Sunteți pe pagina 1din 19

Articolul

Folosirea articolului în limba engleză diferă de limba română.

Articolul hotărât este the, iar articolul nehotărât este a (dacă este urmat de
un cuvânt care începe cu o vocală) sau an (dacă este urmat de un cuvânt care
începe cu o consoană), dar mai există şi articolul z e r o sau neexprimat. Se
menţionează de asemenea omisiunea articolului.

Articolul hotărât

Pronunţia articolului hotărât the este diferită înaintea sunetelor consonantice


sau semiconsonantice (student, teacher, yard, year, university, unity, Europe,
window, word, one), faţă de cea folosită înaintea sunetelor vocalice (earth,
umbrella, uncle, honour).

Pronunţia folosită înaintea sunetelor vocalice se foloseşte de asemenea şi


pentru sublinierea substantivului pe care îl determină.
”He is Bill Gates.” ”What, the Bill Gates?”

Articolul hotărât se aşează înaintea cuvintelor pe care le determină şi are


aceeaşi formă, atât la singular cât şi la plural:

The student was in the laboratory.


The engineers were in the factory.

Când însoţeşte adjectivele all şi both, el se aşează după acestea:

Both the tools are in the workshop.


All the students were in the classroom.

Funcţia principală este, ca şi în limba română, de a arăta că substantivul


înaintea căruia se află este cunoscut sau a fost menţionat anterior.

Spre deosebire de limba română, articolul hotărât the apare foarte des după
prepoziţii: on the table – pe masă; for the students – pentru studenţi; in the
street – pe stradă etc.
He is in the library – E în bibliotecă.

Aşezat în faţa unor adjective, articolul hotărât le dă acestora sensul de


substantive la plural:

The rich – cei bogaţi, bogaţii


The young – cei tineri, tinerii

Articolul hotărât este folosit la alcătuirea gradului de comparaţie superlativ


relativ şi înaintea numeralelor ordinale.

The longest (cel mai lung), the most interesting (cel mai interesant)

The twenty-fifth (al douăzeci şi cincilea)

El intră de asemenea în alcătuirea unui număr de expresii: at the same time –


în acelaşi timp; for the time being – deocamdată, pentru moment; in the long
run – până la urmă; by the way – apropo; on the one hand – pe de o parte; on
the other hand – pe de altă parte; on the contrary – dimpotrivă; on the whole
– în total; on the right (left) – pe dreapta(stânga); around the world – în jurul
lumii; all over the world – în întreaga lume; nothing of the kind – absolut
nimic; at the beginning – la început; at the end – la sfârşit; in the evening –
seara; in the morning – dimineaţa; in the singular – la singular; in the plural
– la plural etc.

Articolul nehotărât

Articolul nehotărât este a şi an şi corespunde, în general, articolului


nehotărât din limba română un, o.
A se foloseşte înaintea sunetelor consonantice şi semiconsonantice, iar an,
înaintea celor vocalice. Ca şi în limba română, se aşează înaintea cuvântului
pe care îl determină.
Ca şi în limba română, funcţia lui este de a introduce în context o noţiune
nouă.

They used a high quality steel.


Articolul nehotărât se foloseşte înaintea numelor de profesie, meserie,
naţionalitate, precum şi înaintea substantivelor man, woman, child etc. (spre
deosebire de limba română).

She is a student.
I am a Romanian.
She is a woman.

Articolul nehotărât nu are plural.

He is a boy. - They are boys.

Ca şi articolul hotărât, este prezent în numeroase expresii

As a reward – drept răsplată; in a loud (low) voice – cu voce tare (scăzută);


on an average – în medie; on a large (small) scale – pe scară largă (redusă);
with a view to – cu scopul de a; to be in a hurry – a fi grăbit; to make an end
of – a pune capăt la; to take a seat – a lua loc; to go for a walk – a merge la
plimbare; once in a blue moon – din an în Paşte; to keep an eye on – a nu
slăbi din ochi; at a time – deodată, în acelaşi timp; all of a sudden – brusc; as
a rule – de regulă; to have an opportunity – a avea ocazia; with a view to –
pentru/în scopul de a; to have a good time – a se distra.

