Sunteți pe pagina 1din 156

SUSAN SMITH

Vis texan
ALCRIS
M-94
Capitolul 1
Cu o cea[c` de cafea \n mn`, Kenneth Hamilton
privea de la fereastra buc`t`riei ciudata siluet` care
str`b`tea curtea fermei [i se \ndrepta spre cas`. N-ar fi
putut s` spun` cu exactitate dac` era vorba de un
b`rbat sau de o femeie. |n pofida zvelte]ii trupului,
statura \nalt` [i picioarele lungi \l f`ceau s` cread` c`
e vorba de un vizitator de sex masculin [i, pe m`sur`
ce necunoscutul se apropia, era din ce \n ce mai
evident c` era vorba de un b`rbat. De un cow-boy, mai
exact, dac` judeca dup` blugii uza]i [i cizmele din
piele jerpelit` [i \nchise la culoare. Gulerul unei
c`m`[i \n carouri \n jurul c`ruia era legat un fular
albastru ie[ea \n afara unei veste din pnz` c`ptu[it`
cu piele de oaie.
5
P`l`ria era cea care s`rea imediat \n ochi. Inform`,
cu marginea bo]it`, p`rea c` trecuse prin intemperii,
c` fusese folosit` pe post de pern`, de rogojin`.
{i totu[i U[oara leg`nare a [oldurilor, conturul
buzelor care se desena \n umbra p`l`riei aceleia
\ngrozitoare \l f`ceau pe Ken s` nu fie att de sigur c`
e vorba de un b`rbat. Oricum, apari]ia aceasta i se
p`rea surprinz`toare.
Punnd cea[ca de cafea pe mas`, Ken se duse \n
\ntmpinarea persoanei acesteia ciudate.
|n clipa \n care deschidea u[a din spate, aceasta
urca treptele verandei. |nainte de a intra, dnd curs
invita]iei lui Ken, \[i [terse cu grij` picioarele pe
covora[ul de la intrare, precau]ie inutil` deoarece nu
exista nici cea mai mic` urm` de noroi \n curte. Cnd
ridic` privirea, Ken z`ri prin geamul verandei o fa]`
neted`, f`r` nici cea mai mic` urm` de barb`. Era
vorba \n mod sigur de o femeie, chiar dac` p`l`ria nu-i
permitea s`-i disting` tr`s`turile [i \i ascundea
privirea. |n timp ce p`[ea pe verand`, v`zu ct e de
\nalt`. Probabil c` avea cam un metru optzeci,
deoarece nasul \i ajungea la b`rbia lui Ken, care se
apropia de un metru nou`zeci.
Pe chipul ei se citea gravitatea, avea buzele strnse
[i p`rea nelini[tit`. Oare de ce? se \ntreb` el.
6
Da, ce dori]i?
F`r` s` vrea, vocea lui lu` inflexiunile pe care le
avea pe vremea \n care era agent la Dallas, nu cu mult
timp \n urm`. |n pofida felului t`r`g`nat de a vorbi
specific sudului [i a anumitor expresii tipic texane,
avea nevoie de timp pentru a pierde acest fel de a
vorbi specific citadinului.
|l caut pe proprietarul acestei ferme, declar`
tn`ra.
Vorbea ap`sat, oarecum pripit, pe un ton profund
[i u[or voalat, ton pe care un b`rbat \l g`sea fie
nepl`cut, fie foarte senzual la o femeie. F`r` s` ezite,
Ken opt` pentru a doua variant`. Era probabil efectul
singur`t`]ii Totu[i, nu era acolo dect de zece zile.
Eu sunt proprietarul lui Blue Creek.
Aceste cuvinte simple sunar` ciudat \n gura lui! Ca
o himer`, ca o minciun` Dar acesta era adev`rul:
devenise proprietarul unei ferme.
Ken Hamilton, ad`ug` el, \ntinzndu-i mna.
Gestul i se p`rea cum nu se poate mai potrivit \n
fa]a acestei femei \mbr`cat` ca un cowboy. Femeia
\naint` [i, f`r` a-[i scoate m`nu[a de lucru, \i scutur`
mna lui Ken, tulburat` de aceast` atingere.
Jamie Dunn. |ncntat` s` v` cunosc, domnule
Hamilton.
7
P`rea c` adopt` \n mod deliberat un
comportament masculin, ca [i cum ar fi vrut s`
impun` o anumit` imagine despre ea \ns`[i.
Cu ce te pot ajuta, Jamie?
Lui Ken i se p`rea nepotrivit, datorit` ]inutei [i
felului de a fi al tinerei s`-i spun` domni[oar` Dunn
sau domni[oar` Jamie , dup` obiceiul oamenilor
din zon`.
Aceasta ezit` pu]in, \nainte de a-i r`spunde. P`rea
c`-l m`soar` din priviri. La fel se p`rea c` face [i el.
Da, domnule, r`spunse ea \n cele din urm`. Am
auzit c` relua]i exploatarea fermei [i c` angaja]i
oameni.
Spunnd acestea, Jamie Dunn lu` pozi]ia
cowboyului care se odihne[te, cu greutatea corpului
\n echilibru pe picioarele u[or dep`rtate, cu umerii
\nainte [i cu degetele prinse de g`icile curelei..
Pentru o clip`, lui Ken \i fu cu neputin]` s`
\n]eleag` semnifica]ia unei asemenea atitudini. De ce
]inea mor]i[ s` aib` o \nf`]i[are masculin`? Desigur, cu
dou` zile mai devreme, anun]ase c` era \n c`utarea
unei persoane care s` se ocupe de menaj [i s`
g`teasc`. La moartea unchiului Bud, Harvey Sample,
buc`tarul, se ocupase de bine de r`u de administrarea
domeniului pn` la sosirea lui. Dar, \n pofida
8
insisten]elor sale, refuzase s` r`mn`. Ar fi mai bine
s` lua]i totul de la zero., \i declarase acesta. Lua]i pe
cineva tn`r. Totu[i, Ken nu specificase ce anume
c`uta cnd a f`cut anun]ul.
|ntr-adev`r, caut pe cineva care s` m` ajute.
|n acest caz, sunt la dispozi]ia dumneavoastr`.
Ah! f`cu el.
Se uit` cu aten]ie la ea.
De fapt, nu m` a[teptam s`
Dar se opri, \n fa]a expresiei \nciudate [i hot`rte a
lui Jamie.
Domnule Hamilton, am traversat trei state
pentru a ajunge la Blue Creek. Dac` n-ave]i nimic
\mpotriv`, a[ dori s` st`m pu]in de vorb`. Pot intra?
Era atta disperare \n vocea ei, \nct pe Ken nu-l
l`s` inima s-o refuze. La urma urmei, poate c` Jamie
era persoana de care avea nevoie. D`du din cap, \n
semn de \ncuviin]are. Cnd trecu prin fa]a lui, \i sim]i
parfumul amestecat cu aerul rece de afar`. |n acela[i
timp, fu din nou frapat de neregularit`]ile p`l`riei, cu
siguran]` bun` de aruncat, de[i cowboyii sunt foarte
ata[a]i trecutului [i tradi]iei. Prin contrast, prima lui
p`l`rie Stetson, neagr`, ag`]at` \ntr-un cuier pe hol, i
se p`rea c` apar]ine unui cowboy de operet`. Ken
oft`: [tia c` avea nevoie de timp pentru a se obi[nui cu
9
noua lui via]`. Se trezi \ntrebndu-se ce via]` putuse s`
aib` Jamie pentru a-[i aduce p`l`ria \ntr-o asemenea
stare.
O cafea? \ntreb` el, conducnd-o \n birou.
Nu, mul]umesc Nu prea \mi place cafeaua,
domnule, se trezi spunnd.
Oare de ce vorbea pe tonul `sta repezit?
Nervozitatea, \[i spuse Ken. Poate ne\ncrederea
Dar \i era din ce \n ce mai greu s` o \n]eleag`. {i
apoi, felul acesta de a i se adresa mereu cu
domnule
Spune-mi Ken, ad`ug` el.
O pofti s` se a[eze \ntr-un fotoliu. Cu p`l`ria
\ndesat` \n cap, p`rea c` nu se simte deloc \n
apele ei.
|nainte de a se a[eza [i el, se uit` cu aten]ie prin
birou, \ncercnd s` se pun` \n pielea tinerei femei [i
s`-i ghiceasc` reac]iile. Ca [i celelalte camere, sumar
mobilate, [i acesta avea nevoie de o cur`]enie
general`, ceea ce justifica \n mod sigur nelini[tea lui
Jamie. |n pofida bunei sale credin]e, Harvey nu era un
om de cas` [i la \nceputul lunii va fi mult de munc`
pentru a pune fiecare lucru la locul lui.
Un pahar cu ap`, atunci? propuse Ken, spernd
s` o fac` s` se simt` mai bine.
10
Cu pl`cere, mul]umesc.
Nu ad`ugase domnule , dar Ken nu mai f`cu nici
o remarc` \n aceast` privin]`. Ciudat Oare ce se
petrecea \n capul acestei tinere femei?
M` \ntorc imediat, spuse Ken.
Ie[i aruncndu-[i privirea asupra p`l`riei. |n timp
ce umplea un pahar cu ap` \n buc`t`rie, se \ntreba
dac` f`cuse bine invitnd-o \n`untru. Chiar dac` ar
avea calit`]ile necesare unui astfel de post, totu[i era
departe de imaginea unei buc`t`rese-menajere. Dac`
nu cumva a[a se comporta de obicei cu oamenii
pentru care lucra. Pe picior de egalitate, ca o
tovar`[`, nu ca o angajat`. Cu toate acestea, lui Ken
\i era cu neputin]` s` [i-o imagineze ca egal` a
oamenilor lui.
Cnd se \ntoarse \n birou, se opri \n pragul u[ii,
uimit. Pesemne c` Jamie \n]elesese semnifica]ia privirii
lui, \ntruct \[i scosese m`nu[ile [i p`l`ria. Dup` o
u[oar` ezitare, se ridic` [i, cu spatele la u[`, \[i scoase
[i vesta. Cu o mn` \n [old, se cambr` [i se \ntinse
\ntr-un gest care \i scoase \n eviden]` linia corpului.
Nu, nu va putea fi niciodat` egala b`rba]ilor \ntr-o
ferm`.
O coad` lung` [i rebel` care fusese ascuns` de
p`l`rie \i c`dea pe spate. Picioarele pe care blugii
11
mula]i le scoteau \n eviden]` p`reau [i mai mari. Cnd
se \ntoarse, Ken fu frapat de contururile pline ale
pieptului.
Avea ochi mari, de un verde cenu[iu [i [uvi]ele de
p`r \i n`p`deau fa]a ca de por]elan, dar plin` de pete
de ro[ea]`. Era, \ntr-adev`r, foarte dr`gu]`. Nu-i
d`deai mai mult de dou`zeci de ani.
Oare de asta \[i ascundea adev`rata personalitate?
Oare spera ca, \mbr`cat` b`rb`te[te, s` par` mai
matur`, pentru a lucra la o ferm` [i s` fie angajat` \n
dauna unor candida]i mai experimenta]i?
Z`rindu-l, ro[i, iar asta o f`cu s` par`, dintr-o dat`,
mai tn`r` [i mai fragil`. Lui Ken i se puse un nod \n
gt: str`b`tuse trei state pentru a ajunge la Blue Creek.
Singur`
|[i \ncruci[` bra]ele pe piept, ca pentru a-[i
ascunde feminitatea. Stnjenit, Ken \[i \ntoarse
privirea.
Poftim! spuse el, \ntinzndu-i paharul cu ap`.
|n timp ce ea de-abia reu[ea s` spun`
mul]umesc, el se duse [i se a[ez` \n fotoliul de la
birou. Evitnd s`-l priveasc`, Jamie se a[ez` \n fa]a lui.
Ken observ` c` avea ni[te gene nesfr[it de lungi.
Bine, declar` el, cu ce s` \ncepem? Poate cu
experien]a [i calificarea?
12
De fapt, a[ dori s`-mi vorbi]i mai \nti despre
domeniu, dac` nu v` deranjeaz`.
Lui Ken \i fu cu neputin]` s`-[i ascund` mirarea \n
fa]a unei asemenea cereri. De ce o interesa pe
viitoarea menajer` activitatea de la ferm`? Dar, \n
pofida acestei necunoscute, \i r`spunse cu pl`cere la
\ntrebare.
Blue Creek e o exploata]ie imens`, cel pu]in
pentru districtul Panhandle. {apte sute de hectare [i,
dup` informa]iile pe care le am pn` acum, \n medie
dou`zeci [i cinci pn` la treizeci de capete de vite pe
hectar. |n marea lor parte Brangus, Hereford [i cteva
Brahman cu coarne lungi.. Voi cunoa[te situa]ia exact`
a societ`]ii dup` ce voi fi f`cut inventarul complet.
Toate acestea cer timp.
Am auzit c` exploata]ia nu mai merge, iar noul
proprietar vrea s` \ndrepte situa]ia.
Unchiul meu mi-a l`sat o mo[tenire frumoas`. |n
plus, am f`cut eu \nsumi investi]ii pentru a transforma
aceast` ferm` \ntr-o \ntreprindere prosper`. Pentru
moment, m` limitez la repararea dependin]elor [i a
\mprejmuirilor. Pe de alt` parte, deoarece
proprietatea nu e traversat` dect de un curs de ap`,
trebuie s` punem ct mai repede \n func]iune
motoarele eoliene, mai ales \n anotimpul `sta.
13
Ken se opri. La ce bun toate aceste explica]ii?
Jamie nu avea nevoie de ele. Ca [i cum ar fi vrut s`
dovedeasc` s`-[i dovedeasc` lui \nsu[i c` [tie ce
se \ntmpl` la Blue Creek, cnd, de fapt, nu [tia
aproape nimic despre domeniu [i despre meseria de
fermier.
Spune]i c` a]i mo[tenit aceast` ferm`?
Da, de la unchiul meu, Bud Hamilton. A
administrat-o vreme de cincizeci de ani.
|n mod instinctiv, Ken \[i \ndrept` spatele. Se
sim]ea mndru c` putea s`-i aduc` un omagiu
unchiului s`u.
Blue Creek mergea bine. Dar au ap`rut probleme
\n momentul \n care unchiul meu s-a \mboln`vit [i, de
la moartea lui, survenit` acum patru luni, s-au agravat.
Dac` \n]eleg bine, n-a]i condus pn` acum
niciodat` o ferm`, nu-i a[a?
|l lovise \n plin. Oare lipsa lui de experien]` era att
de b`t`toare la ochi?
Am lucrat toat` vara aici, r`spunse el, b`tnd \n
retragere. {i am \nv`]at multe de la Bud. Pe deasupra,
vecinul meu mi-a promis c` m` va ajuta ori de cte ori
voi avea nevoie. {tiu c` administrarea unei exploata]ii
\nseamn` [i altceva dect repararea \mprejmuirilor [i
]inerea vitelor \n`untrul lor. E o afacere care trebuie
14
condus` de cineva priceput. Nu duc lips` de
experien]` \n aceast` privin]`. Am fost agent de
schimb \ntr-o banc` din Dallas.
F`r` \ndoial`. Dar o exploata]ie agricol` nu e o
afacere oarecare.
Ken fu surprins de tonul t`ios al lui Jamie, care se
ar`tase pn` atunci mai degrab` rezervat`.
Pentru administrarea unei ferme trebuie s` [tii s`
faci o mul]ime de lucruri, relu` ea. Nu o ve]i scoate
niciodat` la cap`t dac` o considera]i o simpl`
\ntreprindere.
|n pofida tinere]ii sale, lui Jamie Dunn nu-i lipsea
nici clarviziunea, nici bunul-sim]. {i p`rea foarte
sigur` pe ea.
Ai dreptate, admise Ken. Pentru mine, Blue
Creek nu reprezint` numai o \ntreprindere. Dac`
lucrurile n-ar fi stat a[a, n-a[ mai fi aici. Pentru c` pe
plan financiar afacerea e mai degrab` riscant`.
Cu buzele strnse, tn`ra p`rea c` se gnde[te
profund.
De ce unchiul dumneavoastr` v-a l`sat mo[tenire
Blue Creek? \ntreb` ea dup` ceva timp.
Ken se sim]ea din ce \n ce mai descump`nit de
\ntors`tura pe care o lua conversa]ia. Oare de ce o
interesa att de mult ferma?
15
Eram singura persoan` din familie care iubea
aceast` ferm` [i nu dorea s` scape de ea. Iat` de cred
c` e o chestiune de onoare s` nu tr`dez \ncrederea pe
care mi-a acordat-o.
Spuse aceste cuvinte cu sinceritate, f`r` nici un
fel de pomp`. Jamie \l privea cu ochii ei de un verde
cenu[iu care amintea frunzele de salvie ce acoper`
p`mntul arid al districtului Panhandle. O sclipire
de simpatie \i ap`ru \n ochi, iar Ken se sim]i
valorizat.
Sunt capabil` s` v` ajut s` v` ]ine]i promisiunea,
declar` ea deodat`.
Poate, spuse el pe un ton evaziv.
L`sndu-se pe sp`tarul scaunului, \[i puse minile
pe bucla curelei.
|n cazul `sta, vorbe[te-mi despre preg`tirea ta.
Jamie a[ez` paharul gol pe birou. Apoi, \[i \ndrept`
umerii, \[i drese vocea [i \ncepu:
Am crescut la ferma tat`lui meu, \n Nevada. Nu
era o proprietate att de important` ca Blue Creek. Nu
exista dect un angajat pe care l-am secondat de
\ndat` ce am \nv`]at s` urc pe cal.
Cum adic`? \ntreb` Ken, nevenindu-i s` cread`.
Cum o ajuta pe Jamie \n exercitarea meseriei de
menajer` faptul c` [tie s` c`l`reasc`?
16
Vreau s` spun, relu` ea, c` m` descurc mai bine
cnd sunt c`lare dect cnd sunt cu picioarele pe
p`mnt. Am f`cut toate muncile pe care le face un
cowboy \ntr-o ferm`. {tiu s` am grij` de animale, s` le
prind cu lasoul, s` le castrez, s` le marchez, s` le duc
la p`[une.
|nm`rmurit, Ken asculta acest discurs, exact opusul
a ceea ce se a[tepta s` aud` din gura ei. Vorbea ca un
b`rbat despre castrarea vi]eilor, \n timp ce el se
gndea la tocan` [i pr`jituri.
Tulburat` de t`cerea lui, insist`.
Nu sunt slab` de \nger. Ba mai mult, am o
s`n`tate de fier.
Plec` privirea [i t`cu pentru cteva clipe. Dup` care
ad`ug`:
Am mult` for]`. Am [a de cowboy, pu[c` [i [tiu
cum s` m` folosesc de ea, dac` e nevoie.
De[i nu-[i revenise \ntrutotul din uimire, Ken
\ncepea s` \n]eleag`. Jamie nu venise pentru postul de
menajert`. |[i propusese s` lucreze \n calitate de
cowboy, al`turi de ceilal]i b`rba]i de la ferm`. A[a se
explicau eforturile ei de a-[i ascunde feminitatea [i
pentru a p`rea ct se poate de masculin`.
De[i \ntrebarea i se p`rea complet inutil`, nu se
putu \mpiedica s` i-o pun`:
17
Vrei s` fii angajat` pe post de cowboy?
|ntr-adev`r, de aceea m` aflu aici.
Ah! exclam` el.
F`r` s` se gndeasc`, ad`ug`:
Nu-mi imaginam s-o \ntlnesc ast`zi pe noua
Annie din Far-West.
|i p`ru imediat r`u pentru c` rostise aceste vorbe.
Prad` disper`rii, Jamie \[i plec` privirea [i mult timp
nu mai scoase nici un cuvnt. Apoi, \l privi direct \n
ochi [i spuse:
Crede]i c` nu pot lucra \ntr-o ferm` pentru c`
sunt femeie? \ntreb` ea cu mult calm.
Nu, deloc!
Gndul c` ar putea p`rea sexist \l \ngrozea. Lucrase
ani \ntregi, pe cnd era la Dallas cu femeile, pe care le
considera la fel de competente ca b`rba]ii. Dar,
desigur, meseria de cowboy nu avea nimic \n comun
cu o slujb` la banc`.
Nu te sup`ra, Jamie, dar meseria de cowboy e
deja grea [i pentru un b`rbat, dar`mite pentru o
femeie E nevoie de mult` for]` [i rezisten]`, de ani
de experien]`, de un anumit caracter
Sunt puternic`, protest` Jamie.
Dintr-o dat`, aplecndu-se \nainte, \[i a[ez` cotul
drept pe birou [i \l provoc` la bra]ul de fier pentru
a vedea cine e mai puternic.
18
E ridicol, strig` el ridicnd din umeri.
|ncepea s` se simt` scit de iluziile acestei femei
care avea preten]ia de a-l \nfrunta [i se credea \n stare
s` fie cowboy. |n acela[i timp, citea \n privirea lui
Jamie o imens` triste]e, teama c` nu va putea s`
demonstreze de ce e \n stare. Aceast` privire \i trimitea
r`sfrnt`, ca \ntr-o oglind`, imaginea propriilor
speran]e, proiecte, voin]a de a demonstra c` va reu[i
s`-[i realizeze visul.
De[i se sim]ea ca un imbecil, suspin` [i puse cotul
pe mas`, prinznd mna lui Jamie \ntr-a lui.
Aten]ie! spuse ea. Unu, doi, trei!
Avea, \ntr-adev`r, mult` for]`. Chiar dac` [tia c` nu
avea nici o [ans` s`-l bat`, Ken \[i sim]i mu[chii
\ncordndu-i-se pentru a rezista. Se \ntreb` de ct
timp va avea nevoie pentru a o \nvinge. Trecur` dou`
minute. Jamie, care se \mbujorase la fa]`, gfia
datorit` efortului [i pentru o clip` \[i imagin` o alt`
lupt` corp la corp \ntre ei. Privirea \i cobor\ de-a
lungul c`m`[ii adversarei sale [i se opri asupra
nasturelui situat la nivelul pieptului.
|n clipa aceea, reversul minii sale se apropie \n
mod periculos de suprafa]a biroului. Ridic` brusc
privirea [i, dintr-o mi[care, \[i ridic` bra]ul. Dup` care,
\ncet, dar ferm, o \nvinse..
19
Pentru un timp, degetele le r`maser` \nl`n]uite [i
se privir` ochi \n ochi. O profund` descurajare se
putea citi \n ochii lui Jamie. S`vr[ise o mare gre[eal`..
|[i supraestimase for]ele [i, dorind s` arate de ce e \n
stare, \[i asumase ni[te riscuri inutile.
La rndul lui, Ken se sim]ea stnjenit de aceast`
demonstra]ie de for]`. Luptndu-se cu o femeie care
nu avea nici o [ans` s`-l \nving`, d`duse fru
instinctelor sale de domina]ie [i de agresivitate. |i
p`rea r`u, dar era deja trziu pentru asta. Orgoliul lui
masculin f`cuse s` dispar` stima pe care o sim]ise
n`scndu-se \n ochii lui Jamie.
St`teau \n continuare fa]` \n fa]`, foarte aproape
unul de cel`lalt. Cu un fel de rictus pe buze, tn`ra se
\ndep`rt` u[or [i se a[ez` din nou \n fotoliu.
Pot lucra la ferma dumneavoastr`, repet` cu
\nc`p`]nare.
Ce vrst` ai?
Discu]ia ajunsese la punctul \n care o astfel de
\ntrebare nu p`rea indiscet`.
Dou`zeci [i doi.
Dou`zeci [i doi La vrsta asta [i eu eram
puternic [i plin de energie. Totu[i, unchiul meu, de
care m` desp`r]eau patruzeci de ani, dobora dublul a
ceea ce f`ceam eu.
20
V` asigur c` munca nu m` sperie.
Nu e vorba numai de cantitate, Jamie.
Tat`l meu spunea c` trebuie s` pui suflet \n ceea
ce faci [i, crede]i-m`, eu pun!
Pentru numele lui Dumnezeu! Chiar nu vrei s`
\n]elegi?
Oare de ce \ncerc s` o fac s` \n]eleag` c` nu o pot
angaja, cnd, de fapt, ar fi trebuit s` pun cap`t de mult
timp acestei \ntlniri?
Nu e vorba de voin]` sau de for]`. E o chestiune
de instinct. El te \mpinge spre animale, cai, p`mnt.
Asta nu se \nva]`. Eu \nsumi m` \ntreb uneori M`
\ntreb uneori dac` am acest instinct care s`-mi permit`
s` duc la bun sfr[it o sarcin` pe care mi-am
fixat-o, \[i duse fraza pn` la cap`t \n gnd.
Dorind s`-[i ascund` propriile \ndoieli, Ken se
ridic` [i se \ndrept` spre fereastr`. De acolo, privi
preria uniform` [i plat` a vestului Texasului. Un peisaj
[i mai dezolant iarna, cnd purpura florilor de [tir-s`lbatic
s-a stins. Bud Hamilton [i-a petrecut aproape to]i cei
[aptezeci [i doi de ani ai vie]ii lui aici. A ]inut ferma \n
via]`, \n pofida vnturilor [i a mareelor, rezistnd nu
numai catastrofelor naturale, ci [i c`derii curselor de
vite. Iar Ken era animat de aceast` dragoste pentru
21
p`mnt, se sim]ea atras de el, ca [i Bud, ca un b`rbat
fermecat pe vecie de femeia de care s-a \ndr`gostit.
|ncepuse s` vin` aici de la [apte ani [i petrecuse
clipe minunate. |n fiecare an, venea s` stea trei luni
pe acest t`rm al descoperirii [i al aventurii,
departe de universul p`rin]ilor s`i desp`r]i]i, prea
ocupa]i s`-i consacre [i lui timp. Aici uita de
singur`tate, pentru c` \n mijlocul acestor oameni
numai p`mntul [i munca aveau importan]`. Bud
era cel mai bun dintre to]i. |]i vine uneori s` spui
c` gnde[te ca un cal sau ca un taur , declarau cu
admira]ie oamenii.
Bud Hamilton \l \nv`]ase cum s` devin` cowboy,
mai mult chiar, un om. S` nu te plngi niciodat`! S`
nu te dai \napoi de la munc`! S` fii drept [i cinstit cu
ceilal]i, dar s` ceri s` fii tratat la fel. {i, mai ales s`-]i asumi
responsabilit`]i fa]` de cei care se bazeaz` pe tine!
Cu capul zumz`indu-i de attea gnduri, Ken \[i
puse fruntea pe geamul rece. Trebuia s`-[i
limpezeasc` gndurile. Credea c` e un cowboy destul
de bun, chiar dac` nu mai venise la ferm` de zece ani,
iar abilitatea de a lucra cu lasoul sau caii mai sc`zuse.
La \nceput, ar mai putea s` compenseze acest
handicap datorit` priceperii sale \n domeniul
gestiunii, la fel de important` \n viziunea lui pentru
salvarea fermei.
22
Salvarea fermei Asta era important. Trebuia s`-i
recruteze pe oamenii cei mai capabili, cei mai robu[ti
pe care-i putea g`si. Pn` ce se obi[nuia cu noua lui
munc`, ace[ti angaja]i vor juca un rol important \n
exploata]ie.
Aceasta era calea pe care i-o indica logica [i bunul-
sim]. Dar, \n sinea lui, Ken traversa o dureroas` criz`
de identitate pe care nu reu[ea s-o st`pneasc`. Nimic
nu-i garanta c` va deveni \ntr-o bun` zi un fermier de
nivelul lui Bud, \nzestrat cu o [tiin]` instinctiv` a
p`mntului, a vitelor [i a oamenilor.
|i era destul de greu s` lupte \mpotriva angoasei
care-l m`cina. N-avea nevoie de al]ii ca Jamie Dunn
care s` se amestece \n problemele lui.
Se \ntoarse cu fa]a spre ea. A[ezat` pe marginea
fotoliului, cu privirea plecat`, cu o mn` \n poal` [i cu
cealalt` pe marginea biroului, Jamie p`rea pierdut` \n
propriile gnduri. O, Doamne! Ce frumoas` era! Dar
nu trebuia s`-[i fac` nici o iluzie. Chiar dac` p`rea
robust`, n-ar putea s` fac` niciodat` fa]` volumului de
munc` pe care trebuie s`-l depun` echipa \ns`rcinat`
cu punerea pe picioare a fermei. Or, Blue Creek
trebuia s` aib` \ntietate.
23
Capitolul 2
Ken se \ntoarse [i se a[ez` la birou.
D`-mi voie s`-]i explic situa]ia, ca s` \n]elegi mai
bine. Pentru a ob]ine randament maxim cu bugetul
redus de care dispun, am angajat cei mai buni oameni
pe care i-am putut g`si, la salarii rezonabile. Oameni
robu[ti, cu o anumit` experien]`.
A]i angajat deja?
|mi pare r`u, Jamie.
P`rea att de vulnerabil`! {i mult mai tn`r` dect
cei dou`zeci [i doi de ani ai s`i Ken \i vorbea cu
blnde]e, ca unei copile.
Dup` moartea unchiului meu, personalul angajat
s-a risipit, iar eu am fost nevoit s` g`sesc al]i oameni.
Ultima angajare am f`cut-o alalt`ieri.
Jamie nu spuse nimic pentru cteva clipe.
24
De ce nu mi-a]i spus asta imediat?
A[a ar fi trebuit s` fac. Nu te sup`ra pe mine, dar
n-aveam de unde s` [tiu c` ai venit pentru postul de
cowboy. |mi imaginam cu totul alceva.
Se exprimase \ntr-un mod stngaci, iar Ken habar
n-avea de reac]ia pe care replica lui o va declan[a.
Jamie s`ri ca ars` din fotoliu [i, ro[ie la fa]` de mnie,
se alpec` asupra biroului [i spuse cu furie:
Ce v-a]i \nchipuit? De ce m-a]i invitat \n`untru?
Uluit, Ken ridic` o mn` \n aer, ca pentru a face
pace.
Stai a[a bigui el.
Atunci, \n]elese. |n ochii lui Jamie nu se mai citea
ne\ncredere, ci team`. Se ridic` [i el, cu mna \ntins`
\ntr-un gest de prietenie. Tn`ra f`cu un pas \napoi.
V`znd c` nu are nici un rost s` insiste, se a[ez` din
nou pe scaun..
Credeam c` ai venit \n locul lui Harvey,
buc`tarul. N-a vrut s` mai r`mn`. A a[teptat, totu[i, s`
g`sesc oameni. Foarte frumos din partea lui. Pentru c`
e[ti femeie, am crezut c` te intereseaz` acest post.
Ah! spuse Jamie, a[ezndu-se.
Plec` privirea. Apoi, \n timp ce se uita la
interlocutorul ei cu un aer \ncurcat, \i ap`ru un
zmbet pe fa]`.
25
Oare de ce o femeie att de tn`r` ajunsese s`
str`bat` sud-vestul Statelor Unite \n c`utarea unui loc
de munc` ipotetic?
Ai crescut la ferma tat`lui t`u, nu-i a[a? relu` el.
Zmbetul \i disp`ru de pe fa]` [i triste]ea puse din
nou st`pnire pe ea.
|ntr-adev`r.
Ce s-a \ntmplat cu acest` ferm`?
Nu mai exist`.
Iar tat`l t`u?
A murit.
Ken t`cu. Fie c` domeniul a fost vndut, dat \n
ipotec`, sau distrus, pentru Jamie nu mai exista. Ct
despre tat`l ei |[i arunc` privirea asupra p`l`riei
ponosite, a[ezate pe sp`tarul fotoliului. |n]elese dintr-o
dat` cui \i apar]inuse.
|n clipa aceea, \[i d`du seama c` o ferm` era mult
mai mult dect o exploata]ie. Era un mod de via]`,
presupunea o angajare total` [i via]a al`turi de ceilal]i.
|nsemna un ata[ament necondi]ionat fa]` de p`mnt,
de trecut, de el \nsu[i.
De un lucru putea s` bage mna \n foc \n
momentul acela: unchiul Bud ar fi angajat-o pe Jamie
f`r` s` stea pe gnduri.
|]i propun postul lui Harvey. Buc`t`reas`-menajer`,
\]i convine? Salariul este mai mic dect al celorlal]i
26
angaja]i, dar te vei bucura de mai mult` libertate.
Duminica vei fi liber` [i vei putea folosi camioneta
pentru a face cump`r`turi la Borger, cnd ceilal]i nu
vor avea nevoie de ea.
Vre]i s` spune]i c` voi locui la ferm`?
Ca [i ceilal]i. Angaja]ii permanen]i locuiesc \n
cl`direa din fundul cur]ii, iar cei sezonieri \n
baracamentul al`turat.
Ah!
Nesim]indu-se deloc \n apele ei, Jamie nu-[i mai
g`sea locul pe scaun.
Speram c`, dac` m` ve]i angaja, voi putea locui \n
continuare \n ora[.
Nu e cu putin]` asta. Blue Creek e la [aptezeci de
kilometri dep`rtare de Borger. |]i dai seama ce ar
\nsemna s` faci drumul `sta \n fiecare zi, mai ales
iarna? Cred c` din acest motiv proprietarii succesivi al
fermei au r`mas celibatari. Numai un b`rbat
nec`s`torit poate accepta o asemenea izolare [i o
asemenea singur`tate..
Nu asta-i problema
Din nou, Jamie \[i \ncruci[` bra]ele pe piept.
Atunci, Ken \[i d`du seama de ce anume ezita [i se
gr`bi s` o lini[teasc`.
27
Vei avea o camer` [i o baie personal` \n partea
casei situat` dincolo de gardul viu, parte care este
independent` de restul casei. {tiu c` nu e postul pe
care ]i-l dore[ti, dar o s`-]i plac` aici, vei vedea. E un
loc sigur [i cred c` de asta ai nevoie, ad`ug` el,
privind-o \n ochi.
Jamie evit` s` se uite la el [i s`-i r`spund`. Dup`
cteva momente, \ntreb` cu o voce sfioas`:
Pot s` v` pun o \ntrebare?
Spune!
Dac` n-a]i fi angajat tot personalul, m-a]i fi
acceptat pe post de cowboy?
Ken st`tu pu]in \n cump`n`. S`-i ofere un post de
menajer` i se p`rea un lucru judicios. S` o introduc`
\n mijlocul angaja]ilor era cu totul altceva. Prezen]a
unei fete frumoase printre oamenii pe care-i angajase
ar fi dat na[tere, mai devreme sau mai trziu, unor
probleme care nu erau de neglijat.
Nu [tiu, spuse el cu sinceritate.
|n]eleg. Am s` fiu [i eu sincer` cu dumneavoastr`
[i am s` v` spun c` nu prea m` pricep nici la buc`t`rie,
nici la menaj.
Dar \nve]i repede, nu-i a[a? Chiar tu ai spus c`
munca nu te sperie.
28
F`r` a r`spunde, Jamie se ridic` [i se duse la fereastr`
Ave]i \n vedere posibilitatea de a vinde ferma
dup` ce va deveni prosper`?
Nici vorb` de a[a ceva, nici acum, nici \n viitor.
Blue Creek e nu numai un mod de a-mi c[tiga pinea,
ci [i sensul vie]ii mele. Numai s` nu fiu nevoit s`
renun] la el, dac` n-am s` reu[esc s`-l pun pe
picioare
De vreme ce se angajase s` pun` din nou pe
picioare ferma, Ken nu putea s` mai dea \napoi. Fie va
reu[i, fie toat` via]a lui va e[ua lamentabil.
Jamie se \ntoarse spre el. Se uita din nou la el cu
acea simpatie [i stim` pe care o v`zuse mai devreme
la ea.
Accept propunerea dumneavoastr`, declar` ea pe
un ton solemn, [i vreau s` cred c` voi fi la \n`l]imea
\ncrederii acordate.
Cu minile \n buzunarele de la spate ale blugilor,
tr`gnd adnc aer \n piept, adopt` din nou o atitudine
masculin`. De data asta, Ken frem`t`. D`du din cap [i
\[i f`cu fel de fel de repro[uri \n sinea lui. De acum
\ncolo, va trebui s` fie atent cum reac]ioneaz` \n
prezen]a lui Jamie. Trebuia s` le spun` [i angaja]ilor
s`i c` nu va tolera nici cea mai mic` form` de lips` de
respect din partea lor la adresa lui Jamie.
29
Atunci, spuse el ridicndu-se, bine ai venit la Blue
Creek.
|ntr-o alt` situa]ie, ar fi pecetluit contractul printr-o
strngere de mn`. Dar evita s` o ating`, mai ales
acum c` \[i scosese m`nu[ile Ea fu cea care, dup` un
moment de ezitare, se \ndrept` sprea el, cu mna
\ntins`.
Pute]i conta oricnd pe mine, Ken.
Acesta tres`ri auzind-o spunndu-i pe nume cu o
voce catifelat` Se uit` la ea cu surprindere. Ken
crezu c` vede \n adncul ochilor ei de un verde
cenu[iu team`, de parc` i-ar fi fost team` c` s-a
\n[elat.
F`r` zgomot, Jamie deschise u[a camerei cu
num`rul 19 a motelului situat la marginea drumului
na]ional 152. Apoi, intr` \n camera cufundat` \n
\ntuneric. O lini[te total` domnea \n ea. Cu capul
a[ezat pe sp`tarul fotoliului, cu ochii \nchi[i, Glenna
Dunn dormea, cu piciorul stng \n gips [i pus pe
marginea patului.
Jamie \naint` [i se aplec` asupra acesteia. Inima \i
b`tea nebune[te. Oare nu f`cuse o nebunie?
Glenna deschise ochii.
30
Ah! Ai venit, spuse ea. |ncepusem s` cred c` vei
mai \ntrzia, dar am v`zut un semn bun \n asta. Cum
stau lucrurile?
Jamie se dep`rt` de marginea patului pentru a se
cuib`ri la pieptul mamei sale. Strmbndu-se, \[i
desf`cu primul nasture de la pantaloni. Era pentru
prima dat` cnd purta ace[ti blugi dup` foarte mult
timp. Cndva, ace[ti pantaloni care acum o strngeau,
\i veneau foarte bine Nu se \ngr`[ase totu[i dect cu
trei kilograme \ntr-un an, dar formele corpului s`u se
modificaser`. Va reveni la greutatea normal`, era
sigur` de asta, dar nu va mai avea silueta aceea de fat`
niciodat`.
Cum te sim]i cu ghipsul `sta schimbat?
Ei [i tu acum! suspin` \nceti[or Glenna. Glezna
m` m`nnc` \n continuare, chiar dac` nu mai e a[a de
umflat`.
Punndu-[i piciorul jos, d`du s` se ridice. Cu
promptitudine, Jamie \i oferi bra]ul pe care Glenna \l
respinse protestnd.
Nu sunt infirm`.
{tiu, mam`. Voiam numai s` te ajut.
Privirea aspr` a Glennei se mai \ndulci.
Mul]umesc, draga mea. Nu-mi lua \n seam`
vorbele. {tii, nu prea reu[esc s` accept faptul c` sunt
31
nevoit` s` stau \n camera asta, cu piciorul rupt.
Dintr-o dat`, m` simt b`trn`.
La patruzeci [i unu de ani, nu crezi c` exagerezi
pu]in?
Glenna Dunn p`rea \ntr-adev`r mult mai tn`r`. Ai
fi zis c` e sora mai mare a lui Jamie. Chiar dac` era mai
mic` de statur` [i mai fragil` dect fiica ei, avea aceea[i
energie.
Glenna nu era sup`rat` numai datorit` st`rii sale
actuale de s`n`tate. |n timp ce-[i scotea p`l`ria, Jamie
o v`zu cum vntur` termometrul de pe perete
morm`ind nemul]umit`:
Aparatul `sta nu merge deloc. Fie te coci, fie
\nghe]i, dar e imposibil de reglat. Sper c` n-o s` st`m
la nesfr[it \n motelul `sta.
Nu, mam`. De-asta am [i \ntrziat. Am g`sit o
locuin]` \n ora[. La parter, ca s` nu fii nevoit` s` urci
[i s` cobori.
Ah! S` \n]eleg c` te-ai angajat?
P`i De fapt, toate locurile au fost ocupate \nc`
de alalt`ieri.
Oh! |mi pare r`u, draga mea. |]i doreai att de
mult s` lucrezi la ferma aceea!Cu un proprietar nou, ai
fi avut mai multe [anse. Ce p`cat
32
Stai, am ob]inut totu[i un post.
Un post?
Jamie o privi pe mama ei \n ochi cu mndrie.
Ai \n fa]a ta noua buc`t`reas`-menajer` de la Blue
Creek.
Glenna nu spuse nimic. Cu bra]ele \ncruci[ate, se
mul]umi s` se uite la ea cu o privire impenetrabil`. De
un an de zile nu mai spunea ce gnde[te, iar
atitudinea ei nu u[ura deloc raporturile cu fiica ei.
Seara, cnd nu putea adormi, Jamie se gndea la toate
lucrurile care r`mneau nespuse. Spera \n tain` c`
\ntr-o bun` zi vor reu[i s` comunice din nou.
{tiu c` n-am nimic dintr-o femeie de cas`,
continu` ea, dar asta pentru c` n-am \ncercat niciodat`
cu adev`rat. Ct despre postul acela de servitoare din
care am fost concediat`
Vorbea repede, ca [i cum ar fi anticipat
argumentele mamei sale [i ar fi vrut s` nu-i dea r`gazul
de a le rosti.
Recunosc c` nu m-a[ fi putut niciodat` obi[nui cu
el. Era o munc` cu totul lipsit` de interes. |n vreme ce
g`titul mi se pare o adev`rat` provocare. S` inventezi,
s` creezi ceva Ard de ner`bdare s` \ncep
Ai zice c` \ncerci s` te convingi pe tine \ns`]i c`
a[a stau lucrurile, spuse Glenna pe un ton sec.
33
Am s` reu[esc, declar` Jamie. N-am s` dau gre[
Vocea catifelat` a tinerei se pierdu \n t`cerea
camerei, ca [i cum n-ar fi putut rosti cuvintele acelea
\ngrozitoare: De data asta, n-am s` mai dau gre[
Dar n-ai dat gre[, spuse cu blnde]e mama ei.
Jamie se ab]inu s` fac` vreu comentariu. N-avea nici
un rost s` se angajeze \ntr-o discu]ie steril` care nu
schimba datele problemei.
Deschise r`citorul mobil a[ezat \ntr-un col] [i
scoase o sticl` cu suc de fructe din care b`u, f`r` s`
mai a[tepte s` toarne \ntr-un pahar. Apoi se \ntoarse
spre mama ei.
Am nevoie de ajutorul t`u, mam`. Am promis c`
\ncep lucrul poimine. Cu menajul, m` descurc
singur`, dar cu g`titul
Am s` fac totul pentru a te ajuta, draga mea, fii
lini[tit`. De altfel, prefer s` nu faci munc` de cowboy,
la att de pu]in timp dup`
Au trecut deja trei luni! i-o t`ie Jamie. A sosit
vremea s`-mi revin.
A[a e! Cu toate astea, nu trebuie s` lucrezi
imediat, [tii bine. Mai avem ceva bani din vnzarea
fermei [i din asigurarea de via]` a tat`lul t`u. Mai
putem sta pu]in a[a.
Banii aceia sunt ai t`i, mam`. Vei avea nevoie de
ei mai trziu.
34
Deci, nu chiar acum, nu? Dar o parte sunt ai t`i,
de[i tat`l t`u nu a l`sat un testament. Oricum, nu am
inten]ia de a-i cheltui. De \ndat` ce am s` scap de ghipsul
`sta, am s`-mi caut [i eu ceva de lucru. Poate c`
am s`-]i iau locul la Blue Creek, ceea ce ]i-ar
permite
S` fac meseria care-mi place [i la care m` pricep,
complet` Jamie. La asta m` gndeam [i eu.
Mi-ai spus c` nu se mai fac angaj`ri pentru postul
de cowboy.
Da. Dar noul proprietar n-are deloc experien]` \n
administarea unei ferme. Am s`-i ar`t ce [tiu s` fac, am
s`-l ajut. A[a \nct, \n ziua \n care vreunul dintre
oamenii lui va pleca, am s` fiu gata s`-l \nlocuiesc. {i
am s` te propun pentru postul de menajer`.
Hm! Proprietarul `sta de la Blue Creek Cum \l
cheam` de fapt?
Ken Hamilton.
Domnul Hamilton e la curent cu faptul c` nu [tii
s` g`te[ti?
I-am spus.
Atunci, \ntr-adev`r, habar n-are cum func]ioneaz`
o ferm`.
Jamie plec` privirea, stnjenit`. Dac` i-ar fi vorbit
lui Ken despre nepriceperea ei la buc`t`rie, ar fi trecut
35
sub t`cere anumite detalii referitoare la via]a ei privat`.
Se sim]ea cu att mai vinovat` cu ct spre deosebire de
al]i proprietari de ferm` acceptase s-o asculte.
Am s` dau proba de foc la Blue Creek. A[a cum nu
mai contenea s-o spun` tata, trebuie s` mergi pn` la
cap`t \n ceea ce ]i-ai propus. Cred c` a[a gnde[te [i Ken.
Vrea s` reu[easc`. De altfel, cred c` de asta are \ncredere
\n mine. {i-a dat sema c` suntem f`cu]i din acela[i aluat.
Avea dreptate. Jamie era ne\ntrecut` cnd era vorba
de lucrul \ntr-o ferm`. Ceea ce [tia, \nv`]ase de la cel
mai bun cowboy din Nevada, James Dunn. Dar, dup`
moartea tat`lui s`u, nereu[ind s` se ocupe singur` de
ferm`, fusese nevoit` s` renun]e.
Suspinnd, se \ntoarse spre femeia firav` care se
culcase. Te rog, treze[te-te! Sim]ea o durere \n piept.
Ar fi vrut s` mai bea ni[te suc, dar nu putea \nghi]i.
Se gndi iar la Ken Hamilton. Da, voia s`-l vad`
reu[ind, voia s`-l ajute s` c[tige. Ca [i cum ar fi vrut s`-l
feresc` de gre[elile pe care le f`cuse ea, s`-l ajute s`
salveze ceea ce nu putuse s` salveze pentru ea [i mama ei.
Ken Hamilton seam`n` mult cu tata, murmur` ea
gnditoare.
Draga mea! spuneai acela[i lucru [i despre Henry
McSween.
Cu obrajii \mpurpura]i, Jamie o fulger` cu privirea
pe mama ei.
36
Henry era un excelent cowboy. Dar nu din punctul
`sta de vedere seam`n` Ken cu tata. Cred c` habar
n-are cum se cre[te un mnz. |n schimb, e loial.
|ntr-adev`r, Ken \i f`cuse impresia unui om loial [i
deschis la minte. Pentru nimic \n lume nu s-ar fi
comportat ca un cowboy, mndru de superioritatea
lui masculin`. Poate doar \n episodul cu bra]ul de
fier . Acea provocare fusese o gre[eal` din partea ei.
Dar \[i dorise att de mult s`-i arate lui Ken ce e \n
stare. |i era team` c` va fi nevoit` s` plece f`r` a avea
nici cea mai mic` [ans` pentru a ar`ta de ce e \n stare.
Acum, s` trecem la lucruri mai serioase, spuse
Glenna. Trebuie s` \ncepi s` \nve]i cum s`-]i
\ndepline[ti noile atribu]ii.
Cea mai bun` solu]ie este, cred, s` ne instal`m \n
ora[ chiar din seara asta. |n timp ce eu voi desc`rca
bagajele din ma[in`, tu \mi vei scrie cteva re]ete.
Dup` aceea, o s` facem o list` cu lucrurile de care
avem nevoie, iar mine m` duc la cump`r`turi. Am s`
te aprovizionez de fiecare dat` cnd am s` vin \n ora[.
Am s`-]i las camioneta. Totu[i, a[ vrea s` nu conduci atta
timp ct nu e[ti vindecat`, \n afar` de cazurile de urgen]`.
N-o s` ai nevoie de ea?
Am s-o folosesc pe cea de la ferm`.
Domnul Hamilton \]i va permite s` vii cu ea \n
fiecare sear`?
37
Nu, numai smb`t` seara [i duminic`, ziua mea liber`.
Nu mai era cu putin]` s` treac` sub t`cere acest aspect.
Voi locui la ferm`, ad`ug` ea.
O, Jamie!
Vocea Glenndei exprima triste]e [i disperare. Dar,
mai ales, p`rea foarte dezam`git`.
Cum de po]i accepta s` tr`ie[ti departe de
Nu am de ales, \i r`spunse sec Jamie. Am luat \n
considerare aceast` eventualitate, nu-i a[a?
Numai \n caz de for]` major`!
Acum a sosit momentul. Nu pot tr`i \n alt` parte dect
la o ferm`, iar Blue Creek reprezint` ultima mea [ans`.
Lui Jamie i se puse un nod \n gt [i sim]i cum o
podidesc lacrimile, fapt care o f`cu s`-[i \ntoarc`
privirea.
N-am vrut s`-mi asum riscul de a a[tepta alt`
ocazie. Nu mai pot continua a[a, trebuia s` m` decid.
A sosit vremea s`-mi iau via]a \n propriile mini [i s`
am grij` de tine.
N-ai de ce s`-]i faci griji \n privin]a mea, ]i-am
spus-o doar.
Ba da. E vina mea c` am pierdut ferma
Ce \nc`p`]nat` e[ti! Semeni cu tat`l t`u.
|ntocmai, trebuie s`-mi asum ni[te
responsabilit`]i, s` m` ocup de tine, de Hettie
38
|n clipa aceea, se auzi un geam`t u[or venind
dinspre pat, urmat de un plns \n`bu[it. Jamie se duse
repede [i lu` \n bra]e micu]a fiin]` \nf`[urat` \n cear[af.
Taci! comoara mea, mama e aici. Era Hettie, feti]a
ei. O botezase Henrietta, ca un omagiu adus tat`lui ei,
Henry McSween, a[a cum ei i se pusese numele Jamie,
\n memoria bunicului ei, James Dunn.
|n pofida dramei care \nso]ise na[terea copilei,
Jamie considera c` e o adev`rat` binecuvntare, cel
mai frumos cadou pe care via]a ar fi putut s` i-l fac`.
|n adncul sufletului, p`stra speran]a secret` c`
gre[elile pe care le f`cuse \n anul scurs se vor [terge
\ntr-o bun` zi, gra]ie acestei fiin]e.
Copilul \ncet` brusc s` mai plng` \n timp ce c`uta
cu gura snul mamei. Jamie suspin` u[urat` cnd
feti]a \ncepu s` sug` lapte. Dincolo de starea de bine
pe care o sim]ea \n tot corpul, leg`tura cu propriul
copil o f`cea s` aib` inima u[oar`.
Ken [tie de existen]a lui Hettie? \ntreb` Glenna.
Dintr-o dat`, Jamie se sim]i cuprins` de o nesfr[it`
triste]e.
Mam`! Nici m`car Henry nu [tie de existen]a lui
Hettie
|ntre mam` [i fiic` se instal` o t`cere ap`s`toare,
\nc`rcat` de multe lucruri nespuse.
39
Capitolul 3
|n seara aceea, culcat` pe canapea, Jamie nu putea
adormi. Cu ochii deschi[i \n \ntuneric, asculta
zgomotele necunoscute ale noii lor locuin]e iar, ca
zgomot de fond, respira]ia regulat` a mamei sale \n
\nc`perea al`turat`.
Ridicndu-[i capul de pe pern`, ciuli urechea. Nu
reu[ea s` aud` respira]ia copilului. Se ridic` din pat [i
se aproprie de ]arcul a[ezat lng` patul Glennei, unde
dormea Hettie, acoperit` cu o pl`pumioar`.
Jamie avea de gnd ca a doua zi s`-i instaleze
p`tu]ul, dar pentru aceast` prim` noapte fusese
nevoit` s` improvizeze. Dar micu]a risca s` r`ceasc`,
fiind a[ezat` att de aproape de p`mnt. Lund-o \n
bra]e, o lu` al`turi de ea pe canapea.
40
Nu dup` mult timp, Hettie se trezi, dar nu plnse.
|n \ntuneric, tn`ra femeie mai mult sim]i dect z`ri o
guri]` rotund` [i doi ochi negri str`lucitori [i curio[i.
Salut, sufle]el, murmur` Jamie.
Feti]a \ntoarse capul \n direc]ia dinspre care venea
vocea [i gnguri. Jamie se aplec` asupra ei [i cu vrful
buzelor, mngie puful care \i acoperea capul.
Gnguritul micu]ei se \nte]i [i, \n acela[I timp, \ncepu
s` dea din mini [i din picioare. |nceti[or, Jamie \[i
duse un deget spre guri]a care se deschise cu aviditate.
S` nu-mi spui c` iar ]i-e foame!
Hettie \ncerc` cu stng`cie s` prind` degetul [i s`-l
duc` la gur`. Suspinnd, Jamie \[i descheie bluza
pijamalei [i o lu` \n bra]e.
Al`ptarea fiicei sale era o adev`rat` fericire. Avea
nevoie de aceast` leg`tur` cu fiica ei. Din p`cate, \n nu
mai mult de dou`zeci [i patru de ore, Hettie trebuia
\n]`rcat` [i obi[nuit` cu biberonul. Aceast` schimbare
brusc` va fi foarte grea pentru amndou`.
|n timp ce sugea cu l`comie, micu]a se uita la
mama ei cu ochii ei mari [i adnci. La trei luni, puteai
s`-]i dai seama c` va avea ochii negri ca ai ei [i p`rul
ro[cat, ca al mamei sale [i al bunicului ei.
Henry McSween avea p`rul negru [i ochii c`prui,
dar str`lucitori [i mereu vii, ni[te ochi care te \ncntau
41
[i te subjugau. Chiar dac` nu trebuia s` vorbeasc`
pentru a fermeca, vocea nu f`cea dect s`-i m`reasc`
farmecul. Nici o alt` femeie n-ar fi a[teptat s` fie
cerut` \n c`s`torie pentru a fi subjugat` [i a-i ceda.
|ntr-un anume sens, ar fi vrut s` fie oricare alt`
femeie
Chiar ai crezut c` va fi pentru totdeauna? o
\ntrebase Henry \n seara \n care o p`r`sise.
Da, a[a crezuse. Crezuse \n acea c`s`torie. Dar,
dup` s`pt`mni \ntregi \n care el lipsise \n mod
nejustificat sau se \ntorsese dup` foarte mult timp,
fusese nevoit` s` accepte realitatea: pentru Henry,
totul era o mascarad`, ceva lipsit de sens.
Jamie \ncerc` s`-[i g`seasc` o pozi]ie ct mai
confortabil` pe pern`. Hettie adormise, cu un zmbet
de fericire pe fa]`.
{i Ken Hamilton avea ochii c`prui, dar erau foarte
diferi]i de cei ai lui Henry. Nu str`luceau \ntr-un mod
fals, ci erau plini de c`ldur`. |i pl`cuse blnde]ea
acelei priviri gnditoare, chiar dac` uneori sim]ise c`
se uit` la ea cu mai mult` intensitate, cu mai mult`
ardoare, \ntr-un mod de-a dreptul periculos.
Jamie \[i strnse feti]a la piept. Oare se va l`sa prea
u[or sedus`, mai ales cnd e vorba de un cowboy? Nu,
Ken Hamilton nu sem`na cu nici unul dintre cei pe
42
care-i cunoscuse. Desigur, avea toate datele pentru a[a
ceva: for]a [i statura, simplitatea [i firescul.
Dar cizmele din piele nou` \l tr`dau, ca [i
tunsoarea. La un moment dat, Ken [i-a ciufulit p`rul,
\ncepnd s` semene cu un adev`rat cowboy.
Interesul pe care \l avea pentru el nu \nsemna
nimic, chiar dac` sim]ise c` aceast` atrac]ie e
reciproc`. Asta nu trebuia cu nici un chip s` fie un
impediment \n dorin]a ei de a lucra la ferm`. Cu att
mai mult cu ct dorea sincer s`-l ajute.
Nu putea totu[i s` nu ia \n seam` propriile
motiva]ii. Blue Creek reprezenta o [ans` nesperat` de
a rec`p`ta \ncredere \n ea \ns`[i, dup` e[ecurile pe
care le avusese \n privin]a fermei sau a c`s`toriei. Via]a
de acolo \i va permite s`-[i refac` imaginea, iar Hettie
va fi mndr` c` o are drept mam`. Va reu[i s` o fac` s`
dispar` [i pe cealalt` Jamie, cea pe care o auzea \nc`
discutnd cu tat`l ei \n ziua \n care i-l prezentase pe
Henry McSween.
Tat`, e un cowboy extraordinar. Chiar nu
\nseamn` nimic pentru tine?
Po]i s` excelezi \ntr-un anumit domeniu, Jamie, [i
cu toate astea s` fii un neispr`vit. Dac` reu[e[ti \n mod
firesc \ntr-un domeniu, asta nu \nseamn` \n mod
obligatoriu c` e[ti excelent la toate.
43
Jamie nu \n]elesese cuvintele tat`lui s`u. Oare o
acuza c` e o persoan` lipsit` de calitate, \n pofida
competen]elor sale profesionale de necontestat?
|nc`p`]nat`, a hot`rt s` nu ]in` seama de sfaturile
sale.
Plec cu Henry.
Se uit` la tat`l ei [i, \n ciuda staturii sale \nalte [i a
robuste]ii, i s-a p`rut deodat` mult mai b`trn dect
cei patruzeci de ani pe care \i avea. P`rea dezam`git [i
r`nit. |n adncul sufletului ei, Jamie se sim]ea la fel.
Tat`l ei \i spusese \ntotdeaua c` e cea mai bun` la
toate.
Mi-ai spus \ntotdeauna c` sunt liber` s` fac ce
vreau cu via]a mea.
Exact, fata mea. M` sperie ce-]i va aduce via]a.
Jamie Dunn se uit` la el cu triste]e, f`r` s`-i trec`
prin minte c` \l vedea pentru ultima oar`.
Nu avu nevoie de prea mult timp trei luni pentru
a-[i da seama de gre[eala pe care o f`cuse c`s`torindu-se
cu Henry McSween. Tat`l ei \n]elesese c` era mai bun`
dect oricare alt cowboy cu lasou, dar c` nu era f`cut`
pentru c`s`torie. Tot ce-i mai r`mnea de f`cut era s`
repare ct mai repede gre[eala f`cut`. Jamie nu
preget` s` se duc` la Reno pentru a cere divor]ul.
Dup` aceea, \[i relu` vechile obiceiuri [i purt` din nou
44
numele de domni[oar`, ca pentru a uita de aceast`
uniune dezastruoas`.
La numai cteva zile distan]`, afl` c` e \ns`rcinat` [i
c` tat`l ei murise.
De[i \i amor]ise bra]ul, Jamie nu \ndr`zni s` [i-l
mi[te, de team` s` nu o trezeasc` pe Hattie. Cu trei
luni \n urm`, cnd i se pusese \n bra]e copilul, fusese
\nv`luit` de aceea[i senza]ie de c`ldur` ca [i acum, dar
[i de o teribil` angoas`. Va fi oare \n stare s`-[i
\ndeplineasc` rolul de mam`, de vreme ce e[uase \ntr-un
mod att de lamentabil \n cel de so]ie?
Cel mai bun mijloc pentru a reu[i era s`-i inculce
fetei sale principiile dup` care fusese ea \ns`[i
crescut`: onestitate \n raporturile cu ceilal]i, rigoare \n
ceea ce face, sim] al responsabilit`]ii \n tot ce
\ntreprinde.
Chiar \n gre[eli
|n curnd, va trebui s`-i vorbeasc` lui Ken despre
Hettie. Ar fi trebuit s-o fac` deja, dac` instinctul de
conservare nu i-ar fi spus c` e mai bine s` trec` sub
t`cere acest am`nunt. Dac` acesta se \ndoia de
capacitatea ei de a lucra la ferm`, pentru c` era femeie,
ar avea [i mai pu]in` \ncredere \n ea aflnd c` are un
copil att de mic.
45
Cu att mai mult cu ct dorea s`-[i \ndeplineasc`
bine rolul de mam`.
Gndul c` va trebui s`-[i p`r`seasc` feti]a a doua zi
o nelini[tea, chiar dac` era sigur` c` Glenna va avea
grij` de ea cum nu se poate mai bine. Dar avea oare
alt` solu]ie? Nu putea s`-i \ncredin]eze copilul lui
Henry care oricum nici m`car nu avea cuno[tin]` de
existen]a lui. Va trebui s`-i spun` totu[i \ntr-o bun` zi.
Avea dreptul s` [tie. Pe de alt` parte, Jamie dorea ca
Hettie s`-[i cunoasc` tat`l. Trebuia s` [tie c` e fiica
unui cowboy, al c`rui nume \l purta.
Plnse pe t`cute. A doua zi diminea]a, mama sa \[i
d`du seama c` plnsese, dar, ca de obicei, nici una,
nici alta nu spuseser` nimic despre asta.
|n acea diminea]` rece de februarie, Ken se trezi \n
mijlocul unui miros de cafea proasp`t`, miros pe care-l
uitase de cnd consuma cafea solubil`. Zece minute
mai trziu, dup` ce se rase [i se \mbr`c`, descoperi
intrnd \n buc`t`rie vechiul ibric din metal pe plit`. |[i
umplu o cea[c` [i \ncepu s` soarb` din ea cu o pl`cere
de nedescris. Pe mas` erau a[ezate tacmuri, farfurii,
un borcan cu suc de portocale [i o bucat` de unt. Um
miros \mbietor de crna]i frip]i venea dinspre tigaie.
46
Lng` chiuvet`, \n mijlocul cojilor de ou` [i al f`inei,
trona un castron plin cu aluat pentru cl`tite.
|n timp ce se felicita pentru c` o angajase pe Jamie,
auzi murmure la intrare [i se duse la u[` s` asculte. Cu
telefonul \n mn`, aceasta scria de zor pe o foaie de
hrtie.
Stai pu]in, cum \]i dai seama c` e suficient de
fierbinte? Cnd aluatul \ncepe s` sfrie? Bine, am s`
\ncerc Dac` am f`cut destul? De unde s` [tiu?
De-abia reu[esc s` respect indica]iile din re]et`.
St`tea aplecat` \n fa]` asupra mesei de la intrare,
iar aceast` atitudine \i scotea \n eviden]` formele
corpului. Ken se gr`bi s` se \ntoarc` la buc`t`rie [i s`
se a[eze la mas`.
Vocea lui Jamie se mai auzi ceva vreme \n hol
Foame? exclam` ea pe un ton disperat. Dar e
cinci diminea]a! Bine, a[a am s` fac Ai s-o sco]i la
cap`t?
O anumit` triste]e se putu deslu[i atunci \n
vocea ei.
Cred c` nu e vorba numai de foame Bine, te
sun mai trziu.
Cnd o auzi cum pune receptorul \n furc`, Ken
\ncepu s` a[eze fa]a de mas` pentru a ap`rea cum se
cuvine \n fa]a ei.
47
Jamie ap`ru \n pragul u[ii de la buc`t`rie [i fu
surprins` s`-l vad` acolo. Fiecare se sim]ea vinovat.
A ap`rut vreo problem`? \ntreb` Ken.
Tn`ra se \ndrept` spre frigider, f`r` s`-l
priveasc`.
Te referi la acest telefon?
Nu voiam s` par indiscret
I-am telefonat mamei mele, spuse ea pe un ton
precipitat, cu capul \n frigider.
|n Nevada?
Nu, la Borger.
Ken \ndrept` dintele \ndoit al unei furculi]e. A[a
deci, mama lui Jamie o \nso]ise. Iat` de ce avea atta
nevoie s` lucreze, amndou` fiind nevoite s` tr`iasc`
dintr-un singur salariu. |n]elegea [i de ce fusese att
de contrariat` c` trebuie s` locuiasc` la ferm`.
Ken o auzise pe Jamie vorbind despre foame. Oare
trebuia s`-i preg`teasc` masa mamei sale? Cuno[tea
prea bine cum stau lucrurile \n astfel de situa]ii.
{tii, spuse el \n timp ce a[eza farfuriile pe mas`,
putem face \n a[a fel \nct mama ta s` locuiasc` aici,
cu tine. Din cnd \n cnd, Harvey \l primea pe la el pe
b`trnul s`u unchi [i \l punea s` doarm` pe divanul
din camera din fa]`.
|ntorcndu-se, Jamie \l privi cu recuno[tin]`.
48
Mul]umesc, e[ti foarte amabil.
Se \ntoarse la mas` \n momentul \n care Ken punea
pe o t`vi]` tacmurile \n plus. Deoarece se trezir` nas
\n nas, fiecare f`cu un pas \napoi. Acest gest f`cut de
doi oameni prin[i pe picior gre[it \i f`cu s` zmbeasc`.
Dac` va fi nevoie, m` voi gndi la propunerea
dumitale, dar pentru moment, mama se descurc` de
minune singur` \n ora[. Iar dincolo de asta, nu vreau
s` beneficiez de un tratament preferen]ial fa]` de
ceilal]i angaja]i. Fiecare dintre ei [i-ar dori s`-i
primeasc` din cnd \n cnd pe membrii familiei.
Bine spus! \[i spuse Ken \n sinea lui, admirnd pe
de o parte curajul lui Jamie, iar pe de alt` parte avnd
impresia nepl`cut` c` \i scap` ceva.
Continund aranjatul mesei, nu o sl`bea din
ochi.O v`zu uitndu-se pe o re]et` scris` de mn`
a[ezat` pe o m`su]`, \nainte de a pune ni[te f`in` \ntr-o
can` gradat`.
C]i oameni sunt la mas`? \ntreb` ea.
P`i, s` vedem Purdy, Charley, Josh [i Kit,
porecli]i Proful, Sfiosul, Adormitul [i Urciosul.
Jamie se \ntoarse spre el, \ngrozit`.
Opt! strig` ea.
Nu, n-ai \n]eles bine. Sunt patru [i cu
mine cinci.
49
Suspinnd u[urat`, tn`ra se concentr` din nou
asupra re]etei. Ken se \ntreb` cum s` destind`
atmosfera.
Cafeaua este excelent`, declar` el. N-am mai b`ut
de mult` vreme o cafea att de bun`.
Pardon?
Jamie tocmai sp`rsese un ou [i se str`duia s`
scoat` buc`]elele de coaj` care c`zuser` \n recipient.
Cafeaua Dac` te pricepi [i la restul la fel de
bine, toat` lumea va fi foarte mul]umit`.
Oh! Mul]umesc, spuse ea.
Un zmbet \i ap`ru \n col]ul gurii \n timp ce
spunea:
Nu e nimic mai bun dect o cea[c` de cafea
diminea]a cnd e frig
Desigur. Dar credeam c` nu bei.
Nu, \ntr-adev`r. Nu nu-mi mai pl`cea. Poate c`
am s` \ncep s` beau din nou.
Dup` un moment de t`cere, Jamie ad`ug`:
Tat`l meu spunea c` po]i s`-]i faci o p`rere
despre cineva dup` felul \n care-[i bea cafeaua. Eu nu
cred c` asta d` o imagine adev`rat` despre o
persoan`.
Tat`l ei Vorbea \ntr-una despre el, \l cita \n orice
ocazie ca [i cnd ar fi fost un oracol. Avusese \n mod
50
cert o mare importan]` \n via]a ei. Dar mama ei? Oare
ce rol jucase \n educa]ia ei?
Ai fost foarte apropiat` de tat`l t`u, dac` \n]eleg
bine.
Ken nu voia s` par` indiscret [i totu[i ar fi vrut s`
[tie mai multe despre acest tat` omniprezent, cel cu o
personalitate att de puternic`. Mai era [i altceva care
\l \mpingea s` se intereseze de trecutul lui Jamie:
p`rea c` o greutate imens` apas` asupra ei.
M-a \nv`]at tot ce [tiu despre vite, despre cai,
despre via]a la o ferm`.
Ct despre buc`t`rie, lui Ken \i era de-ajuns s` se
uite \n jurul lui pentru a-[i da seama c` nimeni nu o
\nv`]ase nimic. De aceea, nu [tia nimic. |ns` aceast`
ignoran]` nu-l [oca. Din punctul lui de vedere,
treburile casnice nu erau numai apanajul femeilor. De
la vrsta de [apte ani, \nv`]ase cum s`-[i spele lucrurile
[i cum se face un hamburger. {i apoi, dac` lui Jamie i
se p`rea mai u[or s` aib` grij` de animale dect s`
m`ture du[umeaua, nu prea aveai cum s` i-o
repro[ezi. Cu att mai r`u pentru el c` angajase o
menajer` care trebuia s` \nve]e totul din mers. Avea
atta nevoie de aceast` slujb`, \nct era foarte sigur c`
se va pune foarte repede pe picioare.
51
Se uit` cu coada ochiului la ea. |[i \ndep`rt` o
[uvi]` de p`r cu un deget plin de f`in`, apoi, dup` ce
\[i [terse minile pe [or], trase de partea din fa]` a
c`m`[ii, de parc` s-ar fi sim]it opresat`. Ciudat gestul
`sta pe care-l f`cea din cnd \n cnd
Din ce cauz` a murit tat`l t`u? \ntreb` Ken.
Pentru o clip`, Jamie r`mase nemi[cat`.
Din cauza unei meningite care l-a r`pus \n dou`
zile. Nu fusese niciodat` bolnav, de[i lucrase mult
iarna, pe o vreme foarte aspr`.
|mi pare r`u, murmur` Ken. Cum te-ai descurcat?
Dar mama ta?
Mama a luat antibiotice.
Cred c` a fost \ngrozitor pentru tine c` a murit
att de tn`r.
Ken b`g` de seam` c` lui Jamie i se puse un nod \n
gt. Cu o mn`, \ntorcea butonul cuptorului \n toate
sensurile, iar cu cealalt` tr`gea din nou de bluz`.
Nu eram aici. Nu mi s-a dat voie s`-l v`d pentru
c` Nu e cu putin]`! spuse ea pe un ton exasperat.
Butonul `sta nu merge deloc.
Ken veni s-o ajute.
Scuz`-m`. Am uitat s`-]i spun c` acest aragaz este
vechi [i are metehnele lui. Trebuie s` dai drumul la
gaze la maximum [i, dup` aceea, s` sufli o dat` sau de
dou` ori \n g`uricea asta. Gata!
52
Se aflau foarte aproape unul de cel`lalt. Jamie \[i
]uguie buzele [i sufl`. O u[oar` [uier`tur` \nso]i
aprinderea cuptorului.
Dup` aceea, ad`ug` Ken, reglezi temperatura din
buton.
Mul]umesc, spuse Jamie.
Cum se \ntorcea \n partea cealalt`, nasurile li se
atinser` \n treac`t. Ro[ind, \[i reveni imediat [i se
aplec` din nou asupra re]etei.
Patruzeci [i cinci de minute, murmur` ea. Bine.
|ntruct am dublat cantit`]ile
|n privirea ei se putea citi implorarea. Cu pu]in`
f`in` \n vrful nasului, cu [uvi]ele de p`r acoperindu-i
fa]a, cu obrajii \mbujora]i, era adorabil`. Nu i-ai fi dat
mai mult de cincisprezece ani. Ken \[i putea imagina
care va fi reac]ia oamenilor cnd vor veni la mas`.
P`rea att de fragil`, de vulnerabil`
Presupun c` la fel se porne[te [i gr`tarul.
Ken nu avu timp s-o previn` [i Jamie puse mna pe
tav` pentru a o \ntoarce pe partea cealalt`. F`cu un
pas \napoi, sco]nd un ]ip`t de durere.
Lund-o de \ncheietura minii, Ken se uit` cu
aten]ie la degetul mare [i la ar`t`tor, deoarece
\ncepuser` s` se formeze b`[ici.
53
Cnd e aprins cuptorul, tava se \ncinge. Vino, te rog.
Punndu-i mna sub robinet, l`s` apa rece s` curg`
ceva timp.
O s` punem un pansament pentru ca b`[icile s`
nu se sparg`.
Jamie \ncerc` s` se elibereze.
Trebuie s` termin mai \nti preg`tirea micului
dejun. Apoi, trebuie s` pun biscui]ii la copt, s` m`
ocup de cl`tite [i de crna]i O, Doamne! Crna]ii!
Sc`pnd din strnsoarea lui Ken, se duse repede s`
ridice capacul tig`ii. Crna]ii se carbonizaser`.
Am uitat s`-i \ntorc, gemu ea. Sunt ar[i.
Nu-i nimic, i-o \ntoarse Ken pe un ton sec,
ducndu-se s`-[i ia cutia cu pansamente.
Irita]ia \ncepuse s` pun` st`pnire pe el, dar nu
\mpotriva lui Jamie, ci \mpotriva lui \nsu[i. Ce c`uta el
\n buc`t`rie \n zori, \n loc s` inspecteze staulele [i
grajdurile \n a[teptarea micului dejun?
Arat`-mi locul \n care te-ai ars, Jamie, \i ordon` el.
Ea se supuse [i \i \ntinse mna pe care acesta o lu`
\ntr-a sa, nu f`r` o anumit` tulburare.
Cnd mi-ai spus c` nu prea te pricepi la
buc`t`rie, \i spuse el cu blnde]e, \n timp ce \i \nf`[ura
degetul cu pansament, ar fi trebuit s`-mi traduci prin
habar n-am , nu-i a[a?
Jamie plec` privirea.
54
Am s` reu[esc \n cele din urm`, te asigur.
Sunt convins. Totul e de a [ti \n ct timp. Oricum,
oamenii mei vor veni ct de curnd la mas` [i nu
trebuie s` te vad` \n halul `sta, cu aerul `sta
Ce aer? se r`]oi ea.
Nimic |n sfr[it, vreau s` spun
Terminndu-[i treaba, Ken \i d`du drumul la mn`.
E[ti foarte dr`gu]`, \n]elege c`
La aceste vorbe, Jamie ro[i ca [i cum ar fi auzit acest
compliment pentru prima dat` din gura unui b`rbat.
Ca [i cum n-ar fi remarcat nimic, Ken continu` s` o
pun` \n gard`:
Oamenii pe care i-am angajat sunt de treab`, dar
cam fru[ti [i nu prea cunosc regulile polite]ii. Chiar
dac` n-ai fi fost att de frumoas`, tot ai fi reprezentat
o ispit` pentru ei. Or, se pare c` nu prea e[ti \n
apele tale.
|n]eleg.
St`tu pu]in pe gnduri, apoi ad`ug`:
Am s` \ncerc s` par mai sigur` pe mine. Ct
despre b`rba]i, nu v` face]i griji, am s-o scot la cap`t.
Sunt obi[nuit` cu ei.
A[ vrea s` te cred, Jamie Totu[i, de fiecare dat`
cnd am vorbit despre asta, te-am sim]it \ngrozit`.
Ea frem`t`.
55
Ce se \ntmpl`? A[ vrea s` [tiu ca s` te ajut, dac` pot.
Din cauza dumitale se \ntmpl` toate astea! M`
faci s` m` simt nervoas`, vorbind \ntr-una, f`cndu-m`
s` m` simt ca o clo[c`. M` deranjezi \n munca pe care
o am de f`cut.
Surprins de reac]ia ei, Ken \ncerc` s` se apere.
F`r` ajutorul meu, n-ai fi reu[it s` dai drumul la
cuptor.
Nu e vina mea c` acest cuptor e att de vechi.
Oricum, a[ fi reu[it pn` la urm`.
Sunt sigur de asta! Dar nu puteam totu[i s` stau
[i s` m` uit la tine, \n timp ce-]i arzi degetele.
Tocmai asta \mi doresc: s` nu m` mai prive[ti. Se
\ntmpl` prea des.
Ce anume?
S` te ui]i la mine.
Jamie \nchise ochii, trase adnc aer \n piept [i
relu` pe un ton mai calm:
Admit c` \n acest moment am cteva probleme.
Promit c` am s` le rezolv ct mai repede. Acestea fiind
spuse, e normal s` fac unele gre[eli la \nceput. A[
prefera s` nu le fac \n fa]a dumitale.
Ken o \n]elegea. Nici lui nu i-ar fi pl`cut ca Jamie
s`-i vad` gre[elile de cowboy \ncep`tor. De cnd se
trezise, era foarte nelini[tit. Se temea c` nu va fi la
56
\n`l]imea sarcinii care-l a[tepta. Pe de alt` parte,
vznd cum se descurcase tn`ra femeie \n buc`t`rie,
se \ntreba dac` f`cuse bine angajnd-o.
|n adncul sufletului s`u, [tia c` nu se \n[elase.
Trebuia s`-i lase timp pentru a se obi[nui. Ct despre
el, trebuia s`-[i domine mai bine emo]iile.
Foarte bine, concluzion` el, promit s` nu mai am
un astfel de comportament.
Mul]umesc. Iar eu voi aranja problema cu
angaja]ii. A[ prefera s` nu te amesteci.
Jamie
Te rog. Totul va fi bine, te asigur.
Dnd din umeri, Ken \ncuviin]`.
Mai sunt [i alte capcane \n cas` precum a fost
cuptorul?
Nu, nu cred. {tii s` preg`te[ti carnea de pas`re?
Ce \n]elegi prin a preg`ti?
S` speli fiecare bucat` cu ap` cald`, dup` ce
puiul a fost ciopr]it.
Asta [tiu!
{tii [i c` nu trebuie s` amesteci apa de Javel cu
amoniacul la sp`lare? Produce un gaz periculos.
Jamie se uit` la el ne\ncrez`toare.
Nu vrei oare s`-mi joci o fest`, cum ai f`cut mai
devreme cu numele acelor oameni, cu Adormitul [i restul?
57
Nu, vorbesc serios. Nu vreau s` mor otr`vit la
masa mea sau s` g`sesc un crater \n locul casei mele.
N-a[ vrea, mai ales, s` pierd pe unul dintre membrii
echipei mele.
Privirea lui Jamie se \mblnzi [i un zmbet \i ap`ru
\n col]ul gurii.
Promite-mi, \n schimb, alceva: Dac` nu vrei s`-mi
pui mie anumite \ntreb`ri, pune-le m`car mamei tale.
Bine, domnule, spuse ea pe un ton glume].
Ken se duse \n c`mar` [i-[i lu` unele lucruri
trebuincioase pentru munca de afar`. V`znd p`l`ria
aceea veche a lui Jamie lng` a sa, se \ntoarse \n
buc`t`rie.
N-ar fi trebuit s`-]i pun \ntreb`ri despre tat`l t`u,
via]a ta privat` nu m` prive[te.
|ntr-adev`r. Dar nu sunt sup`rat` din aceast`
cauz`.
Ken ie[i afar`. Soarele \[i f`cea timid sim]it`
prezen]a.
Dup` cteva clipe, \i auzi pe oameni cum ies din
cas` \ntr-un trop`it de cizme care lovesc p`mntul [i
de voci r`gu[ite. Recunoscu sunetul pe care-l fac
m`nu[ile cnd se freac` una de cealalt`. |n fundal,
auzea din cnd \n cnd voci care pronun]au la
intervale regulate cuvinte ca vite sau cai .
58
Aceast` scen` \i aminti de o alta, petrecut` \n
copil`rie, pe cnd \l \nso]ea pe unchiul s`u s`-i
\ntmpine pe muncitori.
Acum, el era \n locul lui Bud. Nu numai Jamie
trebuia s` fac` fa]` unei noi provoc`ri. Dup` ce va lua
micul dejun cu ace[ti oameni, va pleca s` dea de
mncare vitelor, s` sparg` ghea]a ochiurilor de ap`, s`
repare eolienele. Trebuia s` arate c` poate s` fac`
toate aceste lucruri ca un cowboy adev`rat. {i dac`
ap`rea vreo problem`, decizia \i va apar]ine. Trebuia
deci s` fie \n stare s` g`seasc` r`spunsurile potrivite.
Jamie se angajase s`-[i rezolve singur` problemele.
Ken era \n aceea[i situa]ie. De acum \nainte, [i el
trebuia s` \nfrunte singur toate problemele.
Zarurile au fost aruncate, murmur` el, \n timp ce
se \ndrepta spre muncitori.
59
Capitolul 4
Povestea asta nu-mi spune nimic interesant, Ken,
concluzion` Clan Shelton.
Cei doi b`rba]i discutau \n biroul lui Ken care, \n
diminea]a aceea, nu se dusese al`turi de angaja]ii s`i
la lucru. |i mai r`m`seser` cteva lucruri de l`murit, \n
special cazul lui Jamie Dunn.
Confortabil a[ezat \n fotoliul lui, cu un picior pus
pe birou, Ken \l asculta cu aten]ie pe Clan Shelton
care, \n timp ce vorbea, \[i mngia b`rbia cu un gest
mecanic. Clan era vecinul [i prietenul despre care \i
vorbise lui Jamie la prima lor \ntlnire. Avea o ferm`
prin \mprejurimi, adic` la vreo treizeci de kilometri de
Blue Creek. Conducea al`turi de tat`l s`u o
cresc`torie de cai de c`l`rit, de talie medie, dar care se
bucura de o excelent` reputa]ie \n domeniul
60
respectiv. Cum familia Shelton nu cre[tea vite, Ken le
\mprumuta turma pentru cre[terea cailor, \n schimbul
unei mini de ajutor pentru Blue Creek. Clan
cuno[tea foarte bine cum e via]a la o ferm`. De altfel,
pe cnd era adolescent, fusese folosit de Bud la Blue
Creek. Acum \[i petrecea majoritatea timpului
participnd la \ntrecerile de rodeo. De aceea, Ken
fusese surprins s`-l vad` venind pe nea[teptate la el.
S-a descurcat, totu[i, bine \n acea diminea]` la
micul dejun, protest` Ken.
Trebuie s`-]i spun adev`rul. Am mncat unul din
acei biscui]i pe care Charley \i mestec` att de greu [i
sunt necomestibili.
De cnd mestec` tutun, s-a obi[nuit s` fac` la fel [i
cu hrana. Ct despre papilele sale gustative, ele nu
sunt \n starea care s`-i permit` s` aprecieze ceva.
Oricum, nu p`rea deloc \ncntat, insist` Clan.
N-a spus nimic.
Nu spune niciodat` nimic. Iar tu [tii prea bine de
ce azi a fost mai pu]in vorb`re] dect de obicei.
Ken zmbi amintindu-[i de acest prim mic dejun
servit de Jamie. |n fa]a noii menajere, cei patru
cowboy se comportaser` asemenea piticilor fa]` de
Alb`-ca-Z`pada, cu care \i comparase Ken. La patruzeci
de ani, Charley, cu capul plecat [i ro[indu-se ca un
61
adolescent timid, n-a deschis deloc gura \n timpul
mesei. Tn`rul Josh, care p`rea mereu adormit, nu-[i
d`duse seama de nimic. Kit, pus mereu pe ceart` atta
timp ct nu-[i b`use cafeaua, [i-a petrecut timpul
g`sind la orice cte un cusur: cl`titele erau prea dulci,
felul de a mesteca al lui Charley, Josh care-l \mpiedica
s` doarm` datorit` sfor`itului. Ct despre Purdy, cel
mai \n vrst` dintre to]i, care, dac` era s` judeci dup`
forma picioarelor \[i petrecuse \ntreaga via]` \n [a, se
mul]umise s` asiste la scen` \n t`cere, atent la toate [i
cu un zmbet amuzat \n col]ul gurii.
Ken fusese atent la reac]iile tuturor. Ca [i cum nu
s-ar fi \ntmplat nimic, oamenii urm`reau fiecare
mi[care a lui Jamie [i, subjuga]i, serviser` acea mas`
ratat` f`r` s` spun` nimic. |nainte de a ie[i, cei mai
tineri dintre ei \i aruncaser` ni[te priviri pline de
sub\n]eles. Charley [i Purdy, de[i apreciaser` [i ei
prezen]a unei tinere femei la ferm`, se ar`tar` mai
discre]i. Jamie le mul]umi printr-un zmbet care-l f`cu
pe Charley s` se \nro[easc` pn` \n albul ochilor.
Ken le ceruse scuze oamenilor, spunndu-le
totodat` c` mesele vor fi din ce \n ce mai bune.
Intriga]i \n mod vizibil de alegerea patronului [i de
rela]iile lui cu menajera, se mul]umiser` s` dea din
62
cap. Purdy \l trase deoparte pe Ken ca s`-l asigure c`
pentru nimic \n lume n-ar da-o pe Jamie pentru cele
mai bune cl`tite din lume.
Nu toat` lumea \mp`rt`[ea acest punct de vedere.
Clan Shelton, care sosise pe la sfr[itul mesei, n-a spus
nimic de fa]` cu muncitorii. Acum \ns` nu-[i ascundea
nemul]umirea.
Totu[i, nu po]i s` negi c` a f`cut cafeaua bun`.
De acord, dar era prea fierbinte. |ntreab`-l pe Kit:
i-a v`rsat pe mn` chiar \n momentul \n care intram \n
buc`t`rie.
Ken remarcase reac]ia ciudat` pe care a avut-o
Jamie la apari]ia lui Clan. Pentru o clip`, a p`rut
tulburat`, de parc` \l cuno[tea. |n momentul
respectiv, nu luase \n seam` reac]ia ei, deoarece Clan
Shelton era cunoscut peste tot drept campion de
rodeo [i f`cea senza]ie peste tot.
Am impresia c` am mai v`zut-o pe undeva, relu`
Clan.
Vine din Nevada. Poate c` ai v`zut-o la finala de
la Las Vegas, anul trecut?
Silueta, frumuse]ea, p`rul ro[cat al lui Jamie, o
f`ceau s` ias` imediat \n eviden]` pe unde trecea, chiar
[i \n mijlocul unei mul]imi. Clan nu p`ru prea convins
de o astfel de explica]ie.
63
Poate c` a[a e. Am avut multe concursuri de
rodeo. Prea pu]in conteaz`. Oricum, un lucru e sigur:
nu e f`cut` s` fie buc`t`reas` la o ferm`. Oamenii t`i
vor accepta situa]ia pentru ceva timp, dar trebuie
hr`ni]i corect dac` vrei s` ob]ii randament de la ei.
{tiu c` nu are experien]`. Dar se va descurca, o
s` vezi. Angajnd-o, am vrut s`-i dau o [ans`. E plin`
de entuziasm, de bun`voin]`
Pn` la urm`, e ferma ta, spuse Clan. Numai c`,
dac` vrei s` reu[e[ti, [tii bine c` nu ai dreptul s` faci
gre[eli.
{tiu. Poate c` sunt \ngust la minte, dar nu \n]eleg
de ce faptul c` am angajat-o pe Jamie mi-ar crea vreo
problem` \n administrarea fermei.
De ce s`-]i iei un risc inutil?
Contrariat, Ken nu [tiu ce s` spun` pe moment [i
\ncepu s` zgrie cu ungia de la degetul mare o pat` de
pe birou. Aceasta era \ntrebarea pe care [i-o punea [i
el de la sosirea nea[teptat` a lui Jamie. Chiar dac` nu
avea suficient` \ncredere \n el cnd trebuia s` ia decizii
cu privire la p`mnt sau la vite, \n privin]a oamenilor
nu se \n[ela niciodat`. Instinctul \i spusese c` poate
avea \ncredere \n Jamie. Acela[i instinct care \l f`cuse
s` accepte s` se \ntoarc` la Blue Creek f`r` ezitare.
Sim]ea c` se aseam`n` cu ea \n ceea ce prive[te
64
caracterul, voin]a [i dorin]a de a reu[i. O credea cnd
\i spunea c` vrea s`-l ajute. Mai mult dect o
buc`t`reas`, vedea \n ea o aliat`.
O angajase pe Jamie cu cteva zile \n urm` \n
amintirea lui Bud. Unchiul lui i-ar fi dat imediat o
[ans` acestei tinere r`t`cite \n acest col] pierdut din
vestul Texasului. Ast`zi avea nevoie de Jamie. Sim]ea
c` poate juca un rol \n planurile lui pentru Blue
Creek.
Ascult`, Clan, spuse el \n cele din urm`, formarea
unei noi buc`t`rese n-o s`-mi acapareze tot timpul. Nu
e la fel de important pentru domeniu cum e un nou
cowboy lipsit de experien]`. {i apoi, crezi c` a[ g`si pe
altcineva care s` accepte s` locuiasc` la ferm`?
A[a e, admise Clan.
Mi se pare c` e mai important s`-mi petrec timpul
cu oamenii dect s`-mi pierd timpul cu interviuri
pentru a g`si cea mai bun` candidat` la postul de
buc`t`reas`.
Clan st`tu pu]in pe gnduri, trecndu-[i mna prin
p`rul s`u negru.
P`I, [tiu [i eu?! Nu te cost` nimic s` \ncerci. {i
apoi, \nc` o dat` \]i spun: e ferma ta. Eu n-am vrut s`
fac altceva dect s` te pun \n gard` cu privire la o
eventual` problem` suplimentar`.
65
Mul]umesc, Clan, spuse Ken privindu-[i
prietenul drept \n ochi, dar \mi asum acest risc.
Clan se ridic`.
Oricum, nu-i problema mea. Doar c` nu vreau s`
dai gre[ din pricina unei femei.
Ce vrei s` spui?
Ochii verzi ai lui Clan se \ntunecar`.
O femeie poate schimba cursul evenimentelor \n
mod nea[teptat.
Ken \[i aminti brusc confiden]ele pe care i le
f`cuse Reid Shelton cu privire la fiul s`u. Cu c]iva ani
\n urm`, Clan renun]ase la carier` pentru a avea grij`
de mama sa bolnav`. O \ngrijise pn` cnd \[i d`duse
r`suflarea. Apoi, o tn`r` care venea s`-i dreseze calul
la ferm` fu pe punctul de a-i schimba via]a.
Reticen]ele lui Clan fa]` de Jamie c`p`tau o
semifica]ie anume.
Ken \i zmbi.
Nu-]i face griji. Am s` fiu cu capul pe umeri.
Din p`cate, nu capul comand` \n astfel de
situa]ii, spuse Clan pe un ton dezabuzat.
Dup` plecarea prietenului s`u, Ken se \ntoarse \n
buc`t`rie. Camera era curat`, totul fiind pus \n ordine,
dar goal`. Regret` plecarea lui Jamie. Ar fi vrut s`
discute cu ea despre ce inten]ioneaz` s` preg`teasc`
66
pentru prnz. Dar, la urma urmei, nu era oare mai
bine s-o lase s`-[i asume responsabilitatea singur`?
Ducndu-se dup` Josh [i Kit \n hambar, le d`du
indica]ii pentru repararea cl`dirilor celor mai
degradate. De cealalt` parte, Charley [i Purdy erau \n
staul [i num`rau vi]eii care urmau s` se nasc` \n
prim`var`. La micul dejun, Charley \i vorbise lui Ken
despre existen]a unui ochi de ap`, ast`zi aproape
secat, pe p`[unea din nord. Trebuia s`-l \nchid` sau s`
a[tepte s` se umple \n urma ploilor de prim`var`
pentru a fi folosit? Ken se hot`r\ s` se duc` [i s` vad`
care e situa]ia la fa]a locului. R`spunsul lui va
reprezenta un test la care este supus de c`tre oamenii
s`i care \[i formaser` deja o p`rere despre situa]ie.
De o jum`tate de or` de cnd tot \ncerca s` scoat`
negreala de pe fundul crati]ei, Jamie nu reu[ise dect
s` mai mic[oreze stratul negru de alimente arse care
se lipiser`. Cu toate acestea, mirosul de prlit \ncepea
s` dispar`.
Ken intr`, tr`gnd adnc aer \n piept.
Brrr Nu-i prea cald aici, spuse el \n timp ce-[i
turna cafea \ntr-o cea[c`.
67
Tocmai am \nchis fereastra, m`rturisi Jamie.
De-abia st`pnindu-se s` nu se schimonoseasc` de
durere, \[i introduse din nou minile \n ap` cu s`pun.
Dup` o s`pt`mn` la Blue Creek, minile sale, \n
special cea dreapt`, erau pline de zgrieturi [i de
t`ieturi, f`r` a mai pune la socoteal` arsurile, iar ea nu
dorea ctu[i de pu]in ca el s`-[i dea seama.
Alimentele erau pu]in arse, relu` Ken cu
blnde]e, dar nu se poate spune c` nu faci
progrese, nu?
M` cam \ndoiesc, pentru c` l-am auzit pe Kit
morm`ind \n timp ce ie[ea din buc`t`rie: Miroase
din ce \n ce mai urt aici.
Ken se st`pni s` nu izbucneasc` \n rs.
A[a e, cina asta n-a fost prea grozav`. |n schimb,
faci progrese \n privin]a micului dejun.
Jamie nu spuse nimic. Glenna refuza s`-i dea alte
re]ete atta timp ct nu \[i \nsu[ea bine no]iunile
elementare. Oamenii serveau la micul dejun acela[i fel
de mncare f`r` a obiecta. Poate c` se gndeau c`, \n
caz de improviza]ie, ar fi mai r`u.
La rndul lui, Ken nu-[i permitea niciodat` s` fac`
nici cea mai mic` remarc`, fidel promisiunii pe care o
f`cuse de a nu o mai cocolo[i , dar privirea lui p`rea
c` vegheaz` \n permanen]` asupra ei. Mi[cat` de felul
68
lui de a se purta, Jamie trebuia s` reziste dorin]ei de a
i se m`rturisi, de a-i spune tot adev`rul [i de a-i cere
ajutorul.
Reu[ise totu[i s`-[i rezolve problemele rela]ionale
cu muncitorii. Se dusese la Borger [i \[i cump`rase
dintr-un magazin dou` perechi de blugi [i c`m`[i
foarte largi. De atunci, chiar dac` cei patru cowboy de
la ferm` erau \n continuare sensibili la prezen]a ei,
totu[i nu mai visau devornd-o din priviri.
Numai Ken o privea admirativ. Jamie se \ntreba
cum putea s` fie interesat de o femeie att de prost
\mbr`cat`.
Chiar \n clipa aceea, sim]ea c` este privit` [i nu
\ndr`znea s` se \ntoarc`.
Ai luat vreo decizie cu privire la ochiul de ap`
semnalat de Charley? \ntreb` ea pe un ton deta[at,
stnd \n continuare cu spatele \ntors la el.
Dup` zgomotul ghetelor, Jamie putu s`-[i dea
seama c` acesta \[i schimba pozi]ia picioarelor.
Da.
Nu mai spuse nimic.
|l vei \nchide? insist` Jamie.
Nu, nu \nc`. Dac` ar fi constituit o problem`,
Bud l-ar fi \nchis. Acum, este secat, dar se poate s`
existe un izvor \n adncimi. A[tept s` vin` prim`vara,
69
pentru a vedea cum stau lucrurile. Deoarece Blue
Creek o duce r`u cu apa, nu trebuie luat` nici o
decizie pripit`.
Da, dar dac` fundul este prea mlos, po]i pierde
animale care vor fi man` cereasc` pentru coio]i [i pume.
|l auzi cum \[i pune cea[ca pe mas`. Se f`cu din
nou t`cere. Trebuia s` se gndeasc` la acest nou
aspect al problemei. Jamie, la rndul ei, se uit` la
crati]`, \ntrebndu-se parc` dac` mai avea vreo [ans`
s-o recupereze. Pentru moment, era mai bine s` se
opreasc`. Disear`, o va suna pe mama ei pentru a o
\ntreba ce s` fac`. Va profita de moment pentru a-i
vorbi lui Hettie. Micu]a nu trebuia s` uite vocea mamei
sale. O, Doamne! Ce dor \i era de ea
{tergndu-se pe mini, se \ntoarse cu fa]a spre Ken
care, pierdut \n gndurile sale, nu o mai privea.
{tii, relu` ea pe un ton dezinvolt, vitele din soiul
Brangus sunt \n general docile. Pot fi \ndep`rtate f`r`
mare greutate de punctul periculos.
Da, dar nu [i pe cele din soiul Brahman. Exist`
una care se \nc`p`]neaz` s` se duc` exact acolo unde
nu trebuie, iar celelalte o urmeaz`.
Ah! |n]eleg care e problema.
Ken \[i \ntoarse privirea spre Jamie. Lumina difuz`
din camer` \i punea acestuia \n eviden]` tr`s`turile
70
fe]ei. P`rea c` umple \ntreg spa]iul cu prezen]a lui.
Tn`ra \[i aminti c`, \n momentele grave, tat`l ei iradia
aceea[i lumin`. Henry, mai mic [i mai \ndesat, nu-i
d`duse niciodat` impresia c` poate umple un spa]iu
prin simpla lui prezen]`.
M` \ntreb de ce Bud n-a sc`pat de aceast` vac`
Nu [tiu de ce, dar credeam c` e vorba de un taur.
Cu minile \n buzunarele blugilor, Jamie st`tu
pu]in pe gnduri.
E probabil foarte bun` de pr`sil`, cred c`
de-aceea a p`strat-o. {i pesemne c` [tie s`-[i apere
vi]elul de coio]i.
|n mod sigur, pentru c` e foarte robust`. {i
\nc`p`]nat`, pe deasupra. A luptat din r`sputeri cnd
am vrut s-o scoatem din ochiul `la de ap`. M-a lovit cu
copita de n-am mai [tiut de mine!
E[ti r`nit?
Nu, nu m-am ales dect cu o zgrietur`.
Ken o sorbea din priviri, poate datorit` faptului c`
sim]ise o anumit` emo]ie \n vocea ei.
De ce te ui]i astfel la mine? \ntreb` ea pe un ton
sfid`tor.
Pentru cteva momente, Kim continu` s` o
priveasc` \n acela[i fel, apoi cl`tin` din cap, ca [i cum
ar fi dorit s` se trezeasc`.
71
Scuz`-m`, te rog. M` gndeam la o remarc`
f`cut` de Purdy despre mncare.
Se ridic` [i veni la chiuvet`, lng` Jamie.
Nu [tiu de ce, dar am senza]ia c` vaca aceea
nu-mi va face dect probleme.
Brusc tulburat`, tn`ra \[i scoase minile din blugi
[i se \ndep`rt` de el. |ncepu s` treb`luiasc` prin
buc`t`rie pentru ziua urm`toare. Sim]ea c` are nevoie
de mi[care [i s` se concentreze asupra unei activit`]i.
La l`sarea serii, pieptul plin de lapte o f`cea s` sufere.
Dup` cum o sf`tuise Glenna, \[i strnsese o band` \n
jurul snilor pentru ca laptele s` dispar`. Dar nici
bandajul, nici b`ile fierbin]i recomandate de mama sa,
nu o f`ceau s` se simt` mai u[urat`. De aceea, nu-[i
dorea s` fie nevoit` s` urce acum pe cal, deoarece ar
fi fost o adev`rat` tortur` pentru ea.
|ntr-o bun` zi, Ken va \ncepe s` intre la b`nuieli.
De[i trecuse o s`pt`mn`, Jamie nu se hot`rse \nc`
s`-i spun` adev`rul. |n loc s` se \nf`]i[eze a[a cum era
\n realitate, nu reu[ise dect s`-i ofere o fals` imagine
despre ea prin sfaturile pe care i le d`duse despre
animale, sfaturi care \i erau complet nefolositoare.
Ba nu, se pricepea la animale [i la cre[terea lor
Scoase tacmurile din sertarul bufetului.
72
Reid Shelton vine [i el s` serveasc` micul dejun
mine diminea]`? \ntreb` ea pentru a schimba
subiectul.
Cum b`trnul trecuse pe la Blue Creek pe la
amiaz`, Ken \l invitase la cin`, spre marea disperare a
lui Jamie.
Nu, r`spunse Ken, se \ntmpl` foarte rar s` ne
adres`m invita]ii la mas` unul altuia.
Presupun c` vor face asta cu att mai pu]in acum
cnd au v`zut ct de bine g`tesc, nu?
Ken \ntinse o mn` spre ea, apoi o l`s` \n jos.
Nu mai fi att de dur` cu tine \ns`]i, spuse el cu
blnde]e.
Nu sunt dur`, sunt lucid`.
Jamie nu voia s` fie tratat` cu \ng`duin]` de c`tre
Ken. Oare de ce nu se comporta ca un adev`rat
cowboy cu ea, ca un b`rbat egoist, sau ca tat`l ei,
foarte exigent \n orice situa]ie?
|l auzi suspinnd. Pentru cteva clipe, numai
muzica country care se auzea la radio rupea t`cerea.
Jamie obi[nuia s`-i dea drumul pentru a-i ]ine
companie \n timpul lucrului.
Cred c` acum prezen]a mea nu mai pune nici o
prezen]` angaja]ilor.
Ken se uit` la ea nedumerit.
73
Da, cu hainele astea, b`ie]ii |n sfr[it,
\n]elegi
O, da!
Ken zmbi [i Jamie putu z`ri o lic`rire juc`u[` \n
privirea lui, cum numai Henry mai avea. Dar imediat
dup` aceea, zmbetul \i disp`ru de pe buze [i \ntreb`
pe un ton serios:
Apropo de familia Shelton, relu` el, l-ai mai v`zut
pn` acum pe Clan?
Jamie fu ct pe ce s` scape teancul de farfurii pe
care-l ]inea \n mn`. De la vizita lui Clan, se tot \ntreba
dac` o recunoscuse. Sigur o v`zuse \n compania lui
Henry pe la cursele de rodeo [i va sfr[i prin ascoate
adev`rul la iveal`.
Nu-l cunosc personal. Dar to]i cei care sunt
interesa]i de cursele de rodeo au auzit de el, evident.
S` \n]eleg c` te intereseaz` domeniul?
Nu m` rog, mi s-a \ntmplat s` asist la unele
\ntreceri,ca oricui altcuiva. Ce mai via]` pentru un
b`rbat
Jamie nu [tia ce s` mai spun`. Nu dorea cu nici un
chip ca Henry s` afle unde este. Or, dac` Clan \i va
descoperi secretul, o va tr`da. O! Henry n-ar veni
niciodat` dup` ea la Blue Creek. Probabil c` e prea
ocupat pe undeva Dar, dac` drumurile li se vor
74
\ncruci[a Va fi nevoit` s`-i vorbeasc` de existen]a lui
Hettie. Jamie ar fi preferat s`-i spun` adev`rul mai
\nti lui Ken.
L-am v`zut pe Clan de cteva ori la cursele de
rodeo, relu` ea. Nu po]i uita un asemenea campion,
dar nu l-am \ntlnit niciodat` pn` alalt`ieri.
{ov`i pu]in,apoi \i puse \ntrebarea care-i st`tea pe
buze de mult timp:
De ce-mi pui toate aceste \ntreb`ri? A spus c` m`
cunoa[te?
Nu nu chiar.
Stnjeneala lui Ken o \nnebunea. |l privi \n ochi,
a[teptndu-se s` descopere c` [tie totul [i c` e inutil s`
se mai prefac`. Dar nu v`zu nici cea mai mic` \ndoial`,
nici cea mai mic` acuza]ie.
Clan, spuse Ken, avea impresia c` te cunoa[te de
undeva, dar nu e nimic neobi[nuit dac` ai frecventat
mediul acesta
S` nu tragi de aici concluzia c` sunt genul de
femeie care alearg` dup` cowboy [i care se las`
fermecat` de campionii de rodeo. Nu prea
Ken se mul]umi s` shi]eze un zmbet, apoi ad`ug`:
M` bucur s` aud asta.
Punndu-[i minile la piept, Jamie consider` c` e
mai bine s` nu mai fac` nici un comentariu.
75
Conversa]ia lunecase pe o pant` periculoas`. Ken se
apropie de ea [i-i prinse mna t`iat`.
Ce-ai p`]it? \ntreb` el.
Cu vrfurile degetelor, \i mngia rana pe care-o
avea la degetul ar`t`tor.
Nimic, riscurile meseriei, \i replic` Jamie. La fel ca
lovitura de copit` pe care ai primit-o de la acea vac`.
Lund-o de cealalt` mn`, Ken continu` s` se uite
cu aten]ie la degetele distruse ale lui Jamie. Aceasta,
fascinat` parc` de el, nu-l sl`bea din ochi. Ar fi vrut s`
se \ndep`rteze, s` scape de sub vraja lui, dar nu reu[ea
s` schi]eze nici un gest. Cu att mai mult cu ct vocea
sa profund` [i cald` \i m`rea puterea de seduc]ie.
Admit c` meseria de cowboy presupune anumite
riscuri. {i nu m` gndesc numai la mine spunnd
asta. Mai devreme, Josh repara un gard, stnd pe vine,
iar un taur s-a n`pustit asupra lui pe la spate. De-abia
a avut timp s` sar` \n partea cealalt`. Ce crezi c`
f`ceau ceilal]i trei? Se pr`p`deau de rs, a[eza]i \n
camionet`.
Au vrut s`-i dea o lec]ie. Nu trebuie s` \ntorci
niciodat` spatele unui taur.De-acum \nainte o s`-[i
aminteasc` mereu de p`]ania asta. Ca [i \n cazul
loviturii pe care ai primit-o. Ar fi trebuit s` [tii c` nu
trebuie s` te apropii niciodat` de ea pe la spate.
76
A, da?
Dndu-i drumul la mini, Ken o privi drept \n ochi.
Se pare c` \ntr-adev`r te pricepi la animale, spuse
el pe un ton sec.
Nu ]i-am povestit c` am crescut la o ferm`?
Da, a[a e. Apreciez c`-mi \mp`rt`[e[ti din [tiin]a ta.
|ncerc s` ajut.
Mi-ai spus asta din prima zi.
Privirea lui Ken deveni t`ioas`.
S` [tii, Jamie, c` n-o s` m` p`c`le[ti.
Ce vrei s` spui?
Faci parad` de ceea ce [tii pentru c` vrei s` devii
cowboy la ferma mea.
Jamie \[i \ndrept` umerii [i \[i \n`l]` privirea, ro[ie
la fa]`.
{i ce e r`u \n asta? Cred c` experien]a mea poate
fi util`.
Poate c` a[a e. Dar n-ai habar la ce te-ai expune,
dac` te-a[ l`sa s` lucrezi cu oamenii mei.
De ce? Pentru c` sunt femeie?
Nu, pentru c`
Ken nu-[i duse fraza pn` la cap`t. D`du din cap .
P`rea obosit, \ngrijorat, descurajat. Sau dezam`git
Gndindu-se c` l-ar putea dezam`gi, Jamie sim]i cum i
se umplu ochii de lacrimi. Cu att mai mult cu ct, \n
77
cazul acesta, [ansele ei de a se al`tura echipei
deveneau din ce \n ce mai mici.
De ce nu m-a[ pricepe la cre[terea animalelor?
Dumneata te pricepi la buc`t`rie, nu?
Pu]in. Vei fi de acord cu mine c` nu \ncerc s` fiu
buc`tar-[ef.
St`teau unul \n fa]a celuilalt, privindu-se \n ochi.
Jamie \ncerca s` se arate ct mai impun`toare pentru
ca el s` nu \ncerce cumva s` se arate protector fa]` de
ea. N-avea nevoie de protec]ia lui.
Pot s` m` achit foarte bine de meseria de
cowboy. Am s-o demonstrez.
Arat`-mi, mai \nti, c` e[ti capabil` s` faci munca
pentru care te-am angajat.
E[ti dur.
Vrei s` ar`]i de ce e[ti \n stare, Jamie? Vrei s` m`
aju]i? }i-am dat o [ans`, n-o rata!
De acord \[i spuse tn`ra \n sinea ei. Dac` asta
e ceea ce-[i dore[te, asta va avea. Gata cu momentele
de confiden]` diminea]a \n buc`t`rie, gata cu sfaturile,
cu gesturile [i cu privirile pline de bun`voin]`.
Bine, domnule.
Ah! \nc` ceva.
F`r` s-o previn`, o prinse de mijloc [i o strnse la
piept. Cu cealalt`, \i d`du u[or capul pe spate [i o
78
s`rut` pe buze. Luat` prin surprindere, Jamie se trezi
prizonier` \n bra]ele sale, f`r` s` poat` reac]iona.
Dup` o clip`, \i d`du drumul la fel de brusc.
F`cnd un pas \napoi, o privi din cre[tet pn`-n
t`lpi.
Voiam s` m` asigur, declar` el. M-am \ntrebat
pentru o clip` ce se ascunde \n spatele acestor
ve[minte de cowboy.
Apoi, ducndu-[i un deget la tmpl` \n semn de
salut, ad`ug`:
Noapte bun`!
P`r`si \nc`perea imediat.
Cnd, mult timp dup` aceast` \ntmplare, Jamie,
ro[ie la fa]` de furie, \[i rec`p`t` cump`tul [i glasul,
spuse pe un ton dispre]uitor \n buc`t`ria goal`:
Noapte bun`, cowboy!
79
Capitolul 5
Ar trebui s`-]i fie ru[ine! strig` Glenna.
Dar mi-e ru[ine!
Jamie o privi pe mama sa [i-i zmbi. Era \n ziua ei
liber`, a treia de cnd se angajase la Blue Creek.
Servea masa cu Glenna [i cu Hettie \ntr-o cafenea de
prin preajma bisericii. Toate trei erau frumos
\mbr`cate.
Str`lucitoare, Jamie \ncepu s` gngureasc` [i ea,
intrnd \n jocul fiicei sale, a[ezat` \ntr-un co[ lng` ea.
Nu ]i-e ru[ine? \ntreb` ea. P`i nu Care era
feti]a cea mai dr`gu]` azi-diminea]` la biseric`? {i cea
mai cuminte? Nu ca bebelu[ii aceia r`i care
plngeau
|[i trecu degetul ar`t`tor pe sub b`rbia lui Hettie.
80
Ce-am mai crescut! Avem deja patru luni. P`i da!
Cel mai frumos bebelu[ din ]inut. E adev`rat ce spune
mami, nu?
Fermecat` de chipul [i de vocea mamei sale, Hettie
nu mai avea astmp`r, dnd din mini [i din picioare.
Imen[ii ei ochi negri str`luceau de fericire [i un
zmbet \ncntat \i scotea \n eviden]` gingiile
trandafirii. Era adorabil` \n [pilhozenul din catifea
reiat` de culoare ro[ie [i bluzi]a din bumbac \n carouri.
Dup` ce termin` de mncat, Jamie d`du la o parte
farfuria [i, lund-o pe micu]` \n bra]e, o a[ez` \n fa]a
ei, pe marginea mesei. Atras` de zgomot [i de lumini,
aceasta \ncepu s` mi[te capul cnd \ntr-o parte, cnd
\n cealalt`, f`cnd ochii mari de curiozitate.
Fii atent`, s` nu verse ceea ce a mncat pe tine.
Jamie se apuc` s`-i [tearg` lui Hettie buzele
umede. Nu voia s`-[i murd`reasc` frumoasa rochie de
culoarea salciei pe care Glenna i-o f`cuse.
La contactul cu [erve]elul, Hettie \[i scoase limba [i
\ncerc` s` sug` din el. Nu-i pl`cu gustul [i,
strmbndu-se, scoase un ]ip`t de ner`bdare.
Cum a[a? Tot mai ne e foame? protest` Jamie.
}innd-o pe Hettie cu o mn`, se folosi de cealalt`
pentru a scoate din geant` un biberon pe care-l agit`
\n fa]a ei.
81
Asta vrei, sufle]el?
Drept r`spuns, copilul scoase un strig`t [i c`ut` cu
buzele tetina. Jamie se gr`bi s-o ia \n bra]e [i s`-i dea
lapte. Micu]a se calm` imediat [i, cu fruntea \ncre]it`
din cauza efortului, \ncepu s` sug`, cu ochii pironi]i
asupra mamei sale.
Nu trebuie s-o \nve]i a[a. Dar erai la fel la vrsta ei.
Privindu-[i nepoata cu mult` dragoste, \i \ntinse
fiicei sale o bavet` f`cut` chiar de ea. Era [i timpul:
\ncepuse s` curg` lapte \n col]ul gurii feti]ei. Jamie
d`du din cap. P`rul pe care mama sa o rugase s` nu
[i-l mai \mpleteasc` m`car o dat` se rev`rsa pe fa]a lui
Hettie. {i-l d`du pe spate.
Mul]umesc pentru rochie, spuse ea dintr-o dat`.
|]i place? Nu am vrut s-o fac nici prea strmt`, nici
prea larg`, pentru c` [tiam c`-]i vei rec`p`ta silueta de
\ndat` ce vei \nceta s` mai al`ptezi.
E perfect`.
|n ultima vreme, Jamie sl`bise. Asta se datora, \n
bun` parte, \ncet`rii al`ptatului, dar mai ales grijilor [i
lucrului.
|[i plec` privirea asupra fiicei sale. Ce dor \i era de
ea \n timpul s`pt`mnii! De luni diminea]a pn`
smb`t` seara, telefonul era singurul mijloc prin care
putea sc`pa de disperare. S-o aud` pe Hettie
82
gngurind la telefon ca ecou la cntecele de leag`n pe
care i le cnta era recompensa pe care o primea la
cap`tul unei zile petrecute \n fa]a cuptorului. Aceste
momente de fericire \i d`deau putere [i dorea ca toat`
via]a s` existe aceast` complicitate \ntre ele.
Lund mnu]a dolofan` a bebelu[ei, o duse la gur`.
Aceasta \ncepu imediat s` sug`.
|]i mul]umesc pentru Hettie, mam`, spuse ea,
netezindu-i c`m`[u]a.
N-ai de ce s`-mi mul]ume[ti. Fac asta cu pl`cere.
E att de cuminte, \nct n-am probleme.
Crezi c` m` recunoa[te?
Desigur, draga mea!
Privirea lui Jamie se \ntunec`. Era oare o mam`
bun`? Nu va putea niciodat` s`-i croiasc` ve[minte,
s`-i fac` tot felul de bun`t`]i, habar n-avea cum se
cre[te un copil. Totu[i, chiar dac` \[i l`sa copilul \n
seama Glennei [ase zile din [apte, avea sentimentul c`
face tot ce-i st` \n putin]` pentru aceast` f`ptur`
chiar cu pre]ul unor mari sacrificii.
Iar \ncepi, Jamie?
Ce anume?
Smb`t` seara, sose[ti str`lucind de bucurie. Pe
m`sur` ce trece timpul [i se apropie momentul
plec`rii, devii din ce \n ce mai posomort`, mai trist`.
83
Cnd pleci, duminica seara, aproape c` te podidesc
lacrimile. Cum merge treaba la ferm`?
Mai bine, acum. La \nceput, mi-a fost foarte greu,
pentru c` toate se g`seau \ntr-o stare jalnic`. A trebuit
s` sp`l, s` cur`] toat` mobila, s-o lustruiesc. Acum,
totul e impecabil.
{i cu g`titul cum stai?
|nv`]. |ncet, dar sigur.
Jamie puse biberonul gol pe mas` [i [terse buzele
lui Hettie.
Se \ntmpl` s` mai stric cte un fel de mncare o
dat` pe s`pt`mn`, nu mai mult.
Ce [anse mai ai s` ob]ii un post de cowboy?
Nici una.
|n cazul acesta, uit` de visul t`u [i p`strez`-]i
postul de menajer`.
Jamie se uit` la ea cu aer \mbufnat.
Dar, mam`, s` m` ocup de animale e singurul
lucru pe care [tiu s`-l fac. Nu sunt buc`t`reas`.
|ntruct Glenna nu spunea nimic, ad`ug`:
Bine\n]eles, dac` mi-a[ petrece zilele mereu
c`lare, n-a[ mai avea timp pentru Hettie. |n timp ce
g`titul [i menajul mi-ar permite s` fiu al`turi de ea.
Asta vrei s` spui, nu? C` trebuie s` m` consacru rolului
de mam` [i s` renun] la restul?
84
Gnde[te-te la tine, draga mea. E[ti epuizat` \n
acest moment, pentru c` vrei totul \n acela[i timp.
Gnditoare, Jamie \[i puse capul lng` cel al fiicei
sale.
Degeaba \ncerc, nu m` v`d tr`ind \n alt` parte
dect la o ferm`. Sunt fiic` de cowboy, \n]elegi?
|nainte de a se na[te Hettie, nu credeai c` po]i fi
mam`, [i totu[i, te descurci foarte bine.
Jamie plec` privirea. Glenna atinsese un punct
sensibil. Poate c` sosise momentul s` vorbeasc` \n
sfr[it despre sentimente pe care nu \ndr`zniser` s` le
abordeze.
|n schimb, nu se poate spune acela[i lucru
despre via]a conjugal`, nu? Aceasta n-a fost tocmai o
reu[it`.
Te-ai \n[elat, Jamie. Se poate \ntmpla oricui. S`
nu crezi c` ai fost o so]ie proast`.
Tn`ra sim]i cum i se pune un nod \n gt. Ei, doar
n-o s` \nceap` s` plng` \n v`zul lumii! N-ar fi trebuit
s` aduc` vorba despre asta. Dar avea att de mult`
nevoie s` vorbeasc`, s` se dest`inuiasc` Att de
multe emo]ii contradictorii o r`v`[eau
O, mam` spuse ea, aproape gemnd.
Da, draga mea?
Nu sunt f`cut` pentru c`s`torie.
85
De ce spui asta?
O femeie trebuie s` stea al`turi de so]ul ei, a[a
cum ai f`cut tu cu tata L-ai ajutat, sus]inut Un
b`rbat are nevoie s` [tie c` poate conta pe so]ia lui.
A[a concepeam noi existen]a. Dar pot exista [i
alte moduri de a o aborda. Oricum, s` [tii c` o
c`s`torie nu e un dans \n care conduce b`rbatul.
E un pas \n doi?
Sau un tango, dac` preferi. Trebuie ca cei doi
parteneri s`-[i armonizeze pa[ii, f`r` ca vreunul
dintre ei s` se simt` responsabil pentru tot. Dac` tu [i
Henry v-a]i desp`r]it, nu-i \n \ntregime nici vina ta,
nici a lui. N-ai de ce s` regre]i c` ai divor]at.
Dimpotriv`, e mai bine c` ]i-ai dat seama la timp c` nu
v` potrivi]i.
De unde [tiu c` n-ar fi fost un so] bun, dac` a[ fi
fost mai r`bd`toare [i i-a[ fi dat mai multe dovezi de
iubire?
Asta n-ai de unde s-o [tii. Nu ]i-a dat nici timpul
necesar, nici prilejul pentru asta.
Brusc, o scen` \i ap`ru \n minte. Deoarece tat`l s`u
\i interzicea s` ias` cu Henry, mama sa intervenea
calm`:
James, las-o s` plece, s`-[i ia via]a \n propriile
mini.
86
|n clipa aceea, Hettie scoase un u[or scncet. Jamie
\ncepu s-o legene \ncet. Fiica ei! A ei [i a lui Henry
Trebuia s`-l g`seasc`. Chiar dac` nu se dovedise a fi un
so] bun, poate va fi un bun tat`. Oricum, avea dreptul
de a [ti de existen]a lui Hettie.
Nu-l ur`sc. Nu m` simt \n stare de a[a ceva. E un
sentiment pe care nu-l cunosc. |n plus, sunt sigur` c`
Henry nu e un om r`u. E un cowboy
Dar Ken Hamilton nu e [i el cowboy?
Tulburat`, Jamie \[i ridic` privirea asupra mamei
sale.
Dac` nu are atta \ncredere \n tine s` te ia \n
echipa lui, relu` Glenna, nu e mai breaz dect ceilal]i
proprietari de ferm` care au refuzat s` te angajeze.
Crezi?
Tn`ra r`sufl` u[urat`. Se temuse o vreme c` mama
sa \[i d`duse seama de atrac]ia reciproc`, din ce \n ce
mai evident`, dintre ea [i Ken.
Totu[i, ad`ug` ea imediat, ro[ind u[or, adeseori
m` \ncurajeaz`, de[i nimic nu-l oblig` s` fac` asta. E
adev`rat c` \n majoritatea timpului se opune cu
fermitate proiectului meu. Pentru el sunt \nainte de
orice o femeie.
Glenna izbucni \n rs.
87
Dar, Jamie, e[ti o femeie!
D`-mi voie s` m` explic: dac`-i dau un sfat, se
r`]oie[te imediat la mine. Dac` ar veni din partea lui
Purdy sau Charley, ar accepta mai u[or. Numai c` ei
nu prea \ncearc` s`-l ajute.
Glenna \[i privi fiica pentru cteva momente cu un
aer grav.
Jamie, \ntreb` ea \n cele din urm`, ce-ai face dac`
te-ar angaja \n echipa lui?
Cum aceasta deschidea deja gura pentru a
r`spunde, mama ei o opri cu un gest al minii.
Stai pu]in! Nu te \ntreb ce ai face ast`zi: [tiu c` ai
accepta imediat. Dar ce ]i-ar aduce exercitarea acestei
meserii \n viitor, pentru tine [i pentru fiica ta?
Acest loc de munc` ar reprezenta o [ans` pentru
a m` face cunoscut`. |n acest fel, mi s-ar putea da spre
administrare o ferm`. Visul meu e s` conduc o
exploata]ie a[a cum cred eu c` trebuie condus`.
Cum vezi asta?
Jamie \nchise ochii.
V`d o feti]` cu p`r ro[cat care, de \ndat` ce se
\ntoarce de la [coal`, se duce s` se schimbe, dup` care
sare pe cal [i vine s` m` ajute. Mna mea dreapt`
Sim]ind cum e pe punctul de a izbucni \n plns, se
opri brusc. Glenna \i lu` mna stng` \ntre ale sale.
88
Draga mea, nu po]i reface trecutul.
Nu asta vreau. {i apoi, crezi c` gre[esc dac`
vreau s-o cresc pe Hettie a[a cum m-a crescut tata pe
mine?
La rndul ei, Glenna \nchise ochii pentru o clip`.
Nu [tiu. Pur [i simplu, nu vreau s` te sim]i
obligat` s` faci asta [i, mai ales, s`-]i asumi singur`
aceast` responsabilitate.
Dup` ce-[i scutur` capul ca pentru a alunga
gndurile nepl`cute care-i d`deau trcoale, relu`:
S` ne \ntoarcem la planul t`u. Ce vrei s` faci
pentru a-l determina pe Ken Hamilton s` te accepte \n
echipa lui?
M-am gndit la asta. Exist` o iap` pe care nici un
b`rbat nu se urc` niciodat`. Poate c` le e team` de ea,
sau nu e dresat`. Am s`-i cer lui Ken s` mi-o dea mie
[i am s`-i ar`t cum am s` am grij` de vite c`lare.
E o idee bun`. Dar, ai putea s` \ncerci [i alt`
metod`
Care?
Ai putea s` fii mai feminin`.
E tocmai ceea ce vreau s` evit! N-ar folosi la
nimic. Nu i-ai v`zut privirea cnd
Jamie \[i mu[c` buzele, \nainte de a continua:
89
Niciodat`, n-a[ putea N-am caracterul t`u
Nu ]i-am cerut s` fii ca mine, i-o t`ie Glenna prost
dispus`. A[ vrea numai s` te \nf`]i[ezi a[a cum e[ti, cu
tot ceea ce [tii despre via]a la o ferm`, dar [i cu
sensibilitatea de femeie [i de mam`.
Stai pu]in, doar nu vrei s`-mi sugerezi s`-l seduc
pe Ken Hamilton?
Nu, evident. De ce nu, pn` la urm`? Ai spus c`-]i
inspir` \ncredere.
Crezi c` acesta e un motiv suficient pentru a te
\ndr`gosti de un b`rbat?
Jamie ridicase foarte mult vocea. Dndu-[i seama
c` oamenii au \ntors privirile spre ea, se aplec` asupra
mamei sale [i ad`ug` pe un ton ceva mai calm:
S`-]i intre bine \n cap c` nu m` intereseaz`.
Totu[i, nu po]i s` negi c` se \ntmpl` ceva \ntre
voi, nu?
Hot`rt lucru, nimic nu-i sc`pa Glennei.
S` \n]eleg c`, \n pofida e[ecului meu cu Henry, ai
vrea s`-mi refac via]a tot cu un cowboy? \ntreb` Jamie
ro[ind u[or.
Draga mea, nu po]i s` te gnde[ti numai la
aceast` experien]` negativ`. |n Henry ai \ncercat s`-l
reg`se[ti pe tat`l t`u. Iat` de ce mariajul vostru a
e[uat. Cu un alt b`rbat
90
|nceteaz`, te rog!
Descurajat`, Glenna cl`tin` din cap [i t`cu.
|ncruntat`, Jamie se uita la ea cu coada ochiului.
|mbr`cat` \ntr-o rochie turcoaz f`cut` de ea \ns`[i,
p`rea foarte tn`r` \n ziua aceea. Poate c`-[i dorea
s`-[i petreac` timpul cum dore[te, \n loc s`-l consacre
nepoatei sale Iat` de ce voia s-o \mping` pe Jamie
s` se instaleze la Blue Creek cu Hettie.
La urma urmei, dac` Ken era interesat de ea, va
avea ocazia s`-i arate de ce e \n stare. {tia c` Josh [i Kit
sunt lucr`tori sezonieri. Dup` ce vor pleca, locul \n
care st`teau ar putea fi disponibil pentru ea [i fiica ei.
Salariul de cowboy i-ar permite s` angajeze o bon`
pentru Hettie. La \nceput, ar putea face aceast`
propunere chiar mamei sale.
|n timp ce-[i pleca privirea asupra fiicei sale care-i
adormise \n bra]e, amintiri dintre cele mai \ndep`rtate
\i revenir` \n memorie. Un b`rbat ro[covan o punea
\n fa]a lui pe [a [i pornea \n galop. O \nv`]a s` urce pe
cal, s` arunce lasoul. Acestea erau primele sale
amintiri.
Jamie o admira pe mama ei pentru t`ria ei
sufleteasc` [i pentru r`bdare [i dorea ca mai trziu
fiica ei s-o admire pentru acelea[i calit`]i. Dar se
sim]ea mai apropiat` de tat`l ei.
91
|[i puse mna peste cea a Glennei. Neg`sind
cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima ceea ce
sim]ea, se mul]umi s` adauge:
Nu, mam`, n-am s` fiu niciodat` ca tine, o so]ie
[i o mam` bun`, sem`n prea mult cu tata. Universul
meu este ferma, vitele, caii.
Glenna cl`tin` iar din cap, strngnd mna
fiicei sale.
Jamie, nu e[ti nici ca tat`l t`u, nici ca mine, tot
a[a cum Henry nu sem`na cu tat`l t`u [i cum nici Ken
Hamilton nu-i seam`n`. Nu trebuie s` \ncerci s` fii ca
nici unul dintre ei.
Mam`! strig` deodat` Jamie, tres`rind [I p`rnd
\ngrozit`.
V`zuse un b`rbat trecnd prin spatele mamei sale.
Ce s-a \ntmplat? \ntreg` Glenna, nelini[tit`.
El e!
Trezit` din somn, Hettie \ncepu s` plng`. Jamie o
strnse la piept pentru a o calma, \ncercnd totodat`
s` devin` ct mai mic` pentru a nu fi observat`.
Cine e?
Nu te \ntoarce! E Ken. Oare ce caut` aici?
A venit probabil s` ia masa.
Nu vreau s` m` vad` \mbr`cat` a[a.
De ce, m` rog?
92
Sunt g`tit` ca o iap` de concurs
Sim]ind c` mama sa e nelini[tit`, Hettie \[i \nte]ise
plnsetele.
Nu vreau s-o vad` pe Hettie.
Ken se duse la bar unde, cu spatele la sal`, se a[ez`
pe un taburet [i \ncepu s` discute cu patroana. Jamie
i-o \ntinse pe Hettie peste mas`.
Ia-o pe Hettie, [opti ea. Am s` ies, s`-i spun bun`
ziua \n trecere [i, peste dou` minute, o s` ie[i [i tu cu
Hettie.
Cum o s` ies cu piciorul \n ghips?
Jamie fu ct pe ce s` dea drumul uneia din
\njur`turile preferate ale tat`lui s`u, dar se opri la
timp.
Ce-am s` fac? gemu ea.
Glenna st`tu pu]in pe gnduri.
O s` te duci s` serve[ti o cafea cu el [i s` sta]i
de vorb` \n timp ce m`nnc`. Cnd e gata de
plecare, spune-i c` te duci la baie. Dup` aceea, vei
veni s` ne iei.
Formidabil! Mul]umesc, mam`.
Punndu-[i vesta pe ea, Jamie se \ndrept` cu un aer
deta[at spre ie[irea din restaurant. Ken tocmai
comanda ce dore[te s` serveasc` la mas` \n momentul
\n care trecu pe lng` el.
93
Ia te uit`! spuse ea. Ce surpriz`
|i zmbi larg, stnd ct mai departe de el. De la
cearta pe care o avuseser` \n buc`t`rie cu cteva zile
\n urm` [i dup` s`rutul acela pe care nu prea avea
cum s`-l uite, evita s` stea foarte aproape de el.
Se ridic`, o privi pl`cut surprins, lucru pentru care
se bucur` \n sinea ei [i murmur`:
Bun` ziua, Jamie.
Vocea lui cald` [i blnd` o tulbur` peste m`sur`.
Ai venit s` iei masa? \ntreb` ea.
Da. Vrei s`-mi ]ii companie?
Scenariul pe care i-l sugerase Glenna func]iona de
minune.
Oh! A[ fi \ncntat`, dar am mncat deja. Totu[i,
a[ servi cu pl`cere o cafea.
Perfect! Hai s` ne instal`m la o mas`.
Nici n-avu timp s` reac]ioneze, c` acesta o [i duse
la masa situat` chiar \n spatele Glennei [i o invit` s` se
a[eze. Panicat`, Jamie se \ntreb` pentru o clip` dac` e
mai bine s` o [tearg` sub un pretext anume, sau s`
joace pn` la cap`t. |n cazul `sta, era mai bine s` stea
fa]`-n fa]` cu mama ei sau cu spatele? Opt` spontan
pentru prima solu]ie.
Cnd sosi cafeaua, o t`cere stnjenitoare domnea
\ntre cei doi. Jamie c`uta cu disperare un subiect de
94
conversa]ie, con[tient` c` mama ei va auzi tot. Pentru
a-[i ]ine cump`tul, b`u din cafea.
Nu e la fel de bun` precum cea f`cut` de tine,
spuse Ken dup` ce b`u [i el din ea.
Ah!
Da, nu m` mai pot lipsi de ea acum, diminea]a.
|[i \nso]i declara]ia privind-o insistent. Blugii
presp`la]i [i c`ma[a de piele \ntoars` \i confereau lui
Ken o \nf`]i[are s`lbatic`, de-a dreptul tulbur`toare.
|ntre timp, cizmele sale \[i mai pierduser` din
str`lucire [i p`rul crescut \i d`deau un aer mai firesc.
Barba care \ncepuse s` se formeze \i scotea \n eviden]`
frumuse]ea tr`s`turilor.
Dac`-mi permi]i, a[ vrea s`-]i spun c` rochia
aceasta ]i se potrive[te de minune.
Mul]umesc.
Culoarea este bine aleas`. |]i pune \n eviden]`
ochii.
Nu vedea dect femeia din ea. Atunci, \[i aduse
aminte de sfatul mamei sale: Ar trebui s` \ncerci s`
fii mai feminin` [i consider` c` a sosit
momentul s`-l pun` \n aplicare.
Cu mi[c`ri \ncete, \[i d`du p`rul dup` ureche, apoi
\[i plimb` degetele pn` la gur`. Observ` c` acesta se
uita cu mare aten]ie la gesturile pe care le f`cea.
95
Era prea u[or Iar acest joc nu ducea nic`ieri. Pe
ct de sigur` era c` \[i poate fermeca patronul cu un
gest sau cu o privire, pe att de nesigur` era c` nu o
va asculta dac` \i va vorbi despre ferm`. Se hot`r\ s`
schimbe tactica.
Ai probleme de rezolvat \n ora[?
Nu, am venit s` iau masa. La ferm`, totul mi se
att de gol f`r` tine.
|n timp ce \[i \nso]ea aceste cuvinte cu un zmbet
fermec`tor [i cu o privire insistent`, Jamie nu fu
nevoit` s` fac` un efort pentru a fi tulburat` \ntr-un
mod foarte feminin.
Dar tu de ce ai venit la Borger? S`-]i vezi
mama, nu?
Da, r`spunse Jamie, am trecut pe la ea azi-
diminea]` [i am s` m` \ntorc imediat.
Are mult noroc s` te aib` pe tine drept fiic`.
{tiu [i eu Nu prea cred c` am fost foarte
grijulie \n ultima vreme.
Pentru c` n-ai fost al`turi de ea la moartea tat`lui
t`u?
Stnjenit` c` Glenna e nevoit` s` asiste la o astfel
de discu]ie, Jamie ezit` un timp s` r`spund`.
Exact, spuse ea \n cele din urm`.
Cred c` ai avut un motiv bine \ntemeiat.
96
Nu chiar. De fapt, nu prea aveam cum s` fiu
prezent`. Plecarea mea de la ferm` nu se justifica.
|n]eleg. Nu trebuie s` te mai fr`mn]i acum.
P`rerile de r`u nu schimb` nimic, trebuie s` te
gnde[ti la viitor.
Chelneri]a aduse comanda lui Ken, ceea ce o scuti
pe Jamie de un r`spuns. T`cu o bun` bucat` de timp,
dup` care aduse vorba despre ce o interesa.
Cum merge cu punerea pe roate a fermei?
\ntreb` ea pe un ton degajat.
Ken r`mase cu furculi]a \n aer, vizibil surprins de o
\ntrebare att de direct`.
Destul de bine, r`spunse el.
Vocea [i privirea sa c`p`taser` acea siguran]` a
fermierului incapabil s` fie prins \n capcan` de o
mutri[oar` dr`gu]`. Tn`ra prefera s`-l vad` a[a. |l
sim]ea mai aproape de ea, de adev`rata Jamie Dunn,
cea pe care voia s`-l fac` s-o descopere [i s-o accepte.
Calea sincerit`]ii p`rea cea potrivit`.
Apropo, relu` ea, iapa aceea de talie joas` cu o
stea alb` \n frunte
Te referi la Rosie?
Rosie Ce nume dr`gu]! Am observat c` nici
dumneata, nici angaja]ii nu o c`l`resc. De ce?
97
Jamie b`nuia r`spunsul, dar dorea s`-l aud` din
gura lui Ken.
Nu e bine dresat` [i, cum nu lucreaz`, a uitat [i
pu]inul pe care-l \nv`]ase.
Punndu-[i bra]ul pe sp`tarul scaunului de lng`
el, aproape c` o atinse pe Glenna cu spatele.
E de soi anglo-arab, rapid` [i robust`. Din p`cate,
e foarte nervoas` [i, pe m`sur` ce trece timpul,
devine tot mai greu de st`pnit. Nu [tiu ce voia s` fac`
Bud din ea. Nici eu nu am luat \nc` o hot`rre \n
privin]a ei.
E bine f`cut`, bondoac`
Jamie p`rea c` gnde[te cu voce tare.
Ar fi bun` pentru vite, continu` ea.
Poate Ba nu, e prea imprevizibil`, nu po]i
conta pe genul `sta de animal.
Totu[i, puterea de rezisten]` a celor din soiul
`sta este un atu, ca [i inteligen]a lor. Ar fi
interesant de v`zut de ce anume e \n stare Rosie
odat` dresat`, nu?
Tlcul acestei \ntreb`ri nu-i sc`p` lui Ken. O privi
pe Jamie cu repro[, iar aceasta se sim]i obligat` s`
adauge:
Asta nu m-ar \mpiedica s` m` ocup la fel de bine
de treburile gospod`re[ti ca [i \nainte, te asigur.
98
Nu cumva \ncerci s`
Nu, deloc, i-o t`ie ea. Nu \ncerc s` fac munca
unui cowboy. Crezi c` vreau s`-]i for]ez mna
ar`tndu-]i de ce sunt \n stare, nu?
|n ciuda privirii imploratoare a lui Jamie, Ken t`cu.
Admit c`, la \nceput, cam asta era inten]ia mea.
Dar, acum, pentru c` trebuie s` fac [i altceva,
\n]elegi? Ceva care s`-mi plac`.
Ken puse cea[ca de cafea pe mas`.
Jamie, \ncepu el.
Se opri brusc [i p`ru c` st` \n cump`n`. Tn`ra
a[tepta, cu inima b`tndu-i cu putere.
|n]eleg ce sim]i. Numai c` Rosie e foarte
recalcitrant`. Ai fi singur` cu ea [i, \n caz de
accident
Josh [i Kit vor fi prin preajm`, m-ar auzi strignd.
Privirea lui Ken se \mblnzi.
M` simt responsabil pentru tine, nu vreau s` ]i se
\ntmple ceva r`u.
Jamie se sim]i tulburat` de vocea sa fermec`toare.
Dar scutur` din cap \n semn de protest. Iat` c` se ar`ta
din nou protector fa]` de ea. Oare cnd va \nceta s-o
considere numai o femeie fragil`? Iar ei, cnd va \nceta
s`-i mai fac` pl`cere aceast` atitudine a lui?
99
Am s` fiu foarte prudent`. Cunosc foarte bine
caii, po]i avea \ncredere \n mine. {i apoi, nu crezi c-ar
trebui s`-i dai o [ans` lui Rosie pentru a ar`ta de ce e
\n stare?
Ken t`cea, cu ochii pironi]i asupra ei. P`rea c` e
prad` unui dureros conflict interior.
M` la[i s-o dresez pe Rosie? Te rog, insist` ea.
Acesta d`du capul pe spate, oftnd profund. Jamie
fu atunci aproape sigur` c` va accepta s` o lase s`
\ncerce.
|n clipa aceea, z`ri \n spatele lui Ken mutri[oara
rotund` a lui Hettie, cu ochii fixa]i asupra capului s`u.
Het!
Se opri la timp [i privi, neputincioas`, cum feti]a
prinde o [uvi]` de p`r [i trage de ea. Ken ]ip` scurt [i
prinse mna copilului pentru a-l \mpiedica s` trag` [i
mai tare.
Hettie! O cert` Glenna, \ntorcndu-se.
|ndep`rtnd dege]elele n`cl`ite, d`du drumul
p`rului lui Ken. V`zu privirea \nnebunit` a lui Jamie,
care o implora din priviri s` se \ntoarc` \nainte de a fi
v`zut` de Ken. Nu avea cum s-o recunoasc` pe
Glenna, deoarece nu o \ntlnise niciodat`. Dar mama
[i fiica sem`nau foarte mult, ar putea s`-[i dea seama
de asem`narea dintre ele.
100
Ken \ntoarse capul spre Hettie, netezindu-[i p`rul
cu mna. Nu p`rea deloc sup`rat.
|mi pare r`u, domnule, murmur` Glenna.
Avea capul plecat, iar p`rul \i acoperise fa]a.
E vrsta la care pui mna pe tot ceea ce e prin
preajm`, ad`ug` ea.
Sta]i lini[tit`, doamn`. |n]eleg.
Hipnotizat` de vocea profund` a lui Ken, Hettie \l
fixase cu privirea aceea insolent` a bebelu[ilor, cu
saliva \n col]ul gurii.
Ave]i un bebelu[ adorabil, doamn`.
Jamie avu o u[oar` strngere de inim`. Hettie era
fiica ei. Ar fi vrut att de mult ca el s` [tie asta.
Mul]umesc, domnule! bigui Glenna.
Ken \i zmbi copilului.
Salut! spuse cu vocea lui cald`.
Hettie se \ncrunt`, fu pe punctul de a plnge, dar,
brusc, zmbi, sco]nd \n eviden]` gura [tirb`. Un
zmbet irezistibil. Pentru a-[i manifesta \ncntarea, \[i
duse pumnul la gur` [i \ncepu s` gngureasc`
melodios.
Ken se \ntoarse spre Jamie, rznd. Cu ochii
str`lucitori, cu fa]a zmbitoare, radia pur [i simplu de
bucurie. Numai gra]ie zmbetului unui copil.
Zmbetul copilului meu. se gndi Jamie.
101
Se sim]i cuprins` din cre[tet pn`-n t`lpi de un val
de c`ldur`. |n acest pas \n doi, \n acest tangou al
iubirii, b`rbatul vede \n femeie o tovar`[` pentru toat`
via]a [i pe mama copiilor s`i, \n timp ce femeia se
simte atras` de b`rbatul care o poate ocroti cel mai
bine, pe ea [i pe copii s`i.
Sim]i brusc dorin]a de a-i spune adev`rul lui Ken.
S`-i dezv`luie c` e mam` [i c` mai poate fi.
C` avea acea calitate anume care putea face din ea
o bun` mam`.
Feti]a asta e tare dulce! exclam` Ken.
|ntr-adev`r, e adorabil`.
Jamie str`lucea de pl`cere auzindu-l vorbind astfel.
Mama spune c` bebelu[ii dr`gu]i se fac mai u[or
accepta]i.
Ken \ncepu s` rd`, apoi \ntreb` pe un ton grav:
|]i dore[ti copii, Jamie?
Vreo zece!
R`spunsese cu atta entuziasm \nct \l f`cu s`
zmbeasc`.
Ai s` fii o mam` bun`.
Crezi?
Sunt sigur. Ai toate calit`]ile: dragostea familiei,
voin]a de a face bine lucrurile, curajul [i srguin]a \n
munc`, sim]ul responsabilit`]ii. Ai [ti s` te ocupi de
copii [i s`-i fere[ti de greut`]i.
102
Cte complimente! Jamie se sim]ea foarte mi[cat`
de aceast` \n[iruire de merite.
|n schimb, habar n-am s` fac o rochie sau
pr`jituri, a[a cum face mama.
Important e ca fiecare dintre noi s` dea un sens
vie]ii sale, s` se simt` \mplinit [i fericit.
Asta [i caut, Ken.
{tiu, Jamie. {i eu la fel.
Se uita la ea cu ochii lui negri, profunzi ca o ap`
adnc` \n care s` te pierzi. |n col]ul ochilor, putea fi
z`rite mici riduri care-i aminteau lui Jamie de chipul
tat`lui ei, br`zdat de soare [i de vnt.
Se sim]i cuprins` de dorin]a de a-i \mp`rt`[i lui Ken
dorin]ele ei cele mai ascunse [i speran]ele cele mai
nebune[ti. Asta pentru c` era \n prezen]a unui b`rbat
excep]ional, un b`rbat capabil s` \n]eleag` inima unei
femei.
Dar Glenna era la masa de al`turi. Iar Jamie nu voia
s` se dest`inuiasc` \n prezen]a ei.
Trebuie s` plec, spuse ea. Mama m` a[teapt`.
Ken \[i consult` ceasul.
|mi pare r`u c` ai pierdut atta timp din cauza
mea [i pentru c` am fost \nc` o dat` indiscret.
Lu` nota de plat` [i se preg`ti s` se ridice.
103
Pot s` te conduc la ma[in`?
Nu, mul]umesc. Trebuie s` m` duc la toalet`.
Ken, \mi dai voie s` \ncerc s-o dresez pe Rosie?
Ezit` pu]in, apoi \ncuviin]`.
Dac` vrei neap`rat. Dar fii foarte atent`.
Nu-]i face griji, sunt \ntotdeauna foarte atent` cu
animalele.
Privindu-l cum se \ndreapt` spre cas`, \[i spuse c`
ar face bine s` fie atent` [i cu acest b`rbat excep]ional.
Aproape c` reu[ise s-o fac` s` uite de planul ei. Dar
oare nu-i promisese c` va renun]a?
Va trebui s` rezolve ct mai repede dilema \n care
se g`sea. |[i va urma oare dorin]a de a deveni cowboy
sau se va mul]umi cu situa]ia actual` [i se va ocupa mai
mult de Hettie? Ce va alege: s` fie ea \ns`[i sau s` fie
mam`?
Dar dac` nu era nici o contradic]ie \ntre cele dou`
variante? Oare nu era Ken liantul \ntre aceste dou`
fa]ete ale personalit`]ii sale?
Era att de diferit de Henry! Cu so]ul ei, Jamie nu
comunicase niciodat`. De la \nceput, el conducea, iar
ea accepta s` se lase condus`. O luase \n bra]e [i o
prinsese \n vrtejul unui vals magic pe care-l credea
f`r` sfr[it.
104
|l privi pe Ken pn` cnd acesta ajunse la
camionet`. Cu gulerul hainei ridicat, Ken se \ndrepta
cu un pas rapid spre ma[in`, dus de vntul rece de
februarie. |n districtul Panhandle, se spune c`, dac`
vntul e att de rece \n februarie, era pentru c` nimic
nu-l oprea din cursa sa de la polul nord, \n afar` de
\ntinderile de p`[une care se \ntindeau la nesfr[it.
Numai b`rba]ii robu[ti [i curajo[i puteau s`
exploateze o ferm` \n acest ]inut. Iar Jamie dorea s`-l
ajute pe Ken s` c[tige acest pariu, f`r` s` repete
gre[elile pe care le f`cuse ea \n trecut
Ken [i cu ea schi]aser` o mi[care de pas \n doi. Dar,
de data asta, nu se va mai l`sa condus` orbe[te.
105
Capitolul 6
Pentru a nu [tiu cta oar`, Jamie deschise u[a din
spate [i privi \n noaptea rece de iarn`. |n buc`t`rie,
b`rba]ii luau masa \n lini[te. Ea nu putea s` m`nnce.
Ken nu se \ntorsese \nc`, iar ea trecea \n revist` \n
minte toate accidentele care i s-ar fi putut \ntmpla.
Patronul n-o s` mai \ntrzie, domni[oar`, spuse
Charley timid. Se \ntoarce adesea ultimul.
Jamie se a[ez` din nou pe scaun [i-i zmbi lui
Charley, care se \nro[i pn` la urechi.
A[a e, Charley. Dar \ntr-un asemenea caz, \l
anun]` pe unul dintre voi.
Ken se \ntorcea adesea dup` muncitori. Spunea
\ns` \ntotdeauna unde este. |n ultima vreme, muncea
mult att afar`, ct [i la birou. Cteodat`, trziu \n
noapte, Jamie \l vedea de la fereastra camerei sale
lucrnd aplecat asupra mesei sale.
106
De la discu]ia pe care o avuseser` la restaurant cu
cteva s`pt`mni \n urm`, se str`duia s` nu-[i fac` griji
pentru el. Ar fi vrut s`-i spun` s` nu se mai chinuie atta,
s` nu mai pun` totul la inim`, dar [tia c` era \n zadar.
L-am v`zut pe patron \n dup`-amiaza asta,
preciz` Josh. Ne-a dus, pe mine [i pe Kit, s`-i d`m o
mn` de ajutor lui Purdy la repararea motorului
eolian al p`[unii dinspre vest, \n timp ce el se va ocupa
de gardul dinspre nord. Diavoli]a, cum \i spune, l-a
demolat iar.
Angaja]ii [i Ken \[i petreceau mare parte din timp
cu repararea stric`ciunilor provocate de c`tre
Brahman. Din cnd \n cnd, Ken spunea c` va sc`pa
de ea, dar nu f`cuse nimic pentru a-[i duce planul la
\ndeplinire.
Dac` nu se \ntoarce pn` termin`m de mncat,
eu [i cu Josh o s` ne ducem dup` el, declar` Purdy.
Jamie [tia c` angaja]ii erau la fel de \ngrijora]i ca [i
ea. Dar mai [tia [i c` nu vor pleca att de repede dup`
el. Ar fi fost o dovad` de ne\ncredere \n el. Ca [i cum
l-ar fi considerat incapabil s` se descurce singur. Nici
ea nu mai reac]iona ca o femeie.
Mul]umesc, Purdy, spuse ea.
|n mod ciudat, Jamie se sim]ea acum mai \n largul
ei al`turi de angaja]i dect de Ken. Se acceptaser`
107
reciproc. Purdy o trata ca pe fiica lui, Charley f`cea pe
cavalerul, mereu la dispozi]ia ei. Ct despre Josh [i
Kit, dac` la \nceput intraser` la b`nuieli, acum se
comportau de parc` i-ar fi fost fra]i mai mari. B`nuia
c` fuseser` mustra]i de c`tre Ken. Pe de o parte, se
sim]ea u[urat`, dar pe de alt` parte dorea ca ei s`
nu-[i \nchipuie cine [tie ce despre rela]iile dintre ea [i
Ken.
Auzi un zgomot u[or la u[a de la intrare. Peste
cteva clipe, Ken se ivi \n pragul u[ii. Jamie r`sufl`
u[urat`.
Ah! \n sfr[it!
Cu fa]a tras`, p`rea epuizat.
|mi pare r`u pentru \ntrziere, declar` el
a[ezndu-se.
Chiar dac` voia s`-i repro[eze c` munce[te prea
mult, Jamie se ab]inu totu[i. Nu era momentul, mai
ales \n prezen]a angaja]ilor. |i f`cu repro[uri indirecte,
ca [i cum ar fi dorit s`-l fac` s` pl`teasc` pentru
ceasurile ct a stat nelini[tit` \n a[teptarea lui.
Nu-i nimic, mncarea nu s-a r`cit \nc`. Dar
brio[ele sunt reci [i, dac` le pun \n cuptor s` se
\nc`lzeasc`, se vor usca.
|i p`ru r`u imediat pentru acest` ie[ire neinspirat`,
foarte departe de felul \n care ar fi vrut s`-l trateze.
108
Nu te deranja pentru mine, \i replic` acesta, nu
prea mi-e foame.
Nu m` deranjeaz` deloc, zise ea pe un ton sec.
Ken \i arunc` o privire rece, apoi nu se mai uit` la
ea. Din ce \n ce mai furioas` pe ea \ns`[i, Jamie spuse:
Un cowboy c`ruia s` nu-i fie foame dup` o zi de
munc`, iat` ceva nou
Ei bine, se mai \ntmpl`. Am s`-mi iau mai trziu
ceva de ron]`it.
Spunnd acestea, se ridic` [i ie[i f`r` s-o priveasc`.
|l v`zu cum se \ndep`rteaz` \ncet [i i se p`ru c` merge
ca un om care se poate pr`bu[i \n orice moment.
Jamie se \ntoarse spre oamenii din buc`t`rie.
Ace[tia serveau compotul de mere [i p`reau jena]i.
Se \ntmpl` ceva, spuse ea. A[ vrea s` [tiu despre
ce e vorba.
|n locul dumneavoastr`, declar` Purdy, f`r` a-[i
ridica privirea, n-a[ vrea s` [tiu.
Jamie nu mai insist`. Din partea lui Purdy, acest
mesaj era plin de semnifica]ii. Oare ce se \ntmplase?
La mult` vreme dup` plecarea muncitorilor, \n timp ce
f`cea ordine \n buc`t`rie, tot \ncerca s` afle ce
ascundea incidentul din acea sear`. Dup` ce va
termina treaba la buc`t`rie, \[i va g`si de lucru prin
cas` sub pretextul c` are de sp`lat ni[te rufe. Ken va
109
ap`rea \ntr-un moment sau altul, nu putea s` stea cu
stomacul gol pn` a doua zi. Se va \mboln`vi. Ce-ar fi
dac` i-ar duce ceva de mncare \n camer`? Nu, era
imposibil, dup` ceea ce se \ntmplase \ntre ei.
La ora zece, deoarece Ken tot nu-[i f`cuse apari]ia,
Jamie se \ndrept` f`r` zgomot spre u[a dormitorului
s`u. Avea \n bra]e o lenjerie murdar`.
|n clipa \n care trecea prin fa]a camerei lui Ken, u[a
din fundul holului se deschise, iar el ie[i din baie, \n
blugi, cu bustul gol [i p`rul ud. Se opri brusc.
Voiam s` sp`l cteva prosoape, declar` Jamie,
stnjenit`.
|n semi\ntuneric, p`rea [i mai impun`tor. Sem`na
cu o statuie cioplit` \n stnc`, nemi[cat, solid, sever.
Din ochii s`i parc` ][neau scntei.
Ken, ce s-a \ntmplat?
Prea pu]in \i p`sa c` era indiscret` cu \ntrebarea
asta. Trebuia s`-l ajute. Voia s`-l ajute, s` nu-[i piard`
\ncrederea \n el \nsu[i [i s` renun]e.
Du-te la culcare, Jamie, spuse el cu o voce obosit`.
Nu se d`du la o parte.
Nu, spune-mi ce se \ntmpl`.
V`zu atunci tot ceea ce \ntunericul ascunsese. Pe o
parte a toracelui lui Ken era o imens` plag`, un
hematom violaceu, mare ct mna.
110
E[ti r`nit! strig` Jamie.
Se duse repede la el. Cu o grimas` de durere, ridic`
mna pentru a o \mpiedica s` se aproprie. Nu \n seara
asta Era att de obosit, se s`turase de tot, suferea,
nu suporta s` fie atins.
Nu-i nimic, spuse el, totul e \n regul`.
Las`-m` s` m` uit!
Punnd lenjeria deoparte, \i ridic` um`rul s` vad`
ct de grav` era rana.
Pentru numele lui Dumnezeu, ce s-a
|ntrebarea era inutil`. Se vedea foarte clar urma
l`sat` de o copit` care intrase adnc \n piele. Ken
c`zuse de pe cal [i fusese c`lcat \n picioare.
Din fericire, rana nu e deschis`, coment` Jamie.
Trebuie s` te doar` \ngrozitor.
|l privi plin` de compasiune. |ntoarse privirea.
N-avea nevoie de mila ei. Nu o merita.
Am stat o or` \n ap` cald`. Mi-a f`cut bine. Acum,
a[ vrea s` r`mn singur
Trebuie s` ai grij` de ran`. Sunt sigur` c` ai [i
ni[te coaste rupte.
Nu, e o simpl` contuzie.
Un zmbet for]at [i ironic \i ap`ru pentru o clip`
pe buze.
111
Stai lini[tit`, nu mi s-a perforat pl`mnul, ad`ug` el.
Sper Unde te-ai mai lovit?
Te lini[te[te dac`-]i spun c` nu mai am alte r`ni?
Din vrful degetelor, Jamie \ncerc` s` vad` unde
mai era r`nit. Un frison trecu prin corpul lui Ken, de
parc` ar fi fost un animal r`nit.
Chiar nu vrei s`-mi spui ce s-a \ntmplat?
Nu prea.
Cu blnde]e, continua s`-l examineze. Ken \[i d`du
seama c` atingerea era mai pu]in dureroas` dect se
temuse, dar nici pl`cut` nu era. |[i ]inu r`suflarea,
ceea ce \l f`cu s` aib` un spasm. Se ]inu cu minile de
u[` [i l`s` s`-i scape o \njur`tur`.
De ce nu vrei s`-mi spui? insist` Jamie.
Ken strnse din din]i.
Pentru c` nu-mi face pl`cere s` aud comentarii
despre felul \n care ar fi trebuit s` ac]ionez \n privin]a
blestematei `leia de iepe Brahman pentru a evita
accidentul. Acum, dac` nu te deranjeaz`, a[ vrea s`
r`mn singur.
Jamie \l privi drept \n ochi [i spuse:
R`nit \n orgoliu, nu-i a[a? Stai lini[tit, n-a murit
nimeni din asta. Bine, nici nu se pune problema s` te
duci s` faci o radiografie la Borger.
112
Iar eu presupun c` nici nu se pune problema s`
accep]i s` m` la[i \n pace, nu?
|ntr-adev`r. Du-te [i \ntinde-te pe pat. M` duc s`
v`d ce medicamente g`sesc prin cas` pentru a te ajuta.
Ken nu protest`. La ce i-ar fi servit? Jamie ar fi
afirmat c` [tie s` se poarte cu un cowboy [i o ar`ta.
|ncet, se a[ez` cu mare greutate pe pat [i a[tept`, cu
ochii fixa]i \n tavan.
Niciodat` \n via]a lui nu se sim]ise att de deprimat.
Nu numai din cauza c`z`turii din acea dup`-amiaz`.
De o lun` [i jum`tate, greut`]ile [i e[ecurile se
acumulau. |n zadar reparau Josh [i Kit ct mai bine cu
putin]` cl`dirile, era evident c` trebuie ref`cut \n
\ntregime acoperi[ul grajdului. Vechiul motor eolian
pe care Purdy [i Charley \ncercau s`-l men]in` \n stare
de func]ionare avea nevoie de o revizie complet`. |n
numele tradi]iei, Bud refuzase \ntotdeauna s`
modernizeze echipamentul, dar la ferm` nu erau
pompe de ap`. Acum nu se mai putea f`r` ele. Era o
investi]ie care trebuia f`cut`.
{i apoi, mai trebuia f`cut [i inventarul [eptelului.
Dup` Purdy [i Charley, num`rul vacilor era cu cel
pu]in 10% mai mic dect num`rul estimat. Ken nu-[i
putea permite s` piard` nici un vi]el la var`. Nu putea
113
deci nici s` scape de blestemata aia de Brahman care
urma s` fete peste cteva s`pt`mni.
P`]ania asta cu Diavoli]a venea dup` s`pt`mni de
\ntreb`ri, de \ndoieli, de descurajare. |n astfel de
momente, via]a la ferm` i se p`rea insuportabil` [i se
\ntreba dac` toate acestea merit` atta osteneal`.
Ajunsese s` regrete c`-[i legase via]a de domeniul Blue
Creek.
Jamie intr` ]innd \n mn` o cutie plin` cu tuburi
[i cu flacoane, dar [i cu pansament. Punnd-o pe
noptier`, se a[ez` pe marginea patului. Se uit` cu
mult` aten]ie la indica]iile scrise pe ambalajele
medicamentelor. Lampa de pe noptier` d`dea p`rului
lui Jamie reflexe de v`paie care \l \nfierbntau pe Ken,
deja profund tulburat de prezen]a tinerei femei \n
camera lui, att de aproape.
|n acela[i timp, aceast` prezen]` \l agasa. Nu dorea
deloc ca Jamie s` asiste la spectacolul pe care-l oferea
un cowboy dec`zut [i blazat pe care-l da \n clipa aceea,
incapabil s` se mi[te, l`sat \n voia ei. Aceast` situa]ie
nu f`cea dect s-o \ndep`rteze de el, cu att mai mult
cu ct, de cteva s`pt`mni, o sim]ea rece [i distant`.
Totu[i, \n seara aceea p`rea grijulie, s`ritoare,
protectoare.
114
Relaxeaz`-te, spuse ea, cu mna a[ezat` pe bra]ul
lui Ken. Ai luat deja? \ntreb` ea, ar`tndu-i un tub cu
comprimate antiinflamatorii.
Am luat cnd m-am \ntors.
Mai ia una!
|i \ntinse paharul cu ap` [i \l ajut` s` se ridice
\ntr-un cot. Apoi, lu` pu]in` crem` \n mn` [i o
\ntinse \ncet pe ran`. Ken avu mai \nti o senza]ie
pl`cut` de prospe]ime [i de u[urare, iar apoi sim]i
cum \i arde pielea.
O, Doamne! Ce e \n crema aceea?
O alifie pentru contracturile musculare. Mentolul
d` aceast` senza]ie de c`ldur`.
Jamie \i masa u[or pielea v`t`mat`. Irita]ia \ncepuse
s` se opreasc` sub influen]a medicamentului. Ken
\ncepea s` se destind` [i s` se simt` mai bine.
A[a deci, iapa aceea bucluca[` a \nceput iar s`
fac` dup` cum o taie capul? \ntreb` ea.
Vrei s` spui c` face \n continuare la fel. Nu numai
c` se duce \n b`ltoac`, dar mai ia cu ea [i din junci,
care nu prea [tiu s` mai ias` de acolo. Trebuie
neap`rat s` \mprejmuiesc aceast` b`ltoac`. Din
p`cate, suntem \n \ntrziere cu multe alte lucruri,
mult mai urgente. {i apoi, nu-mi convine deloc faptul
c` trebuie s` investesc \n asta. Oricum, ai avut
115
dreptate: am v`zut urme de coio]i [i de pume prin
zon`. F`r` a mai pune la socoteal` perioada de f`tare
care se apropie
Dac` aceast` iap` este singura care vrea s` se
duc` \n acea b`ltoac`, de ce s` nu fie \nchis` \ntr-un
loc \mprejmuit pn` la prim`var`? Juncile nu se vor
mai duce singure.
A[ vrea totu[i s-o dresez.
Ken \[i duse mna la ochi.
Ar fi \n stare s` ucid` toate celelalte animale.
Cum Jamie rse u[or, se ridic` \ntr-o rn` pentru a
se uita la ea. Genele lungi \i ascundeau privirea.
Atingerea lor pe piele era pesemne la fel de pl`cut`
precum e atingerea m`t`sii. Nu i se p`ruse niciodat`
att de feminin` [i de atr`g`toare.
|ntoarce-te, spuse ea. Am s`-]i dau cu ni[te crem`
pe spate, \nainte de a-]i pune acest bandaj \n jurul
pieptului.
Ken se supuse, surprins s` constate c` durerea
dintre coaste nu mai e att de mare. Cu fa]a spre
pern`, se l`s` \n seama ei pentru a fi \ngrijit.
Tratamentul \i u[ura nu numai trupul, ci [i corpul
Vai! strig` Jamie. Ai vn`t`i [i pe aici.
{tiu!
Ken, n-a[ vrea s` m` amestec \n treburile altuia,
dar cum s-a \ntmplat?
116
Atingerile erau din ce \n ce mai suave, ca pentru a
pansa rana pe care o crease orgoliul.
Promit c` n-am s` te critic.
Leg`nat de aceast` voce blnd`, Ken suspin`. La
urma urmei, de ce nu i-ar povesti p`]ania
Iapa coborse \n b`ltoac`, iar dup` ea venise [i o
junc`. Am reu[it s-o scot pe aceasta din urm` f`r` nici
o problem`, dar iapa nu voia s` ias` \n ruptul capului.
Ba mai mult, se \ndrepta spre cei c]iva pruni s`lbatici
din mijloc. {tiam c`, dac` va reu[i s` se ascund` acolo,
nu voi mai putea s-o scot. A[ fi putut s-o las s` fac` ce
vrea, deoarece cel`lalt animal era \n afara oric`rui
pericol, dar n-am suportat ideea c` m` sfideaz`.
Atunci
Atunci?
Ken \[i \nfund` [i mai mult fa]a \n pern`. Vocea sa
se auzi foarte \ncet.
Atunci, am aruncat lasoul F`r` s` m` gndesc.
Eram foarte furios. Numai c` asta a scos-o [i pe ea din
min]i [i s-a ridicat pe picioarele din fa]`. |n momentul
\n care ajunsese la \n`l]imea mea, am luat-o la galop
cu Gringo, dar lasoul a trecut pe sub burt` [i s-a prins
de una din copite
O, Doamne! suspin` Jamie.
Ghice[ti continuarea: s-a revoltat [i
117
Jamie nu-l mai asculta. |[i imagina scena: calul se
ridicase pe picioarele din spate, Ken azvrlit din [a,
ag`]at de oblnc, iapa tr`gnd ca o turbat` de coard`
pentru a sc`pa. Nu de pu]ine ori \n timpul unui rodeo
v`zuse tineri concuren]i neexperimenta]i \ntr-o astfel
de situa]ie critic`. Asta \i f`cea \ntotdeauna s` rd` pe
cowboyii experimenta]i. Poate c` \[i exorcizau \n acest
fel propria team` de a se g`si \ntr-o bun` zi \ntr-o
situa]ie similar`.
{i ai c`zut.
Gr`mad`, pe spate. Am v`zut ni[te copite care
loveau pe deasupra capului meu. M-am dat la o parte
rostogolindu-m` [i Gringo m-a atins cu una din
copitele din spate \n timp ce se retr`gea.
Ai avut noroc. Dac` te-ar fi atins cu copitele din
fa]`
Jamie t`cu o perioad` de timp. Dup` care, relu`:
Ce s-a \ntmplat apoi cu iapa [i cu Gringo?
Calul, pe jum`tate \mpiedicat, era din ce \n ce
mai agitat. Nu aveam nici o [ans` pentru a m` urca
din nou \n [a f`r` s` fiu ucis. Atunci am t`iat
lasoul.
Slav` cerului, se gndea el, c` Jamie nu-i poate
vedea fa]a. {tia prea bine ce ru[ine reprezint` pentru
un cowboy t`ierea lasoului. Era un e[ec, o \nfrngere
118
care-i ar`ta incompeten]a. Va izbucni \n mod sigur \n
rs |n loc de asta, Jamie declar` pe un ton u[or
voalat:
Extremitatea lasoului era, a[adar, legat` de [a.
Surprins, Ken ridic` u[or capul de pe pern`:
Da, a[a m-a \nv`]at Bud s` lucrez.
|n]eleg Unchiul dumneata ]inea foarte mult la
tradi]ii. Asta e o veche tehnic` pe care cowboyii o mai
folosesc [i acum la \ntrecerile de rodeo, pentru a
impresiona publicul. Dar la o ferm`, aceast` metod`
are nevoie de condi]ii bune, un teren plat, un cal
experimentat, animale lini[tite. Dac` aceste condi]ii
nu sunt \ndeplinite, trebuie procedat altfel. E prea
riscant [i, \n caz de probleme, se ajunge la catastrof`.
Cum s-a \ntmplat ast`zi.
Ken Nu e nimic ru[inos \n faptul c` ai fost
aruncat din [a sau c` nu ai putut ]ine o turm` laolalt`.
Asta se \ntmpl` [i celor mai buni cowboy. |ntr-o zi,
tat`l meu a fost trt de un animal pe mai bine de
cincizeci de metri, lasoul fiind \nf`[urat \n jurul
gleznei. Era furios.
|mi \nchipui!
Ken \[i \ntoarse capul \ntr-o parte. Se sim]ea mai
bine de cnd \i povestise ce i se \ntmplase lui Jamie.
I se p`rea c` reu[ise s` recreeze momentele de
119
intimitate pe care le tr`iser` \mpreun` la restaurantul
din Borger. Amndoi se ar`taser` \ntr-o lumin` care-i
apropiase mai mult dect ar fi f`cut-o o rela]ie fizic`.
{tia c` nu se \n[al` \n privin]a lui Jamie: va fi o mam`
foarte bun`, deoarece avea sensibilitatea [i t`ria de
caracter necesare.
Cred c` am s` transform iapa asta \n carne de
fript, relu` el.
Nimic nu te poate ajuta s`-]i refaci moralul mai
bine dect mirosul de frig`rui
Rser` din toat` inima. Brusc, Ken se schimonosi
de durere.
Au! M` dor coastele!
Dor oricum mai pu]in dect amintirile.
Revii foarte des asupra trecutului, Jamie.
Pentru a reg`si momentele pl`cute.
Petrecute al`turi de tat`l t`u, presupun? Era un
cowboy pe cinste, nu?
Cel mai bun dintre to]i.
Ken se \ntreb` dac` va avea [i el \ntr-o zi calit`]ile
care s`-i permit` s` se bucure de atta iubire [i
respect.
Aceast` fidelitate fa]` de amintirea tat`lui s`u \l
mi[ca profund la Jamie, din ziua \n care venise la
120
ferm` cu acea p`l`rie pe cap, p`l`rie care simboliza
toat` iubirea pe care i-o purta.
Jamie, o s`-mi poveste[ti cndva ce s-a \ntmplat
\ntre tine [i tat`l t`u?
Poate se poate sta de vorb` cu dumneata,
dup` cte v`d.
La ce te raportezi cnd spui asta? La ceilal]i
b`rba]i?
Nu, la ceilal]i cowboy.
Ken \[i ]inu r`suflarea. A[a deci, \n pofida p`]aniei
din ajun, Jamie avea \n continuare \ncredere \n el. Era,
de bun` seam`, diferit de b`rba]ii pe care-i cunoscuse
pn` atunci. |i pl`cea s` discute despre lucruri \n
profunzime. Iar asta nu o putea face cu angaja]ii s`i.
Nu erau prea vorb`re]i [i considerau c` nu fuseser`
angaja]i pentru a vorbi. Sim]ea c` Jamie vrea s`-l ajute,
a[a cum dorea s` fac` [i el pentru ea.
|n clipa aceea \n]elese c` c` nu trebuia s` \ncerce
s`-i demonstreze nici s`-[i demonstreze c` va
deveni un cowboy la fel de bun ca James Dunn sau
Bud Hamilton. Niciodat` nu va fi asemenea lor.
Trebuia s` fie el \nsu[i. Din clipa \n care p`rin]ii s`i \l
p`r`siser`, la vrsta de [apte ani, sim]ea un imens gol
\n el. Convins c` nu le merita dragostea, se ag`]ase
aproape cu disperare de tandre]ea ursuz` a unchiului
121
s`u. Dar asta nu-i fusese de ajuns. Prietenia lui Jamie
\i va permite s`-[i rec[tige \ncrederea \n el \nsu[i.
|n loc s` tai iapa, o po]i vinde la un pre] foarte
bun. Cu banii lua]i, po]i cump`ra un alt animal pe
punctul de a f`ta. Nu vei ie[i \n pierdere.
M-am gndit [i eu la asta, spuse Ken cu o
senin`tate care-l surprinse [i pe el, dar a[ avea
impresia unui soi de renegare. M-am gndit s-o mai ]in
pu]in. Sunt la fel de \nc`p`]nat ca [i ea.
Dumneata e[ti proprietarul! spuse Jamie pe un
ton glume]. Bine, acum, stai \ntr-o parte pentru c`
vreau s`-]i bandajez bustul.
{tii, Jamie, \mi place mult s` stau de vorb` cu tine.
{i mie. Mi-a fost team` c` vei renun]a.
Am fost pe-aproape Dar acum, nu se mai pune
o astfel de problem`.
Cu att mai bine Gata, am terminat.
Ken se pr`bu[i cu capul pe pern`.
Mul]umesc pentru \ngrijiri, Jamie.
Aceasta p`r`si camera nu peste mult timp.
122
Capitolul 7
Jamie str`b`tea buc`t`ria \n lung [i-n lat, oprindu-se
din timp \n timp pentru a se uita pe u[` sau pe
fereastr`. De-abia trecuse de ora trei [i era \ntuneric
bezn`. Unul din acele viscole groaznice se ab`tuse
asupra ]inutului, a[a cum se \ntmpl` adesea \n
regiunea Panhandle. Pe un asemenea vnt rece \nso]it
de ninsoare, vitele aproape c` nu mai puteau respira.
Vi]eii nou-n`scu]i mureau de frig. |n plus, oamenii
riscau s` se r`t`ceasc`.
A[tepta \ntoarcerea lui Ken [i a celor patru cowboy.
Dup` ce preg`tise cafeaua, \i telefonase de trei ori
mamei sale, ascultase radioul, nu mai [tia ce s` fac`.
Devenea din ce \n ce mai ner`bd`toare. Nu era f`cut`
pentru rolul de femeie a[teptnd \ntoarcerea oamenilor,
neputndu-i ajuta dect servindu-le o cafea fierbinte.
123
Cu att mai mult cu ct [tia ct de periculos e un
astfel de viscol. Era nelini[tit` mai ales pentru Ken.
Dac`, \n trecut, lucrase la Blue Creek, o f`cuse numai
pe perioada verii. Vntul acesta cu viscol era ceva nou
pentru el.
Stnd \n fa]a ferestrei, cu bra]ele \ncruci[ate, cu
privirea scrutnd peisajul de afar`, rememor` ce i se
\ntmplase \n ultimele s`pt`mni. De la accidentul pe
care-l suferise Ken, rela]ia dintre ei se complicase
serios. Nu mai puteau s`-[i ascund` atrac]ia reciproc`
pe care o sim]eau unul pentru cel`lalt. Dar ceva \i
separa, ca o barier` de netrecut.
Jamie nu prea \n]elegea ce i se \ntmpl`. Oare nu-i
fusese de-ajuns e[ecul pe care-l avusese cu Henry?
Pentru a nu c`dea prad` farmecului lui Ken, Jamie
st`tea ct mai departe de el [i aborda numai subiecte
f`r` implicare personal`. Seara, a[eza]i la mas`, \[i
povesteau evenimentele zilei. Aprecia aceste clipe \n
care putea s`-i \mp`rt`[easc` din experien]a ei..
Z`ri o siluet` \n decorul de afar`. Un b`rbat
c`lare Jamie \[i puse haina pe ea, \[i lu` m`nu[ile,
\[i puse c`ciula pe cap [i se duse repede s` deschid`
u[a din spate.
|n acea dup`-amiaz`, legase o coard` de balustrada
peronului. |[i leg` extremitatea liber` \n jurul taliei [i
124
\ncepu s` coboare sc`rile. Viscolul \i biciuia fa]a,
aproape orbind-o. Dar nu sc`pa din ochi forma care se
\ndrepta spre cas`.
Era Ken. Suspin` de u[urare.
Cnd o z`ri, \i strig`:
Jamie! Ai \nnebunit? |ntoarce-te \n cas`!
M-am legat cu o coard`.
Se apropie [i \l prinse pe Gringo de h`]uri. Pe
vntul acela, chiar [i calului \i era greu s`-[i men]in`
echilibrul.
Unde sunt oamenii? \ntreb` ea.
Sper c` s-au refugiat la ferma familiei Shelton.
Erau pe-aproape cnd a \nceput viscolul.
Datorit` vntului puternic, Jamie auzea cu mare
greutate vocea lui Ken.
|[i acoperise gura [i nasul cu un fular plin de
ghea]`. |[i \ndesase c`ciula pe ochi, \[i ridicase gulerul
[i p`rea \nghe]at, epuizat [i, mai ales, teribil de
\ngrijorat din pricina angaja]ilor s`i, a vitelor [i a
fermei. Un vnt att de rece \nso]it de z`pad` putea
\nsemna n`ruirea tuturor speran]elor sale.
Vino! S` intr`m repede \n`untru!
Nu, trebuie s` m` \ntorc. Am g`sit-o, \n sfr[it, pe
Bessie, care st`tea s` fete [i pe care o caut de azi-
diminea]`.
125
A f`tat \ntre timp?
Nu, a intrat \n travaliu.
Jamie \n]elese imediat care era problema. Fie
na[terea \ntrziase prea mult, fie vi]elul era prea mare.
Asta dac` nu cumva murise \n pntecele mamei sale.
Orice era posibil. Iar vremea proast` nu-i ajuta deloc.
Unde e acum?
Am reu[it s-o duc \n grajd. Am venit dup`
ajutorul t`u, Jamie. Nu pot face nimic f`r` tine.
Vin imediat. Du-l pe Gringo la ad`post, iau ni[te
lucruri [i te prind din urm`.
Dup` zece minute, ajunse la grajd [i-l g`si pe Ken
aplecat asupra vi]icii \n travaliu. Animalul p`rea
\ngrozit. Se \ntindea, se ridica, apoi se culca din nou,
c`utnd s`-[i g`seasc` pozi]ia cea mai bun` pentru a
f`ta. Mugea \ntr-una, de team` [i de durere \n acela[i
timp.
E bine, draga mea, spuse cu blnde]e Jamie, cu
mna \ntins` spre vac`. Totul o s` fie bine.
|nceti[or, se apropiar` de animal, \ncercnd s-o
lini[teasc`, fie vorbindu-i, fie prin gesturi. Apoi o
a[ezar` \n picioare, rezemat` de un perete sub]ire de
lemn. Apleca]i asupra animalului, \ncercau s` vad`
cam \n ct timp va f`ta. Fe]ele lor aproape c` se
atingeau, iar respira]ia li se contopea \n aerul rece al
grajdului.
126
Z`resc o copit`, declar` Jamie. Numai una, din
p`cate. Trebuie s-o c`ut`m [i pe cealalt`. Ai un
forceps?
F`r` s` mai a[tepte s` i se r`spund`, \[i scoase vesta
[I c`ma[a pe sub care purta o jiletc`. Suflecndu-[i
mnecile, se sp`l` pe mini cu ap` [i s`pun \ntr-o
chiuvet` de prin preajm`. Apa rece \i d`du fiori.
|n clipa \n care se \ntorcea, surprinse \n privirea lui
Ken o sclipire ciudat`. Era, f`r` \ndoial`, surprins s-o
vad` c` preia friele opera]iunii. Apoi \[i aminti c` nu
purta mai niciodat` sutien. Hainele ample pe care le
purta \i ascundeau formele. Dar acum, conturul
pieptului ie[ea \n eviden]` prin vesta pe care-o purta.
|l privi \n ochi. Ei bine, da, era femeie
Ken \[i scoase [i el haina.
Ce pot face? \ntreb` el.
Spal` bine forcepsul, e mai bine s` lu`m toate
m`surile pentru a evita o infec]ie. Merge? Foarte bine,
acum \nf`[oar` talpa piciorului cu un lan], a[a!
Perfect. Nu, nu trage att de tare
Jamie [tia ct de priceput trebuie s` fii \ntr-o
asemenea situa]ie pentru a nu r`ni nici mama, nici
puiul. Dep`rtndu-se pu]in, pentru cazul \n care vi]ica
s-ar enerva, \mpinse copita legat` \n interiorul
pntecelor animalului. Apoi trase cel`lalt membru, \l
scoase [i-l leg` de un lan]. Capul vi]elului era acum
127
a[ezat cum trebuie \ntre cele dou` picioare, gata s`
ias` afar`. Nu le mai r`mnea dect s` a[tepte
contrac]iile mamei.
Timpul trecea. Eforturile vi]icii de a f`ta r`mneau
f`r` rezultat: vi]elul nu se mi[ca.
S` trag pu]in de lan]uri? \ntreb` Ken.
S` a[tept`m urm`toarea contrac]ie. S` tragi
pu]in.
}innd cu fermitate lan]ul \n mn`, Ken se execut`,
dar f`r` rezultat. Animalul p`rea epuizat. Nelini[tea
puse st`pnire pe Jamie: vi]elul era f`r` \ndoial` prea
mare. Risca s` moar` sufocat \nainte de a se na[te.
Trebuie salvat, spuse ea \n [oapt`.
S` trag mai tare?
Da, dar fii atent s` nu r`ne[ti vaca.
Jamie \l auzise adesea pe tat`l ei spunnd c` vaca
trebuie cru]at`. Totu[i, \n clipa aceea, reac]ia ei era
mai degrab` cea a unei femei dect a unui fermier. Ca
[i a unei mame |n starea \n care se afla, vaca era la
fel de fragil` [i de vulnerabil` ca un bebelu[ ca
bebelu[ul ei, ca micu]a Hettie. Iar Jamie se sim]ea la
fel de responsabil` pentru via]a vacii [i a puiului ei, a[a
cum se sim]ea responsabil` pentru fiica ei. Voia
neap`rat s`-i salveze.
Jamie
Ken p`rea foarte nelini[tit.
128
Trebuie s` provoc`m na[terea. Contrac]iile sunt
din ce \n ce mai rare, vi]elul nu ne ajut`.
O s` mearg`.
Crezi? M` tem c` nu. Dac` puiul a murit
Nu! url` Jamie.
|ntorcndu-se spre Ken, \l fulger` cu privirea.
Niciodat` nu renun]ase \nainte de a-[i pierde ultima
speran]`. S` operezi un animal pentru a extrage f`tul
mort din pntecele s`u i se p`rea o \ncercare de
nesuportat.
Las-o pe Bessie s` fac` ce are de f`cut.
Mul]ume[te-te s` o aju]i.
Asta [i fac, Jamie. Dar vezi bine c` nu serve[te la
nimic: vi]elul nu mi[c`, iar mama e epuizat`. Bud
{tiu, [i tat`l meu ar fi tras cu toat` puterea.
Aceasta e reac]ia pe care o are un b`rbat. Se vede c` nu
[ti]i ce \nseamn` s` aduci un copil pe lume. Cunosc o
mul]ime de fermieri care \[i las` animalele s` se
descurce singure \n mijlocul p`[unii, iar dac` vaca
moare cu vi]elul \n burt` sau pe jum`tate ie[it, cu att
mai r`u pentru ea. Oricum, nu era o bun` repro-
duc`toare. Asta e legea junglei. A[a vrei s` procedezi?
Nu, Jamie.
|n cazul acesta, d`-le o [ans`.
Mai trecu pu]in timp. Bessie gemea \n continuare
[i, \n rarele momente \n care era lini[te, \[i sim]ea
129
inima b`tnd cu putere. |n cele din urm`, se \n]eleser`
din priviri c` e mai bine s` scoat` vi]elul din burta vacii
cu toat` for]a. |n clipa \n care trupul acela mic poposi
pe paie, lui Jamie i se puse un nod \n gt. Se a[ez`
lng` el [i \ncerc` prin toate mijloacele s`-l aduc` la
via]`. |[i introduse un deget \n gura lui, apoi \ncerc`
s`-l fac` s`-[i vin` \n sim]iri ap`snd cu mna toracele.
Totul fu \n zadar.
Ken se \ntoarse cu spatele [i f`cu c]iva pa[i \napoi.
Cu o energie pe care numai disperarea ]i-o poate da,
\l scutur` cu toat` for]a, \nainte de a-i da drumul,
resemnat` \n cele din urm`. Bessie \ntoarse capul spre
puiul ei [i \ncepu s`-l adulmece.
Nu! strig` Jamie, dnd-o la o parte. Nu te lega
de el.
Las-o \n pace! spuse Ken printre din]i. Las`-i \n
pace pe amndoi.
St`pnindu-se s` nu izbucneasc` \n plns, tn`ra
femeie \nchise ochii. Asta era via]a la o ferm`: via]`,
moarte, o lupt` continu`. Frem`t`. Acum, dup`
trecerea prin aceast` \ncercare, frigul punea st`pnire
pe corpul [i pe inima ei. Ken \i puse vesta pe umeri.
D`-mi o g`leat`, spuse Jamie. Are ugerul plin de
lapte.
E mai bine s` n-o mulgi, laptele va pieri de
la sine.
130
Totu[i, n-o putem l`sa s` sufere!
Bine, am s` m` ocup eu de asta.
Lund-o pe Jamie de umeri, Ken o f`cu s` se
r`suceasc` pe picioare [i o conduse spre ie[irea din
grajd.
Du-te \n cas`. Termin ce mai am de f`cut [i vin
[i eu.
Nel`snd-o inima s` lase a[a vaca, Jamie deschise
gura pentru a protesta. Ken o f`cu s` \n]eleag` c` nu
mai are nici un rost s` insiste.
Fugi alergnd prin z`pad`. Cum intr` \n camera ei,
se dezbr`c`. Apoi se duse repe s`-[i fac` un du[. L`s`
apa s` curg` mult timp [i cu putere. Trebuia s` se
spele de acel e[ec, de e[ecul pe care-l avusese \n fa]a
lui Ken, care nu-[i putea permite s` piard` nici un
animal, fa]` de ea \ns`[i, responsabil` de moartea
acelui vi]el. |n loc s` se comporte ca un fermier, se
l`sase condus` de reac]iile de femeie [i de mam`.
Imaginea vacii mugind deasupra corpului puiului ei o
va bntui mult timp de-acum \ncolo.
Ce putea face acum? S` nu mai lucreze la o ferm`?
S` p`r`seasc` Blue Creek, s` se \ntoarc` la mama ei, ca
[i cum nimic nu s-ar fi \ntmplat, ca [i cum n-ar fi
afectat-o acest e[ec?
Trebuie s` te accep]i a[a cum e[ti, spusese Ken.
131
{tia ce dorea s` fie: o mam` bun`, un bun fermier.
Nu prea avea o idee clar` despre ceea ce era \n
realitate. Nu se putea accepta a[a cum se sim]ea \n
acea clip`
Brusc, opri apa, se [terse repede, \[i puse o
pereche de pantaloni [i o c`ma[` pe ea [i, cu p`rul ud
d`du buzna la telefon. Nu mai putea a[tepta
momentul de singur`tate al serii pentru a-[i suna
mama. Trebuia s` vorbeasc` cu Hettie, s` creeze
leg`tura cotidian` cu fiica ei, s` simt` c` fiica ei are
nevoie de ea, tot a[a cum avea [i ea.
|n fa]a u[ii, trase cu urechea. |n afar` de radio, pe
care uitase s`-l opreasc`, nu se auzea nimic. |n
buc`t`rie \l g`si totu[i pe Ken, a[ezat la mas` cu o
cea[c` de cafea \n fa]`.
F`cuse [i el un du[ [i, dup` toate aparen]ele, o
a[tepta. Jamie r`mase pironit` locului. Dac` exista
cineva pe care voia s`-l evite, era tocmai el. Era un
obstacol \ntre ea [i fiica ei, de care numai telefonul din
cap`tul culoarului o desp`r]ea.
Jamie, f`cu Ken.
Vreau s` dau un telefon, spuse ea scurt. Pot s` m`
duc \n biroul t`u?
Ken puse cea[ca pe mas`.
Nu din cauza ta a murit vi]elul. Oricum, n-ar fi
supravie]uit.
132
Jamie se \ndrepta spre u[a de la buc`t`rie care
d`dea spre culoar. Cnd trecu prin fa]a lui, Ken o
prinse de bra].
Nu e vina ta. Ai f`cut tot ce-ai putut.
Tn`ra se eliber` din strnsoare.
Dac` a[ fi f`cut tot ce-a[ fi putut, acum vi]elul ar
fi fost \n via]`. D`-mi voie s` trec, te rog.
O privi cu un aer trist, dup` care spuse:
Danseaz` cu mine, Jamie.
Poftim?
Danseaz` cu mine, repet` el, ar`tnd spre radioul
deschis.
Glume[ti, nu-i a[a?
Nu.
Ken o lu` \n bra]e. La \nceput \ncordat` [i
recalcitrant`, Jamie se l`s` pn` la urm` \n voia muzicii.
De ce vrei s` dansezi?
Pentru a te ]ine pu]in \n bra]e.
O strnse u[or la piept, apoi \[i lipi obrazul de
p`rul acela s`lbatic. Jamie lupt` pu]in pentru a nu
ceda, pentru a nu se l`sa dus` de val, dar sfr[i prin a
capitula.
Nevoia de a comunica cu feti]a ei disp`rea \n
spatele leg`turii puternice care exista \ntre ea [i Ken.
Se mi[cau agale, \n ritmul unui slow languros care
vorbea despre regrete, \ndoieli, \ntreb`ri despre viitor,
133
despre suferin]e [i bucurii. Da, se gndea Jamie, totul
se leag`, a[a cum se \ntmplase cu suferin]a pricinuit`
de moartea tat`lui ei [i bucuria pe care i-o adusese
na[terea fiicei sale.
Sim]i cum o podidesc lacrimile. Pn` atunci, chiar
[i \n momentele cele mai dureroase, reu[ise s`-[i
p`streze calmul, s` nu-[i arate suferin]a.
Se cuib`ri la pieptul lui Ken, ag`]ndu-se parc` de
el, de for]a lui, iar el o strnse cu pasiune. {i el avea la
fel de mult` nevoie de ea, precum avea ea de el.
Ken, murmur` ea, orice s-ar \ntmpla \n timpul
acestei furtuni, chiar dac` vei pierde animale, te rog,
nu l`sa s` piar` Blue Creek. Sunt al`turi de tine. Am s`
te desp`gubesc pentru vi]elul pierdut
Nu, Jamie, nici nu se pune problema.
Atunci, am s` te ajut cu toat` puterea mea.
Evident, cu condi]ia s` nu renun]i.
N-am s` renun], spuse el lundu-i b`rbia \ntre
mini. N-a[ putea.
Uitndu-se cu aten]ie la Ken, Jamie descoperi
deodat` tot ceea ce reprezenta personalitatea lui
complex`: un amestec de for]` [i de blnde]e, de
\ndoial` [i de curaj, de autoritate [i de \ncredere. |[i
d`du seama c` vorbe[te cu sinceritate.
Plecnd privirea, \ng`im`:
134
Dansez foarte prost.
Nici eu nu stau mai bine. Ar trebui s` iau cursuri
de dans.
Nu-i nevoie, te descurci bine. Pentru unii
cowboy, a dansa e la fel de important ca [i a [ti s` se
joace cu lasoul.
Tn`ra duse mna la gur`, \ngrozit` de propriile
vorbe.
O, iart`-m` Ken, nu voiam s`
Nu-i nimic, Jamie. S` nu mai vorbim despre asta.
Nu p`rea \ncercat nici de am`r`ciune, nici de
triste]e, spunnd acestea. Dup` o clip` de t`cere,
ad`ug`:
Am remarcat ce-ai f`cut \n ultima vreme. Gra]ie
eforturilor tale, Rosie a progresat mult. Pe de alt`
parte, Kit mi-a povestit c` ai salvat mai multe animale
bolnave aduse la grajd de Purdy [i de Charley. Eu
\nsumi am apreciat nu de pu]ine ori sfaturile [i
ajutorul t`u.
Cu toate astea, ast`zi am dat gre[.
Ai f`cut tot ce-ai putut. Pur [i simplu, nu i-a fost
dat s` tr`iasc` acelui vi]el. Nu e vina nim`nui.
Ba da, e vina mea. Am reac]ionat ca o ma, ca o
femeie. Nu m-am comportat ca un adev`rat cowboy.
Fals! N-ai salvat vi]elul, dar ai salvat mama. Mul]i
fermieri ar fi sacrificat-o.
135
Ce-o s` faci cu Bessie, Ken?
Am s`-i mai dau o [ans` mai trziu.
Ken se uit` \n ochii lui Jamie.
Nu crezi c` mai merit` o [ans`? ad`ug` el.
Ba da, r`spunse ea f`r` a sta pe gnduri. Cu siguran]`.
Ei bine, [i tu meri]i o [ans`, Jamie. Mi-ai ar`tat ct
e[ti de competent` [i ct de mult te preocup` via]a de
la ferm`.
Un zmbet amuzat \i ap`ru \n col]ul gurii.
Ar fi o prostie din partea mea s` nu profit de
experien]a ta, nu?
Jamie \i r`spunse zmbind complice, iar Ken
continu`:
M-am gndit s`-]i \ncredin]ez caii [i vitele care se
g`sesc \n spa]iile \mprejmuite. Josh [i Kit vor pleca
dup` marcarea animalelor, iar din acel moment voi
avea nevoie de cineva care s` supravegheze animalele.
Asta \nseamn` c` vei avea mult de lucru, deoarece te
vei ocupa \n continuare de cas` [i de buc`t`rie. |n
schimb, vei fi mai bine pl`tit`.
De o bun` bucat` de vreme nu mai dansau, stnd
nemi[ca]i unul \n bra]ele celuilalt, \n mijlocul camerei.
Jamie nu [tia ce s` spun`. A[teptase att de mult acest
moment, dar acum nu se mai sim]ea demn` de
\ncrederea lui Ken. |n clipa \n care dorea atta s`
reu[easc`, nu fusese la \n`l]ime
136
|]i e mil` de mine. Iat` de ce \mi oferi aceast` slujb`.
Nu, Jamie, nu [tiu dac` asta e cea mai bun`
solu]ie pentru noi doi, dar meri]i o [ans`. Uneori, am
senza]ia c` po]i s` reu[e[ti tot ceea ce-]i propui.
Jamie se \ndep`rt` pu]in de Ken. Privirile li se
\ncruci[ar`. |n clipa aceea, Jamie [tiu c` se
\ndr`gostise de Ken.
De aceea, se apropie de Ken [i-l s`rut` cu pasiune.
Acesta \i r`spunse cu aceea[i ardoare. R`maser` a[a
pentru o vreme, uni]i pn` la contopire de for]a
iubirii. Un b`rbat [i o femeie dansnd eternul pas \n
doi al corpurilor \nl`n]uite, al inimilor unite. Lumea
se reducea la ei doi, mai boga]i prin ceea ce puteau
crea \mpreun`.
Sim]indu-se, \n sfr[it, eliberat` de temerile [i
reticen]ele sale, Jamie savura fericirea de a fi femeie,
de a se abandona \n bra]ele b`rbatului pe care-l iubea,
f`r` team`, f`r` re]ineri. Nimic altceva nu mai conta \n
acel moment. Ken era b`rbatul pe care-l a[teptase, cel
care o \ntregea.
O, Ken! E[ti un b`rbat minunat. Gra]ie p`rin]ilor t`i
Ken tres`ri [i f`cu un pas \napoi.
Nu lor le datorez asta.
O ]inea \n continuare la piept. Dar, p`rea dintr-o
dat` absent [i departe. Lui Jamie \i p`ru r`u c` rupsese
vraja acelui moment. Mngindu-l pe obraz, \l \ntreb`
\nceti[or:
137
Vrei s`-mi spui ce s-a \ntmplat?
Nimic special. Pur [i simplu, copil`ria mea n-a
fost la fel de fericit` ca a ta.
Stai lini[tit, [i eu m` certam cu tat`l meu. Era un
cowboy independent, \nc`p`]nat, autoritar. M` l`sa
liber`, dar
Jamie t`cu. Evita s` vorbeasc` despre asta cu mama
ei. |n schimb, lucrurile st`teau altfel \n privin]a lui
Ken. |i va vorbi alt` dat` despre asta, deoarece acum
dorea s`-i asculte povestea.
|ntr-o bun` zi, am s`-]i spun povestea vie]ii mele.
|n seara asta, vreau s-o aud pe a ta.
Ken \nchise ochii [i suspin`.
P`rin]ii mei au divor]at cnd aveam [apte ani. Nu
prea i-am mai v`zut dup` aceea. Aveau via]a lor, iar eu
am fost nevoit s` m` descurc singur.
Se dep`rt` de ea [i se duse la fereastr`, continund
s` vorbeasc`:
Vara, eram invitat aici de unchiul meu. El a fost
singura mea familie. Chiar dac` era ursuz, al`turi de el
aveam sentimentul c` exist. Cnd plecam la Dallas
pentru a m` duce la [coal`, [tiam c` vara viitoare m`
voi \ntoarce la Blue Creek [i via]a va fi ca \nainte. Bud
[i-a dat seama c` sunt foarte ata[at de locul acesta. De
aceea mi-a l`sat ferma, \n pofida lipsei mele de experien]`.
Ken se \ntoarse brusc.
138
Sunt zile \n care \ncerc s`-mi dau seama ce ar fi
f`cut Bud \ntr-o situa]ie anume, dac` ar fi fost \n locul
meu [i am sentimentul c` am progresat. {tiu, \n egal`
m`sur`, c` sunt diferit de el. M` str`duiesc s` r`mn
fidel la ceea ce mi-a transmis, \ncercnd \n acela[i
timp s` administrez ferma dup` cum vreau. {tiu c`
numai astfel \mi voi g`si echilibrul [i m` voi sim]i
\mp`cat.
Ce s-a \ntmplat cu p`rin]ii t`i?
Tat`l meu s-a rec`s`torit [i locuie[te la Huston.
Ct despre mama, prioritatea ei este cariera. De altfel,
foarte rar o vedeam la Dallas. Evident, \i iubesc pentru
c` sunt p`rin]ii mei. Dar, uneori, cred c` n-ar fi trebuit
s` aib` un copil.
Jamie \ncerca s`-[i imagineze via]a unui copil care
se considera un accident \n via]a p`rin]ilor s`i. Asta o
f`cu s` se gndeasc` la propria ei poveste. Spune-i
totul, o tot \ndemna o voce \n ea \ns`[i. Explic`-i
pentru Henry [i Hettie, va \n]elege.
Ken, \ncepu ea. Trebuie Eu
Nu se sim]ea \n stare s`-[i divulge secretul. Totu[i,
Hettie nu era o eroare \n via]a ei. Nu trebuia s` \ncerce
s` rescrie trecutul \n func]ie de visele ei actuale.
Trebuia s`-l accepte pentru a merge mai departe.
Ce a[tepta de la Ken? Ce rol putea juca \n via]a ei?
Avea nevoie de \ncrederea lui. Or, dac` \i va spune
139
c`-[i abandoneaz` copilul, nu va mai avea \ncredere \n
ea. Nu ar putea suporta a[a ceva.
Ken, spuse ea, \]i mul]umesc pentru \ncrederea
acordat`. Po]I conta pe mine, m` voi achita cum se
cuvine de sarcina mea.
Se f`cu din nou t`cere \n buc`t`rie. Cu inima
b`tndu-i, Jamie a[tepta un cuvnt din partea lui Ken,
care nu veni. Se mul]umi s` dea din cap, dup` care
p`r`si \nc`perea. Dup` cteva secunde, \l auzi intrnd
\n birou.
Acum putea s`-i telefoneze fiicei sale. Cu moartea
\n suflet, trecu prin fa]a aparatului, f`r` s` se ating` de
el, apoi ie[i din cas`. Avea nevoie de Hettie [i de Ken
\n egal` m`sur`. |[i dorea imposibilul.
140
Capitolul 8
Ken auzi un zgomot de pa[i apropiindu-se de
birou. Brusc, u[a se deschise. Jamie era \n pragul u[ii,
preocupat`, avnd pe cap p`l`ria aceea ponosit`.
Intr`! spuse el.
|nchiznd u[a dup` ea, \naint` pn` la mas`. Afar`,
se auzeau vocile angaja]ilor care se preg`teau pentru
strngerea de a doua zi a turmei [i marcarea vitelor.
Soarele p`trundea \n cascad` pe fereastr` [i se putea
z`ri iarba de un verde crud pe care ploile din ultima
vreme o f`cuser` s` creasc` foarte mult. Priveli[tea
dezolant` a p`mnturilor goale f`cuse loc unui dcor
luxuriant pe care apusurile de soare \l sc`ldau \ntr-un
auriu str`lucitor.
Era cea mai frumoas` perioad` din via]a la o ferm`,
momentul \n care fermierul, trecnd c`lare prin
141
mijlocul turmei sale, \i descoper` bog`]ia,
multitudinea vi]eilor nou-n`scu]i la sfr[itul iernii.
Ken se considera destul de norocos: nu
pierduse dect foarte pu]ine animale \n timpul
furtunii din martie. Dup` estim`rile sale, Blue
Creek era salvat.
Am aflat vestea de la Purdy, declar` Jamie, de-abia
mai r`suflnd. Clan a avut un accident grav?
S-a r`nit la mn`, dar asta nu-l va \mpiedica s`
continue s` concureze, dup` spusele tat`lui s`u.
|mi pare r`u pentru Clan, declar` Jamie. Rodeoul
este un sport periculos.
Cnd a ales aceast` cale, [tia foarte bine lucrul
acesta. |mi pare totu[i r`u c` nu poate veni mine s`
m` ajute la marcarea vitelor.
{tiu. Dac`
Jamie ezit`, trecnd greutatea corpului de pe un
picior pe altul. Ken observ` c` purta acelea[i haine ca
\n ziua \n care venise pentru prima dat` la ferm`, \n
ianuarie.
Eram sigur c` vrei s`-mi faci o propunere.
Ai nevoie de cineva pentru a-l \nlocui.
Am nevoie de un bun cowboy.
Sau de cineva care s` cunoasc` felul t`u de a
lucra.
142
Ken se l`s` pe sp`tarul scaunului. Trebuia s` se
gndeasc`. |n zon`, fermierii obi[nuiau s` se ajute unii
pe al]ii pentru marea adunare de prim`var` a vitelor.
Opera]ia se \ntindea pe mai multe s`pt`mni, fiecare
consacrnd o s`pt`mn` propriei ferme. Era o munc`
extenuant` care cerea o mare putere de \ndurare din
partea oamenilor [i a cailor, mult` competen]`.
Evident, cowboyii buni care s` fie disponibili \n
aceast` perioad` a anului erau foarte rari.
A[a e, ar fi mai bine a[a, relu` Ken, gnditor. Am
nevoie de cineva disponibil imediat.
Dup` cteva secunde, Jamie ad`ug` pe un ton
provocator:
Ca mine, de exemplu.
Se a[tepta la asta
Pot s` m` integrez \n echip`, continu` ea. Ai spus
c` vrei s`-mi acorzi o [ans`: acesta e momentul pentru
a vedea dac` po]i avea sau nu \ncredere \n mine.
Am \ncredere \n tine, [tii bine asta. Dar o mare
responsabilitate va ap`sa pe umerii t`I \n zilele
urm`toare. S` hr`ne[ti cowboy epuiza]i [i \nfometa]i,
nu-i pu]in lucru.
M-am gndit la asta \nainte de a veni s` vorbesc
cu tine. Am s` fac foarte mult` mncare din vreme.
143
{i cine se va ocupa de tot ceea ce nu poate fi g`tit
dect la momentul respectiv? Cine va servi la mas`, va
face ordine [i va cur`]a dup` mas`, dac` tu e[ti cu noi
afar`?
M-ar putea \nlocui mama.
Mama ta?
Chiar ea. Te asigur c` e o buc`t`reas` excelent`.
Contrariat, Ken se ridic` [i se uit` pe fereastr`.
Cred c` ]i-ai pus foarte bine la punct micul
scenariu, Jamie, \n a[teptarea momentului visat.
Ro[i, dar \i replic` sec:
Ei [i? Chiar dac` ar fi a[a, trebuie s` rezolv`m mai
\nti problemele cele mai urgente, nu?
Nu-i att de simplu. Dar, s` presupunem c`
accept. Ce cal ai lua? Pe cel al lui Clan?
Nu, pe Rosie, evident.
Evident!
|n vocea lui Ken se sim]ea mnia. Entuziasmul o
f`cea pe Jamie s` uite de pruden]` [i de bun-sim].
Iapa asta n-a fost niciodat` o zi \ntreg` pe o
paji[te \n mijlocul unei turme.
E obi[nuit` cu vitele din spa]iile \mprejmuite. Ai
v`zut [i tu asta. |n plus, e inteligent`, rapid`,
rezistent`. {tiu c` poate face aceast` munc`.
144
Nu [tii nimic, tot a[a cum nici eu nu [tiu. Poate
s` se comporte bine. Dar, la fel de bine, ne poate crea
probleme. N-a fost niciodat` confruntat` cu o astfel de
situa]ie. Gnde[te-te pu]in: va fi printre sute de
animale \n libertate, aduse laolalt` cu for]a [i care
a[teapt` prima ocazie pentru a sc`pa. |ntr-un
asemenea vacarm, un cal neexperimentat are toate
motivele s` intre \n panic`. Ar fi o prostie din partea
mea s`-mi asum un asemenea risc!
Mai ales cu mine!
Dac` vrei
Se \nfruntau privindu-se ochi \n ochi. Dou`
caractere care se opuneau, dar se [i completau. |n
vocea lui Ken rezona for]a b`rbatului autoritar, \n
privirea lui Jamie scnteia siguran]a propriei valori [i
a capacit`]ii sale. Un fel de pas \n doi, dar f`cut
invers
Cu [ase s`pt`mni \n urm`, dansaser` pe o alt`
muzic` [i descoperiser` armonia care-i unea. Din clipa
aceea, st`tuser` departe unul de altul, att fizic, ct [i
psihic. Ken se \ntreba care sunt motivele acestei
rezerve. Poate c` n-ar fi trebuit s`-i vorbeasc` despre
problemele lui |n mod cert nu-i pl`ceau b`rba]ii
care se dest`inuiau att de u[or. Totu[i, \[i dorea s`-i
cunoasc` incertitudinile, a[a cum dorea [i el s` le
145
cunoasc` pe ale ei. I se p`rea c` aceste momente \n
care erau deschi[i unul fa]` de cel`lalt \i apropiase
pentru totdeauna.
Oare nu ar fi trebuit s` adopte de la bun \nceput o
alt` atitudine fa]` de ea? Ar fi putut continua, ca \n ziua
\n care o s`rutase, s` se comporte ca un b`rbat, ca un
cowboy dominator, incapabil s` suporte ca o femeie
s`-i reziste.
Numai c` nu va putea fi niciodat` un astfel de
b`rbat. Bud \l \nv`]ase ce \nseamn` respectul fa]` de
cel`lalt, sim]ul responsabilit`]ii. Din aceast` pricin`,
spuse cu fermitate:
Nu o vei c`l`ri pe Rosie.
Un alt cal, atunci?
Nu. |n absen]a lui Clan, o s` am destule de f`cut.
Va trebui s` m` ocup de marcarea animalelor, nu mai
vreau s` te am [i pe tine \n grij`.
N-am nevoie de \nger p`zitor.
Se priveau unul pe cel`lalt cu sfidare.
|ncearc` s` \n]elegi. O strngere a animalelor
presupune existen]a unei echipe sudate. Dac` vreunul
dintre membrii echipei d` gre[, e catastrof` pentru
toat` lumea, iar eu nu vreau s` risc nici pentru
oamenii mei, nici pentru vecinii mei. Cred c` o femeie
care se urc` pe un cal insuficient de bine antrenat
reprezint` un risc
146
Deci, s` \n]eleg c`, dup` tine, trebuie s` te
accep]i a[a cum e[ti [i s` nu \ncerci s` te
dep`[e[ti, nu?
Dup` strngerea vitelor, am s` te las s` lucrezi
al`turi de cowboy pentru o perioad` de prob`.
Dar de aici pn` la Oh, te rog! Nu po]i s` spui
c`, pe de o parte ai \ncredere \n mine, iar pe de alt`
parte, s` m` trimi]i \ntr-un spa]iu \mprejmuit \n care
nu mi se poate \ntmpla nimic.
Fac tot ce pot pentru a te ajuta.
{i asta \n]elege]i tu prin a m` ajuta! S` fiu asistat`,
cum altfel? Te compor]i aidoma tat`lui meu. Ca un
cowboy!
Ken r`mase cu gura c`scat`. Ca tat`l ei Jamie \l
venera pe tat`l ei [i totu[i rostise aceste cuvinte ca pe
o insult`. |ncepea s` \n]eleag`. James Dunn o \nv`]ase
tot ce trebuia s` [tie despre animale, despre cai,
despre via]a la o ferm`. F`cuse din ea un adev`rat
cowboy. Dar o deposedase de propria feminitate.
Iat` de ce ]inea mor]i[ s` efectueze aceast` munc`
dificil`. Dac` accepta s` o angajeze pentru marcare, iar
ar`ta c` are \ncredere \n ea [i c` o iube[te.
Cum ar fi reac]ionat Bud dac` ar fi fost \n locul lui?
Dar nu conta ce ar fi f`cut Bud, ci numai ce dorea el,
Ken Hamilton, s` fac`.
147
Foarte bine, spuse el, \mi asum acest risc [i \]i
acord o [ans`. Am s`-l pun pe Josh \n fa]`, iar tu vei
asigura spatele.
Chipul lui Jamie, care la \nceput se luminase,
deveni din nou posomort.
Spatele!
Exact. E munca cea mai nepl`cut`, aceea pe care
o face cel mai tn`r [i cel mai pu]in experimentat. Dar
ai de ales \ntre asta sau nimic.
Dar la trierea vi]eilor a[ putea participa?
Avem oameni pentru asta. Totu[i, stai lini[tit`, vei
participa [i tu la asta. Acestea fiind spuse, nu uita c`
aici patronul sunt eu. Vei \ndeplini ordinele mele f`r`
a discuta, de acord?
Bine, domnule!
Ken puse cap`t \ntlnirii f`cnd un u[or semn din
cap, \nainte de a se \ntoarce la birou. Numai de s-ar
perece totul bine! \[i spuse \n sinea lui, \ncercnd s`
se concentreze asupra a ceea ce avea de f`cut. Dac` i
s-ar \ntmpla ceva lui Jamie, nu [i-ar ierta-o niciodat`.
A doua zi diminea]`, toat` lumea se preg`tea
pentru ceea ce urma s` se \ntmple \n ziua aceea. Ken
era cel care supraveghea toate opera]iunile,
acordndu-i o aten]ie special` lui Jamie. Toat` lumea
148
era fascinat` de prezen]a ei printre cowboy. Mul]i
dintre ei \ncercau s` se apropie de ea [i s-o abordeze.
|n sinea lui, Ken se \ntreba dac` nu f`cuse o imens`
gre[eal` permi]ndu-i lui Jamie s` fac` parte din
echip`.
|n diminea]a aceea sosise [i mama lui Jamie.
Glenna Davis surprinse pe toat` lumea \n mod pl`cut,
gra]ie competen]elor ei culinare.
Pe m`sur` ce timpul trecea, Ken trebuia s` accepte
realitatea: tn`ra se descurca de minune. Nu de pu]ine
ori, aduse \napoi animalele fugare la turm`,
conducnd-o pe Rosie cu o mn` sigur` [i
experimentat`. Micu]a iap` avea toate calit`]ile necesare
acestui gen de munc`: era rapid`, fin`, rezistent`.
E[ti o fat` de isparav`, \i susur` Jamie lui Rosie la
ureche. Cea mai dr`gu]`, mai inteligent` [i mai rapid`
dintre toate. Nu-i a[a?
Cu n`rile \n palma lui Jamie, Rosie trase aer \n
piept, ca [i cum ar fi \n]eles complimentul. Jamie o
mngie pe frunte. Petrecuse una din cele mai
frumoase zile din via]a ei. Era epuizat`, dar fericit` c`
poate s` fac` ceea ce-i pl`cea.
149
Totul mergea bine. Glenna era apreciat` pentru
calit`]ile ei culinare. Instalarea ei la Blue Creek pentru
sfr[itul de s`pt`mn` nu pusese nici o problem`.
So]ia pastorului acceptase s` aib` grij` de Hettie, ca
mul]umire pentru serviciile pe care i le adusese
Glenna, ocupndu-se de copiii de la gr`dini]`.
Jamie se sim]ea u[urat`. Nu se punea problema
s`-i spun` lui Ken de existen]a lui Hettie \nainte de
marcarea animalelor. De-abia reu[ise s`-l fac` s-o
accepte. Nu avea nevoie de o greutate \n plus. Pe de
alt` parte, Glenna nu s-ar fi putut ocupa [i de Hettie,
[i de buc`t`rie. {i apoi, dorea ca el s`-[i fac` o p`rere
ct mai exact` despre competen]ele ei. N-ar mai putea
refuza s-o angajeze pe postul de cowboy sub pretextul
c` e femeie.
Mai r`mnea un singur risc, dac` va afla adev`rul:
s`-i repro[eze c`-[i neglijeaz` fiica pentru a-[i satisface
ambi]ia personal`. P`rea s` fi suferit foarte mult de
indiferen]a p`rin]ilor lui! Totu[i, era sigur` c` se afla
pe drumul cel bun. Hettie va \nv`]a ct mai repede
cum s` se descurce la ferm`, cu ct va avea ca exemplu
chiar pe mama ei. {i apoi, Jamie [tia s` fie o la fel de
bun` mam` pe ct de priceput` era ca fermier.
Auzi zgomot de pa[i \n urma ei [i se \ntoarse. O
siluet` se \ntrez`rea \n \ntuneric. Inima \ncepu s`-i
150
bat` cu putere. Va putea s`-i mul]umeasc` lui Ken
pentru \ncrederea pe care i-o acordase [i s`-i spun`
adev`rul.
Cum se simte Rosie?
E \n form`.
Dar tu?
{i eu. Am f`cut o treab` bun` ast`zi, nu-i a[a?
\ntreb` ea pe un ton deta[at.
|ntr-adev`r. Tu, mai ales, ai fost formidabil`.
Mul]umesc, Ken. M-am str`duit. Doream s` fii
mndru de mine.
Dar sunt, Jamie. Sunt foarte mndru de tine.
Nici tu nu te-ai descurcat r`u deloc. E foarte greu
s` aduni toate vitele [i, dac` opera]ia a reu[it, e [i
pentru c` ai [tiut foarte bine ce trebuie s` faci.
Trebuie s`-]i m`rturisesc c` \n ultimele zile am
fost foarte speriat. M-ai ajutat foarte mult s`-mi
dep`[esc temerile.
Cu att mai bine. Dar reu[ita ]i se datoreaz`
numai [i numai ]ie. Ken Hamilton, dac` la \nceput te
\ndoiai de competen]a ta, ast`zi ai ar`tat c` e[ti un
adev`rat cowboy.
{i tu la fel, Jamie Dunn, murmur` el.
St`tea foarte aproape de Jamie. Dintr-o dat`, se
aruncar` unul \n bra]ele altuia.
151
Buzele lui Ken erau fierbi]i [i dulci. R`maser` mult
timp \nl`n]ui]i, sub lumina lunii.
Acum. Vorbe[te-i acum! \[i spuse Jamie \n
sinea ei.
Ken, \ncepu ea, trebuie s`-]i m`rturisesc ceva.
{tiu, Jamie.
|ndep`rtndu-se u[or de ea, o privi zmbind.
Vrei s`-mi spui care e povestea p`l`riei `steia
caraghioase pe care o por]i ca pe o coroan`. Era a
tat`lui t`u, nu-i a[a?
Da. Dup` moartea sa, ajunsesem s`-l
idolatrizez. |ntre timp, mi-am dat seama c` m-am
\n[elat. Era un om ca to]i ceilal]i, chiar dac` excela
\n domeniul s`u.
|n]eleg.
Ken, despre altceva doream s`-]i vorbesc. E vorba
de
Zgomotul unei ma[ini \i acoperi vocea. Jamie
recunoscu imediat a cui era ma[ina, dar nu putu face
nimic pentru a \mpiedica \ntlnirea.
Un b`rbat se \ndrept` spre ei [i spuse:
Am venit s` m` pun la dispozi]ia dumneavoastr`.
L-am vizitat pe vechiul meu prieten, Clan Shelton, s`
v`d cum se mai simte dup` accident [i mi-a spus c`
ave]i nevoie de un cowboy timp de cteva zile.
152
Da, a[a e, spuse Ken \ndreptndu-se spre el.
Numele meu e Ken Hamilton [i sunt proprietarul
acestei ferme.
Jamie r`mase pironit` locului, ]inndu-se cu mna
de gard pentru a nu se pr`bu[i.
|ncntat. Eu sunt McSween.
Jamie gemu u[or. |n clipa aceea, vizitatorul \[i
\ntoarse privirea spre ea. Buzele I se deschiser` \ntr-un
zmbet larg.
Asta-i bun`! strig` el. Parc` visez
Henry! spuse ea cu o voce stins`.
Privirea lui Ken se plimba de la unul la altul. Ce
bine-ar fi fost dac` ar fi avut timp s`-i m`rturiseasc`
adev`rul. Ce bine ar fi fost dac` n-ar fi ap`rut
McSween!
V` cunoa[te]i?
Se poate spune [i a[a, rican` McSween.
Nu v-a spus nimic? E fosta mea so]ie
Fosta dumitale so]ie?
Da, fosta mea so]ie.
153
Capitolul 9
Trebuie s`-i vorbe[ti, Jamie, declar` Glenna, cu
un pahar de ceai rece \n mn`.
S`-i vorbesc lui Henry despre Hettie, sau lui Ken
despre Henry [i despre Hettie?
Jamie se sim]ea la cap`tul puterilor. Se \ntreba
dac`, pe c`ldura asta \ngrozitoare, va reu[i s`-[i duc`
pn` la cap`t munca din acea zi, mai ales c` avea o
asemenea povar` pe suflet.
De foarte multe ore se \ntreba care erau
sentimentele lui Ken. Era, f`r` \ndoial`, foarte r`nit.
Poate chiar gelos. {i decep]ionat. Desigur, datorit`
divor]ului, c`s`toria ei cu Henry nu-l privea. Dar
existen]a lui Hettie, da. Din pricina faptului c`
\ncepuser` o rela]ie, iar el ar putea s-o acuze de lips`
de sinceritate. Totul s-ar sfr[i \ntre ei. Totu[i, nu
putea s` mai amne aceast` m`rturisire.
154
|n seara asta, se termin` marcarea. Fiecare se
\ntoarce la el acas`. O s` am \nc` o dat` nevoie de tine
\n seara asta, mam`, dup` plecarea lui Henry.
Po]i conta pe mine.
A doua zi, dup` \ncheierea opera]iunilor de
marcare a animalelor, Ken d`du o petrecere. Acesta
era momentul pentru Jamie de a-l aborda pe Ken
pentru a-i spune ce s-a \ntmplat.
Da, am fost so]ia lui Henry. A fost o mare
gre[eal`. }ine de domeniul trecutului. Pot s`-]i
spun c` am \nv`]at ceva din asta. |n plus am o
feti]` cu el.
Lui Ken nu-i venea s`-[i cread` urechilor. R`mase
uluit [i de-abia reu[i s` biguie:
Ai o fiic`? Deci, atunci cnd ]i-am spus c` ai fi o
bun` mam`, am fost deplasat, nu?
Nu, deloc. A fost cel mai frumos compliment pe
care l-am primit vreodat`.
Acum \n]eleg semnifica]ia scenei petrecute \n
ora[: bebelu[ul, mama lui Jamie, masa al`turat` Era
lng` tine la restaurant, nu?
155
Da.
{i de ce nu mi-ai spus nimic?
Pentru c` nu ai mai fi avut \ncredere \n mine.
Mi-a fost [i a[a greu s` te conving s` m` accep]i \n
echipa ta pentru c` sunt femeie. Cum ar fi stat
lucrurile, dac` ]i-a[ fi spus c` am un copil?
Ken \n]elese imediat ce voia s` spun`. Nu avusese
\ncredere \n ea pentru c` nu avea \ncredere \n el
\nsu[i.
Totu[i, nu ai spus nimic nici dup` ce te-am
acceptat \n echip`
Din cauza m`rturisirilor pe care mi le-ai f`cut
despre copil`ria ta. |n]elegi, nu-i a[a, c` mi-a fost
foarte greu s` renun] la \ngrijirea propriei mele fiice
pentru c` m` sim]eam vinovat`. Mi-a fost team` c`-mi
vei repro[a c` mi-am abandonat fiica pentru a-mi
urma propriile aspira]ii. |mi doream foarte mult s`
m` iubeasc` pentru ceea ce sunt, pentru mine
\ns`mi.
Toate aceste cuvinte \l f`cur` pe Ken s` vibreze.
Toat` copil`ria [i adolescen]a lui nu-[i dorise dect
asta: s` fie iubit pentru el \nsu[i Visul lui de-o via]`.
Crezi c` sunt capabil s` te iubesc pentru tine
\ns`]i, pentru ceea ce e[ti?
156
Trecu o clip` ct o eternitate. Muzica [i zgomotele
de la petrecere p`reau c` vin dintr-o alt` lume.
Tn`ra ezit` \nainte de a se hot`r\ s`-i dea un
r`spuns.
Nu [tiu, Ken M-am mai \n[elat o dat`, prefer
O s` plec. Am s` plec \n c`utarea lui Henry, pentru c`
are dreptul s`-[i cunoasc` fiica.
Jamie credea, \ntr-adev`r, c` Henry putea fi un
foarte bun tat`, tot a[a cum ea se str`duia s` fie o bun`
mam`.
Mi-am f`cut bagajele. Cnd m` voi \ntoarce, o s`
discut`m despre noi doi.
Ken nu o mai l`s` s` continue [i o s`rut` p`tima[.
Jamie se desprinse cu greutate de el [i se \ndrept` spre
ie[ire. Spre marea mirare a tuturor, Henry venise la
petrecere, de[i nu fusese invitat. Cnd \l z`ri, Jamie se
duse la el [i-i spuse:
Vino, Henry! Vreau s`-]i prezint pe cineva.
Chiar \n clipa aceea, Glenna \[i f`cu apari]ia ]innd
\n bra]e un ghemotoc. Era Hettie, care se uita curioas`
\n jur. Cnd o v`zu pe mama ei, \ncepu s`-i zmbeasc`
[i s` gngureasc`.
Ea e Hettie, feti]a noastr`
Feti]a noastr`? bigui el. Credeam c`
157
Toat` impetuozitatea lui se topi ca un balon de
s`pun. Ca de attea alte ori, ar`ta c` e incapabil s`-[i
asume responsabilit`]i. La rndul ei, Jamie \[i d`du
seama c` nu-i va da niciodat` copilul spre \ngrijire.
Putea s` vin` s`-l vad` cnd dorea. Atta tot.
Jamie nici nu se mai uit` la el [i se \ntoarse spre
Ken. Cuprins de emo]ie, acesta \i declar`:
O putem cre[te la ferma noastr`, nu-i a[a?
Ferma noastr`?
Da, Jamie. Nu sunt tat`l copilului t`u, dar cred c`
m` pot ocupa de educa]ia lui.
Dup` care spuse cu acea siguran]` a adev`ra]ilor
cowboy:
Jamie Dunn, o s` ne c`s`torim [i o s` tr`im la
Blue Creek.
Bine, domnule, spuse ea, de-abia st`pnindu-[i
lacrimile de bucurie.
Dup` ce o lu` pe Hettie \n bra]e, Ken o \nv`lui pe
Jamie cu bra]ul r`mas liber [i \ncepu s` danseze cu ele
pe ritmul unei muzici \ndep`rtate.
Ce imbecil, acest McSween! S` renun]e la voi
Jamie, trebuie s`-]i mai fac o m`rturisire, ad`ug` el pe
un ton serios.
Jamie se uit` la el cu nelini[te.
158
Te iubesc, Jamie Dunn!
Aceasta r`sufl` u[urat`.
Te iubesc, Ken Hamilton! {i sunt att de
fericit` Mai trziu, Hettie va putea s` spun` oricui:
Tat`l meu e un adev`rat cowboy!
Ba nu, va spune: P`rin]ii mei sunt adev`ra]i
cowboy!
Muzica se oprise. To]i trei \nl`n]ui]i, continuau s`
se legene pe ritmul fericirii lor, \ntr-un dans al iubirii
f`r` de sfr[it.
Sfr[it
159