Sunteți pe pagina 1din 55

ALEXANDRU BURDA OANA MIHAELA ORHEIAN

LOGISTICA !I DISTRIBU"IA M#RFURILOR


Manual de studiu individual
2
UNIVERSITATEA CRE!TIN" DIMITRIE CANTEMIR
FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC !I COMERCIAL
ALEXANDRU BURDA OANA MIHAELA ORHEIAN
LOGISTICA #I DISTRIBU$IA M"RFURILOR
Manual de studiu individual
4
5
CUPRINS
INTRODUCERE 9
Unitatea de studiu 1
LOGISTICA M"RFURILOR
11
1.1. Introducere 11
1.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu 11
1.3. Con%inutul unit&%ii de studiu 11
1.3.1. Definirea logisticii m&rfurilor 11
1.3.2. Misiunea logisticii m&rfurilor 12
1.4. ndrumar pentru autoverificare 12
Unitatea de studiu 2
SISTEME LOGISTICE
14
2.1. Introducere 14
2.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu 14
2.3. Con%inutul unit&%ii de studiu: 14
2.3.1 Definirea sistemului logistic 15
2.3.2 Lan%ul de aprovizionare-livrare 15
2.3.3 Fluxurile n lan%ul de aprovizionare-livrare 15
2.3.4 Canalul logistic 15
2.3.5 Sistemul logistic al firmei 15
2.4. ndrumar pentru autoverificare 16
Unitatea de studiu 3
LOGISTICA INTEGRAT"
18
3.1. Introducere 18
3.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 18
3.3. Con%inutul unit&%ii de studiu: 18
3.3.1 Definirea conceptului de logistic& integrat& 19
3.3.2 Costul logistic total 19
3.3.3 Canalul logistic total 19
3.4. ndrumar pentru autoverificare 19
Unitatea de studiu 4
ACTIVIT"%ILE LOGISTICE
21
4.1. Introducere 21
4.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 21
4.3. Con%inutul unit&%ii de studiu 21
5
6
4.4. ndrumar pentru autoverificare 22
Unitatea de studiu 5
COSTURILE LOGISTICE
24
5.1. Introducere 24
5.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 24
5.3. Con%inutul unit&%ii de studiu 24
5.3.1 Definirea, scopul 'i structura mixului logistic 25
5.3.2 Factori de influen(& ai structurii mixului logistic 25
5.3.3 Costurile n stuctura mixului logistic 25
5.4. ndrumar pentru autoverificare 26
Unitatea de studiu 6
MANAGEMENTUL ACHIZI%IEI
28
6.1. Introducere 28
6.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 28
6.3. Con%inutul unit&%ii de studiu: 28
6.3.1 Conceptul de achizi%ie 29
6.3.2 Con%inutul managementului achizi%iei 29
6.3.3 Obiectivele managementului achizi%iei 29
6.3.4 Contribu%ia managementului achizi%iei la profit 29
6.4. ndrumar pentru autoverificare 30
Unitatea de studiu 7
STRATEGIA DE ACHIZI$IE
32
7.1 Introducere 32
7.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 32
7.3 Con%inutul unit&%ii de studiu 32
7.3.1 Elaborarea strategiei privind sursele de achizi%ie 32
7.3.2 Stabilirea rela%iilor cu furnizorii 33
7.3.3 Identificarea, evaluarea $i selec%ia furnizorilor 33
7.3.4 Stabilirea variantelor de achizi%ie 34
7.4. ndrumar pentru autoverificare 34
Unitatea de studiu 8
MANAGEMENTUL STOC"RII
36
8.1. Introducere 36
8.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 36
8.3. Con%inutul unit&%ii de studiu: 37
6
7
8.3.1 Factorii specifici, scopul 'i deciziile managementului stocurilor 37
8.3.2 Definirea stocurilor 37
8.3.3 Rolul stocurilor de produse n sistemul logistic al firmei 37
8.4. ndrumar pentru autoverificare 37
Unitatea de studiu 9
TIPOLOGIA STOCURILORILOR N SISTEMELE LOGISTICE ALE FIRMELOR
39
9.1. Introducere 39
9.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 39
9.3. Con%inutul unit&%ii de studiu, . 39
9.4. ndrumar pentru autoverificare 40
Unitatea de studiu 10
MANAGEMENTUL DEPOZIT"RI
42
10.1 Introducere 42
10.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 42
10.3 Con%inutul unit&%ii de studiu 42
10.3.1 Rolul depozitelor n sistemul logistic al firmei 42
10.3.2 Func%iile depozitelor n sistemul logistic al firmei 43
10.4. ndrumar pentru autoverificare 43
Unitatea de studiu 11
TIPOLOGIA DEPOZITELOR N SISTEMELE LOGISTICE ALE FIRMELOR
45
11.1. Introducere 45
11.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 45
11.3. Con%inutul unit&%ii de studiu 45
11.3.1 Clasificarea depozitelor dup& tipul de marf& depozitat& $i condi%iile de depozitare 46
11.3.2 Clasificarea depozitelor dup& rolul ndeplinit 46
11.3.3 Clasificarea depozitelor dup& forma de proprietate 46
11.3.4 Selec%ia tipului de depozit 46
11.3.5 Amplasarea depozitelor 47
11.3.6 Variante strategice de depozitare 47
11.3.7 Aranjarea produselor n depozit 47
11.4. ndrumar pentru autoverificare 47
Unitatea de studiu 12
DISTRIBU$IA M"RFURILOR
49
12.1. Introducere 49
12.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu timp alocat 49
12.3. Con%inutul unit&%ii de studiu 49
12.3.1 Natura distribu%iei m&rfurilor 50
7
8
12.3.2 Modele de canale de distribu%ie a m&rfurilor 50
12.3.3 Logistica prin ter%i (3PL) 51
12.3.4 Managementul aprovizion&rii la vnz&tor (VMR) 51
12.3.5 Sisteme de planificare a produc%iei 51
12.4. ndrumar pentru autoverificare 51
BIBLIOGRAFIE 53
R&spunsuri la testele de evaluare/autoevaluare 55
8
9
INTRODUCERE
Disciplina Logistica !i distribu"ia m#rfurilor trateaz& ansamblul problemelor teoretice,
metodologice $i practice ale logisticii m&rfurilor, ca management al circula(iei bunurilor respectiv ale
distribu(iei acestora, n contextul economiei de pia(& actuale. Este nscris& n planul de nv&%&mnt n
cadrul disciplinelor de domeniu fiind util& studen(ilor care studiaz& la profilul de management al
unit&(ilor comerciale 'i din domeniul turismului, pote(iali speciali'ti n acivitatea practic& implicnd
aspecte legate de circula(ia 'i distribu(ia fizic& a bunurilor.
Pe baza studierii con%inutului concret $i a aspectelor specifice circula(iei 'i distribu(iei fizice a
bunurilor, cursul $i propune generalizarea $i teoretizarea activit&%ii practice, desprinderea tendin%elor
pe care le manifest& evolu%ia acitivit&(ilor logistice 'i de distribu(ie a bunurilor, validarea $tiin%ific& a
metodelor $i experien%elor practice din %ara noastr& $i de pe plan mondial, n vederea cre$terii
eficien(ei 'i eficacit&(ii opera(iunilor economice specifice func(ion&rii firmelor din domeniile
comer(ului 'i turismului.
Obiectivele cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt (1) nsu$irea no%iunilor $i cuno$tin%elor necesare
n%elegerii mecanismelor $i proceselor specifice activit&%ii logistice desf&$urate n cadrul firmelor de
distribu%ie a bunurilor de consum $i de turism, respectiv (2) dobndirea cuno$tin%elor necesare n%elegerii
rela%iilor existente ntre mecanismele $i procesele specifice logisticii $i distribu%iei bunurilor de consum
$i celelalte activit&%i desf&$urate n cadrul unei firme de comer% $i turism, n scopul realiz&rii unei
activit&%i de management eficiente.
Competen&e conferite
Dup& parcurgerea acestui curs, studentul va fi n m&sur&:
- s& identifice termeni, rela%ii, procese, s& percep& rela%ii $i conexiuni n cadrul disciplinelor de
studiu;
- s& utilizeze corect termenii de specialitate din domeniul logisticii 'i distribu(iei m&rfurilor;
- s& defineasc& concepte ce apar la disciplina Logistica 'i distribu(ia m&rurilor;
- s& capete o capacitate de adaptare la noi situa%ii ap&rute pe parcusul studierii disciplinei Logistica
'i distribu(ia m&rurilor.
- s& realizeze conexiuni ntre no%iuni specifice domeniului comer%ului cu bunuri;
- s& descrie st&ri, sisteme, procese, fenomene ce apar pe parcursul activit&%ii la disciplina Logistica
'i distribu(ia m&rurilor;
- s& transpun& n practic& cuno$tin%ele dobndite n cadrul cursului;
- s& adopte un comportament etic n fa%a partenerilor de afaceri, angaja%ilor;
- s& colaboreze cu speciali$ti din alte domenii.
Resurse 'i mijloace de lucru
Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al studen%ilor, precum $i de material
publicat pe Internet sub form& de sinteze, studii de caz, necesare ntregirii cuno$tin%elor practice $i
teoretice n domeniul studiat. n timpul convoc&rilor, n prezentarea cursului sunt folosite
echipamente audio-vizuale, metode interactive $i participative de antrenare a studen%ilor pentru
conceptualizarea $i vizualizarea practic& a no%iunilor predate.
9
10
Structura cursului
Cursul este compus din 11 unit&%i de studiu:
Unitatea de studiu 1 LOGISTICA M#RFURILOR (2 ore)
Unitatea de studiu 2 SISTEME LOGISTICE (2 ore)
Unitatea de studiu 3 LOGISTICA INTEGRAT# (2 ore)
Unitatea de studiu 4 ACTIVIT#)ILE LOGISTICE (3 ore)
Unitatea de studiu 5 COSTURILE LOGISTICE (3 ore)
Unitatea de studiu 6 MANAGEMENTUL ACHIZI)IEI (2 ore)
Unitatea de studiu 7 STRATEGIA DE ACHIZI"IE (3 ore)
Unitatea de studiu 8 MANAGEMENTUL STOC#RII (2 ore)
Unitatea de studiu 9
TIPOLOGIA STOCURILORILOR N SISTEMELE LOGISTICE
ALE FIRMELOR (2 ore)
Unitatea de studiu 10 MANAGEMENTUL DEPOZITARII (2 ore)
Unitatea de studiu 11
TIPOLOGIA DEPOZITELOR N SISTEMELE LOGISTICE ALE
FIRMELOR (3 ore)
Unitatea de studiu 12 DISTRIBU"IA M#RFURILOR (2 ore)
Teme de control (TC)
Temele de control se vor derula conform calendarului disciplinei $i acestea vor avea urm&toarele
tematici:
1. Integrarea, natura activit&(ilor 'i costurile logistice (unit&(ile de studiu 1 - 5)
2. Strategia privind sursele de aprovizionare 'i variantele strategice de achizitie a bunurilor
(unit&(ile de studiu 6 - 7)
3. Criterii 'i clasificarea stocurilor 'i a depozitelor n sistemele logistice (unit&(ile de studiu 8 - 11)
4. Clasificarea distribuitorilor comerciali 'i func(iile distribu(iei comerciale a bunurilor (unitatea
de studiu 12)
Bibliografie obligatorie:
1. Burda, Alexandru. (2011). Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria.
Metoda de evaluare:
Examenul final la aceast& disciplin& este o prob& de verificare scris&, cu o pondere de
60% din nota final& la disciplin&, format din 35 de ntreb&ri gril& simple, fiind luat& n
considerare 'i rezultatele la temele de control 'i testele de verificare, n propor(ie de 40%.
10
Unitatea de studiu 1
LOGISTICA M"RFURILOR
Cuprins
1.1. Introducere
1.2. Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
1.3. Con%inutul unit&%ii de studiu
1.3.1. Definirea logisticii m&rfurilor
1.3.2. Misiunea logisticii m&rfurilor
1.4. ndrumar pentru autoverificare
1.1. INTRODUCERE
De$i n prezent logistica reprezint& o component& fundamental& a activit&%ii comerciale, ea este
nc& interpretat& n numeroase modalit&%i att de c&tre practicieni, cei care desf&$oar& concret activit&%i
economice (comerciale sau de produc%ie) ct $i de c&tre speciali$ti, teoreticieni $i cercet&tori din
domeniu economic. Aceast& situa%ie determin& nc& o n%elegere gre$it& sau n orice caz diferit& de la
caz la caz a semnifica%iei sale conceptuale.
1.2. OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea semnifica%iei logisticii, ca activitate economic&, prin definirea sa $i a acelor
concepte conexe care permit interpretarea rolului s&u strategic n desf&$urarea distribu%iei m&rfurilor.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere $i de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia
m&rfurilor n interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
1.3. CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Logistica m&rfurilor urm&re$te livrarea materialelor $i a bunurilor n
cele mai bune condi%ii, la cel mai bun moment, n cel mai bun loc, clientului
care l-a solicitat $i la cel mai corect cost. Logistica are n vedere
managementul fluxului de bunuri ntre furnizarea de materii prime $i
utilizarea final&.
1.3.1. Definirea logisticii m(rfurilor
Logistica m#rfurilor are n vedere planificarea, controlul $i
accelerarea fluxurilor $i a tuturor informa%iilor asociate acestuia n
interiorul ntreprinderilor (Ghiani, Laporte 'i Musmanno 2004, 1). n cazul
bunurilor, principala problem& care trebuie rezolvat& prin intermediul
logisticii este cnd $i cum trebuie achizi%ionate, deplasate, stocate $i livrate
acestea (m&rimii economice a comenzii). Probleme de natur& logistic& sunt
prezente $i n cazul func%ion&rii firmelor care comercializeaz& servicii dar
11
12
natura producerii $i comercializ&rii acestora determin& necesitatea unei
abord&ri complet diferite a logisticii.
1.3.2. Misiunea logisticii m(rfurilor
Misiunea logisticii m&rfurilor este misiunea logisticii care ar consta n
furnizarea bunurilor $i serviciilor la locul, timpul $i n condi%iile solicitate
de client cu ob%inerea unui maxim de profit.
1.4. NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

fluxul de bunuri;

accelerarea fluxurilor

managementul fuxurilor;

misiunea logisticii;