Articolul zero

Se foloseşte cu substantive la plural:

Books are generally preserved in libraries – În general cărţile sunt păstrate în


biblioteci.

şi cu unele substantive la singular ca:

- Nume proprii: Maria lives in Romania.

- denumirile de zile, luni, anotimpuri, sărbători: Monday, Tuesday,


Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday; January, February,
March, April, May, June, July, August, September, October,
November, December; spring, summer, autumn, winter etc.

- denumirile meselor zilei: breakfast, lunch, dinner etc.

- substantivele nume de materie: Oil is lighter than water. – Uleiul este


mai uşor decât apa.

- numele limbilor popoarelor: French is not my native language.

Se găseşte în expresii

In time – la timp; for good – pentru totdeauna; hand in hand – de mână; at


hand – la îndemână; at night – noaptea; at dawn – în zori; at last – în cele din
urmă; by mistake – din greşeală; on foot – pe jos; on condition that – cu
condiţia ca; by train – cu trenul; at random – la întâmplare; by ear – după
ureche; by heart – pe dinafară; side by side – unul lângă altul; from
beginning to end – de la început până la sfârşit; from top to bottom – de sus
până jos; from right to left – de la dreapta la stânga; from time to time – din
când în când; out of order – defect.

Omisiunea articolului

Spre deosebire de articolul zero, omiterea articolului nu implică modificări


de sens ci are doar valoare stilistică, folosindu-se în limbajul familiar, în
limbajul jurnalistic etc.

Engine still not working? (Tot nu funcţionează motorul?)

EU Flights in Green Tax Plan (Zborurile UE în programul de taxe pentru


protecţia mediului)

Articolul se omite de asemenea în formulări ale stilului ştiinţific, destul de


des, fără ca aceste omisiuni să fie considerate greşeli, chiar dacă ele sunt
considerate astfel din punctul de vedere al limbii literare.

Simulink is a platform for multidomain simulation and Model-Based Design


for dynamic systems.
Substantivul

Alături de verb, substantivul este o parte de vorbire principală şi denumeşte


fiinţe, obiecte, stări, noţiuni etc.

Ca şi în limba română, substantivele se clasifică în substantive comune


(engine, mudflap, engineer, rubber) şi substantive proprii (Microsoft,
Romania, Europe).

Substantivele comune pot fi, la rândul lor:

- Substantive colective: team, crew, group, family etc.


- Substantive abstracte: beauty, courage, kindness, wisdom etc.
- Substantive nume de materii: water, steel, snow, salt etc.

Numărul substantivelor

Pluralul majorităţii substantivelor se formează adăugând terminaţia „-s” la


forma de singular (a student – students; a teacher – teachers).

Următoarele substantive primesc terminaţia „-es” la forma de singular:

- substantivele terminate în -ch, -sh, -s, -ss, -x, -zz (watch – watches,
brush – brushes, bus – buses, dress – dresses, box – boxes

- substantivele terminate în –y precedat de consoană transformă y în i


înainte de terminaţia –es (lady – ladies, dictionary – dictionaries), iar
cele terminate în y precedat de vocală nu suferă nicio modificare şi
formează pluralul prin adăugarea terminaţiei –s ( boy – boys, day –
days)

- substantivele terminate în –f sau –fe transformă f în v înaintea


terminaţiei de plural ( shelf – shelves, wife – wives)

- substantivele terminate în –o precedat de consoană (potato – potatoes,


hero – heroes)

Substantivele împrumutate din alte limbi (mai ales latină şi greacă)


păstrează, în marea lor majoritate, forma de plural din limba din care provin:
- greceşti: basis – bases, crisis – crises, criterion – criteria, phenomenon –
phenomena, analysis – analyses, axis – axes, thesis - theses
- latine: agendum – agenda, nucleus – nuclei, stimulus – stimuli, stratum -
strata.
Multe dintre aceste substantive au însă şi forme de plural engleze, în –s.

