 te mai #i va; 5ineva. Totu#i7 el e4a 9o<ul ei. =5ea 3a4te ;in a9ta7 nu?l 3utea
i@Aoni. Ni5i m5a4 nu voia 9?l Aonea95.
Fn 5ele ;in u4m7 te4min ;e vomitat.
J Nu 34ea e:i5ient7 @i9e Na:ai7 ;a5 Du;e5m ;u3 5antitate.
J Ta5i7 te 4oA. Nu v4eau 9 m?nve9ele#ti7 v4eau un 5o3il 5a4e 9 aiB ;eDa @e5e
ani7 5a 9?mi aminte95 ;e a9ta 5a ;e?o 8ntm3la4e amu@ant ;in 5o3il4ia mea 8n;e34tat.
J Do4in<a ta?i 9:nt7 93u9e Na:ai. Co3ila?i a5olo #i a4e @e5e ani. /ine8n<ele97 e
in54e;iBil ;e 4e93inAtoa4e #i oB4a@ni57 a#a 5um e4ai #i tu la @e5e ani.
J N?am :o9t a#a.
J !4ai ;eDa vi@iona4a 8n a3e #i 5u to<ii #tiam 5 :a5i 3e #e:a #i 5 le 493un@i
a;ul<ilo4 8ntot;eauna.
J Le 93uneam 5e ve;eam7 atta totL
Atun5i Luet 8#i ;;u 9eama 5 Na:ai 4;e.
J Nu m lua 3e9te 3i5io47 Na:ai. 0tiu 5?o 9?mi 3a4 4u mai t4@iu7 ;a4 tot 9?a4
3utea 9?mi 3ie4; 5ont4olul #i 9 te?omo4 a5um.
Na:ai o lu 8n B4a<e #i ea :u nevoit 9 9e 49u5ea95 3ent4u a?i evita 94utul.
J NuL Am un Au9t o4iBil 8n Au47 34oBaBil te?a4 omo48L
O <inu lnA el #i7 ;u3 un tim37 ea 9e 9im<i mai Bine.
J Tot tim3ul m An;e95 la P9t4to4ul Pmntului.
0i eu a# :a5e?o7 ;a5 nu m?a# An;i la 5o3il7 mu4mu4 Luet.
J Nu?mi ie9e ;in 5a3 i;eea 5 nu?i ;oa4 un 5om3ute47 93u9e Na:ai. C 3oate nu
ne 5Ceam 34in vi9e ve5Ci ;e o 9ut ;e ani7 5i ne 5unoa#te #i 3u4 #i 9im3lu a#tea3tG 5eva
anume 8nainte ;e?a vo4Bi 5u mine.
J A#tea3t me9aDul 3e 5a4e numai tu 3o<i 9?l 34ime#ti.
J Nu?mi 3a9 5?i vo4Ba numai ;e mine. A# lua vi9ul Tatei7 ;a5?a# 3utea 9 a:lu
5um e 9?l t4ie95 8n 5a3ul meu. V4eau 9 #tiu 34in 5e 9e ;eo9eBe#te P9t4to4ul ;e 5e :a5e
Su:letul Su34em 8nunt4ul meu.
J 0tiu 5 v4ei. Doa4 ;e934e a9ta vo4Be#ti7 8n :ie5a4e @i.
J Am tot 8n5e45at 9 vo4Be95 5u P9t4to4ul Pmntului. Fn Calul 9ta?9 ;e neBun7
Luet. A4at?mi 5e i?ai a4tat TateiL S3un me4eu a9ta.
J Ia4 ea te iAno4.
J ! la o ;i9tan< ;e?o 9ut ;e ani?luminL eE5lam Na:ai. Nu #tie 5 eEi9tL
J Pi7 ;a5 nu v4ei ;e5t vi9ul lui Volema>7 ;e 5e nu?i 5e4i Su:letului Su34em 9
<i?l t4imitI
J Pent4u 5 nu ;e la Su:letul Su34em vine.
J Da4 ea 34oBaBil a?n4eAi9t4at 8nt4eaAa eE3e4ien< 8n mintea tatlui tu7 nuI Poate
9?o 4e5u3e4e@e ;e?a5olo #i 9 <i?o a4ate #i <ie. Ia4 :elul 8n 5a4e 34ime#ti totul mult mai 5la4
34in inte4me;iul CataloAuluiG
J Ca #i 5um a# eE3e4imenta?o eu. Nu 3ot 9 54e; 5 nu m?am An;it la a9ta. Nu
3ot 9 54e; 5 Su:letul Su34em nu 9?a An;it.
J Nu?i 34ea inventiv7 #tii Bine.
J ! ine4t 5n; vine vo4Ba ;e imaAina<ie7 9uBlime Na:ai. Da4 tu nu e#ti.
O 94ut 3e Luet 3e oB4a@7 o 8mB4<i# 8n5 o ;at #i 94i 8n 3i5ioa4e.
J T4eBuie 9 vo4Be95 5u Su:letul Su34em.
J T4an9mite?i 5om3limente ;in 3a4tea mea7 4o9ti Luet 3e un ton Bln;.
J PiG a7 8n<eleA. De?aBia a#te3tG +ai 9 ne?ntoa45em 8m34eun.
J Nu7 9e4io9. N?am :5ut ni5i o alu@ie. V4eau 9 mai 9tau 3u<in ai5i. Poate ;oa4 5a
9 v; ;a5 UoBa4 e 34imit 8na3oi.
J S nu 3ie4@i 5ina7 o 9:tui Na:ai. (nn5i 3ent4uG
J Doi.
J Poate 3ent4u t4eiL Cine #tieI
Luet Aemu teat4al7 #tiin; 5 a9ta voia el 9 au;. A3oi Na:ai 3le5 8n A4aB7 u45n;
valea 934e taB4.
CCia4 5?i ;oa4 un 5o3il7 a#a 5um a 93u9 mtu#a Ra9a. Da4 eu 5e?9I (ama lui7 ;e?
a5umI Nu 34ea ea?i mama lui. N?a4 t4eBui 9 m?a#te3t la mai mult ;in 3a4tea lui
lu54ea@ mult #i Bine #i mai mult ;e Dumtate ;in 5a4nea 3e 5a4e?o mn5m o vnea@ el.
Fn 3lu97 e Bun #i Bln; 5u mine nu #tiu 5um a4 3utea I99iB 9 :ie mai ;ul5e #i mai tan;4u
;e5t Na:ai7 in;i:e4ent 5e 93une SCu6a. Ia4 eu 9unt 34ietena lui vine la mine #i vo4Bim
;e934e lu54u4i 3e 5a4e nu le mai 93une nimnui7 ia4 5n; v4eau eu 9 vo4Be95 m?a95ult #i?
mi 493un;e7 nu 5a al<i 9o<i7 5el 3u<in a#a 9u9<in neve9tele lo4. Du3 toate 9tan;a4;ele ;e
5a4e?am au@it7 e un 9o< Bun #i mai matu4 ;e5t 9?a4 54e;e la v49ta lui ;a4 lu54u4ile nu
9tau a#a 5um mi?am 8n5Ci3uit eu. Cn; l?am ;u9 34in La5ul =emeilo47 am 54e@ut 5 Ae9tul
8n9emna 5 noi ;oi vom :a5e 8m34eun lu54u4i m4e<e. Am 54e@ut 5?o 9 :im 5a un 4eAe
#i o 4eAin 9au 5el 3u<in 5a o ma4e 34eotea9 5u 34eotul ei7 9v4#in; :a3te A4an;ioa9e
3ent4u a 95CimBa unive49ul. Fn 95CimB7 eu vomit toat @iua7 ia4 el 9e aAit 5a un 5o3il ;e
5in5i934e@e5e ani 5a4e 9u:e4 3ent4u 5 un 5om3ute4 oa4e5a4e ;e 3e alt 3lanet nu v4ea
9?i t4imit vi9eG
O:7 9unt 34ea oBo9it 5a 9 An;e95. (i?e 34ea 4u 5a 9?mi 3e9e. Poate 57 8nt4?o
@i7 5eea 5e mi?am 8n5Ci3uit eu ;e934e 59to4ia noa9t4 9e va a;eve4i. Sau 3oate 9e va
a;eve4i 5u a ;oua lui 9o<ie7 ;u3 5e?o 9?mi vomit #i 9u:letul ;in mine #i?o 9 :iu
8nA4o3at 8n ni9i3.
SCe;emei 8#i 3et4e5u9e via<a 8nt4eaA 5on#tient 5 oamenii 9e uit 5iu;at la ea. La
8n5e3ut7 3ent4u 5 e4a un 5o3il att ;e inteliAent7 3ent4u 5?i 39a ;e lu54u4i 5a4e7 8n mo;
no4mal7 n?a4 :i t4eBuit 9?i inte4e9e@e 3e 5o3ii. A;ul<ii o 34iveau 5iu;at. Al<i mi5u<i7 la :el7
;a4 uneo4i a;ul<ii @mBeau #i ;;eau a34oBato4i ;in 5a37 8n v4eme 5e 5o3iii nu :5eau a#a
ni5io;at. SCe;emei 8#i @i9e 5 a9ta?n9emna 57 atun5i 5n; o 9 :ie #i ea ma4e7 o 9 :ie
a55e3tat ne5on;i<ionat ;e toat lumea7 ;a4 lu54u4ile 9e 3et4e5u9e4 eEa5t inve49. Cn; a
;evenit matu47 Dumtate ;in a;ul<i aveau v49ta ei #i o t4atau 5um o t4ata9e4 5o3iii.
De9iAu47 a5um ea 3utea 4e5unoa#te 5e ve;ea. Team. Re9entimente. Invi;ie.
Invi;ieL !4a oa4e vina ei 5 34imi9e o 5omBina<ie ;e Aene 5a4e?i a9iAu4au o
memo4ie eEt4ao4;ina47 o imen9 5a3a5itate ;e?a 8n<eleAe i;eile #i o minte 5a3aBil 9
:a5 5oneEiuni 3e 5a4e al<ii nu le 3uteau 9e9i@aI Doa4 nu ea a ale9 9 3oat :a5e eEe45i<iile
mintale ;e 5a4e nu e4a 5a3aBil ni5i o alt 3e49oan ;int4e 5ele 5uno95ute ei. P!Ei9tau
oameni la :el ;e inteliAen<i 5a ea7 unii 3oate mai inteliAen<i7 ;a4 lo5uiau 8n o4a#e
8n;e34tate7 5Cia4 3e alte 5ontinente7 ia4 ea au@i9e ;e ei numai ;ato4it lu544ilo4 3uBli5ate
;e ei7 ;i9t4iBuite ;e Su:letul Su34em ;in o4a# 8n o4a#.Q SCe;emei n?avea ;elo5 inten<ii
4ut5ioa9e. SiAu4 5 n?avea aBilitatea ;e a?#i 8m34<i 5a3a5itatea 5u invi;io#ii 3utea
8m34<i 5u al<ii ;oa4 34o;u9ele aBilit<ii ei. Pe 5a4e ei le a55e3tau 5u Bu5u4ie7 3e u4m o
4e93inAeau7 3ent4u 5 :u9e9e 8n 9ta4e 9 le 34o;u5.
Cu mult v4eme 8n u4m7 ea t49e9e 5on5lu@ia 5 5elo4 mai multe :iin<e umane le
3l5ea 9?i a;o4e ;e ;e3a4te 3e oamenii 5u aBilit<i eEt4ao4;ina4e7 ;a4 34e:e4au 5a 34ietenii
lo4 9 :ie ni#te in5om3eten<i. 0i7 Bine8n<ele97 5ei mai mul<i 5u a9t:el ;e 34ieteni 9e aleAeau.
Da4 a5um SCe;emei e4a leAat 3e4manent ;e a5ea9t mi5 9o5ietate al5tuit ;in
#ai934e@e5e oameni #i n?avea 5um 9 evite 9?i 8ntlnea95 @ilni5. F#i ve;ea ;e t4eaB 5n;
8i venea 4n;ul 9mulAea Bu4uienile ;in A4;in7 a;u5ea a3 #i 9ttea ;e 3a@ 5a BaBuinii
9 nu ia9 ;in @ona lo4 #i 9 ;ea ata5ul la mn5a4e. O a5o3e4ea Bu5u4o9 3e Luet 5n;
voma #i ;u5ea la 5a3t7 :4 9 9e 3lnA7 t4eBu4ile l9ate Balt ;e Sevet7 5a4e e4a 34ea
lene#7 ;e Ko>o47 5a4e avea Bu4ta 34ea ma4e7 #i ;e Doi7 o :iin< mult 34ea 34e<ioa9 5a 9
lu54e@e 5eva. Cu toate a5e9tea7 tot nu?#i A9ea lo5ul 34int4e ei7 nu e4a a55e3tat7 nu :5ea
3a4te ;in A4u3 #i7 3e @i 5e t4e5e7 lu54u4ile 9e 8n4ut<eau.
=a3tul 5 8n<eleAea eEa5t 5e 9e?ntm3l n?o aDuta ;elo5. LeAtu4a ;int4e 9o< #i 9o<ie
;e5lan#ea@ #i 8n al<ii nevoia ;e a 9e leAa 8n a5ela#i :el7 SCe;emei #tia lu54ul 9ta7 8l
9tu;ia9e. Ve5Cile ti3a4e ;e 3e<it7 34ieteniile 8nA;uitoa4e #i leDe4e 8i :a5 a5um 3e 5ei
59to4i<i 9 nu 9e 9imt?n la4Aul lo47 3ent4u 5 nu vo4 9 aiB 8n 34eaDm 5eva 5a4e 9
amenin<e 9taBilitatea 4ela<iei ;e 59to4ie monoAame7 8n tim3 5e e9en<a unei 9o5iet<i
neBa@ate 3e 59to4ie e9te 8ntot;eauna a5eea ;e a :i li39it ;e e5CiliB4u7 liBe47 aleato4ie7
ne5on9t4n9 ;e leAtu4i #i Du5u#.
Ce?i ;4e3t7 eEa5t a#a ;o4eau 9 9e 3oa4te unii ;in A4u3 SCe;emei ve;ea 5t ;e
mult 8i ;e4anDa monoAamia 3e (eBBe>eT7 OB4inA7 Sevet #i Ko>o4. Da4 5Cia4 a5um ei
Du5au 4olul ;e 9o< 9au 9o<ie7 3oate mai Cot4t ;e5t 5ei 5a4e 9u9<ineau monoAamia. Fn
o4i5e 5a@7 4e@ultatul e4a 5 SCe;emei e4a #i mai i@olat ;e 5eilal<i ;e5t 8nainte. Nu 9e
3unea 34oBlema 5 lumea 9e :e4ea ;e ea. +u9Ci;C #i Luet 9e 3u4tau 5u ea la :el ;e 5al; 5a
8ntot;eauna7 ia4 !ia;C e4a 5uviin5ioa9 8n :elul ei7 8n tim3 5e mtu#a Ra9a 4m9e9e
aB9olut ne95CimBat n?avea 9 9e 95CimBe ni5io;at. Totu#i7 B4Ba<ii e4au7 to<i7 5um 9
93un7 3oliti5o#iI Ia4 atitu;inea lui Doi7 Sevet #i Ko>o4 e4a 5n; Ala5ial7 5n; a5i;.
Cel mai 4u e4a 5 mi5ul A4u3 34in;ea un 5ontu4 5a4e eE5lu;ea o4i5e in:luen< a lui
SCe;emei a9u34a lui. De 5e nu 9e mai 93unea M/4Ba<ii :a5 a9ta7 ia4 :emeile7 5ealaltLOI
A5um 9e @i5ea: MSo<iile 3ot 9ta ai5i7 8n v4eme 5e B4Ba<ii vo4 3le5a #i vo4 :a5e 5e a4e ;e
:5ut un B4Bat.O Cteo;at o 8nneBunea An;ul 5 :emeile e4au A4u3ate la un lo5 5a 9o<ii7
8n tim3 5e B4Ba<ii nu?#i 93uneau ni5io;at 9o<i tot B4Ba<i 4mneau. 0i7 5a #i 5n; a4 :i
:o9t la :el ;e neACioaBe 5a BaBuinii7 5elelalte :emei 34eau a nu 34i5e3e 5e tot 93unea
SCe;emei 5n; le?at4Aea aten<ia a9u34a a5e9to4 34oBleme.
SiAu4 5 le 9e9i@au #i ele7 5el 3u<in a5elea mai 494ite7 ;a4 34e:e4au 9 nu :a5
;elo5 5a@7 3ent4u 5G 3ent4u 5 toate ;eveneau 5t 9e 3oate ;e 9o<ii. Pet4e5u9e4 at<ia
ani 8n /a9ili5a7 a5olo un;e :emeile nu t4eBuiau 9?#i a95un; i;entitatea 3ent4u a avea
9o<i7 ia4 a5um7 ;u3 #a9e 93tmni ;e 5lto4ie7 9e 3u4tau 5a :emeile ;in t4iBu4ile
noma;e. Co;ul 5om3o4tamentului 34in 5a4e te oBi#nuie#ti 5u 9itua<ia :4 9 :a5i valu4i
34oBaBil 5?i att ;e Bine 8n4;5inat 8n Aenele noa9t4e7 8n5t nu?l 3utem elimina7 8#i @i9e
SCe;emei. A# v4ea 9?l A9e957 totu#i. L?a# 95oate a:a4 5u mi9t4ia7 l?a# a4;e 5?un 54Bune
8n5in97 5u 34o34iile mele ;eAete. Nu 5ontea@ aB9u4;itatea ;e?a manev4a Aenele 5u
a9emenea in9t4umente Boante. =u4ia ei 3e li39a ;e Du9te<e ;e3#ea loAi5a.
N?am inten<ionat 9 m m4it7 3oate ;oa4 3e9te ni#te ani Buni7 #i7 5Cia4 ;a5?am
inten<ionat7 m?a#te3tam la un ma4iaD ;e?un an7 tim3 9u:i5ient 9 4mn A4avi; #i 3e u4m
9 95a3 ;e 9o<7 8nA;uin;u?i ;oa4 ;4e3tu4ile no4male a9u34a 5o3ilului. Fn via<a mea nu?
n53ea o leAtu4 5u un B4Bat. Ia4 5n;7 totu#i7 m?a# :i m4itat7 n?a# :i luat un a4Civa4
9emive4teB4at7 5a4e ;e?aBia 9e <ine 3e 3i5ioa4e #i a55e3t 9 :ie 9inAu4ul 9e4vito4 8n
5om3ania ;omnilo4.
SCe;emei int4a9e 8n taB4 Cot4t 9 9e?a;a3te@e 5t 9e 3oate ;e Bine unei
9itua<ii ne:avo4aBile7 ;a47 5u 5t 8l ve;ea mai ;e9 3e $;o4aB7 5u att mai 3u<in 8i 3l5ea. I?
a4 :i t4e5ut 5u ve;e4ea :elul 8n 5a4e int4a9e 8n A4u3 35lit ;e Na:ai 9 95oat CataloAul
;in o4a#7 a3oi :o4<at 9 Du4e 5 va me4Ae 8n ;e#e4t 5u ei. Un B4Bat 3oate :i ie4tat 5 9e
3oa4t 5a un la# 8n momente ;e 8n5o4;a4e7 ne9iAu4an< #i uimi4e. Da4 5n; a aDun9 a5olo a
;e95o3e4it 5 $;o4aB 8#i a9uma9e un 4ol att ;e ;eA4a;ant7 8n5t ei 8i e4a 4u#ine 5 :a5e
3a4te ;in a5eea#i 93e5ie 5u el. Nu 3ent4u 5?n;e3linea toate 9a45inile inA4ate ;e 5a4e nu
voia nimeni 9 9e o5u3e a9tu3atul lat4inelo47 93atul alto4a noi7 54atul eE54ementelo4 lui
I99iB7 Atitul7 93latul. SCe;emei 4e93e5ta oamenii 94ito4i mai mult 5a 9iAu4 5?i 34e:e4a
lene#ilo4 5a (eBBe>eT7 OB4inA7 Ko>o47 Sevet #i Doi. Nu7 5eea 5e?o ;ete4mina 9?l
;i934e<uia95 att ;e mult 3e $;o4aB e4a atitu;inea lui :a< ;e mun5ile 4e93e5tive. Nu 9e
o:e4ea 9 le?n;e3linea957 ;e 3a45 avea ;4e3tul 9 nu 9e o:e4eH 3u4 #i 9im3lu 9e 3u4ta ;e
3a45 e4a no4mal 5a el 9 :a5 5ele mai Do9ni5e t4eBu4i ;in taB47 a3oi le ;u5ea la 5a3t
att ;e lini#tit7 a34oa3e nev@ut7 8n5t tutu4o4 li 9e 34ea ;e la 9ine 8n<ele9 5 mun5ile
a5elea 954Boa9e 9au in9u3o4taBil ;e ano9te 8i 4eveneau eE5lu9iv lui.
!?o 9luA 8nn95ut7 8#i @i9e SCe;emei. S?a n95ut 9 :ie 95lav. N?a# :i 54e@ut 5
eEi9t o a9emenea 54eatu47 ;a4 uite 5 eEi9t #i e $;o4aB7 ia4 5eilal<i l?au ale9 3e el ;4e3t
9o<ul meuL
Fi ;e3#ea 3ute4ea ;e 8n<eleAe4e motivul 3ent4u 5a4e Su:letul Su34em 8i 3e4mitea
lui $;o4aB 9 aiB a55e9 att ;e u#o4 la memo4ia ei 34in inte4me;iul CataloAului. Doa4
;a5 nu 5umva #i Su:letul Su34em voia un 9e4vito4. Poate 5 a9ta?i 3la5e 5el mai mult
Su:letului Su34em oamenii 5a4e 9e 3oa4t 5a ni#te 9e4vito4i. Nu ;e?a9ta 9untem ai5i 5u
to<ii7 5a 9?l 9luDim 3e Su:letul Su34emI S?i :im mini #i 3i5ioa4e7 3ent4u 5a ea 9 3oat
5lto4i 8na3oi 3e PmntI Cu to<ii 9untem 95laviG 8n a:a4 ;e mine.
SCe;emei 8#i tot 93u9e9e a5e9te lu54u4i 8n ultimele 93tmni7 3n 5n;7 8n 5ele
;in u4m7 #i?a ;at 9eama 5?n5e3ea #i ea 9 9e 3oa4te 5a o 9e4vitoa4e. I;eea?i 8i t4e5u9e
34in 5a3 a9t@i7 5n; 54a a3 ;e la 4u 3ent4u $;o4aB7 5a 9 aiB 5u 5e Ati #i 93la. De
oBi5ei 54a a3 5u +u9Ci;C #i Luet7 ;a4 Luet e4a 34ea 9lBit ;e atta vomat 95@u9e 8n
A4eutate #i e4a 4u 3ent4u 5o3il ia4 +u9Ci;C o 8nA4iDea7 a#a 5 t4eaBa 4ma9e 8n 9a45ina
lui SCe;emei. A#te3ta 8nt4una 5a Ra9a 9 oB9e4ve 5 ;e una 9inAu4 54a a3a #i 9 93un:
MSevet7 Doi7 !ia;C7 lua<i 5te?o 5oBili< 3e ume4i #i 54a<i a3L =a5e<i?v t4eaBaLO Fn9
Ra9a o oB9e4va9e 3e SCe;emei ;u5n; a3?n :ie5a4e @i7 o v@u9e t4e5n; 5u ea 5Cia4 34in
:a<a lo5ului un;e Sevet #i Ko>o4 9tteau la ta5lale7 :5n;u?9e 5 ;45e95 34 ;e 5mil #i
5?l 49u5e95 8n 5oa4;e #i7 5u toate a5e9tea7 mtu#a Ra9a nu 93u9e9e ni5io;at nimi5.
Ai uitat 5ine 9untI 8i venea 9 9t4iAe. Ai uitat 5?9 5el mai im3o4tant om ;e #tiin<
;in /a9ili5a ;int4?o Aene4a<ie 8nt4eaAI Din @e5e Aene4a<iiI
Da4 5uno#tea 493un9ul7 a#a 5 nu 9t4iAa. Ia4 Ra9a 5Cia4 uita9e7 3ent4u 5 taB4a lo4
e4a o lume nou #i nu mai 5onta 5e anume :u9e9e 5ineva 8n /a9ili5a 9au 8n o4i5e alt lo5. Fn
taB4a a5ea9ta :ie e4ai 9o<ia 5uiva7 :ie nu e4ai7 ia4 ;a5 nu e4ai7 nu 8n9emnai nimi5.
Iat ;e 5e a9t@i7 o ;at t4eaBa te4minat7 SCe;emei 3le5 9?l 5aute 3e $;o4aB.
Se4vito4 9au nu7 e4a 9inAu4ul B4Bat ;i93oniBil7 ia4 ea 9e 9tu4a9e 9 :ie o 5et<ean5 ;e
mna a ;oua 8n na<iunea a5ea9ta in:inite@imal. (a4iaDul va?n9emna 5?a55e3t noua
o4;ine7 va :i un alt:el ;e 8n4oBi4e7 ia4 9o<ul ei va :i un B4Bat 3ent4u 5a4e nu 9im<ea ;e5t
;i934e<. Fn9 va :i mai Bine ;e5t 9 ;i93a4.
/ine8n<ele97 i 9e :5u 3ielea ;e Ain 5n; 9e An;i 5?l va l9a 9?#i 9ati9:a5
3o:tele 5u t4u3ul ei. Nu ve;ea?n :a<a o5Cilo4 ;e5t 3e Luet vomitn; 8nt4una 9ta?i
4e@ultatul :a3tului 5 le 3e4mi<i B4Ba<ilo4 9 te t4ate@e 5a 3e?o Ban5 8n 5a4e 8#i ;e3un
93e4mato@oi@ii lo4 :4aAili #i minu95uli.
Nu7 eu nu An;e95 5Cia4 a#a7 8#i @i9e SCe;emei. Sunt ;oa4 :u4ioa9. A 8m34<i
mate4ial Aeneti5 e un lu54u 4a:inat #i :4umo9H e via<a mea. G4a<ia 5u 5a4e 9e 8m3e4e5Cea@
#o34lele7 ma95ulul 5a4e 5l4e#te #i 9e aAa< ;e :emeie7 3eni9ul 9u lunA #i 9uB<i4e
5u34in@n; :emela #i 5utn;u?i ;e95Ci@tu4a7 8n;emnati5 #i aA<to4 5a o 5oa; ;e
BaBuinH ;an9ul 5a4a5ati<elo47 5u tenta5ulele atinAn;u?9e v4: la v4:H t4emu4ul 9omonului
5n; ;e3une i54ele7 a3oi 93e4ma7 3e :un;ul 4uluiH totul e :4umo97 totul :a5e 3a4te ;in
Baletul vie<ii.
Da4 :emelele 8ntot;eauna au #an9a ;e?a aleAe. Fn o4i5e 5a@7 :emelele 3ute4ni5e7
5ele ;e#te3te. Au o5a@ia ;e a?#i o:e4i ovulele ma95ulului 5a4e le va o:e4i 5ea mai ma4e
#an9 ;e 9u34avie<ui4e ma95ulului 3ute4ni57 ;ominant7 aA4e9iv7 inteliAent nu unui
9luAoi 8nDo9it. Nu v4eau 5a :iii mei 9?aiB Aene ;e 95lavi. (ai Bine 9 n?am 5o3ii ;elo5
;e5t 9 3et4e5 ani la 4n; 34ivin;u?i 5um 54e95 #i 9e 5om3o4t tot mai mult 5a $;o4aB7 5a
9?mi :ie 4u#ine numai 5n; 8i v; la :a<.
Iat ;e 5e 9e 3omeni la u#a 5o4tului 8n 5a4e e4a CataloAul7 Aata 9 int4e #i 9?i
34o3un lui $;o4aB un :el ;e 9emi59to4ie.
Pent4u 5 9im<ea un ;i934e< 34o:un; :a< ;e el7 3lnuia un ma4iaD :4 9eE7 :4
5o3ii. Ia4 3ent4u 5 el e4a att ;e v4e;ni5 ;e ;i934e<7 ea 9e?a#te3ta 9 :ie ;e a5o4;.
$;o4aB 9ttea 3e 5ovo4 5u 3i5ioa4ele 8n54u5i#ate7 5u CataloAul 8n 3oal7 5u minile
8m34eunate 3e Bil7 5u o5Cii 8n5Ci#i. F#i 3et4e5ea :ie5a4e 5li3 liBe4 5u CataloAul ;e#i
a9ta nu?n9emna att ;e mult tim37 3ent4u 5 nu 34ea avea 5li3e liBe4e. A;e9ea I99iB 8i
9ttea altu4i7 ;a4 ;u3?amia@a t4@iu :5ea ;e 3a@ 8n A4;in B4a<ul lunA al 95aunului
e4a :oa4te e:i5ient 8n a?i ;e95u4aDa 3e BaBuini 9 5e45ete@e 3e3enii ve4@i #i 9e #tia 5 3oate
lovi 394ea 8n ae4. !4au momentele 8n 5a4e $;o4aB 4mnea 9inAu4 5u CataloAul7 4a4eo4i
mai mult ;e o o47 ia4 5eilal<i 8i a4tau m5a4 atta 4e93e5t7 l9n;u?l 9inAu4 atun5i 5u
5on;i<ia 5a ma9a ;e 9ea4 9 :ie ;eDa 3u9 la :ie4t #i 5a alt5ineva 9 nu ;o4ea95 9
utili@e@e CataloAul7 5a@ 8n 5a4e lui $;o4aB 8i 94ea 4n;ul.
P4ivin;u?l 5um 9t 5u o5Cii?n5Ci#i7 mai 5?i venea 9 54ea; 5 int4a9e 8n
5omuniune 5u m4ea<a minte a Su:letului Su34em. Da47 ;e9iAu47 n?avea ;e9tul inteliAen<
3ent4u a9ta. P4oBaBil 5 ;oa4 8nv<a 3e ;e 4o9t 8n4eAi9t44ile 34in5i3ale ;in CataloA7 5a 9?i
aDute 3e Na:ai7 3e Luet 9au 3e SCe;emei 8n9#i 9 lo5ali@e@e o anumit in:o4ma<ie. CCia4
#i?n 4ela<ie 5u CataloAul7 $;o4aB tot 8nt4u5Ci3a4ea 9e4vito4ului e4a.
/4Batul 4i;i5 34ivi4ea.
J Ai nevoie ;e CataloAI 8nt4eB el 3e?un ton moale.
J Nu7 8i 493un9e ea. Am venit 9 vo4Be95 5u tine.
A t4emu4at 5umvaI Ce?a :o9t mi#5a4ea a5eea involunta4 a ume4ilo4I Nu7 95utu4a
;in ume4i7 a9ta e4a.
J ( a#te3tam 9 vii7 8nt4?un :inal.
J Toat lumea 9e?a#tea3t7 iat ;e 5e n?am venit 3n a5um.
J =oa4te Bine. De 5e a5umI
J =iin;5?i lim3e;e 57 8n A4u3ul 9ta7 3e m9u4 5e t4e5e tim3ul7 3e49oanele
ne59to4ite alune5 tot mai a;n5 8n uita4e. Poate 5 tu te mul<ume#ti 5u a9ta7 ;a4 eu nu.
J !u n?am 9e9i@at 5a tu 9?alune5i 8n uita4e7 93u9e $;o4aB. Fn 5on9ilii7 vo5ea ta?i
a95ultat.
J O a95ult 4B;to4i7 4o9ti SCe;emei. Da4 n?am ni5i o in:luen<.
J Nimeni n?a4e. A5ea9ta?i eE3e;i<ia Su:letului Su34em.
J N?a# :i 54e@ut 5 <i?ai ;at 9eama. Fn5ea45 9 te An;e#ti la A4u3ul no9t4u 5a la o
5eat ;e BaBuini. Noi ;oi 9untem a@v4li<i tot mai ;e3a4te7 934e ma4Ainea lui. ! ;oa4 o
5Ce9tiune ;e tim3 3n 5n; n?o 9 mai 8n9emnm nimi5.
J Da4 a9ta 5ontea@ numai ;a5?<i 3a9 8nt4?a;ev4 ;e 5eva.
Lui SCe;emei nu?i venea 9 54ea; 5 $;o4aB 9e 3utea eE34ima a9t:el.
J 0tiu 5 n?ai aB9olut ni5i o amBi<ie7 $;o4aB7 ;a4 eu nu inten<ione@ 9 ;i93a4 5a
:iin< uman. 0i 5e?<i 34o3un e ;e9tul ;e 9im3lu. O l9m 3e mtu#a Ra9a 9 ;e9:#oa4e
5e4emonia7 8m34<im un 5o4t7 ;a4 att. Nimeni nu t4eBuie 9 #tie 5e 9e?ntm3l 8nt4e noi.
Nu v4eau 5o3ii ;e la tine #i nu m inte4e9ea@ 5om3ania ta 8n mo; 93e5ial. Pu4 #i 9im3lu
;o4mim 8n a5ela#i 5o4t #i nu mai 9untem ma4Ainali@a<i ;e A4u3. ! :oa4te 9im3lu. !#ti ;e?
a5o4;I
J Da7 493un9e $;o4aB.
SCe;emei 9e?a#te3ta9e 9?i a55e3te 34o3une4ea7 ;a4 9im<i 5eva neoBi#nuit 8n :elul
8n 5a4e 4o9ti9e el 5uvntul7 o umB4 ;e 9uBtilitate a95un9G
J Ai v4ut 9 :ie a#a7 @i9e ea.
!l o 34ivi ineE34e9iv.
J Ai v4ut tot tim3ul 9 :ie a#a.
Din nou7 o 95li3i4e 9t4anie 8n o5Cii luiG
J 0i <i?e team.
Dint4?o;at 34ivi4ea lui :ulAe4 a u4.
J A5um te 54e@i +u9Ci;C7 nu?i a#aI C4e@i 5 #tii 5ine 5u 5ine 9e 3ot4ive#te.
Nu?l mai v@u9e ne4vo9 3n atun5i ni5i m5a4 :u4io9 3e ;inunt4u7 5u att mai
3u<in 9 i@Bu5nea95 ;i934e<uito47 5a a5um. !4a o latu4 3e 5a4e nu i?o ACi5i9e. Da4 tot nu?
i 3l5ea mai mult ;e el. /a 5Cia4 8i amintea ;e?un 5ine 5a4e?#i a4at 5ol<ii.
J Nu?mi 3a9 ni5i 5t neA4u 9uB unACie7 vo4Bi ea7 ;a5?ai v4ut 9 :a5em 9eE 9au
nu. Nu m?a inte4e9at ni5io;at 9 :iu at4Atoa4e 3ent4u B4Ba<i a9ta :a5 :emeile 5a4e n?
au ;e o:e4it lumii ;e5t o 3e4e5Ce ;e 9ni #i?un ute4.
J )i?am a34e5iat 8ntot;eauna mun5a ;e Aeneti5ian7 4e5uno95u $;o4aB. (ai ale9
9tu;iul ;evia<iilo4 Aeneti5e 8n a#a?@i9ele 93e5ii 9taBile.
SCe;emei nu #tiu 5e 9?i 4e3li5e. Nu?#i imaAina9e 5 5ineva ;in A4u3 5iti9e #i 5u
att mai 3u<in 5?n<ele9e9e o4i5a4e ;in lu544ile ei #tiin<i:i5e 3uBli5ate. To<i o 34iveau 5a
3e 5ineva 34i5e3ut la mo;i:i54i Aeneti5e valo4oa9e 5a4e 3uteau :i vn;ute 8n lo5u4i
8n;e34tate a9ta :u9e9e 4ela<ia ei 5u Net5Ci> #i :iii lui ani la 4n;.
J De#i nu mi?am 3utut 4e<ine 34e4ea ;e 4u 5 n?ai avut a55e9 la 8n4eAi9t44ile
Aeneti5e ;in CataloA. )i?a4 :i 4e@olvat 5teva a93e5te7 avn; 5o;ul Aeneti5 eEa5t al
93e5iilo4 5a4e?au ;e95in9 ;in navele Pmntului.
SCe;emei e4a uluit.
J Con<ine 5ataloAul a9emenea in:o4ma<iiI
J Le?am A9it a5um 5<iva ani. CataloAul n?a v4ut 9?mi 93un a5um 8mi ;au
9eama 5 m?a 4e:u@at 3ent4u 5 anumite in:o4ma<ii Aeneti5e ;in memo4ia lui au a3li5a<ii
milita4e 5 3o<i Aene4a molime. Da4 eEi9t miDloa5e ;e a?i 8n5l5a inte4;i5<ia. !u le?am
A9it. N?am #tiut ni5io;at 9iAu4 5e 34e4e a avut Su:letul Su34em ;e934e a9ta.
J 0i ;e?aBia a5um 8mi 93uiI
J Nu mi?ai 34e5i@at 5?<i 5ontinui 5e45eta4ea7 @i9e $;o4aB. Ai 954i9 lu544ile 5u
ani 8n u4m7 5n; to5mai aB9olvi9e#i #5oala. A :o9t 34imul tu 34oie5t 9e4io9. Am
34e9u3u9 5?ai te4minat 5u el.
J A9ta :a5i tu 5u CataloAulI Geneti5I
$;o4aB neAa 95utu4n; ;in 5a3.
Nu.
J Atun5i7 5eI Ce 9tu;iai a5um7 5n; am int4at euI
J Ti3a4e 34oBaBile ale ;e4ivei 5ontinentelo4 ;e 3e Pmnt.
J De 3e PmntL Su:letul Su34em a4e in:o4ma<ii att ;e 34e5i9e ;e934e PmntI
J Su:letul Su34em nu #tia 5 le a4e. Am :o9t nevoit 9 le 9mulA ;e la el. Nu a4e
a55e9 ni5i el la multe in:o4ma<ii7 9 #tii. Fn9 CataloAul a4e 5Ceia. Su:letul Su34em a :o9t
:oa4te 8n5ntat ;e unele lu54u4i 3e 5a4e le?am ;e95o3e4it 8n memo4ia lui.
SCe;emei :u att ;e 9u434in97 8n5t nu?#i 3utu 4e<ine 49ul.
J /nuie95 5?i amu@ant7 @i9e $;o4aB7 ;elo5 amu@at.
J Nu7 eu ;oa4 amG
J Doa4 ai :o9t 9u434in9 5?9 Bun #i ;e?alt5eva7 8n a:a4 ;e 5o3t 3ine #i 8nA4o3at
mate4ii :e5ale.
Lovi9e att ;e a34oa3e 8n atitu;inea ei ;e ;inainte7 8n5t o?n:u4ie.
J Su434in9 5 #tii 5 e#ti mai valo4o9 ;e5t att.
J +aBa4 n?ai 5e #tiu 9au 54e; eu ;e934e mine 9au ;e934e alt5ineva. 0i ni5i n?ai
:5ut v4eun e:o4t 9 a:li7 93u9e $;o4aB. Ai venit ai5i :5n; 3e @eul @eilo4 ;in toate
3anteonu4ile7 ai 5ata;i59it 9?mi o:e4i 59to4ia 5t v4eme nu te?atinA #i te?ai a#te3tat 9?
a55e3t 4e5uno95to4. !i7 Bine7 a#a am #i :5ut. 0i7 ;in 3a4tea mea7 n?ai ;e5t 9 te 3o4<i 8n
5ontinua4e 5a #i 5um n?a# eEi9ta.
Lui SCe;emei nu?i :u9e9e ni5io;at mai 4u#ine ;e ea ;e5t atun5i. Cu toate 5 u4a
:elul 8n 5a4e 9e 3u4tau to<i 5eilal<i 5u $;o4aB7 9e 5om3o4ta9e #i ea la :el #i nu 9e An;i9e
ni5io;at la 9entimentele lui7 ;e 3a45 ni5i n?a4 :i 5ontat. A5um7 8n97 ;u3 5e?l
8nDunACia9e 5u ;i934e<uitoa4ea 34o3une4e ;e 59to4ie7 9im<ea 5?l ne;4e3t<i9e #i 5
t4eBuia 9?n;4e3te 4ul.
J Fmi 3a4e 4u7 8i 93u9e.
J (ie nu7 4e3li5 $;o4aB. +ai 9 uitm ;e ;i95u<ia a9ta7 ne 59to4im ;e9ea4 #i
3e u4m nu va mai t4eBui 9 95CimBm o vo4B7 ;e a5o4;I
J Nu 34ea m 9im3ati@e@i.
J De 3a45 <i?a4 39a v4eo 5li3 ;a5 te 9im3ati@e@ eu 9au alt5ineva7 5t v4eme
nu ne BAm 34ea mult na9u?n mun5a ta.
SCe;emei 49e.
J Ai ;4e3tate.
J (i 9e 3a4e 5 ne?am 5nt4it 4e5i34o57 ;a4 unul ;in noi a :5ut o t4eaB mai
Bun ;e5t 5ellalt.
SCe;emei 8n5uviin<7 a55e3tn; 8m35a4ea.
J /ine8n<ele97 o 9 t4eBuia95 9 ;i95utm ;in nou.
J $uI
J Ca 9?mi a4<i 5um 9 oB<in in:o4ma<iile a5elea ;e 3e Pmnt.
J Cele Aeneti5eI
J 0i 5ele ;e934e ;e4iva 5ontinentelo4. Ui<i 5 ;u5 5u mine 9emin<e 5a 9
4e3o3ule@ Pmntul 5u 93e5iile 3ie4;ute. T4eBuie 9 5uno95 5on:iAu4a<ia te4enului. 0i
multe altele.
$;o4aB 8n5lin ;in 5a3 a:i4mativ.
J A9ta 3ot 9?<i a4t eu. Da5 4eali@e@i 5 ;atele ;e<inute ;e mine 9unt eEt4a3ol4i
ve5Ci ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani 3e ma4Ainea a 5eea 5e 9?a4 3utea 8ntm3la 8n
u4mtoa4ele 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani. Se 34ea 3oate 9 :ie 8n ma4e m9u4 e4onate o
mi5 A4e#eal :5ut mai ;emult 9?a4 :i 3utut am3li:i5a ;e :oa4te multe o4i 3n?a5um.
J Sunt om ;e #tiin<7 9 #tii7 @i9e SCe;emei.
J Ia4 eu7 BiBliote5a47 4e3li5 $;o4aB. O 9?<i a4t Bu5u4o9 5um 9 oB<ii
in:o4ma<iile ;e934e Pmnt. ! un :el ;e int4a4e 9e54et am A9it o 5ale 34in inte4me;iul
in:o4ma<iilo4 aA4i5ole7 al 54e#te4ii 9uinelo47 ;a5 3o<i 54e;e a#a 5eva. I<i 9t4ne#te inte4e9ul
3ent4u o4i5e. +ai7 a#a@?te :a< 8n :a<a mea #i <ine ;e CataloA. !#ti 9en9iBil la el7 93e4.
J De9tul ;e 9en9iBil7 @i9e SCe;emei. Net5Ci> #i Na:ai mi?au a4tat amn;oi 5e?
n9eamn 9e9iunile ;e 5on9ulta4e7 ia4 eu l?am 8nt4eBuin<at 5a 9 a:lu ;ive49e. De oBi5ei7
:olo9e95 5al5ulato4ul meu7 54e@n; 5 #tiu ;eDa toate ;atele ;in CataloA 4e:e4itoa4e la
;omeniul meu.
SCe;emei 9e a#e@ :a< 8n :a< 5u $;o4aB7 ia4 el 3u9e CataloAul 8nt4e ei #i 9e
a3le5a4 amn;oi 8nainte7 5u 5oatele 3e Aenun5Ci7 o;iCnin;u?#i minile 3e Bila au4ie.
DeAetele ei le atin9e4 3e ale lui7 ;a4 minile lui nu 9e 4et4a9e4 #i ni5i nu t4emu4a4H
4ma9e4 :e4me7 5alme7 ;e 3a45 ni5i n?a4 :i oB9e4vat 5?i #i ea a5olo.
SCe;emei au@i ime;iat vo5ea CataloAului 493un@n; la 8nt4eB4ile lui $;o4aB7
;n; nume ;e 5i #i titlu4i7 9uBtitlu4i #i 5ataloaAe ;in memo4ia Su:letul Su34em. Da47 3e
m9u4 5e ;enumi4ile 9e 95u4Aeau @um@in;7 ea le 3ie4;u #i4ul7 numai ;in 5au@ 5
;eAetele lui le atinAeau 3e?ale ei. Nu 5?a4 :i 9im<it 5eva 3ent4u elH 5eea 5e o tulBu4a e4a 5
el nu 9im<ea nimi5 3ent4u ea. $;o4aB #tia ;e mai Bine ;e?o lun 5?avea 9?i :ie neva9tH o
u4m4i9e7 mai mult 5a 9iAu4. Totu#i7 ni5i u4m ;e ;o4in< 8n el. A55e3ta9e :4 u4m ;e
4eA4et elimina4ea 4ela<iilo4 9eEuale ;int4e ei. 0i?i 3utea 8n;u4a atinAe4ea :4 9 ;ea 5el
mai mi5 9emn ;e ten9iune 9eEual.
SCe;emei nu 9e 9im<i9e ni5io;at mai u4t #i mai in;e@i4aBil ;e5t a5um. !4a
aB9u4; ;oa4 5u 5teva minute?n u4m 8l ;i934e<ui9e att ;e ta4e 3e a5e9t B4Bat7 8n5t7
;a5 el #i?a4 :i eE34imat un 5t ;e mi5 inte4e9 9eEual :a< ;e ea7 i 9?a4 :i :5ut A4ea<. Da4
a5um nu mai e4a a5ela#i B4Bat7 5i o 3e49oan mult mai inte4e9ant7 inteliAent7 ;e5i
8n@e9t4at 5u minte #i voin<7 #i7 5Cia4 ;a5 ea nu 9im<ea ;4aAo9tea 4i;i5n;u?9e 8n valu4i
#i ni5i ;o4in< t4u3ea95 :a< ;e el7 tot 8l 4e93e5ta ;e9tul 5a 9?o 8n;u4e4e@e totala lui li39
;e ;o4in<.
Alt 4an 8n a5ela#i lo57 @A4iin; 54u9te #i 5i5at4i5e ve5Ci7 5a4e 9nAe4ea@ ;in nou
la 4u#inea ;e?a :i o :emeie ne;o4it ;e ni5i un B4Bat.
J Nu e#ti atent7 93u9e $;o4aB.
J Ia4t?m.
!l t5u. !a ;e95Ci9e o5Cii. O 34ivea.
J Nimi57 4o9ti SCe;emei7 #te4An;u?#i la54ima 5a4e at4na ;e 3leoa3ele ei
in:e4ioa4e. N?am v4ut 9?<i ;i9t4aA aten<ia. Putem 9?o lum ;e la 8n5e3utI
Da4 $;o4aB nu 5oBo48 34ivi4ea 8na3oi la CataloA.
J Nu?i ;in 5au@ 5 nu te ;o4e957 SCe;emei.
Cum 9e 3oate7 a4e ea oa4e o inim ;e@Aolit7 ;e o5Cii lui t4e5 ;in5olo ;e toate
m#tile 9uB 5a4e 9e a95un;e #i 3t4un; 8n i@vo4ul ;u4e4ii eiI
J ! ;in 5au@ 5 nu ;o4e95 ni5i o :emeie.
Lui SCe;emei 8i t4eBui4 5teva 5li3e 9 34i5ea3. A3oi 49e.
J !#ti @Co3.
J A9ta?i un 5uvnt ve5Ci 3ent4u anu9ul uman7 93u9e $;o4aB 8n5et. Unii 9?a4 9im<i
DiAni<i 9 li 9e @i5 a#a.
J Da4 nimeni nu #i?a ;at 9eama.
J Am avut A4iD 9 nu?#i ;ea 9eama nimeni. Fmi 3un via<a?n minile tale :5n;u?
mi m4tu4i9i4ea.
J O7 nu?i 5Cia4 a#a ;e t4aAi57 4o9ti SCe;emei.
J Doi 34ieteni ;e?ai mei au :o9t u5i#i 8n DoA ToTn.
DoA ToTn e4a lo5ul 8n 5a4e t4eBuiau 9 t4ia95 B4Ba<ii 5a4e n?aveau :emei 8n
/a9ili5a. !4a ileAal 5a un B4Bat :4 3a4tene4 9 t4ia95 9au 5Cia4 9 4mn 3e9te
noa3te 8n inte4io4ul @i;u4ilo4 o4a#ului.
J Unul a :o9t ata5at ;e?o Aloat7 3ent4u 5 9e au@i9e 5 e4a @Co37 3e;e4a9t. L?au
93n@u4at ;e 3i5ioa4e ;e la o :e4ea9t4 ;e la etaDul al ;oilea7 i?au tiat o4Aanele 9eEuale #i
l?au omo4t 5u lovitu4i ;e 5u<it. Cellalt a :o9t 8n#elat ;e un B4Bat 5a4e 34etin;ea 5?iG la
:el 5a noi. A :o9t a4e9tat7 ;a4 8n ;4um 934e 8n5Ci9oa4e a 9u:e4it un a55i;ent. A :o9t un
a55i;ent :oa4te 5iu;at. Fn5e45a 9 95a3e #i7 nu #tiu 5um 9?a 8m3ie;i5at7 ia4 8n 5;e4e
te9ti5ulele lui au 5@ut #i i?au int4at 8n At7 34oBaBil 8n;e9ate 5u o 5oa; ;e mtu4 9au un
5a3t Bont ;e 9uli<. Pn 9?i vin 5ineva 8n aDuto47 9?a 9u:o5at.
J Se 3oate?ntm3la a#a 5evaI
J !u 8n<eleA 3e4:e5t 9itua<ia. /a9ili5a a :o9t un lo5 eEt4em ;e ;i:i5il 3ent4u
B4Ba<i. Ve@i tu7 noi 9untem 8n@e9t4a<i 5u o nevoie 8nn95ut ;e a ;omina7 ;a4 8n /a9ili5a
a t4eBuit 9 ne oBi#nuim 5u :a3tul 5 nu ;e<inem ni5i un :el ;e 5ont4ol7 8n a:a4 ;e
in:luen<a a9u34a unei :emei. /4Ba<ii 5a4e lo5uiau 8n a:a4a @i;u4ilo47 8n DoA ToTn7 e4au7
34in 9im3lul :a3t 5 nu lo5uiau 8n inte4io4ul o4a#ului7 9tiAmati@a<i ;4e3t 4ata<i7 B4Ba<i
ne;o4i<i ;e :emei. Se in9inua 3e4manent 5 B4Ba<ii ;in DoA ToTn ni5i m5a4 nu e4au
B4Ba<i7 5 le li39ea 5e e4a ne5e9a4 5a 9 9ati9:a5 o :emeie. Se 3unea la 8n;oial 8n9#i
i;entitatea lo4 ;e B4Ba<i. A#a;a47 teama #i u4a :a< ;e @Co3i 4o9ti 5uvntul 5u ;i934e<
v;it au atin9 5ulmi nemai8ntlnite?n alt 3a4te.
J P4ietenii a5eia ai tiG <i?au :o9t iuBi<iI
J Cel 5a4e?a :o9t a4e9tat e4a iuBitul meu ;e 5teva 93tmni #i voia 9
5ontinum7 ;a4 nu l?am l9at7 3ent4u 57 ;a5?am :i me49 mai ;e3a4te7 lumea a4 :i 8n5e3ut
9 ne 9u93e5te@e. Ca 9 ne 9alvm via<a7 am 4e:u@at 9?l mai v;. Du3 mine7 a 5@ut
;i4e5t 8n 5u49. A#a 57 ve@i tu7 Na:ai #i !lema> nu?9 9inAu4ii 5a4e?au u5i9 un om.
Du4e4ea #i neno4o5i4ea lui 34eau mai ma4i ;e5t o4i5e alt 9entiment 3e 5a4e?l
8n5e45a9e SCe;emei. Pent4u 34ima oa4 8#i ;;u 9eama 5t ;e o54otit :u9e9e via<a ei 5a
om ;e #tiin<. N?avu9e9e 5u nimeni o 4ela<ie a#a ;e 9t4n97 8n5t 9?o ;oa4 a#a ;e ta4e
moa4tea 5uiva7 la atta v4eme ;u3 ea. Da5 t4e5u9e 8nt4?a;ev4 mult v4eme.
J Ct a t4e5ut ;e?atun5iI
J Aveam ;ou@e5i ;e ani. A5um nou ani. Nu7 @e5e. A5um am t4ei@e5i. (e4eu
uit.
J 0i 5ellaltI
J Cu 5teva luni 8nainte ;e aG 3le5a ;in o4a#.
J A :o9t #i el iuBitul tuI
J A7 nu7 el nu e4a 5a mine. Avea o 34ieten 8n o4a#7 numai 5 ea voia 9 <in
9e54et 4ela<ia7 5a el 9 nu vo4Bea95 ;e934e ea 59to4ia ei me4Aea 34o9t #i num4a
@ilele 3n?la 8n5Ceie4ea ei7 a#a 5 el nu vo4Bea ni5io;at ;e934e ea. De?a9ta 9?a @vonit 5?i
@Co3. A mu4it :4 9 93un a;ev4ul.
J Un Ae9tG noBil7 Bnuie95.
J Ni5i nu?<i 8n5Ci3ui 5t ;e 34o9te95 a :o9t. Nu m 54e;ea 5n; 8i 93uneam 5e
A4oa@ni5 e4a?n /a9ili5a 3ent4u 5ei 5a mine.
J I?ai 93u9 5e e#tiI
J L?am 5on9i;e4at un om 5a4e #tie 9 <in un 9e54et. (i?a ;ove;it 5?am ;4e3tate.
Am im34e9iaG 5?a mu4it 8n lo5ul meu. Ca 9 :iu 8n via< 5n; Na:ai venea 9 95oat
CataloAul ;in o4a#.
SCe;emei nu t4i9e ni5i m5a4 nu?#i imaAina9e a#a 5eva.
J Atun5i7 ;e 5e?ai 5ontinuat 9 t4ie#ti a5oloI De 5e nu te?ai ;u9 8n alt lo57 mai
3u<inG A4oa@ni5I
J Fn 34imul 4n;7 ;e#i eEi9t lo5u4i mai 3u<in 4ele7 nu 5uno95 ni5iunul 8n 5a4e
5ineva 5a mine 9 9e 9imt 8n 9iAu4an<. Fn al ;oilea7 CataloAul e4a?n /a9ili5a. A5um 5
nu mai e a5olo7 93e4 5 o4a#ul o 9 a4; ;in temelii. S3e4 5 (oo@C i?a omo4t 3e to<i
B4Ba<ii 8nAm:a<i ;in DoA ToTn.
J Att ;e im3o4tant e4a CataloAul 3ent4u tine7 8n5t 9 4mi a5oloI
J Am a:lat ;e eEi9ten<a lui 5n; e4am mi5. Am au@it o 3ove9te7 5um 5 eEi9ta o
Bil maAi5 3e 5a4e7 ;a5?o atinAeai7 3uteai vo4Bi 5u Dumne@eu7 ia4 el t4eBuia 9?<i ;ea
493un9ul la o4i5e 8nt4eBa4e. (inunat7 mi?am @i9. A3oi am v@ut o imaAine a CataloAului
PalTa9Cantu7 5a4e a4ta eEa5t 5a imaAinea Bilei maAi5e ;in mintea mea.
J Da4 a9ta nu?i o ;ova;7 93u9e SCe;emei. !?un vi9 ;e 5o3il.
J 0tiu. 0i atun5i am #tiut. Da47 ;e#i n?am inten<ionat7 m?am t4e@it 5 m
34eAte95. Pent4u @iua 5n; o 9 am Bila maAi5. (?am t4e@it 5?n5e45 9?nv< 8nt4eB4ile
5a4e?a4 me4ita 9 i le 3un lui Dumne@eu. 0i7 tot :4 inten<ie7 m?am 3omenit 5 :a5 aleAe4i
5a4e m?a34o3ie tot mai mult ;e /a9ili5a7 ;e lo5ul 8n 5a4e 5lanul PalTa9Cantu <inea
CataloAul 9a54u. Fn a5ela#i tim37 :i4ea mea 9tu;ioa9 m?a aDutat 9?mi a95un;G ;e:e5tul.
Tatl meu oBi#nuia 9 93un: MT4eBuie 9 mai la#i 54<ile 5teo;at7 9?<i :a5i #i 34ieteni.
G9e#te?<i o :atL Cum o 9 te?n9o4i7 ;a5 nu 5uno#ti ni5i o :atIO Cn; m?am 9taBilit 8n
/a9ili5a7 8i 954iam ;e934e 34ietenele mele7 a#a 5 9e 9im<ea mult mai Bine7 ;e#i?mi @i5ea
5 :elul 8n 5a4e 9e 59to4e95 lo5uito4ii ;in /a9ili5a7 ;oa4 3ent4u un an7 e4a o4iBil #i
8m3ot4iva natu4ii. Nu 9u3o4ta lu54u4ile 8m3ot4iva natu4ii.
J P4oBaBil 5 te?a 4nit7 93u9e SCe;emei.
J Nu a#a ;e ta4e. !9te 8m3ot4iva natu4ii. Sunt i@olat ;e 3omul vie<ii 3e 5a4e l?a
v@ut Volema>7 nu :a5 3a4te ;in lan< 9unt un im3a9 Aeneti5. C4e; 5?am 5itit o;at7 8nt4?
un a4ti5ol 954i9 ;e o 9tu;ent la Aeneti57 ;e934e :a3tul 5 nu e4a ;elo5 li39it ;e loAi5 9
5on9i;e4i 5 Como9eEualitatea a4 3utea :i un me5ani9m 3e 5a4e natu4a?l :olo9e#te 5a 9
elimine Aenele ;e:e5te. O4Aani9mul 3oate ;ete5ta un ;e:e5t Aeneti5 alt:el neoB9e4vaBil7
Aene4n; un me5ani9m 5a4e o34ea 54e#te4ea Ci3otalamu9ului7 t4an9:o4mn;u?ne 8n :iin<e
5u o 9eEualitate inten97 ;a4 5u inaBilitatea ;e a ne ata#a ;e 9eEul o3u9. Un :el ;e 4an
5a4e 9e vin;e5 9inAu4 8n Ba@inul Aeneti5. !4am 9a54i:i5a<ii omeni4ii7 5um 54e; 5 93unea
a4ti5olul.
SCe;emei 4o#i toat o 9en@a<ie 3e 5a4e o 8n5e45a 4a4eo4i #i nu?i 3l5ea.
J L?am 954i9 8n 9tu;en<ie. Nu l?am 3uBli5at ni5io;at?n a:a4a 5omunit<ii
#tiin<i:i5e. !4a o 93e5ula<ie.
J 0tiu7 @i9e $;o4aB.
J Cum ;e l?ai A9itI
J Cn; mi?am ;at 9eama 5 lumea 9e?a#te3ta 9 m?n9o4 5u tine7 am 5itit tot 5e?
ai 954i9. Fn5e45am 9 ;e95o34 5e anume 9?<i 93un #i 5e nu.
J 0i 5e?ai Cot4tI
J C?i mai Bine 9?mi <in 9e54etele 3ent4u mine. De?a9ta nu <i?am vo4Bit
ni5io;at7 ;e?a9ta am :o9t att ;e u#u4at 5 nu m?ai v4ut.
J Da4 a5um mi le?ai ;e@vluit.
J Pent4u 5?am v@ut 5 te 3oate 4ni :a3tul 5 nu te v4eau. Nu 3lnui9em a9ta. Nu
mi?ai 34ut o :iin< 5a4e?a4 v4ea ;4aAo9tea unei t4toa4e v4e;ni5e ;e ;i934e< 5a mine.
Din 5e 8n 5e mai 4u.
J Att ;e evi;ent e4a atitu;inea meaI
J Nu7 ;elo5. (i?am 5ultivat voit :i4ea ;e t4toa4e. Am mun5it mult 5a 9 ;evin
5ea mai iAno4at7 ;ete9taBil #i li39it ;e 5oloan ve4teB4al :iin< 3e 5a4e o va 5unoa#te
v4eo;at 5ineva ;in a5e9t A4u3.
Ia4 a5um7 An;in;u?9e la 5e li 9e 8ntm3la9e 34ietenilo4 lui7 SCe;emei 8n<ele9e.
J Camu:laD7 4o9ti ea. T4eBuia 9 :ii :4 9eE7 5a 9 4mi ne59to4it #i 9 nu
Bnuia95 nimeni 5e e#ti.
J =4 5oloan ve4teB4al.
J /ine7 $;o4aB7 ;a4 nu mai 9untem 8n /a9ili5a.
J Pu4tm /a9ili5a 8n noi. Uit?te la B4Ba<ii ;e ai5i. Uit?te la OB4inA7 ;e
eEem3lu7 #i la (eB 5on;amna<i ;e li39a lo4 ti3i5 ;e Ca4u4i 9 :ie la 5a3tul o4i54ei
o4;ini ie4a4Ci5e imaAinaBile. Amn;oi aA4e9ivi7 ;a4 la#i7 tnDe95 9 aDunA?n v4:ul ei7 8n9
n?au 8n;4@neala 9?i 8n:4unte 3e 5ei ;e la v4: #i 9?i ;ea Do9. De?a9ta 9unt 5on;amna<i 9?
i u4me@e 3e 5ei 5a !lema> #i Volema> #i 5Cia4 Na:ai7 ;e#i?i 5el mai tn47 3ent4u 5 nu?#i
3ot a9uma 4i95ul. Fn5Ci3uie?<i 5e :u4ie mo5ne#te 8n ei. A3oi 8n5Ci3uie?<i 5e?a4 :a5e ;a5?a4
a:la 5 eu?9 mon9t4ul7 9a54ileAiul la a;4e9a natu4ii7 :tlul7 imaAinea 3e4:e5t a :iin<ei
5a4e 9e tem 5 9unt ei 8n#i#i.
J Volema> nu le?a4 ;a voie 9 9e?atinA ;e tine.
J Volema> n?o 9 t4ia95 la ne9:4#it. Ia4 eu nu?mi ;e@vlui 9e54etul 5elo4 5a4e
nu?l vo4 39t4a.
J !#ti a#a ;e 9iAu4 ;e mineI 8nt4eB SCe;emei.
J (i?am 3u9 via<a?n minile tale7 493un9e $;o4aB. Da47 nu7 nu?9 att ;e 9iAu4 ;e
tine. I<i 3la5e 9au nu7 am :o9t oBliAa<i 9 ne?a34o3iem. A#a 5 mi?am a9umat un 4i95
5al5ulat. A5ela ;e a?<i 93une a;ev4ul7 5a 9 am m5a4 o 3e49oan?n lo5ul 9ta 3e 5a4e 9
nu t4eBuie 9?o mint. O 3e49oan 5a4e #tie 5 5e 3a4 a :i e ;oa4 o ma95.
J O 9?i :a5 9 nu te mai t4ate@e a#a ;eG 5u atta ;e95on9i;e4a4e.
J NuL 9t4iA $;o4aB. S nu 5umva 9 :a5i a9taL Cn; ne vom 59to4i7 3ent4u noi
9itua<ia 9e va?mBunt<i ai avut ;4e3tate. Da4 t4eBuie 9 m la#i 9 4mn invi@iBil7 att
5t e 3o9iBil. !u #tiu 5el mai Bine 5um 9 m ;e95u45 5u 5e 9unt7 54e;e?m tu ni5i m5a4
nu <i?ai imaAinat 4ealitatea7 ai 93u9?o 9inAu47 a#a 5 nu te?n53<na 9 inte4vii 8n
9t4ateAia mea ;e 9u34avie<ui4e #i nu?n5e3e 9 ;4eAi lu54u4ile7 3ent4u 5?n :inal o 9?mi
A4Be#ti moa4tea. Fn<eleAiI !#ti un Aeniu7 una ;int4e 5ele mai 9t4lu5ite min<i ale v4emii
noa9t4e7 ;a4 nu #tii nimi5 ;e934e 9itua<ia a9ta7 e#ti 5om3let iAno4ant7 o 9 ;i9t4uAi o4i5e
vei atinAe7 a#a 5 <ine?<i minile a5a9.
Vo4Bi9e 5u o veCemen< #i?o :e4mitate in54e;iBile. Nu #i?l imaAina9e 5a3aBil 9
Al9uia95 a#a. Dete9ta 9 :ie att ;e 5ateAo4i5 3u9 la 3un5t. Da47 An;in;u?9e mai Bine7
8n lo5 9 4ea5<ione@e vi95e4al7 8#i ;;u 9eama 5 $;o4aB avea ;4e3tate. C 3ent4u moment
5el 3u<in7 e4a 5u a;ev4at o iAno4ant #i 5el mai Bun lu54u 3e 5a4e?l 3utea :a5e e4a 9?l la9e
9 4e@olve 9itua<ia 5um 54e;ea el 5?i mai Bine.
J =oa4te Bine7 4o9ti ea. N?o 9 93un nimi57 n?o 9 :a5 nimi5.
J Nimeni nu 9e?a#tea3t 9 :ii mn;4 5 te?ai 59to4it 5u mine7 93u9e $;o4aB.
De :a3t7 to<i vo4 54e;e 5?ai :5ut un noBil 9a54i:i5iu. A#a 5 9tatutul tu n?o 9 :ie a:e5tat
5n; o 9?mi :ii 9o<ie. Te vo4 34ivi 5a 3e?o e4oin.
SCe;emei 49e ama4.
J $;o4aB7 a#a mi?am 8n5Ci3uit #i eu 5 vo4 9ta lu54u4ile.
J 0tiu. Da4 eu nu numai 5 mi le?am 8n5Ci3uit a#a. CCia4 am 93e4at
imaAinea@?<i 5um e 9?ai ;4e3tul 9 9tai 9inAu4 8n a5ela#i 5o4t 5u 5ea mai 9t4lu5it minte
#tiin<i:i5 ;e 3e 3laneta +a4mon67 8n :ie5a4e noa3te7 :4 9 :a5i alt5eva ;e5t 9 vo4Be#tiL
!4au vo4Be att ;e mAulito4 ;e ;ul5i7 totu#i7 ;in motive 3e 5a4e ea nu 4eu#ea 9 le
8n<eleaA 8n57 aveau #i un ;4am ;e t4aAi5 8n ele.
J ! #i a9ta un :el ;e 59to4ie7 nu 54e@iI N?o 9?avem 5o3ii7 5a al<ii7 ;a4 o 9?avem
An;u4i. Tu m 3o<i 8nv<a7 8mi 3o<i vo4Bi ;e934e mun5a ta7 ia4 eu7 ;a5 nu?n<eleA7 8<i
34omit 5 m voi autoe;u5a aDutat ;e CataloA7 3n 5n; voi 34i5e3e. 0i 3oate 5?<i 93un
#i eu 5te 5eva ;in 5e?am ;e95o3e4it.
J (i?a4 3l5ea :oa4te mult.
J Putem :i 34ieteni7 5ontinu $;o4aB. A9t:el7 59to4ia noa9t4 va :i mai 4eu#it
;e5t ale lo4. F<i imaAine@i 5e ;i95ut OB4inA #i Ko>o4I
SCe;emei 49e.
J Tu 5Cia4 54e@i 5 ;i95utI
J 0i (eBBe>eT7 #i Doi7 amn;oi Doa5 teat4u7 9e u495 3e?a95un9.
J Nu7 nu 54e; 5 Doi 8l u4#te 3e (eBBe>eT7 5i7 @i5 eu7 5Cia4 54e;e 8n 4olul 3e
5a4e?l Doa5.
J P4oBaBil 5?ai ;4e3tate. Da4 9unt A4oa@ni5i7 nu <i 9e 3a4eI 0i vo4 avea 5o3iiL
J Cum3litL
R9e4 amn;oi mult #i ta4e7 3n 5n; 8n5e3u4 9 le ;ea la54imile.
U#a 9e ;;u la o 3a4te. !4a Na:ai.
J Am Btut ;in 3alme7 93u9e el7 ;a4 nu m?a<i au@it. A3oi mi?am ;at 9eama 5
4;e<i #i mi?am @i9 5 3ot int4a.
A:i#a4 amn;oi o min mai 9e4ioa9.
J SiAu4 5 ;a7 4o9ti $;o4aB.
J Di95utam ;e934e 59to4ia noa9t47 @i9e SCe;emei.
SCe;emei v@u eE34e9ia ;e u#u4a4e ;e 3e 5Ci3ul lui Na:ai. Pa45 9?a4 :i 8n9eninat
;u3 t4e5e4ea unui no4.
J De5i me4Ae<i mai ;e3a4te 5u ea7 @i9e el.
J Am :o9t ;oa4 ;e9tul ;e 8n53<na<i 5a 9?a#te3tm 9 vin ;e la noi7 4o9ti
$;o4aB.
J C4e;.
J De :a3t7 a4 t4eBui 9 me4Aem la Ra9a #i la Volema>7 9 le 93unem #i lo4. Fn
3lu97 tu voiai 9 :olo9e#ti CataloAul.
J Da7 ;a4 nu?n 5a@ul 8n 5a4e n?a<i te4minat 5u el.
J Tot ai5i o 9?l A9im 5n; o 9 :im 34eAti<i 3ent4u el ;in nou7 inte4veni
SCe;emei.
Fn 5teva 5li3e7 ea #i $;o4aB ie#i9e4 ;eDa ;in 5o4t7 8n;4e3tn;u?9eG 8n5ot4oI
$;o4aB o lu ;e mn #i o ;u9e la :o5.
J Doi a4 :i t4eBuit 9 9tea ;e 3a@7 @i9e el7 ;a4 ;e oBi5ei ; Bi4 5u :uAi<ii nu
3oate :4 9 t4aA un 3ui ;e 9omn7 #tii o;at l?am l9at 3e UoBa4 9 atinA oala #i 54e;
5?a 493n;it 34int4e ai lui ve9tea 5 nu?i Bine 9?o atinA7 3ent4u 5 ;e?atun5i BaBuinii nu
9e?a34o3ie ;e lo5ul 9ta7 ni5i ;a5 mi4oa9e la :el ;e Bine 5a a5um.
(i4o9ea Bine7 8nt4?a;ev4.
J Cum ai 8nv<at 9 Ate#tiI
J Tata a :o9t Bu5ta47 93u9e $;o4aB. !4a a:a5e4ea :amiliei. Att ;e Bun e4a7 5 #i?
a 3e4mi9 9 m t4imit la /a9ili5a la 9tu;ii #i?am 8nv<at multe ;in 5te #tia el. A4 :i
mn;4u ;e 5e?am 4eu#it 9 Ate95 8n 5on;i<iile a9tea Dalni5e.
J Fn a:a4 ;e B4n@a ;e 5mil.
J Am im34e9ia 5?am A9it o ia4B 5a4e?o va 8mBunt<i.
$;o4aB lu 5a3a5ul ;e 3e oal.
J O?n5e45 8n 9ea4a a9ta am 3u9 ;e ;ou o4i mai mult B4n@ ;e5t ;e oBi5ei7
;a4 nu 54e; 5?o 9 9u3e4e nimeni.
Ri;i5 linAu4a ;e me9te5at. SCe;emei v@u 5um li5Ci;ul B4n@o9 9e 8ntin9e #i 5@u
;e 3e ea 5u un 3le95it.
J (mm7 @i9e ea7 ;e?aBia a#te3tL
$;o4aB 8i 9e9i@ i4onia ;in vo5e.
J Nu 5 n?ai avea motive 9e4ioa9e 9 te?n;oie#ti 5 o4i5e 9eamn 5u B4n@a a4e
#i Au9t ;e B4n@7 ;a4 mi?am @i9 5 ani 8nt4eAi ne?a 3l5ut B4n@a #i o u4m numai ;e
5teva luni7 a#a 5?a4 t4eBui 9 v 5onvinA 9 v 3la5 ;in nou7 ;a5?o 34eAte95 5um
t4eBuie. 0i?o 9 ne t4eBuie B4n@a e?o 9u49 :oa4te Bun ;e 34otein animal 3ent4u toate
mamele 5a4e?o 9 al3te@e.
J La toate te?ai An;itL 93u9e SCe;emei.
J Am tim3 Be4e5Cet 3ent4u mine7 5a 9 An;e95.
J Fnt4?un :el7 @i9e ea7 tu 5Cia4 e#ti 5on;u5to4ul A4u3ului.
J Fnt4?un :el7 @i9e el7 ai :a5e Bine 9 nu a:i4mi a9ta?n :a<a nimnui7 alt:el7 va @i5e
lumea 5 <i?ai 3ie4;ut 5u 9iAu4an< min<ile.
J Tu Cot4#ti 5e #i 5n; mn5m7 un;e ne u#u4m7 5e vom 3lanta 8n A4;in #i
ne?a4<i 5um 9?nt4eBuin<m CataloAulG
J Da47 ;a5?o :a5 5um t4eBuie7 nu oB9e4v nimeni.
J F<i a9umi 4e93on9aBilitatea 3ent4u noi to<i. =4 9?a#te3<i 9 <i 9e 93un.
J A#a :a5 to<i oamenii Buni7 4e3li5 el. A9ta?n9eamn 9 :ii om Bun. Ia4 eu 9unt
un om Bun7 SCe;6a.
J 0tiu a5um7 @i9e SCe;emei. A4 :i t4eBuit 9?o #tiu 8nainte. Am inte434etat ;4e3t
9lBi5iune tot 5e :5eai ;a4 a4 :i t4eBuit 9 #tiu 5 e4au 8n<ele35iune #i :o4< 8m34t#ite
A4ati9 5u noi7 to<i7 5Cia4 #i 5u 5ei 5a4e nu le me4itau.
Ia4 a5um7 8n 9:4#it7 i?a venit #i lui 4n;ul 9?i ;ea la54imile. Doa4 o li54i4e7 ;a4 ea
o v@u 8n o5Cii lui7 #tiin; 5 #i el #tie 5e ve;e ea. F#i 93u9e atun5i 5 ma4iaDul lo4 va :i 5u
totul alt5eva ;e5t 34e:5to4ia 3e 5a4e?o 3lnui9e ea. Putea :i o a;ev4at 34ietenie7 8nt4e
;oi oameni 5a4e ni5i nu 9e?a#te3ta9e4 9 A9ea95 34ieteni #i 5ama4a@i 8n a5ea9t
5lto4ie.
$;o4aB me9te5 8n to5an #i?o a5o3e4i ;in nou 5u 5a3a5ul7 l9n; linAu4a at4nat
;e?o 3a4te.
J Fmi 8n5Ci3ui 5 9ta?i 5el mai 9iAu4 lo5 8n 5a4e?am 3utea veni #i ;i95uta7 ;a5
nu v4em 9 :im ;e4anDa<i 9au au@i<i7 93u9e ea. Pent4u 5 nu?mi imaAine@ 5 vine 5ineva
lnA :o5ul 3ent4u Atit7 ;a5 3oate 9ta ;e3a4te ;e el7 ;e team 5 l?ai 3une la t4eaB.
$;o4aB 5Ci5oti.
J O 9 m Bu5u4e 8ntot;eauna 5om3ania ta 5n; o 9 lu54e@ ai5i7 5t v4eme vei
8n<eleAe 5 a Ati e o a4t7 ia4 eu 5Cia4 m 5on5ent4e@ 5n; Ate95.
J S3e4 9?<i 3ot 93une lu54u4i att ;e 9timulatoa4e #i ;e inte4e9ante7 8n5t 9 9t4i5i
9u3a 5teo;at.
J = 5Ce9tia a9ta 34ea ;e9 #i?o 9 ne im3lo4e 9 ;ivo4<m.
R9e4 amn;oi7 a3oi 49ul lo4 9e 3ie4;u ia4 8n lini#te.
J Ce?a4 :i 9 me4A 9?i @i5 mtu#ii Ra9aI 34o3u9e SCe;emei. O 9 v4ea 9 ne
a4anDe@e nunta ;e9ea47 9unt 5onvin9. !a o 9 :ie #i mai u#u4at ;e5t Na:ai.
J 0i v4em 9 vin 5t mai mult lume7 34e5i@ $;o4aB.
!a 8n<ele9e.
J O 9?avem A4iD 9 va; to<i 5 9untem7 :4?n;oial7 9o< #i 9o<ie.
P4omi9iunea ne4o9tit: nu voi ;e@vlui nimnui ni5io;at 5 nu 9untem ;elo5 9o<
#i 9o<ie.
SCe;emei 9e?ntoa49e 9 3le5e 5a 9?o 5aute 3e Ra9a7 ;a4 vo5ea lui $;o4aB o 4e<inu:
J SCe;6a7 4o9ti el.
DaI
J S3une?mi $o;6a7 te 4oAL
J SiAu4 5 ;a7 a55e3t ea7 ;e#i nu?i au@i9e ni5io;at ;iminutivul.
Nu?l :olo9ea nimeni.
J 0i 8n5?un lu54u.
DaI
J A4ti5olul tu ;in 9tu;en<ieG te?ai 8n#elat. Fn leAtu4 5u 9a54i:i5a<ii Aeneti5i.
J Am 93u9 5 e4a ;oa4 o 93e5ula<ie.
J A;i5 #tiu 5 te 8n#eli 3ent4u 5 #tiu 5e 9untem. Fn #tiin<a 9t4ve5Ce7 #tiin<a
Pmntului 3e 5a4e?o eE3lo4e@ 34in inte4me;iul CataloAului: nu?i un me5ani9m inte4n al
5o43ului uman. Nu?i 5eva Aeneti5. !9te ;oa4 nivelul ;e Co4moni ma95ulini 8n :luEul
9anAvin al mamei 8n momentul 8n 5a4e Ci3otalamu9ul t4e5e 34in ;i:e4en<ie4ea #i
;e@volta4ea a5tive.
J Da4 a9ta 9e 3et4e5e a34oa3e aleato4iu7 93u9e SCe;emei. N?a4 8n9emna nimi57 a4
:i ;oa4 un a55i;ent7 ;a5 nivelul 9?a4 8ntm3la 9 95a; 8n a5ele 5teva @ile.
J Nu 5Cia4 8ntm3lto47 o 5ont4a@i9e $;o4aB. Totu#i7 e un a55i;ent. Nu?n9eamn
nimi57 ;oa4 5 ne na#tem in:i4mi.
J Ca I99iB.
J C4e; 57 atun5i 5n; I99iB m ve;e me4An;7 5n; ve;e 5e 3ot :a5e 5u minile7
a4 :a5e Bu5u4o9 95CimB 5u mine. Da4 5n; 8l v; eu 3e el 5u +u9Ci;C #i m uit la ea 5?i
A4avi;7 5n; m uit la 5eilal<i #i v; 5t 8l 4e93e5t 5u a;ev4at 3ent4u a9ta #i?l 4e5uno95
;4e3t unul ;e?al lo47 9unt momente ;oa4 momente7 nu uita 5n; a# :a5e eu Bu5u4o9
95CimB 5u el.
SCe;emei 8i 9t4n9e mna ;in in9tin5t7 ;e#i ea nu :5ea 3a4te ;int4e 5ei 8n5lina<i
934e Ae9tu4i a:e5tuoa9e. Totu#i7 i 9e 34u 5?a#a 9e 5uvine. Un Ae9t 34ietene957 a#a 5?l :5u7
ia4 el 4ea5<ion la :el7 ;e5i e4a 8n 4eAul. Pe u4m 3le5 ;eA4aB7 9?o 5aute 3e Doamna
Ra9a.
(e4An;7 8#i @i9e: MCine?a4 :i 54e@ut 5 ve9tea 5 viito4ul meu 9o< e @Co3 va :i att
;e Bun #i 5 m va :a5e 9?l 3la5 #i mai multI CCia4 9?a 8nto49 lumea 5u 9u9u?n Do9IO
Rma9 9inAu4 8n 5o4t ;u3 3le5a4ea lui SCe;emei #i $;o4aB7 Na:ai nu 9ttu 3e
An;u4i. Lu CataloAul 5al; 8n5 ;e la minile lo4 8l <inu a34oa3e ;e el #i 9e a;4e9
Su:letului Su34em 3e un ton a34oa3e :u4io9:
J (i?ai 93u9 me4eu 5 vi9ul Tatei ;e934e 5o3a5 n?a venit ;e la tine7 ;a4 n?ai
3omenit ;elo5 5?ai 8n memo4ia ta 8nt4eaAa lui eE3e4ien<.
J SiAu4 5 o am7 493un9e CataloAul. A4 :i o neAliDen< ;in 3a4tea mea 9 nu
8n4eAi9t4e@ 5eva att ;e im3o4tant.
J Ai #tiut 5t ;e mult 8mi ;o4e95 un vi9 ;e la P9t4to4ul Pmntului. Ai #tiutL
Da.
J Atun5i7 ;e 5e nu mi?ai ;at vi9ul tatlui meuI
J Pent4u 5 e al tatlui tu7 493un9e CataloAul.
J !l a @i9G a @i9 5 nu mai e?un 9e54etL V4eau 9 v; 5e?a v@ut elL
J Nu e o i;ee Bun.
J (?am 9tu4at 9 Cot4#ti tu 8ntot;eauna 5e?i Bine #i 5e nu. Ai 54e@ut 5
u5i;e4ea lui GaBallu:iE e?o i;ee Bun.
J 0i a :o9t.
J Pent4u tine. Nu tu ai minile mnDite ;e 9nAe.
J Am aminti4ea ta. 0i nu m?am ;e95u45at 34ea 4u 5u tine a5olo 8n ;e#e4t7 5n;
!lema> 5om3lota 9 te omoa4e.
J De5iG mi?ai 9alvat via<a 3ent4u 5?ai v4ut 9 ai Aenele mele 8n mi5ul tu Ba@in
Aeneti5.
J Sunt un 5om3ute47 Na:ai. Te a#te3<i 9?<i 9alve@i via<a 3ent4u 5 te 3la5I
(otivele mele 9unt mult mai ;emne ;e 8n54e;e4e ;e5t 9entimentele umane.
J Nu v4eau a#a 5eva ;e la tineL V4eau un vi9 ;e la P9t4to4.
J !Ea5t. Ia4 a?mi 5e4e mie 9?<i int4o;u5 8n minte vi9ul tatlui tu nu e a5ela#i
lu54u 5u a avea un vi9 ;e la P9t4to4. Fn9eamn 3u4 #i 9im3lu a 34imi ;e la mine un 4a3o4t
;e934e o aminti4e.
J V4eau 9 v; 54eatu4ile a5elea ;e 3e Pmnt 3e 5a4e le?au v@ut 5eilal<i.
Lilie5ii #i 8nAe4ii.
J Ca4e ei 54e; 5 9unt ;e 3e Pmnt.
J V4eau 9 9imt Au9tul :4u5tului 8n Au4L
CCia4 8n tim3 5e 4o9tea vo4Bele 8n tim3 5e Bu@ele lui :o4mau 5uvintele #i
9t4iAtul ;e 9u:e4in< 9e n#tea 8n mintea lui Na:ai #tia 5 9e 3oa4t 5o3il4e#te. Da4 voia7
voia ;in tot 9u:letul 9 #tie 5e #tia tatl 9u7 9 :i v@ut 5e v@u9e Luet7 5e v@u9e +u9Ci;C7
5e v@u9e 3n #i Aene4alul (oo@C #i 5iu;ata mam a lui Luet7 Sete. Voia 9 #tie nu
34e4ea lo47 5i 5um a4ta9e 5e v@u9e47 5um 9una9e7 5um mi4o9i9e7 5e Au9t avu9e9e. 0i
voia ;e9tul ;e mult 8n5t7 5Cia4 ;a5 9e 3u4ta 5a un 5o3il7 t4eBuia 9?o a:le7 5e4ea in9i9tent
9?o a:le.
A#a 5 Su:letul Su34em7 5on9i;e4n; 5 nu?i ;e ;o4it 5a B4Batul 3e 5a4e?l
;e9emna9e li;e4 :inal al A4u3ului 9 :ie 8nt4?o 9ta4e att ;e 5Cinuitoa4e7 ;e5i im34evi@iBil7
8i ;;u 5e?i 5e4u9e.
Fl 34imi ;int4?o;at7 5Cia4 8n tim3 5e <inea CataloAul 8n mini. Fntune4i5ul ;e954i9
;e Tata7 B4Batul 5a4e l?a invitat 9?l u4me@e7 me49ul la ne9:4#it. Da4 e4a 5eva?n 3lu97
nemen<ionat ;e Tata un 9entiment 5um3lit ;e A4e#eal7 un 5u4ent 9e5un;a47 inten97 ;e
An;u4i ne;o4ite #i ;e neimaAinat. Nu e4a ;oa4 9lBti5ie7 e4a un ia; al min<ii7 ia4 el nu
9u3o4ta 9 4mn 8n el.
J T4e5i 3e9te 3a4tea a9ta7 8i 5e4u CataloAului. T4e5e?m ;e lo5ul 9ta7 95oate?m
;in el.
Vi9ul 9e o34i ime;iat.
J Nu ;in vi97 @i9e Na:ai ne4B;to4. T4e5i ;oa4 3e9te 3a4tea 3li5ti9itoa4e.
J P9t4to4ul a t4imi9 3a4tea 3li5ti9itoa4e a#a 5um a t4imi9 o4i5e alt5eva7 93u9e
CataloAul.
J Du?te la :inalul ei7 3n?a5olo un;e 8n5e3e 9 9e?ntm3le 5eva.
J Fn9eamn 9 t4i#e@i7 ;a4 o voi :a5e.
Pe Na:ai 8l ene4va CataloAul 5n; vo4Bea a#a. A5e9ta ;in u4m 8nv<a9e 5
oamenii inte434etau o3o@i<ia u4mat ;e 9u3une4e ;4e3t ta5Cina4e7 a#a 5 a5um 8i ta5Cina 5a
meto; ;e 9imula4e a 5om3o4tamentului natu4al. Numai 57 3ent4u Na:ai7 5a4e #tia 5 5el
5a4e?l ta5Cina e4a un 5al5ulato47 #i nu o 3e49oan7 e4a ;e?a ;4e3tul ene4vant7 nu amu@ant.
Totu#i7 5n; 9e 3ln9e ;e a9ta7 CataloAul nu :5u ;e5t 9?i 4e3li5e 5 tutu4o4 5elo4lal<i le
3l5ea #i Na:ai n?a4 t4eBui 9 :ie a#a o a54itu4.
Vi9ul 4eveni #i Na:ai 3lonD ime;iat 8n 8ntune4i57 me49e la ne9:4#it 8n 93atele
B4Batului 5a4e?l 5on;u5ea7 ia4 5u4entul mintal 9e5un;a4 e4a :oa4te ;u4e4o9 #i tulBu4to4.
Da4 atun5i au@i vo5ea Tatei 4uAn;u?l 3e B4Bat 9?i 93un 5eva7 9?l 95oat ;in lo5ul
a5ela. Numai 5 nu e4a vo5ea Tatlui 9u. !4a un Ala9 9t4aniu7 nemaiau@it ;e Na:ai7 ;oa4
5 mintea 9a 8l 3e45e3ea ;4e3t 34o34iul lui Ala97 8n9 e4a An;ul Tatei 5 vo5ea 4e93e5tiv
8i a3a4<inea lui7 #i nu An;ul lui Na:ai7 3ent4u 5 #i vo5ea lui7 5a #i 5ea a Tatlui 9u7
9unau 5u totul alt:el. Pn la u4m7 Na:ai 8#i ;;u 9eama 5 a#a?i 9una Tatlui 9u 8n
minte vo5ea 9a. Fnt4?un vi97 ;e9iAu47 Tata n?a4 au@i vo5ea 3e 5a4e?o au; to<i 5eilal<i. A4
au@i vo5ea 3e 5a4e 54e;e el 5?o au;e 5n; vo4Be#te. Numai 5 nu?i ni5i vo5ea a5eea7 5i
una mult mai tn47 e vo5ea 3e 5a4e 9?a 8nv<at 9?o 5on9i;e4e a lui 5n; #i?a :o4mat
i;entitatea ;e B4Bat. (ai A4oa9 ;e5t vo5ea lui a;ev4at7 mai B4Btea95 #i mai tn4.
Totu#i7 Na:ai nu 4eu#ea 9 95a3e ;e 5onvinAe4ea :e4m 57 in;i:e4ent 5t o anali@a7
e4a vo5ea lui 34o34ie7 ni5i 3e ;e3a4te a Tatei7 ;e#i e4a 5u totul ne3ot4ivit 5u vo5ea lui. 0i
atun5i 8#i ;;u 9eama 57 Bine8n<ele97 8n 5a@ul 8n 5a4e CataloAul i?a4 ;e4ula aminti4ea
eE3e4ien<ei lui Volema> ;in vi97 aminti4ea 9?a4 :ilt4a 34in 5on#tiin<a lui Volema>7 8n
5on9e5in<7 a4 5on<ine toate atitu;inile lui Volema>7 leAate in9e3a4aBil ;e ea.
Iat :luEul ;e An;u4i tulBu4toa4e7 li39ite ;e 9en97 495olitoa4e7 8n:4i5o#toa4e. !4a
:luEul 5on#tiin<ei Tatei7 3e4manent evalun;7 8n<eleAn;7 inte434etn; #i 493un@n;
vi9ului. Gn;u4i ;e 5a4e Tata 8n9u#i n?a4 :i :o9t 5on#tient 8n mo; 93e5ial7 3ent4u 5 nu
ie#i9e4 8n5 la 9u34a:a< in5lu9iv 4e9tu4i ;e i;ei7 5 A5e9ta e9te un vi9 #i A5e9ta e ;e la
Su:letul Su34em #i !u 9unt mo4t 8nt4?a;ev4 #i A5e9ta nu e un vi9 #i tot :elul ;e An;u4i
5ont4a;i5to4ii ame9te5ate #i a4un5ate A4ma; unul 3e9te 5ellalt. Cn; Tata a avut a5e9te
An;u4i7 au ie#it ;in 34o34ia lui minte in5on#tient #i le?a 9o4tat 34o34ia lui voin<7 ia4
An;u4ile au 4ea5<ionat la voin<a lui7 te4mina un An; ime;iat 5e voia 9 t4ea5 la altul.
Da4 8n mintea lui Na:ai7 toate a5e9tea :iin; 4e;e4ulate7 An;u4ile nu 493un;eau voin<ei
9ale7 5i e4au7 ;e :a3t7 9u34a3u9e 3e9te 34o34iul lui :luE al 5on#tiin<ei. A#a;a4 avea ;e ;ou
o4i mai multe An;u4i 9e5un;a4e ;e5t ;e oBi5ei #i Dumtate ;in ele nu 4ea5<ionau la
voin<a lui 8n ni5i un :el7 ;e5i e4a 9imultan tulBu4to4 #i te4i:iant7 3ent4u 5 mintea?i
953a9e ;e 9uB 5ont4ol.
Tata 4enun<a9e 9 mai vo4Bea95 5u B4Batul #i a5um 9e a;4e9a ;i4e5t Su:letului
Su34em7 9t4iAn;7 im3lo4n;u?l. !4a umilito4 9 au@i :4i5a7 anEietatea7 vaietul ;in vo5ea
Tatei. !l le 93u9e9e 5 im3lo4a9e7 ;a4 Na:ai nu?l au@i9e 3e tatl lui :olo9in; tonul 3lin ;e
umilin< :a< ;e nimeni alt5ineva #i e4a 5a #i 5um 8l ve;ea 3e tatl 9u me4An; la toalet
9au alt imaAine la :el ;e ;e@Au9ttoa4e7 u4a 9?l va; 3e tatl lui 8n 3o9tu4a a5eea. Fl
3n;e95. Fl v; a#a 5um 9e ve;e el 8n9u#i7 8n lo5 9?l v; 3e B4Batul 5a4e 9e a4at lumii7
:iilo4 9i. Fi :u4 9inele #i e 4u7 e o4iBil 5e :a5. Da4 3oate 5 t4eBuie 9 #tiu lu54u4ile a9tea
;e934e tatl meu7 t4eBuie 9 #tiu 5t ;e 9laB e. Nu m 3ot Ba@a 3e el7 3e un B4Bat 5a4e 9e
9mio45ie a#a 8n :a<a Su:letului Su34em7 im3lo4n; aDuto4 5a un 5o3ilG
Pe u4m 8#i aminti 5um im3lo4a9e el 8n9u#i CataloAul 9?i a4ate vi9ul Tatei #i?#i
;;u 9eama 57 8n mintea lo47 #i 5ei mai 8n;4@ne<i #i 3ute4ni5i B4Ba<i t4ie95 a9emenea
momente7 numai 5 nu?i ve;e nimeni ni5io;at7 3ent4u 5 nu a5<ionau 3e Ba@a lo47 8n
a:a4a vi9u4ilo4 #i 5o#ma4u4ilo4. !u am a:lat a9ta ;e934e Tata 3ent4u 5?l 93ione@.
CCia4 atun5i to5mai 5n; 9e 34eAtea 9?i 5ea4 CataloAului 9 o34ea95 vi9ul7 el
9e 95CimB #i7 ;int4?o;at7 Na:ai 9e 3omeni 3e 5m3ia ;e954i9 ;e Tata. Voi ime;iat 9
A9ea95 3omul7 ;a47 Bine8n<ele97 nu 9e 3utea uita ;e5t a5olo un;e 9e uita #i Tata #i?l
v@u numai 5n; 8l v@u a5e9ta.
Tata 8l @4i a5um #i e4a un 3om :4umo97 o ma4e u#u4a4e ;u3 atta 8ntune4i5 #i
3u9tietate. Numai 5 Na:ai nu 9im<i ;oa4 34o34ia u#u4a4e7 5i #i 3e?a Tatei7 9u34a3u9 3e9te
a lui7 a#a;a4 nu e4a ;elo5 o u#u4a4e7 5i mai mult 8n5o4;a4e7 ;i9t4aAe4e a aten<iei #i
;e@o4ienta4e #i nu?l aDut ;elo5 57 8n lo5 9 9e?n;4e3te 934e 3om 3e ;4umul 5el mai 95u4t7
Tata aDun9e 5umva ;i4e5t la el. Fn An;ul lui7 me4Aea 934e 3om7 ;a47 ;e :a3t7 9e a34o3ie 3e
nea#te3tate #i iat?l lnA el.
Na:ai 9im<i ;o4in<a Tatei ;e a Au9ta :4u5tul7 5t e4a ;e 8n5ntat ;e mi4o9ul lui7 ;a47
3ent4u 5 avea o u#oa4 A4ea< ;in 5au@a mi#54ii 3omului #i?l ;u4ea 3u<in 5a3ul ;in 5au@a
5u4entului 5on9tant ;e An;u4i ale Tatei7 8n Na:ai mi4o9ul nu t4e@i ni5i o ;o4in<. (ai
;eA4aB i 9e :5u 4u. Tata 8ntin9e mna7 lu un :4u5t #i?l Au9t. Na:ai 9im<i 5 Tata?l
5on9i;e4 ;eli5io9 #i7 34e< ;e?o 5li37 5t mintea lui Na:ai 3e45e3ea Au9tul7 5Cia4 i 9e 34u
;eli5io97 inten97 ;eo9eBit ;e ;eli5io97 8nt4?un :el 3e 5a4e nu #i l?a4 :i imaAinat. Fn9
a34oa3e ime;iat7 eE3e4ien<a lui :u 9uBminat ;e 4ea5<ia Tatei la ea7 ;e 34o34iile 9ale
a9o5ie4i 5u Au9tul #i mi4o9ul :4u5tuluiH 4ea5<iile Tatei :u4 att ;e 3ute4ni5e7 :u9e9e att ;e
5o3le#it ;e Au9t7 8n5t 8#i 3ie4;u9e 5ont4olul a9u34a 9entimentelo47 ia4 Na:ai nu le 3utea
9t3ni7 8l 9t4Btea o ;u4e4e :i@i5. !4a 8nA4o@it. )i3 la CataloA 9 o34ea95 vi9ul.
Vi9ul 9e o34i7 ia4 Na:ai 9e l9 8nt4?o 4n7 3e 5ovo47 A:in; #i 9u93inn;7
8n5e45n; 9?#i 95oat neBunia ;in minte.
Fn 95u4t v4eme 8#i 4eveni7 3ent4u 5 neBunia ;i934u9e.
J Ve@i 5e 34oBlem am 5n; v4eau 9 5omuni5 5la4 5u oameniiI 8nt4eB vo5ea
;in 5a3ul lui. T4eBuie 9?mi :o4mule@ :oa4te lim3e;e #i ta4e7 ;a4 #i a#a7 lo4 tot li 9e 3a4e 5
nu au; alt5eva ;e5t 34o34iile lo4 An;u4i. Numai CataloAul :a5e 3o9iBil 5omuni5a4ea
5la4 5u maDo4itatea oamenilo4. Fn a:a4 ;e tine #i ;e Luet 5u voi ;oi vo4Be95 mai Bine
;e5t 5u o4i5ine alt5ineva. CataloAul t5u un moment7 a3oi 4elu: o v4eme7 am 54e@ut 5 o
9 8nneBune#ti. Nu e4a ;elo5 :4umo9 5e 9e 3et4e5ea 8n mintea ta.
J (?ai ave4ti@at.
J Nu te?am ave4ti@at 8n leAtu4 5u toate7 3ent4u 5 nu am #tiut 5 9e vo4
8ntm3la. N?am mai int4o;u9 vi9ul 5uiva 8n mintea alt5uiva 3n a5um. 0i ni5i nu 54e; 5
o voi mai :a5e7 5Cia4 ;a5 9e 9u34 5ineva :oa4te ta4e7 ;a5 4e:u@.
