Sunteți pe pagina 1din 18

UTILIZAREA METODEI ELABORATE

DE I.N.C.D.P.M. BUCURETI PENTRU


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
I MBOLNVIRE PROFESIONAL LA
S.C. CELLY RO S.R.L PITESTI
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I
MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE
MUNC LUCRATOR SPALATORIE DIN CADRUL S.C. CELLY
RO S.R.L.
PROCESUL DE MUNC
Procesul de munc const n executarea operaiilor de spalare, calcare si uscare a
lenjeriilor, prosoapelor, fetelor de masa si halatelor provenite de la hotel si restaurant.
ELEMENTELE COMPONENTE ALE
SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCIE:

ECHIPAME!E !EHICE "I #E$!E MA#A$E %E $#C&#
masina de spalat'
calandru'
fier de calcat'
uscator'
masa de calcat'
cosuri'
mop'
(aleata'
matura)
C*"!&#C!II
cladire spalatorie'
cai de circulatie si acces'
spatii i(ienico+sanitare si sociale)
MA!E&IA$E
deter(enti, ,alsam, inal,itori'
#!I$I!A!I
curent electric --. /'
apa)
SARCINA DE MUNC
soseste la serviciu'
se pre(ateste de lucru, im,raca EI$'
este instruit la locul de munca privind sarcinile de munca'
este instruit privind riscurile la care este supus si masuri de prevenire si protectie'
primeste sarcina de munca de la conducatorul locului de munca'
executa sarcina de munca0 preluarea rufelor murdare, incarcarea si pro(ramarea masinii
de spalat, uscarea rufelor la uscator sau calandru, calcarea rufelor, predarea rufelor
curate )
reali1ea1a curatenia la locul de munca'
respecta instructiunile proprii de prevenire si protectie'
utili1ea1a pentru fumat numai 1onele desemnate'
respecta prevederile instructiunilor de lucru'
se pre(ateste pentru terminarea pro(ramului0 de1echipare si intretinere i(ienico+sanitara)
MEDIUL DE MUNC
$ucratorul de la spalatorie isi desfasoara activitatea preponderent in interior0
iluminat natural, artificial sau mixt in parametrii normali'
nivel de 1(omot in limite normale'
spatii inchise 2presiune si curenti de aer3 in parametrii spatiului inchis sau climati1at'
temperaturi si umiditate ridicate datorita echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat3'
vapori 2a,ur si a(enti de spalare si inal,ire3 proveniti din activitatea de spalare si calcare'
microor(anisme periculoase de1voltate din rufele murdare'
vecinatati din cadrul societatii0 statie de distri,utie car,uranti, hotel 4 restaurant)
LISTA FACTORILOR DE RISC
`DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA IDENTIFICAI
PENTRU LUCRATOR SPALATORIE
A. CATEGORIA: MIJLOACE DE PRODUCIE
. F!"#$%& '( %&)" *("!+&":
. M&)"!%& ,(%&"-.$!)(
.. M&)"!%& /-+"#&$+!.( !.( ("0&,!*(+#(.$% #(0+&"(:
miscarea periculoasa a echipamentelor aflate in functionare normala cu lovirea persoanei
expuse 2masina de spalat, calandru3'
miscarea periculoasa a mijloacelor manuale manipulate 2fier de calcat, mop, (aleata,
