Sunteți pe pagina 1din 39

P a g e | 1

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA


FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE
SPECIALIZAREA: FINANTE-BANCI
CAIET DE PRACTIC
Numele c!"ulu# !#!c$#c
Su%e"&#'(":
NE)REA ALE*ANDRU
Numele +$u!e,$ulu#:

2009
P a g e | 2
CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTIC
-. P"e'e,$"e !e ,+m/lu u,#$01## ec(,(m#ce222222222222222.
-.-. Profilul de activitate, statutul uridic, di!e"siu"ea #i co!$le%itatea activit&'ii ("u!&r de
salaria'i, ca$acitatea de $roduc'ie)desfacere, u"it&'i $ro$rii, activit&'i desf&#urate, ve"ituri
reali*ate+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-.3. -.iectivele de de*voltare #i !oder"i*are a u"it&'ii eco"o!ice,,,,,,,,
-.4. Studiul siste!ului actual de !a"a/e!e"t,,,,,,,,,,,,,,,,0
-.5. 1lu%ul te2"olo/ic $e"tru $rodusele #i)sau serviciile o.'i"ute,,,,,,,,000
-.6. Te"di"'ele evolutive ale activit&'ii u"it&'ii eco"o!ice,,,,,,,,,,,0
3. Cu,(7$e"e 7# +$u!#ul %"#,c#%lel(" c$#&#$01# 7# u,#$01# c(m%(,e,$e2222
3.-. Structura or/a"i*atoric& de a"sa!.lu a fir!ei0 -r/a"i/ra!a,,,,,,,,,0
3.3. Pri"ci$alele or/a"e #i $osturi de
co"ducere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3.4. Rolul fu"c'io"al al fiec&rui co!$arti!e"t #i $ost de co"ducere, o.iectivele #i
li!itele sale,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
3.5. Pri"ci$alii i"dicatori de $erfor!a"'& ai fir!ei (cifra de afaceri, "u!&r de a"/aa'i,
$roductivitatea !u"cii, re"ta.ilitatea co!ercial&, $rofit, c#ti/ul !ediu+ " ulti!ii
3 a"i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
4. S$u!#e"e %"#,c#%lel(" !(me,## 7# %"(/lemele !e +%ec#l#$$e22222222
4.-. Ur!&rirea e%ercit&rii $rocesului de !a"a/e!e"t " cadrul fir!ei,,,,,,,
o Previ*iu"ea #i $la"ificarea
o -r/a"i*area
P a g e | 3
o Coordo"area
o 4otivarea
o Co"trolul #i ado$tarea deci*iilor
4.3. Co"ducerea activit&'ii de !ar5eti"/ #i $oliticile de !ar5eti"/,,,,,,,,,
o Politica de $rodus
o Politica $ro!o'io"al&
4.4. Pro.le!e fi"a"ciare,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
o 6u/etul de ve"ituri #i c2eltuieli
4.5. Pro.le!e de co"ta.ilitate
o "toc!irea .ila"'ului co"ta.il
o Evide"'a fo"durilor $ro$rii
P a g e | 4
70PREZENTAREA DE ANSAMBLU A
-.- Profilul de activitate,statutul uridic,di!e"siu"e si co!$le%itatea activitatii

Al$2a 6a"5 S0A este o societeate $u.lica $e actiu"i i"fii"tata i"
Ro!a"ia i" 7993,i"!atriculata la Re/istrul Co!ertului su.
"r0890)2:97;)7993,ava"d codul de ide"tificare fiscala ;0<20<30
6a"ca are sediul ce"tral i" 6ucuresti,sector 7,Calea Doro.a"tilor
"r023=60
Al$2a 6a"5 a fost fo"dat& >" 7:=9 de c&tre 8o2" 10 Costo$oulos, care a
>"fii"tat o societate co!ercial& de !ici di!e"siu"i i" ora#ul ?ala!ata0I" 797:
de$arta!e"tul de .a"5i"/ al fir!ei @8010 Costo$oulos@ a fost de"u!it @6a"5 of
?ala!ata@0
A" 7929 6a"ca #iBa !utat sediul la Ate"a, #i de"u!irea acesteia a fost
sc2i!.at& i" @6a"Cue de Credit Co!!ercial Delle"iCue@0
A" 799= de"u!irea a fost sc2i!.at& >" @Co!!ercial Credit 6a"5@ iar >"
79=2 >" @Credit 6a"5@0
A" !artie 7999 "oua de"u!ire a fost cea de @Al$2a Credit 6a"5@0 A" 7999
.a"ca a ac2i*i'io"at ;7E di" ac'iu"ile 6a"cii Io"ie"e0
La 77 a$rilie 2000 fu*iu"ea 6a"cii Io"ie"e a fost a$ro.at& $ri" a.sor.'ie
de catre Al$2a Credit 6a"50 De"u!irea "oii .a"ci, re*ultat& >" ur!a fu*iu"ii,
este Al%8 B,9.
P a g e | 5
Logo-ul isi are originea in istoria antica a Greciei, asa cum reiese de pe reversul unei medalii din insula
Aegina, datnd din 485 i.Ch.. Culorile sale, bleumarin si alb-pur, sunt de fapt culorile Greciei.
P"#,c#%#ul Al$2a esteF GEvolu&! >!$reu"&H
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia S0A0 isi desfasoara activitatea i" co"for!itate cu
actul co"stitutiv, le/ea $rivi""d activitatea .a"cara si re/le!e"tarile i"ter"e ale
.a"cii0
-.iectul de activitate al 6a"cii !e"tio"at i" actul co"stitutiv, cu$ri"de i"
detaliu ur!atoarele activitati si servicii .a"careF
Batra/erea de de$o*ite si de alte fo"duri ra!.ursa.ile,
B co"tractare de credite i"clu*i"d $ri"tre alteleF credite de co"su!,
credite i$otecare, fi"a"tarea tra"*actiilor co!erciale, o$eratiu"i de factori"/,
sco"tare, forfetare
B servicii de tra"sfer !o"etar
B e!itere si ad!i"istrare de !iloace de $lata cu! ar fiF carti de credit,
cecuri de calatorie si altele ase!e"ea, i"clusiv e!iterea de !o"eda electro"ica
B $astrarea i" custodie si ad!i"istare de valori !o.iliare si alte
i"stru!e"te fi"a"ciare
B $restare de servicii $rivi"d fur"i*area de date si referi"te i" do!e"iul
creditarii
B i"c2iriere de casete de si/ura"ta
B o$eratiu"i cu !etale si $ietre $retioase co"fectio"ate di" acestea
B i"c2irierea de .u"uri !o.ile si i!o.ile cu co"ditiile le/ii catre terti0
6a"ca va $utea orica"d saBsi co!$lete*e o.iectul de activiatate i"
co"ditiile res$ectarii le/islatiei .a"care i" vi/oare de la acea data0
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia siBa !aorat "u!arul de a"/aati cu 3:3 salariati i"
i"tervalul iu"ie 200: B iu"ie 2009, $a"a la 20;93 $ersoa"e0 Nu!arul salariatilor
.a"cii a sca*ut i"sa co!$arativ cu fi"alul a"ului trecut, ca"d era de 20<;7 si fata
de !artie 2009, ca"d au"sese la 20<<9 a"/aati
P a g e | 6
Cu $este <;0 de sucursale, Iru$ul Al$2a 6a"5 o$erea*& >" Irecia #i $e
$ia'a i"ter"a'io"al&, fii"d $re*e"t >" Ro!J"ia, Ser.ia, Ci$ru, 6ul/aria, Al.a"ia
#i 1KR-4, dar #i >" SUA, 4area 6rita"ie #i I"sulele Ca"are0
A" Ro!J"ia Al$2a 6a"5 Ro!a"ia SA de'i"e cJte o sucursal& >" a$roa$e
fiecare !u"ici$iu re#edi"'& de ude' #i >" !u"ici$iul 6ucure#ti, re'eaua
cu$ri"*>"d %e+$e -:: !e u,#$01# $e"#$("#le (sucursale, a/e"tii, $u"cte de lucru+0
-.3 -.iectivele de de*voltare si !oder"i*are a u"itatii eco"o!ice
ALP;A BAN< ROMANIA a i"re/istrat o de*voltare $uter"ica si
$erfor!a"te foarte .u"e atat i" ra"dul $ersoa"elor fi*ice cat si $e"tru sectorul
de cor$orate, $ri"trBo lar/a /a!a de servicii .a"care oferite0 Succesul se
datorea*a i" $ri"ci$al ava"taelor co!$etitive, di"tre care e"u!era! doar
catevaF
L actio"ari $uter"ici si i!$licati
L ca$ital $uter"ic si u" .ra"d cu re$utatie i"ter"atio"ala
L i"ovatie si creativitate
L eficie"ta o$eratio"ala
L ec2i$a de calitate
L $roduse variate si fle%i.ile ce se adresea*a atat $ersoa"elor fi*ice cat si
co!$a"iilor !ici, !ilocii sau cor$oratiilor
L u" foarte .u" Custo!er Service (ras$u"s ra$id, fle%i.ilitate, $olitete+
Cu >"credere, loialitate si vi*iu"e, Al$2a 6a"5 a $&strat $ri"ci$iile #i
valorile care au /2idatBo >"c& de la >"fii"'area sa0 Mi"ta .&"cii este credi.ilitatea,