J Sunt ;e a5o4; 5u Cot44ea ta7 93u9e Na:ai.
J 0i ai :o9t :oa4te 4u 5n; l?ai Du;e5at 3e tatl tu. ! un B4Bat :oa4te 3ute4ni5 #i
5u4aDo9.
J 0tiu. Da5?ai t4a9 5u u4e5Cea7 #tii 5 mi?am ;at 9eama.
J Nu e4am 9iAu4 5?<i vei aminti. (emo4ia uman nu e ;elo5 ;e 8n54e;e4e.
J La9?m?n 3a5eL Nu v4eau 9 vo4Be95 5u tine 9au 5u alt5ineva 8n 5li3a a9ta.
J Atun5i7 ; ;4umul CataloAului. Po<i 3le5a o4i5n;.
Na:ai 8#i lu minile ;e 3e CataloA7 9e 4o9toAoli7 9e 4i;i5 8n Aenun5Ci7 a3oi 8n
3i5ioa4e. I 9e?nv4tea 5a3ul. !4a nu5it #i?i venea 4u.
Ie#i ;in 5o4t 5ltinn;u?9e. I99iB #i (eBBe>eT e4au a5olo.
J (e4Aem la 5in7 @i9e 5el ;inti. Ai avut o ;i95u<ie 4eu#it 5u CataloAulI
J Nu mi?e :oame7 93u9e Na:ai. Nu m 9imt Bine.
(eBBe>eT 95oa9e un 9unet ;i934e<uito4. Lui Na:ai i 9e 34u 5 9eamn 5u <i3etele
A:ite ale BaBuinilo4.
J Nu?mi 93une 5 Na:ai 8n5ea45 9 95a3e ;e mun5 34etin@n; 5?i e 4u tot
tim3ul. Lui Luet i?a me49 att ;e Bine7 8n5t #i?a @i9 5 me4it 9?n5e45e #i el7 nuI
Na:ai nu 9e ;e4anD 9?i 4e3li5e lui (eBBe>eT. Se 8n;e34t 5ltinn;u?9e7
5utn;u?#i 5o4tul. T4eBuie 9 ;o4m7 8#i @i9e. De?a9ta am nevoie7 ;e 9omn.
Numai 57 atun5i 5n; aDun9e 8n 5o4t #i 9e 8ntin9e 3e 3at 8#i ;;u 9eama 5?i e
im3o9iBil 9 ;oa4m. !4a 34ea aAitat7 8i e4a 34ea A4ea<7 i 9e 8nv4tea 5a3ul #i nu 3utea
An;i7 ;a4 ni5i nu 9e 3utea o34i ;in An;it.
( ;u5 9 vne@7 8#i @i9e. Ie9 #i A9e95 un animal mi5 #i neaDuto4at7 8l omo47 8l
Du3oi7 8i 9mulA m4untaiele #i 9iAu4 o 9 m 9imt mai Bine7 3ent4u 5 un a9t:el ;e B4Bat
9unt eu. Sau 3oate 5?n momentul 8n 5a4e mi4o9ul m4untaielo4 o 9?mi i@Bea95 n4ile7 o
9 vome@ #i ;e?aBia atun5i o 9 m 9imt mai Bine.
Nu?l v@u nimeni 349in; taB4a ;a5 l?a4 :i v@ut me4An; att ;e ne9iAu4 #i
5u a4ma 8n mn7 34oBaBil 5 l?a4 :i o34it. T4ave49 5u49ul ;e a3 #i u45 un ;eal ;e 3e
malul 5ellalt. Fn 3a4tea a5eea nu vnau ni5io;at7 3ent4u 5 a5olo ;o4meau BaBuinii 3e
9tn5i #i7 ;a5 te 8n;e34tai 34ea mult 8n ;i4e5<ia 4e93e5tiv7 aDunAeai ;e9tul ;e a34oa3e ;e
9atele ;in valea numit Lu@Ca #i 3uteai ;a 3e9te 5ineva. Da4 Na:ai nu An;ea lim3e;e. F#i
amintea ;oa4 5 mai :u9e9e o ;at 3e malul o3u9 #i i 9e 8ntm3la9e 5eva minunat7 ia4 8n
5li3a a5eea ;o4ea :oa4te mult 9 i 9e?ntm3le 5eva minunat. Sau 9 moa4. Nu 5ontea@.
A4 :i t4eBuit 9 a#te3t7 8#i 4e3et 8nt4una 5n; :u 8n 9ta4e 9 An;ea95 ;e9tul ;e
5oe4ent 5a 9?#i ;ea 9eama la 5e An;e#te. Da5 P9t4to4ul Pmntului a4 :i v4ut 9?mi
t4imit un vi97 mi?a4 :i t4imi9. Ia47 ;a5 nu mi?a t4imi97 a4 :i t4eBuit 9 a#te3t. Fmi 3a4e 4u.
Am v4ut ;oa4 9 #tiu #i eu 5um e7 ;a4 a4 :i t4eBuit 9?a#te3t. A5um 3ot 9u3o4ta a#te3ta4ea7
numai 5 nu?mi vei mai t4imite ni5i un vi97 nu?i a#a7 3ent4u 5om3ute4ul 34in5i3al am
t4i#at7 eEa5t a#a 5um a 93u9 CataloAul7 am t4i#at7 a#a 5 n?am ;4e3tul 9G De :a3t7 9unt un
ti5lo97 mi?am ;i9t4u9 54eie4ul 34in 5eea 5e?am 5e4ut in9i9tent Su:letului Su34em 9 :a5
3ent4u mine7 ia4 a5um o 9?mi :ie 4u me4eu #i nu?<i voi mai :i ;e :olo9 ni5i <ie7 ni5i
Su:letului Su34em7 ni5i lui Luet7 ni5i alt5uiva #i mai Bine?a4 :i 9 9a4 ;e 3e o 9tn5 #i 9
mo4.
A3unea 9oa4ele 5n; 8#i ;;u 9eama 5 CaBa4 n?a4e un;e 9e a:l 9au 5t ;e ;e3a4te
4t5i9e. 0tia ;oa4 5 9ttea 3e?o 9tn5 ;in v4:ul unui ;eal 8l 3utea ve;ea o4i5ine7 o4i5e
tlCa4 5a4e?a4 :i 3le5at 9 5aute o 34a; ;e De:uit. 0i7 5u toate 5?#i <inea 5a3ul 8n mini #i
34ivea 8n 3mnt7 e4a 5on#tient 5?n :a<a lui 9ttea 5ineva. Cineva 5a4e nu 93u9e9e 8n5
nimi57 ;a4 5a4e?l 34ivea 5on5ent4at.
S3une 5eva7 4o9ti Na:ai 8n #oa3t. Sau omoa4?m #i te4min o;at 5u mineL
J UCu. UCu?uCu7 Al9ui 9t4inul.
Re5uno95n; vo5ea7 Na:ai 4i;i5 o5Cii.
J UoBa4L @i9e el.
/aBuinul <o3i #i 5Ci5oti ;e 5teva o4i7 8n5ntat7 9e 3a4e7 5 :u9e9e 4e5uno95ut.
J N?am 5e 9?<i ;au ;e mn5a4e.
J Uu7 5nt UoBa4 ve9el.
P4oBaBil 5 e4a ;oa4 4e5uno95to4 9 :ie luat 8n 9eam7 8nt4u5t :u9e9e o9t4a5i@at ;e
5eat. Na:ai 8ntin9e mna 934e el7 ia4 BaBuinul 3#i 5u4aDo9 8n :a< #i?#i 3u9e laBa 8n mna
lui.
Fn 5li3a a5eea7 UoBa4 nu e4a ;elo5 un BaBuin. Na:ai 8l v@u 5a 3e?un animal 5u
a4i3i7 5u un 5Ci3 ;evenit 3e nea#te3tate mai a934u #i mai inteliAent ;e5t al unui BaBuin. O
a4i3 9e 8n;oi #i 9e 8ntin9e7 5ealalt7 nu7 3ent4u 5 e4a laBa 3e 5a4e Na:ai o <inea 8n mna
lui. C4eatu4a 8na4i3at 5a4e lua9e lo5ul lui UoBa4 8i vo4Bi7 ;a4 Na:ai nu?i 8n<ele9e limBa.
=iin<a 8nAe4ul7 Na:ai #tia 5 a9ta e4a vo4Bi ;in nou7 numai 5 ;e ;ata a9ta Na:ai
8n<ele9e7 vaA7 5?l ave4ti@a 5?l 3a#te un 3e4i5ol.
J Ce 9 :a5I 8nt4eB el.
FnAe4ul 34ivi 8n Du4 #i ;eveni #i mai aAitat7 a3oi 34n; ;e?a ;4e3tul 8n:4i5o#at7 8#i
eliBe4 B4a<ul7 <#ni 934e 5e4 #i 8n5e3u 9 @Boa4e 8n 5e45u4i.
Na:ai au@i 5eva ta4e 45in; 9tn5a. P4ivi 8n 93ate #i Do97 934e 9tn5ile ;in Du4 #i
v@u ;e un;e veni9e @Aomotul. 0a9e 54eatu4i mai ma4i7 mai :io4oa9e. 0oBolanii ;in vi9ele
5elo4lal<i. !4au mai A4ei #i a4tau mai 3ute4ni5i ;e5t BaBuinii7 ia4 Na:ai #tia Bine ;in
3ove#tile alto4 5lto4i 34in ;e#e4t 5 BaBuinii e4au mult mai 3ute4ni5i ;e5t un B4Bat
matu4. Li 9e ve;eau 5ol<ii :io4o#i7 ia4 minile e4au mini7 nu ACea4e a4tau
8n93imntto47 mai ale9 3ent4u 5 multe ;in ele <ineau 3iet4e #i 34eau 34eAtite 9 le
a4un5e.
Na:ai 8#i aminti ;e a4m. Cte 3ot omo48 8nainte 9 m lovea95 #i 9 m ;oBoa4e
5u 3iet4eleI DouI T4eiI (ai Bine 9 mo4 lu3tn; ;e5t 9 le la9 9 m omoa4e :4 9 le
:a5 nimi5.
(ai BineI De 5e?a4 :i mai BineI !4a ;e9tul ;e 4u7 ;a5?a4 :i mu4it numai una. Ce?
a4 :i ;e 5#tiAat omo4n; mai multe7 ;oa4 5 9?a4 9im<i mai 8n;4e3t<ite 9 m :i omo4tI
A#a 5 l9 a4ma Do9 3e 3mnt7 8n :a<a lui7 8#i Btu Aenun5Cii 5u 3almele #i
a#te3t.
A#te3ta4 #i ele. /4a<ele lo4 e4au tot Aata 9 a4un5e 5u 3iet4e. FnAe4ul 9e 4otea 8n
5ontinua4e ;ea9u34a 5a3ului 9u7 ma4to4 mut al uno4 5Ci<itu4i 9t4i;ente.
A3oi7 3e nea#te3tate7 Na:ai 8#i ;;u 9eama 5 <ine 5eva 8n mn. De9:5u 3alma #i
v@u 5?i un :4u5t. Fl 4e5uno95u ime;iat ;4e3t unul ;in :4u5tele 3omului vie<ii.
Fl ;u9e la Au4 #i?l Au9t #i oCL !4a eEa5t a#a 5um 93u9e9e Tata7 a#a 5um Au9ta9e
5u ;oa4 o 5li3 8nainte7 5ea mai :4umoa9 9en@a<ie 3e 5a4e #i?o 3utea imaAina. Numai 5
;e ;ata a9ta nu e4a ;i9t4a97 5on:u@ 9au tulBu4eH e4a 8m35at 5u 9ine #i vin;e5at.
=4 9 9tea 3e An;u4i7 lu :4u5tul ;e la Bu@e #i?l o:e4i #oBolanului a:lat 5Cia4 8n
:a<a lui.
Animalul 9e uit la mna lui Na:ai7 a3oi 8n 9u97 ;in nou la 5Ci3ul lui7 3e u4m
ia4#i la :4u5t.
Na:ai 9e An;i 9 3un :4u5tul Do9 #i 9?l la9e 3e #oBolan 9?l ia7 ;a4 3e u4m 8#i
@i9e: MNu7 a4 :i A4e#it 9 la#i :4u5tul 9?atinA 3mntul7 9 :ie 5ule9 5a o 4oa; 3ut4e;.
T4eBuie luat ;in mn. =4u5tul t4eBuie 8ntot;eauna 5ule9 ;in 3om 9au luat ;in 3alma
5uiva.O
0oBolanul a;ulme57 8naint7 a;ulme5 ;in nou. A3oi lu 3oama ;in mna lui
Na:ai7 o ;u9e la Bu@e #i mu#5 ;in ea. Poama 9e 93a49e #i 9u5ul 8l 9t4o3i 3e Na:ai 8n :a<7
;a4 el nu?#i ;;u 9eama ;e5t atun5i 5n; #i?l lin9e ;e 3e Bu@e. Pent4u 5 nu?#i 3utea lua
o5Cii ;e la #oBolan. A5e9ta 4m9e9e 9tan ;e 3iat47 5u 9u5ul 5u4An;u?i 3e la 5ol<u4ile
Au4ii. L?am ot4vitI 9e 8nt4eB Na:ai. L?am omo4t 5u :4u5tulI N?am v4ut.
Nu7 #oBolanul nu :u9e9e omo4t7 5i ;oa4 8m3iet4it. Fn5e3u 9 95oat 9unete
;i93e4ate ;in At #i :uAi 5u 3a#i m4un<i #i 4e3e@i 934e tova4#ul 9u 5el mai a34o3iat7
5a4e?i lu 3oama ;in Au4 5u ;in<ii. 0i a9t:el7 :4u5tul t4e5u 8n 5e45 ;in Au4a unuia ;i4e5t
8nt4?a altuia7 3n 5n; aDun9e ia4 la 5el ;inti. Ia4 a5e9ta veni 8n :a< #i 8ntin9e 934e Na:ai
Botul 5u 5e mai 4m9e9e ;in el.
=a<a lui Na:ai nu 9e a:la 3e a5ela#i nivel 5u ale #oBolanilo47 a#a 5 t4eBui 9 9e
8ntin; #i 9 ia :4u5tul 5u mna. Da4 8l ;u9e ime;iat 8n Au47 8nA4o@it ;e Au9tul 3e 5a4e?l
3utea avea a5um7 #tiin; 8n9 5 t4eBuie 9?o :a5. S34e u#u4a4ea 9a7 a4oma :4u5tului e4a
a5eea#i. Da5 9u:e4i9e o 5t ;e mi5 95CimBa4e7 a5eea e4a 5 34ea mai ;ul5e a5um7 ;u3
5e?l Au9ta9e4 #i 5eilal<i.
(e9te57 8nACi<i. De?aBia atun5i 8nACi<i4 #i 5eilal<i eventualele 4e9tu4i #i @eama
5a4e le 4m9e9e4 8n Au4.
0oBolanii 8nainta4 #i?i 3u9e4 la 3i5ioa4e 3iet4ele 3e 5a4e le <inu9e4 5a 3e ni#te
a4me. Le a4anDa4 8n :o4m ;e 3i4ami;. Pai934e@e5e la num4. A3oi 9e 3ie4;u4 34int4e
9tn5i.
FnAe4ul 5oBo48 ime;iat 8n 3i5aD7 9e 4oti 8n Du4ul lui Na:ai7 5i4i3in; ;i93e4at7 :l:in;
8nt4una7 3n 5n; ate4i@ A4eu 3e ume4ii lui #i?l 8nvlui 5u a4i3ile.
J S3e4 5 a9ta?n9eamn 5 e#ti :e4i5it7 93u9e Na:ai.
Fn lo5 ;e 493un97 8nAe4ul 8#i lu @Bo4ul.
Na:ai 9e 4i;i5 #i v@u 5 nu 9e a:l 3e 54ea9ta unei 5ulmi 9tn5oa9e7 5i 3e o
5m3ie7 lnA un 3om7 ia4 8n a34o3ie4e 5u4Aea un 4u. O 54a4e m4Ainit ;e o Balu9t4a;
;in :ie4 me4Aea 3a4alel 5u 4ul. V@u tot 5e v@u9e #i tatl lui7 in5lu9iv 5l;i4ea ;e 3e
3a4tea 5ealalt.
Atun5i7 5n; 9e a#te3ta 9 9e te4mine #tia 5?i vi9 vi9ul 9e 95CimB. Se v@u 3e
el 8n9u#i 8n miDlo5ul unei mul<imi u4ia#e ;e oameni7 8nAe4i #i #oBolani #i to<i u4m4eau o
lumin o4Bitoa4e 5oBo4n; ;in 5e4. O a#te3ta9e47 8n<ele9e el. Cu to<ii o a#te3ta9e47 ia4
a5um e4a ai5i. P9t4to4ul Pmntului.
Na:ai v4u 9 9e a34o3ie7 9 va; :a<a P9t4to4ului Pmntului. Da4 lumina te
o4Bea. De9lu#ea 3at4u memB4e ;oa4 ;u3 :o4ma ei7 3at4u memB4e #i un 5a37 ;a47 numai
att7 lumina :iin; att ;e 3ute4ni57 ;e 3a45 P9t4to4ul a4 :i :o9t o mi5 9tea7 un 9oa4e
34ea 9t4lu5ito4 la 5a4e 9 te ui<i :4 9?<i a4@i o5Cii.
Fn 5ele ;in u4m7 Na:ai t4eBui 9 8n5Ci; o5Cii7 9?i miDea95 3ent4u a 953a ;e
;u4e4ea ;e?a 9e ColBa la 9oa4e. Cn; 8i ;e95Ci9e7 totu#i7 #tiu 5 va :i ;e9tul ;e a34oa3e7 #tiu
5 va @4i 5Ci3ul P9t4to4ului.
UCu.
Se ColBa la :a<a lui UoBa4.
J UCu #i <ie7 #o3ti Na:ai.
J UCu?uCu.
J !?a34oa3e 8ntune4i5. Da4 <i?e :oa4te :oame7 nu?i a#aI
UoBa4 9e l9 3e laBele ;in 93ate7 a#te3tn;.
J +ai 9 ve;em ;a5?<i A9e95 5eva ;e mn5a4e.
Nu :u A4eu7 ni5i m5a4 la 54e3u95ul7 3ent4u 5 ie3u4ii ;in 3a4tea a5eea a vii nu 9e
44i9e4 8n5. Du3 5e 9e?ntune5a9e ;e?a Binelea7 UoBa4 8n5 93inte5a un 9t4v7 ;evo4n;
#i ultima Bu5<i57 934An; 54aniul 5u o 3iat4 5a 9 aDunA la 54eie4ul moale. (inile lui
e4au 3line ;e 9nAe.
J Da5?ai m5a4 un 3i5 ;e minte7 8i 93u9e Na:ai7 te ;u5i a5a9 4e3e;e 5u 5e <i?a
mai 4ma9 ;in 5a4ne7 a#a 3lin ;e 9nAe 5um e#ti7 5a 9 9e?m34ietenea95 5u tine o :emel
#i 9 te la9e 9 te Do5i 5u 3uiul ei7 5a 9 te?m34ietene#ti 5u el #i 9 ;evii memB4u 5u
;4e3tu4i ;e3line al 5etei.
Nu e4a 34oBaBil 5a UoBa4 9?l 8n<eleaA7 ;a4 ni5i t4eBuia. Fn5e45a ;eDa 9 a95un;
4e9tul ie3u4elui ;e Na:ai7 34eAtin;u?9e 9?l :u4e #i 9 :uA. Na:ai 8i u#u4 9itua<ia #i 9e?
ntoa49e 3u<in7 3ent4u 5a UoBa4 9 34o:ite ;e o5a@ie #i 9 :uA. Au@i @Aomotul 3i5ioa4elo4
:uAin; 5u toat vite@a #i?#i @i9e: MCum34 5e 3o<i 5u 9nAele ie3u4elui 9tuia7 34ietene.
Am v@ut :a<a P9t4to4ului Pmntului #i e4a a ta.O
A3oi7 4eA4etn; ime;iat An;ul li39it ;e 4e93e5t7 9e a;4e9 P9t4to4ului
Pmntului 9au Su:letului Su34em 9au nimnui7 nu #tia eEa5t. F<i mul<ume95 3ent4u 5e mi?
ai a4tat7 93u9e. (ul<ume95 5 m?ai l9at 9 v; 5e?a v@ut Tata. Ce?au v@ut to<i 5eilal<i.
(ul<ume95 5 m?ai l9at 9 :a5 3a4te ;int4e 5ei 5a4e #tiu.
A5um m 3oate?aDuta 5ineva 9 A9e95 ;4umul 934e 5a9I
=ie 5?l aDut Su:letul Su34em7 :ie 34o34ia memo4ie #i 34i5e3e4ea ;e?a A9i
;4umul7 4eu#i 9?l 3a45u4A la lumina lunii. Luet 9e 8nA4iDo4a9e la :el7 (ama7 Tata #i
5eilal<i. Amna9e4 nunta lui SCe;emei #i $;o4aB 3ent4u 5 nu 9?a4 :i 5uvenit 9?o
5eleB4e@e 8nt4?o 9ea4 5n; Na:ai a4 :i 3utut :i 8n 3e4i5ol. A5um7 5 9e 8nto49e9e7 3utea
8n5e3e. Nimeni nu?l 8nt4eB un;e :u9e9e 9au 5e :5u9e7 ;e 3a45 #tiau 5 e4a un lu54u 34ea
9t4aniu7 34ea :4umo9 9au 34ea u4t 5a 9 :ie ;i95utat.
ABia mai t4@iu7 8n a5eea#i noa3te7 8n 3at 5u Luet7 8#i 3ove9ti Na:ai eE3e4ien<a.
(ai 8nti 5um 8l C4ni9e 3e UoBa47 a3oi vi9ul.
J Se 3a4e 5 toat lumea?i mul<umit a9t?9ea47 5on5lu@ion Luet.
J CCia4 #i tuI o 8nt4eB el.
J !#ti a5a97 493un9e ea7 ;e5i 9unt mul<umit.
,. AR(!.
Au 4ma9 8n taB4a ;in Valea lui (eBBe>eT7 lnA Rul lui !lema>7 mai mult
;e5t inten<iona9e4. (ai 8nti7 a t4eBuit 9?a#te3te v4emea 4e5oltei. A3oi7 8n 5iu;a
ie4Bu4ilo4 8m3ot4iva vomei ;e934e 5a4e?a a:lat SCe;emei ;in CataloA7 Luet e4a att ;e
9lBit ;e 9a45in7 8n5t Ra9a 4e:u@ 9?i la9e 9?#i 8n5ea3 5lto4ia #i 9?i 4i#te via<a.
Pn 5n; 9?au te4minat A4e<u4ile matinale ale lui Luet #i a mai 34in9 3ute4i7 toate 5ele t4ei
:emei 8n945inate +u9Ci;C7 Ko>o4 #i Luet aveau 3nte5ele ;e9tul ;e ma4e 5a 9 le :ie
in5omo; 9 5lto4ea95. Pe lnA a9ta7 4m9e9e4 8n945inate Sevet7 !ia;C7 Doi #i 8n9#i
Doamna Ra9a. Ni5iuneia nu?i e4a att ;e 4u 5um 8i :u9e9e lui Luet7 ;a4 ni5iuna n?avea
5Ce: 9 9e u45e 3e 5mil7 9 5lto4ea95 @iua 8nt4eaA7 9 4i;i5e 5o4tu4i 9ea4a #i 9 le
9t4nA ;iminea<a7 mn5n; 8n a5e9t 49tim3 3e9me<i7 3a9t4am #i 3e3ene u95at.
A#a 5?au 4ma9 8n taB4 mai mult ;e un an7 3n 5n; 9?au n95ut to<i 5ei #a3te
5o3ii. Numai ;ou :emei au n95ut Bie<i. Volema> #i Ra9a l?au numit 3e al lo4 O6>iB7
;u3 numele tatlui Ra9ei7 ia4 !lema> #i !ia;C #i l?au Bote@at P4ot5Cnu7 5a4e 8n9emna
4e@i9ten<. !ia;C a :5ut 34e5i@a4ea 5 numai 9o<ul ei7 !lema>7 e4a la :el ;e v4to9 5a
Volema>7 5a 9?i na95 ea un :iu7 :iin;5 Volema> n?avea ;e5t Bie<i. Fn Aene4al7
5elelalte mame i?au iAno4at 8n:umu4a4ea #i 9?au Bu5u4at ;e :ii5ele lo4.
Luet #i Na:ai #i?au Bote@at :eti<a CCve6a7 3ent4u 5?i uni9e 8nt4?un 9inAu4 9u:let.
=ata lui +u9Ci;C #i I99iB a :o9t 34ima n95ut ;in noua Aene4a<ie7 a#a 5?au numit?o7
9im3lu7 D@a7 3ent4u 5 e4a 493un9ul la toate 8nt4eB4ile ;e934e via<a lo4. Ko>o4 #i OB4inA
#i?au Bote@at :ata K4a9ata7 a;i5 :4umu9e<e7 mai 8n ton 5u mo;a ;in /a9ili5a. Va9 #i Sevet
au numit?o 3e a lo4 Va9naminan6a7 8n 3a4te 3ent4u 5 numele 8n9eamn aminti4e7 8n 3a4te
3ent4u 5 a;u5e 5u numele tatlui eiH 8i 93unea Va9n6a. Ia4 (eBBe>eT #i Doi #i?au
Bote@at :ata /a9ili>6a7 ;u3 ;enumi4ea o4a#ului 3e 5a4e 8l iuBeau 8n5 #i la 5a4e 8n5
vi9au. Toat lumea #tia 5 numele :etei lo4 e4a menit 9 :ie un 4e34o# 5on9tant la a;4e9a
5elo4 5a4e i?au t4t a:a4 ;in 5a9a lui7 a#a 5 to<i :olo9eau 3o4e5la 3e 5a4e i?a A9it?o
Volema> #i?i @i5eau S6el9i>a7 a;i5 :ata ;e la <a4. SiAu4 5 a9ta?l ene4va 3e (eB7 ;a4 a?
nv<at 9 4enun<e la 34ote9te7 3ent4u 5 5eilal<i nu :5eau ;e5t 9 4; ;e el.
O6>iB #i P4ot5Cnu7 CCve6a #i D@a7 K4a9ata7 Va9n6a #i S6el9i>a 8nt4?o ;iminea<
8nvio4toa4e7 la 3e9te un an ;e 5n; 34in<ii lo4 veni9e4 8n Valea lui (eBBe>eT7 BeBelu#ii
au :o9t 8nveli<i 8n ve#minte ;e 5lto4ie 45o4oa9e #i a#e@a<i 8n Cama5u4i at4nate ;e ume4ii
mamelo47 5a 9 3oat :i C4ni<i 8n tim3ul @ilei7 5n; li 9e :5ea :oame. =emeile7 5u
eE5e3<ia lui SCe;emei7 5a4e n?avea 5o3ii7 n?au 3a4ti5i3at la 9t4n9ul 5o4tu4ilo47 ;e#i7 3e
m9u4 5e 54e#teau 5o3iii7 lumea 9e a#te3ta 9?#i 4eia 8n;ato4i4ile. Ia4 B4Ba<ii7 3ute4ni5i
a5um7 B4on@a<i #i 8nt4i<i ;u3 un an ;e t4ai #i mun5 8n ;e#e4t7 8naintau <an<o#i 3u<in 8n
:a<a neve9telo47 mn;4i ;e 5o3iii 3e 5a4e?i :5u9e4 8m34eun #i 5o3le#i<i ;e 493un;e4ea
noBil ;e?a le 3u4ta ;e A4iD neve9telo4 #i o;4a9lelo4.
To<i7 8n a:a4 ;e $;o4aB7 Bine8n<ele97 t5ut #i neat4Ato4 5a ;e oBi5ei7 5u neva9ta
tot :4 5o3iiH 5ei ;oi 34eau 9 ;i93a4 5teo;at. !4au 9inAu4ii memB4i ai A4u3ului 5a4e
nu e4au 4u;e ;e 9nAe 5u Ra9a #i Volema> #i ni5i 8n4u;i<i 5u a5e#tia 34in 59to4ieH e4au
9inAu4ii :4 5o3iiH e4au mult mai Bt4ni ;e5t 5eilal<i ;in Aene4a<ia lo47 5u eE5e3<ia lui
!lema>H nimeni n?a4 :i @i9 5 nu e4au eAali 5u 5eilal<i7 ;u3 5um7 ;e :a3t7 nimeni nu
54e;ea ni5i 5 e4au.
Fn tim3 5e A4u3ul 9e a;una ;e 3le5a4e7 Luet7 5u CCve6a a;o4mit 8n e#a4:a leAat
;e Atul ei7 54a un 3e3ene 34ea 5o3t 3e um4 #i me4Aea 8n Do97 934e lo5ul 8n 5a4e 5eata ;e
BaBuini 8#i ve;ea ;e t4eBu4ile oBi#nuite. /aBuinii 34eau aAita<i #i i4ita<i7 ;elo5
9u434in@to47 <inn; 5ont ;e tumultul ;in taB4a oamenilo4. Cn; Luet t4e5u 3e lnA @ona
lo4 ;e C4an7 o u4m4i4 5u 34ivi4ea7 5a 9 va; 5e :a5e. Cteva :emele 9e a34o3ia4 9?i
va; BeBelu#ul le mai l9a9e #i 8nainte 9?o atinA 3e CCve6a7 ;e#i7 Bine8n<ele97 nu le
3utea l9a 9 9e Doa5e 5u ea 5um 9e Du5au 5u 3uii lo47 CCve6a e4a mult 34ea :4aAil 3ent4u
;e@mie4;4ile lo4 a934e.
Luet 5uta un ma95ul7 nu o :emel #i ime;iat 5e 9e 8n;e34t ;e :emelele 5u4ioa9e7
8l A9i UoBa47 5el 5a4e :u9e9e un 34o954i9 5u ni5i un an 8n u4m #i 5a4e e4a a5um 5el mai
Bun 34ieten 5u :ata 5ea mai ma4e a #e:ei t4iBuluiH 9e Bu5u4a ;e tot 34e9tiAiul 3e 5a4e?l
3utea ;oBn;i un ma95ul 8n a5ea a#e@a4e ;e :emei. Luet 5oBo48 3e3enele 5a 9?l va; #i
UoBa4. A3oi7 49u5in;u?9e u#o47 5a 9 nu?l 93e4ie 34ea ta4e7 t4nti 3e3enele ;e o 3iat4 #i
:4u5tul 543.
A#a 5um 9e a#te3ta9e7 UoBa4 94i 8na3oi7 temto4. Da47 v@n; 5 lui Luet nu?i e
:4i57 9e a34o3ie 9 5e45ete@e :4u5tul 8n;ea34oa3e. Atun5i ea 4eu#i 9?i a4ate 5e voia 9
va; 9e54etul 3e 5a4e?l 39t4a9e4 att ;e Bine ;e to<i BaBuinii anul 3et4e5ut 8n lo5ul
4e93e5tiv. Luet 8ntin9e mna Do97 lu un Bu5at ;e 5oaD 5u mult 3ul3 4ma9 3e ea #i?o
mn5 5u @Aomot.
Sunetul 95o9 ;e ea 8n tim3 5e mn5a 8i at4a9e 3e 5eilal<i BaBuini7 ;a4 a#a 5um 9e
a#te3ta9e UoBa4 :u a5ela 5a4e?i u4m eEem3lul #i mn5. Nu :5u ;eo9eBi4e 8nt4e 3ul3
#i 5oaD7 Bine8n<ele97 #i 34u 5?i 3la5 amn;ou. Cn; 9e 9tu47 9e 3u9e 3e @Bu4;at7
5Ciuin; #i :5n; AiumBu#lu5u4i7 3n 5n; 5eilal<i mai ale9 ma95ulii tine4i 8n;4@ni4
9 9e a34o3ie ;e :4u5t.
Luet 9e 4et4a9e 8n5et7 a3oi 9e 8ntoa49e 3e 5l5ie #i 3le5.
Au@i 3a#i 8n 93atele ei. A4un5 o 34ivi4e 8na3oiH UoBa4 o u4ma. Nu 9e a#te3ta9e7
;a4 UoBa4 o 9u434in9e9e nu o ;at. !4a inteliAent #i 5u4io97 34int4e animalele a 54o4
i9te<ime e4a ;oa4 5u 3u<in mai 4e;u9 ;e5t a oamenilo4 #i a 54o4 5u4io@itate #i ;o4in< ;e
8nv<tu4 e4au uneo4i mai ma4i ;e5t a lo4.
J Atun5i7 vino7 ;a5 v4ei7 @i9e Luet. Fl 5on;u9e 8n 9u9ul a3ei7 8n A4;in7 a5olo
un;e ;e mult v4eme BaBuinii n?aveau a55e9. Ultima ;in 5ele t4ei 4e5olte ;e 3e3eni e4a
8n5 3e luDe4i7 unii 5o3<i7 al<ii nu 8n5. UoBa4 e@it la ma4Ainea A4;inii7 3ent4u 5 BaBuinii
8nv<a9e4 ;e mult v4eme 9 4e93e5te Cota4ul a5ela invi@iBil. Totu#i7 Luet 8i :5u 9emn 9
int4e7 ia4 el t4e5u 3e9te ma4Aine 5u A4iD #i 3t4un9e 8n A4;in. !a lu un 3e3ene 5o3t.
J (nn5?i 5n; 9unt a#a7 8i 93u9e. Cn; mi4o9 a#a.
Fi 8ntin9e 3e3enele aA<at 8n5 ;e luDe4. UoBa4 8l a;ulme57 a3oi 8l t4nti ;e
3mnt. Du3 5e?l t4nti ;e9tul7 4eu#i 9?l 93a4A. Du3 a5eea mu#5 #i 5Ci5oti ve9el 934e
Luet.
J N?am te4minat7 8l aten<ion ea. T4eBuie 9 :ii atent 3n la 9:4#itul le5<iei.
Fi 8ntin9e alt 3e3ene7 ;e ;ata a9ta ne5o3t7 #i7 ;e#i 8l l9 9?l a;ulme5e7 nu?i ;;u
voie 9?l ia 8n mn.
J NuL 8i 93u9e. S nu?i mnn5i 3e #tia. Semin<ele nu?9 matu4e #i7 ;a5 le Au#ti
5n; 9unt a#a7 n?o 9 ai 4e5olt anul viito4.
A#e@ 3e3enele ne5o3t 8n 93atele ei #i a4t 934e 5el 5o3t #i 543at 8n Bu5<i ;e la
3i5ioa4ele lui UoBa4.
J (nn5?i 3e 5ei 5o3<i. SCe;emei @i5e 5 9emin<ele vo4 t4e5e 34in 9i9temul tu
;iAe9tiv :4 9 3<ea95 nimi57 vo4 8n5ol<i 8n eE54ementele tale #i vo4 54e#te :4umo9. Po<i
avea 3e3eni la ne9:4#it7 ;a5?i 8nve<i 3e 5eilal<i 9?i mnn5e numai 3e 5ei 5o3<i. Da5?i
8nve<i 9?a#te3te.
UoBa4 o 34ivi :iE.
J Nu 34i5e3i o iot ;in 5e?<i 93un. Da4 a9ta nu?n9eamn 5 nu?n<eleAi le5<ia7 nuI
!#ti ;e#te3t. O 9 te 34in@i. Fi vei 8nv<a 3e 5eilal<i 8nainte ;e?a te muta?n alt 5eat7 ;aI !
9inAu4ul 5a;ou 3e 5a4e vi?l 3utem l9a7 5Ci4ia 3e 5a4e v?o 3ltim 5 v?am :olo9it valea 8n
ultimul an.
UoBa4 5Ci5oti o ;at.
Luet 9e 4i;i5 #i 9e 8n;e34t ;e el. Cmilele e4au Aata ;e a :i 5l4iteH 5eilal<i
a#te3tau ;u3 ea.
J I?am a4tat lui UoBa4 A4;ina7 93u9e ea.
/ine8n<ele97 Ko>o4 ;;u o5Cii 3e9te 5a37 ;a4 Luet ni5i n?o oB9e4v alt5eva
5onta: @mBetul lui Na:ai7 8n5uviin<a4ea ;in 5a3 a lui +u9Ci;C #i a34e5ie4ea MBun t4eaBO
;in 3a4tea lui Volema>.
La 5oman;7 5milele 9e 4i;i5a4 5ltinn;u?9e7 8n545ate 5u 5o4tu4i #i 34ovi@ii7
4e5i3iente 5u umi;itate 95@ut #i l@i :4iAo4i:i5e 3line 5u 9emin<e #i emB4ioni #i 8nainte
;e toate nu 5u #ai934e@e5e7 5i ;ou@e5i #i t4ei ;e :iin<e umane a5um. A#a 5um Al9ui9e #i
!lema> numai 5u o 9ea4 8nainte7 Su:letul Su34em a4 :a5e Bine 9?i 5on;u5 la ;e9tina<ie
3n nu 54e95 5o3iii 34ea ma4i 5a 9 5l4ea95 8m34eun 5u mamele7 alt:el7 n?a4e ;e5t 9
le A9ea95 mai multe 5mile 3e ;4um.
Fn 34imele ;ou @ile ;e 5lto4ie me49e4 5t4e no4;?e9t7 ;e?a lunAul a5eleia#i 4ute
3e 5a4e 3o4ni9e4 8n /a9ili5a. T4e5u9e un an ;e 5n; 3le5a9e4 3e ;4umul a5ela7 totu#i7 #i
a34oa3e nimi5 nu le 34ea :amilia4 9au 5el 3u<in nimi5 nu 34ea mai 5uno95ut ;e5t
alt5eva7 ;in moment 5e toate 9tn5ile A4i?ma4onii #i ni9i3ul AalBen?5enu#iu a4ta :amilia4
;u3 un 5ea9 ;e me49.
Ct4e 9:4#itul 5elei ;e?a ;oua ;u3?amie@i7 (eBBe>eT 5l4i altu4i ;e !lema>
3e o ;i9tan< 95u4t.
J Am t4e5ut ;e lo5ul 8n 5a4e l?ai 5on;amnat la moa4te7 nu?i a#aI
!lema> 4ma9e t5ut 5teva 5li3e7 a3oi 493un9e:
J Nu7 ni5i nu vom t4e5e 3e lnA el.
J (ie mi 9?a 34ut 5?l v;.
J Nu l?ai v@ut.
Cl4i4 8n lini#te un tim3.
J !lema>7 @i9e (eBBe>eT.
DaI
!lema> nu 34ea 8n5ntat ;e 5onve49a<ie.
J Cine ne?a4 3utea o34i7 ;a5 3u4 #i 9im3lu ne?am lua 3a4tea ;e 5o4tu4i #i 34ovi@ii
3e t4ei @ile #i am lua?o 934e no4;7 5t4e /a9ili5aI
Uneo4i7 lui !lema> i 9e 34ea 5 8nAu9timea mental a lui (eBBe>eT :4i@a 34o9tia.
J Se ve;e 5?ai uitat 5 n?avem Bani. Te a9iAu4 5 a :i 94a5 8n /a9ili5a e #i mai
4u ;e5t a :i 94a5 ai5i7 3ent4u 5?n /a9ili5a Su:letul Su34em nu ; ;oi Bani 3e
9u34avie<ui4ea ta.
J Ce 9?@i57 am :o9t al naiBii ;e Bine 8nA4iDi<i ai5iL @i9e (eBBe>eT @e:lemito4.
J Am :o9t 8nt4?un lo5 5u ;e9tul a3 3e9te un an #i nu 9?au a34o3iat ;e noi ni5i
m5a4 o ;at al<i 5lto4i7 tlCa4i7 5u3lu4i :uAite ;e a5a9 9au :amilii 8n va5an<.
J 0tiu7 am :i 3utut la :el ;e Bine 9 :im 3e alt 3lanet. Una nelo5uitL I<i 93un
eu7 5n; Dol6a avea Bu4ta 34ea ma4e 5a 9 9e mai mi#te7 :emelele ;e BaBuini au 8n5e3ut
9?mi 3a4 at4Atoa4e.
Ni5io;at (eBBe>eT nu 34u9e mai inutil ;e5t a5um.
J Nu m mi47 @i9e !lema>.
(eBBe>eT 8i a4un5 o 5uttu4 54unt.
J Glumeam7 nt4ule.
J !u7 nu7 4e3li5 !lema>.
J De5i <i?ai vn;ut 9u:letulI A5um e#ti Bie<elul lui Tati. Na:ai 9enio4.
Re9entimentul lui (eBBe>eT :a< ;e Na:ai e4a no4mal ;in moment 5e Na:ai 8l
;;u9e 8n vileaA ;e attea o4i. Da4 !lema> 9e Cot49e ;e mult 9?l 9u3o4te 3e Na:ai7 5el
3u<in 5t v4eme 9t la lo5ul lui7 5t v4eme e util. A9ta e4a tot 5e 5onta a5um ;a5 o
3e49oan 5ont4iBuia la 9u34avie<ui4ea A4u3ului. A 9o<iei #i 5o3ilului 9u. 0i (eBBe>eT n?
a4 9t4i5a 9?#i amintea95 eEa5t 5u 5t e4a mai :olo9ito4 Na:ai ;e5t (eB 8n9u#i.
J Am t4it 8m34eun un an7 vo4Bi !lema>. Ai mn5at 93tmn ;e 93tmn
5a4nea animalelo4 vnate ;e Na:ai #i 8n5 mai 54e@i 5 nu?i alt5eva ;e5t 34e:e4atul TateiI
J Aa7 #tiu 5?i mai mult7 @i9e (eBBe>eT. Toat lumea #tie. De :a3t7 maDo4itatea
;int4e noi 8#i ;au 9eama 5 valo4ea@ mai mult ;e5t tine.
(eBBe>eT t4eBuie 9 :i 5itit 5eva 3e :a<a lui !lema> atun5i7 3ent4u 5 4ma9e 8n
u4m #i 5l4i o v4eme 8n 93atele lui !lema>.
Cel ;in u4m #tia 5 mi5a in9ult a lui (eBBe>eT e4a menit 9?l 8n:u4ie ;a4
!lema> nu inten<iona 9?i :a5 Do5ul. Fn<eleAea 5e u4m4ea (eBBe>eT: 9 95a3e ;e
59to4ie7 ;e 3ln9etele BeBelu#ului7 #i 9 9e 8ntoa45 8n o4a#7 la Bile #i toaletele lui7 la
Bu5t4ia #i a4ta lui #i7 mai 34e9u9 ;e toate7 la 34ovi@ia ne9:4#it ;e :emei u#o4 ;e :latat #i
ne5om3li5ate. 0i a;ev4ul e4a 57 ;a5 9?a4 8ntoa45e7 (eBBe>eT 9?a4 ;e95u45a la :el ;e
Bine 5a?ntot;eauna 8n /a9ili5a7 5u 9au :4 BaniH Doi7 ;e a9emenea7 a4 ;u5e un t4ai Bun
a5olo. =iin; o a5t4i<?5o3il a34oa3e leAen;a4. Pent4u 5ei ;oi7 /a9ili5a a4 :i mult mai Bun
;e5t o4i5e 8i a#te3ta 8n viito4ul 34evi@iBil.
Da4 9olu<ia a9ta ie9e ;in ;i95u<ie7 8#i @i9e !lema>. A ie#it ;in ;i95u<ie 5n;
Su:letul Su34em m?a :5ut ;e 49ul lumii. (e9aDul e4a lim3e;e 8n5ea45 9?l u5i@i 3e
Na:ai #i vei mi#una #i o4Be5i 5a un ;eBil mintal7 in5a3aBil 9 :a5i un no;. Ia4 a5um nu ;e
Na:ai a4 t4eBui 9 t4ea5 3ent4u a le 95CimBa ;e9tina<ia7 5i ;e Tata. Nu7 !lema> n?avea
953a4e. Fn 3lu97 /a9ili5a nu 4e34e@enta nimi5 3ent4u el. S34e ;eo9eBi4e ;e (eB7 nu 9e
mul<umea 9 9a4 ;int4?un 3at 8n altul #i 9 t4ia95 ;e 3e u4ma o4i54ei :emei 5a4e l?a4
34imi la ea. T4eBuia 9 aiB o 4e3uta<ie Bun 8n o4a#7 t4eBuia 9 #tie 57 atun5i 5n;
vo4Be#te7 oamenii 8l a95ult. =4 Bani7 9laBe 93e4an<e 9 oB<in a#a 5eva.
Pe lnA a9ta7 o iuBea 3e !ia;C7 e4a mn;4u ;e mi5ul P4o6a #i?i 3l5ea via<a 8n
;e#e4t 8nt4?un :el 3e 5a4e nimeni7 ni5i m5a4 Volema>7 nu?l 3utea 8n<eleAe v4eo;at. Ia4
;a5 9?a4 8ntoa45e 8n /a9ili5a7 3n la u4m7 !ia;C nu i?a4 4e8nnoi 5ont4a5tul ;e 59to4ie.
A4 :i ;in nou 8n 3o9tu4a a5eea neB4Btea95 ;e?a t4eBui 9?#i 5aute o 9o<ie numai 5a 9
4mn 8n o4a#. A9ta a4 :i ;e ne9u3o4tat a#a a4 t4eBui 9 t4ia95 B4Ba<ii7 8n 9iAu4an< 5u
9o<iile7 5u 5o3iii lo4. Nu ;o4ea 9?#i ;i9t4uA :amilia a5um. Fn5eta9e 9 mai vi9e@e la
/a9ili5a 9au 5el 3u<in nu mai voia 9 a93i4e la ea7 ;in moment 5e 9inAu4ul :el ;e via< 5a4e
me4it t4it a5olo lui 8i e4a ina55e9iBil.
Numai (eBBe>eT #i Dol6a 9e mai An;eau la 8ntoa45e4e. 0i7 inutili 5um e4au
amn;oi7 A4u3ul n?a4 9u:e4i ;elo57 ;a5 i?a4 l9a 9 3le5e.
A#a 57 8n tim3 5e !lema> #i tatl lui aleAeau lo5ul ;e taB4 3e9te noa3te7 5el
;inti a;u9e 34oBlema 8n ;i95u<ie.
J 0tii 5 (eB #i Dol6a 8n5 vo4 9 9e?ntoa45 8n /a9ili5a.
J Au att ;e 3u<in imaAina<ie7 5 nu m mi47 93u9e Volema>. Unii au o 9inAu4
i;ee 8n via<7 a#a 5 nu 9u3o4t 9 4enun<e la ea.
J (ai #tii #i 5 9unt a34oa3e ne:olo9ito4i 3ent4u noi.
J Nu att ;e ne:olo9ito4i 34e5um Ko>o47 9uBlime Tata.
J Da7 e A4eu 9 5on5u4e@i 5u ea.
J Ni5iunul nu e9te 5om3let ne:olo9ito4. Poate 5 nu?#i :a5 t4eBu4ile 5a4e le 4evin7
;a4 avem nevoie ;e Aenele lo4. Avem nevoie ;e 5o3iii lo4 8n 5omunitatea noa9t4.
J Am ;u5e o via< mult mai u#oa4G #i?am avea mult mai 3u<ine 5on:li5teG
;a5G
J Nu7 93u9e Volema>.
!lema> 5lo5otea ;e :u4ie. Cum 8n;4@nea Tata 9 nu?l la9e ni5i 9?#i te4mine
:4a@aI
J Nu?i aleAe4ea mea7 8i eE3li5 Volema>. Da5?a4 :i ;u3 mine7 a# l9a 3e o4i5ine
v4ea 9 9e 8ntoa45. Da4 Su:letul Su34em a ale9 a5e9t A4u3.
Ime;iat 5e 3omeni ;e Su:letul Su34em7 !lema> nu?l mai a95ult 5u aten<ie. A9ta?
n9emna 8ntot;eauna 5 3a4tea 4e@onaBil a ;i95u<iei 9e te4mina9e.
Cn; #i?au a#e@at taB4a 3ent4u noa3te7 !lema> a Cot4t 57 8n 3e4ioa;a 5t va 9ta
el ;e 3a@7 ;a5 (eB #i Dol6a vo4 8n5e45a 9 :uA7 va avea A4iD 9 nu 9e 8ntm3le 9?i
oB9e4ve. Le?a4 :i ;e9tul ;e u#o4 9 A9ea95 ;4umul ;e#e4tul nu e4a 5Cia4 att ;e
3e4i5ulo9 3n ai5i7 ia4 ei aveau a5um 5ele mai ma4i #an9e ;in toat 5lto4ia 9 9e?ntoa45
la 5ivili@a<ie. Ceea 5e nu 8n9emna o #an9 att ;e A4o@av7 la ;4e3t vo4Bin; la :el ;e
ma4e e4a 4i95ul ;e?a :i ata5a<i ;e tlCa4i. Poate mai ma4e7 a5um 5 8n /a9ili5a (oo@C e4a
5el 5a4e 5on;u5ea #i?i va Aoni 3e 95an;alaAii #i ne5ivili@a<ii ;in o4a#. Poate 5 Su:letul
Su34em 8i va 34oteDa 3e 5ei ;oi #i?i va aDuta 9 9e?ntoa45 8n /a9ili5a 9au 3oate 5 nu.
In;i:e4ent 5e 9e va?ntm3la7 !lema> nu?i va o34i 9 8n5e45e7 ;a5 a9ta voiau.
Da4 n?au :5ut?o. !lema> a 9tat ;e 3a@ 5Cia4 mai mult 5a ;e oBi5ei7 ;a4 ei ni5i n?
au ie#it ;in 5o4t7 ni5i n?au 8n5e45at 9 :u4e 5mile. Pn la u4m7 l?a t4e@it 3e Va9 5a 9?l
8nlo5uia95 #i 9?a ;u9 la 5ul5a4e7 3lin ;e ;i934e< :a< ;e (eB. Da5 eu a# :i :o9t a5ela 5a4e?
a4 :i v4ut 9 349ea95 A4u3ul #i 9 lo5uia95 altun;eva7 mi?a# :i luat 9o<ia #i 5o3ilul #i?a#
:i 3le5at. Da4 nu #i (eB. !l a55e3t 4e:u@ul mult 34ea u#o4.
Fn a t4eia @i ;e 5lto4ie7 3e la miDlo5ul ;imine<ii7 au aDun9 la 3un5tul 8n 5a4e7
3ent4u a 9e 8ntoa45e 8n /a9ili5a7 a4 :i t4eBuit 9?o ia 934e no4;. !lema> a 4e5uno95ut lo5ulH l?
a 4e5uno95ut #i Volema>7 ;e9iAu4. Da4 nu #i alt5inevaH nimeni nu #i?a ;at 9eama 57 atun5i
5n; au 5ontinuat 9 mea4A 934e e9t7 8n lo5 9?o ia ;i4e5t 934e no4;7 au 4enun<at la ultima
93e4an< ;e?a 4eveni la ve5Cea lo4 via<.
!lema> nu 9e 9im<ea ;elo5 t4i9t ;in 5au@a a9ta. !l nu e4a 5a (eBBe>eT via<a lui
9e ;e9:#u4a9e?n ;e#e4t tot tim3ul. Se 8nto49e9e 8n /a9ili5a numai 5a 9?#i vn; ma4:a #i
9?#i A9ea95 o 9o<ie7 ;e#i7 Bine8n<ele97 8i 3l5u9e 8ntot;eauna o4a#ul #i?l 5on9i;e4a 5a9a
lui. Numai 5 i;eea ;e a5a9 nu 8n9emna9e ni5io;at 34ea mult 3ent4u el nu i 9e :5ea
;o4 ;e 5a97 nu?l 5u34in;ea no9talAia #i ni5i nu l54ima ;u3 ea. A9ta 9e?ntm3la 3n
5n; a n95ut !ia;C #i el l?a luat 8n B4a<e 3e P4o6a7 i?a au@it 3ln9etul ta4e #i Cot4t #i i?a
v@ut @mBetul. Atun5i7 3ent4u el7 a5a9 a?n9emnat 5o4tul 8n 5a4e ;o4meau !ia;C #i P4o6a.
N?avea nevoie ;e /a9ili5a a5um. !4a 34ea 3ute4ni5 8n 9inea lui 5a 9 tnDea95 ;u3 un
o4a# anume7 5um :5ea (eB.
Da47 ;a5 8n u4mto4ii ani lumea lui avea 9 :ie a5ea9t 5a4avan7 atun5i e4a
Cot4t 9 ia m9u4i 5a 3o@i<ia lui 8n 5a;4ul mi5ii lo4 :o4me ;e Auve4na4e 9 :ie 5t mai
;ominant #i mai im3o4tant 3o9iBil. Fn vale7 un;e A4;ina lui $;o4aB o:e4ea Dumtate ;in
C4an7 ia4 Na:ai :u9e9e un vnto4 la :el ;e i95u9it 5a el7 n?a4 :i avut 5um 9 ia9 8n
evi;en<7 9?#i a9iAu4e 3o@i<ia ;e li;e4. A5um7 8n97 5la4e ;in nou 3e 5mil7 3n #i Tata
<inea 5ont ;e Du;e5ata lui !lema> 8n eEt4em ;e multe 34ivin<e #i7 5u toate 5 Su:letul
Su34em le aleAea ;i4e5<ia7 !lema> e4a 5el 5a4e 9taBilea 4uta eEa5t. Putea 9 9e uite 8na3oi
la A4u3 #i 9?o va; 3e !ia;C u4m4in;u?l 5u 34ivi4ea o4i ;e 5te o4i nu e4a o5u3at 5u
C4ni4ea BeBelu#ului. Clto4ia 8i amintea lui !ia;C 5t ;e im3o4tant e4a !lema> 3ent4u
9u34avie<ui4ea 8nt4eAului A4u37 ia4 lui 8i :5ea 3l5e4e 5 ea 9e mn;4ea 5u a9ta.
Su:letul Su34em 8i 93u9e9e Tatei 57 ;a5?a4 A9i o 4ut 9iAu4 #i?a4 avea 34ovi@ii
9u:i5iente7 a4 aDunAe la ;e9tina<ie ;u3 #ai@e5i ;e @ile ;e 5lto4ie ne8nt4e4u3t. Da47
;e9iAu47 ni5i nu 8n53ea 8n ;i95u<ie 9 5lto4ea95 #ai@e5i ;e @ile. /eBelu#ii n?a4 :i 3utut
9u3o4ta un ;4um att ;e lunA 3e a4#i<7 u955iune #i in9taBilitate. Nu7 vo4 :i nevoi<i 9?#i
A9ea95 alt lo5 9iAu4 #i 9 9e o;iCnea95 ;in nou. 0i 3oate 8n5 unul7 ;u3 a5eea.
P4oBaBil 5?n :ie5a4e lo5 vo4 t4eBui 9 9tea ;e9tul 5t 9 3lante@e 5a 9 aiB o 4e5olt #i 9?o
5uleaA 3ent4u a avea C4an 8n eta3a u4mtoa4e a 5lto4iei. Un an. Un an 8n :ie5a4e lo57
3oate t4ei ani 3ent4u o 5lto4ie ;e #ai@e5i ;e @ile. Da47 ;e la 8n5e3utul 3n la 9:4#itul ei7
!lema> va :i a;ev4atul ei #e:7 ia4 la :inal to<i a4 t4eBui 9 m aleaA 3e mine 5on;u5to47
Tata 4mnn; nimi5 mai mult ;e5t 5e?a4 t4eBui 9 :ie un 9:tuito4 8n<ele3t. Da4 nu va
:i a;ev4atul li;e4. Nu va mai :i.
A5ela7 3e Bun ;4e3tate7 voi :i eu. Da5 voi ;e5i;e 5 ;e9tina<ia Su:letului Su34em
e9te lo5ul un;e v4eau eu 9 5on;u5 A4u3ul7 atun5i a5olo 8l voi ;u5e #i va aDunAe la el 8n
9iAu4an< #i la tim3. Da5 ;e5i; alt:el7 Bine8n<ele97 atun5i Su:letul Su34em n?a4e ;e5t 9
9e ;u5 naiBii.
Rul Nivi;imu nu e4a 3e4io;i5 <#nea ;in i@voa4e natu4ale ;in (un<ii L6u;6 5ei
5ol<u4o#i7 5a4e e4au ;e9tul ;e 8nal<i 5a 9 ninA 3e ei ia4na. Da4 ;eBitul e4a :oa4te 9laB ia47
5n; 4ul 5u4Aea aB4u3t 8n Valea K4utoCn #i aDunAea 8n ;e#e4tul Do97 :ie4Binte #i u95at7 9e
95u:un;a 8n ni9i3 #i ;i934ea 3e >ilomet4i 8nt4eAi 8nainte ;e a 9e v49a 8n (a4ea Lu5ioa9.
To5mai ;in 5au@a 4ului Nivi;imu7 ;4umul 5el ma4e 3ent4u 5a4avane ;e la no4; la
9u; u45a aB4u3t7 8n (un<ii L6u;67 #i a3oi u4ma 4ul 8n Do97 a34oa3e ;e lo5ul un;e a5e9ta
;i934ea. !4a 5ea mai 9iAu4 9u49 ;e a3 3otaBil 8nt4e /a9ili5a7 la no4;7 #i O4a#ele
=o5ului7 ;in 9u;. Fnt4?un an7 ;e?a lunAul malu4ilo4 4ului Nivi;imu t4e5eau 5am
;ou934e@e5e 5a4avane7 a#a 5 e4a a34oa3e ;e a#te3tat 9 34imea95 ;e la CataloA
in;i5a<ia ;e a?#i a#e@e taB4a tim3 ;e o 93tmn la 3oalele (un<ilo4 L6u;67 8n tim3 5e?
o 5a4avan 5a4e 9e?n;4e3ta 934e no4;7 5u 9oli; e95o4t milita47 8#i 54oia ;4um 8n 9u9ul
vii #i a3oi 8n Do97 3e 54a4ea #e43uitoa4e a mun<ilo4.
Cel mai 4u lu54u 5au@at ;e a#te3ta4e e4a 5 nu 3uteau :a5e :o5. !95o4ta milita47
le?a 93u9 CataloAul7 e4a aAitat #i ;o4ni5 9 A9ea95 un ;u#man. =umul a4 :i 5on9i;e4at
in;i5iu al 34e@en<ei tlCa4ilo47 ia4 9ol;a<ii n?a4 9ta mult 3e An;u4i 8nainte ;e a?i m5el4i
3e to<i. A#a 5?au mn5at 5ele mai Dalni5e 4a<ii ;e 5lto4ie #i 9?au 5l5at 3e ne4vi unii 3e
al<ii7 a#te3tn; @iua?n 5a4e7 ;u3 93u9ele lui Volema>7 CataloAul Cot49e 5 3uteau 3le5a.
!4a 8n 5ea ;e?a ;oua @i7 8n tim3 5e !lema> #i Va9 vnau 8m34eun 55i Va9 9e
34i5e3ea 3u<in la a ;e95o3e4i u4mele ;e animale 5n; au 3ie4;ut 34ima a4m. P4oBaBil
5 Va9 n?a4 :i t4eBuit 9 aiB una7 ;a4 a 5e4ut7 #i?a4 :i :o9t 34ea umilito4 9 i 9e inte4@i5 9?o
3oa4te. Pe lnA a9ta7 eEi9ta 8ntot;eauna 3o9iBilitatea 5a el 9 9u434in; un animal
3e4i5ulo9 5a4e 9 :i u4m4it a5eea#i 34a; #i atun5i a4 avea nevoie ;e a4m 5a 9 9e a3e4e.
De oBi5ei7 Va9 nu e4a 9tnAa5i. Da47 8n tim3 5e me4Aea 8na3oi 3e 93ate7 8n 3at4u
laBe7 ;e?a lunAul unei ie#itu4i a:late ;ea9u34a unei 9t4mto4i7 9e?m3ie;i5 #i7 5n; 9e
34in9e7 a4ma 8i 953 ;in mn. Ri5o# ;in a:lo4imentul 5ol<u4o97 94i 8n Aol #i 5@u 8nt4?
un 5anion. Va9 #i !lema> n?au@i4 5n; atin9e :un;ul.
J Puteam 9 5a; eu7 4e3eta 8nt4una Va9 9ea4a7 3ove9tin; 5e 3<i9e.
!lema> n?avu inima 9?i 93un 5?a4 :i :o9t mai Bine 3ent4u toat lumea ;a 5?a4:i
5@ut el. La u4ma u4mei7 aveau numai 3at4u a4me #i ;e altele nu 3uteau :a5e 4o9t 3n la
u4m7 8#i vo4 3ie4;e 5a3a5itatea ;e a 9e 4e8n545a ;e la 9oa4e7 motiv 3ent4u 5a4e !lema>
<inea a95un9e ;ou ;in ele 5u mult A4iD7 8nt4?un lo5 8ntune5o9. Cu o a4m 3ie4;ut7
t4eBuia 9 95oat alta ;in a95un@toa4e #i 9?o :olo9ea95 la vntoa4e.
J Da4 ;e 5e vna<i7 o4i5umI 8nt4eB Volema>7 5a4e 8n<ele9e 5e 3utea 8n9emna
3ie4;e4ea a4mei 8n viito4.
F#i 8n;4e3ta9e 8nt4eBa4ea 934e !lema>7 lu54u :oa4te 3ot4ivit7 3ent4u 5 el Cot49e 9
ia ;ou a4me 8n ;e#e4t 8n @iua a5eea.
!lema> 493un9e 5u 45eal7 ;e 3a45 Volema> n?avea ;4e3tul 9?i 3un Cot44ea
la 8n;oial.
J Pent4u 5a4ne7 4o9ti el. So<iile nu?#i 3ot al3ta 5o3iii7 ;a5 mnn5 numai
3e9me<i #i 3a9t4am.
J Da47 ;in moment 5e nu 3utem Ati 5a4nea7 la 5e te?ai a#te3tat7 9?o mnn5e
54u;I v4u 9 a:le Volema>.
J Am 54e@ut 5 3ot 34Di 5a4nea 5u a4ma. A4 :i :o9t 8n 9nAe7 ;a4G
J A4 :i :o9t #i o 4i9i3 ;e ene4Aie 3e 5a4e nu ne?o 3e4mitem7 a;uA Volema>.
J Avem nevoie ;e 5a4ne7 9t4ui !lema>.
J A4 :i t4eBuit 9 9a4 ;u3 a4mI 8nt4eB Va9 oB4a@ni5.
J Nimeni nu v4ea a9ta7 4o9ti !lema> ;i934e<uito4. Nu mai e vo4Ba ;e tine.
+u9Ci;C u4m4i ;i95u<ia 8n t5e4e7 a#a 5um :5ea ;e oBi5ei 5n; avea lo5 un
5on:li5t7 9e9i@n; 5um 3a4 9 9e 95CimBe :i4ele 5a4e?i leaA. 0tia 5 liniile 3e 5a4e le ve;ea
8nt4e oameni nu e4au a;ev4ate7 5i o 9im3l meta:o4 vi@ual 3e 5a4e mintea ei o 5on9t4uia
3ent4u ea un :el ;e ;iaA4am a Calu5ina<iilo4. Da4 me9aDul lo4 ;e934e 4ela<ii #i loialitate7
u4 #i iuBi4e e4a a;ev4at 34e5um 9tn5ile7 ni9i3ul #i tu:4i#ul ;in Du4ul lo4.
Va9 4e34e@enta anomalia ;in A4u3 #i a#a :u9e9e ;intot;eauna. Nu?l u4a nimeni7 nu?
l 4e93inAea nimeni. Da4 ni5i nu?l iuBea nimeni. Nimeni nu 9e leAa ;e el 34int4?o 4ela<ie ;e
loialitate ;eo9eBit ;u3 5um ni5i el nu mani:e9ta loialitate ;eo9eBit :a< ;e 5ineva. Cu
eE5e3<ia leAtu4ii Bi@a4e ;int4e el #i Sevet7 #i a 5elei #i mai Bi@a4e ;int4e el #i OB4inA.
Sevet nut4ea 3u<in ;4aAo9te 9au 4e93e5t :a< ;e 9o<ul ei 9e 59to4i9e4 numai ;e :o4m7
:4 9 eEi9te 8nt4e ei o 4ela<ie ;e loialitate 93e5ial7 o ma4e ;4aAo9te 9au o ma4e 34ietenie.
Da4 el 9e 34ea 5 nut4e#te 3ent4u ea un 9entiment :oa4te 3ute4ni57 3e 5a4e +u9Ci;C nu?l
8n<eleAea #i nu?l mai 8ntlni9e. Ia4 leAtu4a lui 5u OB4inA e4a la :el7 ;oa4 3u<in mai 9laB.
Nu a#a a4 :i t4eBuit 9 9tea lu54u4ile7 ;in moment 5e Va9 nu avea motiv 9 :ie 9t4n9 leAat
;e OB4inA. La u4ma u4mei7 nu OB4inA :u9e9e 5el 34in9 8n 3at 5u Sevet 8n noa3tea 8n 5a4e i?
a 9u434in9 Ko>o4 #i e4a 9?#i omoa4e 9o4aI De 5e 9 9imt Va9 o leAtu4 inten9 5u
OB4inAI Inten9itatea ei 4e5uno95ut ;e +u9Ci;C ;u3 A4o9imea 5oa4;ei 3e 5a4e o ve;ea
8nt4e ei 4ivali@a 5u 4e@i9ten<a 5elo4 mai 9oli;e 59to4ii ;in A4u37 5a a5ea ;int4e Volema>
#i Ra9a7 5u 9entimentul lui !lema> 3ent4u !ia;C 9au 5u 4ela<ia tot mai 9t4n9 ;int4e 8n9#i
+u9Ci;C #i iuBitul ei I99iB7 I99iB al ei 5el ;evotat7 ;4aA7 95li3ito4 #i iuBito47 a 54ui vo5e e4a
mu@i5a 8nt4eAii ei Bu5u4ii.
Nu a9ta7 #tia ea7 e4a 5e 9im<ea Va9 3ent4u Sevet 9au OB4inA ia4 :a< ;e o4i5ine
alt5ineva el nu 9im<ea mai nimi5. Totu#i7 ;e 5e Sevet #i OB4inA7 #i alt5ineva nuI Nimi5
nu?i leAa 3e ei7 8n a:a4 ;e a;ulte4ul lo4 ;e mai ;emultG
A5ea9ta 9 :ie leAtu4aI A;ulte4ul 8n 9ineI !4a oa4e leAtu4a 3ute4ni5 a lui Va9 5u
ei oB9e9ia t4;4ii lo4I AB9u4;. 0tia ;e mult v4eme ;e aventu4ile lui SevetH aveau un
ma4iaD liBe4tin. Ia4 +u9Ci;C a4 :i 4e5uno95ut leAtu4a ;int4e ei7 ;a5?a4 :i :o9t vo4Ba ;e u4
9au :u4ie 3e a9tea le v@u9e ;e :oa4te multe o4i.
CCia4 #i a5um7 5n; Va9 a4 :i t4eBuit 9 :ie leAat ;e tot A4u3ul 34int4?un :i4 al
4u#inii7 al ;o4in<ei ;e?a 5om3en9a 4ul7 ;e?a 5#tiAa a34oBa4ea 5elo4lal<i7 nu eEi9ta a34oa3e
nimi5. Lui nu?i 39a. Fnt4?a;ev47 e4a a34oa3e 9ati9:5ut.
J (ai ;eA4aB am :i 3utut Ati 5a4nea la?ntoa45e4e7 5n; am :i avut toate 5ele
3at4u a4me7 4o9ti Sevet.
+u9Ci;C 4ma9e uimit 5 to5mai 9o<ia lui Va9 9uBlinia vinov<ia a5e9tuia7 ;a4 nu
9e mi4 5n; Ko>o4 lu eEem3lul 9u4o4ii ei #i?i ;;u o lovitu4 ;i4e5t:
J Ai :i 3utut 9 :ii atent 3e un;e 5al5i7 Va9.
Va9 9e 8ntoa49e #i?o 34ivi 3e Ko>o4 5u o un; ;e ;i934e<.
J Poate 5?a4 :i t4eBuit 9?nv< 9 lu54e@ 5u A4iD #i e:i5ient7 u4mn; eEem3lul tu.
Cion;neli 5a a5e9tea 8n5e3eau 34ea u#o4 #i ;e oBi5ei <ineau 34ea mult. Nu e4a
nevoie 9 :ii o4a5ol 5a +u9Ci;C 5a 9 #tii un;e avea 9 ;u5 5ea4ta7 ;a5 e4a l9at 9
5ontinue.
J Te4mina<iL 93u9e Volema>.
J N?am ;e An; 9?mi a9um eu vina 5 n?avem 5a4ne 34Dit7 @i9e Va9 5alm. (ai
avem t4ei a4me #i nu?i vina mea 5 nu 3utem a34in;e :o5ul.
!lema> 8i 3u9e mna 3e um4.
J Tata 3e mine m 5on9i;e4 493un@to4 #i 3e Bun ;4e3tate. A :o9t e4oa4ea mea
;e Du;e5at. N?a4 :i t4eBuit 9 iau ;ou a4me 8n a5eea#i eE3e;i<ie ;e vntoa4e. Cn; o te
5on;amnm 3e tine 3ent4u 5 n?avem 5a4ne7 o 9 #tii.
J Da7 o 9?n5e3em 9 te mn5m 3e tine7 93u9e OB4inA.
!4a o Alum ;e9tul ;e Bun 5a 9 4; 5<iva oameni7 m5a4 5a 9 ;eten9ione@e
atmo9:e4aH ;a4 Va9 nu a34e5ia 5 5el 5a4e?o :5u9e :u9e9e OB4inA. +u9Ci;C v@u 9t4ania
5oneEiune ;int4e ei 54e95n; 8n inten9itate #i 8nA4o#n;u?9e7 5a o 3a4m neaA4 5a4e?l
t4Aea 3e Va9 934e OB4inA.
+u9Ci;C 8i 34ivea7 93e4n; 9 9e 5e4te ;e9tul 3ent4u 5a ea 9?n<eleaA 5e e4a 8nt4e
ei7 ;a4 8n a5el moment inte4veni SCe;emei:
J N?avem ni5i un motiv 9 nu mn5m 5a4nea 54u;7 ;a5?i ;e vnat 34oa93t7
ia4 animalul a :o9t 9nto9. P4Din;?o 3u<in la 9u34a:a< 5Cia4 8nainte ;e?a o mn5a7
;i9t4uAem o4i5e 5ontamina4e :4 9 5on9umm 34ea mult ene4Aie. Avem o 34ovi@ie
Bun ;e antiBioti5e7 8n 5a@ 5 9e?mBolnve#te 5ineva #i7 5Cia4 ;a5 4mnem :4 ea7 la
nevoie7 3utem :a5e altele7 ;e9tul ;e Bune7 ;in ie4Bu4ile 5a4e 9e A9e95.
J Ca4ne 54u;7 @i9e Ko>o47 ;e@Au9tat.
J Nu #tiu ;a5?o 3ot mn5a7 93u9e !ia;C.
J T4eBuie ;oa4 9?o me9te5i mai mult7 vo4Bi SCe;emei. Sau 9?o tai 8n Bu5<i mai
mi5i.
J ! vo4Ba ;e Au9t7 @i9e !ia;C.
J ! vo4Ba ;e i;ee7 9e 5ut4emu4 Ko>o4.
J ! ;oa4 o Ba4ie4 39iColoAi57 eE3li5 SCe;emei7 3e 5a4e?o 3ute<i ;e3#i :oa4te
u#o4 3ent4u Binele BeBelu#ilo4 vo#t4i.
J Nu?n<eleA ;e 5e 5ineva 5a4e n?a4e 5o3ii a4 t4eBui 9 ne 93un nou7 5elo4lalte7
5e?i Bine 3ent4u noi7 9e 4<oi Ko>o4.
+u9Ci;C 9e9i@ 5 vo4Bele lui Ko>o4 o atin9e4 3e SCe;emei. Una ;int4e 5ele mai
ma4i A4iDi ale 9ale e4a 5 SCe;emei 9e i@ola tot mai mult ;e 5elelalte :emei. Vo4Bea ;e934e
a9ta 5u Luet :oa4te ;e9 #i :5eau amn;ou tot 5e 3uteau 5a 9 95CimBe 9itua<ia7 ;a4 nu le
venea u#o47 3ent4u 5 oB9ta5olul e4a 5Cia4 SCe;emei 9e 5onvin9e9e 9inAu4 5 nu voia
5o3ii7 ;a47 ;u3 5um 9e 5on5ent4a 3e to<i BeBelu#ii ;in A4u37 +u9Ci;C #tia 57 in5on#tient7
8#i a34e5ia valoa4ea ;u3 :a3tul 5 n?avea u4ma#i. Ia4 5n; o 54eatu4 5u 54eie4 ;e Ain7
m4Ainit #i ne34eten<ioa9 34e5um Ko>o4 8i a4un5 8n :a< lui SCe;emei 5 n?a4e 5o3ii7
+u9Ci;C v@u 5um ;i93a4 leAtu4ile lui SCe;emei 5u 4e9tul A4u3ului.
Ia4 lini#tea ;e ;u3 4ema45a lui Ko>o4 nu :u ;e ni5i un :olo9. Cei mai mul<i t5eau
3ent4u 5 a#a 9e 493un;ea la te4iBila A4o9olnie 9o5ial 9e 39t4a t5e4ea minute Bune7
3ent4u a?i 9e4vi 5elui 5a4e?a DiAnit ;4e3t ;oDan7 a3oi 9e 5ontinua 5a #i 5n; Aa:a ni5i nu 9?
a4 :i 4o9tit. Fn9 +u9Ci;C e4a 9iAu4 5 nu a#a inte434eta SCe;6a lini#tea. La u4ma u4mei7
SCe;6a nu e4a ;elo5 ve49at 8n manie4e #i mai e4a #i ;u4e4o9 ;e 5on#tient 5 n?avea
5o3ii7 a#a 5 lini#tea ei :4 8n;oial 8n9emna 5 toat lumea e ;e a5o4; 5u Ko>o47 ;a4
34ea 3oliti5oa9 5a 9?o 93un. Fn5?o DiAni4e7 8n5?o 5i5at4i5e 3e 9u:letul lui SCe;emei.
Da5 n?a4 :i :o9t 34ietenia 9t4n9 ;int4e SCe;emei #i $;o4aB7 4ela<ia mult mai
9u3e4:i5ial7 5ultivat ;e Luet #i +u9Ci;C 5u SCe;6a #i ma4ea ;4aAo9te #i 4e93e5tul
SCe;6ei 3ent4u Ra9a7 :emeia n?a4 :i avut ni5i o leAtu4 3o@itiv 5u 4e9tul A4u3ului. Doa4
invi;ie #i 4e9entimente.
Luet :u a5eea 5a4e 93a49e ACea<a 8n 5ele ;in u4m.
J Da5 ;e 5a4ne au nevoie BeBelu#ii no#t4i7 atun5i 9iAu4 5 o 9?o mn5m 34Dit
la 9u34a:a< 9au 5Cia4 54u;. Fn9 m?nt4eBG att ;e?a34oa3e 9untem ;e inani<ie7 8n5t nu
3utem 4e@i9ta o 93tmn :4 5a4neI
!lema> 8i a4un5 o 34ivi4e 4e5e.
J Tu 3o<i 9?<i C4ne#ti 5o3ilul 5um v4ei. Ai no#t4i?o 9 9uA?ntot;eauna la3te?
m34o93tat 5u 34oteine ;e o4iAine animal tot la t4ei @ile.
J O:7 !lema>7 5Cia4 t4eBuie 9?o mnn5I 8nt4eB !ia;C.
J Da7 493un9e !lema>.
J O 9 :ie Bine7 inte4veni Na:ai. Ni5i n?o 9 oB9e4vi ;i:e4en<a.
Se 8ntoa49e4 to<i 5t4e el. =5u9e o 4ema45 95an;aloa9.
J C4e; 5 3ot 9 :a5 ;i:e4en<a ;int4e 5a4ne 54u; #i 5a4ne Atit7 mul<ume95
:4umo97 93u9e !ia;C.
J To<i ne a:lm ai5i 3ent4u 5 9untem mai mult 9au mai 3u<in 9en9iBili la Su:letul
Su34em7 4o9ti Na:ai. A#a 5 3u4 #i 9im3lu l?am 8nt4eBat ;a5 3oate :a5e 5a Au9tul 54nii 9
ni 9e 3a4 a55e3taBil. Da5 ne 3oate :a5e 9 54e;em 5 nu?i nimi5 8n ne4eAul 5u ea. 0i
mi?a 493un9 5 9e 3oate7 ;a5 n?o 9?n5e45m 9 ne o3unem. A#a 57 ;a5 nu ne An;im
8nt4una 5 mn5m 5a4ne 54u;7 Su:letul Su34em ne 3oate in:luen<a 9u:i5ient 5a 9 nu ne
;m 9eama ;e ;i:e4en<.
Fn 34ima 5li37 nimeni nu @i9e nimi5. +u9Ci;C 9e9i@ 5 4ela<ia a34oa3e
ne34eme;itat ;int4e Na:ai #i Su:letul Su34em 8i ;e95u4aDa 3e unii nu 8n ultimul 4n; 3e
Volema>7 5a4e vo4Bea 5u Su:letul Su34em numai 5n; e4a 9inAu4 9au 5u CataloAul.
J I?ai 5e4ut Su:letului Su34em 9 ne 5on;imente@e mn5a4eaI 8nt4eB I99iB.
J 0tim ;in eE3e4ien< 5 Su:letul Su34em 9e 34i5e3e 9?i :a5 3e oameni M34o#tiO7
@i9e Na:ai. Ai avut 3a4te ;e?a9ta 8m34eun 5u mine7 I996a. A#a 5 ;e 5e 9 nu?l 3unem 9
ne 34o9tea95 3u<in 5n; vine vo4Ba ;e Au9tul 54niiI
J Nu?mi 3la5e i;eea 5 Su:letul Su34em 9e Doa5 5u mintea mea7 34ote9t
OB4inA.
(eB 9e uit la el #i 4nDi.
J Nu te teme. Sunt 9iAu4 5?o 9 :ii 9u:i5ient ;e 34o9t #i :4 aDuto4.
A ;oua @i7 5n; Na:ai a a;u9 un nolien un animal a9emnto4 5u o 534ioa47
m9u4n; ni5i Dumtate ;e met4u ;e la A4eaBn la 3mnt l?au tiat7 au 34Dit 5a4nea la
9u34a:a< #i au mn5at?o 5u 34u;en<7 3n 5n; #i?au ;at 9eama 5 nu e4a att ;e 4ea
5a4nea 54u; 9au 5 Su:letul Su34em 4eu#i9e o t4eaB Bun 5n; 8i :5u9e in9en9iBili la
;i:e4en<. Se vo4 ;e95u45a :4 :o5 o4i ;e 5te o4i va :i nevoie.
Da4 Su:letul Su34em nu le 3utea ;a o nou a4m 8n lo5ul 5elei 3ie4;ute.
Fn5 ;ou a4me 3ie4;u9e4 t4e5n; 4ul Nivi;imu. O 3ie4;e4e 9tu3i;7 inutil.
Cmilele nu voiau 9 t4ave49e@e7 ;e#i va;ul e4a lat #i 3u<in a;n57 #i 9?au @Btut o i;ee
5n; au :o9t mnate ;in5olo ;e el. Totu#i7 ;a5 3ove4ile a4 :i :o9t leAate Bine #i 5u A4iD7
ni5iuna ;in ele nu 9?a4 :i ;e934in97 ni5iuna nu 9?a4 :i 49tu4nat 8n a3a 4e5e 5a ACea<a.
Lui !lema> i?a t4eBuit 5eva tim3 5a 9?#i ;ea 9eama 5 vinovat e4a 5mila 5a4e
;u5ea ;ou a4meH 9e 5on5ent4a9e 3e t4ave49a4ea 5elo4lalte animale 8nainte ;e?a 8n5e45a 9
4e5u3e4e@e 5on<inutul 3ove4ii. Cn; a A9it a4mele7 8nt4?un 95ule<7 8nvelite 8n 3n@7
9ttu9e4 8n a3 un 9:e4t ;e o4. A4mele e4au 4e@i9tente7 ;a4 nu :u9e9e4 5on5e3ute 9
:un5<ione@e 9uB a3. Int4a9e a3a 8n ele #i me5ani9mul inte4io4 avea 9 4uAinea95 4a3i;.
Le?a 4e5u3e4at7 Bine8n<ele97 8n 93e4an<a 5 nu vo4 4uAini7 ;e#i #tia 5 e4au 34ea 3u<ine
#an9e.
J Cine?a leAat 3ova4a 3e 5milI v4u el 9 a:le.
Nimeni nu 34ea 9?#i amintea95.
J A9ta?i 34oBlema7 93u9e Volema>. Cmila #i?a leAat 9inAu4 3ova4a #i nu 9?a
34i5e3ut 34ea Bine 9 :a5 no;u4ile.
G4u3ul 49e ne4vo9. !lema> 9e 49u5i :u4io9 934e tatl 9u7 Aata 9?l ;oDenea95
3ent4u 5 t4ata 5u u#u4in< o 9itua<ie A4av. Da47 5n; 8i 8ntlni 34ivi4ea7 t5u7 v@n; 5
Volema> lua lu54u4ile :oa4te 8n 9e4io9. A#a 5 9e 4e@um 9 8n5line ;in 5a3 5t4e el #i 9e
a#e@7 5a 9 a4ate 5?l l9a 3e Volema> 9 9e o5u3e ;e 9itua<ie.
J O4i5ine a leAat 3ova4a 3e 5mil 8#i 5unoa#te 493un;e4ea7 4o9ti Volema>. 0i?o
9 :ie :oa4te u#o4 9 a:lu 5ine?i7 t4eBuie ;oa4 9?nt4eB CataloAul. Da4 nu va :i 3e;e39it7
3ent4u 5 n?am avea nimi5 ;e 5#tiAat. Da5 voi 9im<i v4eo;at nevoia7 voi ;e@vlui 5ine?
a :o9t 3e49oana a 54ei neAliDen< ne?a 5o9tat 9iAu4an<a7 ;a47 8nt4e tim37 9 #tie 5?i 8n
9iAu4an< 4e:u@n;7 8n mo; la#7 9 4e5unoa95 9inAu4.
Ni5i a5um nu vo4Bi nimeni.
Volema> nu mai @i9e nimi57 5i 8i :5u 9emn ;in 5a3 lui !lema>7 5a4e 9e 4i;i5 8n
3i5ioa4e #i <inu 4i;i5at 8n :a<a lui ultima a4m.
J A9ta?i a4ma 3e 5a4e?am :olo9it?o 5el mai ;e97 vo4Bi el. Fn 5on9e5in<7 e 5ea 5a4e
va ;u4a 5el mai 3u<in7 ;a4 e tot 5e avem 5a 9 :a5em 4o9t ;e 5a4ne. A4 3utea 4e@i9ta ;oi ani
#i alt;at a4mele au mai 4e@i9tat att ;a47 5n; nu va mai 3utea :i :olo9it7 nu vom
avea alta.
Se ;u9e la Na:ai #i i?o 8ntin9e. A5e9ta o lu 5u mult aten<ie.
J Tu e#ti vnto4ul7 8i 93u9e !lema>. Tu e#ti 5el 5a4e?o va :olo9i 5el mai e:i5ient.
Ai A4iD ;e ea. Vie<ile noa9t4e #i ale 5o3iilo4 no#t4i ;e3in; ;e :elul 8n 5a4e?<i :a5i ;ato4ia.
Na:ai 8n5uviin< 5u o 8n5lina4e a 5a3ului.
!lema> 9e 8ntoa49e 934e 5eilal<i.
J Da5 ve;e 5ineva 5 a4ma e 8n v4eun 3e4i5ol ;e o4i5e :el7 t4eBuie 9 vo4Bea95
9au 9 a5<ione@e ime;iat 5a 9?o a3e4e. Da47 5u eE5e3<ia a5e9to4 9itua<ii7 nimeni alt5ineva 8n
a:a4 ;e Na:ai n?o va atinAe7 9uB ni5i un motiv. N?o vom mai :olo9i ni5i 5a 9 34Dim
5a4nea o4i5e 5a4ne vom mn5a 8n ;4umu4ile noa9t4e 3e4i5uloa9e7 o vom mn5a neAtit.
A5um Cai 9?o 3o4nim 8n Do9ul vii 8nainte 9 ne ;e95o3e4e 5ineva.
Pe la 9:4#itul ;u3?amie@ii au aDun9 8n lo5ul ;e un;e 5a4avanele o luau :ie 934e
9u;7 34in vile lo5uite7 8n 5a4e o4a#ele Dovo;a #i Nee9Ct5C6 9u34avie<uiau 5u A4eu 8nt4e
;e#e4t #i ma4e7 :ie 934e 9u;?e9t7 8n (un<ii Ra@o46at7 a3oi 8n Do97 8n @onele no4;i5e ale Vii
=o5u4ilo4. Volema> 8i 5on;u9e 934e mun<i. Cu toate a9tea7 nu ;oa4 unei 9inAu4e 3e49oane
;in A4u3 i?a t4e5ut 34in 5a3 57 ;a5 9?a4 :i ;u9 934e 9u;7 la Dovo;a #i Nee9Ct5C67 a4 :i
A9it ;e 5um34at a4me #i mn5a4e Bun. 0i7 8nainte ;e toate7 a4 :i v@ut alte 5Ci3u4i7 a4 :i
v@ut alte vo5i. Nu e4a unul 5a4e 9 nu :i ;o4it 9 :a5 m5a4 o vi@it 8n o4a#ele a5elea.
Da4 Volema> i?a 5on;u9 8n 9u97 3e 3ante7 un;e #i?au a#e@at taB4a 3e9te noa3te
:4 9 a34in; :o5ul7 ;e team 9 nu :ie v@u<i ;e v4eun lo5uito4 ;in o4a#ele 8n;e34tate.
De atun5i 8n5olo au 5lto4it 8n5et7 3ent4u 5 Volema> :u9e9e ave4ti@at ;e CataloA
5 ;in934e no4; 34in Valea =o5u4ilo4 veneau t4ei 5a4avane7 ;ou ;in O4a#ele =o5ului #i
una ;in O4a#ele Stelelo47 5Cia4 ;e mai ;e3a4te ;in934e 9u;. Pent4u 5ei mai mul<i7 a5elea
e4au ;enumi4i 95oa9e ;in 3ove#ti7 o4a#e mai ve5Ci #i mai leAen;a4e 5Cia4 ;e5t /a9ili5a.
Pove#tile 5u e4oi 9t4ve5Ci 8n5e3eau 8ntot;eauna 5u: MA :o9t o;at 5a ni5io;at7 8n O4a#ele
Stelelo4O 9au MA#a e4a mai ;emult 8n O4a#ele =o5uluiO. (ul<i aveau 93e4an<e: 3oate 5
a5olo ne ;u5e Su:letul Su34em7 934e ma4ile o4a#e ;in leAen;e.
Au :o9t7 8n97 nevoi<i 9 9e 8n;e34te@e ;e ;4um7 3ent4u a evita 5a4avanele. Fn
;e#e4t le :u9e9e ;e9tul ;e u#o4 ;4umul nu 9e ;eo9eBea 5u nimi5 ;e 4e9tul 3ei9aDului #i nu
5onta 3e 5e 3ote5 me4Aeau. Da4 ai5i avea ma4e im3o4tan<7 3ent4u 5 te4enul e4a 5iu;at #i
mai ;i:i5il #i 8i 8n5u45a mai mult ;e5t 8n o4i5e alt lo5 ;e 3e +a4mon6. Au 5oBo4t ;in
mun<i #i au v@ut ime;iat un lo5 mai ve4;e7 5u ia4B a34oa3e 3e9te tot7 5u 3lante
aA<toa4e #i tu:i#u4i7 Ba 5Cia4 #i 5u 5<iva 5o3a5i. Da4 e4a #i 9tn5o9 #i 5ol<u4o97 ia4
te4enul 9e 4i;i5a7 9t4aniu7 8n t4e3te7 5a #i 5um 5ineva a4 :i a;unat la un lo5 o mie ;e me9e
;e ;i:e4ite m4imi #i 8nl<imi7 a#a 5 :ie5a4e 9u34a:a< e4a 3lat7 ;a4 nu eEi9tau ;ou la
a5ela#i nivel. Ia4 8nt4e me9ele ;e ia4B 9e iveau 9tn5i7 unele ;oa4 ;e un met4u7 8n9 altele
;e o 9ut 9au 5in5i 9ute ;e met4i 8nl<ime.
Ca4a5te4ul 5iu;at al te4enului 9e a;n5ea 3e m9u4 5e 5oBo4au 8n Valea =o5u4ilo47
3ent4u 5 eEi9tau lo5u4i 8n 5a4e o4i:i5iile ;in 3mnt 9au 543tu4ile ;in 9tn5 emanau
;uCo4i im3o9iBile. Cei mai mul<i 9e 9t4mBau #i 8n5e45au 9 4e93i4e 3e Au47 ;a4 !lema> #i
Volema> luau mia9ma :oa4te 8n 9e4io9 #i ;e9eo4i A9eau 4ute o5olitoa4e7 5a4e evitau
o4i:i5iul ;in 5a4e ie#ea Aa@ul. Numai ;u3 5e $;o4aB a ;e95o3e4it 5 3uteau :a5e7 5u
aDuto4ul CataloAului7 anali@a 93e5t4o95o3i5 a Aa@elo47 5el 3u<in 3e lumin7 au a:lat 9iAu4
5a4e ;in ele ;e5i 5a4e ;uCo4i 9e 3uteau inCala :4 34oBleme.
0i mai 8n:4i5o#toa4e ;e#i !lema> le?a Aa4antat 5 9unt mult mai ino:en9ive
e4au Au4ile 5a4e :umeAau #i :l54ile ;e95Ci9e. Le ve;eau ;e la >ilomet4i ;i9tan<7 :ie
5oloane A4oa9e ;e :um7 :ie v3i inten9e7 #i au 8nv<at 9?#i mo;i:i5e 4uta 8n ;i4e5<ia lo47
mai ale9 5n; SCe;emei i?a a9iAu4at 5 n?aveau 9 eE3lo;e@e. Cn; #i?au a#e@at taB4a 8n
34eaDma lo47 au 34Dit 5a4nea 3e ele #i 5Cia4 au 5o3t 3ine 34oa93t7 ;e#i numai $;o4aB7
Na:ai #i !lema> 9?au a4tat ;o4ni5i 9 Atea957 t4eBuin; 9 ale4Ae ;e9tul ;e a34oa3e ;e
:o5 5a 9 la9e 5a4nea #i :4an@elele a5olo un;e e4a ;e9tul ;e :ie4Binte 5a 9 9e 5oa5 5eea
5e7 ;e9iAu47 8n9emna 5 :l54ile?a4 :i 34Dit Bu5ta4ii7 ;a5 nu 9e ;e34tau 9u:i5ient ;e
4a3i;. To<i aDutau la 5on;imentatul vnatului u5i9 ;e Na:ai #i la a#e@atul 54nii 8n tiAi7
a3oi 5Ciuiau neBune#te 5n; Na:ai7 $;o4aB #i !lema> ale4Aau 3e 4n; la :o57 l9au o
tiAaie #i 4eveneau7 tot 8n :uA7 un;e ae4ul e4a mai 4e5e. A;u9ul 54nii 8na3oi e4a #i mai
;i:i5il7 Bine8n<ele97 :iin;5 ;u4a mai mult 9 a3u5i tiAile :ie4Bin<i ;e5t 9 le a#e@i 3e 5ele
4e5i #i uneo4i 9e 8nto45eau 5u Cainele :umeAn;.
J Nu?9 ;e5t aBu4ii t4an93i4a<iei noa9t4e7 a 34e5i@at Na:ai 5n; Luet a anun<at 5
ea 34e:e4 9 mnn5e 5a4ne 54u; #i 9?i 4mn 9o<ul 8n via<.
Totu#i7 nu e4au att ;e multe :o5u4i utili@aBile7 ne:iin; 8ntot;eauna lo5ali@ate
lnA 9u49e ;e a3 #i nu o ;at lumea a mn5at C4an 4e5e.
Valea =o5u4ilo4 e4a un lo5 ;e o :4umu9e<e eEt4ao4;ina47 ;a4 #i 8n:4i5o#to47 3ent4u
5 t4eBuia 9 te 5on:4un<i la :ie5a4e 5ol< 5u ;ove@ile :o4<elo4 te4iBile 5a4e 9e ;e3la9au 8n
inte4io4ul 3lanetei 3e 5a4e lo5uiau :o4<e 9u:i5ient ;e 3ute4ni5e 5a 9 a4un5e ;i4e5t 8n ae47
la 9ute ;e met4i7 9tn5a A4ea.
!Et4ao4;ina47 8n:4i5o#to4 #i in5onvenaBil7 #i?a ;at A4u3ul 9eama7 5n; a aDun9 8nt4?
o @on 8n 5a4e 4uta alea9 ;e ei 8i ;u5ea7 5a 34int4?o 3lnie7 la o :un;tu4 un la5 a;n5 #i
:ie4Binte7 8n5onDu4at ;e 9tn5i 3e o ;i9tan< ;e 5in5i 9ute ;e met4i7 3e amBele malu4i. N?
aveau 5um 9?l t4ave49e@e #i ni5i 5um 9?l o5olea95. Vo4 :i nevoi<i 9 mea4A 8na3oi
5teva @ile. Volema> #i !lema> au Cot4t a5e9t lu54u #i?au ale9 alt t4a9eu7 #i mai
8n;e34tat ;e ;4umu4ile oBi#nuite ale 5a4avanelo4 #i mult mai a34oa3e ;e a3.
J Su:letul Su34em n?a 3utut 34eve;ea a9taI 8nt4eB (eBBe>eT 3e un ton ;e9tul
;e 5au9ti5.
J CataloAul ne?a a4tat la5ul7 493un9e Volema>. De?a9ta am venit 3e ai5i. Da4
5eea 5e Su:letul Su34em nu ne?a 3utut 93une a :o9t 5 nu eEi9t 5ale ;e?a t4e5e 3e 3a4tea
o3u9.
J Atun5i7 am 5lto4it ;eAeaBa 8n ultimele t4ei @ileI 9e 9mio45i Ko>o4.
J Am v@ut lu54u4i la 5a4e 5ei ;in /a9ili5a ni5i nu vi9ea@7 @i9e Doamna Ra9a.
J Da4 au 5o#ma4u4i 5u ele7 4i3o9t Ko>o4.
J Se #tie 5 unii 5nt4e<i 9?au in93i4at ;in a9emenea 3ei9aDe 3ent4u 5nte5ele lo4.
A34o3o7 nu v?am au@it 5ntn;7 ni5i 3e tine7 ni5i 3e Sevet7 ;e mai Bine ;e un7 ;e5t atun5i
5n; le 5nta<i 5o3ila#ilo4 vo#t4i. 0i ni5i 3e !ia;C7 ;a5 tot veni vo4Ba ea n?a avut o5a@ia
9?#i :a5 o 5a4ie4 5a :ii5ele mele7 ;a4 a4e o vo5e ;eo9eBit ;e ;ul5e.
+u9Ci;C i?a4 :i 3utut 93une 9 nu?#i Bat Au4a ;eAeaBa nu 9e va au@i ni5i un
5nte5 3n nu va inte4veni o 95CimBa4e 8n 4n;ul :emeilo4. De vin e4a ve5Cea 5ea4t
;int4e Sevet #i Ko>o47 ;e9iAu4. Sevet :ie nu mai 3utea 5nta7 :ie 34e:e4a 9 nu 5nte7 ;in
5au@a 4nii 3e 5a4e i?o 34ovo5a9e Ko>o4 la la4inAe 5n; o 34in9e9e 8n 3at 5u OB4inA. 0i7
5t v4eme Sevet nu 5nta7 nu 8n;4@nea ni5i Ko>o4 9e temea 5 Sevet 9?a4 3utea
4@Buna 3e ea. Ia4 !ia;C e4a 5om3let intimi;at ;e 5ele ;ou :ete mai ma4i7 5a4e 8n
/a9ili5a :u9e9e4 :oa4te 4enumite7 mai ale9 Sevet. Ko>o4 93u9e9e 5la4 57 ;a5 ea nu 3oate
5nta7 atun5i nu voia 9 au; vo5ea Dalni5 a lui !ia;C 5um 8#i Bate Do5 ;e mu@i5. Ceea
5e e4a ne;4e3t !ia;C avea Ca4 #i Ala9ul ei 9uB<i4e 9?a4 :i 3utut 5om3a4a 5u AinA#ia
5lo3o<eilo47 ;a4 a4 :i a34e5iat?o alt5ineva 8n a:a4 ;e Ko>o4. Da47 o4i ;e 5te o4i 8n5e45a9e
!ia;C 9 5nte7 Ko>o4 9e ;;u9e 8n 93e5ta5ol 5u A4ima9ele ei #i 5u 5t avea ea ;e 8n;u4at7
a#a 5 lui !ia;C 8i 3ie4i9e 5u4aDul #i nu mai ;e95Ci9e Au4a.
(ai eEi9tau o alt:el ;e 3oe@ie #i un alt:el ;e 4a39o;7 ia4 +u9Ci;C #i Luet au :o9t
3uBli5ul lui SCe;emei 5n; le?a 5ntat ;e934e :o4<ele natu4ii.