etc)3 in timpul lucrului cu lovirea persoanei expuse'
prinderea, lovirea sau strivirea personalului de elemente constructive 2usi, ferestre3'
lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasare la punctul de lucru)
..1 A-#$'(".!+)!%& )!- !-#$'(2.$"!%& "$+#%!&+'&"!#( !.( *&)"!%&.$% /-+"#&$+!.( !.(
("0&,!*(+#(.$% #(0+&"( )!- !.( /.-&'(.$%
repornirea sursei de ener(ie dupa o intrerupere cu lovirea persoanei datorate unor socuri)
..3 D(,.!)!%& )-2 (/("#-. 4%!5&#!#&(&
cadere li,era su, efect (ravitational de diferite materiale manipulate si transportate
2cosuri cu rufe3'
alunecarea, rosto(olirea sau rasturnarea, su, efect (ravitational, de la mica distanta a
o,iectelor in (reutate pana la 5 6( 2fier de calcat, etc)3, cu lovirea persoanei expuse'
alunecari, caderi pe acelasi nivel0 cai de deplasare ,locate, incaltaminte
necorespun1atoare'
deversarea continutului recipentilor utili1ati 2(aleata, flacoane deter(enti, inal,itori, etc3'
..6 D(,.!)!%& )-2 (/("#-. ,%$,-.)&(&
expunere la jet lichid su, presiune in urma defectiunilor de la instalatia de apa'
socuri excesive la declansarea centrifu(ei, cu lovirea persoanei aflate in 1ona)
.1 S-,%!/(#( )!- "$+#-%-%& ,(%&"-.!$!)(
taiere, intepare, julire, in urma contactului reali1at de o,iecte care au suprafete sau
contururi periculoase'
expunere la suprafete alunecoase 2(resie umeda3
.3 R("&,&(+#( )-2 ,%()&-+( )!- 5&'+ nu
.6 V&2%!#&& (7"()&5( !.( ("0&,!*(+#(.$% #(0+&"(
vi,ratii ale echipamentelor in functiune 2calandru, masina de spalat, uscator3)
1. F!"#$%& '( %&)" #(%*&":
1. T(*,(%!#-%! %&'&"!#8 ! $2&("#(.$% )!- )-,%!/(9(.$%
arsuri prin contact cu o,iecte sau materiale cu temperatura ridicata 2fier de calcat,
suprafata calandru3)
1.1 T(*,(%!#-%! "$2$%:#8 ! $2&("#(.$% )!- )-,%!/(#(.$%+nu
1.3. F.8"8%&; /.!*(
arsuri provocate de flame de la instalatii electrice defecte'
expunerea personalului la focul deschis datorita incendiilor)

3. F!"#$%& '( %&)" (.("#%&":
electrocutarea prin atin(ere directa a unor instalatii defecte sau conductori de alimentare
2pri1e, ste6ere defecte, ca,luri de1i1olate, prelun(itoare, aparatura utili1ata3'
electrocutare prin atin(ere indirect datorita deficientelor de impamantare)
6. F!"#$%& '( %&)" "0&*&":
6. )-2)#!+#( #$7&"(
in(estie accidentala de su,stante toxice 2deter(enti lichi1i, inal,itori3
6.1 )-2)#!+#( "!-)#&"( + nu
6.3 )-2)#!+#( &+/.!*!2&.( < nu
6.6 )-2)#!+#( (7,.$=&5( < nu
6.>. )-2)#!+#( "!+"(%&4(+( < nu
6.> )-2)#!+#( %!'&$!"#&5( < nu
6.? )-2)#!+#( *-#!4(+( + nu

>. F!"#$%& '( %&)" 2&$.$4&":
>. C-.#-%& )!- ,%(,!%!#( "- *&"%$$%4!+&)*(
expunere la ,acterii, microor(anisme periculoase de1voltate din rufele murdare)
>.1 P.!+#( ,(%&"-.$!)( @(7(*,.-: "&-,(%"& $#%!5&#$!%(A < nu
>.3 A+&*!.( ,(%&"-.$!)( @(7(*,.-: "!&+&A <nu)
