Sunteți pe pagina 1din 19

ECONOMIA SERVICIILOR

CURSUL I
CONTINUTUL SERVICIILOR, EVOLUTIA GANDIRII ECONOMICE DESPRE SERVICII
1. Conceptul de ser!c!u
". C#r#cter!st!c!le ser!c!!lor
$. Eolut!# %#nd!r!! econo&!ce despre ser!c!!
'. T!polo%!# ser!c!!lor
(. Cl#s!)!c#re# ser!c!!lor
1. CONCEPTUL DE SERVICIU
D!&ens!un! #le conceptulu! de ser!c!u*
#. + !n!,!-!le c# produse )!n#le #le #ct!!t#t!! une! !ntrepr!nder! s#u sector econo&!c .#rte)#ct !&#ter!#l + #rtes )#ct# / structur#,
)eno&en, !&#%!ne de n#tur# #rt!)!c!#l# o-t!nut# pr!n #rt#, &estesu%0 1
-. + !n!,!-!lul c# )#ctor de product!e s#u c# #ct!e ut!l!,#te de c#tre produc#tor! pentru # cre# s! d!str!-u! un produs .ser!c!u0 dest!n#t
consu&ulu! .#ct! !nt#n%!-!l0 1
c. + !n!,!-!lul c# str#te%!e de de,olt#re #pl!c#-!l# tuturor secto#relor econo&!e! st#-!l!nd no! pr!nc!p!! de or%#n!,#re, co&pet!t!e s!
#lor!,#re.
Act! !nt#n%!-!l Act!!t#te Arte)#ct
M#rc# de )!r&#
Med!u cultur#l
M#rc# de produs
2no3 4o3
C#p!t#l u&#n
5reete
In)or&#t!e
Reput#t!e
Pu-l!c!t#te
A%re&ent
Pro%r#&#re
Sport
In)or&#re
Tur!s&
Inter&ed!er!
Cl!p pu-l!c!t#r
S#te de #c#nt#
Pro%r#& .so)t0
Stud!u s#u cercet#r!
Pro%r#&e tur!st!ce
Produse )!n#nc!#re
De)!n!re# ser!c!!lor c# #ct!!t#te + repre,!nt# o prest#re e)ect!# c#re pune !n le%#tur# #ct!!t#te# prest#torulu!, &!6lo#cele &#ter!#le #le
prest#t!e! s! o-!ectulu! ser!c!ulu! .re#l!t#te# &#ter!#l# de tr#ns)or&#t s#u &od!)!c#t0. E7. Tuns l# )r!,er
Pr!nc!p#l# d!)erent# !ntre procesul de product!e #l -unur!lor &#ter!#le s! procesul de product!e #l ser!c!!lor re,!d# !n )#ptul c# cl!entul )#ce
p#rte d!n procesul de product!e. Procesul este cunoscut su- denu&!re# de seruct!e.
Ser!c!ul este o #ct!!t#te econo&!c# ce #re c# re,ult#t un #ns#&-lu de ##nt#6e e7pl!c!te s! !&pl!c!te ce sunt o-t!nute de un ut!l!,#tor porn!nd
de l# consu&ul de o)erte co&erc!#le de n#tur# !nt#n%!-!l#.
Cl!ent #%ent prest#tor

8 concept!e pentru or%#n!,#re# #ct!!t#t!!
prest#t!# )!n#l# 8 procur#re de &#ter!#le, su-#ns#&-le, !n)or&#t!!
8 lucr#r! de &#n!pul#re, tr#ns)er#re, s! #lte oper#t!!
pre%#t!to#re
Definitiile 9 !n sens l#r% + ser!c!ul este perceput c# o #ct!!t#te u&#n# cu un cont!nut spec!#l!,#t ##nd c# re,ult#t e)ecte ut!le,
!&#ter!#le s! !nt#n%!-!le, dest!n#te s#t!s)#cer!! une! neo! soc!#le1
9 !n sens restr#ns + .#p#rt!ne &#r:et!n%ulu!0 ele&ente #le pol!t!c!! de &#r:et!n% #le !ntrepr!nder!! &en!te s# o)ere
ut!l!t#t! #d!t!on#le produsulu!.
S!ste&ul cl#s!)!c#r!! centr#le # product!e! # #dus !n d!scut!e n!elul ser!c!!lor !n c#drul con)er!nte! de l# Gene# !n 1;;;. Cl#s!)!c#re# # )ost
prelu#t# d!n c#drul ne%oc!er!lor runde! Uru%u#<, Gene# 1;;1.
1. ser!c!! de #)#cer!
". ser!c!! de co&un!c#t!!
$. ser!c!! de construct!! s! !n%!ner!n% #soc!#t
'. ser!c!! de #n,#re
(. ser!c!! de !n#t#&#nt
=. ser!c!! de #&-!ent .%uno!, s#lu-r!t#te0
>. ser!c!! )!n#nc!#re
?. ser!c!! de s#n#t#te s! soc!#le
;. ser!c!! de tur!s& s! ser!c!! le%#te de c#l#tor!!
1@. ser!c!! recre#t!e, cultur#le s! sport!e
11. ser!c!! de tr#nsport.
". CARACTERISTICILE SERVICIILOR
#. !&#ter!#l!te# s#u !nt#n%!-!l!t#te# + ser!c!!le #p#r !n #cele #ct!!t#t! u&#ne !n c#,ul c#ror# &ec#n!s&ul soc!#l .prest#tor -ene)!c!#r0
s! !ndeose-! &ec#n!s&ul te4n!c spec!)!c sunt de #s# n#tur# !nc#t re,ult#tul &unc!! nu #p#re ne#p#r#t !ntr9un !nel!s o-!ectu#l
sep#r#-!l de lucr#torul prest#tor c# !n c#,ul product!e! t!p!ce1
-. nu sunt stoc#-!le, #cu&ul#-!le s#u tr#nsport#-!le + un ele&ent nu po#te )! p#lp#t, -!ne!nteles, %reu de co&erc!#l!,#t s! !&pos!-!l
de stoc#t 1 cu#ntul stoc repre,!nt# ce# str!ct, o-!ectu#l1 pentru ser!c!! pute& #)!r&# c# sunt ut!le, #d!c# #u potent!#l. Acest
potent!#l este )or&#t d!n dou# #specte* c#p#c!t#te .c#p#c!t#te# de # produce, product!!t#te0 s! c#p#-!l!t#te .pr!cepere, t#lent,
#spect &#ter!#l, #spect !ntelectu#l s#u s#o!r + )#!re0. E)ectele * sunt )!e de t!p produs .!n c#,ul ser!c!!lor co&erc!#le s#u )!e
1
re,ult#te neco&p#r#-!le !ntre ele, neput#nd )! co&p#r#-!le n!c! cu ser!c!!le d!n product!e c#re #u e)ect do#r #supr# un!ersulu!
sp!r!tulu! u&#n .ser!c!!le sp!r!tu#le s#u !ntelectu#le01
c. ser!c!!le sunt per!s#-!le .e7. ser!c!! o)er!te s! ne)olos!te c#* o)ert# de locur! de &unc#, locur! de c#,#re !n 4otel, locur! l#
spect#cole01 pentru d!&!nu#re# per!s#-!l!t#t!! se or )olos! str#te%!! pentru s!ncron!,#re# cerer!! s! # o)erte!.
9 strategii care vizeaza cererea * str#te%!# pretur!lor d!)erent!#te, o)ert# de ser!c!! spec!#le, ser!c!! co&ple&ent#re,
ser!c!! -#nc#re, s!ste&e de re,er#re.
9 strategii care vizeaza oferta* #n%#6#r! p#rt!9t!&e, st!&ul#re# p#rt!c!p#r!! consu&#tor!lor l# prest#re# ser!c!ulu!
.#utoser!re#0, !nsep#r#-!l!t#te# consu&ulu! s! product!e! .seruct!e01
d. c#l!t#te# ser!c!ulu! este !nsep#r#-!l# de c#l!t#te# prest#torulu! .)#ctorul u&#n este preponderent s! )#ce d!)erent!ere# 01
e. ut!l!t#te# #p#re pe loc1
). produsul este consu&#t !n &o&entul )#-r!c#r!! 1
%. neces!t# pre,ent# prest#torulu! s! consu&#torulu! !n t!&pul des)#sur#r!! procesulu!1
4. ser!c!!le nu pot )! &#sur#te !n un!t#t! )!,!ce s#u nu&#r#te1
!. p#rt!c!p#re# consu&#torulu! l# prest#re# ser!c!ulu!1
6. sunt co&ple7e + !nter#ct!une# d!ntre cl!ent! !n)luente#,# po,!t! s#u ne%#t! prest#t!# prest#torulu! #p#r!t!# ser!c!!lor
co&ple&ent#re1
:. nu sunt repet#-!le .o d#t# consu&#te d!sp#r01
l. sunt etero%ene .cu c#t sunt &#! co&ple7e cu #t#t creste %r#dul de etero%en!t#te01
&. sunt #r!#-!le .de l# o prest#t!e l# #lt# #p#r no! ele&ente c#re !n)luente#,# #supr# c#l!t#t!!01
n. &odul de )or&#re # pretulu! nu ur&e#,# c#no#nele tr#d!t!on#le .deo-!ce! pretul ser!c!ulu! este pretul cerer!!01
o. l!ps# propr!et#t!!.
$. EVOLUTIA GANDIRII ECONOMICE DESPRE SERVICII
Sec XVII XVIII + ser!c!!le nu sunt tr#t#te d!st!nct c! !&preun# cu celel#lte #ct!!t#t! econo&!ce cons!der#te ut!le.
Curente de !de!*
9 mercantilistii + contr!-ut!# l# re#l!,#re# -o%#t!e! este #urul. Cele &#! !&port#nte #ct!!t#t! sunt tr#nsportur!le &#r!t!&e s!
co&ertul de peste &#r! s! #u sust!nut !&port#nt# ser!c!!lor !ntr9o &!c# &#sur#1
9 fiziocratii + #ct!!t#te# ce# &#! !&port#nt# este #%r!cultur# !#r cele &#! product!e c#te%or!! #le popul#t!e! sunt cult!#tor!!1 9
pr!ntre pr!&!! c#re #u pro&o#t contur!le tr#d!t!on#le s! #u #n#l!,#t pe #ce#st# -#,# s! ser!c!!le1 )olosesc rep#rt!t!# -!n#r# , #d!c#
ce! ce produc s! #u en!t . t#r#n!!, &!c!! co&erc!#nt!0 s! ce! c#re produc s! nu #u en!t .&ed!c!! s! educ#tor!!0. Acest! d!n ur&# nu
nu&#! c# nu produc d#r consu&# d!n en!tul produs de pr!&!!1
9 Ad#& S&!t49 nu tr#te#,# ser!c!!le d!st!ncte c! !n conte7tul de,-#ter!lor &unc#9 product!e. Cons!der# c# &unc# este ce# c#re
cre#,# #lo#re, ser!c!!le )!!nd cons!der#te neproduct!e, dec! !n esent# nu #duc n!c! un en!t.
Sec XIX + %#nd!re# econo&!c# s9# r#port#t l# !de!le lu! Ad#& S&!t4 , d#r #u )ost s! un!! c#re #u )ost pe po,!t!e opus#. Ce! c#re #u
#dopt#t po,!t!# opus# A.5.S#< + cons!der# c# ser!c!!le sunt product!e d#r nu&#! produsele ne&#ter!#le. Ser!c!!le sunt ut!le , se
cu&p#r#, se #nd, #u #lo#re de sc4!&-, d#r cons!der# c# unele ser!c!! sunt neproduct!e )!!nd s! &#! put!n ut!le , c4!#r d!struct!e
.#r&#t#01 )#ce le%#tur# !ntre ser!c!! s! teor!# c#p!t#lulu! u&#n d!n c#re re,ult# c# ser!c!!le nu sunt )o#rte scu&pe d#r neces!t# person#l
spec!#l!,#t. Breder!c 5#st!#t. Ser!c!!le sunt cons!der#te product!e deo#rece &#ter!#l!t#te# nu po#te )! un cr!ter!u de !&p#rt!re# &unc!!.
Se %4!de#,# dup# pr!nc!p!ul lu! L#o!s!ere .n!&!c nu se p!erde totul se tr#ns)or&#0. Vede ser!c!!le c# un concept %lo-#l unde o#&en!!
!s! )#c ser!c!! un!! #ltor# pr!n !nter&ed!ul -#n!lor.
Ce! c#re #u #dopt#t !de!le lu! A.S&!t4 + Ao4n Stu#rt le !&p#rte !n ser!c!! product!e s! ser!c!! neproduct!e s! le !&p#rte !n $ c#te%or!!
!n )unct!e de ut!l!t#t!*
9 ut!l!t#t! !ncorpor#te !n o-!ecte1
9 ut!l!t#t! c#re se )!7e#,# #supr# perso#ne!1
9 ut!l!t#t! #lor!ce.
Are !de! preconcepute s! c#r#cter!,e#,# !nd!rect product!# de ser!c!! . ser!c!! c#re nu #u e)ecte &#ter!#le d#r c#re contr!-u!e l#
product!# de -unur! + #pro!,!on#re, tr#nsport0.
2#rl M#r7 cons!der# ser!c!!le !n esent# neproduct!e .nu cree#,# #lo#re, !n plus &#! s! consu&# d!n #lo#re# cre#t# de product!#
-unur!lor &#ter!#l0.
Sec XX + p#n# !n #n!! C=@
Curente c#re sust!n teor!# despre soc!et#te# post!ndustr!#l# p#n# !n #n!! D=@. Dup# D#n!el 5ell + soc!et#te# post!ndustr!#l# se
c#r#cter!,e#,# pr!n ' tr#s#tur! !&port#nte*
1. soc!et#te# post!ndustr!#l# este o soc!et#te -#,#t# pe ser!c!! + r!t&ul de crestere !n sectorul ser!c!! # product!e! &unc!! este lent,
nu to#te ser!c!!le sunt c#r#cter!st!ce soc!et#t!! post!ndustr!#le1
". este o soc!et#te -#,#t# pe st!!nt#1
$. preponderent# cl#se! pro)es!on!st!lor s! te4n!c!en!lor1
'. trecere# de l# un n!el econo&!c l# un &odel de %est!une # soc!et#t!!.
"
Teor!! #le soc!et#t!! neo!ndustr!#le dup# #n!! E=@*
9 teor!! c#re #u l# -#,# conceptul sel)9ser!ce A.To)er1
9 curentul re)er!tor l# !ndustr!#l!,#re# ser!c!!lor , const#t#re# c# pro%resul te4n!c s9# e7t!ns s! !n s)er# ser!c!!lor d#tor!t#
!n)or&#t!c!! 1
9 teor!# re)er!to#re l# soc!et#te# !n)or&#t!on#l# const!tu!e resurs# str#te%!c# .este re%ener#-!l# s! !nepu!,#-!l#0, repre,ent#t! Or!o
G!#r!n! EL!&!tele !ncert!tud!n!!F.
Econo&!# #ctu#l# d!n t#r!le de,olt#te po#te )! cons!der#t# o econo&!e # ser!c!!lor cu ur&#to#rele tr#s#tur!*
1. !nte%r#re# )unct!!lor ser!c!!lor !n to#te secto#rele econo&!e! , #d!c# !nte%r#re# pe or!,ont#l# !n sectorul pr!&#r s! secund#r1 d!n pretul
unu! produs se cons!der# c# =@9>@G 9 cost de ser!c!! s! "(9$@ G p#rte# &#ter!#l#1
". recons!der# !&port#nt# o)erte! !n econo&!# ser!c!!lor1 d#tor!t# product!e! de &#s# !n r#portul cerere9o)ert#, #ccentul este pus pe
cerere1 se recons!der# #ct!!t#t!le de product!e d!n " &ot!e* pro-le&ele ecolo%!ce .de,olt#re dur#-!l#0 s! l!&!t#re# produselor
n#tur#le1
$. crestere# !ncert!tud!n!! s! # r!sculu! !n econo&!# ser!c!!lor1
'. #ccentul este pus pe protect!# soc!#l#.
'. TIPOLOGIA SERVICIILOR