J Dou ma9e ;e 3mnt u4ia#e7 5n;va un 9inAu4 5ontinent7 a5um 8m34<it7 93u9e
SCe;emei. S?au 8m3in9 una 8nt4?alta a#a 5um a39a<i voi o ma9 5u amBele mini7 ;e?o
3a4te #i ;e alta. Da4 3e u4m au 8n5e3ut 9 9e 4otea95 8n ;i4e5<ii o3u9e7 5u 5ent4ul eEa5t
a5olo un;e 9e atinA ;eAetele voa9t4e ma4i. A5um 9e 8m3inA una 8nt4?alta la v4:u4ile
;eAetelo47 9e @;4oBe95 4e5i34o57 5Cia4 8n tim3 5e 9e 8n;e34tea@ una ;e alta a5olo un;e 9e
a:l Ba@a 3almelo4.
SCe;emei eE3li5a 9tn; 3e 5ovo4 8n 5o4tul lui Luet7 <inn; amn;oi 5o3ila#ii 3e
Aenun5Ci7 5u34in@n;u?i 5u B4a<ele #i :5n; ;emon9t4a<ie 5u minile 8n :a<. Co3ila#ii
34eau :a95ina<i vo5ea lui SCe;emei avea o inten9itate 9au un timB4u 5a4e?i at4Aea 3e
to<i mi5u<ii ;in A4u37 3ent4u 5 +u9Ci;C oB9e4va 5t ;e ale4<i ;eveneau 5n; vo4Bea ea.
De9eo4i7 SCe;emei 3otolea un 9uAa4 aAitat 5n; mama lui nu mai 4eu#ea Doi i?o ;;ea
8n A4iD 3e mi5a ei S6el9i>6 #i ;e multe o4i i?o l9a att ;e mult7 8n5t venea ;u3 ea
numai 5n; o ;u4eau 9nii #i n?avea ;e ale9 ;e5t 9 ia 5o3ilul 8na3oi #i 9?l al3te@e.
Numai Luet #i +u9Ci;C7 9e 34ea7 5utau tov4#ia lui SCe;emei7 8n9 3n #i ele
t4eBuiau 9?#i :olo9ea95 BeBelu#ii ;4e3t 95u@ 3o<i 9 9tai 5u 5o3iii 3n :a5em BaieI
A#a 5 SCe;6a 9ttea 3e 5ovo4 8n 5o4tul lui Luet7 8n v4eme 5e 9u4o4ile 8#i :4e5au una alteia
5u Bu4etele 93atele 3lin ;e 34a:ul a;unat 8n 5teva @ile ;e 5lto4ie #i 9e 93lau 3e 5a3.
J Fn u4ma @;4oBi4ii ;e la v4:ul ;eAetelo47 9e 8nal< mun<ii 5ei ma4i ;in no4;7
vo4Bi SCe;emei7 8n tim3 5e 9e3a4a4ea ;e la Ba@a 3almei a ;at na#te4e (4ii Lu5ioa9e7 a3oi
(4ii ;e =um. Valea =o5u4ilo4 e9te um:ltu4a ;in miDlo5. Fnt4?o @i7 5n; 9e va :i te4minat
9e3a4a4ea7 Poto>Aavan 9e va 95u:un;a 8n ma4e7 ia4 Valea =o5u4ilo4 va :i o in9ul 8nt4?un
o5ean tot mai la4A. Va :i un lo5 A4o@av7 5el mai i@olat ;e 3e +a4mon67 lo5ul 8n 5a4e
3laneta e 5ea mai 8n9u:le<it7 mai 3e4i5uloa9 #i mai :4umoa9.
CCve6a7 :ata lui Luet7 95oa9e un AlAit a;n5. Ca un m4it.
J Ai ;4e3tate7 Ve6evni6a7 93u9e SCe;emei7 :olo9in; 34o34iul ei nume 34o9te95
3ent4u :eti<. Un lo5 3ent4u animale 9lBati5e 5a tine.
J Da4 ;eAetele ma4iI 8nt4eB +u9Ci;C. A5olo 5e 9e?ntm3lI
J DeAetele ma4i7 3ivotul7 5ent4ul a5olo?i /a9ili5a. Inima 9taBil a lumii. Sunt #i
alte 5ontinente7 ;a4 ni5i un lo5 ;e 3e ele 5u a3 att ;e :ie4Binte #i a;n5 9au 5u 3mnt
att ;e ve5Ci #i ;e ne95CimBat. /a9ili5a e lo5ul un;e +a4mon6 e 5ea mai lini#tit.
J Din 3un5t ;e ve;e4e AeoloAi57 34e5i@ +u9Ci;C.
J (i5ile tulBu44i ale omeni4ii 5e?9 eleI Cea mai mi5 unitate ;e tim3 5a4e
5ontea@ v4eo;at e Aene4a<ia7 nu minutul7 nu o4a7 nu @iua7 ni5i m5a4 anul. A5e9tea toate
vin #i 3lea5 #i ;i93a4 8nt4?un moment. Da4 Aene4a<ia 8n ea 9e 3et4e5 a;ev4atele
95CimB4i7 5n; o lume?i 5u a;ev4at vie.
J A#a;a47 omeni4ea?i moa4t7 ;in moment 5e?au t4e5ut 3at4u@e5i ;e milioane ;e
ani :4 evolu<ieI v4u 9 a:le Luet.
J C4e@i 5 a5e#ti 5o3ii nu 9unt 9emne ale evolu<ieiI 8nt4eB SCe;emei. S3e5iile
noi 9e :o4mea@ 8n 3e4ioa;e ;e 9t4e9 Aeneti57 5n; o 93e5ie nu ;oa4 un in;ivi; 9au un
t4iB e?n 3e4i5ol ;e?a :i ;i9t4u9. Atun5i7 va4ietatea am3l ;e 3o9iBilit<i ;in 5a;4ul
93e5iei 9e 4e;u5e la a5ele 5teva va4ia<ii 5a4e o:e4 avantaDe 93e5iale 3ent4u 9u34avie<ui4e.
De5i o 93e5ie 3a4e a nu 9e :i 95CimBat milioane ;e ani7 numai 3ent4u 5a 95CimBa4ea 9
a3a4 B4u957 5n; e nevoie. A;ev4ul e9te 5 95CimB4ile au :o9t 34e@ente tot tim3ul 3u4
#i 9im3lu n?au :o9t i;enti:i5ate #i eE3u9e.
J Cn; 3ove9te#ti tu7 3a4e un 3lan minunat7 93u9e Luet. 0tiu a#a 9e 34e;au
lu54u4ile 8nt4e :emei7 nuI ! 3lanul Su:letului Su34em. Ti3a4ul Aene4a<iei 8m3e4e5Ce4e7
5on5e3e4e7 9a45in7 na#te4e7 C4ni4e7 matu4i@a4e7 a3oi ia4 8m3e4e5Ce4e toate 9unt 3lanul
Su:letului Su34em. Da4 noi #tim mai Bine7 nu?i a#aI (a#in4ia ;in 5e4 e ;oa4 o eE34e9ie a
voin<ei omeni4ii 3a4te ;in motivul 3ent4u 5a4e7 v4eme ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani7
noi n?am 9u:e4it 9t4e9ul 34o;u5e4ii ;e noi 93e5ii 34in evolu<ie. Un in9t4ument 3ent4u a ne
men<ine 5t mai va4ia<i 3o9iBil7 :4 a oB<ine v4eo;at ;e9tul 3ute4e 3ent4u a ne ;i9t4uAe
3e noi #i lumea noa9t47 a#a 5um am :5ut 3e Pmnt. Nu a9ta au a:lat Na:ai #i I99iBI Nu
;e?a9ta 9untem ai5iI Pent4u 5 nu?i un 3lan al Su:letului Su34em7 3ent4u 5 Su:letul
Su34em 3ie4;e 3ute4ea ;e?a men<ine omeni4ea auto8mBln@it. Totu#i7 nu m 3ot aB<ine 9
m An;e95 5?a4 :i un lu54u Bun 9 l9m Su:letul Su34em 9 9e o:ilea95 #i 9 moa4. Fn
Aene4a<iile 5a4e 9?a4 na#te ulte4io47 8n ten9iunile 5um3lite 5a4e?a4 veni7 3oate 5 omeni4ea
a4 t4e5e 34int4?un alt 34o5e9 ;e 34o;u5e4e ;e noi 93e5ii #i 9?a4 ;e@volta 5eva nou.
SCe;emei 9e a3le5 934e mi5u<a D@a #i?i 3u:i 8n :a<7 5eea 5e o :5ea 8ntot;eauna
9 4;.
J Poate 5 tu e#ti lu54ul 5el nou 8n 5a4e t4eBuie 9 9e t4an9:o4me omeni4ea7 8i
93u9e. Nu?i a#a7 Da@6it?ni>i6aI
J Tu 5Cia4 iuBe#ti 5o3iii7 @i9e Luet 3e un ton melan5oli5.
J IuBe95 5o3iii alto4a7 a;uA SCe;emei. Fi 3ot ;a 8na3oi o4i5n;7 3e u4m am
tim3 9 lu54e@. Pent4u voi7 Bietele7 nu 9e te4min ni5io;at.
Da4 +u9Ci;C nu 9e l9 35lit. Nu 5 SCe;emei n?a4 :i vo4Bit 9e4io9 ni5i vo4B.
SCe;6a e4a :oa4te 9in5e4 5n; 93unea Cot4t 5 n?o ;e4anDa ;elo5 9 nu aiB 5o3ii 5?
a#a 34e:e4a ea. Vo4Bea 9e4io9 9au 5el 3u<in voia 9 vo4Bea95 9e4io9.
+u9Ci;C e4a 8n9 5onvin9 5 leAtu4a 3ute4ni5 ;int4e SCe;emei #i :ie5a4e 5o3ila#
;in A4u3 e4a7 8n 4ealitate7 4ea5<ia in5on#tient la ;o4in<a ne9tin9 a lui SCe;emei. Voia
u4ma#i. Voia 9 :a5 3a4te ;in ma4ea t4e5e4e a Aene4a<iilo4 34in lume. (ai mult v@n;
;4aAo9tea ;int4e ea #i $;o4aB ;evenin; 5ea mai 3ute4ni5 34ietenie 3e 5a4e?o 8ntlni9e
v4eo;at7 +u9Ci;C ;evenea tot mai 9iAu4 5 SCe;emei a4 :i ;o4it 9 3oa4te 8n 3nte5e
5o3ilul lui $;o4aB #i o :5ea 9 tnDea95 tot mai mult 5a ;o4in<a 9 i 9e 8m3linea95.
Fl 8nt4eBa9e 5Cia4 3e Su:letul Su34em ;e 5e SCe;emei nu 3utea @mi9li7 ;a4 a5e9ta
nu?i 493un9e9e7 ia4 Luet 93u9e9e 57 atun5i 5n; 8l 8nt4eBa9e ea a5ela#i lu54u7 34imi9e
493un9ul 5la4 5 5e 9e 3et4e5ea 8nt4e $;o4aB #i SCe;emei nu e4a t4eaBa ei.
Poate 5 nu?i t4eaBa noa9t47 8#i @i9e +u9Ci;C7 ;a4 a9ta nu?n9eamn 5 nu ne 3utem
;o4i 5a SCe;emei 9 aiB tot 5eea 5e v4ea 5a 9 :ie :e4i5it. Nu i?a a;u9 Su:letul Su34em
3e to<i 8n A4u3 3ent4u 5 toate Aenele lo4 e4au in;i93en9aBileI !4a 3o9iBil 5a Su:letul
Su34em 9 :i A4e#it #i :ie $;o4aB7 :ie SCe;emei 9 :ie 9te4ilI Ct ne34i5e3e4e ;in 3a4tea
ei7 ;a5 a#a 9?a?ntm3latL
CCia4 #i a5um7 SCe;emei 93unea 5 $;o4aB e4a 5el 5a4e ;e95o3e4i9e evolu<ia
AeoloAi5 a Vii =o5u4ilo4.
J Se :olo9e#te ;e CataloA 5a ;e?un in9t4ument mu@i5al. G9e#te lu54u4i 8n t4e5ut
3e 5a4e ni5i m5a4 Su:letul Su34em nu #tia 5 le #tie. Lu54u4i 3e 5a4e le 8n<eleAeau numai
anti5ii 5a4e 9?au 9taBilit ai5i 5ei ;inti. I?au ;at aminti4ea Su:letului Su34em7 ;a4 3e u4m
au 34oA4amat?o a9t:el 8n5t 9 n?o A9ea95 8n memo4ia ei. $;o4aB a A9it int44ile 9e54ete7
3a9aDele a95un9e7 5oneEiunile 5iu;ate 5a4e ;u5eau la attea 9e54ete :4 num4.
J 0tiu7 93u9e +u9Ci;C. I99iB 9e minunea@ ;e el uneo4i7 ;e#i el 8n9u#i 9e 34i5e3e
9 oB<in i;ei ;e la CataloA.
J Da7 #tiu7 @i9e SCe;emei. $;o4aB 9u9<ine tot tim3ul 5 I99iB e a;ev4atul
eE3lo4ato4.
J Ia4 I99iB 93une 5?i a#a numai 3ent4u 5?a4e mai mult tim3 la ;i93o@i<ie7 :iin;
inutil la o4i5e alt5eva. ! 5a #i 5um t4eBuie 9 A9ea95 amn;oi motivele 3ent4u 5a4e
5ellalt e mult mai Bun. C4e; 5?au ;evenit 34ieteni Buni.
J 0tiu #i a9ta. I99iB ve;e 5e om A4o@av e $;o4aB.
J Fn<eleAem 5u to<ii7 5oment Luet.
J DaI Uneo4i mi 9e 3a4e 5 toat lumea?l 5on9i;e4 un 9e4vito4 unive49al.
J Fl 5on9i;e4m Bu5ta4ul no9t4u 3ent4u 5?i 5el mai Bun7 @i9e +u9Ci;C. 0i
BiBliote5a4ul no9t4u7 3ent4u 5 #i la a9ta?i 5el mai Bun.
J O7 ;a4 numai 5to4va ;int4e noi le 3a9 ;e 5alit<ile lui ;e a4Civa4H 3ent4u
maDo4itatea A4u3ului7 talentul 5ulina4 e 9inAu4ul lu54u 3e 5a4e?l oB9e4v la el.
J 0i 34i5e3e4ea la A4;in4it7 a;uA Luet.
SCe;emei @mBi.
J Ve;e<iI Da4 nu 9e Bu5u4 ;e5t ;e 3u<in 4e93e5t.
J Din 3a4tea uno4a7 93u9e +u9Ci;C. Ceilal<i 8l 4e93e5t :oa4te mult.
J 0tiu 5 Na:ai 8l 4e93e5t7 @i9e Luet. 0i eu.
J 0i eu7 #i I99iB7 #i Volema> #tim7 9u9<inu +u9Ci;C.
J !u 8i tot 93un7 4o9ti SCe;emei7 ;a4 el in9i9t 9 :a5 3e 9e4vito4ul.
+u9Ci;C v@u 57 5el 3u<in 3ent4u moment7 SCe;emei e4a mai a34oa3e ;e a?#i
;e95Ci;e inima ;e5t o4i5n; 8n 5lto4ia a5eea. Da4 nu #tia7 totu#i7 5um 9?o 8n5u4aDe@e 9
5ontinue 9?o 8n;emne 5?o 8nt4eBa4e 9au 9 ta5 3ent4u a nu o 9tnDeniI
T5u.
T5u #i SCe;emei.
Pn 5n;7 8nt4?un 9:4#it7 SCe;emei mi4o9i @Aomoto9 #i?#i ;u9e na9ul la 95ute5ul
CCve6ei.
J =aB4i5a noa9t4 ;e 5a5a a 34o;u9 o nou 8n545tu4I 8nt4eB ea. A5um e
momentul 5n; 5alitatea mea 3e4manent ;e mtu# ; 4e@ultate. (am Luet7 5o3ila#ul
a4e nevoie ;e tine.
R9e4 #tiau7 Bine8n<ele97 5 SCe;emei 3utea 9 95CimBe ea 95ute5ul. T4eaBa 5u
;atul 5o3ilului 8na3oi mamei o4i ;e 5te o4i n?avea 5Ce: 9?l 8nA4iDea95 e4a numai o
Alum.
Nu7 nu ;oa4 o Alum. 0i un 4eA4et melan5oli5. A#a?#i 4eamintea SCe;emei 57
a9emenea 9o<ului ei7 $;o4aB7 nu 34ea 9e ;;ea 8n vnt ;u3 5om3ania :emeilo4. =u9e9e 3e
5ale7 #tia +u9Ci;C7 9 93un 5eva 5a4e 5ontaG a3oi momentul t4e5u9e.
Fn tim3 5e Luet 8#i 8mBia 5o3ila7 SCe;emei o 9tu;ia 3e ea7 ia4 +u9Ci;C o 9tu;ia 3e
SCe;emei. Cn; Baia e4a 3e 9:4#ite7 Luet 3u4ta numai o :u9t u#oa47 ia4 :o4ma t4u3ului
ei ;e mam 9ni A4ei7 o Bu4t 8n5 :la95 #i l9at7 ;in 5au@ 5 n95u9e nu 5u multe luni
8n u4m 9e 5ontu4 3l5ut 5n; 8nAenun5Ce ;ea9u34a BeBelu#ului. Ce ve;e SCe;emei
5n; 9e uit la Luet7 a 54ei 9iluet a :o9t 5n;va la :el ;e 9u3l #i Bie<oa97 a#a 5um e
8n5 a eiI 8#i ;o4e#te ea t4an9:o4ma4ea a5eeaI
A3a4ent7 8n97 An;u4ile lui SCe;emei lua9e4 alt 8nto49tu4.
J Luet7 8nt4eB ea7 5n; am :o9t ie4i la la57 <i?a amintit ;e La5ul =emeilo4 ;in
/a9ili5aI
J O7 ;a7 493un9e Luet.
J Tu ai :o9t vi@iona4a 8n a3e a5olo. N?ai avut 5Ce: 9 3lute#ti 8n miDlo5ul lui #i 9
vi9e@iI
Luet e@it o 5li3 8nainte ;e a 493un;e:
J Nu e4a ni5i o Ba45. 0i nimi5 ;in 5a4e 9 :a5em una. Ia4 a3a e4a 34ea :ie4Binte
5a 9 3lute95 8n ea :4 Ba45.
J Se4io9I
J Da. A ve4i:i5at Na:ai 3ent4u mine. A t4ave49at La5ul =emeilo47 #tii.
J Da4 nu <i?ai ;o4it 9 :ii m5a4 o v4eme 3e49oana 5a4e?ai :o9t 8nainteI
Do4ul ;in Ala9ul lui SCe;emei e4a att ;e 3ute4ni57 8n5t +u9Ci;C 8l 8n<ele9e
ime;iat.
J Da4 Luet e9te a5eea#i 3e49oan7 93u9e ea. ! 8n5 vi@iona4a 8n a3e7 5Cia4 ;a5?
a5um 8#i 3et4e5e @ilele 5la4e 3e 5mil7 ia4 no3<ile 8nt4?un 5o4t #i la :ie5a4e o4 a4e un
BeBelu# ata#at ;e 9:45.V
J Atun5i7 e9te vi@iona4a 8n a3eI 8nt4eB SCe;emei. A :o9t ;a4 mai e9teW Sau nu
9untem alt5eva ;e5t 5e :a5em a5umI Oa4e nu 9untem7 8nt4?a;ev47 ;oa4 5eea 5e oamenii
altu4i ;e 5a4e t4im 54e; 5 9untemI
J Nu7 493un9e +u9Ci;C. A9ta?a4 8n9emna 5?n /a9ili5a eu n?am :o9t ;e5t
o4a5olul7 Luet n?a :o9t ;e5t vi@iona4a 8n a3e7 tu n?ai :o9t ;e5t Aeneti5ian7 lu54u ni5io;at
a;ev4at. Fntot;eauna eEi9t 5eva ;ea9u34a7 ;e;e9uBtul #i ;in5olo ;e 4olul 3e 5a4e v; to<i
5?l Du5m. !i 3ot 54e;e 5 9untem 95ena4iul 3e 5a4e?l Du5m7 ;a4 noi nu t4eBuie 9
54e;em.
J Atun5i7 5ine 9untemI 8nt4eB SCe;emei. !u 5ine 9untI
J Fntot;eauna un om ;e #tiin<7 493un9e Luet7 3ent4u 5?n :ie5a4e o4 3e 5a4e?o
3et4e5i t4ea@ 8n5 te o5u3i ;e #tiin< 8n 9inea ta.
J 0i 34ietena noa9t47 @i9e +u9Ci;C.
J 0i 3e49oana ;in A4u3ul no9t4u 5a4e?n<eleAe 5el mai Bine 5um ;e5u4A lu54u4ile7
a;uA Luet.
J 0i 9o<ia lui $;o4aB7 93u9e +u9Ci;C. A9ta?n9eamn 5el mai mult 3ent4u tine.
S34e mi4a4ea #i 5on9te4na4ea lo47 9inAu4ul 493un9 al lui SCe;emei a :o9t 9?o la9e
3e D@a 3e 5ovo4 #i 9 :uA ;in 5o4t 5u 3a#i u#o4i. +u9Ci;C 4eu#i 9?i 9u434in; 5Ci3ul
:oa4te 3u<in7 ;a4 v@u 5 3lnAe. Nu?n53ea 8n;oial. A#a :5ea o :emeie7 ;a5 9e 8n;oia
;e ;4aAo9tea 9o<ului ei. Da4 5um 9e 3utea 8n;oiI !4a evi;ent 5 via<a lui $;o4aB 9e?
nv4tea 8n Du4ul ei. Nu eEi9tau 34ieteni mai Buni 8n A4u3 ;e5t $o;6a #i SCe;6a7 #tia toat
lumea 8n a:a4 ;e Luet #i +u9Ci;C7 ;a4 ele e4au 9u4o4i #i nu int4au la 9o5oteal.
Ce anume?a4 3utea 9 nu mea4A 8nt4e $;o4aB #i SCe;emei 3ent4u 5a o :emeie att
;e ta4e 5a ea 9 :ie a#a ;e 9en9iBil 5n; vine vo4Ba ;e a5e9t 9uBie5tI !?un mi9te4.
+u9Ci;C ;o4ea :oa4te mult 9?l 8nt4eBe 3e Su:letul Su34em7 ;a4 #tia 5?a4 :i 34imit a5ela#i
493un9 5a 8ntot;eauna t5e4e. Sau 493un9ul 34imit ;eDa ;e Luet ve@i?<i ;e t4eaBa ta.
Cn; 9?au 8nto49 9?o ia 3e alt t4a9eu 934e 9u;7 5el mai 4u #i 5el mai Bun lu54u a
:o9t 5?au v@ut ma4ea. (ai ale9 Gol:ul Do4ova7 un B4a< e9ti5 al (4ii Lu5ioa9e. Ia4 8n
no3<ile 9enine a#a 5um e4au toate no3<ile a;mi4au luminile o4a#ului Do4ova ;e 3e
malul 8n;e34tat al Aol:ului.
Nu e4a un o4a# 5a /a9ili5a7 #tiau 5u to<ii. !4a un o4#el oa4e5a4e ;e la ma4Ainea
;e#e4tului7 3lin 5u le3;tu4i #i 93e5ulan<i7 4ata<i #i Co<i7 B4Ba<i #i :emei violente #i
34oa9te. F#i 4e3etau a9ta 8nt4una7 amintin;u?#i 3ove#ti ;e934e o4a#ele ;e#e4tului #i @i5n;
5 nu me4it vi@itate ni5i ;a5?a4 :i ultimele o4a#e ;in lume.
Numai 5 Do4ova e4a ultimul o4a# ;in lume ;in lumea lo47 o4i5um. Ultimul 3e
5a4e?l vo4 ve;ea. O4a#ul 3e 5a4e l?a4 :i 3utut vi@ita 5u 3e9te o 93tmn 8nainte7 5n;
Volema> i?a 5on;u9 8n mun<i ;e la 4ul Nivi;imu #i?au l9at 8n u4m ultima 93e4an< ;e
5ivili@a<ie 9au ultimul 3e4i5ol al ei7 3ent4u 5ei 5a4e 34iveau 9itua<ia a9t:el.
Na:ai v@u 5um 9e uit 5eilal<i la lumini 5n; 9e?a;un 9ea4a7 :4 :o57 8n:4iAu4a<i7
34un5ii 8n:#a<i 3le95in; ;in Bu@e #i 9uAn; 8n tim3 5e ei Beau a3 4e5e #i me9te5au
3a9t4am7 3e9me<i #i 3e3ene u95at. Cum lui OB4inA 8i 5u4A la54imi la54imiL Ce?n9emna
o4a#ul 3ent4u el ;oa4 un lo5 8n 5a4e 9?#i mai #le:uia95 34o9tia. La54imiL Ia4 Sevet nu
e4a mai Bun ;e5t el7 5u 34ivi4ea ei :iE #i ineE34e9iv7 5u eE34e9ia a5eea 8m3iet4it.
Avea un 5o3il la 9n7 ;a4 nu 9e An;ea la alt5eva ;e5t la un o4a# att ;e mi5 #i ;e
mu4;a47 8n5t 5u ;oi ani 8n u4m ni5i n?a4 :i 5l5at 3e 9t4@ile lui. Da5 i 9?a4 :i o:e4it o
9um ;e ;ou@e5i ;e o4i mai ma4e ;e5t a ei 934e a veni 9 5nte7 a4 :i 4e:u@at 5u ;i934e<
ia4 a5um nu?#i mai lua o5Cii ;e la el.
Da47 ;in :e4i5i4e7 att 3uteau :a5e7 9 9e uite. $4eau o4a#ul7 ;a4 n?aveau 5u 5e 9
t4ave49e@e Aol:ul #i ni5iunul nu #tia 9 8noate ;e9tul ;e Bine 5a 9 9t4Bat a#a ;e mul<i
>ilomet4i :4 Ba45. Fn 3lu97 nu e4au 3e 3laD7 5i la 5el 3u<in un >ilomet4u ;e ea7 la
ma4Ainea unui te4en 8n5linat 5ol<u4o9 #i aB4u3t7 5a4e nu 9e Cot4a ;a5?i :ale@ 9au 3ant.
S?a4 A9i o 5ale ;e 5oBo4t 5milele7 ;a4 5am A4eu7 #i 5Cia4 ;a5 9e A9ea7 a4 8n9emna o
5lto4ie ;e 5teva @ile 8na3oi ;e?a lunAul 3laDei7 5u 5milele :4 ele7 n?a4 avea a3 ;e
But7 a#a 5 nu 9?a4 ;e95u45a. Nu7 nimeni nu va 3utea 9?o #tea4A 3e :u4i# ;in A4u3 #i 9?
aDunA la Do4ova. SinAu4a 9olu<ie e4a 9 mea4A tot A4u3ul7 ;a4 #i a#a 34oBaBil a4 t4eBui 9
9e?ntoa45 8na3oi 3e a5ela#i ;4um7 a;i5 5el 3u<in o 93tmn #i Dumtate7 #i 9 9e 5e4te
5u una ;int4e 5a4avanele venite ;in934e 9u; 3e ;4um. N?avea 4o9t7 3ent4u 5 Tata nu 9?a4
8ntoa45e ni5io;at.
Totu#i7 Na:ai 9e An;ea 8nt4una la 5t ;e mult ;o4eau 5ei ;in A4u3 9 va; o4a#ul
a5ela.
La 5t ;e mult ;o4ea el 9?l va;.
Da7 iat ne5a@ul. A9ta?l ;e4anDa. Voia #i el o4a#ul. Nu ;in motivele 5elo4lal<i7 5el
3u<in nu ;in a5elea 3e 5a4e #i le 8n5Ci3uia el. Na:ai nu ;o4ea alt 9o<ie 8n a:a4 ;e LuetH
al5tuiau o :amilie7 a9ta nu 9?a4 95CimBa7 o4iun;e 9?a4 ;u5e7 Cot49e el ;emult. Nu7 5e
;o4ea Na:ai e4a un 3at moale 8n 5a4e 9?o 5ul5e 3e CCve6a. O #5oal la 5a4e 9?o ;u5. O
5a9 3ent4u Luet7 CCve6a #i 5o3iii 5a4e?a4 veni ;u3 ea. Ve5ini #i 34ieteni 34ieteni 3e
5a4e 9 #i?i aleaA 9inAu4i7 nu a;untu4a 8ntm3ltoa4e ;e in;ivi@i 3e 5a4e ni5i nu?i
9im3ati@a 34ea mult. A9ta?n9emnau 3ent4u el luminile a5elea 8n lo5 9 le u4me@e7 9ttea
3e o 3aDi#te 5a4e 9e 8n5lina 8n#eltoa4e 5t4e ma4e7 a#a 57 ;a5 miDeai 3u<in o5Cii7 nu?<i
;;eai 9eama 5 e4ai la un >ilomet4u ;ea9u34a nivelului m4ii7 3uteai 34etin;e7 34e< ;e
5teva 5li3e7 5 :a5i o 9im3l 3limBa4e 3e 3aDi#te7 a3oi t4ave49e@i 4e3e;e Aol:ul 5u Ba45a #i
aDunAi a5a97 5lto4ia 9e 8n5Ceie7 :a5i o Baie #i te 5ul5i 8n 3at #i 3e u4m te t4e@e#ti la
;eDunul Aata 34eAtit7 8<i A9e#ti 9o<ia lnA tine7 8n B4a<ele tale7 ;u3?a5eea au@i 9unetele
:i4ave ale :ii5ei tale t4e@in;u?9e7 te :u4i#e@i a:a4 ;in 3at #i te ;u5i 9?o iei ;in leaAn #i 9?o
a;u5i 9o<iei7 5a4e7 9omno4oa97 8#i 95oate 9nul ;in 5ma#a ;e noa3te #i?l 3une 8n Au4a
5o3ila#ului 5a4e a5um 9e o;iCne#te 3e 3at7 8n 5u4Bu4a B4a<ului ei7 tu te?ai 8ntin;e 3e 93ate
lnA ea #i?ai a95ulta 5um 9uAe #i 3le95ie ;in Bu@e mi5u<ul7 a#a 5um au@eai 394ile
5ntn; 8n :a<a :e4e9t4ei #i @Aomotele ;imine<ii ;e 3e 9t4a;7 nu 34ea 8n;e34tate7
vn@to4ii 9t4iAn;u?#i ma4:a. Ou. =4u5te ;e 3;u4e. Smntn. Pine ;ul5e #i 34Ditu4i.
Su:let Su34em7 ;e 5e n?ai 3utut 9 ne la#i 8n 3a5eI De 5e n?ai a#te3tat 8n5?o
Aene4a<ieI Pat4u@e5i ;e milioane ;e ani7 #i tu n?ai mai 3utut a#te3ta 5a ;e a5ea9t m4ea<
aventu4 9?aiB 3a4te 9t4ne3o<ii lui Luet #i?ai meiI N?ai 3utut 9 ne la#i7 3e I99iB #i 3e
mine7 9 ne ;m 9eama 5um 9 5on9t4uim una ;int4e a5ele ma#ini @Bu4toa4e A4o@ave7 5a
9 me4Aem un;e v4ei tu 8n ;oa4 5teva o4eI Tim37 numai ;e att aveam nevoie7 @u. Tim3
9 t4im 8nainte ;e?a ne 3ie4;e lumea.
Nu te mai vi54i7 vo4Bi Su:letul Su34em 8n mintea lui Na:ai. Sau 3oate nu e4a
Su:letul Su34em. Poate e4a ;oa4 9en@a<ia lui Na:ai 5?#i 3ln9e9e ;e mil ;eDa 34ea mult.
!4a ;iminea<7 5Cia4 8naintea @o4ilo47 la i@vo4ul ;e934e 5a4e CataloAul le 93u9e9e
5 9e nume#te SCa@e47 8n9 ;e 5e?a4 :i 5ata;i59it 5ineva 9 ;ea nume unui lo5 att ;e
oB95u4 9au ;e 5e 9e ;e4anDa9e Su:letul Su34em 9 #i?l amintea95 Na:ai CaBa4 n?avea.
T4e5u9e4 t4ei @ile ;e 5n; mn5a9e4 5a4ne ultima oa47 ia4 a5e9ta e4a un lo5 Bun ;e
a#e@at taB4a7 5a 9 3oate me4Ae la vntoa4e ;ou @ile7 la nevoie. Pent4u 5a Va9 9
@4ea95 vnatul 9au 9 A9ea95 u4me ;e animal 34oa93eteH Na:ai 9?a4 lua ;u3 el #i7 5n;
9?a4 a34o3ia ;e 34a;7 9?a4 t48 :4 @Aomot 8nainte7 3n a4 ve;ea?o. Pe u4m?a4 lua a4ma
9a547 a4 o5Ci 5u ma4e aten<ie7 8n5e45n; 9 ACi5ea95 8n 5e 3a4te 9e va ;e3la9a vnatul7
5t ;e ;e3a4te #i 5t ;e 4e3e;e7 a4 a39a 3e t4Aa5i #i 4a@a ;e lumin a4 :a5e o Aau4 8n
inima 54eatu4ii7 a4 5aute4i@a?o7 3ent4u 5a 4ana 9 nu 9nAe4e@e7 5i 9 4mn ;oa4 un :um
ume; #i :ie4Binte 5a4e 9 5olo4e@e ni9i3ul #i 3iet4ele 5u 4o#u #i neA4u.
Na:ai e4a 9tul ;e a9ta. Fn9 e4a ;ato4ia lui7 a#a 57 atun5i 5n; Va9 @A4ie u#o4
3n@a 5o4tului7 a34oa3e ;e 5a3ul lui7 Na:ai 9e t4e@i ime;iat ;a5 nu e4a ;eDa t4ea@ #i
5o5Ceta 5u vi9ul 9e 95ul #i 9e?mB45 :4 9 le t4e@ea95 3e Luet 9au CCve6a7 lu a4ma
;in 5utie #i ;i934u 5u Va9 8n Be@na 4e5e.
Va9 8l 9alut ;n; ;in 5a3 8n5e45au 9 nu vo4Bea957 nu 5umva 9 t4e@ea95
BeBelu#ii :4 4o9t a3oi 9e 8ntoa49e 8n5et #i a4t 934e 3ant. Nu 934e o4a#7 8n9 tot 8n
;i4e5<ia m4ii. Fn Do9. De oBi5ei7 Na:ai 54e;ea 5?i o 34o9tie 9 5oBo4i 5n; me4Ai la
vntoa4e7 3ent4u 5?n9emna 9 u45i 5u vnatul 5a 9?l ;u5i 8n taB4. De ;ata a9ta7 8n97
v4u 9 5oBoa4e. De#i n?a4 :i aBan;onat ni5io;at 5lto4ia7 ;e#i ni5i nu?i t4e5ea 34in 5a3
9?l t4;e@e 3e Tata 9au 3e Su:letul Su34em7 totu#i7 o 3a4te ;in el tnDea ;u3 ma4e #i
;u3 5e 9e 8ntin;ea ;in5olo ;e ea7 a#a 5 8n5uviin< 8n t5e4e 5n; Va9 a4t 934e 3anta 5e
;u5ea la a3.
Du3 5e 9e 8n;e34ta4 Bini#o4 ;e taB4 #i t4e5u4 ;e 5ulmea 3antei7 9e o34i4 #i
5e45eta4 lo5u4ile 5u 34ivi4ea7 3e u4m 8n5e3u4 5oBo44ea ;i:i5il 34in A4oCoti#ul 5a4e
;u5ea 8n Do9. Panta ;in :a< e4a 5om3let 8nvluit 8n Be@n7 @o4ii 9e iveau ;in 93atele lo4.
Da4 Va9 e4a Cita#ul #i Na:ai 8nv<a9e ;e mult 5 9e 34i5e3ea ;e minune 9 A9ea95
u4mele #i e4a #i :oa4te mn;4u ;e 8n;emna4ea lui7 a#a 5 nu?n5e45 9?i ACi5ea95
inten<iile.
Nu :u o 5oBo44e u#oa47 ;e#i 8ntune4i5ul 9e 4i9i3ea la :ie5a4e minut7 @o4ii
luminn; 5e4ul ;e la un 5a3t la 5ellalt mult mai iute ;e5t 8n /a9ili5a. S :ie ;ato4it
latitu;iniiI A ae4ului u95at ;in ;e#e4tI In;i:e4ent ;e 5au@7 Na:ai 4eu#ea 9 va;7 ;a4
@4ea o aAlome4a<ie ;e 9tn5i #i 3i95u4i7 ie#itu4i #i a:lo4imente 5a4e?a4 3une la 8n5e45a4e #i
5el mai aAil animal. Ce :el ;e 54eatu4 93e4i 9 A9e#ti7 Va9I Ce :el ;e animal a4 3utea t4i
3e?ai5iI
A5e9tea e4au 8n9 numai oBi#nuitele 8n;oieli ale lui Na:ai 9e temea ;e 5e?i mai
4u7 5Cia4 ;a5 #tia 5 veAeta<ia e4a aBun;ent #i nu le va :i A4eu 9 A9ea95 vnat. G4eu
va :i ;oa4 9?l ;u5 a5a9. Un motiv 8n 3lu9 3ent4u 5a4e !lema> t4imi9e9e un vnto4 #i?un
Cita# 8m34eun7 :ie Na:ai 9au Va97 :ie7 5n; aveau mai multe a4me7 el 8n9u#i 5a vnto4 #i
OB4inA 5a Cita#. Da5 aveau no4o57 :ie5a4e B4Bat ;in t4u3 9e?nto45ea 5u Dumtate ;e
animal 3e um4. Se 8ntm3la mai ;e9 5n; me4Aeau Na:ai #i Va97 8n 3a4te 3ent4u 5 Na:ai
e4a 5el mai Bun <inta#7 8n 3a4te 3ent4u 5 OB4inA nu 9e 3utea 5on5ent4a numai 3e
;e95o3e4itul u4melo4 5a 9 :a5 o t4eaB Bun7 a#a 57 3n la u4m7 !lema> t4eBuia 9 9e
5on5ent4e@e 3ent4u amn;oi.
Fn 95CimB7 Va9 9e 5on5ent4a :oa4te Bine7 v@n; u4me 3e 5a4e alt5ineva nu le
9e9i@a. Putea u4m4i 34a;a neaBtut o4e 8nt4eAi. Ca un 5ine ;e lu3t 5a4e 34in;e 5u 5ol<ii
#i nu mai ; ;4umul. !4a 3a4<ial motivul 3ent4u 5a4e Na:ai vna 5u 9u55e9 ;e mult mai
multe o4i Va9 8i 3unea 34a;a la ;i93o@i<ie. Re9tul 9u55e9ului 9e ;ato4a numai lui Na:ai.
Nimeni nu 9e 3utea a34o3ia ;e 34a; att ;e mult :4 9 :a5 @AomotH nimeni nu o5Cea
att ;e Bine #i ;e 5alm. =5eau o Bun e5Ci37 8n9 8n via<a lo4 nu?#i 8n5Ci3ui9e4 5?a4 :i
34i5e3u<i la vnat. Ni5i nu le?a4 :i t4e5ut 34in 5a3.
De9tul ;e 5u4n;7 Va9 ;e95o3e4i 5eva o mi5 u4m. Na:ai 4enun<a9e ;e mult 9?
n5e45e 9 va; tot 5e ve;e el lui nu i 9e 34ea a :i o u4m7 ;a4 ;e oBi5ei nu le 4e5uno#tea.
Fl u4m4i 3u4 #i 9im3lu7 5u o5Cii?n 3at4u la 34;to4i 5a4e?a4 54e;e 5 :iin<ele umane 9unt
:ie o amenin<a4e7 :ie C4an 5on9i9tent. U4ma 8i ;u9e tot mai Do9 3e 3ant7 att ;e ;e3a4te7
8n5t 3e la Dumtatea ;imine<ii Na:ai ;e9lu#i un t4a9eu 5u4at #i 9im3lu7 5a4e ;u5ea 934e
3laD. Din motive ;e 5a4e nu e4a mn;4u7 voia 9 5oBoa4e 3e 54a4ea 4e93e5tiv #i m5a4
9 3un 3i5io4ul 8n a3a Gol:ului Do4ova. Da4 Va9 n?o lu 8n ;i4e5<ia a5eea 8l 5on;u5ea
;e?a 5u4me@i#ul unui 3ov4ni# tot mai aB4u3t #i mai 34imeD;io9.
De 5e?a4 :i ale9 un animal 4uta a5ea9ta 9e 8nt4eB Na:ai. Ce :el ;e vie<uitoa4e e4aI
Da47 ;e9iAu47 nu 95oa9e un 5uvntH e4a o 5Ce9tiune ;e mn;4ie 9 39t4e@e o lini#te
3e4:e5t 3e 3a45u49ul vnto4ii.
To5mai 5n; aDun9e4 8n @ona 5ea mai 3e4i5uloa9 a 3antei7 a5olo un;e?a4 :i
t4eBuit 9 t4ave49e@e o 9u34a:a< ;e 3iet4e nete;e :4 ni5i o 34oeminen<7 numai :4e5u#ul
3iet4elo4 8nt4e ele 8m3ie;i5n;u?i 9 alune5e 5in5i@e5i ;e met4i 9au mai mult7 Va9 9e o34i
#i a4t 5u ;eAetul 934e 34a;a a:lat 8n 3a4tea o3u9 a lo5ului ;e t4ave49a4e. Nu e4a Bine.
Fn9emna 5 Na:ai t4eBuia 9 t4ea5 ;e?a 5u4me@i#ul7 5u a4ma 34eAtit ;e t4aAe4e a;i5
9 <intea95 #i 9 t4aA eEa5t ;e 3e 3anta a5eea.
Da47 ;u3 atta u4m4i4e7 nu 3uteau 9 4enun<e #i 9?o ia ;e la 5a3t 3ent4u 5
momentan ;;u9e4 ;e A4eu.
Va9 9e li3i 5u :a<a ;e 3e4etele 3ov4ni#ului #i Na:ai t4e5u 34in 93atele lui7 95oa9e
a4ma ;in Cu9a 8n 5a4e?o 3u4ta #i avan9 3e 9u34a:a<a ;i:i5il.
Fn 5li3a a5eea7 8l 9t4:ulAe4 un An;: nu me4Ae mai ;e3a4te. Va9 3lnuie#te 9 te?
omoa4e.
!?o 34o9tie7 8#i @i9e Na:ai. Una e 9 te temi ;e t4ave49a4e ;oa4 9unt om. Da47
;a5 Va9 a4 :i v4ut 9 m u5i;7 i?a4 :i :o9t 9u:i5ient 9 95utu4e ;in ume4i 5n; am t4e5ut
3e lnA el 3e ie#itu47 to5mai a5um.
Nu mai :a5e ni5i un 3a9.
0i 9 la9 :amilia :4 5a4ne7 3ent4u 5 m?a 5u34in9 un ata5 ;e 3ani5I Ni5i vo4B.
Na:ai 8#i 8nBu#i teama #i 8naint 3e 9u34a:a<a 3ov4ni#ului. F#i a45ui 3u<in t4u3ul7
3ent4u 5a tl3ile 8n5l<4ilo4 lui 9 a3e9e #i 9 :4e5e 5t mai 3u<in 3o9iBil 3iat4a. CCia4 #i
a#a7 9im<i 5 9e la9 34ea ta4e e4a :oa4te 3e4i5ulo9 5e :5ea7 ia4 a t4aAe ;in lo5ul 4e93e5tiv
9e ;ove;ea a34oa3e im3o9iBil.
Atin9e 3un5tul 8n 5a4e ve;ea 3u<in @ona 5a4e 8nainte 8i :u9e9e a95un9 o5Ciului7 9e
o34i #i 5ut animalul ;in 34ivi4i. Nu?l @4i. Se mai 8ntm3la 5teo;at mai ale9 :iin;5
vnau 8n lini#te. Va9 8l 5on;u5ea la un animal Bine 5amu:lat 8n 3ei9aD7 ia4 5n; Na:ai
aDunAea 8n 4a@a lui7 54eatu4a 8l ve;ea 9au 8l mi4o9ea #i 8m3iet4ea7 ;evenin; a34oa3e
invi@iBil. Uneo4i t4e5ea :oa4te mult v4eme 3n 9e mi#5a #i?l oB9e4va Na:ai. Un a9t:el
;e Do5 al a#te3t4ii avea 9 9e 8ntm3le #i a5um. Na:ai nu 9u3o4ta i;eea 5 t4eBuie 9
a#te3te 3e 3ant7 ;a4 9ttea 8nt4?o 3o@i<ie 3e4:e5t vi@iBil #i7 ;a5 9e a34o3ia o4i5t ;e
3u<in ;e animal7 a5e9ta a4 :i <#nit7 ia4 5ei ;oi a4 :i t4eBuit 9?o ia ;e la 8n5e3ut.
F#i 95CimB minile 5u aten<ie7 5a 9?#i la9e A4eutatea 3e 3i5ioa4e #i 3e mna :4
a4m7 a3oi a;u9e a4ma 8n 3o@i<ia ;in 5a4e 3utea o5Ci u#o4 8n o4i5e ;i4e5<ie ;e 3e 9u34a:a<a
muntelui ;in :a<. Oa4e vie<uitoa4ea 9e a95un;ea 8n tu:eI Sau ;u3 un Bolovan7 Aata 9
9a4 8n o4i5e momentI
Fi venea A4eu 9?#i 39t4e@e 3o@i<ia 8n lo5ul a5ela ne:avo4aBil. Na:ai e4a 3ute4ni5 #i
oBi#nuit 9 9tea nemi#5at 3e4ioa;e lunAi ;e tim3 ;a4 3o@i<ia 4e93e5tiv n?o mai
8n5e45a9e 3n atun5i. Pe :4unte?i 5u4Aea 9u;oa4ea. Da5?i int4a 8n o5Ci7 l?a4 8n<e3a
nemiloa97 a#a ame9te5at 5um e4a 5u 34a:ul ;e 3e oB4aDii lui. Da4 n?avea 5um 9 9e mi#te
5a 9 9e #tea4A :4 9 93e4ie 34a;a.
O 34a; 3e 5a4e ni5i m5a4 n?am v@ut?o.
Uit ;e ea. Plea5 ;e 3e 9tn5a a9ta.
Nu7 9unt mai 3ute4ni5. T4eBuie 9 ;u5 mn5a4e :amiliei nu m voi 8ntoa45e 9 le
93un 5 a@i nu vo4 avea 5a4ne 3ent4u 5 mi?a :o9t :4i5 9 a#te3t nemi#5at 3e o 9tn5.
Fl au@i 3e Va9 mi#5n;u?9e 8n 93atele lui7 t4ave49n; 9tn5a. O 34o9tie ;e 5e
:5ea a#a 5evaI
Ca 9 m omoa4e.
De 5e nu 953a ;e i;eeI Nu7 Va9 venea 934e el 3ent4u 5 #tia 5 nu v@u9e 8n5
animalul #i voia 9 i?l a4ate. Da4 5um 9 i?l a4ateI Na:ai nu 9e 3utea 8ntoa45e 5a 9?l va;
3e Va97 ia4 Va9 nu 3utea t4e5e ;e el 5a 9 int4e 8n 5m3ul lui vi@ual.
O7 nu. Va9 avea ;e An; 9?i vo4Bea95:
J ! 3e4i5ulo9. O 9?alune5i.
To5mai 5n; 4o9ti a5e9te 5uvinte7 3iet4ele 5a4e 9u9<ineau 3i5io4ul lui Na:ai 5e;a4.
Tal3a 8i alune5 8nunt4u #i 8n Do9 #i7 ;in 5au@a mi#54ii B4u#te7 9tnAul nu mai 4e@i9t ni5i
el #i Na:ai 8n5e3u 9 alune5e. T4eBuie 9 9e :i 3et4e5ut :oa4te 4e3e;e7 ;a4 lui i 9e 34u o
ve#ni5ieH 8n5e45 9 9e 34in; 5u minile7 5u 3atul a4mei7 ;a4 nu 4eu#i ;e5t 9 :4e5e 3iat4a
#i nu?#i 8n5etini ;elo5 5;e4ea. A3oi 3anta ;eveni #i mai 8n5linat #i el nu mai alune57 5i
5@u7 5@u :4 9 9e o34ea957 #tiin; 5 avea 9 moa4.
J Na:aiL <i3 Va9. Na:aiL
Luet e4a la a37 93la 4u:e 5n; i 9e :u4i# 8n minte un An; 5la4:
PNu e mo4t.Q
Nu e mo4tI Cine nu e mo4tI De 5e a4 :i mo4tI
PNa:ai nu e mo4t. Va veni a5a9.Q
0tiu ime;iat 5?i vo4Bea Su:letul Su34em. O lini#tea. Da4 ea nu e4a lini#tit. A;i5
o lini#tea 9 #tie 5 Na:ai e Bine7 ;a4 a5um t4eBuie a:le7 5e4ea in9i9tent 9 a:le 5e 9e?
ntm3la9e.
PA 5@ut.Q
Cum a 5@utI
PI?a alune5at 3i5io4ul 3e 9tn5.Q
Na:ai a4e un me49 9iAu4. De 5e i?a alune5at 3i5io4ulI Ce?mi a95un@iI
PL?am u4m4it :oa4te atent 3e Va9 5u Sevet #i OB4inA. L?am u4m4it tot tim3ul.
A4e 9u:let ;e u5iAa#.Q
A avut Va9 ;e?a :a5e 5u 5;e4ea lui Na:aiI
PNumai 5n; au t4ave49at 9tn5a am v@ut 3lanul ;in mintea lui. Di9t4u9e9e ;eDa
34imele t4ei a4me. 0tiam 5 a4e ;e An; 9?l ;i9t4uA #i 3e ultimul7 ;a4 nu m?am 8nA4iDo4at7
3ent4u 5 eEi9t alte4native. Nu am ACi5it ;e5t 8n ultima 5li3 5 5el mai 9im3lu mo; ;e
a ;i9t4uAe ultima a4m e4a 9?l 5on;u5 3e Na:ai 8nt4?un lo5 3e4i5ulo9 #i 3e u4m 9?i
8m3inA 3i5io4ul 5a 9 5a;.Q
N?ai v@ut un a9emenea 3lan 8n 5a3ul luiI
PCt a 5oBo4t muntele7 9?a An;it la o 4ut 934e ma4e. Cum 9 5oBoa4e 8n Aol:7 5a
9 mea4A la Do4ova. Numai la a9ta 9e An;ea 8n tim3 5e?l 5on;u5ea 3e Na:ai ;u3 o
34a; ineEi9tent. Va9 a4e o 3ute4e ;e 5on5ent4a4e 4ema45aBil. Nu 9?a An;it ;e5t la
5alea 934e ma4e 3n 8n ultima 5li3.Q
Nu l?ai ave4ti@at 3e Na:aiI
P(?a au@it7 ;a4 nu #i?a ;at 9eama 5 e vo5ea mea. A 54e@ut 5 e o teme4e ;e?a lui
#i #i?a 8nBu#it?o.Q
De5i Va9 e un 54iminal.
PVa9 e9te 5e e9te. Va :a5e o4i5e 5a 9 9e 4@Bune 3e OB4inA #i Sevet 3ent4u 5 l?au
t4;at 8n /a9ili5a.Q
Da4 34ea att ;e 8m35at 5u An;ul.
PPoate :i :oa4te 4e5e.Q
0i?a5um 5e u4mea@I Ce u4mea@7 Su:let Su34emI
PVoi 9ta ;e veACe.Q
A9ta ai :5ut tot tim3ul #i7 totu#i7 nu ne?ai a4tat nimi5 ;in 5e?ai v@ut. Ai #tiut 5e
3une la 5ale Va9. +u9Ci;C 5Cia4 a oB9e4vat leAtu4ile 3ute4ni5e ;int4e el?#i Sevet #i
OB4inA7 ;a4 tu nu i?ai 93u9 5e?n9eamn.
PA#a am :o9t 34oA4amat. S 9u34aveACe@. S nu inte4vin ;e5t ;a5 9e ive#te un
3e4i5ol 9au ;a5 95o3ul meu e 8n 34imeD;ie. Da5 a# 8m3ie;i5a o4i5e om 4u 9 :a5 4u7
5ine a4 mai :i liBe4I Cum a4 mai :i oamenii oameniI A#a 5 8i la9 9?#i :a5 3lanu4i #i?i
9u34aveACe@. De9eo4i7 9e 4@An;e95 9inAu4i7 :4 inte4ven<ia mea.Q
Nu 3uteai 9 :a5i ;in Va9 un 34o9tna5 #i?un uitu5 o 3e4ioa;7 5t 9 o34e#ti 5e 9?a
8ntm3latI
P)i?am @i9. Va9 a4e o ma4e 3ute4e ;e 5on5ent4a4e.Q
0i a5um 5e 9e va 8ntm3laI
PVoi 9ta ;e veACe.Q
I?ai 93u9 lui Volema>I
P)i?am 93u9 <ieQ
S mai 93un #i alt5uivaI
PVa9 va neAa. Na:ai ni5i nu?#i ; 9eama 5 a :o9t vi5tima unui a#a?@i9 54iminal.
)i?am 93u9 <ie7 3ent4u 5 nu am 8n54e;e4e 8n 34o34ia mea aBilitate ;e a 34eve;ea 5e va
:a5e Va9.Q
Da4 eu 5e 3ot :a5eI
PTu e#ti omul. Tu ai 5a3a5itatea ;e a te An;i la lu54u4i 5a4e?<i ;e3#e95
34oA4ama4ea.Q
Nu7 nu te 54e;. Nu 54e; 5 nu ai un 3lan.
PDa5 am un 3lan7 el 5u34in;e :a3tul 5 vei Cot48 9inAu4 5e 9 :a5i.Q
+u9Ci;C. T4eBuie 9?i @i5 9u4o4ii mele.
PDa5 am un 3lan7 el 5u34in;e :a3tul 5 vei Cot48 9inAu4.Q
Fn9eamn a9ta 5 e inte4@i9 9 m 5on9ult 5u +u9Ci;C7 3ent4u 5 atun5i nu a4 mai :i
;oa4 Cot44ea meaI Sau ;a5 9 m 9:tuie95 5u +u9Ci;C 9au nu e una ;int4e Cot44ile
3e 5a4e t4eBuie 9 le iau 9inAu4I
PDa5 am un 3lan7 tu t4eBuie 9 Cot4#ti 9inAu4 8n leAtu4 5u Cot44ile tale.Q
Atun5i Luet 9im<i 5 4mne ;in nou 9inAu4H Su:letul Su34em nu?i mai vo4Bi.
Ru:ele @5eau 8n ia4B lnA a37 8n a:a4 ;e Cinu<a lui CCve6a7 3e 5a4e o 93laH
3e a5eea o <inea 8n5 8n a37 5u minile 8nACe<ate7 3ent4u 5 nu 9e mi#5a9e ;elo5 5t
vo4Bi9e 5u Su:letul Su34em.
T4eBuie 9 vo4Be95 5u +u9Ci;C7 a#a 5 a9ta?i 34ima Cot44e 3e 5a4e?o voi lua. Voi
9ta ;e vo4B 5u +u9Ci;C #i 5u I99iB.
Da4 mai 8nti voi te4mina ;e 93lat 4u:ele. A#a nu?#i va ;a nimeni 9eama 5 e
5eva?n ne4eAul. C4e; 5?a#a t4eBuie 9 34o5e;e@7 9 nu la9 3e nimeni 9 a:le 5 9?a
8ntm3lat 5eva7 5el 3u<in 3ent4u moment.
La u4ma u4mei7 Na:ai e Bine. Sau m5a4 nu?i mo4t. Da4 Va9 e9te un 54iminal 8n
a;n5ul 9u:letului. OB4inA #i Sevet 9unt 8n 3e4i5ol ;in 5au@a lui. Ca 9 nu mai 93un ;e
Na:ai7 ;a5 Va9 Bnuie#te 5 #tie 5e?a 8n5e45at 9?i :a5. Ca 9 nu mai @i5 ;e mine7 ;a5?#i
; 9eama 5 #tiu #i eu.
Cum ;e?a 3e4mi9 Su:letul Su34em 9 9e?aDunA 3n?ai5iI Nu?i ea 4e93on9aBil ;e
toate a9teaI Nu #tie 5 ne?a 8ntov4#it 8n 5lto4ie 5u ni#te oameni 8nA4o@ito4iI Cum ;e?a
3utut 9 ne 3un 9 5lto4im #i 9 9tm 8n a5eea#i taB47 3e9te un an 8nt4eA #i mai mul<i
ani 8n viito47 5u un 54iminalI
Pent4u 5 93e4a 5a Va9 9 9e 4@An;ea95 #i 9 nu u5i; 3n la u4m7 Bine8n<ele9.
Pent4u 5 t4eBuie 9 ;ea voie oamenilo4 9 :ie oameni7 5Cia4 #i a5um. (ai ale9 a5um. Da4
nu 5n; 9?aDunAe la u5i;e4ea 9o<ului meu. Fnt4e5i m9u4a7 Su:let Su34em. Ai 4i95at 34ea
mult. Da5?a4 :i mu4it7 nu te?a# :i ie4tat ni5io;at. A# :i 4e:u@at 9 te mai 9e4ve95.
Nu 34imi ni5i un 493un9 ;e la Su:letul Su34em. Fn 95CimB7 34imi unul ;in 9u:letul
eiH moa4tea unui in;ivi; 3oate 9u4veni o4i5n;. Nu?i ;ato4ia Su:letului Su34em 9?o
34evin. Dato4ia lui e 9 34evin moa4tea lumii.
Na:ai @5ea <ea3n 8n ia4B. C@u9e 3e un ie#in; invi@iBil ;e ;ea9u34a7 ;in 5au@a
:elului 8n 5a4e 9e a3le5a 9tn5a 934e eEte4io4. Se 34Bu#i9e numai 5in5i 9au #a9e met4i7
;u3 5e alune5a9e ;e?a lunAul 9u34a:e<ei 9tn5ii. =u9e9e ;e9tul 5a 9?i taie 4e93i4a<iaH
;e9tul 5a 9 le#ine. Da4 nu e4a 4nit7 8l ;u4ea ;oa4 #ol;ul 3e 5a4e 5@u9e.
Da5 nu 9?a4 :i i@Bit ;e ie#in;7 9?a4 :i 34Bu#it 8n5 o 9ut ;e met4i 9au mai mult #i?
a4 :i mu4it 3e lo5.
Nu 3ot 9 54e; 5?am 9u34avie<uit. N?a4 :i t4eBuit 9 8n5e45 9 omo4 animalul ;in
3o@i<ia aia. A :o9t o 34o9tie. Am avut ;4e3tate 9 m tem. A4 :i t4eBuit 9?mi a95ult
teme4ile #i7 ;a5?am :i 3ie4;ut animalul7 nu?i nimi57 am :i A9it o4i5n; altul 3e 5a4e 9?l
u4m4im #i 9?l omo4m. Ceea 5e n?am :i A9it a4 :i :o9t alt tat 3ent4u CCve6a7 alt 9o<
3ent4u Luet7 alt vnto4 ;e 5a4e nu?i nevoie 3ent4u alte 8n;ato4i4i.
Sau alt a4m.
P4ivi 8n Du4 #i?#i ;;u 9eama 5 a4ma nu e4a 3e ie#in;. N?o ve;ea ni5ie4i. P4oBaBil
5?i ;;u9e ;4umul 8n 5;e4e #i a4ma 4i5o#a9e. Un;e 9e a:laI
Se t48 3n la Bu@a 34oeminen<ei #i 9e uit ;e Du4 8m34eDu4. A7 ;a7 ;4e3t 8n Do97 5u
eE5e3<ia uno4 a:lo4imente mi5i ;a5 a4ma 9?a4 :i lovit ;e ele7 a4 :i 4i5o#at #i?a4 :i 5@ut
8n 5ontinua4e. N?a4 :i avut ;e 5e 9 9e i@Bea95 #i 9 9e o34ea95 ;e5t ;e :un;ul
343a9tiei. Da5 e4a a5olo7 Na:ai n?avea 5um 9?o va; ;e ai5i 9e va :i 3ie4;ut 34in
tu:i#u4i. Sau e4au v4:u4i ;e 5o3a5iI
J Na:aiL
Va9 9t4iAa ;u3 el.
J Sunt ai5iL
J Slav 5e4uluiL !#ti 4nitI
J Nu. Da4 9unt 3e?o 34oeminen<. C4e; 5 3ot 9 95a3 ;e?ai5i me4An; 934e 9u;.
Sunt 5am la @e5e met4i 9uB tine. Po<i 9 te ;u5i 934e 9u;I S?a4 3utea 9?am nevoie ;e
aDuto4ul tu. SuB mine nu?i ;e5t o 343a9tie :4 :un; #i nu v; alt 5ale u#oa4 9 aDunA
a5olo7 9u97 la tine.
J Ai a4maI 8nt4eB Va9.
SiAu4 5 t4eBuia 9 8nt4eBe ;e934e a4m. Na:ai 4o#i ;e 4u#ine.
J Nu7 34oBaBil 5?am 953at?o 5n; am 5@ut. T4eBuie 9 :ie 3e :un;ul 343a9tiei7
;a5 nu 5umva o ve@i tu 3e un;eva 3e?a5olo7 3e 9u9.
J Nu?i ai5i ai avut?o 5u tine 5n; ai 5@ut.
J Atun5i7 e 8n a;n5ul 343a9tiei. Ia?o 934e 9u; 5u mine.
Na:ai ;e95o3e4i 8n9 5 e4a mai u#o4 9 vo4Bea95 ;e934e ;e3la9a4ea 3e 9u34a:a<a
9tn5ii ;e5t 9 9e mi#te. Poate 5 nu 9e 4ni9e A4av 8n 5;e4e7 ;a4 93aima 8i :5u9e 5eva7
;a7 ;a ;e?aBia 9e 3utea 5onvinAe 9 9e 4i;i5e7 ;e :4i5a Bu@ei 9tn5ii7 ;e team 5 va
5;ea.
N?am 5@ut 3ent4u 5 mi?am 3ie4;ut e5CiliB4ul7 9e An;i el. (?am 34Bu#it 3ent4u
5 :o4<a ;e :4e5a4e n?a :o9t ;e9tul ;e ma4e 5a 9 m 9u9<in 8n lo5ul a5ela 3e4i5ulo9.
Ie#in;ul 9ta nu?i a#a. Pot 9 9tau 8n 3i5ioa4e?n 9iAu4an< ai5i.
A#a 5 9ttu 8n 3i5ioa4e 5u 93atele la 9tn57 4e93i4n; a;n57 5onvinAn;u?9e 9
9e mi#te7 9 9e ;e3la9e@e ;e?a lunAul ie#in;ului7 ;u3 5ol<7 3ent4u 5 9?a4 3utea 9 ;ea
3e9te o 5ale ;e?a 9e?ntoa45e 9u9. Totu#i7 5u 5t 9e 5onvinAea mai 9t4uito47 5u att o5Cii lui
9e 5on5ent4au mai mult 3e 93a<iul Aol ;e ;in5olo ;e ie#in;7 la ni5i un met4u ;e tl3ile lui.
Da5 m?a3le5 numai 3u<in7 5a;. Da5 m?a# a3le5a 8n :a< a5um7 m?a# 34Bu#i 3e9te
ma4Aine.
Nu7 8#i @i9e. Nu t4eBuie 9 An;e95 a#a7 alt:el7 n?o 9 mai :iu Bun ;e nimi5 alt;at.
Am me49 ;e 9ute ;e o4i 3e a9t:el ;e ie#in;u4i. Sunt o nimi5a toat. ! u#o4 9 le t4e5. N?a4
:i 4u7 ;a5?a# 9ta 5u :a<a la 9tn57 nu la 93a<iul Aol 5a4e ;u5e 934e ma4e.
Se 49u5i #i 3#i 5u A4iD ;e?a lunAul ie#in;ului7 a39n;u?9e mai a34oa3e ;e 3iat4
;e5t a4 :i :5ut?o alt;at. Da4 8n54e;e4ea?i 54e#tea 5u :ie5a4e 3a9.
Cn; t4e5u ;e 5otitu47 v@u 5 ie#in;ul 9e te4min ;a4 e4au numai ;oi met4i ;e
la el la u4mto4ul7 ia4 ;e?a5olo 3utea u45a u#o4 934e lo5ul ;e un;e 5oBo49e 5u Va9 5u ni5i
o o4 8n u4m.
J Va9L
Continu 9 avan9e@e 3n aDun9e eEa5t 9uB lo5ul un;e 9e a:la 5el mai a34oa3e ;e
ie#in;ul u4mto4. A34oa3e 5 3utea aDunAe la el 5a 9 9e 4i;i5e 5u amBele B4a<e7 ;a4 n?
avea ;e 5e 9 9e 34in;7 ia4 ma4Ainea e4a :4mi5ioa9 #i 4i95ant. A4 :i mai u#o47 ;a5 l?a4
aDuta Va9.
J Va9L Sunt ai5iL Am nevoie ;e tine.
Da4 nu 34imi ni5i un 493un9. Atun5i 8#i aminti ;e An;ul 5a4e?l 9t4:ulAe4a9e 5n;
8n5e3u9e 5oBo44ea 3e4i5uloa9: nu me4Ae mai ;e3a4te. Va9 3lnuie#te 9 te omoa4e.
! 3o9iBil 9 :ie o ave4ti@a4e ;e la Su:letul Su34emI
AB9u4;.
Da4 Na:ai nu a#te3t 493un9ul lui Va9. Fn 95CimB7 8ntin9e B4a<ele 5t 3utu 934e
ma4Ainea ;e ;ea9u34a7 a3oi 8#i 8n:i39e ;eAetele 8n 9olul ie4Bo9 #i a:nat. A5e9ta alune5 #i
5e;7 ;a47 tot in9i9tn; 9 9e aAa<e 5u ;eAetele7 4eu#i 9 9e 34in; 9u:i5ient 5a 9 9e 4i;i5e
5u ume4ii ;ea9u34a ma4Ainii7 a3oi 8i :u ;e9tul ;e u#o4 9 3un un 3i5io4 3e9te ea #i 9 9e
4i;i5e 8n 9iAu4an< ;ea9u34a. Se 4o9toAoli 3e 93ate #i 4ma9e a#a7 A:in; u#u4at. Nu?i
venea 9 54ea; 5 :5u9e un lu54u a#a ;e 3e4i5ulo9 att ;e 5u4n; ;u3 5@tu4a a5eea
;a5?a4 :i alune5at 8n tim3 5e u45a 3e ie#in;7 i?a4 :i :o9t A4eu 9 9e aAa<e ;e 5el ;e ;e;e9uBt.
Ri95a 9 moa4 ;a4 953a9e tea:4.
A34u Va9.
J Aa7 ai aDun9 ;eDa. Uite 3e?ai5i. !Ea5t a5olo un;e?am :o9t.
J T4eBuie 9 A9e95 a4ma.
J SiAu4 9?a :4mat #i?i inutili@aBil. Nu e :5ut 9 4e@i9te la a#a o 5@tu4.
J Nu 3ot 9 m?nto45 9 le 93un 5 n?am a4ma. C?am 3ie4;ut?o. !?a5olo7 Do97 #i7
5Cia4 ;a5 9?a 93a4t 8n @e5i ;e Bu5<i7 le ;u5 a5a9 3e toate.
J (ai Bine 9 le @i5em 5?ai 93a4t?o ;e5t 5?ai 3ie4;ut?oI 8nt4eB Va9.
J Da. (ai Bine le a4tm Bu5<ile ;e5t 9?i :a5em 9 9e?nt4eBe 8nt4una ;a5 nu
5umva a# :i A9it?o7 ;a5?a# :i 5utat?o. Nu 34i5e3i 5 vo4Bim ;e934e 34ovi@ia ;e 5a4ne
3ent4u :amiliile noa9t4eI
J /a 34i5e3. Da5?a#a 34ive#ti lu54u4ile7 9iAu4 5?mi ;au 9eama 5 t4eBuie 9?o
5utm. Uite7 am venit 3e?ai5i e?o 54a4e ;e9tul ;e u#o4 ;e 9t4Btut.
J 0tiu7 @i9e Na:ai. Du5e ;i4e5t 8n ma4e.
J C4e@iI
J Pe?a5olo7 3e u4m 5ote#te la 9tnAa ve@iI
J Da7 34oBaBil 5?a#a a4 me4Ae.
Na:ai 9e 4u#in 3u<in ;in 5au@ 5 el oB9e4va9e ;4umul 934e ma4e7 ;a4 Va9 ni5i nu
9e An;i9e la el.
Totu#i7 8n lo5 9?o ia 934e a37 5oBo44 5u A4eu 934e tu:i#u4ile un;e t4eBuie 9 :i
5@ut a4ma. N?au :o9t nevoi<i 9?o 5aute 34ea mult 3n?au A9it?o 4u3t 8n ;ou7 eEa5t la
miDlo5. Cteva 3ie9e 9e 8m34#tia9e4 3e i5i7 3e 5olo7 34in tu:e #i7 :4?n;oial7 e4au #i
altele 3e 5a4e nu le?au A9it. Nu 9e mai 3utea 4e3a4a.
Totu#i7 Na:ai 3u9e 5om3onentele7 #i mi5i7 #i ma4i7 8n 9u3o4tul 3e 5a4e?l
im34ovi@a9e 5a 9 5a4e a4ma #i?l leA 9t4n9 ;e el. A3oi7 8m34eun 5u Va97 8n5e3u lunAul
u45u# 3e munte. Na:ai 9uAe4 5a Va9 9?o ia 8nainte7 ;in moment 5e?#i va aminti mai Bine
;4umul7 ia4 Va9 a55e3t ime;iat. Na:ai nu :5u ni5i 5ea mai mi5 alu@ie la :a3tul 5 nu?
n;4@nea 9?l la9e 9 mea4A 8n 93atele lui7 un;e n?a4 :i v@ut 5e :a5e.
Su:let Su34em7 ;e la tine a :o9t ave4ti@a4ea a5eeaI
Nu 34imi ni5i un 493un97 5el 3u<in nu un 493un9 ;i4e5t la 8nt4eBa4ea 9a. Fn
95CimB7 34imi An;ul lim3e;e 5?a4 t4eBui 9 vo4Bea95 5u Luet 5n; 9e va 8ntoa45e 8n
taB4. 0i7 5um a9ta a4 :i :5ut o4i5um7 mai ale9 ;u3 o a9emenea eE3e4ien<7 ;u3 5e
:u9e9e att ;e a34oa3e ;e moa4te7 34e9u3u9e 5 An;ul :u9e9e al lui #i 5 Su:letul Su34em
nu?i vo4Bi9e ;elo5.
-. ARCUL.
Pie4;e4ea a4mei :u o lovitu4 att ;e A4ea7 8n5t ni5i Volema>7 ni5i !lema> nu
:5u4 e:o4tu4i 9?#i 39t4e@e 5almul ;e5t atun5i 5n; e4a 5t 3e 5e 5a 9itua<ia 9 95a3e
;e 9uB 5ont4ol. Iat 3ie9ele a4mei7 8m34#tiate 3e o 3n@H lnA ele7 5ele ;ou a4me
5@ute 8n a3 #i 4e5u3e4ate ;e !lema>. $;o4aB 9ttea lnA ele7 5u CataloAul 8n 3oal7
5itin; nume4ele 5om3onentelo4 ;i9t4u9e. A34oa3e toat lumea 9ttea?n 3i5ioa4e 3u<ini
e4au 5ei 9u:i5ient ;e 5almi 5a 9 9e a#e@e a#te3tn;7 3at4uln; 8nainte #i 8na3oi7
mo4min; 8n tim3 5e $;o4aB 8n5e45a 9 a:le ;a5 3uteau oB<ine o a4m ;in 3ie9ele
9alvate.
J N?a4e 4o9t7 93u9e el. CCia4 ;a5?am avea toate 5om3onentele7 CataloAul @i5e 5
nu ;e<inem uneltele ne5e9a4e #i n?avem 5um 9 le :a5em :4 9 3et4e5em 5in5i@e5i ;e ani
5a 9 atinAem nivelul teCnoloAi5 5o4e93un@to4.
J Ce 3lan eE5elent a avut Su:letul Su34emL eE5lam !lema>. )ine omeni4ea la
nivel teCnoloAi5 95@ut att ;e 95@ut7 8n5t7 ;e#i 3utem 5on9t4ui a4me7 nu le 8n<eleAem
mo;ul ;e :un5<iona4e #i nu le 3utem 4e3a4a7 ;a5 9e 9t4i5.
J N?a :o9t 3lanul Su:letului Su34em7 93u9e I99iB.
J Contea@I 8nt4eB (eBBe>eT. O4i5um o 9 mu4im ai5i.
Doi i@Bu5ni 8n la54imi #i7 3ent4u 34ima oa47 34ea 9in5e4.
J Fmi 3a4e 4u7 4o9ti Na:ai.
J Da7 tutu4o4 ne 3a4e Bine 5 e#ti 3lin ;e 4eA4ete7 inte4veni !lema>. Ce 5utai
8nt4?un lo5 att ;e 3e4i5ulo9I Aveai la tine 9inAu4a a4m :un5<ional #i a9ta ai :5ut 5u eaI
J A5olo e4a animalul7 9e a34 Na:ai.
J Da5 34a;a ta a4 :i 94it ;e 3e 9tn57 ai :i u4m4it?oI 8nt4eB Volema>.
Na:ai e4a ;i9t4u9 5 Tata i 9e altu4a9e lui !lema> #i?l Bi5iuia #i el 5u vo4Ba. Ia4
!lema> ni5i m5a4 nu te4mina9e:
J D?mi voie 9?<i eE3li5 5la4 9itua<ia7 :4<io4ul meu ;4aA. Da5?ai :i avut ;e ale9
5e anume 9 ate4i@e@e 3e ie#in;ul a5ela7 tu 9au a4ma7 8n lo5 9 5a;?n 343a9tie #i 9 9e
:a5 34a:7 3ent4u toat lumea a4 :i :o9t mai 5onvenaBil ;a5?ai :i a4anDat 9 :ie a4maL
Ne;4e3tatea e4a a34oa3e ;e ne9u3o4tat.
J Nu eu le?am 3ie4;ut 3e 34imele t4ei.
J Da4 5n; le?am 3ie4;ut 3e 34imele t4ei7 tot mai aveam una7 a#a 5 nu e4a :oa4te
A4av7 93u9e Tata. 0tiai 5?i ultima7 #i tot ai 4i95at.
J De9tulL inte4veni Ra9a. Suntem 5u to<ii ;e a5o4;7 in5lu9iv Na:ai7 5?a :o9t o
ma4e A4e#eal 9 4i95m a4ma. Da4 a5um a4ma nu mai eEi9t7 nu 9e 3oate 4e3a4a7 #i
9untem 8n lo5ul 9ta :4 ni5i o 3o9iBilitate ;e?a u5i;e 3ent4u 5a4ne. Poate unul ;in voi 9?a
An;it la 5e vom :a5e a5um7 8n a:a4 ;e?a a4un5a vina 3e ume4ii lui Na:ai.
(ul<ume957 (am7 4o9ti Na:ai 8n An;.
J Pi7 nu?i 5la4I !E3e;i<ia 9?a te4minat.
J Nu7 493un9e Volema> 5u a934ime. S5o3ul Su:letului Su34em nu?i ;e5t
9alva4ea 3lanetei +a4mon6 ;e la a5ela#i ti3 ;e ;i9t4uAe4e 8n u4ma 54eia a ;i934ut
Pmntul 5u 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani 8n u4m. Vom 4enun<a 9?l 8n;e3linim numai
3ent4u 5?am 3ie4;ut o a4mI
J Nu ;e a4m?i vo4Ba7 @i9e !ia;C7 5i ;e 5a4ne. T4eBuie 9 A9im 5a4ne.
J 0i ni5i nu?i vo4Ba ;e?a avea un 4eAim ;e C4an e5CiliB4at7 a;uA SCe;emei.
CCia4 ;a5 ne?am a#e@a taB4a eEa5t ai5i #i?am 3lanta 9emin<e ime;iat nu?i anotim3ul
3ot4ivit 3ent4u a9ta7 ;e5i n?am 3utea 9;i nimi5 n?am 3utea avea 4e5olte 5u 34oteinele ;e
Ba@ ;e5t la mult v4eme ;u3 5e?am 8n5e3e 9 9u:e4im ;e malnut4i<ie A4av.
J Ce v4ei 9 93ui 5u malnut4i<ie A4avI 8nt4eB Volema>.
J C<iva mo4<i 34in inani<ie7 mai ale9 34int4e 5o3ii7 493un9e SCe;emei.
J ! A4oa@ni5L 9e vit Ko>o4. De :a3t7 mi?ai omo4t 5o3ilulL
St4iAtul ei 9t4ni un 5o4 ;e vi54eli. Fn toiul C4mlaiei7 Na:ai 9e a;4e9
Su:letului Su34em: eEi9t o alt 9olu<ieI
PAi v4eo 34o3une4eIQ
Na:ai 8n5e45 9 9e An;ea95 la o a4m ;e vntoa4e 5a4e 9 :ie 5on9t4uit ;in
mate4ialele a:late la 8n;emn. F#i aminti 5 9ol;a<ii Go4a6ni 3u4ta9e4 ln5ii7 a45u4i #i
9Ae<i. A4 3utea :i :olo9ite la vntoa4e 9au e4au utile numai 8n 4@BoiI
Fi veni un i;ee: PO4i5e omoa4 un om 34oBaBil 5 omoa4 #i un animal. Pent4u a
vna 5u lan5ea7 e nevoie ;e un A4u3 ;e Aona5i alt:el7 4a4eo4i te a34o3ii ;e9tul ;e 34a;7
5Cia4 5u un atlatl 5a4e 9?<i 34elunAea95 ;i9tan<a ;e a4un5a4e.Q
Da4 a45ul #i 9AeataI
PUn a45 Bun t4imite 9Aeata la o ;e34ta4e ;e 3at4u o4i mai ma4e ;e5t a4ma 5u
viB4a<ii. Da4 e :oa4te A4eu ;e :5ut.Q
Fn9 un a45 mai 9lBu<7 5u o Btaie a34oEimativ la :el 5u a a4meiI ( 3o<i 8nv<a 9
:a5 unul a#aI
PDa.Q
0i 54e@i 5?a# vna 34a;a 5u el 9au ;u4ea@ 34ea mult 9?nv< 9 t4aAI
PDu4ea@ 5t ;u4ea@.Q
A5ela e4a7 34oBaBil7 5el mai Bun 493un9 3e 5a4e l?a4 :i 3utut oB<ine ;e la Su:letul
Su34em #i nu e4a 4u ;elo5. (5a4 avea o 93e4an<.
Cn; Na:ai 8#i 8n;4e3t ;in nou aten<ia 934e 5eilal<i7 9e 34ea 5?l 95o9e9e4 3e
Volema> ;in 4B;4i.
J C4e;e<i 5?am 3lnuit toate a9teaI 8nt4eB el. C4e;e<i 5 i?am 5e4ut Su:letului
Su34em 9 ne 5on;u5 8n a5e9t lo5 5um3lit7 9 :a5em 5o3ii 8n ;e#e4t #i 9 umBlm aiu4ea
34in 9lBti5ie7 :4 9?avem ;e9tul mn5a4eI C4e;e<i 5 n?a# 34e:e4a 9 lo5uie95 8nt4?o
5a9I S ;o4m 8nt4?un 3atI
Na:ai 9e9i@ 5 Volema> 8i 9u434in9e9e 3e to<i altu4n;u?9e 3lnAe4ii lo4. Da4 a9ta
nu?i 3otoli 5u nimi5 unii 34eau 8n:4i5o#a<i 9 va; 5 9tl3ul ;e 4e@i9ten< avea o
543tu4. Ia4 !lema> ;e?aBia 4eu#ea 9?#i a95un; ;i934e<ul :a< ;e Tata. Nu e4a
momentul ;e 5a4e Volema> 9 :ie 5el mai mn;4u7 Na:ai 8#i ;;ea 9eama #i e4a att ;e
inutilL Da5 Tata i?a4 :i 3u9 Su:letului Su34em 8nt4eB4ile 3e 5a4e i le 3u9e9e el7 9?a4 :i
lini#tit. !Ei9ta o 9olu<ie.
Va9 vo4Bi ;in nou:
J V 93un eu7 nimi5 ;in toate a9tea nu?9 ne5e9a4e. Na:ai #i 5u mine am
;e95o3e4it un ;4um ;e9tul ;e u#o4 ;e 5oBo4t muntele. Poate n?o 9 4eu#im 9 a;u5em #i
5milele7 ;a47 ;a5?am o5oli 3u4 #i 9im3lu Aol:ul 5a 9?aDunAem la Do4ova7 nu t4eBuie 9
54m 5u noi ;e5t 34ovi@iile #i a3a 3ent4u o @i.
J S?aBan;onm 5mileleI 9e mi4 !lema>. Co4tu4ileI
J L@ile :4iAo4i:i5e #i 4e5i3ientele 5u emB4ioniI Fnt4eB SCe;emei.
J Atun5i7 unii ;int4e voi 9tau ai5i7 93u9e (eBBe>eT #i 5on;u5 5milele 3e
;4umul mai lunA. =4 :emei #i 5o3ii7 n?o 9 ;u4e@e mai mult ;e?o 93tmn7 ia4 8nt4e
tim37 noi7 5eilal<i7 o 9?aDunAem 8n o4a#. Fn maEim ;ou luni o 9 ne?ntoa45em la /a9ili5a.
Sau o4iun;e Cot4#te lumea.
Se au@i un mu4mu4 a34oBato4.
J Nu7 93u9e Na:ai. Nu?i vo4Ba ;e noi7 5i ;e +a4mon67 ;e Su:letul Su34em.
J Nimeni nu m?a 8nt4eBat ;a5 m?n954iu volunta4 3ent4u a5ea9t 5au@ noBil7
@i9e OB4inA7 ia4 8n 5e m 34ive#te7 m?am 9tu4at 9 tot au; ;e ea.
J O4a#u?i 5Cia4 a5olo7 vo4Bi Sevet. Am aDunAe la el :oa4te 4e3e;e.
J P4o#tilo4L @i9e !lema>. Doa4 3ent4u 5 3ute<i ve;ea o4a#ul #i 3laDa 3e 5a4e ve<i
me4Ae 3n la el nu?n9eamn 5 ;4umul 3n?a5olo e u#o4. Fnt4?o 9inAu4 @iI ( :a5e<i 9
4;. V?a<i 8nt4it 8n ultimul an7 ;a7 8n9 ni5iunul ;in voi nu?i 8n :o4ma :i@i5 3ot4ivit 5a 9
mea4A att ;e ;e3a4te 5?un 5o3il 8n B4a<e7 5u att mai 3u<in 9 5a4e #i lit4i ;e a37 #i
mn5a4ea ne5e9a4. (e49ul 3e ni9i3 e anevoio9 #i 8n5et #i7 5u 5t mai A4ele 3ove4ile7 5u
att mai lent avan9a4ea7 5eea 5e?n9eamn 5 va t4eBui 9 54a<i 34ovi@ii mai multe 5a4e 9
v <in toat 5lto4ia7 5eea 5e?n9eamn 5 ve<i :i #i mai 8m3ov4a<i #i ve<i 5lto4i #i mai
anevoie.
J De5i 9untem Blo5a<i ai5i 3n mu4imI 9e vi54i Ko>o4.
J O:7 mai ta5iL i?o 4ete@ Sevet.
J Nu 9untem Blo5a<i ai5i7 93u9e Na:ai7 #i nu t4eBuie 9 4enun<m la eE3e;i<ie.
Fnainte ;e?a eEi9ta a4mele 5u viB4a<ie7 :iin<ele umane au :o9t 5a3aBile 9 omoa4e animale.
!Ei9t #i alte ti3u4i ;e a4me.
J A;i5 5umI O 9 le 9t4anAule@iI 8nt4eB (eBBe>eT. Sau o 9 :olo9e#ti 94ma
lui GaBallu:iE 5a 9 le tai 5a3eteleI
Na:ai 9e 54i937 5a 9 nu ;ea 5u49 mniei i95ate ;e ta5Cin4ile lui (eBBe>eT.
J Cu un a45. 0i 5u 9Ae<i. Su:letul Su34em #tie 5um 9e :a5.
J Atun5i7 9 le :a5 Su:letul Su34em7 @i9e OB4inA. A9ta nu?n9eamn 5 o4i5a4e
;int4e noi #tie 9 le :olo9ea95.
J De ;ata a9ta7 OB4inA a4e ;4e3tate7 93u9e !lema>. Ai nevoie ;e ani ;e
ant4enament 5a 9 ;evii un a45a# Bun. De 5e 54e@i 5?am 5um34at a4me 5u viB4a<ieI
A45u4ile 9unt mai Bune au Btaie mai lunA7 nu 4mn :4 ene4Aie #i ;unea@ mai
3u<in 54nii. Da4 nu #tiu 5um 9e mnuie957 5u att mai 3u<in 5um 9e :a5.
J Ni5i eu7 4o9ti Na:ai. Da4 m 3oate?nv<a Su:letul Su34em.
J Poate 8nt4?o lun7 5oment !lema>. Da4 n?avem la ;i93o@i<ie o lun.
J Fnt4?o @i7 8l 5o4e5t Na:ai. Da<i?mi 4Aa@ 3n mine la a3u9. Da5 nu m?nto45
8na3oi 5u 5a4ne7 atun5i voi :i ;e a5o4; 5u Va9 #i (eB 5 t4eBuie 9 me4Aem la Do4ova7 5el
3u<in o v4eme.
J Da5 vom aDunAe la Do4ova7 9e te4min 5u eE3e;i<ia a9ta 34o9tea957 @i9e (eB.
Nu m mai u45 3e 5mil ;e5t 5a 9 m ;u5 a5a9.
Sevet 8l a34oB.
J L9a<i?mi o @i #i?o 9 :iu #i eu ;e?a5o4;7 93u9e Na:ai. Nu 9untem 5u 34ovi@iile
3e te4minate7 ia4 9ta?i un lo5 Bun 3ent4u a a#te3ta. Doa4 o @i.
J Pie4;e4e ;e v4eme7 4o9ti !lema>. Nu 3o<i.
J Atun5i7 5e 4u :a57 ;a5?mi ;ai voie 9 <i?o ;ove;e95I Fn9 eu @i5 5 3ot7 5u
aDuto4ul Su:letului Su34em. Fn memo4ia lui 9unt o A4ma; ;e 5uno#tin<e. Ia4 ai5i vnatul
e u#o4 ;e A9it.
J =a5 3e Cita#ul 3ent4u tine7 9e o:e4i Va9.
J NuL 9t4iA Luet.
Na:ai o 34ivi uluit nu 93u9e9e o vo4B 3n atun5i.
J Na:ai o 9 lu54e@e 9inAu4. Numai el #i Su:letul Su34em. A#a t4eBuie 9 :ie.
A3oi Luet 4i;i5 o5Cii la el7 34ivin;u?l :iE #i 5u tl5.
0tie 5eva7 8#i @i9e Na:ai. Pe u4m?#i aminti ;in nou An;ul 5a4e?i t4e5u9e 34in 5a3
3e munte7 8n ;iminea<a a5eea Va9 8n5e45a9e 9?l omoa4e. De a5eea 5@u9e. Oa4e
Su:letul Su34em 8i vo4Bi9e 5la4 lui LuetI !4au Du9ti:i5ate teme4ile meleI De?a9ta v4ea 9
m t4imit 9inAu4I
J De5i o 9 3le5i ;iminea<I 8nt4eB Volema>.
J Nu7 493un9e Na:ai. A9t@i. S3e4 9 5on9t4uie95 un a45 Bun a@i7 5a 9 am 5u 5e
vna mine. La u4ma u4mei7 9?a4 3utea 9 4ate@ 34imele mele <inte.
J !?o 34o9tie7 93u9e (eB. Ce 54e;e Na:ai 5 e7 unul ;int4e e4oii ;in P6i4et9i99I
J N?am ;e An; 9 la9 eE3e;i<ia 9 ;ea A4e#L 9t4iA Na:ai. A9ta 54e; 5 9unt. 0i7
;a5 nu la9 o a4m ;e:e5t 9 ne o34ea957 3o<i 9 3ui 3a4iu 3e to<i mu5ii ti ;in na9 5
ni5i 3e tine n?o 9 te la9 9 ne 9tai 8n 5aleL
(eB 9e uit la el #i 49e.
J Te?ai ale9 5u un 3a4iu7 N6e:7 :4<io4 ;4aA. To<i mu5ii mei ;in na9 @i5 5?o 9 ;ai
A4e#.
J S?a :5ut.
J Numai 5 n?am 34e5i@at 5e?mi ;ai tu mie 5n; o 9 ;ai A4e#.
J N?a4e im3o4tan<. N?o 9 4ate@.
J Da47 ;a5 4ate@iG o 9 :ii 9e4vito4ul meu 3e49onal.
Cuvintele lui (eB :u4 34imite 5u 49ete @e:lemitoa4e ;e mul<i.
J (u5i 5ont4a 95lavieL @i9e !ia;C 5u ;i934e<. !Ea5t la 5e m a#te3tam ;e la tine7
(eB.
J Nu t4eBuie 9?a55e3te 3a4iul7 9e a34 (eB.
J StaBile#te un te4men limit7 8i 93u9e Na:ai. S @i5emG o lun.
J Un an. Un an 8n 5a4e :a5i o4i5e 8<i 3o4un5e95.
J ! ;e@Au9tto47 inte4veni Volema>. V inte4@i5.
J Ai :o9t ;eDa ;e a5o4;7 Na:ai7 4e3li5 (eBBe>eT. Da5 te 4et4aAi a5um7 te vom
34ivi to<i 5a 3e unul 5a4e #i?a 8n5l5at Du4mntul.
J Cn; 8<i voi 3une 5a4nea la 3i5ioa4e7 (eB7 atun5i vei ;e5i;e 5e anume 9unt #i
nu voi :i o 3e49oan 5a4e?#i 8n5al5 Du4mintele7 a9ta?i 9iAu4.
C@u4 ;e a5o4;. Vo4 a#te3ta 8ntoa45e4ea lui Na:ai 3n a ;oua @i7 la a3u9.
Na:ai 3le57 o lu iute 934e 5o4tul?Bu5t4ie #i?#i a;un 5ele ne5e9a4e Bi95ui<i7
3e3ene u95at #i 3a9t4am. A3oi 9e?n;4e3t 934e i@vo47 9?#i um3le u45io4ul. Cu 5u<itul la
#ol;7 ni5i nu?i mai t4eBuia alt5eva.
Se 8ntlni 5u Luet 8n tim3 5e 9ttea 8n Aenun5Ci lnA Ba@in7 95u:un;n; u45io4ul
8n a3 5a 9?l um3le.
J Un;e?i CCve6aI 8nt4eB el.
J Cu SCu6a7 493un9e ea. T4eBuia 9 vo4Be95 5u tine. Fn lo5 ;e?a9ta7 am avutG
8ntlni4ea a5eea.
J 0i eu t4eBuia 9 vo4Be95 5u tine. Da4 lu54u4ile mi?au 953at ;in mn #i a5um
nu mai avem tim3.
J S3e4 5?ai tim3 9 iei a9ta.
Luet <inea 8n mn un ACem ;e 9:oa4.
J Am au@it 5?a45u4ile nu me4A 34ea Bine :4 5oa4;7 8i 93u9e ea. Su:letul Su34em
a @i9 5 a9ta?i 5ea mai Bun.
J Ai 8nt4eBatI
J A 54e@ut7 9e 3a4e7 5 e4ai Aata 9 3le5i :4 ea #i 5?ai :i 4eA4etat li39a 9:o4ii 3n
la u4m.
J A# :i 4eA4etat?o7 ;a.
Na:ai lu 9:oa4a #i?o 3u9e 8n 9a5. A3oi 9e a3le5 #i?o 94ut 3e Luet.
J Fntot;eauna e#ti viAilent 8n lo5ul meu.
J De 5te o4i 3ot. Na:ai7 5t ai :o9t 3le5at7 Su:letul Su34em mi?a vo4Bit. =oa4te
lim3e;e.
J Se4io9I
A :o9t Va9 lnA tine 5n; ai 5@utI
A :o9t.
J De9tul ;e a34oa3e 5a 9?<i 34ovoa5e 5;e4eaI S?<i 8m3inA 3i5io4ul7 ;e
eEem3lu.
Na:ai 8#i aminti ime;iat momentul a5ela 5um3lit ;e 3e 9u34a:a<a <4mului 9tn5o97
5n; 8i alune5a9e 3i5io4ul ;4e3t. Alune5a9e 934e inte4io47 934e 3i5io4ul lui 9tnA. Da5?a4 :i
:o9t ;e vin numai :4e5a4ea 9laB7 n?a4 :i alune5at 8n Do9I
J Da7 4e5uno95u Na:ai. Su:letul Su34em a?n5e45at 9 m ave4ti@e@e7 ;a4G
J Da4 ai 54e@ut 5?i 34o34ia ta team #i?ai iAno4at?o.
Na:ai 8n5uviin< 8n t5e4e. Luet #tia 5um 9e au@ea vo5ea Su:letului Su34em 5a
34o34iile An;u4i7 5a 34o34iile teme4i.
J Voi7 B4Ba<iiL @i9e ea. Fntot;eauna v teme<i 9 v :ie :4i5. Nu #ti<i 5 teama?i
in9t4umentul :un;amental al evolu<iei 5u 5a4e o 93e5ie 9e men<ine?n via<I Totu#i7 o
iAno4a<i7 ;e 3a45?a<i 93e4a 9 moa4.
J N?am 5um 9 m lu3t 5u te9to9te4onul ;in mine. Da5 nu l?a# avea7 nu <i?a4 mai
3l5ea a#a ;e mult 9 :ii 59to4it 5u mine.
!a @mBi. $mBetul 8n9 nu 9e 34elunAi.
J Su:letul Su34em mi?a mai @i9 5eva. Va9 3une la 5aleG
Da4 8n 5li3a a5eea 8#i :5u4 a3a4i<ia OB4inA #i Ko>o4.
J Te?ai 4@An;it7 :4<ioa4eI 8nt4eB Ko>o4.
J Gn;u4ile mele vin 5te t4ei?3at4u ;eo;at7 493un9e Na:ai. Nu 5te unul7 5a
ale voa9t4e.
J Am v4ut ;oa4 9?<i u4e@ no4o57 93u9e Ko>o4. S3e4 9 ne?a;u5i 9 mn5m un
ie3u4a# @B4lit. C7 ;a5 nu7 va t4eBui 9 me4Aem 8nt4?un o4a# #i 9 mn5m mn5a4e
Atit #i a9ta?a4 :i A4oa@ni57 nu 54e@iI
J (i 9e 3a4e 5 nu 3ui 9u:let 8n vo4Bele tale7 5oment Na:ai.
J Da5?a# 54e;e 5?ai v4eo #an9 ;e 4eu#it7 inte4veni OB4inA7 <i?a# 4u3e mna.
J Da5 un B4Bat 5a tine mi?a4 3utea 4u3e mna7 5Cia4 n?a# avea ni5i o #an9.
J V 4oAL vo4Bi Luet. N?avem ;e9tule ne5a@u4iI
Fm35iuitoa4e mi57 @i9e Ko>o4. Nu e#ti 34ea at4Atoa4e7 nu?i a#a7 ;a4 3oate 5?o
9 8mBt4ne#ti :4umo9.
Na:ai nu 9e 3utu aB<ine. In9ultele lui Ko>o4 e4au att ;e 5o3il4e#ti7 att ;e
a9emntoa4e 5u 5e t4e5ea ;4e3t ;e#te3t5iune 34int4e 5o3iii ;e #5oal7 8n5t t4eBui 9
4;. Ko>o4 9e 9u34.
J N?ai ;e5t 9 4@i7 ;a4 eu 3ot 9?aDunA ;in nou BoAat ;ato4it vo5ii mele7 ia4
(ama tot a4e o 5a9?n /a9ili5a 3e 5a4e?o 3ot mo#teni. Tatl tu 5e?a4e 3ent4u tineI 0i 5e
:el ;e 5a9?<i va 4i;i5a 8n /a9ili5a 9o<ioa4a 5ea o4:anI
Luet 3#i 8n :a< #i?o 8n:4unt 3e Ko>o4H Na:ai oB9e4v 3ent4u 34ima oa4 5 aveau
a34oa3e a5eea#i 8nl<ime7 5eea 5e 8n9emna 5?n ultimul an Luet 54e95u9e. CCia4 e un
5o3il7 8#i @i9e.
J Ko6a7 4o9ti Luet. Ui<i 5u 5ine 9tai ;e vo4B. Oi :i 54e@n; 5 Na:ai e ;oa4
:4<io4ul meu mai mi5. Fn viito4 93e47 totu#i7 9?<i aminte#ti 5?i 9o<ul vi@iona4ei 8n a3e.
Ko>o4 493un9e 5u ;i934e<:
J 0i 5e im3o4tan< a4e a9ta ai5iI
J N?a4e ni5iunaG ai5i. Da47 ;a5?a4 :i 9 ne?ntoa45em la /a9ili5a7 ;4aA Ko6a7
m?nt4eB 5t ;e ;e3a4te?a4 aDunAe 5a4ie4a ta7 ;a5 vei :i 5uno95ut 5a inami5a vi@iona4ei
8n a3.
