Sunteți pe pagina 1din 43

Cum modica Ordonanta de Urgenta nr.

49/2014 Legea Educatiei


Nationale, articol cu articol
* Vezi mai jos care sunt prevederile noii OUG si cum erau pana acum
prevederile Legii Educatiei Nationale
1. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2
1), cu urmatorul cuprins:
(2 1) Pentru absolventii de liceu care nu au sustinut/nu au promovat examenul
de bacalaureat national, statul poate asigura, din nantarea de baza sau din alte
surse de nantare, organizarea de cursuri de pregatire pentru examenul de
bacalaureat.
2. La articolul 23 alineatul (1) litera c), punctul (ii) se modica si va avea
urmatorul cuprins:
(ii) invatamantul secundar superior care poate :
- invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu urmatoarele
liere: teoretica, vocationala si tehnologica;
- invatamant profesional cu durata de minimum 3 ani;
Articolul 23 alineatul (1) litera c), punctul (ii) asa cum era in Legea
Educatiei Nationale:
(ii )nv!"!mntul secundar superior care poate :
- nv!"!mnt liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu urm!toarele
liere: teoretic!, voca"ional! #i tehnologic!;
- nv!"!mnt profesional cu durata de 3 ani;
3. La articolul 30, alineatul (2) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu autoritatile administratiei
publice locale, prin inspectoratele scolare, poate organiza programe
educationale de tip <A doua sansa>, in vederea promovarii invatamantului
obligatoriu pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare
clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit invatamantul secundar inferior,
gimnazial.
Articolul 30, alineatul (2) asa cum era pana acum in Legea Educatiei
Nationale (LEN):
(2) Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului, n colaborare cu
autorit!"ile administra"iei publice locale, prin inspectoratele #colare, poate
organiza programe educa"ionale de tip "A doua #ans!", n vederea promov!rii
nv!"!mntului gimnazial pentru persoane care dep!#esc cu peste 4 ani vrsta
corespunz!toare clasei #i care, din diferite motive, nu au absolvit nv!"!mntul
secundar, gimnazial.
4. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate,
alineatele (3 1) si (3 2), cu urmatorul cuprins:
(3 1) Invatamantul postliceal se organizeaza in scoli postliceale cu personalitate
juridica sau ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu
personalitate juridica, ori in colegii in cadrul institutiilor de invatamant superior
acreditate.
(3 2) Organizarea si functionarea invatamantului postliceal se fac conform unei
metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
5. La articolul 44, alineatul (7) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin
hotarare a Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul
postliceal de stat nantat integral de catre solicitanti, persoane zice sau
juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare ori, prin hotarari,
de senatele universitare si se comunica Ministerului Educatiei Nationale.
Articolul 44, alineatul (7) asa cum era in LEN:
(7) Cifra de #colarizare pentru nv!"!mntul postliceal de stat se aprob! prin
hot!rre a Guvernului. Prin excep"ie, cifra de #colarizare pentru nv!"!mntul
postliceal de stat nan"at integral de c!tre solicitan"i, persoane zice sau
juridice, se aprob!, prin decizie, de inspectoratul #colar #i se comunic!
Ministerului Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului.
6. La articolul 44, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate,
alineatele (7 1) si (7 2), cu urmatorul cuprins:
(7 1) Pentru anul scolar 2014-2015, colegiile din cadrul institutiilor de
invatamant superior de stat pot organiza invatamant postliceal doar nantat
integral de catre solicitanti.
(7 2) Incepand cu anul scolar 2015-2016, cifra de scolarizare si mecanismul de
nantare pentru invatamantul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din
cadrul institutiilor de invatamant superior de stat, se aproba prin hotarare a
Guvernului. Finantarea de baza pentru colegiile din cadrul institutiilor de
invatamant superior de stat se asigura la nivelul standardelor de cost pentru
invatamantul preuniversitar.
7. La articolul 44, alineatul (8) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(8) Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile
generale stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii
elaborate de unitatea/institutia de invatamant, prin consultarea factorilor
interesati.
Articolul 44, alineatul (8) asa cum era in LEN:
(8) Admiterea n nv!"!mntul postliceal se face n conformitate cu criteriile
generale stabilite de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului, pe
baza unei metodologii elaborate de unitatea de nv!"!mnt, prin consultarea
factorilor interesa"i.
8. La articolul 57, alineatul (4) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte,
Ministerul Educatiei Nationale organizeaza competitii scolare, extrascolare si
extracurriculare, tabere de prol, simpozioane si alte activitati specice si
acorda burse si alte forme de sprijin material si nanciar. Normele
metodologice privind cheltuielile cu organizarea si desfasurarea
competitiilor scolare, extrascolare si extracurriculare, cuantumul
stimulentelor nanciare acordate elevilor premiati, profesorilor care i-au
pregatit si unitatilor scolare de provenienta a premiantilor se aproba prin
hotarare a Guvernului.
Articolul 57, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Pentru sprijinirea copiilor #i a tinerilor capabili de performan"e nalte,
Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i
Sportului organizeaz! olimpiade #i concursuri, tabere de prol, simpozioane #i
alte activit!"i specice #i acord! burse #i alte forme de sprijin material.
9. La articolul 78, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul
(5 1), cu urmatorul cuprins:
(5 1) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazuri temeinic justicate,
se poate organiza o sesiune de bacalaureat speciala, aprobata prin ordin al
ministrului educatiei nationale.
Articolul 78, alineatul (5) din LEN:
(5) n decursul unui an #colar se organizeaz! dou! sesiuni ale examenului
na"ional de bacalaureat.
10. La articolul 78, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat,
alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
(12) In situatia in care absolventii studiilor liceale nu au sustinut/nu au
promovat examenul national de bacalaureat, acestia pot benecia de
cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul
unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant
superior acreditate. Fiecare absolvent poate benecia o sngura data de nantare
pentru a participa la cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat.
Cursurile de pregatire in vederea promovarii examenului national de
bacalaureat, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, se desfasoara potrivit
unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
11. Articolul 88 se modica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 88. - (1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din
personal didactic si personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal
didactic auxiliar si personal didactic de conducere, de indrumare si control.
(3) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic de predare
asociat, denumit in continuare personal didactic asociat.
(4) Personalul nedidactic isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicata, cu modicarile si completarile ulterioare.
Articolul 88 asa cum era in LEN:
Art. 88 (1) Personalul din nv!"!mntul preuniversitar este format din personal
didactic, personal didactic auxiliar #i personal administrativ sau nedidactic.
(2) n nv!"!mntul preuniversitar poate func"iona personal didactic asociat.
(3) Personalul didactic auxiliar este denit conform prevederilor prezentei legi.
(4) Personalul administrativ #i desf!#oar! activitatea n baza Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modic!rile #i
complet!rile ulterioare.
12. Articolul 89 se modica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 89. - (1) In invatamantul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele
vacante si rezervate se ocupa prin concurs national organizat de inspectorul
scolar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei
Nationale, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al
ministrului educatiei nationale si publicate in Monitorul Ocial al Romaniei,
Partea I, pana la data de 15 noiembrie a ecarui an.
(2) In invatamantul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele
vacante si rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de
invatamant particular sau prin asociere temporara la nivel local, judetean ori
interjudetean, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul
Educatiei Nationale. Unitatile de invatamant preuniversitar particular pot decide
si ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante si rezervate in conditiile alin.
(1).
Articolul 89 asa cum era in LEN:
Art. 89 - n nv!"!mntul preuniversitar de stat #i particular, posturile didactice
vacante #i rezervate se ocup! prin concurs organizat la nivelul unit!"ii de
nv!"!mnt cu personalitate juridic!, conform unei metodologii-cadru elaborate
de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului.
13. La articolul 90, alineatul (2) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In invatamantul preuniversitar de stat validarea concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de catre inspectoratul
scolar. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de catre
directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate
de inspectorul scolar general.
Articolul 90, alineatul (2) asa cum era in LEN:
(2) Angajarea personalului didactic n unit!"ile de nv!"!mnt cu personalitate
juridic! se face prin ncheierea contractului
individual de munc! de c!tre directorul unit!"ii, cu aprobarea consiliului de
administra"ie.
14. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu urmatorul cuprins:
(3) in invatamantul preuniversitar particular validarea concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat in baza art. 89 alin. (1), se
face de catre inspectoratul scolar si angajarea pe post a personalului didactic de
predare se face de catre directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de
repartizare semnate de inspectorul scolar general. In situatia concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat conform art. 89 alin. (2),
angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de catre directorul
unitatii de invatamant si se comunica in scris inspectoratului scolar.
15. La articolul 92, alineatul (1) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(1) La nivelul ecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar se
realizeaza anual evaluarea activitatii personalului didactic de predare si
didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului
educatiei nationale.
Articolul 92, alineatul (1) asa cum era in LEN:
(1) La nivelul ec!rei unit!"i #i institu"ii de nv!"!mnt preuniversitar se
realizeaz! anual evaluarea activit!"ii personalului didactic #i didactic auxiliar.
Metodologia de evaluare se stabile#te prin ordin al ministrului educa"iei,
cercet!rii, tineretului #i sportului.
16. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate,
alineatele (2 1) si (2 2), cu urmatorul cuprins:
(2 1) Evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si
directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar si a inspectorilor
scolari se realizeaza de catre inspectoratul scolar, conform unei metodologii
elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.
(2 2) Evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de inspectorii
scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele
scolare si de directorii caselor corpului didactic se realizeaza de catre
Ministerul Educatiei Nationale, conform unei metodologii aprobate prin ordin
al ministrului educatiei nationale.
(17) La articolul 93, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
(2) In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot
luate conform alin. (1), la urmatoarea sedinta cvorumul de sedinta necesar
adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar
hotararile consiliului de administratie se adopta cu 2/3 din voturile celor
prezenti.
Articolul 93, alineatul (1) din LEN:
Hot!rrile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, r!spunderea
disciplinar! #i disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unit!"ii de
nv!"!mnt de c!tre consiliul de administra"ie, cu votul a 2/3 din totalul
membrilor. Directorul unit!"ii de nv!"!mnt emite deciziile conform hot!rrilor
consiliului de administra"ie. Angajatorul este unitatea de nv!"!mnt.
18. La articolul 94 alineatul (2), litera f) se modica si va avea urmatorul
cuprins:
f) elaboreaza, evalueaza, aproba si achizitioneaza, dupa caz, manualele scolare
si asigura nantarea conform legii si, in acest sens, este singura autoritate cu
competente in domeniu.
Articolul 94 alineatul (2), litera f) asa cum era in LEN:
Art. 94 - (2) Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului exercit!, n
domeniul nv!"!mntului preuniversitar, urm!toarele atribu"ii:
f) evalueaz!, aprob! #i achizi"ioneaz! manualele #colare #i asigur! nan"area
conform legii;
19. La articolul 94 alineatul (2), dupa litera w) se introduc doua noi litere,
literele x) si y), cu urmatorul cuprins:
x) coordoneaza concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
in invatamantul preuniversitar de stat.
y) gestioneaza modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii,
documentelor scolare prin controlarea periodica a modului de folosire a acestora
de catre institutiile si unitatile de invatamant, avizeaza necesarul de formulare
solicitat si comanda pentru tiparirea acestora.
20. La articolul 95 alineatul (1), litera m) se modica si va avea urmatorul
cuprins:
m) monitorizeaza activitatile de constituire si de vacantare a posturilor
didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si
particular, organizeaza concursul national de ocupare a posturilor didactice/
catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar de stat si
monitorizeaza concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate organizate de unitatile de invatamant preuniversitar particular.
Articolul 95 alineatul (1), litera m) asa cum era in LEN:
Art. 95 - (1) Inspectoratele #colare jude"ene #i Inspectoratul $colar al
Municipiului Bucure#ti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului
Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului, cu personalitate juridic!, avnd n
principal urm!toarele atribu"ii:

m) monitorizeaz! activit!"ile de constituire, de vacantare #i de ocupare a


posturilor didactice din unit!"ile de nv!"!mnt.
21. La articolul 96, alineatul (2) se modica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de
conducere si este constituit din 7,9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de
clase, consiliul de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea
componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor;
primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local.
Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota
aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva.
Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru
invatamantul prescolar si primar.
b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre
acestia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2
reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul este
membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva.
c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre
acestia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3
reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul este
membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva.