D#tor!t# etero%en!t#t!! ser!c!!lor se !&pune c# o neces!t#te cl#s!)!c#re# dup# dou# cr!ter!!* st#t!ce s! econo&!ce.
Cl#s!)!c#re# st#t!c# # ser!c!!lor.
An#l!,# structur!! tend!nte! !n eolut!# ser!c!!lor se -#,e#,# pe d#te st#t!st!ce, )urn!,#te dup# d!)er!te cl#s!)!c#r! s#u no&encl#to#re . D#tor!t#
)#ptulu! c# ser!c!!le sunt etero%ene este neces#r# o cl#s!)!c#re pe c#te%or!! o&o%ene .s# #!-# tr#s#tur! co&une0. Ar&on!,#re# ser!c!!lor +
corespondent# !ntre dou# s#u &#! &ulte c#r#cter!st!c! este d!)!c!l de re#l!,#t d!n ur&#to#rele &ot!e*
9 %r#dul de e7tern#l!,#re # ser!c!!lor este d!)er!t 1
9 nu este tr#s#t# o de&#rc#t!e !ntre -unur! s! ser!c!!1
9 st#t!st!c!le n#t!on#le nu pre,!nt# %r#de e%#le de det#l!ere1
9 e!dentele st#t!st!ce nu cupr!nd secto#rele ne)or&#le .econo&!# su-ter#n#0.
Cl#s!)!c#r!*
#. pe produse1
-. pe #ct!!t#t!.
Pe produse + %rupe#,# re,ult#tele product!e! !n con)or&!t#te cu c#r#cter!st!c!le )olos!te pt cl#s!)!c#re# produselor #d!c#* or!%!ne, n#tur#,
dest!n#t!e. Cl#s!)!c#re# !ntern#t!on#l# pe produse este su-d!!,#t# pe -unur! s! ser!c!!.
Cl#s!)!c#r!le centr#le pe produse*
1. cl#s!)!c#re# centr#l# pe produs CCP + el#-or#t# su- e%!d# ONU, #n#l!,e#,# d!&ens!une# s! structur# product!e! s! # )ost )olos!t# !n
ne%oc!er!le rund# Uru%u#<1
". cl#s!)!c#re# centr#l# pe produs # Co&un!t#t!! Europene + CCPCOM1
$. cl#s!)!c#re# -unur!lor s! ser!c!!lor %ospod#r!!lor + C5SG , su- e%!d# ONU9 #n#l!,e#,# consu&ul )!n#l1
'. cl#s!)!c#re# sc4!&-ur!lor !n!,!-!le + este o cl#s!)!c#re spec!#l# c#re #n#l!,e#,# co&ertul !ntern#t!on#l cu ser!c!!.
Cl#s!)!c#re# st#t!c# pe #ct!!t#t!. C#r#cter!st!c!le )olos!te pt cl#s!)!c#re# pe #ct!!t#t! *
9 n#tur# te4n!c# # product!e! . co&ert cu r!d!c#t#, co&ert cu #&#nuntul01
9 &odul de )olos!re # -unur!lor s#u ser!c!!lor .ser!c!! de s#n#t#te, de #s!stent# soc!#l#1
9 &#ter!# pr!&# ,procese te4nolo%!ce, or%#n!,#re# s! )!n#nt#re# product!e!.
Cl#s!)!c#r! !ntern#t!on#le pe #ct!!t#t!*
9 cl#s!)!c#r! !ntern#t!on#le t!p !ndustr!e CITI
9 no&encl#torul #ct!!t#t!lor d!n Co&un!une# Europe#n# NACE
9 cl#s!)!c#re# r#&ur!lor econo&!e! n#t!on#le CREN.
CATEGORIILE DE SERVICII
1. d!a srsele de !rocrare*
9 ser!c!! &#r)# . #ct!!t#t! #n,#re9cu&p#r#re pentru &#r)# 0
9 ser!c!! ne&#r)# . ser!c!! pu-l!ce, non pro)!t pentru ne&#r)# 0
". d!a natra nevoilor satisfacte*
9 ser!c!! pu-l!ce
9 ser!c!! pr!#te
$. d!a tilizator "#eneficiar$*
9 ser!c!! !nter&ed!#re .#ct!!t#t! cone7e c#re se )olosesc pentru product!e, stoc#6,tr#nsport, d!str!-ut!e, #s!%ur#r!01
9 ser!c!! )!n#le . ser!c!! pentru consu&ul !nd!!du#l sel)9ser!ce s! ser!c!! pu-l!ce )!n#nt#te pr!n red!str!-ut!# en!tulu! de l# -u%et
c#re l# r#ndul lor sunt de dou# )elur! * colect!e .#r&#t#, pol!t!e,protect!# &ed!ulu!0 s! person#l!,#te .!n#t#tur#, s#n#t#te, cultur#001
9dupa functiile economice indeplinite*
$
9 ser!c!! de d!str!-ut!e .tr#nsport, co&ert, co&un!c#t!!01
9 ser!c!! de product!e .-#nc!, #s!%ur#re, cont#-!le, de cercet#re01
9 ser!c!! soc!#le s#u colect!e .s#n#t#te, educ#t!e, post# s#u soc!et#t! econo&!ce
nonpro)!t01
9ser!c!! person#le .c#sn!ce , d!n 4otelur!, rest#ur#nte, centre de rep#r#t!!01
'. d!a natra efectelor*
9 ser!c!! &#ter!#le . !ncorpor#te !n -unur!, tr#nsport, d!str!-ut!e, &#r:et!n%0
9 ser!c!! ne&#ter!#le. ser!c!! c#re contr!-u!e l# s#t!s)#cere# unor neo! soc!#le
s#u neo! sp!r!tu#le01
(. d!a efecte si #eneficii directe ale serviciilor*
9 ser!c!! c#re #)ecte#,# -unur!le .rep#r#t!!, cur#t!re01
9 ser!c!! c#re #)ecte#,# perso#nele .tr#nsport, s#n#t#te, educ#t!e01
9 ser!c!! c#re #)ecte#,# #t#t -unur!le c#t s! perso#nele. ser!c!!le de #s!%ur#r!,
9 ser!c!!le -#nc#re, ser!c!!le de tr#nsport01
=. d!a !osi#ilitatile de comercializare*
9 ser!c!! tr#ns)er#-!le .sunt sc4!&-#te l# d!st#nt#01
9 ser!c!! netr#ns)er#-!le .nu pot )! n!c! sc4!&-#te n!c! co&erc!#l!,#te01
>. d!a modalitatea de frnizare*
9 ser!c!! ce neces!t# depl#s#re# produc#torulu!1
9 ser!c!! ce neces!t# depl#s#re# cu&p#r#torulu!1
?. d!a ra!ortl ca!ital%mnca*
9 ser!c!! ce se -#,e#,# pe person#l1
9 ser!c!! ce se -#,e#,# pe ec4!p#&ent1
;. d!a !onderea serviciilor in totall ofertei ce !oate reni fie #nri atentice fie servicii atentice*
9 -un pur t#n%!-!l .o)ert# este const!tu!t# d!ntr9un -un t#n%!-!l *s#re, ,#4#r01
9 o)ert# este !nsot!t# de un -un pur t#n%!-!l s! ser!c!!, scopul este de # &#r!
!nteresul cu&p#r#torulu!1 e7* #uto&o-!l H s#lon de pre,ent#re s#u s#lon de
rep#r#t!! s! !ntret!nere1
9 o)ert# este const!tu!t# d!ntr9un 4!-r!d .-unur! s! ser!c!! !n proport!! e%#le01
e7* rest#ur#ntele pot )! )recent#te #t#t pentru ser!c!! c#t s! pentru produsele
cul!n#re1
9 o)ert# este const!tu!t# d!ntr9un ser!c!u de -#,# !nsot!t de -unur! secund#re
e7 * c#l#tor!# cu #!onul .ser!c!u de tr#nsport #er!#n s! un pro%r#& TV0
9 o)ert# este )or&#t# d!ntr9un ser!c!u pur .supr#e%4ere, ps!4oter#p!e,&#s#601
1@. d!a !rezenta sa a#senta clientli in tim!l !restarii1
11. d!a natra !restatorli& forma de !ro!rietate si modl de organizare* 9 ser!c!! d!n sectorul pu-l!c
9 ser!c!! d!n sectorul #soc!#t!
9 ser!c!! d!n sectorul pr!#t
1". d!a momentl a!aritiei in sfera vietii economice*
9 ser!c!! tr#d!t!on#le .#r4#!ce0 .c#sn!ce, &ed!c!n#, #rt#01
9 ser!c!! &oderne.
C#r#cter!st!c! ce tre-u!e s# cupr!nd# o cl#s!)!c#re # ser!c!!lor*
9 s# )!e su)!c!ent de det#l!#t#1
9 s# )!e el#st!c# .)le7!-!l#0
9 s# )!e co&p#t!-!l#1
9 s# )!e oper#t!on#l# . s# per&!t# st#nd#rd!,#re#0.CURSUL II
LOCUL SI ROLUL SERVICIILOR IN ECONOMIE
Ser!c!!le s! sectorul tert!#r
1. Sectorul ser!c!!lor
#. D!&ens!un!le sectorulu! tert!#r
-. Interpendente #le ser!c!!lor !n econo&!e s! soc!et#te
". Rolul ser!c!!lor !n de,olt#re# econo&!co9soc!#l#
#. Contr!-ut!# ser!c!!lor l# crestere# econo&!c#
-. Ser!c!!le s! c#l!t#te# !et!!

SERVICIILE SI SECTORUL TERTIAR
Dup# 1;$@ se #)!r&# teor!! pr!!nd cl#s!)!c#re# sector!#l# # ser!c!!lor. Pro&otor!! #ceste! teor!! * All#n B!sc4er, Col!n Cl#r:, Ae#n Bour#st!e.
Act!!t#t!le de ser!c!! #u )ost %rup#te pt pr!&# d#t# de c#tre All#n B!sc4er !n 1;$(.
9 pr!&ul sector + sectorl !rimar + %rupe#,# #ct!!t#t!le #%r!cole s! e7tr#ct!e1
9 #l do!le# sector + sectorl secndar !ndustr!# de prelucr#re1
9 #l tre!le# sector + sectorl tertiar #ns#&-lul de #ct!!t#t! cons#cr#te product!e! ne&#ter!#le.
Nota + ulter!or #ce#st# cl#s!)!c#re # cunoscut o per)ect!on#re !n perso#n# lu! Col!n Cl#r:. Cel c#re # reus!t s# )or&e,e un cr!ter!u st!!nt!)!c de
del!&!t#re# secto#relor econo&!e! !n )unct!e de co&port#&entul lor econo&!c este Ae#n Bour#st!e.
Co&ponentele econo&!ce # celor $ secto#re se c#r#cter!,e#,# pr!n*
1. recept!!t#te l# pro%resul te4n!c1
". r!t&ur!le de crestere #le product!e! &unc!!.
R!t&ur!le de crestere # product!e! &unc!! pe cele tre! secto#re se pre,!nt# #st)el*
'
9 pentru sectorul pr!&#r crestere# product!e! &unc!! este &ed!e1
9 pentru sectorul secund#r crestere# se s!tue#,# peste n!elul &ed!u1
9 pentru sectorul tert!#r se s!tue#,# su- n!elul &ed!u.
Product!!t#te# rel#t!# # &unc!! pentru sectorul tert!#r se c#lcule#,# )olos!nd r#portul !ntre procentul ser!c!!lor !n PI5 s! procentul
ser!c!!lor !n popul#t!# ocup#t#. Des! #ce#st# cl#s!)!c#re sector!#l# c#re per&!te o #n#l!,# un!t#r# # sectorulu! econo&!c pre,!nt# #nu&!te
l!&!te *
9 s)er# ser!c!!lor este &#! &#re dec#t sectorul tert!#r deo#rece sunt cupr!nse ser!c!! d!n cele tre! secto#re.
Co&port#&entul econo&!c #l celor tre! secto#re.
Intre #n!! 1;>@ s! 1;?@ s9# #)!r&#t c# sectorul ser!c!!lor este &#! put!n recept! l# pro%resul te4n!c )#pt ce nu este #de#r#t .!n pre,ent
#s!st#& l# !ndustr!#l!,#re# ser!c!!lor0. Apro#pe de #n!! 1;?@ s! dup# sectorul ser!c!!lor # )ost c# un col#c de s#l#re pentru so&#6. Ser!c!!le
d!n epoc# conte&por#n#, dup# #n!! 1;;@ c#nd sectorul ser!c!!lor s9# d!ers!)!c#t &ult1 s9# !&pus neo!# unor cl#s!)!c#r! # ser!c!!lor* t!&pul
l!-er * lo!s!er s! tur!s& s! sectorul !n)or&#t!on#l.
1. SECTORUL SERVICIILOR. DIMENSIUNI SI INTERDEPENDENTA
'imensinile sectorli tertiar
Sectorul ser!c!!lor po#te )! c#r#cter!,#t s! #n#l!,#t cu ur&#tor!! !nd!c#tor!*
1. procentul ser!c!!lor !n PI5 .nu&#! l# n!el &#croecono&!c01
". procentul ser!c!!lor !n popul#t!# ocup#t#1
$. procentul ser!c!!lor !n co&ertul !ntern#t!on#l .!n sc4!&-ur!le !ntern#t!on#le01
'. procentul consu&ulu! popul#t!e! pe econo&!e.
D!n punct de edere #l de,olt#r!! ser!c!!lor e7!st# un dec#l#6 )o#rte &#re !ntre t#r!le de,olt#te s! cel#lte t#r! . Gr#dul de ocup#re #
popul#t!e! !n t#r!le ocup#te !n ser!c!! este de =@ 9>@ G, !n Ro&#n!# er# de $(G !n 1;;= c# dup# " #n! , !n 1;;? s# sc#d# l# $$9 $'G.
De,olt#re# econo&!c# # une! t#r! .!nd!c#tor s!ntet!c0 9 #cest !nd!c#tor se &#so#r# !n PI5 pe locu!tor.
In 1;;( Lu7e&-our% #re $'.@@@ Iloc
SUA ">.@@@Iloc
Ro&#n!# '.$=@Iloc
Strctra (I) !e ti!ri de activitati in Romania
Sectorul 1;;= 1;;> 1;;? 1;;;
Pr!&#r .#%r!cultur#,
s!l!cultur#,
pescu!t,#n#to#re0
1;," 1?,1 1','? 1$,$>
Secund#r .!ndustr!e s!
construct!!0
$;,> '@,= $",?1 $1,;(
Tert!#r .ser!c!!0 $=,= $$," '',$ '(,1
Product!e !&put#t# de
ser!c!!le -#nc#re
9",@ 9@,( 9@,(
V#lo#re #d#u%#t# -rut# ;$,( ;1,= ;@
I&po,!te nete de
su-ent!e pe produs
=,( ?,' ;,?
PI5 1@@G 1@@G 1@@G
PI5 / #lo#re# #d#u%#t# -rut# H !&po,!te .TVA0 H t#7e #&#le + su-ent!!
V#lo#re# #d#u%#t# -rut#9 &#so#r# e7cedentul #lor!! de -unur! s#u ser!c!! produse peste #lo#re# #d#u%#t# -rut# # -unur!lor s#u
ser!c!!lor consu&#te, repre,!nt# #lo#re# nou cre#t# s#u d!)erent# de TVA deduct!-!l c#re se duce l# st#t.
Product!# !&put#t# de ser!c!!le -#nc#re se &#so#r# c# d!)erent# !ntre soldul do-#n,!! !nc#s#te s! soldul do-#n,!! pl#t!te + re,ult#tul
#ct!!t#t!! de !nter&ed!ere -#nc#r#.
Des! #portul sectorulu! tert!#r l# cre#re# PI5 este &odest !n co&p#r#t!e cu t#r!le de,olt#te s! c4!#r cu )ostele t#r! soc!#l!ste , !n ult!&#
per!o#d# se po#te const#t# o uso#r# tend!nt# de crestere cee# ce de&onstre#,# e)ortur!le c#re se )#c pentru restructur#re# econo&!e!.
Strctra investitiilor !e sectoare de activitate in Romania
Sectorul 1;;( 1;;= 1;;? 1;;;
Pr!&#r 1@,; 11,= =,( 1$,'
Secund#r '=,? (@,1 ($,1 $"
Tert!#r '",$ $?,$ '@,' '(,1