Ko>o4 9e alBi la :a<.
J N?ai :a5e?oG
J Nu. Ni5io;at nu mi?am :olo9it a#a in:luen<a. Pe lnA a9taG nu ne?ntoa45em
la /a9ili5a.
Na:ai n?o mai v@u9e 3e Luet 3u4tn;u?9e att ;e in:atuat. !4a ;e9tul ;e Ba9ili5an
8n 9u:letul lui 5a titlul ;e vi@iona4 8n a3e 9?i in93i4e 4e93e5t #i teamH uneo4i 8i venea
u#o4 9 uite 5 :emeia 5u 5a4e 9e 5ul5a 8n :ie5a4e 9ea4 e4a a5eea#i :emeie ale 54ei vi9e #i
vo4Be 9e 4o9teau 8n #oa3t 8n :ie5a4e 5a9 ;in /a9ili5a. O;at veni9e la el 4i95n; :oa4te
mult7 349in; o4a#ul 8n toiul no3<ii 5a 9?l t4e@ea95 #i 9?l ave4ti@e@e 5 tatl lui e?n
3e4i5ol ia4 8n 9ea4a 4e93e5tiv nu ;;u9e ni5i un 9emn 5?a4 :i 5on#tient ;e 4olul ei noBil
8n o4a#. Alt ;at7 5n; e4a Cituit ;e oamenii lui GaBallu:iE7 8l lua9e #i?l ;u9e9e 8n a3ele
La5ului =emeilo47 un;e ni5i un B4Bat nu avea voie 9 int4e #i 9 ia9 viu 8n9 ni5i
atun5i7 t4atn;u?i ;e 9u9 3e 5ei 5a4e l?a4 :i omo4t7 nu vo4Bi9e 3e tonul a5e9ta7 5i 5alm7
lini#tit.
Atun5i 8n<ele9e Na:ai 5e 9e?ntm3la Luet nu?#i lua ae4ul a5ela oB4a@ni5 3ent4u
5 :5ea 3a4te ;in 4olul ei. Se 3u4ta a#a 3ent4u 5 a#a 9?a4 :i 3u4tat Ko>o47 ;a5 a4 :i avut o
:4m 5t ;e mi5 ;e 3ute4e. Luet 8i vo4Bea 9u4o4ii vit4eAe a lui Na:ai 8n limBa ei. 0i
me9aDul :u 4e5e3<ionat. Ko>o4 8l t4a9e ;e mne5 3e OB4inA #i 5ei ;oi 3le5a4.
J Te 34i5e3i7 nu Alum7 5on9tat Na:ai. De?aBia a#te3t 9 te?au; vo4Bin; a#a 5u
CCve6a 34ima ;at 5n; va :i oB4a@ni5 5u tine.
J Am ;e An; 9?o e;u5 9 ;evin Aenul ;e :emeie :a< ;e 5a4e nu va :i nevoie 9
9e :olo9ea95 vo5ea a5eea ni5io;at.
J Ni5i m5a4 n?am #tiut 5?o ai.
Luet @mBi.
J Ni5i eu.
Fl 94ut ;in nou.
J Fmi vo4Beai ;e934e Va9.
Ceva 5e +u9Ci;C a v@ut7 ;a4 n?a 8n<ele97 ia4 Su:letul Su34em mi?a eE3li5at. Va9
n?a uitat 5 Sevet l?a t4;at 5u OB4inA #i l?a umilit 8n 3uBli5.
NuI
J Su:letul Su34em 93une 5 3lnuie#te 9?i omoa4e.
Na:ai 3u:ni BatDo5o4ito4.
J Va9I !?nt4u5Ci3a4ea 5almului. (ama @i5ea 5 n?a v@ut 3e 5ineva 9 t4ate@e 5u
mai mult 5alm o 9itua<ie 54iti5.
J F#i 39t4ea@ 4@Buna4ea 3ent4u mai t4@iu. S?au 9t4n9 ;e9tule ;ove@i 5 Va9
nu?i att ;e lini#tit #i 5oo3e4ant 3e 5t 3a4e.
J Nu7 nu?i7 a#a?iI (eB #i Doi7 OB4inA #i Ko>o4 9e 9mio45ie #i 9e vait 5 vo4 9
9e?ntoa45 8n o4a#. Da4 nu #i Va9. !l ia lu54u4ile 5u 5alm7 3a4e 5 9e 8m3a5 5u 9itua<ia7
a3oi 8n5e3e 9 ;i9t4uA a4mele7 5a 9 :im oBliAa<i 9 ne?ntoa45em.
J !?un 3lan inteliAent7 t4eBuie 9 4e5uno#ti.
J Ia4 ;a5 9e?ntm3l 9 m?omoa4e 3e 3a45u497 ei7 Bine7 a#a 9?a 8ntm3lat. Fmi ;
;e An;it ;a5 #i GaBallu:iE a4 :i :o9t la :el ;e 9uBtil 5a Va97 a5um a4 :i :o9t 4eAe 8n
/a9ili5a.
J Nu7 Na:ai. A4 :i :o9t mo4t.
J De 5eI
J Pent4u 5 Su:letul Su34em <i?a4 :i 5e4ut 9?l u5i@i7 5a 9 3ui mna 3e CataloA.
Na:ai 9e uit la ea ne;ume4it.
J Tu 8mi 3ui mie 8n 545 a9ta.
Luet neA 95utu4n; :e4m ;in 5a3.
J !u 8<i a;u5 aminte7 5a 9 nu ui<i 5t ;e 3ute4ni5 e#ti tu. !#ti mai nemilo9 #i mai
inteliAent ;e5t Va97 5n; #tii 5 9luDe#ti 3lanul Su:letului Su34em. A5um ;u?te7 Na:ai.
(ai ai 3u<ine o4e ;e lumin. Vei 4eu#i.
Cu 9en@a<ia mnAie4ii ei 3e oB4a@ 8n5 vie 3e 3ielea lui7 5u vo5ea ei 8n5
49unn;u?i 8n u4e5Ci7 5u 8n54e;e4ea #i onoa4ea ei 8n5 :ie4Bin<i 8n 9u:letul lui7 Na:ai 9e
9im<i7 8nt4?a;ev47 5a unul ;in !4oii ;e la P6i4et9i99. Fn 93e5ial 5a Veli>o;u9Cnu7 5a4e?a
mn5at inima 8n5 3al3itn; a @eului $avee9t7 3ent4u 5a oamenii ;in P6i4et9i99 9
t4ia95?n 3a5e7 8n lo5 9 5on93i4e 8nt4una 3ent4u a 5#tiAa avantaD unul a9u34a altuia #i a?i
;i9t4uAe 3e 5ei 5a4e 4eu#e95 8n via<. Ilu9t4a<ia ;in ve49iunea 3ove#tii 5itite ;e Na:ai 8l
a4ta 3e Veli>o;u9Cnu 5u 5a3ul 8nACe9uit 8n 5avitatea to4a5i5 a @eului7 8n tim3 5e
$avee9t 8l @A4ia 3e 93ate 5u ACea4ele lui lunAi. !4a una ;int4e 5ele mai eE34e9ive imaAini
;in 5o3il4ia lui taBloul unui B4Bat 5a4e?#i iAno4a aAonia a34oa3e ne3ie4itoa4e7 3ent4u a
nimi5i 4ul 5a4e?i ;i9t4uAea 3o3o4ul.
A9ta?n9emna 3ent4u Na:ai un e4ou7 un B4Bat ;e n;eD;e7 ia4 ;a5 9e 3utea An;i
la GaBallu:iE 5a la $avee9t7 34o5e;a9e Bine #i 5o4e5t 5n; 8l omo49e.
Da4 i;eea a5eea?l aDut numai 3e momentH a3oi 8l 5u34in9e ;in nou A4oa@a ;e a?l :i
u5i9 3e GaBallu:iE 8n tim3 5e @5ea Beat #i neaDuto4at 3e 9t4a;. 0i?#i ;;u 9eama 5
aminti4ea7 vina7 4u#inea7 A4oa@a a5eea a4 3utea :i ;oa4 34o34ia lui ve49iune a 3ove#tii 8n
5a4e $avee9t 8i 9:#ia 93atele7 5Cia4 8n tim3 5e el ;evo4a inima 5elui mai 54u; ;int4e @ei.
Nu 5ontea@. Pune i;eea la lo57 a5olo un;e t4eBuie7 nu 34int4e 5ele mai ;e :4unte
An;u4i. !u 9unt B4Batul 5a4e l?a u5i9 3e GaBallu:iE7 ;a7 ;a4 9unt #i 5el 5a4e t4eBuie 9
#tie 5um 9e 5on9t4uie#te un a45 #i 9?l ;u5 a5a9 3n mine la l9a4ea 8ntune4i5ului7
alt:el7 Su:letul Su34em va t4eBui 9?o ia ;e la 8n5e3ut.
OB4inA 9e a3le5 #i int4 8n 5o4tul lui Va9 #i Sevet. !4a 34ima oa4 5 e4a 5t ;e 5t
9inAu4 5u Sevet7 ;e 5n; 8i 34in9e9e Ko>o4 :5n;u?#i ;e 5a3 8n /a9ili5a. Nu 5?a4 :i :o9t
8nt4?a;ev4 9inAu4i7 ;oa4 e4a Va9 ;e :a<. Da47 8nt4?un :el7 :a3tul 5 el a34oBa 8ntlni4ea
8n9emna 57 3oate7 45eala 8n;elunA ;int4e ei lua9e 9:4#it.
J (ul<ume95 5?ai t4e5ut 3e?ai5i7 93u9e Va9.
OB4inA 9im<i ;e9tul i4onie 8n tonul lui Va9 5a 9?#i ;ea 9eama 5 A4e#i9e 5eva #i
Va9 8l 5on;amna. O7 3e9emne 8i lua9e 34ea mult 9?aDunA ai5i.
J Ai @i9 9 vin :4 Ko>o4 #i nu 3ot 9 3le5 3u4 #i 9im3lu 8ntot;eauna. (e4eu m?
nt4eaB un;e me4A7 a3oi m u4m4e#te7 9 :ie 9iAu4 5 93un a;ev4ul.
Du3 5um 8#i 9t4mB Sevet Bu@a7 OB4inA ACi5i 5?i 5onvine ;e minune 5 e4a
leAat ;e Ko>o4 34e5um 95lavul ;e 9t3n. De#i7 ;a5 5ineva a4 t4eBui 9?n<eleaA
3e;ea39a lui7 a5eea a4 t4eBui 9 :ie Sevet nu e4a #i ea 8n nemiloa9a 5u9to;ie a lui Va9I
Poate 5 nu Va9 nu e4a 493un@to47 34e5um Ko>o4. Va9 ni5i m5a4 nu 9e 9u34a9e 8n
noa3tea a5eea7 5u 3e9te un an 8n u4m. A#a 5 Sevet 3oate nu 9u:e4i9e att 5t 8n;u4a9e
OB4inA.
P4ivin;?o 3e Sevet7 8n97 OB4inA nu?#i mai aminti ;e 5e ;o4i9e att ;e mult 9?o
aiB. T4u3ul ei 9e ;e:o4ma9e mult :a< ;e 5um :u9e9e 5n;va. =4?n;oial7 unul ;int4e
motive e4a 5?avea un 5o3il Bu4ta ma4e7 9nii 34ea 3lini ;a4 #i :a<a ei 9e 95CimBa9e7
3ielea maEila4ului i 9e l9a9e #i i 9e 8n934i9e4 o5Cii. Nu e4a o :emeie :4umoa9. Totu#i7
nu t4u3ul ei 8l iuBi9e OB4inA7 nu?i a#aI Pa4<ial7 8l at49e9e :aima ei7 e4a una ;int4e
5nt4e<ele ;e :4unte ;in /a9ili5a7 #i 3a4<ial 4e5unoa#te 8n 9inea ta7 OB4inA7 Bt4ne 5
e4a 9o4a Ko6ei. CCia4 #i atun5i7 OB4inA voi9e 9?i a4ate el neve9tei lui ;4Au<e7 9eE6 #i
;i934e<uitoa4e 5?#i 3utea A9i o :emeie mai Bun ;e5t ea7 ;a5?avea 5Ce:. =4?n;oial7
8n97 nu ;ove;i9e ;elo5 a#a 5eva7 3ent4u 5 Sevet 9e 5ul5a9e 5u el ;in motive 9imila4e
;a5 n?a4 :i :o9t 9o<ul lui Ko>o47 ea nu #i?a4 :i i4o9it ni5i 95ui3atul 3e el. Amn;oi
avu9e9e4 ;e An; 9?o 4nea95 3e Ko>o47 4eu#i9e4 #i ;e?atun5i 8n5oa5e 3lteau 3ent4u
a9ta.
Totu#i7 iat?i 3e amn;oi 8m34eun la invita<ia lui Va9 #i 9e 34ea 5 lu54u4ile
me4Aeau mai Bine7 5 OB4inA a4 3utea :i im3li5at 8n 5eva 8n a5ea9t neno4o5it
8ntov4#i4e att ;e ;ominat ;e 5o3iii lui Volema> #i?ai Ra9ei.
J C4e; 5?a venit v4emea 9 3unem 5a3t a5e9tei eE3e;i<ii 9tu3i;e7 nuI 8nt4eB
Va9.
OB4inA 49e ama4.
J Au mai 8n5e45at #i al<ii7 ;a4 Na:ai a eEe5utat mi5ile lui #me5Ce4ii maAi5e.
J Unii ;in noi n?au :5ut ;e5t 9?a#te3te momentul 3ot4ivit7 93u9e Va9. Da4 a9ta?i
ultima #an9 ultima 4e@onaBil7 5el 3u<in. Do4ova?i 9uB na9ul no9t4u. N?avem nevoie ;e
!lema> 9 ne 5lu@ea95 3n a5olo. Ie4i am A9it un t4a9eu 8n Do9ul muntelui. Nu?i u#o47
;a4 3utem me4Ae 3e el.
NoiI
J Tu7 Sevet #i 5u mine.
OB4inA 9e uit 934e lo5ul 8n 5a4e ;o4mea :eti<a lo47 Va9n6a.
J S 54m un 5o3ila#I Fn toiul no3<iiI
J O 9 :ie lun 3lin7 ia4 eu 5uno95 ;4umul7 eE3li5 Va9. 0i nu lum mi5u<a.
J Nu lum 5oG
J Nu :a5e 3e 34o9tul 5u mine7 OB4inAL Gn;e#te 3u<inL S5o3ul no9t4u nu?i 9 ne
8n;e34tm ;e A4u37 5i 9 ;ete4minm A4u3ul 9 4enun<e la eE3e;i<ie. Nu :a5em a9ta
3ent4u noi7 5i 3ent4u ei7 5a 9?i 9alvm ;e ei 8n#i#i ;e 3lanu4ile aB9u4;e ale Su:letului
Su34em. (e4Aem la Do4ova7 ;e5i vo4 :i oBliAa<i 9 ne u4me@e. N?am 3utea lua 5o3iii 5u
noi7 ne?a4 8n5etini #i?a4 9u:e4i ;in 5au@a ;4umului. A#a 5?i l9m ai5i. Atun5i7 ei vo4
t4eBui 9?o a;u5 3e Va9n6a la mine #i la Sevet7 #i 3e Ko>o4 #i K4a996a la voi. Numai 5 ei
vo4 me4Ae 3e ;4umul mai lunA7 5a 9 :ie 5o3ila#ii 8n 9iAu4an<.
J A4e un 3i5 ;eG loAi5 5e 93ui7 vo4Bi OB4inA.
J Ce ;4Au< ;in 3a4tea ta 9 93ui a9taL 4o9ti Va9.
J A#a;a47 ;a5 Na:ai 9e?ntoa45e 5u 5a4ne7 3le5m 8n noa3tea 4e93e5tivI
J !#ti a#a ;e :4aie4 9 54e@i 5?#i vo4 4e93e5ta 8n<eleAe4eaI 9e mi4 Va9. Nu7 vo4
A9i o 95u@ 5a 9 mea4A mai ;e3a4te 3unn;u?ne 5o3iii?n 3e4i5ol7 ;u5n;u?ne tot mai
;e3a4te ;e ultima 93e4an< ;e?a ;u5e un t4ai ;e5ent. Nu7 /46a7 34ietene7 n?a#te3tm nimi5.
Le :o4<m mna 8nainte 5a Na:ai #i Su:letul Su34em 9?aiB o5a@ia 9 vin 5?o nou
#me5Ce4ie.
J De5iG 5n; 3le5mI Du3 5inI
J A4 oB9e4va #i ne?a4 o34i ime;iat7 93u9e Va9. Fn 9ea4a a9ta m voi o:e4i 9 9tau
;e 3lanton mai t4@iu7 ia4 tu 9tai ;e veACe 8n ultimul 95CimB. Fn tim3 5e?o 9 :iu eu ;e
3a@7 ;u3 5e t4e5e o v4eme7 o 95ol 3e Sevet #i 3e u4m @A4ii la 5o4tul tu. Ko>o4 va
54e;e 5 te t4e@e#ti 9 m?nlo5uie#ti #i va a;o4mi la lo5. La noa3te va :i lun 3lin vom
:i :o9t 3le5a<i ;e o4e 8nt4eAi 3n 9e va t4e@i alt5ineva.
OB4inA 8n5uviin<.
J Sun Bine7 @i9e el7 a3oi 9e uit la Sevet.
!a avea o eE34e9ie im3enet4aBil 5a 8ntot;eauna. OB4inA v4u 9 t4ea5 ;e ma95a
a5eea7 numai 3u<in7 a#a 5 93u9e:
J Da4 n?o 9 te ;oa4 9nii ;a5?<i la#i 5o3ilul ai5i7 8n 3e4ioa;a al3tatuluiI
J +u9Ci;C a4e la3te 3ent4u 3at4u BeBelu#i7 @i9e Sevet. Pent4u a9ta 9?a n95ut.
Nu vo4Bi9e ni5i 3e ;e3a4te 5u Bln;e<e7 ;a4 m5a4 vo4Bi9e.
J Contea@ 3e mine7 34omi9e OB4inA.
A3oi 8l 9t4:ulAe4 un An;. O 8n;oial leAat ;e motivul lui Va9.
J Da4 ;e 5e euI
J Pent4u 5 nu e#ti unul ;int4e ei7 8i 493un9e Va9. Nu?<i 3a9 ;e Su:letul Su34em7
u4#ti via<a a9ta #i nu e#ti 34in9 8n no<iunea 34o9tea95 ;e 5in9te :amilial. Pe 5ine
alt5ineva 9 iauI Da5 Sevet #i 5u mine am :a5e a9ta 9inAu4i7 5eilal<i a4 3utea Cot48 9 ne
39t4e@e 5o3ilul #i 9 mea4A mai ;e3a4te. Aveam nevoie #i ;e alt5ineva 5u noi #i 5ine
mai e4a7 8n a:a4 ;e tineI $;o4aB 5u SCe;emei :o4mea@ 9inAu4ul 5u3lu neleAat7 ;a4 ei n?
au u4ma#i7 ;e5i nu ne 9unt ;e ni5i un :olo97 #i +u9Ci;C 5u Luet7 ;a4 ele 9unt mai leAate ;e
Su:letul Su34em ;e5t o4i5ine alt5ineva. Aa7 mai e #i Doi7 ;e9iAu47 ;a4 e?neBunit ;u3
(eBBe>eT7 Dumne@eu #tie ;e 5e7 e?un la# att ;e lene#7 8n5t ea n?a4 veni 5u noi7 ia4 noi
ni5i n?am v4ea 9?o lum7 5Cia4 ;a5 9?a4 o:e4i. Rmi tu7 OB4inA. 0i7 54e;e?m7 <i?o 5e4
numai 3ent4u 5?mi e#ti o i;ee mai 3u<in anti3ati5 ;e5t Dol6a.
Iat un motiv 3e 5a4e OB4inA 8l 3utea 54e;e.
J Atun5i7 9unt ;e?a5o4;7 @i9e el.
SCe;emei a#te3t 3n 5n; 8l v@u 3e $;o4aB 5 9e?n;4ea3t 934e 5o4tul lui
Volema>. Avea 9 8m34umute CataloAul7 Bine8n<ele9 5um nu e4a voie 9 Atea95 @ilele
a5elea7 avea mai mult tim3 ;e 9tu;iu. A#a 5?#i 5e4u 95u@e ;e la A4u3ul :emeilo4 5a4e
93lau 4u:e7 4uAn;?o 3e +u9Ci;C 9 a;une 9t4aiele ei #i 3e ale lui $;o4aB ;e 3e tu:e7 5n;
9e vo4 u95a. Cn; $;o4aB int4 8n 5o4t <inn; Bine CataloAul 9uB B4a<7 SCe;emei 8l a#te3ta.
J Voiai 9 :ii 9inAu4I o 8nt4eB.
J Voiam 9 vo4Be95 5u tine.
$;o4aB 9e a#e@7 a3oi l9 CataloAul ;eo3a4te7 5a ea 9 nu 54ea; 5?i ne4B;to4
9?l :olo9ea95 5Cia4 ;a57 Bine8n<ele97 #tia 5 e9te.
J Do4ova?i ultima noa9t4 #an97 4o9ti ea. De?a ne?ntoa45e la 5ivili@a<ie.
$;o4aB 8n5lin ;in 5a3 nu a 8n5uviin<a4e7 5i 8n 9emn 5 8n<eleAe.
J $o;6a7 noi nu a3a4<inem A4u3ului lo4. Nu :a5em 3a4te ;in el. Du5i o via< ;e
9e4vito4 3e4manent7 8n 5a4e mun5a mea?i i4o9it. Am 4e@i9tat un an i?am 9luDit Bine.
(otivul Du4mntului tu 5t4e Na:ai a :o9t 5a 9 te 4e<in 9 ;ai ala4ma?n /a9ili5a atun5i
5n; 8ntoa45e4ea ta 8n o4a# a4 :i e5Civalat 5u 34in;e4ea lui ;e 5t4e 9ol;a<i. !i7 a9ta nu mai
a4e 5um 9 9e?ntm3le a5um7 nu 54e@iI
J Nu 9tau ai5i ;in 5au@a Du4mntului7 SCe;6a.
J 0tiu7 93u9e ea #i i@Bu5ni 8n 3ln97 ;e#i n?a4 :i v4ut.
J C4e@i 5 nu v; 5t 9u:e4iI o 8nt4eB. Am 54e@ut 5?o 9 :ie 9u:i5ient 9 ne
34e:a5em 59to4i<i7 ;a4 nu?i a#a. V4ei 9 a3a4<ii 5uiva #i n?o 9 4eu#e#ti7 5t v4eme n?ai
un 5o3il.
SCe;emei 9e ene4v 5n; 8l au@i 5um o anali@ea@ e4a 5la4 5 9ttu9e 9 oB9e4ve
#i Cot49e 5a4e e4a M34oBlemaO ei7 ;a4 9e?n#ela. Sau 5el 3u<in avea ;4e3tate numai 3e
Dumtate.
J Nu?i vo4Ba ;e a3a4<inut7 @i9e ea 9u34at. ! vo4Ba ;e via<. Ai5i 9unt un nimeni
nu?9 om ;e #tiin<7 nu?9 mam7 ni5i m5a4 o 9luDni5 Bun 5a tine7 nu 3ot 9on;a
a;n5u4ile CataloAului 3ent4u 5 nu?i au; 5la4 vo5ea m 3omene95 5 4eiau
8n<ele35iunea ta 5n; vo4Be95 5u al<ii7 3ent4u 5 nimeni nu 3oate 8n<eleAe lu54u4ile 3e 5a4e
le 5uno95 ia4 5n; le v; 3e 5elelalte 5u 5o3ii7 v4eau #i eu unul7 mi?e :oame ;e un 5o3il7
nu 5a 9 :iu 5a ele7 5i 3ent4u 5 v4eau 9 :a5 3a4te ;in 4e<eaua vie<ii7 v4eau 9?mi t4an9mit
Aenele mai ;e3a4te7 9 v; 54e95n; un 34un5 5a4e 9eamn 5u mine 3e Dumtate. Nu 3o<i
34i5e3eI Nu?9 34un5 5a tine7 Can;i5a3at ;in 3un5tul ;e ve;e4e al 4e34o;u5e4ii7 9unt
i@olat ;e i;entitatea mea BioloAi5 3ent4u 5?9 Blo5at 8n A4u3 #i7 ;a5 nu 3le57 mo4 #i nu
voi :i avut ni5i un 4o9t 8n lumea a9ta.
Cn; SCe;emei 8#i 8n5Ceie 3tima#ul ;i95u497 lini#tea at4na A4ea 8n ae4ul ;in 5o4t.
La 5e 9e An;e#te elI Ce 54e;e ;e934e mineI L?am 4nit7 #tiu i?am 93u9 5 nu 9u3o4t 9
:iu m4itat 5u el7 5eea 5e nu?i a;ev4at7 3ent4u 5?i 34ietenul meu 9in5e4 8n :a<a 5ui
alt5uiva7 8n toat via<a mea7 am 3utut 9?mi ;e95Ci; 9u:letul7 3n la elI
J N?a4 :i t4eBuit 9 vo4Be957 #o3ti ea. Da4 am v@ut luminile o4a#ului #i?am
54e@utG 5 ne 3utem 8ntoa45e amn;oi 8nt4?o lume 5a4e ne a34e5ia@.
J Lumea a5eea nu m?a4 a34e5ia mai mult ;e5t 5ea ;e?ai5i7 93u9e $;o4aB. 0i ui<i
un lu54u 5um a# 3utea l9a CataloAulI
Nu 8n<eleAea 5e?i 34o3une eaI
J Ia?l 5u tine7 8i @i9e ea. Putem 9 lum CataloAul #i 9?aDunAem 4e3e;e?n o4a#7
8n5onDu4n; Aol:ul. N?avem 5o3ii 5a4e 9 ne?n5etinea95. Ceilal<i nu ne 3ot 34in;e.
Avn; CataloAul7 vei Bene:i5ia ;e 5uno#tin<e 3e 5a4e le 3o<i vin;e la :el ;e Bine 5a
mine ne 3utem 5um34a 3le5a4ea ;in Do4ova #i?ntoa45e4ea 8n lumea la4A ;in no4;7
8nainte 5a A4u3ul 9?aDunA a5olo 5u 5a4avana #i 9 ne u4m4ea95. !i n?au nevoie ;e
CataloA nu ve@i 5 Luet7 Na:ai7 Volema> #i +u9Ci;C vo4Be95 5u Su:letul Su34em :4
aDuto4ul luiI
J !i 5Cia4 n?au nevoie ;e 5ataloA7 a#a 5 noi 5Cia4 nu 9untem Co<i7 ;a5?l lum 5u
noi7 @i9e $;o4aB.
J /a ;a7 Bine8n<ele9 5 9untem Co<i7 8l 5ont4a@i9e SCe;emei. Da4 Co<ii 5a4e :u4
;e la 5ei 5a4e n?au nevoie ;e oBie5tul :u4at 3ot 9 t4ia95 mai u#o4 5u An;ul unei
in:4a5<iuni ;e5t 5ei 5a4e iau 3inea ;e la Au4a 94a5ilo4.
J Nu?9 5onvin9 5 A4avitatea in:4a5<iunii e 5ea 5a4e Cot4#te ;a5 in:4a5to4ul
3oate t4i 5u ea. C4e; 5?i Buntatea natu4al a 3e49oanei 5a4e 5omite in:4a5<iunea.
De9eo4i 54iminalii 9e 8m3a5 mai u#o4 5u An;ul 54imei 5omi9e ;e5t oamenii 5in9ti<i 5u o
min5iun nevinovat.
J Ia4 tu e#ti att ;e 5in9titG
J Da7 9unt. 0i tu e#ti.
J Amn;oi t4im 8n min5iun 5u :ie5a4e @i 3et4e5ut?n a5e9t A4u3.
!4a o4iBil 9 @i5i un a9emenea lu54u7 totu#i7 ea ;o4ea att ;e mult 95CimBa4ea7
;o4ea a#a ;e ta4e 9 9e 95CimBe 5eva7 8n5t 8i 93unea tot 5e?i venea la Au4.
J A#a t4imI 0i?i o min5iun ma4eI $;o4aB nu 34ea att DiAnit7 5tG An;ito4.
+u9Ci;C mi?a 93u9 ;eun@i 5 tu #i 5u mine avem una ;in 5ele mai 9t4n9e 4ela<ii ;in
5a4avan. Putem vo4Bi ;e934e o4i5e. Ne 4e93e5tm :oa4te mult. Ne iuBim a9ta a v@ut
+u9Ci;C7 ia4 eu o 54e;. !9te a;ev4at7 nu?i a#aI
J Da7 mu4mu4 SCe;emei.
Atun5i7 un;e?i min5iunaI (in5iuna?i 5 eu?9 3a4tene4ul tu ;e 4e34o;u5e4e. Att.
Ia4 ;a5 min5iuna a5eea?a4 ;eveni un a;ev4 #i?ai avea un 5o3il 8n 3nte5e7 ai :i?nt4eaA7
nuI (in5iuna nu <i?a4 mai 9:#ia inima7 3ent4u 5?ai :i 5eea 5e a5um ;oa4 3a4i a :i o
neva9t #i?ai 3utea ;eveni 3a4te ;in 4e<eaua vie<ii.
!a?i 9tu;ie :a<a 8n5e45n; 9 5itea95 BatDo5u4 3e ea7 ;a4 nu A9i ni5i u4m.
J Ai 3uteaI 8l 8nt4eB.
J Nu #tiu. N?am :o9t ni5io;at 9u:i5ient ;e inte4e9at 5a 9?n5e45. 0i ;a5?a# :i :o9t7
n?a# :i avut o 3a4tene4 ;o4itoa4e. Da4 ;a5 3ot avea mi5i 9ati9:a5<ii ;in 34o34ia?mi
imaAina<ie7 9inAu47 atun5i ;e 5e n?a# 3utea 9 :a5 un 5a;ou ;in ;4aAo9te 5elei mai ;4aAi
34ietene ale meleI Nu 3ent4u 5 v4eau eu7 5i 3ent4u 5 ea?l ;o4e#te att ;e multI
J Din mil7 @i9e SCe;emei.
J Din ;4aAo9te. (ai mult ;4aAo9te ;e5t o:e4 B4Ba<ii 5a4e?#i 5l4e95
neve9tele?n :ie5a4e noa3te7 mna<i ;e?o ;o4in< la :el ;e 9u3e4:i5ial 5a 9543inatul 9au
Aolitul ve@i5ii.
Ceea 5e?i o:e4ea el 9 @mi9lea95 un 5o3il 5u ea e4a o 3o9iBilitate la 5a4e ea
ni5i nu 9e An;i9e. Anomalia lui nu e4a #i ;e9tinul luiI
J D4aAo9tea nu?#i a4at oa4e :a<a7 5ontinu el7 5n; 8m3line#te nevoia 3e49oanei
iuBite7 numai ;e ;4aAul eiI Ca4e ;int4e 9o<ii 8n 5au@ 3ot 9u9<ine a9taI
J Da4 t4u3ul ;e :emeie nu <i 9e 3a4e 4e93inAto4I
J Uno4a7 3oate. (aDo4itatea ;int4e noi 9unt7 3u4 #i 9im3lu7 in;i:e4en<i. A#a 5um
B4Ba<ii oBi#nui<i 9unt :a< ;e 5eilal<i B4Ba<i. Da4 8<i 3ot 93une 5e 9 :a5i 5a 9?mi t4e@e#ti
;o4in<aH 3oate 4eu#e95 9?mi imaAine@ 3a4tene4i ;in t4e5ut7 ;a5 m 3o<i ie4ta 3ent4?o
a9emeneaG in:i;elitateG ;e ;4aAul ;e a?<i o:e4i un 5o3il.
J Da47 $;o4aB7 nu v4eau 9?mi ;ai mie un 5o3il7 93u9e SCe;emei.
Nu #tia 5um 9 9e eE34ime7 3ent4u 5 i;eea ;e?aBia o 9t4:ulAe4a9e7 8n9 5uvintele
8i ie#i4 ;e 3e Bu@e ;e9tul ;e 5la4: MV4eau 9?avem un 5o3il noi ;oi.O
J Da7 a34oB el. 0i eu tot a9ta am v4ut 9 93un. O 9 :iu tatl 34un5ului no9t4u
nu va t4eBui 9 34etin; a9ta. Anomalia mea nu?i7 9t4i5t vo4Bin;7 e4e;ita4. Da5 vom avea
un :iu7 nu va :i nea34atG 5a mine.
J O:7 $o;6a7 nu #tii 5 v4eau 5a :iii no#t4i 9 :ie eEa5t 5a tine?n att ;e multe
34ivin<eI
J =iiiI 9e mi4 el. D4aAa mea SCe;6a7 nu vin;e 3ielea u49ului ;in 3;u4e. Nu
#tim ;a5 3utem 9?o :a5em ni5i m5a4 o ;at7 5u att mai 3u<in ;e9tul ;e ;e9 5a 9
5on5e3em un 5o3il. S?a4 3utea 9 :ie o eE3e4ien< att ;e ne3l5ut 3ent4u amn;oi7 8n5t
9 nu mai 8n5e45m ni5io;at.
J Da4 vei 8n5e45a o ;atI
J Voi 8n5e45a 3n vom 4eu#i 9au 3n?mi 93ui 9 m?o34e95. Se a3le5 #i?o
94ut 3e oB4a@. Cel mai A4eu 3ent4u mine va :i u4mto4ul lu54u: 8n a;n5ul inimii7 te
5on9i;e4 9o4a mea 5ea mai ;4aA. S m?m3e4e5Ce@ 5u tine 8mi va 34ea un in5e9t.
J O7 8n5ea45 9 nu 9im<i a#aL 93u9e ea. SinAu4ele 34oBleme 3e 5a4e le vom avea
;in 5au@a a9ta vo4 a34ea 5n; un 5o3il ;e?al lui Luet 9e va?n;4Ao9ti ;e un u4ma# al lui
+u9Ci;C ve4i#o4i 34ima4i unul 5u 5ellaltL Tu #i 5u mine 9untem 8n;e34ta<i ;in 3un5t ;e
ve;e4e Aeneti5.
J Da4 att ;e a34o3ia<i. ADut?m 9 :a5 a9ta 3ent4u tine. Da5 vom 4eu#i7 ne va
a;u5e mult Bu5u4ie. Ia4 a :uAi7 a :u4a ;e la 34ietenii no#t4i7 a ne ;e934<i7 a 9:i;a Su:letul
Su34em 5e Bu5u4ie ne?a4 a;u5eI Rmi 5u mine7 SCe;6a. ! 5ea mai Bun 9olu<ie.
Na:ai A9i lemnul ;e9tul ;e 4e3e;e Su:letul Su34em 5Cia4 avea i;ee 5e :el ;e
veAeta<ie 54e#tea 8n 4eAiune #i #tia 3e4:e5t 5e ti3u4i ;e lemn aleAeau me#te4ii ;e a45u4i ;in
o4a#e #i 5ultu4i ;i:e4ite. Da4 Su:letul Su34em nu avea 3o9iBilitatea 9?l :a5 3e Na:ai
34i5e3ut la lu54ul 5u minile. Nu 5 Na:ai a4 :i :o9t ne8n;emnati5 ;e oBi5ei7 8n9 nu mai
lu54a9e 8n lemn 9au 5u 5u<itul ;e5t atun5i 5n; 95o9e9e m4untaiele o4i Du3ui9e vnatul.
St4i5 ;ou a45u4i7 ia4 a5um 9e a34o3ia 9ea4a #i ;e 9Ae<i ni5i nu 9e?a3u5a9e7 atta Btaie
;e 5a3 8i ;;ea a45ul.
Nu 3o<i ;e34in;e 8nt4?o o4 34i5e3e4ea 3e 5a4e al<ii o ;oBn;e95 8nt4?o via<.
Fi vo4Bea Su:letul Su34em 34in a5e9t An;I Sau e4a ;oa4 Ala9ul ;i93e44iiI
Na:ai 9ttea aBtut 3e o 3iat4. )inea a t4eia Bu5at ;e lemn 3e Aenun5Ci #i 5u<itul
8n mn7 34oa93t a95u<it. A5um #tia :oa4te 3u<in 8n 3lu9 :a< ;e 5e #tiu9e la 8n5e3ut ;e934e
34elu54a4ea lemnului ;oa4 o 5ole5<ie ;e mo;u4i 8n 5a4e 5u<itele alune5au #i 9t4i5au
lemnul 9au 8n 5a4e lemnul 9e 543a un;e nu t4eBuia o4i 8n unACiul A4e#it. Nu mai :u9e9e
att ;e :4u9t4at ;e 5n; Su:letul Su34em 3u9e9e 8n mintea lui vi9ul Tatei #i e4a 5t 3e 5e 9
:a5 o 54i@ ;e ne4vi ;in 5au@a a9ta.
Se 5ut4emu4 la aminti4ea a5eea. Da47 An;in;u?9e la ea7 8#i ;;u 9eama 5 a4
3utea :i #i o 5ale ;e?aG
J Su:let Su34em7 #o3ti el7 eEi9t 3e lume mae#t4i :u4ito4i ;e a45u4i. CCia4 a5um7
8n 5li3a a9ta7 unul ;int4e ei 5io3le#te lemnul 3ent4u a?i ;a :o4ma 3ot4ivit.
PDa4 nu 5u unelte att ;e 34imitive 5a ale taleQ7 8i 493un9e Su:letul Su34em.
J Atun5i7 A9e#te unul #i int4o;u?i 8n minte i;eea ;e?a 5io3li numai 5?un 9im3lu
5u<it. A3oi 3une?i An;u4ile #i mi#54ile?n mintea mea. T4an9mite?mi #i mie 5um 9e :a5e.
PTe va 95oate ;in min<i.Q
J G9e#te un a45a# 8n memo4ia ta7 unul 5a4e?a lu54at a#a 8ntot;eauna. 8n
3at4u@e5i ;e milioane ;e ani t4eBuie 9 :i eEi9tat unul7 unul 54uia?i 3l5ea 9 9imt 5u<itul
8n mn7 5a4e 3utea 5io3li a45ul :4 9 An;ea95.
PAG :4 9 An;ea95G in9tin5t 3u47 4e:leE 3u4GQ
J Tata 9e 5on5ent4a 8nA4o@ito4 ;e ta4e?n vi9ul lui ;e?a9ta n?am 9u3o4tat 9?i am
aminti4ile 8n minte. Da4 vin a45a# ale 54ui mini lu54ea@ :4 5a el 9 An;ea95G
D?mi #i mie i95u9in<a lui. La9?m 9 9imt 5um e7 5a 9?mi :o4me@ #i eu a5elea#i
4e:leEe.
PN?am mai :5ut un a9emenea lu54u. Nu a9ta am :o9t 34oie5tat 9 :a5. Tot <i?ai
3utea 3ie4;e min<ile.Q
J Da4 a# 3utea :a5e #i?un a457 9t4ui Na:ai. Ia47 ;a5 voi ;a A4e#7 eE3e;i<ia 9e va?
n5Ceia.
PVoi 8n5e45a. D?mi tim3. ! nevoie ;e tim3 9 A9e95 un om anume7 5a4e 9 :i
lu54at in9tin5tiv 8n to<ii anii ;e via< uman ;e 3e +a4mon6GQ
A#a 5 Na:ai a#te3t. Un minut7 ;ou minute. A3oi 8l 5u34in9e un 9entiment
ne5uno95ut. O :u4ni5tu47 nu 8n B4a<e7 5i 8n i;eea B4a<elo4 lui7 la 5a4e 9e An;ea tot
tim3ul. Nevoia ;e a?#i mi#5a mu#5Cii7 ;e?a lu54a. Se?ntm3l 5u a;ev4at7 8#i @i9e el7 e
memo4ia mu#5Cilo47 a ne4vilo47 ia4 eu t4eBuie 9?nv< 5um 9?o 34ime957 5um 9?mi la9
t4u3ul 5lu@it ;e minile7 ;eAetele7 8n5Ceietu4ile #i B4a<ele alt5uiva.
PlimB 5u<itul 8n 3alm 3n 5n; 8l 34in9e Bine. Du3 a5eea 8n5e3u 9?l #tea4A
;e 9u34a:a<a lemnului7 :4 9 la9e lama 9 mu#te7 3u4 #i 9im3lu 9im<in; 9u34a:a<a tn4.
0i atun5i7 8n 5ele ;in u4m #tiu 9au7 mai ;eA4aB7 9im<i 5n; anume lemnul invita
lama 9 int4e 8n 9u34a:a<a lui7 9 ;ea la o 3a4te 5oaDa 9uB<i4e. Cu<itul alune5a 34in lemn
5um alune5 3e#tele 34in a37 9im<in;u?i 4e@i9ten<a #i 8nv<n; ;e la ea7 A9in; @onele ta4i
#i 3e 5ele moi7 tin; 8n Du4ul lo47 a39n; mai u#o4 5n; 34ea mult 34e9iune a4 ;e93i5a
lemnul7 mu#5n; :e4m 5n; a5e9ta 5e4ea lamei 9?l 5umin<ea95.
Soa4ele a3unea #i luna 494ea to5mai 5n; te4min. Fn9 a45ul e4a nete; #i
:4umo9.
Lemn tn47 a45ul nu va <ine mult.
De un;e?am #tiutI 9e mi4 Na:ai7 a3oi 49e ;e el. De un;e #tiu9e toate a9teaI
Putem aleAe 3uie<ii ;e 5a4e avem nevoie #i :a5e a45u4i ;in ei mai 8nti7 ;a4 3utem
#i 9 3unem ;eo3a4te al<ii7 3ent4u 5a a45u4ile me#te4ite ulte4io4 9 ;u4e@e. Pe ;4um7 934e
9u;7 e 3lin ;e 3l5u4i ;e 5o3a5i 5a4e ne vo4 9ati9:a5e nevoile. Ni5i m5a4 nu va t4eBui 9?
a#te3tm ai5i 5a 9?a;unm lemn 3ent4u a45u4i.
Cu mult A4iD7 8n:#u4 #i 8nno; un 5a3t al :4nACiei 34imite ;e la Luet7
leAn;u?l 9t4n9 8n 54e9ttu4a 3e 5a4e o :5u9e 8n 5a3tul a45ului. A3oi t4a9e :4nACia 3e
lunAimea a45ului7 3n la 5a3tul o3u97 o 8n:#u4 8n 5ealalt 54e9ttu4 #i o 8ntin9e
@;4avn. De9tul ;e ta4e 3ent4u a 54ea o ten9iune 3e4manent 8n 5oa4;7 a9t:el 8n5t7 la
eliBe4a4ea 9Ae<ii7 ea 9 nu 9e la9e7 5i 9 4evin la :o4ma 3e4:e5t 8ntin97 ia4 9Aeata 9?#i ia
@Bo4ul :4 e@it4i. Lu54 5u 34i5e3e4e7 ;e 3a45?a4 :i 4e3etat mi#54ile ;e?o mie ;e o4i7 :5u
un no; 3e :4nACie 4e3e;e #i 5u aBilitate7 tie 9u43lu9ul7 a3oi o?n5o4; la lo5ul ei.
J Da5 m An;e95 34ea mult7 #o3ti el Su:letului Su34em7 nu mai #tiu 9?l :a5.
PPent4u 5 e vo4Ba ;e 4e:leEQ7 veni 493un9ul 8n mintea lui. P! mai 34o:un; 5a
An;ul.Q
J Da4 mi?l voi amintiI Fi 3ot 8nv<a #i 3e al<iiI
PI<i vei aminti 5te 5eva. Vei :a5e A4e#eli7 ;a4 3n la u4m 8<i vei a;u5e aminte
8nt4eAul 34o5e97 3ent4u 5 a 3t4un9 a;n5 8n mintea ta. Poate nu vei 4eu#i 9 eE3li5i Bine
5um 9e 34o5e;ea@7 ;a4 5eilal<i te 3ot u4m4i #i 8nv<a 34ivin;u?te.Q
A45ul e4a Aata. De9tin9e 5oa4;a #i 9e a3u5 ;e :5ut 9Ae<i. Su:letul Su34em 8l
5on;u9e9e 8nt4?un lo5 8n 5a4e 8#i :5eau 5uiBul multe 394i A9i 3u@;e4ie ;e 3ene a5olo.
Co43u4ile 95u4te #i ;4e3te ale 9Ae<ilo4 le 54oi ;in t4e9tiile lemnoa9e7 ;u4e7 5a4e 54e#teau 8n
Du4ul unei Bl<i7 ia4 v4:u4ile7 ;in oB9i;ianul :4mi5io9 ;e 3e 3anta unui ;eal. Le a;un 3e
toate7 ne#tiin; 5um 9 le 34elu54e@eH totu#i7 5uno#tin<ele i 9e 4ev49au 8n ;eAete :4 a?i
t4e5e 34in @ona 5on#tient a min<ii. Fn @o4i7 va avea #i a457 #i 9Ae<i #i 3oate va mai 34in;e
#i 5teva o4e ;e 9omn. Pe u4m 9e va 543a ;e @iu #i va ;a te9tul 5el a;ev4at: va
;e95o3e4i o 34a; #i?o va u4m4i7 o va u5i;e #i?o va a;u5e a5a9.
Da5 4eu#e957 5e va u4maI Voi :i e4oul 5a4e 9e va 8ntoa45e 5u 3a#i ma4i 8n taB47
t4ium:to47 5u 9nAele vnatului 3e mini7 3e Caine. !u voi :i a5ela 5a4e?a a;u9 5a4ne 5n;
nimeni altul n?a4 :i 3utut. !u voi :i a5ela A4a<ie 54uia eE3e;i<ia va 5ontinua. Voi :i
a9emenea lui Veli>o;u9Cnu7 voi :i 9alvato4ul :amiliei #i al 34ietenilo4 mei7 to<i vo4 #ti 57
atun5i 5n; tatl meu 9?a 4et4a9 ;in 5lto4ie7 eu am :o9t a5ela 5a4e?a A9it o 9olu<ie 3ent4u
a o 5ontinua7 a9t:el 57 atun5i 5n; vom 9t4Bate ;4umul 34int4e 9tele #i omul va 3#i ;in
nou 3e 9u34a:a<a Pmntului7 t4ium:ul 8mi va :i 4evenit mie7 3ent4u 5 eu am 5on9t4uit
a5e9t a45 #i a5e9te 9Ae<i #i eu am a;u9 5a4ne 9o<iilo4G
Atun5i7 8n toiul t4ium:ului 9u imaAina47 alt An; 8i t4e5u 34in 5a3: eu voi :i 5el
5a4e va 493un;e ;e ei7 ;a5 5eva nu va me4Ae Bine. !u voi :i 5el a5u@at ;e o4i5e
neno4o5i4e 3e 3a45u49ul 5lto4iei. Va :i eE3e;i<ia mea7 3n #i Tata 9e va uita la mine 5a
la un 5on;u5to4. Fn @iua a5eea7 Tata va :i 9lBit i4eme;iaBil. Cine va 5on;u5e atun5iI
Pn a5um7 493un9ul e4a 5la4: !lema>. Cine 9 4ivali@e@e 5u elI Cine?a4 u4ma 3e
alt5ineva7 5u eE5e3<ia 5elo4 5<iva 5a4e vo4 :a5e tot 5e le 5e4e Su:letul Su34emI A5um7
8n97 ;a5 m?nto45 5a un e4ou7 voi :i 8n 3o9tu4a ;e 4ival al lui !lema>. Nu?n 3o9tu4a ;e a?
l 8nvinAe7 totu#i7 5i numai ;e?a 4ivali@a 5u el. Pute4ni5 numai att 5t 9 ;e@Bine A4u3ul. S?
a4 aDunAe la am45iune7 in;i:e4ent 5ine?a4 5#tiAaH 9?a4 3utea aDunAe la v49a4e ;e 9nAe.
Nu t4eBuie 9 9e?ntm3le a#a 5eva a5um7 ;a5 e 5a eE3e;i<ia 9 4eu#ea95.
A#a;a47 nu m 3ot 8ntoa45e 5a un e4ou. T4eBuie 9 A9e95 o 5ale ;e?a ;u5e 8na3oi
5a4nea ;e 5a4e avem nevoie 3ent4u a 9u34avie<ui7 3ent4u a C4ni 5o3ila#ii7 ;a4 :4 9
9uBmine@ 3o@i<ia ;e 5on;u5to4 a Tatei.
Tot An;in;u?9e a#a7 ;eAetele #i minile lui lu54au ne8nt4e4u3t7 A9in; tul3ini ;e
t4e9tie ;4e3te #i 54e9tn;u?le 3ent4u a int4o;u5e 5oa4;a7 tin;u?le aBil 8n 93i4ale 3ent4u
3ene7 ;e93i5n;u?le la eEt4emit<ile o3u9e #i leAn;u?le 3ent4u a 9u9<ine mi5ile 5a3ete ;e
oB9i;ian.
$;o4aB @5ea lnA SCe;emei7 a9u;at #i i9tovit. !:o4tul :i@i5 eEtenuant a34oa3e
5?l ;oBo49e. Cum e4a 3o9iBil 5a a5el 5eva 5a4e le 34ovo5a att ;e 3u<in 3l5e4e 9 :ie
att ;e im3o4tant 3ent4u ea #i7 8nt4?un :el7 3ent4u elI Totu#i7 4eu#i9e4 9?l ;u5 la 5a3t7 8n
5iu;a li39ei ini<iale ;e at4a5<ie t4u3ea95. F#i aminti 5e?i 93u9e9e 5n;va un :o9t iuBit al lui
57 la u4ma u4mei7 B4Ba<ii 9e 3uteau 8m3e4e5Cea 5u o4i5e 54eatu4 5a4e 9ttea nemi#5at
;e9tul tim3 #i nu mu#5a :oa4te ta4e. A#a o :iG
S3e47 8n97 8nt4?un 5otlon al min<ii 9ale7 57 atun5i 5n;7 8n 9:4#it7 9e va
8m3e4e5Cea 5u o :emeie7 va eEi9ta o @on 8n 54eie4ul lui7 o Alan; 8n 5o43ul 9u 5a4e 9e va
a5tiva #i va 93une MaCaL a#a 9e :a5eO. Atun5i @ilele lui ;e i@ola4e vo4 lua 9:4#it7 ia4 t4u3ul
8#i va a:la lo5ul 8n 3lanul natu4ii. Da4 a;ev4ul e4a 5 natu4a nu lu54a ;u3 3lanu4i. Ci
;u3 o 9e4ie ;e a55i;ente. O 93e5ie M:un5<ionaO7 ;a5 9u:i5ien<i memB4i ai ei 9e
4e34o;u5eau 5u loialitate #i ;e9tul ;e :4e5vent 5a 9?o men<inH ;a4 ;a5?un 34o5ent
ne9emni:i5ativ ;in ea 34o5entul meu7 8#i @i9e $;o4aB 5u am45iune aDunAe 9 :ie
i4elevant ;in 3un5tul ;e ve;e4e al 4e34o;u5e4iiI Natu4a nu e4a o 3et4e5e4e ;at la
anive49a4ea unui 5o3ilH n?o inte4e9a ;a5?i in5lu;e 9au nu 3e to<i. T4u3ul lui $;o4aB a4 :i
t4imi9 8na3oi 34in me5ani9mul 5i5li5 al vie<ii7 :ie 5 Aenele lui 9e 8ntm3la 9 9e 4e34o;u5
8nt4e tim37 :ie 5 nu.
Totu#i. Totu#i. De#i t4u3ul 9u nu 9e Bu5u4a9e ;e?al lui SCe;emei P#i7 5u 9iAu4an<7
#i?al ei 9e eEtenua9e ;in 5au@a e:o4tului ;e a?i 34ovo5a 3l5e4e luiQ7 Bu5u4ia 9e mani:e9ta
la alt nivel. Pent4u 5 ;a4ul :u9e9e o:e4it. Sim3la :4i5<iune #i 9timula4e a ne4vilo4
5#tiAa9e7 9t4nin; 4e:leEul 5a4e ;e3o@ita un milion ;e viitoa4e Dumt<i ;e oameni mi5i #i
3lini ;e 93e4an< 8n mat4i5ea 5a4e 8i va <ine?n via< o @i 9au ;ou7 8n 5u49a lo4 5t4e
5ealalt Dumtate7 5t4e mama?tutu4o47 Oul In:init. Ce le 39a lo4 ;a5 $;o4aB o ;o4i9e 3e
SCe;emei 9au a5<iona9e numai ;in ;ato4ie7 8n5e45n; 5u ;i93e4a4e 9?#i 8n5Ci3uie 5 9e?
m34eunea@ 5u un alt iuBit7 a3a4<inn; unui 9eE i4elevant 3ent4u 4e34o;u5e4eI Via<a lo4 9e
;e9:#u4a 3e?alt 3lan #i to5mai 3e 3lanul a5ela 9e <e9ea 4e<eaua am3l a eEi9ten<ei 3e
5a4e SCe;emei o i;olat4i@a.
Fn 9:4#it7 am :o9t 34in9 8n 4e<eaua a5eea7 ;in motive 3e 5a4e nu le 3oate 3lani:i5a
ni5i o AenH am :o9t un9 la na#te4e 5a 9 alune5 3ent4u tot;eauna ;in 4e<ea7 ;a4 tot am :o9t
34in97 am ale9 9 :iu 34in9 #i n?a4e nimeni ;4e3tul 9 93un 5 eu nu?9 un tat mai Bun7
3ent4u 5?am a5<ionat ;in 3u4 ;4aAo9te7 #i nu ;int4?un in9tin5t 8nn95ut7 5a4e m?a luat
5a3tiv. Da7 am a5<ionat 8m3ot4iva in9tin5tului meu. ! 5eva. Un e4ou al 5o3ula<iei7 un
a;ev4at mae9t4u al 3eni9ului7 ;a5?a4 #ti 5eilal<iG O4i5ine?#i 3oate 5on;u5e Ba45a 3e vnt
34ielni5H eu am aDun9 la <4m naviAn; 5u vntu4i 3ot4ivni5e7 v9lin; 8m3ot4iva 5u4en<ilo4
95CimBto4i.
A#a 5 :ie 5a ml;i<ele 9?aDunA la ouL SCe;emei a 93u9 5?i 3e4ioa;a 3ot4ivit 9
5on5u4e@e 3ent4u 9u34avie<ui4e.
=ie 5a unul ;int4e ei7 unul 3ute4ni5 #i vnDo97 9?#i 8n;e3linea95 95o3ul
mi54o95o3i57 9 9t43unA 3e4etele 5elula47 9 9e unea95 5u 93i4alele a5i;ului ei
;e@oEi4iBonu5lei5 #i 9 :a5 un 5o3il ;in 34ima noa9t4 8n5e45a4e7 5a 9 nu mai t4e5 8n5 o
;at 34in a9taL
Da47 ;a5 va t4eBui7 o voi :a5e. Pent4u SCe;emei.
Se 8ntin9e7 A9i mna lui SCe;emei #i?o lu 8nt4?a lui. !a nu 9e t4e@i7 ;a4 ;eAetele
ei 8l 9t4n9e4 :oa4te ;eli5at7 8n5Ci@n;u?9e 3e9te ale lui.
Luet nu 3utea ;o4mi. Nu?#i 3utea lua An;ul ;e la Na:ai7 9e 8nA4iDo4a 8nt4una
3ent4u el. DeAeaBa o tot a9iAu4a Su:letul Su34em: 9e ;e95u457 totul va :i Bine. Cn; 4eu#i
9 a;oa4m 9e 8ntune5a9e ;e mult7 la mult v4eme ;u3 5e CCve6a 9u39e9e ultima ei ma9
8n 9ea4a a5eea #i 9e 5ul5a9e.
Da4 n?avu 3a4te ;e un 9omn o;iCnito4. Vi9 8nt4una 5 Na:ai alune5 ;e 3e
ie#in;u4i 3iet4oa9e7 t4n;u?9e 3e 3ante aB4u3te7 Ba 5u un a457 Ba 5u o a4m?n mn7
numai 5?n vi9ul ei 3anta ;evenea tot mai aB4u3t7 3n 5n; 9e?n5lina 8n 9en9 inve49 #i
Na:ai at4na 5a o in9e5t ;e ma4Ainea ei7 ia4 3n la u4m ;eAetele?i alune5au #i 5;eaG
Atun5i Luet 9e t4e@ea 3e Dumtate7 8#i ;;ea 9eama 5 vi9a9e7 aAitat7 8nto45ea
inve49 3e4na t4an93i4at #i?n5e45a 9?a;oa4m ;in nou.
Pn 5n; avu alt vi97 8n 5a4e Na:ai nu mu4ea7 5i 9e a:la 8nt4?o 5ame4 5a4e lu5ea
;e a4Aint7 54om7 3latin #i ACea<. Fl ve;ea 5ul5at 3e?un Blo5 ;e ACea<7 3e 5a4e 5l;u4a
5o43ului 9u 8l to3ea7 ia4 Na:ai 9e tot 95u:un;a7 3n 5n; ACea<a?l 8nACi<ea 5om3let #i?l
8nACe<a. Ce?i 5u vi9ul 9taI 9e 8nt4eB Luet7 3e u4m 8#i @i9e: MDa5 #tiu 5?i un vi9
8n9eamn 5?9 t4ea@I Ia4 ;a5?9 t4ea@7 atun5i ;e 5e nu 9e te4min vi9ulIO
Nu 9e o34i. Fn 95CimB7 Luet v@u 57 8n lo5 9 :ie 34in9 8n ACea<7 Na:ai 9e
95u:un;a 34in ea. S3atele #i :e9ele lui7 5oa39ele #i 5l5iele7 5oatele #i v4:u4ile ;eAetelo4
#i 5ea:a 8n5e3u4 9 9e?n;oaie 8n Do97 3e :un;ul Blo5ului7 ia4 Luet 9e 8nt4eB 5e anume
9u9<ine ACea<a?n ae4. De 5e nu?l 9u9<inea #i 3e Na:aiI Co43ul 9u 9e BomBa tot mai mult
8n934e 3a4tea ;e Do97 3n 5n; 5@u un met4u7 3e 3o;eaua lu5ioa9. De95Ci9e o5Cii ;e
3a45?a4 :i ;o4mit 5t 9t4Btu9e Blo5ul ;e ACea<. Ie#i ;e 9uB 5onAlome4at7 ;e 9uB umB4a
lui7 #i7 8n;at 5e 9e 4i;i5 8n lumin7 Luet v@u 5 t4u3ul 9u nu mai a4ta 5a 8nainte. Fn
@onele 3e 5a4e 5;ea lumina7 3ielea 9t4lu5ea inten97 5a vo39it 5u 5el mai 9uB<i4e 9t4at ;in
a5ela#i metal ;in 5a4e e4au :5u<i 3e4e<ii. Ca o a4mu4. Ca o 3iele nou. S5nteia att ;e
3ute4ni5G a3oi ea?#i ;;u 9eama 5 nu 4e:le5t lumina ;elo57 mai ;eA4aB eman o
lumin 34o34ie. In;i:e4ent 5e 3u4ta Na:ai7 8#i t4Aea :o4<a ;in t4u3ul 9u7 ia4 5n; el 9e
An;ea la o4i5e 3a4te a 5o43ului7 9 mi#te un memB4u 9au numai 9 9e uite la el7 memB4ul
4e93e5tiv 95li3ea.
P4ive#te?l7 8#i @i9e Luet. A ;evenit un @eu7 nu ;oa4 un e4ou. St4lu5e#te 5a Su:letul
Su34em. Al lui e t4u3ul Su:letului Su34em.
Da4 a9ta?i o 34o9tie. Su:letul Su34em e?un 5om3ute4 #i n?a4e nevoie ;e 5a4ne #i
oa9e. Ni5i vo4B 5a3tiv 8nt4?un 5o43 omene957 #i?a4 3ie4;e va9ta memo4ie #i vite@a
4a3i; 5a a luminii.
Cu toate a5e9tea7 t4u3ul lui Na:ai 95nteia la :ie5a4e mi#5a4e7 ia4 Luet #tiu 5 el
3oa4t t4u3ul Su:letului Su34em7 ;e#i n?avea ni5i o loAi5.
Fn vi97 8l v@u a34o3iin;u?9e ;e ea7 8mB4<i#n;?o7 ia4 5n; ea i 9e altu47 9im<i 5
a4mu4a lui 95li3itoa4e 54e#te 5a 9?o 5u34in; #i 3e ea7 5a 9 95li3ea95 #i ea ;e lumin. Fi
;;ea o 3iele 3lin ;e via<7 ;e 3a45 :ie5a4e ne4v al ei a4 :i :o9t 5one5tat la 9t4atul ;e
metal 9uB<i4e 5t o mole5ul7 5a4e o 8nvluia 34e5um t4an93i4a<ia. 0i?#i ;;u 9eama
:ie5a4e 3un5t 95nteieto4 4e34e@int lo5ul 8n 5a4e un ne4v 9e 5one5tea@ la 9t4atul lumino9.
Se 8n;e34t ;e Na:ai7 ia4 noua 3iele 4ma9e li3it ;e ea7 ;e#i ea nu t4e5u9e 34in ACea<7 5a
el. A5um 3ielea lui e 5ea 3e 5a4e?o 3o4t7 8#i @i9eH ;a47 a;uA 3ent4u 9ine7 #i eu 3o4t t4u3ul
Su:letului Su34em7 ia4 a5um 9unt 8n via< 3ent4u 34ima oa4.
Ce?n9eamn a5e9t vi9I
Fn97 3unn; 8nt4eBa4ea 8n vi97 34imi ;oa4 un 493un9 ;e vi9: 8l v@u 3e Na:ai
:5n; ;4aAo9te 5u 9inele ei ;in vi9 5u atta 3a9iune7 8n5t uit 5?i un vi9 #i 9e 3ie4;u 8n
eEta@. Ia4 5n; 8m34euna4ea lo4 lu 9:4#it7 v@u 5 3nte5ele 9inelui ei 54e#te #i ;in el ie9e
un 5o3il #i alune57 95li3ito47 8n B4a<ele lui Na:ai7 3ent4u 5 #i BeBelu#ul e4a 8nvluit 8n
3ielea 5ea nou #i 9t4lu5e#te ;e lumin. O7 #i 5e minun<ie ;e 5o3il e4aL
PT4e@e#te?te.Q
Au@i An;ul 5a 3e?o vo5e7 att ;e 5la4 #i 5ateAo4i5 e4a.
PT4e@e#te?te.Q
S4i B4u95 8n 5a3ul oa9elo47 8n5e45n; 9 va; 5ine?i vo4Bi9e7 9 4e5unoa95 vo5ea
5a4e?i @Bovea 8n memo4ie.
PS5oal?te.Q
Nu e4a ;elo5 o vo5e. !4a Su:letul Su34em. Da4 ;e 5e?i 8nt4e4u3ea vi9ul7 5n;7 mai
mult 5a 9iAu47 el i?l t4imi9e9eI
PS5oal?te7 Vi@iona4 8n a3e7 4i;i5?te 8n lini#te #i ;u?te 8n lumina lunii la lo5ul
un;e Va9 3lnuie#te 9?o omoa4e 3e 9o<ia lui #i 3e 4ivalul 9u. T4eBuie 9?i a#te3<i 3e
ie#in;ul 5a4e i?a 9alvat via<a lui Na:ai.Q
Da4 nu 9unt ;e9tul ;e 3ute4ni5 9?l 8m3ie;i57 ;a5?a4e ;e An; 9 u5i;.
PVa :i ;e9tul 9 te a:li a5olo. Fn9 t4eBuie 9 :ii a5olo #i t4eBuie 9 3le5i a5um7
3ent4u 5 8n a5e9t moment 9t ;e 3a@ Va9 #i 54e;e 5 el #i Sevet 9unt 9inAu4ii t4eDiG Fn
5u4n; va @A4ia la 5o4tul lui OB4inA #i 3e u4m va :i 34ea t4@iu7 nu vei aDunAe la munte
neoB9e4vat.Q
Luet ie#i 3e u#a 5o4tului att ;e a;o4mit7 8n5t avea im34e9ia 5 vi9ea@ 8n5.
De 5e t4eBuie 9 5oBo4 munteleI 8nt4eB ea7 5on:u@. De 5e nu?i ave4ti@e@7 3u4 #i
9im3lu7 3e OB4inA #i Sevet ;e934e 5e 3une Va9 la 5aleI
PPent4u 57 ;a5 vo4 54e;e 5e le 93ui7 Va9 va :i ;i9t4u9 5a memB4u al a5e9tui A4u3.
Ia47 ;a5 nu te vo4 54e;e7 va :i ;u#manul tu #i nu vei mai :i 8n 9iAu4an< ni5io;at. Ai
8n54e;e4e 8n mine. = 5e?<i 93un #i toat lumea va t4i7 toat lumea va t4i.Q
!#ti 9iAu4I
P/ine8n<ele9.Q
Nu e#ti 5u nimi5 mai Bun ;e5t al<ii la 34e@i9 viito4ul. Ct ;e 9iAu4 e#tiI
P0an9ele ;e 4eu#it 9unt ;e7 3oate7 #ai@e5i la 9ut.Q
O7 A4o@avL 0i 5um 4mne 5u 34o5entul ;e e#e5 ;e 3at4u@e5i la 9utI
P!#ti o :emeie att ;e inteliAent7 vei im34ovi@a7 te vei ;e95u45a.Q
A# v4ea 9?am #i eu atta 8n54e;e4e?n tine 5t ai tu 8n mine.
PSinAu4ul motiv 3ent4u 5a4e nu ai e 5 nu m 5uno#ti att ;e Bine 5t te 5uno95 eu
3e tine.Q
Fmi 5ite#ti An;u4ile7 ;4aAul meu Su:letul Su34em7 ;a4 nu m 3o<i 5unoa#te
ni5io;at7 3ent4u 5 ni5i o 3a4te ;in tine nu 3oate 9im<i 5um 9imt eu 9au An;i 5um
An;e95 eu.
PF<i 8n5Ci3ui 5 nu #tiu7 :emeie lu;4oa9I T4eBuie nea34at 9 m iei 3e9te
3i5io4I CoBoa4 muntele. Fn5et7 5u aten<ie. C4a4ea e luminat ;e lun7 ;a4 e 8n#eltoa4e.
OB4inA 9?a t4e@itH ai aDun9 eEa5t la tim3. A5um 4mi 8n :a<a lo47 ;e9tul ;e ;e3a4te 5a 9 nu
te au;7 ;e9tul ;e ;e3a4te 5a 9 nu te va;.Q
!lema> oB9e4va9e 5n; Sevet #i OB4inA lua9e4 u45ioa4e 8n 3lu9 ;in 34ovi@ii.
Fn<ele9e ime;iat 5e?n9emna 3lnuiau 9 :uA la Do4ova. Fn a5ela#i tim37 nu?i venea 9
54ea; 5 5ei ;oi e4au 5a3aBili 9 3un 8m34eun la 5ale un 3lan nu?#i vo4Beau 5n;
4mneau 9inAu4i7 :ie numai 3ent4u :a3tul 5 lua9e Ko>o4 m9u4i 934e a nu avea o5a@ia.
Nu7 mai e4a 5ineva im3li5at7 o 3e49oan mai 34i5e3ut la Aenul a5e9ta ;e 8n#el5iune7 ;e
a5eea n?o 9e9i@a9e !lema> 5n; lua9e un u45io4 8n 3lu9.
0i 8n5?un lu54u: 5Cia4 8nainte 9 9e 8nno3te@e7 Va9 9e o:e4i9e 9 9tea ;e 3lanton 8n
95CimBul ;e 5a4e :uAeau to<i7 3enultimul 8nainte ;e ivi4ea @o4ilo4. OB4inA 8l lua9e ;eDa 3e
ultimul. Nu t4eBuia 9 :ii Aeniu 5a 9?<i ;ai 9eama 5 inten<ionau 9 3le5e 8n tim3ul
95CimBului lui Va9. C4e;eau 5 vo4 4eu#i 9 5oBoa4e muntele #i 9 t4ave49e@e ni9i3ul
3laDei :4 a3 ;in Du4ul Aol:ului avn; numai ;ou u45ioa4e ;e a3 34oa93t :ie5a4eI
Numai ;a5?#i l9au 5o3iii. N?aveau 8n 3lan 9?#i ia mi5u<ii. Gn;ul e4a att ;e?
n93imntto47 8n5t lui !lema> nu?i venea 9 54ea;. Da4 8#i ;;u 9eama 5 t4eBuie 9 :ie
a;ev4at. Fl u48 3e OB4inA ;e ;ou o4i mai mult. Da4 Va9G A4eu ;e 54e@ut 5 Va9 a4 :a5e
a#a 5eva. /4Batul 8#i iuBea :ii5a neBune#te. CCia4 o Bote@a9e ;u3 el a4 349i?o :4
milI
Nu. Nu7 n?a4e ;e An; 9?o 349ea95. OB4inA #i?a4 l9a 5o3ilul7 ;a. OB4inA a4
l9a?o #i 3e Ko>o47 ;a5 tot veni vo4Ba 59to4ia 8i a;u5ea numai 9u:e4in<. Da4 Va9 nu
#i?a4 349i 5o3ilul. A5um a4e alt motiv. 0i nu?i vo4Ba ;e?a :uAi 8n o4a# 5u Sevet #i
OB4inA. Dim3ot4iv. Planul lui e ;e?a ne 93une 5 Sevet #i OB4inA au :uAit 8n o4a# ;u3 5e
9e 5ul5a9e el7 la te4mina4ea 95CimBului 9u ;e 3lanton7 5 i?a u4m4it 8n Do97 3e munte7
93e4n; 9?i o34ea957 ;a4 le?a A9it numai 5a;av4ele7 5@ute ;e 3e?un <4m 9tn5o9G
De un;e #tiu toate a9teaI 9e 8nt4eB !lema>. De 5e?mi 9unt att ;e 5la4eI Totu#i7
n?avea ni5i o 8n;oial.
A#a 5?#i lua9e 95CimBul ;e miDlo5 al 3lantonului #i7 la 9:4#itul lui7 ;u3 5e?l t4e@i
3e Va9 #i 4eveni 8n 5o4tul 9u7 nu 9e 5ul57 ;e#i 9ttu nemi#5at #i 5u o5Cii 8n5Ci#i7
4e93i4n; 5a #i 5um a4 :i ;o4mit7 8n 5a@ 5 venea Va9 9?l ve4i:i5e. Fn9 nu7 Va9 nu veni.
Nu veni #i nu 9e ;u9e la 5o4tul lui OB4inA. Pn?la u4m7 !lema> tot a;o4mi7 8m3ot4iva
34o34iei voin<e. Poate ;oa4 un moment. Da4 9iAu4 a;o4mi9e7 3ent4u 5 9e t4e@i t4e94in;7
5u inima Btn;u?i 93e4iat. CevaG un 9unet. Se 4i;i5?n #e@ut 3e 8ntune4i57 a95ultn;.
LnA el7 au@i 4e93i4a<ia !;C6ei #i a lui P4o6aH nimi5 alt5eva. Se 95ul 5t ;e 8n5et 3utu7
9e ;u9e la u#a 5o4tului #i 3#i a:a4. Va9 nu 9ttea ;e 3a@ #i ni5i alt5ineva nu?i <inea
lo5ul.
Fn5et7 8n5et7 me49e la 5o4tul lui Va9. !4a Aol7 3le5a9e #i Sevet7 ;a4 Va9naminan6a
e4a a5olo. Inima lui !lema> 9e um3lu ;e :u4ie v@n; :a3ta lo4 mon9t4uoa9. In;i:e4ent 5e
3lnuia Va9 :ie 9?#i aBan;one@e :ii5a7 :ie 9?o omoa4e 3e mama ei e4a 5um3lit.
Fl voi A9i7 8#i @i9e !lema>7 ia4 5n; voi 3une mna 3e el7 va 3lti. 0tiam 5?n
5lto4ia a9ta 9unt #i 34o#ti7 neACioBi #i moli7 ;a4 n?am avut i;ee 5?i #i un om att ;e
54u; la 9u:let. Nu mi?am 8n5Ci3uit ni5io;at 5 Va9 e?n 9ta4e ;e a#a 5eva. C4e; 5 nu l?am
5uno95ut ;elo5. 0i ni5i nu?l voi 5unoa#te7 3ent4u 57 ime;iat 5e?l A9e957 va mu4i.
!4a att ;e u#o4 9?i 5on;u5 8n Do9 3e 3anta muntelui. Aveau 8n54e;e4e aB9olut
8n el. !4a 493lata lui 3ent4u anul 8n 5a4e 9e 34e:5u9e 5 nu?l ;e4anDea@ t4;a4ea lo4. Da5?
a4 :i a4tat o 5t ;e mi5 95nteie ;e 9u34a4e7 8n a:a4 ;e?o anumit 45eal :a< ;e
OB4inA7 n?a4 :i avut ni5i o #an9 5a a5e9ta 9 9e?n54ea; 8n el 9u:i5ient 5a 9?l u4me@e 5a
un 3o45 la aBato4. Da4 OB4inA avea 8nt4?a;ev4 8n54e;e4e 8n el7 Sevet7 ;e a9emenea7 8n
:elul ei u49u@.
C4a4ea 34o34iu?@i9 nu e4a u#o4 ;e 9t4Btut :u nevoit 9?i aDute 9 t4ea5 8n mai
multe 4n;u4i ;e lo5u4i 3e4i5uloa9e. Da4 8n lumina lunii li 9e?ntm3la ;e9 9 nu va; 5t
;e 34imeD;ioa9 e4a #i7 o4i ;e 5te o4i ;;eau ;e A4eu7 el 4mnea 8n u4m #i?i aDuta. O lua
5u mult A4iD 3e Sevet ;e mn #i?o 5lu@ea 3e 3ant 9au 34int4e ;oi Bolovani. 0o3tea:
MVe@i 54a5a aia ;e 5a4e t4eBuie 9 te <ii7 OB4inAIO 0i 493un9ul lui OB4inA MDaO 9au o
8n5uviin<a4e ;in 5a37 o v;7 m ;e95u457 Va97 3ent4u 5?9 B4Bat. Ce 5a4aACio9L Ce
BatDo5u4 la a;4e9a lui OB4inA7 5a4e?i 3eniBil ;e mn;4u7 54e@n; 5?i in5lu9 8n a5e9t m4e<
3lan. Ce?o 9 mai 3lnA 5n; vom 5oBo48 9 le 54m 5a;av4ele 8na3oi 3e munte. Ce?o4 9
mai 3lnA 5eilal<i 3ent4u mine7 5n; m?o4 ve;ea 5u :eti<a mea?n B4a<e7 :4e;onn;u?i
;e934e mama ei moa4t7 5a4e a l9at?o o4:an. O4:an ;a4 Bote@at ;u3 tatl ei. Ia4 eu o
voi 54e#te a9t:el 8n5t 9 nu 4mn 8n ea ni5i u4m ;in t4;toa4ea ;e mai5?9a. Va :i o
:emeie ;e onoa4e7 nu va t4;a ni5io;at un B4Bat ;e t4eaB7 5a4e i?a4 :i ie4tat o4i5e7 8n
a:a4 ;e ti5lo#ia ;e a?#i ;a t4u3ul 9o<ului 9u4o4ii ei7 3a4venitului luia aBDe5t #i v4e;ni5 ;e
;i934e<. L?ai l9at 9?#i ve49e 9mn<a ;e 94nto5 8n tine7 Sevet7 ;4aAa mea7 #i eu voi :i
34o5e;at la :el 5u tine.
J Pe?ai5i am 8n5e45at 9 t4e5em ;in5olo7 Na:ai #i 5u mine7 le #o3ti el. Ve;e<i 5um
a t4eBuit 9 t4ave49m 9tn5a Aoal7 5a4e 9t4lu5e#te?n lumina luniiI
OB4inA 493un9e 5u o 8n5lina4e a 5a3ului.
J Da4 ie#in;ul 5a4e i?a 9alvat via<a lui Na:ai e ;4umul 5el Bun7 5ontinu Va9.
Avem o 3o4<iune ;i:i5il t4eBuie 9 94im ;oi met4i ;a4 u4mea@?un 3a9aD nete; ;e?a
lunAul 9tn5ii #i 3e u4m aDunAem la 3o4<iunea mai u#oa47 5a4e ne ;u5e eEa5t Do97 3e
3laD.
Fl u4ma4 3e lnA lo5ul ;e un;e 8l u4m4i9e 8n t5e4e 3e Na:ai @Btn;u?9e. Cn;
8i :u9e9e 5la4 57 3n la u4m7 Na:ai avea 9 95a3e7 8l 9t4iAa9e #i veni9e 9?l aDute. A5um 8i
va aDuta 3e 5ei ;oi 9 9a4 3e ie#in;. Numai 5 nu va 5oBo48 5u ei. Fn 95CimB7 8i va t4aAe
un 3i5io4 8n 5a3 lui OB4inA #i?l va @v4li 3e9te ma4Aine. Atun5i Sevet va 8n<eleAe. Va #ti
;e 5e i?a a;u9 a5olo. 0i7 8n 9:4#it7 8l va 4uAa 9?o ie4te. Va im3lo4a 8n<eleAe4ea lui7 va
3lnAe7 va 9u93ina ;u3 el. Ia4 493un9ul lui va :i 9 ia 3iet4ele 5ele mai A4ele 3e 5a4e le
va A9i #i 9 le a4un5e 8n ea 3n 5n; o va oBliAa 9 :uA ;e?a lunAul ie#in;ului. O va
8m3inAe 934e lo5ul a5ela 8nAu9t #i va a4un5a mai ;e3a4te 5u 3iet4e7 3n 5n; ea 9e va
8m3ie;i5a 9au 8#i va 3ie4;e e5CiliB4ul. Atun5i va 5;ea7 <i3n;7 ia4 el 8i va au@i <i3tul #i?l
va 39t4a 5a 3e?o 5omoa4 8n inima lui 3ent4u tot;eauna.
Pe u4m7 Bine8n<ele97 va 5oBo48 3e ;4umul 5el Bun 3n la :un;ul 343a9tiei #i le
va A9i 5a;av4ele a5olo un;e 5@u9e a4ma. Da5 v4eunul ;in ei 9e?ntm3la 9 mai :ie?n
via<7 el nu va avea ni5i o 34oBlem 9 4u3 un At 9au ;ou nu 9?a4 mi4a nimeni 5a ei
9?#i :4nA Atul 8n 5;e4e. Da4 9e?n;oia 5?aveau 9 mai t4ia95. Di9tan<a e4a ;e9tul ;e
ma4e. A4ma :u9e9e 5om3let ;i9t4u9. Nt4ul la ene4vant ;e Na:ai a4 :i :o9t :5ut :4me
8n a5ela#i :el7 ;a5 n?a4 :i ate4i@at 3e ie#in;ul invi@iBil ;e ;ea9u34a. !i7 ;a4 Na:ai e4a ;oa4
ene4vant lui Va9 nu?i 39a ;a5 moa4e 9au t4ie#te7 5t v4eme toate a4mele e4au
;i9t4u9e #i aveau 9 :ie nevoi<i 9 9e?ntoa45 la 5ivili@a<ie. Ia4 a5um7 8nainte ;e?a 9e?
ntoa45e 5u a;ev4at7 el avea #an9a ;e?a 9e 4@Buna :4 9?l 9u93e5te@e nimeni. MC4e; 5
m?au au@it u4m4in;u?i7 3ent4u 5 me4Aeau mult 34ea 4e3e;e7 mai ale9 3ent4u o 5lto4ie
3e tim3 ;e noa3te. Atun5i am v@ut 5 9e?n;4e3tau 934e ie#in;. 0tiam 5t e ;e 3e4i5ulo97
i?am 9t4iAat7 ;a4 ei n?au 8n<ele97 54e;7 5?i ave4ti@am. Sau 3oate nu le?a 39at. Dumne@eu
9 m?aDute7 am iuBit?oL (ama 5o3ilului meuLO Voi v49a 5Cia4 o la54im 3ent4u ei7 ia4
5eilal<i m vo4 54e;e. Ce alt #an9 a4 aveaI Toat lumea #tie 5?am ie4tat #i?am uitat ;e
mult a;ulte4ul lo4.
Nu?9 un om :oa4te 34eten<io9. N?a#te3t ;e la al<ii 3e4:e5<iunea. (e4A 8nainte #i?mi
v; ;e t4eaB. Da4 5n; 5ineva m t4atea@ 5a 3e?un vie4me7 5a #i 5um n?a# eEi9ta7 5a #i
5um n?a# 5onta7 atun5i nu uit7 nu uit ni5io;at7 nu ie4t ni5io;at7 3u4 #i 9im3lu a#te3t 9 9e
ivea95 34ileDul #i le?a4t eu lo4: Ba 5onte@7 ia4 :a3tul 5 m?au ;e95on9i;e4at a :o9t 5ea mai
ma4e A4e#eal ;in via<a lo4. La a9ta 9e va An;i Sevet 5n; o vo4 lovi 3iet4ele #i nu va
avea un;e 9 9e?a95un;7 ;e5t 8n lo5 ;e95Ci97 34Bu#in;u?9e 934e moa4te: o7 ;a5?a# :i :o9t
9in5e4 5u el7 a# t4i 9?mi 54e95 :ata.
J Ai5i7 93u9e Va9. Ai5i e lo5ul ;e un;e t4eBuie 9 94im 3e ie#in;ul ;e mai Do9.
Sevet e4a 5la4 8n:4i5o#at7 ia4 OB4inA 8#i lu o min ;e B4ava;7 5a4e?i 95otea 8n
evi;en< :4i5a la :el ;e Bine 5a #i 5n; a4 :i :5ut 3e el #i?a4 :i 95n5it. A#a 5um va 3<i?n
5u4n;.
J Ni5i?o 34oBlem7 :5u el 3e 5u4aDo9ul.
J (ai 8nti Sevet7 4o9ti Va9.
J De 5e euI v4u ea 9 a:le.
J Pent4u 5 noi ;oi te 3utem 5oBo48 8n mai mult 9iAu4an<7 8i eE3li5 Va9.
0i mai ale9 3ent4u 5?l 3ot lovi 5u 3i5io4ul 3e OB4inA 8n 5a3 5n; 8l 5oBo4 3e el7 ia4
tu vei :i ;eDa 34in9?n 5a35an 3e ie#in;7 ;e un;e vei ve;ea totul7 ;a4 nu vei 3utea :a5e
nimi5.
Avea 9?i mea4A 3lanul. Sevet 9e l9 3e vine la Bu@a ie#in;ului7 Aata 9 9e
49u5ea95 #i 9 t4ea5 ;in5olo ;e ea. 0i atun5i 9e au@i 5ealalt vo5e7 vo5ea nea#te3tat7
te4iBil:
J Su:letul Su34em 8<i inte4@i5e 9 5oBo4i7 Sevet.
Se?ntoa49e4 5u to<ii #i?o v@u4 8n lumina lunii7 5u Caina alB :lutu4n; u#o4 8n
vntul 5a4e Btea mai 3ute4ni5 a5olo un;e 9ttea ea.
De un;e?a #tiutI 9e?nt4eB Va9. De un;e?a #tiut 9 vin ai5iI Am 54e@ut 5
Su:letul Su34em va :i ;e a5o4; 5u 3lanul meu ;4e3tate7 nimi5 alt5eva ;e5t ;4e3tateL
Da5 Su:letul Su34em n?a4 :i v4ut 5a el 9 34o5e;e@e a9t:el7 9?i :a5 3e OB4inA #i Sevet 9
3ltea95 3ent4u m4#via lo47 atun5i ;e 5e nu l?a o34it 8nainteI De 5e a5um7 5n; e4a att
;e a34oa3eI Nu7 n?o va l9a 9?l 8m3ie;i5e. !4a 34ea t4@iu. Se vo4 A9i t4ei 5a;av4e 3e
:un;ul 343a9tiei7 nu ;ou. 0i?n lo5 9 u45e 8na3oi 3e munte7 va lua t4ei u45ioa4e 5u a3 #i
va 3le5a 934e Do4ova. Va aDunAe a5olo #i va 3le5a ;in nou7 5u mult 8nainte 9?l aDunA ;in
u4m a5u@a<iile. Ia4 8n SeAAi;uAu 9au Poto>Aavan7 in;i:e4ent un;e va 9:4#i7 va neAa totul.
Nu eEi9tau ma4to4i #i7 o4i5um7 ni5iunul ;in a5e#ti oameni nu vo4 :i 54e@u<i 3e 5uvnt. F#i
va 3ie4;e :ii5a ;a4 a9ta va :i 3e;ea39a lui Du9t 3ent4u u5i;e4ea lui Luet. Va :i 5Cit 5u
toat lumea. Nu va 4mne ;ato4 unive49ului 5u 4@Buna4ea7 ia4 unive49ul nu?i va 4mne
;ato4 5u nimi5. Toate 9e vo4 e5CiliB4a #i 9e vo4 a#e@a la lo5ul lo4 ;e ;4e3t.
J ( #tii7 Sevet7 vo4Bi Luet. F<i vo4Be95 5a vi@iona4 8n a3e. Da5 vei 5oBo48 3e
ie#in;7 nu?<i vei mai ve;ea ni5io;at 5o3ilul #i ni5i 5 eEi9t ti5lo#ie mai ma4e?n o5Cii
Su:letului Su34em ;e5t 349i4ea 5o3ilului ;e 5t4e mam.
J A#a 5um v?a 349it mama voa9t4 3e tine #i 3e +u9Ci;CI 8nt4eB Va9.
S5ute#te?ne ;e min5iunile tale ;e934e ti5lo#iile ;in o5Cii Su:letului Su34em. Su:letul
Su34em e?un 5om3ute4 9etat ;e?un oa4e5a4e 9t4mo# 8n;e34tat 9 9tea 5u o5Cii 3e noi #i
nimi5 mai mult 34o34iul tu 9o< @i5e a9ta7 nu?i a#aI So<ia mea nu?i ;e9tul ;e
9u3e49ti<ioa9 5a 9 te 54ea;.
Nu7 nu7 n?a4 :i t4eBuit 9 93un attea. A4 :i t4eBuit 9 a5<ione@e. A4 :i t4eBuit 9
:a5 t4ei 3a#i #i 9?o 8m3inA 3e :ata 5u t4u3 :4aAil 3e9te ma4Ainea 343a9tiei. Nu i 9?a4 :i
3utut o3une. A3oi7 v@n;u?l 5omi<n; o 54im7 5eilal<i i 9e vo4 9u3une mai 4e3e;e #i vo4
3le5a 3e ;4umul lo4 934e 9iAu4an<7 934e o4a#7 8#i imaAinea@ ei. A4 :i o 34o9tie 9 9e
5e4te 5u ea. !l e4a 34o9tul a5um.
J Su:letul Su34em v?a ale9 3e voi t4ei 9 :a5e<i 3a4te ;in A4u3ul ei7 93u9e Luet. !u
v 93un a5um 57 ;a5 t4e5e<i ;e ma4Ainea a5eea7 nu ve<i mai a3u5a lumina @ilei7 ni5iunul
;in voi.
J O 34o:e<ieI 8nt4eB Va9. Nu #tiam 5 #i?a9ta 9e num4 34int4e Ca4u4ile tale.
Omoa4?o a5umL 9t4iA el 8n 9inea lui7 8n9 ni5i 34o34iul t4u3 nu?l a95ult.
J Su:letul Su34em 8mi ;e@vluie 5 Na:ai #i?a 5on9t4uit a45ul #i 9Ae<ile #i @Boa4
;4e3t #i iute. !E3e;i<ia va 5ontinua7 ia4 voi ve<i me4Ae mai ;e3a4te o;at 5u ea7 93u9e
Luet. Da5 v?ntoa45e<i a5um7 :ii5ele voa9t4e nu vo4 a:la ni5io;at 5 le?a<i aBan;onat.
Su:letul Su34em o 9?#i 4e93e5te 34omi9iunea :a< ;e voi 5?o 9 mo#teni<i un 3mnt al
Bun9t4ii7 ia4 5o3iii vo#t4i o 9 :o4me@e o na<iune m4ea<.
J Cn; mi?au :o9t :5ute a9emenea 34omi9iuni mieI 8nt4eB OB4inA. =iilo4 lui
Volema>7 ;a7 ;a4 mie7 nu. !u m?aleA ;oa4 5u 3o4un5i #i <i3ete7 3ent4u 5 nu :a5 totul a#a
5um mi?o 5e4e ReAele !lema>.
J Nu te mai vi54i7 i?o 4ete@ Va9. Nu ve@i 5?n5ea45 9 ne 34in;?n 5a35anI
J Su:letul Su34em m?a t4imi9 ai5i 9 v 9alve@ via<a7 ve9ti Luet.
J (in<i7 @i9e Va9. 0tii #i tu 5 min<i. Via<a mea n?a :o9t 8n 3e4i5ol ni5i m5a4 o
5li3.
J Ia4 eu?<i 93un7 Va97 5 ;a5 <i?a4 :i 4eu#it 3lanul7 n?ai :i t4it mai mult ;e 5in5i
minute ;u3 aia.
J 0i 5um 9?a4 :i 34o;u9 minuneaI 8nt4eB Va9.
Atun5i 9e au@i vo5ea lui !lema> ;in 93atele lui #i #tiu 5 3ie4;u9e totul:
J Te?a# :i omo4t 5Cia4 eu. Cu minile Aoale.
Va9 9e 49u5i :u4io9 934e el #i a5um nu 4eu#i 9?#i 8nBu#e :u4ia. De 5e 9 #i?o
8nBu#eI A5um e4a 5a #i mo4t7 avn;u?l 3e !lema> 8n :a< a#a 5 ;e 5e 9 nu?#i a4ate
;i934e<ulI
J +ai7 9e4io9I 9t4iA el. C4e@i 5 3o<i 9 te 3ui 5u mineL Ni5io;at n?ai 3ututL )i?
am ;eDu5at 3lanu4ile ;e :ie5a4e ;atL Ia4 tu nu <i?ai ;at 9eama ni5io;at7 n?ai Bnuit nimi5.
P4o9tule7 te?ai lu;at 8n 9tnAa #i?n ;4ea3ta 5 numai tu #tii 9 ne 5on;u5i 5a4avana 5ine?
i 5el 5a4e a :5ut 5e n?ai :o9t tu 8n 9ta4e #i ne?a?nto49 ;in ;4umI
J Ne?a?nto49I Nu tu ai :o9t 5el 5a4eG
Da4 !lema> t5u #i?atun5i Va9 5iti 8n o5Cii lui 5?n<eleAe. A5um !l6a #tia 5ine
;i9t4u9e9e a4mele.
J Da7 4o9ti !lema>. Ca un la# #i?un neme4ni5 5e e#ti7 ne?ai 3u9 3e to<i 8n
34imeD;ie7 ai 3u9?o 3e 9o<ia mea #i 3e :iul meu 8n 3e4i5ol7 ;a4 nu te?am 9u93e5tat 3ent4u 5
nu ne?a t4e5ut 34in 5a3 5 5ineva ;in A4u3ul no9t4u 3oate :i att ;e Do9ni5 #i ;e m4#av 9
;i9t4uA ;eliBe4atG
J De9tulL 8l 8nt4e4u39e Luet. Nu mai 93une nimi57 alt:el 9e vo4 na#te a5u@a<ii 5a4e
t4eBuie ;i95utate ;e95Ci97 ;e#i 3ot :i 4e@olvate 8n lini#te.
Va9 o 8n<ele9e ime;iat. Luet nu voia 5a !lema> 9 93un 493i5at 5 el ;i9t4u9e9e
a4mele7 ;e :a< 5u OB4inA #i Sevet7 alt:el7 a4 t4eBui 9 i 9e ;ea o 3e;ea39. Ia4 ea nu voia
5a el 9 :ie 9an5<ionat. Nu voia 9 :ie omo4t. Luet e4a vi@iona4a 8n a3eH vo4Bea 8n numele
Su:letul Su34emH ia4 a9ta?n9emna 5 Su:letul Su34em 8l voia 3e Va9 viu.
PAi ;4e3tate.Q
Gn;ul 9e au@i 5la4 5a o vo5e ;in mintea lui.
PTe v4eau viu. O v4eau 3e Luet vie. Fi v4eau 3e Sevet #i 3e OB4inA vii. Nu m
oBliAa 9 aleA 5a4e ;int4e voi va mu4i.Q
J Fntoa45e<i?v 3e munte7 9uAe4 !lema>. To<i t4ei.
J Nu v4eau 9 m?nto457 34ote9t OB4inA. Nu?i nimi5 3ent4u mine ai5i. Via<a
mea?i o4a#ul.
J Da7 @i9e !lema>7 8nt4?un o4a# 8<i 3o<i a95un;e 9lBi5iunea7 lenea7 la#itatea #i
34o9tia 8n 93atele Cainelo4 :4umoa9e #i?a 5to4va Alume7 ia4 oamenii te vo4 5on9i;e4a
B4Bat. Da4 nu te?nA4iDo4a ai ;e9tul tim3 3ent4u a9ta. Cn; Na:ai va ;a A4e# #i ne vom
8ntoa45e 8n o4a#G
J Da4 ea @i5e 5 #i?a me#te4it a45ul7 inte4veni OB4inA.
!lema> 9e uit la Luet #i 34u 9 5itea95 5on:i4ma4ea 8n o5Cii ei.
J A :a5e un a45 nu?i totuna 5u a #ti 9?l :olo9e#ti7 4o9ti el. Da5 Na:ai 9e va
8ntoa45e 5u 5a4ne7 voi #ti 5 Su:letul Su34em e7 8nt4?a;ev47 ;e 3a4tea lui #i e9te mai
3ute4ni5 ;e5t am 54e@ut. Da4 nu 9e va?ntm3la a#a7 vi@iona4 8n a3e. So<ul tu va :a5e tot
5e?i 9t 8n 3utin<7 ;a4 va ;a A4e#7 nu 3ent4u 5 n?a :o9t 9u:i5ient ;e Bun7 5i 3ent4u 5 5e
v4ea el nu 9e 3oate. Ia4 5n; va ;a A4e#7 o vom lua 934e no4; #i ne vom 8ntoa45e 8n o4a#.
Nu e4a nevoie 9 :a5i 5e?ai :5ut.
Va9 a95ult #i 8n<ele9e a;ev4atul me9aD. In;i:e4ent ;a5 !lema> 54e;ea 9au nu 5
Na:ai va ;a A4e#7 el vo4Bea 8n a#a :el 8n5t Sevet #i OB4inA 9 54ea; 5 5ele 8ntm3late nu
e4au ;e5t o 8n5e45a4e ;e a :uAi 8n o4a#. Nu inten<iona 9 le 93un 5 Va9 3u9e9e la 5ale
9?i omoa4e.
Sau7 3oate7 nu #tia. Poate nu #tia ni5i Luet. Poate7 atun5i 5n; ea vo4Bi9e ;e934e
:a3tul 5 ei t4ei vo4 mu4i ;a5 vo4 5oBo48 3e ie#in;7 voi9e 9 93un 5 !lema> 8i va u5i;e
5a 9?i 8m3ie;i5e 9 :uA. Poate e4a un 9e54et 8n5.
J Fntoa45e<i?v 3e un;e?a<i venit7 93u9e !lema>. Da5 9unte<i ;e a5o4;7 nu ve<i
34imi ni5i?o 3e;ea397 8n5 mai avem tim3 3n ;iminea<7 a9t:el 8n5t 9 n?a:le nimeni
5e 9?a?ntm3lat7 8n a:a4 ;e noi 5in5i.
J Da7 a55e3t OB4inA. O 9 m?nto457 8mi 3a4e 4u7 8<i mul<ume95.
! att ;e 9laB7 8#i @i9e Va9.
OB4inA t4e5u 3e lnA !lema> #i 8n5e3u 9 u45e 3e 54a4e. Sevet 8l u4m 8n t5e4e.
J Du?te #i tu7 Luet7 @i9e !lema>. Ai :5ut t4eaB Bun. Nu o voi tulBu4a 3e
vi@iona4a 8n a3e 8nt4eBn;?o ;e un;e?a #tiut 9 vin ai5i 8naintea lo4. Voi 93une ;oa4 57
;a5 tu nu i?ai :i 8nt4@iat7 8n noa3tea a9ta ai5i 9?a4 :i 3et4e5ut 54ime.
Se 8n;e34ta9e4 5eilal<i ;e9tul 5a 9 nu?l au;I 9e?nt4eB Va9. Sau !lema> 8n5 9e
An;ea numai la 34o34ia lui inten<ie 54iminal 5 i?a4 :i 34in9 #i i?a4 :i 3e;e39it 3ent4u
5?n5e45a9e4 9 eva;e@eI
Luet t4e5u 3e lnA ei #i?i u4m 3e 5eilal<i 9u9 3e munte. Va9 #i !lema> 4ma9e4
9inAu4i.
J Ce 3lan ai avutI 8nt4eB !lema>. S?i 8m3inAi 8n tim3 5e?i aDutai 9 5oBoa4e 3e
ie#in;I
A#a;a47 #tia.
J Da5 i?ai :i :5ut 4u o4i54uia ;int4e ei7 te?a# :i 4u3t 8n Bu5<i.