reducerea costurilor;
Studii de caz:
1. Eviden(ierea aspectelor specifice defini(iei complexe a logisticii m&rfurilor n activitatea
ntreprinderilor de comer(/turism;
2. Eviden(ierea felului n care poate fi ndeplinit& misiunea logisticii m&rfurilor la nivelul unei
ntreprinderi.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Care este modul de definire a logisticii m&rfurilor de c&tre Asocia%ia European& de
Logistic&?
2. Care este semnifica(ia felului n care define'te logistica m&rfurilor Asocia%ia European& de
Logistic&?
3. Cum poate fi defini(& logistica m&rfurilor n rela(ie cu nivelul la care este servit clientul?
4. Cum poate fi definit& logistica m&rfurilor, ca managment al fluxului de bunuri?
5. Cum este definit& logistica m&rfurilor n raport cu realitatea din practica economic&?
6. Cum este definit& logistica m&rfurilor ca proces triplu?
7. Care sunt aspectele fundamentale ale logisticii m&rfurilor, scoase n eviden(& de defin(ia sa
complex&?
8. Explica(i caracterul managerial al logisticii m&rfurilor.
9. Explica(i rela(ia dintre logistica m&rfurilor 'i implementarea sistemelor de tip Asigurare-
calitate.
10. Care sunt cele trei componente care permit considerarea logisticii m&rfurilor ca o metod& de
cre$tere a eficien%ei activit&%ii unei firme.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Cea mai complex& defini%ie arat& c& logistica este:
a) un proces triplu de planificare, aprovizionare $i onorare a unei comenzi; b) un proces simplu de
planificare, aprovizionare $i onorare a unei comenzi; c) un proces amplu de planificare, aprovizionare
$i onorare a unei comenzi; d) un proces dublu de planificare, aprovizionare $i onorare a unei comenzi
care permite satisfacerea dorin%elor clientului.
2. Unul dintre aspectele fundamentale ale logisticii pune accentul pe:
a) amploarea spa%ial& a distribu%iei fizice; b) integrarea serviciilor n activit&%ile logistice; c) scopul
opera%iunilor de distribu%ie fizic&; d) fluxul fizic al materiilor prime.
3. Conceptul de logistic& include toate activit&%ile necesare managementului fluxului de bunuri:
a) ntre produc%ie $i asamblare; b) ntre componentele firmei; c) ntre furnizarea de materii prime $i
utilizarea final&; d) ntre distribu%ie $i clientul final
12
13
4. Unul dintre obiectivele fundamentale ale logisticii este:
a) atingerea unui nivel sc&zut de servire la cele mai sc&zute costuri posibile; b) atingerea unui nivel
ridicat de servire la cele mai mari costuri posibile; c) atingerea unui nivel ridicat de servire indiferent
de costuri; d) atingerea unui nivel ridicat de servire la cele mai sc&zute costuri posibile.
5. Misiunea logisticii este n esen%& furnizarea bunurilor c&tre client:
a) cu ob%inerea unui profit minim; b) indiferent de profit; c) cu ob%inerea unui profit maxim; d) cu
ob%inerea unui profit mediu.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
13
14
Unitatea de studiu 2
SISTEME LOGISTICE
Cuprins
2.1 Introducere
2.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
2.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
2.3.1 Definirea sistemului logistic
2.3.2 Lan%ul de aprovizionare-livrare
2.3.3 Fluxurile n lan%ul de aprovizionare-livrare
2.3.4 Canalul logistic
2.3.5 Sistemul logistic al firmei
2.4 ndrumar pentru autoverificare
2.1 INTRODUCERE
Fluxul de bunuri $i servicii este posibil numai n condi%iile existen%ei unui sistem logistic. La
nivelul acestuia logistica are ca obiectiv managementul $i accelerarea acestui flux prin coordonarea $i
integrarea activit&%ilor implicate n ob%inerea, deplasarea, stocarea, transportul $i distribu%ia produselor.
Practic, aceste activit&%i au loc n cadrul lan%urilor de aprovizionare-livrare care prin implementarea
logisticii ca metod& de management strategic al fluxului de bunuri se transform& n canal logistic.
2.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea semnifica(iei conceptului de sistem logistic, n(elegerea felului n care poate fi
analizat modul acestuia de func(ionare ca structur& care asigur& desf&'urarea circula(iei bunurilor 'i n
acela'i timp ca structur& care permite func(ionarea firmelor. n(elegerea felului n care logistica
m&rfurilor contribuie la func(ionarea sistemelor logistice prin ad&ugarea la acesat a unor importante
elemente de natur& calitativ&.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'te capacitatea de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor n
interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
2.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Unitatea include ca principale probleme abordate (1) definirea
sistemului logistic, (2) definirea unui lan( de aprovizionare livrare, (3)
explicarea naturii fluxurilor care se desf&'oar& n interiorul unui lan( de
aprovizionare livrare, (4) definirea conceptului de canal logistic 'i (5)
explicarea structurii 'i func(ion&rii sistemului logistic al unei firme.
14
15
2.3.1 Definirea sistemului logistic
Sistemul logistic este ansamblul resurselor fizice, al infrastructurii
informatice, al persoanelor $i procedurilor care fac posibil fluxul de bunuri $i
transmiterea de informa%ii de la punctul de origine aprovizionarea cu
materii prime pn& la punctul de utilizare/consum recep%ia produselor
finite de c&tre clien%ii finali.
Num&rul firmelor care alc&tuiesc un sistem logistic este dependent de
capacitatea acestora de a ndeplinii cele patru func%ii fundamentale de
preluare, procesare, transport $i distribu%ie a materiilor prime, materialelor $i
produselor finite rezultate din acestea, c&tre utilizatorul/consumator.
2.3.2 Lan&ul de aprovizionare-livrare
Lan%ul de aprovizionare-livrare poate fi definit ca un sistem logistic
complex n care materiile prime sunt transformate n produse finite $i
distribuite utilizatorilor-consumatorilor finali. Structura lan%ului de
aprovizionare-livrare nu este rigid&. Ea poate fi adaptat& necesit&%ilor
agen%ilor economici implica%i $i/sau necesit&%ilor clien%ilor sau pie%ei pe care
se desf&$oar& fluxul de bunuri ori caracteristicilor diverselor ramuri
economice sau ale obiectului fluxului (bunuri sau servicii).
Att cele trei componente majore ale lan%ului de aprovizionare-livrare
ct $i diversele subfacilit&%i reprezentate de agen%i economici sunt legate
ntre ele cu ajutorul sistemelor de transport care pot folosi de la unul la mai
multe tipuri de mijloace pentru a asigura leg&turi simple (dou& firme) sau
complexe.
2.3.3 Fluxurile n lan&ul de aprovizionare-livrare
n structura fizic& a unui lan% de aprovizionare livrare se desf&$oar& un
flux de bunuri $i materiale respectiv unul de informa%ii. Fluxul de bunuri se
desf&$oar& dinspre sursele de materii prime c&tre clien%ii finali dar se poate
desf&$ura $i n sens invers. Fluxul de informa%ii se desf&$oar& n ambele
sensuri, de$i n general se accentueaz& componenta sa invers& fluxului de
bunuri.
Obiectul logisticii m&rfurilor l reprezint& att gestionarea fluxurilor
ct mai ales accelerarea acestora n primul rnd prin reducerea timpilor de
sta%ionare a obiectului fluxurilor.
2.3.4 Canalul logistic
Canalul logistic reprezint& un lan% de aprovizionare-livrare avnd ca
scop livrarea bunurilor $i administrarea corespunz&toare a fluxului acestora
n sensul ndeplinirii misiunii logisticii. El asigur& disponibilitatea spa%ial& $i
temporal& a bunurilor $i serviciilor asociate, constituind sistemul principal de
asigurare $i cre$tere a nivelului de servire a clien%ilor $i totodat& de
diferen%iere $i cre$tere a competitivit&%ii agen%ilor economici.
2.3.5 Sistemul logistic al firmei
Sistemul logistic al unei firme include aprovizionarea, activit&%ile de
sus%inere $i distribu%ia fizic&. La fel ca $i n structura canalului logistic,
eficien%a func%ion&rii sistemului logistic al unei firme presupune accelerarea
fluxurilor interne de materii prime, bunuri 'i materiale echivalent& cu o
sc&dere a costurilor interne ale func(ion&rii firmei.
Opera%iunile care alc&tuiesc sistemul logistic al unei firme se mpart
n opera%iuni logistice primare respectiv opera%iuni logistice de sus%inere.
Opera%iunile logistice primare sunt implicate n mi$carea fizic& a bunurilor $i
15
16
serviciilor asociate $i includ logistica intern&, produc%ia, logistica extern&,
marketingul $i vnz&rile, serviciile postvnzare. Opera%iunile logistice de
sus%inere sunt achizi%ia, dezvoltarea tehnologic&, managementul resurselor
umane $i infrastructura firmei.
2.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

sistem logistic;

lan( de aprovizionare-livrare;

canal logistic;

sistem logistic al unei firme;

opera(iuni logistice;
Studii de caz:
1. Eviden(ierea structurii unui lan( de aprovizionare-livrare/canal logistic corespunz&tor
circula(iei unei anumite categorii de bunuri.
2. Analiza structurii sistemului logistic al unei firme de comer(.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. S& se defineasc& sistemul logistic.
2. S& se defineasc& lan(ul de aprovizionare-livrare.
3. S& se defineasc& canalul logistic.
4. S& se defineasc& structura sistemului logistic al firmei.
5. S& se prezinte opera(iunile logistice.
6. S& se defineasc& valoarea total& a ofertei respectiv valoarea oferit& clientului.
7. S& se defineasc& natura distribu(iei fizice n sistemul logistic al unei firme.
8. S& se defineasc& natura distribu(iei activit&(ii de aprovizionare n sistemul logistic al unei
firme.
9. Ce reprezint& opera(iunile logistice primare?
10. Ce reprezint& opera(iunile logistice de sus(inere?
Test de evaluare/autoevaluare
1. Conform defini%iei sale complexe, sistemul logistic:
a) face posibil& vnzarea bunurilor; b) face posibil fluxul de bunuri; c) face posibil fluxul de persoane;
d) face posibil& distribu%ia bunuri..
2. Num&rul firmelor care alc&tuiesc un sistem logistic nu este dependent de ndeplinirea:
a) func%iei de transport; b) func%iei de depozitare; c) func(iei de distribu%ie; d) func(iei de procesare
3. n lan%ul de aprovizionare livrare, fluxul de bunuri se poate desf&$ura $i dinspre:
a) bunul finit c&tre materiile prime; b) clientul final c&tre transportatori; c) clien%ii finali c&tre sursele
de materii prime; d) distribuitori c&tre materiile prime.
4. Valoarea care este oferit& clientului reprezint&:
a) diferen%a dintre valoarea total& pentru firm& $i costurile generate de ob%inerea produsului; b)
beneficiile pe care firma le ofer& clientului; c) ansamblul beneficiilor pe care clientul le a$teapt& de la
un produs sau serviciu; d) diferen%a dintre valoarea total& pentru client $i costurile generate de
evaluarea, ob%inerea $i utilizarea bunului.
5. Canalul logistic reprezint&:
a) un canal de distribu%ie avnd ca scop livrarea bunurilor; b) un lan% de aprovizionare-livrare avnd ca
scop livrarea bunurilor; c) un sistem logistic avnd ca scop livrarea bunurilor; d) un lan% de distribu%ie
avnd ca scop livrarea bunurilor.
16
17
6. Nu reprezint& o component& a sistemului logistic al unei firme:
a) distribu%ia fizic&; b) activit&%ile de sus%inere; c) transportul; d) aprovizionarea.
7. Opera%iunile logistice primare:
a) urm&resc cump&rarea produselor de la furnizori sau produc&tori; b) sprijin& opera%iunile logistice
secundare; c) se afl& la interfa%a dintre sistemul logistic al firmei $i furnizori; d) sunt implicate n
mi$carea fizic& a bunurilor.
8. n sistemul logistic al firmei, aprovizionarea se refer& la:
a) rela%iile cu furnizorii; b) rela%iile cu distribuitorii; c) rela%iile cu clien%ii; d) rela%iile cu procesatorii.
9. n sistemul logistic al firmei, activit&%ile de sus%inere a vnz&rilor se refer& numai la:
a) fluxurile de bunuri $i materiale din exteriorul firmei; b) fluxurile de bunuri $i materiale din
interiorul firmei; c) fluxurile de materiale dinspre furnizor spre firm&; d) fluxurile de bunuri dintre
firm& $i clien%i.
10. n sistemul logistic al firmei, distribu%ia fizic& urm&re$te:
a) integrarea fizic& a distribuitorilor n canalul de distribu%ie; b) crearea canalelor de distribu%ie; c)
livrarea produselor de la furnizori; d) s& pun& bunurile la dispozi%ia clien%ilor.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
17
18
Unitatea de studiu 3
LOGISTICA INTEGRAT"
Cuprins
3.1 Introducere
3.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
3.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
3.3.1 Definirea conceptului de logistic& integrat&
3.3.2 Costul logistic total
3.3.3 Canalul logistic total
3.4 ndrumar pentru autoverificare
3.1 INTRODUCERE
n general, n cazul a numero$i agen%i economici, activit&(ile sistemului logistic se desf&$oar& $i
sunt gestionate fragmentat $i dispersat, necoordonat n cadrul diverselor func%ii ale firmei (Samii
2004, 45). Fiecare are un buget, priorit&%i $i sisteme de evaluare proprii. Rezultatul unei astfel de
abord&ri determin& ncetinirea fluxurilor de bunuri $i apari%ia de stocuri n sistemele logistice ale
firmelor. De asemenea, fluxurile de informa%ii sunt blocate $i automat rezult& o lips& de coordonare
ntre departamentele specifice ale firmei ca urmare a comunic&rii deficitare ntre fiecare func%ie a
ntreprinderii. Lipsa de coordonare se concretizeaz& cel mai adesea n conflicte ntre compartimentele
firmei care desf&$oar& diferitele activit&%i logistice sau alte activit&%i, n costuri tot mai mari $i decalaje
ntre serviciul logistic oferit de furnizor $i cel a$teptat de clien%i (B&lan 2006, 32). Pe ansamblu,
abordarea fragmentar& a logisticii influen%eaz& negativ ndeplinirea misiunii logistice. Eliminarea sau
evitarea acestor fenomene este considerat& posibil& prin intermediul implement&rii unei logistici
integrate.
3.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea semnifica(iei conceptului de logistic& integrat&, n(elegerea felului n care aceasta
cre'te capacitatea de coordonare 'i contribuie la cre'terea eficien(ei circula(iei bunurilor n sistemele
logistice ale firmelor 'i pe ansamblul unui canal logistic.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'te capacitatea de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor n
interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
3.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Unitatea include ca principale probleme abordate (1) definirea
conceptului de logistic& integrat&, (2) a celui de cost logistic total 'i (3)
definirea conceptului de canal logistic total.
18
19
3.3.1 Definirea conceptului de logistic( integrat(
Logistica integrat# are ca scopuri principale reducerea dimensiunii
stocurilor, accelerarea suplimentar& a fluxului de bunuri prin optimizarea
utiliz&rii mijloacelor de transport $i a depozitelor $i cre'terea eficien(ei
func%ion&rii sistemului logistic prin reducerea num&rului $i duratei
proceselor pe care le implic& fiecare component& a acestuia.
3.3.2 Costul logistic total
Costul logistic total reprezint& suma costurilor activit&%ilor logistice
specifice 'i este format din costurile de transport, de depozitare, de
prelucrare a comenzilor, de stocare $i de produc%ie definite la nivel de lot.
Scopul unei organiza%ii ar trebui s& fie reducerea costului logistic total mai
degrab& dect reducerea separat& a costurilor fiec&rei activit&%i logistice n
parte. Conceptul de cost total poate fi aplicat la nivelul sistemului logistic al
firmei sau la nivelul canalului logistic n rela%iile dintre diversele firmele
care alc&tuiesc diversele facilit&%i $i subfacilit&%i.
3.3.3 Canalul logistic total
Conceptul de canal logistic total presupune abordarea logisticii
(managementul strategic al lan%ului de aprovizionare-livrare) dintr-o
perspectiv& interfunc%ional&. Acesta define$te felul n care logistica
influen%eaz& activitatea economic& a firmelor.
3.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

logistic& integrat&;

cost logistic total;

canal logistic total.