B MEDIUL DE MUNC
.F!"#$%& '( %&)" /&=&":
. T(*,(%!#-%! !(%-.-&
expunere la temperaturi ridicate datorita echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat3
.1 U*&'&#!#(! !(%-.-&
expunere la umiditate ridicata datorita echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat)
.3 C-%(+#& '( !(%
pre1enti datorita tirajului natural, in timpul aerisirii, sau de la instalatia de climati1are
pornita, cu influente asupra starii fi1iolo(ice a persoanei expuse)
.6 P%()&-+(! !(%-.-& < nu
.> A(%$&$+&=!%(! !(%-.-&< nu
.? S-,%!,%()&-+( &+ !'!+"&*(! !,(.$% B nu
.C Z4$*$#
expunere la 1(omot su, limita maxima admisa 21(omot stradal sau de la echipamente in
functiune3
.D U.#%!)-+(#( B nu
.E V&2%!#&& + nu
.F I.-*&+!#+nu
. R!'&!#&&:
.. (.("#%$*!4+(#&"( B nu
..1 &$+&=!+#( B nu
.1 P$#(+#&!. (.("#%$)#!#&" + nu
.3 C!.!*&#!#& +!#-%!.(
expunere la seisme)
.6 P-.2(%& ,+(-*$"$+&$4(+( +nu

1. F!"#$%& '( %&)" "0&*&":
1. G!=(; 5!,$%&; !(%$)$.& #$7&"& )!- "!-)#&"&
expunere la vapori 2a,ur si a(enti de spalare si inal,ire3 proveniti din
activitatea de spalare si calcare)
1.1 P-.2(%& &+ )-),(+)&( &+ !(%; 4!=( )!- 5!,$%& &+/.!*!2&.& )!- (7,.$=&5&
expunere la incendii sau explo1ii produse la statia de de distri,utie car,uranti vecina)
3. F!"#$%& '( %&)" 2&$.$4&": + nu

6. C!%!"#(%-. ),("&!. !. *('&-.-&: < nu
C. SARCINA DE MUNC
. C$+#&+-# +("$%(),-+=!#$% !. )!%"&+&& '( *-+"! &+ %!,$%# "- "(%&+#(.( '( )("-%&#!#(
. O,(%!#&&; %(4-.&; ,%$"('(( 4%()&#(
tolerarea pe cale ierahica a nerespectarii de catre personal a prevederilor de securitate si
sanatate in munca)
acceptul ca personalul sa lucre1e fara a fi instruit sau cu o instruire sumara'
mentinerea in functiune a dotarilor tehnice+spatiilor de lucru necorespun1atoare din
punct de vedere tehnic sau functional)
7)- A2)(+#! -+$% $,(%!#&& Bnu
7)8 M(#$'( '( *-+"! +("$%(),-+=!#$!%( < nu
1. S!%"&+! )-2G)-,%!'&*(+)&$+!#! &+ %!,$%# "- "!,!"&#!#(! (7("-#!+#-.-&
1. S$.&"&#!%( /&=&"8:
po1itie de lucru preponderent ortostatica'
efort dinamic'
admiterea la lucru a persoanei expuse, intr+o stare psiho+fi1ica necorespun1atoare
2,olnav, o,osit, aflata su, influenta ,auturilor alcoolice3)
1.1 S$.&"&#!%( ,)&0&"8:+nu
D. EHECUTANTUL
. A"9&-+& 4%(I&#(:
.. E7("-#!%(! '(/("#-$!)! '( $,(%!#&&
inceperea activitatii fara verificarea echipamentelor si mijloacelor de lucru'
efectuarea de operatii (resite 2conectare aparate la curent cu mainile umede3'
continuarea lucrului in ca1ul aparitiei unei situatii (eneratoare de riscuri'
comportament neadecvat datorita starii temperamentale'
nerespectarea normelor de i(iena a muncii in timpul si la sfarsitul pro(ramului de lucru'
interventii (resite in ca1 de inceput de incendiu)
.1 N()&+"%$+&=!%(! '( $,(%!#&& + nu
.3 E/("#-!%(! '( $,(%!#&& +(,%(5!=-#( ,%&+ )!%"&+! '( *-+"!