J Se4io9I
(na lui !lema> <#ni 49u5in;u?9e #i?l 34in9e 3e Va9 ;e At7 li3in;u?l ;e 3e4etele
;e 3iat4 ;in 93atele lui. Va9 9e aA< ;e B4a<ul lui !lema>7 a3oi ;e mna lui7 8n5e45n;
9?i 8n;e34te@e ;eAetele. Nu 3utea 4e93i4a #i?l ;u4ea7 !lema> nu 9e 34e:5ea7 nu :5ea o
;emon9t4a<ie ;e 3ute4e7 avea ;e An; 9?l omoa4e7 ia4 Va9 :u 5u34in9 ;e 3ani5. To5mai
5n; 9e 34eAtea 9?l @A4ie 3e ;eAete o4i5e7 numai 9?l oBliAe 9?i ;ea ;4umul
5ealalt mn a lui !lema> 8l a3u5 ;e 954ot #i 9t4n9e. Sim<i o ;u4e4e ;e ne;e954i97 ;a4 nu
3utu <i3a7 ni5i m5a4 A:i7 3ent4u 5?avea Atul Blo5at. Se 8ne5 #i?i veni A4ea<7 ia4 o 3a4te
;in :ie4e 5Cia4 8i ie#i 34in Atul 9uA4umatH 8i 9im<i Au9tul 8n Au4. A#a o 9 mo47 8#i @i9e.
!lema> 8l mai 9t4n9e o ;at7 #i ;e At7 #i ;e te9ti5ule7 5a 3ent4u a?i ;ove;i 5 nu?#i
:olo9i9e toat :o4<a 3n atun5i7 a3oi 8i ;;u ;4umul.
Va9 A:i #i Aemu. Vint4ele 8i 3ul9au ;e ;u4e4e7 ia4 Atul 8l a4;ea 5n; in93i4a.
J N?am :5ut?o 8n :a<a 5elo4lal<i7 8i vo4Bi !lema>7 3ent4u 5 v4eau 9 :ii :olo9ito4.
Nu v4eau 9 :ii ;i9t4u9 9au umilit 8n 34e@en<a 5elo4lal<i. Da4 v4eau 9 <ii minte. Cn; 8n5e3i
9 u4@e#ti u4mtoa4ea 54im7 nu uita 5 Luet 9t 5u o5Cii 3e tine7 Su:letul Su34em 9t 5u
o5Cii 3e tine #i7 mai im3o4tant7 eu 9tau 5u o5Cii 3e tine. Nu te voi 9lBi ni5i?o 5li37
Va96a7 34ietene. Da5 voi avea 9en@a<ia :ie #i numai 5 3lnuie#ti 8n5?un 9aBotaD 9au alte
54ime mai 9uBtile7 nu voi mai a#te3ta 9 v; 5um 9e te4min7 5i 3u4 #i 9im3lu voi veni la
tine 8n toiul no3<ii #i?<i voi 4u3e Atul. 0tii 5?o 3ot :a5e.
0tii 5 nu m 3o<i o34i. Ct t4ie95 eu7 nu te vei 4@Buna 3e Sevet #i 3e OB4inA.
Ni5i 3e mine. Nu?<i 5e4 9 Du4i7 3ent4u 5 tu a4un5i 5u vo4Bele?n vnt. (?a#te3t ;oa4 9 m?
a95ul<i7 3ent4u 5 e#ti un la# neme4ni57 8nA4o@it ;e ;u4e4e #i ni5io;at7 ni5io;at nu m vei
3utea 8n:4unta7 :iin;5?<i vei aminti 5e 9im<i a5um7 8n 5li3a a9ta.
Va9 au@i toate a5e9tea #i #tiu 5 !lema> a4e ;4e3tate7 nu?l va 8n:4unta ni5io;at7
3ent4u 5 nu 9u3o4ta :4i5a #i 9u:e4in<a 3e 5a4e to5mai le?n;u4a9e7 3e 5a4e 8n5 le?n;u4a.
Da4 te voi u487 !lema>. 0i7 8nt4?o @i7 8nt4?o @i oa4e5a4e7 5n; vei :i Bt4n #i 9lBit7
voi e5CiliB4a 9itua<ia. Fi voi omo4i 3e Sevet #i OB4inA7 ia4 tu nu m vei 3utea o34i. Ni5i
m5a4 nu vei #ti 5?am :5ut?o. A3oi7 8n alt @i7 voi veni la tine #i?<i voi 93une 5?am :5ut?
o7 8n 5iu;a amenin<4ii tale. Ia4 tu te vei 8n:u4ia 3e mine7 ia4 eu nu voi :a5e alt5eva ;e5t
9 4;7 3ent4u 5 vei :i ne3utin5io9 atun5i #i7 8n ne3utin<a ta7 te voi :a5e 9 9im<i 5e m?ai
:o4<at 9 9imt eu a5um7 ;u4e4ea7 :4i5a7 3ani5a :iin;5 nu 3o<i 4e93i4a ;e9tul 5a 9?<i 9t4iAi
aAonia o7 ;a7 le vei 9im<i 3e toate. 0i7 8n tim3 5e vei @5ea 3e moa4te7 8<i voi 3ove9ti 5um
m voi 4@Buna mai ;e3a4te 8<i voi u5i;e to<i 5o3iii #i neva9ta7 3e to<i #i tot 5e iuBe#ti7 #i
nu m vei 3utea o34i. A3oi vei mu4i #i ;e?aBia atun5i voi :i 9ati9:5ut7 #tiin; 5 moa4tea ta
a :o9t 5ea mai 5um3lit moa4te 5a4e 9e 3oate imaAina.
Da4 nu?i ni5i o A4aB7 !lema>. Voi vi9a la a9ta 8n :ie5a4e noa3te. Nu voi uita
ni5io;at. Tu vei uita.
Pn?n @iua 5n; te voi oBliAa eu 9?<i aminte#ti7 in;i:e4ent 5<i ani vo4 t4e5e 3n?
o 9 vin @iua a5eea.
Cn; Va9 :u 8n 9ta4e 9 vo4Bea957 !lema> 8l t4a9e 8n 3i5ioa4e #i?l t48 3e 54a4ea
5a4e ;u5ea 8n taB4.
Fn @o4i7 to<i e4au la lo5ul lo4 #i7 8n a:a4 ;e 5ei im3li5a<i 8n 8ntm3l4ile ;e9:#u4ate
9uB lumina lunii7 la miDlo5ul 3antei muntoa9e7 nimeni nu #tia 5e 9e 3et4e5u9e.
Nu 494i9e Bine 9oa4ele7 5 Na:ai a34u t4ave49n; 3aDi#tea 934e taB4. Luet e4a
t4ea@ ;a4 ;e?aBia ;e95Ci9e9e o5Cii #i?o C4nea 3e CCve6a7 8n tim3 5e $;o4aB 8m34<ea
Bi95ui<i un#i 5u ;ul5ea< 3ent4u ;eDun. Luet 4i;i5 o5Cii #i?l v@u ime;iat 3e Na:ai venin;
934e ei7 95li3in; #i 95ntein; 8n lumina a4mu4ii 9ale metali5e invi@iBile. Ce?n9emna a9taI
9e 8nt4eB ea. Nu 5ontea@7 8#i @i9e ;u3 a5eea.
J Te?ai 8nto49L eE5lam I99iB7 5a4e 9ttea 3e 95aun7 5u Da@6a 8n 3oal7 8n v4eme
5e +u9Ci;C 3le5a9e 9 9e u#u4e@e 9au 5u alt t4eaB.
D4e3t 493un97 Na:ai 4i;i5 a45ul 8nt4?o mn #i 5in5i 9Ae<i 8n 5ealalt.
Luet 94i 8n 3i5ioa4e #i :uAi la el 5u 5o3ila 8n B4a<e ;e#i CCve6a 953 iute
9:45ul ;in Au4 #i 8n5e3u 9 34ote9te@e 5?o @Au;uia 8n tim3 5e?n5e45a 9 mnn5e.
/eBelu#ul 9e aAita ;e9tul ;e @Aomoto97 ;a4 Luet nu?i ;;u aten<ie 5n; 8#i 94ut 9o<ul #i
9e aA< ;e el 5u mna liBe4.
J Ai me#te4it a45ul7 8i 93u9e.
J Ce?i un a45I 8nt4eB el. Su:letul Su34em m?a 8nv<at 5um 9?l :a5 n?a :o9t
nevoie ;e 34i5e3e4ea mea. Da4 5e?ai 4eu#it tuG
J A#a;a47 #tiiI
J Su:letul Su34em mi?a a4tat 8n vi9 m?am t4e@it 5n; 9?a te4minat #i?am venit
ime;iat a5a9.
J Atun5i7 #tii #i 5 nu 9u:lm o vo4B ;e934e 5ele?ntm3late.
J Da. Vo4Bim numai unul 5u 5ellalt. Numai 5a 9?<i 93un 5 e#ti o :emeie
A4o@av7 5ea mai 3ute4ni57 5ea mai 5u4aDoa9 3e 5a4e?o 5uno95.
Lui Luet 8i :5u ma4e 3l5e4e 9?au; 5uvintele a5elea ;in Au4a lui7 ;e#i #tia 5 nu?9
a;ev4ate 5 nu :u9e9e ;elo5 5u4aDoa97 5i?nA4o@it 5 Va9 o va omo48 3e ea #i 3e 5ei
;oi. C :u9e9e att ;e eliBe4at la a3a4i<ia lui !lema>7 8n5t e4a 5t 3e 5e 9 3lnA. Fi va
3ove9ti toate a9tea ime;iat. Deo5am;at7 8i :5ea 3l5e4e 9?au; vo4Bele lui ;e934e
;4aAo9te #i onoa4e #i 9?i 9imt B4a<ele 8n Du4ul ei 8n tim3 5e 9e?nto45eau 8m34eun 8n
taB4.
J V; 5 ai a45ul7 ;a4 nu #i 5a4ne7 4o9ti I99iB 5n; 9e a34o3ia4.
J De5i ai 4enun<atI 8nt4eB (eBBe>eT7 3lin ;e 93e4an<.
J (ai am tim3 3n?la a3u97 8i 493un9e Na:ai.
J Atun5i7 ;e 5e e#ti ai5iI 9e inte4e9 !lema>.
Toat lumea ie#i9e ;in 5o4t #i 9e a;una9e 9 34ivea95 93e5ta5olul.
J Am venit 3ent4u 5 a avea a45ul nu?n9eamn nimi5 Su:letul Su34em l?a4 :i
3utut 8nv<a 3e o4i5a4e ;int4e noi 9?l :a5. Ceea 5e 8mi t4eBuie a5um e 9?mi 93un Tata
un;e 9 me4A 5a 9 A9e95 vnat.
Volema> 9e a4t 9u434in9:
J De un;e 9 #tiu7 N6e:I Nu?9 vnto4.
J T4eBuie 9 #tiu un;e A9e95 vnat att ;e Bln;7 8n5t 9 m t495 :oa4te
a34oa3e ;e el. 0i un;e 9e a:l ;in 3lin7 5a 9 <inte95 ime;iat altul7 ;a5 4ate@ 34imele
8n5e454i.
J Ia?l 3e Va9 5u tine 5a 9?<i :ie Cita#.
J Nu7 93u9e 4e3e;e !lema>. Nu7 Na:ai a4e ;4e3tate. Ni5i Va97 ni5i OB4inA n?o 9
mea4A 5u el 9?i :ie Cita#i 8n ;iminea<a a9ta.
Luet #tia :oa4te Bine ;e 5e 9t4uia !lema> ;a4 Volema> tot ne;ume4it e4a.
J Atun5i7 9?<i 93un !lema> un;e 9 te ;u5i ;u3?un a9emenea vnat.
J !lema> nu 5unoa#te <inutul mai Bine ;e5t mine7 @i9e Na:ai.
J Ia4 eu nu?l 5uno95 ;elo5.
J Totu#i7 voi vna numai a5olo un;e?mi vei @i5e tu. ! 34ea im3o4tant 5a 9 la9
lu54u4ile la voia 8ntm3l4ii. Totul ;e3in;e ;e a9ta7 Tat. S3une?mi un;e 9 vne@7 alt:el
n?am ni5i?o 93e4an<.
Volema> 8#i 34ivi :iul 8n t5e4e. Luet nu 34ea 8n<ele9e ;e 5e 34o5e;a Na:ai a9t:el
3n atun5i7 n?avu9e9e nevoie ni5io;at ;e Volema>7 9?i 93un un;e 9 5aute vnatul.
Fn9 9im<i 5?i :oa4te im3o4tant 57 ;int4?un anumit motiv7 eE3e;i<ia va 4eu#i numai ;a5
Volema> e 5el 5a4e Cot4#te un;e va avea lo5 vntoa4ea.
J Voi 8nt4eBa CataloAul7 anun< Volema>.
J (ul<ume957 Tat7 @i9e Na:ai #i?l u4m 8n 5o4t.
Ct lumea a#te3ta7 Luet 5e45et A4u3ul 5u 34ivi4ea. Ct anume 34i5e3 ei ;in a9taI
8ntlni 34ivi4ea lui !lema>. !l 8i @mBi 8n5o4;at. !a 8i 493un9e 5u un 9u497 :4 a?#i ;a
9eama ;e 5e anume 54e;ea el 5 9e?ntm3l.
+u9Ci;C :u 5ea 5a4e o lmu4i:
J So<ul tu e 5el inteliAent7 8i #o3ti a5ea9ta.
Luet 9e?ntoa49e 5t4e ea mi4at n?o v@u9e venin;.
J Cn; a venit 5u a45ul #i 9Ae<ile7 3o@i<ia lui Volema> a 9lBit. De :a3t7 a 9lBit
ie4i7 5n; Na:ai a :o9t 5el 5a4e?a in9i9tat 9?#i 5ontinue 8n5e45a4ea. Toate leAtu4ile 5a4e
une95 a5e9t A4u3 au 9lBit atun5i. (i?am ;at 9eama 5n; m?am t4e@it a@i?;iminea<
4u3e4e total. +ao9 Aata 9 i@Bu5nea95. 0i 5eva #i mai 4u 8nt4e Va9 #i !lema> o u4
te4iBil7 3e 5a4e n?o 8n<eleA. Da4 a5um Na:ai i?a 4e;at tatlui 9u auto4itatea. A4 :i 3utut 9?
o 9mulA 3ent4u 9ine #i 9 ne ;e@Bine7 ;a4 n?a :5ut?o i?a ;at?o 8na3oi #i eu 54e; 5
4evenim la ve5Cile ti3a4e.
J Uneo4i7 SCu6a7 a# v4ea 9 am ;a4ul tu7 8n lo5 ;e?al meu.
J Al meu e mai 5omo; #i mai 34a5ti5 5teo;at. Da4 tu e#ti vi@iona4a 8n a3e.
Din 5au@ 5 CCve6a t4Aea ;e 9nul lui Luet7 3le95in; @Aomoto97 3a45 ;o4ni5
9 9uA tot 8nainte 5a Luet 9?o ia ;in lo5 ia4#i7 a5e9teia 8i veni A4eu 9?#i ia 8n 9e4io9
;ato4ia noBil. Ii 493un9e lui +u9Ci;C 4@n;. R9ul ei :u ;e9lu#it ;e 5ei 5a4e nu le?a4 :i
3utut au@i #u#otelile lo4H mul<i 9e?ntoa49e4 934e ea. Ce 3utea :i a#a ;e amu@ant7 34eau a
9e?nt4eBa7 8nt4?o ;iminea< 5a a5ea9ta7 5n; 9e Cot4#te viito4ul no9t4uI
Na:ai #i Volema> ie#i4 ;in 5o4t. De 3e :a<a lui Volema> ;i934u9e ae4ul
ne;ume4it. !4a ;in nou :e4m la 5on;u5e4eH 8#i 8mB4<i# :iul7 a4t 934e 9u;?e9t #i?i 93u9e:
J Na:ai7 a5olo vei A9i vnat. Fntoa45e?te 5u4n;7 ia4 eu voi l9a 5a4nea 9 9e
Atea95. S 9e?nt4eBe lo5uito4ii Do4ovei 5e?i 5u neAu4a nou ;e :um 5a4e 9e 4i;i5 ;e 3e
malul 5ellalt al Aol:ului. Pn vin ei 9 5e45ete@e7 noi vom :i 3le5at ;eDa ;in nou 934e
9u;.
Luet #tia 5 mul<i a95ultau vo4Bele a5elea o3timi9te mai ;eA4aB 5u ;i93e4a4e
;e5t 5u 93e4an< ;a4 3o:ta 5u 5a4e tnDeau ;u3 o4a# e4a o ;ova; ;e 9lBi5iune7 nu ;e
mn;4ie7 o ;o4in< ne9Buit7 5a4e n?a4 :i t4eBuit 9 li 9e?m3linea95. Poate 5 9aBotaDul lui
Va9 i?a4 :i 8nto497 ;a4 atun5i via<a lo4 n?a4 mai :i avut 4o9t7 5el 3u<in 8n 5om3a4a<ie 5u 5e
aveau 9?m3linea95 atun5i 5n; Na:ai va 4eu#i.
Da5?avea 9 4eu#ea95.
!lema> i 9e a;4e9 lui Na:ai:
J Te 34i5e3i 9 t4aAi 5u oBie5tul laI
J Nu #tiu7 493un9e Na:ai. Fn5 n?am 8n5e45at. A@i?noa3te e4a 34ea 8ntune4i5. Da4
un lu54u #tiu nu 3ot t4aAe la 34ea ma4e ;i9tan<. N?am mu#5Ci ;e9tul ;e 3ute4ni5i 5a 9
t4aA 5u a45ul. $mBi la4A. Va t4eBui 9 A9e95 un animal :oa4te 34o9t7 :oa4te lent7 9u4; 9au
o4B7 5a4e 9?ale4Ae 5ont4a vntului.
Nimeni nu 49e. Fn 95CimB7 9ttu4 #i 9e uita4 to<i 5um Na:ai 9e 8n;e34tea@7
9iAu4 3e el7 eEa5t 8n ;i4e5<ia in;i5at ;e tatl 9u.
Din 5li3a a5eea7 atmo9:e4a ;in taB4 ;eveni 8n5o4;at. Nu e4a vo4Ba ;e
8n5o4;a4ea 5e4tu4ilo4 ;e?aBia 9t3nite 3e a5eea o eE3e4imentau :oa4te ;e9 5i ;e
ten9iunea a#te3t4ii. Pent4u 5 n?aveau 5e :a5e ;e5t 9?#i 8nA4iDea95 34un5ii #i 9 9e?
nt4eBe ;a5 Na:ai va a;u5e 5a4ne7 ;e#i #an9ele 9unt eEt4em ;e mi5i7 ;in 5au@a a45ului #i a
9Ae<ilo4 9ale.
SinAu4a eE5e3<ie 8n atmo9:e4a Aene4al ;e aAita<ie 9umB4 e4a 3e4e5Cea SCe;emei?
$;o4aB. Nu 5 e4au :e4i5i<i e4au mai t5u<i 5a ni5io;at7 8#i ve;eau ;e t4eBu4i. Da4 Luet
nu 9e 3utu aB<ine 9 oB9e4ve 5 34eau maiG mai 5on#tien<i unul ;e altul a9t@i. Se
34iveau 8nt4una7 5a #i 5n; ;e?aBia 4eu#eau 9 39t4e@e un 9e54et.
Luet 9e lumin la minte aBia mai t4@iu7 5n; SCe;emei o <inea 3e CCve6a7 5a4e
e4a ;e@B45at7 ia4 ea 93la a ;oua tu4 ;e Caine #i 95ute5e mu4;4ite ;e :ii5a ei 8n
;iminea<a a5eea. SCe;emei nu 9e mai o34ea ;in 5Ci5otit 5u CCve6a 8n tim3 5e 9e Du5au #i7
8n v4eme 5e Luet 9e mi4a 5t ;e neoBi#nuit ;e ve9el e4a SCe;emei7 8n<ele9e: 34oBaBil 5
e4a A4avi;. Fn 9:4#it7 ;u3 5e toat lumea t49e9e 5on5lu@ia 5?i 9tea437 SCe;6a u4ma 9?
aiB un 5o3il.
0i7 :iin; Luet7 nu e@it 9?i 3un 8nt4eBa4ea ime;iat 8n ;e:initiv7 e4au 9inAu4e #i
ni5i?o :emeie nu 3utea 39t4a un 9e54et :a< ;e vi@iona4a 8n a3e7 ;a5 ea voia 9?l a:le.
J Nu7 493un9e SCe;emei7 t4e94in;. A;i5G 9?a4 3utea7 ;a4 ;e un;e 9 #tiu7 a#a
;e 4e3e;eI
De?aBia atun5i 34i5e3u Luet: SCe;emei nu 4m9e9e 8n945inat 3ent4u 5 ea #i
$;o4aB nu 9e 8m3e4e5Cea9e4. P4oBaBil :u9e9e o 59to4ie a4anDat7 5a 9 3oat 8m34<i
a5ela#i 5o4t. =u9e9e4 34ieteni toat v4emea a9ta7 ia4 a5um e4au att ;e 5on#tien<i unul ;e
altul7 SCe;emei a4tn; a#a ;e :e4i5it 3ent4u 5 a@i?noa3te 34oBaBil 5?#i 5on9uma9e4
59to4ia 34ima oa4.
J =eli5it4i7 o4i5umL 93u9e Luet.
SCe;emei 9e?mBuDo4 #i 9e uit la 5o3il7 A;iln;?o 3u<in.
J Poate vei 4mne 5u4n;. Unele :emei 4mn ime;iat. A#a am 3<it eu7 54e;.
J S nu mai 93ui nimnui.
J +u9Ci;C va #ti 5 9?a 95CimBat 5eva.
J Atun5i7 ei 3o<i 9?i @i5i7 ;a4 nu #i alt5uiva.
J F<i 34omit.
Da4 @mBetul lui SCe;emei a95un;ea 5eva 5a4e a4ta 57 ;e#i Luet a:la9e7 3oate7 o
3a4te ;in 9e54et7 4m9e9e4 lu54u4i ne4o9tite. Nu 5ontea@7 8#i @i9e Luet. Nu?9 ;int4e 5ei
5a4e t4eBuie 9 #tie totul. Ce 9e?ntm3l 8nt4e tine #i $;o4aB nu?i t4eaBa mea ;e5t 8n
m9u4a 8n 5a4e?mi eE3li5i tu. Fn97 in;i:e4ent ;e 5e 9?a 8ntm3lat7 #tiu un lu54u: a9t@i te?a
:5ut mai :e4i5it. (ai o3timi9t ;e5t te?am v@ut 8n toat 5lto4ia.
Sau 3oate 5 eu 9unt 5ea mai o3timi9t ;e5t o4i5n;7 3ent4u 5?n ;iminea<a a9ta
am ;e3#it o 54i@ att ;e ;i:i5il. 0i7 mai 34e9u9 ;e toate7 3ent4u 5 !lema> a :o9t ;e
3a4tea Su:letului Su34em.
0i 5e ;a57 8n a;n5ul 9u:letului7 Va9 e?un ti5lo9 #i?un u5iAa#I 0i 5e ;a5 OB4inA
#i Sevet #i?a4 349i 5o3ila#iiI T4eaBa va me4Ae 5a 3e 4oate7 ;a5 !lema> nu?l mai
;u#mne#te 3e Su:letul Su34em.
Na:ai 9e 8ntoa49e 8nainte ;e amia@. Nu?l v@u9e nimeni venin;7 3ent4u 5 nimeni
nu?l 5uta9e a#a ;e 4e3e;e. Se 3omeni4 5u el la ma4Ainea 5o4tu4ilo4.
J $;o4aBL 9t4iA el.
$;o4aB ie#i ;in 5o4tul lui Volema>7 un;e el #i I99iB lu54a9e4 8m34eun.
J Na:ai7 8n<eleA 5 te?ai 8nto49.
Na:ai 8i 8ntin9e o 5a45a9 ;e ie3u4e Du3uit ;e 3iele 5u o mn #i un 6o@C 8n9nAe4at
#i tot Du3uit7 5u 5ealalt.
J Luat 9e3a4at7 ni5iunul nu?i 5ine #tie 5e7 ;a47 5um Tata a 93u9 5 3utem :a5e o
to5an7 ;a5 m 8nto45 ;e9tul ;e ;ev4eme7 eu @i5 9 a34in@i :o5ul7 $o;6aL De9ea4 3utem
9 ne um3lem Bu4<ile 5u 34oteine animale7 3line ;e A49imeL
Nu toat lumea 9e Bu5u4 5 eE3e;i<ia avea 9 5ontinue ;a4 to<i 9e ;e9:ta4 5u
5a4nea Atit7 to5ana 3i5ant7 #i 9:4#itul in5e4titu;inii. Volema> e4a 5la4 Dovial 5n; :5u
3e #e:ul la 5in. Luet 9e mi4 nu i?a4 :i :o9t mai u#o4 a5um 9 la9e mantia auto4it<ii 9?i
alune5e ;e 3e ume4i7 9?o ;ea unui :iu ;e?al luiI Nu. O4i5t ;e ta4e 8l a39a 3ova4a
auto4it<ii7 tot e4a mai u#oa4 ;e5t A4eutatea in9u3o4taBil a 3ie4;e4ii ei.
Fn tim3 5e 9tteau #i mn5au 8m34eun7 Luet 9e9i@ 5 Na:ai mi4o9ea ;in 5au@a
e:o4tului ;e3u9 8n @iua a5eea. Nu e4a 5Cia4 un mi4o9 ne:amilia4 ai5i nimeni nu 3utea
4e93e5ta 9tan;a4;ele ;in /a9ili5a ;a4 e4a ne3l5ut.
J DuCne#ti7 8i #o3ti ea7 5t 4e9tul lumii 8l a95ulta 3e (eBBe>eT 4e5itn; un 3oem
ve5Ci #i oB95en7 8nv<at 5n; Du5a9e teat4u.
J Re5uno957 t4eBuie 9 :a5 o Baie7 93u9e Na:ai.
J F<i :a5 eu una ;e9ea4.
J S3e4am 9 93ui a9ta. V; 5um o 93eli 3e Ve6a #i ;evin :oa4te Aelo9.
J Ai :o9t A4o@av a9t@i.
J Am 5io3lit 3u<in7 8n v4eme 5e Su:letul Su34em 8mi tu4na 5uno#tin<e?n 5a3. Pe
u4m am u5i9 animale 34ea 34oa9te 5a 9 :uA.
J Da7 toate a9teaG au :o9t A4o@ave. 0i mai mult. Cum ai 34o5e;at 5u tatl tu.
J A#a 9?a 5uvenit. Nimi5 mai mult. Nu 9e 5om3a4 5u 5e?ai :5ut tu. De :a3t7 tu
e#ti 5ea 5a4e me4it 9 :ie 49:<at #i alintat ;i9ea4.
J 0tiu7 @i9e Luet. Da4 mai 8nti t4eBuie 9 te?mBie@. Nu?i 3l5ut 9 :ii 49:<at
;e 5ineva 5a4e mi4oa9e?att ;e u4t7 5?<i 5a;e na9ul.
D4e3t 493un97 Na:ai o lu 8n B4a<e #i?i 8nA4o3 na9ul la 9uB9uoa4a lui. !a?l A;il
5a 9 9e eliBe4e@e.
P4ivin;u?i ;in 3a4tea 5ealalt a :o5ului7 Ra9a 8#i @i9e: MCe 5o3iiL Att ;e tine4i7 ;e
Du5u#i. ( Bu5u4 :oa4te mult 5 mai 3ot :i a#a. Fnt4?o @i7 5n; 8i vo4 5o3le#i a;ev4atele
;ato4ii ;e a;ul<i7 Doa5a lo4 9e va 95CimBa. O va 8nlo5ui una mai 8n5eat7 mai 3otolit. Da47
;eo5am;at7 3ot 9?#i alunAe A4iDile #i 9?#i a;u5 aminte 5e Bine e 9 :ii 8n via<. Fn ;e#e4t
9au 8n o4a#7 8nt4?o 5a9 o4i 8nt4?un 5o4t7 a9ta?n9eamn :e4i5i4ea7 nu?i a#aIO
.. /!L0UG.
A ;oua @i ;e ;iminea< au u45at 3ove4ile 3e 5mile #i?au 3o4nit 934e 9u;?e9t.
Nimeni n?a 95o9 o vo4B7 ;a4 to<i au 8n<ele9 5 8naintau 5a 9 9e?n;e34te@e ;e Gol:ul
Do4ova. Nu e4a u#o4 9 A9e#ti un ;4um 34in Valea =o5u4ilo4 #i ;e 5teva o4i au :o9t
nevoi<i 9 9e 8ntoa457 ;e#i 8n :4unte me4Aea !lema>7 a;e9ea lnA Va97 5a 9 A9ea95 o
54a4e 5a4e ;u5ea un;e t4eBuia. Volema> 8i 93unea ;iminea<a 5e?i 9:tuia CataloAul7 ia4
!lema> ma45a ;4umul 934e u45u#u4ile #i 5oBo4#u4ile 5ele mai u#oa4e ;e 3e un 3o;i# 3e
altul.
Du3 5teva @ile7 au ;at 3e9te alt i@vo4 ;e a3 3otaBil 3e 5a4e?l Bote@a4 St4ela67
3ent4u 5 u4mau 9 :olo9ea95 tim3ul 3et4e5ut a5olo 3ent4u a 5io3li 9Ae<i. Na:ai 3le5
34imul 8n 5e45eta4e #i ;e95o3e4i tot :elul ;e 5o3a5i ;in 5a4e Su:letul Su34em #tia 5 9e 3ot
:a5e 9Ae<i BuneH 8n 95u4t v4eme7 a;una9e4 5teva @e5i ;e 3uie<i. Pe unii 8i t4an9:o4ma4
ime;iat 8n a45u4i7 5a 9 eEe49e@e #i 9 aiB 5e mn5aH 4e9tul aveau 9?l 5a4e 5u ei7 l9n;u?l
9 ;evin lemn 4e@i9tent la 8n;oi4e. Au me#te4it 9ute ;e 9Ae<i #i au eEe49at t4a9ul la <int7
B4Ba<i #i :emei ;eo3ot4iv7 3ent4u 57 a#a 5um a 93u9 !lema>: MPoate va veni o v4eme
5n; vie<ile noa9t4e vo4 ;e3in;e ;e 5t ;e 34i5e3ute?9 neve9tele noa9t4e la t4a9 5u a45ul.O
Du3 5e eEe49au7 5ei 5a4e t49e9e4 Bine 5u a4ma 5u viB4a<ii 9e 34i5e3eau la :el ;e
Bine #i la mnui4ea a45ului7 ;a4 a;ev4ata 34ovo5a4e e4a 9?#i ;e@volte :o4<a ne5e9a4
3ent4u a t4aAe 9u:i5ient ;e ;e3a4te #i ;e ;4e3t 5a 9 lovea95 <inte mai 8n;e34tate. Fn
34ima 93tmn7 n?a :o9t unul 3e 5a4e 9 nu?l ;oa4 B4a<ele7 93atele #i ume4iiH Ko>o47 Doi
#i Ra9a au 4enun<at 4e3e;e #i n?au mai 8n5e45at ni5io;at. Sevet #i +u9Ci;C7 8n97 au
;evenit a45a#e :oa4te Bune7 5t v4eme t4Aeau 5u a45u4i mai mi5i ;e5t B4Ba<ii.
I99iB a :o9t a5ela 5a4e 9?a An;it 9 vo39ea95 5o43ul 9Ae<ilo4 8nt4?o 5uloa4e
inten9 neoBi#nuit7 3ent4u a le 4e5u3e4a mai u#o4 3e 5ele ;eDa t4a9e.
A3oi au 3o4nit ia4 la ;4um7 eEe49n; t4a9ul 5u a45ul ;in me49. Au 8n5e3ut 9 9e
mn;4ea95 5u :o4<a B4a<elo4. Com3eti<ia ;int4e B4Ba<i 9?a 8nte<itH :emeile au oB9e4vat7
;a4 vo4Beau 8nt4e ele 5 B4Ba<ilo4 nu le 3a9 ;e alte <inte ;e5t ;e 5ele a#e@ate ;e9tul ;e
;e3a4te 3ent4u 5a 9Ae<ile t4imi9e ;e a45u4ile mai mi5i ale lui Sevet #i +u9Ci;C 9 nu le
nime4ea95. MLa9?i 9?#i :a5 Do5ulO7 @i5ea +u9Ci;C. MA4 :i 34ea umilito4 3ent4u ei 9 :ie?
nt4e5u<i ;e?o :emeie.O
=4 9 v4ea7 A4u3ul a aDun9 9 8nainte@e 8n 3a4alel 5u 4uta 3ent4u 5a4avane #i
;e9tul ;e a34oa3e ;e ea o v4eme7 au mn5at ;in nou 5a4ne 54u;. A3oi7 8nt4?o ;iminea<7
Volema> a ie#it ;in 5on 5u CataloAul 8n mn #i?a @i9:
J Su:letul Su34em 93une 5 a5um t4eBuie 9 ne?n;4e3tm 934e ve9t7 934e mun<i7
3n?aDunAem la ma4e.
J La9?m 9 ACi5e957 4o9ti OB4inA. Nu vom ve;ea ni5i un o4a# a5olo.
Nu?i 4e3li5 nimeni. 0i nimeni nu 3omeni ;e ultima lo4 aventu4 ;e lnA (a4ea
Lu5ioa9.
J De 5e ne?n;4e3tm a5um 934e ve9tI 8nt4eB !lema>. N?am 9t4Btut ni5i
Dumtate ;in Valea =o5u4ilo4 ;4umul 5a4avanelo4 nu 9e mai a34o3ie ;e ma4e ;e5t
atun5i 5n; aDunAe la (a4ea ;e =o57 la 9u; ;e ai5i. Noi nu :a5em ;e5t 9 ne?n;e34tm
mult ;e ;4um lun;?o 934e ve9t.
J S34e ve9t 9unt 4u4i7 93u9e Volema>.
J Nu7 nu?97 8l 5ont4a@i9e !lema>. Da5?a4 :i7 5lto4ii 5a4avanelo4 5a4e?au t4e5ut
3e ai5i le?a4 :i A9it #i le?a4 :i :olo9it. 0i?a4 eEi9ta o4a#e.
J Totu#i7 a;uA ia4 Volema>7 me4Aem 934e ve9t. Su:letul Su34em 9u9<ine 5 va
t4eBui 9 ne?a#e@m ;in nou taB4a 3ent4u o lunA 3e4ioa; 9 5ultivm 3lante7 9 le
4e5oltm.
J De 5eI 8nt4eB (eBBe>eT. Fnaintm 4e3e;e. Co3ila#ii 34o93e4. De 5e alt
taB4I
J Pent4u 5 SCe;emei e?n945inat7 Bine8n<ele97 493un9e Volema>7 #i?i e tot mai
4u 3e @i 5e t4e5e.
Se uita4 to<i la SCe;emei. !a 9e?n4o#i 8n oB4aDi #i 34u la :el ;e 9u434in9 5a
4e9tul.
J Am 8n5e3ut 9 Bnuie95 5eva ;e?aBia?n ;iminea<a a9ta7 93u9e ea. De un;e #tie
Su:letul Su34em un lu54u 3e 5a4e eu ;oa4 8l Bnuie95I
Volema> 95utu4 ;in ume4i.
J 0tie el 5e #tie.
J Ne3ot4ivit moment7 SCe;6aL 4o9ti !lema>. Toate 5elelalte :emei amn 9
4mn A4avi;e 3ent4u 5 al3tea@7 ;a4 a5um t4eBuie 9?a#te3tm 3ent4u tine.
De a5ea9t ;at7 $;o4aB vo4Bi 5u a934ime:
J Unele lu54u4i nu 3ot a#te3ta momentul 3ot4ivit7 !l6a7 a#a 5 nu?nvinui atun5i
5n; lu54ul nu 9?a 8ntm3lat inten<ionat 8nt4?un moment ne3ot4ivit.
!lema> 8l 34ivi :iE.
Ni5io;at nu :a5 a#a7 93u9e el.
Da4 3u9e 5a3t ;i95u<iei #i o lu 934e ve9t7 54oin; 5ale 3ent4u 5a4avan.
D4umul lo4 ;u5ea 8n mun<i a;ev4a<i vul5ani5i7 5u 4e5ente 95u4Ae4i ;e lav7 5a4e
nu :u9e9e 8n5 t4an9:o4mat 8n 9ol. I99iB 8nt4eBuin< CataloAul 5a 9 oB<in in:o4ma<ii
;e934e @on e4au 5el 3u<in 5in5i@e5i ;e vul5ani a5tivi #i laten<i 8n lan<ul munto9 a#e@at
5u :a<a 934e (a4ea Lu5ioa9. MUltima e4u3<ie?a :o9t 5Cia4 anul t4e5utO7 @i9e I99iB7 M;a4
mult mai ;e3a4te7 934e 9u;.O
J (otiv 3ent4u 5a4e Su:letul Su34em ne t4imite 934e ma4e7 att ;e ;e3a4te 8n
no4;7 5on5Ci9e Volema>.
U45u#ul :u9e9e ;i:i5il7 8n9 5oBo4tul 3e ve49antul 5ellalt 9e ;ove;ea #i mai A4eu
e4a mai aB4u3t #i n3;it ;e Bu4uieni. Un :el ;e DunAl 54e95ut 3e 3antele mun<ilo4.
J Vntu4ile ;e ia4n Bat ;in934e ma4e7 93u9e I99iB7 #i 9e 34o;u5 :u4tuni 8n :ie5a4e
@i 5Cia4 #i 3e tim3ul ve4ii. (un<ii Blo5Cea@ 5i45ula<ia no4ilo47 8i 8m3inA 5u :o4<a 8n
atmo9:e4a mai 4e5e #i ;e?a5olo 5oBoa4 ;in ei atta ume@eal 5t eEi9t. D4e3t 5a4e7 ai5i7
8n mun<i7 e?o 3;u4e t4o3i5al. La <4mul m4ii nu va :i la :el ;e mult ume@eal.
Se oBi#nuiau tot mai mult 5a I99iB 9 :ie 5el 5a4e 8nt4eBuin<ea@ CataloAulH 8n
@ilele ;e 5lto4ie7 e4a 9inAu4ul 5a4e nu avea alte 8n;ato4i4i #i ;u5ea CataloAul 5u el7
<inn; 3e4manent o mn 3e el7 eE3lo4n;u?l. $;o4aB 8i a4ta9e attea 95u4ttu4i #i int44i
9e54ete7 8n5t a5um e4a a34oa3e la :el ;e aBil 5a 8n9u#i BiBliote5a4ul. 0i nimeni nu
9uBa34e5ia valoa4ea in:o4ma<iilo4 :u4ni@ate ;e I99iB7 3ent4u 5 numai att 3utea el o:e4i.
Se a:lau la Dumtatea unui 3a9aD 8n#elto47 8n Do97 3e o 4aven 5u veAeta<ie
8n5l5it7 5n; 9im<i4 un 5ut4emu4 unul ;e9tul ;e 3ute4ni57 5a4e t4nti ;ou 5mile la
3mnt7 ia4 3e 5elelalte le :5u 9 ;ea ;in 3i5ioa4e #i 9 9e 8ntoa45 ne;ume4ite.
J Ple5a<i ;in 4avenL 9t4iA ;int4?o;at I99iB.
J S 3le5mI CumI 8nt4eB Volema>.
J Cum 3ute<iL CataloAul 93une 5?a5e9t 5ut4emu4 a @Au;uit un la5 9u97 8n mun<i
4avena o 9 :ie?nACi<it ;e a3eL
!4a un moment :oa4te ne3ot4ivit 3ent4u o 9itua<ie u4Aent !lema> #i Va9 9e a:lau
8n :a< ;e tot7 54oin; ;4umul7 ia4 Na:ai #i OB4inA vnau 9u9 3e munte. Da4 Volema>
5lto4i9e mult mai mult ;e5t !lema> #i avea 4e9u49e 34o34ii. (9u4 iute ;in o5Ci
3e4e<ii 4avenei #i ale9e o 54a4e 34int4?o 8nA4m;eal ;e Bolovani ;int4?un 5anion late4al7
5a4e 3utea ;u5e 8n v4:.
J Con;u5 eu7 93u9e el7 3ent4u 5?9 5el 5a4e #tie 5el mai Bine 5e 3ot 5milele.
Luet7 tu a;u5i :emeile #i 5o3iii (eB7 tu #i $;o4aB mna<i animalele 8n tu4m?n 93atele
no9t4u. P4ovi@iile 8n :a<7 l@ile :4iAo4i:i5e #i 4e5i3ientele la u4m. I99iB7 tu te ;i9tan<e@i ;e
ele numai att 5t 9 le 3o<i au@i #i nu 3ie4@i 5onta5tul 5u CataloAul. S le 93ui 5n; nu
mai e tim3. Cn; va t4eBui 9 aBan;one@e 4e9tul 5milelo4 #i 9 9e 9alve@e. T4eBuie 9 9e
9alve@e7 a#a 5um t4eBuie 9 te 9alve@i #i tu7 I996a e mai im3o4tant ;e5t o4i5e alt5eva.
A<i 8n<ele9I
Fi 8nt4eB 3e to<i #i to<i 8n5uviin<a4 ;in 5a37 5u o5Ci ma4i7 8nA4o@i<i.
J !lema> a 5oBo4t 8n 4aven7 93u9e !ia;C. Cineva t4eBuie 9?l ave4ti@e@e.
J !l6a au;e #i 9inAu4 vo5ea Su:letului Su34em7 @i9e Volema>. A3a vine mai
4e3e;e ;e5t 3oate 5l4i o4i5ine 9?a4 ;u5e ;u3 el. Salvea@?i 5o3ilul #i 9o<ia7 !;C6a.
A5um7 Cai o;atL
Fntoa49e 5mila #i 8n5e3u 9 u45e. Cmilele nu e4au :5ute 9 mea4A 3e 3ante.
U45au 8nt4?un 4itm lent 8nneBunito4. Da4 5on9tant. Pmntul ;e 95utu4 ;in nou ;a4
4e3li5ile :u4 mai 3u<in violente. Volema> #i :emeile aDun9e4 8n v4:. Lui Volema> 8i
t4e5u 34in 5a3 9 5oBoa4e 9 ;ea o mn ;e aDuto47 ;a4 Luet 8i aminti 5?n 5teva lo5u4i
54a4ea nu e4a ;e9tul ;e lat 3ent4u ;ou 5mile n?a4 :i ;e ni5i un aDuto47 ;im3ot4iv7 a4
8n5etini eva5ua4ea.
Toate 5milele e4au 3e :un;ul 4avenei 5n; I99iB 9t4iA:
J A5umL Salva<i?vL
Ime;iat 5e v@u 5 (eB #i $;o4aB 8l au@i9e4 amn;oi7 8#i 8ntoa49e 5mila #i?#i
54oi ;4um 34int4e animalele 8n545ate ;e 3ove4i. Totu#i7 nu 4eu#i 9?#i ;omine animalul 5u
;e9tul :o4< 5a 9 avan9e@e mai iute ;e5t 5elelalte. Cn; (eB 8l ;e3#i7 a5e9ta 9e 8ntin9e
#i lu :4iele ;in 9t4n9oa4ea 9laB a lui I99iB7 a3oi t4a9e 5mila ;u3 el tot mai 4e3e;e.
Da4 8n 5u4n; aDun9e4 8nt4?un lo5 8nAu9t7 un;e 5ele ;ou 5mile nu 3uteau t4e5e una
lnA alta7 mai ale9 ;in 5au@a 95aunului ma9iv al lui I99iB. =4 e@ita4e :4 a mai
a#te3ta ni5i m5a4 9?i 8nAenun5Ce@e 5mila 5a 9 3oate 5oBo48 (eB alune5 la 3mnt7
l9 ;in mini :4iele 5milei 9ale #i le 8nC< 3e 5ele ale 5milei lui I99iB7 t4An;?o 34in
93a<iul 8nAu9t. Pe9te 5teva 5li3e7 $;o4aB t4e5u 34in a5eea#i 9t4mtoa4e #i aDun9e lnA ei.
J CataloAulL 9t4iA el.
I99iB7 5a4e nu?l 3utea 4i;i5a7 a4t 934e Aeanta ;in 3oala lui.
J ! leAat ;e oBln5L <i3 el.
$;o4aB 8#i mut animalul mai a34oa3eH (eB 9t4unea 5mila lui I99iB. $;o4aB 9e
8ntin9e 5u aBilitate7 ;e9:#u4 Aeanta #i7 :lutu4n;?o 5a 3e?un t4o:eu7 3o4ni 5la4e 8nainte.
J La9?m a5umL 8i 9t4iA I99iB lui (eB.
(eB 8l iAno4 #i 5ontinu 9?i t4aA animalul 8n 9u97 t4e5n; 3e lnA 5milele
8n545ate7 5a4e 8naintau #i mai anevoie.
Fn 5u4n; aDun9e4 8nt4?un lo5 un;e $;o4aB7 Luet7 +u9Ci;C7 SCe;emei7 Sevet #i
!ia;C a#te3tau 3e Do9. (eBBe>eT 8#i ;;u 9eama 5 34oBaBil e a34oa3e ;e v4: $;o4aB
t4eBuie 9 :i l9at CataloAul la Volema>7 ia4 Ra9a #i 5elelalte :emei <in 5o3iii 3e un te4en
8nalt.
J Ia?l 3e I99iB7 <i3 (eB7 ;n;u?i :4iele lui $;o4aB.
A3oi 9e 8ntoa49e?n :uA 8n 5anion7 la u4mtoa4ea 5mil. A4un5 :4iele 8n minile
lui Luet.
J T4aAe?oL
Pu9e 8n B4a<ele :ie54ei :emei C<u4ile 5te unui animal. Au@eau ;eDa a3a vuin;7
9im<eau 5um BuBuie lovin; 3mntul.
J (ai 4e3e;eL 9t4iA (eB.
!4au eEa5t at<ia 5<i t4eBuia 5a 9 t4aA C<u4ile tutu4o4 animalelo4. Numai 5mila
lui (eB7 a5um ultima ;in 4n;7 e4a ne3@it. Se ve;ea 5la4 5?i e4a :4i5 ;e vuietul a3ei7
;e @Au;uitu4ile 3mntului #i nu 4ma9e 3e lo57 8n 93ate. (eB o 9t4iA:
J Glu3o9tL +aiL G4Be#te?te7 Glu3o9tL
Da4 el t4Aea 8nt4una ;e :4iele ultimei 5mile7 #tiin; 5 4e5i3ientele ;e 3e ea e4au
mai im3o4tante7 8n tim37 ;e5t 34o34iul 9u animal.
J D?i ;4umul7 (eBL <i3 $;o4aB. Vine a3aL
V@u4 @i;ul ;e a3 ;in lo5ul 8n 5a4e 9tteau7 a#a ;e 8nalt e4a ;e :a3t7 mai 8nalt
;e5t v4:ul 4avenei7 a#a 57 ;in in9tin5t7 :uAi4 mai 9u9 3e 3ant. Cei ;in v4: nu e4au 8n
3e4i5ol ;e a 9e 8ne5a7 3ent4u 5 a3a 4mnea mai Do9 ;e5t ei.
Totu#i7 a3a 5a4e :u9e9e 34in9 8n 5anionul late4al 3e 5a4e u45a9e4 lovi 8n el 5u
atta :o4<7 8n5t 9e 4i;i5 mai 9u9 ;e5t ma9a 34in5i3al ;e a3 ;in 4aven. I@Bi ultimele
;ou 5mile #i a3oi 3e (eB7 4i;i5n;u?i 5u 3i5ioa4ele 8n 9u9 #i 3u4tn;u?i 934e 5anionul
late4al. (eB au@i :emei <i3n; e4a oa4e Doi7 u4ln;u?i numeleI a3oi 9im<i a3a 95@n;
9uB el 5u vite@a 5u 5a4e 54e95u9e7 9o4Bin;u?l. P4e< ;e?o 5li37 9e An;i 9 ;ea ;4umul
C<u4ilo4 #i 9 9e 9alve@e7 a3oi 8#i ;;u 9eama 5 animalul ;e 3ova4 9e <inea Bine #i avea
o 3o@i<ie 3e 3mnt mai 9iAu4 ;e5t el. A#a 5 9e?aA< ;e C<u4i #i nu :u t4t ;e a3.
Da47 93n@u4n; a#a7 li3it ;e 5oa9tele 5milei 3e 5a4e?o 9alva9e #i 5a4e?l 9alva a5um7 la
4n;ul ei7 8#i v@u 34o34iul animal7 3e Glu3o9t7 a@v4lit 5u 3i5ioa4ele 8n 9u9 #i 9o4Bit ;e
v4teDul ;in 4aven.
Fn 5li3ele u4mtoa4e 9im<i mini 9mulAn;u?i :4iele ;int4e ;eAete7 5on;u5n;u?l7
u; leoa45 #i 5u34in9 ;e t4emu47 a5olo un;e a#te3tau 5eilal<i. Volema> 8l 8mB4<i#
3lnAn;.
J Am 54e@ut 5 te?am 3ie4;ut7 :iul meu7 :iul meu.
J Da4 !l6aI 3ln9e !ia;C. Cum 9?a4 3utea 9alvaI
J Ca 9 nu mai 93un ;e Va97 #o3ti Ra9a.
(ai mul<i 9e uita4 la Sevet7 ale 54ei t49tu4i 8nlemni4 8n934ite.
J Nu toat lumea?#i a4at :4i5a?n a5ela#i :el7 mu4mu4 Luet7 3unn; 5a3t
o4i54o4 Du;e5<i a934e 3e ma4Ainea ;i:e4en<ei ;e 4ea5<ie ;int4e !ia;C #i Sevet.
Luet #tia Bine 5 Sevet n?avea motive 9?i 3e9e ;a5 Va9 mu4ea 9au t4ia ;e#i 9e?
nt4eB 5t ;e mult #tia Sevet7 8n 4ealitate.
Fn a;n5ul inimii7 Luet 9e 8nA4iDo4a mai ta4e ;in 5au@ 5 Na:ai nu e4a 5u ei. !l #i
OB4inA 9e a:lau7 a34oa3e 9iAu47 3e un te4en 8nalt #i 9iAu4. Da4 :4 8n;oial 5 e4au eEt4em
;e 8nA4iDo4a<i.
S3une?i 5 9untem 8n 9iAu4an<7 8i @i9e ea 8n5et Su:letului Su34em. 0i 493un;e?mi
mie !lema> t4ie#teI Da4 Va9I
T4ie957 veni 493un9ul 8n mintea ei.
Fi anun< #i 3e 5eilal<i.
!i o 34ivi4 Dumtate u#u4a<i7 Dumtate ne5onvin#i.
J T4ie957 4e3et Luet. Att mi?a 93u9 Su:letul Su34em. Nu?i ;e9tulI
A3a 9e 4et4Aea7 nivelul ei 95@n; 4a3i;. Volema> #i $;o4aB 5oBo44 8m34eun
8n 5anionul late4al. G9i4 o 8n5l5eal ;e 5o3a5i 3e Dumtate ;e@4;5ina<i #i tu:e ni5i
m5a4 Bolovanii nu mai e4au un;e :u9e9e4.
Da4 5anionul late4al e4a o nimi5a toat 8n 5om3a4a<ie 5u 4avena. Nu mai 4m9e9e
nimi5 ;in ea. Cu un 9:e4t ;e o4 8nainte :u9e9e 9u:o5at ;e veAeta<ie ;e?aBia 3uteau 9
mea4A 34in ea #i ;e9eo4i t4eBui9e4 9?#i mne 5milele 34in a37 5a 9 t4ea5 ;e
8n5l5eala 5ea ve4;e. A5um7 ;e 3e4e<ii 4avenei7 ;e 9u9 3n Do97 nu 9e mai aA<a ni5i o
3lant. Solul 8n9u#i :u9e9e 4o9 #i 9e @4ea 9tn5a Aoal. Ia4 3e :un; 4m9e9e4 ;oa4 ni#te
Bolovani #i 9e;imentele l9ate ;e a3 8n 4et4aAe4e.
J Uita<i?v la :un;ul 4avenei7 93u9e Volema>7 e numai 3iat4 3e ma4Aine. Da4
;e3une4ile a;n5i 9unt 8n miDlo57 lnA a3.
Avea ;4e3tate: 5u49ul ;e a3 4ma9 mai ma4e ;e5t 5el o4iAinal tia 8n no4oiul
A4o9 un 5anal a;n5 ;e un met4u. Din noile malu4i 9e ;e934in;eau7 3e i5i7 3e 5olo7 Bu5<i
ma4i ;e no4oi7 alune5n; 8n a3. Avea 9 t4ea5 5eva tim3 3n 5e :un;ul 4avenei 9e va
9taBili@a.
J Fnt4?o lun #i Dumtate o 9 :ie ;in nou ve4;e 5a alt;at7 @i9e $;o4aB. Ia4 3e9te
5in5i ani ni5i n?o 9 9e mai #tie 5e 9?a?ntm3lat.
J Ce 34e4e aiI 8nt4eB Volema>. Da5 ne <inem 3e la ma4Aine7 3utem 9
me4Aem 3e?ai5i 8n 9iAu4an< 3n?la ma4eI
J (otivul 3ent4u 5a4e?am :olo9it 4avena?n 34imul 4n; a :o9t a5ela 5 !lema> ne?
a 93u9 5 v4:ul nu?i 34a5ti5aBil e tiat 34etutin;eni ;e 5anioane 9au Blo5at ;e ;ealu4i
8nalte.
J De5i 8naintm 3e la ma4Aine7 4e3et Volema>. 0i 93e4m.
Pe v4:ul 4avenei7 A4u3ului 8i lu 5eva v4eme 5a 9 ve4i:i5e 3ove4ile ;e 3e 5mile
#i 9 9e a9iAu4e 5 nu 9e 9lBi9e ni5i o leAtu4 5t u45a9e4 934e o @on mai 9iAu4.
J ! mai Bine ;e5t am :i 3utut 93e4a7 am 3ie4;ut numai 5mila aia7 5on9tat
Volema>.
$;o4aB 8#i mn animalul 8n :a< #i?i 8ntin9e :4iele lui (eB.
J Nu7 8l 4e:u@ a5e9ta.
J Te 4oA7 9t4ui $;o4aB. =ie5a4e 3a9 3e 5a4e?o 9?l :a5 3e Do9 o 9 :ie :elul meu ;e
a?l 5in9ti 3e 34ietenul 5el vitea@.
J Ia?le7 #o3ti Volema>.
(eB lu :4iele ;e la $;o4aB.
J (ul<ume957 8i 93u9e. Da4 a9t@i n?a :o9t ni5i un la# 3e?ai5i.
$;o4aB 8l 8mB4<i# 95u4t7 a3oi 9e?ntoa49e 9?o aDute 3e SCe;emei 9 u45e :emeile #i
5o3iii 3e 5mile.
Pn la u4m7 ni5i $;o4aB7 ni5i (eB7 ni5i Volema> nu 5l4i4 5ine #tie 5t 8n
4e9tul @ilei. F#i 3et4e5u4 tim3ul 3e Do97 3at4uln; ;e?a lunAul 5a4avanei7 a9iAu4n;u?9e 5
animalele nu 9e aBteau 934e no4oiul A4o9 #i 8n#elto4 ;in miDlo5ul 4avenei. Aveau vi@iuni
5u o 5mil 95u:un;n;u?9e ime;iat 3n 3e9te 5a3. Solul e4a ume;7 mo5i4lo9 #i
34imeD;io97 ;a47 39t4n; 4itmul lent7 aDun9e4 8n 5u4n; la Au4a 4avenei7 a5olo un;e 9e
v49a 8nt4?un 4u lat.
0i a5olo 34oBaBil 5 avu9e9e lo5 un ;e@a9t4u7 3ent4u 5 malul 5ellalt al 4ului e4a
o aAlome4a<ie ;e no4oi #i Bolovani7 5o3a5i ;4ma<i #i 3o4<iuni la4Ai ;e 9ol #i 3iet4e
eE3u9e. Re9tul ;4umului 3n la 4u v@u4 5 amBele malu4i :u9e9e4 ;e93i5ate. Fn mo;
i4oni57 8n97 5um :o4<a 3oto3ului :u9e9e mai mi5 ai5i ;e5t 8n 4aven7 t4ave49a4ea 34int4e
4e9tu4i avea 9 :ie mult mai ;i:i5il.
J Pe?a5iL
!4a !lema>7 5u Va9 8n 93atele lui. Cei ;oi me4Aeau 3e Do97 ia4 5milele 8i u4mau
nu ;e3a4te 8n u4m. !4au 3e un te4en 8nalt. U45u#ul avea 9 :ie aB4u3t7 ;a4 nu ;i:i5il.
J Am ;at 3e9te?o 54a4e 3e te4en 4i;i5atL 9t4iA !lema>.
Fn 5teva minute7 9e a;una4 la 5a3tul 544ii 5a4e t4ave49a 3;u4ea. Ct 9o<i #i
9o<ii 9e 8mB4<i#a47 I99iB oB9e4v 5 3;u4ea e4a mult mai 4a4 ;e5t :u9e9e mai 9u97 3e
munte.
J P4oBaBil 5?a5um ne?a:lm a34oa3e ;e nivelul m4ii7 93u9e el.
J Rul 5ote#te B4u95 934e ve9t a5olo7 @i9e Va97 5u34in@n;?o 5u B4a<ul 3e Sevet #i
34o3tin;u?#i 5o3ilul ;e um4. Ia4 ;e?a5olo 9e ve;e (a4ea Lu5ioa9. Int4e 4ul 9ta #i 5el
;in 9u; e?o 3#une ;e95Ci97 5u ;oa4 5<iva 5o3a5i 3e i5i7 3e 5olo. Pe te4en 8nalt7
mul<ume95 Su:letului Su34em. Am 9im<it 5ut4emu4ele7 ;a47 5n; au t4e5ut7 nu ni 9?au
34ut ma4e lu54u7 8n9 ne?am 8nA4iDo4at 5 9u97 un;e v A9ea<i voi7 a4 :i 3utut 9 :ie mult
mai 4u. Pe u4m7 !l6a a in9i9tat 5 t4eBuie 9 u45m #i mai 9u9 #i 9 5e45etm 4eAiunea
;e?a5olo #i7 to5mai 5n; am aDun9 a5olo7 am au@it un vuiet #i 4ul a luat?o 4a@na. Ni 9?a
34ut 5 ve;em toate 5milele 3lutin;7 ia4 voi 8n5 e4a<i 5la4e 3e ele.
J I99iB a :o9t ave4ti@at 5u aDuto4ul CataloAului7 93u9e Volema>.
J /ine 5 n?am :o9t to<i la un lo57 4o9ti I99iB. Fn5 3at4u 5mile #i le?am :i
3ie4;ut. Pe 5n; a#a7 (eB #i?a 3ie4;ut animalul 3ent4u 5?a 9alvat animalele ;e 3ova47
a# 3utea a;uAa.
J Cn; o 9 ne?a#e@m la :o5 ;i9ea47 o 9?avem v4eme ;e 3ove#ti7 @i9e !lema>.
Putem aDunAe 8nainte ;e l9a4ea 8ntune4i5ului la lo5ul ;int4e 4u4i. Luna va 9t4lu5i 9laB7
a#a 5?o 9 8nl<m 5o4tu4ile 3n nu 9e la9 noa3tea.
Fn 9ea4a a5eea 9ttu4 t4@iu 8n Du4ul :o5ului7 8n 3a4te 3ent4u 5?a#te3tau 9 9e
Atea95 5ina7 8n 3a4te 3ent4u 5 e4au 34ea tulBu4a<i 5a 9 ;oa4m #i 8n 3a4te 3ent4u 5
93e4au 5a Na:ai #i OB4inA 9 A9ea95 taB4 8n noa3tea a5eea. Atun5i 9?au 93u9 3ove#tile.
Ia4 5n; +u9Ci;C 8i u4 noa3te Bun lui Luet 8n 5o4tul un;e 5ea ;in u4m avea 9 ;oa4m
9inAu4 5u 5o3ilul7 8i @i9e:
J A# v4ea 9 ve@i #i tu 5a mine7 Luet. Poto3ul 9ta a :5ut 5eea 5e nimi5 alt5eva
n?a4 :i 4eu#it 9 :a5 leAtu4ile ;int4e noi to<i 9unt mult mai 3ute4ni5e. 0i (eBG 5u 5t
5in9te?i 34ivit a5umG
J O Bine?venit 95CimBa4e7 5on9tat Luet.
J S3e4 5 n?o 9 i 9e u45e la 5a37 alt:el7 9t4i5 tot.
J Poate 9e matu4i@ea@.
J Sau 3oate 5 3u4 #i 9im3lu avea nevoie ;e 5i45um9tan<ele 3ot4ivite 5a 9
;e95o3e4e 3a4tea 5ea mai Bun ;in el. N?a e@itat7 @i5e I99iB. A 5oBo4t #i #i?a 4i95at via<a
t4An;u?l 3e I99iB 8nt4?o @on 9iAu4.
J Ia4 $;o4aB a luat CataloAul #i 3e u4m ne?a 5on;u9 8na3oiG
J 0tiu7 nu 93un 5 (eB a :o9t 9inAu4ul 5u4aDo9. Da4 #tii 5um e 5u $;o4aB. Ge9tul
lui ;e a?i ;a 5mila lui (eB a :o9t Aene4o9 #i?a aDutat la unitatea A4u3ului ;a4 a avut 5a
e:e5t #i :a3tul 5 ne?a #te49 ;in memo4ie 4olul lui $;o4aB 8n 9alva4ea noa9t4. (in<ile
noa9t4e 9?au 5on5ent4at numai 3e (eBBe>eT.
J Poate a9ta v4ea $o;6a.
J Da4 noi n?o 9 uitm7 93u9e +u9Ci;C.
J Ni5io;at. A5um ;u?te la 5ul5a4e. /eBelu#ilo4 n?o 9 le 3e9e 5 vom ;o4mi
3u<in la noa3te ;iminea< vo4 u4la ;e :oame la o4 :iE.
T4e5u9e4 numai 5teva o4e ;e la ivi4ea @o4ilo4 5n; 9e 8ntoa49e4 Na:ai #i OB4inA.
=u9e9e4 ;e3a4te ;e 3oto37 8n9 5Cia4 #i a#a avu9e9e4 ;e :u457 3ent4u 57 venin; 934e
taB47 t4eBui9e4 9 A9ea95 un lo5 5a 9 t4ave49e@e :ie 4avena7 :ie 4ul. Pn la u4m
t49e9e4 5milele 3e9te a3 8n 9u9ul 4avenei7 :5n; un o5ol ma4e 8n Du4ul @onei 5elei mai
a:e5tate7 a3oi t4ave49n; 4ul 34in @one 3u<in a;n5i #i Ban5u4i ;e ni9i3 lnA ma4e 5n;
95;ea :luEul.
J Cmilele?9 tot mai nemul<umite 5n; t4eBuie 9 t4ea5 3e9te 5te?o a37
5oment Na:ai.
J Da4 am a;u9 ;ou 534ioa4e7 a;uA OB4inA Bu5u4o9.
O;at A4u3ul 4eunit7 Volema> <inu un 95u4t ;i95u497 9taBilin; @ona 4e93e5tiv
;4e3t lo5ul taBe4ei lo4.
J Rul ;e la no4; 8l vom numi O6>iB7 ;u3 34imul Biat ;in eE3e;i<ia noa9t47 ia4
5el ;e la 9u;7 P4ot5Cnu7 ;u3 34imul Biat ;in noua Aene4a<ie.
Ra9a 9e a4t in;iAnat:
J De 5e nu D@a #i CCve6a7 ;u3 34imii ;oi 5o3ii n95u<i 8n eE3e;i<ia noa9t4I
Volema> o 34ivi :iE7 :4 9?i 493un;.
J Atun5i7 a4 :i mai Bine 9 349im lo5ul 8nainte 5a Bie<ii 9 54ea95 ;e9tul ;e
ma4i 5a 9?#i ;ea 9eama 5 i?ai ono4at numai 3ent4u 5 au 3eni9u4i.
J Da5?am :i avut numai ;ou :ete #i ;ou 4u4i7 Tata a4 :i Bote@at 4u4ile ;u3
ele7 8n5e45 I99iB 9 :a5 3a5e.
0tiau 5 nu e4a a;ev4at7 Bine8n<ele9. Tim3 ;e 5teva 93tmni ;e la 9taBili4ea lo4
a5olo7 Ra9a a in9i9tat 9 le numea95 Rul ;e No4; #i Rul ;e Su;H Volema> 9e?n53<na
9 le numea95 Rul O6>iB #i Rul P4ot5Cnu. Da47 8nt4u5t B4Ba<ii e4au 5ei 5a4e
5lto4eau mai ;e97 ;e5i t4ave49au 4u4i mai ;e97 3e95uiau 8n ele #i e4au nevoi<i 9?#i
3ove9tea95 unul altuia ;e934e lo5u4i #i evenimente 8n 9u9ul #i 8n Do9ul 4ului7 au 4ma9
numele O6>iB #i P4ot5Cnu. =ie 5 mai 4ema45a9e 5ineva7 :ie 5 nu7 Luet oB9e4v 5 Ra9a
nu :olo9ea ni5io;at ;enumi4ile ;ate ;e Volema> 4u4ilo47 5i t5ea #i 9e 9u34a o4i ;e 5te
o4i le 4o9teau al<ii.
Na:ai #i Luet au ;i95utat 34oBlema o 9inAu4 ;at. Na:ai ;ove;ea li39 ;e
8n<eleAe4e:
J Ra9a nu 9?a 9u34at 5n; :emeile Cot4au totul 8n /a9ili5a7 ia4 B4Ba<ilo4 ni5i
m5a4 nu li 9e 3e4mitea 9 9e uite la la5u4i.
J Ala e4a un lo5 9:nt 3ent4u :emei. SinAu4ul ;e :elul 9ta ;in lume.
J 0i 5e 5ontea@I 8nt4eB Na:ai. Sunt ;oa4 ;ou nume 3ent4u ;ou 4u4i. Cn; o
9 3le5m ;e?ai5i7 nimeni alt5ineva nu?#i va aminti 5um le?am ;enumit.
J Atun5i7 ;e 5e Rul ;e No4; #i Rul ;e Su;I
J !?o 34oBlem numai 3ent4u 5 (ama a :5ut ;in ea o 34oBlem7 493un9e
Na:ai. A5um Cai 9 nu :a5em #i noi o 34oBlem ;in a9ta.
J V4eau 9 #tiu ;e 5e e#ti tu ;e a5o4;.
Na:ai o:t.
J Gn;e#te?te ;oa4 o 5li3 5e?a4 8n9emna ;a5 le?am :i Bote@at Rul ;e No4; #i
Rul ;e Su;. Ce?a4 :i 8n9emnat 3ent4u Tata. 0i 3ent4u 5eilal<i B4Ba<i. Atun5i 5Cia4 9?a4 :i
aDun9 la ;e@Bina4e. Nu v4eau 9 m ;e93a4t #i alt5eva ;e 5eilal<i.
Luet 5uAet la i;ee un tim3.
J /ine7 @i9e ea. Fn<eleA 5e 93ui.
A3oi7 ;u3 5e 9e mai An;i 3u<in7 a;uA:
J Da4 nu <i 9?a 34ut nimi5 ne3ot4ivit 8n a numi 4u4ile ;u3 Bie<i 3n n?a
;e95Ci9 Au4a (ama7 nu?i a#aI
Na:ai nu 493un9e.
J De :a3t7 nu <i 9e 3a4e nimi5 ne3ot4ivit7 a#a?iI
J Te iuBe957 93u9e Na:ai.
J A9ta nu?i un 493un9.
J !u 54e; 5 e.
J 0i ;a5 nu?<i voi o:e4i ni5io;at un :iuI
J Atun5i7 voi :a5e ;4aAo9te 5u tine 8nt4una7 3n 5n; vom avea o 9ut ;e :ii5e.
J S?o 54e@i tuL @i9e Luet 4ut5ioa9.
J /a tu7 4e3li5 el.
!a lu Cot44ea 9 nu 9e 9u3e4e 3e el ;in 5au@a a9ta #i7 8n tim3 5e :5u4 ;4aAo9te7
9e ;ove;i la :el ;e ;o4itoa4e #i ;e 3a9ional 5a ;e oBi5ei. Da47 ;u3 a5eea7 5n; el a;o4mi7
o 5u34in9e4 A4iDile. Ce?a4 8n9emna 3ent4u ei 5a B4Ba<ii 9 34eia ;omina<ia A4u3ului7 a#a
5um :u9e9e /a9ili5a ;ominat ;e :emeiI
De 5e t4eBuie 9 t4e5em 34in a9taI 9e 8nt4eB. Am avut #an9a ;e?a 5on9t4ui o
9o5ietate ;i:e4it ;e 4e9tul lumii. !5CiliB4at #i 5o4e5t7 ne34tinitoa4e7 ;4ea3t. Cu toate
a9tea7 3n #i Na:ai #i I99iB 3a4 mul<umi<i 9?o ;e@e5CiliB4e@e. Oa4e 4ivalitatea ;int4e
B4Ba<i #i :emei e?att ;e 3ute4ni57 8n5t unii t4eBuie 9 :ie 8ntot;eauna 9u3e4io4i
5elo4lal<iI Avem 4ivalitatea 8n Aenele noa9t4eI T4eBuie nea34at 9 :ie 5on;u9
5omunitatea ;e un 9eE 9au altulI
Poate 5 ;a. Poate 9untem 5a BaBuinii. Cn; 9untem 9taBili #i 5ivili@a<i7 :emeile
;e5i;7 8ntemeia@ Ao93o;4ii7 9taBile95 4ela<iile ;int4e ele7 54eea@ ve5int<ile #i
34ieteniile. Da4 5n; 9untem noma@i7 ;u5n; un t4ai la limita 9u34avie<ui4ii7 B4Ba<ii
5on;u5 #i nu 9u3o4t inte4ven<ia :emeilo4. Poate a9ta 8n9eamn 5ivili@a<ia ;omina<ia
:emeilo4 a9u34a B4Ba<ilo4. Ia4 o4i ;e 5te o4i nu me4Ae a#a7 5on9i;e4m 4e@ultatul
ne5ivili@at7 Ba4Ba4G B4Bte95.
Au 3et4e5ut un an 8nt4e 4u4i7 a#te3tn; 9 9e na95 5o3ilul lui SCe;emei. Un BiatH
l?au Bote@at Pa;ato> MDa4O #i?i @i5eau Ro>6a. Poate 5?a4 :i 3le5at ia4 la ;4um ;u3
34imul an7 ;a4 3n la na#te4ea lui Ro>6a t4ei :emei 4m9e9e4 A4avi;e7 34int4e ele7 Ra9a
#i Luet7 5ea mai 9lBit ;e 9a45in. A#a 5?au 9tat a5olo 3n la a ;oua 4e5olt #i alte 5teva
luni7 3n 5n; toate :emeile7 5u eE5e3<ia lui Sevet7 #i?au ;u9 9a45ina la 5a3t #i?au
n95ut. A#a 5?n u4mtoa4ea eta3 a 5lto4iei e4au t4ei@e5i la num47 34ima Aene4a<ie ;e
5o3ii me4Aea #i 5ei mai mul<i ;int4e ei 8n5e3u9e4 9 vo4Bea95 8nainte ;e a 3le5a.
T4e5u9e4 ;oi ani Buni. Fn lo5 ;e te4en ;e#e4ti57 aveau oAoa4e 4o;itoa4e7 u;ate ;e
3loaie7 3e 9ol Bun. Re5oltele e4au mai va4iate7 vnatul7 mai BoAat7 5Cia4 #i 5milele
34o93e4au7 :tn; 5in5i934e@e5e 3ui. =u4i4ea #eilo4 e4a mai ;i:i5il ni5iunul ;in ei nu?
nv<a9e me#te#uAul ;a4 au ;e95o3e4it o meto; ;e?a u45a ;oi 34un5i 3e :ie5a4e ;int4e
5ele 3at4u animale mai Bln;e7 5a4e 5lto4eau 8nt4una 5u #i4ul ;e 5mile ale :emeilo4.
Cn; 34imii 5o3ii 9?au u45at 8n #a7 unii 9?au 93e4iat 5milele 9unt att ;e 8nalte :a< ;e
3mnt ;a4 9?au oBi#nuit ime;iat #i 5Cia4 le 3l5ea.
Clto4ia a ;e5u49 u#o4 34in 9avan7 ;e?a lunAul lito4aluluiH 3a45u4Aeau >ilomet4i
mai 4a3i; 5a ni5io;at7 5Cia4 mai 4e3e;e ;e5t 8n ;e#e4tul nete; ;e la ve9t #i 9u; ;e
/a9ili5a. Fn t4ei @ile au aDun9 la un Aol: 5u mult a3 Bun7 5u 5a4e B4Ba<ii e4au oBi#nui<i
;eDa7 3ent4u 5 vna9e4 #i 3e95ui9e4 a5olo 8n ultimii ;oi ani. Da47 8n ;iminea<a
u4mtoa4e7 Volema> i?a 8nA4o@it 3e to<i7 93unn;u?le 5 a5um 4uta lo4 nu 9e?n;4e3ta 934e
9u;7 5um 9e a#te3ta9e47 5i 934e ve9t.
S34e ve9tL Fn ma4eL
Volema> a4t 934e in9ula 9tn5oa97 5a4e 9e 4i;i5a ;in ma4e la ni5i ;oi >ilomet4i
;i9tan<.
J Din5olo ;e ea e9te alt in9ul7 una u4ia#. Pe ea o 9 :a5em o 5lto4ie la :el ;e
lunA 5a 5ea 3e 5a4e am :5ut?o ;e 5n; am 349it Valea lui (eBBe>eT.
La 4e:luE7 Na:ai #i !lema> au 8n5e45at 9 t4ave49e@e 9t4mtoa4ea ;int4e u95at #i
in9ul. Au 4eu#it7 :iin; nevoi<i 9 8noate ;oa4 o mi5 3o4<iune7 la miDlo5. Da4 5milele 9?au
o3u97 a#a 57 3n la u4m7 au 5on9t4uit 3lute.
J Am mai :5ut?o #i alt ;at7 le?a 93u9 !lema>. Nu 3ent4u o t4ave49a4e 3e a3
94at7 Bine8n<ele97 ;a4 a3a ;e?ai5i e ;e9tul ;e lini#tit.
A#a 5?au tiat 5o3a5i #i au 3u9 Butu5ii 9 3lutea95 8n Aol:7 leAn;u?i 8nt4e ei 5u
:unii :5ute ;in :iB4e ;e 9tu:. Le?a luat o 93tmn 9 :a5 3lutele #i 8n5 ;ou @ile 9
t4an93o4te 5milele 3e malul 5ellalt una 5te una a3oi 8n545tu4a #i7 la 9:4#it7
:emeile #i 5o3iii. 0i?au a#te4nut taB4a 3e malul un;e a5o9ta9e47 8n tim3 5e B4Ba<ii au
;u9 3lutele 5u 34Dina 8n Du4ul in9ulei7 la v4:ul 9u;?ve9ti57 un;e va u4ma 9 aiB ;in nou
nevoie ;e ele 5a 9 t4an93o4te oameni #i BaAaDe 3e in9ula ma4e. Pe9te o 93tmn7 A4u3ul
t4ave49a9e in9ula mi5 #i 9e 8n;4e3ta 934e 5ea ma4eH au 8m3in9 3lutele 8n a3 #i 9?au uitat
5um 3lute95.
V4:ul no4;i5 al in9ulei ma4i e4a munto9 #i a5o3e4it ;e o 3;u4e ;ea9. T4e3tat7
8n97 ;ealu4ile luau lo5ul mun<ilo47 ia4 9avane la4Ai 8nlo5uiau ;ealu4ile. Puteau 9ta 8n
v4:ul 5m3iei Doa9e #i un;uioa9e #i ve;ea ;e?a5olo (a4ea Lu5ioa9 la ve9t #i (a4ea ;e
=o5 la e9t7 att ;e 8nAu9t e4a in9ula a5olo. 0i7 5u 5t au 8naintat mai mult 934e 9u;7 5u att
au 8n<ele9 ;e 5e 9e numea ma4ea a#a. Din a3 ie#eau vul5ani7 ia4 la o4i@ont 9e ve;ea ;in
5n; 8n 5n; :umul unei e4u3<ii mino4e.
J In9ula a :5ut 3a4te ;in @ona ;e u95at 3n a5um 5in5i milioane ;e ani7 le?a
eE3li5at I99iB. Pn atun5i7 Valea =o5u4ilo4 9e?ntin;ea 3n?la a5ea9t in9ul7 la 9u; ;e noi
ia4 :o5u4ile a4; 8n5 8n ma4ea 5a4e?a um3lut 93a<iul ;int4e 5ele ;ou 34<i ale vii.
C4e95u<i :iin; 8n /a9ili5a7 5ei mai mul<i ;in A4u3 nu?n<ele9e9e4 ni5io;at :o4<ele
natu4ii /a9ili5a e4a un lo5 att ;e inva4iaBil7 att ;e mn;4u ;e ve5Cimea lui. Ai5i7 ;e#i
3e4ioa;ele ;e tim3 9e m9u4au 8n milioane ;e ani7 oamenii ve;eau lim3e;e :o4<a eno4m a
3lanetei #i li39a ;e 4elevan< a vie<ilo4 omene#ti ;e la 9u34a:a<a ei.
J Cu toate a9tea7 nu 9untem i4elevan<i7 93unea I99iB. Pent4u 5 noi 9untem 5ei 5e
v; 95CimB4ile7 le 5uno95 #i 8n<eleA 5 ele 5Cia4 9unt 95CimB4i7 5 lu54u4ile au :o9t
5n;va alt:el. Fnt4eAul unive497 :ie5a4e :iin< #i lu54u7 t4ie#te 8nt4?un a5um in:init 5a4e nu
9e 95CimB ni5io;at7 5a4e e9te eEa5t a#a 5um e9te. Numai noi 5unoa#tem t4e5e4ea
tim3ului7 :a3tul 5 un lu54u 8l ;ete4min 3e altul7 5 9untem 95CimBa<i ;e t4e5ut #i 5 vom
95CimBa viito4ul.
In9ula 9e l4Aea7 ia4 te4enul ;evenea ;in 5e 8n 5e mai ne4eAulat. Tutu4o4 li 9e 34u
a9emnto4 9olului ;in Valea =o5u4ilo4 5ontinua4ea vii7 34eve9tit ;e I99iB. Da4
4eAiunea e4a mai lini#tit nu ;;u4 3e9te 3o4<iuni 8n 5a4e Aa@ele ie#ite ;in 3mnt
a4;eau la 9u34a:a< ia4 a3a 34oBaBil 5 e4a 3u4. Fn 3lu97 3e m9u4 5e 8naintau 934e 9u;7
ae4ul e4a tot mai u95at7 ;e#i u45au 934e @ona muntoa9.
J (un<ii #tia au nume7 93u9e I99iB7 a:ln; in:o4ma<ia ;in CataloA. Dalatoi.
Fnainte 5a in9ula 9 9e 9e3a4e ;e u95at au lo5uit oameni ai5i. De :a3t7 5el mai ma4e #i mai
ve5Ci ;int4e O4a#ele =o5ului ai5i a :o9t.
J S>u;noo6I 8nt4eB Luet7 amintin;u?#i ;e 3ove9tea o4a#ului ;e @A45i<i 5a4e 9?
au i@olat ;e lume #i7 5Ci3u4ile7 39t4au 5ea mai ma4e 3a4te ;in au4ul ;e 3e +a4mon6 8n
9ei:u4ile a:late ;e;e9uBtul o4a#ului lo4 a95un9.
J Nu7 Ra936atn67 8i 493un9e I99iB.
F#i aminti4 to<i 3ove#tile 5u o4a#ul ;e 3iat4 #i mu#5Ci7 un;e 5u4Aeau 4u4i 34in
:ie5a4e 8n53e4e ;in o4a#ul 5t un munte ;e 8nalt7 8n5t 5ame4ele ;e 9u9 8nACe<au7 ia4 5ei
5a4e lo5uiau 8n ele e4au nevoi<i 9 a34in; :o5u4i 5a 9 to3ea95 4u4ile 8nACe<ate7 3ent4u
5a o;ile ;e Do9 9 aiB a3 tot anul.
J Fl vom ve;eaI 8nt4eBa4 oamenii.
J Ce?a mai 4ma9 ;in el. A :o9t 349it a5um @e5e milioane ;e ani7 ;a4 e4a
5on9t4uit ;in 3iat4. D4umul 9t4ve5Ci 3e 5a4e me4Aem noi a5um la el ;u5e.
ABia atun5i 8#i ;;u4 9eama 57 8nt4?a;ev47 me4Aeau 3e un ;4um 9t4ve5Ci. Nu
e4a ni5i u4m ;e t4otua47 ia4 5teo;at ;4umul e4a tiat ;e 4avene 9au e4o;at. Da4 9e
8nto45eau me4eu la 54a4ea 5ea mai 3u<in 4e@i9tent7 ia4 ;in 5n; 8n 5n; 5on9tatau 5
;ealu4ile :u9e9e4 tiate 3ent4u a avea 3e un;e 9 t4ea5 ;4umul7 ia4 valea tem3o4a4
:u9e9e 3a4<ial um3lut 5u 3iat4 5a4e 8n5 nu 9e e4o;a9e.
J Da5?a4 :i 3louat mai mult7 93u9e I99iB7 n?a4 mai :i 4ma9 nimi5. Da4 in9ula 9?a
;e3la9at 934e 9u;7 ;e5i 3mntul e9te a5um la a5eea#i latitu;ine 5a (a4ele De#e4t Su;i57
ia4 ae4ul e mai u95at #i :enomenul e4o@iunii7 mai 4e;u9. CCia4 ;u3 atta v4eme7 unele
lu544i ale oamenilo4 la9 u4me.
J Cineva t4eBuie 9 :i me49 3e a5e9t ;4um 8n ultimele @e5e milioane ;e ani7 @i9e
!lema>.
J Nimeni7 8l 5ont4a@i9e I99iB. Ni5i o :iin< uman n?a 3u9 3i5io4ul 3e in9ul ;e
5n; 9?a 9e3a4at 5om3let ;e u95at.
J De un;e #tii tuI 8l 9:i; (eBBe>eT 3e I99iB.
J 0tiu7 3ent4u 5 Su:letul Su34em i?a 8m3ie;i5at 3e oameni 9 vin ai5i. Nimeni
nu?#i mai aminte#te 5 a5ea9t in9ul eEi9t. A#a a v4ut Su:letul Su34em. S?o 39t4e@e?n
9iAu4an< #i 34eAtitG 3ent4u noi7 Bnuie95.
O4a#ul Ra936atn6 li 9e ;e9:#u4 o @i 8nt4eaA 8n :a<a o5Cilo4 8nainte ;e a aDunAe la
el. La 8n5e3ut7 li 9e 34u 5?a4at 5a un munte 5u o al5tui4e 9t4anie7 ;a47 5u 5t 9e a34o3iau
mai mult7 5u att 8#i ;;eau mai Bine 9eama 5 5e ve;eau e4au :e4e9t4e 5io3lite 8n 3iat4.
Pe ;ea9u34a7 e4a un munte 8nalt7 a#a 5 o4a#ul 95ul3tat 3e 9u34a:a<a lui t4eBuie 9 :i :o9t
:oa4te 8ntin9.
F#i a#e@a4 taB4a 8n 3a4tea ;e no4;?e9t7 un;e 5u4Aea un 4ule<. Au u4mat 5u49ul lui
#i?au ;e95o3e4it 5 a3a 9e 95u4Ae a:a4 ;in o4a#. Fn inte4io47 :5ea 5a95a;e7 ia4 @i;u4ile ;in
a34o3ie4e Aemeau ;e mu#5CiH e4a mult mai 4e5e ;e5t ae4ul ;e#e4ti5 ;e a:a4.
!E3lo4a4 o4a#ul 3e 4n;7 8n A4u3u4i7 l9n; 3e 5ineva 9 aiB A4iD ;e 5o3ii #i
animale7 8n v4eme 5e 5eilal<i 9e 5<4au 3e 4uinele o4a#ului. De3a4te ;e 4u7 o4a#ul nu
:u9e9e att ;e e4o;at 3e ;inunt4u7 ;e#i inte4io4ul lui nu 9e 39t4a9e mai Bine ;e5t @i;ul
eEte4io4. Fn<ele9e4 ;e 5e atun5i 5n; A9i4 5teva 4uine ale unui 9i9tem ;e a3e;u5te 5a4e7
5on:o4m leAen;ei7 t4an93o4tau a3a 8n :ie5a4e 8n53e4e ;in o4a#. Ceea 5e le t4e@i uimi4ea
e4a7 8n97 aB9en<a 5o4i;oa4elo4 inte4ioa4e. Pu4 #i 9im3lu ;;eai ;int4?o 5ame4 8nt4?alta.
J Cum :5eau 9?aiB intimitateI 8nt4eB +u9Ci;C. Cum aveau un 93a<iu 34o34iu7
;a5 :ie5a4e 5ame4 e4a un Buleva4; 3e 5a4e lumea 9e 3limBa 8nt4unaI
Nimeni nu #tia 493un9ul la 8nt4eBa4ea ei.
J Pe9te ;ou 9ute ;e mii ;e oameni au lo5uit ai5i 8n ve5Cime7 vo4Bi I99iB. Pe
v4emea 5n; toat 4eAiunea 9e?ntin;ea mai ;e3a4te 934e no4; #i e4a mult mai Bine
alimentat 5u a3 tot te4enul eEte4io4 e4a 5ultivat 3e >ilomet4i 8nt4eAi 5t4e no4;7 totu#i7
ata5u4ile ;u#manilo4 n?au :o9t ni5io;at e:i5iente 3ent4u 5 lo5uito4ii 39t4au 8n 93atele
@i;u4ilo4 34ovi@ii 3e @e5e ani #i nu ;u5eau li39 ;e a3. Du#manii lo4 le 3uteau a4;e
oAoa4ele #i?i 3uteau a9e;ia7 ;a4 a4 :i mu4it ;e :oame 5u mult 8nainte 5a o4i5e lo5uito4 ;in
Ra936atn6 9 9u:e4e ;e 5ea mai mi5 nevoie. Doa4 natu4a 8n9#i a 3utut ;e3o3ula @ona.
J De 5e n?a :o9t ;i9t4u9 tot 5e?i ai5i ;e 5ut4emu4ele ;in Valea =o5u4ilo4I 8nt4eB
Na:ai.
J N?am v@ut 3anta e9ti5. CataloAul 93une 5 Dumtate ;in o4a# a :o9t 4a9 ;e 3e
9u34a:a<a 3mntului ;u3 ;ou 5ut4emu4e 3ute4ni5e7 5n; 9?a 34o;u9 34ima :i9u4 #i
ma4ea a nvlit 34in ea.
J A4 :i :o9t un 93e5ta5ol uni5 9 ve;em un a9emenea 3oto37 4o9ti $;o4aB. Dint4?
un lo5 9iAu47 evi;ent.
J S?a 34Bu#it toat 3a4tea ;e e9t a o4a#ului7 5ontinu I99iB. A5um e ;oa4 un
ve49ant ;e munte. Da4 3a4tea a9ta a 4e@i9tat. $e5e milioane ;e ani. Nu 9e #tie ni5io;atG
/ine8n<ele97 a3ele o e4o;ea@ 3e ;inunt4u7 t4an9:o4mn; tot mai mult eEte4io4ul 8nt4?o
5o5Cilie 95oBit. Pn la u4m7 9e va 9u43a. Poate ;int4?o;at. O 3a4te ;in ea 9e va 93a4Ae
#i ;in 5au@a a9ta 5e 4mne va avea 34ea mult ;e?n;u4at. Toat #an;4amaua 9e va 34Bu#i
5a un 5a9tel ;e ni9i3 3e 3laD.
J Am v@ut unul ;int4e o4a#ele e4oilo47 93u9e Luet.
J 0i 3ove#tile e4au a;ev4ate7 @i9e OB4inA. A9ta m :a5e 9 m?nt4eB ;a5
S>u;noo6 n?o :i7 #i el7 3e?ai5i7 3e un;eva.
J CataloAul @i5e 5 nu?i7 8l lmu4i I99iB. Am 8nt4eBat.
J (a4e 35atL Atta ama4 ;e au4L
J Da7 9?o 54e@i tuL 4e3li5 !lema>. 0i 5ui l?ai :i vn;utI Sau 54e@i 5 l?ai :i
mn5atI O4i l?ai :i 8mB45atI
J Aa7 n?am voie ni5i 9 vi9e@ la BoA<ii u4ia#e7 ;e934e a9ta?i vo4BaI 8nt4eB
OB4inA 9:i;to4. Numai vi9u4ile 34a5ti5e 9unt 3e4mi9eI
!lema> ;;u ;in ume4i #i 4enun< 9 mai ;i95ute.
Du3 5e 349i4 ve5intatea o4a#ului Ra936atn6 #i avu9e9e4 nevoie ;e?o @i
8nt4eaA 5a 9 o5olea95 @ona ;e ve9t7 5a4e 34ea7 8nt4?a;ev47 9 :i a5o3e4it toat
9u34a:a<a muntelui 8#i 54oi4 ;4um 34int4?o t4e5toa4e 8nalt7 5a4e 34oBaBil avu9e9e o
l<ime 5on9tant 3ent4u a?nle9ni o 5i45ula<ie inten9.
J Cn;va7 a9ta a :o9t a4te4a ;int4e O4a#ele =o5ului #i O4a#ele Stelelo47 eE3li5
I99iB. A5um ;u5e numai 8n ;e#e4t.
Ie#i4 ;in t4e5toa4e #i 9e 3omeni4 8n :a<a unei 9avane va9te #i u95ateH in9ula 9e
8nAu9ta 8n 3o4<iunea a5eea7 (a4ea ;e Stele e4a la 494it7 ia4 la a3u97 8n ;e34ta4e7 95nteia
alBa9t4 (a4ea Lu5ioa9. Fn tim3 5e 5oBo4au7 3ie4;u4 ;in ve;e4e ma4ea ;e la a3u9H 8n
95CimB7 la 9:atul Su:letului Su34em7 9e <inu4 a34oa3e ;e <4mul 494itean7 3ent4u 5
a5olo 3loua mai ;e9 #i 3uteau 3e95ui 8n ma4e.
!4a un ;4um 34eten<io9 u95at7 t4eBui4 9 9a3e :ntni ;e t4ei o4i #i :ie4Binte7
9oa4ele t4o3i5al 8i Btea 8n 5a3. Da4 e4a eEa5t ti3ul ;e te4en 5u 5a4e att !lema>7 5t #i
Volema> 9e oBi#nui9e4 8n tine4e<e7 a#a 5 avan9a4 ;e9tul ;e 4e3e;e. La @e5e @ile ;u3 5e
ie#i4 ;in 9t4mtoa4ea ;in (un<ii Dalatoi7 Su:letul Su34em le 5e4u 9?o ia 934e 9u; 5n;
lito4alul 5oti 934e 9u;?e9t7 ia4 5n; u45a4 34int4e ;ealu4i un;uioa9e7 5u 3ante line7 ia4Ba 9e
8n;e9i #i 8n 3ei9aD 8n5e3u4 9 a3a4 5o3a5i. T4e5u4 34int4e mun<i 95un@i #i 4o#i ;e v4eme7
9t4Btu4 valea unui 4u7 u45a4 alte ;ealu4i7 a3oi 5oBo44 8n 5el mai :4umo9 <inut 3e
5a4e?l v@u9e4 v4eo;at.
Pl5u4ile ;e 5o3a5i alte4nau e5CiliB4at 5u 3#unile 8ntin9eH 3e 5m3iile 3line ;e
:lo4i 9lBati5e @um@iau alBinele7 34omi<n; mie4e u#o4 ;e A9it. P4aiele 5u a3 lim3e;e
9e 95u4Aeau toate 8nt4?un 4u lat7 #e43uito4. SCe;emei ;e95le5 #i 8n5e45 9olul.
J Nu?i 5a ia4Ba ;in ;e#e4t7 4ema45 ea. Nu?9 ;oa4 4;5ini. !?a;ev4at Cumu9.
Putem 5ultiva 3aDi#tile :4 9 le ;i9t4uAem.
Pent4u 34ima oa4 8n 5lto4ia lo47 !lema> nu 9e ;e4anD 9 9e 5on9ulte 5u
Volema> ;e934e lo5ul un;e 9 9e?a#e@e taB4a. Nu eEi9ta ni5i un lo5 3e un;e t4e5eau 8n
5a4e 9 nu :i 3utut 3o3o9i 3e9te noa3te.
J To<i lo5uito4ii ;in SeAAi;uAu a4 3utea t4i 4eAe#te?n <inutul 9ta7 93u9e !lema>.
Nu 54e@i7 TatI
J Ia4 noi 9untem 9inAu4ii oameni ;e?ai5i7 493un9e Tata. Su:letul Su34em a
34eAtit lo5ul 3ent4u noi. Ne?a a#te3tat @e5e milioane ;e ani.
J A#a;a47 4mnem ai5iI A9ta?i ;e9tina<ia noa9t4I
J Rmnem ai5i7 ;eo5am;at7 34e5i@ Volema>. Cel 3u<in 5<iva ani. Su:letul
Su34em 8n5 nu?i 34eAtit 9 ne ;u5?n 9tele7 8na3oi 3e Pmnt. O v4eme7 ai5i va :i 5a9a
noa9t4.
J C<i aniI 8nt4eB !lema>.
J De9tui 5t 9 5on9t4uim 5a9e ;e lemn #i 9 t4an9:o4mm 5o4tu4ile noa9t4e ve5Ci
8n 34elate #i ;4a3e4ii. Din a5e9t lo5 nu vom mai 5lto4i7 ni5i 3e u95at7 ni5i 3e a3. Numai
5n; ne vom 4i;i5a la 9tele?l vom 349i. A#a;a47 Cai;e<i 9?l numim Do9tato>7 3ent4u 5
ne va?m3lini nevoile ;in Bel#uA. Rului 8i vom 93une Ra9a7 3ent4u 5?i 3ute4ni5 #i 3lin ;e
via< #i nu va?n5eta 9 ne o:e4e 5e ne t4eBuie.
Ra9a 8n5uviin< u#o4 ;in 5a37 8n 9emn 5 4e5unoa#te 5in9teaH a:i# un 9u49 5t 9e
3oate ;e vaA7 ;in 5a4e Luet7 5el 3u<in7 8n<ele9e 5 Ra9a #tia 57 34in noile nume ale9e7 9o<ul
ei v4ea 9 :ie 5on5iliato4.
F#i a#e@a4 5olonia 3e un 34omonto4iu Do97 5a4e ;;ea 934e Au4a ;e v49a4e a
Rului Ra9a 8n O5eanul ;e Su; 3ent4u 5 att ;e ;e3a4te aDun9e9e47 l9n; 8n u4m
(a4ea Lu5ioa9 #i (a4ea ;e Stele. Fnt4?o lun7 aveau to<i 5a9e ;e lemn 5u a5o3e4i#u4i ;e
9tu:7 ia4 la latitu;inea 4e93e5tiv 3uteau 5ultiva tot tim3ul 3lante7 a#a 5 nu 5onta 5n; le
9;eauH 8n :ie5a4e @i 3loua 3u<in7 ia4 :u4tunile 3ute4ni5e t4e5eau 4e3e;e7 :4 9 34ovoa5e
3aAuBe.
Animalele e4au att ;e Bln;e7 8n5t nu 9e temeau ;e omH oamenii au ;ome9ti5it
4e3e;e 5a34e 9lBati5e7 5a4e 9e t4Aeau 8n mo; 5la4 ;in a5elea#i vie<uitoa4e 54e95ute 8n
tu4me 3e ;ealu4ile ;e lnA /a9ili5a la3tele ;e 5mil a aDun97 8n 9:4#it7 un li5Ci; 3e
5a4e numai 3uii ;e 5mil t4eBuiau 9?l mai Bea7 ia4 eE34e9ia MB4n@ ;e 5milO a ;evenit
un eu:emi9m 3ent4u BeBelu#ii Bine C4ni<i7 5u 95ute5ul ne95CimBat. Fn u4mto4ii #a9e ani7
9?au n95ut al<i 5o3ii7 3n 5n; num4ul mi5u<ilo4 a aDun9 la t4ei@e5i #i 5in5i7 5u v49te
5u34in9e 8nt4e a34oa3e o3t ani #i 5teva @ile. F#i 5ultivau oAoa4ele 8n 5omun #i 8m34<eau
4oa;ele 8n mo; eAalH ;in 5n; 8n 5n;7 B4Ba<ii 3le5au #i vnau 8m34eun7 a;u5n; a5a9
5a4ne 3ent4u 3u9 la u95at #i la 94at #i 3iele 3ent4u tB5it. Ra9a7 I99iB #i SCe;emei #i?au
a9umat e;u5a4ea 5o3iilo47 ;e95Ci@n; o #5oal.