Studii de caz:
1. Stabilirea unor solu(ii de implementare a unei logistici integrate la nivelul unui ntreprinderi
2. Stabilirea unor modalit&(i de integrare a canalului logistic pentru o categorie de bunuri pe o
pia(& dat&.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. S& se prezinte obiectivele logisticii integrate.
2. S& se defineasc& costul logistic total.
3. S& se defineasc& conceptul de canal logistic total.
4. S& se prezinte felul n care poate fi aplicat conceptul de cost logistic total
5. Ce define'te conceptul de canal logistic total?
Test de evaluare/autoevaluare
1. n cadrul logisticii integrate, accelerarea suplimentar& a fluxului de bunuri nu rezult& din:
a) optimizarea num&rului $i a duratei proceselor; b) optimizarea utiliz&rii mijloacelor de transport; c)
optimizarea manipul&rii bunurilor; d) optimizarea utiliz&rii depozitelor.
2. Scopurile logisticii integrate pot fi atinse prin coordonarea unitar& a proceselor n cadrul:
a) componentelor canalului logistic al firmei; b) componentelor sistemului logistic al firmei; c)
componentelor canalului logistic; d) sistemului logistic.
3. n cadrul logisticii integrate, coordonarea unitar& a proceselor urm&re$te:
a) cre$terea eficien%ei fluxului; b) cre$terea specific& a eficien%ei activit&%ii firmei; c) cre$terea
global& a eficien%ei activit&%ii firmei; d) cre$terea eficien%ei stocurilor.
19
20
4. Nu este un scop principal al logisticii integrate:
a) reducerea m&rimii stocurilor; b) accelerarea suplimentar& a fluxului de bunuri; c) cre'terea eficien%ei
func%ion&rii sistemului logistic; d) optimizarea utiliz&rii mijloacelor de transport.
5. Costul logistic total reprezint&:
a) suma costurilor generate de accelerarea fluxurilor; b) suma costurilor specifice opera%iunilor
logistice; c) suma costurilor activit&%ilor logistice specifice; d) suma costurilor de stocare..
6. n ceea ce prive$te abordarea costurilor logistice, scopul unei firme trebuie s& fie:
a) reducerea costurilor de transport $i stocare; b) reducerea costului logistic de transport; c) reducerea
separat& a costurilor fiec&rei activit&%i logistice; d) reducerea costului logistic total.
7. Deciziile privitoare la reducerea costului logistic total nu sunt influen%ate de:
a) echilibrul dintre nivelul de servire $i transport; b) puterea de negociere; c obiectivele organiza%iei; d)
nivelul concuren%ei.
8. Eficien%a ac%iunii logisticii n interiorul canalului logistic depinde $i de:
a) coordonarea exclusiv& a logisticii interne; b) integrarea sistemelor logistice ale firmelor; c) un
ansamblu disparat $i fragmentat de activit&%i; d) eliminarea redundan%elor n activit&%ile fiec&rui
departament.
9. Existen%a unui canal logistic total nu este determinat& de:
a) accelerarea fluxului de bunuri $i informa%ii; b) o logistic& integrat& bazat& pe cost total; c) corela%ia
dintre logistica integrat& n canalul logistic $i respectiv cea din cadrul firmelor; d) integrarea
sistemelor logistice ale firmelor.
10. Conceptul de canal logistic total presupune abordarea logisticii:
a) dintr-o perspectiv& interfunc%ional&; b) ca un ansamblu disparat $i fragmentat de activit&%i; c) ca o
coordonare exclusiv& a logisticii interne; d) ca o corela%ie ntre distribu%ie $i aprovizionare.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
20
21
Unitatea de studiu 4
ACTIVIT"%ILE LOGISTICE
Cuprins
4.1 Introducere
4.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
4.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
4.4 ndrumar pentru autoverificare
4.1 INTRODUCERE
Considerate drept componente ale managementului lan%ului de aprovizionare-livrare (Caplice
2003), activit&%ile specifice logisticii ar fi gestiunea furniz&rii $i a cererii, gestiunea aprovizion&rii cu
materii prime $i componente, fabricarea $i asamblarea, gestiunea stocurilor $i a depozit&rii, gestionarea
comenzilor, distribu%ia $i livrarea c&tre client.
4.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea modului 'i criteriilor de clasficare a activit&(ilor de natur& logistic&, a con(inutului
acestora, a deciziilor de natur& managerial& care sunt luate n mod curent n cadrul acestora, a rela(iilor
care exist& ntre ele, a modului n care ac(iunea fiec&reia 'i interconexiunile dintre acestea influen(eaz&
felul n care func(ioneaz& sistemul logistic al unei firme 'i implicit canalul logistic n cadrul c&reia
firma este integrat&.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'te capacitatea de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor n
interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 3 ore
4.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Activit&(ile logistice cheie pot fi asociate cu nou& activit&%i
manageriale fundamentale. Aceste activit&%i sunt (1) managementul
prelucr&rii comenzilor, (2) managementul achizi%iei, (3) managementul
transportului, (4) managementul stoc&rii, (5) managementul depozit&rii, (6)
managementul bunurilor $i materialelor, (7) managementul ambal&rii, (8)
managementul servirii clien%ilor $i (9) managementul informa%iilor.
Managementul prelucr#rii comenzilor (1) include sistemele de
preluare a comenzilor clien%ilor, de verificare a stadiului de prelucrare a
acestora, de comunicare cu clientul $i de onorare concret& a acestora prin
livrarea bunurilor. Concret, prelucrarea comenzilor include activit&%i de
verificare a stocurilor $i a pl&%ilor, de prelucrare a facturilor $i de stabilire a
cantit&%ilor.
21
22
Managementul achizi%iei (2) are un rol tot mai important n crearea de
valoare, n cadrul sistemului logistic ca urmare a extinderii aprovizion&rii
din surse externe organiza%iei.
Managementul transportului (3) este una dintre activit&%ile
fundamentale ale logisticii pornind de la faptul c& desf&$urarea fluxului ntr-
un canal logistic presupune circula%ia materiilor prime, materialelor $i
bunurilor de la punctul de origine la clientul final. Transportul este adesea
considerat ca fiind cea mai important& component& unic& n costul logistic
total.
Managementul stoc#rii $i al depozit#rii (4-5) reprezint& componente
esen%iale n func%ionarea sistemului logistic al unei firme.
Managementul bunurilor $i materialelor (6) are n vedere gestiunea
activit&%ilor legate de manipularea bunurilor $i materialelor. Aceasta
cuprinde o arie larg& de activit&%i care au n vedere practic toate aspectele
legate de mi$carea materiilor prime, componentelor, bunurilor semifinite $i
finite n interiorul ntreprinderilor $i al depozitelor.
Managementul ambal#rii (7) are ca obiect proiectarea de ambalaje
care s& r&spund& cerin%elor proceselor de manipulare, realizarea de ambalaje
care s& asigure integritatea produselor pe durata transportului $i p&str&rii $i
asigurarea de ambalaje care s& protejeze produsele contra pierderilor $i
deterior&rilor.
Managementul servirii clien%ilor (8) urm&re'te planificarea $i
stabilirea nivelului de servire a clien%ilor $i ajustarea sa n func%ie de evolu%ia
cerin%elor acestora. Cele trei decizii au la baz& previziunea cererii. Din
punctul de vedere al logisticii, aceasta implic& culegerea $i prelucrarea
datelor pentru stabilirea necesarului de aprovizionare, de stocare, de
produc%ie, de transport astfel nct s& poate fi realizat un anumit nivel de
servire a clientului. Dou& dintre componentele importante ale
managementului servirii clien%ilor sunt $i gestiunea retururilor de m&rfuri $i
materiale $i respectiv a distribu%iei inverse. Gestiunea retururilor de m&rfuri
este complex& deoarece are ca obiect cantit&%i reduse de bunuri care intr& n
sistem n mod neregulat dinspre client, n sens opus fluxului normal de
bunuri finite. Distribu%ia invers& implic& ridicarea $i eliminarea de$eurilor $i
a resturilor rezultate n urma procesului de produc%ie, vnzare $i ambalare.
Principalele activit&%i specifice managementului informa%iilor (9) sunt
culegerea $i prelucrarea datelor, analiza informa%iilor, elaborarea rapoartelor,
stabilirea unor proceduri de stocare a datelor, controlul fluxului de
informa%ii.
4.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

managementul prelucr&rii comenzilor

prelucrarea comenzilor

managementul achizi%iei

managementul transportului

managementul stoc&rii

managementul depozit&rii

managementul bunurilor $i materialelor

managementul ambal&rii

managementul servirii clien%ilor

servirea clien(ilor

gestiunea retururilor

distribu(ia invers&

managementul informa%iilor
22
23
Studii de caz:
1. Descrie(i felul n care se desf&'oar& principalele activit&(i logistice la nivelul unei
ntreprinderi de comer(/turism.
2. Analiza(i modul de organizare 'i desf&'rare a gestiunii retururilor respectiv a distribu(iei
inverse, la nivelul unei ntreprinderi de comer(/turism.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Care sunt cele nou& activit&(i logistice cheie?
2. Ce include managementul prelucr&rii comenzilor?
3. Ce reprezint& managementul transportului?
4. Ce are n vedere managementul bunurilor $i materialelor?
5. Care este obiectul managementului ambal&rii?
6. Ce urm&re'te managementul servirii clien%ilor?
7. Care sunt principalele activit&%i specifice managementului informa%iilor?
8. Care sunt elementele pentru care managementul informa%iilor asigur& comunicarea?
9. Care este obiectul gestiunii retururilor?
10. Ce implic& distribu%ia invers&?
Test de evaluare/autoevaluare
1. Nu este o decizie managerial& specific& activit&%ii logistice de prelucrare a comenzilor:
a) definirea ordinii de prioritate n prelucrarea comenzilor; b) consolidarea transporturilor; c) stabilirea
procedurilor de primire a comenzilor; d) alegerea variantei de onorare a comenzii.
2. Transportul este adesea considerat ca fiind cea mai important& component&:
a) unic& n costul logistic general; b) multipl& n costul logistic total; c) unic& n costul logistic total; d)
secundar& n costurile logistice generale.
3. Manipularea bunurilor $i materialelor nu include activit&%i de mi$care a:
a) bunurilor semifinite $i finite n interiorul depozitelor; b) materiilor prime n interiorul
ntreprinderilor; c) componentelor n interiorul ntreprinderilor; d) personalului n interiorul
depozitelor.
4. Nu este o func%ie logistic& a ambalajului:
a) promovarea bunurilor; b) protec%ia n timpul transportului $i stoc&rii; c) de a permite produselor s&
ajung& la clien%i, n condi%iile solicitate de ace$tia; d) protec%ia $i p&strare a bunurilor.
5. Nivelul de servire nu determin&:
a) proiectarea $i func%ionarea ntregului sistemului logistic; b) nivelul ie$irilor sistemului logistic; c)
automatizarea sistemului logistic; d) nivelul de performan%& pe care l ofer& organiza%ia clien(ilor s&i.
6. Complexitatea gestiunii retururilor de m&rfuri nu este determinat& de:
a) intrarea bunurilor n sistem n sens opus fluxului normal de bunuri finite; b) intrarea bunurilor n
sistem n mod neregulat; c) cantit&%ile reduse de bunuri intrate; d) distribu(ia invers&.
7. Distribu%ia invers& nu implic&:
a) preluarea bunurilor r&mase n urma vnz&rii; b) ridicarea de$eurilor rezultate din produc%ie; c)
eliminarea de$eurilor rezultate din ambalare; d) ridicarea resturilor rezultate din vnzare.
8. Fluxul de informa%ii nu asigur& comunicarea ntre:
a) cercetare dezvoltare, contabilitate, marketing $i produc%ie; b) sistemul logistic $i canalul logistic; c)
activit&%ile manageriale specifice logisticii; d) diferitele componente canalului logistic.
9. Nu este o activitate specific& managementului informa%iilor:
a) culegerea $i prelucrarea datelor; b) analiza informa%iilor; c) evaluarea percep%iei clien%ilor; d)
stabilirea unor proceduri de stocare a datelor.
10. Distribu%ia invers& nu poate presupune:
a) reprocesare $i/sau reciclare; b) refolosire; c) depozitare temporar&; d) circula(ie temporar&.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
23
24
Unitatea de studiu 5
COSTURILE LOGISTICE
Cuprins
5.1 Introducere
5.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
5.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
5.3.1 Definirea, scopul 'i structura mixului logistic
5.3.2 Factori de influen(& ai structurii mixului logistic
5.3.3 Costurile n stuctura mixului logistic
5.4 ndrumar pentru autoverificare
5.1 INTRODUCERE
Prin prisma logisticii integrate n sistemele logistice ale firmelor $i n scopul facilit&rii gestiunii
costurilor logistice pe baza conceptului de cost total, costurile aferente activit&%ilor logistice pot fi
grupate sub forma unui mix logistic.
La modul general, n cadrul mixului logistic sunt incluse costurile pe care le genereaz& fiecare
dintre activit&%ile logistice, fie ele de baz& sau de sus%inere. Complexitatea structurii mixului logistic
este determinat& de m#rimea costurilor logistice 'i de posibilitatea de echilibrare reciproc# (realizarea
unui arbitraj) ntre costurile specifice diverselor activit&%i logistice astfel nct pe ansamblu s& se
ob%in& reducere a costului logistic total.
5.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea 'i n(elegerea conceptului de mix logistic, ca instrument utilizat pentru analiza
rela(iilor care exist& ntre activit&(ile logisitce generatoare a costurilor logistice. Cunoa'terea 'i
n(elegerea semnifica(iei fiec&rei categorii de costuri logistice 'i a felului n care acestea rela(ioneaz&
n cadrul costului logistic total.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'te capacitatea de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor n
interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 3 ore
5.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Unitatea include ca principale probleme abordate definirea conceptului
de mix logistic, ca instrument economic, factorii care influen(eaz& strictira
mixului logistic 'i definirea diferitelor categorii de costuri asociate acivit&(ilor
logistice cheie.
24
25
5.3.1 Definirea, scopul )i structura mixului logistic
Mixul logistic este considerat a fi un ansamblu de ac%iuni intercorelate
necesar optimiz&rii rentabilit&%ii n raport cu costul logistic total (Samii
2004, 47). El reprezint& principalul instrument utilizat pentru coordonarea
practic& a opera%iunilor primare $i de sus%inere ale sistemului logistic al
firmei. Scopul mixului logistic este n esen%& atingerea unui nivel de servire
maxim cu un cost logistic total minim.
5.3.2 Factori de influen*( ai structurii mixului logistic
Apartenen%a unei anumite activit&%i la categoria celor principale,
respectiv a celor secundare nu este strict&. ncadrarea unei opera%iuni ntr-o
categorie poate s& difere de la o ntreprindere la alta, n func%ie de obiectul
de activitate. Ele sunt determinate de o serie de factori dintre care cei mai
importan%i sunt obiectul de activitate al firmei, complexitatea activit&%ilor
logistice, tipul $i gama sortimental& a produselor oferite, extinderea pie%ei $i
(4) tendin%ele privind comer%ul electronic.
5.3.3 Costurile n stuctura mixului logistic
Pornind de la m&rimea costurilor logistice 'i de la tendin(a de
echilibrare reciproc& a acestora, n structura mixului logistic pot fi asociate
$ase categorii fundamentale de costuri (Lambert, Stock 'i Ellram,
Fundamentals of Logistics Management 1998, 22-24):
! costurile servirii clien%ilor (vnz&rilor);
! costul transportului;
! costurile depozit&rii;
! costurile prelucr&rii comenzilor;
! costurile bunurilor $i materialelor;
! costurile stoc&rii.
Costurile servirii clien"ilor rezult&, pe ansamblu, din varia%ia nivelului
de servire care determin& apari%ia costurilor vnz#rilor pierdute (Lambert,
Stock 'i Ellram, Fundamentals of Logistics Management 1998, 22). Acestea
reprezint& valoarea actual# $i viitoare a tuturor intr#rilor financiare
pierdute datorit# nemul%umirii unui client ca urmare a indisponibilit#%ii,
termenelor de livrare prea lungi $i a nerespect#rii altor condi%ii de servire.
Costul transportului este determinat de opera%iunile care reprezint&
obiectul managementului transporturilor. Costul de transport variaz& n
func%ie de volumul sau de greutatea m&rfurilor transportate, de distan%a care
trebuie parcurs&, de punctul de origine $i respectiv cel de destina%ie, n
func%ie de mijloacele de transport utilizate (n mod considerabil), de
structura canalului logistic $i de prestator.
Costurile depozit#rii sunt cele aferente activit&%ilor care reprezint&
obiectul managementului depozit&rii. Lor li se adaug& $i costurile pe care le
presupun selec%ia amplasamentului unit&%ii de procesare (n cazul specific al
firmelor procesatoare), a depozitelor $i a unit&%ilor de comercializare. n
sfr$it mai pot fi incluse $i costurile care rezult& din schimbarea
respectivului amplasament sau al num&rului de unit&%i.
Costurile prelucr#rii comenzilor sunt costurile aferente activit&%ilor de
prelucrarea comenzilor $i a celor care reprezint& obiectul managementului
informa%iilor. Ele includ costuri de prelucrare a comenzii, comunicarea cu
distribu%ia $i previziunea cererii. Aceast& categorie de costuri este deosebit
de important& pentru nivelul de servire $i controlul celorlalte costuri
logistice.
Costurile bunurilor $i materialelor sunt cele rezultate din activit&%ile
care fac obiectul managementului achizi%iei $i cel al bunurilor $i
25
26
materialelor. Principalele costuri incluse aici sunt cele generate de
aprovizionare $i produc%ie, acestea fiind cele care se modific& cu prec&dere
odat& cu nivelul de servire a clien%ilor (n special m&rimea $i frecven%a
comenzilor) dar $i cu alte opera%iuni din cadrul sistemului logistic al firmei.
Costurile stoc#rii includ costurile generate de activit&%ile care
reprezint& obiectul managementului stocurilor, managementului ambal&rii $i
distribu%iei inverse. Aceste activit&%i sunt numeroase de aceea, pentru a
facilita deciziile manageriale, sunt considerate relevante numai acelea care
variaz& direct propor%ional cu m&rimea stocurilor. Costurile stoc&rii pot fi
grupate n (Lambert, Stock 'i Ellram, Fundamentals of Logistics
Management 1998, 24) costuri de capital, costuri de men%inere a stocurilor 'i
costuri generate de pierderi.