deplasari, stationari in 1one periculoase'
caderea in conditiile deplasarii pe acelasi nivel, prin impiedicare, alunecare,
de1echili,rare
.6 C$*-+&"!%& !""&'(+#$4(+( + nu
1.O*&)&-+&:
1. O*&#(%(! -+$% $,(%!#&&
nerespectarea prevederilor le(ale de securitate si sanatate in munca'
omisiuni in deconectarea de la reteaua electrica, apa, la parasirea locului de munca)
1.1 N(-#&.&=!%(! *&J.$!"(.$% '( ,%$#("#&(
neutili1area echipamentului individual de protecie 9i a celorlalte mijloace de protecie
din dotare)
UNITATEA:
")C) CE$$: &* ")&)$)
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE EHPUSE: 1
SECIA:
DURATA EHPUNERII: un schim,;< h
LOCUL DE MUNC:
$#C&A!*& "PA$A!*&IE
ECKIPA DE EVALUARE:
$ucrator desemnat ""M
Medic de medicina muncii
Conducator loc de munca
COMPONENTA
SISTEMULUI
DE MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICAI
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC
@'()"%&(%(; ,!%!*(#%&A
CONSE<
CINA
MAHIM
PREVI<
ZIBIL
CLASA
DE
GRAVI<
TATE
CLASA DE
PROBA<
BILITATE
NIVEL
DE RISC
F 1 3 6 > ?
MIJLOACE DE
PRODUCIE
=AC!*&I %E &I"C
MECAIC
7) miscarea periculoasa a echipamentelor aflate in
functionare normala cu lovirea persoanei expuse
2masina de spalat, calandru3
I/ >&)III ? - 8
-) miscarea periculoasa a mijloacelor manuale
manipulate 2fier de calcat, mop, (aleata, etc)3 in
timpul lucrului cu lovirea persoanei expuse
I!M 8+?5
1ile
- ? -
8) prinderea, lovirea sau strivirea personalului de
elemente constructive 2usi, ferestre3
I!M 8+?5
1ile
- ? -
?) lovirea de catre mijloacele de transport auto la
deplasare la punctul de lucru
%ECE" @ 7 8
5) repornirea sursei de ener(ie dupa o intrerupere cu
lovirea persoanei datorate unor socuri
I!M 8+?5
1ile
- ? -
A) cadere li,era su, efect (ravitational de diferite
materiale manipulate si transportate 2cosuri cu
rufe3
I!M 8+?5
1ile
- ? -
@) alunecarea, rosto(olirea sau rasturnarea, su, efect
(ravitational, de la mica distanta a o,iectelor in
(reutate pana la 5 6( 2fier de calcat, etc)3, cu
lovirea persoanei expuse
I!M 8+?5
1ile
- 5 8
<) alunecari, caderi pe acelasi nivel0 cai de deplasare
,locate, incaltaminte necorespun1atoare
I!M 8+?5
1ile
- 5 8
F 1 3 6 > ?
B) deversarea continutului recipentilor utili1ati
2(aleata, flacoane deter(enti, inal,itori, etc3
I!M 8+?5
1ile
- ? -
7.) expunere la jet lichid su, presiune in urma
defectiunilor de la instalatia de apa
I!M 8+?5
1ile
- - -
77) socuri excesive la declansarea centrifu(ei, cu
lovirea persoanei aflate in 1ona
I!M 8+?5
1ile
- 8 -
7-) taiere, intepare, julire, in urma contactului reali1at
de o,iecte care au suprafete sau contururi
periculoase
I!M 8+?5
1ile
- 8 -
78) expunere la suprafete alunecoase 2(resie umeda3
I!M ?5+7<.
1ile
8 5 ?