Nu 5 via<a lo4 a4 :i :o9t un Ba9m al 35ii #i :e4i5i4ii ve#ni5e. Oamenii 9e mai
5e4tau Ko>o4 n?a vo4Bit 5u Sevet un an ;in 5au@a unei 34i5ini ne8n9emnateH (eB 9?a
5e4tat 5u OB4inA #i 5el ;in u4m #i?a 5on9t4uit o 5a9 mai ;e3a4te ;e 4e9tul A4u3ului.
!Ei9tau 4e9entimente unii 54e;eau 5 al<ii nu mun5e95 ;e9tul7 al<ii7 5 mun5a lo4 e4a mai
valo4oa9 ;e5t e:o4tul 5elo4lal<i. 0i mai eEi9ta o ten9iune ;i954et 3e4manent 8nt4e
:emei7 5a4e o 5on9i;e4au 5on;u5toa4e 3e Ra9a7 #i B4Ba<i7 5a4e 34e9u3uneau 5 ni5i o
Cot44e nu e4a :inal7 ;a5 n?a :o9t a34oBat ;e Volema> 9au !lema>. Da4 au t4e5ut 3e9te
toate 54i@ele7 3e9te toat 8n5o4;a4ea7 A9in; un e5CiliB4u ;e 5on;u5e4e 8nt4e ;evotamentul
lui Volema> :a< ;e 95o3u4ile Su:letului Su34em7 5om3a9iunea 3e493i5a5e a Ra9ei #i
evalua4ea 5ateAo4i5 a nevoilo47 :5ut ;e !lema>. O4i5e eventual ne:e4i5i4e ;in 9u:letele
lo4 e4a <inut 9uB 5ont4ol7 8nA4o3at 8n mun5a A4ea 5a4e le ma45a 4itmul vie<ii #i a3oi
;i934ea 8n momentele ;e Bu5u4ie ne<4mu4it #i ;4aAo9te ne34e5u3e<it.
De?a lunAul anilo47 au aDun9 9 ;u5 o via< att ;e :4umoa97 8n5t nu e4a unul
5a4e 9 nu v4ea7 5n; 9e An;ea la tot #i la toate7 5a Su:letul Su34em 9 uite 5 t4ie95
a5olo #i 9?i aBan;one@e 8n a4monia #i :e4i5i4ea ;in Do9tato>.
1. P!RI(!TRUL.
Cn; avea #a3te ani7 CCve6a a?n<ele9 3e4:e5t 5um :un5<iona lumea. A5um
8m3lini9e o3t #i avea ni#te ne;ume4i4i.
Ca to<i 5o3iii ;in Do9tato>7 a 54e95ut 8n<eleAn; 4ela<iile 9im3le ;int4e :amilii. De
eEem3lu7 Da@6a 5u :4a<ii #i 9u4o4ile ei mai mi5i le a3a4<ineau lui +u9Ci;C #i I99iB. K4a996a
#i No>6a7 5u :4a<ii #i 9u4o4ile lo4 mai mi5i7 <ineau ;e Ko>o4 #i OB4inA. Va9n6a 5u :4atele #i
9o4a ei e4au ai lui Sevet #i Va9. 0i tot a#a7 :ie5a4e 5eat ;e 5o3ii a3a4<inea ;e o mam #i un
tat.
SinAu4a 5iu;<enie ;in a5ea9t imaAine 5la4 a unive49ului7 5el 3u<in 3n 5n;
CCve6a a 8m3linit o3t ani7 o 4e34e@enta9e /uni5ul #i /uni5a7 Volema> #i Ra9a7 5a4e nu
numai 5?aveau ;oi mi5u<i ai lo4 :4a<ii O>6a #i Ua6a7 5a4e?a4 3utea la :el ;e Bine 9 :ie
Aemeni7 3ent4u 57 a#a 5um a 93u9 Va9n6a o;at7 8m34<eau un 9inAu4 54eie4 ;a4 e4au #i
34in<ii tutu4o4 5elo4lal<i 34in<i.
CCve6a #tia a9ta 3ent4u 57 8n momente neoBi#nuite7 au@i9e a;ul<ii @i5n;u?i
/uni5ii nu ;oa4 MDoamna Ra9aO o4i M/uni5aO7 5i #i M(amaO7 ia4 3e 34o34iul ei tat7 3e al
lui P4o6a7 !lema>7 #i 3e al S>i6ei7 (eBBe>eT7 5 8i @i5eau /uni5ului mai ;e9 MTatO.
Fn mintea CCve6ei7 a9ta?n9emna 5 Volema> #i Ra9a e4au P4imii P4in<i7 3ent4u 5?
au ;at na#te4e 8nt4eAii omeni4i. O 3a4te ;in ea #tia 5 nu a#a 9tteau lu54u4ile7 3ent4u 5
SCe;emei le eE3li5a9e 5la4 la #5oal 5?n lo5u4i 8n;e34tate eEi9tau milioane ;e oameni7
ia4 /uni5ul #i /uni5a nu le ;;u9e4 via< tutu4o4. Da4 a5ele lo5u4i e4au ;e leAen;. Nu
:u9e9e4 v@ute ni5io;at. Lumea e4a numai <inutul Do9tato>7 :4umo9 #i 9iAu47 ia4 8n a5el
lo5 nu eEi9ta un 9inAu4 om 5a4e 9 nu 9e t4aA ;in 59to4ia lui Volema> 5u Ra9a 5el
3u<in a#a 34ea.
Fn 4ealitate7 3ent4u CCve6a7 lumea a;ul<ilo4 e4a ;e9tul ;e 8n;e34tat 3ent4u a?i
9ati9:a5e o4i5e nevoie ;e 5iu;<enie a4 :i avut eaH nu t4eBuia 9 9e An;ea95 la t4mu4i
miti5e7 5a /a9ili5a7 Poto>Aavan #i Go4a6ni7 Pmntul #i +a4mon67 unele ;int4e a5e9tea
:iin; 3lanete7 altele o4a#e7 altele na<iuni7 ;e#i CCve6a nu 34i5e3u9e ni5io;at 4eAula 5a4e
9taBilea la 5e anume 9e 4e:e4 :ie5a4e ;enumi4e. Nu7 lumea CCve6ei e4a ;ominat ;e lu3ta
5ontinu ;int4e Da@6a #i P4o6a 3ent4u a 3une mna 3e 3ute4e 8n 4n;ul 5o3iilo4.
Da@6a e4a Co3ilul 5el mai (a4e7 :a3t 5a4e?i 5on:e4ea o auto4itate imen9. !a o
:olo9ea ne3ot4ivit7 eE3loatn;u?i 3e 5ei mai mi5i ;e 5te o4i 3utea7 t4an9:o4mn;?o 8n
9e4vi5ii #i M:avo4u4iO 3e49onale 3e 5a4e le 34imea :4 4e5uno#tin<. Da5 unul ;int4e 5ei
mi5i 4e:u@a 9 9e 9u3un7 8i Blo5a a55e9ul la o4i5e Do57 3u4 #i 9im3lu anun<n; 57 ;a5
M5o3ilul laO va 3a4ti5i3a la Do5 9au la 5on5u497 ea nu va lua 3a4te la el. La :el 9e 3u4ta
Da@6a 5u :etele mai a34o3iate ;e v49ta ei7 ;e#i 5u mai mult 9uBtilitate nu in9i9ta 9 i
9e :a5 9e4vi5ii 3e49onale umilitoa4e7 8n9 9e a#te3ta 5a7 atun5i 5n; Cot4a 5 un lu54u 9e
va ;e9:#u4a 8nt4?un anumit :el7 toate :etele 9?o a34oBe7 ia4 5ine 9e va o3une va :i
o9t4a5i@at 5u ;i954e<ie. CCve6a :iin; Al Doilea Co3il7 5u ;oa4 t4ei @ile mai tn47 nu
ve;ea ni5i un motiv 3ent4u 5a4e 9?a55e3te un 4ol ;e 9luA. Fn 5on9e5in<7 avea :oa4te mult
tim3 3ent4u 9ine7 8nt4u5t Da@6a nu tole4a 9 :ie nimeni eAala ei #i ni5iuna ;int4e :ete nu
avea t4ia 9 o 8n:4unte.
Fn tim3 5e Da@6a 8#i 5l;ea 4eAatul 34int4e 5o3iii mai mi5i #i :etele mai ma4i7
P4o6a :iul 5el mai ma4e al lui !lema> #i Al Doilea /iat 9e :5u9e 34in< 34int4e 34in<i.
!4a 9inAu4a 3e49oan 5a4e?o 3utea 4i;i5uli@a 3e Da@6a #i 4;e ;e 4eAulile ei #i to<i 5eilal<i
Bie<i 8i <ineau i9onul. Da@6a 8i o9t4a5i@a 3e Bie<ii mai ma4i7 ;a4 lo4 ni5i nu le 39a7
3ent4u 5 Do5u4ile la 5a4e voiau 9 ia 3a4te #i a34oBa4ea ;u3 5a4e tnDeau le 34imeau ;e la
P4o6a. Cea mai 54n5en umilin< 3e 5a4e a?n;u4at?o Da@6a a :o9t 5n; 34o34iul ei :4ate7
Xo;C6a7 9?a altu4at lui P4o6a #i 9?a :olo9it ;e 3ute4ea lui 5a ;e un 95ut 3ent4u a34a4ea
34o34iei in;e3en;en<e ;e 4eAulile 9u4o4ii 9ale mai ma4i. =4atele mai tn4 al CCve6ei7
$C6at7 #i uneo4i 5Cia4 (ot6a7 5a4e e4a 5u un an mai mi5 ;e5t $C6at #i nu :5ea 3a4te
;int4e Bie<ii mai ma4i7 i 9e altu4a 4eAulat lui P4o6a7 ;a4 CCve6ei nu?i 39a7 3ent4u 5
a9ta?n9emna #i mai mult umilin< 3ent4u Da@6a.
/ine8n<ele97 8n toiul 5on:li5telo47 CCve6a le <inea 3a4tea 5elo4lalte :ete7 :ie
;i934e<uin;u?i 3e Bie<ii 4eBeli7 :ie ;n;u?le 3e9te na97 ;a4 8n 9u:letul ei tnDea 9 :a5
3a4te ;in 4eAatul lui P4o6a. !i e4au 5ei 5a4e Du5au Do5u4i ;u4e #i minunate ;e?a vntoa4ea
#i ;e?a moa4tea. A4 :a5e?o 5Cia4 #i 3e 534ioa4a7 ;a5?a4 5Cema?o 9 9e Doa5e 5u ei7 i?a4 l9a
9?o vne@e #i 9?o ;oBoa4e 5u 9Ae<ile lo4 Boante7 ;a5?a4 3utea :a5e 3a4te ;int4e ei7 8n lo5 9
9tea7 34i@onie4 neno4o5it7 8n 4eAatul?5a35an al Da@6ei. Da4 5n; i?a 3omenit7 3e
;e3a4te7 :4atelui ei $C6at ;e934e ;o4in<a 9a7 el a :5ut un a;ev4at 93e5ta5ol ;e A4ea<
8nBu#it #i 4Aitu4i7 a#a 5 :ata a 4enun<at.
Cel mai ta4e 8i invi;ia 3e O>6a #i 3e Ua6a7 5ei ;oi :ii ai /uni5ii #i /uni5ului.
O>6a e4a P4imul /iat7 Ua6a7 Al Pat4ulea. Cei ;oi l?a4 :i 3utut ;et4ona u#o4 3e P4o6a ;in
3o@i<ia lui ;e #e: 3e9te Bie<i7 mai ale9 3ent4u 5 le :5eau 3e toate 8m34eun #i i?a4 :i
3utut 9u3une 3e 5eilal<i Bie<i. Da4 nu 9e 9in5Ci9eau ;e a9ta7 ;oa4 luau 3a4te la Do5u4ile lui
P4o6a 5n; aveau 5Ce: #i ni5i nu 9e 34eo5u3au ;e 5ine e4a la 5on;u5e4e. A9ta 3ent4u 5 9e
5on9i;e4au a;ul<i7 8n ni5i un 5a@ 5o3ii. MNoi 9untem ;in a5eea#i Aene4a<ie 5a 34in<ii
vo#t4iO7 8i 93u9e9e o;at Ua6a CCve6ei. Din 5li3a a5eea7 CCve6a nu 953a o5a@ia 9
9uBlinie@e 5 Ua6a e4a mult mai 95un; ;e5t ea #i 8n5?avea o 3u<uli5 ;e ie3u4e7 :5n;u?i
3e 5eilal<i 5o3ii 9 4;7 ;e#i le e4a :4i5 ;e Ua6a. A5e9ta nu :5ea ;e5t 9 9e uite la ea 5u
;i934e< #i 9 3le5e. Da4 CCve6a a oB9e4vat 5 nu mai u4ina 8n :a<a mi5u<ilo4.
Cn; CCve6a e4a B4utal ;e 9in5e47 t4eBuia 9 4e5unoa95 8n 9inea ei 5 motivul
3ent4u 5a4e e4a 5om3let i@olat ;e al<i 5o3ii e4a a5ela 5 3u4 #i 9im3lu nu?#i 3utea <ine
Au4a 8n5Ci9. Da5 ve;ea 5 5ineva?i Btu#7 in5o4e5t 9au eAoi9t7 o 93unea :4 4e<ine4i.
Nu 5onta 5 tot :4 4e<ine4i vo4Bea #i atun5i 5n; v4eunul 9e ;ove;ea noBil7 Bun 9au
Aene4o9 lau;a 9e uita 4e3e;e7 8n v4eme 5e DiAni4ile 9e t4e5eau la 5ata9ti: 3ent4u
tot;eauna. A9t:el7 CCve6a n?avea 34ieteni a;ev4a<i 34int4e 5o3ii e4au 34ea o5u3a<i 9 9e
;ea Bine 3e lnA Da@6a 9au P4o6a 5a 9?i o:e4e ei o 34ietenie a;ev4at7 8n a:a4 ;e O>6a
#i Ua6a7 Bine8n<ele97 5a4e e4au #i mai ;i9tan<i #i 34eo5u3a<i unul ;e 5ellalt 8n a#a?@i9a lo4
3o9tu4 ;e a;ul<i.
Numai 5n; CCve6a a?m3linit o3t ani #i a 5on9tatat 5t ;e 3u<in aten<ie 8i a5o4;a
o4i5ine alt5ineva7 8n a:a4 ;e 34in<ii ei7 @ilei 9ale ;e na#te4e7 ;u3 tam?tamul :5ut 8n Du4ul
anive494ii Da@6ei7 #i?a 3ie4;ut 5om3let 93e4an<a 5 va :i o 3e49oan 5u o anumit
8n9emntate 8n lume. Nu e4a ;e9tul ;e 4u 5 Da@6a le 3o4un5ea tutu4o4 5u atta ne9im<i4e7
;e 5e t4eBuiau a;ul<ii 9 :a5 un :e9tival ;e @iua eiI Tata i?a eE3li5at 57 ;e9iAu47 :e9tivalul
nu 9e o4Aani@a 3ent4u Da@6a7 5i 3ent4u 5 @iua ei ma45a 8n5e3utul unei Aene4a<ii 8nt4eAi ;e
5o3ii ;a4 5e 5onta ;a5 matu4ii o 34iveau a9t:el 9au nuI Rmnea :a3tul 5 34in
:e9tivalul a5ela 9e a:i4ma9e ;omina<ia ;e :ie4 a Da@6ei a9u34a 5elo4lal<i 5o3ii #i 5Cia4 i 9e
o:e4i9e :etei o 9u3e4io4itate tem3o4a4 a9u34a lui P4o6a 8n9u#i7 ia4 O>6a #i Ua6a au 9tat
8mBu:na<i toat 3et4e5e4ea7 5n; au :o9t t4ata<i ;e 9u9 #i t4imi#i 5u liota ;e 5o3ii7 lu54u 3e
5a4e l?au 5on9i;e4at A4e#it7 3ent4u 5 ei nu :5eau 3a4te ;in Aene4a<ia mai tn4. Cum au
3utut inte4veni a;ul<ii att ;e neAliDent #i ;i9t4u5tiv 8n ie4a4Cia 5o3iilo4I Ca #i 5um n?a4 :i
5on9i;e4at 5 vie<ile lo4 9unt a;ev4ate.
A5ela a :o9t momentul 8n 5a4e CCve6a a avut intui<ia 34o:un; a :a3tului 5 lumea
a;ul<ilo4 #i 5ea a 5o3iilo4 9unt7 34oBaBil7 i;enti5e 8n :elul lo4 ;e?a :un5<iona7 att ;oa4 5
5ei mi5i 9unt 3e4manent 9u3u#ii 5elo4 ma4i. A 8n5e3ut 5u o 5onve49a<ie ;int4e CCve6a #i
mama ei7 5a4e?i 3ie3tna 34ul ;u3 Baie:
J Cu 5t Bie<ii?9 mai tine4i7 5u?att 9unt mai ;e@Au9tto4i7 93u9e CCve6a7
An;in;u?9e la al ;oilea ei :4ate7 (ot6a7 5a4e to5mai a ;e95o3e4it 5e tmBlu 9e :5ea
;a5 9e 95oBea 8n na9 #i 9e #te4Aea ;e Caina 9u4o4ii 9ale7 oBi5ei 3e 5a4e CCve6a n?avea ;e
An; 9?l tole4e@e7 in;i:e4ent ;a5?o a:e5ta 3e ea 9au 3e mi5a $u6a7 5a4e nu 9e 3utea a34a.
J Nu?i nea34at a;ev4at7 @i9e (ama. Pu4 #i 9im3lu A9e95 alte meto;e ;e?a :i
;e@Au9tto4i 5n; 54e95.
(ama vo4Bi9e :4 34ea mult 5onvinAe4e7 5a #i 5n; a4 :i :5ut o Alum7 ;a4
3ent4u CCve6a momentul a5ela 8i a;u9e9e ilumina4ea. A?n5e45at 9 #i?l 8n5Ci3uie 3e tatl
K4a996ei7 OB4inA7 95oBin;u?9e 8n na9 #i #te4An;u?9e ;e (ama #i a 4eali@at 5?a#a 5eva nu
9e 3utea 8ntm3la. Da4 3oate 5 eEi9tau #i alte lu54u4i ;e@Au9ttoa4e 3e 5a4e le?a4 :a5e
OB4inA. T4eBuie 9?l u4m4e95 #i 9 a:lu7 #i?a 93u9 CCve6a.
Nu 9e?nt4eB ;a5 OB4inA e4a 5el 3e 5a4e t4eBuia 9?l u4m4ea95 v@u9e ;e9eo4i
5um (ama 8#i 3ie4;ea 4B;a4ea 5n; vo4Bea OB4inA la #e;in<ele ;e 5on9iliu. N?avea 3i5
;e 4e93e5t 3ent4u el #i ni5i Tata n?avea7 ;e#i el 9e a95un;ea mai Bine. A#a 57 ;a5 eEi9ta
v4eun B4Bat a;ult 5a4e 9 eEem3li:i5e 5om3o4tamentul ;e@Au9tto47 5u 9iAu4an< 5 a5ela
e4a OB4inA.
De a5eea7 CCve6a avea 9?#i 5on5ent4e@e aten<ia 3e a;ul<ii ;in Du4ul ei7 u4m4in;
9 ;e95o3e4e 5ine e4a Da@6a 34int4e mame #i P4o6a 34int4e ta<i. Pe 3a45u497 a?n5e3ut 9
8n<eleaA lu54u4i 3e 5a4e nu le?n<ele9e9e 3n atun5i. Lumea nu e4a un lo5 att ;e 5la4 #i
9im3lu 5um 54e@u9e ea.
Revela<ia 5ea mai #o5ant a venit 8n @iua 5n; a ;i95utat 5u 34in<ii ei ;e934e
59to4ie. Fn ultima v4eme7 i?a ;evenit lim3e;e 57 o;at #i o;at7 5o3iii vo4 54e#te7 9e vo4
8m3e4e5Cea7 vo4 avea 34un5i #i vo4 8n5e3e ;in nou 5i5lul vie<ii a9ta ;in 5au@a unei
oB9e4va<ii Do9ni5e :5ute ;e To6a ;e934e 5e anume voia7 ;e :a3t7 9?i :a5 P4o6a Da@6ei.
To6a inten<iona9e 9 :a5 o 4ema45 oB95en7 8n93imnttoa4e7 ;a4 CCve6a #i?a ;at
9eama 57 ;e3a4te ;e?a :i 8n93imnttoa4e7 e4a7 34oBaBil7 o 34o:e<ie. N?a4 :i P4o6a #i
Da@6a 3e4e5Cea 3e4:e5tI P4o6a a4 :i 5a !lema>7 ia4 Da@6a 34oBaBil 5 i?a4 @mBi 5u
;evotament ;e9v4#it7 5a !ia;C lui !lema>. Sau a4 :i Da@6a 5a mama ei7 +u9Ci;C7 mult
mai 3ute4ni5 ;e5t 9o<ul ei7 I99iB7 3e 5a4e?l 54a 3e9te tot #i?l 8mBia 5a 3e?un BeBelu#I
Sau #i?a4 5ontinua P4o6a #i Da@6a lu3ta 3ent4u 9u34ema<ie ;e?a lunAul vie<ii7 8n5e45n;
9?#i 8ntoa45 34o34iii 5o3ii unul 8m3ot4iva 5eluilaltI
Gn;ul o :5u 3e CCve6a 9 9e?nt4eBe 5u 5a4e ;int4e Bie<i 9e va 59to4i ea. Va :i
unul ;in 34imul an7 ;e v49ta eiI A9ta?a4 8n9emna 9au P4o6a7 9au O>6a7 ia4 amn;oi 8i
4e3uAnau. Da4 Bie<ii ;in al ;oilea anI =4<io4ul lui Da@6a7 Xo;C6a7 :4<io4ul lui P4o6a7
Na;6a7 9au Ma;ultulO Ua6a Calal 9ele5<ieL Ia4 5o3iii ;in al t4eilea an aveau v49ta
in9u3o4taBilului ei :4ate7 (ot6a ni5i nu vi9a 9 9e m4ite 5u 5ineva att ;e tn4L
A#a 5 ata5 9uBie5tul 5u 34in<ii ei la ;eDun7 8nt4?o ;iminea< 5n; Tata nu
me4Aea la vntoa4e7 a#a 5 mn5au 8m34eun.
J C4e@i 5 va t4eBui 9 m m4it 5u Xo;C6aI 8nt4eB ea7 3ent4u 5 Cot49e 5
Xo;C6a e4a alte4nativa 5ea mai 3u<in ;e@Au9ttoa4e.
J Fn ni5i?un 5a@7 493un9e (ama :4 e@ita4e.
J De :a3t7 @i9e Tata7 <i?am inte4@i5e?o.
J Atun5i7 5u 5ineI Cu O>6aI Cu Ua6aI
J A34oa3e la :el ;e 4u7 93u9e Tata. Ce?i a9ta7 ai ;e An; 9?<i 8ntemeie@i o
:amilie 5u4n;I
J No4mal 5 9e An;e#te la a9ta7 N6e:7 4o9ti (ama. =etele 9e An;e95 la
a9emenea lu54u4i la v49ta ei.
J Atun5i7 a4 3utea <ine minte 5 n?o 9 9e m4ite 5u un un5Ci Bun #i 8n ni5i un 5a@
5u un Biat 5a4e?i e ve4i#o4 34ima4 Bun ;e ;ou o4i.
Cuvintele a5e9tea nu?n9emnau aB9olut nimi5 3ent4u CCve6a7 8n9 t4imiteau 5t4e
teneB4oa9e mi9te4e. Ce lu54u 5um3lit :5u9e Xo;C6a 3ent4u a ;eveni Mve4i#o4 34ima4 Bun
;e ;ou o4iOI A#a 5?nt4eB.
J Nu?i vo4Ba 5?a4 :i :5ut el 5eva7 8i eE3li5 (ama. Numai 5 mama lui7
+u9Ci;C7 e 9o4a mea Bun amn;ou avem a5eea#i mam #i a5ela#i tat. Ia4 tatl lui
$aEo;C7 I99iB7 e :4atele Bun al tatlui tuH amn;oi au a5eea#i mam #i a5ela#i tat7 a;i5
/uni5a #i /uni5ul. A9ta?n9eamn 5?ave<i to<i 9t4mo#ii 5omuni e 5ea mai a34o3iat
leAtu4 ;e 9nAe ;int4e to<i 5o3iii7 ia4 59to4ia ;int4e voi ie9e ;in ;i95u<ie.
J Da5 va :i 3o9iBil 9?o evitm7 a;uA Tata.
J Pe?a9ta o 3utem evita7 93u9e (ama. 0i la :el 9imt #i 5n; e vo4Ba ;e O6>iB #i
Ua9ai7 3ent4u 5 ei tot :iii Ra9ei #i ai lui Volema> 9unt.
CCve6a 34imi toate a5e9tea 5u 5alm7 8n9 3e ;inunt4u e4a 4v#it. +u9Ci;C #i
(ama e4au 9u4o4i Bune7 ;a4 nu :ii5ele /uni5ii #i /uni5uluiL Ia4 Tata #i I99iB e4au :4a<i
Buni7 5a O6>iB #i Ua9ai7 ia4 leAtu4a ;e9v4#it ;int4e :4a<i eEi9ta 3ent4u 5 e4au to<i :iii
/uni5ii #i ai /uni5ului. Totu#i7 8n9#i :olo9i4ea 5uvntului MBunO 34e9u3unea #i eEi9ten<a
uno4 alt:el ;e :4a<i7 ;e5i 5a4e nu e4au :iii lui Volema> 5u Ra9a. Cum 9e 3utea a9taI
J Ce 9?a 8ntm3latI o 8nt4eB Tata.
J Nu?miG 5u 5ine m 3ot m4itaI
J Nu?i 5am ;ev4eme. Fn5e3u Tata.
(ama inte4veni:
J /ie<ii 5a4e te ;e@Au9t a9t@i <i 9e vo4 34ea mult mai inte4e9an<i 3e m9u4 5e
54e#ti. C4e;e?m 3e 5uvnt7 ;4aAa mea Ve6a7 3ent4u 5 nu vei 54e;e 34o:e<ia a5ea9ta 8n
mo; 93e5ial7 3n 5n; nu 9e va a;eve4i. Da4 5n; va veni @iua a5eea minunatG
J $iua a5eea o4iBil7 v4ei 9 93ui7 mo4mi Tata.
JG vei 3utea 9?<i 8nto45i 34ivi4ea 934e Pa;a4o>7 ;e eEem3lu7 3ent4u 5 el nu?i
4u; 5u nimeni7 8n a:a4 ;e 9u4ioa4a lui7 DaB4ota7 #i ;e 34in<ii lui7 $;o4aB #i SCe;emei.
!4a 3ent4u 34ima oa4 5n; CCve6a 8#i ;;ea 9eama 5 $;o4aB #i SCe;emei nu
e4au 8n4u;i<i 5u 5eilal<i7 ;a4 a5um 8#i aminti 57 ;emult7 8l anti3ati@a9e 3e Pa;a4o>7 3ent4u
5 le 93unea /uni5ii #i /uni5ului MRa9aO #i MVolema>O7 34n; li39it ;e 4e93e5tH ;a4 nu
e4a ;elo5 o li39 ;e 4e93e5t7 3ent4u 5 nu e4au Buni5a #i Buni5ul lui. Oa4e?n<eleAea toat
lumeaI
J 0i7 a;uA Tata7 3ent4u 5 eEi9t un 9inAu4 Ro>6a 5a4e 9 9e o5u3e ;e toate
3uBe4ele ;in Do9tato>G
J N6e:L 4o9ti (ama 5u a934ime.
JG nu vei avea ;e ale9 ;e5t 5um ai :o4mulat tu7 ;4aAa mea vi@iona4 8n a3eI
a7 ;a7 9?<i 8nto45i 34ivi4ea 934e P4ot5Cnu 9au Na;e@Cn67 3ent4u 5 mama lo47 !ia;C7 nu?i
8n4u;it 5u nimeni ;e?ai5i7 ia4 tatl lo47 !lema>7 e ;oa4 :4atele meu vit4eA. La :el #i 934e
Umene7 al 54ui tat7 Va97 nu?i 4u; 5u noi7 #i a 54ui mam7 Sevet7 e ;oa4 9o4a mea
vit4eA.
La9?i 3e P4o6a7 Na;6a #i Um6a.
J Cum 9e 3oate 5a Sevet 9 :ie ;oa4 9o4a ta vit4eAI Fnt4eB CCve6a. ! ;in 5au@
5?ai at<ia :4a<i #i ea nu mai 3oate :i 9o4a ta BunI
J O:7 e9te ;eDa un 5o#ma47 9e 3ln9e (ama. CCia4 t4eBuia 9 9e?ntm3le 8n
;iminea<a a9taI
Tata7 8n97 a 5ontinuat #i i?a eE3li5at 5 Volema> :u9e9e 8n9u4at 5u alte ;ou :emei
8n /a9ili5a7 :emei 5a4e?i n95u9e4 3e !lema> #i (eBBe>eT7 a3oi a :o9t 59to4it 5u Ra9a
;e9tul ;e mult 5a 9?l aiB 3e I99iBH a3oi Doamna Ra9a Mn?a 4e8nnoitO 5ont4a5tul #i7 8n
95CimB7 9?a m4itat 5u un B4Bat 3e nume GaBallu:iE7 5a4e e4a #i :4atele vit4eA al lui
!lema>7 3ent4u 5 mama lui :u9e9e una ;int4e :o9tele 9o<ii ale lui Volema>7 #i 5u a5e9t
GaBallu:iE le?a avut Doamna Ra9a 3e Sevet #i Ko>o4. Du3 a5eea7 ea n?a mai 4e8nnoit
5ont4a5tul lui GaBallu:iE7 5i 9?a 8nto49 la Volema> #i 9?a 59to4it 5u el 3e4manent7 a3oi l?
a avut 3e Na:ai #i7 mai 4e5ent7 3e O>6a #i Ua6a.
J Ai 8n<ele9I
CCve6a nu 4eu#i ;e5t 9 8n5line ;in 5a3 9tu3e:iat. Lumea ei 9e?nto49e9e 5u 9u9ul
8n Do9. Nu numai ;in 5au@a 5on:u@iei 54eate ;e 5ine 5u 5ine e4a 4u; 3n la u4m7 ;a4 #i
;in 5au@a i;eii 5 ;oi oameni nu t4eBuiau 9 4mn toat via<a 59to4i<i 5 mama #i
tatl 5uiva vo4 9:4#i 34in a 9e 59to4i 5u alte 3e49oane aB9olut ;i:e4ite #i 34in a avea 5o3ii
5a4e 9e An;eau numai la unul ;int4e ei 5a la (ama7 5ellalt :iin;u?le total 9t4inL
!4a?n93imntto47 ia4 8n noa3tea u4mtoa4e :ata a avut un 5o#ma4 8n 5a4e
#oBolani u4ia#i au venit la ei a5a9 #i l?au luat 3e Tata 8n 9omn7 ia4 5n; 9?a t4e@it (ama7
ni5i n?a oB9e4vat aB9en<a lui7 3u4 #i 9im3lu l?a a;u9 3e mi5ul P4o6a a5um ;evenit B4Bat7
3ent4u 5 e4a un vi9 #i i?a 93u9: MA5e9ta e9te noul tu tat7 3n 5n; 8l vo4 lua #oBolanii
#i 3e el. M
Se t4e@i 95n5in;.
J Ce?ai vi9atI o 8nt4eB (ama7 8n tim3 5e?o lini#tea. S3une?mi7 Ve6a7 ;e 5e
3lnAiI
=ata 8i 3ove9ti.
(ama o ;u9e 8n 5ame4a Tatei #i a ei7 8l t4e@i 3e Tata #i?o 3u9e 3e CCve6a 9?i
3ove9tea95 #i lui vi9ul. !l ni5i m5a4 nu 34u inte4e9at ;e amnuntul a5ela 8n:io4to47
a;i5 ;e veni4ea lui P4o6a 8n 5a9a lo4 5a 9?l 8nlo5uia95 3e el. !l nu v4u 9 #tie ;e5t ;e
#oBolanii u4ia#i. Fi 5e4u 9 i?i ;e954ie ;e mai multe o4i7 ;e#i CCve6a nu #tia 5e 9?i 93un
;e934e ei ;e5t 5 e4au #oBolani #i e4au ma4i #i 5Ci5oteau7 @i5n;u?#i unul altuia 5t ;e
;e#te3<i 9unt 8n tim3 5e?l ;u5eau 3e Tata.
J Totu#i7 @i9e Tata7 e 34ima oa4?n noua Aene4a<ie. 0i nu?i ;e la Su:letul Su34em7
5i ;e la P9t4to4ul Pmntului.
J Poate 9 n?aiB ni5i?o 8n9emntate7 93u9e (ama. Poate?a au@it ;e unul ;int4e
vi9ele a5elea.
Da4 5n; au 8nt4eBat?o ;a5 au@i9e 3ove#ti 5u #oBolani u4ia#i 8nainte ;e a?i vi9a7
CCve6a CaBa4 n?avu ;e934e 5e anume vo4Beau. SinAu4ii #oBolani ;e 5a4e au@i9e e4au 5ei
5a4e?n5e45au 8nt4una 9 :u4e C4ana ;in CamBa4e. (ai aveau #i al<ii vi9e 5u #oBolaniI
A;ul<ii e4au att ;e 5iu;a<i nu le 39a 5 9e ;e9t4am :amilii7 5o3iii au :4a<i #i 9u4o4i
vit4eAe #i alte mon9t4uo@it<i a9emntoa4e7 ;a4 un vi9 ;e934e un #oBolan u4ia# a9ta e4a
im3o4tant 3ent4u ei. Tata 5Cia4 @i9e:
J Da5 mai vi9e@i v4eo;at #oBolani u4ia#i 9au alte animale 5iu;ate7 t4eBuie 9 ne
93ui ime;iat. S?a4 3utea 9 :ie :oa4te im3o4tant.
ABia 5n; Luet o a5o3e4i ;in nou 8n 3tu<ul ei 4eu#i CCve6a 9 3un 8nt4eBa4ea
5a4e?o :4mnta 5u a;ev4at:
J (am7 ;a5 tu nu vei 4e8nnoi 5ont4a5tul 5u Tata7 5ine va :i noul no9t4u Tat
;u3 a5eeaI
O eE34e9ie ;e 8n<eleAe4e #i 5om3a9iune a34u 3e :a<a mamei:
J O7 Ve6a7 ;4Au<a mea 54oito4ea97 a9ta te?nA4iDo4ea@ 3e tineI Am 4enun<at la
a9emenea leAi 5n; am 3le5at ;in /a9ili5a. C9to4iile 9unt 3ent4u tot;eauna ai5i. Pn?la
moa4te. A#a 5?n :amilia noa9t4 Tata va :i 8ntot;eauna tatl7 ia4 eu voi :i 8ntot;eauna
mama #i nimi5 nu 9e va 95CimBa. Te 3o<i Ba@a 3e a9ta.
(ult mai lini#tit7 CCve6a 9e 5ul5. Fi mai t4e5u4 34in 5a3 ni#te An;u4i 8n tim3
5e a;o4mea: 5e o4iBil t4eBuie 9 :i :o9t 9 t4ie#ti 8n /a9ili5a #i 9 nu #tii 5ine 9e va 59to4i
5u 34in<ii ti ;e la an la an la :el ;e Bine 3uteai 9 t4ie#ti 8nt4?o 5a9 8n 5a4e tavanul 9
:ie 3o;eaua 8n @iua u4mtoa4e. 0i 8n5?un An;: M!u 9unt 34ima ;in noua Aene4a<ie 5a4e?a
vi9at ;e934e #oBolani u4ia#i #i7 8nt4?un :el7 e A4o@av7 a#a 5 t4eBuie 9 :iu :oa4te mn;4 ;e
mine #i7 ;a5?a# :i #tiut a9ta7 a# :i vi9at #oBolani u4ia#i mai ;emult.O 0i ia4 un An;: MRo>6a
e Biatul ne8n4u;it 5u nimeni7 a#a 5 5el mai Bine?i 9 m 59to4e95 5u el7 ;e5i m voi
m4ita 5u el #i a9ta 8i va ;emon9t4a Da@6ei 5ine?i 5ea mai Bun.O
Na:ai #i Luet nu 34ea ;o4mi4 8n noa3tea a5eea. =ie5a4e ;int4e ei 4e@ona9e la
alt5eva ;in vi9ul CCve6ei. Pe ;e?o 3a4te7 3ent4u Luet7 5eea 5e 5onta e4a 57 8n 9:4#it7 unul
;int4e 5o3ii ;ove;ea aBilitatea ;u3 5a4e Su:letul Su34em 8#i :5ea aleAe4ile. 0tia 5?i
vanitoa97 ;a4 i 9e 34ea 3ot4ivit 5a 34imul n95ut al vi@iona4ei 8n a3e 9 :ie 34imul 5a4e 9
aiB un vi9 5u 9uB8n<ele9u4i. (u4ea ;e ne4B;a4e 9?o ;u5 3e :ii5a ei 8n a3a 4ului7 9 va;
;a5 3utea ;e34in;e 9?alune5e voit 8n 9omnul 5a4e a;u5ea vi9e a;ev4ate7 a#a 5um
8nv<a9e 9 :a5 Luet ;e una 9inAu4.
Pe ;e alt 3a4te7 3ent4u Na:ai7 5eea 5e 5onta e4a 57 ;u3?o t5e4e att ;e lunA7
5ineva 34imi9e un me9aD 8n 9:4#it. Ia4 me9aDul7 o4i5t ;e vaA7 o4i5t ;e leAat ;e
ne;ume4i4i 5o3il4e#ti7 venea7 totu#i7 ;e la P9t4to4ul Pmntului #i a9ta?l :5ea mai
im3o4tant ;e5t ;a5?a4 :i :o9t ;e la Su:letul Su34em.
Fn ;e:initiv7 5u Su:letul Su34em 5onve49au tot tim3ul7 34in inte4me;iul
CataloAului. A5e9ta7 8n97 la 3e4mitea ;oa4 a55e9ul la memo4ia Su:letului Su34em. Nu?i
l9a 9 8n<eleaA 3lanu4ile Su:letului Su34em7 9 a:le ;e la el eEa5t 5e anume a#te3ta ;e la
ei Su:letul Su34em 9 :a5 anul 9ta 9au u4mto4ul. P4in u4ma4e a#te3tau7 a#a 5um
a#te3ta9e4 8ntot;eauna7 5a Su:letul Su34em 9 ;ea un im3ul9 lu54u4ilo4 34int4?un vi9 9au o
vo5e 8n mintea lo4. Pet4e5u9e4 at<ia ani 8n Do9tato> #i Su:letul Su34em nu le t4imi9e9e
ni5i un vi97 nu au@i9e4 ni5i o vo5e7 ia4 9inAu4ul me9aD 34imit ;e la CataloA7 ;u3 5e?i
5e45eta9e4 memo4ia7 e4a M9ta<i #i a#te3ta<iO.
Da4 P9t4to4ul Pmntului nu e4a leAat ;e un 3lan 9au 34oA4am al Su:letului
Su34emH #i?a t4imi9 vi9ul ;e la ani?lumin ;e 3e Pmnt. !4a im3o9iBil 9 ACi5e#ti 95o3ul
P9t4to4ului Pmntului vi9ele t4imi9e ;e el 34eau ame9te5ate 5u A4iDile 3e49oanei 5a4e
34imea vi9ul7 a#a 5um 9?a 8ntm3lat 5n; a vi9at CCve6a #oBolani. Fn9 eEi9tau teme 5a4e
9e 4e3etau nu vi9a9e +u9Ci;C #oBolani tot 9uB :o4m ;e ;u#mani ata5n;u?i :amiliaI
A9ta 34ea 9 9uAe4e@e 5 #oBolanii ma4i aveau 9 :ie o 34oBlem 3ent4u ei 3e Pmnt
;e#i eEi9tau #i vi9e 8n 5a4e #oBolanii #i 8nAe4ii ;e 3e Pmnt 9e?m34ieteneau 5u oamenii #i
;eveneau eAalii lo4. !4a att ;e ;i:i5il 9?n<eleAi toate a5e9tea ;a4 un lu54u e4a 9iAu4.
Vi9ele ;e la P9t4to4ul Pmntului nu?n5eta9e47 a#a 57 34oBaBil7 8n 5u4n; avea 9 9e?
ntm3le 5eva7 3oate va?n5e3e u4mtoa4ea eta3 a 5lto4iei lo4.
Pent4u 5 Na:ai 8#i 3ie4;ea 4B;a4ea. A9emenea 5elo4lal<i7 8i 3l5ea 5um t4iau 8n
Do9tato>7 8n9 nu 3utea uita 5 nu a5e9ta e4a 95o3ul 5lto4iei lo4. Ii a#te3ta o 8n;ato4i4e
ne8n;e3linit7 o 5lto4ie 34in 93a<iu7 934e 3laneta ;in 5a4e 9e t4Aea omeni4ea7 8ntoa45e4ea
oamenilo4 3ent4u 34ima oa4 ;u3 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani7 ia4 Na:ai tnDea 9 3le5e.
Via<a 8n Do9tato> e4a ;ul5e7 ;a4 mult 34ea limitat #i a4monioa9. Lu54u4ile 34eau a 9e :i
8n5Ceiat ai5i7 ia4 lui Na:ai nu?i 3l5ea 9entimentul 5 viito4ul :u9e9e 3lnuit7 5 nu 9e vo4
mai 3et4e5e alte 95CimB4i ;e5t 5ele 34evi@iBile7 a;u9e ;e Bt4ne<e.
Su:let Su34em7 8nt4eB Na:ai 8n An;7 a5um7 5 P9t4to4ul Pmntului 9?a t4e@it
;in nou7 te vei t4e@i #i tuI Ne vei t4imite 8n u4mtoa4ea eta3 a 5lto4iei noa9t4eI
Na:ai e4a eEt4em ;e 5on#tient ;e ;i:e4en<a ;int4e 4ea5<ia lui #i a lui Luet la vi9ul
CCve6ei. !l ;i934e<uia #i invi;ia ;eo3ot4iv atitu;inea lui Luet. O ;i934e<uia 3ent4u 5
Luet 34ea 9 :i 3e4mi9 5a Do9tato> 9 ;evin unive49ul ei 5el mai mult 8i 39a ;e 5o3ii
#i a9ta?n9emna 5 #i ei 3uteau ;eveni vi@iona4i7 mai ale9 5e A4o@av e4a 5 CCve6a a lo4 a
:o9t 34ima 5a4e?a vi9at vi9e a;ev4ate. Cum 9 5om3a4i a#a 5eva 5u ve9tea 5 P9t4to4ul
Pmntului a a5<ionat ;in nouI Fn a5ela#i tim37 Na:ai o invi;ia 3e Luet to5mai 3ent4u
leAtu4a ei 5u via<a ;in Do9tato> nu 9e 3utea aB<ine 9 nu 54ea; 5 e4a mult mai :e4i5it
;e5t el7 3ent4u 5 lumea ei 9e 8nv4tea 8nt4?a;ev4 8n Du4ul 5o3iilo47 :amiliei7 5omunit<ii.
T4ie95 8nt4?o lume ma4e7 ;a4 am 3u<ine leAtu4i 5u eaH Luet t4ie#te 8nt4?una mai mi57
;a4 o 3oate 95CimBa #i 3oate :i 95CimBat ;e ea mult mai mult ;e5t mine.
Nu 3ot ;eveni 5a ea #i ni5i ea nu 3oate ;eveni 5a mine. Oamenii7 lua<i in;ivi;ual7
au :o9t 8ntot;eauna mai im3o4tan<i 3ent4u ea ;e5t 3ent4u mine. ! 3un5tul meu 9laB :a3tul
5 nu 9unt la :el ;e 5on#tient ;e 9entimentele alto4a 8n a5eea#i m9u4 5a ea. Poate 57
;a5?a# :i :o9t un oB9e4vato4 la :el ;e Bun #i la :el ;e 5ateAo4i5 5a ea7 n?a# :i 93u9 #i :5ut7
;in neaten<ie7 lu54u4ile 5a4e i?au ;ete4minat 3e :4a<ii mei mai ma4i 9 m u4a95 att ;e
mult7 ia4 atun5i 5alea noa9t4 34in via< 3oate?a4 :i :o9t alta7 !l6a #i 5u mine am :i :o9t
34ieteni tot tim3ul. Fn 95CimB7 ;e#i a5um7 5n; !lema> m 4e93e5t 5a vnto4 #i a95ult
5e 93un 8n 5on9iliu7 8nt4e noi nu eEi9t a34o3ie4e7 ia4 el 9e 3oa4t 34e5aut :a< ;e mine7
5utn; 9emne 5?a# 8n5e45a 9?i iau lo5ul. Luet7 3e ;e alt 3a4te7 nu 3a4e 9 9t4nea95
invi;ie 34int4e :emei. Ca vi@iona4 8n a3e7 a4 3utea :i la :el ;e Bine v@ut 5a :iin; 4ival
la 3o@i<ia ;ominatoa4e a (amei 8nt4e :emei7 a#a 5um !lema> e 4ival al Tatei la
5on;u5e4e7 ia4 eu 9unt 4ivalul lui !lema>7 ;a4 8nt4e :emei nu eEi9t 9entimentul
5om3eti<iei. Sunt o unitate. De 5e n?am 3utut :i una #i eu 5u !lema>7 #i !lema> 5u TataI
Poate 5 B4Ba<ilo4 le li39e#te 5eva #i ;in 5au@a a9ta nu 3utem :i uni<i #i al5tui un
9u:let ;in mai multe. Da5 e9te a#a7 atun5i 3ie4;e4ea?i :oa4te A4ea. ( uit la Luet #i v;
5t ;e a34o3iat?i ;e 5elelalte :emei7 5Cia4 #i ;e 5ele 3e 5a4e nu le 9im3ati@ea@ 34ea multH
v; 5t ;e a34o3iate 9unt ea #i 5elelalte :emei ;e 5o3iiH a3oi v; 5t ;e ;i9tant 9unt eu :a<
;e 5eilal<i B4Ba<i #i m 9imt att ;e 9inAu4G
A9t:el An;in;7 Na:ai a;o4mi 8n 5ele ;in u4m7 ;a4 ;o4mi numai 5teva o4e
8naintea @o4ilo47 ia4 5n; 5oBo48 ;in 3at oB9e4v 5 Luet7 8n tim3 5e ame9te5a 8n te45iul ;e
ov@7 e4a la :el ;e oBo9it ;e ne9omn.
J A@i nu?i @i ;e #5oal7 93u9e ea7 5o3iii vo4 :i to<i a5a97 ;e5i ni5i vo4B ;e?un
3ui ;e 9omn.
J S 9e Doa5e a:a47 @i9e Na:ai7 8n a:a4 ;e Aemeni7 Bine8n<ele97 3e 5a4e 34oBaBil
5?i 3utem l9a 5u SCu6a #i atun5i vom ;o4mi.
J Sau am 3utea 9 ne o5u3m ;e ei 3e 4n;7 8n lo5 9 le?o 5e4em alto4a.
J Pe 4n;I 9e mi4 Na:ai. Ce 3li5ti9ito4L
J V4eau 9 ;o4m7 9t4ui Luet. Oa4e ;e 5e B4Ba<ii nu?9 ni5io;at att ;e oBo9i<i7
8n5t nu 9e mai An;e95 la a9taI
J /4Ba<ii 5a4e nu 9e mai An;e95 la a9ta7 5um a#a ;e ;4Au< ai @i9 tu7 9unt :ie
eunu5i7 :ie mo4<i.
J T4eBuie 9 le 93unem 34in<ilo4 ti ;e934e vi9ul CCve6ei.
J T4eBuie 9 le 93unem tutu4o4.
J Nu 54e;. A4 9t4ni 34ea mult invi;ie.
J O7 ;a4 5ui7 8n a:a4 ;e tine7 8i va 39a 5a4e ;int4e 5o3ii e 34imul 5a4e a4e vi9e
a;ev4ateI
Fn9 Na:ai 8#i ;;u 9eama7 5Cia4 8n tim3 5e 4o9tea 5uvintele a5elea7 5 tutu4o4
34in<ilo4 le va 39a #i 5 Luet avea ;4e3tate 5n; 9u9<inea 5 t4eBuie 9 evite invi;ia.
!a 9e 9t4mB la el.
J !#ti att ;e 9t4in ;e invi;ie7 o7 noBilul meu7 8n5t te invi;ie@.
J Fmi 3a4e 4u7 @i9e el.
J Fn 3lu97 3ent4u CCve6a n?a4 :i Bine 9 9e 54ee@e 34ea mult aAita<ie. Ai v@ut 5e
9?a?ntm3lat 5n; am t4an9:o4mat anive49a4ea Da@6ei 8nt4?un :e9tival e?o a;ev4at
ti4an #i?o 8nA4iDo4ea@ 3e SCu6a7 ia4 tmBlul 3uBli5 a :5ut?o #i mai a:u4i9it.
J Cn; o v; 5?i oBliA 3e 5eilal<i 5o3ii 9?i :a5 5omi9ioane inutile7 8mi vine
9?i t4aA 3alme7 93u9e Na:ai.
J Da4 Doamna Ra9a @i5e 9G
J S le ;m 5o3iilo4 liBe4tate 9?#i 8ntemeie@e 34o34ia 9o5ietate #i 9 95a3e ;e
ti4anie 8n :elul lo47 #tiu. Da4 nu m 3ot aB<ine 9 m?nt4eB ;a5?a4e ;4e3tate. La u4ma
u4mei7 teo4ia ei ;e934e e;u5a<ie a :un5<ionat numai 8n 3nte5ele o4a#ului /a9ili5a. Da4 n?
am 3utea 9 5on9i;e4m 5 eEa5t 5on:li5tele ;in 5lto4ia noa9t4 9unt to5mai 4e@ultatul
atitu;inii eiI
J Nu7 n?am 3utea7 493un9e Luet. (ai ale9 3ent4u 5 oamenii 5a4e?au 34ovo5at
5ele mai multe ne5a@u4i 9unt 5ei 5a4e au 3et4e5ut 5el mai 3u<in tim3 :iin; e;u5a<i ;e
Doamna Ra9a. A;i5 !lema> #i (eBBe>eT7 5a4e?au 349it #5oala 8n;at 5e?au atin9
v49ta 5n; 3uteau Cot48 9inAu4i 3ent4u ei7 #i Va9 #i OB4inA7 5a4e nu i?au :o9t elevi
ni5io;at.
J Nu?i 5Cia4 a#a7 ;4aAa mea 9u3e4:i5ial7 ;in moment 5e $;o4aB e 5el mai Bun
;int4e noi7 ;e#i el n?a 9tu;iat ni5io;at 5u ea7 8n tim3 5e Ko>o4 #i Sevet7 34o34iile ei :ii5e7
9unt la :el ;e 4ele 5a #i 5ei mai 4i ;int4e 5ei 4i.
J Nu :a5i ;e5t 9?mi ;ai a3 la moa47 ;in moment 5e ele au 8nv<at la #5oala lui
DCelemBuveE7 #i nu la 5ea a mamei tale.
Fn 5li3a a5eea7 Aemenii7 Se43 #i S3el7 int4a4 8n 3at4u laBe 8n Bu5t4ie #i
5onve49a<ia a;ult 9e 8n5Ceie.
Cn; 34in9e4 amn;oi ;e9tul tim3 liBe4 9 t4aA un 3ui ;e 9omn7 e4au t4e@i<i ;e?a
Binelea ;e t4eBu4ile @ilei #i le 94i9e 9omnul. A#a 5 3o4ni4 934e 5a9a lui Volema> #i?a
Ra9ei 5a 9 9e 5on9ulte 5u ei ;e934e vi9.
Pe ;4um t4e5u4 3e lnA un A4u3 ;e Bie<i mai ma4i7 5a4e 9e?nt4e5eau la t4a9ul 5u
34a#tia. Se o34i4 #i?i u4m4i4 o v4eme7 mai mult 5a 9 va; 5um 9e ;e95u45 :iii lo4 mai
ma4i7 $Catva #i (otiAa. Cei ;oi v@u4 5?i u4m4e957 Bine8n<ele97 #i?n5e3u4 ime;iat 9
:a5 3e A4o@avii 5a 9?#i im34e9ione@e 34in<ii 8n9 3e Luet #i Na:ai nu?i inte4e9a
8n;emna4ea lo4 la t4a9ul 5u 34a#tia7 5i 5um 9e 3u4tau 5u 5eilal<i Bie<i. (otiAa7 ;e9iAu47 8i
ta5Cina 8nt4una e4a :oa4te 5on#tient 5 e4a mai tn4 ;e5t 5eilal<i7 ia4 :a49ele 34o9te#ti #i
5om3o4tamentul ;e 5lovn :5eau 3a4te ;in 9t4ateAia lui ;e?a 8n5e45a 9 le int4e 9uB 3iele
5a 9?l 34imea95 8n 5e45ul lo4. $Catva7 8n97 :iin; mai ma4e7 e4a 8n 5e45ul 4e93e5tiv 3e
Bun ;4e3tate #i 5eea 5e?i 8nA4iDo4a 3e 34in<ii lui e4a 5t ;e 9e4vil e4a 5um 34ea 9?l
i;olat4i@e@e 3e P4o6a7 un mu5o9 a4oAant7 5a4e nu me4ita 4e93e5tul lui $Catva.
O 95en ti3i5 Xo;C6a :u lovit la mn ;e (ot6a7 5a4e?#i leAna neAliDent
34a#tia 8n545at. Ime;iat i 9e um3lu4 o5Cii ;e la54imi #i P4o6a 8l lu 3e9te 3i5io4:
J N?o 9 :ii ni5io;at B4Bat7 Xo;C6aL O 9 4mi un 3u#tiL
!4a un Do5 ;e 5uvinte 3e 9eama numelui 9u7 evi;ent7 #i 8n5 unul :oa4te inteliAent
;a4 #i 54u;7 #i nu :5u ;e5t 9 am3li:i5e 9u:e4in<a lui Xo;C6a. Atun5i7 :4 5a v4eunul
;in Bie<i 9 5on#tienti@e@e 95ena7 Xo;C6a i 9e 3ln9e lui $C6at7 5a4e?l 5u34in9e involunta4
5u B4a<ul 3e ;u3 ume4i 8n tim3 5e 9e 4<oia la :4<io4ul lui7 (ot6a:
J Ai A4iD 5u 34a#tia7 54eie4 ;e maimu<L
!4a un Ae9t 9im3lu #i in9tin5tiv7 ;a4 Luet #i Na:ai 8#i @mBi4 la ve;e4ea lui. Nu
numai 5 $Catva 8i o:e4ea alina4e lui Xo;C6a :4 u4m ;e 9u3e4io4itate7 ;a4 ;i9t4a9e
aten<ia ;e la ;u4e4ea lui #i la54imile 5a4e 9tteau 9?i 5u4A 3e oB4aDi #i a4un5 vina eEa5t
un;e t4eBuia7 a;i5 3e neAliDen<a lui (ot6a. =5u a5e9t Ae9t u#o4 #i A4a<io97 :4 9
34ovoa5e ni5i o 5li3 auto4itatea lui P4o6a 34int4e Bie<i.
J Cn; 8#i va ;a 9eama $C6at 5 el e 5el la 5a4e a3elea@ Bie<ii 5n; ;au ;e
ne5a@I 8nt4eB Na:ai.
J Poate 5 Doa5 4olul 9ta att ;e Bine 3ent4u 5 nu #tie 5?l Doa57 493un9e
Luet.
J Fl invi;ie@. De?a# :i 3utut :a5e eu a9taG
J ACaL 0i ;e 5e n?ai 3ututI
J ( 5uno#ti7 Luet. A# :i 9t4iAat la P4ot5Cnu 5 nu?i 5in9tit 9?l BatDo5o4ea95 3e
Xo;C6a7 3ent4u 5 :u9e9e vina lui (ot6a #i7 ;a5 i 9?a4 :i 8ntm3lat lui P4ot5Cnu7 #i el a4 :i
3ln9.
J =oa4te a;ev4at7 Bine8n<ele9.
J =oa4te a;ev4at7 ;a4 P4ot5Cnu mi?a4 :i ;evenit ;u#man.
Nu t4eBuia 9 9uBlinie@e 5e 5on9e5in<e a4 :i avut :a3tul 4e93e5tiv. Nu t4e5u9e Luet
5u el ;e9tul ;e ;e9 34in a#a 5evaI
J Pent4u mine nu 5ontea@ ;e5t 5 $Catva al no9t4u 9e Bu5u4 ;e 9im3atia
5elo4lal<i Bie<i #i?o me4it7 93u9e Luet.
J O:7 ;a5?a4 8nv<a ;e la el #i (ot6aL
J (ot6a e 8n5 un 5o3ila# #i nu #tim 5um va :i mai t4@iu7 ;oa4 5 va :i
@Aomoto97 va ie#i u#o4 8n evi;en< #i va :i umilit. Cea ;e la 5a4e?a# v4ea 9 8nve<e $Catva e
CCve6a.
J Da7 :ie5a4e 5o3il e alt:el7 5oment Na:ai.
Se 8ntoa49e #i o 5on;u9e 3e Luet ;e la lo5ul 8nt4e5e4ii 5u 34a#tia 934e 5a9a Tatei #i?
a (amei. Da4 8n<ele9e :oa4te Bine ;o4in<a ei: :a3tul 5 CCve6a e4a 9inAu4ati5 #i 9e i@ola
;e 5eilal<i 5o3ii 8i 8nA4iDo4a 3e amn;oi e4a 9inAu4a ne3ot4ivi4e 8n 4n;ul 5o3iilo4 mai
ma4i7 ia4 ei nu?n<eleAeau ;e 5e7 3ent4u 5 nu :5ea nimi5 5a 9?#i at4aA ;u#mnia lo4. Pu4
#i 9im3lu7 8n ie4a4Cia mi5u<ilo4 nu?#i avea lo5ul ei. Sau 3oate avea unul7 ;a4 4e:u@a 9?l
o5u3e. Ce i4onie7 8#i @i9e Na:ai ne :a5em A4iDi ;in 5au@ 5 $Catva 9e 3ot4ive#te 34ea
Bine 5u 4olul ;e 9luA7 a3oi ;in 5au@ 5 CCve6a 4e:u@ 9?a55e3te a5ela#i 4ol. Poate 5 5e
;o4im 5u a;ev4at e9te 5a :iii no#t4i 9 :ie 5ei 5a4e ;ominL Poate 8n5e45 9?mi v;
8m3linite 34in ei 34o34iile amBi<ii7 ia4 a9ta a4 :i A4e#it7 a#a 5?a4 t4eBui 9 m mul<ume95 5u
ei a#a 5um 9unt.
P4oBaBil 5 Luet 9e An;ea la a5elea#i lu54u4i7 3ent4u 5 93u9e7 934An; lini#tea
;int4e ei:
J Amn;oi 8#i 5aut ;4umul 34in ;e9i#ul 9o5iet<ii umane #i?o :a5 ;e9tul ;e Bine.
Tot 5e 3utem :a5e noi e 9?i oB9e4vm #i 9?i alinm ;in 5n; 8n 5n;7 9 le ;m 5te?o
i;ee.
Sau 9?o 95utu4m Bine 3e mi5a ReAin D@a7 3n 5n; 95a3 ;e a4oAan<. Nu7 a9ta
n?a4 a;u5e ;e5t 5ea4t 8nt4e :amilii ia4 ultima :amilie 5u 5a4e a4 v4ea ei 9 9e 5e4te e a
lui SCu6a #i I996a.
Volema> #i Ra9a a95ulta4 5u inte4e9 vi9ul CCve6ei.
J (?am 8nt4eBat 5teo;at 5n; va a5<iona ;in nou Su:letul Su34em7 93u9e Tata7
;a4 m4tu4i9e95 5 n?am 3u9 8nt4eB4i ;e934e a9ta 3ent4u 5?i a#a ;e Bine ai5i7 8n5t nu
v4eau 9 :a5 nimi5 5a 9 ne A4Bim 3le5a4ea.
J Nu 5 o :a3t ;e?a noa9t4 ne?a4 3utea A4Bi 3le5a4ea7 34e5i@ (ama. La u4ma
u4mei7 Su:letul Su34em a4e 34o34iul ei o4a4 ;e 4e93e5tat7 5a4e nu <ine ;elo5 ;e noi. !i nu i?
a 39at ni5io;at 5 ne?am 3et4e5ut anii #tia mai 8nti 8n valea Dalni5 ;in ;e#e4t7 8n lo5ul
mai 494it ;int4e Rul ;e No4; #i Rul ;e Su; 9au 8n lo5ul 9ta7 3oate 5el mai Bun ;e 3e
+a4mon6. !i nu i?a 39at ;e5t 9 ne <in la un lo5 #i 34eAti<i 3ent4u momentul 5n; va
avea nevoie ;e noi. Din 5te #tim noi7 ea 3e 5o3ii 3lnuie#te 9?i ia 8n 5lto4ia 934e
Pmnt7 8n ni5i?un 5a@ 3e noi. Ia4 mie a9ta mi?a4 5onveni ;e minune7 ;e#i @u 5?a# 34e:e4a
9 ne ia 9t49t4ne3o<ii7 mult v4eme ;u3 moa4tea noa9t47 5a 9 nu?i ve;em 5um 3lea5
#i 9 ni 9e 4u3 9u:letul ;e ;o4ul 5lto4ilo4.
J Cu to<ii 9im<im la :el uneo4i7 4o9ti Luet.
Na:ai 8#i <inu Au4a.
DeAeaBa. Tata 8l 5iti 3e4:e5t:
J To<i7 8n a:a4 ;e Na:ai. !l e Aata ;e 95CimBa4e. !#ti un in:i4m7 N6e:. Nu 9u3o4<i
:e4i5i4ea v4eme 8n;elunAat 3e tine 5on:li5tul #i ne9iAu4an<a te <in 8n via<.
J Nu?mi 3la5 5on:li5tele7 Tat7 34ote9t Na:ai.
J Poate nu?<i 3la57 ;a4 34o93e4i ;e 3e u4ma lo4. Nu?i o in9ult7 :iule7 e?o 9im3l
5on9tata4e.
J Fnt4eBa4ea e9te7 inte4veni Ra9a7 ;a5 lum v4eo m9u4 leAat ;e vi9ul CCve6ei.
J Nu7 493un9e ime;iat Luet. AB9olut ni5iuna. Am v4ut 9 #ti<i #i voi ;e934e el.
J Totu#i7 93u9e Tata7 ;a5 #i al<i 5o3ii au vi9e ;e la P9t4to4ul Pmntului7 ;a4
n?au 93u9 nimnui ;e934e eleI Poate 5?a4 t4eBui 9?i ale4tm 3e to<i 34in<ii 9 5iulea95
u4e5Cea 5n; 8#i 3ove9te95 5o3iii vi9ele.
J R93n;e#te ve9tea a#a7 @i9e Ra9a7 #i vei #tii 5 Doi #i Ko>o4 vo4 8n5e3e 9?#i
;95lea95 :etele ;e934e 5e vi9e?a4 t4eBui 9 aiB #i le?a4 5e4ta u4t ;a5 n?a4 veni 5u vi9e
;e934e #oBolani u4ia#i.
R9e4 to<i7 ;a4 #tiau 5 Ra9a 93une a;ev4ul.
J De5i nu :a5em nimi57 ;eo5am;at7 @i9e Tata. A#te3tm 9 ve;em 5e u4mea@.
Su:letul Su34em va a5<iona 5n; e tim3ul 9 a5<ione@e. Pn?atun5i vom mun5i ;in A4eu
5n; va :i ;e mun5it7 ia4 8nt4e tim3 vom 8n5e45a 9 54e#tem 5o3ii 3e4:e5<i7 5a4e nu 9e
5ea4t ni5io;at.
J OC7 9ta?i 9tan;a4;ul 9u55e9uluiI 8nt4eB Luet 8n @e:lemea. Cei 5a4e nu 9e
5ea4t ni5io;at 9unt 5ei BuniI
Ra9a 9e 9t4mB 4@n;.
J Da5?a#a 9tau lu54u4ile7 9inAu4ii 5o3ii Buni 9unt 5ei 5a4e n?au 5oloan ve4teB4al.
J A;i5 ni5i un u4ma# ;e?al meu7 iuBita mea7 34e5i@ Tata.
Vi@ita 9e 9:4#iH Na:ai #i Luet 9e 8ntoa49e4 a5a9 #i?#i v@u4 ;e t4eBu4ile @ilni5e.
Fn9 Na:ai nu 9e mul<umea 9?a#te3te 9 va; 5e u4mea@. Fl ;e4anDa 5 avu9e9e4 lo5 att
;e 3u<ine vi@iuni #i 5 a5um 9inAu4a 5a4e 34imea un 9emn ;e la P9t4to4ul Pmntului e4a
CCve6a7 5o3ilul 5el mai 9inAu4ati5 #i 34ea tn4 5a 9 8n<eleaA 5e t4eBuie ;in 34o34iul vi9.
De 5e?nt4@ia Su:letul Su34em att ;e multI Cn; 8i 95o9e9e ;in /a9ili5a7 8n u4m
5u nou ani7 9e A4Bi9e :oa4te ta4e. Renun<a9e4 la tot 5e 93e4au 5 le va o:e4i via<a #i 9e
n3u9ti9e4?n ;e#e4t. Da7 lu54u4ile 9e 8n5Ceia9e4 5u Bine 3n la u4m7 ;a4 a5e9ta nu e4a
9:4#itul7 nu?i a#aI (ai aveau 3e9te o 9ut ;e ani?lumin 8n :a<7 3a4tea ;e ;4um 3e 5a4e?l
9t4Btu9e4 nu?n9emna nimi5 #i nu 9e ve;ea ni5i un 9emn 5 9?a4 4elua 5lto4ia.
R93un;e?miL
T5e4e.
=u nevoie ;e 8n5?un vi9 3ent4u 5a Na:ai 9 t4ea5 la a5<iune. De ;ata a9ta7 vi9
LuetH Na:ai 9e t4e@i ;int4?un 9omn a;n5 3ent4u 5 ea 95n5ea7 Aemea #i <i3a. O 95utu47
vo4Bin;u?i 5u Bln;e<e7 5a 9 9e t4e@ea95 ;in vi9 5alm.
J Ai un 5o#ma47 8i 93u9e el. Ai un 5o#ma4.
J Su:letul Su34em7 4o9ti Luet. S?a 3ie4;ut. S?a 3ie4;ut.
J Luet7 t4e@e#te?te. Vi9e@i.
J (?am t4e@it a5um. Fn5e45 9?<i 3ove9te95 vi9ul.
J (?am vi9at 3e mine. (ai tn47 ;e v49ta CCve6ei. A#a 5um m vi9am mai
;emult.
Lui Na:ai 8i t4e5u 34in 5a3 5 nu 9e 95u49e9e 5Cia4 att ;e mult tim3 ;e 5n; Luet
avu9e9e v49ta CCve6ei. Cn; o lua9e 8n 59to4ie e4a o 5o3il7 aBia t4e5u9e ;e @e5e ani.
A#a;a47 imaAinea 3e 5a4e Luet o avea ;e934e 5um a4ta ea 8n 5o3il4ie nu 3utea :i :oa4te
;i:e4it ;e 5um 9e ve;ea a5um.
J De5i te?ai v@ut 3e tine 5o3il7 93u9e Na:ai.
J Nu am v@ut 3e 5ineva 5a4e 9emna 5u mine7 ;a4 mi?am @i9: M! vi@iona4a 8n
a3e.O A3oi mi?am @i9: MNu7 e Su:letul Su34em7 5u 5Ci3 #i t4u3 ;e vi@iona4 8n a3e.O A9ta
54e;eau ;e934e mine multe :emei7 #tii.
J Da7 #tiu.
J Pe u4m am #tiut 5 v; Su:letul Su34em7 numai 5 avea 5Ci3ul meu. 0i 5uta
5eva 5u ;i93e4a4e. Cuta un lu54u #i tot 54e;ea 5?l A9e#te7 8n9 5n; 9e uita 8n 3alme nu?l
ve;ea. Atun5i mi?am ;at 9eama 5 lu54ul 3e 5a4e?l 5uta ea 8n toate 34<ile e4a un #oBolan
u4ia#. Pn la u4m7 l?a 34in9 #i l?a 8mB4<i#at7 ia4 el 9?a t4an9:o4mat 8nt4?un 8nAe4 #i #i?a
luat @Bo4ul. Numai 5 ea n?a oB9e4vat t4an9:o4ma4ea #i?a 54e@ut 5 #oBolanul a :uAit ;in
nou. C4e; 5 motivul 3ent4u 5a4e a#te3tm ai5i e 5 Su:letul Su34em e 5on:u@ 8n leAtu4
5u un lu54u. Caut 5eva.
Da4 An;u4ile lui Na:ai 4m9e9e4 aA<ate ;e i;eea 5 Luet vi9a9e #oBolani #i
8nAe4i.
J &9ta?i un vi9 ;e la P9t4to4I o 8nt4eB. Cum e 3o9iBil 9 :i #tiut el7 5u o 9ut ;e
ani 8nainte7 5 Su:letul Su34em u4ma 9 aiB ne5a@u4i a5umI
J ! ;oa4 Bnuiala ta 5 vi9ele 3e 5a4e le?am avut ;e la ea 5lto4e95 5u vite@a
luminii7 93u9e Luet. Poate 5 #tie mai multe ;e5t 54e;em noi.
Pe Na:ai 8l 5l5a 3e ne4vi 5n; :emeile 5a4e #tiau 5te 5eva ;e934e P9t4to4
34e9u3uneau 5?i :emeie7 la :el 5um 8#i 8n5Ci3uiau #i 5 Su:letul Su34em e :emeie. Pa45
nu e4a att ;e ;e4anDant 9 5on9i;e4e :emeie Su:letul Su34em7 ;a4 e4a o a4oAan< 5n;
venea vo4Ba ;e P9t4to4. Poate to5mai 3ent4u 5 Na:ai #tia 5 Su:letul Su34em e un
5om3ute47 ;a4 CaBa4 n?avea 5e anume e4a P9t4to4ul Pmntului. Da5 e4a 5u a;ev4at un
@eu 9au 5eva a9emnto47 atun5i7 Na:ai 4e93inAea i;eea 5 t4eBuia nea34at 9 :ie :emeie.
J Poate 5 P9t4to4ul ne u4m4e#te7 ne 5unoa#te :oa4te Bine #i?n5ea45 9 ne
t4e@ea95 ia4 34in noi7 9 t4e@ea95 Su:letul Su34em.
J Su:letul Su34em nu ;oa4me7 @i9e Na:ai. Fi vo4Bim tot tim3ul 5u aDuto4ul
CataloAului.
J !u 93un 5e?am vi9at7 9t4ui Luet.
J Atun5i7 Cai 9 me4Aem mine?;iminea< 9 vo4Bim 5u I99iB #i $;o4aB #i 9
ve;em 5e 3ot a:la ei ;in CataloA.
J Nu. +ai a5um.
J 0i 9?i t4e@im 8n toiul no3<iiI Au 5o3ii7 a4 :i un Ae9t i4e93on9aBil.
J Nu?i vom t4e@i 8n toiul no3<ii. (ai e 3u<in #i 9e 54a3 ;e @iu.
Avea ;4e3tateH 34in 3e4Aamentul lu5io9 ;e la :e4ea9t4 9e ACi5eau 34imele 4a@e ;e
lumin 95li3in; 3e 5e4.
$;o4aB 9e t4e@i in9tantaneu7 venin; 9 ;e95Ci; u#a 8nainte 5a Na:ai #i Luet 9?
aDunA la ea. SCe;emei a34u 8n 5li3a u4mtoa4e #i7 ;u3 5teva vo4Be 4o9tite 8n #oa3t7
3le5 9?i 5Ceme u4Aent 3e I99iB #i 3e +u9Ci;C. A3oi 9e?a;una4 8n 5a9a un;e 9e 39t4a
CataloAul. Luet le 3ove9ti vi9ul ei7 ia4 $;o4aB #i I99iB 8n5e3u4 9 5aute ime;iat
493un9u4i 34in CataloA.
La 8n5e3ut7 Luet 8#i 3ie4;u 4B;a4ea 8n tim3 5e a#te3tau 8n t5e4e.
J Nu 9unt ;e ni5i un :olo9 ai5i7 93u9e ea. Ia4 5o3iii vo4 avea nevoie ;e mine.
J Ni5i eu nu?9 ;e :olo97 @i9e #i +u9Ci;C7 ia4 SCe;emei 3le5 o;at 5u ele7 :4
t4aAe4e ;e inim. Se 8ntoa49e :ie5a4e la 5a9a ei. Na:ai #tia 57 atun5i 5n; venea vo4Ba ;e
5utat 8n CataloA7 ni5i el nu 9e ;ove;ea 34ea util $;o4aB #i I99iB e4au 5ei 5a4e?#i
:5u9e4 o me9e4ie ;in eE3lo4a4ea memo4iei CataloAului7 ia4 el nu 3utea 5on5u4a 5u ei.
0tia 5 :emeilo4 le va ;i93l5ea 34e9u3une4ea lui ta5it 5 el 3utea 4mne7 ;a4 Luet
t4eBuia 9 3le5eG 8n9 mai #tia #i 5?i a;ev4at. A5tivitatea @ilni5 a 5o3iilo4 9e?nv4tea
8n Du4ul lui Luet7 5a4e e4a 8ntot;eauna a5olo7 8n v4eme 5e Na:ai 3le5a att ;e ;e9 8n
eE3e;i<ii ;e vntoa4e7 8n5t 34e@en<a 9au aB9en<a lui e4a a5ela#i lu54u 8n via<a lo4. Nu 5
nu le?a4 :i 39at ;a5 e4a 5u ei 9au nu le 39a :oa4te mult 8n9 8ntm3l4ile oBi#nuite
;in via<a lo4 nu 9e 95CimBau 5u nimi5.
A#a 5 Na:ai 4ma9e 8n Ca9a CataloAului7 8n tim3 5e $o;6a #i I996a 8i 3uneau
a5e9tuia 8nt4eB4i. Le au@i mu4mu4ul #i7 5n; #i 5n;7 unul ;in ei 8nt4eBa 5eva7 ;a4 el 5Cia4
nu le e4a ;e ni5i un :olo9.
Fntin9e mana 3e9te ma9 #i?#i 34o3ti ;o9ul ;eAetelo4 ;e CataloA.
J =a5i o Bu5l7 nu?i a#aI 8nt4eB el.
J Da7 493un9e CataloAul. (i?am ;at 9eama ime;iat 5e Luet a 34imit vi9ul ;e la
P9t4to4. I99iB #i $;o4aB lu54ea@ ;eDa 3ent4u a A9i Bu5la.
J P4oBaBil 5 9e a:l 8n 4utinele tale 34imitive7 93u9e Na:ai7 3ent4u 5 ai 3utea?o
A9i #i te?ai 3utea 34oA4ama 9 ie#i ;in ea7 ;a5 te?ai :i 34oA4amat tu 8n9u<i.
J Da7 @i9e ia4 CataloAul. A#a a 34e9u3u9 #i $;o4aB o;at #i a9ta 5utm a5um.
J P4oBaBil 5 e o Bu5l a34ut 5n; 54e@i 5 ai A9it 5eva7 ;a4 8n 4ealitate n?ai
A9it7 @i9e Na:ai7 amintin;u?#i vi9ul.
J Da7 4e3et CataloAul. Oa4e 8#i mani:e9ta ne4B;a4eaI I99iB a in9i9tat 3e a9ta ;e
la 8n5e3ut7 a#a 5 8n5e45m 9 A9im 5eva 5e nu 3ot ;ete5ta eu 9inAu4. ! A4eu 9?mi
5e45ete@ memo4ia ;u3 5eva 5e nu am ;ete5tat 8nainte.
Na:ai 8#i ;;u 9eama 5 toate An;u4ile lui nu :5eau ;e5t 9?i u4me@e7 mult 8n
93atele lo47 3e $;o4aB #i I99iB7 a#a 5 o:t #i?#i lu mna ;e 3e CataloA7 9e l9 8n 95aun #i
a#te3t. Nu 9u3o4ta 9 :ie ;oa4 un 93e5tato4 la evenimentele im3o4tante. ! eEa5t 5e 93unea
!lema> att ;e ;e9 ;e934e mine7 8#i @i9e Na:ai tio9. T4eBuie 9 :a5 ;in mine e4oul :ie54ei
3ove#ti la 5a4e iau 3a4te. Ce?a 9u9<inut !lema> atun5iI C?nt4?o @i7 ;a5 nu m o34e#te el7
voi A9i o 5ale ;e a :i 34otaAoni9tul 34o34iei BioA4a:ii a lui !lema>. A9t:el7 8mi 8n5Ci3ui 5
9unt vital 3ent4u 34o5e9ul ;e a ;e95o3e4i ;in 5e 5au@ 9e?nv4te#te Su:letul Su34em 8n
5e457 3ie4@n; tim3ul lui7 3ie4@n; tim3ul no9t4uG
Pie4@n; tim3ul no9t4uI A9ta?i o 3ie4;e4e ;e tim37 9 t4ie95 8n 3a5e #i Bel#uA 5u
9o<ia #i 5o3iii meiI Atun5i7 :ie 9?mi 3ie4; tot 4e9tul vie<ii.
Ca la vntoa4e7 8nv4tin;u?9e 8n 5e457 Bietul Su:let Su34em 8#i :a5e 9inAu4 no;u4i7
a5o3e4in; a5ela#i te4en :4 9?#i ;ea 9eama.
Fn tim3 5e 9e An;ea la a5e9tea7 Na:ai 8#i imaAin 5alea 3e 5a4e o u4ma9e 5n;
:u9e9e la vntoa4e ultima ;at ;e 3a45?a4 :i :o9t ;ea9u34a 3mntului #i 9?a4 :i uitat la ea
8n Do97 5a la o Ca4t7 v@n;u?#i 34o34ia 5ale t4a9at 34int4e 5o3a5i7 u4m4in;?o 5um 9e
49u5e#te 8n 5e45u4i 8nt4e3t4un9e7 ;a4 :4 9 t4ea5 3e lnA a5ela#i 5o3a5 ;in a5eea#i
;i4e5<ie7 a#a 5 n?o ACi5ea ni5io;at ;e5t ;a5 ve;ea Ca4ta.
A9ta t4eBuie 9 :a5 Su:letul Su34em 9?#i u4m4ea95 34o34iile 3i9te.
Se?ntin9e #i atin9e CataloAul7 93unn;u?i a9ta Su:letului Su34em.
J Da7 @i9e CataloAul tot 8n 9tilul 9u 8nneBunito47 :4 4e34o#u4i. $;o4aB mi?a
9uAe4at ;eDa 9 5aut 8n i9to4ia mea 4e5ent un 5om3o4tament 4e3etitiv. Da4 eu nu?mi
u4m4e95 34o34iul 5om3o4tament. Numai 3e 5el uman. Nu am o autoBioA4a:ie 9to5at ai5i
;e5t 8n m9u4a 8n 5a4e a5<iunile mele a:e5tea@ omeni4ea. 0i7 a3a4ent7 in;i:e4ent 5e
anume :a5 eu #i m :a5e 9 m 8nv4t 8nt4?o Bu5l nu a4e e:e5t a9u34a omeni4ii 9au a4e
un e:e5t att ;e ne8n9emnat7 8n5t ni5i nu 9unt 5on#tient ;e el. Fn o4i5e 5a@7 nu?mi 3ot
u4m4i 34o34iii 3a#i.
Fm3ie;i5at ;in nou7 Na:ai nu?#i 4et4a9e mna. A4 3utea :i 34ea ;e4anDant 3ent4u
5eilal<i7 ;a5?a4 tot atinAe CataloAul #i 3e u4m 9?a4 4et4aAe.
De4anDantI Nu. Pu4 #i 9im3lu nu voia 5a ei 9 va; 5 34e9u3u9a lui 5ont4iBu<ie e4a
;in nou inutil.
!4a 8n5 a;o4mit. Vi9ul lui Luet 8l t4e@i9e 34ea ;ev4eme #i7 9tn; a5olo7 :4 a avea
5e 9 :a57 8n5e3u 9 mo<ie. F#i l9 5a3ul 3e ma97 34o3tin;u?9e ;e 5ellalt B4a<7 ;a4 5u
;eAetele tot 3e CataloA.
Se 8ntoa49e la imaAinea lui v@ut ;e 9u97 o Ca4t ;e9enn;u?9e 8n 93atele lui 8n
tim3 5e vna 8nv4tin;u?9e 8n 5e45 34in 3;u4i. Poate 5Cia4 :a5 a9ta7 8#i @i9e7 Aata 9
a;oa4m. Poate 5Cia4 m 8nv4te95 8n 5e45.
J Nu7 nu te 8nv4te#ti7 8i vo4Bi CataloAul. Numai 5n; animalul 3e 5a4e 8l
u4m4e#ti me4Ae 8n ;i4e5<ia a5eea.
! 3o9iBil7 4o9ti Na:ai 8n An;. Se 3oate 9 m tot 8nv4te95 8n 5e45u4i la4Ai7 5utn;
u4me ;e animal7 :4 9?mi ;au 9eama 5?mi v; 34o34iile u4me. Poate uneo4i m vne@
3e mine. Poate 8mi A9e95 u4mele 34o34ii #i?mi 93un 5e animal nemai3omenit ;e ma4e7 ne
vom C4ni ;in el o 93tmn7 ;u3 a5eea m u4m4e95 #i m u4m4e95 8nt4una #i nu m
mai aDunA 3n 8nt4?o @i7 5n; ;au 3e9te 8n9u#i t4u3ul meu @5n; eEtenuat #i 9uBnut4it7 3e
moa4te7 a9t:el 57 8n neBunia mea7 m imaAine@ a5um ;eta#at ;e 34o34iul t4u3 #iG
(o<iam7 4o9ti el 8n An;.
J Iat Ca4ta tutu4o4 ;4umu4ilo4 tale7 93u9e CataloAul. Vei ve;ea 5 nu te 8nv4te#ti
8n 5e457 ;e5t atun5i 5n; u4m4e#ti un animal.
Na:ai v@u 8n mintea lui o Ca4t 5la4 a te4ito4iului ;in Du4ul Do9tato>ului7 3n
9u97 8n mun<i7 #i ;in5olo ;e ei7 in;i5n; toate ;4umu4ile lui.
CCia4 am a5o3e4it a5e9t te4ito4iu7 nu?i a#aI 8nt4eB Na:ai 8n An;.
Da47 to5mai 8n tim3 5e 9e An;ea la a9ta7 5on9tat 5 9e 8n#al. !Ei9ta o @on 8n
5a4e nu?l ;u9e9e ni5iuna ;in in5u49iunile lui vnto4e#ti. O 4eAiune 8n :o4m ;e i57 to5mai
9u97 8n mun<i7 5t4e 3o4<iunea lo4 ;e#e4ti57 3e un;e nu t4e5u9e ni5i o 3ote5 ;e?a lui.
Ai Ca4ta ;4umu4ilo4 3e 5a4e?au me49 la vntoa4e 5eilal<iI 8nt4eB Na:ai.
A34oa3e ime;iat7 o Ca4t ;e934e 5a4e M#tiaO 5 in;i5 ;4umu4ile lui !lema> 9e
9u34a3u9e 3e9te a lui7 u4mat ;e Ca4ta lui Va97 a lui OB4inA #i a vnto4ilo4 8n A4u3. Se
8nt4e3t4un9e4 3n 5n; al5tui4 o 4e<ea 9t4n9 8n Du4ul Do9tato>ului.
!E5e3tn; @ona 8n :o4m ;e i5 ;in mun<i.
Ce?i 8n lo5ul a5ela ;in mun<i7 un;e nu ;u5e ni5i o 54a4e ;e?a noa9t4I
J De934e 5e vo4Be#tiI 8nt4eB CataloAul.
De934e Aolul ;in C4<i. Lo5ul un;e n?a aDun9 nimeni.
J Nu eEi9t un a9emenea lo5.
Na:ai 9e 5on5ent4 a9u34a @onei 4e93e5tive7 a5o4;n;u?i toat aten<ia. A5oloL
9t4iA 8n mintea lui.
J Fmi vo4Be#ti 5a #i 5um mi?ai a4ta 5u ;eAetul #i v; 5 a5o4@i mult aten<ie unui
lo57 ;a4 3e Ca4t nu eEi9t ni5i un 3un5t 3e 5a4e tu 9?l i@ole@i ;e 5elelalte.
A4 3utea :i 5eva a95un9 5Cia4 :a< ;e tineI
J Nimi5 ;e 3e +a4mon6 nu 8mi e9te a95un9.
De 5e ne?ai a;u9 la Do9tato>I
J Pent4u 5 am ale9 a5e9t lo5 8n 5a4e 9 a#te3ta<i 3n 5n; 9unt 34eAtit.
P4eAtit 3ent4u 5eI
J S m ;u5e<i 8n 5lto4ia 934e Pmnt.
0i ;e 5e 9 :i venit 3n ai5i 5a 9?a#te3tmI
J Pent4u 5 e9te 5el mai a34o3iat lo5 8n 5a4e v 3ute<i ;e95u45a 9 t4i<i 3n 5n;
9unt eu 34eAtit.
Cel mai a34o3iat lo5 ;e 5e anumeI
J De voi 8n#iv. De lo5ul 8n 5a4e v a:la<i.
Se 8nv4teau ;in nou 8n 5e457 Na:ai 8#i ;;u 9eama. S5CimB ta5ti5a:
Cn; vei :i 34eAtit 9 te ;u5em 3e PmntI 8nt4eB el.
J Cn; v voi 5Cema eu7 493un9e CataloAul.
S ne 5Cemi ;e un;e 5a 9 me4Aem 8n5ot4oI
J Din Do9tato>.
J Fn5ot4oI
J Pe Pmnt.
Pent4u Na:ai e4a 5la4 93a<iul Aol ;e 3e Ca4t7 3e 5a4e CataloAul nu?l ve;ea7 e4a
lo5ul 8n 5a4e 9e vo4 a;una 5a 9 3le5e 934e Pmnt 8n5 un lo5 3e 5a4e CataloAul nu?l
3utea numi.
J Pot numi o4i5e lo5 ;e 3e +a4mon6. F<i 3ot @i5e o4i5e nume 3e 5a4e l?a ;at
5ineva o4i54ui lo5 ;e 3e a5ea9t 3lanet.
Atun5i7 93une?mi 5um 9e nume#te a5e9t lo5I 8nt4eB Na:ai7 5on5ent4n;u?9e ;in
nou 3e Aolul ;e 3e Ca4ta vnto4ilo4.
A4at?mi lo5ul #i 8<i voi 93une.
Na:ai ;e9en la 8ntm3la4e un 5e45 8n Du4ul 93a<iului Aol ;int4e 544i.
J Vu9a;>a7 493un9e CataloAul.
Vu9a;>a7 An;i Na:ai. Un nume 5u 9ono4itate 9t4ve5Ce. Fn9 9imila4 5uvntului
3ent4u un 9inAu4 3a9 :5ut ;in5olo ;e u#. Fnt4eB CataloAul: 5e 8n9eamn Vu9a;>aI
J ! numele a5e9tui lo5.
De 5n; 9e nume#te a#aI
J Lo5uito4ii ;in Ra936atn6 l?au ;enumit a#a.
0i ;e un;e au au@it ei ;e numele a5e9taI
J !4a Bine?5uno95ut 34int4e O4a#ele Stelelo4 #i O4a#ele =o5ului.
Ca4e e9te 5ea mai ve5Ce t4imite4e la a5ea9t ;enumi4eI
J Ca4e ;enumi4eI
Im3o9iBil 5a Su:letul Su34em 9 :i uitat ;eDa numele. P4oBaBil 5 9?a lovit ;in nou
;e Blo5aDul ;in memo4ia lui. Na:ai 8nt4eB:
Cn; 9?a :5ut 5ea mai ve5Ce t4imite4e la a5e9t nume?n O4a#ele =o5uluiI
J A5um ;ou@e5i ;e milioane ;e ani7 493un9e CataloAul.
!Ei9t 5umva o t4imite4e mai ve5Ce?n O4a#ele Stelelo4I
J /ine8n<ele9 #i ele 9unt mult mai ve5Ci. T4ei@e5i #i nou ;e milioane ;e ani.
A 8n9emnat 5eva Vu9a;>a 8n limBa vo4Bit 3e?atun5iI
J LimBile ;e 3e +a4mon6 9unt toate 8n4u;ite 8nt4e ele.
CataloAul evita ;in nou 493un9ul. Na:ai 8n5e45 o alt aBo4;a4e 5i45ula4 5a4e 9?i
a;u5 in:o4ma<ia ;o4it: 5e 5uvnt ;in limBa vo4Bit 8n O4a#ele Stelelo4 5u t4ei@e5i #i nou
;e milioane ;e ani 8n u4m 9eamn 5el mai Bine 5u Vu9a;>a7 8n a:a4 ;e Vu9a;>aI
J Vui99a9CivatSC7 493un9e CataloAul.
0i 5e?n9emna a9taI
J A ;eBa45a.
De 3e 5eI
J De 3e o Ba45.
Da4 ;e 5e 9 i 9e ;ea a5e9tui lo5 ;in mun<i un nume 8n4u;it 5u 8n<ele9ul unui ve4B
5a4e 8n9eamn a 5oBo48 ;e 3e o Ba45I A eEi9tat 5n;va un lito4al 5a4e 9e?ntin;ea 3n?
ai5iI
J (un<ii 9unt eEt4em ;e ve5Ci e4au ;eDa Bt4ni 8nainte ;e :i9u4a 5a4e a 54eat
Valea =o5u4ilo4.
De5i n?a eEi9tat ni5io;at un lito4al 5a4e 9e?ntin;ea 3n 3e 3mntul Vu9a;>iI
J Ni5io;at7 493un9e CataloAul. De 5n; oamenii au ;eBa45at ;e 3e navele lo4
93a<iale 3e lumea ;e 3e +a4mon6.
Pent4u 5 :olo9i9e ve4Bul mo;e4n Ma ;eBa45aO 3ent4u a 9e 4e:e4i la navele
o4iAina4e7 Na:ai #tiu ime;iat 5 Su:letul Su34em :5u9e tot 5e?i 9ttu9e 8n 3ute4i 9
5on:i4me 5eea 5e el 34e9u3unea ;eDa: 5 Vu9a;>a e4a eEa5t 3un5tul 8n 5a4e7 5u 3at4u@e5i
;e milioane ;e ani 8n u4m7 ate4i@a9e4 navele7 ;e5i eEa5t 3un5tul 8n 5a4e 9?a4 :i 3utut a:la
o nav7 ;a5 e4a 3o9iBil 9 mai eEi9te a#a 5eva.
Fn5 un An;: Tu e#ti a5olo7 nu?i a#a7 Su:let Su34emI Un;e?au ate4i@at navele7
a5olo te a:li tu. (emo4ia ta7 34o5e9oa4ele tale7 toate 9unt ;e3o@itate?n lo5ul a5ela.
J Ca4e lo5I 8nt4eB CataloAul.
Na:ai 9e 4i;i57 t4ea@ ;e?a Binelea. S54<itul 95aunului 9u 3e 3o;ea 8i t4e@i #i 3e
5eilal<i ;in 4eve4ie.
J Voi A9i Su:letul Su34em7 le 93u9e Na:ai.
J Da7 @i9e I99iB. Su:letul Su34em ne?a a4tat 5onve49a<ia 5u tine.
J =oa4te aBil lu54atL 4ema45 $;o4aB. (ie nu mi?a4 :i t4e5ut ni5io;at 34in 5a3 9
8n5e3 5u Ca4ta in5u49iunilo4 ;e vntoa4e.
Na:ai nu 34ea voia 9 le 93un 5 n?o :5u9e ;eliBe4atH e4a 3l5ut 9 :ii 5on9i;e4at
;e#te3t. Da4 8#i ;;u 9eama 5?a4 :i un :el ;e min5iun7 ;a5?i la9 9 54ea; a9ta ;e934e el.
J !u ;oa4 mo<iam7 le @i9e. Pa4tea 5u in5u49iunile ;e vntoa4e a :o9t o i;ee
neBunea957 a34ut 8nainte ;e?a vi9a. Su:letul Su34em e4a 5on#tient 5 nu 3oate #ti 5 #tie
#i?a 4e5uno95ut 57 :olo9in; Ca4ta7 3utea 5omuni5a u#o4 5u mine7 atta tot. A t4eBuit 9 9e
35lea95 9inAu4 5a 9?mi 93un.
I99iB 49e.
J De a5o4;7 N6e:. Suntem to<i ;e a5o4; 5 nu e#ti ;elo5 inteliAent.
J A#a?i7 8n5uviin< Na:ai. N?am :5ut ;e5t 9?au; 5n; Su:letul Su34em a A9it o
5ale oBli5 ;e?a m 5Cema ;in5olo ;e Ba4ie4ele ;in mintea 9a. Da5?nt4eaB ;e mine7
93une<i?le 5elo4lal<i 5?am 3le5at la vntoa4e. Da4 lui Luet #i 9o<iilo4 voa9t4e 3ute<i7
Bine8n<ele97 9 le ;e@vlui<i a;ev4ul am 3le5at 9 5aut Su:letul Su34em. AmBele
a:i4ma<ii 9unt a;ev4ate.
$;o4aB 8n5uviin< 8n<ele3t.
J Am t4it 8n 3a5e ai5i 8n to<i anii #tia7 eE3li5 el7 3ent4u 5 te4enul e Bun7 e9te
lo5 3ent4u toat lumea #i avem 5e?m34<i ;in Bel#uA. Nimeni nu 9e va Bu5u4a 9 9e
An;ea95 la ;e@4;5ina4e ;in nou. Unii vo4 :i 5Cia4 mai 3u<in Bu5u4o#i n?a4 :i 4u 9?
amnm 9 le?o 93unem7 3n 5n; a:lm 5eva 5on54et.
I99iB :5u o A4ima9.
J Fmi #i imaAine@ 5e?a;ev4at Btlie 9e va 9t4ni ;in 5au@a a9ta. A34oa3e 5?mi
;o4e95 9 nu :i t4it v4eme att ;e lunA?n :e4i5i4e ai5i. Comunitatea 9e va ;e@Bina #i ni5i
nu v4eau 9 m An;e95 la 5e 3aAuBe vom avea 3n 9e va te4mina totul.
Na:ai 5ltin ;in 5a3 ;e@a34oBato4.
J Nu t4eBuie 9 9e?ntm3le nea34at a#a. Su:letul Su34em ne?a t4imi9 8n a5ea9t
5lto4ie. P9t4to4ul Pmntului ne 5Ceam7 #i el7 3e to<i.
J To<i 9unt 5Cema<i7 93u9e $;o4aB7 ;a4 5<i vo4 veniI
J Fn 5li3a a9ta7 8i 493un9e Na:ai7 eu voi 3le5a.
J Nu?<i uita a45ul #i 9Ae<ile7 atun5i7 8l 9:tui I99iB.
Fn 5a@ 5?ai A9i 3e ;4um 5eva 3ent4u 5in.
Nu?i @i9e: 3ent4u 5a lumea 9 54ea; 3ove9tea 5u 3le5atul la vntoa4e.
Fn o4i5e 5a@7 e4a o i;ee Bun7 a#a 5 Na:ai t4e5u 3e?a5a9 5a 9 ia a45ul #i 9Ae<ile.
J Da5 n?ai :i avut nevoie ;e ele7 8l mu9t4 Luet7 nu te?ai :i o34it 9?<i iei 4ma9?
Bun 9au 9?mi eE3li5i 9itua<ia7 nu?i a#aI
P4ea :oa4te 9u34at.
J SiAu4 5 m?a# :i o34it7 9e a34 Na:ai.
J /a nu. P4oBaBil 5 i?ai 4uAat ;eDa 3e 5ei ;oi 9 m?anun<e un;e?ai 3le5at.
Na:ai ;;u ;in ume4i.
J O4i5um7 m?am 8nA4iDit 5a 9 a:li.
J Da4 vi9ul a :o9t al meu #i?al CCve6ei.
J Da5 tu ai avut vi9ele a5elea 8n9eamn 5 tot tu e#ti #i 34o34ieta4a 4e@ultatului
lo4I 8nt4eB Na:ai7 8n5e3n; 9 9e ene4ve@e la :el ;e ta4e 5a ea.
J Nu7 N6e:7 493un9e Luet7 o:tn; ne4B;toa4e. Pent4u 5?am avut vi9ul a9t@i7 a4
:i t4eBuit 9 :iu 3a4tene4a ta. Pa4tene4a ta eAal. Fn 95CimB7 tu m t4ate@i 5a 3e?un 5o3il.
J Nu i?am 4uAat 3e 5ei ;oi 9?i 93un un;e 3le5 CCve6ei7 nuI De5i 8n ni5i un 5a@
nu te?am t4atat 5a 3e?un 5o3il7 54e;.
J Na:ai7 nu e#ti 8n 9ta4e 9 4e5uno#ti 5 te?ai 3u4tat 5a un BaBuinI Nu e#ti 8n 9ta4e
9 @i5i 5 m?ai t4atat ;e 3a45 numai B4Ba<ii a4 5onta?n 5omunitatea noa9t47 5a #i 5um
:emeile n?a4 8n9emna nimi57 #i 5?<i 3a4e 4u 5 m?ai t4atat a#aI
J Nu m?am 3u4tat 5a un BaBuin. (?am 3u4tat 5a un B4Bat. Ia47 ;a5 m 3o4t 5a
un B4Bat7 nu 9unt mai 3u<in om7 ;oa4 mai 3u<in :eminin. S nu?mi mai 93ui ni5io;at 57
;a5 nu m 3o4t 5um v4ea o :emeie 8n9eamn 5?9 un animal.