Conclzii + sectorul secund#r p#n# !n 1;;( # #ut o eolut!e osc!l#nt# d#tor!t# l!pse! une! str#te%!! de de,olt#re # #cestu! sector, drept
re,ult#t s! sectorul tert!#r # #ut s! #re o eolut!e osc!l#nt#. Sectorul pr!&#r se con)runt# cu o l!ps# seer# # resurselor )!n#nc!#re pentru
!nest!t!!.
Interde!endenta serviciilor in economie si societate
S!ste&ul de le%#tur# # sectorulu! tert!#r se structure#,# pe dou# d!rect!! pr!nc!p#le*
1. !&p#ctul cu procesul de product!e propr!u ,!s1
". !&p#ctul #supr# o&ulu! cu neo!le s#le.
Ser!c!!le dest!n#te consu&ulu! pot )! de dou# t!pur!*
(
9 )unct!on#l .se re)er# l# ser!c!!le or%#n!,#te !n #)#r# soc!et#t!lor co&erc!#le product!e 9 externalizate01
9 or%#n!c .se re)er# l# ser!c!!le or%#n!,#te !n !nter!orul soc!et#t!lor co&erc!#le 9internalizate0.
Tend!nt# spre e7tern#l!,#re9!ntern#l!,#re este d#t# de*
9 pro%resul st!!nt!)!c s! te4n!c, c#re #p#re de o-!ce! nu&#! l# !ntern#l!,#re# ser!c!!lor1
9 tend!nt# rel#t!!lor cu p!#t# c#re # t!nde spre e7tern#l!,#re# ser!c!!lor.
Tend!nt# pe pl#n &ond!#l este de e7tern#l!,#re# ser!c!!lor. A#nt#6ele e7tern#l!,#r!!*
9 pret &#! sc#,ut1
9 c#l!t#te super!o#r# # ser!c!!lor e)ectu#te1
9 t!&pul este )olos!t l# &#7!&1
9 se reduce person#lul.
". ROLUL SERVICIILOR IN DEJVOLTAREA ECONOMICA

Contri#tia serviciilor la cresterea economica*
O per!o#d# !ndelun%#t# de t!&p ser!c!!le #u )ost cons!der#te c# neproduct!e. Ast)el spus #e#u o contr!-ut!e ne!nse&n#t# l# crestere#
econo&!c#. In ult!&# per!o#d# #ce#st# opt!c# s9# sc4!&-#t d#tor!t# sc4!&-#r!! opt!c!! #supr# not!un!! opt!c!! de crestere econo&!c#. Crestere#
econo&!c# repre,!nt# crestere# #ut!e! n#t!on#le .tot cee# ce no! o#&en!! pretu!& c# #lo#re, dec! rolul pr!nc!p#l !l #re product!# -unur!lor
&#ter!#le. Or!ce sector de product!e # -unur!lor &#ter!#le este !nsot!t s! de ser!c!!, #ceste# d!n ur&# or contr!-u! l# crestere# product!e!
&#ter!#le, crestere# #er!! sp!r!tu#le s! duce l# re#l!,#re# unor cone7!un! putern!ce de !n)or&#re econo&!c#. 5oe!n% c4eltu!e 1@G d!n c!)r# de
#)#cer! pentru #ct!!t#te# de cercet#re de,olt#re. Nu to#te ser!c!!le contr!-u!e l# )el l# crestere# econo&!c#. Ser!c!! !ntens!e !n &unc# s!
ser!c!! !ntens!e !n cuno#stere. Ser!c!!le !ntens!e !n &unc# se c#r#cter!,e#,# pr!n )#ptul c# neces!t# un person#l nu&eros )#r# o c#l!)!c#re
pre#l#-!l# pe c#nd celel#lte !ners. D#c# sectorul ser!c!!lor une! t#r! este c#r#cter!,#t de ser!c!!le !ntens!e !n &unc# , contr!-ut!# l#
crestere# econo&!c# este &!c#. Contributia la cresterea economica se masoara cu functia de productie W. Douglas.
Serviciile si calitate vietii
Conceptul de c#l!t#te# !et!! !nclude*
9 #specte &#ter!#le s#u sp!r!tu#le #le !et!! o#&en!lor1
9 c#l!t#te# rel#t!!lor d!ntre o#&en!1
9 percept!# select!# de c#tre o#&en! # #spectelor.
Include $ concepte*
9 n!elul de tr#!1
9 -un#st#re#1
9 )er!c!re#.
C# s! c#r#cter!st!c# #cest! tre! !nd!c#tor! .concepte0 nu pot )! e7pr!&#t! pr!ntr9un s!n%ur !nd!c#tor, se )olosesc !nd!c#tor! p#rt!#l!*
9 econo&!c!1
9 de&o%r#)!c!1
9 ecolo%!c!.
Indicatorii economici + c#re e7pr!&# s!ntet!c c#l!t#te# !et!!*
9 (I)1
9 Consm !e locitor1
Consu&ul de ser!c!! pe locu!tor cupr!nde $ rel#t!!+
,*relatiile servicii c consml de servicii
% consu&ul de ser!c!! se &#so#r# cu #6utorul coeficientilor #getari ai serviciilor c#re &#so#r# procentul ser!c!!lor !n consu&
s! procentul ser!c!!lor !n -u%etul )#&!l!!lor.
Etape de calcul*
#. se !#u !n cons!der#re nu&#! c4eltu!el!le pentru ser!c!! #le popul#t!e! .sunt ser!c!! pe c#re consu&#torul le pl#teste contr#cost d!rect*
!ntret!nere, #p#, electr!c!t#te, tele)on etc01 !n Ro&#n!# procentul #cestor c4eltu!el! !n -u%etul une! )#&!l!! !n 1;;= er#u !ntre 1@ 91( G
cresc#nd l# "@G dup# "@@@1
-. se !#u !n c#lcul s! ser!c!!le consu&#te de st#t .sunt cele pl#t!te !nd!rect de consu&#tor! su- )or&# t#7elor s! !&po,!telor pentru
s#n#t#te, cultur#, !n#t#&#nt01
c. se !#u !n c#lcul s! ser!c!!le de co&ert + este un ser!c!u pentru popul#t!e1 se #d#u%# s! #lo#re# ser!c!!lor l# #cest co&ert . #d#os
co&erc!#l $@G0 .
-*relatiile serviciilor c tim!l li#er*
Conceptul de t!&p l!-er !n sens l#r% e7pr!&# #cel t!&p l!-er c#re este !n opo,!t!e cu t!&pul de &unc# !#r !n sens restr#ns se re)er# l#
!&p#rt!re# pe secto#re # t!&pulu! l!-er.
Mod#l!t#te# de c#lcul + dup# ce ne9#& !ndepl!n!t o-l!%#t!!le pro)es!on#le s! )#&!l!#le ne r#&#ne un t!&p l!-er. In sens restr#ns conceptul de
t!&p l!-er este conceput c# loisir. Ser!c!!le contr!-u!e l# crestere# lo!s!rulu! pr!n*
9 reducere# t!&pulu! de &unc#1
9 reducere# t!&pulu! pentru #ct!!t#te# de tr#nsport1
9 reducere# t!&pulu! pentru #ct!!t#t!le c#sn!ce1
9 reducere# e)ectelor cu&p#r#tur!lor1
9 reducere# t!&pulu! cu -!rocr#t!#.
Dup# &ulte est!&#r! t!&pul l!-er # crescut de > or! de l# ( #n! l# !nceputul sec KK l# "@ #n! !n or!,ontul #nulu! "@@@. Dur#t# &ed!e de !#t#
er# '( #n! s! # crescut l# >@ !n "@@@.
=
1?@@ "@@@
T!&p l!-er $ #n! .1?G0 1; #n! .">G0
Munc# 11 #n! .$@ G0 ? #n! .11G0
Tr#nsport " #n! .=G0 = #n! .? G0
Cop!l#r!e H sco#l# ( #n! .1'G0 ? #n! .11G0
T!&p )!,!olo%!c 1( #n! . '"G0 $1 #n! .'$G0
Tot#l $= #n! >" #n!
.*relatiile serviciilor c dezvoltarea dra#ila
De,olt#re# dur#-!l# repre,!nt# de,olt#re# c#re s#t!s)#ce neo!le %ener#t!!lor #ctu#le )#r# # pre6ud!c!# !nteresele %ener#t!!lor !!to#re.
Ser!c!!le sunt !&pl!c#te !n de%r#d#re# &ed!ulu! *
9 de,olt#re# !ndustr!#l#1
9 #%r!cultur# !ntens!#1
9 #ct!!t#t!le c#sn!ce1
9 polu#re#1
9 polu#re# sonor#.
Ser!c!!le sunt !&pl!c#te s! !n prote6#re# &ed!ulu!*
9 )olos!re# r#t!on#l# # resurselor &#ter!#le 1
9 preen!re# s! co&-#tere# polu#r!! &ed!ulu!1
9 educ#t!# ecolo%!c# # o#&en!lor.
Le%#tur# !ntre de,olt#re# econo&!c# s! de,olt#re# ser!c!!lor se &#so#r# cu #6utorul coe)!c!ent!lor de corel#t!e r *
9 s!&pl#1
9 &ult!pl#1
9 # r#n%ur!lor S!earman si /endall*
r L 91, 1M 9 d#c# r #p#rt!ne .@, 1M #r#t# o le%#tur# de #cel#s! sens d!rect# s! putern!c# !ntre
e)ectul 7 s! c#u,# <
9 d#c# r #p#rt!ne .@0 nu e7!st# le%#tur# !ntre ce! " )#ctor!
9 d#c# #p#rt!ne L 91,@0 #r#t# o le%#tur# de sens !ners, d!rect# s! putern!c# !ntre
e)ectul 7 s! c#u,# <.
coeficientul de corelatie simpla ErF*

N 7< 9 N 7 O N <
r / PPPPPPPPPPPPPPPP
QL. n N 7R 9 . N 70RMOL. n N <R 9 . N <0RM
E0* Se !#u !n cons!der#re ur&#to#rele d#te pr!!nd eolut!# !nd!c#tor!lor* PI5 #d!c# 7 s! # ponder!! popul#t!e! ocup#te !n ser!c!! < d!n tot#lul
popul#t!e! ocup#te !n per!o#d# 1;;= + 1;;;. S# se cercete,e le%#tur# !ntre ce! do! !nd!c#tor! cu #6utorul coe)!c!entulu! de corel#t!e st#t!st!c# r


An!! 7 < 7< 7 R < R
1;;= ;$,' $@,$ "?$@,@" ?>"$,(= ;1?,@;
1;;> ?>,> $@,( "=>',?( >=;1,"; ;$@,"(
1;;? ?$,( $1,$ "=1$,(( =;>","( ;>;,=;
1;;; ?1,= $@,' "'?@,=' ==(?,(= ;"',=;
N $'=," 1"",( 1@$;;,@= $@@=(,== $>(",1;
.N 70R / 11; ?(','
.N <0R / 1( @@=,"(
N 7 O N < / '" '@;,(
Se o-t!ne r / 9@,'=
Este o !ners#, #re o !ntens!t#te &ed!e !ntre ce! do! !nd!c#tor! lu#t! !n c#lcul. Eolut!# de #ns#&-lu # econo&!e! c#re se o-ser# d!n trendul
!nd!c#tor!lor econo&e! PI5 este !ndependent, nu este re)lect#t s! de !nd!c#torul !ndependent deo#reec tr#n,!t!# l# econo&!# de p!#t# # )#cut
neces#r# crestere# popul#t!e! ocup#te !n ser!c!!.
CURSUL III
PIATA SERVICIILOR
1. C#r#cter!st!c!
". Interent!# st#tulu! s! tend!nte de l!-er#l!,#re !n sectorul ser!c!!lor
$. R#portul !ntre p!#t# ser!c!!lor s! p!#t# -unur!lor
'. Ser!c!! centr#le, co&ple&ent#re, #ne7e
1.CARACTERISTICILE PIETEI SERVICIILOR
P!#t# ser!c!!lor se re)er# l# &od#l!t#t!le de !nt#ln!re s! &ec#n!s&ul de re%l#re .#d#pt#re0 # cerer!! s#u o)erte! de ser!c! cu sectorul tert!#r.
Ser!c!!le se re,u&# l# to#te #ct!!t#t!le de #cest t!p !nd!)erent de dest!n#t!e, proen!ent#. Ace#st# p!#t# #re !n o-!ect! do#r ser!c!!le &#r)#
.nu&#! ser!c!!le c#re sunt prest#te !n cond!t!!le de #n,#re9cu&p#r#re0.
P!#t# ser!c!!lor se conture#,# !n cond!t!! #r!#te s! #r!#-!le s! )unct!! su- !n)luent# &#! &ultor )#ctor!. E7cept!! #le ser!c!!lor c#re sunt
prest#te !n #)#r# p!ete! propr!u9,!se*
>
9 ser!c!! o)er!te cu de!erse %r#de de %r#tu!t#te1
9 ser!c!! pu-l!ce1
9 ser!c!! c#re nu sunt concepute c# &#r)#1
9 #utoprest#t!!le1
9 ser!c!!le n#tur#le.
Caracteristici*
9 nu !nclude !n tot#l!t#te s)er# ser!c!!lor + e7!st# s! ser!c!! non&#r)# .ser!c!! pu-l!ce s#u pr!#te, neco&erc!#le s#u ser!c!!
%r#tu!te pe c#re s! le )#c o#&en!!, e! !ns!s!01
9 &#sur#re# !nd!c#tor!lor pr!n c#re se e7pr!&# d!n#&!c# s! d!&ens!un!le e &#! d!)!c!l# dec#t !n c#,ul -unur!lor1
9 &#sur#re# o)erte!, cerer!! s! # olu&ulu! tr#n,#ct!!lor )olos!nd o &#re c#nt!t#te de !nd!c#tor! . e7. o)ert# de tr#nsport n##l &#r)ur!
/ !nd!c#tor! )olos!t! + nr. de #se, ton#6, c#nt!t#te# de &#r)ur! tr#nsport#t#, nr. de cl!ent!, t!p de &#r)# tr#nsport#t#01
9 ele&entele c#l!t#t!e sunt d!)!c!l de e#lu#t * r#p!d!t#te, s!%ur#nt#, con)ort, le%#tur#1
9 nu respect# cele c!nc! re%ul! #le &odulu! de &#n!)est#re #le concurente!1 e7!st# cel &#! #dese# s!tu#t!! de &onopol s#u ol!%opol +
atomicitate& omogenitate& intrare li#era !e !iata& trans!arenta& li#era circlatie a ca!italli1
9 !ntr#re# l!-er# pe p!#t# s! l!-er# c!rcul#t!e # c#p!t#lulu! sunt !n%r#d!te de costur! &#r! de !ntr#re s#u !es!re1
9 )!ec#re product!e de ser!c!! d!spune de n &!6lo#ce pentru # se d!)erent!#1
9 tr#nsp#rent# este l!&!t#t# de c#r#cterul !&#ter!#l #l ser!c!!lor1
9 ser!c!!le sunt peste tot d#c# !ndustr!# se retr#%e spre per!)er!! , ser!c!!le r#&#n concentr#te !n centrul or#selor.
Conclu,!e + p!#t# sectorulu! tert!#r )unct!one#,# de re%ul# #t!p!c d!)er!t de &ec#n!s&ele #ccept#te, tr#d!t!on#le pentru p!#t# pu-l!c#.
".INTERVENTIA STATULUI SI TENDINTE DE LI5ERALIJARE IN SECTORUL SERVICIILOR
1orme de interventii + !nterent!# st#tulu! !n sectorul ser!c!!lor se %rupe#,# !n tre! c#te%or!!*
9 n#t!on#l!,#re#1
9 l#s#re# !n propr!et#te# colect!# # !nest!t!!lor, d#r se !ncred!nte#,# %est!une# soc!et#t!lor co&erc!#le unor )!r&e pr!#te c#ror# l!
se !&pune respect#re# unor t#r!)e &#7!&e1
9 s!ste&ul #&er!c#n de re%le&ent#re !&pune soc!et#t!lor co&erc!#le s# nu dep#se#sc# #nu&!te l!&!te &#7!&e de rent#-!l!t#te.
Dup# 1;>@ &!sc#re# de n#t!on#l!,#re s9# !ners#t. S9# trecut l# pr!#t!,#re. Trecere# l# s!ste&ul pl#n!)!c#t s! )or&ul#re# unor re%le&ent#r!
spec!)!ce ser!c!!lor.
2i!ri de reglementari*
9 te4n!ce .s# respecte #nu&!te nor&e01
9 #d&!n!str#t!e .)!7#re# unu! #nu&!t nu&#r de soc!et#t! c#re pr#ct!c# un s!n%ur ser!c!u pe p!#t#01
9 controlul pretur!lor s! #l t#r!)elor1
9 re%le&ent#r! )!sc#le .n!elul !&po,!tulu!0.
Aust!)!c#re# econo&!c# # !nterent!!lor + !nterent!# # )ost 6ust)!c#t# pr!n d!erse teorii economice*
9 &onopolul n#tur#l .este &onopol 6ust!)!c#t econo&!c01
9 teor!# p!etelor contest#-!le .o p!#t# este contest#-!l# d#c# !ntr#re# s#u !es!re# pe p!#t# se )#ce l!-er01
9 teor!# concurente! d!struct!e.
2endinte de li#eralizare + tend!ntele se re)er# l# d!&!nu#re# !nterent!!lor st#tulu! !n sectorul ser!c!!lor s#u de tr#ns)erul spre sectorul
pr!#t #l une! !&port#nte p#rt! d!n sectorul pu-l!c*
9 &!c# pr!#t!,#re .co&ertul cu #&#nuntul, #nu&!te secto#re de tr#nsport01
9 &#re# pr!#t!,#re .teleco&un!c#t!!le, ser!c!!le -#nc#re, tr#nsportul #er!#n0.
$.RAPORTUL INTRE PIATA SERVICIILOR SI PIATA 5UNURILOR
Rel#t!# !ntre p!#t# ser!c!!lor s! p!#t# -unur!lor este co&ple7# put#nd lu# d!)er!te #specte*
9 concurent#
9 st!&ul#re
9 !nd!)erent#
Aceste $ #specte sunt #l#-!le #t#t pentru p!#t# ser!c!!lor de consu& c#t s! # ser!c!!lor de product!e. Rel#t!!le de concurent# pe p!#t#
ser!c!!lor s! -unur!lor de consu& pro!n d!n )#ptul c# -unur!le s! ser!c!!le !s! d!sput# en!tur!le concurente!. Consu&ul de ser!c!! # eolu#t
r#p!d s! este &#! &#re dec#t consu&ul tot#l. To#te #ceste eolut!! se pot e7pl!c# !n &#re p#rte pr!n le%e# lu! En%el .!nd!!,!! s#u %ospod#r!!le
consu&# tot &#! &ulte ser!c!! !n cond!t!!le unor n!elur! de en!tur! tot &#! r!d!c#te0.
Eolu#nd !n t!&p consu&ul de ser!c!! cresc#nd pe #ns#&-lul popul#t!e! #u crescut s! en!tur!le. Or!ent#re# spre ser!c!! # tuturor c#te%or!!lor
de popul#t!e este !ne!t#-!l#. Pentru #nu&!te neo! 9 )or&e de concurent# s! su-st!tut!e . !ntre )olos!re# tr#nsportulu! !n co&un, !nc4!r!ere#
unu! #uto&o-!l s! )olos!re# #uto&o-!lulu! person#l0.
Pe l#n%# c4est!une# -u%et#r# # e7!st# o c4est!une c#re dep!nde de o-!ce!ur!, de #spectul cultur#l s#u de st#tutul soc!#l #l !nd!!dulu!.
Apl!c#t!! pr#ct!ce s! !nstru&ente st#t!st!ce pentru p!#t# ser!c!!lor. Pree,!une# &od!)!c#r!lor structur#le cu #6utorul lantrilor Mar3ov*
Se )olosesc pentru #n#l!,# s! pre!,!on#re# &od!)!c#r!lor structur#le #le unu! !ndc#tor.
Eta!e*
E7* Structur# c4eltu!el!lor %ospod#rest! d!n Ro&#n!# !ntre #n!! 1;;> 91;;; # eolu#t con)or& ur&#to#relor d#te d!n t#-el. S# se stud!e,e
eolut!# !nd!c#tor!lor d!n t#-el pentru #nul "@@@.