Substantive cu plural neregulat, păstrate din engleza veche: man – men,


woman – women, child – children, mouse – mice, gouse – geese, tooth –
teeth, foot – feet, die – dice, ox – oxen.

Marea majoritate a substantivelor se acordă în număr cu predicatul, dar


există forme de singular care se acordă cu verbul la plural:
The crew is made up of five members. – Echipa este formată din cinci
membri.

sau la singular, în funcţie de sens:


The crew were in the lab. – Echipa se afla în laborator.

Alteori, forma de plural se acordă cu verbul la singular:


Mathematics is an exact science – Matematica este o ştiinţă exactă.

În ceea ce priveşte declinarea substantivelor, cazul genitiv este cel care


necesită explicaţii detaliate, având în vedere că, în celelalte cazuri,
substantivele prezintă o formă comună.

Cazul genitiv
Genitivul prepoziţional (analitic)

Se formează cu ajutorul prepoziţiei „of” iar ordinea cuvintelor este


următoarea:
- substantivul care denumeşte obiectul posedat (precedat de articol hotărât),
prepoziţia of, substantivul care denumeşte posesorul (precedat de articol
hotărât)
The components of the computer – componentele calculatorului

Se foloseşte când numele posesorului este exprimat prin:


- substantive comune care denumesc fiinţe
the book of the student

- substantive comune care denumesc obiecte


the walls of the classroom
Genitivul saxon (sintetic)
Se formează cu ajutorul apostrofului (’) sau desinenţei s precedată de
apostrof (’s). Ordinea cuvintelor este următoarea.
-substantivul care denumeşte posesorul, ’s sau ’, substantivul care
denumeşte obiectul posedat (Bob’s room; the worker’s tools)
Se adaugă ’s
- după substantive la singular: John’s car, the student’s dictionary
- după substantive cu plural neregulat la plural: the men’s club
Se adaugă ’ după substantive la plural: the students’ books.
Se foloseşte cu
- nume proprii de fiinţe (Bob’s pen)
- substantive comune care denumesc persoane (the student’s pen)
- denumiri geografice sau ale unor instituţii (Romania’s integration; the
University’ building).
- unităţi de timp şi măsură (today’s news; a mile’s distance)

Genitivul implicit omite desinenţa de genitiv şi se foloseşte frecvent în


engleza contemporană: student hostel, a ten minute walk.
În limba engleză, substantivul poate avea valoare de adjectiv când este
aşezat înaintea altui substantiv:
development time; network components; link system; group research

Părţile de vorbire care determină un substantiv se aşează înaintea acestuia,


ordinea cuvintelor fiind diferită de limba română. Astfel, traducerea va
începe cu ultimul substantiv din grupul de cuvinte şi se va face mergând
înapoi spre începutul acestuia:

the multi billion dollar PC industry – industria de calculatoare personale


multi miliardară în dolari

command-based operating systems – sisteme de operare acţionate prin


comandă
Adjectivul

Adverbul

Adjectivul califică sau determină un substantiv sau echivalent al


acestuia.

Adjectivul se poziţionează de regulă înaintea substantivului pe care îl


determină.

Sunt numeroase adjective care se formează din alte adjective sau părţi de
vorbire, prin adăugarea unui prefix sau sufix.

Adjectivul calificativ se aşează întotdeauna după articol, înaintea


substantivului pe care îl determină: an interesting book

Are aceeaşi formă, indiferent de genul, numărul sau cazul substantivului pe


care îl determină: a good man – a good woman; a good student – good
students; a good boy (un băiat bun) – to a good boy (unui băiat bun).

Comparaţia adjectivelor

Gradele de comparaţie ale adjectivelor sunt aceleaşi ca şi cele din limba


română (pozitiv, comparativ, superlativ). Comparativul de superioritate este
urmat de than – decât, ca, când este urmat de cuvântul cu care se face
comparaţia.

Adjectivele se pot compara în două feluri, în funcţie de numărul de silabe


din câte sunt alcătuite.