Na:ai 9e mi4 el 8n9u#i ;e a934imea ;in vo5ea lui.
J De5i 9?a aDun9 la a#a 5eva #i la noi 8n 5a97 mu4mu4 Luet.
J Numai 3ent4u 5?ai v4ut tu. S nu?mi mai @i5i ni5io;at ManimalO.
J Atun5i7 nu te 3u4ta 5a ata4e. A :i 5ivili@at 8n9eamn 9?<i ;e3#e#ti natu4a ;e
animal. Nu 9 te 5om3la5i 8n ea7 nu 9 te mn;4e#ti 5u ea. De?a9ta mi?ai amintit ;e un
BaBuin ma95ul 3ent4u 5 nu 3o<i :i 5ivili@at 5t v4eme t4ate@i :emeile 5a 3e ni#te :iin<e
5a4e t4eBuie intimi;ate. !#ti o 3e49oan 5ivili@at ;oa4 atun5i 5n; ne t4ate@i 5a 3e ni#te
34ietene.
Na:ai 4ma9e 8n 34aA7 5lo5otin; 3e ;inunt4u ;e :u4ie ;in 5au@a vo4Belo4 ei
ne;4e3te. Nu 3ent4u 5 93unea a;ev4ul7 5i 3ent4u 5 A4e#ea 5n; 9e :olo9ea ;e a;ev4 8n
34ivin<a lui7 8n a5e9t :el.
J Da4 te?am t4atat 5a 3e 34ietena mea #i 5a 3e 9o<ia mea7 @i9e Na:ai. Am 34e9u3u9
5 m iuBe#ti 9u:i5ient 5a 9 nu ne 5e4tm 5n; e vo4Ba ;e 5ine?i 34o34ieta4ul vi9elo4.
J Nu m?am 9u34at 3ent4u 5 <i?ai 8n9u#it 5on9e5in<ele vi9ului meu.
J NuI
J (?am 9im<it 4nit 3ent4u 5 n?ai 8m34t#it 5u mine 5on9e5in<ele vi9ului tu.
!u n?am 94it ;in 3at #i nu m?am ;u9 la +u9Ci;C #i SCe;emei 9 le 3ove9te95 vi9ul #i ;e?
aBia 3e u4m 9 <i?l 3ove9te95 #i <ie.
ABia 5n; Luet 9e eE34im a#a 8n<ele9e el ;e 5e e4a 9u34at.
J A7 eE5lam el7 8mi 3a4e 4u.
Luet e4a 9u34at 8n57 ia4 Dalni5a lui 95u@ venea 5u 8nt4@ie4e.
J Du?te7 8i 93u9e ea. Du?te #i A9e#te Su:letul Su34em. Du?te #i A9e#te 4uinele
9t4ve5Cilo4 nave 93a<iale?n lo5ul 9t4ve5Ci 8n 5a4e?au ate4i@at. Du?te #i :ii uni5ul e4ou al
eE3e;i<iei noa9t4e. Cn; voi me4Ae 9ea4a la 5ul5a4e7 m voi a#te3ta 9 :ii ve;eta vi9elo4
mele. S3e4 9?mi 39t4e@i #i mie un 4ol 5t ;e mi5 8n mintea ta. Poate a5ela ;e a?<i <ine
Caina 5n; te 8mB4a5i.
Au@in;u?i vo4Bele7 Na:ai mai 5 9e n3u9ti 3e u# a:a4. Luet nu :5u9e alt5eva
;e5t 9 4e3ete DiAni4ea 4o9tit ;e !lema> ia4 ea #tia 5t 8l ;u4u9e4 5uvintele lui7 3ent4u
5 i 9e 5on:e9a9e mai ;emult. !4a 54u; #i ne5in9tit ;in 3a4tea ei 9?o 4e3ete a5um. !a7
m5a47 a4 :i t4eBuit 9 #tie 5 a5um nu ;o4in<a ;e a ;eveni e4ou 8l 8mBol;ea7 5i 3atima 5u
5a4e voia 9 a:le 5e 9e va?ntm3la mai ;e3a4te7 9 34ovoa5e u4mtoa4ea 8ntm3la4e. Da5?
l iuBea7 ea a4 :i t4eBuit 9 8n<eleaA. A#a 5 ;;u 9 3le5e 5Cia4 atun5i7 l9n; vo4Bele ei
ama4e 9?l 8n9o<ea95 tot ;4umul 3e munte.
Fn 95CimB7 me49e 8n 5ame4a 5o3iilo4. Do4meau to<i7 8n a:a4 ;e CCve6a7 5a4e
34oBaBil 9e t4e@i9e au@in; 5ea4ta lo4 5u vo5e Doa97 ;a4 inten9. Na:ai 8i 94ut 3e to<i7 3e
CCve6a la u4m.
J ( ;u5 9 A9e95 lo5ul un;e 9e?m3line95 5ele mai :4umoa9e vi9e7 8i #o3ti7 5a 9
nu?i t4e@ea95 3e 5eilal<i.
J S?mi <ii #i mie lo5 8n toate vi9ele7 8i 493un9e :ata7 tot 8n #oa3t.
O 94ut ;in nou #i 9e 8ntoa49e 8n Bu5t4ie7 8n53e4ea 34in5i3al a 5a9ei7 un;e
Luet ame9te5a 8n te45iul ;e ov@ ;in oala ;e 3e :o5.
J F<i mul<ume95 5?ai A9it lo5 3ent4u mine?n vi9ele tale7 8i 93u9e Na:ai. 0i tu e#ti
o4i5n; Bine venit 8nt4?ale mele.
A3oi o 94ut #i7 934e u#u4a4ea lui7 ea 8i 493un9e la 94ut. Nu 4e@olva4 nimi57 8#i
4e5on:i4ma4 ;oa4 5 tot 9e iuBeau7 5Cia4 ;a5 e4au 9u34a<i unul 3e 5ellalt. A5e9t lu54u
9e ;ove;i 9u:i5ient 5a el 9 3le5e mul<umit7 nu a39at ;e An;u4i.
Inima lui t4eBuia 9 :ie 8m35at7 8nt4u5t 8i e4a 5la4 5 Su:letul Su34em o54otea
lo5ul a95un9 5Cia4 :4 9 #tie. Cel 3u<in a#a 34e9u3unea el7 3ent4u 5 5eva anume 34oBaBil
5 i?a ;etu4nat atun5i 5n; :u9e9e4 la vntoa4e7 8m3ie;i5n;u?i 9 mea4A la Vu9a;>a7
ia4 Su:letul Su34em nu ;o4ea 9?i :ie 5ont4a5a4at talentul ;e a?i :a5e 3e oameni 9?#i uite
i;eile. Totu#i7 Su:letul Su34em nu 4eu#i9e 9 va; el 8n9u#i lo5ul 4e93e5tiv7 ni5i m5a4 9?
#i ;ea 9eama 5 nu?l ve;e. A9ta 9iAu4 8n9emna 5 eEa5t aBate4ile ;e 4utin ale Su:letului
Su34em 8l 8nto49e9e4 8m3ot4iva lui 8n9u#i7 ;e5i nu e4a ;elo5 34oBaBil 5a el 9 le 3oat
anula 5a 9?i ;ea voie lui Na:ai 9 t4ea5 ;in5olo ;e ele. Dim3ot4iv Na:ai va :i nevoit
9?#i 54oia95 ;4um 5u :o4<a7 a#a 5um7 5u atta v4eme 8n u4m7 8n /a9ili5a7 el #i I99iB 8#i
54oi9e4 ;4um ;oBo4n; Ba4ie4ele Su:letului Su34em7 9t4;uin;u?9e ;in 493ute4i 9 aiB
An;u4i 3e 5a4e Su:letul Su34em le inte4@i5ea. Numai 5 a5um Na:ai nu avea ;e lu3tat
;oa4 3ent4u a?i veni i;ei. T4eBuia 9 lu3te 3ent4u a aDunAe 8nt4?un lo5. Un lo5 3e 5a4e ni5i
m5a4 Su:letul Su34em nu?l ve;ea.
J T4eBuie 9 te?nvinA7 8i #o3ti Su:letului Su34em7 8n tim3 5e t4ave49a 3aDi#tea 5a4e
9e 8ntin;ea la no4; ;e 5a9ele lo4. T4eBuie 9?<i ;oBo4 oB9ta5olele.
PCe oB9ta5oleIQ
Avea 9 :ie :oa4te A4eu. Na:ai oBo9ea numai 5n; 9e An;ea. 0i ni5i nu va avea la
;i93o@i<ie un #i4etli5 inteliAent. Pu4 #i 9im3lu va :i nevoit 9?#i ;e95Ci; ;4um 5u :o4<a
B4ut a voin<ei. Da5 3utea. Da5 e4a ;e9tul ;e 3ute4ni5.
Amu4Aea #i Na:ai e4a 8n 34aAul ;i93e44ii. Du3 o @i ;e me49 numai 5a 9 aDunA
ai5i7 8#i 3et4e5u9e toat v4emea :5n; a5ela#i lu54u inutil7 8n5ontinuu. Sttea la ma4Ainea
@onei inte4@i9e #i?i 5e4ea Su:letul Su34em 9?i a4ate Ca4ta 5u toate ;4umu4ile 9t4Btute ;e
vnto4i7 5a 9 va; lim3e;e 8n 5e 9en9 t4eBuie 9?o ia 5a 9?aDunA la Vu9a;>a. $A4ia 3e o
9Aeat 9au 954iDelea 8n 34a: 5u un B<. A3oi7 ;u3 5e 3o4nea Cot4t7 9e 3omenea ;in nou
8n a:a4a @onei Ma95un9eO7 la o 9ut ;e met4i ;e 9en9ul 3e 5a4e 8l ma45a9e. Da5 954ia
Mno4;?e9tO7 9e t4e@ea 5 me4Ae 934e ve9tH ;a5 9Aeata lui a4ta 934e e9t7 9e 3omenea 5 9e
8n;4ea3t 934e 9u;. Pu4 #i 9im3lu nu 3utea ;e3#i oB9ta5olul.
Se 4<oi la Su:letul Su34em7 ;a4 493un9u4ile 34imite ;e la el 8i a4tau 5 e o4B la
5ele 8ntm3late.
J V4eau 9 me4A la 9u;?e9t ;e ai5i7 8i 93unea. ADut?m.
0i 3e u4m 9e 3omenea ;e3a4te7 8n no4;7 ia4 Su:letul Su34em 8i @i5ea7 8n An;: MNu
m?ai a95ultat. )i?am 93u9 9 me4Ai 934e 9u;?ve9t7 ;a4 nu m?ai a95ultat.O A5um 9oa4ele
a3unea #i 5e4ul 9e 8ntune5a 4e3e;e. Nu 9u3o4ta i;eea ;e a 9e 8ntoa45e la Do9tato> a ;oua
@i 5a un 4atat 3e4:e5t.
PNu 8n<eleA 5e v4ei 9 :a5i.Q MFn5e45 9 te A9e95.O
PDa4 9unt ai5i.Q M0tiu un;e e#ti. Da4 nu 3ot aDunAe la tine.O
P!u nu te o34e95.Q
S3unea a;ev4ul7 Na:ai #tia. Poate 5 nu el :a5e a9ta. Da5 i 9?a ;at 3ute4ea ;e a
Blo5a min<ile oamenilo47 ;e a?i 8m3ie;i5a 9 ;u5 la 5a3t 5e 3lnuiau7 atun5i nu e4a
3o9iBil 5a 34imii oameni ;e 3e +a4mon6 9 :i 5on5e3ut un alt 9i9tem ;e a34a4e a a5e9tui
lo5I A34a4e nu 5ont4olat ;e Su:letul Su34em7 5i una 5a4e 9e :e4ea ;e 8n9u#i Su:letul
Su34emI
A4at?mi toate ;4umu4ile 3e 5a4e?am me49 a9t@i7 5e4u Na:ai 8n An;. =?m 9 le
v; ai5i7 3e 3mnt.
Le v@u 95li3i4i vaAi7 5a4e 9e 8nt4e<e9eau 8n :i4e 9uB<i4i 3e 3mnt. De9lu#i ;e
un;e 8n5e3eau7 8n 4e3etate 4n;u4i7 ;u5n; ;4e3t 5t4e 5ent4ul 5e45ului ;in Du4ul Vu9a;>i.
A5olo 9e o34eau B4u957 :ie5a4e7 #i 8n5e3eau ;in nou nu ;e3a4te7 la no4; 9au la 9u;7
alune5n; 3ie@i# ;e?a lunAul Cota4ului 4otun;.
A9ta 5Cia4 8l #o5 34e5i@ia Cota4ului. P4oBaBil 5 nu t4e5u9e ;e el ;e5t un met4u
#i :u9e9e ;etu4nat. De :a3t7 3utea 5Cia4 t4aAe o linie 3e 3mnt 934e a ma45a eEa5t Cota4ul
vi@iunii Su:letului Su34em. 0i7 3ent4u 5 3utea7 o #i :5u. Se :olo9i ;e ultima o4 ;e
lumin 3ent4u a 8n9emna Cota4ul 5u un B<7 t4An; o linie 9au 93n; un #n<ule< 3u<in
a;n5 5teva 9ute ;e met4i.
Fn tim3 5e t4Aea A4ani<a e:o4tu4ilo4 lui @a;a4ni5e7 au@ea <i3etele BaBuinilo4 ;in
a34o3ie4e7 5Cemn;u?9e 9omno4o#i 8n tim3 5e 9e?n;4e3tau 934e 9tn5ile un;e 9e 5ul5au.
ABia 5n; te4min7 5n; 9e :5u9e 8ntune4i5 ;e?a Binelea #i BaBuinii 9e 3otoli9e47 8#i ;;u
9eama 57 ;e#i unele <i3ete 8n5e3u9e4 9 9e au; ;in a:a4a Cota4ului7 8nt4?un :inal ele 9e
3ie4;u9e4 5la4 8nunt4ul lui.
/ine8n<ele9. +ota4ul e ;e net4e5ut 3ent4u oameni7 ;a4 mintea animalelo4 n?a :o9t
mo;i:i5at 5a 9 :ie 9en9iBil la a5ea9t meto; ;e a34a4e. D4e3t 3ent4u 5a4e BaBuinii 8l
t4e5 :4 34oBleme.
De?a# :i un BaBuinG
A34oa3e 5?l au@i 3e I99iB #o3tin;: M!#ti 9iAu4 5 nu e#tiIO
G9i 3e un te4en 8nltu< un lo5 5u ia4B #i 9e ACemui7 34eAtin;u?9e 9 a;oa4m.
!4a o noa3te 9enin7 5u 3u<ine #an9e ;e 3loaie #i7 ;e#i e4a mai 45oa4e ;e5t 8n Do9tato>
9e a:la 8n a34o3ie4ea ;e#e4tului7 ae4ul e4a evi;ent mai u95at avea 9?i :ie Bine 3e9te
noa3te.
Da7 ;a4 tot o 9?i :ie A4eu 9 ;oa4m.
Vi97 ;e9iAu47 ;a4 nu 3utu :i 9iAu4 ;a5 vi9ul avea un 8n<ele9 9au e4a7 3u4 #i 9im3lu7
4e@ultatul 9omnului 9u ie3u4e957 8n u4ma 54uia?#i amintea mai mult ;in vi9ele oBi#nuite.
Da4 8nt4?unul ;int4e ele7 5el 3u<in7 9e v@u altu4i ;e UoBa4.
UoBa4 8l 5on;u5ea 34int4?un laBi4int ;e 9tn5i. Cn; aDun9e4 la o ;e95Ci@tu4
mi5 8n 3iat47 BaBuinul 9e a3le5 #i t4e5u 34in ea. Fn9 Na:ai 9e o34i #i 9e uit la ea7
93unn;u?#i 5 nu?i ;e9tul ;e mi5 5a 9?n5a3 34in ea. /ine8n<ele97 nu e4a a;ev4at 8#i
;;ea 9eama ;e a9ta7 5Cia4 #i?n vi97 ;e95Ci@tu4a nu e4a 5Cia4 a#a ;e mi5. Totu#i7 lui nu?i
;;ea 34in 5a3 9 9e ACemuia95 #i 9 9e 9t4e5oa4e 34in ea. Cuta 8nt4una o mo;alitate ;e?
a t4e5e ;e ea 8n 3i5ioa4e.
UoBa4 9e 8ntoa49e 34in ;e95Ci@tu4 #i?l atin9e 3e mn. Na:ai 9e mi5#o4 B4u95 #i
9e t4an9:o4m 8n BaBuin. Atun5i nu mai avu 34oBleme 9 t4ea5 34in ;e95Ci@tu4. O;at
aDun9 3e 3a4tea 5ealalt7 8#i 4eveni la ;imen9iuni omene#ti. Ia4 5n; 8ntoa49e 5a3ul 9
34ivea95 ;e95Ci@tu4a7 o v@u t4an9:o4mat a5um e4a 5t un 9tat ;e om #i 3utea t4e5e
34in ea 8n 3i5ioa4e.
Diminea<a7 a5e9ta 34u a :i vi9ul 5el mai 34omi<to4. Na:ai 4ma9e 8ntin97
t4emu4n; un 3i5 ;in 5au@a vntului ;e ;inaintea @o4ilo47 8n5e45n; 9 9e An;ea95 la o
meto; ;e?a 9e :olo9i ;e vi@iunile ;in vi9. !4a 5la4 5 vi9ul 4e:le5ta 5e #tia el ;e934e
BaBuini7 anume 5 3uteau t4e5e u#o4 ;e oB9ta5ol7 8n tim3 5e el7 om7 nu 3utea. !vi;ent7
;a5 9?a4 t4an9:o4ma 8n BaBuin7 a4 t4e5e #i el ;e oB9ta5ol. Da4 a9ta e4a eEa5t 5e?#i ;o4i9e el
9ea4a t4e5ut7 8n9 ;o4in<a nu e4a 9u:i5ient 5a 9 9e?ntm3le 5eva :olo9ito4.
Fn vi97 An;i Na:ai7 ;e95Ci@tu4a mi?a 34ut 34ea mi5 3ent4u mine. Da4 a# :i 3utut
t4e5e 34in ea :oa4te 9im3lu7 3ent4u 5 e4a 5t un 9tat ;e om. OB9ta5olul eEi9ta ;oa4 8n
mintea mea lu54u valaBil #i 3ent4u oB9ta5olul 5ellalt. Cu 5t v4eau 9?l t4e5 mai mult7
5u att 9unt 4e93in9 mai 3ute4ni5. Poate 5 to5mai inten<ia ;e?a t4e5e ;in5olo m?m3inAe
8na3oi.
Nu7 e?o 34o9tie. Cu 9iAu4an< 5 oB9ta5olul e menit 9?i <in ;e3a4te #i 3e oamenii
5a4e CaBa4 n?au ;e eEi9ten<a lui. Pe vnto4i 4t5i<i7 eE3lo4ato4i7 5oloni@ato4i7 neAu9to4i
3e o4i5ine 3o4nea :4 9 v4ea 934e Vu9a;>a oB9ta5olul 8i 8nto45ea.
Pi7 a9ta a4 8n9emna 5 nu?i nevoie ;e5t ;e 5ea mai u#oa4 9uAe9tie 5a 9 8nto45i
3e 5ineva 5a4e n?avea inten<ia :e4m ;e?a 3o4ni 934e Vu9a;>a ni5i n?a4 9e9i@a 5?i 8nto49.
La u4ma u4mei7 8n to<i anii 3et4e5u<i 8n Do9tato>7 a oB9e4vat v4eunul ;int4e noi 5 evitam
@ona a5eea 5n; 3le5am 8n in5u49iunile noa9t4e ;e vntoa4eI A#a;a47 ;4umu4ile o4iAina4e
nu ma45au un Cota4 Bine ;elimitat7 a#a 5um 8l ma45Ce@ eu a5um. Ia4 544ile noa9t4e n?au
5otit att ;e B4u95G 3u4 #i 9im3lu am 3ie4;ut u4ma vnatului 9au7 ;int4?un motiv
oa4e5a4e7 au 5otit t4e3tat. De5i :o4<a oB9ta5olului 54e#te7 34oBaBil7 o;at 5u inten9itatea
;o4in<ei ;e?a t4e5e ;e el. Da5?a# :i 5a3aBil 9 4t5e957 3u4 #i 9im3lu7 3n a5olo7 :o4<a lui
a4 9lBi mult.
Da4 5um 9?aDunA a5olo ;in 8ntm3la4e7 5n; #tiu :oa4te Bine 5 t4eBuie 9?aDunAI
Po4nin; ;e la An;ul a5ela7 3lanul 8i a34u 8n minte a34u B4u95 #i 5la4H 8n9 el ni5i
nu 8n;4@nea 9?l 5e45ete@e7 5a nu 5umva 9 ;e5lan#e@e oB9ta5olul #i 9 ;ea A4e# 8nainte
;e?a 8n5e45a. Fn 95CimB7 8n5e3u 9 9e 5on5ent4e@e 3e?o inten<ie 5u totul nou. T4eBuie 9
vne@e 5a 9 le ;u5 ;e mn5a4e 5o3iilo4. Lui 5u 9iAu4an<?i e4a :oame7 ia4 ;a5 el e4a
:lmn;7 5ei mi5i t4eBuie 9 :ie Cme9i<i. Numai 5 mi5u<ii la 5a4e 9e An;ea el e4au 3uii
;e BaBuini. 0i?i aminti 3e 5ei ;in Valea lui (eBBe>eT #i 9e 9im<i ;ato4 9 le ;u5 ni#te
5a4ne a#a 5um 95o4moni9e UoBa4 ;u3 mn5a4e7 5a 9 :a5 3e 3la5 :emelelo4 #i 9?i
8nt4ea95 3e 5ei mi5i.
A#a 57 8n ;iminea<a a5eea7 3o4ni 8nt4?o ;i4e5<ie oa4e5a4e7 :4 a 9e o4ienta 8n mo;
93e5ial 934e Vu9a;>a7 #i 5ut 3n ;;u ;e eE54emente ;e ie3u4e. A3oi 8#i u4m4i 34a;a
#i7 8nt4?o o47 4eu#i 9?o ;oBoa4e 5u 9Aeata.
Nu e4a moa4t7 Bine8n<ele9 9Ae<ile n?omoa4 ime;iat7 ia4 el u5i;ea animalul 5u
5u<itul. Da4 ;e ;ata a9ta l9?n via< animalul 8nA4o@it #i 95Ceunn;H 8i 95oa9e 9Aeata ;in
laBa ;in 93ate #i?l 54 ;e u4e5Ci. Sunetele 95oa9e ;e ie3u4e e4au eEa5t 5e?i t4eBuia lui
BaBuinii vo4 :i mult mai inte4e9a<i ;e?un animal viu7 8n9 4nit. T4eBuia 9?i A9ea95 3e
BaBuini.
Nu?i :u A4eu BaBuinii 9e tem ;e 3u<ine animale7 ia4 ;e a5e9tea 9e a34 int4n; 8n
ale4t #i ave4ti@n;u?9e unul 3e altul. A#a 5 nu :5u4 ni5i un e:o4t 9 39t4e@e lini#tea.
Na:ai 8i A9i umBln; ;u3 C4an 8nt4?o vale lunA7 5e 9e 8ntin;ea ;e la ve9t la e9t7 5u un
5u49 ;e a3 8n miDlo5. Cn; 8l 9im<i47 4i;i5a4 o5Cii. Nu int4a4?n 3ani5 e4a la o
;i9tan< ;e9tul ;e ma4e ;e ei #i 34ivi4 5u mult 5u4io@itate ie3u4ele.
Na:ai veni mai a34oa3e. A5um BaBuinii 8n5e3u4 9 9e aAite ma95ulii 9e
34o3teau 3e 8n5Ceietu4ile laBelo4 ;in :a< #i?#i mani:e9ta4 nemul<umi4ea. Ia4 Na:ai avu o
9en@a<ie ;e 4e<ine4e 3ute4ni5 atun5i 5n; t4eBui 9 9e a34o3ie mai mult ;e ei.
Da4 t4eBuie 9 m a34o3ii7 9 le ;au 5a4nea.
A#a 5 mai 8naint 5<iva 3a#i7 <inn; ie3u4ele 8n :a<. Nu #tia 5um 8i vo4 34imi
5a;oul7 Bine8n<ele9. Fl 3uteau lua 5a 3e?o ;ova; 5?i un u5iAa# 9au 5a 3e?o 9uAe9tie 5 el
3u9e9e ;eDa mna 3e 34a;a lui7 ;e5i ei e4au 8n 9iAu4an<. Fn9 unii BaBuini 5u 9iAu4an< 9e
An;eau la ie3u4e 5a la 5a4nea 5u 5a4e 9?a4 3utea C4ni. /aBuinii nu e4au 5ei mai Buni
vnto4i ;in lume7 ;a4 9e ;;eau 8n vnt ;u3 5a4ne7 ia4 ie3u4ele 5a4e 95Ceuna le 34ea o
ma9 Bun.
Se a34o3ie 8n5et7 tot mai e@itant 5u :ie5a4e 3a9. OB9e4v 8n9 5 tot mai mul<i
BaBuini mai ale9 ma95ulii tine4i 8#i mutau 34ivi4ea ;e la el la ie3u4e. Fi aDut 9 9e
An;ea95 mai mult la 5a4ne7 evitn;u?le 34ivi4ea ;e 5te o4i 9e uitau la el #tia 5 nu
:a5e ;e5t 9?i 34ovoa5e #i 9?i 93e4ie7 ;a5 39t4ea@ 5onta5tul vi@ual.
/aBuinii 9e 4et4a9e47 ;a4 nu 34ea ;e3a4te. A#a 5um 9e?a#te3ta9e Na:ai7 ten;in<a
lo4 natu4al e4a 9 9e 4et4aA 934e 9tn5ile aB4u3te un;e ;o4meau. (e49e ;u3 ei. Se
An;ea 8nt4una. Nu?i o i;ee Bun. N?au nevoie ;e 5a4nea a9ta. Da4 8#i alunA iute
a9emenea An;u4i7 8n5e45n; 9 9e 5on5ent4e@e 3e?un 9inAu4 lu54u: mamele BaBuin au
nevoie ;e 34oteine7 3uii lo4 t4eBuie 9 #i le ia ;in la3tele lo4. T4eBuie 9 le ;u5 5a4nea.
Nu 3o<i7 e?o 34o9tie7 a4 t4eBui 9 la#i ie3u4ele #i 9 te 4et4aAi.
Da47 ;a5 m 4et4aA7 ie3u4ele va :i luat ;e ma95ulul 5el mai 3ute4ni57 #i nu ;e
:emele. T4eBuie 9 :a5 5umva 9?aDunA la ele7 5a 9 mnn5e 3uii ;in el. A9ta?i ;ato4ia
mea7 5a vnto4 al a5e9tui t4iB7 9 le?a;u5 ;e mn5a4e. T4eBuie 9?i C4ne95. S?aDunA la ele
5u o4i5e 34e<.
Oa4e 5t tim3 8i t4eBuiI !4a att ;e A4eu 9 9e 5on5ent4e@e 3e 5e :5ea. De 5teva
o4i avu im34e9ia 5 ;e?aBia 9e t4e@i9e7 5Cit 5 #tia 5 nu ;o4mi9e7 a3oi 9e 95utu4 #i me49e
mai ;e3a4te7 :4 e@it4i7 934e :emele7 5a4e 9e 493n;eau tot mai mult 934e 9tn5ile un;e
;o4meau.
T4eBuie 9 t4e5 ;in5olo ;e ei7 9 m?a34o3ii ;e 9tn5i mai mult ;e5t ei7 8#i @i9e el.
T4eBuie 9?aDunA 3e 3a4tea un;e 9tau :emelele.
Fn5e3u 9?o ia 934e no4;7 ;a4 nu?#i 3e4mi9e 5a aten<ia 9?i :ie aBtut ;e la :emele.
0i7 3e la 34n@7 9e 3omeni a5olo un;e voia 9 aDunA 8nt4e BaBuini #i 9tn5i. Ie3u4ele
amu<i9e7 8n 9:4#it ;a4 3e BaBuini nu?i ;e4anDa 5 mu4i9e7 3ent4u 5 :u9e9e viu 5n;
veni9eH 8n 3lu97 nu e4au 5Cia4 att ;e mo:tu4o#i7 5t v4eme 5a4nea e4a 5al;. A#a 5 Na:ai
le a4un5 ie3u4ele7 o5Cin; 5ent4ul A4u3ului ;e :emele.
Se 9t4ni ia;ul 3e 3mnt7 ;a4 lu54u4ile 9e 3et4e5u4 a#a 5um 3lnui9e Na:ai.
C<iva ;in ma95ulii tine4i 9e n3u9ti4 a9u34a ie3u4elui7 ;a4 5ei mai Bt4ni 4ma9e4 3e
lo57 3ent4u 5 Na:ai le 34ea7 5el 3u<in 3ent4u moment7 o amenin<a4e. A9t:el7 ie3u4ele
aDun9e 8na3oi la :emele7 5a4e 8i Aoni4 5u u#u4in< 3e tine4i. Ie3u4ele nu mu4i9e7 ;e :a3t
5Ci<i ;in nou 5n; 8l 9:#ia4 :emelele ;ominante7 mu#5n; ;in el ;e un;e a3u5au. =a3tul
5 BaBuinii nu?#i omo4au 34a;a 8nainte ;e?a o mn5a 8l ;e4anDa9e 3e Na:ai 5n; lo5ui9e
34ima ;at 8n ve5intatea lo47 8n ;e#e4t7 ;a4 8nt4e tim3 9e oBi#nui9e #i e4a?n5ntat 5 3lanul
lui :un5<iona9e #i 5 5ele 5a4e aDun9e9e4 34imele la 5a4ne :u9e9e4 :emelele.
Cn; ma95ulii 34i5e3u4 5 4atau o93<ul7 9e aAita4 tot mai mult #i7 3n la u4m7
Na:ai 8n5e3u 9 ;ea 8na3oi7 tot mai a34oa3e ;e 9tn5iH 5n;7 8n 9:4#it7 9e 8n;e34ta9e
9u:i5ient7 ma95ulii ;;u4 nval?n A4u37 4i9i3in; :emelele #i 54n;u?#i 3umni 8n lu3ta
3ent4u 4e9tu4ile ;e ie3u4e. Unii 9e?ale9e4 8nt4?a;ev4 5u Bu5<i ma4i7 ;a4 Na:ai #tiu 5
:emelele mn5a9e4 mai mult ;e5t 3o4<ia oBi#nuit ;e 5a4ne7 5eea 5e 8i ;;u un
9entiment 3l5ut.
A5um7 8n97 5el mai Bine 3ent4u el a4 :i 9 9e 8n;e34te@e 5t mai mult ;e BaBuini.
S mea4A ;e3a4te7 :oa4te ;e3a4te7 8n 9u9ul vii. De :a3t7 n?a4 9t4i5a ;a5?a4 mai A9i v4eo
34a; ai5i7 9u97 5a 9 le?o ;u5 #i 3e a5eea.
T4e3tat7 3e m9u4 5e 9e m4ea ;i9tan<a ;int4e el #i BaBuini7 8#i ;;u 9eama 5
4e<ine4ea e4a tot mai u#o4 ;e 8nBu#it. Cute@to47 8#i 3e4mi9e 9?#i amintea95 a;ev4atul
95o3 al veni4ii lui ai5i. Ime;iat 8l 5u34in9e ;in nou e@ita4ea a34oa3e 5 9e t4an9:o4m 8n
3ani5 ;a4 nu?#i 3ie4;u 5ont4olul. A#a 5um 93e4a9e7 oB9ta5olul e4a 5el mai 3ute4ni5 la
Cota4. Putea ;e3#i a5e9t nivel ;e inte4:e4en< 9emna 5u 5e 9im<i9e 8n /a9ili5a7 atun5i
5n; el #i I99iB au :o9t 34imii 5a4e?au ;oBo4t oB9ta5olele Su:letului Su34em #i 9?au An;it
la lu54u4i inte4@i9e.
Sau 3oate m 9imt mai u#u4at 3ent4u 5 oB9ta5olul m?a 8m3in9 ;eDa 934e Cota4
3oate7 :4 9?mi ;au 9eama7 am :o9t 8n:4nt.
J Sunt a:a4 9au 8nunt4uI 8i a;4e9 el 8n #oa3t o 8nt4eBa4e Su:letului Su34em.
Ni5i un 493un9.
Sim<i un :io4 ;e team. Su:letul Su34em nu ve;ea a5ea9t @on 5e?a4 :i ;a57
atun5i 5n; a t4e5ut Cota4ul7 a ;i934ut7 3u4 #i 9im3lu7 ;in 4a@a vi@ual a Su:letului
Su34emI
Atun5i 8i t4e5u 34in 5a3 5 to5mai ;e?a9ta 9lBi9e :o4<a ;e 4e@i9ten<. Poate 57 :4
5a Su:letul Su34em 9?#i ;ea 9eama7 oB9ta5olul 8#i uni9e :o4<a 34o34ie 5u 3ute4ea Su:letul
Su34em la Cota4. Fn9 ai5i7 un;e Su:letul Su34em 8n9u#i nu 3utea 3t4un;e7 oB9ta5olul
avea la ;i93o@i<ie ;oa4 34o34ia lui 3ute4e ;e 4e93inAe4e #i ;e?a9ta 3utea :i 8n:4nt.
Avea loAi5 3ent4u Na:ai7 a#a 5 me49e mai ;e3a4te 934e e9t7 934e 5ent4ul
Vu9a;>i.
Sau 5umva 934e no4;I Pent4u 57 ;int4?o;at7 5n; t4e5u ;e 54ea9ta unui ;eal7 8n
:a<a o5Cilo4 8i a34u un 3ei9aD 5om3let a4i;. La ni5i 5in5i@e5i ;e met4i7 3a45 4i;i5a9e
5ineva un @i; nev@ut. De?o 3a4te 54e#tea veAeta<ia 3mntului ;in Do9tato>7 ;e 5ealalt
9e?ntin;ea ;e#e4tul 5el mai u95at #i mai li39it ;e via< ;e#e4t 3e 5a4e?l v@u9e Na:ai
v4eo;at. Ni5i o 3a94e7 ni5i o #o34l7 ni5i o Bu4uian7 ni5i o :o4m ;e via< ;in5olo ;e
linia ;e 9e3a4a4e.
!4a 34ea a4ti:i5ial. T4eBuia 9 :ie un 9emn al unei alte Ba4ie4e7 al unui alt Cota47
5a4e eE5lu;ea o4i5e :iin< vie. Poate e4a o Ba4ie4 5a4e u5i;ea tot 5e t4e5ea ;in5olo. Oa4e
va 4eu#i #i el 9 t4ea5 ;e a5ea9t ;ema45a<ieI
J !Ei9t 3e un;eva v4eo int4a4eI 8l 8nt4eB 3e Su:letul Su34em.
Ni5i un 493un9.
Po4ni 5u A4iD 934e Ba4ie4. Cn; aDun9e 9u:i5ient ;e a34oa3e7 8ntin9e mna 934e ea.
O :i :o9t ea invi@iBil7 ;a4 e4a 3al3aBil o a39 5u mna #i?o 9im<i alune5n;u?i
8n 3alm7 ;e 3a45 a4 :i :o9t u#o4 5leioa9 #i?n 3e4manent mi#5a4e. Fnt4?un :el7 8n97 8l
lini#tea 5Cia4 :a3tul 5 e4a 3al3aBil ;a5?m3ie;i5a :iin<ele vii 9 t4ea5 ;e ea7 atun5i
3oate 5 n?avea un me5ani9m 5a4e 9 le omoa4e.
Pot t4e5eI Da5 oamenii nu 3ot t4ave49a Cota4ul7 atun5i7 ;e 5e a5<iona oB9ta5olul
mental la o ;i9tan< att ;e ma4eI Da7 a4 3utea :i un mo; 9im3lu ;e a?i 8m3ie;i5a 3e
oameni 9 va; A4ani<a 5la4 #i 9 <ea9 o leAen; 3e 9eama ei7 at4An; a9t:el o ne;o4it
aten<ie a9u34a a5e9tui lo5. Da47 ;in 5te #tia Na:ai7 la :el ;e 3o9iBil e4a 5a oB9ta5olul ;e
4e93inAe4e 9 :i :o9t 34oie5tat 3ent4u a?i <ine 3e oameni la ;i9tan< 3ent4u 5 o anume
:iin< uman a4 3utea t4e5e Ba4ie4a :i@i5. Un oB9ta5ol 3ent4u oameni7 la ;i9tan< ma4e7 #i
8n5 unul7 3ent4u animale. Avea loAi5.
/ine8n<ele97 nu eEi9ta ni5i o Aa4an<ie 57 numai 3ent4u 5?avea loAi5 3ent4u Na:ai7
a5ea9t eE3li5a<ie avea #i leAtu4 5u 4ealitatea. P4e< ;e?o 5li37 el 5Cia4 9e An;i 9 9e?
ntoa45 8n Do9tato> #i 9 le 93un 5elo4lal<i 5e ;e95o3e4i9e 3n a5um7 3ent4u 5a 9
5e45ete@e CataloAul #i 9 a:le ;a5 eEi9ta v4eo meto; inteliAent ;e?a t4e5e ;in5olo ;e
Ba4ie4.
Totu#i7 ;in 5te #tia Na:ai7 to5mai An;ul 8ntoa45e4ii 8n Do9tato> 3utea :i un 9emn
5 oB9ta5olul lu54a 8n mintea lui7 8n5e45n; 9?l ;ete4mine 9?#i A9ea95 95u@e 9 3le5e.
0i 3oate 5 oB9ta5olul avea un :el ;e inteliAen< #i 3utea 8nv<a7 5a@ 8n 5a4e nu 9?a4 mai
l9a 35lit 8n5 o ;at ;e #i4etli5ul lui Na:ai ;e a 9e 5on5ent4a 3e nevoia u4Aent ;e a?i
C4ni 3e BaBuini7 #i nu 3e a;ev4atul lui 95o37 a5ela ;e?a t4e5e ;e el. Nu7 9inAu4 5um e4a7
;e el ;e3in;ea 9 ia o Cot44e.
Te va u5i;e.
Ce?a :o9t a9ta7 8n mintea lui vo4Bea Su:letul Su34emI O4i Ba4ie4aI O4i 34o34ia lui
teamI In;i:e4ent ;e 9u497 #tiu 5 teama nu e4a i4a<ional. Nu eEi9ta nimi5 viu 8n;4tul
Ba4ie4ei t4eBuie 9 :ie un motiv. De 5e 9?#i imaAine@e 5 el a4 :i eE5e3<ia7 9inAu4a :iin<
uman 5a4e?a4 3utea t4e5eI Fn ;e:initiv7 5n; a :o9t 5on9t4uit Ba4ie4a7 t4eBuie 9 :i 54e95ut
3lante ;e amBele 34<i #i7 5Cia4 ;a5 e4a ;e net4e5ut7 via<a a4 :i t4eBuit 9 5ontinue #i
;in5olo7 #i ;in5oa5e ;e ea. Poate 5 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani ;e evolu<ie a4 :i :5ut 5a
:lo4a #i :auna ;int4?o 3a4te 9 ;i:e4e :oa4te mult ;e :lo4a #i :auna ;in 3a4tea 5ealalt7 ;a4
via<a a4 :i 8n:lo4it7 nu?i a#aI I@ola4ea nu u5i;e via<a 5u atta meti5ulo@itate B4utal.
Te va u5i;e.
Poate 5 ;a7 8#i @i9e Na:ai7 9:i;to4. Poate voi mu4i. Da4 Su:letul Su34em ne?a
t4imi9 ai5i 5u un anumit 95o3 9 ne ;u5 3e Pmnt. De#i Su:letul Su34em nu 9?a An;it
ime;iat la Vu9a;>a 9au 5el 3u<in n?a 3utut vo4Bi oamenilo4 ;e934e a5e9t lo57 totu#i
Vu9a;>a t4eBuie 9 :i :o9t motivul 3ent4u 5a4e?i a;u9e9e ai5i7 att ;e a34oa3e ;e el.
A#a;a47 8nt4?un :el 9au altul7 t4eBuie 9 t4e5em ;e Ba4ie4.
Numai 5 ai5i nu 9untem noi. Sunt ;oa4 eu. 0i e :oa4te 3o9iBil 9 nu mai vin
nimeni alt5ineva7 ;a5 nu 4eu#e95 ;e ;ata a9ta. Da5 ;au A4e#7 nu?i nimi57 vom 8n5e45a
atun5i 9 A9im alt 5ale ;e?a 3t4un;e ;in5olo. Ia4 ;a5 4eu#e95 #i t4e5 ;e Ba4ie47
;e95o3e4in; ;u3 a5eea 57 8nainte ;e a m?ntoa45e7 m omoa4 5eva ;e ;in5olo ;e el7 ei
Bine7 v@n; 5 nu m mai 8nto457 5eilal<i m5a4 vo4 #ti 5 t4eBuie 9 :ie mai 34e5au<i 5n;
vo4 veni ai5i.
Nu m mai 8nto45.
Se An;i la 5o3iii lui CCve6a 5ea t5ut #i 95li3itoa4eH $Catva7 8n<ele3t #i milo9H
(otiAa 5el nea9tm34atH I@u5Ca6a7 3lin ;e :o5 #i mi5u<ii Aemeni7 Se43 #i S3el. Oa4e?i
3ot l9a o4:ani ;e tatI
Pot7 ;a5 t4eBuie. Pot7 3ent4u 5?o au 3e Luet 5a mam7 #i 3e SCu6a #i I99iB 9?i
aDute7 #i 3e Tata #i (ama. Pot 9?i la97 ;a5 t4eBuie7 3ent4u 5?a4 :i mai Bine a#a ;e5t 9
m?nto45 la ei7 ne4eu#in; 9 :i?n;e3linit 95o3ul vie<ii noa9t4e ;in 9inAu4ul motiv 5 mi?a
:o9t :4i5 ;e moa4te.
Se 34o3ti ;in nou 8n Ba4ie4. Nu 5e; ;elo5 9uB mna lui. Cu 5t a39a mai ta4e7
5u att 8i alune5a mai mult 8n 3alm. Totu#i7 5u toat ilu@ia alune54ii7 mna lui nu 9e
;e3la9a la ;4ea3ta 9au la 9tnAa7 8n 9u9 9au 8n Do9. De :a3t7 :4e5a4ea e4a a34oa3e 3e4:e5t
a39n; 934e inte4io47 mna lui nu 3utea alune5a 3e 9u34a:a<a Ba4ie4ei7 ;e#i avea 9en@a<ia
5 9u34a:a<a alune5a?n toate ;i4e5<iile 9uB 3alma 9a.
Se ;;u 8na3oi7 lu o 3iat4 #i?o a4un5 9u97 5u Bolt7 934e Ba4ie4. Piat4a atin9e
@i;ul invi@iBil7 4ma9e li3it ;e el o 5li37 a3oi alune5 t4e3tat 8n Do9.
&9ta nu?i ;elo5 un @i;7 8#i ;;u 9eama Na:ai7 ;a5 3oate 9 <in 3iat4a #i a3oi 9?o
la9e 9 alune5e. Oa4e 8#i ;;ea 9eama 5e e lu54ul 5a4e?l lovi9e #i 4ea5<iona ;i:e4it la 3iet4e
#i la 394i7 9 @i5emI
Na:ai 5ule9e un 9mo5 ;e ia4B. Con9tat 9ati9:5ut 5?n el 9e a95un;eau 5teva
la4ve #i o 4m. Fl a4un5 8n Ba4ie4.
0i a5e9ta 4ma9e o 5li3 li3it ;e ea7 a3oi 8n5e3u 9 alune5e 8n Do9. Da4 nu 8n a5ela#i
4itm. (ai 8nti 5@u 34a:ul7 9e3a4at :4umo9 ;e 4;5ini. A3oi alune5 mate4ia veAetal7
l9n; numai la4vele #i 4ma 3e 9u34a:a<a Ba4ie4ei. La 9:4#it7 alune5a4 #i ele.
/a4ie4a?i 5a3aBil 9 ;eo9eBea95 5e?anume o love#te7 An;i Na:ai.
Poate :a5e ;i:e4en<a ;int4e viu #i mo4t7 ;int4e animal #i veAetal. De 5e nu #i 8nt4e
uman #i non?umanI
Na:ai 34ivi 8n Do97 la Cainele lui. Ce oa4e 8n<eleAe Ba4ie4a ;in eleI +aBa4 n?avea 8n
5e :el 3e45e3ea natu4a lu54u4ilo4 5a4e?o atinAeau. Poate 5 #tia 8n5 ;inainte ;e?a :i atin9
5 Na:ai e om. !Ei9ta 8n9 #i 3o9iBilitatea 5a ve#mintele 9?l a95un;7 5t ;e 5t.
/ine8n<ele97 n?avea i;ee ;a5 e4a ;e Bine 9au ;e 4u.
Lu o 3iat4 ;e Do97 ;a4 ;e ;ata a9ta n?o a@v4li 5t 3utu ;e 9u97 5i o t4imi9e 5u
toat 3ute4ea 8n Ba4ie4. Piat4a 9e li3i #i ea ;e a5ea9ta.
Nu7 ;e ;ata a9ta 9e?n:i39e 8n Ba4ie4. A39n; 5u minile 8n amBele 34<i ale
3iet4ei 5a4e alune5a 8n Do97 Na:ai 8#i ;;u 9eama 5 3iat4a 4ealmente 9e 8n:i39e9e 8n
Ba4ie4.
F#i 95oa9e ;e la 5u4ea 34a#tia7 v48 o 3iat4 8n l5a#7 o 49u5i 5u 3ute4e #i?o @v4li 8n
Ba4ie4.
Piat4a 9e li3i #i7 3ent4u o 5li37 Na:ai 54e@u 5 va 4ea5<iona 34e5um 5elelalte
oBie5te.
Fn9 3iat4a 4ma9e li3it un moment #i a3oi ;i934u 8nunt4u.
T4e5u9e ;in5olo ;e Ba4ie4L Avu9e9e ;e9tul avnt #i t4e5u9e 34in el. /a4ie4a o?
n5etini9e att ;e mult7 8n5t :u 5t 3e 5e 9 nu 4eu#ea957 ;a4 8#i 39t4a9e ;e9tul elan 5a 9?o
9t43unA. SinAu4a 34oBlem e4a 5 lui Na:ai nu?i t4e5ea 34in 5a3 5um 9 9e a@v4le?n
Ba4ie4 5u :o4<a 3iet4ei. 0i7 5Cia4 ;a5?a4 4eu#i7 l?a4 3utea u5i;e :o4<a im3a5tului.
Poate 5 Ba4ie4a a3li5 4eAuli ;i:e4ite 3ent4u oameni. Poate7 ;a5 m 9t4;uie95
9u:i5ient7 m va l9a 9 t4e5 #i 3e mine.
Da7 9iAu4 5 te va l9a7 Na:ai7 34o9tule. Fnt4eAul 9i9tem al Ba4ie4ei a :o9t 34oie5tat
9 eE5lu; oamenii7 a#a 5 9iAu4 5 te va l9a 9 t4e5i.
Na:ai 9e 34o3ti 5u 93atele ;e Ba4ie4 5a 9 9e An;ea95. S34e 9u434in;e4ea lui7
;u3 5teva minute7 a5ea9ta 8l :5u 9?alune5e 934e 3mnt. Sau7 mai ;eA4aB7 :5u 9?i
alune5e Cainele 934e 3mnt7 ia4 ele 8l t4a9e4 #i 3e el 8n Do9. Cu minile nu 34o5e;a9e a#a.
Cn; atin9e9e @i;ul 5u 3ielea7 8l l9a9e 9 9tea a5olo7 nu?l mi#5a9e ;elo5.
Se 8n;e34t 5u A4eu ;e @i;ul nev@ut. A5e9ta 9e li3ea ;e Cainele lui 5um 9e li3i9e
;e 3iet4e7 ;e 34a:7 ;e ia4B7 ;e la4ve #i ;e 4m. !Ei9t alte 4eAuli 3ent4u oameni7 @i;ul
9ta :a5e ;i:e4en<a 8nt4e mine #i Cainele mele.
F#i 95oa9e 4a3i; tuni5a7 ;e@Aolin;u?#i B4a<ele. A3oi 8#i 4oti B4a<ul 5t ;e 4e3e;e
3utu #i i@Bi 5u 3umnul 8n Ba4ie4. Fl ;u4u 5a #i 5n; a4 :i ;at 8nt4?un 3e4ete ;e 54mi;
;a4 t4e5u ;in5olo.
Am 4eu#itL Pumnul lui 4@Btu ;e 3a4tea 5ealalt7 5a 3iat4a. Ia4 8n @ona 8n 5a4e
B4a<ul lui 9t43unAea Ba4ie4a nu 9im<ea nimi5 neoBi#nuit. F#i 3utea 8n;oi 3umnul #i mi#5a
;eAetele #i7 5u toate 5 ae4ul e4a 3u<in mai 4e5e a5olo7 nu 9im<ea ni5i o ;u4e4e7 ni5i o
;i9to49iune7 ni5i o 34oBlem evi;ent.
Pot 9?mi u4me@ mna 34in @i;I
Se l9?n :a< #i 4eu#i 9?#i 8m3inA B4a<ul 3n la um4. Da47 5n; atin9e Ba4ie4a
5u 3ie3tul7 9e Blo5H 49u5in;u?9e 5a 9 A9ea95 un unACi mai 34ielni57 5a3ul 9u atin9e #i
el @i;ul #i 9e o34i.
Ce?a4 :i 9 4mn Blo5at ai5i 3ent4u tot;eauna Dumtate 8nunt4u7 Dumtate 8n
a:a4I
Ala4mat7 8#i t4a9e B4a<ul7 5a4e ie#i ;in @i; 5u u#u4in<. Sim<i o oa4e5a4e 4e@i9ten<7
8n9 nimi5 ;u4e4o9 #i nimi5 nu?l a39 3e 3iele 5a 9 i?o 4e<in. Fn 5teva 5li3e7 e4a liBe4
;in nou.
F#i 3i3i B4a<ul #i mna 5a4e t4e5u9e4 ;e 3a4tea 5ealalt #i nu A9i nimi5 8n
ne4eAul 5u ele. In;i:e4ent 5e?anume 8m3ie;i5a eEi9ten<a vie<ii ;in5olo7 3e el nu?l
omo49e 8n5 ;a5 e4a ot4av7 nu a5<iona ime;iat #i 5u 9iAu4an< nu e4a Ba4ie4a 8n9#i.
Re3et 4eAulile 3e 5a4e le?nv<a9e 5a 9 t4ea5 34in @i;. T4eBuia 9?l atinA numai
5u 3ielea. T4eBuia 9?l lovea95 5u :o4<. Ia4 ;a5?a4 v4ea 9 t4ea5 ;in5olo 5u totul7 atun5i
a4 t4eBui 9 9e i@Bea95 5u tot 5o43ul ;eo;at.
Se ;e@B457 8m3tu4in;u?#i :4umo9 Cainele #i a#e@n;u?le 3e9te a45 #i 9Ae<i.
A3oi le :iE 5u o A4ma; ;e 3iet4e7 5a 9 nu le @Boa4e vntul. Fn 9inea lui7 93e4a 5 va
avea ;in nou nevoie ;e ele.
P4e< ;e?o 5li37 9e An;i 5um a4 :i 9 9a4 5u :a<a la @i;7 ;a4 nu?i 3l5u i;eea la
u4ma u4mei7 5n; 8l i@Bi9e 5u 3umnul7 3a45 i@Bi9e un 3e4ete ;e 54mi; #i nu?l 8n5nta
i;eea 9 3<ea95 la :el 5u :a<a 9au 5u vint4ele. Nu 5 9?a4 9im<i eE5elent 9 9e i@Bea95 ;e
@i; 5u 93atele7 ;a4 9ta e4a 4ul 5el mai mi5.
Se 3limB ;e?a lunAul Ba4ie4ei 3n 5n; aDun9e la un ;eal :oa4te aB4u3t. U45 8n
v4:ul lui7 a3oi7 ;u3 5e in93i4 a;n5 ;e 5teva o4i #i mu4mu4 un 4ma9?Bun 5t4e
:amilia 9a7 8#i ;;u ;4umul ale4An; 8n Do9 3e 3ant. Du3 5teva momente7 nu?#i mai
3utu 5ont4ola :uAa7 ;a47 5n; 9e a34o3ie ;e @i;7 8n:i39e un 3i5io4 8n 3mnt #i 9e lan9
8nt4?o 3i4uet neBun7 menit 9?l :a5 una 5u Ba4ie4a.
Fn9 :iAu4a nu?i 4eu#i ;elo5. Fn 95CimB7 t4e5u ;in5olo mai 8nti 5u :e9ele7 a3oi7
8n5etinin;u?#i mi#54ile7 5u 5oa39ele #i 5u t4u3ul 3n la ume4i. /4a<ele #i 5a3ul 8i
4ma9e4 ;e?o 3a4te7 8n tim3 5e Ale@nele 3t4un9e4 34in @i; #i i@Bi4 te4enul 3iet4o9 ;e
;in5olo. Fl u9tu4a4 5l5iele7 ;a4 ni5i nu le lu 8n 9eam7 3ent4u 5 9e 3omeni 5u 5o43ul
3e ;inunt4u7 ia4 5u 5a3ul #i B4a<ele 3e ;ina:a4a @i;ului.
T4eBuie 9 ie9 ;in nou a:a47 8#i @i9e7 #i 9 mai 8n5e45 o ;at.
P4ea t4@iu. Fn ultimele 5li3e ;inainte ;e a?#i o34i 5om3let mi#54ile7 ume4ii 8i
aDun9e4 8nunt4u. !4a ;in nou 8n<e3enit7 in5a3aBil 9?#i ;e3la9e@e 5o43ul ;u3 B4a<e. De
;ata a9ta7 ;i:e4en<a e4a 5 B4Bia #i u4e5Cile nu voiau 9?i u4me@e 5a3ul7 4ma9 8nunt4u.
(ai 4u7 ni5i B4a<ele nu le 3utea t4aAe 5om3let 8nunt4u7 3ent4u 5?a4 :i avut nevoie ;e
toat A4eutatea 5o43ului7 ia4 B4Bia Blo5at 8l 8m3ie;i5a.
!9te 5ea mai 9tu3i; moa4te7 8#i @i9e Na:ai.
Aminte#te?<i le5<iile ;e Aeomet4ie. Aminte#te?<i le5<iile ;e anatomie. /4Bia mea
3oate 5 9t 8nt4?un unACi 34ea a95u<it :a< ;e At 5a 9?o 3ot t4aAe7 ;a4 ;ea9u34a 5a3ului
meu e9te o 5u4B lin7 5ontinu. Da5?a# 3utea 9?mi 8m3inA B4Bia 8n :a< #i 9?mi t4aA
5a3ul 8na3oiG 34e9u3unn; 5 nu?mi 4u3 u4e5CileG ;a4 ele 9e 3ot 8n;oi7 nu?i a#aI
Fn5et7 5Cinuito47 8#i l9 5a3ul 3e 93ate #i 9im<i 5 4@Be#te. Reu#e957 8#i @i9e. Pe
u4m7 8mi va :i :oa4te u#o4 9?mi t4aA B4a<ele.
Ca3ul 8i t4e5u ;int4?o;at7 la 9:4#it7 :a<a aDunAn; 5om3let ;in5olo ;e Ba4ie4.
Numai B4a<ele 8i at4nau 8n 5ontinua4e 3e 3a4tea o3u9.
V4u 9 le t4aA B4u957 ;u3 5e 9e o;iCne#te numai un moment7 ;a4 8n tim3 5e 9e
o;iCnea7 A:in; ;e e:o4t7 8#i ;;u 9eama 5 nevoia lui ;e?a 4e93i4a nu :5ea ;e5t 9
54ea95 #i?l 5u34in9e ;i93e4a4ea. Se 9u:o5a7 ;e#i t4Aea?n 3lmni un ae4 5u i@ 9t4aniu.
Ae4 5u i@ 9t4aniu7 u95at #i 4e5e7 ia4 el nu 34imea oEiAen. CCia4 8n tim3 5e?l
5u34in;ea 3ani5a 9u:o54ii7 3a4tea lui 4a<ional 8n<ele9e 5e?a4 :i t4eBuit 9 #tie ;e la
8n5e3ut: motivul 3ent4u 5a4e ;in5olo ;e Ba4ie4 nu 54e#tea nimi5 e4a li39a oEiAenului. !4a
un lo5 menit 9 elimine ;e95om3une4ea ia4 ;e95om3une4ea7 8n :o4ma ei 5ea mai 4a3i;7
<ine ;e 34e@en<a oEiAenului7 9au oEiAenul 9e une#te 5u Ci;4oAenul 3ent4u a :o4ma a3a. N?
avea 5um 9 :ie via<7 ;e5i ni5i mi54oBi 5a4e 9 e4o;e@e 9u34a:e<eleH ni5i a37 5a4e 9
5on;en9e@e7 9 8nACe<e 9au 9 5u4AH ni5i oEi;a4ea metalelo4. Ia4 ;a5 ae4ul nu 9u9<inea
ni5i el :o4me ;e via< anae4oBe7 8nt4e limitele Ba4ie4ei 9e vo4 A9i 3u<ine lu54u4i 5a4e 9
34ovoa5e ;e95om3une4ea7 8n a:a4 ;e lumina 9ola47 4a;ia<iile 5o9mi5e #i ;e95om3une4ea
4a;ioa5tiv. /a4ie4a :u9e9e 5on:iAu4at 9 5on9e4ve tot 5e eEi9t 8nt4e A4ani<ele ei7 5a 9
4e@i9te 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani.
Nu e4a ;elo5 8n5u4aDatoa4e 8n<eleAe4ea B4u95 a 95o3ului Ba4ie4ei. Pent4u 5 a5um
mintea lui 4a<ional nu mai 5ont4ola 9itua<ia. Ni5i nu?#i ;;u9e Bine 9eama 5 nu 3utea
4e93i4a7 5 minile7 tot at4nn; 34in @i;7 8n5e3u4 9 9e @Bat ;in li39 ;e ae47 8n5e45n;
9?l t4aA 8na3oi. Se a:la eEa5t 8n 9itua<ia 8n 5a4e 9e A9i9e 8nainte7 5n; numai un B4a< ;e?
al lui 3t4un9e9e 34in @i;. A5um 3utea 9?#i 8m3inA B4a<ele mai a;n5 8n @i;7 ;a4 5n; 8l
atinAea 5u :a<a #i 5u 3ie3tul7 9e Blo5a. AtinAea 5u minile ae4ul 4e93i4aBil ;e ;in5olo7 ;a4
att.
FnneBunit ;e :4i57 9e?m3in9e 5u 5a3ul 8n Ba4ie47 ;a4 tot nu 4eu#i ;e#i 3ani5a?i
8nt4ea :o4<a mu95ula4 9?#i a;une 3ute4ile 5a 9?#i 8m3inA :a<a 8n @ona 4e93i4aBil.
CCia4 avea 9 moa4. Totu#i7 8m3in9e 5u 5a3ul 8n @i;7 ;e mai multe o4i7 tot mai ta4e.
Poate 5 ultima lovitu4?l ame<iH 3oate 5?i 9lBeau 3ute4ile ;in 5au@a li39ei ;e
oEiAen 9au 3u4 #i 9im3lu 8#i 3ie4;ea e5CiliB4ul. In;i:e4ent 5e 9e?ntm3la7 5@u 3e 93ate7
4e@i9ten<a Ba4ie4ei 8n5etinin;u?i 5;e4ea 5n; B4a<ele alune5a4 34in oB9ta5olul nev@ut.
! Bine7 8#i @i9e Na:ai. Da5 4eu#e95 9?aDunA 8n lo5ul 8n 5a4e 3anta ;u5e 8n 3a4tea
5ealalt7 voi 3utea :uAi 934e @i; #i t4e5e ;in nou 34in el7 ;e ;ata a9ta 5u :a<a 8nainte. CCia4
8n tim3 5e 3unea la 5ale a5e9t 3lan 8n5u4aDato47 #tiu 5 n?avea 9 :un5<ione@e. Pie4;u9e
;eDa 34ea mult v4eme 8n5e45n; 9 3t4un; 34in @i; 8n 3a4tea a9ta 5on9uma9e 34ea
mult oEiAen ;in 5o43ul 9u #i 8n ni5i un 5a@ nu mai avea ;e9tul 9 u45e un ;eal #i 9?ale4Ae
8n5 o ;at 3e 3ant 8nainte ;e a?#i 3ie4;e 5uno#tin<a.
(inile 9e eliBe4a4 ;in oB9ta5ol #i 5@u 3e te4enul ;u4.
P4oBaBil 5?ate4i@a9e 5u toat A4eutatea7 3ent4u 5 lui i 9e 34u 5?au;e 5ea mai
@;4avn BuBuitu4 ;in via<a lui. A3oi 9im<i vntul Btn;u?i 3e 3iele7 B4u95n;u?l7
4o9toAolin;u?l7 49u5in;u?l.
G:in; 34int4e 4a:ale7 9im<i 5 3utea7 5a 34in minune7 9 4e93i4e ;in nou. P4imea
oEiAen. 0i 9e?nvine<ea ;e la lovitu4ile 8n5a9ate ;in 5au@a vntului 5a4e?l 8mB4n5ea Ba i5i7
Ba 5olo. Pe 3iet4e. Pe ia4B.
Pe ia4B.
Vntul 9e 9tin9e 8nt4?o a;ie4e oB4a@ni5 Na:ai ;e95Ci9e o5Cii. =u9e9e a@v4lit 8n
toate ;i4e5<iile7 3oate 5in5i@e5i ;e met4i. Avu nevoie ;e 5teva momente 5a 9 9e
4eo4iente@e. Da47 @5n; 3e ia4B7 #tiu 5 9e a:l?n a:a4a Ba4ie4ei. De5i e4a oa4e vntul un
alt me5ani9m ;e a34a4e 5a4e a@v4lea int4u#ii 34in @i;I Fn mo; 9iAu4 t4u3ul 9u e4a 3lin
;e Dulitu4i #i vnti 934e a 9u9<ine a5ea9t i;ee. Fn5 ;e9lu#ea v4teDu4i la o4i@ont7 3e
te4enul :4 via<.
Se 4i;i5 #i 9e ;u9e la Ba4ie4. Fntin9e mna7 ;a4 n?o A9i. Di934u9e.
Din 5au@a a9ta Btea vntul. Cele ;ou ti3u4i ;e atmo9:e4 5a4e nu 9e
ame9te5a9e4 ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani 9e 5omBina9e4 ;in nou7 B4u957 ia4 ;e
amBele 34<i ale @i;ului 34e9iunea t4eBuie 9 :i :o9t a5eea#i. Ca #i 5n; 9?a4 :i 93a4t un
Balon7 ia4 Na:ai a4 :i :o9t a4un5at 34e5um o Bu5at ;in el.
De 5e?a ;i934ut Ba4ie4aI
Pent4u 5 un om a t4e5ut 34in el 5u totul. Pent4u 57 ;a5 n?a4 :i 5e;at7 ai :i mu4it.
Lui Na:ai i 9e 34u 5?au;e 8n An; vo5ea Su:letul Su34em.
PDa7 9unt ai5i7 m 5uno#ti.Q
J Am ;i9t4u9 Ba4ie4aI
PNu7 eu am ;i9t4u9?o. Fn;at 5e?ai t4e5ut 34in ea 5u tot 5o43ul7 9i9temele ;e
3e4imet4u m?au in:o4mat 5 au :o9t 3enet4ate ;e o :iin< uman. Ime;iat am ;evenit
5on#tient ;e anumite 34<i ;in mine7 5a4e 8mi :u9e9e4 a95un9e 3at4u@e5i ;e milioane ;e
ani. A#a am v@ut toate Ba4ie4ele7 le?am a:lat in9tantaneu 8nt4eaAa i9to4ie7 le?am 8n<ele9
95o3ul #i am #tiut 5um 9 le 5ont4ole@. Da5 ai :i :o9t un int4u9 eEt4ao4;ina4 ;e Cot4t
5a4e nu avea 5e 5uta ai5i7 a# :i anun<at 9i9temele ;e 3e4imet4u 9 te la9e 9 mo4iH a4 :i :o9t
a95un9e ;e mine in9tantaneu7 ;in nou. S?a mai 8ntm3lat ;e ;ou o4i7 8n a5e#ti ani. Da4 tu
e4ai eEa5t 5el 3e 5a4e voiam 9?l a;u5 ai5i7 ;e5i 95o3ul Ba4ie4ei a :o9t atin9. Am o4;onat
34Bu#i4ea ei7 a;u5n;u?<i oEiAen <ie #i7 im3li5it7 lo5ului 8n 5a4e te a:li.Q
J F<i a34e5ie@ Cot44ea.
P8n9eamn 5 ;e95om3une4ea #i?a 4eint4at 8n ;4e3tu4i ai5i. Nu 5 a4 :i :o9t
eliminat 5om3let. /a4ie4a a eE5lu9 maDo4itatea 4a;ia<iilo47 ;a4 nu 3e toate. S?au 34o;u9 #i
3aAuBe. Nimi5 ;e ai5i nu e4a menit 9 ;u4e@e att ;e mult. Da4 a5um7 3ent4u 5 m?am
A9it7 8n lo5 9 :un5<ione@ 34in Blo54i ale 9i9temelo4 ;e 3e4imet4u7 3oate 8mi voi ;a 9eama
;in 5e 5au@ :un5<ionam 8n Bu5l.Q
PSau 8#i va ;a 9eama I99iB o4i $;o4aB lu54ea@ 5Cia4 a5um 5u CataloAul7 ia4 8n
momentul 8n 5a4e ai int4at 8n 3e4imet4u au 5@ut #i Blo5aDele lo4. Le?am a4tat tot 5e ai
:5ut #i a5um 5aut 8n noile @one ;e memo4ie ;e95Ci9e 3ent4u noi to<i.Q
J Atun5i7 am aDun9. Am 4eu#it. Am te4minat.
PNu :i 34o9tL Ai t4e5ut ;e Ba4ie4. (un5a ;e?aBia 8n5e3e. Vino la mine7 Na:ai.Q
J La tineI
PFn lo5ul un;e 9unt eu. (?am A9it7 8n 9:4#it7 ;e#i7 3n a5um7 n?am :o9t ni5io;at
8n 9ta4e 9 m An;e95 9 m 5aut. Vino la mine ;in5olo ;e ;ealu4ile a5elea.Q
Na:ai 8#i 5ut Cainele #i le A9i 8m34#tiate 4a:alele 5a4e?l a@v4li9e4 3e el 8n
toate 34<ile le 9mul9e9e4 5u u#u4in< ;e 9uB A4ma;a ;e 3iet4e. Cel mai mult avea nevoie
;e 8n5l<4i7 Bine8n<ele97 5a 9 3oat 9t4Bate 9olul 3iet4o9. Da4 voia #i 5elelalte Caine
3n la u4m7 va t4eBui 9 9e?ntoa45 a5a9.
PAm Caine 3ent4u tine ai5i. Vino la mine.Q
J Da7 vin. Da4 la9?m 9?mi iau 8n5l<4ile7 in;i:e4ent ;a5 tu 54e@i 5?mi t4eBuie
9au nu.
FmB45 #i 3antalonii #i?#i t4a9e tuni5a 3e9te 5a3 ;in me49. A45ul 8l 5ut 5am un
minut #i nu 9e ;;u Btut 3n nu A9i o Bu5at ;in el #i 8n<ele9e 5?l 4u39e9e vntul.
Avu9e9e no4o5 5 nu 3<i9e la :el #i v4eun o9 ;e?al lui.
Fn 5ele ;in u4m7 3o4ni 8n ;i4e5<ia 3e 5a4e i?o in;i5 Su:letul Su34em. Ii lu 5am o
Dumtate ;e o4 ;e me49 #i ni5i nu me4Aea 4e3e;e7 8l ;u4ea tot t4u3ul ;in 5au@a
vntilo4. Pn la u4m7 8n97 aDun9e 3e 54ea9ta ultimului ;eal #i la 3oalele lui @4i o
;e34e9iune 8n5Ci3uin; un va9 3e4:e5t 8n 3mnt7 ;e a34oEimativ ;oi >ilomet4i 8n ;iamet4u.
Fn miDlo5ul lui7 #a9e tu4nu4i imen9e 9e 4i;i5au ;in 3mnt.
Le 4e5uno95u 3e lo5: navele 93a<iale.
0tia 5 in:o4ma<ia vine ;e la Su:letul Su34em7 8m34eun 5u multe alte ;ate ;e934e
ele. Ceea 5e ve;ea e4au7 ;e :a3t7 5o5Ciliile 34ote5toa4e ;e ;ea9u34a navelo4 #i7 5Cia4 #i a#a7
numai un 9:e4t ;in :ie5a4e nav 9e 8nl<a ;ea9u34a 9olului. Re9tul 9e a:la 9uB 3mnt7
a34at #i Bine 5one5tat la 9i9temele ;in Vu9a;>a. Na:ai #tiu7 :4 a t4eBui 9 9e An;ea95
la a9ta 5 #i 4e9tul Vu9a;>i 9e a:la tot 9uB 3mnt7 un va9t o4a# al ele5t4oni5ii7 ;e;i5at
a34oa3e 8n 8nt4eAime men<ine4ii Su:letului Su34em. Din Su:letul Su34em nu 9e ve;ea
;e5t 9e4ia ;e a5o3e4i#u4i 8n :o4m ;e va97 o4ientate 934e 5e47 5omuni5n; 5u 9ateli<ii 5a4e
8i e4au o5Cii #i u4e5Cile7 minile #i ;eAetele ;in lume.
PFn to<i a5e#ti ani7 am uitat 5um 9 m v;7 am uitat un;e 9unt #i 5um a4t. (i?am
a;u9 aminte ;oa4 att 5t t4eBuia 5a 9 3un 8n :un5<iune anumite o3e4a<ii #i 9 v a;u5
ai5i7 a34oa3e7 la Do9tato>. Cn; o3e4a<iile au ;at A4e#7 5n; am 8n5e3ut 9 4ule@ 8n Bu5l7
am ;evenit inutil mie 8n9umi7 3ent4u 5 nu #tiam un;e 9 5aut 5au@a. A5um $;o4aB7 I99iB
#i 5u mine am v@ut lo5ul. (i?a :o9t a:e5tat memo4ia au l9at u4me 3at4u@e5i ;e
milioane ;e ani ;e ;e95om3une4e 4a;ioa5tiv #i 4a;ia<ii 5o9mi5e. Re;un;an<a 9i9temelo4
mele a 5om3en9at multe7 ;a4 nu #i ;e:e5<iunile ;in 9i9temele 34imitive7 3e 5a4e nu am
3utut ni5i m5a4 9 le eEamine@7 3ent4u 5 e4au a95un9e ;e mine. Am 3ie4;ut aBilitatea ;e
a?mi 5ont4ola 4oBo<ii. Nu e4au meni<i 9 4e@i9te att ;e mult7 ni5i 8nt4?un lo5 :4 oEiAen7
8mi 4a3o4tau 5 te4mina9e4 ve4i:i54ile ;e 9iAu4an< ale tutu4o4 9i9temelo4 ;in 3e4imet4ul
Ba4ie4ei7 ;a4 5n; am 8n5e45at 9 ;e95Ci; 3e4imet4ul7 9i9temul a 4e:u@at7 3ent4u 5
4e93e5tivele ve4i:i54i nu :u9e9e4 8n5Ceiate. A#a 5 le?am 4eini<iat7 ia4 4oBo<ii mi?au
4a3o4tat ;in nou 5 9e 8n5Ceia9e4. 0i tot a#a. Nu am 3utut ;e95o3e4i Bu5la 3ent4u 5 toate
mi 9e 8ntm3lau la nivel 4e:leE a#a 5um 8<i Bate <ie inima. Nu7 5Cia4 mai 3u<in evi;ent.
(ai a9emnto4 5u 34o;u5<ia ;e Co4moni a Alan;elo4 ;in 5o43ul tu.Q
J Ce 9?a4 :i 8ntm3lat7 ;a5 te?ai :i eliBe4at ;in Bu5lI
PDa5 m?a# :i 3utut A9i7 a# :i 4e5uno95ut 34oBlema #i v?a# :i a;u9 ai5i ime;iat.Q
J V4ei 9 93ui 5?ai :i ;e5u3lat Ba4ie4aI
PN?a# :i avut nevoie. De5u3la4ea ei v?a 9tat 8n 3ute4e tot tim3ul. A5e9ta e4a 4o9tul
CataloAului.Q
J CataloAulL
PDa5 l?ai :i a;u9 5u tine7 ni5i un moment nu ai :i 8ntm3inat 4e@i9ten<. Ni5i
4e93inAe4e la nivel mintal7 ia4 5n; ai :i atin9 CataloAul 3ent4u a ;e5u3la oB9ta5olul :i@i57
a5e9ta 9?a4 :i ;i@olvat 9inAu4 evitn; 4a:alele7 5a4e nu au :o9t ;e ma4e aDuto47 3ent4u 5
au 9t4nit 34a:.Q
J Da4 nu ne?ai 93u9 ni5io;at 5 3utea :a5e a9ta.
PN?am #tiut ni5i eu. N?a# :i avut 5um. 0tiam ;oa4 5 o4i5ine vine la navele 93a<iale
t4eBuie 9 aiB CataloAul. Atun5i7 5n; 9?a4 :i 8n5Ceiat ve4i:i54ile ;e 9iAu4an<7 9i9temele
;e 3e4imet4u mi?a4 :i ;e95Ci9 toate u#ile7 ia4 eu a# :i 8n<ele9 5e t4eBuia #i <i?a# :i @i9 5e e
ne5e9a4 9 :a5i.Q
J De5i :a3tul 5 e4a 9 mo4 9u:o5at #i 5 m?am 8nvine<it 3e tot 5o43ul 8n tim3ul
viDeliei n?a :o9t ;oa4 o 3ani5 34o9tea957 @a;a4ni5.
P=a3tul 5 ai int4at ai5i :o4<at a :o9t 9inAu4a 5ale 34in 5a4e a# :i 3utut ie#i ;in Bu5l.
Am 5itit memo4ia 9i9temelo4 ;e 3e4imet4u #i 9unt 8n5ntat ;e mo;ul 8n 5a4e te?ai :olo9it
;e BaBuini 5a 9 te a;u5 3n ai5i.Q
J Nu mi?ai a4tat tu?n vi9I C t4eBuie 9 u4me@ un BaBuin 34in oB9ta5olI
PVi9I A7 ;a7 8mi a;u5 aminte. Ai vi9at. Nu7 nu eu <i?am t4imi9 vi9ul.Q
J Atun5i7 P9t4to4ulI
PDe 5e 5au<i nea34at o 9u49 eEte4nI Nu 54e@i 5 34o34iul tu in5on#tient e
5a3aBil 9?<i o:e4e un vi9 4eal ;in 5n; 8n 5n;I Nu v4ei 9 4e5uno#ti 5 3oate 34o34ia ta
minte a 4e@olvat 34oBlemaIQ
Na:ai nu?#i 3utu 4e<ine un CoCot ;e 49 ;e 8n5nta4e.
J De5i am 4e@olvat?oL
PAi 4e@olvat?o. Da4 nu ai te4minat. Vino la mine7 Na:ai. Am ;e lu54u 3ent4u tine #i
unelte 5u 5a4e 9 lu54e@i.Q
Na:ai 5oBo48 ;ealul 934e valea Vu9a;>a. Lo5ul ;eBa454ii. Lo5ul 8n 5a4e omul a
3u9 34ima oa4 3i5io4ul 3e 9olul 3lanetei +a4mon6 #i un;e 34imii 5oloni#ti au a#e@at
5om3ute4ul 5a4e le va o54oti 5o3iii ;e auto;i9t4uAe4e at<ia ani7 8n5t lo4 a34a4ea li 9?a
34ut7 34oBaBil7 ne9:4#it.
Da4 n?avea 9 :ie a#a. P4ote5<ia 8n5e3u9e ;eDa 9 ;i93a4. Ia4 a5um Na:ai 3#ea
34int4e tu4nu4ile navelo4 93a<iale7 34ima :iin< uman 5a4e 5l5a 3e u4mele lo4 ;e 5n;
:u9e9e 5on9t4uit lo5ul 4e93e5tiv. Va :a5e in;i:e4ent 5e ;o4ea Su:letul Su34em 9 :a5
a5um7 ia4 5n; va :i te4minat oamenii 9e vo4 8ntoa45e 3e Pmnt.
2. CO(ANDANT D! NAV&.
Volema> #i Ra9a a;una4 5omunitatea la un lo5 8n momentul 8n 5a4e $;o4aB #i
I99iB te4mina4 ;e 4a3o4tat 5e a:la9e4 ;e la CataloA. T4e5u9e mult v4eme ;e la ultima
5onvo5a4e7 :4 5a !lema> 9 #tie ;inainte ;e934e 5e?i vo4Ba. !4a 8nA4iDo4at. La un anumit
nivel7 5Cia4 8n:4i5o#at7 ;a47 5um nu 3utea t4i 5u i;eea ;e :4i57 o inte434et 5a 9u34a4e.
!4a 9u34at 5 9e o4Aani@a o a;una4e :4 #ti4ea lui7 :4 5a Tata 9?i :i 5e4ut 9:atul 8nainte.
A9ta 8i 9uAe4a 5 a;una4ea :u9e9e 5onvo5at ;e Ra9a 5 :emeile 3uneau la 5ale 9 34eia
3ute4ea #i?l o9t4a5i@a9e4. Fnt4?o @i7 C45a aia Bt4n va?m3inAe lu54u4ile 34ea ;e3a4te7 8#i
@i9e !lema>7 #i atun5i va a:la ea 5e?n9eamn 3ute4e #i :o4< a;ev4ate #i 5 ea nu ;e<ine
ni5iuna7 ni5i alta.
&9ta e4a :ilt4ul ;e inte434eta4e 34in 5a4e !lema> 34imi #ti4ea ;imine<ii a5eleia.
CCve6a #i Luet vi9a9e4G a7 ;a7 :emeile 8n5e45n; 9?#i a:i4me 5ateAo4i5 9u34ema<ia
93i4itual7 vi@iona4a 8n a3e #i :ii5a ei7 :4?n;oial #5olit 5a lumea7 5utn; 9 ;omine
a#a 5um ;omina9e Luet 8n /a9ili5a. Na:ai7 I99iB #i $;o4aB 5e45eta9e4 CataloAul ;u3
in:o4ma<ii7 ia4 Na:ai Bine8n<ele97 t4eBuia 9 :ie 9o<ul lui Luet7 Bie<a#ul 34e:e4at al
Su:letului Su34em ;e95o3e4i9e un lo5 9e54et7 3e 5a4e ni5iunul ;int4e ei nu?l vi@ita9e 8n
in5u49iunile lo4 vnto4e#ti. Ce 34o9tiiL !lema> Btu9e :ie5a4e met4u ;in <inutul
8n5onDu4to4 5n; 3le5a9e la vntoa4e #i 8n eE3lo4a4e nu eEi9ta ni5i un lo5 a95un9.
A#a 5 Na:ai 3le5a9e 9 vne@e un lo5 ineEi9tent #i aBia?n ;iminea<a a9ta a:la9e
5um 9 t4ea5 ;e toate Ba4ie4ele. O ;at 5e o :iin< uman aDunAea 8nunt4u7 Ba4ie4a 5;ea7
ia4 a5um Na:ai 9e 3limBa 34int4e 9t4ve5Cile nave 93a<iale7 8n tim3 5e I99iB #i $;o4aB
4eu#eau 9 a:le ;e la CataloA lu54u4i la 5a4e nu 9e An;i9e nimeni v4eo;at.
J A5e9ta?i lo5ul ;e ate4i@a4e7 eE3li5 Tata. Noi t4im a5um 3e lo5ul P4imului
O4a#7 5ea mai ve5Ce 5olonie uman ;e 3e +a4mon6. (ai ve5Ce ;e5t O4a#ele Stelelo4.
(ai ve5Ce ;e5t /a9ili5a.
J Cn; am aDun9 ai5i7 nu e4a ni5i un o4a#7 93u9e OB4inA.
J Fn a:a4 ;e a5e9t lo57 34e5i@ Tata. Ra9a uman a :5ut7 34in noi7 un 5e45
5om3let. 0i7 5Cia4 a5um7 Na:ai 5al5 3e un;e anti5ii no#t4i ta<i #i mame au 3u9 3i5io4ul
34ima ;at 3e +a4mon6.
Tm3enii 4omanti5e7 8#i @i9e !lema>. ! :oa4te 3o9iBil 5a Na:ai 9 :i t4a9 un 3ui ;e
9omn 9uB 9oa4ele amie@ii7 noi n?avem ;e un;e 9 #tim. CataloAul e4a ;oa4 un mo; 34in
5a4e molii ;in A4u3ul lo4 3uteau 9?#i eEe45ite 5ont4olul a9u34a 5elo4 ta4i.
J 0ti<i 5e?n9eamn a9ta7 ;e9iAu47 @i9e Tata.
J Fn9eamn7 93u9e !lema>7 57 ;in 5au@a 5elo4 a:late ;e la o Bil metali5 ;e
5t4e oameni 5a4e n?au alt5eva mai Bun ;e :5ut7 vie<ile noa9t4e vo4 :i 3e4tu4Bate ;in nou.
Tata 9e uit la el mi4at.
J Pe4tu4BateI 8nt4eB el. Pent4u 5e 54e@i 5?am venit ai5i7 ;a5 nu 9 34eAtim
5lto4ia 934e PmntI Su:letul Su34em a :o9t 34in9 8nt4?o Bu5l7 a9ta?i tot7 ia4 N6e: a
4eu#it 3n la u4m 9?o ;e95o3e4e #i 9?l ;eBlo5Ce@e. Pe4tu4Ba4ea 9e te4min a5um7 !l6a.
J Nu te 34e:a5e 5 nu?n<eleAi 5e v4eau 9 93un. Avem ;e toate ai5i. Un t4ai Bun.
Fn mai multe 34ivin<e7 ;u5em o via< mai Bun ;e5t am :i ;u9 8n /a9ili5a7 o4i5t ;e A4eu
8i vine lui OB4inA 9 54ea;. Avem :amilii a5um neve9te #i 5o3ii #i ne me4Ae Bine.
Lu54m mult7 ;a4 9untem :e4i5i<i #i e9te lo5 ;e9tul 3ent4u 5o3iii no#t4i #i 3ent4u. Co3iii
5o3iilo4 no#t4i 8n5?o mie ;e ani ;e?a5um 8nainte. N?avem ;u#mani7 nu ne 3a95 alte
3e4i5ole ;e5t ne5a@u4ile oBi#nuite ale 5elo4 8n@e9t4a<i 5u via<. Ia4 tu?mi 93ui 5 to5mai
a9ta?i 3e4tu4Ba4ea7 5 a ne i4o9i tim3ul 8n5e45n; 9 aDunAem 8n 93a<iu e9te 5u49ul no4mal
al vie<ii noa9t4eI Te 4oA7 nu ne in9ulta inteliAen<a.
!lema> 9im<i ime;iat 5ine e4a ;e 3a4tea lui. $uA4vin; taBloul 4eal a 5eea 5e
8n9emnau toate a5e9tea7 8i v@u 3e (eB7 Va9 #i OB4inA 8n5uviin<n; u49u@i ;in 5a37 ia4
9o<iile lo4 8i vo4 9u9<ine 3e ;at. (ai mult7 oB9e4v 5 v49e #i?n mintea alto4a 9mBu4ele
8n;oielii. $;o4aB #i SCe;emei aveau eE34e9ii An;itoa4e7 3n #i Luet a4un5a 34ivi4i 8n Du47
la 5o3iii ei7 5n; !lema> 3omeni ;e t4aiul lo4 Bun7 ;e aB9en<a 34imeD;iilo47 ;e viito4ul
lumino9 ai5i7 8n Do9tato>.
J Nu #tiu 5e?a A9it Na:ai 9au ;a5?a A9it 5eva7 5ontinu !lema>. Sin5e4 9 :iu7
nu?mi 3a9. N6e: e?un Bun vnto4 #i un ti3 9t4lu5it7 ;a4 nu?i ;elo5 3ot4ivit 9 ne 5on;u5
934e un 3e4i5ol 8n93imntto47 :olo9in; nave 93a<iale ve5Ci ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e
ani. =amilia mea #i 5u mine n?avem ;e An; 9?l l9m 3e :4atele no9t4u mai mi5 9 ne
i4o9ea95 tim3ul 8n u4m4i4ea @a;a4ni5 a unui 34oie5t im3o9iBil. Cn; l?a omo4t 3e
GaBallu:iE7 5u to<ii am :o9t oBliAa<i 9 ;evenim :uAa4i #i 9 3le5m ;in /a9ili5a ;a4 l?
am ie4tat. Fn9 mai mult 5a 9iAu4 nu?l voi ie4ta7 ;a5 ne tulBu4 ;in nou vie<ile.
!lema> 8#i 39t4 5almul7 ;a4 8n inte4io4 ;e?aBia 9e aB<inea 9 nu @mBea957
v@n; 8n5e45a4ea :i4av a lui Luet ;e a?#i aB9olvi 9o<ul ;e vina u5i;e4ii lui GaBallu:iE.
Cuvintele ei nu 5ontau !lema> #tiu 5?#i :5u9e t4eaBa temeini5 ;e la 34ima lovitu4.
Na:ai e4a ;i954e;itat 5Cia4 8nainte ;e a 9e?ntoa45e. Din vina lui am 349it o4a#ulH l?am
ie4tat 3ent4u a9taH ;a4 nimi5 ;in 5e 93une el nu ne va 95CimBa via<a 3e 5a4e?o ;u5em ai5i.
!lema> le o:e4i9e Du9ti:i5a4ea 4e@onaBil a o3une4ii totale la 5ea mai 4e5ent manev4 a
:emeilo4 #i a 33u#i5ii lo4 ma95uline. Dova;a 9u55e9ului 9u e4a :a3tul 5 ni5i Tata7 ni5i
(ama ni5i alt5ineva7 8n a:a4 ;e Luet nu 5on9t4uia o a34a4e7 ia4 ea :u9e9e intimi;at
;e motivul 3ent4u 5a4e Na:ai 8l omo49e 3e GaBallu:iE. I;eea navelo4 93a<iale #i a
<inutu4ilo4 a95un9e e4a moa4t.
A9ta7 3n 5n; O6>iB me49e 8n miDlo5ul a;un4ii.
J Ru#ine 9 v :ie tutu4o47 4o9ti el. Ru#ineL
T5u4 to<i7 5u eE5e3<ia Ra9ei:
J O>6a7 ;4aA7 e o ;i95u<ie 8nt4e oameni ma4i.
J Ru#ine 9?<i :ie #i <ieL A<i uitat 5?am venit ai5i ;ato4it Su:letului Su34emI A<i
uitat 5?avem un lo5 ;e9v4#it 8n 5a4e t4im to5mai 3ent4u 5 ni l?a 34eAtit Su:letul
Su34emI A<i uitat 5 9inAu4ul motiv 3ent4u 5a4e ai5i nu eEi9tau ;eDa @e5e o4a#e e9te 5
Su:letul Su34em i?a <inut la ;i9tan< 3e al<i oameni ;a4 nu #i 3e noiI !lema>7 ai :i :o9t 8n
9ta4e 9 A9e#ti tu a5e9t lo5I Ai :i #tiut tu 9 5on;u5i :amilia 3e9te a3 #i 8n Do97 3e in9ul7
3n?ai5iI
J Ce #tii tu ;e934e a9ta7 Bie<a#I 8nt4eB !lema> ;i934e<uito47 8n5e45n; 9 :ie ;in
nou el 5el 5a4e 5ont4olea@ 9itua<ia7 nu 5o3ilul a5ela.
J N?ai :i #tiut7 5ontinu O6>iB. Ni5iunul ;int4e voi n?a #tiut nimi5 #i ni5iunul
;int4e noi n?a4 avea nimi57 ;a5 Su:letul Su34em nu ne?a4 :i ale9 #i nu ne?a4 :i a;u9 ai5i.
!u ni5i m5a4 nu e4am 3e lume 5n; 9?au 8ntm3lat multe ;in a9tea7 ia4 8n 4e9tul tim3ului
am :o9t un 5o3ila#. A#a;a47 ;e 5e oa4e?mi a;u5 aminte eu7 8n tim3 5e voi7 5ei mai 8n v49t
o4i5e :4ate #i 9o4 mai ma4e #i mai ;e#tea3t7 34in<ii mei 9e 3a4e 5?a<i uitatI
Vo5ea lui 3i<iAiat 8l 5l5a 3e ne4vi 3e !lema>. Ce naiBa 9e?ntm3lI 0tia 9?i
4e;u5 la t5e4e 3e to<i a;ul<ii nu 9e An;i9e 5 va t4eBui 9 9e o5u3e #i ;e o;4a9lele
:4aAe;e ale Tatei 5u Ra9a.
J Stai Do97 5o3ile7 8i 93u9e el. Te v4i 8n a3e tulBu4i.
J To<i 9untem 8n a3e tulBu4i7 inte4veni Luet. Da4 9e 3a4e 5 numai O6>iB #i?a
a;u9 aminte 5um 9e 8noat.
J Nu?n5a3e?n;oial 5 tu l?ai 8nv<at7 @i9e !lema>.
J Da7 eEa5t7 4e5uno95u Luet. De 3a45?a4 :i #tiut v4eunul ;int4e noi 5e?aveai tu ;e
An; 9 93ui. De#i a4 :i t4eBuit 9 #tim. Am 54e@ut 5 34oBlemele 9?au 4e@olvat 5u mult
tim3 8n u4m7 8n9 a4 :i t4eBuit 9 ne ;m 9eama 5 tu nu 4enun<i ni5io;at la amBi<iile
tale.
J !uL 9t4iA !lema>7 94in; 8n 3i5ioa4e. Nu eu 9unt a5ela 5a4e?a inventat vi@ita
a9ta 8nt4?un o4a# invi@iBil7 ;e934e 5a4e?am au@it numai ;in 34e9u3u9ele 4a3oa4te ale unei
Bile metali5e7 3e 5a4e numai tu le 3o<i inte434etaL
J Da5?ai atinAe CataloAul7 eE3li5 Tata7 <i?a4 vo4Bi Bu5u4o9 #i <ie.
J Nu v4eau 9?au; nimi5 ;e la un 5om3ute47 93u9e !lema>. F<i 4e3et7 nu voi 4i95a
via<a #i :e4i5i4ea :amiliei mele ;in 5au@a uno4 34etin9e in9t4u5<iuni 34imite ;e la un
5om3ute4 invi@iBil7 3e 5a4e a5e9te :emei 9e?n53<nea@ 9?l a;o4e 5a 3e?un @euL
Tata 9e 4i;i5 8n 3i5ioa4e.
J V; 5 e#ti 8n5linat 934e 8n;oial7 5oment el. Poate 5?a :o9t o A4e#eal 9
8m34t#im tutu4o4 ve9tea Bun. Poate?a4 :i t4eBuit 9 a#te3tm 8ntoa45e4ea lui Na:ai #i 9
ne ;u5em 5u to<ii la lo5ul A9it ;e el7 9 ve;em 5e?a v@ut el. Da4 mi?am @i9 9 n?avem
9e54ete 8nt4e noi7 a#a 5?am in9i9tat 9 v eE3li5 9itua<ia ;e 3e a5um7 5a 9 nu 93un nimeni
mai t4@iu 5 n?a :o9t in:o4mat.
J ! 5am t4@iu 9 :a5i 3e 9in5e4ul7 nu?i a#a7 TatI Fnt4eB (eBBe>eT. CCia4 tu ai
93u9 5 alaltie4i7 5n; a 3le5at7 Na:ai 9?a ;u9 8n 5uta4ea lo5ului a95un9 #i?a 54e@ut 5
e9te7 34oBaBil7 5el 8n 5a4e?au 3#it 34imii oameni 5n; au ;eBa45at ;e 3e navele 93a<iale.
Da4 nu te?ai An;it 9 ne 93ui #i nou atun5i7 nu?i a#aI
Tata 9e uit la Ra9a7 ia4 !lema> 9im<i 5 i 9e 5on:i4m Bnuielile ;e:initiv.
/t4nul Du5a ;u3 5um 8i 5nta BaBa. Din 5te?o 5uno#tea !lema>7 ea 9t4ui9e 9 <in
9e54etul #i 34oBaBil 8l 9:tui9e 9 nu?l ;e@vluie ni5i a5um.
Cu toate a5e9tea7 e4a tim3ul 5a !lema> 9 t4ea5 la mi#5a4ea u4mtoa4e t4eBuia
9 34o:ite ;e 9itua<ia avantaDoa9 a5um7 5 O6>iB 8i 9uBmina9e avantaDul ;e<inut 8nainte.
J +ai 9 nu :im in5o4e5<i7 93u9e el. Doa4 am au@it 5e?a :5ut Na:ai. Nu t4eBuie 9
Cot4m 9au 9 :a5em nimi5 8n5. +ai;e<i 9?a#te3tm 9 9e?ntoa45 #i 9 ve;em atun5i 5e
34e4e avem.
Se 8ntoa49e 934e O6>iB7 5a4e 9ttea nemi#5at 8n miDlo5ul A4u3ului.
J Fn 5e te 34ive#te 3e tine7 9unt mn;4u 5 3enultimul meu :4ate e?att ;e
3tima#. Vei ;eveni un B4Bat a;ev4at7 O6>iB7 ia4 5n; o 9 :ii ;e9tul ;e ma4e 5a 9?
n<eleAi 34oBlemele7 8n lo5 9 eEe5u<i o4Be#te 5e?<i 93un al<ii7 vo5ea ta va :i a95ultat?n
5on9iliu7 te a9iAu4.
O6>iB 9e 8n4o#i la :a< ;e Den7 nu ;e :u4ie. !4a ;e9tul ;e tn4 5a 9 :i au@it ;oa4
lau;a evi;ent #i 9 :i iAno4at 5om3let DiAni4ea 9uBtil. A#a te elimin #i 3e tine7 O>6a7
:4ate ;4aA7 :4 9?<i ;ai 9eama m5a4.
J !u @i5 5?a;una4ea a luat 9:4#it7 vo4Bi !lema>. O 9 ne 9t4nAem ;in nou la
8ntoa45e4ea lui Na:ai7 ;e9iAu47 5u eE5e3<ia 8ntlni4ilo4 5on93i4ative ;in Ca9a CataloAului7
un;e 9?au 3u9 la 5ale 8n 34imul 4n; toate a9tea. Nu m?n;oie95 5 a5ele 8ntlni4i vo4
5ontinua netulBu4ate.
Cu vo4Bele a5e9tea7 !lema> 3u9e 5a3t7 8n 9til 9ini9t4u7 o4i54ei 5onve49a<ii ;int4e
5ei a:la<i ;e 3a4tea Ra9ei7 9lBin;u?le a5e9to4a mult 3o@i<ia.
/ie<ii oameni 9?au 54e@ut att ;e ;e#te3<i7 3n 5n; au ;at 3ie3t 5u 5ineva 5a4e
8n<eleAea 5u a;ev4at 5um :un5<ionea@ 3ute4ea. 0i 3ent4u 5 a5ela 5a4e?a 3u9 5a3t
a;un4ii #i a anun<at?o 3e u4mtoa4ea a :o9t !lema>7 el a :5ut 5<iva 3a#i ma4i 8n ;i4e5<ia
9u9t4aAe4ii 5on;u5e4ii 8n Do9tato> ;in minile Tatei. SinAu4ul te9t 4ma9 e4a ;a5
a;una4ea 5Cia4 va lua 9:4#it o;at 5u 3le5a4ea lui !lema>. Da5 3le5a #i 8ntlni4ea
5ontinua netulBu4at7 8i va :i mult mai ;i:i5il 9 3un mna 3e 5on;u5e4e ;e :a3t7 a4 :i?
n9emnat 5 a@i a 3ie4;ut te4en.
Fn9 n?a4 :i t4eBuit 9 9e 8nA4iDo4e@e. (eB 9e 4i;i5 a34oa3e ime;iat7 3le5n; ;e la
a;una4e u4mat ;e Doi #i ;e 5o3iii lo4H Va9 #i OB4inA7 5u neve9tele lo47 9e 4i;i5a4 #i ei7
a3oi $;o4aB #i SCe;emei. Fnt4uni4ea 9e te4mina9e #i 9e te4mina9e 3ent4u 5?a#a 93u9e9e
!lema>.