An!!
C4eltu!el! cu produsele
#l!&ent#re
C4eltu!el! cu produsele
ne#l!&ent#re
C4eltu!el! cu ser!c!!le
?
1;;> '=,' $',> 1?,;
1;;? $',1 $',1 "1,?
1;;; '@,( $',@ "(,(
Eta!a , + se c#lcule#,# &#tr!c!le de tr#n,!t!e .trece d!ntr9o st#re !n #lt#0. Se c#lcule#,# n9S &#tr!c! de tr#n,!t!e unde n / nr. de #n! pre!,!on#t!
pentru c# e7!st# d#te !n s!ste&.
A NA S 1;;> Tend!nte
A '',' ",$ '=,' H",$
NA $',1 @,= $',> H@,=
S 1?,; 1?,;
1;;? '',1 $',1 "1,? 1@@G
TENDINTE 9 ",;
D!#%on#l# )!del!,#r!! + l# !ntersect!# # n l!n!! cu n colo#ne se !# #lo#re# ce# &#! &!c#.
C#lcul#& # dou# &#tr!ce de tr#n,!t!e.
A NA S 1;;? Tend!nte
A '@,( $,= '',1 9 $,=
NA $',@ @,1 $',1 9 @,1
S "1,? "1,?
1;;; '@,( $',@ "(,( 1@@G
Tend!nte 9$,>

Eta!a - + se c#lcule#,# &#tr!ce# tot#l# de tr#n,!t!e .se !nsu&e#,# cele n9S &#tr!c! de tr#n,!t!e.
A NA S 1;;? Tend!nte
A ?',= (,; ;@,(
NA =?,1 @,> =?,?
S '@,> '@,>
1;;;
Tend!nte =?,1 '>,$ "@@G
Eta!a . + se c#lcule#,# &#tr!ce# pro-#-!l!t#t!lor de tr#n,!t!e pr!n !&p#rt!re# )!ec#ru! ele&ent #l &#tr!ce! tot#le l# tot#lul de pe l!n!e *

@,;$'? @ @,@=(

T / @ @,;?;? @,@1@

@ @ 1
Eta!a 4 + se c#lcule#,# structur# pre!,!on#t# pe !n&ult!re# tr#nspuse! &#tr!ce! pro-#-!l!t#t!le de tr#n,!t!e cu d#tele d!n structur!le ult!&ulu!
#n cunoscut.
@,;$'? @ @ '@,(
TU / @ @,;?;? @ 7 $',@
@,@=( @,@1@ 1 "(,(

$>,;
TU"@@@ / $$,=
"?,(
Conclu,!e + )#t# de ce! $ #n! c4eltu!el!le cu product!# #l!&ent#r# sc#d !n cont!nu#re, c4eltu!el!le cu NA sc#de s! pondere# ser!c!!lor creste.
;
CURSUL IV

OBERTA, CEREREA SI TARIBUL PT SERVICII
1. O)ert# de ser!c!!
". Cerere# de ser!c!!
$. T#r!)ele pt ser!c!!
1.OBERTA DE SERVICII
Caracteristici ale serviciilor
Oferta de servicii este c#p#c!t#te# de # )urn!,#. In sens %ener#l o)ert# de ser!c!! este repre,ent#t# de c#tre product!# de ser!c!! dest!n#t#
co&erc!#l!,#r!! pe p!#t# d#r d#tor!t# c#r#cter!st!c!! ser!c!!lor .ne&#ter!#l!t#te s! nestoc#-!l!t#te0 nu or e7!st# stocur!, nu or e7!st# contr#cte
de )urn!,#re !ntre )urn!,or! s! -ene)!c!#r! c# !n c#,ul &#r)ur!lor.
'ef ,. .M#r!# Ionc!c#0 o)ert# repre,!nt# c#p#c!t#te# or%#n!,#t# # )urn!,or!lor de ser!c!! de # s#t!s)#ce !n #nu&!te cond!t!! de c#l!t#te,
structur# s! ter&ene, cerer!le -ene)!c!#r!lor.
'ef -. .Ale7#ndru A!#n0 o)ert# repre,!nt# o #ct!t#te lucr#t!# # )!r&e! de pro)!l, olu&ul de prest#t!! pus l# d!spo,!t!# consu&#tor!lor !ntr9un
#nu&!t do&en!u de #ct!!t#te.
Caracteristicile ofertei +
#. nu se #)l# stoc#t# s#u !n&#%#,!n#t# !n -unur! precu& re,ult#tele product!e! !ndustr!#le s! const# !ntr9o c#p#c!t#te )unct!on#l# s#u
or%#n!,#tor!c# .!ntr9o st#re %#t# de # ser! 0 # prest#tor!lor !ntr9un potent!#l de s#t!s)#cere # cer!ntelor p!ete!1
-. o)ert# presupune o -#,# &#ter!#l# #)l#t# !ntr9o st#re de #stept#re )!!nd totod#t# #ct!# !n r#port cu p!#t#, !n sensul c# !ne !n
!nt#&p!n#re# cl!ent!lor . # neo!lor p!et!! per&#nente )!!nd conect#t# l# &ec#n!s&ele de decl#ns#re # cerer!! . de #cee# e7!st#
&#r:et!n% c# s# sco#t# !n e!dent# ser!c!!le o)er!te pr!n stud!! de p!#t#, !&#%!ne, co&un!c#re, pro&o#re01
c. st#re# de #stept#re # o)erte! . )#r# stoc0 )#ce c# pe ter&en scurt #d#pt#re# o)erte! l# p!#t# s# )!e deose-!t de d!)!c!l# .c4!#r
!&pos!-!l# 0 o)ert# )!!nd rel#t! r!%!d# cu r!scul p!erder!!1
d. o)ert#nt!! tre-u!e s# #!-# !n edere pentru per!o#dele &#! lun%! n!elul s! eolut!# cerer!!, dur#t# s! per!od!c!t#te# #p#r!t!e!
)#ctor!lor de !n)luent#, est!&#r!le )#c#ndu9se pe -#,e st#t!st!ce. D!n #ce#st# c#u,# o)ert# # )! st#-!l!t# !n concord#nt# cu
conclu,!!le re,ult#te d!n pro)!tul ur&#r!t .se # corel# !n t!&p s! sp#t!u !n cond!t!!le une! r!%!d!t#t! spor!te, o)ert# cu cerere#01
e. o)ert# # )! d#t# de pondere# )orte! de &unc# !n re#l!,#re# e!, precu& s! rolul perso#nelor de cont#ct. In plus )#t# de product!#
&#ter!#l# .structur! te4n!ce s! #ct!!t#te# lucr#tor!lor, o)ert# # %est!on# s! #lte #ct!!t#t!* 9 or%#n!,#re# &unc!!, &#r:et!n%ul !ntern,
coordon#re# !ntre person#lul c#re e)ectue#,# ser!re# d!rect# s! cl!ent9seruct!e, #d!c# cl!entul p#rt!c!p# ne&!6loc!t l# procesul de
product!e01
). #spectele ps!4oe&ot!on#le .!&#%!ne, co&un!c#re, pro&o#re, recl#&#, #&-!#nt#, #t!tud!ne )#t# de cl!ent0 or #e# o !&port#nt#
deose-!t# ##nd rol 4ot#r#tor !n #ccept#re# ser!c!!lor de c#tre cl!ent.
2endinte in evoltia ofertei de servicii
#. crestere# !n r!t&ur! super!o#re # o)erte! )#t# de o)ert# d!n celel#lte secto#re #le econo&!e!1 este o tend!nt# c#re # #p#rut !n ult!&!le
" decen!! d#tor!t# &!n!&ulu! de ser!c!! !nd!spens#-!le1
E7* ser!c!ul o)er!t de &ed!c!n# de )#&!l!e
-. tend!nt# de #soc!ere . d!soc!ere0 #t#t !n r#port cu o)ert# de -unur! c#t s! !n !nter!orul o)erte! de ser!c!!1
E7. de tend!nt# de #soc!ere* l# !nceputul #n!lor 1;;@ c#lcul#to#rele se co&erc!#l!,#u !&preun# cu un so)t s#u pro%r#&
c#r#cter!st!c1 -unur! pentru c#re se ut!l!,e#,# consult#nt# )#r# de c#re ut!l!,#re# nu #r )! pos!-!l#1
E7. de tend!nt# de d!soc!ere* so)tur!le se #nd de c#tre )!r&e spec!#l!,#te1
c. #soc!ere# !ntre o)ert# de -unur! s! ser!c!! . se )olosesc #ceste #soc!er! ptentru dep#s!re# concurente! !#r ser!c!!le )olos!te sunt de
o-!ce! ser!c!! cost9#n,#re01
E7* consult#nt !ntret!nere
d. !,e#,# #ccentul c#re se pune pe c#l!t#te# ser!c!!lor .un ser!c!u de c#l!t#te l# )el c# un produs de c#l!t#te este unul pe c#re te pot!
-#,#, c#re pre,!nt# consecent#0
consecent#9 c#l!t#te# %enere#,# un n!el &#! !n#lt de product!!t#te !n sensul c# se # o)er! cl!entulu! cee# ce doreste.
'imensionarea ofertei de servicii in conditiile de !ro#a#ilitate a cererii
M#6or!t#te# dec!,!!lor c#re se !#u !n sectorul ser!c!!lor cu pr!!re l# d!&ens!on#re# o)erte! se !#u !n cond!t!!le de r!sc .!ncert!tud!ne0 s! de
&#n!)est#re # cerer!! !n #nu&!te cond!t!!. In #ceste cond!t!! teor!# st#t!st!c# ne o)er# ur&#to#rele &etode de re,ol#re # pro-le&elor #p#rute !n
cond!t!!le de &#! sus*
1. criteril ma0imin .&#7!&!,#re# consec!ntelor &!n!&e01
". criteril minima0 .&!n!&!,#re# re%retulu! &#7!&01
$. calcll s!erantei matematice.
Criteril ma0imin / const# !n # deter&!n# pentru )!ec#re #ct!une pos!-!l# re,ult#tul &!n!& s! # #le%e d!n #cest# pe cel &#! &#re .Ale%ere#
#cestu! cr!ter!u c#r#cter!,e#,# o #t!tud!ne de prudent# # )!r&e! !n cee# ce pr!este d!&ens!on#re# o)erte!.
1@
Criteril minima0 5 re%retul se &#n!)est# pentru pro)!tul p!erdut !n s!tu#t!# !n c#re o)ert# este d!&ens!on#t# l# un n!el &#! &!c dec#t
n!elul cerer!!. Re%retul se c#lcule#,# c# d!)erent# !ntre re,ult#tul cele! &#! )#or#-!le #ct!un! !n cond!t!!le de &#n!)est#re # n!elulu! cerer!!.
In consec!nt#, d!ntre re%retele &#7!&e #le )!ec#re! #ct!un! se #le%e cel &!n!&.
S!eranta matematica / #cest cr!ter!u #le%e #ct!une# corespun,#to#re n!elulu! cerer!! c#re #re ce# &#! &#re pro-#-!l!t#te de re#l!,#re.
Valoarea adagata in servicii crestere# ponder!! ser!c!!lor l# )or&#re# de)l#t!e! PI5 s! PN5 e!dent!#,# tend!nt# de crestere # #lor!!
#d#u%#te de l# n!elul &!croecono&!c.
Valoarea adagata .VA0 / produsul %lo-#l .P%0 + consu&ul !nter&ed!#r .C!0
VA / P% 9 C!
In pr#ct!c#, #lo#re# #d#u%#t# se c#lcule#,# c# d!)erent# !ntre olu&ul de #n,#re s! olu&ul de cu&p#r#re !ntr9o !ntrepr!ndere s#u pentru o
)!r&# de !nter&ed!er!.
V#lo#re# #d#u%#t# / #d#osul co&erc!#l s#u co&!s!onul perceput. V#lo#re# #d#u%#t# !ntr9o soc!et#te co&erc!#l# este #prop!#t# de*
1. )#ctorul &unc# pr!n s#l#r!! s! p#rt!c!p#re l# pro)!t1
". de st#t pr!n !&po,!te1
$. s!ste&ul -#nc#r pr!n c4eltu!el!le )!n#nc!#re1
'. soc!et#te# co&erc!#l# pr!n #&ort!,#r! s! pro)!tul dest!n#t pentru re,ere s! de,olt#re1
(. p#tron! s#u #soc!#t! pr!n d!!dente.
Eror! !n c#lcul#re*
9 nu se po#te st#-!l! #lo#re# econo&!c# # ser!c!!lor %r#tu!te1
9 nu se po#te st#-!l! eolut!# #lor!! #d#u%#te de ser!c!! !n t!&p, e# put#nd )! e#lu#t# !n pretur! curente s#u pretur! co&p#r#-!le.
9
Pentru tr#ns)erul c#nt!t#t!! de product!e d!n pretur! curente !n pretur! co&p#r#-!le .const#nte0 se )olosesc &etodele deflatiei si e0tra!olarii*
Metoda deflatiei + const# !n el!&!n#re# !n)l#t!e! porn!nd de l# pretul d!n per!o#d# curent#.
Metoda e0tra!olarii + const# !n c!t!re# d#telor d!n per!o#d# de -#,# pentru # #)l# !n !!tor
cu& or e#lu# #ceste#.

