Sunteți pe pagina 1din 10

LANDMANIA

Procedura DPb - 01 Act 0


Drumuri si poduri Pag 1 din 10
1. SCOP
1.1. Procedura descrie activitatile si responsabilitatile privind realizarea
drumurilor si poduri.
2. DOMENIU
2.1. Se aplica in cadrul org. la executia drumurilor si platformelor betonate.
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 onform !
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
".1. onform !
".2. #egea nr. 10$1%%& privind calitatea in constructii.
".3. 'ormativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment
in sistemul cofra(e fixe indicativ 22 - %2.
".". - 1)$*" 'ormativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente.
5. CONDITII PREALABILE GENERALE
&.1. Asigurarea frontului de lucru cu documentatie te+nica, cu procedura
te+nica de executie si cu P aprobat pe lucrare.
&.2. Asigurarea cu personal calificat si instruit privind cerintele documentatiei
de executie ale procedurii te+nice si P aferent lucrarii.
&.3. -xistenta datelor de identificare si a certificatelor de calitate ale
materialelor conform P.S /0dentificarea si trasabilitatea produselor1.
&.". 2eceptia pe santier si depozitarea materialelor in depozitele de la
punctele de lucru conform P.S / !anipularea si depozitarea produselor1.
&.&. Asigurarea punctului de lucru cu toate utilitatile necesare 3racorduri si
instalatii de energie electrica, de forta si lumina, apa, aer comprimat.
&.). Dotarea cu utila(e, unelte, SD4-uri, mi(loace de transport si ridicat
adecvate si ec+ipamente -0!0.
&.5. -xistenta drumurilor de acces la punctele de lucru.
&.*. Asigurarea punctului de lucru cu mi(loacele specifice pentru protectia
muncii si PS0. Dotarea personalului executant cu ec+ipamentul necesar pentru
protectia muncii si PS0.
&.%. 4erificarea frontului de lucru si existenta inregistrarilor de calitate emise
pentru confirmarea fazelor executate anterior.
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag 2 din 10
&.10. 6rganizarea punctului de lucru pentru desfasurarea eficienta a executiei
lucrarilor conform fazelor te+nologice descrise in procedura te+nica si P - ul
aplicabil.
6. MASURI PREVENTIVE
Pentru desfasurarea procedeului te+nologic in conditii de securitate se
impune7
).1. 2espectarea cu strictete a urmatoarelor documente
- 2egulamentul privind protectia si igiena muncii
).2. 0nstruirea personalului executant inainte si pe parcursul executiei
lucrarilor.
7. RESPONSABILITATI
5.1. Sef santier 3lot8.
5.1.1. 2aspunde de preluarea frontului de lucru.
5.1.2. oordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor de
executie contractate.
5.1.3. 'ominalizeaza pe seful punctului de lucru cu acordul 2esponsabilului
te+nic cu executia atestat conform 9: 5))$1%%5.
5.1.". Asigura la punctul de lucru toate documentele, documentatia te+nico-
economica, procedura te+nica de executie, P aprobat pe lucrare.
5.1.&. Asigura conditiile necesare implementarii sistemului de calitate in
cadrul activitatii santierului.
7.2 Respos!"#$ %e&#' '( e)e'(%#! !%es%!%
5.2.1. Avizeaza nominalizarea pe lucrare a sefului punctului de lucru.
5.2.2. 4erifica continutul, completitudinea datelor din documentatia te+nica
de executie, avizele, aprobarile proiectantului si ale specialistilor verificatori de
proiecte atestati conform regulamentelor in vigoare.
5.2.3. 4erifica si avizeaza proiectele te+nologice, proiectele de organizare si
graficele de executie a lucrarilor.
5.2.". ;rmareste permanent stadiul te+nic si calitativ de realizare a lucrarilor.
7.3. Se* p('% +e $(',(
5.3.1. Asigura activitatea de prelucrare a frontului de lucru si semnarea
procesului verbal de predare-primire front.
5.3.2. Asigura la lucrare personal muncitor calificat si instruit.
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag 3 din 10
5.3.3 ;rmareste si asigura la punctul de lucru toate materialele necesare,
identificabile si cu acte de insotire.
5.3.". 2aspunde de dotarea punctului de lucru cu utila(e, SD4 - uri,
ec+ipamentele de inspectie, masurare si incercare.
5.3.&. 0dentifica si planifica procesele de productie. Asigura ca aceste procese
se desfasoara numai pe baza de proceduri.