Unu la @e4o 3ent4u mine7 8#i @i9e el7 #i ma4e mi4a4e ;a5 n?am 5#tiAat 5Cia4
me5iulL /ietul Na:aiL In;i:e4ent 5e :a5i a5olo7 8n 3;u4e7 te vei 8ntoa45e a5a9 5a 9?<i
A9e#ti int4iAile #i 3lanu4ile ;e9t4mate. Ai 54e@ut 5 m 3o<i 8n:4unta ;e la ;i9tan< #i vei
5#tiAaI
Ni5ie4i nu 954ia nimi57 nu 9e ve;ea ni5i un 9emn7 ni5i o in9t4u5<iune.
PNimeni nu a4e nevoie ;e in9t4u5<iuni ai5i. Sunt 8ntot;eauna 5u tine7 5a 9?<i a4t
5e t4eBuie 9 #tii.Q
J 0i 9?au mul<umit 5u attI 8nt4eB Na:ai. Cu to<iiI
Fn lini#tea lo5ului7 vo5ea lui 49un :oa4te 3ute4ni57 8n tim3 5e?#i t4a 3i5ioa4ele 3e
3un<ile 8nAu9te #i 5o4i;oa4ele :4 u4m ;e 34a:7 5oBo4n; 8n 3mnt.
P( 5uno#teau. (?au 5on9t4uit7 m?au 34oA4amat. 0tiau 5e 3ot :a5e. (?au
5on9i;e4at BiBliote5a lo47 manual ;e in9t4u5<iuni unive49ale7 a ;oua lo4 memo4ie. Pe
atun5i7 #tiam numai 5e m?au 8nv<at. A5um am o eE3e4ien< 5u oamenii ;e 3at4u@e5i ;e
milioane ;e ani #i am t4a9 34o34iile 5on5lu@ii. La 8n5e3ut7 e4am mult mai ;e3en;ent ;e ei
4e:le5tam 3ent4u ei 34o34ia lo4 vi@iune a lumii.Q
J Ia4 vi@iunea a5eeaG e4a A4e#itI
PNu 8n<eleAeau 8n 5e m9u4 5om3o4tamentul lo4 e4a animali57 nu intele5tual. Au
54e@ut 5 au 8nvin9 animalul ;in ei #i 57 aDuta<i ;e mine7 u4ma#ii lo4 vo4 Aoni 3ent4u
tot;eauna animalul 8n 5teva Aene4a<ii 9au 8n 5teva 9ute ;e Aene4a<ii7 8n o4i5e 5a@.
Vi@iunea lo4 e4a 3e te4men lunA7 ;a4 ni5i o :iin< uman nu 3oate avea unul att ;e lunA.
Pn la u4m7 nume4ele7 ;imen9iunile tim3ului7 8#i 3ie4; 9en9ul.Q
J Da4 te?au 5on9t4uit Bine.
P/ine7 ;a4 nu 3e4:e5t. Am 8n;u4at v4eme ;e 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani 4a;ia<ii
5o9mi5e #i nu5lea4e #i a9ta mi?a ;i9t4u9 ma4e 3a4te ;in memo4ie. Sunt :oa4te 4e;un;ant7
;e5i nu 9?a 3ie4;ut 34ea mult ;in ;atele 9to5ate 8n mine. Am monito4i@at #i 5o4e5tat toate
95CimB4ile e:e5tuate 8n 34oA4ama4ea mea. Ceea 5e nu am 3utut monito4i@a a :o9t @ona
a95un9 ;e mine. De5i 5n; 34oA4amele ;e a5olo 9?au ;i9t4u97 eu n?am avut 5um 9 #tiu7
5a 9 le 5om3en9e@ li39a. Nu am 3utut 5o3ia #i 4e:a5e @onele 4e93e5tive atun5i 5n; e4a
;i9t4u9 o4i5a4e ;int4e 5o3ii.Q
J Fn9eamn 5 nu te?au 34oie5tat ;elo5 Bine7 @i9e Na:ai7 ;in moment 5e
34oA4amele e4au 5Cia4 8n mie@ul tu.
PNu t4eBuie 9?i Du;e5i a934u. Nu le?a ;at 34in 5a3 5 le vo4 t4eBui 3at4u@e5i ;e
milioane ;e ani 5o3iilo4 5o3iilo4 lo4 5a 9 8nve<e 5e e 3a5ea7 9 aDunA ai5i #i 9 8nve<e
totul ;e934e 8nalta teCnoloAie. Cum 9 :i ACi5it ei 57 9e5ol ;u3 9e5ol7 mileniu ;u3
mileniu7 oamenii ;e 3e +a4mon6 nu vo4 8nv<a 5e e 3a5ea7 nu vo4 8n5eta 9 9e 5on5u4e@e
3ent4u a 3une mna 3e 3ute4e7 8nt4eBuin<n; :o4<a #i 8n#el5iuneaI !u nu am :o9t menit 9
a34 a5e9t lo5 i@olat ni5i m5a4 un milion ;e ani7 ;a4mite 3at4u@e5i. A#a 5 m?au
5on9t4uit Bine ;e:e5tele #i 4ateu4ile ;in mie@ul meu 9e54et nu 9?au ;ove;it :atale7 nu?i
a#aI 8n ;e:initiv7 te a:li ai5i7 nuIQ
Na:ai 8#i aminti ;e A4oa@a 5a4e?l 5u34in;ea 5n; nu 4eu#ea 9 mai 4e93i4e #i nu :u
5onvin9 5 oamenii ;e ;emult nu :5u9e4 o t4eaB Buni5i5.
J Un;e e#tiI 8nt4eB el.
PPe9te tot 8n Du4ul tu.Q
Na:ai 34ivi 8n Du47 ;a4 nu @4i nimi5 ;eo9eBit.
PSen@o4ii ;e a5olo7 ;in tavan 34in ei te v; #i te au; 5Cia4 8n 5li3a a9ta7 8n a:a4
;e 5ile oBi#nuite ;e a ve;ea 34in o5Cii ti #i ;e a?<i au@i 5uvintele 8nainte ;e a le 4o9ti. Fn
93atele a5e9to4 @i;u4i 9unt Bn5i 3e9te Bn5i ;e memo4ie 9tati5 toate a5elea 9unt eu.
(a#in4iile 5a4e 3om3ea@ ae4 34in a5e9te 3a9aDe 9uBte4ane tot eu 9unt.Q
J Atun5i7 ;e 5e?ai mai avut nevoie ;e mineI
PCum7 tu e#ti 5el 5a4e m?a eliBe4at ;in Bu5l #i mi?a ;e95Ci9 vi@iunea 5a 9?mi
in5lu; 34o34ia inim #i to5mai tu m 8nt4eBi a#a 5evaIQ
J De 5e?ai nevoie ;e mine a5umI
PAm nevoie ;e tine ;e to<i #i 3ent4u 5 P9t4to4ul v?a t4imi9 vi9e. P9t4to4ul
v v4ea7 ;e5i eu v voi ;u5e la el.Q
J De 5e?ai nevoie ;e mineI 4e3et Na:ai7 5la4i:i5n; 9en9ul 8nt4eB4ii.
PPent4u 5 4oBo<ii mei e4au 5ont4ola<i 5u to<ii ;e o 3o4<iune ;in memo4ia mea7 8n
5a4e nu m mai 3ot 8n54e;e aB9olut ;elo5. I?am ;e5u3lat ;eoa4e5e 8mi ;;eau 4a3oa4te
:al9e. Ni5iuna ;int4e 5ele #a9e nave nu a4e memo4ia inta5t. Am nevoie ;e tine 9 a;uni #i
9 te9te@i memo4ia ;in toate 34<ile navelo4 #i 9 5ole5te@i la un lo5 memo4ia nea:e5tat7
3n 5n; vom oB<ine o 9inAu4 nav 3e4:e5t. Nu 3ot :a5e a9ta 9inAu4 nu am mini.Q
J De5i 9unt ai5i 5a 9 8nlo5uie95 ma#in4ii ;e:e5te.
P0i am nevoie ;e tine 9 3ilote@i nava 93a<ial.Q
J Nu?mi 93une 5 nu e#ti 8n 9ta4e 9?o 3ilote@i 9inAu4L
PNa:ai7 9t4mo#ii ti nu au 3e4mi9 5a navele lo4 9 t4ea5 9uB 5ont4olul 5om3let al
uno4 5om3ute4e 5a mine. T4eBuie 9 eEi9te un 5on;u5to4 3e :ie5a4e nav7 9?o 5oman;e.
!u voi ;a 5omen@ile7 ;a4 nava va :i a ta. !u voi :i al tu.Q
J Nu eu. Tata a4 t4eBui 9 :ie 5on;u5to4.
PNu Volema> a :o9t 5el 5a4e a venit ai5i. Nu Volema> a ;eBlo5at a5e9t lo5.Q
J A4 :i :5ut?o7 ;a5?a4 :i #tiut.
PA #tiut 5e #tiai #i tu. Da4 tu ai a5<ionat. A9emenea 8ntm3l4i nu 9unt a55i;entale7
Na:ai. Nu e o 5oin5i;en< 5 tu7 #i nu alt5ineva7 te a:li ai5i. Da5 Volema> a4 :i A9it lo5ul
#i #i?a4 :i 54oit ;4um 5u :o4<a 8nunt4u7 4i95n;u?#i via<a 5a 9 aDunA ai5i7 el a4 3u4ta
mantia. Sau !lema>7 9au $;o4aB o4i5ine a4 veni7 a4 avea a5ea9t 493un;e4e. Ai venit tu.
! a ta.Q
N?o v4eau7 mai 5 4o9ti Na:ai. Da4 a4 :i o min5iun. O voia ;in toat inima. Voia
9 :ie ale9 ;e Su:letul Su34em 9 3ilote@e nava 93a<ial7 ;e#i nu #tia nimi5 ;e934e 3ilotaD
a4 :i minunat. (ai mult Alo4ie #i mai multe 4eali@4i ;e5t a vi9at 8n 5o3il4ia lui.
J A55e3t7 atun5i7 5t v4eme 8mi a4<i 5um 9e 34o5e;ea@.
PNu te 3o<i ;e95u45a :4 unelte. !u 8<i ;au o 3a4te ;in ele #i te 8nv< 9 le
5on9t4uie#ti 3e 5elelalte. Da4 nu o vei 95oate la 5a3t :4 aDuto4.Q
J ADuto4I
PVei avea ;e mutat mii ;e 3l5i ;e memo4ie ;e la o nav la alta. Vei 8mBt4ni #i
mu4i ;a5 vei 8n5e45a 9 te ;e95u45i 9inAu4. Da5 e 9 avem o nav 9oli;7 5a4e 9 5on<in
toat memo4ia ne5e9a4 5a 9 v ;u5 la P9t4to4ul Pmntului7 va t4eBui 9 lu54e@e
8nt4eaAa voa9t4 a#e@a4e.Q
Ime;iat7 Na:ai 8n5e45 9 #i?l imaAine@e 3e !lema> lu54n; 9uB 8n;4uma4ea lui #i
49e 5u Ala9 ta4e.
J Da5?a#a 9tau lu54u4ile7 atun5i mai Bine 3une 3e altul 9 5on;u5. Pe mine nu
m vo4 a95ulta.
P/a te vo4 a95ulta.Q
J Fn9eamn 57 3n la u4m7 nu 5uno#ti natu4a uman 34ea Bine. SinAu4ul motiv
3ent4u 5a4e?am t4it 8n 3a5e 8n ultimii ani a :o9t 3ent4u 5 mi?am v@ut ;e t4eaBa mea7 ;in
3un5tul ;e ve;e4e al lui !l6a. Da5 m?nto45 #i le 93un7 a#a7 3e ne3u9 ma97 5?9
5on;u5to4 ;e nav #i t4eBuie 9 m?aDute 9?n54o3e95 o navG
PAi 8n54e;e4e 8n mine.Q
J Da7 Bine8n<ele9G Am 8ntot;eauna7 nu?i a#aI
PDe95Ci;e u#a.Q
Na:ai ;e95Ci9e u#a #i 3t4un9e 8nt4?o 8n53e4e 9laB luminat. U#a 9e 8n5Ci9e
9inAu4 la lo57 4e;u5n; mult lumina #i a#a @A45it. Cli3in;7 Na:ai 9e oBi#nui 5u4n; 5u
9emi8ntune4i5ul #i v@u 5?n miDlo5ul 5ame4ei7 at4nn; 8n ae4 :4 ni5i un 9u3o4t vi@iBil7
9e a:la un Blo5 ;eG 5e 9 :ie oa4e7 ACea<I
P! :5ut mai mult ;in a3.Q
Na:ai 9e a34o3ie ;e el #i?l atin9e. DeAetele int4a4 8n el 5u u#u4in<.
PCum <i?am 93u9. A3.Q
J Atun5i7 5um 8#i men<ine :o4maI 8nt4eB Na:ai. Cum 3lute#te?n ae4I
PDe 5e 9?<i mai eE3li57 ;a57 8n 5teva momente7 memo4ia va :i a ta numai 5n;
te vei An;i la eaIQ
J Ce v4ei 9 93uiI
PT4e5i 34in a3 #i vei ie#i 3u4tn; mantia ;e 5on;u5to4. Cn; a5ea9ta va :i la
lo5ul ei7 5one5tat la tine7 toat memo4ia mea va :i a ta7 5a #i 5um a4 :i :o9t a#a
;intot;eauna.Q
J O minte omenea95 nu 3oate 5u34in;e attea in:o4ma<ii. (emo4ia ta 5on<ine
3at4u@e5i ;e milioane ;e ani ;e i9to4ie.
PVei ve;ea 5 3oate.Q
J !4a 9 8nneBune95 5n; mi?am amintit vi@iunea Tatei. Oa4e nu tot a#a 9e va?
ntm3la #i ;e ;ata a9ta7 5n; mi?o voi aminti 3e?a taI
PVoi :i altu4i ;e tine 8nt4?un :el 8n 5a4e nu am :o9t ni5io;at.Q
J Da4 eu voi mai :i euI
PVei :i mai tu ;e5t o4i5n;.Q
J Am ;e ale9I
PDa. Po<i aleAe 9 4e:u@i. Atun5i voi a;u5e 3e alt5ineva #i ea va t4e5e 34in a37
a3oi ea va :i 5on;u5toa4ea.Q
J !aI LuetI
P(ai 5ontea@I O;at 5e ai ale9 9 nu :ii 5on;u5to47 5e ;4e3t ai 9 te mai
inte4e9e@i 3e 5ine aleA 8n lo5ul tuIQ
Na:ai 4ma9e 3e lo57 34ivin; Blo5ul ;e a3 mi4a5ulo9 o;iCnin;u?9e 8n ae4 #i?#i
@i9e: M! mai 3u<in 3e4i5ulo9 ;e5t t4e5utul 34in Ba4ie47 ia4 34in ea am t4e5ut ;eDa.O MOa4e?
a# 3utea 9u3o4taO7 An;i el mai ;e3a4te7 M9?a95ult ;e 5oman;antul navei7 #tiin; tot 4e9tul
vie<ii mele 5?a# :i 3utut :i eu 8n lo5ul lui7 ;a4 am 4e:u@atIO A3oi: MPn?a5um am avut
8n54e;e4e 8n Su:letul Su34em. A# :i u5i9 3ent4u elH e4a 5t 3e 5e 9 mo4 3ent4u el. Voi
4e:u@a a5um 9 34eiau 5on;u5e4ea a5e9tei 5lto4iiIO
J Cum 34o5e;e@I
PNu #tiiI Nu?<i mai aminte#ti ;e vi@iunea 3e 5a4e <i?a 3ove9tit?o LuetIQ
ABia a5um7 5n; 8i at4a9e aten<ia Su:letul Su34em7 8#i aminti Na:ai ;e 5e?i 93u9e9e
Luet7 5?l v@u9e 95u:un;n;u?9e 8nt4?un Blo5 ;e ACea< #i ie#in; ;in el 34in 3a4tea ;e Do97
95li3in; ;e lumin. C4e@u9e 5?i vo4Ba ;e?un 8n<ele9 meta:o4i5. Da4 iat Blo5ul ;e ACea<
8n :a<a lui.
J Int4u ;e 9u9 8n Do9. Cum aDunA ;ea9u34aI
A34oa3e in9tantaneu7 o 3lat:o4m ;e un met4u t4ave49 3o;eaua 934e el. Na:ai
8n<ele9e 5 t4eBuie 9 9e u45e 3e ea. Da47 5n; 9e u457 nu 9e?ntm3l nimi5.
PTe 8m3ie;i5 Cainele.Q
A#a 5 9e ;e@B45 a ;oua oa4 8n @iua a5eea. A9ta 8i aminti ;e Dulitu4ile #i
vntile 3e 5a4e le?n5a9a9e ;in 5au@a 4a:alelo4 ;e vnt. Gol7 3#i ;in nou 3e ;i95. A5e9ta
9e 4i;i5 8n ae4 ime;iat #i?l t4an93o4t ;ea9u34a Blo5ului.
PInt4 8n a3. Te va 9u9<ine 5a o4i5e 3o;ea.Q
Cum to5mai 8i int4a9e4 ;eAetele 8n 3a4tea late4al a Blo5ului7 Na:ai avu 8n;oieli7
;a4 :5u 5e i 9e 93u9e 3#i 3e 9u34a:a<a Blo5ului. !4a nete;7 8n9 nu alune5oa9H 5a #i
9u34a:a<a Ba4ie4ei7 34ea 9 9e mi#te 8n toate ;i4e5<iile 9uB 3i5ioa4ele lui.
PCul5?te 3e 93ate.Q
Na:ai 9e 9u3u9e. Ime;iat7 9u34a:a<a ;e 9uB el 9e 95CimB #i el 9e 95u:un; 8n5et 8n
a3. Ime;iat 8i va a5o3e4i :a<a7 8#i ;;u el 9eama. Nu va 3utea 4e93i4a. Aminti4ea 9u:o54ii
4e5ente 8i e4a 8n5 34oa93t 8n5e3u 9 9e @Bat.
PLini#te. Do4mi. Nu vei ;u5e li39 ;e ae47 nu vei ;u5e li39 ;e nimi5. Do4mi.
Lini#te.Q
Ia4 el a;o4mi7 95u:un;n;u?9e 8n a3.
!lema> 9e mi4 5n; o v@u 3e SCe;emei la u#. O4i5e e4a 3o9iBil7 ;e9iAu4 3oate
5 venea 9 i 9e altu4e. Da4 9e?n;oia mult mai 34oBaBil e4a 5 voia 9 neAo5ie@e 5u el o
8n<eleAe4e 8n numele Ra9ei. Ca@ 8n 5a4e nu e4a o aleAe4e 34oa9t 5a emi9a4. N?avea nimi5
8m3ot4iva ei7 ia4 ea n?avea leAtu4i ;e :amilie in5onvenaBile. Fn 3lu97 ea #i $;o4aB nu 9e
4i;i5a9e4 la 9:4#itul a;un4ii7 a55e3tn; auto4itatea lui !lema>. (e4ita 9?au; 5e?a4e ;e
93u9.
A#a;a47 o 3o:ti 8nunt4u #i o l9 9 9e a#e@e la ma97 lnA (eB7 OB4inA #i Va9.
Du3 5e SCe;emei 9e a#e@7 !lema> ale9e un 95aun ;e vi@avi ;e ea #i a#te3t. S
vo4Bea95 ea mai 8nti7 5a 9 #tie el la 5e 9 9e?a#te3te ;in 3a4tea ei.
J Toat lumea m?a 9:tuit 9 nu vin la tine7 4o9ti SCe;emei. Da4 54e; 5 te
9uBe9timea@7 !lema>.
J N?a4 :i 34ima oa47 5oment el.
(eB 5Ci5oti. A9ta?l ene4v 3e !lema> nu e4a 9iAu4 ;a5 (eB 4;ea ;e 5eilal<i7
;in 5au@ 5?l 9uBe9timau 3e !lema> 9au ;e el7 3ent4u 5 9u9<inu9e un a9emenea lu54u. N?
ai 5um 9 #tii 9iAu4 ni5io;at7 5n; e vo4Ba ;e (eB7 3e 5a4e 8l lua 3e9te 3i5io4. Numai 5
el lua 3e9te 3i5io4 3e 5ineva.
J Se 3a4e 5 9unt 5teva lu54u4i im3o4tante 3e 5a4e nu le 8n<eleAi7 vo4Bi
SCe;emei. Ia47 5a 9 iei o Cot44e 8n<elea3t7 54e; 5 t4eBuie 9 #tii totul.
ACa. De5i veni9e 9?i ;ea le5<ii ;e934e M4ealitateO.
!i7 Bine7 me4ita 9?o a95ulte7 m5a4 5a 9 3lnuia95 mai Bine 5um 9?i 9uBmine@e
3o@i<ia la a;una4ea u4mtoa4e. Ii :5u 9emn ;in 5a3 9 5ontinue.
J Nu?i vo4Ba ;e?o 5on93i4a<ie ;e?a <i 9e lua auto4itatea.
Co4e5t7 An;i !lema>. Fn5e3i 34in a neAa7 ;e5i e 5a #i 5um mi?ai 5on:i4ma 5 eEa5t
a9ta 9e?ntm3l.
J Cei mai mul<i ;int4e noi #tiu 5 e#ti li;e4ul natu4al al a5e9tui A4u3 #i7 5u mi5i
eE5e3<ii7 9untem mul<umi<i ;e tine.
A7 ;a. M(i5iO eE5e3<ii7 8nt4?a;ev4.
J Ia4 eE5e3<iile :a5 3a4te mai mult ;in 4n;u4ile 9u9<into4ilo4 ti ;e5t 8<i
8n5Ci3ui. Ai5i7 la ma97 9e 9imt mai mult u4 #i invi;ie ;e5t ai A9it v4eo;at 34int4e 5ei
5e 9e a;un?n Ca9a CataloAului.
J De9tulL 93u9e !lema>. Po<i 9 3le5i ;e 3e?a5um7 ;a5?ai venit ai5i 5a 9 9emeni
ne8n54e;e4e 34int4e a5eia ;int4e noi 5a4e?n5ea45 9 ne a3e4e :amiliile ;e BA5io#i.
SCe;emei ;;u ;in ume4i.
J )i?am 93u97 m?ai au@it7 nu?mi 3a9 ;e 5e :a5i 5u in:o4ma<iile. Da4 uite 5a4e?i
4ealitatea: 9inAu4a 3e49oan 5u 5a4e te lu3<i a5um e Su:letul Su34em.
(eB 95oa9e un CoCot ;e 49. SCe;emei 8l iAno4.
J Su:letul Su34em a4e7 8n 9:4#it7 a55e9 la navele 93a<iale. Va :i nevoie ;e un
e:o4t u4ia# ;in 3a4tea noa9t47 a tutu4o47 9 5io34<im 5in5i ;in 5ele #a9e nave 5a 9
34eAtim una 3ent4u @Bo4. Da4 o vom :a5e7 :ie 5?a34oBi tu7 :ie 5 nu. Su:letul Su34em nu
te va l9a 9?o?m3ie;i5i a5um7 5n; a aDun9 att ;e ;e3a4te.
!lema> 9e amu@ a95ultn; 5um SCe;emei 9e?n53<na 9 9e 4e:e4e la un
5om3ute4 li39it ;e via< 5a la o :emeie.
J Cn; 9e va?ntoa45e7 Na:ai va 3u4ta mantia ;e 5on;u5to4 al navei. !?un a3a4at
5a4e?l 5one5tea@ a34oa3e 3e4:e5t la memo4ia Su:letul Su34em. Va #ti mult mai multe
;e934e tine ;e5t #tii tu 8n9u<i7 m?n<eleAiI Ia4 mantia?i 5on:e4 #i alte 3ute4i un :o5u9 ;e
ene4Aie7 ;e eEem3lu7 8n 5om3a4a<ie 5u 5a4e a4ma 5u viB4a<ii e?o Du54ie.
J !?o amenin<a4eI 8nt4eB !lema>.
J I<i 93un 3u4ul a;ev4. Su:letul Su34em l?a ale9 3e Na:ai 3ent4u 5 a4e
inteliAen<a ;e?a 3ilota nava7 ;evotamentul ;e?a 9luDi 5um 9e 5uvine 5au@a Su:letului
Su34em #i o voin< 3ute4ni57 A4a<ie 54eia a 93a4t o Ba4ie4 9o5otit im3enet4aBil7
3e4mi<n; eE3e;i<iei 9 5ontinue. Nu 3ent4u 5?a4 :i 5on93i4at 8m3ot4iva ta. Da5?ai :i a4tat
m5a4 o u4m ;e 8n54e;e4e 8n 5au@a Su:letului Su34em7 3oate 5 ea te?a4 :i ale9 3e tine.
J C4e@i 5 m?im34e9ionea@ linAu#eala a9ta Dalni5I
J Nu te linAu#e95. )i?am 93u9 ;eDa #tim 57 34in o4iAine7 e#ti li;e4ul A4u3ului.
Da4 ai ale9 9 nu :ii 5on;u5to4ul eE3e;i<iei Su:letului Su34em. A :o9t 34o34ia ta aleAe4e7
:5ut 8n liBe4tate. De5i7 ;a5?i 9 t4aAem linia7 5n; 8<i vei ;a 9eama 5?ai 3ie4;ut 3ent4u
tot;eauna 5on;u5e4ea A4u3ului7 nu te vei 3utea 8nvinov<i ;e5t 3e tine 8n9u<i.
!lema> 9im<i 5um 54e#te :u4ia 8n el.
J 0i n?ai :i :o9t ni5i m5a4 a ;oua aleAe4e7 5ontinu SCe;emei. Au eEi9tat 8n;oieli
5 Na:ai va a55e3ta mantia to5mai 3ent4u 5 #tia 5 nu vei a55e3ta 5a el 9 34eia
5on;u5e4ea. Fn momentul 4e93e5tiv7 Su:letul Su34em a :5ut a ;oua ei aleAe4e. (?a
8nt4eBat 3e mine ;a5?a# 34imi 3ova4a 5on;u5e4ii. (i?a eE3li5at mai multe ;e934e 5e?
anume :a5e #i 5um :un5<ionea@ mantia ;e5t i?a eE3li5at 5Cia4 lui Na:ai7 ;e#i7 3n
a5um7 ;oa4 el le #tie 3e toate. Am a55e3tat o:e4ta ei. Da5 n?a4 :i :o9t Na:ai7 a# :i :o9t eu.
Nu tu7 !lema>. N?ai 4atat 3o@i<ia a9ta la mu9ta<. N?ai :o9t ni5io;at luat 8n 5on9i;e4a4e7
3ent4u 5?ai 4e93in9 ;e la Bun 8n5e3ut Su:letul Su34em.
J Poate 5?a4 :i mai Bine 9 3le5i a5um7 4o9ti !lema> 8n5et.
J Da4 a9ta nu?n9eamn 5 nu 3o<i Du5a un 4ol a34e5iat 8n 5omunitate7 5ontinu ea7
5a #i 5n; nu l?a4 :i au@it7 5a #i 5n; nu l?a4 :i v@ut 5um :ie4Be ;e :u4ie. Nu :o4<a nota7
nu?l oBliAa 3e Na:ai 9 te umilea95?n :a<a 5elo4lal<i. (ai Bine 5oo3e4ea@ 5u el7 ia4 el te
va l9a Bu5u4o9 9 5on;u5i7 8n m9u4a?n 5a4e te va l9a #i Su:letul Su34em. Nu 54e; 5 <i?
ai ;at 9eama v4eo;at 5t te a;o4 Na:ai. Ct #i?a ;o4it 8ntot;eauna 9 :ie 5a tine. Ct a
tnDit ;u3 ;4aAo9tea #i 4e93e5tul tu7 mai mult ;e5t ;u3 al o4i5ui alt5uiva.
J Ie#i a:a4 ;in 5a9a meaL tun !lema>.
J P4ea Bine7 93u9e SCe;emei. V; 5 e#ti o 3e49oan 5a4e 4e:u@ 9?#i 95CimBe
34e4ea ;e934e lume. Nu 3o<i 9u3o4ta 9 t4ie#ti ;e5t 8nt4?o lume 8n 5a4e toate 4elele 5a;
a9u34a ta ;in vina altuia7 8n 5a4e to<i 5om3lotea@ 8m3ot4iva ta7 5a 9?<i :u4e 5e <i 9e
5uvine. Se 4i;i5 #i 9e?n;4e3t 934e u#. Din 35ate. Din 8ntm3la4e7 lumea a5eea e 5ea
4eal. Ia4 voi 3at4u ve<i 9ta ai5i #i ve<i 5om3lota 5um 9 3une<i mna 3e 3ute4e 8n
Do9tato>7 ;a4 nu ve<i oB<ine nimi57 5i ve<i :i umili<i #i va :i ;oa4 vina voa9t4. Cu toate
a9tea7 !lema>7 te Bu5u4i ;e 4e93e5tul no9t4u 34o:un; 3ent4u 5alit<ile tale ;eo9eBite.
Noa3te BunL
SCe;emei 8n5Ci9e u#a 8n 93atele ei.
!lema> ;e?aBia 4eu#i 9 9e 9t3nea95. A4 :i v4ut 9 9a4 ;u3 ea7 9?o lovea95 ;e
5teva o4i7 9?o le5uia95 34in Btaie ;e 5on;e95en;en<a 3e 5a4e?o a:i#a. Da4 a4 :i :o9t un
93e5ta5ol al 9lBi5iuniiH 3ent4u a?#i 39t4a 5ont4olul a9u34a 5elo4lal<i7 t4eBuia 9 le a4ate
5la4 5 nu?l a:e5tau a9emenea 34o9tii. A#a 5 le @mBi vaA 5elo4lal<i.
J Ve;e<i 5um vo4 9 :a5 ;in noi ni#te 34o#ti7 95o<n;u?ne ;in 94iteI 8nt4eB el.
J S nu?mi 93ui 5 nu e#ti ne4vo97 93u9e (eB.
J /ine8n<ele9 5 9unt. Da4 4e:u@ 9 m la9 34o9tit ;e :u4ia mea. Pe lnA a9ta7 ne?
a ;at in:o4ma<ii valo4oa9e. Se 3a4e 5 Na:ai 9e?ntoa45e 5?un :el ;e mantie maAi5. Poate
5 nu?i ;e5t o ilu@ie7 5a m#tile a5elea 95oa9e ;e la na:talin ;e GaBallu:iE #i ;ate
9ol;a<ilo4 9 le 3oa4te?n /a9ili5a7 5a 9?a4ate to<i la :el. Sau 3oate 5?a4e7 8nt4?a;ev47 3ute4e.
Da47 8n lo5 9 ne?n5Ci; Au4a7 ea 3u4 #i 9im3lu ne va :o4<a 9?a5<ionm mai 4e3e;e #i mai
5u4at 5u 4e@ultat 3e4manent.
J A;i5I 8nt4eB Va9.
J A;i5 nu vom 3e4mite nimnui 9 3le5e ;e?ai5i #i 9 i 9e altu4e lui Na:ai7
o4iun;e 9?a4 a:la el. Fl vom oBliAa 9 vin el la noi. Ia4 5n; o 9 vin7 8i vom elimina
3ute4ea ;e?a ne :a5e alte 34oBleme7 ;a5 nu 5e;ea@ #i nu ne a55e3t ;e5i@iile.
J A;i5I in9i9t Va9.
J A;i5?l omo4m7 neACioBuleL 493un9e OB4inA. Ct ;e 34o9t t4eBuie 9 :iiI
J 0tiu 5 la a9ta 9?a 4e:e4it7 @i9e Va9 8n5et. Da4 am v4ut 9?l au; 5um o 93une 5u
Au4a lui7 5a 9 nu 34etin; mai t4@iu 5 ni5i nu i?a t4e5ut 34in 5a3 a#a 5eva.
J A7 34i5e37 5oment !lema>. Te?nA4iDo4ea@ 493un;e4ea. !lema> nu 9e 3utu
aB<ine 9?l 5om3a4e 3e Va9 5u Na:ai 8n 5iu;a ;e:e5telo47 Na:ai nu 9e e95Civa9e ni5io;at
;e la 3o9tu4a ;e u5iAa# al lui GaBallu:iE. !i7 Bine7 4e93on9aBilitatea va :i a mea. Numai a
mea7 ;a5 in9i#ti. Da4 a9ta?n9eamn 57 ;u3 5e?am 5#tiAat7 auto4itatea tot a mea va :i.
J !u 9unt ;e 3a4tea ta7 vo4Bi (eB. Pn?la 5a3t. A9ta?n9eamn 57 la 9:4#it7 vom
8m34<i auto4itateaI
J Da7 493un9e !lema>. Fn 5a@ul 8n 5a4e #tii 5e?n9eamn auto4itatea7 Biet BaBuin
5u @mBet tm3L ! 9im3lu ;e tot. Da47 ;a5 n?ai 5u4aDul 9?n:iAi 5u<itul o;at 5u noi nu?
n9eamn 5 e#ti ;u#manul no9t4u.
Atta ;oa4: 9 nu ;ai ;in Au4 ;e934e 3lanul no9t4u7 9 :ii ;e 3a4tea noa9t4 5a 9?i
8m3ie;i5m 3e 5eilal<i 9 i 9e altu4e lui Na:ai #i 9 nu ne 9tai 8n 5ale 5n; 8l omo4m
;a5?o 9 9e aDunA la a9ta.
J Sunt ;e?a5o4;7 93u9e OB4inA.
Va9 8n5uviin< #i el7 8n t5e4e.
J Atun5i7 ne?am 8n<ele9.
Na:ai 9e t4e@i 3e 3o;ea. Dea9u34a lui7 at4na Blo5ul ;e a3. Nu 9im<i nimi5 ;i:e4it.
Pn 5n; 8n5e3u 9 An;ea95. Ca atun5i 5n; a 8n5e45at 9 9imt7 ;in inte4io47
;a5 e 5eva 95CimBat 8n 5o43ul 9u. /4u957 un #uvoi ;e in:o4ma<ii 8i nvli 8n minte.
Pent4u o 5li37 :u 5on#tient ;e :un5<iile 5o43ului 9u #i avu un 4a3o4t ;etaliat ;e934e toate.
P4o;u5<ia Alan;elo47 3ul9ul7 5antitatea ;e mate4ii :e5ale ;in 4e5tH ;e:i5ien<a 5u4ent ;e
5omBu9tiBil ;in 5elule #i 5um e4au a55e9ate 5elulele ;e A49ime 3ent4u a 5om3en9a
;e:i5itul. De a9emenea7 4itmul vin;e54ii vntilo4 #i Dulitu4ilo4 54e95u9e7 ia4 el 9e 9im<ea
mult mai Bine.
A9ta?i 5e a #tiut 8ntot;eauna Su:letul Su34em ;e934e mineI
R93un9ul veni ime;iat7 ia4 a5um 9e au@i 5a o vo5e 5la4 mai 5la4 5Cia4 ;e5t
atun5i 5n; Su:letul Su34em vo4Bea 34in inte4me;iul CataloAului. PN?am #tiut ni5io;at
att ;e multe ;e934e tine. (antia 9?a 5one5tat la :ie5a4e ne4v ;in 5o43ul tu #i?<i
4a3o4tea@ 9ta4ea 8n5ontinuu. I<i ia #i 34oBe ;e 9nAe ;in ;ive49e lo5u4i7 le inte434etea@ #i
a5<ionea@ 3ent4u a?<i 8mBunt<i 9ta4ea ;e mai multe o4i 3e 9e5un;.Q
(antiaI
Ime;iat 8i t4e5u o imaAine 34in minte. Se v@u ;in a:a4a 5o43ului7 a#a 5um7 :4
8n;oial7 8l ve;ea #i Su:letul Su34em 5u aDuto4ul 9en@o4ilo4. F#i v@u t4u3ul 4o9toAolin;u?
9e ;e 9uB Blo5 #i 4i;i5n;u?9e 8n 3i5ioa4e. Pielea?i 95li3ea ;e lumin. F#i ;;u 9eama 57
;ato4it lui7 8n53e4ea 9e lumina9e 8n ma4e m9u4. Se v@u 3i3in;u?#i 3ielea7 v4n; 9
9imt mantia. Da4 nu 9im<i nimi5 ;eo9eBit :a< ;e 3ielea lui oBi#nuit.
Se?nt4eB ;a5 a#a va lu5i 8ntot;eauna ;a5 #i 5a9a lui 9e va lumina 5a 8n53e4ea
a5ea9ta7 o4i ;e 5te o4i va int4a 8n ea.
Ni5i nu?i t4e5u9e Bine An;ul 34in minte7 5 #i au@i 493un9ul Su:letului Su34em.
P(antia 4ea5<ionea@ 5um v4ei tu. Da5 v4ei 9 9e 8ntune5e7 9e va 8ntune5a. Da5 v4ei 9
Aene4e@e o 8n545a4e ele5t4i5 3ute4ni57 o va Aene4a 3o<i a4ta 5u ;eAetul #i t4imite un
a45 ele5t4i5 8n o4i5e ;i4e5<ie aleAi. Nimi5 nu?<i 3oate :a5e 4u 5t v4eme o 3o4<i #i e#ti un
3e4i5ol :oa4te ma4e 3ent4u al<ii ;a47 ;a5 nu ;o4e#ti 9 4ne#ti 3e 5ineva7 mantia ;evine
3a9iv. Co3iii ti 3ot ;o4mi 3e 8ntune4i5 #i 8<i vei 3utea 8mB4<i#a 9o<ia 5a 8ntot;eauna.
Fnt4?a;ev47 5u 5t vei avea 5onta5t :i@i5 5u 5eilal<i mai ;e97 5u att 9e va eEtin;e mantia
5a 9?i 5u34in; #i 5Cia4 9 493un;7 8nt4?un mi5 m9u47 la voin<a ta.Q
De5i Luet va 3u4ta #i ea a5ea9t mantieI
PP4in tine7 ;a. O va 34oteDaH 8i va 8mBunt<i a55e9ul la memo4ia mea. Da4 ;e 5e
m 8nt4eBi lu54u4ile a9teaI Fn lo5 9 te An;e#ti la 8nt4eB4i7 ;e 5e nu 8<i t4imi<i mintea
8na3oi #i nu 8n5e45i 9?<i aminte#ti tu 493un9u4ile7 5a #i 5n; ai :i #tiut 8ntot;eauna 5
3o4<i mantiaI Aminti4ile 8<i vo4 veni u#o4 #i 5la47 atun5i. Vei #ti tot 5e e ;e #tiut.Q
Na:ai 8n5e45 #i7 ;int4?o;at7 nu mai avu ;e 3u9 ni5i o 8nt4eBa4e ;e934e mantie.
Fn<ele9e 5e?n9emna 9 :ii 5oman;ant ;e nav. Fn<ele9e eEa5t 3n #i 5e anume avea nevoie
Su:letul Su34em 9 :a5 el 5a 9 34eAtea95 nava 93a<ial ;e 3le5a4e.
J N?avem ;e9tule B4a<e 34int4e noi7 ni5i ;a5 9o5otim 5o3iii7 5a 9 :a5em toate
a9tea.
P)i?am 93u9 5 8<i voi ;a unelte 5u 5a4e 9 lu54e@i. Unele 34<i ale 4oBo<ilo4 nu 3ot
:i 9alvate7 ;a4 altele7 ;a. (a#in4iile 8n9ele 9unt 3e4:e5t eE3loataBile ;oa4 34oA4amul
meu 5a4e le 5ont4olea@ e ;e:e5t. O 3a4te ;in el 3oate :i 4ea5tivat #i atun5i tu #i 5eilal<i
3ute<i 5on:iAu4a 4oBo<ii 9 eEe5ute 9a45ini mino4e 9uB 5oman;a voa9t4. Vei ve;ea.Q
A5um Na:ai 8#i MamintiO eEa5t 5eea 5e Su:letul Su34em a 9taBilit 5?i 3o9iBil. Va
:i nevoie ;e 5teva o4e ;e mun5 3ent4u a 3une 8n :un5<iune 4oBo<ii7 ;a4 9e 3utea ;e95u45a
a5um 8#i amintea 5um.
J (?a3u5 ;e lu54u ime;iat7 93u9e el. ! 5eva ;e mn5a4e 3e?ai5iI
Ni5i nu te4min Bine ;e 3u9 8nt4eBa4ea7 5?#i a;u9e ime;iat aminte 5 n?avea 5e
mn5a a5olo. Fl 5u34in9e ne4B;a4ea 5n; 9 An;i 5 t4eBuie 9 349ea95 lo5ul 4e93e5tiv
5a 9 mea4A la vntoa4e 3ent4u C4an.
J Nu 3o<i 9?i a;u5i 3e 5eilal<i ai5iI S vin 5u mn5a4e #iG nu v; ;e 5e t4eBuie
9 :a5em un ;4um ;e o @i ;e 5te o4i vine 5ineva ai5i. Am 3utea 4e:a5e 9atul 8n a5e9t lo5
e9te ;e9tul a3 3e ;ealu4ile ;in 9u; #i e mult lemn. Am 3et4e5e o 93tmn #i am 95uti
multe @ile ;e 5lto4it 3e an7 3n vom te4mina navele.
PLe voi t4imite me9aDul. Sau le?o 3o<i 93une 5Cia4 tu.Q
S le?o 93un 5Cia4 euI
A3oi 8#i aminti: ;in moment 5e memo4ia Su:letul Su34em e4a a5um memo4ia
MluiO7 le 3utea vo4Bi 5elo4lal<i 34in inte4me;iul CataloAului. A#a #i :5u.
J Nu me4Ae<i ni5ie4i7 @i9e !lema>.
$;o4aB #i Volema> 9ttu4 8n :a<a lui 5u Au4a 595at.
J A;i5I 8nt4eB Volema>. Na:ai a4e nevoie ;e mn5a4e #i t4eBuie 9 ma45m
5oo4;onatele noului 9at. Am 34e9u3u9 5 v4ei 9 vii #i tu.
J Ia4 eu 93un 5 nu me4Ai. Nu me4Ae nimeni. Nu mutm 9atul #i nimeni nu
3lea5 ;e?ai5i 5a 9 9e?altu4e lui Na:ai. Fn5e45a4ea lui ;e?a 3une mna 3e 3ute4e a e#uat.
Renun<7 Tat. Cn; i 9e va :a5e 9u:i5ient ;e :oame7 va veni a5a9.
J Sunt tatl tu7 !l6a7 nu 5o3ilul tu. Po<i ;e5i;e 9 nu me4Ai tu7 ;a4 n?ai
auto4itatea ;e?a m o34i 3e mine.
!lema> Btu 5u ;eAetul 8n ma9.
J Da5 nu 5umva amenin<i 9 :olo9e#ti violen<a 8m3ot4iva tatlui tu7 a;uA
Volema>.
J )i?am ;e@vluit leAea a5e9tui lo57 @i9e !lema>. Nimeni nu 3lea5 :4
3e4mi9iunea mea. Ia4 tu n?ai a5ea9t 3e4mi9iune.
J 0i ;a5 nu m 9u3un o4;inului tu oB4a@ni5 #i ileAalI
J Atun5i7 nu mai :a5i 3a4te ;in Do9tato>L Da5 e#ti 34in9 ;n; t45oale 3e ai5i7
vei :i t4atat 5a un Co<.
J C4e@i 5 5eilal<i vo4 8n5uviin<aI Da5 4i;i5i mna 8m3ot4iva mea7 nu vei 5#tiAa
;e5t ;e@Au9tul lo4.
J Voi 5#tiAa 9u3une4ea lo4. Te 9:tuie95 9G nu :o4<e@i lu54u4ile. Nu?i ;u5e
nimeni mn5a4e lui Na:ai. Vine?a5a9 #i 9e te4min toat #a4a;a 5u navele 93a<iale.
Volema> t5u7 9tn; lnA $;o4aB. Amn;oi aveau eE34e9ii ;e ne3t4un9.
J /ine7 93u9e Volema>.
!lema> 9e mi4 oa4e 9 5e;e@e Tata 5u?atta u#u4in<I
J Na:ai @i5e 5 vine a5a9 a5um. A 4e3u9 8n :un5<iune 34imii 4oBo<i. ADunAe 8nt4?
o o4.
J O o4L eE5lam (eB7 5a4e 9ttea 8n ve5intate. !i7 3o:timL Vu9a;>a a9ta 5i5
e4a la ;i9tan< ;e o @i.
J Na:ai to5mai a 3o4nit 5teva 3a4it>a. Da5?o me4Ae Bine7 nu va t4eBui 9 mutm
9atul.
J Ce?i aia 3a4it>aI v4u 9 a:le (eB.
J Nu?nt4eBa7 34o9tule7 @i9e !lema> 8n5et. Fi :a5i Do5ul Tatei.
J O 54u< @Bu4toa4e7 493un9e Volema>.
J 0i 34e9u3un 5 vo4Be#ti 5u Na:ai 8n 5li3a a9taI
J Cn; n?avem CataloAul 5u noi7 eE3li5 Volema>7 vo5ea lui e la :el ;e
;eo9eBit ;e An;u4ile noa9t4e oBi#nuite 5a vo5ea Su:letului Su34em. Da4 ne vo4Be#te
a5um7 ;a. L?ai au@i #i tu7 n?a4 t4eBui ;e5t 9?a95ul<i.
!lema> nu 9e 3utu aB<ine ;in 49.
J O7 ;a7 9iAu4 5?o 9 9tau ai5i 5a 9?a95ult 5um 8mi vo4Be#te?n 5a3 vo5ea :4atelui
meu 8n;e34tatL
J De 5e nuI 8nt4eB $;o4aB. !l o4i5um ;eDa ve;e tot 5e ve;e #i Su:letul Su34em.
In5lu9iv 5e?i 8n mintea ta. De eEem3lu7 #tie 5 tu #i (eB 3lnui<i 9?l u5i;e<i ime;iat 5e
9e?ntoa45e ai5i.
!lema> 94i 8n 3i5ioa4e.
J !?o min5iunL
Cu 5ol<ul o5Ciului7 oB9e4v un 8n5e3ut ;e 3ani5 3e :a<a lui (eB. )ine?<i Au4a7
(eB. Nu 4e5uno#ti o 34e9u3une4e aB9u4; 5n; o au@iI S nu :a5i nimi5 5a4e 9 le?o
5on:i4me.
J A5um ;u?te a5a97 Tat. 0i tu7 $;o4aB. SinAu4a 9itua<ie 5n; Na:ai o 9 :ie?n
3e4i5ol e ;a5 ne va ata5a el 3e noi 9au va?n5e45a 9 in9tiAe la 4evolt.
J Nu 9untem 8n ;e#e4t7 93u9e Volema>. 0i nu tu 5oman@i.
J Dim3ot4iv7 8l 5ont4a@i9e !lema>. Fn5 9e mai a3li5 leAea ;e#e4tului #i eu 9unt
li;e4ul a5e9tei eE3e;i<ii. Am :o9t tot tim3ul. Am <inut 5ont ;e tine7 Bt4ne7 ;in 3olite<e.
J S me4Aem7 @i9e $;o4aB7 t4An;u?l 3e Volema> a:a4 ;in 5a9a lui !lema>.
J 0i 9?l :4u9t4m 3e !lema> ;e #an9a ;e?a a4ta 5t ;e invi;io9 e9te 8n 4ealitateI
J Nu invi;io97 Tat7 vo4Bi !lema>. Doa4 9tul. Tu7 N6e:7 Ra9a #i Luet a<i
8n5e3ut. Nu v?a 5e4ut nimeni 9 v?a3u5a<i ;e t4eaBa a9ta i;ioat 5u 3le5atul 8n 9tele. Totul
me4Aea Bine voi 9unte<i a5eia 5a4e?au ;e5i9 9 95CimBe 4eAulile. !i7 Bine7 4eAulile 5Cia4
9?au 95CimBat7 ;a47 ;e ;ata a9ta7 nu?n :avoa4ea voa9t4. A5um 3oa4t?te 5a un B4Bat.
J Te 3lnA7 93u9e Volema>.
Atun5i $;o4aB 8l t4a9e a:a4 3e u# #i 5ei ;oi 3le5a4.
J 0tiau7 vo4Bi (eBBe>eT. 0tiau 5e 3unem la 5ale.
J Ta5i o;atL 8l mu9t4 !lema>. Au ACi5it7 ia4 <ie e4a 9?<i 95a3e 5on:i4ma4ea
34e9u3une4ii lo4.
J Nu mi?a 953at. N?am @i9 nimi5.
J Ia?<i a45ul #i 9Aeata. T4aAi ;e9tul ;e Bine.
J A;i5 n?a#te3tm 9 vo4Bim 5u el mai 8ntiI
C4e; 5 Na:ai o 9 vo4Bea95 mai 5u 5a37 ;a5 a4e o 9Aeat?n el. Tu 5e @i5iI
(eB 3le5. !lema> 9e 4i;i5 8n 3i5ioa4e #i 9e 8ntin9e ;u3 a45ul ;e lnA #emineu.
J Nu :a5e a9ta.
Se?ntoa49e #i o v@u 3e !ia;C 9tn; 8n 34aAul ;o4mito4ului7 5u BeBelu#ul 34o3tit ;e
#ol;.
J Te?am au@it Bine7 !;C6aI 8mi 93ui 5e 9 :a5I
J Ai mai 8n5e45at 9?l omo4i o ;at. Su:letul Su34em nu te va l9a. Nu?<i ;ai
9eamaI Ia4 ;e ;ata a9ta te?ai 3utea 4ni.
J ( Bu5u4 5?<i :a5i A4iDi ;in 5au@a mea7 !;C6a7 ;a4 #tiu 5e :a5.
J 0i eu #tiu 5e :a5i. Am u4m4it 5um te?ai 3u4tat 5u Na:ai 8n anii #tia #i mi?am
@i9 57 8n 9:4#it7 !l6a a 8nv<at 9?l 4e93e5te 3e Na:ai. !l6a nu mai e invi;io9 3e :4<io4ul
lui. Da4 a5um v; 5 nu :5eai ;e5t 9?a#te3<i momentul 34ielni5.
!lema> a4 :i 3le9nit?o 3e9te :a< 3ent4u 5uvintele a5elea7 ;a4 8i 9ttea 8n 5ale 5a3ul
BeBelu#ului7 ia4 el nu #i?a4 :i 4nit 34o34iul 5o3il.
J Ai vo4Bit ;e9tul7 o ave4ti@ el.
J Te?a# im3lo4a 9 te o34e#ti 3ent4u 5 m iuBe#ti7 5ontinu !ia;C7 ;a4 #tiu 5 n?
a4 :olo9i la nimi5. A#a 5 te im3lo4 9 te o34e#ti ;e ;4aAul 5o3iilo4 ti.
De ;4aAul lo4I To5mai ;e ;4aAul lo4 :a5 5e :a5. Nu v4eau 9 li 9e ;ea via<a 3e9te
5a3 ;in 5au@a 5on93i4a<iilo4 Ra9ei 5a 9 5ont4ole@e Do9tato>?ul #i 9?l t4an9:o4me 8nt4?un
9at ;e :emei7 5a?n /a9ili5a.
J De ;4aAul lo47 4e3et !ia;C. Nu?i oBliAa 9?#i va; tatl umilit 8n :a<a tutu4o4.
Sau mai 4u.
J V; 5t ;e mult m iuBe#ti7 93u9e !lema>. Se 3a4e 5 Do5i ;e 3a4tea a;ve49.
J Nu?i :a5e ;e 49 l9n;u?i 9 va; 5?n a;n5ul 9u:letului e#ti un 54iminalL
J C4e@i 5 nu?n<eleAI De 5n; e4am la /a9ili5a Din;uie#ti ;u3 Na:ai. Am 54e@ut
5 <i?a t4e5ut7 ;a4 m?am 8n#elat.
J P4o9tuleL I?am a;mi4at 3ute4ea. Am a;mi4at?o #i 3e?a ta. Da4 a lui n?a #ovit
ni5io;at #i nu 9?a :olo9it ;e ea 5a 9?i C4<uia95 3e al<ii. =elul 8n 5a4e te?ai 3u4tat 5u tatl
tu te?a um3lut ;e 4u#ine. =iii ti e4au 8n 5ame47 a95ultn; 5um ai vo4Bit 5u el. Nu #tii 57
8nt4?o @i7 5n; vei :i Bt4n #i Bolnav7 a4 3utea 9 te t4ate@e #i ei 5u a5eea#i li39 ;e
4e93e5tI +ai7 love#te?m. La9 5o3ilul ;in B4a<e. S va; :iii ti 5 e#ti att ;e 3ute4ni57
8n5t Ba<i o :emeie 3ent4u 54ima ;e a?<i :i 93u9 a;ev4ul.
(eB nvli 3e u#. Avea a45ul #i 9Ae<ile.
J !iI 8nt4eB el. Vii 9au nuI
J Vin7 493un9e !lema>7 a3oi 9e?ntoa49e 934e !ia;C. Pent4u a9ta n?o 9 te ie4t
ni5io;at.
!a?i @mBi 5u ;i934e<.
J Pe9te o o47 tu?<i vei 5e4e ie4ta4e ;e la mine.
Pe ;4um7 Na:ai #tia eEa5t la 5e 9 9e?a#te3te. Avea aminti4ile Su:letului Su34em.
Au@i9e ;i95u<iile ;int4e !lema> #i 5om3loti#tii lui. Fl au@i9e 3o4un5in; tutu4o4 9?#i <in
5o3iii 8n 5a9. Sim<i9e teama ;in inima :ie54uia. 0tia 5t 4u :a5e !lema> :amiliei 9ale.
0tia 5 teama #i :u4ia 8i ot4ve95 9u:letul.
J Nu?l 3o<i :a5e 9 uiteI 8nt4eB Na:ai.
PNu. Pute4ea a5ea9ta nu am 34imit?o. Fn 3lu97 e :oa4te 3ute4ni5. Nu 3ot 9?l
in:luen<e@ ;e5t in;i4e5t7 8n 5el mai Bun 5a@.Q
J Da5?a4 :i ale9 9 te u4me@e7 9?a4 :i 3ot4ivit mai Bine ;e5t mine 95o3u4ilo4 tale7
nu?i a#aI
PDa.Q (ai Bine 9 93un a;ev4ul7 ;in moment 5e nu 3utea avea 9e54ete :a< ;e
Na:ai.
J De5i eu 9unt al ;oilea 3e li9t.
PP4imul. Pent4u 5 !lema> nu e 5a3aBil 9 4e5unoa95 un 95o3 mai noBil ;e5t
34o34ia lui amBi<ie. ! mult mai invali; ;e5t I99iB.Q
Na:ai 3o4ni 5u vite@ 934e 9u;7 3a4it>a 4a4eo4i atinAn; 3mntul #i A9in;
automat un t4a9eu nete;7 8nt4?un 4itm 3e 5a4e Na:ai 8l 9o5oti inimaAinaBil. Nu?i 39a ;elo5
;e ma#ina a5eea mi4a5uloa9. De?aBia 9e aB<inea ;in 3ln9. Pent4u 5 a5um7
5on5ent4n;u?9e 3e oamenii ;in Do9tato>7 #i nu 3e mun5a ;e 4e9tau4a4e a unei nave
93a<iale7 8#i MamintiO lu54u4i 3e 5a4e nu le Bnui9e ni5io;at. Lu3ta #i 9a54i:i5iile :5ute ;e
$;o4aB #i SCe;emei unul 3ent4u altul. U4a lui Va9 :a< ;e OB4inA #i Sevet #i7 ;e la SCa@e47
:a< ;e !lema>.
Sentimentul ama4ni5 ;e u4 :a< ;e 9ine al lui Sevet. Du4e4ea lui Luet #i +u9Ci;C7
;in 5au@ 5 9o<ii lo4 le t4atau tot mai ;e9 a#a 5um 5on9i;e4a !lema> 5 t4eBuie t4atate
9o<iile #i tot mai 4a4 5a 34ietenele 5a4e?a4 :i t4eBuit 9 le :ie.
Lui I99iB7 5a4e ;e3in;e ;e +u9Ci;C 3ent4u o4i5e 8n via<a lui7 9?i :ie 4u#ine 5 n?o
5on9i;e4 ;e5t 3a4tene4a ;e mun5L 0i mie 9?mi :ie #i mai ma4e 4u#ine7 3ent4u 57 ;e#i
9o<ia mea?i 5ea mai A4o@av ;int4e :emei7 5el 3u<in la :el ;e?n<elea3t 5a mine7 am :5ut?o
9 9e 9imt 5um 9?a 9im<it 5n; am 3le5at.
Na:ai le 5iti9e tutu4o4 8n 9u:let7 ia4 a9ta e4a o vi@iune 5a4e nu l9a lo5 ;e u4. Da7
#tia 8n a;n5ul inimii 5 Va9 e?un u5iAa# ;a4 8#i MamintiO #i aAonia 34in 5a4e t4e5u9e
a5e9ta atun5i 5n; Sevet #i OB4inA 8l um3lu9e4 ;e 4u#ine. Nu 5ontea@ 5 Na:ai nu
34ivi9e ni5io;at umilin<a a5eea ;4e3t 95u@ 3ent4u 54im. V@u9e 5um a4at lumea 34ivit
5u o5Cii lui Va9 #i?i :u9e9e im3o9iBil 9?l u4a95 ;u3 a5eea. Fl va o34i 9 9e 4@Bune7
Bine8n<ele9. Da47 8n tim3 5e?l va o34i7 8l va #i?n<eleAe.
A#a 5um 8l 8n<eleAea #i 3e !lema>. Fn<eleAea 5um el 8n9u#i 34ivi9e 34in o5Cii lui
!lema>. MO:7 ;a5?a# :i #tiutLO7 9e ne5Di el. MDa5 mi?a# :i ;at 9eama 5 m u4#te ;in
5au@a :a3telo4 meleLO
PNu :i 34o9t. F<i u4a inteliAen<a. U4a :a3tul 5 8<i 3l5ea 9 :ii inteliAent. 0i u4a
9u3une4ea volunta4 :a< ;e tatl #i mama ta. U4a 3n #i :a3tul 5 te uitai la el 8n9u#i 5a la
un e4ou. Te u4a 3ent4u 5 e4ai a#a 5um e4ai7 3ent4u 5 9emnai att ;e mult 5u el7 8n9 e4ai
#i att ;e ;i:e4it ;e el. SinAu4ul mo; 8n 5a4e l?ai :i 3utut o34i 9 te u4a95 a4 :i :o9t 9 mo4i
;e tn4.Q
Na:ai 8n<ele9e7 ;a4 a9ta nu 95CimB nimi5. 0tiin; 5e #tia nu 95CimBa 5 tnDea 5a
lu54u4ile 9 :ie alt:el. O7 5t #i?a4 :i ;o4it 9?l :a5 3e !lema> 9?l 34ivea95 #i 9?i 93un:
M/un t4eaB7 :4ateL Sunt mn;4u ;e tine.O A4 :i v4ut 9 au; 5uvintele a5elea ;e la
!lema> mai ;eA4aB ;e5t ;e la Tata. Da4 nu le va au@i ni5io;at. Cel mai Bun lu54u 3e
5a4e?l va oB<ine ;e la !lema> va :i 9u3une4ea lui u49u@. Cel mai 4u va :i 5a;av4ul lui.
J Nu v4eau 9?l omo47 mu4mu4a Na:ai ne5ontenit.
PDa5 nu v4ei7 atun5i7 nu o vei :a5e.Q
Tot me4eu7 An;u4ile lui Na:ai :uAeau la Luet. MO:7 Luet7 ;e 5e?a :o9t nevoie ;e
mantia a9ta 5a 9?n<eleA 5e <i?am :5utI Ai 8n5e45at 9?mi 93ui. (ai 8nti 5u iuBi4e7 a3oi
5u 9u34a4e7 ;a4 me9aDul e4a a5ela#i: m 4ne#ti. Fmi 3ie4; 8n54e;e4ea?n tine. Te 4oA7 nu
mai :a5e. Totu#i7 nu te?am au@it. Am :o9t att ;e 34in9 ;e i;eea ;e?a :i 5el mai Bun
vnto47 ;e?a t4i o via< ;e B4Bat 34int4e B4Ba<i7 8n5t am uitat 57 8nainte ;e?a :i ;evenit
B4Bat7 m?ai luat ;e mn #i m?ai ;u9 la La5ul =emeilo4H nu numai 5 mi?ai 9alvat via<a7
;a4 mi?ai :5ut #i leAtu4a 5u Su:letul Su34em. Tot 5e 9unt7 5e am7 eu 8n9umi7 5o3iii mei7
3e toate le?am 34imit ;in minile tale7 Luet7 #i te?am 493ltit 5u 4u#ine.O
P(ai ai 3u<in #i aDunAi. Cont4olea@?te.Q
Na:ai 9e a;un. Sim<i mantia lu54n; 8n el7 vin;e5n; 3ielea 8n4o#it ;e la54imi
;in Du4ul o5Cilo4. Fn 5li3a u4mtoa4e7 3e :a<a lui ni5i nu 9e ve;ea 5 3ln9e9e.
A#a va :i ;e?a5um 8nainteI CCi3ul meu va ;eveni o ma957 3ent4u 5?am mantiaI
PNumai ;a5 v4ei tu.Q
Na:ai 8#i MamintiO un;e 3le5a9e4 (eBBe>eT #i !lema> 9?i 34eAtea95 o
amBu95a;. Va9 #i OB4inA 4m9e9e4 8n 9at7 5a 9 9e?a9iAu4e 5 lumea 9t 8n 5a9. !l6a #i
(eB a#te3tau7 5u a45u4ile 8n mn7 9?l omoa4e 3e Na:ai 5n; 8l vo4 @4i a34o3iin;u?9e.
P4imul An; al lui Na:ai :u 9?i o5olea95 #i 9 ia9 ;in 4a@a lo4 ;e a5<iune. A3oi
9e An;i 9 @Boa4e 3e ;ea9u34a lo4 att ;e 4e3e;e7 8n5t ei 9 nu?#i 3oat 5ont4ola <inta.
Fn9 ni5iuna ;int4e va4iante nu 9e ;ove;ea util. T4eBuia 9 :a5 5e 34omi9e9e4. S t4aA?
n el 5u 9Aeata7 ne34ovo5a<i.
J La9?i 9 m lovea957 93u9e Na:ai. ADut?l 3e (eB 9 nu A4e#ea95 <inta nu
va 4eu#i :4 tine 5almn;u?l7 aDutn;u?l 9 9e 5on5ent4e@e. La9 amBele 9Ae<i 9 m
lovea95.
P(antia nu o34e#te ;u4e4ea.Q
J Da4 m va vin;e5a o;at 5e 95ot 9Ae<ile7 ;aI
PDe9tul ;e Bine. Da4 nu te a#te3ta la mi4a5ole.Q
J Totul e?un mi4a5ol. ADut?l 3e !lema> 9 nu m nime4ea95?n inim7 ;a5 e#ti
8nA4iDo4at.
!lema> 4at inima7 ;a4 la mu9ta<. Na:ai 8n5etini 3a4it>a 9u:i5ient 5t 9?l <intea95
amn;oi. V@u7 la o :4a5<iune ;e 9e5un; ;u3 Su:letul Su34em7 5um 3a4it>a 8i 93e4ia 3e
amn;oiH 5um (eB a34oa3e 5 9e 3ie4;u9e 5u :i4ea7 Aata 9 a4un5e a45ul #i 9?o ia la :uA.
Fn9 !lema> nu #ovi ni5i o 5li3it. Ia4 o4;inul lui #o3tit 8l <intui 3e (eB 8n 3o@i<ia lui.
A3oi o5Ci4 amn;oi #i t4a9e4.
Na:ai 9im<i 9Ae<ile 3t4un@n;u?i 8n t4u3. P4ima7 a lui !lema>7 i 9e?n:i39e a;n5
8n 3ie3t7 a lui (eB 8i 9t43un9e Atul. A ;oua 8i 34ovo5a mai mult ;u4e4e7 34ima e4a mai
3e4i5uloa9. Du4e4ea e4a 5um3lit. Na:ai :u 3e 3un5tul ;e a le#ina.
PT4e@e#te?te. Ai 34ea multe ;e :5ut 5a 9 a<i3e#ti a5um.Q
( ;oa4e7 m ;oa4e7 95oa9e Na:ai un 9t4iAt inte4io4.
PAl tu a :o9t 3lanul7 nu al meu.Q
Da4 a :o9t un 3lan Bun7 a#a 5 Na:ai nu 95oa9e 9Ae<ile 3n 5n; 3a4it>a nu?l
a;u9e 8n miDlo5ul 9atului. Du3 5um 9e a#te3ta9e7 Va9 #i OB4inA 9e 8nA4o@i4 5n; v@u4
3a4it>a venin; 8n @Bo4 #i 3lutin; ;ea9u34a ie4Bii ;e la lo5ul ;e a;una4e. Na:ai 9e 34Bu#i
8n 95aun 5u o 9Aeat ie#in;u?i ;in 3ie3t #i 5u una 8n:i3t Bine 8n At.
MLuetLO7 9t4iA el 8n An;. MVino #i 95oate?mi 9Ae<ile. S va; toat lumea 5?am
:o9t 34in9 8nt4?o amBu95a;. C?am :o9t ne8na4mat. T4eBuie 9?<i 8n;e3line#ti 9a45ina.O
Ve;ea 5a 34in o5Cii eiH Aenul ;e a34o3ie4e 5a4e a34oa3e 5?l 95o9e9e ;in min<i
atun5i 5n; 34imi9e vi9ul tatlui 9u7 5u atta v4eme 8n u4m7 e4a a5um mai u#o4 ;e
9u3o4tat7 3ent4u 5 mantia 8l 34oteDa ;e a93e5tele 5ele mai tulBu4toa4e ;in aminti4ile
8n4eAi9t4ate ale Su:letului Su34em. OB9e4va lim3e;e 5e ve;ea ea7 ;a4 34imea ;oa4 9uAe9tii
ale 9entimentelo4 ei7 #i nu :luEul 5on#tiin<ei 5a4e a34oa3e 5?l :5u9e 9?#i 3ia4; Du;e5ata.
Sim<i 5um7 v@n;u?l7 ei 8i 94i inima ;in 3ie3t7 A4oa@a 5a4e?o 5u34in9e 5n;
oB9e4v 9Ae<ile. Ct m iuBe#teL Va #ti v4eo;at 5t o iuBe95 eu 3e eaI
Luet 9t4iA:
J Ie#i<i a:a47 5u to<ii7 veni<i 9 ve;e<iL
A34oa3e?n a5ela#i tim37 ;e la ;i9tan<7 49un vo5ea lui !lema>.
J Sta<i 8n 5a9L
J Toat lumeaL <i3 Luet. Veni<i 9 ve;e<i 5um au 8n5e45at 9?mi omoa4e 9o<ul.
Oamenii ;;u4 nval ;in 5a9e7 a;ul<i #i 5o3ii ;eo3ot4iv. (ul<i 9e 3u9e4 3e
u4lat #i 3ln9 v@n;u?l 3e Na:ai 5u ;ou 9Ae<i 8n el.
J P4ivi<i n?avea ni5i m5a4 a45ul 5u el7 93u9e Luet. Au t4a9 :4 9 :ie
34ovo5a<iL
J !?o min5iunL @Bie4 !lema>7 int4n; 8n 9at 5u 3a#i ma4i. Am #tiut 5?o 9?
n5e45e a#a 5evaL Na:ai 9?a 9Aetat 9inAu47 5a 9 3a4 5?a :o9t ata5at.
$;o4aB #i Volema> veni4 lnA Luet. !i :u4 a5eia 5a4e 8nl<a4 B4a<ele #i
9mul9e4 9Ae<ile ;in Na:ai. Cea ;in At t4eBui 4u3t #i 9mul9 ;in 3a4tea 3e un;e ie#i9e
v4:ul. Cn; o 95oa9e47 9Aeata t4a9 ;e !lema> 8i 9:4te5 4u 3ie3tul. Na:ai 9im<i 5um 8i
:uAe 9nAele ;in 4ni #i nu 3utu vo4Bi7 ;a4 9im<i #i mantia lu54n; 8n 5o43ul 9u7
vin;e5n;u?l7 nel9n; 4nile 9?l omoa4e.
J Re:u@ 9 v la9 9 ne?a5u@a<i ;e a9ta7 93u9e !lema>. Na:ai e eE3e4t 8n a :a5e 3e
vi5tima.
Fn9 Na:ai oB9e4v 5 nimeni nu?nACite min5iunile lui !lema>7 3oate ;oa4 Ko>o4
#i Doi. Ca4e nu :u9e9e4 ni5io;at 34ea ;e#te3te #i 3e 5a4e le 3uteai 35li u#o4.
J Nu te 54e;e nimeni7 vo4Bi Tata. Fn9u#i Na:ai #tia 5e 3une<i la 5ale.
J Se4io9I Pi7 ;a5?i att ;e 8n<ele3t7 ;e 5e 9?a v4t 5Cia4 8n miDlo5ul 34e9u3u9ei
amBu95a;eI
Na:ai 3u9e 493un9ul 8n mintea tatlui 9u:
J Pent4u 5?a v4ut 9 va; to<i 9Ae<ile ;in el. A v4ut 9 va; to<i lim3e;e 5ine #i
5e 9unte<i7 5a 9 n?aiB nimeni ni5i?o 8n;oial ;e934e voi.
J Cei mai mul<i ;int4e noi au 34ev@ut a9ta tot tim3ul7 4o9ti Ra9a. Nu e4a nevoie
9?n;u4e Na:ai 4nile.
J Nu 5ontea@7 5oment Luet. Na:ai 3oa4t mantia Su:letului Su34em. A5um e
5oman;ant 9tela4. (antia?l vin;e5. !lema> #i (eBBe>eT nu?i mai 3ot :a5e ni5i un 4u.
Sunt vin;e5atI 8nt4eB Na:ai. Du4e4ea 95@u9e 5on9i;e4aBil.
PA34oa3e.Q
!lema> ;eveni :oa4te 5on#tient 5 nimeni nu e4a ;e 3a4tea lui a5um7 8n a:a4 ;e
(eB7 5a4e n?avea ;e ale9. Pn #i Va9 5u OB4inA 8i evitau 34ivi4ea n?avea 9 34imea95
934iDin ;e la ei. !i7 ni5i nu 9e a#te3ta9e el la 934iDin ;e la ei.
J In;i:e4ent 5e?am :5ut7 vo4Bi !lema>7 am :5ut?o ;e ;4aAul 5o3iilo4 no#t4i7 al
neve9telo4 noa9t4e al neve9telo4 #i 5o3iilo4 vo#t4i7 ;e a9emenea. CCia4 v4e<i 9 3le5a<i
;e?ai5iI ! 34int4e voi v4eunul 5a4e v4ea 9 349ea95 a5e9t lo5I
J Nimeni nu v4ea 9 3le5e7 8i 493un9e Luet. Da4 am #tiut 5u to<ii 3lanul ;e la Bun
8n5e3ut ;e?a ne ;u5e 3e Pmnt. N?a :o9t un 9e54et ni5io;at. Nimeni nu te?a min<it.
A3oi in9ulta 5ea mai A4av !ia;C o 5om3let 3e Luet:
J Nu v4eau 9 3le5 ;in Do9tato>. Da4 mai Bine a# 4t5i 34in ;e#e4t 3ent4u
tot;eauna ;e5t 9 :ie u5i9 un om ;e t4eaB 5a 9 4mnem noi ai5i.
Vo4Bi9e 5u 3atim7 a5eea#i 3e 5a4e o 9im<i #i !lema> a4@n; 8n el. P4o34ia mea
9o<ie7 #i m o9n;e#te 5u a5u@a<iile ei.
J A7 9unte<i to<i ni#te 5u4aDo#i a5umL 9t4iA el. Da4 ie4i a<i :o9t ;e?a5o4; 5u mine.
CCia4 a 54e@ut v4eunul ;in voi 5 3a5ea #i :e4i5i4ea noa9t4 ;e?ai5i 9e vo4 39t4a :4
v49a4e ;e 9nAeI A<i #tiut ;e la?n5e3ut 5t v4eme Na:ai a :o9t liBe4 9?a<<e lu54u4ile7
aveau 9 :ie 4evolt #i ne8n<eleAe4i 34int4e noi. SinAu4a 93e4an< ;e 3a5e 3e 5a4e?o avem e
5eea 5e am 8n5e45at eu 9 :a5 5u 3e9te o3t ani 8n u4m.
PA5um.Q
Na:ai 9e 4i;i5 8n 3i5ioa4e. S34e mi4a4ea lui7 e4a ne9iAu4 3e el7 ame<it. Ime;iat 8#i
MamintiO ;e 5e mantia 8m34umuta ;in ene4Aia 5o43ului 9u 5n; e4a nevoit7 ia4
34o5e9ul vin;e54ii att ;e 4a3i;e 8i 9uAea 3ute4ea mai 4a3i; ;e5t 4eu#ea mantia 9 9e
4e8n5a45e ;e la 9oa4e. Totu#i7 mai #tiu 5 9lBi5iunea lui tem3o4a4 nu?l va 8m3ie;i5a 9
:a5 5e t4eBuie.
J !lema>7 vo4Bi el. Am 3ln9 tot ;4umul 3n ai5i. Su:4 ne93u9 ;in 5au@a a 5eea
5e?ai 8n5e45at 9 :a5i. Da5 te?ai :i umilit ;oa4 5t 9?a55e3<i 3lanul Su:letului Su34em te?
a# :i u4mat Bu5u4o97 numai 9?o :i :5ut. Da4 tot tim3ul7 tu7 amBi<ia ta ;e a 5on;u5e7 ne?au
;e@Binat. Da5 n?ai :i 5om3lotat 5u ei7 ;a5 nu i?ai :i 5on;u97 54e@i 5?a5e#ti oameni 9laBi
;e 8nAe4 9?a4 :i o3u9 Su:letului Su34emI !lema>7 nu ve@i 5 te?ai a;u9 tu 8n9u<i 8n 34aAul
mo4<iiI Su:letul Su34em a5<ionea@ 3ent4u Binele 8nt4eAii omeni4i #i nu va :i o34it.
T4eBuie 9 mo4i 8nainte ;e?a 54e;eI
J Nu #tiu ;e5t att 57 o4i ;e 5te o4i e 3omenit Su:letul Su34em7 tu 9au
9mio45ita ;e neva9t?ta 9au mai5?ta7 4eAina7 vo4 ime;iat 9 3un laBa 3e 3ute4eL
J Nimeni n?a 5utat 9 te 5on;u5 3e tine 9au 3e?alt5ineva7 5ontinu Na:ai. Da5
tu t4ie#ti 8n o4i5e 5li3 5n; e#ti t4ea@ vi9n; 5?i 5ont4ole@i 3e al<ii7 9 #tii 5 noi nu
:a5em a#a. C4e@i 5?amBi<ia mea?i 5ea 5a4e a 5on9t4uit 3a4it>a a5ea9ta 3e 5a4e 9tau 8n
3i5ioa4eI C4e@i 5 u4@elile (amei o <in 8n ae47 ;ea9u34a 3mntuluiI C4e@i 5 5um ai
93u97 9mio45itul lui Luet m?a a;u9 ai5i 8nt4?o o47 5n; ;4umul <ine o @iI
J !?o ma#in4ie ve5Ce7 atta tot7 @i9e !lema>. O ma#in4ie ve5Ce7 5a Su:letul
Su34em. O 9 34imim o4;ine ;e la ma#in4iiI
Se uit?n Du4 ;u3 934iDin7 ;a4 9nAele ;e 3e Atul #i tuni5a lui Na:ai e4a 34ea
34oa93tH nimeni nu?i 9u9<inu 34ivi4ea7 8n a:a4 ;e (eBBe>eT.
J (utm 9atul 8n no4;7 lnA Vu9a;>a7 vo4Bi Na:ai. 0i toat lumea7 in5lu9iv
5o3iii mai ma4i7 vo4 lu54a 5u ma#in4iile Su:letului Su34em 3ent4u a 4e:a5e o nav
93a<ial. Ia4 5n; va :i Aata7 to<i vom u45a 8n ea #i ne vom 4i;i5a?n 93a<iu. Ne va lua o 9ut
;e ani 9?aDunAem 3e Pmnt7 ;a4 5elo4 mai mul<i ;int4e noi li 9e va 34ea o 9inAu4
noa3te7 3ent4u 5 vo4 ;o4mi tot ;4umul7 ia4 5elo4lal<i li 9e vo4 34ea 5teva luni. Ia4 la
9:4#itul 5lto4iei vom 5oBo48 ;in nav #i vom 9ta 3e 9olul Pmntului7 34imii oameni
5a4e vo4 5l5a 3e el ;u3 3at4u@e5i ;e milioane ;e ani. Fn5e45i 9?mi 93ui 5 v4ei 9 ne
34ive@i ;e?a5ea9t aventu4I
!lema> t5u. (eBBe>eT7 la :el. Fn9 Na:ai #tia la 5e 9e An;e95. A5um vo4 ;a
8na3oi Bo9um:la<i7 ;a4 5u 34ima o5a@ie 8l vo4 l9a :4 5uno#tin<7 8i vo4 tia Atul #i?i vo4
a4un5a t4u3ul 8n ma4e.
Nu me4Aea a#a. T4eBuiau 5onvin#i ;e inutilitatea o3o@i<iei lo4. T4eBuiau 9?
n5ete@e 5u 5om3lotu4ile #i 9?#i 5on5ent4e@e e:o4tu4ile 3e 4e5on9t4ui4ea unei nave t4aini5e.
J Nu?<i ;ai 9eama 5 nu m 3o<i omo487 ;e#i 5Cia4 8n 5li3a a9ta7 !lema>7 8<i
imaAine@i 5um 8mi tai Atul #i?mi a4un5i t4u3ul 8n ma4e.
=u4ia #i teama lui !lema> 8#i ;uBla4 inten9itatea. Na:ai 9im<i 5um 8l i@Be95 8n
valu4i.
J Nu 34i5e3i 5 Su:letul Su34em 8mi vin;e5 ;eDa 4ana ;in At #i ;in 3ie3tI
J De?a4 :i :o9t 4ni a;ev4ateL 9t4iA (eB.
S4manul (eB7 5a4e mai 54e;ea 5 min5iuna ini<ial a lui !lema> 3utea :i
4eviAo4atL
D4e3t 493un97 Na:ai 8#i v48 ;eAetul 8n 4ana ;in At. Pent4u 5 9e :o4ma ;eDa
<e9utul 5i5at4i5ei7 t4eBui 9?l 9t43unA ;a4 nimeni n?avu 5um 9 nu va; 5 ;eAetul 8i
int4a9e 8n 4an 3n la a t4eia a4ti5ula<ie. Uno4a li 9e :5u A4ea<H 5eilal<i 4ma9e4 5u
49u:la4ea tiat7 Aemu4 9au <i3a47 5om3timin; 9u:e4in<a lui Na:ai. 0i7 8n 4ealitate7
;u4e4ea e4a 5um3lit mai A4eu ;e 9u3o4tat 5n; 8#i 95oa9e ;eAetul7 ;e5t atun5i 5n; 8l
v49e 8n 4an. T4eBuie 9?nv< 9 m :e4e95 ;e Ae9tu4ile teat4ale7 8#i @i9e Na:ai.
Ri;i5 ;eAetul 8n9nAe4at.
J Te ie4t7 !lema>7 4o9ti el. Te ie4t7 (eBBe>eT. Da5?mi Du4a<i 9olemn 5 ne ve<i
aDuta 3e mine #i 3e Su:letul Su34em 9 5on9t4uim o nav 4e@i9tent.
!4a 34ea mult 3ent4u !lema>. Umilin<a e4a mai A4ea a5um ;e5t 8n ;e#e4t7 5u o3t
ani 8n u4m. Nu 3utea 9?o 8nACit. N?avea alt5eva 8n 9u:let ;e5t :u4ie 54iminal. Nu?i
39a ;elo5 ;e 5e An;e95 5eilal<i #tia 5 o4i5um nu 9e mai Bu5u4a ;e 9u9<ine4ea lo4.
SinAu4ul lu54u 5a4e 3utea le5ui 5t ;e 5t aAonia 3e 5a4e?o 9im<ea 3e ;inunt4u e4a 9?l
omoa4e 3e Na:ai7 9?l t4a95 la ma4e #i 9?l <in 8n a3 3n 5n; nu va mai ;a ;in mini
#i ;in 3i5ioa4e. A3oi 5eilal<i n?au ;e5t 9 :a5 5e vo4 !lema> va :i mul<umit7 5t
v4eme Na:ai moa4e.
=5u un 3a9 934e Na:ai. Fn5 unul.
J O34i<i?lL 93u9e Luet.
Da4 nimeni nu?l 8m3ie;i5. Nimeni nu?n;4@ni eE34e9ia ;e 3e :iAu4a lui !lema>
e4a 8n:4i5o#toa4e.
(eBBe>eT @mBi #i 3#i altu4i ;e el.
J Nu m?atinAe<iL ave4ti@ Na:ai. Pute4ea Su:letului Su34em a4;e?n mine 5a :o5ul.
Fn 5li3a a9ta 9unt 9lBit ;in 5au@a 4nilo4 3e 5a4e mi le?a<i 34ovo5at 3oate n?am :o4<a
ne5e9a4 5a 9?mi 5ont4ole@ 3ute4ea. Da5 m?atinAe<i7 54e; 5 ve<i mu4i.
Vo4Bi 5u atta 9im3litate7 8n5t 5uvintele lui avu4 :o4<a 3u4 a a;ev4ului. Sim<i
5um 8n !lema> 9e 34Bu#e#te 5eva. Nu 5 i 9?a4 :i ;omolit :u4iaH 5e 9e 4u39e9e 8nlunt4u
e4a a5ea 3a4te ;in el 5a4e nu 9u3o4ta 9 9e team. Ia4 5n; Ba4ie4a 5@u7 :u4ia 4eveni7 ;a4
t4an9:o4mat 8n 5e :u9e9e tot tim3ul 3n atun5i: team. Teama 5 8#i va 3ie4;e lo5ul 8n
:avoa4ea :4atelui 9u mai tn4. Teama 5 oamenii 8l vo4 34ivi #i vo4 ve;ea 9lBi5iune7 8n
lo5 ;e 3ute4e. Teama 5 oamenii nu?l vo4 iuBi. (ai 34e9u9 ;e toate7 teama 5?n 4ealitate n?
avea ni5i un 5ont4ol a9u34a v4eunui om 9au a v4eunui lu54u ;e 3e lume. Ia4 a5um7 teme4ile
a5e9tea ;e mult a95un9e ;e el 8n9u#i 9e eliBe4a4 3e ;inunt4ul lui #i 9e a;eve4i47 toate7
aB9olut toate. F#i 3ie4;u9e 3o@i<ia. P4ea 9laB 8n o5Cii tutu4o47 5Cia4 #i ai 5o3iilo4. Nimeni
;e a5olo nu?l iuBea. 0i n?avea ni5i un :el ;e 5ont4ol7 ni5i m5a4 a5ela ;e a?l omo48 3e
Biatul 5a4e?i lua9e lo5ul.
V@n; 5 !lema> nu mai 8naintea@7 (eB 9e o34i #i el 8ntot;eauna un
o3o4tuni9t7 34ea 9 nu aiB voin< 34o34ie. Da4 Na:ai #tia 34ea Bine 5 (eB nu e4a att ;e
;e@n;D;uit 5a !lema>. Va 5ontinua 9 uneltea95 #i 9 9e :u4i#e@e 5a un #a43e7 ia47 ;a5
!lema> ie#ea ;in 3ei9aD7 nimi5 nu?l mai 4e<inea.
A#a;a47 lui Na:ai 8i e4a lim3e;e 5 nu 5#tiAa9e 8n5. T4eBuia 9 :a5 o
;emon9t4a<ie 5la4 #i ;e neuitat7 3ent4u (eB #i !lema> #i 3ent4u to<i 5eilal<i7 a :a3tului
a5ea9ta nu e4a ;oa4 o lu3t?nt4e :4a<i7 57 ;e :a3t7 Su:letul Su34em e4a 5el 5a4e?i 8n:4n9e9e
3e !lema> #i (eB7 #i nu el. Ia4 8nt4?un unACe4 8n;e34tat al min<ii 9ale7 Na:ai 9e aA< ;e?
o 93e4an<: a5eea 57 ;a5 !l6a #i (eB a4 4eu#i 9?n<eleaA 5 5el 5a4e?i 8n:4n9e9e a@i e4a
Su:letul Su34em7 3n la u4m?l vo4 ie4ta 3e el7 Na:ai7 #i?i vo4 :i ;in nou :4a<i ;e n;eD;e.
MPute4e numai 3ent4u un #o5O7 vo4Bi Na:ai 8n An;. MNu 5a 9 omo4.O
PCum inten<ione@i7 a#a va a5<iona mantia.Q
Na:ai 8ntin9e mna. V@u el 8n9u#i 95nteia7 ;a4 :u #i mai im34e9ionant 5n; o
v@u 34in o5Cii 5elo4lal<i. A55e9n; Su:letul Su34em7 ;i9tin9e @e5i ;e 3e493e5tive a9u34a
9a ;int4?o;at7 3e :a<a lui7 un ;an9 lumino97 :a95inant7 inten97 tot mai inten9. Ia4 mna lui
34in9e via<7 lu5in; 5a #i 5n; 8n Du4ul ei a4 :i 4oit mii ;e li5u4i5i. A4t 5u ;eAetul 934e
!lema> #i?un a45 ;e :o5 a9emenea :ulAe4ului 8i 94i ;in v4:ul ;eAetului7 lovin;u?l 3e
!lema> 8n 5a3.
T4u3ul lui !l6a :u 5u34in9 ;e 93a9me #i t4ntit la 3mnt.
L?am omo4tI <i3 Na:ai7 9u:e4in; 8n An;.
PDoa4 l?ai amo4<it. Ai 3u<in 8n54e;e4e 8n mine7 te 4oALQ
!lema> 9e mi#57 @v45olin;u?9e #i 5ut4emu4n;u?9e7 a#a 5 Na:ai 8ntin9e mna
934e (eB.
J NuL <i3 a5e9ta.
V@n; 5e 9e?ntm3la9e 5u !lema>7 nu voia 9 3<ea95 la :el. Da4 Na:ai oB9e4v
57 8n a;n5ul 9u:letului7 tot uneltea #i 3lnuia.
J P4omit 5 :a5 tot 5e v4eiL N?am v4ut ni5io;at 9?l aDut 3e !lema>7 ;a4 m?a tot
8m3in9 ;e la 93ate.
J (eB7 e#ti a#a ;e 34o9tL C4e@i 5 nu #tiu 5 !lema> te?a 8m3ie;i5at 9 m?omo4i
8n ;e#e4t7 5n; nu <i?am ;at voie 9 u5i@i un BaBuinI
Pe :a<a lui (eB 9e?ntin9e o ma95 ;e :4i5 vinovat. Pent4u 34ima oa4?n via<a lui7
(eBBe>eT aDun9e :a<?n :a< 5u unul ;int4e 34o34iile 9ale 9e54ete7 unul 3e 5a4e 54e;ea 5
nu?l #tie nimeniH a5um nu va mai 3utea 953a ;e 5on9e5in<e.
J Am 5o3iiL u4l el. Nu m omo48L
A45ul ;e lumin 34i ;in nou 8n ae47 5one5tn;u?9e 5u 5a3ul lui (eB #i t4ntin;u?
l la 3mnt.
Na:ai e4a eEtenuat. Nu mai 3utea 9ta?n 3i5ioa4e. MLuet7 aDut?mLO7 93u9e el 8n5et7
4uAto4.
Fi 9im<i minile 3e B4a<7 4i;i5n;u?l. P4oBaBil 5 9e u45a9e 8n 3a4it>a lnA el.
MO7 Luet7 a#a a4 :i t4eBuit 9 :ie?ntot;eauna. Nu 3ot 4e@i9ta :4 tine lnA mine.
Da5 nu te im3li5i #i tu7 nu 3ot :a5e nimi5.O
D4e3t 493un97 9im<i venin; ;e la ea ;4aAo9tea ei 3ent4u el7 u#u4a4ea 5 3e4i5olul
t4e5u9e7 mn;4ia ;e 3ute4ea 3e 5a4e o ;ove;i9e el.
Cum 3o<i :i att ;e ie4ttoa4eI o 8nt4eB el 8n An;.
Te iuBe95 e4a 9inAu4ul me9aD 3ent4u el 3e 5a4e?l A9i 8n inima ei.
Na:ai Cot48 5a 3a4it>a 9 5oBoa4e la 9ol7 a#a 5 a3a4atul 8l a95ult. Luet 8l aDut 9
5oBoa4e #i7 8n5onDu4a<i ;e 4oiul lo4 ;e 5o3ii7 8l 5on;u9e a5a9. Fn u4mtoa4ele 5teva
minute7 to<i 5eilal<i veni4 9 va; ;a5 3uteau ;a o mn ;e aDuto4. Da4 nu avea nevoie
;e5t ;e un 9omn Bun.
J Ai A4iD ;e 5eilal<i7 mu4mu4 Na:ai. ( tem 5 le?am 34ovo5at o 9u:e4in<
3e4manent.
A34oa3e 5 9e?ntune5a9e7 5n; 9e t4e@i. $;o4aB e4a la ei 8n Bu5t4ie7 Atin;H I99iB7
+u9Ci;C7 SCe;emei #i Luet 9tteau a;una<i 8n Du4ul 3atului 9u. Nu 9e uitau la elG
vo4Beau 8nt4e ei. Na:ai a95ult.
S3u9e4 5t ;e 4u le 3a4e ;e !ia;C #i Doi #i ;e 5o3iii lo4. (ai ale9 ;e P4o6a7 5a4e
t4ia numai 5a 9 9e mn;4ea95 5u tatl 9u7 !lema>.
J Pa45 to5mai #i?a4 :i v@ut tatl mu4in;7 93u9e Luet.
J A#a l?a #i v@ut7 @i9e +u9Ci;C. Cel 3u<in a v@ut moa4tea tatlui 3e 5a4e?l
5uno#tea el.
J Rana ;e a@i va avea nevoie ;e?o vin;e5a4e 8n;elunAat7 vo4Bi SCe;emei.
J A :o9t 4nitI 8nt4eB Luet. Sau e vo4Ba ;e vin;e5a4ea uno4 4ni 3e 5a4e noi n?
am :5ut ;e5t 9 le iAno4m 8n ultimii o3t aniI
+u9Ci;C 3le95i ;in limB.
J Na:ai a4 :i 34imul 5a4e?a4 93une 5?ntm3la4ea ;e a@i n?a :o9t o tm;ui4e7 5i
un 4@Boi. Su:letul Su34em 9?a im3u9 a@i nava o 9 :ie e5Ci3at7 ia4 5n; 8#i vo4 4eveni
!lema> #i (eBBe>eT vo4 mun5i 5ot la 5ot 5u 5eilal<i. Fn9 4ana?i 3e4manent. !lema> #i
(eBBe>eT vo4 ve;ea 8ntot;eauna?n Na:ai un ;u#man. 0i?n o4i5ine?l 9luDe#te 3e el.
J Nimeni nu?l 9luDe#te 3e Na:ai7 93u9e Luet. Noi o 9luDim 3e Su:letul Su34em7
a#a 5um :a5e #i Na:ai.
J Da7 9e A4Bi SCe;emei 9 8n5uviin<e@e. Cu to<ii?n<eleAem7 Luet. A9ta n?a :o9t
Btlia lui Na:ai7 5i a Su:letului Su34em. O4i5a4e ;int4e noi a4 :i 3utut 8mB45a mantia.
Na:ai oB9e4v 57 o4i5t ;e mult 9e a34o3ia ;e 9uBie5t7 SCe;emei nu 93u9e 5 ea a4
:i :o9t a5eea 5a4e?a4 :i 34imit mantia ;a5 Na:ai a4 :i 4e:u@at?o. Va 39t4a in:o4ma<ia
3ent4u ea7 va :i un 9e54et al ei #i?al lui $;o4aB. !lema> #i (eBBe>eT7 Va9 #i OB4inA ei
34oBaBil nu?l vo4 93une nimnui7 8n 5a@ 5 :u9e9e4 8n 9ta4e 9?n<eleaA 5e le 93u9e9e ea
5u?o 9ea4 8nainte. SCe;emei va #ti 8ntot;eauna 5 ea a :o9t a ;oua 5an;i;at 3ent4u
5on;u5e4ea 5oloniei 8i aDunAea7 e4a mul<umit.
J Se t4e@e#te7 93u9e Luet.
J De un;e #tiiI 8nt4eB I99iB.
J Re93i4 alt:el.
J (?am t4e@it7 4o9ti Na:ai.
Cum te 9im<iI 9e inte4e9 Luet.
J Sunt 8n5 oBo9it7 ;a4 mai Bine. De :a3t7 9unt Bine. De :a3t7 ni5i m5a4 nu 9unt
oBo9it. Se 34o3ti 8nt4?un 5ot #i ime;iat 8l 5u34in9e ame<eala. Da5 m An;e95 mai Bine7
9iAu4 9unt 8n5 oBo9it.
Se l9 3e 93ate. Ceilal<i 49e4.
J Ce :a5 !l6a #i (eBI
J Fn5ea45 9 ;oa4m 5a 9 le t4ea57 la :el 5a tine7 493un9e SCe;emei.
J 0i 5u 5o3iii vo#t4i 5ine 9tI v4u 9 a:le Na:ai.
J (ama7 493un9e I99iB.
J Doamna Ra9a7 34e5i@ SCe;emei. $;o4aB a :o9t 5onvin9 5?o 9 v4ei mn5a4e
a;ev4at 5n; te vei t4e@i7 a#a 5?a venit ai5i #i?a Atit.
J P4o9tiiL @i9e Luet. A #tiut 5t ;e?nA4iDo4at voi :i #i n?a v4ut 9 mai am 3e 5a3 #i
Atitul. N?ai 8nt4eBat ;e 5o3iii no#t4i.
J De :a3t7 nu t4eBuie 9?nt4eB ;e 5o3iii nimnui7 vo4Bi Na:ai. 0tiu un;e 9unt.
N?aveau 5e 9?i mai 4e3li5e. Fn 5u4n; 8i a;u9e4 ;e?ale Au4ii #i mn5a4
8m34eun7 a;una<i 8n Du4ul 3atului. Na:ai le eE3li5 5e :el ;e mun5 va :i ne5e9a4 la nava
93a<ial #i ei 8n5e3u4 9 9e An;ea95 la ;ivi@iunea mun5ii. Totu#i7 nu 9ttu4 34ea mult7
3ent4u 5 Na:ai e4a 5la4 eEtenuat :i@i57 nu mintal. Fn 5u4n; 3le5a4 to<i7 5Cia4 #i LuetH
;a4 ea 9e?ntoa49e 4e3e;e 5u 5o3iii7 5a4e veni4 #i?#i 8mB4<i#a4 tatl. (ai ale9 CCve6a nu
9e mai ;e@li3i ;e el.
J Tti5ule7 93u9e ea7 <i?am au@it vo5ea 8n inim.
J Da7 @i9e Na:ai. Da4 a5eea?i7 ;e :a3t7 vo5ea Su:letului Su34em.
J !4a vo5ea ta7 atun5i 5n; ai 54e@ut 5 e#ti 3e moa4te. Stteai 3e?un ;eal7 Aata 9?
o iei la :uA #i 9 te a4un5i 34int4?un @i; invi@iBil. 0i mi?ai 9t4iAat MVe6a7 te iuBe95O.
J A#a?i7 4e5uno95u Na:ai. !4a vo5ea mea7 8nt4?a;ev4.
J 0i eu te iuBe957 Tti5ule7 493un9e :ata.
Na:ai a;o4mi la lo5.
0i 9e t4e@i 8n toiul no3<ii7 au@in; B4i@a m4ii Du5n;u?9e 5u 9tu:ul a5o3e4i#ului. Se
9im<i ;in nou 3ute4ni57 ;e9tul ;e 3ute4ni5 9 9e 8nal<e 8n vnt #i 9 @Boa4e.
Fn lo5 ;e a9ta7 9e 8ntin9e #i?o atin9e 3e Luet7 t4An;?o 934e el. !a 9e t4e@i
9omno4oa9 #i nu 34ote9t. Dim3ot4iv7 9e li3i mai mult ;e el. Do4ea 9 :a5 ;4aAo9te7
;a5 voia #i el. Da4 8n noa3tea a5eea el nu ;o4i ;e5t 9?o atinA7 9?o <in?n B4a<e. S 9e
Bu5u4e amn;oi ;e ;an9ul lumino9 al mantiei 9ale7 5a 9?#i amintea95 #i Luet lu54u4ile 3e
5a4e #i le amintea el ;e la Su:letul Su34em. Ca 9 va; 8n inima lui att ;e lim3e;e 3e 5t
ve;ea #i el 8nt4?a ei #i 9 :ie 5onvin9 ;e ;4aAo9tea lui 3ent4u ea7 a#a 5um #i el e4a 5onvin9
;e ;4aAo9tea ei 3ent4u el.
(antia 95li3i mai a34in97 mai 9t4lu5ito4. !l o 94ut 3e :4unte #i7 5n; 8#i 4et4a9e
Bu@ele7 v@u 5 #i 3e Luet 95li3ea o lumin ;i954et. Lumina va 54e#te7 #tia 9iAu4. Va
54e#te 3n 5n; nu va mai :i ni5i o ;eo9eBi4e 8nt4e noi. S nu eEi9te Ba4ie4e 8nt4e noi7
Luet7 ;4aAo9tea meaL Nu v4eau 9 mai :iu 9inAu4 ni5io;at.
S=%R0IT