5.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

mix logistic;

costurile servirii clien%ilor;

costul transportului;

costurile depozit&rii;

costurile prelucr&rii comenzilor;

costurile bunurilor $i materialelor;

costurile stoc&rii.
Studii de caz:
1. Stabilirea mixului logistic al unei firme de distribu(ie sau din domeniul turismului.
2. Analiza 'i evaluarea importan(ei fiecarei categorii de costuri n activitatea unei firme de
distribu(ie sau din domeniul turismului.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Ce reprezint& mixul logistic?
2. Care este structura mixului logistic?
3. Care sunt factorii care influen(eaz& strctura mixului logistic 'i n ce const& influen(a lor?
4. Care sunt cele 'ase categorii de costuri logistice 'i n func(ie de ce sunt stabilite?
5. Care este semnifica(ia 'i con(inutul costurilor servirii clien%ilor?
6. Care este semnifica(ia 'i con(inutul costului transportului?
7. Care este semnifica(ia 'i con(inutul costurilor depozit&rii?
8. Care este semnifica(ia 'i con(inutul costurilor prelucr&rii comenzilor?
9. Care este semnifica(ia 'i con(inutul costurilor bunurilor 'i materialelor?
10. Care este semnifica(ia 'i con(inutul costurilor stoc&rii?
Test de evaluare/autoevaluare
1. Mixul logistic este considerat a fi un ansamblu de ac%iuni intercorelate necesar:
a) optimiz&rii profitabilit&%ii n raport cu costul logistic total; b) optimiz&rii rentabilit&%ii n raport cu
costul logistic total; c) optimiz&rii eficacit&%ii n raport cu costul logistic general; d) cre'terii
rentabilit&%ii n raport cu costul logistic total
2. Scopul mixului logistic este n esen%& atingerea unui nivel de servire:
a) cu un cost logistic total acceptabil; b) minim cu un cost logistic total maxim; c) mediu cu un cost
logistic total mediu; d) maxim cu un cost logistic total minim acceptabil.
3. n structura mixului logistic nu sunt incluse:
a) costurile depozit&rii; b) costurile stoc&rii; c) costurile informatiz&rii; d) costurile manipul&rii
bunurilor $i materialelor.
26
27
4. Costurile cu cea mai mare pondere n activitatea logistic& $i n cea a firmei sunt:
a) costurile transportului, stoc&rii, depozit&rii $i manipul&rii; b) costurile transportului $i prelucr&rii
comenzilor; c) costurile servirii clien%ilor, stoc&rii $i depozit&rii; d) costurile depozit&rii $i manipul&rii.
5. Costurile vnz&rilor pierdute reprezint& intr&rile financiare:
a) poten%iale pierdute datorit& nemul%umirii unui client; b) viitoare pierdute datorit& nemul%umirii unui
client; c) actuale pierdute datorit& nemul%umirii unui client; d) actuale $i viitoare pierdute datorit&
nemul%umirii unui client.
6. Costul transportului nu variaz& n func%ie de:
a) distan%a care trebuie parcurs&; b) mijloacele de transport utilizate; c) m&rimea vnz&torului; d)
destina%ie.
7. n cadrul costurilor stoc&rii, cele generate de pierderi nu sunt cauzate de:
a) uzura fizic& $i moral& a bunurilor; b) furturi $i sustrageri; c) deplasarea excesiv& a bunurilor n
sistem; d) plata taxelor $i asigur&rilor.
8. Costurile stoc&rii nu includ costurile generate de activit&%ile care reprezint& obiectul:
a) distribu%iei inverse; b) managementului ambal&rii; c) prelucr&rii comenzilor; d) managementului
stocurilor.
9. Costurile de capital aferente stocurilor sunt:
a) cauzate de pierderea de valoare; b) costurile capitalului investit n stocuri; c) determinate de uzura
fizic& $i moral& a bunurilor; d) costurile capitalului investit n depozite.
10. Costul transportului nu poate fi influen%at de:
a) m&rimea sortimental&; b) prestator; c) mijloacele de transport utilizate; d) distan%a care trebuie
parcurs&.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
27
28
Unitatea de studiu 6
MANAGEMENTUL ACHIZI%IEI
Cuprins
6.1 Introducere
6.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
6.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
6.3.1 Conceptul de achizi%ie
6.3.2 Con%inutul managementului achizi%iei
6.3.3 Obiectivele managementului achizi%iei
6.3.4 Contribu%ia managementului achizi%iei la profit
6.4 ndrumar pentru autoverificare
6.1 INTRODUCERE
De$i considerat& ini%ial doar un ansamblu de activit&%i necesare, $i generatoare de costuri,
achizi%ia a c&p&tat un nou statut odat& cu dezvoltarea logisticii. Deoarece achizi%ia este pozi%ionat& la
zona de contact dintre firm& $i furnizori s&i, managementul s&u a devenit activitatea care define$te
rolul de client al acesteia (prin exprimarea cerin%elor legate de produsele care urmeaz& a fi
achizi%ionate). n acela$i timp, managementul achizi%iei reprezint& activitatea care determin& direct
eficien%a tuturor celorlalte activit&(i logistice prin obiectivele $i caracteristicile sale. Ca urmare, rolul
s&u a crescut n ultima perioad&, achizi%ia n sine fiind din ce n ce mai frecvent considerat o activitate
generatoare de profit.
6.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea 'i nsu'irea semnifica(iei conceptului de achizi(ie, a principalelor activit&(i 'i
decizii specifice managementului ahizi(iei 'i a obiectivelor acestuia. Cunoa'terea felului n care
managementul achizi(iei poate materializa n practic& principiul contribu(iei achizi(iei la profitul
firmei.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'te capacitatea de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor n
interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
6.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Exist& numeroase abord&ri conceptuale privind achizi%ia de bunuri n
scopul aprovizion&rii. Uneori, ace$ti doi termeni sunt utiliza%i ca sinonime,
de$i ntre achizi%ie $i aprovizionare exist& diferen%e mari de con%inut, mai ales
dac& se are n vedere structura de baz& a sistemului logistic al unei firme
(rela%ia dintre componentele acestuia $i opera%iunile logistice)
28
29
6.3.1 Conceptul de achizi&ie
Achizi%ia poate fi definit& n general ca fiind cump#rarea de
materiale, servicii $i bunuri necesare opera%iunilor de produc%ie, marketing,
vnz#ri $i distribu%ia ale unei firme. Achizi%ia are o serie de caracteristici,
dintre care se disting urm&toarele procurarea bunurilor $i serviciilor,
necesitatea achizi%iei, realizarea achizi(iei la cel mai favorabil cost 'i selec%ia
atent& a surselor de aprovizionare. Obiectul opera%iunilor de achizi%ie este
reprezentat de intr&ri care se reg#sesc n bunul finit respectiv care nu se
reg#sesc n produsul final.
6.3.2 Con&inutul managementului achizi&iei
n cadrul managementului achizi%iei se iau decizii care urm&resc
realizarea unei aprovizion&ri care s& corespund& cu cerin(ele de
profitabilitate 'i eficien(& ale firmei 'i n acela'i timp cu nivelul cererii
pentru produsele oferite de firm&. Concret, aceste decizii au n vedere
stabilirea necesit&%ilor de aprovizionare, determinarea m&rimii economice a
comenzii
*
(Samii 2004, 11), selectarea furnizorilor, negocierea pre%urilor,
termenelor $i cantit&%ilor (Lambert, Stock 'i Ellram, Fundamentals of
Logistics Management 1998, 20), alegerea punctelor de recep%ie a m&rfii,
e$alonarea n timp a circula%iei bunurilor (Ballou 1992, 545), selectarea celor
mai convenabile metode de transport, planificarea n timp a aprovizion&rii,
evaluarea periodic& a performan%elor furnizorilor (Samii 2004, 11).
6.3.3 Obiectivele managementului achizi&iei
n sens larg aceste obiective sunt aprovizionarea firmei cu produse,
asigurarea continuit&%ii aprovizion&rii, cump&rarea eficient& $i economic&,
gestiunea stocurilor pentru ob%inerea unui nivel de servire a clien%ilor ridicat
$i a unor costuri de stocare reduse, ntre%inerea unor rela%ii solide cu celelalte
departamente $i perfec%ionarea personalului, a politicilor, a procedurilor $i a
organiz&rii (Baily, 'i al(ii 2004, 19).
Conform cu obiectivele fundamentale $i misiunea logisticii,
obiectivele achizi%iei sunt (1) asigurarea produselor $i serviciilor necesare la
momentul optim, (2) stabilirea echilibrului ntre calitate, pre%, serviciu $i
termene de livrare, (3) reducerea la minimum a costurilor legate de stocuri,
(4) dezvoltarea rela%iilor cu furnizori competen%i, (5) identificarea $i
stimularea unor surse alternative de ncredere, (6) urm&rirea tendin%elor
pie%ei.
6.3.4 Contribu&ia managementului achizi&iei la profit
Generarea de profituri prin mbun&t&%irea managementului achizi%iei
rezult& din ob%inerea unor pre%uri de achizi%ie mai favorabile, din negocierea
unor condi%ii de plat& mai avantajoase, din identificarea unor substituen%i,
prin reproiectarea produselor $i din contribu%ia la reducerea costurilor
bunurilor $i materialelor (B&lan 2006, 92).
29
*
Cantitatea de bunuri care completeaz& stocul, n condi%iile men%inerii la minim a costului combinat al achizi%iei $i men%inerii
stocului (B&lan 2006, 178).
30
6.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

achizi(ie;

aprovizionare;

management al achizi(iei;
Studii de caz:
1. Stabilirea naturii intr&rilor prin achizi(ie, specifice activit&(ii unei societ&(i de produc(ie/
comrciale.de turism.
2. Stabilirea felului n care pot fi ndeplinite obiectivele managementului achizi(iei ntr-o
societate produc&toare/distribuitoare/de turism.
3. Analiza felului n care se iau deciziile specifice managementului achizi(iei ntr-o societate
produc&toare/distribuitoare/de turism.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Cum este definit& achizi(ia?
2. Care sunt caracteristicile achizi(iei?
3. Prezenta(i obiectul opera(iunilor de achizi(ie.
4. Prezenta(i deciziile specifice managementului achizi(iei.
5. Care sunt obiectivele n sens larg ale managementului achizi(iei?
6. Care sunt obiectivele specifice ale managementului achizi(iei?
7. Care sunt obiectivele managementului achizi(iei, n conformitate cu obiectivele
fundamentale $i misiunea logisticii?
8. Prezenta(i felul n care contribuie achizi(ia la cre'terea profitului unei firme.
9. Descrie(i caracteristicile achizi(iei.
10. Descrie(i obiectivele managementului achizi(iei.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Achizi%ia urm&re$te cump&rarea bunurilor la un cost:
a) la un cost minim $i indiferent de surse; b) minim $i din surse competente $i sigure; c) optim $i
indiferent de surse; d) optim $i din surse competente $i sigure.
2. Dintre intr&rile care fac obiectul achizi%iei nu se reg&sesc n bunul finit:
a) componentele; b) serviciile; c) articolele de ntre%inere; d) materiile prime.
3. Dintre intr&rile care fac obiectul achizi%iei se reg&sesc n bunul finit:
a) serviciile; b) articolele de ntre%inere; c) articolele de repara%ii; d) echipamentele de birotic&.
4. Nu reprezint& obiectul achizi%iei procurarea de:
a) bunuri semifinite; b) bunuri imobiliare; c) articole de ntre%inere; d) piese de schimb pentru utilaje
5. Printre caracteristicile achizi(iei de bunuri nu se distinge:
a) cump&rarea la cel mai favorabil cost; b) necesitatea unei selec%ii atente a surselor; c) caracterul
necesar; d) ra(ionalizarea opera(iunilor specifice.
6. Deciziile specifice managementului achizi(iei nu urm&resc:
a) alegerea punctelor de recep%ie a m&rfii; b) stabilirea necesit&%ilor de aprovizionare; c) proiectarea
strategiei de achizi(ie; d) selectarea celor mai convenabile metode de transport.
7. Conform cu obiectivele fundamentale $i misiunea logisticii m&rfurilor, printre obiectivele
managementului achizi%iei nu se reg&se'te:
a) stabilirea echilibrului ntre calitate, pre%, serviciu $i termene de livrare; b) aprovizionarea firmei cu
produse; c) asigurarea produselor $i serviciilor necesare la momentul optim; d) reducerea la minimum
a costurilor legate de stocuri.
30
31
8. Cre'terea profitabilit&(ii activit&(ii firmelor nu poate rezulta din mbun&t&%irea managementului
achizi%iei prin:
a) evitarea supraevalu&rii importan%ei pre%ului; b) identificarea unor substituen%i la pre(uri mai
avantajoase; c) ob%inerea unor pre%uri de achizi%ie mai favorabile; d) contribu%ia la reducerea costurilor
bunurilor $i materialelor.
9. Pentru contribu(ia achizi(iei la profit, ob%inerea unor pre%uri de achizi%ie mai favorabile nu se poate
face prin:
a) comandarea unor cantit&%i mai mari de produse de la furnizori; b) negocierea unor reduceri de
pre%uri cu furnizorii; c) ob%inerea de la furnizor a unor condi%ii de plat& mai bune; d) includerea n
contractele cu furnizorii a unor clauze de protec%ie a pre%urilor.
10. Pentru contribu(ia achizi(iei la profit, negocierea unor condi%ii de plat& mai avantajoase nu
presupune:
a) ob%inerea de la furnizor a unor condi%ii de plat& mai bune; b) achizi%ia anticipat& a produselor pentru
care se estimeaz& o cre$tere important& de pre%; c) negocierea unui anumit interval de decontare cu
vnz&torul; d) condi(ii avantajoase de plat& negociate cu furnizorul.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
31
32
Unitatea de studiu 7
STRATEGIA DE ACHIZI$IE
Cuprins
7.1 Introducere
7.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
7.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
7.3.1 Elaborarea strategiei privind sursele de achizi%ie
7.3.2 Stabilirea rela%iilor cu furnizorii
7.3.3 Identificarea, evaluarea $i selec%ia furnizorilor
7.3.4 Stabilirea variantelor de achizi%ie
7.4 ndrumar pentru autoverificare
7.1 INTRODUCERE
Implementarea deciziilor specifice managementului achizi(iei, n scopul realiz&rii unei
aprovizion&ri care s& r&spund& necesit&(ilor firmei, pornind de la obiectivul de ndeplinirea a misiunii
logistice, presupune elaborarea unei strategii de achizi"ie. Aceasta trebuie s& se bazeze pe analiza unor
date 'i a informa(iilor rezultate, referitoare la firmele furnizoare poten(iale, la loca(ia, m&rimea, pia(a
de provenien(& 'i distan(a la care se afl& ele.
7.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea etapelor strategiei de achizi(ie, n scopul efectu&rii procesului de aprovizionare a
unei firme. Cunoa'terea criteriilor de analiz& a variantelor strategice specifice fiec&rei etape, nsu'irea
modalit&(ilor de interpretare a respectivelor criterii 'i de luare a deciziilor privind selec(ia furnizorilor
poten(iali 'i apoi a celor efectivi.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$te capacitatea de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'te capacitatea de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor n
interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 3 ore
7.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Elaborarea unei strategii de achizi%ie este una dintre componentele
fundamentale ale managementului achizi%iei. O astfel de strategie trebuie s&
cuprind& patru etape de ac%iune fundamentale - elaborarea strategiei privind
sursele de achizi%ie, stabilirea tipologiei rela%iilor cu furnizorii, identificarea,
evaluarea $i selec%ia furnizorilor $i stabilirea variantelor de achizi%ie.
7.3.1 Elaborarea strategiei privind sursele de achizi&ie
n privin(a elabor#rii strategiei privind sursele de achizi%ie Variantele
strategice posibile, se stabilesc pe baza num&rului surselor (i), apropierii
32
33
surselor (ii), dimensiunii surselor (iii) $i a pie%ei de provenien%& (iv). n
func%ie de (i) num#rul surselor organiza%ia poate alege, pentru fiecare dintre
bunurile pe care inten%ioneaz& le achizi%ioneze, unul, doi sau mai mul%i
furnizori. n cazul se care se opteaz& pentru achizi%ia de la doi furnizori se
recomand& ca ace$tia s# aib# ponderi inegale n volumul tranzac%iilor. n
cazul alegerii op%iunii de achizi%ie de la mai mul%i furnizori, avantajele pe
termen scurt pot avea n vedere cre$terea siguran%ei n aprovizionare (prin
evitarea dependen%ei de un singur furnizor), cre$terea presiunii competitive
ntre furnizori prin ponderi diferite acordate acestora n volumul tranzac%iilor
$i posibilitatea compar&rii $i evalu&rii mai u$oare a performan%elor
furnizorilor.
n esen%&, n ceea ce prive$te num&rul surselor, nu exist& o singur&
variant& de strategie care s& ofere un maxim de avantaje n toate situa%iile.
De asemenea nu exist& nici o regul& unic& de stabilire a celui mai potrivit
num&r de furnizori. Varianta strategic& aleas& de fiecare organiza%ie depinde
de numero$i factori, printre care condi%iile specifice de desf&$urare a
activit&%ii $i situa%ia pie%ei.
n func%ie de apropierea surselor (ii), firmele pot alege s&
achizi%ioneze de la furnizori locali $i/sau de la furnizori afla%i la distan%e mai
mari. n func%ie de m#rimea furnizorilor (iii), organiza%ia se poate orienta fie
spre surse de aprovizionare mici fie spre surse de aprovizionare de
dimensiuni mari. n func%ie de pia%a de provenien%# (iv), alternativele
strategice constau n achizi%ia de la surse interne $i respectiv de la surse
externe.
7.3.2 Stabilirea rela&iilor cu furnizorii
n ceea ce prive'te tipologia rela%iilor cu furnizorii, orientarea
tradi%ional& spre rela%ii de adversitate a fost nlocuit& n prezent de
preocuparea pentru dezvoltarea rela%iilor de parteneriat ntre firmele
furnizoare $i cele cump&r&tore. O serie de criterii de clasificare a rela%iilor
furnizor-cump&r&tor pot fi orizontul de timp, preocuparea pentru cealalt&
parte, ncrederea, investi%iile n rela%ie $i natura rela%iei. Pornind de la
acestea, rela%iile dintre furnizori $i cump&r&tori se pot mp&r%i n tranzac%ii
unice, rela%ii func%ionale 'i parteneriat rela(ional.
7.3.3 Identificarea, evaluarea 'i selec&ia furnizorilor
Selec%ia furnizorilor presupune desf&$urarea prealabil& a unui proces
de identificare $i evaluare a poten%ialilor candida%i. Procesul de alegere a
furnizorilor include ca etape de ac%iune identificarea furnizorilor existen%i,
stabilirea criteriilor de selec%ie, evaluarea preliminar&, evaluarea detaliat& 'i
selec%ia furnizorilor. Identificarea ntre firmele existente pe pia%& a
furnizorilor la care organiza%ia poate apela pornind de la situa%iile care
determin& aceast& necesitate, presupune ob%inerea unei cantit&%i importante
de informa%ii. Acestea pot provenii att din afar# ct $i din interiorul
organiza%iei. Sursele de informa%ii la care poate apela cump&r&torul se mpart
n surse primare interne respectiv externe $i surse secundare interne
respectiv externe. Criteriile de selec%ie a furnizorilor se stabilesc n func%ie
de condi%iile concrete $i de obiectivele pe care le urm&re$te firma
cump&r&toare. Evaluarea detaliat# presupune urm&rirea a trei aspecte
fundamentale. Este vorba de aspectele financiare, de strategia $i cultura
organiza%ional&, de aspectele tehnologice.
33
34
7.3.4 Stabilirea variantelor de achizi&ie
Variantele strategice de achizi%ie se stabilesc n func%ie de cantitatea de
bunuri $i de durata intervalului de livrare a bunurilor. Pornind de la ace'ti doi
parametri se pot stabili patru variante strategice de achizi(ie 'i anume
achizi%ia zilnic&, achizi%ia n func%ie de cerin%ele curente, achizi%ia anticipat&
'i achizi%ia speculativ&.
Achizi%ia zilnic# se caracterizeaz& prin cantit&%i mici de bunuri
cump&rate n comenzi frecvente. Achizi"ia n func%ie de cerin%ele curente
const& n lansarea unor comenzi mai mari, cu o frecven%& de livrare mai
mic&. Achizi%ia anticipat# const& n cump&rarea n avans fa%& de necesit&%ile
curente ale firmei ceea ce se reflect& n stocuri mai mari la cump&r&tor.
Achizi%ia speculativ# este o form& a cump&r&rii anticipate dar care are alte
scopuri. Alegerea uneia dintre cele patru variante de achizi%ie se face n
func%ie de evolu%ia pre%urilor.
7.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

