Sunteți pe pagina 1din 11

Tehnica

Tehnica
de
de
sigilare
sigilare
Obtura
Obtura
II.
II.
Timpi
Timpi
operatori
operatori
.
.
Definitie Definitie (Academia Americana de (Academia Americana de Endodontie Endodontie) )
Obturaia Obturaia radicular radicular - -
sistem sistem de de sigilare sigilare complet complet, , tridimensional tridimensional a a spaiului spaiului endodont endodont
ic ic, , pn pn la la jonciunea jonciunea cementodentinar cementodentinar, , fr fr supra supra sau sau subobtu subobtu
rare rare, , evideniat evideniat radiologic radiologic printr-o printr-o densitate densitate uniform uniform, , ct ct mai mai
aproape aproape posibil posibil de de jonciunea jonciunea cemento-dentinar cemento-dentinar. .
Principii Principii de de preparare preparare a a canalului canalului radicular radicular
(Academia Americana de (Academia Americana de Endodontie Endodontie): ):
1.Obturaia 1.Obturaia trebuie trebuie realizat realizat cu cu o o cantitate cantitate minim minim de de sigilant sigilant
biocompatibil biocompatibil prin prin tehnic tehnic de de preparare preparare minim minim invaziv invaziv a a canalului canalului, ,
care care s s conserve conserve grosimea grosimea pereilor pereilor . .
2.Prepararea 2.Prepararea va va urmari urmari
modelare modelare n n vederea vederea facilitrii facilitrii cur curirii irii i i obturrii obturrii canalului canalului
radicular radicular; ;
3.Accesul 3.Accesul trebuies trebuies permit permit o o bun bun vizibilitate vizibilitate a a orificiilor orificiilor canalar canalar
i i o o abordare abordare direct direct ctre ctre zona zona apical apical a a radcinii radcinii. .
4. 4. Determinarea Determinarea corect corect a a lungimii lungimii de de lucru lucru: :
dini dini vitali vitali : 2- : 2-- -3 3 mm mm de de apexul apexul radiologic radiologic; ;
dini dini cu cu canale canale infectate infectate: 0 : 0 - - 2 2 mm mm de de apexul apexul radiologic radiologic. .
reluarea reluarea tratamentului tratamentului: : limita limita ideal ideal foramenul foramenul apical. apical.
5. 5. In cazul canalelor cu anatomie complexa tehnicile de injectare
verticala a gutapercii termoplastifiate reprezinta tehnici de
electie - aceste tehnici implica o preparare specifica a sistemului
canalar radicular.
Tratamentul Tratamentul mecano-chimic mecano-chimic al al sistemului sistemului canalar canalar radicular radicular
Tehnica Tehnica apico-coronar apico-coronar ( (tehnica tehnica step-back step-back) )- - repararea repararea stopului stopului apical, apical, modelare modelare conic conic progresiv progresiv spre spre coronar coronar) ). .
Tehnica corono-apical corono-apical
( (tehnica tehnica step step down down/ / crown crown down down/ / crown crown to to apical apical ) ) realizat realizat cu cu instrumentar instrumentar rotativ rotativ la la vitez vitez redus redus; ;
recomandata recomandata de AAE: de AAE: mai mai eficient eficient n n accesarea accesarea, , instrumentarea instrumentarea i i irigarea irigarea sistemului sistemului canalar canalar radicular radicular
recomandat recomandat la la dinii dinii cu cu un un accentuat accentuat grad grad de de curbur curbur a a rdcinii rdcinii
Tehnica Tehnica crown crown down down : :instrumentar instrumentar manual manual sau sau rotativ rotativ din din NiT NiTi i ( (flexibile flexibile, , nu nu au au nevoie nevoie de de precurbare precurbare, , varf varf netaietor netaietor pe pe o o
distanta distanta 1 1- -2 mm; 2 mm; flexibilitate flexibilitate, , flexibilitatea flexibilitatea permite permite
majorarea majorarea conicitaii conicitaii instrumentului instrumentului peste peste norma norma ISO ISO 2% 2% , , ceea ceea ce ce permite permite calibrarea calibrarea pr prii ii active active a a instrumentului instrumentului n n rapo rapo
rt rt cu cu forma forma dorit dorit a a preparaiei preparaiei canalare canalare). ).
Avantajele Avantajele tehnicii tehnicii corono- corono-- -apicale apicale : :
Faciliteaz Faciliteaz accesul accesul n n canalele canalele calcificate calcificate ; ;
mbuntete mbuntete feedback-ul feedback-ul tactil tactil cu cu instrumentele instrumentele prin prin ndepartarea ndepartarea interferenelor interferenelor coronare coronare; ;
Crete Crete spaiul spaiul pentru pentru penetrarea penetrarea irigantului irigantului i i debridare debridare; ;
Acces Acces direct direct ctre ctre curburile curburile radiculare radiculare ; ;
mbuntete mbuntete determinarea determinarea lungimii lungimii de de lucru lucru datorit datorit contactului contactului dentar dentar minim minim n n 1/3 1/3 coronar coronar
Reduce Reduce devierea devierea sau sau blocarea blocarea instrumentelor instrumentelor la la nivelul nivelul curburii curburii canalare canalare prin prin reducerea reducerea contactului contactului cu cu peretele peretele radicular radicular. .