Articolul 96, alineatul (2) asa cum era in LEN:
Art. 96 - (2) n unit!"ile de nv!"!mnt de stat consiliul de administra"ie este
organ de conducere #i este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) n cazul unit!"ilor de nv!"!mnt de nivel gimnazial cu un singur rnd de
clase, consiliul de administra"ie este format din 7 membri, cu urm!toarea
componen"!: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentan"i ai p!rin"ilor;
un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile
prezentului articol se aplic! n mod corespunz!tor #i pentru nv!"!mntul
pre#colar #i primar;
b) n cazul n care consiliul de administra"ie este format din 9 membri, dintre
ace#tia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentan"i ai
consiliului local #i 2 reprezentan"i ai p!rin"ilor. Directorul !i directorul adjunct
sunt membri de drept ai consiliului de administra"ie din cota aferent! cadrelor
didactice din unitatea de nv!"!mnt respectiv!;
c) n cazul n care consiliul de administra"ie este format din 13 membri, dintre
ace#tia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentan"i ai
consiliului local #i 3 reprezentan"i ai p!rin"ilor. Directorul !i directorul adjunct
sunt membri de drept ai consiliului de administra"ie din cota aferent! cadrelor
didactice din unitatea de nv!"!mnt respectiv!.
22. La articolul 96, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(2 1), cu urmatorul continut:
(2 1) In unitatile de invatamant special de stat, consiliul de administratie este
organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitatilor de invatamant special de nivel gimnazial cu un singur rand
de clase, consiliul de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea
componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor;
presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti
sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judetean/
Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Directorul este membru de drept
al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea
de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod
corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar.
b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre
acestia 4 sunt cadre didactice, presedintele consiliului judetean/Consiliului
General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia; 2
reprezentanti al consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului
Bucuresti si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al
consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de
invatamant respectiva.
c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre
acestia 6 sunt cadre didactice,
presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti
sau un reprezentant al acestuia; 3 reprezentanti al consiliului judetean/
Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 3 reprezentanti ai parintilor.
Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta
cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva.
23. La articolul 96, alineatele (3) si (4) se modica si vor avea urmatorul
cuprins:
(3) Consiliul de administra"ie este organul de conducere al unit!"ii de
nv!"!mnt. La #edin"ele consiliului de administra"ie particip! de drept
reprezentan"ii organiza"iilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate nv!"!mnt preuniversitar din unitatea de nv!"!mnt, cu statut de
observatori.
(4) Pre!edintele consiliului de administra"ie este directorul unit#"ii de
nv#"#mnt. Pre#edintele conduce #edin"ele consiliului de administra"ie #i
semneaz! hot!rrile adoptate.
Articolul 96, alineatele (3) si (4) asa cum erau in LEN:
Art. 96 - (3) Consiliul de administra"ie este organul de conducere al unit!"ii de
nv!"!mnt. La #edin"ele consiliului de administra"ie particip!, de regul!, un
lider de sindicat #i un reprezentant al elevilor, cu statut de observatori.
(4) Dup! constituirea consiliului de administra"ie, membrii acestuia aleg un
pre#edinte de #edin"! din rndul cadrelor didactice, prin hot!rre adoptat! cu
votul secret al majorit!"ii. Pre#edintele de #edin"! este ales pentru o perioad! de
cel mult un an, conduce #edin"ele consiliului de administra"ie #i semneaz!
hot!rrile adoptate n aceast! perioad!.
24. La articolului 96, dup# alineatul (4) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (4 1) !i (4 2), cu urm#torul cuprins:
(4 1) Pre!edintele consiliului de administra"ie are obliga"ia de a convoca
reprezentan"ii organiza"iilor sindicale reprezentative din unitatea de
nv#"#mnt la toate !edin"ele consiliului de administra"ie.
(4 2) La #edin"ele consiliului de administra"ie n care se dezbat aspecte privind
elevii, pre#edintele consiliului de administra"ie are obliga"ia de a convoca
reprezentantul elevilor care particip! la #edin"! cu statut de observator."
25. La articolul 96 alineatul (7), litera e) se abrog#.
Articolul 96 alineatul (7), litera e) asa cum era in LEN:
(7) Consiliul de administra"ie are urm!toarele atribu"ii principale:
e) organizeaz! concursul de ocupare a func"iilor de director #i de director
adjunct;
26. La articolul 96, alineatul (8) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(8) Consiliul de administra"ie poate emite hot#rri n condi"iile n care sunt
prezen"i minimum jum#tate plus unu din totalul membrilor, exceptnd
situa"iile prev!zute la art. 93 alin. (1). Hot!rrile consiliului de administra"ie se
adopt! cu votul a 2/3 din membrii prezen"i exceptnd situa"iile prev!zute la art.
93 alin. (1). Hot!rrile consiliului de administra"ie care vizeaz! personalul din
unitate, cum ar procedurile pentru ocuparea posturilor, restrngerea de
activitate, acordarea calicativelor, aplicarea de sanc"iuni #i altele asemenea, se
iau prin vot secret. Membrii consiliului de administra"ie care se a! n conict
de interese nu particip! la vot.
Articolul 96, alineatul (8) asa cum era in LEN:
(8) Hot!rrile consiliului de administra"ie se adopt! cu majoritatea voturilor
celor prezen"i, mai pu"in cele prev!zute la art. 93. Hot!rrile consiliului de
administra"ie care vizeaz! personalul din unitate, cum ar procedurile pentru
ocuparea posturilor, a func"iilor de conducere, acordarea grada"iei de merit,
restrngerea de activitate, acordarea calicativelor,
aplicarea de sanc"iuni #i altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii
consiliului de administra"ie care se a! n conict de interese nu particip! la vot.
27. La articolul 101, alineatul (2) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(2) Statul asigur! nan"area de baz! pentru to"i pre#colarii #i pentru to"i elevii
din nv!"!mntul primar, gimnazial, profesional #i liceal de stat, particular sau
confesional acreditat, pentru elevii din nv!"!mntul postliceal de stat, precum
#i, dup! caz, pentru beneciarii cursurilor de preg#tire pentru examenul
na"ional de bacalaureat. Finan"area de baz! se face n limitele costului standard
per elev/pre#colar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa"iei
Na"ionale.
Articolul 101, alineatul (2) asa cum era in LEN:
(2) Statul asigur! nan"area de baz! pentru to"i pre#colarii #i pentru to"i elevii
din nv!"!mntul primar, gimnazial, profesional #i liceal de stat, particular sau
confesional acreditat, precum #i pentru elevii din nv!"!mntul postliceal special
de stat. Finan"area de baz! se face n limitele costului standard per elev/
pre#colar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii,
Tineretului #i Sportului.
28. Articolul 106 se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
Art. 106. - Finan"area de baz! #i nan"area complementar! se realizeaz! pe baza
contractului de management administrativ-nanciar ncheiat ntre directorul
unit!"ii de nv!"!mnt preuniversitar #i primarul localit!"ii/primarul de sector n
a c!rei/c!rui raza teritorial! se a! unitatea de nv!"!mnt, respectiv cu
pre#edintele consiliului jude"ean/primarul de sector, n cazul #colilor speciale.
Articolul 106 asa cum era in LEN:
Art. 106 - Finan"area de baz! #i nan"area complementar! se realizeaz! pe baza
contractului de management ncheiat ntre directorul unit!"ii de nv!"!mnt
preuniversitar #i primarul localit!"ii/primarul de sector n a c!rei raz! teritorial!
se a! unitatea de nv!"!mnt, respectiv cu pre#edintele consiliului jude"ean/
primarul de sector, n cazul #colilor speciale.
29. La articolul 111 alineatul (1), dup# litera h) se introduce o nou# liter#,
litera i), cu urm#torul cuprins:
i) cheltuieli cu eliberarea actelor de studii ale elevilor.
Articolul 111 alineatul (1) din LEN:
Art. 111 - (1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educa"iei,
Cercet!rii, Tineretului #i Sportului, se asigur! urm!toarele cheltuieli aferente
unit!"ilor de nv!"!mnt preuniversitar, inclusiv pentru nv!"!mntul special:
30. La articolul 111, dup# alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2 1), cu urm#torul cuprins:
(2 1) Autorit!"ile locale pot efectua din bugetele proprii, pentru imobilele trecute
n administrarea lor, cheltuieli pentru ntre"inerea #i func"ionarea lor, precum #i
cheltuieli de natura investi"iilor.
31. La articolul 112, alineatul (4) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(4) Terenurile #i cl!dirile n care #i desf!#oar! activitatea inspectoratele #colare
jude"ene, casele corpului didactic, centrul na"ional de excelen"!, centrele
recreative #i de divertisment, Palatul Na"ional al Copiilor, precum #i alte unit!"i
din subordinea Ministerului Educa"iei Na"ionale, ale c!ror cheltuieli curente #i
de capital se nan"eaz! de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al
statului #i sunt administrate de Ministerul Educa"iei Na"ionale, prin
inspectoratele #colare jude"ene #i prin consiliile de administra"ie ale acestor
unit!"i. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea
unit!"ilor #i institu"iilor respective #i sunt administrate de acestea.
Articolul 112, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Terenurile #i cl!dirile n care #i desf!#oar! activitatea inspectoratele #colare
jude"ene, casele corpului didactic, centrul na"ional de excelen"!, centrele
recreative #i de divertisment, Palatul Na"ional al Copiilor, palatele !i cluburile
elevilor, cluburile sportive !colare, precum #i alte unit!"i din subordinea
Ministerului Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i Sportului, ale c!ror cheltuieli
curente #i de capital se nan"eaz! de la bugetul de stat, fac parte din domeniul
public al statului #i sunt administrate de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii,
Tineretului #i Sportului, prin inspectoratele #colare jude"ene #i prin consiliile de
administra"ie ale acestor unit!"i. Celelalte componente ale bazei materiale sunt
de drept proprietatea unit!"ilor #i institu"iilor respective #i sunt administrate de
acestea.
32. La articolul 112, dup# alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (4 1), cu urm#torul cuprins:
(4 1) Terenurile #i cl!dirile n care #i desf!#oar! activitatea palatele #i cluburile
elevilor, cluburile sportive #colare, ale c!ror cheltuieli curente #i de capital se
nan"eaz! de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului #i sunt
administrate de Ministerul Educa"iei Na"ionale, prin inspectoratele #colare
jude"ene #i prin consiliile de administra"ie ale acestor unit!"i. Acestea pot
trecute din domeniul public al statului n domeniul public al unei unit#"i
administrativ-teritoriale, la cererea consiliului jude"ean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucure!ti sau a consiliului local, dup#
caz, prin hot#rre a Guvernului.
33. La articolul 112, alineatul (6) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(6) Schimbarea destina"iei bazei materiale a institu"iilor #i unit!"ilor de
nv!"!mnt preuniversitar de stat se poate face de c!tre autorit!"ile administra"iei
publice locale numai cu avizul conform al ministrului educa"iei na"ionale.
Procedura elabor#rii avizului conform !i condi"iile necesare acord#rii
acestuia se aprob# prin ordin al ministrului educa"iei na"ionale.
Articolul 112, alineatul (6) asa cum era in LEN:
(6) Schimbarea destina"iei bazei materiale a institu"iilor #i unit!"ilor de
nv!"!mnt preuniversitar de stat se poate face de c!tre autorit!"ile administra"iei
publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educa"iei, cercet!rii,
tineretului #i
sportului.
34. Articolul 114 se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
Art. 114. - (1) Prezentul titlu reglementeaz! structura, func"iile din domeniul
didactic, organizarea #i func"ionarea nv!"!mntului superior din Romnia.
(2) nv!"!mntul superior este organizat n universit!"i, academii de studii,
institute, #coli de studii superioare #i altele asemenea, denumite n continuare
institu"ii de nv!"!mnt superior sau universit!"i.
(3) Institu"iile de nv!"!mnt superior sunt organiza"ii furnizoare de educa"ie
care desf#!oar# activit#"i de nv#"#mnt pe baz# de programe de studii
autorizate !i, dup# caz, acreditate, n condi"iile legii, de formare ini"ial# !i
continu# de nivel universitar, programe ce func"ioneaz# pe principiul calit#"ii
necesar pentru satisfacerea ncrederii beneciarilor direc"i !i indirec"i din
societate.
(4) Institu"iile de nv!"!mnt superior pot de stat, particulare sau confesionale.