Metod# 1 !nd!c#tor " !nd!c#tor!
De)l#t!# De)l#t!e s!&pl# De)l#t!e du-l#
E7tr#pol#re E7tr#pol#re s!&pl# E7tr#pol#re du-l#
Algoritm de calcl
D#c# se cunosc !n)or&#t!! despre c#nt!t#t! s! pretur! , #lo#re# #d#u%#t# !n per!o#d# de -#,# se c#lcule#,# *
VAo/ VP%o O PP%o + VC!o O PC!o
VAW /VP%W O PP%W + VC!W O PC!W
VP%o / c#nt!t#te# de produs %lo-#l !n per!o#d# de -#,#
PP% / pret de produs %lo-#l
VC!o / c#nt!t#te consu& !nter&ed!#r !n per!o#d# de -#,#
PC! / pret consu& !nter&ed!#r
".CEREREA DE SERVICII
# popul#t!e!1
pentru soc!et#t!le co&erc!#le
Cererea de servicii repre,!nt# un &ec#n!s& de select!e # ser!c!!lor o)er!te pe p!#t# .!dee# de # l#ns# un produs nou l# c#re se #t#se#,# un
ser!c!u0 de #!c! re,ult# #lc#tu!re# se%&entelor de cl!entel# c#re doresc ser!c!ul respect!.
Caracteristici ale cererii de servicii !entr !o!latie+
9 d!ers!)!c#re# s! #r!#-!l!t#te# cerer!! de ser!c!! !n t!&p s! sp#t!u s! pe d!)er!te c#te%or!! de cl!entel#. Ace#st# c#r#cter!st!c#
p#rt!cul#r!,e#,# p!etele tuturor ser!c!!lor .el#st!c!t#te# este &#re l# o &ult!tud!ne de )#ctor!01
9 # #coper! nu&#! o p#rte # neo!lor de consu& .nu&#! pe cele sol#-!le01
9 pos!-!l!t#te# de e&!%r#re # cerer!! .&o-!l!t#te ter!tor!#l#0 $ c#te%or!! de ser!c!!* ser!c!! c#re nu #d&!t &!%r#re# cerer!!
. ser!c!! de reduc!t#te, cur#ten!e, !nc#l,!re0, ser!c!! ce per&!t &!%r#re# cerer!! !ntre #nu&!te l!&!te .co&ert, ser!c!!
person#l!,#te0 s! ser!c!! ce !&pun &!%r#re# cerer!! .ser!c!! tur!st!ce01
9 el#st!c!t#te# r!d!c#t# !n )unct!e de )#ctor!! de !n)luent# .en!tur! s! t#r!)eIpret0 , ser!c!!le or s#t!s)#ce neo!le secund#re s#u
tert!#re c#re sunt )o#rte sens!-!le l# &od!)!c#r!le ce !nter!n !n en!tur!, t#r!)e s#u pret.
Caracteristici ale cererii !entr societatile comerciale+
9 un!t#t!le cu&p#r#to#re, olu&ul product!e!, te4nolo%!!le, le%#tur# cu p!#t# #ntrene#,# o d!spon!-!l!t#te !n cee# ce pr!este
olu&ul, structur# s! es#lon#re# !n t!&p # cerer!!1
9 cerere# pentru consu&ul !nter&ed!#r este )er&#1
9 cerere# pentru ser!c!! pentru soc!et#t!le co&erc!#le #re un c#r#cter te4n!c .oper#t!une# de #n,#re #re #spectul une! pre,ente
te4n!ce01
9 )#ctor!! ps!4olo%!c! nu !n)luente#,# dec!,!# de cu&p#r#re.
1actorii care inflenteaza cererea de servicii " cererea de servicii !entr !o!latie& cererea de servicii !entr !rodctie& cererea de
servicii internationala$
11
1actori care inflenteaza cererea de servicii a !o!latiei+
1. en!tur!le s! t!&pul l!-er .!n)luente#,# !n #cel#s! sens cerere# de ser!c!u 1 &ec#n!s&ul #re ur&#to#rele !de! * !nd!!,!! pe &#sur#
crester!! en!tur!lor d#u un plus de #lo#re # t!&pulu! l!-er01
". o)ert# de ser!c!! # !n)luent# cerere# deo#rece nu se po#te &#n!)est# dec#t !n p#r#lel cu #ce#st# #d!c#, cu o)ert# de ser!c!! #p#rut# pe
p!#t# .l# #p#r!t!# de no! ser!c!! tend!nt# este de # )! !ncerc#te Ede consu&#tor!F cee# ce duce l# d!ers!)!c#re# o)erte!01
$. t#r!)ele + l# crestere# t#r!)elor !nc!dent# #supr# cerer!! este ne)#st#1 coe)!c!ent!! de el#st!c!t#te !n )unct!e de t#r!)e sunt de o-!ce!
po,!t!! s! supr#un!t#r! 1 cu to#te #ceste# reducere# t#r!)elor nu # conduce !ntotde#un# l# spor!re# cerer!!. #ce#st# tend!nt# de sc#dere
# )! #soc!#t# cu sc#dere# c#l!t#t!! ser!c!!lor01 crestere# t#r!)elor pentru neo! pr!&#re .tr#nsport, s#n#t#te, !%!en#, !ntret!nere, etc0 nu
deter&!n# !ntotde#un# sc#dere# !n #cee#s! proport!e # cerer!!, coe)!c!entul de el#st!c!t#te ##nd #lor! su-un!t#re1
'. )#ctor!! de&o%r#)!c! + l# crestere# nu&#rulu! popul#t!e! o& #s!st# l# crestere# ser!c!!lor pentru popul#t!e .educ#t!e0, l# crestere#
dur#te! &ed!! # !et!!, o& #s!st# l# o crestere # ser!c!!lor de s#n#t#te , tur!s&, t!&p l!-er, ser!c!! do&est!ce1
(. concurent# !ntre -unur! , ser!c!! s! sel)9ser!ce + ser!c!!le nu #u !ntotde#un# un c#r#cter de pr!&# neces!t#te, s#t!s)#c o neo!e de
ord!n tert!#r1 d#c# t#r!)ele cresc, )#&!l!!le sunt deter&!n#te s# renunte l# unele d!ntre ele1 #st)el ser!c!!le de p!#t# s! ser!c!!le de
&unc# do&est!c# se #)l# !n r#port de concurent# cont!nu# pentru s#t!s)#cere# unor neo! c# * #l!&ent#t!# , tr#nsportul, rep#r#t!!,
petrecere# t!&pulu! l!-er1
=. )#ctor! ps!4olo%! s! soc!#l! + )#ctor!! ps!4olo%!c! precu& pre)er!ntele, %ustur!le, #sp!r#t!!le !n)luente#,# cerere# de ser!c!! #t#t c#
olu& c#t s! c# structur#.
1actori care inflenteaza cererea de servicii a societatilor comerciale+
Tend!nt# este ur&#tore# + crestere# #c4!,!t!e! de ser!c!! # )! !ntotde#un# &#! &#re dec#t crestere# #c4!,!t!!lor de -unur!, #ce#st# d#tor!t#
!n)luente! # do! )#ctor! *
1. co&ple7!t#te# st!!nte! s! te4n!c!! !ntern#t!on#le c#re presupune crestere# co&ple7!t#t!! suportur!lor &#ter!#le #le product!e! pentru #
c#ror )unct!on#re )#c s# !nter!n# un nu&#r tot &#! &#re de p#r#&etr! c#re !&pl!c# punere# !n pr#ct!c# # cunost!ntelor tot &#! !n#lte1
". co&ple7!t#te# e7tern# c#re presupune crestere# %r#dulu! de )le7!-!l!t#te te4n!c# # s!ste&elor product!e .se re)er# l# &ed!ul e7tern
#l !ntrepr!nder!lor c#re )luctue#,# dup# &#! &ulte #r!#-!le0 *
9 )!,!ce s! c4!&!ce + !no#t!!, &ed!ul n#tur#l1
9 econo&!ce + #p#r d#tor!t# se%&ent#r!! p!ete! s! !ntern#t!on#l!,#r!! e!1
9 soc!#le + se re)er# l# se%&ent#re# cl!entele! !n )unct!e de e7!%ente, d!)erent!ere# en!tur!lor, d!)erent!ere# #sp!r#t!!lor1
9 !nst!tut!on#le .le%!sl#t!e, re%le&ent#r! )!sc#le, re%le&ent#r! cont#-!le.
Cererea de servicii internationale
1actorii care inflenteaza cererea de servicii internationale+
9 crestere# en!tur!lor s! &od!)!c#re# c4eltu!el!lor de consu& # popul#t!e! #u drept re,ult#t crestere# cerer!! de ser!c!!1
9 crestere# s! l!-er#l!,#re# co&ertulu! cu -unur! #u drept re,ult#t crestere# de ser!c!! co&ple&ent#re . tr#nsportur!, ser!c!!
-#nc#re01
9 pro%resul st!!nt!)!c s! te4n!c. or!ce tr#ns)er de te4nolo%!e se )#ce !&preun# cu un p#c4et de ser!c!! cu& #r )!* !n)or&#t!c#,
!n%!ner!e, :no39 4o301
9 e7p#ns!une# #ct!!t#t!! re#l!,#te de soc!et#t!le &ult!trust # deter&!n#t crestere# cerer!! pentru ser!c!! de stud!ere # p!etelor de
tr#nsport, -#nc#re, teleco&un!c#t!!1
9 str#te%!# pentru !&ple&ent#re# !ndustr!#l!,#r! . consult#nt# de or!ce )el, ser!c!! de teleco&un!c#t!!0
Metode de stdiere a cererii de servicii+
9 pe p!#t# !ntern# * e!dente st#t!st!ce, cercet#r! st#t!st!ce, &etode !nd!recte, &etode d!recte1
9 pe p!#t# &ond!#l# + se !&pune cercet#re# ur&#to#relor #specte* r!scur! c#re #p#r . #ceste# pot s# )!e de n#tur# co&erc!#l#
s#u pol!t!c#0, se !&pune cercet#re# re%le&ent#r!lor !n !%o#re1 tre-u!e stud!#te sursele de !n)or&#t!!1 co&pet!t!# loc#l#.
$.TARIBELE PENTRU SERVICII
L# -#,# deter&!n#r!! t#r!)elor .pretur!lor0 pentru ser!c!!, c# !n or!ce econo&!e de p!#t# se )#ce !n )unct!e de &od!)!c#re# cerer!! s! #
o)erte!. Un ele&ent !&port#nt !n st#-!l!re# t#r!)elor pentru ser!c!! !l repre,!nt# costul, !n spec!#l l# ser!c!!le ce repre,!nt# po,!t!! de
&onopol costul # tre-u! recuper#t H o &#r6# .pro)!t0. Te4n!c!le de st#-!l!re# t#r!)elor pot #e# !n edere e%#l!t#te# d!ntre en!tul
&#r%!n#l s! costul &#r%!n#l pr!n e%#l!t#te# costur!lor tot#le cu # en!tur!lor tot#le.
'enmiri zale*
Tarif / #lo#re# pe p!#t# # unu! ser!c!u1
Taxa / #lo#re# ser!c!!lor cu c#r#cter )!sc#l1
Redeventa / contr##lo#re# ser!c!!lor le%#te de #c4!,!t!on#re# une! l!cente .:no394o301
Plata / procent d!n c!)r# de #)#cer!1
Onorariu / #lo#re# ser!c!!lor !n c#,ul l!-er pro)es!on!st!lor1
Prima / #lo#re# ser!c!!lor de #s!%ur#r!.
Deter&!n#re# t#r!)elor cu #6utorul pr#%ulu! de rent#-!l!t#te9se ple#c# de l# e%#l!t#te#
en!tur!le / c4eltu!el!le tot#le, #d!c# pretul un!t#r 7 nr. de un!t#t! / costur! )!7e H costur!
#r!#-!le pe un!t#te 7 nr. un!t#t!.
Pret unitar / 7
Nr. unitati / <
x x / costur! )!7e .costur! #r!-!le 7<0
1"
/ costur! )!7eI7 + costur! #r!#-!le
Coeficientul de utilizare a capacitatii C!C / <I2p 7 1@@
"aximizarea profiturilor# elasticitatea cererii Ex
Ex / D<I< * D7I7 / <)9 <! I <! * 7) + 7! I 7!
xi / n!el de -#,# #l t#r!)ulu!
xf / n!el c#ut#t #l t#r!)ulu! .cel opt!&0
i / n!elul de -#,# #l cerer!!
f / n!elul c#ut#t #l cerer!!
&#7!&!,#re# . n!elul c#ut#t #l t#r!)ulu! + n!elul c#ut#t #l cerer!! + costur! )!7e H costur! #r!#-!le 7 n!elul c#ut#t #l cerer!!0*
&#7L7) + <) + .c) H c 7 <)0M
Criterii de diferentiere a tarifelor*
1. #r!#t!# crester!! !n t!&p + se,on#-!l!t#te + t#r!)e &#r! c#nd cerere# este &#re s! !ners1
". t#r!)#re l# costul &#r%!n#l + &ec#n!s&ul 9 l# o cerere &!c# )unct!one#,# un!t#t! de deser!re put!ne1 pe &#sur# ce cerere# creste
or creste s! nu&#rul un!t#t!lor de deser!re1
$. dest!n#t#rul ser!c!!lor + ser!c!! de protect!e soc!#l# .tr#nsportur! cu t#r!)#re soc!#l# pentru #nu&!te c#te%or!! soc!#le l#
tr#nsportul !n #)#r# loc#l!t#t!!1 se #pl!c# %r#tu!t#t! l# tr#nsportul !n loc#l!t#te1 &od#l!t#te# de cu&p#r#re + se #pl!c# t#r!)e d!)er!te
!n tur!s& , pentru tur!s&ul or%#n!,#t de %rup )#t# de tur!s&ul neor%#n!,#t .!nd!!du#l01
'. )recent# cerer!! s! &ot!#t!# #ceste!# + )olos!re# de pretur! d!)erent!#le .!n SUA pentru &#s# de d!&!ne#t# pentru co&#nd#t#
)#cut# dup# or# 1" se percepe t#r!) du-lu0.
'eterminarea tarifli !rin adagarea mar6ei de !rofit
C#p#c!t#te# &#7!&# de ser!c!! "@@ de cl!ent! pe ,!
Costur! )!7e "'.@@@ RONI,!
Costur! #r!#-!le ( RONI,!
R#t# de rent#-!l!t#te $@G
S# se %#se#sc# t#r!)ul pe loc
T#r!)ul pe loc / costul )!7 H costul #r!#-!l H TVA H r#t# rent#-!l!t#t!! / "'@@@I"@@ H( H $@I1@@."'@@@I"@@ H(0 / 1== RONIloc
'eterminarea tarifli !rin metoda !ragli de renta#ilitate
Un 4otel cu 1@@ locur! !n c#re costur!le )!7e sunt de '>(@ RON, costul #r!#-!l de 1( Ron, r#t# de pro)!t "@ G, TVA 1;G, t#r!)ul de
c#,#re este de 1@@RON )#r# TVAIloc
Coe)!c!entul de ut!l!t#te # c#p#c!t#t!!*
< / c) I 7 + c / '>(@ I 1@@ + 1( / (= locur! CUC / (=I1@@ / (=G
L# un stud!u #supr# cerer!! se #r#t# c# l# un t#r!) de 1@( RON, %r#dul de ocup#re este de >@G #d!c# >@ ocur! s! coe)!c!entul de
el#st!c!t#te / 9 "
9 " / <) + >@ I >@ * 7) + 1@( I 1@(
9 &#7 pro) / &#7 7)<) + . '>(@ H 1(<)0
1. se deter&!n# 7) ).<)0
". se !ntroduc !n ecu#t!# de %r#dul " )7 / #77 H -7H c )D7 / "#7H-
CURSUL V
SERVICIILE DE PRODUCTIE SI SERVICIILE DE CONSUM
Serviciile de !rodctie si sectorl tertiar
In sensul cel &#! l#r% con)or& conceptulu! %ener#l!,#t #l ser!r!! to#te #ct!!t#t!le o&enest! prest#te !n )or&# econo&!e! de p!#t# sunt ser!c!!.
In#s#s! d!!,!une# &unc!! presupune spec!#l!,#r! pe co&p#rt!&ente d!)er!te. C#nd or-!& despre ser!c!! !n &od curent su-!ntele%e& ser!c!!
propr!u9,!se #d!c# tot ce nu este #ct!!t#te de product!e. Ser!c!!le nu tre-u!e su-ordon#te product!e! c! !n rel#t!! de rec!proc!t#te.
Semnificatii& rol si evoltii