5.3.). onfirma in . pe lucrare efectuarea operatiilor te+nologice.
5.3.5. Asigura rezolvarea la termen a masurilor dispuse prin P4 de control
intocmite de compartimentul < sau A=.
5.3.*. ;rmareste rezolvarea corecta in santier a 2' - urilor.
5.3.%. 2aspund de evidenta inregistrarilor de calitate.
7.4. As#-(,!,e! '!$#%!%##
5.".1. Analizeaza si avizeaza procedura te+nica si P40 pe lucrare.
5.".2. -fectueaza actiuni de audit la nivelul societatii.
5.".3. 4erifica activitatea de metrologie.
5.".". Participa la analizarea 2', dispune de actiuni corective
7.5. C.T.C.
5.&.1. -fectueaza controale si inspectii conform P40 pe lucrare.
5.&.2. 0dentifica deficientele produselor$servicilor. -mite si proceseaza 2'
pentru produsele$serviciile neconforme.
5.&.3. onfirma calitatea lucrarilor in inregistrarile de calitate pe faze de
lucrari.
7.6. L!"o,!%o,
5.).1. -fectueaza analizele si testarile solicitate de executanti si <.
5.).2. Preleveaza probe pentru produsele utilizate la lucrare.
.. PROCEDURA
..1 Co+#%## %e&#'e
*.1.1. :rosimea imbaracamintei este cea rezultata din calcul si nu va fi mai
mica de 1*cm, fara a fi incluse completarile pentru preluarea denivelarilor.
*.1.2. #atimea de turnare a benzii de beton poate fi de 2,&...*,& m.
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag " din 10
*.1.3. Panta transversala a imbracamintei este de 2> pentru drumuri in
aliniament si in curbe fara suprainaltari, precum si la strazi. Abaterea maxima
admisibila la panta pentru drumuri si strazi este de 0,">.
*.1.". ompozitia betonului rutier se realizeaza cu agregate naturale
prelucrate, apa, ciment si aditivi, in conformitate cu prevederile urmatoare7
a8. 0mbracamintile ce se executa intr-un singur strat se realizeaza cu agregate
concasate 0...2& mm.
b8. ?etonul din stratul de uzura al imbracamintei din beton de ciment se
realizeaza cu nisip natural S<AS ))2 - *% si criblura S<AS ))5 - %0.
..2. M!%e,#!$e (%#$#/!%e $! #0",!'!0#%#$e +# "e%o +e '#0e%
..2.1. C#0e%(,#
*.2.1.1. #a prepararea betoanelor de ciment rutier se vor utiliza urmatoarele
sortimente de cimenturi7
- ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi, conform S<AS 100%2 -
5*,
- ciment Portland P "&, conform S<AS 3** - *0,
- ciment Portland P"0, conform S<AS 3** - *0
*.2.1.2. Alte sortimente de cimenturi vor putea utilizate numai cu avizul
unui institut de cercetari de specialitate, cu acordul beneficiarului si proiectantului.
*.2.1.3. imentul se livreaza in vrac sau saci de +artie, insotit de un
certificat de calitate si se transpoarta in vagoane cisterna, autocisterne, containere,
vagoane inc+ise sau camioane acoperite, destinate exclusiv acestui produs. 0n
transportul de la fabrica la statia de betoane 3sau depozite intermediare8 a
manipularii si depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificare de
corpuri straine 3pamant, carbune, substante organice, var +idratat, cenusa de
termocentrala, etc.8.
*.2.1.". Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea
existentei certificatului existentei certificatului de calitate sau de garantie si
verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de
ciment sau in spatiile special amena(ate. De regula, depozitarea cimentului primit
direct de la producator, se va face dupa verificarea in laborator a caracteristicilor
fizice.
*.2.1.&. Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz, atat pentru de
pozitele de rezerva cat si pentru cele de consum. #a depozitele de rezerva ale
statiilor de betoane se vor marca distinct silozurile destinate fiecarui sortiment de
ciment ce urmeaza a fi utilizat. !arcarea silozurilor se va face prin inscrierea
simbolului standardizat al cimentului cu litere si cifre de minimum &0 cm inaltime.
and apare necesara sc+imbarea sortimentelor de ciment depozitate, silozurile in
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag & din 10
cauza se vor goli si curata cu instalatia pneumatica si se vor marca corespunzator
noului sortiment de ciment ce urmeaza a se depozita.
Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta
loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si
consumurilor.
*.2.1.). Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 30 de zile de de la
data expedierii de producator. Se interzice folosirea cimentului avand temperatura
mai mare de @&0 .
*.2.1.5. imentul ramas in depozit timp mai indelungat, nu va putea fi
intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice
la 2 358 zile.
*.2.1.*. 4erificarea calitatii cimentului de catre executant, se va face7
- la aprovizionare
- inainte de utilizare
..2.2. A-,e-!%e !%(,!$e
*.2.2.1. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza
urmatoarele sorturi de agregate7
- nisip natural, sorturile 0 - 3. si 3 - 5 sau conform S<AS ))2 - *%,
- pietris concasat, sorturile 5 - 1), 1) - 31, 1) - "0 conform S<AS ))2 -
*%,
- agregate de cariera concasate7 criblura 3sorturile * - 1), 1) - 2&8 si split
3sortul & - "0 sau 1) - "08, conform S<AS ))5 - %0.
*.2.2.2. Agregatele se vor aproviziona din timp din depozite pentru a se
asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale.
*.2.2.3. 0n timpul transportului de la furnizor la statia de betoane si al
depozitarii, agregatele trebuie ferite de impurificari.
*.2.2.". #a statia de betoane, agregatele trebuie depozitate pe platforme
betonate, pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere,
impurificare sau amestecare cu alte sorturi.
*.2.2.&. 4erificarea calitatii agregatelor se va face7
- la aprovizionare,
- inainte de utilizare
..2.3. Ap!
*.2.3.1. Apa utilizata la prepararea betoanelor rutiere poate sa provina din
reteaua publica de apa potabila sau alta sursa care sa indeplineasca conditiile
te+nice prevazute in S<AS 5%0 - *".
..2.4. O%e$ 1 "e%o
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag ) din 10
*.2.".1. Pentru executarea ancora(elor se va folosi otelul beton rotund, de
10 mm 3tip 6? 358 conform S<AS "3*$1-*0
*.2.".2. #ivrarea otelului-beton se va face conform prevederilor in vigoare
si trebuie sa fie insotite de certificatul de calitate emis de producator.
..2.5. A$%e 0!%e,#!$e

*.2.&.1. 9artie rezistenta A2A.< 312& g$m8 conform S<AS 35*%-*) sau
folie de polietilena de (oasa densitate 30,0) mm grosime8, conform S<AS *151-*"
pentru 7
- executia imbracamintilor din beton de ciment pe fundatie de balast sau
piatra sparta,
- izolarea contra aderentei la beton a unei (umatati din ancorele de otel
ce trebuiesc pozate in rosturile longitudinale de contact ale imbracamintilor din
beton.
..3. S%!"#$#,e! 'o0po/#%#e# "e%o($(#
*.3.1. Stabilirea compozitiei betonului se va face7
- la intrarea in functiune a statiei de betoane,
- la sc+imbarea tipului de ciment, agregate, aditivi sau adaosuri,
- ori de cate ori se aprecieaza ca este necesara reexaminarea
compozitiei utilizate
*.3.2. antitatile de materiale corespunzatoare unui amestec se vor stabili
pentru un volum de beton proaspat de maximum *0 > din capacitatea nominala a
instalatiei folosite pentru malaxare.
*.3.3. #a statia de betoane se va afisa reteta corespunzatoare tipului de beton
ce se prepara si care va contine7
- numarul de ordine al retetei,
- notatia corespunzatoare tipului de beton,
- cantitatile de materiale care se introduc la fiecare sar(a cumulat pentru
agregate, functie de ordinea de introducere a acestora.
..4. P,ep!,!,e! "e%o($(#
*.".1. Prepararea betonului de ciment rutier se efectueaza in statii de betoane
*.".2. Statiile de betoane sunt conduse de catre S-.;# .62!A<0-0 D-
?-<6A'- si functioneaza pe baza certificatului de atestare eliberat la infiintarea
statiei si verificarile periodice, conform prevederilor legale in vigoare.
*.".3. Dozarea materialelor componente ale betoanelor rutiere, se va face
gravimetric 3cu exceptia aditivilor8 cu instalatii omologate si verificate metrologic.
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag 5 din 10
*.".". Seful formatiei de betoane, va raspunde permanent de buna functionare
a mi(loacelor de dozare.
*.".&. #a dozarea materialelor componente ale betonului rutier se admit
urmatoarele abateri7
3> pentru agregate,
2> pentru ciment, apa si aditiv,
3> pentru cenusa de centrala termoelectrica.
*.".). ?etonul proaspat preparat in statiile de betoane se va transporta cu
autobasculante cu basculare pe spate sau laterala.
*.".5. Autobasculantele trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderi de
beton sau ciment. Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera a betonului din
autobasculante trebuie sa fie prote(ata cu prelata, astfel incat sa se evite
modificarea caracteristicilor betonului. Se interzice udarea betonului pe timpul
transportului.
..5. P,e-!%#,e! p$!%*o,0e# # 2e+e,e! !s%e,!,## "e%o($(#
*.&.1. 0ndepartatea imbracamintei din beton de ciment.
*.&.1.1. Pentru indepartarea imbracamintei vec+i din beton de ciment sunt
necesare urmatoarele operatii7
*.&.1.2. 2epararea locurilor de amplasare a ancorelor in rostul longitudinal
de contact, prin spargerea dalelor din loc in loc, pe o adincime mai mare decat
grosimea cu a(utorul ciocanului pneumatic.
*.&.1.3. <aierea ancorelor cu a(utorul aparatului de sudura.
*.&.1.". Spargerea dalelor cu piconul in fragmente de marime convenabila
*.&.1.&. 0ndepartarea fragmentelor de beton din fiecare dala cu utila(e
mecanice adecvate.
*.&.1.). .undatia obtinuta in urma indepartarii imbracamintei vec+i, se
pastreaza si se trateaza.
*.&.1.5. Pe fundatia obtinuta, se pozitioneaza la cota si in pozitie verticala
longrinele metalice.
*.&.1.*. .ixarea longrinelor de fundatie se face cu bolturi impuscate, prinse
in bride metalice ce sustin longrina din exteriorul ei in cazul cand fundatia este o
imbracaminte vec+e din beton de ciment si cu crampoane de otel batute cu
ciocanul in cazul celorlalte tipuri de fundatii.
..6. P(e,e! # ope,! ! "e%o($(# ,(%#e,
*.).1. Punerea in opera a betonului va fi condusa nemi(locit de seful punctului
de lucru.
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag * din 10
*.).2. #a locul de punere in opera, descarcarea betonului se va face in 2-3
locuri sau din mers, pentru a mentine omogenitatea uniforma a betonului pe toata
suprafata de descarcare.
*.).3. Asternarea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice
3lopeti mecanice sau repartizatoare cu snecuri8 cu exceptia unor suprafete reduse
la care folosirea acestora nu este (ustificata din punct de vedere te+nico-economic.
#a acestea asternarea betonului rutier preparat fi cu D0SA', fir cu .#;?-<, se va
face manual.
*.).". ompactarea si nivelarea betonului, la executarea imbracamintei, se vor
efectua cu a(utorul vibrofinisoarelor, exceptia lucrarilor de suprafete reduse care vor
fi compactate cu a(utorul placilor sau riglelor vibrante.
*.).&. Durata vibrarii se recomanda sa fie de 30....)0 secunde.
*.).). :rosimea stratului de beton necompactat trebuie se fie de 1,1&...1,3& ori
mai mare decat grosimea finala a stratului compactat.
*.).5. Punerea in opera a betonului se va face fara intreruperi, iar daca
acestea nu pot fi evitate 3ploaie intensa, defectarea utila(elor intreruperi in
aprovizionarea cu beton etc.8 se va executa din betonul confectionat pana in acel
moment o dala cu o lungime de cel putin 1,& m, terminata cu un rost transversal de
contact.
*.).*. 0ntreruperea betonarii la sfarsitul unei zile de lucru se va face numai la
un rost transversal de dilatatie sau de contact.
..7. P,o%e3!,e! #0",!'!0#%e#
*.5.1. Prote(area suprafetei imbracamintei din beton de ciment se efectueaza
in doua etape si anume7
- in prima etapa, considerata din momentul terminarii strierii suprafetei
betonului proaspat si pana la zvantarea acestuia, cand suprafata devine mata,
protectia se realizeaza cu acoperisuri mobile, impermeabile si nedeformabile,
imbinate etans intre ele, care se deplaseaza pe masura ce se finiseaza suprafata
betonului proaspat in scopul prote(arii betonului contra actiunii soarelui, vantului si
ploilor.
-in etapa a doua, considerata din momentul cand suprafata betonului s-a
zvantat, devenind mata, prote(area suprafetei betonului se realizeaza cu pelicule
de protectie ca7 .#;0D D- P26<-<0- "&, P6#0S6# si alte produse c+imice
similare fara toxicitate a caror eficienta a fost verificata, in scopul asigurarii de
conditii favorabile de intarire a betonului si evitarii fisurarii dalelor.
*.5.2. -ste interzisa circulatia de orice fel 3oameni, animale ve+icule8 pe
betonul proaspat. 0n primele 2" de ore de la executarea protectiei suprafetei
imbracamintei cu pelicule, accesul muncitorilor se poate face numai pe dulapi
sri(initi pe longrine. 2estrictiile se ridica in functie de varsta betonului.
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag % din 10
.... E)e'(%!,e! ,os%(,#$o,
*.*.1. Pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor datorita variatiilor de
temperaturi si umiditate, tasarilor inegale si pentru necesitati de constructie,
imbracamintile se executa cu rosturi transversale si longitudinale care le impart in
dale.
*.*.2. 2osturile, atat cele transversale cat si cele longitudinale pot fi de 7
- contact 3de constructie8,
- dilatatie,
- contractie,
*.*.3. 2osturile de contact transversale se realizeaza pe toata latimea si
grosimea dalei, cand se intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru,
fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii.
*.*.". 2osturile de contact longitudinal se realizeaza intre benzile de beton pe
toata grosimea imbracamintei, fiind prevazut cu ancore de otel-beton 6? 35, cu
diametrul de 10 mm si 1m lungime 3prevazut cu ciocuri8 asezate la (umatatea
grosimii dalei la distanta de 1 m una de alta.
*.*.&. 2osturile de dilatatie transversala se executa pe toata latimea si
grosimea imbracamintei la distanta de circa 100 m lungime de banda de beton,
perpendicular pe axa benzii in linie continua pe toata latimea imbracamintei.
*.*.). 2osturile de contractie nu sunt rosturi aparente care separa betonul
numai in partea superioara a imbracamintei.
*.*.5. 2osturile de contractie transversala se executa pe toata latimea
imbracamintei, in linie continua, inclinate , sau perpendicular pe axa drumului, la
distanta intre "...) m modulata dupa o secventa determinata prin proiect 3de
exemplu "-&-" m, &-"-& m, &-)-& m8 si pe o adancime de 1$"...1$& din grosimea
dalei la imbracamintile executate intr-un singur strat.
*.*.*. 2osturile de contractie longitudinala se executa in cazul cand banda de
beton se toarna cu o latime mai mare de &,0 m realizandu-se pe axa acesteia.
*.*.%. :olul ramas la partea superioara a rostului se umple pana la suprafata
imbracamintii cu un produs de colmatare astfel7
- in cazul rosturilor de contact longitudinale netaiate cazuri speciale cand
colmatarea se efectueaza dupa desc+iderea rostului la maximum 3mm, sub
circulatie, umplerea golurilor se face cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere
rapida,
- in cazul rosturilor de contact longitudinale taiate sau rosturilor de
dilatatie, umplerea golurilor se face cu AS26?0< sau cu mastic bituminos,
-in cazul rosturilor transversale de contact sau de contractie, umplerea
golurilor se face cu AS26?0<
..4. P,e$(',!,e! s# #%e,p,e%!,e! ,e/($%!%e$o, #'e,'!,#$o, +e $!"o,!%o,
LANDMANIA
Procedura DPb - 01 Act 0
Drumuri si poduri Pag 10 din 10
*.%.1. !odul de prelucrare si interpretare a rezultatelor se refera la incercarile
efectuate pe probe7
a. beton proaspat7
- lucrabilitate, conform S<AS 15&%-**,
- densitate aparenta, conform S<AS 15&%-**,
- continut aer oclus, conform S<AS &"5%-**.
b. beton intarit7
- rezistenta la incovoiere, pe prisme de 1&0x1&0x)00 mm
- rezistenta la incovoiere pe prisme de 100x100x&&0 mm conform S<AS
125&-**
- rezistenta la compresiune pe cuburi sau fragmente de prisme
31&0x1&0x)00 mm8, conform S<AS 125&-**,
- rezistenta la ing+et-dezg+et repetat, conform S<AS 3&1*-*%.
*.%.2. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor se va face pentru fiecare tip de
beton caracterizat prin7
- clasa betonului
- tipul de ciment
- marimea maxima a granulelor agregatelor
- tipul de aditiv.