Aceste institu"ii au personalitate juridic!, au caracter nonprot #i sunt apolitice.
(5) Institu"iile de nv#"#mnt superior sunt persoane juridice de drept public
sau, dup# caz, persoane juridice de drept privat !i de utilitate public#.
Articolul 114 asa cum era in LEN:
Art. 114 (1) Prezentul titlu reglementeaz! structura, func"iile, organizarea #i
func"ionarea nv!"!mntului superior din Romnia.
(2) nv!"!mntul superior este organizat n universit!"i, academii de studii,
institute, #coli de studii superioare #i altele
asemenea, numite n continuare institu"ii de nv!"!mnt superior sau
universit!"i.
(3) Institu"iile de nv!"!mnt superior pot de stat, particulare sau confesionale.
Aceste institu"ii au personalitate juridic!,
au caracter nonprot, sunt de interes public #i sunt apolitice.
35. La articolul 119, dup# alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urm#torul cuprins:
(4) n temeiul principiului autonomiei universitare, institu"iile de nv!"!mnt
superior de stat au dreptul s! stabileasc! #i s! ncaseze sumele reprezentnd
contravaloarea serviciilor de #colarizare pentru persoanele nmatriculate la
studii #i care au beneciat anterior gratuit de #colarizare n cadrul unui alt
program de studii universitare n cadrul aceluia#i ciclu de studii universitare
nan"ate de la bugetul de stat.
36. La articolul 122, alineatul (3) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(3) Ini"iativa nin"!rii institu"iei de nv!"!mnt superior de stat apar"ine
Guvernului. Ini"iativa !i resursele nanciare !i materiale necesare nin"!rii
institu"iei de nv!"!mnt superior particular #i confesional apar"in unei persoane
zice, unui grup de persoane zice, unei funda"ii, unei asocia"ii sau unui cult
religios ori altui furnizor de educa"ie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor
prezentei legi, denumit fondator.
Articolul 122, alineatul (3) asa cum era in LEN:
(3) Ini"iativa nin"!rii institu"iei de nv!"!mnt superior de stat apar"ine
Guvernului. Ini"iativa nin"!rii institu"iei de
nv!"!mnt superior particular #i confesional apar"ine unei funda"ii, unei
asocia"ii sau unui cult religios ori altui furnizor de educa"ie, recunoscut ca atare
potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator.
37. La articolul 122, dup# alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urm#torul cuprins:
(4) Persoanele zice sau grupul de persoane zice, precum !i persoanele
juridice care au avut ini"iativa nin"#rii institu"iei de nv#"#mnt particular !i
confesional particular, nalizat# prin acreditarea acesteia, !i p#streaz#
calitatea de fondatori.
38. La articolul 129, alineatul (1) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(1) Institu"iile de nv!"!mnt superior pot nin"a, singure sau prin asociere,
societ#"i, funda"ii, asocia"ii, unit#"i de nv#"#mnt preuniversitar, cu
aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condi"ia ca acestea
s! se nin"eze este aceea ca ele s! contribuie la cre#terea performan"elor
institu"iei #i s! nu inuen"eze negativ n niciun fel activit!"ile de nv!"!mnt,
cercetare #i consultan"!.
Articolul 129, alineatul (1) asa cum era in LEN:
(1) Institu"iile de nv!"!mnt superior pot nin"a, singure sau prin asociere,
societ!"i comerciale, funda"ii sau asocia"ii, cu aprobarea senatului universitar.
Condi"ia ca acestea s! se nin"eze este aceea ca ele s! contribuie la cre#terea
performan"elor institu"iei #i s! nu inuen"eze negativ n niciun fel activit!"ile de
nv!"!mnt, cercetare #i consultan"!.
39. La articolul 138, dup# alineatul (5) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (6) !i (7), cu urm#torul cuprins:
(6) Prin excep"ie de la prevederile alin. (5), n cazuri temeinic justicate,
Ministerul Educa"iei Na"ionale poate aproba universit#"ilor/institu"iilor de
nv#"#mnt superior un num#r suplimentar de locuri - n limita a 10% din
capacitatea de !colarizare stabilit# de ARACIS pentru programul de studii
solicitat - destinat #colariz!rii cet!"enilor europeni #i din state ter"e sau pentru
mobilit!"i academice ale studen"ilor n baza acordurilor guvernamentale,
universitare sau unor programe speciale aprobate, n condi"iile legii.
Universitatea/Institu"ia de nv!"!mnt superior are obliga"ia de a informa
ARACIS despre suplimentarea de locuri primit!.
(7) nmatricularea pe locurile prev!zute la alin. (6) se poate realiza pn! cel
trziu la sfr#itul semestrului nti al anului universitar n curs la data aprob!rii.
40. La articolul 140, alineatul (4) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regul#,
la forma de nv#"#mnt cu frecven"#.
Articolul 140, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la
forma de nv#"#mnt cu frecven"#. Pentru programele de studii universitare
de doctorat, obliga"iile referitoare la frecven"! sunt stabilite de c!tre conducerea
#colii doctorale organizatoare a programelor respective, conform unei
metodologii elaborate de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i
Sportului. Obliga"iile referitoare la frecven"# constituie un criteriu de
evaluare a calit#"ii !colii doctorale, inclusiv n vederea nan"#rii.
41. La articolul 140, dup# alineatul (4) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (4 1) !i (4 2), cu urm#torul cuprins:
(4 1) Prin excep"ie de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare
de doctorat se pot organiza !i la forma de nv#"#mnt cu frecven"# redus#.
(4 2) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obliga"iile referitoare
la frecven"! #i frecven"! redus! sunt stabilite de c!tre conducerea universit!"ii la
propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform unei metodologii elaborate
de Ministerul Educa"iei Na"ionale. Granturile multianuale aferente studiilor
universitare de doctorat la forma cu frecven"! redus! nu includ cuantumul
burselor individuale.
42. La articolul 142, dup# alineatul (6) se introduc trei noi alineate,
alineatele (6 1), (6 2) !i (6 3), cu urm#torul cuprins:
(6 1) Persoana care a beneciat gratuit de #colarizare n cadrul unui program de
studii universitare nan"ate de la bugetul de stat are, n condi"iile legii, dreptul
de a urma un alt program de studii universitare n cadrul aceluia#i ciclu de studii
universitare:
a) n regim cu tax!, dac! institu"ia de nv!"!mnt superior de stat organizeaz!
programul #i n acest mod;
b) n regim gratuit, cu nan"are de la bugetul de stat, n condi"iile n care
persoana achit# contravaloarea serviciilor de !colarizare de care a
beneciat anterior cu nan"are de la bugetul de stat, integral sau par"ial, n
cazurile n care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu
nan"are integral! de la buget.
(6 2) ncasarea sumei reprezentnd contravaloarea serviciilor de #colarizare se
realizeaz! de c!tre institu"ia de nv!"!mnt superior de stat care a asigurat
#colarizarea, aceasta avnd totodat! dreptul de a stabili ca plata efectiv# a
sumei s# se realizeze !i n tran!e/rate. Sumele ncasate se fac venit la
bugetul de stat.
(6 3) Cu ocazia nmatricul!rii persoana prev!zut! la alin. (61) prezint! dovada
ca a efectuat/efectueaz! plata prev!zut! la alin. (62).
43. La articolul 142, dup# alineatul (7) se introduc trei noi alineate,
alineatele (7 1), (7 2) !i (7 3), cu urm#torul cuprins:
(7 1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se men"ine inclusiv pe
perioada mobilit!"ilor interne #i interna"ionale. n cazul mobilit!"ilor academice
interna"ionale ale studen"ilor care vin s! studieze pe cont propriu valutar
recunoa#terea creditelor transferabile se realizeaz! de c!tre institu"iile de
nv!"!mnt superior, n temeiul autonomiei universitare.
(7 2) Recunoa#terea creditelor transferabile n cazul mobilit!"ilor academice
interna"ionale se poate realiza de c!tre institu"iile de nv!"!mnt superior numai
pentru persoana care dovede#te calitatea de student cu documente relevante
emise de c!tre institu"ia de nv!"!mnt superior pe care a frecventat-o.
(7 3) Condi"iile #i modul n care se realizeaz! mobilitatea academic! se stabilesc
printr-o metodologie aprobat! prin ordin al ministrului educa"iei na"ionale.
44. La articolul 164, dup# alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1 1), cu urm#torul cuprins:
(1 1) Prin excep"ie de la prevederile alin. (1), studen"ii doctoranzi la forma de
nv#"#mnt cu frecven"# redus# nu au obliga"ia de a ncadra"i de c#tre
IOSUD ca asisten"i de cercetare sau asisten"i universitari, pe perioad#
determinat#.
45. La articolul 171, dup# litera b) se introduce o nou# liter#, litera c), cu
urm#torul cuprins:
c) programe postuniversitare de perfec"ionare.
Articolul 171 din LEN:
Art. 171 - Programele postuniversitare sunt:
a) programe postdoctorale de cercetare avansat!;
b) programe postuniversitare de formare #i dezvoltare profesional! continu!.
46. La articolul 173, alineatele (1) !i (2) se modic# !i vor avea urm#torul
cuprins:
(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare #i dezvoltare
profesional! continu! !i programe postuniversitare de perfec"ionare toate acele
institu"ii de nv!"!mnt superior care au acreditate cel pu"in programe de studii
universitare de licen"! #i masterat n domeniul #tiin"ic respectiv.
(2) Programele postuniversitare de formare #i dezvoltare profesional! !i
programele postuniversitare de perfec"ionare ale institu"iilor de nv!"!mnt
superior acreditate se desf!#oar! n baza unui regulament propriu de organizare
#i desf!#urare, aprobat de senatul universitar, n conformitate cu legisla"ia n
vigoare.
Articolul 173, alineatele (1) !i (2) asa cum erau in LEN:
Art. 173 - (1) Pot organiza programe postuniversitare de formare #i dezvoltare
profesional! continu! toate acele institu"ii de nv!"!mnt superior care au
acreditate cel pu"in programe de studii universitare de licen"! n domeniul
#tiin"ic respectiv.
(2) Programele postuniversitare de formare #i dezvoltare profesional! ale
institu"iilor acreditate se desf!#oar! pe baza unui regulament propriu de
organizare #i desf!#urare, aprobat de senatul universitar #i cu respectarea
reglement!rilor n vigoare.
47. La articolul 173, dup# alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (5 1), cu urm#torul cuprins:
(5 1) Au dreptul s! participe la programe postuniversitare de perfec"ionare
absolven"ii care de"in diplom! de absolvire a nv!"!mntului superior de scurt!
durat! sau diplom! de licen"! ori echivalent!.
48. La articolul 173, dup# alineatul (6) se introduce un nou alineat,
alineatul (7), cu urm#torul cuprins:
(7) La nalizarea programelor postuniversitare de perfec"ionare, institu"ia
organizatoare elibereaz! un certicat de absolvire.
49. La articolul 207, dup# alineatul (2) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (2 1) !i (2 2), cu urm#torul cuprins:
(2 1) Func"iile de conducere prev!zute la alin. (2) reprezint! func"ii n domeniul
didactic a c!ror desf!#urare nu presupune prerogative de putere public!.
(2 2) Func"iile prev!zute la alin. (2) nu sunt func"ii publice de autoritate,
activit!"ile din domeniul didactic specice care se deruleaz! prin intermediul
acestora sunt, n principal, urm!toarele:
a) ndeplinirea misiunii institu"iei de nv!"!mnt superior de a genera #i de a
transfera cunoa#tere c!tre societate;
b) organizarea derul!rii programelor de studii al c!ror element central este
asigurarea calit!"ii n scopul dezvolt!rii personale, al inser"iei profesionale a
individului #i a satisfacerii nevoii de competen"! a mediului socioeconomic;
c) organizarea procesului de ob"inere a calic!rilor corelate cu nevoile
identicate pe pia"a muncii;
d) gestionarea ecient! a activit!"ilor de nv!"!mnt, cercetare, produc"ie sau
transfer cognitiv #i tehnologic;
e) realizarea #i implementarea de proiecte nan"ate din surse interne sau externe
universit!"ii;
f) sprijinirea, n mod, adecvat a membrilor comunit!"ii universitare;
g) derularea de ac"iuni privind cooperarea interna"ional! a institu"iei de
nv!"!mnt superior;
h) asigurarea libert!"ii academice a personalului didactic, didactic auxiliar #i de
cercetare, precum #i a drepturilor #i libert!"ilor studen"ilor;
i) respectarea autonomiei universitare, a transparen"ei deciziilor #i activit!"ilor, a
echit!"ii #i eticii universitare;
j) asigurarea #i gestionarea resurselor materiale #i umane, cu respectarea
regimului juridic al conictelor de interese #i a legisla"iei n vigoare;
k) asigurarea, la nivelul institu"iei de nv!"!mnt superior, a condi"iilor necesare
desf!#ur!rii activit!"ii de cercetare #tiin"ic!, dezvoltare, inovare #i transfer
tehnologic, prin crea"ie individual! #i colectiv!, n domeniul #tiin"elor, al
#tiin"elor inginere#ti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performan"elor #i
dezvolt!rii zice #i sportive, precum #i valoricarea #i diseminarea rezultatelor
acestora n vederea producerii, transmiterii #i valoric!rii cunoa#terii.
50. La articolul 211, alineatul (6) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(6) Consiliul de administra"ie al universit!"ilor de stat este format din rector,
prorectorii, decanii, directorul general administrativ #i un reprezentant al
studen"ilor. n cadrul universit#"ilor unde salaria"ii sunt organiza"i n sindicat,
un reprezentant al acestuia particip#, n calitate de observator, la !edin"ele
consiliului de administra"ie.
Articolul 211, alineatul (6) asa cum era in LEN:
(6) Consiliul de administra"ie al universit!"ilor de stat este format din rector,
prorectorii, decanii, directorul general administrativ #i un reprezentant al
studen"ilor.
51. La articolul 213, alineatele (4) !i (7) se modic# !i vor avea urm#torul
cuprins:
(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui
membru al senatului universitar este de 4 ani. Pentru studen"i, durata mandatului
se reglementeaz! prin Carta universitar!.
. . . . . . . . . . . . . . .
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoan# nu poate ocupa
func"ia de rector la aceea!i institu"ie de nv#"#mnt superior pentru mai mult
de dou# mandate succesive, complete.
Articolul 213, alineatele (4) !i (7) asa cum erau in LEN:
(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui
membru al senatului universitar este de 4 ani, cu
posibilitatea nnoirii succesive de maximum dou# ori. Pentru studen"i, durata
mandatului se reglementeaz! prin Carta
universitar!.
. . . . . . . . . . . . . . .
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate nnoit cel mult
o dat!, n urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei universitare. O
persoan! nu poate rector al aceleia#i institu"ii de nv!"!mnt superior pentru
mai mult de 8 ani, indiferent de perioada n care s-au derulat mandatele #i de
ntreruperile acestora.
52. La articolul 214, alineatul (2) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(2) n cazul vacant!rii unui loc n func"iile de conducere, se procedeaz! la
alegeri par"iale, n cazul directorului de departament, sau se organizeaz! concurs
public, potrivit Cartei universitare, n termen de maximum 3 luni de la data
vacant!rii. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prev#zute la art.
209 alin. (1), stabilit# cu ocazia alegerilor generale, se men"ine valabil#.
Articolul 214, alineatul (2) asa cum era in LEN:
(2) n cazul vacant!rii unui loc n func"iile de conducere, se procedeaz! la
alegeri par"iale, n cazul directorului de departament, sau se organizeaz! concurs
public, potrivit Cartei universitare, n termen de maximum 3 luni de la data
vacant!rii.
53. La articolul 227 alineatul (1), litera a) se modic# !i va avea urm#torul
cuprins:
a) fondate din ini"iativa #i cu resursele materiale #i nanciare ale unei persoane
zice, ale unui grup de persoane zice, ale unei funda"ii sau asocia"ii, ale unui
cult religios ori ale unui alt furnizor de educa"ie, recunoscut ca atare potrivit
prevederilor prezentei legi;
Articolul 227 alineatul (1), litera a) asa cum era in LEN:
Art. 227 - (1) Institu"iile de nv!"!mnt superior particulare #i institu"iile de
nv!"!mnt superior confesionale particulare sunt:
a) fondate din ini"iativa #i cu resursele materiale #i nanciare ale unei funda"ii
sau asocia"ii, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educa"ie,
recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi;
54. La articolul 227, alineatul (3) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(3) Structurile universit!"ilor particulare #i confesionale particulare, atribu"iile,
durata mandatelor, precum #i alte considerente legate de statutul acestora sunt
stabilite de Carta universitar!, avizat! de fondatori #i aprobat! de senatul
universitar. Deciziile n acest sens apar"in universit#"ii.
Articolul 227, alineatul (3) asa cum era in LEN:
(3) Structurile universit!"ilor particulare #i confesionale particulare, atribu"iile,
durata mandatelor, precum #i alte considerente legate de statutul acestora sunt
stabilite de Carta universitar!, avizate de fondatori #i aprobate de senatul
universitar cu respectarea strict! a prevederilor prezentei legi.
55. La articolul 227, dup# alineatul (3) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (4) !i (5), cu urm#torul cuprins:
(4) Deciziile universit!"ilor particulare #i confesionale particulare care privesc
structurile #i func"iile de conducere, atribu"iile #i durata mandatelor, precum #i
alte considerente legate de statutul acestora pot desin"ate prin hot!rri ale
instan"elor judec!tore#ti.
(5) Prin Carta universitar!, universitatea #i poate stabili func"ii onorice,
precum #i structuri consultative formate din reprezentan"i ai mediului economic
#i personalit!"i din mediul academic, cultural #i profesional extern.
56. La articolul 236 alineatul (1), literele b) !i c) se modic# !i vor avea
urm#torul cuprins:
b) nalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau preg#tirea n cadrul
programelor de formare psihopedagogic# de nivel I !i II realizat# prin
departamentele de specialitate din cadrul institu"iilor de nv#"#mnt superior;
c) stagiul practic cu durata de un an #colar, realizat ntr-o unitate de nv!"!mnt,
de regul# sub coordonarea unui profesor mentor.
Articolul 236 alineatul (1), literele b) !i c) asa cum erau in LEN:
Art. 236 - (1) Formarea ini"ial! pentru ocuparea func"iilor didactice din
nv!"!mntul preuniversitar cuprinde:
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an #colar, realizat ntr-o unitate de nv!"!mnt,
sub coordonarea unui profesor mentor.
57. La articolul 236, alineatul (2) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(2) Prin excep"ie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educa"ia
antepre#colar! pentru func"ia de educator-puericultor, a celui din nv!"!mntul
pre#colar #i primar pentru func"iile de educatoare/educator #i nv!"!toare/
nv!"!tor se realizeaz! prin liceele pedagogice, iar a mai!trilor-instructori !i a
antrenorilor prin unit#"i de nv#"#mnt ter"iar nonuniversitar.
Articolul 236, alineatul (2) asa cum era in LEN:
(2) Prin excep"ie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educa"ia
antepre#colar! pentru func"ia de educator-puericultor din nv!"!mntul pre#colar
#i primar, pentru func"iile de educatoare/educator #i nv!"!toare/nv!"!tor se
realizeaz! prin liceele pedagogice.
58. La articolul 238, alineatul (1) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(1) Studen"ii #i absolven"ii de nv!"!mnt superior care opteaz! pentru
profesiunea didactic! au obliga"ia s! absolve cursurile unui master didactic cu
durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogic# de nivel I,
respectiv II, acreditate conform legii.
Articolul 238, alineatul (1) asa cum era in LEN:
Art. 238 - (1) Studen"ii #i absolven"ii de nv!"!mnt superior care opteaz! pentru
profesiunea didactic! au obliga"ia s! absolve cursurile unui master didactic cu
durata de 2 ani.
59. La articolul 238, dup# alineatul (1) se introduc trei noi alineate,
alineatele (1 1), (1 2) !i (1 3), cu urm#torul cuprins:
(1 1) Programele de formare psihopedagogic# de nivel I !i II pot urmate pe
parcursul studiilor universitare de licen"#, respectiv master sau n regim
postuniversitar.
(1 2) Programele de formare psihopedagogic! pentru func"iile didactice de
educator-puericultor, educatoare, nv!"!tor, antrenor #i maistru-instructor se
aprob! de Ministerul Educa"iei Na"ionale #i se desf!#oar! n liceele cu prol
pedagogic. Pentru absolven"ii liceelor pedagogice !i colegiilor universitare de
institutori se consider# ndeplinit# condi"ia de formare psihopedagogic# de
nivel I.
(1 3) Absolven"ilor care au nalizat cu diplom! de licen"!/absolvire studii
universitare de lung! sau scurt! durat! pn! n anul 2005 li se consider!
ndeplinit! condi"ia de formare psihopedagogic! de nivel I #i II, dac! prin foaia
matricol! fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie #colar!, pedagogie,
metodica pred!rii specialit!"ii #i practic! pedagogic! la specialitatea nscris! pe
diploma de licen"!/absolvire.
60. La articolul 238, alineatele (6) !i (7) se modic# !i vor avea urm#torul
cuprins:
(6) Preg!tirea psihopedagogic! se nalizeaz! prin ob"inerea diplomei de master
didactic ori a certicatului de absolvire a programelor de formare
psihopedagogic!.
(7) Planurile de nv!"!mnt ale studiilor universitare de licen"! n specialitatea
pedagogia nv!"!mntului primar #i pre#colar sunt elaborate pe baza
standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educa"iei Na"ionale. Pentru
absolven"ii studiilor universitare de licen"! n specialitatea pedagogia
nv!"!mntului primar #i pre#colar se consider! ndeplinit! condi"ia de formare
psihopedagogic! de nivel I.
Articolul 238, alineatele (6) !i (7) asa cum erau in LEN:
(6) Absolven"ilor masterului didactic li se elibereaz! diplom! de master didactic
n domeniul programului de licen"!.
(7) Planurile de nv!"!mnt ale studiilor de licen"! n specialitatea pedagogia
nv!"!mntului primar #i pre#colar sunt elaborate pe baza standardelor
profesionale stabilite de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii, Tineretului #i
Sportului.
61. La articolul 239, alineatele (1), (2) !i (5) se modic# !i vor avea
urm#torul cuprins:
(1) Efectuarea stagiului practic prev!zut la art. 236 alin. (1) lit. c) este
condi"ionat! de ob"inerea diplomei de licen"! #i a diplomei de master didactic
sau a certicatului de absolvire a programului de formare psihopedagogic! de
nivel I ori II.
(2) Preg!tirea practic! din cadrul masterului didactic sau al programelor de
formare psihopedagogic! se realizeaz! n baza unor acorduri-cadru ncheiate
ntre unit!"ile/institu"iile de nv!"!mnt care asigur! formarea ini"ial! #i
inspectoratele #colare.
. . . . . . . . . .
(5) Preg!tirea practic! din cadrul masterului didactic sau al programelor de
formare psihopedagogic! se poate derula sub forma unei perioade de stagiu n
str!in!tate n cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicat!
form!rii ini"iale a profesorilor - perioad! certicat! prin documentul Europass
Mobilitate.
Articolul 239, alineatele (1), (2) !i (5) asa cum erau in LEN:
Art. 239 - (1) nscrierea pentru efectuarea stagiului practic prev!zut la art. 236
alin. (1) lit. c) este condi"ionat! de ob"inerea diplomei de licen"! #i a diplomei de
master didactic.
(2) n vederea realiz!rii preg!tirii practice din cadrul masterului didactic se
constituie o re"ea permanent! de unit!"i de nv!"!mnt, n baza unor acorduri-
cadru ncheiate ntre unit!"ile/institu"iile de nv!"!mnt care asigur! formarea
ini"ial! #i inspectoratele #colare, n condi"ii stabilite prin ordin al ministrului
educa"iei, cercet!rii, tineretului #i sportului.
(5) Preg!tirea practic! din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma
unei perioade de stagiu n str!in!tate n cadrul unui program al Uniunii
Europene - componenta dedicat! form!rii ini"iale a profesorilor - perioad!
certicat! prin documentul Europass Mobilitate.
62. La articolul 240, alineatul (1) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(1) Ocuparea unei func"ii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata
de un an #colar se realizeaz! prin concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate.
Articolul 240, alineatul (1) asa cum era in LEN:
Art. 240 - (1) Ocuparea unei func"ii didactice pentru perioada stagiului practic
cu durata de un an #colar se realizeaz! prin:
a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b) repartizare de c!tre inspectoratul #colar jude"ean/al municipiului Bucure#ti pe
posturile r!mase neocupate n urma concursului.
63. La articolul 247, literele b), c), d), f) !i k) se modic# !i vor avea
urm#torul cuprins:
b) n nv!"!mntul pre#colar: educator/educatoare, institutor/institutoare,
profesor pentru nv!"!mnt pre#colar - se normeaz! cte un post pentru ecare
grup! de copii; n institu"iile cu program prelungit sau s!pt!mnal, personalul
didactic se normeaz! pe ture;
c) n nv!"!mntul primar: nv!"!tor/nv!"!toare, institutor/institutoare, profesor
pentru nv!"!mnt primar - se normeaz! cte un post pentru ecare clas! de
elevi;
d) n nv!"!mntul gimnazial, profesional, liceal !i ter"iar nonuniversitar:
profesor, profesor de instruire practic#, maistru-instructor;
. . . . . . . . . .
f) n nv!"!mntul special #i n comisiile de expertiz! complex!: educatoare/
educator, educatoare/educator de sprijin, nv!"!tor-educator, nv!"!tor itinerant
#i de sprijin, nv!"!tor, maistru-instructor, institutor, profesor itinerant #i de
sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog #colar,
profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoz!
#i kinetoterapeut - se normeaz! cte un post la ecare grup!/clas!; profesor,
profesor de educa"ie special! #i profesor preparator nev!z!tor;
. . . . . . . . . .
k) pentru realizarea de activit!"i extra#colare: nv#"#tor/nv#"#toare, institutor/
institutoare, profesor pentru nv#"#mnt primar, profesor, maistru-instructor,
antrenor, profesor-antrenor;
Articolul 247, literele b), c), d), f) !i k) asa cum erau in LEN:
Art. 247 Func"iile didactice sunt:
b) n nv!"!mntul pre#colar: profesor pentru nv!"!mnt pre#colar - se
normeaz! cte un post pentru ecare grup! de copii; n institu"iile cu program
prelungit sau s!pt!mnal, personalul didactic se normeaz! pe ture;
c) n nv!"!mntul primar: profesor pentru nv!"!mnt primar - se normeaz! cte
un post pentru ecare clas! de elevi;
d) n nv!"!mntul gimnazial #i liceal: profesor;
f) n nv!"!mntul special #i n comisiile de expertiz! complex!: profesor
itinerant #i de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-
psiholog #colar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de
psihodiagnoz! #i kinetoterapeut - se normeaz! cte un post la ecare grup!/
clas!; profesor, profesor de educa"ie special! #i profesor preparator nev!z!tor;
k) pentru realizarea de activit!"i extra#colare: profesor;
64. La articolul 247, literele b 1) !i c 1) se abrog#.
Articolul 247, literele b 1) !i c 1) din LEN:
b 1) prin excep"ie de la prevederile lit. b), pn! n anul 2018, n nv!"!mntul
pre#colar: educator/educatoare - se normeaz! un post pentru ecare grup! de
copii; n unit!"ile cu program prelungit sau s!pt!mnal, educatoarele se
normeaz! pe ture;
c 1) prin excep"ie de la prevederile lit. c), pn! n anul 2018, n nv!"!mntul
primar: nv!"!tor/nv!"!toare - se normeaz! un post pentru ecare clas! de elevi;
65. La articolul 248, alineatul (1) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(1) Pentru ocuparea func"iilor didactice prev!zute la art. 247 este necesar!
efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an #colar, realizat ntr-o unitate de
nv!"!mnt, n func"ia didactic! corespunz!toare studiilor, de regul! sub
ndrumarea unui profesor mentor, #i trebuie ndeplinite urm!toarele condi"ii
minime de studii:
a) pentru ocuparea func"iilor didactice de educatorpuericultor, educator/
educatoare, nv!"!tor/nv!"!toare - absolvirea cu diplom! a liceului pedagogic
sau a unei #coli echivalente, cu specializarea corespunz!toare ec!rei func"ii
didactice;
b) pentru ocuparea func"iei didactice de maistru-instructor - absolvirea cu
examen de diplom! a unei #coli postliceale/unui colegiu din nv!"!mntul ter"iar
nonuniversitar/unei #coli de mai#tri n domeniu #i absolvirea cu certicat a
programului de formare psihopedagogic! de nivel I sau ndeplinirea condi"iei
prev!zute la art. 238 alin. (12);
c) pentru ocuparea func"iei de institutor/institutoare - absolvirea cu examen de
diplom! a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei #coli
echivalente, urmat! de absolvirea cu diplom! a unei institu"ii de nv!"!mnt
superior de scurt! durat! ori absolvirea cu diplom! de licen"! sau de absolvire,
urmat! de un curs n domeniul psihopedagogic #i metodic specic;
d) pentru ocuparea func"iei de profesor pentru nv!"!mnt pre#colar - absolvirea
cu diplom! de licen"! a specializ!rii Pedagogia nv!"!mntului primar #i
pre#colar sau absolvirea cu diplom! a liceului pedagogic cu specializ!rile
educatoare #i educatoare/nv!"!tor ori a colegiului universitar de institutori
sau a altor #coli echivalente #i absolvirea unei institu"ii de nv!"!mnt superior
cu diplom! de licen"!;
e) pentru ocuparea func"iei de profesor pentru nv!"!mnt primar - absolvirea cu
diplom! de licen"! a specializ!rii Pedagogia nv!"!mntului primar #i
pre#colar sau absolvirea cu diplom! a liceului pedagogic cu specializ!rile
nv!"!tor #i educatoare/nv!"!tor ori a colegiului universitar de institutori
sau a altor #coli echivalente #i absolvirea unei institu"ii de nv!"!mnt superior
cu diplom! de licen"!;
f) pentru ocuparea func"iilor de profesor n nv!"!mntul gimnazial sau
profesional, profesor de instruire practic!, profesor n palatele #i cluburile
elevilor, profesor-antrenor n cluburile sportive #colare, profesor documentarist -
absolvirea cu examen de licen"! ori examen de absolvire a unei institu"ii de
nv!"!mnt superior sau a unui colegiu pedagogic n prolul postului sau
absolvirea cu diplom! a ciclului I de studii universitare de licen"! sau a ciclului
II de studii universitare de masterat n prolul postului, cu condi"ia naliz!rii cu
certicat a programului de formare psihopedagogic! de nivel I ori a ndeplinirii
condi"iei prev!zute la art. 238 alin. (12) sau alin. (7);
g) pentru ocuparea func"iilor de profesor n nv!"!mntul liceal #i ter"iar
nonuniversitar - absolvirea cu examen de licen"! a unei institu"ii de nv!"!mnt
superior de lung! durat! sau echivalent! acesteia n prolul postului ori
absolvirea cu diplom! a ciclului II de studii universitare de masterat n prolul
postului, cu condi"ia naliz!rii cu certicat a programului de formare
psihopedagogic! de nivel I #i de nivel II sau ndeplinirea condi"iei prev!zute la
art. 238 alin. (12) sau alin. (7) #i nalizarea cu certicat a programului de
formare psihopedagogic! de nivel II.
Articolul 248, alineatul (1) asa cum era in LEN:
Art. 248 - (1) Pentru ocuparea func"iilor didactice este necesar! efectuarea unui
stagiu practic cu durata de un an #colar, realizat ntr-o unitate de nv!"!mnt, n
func"ia didactic! corespunz!toare studiilor, sub ndrumarea unui profesor
mentor #i trebuie ndeplinite cumulativ urm!toarele condi"ii minime de studii:
a) absolvirea cu diplom! a studiilor universitare de licen"! n prolul postului;
b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.
66. La articolul 248, dup# alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1 1), cu urm#torul cuprins:
(1 1) Ocuparea func"iilor didactice prev!zute la alin. (1) lit. f) #i g) se poate
realiza #i n condi"iile efectu!rii unui stagiu practic cu durata de un an #colar,
realizat ntr-o unitate de nv!"!mnt, n func"ia didactic! corespunz!toare
studiilor, #i ndeplinirii cumulativ a urm!toarele condi"ii minime de studii:
a) absolvirea cu diplom! a studiilor universitare de licen"! n prolul postului;
b) absolvirea unui program de studii de master didactic cu durata de 2 ani.
67. La articolul 248, alineatul (3) se abrog#.
Articolul 248, alineatul (3) din LEN:
(3) Cadrele didactice care ocup! func"ii de educatori/educatoare, institutori/
institutoare, nv!"!tori/nv!"!toare, maistru-instructor, antrenor #i care au
dobndit formal, nonformal sau informal competen"e profesionale pn! la
intrarea n vigoare a prezentei legi ndeplinesc condi"ia pentru ocuparea func"iei
didactice de profesor pentru nv!"!mntul pre#colar, profesor pentru
nv!"!mntul primar, respectiv, profesor antrenor, n baza unei metodologii de
recunoa#tere #i echivalare elaborate de Ministerul Educa"iei, Cercet!rii,
Tineretului #i Sportului.
68. La articolul 248, alineatul (6) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(6) Pentru ocuparea func"iei didactice de antrenor n cluburile sportive #colare,
n palatele #i n cluburile copiilor - absolvirea cu diplom! a unui liceu #i a unei
#coli de antrenori, #coli postliceale ori a unui colegiu de nv!"!mnt ter"iar
nonuniversitar sau superior de prol, cu specializarea n ramura de sport
respectiv!, #i absolvirea cu certicat a programului de formare psihopedagogic!
de nivel I sau ndeplinirea condi"iei prev!zute la art. 238 alin. (12)."
Articolul 248, alineatul (6) asa cum era in LEN:
(6) Pentru ocuparea func"iei de antrenor n cluburile sportive #colare, n palatele
#i n cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplom! a unui liceu #i a unei #coli
de antrenori ori a unei institu"ii de nv!"!mnt postliceal sau superior de prol,
cu
specializarea n ramura de sport respectiv!.
69. La articolul 252, dup# alineatul (6) se introduce un nou alineat,
alineatul (7), cu urm#torul cuprins:
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
prin transfer pentru solu"ionarea restrngerii de activitate/pretransfer consim"it
ntre unit!"ile de nv!"!mnt pot participa cadre didactice titulare n unit!"i de
nv!"!mnt preuniversitar de stat #i cadre didactice titulare din nv!"!mntul
preuniversitar particular dac! se a! n una dintre urm!toarele situa"ii:
a) sunt cadre didactice titulare n unit!"i de nv!"!mnt preuniversitar particulare
acreditate, n baza concursului na"ional de ocupare a posturilor didactice/
catedrelor vacante n nv!"!mntul preuniversitar de stat;
b) sunt cadre didactice titulare n unit!"i de nv!"!mnt preuniversitar particular
acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din nv!"!mntul preuniversitar
de stat;
c) sunt cadre didactice titulare n unit!"i de nv!"!mnt preuniversitar particular
acreditate #i au ob"inut nota/media de cel pu"in 7 la un concurs na"ional unic de
titularizare n nv!"!mntul preuniversitar de stat n ultimii 6 ani.
70. La articolul 254, alineatele (3), (4) !i (5) se modic# !i vor avea
urm#torul cuprins:
(3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nv!"!mntul
preuniversitar de stat cu personal didactic de predare ncadrat cu contract
individual de munc! pe perioad! nedeterminat! sau perioad! determinat! se
organizeaz! conform art. 89 alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor din nv!"!mntul preuniversitar de stat cu personal ncadrat
n regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se
organizeaz! la nivelul unit!"ilor de nv!"!mnt.
(4) ncadrarea unit!"ilor de nv!"!mnt cu personal didactic, vacantarea
posturilor didactice/catedrelor, ocuparea posturilor didactice/catedrelor,
organizarea concursurilor pe posturi didactice/catedre #i angajarea personalului
didactic se realizeaz! conform metodologiei-cadru prev!zute la art. 89.
(5) Consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt stabile#te posturile
didactice/catedrele disponibile pentru angajare pe perioad! nedeterminat! sau
determinat! #i statutul acestora: vacante, rezervate.
Articolul 254, alineatele (3), (4) !i (5) asa cum erau in LEN:
(3) n nv!"!mntul preuniversitar de stat #i particular, posturile didactice se
ocup! prin concurs organizat la nivelul unit!"ii de nv!"!mnt cu personalitate
juridic!, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educa"iei,
Cercet!rii, Tineretului #i Sportului.
(4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor
pe post #i angajarea personalului didactic se iau la nivelul unit!"ii de nv!"!mnt
de c!tre consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt, la propunerea
directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educa"iei,
Cercet!rii, Tineretului #i Sportului.
(5) Consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt stabile#te posturile
didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante,
rezervate, precum #i condi"iile #i modalit!"ile de ocupare a acestora.
71. La articolul 254 alineatul (8), litera a) se modic# !i va avea urm#torul
cuprins:
a) prob! practic! sau inspec"ie special! la clas! #i prob! scris! n cadrul
concursului prev!zut la art. 89, la angajarea personalului didactic de predare cu
contract individual de munc!, pe baza programelor specice aprobate de
Ministerul Educa"iei Na"ionale;
Articolul 254 alineatul (8), litera a) asa cum era in LEN:
(8) Concursul prev!zut la alin. (3) const! n:
a) prob! practic! sau inspec"ie special! la clas! #i prob! scris! din didactica
specialit!"ii la angajarea personalului didactic cu contract individual de munc!;
72. La articolul 254, dup# alineatul (8) se introduce un nou alineat,
alineatul (8 1), cu urm#torul cuprins:
(8 1) Candidatul care solicit! angajarea cu contract individual de munc! pe un
post didactic/o catedr! cu predare n alt! limb! dect cea n care #i-a f!cut
studiile superioare sus"ine, n fa"a unei comisii de specialitate, un test de
cunoa#tere a limbii n care urmeaz! s! fac! predarea.
73. La articolul 254, alineatul (9) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(9) n nv!"!mntul preuniversitar de stat inspectoratele #colare organizeaz!
concursul pentru ocuparea posturilor didactice #i catedrelor, prev!zut la alin. 8
lit. a), conform statutului acestor posturi didactice #i catedre, stabilit n
condi"iile alin. (5). n nv!"!mntul preuniversitar particular concursul pentru
ocuparea posturilor didactice #i catedrelor este organizat conform prevederilor
art. 89 alin. (2).
Articolul 254, alineatul (9) asa cum era in LEN:
(9) Unit!"ile de nv!"!mnt, individual, n consor"ii #colare sau n asocieri
temporare la nivel local ori jude"ean, organizeaz! concursul pentru ocuparea
posturilor #i catedrelor, conform statutului acestor posturi didactice #i catedre,
stabilit n condi"iile alin. (5).
74. La articolul 254, dup# alineatul (9) se introduc patru noi alineate,
alineatele (9 1), (9 2), (9 3) !i (9 4), cu urm#torul cuprins:
(9 1) Unit!"ile de nv!"!mnt preuniversitar organizeaz! concursul prev!zut la
alin. 8 lit. b), conform statutului acestor posturi didactice #i catedre, stabilit n
condi"iile alin. (5).
(9 2) Subiectele pentru proba scris! la concursul na"ional organizat de
inspectoratele #colare se stabilesc de Ministerul Educa"iei Na"ionale. Subiectele
pentru concursurile organizate de unit!"ile de nv!"!mnt particulare se stabilesc
de c!tre acestea, pe baza programelor specice aprobate de Ministerul Educa"iei
Na"ionale.
(9 3) La concursul na"ional organizat de inspectoratele #colare, lucr!rile scrise
pentru ocuparea posturilor vacante din nv!"!mntul preuniversitar se evalueaz!
de comisii, pe specialit!"i, n centre de evaluare stabilite de Ministerul Educa"iei
Na"ionale.
(9 4) Contesta"iile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor
didactice vacante/rezervate organizat de inspectoratul #colar se adreseaz!
inspectoratului #i se solu"ioneaz! prin reevaluarea lucr!rilor n cauz! de c!tre
comisii, pe specialit!"i, n centrele stabilite de Ministerul Educa"iei Na"ionale.
Din comisiile de solu"ionare a contesta"iilor nu pot face parte persoanele care au
asigurat corectarea la concurs a lucr!rilor. Hot!rrea acestor comisii este
denitiv!.
75. La articolul 254, alineatul (10) se modic# !i va avea urm#torul
cuprins:
(10) Consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt particular, care
organizeaz! concurs de ocupare a posturilor didactice, aprob! comisia de
concurs. Din comisia de concurs compus! din cadre didactice face parte n mod
obligatoriu #i un reprezentant al inspectoratului #colar. n situa"ia n care
concursul se organizeaz! n consor"ii #colare sau n asocieri temporare la nivel
local, jude"ean sau interjude"ean comisiile sunt aprobate de consiliile de
administra"ie ale unit!"ilor de nv!"!mnt particulare respective.
Articolul 254, alineatul (10) asa cum era in LEN:
(10) Comisiile de concurs se aprob! de consiliul de administra"ie al unit!"ii de
nv!"!mnt. Din comisia de concurs compus! din cadre didactice face parte n
mod obligatoriu #i un reprezentant al inspectoratului #colar jude"ean. n situa"ia
n care concursul se organizeaz! n consor"ii #colare sau n asocieri temporare la
nivel local ori jude"ean, comisiile sunt validate de consiliile de administra"ie ale
unit!"ilor de nv!"!mnt.
76. La articolul 254, dup# alineatul (10) se introduce un nou alineat,
alineatul (10 1), cu urm#torul cuprins:
(10 1) Contesta"iile privind rezultatele concursului din nv!"!mntul particular
se adreseaz! unit!"ii de nv!"!mnt organizatoare. Comisia care le analizeaz!
este alc!tuit! din al"i membri dect cei care au corectat n concurs lucr!rile n
cauz!. Hot!rrea comisiei de contesta"ii este denitiv!.
77. La articolul 254, alineatele (11), (13), (14), (15), (16), (18) !i (19) se
modic# !i vor avea urm#torul cuprins:
(11) n nv!"!mntul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru
ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de c!tre consiliul de
administra"ie al inspectoratului #colar. Angajarea pe post a personalului didactic
cu contract individual de munc! se face de directorul unit!"ii de nv!"!mnt, pe
baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul #colar general.
. . . . . . . . . .
(13) Candida"ii care au dobndit denitivarea n nv!"!mnt, cadre didactice cu
drept de practic!, #i au ocupat un post didactic vacant, prin concurs na"ional,
organizat n condi"iile metodologiei prev!zute la art. 89, sunt titulari n
nv!"!mntul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de
inspectorul #colar general, directorul unit!"ii de nv!"!mnt ncheie cu ace#tia
contractul individual de munc! pe perioad! nedeterminat!.
(14) Pentru candida"ii care nu au dobndit denitivarea n nv!"!mnt, cadre
didactice debutante, #i au ocupat un post didactic vacant, prin concurs na"ional,
organizat n condi"iile metodologiei prev!zute la art. 89, directorul unit!"ii de
nv!"!mnt ncheie contractul individual de munc! pe o perioad! de cel mult un
an #colar. n situa"ia n care ace#ti candida"i promoveaz! examenul pentru
denitivarea n nv!"!mnt, consiliul de administra"ie modic! durata
contractului individual de munc! din perioad! determinat! n perioad!
nedeterminat!.
(15) Candida"ii care au ocupat prin concurs na"ional, n condi"iile metodologiei,
un post didactic/o catedr! vacant(!) publicat(!) pentru angajare pe perioad!
determinat! sau un post didactic/o catedr! rezervat(!), pe baza deciziei de
repartizare semnate de inspectorul #colar general, ncheie contract individual de
munc! pe o perioad! de cel mult un an #colar, respectiv pn! la revenirea
titularului pe post, cu directorul unit!"ii de nv!"!mnt. Consiliul de
administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt poate decide prelungirea contractului
individual de munc! #i n anul #colar urm!tor, n condi"iile prev!zute de
metodologia-cadru prev!zut! la art. 89 alin. (1).
(16) Cadrele didactice asociate #i pensionate care au ocupat un post didactic/o
catedr! vacant(!)/rezervat(!) prin concursul prev!zut la alin. (8) lit. b) ncheie
contract individual de munc! n regim de plata cu ora cu directorul unit!"ii de
nv!"!mnt.
. . . . . . . . . .
(18) Reprezentan"ii organiza"iilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate nv!"!mnt preuniversitar particip! cu statut de observator la toate
etapele de organizare #i desf!#urare a concursurilor organizate de inspectoratul
#colar sau de unit!"ile de nv!"!mnt.
(19) Posturile didactice/catedrele r!mase neocupate prin concurs sau vacantate
n timpul anului #colar se ocup! pe perioad! determinat!, prin deta#are, prin
plata cu ora, pn! la sfr#itul anului #colar ori pn! la revenirea pe post a
cadrului didactic care a beneciat de rezervarea postului/catedrei. n situa"ia n
care posturile didactice nu pot astfel ocupate pn! la nceperea cursurilor,
inspectoratele #colare organizeaz!, la nivel jude"ean, concursuri pentru ocuparea
posturilor didactice n vederea angaj!rii cu contract individual de munc! pe
perioad! determinat! a personalului didactic calicat. n mod excep"ional, pn!
la nceperea cursurilor, inspectoratele #colare pot organiza test!ri prin interviu #i
lucrare scris!, n prolul postului solicitat, n vederea angaj!rii cu contract
individual de munc! pe perioad! determinat! a personalului f!r! studii
corespunz!toare postului.
Articolul 254, alineatele (11), (13), (14), (15), (16), (18) !i (19) asa cum erau
in LEN:
(11) n nv!"!mntul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de c!tre consiliul de
administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt care organizeaz! concursul. Angajarea pe
post a personalului didactic cu contract individual de munc! se face de
directorul unit!"ii de nv!"!mnt, pe baza deciziei de repartizare semnate de
inspectorul #colar general.
(13) Candida"ii care au dobndit denitivarea n nv!"!mnt, profesori cu drept
de practic!, #i au ocupat prin concurs validat, n condi"iile metodologiei, de
consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt un post didactic vacant sunt
titulari n nv!"!mntul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate
de inspectorul #colar general, directorul unit!"ii de nv!"!mnt ncheie cu ace#tia
contractul individual de munc! pe perioad! nedeterminat!.
(14) Pentru candida"ii care nu au dobndit denitivarea n nv!"!mnt, profesori
debutan"i, #i au ocupat prin concurs validat, n condi"iile metodologiei, de
consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt un post didactic vacant,
directorul unit!"ii de nv!"!mnt ncheie contractul individual de munc! pe o
perioad! de cel mult un an #colar. n situa"ia n care ace#ti candida"i promoveaz!
examenul pentru denitivarea n nv!"!mnt, consiliul de administra"ie poate
hot!r modicarea duratei contractului individual de munc! din perioad!
determinat! n perioad! nedeterminat!.
(15) Pentru candida"ii care au ocupat prin concurs validat, n condi"iile
metodologiei, de consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt un post
didactic rezervat, directorul unit!"ii de nv!"!mnt ncheie contractul individual
de munc! pe o perioad! de cel mult un an #colar, respectiv pn! la revenirea
titularului pe post. Consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt poate
decide prelungirea contractului individual de munc! #i n anul #colar urm!tor, n
situa"ia n care postul r!mne rezervat.
(16) Directorii unit!"ilor de nv!"!mnt comunic! n scris inspectoratului #colar,
imediat dup! concurs, urm!toarele situa"ii:
a) angajarea cu contract individual de munc! pe perioad! nedeterminat! pe
posturi didactice a candida"ilor valida"i dup! concurs;
b) debutan"ii care au ocupat prin concurs validat, n condi"iile metodologiei, de
consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt un post didactic vacant #i
pentru care consiliul de administra"ie al unit!"ii de nv!"!mnt poate hot!r
modicarea duratei contractului individual de munc! din perioad! determinat!
n perioad! nedeterminat!, n situa"ia n care ace#ti candida"i promoveaz!
examenul pentru denitivarea n nv!"!mnt;
c) candida"ii participan"i la concurs #i nerepartiza"i;
d) posturile didactice #i orele r!mase neocupate dup! concursul organizat la
nivelul unit!"ii sau al consor"iilor #colare.
(18) Reprezentan"ii organiza"iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur! a
nv!"!mntului particip! cu statut de observator la toate etapele de organizare #i
desf!#urare a concursurilor organizate la nivelul unit!"ii sau al consor"iilor
#colare.
(19) Posturile didactice r!mase neocupate prin concurs sau eliberate n timpul
anului #colar se ocup! pe perioad! determinat!, prin deta#are sau prin plata cu
ora, pn! la sfr#itul anului #colar ori pn! la revenirea pe post a cadrului
didactic care a beneciat de rezervarea postului/catedrei. n situa"ia n care
posturile didactice eliberate n timpul anului #colar nu pot astfel ocupate,
consiliile de administra"ie din unit!"ile de nv!"!mnt sunt abilitate s!
organizeze #i s! desf!#oare individual, n consor"ii #colare sau n asocieri
temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice n
vederea angaj!rii cu contract individual de munc! pe perioad! determinat! a
personalului didactic calicat. n mod excep"ional, consiliile de administra"ie
din unit!"ile de nv!"!mnt pot organiza test!ri prin interviu #i lucrare scris!, n
prolul postului solicitat, n vederea angaj!rii cu contract individual de munc!
pe perioad! determinat! a personalului f!r! studii corespunz!toare postului.
78. La articolul 254, dup# alineatul (19) se introduce un nou alineat,
alineatul (19 1), cu urm#torul cuprins:
(19 1) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului #colar se
ocup! la nivelul unit!"ii de nv!"!mnt conform unei metodologii aprobate prin
ordin al ministrului educa"iei na"ionale.
79. La articolul 257, alineatele (2) !i (3) se modic# !i vor avea urm#torul
cuprins:
(2) Concursul pentru ocuparea func"iilor de director !i de director adjunct se
organizeaz# de c#tre inspectoratul !colar.
(3) n urma promov!rii concursului, directorul ncheie contract de management
administrativ-nanciar cu primarul/ primarul de sector al unit!"ii
administrativ-teritoriale, respectiv pre#edintele consiliului jude"ean pe raza
c!ruia se a! unitatea de nv!"!mnt.
Articolul 257, alineatele (2) !i (3) asa cum erau in LEN:
(2) Concursul pentru ocuparea func"iilor de director sau de director adjunct se
organizeaz! de unitatea de nv!"!mnt, prin consiliul de administra"ie.
(3) n urma promov!rii concursului, directorul ncheie contract de management
cu primarul/primarul de sector al unit!"ii
administrativ-teritoriale, respectiv pre#edintele consiliului jude"ean pe raza
c!reia se a! unitatea de nv!"!mnt.
80. La articolul 258, alineatele (1), (3), (4), (5) !i (7) se modic# !i vor avea
urm#torul cuprins:
(1) Inspectoratul !colar nume!te comisia de concurs pentru ocuparea func"iei
de director, respectiv de director adjunct al unit!"ii de nv!"!mnt preuniversitar,
unit!"ii conexe a nv!"!mntului preuniversitar, unit!"ii de nv!"!mnt pentru
activit!"i extra#colare. Comisia de concurs pentru ocuparea func"iei de director/
director adjunct este format! din 5-7 membri, din care un reprezentant al
inspectoratului #colar/al municipiului Bucure#ti, cadre didactice #i reprezentan"i
ai autorit!"ilor publice locale propu#i de consiliul de administra"ie al unit!"ii de
nv!"!mnt pentru care se organizeaz! concurs. n cazul unit!"ilor de nv!"!mnt
preuniversitar din sistemul de ap!rare, ordine public! #i securitate na"ional!, n
comisia de concurs pentru ocuparea func"iei de director/director adjunct sunt
inclu#i, n calitate de membri, n locul reprezenta"ilor autorit!"ilor publice
locale, delega"i ai ministerului de resort. n cazul Palatului Na"ional al Copiilor,
n comisia de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul
Ministerului Educa"iei Na"ionale. La concursul pentru ocuparea func"iei de
director/director adjunct particip! de drept reprezentan"i ai organiza"iilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate nv!"!mnt preuniversitar
#i un reprezentant al p!rin"ilor, cu statut de observatori.
. . . . . . . . . .
(3) Consiliul de administra"ie al inspectoratului #colar valideaz! rezultatele
concursului de ocupare a func"iilor de director/director adjunct #i solu"ioneaz!
eventualele contesta"ii.
(4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-nanciar este
stabilit prin ordin al ministrului educa"iei na"ionale.
(5) Directorul/directorul adjunct al unit#"ii de nv#"#mnt de stat poate
eliberat din func"ie la propunerea motivat# a consiliului de administra"ie al
inspectoratului !colar/al municipiului Bucure!ti, la propunerea a 2/3 dintre
membrii consiliului de administra"ie al unit#"ii de nv#"#mnt sau la
propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. n aceast#
ultim# situa"ie este obligatorie realizarea unui audit de c#tre inspectoratul
!colar. Rezultatele auditului se analizeaz! n consiliul de administra"ie al
inspectoratului #colar. n func"ie de hot!rrea consiliului de administra"ie al
inspectoratului #colar, inspectorul #colar general emite decizia de eliberare din
func"ie a directorului/directorului adjunct al unit!"ii de nv!"!mnt.
. . . . . . . . . .
(7) n cazul vacant!rii func"iilor de director #i director adjunct din unit!"ile de
nv!"!mnt preuniversitar, conducerea interimar! este asigurat!, pn! la
organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfr#itul anului #colar, de un cadru
didactic titular, numit prin deta#are n interesul nv!"!mntului, prin decizia
inspectorului #colar general, cu avizul consiliului de administra"ie al
inspectoratului #colar #i cu acordul scris al persoanelor solicitate.
Articolul 258, alineatele (1), (3), (4), (5) !i (7) asa cum erau in LEN:
Art. 258 - (1) Consiliul de administra"ie stabile#te comisia de concurs pentru
ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unit!"ii de nv!"!mnt
preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un
reprezentant al inspectoratului #colar, precum #i un reprezentant al consiliului
local, respectiv jude"ean, n func"ie de unit!"ile aate n subordine.
(3) Consiliul de administra"ie valideaz! rezultatele concursului de ocupare a
func"iilor de director, respectiv director adjunct #i emite decizia de numire n
func"ia de director, respectiv de director adjunct.
(4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al
ministrului educa"iei, cercet!rii, tineretului #i sportului. Dac! n termen de 30 de
zile consiliul local/consiliul jude"ean nu se pronun"! asupra contractului de
management, acesta se consider! aprobat tacit.
(5) Directorul unit!"ii de nv!"!mnt de stat poate eliberat din func"ie prin
hot!rrea consiliului de administra"ie, cu votul a 2/3 dintre membri. n aceast!
situa"ie, este obligatorie realizarea unui audit de c!tre inspectoratul #colar
jude"ean/al municipiului Bucure#ti.
(7) n condi"iile vacant!rii func"iei de director, pn! la organizarea unui nou
concurs, conducerea interimar! este preluat!,
prin hot!rre a consiliului de administra"ie, de c!tre directorul adjunct sau un
cadru didactic membru n consiliul de
administra"ie, care devine automat #i ordonator de credite.
81. La articolul 258, dup# alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (8), cu urm#torul cuprins:
(8) Inspectorul #colar general emite decizia de numire n func"ia de director,
respectiv de director adjunct.
82. La articolul 262 alineatul (1), dup# litera c) se introduce o nou# liter#,
litera d), cu urm#torul cuprins:
d) activit!"i de dirigen"ie.
83. La articolul 262 alineatul (3), literele a), b), d), e) !i f) se modic# !i vor
avea urm#torul cuprins:
a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor
pentru nv!"!mntul pre#colar pentru ecare grup! cu program normal,
constituit! n educa"ia timpurie;
b) un post de nv!"!tor/nv!"!toare sau de institutor/ institutoare ori de profesor
pentru nv!"!mntul primar pentru ecare clas! din nv!"!mntul primar sau
pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase
separate;
. . . . . . . . . .
d) 24 de ore pe s!pt!mn! pentru profesorii de instruire practic! #i mai#trii-
instructori
e) pentru personalul didactic din nv!"!mntul special, norma didactic! se
stabile#te astfel: nv!"!tori #i profesori la predare - 16 ore pe s!pt!mn!;
nv!"!tor-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor #i
profesor pentru instruire practic! - 20 de ore pe s!pt!mn!;
f) un post pentru personalul didactic din nv!"!mntul special integrat, pentru
cel din centrele logopedice inter#colare, pentru personalul didactic itinerant #i
de sprijin, pentru personalul didactic din nv!"!mntul special pre#colar, pentru
profesori care efectueaz! terapiile specice, profesori pentru cultura zic!
medical!, kinetoterapie, educa"ia psihomotric! #i altele, n func"ie de tipul #i
gradul de decien"!, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa"iei
Na"ionale;
Articolul 262 alineatul (3), literele a), b), d), e) !i f) asa cum erau in LEN:
(3) Norma didactic! de predare-nv!"are-evaluare #i de instruire practic! #i de
evaluare curent! a pre#colarilor #i a elevilor n clas! reprezint! num!rul de ore
corespunz!tor activit!"ilor prev!zute la alin. (1) lit. a) #i se stabile#te dup! cum
urmeaz!:
a) un post de profesor pentru nv!"!mntul pre#colar pentru ecare grup! cu
program normal, constituit! n educa"ia timpurie;
b) un post de profesor pentru nv!"!mntul primar pentru ecare clas! din
nv!"!mntul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se
pot constitui clase separate;
d) 24 de ore pe s!pt!mn! pentru profesorii de instruire practic!;
e) pentru personalul didactic din nv!"!mntul special, norma didactic! se
stabile#te astfel: profesori la predare - 16 ore pe s!pt!mn!; profesor-educator #i
profesor pentru instruire practic! - 20 de ore pe s!pt!mn!;
f) un post pentru personalul didactic din nv!"!mntul special integrat, pentru
cel din centrele logopedice inter#colare, pentru personalul didactic itinerant,
pentru profesori care efectueaz! terapiile specice, profesori pentru cultura
zic! medical!, kinetoterapie, educa"ia psihomotric! #i altele, n func"ie de tipul
#i gradul de decien"!, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa"iei,
Cercet!rii, Tineretului #i Sportului;
84. La articolul 262, alineatul (4) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(4) Norma didactic! de predare-nv!"are-evaluare prev!zut! la alin. (3) lit. c), d)
#i e) pentru personalul didactic de predare #i de instruire practic! cu o vechime
n nv!"!mnt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, #i cel din corpul
profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore s!pt!mnal, f!r! diminuarea
salariului, cu ncadrarea n bugetul aprobat.
Articolul 262, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Norma didactic! de predare-nv!"are-evaluare #i de instruire practic! #i de
evaluare curent! a pre#colarilor #i a elevilor n clas! se reduce cu dou! ore pe
s!pt!mn! n cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.
85. La articolul 262, dup# alineatul (4) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (5) !i (6), cu urm#torul cuprins:
(5) Norma didactic# se poate reduce ca urmare a solicit#rii cadrului didactic,
adresat# directorului !colii.
(6) Personalul didactic de predare !i de instruire practic#, care beneciaz# de
reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activit#"ii n
regim de plat# cu ora sau cumul de norme, doar dup# efectuarea normei
complete, prev#zute la alin. (3) lit. c), d) !i e).
86. La articolul 284, alineatul (2) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de ndrumare !i control se
pensioneaz# pentru limit# de vrst#, anticipat !i anticipat par"ial, la data
ncheierii anului !colar n care mpline!te vrsta standard de pensionare sau,
dup# caz, n situa"ia pensiei anticipate !i anticipate par"ial#, vrsta standard
redus# cu cel mult 5 ani.
Articolul 284, alineatul (2) asa cum era in LEN:
(2) Personalul didactic de conducere, de ndrumare #i de control din
nv!"!mntul de stat se pensioneaz! la data mplinirii vrstei legale de
pensionare.
87. La articolului 284, dup# alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (2 1), cu urm#torul cuprins:
(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicat!, cu modic!rile #i complet!rile ulterioare, n cazul
personalului didactic care se pensioneaz! n condi"iile alin. (2), contractul
individual de munc! nceteaz! de drept la data comunic!rii deciziei de admitere
a cererii de pensionare.
88. La articolul 284, alineatul (6) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(6) Personalul didactic de predare titular din nv!"!mntul preuniversitar, cu
gradul didactic I sau cu titlul #tiin"ic de doctor, care dovede#te competen"!
profesional! deosebit!, poate men"inut ca titular n func"ia didactic! pn! la 3
ani peste vrsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educa"iei na"ionale.
Articolul 284, alineatul (6) asa cum era in LEN:
(6) Prin excep"ie de la prevederile alin. (1) #i (2), n cazul n care n unit!"ile de
nv!"!mnt normele/posturile didactice nu pot acoperite cu titulari, personalul
didactic din nv!"!mntul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul
#tiin"ic de doctor, care dovede#te competen"! profesional! deosebit!, poate
men"inut, cu aprobarea anual! a consiliului de administra"ie, ca titular n func"ia
didactic! pn! la 3 ani peste vrsta de pensionare, la cerere, conform
metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului educa"iei, cercet!rii, tineretului #i sportului.
89. La articolul 284, dup# alineatul (7) se introduce un nou alineat,
alineatul (8), cu urm#torul cuprins:
(8) Personalul didactic de predare titular din nv!"!mntul preuniversitar
men"inut ca titular n func"ia didactic! pn! la 3 ani peste vrsta standard de
pensionare, prev!zut! de legisla"ia privind sistemul public de pensii, n
condi"iile alin. (6) sau rencadrat n func"ia de personal didactic, n condi"iile
alin. (7), poate numit prin deta#are n interesul nv!"!mntului n func"ii
vacante de conducere sau de ndrumare #i control, neocupate prin concurs, n
condi"iile legii.
90. La articolul 289, alineatul (6) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(6) Prin excep"ie de la prevederile alin. (1), n cazul n care institu"iile de
nv!"!mnt superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hot!r men"inerea
calit!"ii de titular n nv!"!mnt #i/sau n cercetare, cu toate drepturile #i
obliga"iile ce decurg din aceast! calitate, pe baza evalu!rii anuale a
performan"elor academice, dup! o metodologie stabilit! de senatul universitar.
Articolul 289, alineatul (6) asa cum era in LEN:
(6) Prin excep"ie de la prevederile alin. (1), (2) #i (4), n cazul n care institu"iile
de nv!"!mnt superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hot!r men"inerea
calit!"ii de titular n nv!"!mnt #i/sau n cercetare pe baza evalu!rii anuale a
performan"elor academice, dup! o metodologie stabilit! de senatul universitar.
91. Articolul 291 se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
Art. 291. - (1) Personalul din nv!"!mntul superior este format din personal
didactic #i personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare,
personal didactic auxiliar/cercetare din universit!"i, biblioteci universitare #i
biblioteci centrale universitare.
(3) Prin personal didactic #i de cercetare, n sensul prezentei legi, se n"elege
personalul care de"ine, n mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de
cercetare prev!zute de prezenta lege, care apar"ine unei institu"ii de nv!"!mnt
superior #i care desf!#oar! activit!"i didactice #i/sau de cercetare.
(4) n raport cu rela"iile de munc! stabilite cu institu"ia de nv!"!mnt superior,
personalul didactic poate : titular sau asociat. n raport cu participarea la
procesul didactic #i cu gradul de preg!tire profesional!, personalul didactic
poate : personal didactic sau personal didactic auxiliar.
(5) Prin personal didactic titular se n"elege personalul didactic care ocup! o
func"ie didactic! ntr-o universitate, ob"inut! prin concurs, pe o perioad!
nedeterminat!, precum #i personalul didactic men"inut conform prevederilor art.
289 alin. (6), n condi"iile legii. Personal didactic titular este #i personalul
didactic care beneciaz! de rezervare de post, n condi"iile legii. Cadrele
didactice #i de cercetare angajate pe perioad! determinat! au statut de cadru
didactic #i de cercetare asociat.
(6) Calitatea de titular exist! numai n raport cu o singur! institu"ie de
nv!"!mnt superior sau cu o singur! institu"ie de cercetare-dezvoltare; cnd un
cadru didactic desf!#oar! activit!"i didactice sau de cercetare #tiin"ic! n mai
multe institu"ii de nv!"!mnt superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de
titular poate numai la una dintre ele, iar n celelalte, calitatea este de cadru
didactic sau de cercet!tor asociat.
(7) Func"iilor de cercetare-dezvoltare din universit!"i #i personalului care le
ocup! li se aplic! prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetaredezvoltare.
(8) n cazul desin"!rii unei unit!"i de nv!"!mnt superior de stat, personalul
astfel disponibilizat beneciaz! de salarii compensatorii, conform legisla"iei n
vigoare.
Articolul 291 asa cum era in LEN:
Art. 291 - (1) Prin personal didactic #i de cercetare, n sensul prezentei legi, se
n"elege personalul care de"ine, n mod legal, unul dintre titlurile universitare
sau de cercetare prev!zute de prezenta lege, care apar"ine unei institu"ii de
nv!"!mnt superior #i care desf!#oar! activit!"i didactice #i/sau de cercetare.
(2) n raport cu rela"iile de munc! stabilite cu institu"ia de nv!"!mnt superior,
personalul didactic poate : titular sau asociat. n raport cu participarea la
procesul didactic #i cu gradul de preg!tire profesional!, personalul didactic
poate : personal didactic sau personal didactic auxiliar.
(3) Prin personal didactic titular se n"elege personalul didactic care ocup! o
func"ie didactic! ntr-o universitate, ob"inut! prin concurs, pe o perioad!
nedeterminat!, n condi"iile legii. Salariatul opteaz! unde are func"ia de baz!.
Personal didactic titular este #i personalul didactic care beneciaz! de rezervare
de post, n condi"iile legii. Cadrele didactice #i de cercetare angajate pe perioad!
determinat! au statut de cadru didactic #i de cercetare asociat.
(4) Calitatea de titular exist! numai n raport cu o singur! institu"ie de
nv!"!mnt superior sau cu o singur! institu"ie de cercetare-dezvoltare; cnd un
cadru didactic desf!#oar! activit!"i didactice sau de cercetare #tiin"ic! n mai
multe institu"ii de nv!"!mnt superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de
titular poate numai la una dintre ele, iar n celelalte, calitatea este de cadru
didactic sau de cercet!tor asociat. Institu"ia de nv!"!mnt superior n care
cadrul didactic este titular are obliga"ia de a p!stra #i de a gestiona, potrivit legii,
cartea de munc! sau registrul angaja"ilor, cu specica"ia calit!"ii de titular.
(5) Func"iilor de cercetare-dezvoltare din universit!"i #i personalului care le
ocup! li se aplic! prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare.
(6) n cazul desin"!rii unei unit!"i de nv!"!mnt superior de stat, personalul
astfel disponibilizat beneciaz! de salarii compensatorii, conform legisla"iei n
vigoare.
92. La articolul 303, alineatul (4) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(4) Contractele de munc! ale personalului didactic #i de cercetare includ
asumarea de c!tre angajat a unor standarde minimale ale rezultatelor
activit!"ilor didactice #i de cercetare, aprobate de c!tre senatul universitar, #i
clauze privind sanc"ionarea angajatului n condi"iile nendeplinirii acestor
standarde minimale, n conformitate cu legisla"ia n vigoare.
Articolul 303, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Contractele de munc! ale personalului didactic #i de cercetare includ
asumarea unor standarde minime ale rezultatelor activit!"ilor didactice #i de
cercetare #i clauze privind ncetarea contractelor n condi"iile nendeplinirii
acestor standarde minime.
93. La articolul 304, dup# alineatul 16 se introduc dou# noi alineate,
alineatele (17) !i (18), cu urm#torul cuprins:
(17) Personalul din nv!"!mntul superior poate benecia, n condi"iile legii, de
drepturile conferite personalului din nv!"!mntul preuniversitar prin art. 264
alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 #i art. 278, pe baza
aprob!rii senatului universitar.
(18) Universit!"ile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salaria"i.
94. La articolul 342, alineatul (4) se modic# !i va avea urm#torul cuprins:
(4) Autoritatea Na"ional! pentru Calic!ri nin"eaz# Centrul Na"ional de
Acreditare ca structur! f!r! personalitate juridic! cu scopul de a autoriza
centrele de evaluare a competen"elor profesionale, precum #i pentru a acredita
centre de evaluare #i organisme de evaluare. Regulamentul de organizare #i
func"ionare a Centrului Na"ional de Acreditare se aprob! prin ordin al
ministrului educa"iei na"ionale.
Articolul 342, alineatul (4) asa cum era in LEN:
(4) Autoritatea Na"ional! pentru Calic!ri acrediteaz! centrele de evaluare #i
organismele de evaluare, pe baza rapoartelor de evaluare ntocmite de
evaluatorii externi.
95. La articolul 342, dup# alineatul (4) se introduce un nou alineat,
alineatul (5), cu urm#torul cuprins:
(5) Pentru realizarea autoriz!rii #i acredit!rii prev!zute la alin. (4), Centrul
Na"ional de Acreditare folose#te, n condi"iile legii, evaluatori externi care
elaboreaz! rapoarte de evaluare n acest scop.
96. La articolul 352, dup# alineatul (1) se introduc dou# noi alineate,
alineatele (2) !i (3), cu urm#torul cuprins:
(2) Pentru punerea n aplicare a prevederilor alin. (1), precum #i pentru
facilitarea corel!rii sistemului de nv!"!mnt cu pia"a muncii, se nin"eaz! #i
vor func"iona, n toate institu"iile de nv!"!mnt superior, centre de consiliere #i
orientare n carier! pentru elevii din anii terminali, studen"i #i absolven"i, n
cadrul c!rora vor func"iona unit!"i de analiz! #i gestiune previzional! a
solicit!rilor pie"ei muncii.
(3) Metodologia privind organizarea #i func"ionarea acestor centre se aprob!
prin ordin al ministrului.
97. La anex#, dup# punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33 1, cu
urm#torul cuprins:
33 1. Mobilitatea academic! a studen"ilor reprezint! dreptul studen"ilor #i
studen"ilor-doctoranzi de a li se recunoa#te creditele transferabile dobndite, n
condi"iile legii, la alte institu"ii de nv!"!mnt superior din "ar! sau din
str!in!tate. Mobilitatea academic! a studen"ilor poate intern! sau
interna"ional! #i, dup! caz, denitiv! sau temporar!. Mobilitatea denitiv! se
face dup! o procedur! aprobat! prin ordin al ministrului.
Art. II. - Articolul 1 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului
pentru absolven"ii de nv#"#mnt superior, publicat# n Monitorul Ocial
al Romniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, se modic# !i va avea
urm#torul cuprins:
Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz! modalitatea de efectuare a stagiului
pentru absolven"ii de nv!"!mnt superior, n scopul:
a) asigur!rii tranzi"iei absolven"ilor de nv!"!mnt superior de la sistemul de
educa"ie la pia"a muncii;
b) consolid!rii competen"elor #i abilit!"ilor profesionale pentru adaptarea la
cerin"ele practice #i exigen"ele locului de munc! n vederea integr!rii n munc!;
c) dobndirii de experien"! #i vechime n munc!;
d) dobndirii de vechime n specialitate, dup! caz.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excep"ia profesiilor pentru care
exist! reglement!ri speciale.
(3) Angajatorii care opteaz! pentru organizarea de stagii pentru absolven"ii de
nv!"!mnt superior sunt obliga"i s! respecte prevederile prezentei legi.
Art. III. - (1) Bunurile imobile preluate, conform Ordonan"ei Guvernului nr.
16/2010 privind preluarea Centrului Na"ional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protec"ia Construc"iilor la Ac"iuni Seismice #i Alunec!ri de Teren - CNRRS,
aat n subordinea Ministerului Dezvolt!rii Regionale #i Turismului, de c!tre
Institutul Na"ional de Cercetare-Dezvoltare n Construc"ii, Urbanism #i
Dezvoltare Teritorial! Durabil! URBAN-INCERC, aat n coordonarea
Ministerului Dezvolt!rii Regionale #i Turismului, prin procedura comas!rii prin
absorb"ie, aprobat! cu modic!ri prin Legea nr. 183/2011, din administrarea
sau, dup! caz, din proprietatea Centrului Na"ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protec"ia Construc"iilor la Ac"iuni Seismice #i Alunec!ri de Teren -
CNRRS r!mn n patrimoniul INCD URBANINCERC.
(2) Bunurile mobile primite, n mod gratuit cu titlu de dona"ie, n perioada
2002-2008, n cadrul Proiectului JICA de Reducere a Riscului Seismic pentru
Construc"iile din Romnia nan"at de Agen"ia de Cooperare Interna"ional! a
Japoniei - JICA, se transmit de la URBAN-INCERC, cu titlu gratuit, n scopul
desf!#ur!rii activit!"ii de cercetare n domeniul evalu!rii riscului seismic, n
patrimoniul Universit!"ii Tehnice de Construc"ii Bucure#ti.
(3) Regimul juridic al bunurilor prev!zute la alin. (2) este cel stabilit la
momentul dona"iei.