Product!# &#ter!#l# s! product!# de ser!c!! nu sunt sep#r#te, sunt #ct!!t#t! co&ple&ent#re !n #cel#s! proces de product!e. Costul s! c#l!t#te#
&#ter!#lelor c#re !nter!n !n procesul product!e! deter&!n# c#l!t#te# produsulu!. >@ + ?@ G d!n costul produsulu! sunt ser!c!! s! se cl#s!)!c# !n
( c#te%or!!*
1. !n#!nte de product!e . cercet#re, de,olt#re, )und#&ent#re# s! )!n#nt#re# !nest!t!!lor, stud!! de p!#t#, recrut#re, select#re, )or&#re
pro)es!on#l#01
". !n t!&pul product!e! .)!n#nt#re pentru produsul )!n!t, %est!une# resurselor u&#ne s! )!n#nc!#re, control c#l!t#te, !ntret!nere, rep#r#t!!01
$. #n,#re# product!e!1
'. !n t!&pul ut!l!,#r!! produsulu! . &enten#nt# + &odul de ut!l!,#re # produsulu! !n l!&!tele de o-t!nere # c#l!t#t!! s! dur#-!l!t#t!!,
consult#nt#, le#s!n%01
(. dup# ut!l!,#re .rec!cl#re, &#n#%e&entul deseur!lor0.
Cercet#re de,olt#re product!ed!str!-ut!eut!l!,#rerec!cl#recostul de product!e.
Ser!c!!le sunt do&!n#nte
Pondere# ser!c!!lor !n procesul de product!e *
9 #u spor!t &eser!!le de ser!c!! !n structur# #n%#6#tor!lor1
9 #u spor!t !nest!t!!le ne&#ter!#le !n tot#lul !nest!t!!lor.
Se !dent!)!c# $ c#r#cter!st!c! &#6ore #l#-!le !n #ns#&-lul ser!c!!lor pentru soc!et#t!le co&erc!#le*
1$
9 concentr#re# sp#t!#l#1
9 !ntern#t!on#l!,#re putern!c#1
9 rolul pe c#re #ceste# !l 6o#c# !n de,olt#re# re%!on#l#.
Concentr#re# sp#t!#l# putern!c#9 #cest ter&en se po#te e7pl!c# pr!n lu#re# !n c#lcul # tre! #specte esent!#le* &#noper#, #ccesul c#tre #lte
ser!c!! #le soc!et#t!lor co&erc!#le, #ccesul c#tre !n)or&#t!! %ener#le s#u spec!)!ce. To#te cele tre! #specte o)er# !&port#nt# ur&#to#relor
ele&ente* p!#t# )orte! de &unc#, tr#nsportur!le, co&un!c#t!!le, &ed!ul econo&!c s! soc!#l. To#te #ceste ele&ente #ccentue#,# rolul econo&!c
de loc#l!,#re s! ur-#n!,#re. Econo&!# de loc#l!,#re + %rup#re pe un sp#t!u restr#ns # #ct!!t#t!! d!n #cel#s! sector cee# ce # per&!te
spec!#l!,#re# s! co&ple&ent#r!t#te# )orte! de &unc# pro)es!on#l!,#t#.
Econo&!# ur-#n!,#r!! + )olos!re# colect!# # ec4!p#&entelor !ntr9o ,on# #%lo&er#t# econo&!c# s! soc!#l#.
2endinte ale localizarii serviciilor comerciale !t societatile comerciale la o scara e0trar#ana+
B!r&ele !s! loc#l!,e#,# sed!!le centr#le !n &etropole !#r sucurs#lele !n or#se con)or& une! lo%!c! # p!ete!.
Act!!t#t!le de ser!c!! de t!p )ord!st .#n#l!,# d#telor0 sunt loc#l!,#te !n su-ur-!! s! or#se &!c! unde )ort# de &unc# este d!spon!-!l# s!
c4eltu!el!le cu )ort# de &unc# sunt sc#,ute.
Act!!t#t!le de ser!c!! ce presupun )ort# de &unc# c#l!)!c#t# sunt loc#l!,#te !n or#se unde )ort# de &unc# este #-undent#. Act!!t#t!le
ser!c!!lor soc!et#t!lor co&erc!#le de !nteres loc#l c#re opere#,# co&erc!#l !ntr9o ,on# se !nst#le#,# !n centru pentru #ccesul &#! l!-er #l
cl!ent!lor.
2endinte de localizare ale serviciilor !t societatile comerciale la scara intrar#ana*
9 loc#l!,#re centr#l# + ser!c!!le se %#sesc !n !&o-!le de -!rour! s#u ec4! c#rt!ere + Londr#1
9 loc#l!,#r! per!)er!ce + cele &#! )recente locur! + p#rcur! de #)#cer! . pl#t)or&e !ndustr!#le0
In de,olt#re# re%!on#l# s! ce# # co&un!t#t!lor loc#le, rolul ser!c!!lor este co&pl!&ent#r #ct!!t#t!! de product!e s#u #%r!cultur# c#re se
con)runt# l# r#ndul lor cu pro-le&e de so&#6, -loc#6 )!n#nc!#r, polu#re s! de #cee# se # ur&#r! d!ers!)!c#re# econo&c# ##nd l# -#,# dou#
pr!nc!p!!*
9 flexabilitate . #d#pt#re# l# s!tu#t!! no!01
9 creativitate .&od!)!c#re !n #loc#re# resurselor0
Con)or& #cestor eolut!! + de,olt#re# ser!c!!lor &oderne pote )! c#r#cter!,#t# pr!n succes!une# # tre! &o&ente*
9 #lul 1 + !n per!o#d# !nter-el!c# + #p#r s! se cr!st#l!,e#,# soc!et#t!le cu rol per!)er!c pentru soc!et#t!le co&erc!#le. consult#nt#
6ur!d!c#, consult#nt# )!sc#l cont#-!ll#, stud!! de p!#t#, pu-l!c!t#te01
9 #lul " + !ntre 1;=( + 1;>( este c#r#cter!,#t# pr!n e7tern#l!,#re# ser!c!!lor . pro!ect#re, tr#nsport, &enten#nt#01
9 #lul $ + de,olt#re# e7plo,!# # ser!c!!lor ##ns#te #le product!e! s! prol!)er#re# # dou# c#te%or!! &#r! de prest#t!! * #0
!n)or&#t!,#re# procesulu! de product!e
-0 stud!ere# p!etelor s! co&erc!#l!,#re# product!e!
In #)#r# de cele dou# c#r#cter!st!c! .)le7!-!l!t#te s! cre#t!!t#te0 se #d#u%# s! tend!nt# de #d#nc!re s! d!ers!)!c#re # %r#dulu! de spec!#l!,#re.
E7tern#l!,#re + !ntern#l!,#re + &od#l!t#t!le de or%#n!,#re1 cr!ter!! de #le%ere # solut!e! !nterne s#u e7terne.
Pr!nc!p#lul cr!ter!u de #le%ere # solut!e! de !ntern#l!,#re # ser!c!!lor !l const!tu!e reducere# costur!lor s! re#l!,#re# unu! spor de product!e.
Ace#st# se po#te )#ce*
9 pr!n pos!-!l!t#te# de # #coper! o cerere prest#t# .neces#r#0 )#r# # d!spune !n per&#nent# de person#l spec!#l!,#t1
9 el!&!n#re# c4eltu!el!lor de cercet#re9de,olt#re pr!n #c4!,!t!! de l!cent# s#u te4nolo%!!1
9 select!on#re# person#lulu! !n#lt c#l!)!c#t c#re # duce l# crestere# c#l!t#t!! ser!c!!lor1
9 de%re#re# &#n#%er!lor de o su&# de #ct!!t#t! de rut!n#.
Criteriile de alegeri*
1. costur!le de product!e .reducere#01 #n#l!,# lor # duce l# dou# t!pur! de ele&ente* 9 cu c#t )recent# de ut!l!t#te este &#! r!d!c#t#
cu #t#t se # c#ut# e!t#re# repet#r!! costur!lor, tend!nt# )!!nd spre !ntern#l!,#re d#c# #ce#st# #ct!!t#te este neces#r# )recent s#u
!n per&#nent#1 9 cu c#t neo!# este &#! spec!)!c# cu #t#t costur!le de tr#n,#ct!e e7tern# sunt &#! &#r!, d!n nou tend!nt# este spre
!ntern#l!,#re1
". protect!# !n)or&#t!!lor1
$. prest#re# ser!c!!lor de co&p#rt!&ente spec!#l!,#te * co&p#rt!&ent cercet#re de,olt#re, de &#r:et!n%, de #pro!,!on#re, de
des)#cere1 #ceste co&p#rt!&ente pot )! e7tern#l!,#te s#u !ntern#l!,#te1
'. se # )#ce #pel l# prest#tor!! de ser!c!! d!n e7ter!or.
Modalitati de organizare
Ser!c!!le )!e se cu&p#r#, )!e se su-contr#cte#,# s#u e7!st# o coproduct!e. Nu se po#te )#ce o del!&!t#re str!c# !ntre co&p#r#re# unu! ser!c!u
s! su-contr#ct#re# lu! .!n s!tu#t!# -unur!lor , sc4!&-ul se )#ce contr# unu! pret, !n ser!c!! )#c #pel l# un prest#tor s! pl#tesc un t#r!) pentru
prest#t!# )#cut#. N!elul l# c#re se )#ce #cest sc4!&- duce l# de)!n!re# produsulu!. E7!st# dou# s!tu#t!! p#rt!cul#re*
9 prest#torul de ser!c!! su-contr#cte#,# l# r#ndul s#u ser!c!ul #ltor prest#tor!. el 6o#c# rol de coordon#tor s#u de !nte%r#tor01
9 )#ce #pel l# un prest#tor pentru #9! pune l# d!spo,!t!e person#l spec!#l!,#t pe un !nter#l de t!&p deter&!n#t.
Co!rodctia + se re)er# l# p#rt!c!p#re# cl!entulu! l# producere# ser!c!ulu! . servctie 0.
C#r#cter!st!c!le cl!entulu!*
9 tre-u!e s# )!e #ct!1
9 )or&ule#,# propr!!le neo!1
9 stud!#,# solut!!le cele &#! opt!&e .or )! !n ##nt#6ul s#u0.
C#r#cter!,#re# pr!nc!p#lelor c#te%or!! de ser!c!! de product!e .co&ertul, tr#nsportur!le, ser!c!!le de !nter&ed!ere )!n#nc!#r#, le#s!n%ul s!
t!&es4#r!n%ul0.
Serviciile de consm cont!nut, rol, tend!nte *
9 sunt repre,ent#te de ser!c!!le dest!n#te popul#t!e!1
9 pe &#sur# crester!! pro%resulu! st!!nt!)!c s! de crestere# popul#t!e! !&preun# cu t!&pul l!-er conduce l# crestere# e7ponent!#l# #
neo!lor s! # crester!! cerer!lor de ser!c!!.
Ser!c!!le dest!n#te popul#t!e! se re%#sesc #t#t !n s)er# consu&ulu! c#t s! !n s)er# d!str!-ut!e!.
Strctra serviciilor !entr !o!latie*
1'
9 dup# n#tur# rel#t!!lor econo&!ce s! )!n#nc!#re c#re !nter!n !ntre prest#tor! s! -ene)!c!#r!* ser!c!!le de p!#t# + pl#t!te s! cu&p#r#te
pr!n #cte de #n,#re cu&p#r#re .tr#nsport, teleco&un!c#t!!, post#, tur!s&, ser!c!! non&#r:et s#u ser!c!! non&#r)#re01 ser!c!!
cu t!tlu %r#tu!t )!n#nt#te de l# -u%etele pu-l!ce s#u loc#le !n )olosul co&un!t#t!! . #d&!n!str#t!e, #p#r#re, ord!ne pu-l!c#,
!n#t#&#nt de st#t01
9 dup# c#r#cter!st!c!le -ene)!c!#rulu! + ser!c!! person#le .cet#ten!! #pele#,# !n &od d!rect pr!n !nter&ed!ul p!ete!, pr!n #cte de
#n,#re9cu&p#r#re # ser!c!ulu! de consu& !nd!!du#l!,#t .!nc4!r!er!, rep#r#t!!, tur!s&, s#n#t#te, cur#t#tor!!0 s#u ser!c!! colect!e
. de ut!l!t#t! pu-l!ce0 c#re l# r#ndul lor sunt person#l!,#te .!n#t#&#nt, s#n#t#te, cercet#re de,olt#re s#u colect!,#te !n #ns#&-lu 9
protect!# &ed!ulu!01
9 dup# e7!stent# + ser!c!! !ndependente + #d!c# cele c#re sunt !n rel#t!e de !ndependent# )#t# de consu&ul de -unur! &#ter!#le
.co&plete#,# p#let# -unur!lor de consu&01 ser!c!! #soc!#te -unur!lor + #d#u%# ut!l!t#t! no! -unur!lor pe c#re le !nsotesc
spor!ndu9le #lo#re# de ut!l!,#re1
9 dup# cont!nutul #ct!!t#t!!* cu c#r#cter !ndustr!#l + sunt ser!c!! c#re d!n s)er# product!e! !&pru&ut# te4n!c! de product!e s! te4n!c!
de or%#n!,#re .rest#ur#nte s! 4otelur!0, ser!c!! de t!p ne!ndustr!#l + ser!c!! c#re se #d#pte#,# l# t!pul cerer!! .cultur#l cre#t!e,
post#le, &ed!c#le01
9 dup# n!elul de de,olt#re s! !&port#nt# pentru ser!c!! or%#n!,#te c# r#&ur! d!st!ncte #le econo&!e! s#u ser!c!! or%#n!,#te c#
#ct!!t#t! sep#r#te !n !nteresul unor secto#re . !lu&!n#tul pu-l!c, cur#ten!# or#selor0.
Tend!nte + pentru # #n#l!,# tend!ntele se )olosesc !n)or&#t!!le st#t!st!ce. Aceste !n)or&#t!! se or re)er! #supr# ur&#to#relor #specte*
9 structur# c4eltu!el!lor de consu&1
9 olu&ul s! structur# de p!#t# dest!n#te popul#t!e!1
9 &#r!&e# s! structur# c4eltu!el!lor de l# -u%etul de st#t pentru ser!c!! pu-l!ce, person#l!,#te s#u colect!e.
N!elul consu&ulu! de ser!c!! # popul#t!e! s! pondere# consu&ulu! tot#l )!n#l #l !nd!!,!lor, )#&!!lor, %ospod#r!!lor se &#so#r# p#rcur%#nd $
et#pe*
1. se !#u !n cons!der#re ser!c!!le &#r)# . ser!c!!le procur#te de popul#t!e01
". c4eltu!el! de &#r)# .ser!c!! c4eltu!te d!rect de !nd!!,! s#u )#&!l!!01
$. se &#so#r# prest#t!!le co&erc!#le pr!n &#sur#re# TVA.
Et#pele 1 H " H $ ne d#u consu&ul l#r%!t de ser!c!!. In t#r!le de,olt#te =( + >@ G d!n tot#lul consu&ulu!
1 H " H $ H consu&ul l#r%!t de ser!c!! H consu&ul de ser!c!! )!n#nt#te de l# -u%etul st#tulu! ne d#u consu&ul tot#l.
CURSUL VI
SERVICII INTERNATIONALE
Conce!tl de comert international c servicii
C#r#cter!st!c!le ser!c!!lor #p#r !ntr9o c#te%or!e spec!#l# #tunc! c#nd se pune pro-le&# des)#sur#r!! #)#cer!lor cu ser!c!! !ntre n#t!un!.
Supr#punere# .!nsep#r#-!l!t#te#0 !n t!&p s! sp#t!u # produsulu! s! consu&ulu! precu& s! )#ctor!! !&pl!c#t! deter&!n# c# depl#s#re# )#ctor!lor
de product!e s! # cl!entele! s# )!e cele &#! e!dente )or&e pentru prest#t!!le !ntern#t!on#le. Preocup#r!le pentru co&ertul !ntern#t!on#l cu
ser!c!! s9#u contur#t s! de)!n!t dup# #n!! D>@. Tr#n,#ct!!le peste %r#n!t# se re)er# l# sc4!&-ur!le !ntre re,!dent! s! nere,!dent!.)!r&e s#u
perso#ne0. 5#l#ntele de pl#t! or cupr!ndepe l#n%# tr#n,#ct!!le cu ser!c!! s! tr#nsportul #)erent #cestor#.
'ef. Co&ertul !ntern#t!on#l cu ser!c!! este un co&ert c#re cupr!nde co&ertul cu ser!c!! sep#r#te , tr#nsportul, prest#t!!le de ser!c!! -#,#te
pe depl#s#re# peste %r#n!t# # perso#nelor .prest#tor! s#u consu&#tor!0 s! tr#n,#ct!!.