7?) vi,ratii ale echipamentelor in functiune 2calandru,
masina de spalat, uscator3
ne(lija,il 7 A 7
=AC!*&I %E &I"C
!E&MIC
75) arsuri prin contact cu o,iecte sau materiale cu
temperatura ridicata 2fier de calcat, suprafata
calandru3
I!M 8+?5
1ile
- 5 8
7A) arsuri provocate de flame de la instalatii electrice
defecte
I!M 8+?5
1ile
- - -
7@) expunerea personalului la focul deschis datorita
incendiilor
%ECE" @ 7 8
=AC!*&I %E &I"C
E$EC!&IC
7<) electrocutarea prin atin(ere directa a unor
instalatii defecte sau conductori de alimentare
2pri1e, ste6ere defecte, ca,luri de1i1olate,
prelun(itoare, aparatura utili1ata3
%ECE" @ 7 8
7B) electrocutare prin atin(ere indirect datorita
deficientelor de impamantare
%ECE" @ 7 8
=AC!*&I %E &I"C
CHIMIC
-.) in(estie accidentala de su,stante toxice
2deter(enti lichi1i, inal,itori3
I!M 8+?5
1ile
- 8 -
=AC!*&I %E &I"C
CI*$*>IC
-7) expunere la ,acterii, microor(anisme periculoase
de1voltate din rufele murdare
I!M 8+?5
1ile
- ? -
MEDIUL
DE MUNC
=AC!*&I %E &I"C
=IDIC
--) expunere la temperaturi ridicate datorita
echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat3
I!M 8+?5
1ile
- ? -
F 1 3 6 > ?
-8) expunere la umiditate ridicata datorita
echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat
I!M ?5+7<.
1ile
8 ? 8
-?) pre1enti datorita tirajului natural, in timpul
aerisirii, sau de la instalatia de climati1are pornita,
cu influente asupra starii fi1iolo(ice a persoanei
expuse
I!M 8+?5
1ile
- 5 8
-5) expunere la 1(omot su, limita maxima admisa
21(omot stradal sau de la echipamente in
functiune3
ne(lija,il 7 A 7
-A) expunere la seisme %ECE" @ 7 8
-@) expunere la vapori 2a,ur si a(enti de spalare si
inal,ire3 proveniti din activitatea de spalare si
calcare
I!M ?5+7<.
1ile
8 5 ?
=AC!*&I %E &I"C
CHIMIC
-<) expunere la incendii sau explo1ii produse la statia
de distri,utie car,uranti vecina
%ECE" @ 7 8
SARCINA DE
MUNCA
*PE&A!II, &E>#$I,
P&*CE%EE
>&E"I!E
-B) tolerarea pe cale ierahica a nerespectarii de catre
personal a prevederilor de securitate si sanatate in
munca
%ECE" @ 7 8
8.) acceptul ca personalul sa lucre1e fara a fi instruit
sau cu o instruire sumara
I!M ?5+7<.
1ile
8 8 8
87) mentinerea in functiune a dotarilor tehnice+
spatiilor de lucru necorespun1atoare din punct de
vedere tehnic sau functional
%ECE" @ 7 8
"#P&A"*$ICI!A+
&E =IDICE "I
P"IHICA
8-) po1itie de lucru preponderent ortostatica
I!M 8+?5
1ile
- 5 8
88) efort dinamic
I!M 8+?5
1ile
- ? -
8?) admiterea la lucru a persoanei expuse, intr+o stare
psiho+fi1ica necorespun1atoare 2,olnav, o,osit,
aflata su, influenta ,auturilor alcoolice3
%ECE" @ 7 8
EHECUTANT
ACFI#I >&EGI!E
85) inceperea activitatii fara verificarea
echipamentelor si mijloacelor de lucru
%ECE" @ 7 8
8A) efectuarea de operatii (resite 2conectare aparate la
curent cu mainile umede3
%ECE" @ 7 8
1 3 6 > ?