strategia privind sursele de achizi%ie;

selec%ia furnizorilor;

criterii de selec(ie a furnizorilor;

variante strategice de achizi%ie.


Studii de caz:
1. Urm&rirea 'i analizarea felului n care este ndeplinit& strategia de achizi(ie n interiorul unei
firme de comer(/turism.
2. Stabilirea unei strategii de achizi(ie corespunz&toare activit&(ii unei firme de comer(/turism.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Care sunt etapele strategiei de achizi(ie?
2. Prezenta(i variantele strategice privind sursele de aprovizionare.
3. Prezenta(i variantele de rela(ii cu furnizorii.
4. Prezenta(i etapele procedurii de selec(ie a furnizorilor.
5. Prezenta(i sursele de ob(inere a informa(iilor necesare selec(iei furnizorilor.
6. S& se prezinte felul n care se stabilesc criteriile de selec(ie a furnizorilor.
7. Prezenta%i modul n care se face evaluarea detaliat& a furnizorilor poten(iali.
8. Care sunt criteriile care stau la baza alegerii variantelor strategice de achizi(ie?
9. S& se prezinte variantele strategice de achizi(ie.
10. S& se prezinte avantajele 'i dezavantajele fiec&rei variante stragice de achizi(ie.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Una dintre etapele strategiei de achizi%ie este:
a) elaborarea unei strategii privind sursele de aprovizionare; b) elaborarea unei strategii privind sursele
de vnzare; c) elaborarea unei strategii privind direc%iile de aprovizionare; d) elaborarea unei politici
privind sursele de aprovizionare.
2. Nu este un criteriu de elaborare a unei strategii privind sursele de aprovizionare:
a) pia%a de provenien%& a furnizorilor; b) num&rul furnizorilor; c) apropierea furnizorilor; d) natura
furnizorilor.
3. Un avantaj pe termen scurt al achizi%iei de la un furnizor unic este:
a) perfec%ionarea activit&%ilor logistice; b) cre$terea riscurilor pentru cump&r&tor; c) posibilitatea
ob%inerii unor pre%uri mai reduse; d) un grad mai redus de varia%ie a caracteristicilor produsului.
4. Un dezavantaj pe termen scurt al achizi%iei de la un furnizor unic este:
a) pierderea poten%ial& a accesului la informa%ii privind pia%a; b) sc&derea calit&%ii bunurilor; c)
imposibilitatea ob%inerii unor pre%uri mai reduse; d) comunicarea prea bun& cu furnizorul.
34
35
5. n cazul achizi%iei de la doi furnizori se recomand& ca ace$tia s& aib&:
a) ponderi fixe n volumul tranzac%iilor; b) ponderi variabile n volumul tranzac%iilor; c) ponderi egale
n volumul tranzac%iilor; d) ponderi inegale n volumul tranzac%iilor.
6. n cazul achizi%iei de la mai mul%i furnizori, se evit&:
a) apari%ia nemul%umirii unora dintre furnizori; b) cre$terea riscului; c) expunerea la problemele
furnizorilor; d) sc&derea calit&%ii.
7. n cazul achizi%iei de la mai mul%i furnizori, cre$terea siguran%ei n aprovizionare rezult& din:
a) cre$terea presiunii competitive ntre furnizori; b) evitarea dependen%ei de un singur furnizor; c)
apari%ia nemul%umirii unora dintre furnizori; d) posibilitatea compar&rii performan%elor furnizorilor.
8. Caracterul local al unei surse de achizi%ie poate fi definit prin:
a) u$urin%a transportului $i a comunic&rii; b) reducerea costurilor depozit&rii; c) frecven%a campaniilor
promo%ionale; d) m&rimea firmei.
9. Nu este un motiv al achizi%iei de la surse externe:
a) inexisten%a bunurilor pe pia%a intern&; b) disponibilitatea redus& a bunurilor; c) nivelul sc&zut al
calit&%ii bunurilor oferite de furnizorii interni; d) specificului cultural apropiat.
10. Variantele strategice de achizi%ie nu se stabilesc n func%ie de:
a) durata intervalului de livrare; b) m&rimea comenzilor; c) scurtarea termenelor de livrare; d)
cantitatea de bunuri
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
35
36
Unitatea de studiu 8
MANAGEMENTUL STOC"RII
Cuprins
8.1 Introducere
8.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
8.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
8.3.1 Factorii specifici, scopul 'i deciziile managementului stocurilor
8.3.2 Definirea stocurilor
8.3.3 Rolul stocurilor de produse n sistemul logistic al firmei
8.4 ndrumar pentru autoverificare
8.1 INTRODUCERE
Stocurile de%in o pondere critic& n ansamblul costurilor. De aceea, deciziile privind necesitatea
$i m&rimea stocurilor sunt esen%iale pentru cre$terea eficien%ei activit&%ii economice a unei organiza%ii.
Contribu%ia managementului stoc&rii la ndeplinirea misiunii logistice $i la func%ionarea canalului
logistic respectiv a firmelor care l alc&tuiesc, este una fundamental&.
8.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea principalelor activit&(i 'i decizii specifice managementului stoc&rii, a factorilor
specifici acestuia care influen(eaz& profitabilitea logisticii 'i n general a activit&(ii firmei, a scopului
pe care l are managementul stoc&rii din puncutul de vedere al m&rimii stocurilor 'i costurilor pe care
existen(a acestora le presupune. Cunoa'terea rolului stocurilor n sistemele logistice ale firmelor, pe
categorii de bunuri 'i n func(ie de obiectul de activitate al firmelor.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$tea capacit&(ii de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'terea capacit&(ii de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor
n interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
8.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Principalele activit&%i pe care le presupune managementul stoc&rii sunt
(1) elaborarea politicilor privind stocurile de materii prime, materiale $i
produse finite, (2) stabilirea ponderii diferitelor bunuri n num&rul/cantitatea
total& de bunuri din stoc $i (3) determinarea stocului de siguran%& $i a
punctului de aprovizionare (m&rimea stocului la care se lanseaz& o nou&
comand& c&tre furnizor). Lor li se adaug& $i aplicarea unor strategii de
accelerare a circula%iei bunurilor $i de rota%ie a stocurilor cum ar fi just-in-
time, MRP sau DRP (B&lan 2006, 30).
36
37
8.3.1 Factorii specifici, scopul )i deciziile managementului
stoc(rii
Cei mai importan%i factori specifici managementului stocurilor, care
influen%eaz& profitabilitatea logisticii, sunt costurile care decurg din
desf&$urarea activit&%ilor care au ca obiect sta%ionarea $i deplasarea
bunurilor.
n esen%&, scopul managementului stoc&rii este de a determina nivelul
stocurilor n vederea reducerii la minim a costului logistic total n condi%iile
satisfacerii solicit&rilor clien%ilor.
n general, deciziile manageriale referitoare la stocare $i depozitarea
bunurilor sunt influen%ate de nivelul de servire a clien%ilor $i de continuitatea
desf&$ur&rii activit&%ii firmei. De asemenea, ele influen%eaz& la rndul lor
deciziile care se iau la aceste nivele ale logisticii.
8.3.2 Definirea stocurilor
No%iunea de stoc poate fi definit& ca reprezentnd cantitatea de
produse care este men%inut# n depozit n vederea utiliz#rii sale, pe m#sura
apari%iei nevoii. Abordarea logistic& consider& necesar& reducerea sau chiar
eliminarea lor, pentru a evita imobilizarea unei p#r%i importante din capitalul
firmei.
8.3.3 Rolul stocurilor de produse n sistemul logistic al firmei
Rolul stocurilor de produse n sistemul logistic al firmei Poate fi
definit pe patru planuri fundamentale. Acestea sunt mbun&t&%irea satisfacerii
cererii, men%inerea echilibrului cerere ofert&, reducerea costurilor $i
sc&derea incertitudinii.
Cu toate c& utilizarea stocurilor cre$te siguran%a organiza%iei n fa%a
incertitudinii cererii $i a aprovizion&rii (termene de livrare variabile sau
comenzi neonorate), ea are $i o serie de dezavantaje. Cele mai semnificative
dintre acestea sunt risipa de resurse, uzura moral& $i fizic& a produselor
(fenomen care a crescut n intensitate n economia ultimelor decenii) $i
efectele orient&rii cererii spre alte produse sau spre produse noi
8.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

managementul stoc&rii;

stoc de bunuri;

rolul stocurilor;