In c#drul ATS co&ertul cu ser!c!! este de)!n!t pr!n !nter&ed!ul # ' )or&e*
1. d!n ter!tor!ul une! n#t!un! !n ter!tor!ul #lte!#1
". d!n ter!tor!ul une! n#t!un! consu&#tor!lor #ltor n#t!un!1
$. cu #6utorul ser!c!!lor de #pro!,!on#re # une! n#t!un! pr!n !nter&ed!ul pre,ente! co&erc!#le !n ter!tor!ul #lte! n#t!un!1
'. cu #6utorul ser!c!!lor de #pro!,!on#re # une! n#t!un! pr!n !nter&ed!ul perso#nelor )!,!ce # une! n#t!un! !n ter!tor!ul #lte!#.

D#c# se #re !n edere &#sur# !n c#re #ceste trecer! peste %r#n!t# sunt !,!-!le, ser!c!!le cele &#! &#ter!#le .cele &#! !,!-!le0 sunt ser!c!!
co&ple&ent#re co&ertulu! !ntern#t!on#l cu &#r)ur! .ser!c!! de tr#nsport , de post#0. D#c# tr#nsportul de perso#ne .ser!c!!le post#le0
repre,!nt# o #ct!!t#te !,!-!l# &#! redus# neput#nd )! d!soc!#t# de -unul c#re!# !! este #pl!c#-!l .c#re !l !nsoteste0.
O c#te%or!e # co&ertulu! !n!,!-!l . ser!c!! pentru popul#t!e, tur!s&, lo!s!r, s#n#t#te, #l!&ent#t!e pu-l!c#, !n#t#&#nt0 )ront!er# nu este
trecut# !,!-!l de n!c! unul d!ntre ele , c! de re,ult#tele prest#t!e! c#re sunt le%#te de -ene)!c!#r! s#u c#tre #ct!un!le #supr# -ene)!c!#r!lor.
Se deose-esc dou# t!pur! &#r! de ser!c!!*
9 ser!c!!le )#ctor1
9 ser!c!!le non)#ctor.
Serviciile factor +repre,!nt# en!tur! d!n !nest!t!! )#cute !n str#!n#t#te, -ene)!c!!le )!!nd !nc#s#te de posesor!! de c#p!t#l . #!c! se !nclud s!
en!tur!le proen!te d!n propr!et#te# !ntelectu#l# . -reete, l!cent#0 precu& s! en!tur!le )#ctorulu! &unc#0.
Serviciile nonfactor + sunt ser!c!! propr!u9,!se + #d!c# cele ce se !nre%!stre#,# !n st#t!st!c! s! sunt enu&er#te pe tre! c#te%or!!*
1. tr#nsportur!1
". c#l#tor!!1
$. #lte ser!c!!.
In )unct!e de neces!t#te# #prop!er!! !ntre )urn!,or!! s! consu&#tor!! de ser!c!! cl#s!)!c#re# tr#n,#ct!!lor !ntern#t!on#le cu ser!c!! se )#ce
con)or& t#-elulu! #l#tur#t*
Consu&#torul nu se depl#se#,# Consu&#torul se depl#se#,#
1(
Produc#torul nu se depl#se#,# Ser!c!! sep#r#te .tr#ns)er )lu7 de d#te0 Ser!c!! de s#n#t#te, !n#t#&#nt, tur!s&
Produc#torul se depl#se#,#
Ser!c!! ce !nclud depl#s#re# !ntern#t!on#l# #
)#ctor!lor de product!e .&unc# s#u c#p!t#l0 +
!nest!t!! str#!ne d!recte ce neces!t#
depl#s#re# te&por#r# # )orte! de &unc#
Ser!c!! l!-ere
Mod#l!t#t! de l!r#re # ser!c!!lor !n sc4!&-ur!le !ntern#t!on#le. Sunt de)!n!te !n c#drul #cordulu! GAJ *
1. tr#ns)ront!ere + ser!c!! tr#ns)er#-!le1
". consu&ul !n str#!n#t#te + se depl#se#,# consu&#torul s#u propr!et#te# consu&#torulu!1
$. pre,ent# co&erc!#l# .pre,ent# perso#ne! 6ur!d!ce pentru )urn!,#re# ser!c!ulu! !n str#!n#t#te01
'. pre,ent# perso#nelor )!,!ce + c#re sunt )urn!,o#re de ser!c!!.
O c#te%or!e #p#rte o repre,!nt# ser!c!!le %uern#&ent#le.cupr!nd c4eltu!el! le%#te de !ntret!nere# #&-#s#delor s! consul#telor, # &!l!t#r!lor !n
ter&en, &!l!t#r!lor de oper#t!un! s#u # #ltor ent!t#t! pu-l!ce !n str#!n#t#te.
Re#l!,#re# sc4!&-ulu! !ntern#t!on#l de ser!c!!*
5#l#nt# oper#t!un! -#l#nt# &!sc#re tr#ns)erur! pr!#te tr#ns)erur! curente
curente de c#p!t#l en!tur!Ic4eltu!el! .ser!c!!. o)!c0
9 -#l#nt# oper#t!un! curente* co&ert !ntern#t!on#l cu -unur! s! co&ert !ntern#t!on#l cu ser!c!!1
9 -#l#nt# &!sc#re c#p!t#l * en!tur! s#u c4eltu!el! cu !nest!t!!le curente s! #lte en!tur! s#u c4eltu!el! cu !nest!t!e de c#p!t#l.
Avanta6l com!arativ si com!etitiv si comertl international c servicii
2eoria avanta6li a#solt + Ad#& S&!t4 + se re)er# l# d!)erentele de costur!. E7* " t#r! produc " -unur! s! co&ertul !ntre ele #r )! co&plet
##nt#6os d#c# )!ec#re d!ntre ele s9#r spec!#l!,# pentru -unul #l c#ru! cost de product!e este &#! &!c.
2eoria avanta6li relativ + D#!d R!c#rdo + este cr!t!c#t# teor!# ##nt#6ulu! #-solut s! #re l# -#,# co&p#r#re# costulu! de oportun!t#te.
Costul de oportun!t#te #r#t# l# c#te un!t#t! d!ntr9un produs 7 #r tre-u! s# se renunte c# s# se produc# !n plus o un!t#te de produs <.
2eoria avanta6li com!etitiv 9 E&!l!#n Porter + unele t#r! #u &#! &ult succes !n e7port dec#t #ltele. S9# const#t c# #nu&!te t#r! cu
potent!#l n#tur#l ce le d# un ##nt#6 #-solut uneor! esue#,# !n e7plo#t#re# #cestu!#, !n t!&p ce #ltele )#r# #cest ##nt#6 #u succes.
A#nt#6ul co&pet!t! este d#t de dot#re# cu )#ctor! plus e)ortur! de !nest!t!e plus resurse s! !n )or&#re# c#p!t#lulu! nu conte#,# c#nt!t#te# c!
c#l!t#te#. D#tor!t# #ceste! teor!! se # o-ser# d!n d#tele st#t!st!ce c# t#r!le de,olt#te #u un ##nt#6 co&p#r#t! #t#t !n -unur! c#t s! !n ser!c!!
!ntens!e !n &unc#.
Tend!nt# c# &#! &ulte t#r! !n de,olt#re s#9s! e7t!nd# e7portur!le de ser!c!! d!n tre! &ot!e*
10 pretur!le ser!c!!lor sunt &#! sc#,ute1
"0 tend!nt# de l!-er#l!,#re # &unc!! te&por#re # repl#s# tend!nt# !n de,olt#re !ntr9o po,!t!e co&pet!t!#1
$0 neces!t#te# #prop!er!! )!,!ce # )urn!,orulu! de ser!c!! s! # ut!l!,#torulu! #ccentue#,# !&port#nt# p!etelor %ener#le.
'inamica si locl comertli c serviciile in sc7im#l international.
L# !nceputul sec KK olu&ul co&ertulu! !n!,!-!l er# (G d!n co&ertul tot#tl. L# s)#rs!tul #nulu! "@@@ # #6uns l# G@G d!n #lo#re#
co&ertulu! cu -unur! s! $@G d!n co&ertul tot#l.
Secto#re cu pondere !&port#nt# !n co&ertul !ntern#t!on#l cu ser!c!!*
9 en!tur! d!n !nest!t!!1
9 tur!s&1
9 tr#nsportur!1
9 ser!c!! )!n#nte1
9 le#s!n%1
9 !n%!ner!e1
9 consult#nt#1
9 pu-l!c!t#te.
In structur# sc4!&-ur!lor !n!,!-!le !n ult!&!! $@ de #n! r!t&ur!le cele &#! !n#lte le9#u re#l!,#t ser!c!!le )#ctor &#! prec!s en!tur!le d!n
!nest!t!!.
Structur# ser!c!!lor co&erc!#le !ntre #n!! 1;>@ + "@@@
E7port d!n ser!c!!le
co&erc!#le
1;>@ 1;?@ 1;;@ "@@@
Tr#nsport '@,( $=,; "?,? "$
Tur!s& "?,$ "=,= $1,$ $",'
Alte ser!c!! $1," $>,1 $;,; '',=
P#rt!c!p#re# tr#n,#ct!!lor de,olt#te s! # celor !n curs de de,olt#re l# tr#ns)erul de ser!c!! #t#t c# e7port de ser!c!! .;@G0 c#t s! c# !&port
.?(,"G0.
L!der &ond!#l l# #ceste tr#n,#ct!! e7port !&port este SUA 1?,1G !n "@@1.
Ro&#n!# !n "@@$ soldul pentru ser!c!!le non)#ctor este usor po,!t! . =" &!l!o#ne euro0 po,!t! l# tr#nsport s! #lte ser!c!! s! ne%#t! l# tur!s&
!ntern#t!on#l.
L# ser!c!!le )#ctor soldul # )ost ne%#t! !n 1;;@ + "@@$ d#tor!t# soldulu! ne%#t! l# !nest!t!!le de c#p!t#l. Pentru en!tur!le d!n &unc# soldul
# )ost po,!t!.
1=
CURSUL VII
RESURSE UMANE SI MATERIALE IN SERVICIUL TERTIAR
In le%#tur# cu )#ctorul &unc# ne !nterese#,# to#te le%#tur!le , !n)luentele s! !&pl!c#t!!le sectorulu! tert!#r #supr# #cestu! )#ctor .#t#t l#
n!el %lo-#l c#t s! l# n!el sector!#l s#u l# n!el &!cro s#u &#croecono&!c. L# #cest &od de #-ord#re .c#re este str!ct econo&!c0 se &#!
#d#u%# s! #lte pro-le&e cu& #r )! t!&pul l!-er, n!elul en!tulu! s#u st#nd#rdul de !#t#. Opt#nd pentru o tr#t#re econo&!c# # resurselor
u&#ne d!n sectorul tert!#r nu pute& s# nu lu#& !n cons!der#re c# pro-le&ele le%#te de #ceste resurse nu pot )! sep#r#te )o#rte str!ct * #u
#ccente soc!#le #d!c# pro-le&# ocup#r!! se #)l# !n !&ed!#t# #prop!ere s#u !n cone7!une cu ce# # #s!%ur#r!! en!tur!lor cu t!&pul l!-er s! !n )!n#l
cu c#l!t#te# !et!!. Pentru c# ser!c!!le c# s! #ct!!t#t!le econo&!ce se %#sesc !n #&ontele or!c#re! #ct!!t#t! econo&!ce, se pot #pro)und# s! #lte
pro-le&e #le )#ctorulu! &unc# cu& #r )! * c#l!)!c#re, cond!t!! de &unc#, &o-!l!t#te.
E7!st# dou# &odur! de #n#l!,# # popul#t!e! #n%#6#te !n ser!c!!*
9 #n#l!,# eolut!e! #n%#6#r!lor pe r#&ur! s#u secto#re de #ct!!t#te1
9 c#te%or!!le pro)es!on#le.
Caracterizarea mncii si a modelelor de oc!are a factorli mnca in servicii
De l# !nceputul #n!lor D?@ pe )ondul tr#n,#ct!!lor econo&!ce d!n t#r!le de,olt#te s9# !nceput #d#pt#re# teor!!lor s! te4n!c!lor re)er!to#re l#
#n%#6#re s! # celor re)er!to#re l# p!#t# &unc!! . !n %ener#l #ceste# purt#u #&prent# !ndustr!#l!,#r!!0. D!n &ult!tud!ne# de #n#l!,e, st#t!st!c!,
prelucr#r! de d#te, re,ult# )#r# ec4!oc o re#l!t#te !ncontest#-!l#* se const#t# o reducere #cceler#t# # locur!lor de &unc# d!n product!#
&#ter!#l# s! o crestere s!&etr!c# # )unct!!lor !n ser!c!!. Depl#s#re# c#tre tert!#r # dus l# recente preocup#r! pentru c#l!t#te# loculu! de &unc#
deo#rece esent# structur!! p!ete! &unc!! !n ser!c!! #re un c#r#cter du#l!st. Se !nt#lneste o p!#t# pr!&#r# de conducere.
P!#t# secund#r# .tert!#rul de su-,!stent#0 repre,ent#t de ser!c!!le pr!&#re + ser!c!! ser!le.
D#tor!t# #ceste! #-ord#r! pe cele dou# t!pur! de p!ete, ser!c!!le pot )! !&p#rt!te !n tre! c#te%or!!*
9 ser!c!! de rut!n# !n product!e . sunt ser!c!!le c#re neces!t# oper#t!! repet!t!e dup# procedur! st#nd#rd de oper#re )olos!nd re%ul!
c#l!)!c#te1 e7* ser!c!ul &eteorolo%!c de pe un #eroport + s#l#r!!le dep!nd )!e de t!&pul neces#r e)ectu#r!! oper#t!!lor )!e de
olu&ul de #ct!!t#te01
9 prest#re# de ser!c!! pentru pu-l!c + pl#t# se e)ectue#,# !n )unct!e de nu&#rul de ore lucr#te s#u de olu&ul de &unc# re#l!,#t, nu
neces!t# o pre%#t!re !ntelectu#l# deose-!t#1 e7* #n,#re# cu #&#nuntul, ser!c!ul de ser!re l# &#s#, lucr#tor 4otel!er1
9 ser!c!! de #n#l!,# conceptu#l# + )oloseste c#te%or!! de perso#ne cu pre%#t!re pro)es!on#l# , se con)runt# cu #ct!!t#t!le de
!dent!)!c#re, #le%ere, !&ple&ent#re1 c#te%or!! pro)es!on#le* cercet#tor! st!!nt!)!c!, pro!ect#nt!, #oc#t!, -#nc4er!.
B#ctor!! c#re deter&!n# #lc#tu!re# ocup#r!! sectorulu! tert!#r precu& s! &odelele de &unc# ocup#te*
9 ocup#t!! te4n!ce 9 n!elul de c#l!)!c#re , s!ste&e de %est!une neces#r )orte! de &unc#1
9 concentr#re# econo&!c# . #ct!!t#t!le tert!#re sunt &#! put!n concentr#te dec#t #ct!!t#t!le !ndustr!#le0 + -#nc! s! #s!%ur#r!1
9 )or&ele de or%#n!,#re * pe )unct!!, pe produs, pe ,one %eo%r#)!ce .or%#n!,#re ,on#l#01
9 !nterese econo&!ce s! !nst!tut!on#le + #n%#6#re# tre-u!e s# r#spund# #nu&!tor !nterese, scopur! s#u &ot!#t!! cu& #r )!*
&#7!&!,#re# en!tur!lor, #lor!)!c#re# c#p!t#lur!lor, scopur! -eneole # or%#n,#t!!lor nonpro)!t.
C#r#cter!st!c!le or!%!n#le #le p!ete! &unc!! !n tert!#r*
9 pondere &#! &#re # #n%#6#r!lor1
9 )e&!n!,#re# tert!#rulu!1
9 !ntroducere# &unc!! p#rt9t!&e.
A#nd !n edere #ceste tre! c#r#cter!st!c! s9# el#-or#t un &odel de %est!une )le7!-!l# # )orte! de &unc# ce #r cupr!nde ur&#to#rele c#te%or!! de
#n%#6#t!*
1. spec!#l!st!, te4n!c!en!, !n%!ner! pro)es!on!st! de !n#lt &#r:et!n%, !n !n)or&#t!c#, !n cercet#re9de,olt#re s#u )unct!! co&erc!#le1
". s#l#r!#t! %ener#l!st! .s#l#r!#t! pol!#lent!0 + pot s# )!e s! #n%#6#t! s! &#n#%er!1
$. #n%#6#t! p#rt9t!&e + nu #u o perspect!# re#l# !n c#r!er#1
'. #n%#6#t! cu dur#t# deter&!n#t#1
(. lucr#tor! te&por#r!1
=. )ort# de &unc# su-contr#ctu#l#.
(rodctivitatea mncii in servicii* (articlaritati si evoltii
In ser!c!! se const#t# d!)!cult#t! !n e#lu#re# product!e! de -#,# . nu se d!spune de o de)!n!t!e cl#r# pentru ser!c!! ne&#ter!#le s! de o
&#sur# # produsulu!. Nu e7!st# stud!!, st#t!st!c!. Asupr# le%#tur!! d!ntre e)ortul de )or&#re pro)es!on#l# s! reus!t# econo&!c# s! soc!#l# # unu!
#%ent econo&!c !n se!c!!. In sc4!&- #e& o corel#re structur#l# !ntre c4eltu!el!, )ondur! s#l#r!#le, de )or&#re pro)es!on#l# s! c#l!t#te#
person#lulu!. e7. 1"G d!n )ondur!le s#l#r!#le #le concernulu! G#&-le sunt pentru )or&#re# s! r!d!c#re# c#l!)!c#r!! person#lulu!.
Pe l#n%# re,ult#tele cu e)ect !&ed!#t #l product!e! de ser!c!! .l!r#re# product!e! d!rect0 e7!st# s! un re,ult#t !nd!rect .pe ter&en lun%0 c#re se
re)er# l# e)!c!ent# prest#torulu! cons!der#t &ult &#! se&n!)!c#t! dec#t prest#t!# !&ed!#t#. Un #spect #l product!e! !n ser!c!! este d#t de
!&-!n#re# preocup#r!lor pr!!nd !ndustr!#l!,#re# ser!c!!lor s! sporul de product!!t#te cu cele ##nd c# o-!ect c#l!t#te# ser!c!!lor s!
s#t!s)#cere# consu&#torulu!.
C#p!t#lul te4n!c este )or&#t d!n c#p!t#lul )!7 s! cel c!rcul#nt.
Nota + ser!c!!le .o !&p#rt!re dup# procesul de product!e0 neces!t# person#l s#u ec4!p#&ent. D!)erentele pot s# #p#r# s! pentru #cel#s! t!p de
ser!c!!*
9 ser!c!ul &ed!c#l + neces#r de person#l pentru ps!4!#tr!e s! ec4!p#&ent pentru c4!rur%!e, sto&#tolo%!e1
9 ser!c!! pe -#,# de person#l se deose-esc !n )unct!e de %r#dul de spec!#l!,#re pe c#re !l sol!c!t# -ene)!c!#rul1
9 ser!c!!le pe -#,# de ec4!p#&ent pot )! &#! &ult s#u &#! put!n #uto&#t!,#te.
Suportul &#ter!#l !n do&en!ul ser!c!!lor tre-u!e s# r#spund# s!&ult#n ur&#to#relor cer!nte*
9 )unct!on#l!t#te1
9 econo&!c!t#te1
9 !n)or&#t!c#1
9 estet!c#.
1>
Tend!nte !n eolut!# -#,e! &#ter!#le c#re #s!%ur# ser!c!! pt popul#t!e*
1. crestere# &#! r#p!d# # sp#t!!lor co&erc!#le, # un!t#t!lor de prest#r! ser!c!! co&p#r#-!le cu nu&#rul lor1
". crestere# &#! r#p!d# # nu&#rulu! de un!t#t! s! # sp#t!!lor co&erc!#le co&p#r#-!l# cu crestere# popul#t!e1
$. reducere# nr de locu!tor! ce re!n l# o un!t#te de ser!c!!1
'. crestere# supr#)etelor co&erc!#le l# &!# de locu!tor!.
Inest!t!!le s! e)!c!ent# lor + cu& se c#lcule#,# !nd!cele &ed!u #l product!e! !n ser!c!!.
CURSUL VIII
EBICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR
(articlaritati eficiente in sfera serviciilor
Investitia + este un consu& de resurse s! cee# ce ne !nterese#,# #!c!, nu ne este !nd!)erent &odul !n c#re se c4eltu!e #ceste resurse. Scopul
recuper#r!! c4eltu!el!lor s! #s!%ur#r!! unu! en!t supl!&ent#r*
Efortrile se cu#nt!)!c# pr!n !nd!cele de #lo#re, #d!c# &#ter!# pr!&#, c4eltu!el! de product!e, nu&#r de s#l#r!#t!, !nest!t!e tot#l# s! se
e7pr!&# !n un!tt#t! )!,!ce s#u unt!t#t! &onet#re.
Efectele se cu#nt!)!c# pr!n c!)r# de #)#cer!, pro)!t, product!e re#l!,#t# e7pr!&#t# !n un!t#t! )!,!ce s#u un!t#t! &onet#re. In %ener#l !n or!ce
#ct!!t#te econo&!c# se ur&#reste &#7!&ul de re,ult#te. Se po#te o-t!ne pr!n dou# &odur!*
9 o-t!nere# unu! #nu&!t e)ect cu e)ort &!n!& de resurse1
9 &#7!&!,#re# e)ectulu! )#r# # ne !nteres# )o#rte &ult e)ortul depus.
Pr#ct!c# econo&!c# # de&onstr#t c# nu este pos!-!l s# se !nre%!stre,e e)ecte &#7!&e depun#nd e)ortur! &!n!&e.
Cicll de viata al ni !rods
In p#rte# I
9 e)ectele cresc &#! !ncet dec#t e)ortur!le1
9 n!elul &#! sc#,ut dec#t e)!c!ent# econo&!c#.
In p#rte# II
9 e)ectele cresc &#! r#p!d dec#t e)ortur!le1
In p#rte# III
9 #p#re deprec!ere# )!,!c# . decl!n, u,ur# &or#l#, te4nolo%!e deprec!#t#0.
Refinantarea si analiza cam!li de eficienta* Ra!ortl o!tim eficient*
Opt!& !ntr9un conte7t d#t !nse#&n# ce# &#! )#or#-!l# opt!une cu pr!!re l# r#portul d!ntre e)ortur! s! e)ecte. In cond!t!!le d#te pr!!nd &ed!ul
!n c#re eolue#,# s!ste&ele . e7!st# o e#lu#re sp#t!o9te&por#r#0 pute& s# #)!r&#& c# opt!&ul este un!c s! #-solut #d!c# este un n!el &#7!&
de e)!c!ent# ce po#te )! #t!ns !n cond!t!!le respect!e.
In re#l!t#te opt!&ul #re un c#r#cter d!n#&!c, deter&!n#t de r!t&ul procesulu! te4n!co9st!!nt!)!c. Este un !de#l .o !lu,!e0.
C#&pul de e)!c!ent# + este locul %eo&etr!c pentru c#re e7pr!&# o corel#t!e ##nt#6o#s# !ntre e)ortur! s! e)ecte. C#&pul nu po#te )! del!&!t#t
str!ct. Tr#s#re# c#&pulu! de e)!c!ent# se )#ce pr!n re,ol#re# pro-le&elor de opt!&!,#re.
Servicii
O!timl in servicii s# %est!one,e, s# ut!l!,e,e, s# consu&e r#t!on#l, pentru o-t!nere# unor e)ecte c#t &#! &#r!, # ener%!e!, )orte! de &unc#,
c#p!t#lulu! #d!c# s# &#7!&!,#& product!#.
Eficienta economica agregata / e)!cent# te4n!c# H e)!c!ent# de #loc#re.
E)!c!ent# te4n!c# repre,!nt# su&# c#nt!t#t!lor de !ntr#re pentru # o-t!ne un s!n%ur n!el de !es!re + o un!t#te de !es!re .#loc#re opt!&#0. E)etul
de #loc#re &!7t de )#ctor! de product!e #d!c# de !ntr#r! ##nd drept scop &!n!&!,#re# de )#ctor! de product!e.
Criterii de evalare & indicatori de e0!rimare si cai de crestere a eficientei
Pr!nc!p#lele cr!ter!! de e#lu#re*
1. rent#-!l!t#te# + !nd!ce ce e7pr!&# s!ntet!c e)ectul econo&!c.
T!pur! de rent#-!l!t#te*
9 rent#-!l!t#te co&erc!#l# + rent#-!l!t#te# econo&!# supr# c!)r# de #)#cer! 7 1@@ s#u rent#-!l!t#te# econo&!c# supr# n!elul
product!e! 7 1@@1
9 rent#-!l!t#te# econo&!c# e7pr!&# re,ult#tul e7erc!t!ulu! cont#-!l .pro)!t s#u p!erder!01 r#t# rent#-!l!t#t!! econo&!ce este /
rent#-!l!t#te# econo&!c# supr# #ct!ele tot#le 71@@1
9 rent#-!l!t#te# )!n#nc!#r# / rent#-!l!t#te# econo&!c# supr# c#p!t#l propr!u s#u rent#-!l!t#te# econo&!c# supr# c#p!t#lur!
per&#nente 7 1@@.
". n!elul costur!lor n / su&# c4eltu!el!lor supr# c!)r# de #)#cer! 7 1@@1
$. e)!c!ent# ut!l!,#r!! )#ctor!lor de product!e + se c#lcule#,# product!# &ed!e # )#ctor!lor de product!e T s#u product!# &#r%!n#l#
T&
V
T / P V 9 n!elul product!e!
K K 9 este d#t de consu&ul de )#ctor! de product!e
T& repre,!nt# der!#t# product!e! I der!#t# consu&ulu! de )#ctor! de product!e
s! #r#t# cu c#t s9# &od!)!c#t product!# !n )unct!e de &od!)!c#re# consu&ulu! de )#ctor! de product!e.
E0* Pro)!tul re#l!,#t de un s#l#r!#t l# 1@@@ de le! c#p!t#l )!7 s#u l# 1@@@ c4eltu!el!
E)!c!ent# soc!#l# + este d!)!c!l de e7pr!&#t cu #6utorul !nd!c!lor c#nt!t#t!!1 &#6or!t#te# &odelelor se re)er# l# &#sur#re# c#l!t#t!! ser!c!!lor .
M#sur#re# n!eluu! !n ser!c!! este un &odel el#-or#t pe -#,# n!elulu! de s#t!s)#ct!e #l cl!entulu! s! # ponder!! c#re e7pr!&# !&port#nt#
rel#t!# # unu! cr!ter!u !n d!)er!te s!tu#t!! spec!)!ce.
1?
Eficienta in scara edcatiei
O#iective*
9 crestere# n!elulu! de pre%#t!re # &e&-r!lor unor colect!!t#t! ##nd drept re,ult#t !&-un#t#t!re# n!elulu! de tr#!1 &od#l!t#t! de
re,ol#re 9 sunt de o &#re #r!et#te d!n c#re tre-u!e s# #le%e& opt!&ul.
9 crestere# %r#dulu! de #cces l# educ#t!e s#u !&-un#t#t!re# n!elulu! ped#%o%!c #l d#sc#lulu! 9 !n cont!nu#re se #le%e &od#l!t#te#
c#re opt!&!,e#,# cel &#! -!ne o-!ect!ul str#te%!e! educ#t!on#le.
Resrse + !n %ener#l cele de n#tur# )!n#nc!#r#.
2ermene + !n c#drul str#te%!!lor educ#t!on#le ter&enele sunt &#! &#r! dec#t cele d!n s)er# econo&!c# !n &ed!e 1(9 "@ de #n!.
(rinci!alele activitati din cadrl instittiiilor de invatamant s!erior.

Inst!tut!# de !n#t#&#nt super!or !&preun# cu dep#rt#&entele #u7!l!#re cupr!nde*
9 procesul educ#t!on#l d!n c#re )#c p#rte* )#ctor!! de !ntr#re . pro)esor!, student!, resurse )!n#nc!#re s! &#ter!#le01
9 procese d!d#ct!ce1
9 )#ctor! de !es!re.
E#lu#re# )#ctor!lor de !ntr#re*
1. pondere# prep#r#tor!lor, #s!stent!lor, lector!lor, con)erent!#r!lor s! pro)esor!lor d!n tot#l person#l d!d#ct!c1
". pondere# c#drelor d!d#ct!ce + procentul tre-u!e s# se s!tue,e !ntre (@ s! ?@ G1
$. nr de student! d!n un!t#te# respect!# supr# nr student!lor l# n!el n#t!on#l 7 1@@1
'. pondere# en!tur!lor d!n #ct!!t#t!le propr!! en!tur! propr!! supr# en!tur! tot#le 7 1@@1
(. c4eltu!el! pt rep#r#t!! pe &R de sp#t!u d!d#ct!c.
Evalarea eficientei !rocesli didactic
Indicatori+
1. pondere# c#drelor cu t!tlu st!!nt!)!c de doctor d!n nu&#r tot#l postur! / cu nu&#rul pro)esor!lor cu t!tlul st!!nt!)!c de doctor I nu&#r tot#l
de postur! 7 1@@1 A"
". procentul de pro&o#re A$ / nu&#r de student! pro&o#t! I nu&#r tot#l de student! 71@@1
$. nu&#rul &ed!u de student! d!ntr9o %rup#Iser!e / nu&#r tot#l de student!Inu&#r de %rupe.
con)or& nor&elor europene pt stud!! #pro)und#te . &#ster#t s#u stud!! super!o#re0 #cest#
nu tre-u!e s# )!e &#! &!c de 1( s! s# nu dep#se#sc# $@ student! !ntr9o %rup#1 nu&#rul de
ser!! s# )!e !ntre " s! ? pe #n.
'. sp#t!ul d!d#ct!c #ct! ce re!ne unu! student A' + repre,!nt# su&# sp#t!!lor I nr de student1 con)or& nor&elor UE #ce#st# nor&# este
!ntre 1 s! 1@ &p.
Pondere# sp#t!!lor d!d#ct!ce ec4!p#te cu resurse &ult!&ed!# A( / cu nu&#rul sp#t!!lor ec4!p#te cu resurse &ult!&ed!#I nru&#rul student!lor
7 1@@.
In Ro&#n!# !nd!c#tor!! !#u #lor! !ntre $@ + =@G. In UE &#! &#r! de ;@G.
Indicatori ai rezltatelor !rocesli edcational
R#t# de #-sor-t!e cu do! su-!nd!c#tor!
R, + r#t# de #-sor-t!e # student!lor cu loc de &unc# c#re / nu&#rul student!lor cu loc de &unc# I nu&#rul student!lor #-solent!
R- + r#t# #-sor-t!e! student!lor cu loc de &unc# !n do&en!ul !n c#re s9#u pre%#t!t c#re este / nu&#rul student!lor cu loc de &unc# !n
do&en!ul c#re s9#u pre%#t!t I nu&#rul student!lor #-solent!.
Coe)!c!entul de c#st!% re#l!,#t de #-solent! !n !nst!tut!! 2c / s#l#r!ul &ed!u #l #-solent!lor d!ntr9un #nu&e do&en!u de #ct!!t#te I s#l#r!u
&ed!u #l tuturor #-solent!lor d!n do&en!ul respect! de #ct!!t#te.

1;