Comparaţia sintetică

Adjectivele monosilabice şi unele adjective bisilabice formează


comparativul de superioritate prin adăugarea terminaţiei -er la forma de
pozitiv a adjectivului, iar superlativul relativ prin adăugarea terminaţiei -est,
adjectivul fiind precedat de the.

Comparativul de superioritate şi superlativul relativ al acestor adjective


implică următoarele reguli de scriere:

- adjectivele terminate în consoană precedată de o vocală scurtă dub


lează consoana înaintea terminaţiilor -er şi -est: big – bigger – the
biggest.
- Adjectivele terminate în y precedat de consoană transformă y în i, însă
cele terminate în y precedat de vocală nu suferă nicio modificare:

lazy – lazier – the laziest;


dar
grey – greyer – the greyest

- Adjectivele terminate în e primesc numai -r la comparativ si -st la


superlativ

fine – finer – the finest; nice – nicer – the nicest

- Comparaţia sintetică include şi adjectivele bisilabice terminate în -ble,


-y, -er şi -ow: noble – nobler – the noblest; early – earlier – the
earliest; clever – cleverer – the cleverest; narrow – narrower – the
narrowest.

Comparaţia neregulată a adjectivelor

Există un număr de adjective care formează comparativul de superioritate şi


superlativul relativ în mod neregulat:

good – better – the best

bad – worse – the worst

much/ many – more – the most

little – less – the least


old – older – the oldest
elder – the eldest
far – farther – the farthest
further – the furthest

late – later – the latest


the latter – the last

near – nearer – the nearest


the next

Comparaţia analitică

Adjectivele plurisilabice sunt precedate, la comparativ de superioritate, de


adverbul more, iar la superlativ relativ, de the şi adverbul most:

interesting – more interesting – the most interesting

Comparativul de egalitate se formează în acelaşi fel pentru toate categoriile


de adjective: as + adj + as

as small as; as good as; as competent as

Comparativul de inferioritate se alcătuieşte astfel: not as/ so + adj + as

Not as/ so interesting as

Adjectivele plurisilabice pot forma comparativul de inferioritate şi cu


ajutorul adverbului less: less important

Superlativul absolut se exprimă cu ajutorul adverbelor very, quite,


extremely:

very happy; extremely difficult


Adverbul

Adverbul determină un verb, un adjectiv, un alt adverb sau o propoziţie.

Adverbele se termină, în general, în -ly şi multe dintre ele se formează prin


adăugarea acestui sufix la adjectivul corespunzător: soft – softly; beautiful –
beautifully; easy – easily.

Unele adverbe au aceeaşi formă cu cea a adjectivelor respective: hard, fast,


late:

He is a fast typist. He types fast.


She is a hard worker. She works hard.

În ceea ce priveşte comparaţia adverbelor, aceasta este asemănătoare cu cea


a adjectivelor.
Unele adverbe terminate în –ly diferă ca sens de adverbele corespunzătoare,
identice ca formă cu adjectivele de la care provin:

Near – aproape, în apropiere; nearly – aproape, cât pe ce


Late – târziu; lately – de curând, în ultimul timp
Hard – intens, mult; hardly – abia, cu greu
Free – gratis; freely – (în mod) liber, nestingherit
Pronume şi adjective pronominale

Pronumele este partea de vorbire care înlocuieşte substantivul:

Dan is a student. He studies mechanical engineering.


The students are at the University. They study computer sciences.

Pronumele personal

Pronumele personal indică persoanele I, a II-a şi a III-a, singular şi plural.


Persoana I singular, cazul nominativ, este scris întotdeauna cu majusculă.
Pronumele are genul marcat doar la persoana a III-a singular: he (el) -
masculin, she (ea) - feminin, it (el, ea) – neutru

Declinarea pronumelui personal în cazurile nominativ, dativ şi acuzativ

Nominativ Dativ Acuzativ

Sg. I I (to) me me

II you (to) you you

III he,she, it (to) him, het, it him, her, it

Pl. I we (to) us us

II you (to) you you

III they (to) them them

Pronumele reflexive şi de întărire

Pronumele reflexive şi de întărire au forme identice: myself (mă - însumi/


însămi), yourself (te; însuţi/ însăţi), himself (se/ însuşi), herself (se – însăşi),
itself (se – însuşi, însăşi), ourseves (ne – înşine), yourselves (vă – înşivă),
themselves ( se – înşişi, însele).