dezavantajele stocurilor.
Studii de caz:
1. Determinarea felului n care se desf&'oar& activit&(ile specifice managementului stoc&rii la
nivelul unei ntreprinderi de comer(/turism.
2. Urm&rirea 'i analiza felului n care se au deciziile specifice managementului stoc&rii la
nivelul unei ntreprinderi de comer(/turism.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Care sunt principalele activit&(i specifice managementului stoc&rii?
2. Care sunt cei mai importan%i factori specifici managementului stoc&rii, care influen%eaz&
profitabilitatea logisticii?
3. Care este n esen%&, scopul managementului stoc&rii?
4. Ce trebuie trebuie s& aib& n vedere un bun management al stocurilor?
37
38
5. Ce influen(eaz&, n general, deciziile manageriale referitoare la stocarea bunurilor?
6. Cum poate fi definit& n general no%iunea de stoc?
7. Din ce pot fi formate stocurile?
8. Care este abordarea logistic& n privin(a stocurilor?
9. Prezenta(i cele patru planuri fundamentale prin care poate fi definit rolul stocurilor n
sistemul logistic al unei firme.
10. Prezenta(i dezavantajele utiliz&rii stocurilor n sistemele logistice ale firmelor.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Nu se reg&se$te ntre activit&%ile pe care le presupune managementul stoc&rii:
a) elaborarea politicilor privind stocurile; b) stabilirea ponderii diferitelor bunuri; c) stabilirea
necesit&%ilor de aprovizionare; d) determinarea stocului de siguran%&.
2. Costurile stoc&rii $i profitabilitatea logisticii sunt influen%ate direct de:
a) sta%ionarea $i deplasarea bunurilor; b) fabrica%ia bunurilor; c) m&rimea depozitelor utilizate; d) tipul
sortimental..
3. Scopul managementului stoc&rii este de a determina nivelul stocurilor corespunz&tor:
a) costului de transport minim; b) costului logistic total minim; c) costurilor minime de depozitare; d)
costurilor minime de stocare.
4. Un management al stocurilor eficient nu se bazeaz& pe:
a) importan%a relativ& a clien%ilor; b) flexibilitatea proceselor de fabrica%ie; c) politicile concuren%ilor;
d) politicile referitoare la depozitare.
5. Rolul stocurilor de bunuri, n sistemul logistic al unei firme, nu poate fi definit prin contribu(ia la:
a) politicile referitoare la depozitare; b) reducerea costurilor; c) mbun&t&%irea satisfacerii cereri; d)
sc&derea incertitudinii.
6. Stocul poate fi definit ca reprezentnd:
a) un spa(iu de p&strare a bunurilor; b) o cantitate de bunuri men(inut& n depozite; c) num&rul de
bunuri vndute din depozit; d) o rezerv& de bunuri care nu este desitnat& vnz&rii.
7. Prin prisma logisticii m&rfurilor se consider& necesar&:
a) p&strarea unor stocuri indiferent de situa(ie; b) men(inerea unor stocuri rezonabile ; c) reducerea sau
chiar eliminarea stocurilor; d) formarea de stocuri mari.
8. Nu reprezint& un plan de definire a rolului stocurilor n sistemul logistic al unei firme:
a) sc&derea incertitudinii; b) mbun&t&%irea satisfacerii cererii; c) men%inerea echilibrului cerere
ofert&; d) semnifica(ia economic& a diferitelor bunuri.
9. Prin mbun&t&%irea satisfacerii cererii stocarea urm&re$te:
a) reducerile de pre% cantitative ce pot fi ob%inute de la furnizori; d) reducerea frecven%ei
aprovizion&rilor; b) reducerea sau chiar eliminarea decalajului temporal ntre cerere $i ofert&; c)
crearea $i men%inerea la un nivel ridicat a disponibilit&%ii bunurilor.
10. Prin men%inerea echilibrului cerere ofert& stocarea urm&re$te:
a) crearea $i men%inerea la un nivel ridicat a disponibilit&%ii bunurilor; b) reducerea sau chiar
eliminarea decalajului temporal ntre cerere $i ofert&; c) reducerile de pre% cantitative ce pot fi ob%inute
de la furnizori; d) reducerea frecven%ei aprovizion&rilor.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
38
39
Unitatea de studiu 9
TIPOLOGIA STOCURILORILOR N SISTEMELE LOGISTICE ALE FIRMELOR
Cuprins
9.1 Introducere
9.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
9.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
9.4 ndrumar pentru autoverificare
9.1 INTRODUCERE
Unitatea include ca principale probleme abordate definirea celor 'apte categorii de stocuri,
principalele lor caracteristici, factorii care influen(eaz& decizia de utilizare a uneia sau alteia dintre
acestea 'i nu n ultimul rnd, solu(iile de cre'tere a eficien(ei stoc&rii n particular 'i logisticii firmei n
general, n leg&tur& cu utilizarea stocurilor de bunuri, ca instrument logistic.
9.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea principalelor categorii de stocuri clasificate n func(ie de necesit&(ile unui
management al stocurilor eficient, n cadrul sistemelor logistice ale unei ntreprinderi. nsu'irea
cuno'tin(elor necesare stabilirii, n func(ie de factorii economici 'i de pia(&, care este cea mai potrivit&
categorie de stoc care poate fi utilizat& de o firm&, n condi(ii de maxim& eficien(& 'i eficacitate.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$tea capacit&(ii de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'terea capacit&(ii de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor
n interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
9.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
n cadrul managementului stocurilor sunt planificate $i urm&rite
numeroase tipuri de stocuri. Acestea pot fi grupate, n func%ie de motivele
pentru care bunurile sunt acumulate, n stoc ciclic (sau de baz&), stoc n
tranzit, stoc de siguran%& (tampon), stoc sezonier, stoc speculativ, $i stocuri
nevandabile (n surplus). Acestor categorii li se poate ad&uga $i stocul
mediu.
Stocul ciclic reprezint& cantitatea de bunuri stocat& n vederea
comercializ&rii sau desf&$ur&rii fabrica%iei n perioada de reaprovizionare $i
rezult& din procesul de reaprovizionare. Este destinat satisfacerii cererii n
special n condi%ii de certitudine.
Stocul n tranzit este reprezentat de bunurile aflate n mi$care de la o
unitate la alta sau n a$teptare, n mijloacele de transport.
Stocul de siguran"# este format din bunurile stocate n surplus fa%& de
stocul ciclic $i reprezint& o modalitate de protec%ie fa%& de incertitudinea
cererii $i a intervalului de livrare.
39
40
Stocul sezonier presupune acumularea de bunuri naintea nceputului
de sezonului $i este tipic produselor agroalimentare, industriei textile sau de
bunuri destinate desf&$ur&rii procesului de nv&%&mnt. O variant& de
stocului sezonier este stocul speculativ. Acesta reprezint& o cantitate de
bunuri care nu este destinat& direct satisfacerii cererii curente. Ele rezult& din
achizi(ia anticipat& sau speculativ& $i pot fi formate din bunuri achizi%ionate
n cantitate mare pentru a beneficia de o reducere de pre% sau de o cre$tere
previzionat& a pre%ului pe pia%&, pentru a asigura protec%ia n fa%a unei penurii
sau a posibilit&%ii grevelor.
Stocurile nevandabile sunt formate din bunuri care nu au fost
solicitate de clien%i pentru o anumit& perioad& de timp dincolo de care pot fi
considerate uzate moral. Uzura moral& este ns& relativ&. Ea se poate
manifesta prin raportare la toate pie%ele pe care este prezent& organiza%ia sau
numai pe pia%a deservit& de unul dintre depozitele firmei sau la care a apelat
firma.
Stocul mediu este constituit din materiile prime, componentele,
bunurile n curs de prelucrare $i cele finite, p&strate de regul& ntr-un sistem
logistic.
9.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

stoc ciclic;

stoc n tranzit;

stoc de siguran(&;

stoc sezonier;

stoc speculativ;

stocuri nevandabile;

stoc mediu.
Studii de caz:
1. Stabilirea tipurilor de stocuri care pot fi utilizate de o firm& de comer(/turism, n condi(ii de
eficien(& logistic&, n func(ie de obiectul de activitate ale acesteia.
2. Analiza influen(ei factorilor specifici asupra m&rimii stocului ciclic, pentru o ntreprindere de
comer(/turism.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. S& se defineasc& stocul ciclic.
2. Prezenta(i felul n care este influen(at stocul ciclic de factorii specifici.
3. S& se defineasc& stocul n tranzit.
4. Care este obiectivul managementului stoc&rii, n ceea ce prive'te incertitudinea legat& de
stocurile n tranzit?
5. Defini(i stocul de siguran(&.
6. Prezenta(i felul n care poate fi redus& incertitudinea care determin& necesitatea utiliz&rii
stocului de siguran(&.
7. S& se defineasc& stocul sezonier.
8. S& se defineasc& stocul speculativ.
9. S& se defineasc& stocul nevandabil.
10. S& se defineasc& stocul mediu.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Stocul de baz& reprezint&:
a) o cantitate de bunuri stocat& n vederea comercializ&rii; b) o cantitate de bunuri destinat& protec%iei;
c) bunuri destinate acoperirii rupturilor de stoc; d) bunuri achizi%ionate anticipat.
40
41
2. Nu este un factor de influen%& a m&rimii stocului de ciclic:
a) m&rimea comenzii; b) tipul de marf&; c) num&rul surselor de achizi%ie; d) posibilitatea ob%inerii de
reduceri de pre%.
3. Stocul n tranzit este format din:
a) bunuri periculoase; b) bunuri aflate n depozitul furnizorului; c) bunuri aflate n depozitul clientului;
d) bunuri aflate n mi$care sau a$teptare.
4. M&rimea incertitudinii legate de stocurile n tranzit este:
a) direct propor%ional& cu viteza de deplasare a m&rfurilor; b) direct propor%ional& cu distan%a fa%& de
furnizor; c) invers propor%ional& cu distan%a fa%& de furnizor; d) independent& de distan%a fa%& de
furnizor.
5. Stocul de siguran%& reprezint&:
a) o modalitate de protec%ie fa%& de certitudinea cererii; b) o modalitate de protec%ie fa%& de
incertitudinea stocului; c) o modalitate de protec%ie fa%& de incertitudinea cererii; d) o modalitate de
protec%ie fa%& de certitudinea livr&rilor.
6. n vederea mic$or&rii stocurilor de siguran%&, incertitudinea cererii poate fi redus& prin:
a) cre$terea preciziei previziunii; b) cre$terea stocului de baz&; c) sc&derea stocului n tranzit; d)
eliminarea stocurilor.
7. Stocul speculativ poate avea ca scop:
a) valorificarea sc&derii pre%ului de vnzare a bunurilor; b) valorificarea reducerilor de pre% cantitative;
c) valorificarea cre$terii pre%ului de cump&rare; d) cre$terea stocului mediu.
8. Stocul sezonier rezult& din:
a) achizi%ia anticipat& n sezon; b) achizi%ia speculativ& n extrasezon; c) achizi%ia speculativ& n sezon;
d) achizi%ia anticipat& n extrasezon.
9. Stocurile nevandabile reprezint&:
a) bunuri care nu s-au vndut $i sunt uzate moral; b) bunuri imposibil de comercializat; c) bunuri
alterate $i deteriorate; d) bunuri expirate $i imposibil de comercializat.
10. Stocul mediu este necesar:
a) protec%iei fa%& de fluctua%iile stocurilor; b) elimin&rii celorlalte tipuri de stocuri; c) calcul&rii m&rimii
stocurilor; d) reducerii eficace a costurilor de stocare.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
41
42
Unitatea de studiu 10
MANAGEMENTUL DEPOZIT"RII
Cuprins
10.1 Introducere
10.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
10.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
10.3.1 Rolul depozitelor n sistemul logistic al firmei
10.3.2 Func%iile depozitelor n sistemul logistic al firmei
10.4 ndrumar pentru autoverificare
10.1 INTRODUCERE
Depozitarea poate fi considerat& o activitate de sprijin a stoc&rii, leg&tura dintre acestea
manifestndu-se prin structura, concep%ia, proprietatea, automatizarea, preg&tirea $i m&rimea
personalului necesar spa%iului de depozitare. n general, deciziile manageriale referitoare la depozitarea
bunurilor sunt influen%ate de nivelul de servire a clien%ilor $i de continuitatea desf&$ur&rii activit&%ii
firmei. De asemenea, ele influen%eaz& la rndul lor deciziile care se iau la aceste nivele ale logisticii.
10.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Cunoa$terea principalelor categorii de depozite clasificate n func(ie de necesit&(ile unui
management al depozitelor eficient, n cadrul sistemelor logistice ale unei ntreprinderi. nsu'irea
cuno'tin(elor necesare stabilirii, n func(ie de factorii economici 'i de pia(&, care este cea mai potrivit&
categorie de depozit care poate fi utilizat& de o firm&, n condi(ii de maxim& eficien(& 'i eficacitate.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$tea capacit&(ii de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'terea capacit&(ii de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor
n interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
10.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Depozitarea reprezint& un ansamblu de activit&%i constnd n crearea,
utilizarea $i gestionarea unor spa%ii de p&strare a stocurilor de produse.
Depozitarea particip& la ndeplinirea misiunii logistice cu o contribu%ie
maxim& la profitul firmei. n cadrul sistemului logistic, deciziile adoptate n
privin%a depozitelor de produse includ stabilirea num&rului depozitelor,
determinarea amplasamentului lor, dimensionarea $i configurarea intern& a
depozitelor.
10.3.1 Rolul depozitelor n sistemul logistic al firmei
Rolul depozitelor n sistemul logistic al firmei se manifest& prin
coordonarea ofertei cu cererea, reducerea costurilor logistice $i atingerea
42
43
unor obiective de marketing. Posibilitatea coordon#rii ofertei cu cererea
const& n asigurarea cantit&%ilor de produse necesare pentru satisfacerea
cererii la momentul la care se manifest& aceasta 'i cu cantit&%ile care sunt
solicitate. Contribu%ia depozit#rii la reducerea costurilor logistice se
materializeaz& prin coordonarea managementul achizi%ie $i al transporturilor.
contribu%ia depozit#rii la atingerea unor obiective de marketing se
concretizeaz& prin posibilitatea reducerii timpului de livrare, prin amplasarea
depozitelor n apropierea clien%ilor $i utilizarea unor mijloace de transport
rapide, prin ad&ugarea de valoare rezultat& din facturare, ambalare, creare de
pachete promo%ionale etc. $i prin cre$terea prezen%ei pe pia%& ceea ce permite
men%inerea loialit&%ii clien%ilor existen%i $i atragerea unora noi.
10.3.2 Func&iile depozitelor n sistemul logistic al firmei
Func%iile depozitelor n sistemul logistic al firmei sunt influen%ate de
proprietatea asupra depozitelor $i dreptul de utilizare a acestora, de politica
proprietarului $i/sau a utilizatorului, de particularit&%ile bazei de furnizori $i
de clien%i, de amploarea activit&%ii utilizatorului $i de produsele care fac
obiectul depozit&rii. Principalele func%ii prin care depozitele contribuie la
func%ionarea sistemelor logistice sunt p&strarea bunurilor, crearea
posibilit&(ii de consolidare a livr&rilor, posibilitatea cre&rii unei structuri
sortimentale $i oferirea de servicii cu valoare ad&ugat&.
Opera%iunile de manipulare necesare ndeplinirii func%iilor depozitelor
sunt nc&rcarea $i desc&rcarea, deplasarea bunurilor spre $i dinspre spa%iul de
depozitare $i prelucrarea comenzilor.
10.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

coordonarea ofertei cu cererea;

p&strarea bunurilor;

consolidarea livr&rilor;

servicii cu valoare ad&ugat&.


Studii de caz:
1. S& se analizeze 'i interpreteze func(iilor depozitelor utilizate de o firm& de comr(/turism.
2. S& se analizeze 'i interpreteze rolul depozitelor utilizate de o firm& de comr(/turism.
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Care sunt cele trei planuri fundamentale pe care se manifest& rolul depozitelor n sistemele
logistice ale firmelor.
2. n ce const& rolul depozitelor de coordonare a ofertei cu cererea?
3. n ce se materializeaz& contribu%ia depozit&rii la reducerea costurilor logistice?
4. Prin ce se concretizeaz& contribu%ia depozit&rii la atingerea unor obiective de marketing?
5. Care sunt principalele func(ii ale depozitelor, n sistemele logistice ale firmelor?
6. Prezenta(i func(ia depozitelor legat& de durata p&str&rii bunurilor?
7. Ce presupune consolidarea livr&rilor de bunuri?
8. Descrie(i modul de realizare a structurilor sortimentale la nivelul depozitelor.
9. Descrie(i func(ia depozitelor de oferire de servicii cu valoare ad&ugat&.
10. Prezenta%i opera%iunile de manipulare necesare ndeplinirii func%iilor depozitelor.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Nu este un plan de manifestare a rolului depozitelor n sistemul logistic al unei firme:
a) atingerea unor obiective de marketing; b) coordonarea ofertei cu cererea; c) reducerea costurilor
logistice; d) consolidarea livr&rilor.
43
44
2. Posibilitatea coordon&rii ofertei cu cererea const& n:
a) asigurarea cantit&%ilor de produse necesare pentru satisfacerea cererii; b) coordonarea
managementul achizi%ie $i al transporturilor; c) posibilitatea reducerii timpului de livrare; d) crearea
unor spa(ii care s& permit& suplimentarea stocurilor de baz& cu stocuri de siguran%&.
3. Contribu%ia depozit&rii la reducerea costurilor logistice se materializeaz& prin:
a) asigurarea cantit&%ilor de produse necesare pentru satisfacerea cererii; b) coordonarea
managementul achizi%ie $i al transporturilor; c) posibilitatea reducerii timpului de livrare; d) crearea
unor spa(ii care s& permit& suplimentarea stocurilor de baz& cu stocuri de siguran%&.
4. contribu%ia depozit&rii la atingerea unor obiective de marketing se concretizeaz& prin:
a) asigurarea cantit&%ilor de produse necesare pentru satisfacerea cererii; b) coordonarea
managementul achizi%ie $i al transporturilor; c) posibilitatea reducerii timpului de livrare; d) crearea
unor spa(ii care s& permit& suplimentarea stocurilor de baz& cu stocuri de siguran%&.
5. Durata de p&strare a bunurilor n depozite, presupune:
a) men(inerea produselor pe termen lung, sezonier $i temporar; b) reunirea produselor provenind de la
mai multe surse de aprovizionare ntr-un singur transport; c) reunirea bunurilor provenite de la
depozite diferite ale aceluia$i furnizor; d) ob%inerea unor avantaje cum ar fi reducerea costurilor de
depozitare.
6. Consolidarea livr&rilor presupune:
a) men(inerea produselor pe termen lung, sezonier $i temporar; b) reunirea produselor provenind de la
mai multe surse de aprovizionare ntr-un singur transport; c) reunirea bunurilor provenite de la
depozite diferite ale aceluia$i furnizor; d) ob%inerea unor avantaje cum ar fi reducerea costurilor de
depozitare.
7. Structurarea sortimental& la nivelul depozitelor se poate realiza prin:
a) men(inerea produselor pe termen lung, sezonier $i temporar; b) reunirea produselor provenind de la
mai multe surse de aprovizionare ntr-un singur transport; c) reunirea bunurilor provenite de la
depozite diferite ale aceluia$i furnizor; d) ob%inerea unor avantaje cum ar fi reducerea costurilor de
depozitare.
8. Oferirea de servicii cu valoare ad&ugat& prin func(ionarea unui depozit, permite:
a) men(inerea produselor pe termen lung, sezonier $i temporar; b) reunirea produselor provenind de la
mai multe surse de aprovizionare ntr-un singur transport; c) reunirea bunurilor provenite de la
depozite diferite ale aceluia$i furnizor; d) ob%inerea unor avantaje cum ar fi reducerea costurilor de
depozitare.
9. Nu este o opera%iune de manipulare necesar& ndeplinirii func%iilor depozitelor:
a) executarea comenzilor mici; b) nc&rcarea $i desc&rcarea; c) deplasarea bunurilor; d) prelucrarea
comenzilor.
10. nc&rcarea $i desc&rcarea bunurilor este precedat& de:
a) activit&%i de sortare $i control; b) deplasarea bunurilor; c) stivuirea produselor; d) verificarea final& a
con%inutului comenzii.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
44
45
Unitatea de studiu 11
TIPOLOGIA DEPOZITELOR N SISTEMELE LOGISTICE ALE FIRMELOR
Cuprins
11.1 Introducere
11.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
11.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
11.3.1 Clasificarea depozitelor dup& tipul de marf& depozitat& $i condi%iile de depozitare
11.3.2 Clasificarea depozitelor dup& rolul ndeplinit
11.3.3 Clasificarea depozitelor dup& forma de proprietate
11.3.4 Selec%ia tipului de depozit
11.3.5 Amplasarea depozitelor
11.3.6 Variante strategice de depozitare
11.3.7 Aranjarea produselor n depozit
11.4 ndrumar pentru autoverificare
11.1 INTRODUCERE
n general, organiza%iile au posibilitatea de a alege cea mai favorabil& variant& de depozitare
dintr-o multitudine de alternative reprezentate de tot attea tipuri de spa%ii de depozitare. Unele firme
pot chiar s& renun%e la depozitare prin utilizarea distribuitorilor cu am&nuntul ceea ce permite nu
numai reducerea costurilor de depozitare $i de stocare ci $i accelerarea fluxului de bunuri n general.
Firmele care comercializeaz& pe baz& de catalog sau on-line utilizeaz& depozitul la punctul de origine
adic& depozitul fabricantului, grosistului sau un depozit specializat la care apeleaz& unul dintre ace$tia.
n orice caz, indiferent de varianta utilizat&, pentru clasificarea depozitelor se folosesc 3 criterii
principale c&rora li se adaug& alte cteva secundare.
Amplasarea depozitelor respectiv aranjarea m&rfurilor n interiorul acestora influen%eaz& n mod
direct satisfacerea cererii n condi%iile ndeplinirii misiunii logistice la nivelul firmelor care le
utilizeaz& $i a posibilit&%ii de reducere a costurilor logistice totale.
11.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Dobndirea de cuno$tin%e necesare stabilirii tipului de depozit necesar func(ion&rii firmelor, n
func(ie de activitatea pecific& a acestora, pe baza criteriilor de clasificare a depozitelor 'i a modului n
care fiecare categorie de depozit poate r&spunde necesit&(ilor specifice ale acestora.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$tea capacit&(ii de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'terea capacit&(ii de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor
n interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 3 ore
11.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
Cele trei criterii principale de clasificare a depozitelor sunt tipul de
marf& depozitat& $i condi%iile de depozitare, rolul depozitelor $i forma de
45
46
proprietate. Alte criterii de clasificare a depozitelor se refer& la tipul
constructiv, gradul de automatizare $i mecanizare, amenajarea interioar& a
depozitelor $i mobilitate. n func%ie de acest din urm& criteriu depozitele se
mpart n fixe $i respectiv spa%ii de depozitare mobile (mijloace de transport)
avnd o importan%& direct propor%ional& cu durata sta%ion&rii bunurilor n
interiorul acestora.
Num&rul $i amplasarea depozitelor sunt determinate de pozi%ia
unit&%ilor de produc%ie fa%& de pia%a clien%ilor $i respectiv de caracteristicile
bunurilor.
Variantele strategice de depozitare permit stabilirea cele mai bune
solu(ii de utilizare a depozitelor, n func(ie de accesul 'i de m&rimea pe(e
firmei sau de inten(iile manageriale de extindere.
11.3.1 Clasificarea depozitelor dup( tipul de marf( depozitat(
'i condi&iile de depozitare
n func%ie de tipul de marf& depozitat& $i condi%iile de depozitare,
depozitele se clasific& n depozite pentru produse generale $i depozite
specializate.
11.3.2 Clasificarea depozitelor dup( rolul ndeplinit
n func%ie de rolul ndeplinit, depozitele pot fi destinate p#str#rii pe
termen lung (depozite de stocare) $i respectiv centre (depozite) de
distribu%ie.
11.3.3 Clasificarea depozitelor dup( forma de proprietate
n func%ie de forma de proprietate, depozitele se clasific& n depozite
(1) private, (2) publice $i (3) contractuale.
Depozitele private (1) sunt depozite aflate proprietatea $i
managementul firmei care de%ine bunurile p&strate $i manipulate n interiorul
s&u.
Depozitele publice (2) sunt depozite care apar%in firmelor specializate
n opera%iuni de depozitare $i/sau logistice, care ofer& contra cost servicii
specifice clien%ilor interesa%i, cel mai adesea produc&tori sau distribuitori cu
ridicata. Depozitele publice pot fi clasificate n func%ie de tipul produselor $i
de condi%iile de depozitare (B&lan 2006, 221) n cinci categorii $i anume (a)
depozite de produse generale manufacturate, (b) depozite de p&strare la rece,
(c) depozite pentru produse de uz casnic $i mobilier, (d) depozite pentru
bunuri speciale $i (e) depozite pentru produse neambalate.
Depozitele contractuale (3) sunt o variant& a depozitelor publice
diferite de acestea prin faptul c& ntre ter%ul specializat n depozitare $i
utilizator este ncheiat un contract de prestare servicii pe termen lung $i n
exclusivitate.
11.3.4 Selec&ia tipului de depozit
Firmele care au nevoie de servicii de depozitare pot utiliza un tip de
depozit clasificat dup& unul dintre cele trei criterii sau o combina%ie a
acestora. Strategia de selec%ie a tipului sau tipurilor de depozit va fi stabilit&
n func%ie de caracteristicile cererii $i ale pie%ei, de activitatea firmei $i de
avantajele pe care fiecare variant& de depozit le ofer&.
Pentru evaluarea necesit&(ii de utilizare a unui tip de depozit se
folosesc criterii cantitative respectiv calitative (B&lan 2006, 225). Criteriile
cantitative sunt (1) durata depozit&rii, (2) investi%ia fix& $i (3) costurile
unitare. Criteriile calitative sunt (1) gradul de conformitate cu specificul
46
47
sortimental, (2) flexibilitatea opera%ional&, (3) flexibilitatea amplas&rii $i (4)
posibilitatea reducerii costurilor.
11.3.5 Amplasarea depozitelor
Num&rul $i amplasarea depozitelor sunt determinate de pozi%ia
unit&%ilor de produc%ie fa%& de pia%a clien%ilor $i respectiv de caracteristicile
bunurilor. n activitatea comercial& se utilizeaz& trei variante de amplasare a
depozitelor $i anume (1) amplasarea n apropierea pie%ei clientului, (2)
amplasarea n apropierea unit&%ii de produc%ie $i (3) amplasarea
intermediar&.
11.3.6 Variante strategice de depozitare
Dac& se utilizeaz& o strategie de depozitare, decizia managerial&
urm&re$te selectarea dintre depozitarea centralizat# $i respectiv cea
descentralizat#.
11.3.7 Aranjarea produselor n depozit
Aranjarea produselor n depozit urm&re$te o serie de obiective cum ar
fi reducerea costurilor de manipulare, utilizarea maxim& a spa%iului de
depozitare, ndeplinirea unor cerin%e privind compatibilitatea produselor,
preluarea produselor pentru alc&tuirea comenzilor sau securitatea $i evitarea
incendiilor. Criteriile de aranjare a produselor n depozit sunt (1)
complementaritatea produselor, (2) compatibilitatea produselor, (3) frecven%a
solicit&rii produselor $i (4) m&rimea produselor.
La aranjarea produselor n depozite, complementaritatea $i
compatibilitatea se utilizeaz& naintea frecven%ei solicit&rii produselor $i a
m&rimii lor, acestea din urm& fiind luate n considerare simultan.
Pozi%ionarea stocurilor de produse reprezint& modul n care sunt
amplasate paletele fa%& de culoarele de acces. Cele mai utilizate variante sunt
cea perpendicular& $i respectiv cea ntr-un unghi de pn& la 60 de grade.
11.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

depozite pentru produse generale;

depozite specializate;

depozite de stocare;

centre (depozite) de distribu%ie;

depozite private;

depozite publice;

depozite contractuale;

strategia de selec%ie a tipului sau tipurilor de depozit;

num&rul $i amplasarea depozitelor;

aranjarea produselor n depozit;

pozi%ionarea stocurilor de produse.


Studii de caz:
1. Selecteare tipurilor de depozite necesare unei firme de comer(/turism, n func(ie de obiectul
de activitate ale acesteia.
2. Realizarea strategiei de depozitare a unei firme de comer(/turism, n func(ie de natura 'i
obiectul activit&(ii sale.
47
48
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Care sunt tipurile de depozite, clasificate n func(ie de tipul de marf& depozitat& $i condi%iile
de depozitare?
2. Care sunt tipurile de depozite, clasificate n func(ie de rolul ndeplinit?
3. Care sunt tipurile de depozite, clasificate n func(ie de forma de proprietate?
4. Caracteriza(i tipurile de depozite clasificate n func(ie de forma de proprietate.
5. Prezenta%i modul de stabilirea a strategiei de selec%ie a tipului sau tipurilor de depozit.
6. Care sunt criteriile necesare evalu&rii necesit&(ii de utilizare a unui tip de depozit anume?
7. Prezenta(i solu(iile de amplasare a depozitelor.
8. Prezenta(i solu(iile de aranjare m&rfurilor n depozite n func(ie de complementaritate 'i
compatibilitate.
9. Prezenta(i solu(iile de aranjare m&rfurilor n depozite n func(ie de frecven%a solicit&rii
produselor $i m&rimea lor.
10. Ce reprezint& pozi%ionarea stocurilor de produse?
Test de evaluare/autoevaluare
1. n func%ie de tipul de marf& $i condi%iile de depozitare, unul dintre tipurile de depozit este:
a) depozitul pe termen lung; b) depozitul pentru m&rfuri generale; c) depozitul de stocare; d) depozitul
contractual.
2. Depozitele pentru produse generale permit p&strarea:
a) numai a unor bunuri care necesit& condi%ii speciale; b) unei game variate de stocuri; c) unei game
restrnse de produse; d) unei game variate de bunuri.
3. Depozitele specializate permit p&strarea:
a) unui anumit bun sau a unei grupe de bunuri; b) unei game variate de bunuri; c) unei cantit&%i variate
de produse; d) numai a unor bunuri care nu necesit& condi%ii speciale.
4. Depozitele de stocare sunt destinate:
a) men%inerii stocurilor de baz& pe termen scurt; b) men%inerii stocurilor speculative pe termen lung; c)
men%inerii stocurilor de baz& pe termen lung; d) men%inerii stocurilor de siguran%& pe termen scurt.
5. Func%ionarea depozitelor de distribu%ie presupune:
a) sta%ionarea unei cantit&%i mari de bunuri; b) circula%ia unei cantit&%i mari de bunuri; c) circula%ia unei
cantit&%i mici de bunuri; d) p&strarea n condi%ii speciale.
6. Depozitele private apar%in:
a) utilizatorilor; b) unor firme specializate n depozitare; c) persoanelor particulare; d) proprietarului
m&rfurilor stocate.
7. Nu reprezint& un avantaj al depozitelor publice:
a) condi%iile de p&strare generale; b) flexibilitatea mare n rela%ie cu cererea; c) oferta numeroas& de
servicii; d) costurile reduse ale oper&rii.
8. Depozitele contractuale sunt:
a) o variant& a depozitelor private; b) o variant& a depozitelor publice; c) o variant& a depozitelor
generale; d) o variant& a depozitelor de distribu%ie.
9. Depozitele private pot fi n acela$i timp:
a) depozite de stocare specializate; b) depozite de distribu%ie specializate; c) depozite de stocare
contractuale; d) depozite de distribu%ie generale.
10. Depozitele publice pot fi n acela$i timp:
a) depozite de stocare generale; b) depozite de distribu%ie contractuale; c) depozite de distribu%ie
generale; d) depozite de stocare contractuale.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
48
49
Unitatea de studiu 12
DISTRIBU$IA M"RFURILOR
Cuprins
12.1 Introducere
12.2 Obiectivele $i competen%ele unit&%ii de studiu
12.3 Con%inutul unit&%ii de studiu
12.3.1 Natura distribu%iei m&rfurilor
12.3.2 Modele de canale de distribu%ie a m&rfurilor
12.3.3 Logistica prin ter%i (3PL)
12.3.4 Managementul aprovizion&rii la vnz&tor (VMR)
12.3.5 Sisteme de planificare a produc%iei
12.4 ndrumar pentru autoverificare
12.1 INTRODUCERE
n accep%iunea actual&, distribu%ia m&rfurilor este n primul rnd interfa%a dintre produc&tori $i
utilizatorul/consumatorul final (Allain 'i Chambolle 2003, 3). Dac& termenul de comer% are n
vedere ansamblul schimburilor comerciale de pe o pia%&, acela de distribu%ie se refer& la o sum& de
servicii $i de firme specializate n acest domeniu.
12.2 OBIECTIVELE !I COMPETEN%ELE UNIT"%II DE STUDIU
Obiectivele unit#%ii de studiu:
Dobndirea de cuno$tin%e necesare analiz&rii structurii unui canal logistic care asigu& distribu(ia
bunurilor, a tipurilor de rela(ii care pot exista ntre firmele care asigur& distribu(ia unui bun de consum
'i a felului n care poate fi planificat& produc(ia bunurilor pentru a asigura un proces de distribu(ie a
acestora la cele mai reduse costuri.
Competen%ele unit#%ii de studiu:
Cre$tea capacit&(ii de n%elegere a no(iunilor practice specifice circula(iei bunurilor n 'i ntre
ntreprinderi. Cre'terea capacit&(ii de decizie n activit&%ile comerciale legate de circula(ia m&rfurilor
n interiorul 'i ntre ntreprinderile implicate n schimburi comerciale.
Timpul alocat unit#%ii: 2 ore
12.3 CON%INUTUL UNIT"%II DE STUDIU
La baza conceptului de distribu%ie st& $i natura rela%iilor dintre firmele
implicate. Conform unui concept economic clasic, un canal logistic este
integrat vertical dac& activit&%ile specifice celor trei componente ale sale sunt
acoperite de o singur& firm&. Aceast& situa%ie este ns& rar&. Cel mai adesea
canalul logistic este operat de mai multe firme. Rela%iile dintre acestea pot fi
de mai multe tipuri. Din punctul de vedere al distribu%iei sunt relevante dou&
dintre acestea $i anume rela%iile punctuale, bazate pe o singur& tranzac%ie $i
respectiv alian%ele strategice care includ logistica prin ter%i (3PL) $i
managementul aprovizion&rii la vnz&tor (VMR). Tendin%a actual& este de
dezvoltare a rela%iilor bazate pe alian%e strategice.
49
50
12.3.1 Natura distribu&iei m(rfurilor
Distribu%ia desemneaz& n mod foarte precis un ansamblu de servicii
avnd drept scop s# pun# la dispozi%ia utilizatorului/consumatorului un
ansamblu de bunuri. ns& n cazul majorit&%ii bunurilor destinate
utilizatorilor/consumatorilor individuali, ndeplinirea acestei func%ii revine
unor agen%i economici specializa%i n activitatea de distribu%ie. Rela%ia
distribu%iei cu logistica reiese din faptul c& aceasta din urm& este elementul
motor al func%ion&rii tuturor ntreprinderilor din sectorul de distribu%ie.
Distribu%ia este att un beneficiar al metodelor logistice de management al
fluxurilor ct $i o component& a logisticii n ansamblul s&u, dac& aceasta este
privit& n spiritul defini%iei sale.
12.3.2 Modele de canale de distribu&ie a m(rfurilor
Canalul de distribu%ie nu trebuie $i nu poate fi confundat cu cel
logistic. Un canal de distribu%ie este traseul urmat de un produs de la
produc&tor la utilizatorul/consumatorul final. Canalele de distribu%ie se
mpart n dou& mari categorii $i anume canale de distribu%ie a bunurilor de
consum respectiv canale de distribu%ie a bunurilor industriale. n prima
categorie se nscriu 4 modele de canale de distribu%ie, iar n cea de a doua
categorie se nscriu trei modele de canale de distribu%ie.
!"#$%#&'()() +,-)() -) %'$'() -) -#./"#012#)
3'0"#%'$/
45)$/ -)
67$89"#
:$ 5",.;#./ <)/'#(#./ =>(#8'/,"
?,-)( @
?,-)( A
?,-)( B
?,-)( C
?,-)( D
?,-)( E
?,-)( F
!"#$%& ()*+%,+- .%/0#12 3+ 4"$5%,,0 6778- 97:
n prima categorie se nscriu 4 modele de canale de distribu%ie
(Tabelul):
Modelul 1: nu exist& intermediari modelul este valabil pentru un
num&r restrns de produse. n general valabil pentru produsele
comercializate n pie%ele temporare direct de c&tre produc&tori sau produsele
vndute direct la adresa consumatorului;
Modelul 2: produc&torii $i distribuie produsele direct prin intermediul
comercian%ilor cu am&nuntul. Este utilizabil pentru produsele comercializate
n cantit&%i medii care nu dep&$esc capacitatea distribuitorilor.
Modelul 3: este utilizat pentru bunurile comercializate numai n
cantit&%i mari pe care comercian%ii cu am&nuntul nu-$i permit s& le
achizi%ioneze. De exemplu produsele perisabile sau cu grad de uzur& moral&
sc&zute sau cu cerere fluctuant& (majoritatea bunurilor de consum).
Modelul 4: este similar cu varianta anterioar& cu excep%ia faptului c&
produc&torii sunt reprezenta%i de agen%ii de vnz&ri. Exemplu este industria
textil& dar nu numai.
n cea de a doua categorie se nscriu trei modele de canale de
distribu%ie:
50
51
Modelul 5: utilizat pentru majoritatea bunurilor industriale (materii
prime, componente, echipamente etc.) care sunt vndute n cantit&%i mari, en-
gros-i$tii nefiind necesari;
Modelul 6: este similar cu cel anterior doar c& fabrican%ii sunt
reprezenta%i de agen%i de vnz&ri;
Modelul 7: este utilizat n special pentru consumabile $i produse de
birou.
O decizie important& pe care managerul trebuie s& o ia este alegerea
celui mai potrivit canal n rela%ie cu natura produsului.
12.3.3 Logistica prin ter&i (3PL)
Logistica prin ter%i este un angajament pe termen lung cu o companie
(un ter%) care se oblig& s& presteze toat& sau numai o parte dintre activit&%ile
logistice legate de distribu%ie ale unui produc&tor. Este utilizat& n special de
depozitele publice (de distribu%ie).
12.3.4 Managementul aprovizion(rii la vnz(tor (VMR)
Managementul aprovizion&rii la vnz&tor presupune monitorizarea de
c&tre vnz&tor (produc&torul) a nivelului vnz&rilor (cererii) $i al stocurilor
prin intermediul schimbului de date computerizat (EDI electronic data
interchange) $i ia decizia de aprovizionare a clientului prin intermediul unui
ter% (distribuitor sau centru de distribu%ie depozit specializat).
12.3.5 Sisteme de planificare a produc&iei
Exist& dou& modele de planificare a produc(iei: pe baz& de comand& $i
pe baz& de stoc. n planificarea produc%iei pe baz# de comand# (mto
make-to-order), bunurile finite sunt fabricate numai atunci cnd sunt
solicitate de client. n planificarea produc%iei pe baz# de stoc (mts make-
to-stock), produc%ia $i distribu%ia se bazeaz& pe previziunea cererii. Aceasta
este anticipat& $i n func%ie de ea se creeaz& stocuri n depozite proprii,
specializate sau ale comercian%ilor cu ridicata. Distribu%ia este realizat& n
special de comercian%i (cu ridicata $i/sau cu am&nuntul).
Un sistem mixt este asamblarea pe baz# de comand# (MTA make-
to-assembly). n acest sistem, componentele $i elementele semifinite sunt
fabricate n sistem de planificare a produc%iei pe baz& de stoc (push) n timp
ce asamblarea final& este realizat& n sistem de planificare a produc%iei pe
baz& de comand& (pull).
12.4 NDRUMAR PENTRU AUTOVERIFICARE
Concepte $i termeni de re%inut:

distrbu(ie de bunuri;

canal de distribu%ie;

logistica prin ter(i;

managementul aprovizion&rii la vnz&tor;

planificarea produc%iei pe baz& de comand&;

planificarea produc%iei pe baz& de stoc

asamblarea pe baz& de comand&.


Studii de caz:
1. Stabilirea modelului de canal de distribu(ie specific unei anumite categorii de produs.
2. Descrierea sistemului de planificare a produc(iei utilizat de o firm& de comer(/turism.
51
52
ntreb#ri de control $i teme de dezbatere:
1. Cum se define'te distribu(ia m&rfurilor?
2. Descrie(i rela(ia dintre distribu(ie 'i logistica m&rfurilor.
3. Ce reprezint& un canal de distribu(ie?
4. n cte categorii pot fi mp&r(ite firmele care asigur& distribu(ia 'i care sunt acestea?
5. Prezenta(i modelele de canale de distribu(ie specifice canalelor de distribu%ie a bunurilor de
consum.
6. Prezenta(i modelele de canale de distribu(ie specifice canalelor de distribu%ie a bunurilor
industriale.
7. Ce reprezint& logistica prin ter(i 'i ce avantaje respectiv dezavantaje are?
8. Ce reprezint& managementul aprovizion&rii la vnz&tor 'i ce avantaje are?
9. Prezenta(i planificarea produc%iei pe baz& de stoc, respectiv pe baz& de comand&.
10. Prezenta%i asamblarea pe baz& de comand&.
Test de evaluare/autoevaluare
1. Termenul de distribu%ie desemneaz&:
a) ansamblul tranzac%iilor; b) un ansamblu de bunuri; c) un ansamblu de servicii; d) un ansamblu de
func%ii ale firmei.
2. Distribu%ia este practicat& de:
a) transportatori specializa%i n activitatea de distribu%ie; b) intermediari specializa%i n activitatea de
distribu%ie; c) firme specializate n comer%; d) comercian%i cu am&nuntul.
3. Nu reprezint& un avantaj al utiliz&rii distribuitorilor:
a) reducerea costurilor de depozitare; b) reducerea costurilor de stocare; c) reducerea costurilor de
transport; d) reducerea costurilor de produc%ie.
4. Prin logistic&, distribu%ia urm&re$te:
a) cre$terea eficien%ei; b) sc&derea stocurilor; c) eficien%a transportului; d) eliminarea depozitelor.
5. Canalul de distribu%ie este:
a) traseul bunului de la produc&tor la distribuitor; b) deplasarea bunului prin sistemul de distribu%ie; c)
traseul bunului de la produc&tor la clientul final; d) traseul bunului de distribuitor la client.
6. n general, distribuitorii pot fi clasifica%i n trei categorii:
a) dealeri, brokeri $i agen%i; b) agen%i de vnz&ri, intermediari $i unit&%i cu am&nuntul; c) agen%i de
vnz&ri, comercian%i cu ridicata $i produc&tori; d) vnz&tori cu am&nuntul, cu ridicata $i mici
comercian%i.
7. Canalele de distribu%ie se mpart n dou& mari categorii:
a) pentru bunuri de consum respectiv industriale; b) pentru bunuri industriale respectiv pentru
consumabile; c) pentru bunuri de consum respectiv pentru materiale; d) pentru bunuri $i pentru materii
prime.
8. Modelul 1 de canal de distribu%ie este format din:
a) fabricant, detailist $i client; b) fabricant, agent de vnz&ri $i client; c) fabricant, grosist $i client; d)
fabricant $i client.
9. n canalele de distribu%ie destinate bunurilor industriale:
a) clientul poate fi o firm& sau o persoan&; b) clientul este cel mai adesea o firm&; c) clientul este o
persoan&; d) clientul nu exist&.
10. Modelul 5 de canal de distribu%ie este utilizat:
a) pentru bunuri comercializate n cantit&%i foarte mici; b) pentru bunuri de consum; c) pentru materii
prime, componente, echipamente etc.; d) exclusiv pentru bunuri de valoare foarte mic&.
Bibliografie obligatorie
1. Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
52
53
BIBLIOGRAFIE
1. Ackerman, Kenneth B. Value-Added Warehousing Cuts Inventory Costs. Transportation and
Distribution, iulie 1989: 32-35.
2. Ackerman, Kenneth B. Contract Warehousing - Better Moustrap, or Smoke and Mirrors?
Warehousing Forum, august 1993: 1.
3. Allain, Marie-Laure, 'i Claire Chambolle. Economie de la distribution. Paris: Edition La
Decouverte, 2003.
4. Association Europeene de Logistique. Cap. Prefa%& n Strategie Logistique, de Alexandre K. Samii.
Paris: Edition Dunod, 2004.
5. Baily, Peter, David Farmer, David Jessop, 'i David Jones. Principiile $i managementul achizi%iilor.
Edi%ia a 8-a. Traducere de Rodica Levi%chi. Chi$in&u: Editura Arc, 2004.
6. Ballou, Ronald H. Bussines Logistics Management. Third Edition. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice-Hall International, Inc., 1992.
7. Barry, J. J. $i al%ii. Logistics in the Services Industries. Oakbrook, Illinois: Council of Logistics
Management, 1991.
8. Basanu, Gheorghe, 'i Mihai Pricop. Managementul aprovizion#rii $i desfacerii. Bucure$ti: Editura
Economic&, 1996.
9. B&lan, Carmen. Logistica. Edi%ia a III-a rev&zut& $i ad&ugit&. Bucure'ti: Editura Uranus, 2006.
10.Bucur, C. M. Comer% electronic. Bucure$ti: Editura A.S.E., 2002.
11.Burda, Alexandru. Logistica $i distribu%ia m#rfurilor, suport de curs Edi%ia a III. Bucure$ti:
Editura ProUniversitaria, 2011.
12.Caplice, Chris. Lecture Notes. MIT OpenCourseWare. Octombrie 2003. http://www.core.org.cn/
OcwWeb/Engineering-Systems-Division/ESD-260JFall2003/LectureNotes/index.htm (accesat
Octombrie 2008).
13.C&pr&rescu, Gheorghi%a. Managementul strategic al firmei de comer% $i distribu%ie. Bucure$ti:
Editura Rosetti, 2005.
14.Costea, C., 'i D. Patriche. Administrarea afacerilor comerciale. Bucure$ti: Editura Uranus, 2002.
15.Costin, C&t&lin M. Distribu%ia comercial# n re%ea. Bucure$ti: Editura Rosetti, 2004.
16.Cristopher, Martin. Developing Customer Service Strategies. n The Gower Handbook of
Logistics and Distribution Management, de John Gattorna, editor John Gattorna. Gower Publishing
Company Ltd., 1990.
17.Dima, Ion Constantin. Sistemul logisticii firmei. Bucure$ti: Editura Tehnic&, 1997.
18.Ellram, Lisa. The Suplier Selection Decision in Strategic Partnerships. Journal of Purchasing
and Materials Management, Fall 1990: 8-14.
19.Florescu, C. Marketing. Pite$ti: Editura Independen%a Economic&, 1997.
20.Ghiani, G., G. Laporte, 'i R. Musmanno. Introduction to Logistics Systems Planning and Control.
Londra: John Wiley & Sons, Ltd., 2004.
21.Hill, Sullivan E. Marketing. Bucure$ti: Editura Antet, 1997.
22.Ionescu, Ion. Economia ntreprinderii de turism $i comer% - Manual de autoinstruire. Bucure$ti:
Editura Economic&, 2004.
23.Jenkins, M. L. Utilizing Public Warehouses. Plants, Sites and Parks, noiembrie-decembrie 1992.
24.Johnson, James C., 'i Donald F. Wood. Contemporary Physical Distribution. Oklahoma: The
Petroleum Publishing, 1997.
25.Kotler, Philip. Managementul marketingului. Traducere de D. Criste, A. Duca, Raluca Costescu 'i
I. Jarnea. Bucure$ti: Editura Teora, 1997.
26.Lambert, Douglas M., James R. Stock, 'i Lisa M. Ellram. Fundamentals of Logistics Management.
Editor Irwin McGraw-Hill. New York: McGraw-Hill Higher Education, 1998.
27.Lambert, Douglas M., 'i James R. Stock. Strategic Logistics Management. 3rd ed. Editor Richard
D. Irwin. Burr Ridge, Ilinois, 1993.
28.Nicolescu, O. Managementul ntreprinderilor mici $i mijlocii. Bucure$ti: Editura Economic&, 2001.
53
54
29.Olteanu, V. Marketingul serviciilor. Edi%ia a II-a (revizuit& $i ad&ugit&). Bucure$ti: Editura Uranus,
2001.
30.Patriche, Dumitru. Elemente de economia comer%ului. Bucure$ti: Editura Sylvi, 2001.
31.Patriche, Dumitru. Politici, programe, tehnici $i opera%iuni de comer%. Bucure$ti: Editura Tehnic&,
2003.
32.Patriche, Iulian. Canale de distribu%ie $i logistic#. Bucure$ti: Editura ProUniversitaria, 2006.
33.Petrescu, Viorel, Constan%a Pslaru, 'i Roxana Srbu. Expertiza merceologic#. Bucure$ti: Editura
A.S.E., 2000.
34.Pop, Nicolae Al. Marketing. Bucure$ti: Editura Didactic& $i Pedagogic&, 2002.
35.Pop, Nicolae Al. Marketing strategic. Bucure$ti: Editura economic&, 2000.
36.Popescu, Manoela, 'i Viorica Iona$cu. Bazele comer%ului. Bucure$ti: Editura Oscar Print, 2006.
37.Richardson, Helen L. Trust Time-Definite, Reduce Inventory. Transportation and Distribution,
ianuarie 1994: 41-44.
38.Ristea, Ana Lucia, Th. Purc&rea, 'i Constantin Tudose. Distribu%ia m#rfurilor. Bucure$ti: Editura
Didactic& $i Pedagogic&, 1996.
39.Rushton, Alan, Phil Croucher, 'i Peter Baker. The handbook of Logistics and Distribution
Management. Edi(ia a 3-a. Londra 'i Philadelphia: Kogan Page Ltd., 2006.
40.Samii, Alexandre K. Stratgie logistique. Paris: Edition Dunod, 2004.
41.Scheuing, Eberhard E. Purchasing Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,
Inc., 1989.
42.Shapiro, Benson P., V. K. Rangan, 'i J. J. Sviokla. Staple Yourself to an Order. Harvard Bussines
Review, iulie-august 1992.
43.Stanciu, Ion. Managementul calit#%ii totale. Bucure$ti: Editura Cartea Universitar&, 2004.
44.Stern, Louis W, 'i Adel I. El-Ansary. Marketing Channels. 4th edition. Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1992.
45.Walther, George R. Upside-Down Marketing. New York: McGraw-Hill, 1994.
46.Weitz, Barton A., Stephen B. Castleberry, 'i John F. Tanner. Selling. Building Prtnerships. 2nd
edition. Editor Richard D. Irwin. 1995.
54
55
R"SPUNSURI LA TESTELE DE EVALUARE/AUTOEVALUARE
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 1)
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.c
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 2)
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.b, 6.c, 7.d, 8.a, 9.b, 10.d
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 3)
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.c, 6.d, 7.a, 8.b, 9.c, 10.a
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 4)
1.b, 2.c, 3.d, 4.a, 5.c, 6.d, 7.a, 8.b, 9.c, 10.d
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 5)
1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5.d, 6.c, 7.d, 8.c, 9.b, 10.a
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 6)
1.d, 2.c, 3.a, 4.b, 5.d, 6.c, 7.b, 8.a, 9.c, 10.b
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 7)
1.a, 2.d, 3.c, 4.b, 5.d, 6.c, 7.b, 8.a, 9.d, 10.c
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 8)
1.c, 2.a, 3.b, 4.d, 5.a, 6.b, 7.c, 8.d 9.c, 10.a
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 9)
1.a, 2.c, 3.d, 4.b, 5.c, 6.a, 7.b, 8.d, 9.a, 10.d
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 10)
1.d, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a, 6.b, 7.c, 8.d, 9.a, 10.d
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 11)
1.b, 2.d, 3.a, 4.c, 5.b, 6.d, 7.a, 8.b, 9.a, 10.c
Test de evaluare/autoevaluare (unitatea de studiu 12)
1.c, 2.b, 3.d, 4.a, 5.c, 6.b, 7.a, 8.d, 9.b, 10.c
55