Sunteți pe pagina 1din 52

n

"f' uf
)'
.\11HAIL IVANOV
COSTALIOV
VASILISA CARPOVNT\
NATA$A
MEDVEDIEV
VASCA PEPEL
CLESCI, ANDREI
MITRICI
ANNA
NASTIA
C\/ASNIA
BUBNOV
BARONUT
SATIN
ACTORUL
LUCA
Ar-roScR
CRIVOI
ZOB \
TATARUL
)
PERSONAGIILE:
54 de ani, proprietarul
azilului de
noapte.
sotia lui. 26 de ani.
sora ei,20 de ani.
unchiul lor, agent de politie, 50 de ani.
28 de ani.
licituq,40 de ani.
so{ia lui, 30 de ani.
24 de ani.
vAnzdtoare de col{unagi calzi, aproape
40 de ani.
gepcar,
45 de ani.
33 de ani.
aproximativ de aceeagi v6rsti, aproape
de 40 de ani.
pribeag prin locurile de inchiniciune,
60 de ani.
cizmar, 20 de ani.
hamali.
ACTUT I
.
.:,i?
'.
.-
t'l
''-'
O pilni{5 ce seamdnl cu o pe$ter5. Tar-anul, ir'i6*ti- grea de
piatrir, afurnatS, cu lencuiaia cizutS. Lumirra pHtrunde dinspre
spectator de sus in.jos, prin fereastra pitrairi din dreapta ii
dela rampi. Collul din dreapta este ocupat de odaia lui Pepel,
desphrtiti prin pere{i de scdndurzi subtire; l6.ngi uga care ris-
punde
in aceasti cameri se aill natul de sc6nduri al lui
Qubnor'.
in c,:ltul din s16nga -- un cuptor mare rusesc; in zidul de
piatrd din stdnga
-
uga spre bucdtdria in care locuesc:
{1", a$nia, B:rronul
ii
Nastia. La perete, intre cupior si
uQE
-
run pat mare, despiriit de restul inciperii printr'o perdea.mur-
dari de stambi. Peste tot de-a-lungul
pereiilor este o laviti
latd ce serveEte de pat comun. In primul plan
-
la peretele
din st6nga
-
o butdrugi de lemn, in care sunt-prinse o men-
shinb si'L micb nicovalS: aliluri, in faf a nicovalei' o buturug.b
mai
ioasd,
pe care gade CleSci
:i
poirivelte chei la nigte lac.dte
u".tti. t-u
'picioarele
lui surrt'doriii legdturi nia.ri de chei de dife-.
rite mdrimi, ingirate pe cloui inele de sArmd, un samovar de
tabld turtit,' un' ciocan, nigtc pile. ln mijlocul
.inciperii
-.o
i"uie mu.., doud binii, uir si:iunel, toate din lernn nevopsit,
murdare. La masd, ldngd samovar', trebdluegte-Cva.qnia. Baro-
rirrl mestecd o bucatl
"de
phine neagr5, iar Nastia qade pe
sciunel, cu coatele pe masi si
cite9tJ o carte rupti [erfen^il5'
t
, icaid pe paiul de'dupb perdea Anna lrr5eEte iniruna' Sez6nd
p. piiut' iri O" scdndirri,'. Dubno.v potr.ive$te nigte
,
pantaloni
i.cfri, descusuli, pe un calnpod de gepci.pe.care-l tlne
intre
genunchi
si chibztieste ctlm sh croiascS. Lringd el se alla o cutle
3e odlirii ruDt5. in care tine cozoroace, bucd{i de muqama'
r6rr]e. Satin iocmai s'a treiit, std toldnit
pe patul de scandur!
li
,il,irai"- .Acior:ut nu se vede, se aude doar cum se foegte pe
'
.Jpio.
9i
tug.qt". Inceprri de primivard. Dimineaia'
Cdteva haimanale firi nume, care nu vorbesc-
BAilONti{. : Mai departe !
CVA$NIA : Nu-u, dragd, ii zic. vezi-fi Ce treab!
1i
lasii-mi in pace. Eu, zic, am trecut prin asta... gi
acum chiar de m'ar
line
numzri cu pr-ri frip{i, tot nu
mi-ag pune pirostriile'n cap !
BUBNOV : (ciitre Satin) Ce tot grohli acolo ?
(Satin nfirdie)
CVA$NIA : Cum adici, eu, zic. o femeie slohrodd, lirii
sti{pAn pe cap, gi sb mi inscriu in pa;aportul alt-
cuiva, sd nri bag de bunivoie roaba la birbat
-
asta nu ! Despre partezr mea poate sd fie gi un prin[
american
-
gi tot nu m'a$ mdrita cu el !
CI.E$CI : Palavre !
CVA$NIA: Cu-um ?
CLESCI : Palavre I zic. Tot ai sd te cununi cu
Abramca...
BARONUL : (ii smulge Nastiei cartea din mdnd
;i
citegte !itlull
,,Amonrl
fatal"... (Rdde cu hohote).
NASTIA : (intinzdnd mdna) D5-mi-o... d5-mi-o ina-
poi ! Hai... nu te mai
line
de qotii !
(Btr,ronul o priueste,
lluturdrtd
carteu in
fala
ei)
CVA$NIA : (cdtre Cle;ci)
Jap
rogcovan ce egti !
Cum, zici ci astea-s palavre ! Cum indrdzne;ti
sd-mi spui o aga vorbd necuviincioasd ?
BARONUL : (loaind-o pe Nastia cu carteu in cap)
Proastd mai egti, Nastca...
NASTIA : (ii ia ca.rtea tlin mdna) Dd-mi-o...
CLE$CI : Ia te uiti ce cucoand mare !... Abia agtepgi
sd te cununi cu Abramca... lasi ca stiu eu...
CVA$NIA : Ei agi ! Cum sd nu 1...'Mai vorbegti...
Dupi ce
{i-ai
chinuit nevasta, de-ai adus-o cu uil
picior in groapd...
I
CLE\SCI : Tac:i-fi q-tr;r
cd{ea batiAni ! Nu-i treaba ta...
CVA$NIA : A-ha ! Adevirui te usturi I
BI\RONUL : Iar au inceput I Nastca, Lrnde egti ?
NASTIA: (fdrd sd ridice cnpuls Ce vrei ?... Pleacd
de aici !
ANNA : (scoldttd capul rle dupii perdea) De diminea[i
a!i inceput ! Pentru dumnezeu... nu mai strigaf i...
nu vd mai certati I
CLE$CI : Iar se vdicdregte I
.ANNA : Nu e zi dela dumnezeu... llsafi-mi barem sh
mor liniEtitd !
BUBNOV : Moartea nu se sperie de gildgie...
CVA$NIA : (se apropie de Anna) Cum ai putut maicd,
sd trdegti cli un a$a om hain ?
ANNA : Lasd-md... di-mi pace...
CIVA$NIA: Bine, bine ! Siraca de iine... multe mai
induri qi tu !... Nu ie-a mai lisat deloc dttrerea dirt
piept ?
BARONUL : Cvagnia ! E"vremea sir ntergem
CVA$NIA: Pornim indatl ! (Critre Antru)
dau colfunaqi fierbinfi ?
ANNA : Nu-i nevoie... multumesc ! La ce bun si ma1
mdndnc ?
CVA$NIA : Ba sd mindnci. Cildura i{i mai alinl du-
rerea... I{i pun deoparte intr'o strachini qi
!i-i
las...
si-i mdndnci cdnd oi avea poftd I Hai, boierule..'
(Cdtre Cle;ci) Huo, duh necurat... (Se duce irt
bucdtdrie).
ANNA : (l.u;ind) Doamne...
BARONUI- :
1o'to-oe;te
incet pe Nastia dupci ceafri)
Lasi-te de citit... proasto !
NASTIA : (bombdnind)
$terge-o...
eu nu md leg de
tine. (Baronul pleacd
fluierdnd
dupd Cua;nia).
SATIN : (ridtcdndu-se tnlr'o rdnd) Cine m'o fi bii-
tut ieri ?
la piafa...
Vrei sa-ti
BUBNOV: Nu
{i-e
tot una ?...
SATIN : Si zicem ci da... Dar dece m'o fi bdtut ?
BUBNOV: Ai jucat
cdrti ?
SATIN: Am
jucat...
BUBNOV : Apoi de aceea te-au bitut...
SATIN: Ce nemernici...
ACTORUL : (aplecdndu-se de pe cuptor) Intr'o bunb
zi aLl sd te omoare in bitaie... de-a-binelea...
SATIN: Eqti un dobitoc.
ACTORUL : Dece ?
SA'IIN : Pentrucd nu poti si mori pe jumdtate.
ACTORUL : (dupd o clipd de tdcere) Nu inteleg...
cum vine asia ?
CLE$CI : Hai, di-te
jos
de pe cuptor
9i
miturd prirr
cas5... ce te rdsfeli ?
ACTORIJL : Asta nu-i treaba ta...
CLE$CI : Lasi cd vine Vasilisa
9i
i{i aratd ea
tie
e
cui treabd e...
ACTORUL : Di-o dracului pe Vasilisa ! Azi e rdndul
Baronului sd mlture... Baroane !
BARONUL : (ie;ind din bucdtdrie) N'am timp de
curdtenie... eu mI duc la piald cu Cvaqnia.
ACTORUL : Nu mi privegte... din partea mea te poli
duce gi la ocnir... dar mai intdi sd mdturi, e rdndul
tiu... eu n'am chef si muncesc pentru altii...
BARONUL : Bine, dracu' si te ia ! Are si rniture
Nastenca. Ei, tu, amor fatal ! Trezegte-te! (SmuLge
cartea din rndna Nastiei).
NASTIA : (ridicdndu-se) Ce ai cu mine ? Dd-o i.r,r-
coace ! Neobrlzatule !
$i
te mai pretinzi boier.
BARONIJL :
(ddndu-i
cartea irtapoi) Nastia ! l4i-
turi tu in iocul meu
-
ne-am inteles ?
NASTIA : (pleciind in bucdtdrie) Pii da... cd altd
treabd n'am...
CVA$NIA : (din uqa bucirtdriei, cdtre Baron) Haide
l0
odatd ! S'o gisi cineva sd miture in lipsa ta.."
Actorule ! daci te roagi omul, poii sd faci atAta.
lucru... doar n'o si
!i
se fringd rri.jiu:ri I
ACTORUL : Ei... totdeauna eu... nu inteieg dece...
BARONUL : (aduce din bucdtdrie o cobi[ild. cu doud
coguri, tn care sunt doud oale mari de lut, acope-
rite cu cdrpe) Parcd-s mai grele azi...
SATIN : Chiar flcea sd te naqti baron...
CVA$NIA : (cdtre Actor) Fi bine
9i
miturd | (Iese in
tindd, dupd ce l-a ldsat pe Baron sd treacd tnainte)
ACTORUL : (cobortnd de pe cuptor) Imi face riiu
si trag praf in pl5m6ni. (Cu mdndrle) Organismul
meu e otrivit cu alcool... (Se a;eazd pe patttl de
scdnduri gi cade pe gdnduri).
SATIN : Organism... organon...
ANNA : Andrei Mitrici...
CLE$CI : Ce tot vrei ?
ANNA : Cvagnia mi-a ldsat acolo nigte coljunagi...
i-ai
9i
mindnci-i.
CLE$CI : (apropiindu"se de ea) Nu vrei qi tu ?
ANNA: Nu vreau... La ce bun sd mai m5n6nc ? Tu
munceEti...
fie
i{i trebue hran5.
CLE$CI :
fi-e
teamd ? Nu te teme... cine gtie, poate
cd...
ANNA : Du-te gi mdn6nci ! Mi-e riu... pesemne, ntt
mai am mult...
CLE$CI : (plecdnd) Nu-i nimic... poate ai sd te fai:i
bine... s'a mai vdzut aga ceva ! (lntrd in buca-
tdrie)
ACTORUL : (cu gLas tare, ca
;i
cum s'ar
fi
trezit
brusc din somn) Ieri la spital doctorul mi-a spus l
,,Organismul
dumitale,
-
zice
-
e complet otrIr it
cu alcool"... ,' .''
SATIN t
1ra*OmaS
Organon...
/J '.
...
.4CTORUL : (cu stdruinld) Or-ga-nism, nu
ilrga-1iu'D;i :.
non...
\tl
i,rir
y
'\'.':r:!
.,-,
"':
.:.. .:-_.
SATIN: Sicambrule...
ACTORUL : (dd din mdnd supdrat cdtre el) Lasi
prostiile ! Eu vorbesc serios... da. Daci organismui
mi-i otrivit... inseamni ci-mi lace riru si m5tur...
si respir tot prafu1...
SA1'lN : A{acrobiotica... da !
BUBNOV: Ce tot mormii ?
SATIN : Vorbe... lVlai existi gi transcendental...
BUIINOV: Ce inseamnl asta ?
SATIi\ : Nu gtiu... am uitat.
BUBNOV : Atunci dece vorbegti ?
SATIN : Aga... &li-e lehamite de toate vorbele ome-
negti, lrate... is situi de toate vorbele. De mii
9i
mii de ori 1e-am au.ziI pe toate...
ACTORUL: In drama
,,Hamlet"
cineva spune:
,,Vorbe,
vorbe, vorbe !" Buni piesa... Am
jucat in
ea pe unul dintre gropari...
CLE$CI : (ie;ind din bucdtd,rie) Dar cu mdtura n'ai
de gdnd sd
joci ?
AC'IORUL : Nu-i treaba ta... (Se bate cu mdna
piept)
,,Oielia
! O, pomenegte-mi nu'mele in
ciunile tale 1..."
(Din culise, de undeaa de departe, se aud zgomote
inndbu;ite, strigdte,
fLuierul
unui poli{ist. CleEci
tncepe sd lucreze scdrldind din piLd)
'SATIN
: Imi plac cuvintele neobignuite pe care nu le
in{eleg... Cdnd eram inci puEti... lucram la teie-
graf...
9i
citeam o mul{ime de cir{i...
BUBNOV: Ai fost
Ei
telegraiist ?
SATIN : Am fost... (Cu zdrnbet ironic) Existd cir{i
foarte bune...
gi o sumedenie de cuvinte ciudate...
Am fost un om invdfat... qtii ?
BUBNOV: Am auzit... de o suti de ori ! Ei
9i
daci
ai fost... mare scofali !... Uite, eu am fost blinar...
\2
am avut atelierul meu... MAinile mi-erau ingilbe-
nite de vopsea : vopseam biinuri gi nici nu-ti in-
chipui frate, cum mi se ingdlbeniserd m6inile
-
pdni la coate ! Credeam cd pAnd la moarte n'or si
se mai curefe... gi c'oi muri aga, cu mdinile gal-
Lrene...
$i
acum, uite-te la mdinile mele... sunt
numai murdare... da !
SATIN : Ei gi ?
IIUBNOV: Asta-i tot...
SATIN : Dece spui toate astea ?
BUBNOV : Iaca a;a... ca si cugeta{i
9i
voi... In-
seamni ci oricdt te-ai vopsi pe din afar5, tot st
gterge... Totul se gterge, a;a sd
Etii
!
SATIN :Vai... cum md rior oasele I
ACTORUL
'. (se a;eaza cuprinzdndu-7i
genunc.hii cu
mdinite) Invdlitirra e fleac,- principalul e talentul'
Am cu'noscut
'un
actor'.. abia putea sd-gi silabi-
seasci rolurile, dar aga qtia s:i
joace pe cdte un erou
de... trosnea Si
se clitina teairul' de aplauzele
oublicului...
SdflN : Bubuor', da-mi cinci copcici !
BUBNOV: N'am decAt doud...
ACTORUL : Talent, iati ce-!i trebue ca sd
joci ttn
erou,'eu aqa zic. Iar talent inseamnd incredere in
iine, in forlele tale...
SATIN : Dd-mi cinci copeici
Ei
sunt gata sd cred cii
egti un talent, un erou, un crocodil, un poliJai"'
Clegci, d5-mi cinci coPeici !
-
CLESbI : Du-te dracdlui ! Prea mulli calici is pe
aici...
SATIN : Dece te oliri;ti ? Lasd ci
;tiu
eu ch'n'ai
nicio le{caie...
ANNA : Andrei Mitrici... Md innibuE". mi-e riu'..
CLESCI : Ce sd-!i fac ?
BUBNOV : Deschide uga dela lindi...
CLE$CI :
fie
ce'!i pasd ! Tu stai pe pat, eu insd ged
pes{.e
ruqa-
ii
a
1,3,
i.
I
ge
j9g !... Lasi-md pe mine in locul
tdu
Ei
pe urmd
deschide uga, gi aga sunt rdcit...
.BUB.NOV : (caLm) Eu n'am nevoie sd fie uga des-
chisd... nevastl-ta cere...
CLE$CI : (ursuz) Aga, oricine poate
cere orice...
SATIN :
..Imi.vdjde.capul...
eh ! Dece s'or fi pocnind
oamenii unii pe a1{ii in cap ?
BUBNOV : N'avea grija ca nu se pocnesc ei numai
il-gup, n_ici
.alte
pdrli nu-s scutit-e
de iovituri.(S,r
ridicd) Md duc sd-mi cumpdr at5... E tArziu'
;i
gaz_dele noastre incd nu s'au ardtat azi... de parcd
ar li cripat ! (Iese)
(Anna tu;eSle. Satin igi pune mdinile sub cap,
.
se intinde
;i
rdmdne nemi;cat)
"ACTORUL : (aruncd o priaire tristd in jurul
sdu, apoi
se apropie de Anna) Ce-i ?
Ji-e
riu ?
ANNA : r\!d inndb'"rg.
./IC]'ORUL : Vrei sii te scot in tindd ? Hai, ridicd-te.
(Ii ajutd
femeii
sd se scoale din pat, ii pune pe
umeri o sdreanld gi sprijinind-o, o duce in tindd)
Hai... copiicel !
$i
eu sunt bolnav... sunt otrdvit cu
alcool.:.
COSTALIOV : (din prag) A{i pornit 1a plimbare ?
N'am ce zice, lrumoasd pereche : tusea cu jun-
ghiul...
ACTORUL : Hai,'d5-te laopartc... nu vezi cA vin doi
bolnavi ?
COSTALIOV: Poftim, treci... (Mormdind pe nas un
cdntec bisericesc, el cerceteazd bdnuitor aziLul de
noapte gi-gi lasd capul spre stdnga, ca si cunt ar
trage cu urechea la ce se petrece tn camera lui Pe-
pel. Cle;ci tsi zornde cu ciudd cheile gi scdr{de cu
pila, urmdrindu-l incruntat pe Costdliou). Tot sc6r-
{6i,
ai ?
I't
CLE$CI: Cum ?
COSfALIOV : ScArldi mereu, zic, ai ? (Pauzd) A-a...
adicd... Ce mai voiam sd te intreb ? (Repede, in
;oaptd)
Nevastd-mea n'a fost pe aici ?
CLE$CI : N'am vizut-o...
COSTALIOV:
1'aproplirtdu-se
cu bdgare de seamci
de uga ce dd lrt canTera lui Pepel) CAt ioc imi ocupi
tu pentru doui ruble pe luni ! Ai gi pat... stai sin'
gur... mda ! Asta-i locuin{d de cinci ruble, zdu aga !
Trebue si-{i urc cl-riria cu
jumitate
de rubl5...
(ILE$CI
: llai bine s5-mi pui gtreangul de gdt
Ei
sa
md sugrumi dintr'odate... Ai si crdpi in curdnd gi
tot la bani
{i-e
gdndul,..
COSTALIOV : Dece te-ag sugruma ? Cui i-ar folosi ?
Si-ti ajute dumnezeu si trdegti ani mulfi
9i
feri-
cifi. Dar si gtii cI tot te urc cu
jumitate
de rubld,
sl cumpdr untdelemn de candeli... .sd ardd prinosul
meu in fala sfintei icoane... Am si aduc
jertfa
astri
;i
pentru iertarea plcatelor me1e, gi pentru mdntui-
lea ta. Ci tu insufi nu te gdndeEti la picatele tale...
aga cd vezi... Eh, Andriuqca, multd riutate e in tine I
Nevastd-ta a dai in olticl de pe urma iiciloEiei
ta1e... nimeni nu te iubegte, nici nu te respect5...
pAnd gi munca ta supdrd pe toati lumea cu scdr-
tditul...
CLE$CI :
(strigd) Ce... ai venit intr'adins ca sI-mi
scol; sufletut I
I
(Satin rdcnegte cdt il
line
gura)
COSTALIOY : (tresdrind) Ce te-a gdsit, taicd ?...
ACTORUL : (intrd) Am agezat muierea in antreu si
am infololit-o...
COSTAT.IOV : Ce inimi bund ai, frate ! Foarte fru-
mos din partea ta... toate astea au si
ti
se treacd ia
socotea1i...
l5
li
i
i
I
,r
i
ii
I
ACTORUL: Cdnd ?
COSTALIOV : Pe lurnea cealalti, ir5!ioare... acolo se
{ine
socoteall de toate, de iiecare fapt} .,r noastrd...
ACTORUL: Mai bine m'ai fi LdsplStit aici pentnr
bundtatea mca...
COSTALIOV : Cum ag putea eu sd te rispl5tesc ?
ACTORUI- : Iartl-mi
lumdtate din datorie...
COSTALIOV: He-he !
'l'e
lii
de glume, drlgutule,.
lntruna joci te:ltru... Oare bundtatea inimii se poate
pune pe aceliiq cdntar cu banii ? Bundtatea e bu-
nul cel mai cie pre{. Cdt despre banii pe care mi-i
datorezi
-
ciltoria rdmdne datorie ! Va sd zic| ai
sd ini-o pl5testi... cir un bdtr6n ca mine, trebue
-.ri
iii bun fdri si a;tepfi vreo rirsplati...
.I"CTORLIL : .Nlare pungaS e9ti, mo;ule... (Pleacd. in
hutu ltlr ia
)
(Cle;ci se ridicd qi iese itt untreu)
COSTALIO\r : (cdtre Satin) L-ai vlzut pe scArfAili ?
A
;i
spilat putina, he-he ! Nu prea
md inghite...
SATIN : Cine te inghite pe tine, afard de satana...
COSTALIO\i:
('rdzdnd
ironic) Da' rlu de guri mai
t';ti ! I:Lr insii, vii iirbesc pe tofi... vd inleleg, a;l
cum sunte{i, nisle pripiditi, niste amiri{i, oameni
lSri cipitAi... (Deodatti rrt
-ttn
ton repezit) Dar...
Vasca e acasd ?
SATIN : N'ai decAt sd te uiti...
COSTALIOV : (se apropie de u;d
;i
hate) Vasia I
(Actorul apare in uga dela bucdtdrie, mestecdnd ceucr
in gurd)
PEPEL : Care-i acolo ?
CIOSTAI-IOV : Eu... eu sunt Vasia.
PEPEI-: Ce vrei ?
l6
COSTALIOV: (ddndu-se La o
parte) Deschide...
SATIN : (fdrd sd.-l priaeascd pe Costdlior:) Cum sd
deschidi, doar e gi ea acolo...
(Actorul pufne,ste in rds)
COSTALIOV : (neLini;tit, tncet) Ce-i ? Cine-i acolo ?
Cum... ce-ai spus ?
SATIN : Cu mine vorbegti ?
COSTALIOV : Ce-ai zis ?
SATIN : Vorbeam
gi eu aga... ca pentru mine...
(IOSTAI-IOV
: Bagi de seame, frate ! Vezi sd nu te
intreci cu gluma... da ! (Bate cu putere in ugii)
Vasili !...
I)EPEL : (deschizdnd uga) Ei? Dece nu md lagi in
pace ?
(IOSTALIOV
: (aruncdnd o priaire in odaie) Eu...
vezi tu...
l)llPEL : Ai adus banii ?
COSTALIOV: Am treabd cu tine...
I)EPEL : Banii i-ai adus ?
COSTALIOV: Ce bani ? Stai
Putin...
I)EPEL : Banii, cele gapte ruble pentru ceas
-
ei ?
COSTALIOV: Care ceas, Vasia ?... Ah, ce om eEti...
I)EPEL : Bagd-ti minlile in cap ! Ieri, fatd de mar-
tori,
ti-am
vdndut un ceas pe zece ruble'.. trei am
plimit, mai ai sd-mi dai
Eapte,
di-le incoa'! Ce te
zgdiegti aEa la mine ? Poftim ! Se tot fd{6ie pe
aici, se
fine
scai de oameni... gi cdnd e vorba sd-r;i
pldteascd datoriile, habar n'are...
COSTALIOV:
$-l
! Nu te supdra, Vasia... Ceasul...
de bund seam5...
SA'IIN: Edefurat...
COSTALIOV : (aspru) Eu nu primesc lucruri de
furat... cum indrdzneqti... ?
2 - Ar ilul de noapte
t7
PEPEL : (il apucd de untdr) Dece te-ai legat dr:
mine ? Ce vrei ?
COSTALIOV: Apoi... nimic... plec... dacd egti aqa...
PEPEL :
$terge-o,
adu banii !
COSTALIOY : (iese) Ce oameni mojici ! Vai-vai,..
ACTORUL: Ce farsd !
SATIN : Bravo ! &ii-a plicut...
PEPEL : Ce-a clutat aici ?
SATIN : (rdzdnd) Nu pricepi ? Igi cauti nevasta."
dar dece nu-i faci de petrecanie, Vasili ?
PEpEL : Doar n'am dece sI mi nenorocesc pentru
o otreapd ca ista...
SATIN : Fd-o cu chibzuiald. Apoi te insori cu Vasi-
lisa... gi ai sI ajungi tu proprietarul nostru...
PEPEL : Mare scofal-d ! Cum is eu om bun, voi nu
numai cd o s5-mi be{i toati averea, dar
Ei
pe mine
o sI md dafi pe bduturi... (Se ageazd pe patul de
scdnduri) Ce diavol bdtrAn... m'a trezit...
$i
tocmai
cdnd visam un vis grozav: se fdcea c5 pescuiant
;i
prinsesem o pldticd uriagi ! Aga pliiici numai in
vis o poti vedea... Tot trdgeam de unditd
9i
md te-
meam-si nu se rupd sfoara ! Imi
9i
pregdtisem cior-
pacul... gi mi gAndeam ! acugi pun mdna
pe ea...
SATIN : Era Vasilisa, nu
Piitica...
ACTORUL : Pe Vasilisa a prins-o demult.'.
pEpEL
: (supdrat) Duceti-vi dracului... cu ea cu tot !
CLE$CI :' (uine din tindd.) E un ger..' si nu laqi un
cdine afard...
ACTORUL : Dece n'ai adus-o pe Anna iniuntru ? Are
si inghe{e...
CLE$CI : A luat'o NataEa la ea in bucdtdrie...
\
ACTORUL : Are s'o goneascd biirAnul...
CLE$CI : (a;ezdndu-ie la lucru) Atunci'.. o aduce
Natagca...
SATIN : Vasili I Di-mi cinci copeici...
l8
AQJO!!I-^:
.,
(cdt1e
.Satin)
Ei
9i
tu... cinci copeici !
Vasia ! Dd-ne doudzeci de copeici...
PEPEL: Sd vd dgy mgi repede... pdnd n'afi ajuns
si-mi cere{i o rubld...
fine
!
SATIN : Gibraltar ! Nu existd pe lume oameni mai
buni decAt hotii !
CLE$CI : (ursdS Lor banii le picd u$or... Ei nu mun-
cesc...
SATIN : Multora le pici banii ugor, dar pu{ini sunt
aceia care se gi despart ugor de ei... Munca ? Fi
aga ca munca sd-mi placi gi, atunci poate ci am ;I
muncesc... da ! Poate ! Cd4d munia e o pldcere,
atunci gi viaJa-i frumoasd ! Cdnd munca e o povarS,
via{a e o robie ! (cdtre Actor) Hai, Sardanapal ! Si
mergem...
ACTORUL : Sd mergem, Nabucodonosor ? Am sI
beau... cdt patruzeci de mii de be{ivi la un loc...
PEPEL
cr_E$cr
(Ies amdndoi)
(cdscdnd)
Ei, ce face nevastS-ta ?
Se vede cd nu mai are mult...
(Pauzd)
Md uit 1a tine
-
degeaba tot scdrtdi.
Dar ce sE fac ?
Nimic...
$i
ce si m5nAnc ?
Dar alfi oameni cum trdesc...
PEPEL
L-LE$Cr
PEPEL
CLE$CI
PEPEL
CLE$CI
ni;te gol
prins cu
Agtia ? Parcd igtia-s oameni ? Agtia-s
ani, haimanale... nu oameni ! Eu sunt de-
munca... mi-e ruEine cd md uit la ei... eu de
mic muncesc... Crezi cd n'am sd scap de aici ? Ba
am si ies de aici... sd
Etiu
de bine cd-mi dau
9i
pie-
lea de pe mine, gi tot am sd ies... Mai aEteapti
l9
putin... sd moard nevastd-mea... Trdesc aici de gase
iuni... dar parcd au trecut
Ease
ani'..
PEPEL : Alii nimeni nu-i cu nimic mai
prejos decdt
tine... orice ai sPune tu...
CLE$CI : Cum iga ! Aici lumea n'are nici cinste,
nici congtiinli...
PEPEL :
(nepdsdtor) La ce i-ar folosi cinstea
;i
con-
gtiin{a ?' Daci n'ai cizme, n'ai
.sd.te
incalli nigi qY
cinstba, nici cu conqtiinfa'.. De cinste
9i
de conqtiinfd
au nevoie domnii, 5i mari
Ei
tari...
BUBNOV : (intrdnd) Brr
'.'
am inghetat !
PEPEL : Bubnov ! Tu ai congtiintd ?
BUBNOV : Ce si am ? Conqtiinld ?
PFPEL: Apoi da I
BUBNOV:
-Ce
nevoie am eu de congtiintd ? Doar
nu-s bogat...
PEPEL : Aga zic
Ai
eu : de cinste
Ei
de con;tiinli au
nevoie numai 5i' bogafi, aqa-i ! Dar Clegci ne tot
ocdrigte : Voi, zice, n'aveti conqtiin{d...
BUBNOV : Da' ce, nu cumva vrea sd se imprumute
dela noi ?
PEPEL : Are e1
Prea
multi...
BUBNOV : Te pomenegti ci are gi de vdnzare
?
A9?
ceva nu cumper5 nimeni aici. Eu a9 cumpdra cel
mult cutii vechi de carton'..
9i
astea pe datorie".
PEPEL : (pe un ton poudluitor) Prost mai.e.gti Alt-
driusca !
'CAnd
e vorba.de conEtiinfs, mai bine ai
,..ultu ce zice Satin... sau Baronul...
CLESCI : N'am ce vorbi cu ei...
pepel
: Ei sunt mai deqtepli ca tine... cu toate cd-s
betivi...
BUBNOV: Bine de omul be{iv
9i
mintos, trage din
viatd folos indoit.
PEPEL : Iatd ce spune Satin : orice om ar vrea ca
vecinul lui sI aibd congtiintd, dar vezi tu, niminui
20
nu-i vine la socoteald s'o aibi chiar e1... SI
stii
cii
are dreptate...
(Intrd Nataga. Dupd ea uine Luca, cu un toiag tn ntdni
qi cu o traistd tn spinare
;
la cingdtoure are un mit'
ceaun
;i
un ceainic)
LUCA : Si vd dea domnul sdnitate, cinstiti adu-
nare !
PEpEL : (netezindu-;i mustdlile) A-a, Nataga !
BUBNOV : (cdtre Luca) Fost-a ea ce-a fost cinstita,
dar de-un timp a mai scrintit-o...
NATA$A : Iatd, a sosit un nou chiriag...
LUCA : Mie mi-e tot una ! Eu gi pe pungagi ii res-
pect
;
dupi mine, niciun purice nu-i mai rdu decdt
altul : to{i is negri gi toti sar... s'o gti{i dela mine.
Drdgu{d, unde sd mi aciuez ?
NATA$A : (ardtdnd spre uFa bucdtdriei) Treci din-
colo, mogule...
I-UCA : Mul{umesc, fetilo ! Unde zici, acolo md duc...
Pentru un mo,gneag ca mine, unde-i cald, acolo-i
vatra lui...
PEpEL : Hazliu bitrdn ne-ai mai adus...
NATA$A : E mai de treabi decAt voi... Andrei ! Ne-
vasta ta e la noi in bucdtlrie... si vii dupd ea mai
lArziu.
CLE$CI : Bine... viu...
NATA$A : Micar acum ai putea si fii mai bun cu
ea... doar nu mai are muit...
CLE$CI :
$tiu
!
NATA$A :
$tiu...
Nu-i destul si gtii, ar trebui sd in{e-
legi... Orice om se teme de moarte...
PEPEL : Uite ci eu nu mi tem...
NATA$A : Ei agi !... Ia nu mai face pe viteazul...
BUBNOV : (fluierdnd) Pdcat cd-i putredd ata...
PEPEL : Zdtt ci nu mi-e fricd !
$i
in clipa asta sunt
2L
gata_se mor ! Ia un cufit qi infige-mi-l in inimd...
mor fdrd sd crdcnesc ! Ba chiar cu-bucurie, pentrucd
aq muri de-o mdnd curatd...
NATA\SA : (plecdnd) Bazaconiile
astea spune-le al-
tora...
BUBNOV : (cu un glas tdrdgdnat) E cam putredi
a\a-..
NATA$A.:
.
(din u;a tindei) Andrei, sI nu uili de
nevastl-ta...
CLE$CI: Bine, lasi...
PEPEL : Straqnicd fatl !
BUBNOV: Da, e de treabi...
PEPEL : Dece s'o fi purtdnd aga cu mine ? Dece nu
mi vrea ?... Aici oricum are sd ajungd rdu...
BU_BNOV : Din pricina ta are sd ajungd rdu...
PEPEL : Cum a;a ? Mi se rupe inima
-de
ea.,.
BUBNOV: Ca lupului de oaie...
PEpEL: Min{i ! Mi-e tare mild de ea... Parci eu nu
vdd ce greu o duce aici...
CLE$CI : Dacd te prin-de Vasilisa cd vorbegti cu ea,
o pdfe9ii...
B{JBNOV : Vasilisa ? M-da, de ea nu te descotoro-
segti cu una cu doui... e datd dracului muierea...
PEPEL : (se intinde pe patut de scd,ndurf) Si vd ia
naiba pe am6ndoi... ce toi cobi{i !
CLE\SCI : Ai sI vezi... agteapti numai !...
LUCA.:
.(cdntd
tn bucdtdrie) In toiul no-opfii... nu
ve-zi nici drum, nici pote-eci...
CLE.$.CI : (plecdnd in tindd) Ia te uitd..,
9i
Ista mai
urle...
PEPEL: Tare m5_plictisesc...
dece mi_o fi aga cfe
urit cdteodatd ? Triegti o bucatl
de vreme si'totul
merge.strund
!
_
$i
deodatd aga te prinde amirul de
parcd te ia cu frig...
BUBNOV: Amarul-? De...
PEPEL : Zdu aEa...
22
l-UCA : (cdntd) Of,
Ei
nu zdre-egti nici dru-umul...
PEPEL : MoEule ! Hei !
LUCA : (scoate capul pe u;d) Pe mine md
PEPEL : Pe tine. Ia nu mai cdnta.
strigi ?
I
:]I
il
I
!,
I-UCA : (intril) Nu-{i
Place
?
PEPEL : Cdnd cineva c6nti lrumos imi place...
I.UCA : Va sd zicd eu nu cdnt frumos ?
PEPEL: Pesemne cd nu...
I-UCA : Ia te uitd ! Eu imi inchipuiam cd gtiu s;i
cAnt bine. Totdeauna se intdmpld aga : fiecare crecie
cd el toate le face bine !
$i
cdnd colo, oamenilor nu
le p1ace...
I)irPEL : (rdzd.nd) Chiar a;a ! Ai dreptaie..
BUBNOV : Razi
cu hohote gi mai zici ch
!i-e
urit...
I)EPEL : Ce-!i pasd
{ie
? Corbule'..
LUCA : Cui i-e urit ?
PEPEL : Iaci mie...
(lntrd Baronul)
LUCA : Ia te uitn !
$i
colea in bucdtdrie, gade o fatd'
citegte o carte qi tot pldngel Zdu aEa ! Cu lacrimi
amare... Eu'ii zic: ,,Ce-i
cu tine, drbgufd ?" Dar e-a
de colo. ,,Mi-e
mili l"
-
zice.
,,De
cine
ti-t
ryi!3'
a"tt?;' ,.iaca
de 59tia,
-
zice,
-
din carte"'" Llite
.u ." ." indeletnicesc oamenii...
Tot ca sd-i treaci
de urit, pesemne...
IIARONUL: E o
Proastd.'.
PEPEL : Baroane ! Ai bdut ceai ?
BARONUL : Am bdut... mai deParte !
pgDnl
: Vrei sd-!i fac cinste cu un litru de votcd ?
BARONUL : Mai intrebi ?'.. mai departe !
PEPEL : Atunci stai in patru labe
9i
latrd ca ull
cdine !
IIARONUL : Dobitocuie ! Ce egti tu, negustor
J
Sau
egti beat ?
23
PEPEL : Hai, iatrd ! Sd mi mai inveselesc
Ai
eu... Tu
egti boier... altldati pe cei de teapa noastri nici nu-i
socoteai oameni... ba inci...
BARONUL : Ei gi, mai departe !
PEPEL :
$i
poftim, acum eu te pun sd latri ca un
cAine qi tu ai s'o faci... nu-i aga ?
BARONUL : Ei gi dacd am sd latru ? Tdmpitule I Ce
pllcere poate sd-{i facd asta, de vreme ce gtiu gi eu
cd am ajuns chiar mai rdu decdt tine ? Si mi fi pus
tu si md tdrdsc in patru labe atunci cdnd nu erai
de-o seaml cu mine...
BUBNOV: Adevdrat !
LUCA :
$i
eu spun cd are dreptate !...
BUBNOV : Ce a fost
-
a trecut, qi ce-a rimas nlt
[ace nici doui parale... Aici boieri nu-s... s'a
;tcrs
boieria, n'a mai rimas decAt omul gol-go1u!...
LUCA : Atunci suntem cu to{ii deopotrivd... Da'1.u.
drdgu{ule, chiar ai fost baron ?
BARONUL ; Cine mai e gi ista ? De unde ai nrai
risirit gi tu, popdnddule ?
I-UCA : (rdzdnd) Conli
9i
prinfi am mai vdzut... clar
un baron int6lnesc pentru intdia oard, gi ista-i
paradit...
pEPEL
: (rdzdrtd cu hohote) Baroane ! A4'ai fdcut dtr
rusine...
BARONUL: Ar fi timpul s5-fi vind mintea la cap.
Vasili...
LUCA : Of-of-oi ! Stau gi mi uit la voi, fratilor
vai
Ei
amar de via{a voastri !
BUBNOV: De aga viatd iti vine sI urli de diminea{ir.
de cum deschizi ochii...
BARONUL : Am trdit eu
Ei
altfel... da ! Eu... alt-a-
datl... cum mI trezeam diminea{a imi 6eam cafeaui.i
tolSnit in pat... cafea !
-
cu frigci... da !
LUCA : Oamenii-s tot oameni ! Oricum te-ai suci, ori-
cum te-ai invdrti, om te-ai ndscut, om ai s5 gi mori...
24
$i
oamenii, dup5 cum vdd, se fac tot mai degtepli, se
sbuciumd tot mai mult... gi cu toate ci triesc din ce
in ce mai rdu, oamenii vor sd trdiasci tot mai bine...
ce inddrltnici !
IIARONUL : Cine mai e;ti
Ei
tu, mogule ?... De unde
ai risdrit ?
I-UCA : Eu ?
IIARONUL : PribegeEti pe la locurile sfinte ?
I.UCA : Toli suntem pribegi pe acest pimdnt.'. Dupd
cAte am auzit, se spune cd
9i
pimAntul nostru ar
pribegi pe cer.
IIARONUL : (aspru) Aga este, ei, dar acte ai ?
I.UCA: (dupd. o clipd de tdcere) Dar tu ce eEti
-
politist ?
I'EPEL :, (bucuros) Bravo, moEule ! Ri, Baronicd,
{i-a
zis-o ?
IIIJBNOV : M-da, i-a dat peste nas boieruiui...
IIARONUL : (ruSinat) Ei gi, parcl ce am spus ?
.
Eu
cloar... am
'ghimit.'
moqule ! Nici eu, frate, n'am
acte...
IIUBNOV : Min{i !
I'IARONUL : Adici... acte am.'. dar nu fac doi bani."
I.LICA : Apoi aga-s toate hAr{oagele astea... nu-s bune
la nimic...
I)EPEL : Baroane ! Hai la cdrcium5...
IIARONUL: Gata-s ! Adio, moEule... mare
gmecher
egti !
t.UCA : Se intdmplS, dr"dgutule...
I)EPEL : (din u;a tindei) Hai, nu plecim odatir I
(Iese. Baronul se duce repede dupd el)
LUCA : Omul Ssta a lost intr'adevir baron ?
IIUBNOV : Cine gtie ? Cd a fost boier, asta-i sigur...
$i
acum, cdnd te agtepti mai pulin, iese la iveali
boierul din el. Pesemne, cd nu s'a desvd{at incd.
[,UCA : Se vede ci boieria asta e ca virsatul... chiar
dacd omul se vindecd, semnele tot ii rimAn-..
25
ALrO$CA
ierd) MFt
BIJBNOV
ALIOSCA
ticos...
BUBNOV
i, vecini !
Dece urli ?
BUBNOV: Cu toate astea, nu-i om rdu... Numai ci
uneori mai di cu copita... a$a cum a fdcut adineaori
cu pagaportul tIu...
NASTIA : Ce prdpddit !... De tdnir a inceput sd sr:
schimonoseascd in halul dsta...
Al,lO$CA:
(.cym_-o zdreSte, se ageazd in genunchil
Domnigoard ! Mamsel ! Parle
'franse...
menu-fix'l
Am tras un chef...
NASTIA : (;optegte) Vasilisa !
VAS,ILISA-: (deschide brusc u;a. Cdtre ALio;ca) Iar
eEti aici ?
ALIO$CA : Bund ziua... pofti{i induntru...
VASILISA :
li-am
spus sd nu mai calci pe aici'
jigodie...
9i
iar ai sosit ?
AI-IO$CA : Vasilisa Carpovna... Vrei sd-ti cdnt un
rnarg funebru ?
VASILISA : (il tmpinge afard de umeri) Marg afard !
,^l.IO$CA : (mergdnd spre ugd) Stai putin... a$a nu
sc poate ! Un marg funebru... acum l-am invi{at !
A{uzici proaspdti... stai pu{in ! Aga nu merge !
\'ASILISA : I{i ardt eu
tie
ce merge gi ce nu... toatl
strada am s'o asmut impo,triva ia... pigdn bleste-
rnat... eqti prea
tdndr ca sI mI bdrfeqfi pe mine...
ALIO$CA : (fuge afard) Bine, uite c'o gterg...
VASILISA : (cdtre Bubnou) Sd nu mai puni piciorul
;re-aici
t
Auzi ?
llllBNOV : Nu m'am tocmit paznic la tine,..
VASILISA : Nu md priveEte ! Locuegti aici de po-
mand
-
nu uita ! Cdt imi egti dator ?
IIIIBNOV : (linigtit) N'am socotit...
VASILISA : N'avea grij5,
tin
eu socoteala !
ALIO$CA : (deschide uga
Si
strigd) Vasilisa Carpov-
na ! Afld cd nu md tem de tine... n-nu mb tem I'
(Se ascunde)
(Luca rdde)
VASILISA: Tu cine egti ?
LUCA : Sunt in trecere pe aici... iaca, un drumet.
(aine beat, cu armonica in mdnd
;i ftu-
ll
,r;l
L
j
;' rl
i
it
Scuzati... iertali-md 1... Suni un om plic-
Iar ai chefuit ?
ALIO$CA : Chefuesc cdt poftesc ! Chiar acum, sub-
comisarul Mediachin m'a dat afard dela seclie
9i
mi-a zis :
,,Sd
nu cumva,
-
zice
-
sd te mai prind
'pe,
stradi... ci o p5{eqti !" Eu sunt om cu ambi!ie...
$i
stdpdnul se tot burzuluegte la mine... Ce va sI
zici stipdne ?
phi
! Ce-i de capul lui ?... E un betivan
stipdnul dsta al meu... Dar eu a$a om is, cd... nu
vreau nimic ! Nimic nu vreau gi basta ! Uite, poli
sd-mi dai o rubld, pofi sd-mi dai doudzeci ! Pe mine
tot nu mi cumperi. (Nastia iese din bucdtdrie)
$i
un milion si-mi dai
-
tot nu-mi irebue ! Dar mie
-
om cumsecade
-
si-mi porunceascd unul de
seama mea... nu un be{iv
-
asta nu ! Nu mI las !
(Nastia, in picioare ldngd usd, se uita la Aliogca;i dd
din cap)
LUCA : (blajin) Eh, fldcdule, ai luat-o razna...
BUBNOV: Ce sI-i faci, prostia omeneascl...
ALIO$CA : (se culcd pe jos) Na, mlnAncd-md ! Czi
eu nu vreau nimic ! Sunt dat dracului ! Dar limu-
riti-md : de ce-s eu mai r5u decdt alfii ? Cu ce-s mai
rdu ca ei ? Poftim ! Mediachin zice :
,,Se
nu te
prind pe stradi cd-ti mut filcile din 1oc !" Dar eu tot
md duc... mi duc
Ai
md culc de-a-curmezigul strdzii
n'are decdt si mi striveascd ! Eu nu vreau nimic !
oc
-\,
2T
VASILISA :
Rdmdi numai noaptea asta, sau te muf
aici ?
I-UCA: Oi vedea...
VASILISA: Arati actele !
LUCA: Se poate...
VASILISA : Dd-le incoace !
'LUCA
: Am sd
{i
le aduc... md infitigez cu ele acasd
1a tine...
VASILISA : Halal drume! | Zi mai bine o haimana..
atunci te-ag crede...
LUCA : (oftdnd) De maic5, nu egti tocmai blAndi..
(Vasilistt se ?ndreaptd spre ursa ce dd tn camera
lui Pepel)
spre bucdtd.rie. Cdtre Nastia) Ce te tot invArtegti
Iiiri rost ? Ce-i mutra asta bosumflatd pe tine ? Dece
stai ca o momdie ? Pune mdna pe mdturi ! Pe Na-
talia... ai vdzut-o ? A fost pe aici ?
Nl\STIA : Nu gtiu... n'am vlzul-o...
V.\SILISA : Bubnov ! Sord-mea a fost pe aici ?
llllBNOV: Apoi... ea l-a adus pe ista...
\'ASILISA : Dar e1... era acasd ?
IttIBNOV: Vasili ? Era acasd... Da-da Natalia a stat
rle vorbi cu Clegci...
\ ,\SILISA : Nu te-am intrebat cu cine a stat de vorbd !'
I)este tot e gunoi, vai ce murdirie ! Eh... porcilor !i
Sh face{i curdfenie... ali auzil ! (Pleacd repede)
Itl IBNOV: E mai rea ca o fiard muierea asta !
I tlCA : Asprd fenteiugcd, n'am ce zice...
\ \STIA : Oricare s'ar fi inrdit in locui ei... Orice'
lemeie ai lega de un bdrbat ca al ei.'.
IttIBNOV: LasI cI nu-i chiar aga tare legaii de el.'"
l.l iCA : Totdeauna... se otdrdgte aEa ?
lilIBNOV: Totdeauna... Vezi tu, a venit la ibovnic
ri
ia-1 de unde nu-i...
I liCA : AEa, va si zici, asta o doare. Oho-ho ! Mul{i
oameni mai fac pe grozavii pe lumea asta... porun-
cesc altora, cauti si-i bage in sperie{i, dar tot nu-i
rdnduiald, nici curi{enie pe pdmdnt...
lllIBNOV: Toli vor sd faci rdnduiald, dar nu-i ajuta
tapul. Oricum, ar trebui mdturat aici... Nastia !..-
Ce-ar fi si te apuci tu de curdtenie...
NASTIA : Sigur, cum sI nu ! Am ajuns slujnicd la
voi... (Tace cdteaa clipe) laca azi am sI md imbdt..-
Aga am si md imbdt !
lll]BNOV : Buni treabd...
l.[JCA : Ce te-a gdsit, feti{o, de vrei sd bei ? Adinea-
ori pldngeai gi- acum, poftim, zici cd vrei sd te
imbe{i !
ALrO$CA
tegte) A
VASILISA
(Aliogca
BL]BNOV
VASILISA
BUBNOV
VASILISA
BUBNOV
(sconte cupul pe u;a bucdtdriei gi
plecat ? Ai ?
'. (se intoarce cdtre el) Tol aici egti ?
se ascunde
f
luierdnd. Nastia
Ei
Luaa rdd)
(cdtre Vasilisa) Nu-i acas5...
: Cine ?
\rasca...
: Te-am intrebat ceva ?
Parci eu nu vdd... cum te ui{i
prin toat
col{urile.
VASILISA : lli uit si fie
n'a{i mlturat pAnd acum
cit si fie curat aici ?
o'rdine
-
ai inleles ?
? De cdte ori v'am porun-
BUBNOV: E rdndul actorului sd mdture...
VASILISA : Mie nu-mi pasd al cui e r6ndul. Dar dacd
vin sanitarii gi md pun la amend5, atunci... pe to{i
vi dau afard !
BUBNOV : (liniptit)
$i
din ce ai sd triegti ?
VASILISA : O scamd si nu mai vdd aici | (Se duce.
:2B
29
NASTIA : (siiddndu-t)
Iar dupi ce mi imbit, iar
_
s1
Rl6nS...
a$a vreau gi gata-l
BUBNOV: Asta nu-i mare lucru...
LUCA : Bine, dar din ce pricind,
ia spune ? Ci doa
aga, firl pricini, nu-!i iese nici mi'car o bubil..
(Nastia clatinti din cap in tdcere)
LUCA: Aqa... Ehe-he... oameni buni ! Ce
aieagi de voi ?... Hai si mI apuc eu de
Unde
{ineti
mltura ?
BUBNOV: In tind5, dupd ugi...
tul in seclia ta, neica... a mai rdmas putintel qi pe
delituri... (Se duce tn bucdtdrie)
AIIIDVEDIEV: (se apropie de Bubnoa) Ce-i drept,
sec{ia mea nu-i prea mare... gi cu toate astea c
rnai rea ca una mare... Adineaori, p6nd si-mi vind
schimbul, l-am dus pe cismarul Alioqca la sec{ie...
(le
sI vezi, s'a culcat in mijlocul strdzii, cdnta din
armonici qi zbiera :
,,Nu
vreau nimic, nu doresc
nimic !" Pe acolo trec trdsuri gi, deobicei, e circu'
lafie mare... putea sd ajungd sub ro{i, sd-l stri-
veasci, gi mai gtiu eu ce... Mare derbedeu... Aga .:a
adineaori... 1-am bdgat la ricoare. Tare-i
place sd
laci scandal...
llliBNOV: Vii diseard sd
jucirn dame ?
MITDVEDIEV: Viu... M-da... Ce mai face... Vasca ?
lll}BNOV: Nimic... tot cum il gtii...
A\IIDVEDIEV: Va sd zick... ii merge bine ?
litIBNOV: Dece nu i-ar merge ? Se descurci e1...
/UIIDVEDIEY : (cu indoiald') Se descurcX ? (Luca iese
in tindd cu o gdleatd tn mdnd) M-da..' pe aici cam
Lrmbld vorbe... pe socoteala lui Vasca... tu n'ai auzit
nimic ?
ItI]BNOV: Aud fel de fel de vorbe...
MIIDVEDIEV: Cici e1
ri
Vasilisa... ttt n'ai bigat de
seamd ?
lllIBNOV : Ce ?
A{I|DVEDIEV: Aga... Fiindcd veni vorba... lasd ci
:,tii
tll, dar te preiaci. Toati lumea vorbeqte...
(Aspru) Nu se cade sd minli, frate...
ItIIBNOV: Dece si mint !
A'IIIDVEDIEV: Asta zic
Ai
eu !... Ah, ce cdini I Se
spune cd Vasca
Ei
cu Vasilisa... cicd... la urma urmei
ce-mi pasd mie ? Nu-i sunt tatd, ii sunt numai
rrnchi... Atunci dece sd-gi batd
joc
de mine ? (Intrd
Cua;nia) Ce rii s'au ficut oamenii... De oriEice i9i
bai
joc... Aha ! Tu egti... ai sosit...
are sa
miturat.
(Lut:a se duce in tindd)
BUBNOV : Nastionca I
NASTIA: Ce-i ?
BUBNOV : Dece s'a repezit Vasilisa la Aliogca ?
NASTIA : A vorbit pe socoteala ei, cd Vasca s'a
sdturat de ea gi vrea s'o lase... gi si se incurce cu
Nataga... Am sd plec de aici... mi mut.
BUBNOV : Dece ? Unde ?
NASTIA : M'am plictisit... Sunt de prisos aici...
BUBNOV : (liniEtit) Tu oriunde eqti de prisos... qi
apoi to{i oamenii sunt de prisos pe lume...
(Naslia clatind din cap, se ridicd si pleacd, incet
tindii. Intrd Medaedieu. In urma lui aine Luca
mdtura)
MEDVEDIEV : Pe tine parcd nu te stiu...
LLICA : Parcd pe ceilal{i oameni ii gtii pe toli ?
,\{FDVIIDIEV : In seclia mea trebue si-i gtiu pe to{i...
dar uite cd pe tine nu te cunosc...
LUCA : Asta e din pricinl cd n'a inciput tot pim6n-
30
3l
CVA$NIA : Unde md duc, hop
Ei
garnizoana dupd
mine !
$tii,
Bubnov, azi la piaJd iar sla
{inut
de
capul meu, si-l iau de bdrbat.
BUBNOV: N'ai decAt... ce mai stai pe gdnduri ? Go-
logani are gi deocamdatd e un cavaler destul de
voinic...
MEDVEDIEV : Eu ? Oho !
CVA$NIA : Nu te mai lduda, nu vezi cd egti sur ca
un lup ! Nu mai pune gi tu sare pe rand ! Lasd,
drlguiule, ci eu sunt piliti, m'am fript odatl
;i
bine... Pentru femeie, mdritigul e ca qi cum ar sdri
iarna intr'o copci : dacd a fdcut-o odatd, apoi o
fine
minte cht trdierte...
MEDVIIDIEV : Stai si vezi... nu-s tofi birbalii 1a fel.
CVA$NIA : Numai cd eu am rdmas la fel ! CAnd l-a
luai dracu' pe iubitul meu bdrbdtel
-
si n'aibI
parie de linigte, nici de odihnd
-
o zi intreagi
n'am ic.;it din casi de bucurie : stiteam
9i
nu-mi
veuea a crcde cd a dat norocul peste mine...
A4llDVI]DIIi\z : Daci te bftea birbaful pe degeaba...
n'aveai de.cljt sii te
plAngi 1a polilie...
CVA$NIA: Opt ani de zile m'am pldns lui dumne-
zetJ -- qi tot nu mi-a aiutat !
MEDVEDIEV : Acurn te opreqte legea s5-|i bati ne-
vasta... acum pentru toate sunt legi aspre
Ei
r6n-
duiald ! Nu-i voie sI bati
pe nimeni pe degeaba"'
bitaia e numai
Pentru
ordine...
LUCA : (o aduce pe Anna) Iaid c'am ajuns, tArAg-
grdpig,'dar tot am ajuns ! Eh,
9i
tu ! Pdi se poaie
Ja umbli singurd in halui Ssta de slSbiciune ? Unde
ti-i locul ?
ANNA : (ardtdndu-i_) Mul{umesc, mogule...
CVASNIA : Poftim, e mdritatI... privi{i-o !
LIICA : E intr'un hal fir' de hal biata femeie... Se
tdra prin tind5, se proptea de pere{i gi gemea...
Dece-o ldsali si umble singuri ?
to
\).a
'
\'A$NIA : Arn ,.cipat-o clin ochi, si ne iie cu ieriare,
llicb ! Se r,ede ci
jupdneasa
dumneaei a plecat la
1r1imbare...
I ['CA: nlai
Ei
rdzi... se poate si laqi un on.] in voia
soartei ? Omul
-
oricum ar fi
-
igi are preful lui...
\il-DVEDIEV: Trebue s'o urmiri{i ! Ce vd iacefi dacii
rnoare ! Si nu iasi cine gtie ce belea... Blgaf i rle
-.eamd
!
l"llCA : Ai dreptate, domnule subcomisar...
\1EDVEDIEV
: ,\I-da.,. deqi eu... incl n'anr ajuns chiar
subcomisar...
I ['CA : Se poatc ? Dar ai o inf5liqare cle viteaz, nr
;rlta I
(Din tindti se aucle gdldgie, lropdit
;i
slrigdle
inrrtibu;ite)
\lf
:DVEDIEV : Te pomenegti cd iar e scanci:.i1 ?
IttltsNOV : A;a se pare...
(
.VA$NIA : i\ld duc sI vdd...
TiEDVEDIEV:
$i
eu trebue si rnd clLrc... Eh, slujba !
Ce'rost arc si-i desparli pe oameni cAncl se incaierir ?
Or inceta ei gi singuri... pdnd la urmi omul 1ol
,ibosegte
Ei
se lasi oigubag...
Ar trebui ldsali sI se
triati in voie, cdt ii
!in
cure1ele... atunci s'ar inci-
iera mai rar, pentmci ar
fine
minte loviturile rnai
rnuliS vreme,..
IIUBNOV : (se dti
jos de pe potul de sciuttluri) Asta
s'o spui gefilor tEi...
r-OSTALIOY
: (asudrle u5a irtltituri
;i
strigit) i\bram I
Dn-te... o omoari... Vasilisa pe Nata;a".. riu-te !
(Ct'cttrtitr, Meduedieu gi Bubnou
f
ug in tindti. I-ucct st:
uitit rlupd ei, cldiirrdnd din cap)
\NNA : Oi. rloamne... Biata \atasenca !
.
''-i
l.l-.CA : Cinc s'a lu:rt 1a bdtaie ?
: ,),)
r)r )
ANNA
LUCA
ANNA
LUCA
ANNA
tatdl
LUCA
Proprietiresele intre ele... sunt surori...
(apropiirtdu-se
de Anna) Ce au de impartit
Nimic... amdndoud-s ghiitui
te,.. sdndtoiise.'..
Cum te chiaml ?
Anna... Mi uit la tine... ce mult semeni cu
meu... cu taica... eqti la fel cle bldnd... nioale...
Mi-au muiat oasele de atdtea ori, incAt m'arn
nzit.de-tot....( lzbttciteste intr'un rds de bdirdu,
at gt ragustt)
t lttr!<nntp mnLto xronqutU,o
imbld
sacad
Corlina
il;
.'
t t oUi)
( t4p+)
h-
Do -u-w<dt L 6e_
31
-t4
-\
tat ._.L t pd lanlal :; a1 .n.
L1
1
(
lf
tlr
f, se,ari. Satin, Baronul, Crivoi Zob
1)
qi Titarul stau
patul de- scdnduri de l6ngi sobd
Ei
joacE
clrli, C
gi Actorul urmeresc jocul. BIbnov gade pe patul seri
9i
joa
dame cu Medvediev. Luca qade pe un'sciunel idng6 patui Ann,
Azilul de noapte e luminat d-e doud limpi: una-e atirna
intr'un cui pe-perete, tn dreptul celor ce
ioach
cirti, cealalt
se afli pe patul lui Bubnov.
TATARUL : Odati mai
joc qi gata !
BUBNOV : Gugatule ! C6nti ! (lncepe sd cdnte)
Soarel e rd,sare-epune...
CRIVOI ZOB: (continud)
Beznd'n temnild-i mereu...
cdrfile ! Aniestecd-le
: (impreund)
Zi gi noapte sentinelele
-.
e-eh !
Sub
fereastrd.ni
calcd greu...
'\NNA
: Bithi... cuvinte de ocarl.. de altceva n'anl
avut parte... de nimic !
I.UCA : Eh, las5, dragi ! Nu te mai amirl !
I'IIIDVEDIEV : Unde te vdri ? Bagi de seamd I
ITUBNOV: Aha ! Aga, aga, aga...
I'ATARUL : (ameninldndu-l pe Satin cu pumtrui.J
Dece vrei si ascunzi o carte ? Te vdd... eh. uite cr,'
om egti !
r;llIVOI ZOB : Isprdveqte, Asan ! Tot una
-
oricc
am face tot ne pungdgesc... Bubnov, dd-i drurnut I
ANNA: Nu-mi aduc aminte si fi mAncat vredati pe
s5turate... Pentru fiecare imbucdturd de pdine ritt
tremurat... De cAnd md qtiu am tremurat... Mi chi-
nuiam... ca nu cumva sd mdndnc mai mult deciit
altul.,. Toatd viala am umblat in zdrenfe'.' toatd
viata mea amiriti... Pentru ce ?
LUCA : Eh, copila mea ! Ai obosit ? Nu-i nimic !
\CTORUL :
Qatue
Criaoi Zob)- Bate cu valetul... cu
valetul, drace !
IIARONUL: Dar uite cd noi avem un pope'
CLE$CI : Orice ai face, tot ei
-cdEtigd.
SATIN : Daci aga mi-e ndravul...
MEDVEDIEV: Dama !
BUBNOV:
$i
eu am una... Ei !
\NNA: Si acum uite ci mor...
{ILE$CI :' Ai vdzut ! Cneazule
1),
lasd cdrtile ! Nu
mai
juca, ifi spun !
\CTORUL : Crezi ci el nu gtie
9i
fird tine ce are de
fdcut ?
IIARONUL : Bagd de seamd, Andriugca, c6nd rn'oi
repezi la tine, dracu te-a luat !
Rusia taristd
tdtarilor,
in care trllau acegtia
ACTUI. !I
Acelaq decor.
I
TATARUL : (lui Satin) trit
Te gtim noi cine egii...
BL]BNOV
si
CRIVOI ZOB
porecld care
guqatul. (N.
t1
Criuoi Zob
-
gugd strdmbi sau
36
in traducere iextualii inseamnb ::
trad.)
diidea in
asuprirea
trad.)
r\
Cnedz
-
oorecli care se
precld
care sublinia mizeria 9i
ln
timpul regtmului
tarist'
(N.
3'[
ll
TATARUL: Mai imparte odati. Ulciorul a mers I
apd gi s'a spart... gi eu tot aga !
(Clegci dd din cap
;i
se duce lct Bubnou)
ANNA : A{d tot gdndesc : doamne ! Nu cumva gi pe
lumea cealaltd tot chinuri mi agteaptd ? Nu cumia
qi pe lumea cealaltd o sI fie la fel ?
LUCA : N'avea nicio grijd ! Liniqtegte-te ! Are si lie
bine ! Acolo ai sI te odihnegti !... Mai rabdi pufin !
Tofi rabdi, draga mea... Fiecare induri in viatd ce
i-e dat... (Se ridicd
;i
se duce cu pa;i repezi irr
bucdtdrie)
BLIBNOV : (incepe sd cdnte)
Md pdzili precum ud place...
CRIVOI ZOB: Cd eu tot rtu pot sd
fug...
(Pe doud uoci)
Daru-nti-i de libertate
-
e'eh !
Nu pot lanlul sd mi-l rup...
TATARUL : (strigd) A ! Are o carte bigati in md-
neci !
BARONUL : (ru;inat) Asta-i... doar nu era sd
{i-o
bag in nas ?
ACTORUL : (incercd,nd sd-l cctnuingd) Cneazule ! Te
inEeli... nimeni, niciodati...
TATARUL : Am vdzut cu oclrii mei I E pungaq ! r\ir
mai joc !
SATIN : (adundnd cdrlile) Nu bate capul, Asan...
Doar gtiai ci suntem'pungagi. Atunci de ce ai pri-
mit sd joci ?
38
lJ'\ilONtJL: Ai picrdut -10
de copeici qi laci gilSgie
ca pentru 3 ruble... qi mai zici cd egti cneaz !
l,\TARUL : (furhs) Tlebue si joci
cinstit !
SATIN : Dece, mI rog ?
IATARUL : Cum -'- dece ?
S'\TIN : Uite-a,sa... Dece ?
I'ATARUL : Tu nu
Etii
?
.SATIN : Nu
;tiu.
Dar tu gtii ?
(7.dturul sr uiitt"r de ciuriii. Toli rdd cu ltohote de elj
CRIVOI ZOB:
limptit'iuitor)
Ciudat mai egti, Asan !
Pricepe gi tu !Dacd ei ar incerca si irdiascd
cinstit'
in trei zile ar criPa cir: ioame.'.
TATARUI- : Ce-mi pasil mie ! Trebue sd trdeEti citt-
siit !
CRIVOI ZOB: Iar ii dai zor c.v cinstea ! Hai mai
bine sil bem ceai... Bubnor' !
tsilBNo\,':
1.,
;i
utti lattluri, lanluri'..
$i
uoi
Pdzitori
de
fier'..
CRIVOI 7OB: Hai si mergem Asanca | (lese cdn-
tdnd)
Frdnge-a'u;, dar nu e chiP"'
(Tdlarut it nnreninld
pe Baron cu pumnul
;i
pleucd
'
duPu
Prictenul
lui)
SATIN : (cdtre Btrrrttt, rdzdnd). Lumindfia voastrl
iut ai c5lcat in strichini cu brio ! Cogeamite
om
inueiut si
nici sd mdslueqti o carie nu eEti il
:tut:;:;
IIARONUL : (fdcdnd un gest de nedumerire)
Dtactr
stie cum s'a intAmPlai...
AiioRUl : N'ai talent... n'ai incredere in dumneata"'
;i
fdrd asta..' nu
Poli
face nimic"'
39
,li
rl
ii
i'i
,lillt
iiil
MEDV'EDIEV:.
Eu arn o singur.d
clami... iar tr.r ai
ooua... m-da I
BUBNOV : Las' ci o muiere istea{d
nu se pierde
in
viafd... lrari, joaci
!
'
CLE_$CI : Ai pierdut,
Abram lr.andci
!
MEDVEDIEV : Nu-i treaba ta... ai in{eles !} Tu sti
taci...
SATIN : Am cdstiqat cincizeci gi trei de copeici...
ACTORUL: trei iopeici ii ulu'*.f.... Ou, la urma
urmei, ce si fac cu trei copeici ?
LqgA,^ (y.fu.
din bucdtdiie) Ei, l-afi jumulit
pc
_ Jqtqr
? Vd duce{i sI be{i vofcl ?
BARONUL: Hai cu noi !'
SATIN : Ag vrea sI vdd cum ardti beat I
LUCA : Nu ardt mai bine decdt tieaz...
ACTORUL : Hai cu noi, mogule... Am si_fi declanr
nigte cupiete...
LUCA : Ce-s alea ?
ACTORUL : Versuri
-
oriceoi ?
LUCA: Versuri I Ce nevoie^am de r.ersurile tale ?
ACTORUL : Uneori
-
te fac si r6zi... Alteori
-
te
intristeazd..,
SA-TIN :
.Ei,
cupletistule, vii ? (lese impreund (u
Baronul)
ACTORUL : Viu... vi ajung eu ! Uite, mogule, sii.1i
spun, de pild5, o poezie...lnceputul
l-am uitat... rir
uitat !... (lsi
f
reacd
fruntea)
BUBNOV : Gata ! Sja dus' pe copcd darrr;r rir...
joacd
!
MEDVEDIEV: Am migcat-o gre;it...
lua-o-ar naiba I
ACTORUL : Pe vremuri, moluld, cdnd orgz,nii;ut
nu-mi era otrdvit de alcool, aveam
memorie buna,..
lgutn
ins5,-poftim... s'a sfdrgit, frate I
pentru
tnine,
totul s'a sfdrEit ! De cdte ori recitam poezia
asta,
aveam un succes grozav... ropote de aplauze !
.fu,
frate, ha6ar n'ai ce inseamn& aplauzele... te iinj
40
lratei ca votca ! Adesea iegeam pe scend gi stdteam :
rrite a;a... (lu o pozd teatratd) Stdteam aga...
9i...
(Tace)
nu-mi mai aduc aminte... niciun cuvdnf...
rrn-mi' aduc aminte ! Poezia asta mi-era cea mai
drag5.,. E semn rdu, a;a-i rnogule ?
l,tJCA: Cum si lie semn bun, daci ai uitat lot cc
ti-era
mai drag ! In ce
ti-e
drag ili pui tot sufletul..'
\()TORUL : Ali-zrm biut qi sufletul, mo;ule... m'am
nenorocit, irate...
$tii
trr dece m'am nenorocit ?
Pentruci n'am avut credinti... Sunt un om isprdvit...
I-t.lCA : Dece vorlregti aqa ? Ilai bine... lecuelte-te'
Asculti. Vezi ttt, in zita de azi oamenii se pot vin-
deca de be{ie ! Te lecueEte fdri bani...
s'a flcttt
un spital numai pentrrt be{ivi... ca si-j caute
.pe
clegeaba, dupi ctrnr iti spuneam...
$tii,
lume,a
9i'9
clai' seama cii
9i
be{ivul e om... ba chiar se bucurit
cAncl un belir, vrea sd se caute ! Incearcd 9i
tu !
Du-te acolo.
.\CTORUL : (pe gdnduri) Unde ? Unde-i spitalul
dsta ?
I.UCA : Este... intr'un oraQ... cum ii zice ? Are aqa
un nllme... Lasi r:i-{i spun eu cum ii zice !... Uite
ce sd iaci : deocetmdatd
pregdteqte-te de plecare !
Nu inai bea... stipdneqte-te
9i
mai rabdd... Pe
urmi ai si te vindeci... 9i
incepi o via{i noud... ct:
bine si iei vierta dela inceput ! Ei, hotirdqte-te...
nu mai sta pe g6nduri...
ACTORUL : (zdlnbinrt) O via!5 noud... S'o iau dela
inceput... Aita-i minunat... M-da. . Dela inceput ?
$Ade)
Apoi... da ! Crezi ci sunt ln stare ! Nu-i
aga, mogule, ci sunt in stare ?
LUCA : Ba bine ci nrt I Omul poate orice... numai
si vrea...
ACTORUL : (brttsc, ptLrcd s'a trezit din somn).9iu-.
dat om mai egti I Deocamdat5, rdmdi cu bine I
(Ftuierii) &togulici 1a revedere.'. (lese)
.+t
ANNA ; Unchiagule !
LUCA: Ce-i, miicufl ?
ANNA : Mai stai de vorbi cu mine...
LUCA : (apropiindu-se de ea) llai si stim de vorlra...
(Clegci se uitti de
iur
imprejur, se upropie de sotiu
lui, o priuersfe
,si
gesticuleazd, ca
;i
cum ar urcu s{.t
spund ceua)
LUCA : Ce-i, lrdfioare ?
CLE$CI : (cu jtLrrtdtate de gurd) Nirnic... (Se itL-
dreaptd incet ccitre uqa dela tindd, rdmdne cAte!'.r
t:lipe in loc, ttpoi iese)
I-UCA : (urmdrindu-l cu priuirea) Nn-i vinc tt;or
nici bdrbatului tiu...
ANNA : Nu de el imi arde mie acum...
LUCA : Te bltea ?
ANNA: Inci culrl... Doar din pricina lui arn dat i,'r
ofticd...
BUBNOV : NevastS-mea... avea un ibovnic ;
strasiric
mai
juca dame, gmecherul...
MEDVEDIEV : Mm-m...
ANNA : Unchiagule ! llai s;rttne-mi ceva, dragi1 ..
Tare mi-e greu...
LUCA: Nu-i nimic ! Aga-i, m5icLrli, inainte tlc
moarte... Nu-i nimic, drigufl... Si nu-ti pierzi n;i-
dejdea... Uite, cum i{i spuneam, ai si mori
5i
ai-sI te linigteEti... N'are sd-{i nrai trebrtiascii ni-
tnic, n'are sd-!i mai fie teamd cle nimeni I Numai
linigte
;i
pace... Sd tot dormi ! A{oartea alini orict'
durere... ea e bund cu noi... Se spune cii abia dup;r
moarte te odihnegti... AEa-i, draga mea ! CI' de'
unde sI se odihneascd bietul om pe lumea asta ?
(Intrd Pepel. E cam amelit de bauturti, ciululi.t
;r
posomorit. Se a;eazd, pe patul de scdnduri deltt tt;tt
s,i rdmd,ne tdcut
;i
nemigcat)
42
ANNA : Dar claca
;i
acolo te agteaptd.tot
chinuri ?
r ulCa ; N; te aqireaptd
nimic ! Acolo. nu-i nimic !
'
A;;;-;tl
Acoio c' numai
pace, qi altceva
nimic I
;;;t ie ctr.me inaintea
domnului 9i
al sd-ti spuni :
ijffi;;
pil".Et., iatd c'a sosit roaba ta' Anna"'
ntfnVEOrdV
:
iaipru)
Dar ttr de unde
qtii ce att
sd spunl acolo ? Ilh. cine-ml estl"'
(Cdnd atttle
glosul lui Medaediea'
PepeI i;i inalt'it
cuPul
6i'l
ascultd)
LUCA : Se vede ci
;tiu,
domnule
.subcomisar"'
,r"ltijvnorbv-t
go,in7;i.; lt"' au t De"'
treaba ta"'
Cu ioate cd... ett nu-s chiar subcomlsar"'
tsUBNOV:
I{i iau doud"'
,fribvPnrev',
Ah, fir'ai tu s'l iii !
I-UCA : Dumnezeu
are si se uite la..tine
cu bldndetr:
' ".i;;
auioii",
iar-apoi
are sd zic6". o
gtiu eu
1t'.'
t# ;;i;j'ei".,
ui"
'e
zica' duceti-o
pe. A.nna in
iri,'.e-="
"aif,ntutc-a-
in pace"'
ltir-r
eu c6t de grett
;';riJ.".-
ti"Uu.
ia- ii" iare obositi"'
Ldsati-o
pl
Anna sd se odihneascd"'
artxa''
"kdiaiiril
dntr.tiuEut""'
cdt e.qti de bun"' m5-
car de ar fi aqa i'Bl;;.ar
fi sI fib liniqte
acolo"'
sh nu mai simt nimic"'
LUCA : N'ai
.e .lmii'i
'iii'are
sd te- nrai
doari nimic
!
crede-rnd
! Tu sdtmo;';
b;;"iie'
idrd
teamd"'
Sii
;tii d.i;-rnine
cd moarttu
e buni cu noi'
aqa curn
*-u mume
cu un coPil
mic'".
ANNA : Dar...
poate"' cd ma lac Dlne /
ilileA
i
iiulra;''Lu
t'' uun I Ce str te chinue:;ti
iar ?
AllfrA : Bine,
dar"' incd-
pu!in"' a9 vrea sd mai
"'i;;;.t;..."puiin
de tot ! Dhci
pe lumea cealal"5 nu
;;;".;"i.''hlnuii. '
atunci
poi sd mai rabd aici"'
Mai
Pot
si indur
!
43
LUCA : Acolo nu mai e nimic 1,,, Doar...
PEPEL : (ridicdndu-se) E adevdrat...
,.1ar,
poate sb
nu fie chiar aga !
ANNA : (speriatd) Doamne...
LUCA : Aici erai, craiule.,.
MEDVEDIEV ; Cine strigi ?
PEPEL (apropiirrdu-se de el) Eul Ei qi ce poi'
tegti !'
MEDVEDIEV : Sd nu strigi degeaba. asta vreau !
Orice om trebue si se poarte cur,iincios.
PEPEL : Eh... zevzecule !
$i
dsta mai e unchi...
hoho !
LUCA : (cdtre Pepel, incet) Ascuiti, nu
fipa
ala I
Nu vezi cd frrmeia e pe moarte... Buzeie i s'all si
invine{it... n'o turbura I
pEpEL
: Pe tine, moqule, iacl te ascuit ! Sd gtii
c5-mi placi, frate ! Egti tare bun de gur5... fru-
moase basme mai scornegti ! Cu toate ci minli, e
o pldcere si te asculte omul... qi prea pufine lucruri
i{i fac pldcere pe lumea asta...
BUBNOV : Vorbegti serios
*
muierea e chiar pe
moarte ?
LUCA : Pe cdt se pare, nu glumeEte...
BUBNOV : Va si zicd, are sd inceteze cu tusea.'.
llult ne-a mai suplrat cu tusea ei... Iti iau doud !
MEDVEDIEV: Ah, trdzni-te-ar I
PEPEL: Abram !
MEDVEDIEV: Pentru tine nu-s Abrant...
PEPEL ; Abragca ! Nataga e bolnavd ?
MEDVEDIEV: Ce-{i pasi
}ie
!
PEPEL : Ia spune : Vasilisa a bdtut-o rdu ?
MEDVEDIEV: Nici asta nu te privegte ! Asta-i o
chestie de familie... Cu ce drept te amesteci tt-t ?
PEPEL : Cu sau flrd drept.., numai si vreau, qi n'o
mai vedefi voi pe Nataqca !
.14
\IEDVEDIE\- :
llasa
iocul)
Ce spui ? De cine vor-
iie;ii tu aEa ?
'De
n6poaia.mea.'. ah, tdlharule !
I,EPbL: Oi il eu t61har, dar tu nu m'ai
prins cu
nimic...
rtEOVgOtgV : Lasi ! Lasi ci te prind eu"' in ctt-
r6nd...
l,FiEi', Dacd md prinzi, prai o sE se ale.age 4,9
!o'
".-iLrf
vostru... Nu ctrmva i{i inchipui cd o si tac
,r, iata iudecitoruiui
J. in.ttuc{ie ?^ Paqte murgule
iarbd'verde ! Au sd mI intrebe: cine te-a indemnar
:;
j;ti
-;i
ji-;
uanaul
pontul ? Miec-a CostAliov ei
tu"u.iia-lu i Cln" a tdinuit lucrurile furate
? Migca
Costdliov ;i
nevast[-sa
!
.rlEnf,;nOfnV,
Min{i I N'au si te creadi
!
ir'E-PELi Bu u, sa'ma creadh,
pentruci 6sta-i ade'
I'aiJ i ea
si
pe tine atn sd ie rag'-la api"' ca sd
.tlil
p"tofi
dm sI vd nenorocesc'- diavoli
ce sun-
reti
-
ai sd vezi I
\titdvrolExi",'i"u"i*acll)
tolin1i ! Acuma"'
min{i
i
"^D;;..:;;liu
ii'-am
fEcui er'r
iie?
Cdine
turbat"'
ntEpEt : Mi rog, ce bine mi'ai l5cut tu mie ?
I.UCA: AE-ga
!
ir"r-.oi EriiEt,
(catre Lttcu)
Ce tot"'.suieri
! Ce lc
rrmc.teci ,na* nulii ftt# o'io i
'{ici
e vorba
dc
,"r rliuiald intre neamuri
!
irt:dNOV'
(fttre [,,riS
Vezi-li de treabl
! Sd ntr
n:
lcpim 1a caP dacb nu ne doare I
llliT',' fimeittl
Nici nu md amestec ! AtAta
am
".';;i
ti".pitn
i dach n'ai ficut cuiva un bine'
in-
seamnd cd ai iicut rbu."
UenVEnf eV
'
1,r;i
ii;':ttt)
Chiar a;a I Noi aici"'
'n.
.iinouqtem
'cu
totii," iiar tu cine eqti ?
({ese
retede. bambartirtd
suPdrat)
-UiA,-'
S;a speriat cavalerul". da-da, vid eu ci
,r*ii niste treburi cam..' incdlcite treburi
!
l'f
pEl
: .4 iugit sI se ptr0ngh \rasilisii"'
45
i
r;1"
, !t
I ii
|
'l
I
ir
BUBNOV : Prea iaci pe grozavul, Vasili. De unde
atdta indri zneald' la {ine... bagd de seamd"' indrdz-
neala e buni cAnd te duci in pddure dupd bure!i"'
aici insi, n'are ce ciuta... CAt ai clipi din ochi att
s5-ti suceascd sdtul.'.
PEPEL : Nu mii spune ! Ntr, pc noi 5;tia delri
Iaroslav nu ne dobori cu una - cu riouI"' Dacd e
rtzboi
-
atrtnci hai si ne rizboim...
LUCA : Chiar aga flicdule. ai iacc mai bine si-!i
iei tdlpigi!a de aici..'
PIIPEL : Incotro s'o apuc ? Ia spLtttc
"
t,LlCA : Pleaci... in Siberia...
pnpgl '.
Ziu ! Asta ntr ! llai bint astept si tnit
trimiti in Siberia pe cheltuiala statului"'
LUCI!: Ascult5-mi !e
mine --
pleaci in Siberia !
-
A"olo o si-!i gdseqii un drum'.. Acrilo e nerroie tle
oameni ca tine !
pEPEL
: Drumul metl e hotlrit clinainte ! Tatil meu
gi-a petrecut viata prin- inchisori
-si
mie mi-a prc-
gdtit'aceea;i soarti... De copil lni se tot spunea :
ho{ule, odrasld de ho!...
I.UCA : De-ai
;ti
ce frumoaszr farii
e Siberia !
()
-l-a
cle aur ! tline-i voinic
;i
deqtept, triegte acolo
ca in rai !
pEpgl-
: Ascultd mogule ! Dece tot incliusi vntte
qi
nevrute ?
LUCA: Poftim ?
PEPEL: Ce, ai surzit ! Dece tot sprri tninciuni' t':
intreb ?
LUCA :
$i
mI rog, cu ce te-am rnintit eu
pe tine ?
,
PEPEL :
'Tot
ce iese din gura ta, e minciund... Dupii
tine gi coio e bine
Ei
dlncolo e bine... I Dar totui
e minciuni ! Ce rost are ?
LUCA : Crede-mi pe mine ! Du-te
;i
ai sii r,ezi sin-
gur... Ai sl-rni mu1{ume;ti... Dece sir umbli telelcrr
pe aici ?
$i
apoi... la ct' ti-ar folosi rdevdtul ? Iii
46
gAndeEte-te ! Poate ci adevirul te-ar pocni in moa-
lele capuiui ca un toPor'.'
_
1)[1PEL :' Nici cl-mi pasd ! N'are decdt si rtl poc-
neasczi...
I UCA : Ciudat orn mai egti ! Dece sI te nenoroceqti
singur ?
llr.lBfiOV:
(le
1ot trincdni{i ? Nr-r pricep..' Ce adevdr
iii tt.t u"
!ie,
Vasca ? Ce nevoie ai
-de
el ? Ade-
vdrul despie tine it gtii doar...
9i
apoi il gtie toatl
Iumea...
I)EPEL: Stai, ntt tnai croncdni I LasS-l szi zicd el"'
asculti, mognle : este dumnezeu ?
(Luca zdnfteste
9i
tace)
IiIJBNOV: Triirn cu io{ii." ca ni;te aqchii duse de
api... cincl se cliclcqte o casS'.. a;chiile se aruncii
ue s611i...
I'EPI.-i- : Ei ? Ir:te ,ltttnnezeu ? Sptrnc
"
l.tJCA : (incet) Dzrcb crezi in el este; daci ntt
crezi
j
atunci ntt este'.. Ntr este decit cee'ace crez-i
tLt ci este...
(Peltel tuce,
trtriuind.u-l
tte
biitrdrt ctt mirare
si stdruinld)
trSLIBNOV : lld cluc sd beau ceai". mergeli
la cAr'
ciumi ? Ei ?
I-UCA : (cdtre Pepet) Ce te ui{i la mine ?
['EPEL:'Aga... s{ai-pu{in ! Inseamnl c5"'
nUeXOV:
'Atunci
me'duc singur.'.
(Se indreapiti
spre uqri si in tlrum se intdlneEte cu l/asilisa)
PEPtrL : Va sI zic.A... tu..'
VASILISA
'.
{cti!re Bubnou) Nastia e acasl ?
TJUBNOV: Nu... (Iese)
PEPEL: Aha... ai sosit"'
\/ASILISA : (apropiindu-se de Anna) folai trieqii ?
47
LUCA : Las'o in pace...
VASILISA : Dar tu... ce caufi aici ?
I-UCA : Pot sd plec,.. dacl trebue...
VASILISA (indreptdndu-se spre odaia lui Pepel'1
Vasili ! \/reau sd-!i spun ceva:..
(Luca se duce la uga dinspre tindd, o destltide
$iapoi
o trdnte;te cu zgomot. Dupd aceea se calitrd tiptil pc
patul de scdnduri gi de acolo pe cuptor)
\/ASILISA: (din cc:nlero lui Pepel) Vasia... r,ilro
incoa' !
PEPEL : Nu viu... n'ant chei...
VASILISA : Dar... ce ai ? Dece egti supdrat ?
PEPEL : iVti-e 1ehamite... m'am sdturat de toatd l6n-
cezeala asta...
VASILISA :
$i
de mine... te-ai siturai ?
PEPIIL :
$i
de iine...
(Vasilisa i;i trage irLciudutd
;alul
pe umeri
;i
strdri-
gdndu-;i bralele pe piept se duce la patul Annei, dri
t:u btigare cle seamd pologul la o parte, se uitd, apoi
se ?nloarce inapoi la Pepel)
PEPEI- : llai... vorbegte...
VASILISA : Ce sI mai vorbesc ? Dragoste ctt sila nit
se poate...
$i
nici nu-mi sti in fire sb cer de po-
niand... Iti mul{umesc pentruci mi-ai spus aCe-
viru1...
PEPEL : Ce aclevbr ?
\TASII-ISA ; Pii ci te-ai slturat
adev5rat ?
(Pepel o
S;riaeqte
in tdcere)
\iASILISA : (apropiindu-se de e!) Ce te li{i aga ?
mh mai cunogti ?
pFpEL
: (o[idrtdi Frttnroasii nrai e;ti, \rasca...
.48
meia ti pwte ntdna pe gruftraz, dar el
iacc
o mi;.'.
care tlin. umdr gi o dd Ia o parte)... Dar niciodatd
nu mi-ai fost dragd'.. Am trdit cu tine, dar cu toate
astea... nu te-am indrigit niciodatd'..
VASILISA : (incet) AEa-a..' Bine-e...
PEPEL: Nu inai avem nimic de vorbit ! Chiar nimic".
pleaci de ldngd mine...
VASILISA : 1ii-a chzul alta cu tronc ?
I)EPEL : Nu-i treaba ta... Chiar de-ar fi a;a
-
tot
nu te-ag trimite pe tine s'o pe{eg!i.'.
VASILISA :'(cu thtc) Riu
faci'.. Mai qtii, poate cI
ti-as oeti-o...
PEPEL':
(bdnrtitor) Pe cine ?
VaSntSA :
$tii
prea bine... ce te mai
prefaci ?
Vasili... mii: imi place si spun totul
pe
91eau"'
(Coboard
si
mai mult glasul) N'am sl-!i ascund"'
cI m'ai ijsnit... Nu ti-am
greqit cu nimic
qi tleodata'
parcd m'a"i fi piesnit cu biciul... Ziceai cd rni iu-
besti... si din senin...
PEPb-L ,
.
Ba nu-i din senin... demult am vdzut cd
^
?ailultet, muiere... Femeia trebue sd aibd sullet"'
noi blrbafii, suntem ca nigte fiare.'-
.noi
avem ne-
voie ca femeia sd ne indemne ia bine"' tu, ins5'
la ce m'ai indemnat ?
VASiI-ISA : Ce-a fost, s'a isprdvit... Eu
nu-i stipdn pe voinla 1ui... Nu mi
nu-i nimic ! Fie gi aga...
PEPEL : Bine, gi cu asta basta ! Ne-am
frumosul, fdrd scandal... ioarte bine !
\/ASII-ISA : Nu, stai pu{in ! TotuEi... cdt am trdit cu
tine, am tras ni-dejde cd o sd md ajuli sd ies din
mocirla asta... cd o si md scapi de bdrbat, de un-
chiu... de toatd viafa asta...
$i
poate cd nu pe tine,
Vasia, te-am iubit, ci... nddejdea mea, gdndul dsta
l-am idbit in tine... Pricepi ? Am aqteptat sd mI
scoti de aici...
gtiu cd omul
mai iubeEti...
despir{it cu
4 - Aillul de n:apte
49
PEpEL : Tu nu egti un cui, nici eu nu-s clegte...
$i
eu credeam cd tu, istea{i curn egti... da, isteaii...
tare dibace mai esti !
r/ASILiSti
: (uittc (iprad.pe de tot
;i
se aplecLcd. spre
e/) Vasia ! Hai sii ne ajtrtilnl intre noi...
PEPEL : Dar curn ?
VASILISA : (in
5oai;!ti,
n1"ti.<at) Sori-mea... ifi piace,
gtiu, eu...
pnpnl
: l)e asta o qi ba{i curnplit ! Bagi de scami,
Vasca ! De ea
-
si nu te atingi !
VASII.ISA : Ai rlbdare I Nu te aprinde ! Crice sc
po,a1e-. face in liniqte, cu irumos.ul... Insoari-te cu
ba. Vrei ? Ba 1{i mai dau pe deasupra
gi bani...
\rre()... Lrei sute rie ruble I DacI strAng mai mult,
ili ciaLr gi mai mttlt...
PEPEL : (ddndu sc lu o
1,t'trtc)
Stai pu{in... cttm aga ?
Pentru ce-mi fig;iduegti toate astea ?
VASILISA: Scapi-mi cle barbaiui meu ! Ia-mi
gtreangul Ssta de pe gdt...
PEPEL i
lltutera
lniet)"Asta urmireai ! Oho-ho !Cu
cAti dibXcie ai pus totul la cale.'. va si zicd, bir-
batul vrei sd
!i-i
bagi in groapS, ibovnicul in ocnii,
iar tu...
VASII,ISA : Vasia ! Dece sI intri in ocnd ? Nu-i
nevoie s'o faci cu mdna ta... pune pe altcineva ! Si
apoi, chiar de-ai face-o tu, cine are sd afle ? Gdn-
deg'ie-te la Natalia ! O si ai bani... o si pleci
undeva departe...
1,'e
mine md scapi din robie pen-
tru toideauna
Ei
dacl sord-mea n'are si ma.i iie
ldngi mine, cu atdi mai bine pentru ea. N'o mai
pot vedea in ochi... sunt furioasd pe ea din pricina
ta... gi nu md pot siipAni... o chinuesc pe biata
fati. o bat... aqa o bat... ci pling
Ei
eu dc mrla ei...
Dar tot o bat...
$i
am s'o bat mereu !
PEPEL : Fiard ce egti ! Te mai gi lauzi cu cruzi-
mea ta ?
50
VASILISA:
Nu mi laud
-
ili spun iiiic'riirul' GAn-
a.itot". Vasia... De doud ori ai stat ia inchisoare
Jiti'nii.i",
bdrbatului meu..' din
.priciira
ldcomiei
i;i...'i;i ;"gc singele ca o pio;ni{a"r dc pairu ani
ti-i
=ugu!
"Spune
9i
t9, Ssia-i utt bilbat
pentru
-in",t
-p"
Nataqa
'o
chinuegtc intr'una, iEi bate
j*-
A"
"u,
din calicii n'o sccate ! lie otr:zivegtr:
via{a 1a toli...
PEPEL : Bine rnai gtii sd incurci iiele"'
itabusa
'
Tot ce-ii ipun
"
foarte iimpede"'
Numai
un
prost n'ar
PricePe
ce vreau"'
{.Cost(tlioaintratiptil;iseapropiepeluri;dcei)
PEPEL : (cdtre Vasitisa)
-l]ai','
pleacd !
V"A'SIflSa',
Canaeqte-te'
bine |
'(lt
uede
pe bdrba'
^]ii
LiS ce cauli aici ? Te
{ii
dupa mine ?
(Pepel sare in sus sl-l
aruncd tui Costdlirta
o priaire
'
f
u.rioasd)
COSTALIOV
: Eu sunt"' eu !
$i
.v-oi
c9 iiceafi aici"'
"".i"g;;i?
'sieGrti
de vorbi i (Deodatit incepe
sa
bafr afn picioar:e
;i :d .lip: .ta're,
cu.
ryn
glas pili'
o"a'iit , Vasc.,'.. aItrrisito
!'
'Calico"'
tiria
! (Se sp.e-
'rin
ii pripiiitt lui
!ipete'
la car.e ceitatli
,nu I:t!:: 'riora'Arianaoi
rumAn ftculi ;i
ncmi;tntt1
D991n!
iartd-m5...
iar m'ai impins in plcat Vasiltsa"'
le-am
.lrii"i"p..te
tot...
(lniepe din nctu sd strige) Mar;
iu .ri.itu ! Ai uitat sa torni
unidelemn
in can-
o?r.-.
-nr.ttemutJi"--cuiito"'
scroaf d"'. (Se repede
la Vasilisa,
ca .7i cum ar trea s'o loaeasca'
dur
mdinite-itremurd.VasiLisaseind'reaptdincet'spre
usa tindei, intariL,nd
mereu capul spre Pepel)
.
PfiEi'i'?;'at:r)
cititiu)
Ieqi
ii""."
! Sierse-o
!
COSTALIOV
:
f tiiil
Eu'srtnt
stdpirn
aici I Ttr sd
iegi afari, tu ! Borlaqule"'
5i
lE|PL.' _
^(cu
glasu! sugrumut) Iesi a trra, Jlisca.."
COSTALIO\/: Cum indrizneqti-! Eu arci... am sa'te...
(Pepel il ?.nsfacd de guler
;i-t
sgdftde.
pe
cuptor se
aude cineaa
foindu-se
gi cdscdnd zgomatos. Pepel ii
rtd drumul lui Costdlioa. Btitrdnul
fige
alurii, riic'niru!)
ITEPEL : (sare pe patul cle scdndurri) Cine-l acolo...
cine-i pe cuptor ?
LUCA : (scoate capul) Ce-i ?
PFIPEL : Tu egti ? !
LIICA : (lini;tit) Eu... chiar eu... of, doamne Isuse
Hristoase !
PEPEL : (incltirie usa din spre tindd, cautri zdaorril
_
;i_ryu-l
gdseste) Ah, drace... Mogule, di-te jos !
LUCA: Numaidecdt... iaca, mI dau...
PtrpEL
:
(brutal)
Dece te-ai coco{at pe cuptor ?
LI-ICA : Da' unde era si stau ?
PEPEL : Bine, dar... parci te duseseqi in tindl ?
LUCA : In tind5, fr5fioare, e prea frig pentru Lrn om
bitrAn ca mine...
PEPEL : Ai auzit tot ?
LUCA : Fireste ! Cum sd n'aud ? Da' ce, suni surd ?
Eh, fl5cdule, si gtii c'a dat norocul peste iine...
Mare noroc ai avut !
PEPEL : (bdnuitor)
Ce noroc ?
LUCA : Apoi cd m'am urcat eu
ne cunior..
pEPEL
: Bine, dar... dece ai inceput si te loiegti
acolo sus ?
I-UCA : Apoi, de, mi se flcuse prea cald... spre noro-
cul tdu de orfan...
$i
pe urmd m'a bdtut un gAnd :
nu cumva mi-am zis. si gre;eascd f1dciul...
ii
sir-l
str6ngi de gdt pe bdtrdn...
PEPEL : Da-a... eram in stare... i1 urdsc...
LUCA : Parci-i mare lucru ? Asta nu-i o treabd
grea... De cAte ori nu gregesc
oamenii aEa...
52
l)ilPEL : (zdmbind) De unde gtii ? Te pomenegti cd
ii ii gre;it
;i
tu cindva ?
{.UCA : Mii bdiete ! Ascuitd-md tu pe mine: di-o
incolo pe muierea asta ! N'o mai 15sa si se apropie
de tine
-
cu niciun prei ! O sd-i faci ea gi singurd
bdrbatului de petrecanie, ba chiar cu mai muiti di-
bdcie decdt tine, n'avea grijd ! Nr-r te lua dupi drd-
coaica asta... Uite-te la mine, mA vezi cd-s pleguv ?...
Dece crezi tu c'am chelit ? Iacd, tocmai din pricitta
muierilor... Ca eu poate am cunoscut mai mulie
muieri decdt am pdr in cap... Cdt clespre Vasi-
lisa... nici nu se afld pe lume dihanie mai rea !
PEPEL : Nu-mi dau seama... dacl trebue sd-ti mui-
{umesc,
ori poate ci
Ei
iu...
[.UCA: Nu mai spune nimic ! Mai bine ca mine tot
n'ai si zici ! As-cultd-mi
pe mine: ia-o de bra{ pe
fata care-{i place gi luati-o la sinitoasa ! Pleca{i
cAt mai departe...
PEPEL : (morocdnos) Pas de mai infelege oamenii !
Care-s buni gi care-s rdi ?... Nu mai pricep nimic"'
LUCA : Ce-i de neinteles aici ? Omul trieqte
in lel si
chip... dupi cum ii este pe suflet,
-a99
se
9i
poartd"'
azi'e bun, mAine-i riu...-Iar daci fetiEcana asta
{i-a
.Xrrt .u tronc de-a-binelea...
pleca{i impreuni
;i
gata socoteala... Iar de nu
-
pleaci singur... E;ti
tdndr, mai ai vreme sd-fi gdsegti o muiere...
PFPEL : (iL apucd de umdr) Ia ascultl
-
dece-mi
spui toate astea... ?
LUCA: Stai pu{in, di-mi drumul... Sd vdd ce face
Anna... ci iare rdu mai horciia adineaori...
(S"
apropie de patul Annei, dd' perdeaua
.la .o
parte,, se
iita'gi o atinge cu mAnq. Pepe! ingdndurat
9i
bui-
mdcii, nu-l sldbeSte din ochi) Doamne Isuse, prea-
milostive ! Odihnegte in pace sufletul roabei tale
Anna...
53
PEPEL : (in
;oaptr?)
A rnurit ?... (Se ridica in udrlui
-
_p-icioarelor
;!
tc
uild spre pat,
fdrri
sa se cpropic)
LUCA : (incet) A scipat de chinuri !... Dar unde o fi
bdrbatul ei ?
PIPEL : La circiumd, pescrnne...
LUCA : Trebue sd-i spunem...
PEPEL : (tresdrind) Tare nu-mi plac mor{ii...
LUCA : (mergdnd spre u;d) Dece si-fi placi ?... Cei
vii trebue si-{i p1aci... pe cei vii sI-i iube9ti...
PEPEL: Viu gi eu cu tine...
LUCA;
Ji-e
fricd ?
PEPEL : Nu-mi piace...
(les in grabd. E pustiu gi lini;te in incd.ptre. Din
tindd se aude un'n:#roo'
i?i!;.'i;'n"t
;i
ciudat' Apoi
ACTORUL : (se opre;te in prag
;i fdrti
su inchidd
uga, strigti
lindndu-se
cu mdinile de usciar) Hei,
mogule ! Unde e;ti ? Mi-am adus aminte... rrscultS.
(Cldtindndu-se, inainteazd ctt doi pa1i, ia poza
cuuenitd
;i
declamdf
Domnilor ! Spre sf dt'Llul cltleuti.r
De nu gdse;te lumea rirumu,!
-'
Fie preamdrit nebunul
Ce-i croe;te-un ais strdlucitar !
(Nataga apare ln ugd, in spatele Atlart;iiti)
ACTORUL : A{oEule !...
Dacd mdine soarele-ar uita
Calea pe pdnzdnt s'o'mbrace'n ruzii,
Lumea' ntreagd mdine-o lutnineaza
I/r'un nebun, cu mintea sa...
NATA$A : (rdde) Caraghiosri!':
! Iar te-ai
pilit"'.
^
ACTORUL i
linlarcAndu-se
ctitre et)
,Aha,
tu eqti ?
-nai
una"-i mo;ulicI... Drdgu{Lri rie'ei ! Se v':de cd
nu-i nimeni aici... Nataga, rinrii cu blne ! Adio"'
da!
NATA$A : (intrdnd) In ioc si-ini ii dat bunzi seara,
i!i ier rilmas bun...
,\CTORUL : (ii aiine drumu!.| ilu rrlec"'
nra duc"'
bu* vine
flimS\Iara
-
n'o s:i ilii mar vccieti pe
aici...
NATA$A : Lasi-ml sd trec... unde viei si
1-r.1r:'i
?
'/t,CTORUL
: Sd caut ora$u1 acela... sii ma lccuesc"'
.Si tu sd pleci de aici... Ofelia... du-te ia min!'stire"'
Pricepi
-
existd ttn spital.netrilu organisme"'
pen'
tru b'efivi adicd.'. un spital
grozav"' cil mari-'.]ora"'
cu pai'Coseali dr marmori ! Acolo-i lumltti" cura-
ienie,
mancare.'. ;i
iotul pe gratis !
$i-
par''-ioseald
de marmord zdu ! Am s5-1 gisesc' am sd ma vlndec
;i.'l;;;il
am sx fiu om..''Sunt
pe cale cle a nri
naEte din nou... cum a spus"' regele"' Lear ! Na-
i;r;... la teatru mi numbsc Sveriicov-Zavoljschi"'
Aiti nimeni nu $tie
asta. nimeni ! Aici n'a'm nulne"'
iii';;;';;r;n
.at
"
tJe dureros sd-{i pierzi numele ?
Pdnd ri
cdinii au nlrme...
(Nataga il ocole;te
cu hdgare de.se.amd
pe A':lor' se
'
--
'
op,rnt te lttngti rso-tul
Annei
si prittesle)
ACTORUL : Fdrd nume eqti L1n om mort"'
XAiASI : Priveqte..'
riragul mlu:': a muiit'."
ACTORUL : (ctdlinand din cap) NJU se p9ljtl'"'
NAiATSA : (ddnrlu-se irtupoi) Zirtr aga"' uiid-ie"'
BUBNOV:
(in usd) Ce-i de vizut-1.
.
NATA$A : Apoi Arina... s'a
prapddit !
BUBNOV : Va si zicd, n'o sI mai tu;easci (Se apro-
pie de ptttul Annei, se uitd', apoi se du-ce lu lacul
54
55
9dz)
Trebue sd-l anunllm pe CleEci... asta-i treaba
1ui...
ACTORUL : Mi duc eu... am sd-i spirn... ci gi-a pier_
dut
;i
ea numele !... (Iese)
NATA$A : (in mijlotu! camerei) Ara are sd se in_
tdmple
.si
cu mine....intr'o bund zi,
;i
eu tot l;r...
_,'Stp^,p_ivniJd...
am sd cad singuri gi'oropsitii...
'
BUBIJO\/
;
(asterrtnrtrl
ni;te zctrc,tlc pa potttl snu
)
Cum ? Ce tot morrnii ?
NATA$z\ : Ulte aga... r-orbeam singuri...
BUBNOV : Il agtepli pe Vasca ? Bagii cle seami
__
Vas,'tr nrc sI tc nenoroceast i...
NATA$A : Parcd nu-i tot una cine mi nenoroceste ?
Atunci inai bine sd fie el.
BUBNOV : (se culcd) De, treaba ta...
NATA$A : Iacit5... e mai bine c'a murit...
,si
totLr;i
md doare inima... Doamne !... La ce mai' triesle
omul ?
BUBNOV: Asta-i soarta fieciruia : te nagti, trdegti
un timp gi mori.
gi
eu am sI mor... si tu... Afurjci
dece si-{i mai pard r5u... ?
(Intrd Luca, Tdtarul, Criuoi Zob, ior in urms tuturor
aine Clegci
; umbld gdrbortit
;i
cu pasi rari)
NATASA: S-st ! Anna...
CRIVOI ZOB: Am auzit... dacd a murii, apoi dum-
nezeu s'o ierte...
TATARUL : (cdtre Cle;ci) Trebue s'o sco{i atarl !
Scoate-o in tindi ! Aici-un mort nu-i voie' sd stea,
aici
-
trebue sI doarmd om viu...
CLESCI : (tncet)
O s'o ducem afard...
(Toli
se apropie de pat.
Ctegci se uitd la neuasta lui
peste
umerii celor{aQi)
56
CRIVOI ZOB: (ciitre Tdtar) Crezi cd are sb mi-
roase ? Nu te teme, n'are sb miroase... s'a uscat
toati
.incl
de vie...
NATA$A : Doamne ! Nici micar nu vd e mi1i.'. ba-
rem, unul sd fi spus o vorbi ! Ce oameni !...
I-UCA : Nu te neciii fetito... n'ai dece I De asta tre
arde noui... noud- sd ne fie mila Ce rnor{i ? tjlr,
clriigu{d ! Nu ne e noui mili de cei vii... nici cle
noiln$ine nu ne esie mili..'
9i
tu mai vorbe;ti !
IIUBNOV : (cascdnd)
$l
apoi
-
moartea
nu s,:
sperie de vorbe !... Boala da, ea se sperie cle vorbe,
moartea insd, nu !
TATARUL : (depdrtdndu-se) Trebue sX chemi
poiifia"'
CRIVOI ZC)g i Polilia trebue chemati negreqit !
Clegci ! Ai anuntat
Poli{ia
?
CLE$'CI : Nu... trebue s'o ingrop'.'
Ei
n'am decat
patruzeci de coPcici...
CRtVOt ZOB: N'are aface' Intr'o imprejut'are
ca
asta
-
ai si ie imprumu{i"..
9i
de nu, o sd punem
mdnd dela m6ni'.. unul cinci copeici... fiecare cdt o
putea... Dar-polifia s'o anun{i... cdt.mai repede ! Ca
nu cumva sa creadd cd tu ai omorit muierea"'
sau
mai
Etiu
eu ce... (Se duce la patul d.e scdndurl
'sl
se
pregdtegte sd se culce ldngd
Td!a!)^
NArnlSn':
(se apropie de phtul lui Bubnoo) Uit.t'"'
^.u-
,*'t'o vi.", m.t"u'.. totdeauna visez mortii"'
rni-u fri.e sd md riuc singurd..' in tindd e intuneric"'
LUaA : (mergdnd clupd' ea) De cei vii
-
sd te ferelii"'
s'o stii dela mine."
NATASA : Hai sd mi
Petreci,
moEule...
I-UCA : Sd mergem... hai sd te petrec !
(Ies. Pauzd)
CRIVOI ZOB: Oho-ho-o ! Asan ! Vine
primlvara,
dragul meu... ce bine o s'o ducem cdnd o fi cald !
la\ara de pe acum igi dreg
{dranii
p1r-rgurile
9i
57
gr:lpele... se pregetesc de arat... m-da ! Noi insd...
Asan ? A
;i
inceput si tragd la aghioase afurisitui
de Mahomed...
BUBNOV : Tdtarilor le place sd doarmd...
CLE$CI : (a rdmas in picioare in rnijlocul oddii
;i
priaeste niiuc incLintea lui)
$i
acum ce tre6'ue sd
fac ?
LIRIVOI ZOB: Culci-te gi dormi... atdta tot...
CLE$CI : (incet) Dar... ea... cum aga ?
(Ninteni. nu-i rdspurde. Irtlrd Sailn
,s-l
Aclorul)
i
ACTORUL : (strigd) Mogule ! Vino, credinciosul
meu Kent...
SATIN : Sosegte Micluho-Maclai... ha-ha !
,tCTORUL : Zis
9i
iicut ! Moqule, unde-i oragul
acela... dar tu unde egti ?
SIATIN : Faia Morgana ! Te-a prosiit bitrdnui... Nimic
nu existd ! Nici oraqe, nici oameni... nu exisid
nimic !
ACTORLiL: Minli !
TATARUL : (sdrind in sus)
duc la stipdn ! Daci nu
poate cere bani... n4orti...
Satin
fluierd
in urma lui)
(,urtr:a
azilului : un maidan, plin de gunoaie qi vechituri, nd-
1r:idit
de buruieni. In fund un calcan inalt de cbr5midS, care
irnpiedicd sd se vadi cerul. Ldngd el
-
un tuiig de soc. ln dreapta
-'un perete de bdrne intnnecat, al unei magazii sau al unui
grajd. in st6nga
-
un zid cenugiu, cu iencuiali cdzuti; este
)idul casei undl se afld azilul de noapte {inut {e
so{ii CoslAliov.
Azilul e agezat pieziE, aqa incdt collul lui din fund aiunge
irl.rroape pane la riiitocut maidanului. lntre casd
gi zidul de-
-
rimid'd este o treiere ingustl. In zidul cenugiu sunt doui fe-
restre: una la nivelul cuitii, cealaltl
-
cu vreun metru 9i
ju-
mirtate mai sus gi mai aproape de calcan. L6ng{- zidul casei
.e
afld o sanie
{irineasch
cu'idlpile in sus
Ei
o b6rni ca dc
vreo trei metri.
ln dreaota. l6ned zid
-
un malddr de scinduri vechi li.de
,'ii#. t ."ria.
'soui"i.
asiin{caie, aruncdnd
pe calcan o lumini
i"ri.t'i.e'. E"pii*a"ria iitptiti. i
zapa<la.s'a topit
4S
qYt?n-d..
f)tr crcnsile nesre ale socului incd n'au leslt mug-urll' l\arala
i-r'iriiii i.J-imanaoue
pe barn5, iar Luca ei
B6'ronul
-
pe
-rni.."bi.i.i-.Ii .uGt pc grbnrada de lemne dela zidul din
'--
;r"uptr. La fereastra'de ios
se vede mutra lui Bubnov'
NASTIA : (sld 2v 61:!iii ir;chi;i -si flcirc'sfe,ste
i.-ii gla-
,sut cdntii ctii!ittdrid d!n caP in ri/rtittl rttci'ttelor)
.si
luti ci intr'o noapte I'ine el 1ir chio;cirl
d'n grd-
dine, dup.; cum nt vorbisem... iai' eu ii a;teptam
clemult gi tremuranl
'Lcati de spaimi si de ri';rere'
$i
el tremura tot, era alb ca riarul, iar' in nr$ni
tinea un liaorter...
'.
,.
A C T E.I t ITI
BIIBNOV :
(.cu
trt glas somnoros)
nu mai face{i gdldgie... noaPtea
Llnde-i stiprlnul ? Me
se
poate dormi, nu se'
betir,i... (Iese repede.
Culca{i-vi. biie{i,
trebue -qd
doarmd
omul I
ACTORUI-: Da... e aici
-
aha ! &1or1-u1.'. ,'Ndoo-
durile noastre cLtt scos la nml un mar!"... versuri..-
de Bdranger !
SATIN :
$lrigd)
Mortii nu aud ! Mor{ii nu
-
simt...
Poli sd itrigi... sd urli... mortii tot nu te aud !...
(ln. prag apare Luca)
Cortina
58 59
NATA$A : (mdncancl seminle) Ia te uiti ! Se crede
cd are lilmea dreptaie cdnd zicc cd studcn{ii sunt
nigte descreiera!i...
I{ASTIA :
$i
atunci el imi spune cu glas insprli-
mdntdtor:
,,Iubita mea, comoara mea-."
BIJBNOV : Ho-ho I Tu erai comoarl ?
BARONUL : Ai ribdare ! Dzrci nu-ii place, n'ai rle-
cdt sd n'asculfi, dar riece o impiedici si nisco-
ceascd ?... Mai departe !
NASTIA :
,,Minunata mea iubitd !
-
zice
--
pirin[ii
mei nu-gi dau consirn{imZintul
-
zice
-
ca eu sit
mi cunun cu tine... gi mI amenin{d cLr biestemul ior
vegnic pentrucii te iubesc.
$i
deaceea
-
zice
-
eu
trebue si-mi pun capdt viefii..."
Si
avea un liaoriter
uriaE, incdrcat cu zece gloan{e...
,,Adio
-
zice
--
prietend duioasd a inimii mele ! Hotirirea mea c
nec1intiti... nu pot trdi fdrl tine nicio clipi". Atunci
eu i-am rispuns :
,,Neuitatul
meu prieten... Raui..."
BUBNOV : (mirat) Ce? Cum ? Craul ?
BARONUL : (rdzdnd cu hohote) Nastia ! Apoi dc...
data trecutd parcl ii zicea Gaston !
NASTIA : (sare in sus) Ticefi... prlpiidili1or ! Ah...
cdini vagabonzi ce srlnteli ! Parcd... parci voi pu-
tefi pricepe... ce-i dragostea ? Dragostea ade-
viratd ? Eu insd am cunoscut-o... dragostea cea
adevdratd ! (Cdtre Baron)
$i
tu ! Nenorocitule !...
Mai spui cI egti om invdfat... czi i{i beai cateaua
in pat...
LUCA : Ei,
Ei
voi, ia stafi putin ! N'o mai intreru-
pefi ! Fi{i mai ingdduitori... nu vd legafi de o
vorbd, clutati si pricepe{i dece o spune omul... asta
si cdutali ! Povestegte mai departe, feiifo, nu te
lua dupd ei !
BUBNOV : Hai, cioari, vopsegte-ti penele... dd-i
lnainte !
BARONIUL : Hai
-
mai departe !
50
NATA$A: |J'.r-i asculia... ce qtiu ei ! liunrai tie ciuda
fac aga... peniruci n'au ce spuns despre ei...
NASTIA
'.
(se ageazd. la loc) Nu mai vreau
I Nu niai
splrn nimic... Dacd nu mi cred... daci rdd de
mine... (Deadatd se opreSte, tace cdteua clipe' ?n'
chide iard;i ocliii, apoi continudL cu glas tare
;i
cu.
insuf telire' ddnd din mdnd in rilmu! pooestirii, cct $i
cufft' ar asctLlte o muzicit ilin deprirtare)
$i
atunci
eu i-am rdspuns :
,,Bucuria
vietii mele ! Soarele
meu luminos !
$i
mie mi-e ctt neputin{ir si triiesc
pe lurne firi tine... pentruci te iube-sc 1a. neb'.rnie
ii
te voi iubi atAta limp cdt imi va baie inima in
piept ! Totugi
-
zic
-
nu pune capat vie{ii tale f ra.-
g.ci.... deoarece ca e necesari
piiiniilor,iii. dragi,
ie.i t, e;ti singura 1or mdngdiere.'. mai bine pii-
rEsegte-md pe mine ! Mai bine si pier eu.'. de do-
rul tiu, via{a mea... eu sunt singuri pe lume, n'am
pe nimeni... aga-i soarta mea ! lr{ai degrabn'r' s3
mi pripldesc el1 -- n'are aiace ! Eu nu sunt bund
J" til*i"...
Ei
n'am nimic din viati... n'am nir-t-tic"'"
(l;i acoperd
fala
ctt md,iriile
5i
pldnp;e
Ii'rti
z-gomot)
NATA$A
'. (inloarce capul, incet) Lasd"' nu plAnge I
(Zd.mbintl, Luctt o tii,dngdie pe llastia pe par)
BLiBNOV : (rdde cu hohote) Ah"' a naibii miriere !
Ei?
UARONUL : (tot rdzdrzrl) UnchiaEule ! Tu-.iti inchi-
ili
cn e acievarat r Toate astea sunt din cartea
-Arnoiri
fatal"... Toate astea-s mofturi ! Las'o in
plata domnului !.'.
NAraSa : Ce-!i pasd
{ie
? Ce om egti ! Mai bine ai
tdced... tu n'ai nimic si6nt...
NASiIa :
ffurioasd
la culme) Picitosule ! Om de
nimic I N'ai sullet !
6l
LUCA : (o ia pe Nastict de mdnd) Drigu{d, hai sd
plecim de aici ! Nu-i nirnic... nu te suplra ! Eu
gtiu... Eu te cred ! Tu ai dreptate, nu ei... Dacd iu
crezi cd in viala ta a fost o dragoste adevlrat'5...
inseamnl cd a fost ! Aga a fost !
$i
nu te mai su-
pdra pe ibovnicul tiu... Cine
;tie...
poate cI intr'a-
devdr te pismuegte gi deaceea rAde... poate ci el n'a
avut nimic adevdrat in via{a lui... n'a avut nimic !
Hai sd mergenr 1...
NASTIA : (apdsdrzdLt-gi cu putere mfiitiila pe piepl)
Mogule ! ZAu... aga a fost ! Totul a fosi aievea 1...
Ei era student... era iran{u:... Gasto;ii ii zicea...
avea o bdrbu{5 neagrd... purta cizme cie lac... sI
md trdzneascl aici
pe
loc clac! mint I
$i
grozav
mi iubea... aqa rni iubea !
LUCA :
$tiu
! Lasi ! Eu te cred !
cizme de lac ! Ia te uiti i Drr tu
cirag ?
(Pleacd amdndoi dupd colls
BARONUL : Da' proastd mai e
;i
fata asta... e bund
dar... e din cale afard de proastd !...
BUBNOV: Dece i-o fi pllcdnd omului si rninti in
halul dsta ? Parcl intotdeauna s'ar glsi in ia{a
judecitorului de instruc{ie
-
zdu aga I
NATA$A : Se vede cd ndscocirile astca... sunt miti
pldcuie decdt acievirul...
$i
eu...
BARONUL : Tu ce laci ? Hai, spune !
NATA$A : Ndscocesc mereu... Niscocesc qi
-
a5teot...
BARONUL: Ce ?
NATA$A : (cu un zdmbet sliosl Aga... Iiic5, imi in-
chipui ci mdine... are sd vind cineva... 1ln om...
neobignuit... Sau cd are sd se intAmple ceva... tot
ceva neobignuit... De muli agtept... mefeu agtept...
$i
de fapt intr'o via{i ca asta la ce te ooti a,clgpis 7
IIARONUL :
(zdmbind ironic) N'ai ce aEtepta.- Etr
-
nu mai agtept nimic ! De acum totul... a iost I
Totul a trecut... s'a isprivit ! Mai departe !
l{ATAgA : Aiteori... imi inchipui ci mdine... am sti
mor'de o moarte ndpraznicd...
$i
la gAndul asta
md ingrozesc...
'i/ara
i{i vine mereu si te gAnde;ii
la moarte... varit sunt iurtuni'.. trisnetul te poiite
ucide oricdnd...
llAROliUL : Grea via{5 rnai duci gi tu-.'. sori-ta...
e dati dracului I
I{ATA$A : Dar cine o duce bine ? Toti trle'sc greu...
parci eu nu vid...
CI-E$CI : (care pdnd atunci a stat nemi;cat
-;-i
neqt.t'.
sdior, debdatd sare in szs) To{i ? Minti ! Nu toii I
nu.a'ui fi aga, ,i .rl nl.tg.'! Atunci nrr ti-ar {i
$i
zici cii purta
-
si
{ie {i-era
necaz... da !
BUBNOV : Ce te-a gisit
-
coarnele ? Ia te
'.riti...
cum
(CIeSci se culcd la loc
te-a impins ciiavolrtl cri
mai ur'1i !
gi bodogrine;ie)
BARONUL: De... trebue si md duc si mI impac ctt
Nastionca... ca altfel n'are si-mi dea de piiealtr.'.
BtiBhlOV : Nlm... Tare le mai place oamenilor sii
minti... De Nastia... nu te miri I Ea s'a inv5lat sI-9i
boiascd mutra... ei,
9i
atunci vrea si-gi boiasci
9i
sufletul... ca si pari mai frttmos... Bine... dar alfii
dece o fac ? Pcliim
-
Luca de pild5...
Ei
el mintc
intr'una... fird sd 'rragi niciun folos din asta... Doat'
e om bdtrdn... ee cd;iigd e1 dacl minte ?
BARONUL : (pleacd, zdmbind) Toli oamenii au su-
flete cenugii... toti doresc sd
;i
1e sulemeneascl
pufin.
I-UCA : (iese de riupti co$) Bine, boierule. dcce ner-
cijeqti fata ? N'zrr trebui s'o turburi... 1as'c s5-qi
mai inveseleasci inima cu p1Ansul... Vezi doar ci-i
place si pldngd... ce riu ifi face
lie
cu as'La ?
62
(Pauzd)
63
BARONUL: E o prostie, mo$uie! Ma plictisegte.."
Azi povestegte de Raui, mAine de Gaston... gi de
fapt e totdeauna acelag iucru ! De altfel
-
md duc
si md impac cu ea... (Pteacti)
LUCA : Du-te, asa... mai mdngAe-o ! Niciodatd nu
stricl sd mdngAi pe cineva...
NATASA : Ce bun cgti, mogule... Dece oare egti atAt
de bun ?
LUCA : Zici cd-s bun ?
-
Ei... dacS-i a;a, imi pare
bine... da | (In spalele calcanului se aude cdntdn-
Cu-se din armonicd
Ei
din gurii) De, feti{o, cine\ra
tre-lrue sd mai fie
;i
bun... cuiva trebue sd-i lie mili
de oameni ! IacI, lui Hristos i-a fost mili de toti
;i
noui ne-a poruncit si facem la fel... Afli dela
mine cd prinde bine sI-{i fie miid de un om la timp !
Uite, eu, de pildl, eram odatd paznic la o vilil... 1a
un inginer, lAngi oraEul Tomsc... Ei bine ! Vila era
in pddure, intr'un 1oc pustiu... gi era iarnd, iar ct,t
eram singur in toati casa... O duceam stra;nic, nti-
nunat ! Numai cd intr'o zi aud pagi, apropiindu-se
tiptil !
NATA$A: Ho{ii ?
i,UC,,1 : Chiar aEa. Si
crim i{i spun
-
se apropiau,
da !... Mi-am luat pugca qi am iegit... Ce sd vezi :
doi ingi... tocmai deschideau o fereastri
;i
aga erau
de cufundaii in treaba lor, cd nici nu nr'au vizut.
Aiunci eu le-am strigat :
,,Hei,
voi de colo !... cdra-
{i-vi
!"... Atunci ei au sdrit pe mine cu toporul... Ett
i-am amenintat gi le-am zis :
,,Vede{i-vd
de drum !
Ci, de nu, trag !"...
$i
pe loc mi-am indreptat pu$ca
ba cdtre unul, ba cdtre celdlalt. Atunci ei au cdzut
in genunchi : cic5, si 1e dau drumul ! Dar eu mi
infuriasem de-a-binelea...
$tii,
clin pricina toporu-
lui !
,,Blestemafilor
-
le zic
-
cAnd v'am alungat
nu v'afi dus... acum
-
zic
-
unul din voi sI-mi
taie nuiele !"
$i
mi-au tiiat arndndoi. Apoi 1e-am
64
lroruncit
:
,,Acurn
unul sii 3e intinda pe jos, iar ce-
ldlait si-i tragd o bdtaic !"
$i
aga cttm le-am po-
runcit gi-arr tras unul altttiit cAte o bltaie stralrricri"
Iar dupri ce s'au blcir-rit zdravln mi-au zis: ,,41l-
gule, di-ne o buci{ic5 cie piine, pentru numele liii
I{ristos ! Umblrlm demult
--_-
zic. ci
-
;i
ne clrioriic
ma{ele". Iaca ce fel de ho{i erau, drlgrftA... (Rdde1...
Iaca cine titnbla ctt topol'til ! Da... Erau ailinrloi
ni;te
{Irani
tarc dc ireaLrii... .,Blestenrafilor --lt'zi,-'
*-
si ii cerut dela incepnt pAine". Dar: ei clt c,:rlo:
,,Ne-am
sdturat sI tot cerem
-
zic --- ...ceri met'tll
gi nimeni nu-fi di...
{i-c
mai marc ciLtda"...
$i
a;a
au rdmas amAncloi peste iarni lzr rnine. Untri
Stepan ii spunea
-
i;i lua pe ltmeri pulca
;i ltor-
nea in pidure... Iar cel5lalt -- Iacov se nllmea -
a zlcut toati vremea, tusea intr'una...
$i
a;a r,a sii
zici, am plzit to{i trei vila aceea. Cdncl a venit pri-
rrriir,nra ei rrii-att zis:
,,RImAi
cu bine. ilo;ttle !"
$i-au
p1ecat... sii cutt'ciere Rusia...
NATA$A : Erau fugari ? OcnaEi ?
I.LICA: Chiar aqa, eraLr fugari... din surghiun...
(le
oameni de treabi !... DacI nu mi-ar [i fost mil:i de
ei, poate cd m'ar {i omorit... sau cine gtie ce ispravii
ar inai fi l5cut...
$i
pe urmd ajungeau la
judecatir,
apoi la pu;cirie, ba cl-riar in Siberia... Ce folos I
PuEciria nu te inva{i nimic bun, nici Siberia...
numai dela oameni po{i invd{a cAte ceva... cl:t !
Numai omul te poate indemna la bine...
9i
inli
ioarte ugor !
(Pau zd)
BIJBNOV : llm-da 1... Uite elr... nu gtiu sI mint...
Ce rost are ? Dupi mine
---
trebue si spui ade-
virui gol-golu! ! Dece si te sfie;ti ?
CLE$CI : (deodtitu sare iard;i cu ors
;i
strigd) Care-i
5 - .\zil
q1
cle noapte
t) i)
adev5rul ? LJnde-i adevdrul ? (Truge cu arnd.ndttu'i
mdinile de zdrenlele de pe e/) Poftim
-
adevdrul !
N'am de lucru...
9i
puterile m'au pirisit ! lald,
ista-i adevirul ! Nici adtipost n'am... N'am unrle
sd-mi pun capul ! Nu-{i rdmdne decdt si cr5pi...
iatd adevrirul ! Drace ! Ce sI fac cu el, la ce-mi
iolosegte mie adevlrul ? Lasd-m5 si oftez, micai...
LasS-mI sa-mi trag suiletul ! Cu ce-s eu vinovat ?...
Pentru ce mi se cuvine adevdrul Ssta ? Nici sd
trdiegti nu te lasl -- drace
--
nu-i cliip sI triieqti...
iac5, dsta-i adevirul !
BUBNOV: Ia te uitd cum a rlbufnit 1...
LUCA : Doamne Isuse... ia ascult5, dragul meu |
'[u..'
CLE$CI : (trenturd de
furie)
Ii da{i zor intr'una ctt
adevd-drul ! Tu, mogule, umbli s5-i nrdngAi pe to{i...
tJite'ce am s5-!i spun... pe toii ii urisc ! Impretrnl
cu adevlrul ista afurisit... blestemat {ie el ! At'
in{eles 1r Pricepe odatd ! Blestemat si fie
r.'{Fuge
dupri col
!,
uittirLclu-se irtapoi)
LUCA : Of-of-of ! Cum
Ei-a
iegit din iire biettrl om...
Dar trnde a fugit ?
NATA$A : Parcij s'a scrAniit...
BUBNOV : Straqnic i-a mai dat drtrmLrl I Ai ii zis
ci-i la teatru... A9a il apucd pe el din cAnd in cAncl.'.
Inci nrr s'a obiqnuit cu traiul Ista...
PEPEL : (,aute
fdrd
grabd de dupd col/) Pace
9i
voit:
bun5, cinstitri adunare ! Ce-i, Luca, iar povestelti
bazaconii,
gmecher bitrdn ce egti ?
LUCA: Si ii artzit adineauri... cttm a strigat unLrl
aici !
PEPEL : Pesetnnc, CleEci ? Ce i-a gdsit ? Fufea c.r
opirit...
LUCA : i\;a fuge ontul... cdnd il ajunge necazul...
PEPEL
'.
(se aseazd.) Nu-l pot suferi... prea e riu ,;i
prea sc tine mindrtt. (lmitdndu-t pe Cle;ci) .,L',tt
sunt un om rnuncitor".$i ise pare cd toti is mai
66
lrejos decdt e1... Dacd-{i place,
n'ai decAt sI mun-
cegti... dar dece si te fridulegti
cu asta ? Dacb_i
vorba. si pre{uim oamenii dupi'munc5..-
atunci calui
:, Tui 4" -f,.rql..decAt
ori
;i
-ce
om... trage qi tace !
Nataqa ! Ai tdi sunt acasi ?
\ATA$A
: Au plecat la cimitir... de acolo aveau
gdnd sd se ducl la vecernie...
I'}EPEL : Aggr mi nriram cI e;ti rle capul tiu...
ceva se intdmpla rar !
de
asa
I.UCA,
(dq!
pe gdnduri, cdtre Bubnoa) tjite... tu
spui adevirr-r1... Apoi gi adevlrul ista iru-i totdea_
una. un leac pentru
boala omului... nu totdeauna
pofi lecui sufletul cuiva, spundndu-i adev5rul... si
vd povestesc,
de pildd, o intarnplare : am cunoscut
odatd un
(rnt
cal'e credea lntrb
!arI
a drepti{ii...
BUBNOV: In ce-e ?
LUCA : In
{ara
dreptS{ii. Trebue sii iie pe lume
.--.
zicea
-
o
{ari
a dreptd}ii... In
{ara
aceea locuesc,
i:ic5, numai oameni de treabii ! Se respecti unii pe
alfii,.se ajLrti intre ei
-
fari nrultri i,orbi... gi
^la
ei totul merge strunl !
$i
iatii cI omul acela se
tot batca cir gindrrl sd plece... sd carrte
!arlr
-drep-
tafii. Era un sirac, .o d^ucea tare r:iu...
Ei
.ana^it
r.:oplegeau necazurile
*
altul s'ar fi iijsat si moarh
de atdta anaf
-
insl omul nostru nu se dldea
bitut,
?Ambca
numai gi spunea :
,,Nu-i
nimic ! arn
si mai rabd ! Azlai aslept
-
inci pu{in...9i pe urm}r
las totul baltd si plei in
{ara
dreptilii',... Atata
bucurie avca llietrrl om
-
iara asta...
PEPEL : Ei
5i
? A plecat
?
EUBNOV : Incotro ? Ho-ho I
LUCA :
$i
uite.ci in locul acela
.,-
intdmplarea sr:
petrecea in Siberia
-,, intr'o buna zi a fost trimis
in surghiun un om inv;i{at... gi
a sosit clrturarul
cu cdr{i, cu planuri qi cu iel cle fei de comedii...
Omul meu se duce la el gi-i spilne :
,,Fi bine
Si
67
arata-rli tu, unde
_se
gdsegte
lara
dreptdfii gi cunl
ajung acolo ?" Cdrturarul gi-a
deichis
'inrlatd
cdr{ile, gi-a intins planurile...
s'a tot uitat el --* dar
lur?
dreptdtii niclieri ! Toate bune
9i
frurnoase"
t_oate
tdrile
erau ardtate a;a cum sunt,' numai tara
drepti{ii nu era !...
PEPEL : (incet) ZAu? Nu era ?
(Bubnou rdde cu ltohote)
l.l4T4$A
: Stai pulin...
9i
pe urm5, moqute ?
LUCA : Omul nu voia si creadd...
,,Trebuc sd fie
-_ zice...
--
cauti mai bine ! Altminteri --- zice -*
cdrlile gi planurile tale nu fac doul parale dacd nu
aratd
{ara
dreptdfii..." Cdrturarul s'a supztrai foc
,,Planurile mele
-,
zice
-
sunt c6t se
-poate
de
adevdrate, dar o
lard
a dreptd{ii nu eristi iriciieri.,'
Ei, atunci s'a infuriat
;i
omul meu.
,,Cum
sc poate
aga ceva ? Am triit ca vai de lume, -- zice,
l.
am
tot ribdat, am tot indurat qi am crezut toatir vrefllea
cd este o
fari
a drept5{ii !
gi
cdnd colo, dupl cum
se vede in planurile tale, ia-o de unde nu-i ! Asta-i
jai
!"...
$i
atunci ii spune cdrturaruiui :
,,Nemerni-
cule !... Egti un ticdlos, nu un invl{at..." Apoi l-a
plesnit peste obraz
-
odatd ! gi
incd odatd !...
(Dup-6 o clipd de tdcere) Pe urmi s'a dus acasii
;i
*
s's spdnzurat !...
(Toli tac. Luca se uitii zdrnbind la Pepel
gi la Nata;a)
PFPEL
: (incet) D-dracu' sI tc ia... jalnicd povesrr..
N4T4$_4,
N'a-putut omul sI indur"e desanidgireii..
BUBNOV : (ursuz) Astea-s basme...
PEPEL : M-da... poftim ce s'a ales din
{ara
drep*
tetrii... s'a dovedit cI nu-i nicdieri...
6B
\ATA$A: Pdcat... bietul om.".
IIUBNOV: Toate astea-s ndscociri.., auzit Ho-ho !
fara
dreptd{ii ! Asta-i buni ! Ilo-ho-ho
t.
(Pleo:,'t
Llela
iereustrd)
i.l.'CA : (ctrdtdnd cu culsul cittre
Ieretrstra
lui Bubttr,,i;)
Ii r.ine a rAde ! Of-of-of... (Pauzti) Ei, copii... rir-
m6ne{i cu bine ! In curAnd vi las...
l']llP]ll : Incotro o iei ?
l.{lCA,: In Ucraina... Am auzit czi s'a ir,it priirirc
hoholi
1)
o credin{I nouzi... trebuc sI vdd
9i
er-r
clespre ce e vorba !... Tot cairt;i oamcnii, tot vrir si
ltie
cLrni e mir i bine... da-le. rloarlne, rdbdare !
i)EpEL : Tu ci: crezi... oare au sil girseascd ?
l-l-icA : Cine ? Oarnenii,
'ntr't'r zi au si glseascii ? !
Cinc cautir, gIsegte... Cittc: r,reit cu adevirat, acela
trebue sI giseascl !
\ATr\rSA: Bine ar fi sa giiseascl ceva... si nisco-
ceascii ce\/a mai blln...
{,IJCA: Au sz'r niscoceasc5. firir doar qi poate ! Dar
trebue si-i ajutinr, ietito... trebtte sd-i cinstim pe
oameni...
\ATA$A : Cum pot ett sii 1e ajut ? Etr singurir... am
nevoie de ajuioru1...
pEPEL
: (cu hotdrire) Asculti, Nata;:r... vreatt sI rnai
vnrbesc odatz'i cn tine'... Chiat' acl1m. de fa!5 cu mc-
qul... el qtie tot... Hai... vino crt tnine !
.\ATA$A : LItrde ? Prin inchisori ?
PIIPEL:
Ji-arn
sptts cir niir las Ce hofie I ZAu ci md
1as ! C6nd spun ccr,a, trii tin de cuvdnt !
$tiu
carte... arn s:i nrunce.-sc... Iacii, el zice cd in Siberia
trebtre si te duci cle l;ttni'i r,oie... I{ai sd plecdm
;lco1o, r'rei ?... Tu crezi cir nric nu mi-e sild de viafa
lle
care o ducr ? Ilh, NataEa ! Eu gtiu... imi dau
t1
Hohol-.-
lrorecli
ce se diidea Ucrainienilor in Rusia taristi.
{N.
tlad.)
{i!}
seama !... caut sd..rnd mdngdi qi
cu cu gdndul
cfi
altii furi mai dihai ca inine qi totugi li ;; ;t
toati cinstea... numai cd mie asia nu-mi
ti;;
;;
calil ! Altceva imi trebue mie ! Oar nu mi ciesc...
doar eu nu cred in congtiinfi...
Cu toate astea simi
ci ornul trebue si trliascd altfel ! Trebue sd ducd o
viatd. mai buni ! Trebue sI trdiesc aga.,. ca sa
nu-mi fie rugine de mine...
I-UCA : Ai dreptate, dragul meu ! Si dea dumne_
zeu... sI te ajute Hristos ! A;a-i : omul trebue sI
se respecte singur...
PEPEL : Eu de mic copil surrt ho{... din totdeauna
lumea imi zicea ;
,,Vasca ho!ul,
Vasca, pui de
ho{ !" Aha ? Aga ? Atunci si vi arit. eu voui ! Si
hot_m'am facut !... Pricepe ca eu, poate, numai dc,
ciudd am gi ajuns ho{... nimlnui nu i-a dat nicio-
9ria tn-,.grind
sd-mi spuni altfel... deaceea gi sunl
ho{... ,Ltdcar tu sd-mi spui altfel... vrei, Nataia ?
NATA$A : (cu tristele) Nu prea am eu incredere in
vorbe...
$i
astdzi sunt tare neliniqtitb... mi se strdn-
ge inima,.. parcd agtept ceva...
Rdu ai fdcut, Vasili,
ci tocmai azi
ti-ai
gdsit sd vorbesti de asta...
PEPEL : Bine, dar c6nd ? Doar intdia datd ili vor-
besc aga...
NATA$A : .!i dece m'ag duce dupii tine ? Doar... de
iubit..- nu te prea iubesc... Uneori
-
imi placi...
dar alteori mi-e sili sd mi gi uit la tine... Pesemne
nu prea mi-egti drag... cdnd indrige;ti pe cineva,
nu-i mai vezi cusururile... eu, insd. le vid... pe
ale tale...
pEPEL
: Ai sd rnd indrilgelti
-
nu te teme I Ai sa
te obiqnueqti cu mine... numai de te-ai hotdri odatb I
pe un an gi mai bine te urmiresc... vid cd egti o
fatd cuminte... de treabi... un om de nidejde... tare,
mi-e;ti dragd !
7A
t !'asr/lsa
gdtitri uporc la
ierea,strd,
rtintdne in picioare
-rsl
cscti/td
rezenatd de
Peruuz)
NATASA : Aqa. Pe mine m'ai indrlgit, iar cu sorl-
mea ?...
I)EPEL
'.
(irtt:urcttt) Ei
9i,
ce-i de capul ei ?
Femei ca
ea... uascsii
pe toate drumurile"'
Lie;i ,= N;t;
"ln.rriri,
leti{o I c6nil nrr-i.
p6ine,.m[-
' ""an.a
o*ri
9i
lobocl5..' ntimai fiindcl n'are
pAine"'
i)lrPl:L : (1-;rtsotrrttril; Tic"'
ar trebui sa
{i
iie mild dt'
rninr'l )\rtrirrii rtri-e via1a"' ca un lup ve;ntc nat-
tuii... nici o but:Ltrie
n'ant"' Simt cI ma trage
-ta
iii"J .".itIa...
cle ,ri'icc rl5 agit"' totul e pull:q"
l;;;tl ;;;,ipe.'.
Sora ta"' eu am crezut cd e altfel"-
.lrl:nt;u*
in"..lui... Ditc;i ca"' nu era aqa,de lacontii
Je bani, de clragul ei... ficeam orice ! Numat sa Ii
stiut cir-i a mea itup
;i
suflet"' Dar ea cautd ait-
;;;...';,
;-;l; dupa
'avere"'
ea vrea si triiascd
ii"n"a;.-- ca si-gi facd cle cap'
,E9.
-- nu md poatc
;j;;-. Tr.,, in.a,'eeti ca un biad tindr
*-
tu inlepi'
d'ar de tine se poate rtlzema o'mul"'
LUCA: Eu i{i spttn si te duci dupi el'.lgtitg'
tull
-
E biiat bun
qi-ininros' Numai si ai grija-sa-l am,ln'
Ggti mai des c5-i bdiat bun,
Etii
ca sa nu utte :
El are si te creada-' fu numai s[-i spui
din cdnd
rn cAnd ,
,,Vasial
i,
-lti
""
n* d"
'treab5"'.
ntr
,ir, r';
"ca"'aeqte-ie,
tlrd'gu{a,
parcd
.ai
'ttq
l:lil."..i
Sor5-ta e mai
'rea
ca o Iiar5"' cdt despre blrbatu-t
.i -- ." si mai vorbim : nici nu. gisesc cuvlnte
la
inun .at e de rdu betranul"' 5i'-apoi
toatd viata
lliJ'a!'ri.i..ll"i. ;;ii
;t te clrrci ?"' Iar flscdul
Ssta e voinic...
NATASA:
N'am' unde sI md duc"'- qtiu"' m'am toi
t";;;iit...
Numui cd..' n'am incredere ln nimeni"'
'Vaa
ca n'ant incotro s'o apuc"'
7i
I)l-Plyf-: I'gi liimA_ne un singur drum... dar pe drri-
rnul ista nu te las s'o apuci... Mai bine te-omor...
NAI'4.:A: (zdntbind) Poftim... incl nu-fi sunt nc-
vasta, si ric
1re
acum vrei si md onrori...
I)llPEL : (o
intbrc't!igeozit) Lasi, Nata;a ! Il;ti ca r.-i
nel,asta rttca !
lJAl'A$A : (lllicntuirtdu-se lilryd c/) Binc... nurnai un
lLrcrlr vreaLr sa-1'i spun, Va-sili... uitc. vorbesc cu tinc
ca inerintea lrii dnntnezeu, dacl ai sii rni lovegti o
-singurzi
daia... s:iu ai sir ni:i jignelti
c1t ceva... si
ilii
ci1 n'are
-si-mi
parii liu de via{ri.,. ori rnii
sprinzirr, ori...
PIIPi:t-: Sir nri se Lrsrrcc rnAinile, dacil anr si te
ating !...
l,UCA: ,,\rc sii fii-' bine. drigufii, n'a\rea nicio uriji !
[]1 are rnai nrare nevoie de iine dcrcAt tLr de cI...
\/ASII-lSA :
(dirt
f
ereaslrti) IatS-vi si logodifi ! In
tr'rin ceas bun !
N,\TA$A : S'au intors I Oi, doamnc I Au vizut tot...
;toleu. \'asili !
PEPEI- : Dece te-ai speriat ? De acum nu rnai cu-
terzii nirneni sii se atingil de tine !
VASII-ISA: Nu te teme, Natalia ! El n'are sii tc
batii... El nir-i in stare nici sI baiii. nici sz,i iLr-
beasci... eu gtiu !
l.LrCA : (int'et) Oi, ce nruiere...
lirimejdioasir
r,iperi...
\,/ASILIS;\ : lr numai bun dc gurl...
COSTALIO\' : (apare) Nertagca ! Ce laci acolo, ic-
ne;o, tielrebnico ? Te
!ii
de bArleall ? Te pi6ngi dr
rnde ? Si sanrclr,antl nu-i pregdtit ? ! Nici nr:lsa
nu-i
lrrrsl
? |
NATA$A : (plecdnd) Doar avea{i
qt'ii la bist,rici ?...
COSTALIOV: Nu te privegte ce
gAnri ! Tu si-{i vezi rle treaba ta.
poruncil !
72
cle gAnd sii rner-
am avut noi cle
.. sii faci ce
!i
s'ti
l)[pEL : Taca-{i
gui"1 ! De azi inainte nu tllai
{i-e
.1;gA Natalia,'sil ntt te cluci"' sd nu faci nimit !
)iATf$A :
'l'u
sii l1il-mi porunce;ti.'. e incl prea de-
vleme | (Iese)
i,dpel
'
hjune,, ! Destul r''ati bdtut
joc de iat6"'
aiungel Acumeantenl
,:obTfif OV
'
A ta-a ? CAncl ai crtmplrat-o
? Cit tti
<lat pe ea ?
(Vasili.stt izbrtt:rtc;te
in lnhota de rds)
LUCA: Vasia!
P1eac5'.'
PIIPITL : Prea sr-rnteli veseli I Bagafi cle seirtna !"'
Si nu plAnge{i in curdnd
!
f'eSIliSn,
i.oleu, m'am
qi speriat ! Vai' tterrntr
toati de frici !
LLICA: \/asili
pleacii de aici I
'lu
ntt 1rs21
g;i tlit
-1"
otata... ci te intdrAti
--
nu pri'"e1"i ?
Piii,Ei--; ba... ultu ! Degeaba te lattzi I Ce ai
r''rea
tu n'are sd se intAmPle !
VnSrii.iA
'
ou, nici ie nu vrealr crr nrl se intirrnplii'
Vasil !
PE,PEL : (o nrttettinld
(:tI pumnul) Om vcdea !
( Plcut'd)
\ /iSiLI"SX
: (pLccdncl tlelu
Iereastrti)
l\i pregitesc ctt
t.r tiuntS, sd tna
Pomcne;ti
!
cOS'inlri:V
'
(se' ip'ropi'e ric Ltti'u)
Ce tnai zici'
mosule ?
'LUCA:
Nimic. taici !"'
codrnr-foV
:
'Aqa...
Am aLrzit ci pleci ?
LUCA: Asosiivremea."
COSTALIOV:
Incotro ?
LLICA : Incotro oi vedea cu ochii"'
io5rar-rov
'
Cutreieri lara
ca. o haimana'
\-a- sa
--ri.;...
G vecle .a n, ti
Ae mAna sI stai intr'uu
loc ?...
at
ILJ
I,UCA : Vorba ceea : sub piatra care zace, nici apa
nu curge...
COSTALIOV : Piatra e altceva. Omul insd trebue sd
stea locului. Nu se cade sd triiasci oamenii ca gdn-
dacii... Fiecarc sii se tdrascd unde poftegte... Omul
trebue s5-gi glseasci un loc gi un rost... nLr ,;:r
umble teleleu prin lume...
LUCA : Dar clacd este qi cAte unul care-gi gdse;tc
pestc tot riistLrl i'
COSTALIOV : Inseamnd ca acela-i o haimana... urr
om fdrii cdpirtdi... Orice om trebue sd fie de iolos...
si munceasc5...
LUCA : Ia te Lritd !
COSTALIOV : Chiar aEa. Cum se poate aitfel... C,:
rost au iltia... cuviogii, de cutreierd m6nistirilir I
Agtia nu-s... ca toatd lumea... Dacd unul de aqtia
e cu adevdrat crucernic... el qtie cdte ceva... a miri
aflat;i el cdte ceva... dar ce gtie el, nu iolosett,l
niminui... de, poate sI fi aflat chiar adevdrul pr:
unde a umblat... bine, dar nu de orice adevir art'
lumea nevoie... s'o gtii dela mine ! N'are decit sii-l
pdstreze pentrut e1... gi si taci ! cdnd omui este cu
adevdrat... clivios... el gtie si taci ! Ori vorbe;te
a$a ca sd nu-l inteleagd nimeni...
$i
apoi el nu vr':a
nimic, nu se amestecd in nimic, nu turburl oamenii
degeaba... Pe el nu-1 privegte cum triesc al!ii... EI
trebue si cluci o via{d de sihastru... sd trdiasc;r
prin codrii... prin pustiuri... departe de lume I Sl
sI nu sfipere pe nimeni, si nu judece pe nimeni..-
ci sd se roage pentru toti... pentru picatele lumii
intregi... pentru ale mele, pentru ale tale... pentru
a1e tuturor ! Deaceea gi fuge el de deEertdciunea
lumeasc5... Anume ca sd se roage. Iaca a;4..-
(Pauzi!) Tu insd... ce fel de cuvios ma! egti
;i
tu,r...
Nici mdcar acte n'ai... Un om cumsecatle trebue s;'i
aibl acte... To!i oamenii cumsecade au acte... cla I
7,+
[-UCA : Unii sunt oameni, iar al{ii nutnai indivizi"'
i:65Cnr-roV :
-
Cu mine... sb nu
'faci
pe dg-qteptul I
""N"
;t"t, ta *e duci cu cimiliturile tale"'
Nu-s mai
iri"JO..af
tine... Ce va si zicii
:'
onffieni
gi indi-
vizi ?
Ldbn', Unde vezi tu cimilituri aici ?
9u
spun tii
";t"
cdte un pimdnt sterp pe care nu [ace sa ntat
.iii.i-ra*a"1a...
dar este
Ei
iate un pirnant roditor"'
;;; ;i t;;hnu
pu el
-
rodeqte"' A;a cr vezi
"
ccisiniioV
: Ei
si
I cu vrei sd zici cu asta ?
;UCA
'"ir.X
tu, d; pild5'.. Daci
{ie !i-ar
spu-nc chiar
-
arrnn.r.u
din cer i
,,,viihuito
! Fii om"'" Degeaba'
iot n'are sd se aleagd. ninlic de capul tiu"' si
ttt
asa cum esti
-
asa al sa
$l
morl"'
cci5inlioV':
Binc'..
pesemne nu
Etii
ca neritsta-nte;'
are un unchi la polifie ?
$i
dacd eu"'
vAslr-rSa'i-
loirt)
Mihail lvanAci' viuo si beni ceai""
cijsrar-rovi tiairi
Lur:a) $tii
ce\Ia: ;terge-o
I
Card-te de aici !'..
VASILISA
: Chiar
aqa, ia-fi tdlpdgi{l'.
rlorLtlc.f
tt,
Pt"u ai limbi lungd"' $i
apoi, cine
ltie
/
"
po{rit'
ci eqti fugit din ocnd"'
cosrilloi
i o" uii inainte, sd nu te mai
prind p"
-
,i.i t Ci de nu.'. ai s'o
Pdlegti
!
Ldb"i', Ai ti-i ctremi
pu^untiliul ? N'ai decdt si-l
"
.fr.rni... Spune-l cd ai'prins.un.ocna$
fugar"' Pe't-
i;;';;lr-poate
si primeascii
Ei
o rdsplati"'
\'re()
trei coPeici
'.
BUBi\OV
'
(tela
fereastrd)
Pe ce va tocmiti
ac'rlo ?
Pentru ce sd caPete tret coPetct I
,
LUCA : Iaca,
p"
-
pi"ltu ni"a"' Amenintd
sa t'nii
vdndi...
VASILISA :
(cdtre bdrbatul
ei) Hai sd mergem"'
BU;l(ov'''
p.
-
ti.i copeici ?
'
De, nroqlle-
ba.ga rl''
";;;il...
Agtia sunt in stare sd te v6ndd ei
pe tr
coPeicd '..
75
COSTALIOV : (ciitre Bubno-,,) gi
tu.,. ce te holbezi
asa, cle parca ai fi dracu'pe comoarii I (pteacd im-
preund cu neuastd,-sa)
VA_SILISA : Ir plind lumea de haimanale... peste tot
dai numai de pungagi !
LUCA : Poftd buni 1...
VASIt.ISA : (?ntoarce capul) r\{ai
{ine-gura...
ciu-
;rerczi
otr:ii'itoa re ! ( P leact'i dupci coll
-
cu hcirba-
tul ei)
LUCA : La noapte mi duc de aici...
BUBNO\' : Il mai bine aga. Totdeauna e rnai bine
sb pleci la timp...
LUCA: Ai drepiate,..
BUBNOV : Eu
;tiu
asta ! Poate ci qi de ocnd am
scdpat numai fiindcl am plecat la timp.
LUCA : l:i ali ?
BIJBNOV : Z/au atra. Uite cum a fost : nevastd-mea
s'a incurcat cu rlegterul lTteu.,. Era tare dibaci meE-
terul, n'am ce zice... se pricepea de minune si vop-
.'seasci pielea de cdine in blani de viezure... gi pisica
in bland de cangur... in lutru...
Ei
in ce voiai. Era
lare indemdnatec.
$i
cum ili spuneam
-
nevasti-
mea s'a inhiitat cu e1...;i aga erau de legali unul
cle altul cI n'a lipsit mult sI mir otrdveasc5, ori
sI-mi laci altcumva de petrecanie... Am inceput
atunci s'o bat pe nevastd-mea... iar megterul
-
pe
mine.., Ne bdteam ca chiorii ! Odati mi-a snruls
jumitate
din barbh
Ei
mi-a rupt o coast5. Ei, atunci
mi-a sirit
Ei
mie
{anddra...
intr'o zi am pocnit-o pc
nevasti-mea cu metrul de fier in cap... ce mai tura-
vura, s'a pornit un rdzboi in toatd legea ! Pdni la
urmi, am vlzut ci n'o scot la caplt cu ei... cI tot
ei au sd md doboare ! Aga cd mi-am pus in gAnd
s'o omor pe nevastd-mea... gAndul dsta nu-mi dd-
dea pace ! Dar mi-am venit in fire 1a timp -_
;i-am
p leca t...
7{i
LUCA: Mai bine
viezure !
aga ! Lasd-i sd faci ei din cdine
BUBNOV: Numai cd'.' atelien'ri era
vestii... si eu am rlmas lefter a5a
Desi la drePt vorbind, eu tot aq ti
Vcii tu, eu am dat in
Patima
beiiei
pc numele ne-
cllnl ma vezl :
biui atelieru1..,
I.UCA : In
Patima
beliei ? D9 !
-.
ilugxoV:
'Aiurisiti
'patimi
! Canrl md aqtern
.pc
-
leri*a
-
f.uu tot ie am, r'amall num4 cu pielca
;;-p; ,nin..-.
$i
apoi
-
sunt qi leneg' Tare nu-mt
place sd muncesc.
(lntrd Sattn
;i
Adorul, discutdnd)
SATIN : Fleacuri ! N'ai sI pleci niciieri"'
Asta-i cit
"';;i;
vr;liioiie
! Moqule I
'Dece
1-ai prostit
pe neis'
prlvitul Ssta ?
eitorfur- : Minf i ! llo;ule, spune-i cd rninte I llti
'
-"i;^;;;devdrat
I Iacd, asthii am inuncit,
am nrii-
iri^t'tt*ar'..
aot votcl nici n'atn gustat ! Curn ifi
plu.. i Uite cele doul bincule de cAte cincisprezecc
coneici. iar eu sunt treaz !
SAiiN
''Curatd
prostieI Dd banii incoetce,5[-i
bs''rt.t
eu... ori sd-i
joc la cirli..'
niiOnUr--i
pieaca
de aici ! Altia-s bani de drum l
LiCn :
(cdtre Satin) Da' tu dece zdpiicelti
omui ?
SXriX, I'spune-mi
fu, vrijitor iubit de."i,
:-",md
ntai
agteaptl in via{I ?" Al'am cttrl{lt
.tle
tot la carlr'
iiu6,'am
rarnai f 5rd o lelcaie.! Dar totll inca
nu-i-'pi"taut,
moqule
-
sunt pe lume
9i
mdsluitori
mai dibaci ca mine !
LUCi;^ M;; colcar eqti iLr, Constantin"'
imi place
ci esti vesel.'.
BUBNbV : Actorule ! Ia rino incor I
(Actorut
se duce Ia
lereaslrd,si
se /rrsd- pc uittr: itt
ia(u
77
SATIN : Eu, frate, cdnd eram tdndr, aveam mult
iraz ! Imi aduc aminte cu pldcere !... Eram un fl5cdu
Ei
jumitate... ia dans eram neintrecut, am_
jucat
Ei
teatru, imi plicea sb fac lumea si r6dd.'. frumoasd
vreme !
LIICA : Cum se face cd te-ai abitut din drurnul
thu, ai ?
SATII\J : Curios rnai egti, unchiaEule ! Toate vrei sd
le qtii.., dar pentru ce ?
LUCA : Ag vrea sI inteleg ce tdlc au fapteie oqmgni,
lor... mi'uit insi la tine gi nu md dumiresc ! Eqii
at6t de inimos... Constantin... egti iste{... cAnd colo','
SATIN : PuEciria e de vini, mogule ! Patru ani
Ei
gapte luni am stat la pugcirie... iar dup[ ce ieEi de
acbto, i1i sunt inchise toate drumurile !
LUCi\ : Oho-ho ! Pentru ce te-au inchis ?
SATIN : Pentru trn ticilos... am ucis un ticilos intr'tr
clip6 de mAnie, mi-am pierdut cumpitul... La pug-
cbrie am invdlat si joc
ai
cdrti...
LUCA : Dece l-ai ucis ? Din pricina unei muieri ?
SATIN : Din pricina sorl-mi.'. Da' mai slSbeqte-m[
cu intrebiliie ! Nu-mi place sd mi tragd cinevit
cle limbd... $i-apoi...
toate astea s'au intAmpiat dr:
mult... sora-rnea a murit... acum noud ani... totul a
trecut... Ce fetigcani de treabd era sord-mea !
[.UCA : U;or ntai treci peste toate in vialS ! Se-l fi
auzit adfneaori pe leiltuq cum mai zbiera aiii...
Vai-vai !
SATIN: Cleqci ?
LUCr\ : El. ,,N'attr
rle lucrtt. striga... nu mai am
nimic l"
SATTN : Are
-.a
se obi$ntriasci... la zi, cu ce si-mi
mai omor timPul ?
LUCA : (incet) l.lite-1 ! Vine...
SATIN : Ei, vdduvule
I Dece ai lisat nasul in
jos ?
Ce sdnd te bate ?
CLESbI :- Md sand.tc ai
ett"' ce sir mai lac ? Nici
;;li; nu *oi am... inmortnAntarea a inghitit tot !
S,{TIN , Am sn-{i dau un sfat : s'I nu faci nimic !
-
Iri numai umbi5
pdmAntului, atata tot !
t-f-USCi: Lasi... ti;
iti da m6nii sa vorbeqti"'
Dar
rnie tni-e rttEine tle oameni."
snilw , Di-o'incolo
de ruqine i Oanlenilor de c' nLt
-^i;;
*Ei* ci tu trdeEti tna.i rart ca
,un
cAine ?"' ia
sSndeste-te : tu n'ai si mai munceqti' nlcl cu"' ;llcl
;it;-;t]i"...
qi mii, inchipue-{i ci toli se lasi de. lu-
.:iiir
-
pr;cepi ?
'Cdnd
nimeni n'o mai vrea sd faci
ill*i"
-'
te Ited"m ce are si se intlrriple atunci ?
CLESCI : Atunci o sd crape cu tolii de [oame"'
itlCA
'
(ralrc
Salin)
Cu'asetnenea crn'-Antdri
ar tre-
'
j,ii^re 't.-'ar.i
la ,,alergdtori""'
siii. cste o sectl
ielisioasb,
dc le zice ,,alershtori" '
sAiii.,$ i-itiu... ;rti, nuls chiar :r;a proqti, mogulicb
!
(
l)eta lereaslra locui rtlei lui Coslttliott sc aud striga-
iri uit,',iii : ,,Ce !i-atn Iti.ttt
l) Slai"
pcnlru ce?" 1
LUCA : (nelini;til) Il ulasul
Natagei ? Ea strigi ?
Ai ? Of, doamne...
(Din
casa
famitiei
Costdliou se uude larntd,
forfotti'
)ga,mot rle'uase spurte si
lipetele
ttsculite aLe lui Cos-
-
tAlior,
'
',,A-a.
. ereiico... otreapd...")
VASILISA : Stai... apteapti'.' Lasi cl-i dau eu"' iac;I
aFa... iacl a$a...
XAiA$A : Nli ornoari in biitaie I 415 ucide!
I ;,"
SATIN : (strigo pe
Icrcastrd)
Di:
!!
Iace{i..acolo,?
-
LUCA :
(alergr)rtrl inrolo-irttt,ace)
Uttde o li Vasllr
''"'
ui *"nli sdll cheuinr
pe Vasia... ah. doamne !
fr'3'
;'"
tilor, siriti, bniefi !...
I
i
t-,
78
(Cle5ti aine incel, cu cttptr!
[oorte
aplecat)
Tg
ACTORUL : (oleocd iti
iugttl
Iacri rnri ciuc... il chcnr
nurna idt'cAt...
tsUBNOV : S'iiu cant intrecut cu glutna in ultimul
tiinp... U stilcesc
jn
bitaie...
SATIN : Hai sd ntergetn, mo;ule... o sI iim maltori !
I-UCA : (se dut:e dupd Satirt) Ce rrrartor pot ii cu I
Nu-s bun de a5a cL'va... Pe Vasili ar trebui s5-1 adrr-
cem mai repede... Of-of-of !
NATASA : Soro... surioarI... Va-aa...
IIIlBNOV: I-arr asiupat
llllra...
mi"r ciuc sI vid...
(Hcirmiiluitt dirr cctstt
f
otniliei Castdliou se ootoIe;le.
depdrtdndu-se, pesanute, din odaie in antreu. Se aude
strigdtul btitr6,nului :
,,Stai
!" CineucL trdntegte o u:iti
;i
acest zgotttot t'urntti brusc gdldgia, ca o louiturti
cle tcttrtor. Pe scend e lini;te. Se lasd seara)
CI-ESCI : (;ade rrcpdsd,tor pt: sanie
;i
i;i
freacd
ntti!,
rille ctt putere . Apoi incepa sii mormrie, la incepr:l
rrrt se inlelcp:e t:e spune, cLpoi
*-)
Cum aga ?.., trebLrir'
szi trlegtt... (Cu glas ture) Bine. dar ili trebue un
ad5post... mdcar atAt ! Dar n'ai addpost... n'ai chiar
nimic ! Omul e singur... singttr', cu necazurile lui...
\iciirn ajutor de niciieri...
(Pleact'i
int'ct, t'tL spinurea incoaoiutd.. Cdteutt clipt
t{t' tiicere sinistrii. tlpoi urtcleaa intre cele doud clddiri,
se nsste un zgonrct rrcldmurlt, care se trtittsforrn-d-itt-
lr'o lurmd t.e cre;te
;i
se apropie. Incep sii se clis-
iitt.gd glasuri riLzlele)
VASILISA : Ii sttnt sori I Dir-mi drumul...
COSTALIO\t : Cu ce drept te amc'steci tu ?
\TASILISA : Ocnaqirle...
S.\TIN: Chiiimd-i pe Vasca 1... mai repede... Gu$atuli:
pocnc;te-l I
(.Se aude urt
lignal
de polilist)
s(i
TATARUI- : (uine
iugind.
Are indnu drenptti bartda-
jatd
;i
legatd de gdt) Ce lege mai e
;i
asta : sI
omori oamenii ziua in amiaza mare ?
CRIVOI ZOB: (urmat de Medaediea) Eh, i-am dat
una si md
{ind
minte !
MEDVEDIEV: Cum indriznegti sl-l iei la bitaie ?
TATARUL : Dar tu ? Carc-i datoria ta ?
MEDVEDIEV: (aleargit dupd hamal) Stai ! Dd-mi
f luierul inapoi...
COSTALIOV : (pleacd in
fugd)
Abram ! Pune mina
pe e1... umtli-l ! M'a omorit...
(Cuagnia
;i
Nttstia uin cle dupd col! : timdrtdoud o du,:
de cdte un bral pe Nata;a, cu pdrul adlaoi. Satin uine
deandaro"telea, impingdnd-ct lct o parte pe Vttsiiisa, care
incearcii s'o loaeascd pe sora ei. ALio;ca sare in
iurul
Vasilisei ca un nebun, ii
f
luierd in urechi, strigti, urld.
Apoi mai apctr r:dteaa
femei
si cdlit'a bdrbali sdren'
ldro;i)
SATIN : (cdtre Vusilisa) Incotro ? Brrini!5 bleste-
mat5...
VASILISA : D5-te laoparte ocna;ulc ! Chiar de-aq
gti cd mor gi tot am s'o sfdEii...
CVAQNIA : (ducdnd-o pe Nataga mtti depctrte) Ascul-
td,'Carpovna, ispr5vegte... sl-{i fie rugine ! Nu vezi
ci ai ajuns mai rea ca o fiard ?
.n,IEDVEDIEV: (il prinde pe Satin) Aha... te-am
prins !
SATIN : Gugatule ! Pocnegte-i !... Vasca !... Vasca !
(Se imbulzesc cu tolii la zidul de cdrdmidd, ldngd
trecerea dinlre case. Pe Nata;a. o duc spre dreapta
,si
o a;eazd pe malddrul de scdnduri)
BI
6 - Azilul de noapte
PEPEL
(dd buznu din gang
;i
irt tircere, cu miEcatt
aiolente', ii impinge
pi toyt inldturi) Unde-i Nata-
lia ? Mni...
COSfnltOV
: (ascunzdndu'sc
dupd coU)
.
Abram !
Prinde-1
pe Vasca... fra{i1or, ajuta!i-l s5-1 inhale pe
Vasca ! E un ho!... un tdlhar...
PEPEL : Ah... mo$neas pdcltos ce cgti | (Ridicd mdna
si-l oocneste cu ltutcre
pe bdlran. Costdliou cade iri
a:sa'lcl, in:cdt de'dupd cotl nrL i se acde decot parteLr
r{'e s'tts a cctrpului.'Pcpel
alearga la Natosa)
VASII-ISA : Lovi{i-1
pe Vasca ! SIriti, oameni buni"'
ingfica{i tAlharul.
rvriiJvnornv, Qi
strigd tui satin) N'ui dreptul"'
,[i c. o chestie iamiliari ! Ii srrnt ntde"' da' tu
cine egti ?
PEPEL : Ce
{i-a
flcut ? Ti-a inf ipt un cu{it ?
bVASXta
: Ia te uiti ce liare ! I-au opirit fetei pi-
cioarele cu aPi fiarti...
NASTIA : Au vlrsat samovarul"'
TATARUL : Poate
-
din gregeali"' de rrnde gtii"'
nu ti.nue sd vorbeqti dacd n'ai v1zul"'
NATA$A : (aproape leginatd) Vasili". ia-mi de aici"'
ascunde-mi...
VASILISA : Oameni buni ! Uiia!i-v5"' ia privifi"' a
murit ! L-au ucis...
(Se ittghesue cu lolii tdngu
gang' in
iuru!
lui Costd-
it-oi.-fr,i, *,utlime iise Bu'bnoi si"se apropie de Vasili)
BUBNOV : (incet) Vasca ! BdtrAnul"'
gtii e,qata,l
PEPEL : (se uita ta el ca
;i
cttnt riar p.ricepe) Du-te"'
-
.ttlrtne... trebue s'o ducem la spital... lasl ci mi
r5fuesc eu cu ei !
BUBNOV : N'auzi, bdtrAnului i-a idcut cineva de
petrecanie...
B2
(Larmct de pe scend se potolegte ca un
foc
peste care
s'a tnrntLt ctpci. Se aud cdteua excluma7ii, innabu;ite :
,,Cum se poate ?" ,,Am
biigat-o pe mdnecd !"
,,Ei
a;"
,,Hai s'o
;tergem, frale
!"
,,Ei
drdcie !"
,,Acuma
sd le
lii!" ,,Ha,i
sd- ne cdrdm pdnd n'a uenit pglilia t"_.mry!-
-lintea
se imprdstie. Bubnou
;i
Tdtarul pleacd. Nastia
;i
Cuaghia'alectrgii lu cadtturuL lui Costdliou)
VASILISA:
(se ridicd de
ios Ei
strigd cu un gkLs
triumfdtor) Mi-au ucis bdrbatul... iatd cine l-a omo-
rit I Vasca l-a ucis ! Am vizut cu ochii mei ! Oa-
meni buni
-
am vizui chiar eu I Ce mai zici, Ya'
sia ? Poli!ia !
PEPEL : (se depdrteazd de NataEa) Fd-mi loc... dd-te
la cr parie | (iL priaeEte pe bdtrdn. Cdtre Vasilisa.).
Ei ? Eqti mui{umiti ? (Atinge cadaarui cu pic.iorul)
A crdpat... cAinele bdtrAn ! A ieqit aqa cum ai vrut'
Dar...' ce-ar fl sd-fi vin gi
lie
de hac ? (Se repede
la ea
;
Satin
;i
Criuoi Zob tl inqfacd repede. Vasi-
lisa se ascunde in gang)
SATIN : Vino-ti in fire !
CRIVOI ZOP' : TPruu ! Ai luat-o razna ?
VASILISA :
(apare) Ei, Vasia, ce zici, drigllule?
De ce ti-e "cris
nrticapi... Politra 1... Abram"'
f luier5!
MEDVEDIEV: Mi-au smuls fluierul' diavolii"'
Af-lbsin : Iati-l ! Fluier5. (Medaediea.f uge dupd el)
SATIN : (r[ucdnrlu-l
pe Pepel la Nataqa) Vlsca
--lu
te teme ! Un om
'la
bitaie... irsta-i un lleac ! Din
aga ceva scaPi ieftin...
VASILISA :
Jine{i-l
pe Vasca ! El l-a omorit... am
vlzut cu ochii mei !
SATIN :
$i
eu l-am pocnit pe b5trAn de vreo trei ori...
Parcb mult i-a trebuit ! Si md pui martor, Vasca'.'
PEpEL : Eu... n'am dece si md apdr... Tot ce vrcau
e s'o trag
;i
pe Vasilisa dupi mine... qi am s'o trag,
las'pe mine ! Ea a pus totul la cale... Ea m'a in-
demnat sd-i omor b5rbatul... ea m'a pus !...
B3
NATA$A : (deodatd, cu glas tare) A-a... arr priceput !
Aga, Vasili ? ! Oameni buni ! S'au vorbit itinainte...
SorI-mea
Ei
cu el... erau in{ele;i ! Impreuni au pus
totul la caie ! Aga-i Vasili ? Deaceea ai stat iu- de
vorbi cu mine adineaori... numai ca si aucid ea ?
Oameni buni ! Ea e ibovnica lui... stiti si voi... ioatl
lumea gtie asta... erau vorbiii ! Ea... numai ea l-a
impins s5-i omoare birbatul... birbair-rl le stitea
in drum...
Ei
eu le stiteam in drum... Iati dece m'an
schilodit...
pEPEL
: Natalia ! Cum vorbegti... cum spui a;a ceva ?!
SATIN : Aga va si zici... ei, dricie !
VASILISA : Min{i ! Minte... nu eu... Vasca l-a ucis !
NATA$A : AmAndoi s'au vorbit ! Vd blesiem ! Pe
amdndoi...
SATIN : Ia te uit5, se ingroagd gluma !
\rasili ! Astea au si tc inlLrnde !...
CRIVOI ZOB: Nu mai in{elege omul
urAti treab5.
PEpEL : Nataiia ! Se poate... cu adevirrat ? ;\;a crerzi
tr-r... ci eu m'am vorbit cu ea...
SAI'IN : Zdu a;a, Nataga... di-ti seama ce laci !
VASILISA: (din gang) Mi-au ucis birbaiul... dom-
nule comisar... Vasca Pepel, ho{u1... el l-zr omorit...
domnule comisar ! Am vdzut cu ochii nrci... tcatl
lumea a vhztI...
NATA$A : (se zudrcolegte ca scoasti dtn minti) Oa-
meni buni... sorS-mea si cu Vasca l-au omorit ! As-
cultd, domnule comisar... uite, sord-mea asta, ea l-a
indemnat... la a!d{at... pe ibovnicul ei... iatrj-1, bles-
tematul !... impreund l-au ucis ! Pune{i m6na pe ei...
judeca{i-i...
l-uafi-md gi pe mine... bdga}i-mri ia puq-
cirie ! Pentru dumnezeu... ducefi-mi 1a prisclrrie ! -.
ACTUT IV
Decorul din actul intdi, insd fdri camera lui Pepel, cu pereiii
ei de scdndurd. Iar de pe locul unde gedea Clegci, nicovala a
dispirut. In collul unde se gdsea camera lui Pepet, zace acum
Titarul.; se risucegte
9i
ggmg din c6nd
.in
c6nd. Cle$ci
$a_de
la
masd gi repari o armonici, incercdndu-i uneori clapele. Satin,
Baronul
9i
Nastia ged la celilalt capit al mesei, cu o sticlS de
votci, trei sticle de bere
9i
o bucatd mare de pAine neagri in
fafd. Actorul se foiegte pe cuptor
9i
tu9e9te. E noapte. Scenl e
luminatl de lampa din mijlocul mesei. Afard guieri vAntul.
Tine-te bine,
nimic !... Ah
CLE$CI : D-da...
Ei
invilm5geali...
BARONUL: A fugit
taia focu1ui...
SATIN : Aga cum
in timpul acela, el a dispdrui in
de poli{ie... ca fumul de rriivi-
fug pdcdtoqii dinaintea cel,rL
drep{i !
NASTIA: A
cAnd voi...
cingine !
BARON{JI-:
ladg !
"SATIN
: Prea era curios moqneagul... da ! Iacd,
Nastioncr tra indrigostitd de eI...
NASTIA : Il indrigisem chiar... tare mi-era drag !
Ai dreptate ! Pentrucd el toate le vedea.., toatc ie
in{elegea...
fost un bltrdnel tare de treabd !... Pe
voi nu sunte{i oameni... sunte{i o pc-
(bea) In slndtatea dumneavoastri,
ri
i
I
ir
j
Cortina
85
SATIN : (rdzdnd\. Ce mai tura-vura"'
p::tt:i-*r?fq
el era cllm e miezul de pAine perrtrut un oln lara
din{i...
BARONUI-
: (ra:t)rLtl) Sau ca un plasiure
pe un
buboi...
CI-ESCi'
E1... eia rln om milos"' voi insi"' n'aveti
milI de nimeni...
SAiIN ,
-f-u
""
{i-ar
foiosi, dacd mi-ar
ii miii de
vremea
are sd tlea legea
ei' una noui"'
F iecare
vreme zrre legea ei"'
SATIN : Apoi cla"' a venit vremca
care a dat
"Codul
"lr."rr:'-^'i*i"i.a
lege"' n'are si se uzeze cu una
cu doud !
NASiIA; Qoue;te
t:u
pu'lruru! in masd)
Dece oare"'
pentrit ce traesc t;
';;;i':'
t'u voi.? Flec
dc aici"'
il;"l;.';";*tt"''ian'i-
la
.cllratul
piinrintultii
I
IIARONUL:
Fari..slrete'
.lnd.y'!,. t. .
\:ASTIA : $i
goata-tI
tlt't !" Sl
;tiu
cii atn sr nra
.
farasc 1i
in
PatrLr
labe !
r;n?ioi'lui.,".{i
.e
'iiiiutt
hazlie tatit'1"'
iti patru
Nltfil
: Da, snni in stare sr mi.tdriisc
! Nrrmai sa
md descotoi""
at"'n'i;;
t;"' ah' ce
sila n.ri-e de
toate I De toat:i'titiir'uitu"'
de io{i
oamen:i
!"'
SATIN
: Dacd
pf"ti,'uiunt'i
i' f
^t'
tinc
9i
p"
lt.tot";
Si el tot intr'acolo-are
de
gAnC si
nornoirsca"'
a
allat ca numai
it"
i'ti';ittt
de versiz{
de capatul
lumii se giseEte
ti'iiiitji'ti;de
se lecuesc
oiganeie"'
ACTcRuL
'
1"o"i|"'iii'l
ai pe cuptor)
organis-
mele. dobitocttle
I
sitlN''"
o;;;;;1"
otrtivite
cle alcooi"'
,\CI'oRUL
: Da ! il;i;;''l*"=e-
r'ltt"
r o si1 vedeli
cd are sti
Plece
!
ilnnOXUf-
:' Cine
adica' slr 1)
,\CTORUL
: Eu !
BARONIIL
: Merqi,
slujilor
al zei{t'i'" cum
ii zicc ?
Zcita clramti,
u ii'utdiei"'
cum-'o cheml
?
' '
TTCTORUL, Mu",'niel'ionut*
!, Nu-i zcitb'
ci
\u'u
't'
SATIN
: Laheza".'
ii;it"'
AIrotlita".'
Atropa"'
dracu'
le mai clescurcd
I"il;;';';alranut
e cle vini"'
cl
i:r';#.nii
p; Actor"' PricePi'
B1l:?n"
?
I}ARONUL
:- Bitrdnul
eia un prost""
jieisnrlL,
x..i"i'iilitor
t sat6al'":ll"t
! Mel-po-me-
""nul"i.#
o tr'tti"zr'!
oameni
fdrr suilet
ce sun-
87
tine ?...
CLESCI : Tn... cum si spun"' nu cd
{i-al
li mill rie
om... Dar tu
;tii
sa nu-l
jigne;ti"'.
rni{nul:
(se agc:al(i
p'e
1:atut
dt' stirduri^;i ipl
'"i;;;;;;
ntina b'ol,taad'
ca
P!
u1t gopll)
-
Blir6nul
cra"bun...
avea o lege in suflet I Cine are leqe ln
iuit"t
"
un om bun !'.. Cine a pierdut legea --
e un
om mort !...
nniioNur-
: Ce fel de lege cneazule ?
fAilRiil''
Una bur-ra...'Este
mulie"' Stii si
tu
fel...
BARONI
IL : Alai dcParte !
TATARUL
: Sh nu
-i'*i
ia' omului
--
asta-i- iegea I
i;iiN; L;g; ,.tu^-." numeqte ,,CorJul
pedepselor
penale
si
Corectionale"."
eiRoNUt
: Mai
"r1"
un' :
,,I?e9;ula.rnentr-rl
perlepse-
"-foi-rpil"ute
de
judecitoriile de ocol"'
rniAntjr-:
Coran se numeqte"'.coranul
vostru tre-
^'fru
te fi. lege pentru voi"' Inima trebtte
sii vd fie
coran... da !
CLESCI :
(incearcd ttcordeonul)
Suierd,. el al
.dracu-
"l;il-.
si siiti
cd are dreptaie cneazul"' trebue sir
tiiegtl dupl lege... dupd evanghelie"'
SATIN: N'ai decAt.'.
BARONUI-
: Incearci'
iiviXnui:
Mahomed
a dat coran
;!
a zis :
"Asta-i "iil;;l-Fi
aga cum se scrie aici !" Mai tdrziu o
u.-ni- ur.*"a cdnd coranul
are sd f ie prea pu{in""
B6
tefi I O sii vedeti c.i el va pleca I
,,Ghiftui!i-vd,
z.evz.eci1or"... poem de B6ranger... cla ! Are si-;i
gdseasci el un rost... de unde nu-i... n'ai ce lua...
BARONUI-: Crezi cI nu-i chiar nimic, sir?
ACTORUL : Da ! Absolut nimic !
,,Groapa
asta irni
rra ii mormdntul... slab gi istovit mir prdpddesc !"
Dei:e inai trii{i r,oi pe lume ? I-a ce bun ?
B,'\R(lNiii-: Ast:Lrliil I I(ean, sau qcniul gi nebunia !
Nu mai urla !
ACTOIiLil- ; Degeaba I Daci vreau tot am sl urlu !
NASTIA: (ridica
capul dc
pe
rntisrj;i riii dir. mAini)
Ba s;,i slriqi ! hi'au clecdt si asculte !
BAROI\i
jL
: Ce rost are, ladrl?
SATII'.1 : La.s5-i in pace, Baroane ! L,a dracu'1... N'au
decdt si strige... N'au decAt -r5-gi spargd capetele...
treab:r lcr !
$i
asta are un rost !... SI nr-r-l irnpiedici
pe om dela ninic, cum spunea bitldnui... l)a, el e
de vini, drojdia asta risuflatl i-a innicrii pe tofi
de aici...
CLE$CI : I-a momit undeva... dar nn ie-a ar.ltat in-
cotro s'o apuce...
BAROidUI- : Bijtr6nul a fost un
sarlatan.
NASTIA : Min{i ! Tu egti un sariatan !
9ARONUL:
Taci-{i gtra, ladg !
C[-E\SCI: Nu-i prea pl.icea bitrijnului adevdrul...
Tare se mai ridica impotrir.a adevlrului... aga qi
trebue ! Avea dreptate
-
la ce-mi iolosegte
'ade-
'u'drul ?
$i
lSrI el te innibugi aici... IatI, cheazul...
gi-a strivit mAna la lucru...
9i
acum trebue sd i-o
taie' cu feristriul... poftim, Ssta-i aclevirul !
SATIN : (hdtdnd cu pumnul
in masa) Ticere ! Sun-
tqli .., tofii nigte vite ! Progtilor... sI nu mai pome-
ni{i d_e bltrdn | (Mai calm) Tu, Baroane, egii mai
riu decdt tofi ceilal{i !... Tu nu pricepi nimic... gi
indrugi vrute gi nevrute ! BitrAnul nir-i un sarli-
tan ! Ct inseamni ader.5rul ? Omul
-
iafi sin-
B8
gurul
adevir I El in{elege asta"' r oi. insa'
nu sul'l-
f*;i i" ttri. I Sunteii tiri ae cap, capa!ina.ruastrii
.
'iui.
ca o ceramida...
Eu il inleleg pe batrdn
"
ao-f Ei rninfea... dar o ficea din mila voastrit'
Iiu.u- ta t'[ i, ! Mulf i oameni mint.
pentrucir le
.'*"lll ci,: semenii 1or...'eu
Etiu
asta ! i\m ciiit cles-
pr"'".t, f Uttii
gti, sd minti irttmos,.cu
insuflcfire'
he- invioreazi oamenii
!.'. Sunt minciuni m'dn96ic-
;#;, impdcluitoare..'
ca
.
minciuna care desvino-
"xl"ti"
si'eutatea
ce a strivit mana muncitorului"'
.ii"i""ii"i;i;;i;
pe cei ce mor cle foamc"'
Eu
;tiit
i"'i".."*":i'
nlinc'iuna ! Cinc nu-i destul
de tare"'
.i .in"ttl;*.t*
Jin sdngele altuia
-
acela
arc ncvoit'
:t;';i";l;;1...
i"ii igicauL;i
ttn reitzim in ea' altii
;; ;;;il Jupe
"u.'.
Dal cine-i stdpAn
P*,:lll9:';
.in".
-tiu
Jepinde de nimeni
-qi
nu minAncd
r.lintr'al
aituia
-
ce nevoie are acela de minciuni
? A/iin-
Iiun, *.t" religia tonitot
;i
a stdodniior"'
Adeviirul
e cr:edin{a omului liber !
BAR-ONUL
: Bravo ! Frumos ai sptts-o ! Eu sunt de
"';;;-t;
.u tin. I Vorbeqti"'
ca un om cumsecade
!
SATIN : Dece uneori si nu vorbeasci
lrumos 9i
un
-';;g;$,-de
vreme ce oamenii cumsecacie"'
vorbesc
ca niEte
pungaqr I
'bu"'
eu am uitat mrrlte' totuEi
;;"i'l!; titini. i'at" ."uu t vorbeali de bitran ? E
t,"'"t"f"rite-destept
!"' El mi-a lirnpezit
inima a;it
;;;;;;i,
"t"tur-,n
ban vechi"' Sr bem"'
in sir-
rrltatea lui ! Toarnd"'
(l{astit toarrtd bere intr'un.pahctr 9i
iI intinde
lui Satin)
SATIN : (zdmhincl) Bltrdnul trdeqte- dupd capul lui"'
'"iif'tt"ti
ie priveete cu ochii sii' Intr'o zi l-am in-
ilb;i,- ,"viosrr"
! Pentru
ce triesc oamenii ?"
'(iiiiitaii
su imite
g[usul qt gesturile lui Luco)
89
I
b
iL
i{,
li
t
l,
,(
',
I
d
,,Apo-i oamenii triesc pentru o via{ii mai br,rni, drd-
gu{ule ! Iac5, sd zicem ci undeva'triesc niste tAm-
plari, unul mai cdrpaci decdt altul...
$i
ia-G cd
dintre ei se nagte inir'o buni zi un tdmplar... un
tdmplar cum nlt s'a mai pomenit pe lume. El pune
p.ecetea_ lui pe intreg megtegugul
tAmp1dresc...
;i
dintr'odatd el impinge megtequg.ul dstd cu doui-
zeci de ani inainte... La fel se petrec lucrurile gi.:r-r
to!i ceilal{i... cu llcituqii de pildI...
cu cizmarii gi
cu ceilalfi rruncitori...
;i
cu tilranii e tot a$a...
irAna si ciornrrii
-
toii r-tiizrresc spre urai bine I Fie-
care crede c.i trriegte
trrentru
sine, qi cind colo tri-
clte pentru o via{zi mai bund ! Unii o duc a;a cAte
o sutl de ani... cdteodatl qi rnai mult
-,
numai
spre binele omului !"
(Ntistia
se uitir cu std.ruinld in ochii lut Satin. Clegci
lusii la o parte armonica;i ascultci;i el. Baronui
sdde
tu t'opul o.plt:t:at;i bate incet ctt degetete in ntasd.'Ai:-
lrtru! se ttpleacti tic pe cuptor
;i
urea sd cobctarc cu
bdgare de seuma pe patul ct'c sc{utduri)
,,'1'o{i dr-Jgu{ule, cAt sunt pe lunrc tr:jesc pentru ca
viaia rsii iie nrai bLrni I Tocrnai deaceea irebue sd
clai respect cntului... cici noi nu
Etim
cine este el,
pentru ce s'a niscLrt si ce poate sh faci... cine stie
poate cd iocmai dsta s'a ndscut spre fericir"u nbu-
stri... spre binele nostru al tuturor ? ! Mai ales de
copii trebue sd avem mare grijd -- de copilagi ! Ei
trebue sii se simti la largul lor ! Lasa{i copiii..si
sc bucule de via{a... Avc{i grijn dc copii l"'(Rd,:le
irtceti;or. Pauzd.)
IIARONUL (pe gdnduri) Nlm-da... pentru o viald
mai bund ? Asta... imi amintegte cle familia noas-
tri... Suntem un neam de vi{5 veche... de pe vre-
mea Ecaterinei... o familie nobili... un neam de
90
rhzboinici
!..' de ba;tin:i
clin Franta"'
Au siujit cu
i;;ij
;i';:;;i"'iJi.,t-ii"
ce in ce mai sus"'
Sub ciom-
nia lui Nicoiai
l, ;;;it'i
lrleu' Gustav
Dtjbile"'
;;p';'r,;
post inali-
tit r'ogut"' avea
sute de io-
basi... cai...
bucatart"'
Nis?in
;"iw"iii-ioate
astea-s
minciuni
!
BAR.ONUL
'. (sttre l;;;ti-
Ct'-tttn
? I-i aqi"' rrai de-
oarte ? !
\iiil,\
,- Niriii,'
ntt-i adevlt'rrt
!
l]-\R( )l'itlL : t,irig':'1'
nalti'u
''"-a
'iit..t\\trsc'rvrr
I Aliir
czr':i la P.l""l''r''gl''l
'Trl'.uri"'
('1rlt s1i ctt bilzt'n
I
(
C t e
;;
t i i u,,,
:"il,t'
:: ; rE':,1',:
;' ; r;i r' :;;,:,fl\
i n t r' tt fi t''t i !
lrltS'1'l-,r: $i
a.-sia-i ininciuni
!
n iioNilL":
faca ti
gura I ELr i{i spun ci avetr zt'(rr
cle lachei 1..'
l'iASTIA
'. (t'tt o r!coseliilti
piticc:re) Nu-i trcleviirai
I
it.tnoxut-':
T'c omor !
-
ilAt;iA","
(qilr, ,i'i'i')
La
fugu)
Trisrtri
? Nu-i acic
virat
!
SATIN:
rite...
Isprive,'te,
Nelstioncrl
I Ntr-l scoate
din
'll
RARONUL
: Stai cd-fi arlt eu"' lepiditurl
ce e:ir
!t
Bunicul
mell..'
I{ASTIA
: Nici brtnic
n'ai avttt I Totul
e minciuni
I
(Satin izbucne$e
in hrthrste
de rds)
BARoNUL
: (istoait^
/t
tu':l:^'l-"',llo3frift
*fli'''ll
-
iatin, spttne-i."
tArici"'
cum' sr
itr
.i
nu crezi ? (Strig?t iitpniit
h.'utond
-cu
'rtu:nttii
itt
il"tl i"t"i1-
'ftuat't'
rlracrrl
si^vd
ia !
NASTIA
,
1t,iu"1ui"iii1"
Ai;' ai. incenut
sa urli ?
Acum
in{elcgi
t"fi"tt"i*it'otul
cdnd nu-1
crezi
?
91
Ci-E$Ci :
(sc
iiiloarce lt ntasd) M'am a;teptat si vd
lua{i la bitaie...
14I{B!]!
: A-ah, proqti mai sunte{i ! Foarte riu !
IIARONUL
: Eu... nu perrnit
niminui se-9i bati
1r,c
Ce mine ! Eu am dovczi... Anr documcni", ,utada i
SATIN : Arunc5-le I
$i
uitd cle czric,stile bunicu1Lri...
_ ll:l]g3.Sca
lrecutului n'ai sI ajunqi rlepartc...
ISARONUL:
Dar cum indrdzne;ie
en'l
NASTIA : Asta-i buni I Cum indrlznesc !
ISATIN
: Dece n'ar irrdrizni ? ! CLr ce-i ea mai prejos
Cecdt tine ? Cu toate c:i in trecutui
ei, clesigLri, ri'ai
si gisegti nici caieasci, nici bunic, poate nici'mi_
car pdrinli...
BARONUL :.(pctoljndu-se)
Dracu' si te ia... tu pofi
judeca
linigtii... Eu insi... mi se pare ci n'am'ca_
racter...
SATIN.:
.F5-ii
rost. Prinde bine cdteod at"k... (pauzd)
Nastia ! Tu te mai duci pe la spital ?
NASTIA: Dece?
,
SATIN : Ca s'o vezi pe Nata;a.
NASTIA : Acum te-ai trezit
9i
tu I
pni
mult... gi de atunci i s'a pierdut
urma
a intrat in pdm6nt..
SATIN: Va si zich s'a dus si dusi a fost...
CLE$CI : Tare ag vrea si ptiu
.r..
n. care o
funde mai r5u ? Vasca pe Vasilis'a, sau ea
NASTIA : Vasilisa are si scape I e vicLeana,
Vasca au sd-l bage in ocnii...
SATII\I : Cdnd omori nn om in bdtaie nLr cape,{i riecdt
inchiscare...
NASTIA : Plcat. Mai bine l_ar li bigat in ocn5...
pe
voi tofi ar trebui sd vd bage in ocfra... ar trebui sI
.vS,miture
.ca
pe nigte gu*noaie...
si si vi arun;;
_ .undeva
intr'o groapl !
SATIN : (mirat)-Ce
ie-a gdsit ? Ai turbat ?
92
BARONUL ; Lasd cd-i da'-r eu cdteva"' pentru obrdt"'
niciile astea !
NASTIA: Incearcd. Atinge-md
numai !
CliHoNtlt- : Lasi cd incerc, n'avea grijd I
SAff X : Vezi-ii de treabh ! Nu te iega.de ea"' szi nu
.-'ii''n"sti
o*ri I Nu-mi iese clin cap.'. bltranul
acela !
'i[ai,
,u hc;liote) Sd nu
jignegti pe niineni
!"' Dar
lf).a .,i-r* iost
lignit
pr.ntirr to.ata viaia
? Cu asta
cum rlmdne ? Si' iert ? Nu' Ninlinul
n'arl si-i
iert nimic...
BARON-L
: (cdtre Nastia)
Trebue si inlelegi ca nu
esti de seama mea ! Tu'eqti"' o cdzituri
!
XLS;ila , \'ai cle capul iiiu, prdpidiiuie I Doar tu""
"'t"
'iie"Eti
p" spinarea mee' ca viermcle
ciintr'un
mdr !
(7-oli biirbalii izbucnesc
deodatd in hohote tle rds)
CI-rr$CI:
zice !
Ah... ce tArnoitd ! Frumos iniit', n'am ce
a ieEit de-
! Penirucd
BAIIONUL:
Nici macar"'
prea e idica*rd
!
NASTIA : RAdeti
? Vdd eu
vine voud a rdde !
ACTORUL : (Posomortt)
NASTIA : Dacd aq
Putea
cea;cd de
Pc
masii
;i
o
TATARUL : Dece spargr
si se poarte cuviincios
!
NASTIA':
(fugind ttfard)
Y.
SATIN : (striga d-uPd ea) Ei
sir sperii ? La urma urmel,
NASTiA : LuPi ce sunte{i !
;;iioNut.
,
1se
,iiiia;- Lasi ci o invif eu indatii
nu te
Po'r,i
supara Pe
ea""
ci vi prelacefi ! Ntr rrd
A5a, be5telr:1te-i
!
I Pe to{i v'a; strivi ! (/a
a zuarlc Pe
jos) Uite asa
vasele ? 8h... ce tAmPita
vd ia dracu'l
! Ajunge !
Pe
cine i'rci
ce ti s'a ndzarit
?
De-ati craPa
cu totii !
sd-l
pe
dar
in-
el?
pe
o
!
f
I
Fiarelor !
ACTORUL
: (incruntat) Amin !
9S
TATARI,II. : Aoleu I Al naibii muiere, se vede cd-i ru-
-qoaicd
I Indrdzneata... de capul ei ! Tdtiroaica nu !
Tdtdroaica
Etie
de lege I
CLE$CI: Trebue s5-i tragi o chelfInealI...
Rt\RCfiiJL : N-nemernica !
CLE$CI : (incercdnd armonir:a) E gata armonica !
Dar stdpAnul ei n'a vcnit inczr... Sc dLrce de rdpl
f liciu1...
SATIN : I{ai, bea
;i
tLr !
CLE$CI : l,{u1{r-rmesc !
$i
apoi o fi vrerrea de cul-
care...
SATIN : Ai inceput si te obiSnuegti cu noi ?
CLE$CI : (dupti ce n bitut, se dtLce spre putut de scdtt-
durd din coll.) Dc, ce si zic... Peste tot oamettii
sunt oameni... La inceput nu-!i dai scama de asta...
dar cdnd te ui{i mai bine, vezi cd toii oamenii sunt
la fel... nici mai buni, nici mai rdi !
(Tdtarul agterne ceaa pe patul sdu de scdnduri,
ingenunche qi tnceT:e sd se ronge)
BARONIIL : (fdcdrtdu.i samn lui Satin sd se uite la
Tdtar) PriveEte !
SATIN : Lasi-l in pace I E om de treabi... nu-l tur-
bura ! (Rdde cu hahote) Astizi snnt bun... dractt'
Etie
dece !...
BARONUL : Cdnd bei, totdeauna eqti br-rn...
gi
de$-
tept...
SATIN : Cdnd sunt beat... totul imi place... M-da...
Ei
;i
claci se roagd ! Foarte frumos ! Omul e slo-
bod si creadd sau si nu creadi... asta-i treaba lui !
Omul e slobod... doar el plSte;te pentru toate :
pentru credin!5, pentru necredin{d, pentru dra-
goste, pentru degteptdciune
-
omul pldtegie singur
pentru toate
Ei
tocmai deaceea e slobod... In om e
tot adevirul ! Ce va sd zicd : omul ?... Nici tu,
94
nici eu, nici ei". nu ! ci ttt, eu, er' bdtrdnul'
Napo-
i;;".'i\;h"mecl...
toti laolalri !
lDcsert.eazu
cu d.''
'iii,;,
)iii,i,""
r'a=i,,n
si!ucta urtui or!) Priccpe'li
?
i.i"' i";;;, ;;;;;;j I Aici incep
ei
siargesc toate"'
T"iiir'..tul"
o*,'totul
e pentiu om ! Pe lume nit
;;.ft'i..al
nrntil. iot resir-rt a lost creat
de mdna
;i,i.j.;;;u1
lui I Olm'-tt ! Ce minuna{ie
! Ce mAn-
il;;'.;;i-;..J
.uuant
! O-mtrl ! Trebue
si ai res-
;"..
;.i;'J"
o,n ! Ntr tt't'lrtr. sa-l t'T!l]iltl"'il;,;
i;-i iniot.sti
cu mila ta"' trehuc s5-l respeclr
l.l-iiir
ii-'1,',idi-*'.lntrli,
l'tttlui. Baroane ! (S" ridi' t)
"-^L
frl"" e... sii te sim{i om !"' E'u srtnt
un- pu$ca
rias. rtn itcisag,
un"liilot"'
ala cstt'l
CAnd umbitr
,.,,.'=t'lr,te oamenii
se uitd 1a mine ca la un punga$"'
I i"[; il;';;i;',
-ea
;i
intorc c.ap.ul dups rnirrt'"'
l,ii' .*-'*pun.-
,4...u-: ,,Ticiiiosule
I Sarlatanule
I
Du-te
ia muncl !"'SI
-untt"
! Peniru
ce ? Ca
ie ii;, .etrii
(lzbuine;te in
.hohole
de rds.) lnLot'
;;";;"-i
am dispretuit
pe acei care se ingr.ijesc.nu'
;;;; .riorno.ut
i,]i"' Ntt asta-i lucnrl ce1 mai rit'
*;;:
gui;"n"
I Nu isia-i lucrul- cel mai impot"-
tant ! Mai
presus
^de
orice e omui ! Omul e mzli
;;;""- cle in'destrrlarea
stomacului
!
oihoxilL ,"titatina"d
din cap)
Tt mereu
te gan-
"?'"Xi.
ir[.rti-.-"aiia-i
bine"''asta'
pesemne'
i!i 1n-
:;i;:.*-i;i-o...'gu nu sunt in sfare"'
nu pot"'
-f3r'i'iia'i,,'
i'u,
irnprciur'
u11oi
.spune
incet 5i
cu
sliata) Frate,
u".nii, ti-c
'iricd"'
Pricepi
? Mi-9
ilr#al
^ma"iitti.ri
'
ti
;i
ce-arc sa iie mai departe
?
SAijN
,
iiti*ttara"-se)'
Fleacuri
! De cine sd se
teamir omul ?
BARONUL
:
$iii'
de cAnd md
til
minte"' dintotdea-
"';;;"."t.1".ui
nii-" invatuit
intr'o cea{5:,-f
iti:tl":i
n;uiit in1.t.s nimic'
Parci"'
mi-e qi rusine"' mr s('
o*' .e'iouti
viata n'am
ficut altceva decit si-mt
5Jii# rtri".r...'"liui^p""tt""
? Nu priceo ! CA'nd
95
mergeam ia gcoald, purtam uniiorma unui pension
pentru copiii de nobili... dar ce-air invalat acolo ?
Nu-mi aduc aminte... ! Cdnd m'am insurat, am im-
bricat fracul, apoi halatul... dar mi-am luat o ne-
vastd nctrebnicir
--
clece oare ? Habar n'am... Dupd
ce mi-arn tocat avcrea, am purtat Lin surtuc cenuqiu
gi pzlntaloni ro"scaii... dar cum m'am ruinat ? Nici
r-r'am brigat de seamd... CAt am fost slujbag la fisc...
arr purtat uniforml si
chipiu cu cocardii... Cdnd
mi-irm insuqit nigte liani publici
--
m'au imbracat
in haine de pugciria;... pe urma am pus uite asta...
$i
totr-rl s'a petrecut ca prin vis... ce zici ? E cara-
ghios, nu-i aEa ?
S:\TIIJ : Nu prea... mai degrabi, stupid...
II.A.RONUL : Da...
9i
eu cred cI e stupid... foiugi...
trebue sI aibe un rost cd m'am niscrtt
;i
eu... nu ?
SATIN : (rdzd,nd) Probabil... Omul se na;te pentru
o via{5 mai bunil
t. (ltttuaiin,{dnd
din cap) A;a tr,:-
buc' si fie !
BARONUL : A{uierea asta... Nastia !... A fugit... in-
cotro ? tr{d duc sd viC... unde o fi ? Oricum... ea.."
(Iese. Pauzd)
ACTORUI.: Tdtarule | (Pauzit) Cneazule !
(T titarul intoarce capu I
)
ACTORUL : IioagS-te... qi pentru mine...
TATARUL: CC ?
ACT'ORUL
'.
(ntai incct) Roagd-te
;i
pcntru mine !
TATARUL : (dupa o clipd cle lticere) Roagd-te
singur...
ACTORUL : (se dd repede
jos de pe cuptor, se duce
la masd. Mdna ii tremurd in timp ce-;i um'ple un'
pahar de aotcd,, iL bea gi iese ln tindd aproape
fu'
gind) Am plecat !
96
jA'f
iN : lii, md cabotirrtrie
! Incoiro
\.
.lFluterd'
Inirrt
''
i uL',,"u' ;
i'
-u
ut u'i i"t' t''' i mb iii mt
.i
r il r.' r't, t' aluu c i c ii d
(
i,,nni,, ' ,tntdrtcloi ,i),i
""n
ttrne!ili
de bdulurci'
Bult-
',ii
i',i
ju"
1",,',,
"'i,','
i,ii i i i
"'i
"
"
t e g'i t r,L.r' n d c c o u r i
gi' i n c c tt -
tntti * rt)liaa lo.'i':it'i
u'icttli'
arc o sticld dc urttttl
'iX'ilrii.i,'i"
ii',,ii'
in bttzunarut
sur,tucului)
,iiibvr'iiir'.v
, c.,iirt
e"rin iel clc nriigar'
Nttntai
crr
n'are urechi...
.
ul1 migar.
BTIBNOV
: lsprAr'c1tc
!
'[tt
semcttt. ctt t
A{EDVEDIE\'
: Cititif
^
nlt'tt
ttt tt'l trrechi"'
ea att'lc
cu ndrile-
RtIBNOV
:
(ciitre Satittl
Dragul..ntert-!
Te-am ciitrtat
nrin toate
l;irtLrriil ri"drciiimite
t Ia sticla'
ci ctt
Irn tott. m6inile
()cuPa.te"'
SATIN:N,aidccAtslpuicovrigiipcmasdqiaisit.ti
liberezi o mdnd"'
RLIBNOV:
Ai clreptate
I AL cine-mi
tlli
"
I'tii'
";;;j[iui"
!
-Ai
v;;;t,
ai ? E dcetePt
toc !
,\\EDVIDIE\'
: r"il'piingoiii
st'ni.adEtetrti"'
Lasa cir
stirr eu ! Ir.i nrr
p"t''irliliil
tlc.stcpiaclrrtrc'
IIn ont
tle treabi
poott ii"Ei'ptott-
ins[^ontttl
nccinstit --
tt'ebttc
ttcaParat
l"l
'nir!i'
tni'tit' q'1.1rlcsPrc
cirmilrr'
ttt n'ai dreptate""chmila
e ttn animal
ric ctilarie "
l1'are coarne"' Ei
nici din!i"'-
IlliBNOV:
t.lncie-s'ttif
oiti i
^Dtt"
trrt-i
lttme aici
?
"ti'a*ilt"
io....'i^t
ii"ti"
r cilc-i trcolo
in col{ ?
SATIN:
Incii
n,,'ti-^i"frntit
tnti
gologanii
? Popf,tt-
ttili;iiecrl:
NIai
am
pu{in
;i
nnt isprrivit
! Di' ast.
,llrtii em .,t,,n,,t
',,,.r''.^f,'it.f
ci,rn siiillr,t...
(itrqirltri I
Llnde-i
Guqatul
?
(ILESCI : (se apr"pia
dc nms.d)
Nrr-i aici""
lltrBNoV,
nt-t'-""1'i'':it*;;'i-'.PitI''
nrlitr'
lrrlitr!
Cttt'canttle
r Ntr
iiiitn"iii'
mat'ii
!
'Bca
serios'
petrect
clin
gros, rrtr liislr'i'rt'tiitn i"-"'
t'l iac ett cittste
la
loti I Fratilnr.
rlr"'mi'pi"io
tn iac cinstt'
! Iii' rle-a;
,9?
7
. Azllul dc no.rple
ii h,igrri... ;r; ticsclritlc,r (.llr.(.iurltir...
.;lr lrtrr
toatflt
LT::-t.,qfo,l1'
t
Ziu;,,5,, r Cu iniiri.l'
;i-gr',riiii.l,,
litiltNOV: l-asi-l in pace ! Acurn s'a zis cu tine..,
Nu mai eqii curcatt... s'er ispriivit ! Nici varrJist, nir:i
runclri nu nai e;ti...
,\t.10$CA : N'ai tdtnas decAt bdrbatLrl rrr/rtuqii...
IIIJBNOV : O nepoatd de-a ta e 1:r pu;ciirie, iar cca-
laltii c
pe moarte,..
\\EI)VL:DIE\/ : (cu utdndric) :\tinfi ! Nici vorbii sd
iie pe r.noarte, e disp:lruth far'6 urnrir !
(Satirt rdde t:u hohote)
IitIBNOV : Tot una, irate ! Fird nepoate, nu rnai
e;ti rrnchi !
At.IO$CA : llxcelen{a voasiri ! Ajutor de bdgitor dtt
seami la iabrica de intors fesuri I
Ce tle-u buni urc cuttfitra.
Iur eu n'unt tit:iutt pilut'!
Dtrr eu sunt
fldt'du
de tiulu,
$i-s
cumetrii mele drag !
'l
rrre-i h'ig !
(lnlrd Criur,ti Zctb, upoi, irtuinte de sfdr;itul rtt:hll,tti,
irtcti t'reo cd{ic,tt bdrbttli si t:dtet'a
f
emei care sc dt:s'
brttcti
li
se t'ulcti, bodogtinind,
pe laaild)
(IRIVOI
ZOB : Bttbttor' ! Dece ai
Eters-o
?
IIUBNOV: Hai incoa !
,Sezi...
heri sI cdntdm, irate I
Cdntecul care-mi
ltlace
tttie... r,rei ?
'I'ATAR[JI-
: Acun e nt-,apte, trebue si dorrnirn I Zitttt
t:Anta!i c6t vd place I
Sr\TIN: Lasii cnei:zttle nu-i nimic ! Vino
9i
tLr incoa !
I'ATARUL : Cum nu-i nimic ? O si faceti tiriboi...
CAnd se cAntd sc face tlrlboi...
IIIIBNOV : (clucfutdn'se lu el) Cneazltle ! Ce-fi face
rndna ? Ti'au tiiat-o ?
Si vinl olir:ine, si bea,
-'d ;,e;;;;; .re "r.liriiu'
muzici... sd uite de necazLrri I Orice nm sarac...
-re
pofteasci la cArciuma rnea qi sii
Fire;Ct
p.
ii-iirl
*l1l i
Tie tj
ar spune... poitirn'1i,mntot.'
,rii calii_
talul
merr I lacii asa !
IATIN:
i\lai bine clfilmi acurna lot cc ai in buzunar....
llIJ.BNOV:.'fot
capitalrrl ? Ctriar aclm'l Nr,-ii;; ;
nrDtzr ! ,eIai na... incii doudztrci
de copeici... na gi
c6{iva. gologani
de cinci copeici...
na'
Si
de clouA
^
_cgPslcr...
lrne
tot I r
SATIN: Bun ! I-asi cii
{i-i
pisircz
err nriri bine.,. Anr r,
sI joc pe ei gi...
,\IEDVI]DIE\/
: Sirnt martor cil i-ai clat banii in piis_
trare... in sumi de... c6ti erau ?
BIIBNO\' : Tu ? Tu esti o cirnili... Ce ne trebrrt ,
noui rnartori...
AI-lO.lCA.:
.(itttru
descull) I.'r.a{ilor
! Mi s'arr udat
'
prcroarcle
!
BUBNO\/ : FIai s5-!i
.uzi
9-6ilcju1... Asta_i singur.ul
leac ! Si gtii c?.ml placr-... ianli
;i
joci..
aJ
1i-e
ruai rnare dragul I Dar rdLr iaci
'ca'bei
! Asta nu-i
siinitos.,.
biiutura i{i face riu 1...
AI.IO$CA : Bine zici, se vecle pe
tine ! Numai cAnd
esti belt s..'pe.ry_;i tLr a orn... Clegci I Mi-ai i.pnrrI
ar.'orrleonrrl ? (Cdnti.si jonril
Eh, nu te uittt lu bcttul meu.
Cti-s bdiat
lrumos
eu
-
ziiu !
Cdrtd cumdtru rnea md t,ede
Dupii mine se repede !
..I!:q_ilt_ryt_lrigul
in oase, tra{ilor
! Brr., ce ger !
MEDVEDIEV : Mm... ce te faci clacd te'ntreb"cine_i
cumf,tra ?
98
I
99
TATARUL : Dece s'o taie ? Sd vedem... poate cI nu
trebue s'o taie... Doar mdna nu-i de fiei. nu-i marc
sco[ald s'o tai...
CRIVOI ZOB: Vai de capul tdu, Asan ! F'drd mAnii
n'o sd mai fii bun de nimic I La cei de teapa noa-
strl n'au ple! decdt mdinile
Ei
spinarea... FdrI
rndni nu egti om ! Nu faci nici doud parale !... Hai
sd bei votci... l5rrl rnultd vorbd !
CVA$NIA : (intrd) Vai dragii mei chiriaqi I Nici nu
vi inchipuiti ce-i afard ! E un fris
si
o zloatd...
Da' vardistul meu e aici ? Atdi, cuFcahe !
I,IEDVEDIEV: Aici sunt !
CVA$NIA : Iar imi terfelegti scurteica ? Nli se pare,
cd te-ai gi pilit, ai ? Frumos i{i gade !
:
A{EDVEDIEV: De, azi e onomastica iui Bubnov.,.
CVA$NIA : Ce tot fleclregti pe socoteala mea ?
UVA$NlA: Le tot llecareqll pe socoleala Irlea i
ALIO$CA : Eu ? Spun tot ! Totul, aEa cum este,
l)e
pe
cinsiea mea ! AEa muiere, zic, mai rar ! Are
pu{in zece puduri de carne, osdnzi
Ei
oase, dar
folos, dacd n'are un dram de creier !
CVA$NIA : Iii, te carn intreci ctt gluma ! Am eu creierr
berbchet... Dar dece ai spus c5-mi bat vardistul ?
ALIO$.C$ : A4i s'a pdrut ci-l ba!i,
Ei
de fapt il
parulal numal...
CVA$NIA : (rdzdnd) Zevzeaie ! Ar trebui sd te laci
cd
'nu
vezi, nu sI r-rnrbli cu vorbe prin tdrg. Tu nu
gtii cd rufele murdare se spald in familie?... Fi-
iegte cd asta pe Abram il strpdr5. . Din
pricina ta
a
Ei
inceput sd bea...
ALIO$CA :^ Atunci are dreptate cine zice cd
;i
gdina
bea !
(Sutirt
;i
Cte;ci rtul ctt hrtholc)
CVA$NIA : Ol, co{t'arulc I Cc tel de otti mai eqti
;^i
iu, Alioqca ?
ALIO$CA : De pritna calitate ! Mare gmeclter 1a
toatb ! La mini ce-i in gugd qi'n cdpuES ;
ce-alll
avut gi ce-am
Pierdut
?
BUBNOV
'. (se dttce lo ptttut T'dturutui) Hai la noi !
Degeaba, iot nu te ldsdm si dormi ! O sd crdntirnt
toafd noaptea ! Guqatule, db-i drumul !
CI{IVOI ZOB: Sri cAntim ? Dece nu.'.
ALIOSCA :
$i
eLr am sl vi c6nt din armonicd !
SATIN : Si auzim t
'IATARUL
: (zdmbintl) A1 dracului mai eqti, Bub;
nov... hai, dd
Ei
la mine de biut ! Sd ne pilim, si
chefuim, cd nu-i vremea sd murim !
, l0l
evA$NIA
ALIO$CA
Ei vezi ! AlioEca
Iatl-ml !
gi apoi e frig... zloatd...
CVASNIA : I{i dau eu
!ie...
zloatl I
poitegte Ia culcare...
A'IEDVEDIEV: (se duce cd.tre buciitdrie) Pot sd mI
dr,rc gi la cuicare... ciriar mi-e somn... e si lArziul
SATIN : Ce ai cu e1... dece-l tot bruftuluiegii I
CVA$NIA : Altfel nu merge, drag5. Un om ca ista
trebue sa qtie de [ric5. Cdnd rn am hotdrit sd tri-
esc cu el, mi-am zis cd o sd am gi eu un folos de pe
urma lui... ci de, e rnilitar
Ei
eu o biatd femeie sin-
guri n'o s'o scot la capdt cu nigte scandalagii ca
voi...
$i
cdnd colo, el s'a pus pe biLrturMs1a-mi
lipsea mie !
SATIN : (rdzdrtd cu ltoltote) Asta a;a-i, coanS
prictiireasd
cd
{i-aE
toca averea..,
100
9ATIN: Ji-ai ;i
gz{sit onul sI te ajute...
C\/ASNIA : DacI n'arr rlat peste altul nrai bun.,
n'ai piimi sI trieEti cu mine... lasd cI te
;tiu
Si chiar de ai vrea, cu ce m'ag alege ? Intr'o
tirmini mi-ai toca la cirti tot ce am, m'ai lis
druniuri !
ry
llLltlN(lV :
'l"txrnii-i
Satin ! Stai
jos,
GuSatule
! Ei
iralilor I l)arcii rlrttlt ii trtrbtte otttLtllti ? Anr baut
pu!ini.,l
;i
izrca. rtt'ant ittvcselit I OLrSltttlc
l"' D'i'i
lrirlnrrLt t...
$tii,
cintccltl care'ltti plitce ntie ! Artr
chel sii cirit...
qi sii
PlAng
!'..
(,lil\'()l
ZOi]:
(irtt'tpe su cirtli:)
SrttLre le rasu rc-tt
ltut
ta
tIUIINOV : (ii
lhte
isonul)
Bezttd' n temrtilit'i
ttta rcu"'
'
(USu se deschide brtLs'')
IIAItONi
)L.: (strigit tlin prug,l llci-" biiir:li I
.Sariti"'
'-'ii;ii
in.'un'l
(lo1,r
1re
inaitl-an
"
Act,rttl
"
s'a spAn-
zural I
Sa ttitt\ t'u lttlii lu llurott- Itt sptt ale lui upure
,'-,',-,.,ihii
ltt,l.btiti. Ett st: clut'c inrcl spre rtrasii)
SA'ilN : (inct:l) [rh... nc-a stricai tot clrt'[1t1"'
tdtit-
pitrrl !
Corlitttt
,AZILUL DE NOAPTE"
("LA FUND.)
A apirut pentru prinra oarii in volurrr separat, cu titlul ,,[.;i
iurdttl vielii" in editura lui ltarhlevschi dela Mrinchen, idrl a sc
inrlica anul ;
apoi sub titlul
,,Azilul de noapte", in editura
asocia{iei
,,Znanie",
Petersburg, 1903. Ediiia dela I'liinchen s'a
pus in vdnzare la sfdrgitul lui Decembrie 1902, iar cea dela
Petersburg la 3l Ianuarie 1903. Cartea a fost neobiEnuit dc
ceruti: intregul tiraj al primei edifii dela Petersburg, in nu-
rniir de 40.000 tle exentplare, s'a epuizat in doui sdptlmdni; ia
si6rgitul anLrlui l!103 se vdnduscrl peste 75.000 de exemplarc.
Nlcio operd literari nu se bucurase pdni atunci de un asemenea
sllcces.
Intenfia de a scric piesa,,,\ziiul de noapte" (,,La fund") s'a
n:iscut chiar la inceputul anrrlrri [900. In prim:ivara acestui an,
in Crimeia,,tul. Gorchi i-a povestit lui C..S. Stanislavschi con-
!inutnl
pieser pc care avea de gdnd s'o scrie.,,ln prima ver-
siune rolul principal il avea un fecior de casl mare, care, luai
rnult dec6t I:r orice pe lurne,
linea
la gulerul cdmhgii lui de
lrac
-
unica sa legdtuli cu lia{a de altddati. In incipelile
azilului era inghesuiali, Iocaiarii se injurau, atnrosfera era
inveninatd dr url Actr"rl al doilea se incheia printr'o neprevit-
zt.th razie poli{ieneasci de noapte. Vestea acestei descinde.ri
rrmplea de panici intregul lurnicar care incepea sI se agitt:.
gribindu-se si doscascii lucrurile furate. Dar in actul al trei-
iea venea primdvara, era soare, natura reinvia
Qi
locatarii
irqeau din atmosfera aceea puturoasl, afarb, la ael liber,,-sa
Irrbreze pdmAntul, cAnt6nd voioqi, sub razelc c;iltlufe ale soarelrti
:i uitAnd de ttra carc mocnise intre ei"
1).
\loscova - l,eningrad. 19tr{'
)
I
"fr
(7'tiL:ere
A/a.slla,
ln arta'
pag. 519.
ll"-
1l C. .9. Stanlsl,taschl -
\'ia[u mea
Ian. 3.10r vezi I ed' Cartea RuqJ, 195{'
103
i-a mijlocul iui Octombrie 1901, Gorciri ii itnEirirta5egte lrti
r;. F. Fiitnitchi cd are inten[ia sa sct'ic ttrt. ,,ciclLt
de dramc''
.o*out din'patru Diese. Iriecare din cle va intii{i5lr o linumiti
oatu'rd a societdtii din Rrrsia
Dcsplc rrltiln;r tlintrt'elc se spunc
in iirisnat" urmitoarele: ,.$i
incb'una : rlespt'e hr'ntan'rl^
-- ttn
iaiu., un Evrett, ttn actor,'proprietareasa
trntri. azit de noa-ptc'
l;;t. ;; nolitist.
prostituate.'Va-ii ceva ingrozitor Am terminat
.i"il
"i.,ir'rif".'vdd
inaintea octlilor clriprrri' siirrcte, aLrd glasttri'
*ril"T.;;ii";rea actiunilor
--
totul e limpcde, e ciit se poattr
,le' limpedc !..." {,\rllivl lrri A. ,\1. Gorclri).
"'li.--6"i.tii
a
'inceput
sI scrie ,,Az-ilrrL
de. noaptc" lbia ia
*ta.titut inutui t9Ot, in Crimeia' in amintirile sale despr':
il."fi".'i"f ti"i,-rrn.
"Cot.tti
povesteEtc ca i-a citit ltri L Tolstoi'
il Cii*.ii'tiogtn"nt.l.
rehactate'rlin itcertslir
piesa' ln
nr!f
l;
vara anului 1962 M. Gorchi a citit
'rimolc
douh acte irlt'prescl
lrri V. I. Nemirovici-Dancenco.
"L"
.qtrutii, unde l't. Corchi a sosit in 2
'\'tai
1902' el
.oniinuS-.e iiiir.r" int.n. la piesai' La l5 lunie el trimite piesa
i.iiiii"lia-si i*ni.ti.i pe cuiat lui C. P. Piatni{chi, la Peters-
hurg.
D-uoI ce a
primit
dela Petersburg copiile dactilograliate ale
t.*luf"rf ,
iinpt.'irna cu manttscrisul, M.
(lorchi
.
a revizrrit tcxtul
i,i.i.i .ti a int'odus o serie de completiri loarte importa.le' Lri
li f rtii un exempl,,, irl picsoi a iost erpcdr;rt din notl lir Pctcls'
frirre'eiiiutii ,,ZhaL;
n".
'i\1.
Gorchi lrimito un llt
.exemplar
lrti
Al^F. C;-h;;.
'utt"iint
aceasth drami ntt a mai fost reviizttti
de autor.
--fn-ctrrsul
procesultri de crealie I piesei' titlul ei s'r scltim-
r.,ri'ae'.a-t.uJ nri- In manuscris'
piesa a fost i.ntitulath srrcccsiv :
::b;;;;1"t"';
(,,Fhra soare"l,,,Nocileica"- 1','\zilul
de noapte")'
..oi-r"'; r..Frnaui"l, ,,wa dnie iizni"
(.'La Irrrrtlrrl vielii".l IJltitntrl
i,tl;" *'i" p;;iiit'Iana 5i
pc
"cop-ia.
definitiYh. drclil0grafiil-lir
.
5i
;;;;.t^i;'de autoi' chiai ri in ediiia tiparitd la Iliinchcn Titltrl
;;iiliff: .,1\i; dni""
-
a apirut intdia oari abia
pc aii5ele
Teatrului de Alti din Moscova.
..i;'id
/rreuif rg0z, VL. I. Nenrirovici-Dancenco
s'a dus si l
t.ai n" C"iirti r^ Ariamas
9i
ac.i a primit rlcla cl ttn exemplrt'
ri''"i.'..i. A"i"rul a citit-o aitigti'lnr Terrtrtrlui de Artii la
'[1os-
.ovh, in 6 Septembrie.
Reorezentarea
piesei pe scenele teatrelor din Rusia a in'
tamplnat
piedici ierioasc din partea cenzurii teairelor' La in
;;;it.'-;i.d; ; fost interzisi categoric. ,,Am
fosI ncvoit si plec
ia'Peteisbure
-
scrie Vl. I. Nemirovici-D.ancenco
-
sa apar
;;;;;; fi;C&e lrazd, si fac concesii serainind din din{i
9a
gd1-r)
H';;fi;-ii
nu obtin' dec6t autorizalia
pentru Teatrul de Art6'
104
.,Dintr'o serie de convorbiri avute cll proiesorul Zveriev,
,iirectorul de atunci al Directiei presei, am rimas cu impresia ci
biesei is'a dat drumul numai pentrucb autoritbtilc au fost con-
vinse de ciderea ei siguri". (,,Gorchi", culegere sub ingrijiren
lui I. Gruzdier', M. L. 1928, pag' !51-152). Celelalte teatrc
nrimeau autorizatia de a reprezenta
piesa numai itr ntod excep-
ii,,nirl
gi de fiecare dati numai cu o ,'interve.nfie
specialS" lie-a
,rutnritltitor locale, fie a.,Asociafiei teatrale din Rrrsia"'
De
fnnt.
pend
in Arrritie 1905, neolicial,
piesa a fost interzisd
'
'P;ril;
a niniici saLr a slSbi micar tendinla revolulionari a
pi"t"i,-l.nrutri i"ott*tnt a tliat fragnrente mari din ea 9i
a iScLrt
irnele schimbbri.
pi".,
u
-
iost reprez-entatl
pentru
Pl1ma..
oarl 1a 18/31 De-
cembrie 1902 pe scena Teatrului de Artd din.-&loscova'
"Spec-
iacolul a avut un succes rdsunitor' Qegizorii'
actorii' "'$i, !n
;i;;;tt, .rrioi coicrti, au trebuit si aparE'neincetat
la rrmpi' la
aplauze
t).
' pi;r; '.,Azilul
de noapte" a fost tradusl in nrulte limhi
.triine si- incd din anul i903. ea a fost reprezentatl cu un suc-
."s urlai pe scenele tuturor oraqelor mari din lume' In 1903'
ir"S"f;,i- pi*r, ,, stdrnit o furiunoasi demtrnstrafie
pe strizile
ora$ului. -in
nututousc articole si
scrisori Nt. Grrrchi cii o serie de
limuriri asupra piesei.
,,Monologril
lui Satin despre om ca singnrul adevzlr, e palid,
-
ii s,:rie-'el lui C. P. Pidtnitchi 1a 15 Iulie 1902
-
Totuqi'
afarl de Satin, n'avea cine si-l spuni, iar el nu-i in stare s{-l
riuna inti'i, ioima mai vie.
$i
a9a'monologul acesta e destul ile
siriin de limbriul lui Satin.
-
Totuqi
-
n'ai ce-i face
!"
(Arhita
lui A. .jVl. Gorchi).
In 1928, ,\'1. Gorehi scrie ostagilor ro$ii din Cursc:
<Tovariqi I .\1i-a{i pus intrebarea :
,,Dece
in piesa
,,Azilrrl
de noapte" nu este nicio chemare la riscoald ?"
<Aceastd chemare poate fi auzitd ln cuvintele lui Satin, in
aprecierea lui asupra omului. Pe vremea aceea, in anul 1901,
cind am scris aceastd piesd, eu gtiam deja cd ,,poporul
nu este
run intreg omogen,
-
crim propovdduiau ,,narodnicii"
-
ci prln
slructura de clasa a siatului este imbucatdtit, firdmitat in
,,pituri" care se dugmdnesc, in grupuri sociale. Tabloul unei rrieti
in care oamenii se impart in
,,eioi
gi gloatd", deasemenea nu mI
putea mullumi. Eu volam
-
9i
vreau
-
sd vid in toli oamenii,
i:roi ai muhcii ereatoare, constructori ai unor forme noi de viali
'#l
\
,fi
1l C. \ .\lanis/ao;, lti \ria{a mea ln artii. l\losccva - l-enirrllrad 19't1
pall.555r vezi si ed. Cartea ltusi J931' part.3?5.
105
lilrcr;i. J'r'ohrrc sii triim aEa, incdt fiecare tlintrc noi, cu toate
de<.rsehililc individuale dintre oarneni, sii se simtd om, egal cu
toti ceriiaili si cu oricare altul. Aceastl se
poate
realiza numai
dupzi ct' r,;rrncr.rii r.or desfiin{a proprietrtea individuali, izvorul
dLr5miiniei Cirrlre ci. izvorul tuIuror nenorocirilor
$i
monsiruo-
zit:i!ilor. Cu alte cuvinte: aceasta se poate realiza nurr:ri in
ordrrrlrrircrr socialistl.
"ll
cli'!:r sine infcles ci nu puleam pune propaganda fuifi9i
;r s()cirli.r,.rrlLri in gur.rr unor oamr,ni strivi!i de riiaie, incaprbili
dr rlunri,. guta s:i;rcccptc oricc fel de consolar-e.
pe
conso-
latori, pc cci ce propovlduesc impacarc:i Cu via{a, ii socotesc
cluprnanii int'r. oricinc ar fi ei . fie ca sunt o:rtncni cu cre-
dini;r lrr ciLrrtlrezelt. fie ca sunt scriitr'rri dc ie:rpa alnericanului
O. Henr-r'..
n1'otrr5i riin cur,intcle de rnAngiiere;rle
lireiului Luca, Satin
trirgr: concluzia sa asltprir I ir iorii f iecinii umu. (Arhivrr lui
.{. i\1.
(lo
rch r ) .
I)ttprl instaurlrrca Putcrii Soviclice, Ai. Corclti. rclrr6ntl tcma
;i
pclsonrigiile pie.sei,,Azilul
de rto;rpte,,, a lucrat Ia un sccnirriu
intrlul:rt ,.(l:rlca ce duce la funcl".5ssnnliul a rimas neternrinat.
Drrllii cunr mentiorleaz:i N.
(,.
Crupscaia, in amintirilc ci,
.,,\zilirl dr-'noapte" inlr:1 in rAndul pieselor care-i pllceau lLri
\'. l. I-errjn. Insu;i V. l. Lerrin ii scria rnirmei salc.,Al..A.
Llljln'rvrr, iilt'ii iir 4 F-cbnrarie l1)03: <Am ftrst odaiii lil teirtrul
gernl:lr lirrc a5 vrc:t si virrl lu Teutlul rus cle,,\t.tii piesa
..Azilrr I clc rrorptc">> (\'. l. I-enitr. Scrisori citre iirniilie. l'1.- L.
'I
!):14,
Ir:rg.
21)0). Aceast:i clorintri ir lui \i. l. Ler,in s'a real;zat
riclbi:r rlrrpu,\larea l{er'<-rlLrtie Socialisti din Octrtmbrie. (N. C.
Crupscnia
,,Amintiri rlespre
Lcrrin",
1930, pag. 37).
Piesir
,,Azilul de noapte" a fost inclusii in toate cditiile
rrperOlol
C(,ntplete.
In ediiia de fa{i, ea s'a tiphrit dupi textul dactilcigraiiat.
rer,iizttt dt' a lrtor in l9{)2
t
I
1