Pronumele reflexive arată că acţiunea se răsfrânge asupra subiectului: She


washes herself.

Pronumele de întărire subliniază substantivul sau pronumele pe care îl


însoţesc: He wrote the paper himself. (El însuşi a scris lucrarea.)

Dacă este precedat de prepoziţia by, pronumele de întărire se traduce prin


singur/ă/i/e: I wrote it by myself. (L-am scris singur.)

Pronumele şi adjectivul pronominal posesiv

Pronumele posesiv

Sg I mine
II yours
III his, hers

Pl I ours
II yours
III theirs

Adjectivul pronominal posesiv

Sg I my
II your
III his, her, its

Pl I our
II your
III their

Adjectivul posesiv se aşează înaintea substantivului pe care îl determină şi,


spre deosebire de limba română, substantivul nu se articulează:

His book is on the table. – Cartea lui este pe masă.


Their computer is connected to the Internet. – Calculatorul lor este conectat
la Internet.
Pronumele şi adjectivul demonstrativ

Pronumele şi adjectivele demonstrative înlocuiesc sau determină substantive


în sens spaţial sau temporal. Acestea sunt: this – acesta, aceasta; these –
aceştia, acestea (pentru apropiere); that – acela, aceea; those – aceia, acelea
(pentru depărtare)

Pronumele şi adjectivele interogative

Pronumele interogative ţin locul substantivelor care reprezintă răspunsul la


întrebare. Pentru persoane se folosesc următoarele pronume şi adjective
interogative:
Nominativ: who? (cine?)
Genitiv: whose? (a/ al/ ai/ ale cui?)
Dativ: (to) whom (cui?)
Acuzativ: whom? (pe cine?)

Which? (care dintre?) – implică selecţia


Which of these students is Dan? – Care dintre studenţii aceia este Dan?
Which student won that scholarship? – Care dintre studenţi a câştigat bursa
aceea?

What? – ce?
What is she? – Ce este ea?
What author do you prefer? – Ce autor preferi?

Pentru animale şi lucruri se folosesc următoarele pronume şi adjective


interogative:

What? – What do you understand of this experiment? – Ce înţelegeţi din


acest experiment?
What book is that? – Ce carte este aceea?

Which? – Which of those cars is yours? – Care dintre maşinile acelea este a
ta?
Which text is to be read? – Care dintre texte este de citit?
Pronumele şi adjectivul relativ

Pentru persoane se folosesc următoarele pronume relative:


N. who – The student who is writing the new words is Dan. – Studentul care
scrie cuvintele noi este Dan.

G. whose – The girl whose coat is red is Liz. Fata a cărei haină este roşie
este Liz.

D. whom – This is the engineer (whom) they spoke to. – Acesta este
inginerul cu care au vorbit.

Ac. Whom – The man (whom) we greet is our manager. – Bărbatul pe care îl
salutăm este directorul nostru.

That – The person that is in his office is their representative. – Persoana care
este în biroul lui este reprezentantul lor.

Pentru animale şi lucruri se folosesc următoarele pronume relative:

Whose – The book whose colour is grey is a dictionary. – Cartea a cărei


culoare este gri este un dicţionar.
Which – The dictionary the colour of which is grey is mine. – Dicţionarul a
cărui culoare este gri este al meu.
The exercise which is on page three is short. – Exerciţiul care se
găseşte la pagina trei este uşor.

That – The book (that) I saw is very interesting. – Cartea pe care am văzut-o
este foarte interesantă.

What – What I can tell you is not much. – Ceea ce îţi pot spune nu este mult.
Numeralul

Numeralul cardinal

Numeralul cardinal se formează, între numerele 13 şi 19, cu ajutorul


sufixului –teen.

Numeralele care redau zecile, între 20 şi 90, se alcătuiesc cu ajutorul sufixul


–ty.

Se foloseşte liniuţă între zeci şi unităţi, iar înaintea zecilor se foloseşte


conjuncţia and.

Numeralele hundred şi thousand nu primesc desinenţa –s atunci când sunt


precedate de o cifră.

Pentru separarea cifrelor într-un număr, punctul din limba română este redat
prin virgulă în limba engleză, iar virgula din limba română este înlocuită de
punct.

Numeralul cardinal denumeşte numere.

Numeralul cardinal

1 one 11 eleven 21 twenty-one


2 two 12 twelve 30 thirty
3 three 13 thirteen 32 thirty-two
4 four 14 fourteen 40 forty
5 five 15 fifteen 43 forty-three
6 six 16 sixteen 50 fifty
7 seven 17 seventeen 60 sixty
8 eight 18 eighteen 70 seventy
9 nine 19 nineteen 80 eighty
10 ten 20 twenty 90 ninety

100 a/ one hundred


101 a/ one hundred and one
200 two hundred
777 seven hundred and seventy-seven
1,000 a/ one thousand
1, 001 a/ one thousand and one
10,000 ten thousand
99,001 ninety-nine thousand and one
1,000,000 a/ one million

Numeralul cardinal se foloseşte

pentru a exprima ora:

3: 15 – a quarter past three


6: 20 – twenty (minutes) past six
4: 30 – half past four
5: 45 – a quarter to six
7: 50 – ten (minutes) to eight

pentru a exprima anii:

1991- nineteen hundred and ninety-one


- nineteen ninety-one ( se preferă în limba vorbită)

Numeralul ordinal

Numeralul ordinal este precedat de the şi se formează prin adăugarea


sufixului -th la numeralul cardinal corespunzător (exceptând numeralele 1,
2, 3 – the first, the second, the third)

Literele ve devin f înaintea terminaţiei -th (five – the fifth; twelve – the
twelfth)

Numerele terminate în -ty, transformă y în ie înaintea terminaţiei -th.

Vocala e din nine dispare – the ninth.

Eight primeşte numai h: the eighth.


Numeralele ordinale compuse marchează doar ultima cifră cu sufixul de
numeral ordinal – the 222 = the two hundred and twenty-second.

Se foloseşte pentru a exprima datele: the 31st of August – 31 august. Dacă în


scris apare numeralul cardinal ( August 31) data respectivă se citeşte ca şi
cum ar fi numeral ordinal.

Numeralul ordinal arată ordinea numerică.

Numeralul ordinal

1 the first 11 the eleventh 21 the twenty-first


2 the second 12 the twelfth 40 the fortieth
3 the third 13 the thirteenth 50 the fiftieth
4 the fourth 14 the fourteenth 70 the seventieth
5 the fifth 15 the fifteenth 80 the eightieth
6 the sixth 16 the sixteenth 90 the ninetieth
7 the seventh 17 the seventeenth 100 the hundredth
8 the eighth 18 the eighteenth 101 the hundred and first
9 the ninth 19 the nineteenth 200 the two hundredth
10 the tenth 20 the twentieth 1,000 the thousandth

Numeralul fracţional

Denumeşte fracţiuni:
- comune: 1 / 2 – a (one) half; 1 / 3 – a (one) third; 1 / 4 – a (one) fourth
- zecimale: 4. 25 – four point twenty-five; 19. 75 – nineteen point
seventy-five (în limba română punctul din limba engleză este redat
prin virgulă)

Numeralul multiplicativ

Arată proporţia în care creşte o cantitate: once (one time) – odată; double
(twofold, two times) – dublu, îndoit, de două ori; thrice (threefold, three
times) – de trei ori. De la cifra patru mi departe se adaugă la numeralul
cardinal substantivul times.

Once aloft, the nine-passenger aircraft flies at nearly twice the speed of a
helicopter.