Sunteți pe pagina 1din 48

DICIONAR JURIDIC

Termeni Explicaii
A
Act normativ -act prin care se stabilesc dispoziii generale obligatorii
Abrogare -anularea unei legi, decret, cutuma etc. care astfel inceteaza
de a mai fi aplicabile.
Absolut(drept) -drept opozabil tuturor; cu efecte generale
accipiens -Persoana care primeste prestatia ce formeaza obiectul unei
obligatii.
achiesare -A incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un act, un drept, o
hotarare. n cadrul procesului civil, achiesarea este
manifestarea in forma procesuala a consimtamantului
paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului sau a
partii care a pierdut procesul in fata primei instante, de a
renunta la calea de atac a recursului. Achiesarea face parte
din actele procesuale de dispozitie ale partilor alaturi de
renuntare !desistare" si tranzactia #udiciara pentru stingerea
procesului civil. Aceste acte de dispozitie trebuie facute de
parte personal sau prin mandatar cu procura speciala.
Act uridic -manifestare de vointa a uneia sau a mai multor persoane, cu
scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a
stinge drepturi si obligatii.
a" operatiune #uridica ! negotium #uris ";
b" inscris constatator al operatiuni #uridice
! instrumentum ".
Act administrativ -act care emana de la organele administrative si care poate
fi$ normativ, cand prin el se statornicesc norme #uridice cu
caracter general; individual, cand are drept scop nasterea,
modificarea sau stingerea unor raporturi #uridice concrete.
El se emite in temeiul puterii de stat, prin care se aduc la
indeplinire dispozitiile legii.
Act de administrare -act prin care un bun este facut producator de venituri fara a
fi instrainat.
Act de dispo!itie -act prin care se transmite sau se constituie un drept real
privitor la un bun ori se renunta la un drept. Act prin care se
transmite un drept de creanta si, in general, in orice act prin
care se depaseste sfera actelor de administrare.
Act procesual -act de dispozitie a organului #udiciar.!inceperea urmaririi
penale prin rezolutie"
Act procedural -act prin care se aduce la indeplinire actul procesual.
!procesul verbal de incepere a urmaririi penale in cazul cand
organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu"
Act autentic -nscris care, dupa intocmire,a fost supus operatiunii de
autentificare de catre un notar public ori de un organ de stat
competent.Actul autentic are putere de proba!partea care
%
infatiseaza un astfel de act,nu mai are nici o dovada de
facut".Poate fi atacat numai prin inscriere in fals.&e
asemenea poate fi investit cu formula executorie si are
aceeasi putere ca si o hotarare #udecatoreasca.
Act con"irmativ -'nscris prin care partile unui raport #uridic confirma
valabilitatea unui act #uridic lovit de nulitate.
Act constitutional -Act normativ cu valoare constitutionala.
Act de alienare -Act #uridic prin care titularul unui drept real asupra unui
lucru sau a unui drept de creanta transmite,cu orice titlu acel
drept altei persoane.
Act de conservare - (rice masura urmarind ocrotirea si pastrarea unui drept de
a se evita pierderea lui.Asemenea acte care nu comporta
decat cheltuieli reduce comparativ cu valoarea dreptului ce
se conserva,pot fi savarsite si de catre cei lipsiti in tot sau in
parte si de capacitatea de exercitiu.)unt acte de conservare
intreruperea unei prescriptii,inscrierea unei ipoteci sau a
unui privilegiu in cartea funciara.
Act de dispo!itie -Act prin care un lucru este scos,temporar sau
definitiv,partial sau integral dintr-un patrimoniu,fie trecand
intr-un alt patrimoniu,fie incetand sa mai existe ca urmarea
consumarii sau a distrugerii lui.Au acest caracter$ actele de
instrainare,actele de constituire a unor drepturi reale care
duc la restrangerea exer-citiului dreptului de
proprietate,actele de consumare sau distrugere materiala a
lucrului.
Apel -*ale de atac ordinara.Este al doilea grad de #urisdictie
asupra fondului cauzei.
Autoritate de lucru
udecat
- Principiu #uridic potrivit caruia hotararile #udecatoresti
definitive capata autoritate !putere" de lucru #udecat
nemaiputand fi atacate decat prin intermediul cailor de atac
extraordinare.
Acord de vointa -*onsimtamant a doua sau mai multe persoane cu privire la
incheierea actului #uridic.
Act uridic civil -+anifestare de vointa a uneia sau mai multe persoane
fizice sau #uridice,savarsita in scopul de a crea,modifica sau
stinge raporturi #uridice civile.Prin caracterul sau volitionar
actele #uridice civile se deosebeste de celelate fapte
#uridice.*and opera este a unei singure vointe actul #uridic
civil este unilateral;cand este opera a doua sau mai multe
vointe actul #uridic civil este bilateral sau multilateral.*ele
mai multe acte #uridice sunt bilaterale si se numesc
conventii sau contracte.Actele #uridice civile unilaterale
produc efecte #uridice numai in mod exceptional,in cazurile
anume prevazute de lege.Actele #uridice civile care dau
nastere intre partile unor drepturi pentru viitor sunt
constitutive,cele care transmit sau transmuta intre partile
,
reale sunt translative;iar cele care definitiveaza intre parti
! cu efect retroactiv " drepturi care existau anterior
incheierii lor declarative.Pentru a fi valabil orice act #uridic
civil trebuie sa aibe urmatoarele elemente structurale$
a" consimtamantul persoanei care incheie actul #uridic civil;
b" capacitatea de a-l incheia;
c" un obiect determinat si licit.
Actul #uridic civil produce efecte intre partile care l-au
icheiat si in masura prevazuta de lege,si fata de succesorii
universali,cu titlu universal sau cu titlu particular si fata de
creditorii chirografari ai partilor.Actul #uridic civil incheiat
cu incalcarea prevederilor legale este sanctiont cu nulitatea.
Act de instrainare -Act #uridic prin care titularul unui drept real asupra unui
lucru sau a unui drept de creanta transmite,cu orice titlu,acel
drept altei persoane.
Amendament -Text care se introduce intr-un proiect de lege, pentru a
preciza, a completa sau modifica unele dispozitii.
Amendabil - despre texte de legi care pot fi imbunatatite,
modificate prin amendamente.
Act uridic unilateral -Act #uridic civil constand in manifestarea de vointa a unei
singure persoane.
Actiune con"esorie -Actiune ce serveste la apararea unor drepturi reale
!uzufruct, uz, abitatie".
Actiune directa -Actiunea civila pe care in unele cazuri expres prevazute de
lege,este indreptatit sa o promoveze creditorul pretinzand
executarea creantei sale direct de la debitorul debitorului
sau,desi reclamantul nu este parte in contractul incheiat de
propriul lui debitor cu paratul.
Actiune in anulare -Actiune prin care se solicita instantei desfiintarea cu efect
retroactiv a unui act #uridic.
Actiune in constatare -Actiune prin care se solicita instantei confirmarea
existentei sau inexistentei unui drept.
Actiune in regres -Actiune prin care o persoana obligata la o plata impreuna
cu alte persoane cere unora dintre ele pentru care a platit sa-
i restituie plata facuta in numele lor, fie subrogandu-se
creditorului, fie intemeindu-se pe unele raporturi #uridice
directe !gestiune de afaceri, imbogatire fara #usta cauza".
Actiune oblica -
Actiune petitorie -Actiune reala destinata sa ocroteasca drepturile reale
imobiliare.
Actiune pauliana -Prin care creditorul poate cere anu-larea actelor #uridice
facute in frauda drepturilor sale de catre debitor..izand
existenta acestor acte actiunea pauliana este indreptata atat
ipotriva debitorului cat si a tertului care a beneficiat de pe
urma lor $ fundamentul lor #uriridic fata de debitor rezida pe
/
de o parte in dreptul de ga# general al creditorului asupra
patrimoniului acestuia,iar pe de alta parte in sensul ca prin
actele sale frauduloase debitorul comite un delict civil
impotriva creditorului ale carui consecinte negative este
obligat a le repara;in cel priveste pe tertul beneficiar,daca
acesta a fost complice la frauda,deci de rea credinta,fata de
el,actiunea pauliana se fundamenteaza pe principiul
raspunderii civile delictuale,iar daca a fost debuna credinta
in masura in care a tras foloasele de pe urma actului ce a
pre#udiciat pe creditor este tinut sa suporte consecintele
desfiintarii acelui act,pe baza principiului ca nimeni nu se
poate imbogatii pe nedrept in defavoarea altuia.Pentru
promovarea actiunii pauliane sunt necesare urmatoarele
conditii$
a" sa existe o frauda din partea debitorului;
b" sa se fi cauzat o pre#udiciere a drepturilor creditorului
care sa constea in micsorarea ga#ului general de natura sa
determine insolvabilitatea totala sau partiala a debitorului;
c" actul atacat sa nu constituie exercitiul unui drept strict
personal al debitorului;
d" creanta creditorului sa fie anterioara actului atacat,caci
daca este posterioara acel act nu poate fi pre#udiciabil si nici
fraudulos pentru creditor;
e" creanta sa fie certa ,lichida si exigibila;
f" in cazul actelor cu titlu oneros tertul sa fi participat in
complicitate cu debitorul la frauda .n principiu orice act
incheiat de catre debitor in prezenta acestor conditii poate fi
atacat prin actiunea pauliana ;actele cu titlu gratuit sunt
atacabilechiar daca tertul achizitor a fost de buna
credinta.Pe cale de exceptie,unele acte care intrunesc
conditiile necesare pentru promovarea actiuni pauliene nu
poate fi atacat pe aceasta cale.Astfel de acte sunt$plata unei
datorii,contractarea unei noi obligatii,obligatiile
legale,parta#ul.Actiunea pauliana este o actiune
persoanla,revocatorie,efectul ei revocator este relativ limitat
la raportul dintre creditor si tert.0ata de tertul dobanditor
actiunea pauliana,are ca efect revocarea actului ,dar numai
in masura in care aceasta este necesara pentru indestularea
creditorului ;tertul poate opri acesta actriune si pastreze
bunul platind pe creditor.Actul revocat ramane valabil in
raporturile dintre debitori si terti;ca urmare valoarea
lucrurilor care excede plata creditorului apartine nu
debitorului,ci tertului dobanditor.*and tertul a dobandit cu
titlu oneros ,el are actiune in regres impotriva debitorului
pentru intreaga valoare de care a fost lipsit prin actiunea
creditorului urmaritor.1evocarea profita numai creditorului
2
care a cerut-o si creditorilor care au intervenit in
instanta;acestia vor putea urmari pe cale silita bunul chiar
in mainile tertului,ca si cum el n-ar fi iesit din patrimoniul
debitorului.0ata de creditorii care n-au intervenit la
actiune,actul atacat ramane valabil,iar bunul instrainat
ramane in patrimoniul dobanditorului neputand fi urmarit de
ei.
Actiune in revendicare -Actiune civila reala prin care proprietarul ce a pierdut
posesia bunului sau cere restituirea acestuia de la posesorul
neproprietar. A.r. constituie astfel un mi#loc #uridic specific
de aparare a dreptului de proprietate; ea are caracter
petitoriu, deoarece tinde sa stabileasca direct existenta
dreptului de proprietate al reclamantului si, totodata,
caracter real de proprietate.
Actiune in re!iliere -+i#loc procedural prin care partea contractanta ce si-a
executat prestatia asumata printr-un contract sinalagmatic
cu executare succesiva poate solicita #ustitiei rezilierea
acelui contract atunci cand cealalta
parte nu si-a executat culpabil obligatiile contractualmente
asumate
Actiune in re!olutiune -+i#loc procedural prin care partea contractanta care si-a
executat prestatia asumata se poate adresa #ustitiei pentru a
solicita rezolutia contractului, respectiv atunci cand cealalta
parte contractanta nu si-a executat culpabil propria sa
prestatie.
Actiune civila -+i#locul legal cel mai important de prote#are prin
constrangere #udiciara a drepturilor civile incalcate sau a
intereselor ocrotite de lege. A.c. reprezinta totodata si un
instrument #uridic eficient de aparare a legalitatii si ordinii
de drept precum si de intarire a disciplinei sociale.
Actiune ipotecara -Actiune reala care se naste din ipoteca si care serveste
creditorului ipotecar la recuperarea creantei sale a#unse la
scadenta, prin urmarirea bunului ipotecat.
Actiune posesorie -Actiune reala imobiliara prin care se urmareste aplicarea
posesiunii imobilului. Poate fi intentata de posesor,
indiferent daca este sau nu si proprietarul acelui imobil. A.p.
este de doua feluri si anume$ a" in complangere; b" in
reintegrare.
Adoptarea legilor - Proces de colaborare a legilor de la faza de initiere pana la
punerea lor in aplicatie.Procedura de elaborare a legilor
cuprinde urmatoarele etape$
%" nitiativa legislativa$cuprinde posibilitatea de propune
proiecte de legi sau propuneri de legi corelate cu obligatia
parlamentului de a examina,dezbate si a pronunta asupra
acestora.)e deosebeste de posibilitatea generala a aoricarui
subiect de drept de a face propuneri parlamentului.&reptul
3
de initiativa legislativa este acordat anumitor organisme
statale sau politica care prin pozitia si competenta lor au
posibilitatea cunoasteri realitati economice,sociale,culturale
si de dezvoltare ale colectivitati sociale.n general au
initiativa legislativa$camerele parlamentare,comisiile
parlamentare,deputatii,senatorii,organele de stat cu
activitate permanenta,guvernul ,instanta #udecatoreasca
suprema,organizatii politice sau cetatenesti,cetatenii..n
1omania potrivit *onstitutiei in vigoare,au dreptul de
institutie legislativa,4uvernul,deputatii,senatorii si catatenii!
initiativa legislativa a tarilor trebuie sa provina de cel putinb
,35555 de cetateni cu drept de vot$cetatenii care isi
manifesta dreptul de initiativa trebuie sa proina din cel putin
un sfert din #udetele tarii,iar in fiecare din aceste #udete sau
in municipiul 6ucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin
%5.555 de semnaturi in spri#inul acestei invitatii;nu pot foma
obiect al initiativei cetatenesti$problemele fiscale,cele cu
caracter international,amnistia si gratierea $initiativa
legislativa a 4uvernului se exprima prin prezentarea de
proiecte de legi,in timp ce deputatii,senatorii si catatenii
prezinta propunerii legislative";
," Examinarea si aprobarea proiectului de lege de catre
comisiile parlamentare;
/" ncluderea proiectului de lege sau a propunerilor
legislative pe ordinea de zi a sedintei camerei parlamentare;
2" &ezbaterea proiectului de lege in plenul camerelor
parlamentului.&ezbaterile incep prin expunerea de motive
facuta de catre initiatorul proiectului de lege,urmata de
raportul comisiei parlamentare competente;dupa aceea
proiectul sau initiativa sunt discutiei generale si apoi
discutiei pe articole inainte sau cu ocazia dezbaterilor in
plen,deputati pot propune amendamente iar dupa ce discuta
textele conventiilor internationale,in vederea ratificarii,pot
propune rezerve sau declaratii.*u pivire la amendamente
este instituita regula de a se cere intotdeauna avizul comisiei
parlamentare sau a raportului acestei comisii,atunci cand
parlamentul le dezbate fara a cere avizul comisiei,precum si
de a se asculta initiatorul proiectului de lege.*el care a
propus amendamentul poate sa-l retraga cand este supus
votului.&aca se aduc mai multe amendamente la acelasi
articol de lege,acestea sunt supuse votului in ordinea
propunerii lor,iar daca adoptarea unui amendament implica
in mod necesar respingerea altuia,acets din urma nu mai
este supus la vot;
3" .otarea proiectului de lege are loc in fiecare camera
,dupa discutarea pe articole a proiectului.&upa votarea in
7
camera sesizata el se trimite celeilate camere..&aca acesta
din urma respinge proiectul de lege sau propunerea
legislativa,ele se trimit pentru o noua dezbatere,camerei care
le-a adoptat.( eventuala noua respingere este definitiva.
7" +edierea si concilierea,este inaintata in acela situatii in
care o camera a cotat un proiect de lege cu modificari fata
de prima camera.Potrivit *onstitutiei in vigoare este
instituita numai medierea ! daca una din camere adopta un
proiect de lege au o propunere legislativa intr-o redactare
diferita de cea aprobata de cealalta camera,presedintii
camerei vor initia,prin intermediul unei comisii de paritate
procedura de mediere.n cazul in care comisia nu a#unge la
un acord sau daca una din camere nu aproba raportul
comisiei de mediere,textele aflate in divergenta se supun
dezbaterii *amerei &eputatilor si )enatului,in sedinta
comuna,care vor adopta textul definitv ";
8" )emnarea legilor de catre presedintele camerei ! in cazul
in care sedinta a fost condusa de catre un vicepresedinte
,aceasta va semna legea ";
-" Promulgarea legilor de catre seful statului si publicarea
legilor,! promulgarea este actul prin care seful statului
autentifica textul legii,in sensul de a constata si atesta
regularitatea adoptarii sale$ consituie o obligatie daca legea
a fost adoptata regulamentar ".Ptrivit constitutiei in vigoare
seful statului este obligat sa promulge o lege adoptata in cel
mult ,5 de zile de la primire ! seful statului insa in
exercitarea rolului de garant al respectarii *onstitutiei si al
bunei functionari a autoritatilor publice poate cere o singura
data reexaminarea legii.n acest caz promulgarea legii se
face in cel mult %5 zile de la primirea legii adoptate dupa
reexaminare sau de la primirea deciziei *urtii
*onstitutionale prin care i sa confirmat
constitutionalitatea ".Publicarea legilor este operatiunea de
care este legata intrarea lor in vigoare.&e regula legile intra
in vigoare la data publicarii lor oficiale.&ar legeea poate sa
prevada o data la care intra in vigoare,data ce poate
anterioara ori posterioara datei publicarii ! unele legii pot
intra in vigoare odata cu adoptarea lor dar numai pentru
organul emitent si pentru subiectele de drept care,in mor
oficial au luat cunostinta de prevederile legii ".*onsitutia in
vigoare dispune ca legea se publica in +onitorul (ficial al
1omaniei si intra in vigoare la data publicarii sau la data
prevazuta in textul ei ";
9" Aprobarea legii prin referendum,se impune in cazul
proiectelor de legi de revizuire a *onstitutiei.1eferendumul
trebuie organizat in cel mult /5 de zile la data adoptarii de
8
catre cele doua *amere parlamentare a proiectului sau
propuneri de revizuire;
%5" Adoptarea proiectului de legi sau propuneri legislative
cu procedura de urgenta.:rgenta priveste numai dezbaterea
si votarea legii in camerele Parlamentului.Poate avea loc din
propria initiativa sau la cererea 4uvernului ;
%%" Anga#area raspunderii 4uvernului,asupra unui proiect
de lege.n cazul in care 4uvernul nu este demis printr-o
motiune de cenzura,proiectul de lege se considera
adoptat.Aceasta procedura se deruleaza numai in sedinta
comuna a celor doua camere,adoptarea legilor in sedinte
comune caz in care apare ca inutila procedura de mediere.
A"irmarea unui drept -)ustinere facuta de un reclamant in legatura cu existenta
unui raport #uridic litiginos.&reptul afirmat in #ustitie
trebuie sa izvorasca dintr-un raport #uridic recunoscut si
garantat de lege.
Amanarea e#ecutarii -Pasuire ce poate fi acordata de instanta de #udecata
debitorului si care consta in stabilirea atunci cand legea
permite ,a aunui termen pentru executarea hotararii,pana la
care creditorul nu va putea cere punerea in executare silita a
hotararii
Anulabil -aracterul unui act #uridic de a fi susceptibil de anulare.:n
act #uridic este anulabil din momentul in care a fost incheiat
cu incalcarea dispozitiilor legale de protectie a incapabilior
sau viciera consimtamantului unuia din parti si pana in
momentul in care el a fost confirmt de catre partea
indreptatita a cere anularea lui sau in care dreptul material
la actiunea in anulare s-a stins prin prin prescriptie
extinctiva.
Anulare -)anctiune civila constand in desfiinatrea retroactiva,prin
hotararea #udecatoreasca ,a unui act #uridic lovit de nulitatea
relativa.
Avi! -rezolutia unui organ competent cu privire la unele
probleme pentru care a fost consultat.
$
$un -Element al unui patrimoniu ce poate consta intr-un lucru
sau intr-un drept.
$un cert -;ucru determinat prin caractere proprii, care-l
particularizeaza ca entitate distincta.
$un consumptibil -;ucru ce presupune la prima folosinta sau distrugerea !un
aliment" sau instrainarea acestuia !banul".
$un corporal -;ucru ce are o existenta materiala.
$un de gen -;ucru determinat prin caracterele genului din care face
parte.
$un "ungibil -;ucru care caracterizat prin trasaturi generice poate fi
-
inlocuit, in exercitarea unei obligatii, cu un altul de acelasi
fel !o cantitate de grane".
$un indivi!ibil -;ucru care nu poate fi impartit in mai multe fragmente,
parti, bucati etc., fara a i se schimba destinatia.!o haina"
ndivizibilitatea unui lucru rezulta din natura lui; ea poate fi
insa stabilita si prin vointa partilor exprimata intr-un act
#uridic.
$un viitor -6un ce nu se afla in patrimoniul debitorului in momentul
nasterii obligatiei, dar care urmeaza sa faca parte din acesta,
cel mai tarziu pana in momentul executarii obligatiei.
$unuri determinate
individual
-*are au insusiri specifice si reprezinta o anumita
individualitate ,cum sunt o casa determinate prin elemente
de identificare,un televizor,o picture.;a aceste bunuri
momentul transmiterii dr. de proprietate va fi cel al
incheierii actului #uridic si suportarea riscului contractului
este altul decat atunci cand bunurile sunt determinate
generic!ex.bani,cereale"
$unuri neconsumptibile -*are prin intrebuintare continua nu isi consuma
substanta!ex. *ladiri,terenuri"
$unuri "rugi"ere -)pre deosebire de b.nefrugifere,sunt bunuri susceptibile de
a produce fructe fara consumarea substantei lor.;egea face
distinctie intre fructe naturale!ciuperci dintr-o
padure,vanatul",fructe industriale!recolta produsa pe un
teren agricol"fructe civile!chirii,dobanzi"
$unuri "ungibile -*are pot fi inlocuite unele cu altele!banii,titluri de valoare"
$unuri ne"ungibile -<u pot fi inlocuite unele cu altele pt.a libera pe debitor!o
casa,o sculptura"
$unuri divi!ibile -*are pot fi impartite ,fara ca prin aceasta sa li se schimbe
destinatia!o bucata de stofa"
$unuri principale -Au o intrebuintare independenta!o barca"
$unuri accesorii -&evin utile numai prin intermediul altor lucruri de care
sunt legate!cheile pt masina,instalatia electrica dintr-un
imobil de locuit"
$unuri a"late in circuitul
civil
$unuri scoase din
circuitul civil
C
Caduc -Act ce nu mai are putere legala, nul, anulat, perimat; cazut
in desuetudine !lege, obicei".
;egat caduc - legat anulat prin instrainarea de catre testator
a lucrului legat.
Caducitate -Actele #uridice care nu mai au putere legala, sunt perimate,
ca urmare a unui eveniment ulterior facerii actului. Ex.
caducitatea dispozitiei testamentare, in cazul in care
9
persoana in favoarea careia s-a facut testamentul moare
inaintea testatorului.
Capacitate civila -Aptitudinea unor persoane fizice sau #uridice de a avea
drepturi si obligatii de natura civila, de a fi subiecte de drept
in raporturi #uridice civile.
Capacitate de e#ercitiu - Aptitudinea persoanelor !fizice sau #uridice" de a-si
exercita drepturile si de a-si asuma obligatii civile prin
incheierea de acte #uridice. *. de e. este alaturi de
capacitatea subiectivala, o componenta esentiala a
capacitatii civile. *ele doua componente ale capacitatii
civile reunite in unitatea organica a continutului acesteia, se
caracterizeaza prin valente #uridice complementare.
Capacitate uridica -Aptitudinea persoanei fizice sau persoanei #uridice de a
participa !in nume propriu sau pentru altul", ca titular de
drepturi
si obligatii la raporturile #uridice. Aceasta aptitudine este
reglementata diferit in cadrul diferitelor segmente ale
sistemului #uridic. Astfel, in dreptul civil se recunoaste
aptitudinea generala a persoanei de a avea drepturi si
obligatii, facandu-se abstractie de impre#urarea ca aceasta
are sau nu aptitudinea de a le exercita ea insasi, savarsind
acte #uridice
Capat de cerere -Pretentie distincta intr-o actiune introdusa la o instanta de
#udecata.
Caracter constitutiv -Trasatura specifica a unor acte #uridice prin efectul carora
se creaza noi drepturi subiective.
Caracter declarativ -Trasatura specifica a unor acte #uridice prin efectul carora
se confirma drepturi subiective cu caracter retroactiv.
Caracter translativ -Trasatura specifica a unor acte #uridice prin efectul carora o
parte transmite celeilalte parti un drept real asupra unui bun
pe care-l are in proprietate.
Casare - &esfiintare a unei hotarari #udecatoresti ca urmare a
admiterii unei cai de atac !recurs, apel, recurs in anulare".
*asarea hotararii atacate poate fi totala, atunci cand
hotararea este desfiintata in intregul ei !se refera la toate
chestiunile de fapt si de drept" sau partiala, atunci cand,se
desfiinteaza numai o parte din hotararea atacata !se refera
numai la unele chestiuni de fapt sau de drept". +otivele de
casare sunt prevazute de lege.
Cedat -&ebitorul unui contract ce a facut obiectul unei cesiuni.
Cedent -Persoana care cedeaza un drept; creditor care transmite,
printr-un contract de cesiune, creanta sa unei alte persoane.
Cerere reconventionala -*erere formulata de parat impotriva actiunii introdusa de
reclamant.
Cesionar -Persoana careia i se cedeaza un drept.
Cesiune -Transmisiune intre vii a unui drept
%5
Cesiune de creanta -*esiunea unui drept de creanta.
Cesiune de datorie -*esiunea obligatiei ce revine debitorului catre o alta
persoana.
Chemare in garantie -*erere prin care o parte din proces cere organului de
#udecata sa introduca in instanta un tert care s-a apere
impotriva partii adverse.
Circuit civil -Totalitatea faptelor si actelor #uridice in temeiul carora se
nasc raporturi #uridice civile.
Circulara -nstructiune trimisa de un superior ierarhic functionarilor
din subordinea sa, cuprinzand indicatii in aplicarea legilor si
regulamentelor si nu decizii.
*irculara nu poate fi atacata in contenciosul administrativ.
Clau!a - Prevedere sau stipulatie cuprinsa intr-un act #uridic. *lauza
contractuala se stabileste in contract prin acordul de vointa
al partilor. *lauza penala este clauza prin care partile
evalueaza, anticipat si prin apreciere, daunele ce se cuvin
creditorului in caz de neexecutare, executare cu intarziere
sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
Ea are o larga aplicare in contractele economice, in
contractele comerciale internationale etc. Art.%577 si urm.
din *odul civil reglementeaza obligatiile cu clauza penala.
Clau!a cominatorie -*lauza penala intr-un contract civil ce urmareste sa asigure
executarea acestuia.
Clau!a compromisorie -&ispozitie contractuala prin care partile se obliga sa
solutioneze neintelegerile ce s-ar ivi intre ele cu ocazia
ducerii la indeplinire a contractului pe cale arbitrala.
Clau!a de neraspundere -*onventie accesorie a unui contract prin care partile
inlatura, total sau partial, raspunderea contractuala ce le-ar
reveni in caz de neexecutare.
Clau!a leonina -&ispozitie contractuala a carei executare urmareste sa
asigure avanta#e exorbitante unor contractanti in detrimentul
celorlalti.
Clau!a penala -*lauza cominatorie prin care o persoana se obliga sa
plateasca, in caz de neexecutare, o suma determinata de
bani.
Clau!a re!olutorie -&ispozitie intrata intr-un act #uridic in temeiul caruia
respectivul act va fi deplin drept reziliat, daca una din parti
nu-si indeplineste obligatia sau daca intervine un eveniment
in afara vointei partilor.
Cod -Actul legislativ care cuprinde intr-un sistem unitar normele
dintr-o ramura a dreptului !ex. *odul penal, *odul de
procedura penala, *odul civil, *odul de procedura civila,
*odul familiei etc.".
Codi"icare -Elaborarea unor norme legislative referitoare la o ramura
de drept.
Cominatoriu -*eea ce constrange o persoana sa indeplineasca sau sa se
%%
abtina de la o actiune.
&aune cominatorii - suma de bani pe care debitorul unei
obligatii de a face este obligat pe cale #udiciara s-o achite
creditorului, de obicei zilnic, pana la indeplinirea in natura a
creantei.
Comisoriu -*e duce la desfiintarea unui contract.
Pact comisoriu - clauza sau conventie accesorie a unui
contract prin care partile prevad rezolutia acestuia in caz de
neexecutare.
Compensatie -+i#loc de stingere a doua obligatii reciproce si de aceeasi
natura existente intre doua persoane ce cumuleaza astfel
fiecare dubla calitate de creditor si debitor al celeilalte. *.
are ca efect stingerea reciproca si concomitenta a celor doua
obligatii pana la concurenta valorii celei mai mici dintre ele.
Atunci cand obligatiile reciproce au valoarea egala, fiecare
dintre ele se stinge in totalitate.
Compensatorii(daune) -sume de bani pe care debitorul le plateste creditorului in
caz de neexecutare a contractului pentru acoperirea
pagubelor pricinuite.
Competenta -*alitatea unei autoritati publice de a face acte #uridice.
*ompetenta rationae materiae - competenta #urisdictionala
determinata de gradul si natura instantei de #udecata.
*ompetenta rationae personae - competenta stabilita in
raport cu situatia partilor litigante.
*ompetenta rationae loci - competenta stabilita in raport de
locul unde s-a incheiat un act, s-a deschis succesiune, a avut
loc o infractiune etc.
A-si declina competenta - a se declara in afara prevederilor
legale pentru a solutiona un litigiu.
Comutativ(contract) -contract oneros care are ca obiect prestatii echivalente
pentru ambele parti.
Conditie -+odalitate a obligatiei ce consta intr-un eveniment viitor si
incert de care depinde nasterea !conditie suspensiva" sau
stingerea unei obligatii cu efecte retroactive !conditie
rezolutorie".
Conditie re!olutorie -*onditie de a carei indeplinire depinde desfiintarea actului
#uridic civil. ( astfel de conditie poate fi formulata dupa
cum urmeaza$ acest contract de locatiune isi inceteaza
efectele pe data reintoarcerii in tara a fratelui locatorului,
chiar daca la acea data termenul pentru care el a fost
incheiat inca nu va fi implinit
Conditie suspensiva -*onditie de a carei indeplinire depinde nasterea actului
#uridic !sau, in alti termeni perfectarea actului". Are un
astfel de caracter, spre exemplu, asumarea de catre parti a
obligatiei de a vinde, respectiv de a cumpara un imobil daca
vanzatorul se va muta intr-o alta localitate intr-un interval
%,
de / luni de zile de la data cand a fost asumata aceasta
obligatie.
Con"irmare -Act #uridic unilateral prin care o persoana care ar fi putut
invoca o nulitate relativa pentru a anula un act, renunta la
actiune, facand astfel valabil respectivul act.
Con"lict de legi -)ituatie creata prin diferentele dintre legiuirile aplicabile,
fie succesiv in acelasi loc !conflict de legi in timp", fie
simultan in locuri diferite !conflict de legi in spatiu".
Con"u!ie -%. +od de stingere a obligatiei ce rezulta din unirea in
aceeasi persoana a calitatii de creditor si debitor.
,. +od de stingere a servitutilor ce rezulta din faptul ca atat
fondul servant, cat si cel dominant trec in stapanirea
aceluiasi proprietar.
/. 0orma de accesiune mobiliara ce consta in amestecul a
doua materii ce apartin la doi proprietari diferiti, avand
drept urmare nasterea unui lucru nou.
Conuncta(obligatie) -obligatie ce are mai multi debitori, fiecare tinut la
executare pentru partea sa.
Consensual(contract) -ce se incheie prin simplu consimtamant, fara nici o
formalitate.
Consensualism -Principiu #uridic in temeiul caruia contractele incheiate prin
simplu acord de vointa a partilor sunt valabile fara nici o
formalitate.
Conservare(act de) -+asura ce urmareste ocrotirea si pastrarea unui drept !ex.
intreruperea unei prescriptii, inregistrarea in actele de
publicitate etc."
Consimtamant -%. +anifestare de vointa a unei persoane in vederea
incheierii unui act #uridic.
,. +anifestare de vointa, expresa sau tacita, prin care o
persoana isi da aprobarea la un act pe care-l incheie o alta
persoana cu scopul de a-i da valabilitate.
Consolidare -+od de stingere a unei servituti personale !ex. un uzufruct"
prin intrunirea asupra aceleiasi persoane a calitatii de nud
proprietar si de titular al servitutii.
Constatare -)tabilirea in scris de catre un organ de stat, in cadrul
competentei sale legale, a unui fapt.
Constitutionalitate -nsusirea unei legi sau a unui act #uridic de a fi conform cu
constitutia.
Constitutiv -*ontract constitutiv de drepturi reale - contract prin care o
parte constituie un drept real asupra bunurilor sale in
favoarea altei persoane.
Contencios administrativ -(rgan #urisdictional ce statueaza cu privire la litigiile dintre
stat si particulari.
Contestatio(contestare) -Plangere pe care o parte nemultumita o face impotriva unor
hotarari pronuntate de unele instante #udiciare sau impotriva
unor acte de executare silita.
%/
Contract - Act #uridic civil constand in acordul de vointa intre doua
sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea,
modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.

Contract aleatoriu -*ontract in care partile nu cunosc existenta sau intinderea
foloaselor patrimoniale ce vor rezulta din contract, intrucat
s-au obligat in functie de o conditie, fapt ce duce, in raport
cu indeplinirea sau neindeplinirea conditiei, la o sansa de
castig sau la un risc de pierdere.
Contract bilateral -*ontract in care partile se obliga una fata de alta in mod
reciproc.
Contract cu titlu gratuit -*ontract in care una din parti face o prestatie fara a
pretinde o contraprestatie de la cealalta parte, fie cu intentia
de a face o donatie, fie intr-un mod dezinteresat.
Contract cu titlu oneros -*ontract in care fiecare parte stipuleaza de la cealalta o
prestatie in schimbul celeia pe care o promite.
Contract de %no&'ho& -*ontract ce are ca obiect transmiterea cu titlu oneros a
anumitor cunostinte, abilitati, procedee sau experiente
tehnice.
Contract sinalagmatic -*ontract ce naste, din momentul incheierii acestuia,
obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor
parti !denumit si bilateral".
Contradictorialitatea -Principiu de baza al #udecatii, asezat in capitolul , titlul ,
art. ,-9, *odul de procedura penala, partea speciala, potrivit
caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Ea consta in drepturile partilor de a fi prezente la #udecata,
de a cunoaste pretentiile sau invinuirile formulate impotriva
lor, de a discuta in contradictoriu in fata instantei toate
elementele de fapt si de drept ale cauzei, putand administra
probele lor si combate pe cele ale adversarilor.
Conventie -Acord de vointa a doua sau mai multe persoane fizice sau
#uridice, cu scopul de a crea sau de a stinge obligatii.
Conversiune(act uridic) - posibilitatea ca un act #uridic lovit de nulitate sa produca
efectele #uridice ale unui alt act #uridic, daca intruneste
conditiile de valabilitate ale acestuia din urma.
Creanta -&rept in temeiul caruia o persoana !creditorul" poate
constrange pe o alta !debitor" sa-i dea, sa-i faca sau sa nu-i
faca ceva.
Creanta certa -*reanta a carei validitate nu ridica nici un dubiu.
Creanta e#igibila -*reanta a carei executare creditorul poate s-o pretinda
imediat.
Creanta lichida -*reanta a carei cuantum este determinat in mod exact.
Creditor -Titularul unei creante, subiect activ in raportul #uridic
obligational din care s-a nascut acea creanta. *reditorul are
indreptatirea sa pretinda debitorului indeplinirea obligatiei
%2
corelative dreptului sau de creanta.
*reditor chirografar - creditor a carui creanta nu este
insotita de nici o garantie, reala sau personala;
*reditor gagist, ipotecar - creditor a carui creanta este
garantata de un ga# sau ipoteca;
*reditor privilegiat - creditor a carui creanta este garantata
in temeiul legii, de un privilegiu.
Culpa -0orma a vinovatiei, prevazuta in cap. , titlul , art. %9,
*odul penal, partea generala. 0apta este savarsita din culpa
cand infractorul$ prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l
accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce, nu
prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l
prevada.
Culpa civila -*ulpa susceptibila de a anga#a raspunderea civila a
autorului ei.
Culpa contractuala -*ulpa debitorului de a nu-si executa obligatia asumata.
Custode - ( persoana care are pentru pastrare si conservare bunuri
mobile, care de regula sunt sechestrate. Ea este
raspunzatoare de indeplinirea acestei sarcini fata de
organele care au instituit-o.
Cutuma -1egula #uridica nescrisa formata in practica vietii sociale si
transmisa din generatie in generatie prin traditie.
Cvasi contract -0apt voluntar licit ce naste obligatii !ex. gestiunea de
afaceri".
Cvasi delict -0apta ilicita neintentionata ce antreneaza o raspundere
civila.
Cvasi u!u"ruct -:zufruct al carui obiect il constituie bunuri consumptibile.
D
Data certa -=i incepand de la care existenta unui act sub semnatura
privata nu mai poate fi contestata de catre terti; data ce se
obtine fie prin inregistrarea actului la un organ de stat, prin
moartea unuia din semnatari sau prin trecerea acestuia intr-
un inscris emanat de la un organ de stat.
Dauna -Paguba, pre#udiciu sau vatamarea provocata unei persoane
ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau
legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu
toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea
stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala,
paguba adusa unui drept patrimonial !ex. de proprietate".

Daune cominatorii -)ume de bani pe care debitorul trebuie sa le plateasca, in
temeiul unei hotarari #udecatoresti, creditorului pentru
intarzierea in executarea obligatiei sale.
Daune interese -&espagubiri banesti pe care debitorul trebuie sa le
plateasca, in temeiul unei hotarari #udecatoresti, creditorului
%3
pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiei contractate.
Daune directe -*onsecinte negative, directe si necesare, ale neexecutarii
sau executarii defectuoase ori cu intarziere de catre debitor a
prestatiei contractualmente asumata, care se rasfrang asupra
creditorului fiind concretizate in pagubele pricinuite de
acesta.
Daune indirecte -Pre#udicii suferite de creditor ca urmare a neexecutarii
obligatiei contractualmente asumate si care se afla intr-o
legatura de cauzalitate mi#locita si intamplatoare cu faptul
neexecutarii.
Daune interese
compensatorii
-&espagubiri in bani a caror plata incumba debitorului
pentru repararea pre#udiciului incercat de creditor ca urmare
a neexecutarii !totale sau partiale" ori a executarii
defectuoase a obligatiilor asumate de acesta !adica de
debitor".
Daune interese moratorii -&espagubiri in bani ce reprezinta echivalentul pre#udiciului
cauzat creditorului prin inarzierea executarii obligatiei
contractualmente asumata de catre debitor. &aune interese
moratorii nu sunt menite sa inlocuiasca executarea in natura
a obligatiei si, ca urmare, pot fi cumulate cu acestea, dupa
cum pot fi cumulate si cu daunele-interese compensatorii
care inlocuiesc executarea in natura a prestatiei.
Debitor - Termen ce desemneaza in mod generic subiectul pasiv al
raportului #uridic obligational. n diferite raporturi
obligationale concrete, debitorul primeste denumiri
specifice. Astfel, in contractul de imprumut debitorul se
numeste imprumutat; in contractul de vanzare debitorul
pretului se numeste cumparator, iar debitorul obligatiei de
predare a bunului
se numeste vanzator; in contractul de inchiriere debitorul
obligatiei de plata a chiriei se numeste chirias, iar debitorul
obligatiei de predare a folosintei bunului inchiriat se
numeste locator; in ipoteza obligatiilor izvorate din fapte
ilicite cauzatoare de pre#udicii, debitorul se numeste
faptuitor sau autor al faptei ilicite pagubitoare etc
Decadere din bene"iciul
termenului
-)anctiune civila concretizata in pierderea de catre debitor a
dreptului de a se prevala de termenul suspensiv stipulat in
favoarea sa, pierdere avand drept consecinta exigibilitatea
imediata a obligatiei contractualmente asumate de catre
acesta.
Decadere din termenul
legal
-)anctiune #uridica ce consta in pierderea dreptului de a
exercita o cale de atac sau anumite acte procedurale, ori un
drept subiectiv, in privinta carora, prin dispozitii legale
imperative, s-a stabilit pentru titular obligatia de a le
valorifica intr-un anumit termen, iar acesta n-a indeplinit
%7
obligatia respectiva.
Des"iintare - !cu referire la acte #uridice", termen utilizat cu semnificatia
de inlaturare a actului #uridic si a efectelor acestuia in mod
retroactiv, de la data incheierii. n situatii diferite,
desfiintarea primeste denumiri diferite.
Delict civil -0apt ilicit si culpabil, cauzator de pre#udicii, de unde si
obligatia de dezdaunare.
Desesi!area -ncetarea investirii unui organ de urmarire penala sau
instantei de #udecata cu solutionarea unei pricini, in temeiul
propriei hotarari !ex. in caz de necompetenta" sau a hotararii
unui organ superior !ex. in caz de stramutare".
Desistarea - !renuntare de buna voie" - cauza de nepedepsire, prevazuta
in capitolul , titlul , art. ,,, *odul penal, partea generala,
consta in intreruperea, incetarea sau curmarea de catre
faptuitor, de buna voie, a savarsirii infractiunii.

Despagubire -:na din modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin
infractiune. 1epararea pagubei se poate face in natura
!restituirea lucrului, restabilirea situatiei anterioare savarsirii
infractiunii, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris"
sau prin plata unui echivalent banesc.
Destinatia proprietarului -+od de constituire a servitutilor stabilite prin fapta omului,
concretizat in actul prin care proprietarul ce stapaneste doua
fonduri creaza intre ele o stare de fapt care ar constitui o
servitute daca fondurile ar apartine la doi proprietari diferiti.
Detentor precar -Persoana care detine un lucru stapanindu-l fara intentia sau
vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine, de a se
comporta cu privire la lucru ca proprietar sau ca titular al
altui drept real.
Devalmasie -&rept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane
numite devalmasi il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre
ele in cote-parti.
Disciplina contractuala -(rdinea ce urmeaza a fi respectata de partile contractante
in executarea stipulatiilor prevazute in contract.
Disponibilitate(principiu
)
-Principiul disponibilitatii - principiu in temeiul caruia
partile litigante intr-un proces civil pot sa dispuna asupra
dreptului in discutie si asupra mi#loacelor de aparare a
acestui drept;
Dispo!itie -%. Prevedere obligatorie cuprinsa intr-un act normativ.
,. *lauza prevazuta intr-un act #uridic, in special in
testamente si donatii.
/. +asura luata de un organ superior, obligatorie pentru
organele in subordine.
Dispo!itiv -Partea finala a unei hotarari #udiciare care contine solutia
data de instanta in litigiul in cauza.
Dispune -A face un act de dispozitie.
%8
Divergenta -Propunere facuta de o parte pentru modificarea unor clauze
dintr-un proiect de contract intocmit de cealalta parte.
Dividend -*ota parte din beneficiul realizat de o societate si atribuit
fiecarui asociat proportional cu drepturile acestuia.
Dobanda -.enit adus de un capital datorat sau imprumutat.
Dobanda conventionala -&obanda datorata unei stipulatii stabilite cu ocazia
incheierii unui contract;
Dobanda legala -&obanda al carei cuantum este fixat de lege.
Dobanda sca!uta -&obanda al carei termen de plata s-a implinit.
Dol -*onsta in inducerea in eroare a unei persoane, prin
mi#loace viclene, ori dolosive cu scopul de a incheia un act
#uridic, un contract sau un alt act.
Drept de creanta -&reptul creditorului unei obligatii de a pretinde debitorului
indeplinirea obligatiei corelative de a da, a face sau nu face
ceva.
Drept de dispo!itie -:nul din atributele dreptului de proprietate ce consta in
dreptul proprietarului de a instraina lucrul, de a constitui
asupra acestuia drepturi reale sau chiar de a-l distruge in
mod inutil.
Drept de "olosinta -Atribut al dreptului de proprietate ce consta in dreptul
proprietarului de a folosi si de a culege fructele si veniturile
bunului ce formeaza obiectul dreptului de proprietate.
Drept de pre"erinta -0acilitate ce ingaduie unui creditor de a fi platit din
vanzarea unui anumit bun cu preferinta fata de creditorii
chirografari.
Drept de retentie -&rept ce ingaduie unui creditor de a refuza sa restituie un
bun al debitorului, pana ce debitorul nu-i plateste ce-i
datoreaza in legatura cu acel bun.
Drept de servitute -&rept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil, care
dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau
anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.
Drept de super"icie - &rept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o
persoana numita superficiar asupra constructiilor,
plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei
persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste
un drept de folosinta. *omporta o suprapunere a doua
drepturi de proprietate apartinand la doi titulari diferiti si
avand obiecte diferite$ dreptul de proprietate al
superficiarului asupra constructiilor, plantatiilor sau
lucrarilor si dreptul de proprietate al altei persoane asupra
terenului.
Drept de urmarire -0acultate recunoscuta titularului unui drept real, de a cauta
si pretinde bunul asupra caruia poarta dreptul sau, in orice
maini s-ar gasi. Astfel, proprietarul unui bun care a fost
pierdut sau care a intrat in alt mod in posesia nelegitima a
altei persoane, poate sa pretinda inapoierea acelui bun de la
%-
cel care il detine fara temei legal.
Drept de u! - &rept real care confera titularului sau prerogativele de a se
folosi de lucru si de a-i culege fructele numai pentru nevoile
sale si ale familiei lui. Este o varietate a dreptului de
uzufruct. Are un caracter strict personal, in sensul ca nu
poate fi nici cedat si nici inchiriat altcuiva.
Drept de u!u"ruct -&rept real care confera titularului sau posesia si folosinta
asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, precum si posibilitatea
exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si
proprietarul, avand insa indatorirea de a conserva substanta
lucrurilor respective.
Drept privat -1amura a dreptului ce reglementeaza raporturile dintre
particulari.
Drept public -1amura a dreptului ce se ocupa cu organele statului.
Dreptul de preemtiune - &reptul uneia din parti de a fi preferata unei alte persoane
la cumpararea sau vanzarea unui anumit bun !ex. vanzarea
terenurilor agricole poate sa aiba loc numai dupa ce vecinii
terenurilor au renuntat la cumparare, ei fiind primii
preferati".
(
(lementele constitutive
ale in"ractiunii
-arti componente ale infractiunii. Acestea sunt$ obiectul,
subiectul, latura obiectiva si latura subiectiva !laturi care au
elemente".
(mite -A elabora si pune in vigoare un act normativ.
(tapele procesului penal -&iviziuni existente in cadrul procesului penal. Astfel, in
faza urmaririi penale pot fi intalnite ca etape$ cercetarea
penala si trimiterea in #udecata, iar in faza #udecatii$
#udecata in fond !in prima instanta", #udecata in caile de atac
(ventual (drept) -drept nascut dintr-un act #uridic caruia ii lipseste un
element esential pentru a fi un act pur si simplu !ex.
promisiunea unilaterala de vointa".
(victiune -Pierderea de catre o persoana a unui drept asupra unui
lucru datorita faptului ca asupra aceluiasi lucru s-a
recunoscut unui tert un drept care anihileaza drepturile
primei persoane.
(#ceptie -+i#loc procedural folosit de una din partile litigante prin
care, invocandu-se o situatie de fapt sau de drept, se cere,
fara a se dezbate cauza in fond, amanarea sau chiar
respingerea acestuia.
(#ceptie absoluta -Exceptie bazata pe o norma.
(#ceptie de nulitate -Prin care se invoca nulitatea absoluta sau relativa a actului
invocat, in sustinerea pretentiilor sale, de catre partea
adversa.
(#ceptii de
necompetenta
-Prevazute in capitolul , titlul , art. /9, *odul de
procedura penala, partea generala, mi#loc prin care se
%9
creeaza posibilitatea trimiterii cauzei de la organul #udiciar
necompetent la cel competent.
(#ceptii de procedura -1eglementate in sectiunea , capitolul , titlul , art. /,5,
*odul de procedura penala, partea speciala; mi#loace de
aparare invocate in cursul procesului penal, constand in stari
de fapt sau de drept, susceptibile sa puna capat sau sa
intrerupa cursul #udecatii.

(#ecutare -)inonim in materie de obligatii cu plata.
(#ecutare in natura -ndeplinirea prestatiei in natura ei specifica, cu indeplinirea
tuturor conditiilor legale si conventionale privind executarea
respectivei obligatii.
(#ecutare prin
echivalent
-Plata unei compensatii banesti menite sa inlocuiasca o
prestatie ce trebuie executata in natura.
(#ecutare silita -+asuri pe care creditorul le ia, cu a#utorul constrangerii de
stat, in cazurile prevazute de lege, in vederea realizarii unei
creante neexecutata de debitor.
(#ecutori udecatoresti - Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si #udecatorii,
care efectueaza executarea silita a dispozitiilor cu caracter
civil din titlurile executorii si indeplinesc orice alte atributii
date prin lege. Ei sunt numiti in functie de ministrul #ustitiei.
Activitatea lor este indrumata si controlata de catre
presedintii instantelor pe langa care functioneaza.
(#ecutoriu -0ormula executorie - ordin de executare pus pe o hotarare
#udiciara pentru a fi aplicata;
- Titlu executoriu - act ce serveste drept temei pentru o
executie silita.
(#igibil -*aracterul unei obligatii, a carei executare poate fi ceruta
imediat.
(#igibilitate -*alitatea unei creante a carei executare poate fi ceruta
imediat de catre creditor.
(#onerare -Eliberarea de raspundere a unei persoane de o obligatie
contractuala !ex. in caz de forta ma#ora, de culpa unui tert, a
victimei etc.".
)
)aliment -Administrarea si lichidarea patrimoniului unui comerciant,
persoana fizica sau #uridica, aflata in imposibilitate de a-si
achita debitele contractate in legatura cu actele de comert pe
care le-a incheiat.
)als in declaratii - nfractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals
asezate in capitolul , titlul ., art. ,9,, *odul penal,
partea speciala si consta in declararea necorespunzatoare
adevarului, facuta unui organ sau institutie de stat ori unei
institutii publice, sau de interes public, in vederea producerii
unei consecinte #uridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
,5
cand, potrivit legii ori impre#urarilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acestei consecinte.
)als in inscris sub
semnatura privata
- nfractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals,
prevazute in capitolul , titlul ., art. ,95, *odul penal,
partea speciala si consta in falsificarea unui inscris sub
semnatura privata prin contrafacerea scrierii sau a
subscrierii ori prin alterarea lui in orice mod, daca
faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza
altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei
consecinte #uridice.
)als intelectual - nfractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals,
reglementate in capitolul , titlul ., art. ,-9,
*odul penal, partea speciala si consta in falsificarea unui
inscris oficial cu prile#ul intocmirii acestuia, de catre un
functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin
atestarea unor fapte sau impre#urari necorespunzatoare
adevarului, ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele
date sau impre#urari.
)als material in
inscrisuri o"iciale
- nfractiune care face parte din categoria infractiunilor de
fals, reglementate in capitolul , titlul ., art. ,--, *odul
penal, partea speciala si consta in falsificarea unui
inscris.oficial prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii ori
prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca
consecinte #uridice.
)apta ilicita -0apta sau inactiune prin care se incalca o dispozitie legala.
)apta putativa - 0apta savarsita de o persoana care, pe planul constiintei,
are reprezentarea ca a comis o infractiune, desi in realitate
fapta respectiva nu este prevazuta de legea penala si deci nu
constituie infractiune. Este o reprezentare si apreciere
gresita a realitatii.
)a!ele procesului penal - &iviziuni sau etape ale procesului penal, in cadrul carora
se desfasoara activitati specifice - fazei respective si care
sunt delimitate prin momente importante ale activitatii
procesuale. n fiecare faza activitatea procesuala este
desfasurata de un alt organ #udiciar. Procesul penal cunoaste
trei faze$ urmarirea penala, #udecata si punerea in executare
a hotararilor #udecatoresti, prevazute in trei titluri
corespunzatoare din *odul de procedura penala, partea
speciala.

)ideusiune -4arantie personala ce se realizeaza printr-un contract prin
care o persoana numita fide#usor se obliga fata de un
creditor sa execute obligatia debitorului acestuia in
eventualitatea neindeplinirii obligatiei de catre respectivul
debitor.
)olosinta(drept) -&rept de folosinta - atribut al dreptului de proprietate, in
,%
temeiul caruia proprietarul poate trage toate foloasele
corespunzatoare destinatiei sale economice.
)ond aservit -0ond asupra caruia se exercita o servitute.
)ond dominant -0ond titular al unui drept de servitute.
)ormalism uridic -*aracteristica unor acte #uridice de a produce efecte cu
conditia ca acestea sa imbrace anumite forme scrise sau
orale.
)ormalitate -*onditie de forma prescrisa de lege pentru ca un act #uridic
sa fie variabil si opozabil tertelor persoane.
)ormele in"ractiunii - *oncept folosit de stiinta dreptului penal prin care se
inteleg formele pe care le poate imbraca infractiunea, in
raport cu fazele externe de desfasurare a activitatii
infractionale. 0ormele infractiunii sunt$ forma actelor
preparatorii; forma tentativei !corespunde fazei actelor de
executare"; forma infractiunii consumate si infractiunii
epuizate !corespund fazei urmarilor".
)ormele vinovatiei Asezate in capitolul , titlul , art. %9, *odul penal, partea
generala, forme pe care le poate imbraca vinovatia in
savarsirea unei infractiuni, respectiv intentia, culpa si
praeter-intentia. ;egea prevede ca vinovatia exista cand
fapta care prezinta pericol social este savarsita cu intentie
sau din culpa.
)ormula e#ecutorie -+entiune pe care organele #urisdictionale sau alte organe
competente le pun pe o hotarare sau pe orice alt titlu in
vederea punerii acestora in executare silita.
)orta maora -)ituatie de fapt neprevazut si de neinlaturat care pune pe
debitor in imposibilitatea de a-si duce la indeplinire
obligatia sau determina o persoana sa faca ceva impotriva
legii.
)ortuit(ca!) - eveniment datorat unei intamplari, in afara oricarei culpe a
debitorului sau al autorului aparent al daunei.
)rauda la lege -+anopere dolosive pe care unele parti le folosesc cu ocazia
incheierii sau executiei unor conventii cu intentia de a
inlatura aplicarea, in asemenea situatii, a unor norme
imperative legale.
)raudarea creditorilor -Acte incheiate sau fapte savarsite de un debitor in scopul
pre#udicierii creditorilor sai. Pentru apararea intereselor
acestora din urma legea le acorda asa zisa actiune Pauliana
prin care se cere anularea sau revocarea unor asemenea acte.
)ructe -Produsele pe care un bun le da la intervale periodice, fara
a-si altera sau diminua substanta, fie in mod natural !fructe
naturale, prasila animalelor", fie prin munca omului !fructe
industriale, cereale", fie prin foloasele pecuniare pe care le
da !fructe civile, ex. dobanzile".
)ungibil(bun) -lucruri care, fiind determinate prin numar, greutate sau
masura, pot fi inlocuite unele cu altele intr-o plata.
,,
)u!iune -*ontopirea a doua sau mai multe persoane #uridice in
scopul creerii unei persoane #uridice noi.
*
*arantie -+i#loc legal sau conventional de asigurare a executarii
obligatiilor !ex. clauza penala, arvuna etc.". n contractele
comerciale internationale se acorda un rol important
garantiilor, obligatiilor contractuale, care pot fi garantii
personale si garantii reale.
*arantie personala -+odalitate de garantare prin care o persoana se obliga sa
plateasca creditorului unui debitor debitul acestuia din
urma, in cazul cand debitorul nu-si executa obligatia
asumata.
*arantie reala -+odalitate #uridica de garantie prin care debitorul remite
un bun din patrimoniul sau creditorului sau ii constituie
acestuia o ipoteca sau un privilegiu asupra unor bunuri din
patrimoniul propriu pentru garantarea executarii obligatiei
luate fata de creditor.
*estiune -Administrarea patrimoniului sau o parte din bunurile unei
persoane de catre reprezentantul ei legal, cum ar fi gestiunea
tutorelui. (peratiile de primire, pastrare si eliberare a
bunurilor materiale sau a valorilor banesti indeplinite de
anga#atul unei organizatii publice, societati comerciale etc.,
in cadrul atributiilor sale de serviciu. Acest anga#at poarta
denumirea de gestionar.
*estiunea de a"aceri -ndeplinirea de catre o persoana !girant" a unor acte
#uridice sau actiuni materiale in interesul unei terte persoane
!girat".
*estiunea "rauduloasa - nfractiune care face parte din categoria infractiunilor
contra patrimoniului, asezate in titlul , art. ,%2, *odul
penal, partea speciala, consta in pricinuirea de pagube unei
persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau
conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori
trebuie sa aiba gri#a administrarii sau conservarii acelor
bunuri.
*ratuit(act cu titlu) -act #uridic in temeiul caruia o persoana se obliga la o
prestatie fata de o alta persoana, fara a primi nimic in
schimb.
+
+abitatie(drept de) -drept real ce confera beneficiarului dreptul de a folosi un
imobil cladit ca locuinta pentru sine si familia sa, fara a
putea ceda sau inchiria acest drept.
+otarare -Act adoptat de organele de stat, instantele #udecatoresti sau
alte organe cu aprobarea ma#oritatii membrilor prezenti.
>otararea guvernului, act #uridic prin care se stabilesc
norme sau masuri obligatorii pe intreg teritoriul tarii si prin
,/
care se rezolva probleme administrative cu caracter general.
Ea este emisa in conditiile prevazute de lege si in executarea
ei.
+otarare de e#pedient -Act prin care o instanta #udiciara pune capat procesului
drept urmare a unei intelegeri intervenite intre parti.
+otarare udecatoreasca -Prevazuta in capitolul , titlul , art. /%%, *odul de
procedura penala, partea speciala, act #uridic procesual, final
si de dispozitie prin care se solutioneaza de catre instanta,
cauza penala, punandu-se capat #udecatii. >otararile
#udecatoresti penale sunt de mai multe feluri$ sentinte,
decizii si incheieri.

I
Imbogatire "ara cau!a -*resterea patrimoniului unei persoane fara cauza
#ustificativa.
Imobil -6un ce nu poate fi deplasat in temeiul naturii sale !bun
imobil prin natura - ex. o cladire" sau a destinatiei lor !ex.
bunuri mobile afectate unui imobil prin natura pentru
exploatarea acestuia".
Imobili!are -Atribuirea unui mobil a calitatilor de imobil in conditiile
prevazute de lege !ex. imobile prin destinatie".
Imperativ -*alificativ ce caracterizeaza obligativitatea de aplicare a
normelor #uridice.
Imprescriptibil -&rept care potrivit legii, nu se stinge prin prescriptie, prin
trecerea timpului. *odul penal roman in capitolul , titlul
., art. %,%, partea generala, prevede un singur caz de
imprescriptibilitate in situatia infractiunilor contra pacii si
omenirii !prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul
infractiunilor contra pacii si omenirii".
Imprescriptibilitate -)ituatia unor drepturi care, in conformitate cu legea, raman
mereu ocrotite si, in consecinta, valorificate. Asa sunt, de
pilda, drepturile personale nepatrimoniale !dreptul la nume,
la reputatie, drepturile de autor", spre deosebire de actiunile
penale care pot fi intentate numai intr-un anumit termen.
Impunitate -)cutirea de pedeapsa in cazurile prevazute de lege.
Imputatia platii -+odul si ordinea de stingere a debitelor de aceeasi natura
pe care un debitor le-a contractat fata de acelasi creditor in
situatia in care plata facuta de debitor nu acopera toate
debitele.
Inalienabil -mposibil de instrainat. )ituatie stabilita prin lege cu
referire la bunuri sau drepturi care, neaflandu-se in circuitul
civil, nu pot face obiectul unui act de instrainare.
Inamovibil -!0unctionar" ce nu poate fi mutat, inlocuit sau destituit din
functie fara anumite garantii prevazute de lege.
Inamovibilitate -)ituatie #uridica creata unor categorii de persoane
,2
!magistrati, profesori etc." care nu pot fi mutati chiar daca
sunt avansate in functie, fara consimtamantul lor. Aceasta
institutie isi gaseste #ustificare in necesitatea realizarii
independentei persoanelor respective fata de guvern si alte
organe ale puterii.
Incapabil -Persoana fizica careia ii lipseste capacitatea de exercitiu.
Inceput de dovada scrisa -nscris semnat sau nu care, emanat de la persoana, face
plauzibil faptul pretins de un tert impotriva respectivei
persoane.
Incetarea procesului
penal
- +odalitate de solutionare a actiunii penale si implicit de
stingere a procesului penal, prevazuta in sectiunea ,
capitolul , titlul , art. /23, *odul de procedura penala,
partea speciala; dispusa de instanta de #udecata in conditiile
prevazute de lege !art. %5, lit. f-# sau exista o cauza de
nepedepsire".
nstanta de #udecata poate dispune incetarea procesului
penal in cazurile in care$ lipseste plangerea prealabila a
persoanei vatamate, autorizarea sau sesizarea organului
competent ori alta conditie prevazuta de lege, necesara
pentru punerea in miscare a actiunii penale; a intervenit
amnistia sau prescriptia ori decesul faptuitorului; a fost
retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat etc.
Incetarea urmaririi
penale
- +odalitate de solutionare a actiunii penale si implicit de
intrerupere a urmaririi penale, reglementata in sectiunea .,
capitolul ., titlul , art. ,2,, *odul de procedura penala,
partea speciala, care se poate lua in orice moment al fazei
urmaririi penale daca se constata ca exista vreo cauza care
impiedica exercitarea actiunii penale.
Incheierea de sedinta -1eglementata in capitolul , titlul , art. /53, *odul de
procedura penala, partea speciala, hotarare pronuntata de
instanta de #udecata in cursul #udecatii care nu rezolva
fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri,
probleme sau exceptii ori masuri procesuale !ex. arestarea
preventiva etc." care se ivesc in timpul #udecatii.
Incident - +i#loc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele
stari de fapt si situatii !lipsa unui martor; a unor acte" pe
care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Incident procedural -Exceptie prin care se invoca anumite pretentii sau situatii in
cursul procesului de catre parti sau impotriva acestora de
catre terti.
Incidenta legii penale -Aplicarea legii penale in cazul unor fapte concrete. Ea se
poate aplica in situatia in care fapta este infractiune si nu
exista vreo cauza care sa inlature caracterul penal al faptei
sau raspunderea penala a infractorului.
Indivi!ibil -*aracteristica bunului care nu poate fi impartit fara a i se
schimba destinatia economica pe care a avut-o.
,3
Indivi!ibilitate -Prevazuta in sectiunea , capitolul , titlul , art. //,
*odul de procedura penala, partea generala, consta in starea
de legatura intre doua sau mai multe cauze penale, aflate in
aceeasi faza procesuala si pentru cunoasterea adevarului in
aceste cauze se impune reuniunea lor in cadrul aceluiasi
proces penal.
Indivi!iune -)ituatia #uridica a bunurilor ce apartin mai multor persoane
care au asupra acestora nu o portiune concreta, ci o cota
parte matematica, abstracta.
Indreptarea hotararii -1ectificarea erorilor materiale ce se pot strecura in mod
involuntar in cuprinsul unei hotarari #udiciare.
In"irmare - &esfiintare a unui act sau masura procesuala ca fiind
nelegala sau netemeinica, efectuarea realizandu-se cu
incalcarea dispozitiilor legale, infirmarea mandatului de
arestare etc.".
In"ractiune bilaterala -*and fapta savarsita nu poate fi realizata decat de doua sau
mai multe persoane, chiar daca unele dintre ele nu raspund
penal !ex. adulter, bigamie, incest etc.".
In"ractiune cali"icata -nfractiune in a carei continut intra un element agravant ce
#ustifica o sanctiune mai severa.
In"ractiune comisiva -nfractiunea care se savarseste printr-o actiune prin care se
face ceva interzis de legea penala !ex. delapidare".
In"ractiune consumata -nfractiune savarsita integral.
In"ractiune continua -nfractiune a carei actiune sau inactiune se prelungeste in
timp.
In"ractiune continuata -nfractiune savarsita la diferite intervale de timp, dar in
aplicarea unei rezolutii unice.
In"ractiune "lagranta -nfractiune descoperita in momentul in care a fost savarsita
sau indata dupa ce a fost savarsita.
In"ractiune omisiva -*onsta in omiterea de a efectua o actiune ceruta de lege.
Este comportarea negativa, ramanerea in pasivitate prin
abtinerea sau omiterea de a face ceva, desi legea obliga la o
comportare activa !ex. nedenuntarea unor fapte grave contra
sigurantei statului".
Inscriere -(peratiune #uridica de consemnare intr-un registru a unei
declaratii, act #uridic sau bun.
Inscriere in "als -&enuntarea unui inscris ca fiind fals. Poate fi facuta pe cale
principala, prin adresarea denuntului organelor de cercetare
penala sau procurorului sau pe cale incidentala, in cadrul
unui proces penal in care a fost prezentat actul pretins
falsificat.

Inscriptia ipotecara -nscrierea ipotecii asupra bunurilor imobile sechestrate,
reglementata de art. %77 alin. / *od procedura penala.
Inscris o"icial -orice inscris care emana de la institutii publice sau de la
orice institutie de interes public sau care apartine unei
,7
asemenea unitati.
Inscrisuri -mi#loace de proba, pot servi ca mi#loace de proba, daca in
continutul lor se arata fapte sau impre#urari de natura sa
contribuie la aflarea adevarului.

Inscrisuri sub semnatura
privata
- nscris intocmit si semnat de parti, fara interventia
functionarului public. ;a aceste inscrisuri legea cere pentru
validarea lor doar semnatura partilor.
Insesi!abil -
Insolvabilitate -)tare a patrimoniului unui debitor asupra caruia creditorii
nu-si pot valorifica creantele, intrucat pasivul depaseste
activul.
Instante udecatoresti -(rgane de #urisdictie a caror functii specifice constau in
#udecarea proceselor privind raporturile civile, comerciale,
de munca, de familie, administrative, penale, precum si
orice alte cauze pentru care legea nu stabileste o alta
competenta.
Instrument de rati"icare -&ocument ce confirma ratificarea unui tratat de catre un
stat.
Intampinare -Act de procedura pe care paratul poate sa-l indeplineasca
inainte de inceperea dezbaterilor si prin care raspunde la
cererea reclamantului aducand dovezile corespunzatoare.
Intentie - !dol" - 0orma a vinovatiei, legea arata ca fapta este
savarsita cu intentie cand infractorul$ prevede rezultatul
faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei
fapte !intentie directa"; prevede rezultatul faptei sale si, desi
nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui !intentie
indirecta".
Interdictie
udecatoreasca
-+asuri prevazute de actele normative pentru ocrotirea
persoanelor fizice lipsite de discernamant din cauze psihice.
Interlocutoriu -*alificativ dat unei hotarari #udiciare in care instanta, fara a
statua asupra procesului, se pronunta asupra unor probleme
determinante pentru solutia de fond a litigiului.
Interogator - +i#loc procedural de obtinere a marturisirii in mod
provocat, fie la cererea partii potrivnice, fie din initiativa
instantei, in exercitarea rolului sau activ.
Interpus - Persoana care apare intr-un act #uridic in locul adevaratului
interesat, de obicei pentru a ocoli dispozitiile legii ce opresc
savarsirea actului in favoarea acestuia din urma. Pe baza
intelegerii dintre parti, interpusul este obligat ca ulterior sa
remita ceea ce a dobandit persoanei pe care a reprezentat-o.
Interventie in procesul
civil
-ntroducerea unei terte persoane, la cererea sa sau a uneia
din parti, intr-un proces pendinte cu scopul ca hotararea ce
se va da sa-i fie utila sau opozabila.
Intimat -Parte intr-un proces care se afla in situatia unui parat in caz
de recurs sau in alta cale de atac; persoana impotriva careia
,8
se declara recursul. n procesul penal, in calitate de intimat
poate sa apara inculpatul sau partea responsabila civilmente.

Investire -1ecunoasterea de catre organul de #udecata ca este
competent sa #udece cauza ce i-a fost adusa spre solutionare.
Investire cu "ormula
e#ecutorie
-Aplicarea formulei executorii pe hotararea definitiva a unui
organ de #urisdictie in vederea executarii ei.
I!vor de obligatii -0apt sau act #uridic care genereaza o obligatie.
J
Judecata - 0aza importanta a procesului penal, reglementata in
capitolul , titlul , art. ,-8 si urm., *odul de procedura
penala, partea speciala.
0aza #udecatii incepe in momentul sesizarii instantei si se
incheie in momentul in care in cauza s-a pronuntat o
hotarare definitiva, adica cauza penala a fost solutionata
definitiv.

Judecata contestatiei in
anulare
- Prevazuta in sectiunea , capitolul ., titlul , art. /9,,
*odul de procedura penala, partea speciala, se face de catre
instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare
se cere pentru vreunul din cazurile prevazute de lege !cand
procedura de citare a partilor nu a fost indeplinita conform
legii etc.".
Judecata de "ond -Examinarea fondului procesului materializata in hotararea
pronuntata.
Judecata dupa casare - !re#udecata" - Are loc la insasi instanta de recurs care
retine cauza sau la instanta de trimitere. ?udecata ce se
efectueaza este asimilata cu o #udecata in prima instanta.
Judecata in apel -1eglementata in sectiunea , capitolul , titlul , art. /7%,
*odul de procedura penala, partea speciala, constituie a
doua treapta a fazei procesuale a #udecatii dupa #udecarea in
prima instanta si inaintea #udecatii in recurs, in care instanta
de apel verifica hotararea pronuntata in prima instanta in
vederea unei noi #udecati in fapt si in drept pe baza
lucrarilor si materialelor din dosarul cauzei si a oricaror
inscrisuri noi se prezinta.
Judecata in prima
instanta
-!fond" - prevazuta in sectiunea , capitolul , titlul , art.
/%/ si urm., *odul de procedura penala, partea speciala,
prima etapa a #udecatii care incepe in momentul sesizarii
instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari
#udecatoresti definitive.

Judecata in recurs - Prevazuta in sectiunea , capitolul , titlul , art. /-3 si
,-
urm., *odul de procedura penala, partea speciala, este a
treia treapta de #udecata, realizand al treilea grad de
#urisdictie in care instanta supune hotararea atacata unei
minutioase verificari, atat sub aspectul legalitatii cat si al
temeiniciei, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul
cauzei si a oricaror inscrisuri noi, prezentate instantei de
recurs.

Judecata in revi!uire -1eglementata in sectiunea , capitolul ., titlul , art. 25%-
25-, *odul de procedura penala, partea speciala.
*ompetenta sa #udece cererea de revizuire este instanta
care a #udecat cauza in prima instanta, iar cand temeiul
revizuirii consta in inconciabilitatea hotararilor, competenta
se determina potrivit dispozitiilor privind indivizibilitatea si
conexitatea.

Judecata in ultima
instanta
-:ltima etapa de #udecata ce se desfasoara ca urmare a
exercitarii cailor legale de atac, in fata unei instante
superioare care va statua asupra cauzei printr-o hotarare
definitiva.
Judecata recursului in
anulare
-1eglementata in sectiunea , cap. ., t. , art. 2%2@% *od
procedura penala, partea speciala. )ingura instanta
competenta sa #udece recursul in anulare este nalta *urte de
*asatie si ?ustitie.
Jurisdictie - *ompetenta de a #udeca a instantelor #udecatoresti sau
organelor care au competenta de a #udeca pricini de aceeasi
categorie. ?urisdictie speciala, instanta care are competenta
stabilita pentru anumite cauze !determinata de calitatea
persoanei sau faptei".
Jurisprudenta -Practica #udiciara.
Just titlu -Titlu translativ de proprietate care, fara a indeplini
conditiile de valabilitate cerute de lege, da totusi posesorului
de buna credinta dreptul de a culege fructele bunului
respectiv sau de a dobandi proprietatea asupra acestuia prin
prescriptie.
,
,atura obiectiva - :na din cele doua laturi ale infractiunii constand din
manifestarile exterioare prin care se realizeaza actiunea sau
inactiunea si se produc urmarile socialmente periculoase.

,atura subiectiva -:na din laturile infractiunii care consta in atitudinea
constiintei fata de fapta conceputa si urmarile ei.
;atura subiectiva face parte din continutul constitutiv al
infractiunii si are ca elemente componente$ elementul
subiectiv !vinovatia cu modalitatile sale", mobilul si scopul,
ca cerinte esentiale la unele infractiuni.
,9
,egalitate -Principiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de
stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa
respecte legea, comportamentul lor sa fie conform
prevederilor acesteia.

,ege -Act normativ care emana de la organul legislativ al statului
si prin care sunt reglementate anumite relatii sociale.
Potrivit *onstitutiei 1omaniei, legile sunt adoptate de
parlament, promulgate de seful statului si sunt publicate in
+onitorul (ficial.
,ege constitutionala -)inonim cu notiunea de constitutie scrisa si uneori nescrisa.
,ege dispo!itiva -<orma ce reglementeaza situatii ce sunt in afara vointei
particularilor !ex. norme referitoare la puterile tutorelui".
,ege imperativa(sau
prohibitiva)
-<orma ce cuprinde o dispozitie de la care partile nu pot
deroga !ex. normele de ordine publica de la care partile nu
se pot abate".
,ege interpretativa -;ege ce lamureste sensul unei legi anterioare.
,ege penala -otrivit legii, prin Alege penalaA se intelege orice dispozitie
cu caracter penal cuprinsa in legi sau decrete.
,ege supletiva -;ege ce reglementeaza efectele unor acte #uridice, pe care
partile contractante nu le-au reglementat ele insile.
,egi"erare -)istem de elaborare si adoptare a legilor.
,egislatie -%. Totalitatea actelor normative dintr-o anumita tara,
domeniu sau perioada de timp.
,. Act de legiferare.
,egitim -*alitatea unui act sau fapt de a fi in conformitate cu legea.
,e!iune -Pre#udiciu pe care o parte dintr-un contract comutativ o
sufera prin faptul ca prestatia la care s-a obligat este mult
superioara prestatiei datorate de partea adversa.
,iberare -%. Eliberare de o obligatie !ex. o plata, remitere de datorie
etc.".
,. Punere in libertate a unui condamnat dupa executarea
totala sau partiala a pedepsei.
,icit -*eea ce este ingaduit de lege.
,icitatie -.anzare publica, organizata potrivit legii, prin care un bun
este vandut unei persoane care, participand la ad#udecare,
ofera cel mai mare pret.
,itispendenta -Proces aflat in acelasi timp in fata a doua instante de
acelasi grad, ambele competente, proces ce duce la
desesizarea uneia dintre instante in favoarea celeilalte.
-
-aoritate absoluta -+a#oritate bazata pe #umatate plus unul din voturi.
-asura -&ispozitie, prevedere, procedeu.
-asuri asiguratorii -1eglementate in sectiunea , capitolul , titlul ., art. %7/,
*odul de procedura penala, partea generala, masuri
/5
procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
de organul de urmarire penala sau de instanta de #udecata si
constau in indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru
a bunurilor mobile si imobile, in vederea repararii pagubei
produse prin infractiune, precum si pentru garantarea
executarii pedepsei amenzii.
-emoriu -nscris redactat pentru a prezenta si argumenta in #ustitie
pretentiile unui impricinat.
-inuta -1ezumatul deciziei unei instante #udecatoresti ce cuprinde
solutia data de aceasta. )e intocmeste indata dupa
pronuntarea hotararii.
-odalitate -&ispozitie intr-un act #uridic care urmareste intarzierea, sau
modificarea efectelor pe care le-ar fi produs daca ar fi fost
un act pur si simplu, sau stingerea efectelor acestui act la un
moment dat !termenul, conditia".
N
Neretroactivitate -Principiu in temeiul caruia actele normative, deciziile
#udiciare sau actele #uridice nu pot avea efecte in trecut, ci
numai posterior promulgarii, pronuntarii sau intocmirii
acestora.
Netemeinicie -Aprecierea gresita pe care o hotarare #udiciara o face cu
privire la probele invocate sau asupra unor fapte aduse in
discutie, apreciere ce constituie un viciu al respectivei
decizii.
Norma - 1egula de conduita cu caracter general si impersonal !se
adreseaza in general tuturor cetatenilor" stabilita de organele
de stat competente prin lege sau alte acte normative.
<ormele #uridice au caracter obligatoriu si, in caz de
nerespectare, sunt impuse prin forta de constrangere a
statului.

Norma uridica -1egula generala de conduita, obligatorie si impersonala
instituita prin lege sau obicei si a carei aplicare este
asigurata la nevoie de forta de constrangere a statului.
Normativ -*aracteristica unui act elaborat de organele statale
competente prin care se fixeaza reguli obligatorii de
conduita. !ex. act normativ".
Noti"icare -Act prin care se aduce la cunostinta unei persoane un act
#uridic ce a fost sau urmeaza s fi intocmit.
Novatia -+od de stingere a obligatiei ce consta in stingerea unei
obligatii vechi prin crearea alteia noi ce se substituie celei
vechi prin schimbarea de debitor sau creditor ori prin
schimbarea obiectului.
Nuda proprietate -Ansamblu de prerogative ramase proprietarului unui bun cu
privire la care o alta persoana are dreptul de uzufruct, uz sau
/%
habitatie, atata vreme cat persista aceste desmembraminte
ale respectivului drept de proprietate.
Nulitatea absoluta
(e#presa)
-intervine atunci cand s-au nesocotit norme imperative
referitoare la conditiile si formele esentiale ale valabilitatii
actelor procesuale ,pot fi invocate in orice faza a procesului
penal ,de catre orice pers.sau din oficiu si nu pot fi acoperite
prin trecerea timpului sau in alt mod. !<ulitate ce poate fi
ceruta de orice interesat."
Nulitate e#presa -<ulitate prevazuta de lege in mod expres.
Nulitate
relativa(virtuala)
-<ulitate ce poate fi invocata de anumite persoane
interesate, dar care pot renunta la ocrotirea oferita,
acoperind astfel nulitatea actului in cauza.)e aplica in
situatiile cand nu s-au respectat dispozitiile legale privind
actul procedural indeplinit.
Nulitati -sanctiuni procedurale care lovesc actul #uridic intocmit fara
respectarea dispozitiilor prevazute de lege pentru validitatea
sa, daca incalcarea legii a adus o vatamare bunei desfasurari
a procesului penal, drepturilor sau intereselor participantilor
si care nu pot fi inlaturate decat prin anularea actului
nelegal.
O
Obicei -<orma de drept formata prin traditie si acceptata de
societate.
Obiect -Prestatie asupra careia se refera un drept, o obligatie, un
contract, o cerere in #ustitie.
Obiectul actiunii civile -Prevazut in capitolul , titlul , art. %2, *odul de procedura
penala, partea generala, consta in tragerea la raspundere
civila a inculpatului si a partii responsabile civilmente.
Tragerea la raspundere civila a acestora se concretizeaza in
obligarea lor la repararea pagubei pricinuite prin infractiune.
Obiectul actiunii penale -Prevazut in capitolul , titlul , art. 9, alin. % *odul de
procedura penala, partea generala, este tragerea la
raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni
!autor si ceilalti participanti la savarsirea faptei prevazute de
lege".
Obiectul in"ractiunii -Este format din relatiile sociale care sunt vatamate sau puse
in pericol prin actul de conduita !actiunea, inactiunea" al
faptuitorului.
Obiectul udecatii -!in prima instanta" - reglementat in capitolul , titlul , art.
/%8, *odul de procedura penala, partea speciala, se
limiteaza la fapta si persoana !persoanele" aratata in actul de
sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a
procesului penal.
/,
Potrivit legii, #udecata se margineste la fapta si persoana
aratata in rechizitoriul procurorului sau in plangerea
prealabila a persoanei vatamate adresata direct instantei de
#udecata.
Obligatie -1aport #uridic in temeiul caruia o persoana numita creditor
poate cere unei alte persoane numite debitor, o prestatie
determinata.
Obligatie alternativa -(bligatie ce are ca obiect una sau mai multe prestatii, din
care una singura este obligatorie, alegerea acesteia fiind
lasata debitorului, numai daca acest drept n-a fost concedat
creditorului.
Obligatie conuncta -(bligatie ce are mai multi debitori sau mai multi creditori,
dar fiecare debitor nu poate fi urmarit decat pentru partea sa
de datorie si fiecare creditor nu poate cere decat partea ce i
se cuvine din creanta.
Obligatie de miloace -(bligatie ce indatoreaza pe debitor sa depuna toate
diligentele pentru atingerea unui scop, indiferent daca acesta
a fost sau nu realizat !ex. pledoaria unui proces, operatia
unui bolnav".
Obligatie de regres -(bligatie in care debitorul este indatorat sa plateasca
creditorului ceea ce acesta a platit pentru debitor sau alaturi
de el.
Obligatie de re!ultat -(bligatie in care debitorul este eliberat daca a obtinut
rezultatul cerut de creditor !ex. contractul de transport".
Obligatie "acultativa -(bligatie in care prestatia principala poate fi inlocuita de
catre debitor printr-o alta.
Obligatie indivi!ibila -(bligatie a carei obiect nu poate fi impartit nici activ, intre
creditori, nici pasiv, intre debitori, fie datorita stipulatiei
contractuale, fie datorita indivizibilitatii obiectului.
Obligatie naturala -(bligatie a carei debitor nu poate fi constrans de lege la
executare, dar daca a executat in mod voluntar prestatia nu
poate cere restituirea acesteia.
Obligatie solidara -(bligatie in care debitorii sunt indatorati la aceeasi
prestatie, dar fiecare din ei poate fi silit la o plata integrala,
plata ce elibereaza pe ceilalti debitori fata de creditor.
Ocupatie -+od de dobandire a proprietatii prin luarea in stapanire a
unui lucru fara stapan.
O"erta -Propunere facuta de catre o persoana alteia de a incheia un
contract.
O"erta reala -Procedura prin care debitorul se elibereaza de obligatie
silind pe creditor sa primeasca plata, depunand lucrul ce
formeaza obiectul contractului la casa de depuneri sau la o
institutie similara.
O"icialitatea procesului
penal
-Principiu de baza al procesului penal, reglementat in
capitolul , titlul , art. ,, *odul de procedura penala, partea
generala. Acest principiu este prevazut in toate legislatiile
//
moderne. Potrivit principiului oficialitatii actele necesare
desfasurarii procesului penal se indeplinesc din oficiu, afara
de cazul cand prin lege se dispune altfel.
O"icios -*aracteristica unui act care, desi nu are un caracter oficial,
emana totusi de la o autoritate publica.
Omologare -.erificarea si intarirea unui inscris prin organele prevazute
de lege.
Oneros(act cu titlu) -act #uridic prin care fiecare parte urmareste sa obtina de la
cealalta, ca echivalent, un folos patrimonial !ex. in
contractul de vanzare, cumparatorul obtine lucrul, iar
vanzatorul pretul".
Opo!abilitate -*alitatea unui act #uridic, a unui drept subiectiv sau a unui
mi#loc de aparare de a produce efecte atat intre parti, cat si
fata de terti.
Opo!itie - +anifestare de vointa care are ca scop sa impiedice
indeplinirea unui act #uridic sau sa impuna anumite conditii
acestei indepliniri.
Oralitate -1egula specifica fazei de #udecata, prevazuta in capitolul ,
titlul , art. ,-9, *odul de procedura penala, partea
speciala. n temeiul acestei reguli partile !inculpatul, partea
vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente"
precum si ceilalti participanti in procesul penal, fac
declaratii, isi formuleaza sustinerile si apararile in fata
instantei de #udecata in forma orala.
Ordine de drept - )tare a relatiilor care se statorniceste ca urmare a
respectarii stricte a prevederilor legale de catre toti cetatenii
si organele statului si este asigurata de lege.
Ordine publica -<orme si masuri obligatorii in temeiul carora statul asigura
atat functionarea normala a organelor sale, cat si interesele
legitime ale cetatenilor.
Ordonanta -%. &ecizie #udiciara data in litigiile urgente.
,. Act normativ dat de un organ al administratiei de stat.
/. Act dat de organele de urmarire penala prin care se iau
masuri in cadrul atributiilor pe care aceste organe le au.
Ordonanta de
adudecare
-Act prin care un imobil ce a format obiectul unei executari
silite este atribuit, dupa licitatie, ofertantului care a oferit cel
mai mare pret.
Ordonanta de poprire -&ispozitie data unui tert de a nu plati debitorului, pana la
valoarea popririi, suma datorata, ci sa o pastreze la
dispozitia instantei.
Ordonanta pre!identiala -&ispozitie luata in temeiul unor normative speciale pentru
conservarea unor drepturi sau prevenirea unor daune.
Original -nscris ce constata un act #uridic semnat de partea sau
/2
partile respective sau de imputernicitul acestora in opozitie
cu copia ce reproduce respectivul inscris.
.
.act -Acord de vointa cu efecte #uridice. Tratat. *onventie.
.act asupra succesiunilor
viitoare
-*onventie referitoare la renuntarea sau dobandirea unei
succesiuni inca nedeschisa !conventie intreprinsa prin lege".
.act comisoriu -*onventie contractuala in temeiul careia neindeplinirea de
catre una din parti a obligatiei contractate duce la
desfiintarea retroactiva a contractului in cauza.
.act de rascumparare -.anzare in care vanzatorul isi rezerva dreptul de a relua
lucrul vandut restituind cumparatorului pretul si cheltuielile
aferente intr-un anumit termen.
.aguba -Paguba materiala sau pre#udiciul material suferit de o
persoana sau adusa unei persoane ca urmare a savarsirii unei
fapte ilicite. .atamarea !paguba, pre#udiciu" materiala sau
morala poate fi rezultatul unei infractiuni.
.arat -Persoana chemata in #udecata de catre reclamant intr-un
proces civil.
.arta -mpartirea unei proprietati comune intre coproprietari in
temeiul caruia fiecare dintre ei devine proprietar individual
al unui bun sau al unei parti determinate din coproprietate.
.arta udiciar -Parta# facut, in caz de neintelegere intre proprietari, pe cale
#udiciara.
.arte -%. Persoana fizica sau #uridica ce figureaza intr-un proces.
,. Partea din patrimoniu atribuita unui coproprietar.
.arte civila -Persoana, care intr-un proces penal, cere printr-o actiune
civila, despagubiri impotriva invinuitului, inculpatului sau a
partii civilmente responsabile,deci persoana vatamata care
exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
.arte vatamata -Persoana ce participa intr-un proces penal drept urmare a
unei vatamari materiale sau morale suferita prin fapta
penala ce formeaza obiectul respectivului proces.
.arte responsabila
civilmente
-persoana chemata in procesul penal sa raspunda din punc
de vedere civil ,deci potrivit legii civile ,pt pagubele
provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
.articipatia improprie -!imperfecta" - 1eglementata in capitolul , titlul , art. /%,
*odul penal, partea generala.
Potrivit legii ea consta in determinarea, inlesnirea sau
a#utarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de
catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala
sau in determinarea, inlesnirea sau a#utarea in orice mod, cu
intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala,
de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie.
.articipatia penala - Prevazuta in capitolul , titlul , art. ,/, *odul penal,
partea generala.
/3
Prin participatie penala se intelege cooperarea mai multor
persoane la savarsirea unei infractiuni care prin natura sa
putea sa fie comisa de un singur faptuitor.
.atrimoniu -%. Totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice
sau #uridice ce pot fi evaluate in bani.
,. +asa de bunuri cu afectatie speciala !ex. o fundatie".
.enalitate -%. Pedeapsa.
,. &espagubire baneasca pe care partea in culpa urmeaza sa
plateasca, conform legii sau contractului in caz de
neexecutare sau neexecutare corespunzatoare.
.eremptoriu -*alitatea mi#loacelor de aparare de a anihila orice
impotrivire din partea partii adverse, usurand astfel
solutionarea pricinii.
.ericol social - :na din trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in
capitolul , titlul , art. %-, *odul penal, partea generala.
0apta care prezinta pericol social in intelesul legii penale,
este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere
valorilor sociale aparate !suveranitatea, independenta si
unitatea statului, proprietatea etc." si pentru sanctionarea
careia este necesara aplicarea unei pedepse.
.erimare -)tingerea unui proces din lipsa de actiune in termen legal.
.ersoana cu capacitate
deplina de e#ercitiu
- Persoana care a implinit varsta de %- ani. Persoana cu
capacitate de exercitiu restransa, persoana care a implinit
varsta de %2 ani pana la varsta de %- ani, poate incheia
singura acte #uridice, dar cu incuviintarea prealabila a
partilor, sau in lipsa acestora, a tutorelui.
.ersoana uridica -Pluralitate de persoane fizice care participa ca o entitate de
sine statatoare in raporturile #uridice.
.ersoana vatamata -Persoana fizica sau #uridica care a suferit prin fapta penala
o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca
parte in procesul penal.
.ersonalitatea legii
penale
-Principiu de drept, reglementat in capitolul , titlul , art. 2,
*odul penal, partea generala, in baza caruia legea penala
romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului
tarii, daca faptuitorul este cetatean roman sau daca, neavand
nici o cetatenie domiciliaza in tara.
.ersonalitatea
raspunderii penale
- Principiu al dreptului penal, in temeiul caruia raspunderea
penala revine participantilor la savarsirea infractiunii !autor,
instigator, complice", inlaturandu-se astfel tragerea la
raspundere penala si a membrilor din familia celui vinovat
care nu au avut nici un fel de contributie la comiterea
infractiunii.
.etitie -*erere pe care cetateanul o adreseaza organelor de stat, in
care acesta isi expune parerile, face sugestii sau formuleaza
o plangere sau o cerere.
.langere - :nul din modurile de sesizare a organelor de urmarire
/7
penala, prevazut in capitolul ., titlul , art. ,,,, *odul de
procedura penala, partea speciala.
Plangerea este incunostiintarea facuta de o persoana sau
de o organizatie publica, careia i s-a cauzat o vatamare prin
infractiune.
.langere prealabila - Prevazuta in capitolul , titlul ., art. %/%, *odul penal,
partea generala, institutie de drept penal, conditie de tragere
la raspundere penala in cazul infractiunilor pentru care
punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de
introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana
vatamata, lipsa ei inlatura raspunderea penala, iar pe plan
procesual penal este o cauza care impiedica punerea in
miscare sau exercitarea actiunii penale.
.lata -+odalitate de stingere a unei obligatii prin executarea
voluntara a prestatiei datorate.
.osesiunea -)tapanirea de fapt a unui lucru de catre o persoana care se
comporta fata de acesta ca un titular de drept real.
.ractica udiciara - Activitatea desfasurata de organele de urmarire penala si
instantele de #udecata si rezolvarile date de aceste organe in
cazurile concrete de competenta lor.
n sens restrans practica #udiciara cuprinde ansamblul
solutiilor pronuntate de instantele #udecatoresti, precum si
cele pronuntate de *urtea )uprema de ?ustitie, ca urmare a
exercitarii recursului in interesul legii. Practica #udiciara nu
este izvor de drept.
.reambul -Partea introductiva a unui act normativ intern sau
international. Expunere de motive a unui proiect de lege.
.reavi! -Avertisment pe care o parte dintr-un contract o face
celeilalte parti, manifestandu-si vointa de incetare a
acestuia, dupa un anumit termen.
.recedent -)olutie data in trecut unor probleme sau litigii #udiciare.
.recedent udiciar ->otarare #udiciara anterioara ce poate fi invocata intr-un
litigiu similar actual.
.reudicial -*alificativ privind o problema de a carei solutionare
prealabila depinde rezolvarea unui litigiu.
.reudiciu -&aune patrimoniale sau morale, consecinte a unor fapte
ilicite, stabilite de lege, pricinuite de o persoana in
detrimentul alteia.
.repus -Persoana ce desfasoara o activitate sub supravegherea si
controlul unei alte persoane numite comitent.
.rescriptie - Este reglementata in capitolul , titlul ., art. %,%, *odul
penal, partea generala. Potrivit legii penale, prescriptia are
ca efect inlaturarea raspunderii penale, ca urmare a trecerii
unui anumit interval de timp prevazut de art. %,,.

.rescriptie achi!itiva -+od de dobandire de drepturi reale, prin posesiune
/8
prelungita, in conformitate cu legea.
.rescriptie civila -Prescriptie aplicabila drepturilor civile, reglementata de
legile civile sau comerciale.
.rescriptie
e#tinctiva(liberatorie)
-0ine de neprimire pe care un debitor o poate opune
creditorului sau, in cazul in care acesta nu si-a exercitat
actiunea respectiva in intervalul de timp prevazut de lege.
.rescriptie penala -Prescriptie extinctiva aplicabila unor actiuni ce se nasc din
infractiuni.
.re!umtia de "apt -Prezumtie pe care #udecatorul o trage dintr-un fapt pentru
a-si forma o convingere.
.re!umtie absoluta -Prezumtie legala impotriva careia nu se poate face dovada
contrarie.
.re!umtie simpla -Prezumtie legala ce poate fi combatuta prin proba legala.
.rincipiul o"icialitatii
procesului penal
-Principiu fundamental sau regula de baza, reglementat in
capitolul , titlul , art. ,, *odul de procedura penala, partea
generala, potrivit caruia actele necesare desfasurarii
procesului penal se indeplinesc din oficiu, afara de cazul
cand prin lege se dispune altfel.
.rincipiul publicitatii
sedintei de udecata
-1eglementat in capitolul , titlul , art. ,95, *odul de
procedura penala, partea speciala, potrivit caruia sedinta de
#udecata este publica. +inorii sub %7 ani nu pot asista la
sedinta de #udecata. )edinta de #udecata este secreta numai
in cazurile prevazute de lege !cand sedinta publica ar putea
aduce atingere unor interese de stat, moralei etc."
.rivilegiu -&reptul unui creditor de a fi preferat celorlalti creditori in
temeiul creantei sale.
.rivilegiu general -Privilegiu ce greveaza intregul patrimoniu al debitorului.
.rivilegiu special -Privilegiu ce greveaza un bun determinat din patrimoniul
debitorului.
.roba -)tabilirea si demonstrarea unor fapte sau acte #uridice,
conform legii, in vederea solutionarii unui litigiu.
.rocedura -Totalitatea actelor si formelor indeplinite, in cadrul
activitatii desfasurate de un organ de #urisdictie, de cercetare
sau un alt organ al administratiei de stat pentru rezolvarea
unei cauze sau a executarii unei hotarari.
.rocedura contencioasa -1eguli privind solutionarea litigiilor.
.rocedura
necontencioasa
-)olutionarea de catre instanta a unor cereri ce nu implica
un conflict de interese.
.roces civil -Activitate desfasurata in baza legii de catre instanta de
#udecata, partile interesate, organele de executare silita, alte
organe si persoane ce participa la aceasta activitate, precum
si raporturile ce se stabilesc intre acestia, in vederea
realizarii sau stabilirii drepturilor si intereselor civile supuse
#udecatii si executarii hotararilor pronuntate.
.roces penal - Activitate reglementata de lege desfasurata de organele
#udiciare, partile si persoanele care participa intr-o cauza
/-
penala, avand ca scop constatarea la timp si in mod complet
a infractiunilor si #usta pedepsire a infractorilor.
El este un fenomen dinamic, in continua devenire, se
desfasoara progresiv in vederea solutionarii in mod #ust a
cauzei penale.
.roces verbal -+i#loc de proba scris, prevazut in sectiunea ., capitolul ,
titlul , art. 95, *odul de procedura penala, partea
generala.
Procesele verbale incheiate de organul de urmarire penala
sau de instanta de #udecata sunt mi#loace de proba.
.rocura -nscris constatator al contractului de mandat care da
posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe
socoteala mandantului.
.romisiune -Anga#ament de a contracta o obligatie sau de a indeplini un
act.
.romisiunea de a
contracta
-!Antecontract".
Anga#amentul unei persoane !promitent" fata de o alta
!beneficiar" de a incheia in viitor un contract.
.romisiunea "aptei altuia -*ontract prin care o persoana !debitor" se obliga fata de
alta !creditor" sa determine o terta persoana sa-si asume
anumite obligatii fata de creditor.
.romulgare -Act prin care seful statului dispune publicarea si intrarea in
vigoare a unui act normativ.
.ronuntarea hotararii -1eglementata in capitolul , titlul , art. /%5, *odul de
procedura penala, partea speciala. >otararea se pronunta in
sedinta publica de catre presedintele completului de
#udecata asistat de grefier. ;a pronuntarea hotararii nu se
citeaza partile, iar in termen de ,5 de zile de la pronuntare,
ea trebuie redactata.
.roprietate -%. 1aport social determinat de dobandirea bunurilor
materiale.
,. &reptul de a folosi si dispune de un lucru, intr-o maniera
exclusiva si absoluta in conformitate cu legea.
.rorogare de competenta -Extinderea sau prelungirea unei competente #udiciare in
vederea solutionarii unui litigiu care, de regula, nu este de
competenta respectivei instante.
.rotocol -%. 1eguli urmate in practica incheierii tratatelor
internationale.
,. Accesoriu la o conventie internationala in vederea
interpretarii, modificarii sau prelungirii respectivei
conventii.
/. Act ce cuprinde dispozitii luate de organele
administrative.
2. Eticheta observata in ceremoniile oficiale si relatiile
internationale.
.unere in intar!iere -<otificarea pe care creditorul o face debitorului pentru a-si
/9
executa obligatia a#unsa la scadenta.
.unerea in e#ecutare a
hotararii penale
-Prevazuta in capitolul , titlul , art. 2%3 si urm., *odul de
procedura penala, partea speciala, face parte dintr-o faza
distincta a procesului penal prin care se executa hotararile
penale definitive. ;a activitatea de executare a hotararii
definitive concura instanta de executare, de regula care a
#udecat cauza in prima instanta si organele care aduc la
indeplinire dispozitiile din hotarare, adica executorii
#udecatoresti, procurorul uneori si organele de politie.
.unerea in miscare a
actiunii penale
-Prevazuta in capitolul ., titlul , art. ,/3, *odul de
procedura penala, partea speciala, activitate prin care
procurorul sau instanta de #udecata declanseaza actiunea
penala impotriva invinuitului, care din acest moment devine
inculpat. Punerea in miscare a actiunii penale se face prin
actul de inculpare prevazut de lege.
.urgare -(peratie ce urmareste eliberarea unui bun de o sarcina ce-l
greveaza.
.utativ -*aracteristica unui act #uridic care, desi nul, poate produce
efecte in favoarea persoanei de buna credinta ce l-a
considerat valabil la incheierea acestuia.
.utere e#ecutorie -*aracteristica unei hotarari #udecatoresti de a fi executata
prin mi#locirea organelor de stat.
R
Radiere (ipotecara) -)uprimarea totala sau partiala a unei inscriptii ipotecare in
baza unei hotarari #udecatoresti definitive sau in temeiul
consimtamantului partilor interesate.
Raport -%. (peratie prealabila parta#ului ce consta in restituirea la
masa succesorala a unor bunuri sau sume de bani.
,. 1aport scris sau oral intr-o anumita problema.
Raspundere -A obliga pe cineva sa dea socoteala de faptele sale, ca
urmare a raspunderii !responsabilitatii" asumate. Ea
intervine in cazul incalcarii unor reguli de munca, a
dispozitiilor legale administrative, disciplinare, civile,
penale etc.
1aspunderea poate fi penala, civila delictuala, civila
contractuala s.a.
Raspundere civila -(bligatia de a repara o dauna pricinuita unei persoane
printr-o infractiune.
Raspundere contractuala -1aspunderea debitorului care nu executa sau executa cu
intarziere sau incomplet obligatia pe care a contractat-o.
Raspundere disciplinara -1aspundere ce rezida in sanctionarea persoanei ce incalca
normele de comportament inerente slu#bei pe care o
exercita.
Raspundere uridica -1aspundere pe care normele #uridice o prevad in cazul in
care sunt incalcate.
25
Raspundere materiala -*onsta in repararea unui pre#udiciu material.
Raspundere penala -:na din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in
diferite dispozitii din *odul penal.
Ea obliga persoana care a savarsit o infractiune sa
raspunda pentru aceasta in fata organelor #udiciare, sa
suporte sanctiunile prevazute de lege si sa execute pedeapsa
aplicata.
Raspundere pt "apta
altuia
-1aspunderea anumitor persoane !ex. parinte, invatator" in
temeiul daunelor pricinuite prin faptul altor persoane ce le
sunt incredintate in paza sau care sunt prepusii lor.
Rati"icare -%. Act #uridic unilateral prin care o persoana confirma cu
efect retroactiv un act incheiat in numele sau.
,. *onfirmarea pe care organele competente de stat o dau
tratatelor internationale incheiate de respectivul stat.
Rea'credinta -0apta unei persoane ce incalca legea constienta fiind de
caracterul ilicit al acesteia.
Reabilitare de drept -(pereaza prin efectul legii.
Reabilitare
udecatoreasca
-(pereaza in temeiul unei decizii #udiciare.
Reabilitarea -Prevazuta in capitolul ., titlul ., art. %//, *odul penal,
partea generala, cauza care inlatura consecintele
condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi
repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita. Potrivit
legii, reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile,
precum si incapacitatile rezultate din condamnare.
Rechi!itoriu - Act procedural prin care procurorul pune in miscare
actiunea penala impotriva invinuitului daca aceasta nu a
avut loc si dispune trimiterea acestuia !devenit inculpat" in
#udecata.
1echizitoriul constituie actul legal de sesizare a instantei
de #udecata, cat si actul de inculpare.
Recursul -*ale de atac ordinara prevazuta in capitolul , titlul , art.
/-3@% - /-3@%9, *odul de procedura penala, partea speciala;
modalitate prin care la cererea procurorului si a partilor
interesate se asigura repararea erorilor din hotararile
#udecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad
de #urisdictie.
Recursul administrativ -1ecursul inaintat unei autoritati administrative pentru a
obtine reformarea sau anularea unui act administrativ.
Recursul e#traordinar -*ale de atac extraordinara ce urmareste un control general
privind hotararile definitive, civile sau penale, pronuntate de
instantele #udiciare.
Recursul in anulare -*ale extraordinara de atac, prevazuta in capitolul ., titlul
, art. 259, *odul de procedura penala, partea speciala, prin
care poate fi atacata orice hotarare #udecatoreasca definitiva,
2%
indiferent de instanta care a pronuntat-o. 1ecursul in anulare
poate fi exercitat numai de procurorul general, din oficiu
sau la cererea ministrului #ustitiei.
Recursul in interesul
legii
-Asezat in *odul de procedura penala, in acelasi cadru ca si
recursul in anulare, !art. 2%2"; reprezinta modalitatea
procedurala prin care procurorul general, sau ministrul
#ustitiei, prin intermediul procurorului general pentru a
asigura interpretarea si aplicare unitara a legilor penale si de
procedura penala pe intreg teritoriul 1omaniei, cere *urtii
)upreme de ?ustitie sa se pronunte asupra chestiunilor de
drept care au primit o solutionare diferita din partea
instantelor de recurs.
Reductiune succesorala -&iminuarea sau suprimarea totala a liberalitatilor facute de
de cuius, cand acestea depasesc cotitatea disponibila.
Regim uridic -1eglementare ce se refera la anumite categorii de persoane
sau bunuri.
Regres -+i#loc prin care cel ce s-a obligat pentru un tert sau
impreuna cu el, cere acestuia din urma sa restituie datoria pe
care a platit-o in locul lui.
Regulament -%. 1eguli si instructiuni care stabilesc si asigura bunul mers
al unei organizatii, institutii.
,. <orme referitoare la aplicarea unor acte normative sau la
functionarea unor organe.
Relativitatea lucrului
udecat
-Principiu #uridic in temeiul caruia o hotarare #udecatoreasca
nu produce efecte decat intre partile litigante.
Remiterea de datorie -1enuntarea voluntara si in general gratuita a unui creditor
la creanta sa cu acordul expres sau tacit al debitorului.
Repetitie -Termen folosit pentru plata lucrului nedatorat; inapoierea
unui bun sau a unei sume de bani pe care o persoana le-a
primit fara drept.
Repre!entare udiciara -ndeplinirea unor acte de catre o persoana in numele si in
interesul uneia din partile litigante.
Repre!entare legala -ndeplinirea unor acte #uridice in temeiul legii de catre
reprezentant in interesul reprezentatului.
Repre!entarea -nstitutie de drept constand in indeplinirea de catre o
persoana a unui act #uridic in numele si pe seama altei
persoane. 1eprezentarea poate fi legala sau conventionala.
Repunere in termen -Posibilitatea unui organ #urisdictional de a dispune in
cazuri speciale #udecarea unei cauze peste termenul
prevazut de lege.
Retentie -&rept ce ingaduie creditorului de a refuza restituirea unui
lucru ce apartine debitorului sau, atata timp cat acesta nu se
achita de datoria sa, pe care o are cu respectivul lucru.
Retractare -Act prin care o persoana fizica sau un organ revine asupra
unei hotarari sau a unui act anterior.
Retroactivitate -Aplicarea in trecut a efectelor unei decizii #udiciare sau a
2,
unui act #uridic.
Retroactivitatea legii
penale
-Prevazuta in sectiunea , capitolul , titlul , art. %,, *odul
penal, partea generala, principiu de aplicare a legii penale in
raport cu timpul, potrivit caruia legea penala noua se va
aplica retroactiv cand nu mai prevede ca infractiune fapta
savarsita sub legea veche !in caz de dezincriminate".
Revi!uirea -*ale extraordinara de atac, prevazuta in sectiunea ,
capitolul ., titlul , art. /9/, *odul de procedura penala,
partea speciala, menita sa inlature erorile de fapt in baza
carora instanta de #udecata, a dat o solutie gresita cauzei.
Revocare -&esfiintarea unui contract, donatii, legat in conformitate cu
deciziile legii.
Re!iliere -%. &esfacerea pentru viitor a unui contract cu prestatii
succesive.
,. Expresie folosita uneori pentru a desemna desfacerea
unui contract prin acordul partilor contractante.
Re!olutie -nstitutie de drept procesual penal, reglementata de *odul
de procedura penala in diverse texte. Ea consta in mentiunea
scrisa prin care organul de urmarire penala dispune asupra
actelor sau masurilor procesuale, afara de cazul in care
legea dispune luarea acestor masuri prin ordonanta.
Re!olutoriu -*alitatea unui act #uridic sau a unei modalitati de a
desfiinta un raport #uridic.
Rolul activ al organelor
udiciare
-1egula de baza sau principiu fundamental al procesului
penal, prevazut in capitolul , titlul , art. 2, *odul de
procedura penala, partea generala. n baza acestui principiu,
organele de urmarire penala si instanta de #udecata sunt
obligate sa aiba un rol activ in desfasurarea intregului
proces penal in vederea realizarii scopului acestuia.
/
/anctiune -%. +asura de constrangere aplicata drept urmare a
neexecutarii unei obligatii.
,. *onfirmarea unui act de catre o autoritate superioara celei
ce l-a emis.
/. 1epresalii.
2. Pedeapsa.
/anctiuni procedurale
penale
-n sens restrans sunt nulitatile, iar in sens larg pe langa
nulitati mai sunt cuprinse decaderea, inexistenta,
inadmisibilitatea.
/cadenta -&ata la care o obligatie devine exigibila.
/echestru asigurator -)echestru asupra bunurilor mobile ale debitorului, spre a se
preveni instrainarea lor de catre acesta din urma.
/echestru conventional -)echestru stabilit prin conventia partilor.
/edinta de udecata in
prima instanta
-Prevazuta in capitolul , titlul , art. ,-8 si urm. *odul de
procedura penala, partea speciala, reprezinta punctul central
2/
al intregii activitati, in cadrul ei se solutioneaza cauza
penala, respectandu-se principiile de baza ale procesului
penal, gasindu-si aplicabilitate, in mod deosebit, principiile
oralitatii, publicitatii si contradictorialitatii. )edinta de
#udecata are activitati complexe, carora legea le da o
reglementare ampla.
/entinta -:na din felurile hotararilor #udecatoresti, reglementat in
capitolul , titlul , art. /%%, *odul de procedura penala,
partea speciala. Potrivit legii, sentinta este hotararea prin
care instanta de #udecata solutioneaza cauza in prima
instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a
solutiona cauza.
/ervitute -%. )arcina stabilita asupra unui imobil in folosul altui
imobil ce apartine altui proprietar.
,. 1egim #uridic stabilit de dreptul international ce limiteaza
conventia statala teritoriala in folosul altui stat sau a
comunitatii internationale. Asa sunt servitutile naturale ce
deriva din situatii teritoriale sau cele conventionale rezultate
din unele tratate.
/esi!are -Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este
informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate.
/iguranta -4arantie data pentru executarea unei obligatii.
/inalagmatic (contract) -*ontract ce creeaza obligatii reciproce intre parti.
/ocietate civila -)ocietate al carei obiect principal il constituie operatii
civile.
/ocietate leonina -)ocietate in care unul din asociati isi atribuie toate
beneficiile, fara a participa la pierderi.
/olemnitate -(bligatie prevazuta de lege de a se respecta unele
formalitati in cazul incheierii anumitor acte #uridice; fara
aceste forme respectivele nu sunt valabile.
/olidaritate -+odalitatea unei obligatii care in caz de pluralitate de
creditori !solidaritate activa" ingaduie fiecarui creditor de a
cere debitorului executarea creantei; iar in caz de pluralitate
de debitori !solidaritate pasiva", fiecare dintre acestia poate
fi obligat sa plateasca in intregime datoria.
/olvabilitate -Posibilitatea materiala a debitorului de a efectua prestatia la
scadenta.
/omatie -%. Act prin care un organ competent pune in vedere unei
persoane sa ia, in conformitate cu legea, anumite masuri.
,. nvitatia scrisa pe care un creditor o face debitorului sau
de a-si executa obligatia contractuala, in caz contrariu
urmand a suferi rigorile legii.
/. Punere in intarziere.
/tatut -1egulament sau conventie destinata sa asigure functionarea
unei colectivitati publice sau private.
/tatut personal -<ormele referitoare la starea si capacitatea persoanelor.
22
/tatut real -<ormele de aplicare teritoriala !ex. legile penale".
/tingerea obligatiei -ncetarea existentei unei obligatii prin modurile prevazute
de lege.
/tipulatie -*lauza contractuala.
/tipulatie pt0 altul -*lauza prin care o persoana numita promitent se obliga fata
de o alta numita stipulant sa faca o prestatie unui tert numit
beneficiar.
/ubiect activ -Titularul unui drept de creanta.
/ubiect de drept -Titular de drepturi si obligatii.
/ubiect pasiv -Parte dintr-un raport de drept obligata la indeplinirea unei
prestatii.
/ubrogatie -)ubstituirea unei persoane cu o alta intr-un raport de drept
!substitutie personala" sau conferirea catre un lucru a unor
calitati #uridice specifice lucrului pe care acesta il
inlocuieste intr-un patrimoniu oarecare.
/ulta -)uma de bani care, intr-un parta#, compenseaza inegalitatea
loturilor.
/uper"icie -&rept de proprietate ce are ca obiect cladirile sau plantatiile
ce exista pe un teren a carui proprietate apartine altei
persoane.
1
1entativa -0orma a infractiunii prevazuta in capitolul , titlul , art.
,5-,,, *odul penal, partea generala, consta in punerea in
executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare
care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
1eritorialitatea legii
penale
-;egea penala se aplica infractiunilor savarsite pe teritoriul
1omaniei, indiferent de calitatea faptuitorului !exceptie fac
persoanele care se bucura de imunitate de #urisdictie".
1ermen de decadere -nterval de timp in care trebuie exercitat, conform legii un
drept subiectiv.
1ermen de gratie -Termen pe care o instanta il poate acorda, in cazuri bine
motivate, debitorului, aflat in intarziere, pentru a-si executa
prestatia.
1ermen de prescriptie -nterval de timp in interiorul caruia urmeaza sa fie
valorificate anumite drepturi.
1ermen e#tinctiv -Termen de care depinde stingerea unei obligatii.
1ermen in cunostinta -&ata fixata de o instanta #udiciara si comunicata direct
partilor in litigiu.
1ermen legal -nterval de timp stabilit de lege cu consecinte #uridice
pentru partile interesate,adica termen stabilit in mod expres
prin lege.!termenul de apel"
1ermen udiciar -fixat de organele #udiciare!data la care tb sa se prezinte un
martor"
1ermen suspensiv -Termen ce fixeaza eligibilitatea obligatiei.
1ermene -impun ca inaintea indeplinirii lor sa se efectueze un act sau
23
imperative(peremtorii) sa se exercite un drept!ex.legea prevede ca in termen de %5
zile sa se depuna apelul"
1ermene
prohibitive(dilatorii)
-permit indeplinirea actului numai dupa implinirea
termenului !hot.#udec.nedefinitiva nu poate fi pusa in
executare inainte de expirarea termenului de recurs"
1ermenele
absolute(cominatorii)
-au character de obligativitate si a caror nerespectare are ca
efect decaderea din dreptul avut sau nulitatea actului.
1ermenele relative(de
recomandare)
-nu atrag sanctiuni procesuale ,dar impotriva persoanelor se
pot lua masuri disciplinare !termenul in care procurorul este
obligat sa resolve plangerea impotriva masurilor si actelor
de urmarire penala"
1erminarea cercetarii
udecatoresti
-+oment al #udecatii in prima instanta cand cererea
#udecatoreasca se considera a#unsa la capat, respectiv in
momentul in care are loc epuizarea intregii probatiuni in
cauza. Potrivit legii, momentul procesual respectiv trebuie
constatat si declarat de presedintele completului pentru a se
evita administrarea de noi probe si a se putea trece la
dezbaterile in fond.
1erminarea urmaririi
penale
- +oment procesual in desfasurarea urmaririi penale,
prevazuta in sectiunea ., capitolul ., titlul art. ,33,
*odul de procedura penala, partea speciala, este considerata
terminata atunci cand s-au indeplinit toate activitatile de
cercetare si dosarul urmeaza a fi inaintat procurorului pentru
a dispune trimiterea in #udecata.
*and urmarirea a avut loc cu actiunea penala pusa in
miscare, urmarirea penala se considera terminata cand s-a
facut prezentarea materialului inculpatului si se intocmeste
referatul cerut de lege.
1ert -Persoana care nu este nici parte, nici reprezentata intr-un
contract sau la o #udecata.
1itlu -%. Act sau fapt #uridic ce constituie temeiul unui drept.
,. *ertificat reprezantand o valoare de bursa.
1itlu de credit -&ocument constatator al unei creante.
1itlu e#ecutoriu -nscris emanat de la un organ competent in temeiul caruia
se poate efectua executarea silita.
1itlu recognitiv -Titlu redactat pentru a constata din nou un drept prevazut
intr-un titlu anterior.
1itular -Persoana care are un drept sau ii revine o obligatie.
1ranscriere -Trecerea intr-un registru special a unor acte #uridice cu
efecte erga omnes.
1ribunal -nstanta #udecatoreasca, care #udeca in prima instanta
procesele si cererile date prin lege in competenta lui. *a
instanta de apel, #udeca apelurile declarate impotriva
hotararilor pronuntate de #udecatorii in prima instanta, iar ca
instanta de recurs, #udeca recursurile declarate impotriva
hotararilor pronuntate de #udecatorii care, potrivit legii, nu
27
sunt supuse apelului.
1ulburarea de posesie -nfractiune care face parte din grupul infractiunilor contra
patrimoniului privat sau public reglementate in titlul, , art.
,,5, *odul penal, partea speciala si consta in ocuparea, in
intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in
posesia altuia.
U
Ubicuitate -!prezent pretutindeni" - *riteriu de apreciere a locului
savarsirii infractiunii. Potrivit teoriei ubicuitatii, infractiunea
este considerata a fi savarsita pe teritoriul 1omaniei Adaca
se constata ca pe acest teritoriu s-a comis un act de
executare a infractiunii consumate ori a tentativei, un act de
participare sub orice forma la infractiune sau daca s-a
produs pe teritoriul nostru, rezultatul unei astfel de fapteA.
Unilateral (contract) - contract ce da nastere la obligatii numai pentru una din
partile contractante.
U! -&rept real ce consta in dreptul de a se folosi de un lucru ce
apartine altei persoane.
U!ucapiune -Termen luat din dreptul roman pentru a desemna
prescriptia achizitiva.
U!u"ruct -&rept real viager care ingaduie titularului de a se folosi de
un lucru apartinand altei persoane si de a-i culege fructele,
fara a-i altera substanta sau sa-i schimbe destinatia.
2
2alidare -*onfirmarea unui act #uridic pentru a produce toate efectele
prevazute de lege.
2aliditate -*alitatea unui act #uridic de a nu fi patat de nulitate.
2iciu de consimtamant -Alterare a consimtamantului ce duce la anularea actului
#uridic in favoarea partii vatamate.
2iciu de "orma -;ipsa de formalitati pe care legea le cere pentru
valabilitatea unui act #uridic.
2iciu redhibitoriu -.iciu ascuns al lucrului vandut, care facandu-l impropriu
folosintei, ingaduie cumparatorului fie sa intenteze
impotriva vanzatorului actiunea in garantie, fie sa ceara
rezolutia contractului.
DICIONAR ,A1IN
A priori -&edus din ceea ce a fost inainte.
A posteriori -&edus din cele ce urmeaza.
Accesorium se3uitur
principale
-Adagiu latin ce exprima ideea ca bunul sau contractul
accesoriu urmeaza soarta #uridica a bunului sau contractului
principal.
Actio de in rem verso -;ocutiune latina prin care se desemneaza dreptul la actiune
izvorat din imbogatirea fara #usta cauza.
Actio in personam -Actiune impotriva unei persoane.
28
Actio in rem - Actiune privind un lucru.
Actus interpretandus est
potius ut valeat 3uam ut
pereat
-;ocutiune latina ce semnifica regula ca actul trebuie
interpretat in intelesul in care el poate produce un efect iar
nu in sensul neproducerii vreunui efect.
Ad probationem -;ocutiune latina utilizata in legatura cu o conditie de forma
a unui act #uridic,in vederea exprimarii faptului ca acesta
este cerut de lege pentru dovada actului respectiv,iar nu
pentru validarea lui.
Ad solemnitatem -;ocutiune latina utilizata pentru a exprima faptul ca o
conditie esentiala sau un element constitutiv alunui act
#uridic este cerut de lege pentru insasi validarea actului
respectiv.
Ad validitatem -Expresie latina ce indica conditia ceruta pentru validitatea
unui act #uridic si nu pentru dovada acestuia.
Corpus -Termen latin ce desemneaza elementul material al
posesiunii.
De lege "erenda -Expresie latina referitoare Ala legea care urmeaza a fi
redactataA.
De lege lata -Expresie latina referitoare Ala legea in vigoareA.
Do ut des -;ocutiune latina Adau sa-mi daiA ce exprima echivalenta
prestatiilor in anumite contracte.
In personam -!lat. Acu privire la persoanaA" - termen folosit pentru a
determina intinderea efectelor unor acte sau masuri
procesuale.
In rem -! lat. Acu privire la faptaA" - concept folosit pentru a
determina intinderea efectelor unor acte procesuale.
Astfel, potrivit legii procesual penale, urmarirea penala
poate incepe in rem, nefiind necesara pentru luarea acestei
masuri cunoasterea persoanei faptuitorului, fiind suficient
doar ca s-a savarsitr o fapta prevazuta de legea penala.
Restitutio in integrum -!latina Arepunerea integralaA sau Areparatie integralaA" *ale
de atac cunoscuta in dreptul roman, care poate deschide
posibilitatea repunerii partilor in situatia anterioara hotararii
#udecatoresti pronuntate. 1estituirea in integritatea sa;
restabilirea situatiei anterioare savarsirii faptei;
reconstituirea dreptului de proprietate asupra bunurilor
respective etc.
2-