8@) continuarea lucrului in ca1ul aparitiei unei situatii
(eneratoare de riscuri
%ECE" @ 7 8
8<) nerespectarea normelor de i(iena a muncii in
timpul si la sfarsitul pro(ramului de lucru
I!M 8+?5
1ile
- ? -
8B) interventii (resite in ca1 de inceput de incendiu %ECE" @ 7 8
?.) comportament neadecvat datorita starii
temperamentale
I!M 8+?5
1ile
- 8 -
?7) caderea in conditiile deplasarii pe acelasi nivel,
prin impiedicare, alunecare, de1echili,rare
I!M 8+?5
1ile
- 5 8
?-) deplasari, stationari in 1one periculoase %ECE" @ 7 8
*MI"I#I ?8) omisiuni in deconectarea de la reteaua electrica,
apa, la parasirea locului de munca
%ECE" @ 7 8
??) nerspectarea prevederilor le(ale de securitate si
sanatate in munca
%ECE" @ 7 8
?5) neutili1area echipamentului individual de
protecie 9i a celorlalte mijloace de protecie din
dotare
I/)>&)III ? 8 ?
N&5(.-. '( %&)" 4.$2!. !. .$"-.-& '( *-+"8 ()#(:
<7 , -
77B
885
7 - - 75 8 -5 ? 8 5 . A . @ .
3 7 7 2 - 3 - - 2 75 3 8 8 2 -5 3 ? ? 2 8 3 5 5 2 . 3 A A 2 . 3 @ @ 2 .
?5
7
?5
7
= =
+ + + + + +
+ + + + + +
=

=
=
i
i
i
i i
rg
r
R r
N
NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
LOCUL DE MUNC: LUCRATOR SPALATORIE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 1;D
0
1
2
3
4
5
6
7
N
I
V
E
L
U
R
I

P
A
R
T
I
A
L
E

D
E

R
I
S
C
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC
LEGEND
F1-
=
miscarea periculoasa a echipamentelor aflate in functionare normala cu lovirea
persoanei expuse 2masina de spalat, calandru3
F2-
=
miscarea periculoasa a mijloacelor manuale manipulate 2fier de calcat, mop, (aleata,
etc)3 in timpul lucrului cu lovirea persoanei expuse
F3- prinderea, lovirea sau strivirea personalului de elemente constructive 2usi, ferestre3
F4- lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasare la punctul de lucru
F5- repornirea sursei de ener(ie dupa o intrerupere cu lovirea persoanei datorate unor socuri
F6- cadere li,era su, efect (ravitational de diferite materiale manipulate si transportate
2cosuri cu rufe3
F7- alunecarea, rosto(olirea sau rasturnarea, su, efect (ravitational, de la mica distanta a
o,iectelor in (reutate pana la 5 6( 2fier de calcat, etc)3, cu lovirea persoanei expuse
F8- alunecari, caderi pe acelasi nivel0 cai de deplasare ,locate, incaltaminte
necorespun1atoare
F9- deversarea continutului recipentilor utili1ati 2(aleata, flacoane deter(enti, inal,itori, etc3
F10- expunere la jet lichid su, presiune in urma defectiunilor de la instalatia de apa
F11- socuri excesive la declansarea centrifu(ei, cu lovirea persoanei aflate in 1ona
F12- taiere, intepare, julire, in urma contactului reali1at de o,iecte care au suprafete sau
contururi periculoase
F13- expunere la suprafete alunecoase 2(resie umeda3
F14- vi,ratii ale echipamentelor in functiune 2calandru, masina de spalat, uscator3
F15- arsuri prin contact cu o,iecte sau materiale cu temperatura ridicata 2fier de calcat,
suprafata calandru3
F16- arsuri provocate de flame de la instalatii electrice defecte
F17- expunerea personalului la focul deschis datorita incendiilor
F18- electrocutarea prin atin(ere directa a unor instalatii defecte sau conductori de alimentare
2pri1e, ste6ere defecte, ca,luri de1i1olate, prelun(itoare, aparatura utili1ata3
F19- electrocutare prin atin(ere indirect datorita deficientelor de impamantare
F20- in(estie accidentala de su,stante toxice 2deter(enti lichi1i, inal,itori3
F21- expunere la ,acterii, microor(anisme periculoase de1voltate din rufele murdare
F22- expunere la temperaturi ridicate datorita echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat3