sta.ilitatea si eficie"'a >" sectorul fi"a"ciarB.a"car, iar $ri"ci$ala $rovocare o
co"stituie >!.u"&t&'irea co"sta"t& a calit&'ii #i diversificarea $roduselor #i
serviciilor oferite, a.ordarea !oder"& #i res$o"sa.il& a tuturor ceri"'elor >"
do!e"iul .a"car ale clie"'ilor0
P a g e | 7
ALPDA 6AN? a reusit sa se de*volte $ri" eforturi $ro$rii, >" co"te%tul u"ei
co"cure"te $uter"ice $e $iata, activitatea sa co"ce"trJ"duBse $ri"F
B sta.ilitate
B $rude"ta
B tra"s$are"ta clie"tilor si fle%i.ilitate >" ra$ort cu co"ditiile $ietii
B $ro!$titudi"e, acuratete si eficie"ta >" tot ceea ce i"tre$ri"de
B serio*itate si co!$ete"ta
B a!a.ilitate si $rofesio"alis! >" relatiile cu clie"tii si cola.oratorii0
Activitatea Al$2a 6a"5 este .i"e co"dusa de s$ecialisti de >"alta calificare
!orala si $rofesio"ala0
Al$2a 6a"5 siBa directio"at eforturile >" for!area u"ui $erso"al tJ"ar, .i"e
$re/atit, ca$a.il saBsi >"suseasca cultura or/a"i*atiei, .a*ata $e >"tele/erea
co"trolului, $e co!$ete"ta, $e i"itiativa, $e corectitudi"e si res$ect fata de oa!e"i0
Pro/ra!ele de for!are $rofesio"ala ocu$a u" loc i!$orta"t >" $olitica de
$erso"al a .a"cii, a"/aatii .e"eficii"d de cursuri de $re/atire or/a"i*ate de
i"stitutii s$eciali*ate, atJt >" tara cJt si >" strai"atate
I" co"for!itate cu sta"dardele i"ter"atio"ale de ra$ortare fi"a"ciara, activele
.a"cii au crescut i" cursul a"ului 200= $a"a la 30 se$te!.rie, cu =;E fata de
dece!.rie 200< si de $este 3 ori !ai re$ede decat $iata, au"/a"d la valoarea de
3,= !iliarde EUR, iar de$o*itele atrase au crescut cu 27E fata de dece!.rie
200<, situa"duBse la 99= !ilioa"e EUR0 I" ceea ce $riveste creditele, cresterea a
fost de 70=E, de a$roa$e 3 ori !ai !are decat cea a siste!ului0 Naloarea lor i"
.ila"tul .a"cii la 30 se$te!.rie 200= era de 2,2: !iliarde EUR, re$re*e"ta"d o
cota de $iata de a$ro%i!ativ <E i" Ro!a"ia0
Potrivit ra$ortarilor 6NR, cota de $iata la 30 se$te!.rie 200= $e"tru
de$o*itele atrase de la Clie"ti era de 3E si ;0:E i" ceea ce $riveste activele0
Ca$italurile $ro$rii ale .a"cii i"su!au la 30 se$te!.rie 200= a$ro%i!ativ 333
!ilioa"e EUR0
Al$2a 6a"5 se va de*volta or/a"ic, $otrivit "oului $resedi"te e%ecutiv
C2ristos Iia!$a"as, adica $ri" eforturile $ro$rii ale is"titutiei0 Pe"tru !o!e"t
P a g e | 8
este e%clusa o ac2i*itie, a $reci*at oficialul .a"cii0 Pla"urile de de*voltare ale
Al$2a 6a"5 vi*ea*a atat relatia cu !arile co!$a"ii, cat si activitatea de retail,
u"de $ote"tialul este foarte !are, a !ai s$us C2ristos Iia!$a"as0
Presedi"tele e%ecutiv a !ai afir!at ca $la"urile de de*voltare vi*ea*a atat
relatia cu !arile co!$a"ii, cat si activitatea de retail0
Al$2a 6a"5 are o retea teritoriala de 79 u"itati si i"te"tio"ea*a sa desc2ida
alte trei sucursale, $a"a la sfarsitul acestui a"0 De ase!e"ea, vor fi la"sate si "oi
$roduse .a"care @i"ovative@0
De ase!e"ea, acestia au $reci*at ca vor ti"e .ala"ta di"tre @risc si reco!$e"sa@0
Al$2a 6a"5 deti"e ;E di" $iata auto2to"a a creditelor0 I" ca*ul i" care este
luata ca referi"ta $iata creditelor i" valuta, cota de $iata este !ai !are, de :E0
Totodata, di" $u"ct de vedere al activelor .a"ca deti"e 3,=E di" $iata, cu 7,=
$u"cte $roce"tuale !ai !ult decat i" a"ul 20000
Nu i" ulti!ul ra"d, "u!arul clie"tilor .a"cii este de 7;000000 -ficialii
.a"cii au afir!at ca su"t i"teresati sa deti"a o cota de $iata !ai !are i" sectorul
de retail0 I" $ri!a u!atate a a"ului, .a"ca siBa !aorat ca$italul social cu 290,;
!iliarde lei, $ri" i"cor$orarea re*ervelor co"stituite di" $rofit, $a"a la 70<92
!iliarde lei0 I" $ri!ele sa$te lu"i di" 2009, Al$2a 6a"5 a i"re/istrat u" $rofit
.rut de 73 !ilioa"e euro0 A"ul trecut, .a"ca a ra$ortat u" $rofit "et de 9:3,;
!iliarde lei0
-.4 Studiul siste!ului actual de !a"a/e!e"t
4a"a/e!e"tul 6a"cii este for!at di" Co"siliul de Ad!i"istratie si
Presedi"tele E%ecutiv ce i"clude Pri! Nice$resedi"te E%ecutiv,Nice$resedi"te
E%cutiv Retail,Nice$resedi"te E%ecutiv -$eratiu"i, Nice$resedi"tele E%ecutiv
1i"a"ciar, Nice$resedi"tele E%ecutiv Cor$orate,care su"t !e!.rii ai Co"siliului
de Ad!i"istratie0 6a"ca a i"fii"tat a"u!ite co!itete de co"ducere cu atri.utii
de co"ducere s$ecifice0
P a g e | 9
-.5 Te"di"te evolutive ale acivitatii eco"o!ice
Al$2a 6a"5 i"sea!"a u" /ru$ fi"a"ciar $uter"icBIru$ul 1i"a"ciar Al$2a
6a"50-fera toate ti$urile de $roduse #i servicii care defi"esc activitatea u"ei
.&"ci co!erciale0 Aceasta fur"i*ea*& clie"'ilor s&i $rodusele de care au "evoie
la calitatea $e care ace#tia o a#tea$t&0 Pe"tru a $utea de*volta $roduse #i
servicii $erso"ali*ate $e"tru clie"'ii s&i, ALPDA 6AN? R-4ANIA SA a
i!$le!e"tat o or/a"i*are i"ter"& for!at& di" dou& direc'ii !ari, fiecare di"tre
acestea adresJ"duBse se$arat celor 2 se/!e"te $ri"ci$ale de $ia'& O retail #i
cor$ora'ii0 -.iectivul este >"s& >" co!u" O fur"i*area celor !ai .u"e servicii
clie"'ilor .&"cii0-fera $ietei servicii i"te/rate $ri" i"ter!ediul co!$a"iilor
saleFAl$2a 1i"ace,Al$2a Leasi"/,Al$2a AdvisorP,Al$2a I"sura"ce 6ro5ers0
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia >#i co"ce"trea*& activitatea $e trei a%e !aoreF
B,c !e "e$#l:
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia deti"e o cota i!$orta"ta di" $iata ro!a"easca,
strate/ia $e"tru $erioada ur!atoare co"ce"tra"duBse $e cucerirea u"ui se/!e"t
cat !ai !are di" $iata retailului0 ALPDA 6AN? R-4ANIA a fost $ri!a
.a"ca ce a $ri!it validarea de catre 6NR a "or!elor de creditare $e"tru
$ersoa"e fi*ice0 Noile "or!e de creditare, i" vi/oare i"ce$a"d cu data de 79
!ai, $revad 2 !odificari foarte i!$orta"te $e"tru clie"tiF reducerea la 7;E a
ava"sului sta"dard solicitat la acordarea creditelor i!o.iliare ) i$otecare Al$2a
Dousi"/, $recu! si cresterea /radului !a%i! de i"datorare $a"a la <;E0
B,c !e "e=e"#,1> +(c#e$01#l(" c(me"c#le:
Al$2a 6a"5 Irou$ deti"e i" Irecia o cota de $iata de 20E $e se/!e"tul
creditelor si a de$o*itelor0 6a"ca este i" acelasi ti!$ al doilea creditor $e"tru
sectorul cor$orate si cea deBa doua .a"ca de retail di" Irecia, cu $este 7,2
!ilioa"e de clie"ti si $este ;00000 de clie"ti cor$orate0 I" cadrul Ialei
@6a"c2eri de To$@ or/a"i*ata de 1IN4EDIA la Dotel Radisso" i" data de 7=
P a g e | 10
iulie, Al$2a 6a"5 Ro!a"ia a $ri!it $re!iul $e"tru @Ce m# c$#& /,c %e
+e?me,$ul c("%("$e@0 Cu oca*ia eve"i!e"tului a fost la"sat si A"uarul
@6a"c2eri de to$@ ce $re*i"ta $ri"ci$alii actori di" siste!ul .a"car ro!a"esc0
B,c !e #,&e+$#1##:
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia ofera co!$a"iilor !ici si !ilocii $roduse de
creditare ada$tate u"or "evoi s$ecificeF
L#,##le !e c"e!#$ %e,$"u c%#$l !e luc"u auta co!$a"iile sa isi desfasoare
activitatea *il"ica si sa aco$ere "ecesarul de fi"a"tare decurs di" c2eltuieli
cure"te sau se*o"iere, $rocese de $roductie cu ciclu lu"/ de fa.ricatie, decalae
i"tre i"casari si $lati0
Pe"tru co!$a"iile care doresc sa isi de*volte afacerea, .a"ca ofera c"e!#$e
%e,$"u =#,,$"e !e %"(#ec$e +# c(,$"c$e +%ec#=#ce@ $recu! si c"e!#$e %e
$e"me, +cu"$ $e"tru de*voltarea activitatii de co!ert0
C"e!#$ele %e,$"u #,&e+$#$## desti"ate ac2i*itio"arii de ec2i$a!e"te, cladiri,
co"structii de sedii, $e"tru $roiecte i!o.iliare sau refi"a"tarea altor $roiecte de
i"vestitii au ava"taul ter!e"ului lu"/ $e"tru care se reali*ea*a fi"a"tarea,
$erioada de /ratie $e"tru $lata ratelor la ca$ital, $recu! si o structura de
/ara"tii foarte fle%i.ila0
Totul $or"este de la fi%area u"ui sco$0 Il ati"/e! si a$oi "e dori! !ai
!ult0 Pe"tru ca tu sa $oti !er/e !ai de$arte, crea! dru!uri care "u e%istau0
Pe"tru ca tu sa "u te o$resti "iciodata, distru/e! li!ite ce $areau de "ede$asit0
Evolua!0 I!$reu"a cu ti"e0
Nalorile .ra"dului Al$2a 6a"5 su"tF
Bevolutie $ri" fle%i.ilitate
Bevolutie $ri" i"ovatie
Bevolutie $ri" i"teli/e"ta
Bevolutie $ri" o"estitate
Bevolutie $ri" si/ura"ta
P a g e | 11
Evolutia $ri" fle%i.ilitate
1iecare o! e diferit0 1iecare clie"t are as$iratii diferite, a.ordari diferite,
o viata diferita si o $erso"alitate care il difere"tia*a de ceilalti0 De aici,
atitudi"ea "oastra fle%i.ila fata de fiecare clie"t i" $arte0 I" ese"ta, fle%i.ilitatea
este $ri!ul $as s$re auto$erfectio"are0 Este $asul s$re evolutie0
E&(lu$# %"#, #,(&$#e
Ia"di! revolutio"ar0 C2iar si atu"ci ca"d su"te! $e u" dru! .atatorit,
i"dra*"i! sa redesco$eri! "outatea si valoarea0 Nu i"ceta! sa cauta! solutii
!ai .u"e0 Evolua!0
E&(lu$# %"#, #,$el#?e,$
I" u"iversul "ostru, al serviciilor fi"a"ciare, su"te! ate"ti la tot ceea ce
"e i"co"oara si aceasta "e $er!ite sa i"tui! ce ur!ea*a0 Astfel, su"te!
ca$a.ili sa oferi! solutii ceBi $oarta $e clie"tii "ostri cu u" $as i"ai"tea tuturor0
I!$reu"a, evolua!
E&(lu$# %"#, (,e+$#$$e
Su"te! tra"s$are"ti si directi0 Noi crede! ca i"trBu" $arte"eriat "u
tre.uie sa e%iste secrete0 Crede! i" efortul co!u" $e"tru a /asi cea !ai .u"a
solutie0 Pe"tru "oi, sa le oferi! clie"tilor "ostri servicii fi"a"ciare i"sea!"a sa
evolua! i!$reu"a
E&(lu$# %"#, +#?u",$
P a g e | 12
Resursele si e%$erie"ta "e $er!it sa "e i"tele/e! !ai .i"e clie"tii0
Calitatea serviciilor "oastre i"sea!"a co"fortul si si/ura"ta fiecaruia i" relatia
cu .a"ca0 Acestea su"t .a*ele oricarei evolutii0


P a g e | 13
3.CUNOASTEREA SI STUDIUL PRINCIPALELOR
ACTIVITATI SI UNITATI COMPONENTE
3.- Sructura or/a"i*atorica de a"sa!.lu a fir!ei0-r/a"i/ra!a0

Reteaua de sedii secu"dare Al$2a 6a"5 Ro!a"ia este for!at di"
sucursale,a/e"tii si $u"cte de lucru0Acestea su"t u"itati .a"care teritoriale,fara
$erso"alitate uridica,ava"d du$a ca* auto"o!ie eco"o!icoBfi"a"ciara si
co"ta.ilitate $ro$rie $a"a la "ivelul de .ala"ta de verificare si desc2idere
co"turi cure"te la 6NR0
6u/etul de ve"ituri si c2eltuieli $ro$riu fiecarui sediu secu"dar se a$ro.a
de co"ducerea .a"cii0
Sediile secu"dare ale 6a"cii folosesc ca i"se!"e fir!a,si/la,sta!$ile
folosite de Ce"trala 6a"cii cu !e"tiu"ea s$ecifica a "u!elui u"itatii res$ective0
Nu au $atri!o"iu $ro$riu,acestea /estio"ea*a si ad!"istrea*a
.u"uri,active fi%e cor$orale si "ecor$orale si active circula"te i"credi"tate lor
de catre ce"trala si)sau o.ti"ute i" ur!a activitatii $ro$rii0
Coordo"area activitatii retelei de sucursale este Asi/urata de
Nice$resedi"tele evecutiv retail,co"for! 2otararii Co"siliului de Ad!i"istratie0
I" fu"ctie de ti$ul sediului secu"dar,la "ivelul acesteia fu"ctio"ea*a u"
co!itet de credit, care ras$u"de de a$ro.area de facilitati de credit co"for!
co!$ete"telor sta.ilite $ri" 2otararea Co"siliului de Ad!i"istratie0
Coordo"area u"itatilor teritoriale se reali*ea*a $ri" ce"trale re/io"ale
co"duse de u" director re/io"al01iecare ce"tru re/io"al aco$era u" "u!ar de 3B
; udete si cu$ri"deF
B 7 sucursala re/io"ala
B sucursaleBu"a i" fiecare udet
B a/e"tii
P a g e | 14
B $u"cte de lucru0
-r/a"i/ra!a Al$2a 6a"5 Ro!a"ia S0A O ve*i a"e%ele
202 Pri"ci$alele ora/a"e si $osturi de co"ducere
A.C(,+#l#ul !e A!m#,#+$"$#e
Co"siliul de Ad!i"istratie al 6a"cii este for!at di" = !e!.ri alesi de Adu"area
Ie"erala, di" ra"dul actio"arilor sau a re$re*e"ta"'ilor acestora0
Co"siliul de Ad!i"istratie este co"dus de $resedi"tele Co"siliului de
Ad!i"istratie, Ser/iu 6o/da" -$rescu0
Co"siliul de Ad!i"istratie al 6a"cii $oate dele/a o $arte di" atri.utiile sale
Co!itetului E%ecutiv si $oate sta.ili atri.utii si i!$uter"iciri s$eciale $e"tru
!e!.rii acestuia 0Co"siliul de Ad!i"istratie se i"tu"este lu"ar si are o serie de
atri.utii0
Adu"area Ie"erala a Actio"arilor $oate fi ordi"ara si e%traordi"ara0
Adu"area Ie"erala -rdi"ara are ur!atoarele co!$ete"teF
B sa discute,sa a$ro.e sau sa !odifice du$a ca*,ra$ortul a"ual si .ila"tul
co"ta.il la i"c2eierea ulti!ului e%ercitiu fi"a"ciar du$a $re*e"tarea ra$oartelor
Co"siliului de Ad!i"istratie si a Auditoriului 1i"a"ciar0
B sa sta.ileasca !odul de distri.uire a $rofiturilor si sa fi%e*e divide"dele care
vor fi re$arti*ate Actio"arilor
B sa sta.ileasca i"de!"i*atia !e!.rilor Co"siliului de Ad!i"istratie si a
Auditorul 1i"a"ciar si sa ratifice re!u"eratia Co!itetului E%ecutiv, res$ectiv
alte su!e si)sau .e"eficii acordate acestora
B sa a$ro.e .u/etul de ve"ituri si c2eltuieli si sa a$ro.e $ro/ra!ul de activitate
$e e%ercitiile fi"a"ciare ur!atoare0
Adu"area Ie"erala E%traordi"ara are ur!atoarele co!$ete"teF
P a g e | 15
B sc2i!.area for!ei uridice a 6a"cii
B !utarea sediului .a"cii
B sc2i!.area o.iectului de activitate a 6a"cii
B !aorarea ca$italului social al .a"cii
B co"versia u"ei cate/orii de o.li/atiu"i i" alta cate/orie de
o.li/atiu"iCo!$o"e"ta Co"siliului de Ad!i"istratie a fost ur!atoareaF
7+ Nu!eF CDRIST-S IIA4PANAS O Pre#edi"te
2+ Nu!eF SERIIU 6-IDAN -PRESCU B Pre#edi"te e%ecutiv, 4e!.ru
3+ Nu!eF ENANIEL-S ?ALA4A?IS B Pri!Bvice$re#edi"te e%ecutiv,
4e!.ru
9+ Nu!eF IE-RII-S IE-RII-U B 4e!.ru
;+ Nu!eF IE-RII-S ?-NT-S B 4e!.ru
<+ Nu!eF SPKRID-N ANDR-NI?A?IS B 4e!.ru
=+ Nu!eF LAQAR-S PAPAIARK1ALL-U O 4e!.ru
B.C(m#$e$ul !e u!#$
I" .a*a 2otararii Co"siliului de Ad!i"istratie, fu"ctio"ea*a Co!itetul de Audit
ca or/a" co"sultativ $e la"/a Co"siliul de Ad!i"istratie, ava"d dre$t o.iectiv
coordo"area i!$le!e"tarii siste!ului de audit i"ter" i" vederea i!.u"atatirii
fu"ctio"arii u"itatilor di" 6a"ca si deter!i"arii fu"ctio"arii !ai eficie"te si !ai
ratio"ale a 6a"cii, $recu! si $e"tru asi/urarea de co"sulta"ta si asiste"ta
co"ducerii .a"cii di" $u"ct de vedere al auditului i"ter"0
4e!.rii Co!itetului vor fi "u!iti de catre Co"siliul de Ad!i"istratie di"tre
!e!.rii acestuia care "u au si "u au avut calitatea de co"ducator0 Cel $uti"
u"ul di"tre !e!.rii Co!itetului de Audit tre.uie sa ai.a e%$erie"ta i"
do!e"iul co"ta.ilitatii sau auditului0
P a g e | 16
Co!itetul va avea cel $uti" 3 $a"a la ; !e!.rii, sau u" alt "u!ar ce se va
2otara la u" !o!e" dat de catre Co!isia de Ad!i"istratie, di"tre care u"ul va fi
"u!it Presedi"te0
Atri.utiiF
B revi*uirea $ri"ci$alelor $roceduri co"ta.ile ale 6a"cii si a$ro.area oricaror
sc2i!.ari ale acestora i" vederea reco!a"darii catre Co"siliul de Ad!i"istratie
B a"ali*area "u!irii auditorului fi"a"ciar, $recu! si a oricaror $ro.le!e $rivi"d
de!isia sau co"cedierea, i"ai"te de a fi $re*e"tate s$re a$ro.area Co"siliului de
Ad!i"istratie0
B de*.aterea a"uala i!$reu"a cu auditorul fi"a"ciar a $oliticii de audit si
revi*uirea $erfor!a"telor
Bsu$u"erea s$re a$ro.area Co"silului de Ad!i"istratie a o"orariului a"ual
$e"tru auditarea .a"cii0
C.C(m#$e$ul eAecu$#&
I" cadrul co!$ete"telor si li!itele co"ferite de catre Co"siliul de Ad!i"istratie,
are i" $ri"ci$al res$o"sa.ilitati sa decida cu $rivire la afacerile 6a"cii i"
$erioada di"tre sedi"tele Co"siulului de Ad!i"istratie, aduce la i"de$li"iri
2otararile AIA si Co"siliului de Ad!i"istratie, are o.li/atia sa actio"e*e i"
co"for!itate cu orice 2otarare a Co"siliului de Ad!i"istratie si este for!at di"F
B Presedi"te e%ecutiv, Presedi"te
B Pri! Nice$resedi"te e%ecutiv, !e!.ru si $resedi"te su$lea"t
B Nice$resedi"te e%ecutiv -$eratiu"i, !e!.ru
P a g e | 17
B Nice$resedi"te e%ecutiv 1i"a"ciar, !e!.ru
B Nice$resedi"te e%ecutiv Cor$orate, !e!.ru
Co!itetul e%ecutiv are res$o"sa.ilitatea sa decida cu $rivire laF
B a$ro.area de facilitati de credit, ter!e"ii si co"ditiile afere"te
B a$ro.area altor o$erratiu"i ale 6a"cii
B or/a"i*area, su$rave/2erea si si co"trolul 6a"cii si cu luarea !asurilor
"ecesare $e"tru fu"ctio"area 6a"cii
B a$ro.area i"c2eierii de co"tracte $e"tru ac2i*itio"area, va"*area, i"c2irierea,
sc2i!.ul, i$otecarea si /irarea de active fi%e a caror valoare este !ai u"ica de
70E di" ca$itolul social al 6a"cii0
Co!itetul e%ecutiv se va i"tru"i ori de cate ori este "ecesar, cel $uti" o data $e
sa$ta!a"a si are o.li/atia de a $re*e"ta deci*iile sale Co"siliului de
Ad!i"istratie0
D.C(m#$e$ul !e "#+c
Co!itetul de risc este u" co!itet $er!a"e"t, co"stituit la "ivelul ce"tralei
6a"cii i" .a*a 2otararii Co"siliului de Ad!i"istratie i" sco$ul ad!i"istrarii
riscurilor se!"ificative ale 6a"cii0
StructuraF
B Pri!ul Nice$resedi"te E%ecutiv, $resedi"te
B Nice$resedi"te E%ecutiv 1i"a"ciar, !e!.ru si $resedi"te su$lea"t
B Nice$resedi"te E%ecutiv -$eratiu"i, !e!.ru
B Director directia !a"a/e!e"t al riscului
P a g e | 18
B Director Directia tre*orerie, !e!.ru
B Director Directia co"for!itate, !e!.ru
B Director Directia carduri, !e!.ru
Atri.utiiF
B i"for!ea*a Co"siliul de Ad!i"istratie asu$ra $ro.le!elor si evolutiilor
se!"ificative care ar $utea i"flue"ta $rofitul de risc al .a"cii
B $ri!este si evaluea*a ra$oartele $ri!ite de la Directia de !a"a/e!e"t a
Riscului si co!u"ica Co"siliului de Ad!i"istratie toate riscurile se!"ificative
asu!ate si !odalitati eficie"te de /estio"are a acestora
B revi*uieste strate/iile de /estio"are a riscului si a ca$italului i" co"corda"ta cu
o.iectivele .a"cii atat la "ivel local cat si la "ivel de /ru$ si adecvarea
resurselor dis$o"i.ile
B de*volta $ri"ci$ii $e"tru ide"tificarea, evaluarea, !o"itori*area si co"trolul
riscurilor se!"ificative
E.C(m#$e$ul !e !m#,#+$"$#e c$#&el(" +# %+#&el("
Co!itetul de ad!i"istrare a activelor si $asivelor este u" co!itet $er!a"e"t,
co"stituit la "ivelul Ce"tralei .a"cii i" .a*a 2otararii Co"siliului de
Ad!i"istratie i" sco$ul ad!i"istrarii eficie"te a Activelor si Pasivelor0
Structura
B Presedi"te e%ecutiv, Presedi"te
P a g e | 19
B Pri!ul Nice$resedi"te e%ecutiv, !e!.ru si $resedi"te su$leaut
B Nice$resedi"te e%ecutiv retail, !e!.ru
B Nice$resedi"te e%ecutiv o$eratiu"i, !e!.ru
B Nice$resedi"te e%ecutiv fi"a"ciar, !e!.ru
B Nice$resedi"te e%ecutiv cor$orate, !e!.ru
B Director directia tre*orerie, !e!.ru
Atri.utiiF
B asi/ura ca $oliticile .a"cii su"t co"for!e atat cu $oliticile Iru$ului cat si cu
re/le!e"tarile 6NR
B este res$o"sa.il cu de*voltarea si i!$le!e"tarea strate/iei $rivi"d activele si
$asivele i" co"corda"ta cu o.iectivele .a"cii la "ivel de /ru$, cu revi*uirea si
co"for!itatea cu $oliticile releva"te si cu reco!a"dari catre Co"siliul de
ad!i"istratie i" le/atura cu orice actiu"ii corective si !odificare0
B asista Co"siliul de Ad!i"istratie i" !o"itori*area si ad!i"istrarea eficie"ta a
activului si $asivului
B asi/ura ca siste!ele $rivi"d ad!i"istrarea activelor si $asivelor su"t a"ali*ate
$eriodic si ori de cate ori se co"sidera "ecesar, revi*uite i" sco$ul actuali*arii la
ceri"tele i" vi/oare0
F.C(m#$e$ul !e %e"+(,l
Co!itetul de $erso"al este u" co!itet $er!a"e"t, corestituit la "ivelul ce"tralei
.a"cii i" .a*a 2otararii Co"siliului de ad!i"istrare
StructuraF
P a g e | 20
B Presedi"te e%ecutiv, Presedi"te
B Pri! Nice$resedi"te E%ecutiv, !e!.ru si Presedi"te
B Nice$resedi"te E%ecutiv -$eratiu"i, !e!.ru
B Director Directia de 4a"a/e!e"t al Riscului, !e!.ru
B Director Directia Resurse U!a"e
Atri.utiiF
Co!itetul de $erso"al are ur!atoarele atri.utii $ri"ci$ale cu $rivire la
$erso"alul .a"cii $a"a la "ivelul de director adu"ctF
B decide asu$ra a"/aarii de $erso"al i" .a*a $ro$u"erilor facute de directia
Resurse u!a"e i"sotite de o$i"ia directorului u"itatilor res$ective
B a"ali*ea*a si reco!a"da Co!itetului de Credite Resail, i" ca*ul salariatilor
"ou a"/aati $a"a la ra"/ul de director adu"ct e%clusiv, $reluarea de catre
6a"ca a eve"tualelor credite co"tractate de acesta cu fostul a"/aator B i"stitutii
de credit
B decide asu$ra revi*uirii salariale a"uale i" .a*a $ro$u"erilor facute de
co"ducatorii u"itatilor res$ective, du$a e%a!i"area evaluarii a"uale a
salariatilor0
Structura or/a"i*atorica a 6a"cii, asa cu! es*te $re*e"tata i" co"ti"uare se
co!$u"e di" directii, de$arta!e"te si)sau .irouri, care $ot fi i"cluse i" cadrul
u"ei directii sau i"de$e"de"te0
Aceasta structura asi/ura cadrul or/a"i*atoric i" sco$ul e%ecutarii atri.utiilor ce
le revi"e $e"truF
P a g e | 21
B reali*area o.iectului de activitate al 6a"cii
B res$ectarea 2otararilor AIA, Co"siliului de Ad!i"istratie, a deci*iilor
Co!itetului E%ecutiv $recu! si a celorlalte co!itete de lucru di" 6a"ca
B res$ectare i"structiu"ilor trasate de co"ducerea e%ecutiva a 6a"cii
A.D#"ec$# Re+u"+e um,e
Se or/a"i*ea*a la "ivel de Ce"trala ava"d ca o.iectiv recrutarea, i"struirea,
$ro!ovarea a"/aatilor .a"cii $recu! si i!$le!e"tarea $oliticii de re!u"erare
afere"ta0 Directorul Resurse u!a"eF
B se afla i" coordo"area directa a Presedi"telui e%ecutiv
B ras$u"de de asi/urarea $erso"alului calificat cores$u"*ator, de $erfectio"area
co"ti"ua i" $re/atirea $rofeso"ila, $recu! si de a"/aarea, evaluarea,
salari*area, i"itierea si i"cetarea ra$orturilor de !u"ca afere"te0
B cola.orea*a cu celelalte u"itati ale .a"cii la ela.orarea $ro/ra!elor de
$re/atire $rofesio"ala a salariatilor, i" tara si i" strai"atate, la testarea
$erso"alului, la i"locuirea u"or !ateriale s$ecifice0
B ras$u"de $e"tru o$erativitatea si corecta i"de$li"ire a serviciilor ce ii revi", cu
res$ectarea "or!elor le/ale i" vi/oare si a re/le!e"tarilot i"ter"e
B ras$u"de de $astrarea co"fide"tialitatii co"for! deo"tolo/ice $rofesio"ale
Activitatea directiei se reali*ea*a $ri" ur!atoarele u"itatiF
B De$arta!e"tul Recrutare
B 6iroul Co!itet de Perso"al
P a g e | 22
B De$arta!e"tul Perso"al
B De$arta!e"tul de 1or!are Profesio"ala
B 6iroul Relatii I"ter"e
B.D#"ec$# Bu"#!#c
B se or/a"i*ea*a la "ivel de ce"trala si se afla i" coordo"area directa a
Presedi"telui E%ecutiv0
B asi/ura su$ortul de s$ecialitate $e"tru co"ducerea 6a"cii $recu! si $e"tru
toate u"itatile di" Ce"trala si di" sucursale) a/e"tii0
B asi/ura si ras$u"de de i"fa$tuirea le/alitatii i" desfasurarea activitatii .a"cii si
a$ara i"teresele $atri!o"iale si "e$atri!o"iale ale acesteia i" ra$orturile cu
tertii di" tara si strai"atate
I" e%ecutarea atri.utiilor ce ii revi"e, Directia uridica cola.orea*a cu
or/a"ele de resort ale autoritatilor a.ilitate ale Statului, 6NR, $recu! si cu
celelalte .a"ci sau i"stitutii fi"a"ciarB.a"care,or/a"i*atii, asociatii $rofesio"ale,
.irouri "otariale, ca!ere de co!ert si i"dustrie di" tara si strai"atate, alte
i"stitutii i" vederea $rotearii i"tereselor 6a"cii0
C.D#"ec$# C"e!#$e
B este or/a"i*ata la "ivel de Ce"trala si se afla su. coordo"area directa a
Presedi"telui e%ecutiv al .a"cii
B $artici$a la ela.orarea de $roiecte de re/le!e"tari i" do!e"iul sau activitate si
ras$u"de de corecta a$licare i" cadrul Directiei a actelor "eo"ative i" vi/oare,
e%$ri!ate $ri" re/le!e"atri le/islative i" vi/oare, i"structiu"i a$lica.ile e!ise
P a g e | 23
de 6NR si)sau alte autoritati co!$ete"te, $recu! si $ri" "or!e !etodolo/ice
i"ter"e $recu! $roceduri de lucru,"ote de serviciu0ordi"e si alte i"structiu"i
scrise
Basi/ura,la solicitarea Co"siliului de Ad!i"istratie si)sau a Co!itetului
E%ecutiv,o$i"ii de s$ecialitate $rivi"d $ro.le!e aflate $e ordi"ea de *i a
sedi"telor acestora
B!e!.rii acesteia $artici$a ca !e!.ri cu dre$t de vot sau co"sultativ,fara dre$t
de vot i" co!itetele 6a"cii si)sau co!itetele de lucru adB2oc,co"for! deci*iei
Co!itetului E%ecutiv)Co"siliului de Ad!i"istratie
Bva fu"ctio"a ca si cores$o"de"t $e"tru Directia I"ter"atio"ala de Credite si
Directia Politici de Creditare di" cadrul A6I,facilita"d co!u"icarea di"tre
A6R si A6I cu $rivire la $ro$u"erile de creditare care de$asesc co!$ete"ta
locala a A6R,res$ectiv co!u"icarea i" ceea ce $riveste restul as$ectelor le/ate
de creditare0
3.6 Pri"ci$alii i"dicatori de $erfor!a"ta
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia a reali*at i" $ri!ele < lu"i di" 2009 u" $rofit i"ai"te de
i!$o*itare de 39,= !ilioa"e euro, i" crestere cu 9,;E co!$arativ cu aceeasi
$erioada a a"ului trecut, se arata i" ra$ortul $u.licat de .a"caB!a!a0
Totodata, .a"ca a co"stituit $rovi*ioa"e i" valoare de 79,; !ilioa"e euro, de 9,2
ori !ai !ari fata de $erioada si!ilara a a"ului trecut, ca"d su!a $rovi*io"ata a
fost de 9,< !ilioa"e euro0
Portofoliul de credite al .a"cii a au"s, la fi"ele lui iu"ie, la 9 !iliarde euro, i"
crestere cu 79E fata de u!atatea lui 200:0
P a g e | 24
Nolu!ul creditelor $e"tru co!$a"ii a au"s la 2,9 !iliarde euro la fi"alul lui
iu"ie, i" crestere cu 77E fata de fi"alul $ri!ului se!estru al a"ului trecut0
Creditele i$otecare au ati"s u" volu! de =<= !ilioa"e euro, i" crestere cu 3=E0
I!$ru!uturile de co"su! au ava"sat cu 3E fata de iu"ie 200:, $a"a la 3<<
!ilioa"e euro la sfarsitul lu"ii iu"ie0
I" $erioada ia"uarieBiu"ie, .a"ca a casti/at cota de $iata $e se/!e"tul
creditelor, au"/a"d la :,3E, fata de =E i" $erioada si!ilara di" 200:, dar i"
sta/"are co!$arativ cu lu"a !artie a acestui a"0 La fi"alul a"ului trecut, cota de
$iata a .a"cii era de :,2E0
Pe se/!e"tul de$o*itelor, ava"sul a fost de <E i" $ri!ele < lu"i ale acestui a",
$a"a la u" volu! de 7,92 !iliarde euro0
Ne"iturile o$eratio"ale au ava"sat cu 27,;E i" $ri!ul se!estru, $a"a la 702,<
!ilioa"e euro, i" co"ditiile cresterii costurilor o$eratio"ale cu 3,:E, $a"a la
9:,9 !ilioa"e euro0
Al$2a 6a"5 Ro!a"ia siBa !aorat "u!arul de a"/aati cu 3:3 salariati i"
i"tervalul iu"ie 200: B iu"ie 2009, $a"a la 20;93 $ersoa"e0 Nu!arul salariatilor
.a"cii a sca*ut i"sa co!$arativ cu fi"alul a"ului trecut, ca"d era de 20<;7 si fata
de !artie 2009, ca"d au"sese la 20<<9 a"/aati
4.STUDIEREA PRINCIPALELOR DOMENII
SI PROBLEME DE SPECIALITATE
4.- Ur!arirea e%ercitarii $rocesului de !a"a/e!e"t i" cadrul fir!ei
P a g e | 25

Previ*iu"ea si $la"ificare
Previ*io"area #i $la"ificarea fi"a"ciar& "u tre.uie s& li$seasc& di" "ici o
fir!&0 Aceste o$era'ii tre.uie detaliate #i i"for!ati*ate $e"tru a scuti fir!a de
situa'ii "e$l&cute0
Le/at de resursele u!a"e, se i!$u"e re$roiectarea structurii
or/a"i*atorice0 4a"a/erul fi"a"ciar #i co!$arti!e"tele di" su.ordi"e tre.uie
s&B#i >"de$li"easc& sarci"ile cu !a%i!u! de res$o"sa.ilitate0
A!.u"&t&'irea activit&'ii de fi"a"'are a vi*at ado$tarea u"or !&suri >"
ceea ce $rive#te F ide"tificarea "evoii de fi"a"'are, ide"tificarea costului
fi"a"'&rii, selectarea surselor de fi"a"'are #i >"toc!irea ta.loului flu%urilor de
"u!erar0

Pla"ificarea este $ri!a fu"ctie a !a"a/e!e"tului, $ri" care se sta.ilesc
o.iectivele or/a"i*atiei si se arata calea $ri" care se $ot ati"/e aceste o.iective

-r/a"i*area
-r/a"i*area #i co"ducerea societ&'ii co!erciale .a"care se sta.ile#te $ri"
actul co"stitutiv, >" co"for!itate cu le/isla'ia co!ercial& #i cu le/isla'ia
.a"car&0
Astfel, orice .a"c& >#i desf&#oar& activitatea >" .a*a u"ui u" re/ula!e"t
$ro$riu
de fu"c'io"are, a$ro.at de or/a"ele statutare #i care cu$ri"de cel $u'i"F
P a g e | 26
structura or/a"i*atoric&R atri.u'iile fiec&rui co!$arti!e"t #i rela'iile di"tre
acesteaR atri.u'iile sucursalelor #i a altor sedii secu"dareR atri.u'iile co!itetului
de risc, co!itetului de ad!i"istrare a activelor #i $asivelor, co!itetului de
crediteR co!$ete"'ele #i r&s$u"derile co"duc&torilor, directorilor e%ecutivi,
#efilor
sucursalelor #i altor sedii secu"dare #i ale altor salaria'i care se a"/aea*& >"
o$era'iu"i fi"a"ciarB.a"care >" "u!ele #i >" co"tul .&"cii0
Di" $u"ct de vedere fu"c'io"al, e%ist& u"ele $articularit&'i $rivi"d
societ&'ile .a"care >" ra$ort cu celelalte societ&'i co!erciale, >" ti!$ ce, $e $la"
or/a"i*atoric, .&"cile se co!$ort& ca orice alt& societate0 Astfel, .&"cile dis$u"
de u" for su$re! de co"ducere(adu"area /e"eral&+, de structuri careBi asi/ur&
/estiu"ea cure"t&($re#edi"te, co"siliu de ad!i"istra'ie, co!itet de direc'ie+
or/a"e $ro$rii de co"trol(co!isia de ce"*ori+, >" co"for!itate cu $revederile
Le/ii "r0 37)79900
Legea bancar $revede c& e"tit&'ile de co"ducere di" $u"ct de vedere
o$era'io"al tre.uie s& se su$u"& re/le!e"t&rilor #i ordi"elor e!ise de 6a"ca
Na'io"al& >" do!e"iile ce 'i" de $olitic& !o"etar&, de credit, valutar&, de $l&'i,
de asi/urare a $rude"'ei .a"care #i de su$rave/2ere .a"car&0


4otivarea
Politica salariala are i" vedere, $e la"/a ve"itul $ro$riuB*is, $ri!e de
$erfor!a"ta si alte .o"ificatii0 Pe"tru !otivarea a"/aatilor .a"cii, o data $e a"
are loc evaluarea activitatii de$use, iar i" fu"ctie de calificativul o.ti"ut su"t
acordate $re!ii si !ariri de salariu si, du$a ca*, su"t 2otarate a"u!ite
$ro!ovari i" fu"ctie, $otrivit datelor $u.licate de co!$a"ie0
P a g e | 27
Co"trolul si ado$tarea deci*iilor
Activitatea .a"cara, co"ducerea acesteia #i e%ercitarea co"trolului se
desf&#oar& ca efect al deci*iilor0 Le/&tura >"tre $rocesul de deci*ie #i cel de
e%ecu'ie se reali*ea*& $ri" flu%ul co"ti"u de i"for!a'ii, s$ecific siste!ului
.a"ca"0
Toate activitatile si relatiile, !ai ales or/a"i*area co"trolului .a"car, su"t
or/a"i*ate i" cadrul siste!ului i"for!atio"al0 Acesta cu$ri"de a"sa!.lu
ele!e"telor !ateriale sau "e!ateriale, !iloace si !etode $ri" care se
reali*ea*a colectarea, $relucrarea si tra"s!iterea i"for!atiilor $e"tru o .u"a
or/a"i*are a activitatii de co"ducere, coordo"are, co"trol #i a celei o$erative0

Calitatea activitatii bancare este i"flue"tata de or/a"i*area si fu"ctio"area
siste!ului i"for!atio"al, de o$erativitate, de $reci*ia #i calitatea i"for!a'iilor
culese, $relucrate #i tra"s!ise ca date0
I" acelasi ti!$, siste!ul i"for!atio"al tre.uie sa asi/ure $astrarea si
de$o*itarea datelor si i"for!atiilor, reali*area de si"te*e,o.ti"erea de varia"te
$e"tru fu"da!e"tarea deciziilor si strate/iilor0
Siste! i"for!atio"al $resu$u"e, i" $ri"ci$al, desfasurarea ur!atoarelor
activitati F
B Acu!ularea datelor cu $rivire la siste!ul i" care isi desfasoara activitatea R
B Tra"s!iterea datelor F
B Prelucrarea datelor, i" sco$ul asi/urarii i"for!atiilor "ecesare $rocesului
deci*io"al R
B Adoptarea deciziilorC
B Tra"s!iterea deciziilor s$re e%cutieR
B Asi/urarea controlului si !o"itori*arii a$licarii deciziilor
P a g e | 28
4.3 Co"ducerea activitatii de !ar5eti"/ si $oliticile de !ar5eti"/
Politica de $rodus (descrierea $ri"ci$alelor servicii+
A0Co"turi cure"te
Pri" i"ter!ediul co"tului cure"t desc2is la ALPDA 6AN? R-4ANIA ai
$osi.ilitatea de a efectua o /a!a lar/a de o$eratiu"i .a"care, i" lei si valuta0
Ai acces ra$id la dis$o"i.ilul di" co"tul tau cure"t (rata do.a"*ii afere"te este
0E+ atat la /2iseele .a"cii cat si $ri" i"ter!ediul serviciului de I"tere"t
6a"5i"/ Al$2a Clic50
Poti efectua toate o$eratiu"ile .a"care de care ai "evoieF
L i"casari)de$u"eri de "u!erar i" lei sau valutaR
L tra"sferuri catre co"turile desc2ise la Al$2a 6a"5 Ro!a"ia sau alte .a"ci di"
tara sau di" strai"atate $ri" i"ter!ediul ordi"elor de $lata i" lei si valutaR
L co"stituire si lic2idare de de$o*iteR
L o$eratiu"i de sc2i!. valutar, fara co!isio"R
L de$u"eri si retra/eri de "u!erar >" fu"ctie de "ecesitatile taleR
L e!itere de cecuri i" orice su!a $a"a la dis$o"i.ilul aflat i" co"t0
A&,$BeF
L desc2iderea si ad!i"istrarea co"tului cure"t su"t /ratuiteR
L acces /ratuit la serviciul de I"ter"et 6a"5i"/, Al$2a Clic5, iar co!isioa"ele
o$eratiu"ilor efectuate $ri" Al$2a Clic5 su"t cu 3;E !ai !ici decat la /2iseele
.a"cii0
L e%trasele de co"t su"t dis$o"i.ile lu"ar sau orica"d, la cerere, la /2iseele
P a g e | 29
6a"ciiR
L 0E co!isio" de retra/ere orica"d ai "evoie de .a"iR
L co"turile cure"te $ot fi cu titular u"ic sau cu titulari !ulti$liR
L vira!e"tele reali*ate i"tre clie"tii .a"cii su"t /ratuiteR
L titularii de co"t cure"t $ot .e"eficia si de co"t escroS0
60Credite
670credite de "evoi $erso"ale
Creditele de "evoi $erso"ale $ot fi utili*ate i" orice sco$ $erso"al, fara "iciu"
ava"s si fara a declara desti"atia .a"ilor i!$ru!utati0
Al%8 O%e,
Este creditul care iti ofera $osi.ilitatea sa retra/i su!a a$ro.ata orica"d doresti
$e $arcursul u"ui a", i" !a%i! 9 tra"se, cu co"ditia ca $ri!a tra"sa sa
re$re*i"te !i"i! ;0E di" valoarea creditului0
Poti $ri!i #,$"e -:.::- +# 46:.::: eu"( (sau ec2ivale"t lei+ $e o $erioada
!a%i!a de ra!.ursare de 20 a"i0
Creditele $ot fi acordate i" lei sau euro, iar do.a"da este varia.ila $e toata
$erioada creditului0
Al%8 5All
Este creditul $ri" care $oti i!$ru!uta %, l -:.::: eu"( (sau ec2ivale"t lei+
$e o $erioada de $a"a la : a"i0 Iara"tia !i"i!a solicitata este cesiu"ea
ve"iturilor0
P a g e | 30
Be,e=#c## +u%l#me,$"e (=e"#$e !e c"e!#$ele Al%8 O%e, +# Al%8 5All:
L .e"eficie*i de u" card de credit, Al$2aCard NISA Credit sau Al$2a
4asterCard Credit, fara ta%a de e!itere i" $ri!ul a", $e care il $oti utili*a
$e"tru retra/ere de "u!erar si cu!$araturi $e I"ter"et si oriu"de i" lu!e este
afisata si/la sau R
L $oti $ri!i .a"ii $e u" Al$2aCard Nisa si astfel $oti $lati direct la co!ercia"ti,
fara "ici u" cost su$li!e"tar sau $oti retra/e su!a de .a"i i!$ru!utata de la
orice AT4 i" !od esalo"at sau "uR
L $e"tru $lata ratei lu"are "u !ai este "evoie sa vii la .a"caF
B este de.itat auto!at co"tul tau cure"t desc2is la ALPDA 6AN?
R-4ANIAR
B utili*e*i Al%8 Cl#c9, serviciul de I"ter"et 6a"5i"/, fara a.o"a!e"t sau
ta%a de co"ectare, .e"eficii"d de co!isioa"e !ai !ici cu 3;E decat la /2iseele
.a"cii0
L .e"eficie*i de reduceri si facilitati la !a/a*i"ele $arte"ere $ri" i"ter!ediul
Al$2a Clu., card "etra"*actio"al $e care il $ri!esti /ratuit daca su!a creditelor
tale la Al$2a 6a"5 de$aseste 300000 euro (sau ec2ivale"t lei+0
620Credite $e"tru locui"ta si tere"
C"e!#$ele Al%8 ;(u+#,? iti ofera $osi.ilitatea de a ale/eF
L cu!$eri sau co"struiesti o locui"ta, o casa de vaca"ta sau ac2i*itio"e*i u"
tere"R
L rea!e"ae*i locui"ta actualaR
Al$2a Dousi"/ cu do.a"da varia.ila i" lei sau euro are o $erioada de
ra!.ursare de $a"a la 3; de a"i0
P a g e | 31
I,=("m$## !e+%"e Al%8 ;(u+#,?:
L ava"sul !i"i! solicitat i"ce$e de la 2;E di" $retul i!o.ilului ce ur!ea*a a fi
ac2i*itio"at ) co"struit si $oate au"/e $a"a la u" ava"s !i"i! de ;0E, i"
fu"ctie de "atura si caracteristicile credituluiR
L e%ista u" si"/ur co!isio" $erce$ut de .a"ca, la acordarea creditului si "u!ai
i" co"ditiile efectuarii tra"*actieiR
L fara /ira"ti, /ara"tia "ecesara si suficie"ta este i$oteca $e i!o.ilul ac2i*itio"at
sau ce ur!ea*a a fi co"struitR
L $e"tru a fi $roteat este "evoie sa +#?u"# casa i!$otriva oricarui risc, iar
$olita va fi cesio"ata i" favoarea .a"ciiR
L creditele "u au li!ita de su!a si se acorda i" lei sau euro0
Be,e=#c## +u%l#me,$"e
L .e"eficie*i de u" card de credit, Al$2aCard NISA Credit sau Al$2a
4asterCard Credit, fara ta%a de e!itere i" $ri!ul a", $e care il $oti utili*a
$e"tru retra/ere de "u!erar si cu!$araturi $e I"ter"et si oriu"de i" lu!e este
afisata si/la sau R
L $e"tru $lata ratei lu"are $oti utili*a Al%8 Cl#c9, serviciul de I"ter"et
6a"5i"/, fara a.o"a!e"t sau ta%a de co"ectareR
L reduceri si facilitati la !a/a*i"ele $arte"ere $ri" i"ter!ediul Al$2a Clu., card
"etra"*actio"al $e care il $ri!esti /ratuit daca su!a creditelor tale la Al$2a
6a"5 de$aseste 300000 EUR (sau ec2ivale"t+0
630Credite $t !asi"a
Creditul Al$2a Auto aco$era "evoia de .a"i $e"tru cu!$ararea de autoturis!e
"oi0
P a g e | 32
L ava"s !i"i! 20E di" valoarea totala a autove2icululuiR
L do.a"da este varia.ila atat $e"tru creditele i" lei cat si $e"tru cele i" euroR
L $erioada de ra!.ursare este de !a%i! = a"iR
L "u e%ista li!ita !a%i!a de su!a, $oti i!$ru!uta atat cat ai "evoie, i" li!ita
/radului !a%i! de i"datorareR
L se $oate fi"a"ta atat valoarea autove2icolului, i"clusiv valoarea co!isio"ului
de acordare0
Be,e=#c## +u%l#me,$"e
L .e"eficie*i de u" card de credit, Al$2aCard NISA Credit sau Al$2a
4asterCard Credit, fara ta%a de e!itere i" $ri!ul a", $e care il $oti utili*a
$e"tru retra/ere de "u!erar si cu!$araturi $e I"ter"et si oriu"de i" lu!e este
afisata si/la sau R
L $e"tru $lata ratei lu"are "u !ai este "evoie sa vii la .a"caF
B este de.itat auto!at co"tul tau cure"t desc2is la ALPDA 6AN?
R-4ANIAR
B utili*e*i Al%8 Cl#c9, serviciul de I"ter"et 6a"5i"/, fara a.o"a!e"t sau
ta%a de co"ectare, .e"eficii"d de co!isioa"e !ai !ici cu 3;E decat la /2iseele
.a"cii0
C0Co"turi de eco"o!ii
C1.Alpha Premier
Alpha remier este un cont curent care poate fi deschis in lei sau in euro.
!obanda de care poti beneficia pentru contul tau curent este apropiata de
cea a unui depo"it la termen - pana la #$ pentru contul in lei si de %.&$
pentru contul in euro' dobanda se capitali"ea"a lunar si se calculea"a la
soldul contului. (ilnic.
P a g e | 33
Intervale
RON
Rata
dobanda
(p.a.)
Intervale
EUR
Rata
dobanda(p.a.)
) - 5)) 5,))$ ) - 5)) *,&5$
5)),)+ - +).))) 5,))$ 5)),)+ - +).))) *,&5$
+).))),)+-+.))).))) 8,))$ +).))),)+ - +)).))) %,))$
, +.))).))) #,5)$ +)).))),)+ - +.))).))) %,5)$
, +.))).))) 4,*5$
rin intermediul Alpha remier primesti dobanda atractiva chiar de la
primul leu sau eurocent e-istent in cont ceea ce iti ofera un avanta. clar.
/i eficienta.
Beneficii
0 1u platesti impo"it pe veniturile din doban"ile la depo"it'
0 Acces gratuit la Alpha Clic2 serviciul de 3nternet 4an2ing - prin care poti
sa iti verifici disponibilul din cont, sa efectue"i toate operatiunile pe care
le doresti si, de asemenea, sa iti verifici castigul lunar obtinut din dobanda
practicata prin Alpha remier'
0 rimesti gratuit un card AlphaCard !i"a Electron si poti opta pentru
AlphaCard !i"a Cla""ic sau AlphaCard !i"a Credit, in functie de
dorinta ta
oti beneficia de avanta.ele oferite de pachetul Alpha remier daca esti
persoana fi"ica si ai varsta peste +8 ani'
5-ista un singur comision anual de administrare de 5) 671 sau echivalent
586 in functie de valuta aleasa pentru Alpha remier.
C#.Alpha $ream"
Alpha !reams este un cont de economisire9
0 este deschis pe numele copilului tau, de la momentul eliberarii certificatului de
nastere si pana la implinirea varstei de +4 ani, si poti economisi bani pentru
copilul tau pana cand el va avea +8 ani'
0 este un instrument de economisire foarte fle-ibil9
- daca in familia ta sunt mai multi copii, poti deschide cate un cont pentru
fiecare dintre ei'
- oricand ai nevoie de bani poti utili"a din sumele economiste fara a pierde
toata dobanda acumulata, ci doar pe cea din ultima luna'
- cu incuviintarea ta, oricine poate depune in contul copilului tau bani,
sporind astfel economiile.
P a g e | 34
ana la implinirea varstei de +4 ani, numai tu ai drepturi de operare pe cont.
!upa ce copilul tau implineste +4 ani, numai cu incuviintarea ta si in limitele
stabilite de tine el poate decide in nume propriu asupra operatiunilor efectuate,
iar la +8 ani copilul tau devine proprietar cu drepturi depline.
La implinirea varstei de +& ani, banca iti va transmite o notificare cu privire la
banii din cont ce vor fi transferati din contul de economisire in contul curent al
copilului la implinirea a +8 ani.
Beneficii
0 dobanda anuala avanta.oasa in functie de sumele economiste si
capitali"are lunara a doban"ii'
!A%U&A RA&A $OBAN'II(
RON +).))
U)$ %.))
EUR 5.*5
: dobanda la termen pe % luni
0 in fiecare an, in luna iunie, pana la implinirea varstei de +8 ani, vei primi
dublul doban"ii anuale'
0 poti depune oricand si oricati bani in contul copilului tau, acest lucru
depin"and doar de disponibilul pe care il ai, minimul fiind 5) 671, +5 586
sau *5 8/! in functie de moneda in care a fost deschis contul'
0 la implinirea varstei de +4 ani, copilul tau poate beneficia de un
AlphaCard ;isa 5lectron prin care ii vei putea asigura lunar banii de
bu"unar necesari si astfel vei avea un control mai bun al cheltuielilor lui'
0 acces gratuit la Alpha Clic2 - serviciul de 3nternet 4an2ing prin care poti
afla in orice moment si de oriunde nivelul castigurilor copilului tau'
0 lunar, la cererea ta ti se va putea elibera un e-tras de cont care te va
a.uta sa pastre"i evidenta evolutiei economiilor din contul Alpha !reams.
Conditii
0 suma minima pentru a deschide Alpha !reams este de 5) 671, +5 586
sau *5 8/!'
0 suma ma-ima ce poate fi depusa anual nu poate depasi 5).))) 586
<sau echivalent 671 sau 8/!='
Co"t*ri
0 e-ista un singur comision de administrare anual in valoare de *) 671 >
+) 586 > +) 8/!, in functie de moneda in care este deschis contul, ce va
fi retinut in mod automat.
P a g e | 35

Politica $ro!otio"ala
1. Incarc-i contul cu un Fiat 500!
-r/a"i*atorul Pro!o'iei DI,c"c0-1# c(,$ul cu u, F#$ 6::E este ALPDA
6AN? R-4ANIA SA, cu sediul >" 6ucure#ti, Calea Doro.a"'ilor, "r0 23=6,
Sector 70
Perioada de desf&#urare a $ro!o'iei este - Iu,#e 3::F 7# 4: Au?u+$ 3::F.
Pro!o'ia este or/a"i*at& co"for! $revederilor $re*e"tului re/ula!e"t #i acestea
su"t o.li/atorii $e"tru to'i $artici$a"'ii0
C(,!#1## !e %"$#c#%"e 7# m(!ul !e !e+=07u""e
La $ro!o'ia TI,c"c0-1# c(,$ul cu u, F#$ 6::E $oate $artici$a orice $ersoa"&
fi*ic& ce ac2i*i'io"ea*& >" $erioada 07 Iu"ie 2009 O 30 Au/ust 2009 u"ul di"
cele 2 $ac2ete $ro!otio"ale care co"ti"F
70 Al$2a Pre!ier U Al$2aCard Nisa Electro" sau Al$2aCard Nisa Classic,
activ la data tra/erii la sor'i #i sold !i"i! al co"tului Al$2a Pre!ier deF
700 EUR O ($e"tru co"t >" EUR+ sau 900 R-N ($e"tru co"t >" R-N+R
20 Co"t Cure"t U Al$2aCard Nisa Electro" sau Al$2aCard Nisa Classic,
activ la data tra/erii la sor'i #i sold !i"i! al Co"tului cure"t deF 7; EUR
($e"tru co"t >" EUR+, 7; USD ($e"tru co"t >" USD+ sau ;0 R-N ($e"tru
co"t >" R-N+0
Partici$& la tra/erea la sor'i doar clie"'ii care au ac2i*i'io"at u"ul di" $ac2etele
aflate >" $ro!o'ia TI,c"c0-1# c(,$ul cu u, F#$ 6::E #i care >"de$li"esc la
!o!e"tul tra/erii la sor'i co"ditiile de $artici$areF cardul Al$2aCard Nisa
Electro" sau Al$2aCard Nisa Classic activ #i $re*e"'a >" cadrul fiecarui $ac2et a
soldului !i"i! "ecesar $artici$arii la $ro!otie0
Nu $ot $artici$a la $ro!o'ie a"/aa'ii ALPDA 6AN? R-4ANIA S0A0 sau
rudele de /radul I ale acestora0
Partici$a"'ii la $ro!o'ie su"t o.li/a'i s& $u"& la dis$o*i'ia or/a"i*atorului
"u!&rul de telefo" la care $ot fi co"tacta'i >" ca*ul cJ#ti/&rii $re!iului0
P"em#ul c(,cu"+ulu#:
O m7#,0 FIAT 6:: L(u,?e -.5 -G& -::CP@ cul("e 3F5 A''u"( C+,(&.
T"?e"e l +("1# %"em#ulu# 7# c("!"e lu#
P a g e | 36
Tra/erea la sor'i a $re!iului va avea loc >" data de 30 se$te!.rie 2009, du$&
cu! este $re*e"tat >" Re/ula!e"t, la ora 79F00 la sediul ce"tral ALPDA 6AN?
R-4ANIA S0A0, >" $re*e"'a u"ei co!isii for!ate di" re$re*e"ta"'ii .&"cii #i
"otar, cu res$ectarea tuturor $revederilor le/ale >" vi/oare0
Pe"tru tra/erea la sor'i va fi e%tras u" cJ#ti/&tor #i 2 re*erve0 Pri!a $o*i'ie di"
ta.elul e%tra/erii re$re*i"t& casti/&torul, ur!atoarele 2 $o*i'ii re$re*i"t&
re*ervele0
CJ#ti/&torul va fi a"u"'at telefo"ic de c&tre or/a"i*ator $ri" !a%i!u! 3 a$eluri
telefo"ice, reali*ate >" 3 *ile lucr&toare co"secutive, de la !o!e"tul dese!"&ri
acestuia ca #i cJ#ti/&tor0
3.Al%8 M+$e C"! C"e!#$
Ale/e Al$2a 4asterCard Credit i" $erioada 7 iulie B 7; octo!.rie si $a"a la
sfarsitul a"ului $ri!esti -: le# #,%(# la fiecare cu!$aratura de cel $uti" 700 lei
$a"a la sfarsitul a"ului, cu co"ditia sa ac2iti la ti!$ su!a !i"i!a de ra!.ursat
lu"ar care a$are i" e%trasele de co"t 0 I" $lus, .e"eficie*i de !(/,!
%"e=e"e,$#l, atat $e"tru tra"*actiile la co!ercia"ti cat si $e"tru retra/erile de
la AT40
4ai !ult, orice tra"*actie de !i"i! 700 lei efectuata i" $erioada $ro!otiei
i"sea!"a o sa"sa de casti/ la tra/erea la sorti di" 7< octo!.rie 2009 $e"tru
u"ul di"tre cele -6 %"em## i" .a"iF
L u" $re!iu de 7,;00 euroR
L u" $re!iu de 7,000 euroR
L u" $re!iu de ;00 euroR
L 72 $re!ii de 200 euro0
Al$2a 4asterCard Credit iti ofera si l$e /e,e=#c## #m%("$,$eF
L fara ta%a de ad!i"istrare i" $ri!ul a"R
P a g e | 37
L asi/urare /ratuita $e"tru $rotectia c2eilor !asi"ii sau ale casei si a
cu!$araturilor ac2itate cu Al$2a 4asterCard Credit0
4.P"(?"mul DP"#m C+
Creditul Al$2a Dousi"/, i" lei sau euro, acordat $ri" $ro/ra!ul Pri!a Casa iti
ofera $osi.ilitatea de a ac2i*itio"a o locui"taF
L fara co!isioa"e $erce$ute i" .e"eficiul 6a"ciiR
L $e o $erioada de creditare cu$ri"sa i"tre 70 si 30 de a"iR
L cu u" ava"s !i"i! de ;E di" $retul locui"teiR
L valoarea creditului $a"a la ;=0000 euro (sau ec2ivale"tul i" lei+0
4.4 Pro.le!e fi"a"ciare
6u/etul de ve"ituri si c2eltuieli
Se a$ro.a situatiile fi"a"ciare ale .a"cii $e"tru e%ercitiul fi"a"ciar al a"ului
200=, res$ectivF 6ila"tul co"ta.il, Co"tul de $rofit si $ierderi, Situatia flu%urilor
de tre*orerie, Situatia !odificarilor ca$italurilor $ro$rii si Notele la situatiile
fi"a"ciare, astfelF
4.5 Pro.le!e de co"ta.ilitate
I"toc!irea .ila"tului co"ta.il
6ila"tul co"ta.il este u" ra$ort a"alitic ce re$re*i"ta situatia $atri!o"iala a
i"tre$ri"derii0 Acesta arata sursele de fi"a"tare ale i"tre$ri"derii($asiv+ si !odul
i" care acestea au fost utili*ate(activ+
6ila"tul co"ta.il i"c2eiat la 37 dece!.rie 200:Bve*i ANEVA
P a g e | 38
Co"tul de $rofit si $ierdere i"c2eiat la 37 dece!.rie 200:Bve*i ANEVA
Evide"ta fo"durilor $ro$rii
1o"durile $ro$rii ale .a"cii, co"for! re/le!e"tarilor le/ale i" vi/oare $rivi"d
adecvarea ca$italului i"cludF
L fo"duri $ro$rii de "ivel I, care cu$ri"d ca$italul social su.scris si varsat, $ri!e
de ca$ital, re*erve eli/i.ile ($e"tru data de 37 dece!.rie 200: sBa facut calculul $e
.a*a Re/ula!e"tului 6NR "r 7:)200< !odificat $ri" Re/ula!e"tului 6NR 70 di"
200: care e%clude di" re*ervele eli/i.ile $rofitul a"ului cure"t $a"a la re$arti*area
lui de catre AIA+, di" care se deduc valoarea i!o.ili*arilor "ecor$orale, ;0E di"
valoarea actiu"ilor si a altor titluri de ca$ital deti"ute i" alte i"stitutii de credit sau
fi"a"ciare, care de$asesc 70E di" ca$italul social al acestora $recu! si ;0E di"
$artici$atiile deti"ute i" societati de asi/urare si reasi/urare
L fo"duri $ro$rii de "ivel II care cu$ri"d re*ervele di" reevaluare si valoarea
i!$ru!uturilor su.ordo"ate di" care se deduc ;0E di" valoarea actiu"ilor si a altor
titluri de ca$ital deti"ute i" alte i"stitutii de credit sau fi"a"ciare, care de$asesc
70E di" ca$italul social al acestora $recu! si ;0E di" $artici$atiile deti"ute i"
societati de asi/urare si reasi/urare.

P a g e | 39
BIBLIO)RAFIE
SiteBul Al$2a 6a"5F
SSS0al$2a.a"50ro