Reduce Reduce posibilitatea posibilitatea de de fracturare fracturare a a instrumentelor instrumentelor n n canal; canal;
Dizolvarea Dizolvarea crescut crescut a a esuturilor esuturilor prin prin penetrarea penetrarea irigantului irigantului; ;
Faciliteaza Faciliteaza ndeprtarea ndeprtarea smear smear layer-ului layer-ului; ;
Preparare Preparare mai mai rapid rapid, , ce ce scurteaz scurteaz durata durata i i numrul numrul edinelor edinelor; ;
! ! AAE: AAE: Obiectivul Obiectivul final final al al tratamentului tratamentului endodontic endodontic este este
nchiderea nchiderea ct ct mai mai ermetic ermetic a a spaiului spaiului endodontic endodontic, , prin prin tehnici tehnici ce ce utilizeaz utilizeaz: : sigilant sigilant i i gutaperc gutaperc. .
! ! AAE: AAE: este este indicata indicata utilizarea utilizarea unei unei cantit cantiti i minime minime de de sigilant sigilant. .
Obtura
Obtura
II
II
Definitie Definitie. . Principiul Principiul tehnicii tehnicii Obtura Obtura II. II.
Sistem Sistem de de eliberare eliberare i i injectare injectare a a gutapercii gutapercii nclzite nclzite la 54 la 54- -60 grade Celsius 60 grade Celsius
prin prin intermediul intermediul unui unui aplicator aplicator cu cu varf varf detasabil detasabil, , ascutit ascutit, , calibrat calibrat ( (calibru calibru
20 20- -25) 25)
Componentele Componentele sistemului sistemului Obtura Obtura II: II:
Gutapercadisponibil Gutapercadisponibil sub sub form form de de batoane batoane, , cu cu dou dou vscozit vscoziti i diferite diferite, , care care
sunt sunt inserate inserate n n sistemul sistemul de de injectare injectare nmuiate nmuiate la la temperatura temperatura de de cca cca 160 160
grade Celsius. grade Celsius.
Unit Unit controlat controlat electric cu electric cu citire citire digitala digitala a a temperaturii temperaturii
Seringa Seringa tip pistol cu tip pistol cu varf varf aplicator aplicator detasabil detasabil, , flexibil flexibil, , diametru diametru 0,5 mm ( 0,5 mm (calibru calibru
20/23/25) 20/23/25)
Avantaje Avantaje: :
control control foarte foarte bun; bun;
curgere curgere uoar uoar n n canale canale; ;
obturae obturae radicular radicular tridimensional tridimensional, , omogen omogen, ,
compact compact. .
Dezavantaje Dezavantaje: :
Rezultatele Rezultatele cu cu acest acest sistem sistem sunt sunt impredictibile impredictibile
n n cazul cazul rdcinilor rdcinilor cu cu apex apex needificat needificat sau sau
cu cu resorbii resorbii severe. severe.
(G. (G. Cantatore Cantatore, , 2001, 2001, P P Machtou Machtou, , 1998). 1998).
Indicatii Indicatii de de electie electie: :
Resorbtii Resorbtii radiculare radiculare interne interne
Prezenta Prezenta unei unei anatomii anatomii complexe complexe canalare canalare
Faza Faza de de obturaie obturaie retrograd retrograd , ,dup dup rezecie rezecie
apical apical. .
Timpi
Timpi
operatori
operatori
1
1
.
.
pepararea
pepararea
adecvata
adecvata
a
a
canalului
canalului
:
:
lrgire
lrgire
corespunztoare
corespunztoare
,
,
crearea
crearea
stopului
stopului
apical ]n
apical ]n
dentin
dentin
(
(
lrgire
lrgire
cu ac minim nr.30);
cu ac minim nr.30);
2
2
.
.
alegerea
alegerea
canulei
canulei
:
:
va
va
permite
permite
ptrunderea
ptrunderea
la 3
la 3
-
-
5 mm
5 mm
de
de
constrica
constrica
apical
apical
;
;
3.
3.
alegerea
alegerea
pluggerelor
pluggerelor
:
:
acces
acces
uor
uor
n
n
treimea
treimea
medie
medie
a
a
canalului
canalului
;
;
4.
4.
coafarea
coafarea
peretlor
peretlor
cu
cu
ciment
ciment
de
de
sigilare
sigilare
;
;
5.
5.
injectarea
injectarea
lent
lent
a
a
gutapercii
gutapercii
la
la
temperatura
temperatura
55
55
-
-
60
60
grade
grade
i
i
consistent
consistent
adecvat
adecvat
, cu
, cu
retragerea
retragerea
treptat
treptat
din canal a
din canal a
canulei
canulei
;
;
6.
6.
obturarea
obturarea
segmentului
segmentului
apical (5
apical (5
-
-
10
10
secunde
secunde
)
)
urmat
urmat
de
de
obturarea
obturarea
segmentelor
segmentelor
medii
medii
i
i
coronare
coronare
ale
ale
canalelor
canalelor
;
;
7.
7.
condensarea
condensarea
final
final
cu
cu
pluggere
pluggere
.
.
Sistemul Sistemul Obtura Obtura poate poate fi fi combinat combinat cu cu tehnica tehnica de de obturaie obturaie System System B B
( (variant variant simplificat simplificat a a compactrii compactrii verticale verticale clasice clasice a a gutapercii gutapercii la la cald cald) )
Aceast Aceast tehnic tehnic presupune presupune utilizarea utilizarea ctorva ctorva instrumente instrumente i i dispozitive dispozitive patentat patentat
e e de de autor autor (Buchanan), (Buchanan), compuse compuse din din sursa sursa de de caldura caldura si si pluggere pluggere specifice specifice
sistemului sistemului B, cu B, cu rol rol in in
umplerea umplerea prin prin cldur cldur, , nmuiere nmuiere i i compactare compactare a a gutapercii gutapercii. .
Sursa de cldur a Sistemului B
Plugger-ele Sistemului B
(rol in umplerea prin cldur, nmuiere i compactare a
gutapercii n timpul unui val continu de condensare).
Aceste Aceste pluggere pluggere sunt sunt disponibile disponibile n n 4 4 mrimi mrimi: :
fine; fine; medii medii; ; fine- fine-- -medii medii; ; medii medii- --largi -largi. . . .
Conicit Conicitile ile plugger-elor plugger-elor cresc cresc de de la la 6% 6% 12%. 12%.
Plugger-ele Plugger-ele au au o o srm srm electric electric la la interior, interior, acoperit acoperit de de
un un strat strat metalic metalic dublu dublu. .
Aceasta Aceasta le le permite permite nclzirea nclzirea la la vrf vrf, , n n acelai acelai timp timp reducndu-le reducndu-le flexibilitatea flexibilitatea. .
Plugger-ele Plugger-ele manuale manuale Buchanan Buchanan sunt sunt disponibile disponibile n n dou dou mrimi mrimi, , cu cu dou dou vrfuri vrfuri: :
- - conic conic ( (NiTi NiTi); ); - - conic conic ( (oel oel inoxidabil inoxidabil). ).
Conurile Conurile de de gutaperc gutaperc
Optimizarea Optimizarea forelor forelor de de condensare condensare n n Sistemul Sistemul B B necesit necesit o o bun bun potrivire potrivire a a
conurilor conurilor de de gutaperc gutaperc la la forma forma i i conicitatea conicitatea canalului canalului. .
Aceste Aceste conuri conuri Autofit Autofit, , sunt sunt disponibile disponibile n n 4 4 conicit coniciti i: :
fine fine (6%)-medii (6%)-medii (10%)-fine-medii (10%)-fine-medii (8%)- (8%)- largi-medii largi-medii (12%). (12%).
Imagini
Imagini
microscopie
microscopie
electronica
electronica
( (Jose L. Jose L. Ibarrola Ibarrola, , Russell K. Reynolds, Michael S. Russell K. Reynolds, Michael S. Hermsen Hermsen , James H. Howard , , James H. Howard ,
Kenneth I. Knowles Kenneth I. Knowles . .
Evaluation of three methods of Evaluation of three methods of obturation obturation using the using the Obtura Obtura II system. II system. Braz Braz J Oral J Oral Sci Sci. .
October/December 2002 October/December 2002 - - Vol. 1 Vol. 1 - - Number 3. Number 3.
Fig.1. Injectare gutaperca
termoplastifiata fara
condensare verticala
Fig.2. Con master+ injectare
gutaperca termoplastifiata
Fig.3. Injectare gutaperca termoplastifiata
+ condensare verticala
Imagini
Imagini
Rx
Rx
(
(
obturatii
obturatii
radiculare
radiculare
prin
prin
tehnica
tehnica
Obtura
Obtura
II)
II)
Concluzii
Concluzii
Obtura
Obtura
II
II
reuseste
reuseste
sa
sa
obtureze
obtureze
tridimensional
tridimensional
,
,
compact
compact
canalele
canalele
radiculare
radiculare
,
,
chiar
chiar
si
si
in
in
conditiile
conditiile
unei
unei
complexitati
complexitati
privind
privind
numarul
numarul
si
si
forma
forma
acestora
acestora
Este
Este
dependenta
dependenta
de
de
prepararea
prepararea
unui
unui
stop apical
stop apical
foarte
foarte
bine
bine
definit
definit
pentru
pentru
evitarea
evitarea
supraobturarilor
supraobturarilor
Se
Se
poate
poate
combina
combina
excelent
excelent
cu
cu
sistemul
sistemul
B de
B de
obturare
obturare
Necesita
Necesita
o
o
buna
buna
pregatire
pregatire
profesionala
profesionala
si
si
este
este
o
o
tehnica
tehnica
destul
destul
de
de
costisitoare
costisitoare