F23- expunere la umiditate ridicata datorita echipamentelor in functiune 2calandru, fier de
calcat
F24- pre1enti datorita tirajului natural, in timpul aerisirii, sau de la instalatia de climati1are
pornita, cu influente asupra starii fi1iolo(ice a persoanei expuse
F25- expunere la 1(omot su, limita maxima admisa 21(omot stradal sau de la echipamente in
functiune3
F26- expunere la seisme
F27- expunere la vapori 2a,ur si a(enti de spalare si inal,ire3 proveniti din activitatea de
spalare si calcare
F28- expunere la incendii sau explo1ii produse la statia de distri,utie car,uranti vecina
F29- tolerarea pe cale ierahica a nerespectarii de catre personal a prevederilor de securitate si
sanatate in munca
F30- acceptul ca personalul sa lucre1e fara a fi instruit sau cu o instruire sumara
F31- mentinerea in functiune a dotarilor tehnice+spatiilor de lucru necorespun1atoare din
punct de vedere tehnic sau functional
F32- po1itie de lucru preponderent ortostatica
F33- efort dinamic
F34- admiterea la lucru a persoanei expuse, intr+o stare psiho+fi1ica necorespun1atoare
2,olnav, o,osit, aflata su, influenta ,auturilor alcoolice3
F35- inceperea activitatii fara verificarea echipamentelor si mijloacelor de lucru
F36- efectuarea de operatii (resite 2conectare aparate la curent cu mainile umede3
F37- continuarea lucrului in ca1ul aparitiei unei situatii (eneratoare de riscuri
F38- nerespectarea normelor de i(iena a muncii in timpul si la sfarsitul pro(ramului de lucru
F39- interventii (resite in ca1 de inceput de incendiu
F40- comportament neadecvat datorita starii temperamentale
F41- caderea in conditiile deplasarii pe acelasi nivel, prin impiedicare, alunecare,
de1echili,rare
F42- deplasari, stationari in 1one periculoase
F43- omisiuni in deconectarea de la reteaua electrica, apa, la parasirea locului de munca
F44- nerspectarea prevederilor le(ale de securitate si sanatate in munca
F45- neutili1area echipamentului individual de protecie 9i a celorlalte mijloace de protecie
din dotare
FIA DE MSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNC LUCRATOR SPALATORIE
N%.
"%#.
LOC DE MUNCG
FACTOR DE RISC
NIVEL
DE
RISC
MSURI PROPUSE
@N$*&+!.&=!%(! *8)-%&&A
F 1 3
7) =78 + expunere la suprafete alunecoase 2(resie umeda3 ? M8)-%& $%4!+&=!#$%&"(:
utili1area semnali1arilor de averti1are
instruirea lucratorilor privnd o,li(ativitatea respectarii prevederilor le(ale
de securitate si sanatate in munca
asi(urarea EIP corespun1ator
-) =-@ + expunere la vapori 2a,ur si a(enti de spalare si
inal,ire3 proveniti din activitatea de spalare si calcare
? M!)-%& #(0+&"(
ventilarea corespun1atoare a spatiului de lucru
M8)-%& $%4!+&=!#$%&"(:
Instruirea lucratorilor pentru respectarea instructiunilor de securitate
M!)-%& &4&(+&"$<)!+&#!%(
Efectuarea controlului medical periodic pentru depistarea unor eventuale
im,olnaviri profesionale)
8) =?5 + neutili1area echipamentului individual de protecie
9i a celorlalte mijloace de protecie din dotare
? M8)-%& $%4!+&=!#$%&"(:
Instruirea lucratorilor pentru utili1area echipamentelor de protectie
Acordarea EIP 0 pantalon, ,lu1a, papuci, manusi
M!)-%& &4&(+&"$<)!+&#!%(
Acordarea materialelor i(ienico+sanitare (ratuit 2sapun, prosop, hartie
i(ienica3'
Completarea trusei de prim ajutor'
Efectuarea controlului medical periodic)
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALURII
N&5(.-. '( %&)" 4.$2!. "!."-.!# ,(+#%- .$"-. '( *-+"8 .-"%!#$% ),!.!#$%&( ()#(
(4!. "- 1;D; 5!.$!%( "!%( L. L+"!'%(!=8 L+ "!#(4$%&! .$"-%&.$% '( *-+"8 "- +&5(.
'( %&)" *&"; /&&+' )-2 .&*&#! *!7&*8 !""(,#!2&.8 @3;>A.
Anali1a datelor din F&I! '( (5!.-!%( evidenia1 faptul c din totalul de ?5 factori
de risc identificai numai 8 dep9esc, ca nivel parial de risc, valoarea 8
ncadrHndu+se n cate(oria factorilor de risc mediu)
F!"#$%&& '( %&)" "!%( )( )&#-(!=8 L+ '$*(+&-. &+!""(,#!2&. sunt0
=78 + expunere la suprafete alunecoase 2(resie umeda3+nivel de risc parial ?'
=-@ + expunere la vapori 2a,ur si a(enti de spalare si inal,ire3 proveniti din
activitatea de spalare si calcare+ nivel de risc parial ?'
=?5 + neutili1area echipamentului individual de protecie 9i a celorlalte mijloace
de protecie din dotare +nivel de risc parial ?)
P(+#%- '&*&+-!%(! )!- (.&*&+!%(! "(.$% 3 /!"#$%& '( %&)" 2care se situea1 n
domeniul inaccepta,il3, sunt necesare *8)-%&.( 4(+(%&" ,%(=(+#!#( n MF&I! '(
*8)-%& ,%$,-)()
R(,!%#&9&! /!"#$%&.$% '( %&)" pe sursele (eneratoare se pre1int dup cum urmea10
--,A5I, factori proprii mijloacelor de producie'
-A,78I, factori proprii mediului de munc'
-5,.BI, factori proprii sarcinii de munc'
-A,78I, factori proprii executantului)
%in anali1a =i9ei de evaluare se constat c 6F N '&+#%( /!"#$%&& '( %&)" &'(+#&/&"!9&
,$# !5(! "$+)("&+9( &%(5(%)&2&.( !)-,%! (7("-#!+#-.-& 2deces sau invaliditate3,
astfel ncHt locul de munc poate fi ncadrat printre cele cu pericol de accidentare)
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC
LOCUL DE MUNC: LUCRATOR SPALATORIE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 1;D

M&J.$!"( '( M&J.$!"( '( ,%$'-"#&(
N&5(. '( %&)" 4.$2!.
"!."-.!#O 1;?
M('&-. '( *-+"!
N&5(. '( %&)" 4.$2!.
"!."-.!#O 3
S!%"&+! '( *-+"!
N&5(. '( %&)" 4.$2!.
"!."-.!#O 1;DD
E7("-#!+#
N&5(. '( %&)" 4.$2!.
"!."-.!#O 3
F!"#$%& '( %& )" ,%$,%& &
(7("-#!+#-. -&
1?;3N
F!"#$%& '( %& )" ,%$,%& &
*& J. $!"(. $% '( ,%$'-"9& (
11;?> N
F!"#$%& '( %& )" ,%$,%& &
*('& -. -& '( *-+"8
1?;3 N
F!"#$%& '( %& )" ,%$,%& &
)!%"& +& & '( *-+"!
1>;FE
COMISIA DE EVALUARE:
DATA: