Sunteți pe pagina 1din 42

EXPERTIZA CONTABIL

NTREBRI I RSPUNSURI 2010


1. Care sunt tiuri!e "e re#!e$ent%ri &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e,
Expertizele contabile sunt reglementate astfel:
a) legal : OG 65/1994 privin organizarea activitatii e expertiza contabila si a contabililor autorizati!
cu moificarile si completarile ulterioare
b) proceural: "oul e proceura civila si "oul e proceura penala
c) profesional: #egulamentul e organizare si functionare a "orpului Expertilor "ontabili si
"ontabililor $utorizati in #omania si %orma profesionala "E""$# nr& '5 in ()))
2. Care este se"iu! re#!e$ent%ri!*r !e#a!e &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e,
S
1)
Sediul reglementrilor legale privin expertizele contabile *uiciare +i extra*uiciare se afl, -n
Oronan.a Guvernului nr& 65/1994 privin activitatea e expertiz, contabil, +i a contabililor
autoriza.i! cu moific,rile +i complet,rile ulterioare +i -n Oronan.a nr& ( in (1 ianuarie ()))
privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *uiciar, +i extra*uiciar,& 0otrivit acestor
reglement,ri legale! efectuarea expertizelor contabile *uiciare sau extra*uiciare este reptul
exclusiv al exper.ilor contabili
1
123& $stfel potrivit Oronan.ei Guvernului nr& 65/1994
(
193 privin
organizarea activit,.ii e expertiz, contabil, +i a contabililor autoriza.i expertul contabil este
persoana care a ob4nit aceast, calitate -n coni.iile prezentei oronan.e +i are competen.a
profesional, e a organiza +i conuce contabilitatea! e a supraveg/ea gestiunea societ,.ilor
comerciale! e a -ntocmi situa.iile financiare +i e a efectua expertize contabile& $supra
constat,rilor! concluziilor! opiniilor +i recoman,rilor sale! expertul contabil -ntocme+te raport&
5ucr,rile efectuate e c,tre al.i profesioni+ti ! c/iar ac, sunt enumite #apoarte e
expertiz, contabil, +i c/iar ac, respect, metoologia e elaborare a acestora! sunt simple lucr,ri e
specialitate +i nu au calitatea legal, e expertize contabile&
-. Care este se"iu! re#!e$ent%ri!*r r*.esi*na!e &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e,
S
4)
Sediul reglementrilor profesionale se areseaz, eopotriv, expertizelor contabile *uiciare +i
extra*uiciare ! reg,sinu6se -n #egulamentul e Organizare +i 7unc.ionare al "E""$#! -n %orma
profesional, nr& '5 privin expertizele contabile +i -n "oul Etic %a.ional al 0rofesioni+tilor
"ontabili&
Re#u!a$entu! "e Or#ani)are /i 0un&1i*nare a C*ru!ui E(er1i!*r C*nta+i!i /i C*nta+i!i!*r
Aut*ri)a1i "in R*$2nia
'
1183 reglementeaz, obliga.ia expertului contabil e a se manifesta liber fa.,
e orice interes care este incompatibil cu integritatea! obiectivitatea +i! -n general! cu inepenen.a
profesional,! exercitarea profesiei e expert contabil f,c4nu6se cu respectarea principiului
inepenen.ei profesiei9 expertul contabil nu trebuie nicioat, s, se g,seasc, -n situa.ia e conflict e
interese +i -n nici o alt, situa.ie care ar putea auce atingere integrit,.ii +i obiectivit,.ii sale&
N*r$a r*.esi*na!% nr. -3 con.ine carul e referin., al misiunilor privin expertizele contabile!
structurat pe urm,toarele subiviziuni:
N
14
N*r$e "e &*$*rta$ent r*.esi*na! specifice misiunilor privin expertizele contabile:
:nepenen.a expertului contabil9 "ompeten.a expertului contabil9 "alitatea expertizelor contabile9
;ecretul profesional +i "onfien.ialitatea expertului contabil& $ceste norme se suprapun emersului
eontologic privin expertiza contabil,&
N
24
N*r$e "e !u&ru specifice misiunilor privin expertizele contabile: <ispunerea
expertizelor *uiciare +i numirea exper.ilor contabili9 "ontractarea +i programarea expertizelor
1
(
'
contabile9 <ocumentarea lucr,rilor privin expertizele contabile& $ceste norme se suprapun
emersului te/nic privin expertiza contabil,&
N
-4
N*r$e "e ra*rt se&i.i&e e(erti)e!*r &*nta+i!e: #eactarea raportului e expertiz,
contabil,9 ;emnarea +i epunerea raportului e expertiz, contabil,& $ceste norme se suprapun
emersului profesional privin expertiza contabil,&
N
54
Ane(e6 =oel e "ontract privin efectuarea expertizelor contabile extra*uiciare9
=oel e #aport e expertiz, contabil, *uiciar,9 =oel e #aport e expertiz, contabil,
extra*uiciar,&
#eglementarea profesional, a activit,.ii e expertiz, contabil, are rept obiectiv crearea
unui caru care s, asigure buna esf,+urare a activit,.ii exper.ilor contabili ce esf,+oar, astfel e
misiuni&
5. Care este se"iu! re#!e$ent%ri!*r r*&e"ura!e &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e 7u"i&iare,
S
2)
Sediul reglementrilor procedurale privin alegerea +i numirea exper.ilor contabili! precum
+i moul e efectuare a expertizelor contabile ! -neosebi a celor *uiciare! se afl, -n "ourile e
proceur, civil, +i penal, +i -n Oronan.a nr& (/())) privin organizarea activit,.ii e expertiz,
te/nic, *uiciar, +i extra*uiciar, care! e+i nu reglementeaz, expertiza contabil, -n mo explicit!
con.in reglement,ri opozabile expertizei -n general&
C*"u! "e r*&e"ur% &i'i!% prevee c, atunci c4n pentru l,murirea unor -mpre*ur,ri e fapt
instan.a consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor speciali+ti! va numi! la cererea p,r.ilor ori in
oficiu! unul sau trei exper.i! stabilin prin -nc/eiere punctele asupra c,rora ei urmeaz, s, se
pronun.e +i termenul -n care trebuie s, efectueze expertiza& >ermenul va fi stabilit astfel -nc4t
epunerea expertizei la instan., s, aib, loc cu cel pu.in 5 zile -nainte e termenul fixat pentru
*uecat,& 5a efectuarea expertizei contabile *uiciare pot participa +i exper.i esemna.i e p,r.i!
ac, prin lege nu se ispune altfel& Exper.ii se pot recuza pentru acelea+i motive ca +i *uec,torii&
#ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul ei exist,
la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e recuzare&
#ecuz,rile se *uec, -n +ein., public,! cu citarea p,r.ilor +i a expertului& Exper.ilor contabili le
sunt opozabile toate ispozi.iile privitoare la citare! aucerea cu manat +i sanc.ionarea martorilor
care lipsesc sunt eopotriv, aplicabile exper.ilor& =,rturia se va scrie e grefier! up, ictarea
pre+eintelui sau a *uec,torului elegat! +i va fi semnat, pe fiecare pagin, +i la sf4r+itul ei e
*uec,tor! grefier +i martor! up, ce acesta a luat cuno+tin., e cuprins& <ac, martorul nu voie+te
sau nu poate s, semneze! se face vorbire espre aceasta& Orice a,ugiri! +ters,turi sau sc/imb,ri -n
cuprinsul m,rturiei trebuie -ncuviin.ate +i semnate e *uec,tor! e grefier +i martor! sub peeaps,
e a nu fi .inute -n seam,& 5ocurile nescrise in eclara.ie trebuie -mplinite cu linii! astfel -nc4t s,
nu se poat, a,uga nimic& <ac, in cercetare reiese b,nuieli puternice e m,rturie mincinoas, sau
e mituire e martor! instan.a va -nc/eia proces6verbal +i va trimite pe martor -n fa.a autorit,.ilor
penale& Expertul martor poate cere s, i se pl,teasc, c/eltuielile e rum +i s, fie esp,gubit up,
starea sau -neletnicirea sa +i potrivit cu ep,rtarea omiciliului +i timpul pierut. ?nc/eierea
instan.ei este executorie& ?n situa.ia -n care expertul nu se -nf,.i+eaz,! instan.a poate ispune
-nlocuirea lui& $tunci c4n exper.ii contabili pot s,6+i ea e -nat, p,rerea! vor fi asculta.i c/iar -n
+ein.,! iar p,rerea lor se va trece -ntr6un proces6verbal& <ac, este nevoie -ns, e o expertizare la
fa.a locului! ea nu poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor prin carte po+tal, recomanat,! cu
ovaa e primire! ar,t4n zilele +i orele c4n -ncepe +i continu, lucrarea& <ovaa e primire va fi
al,turat, lucr,rii expertului& 0,r.ile sunt obligate s, ea expertului orice l,muriri -n leg,tur, cu
obiectul lucr,rii& ?n situa.ia -n care sunt numi.i mai mul.i exper.i cu p,reri iferite! lucrarea trebuie
s, cuprin, p,rerea motivat, a fiec,ruia& Exper.ii sunt atori s, se -nf,.i+eze -naintea instan.ei spre a
a l,muriri ori e c4te ori li se va cere! caz -n care au reptul la esp,gubiri! ce se vor stabili prin
-nc/eiere executorie& <ac, instan.a nu este l,murit, prin expertiza f,cut,! poate ispune -ntregirea
expertizei sau o nou, expertiz,& Expertiza contrarie trebuie cerut, motivat la primul termen up,
epunerea lucr,rii& Exper.ii care cer sau primesc mai mult ec4t plata statornicit, se peepsesc
pentru luare e mit,& 5a cererea exper.ilor! .in4nu6se seama e lucrare! instan.a poate ispune
ma*orarea onorariului prin -nc/eiere executorie at, cu citarea p,r.ilor& <ac, expertiza se face e
o alt, instan., prin elega.ie! numirea exper.ilor +i statornicirea pl,.ii ce li se cuvine va putea fi l,sa
-n sarcina acestei instan.e&
C*"u! "e r*&e"ur% ena!% prevee c, atunci c4n pentru l,murirea unor fapte sau
-mpre*ur,ri ale cauzei! -n veerea afl,rii aev,rului! sunt necesare cuno+tin.ele unui expert! organul
e urm,rire penal, ori instan.a e *uecat, ispune! la cerere sau in oficiu! efectuarea unei
expertize& Expertul este numit e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat, -n materie
penal,& 7iecare intre p,r.i are reptul s, cear, ca un expert recomanat e ea s, participe la
efectuarea expertizei& <up, efectuarea expertizei! expertul -ntocme+te un raport scris& "4n sunt mai
mul.i exper.i se -ntocme+te un singur raport e expertiz,& <ac, sunt eosebiri e p,reri! opiniile
separate sunt consemnate -n cuprinsul raportului sau -ntr6o anex,& Onorariile stabilite pentru
expertizele contabile ispuse in oficiu -n cursul procesului penal! conform art& 116!1(4 +i 1(5 in
"oul e proceur, penal, sau -n legi speciale! prin care a fost pre*uiciat avutul public! vor fi
avansate e la bugetul e stat prin bugetele =inisterului @usti.iei! =inisterului 0ublic sau
=inisterului :nternelor +i #eformei $ministrative ! up, caz! urm4n ca sumele s, fie recuperate
e la persoanele vinovate la pronun.area /ot,r4rii *uec,tore+ti efinitive&
#aportul e expertiz, contabil, *uiciar, se epune la organul e urm,rire penal, sau la
instan.a e *uecat, care a ispus efectuarea expertizei& #aportul e expertiz, cuprine:
a) partea introuctiv,! -n care se arat, organul e urm,rire penal, sau instan.a e *uecat, care a
ispus efectuarea expertizei! ata c4n s6a ispus efectuarea acesteia! numele +i prenumele
expertului! ata +i locul une a fost efectuat,! ata -ntocmirii raportului e expertiz,! obiectul
acesteia +i -ntreb,rile la care expertul urma s, r,spun,! materialul pe baza c,ruia expertiza a fost
efectuat, +i ac, p,r.ile care au participat la aceasta au at explica.ii -n cursul expertizei9
b) escrierea -n am,nunt a opera.iilor e efectuare a expertizei! obiec.iile sau explica.iile p,r.ilor!
precum +i analiza acestor obiec.ii ori explica.ii -n lumina celor constatate e expert9
c) concluziile! care cuprin r,spunsurile la -ntreb,rile puse +i p,rerea expertului asupra obiectului
expertizei&
"4n organul e urm,rire penal, sau instan.a e *uecat, constat,! la cerere sau in oficiu! c,
expertiza nu este complet,! ispune efectuarea unui supliment e expertiz, fie e c,tre acela+i
expert! fie e c,tre altul& <e asemenea! c4n se socote+te necesar! se cer expertului l,muriri
suplimentare -n scris! ori se ispune c/emarea lui spre a a explica.ii verbale asupra raportului e
expertiz,& ?n acest caz! ascultarea expertului se face potrivit ispozi.iilor privitoare la ascultarea
martorilor& <ac, organul e urm,rire penal, sau instan.a e *uecat, are -noieli cu privire la
exactitatea concluziilor raportului e expertiz,! ispune efectuarea unei noi expertize&
Or"*nan1a nr. 282000 privin organizarea activit,.ii e expertiz, te/nic, *uiciar, +i
extra*uiciar, prevee c, salaria.ii numi.i exper.i *uiciari beneficiaz,! la unit,.ile la care sunt
-ncara.i! e timpul necesar pentru efectuarea expertizelor te/nice *uiciare ce le6au fost
-ncrein.ate& ?n perioaa -n care nu presteaz, munc, -n calitate e salariat! atorit, efectu,rii
expertizei te/nice *uiciare -ncrein.ate! expertul *uiciar nu prime+te salariu9 el -+i p,streaz, -ns, -n
aceast, perioa, celelalte repturi conferite e calitatea e salariat& Oronan.a reglementeaz, e
asemenea #egulile proceurale privin expertiza te/nic, *uiciar,! opozabile +i expertizei contabile
*uiciare! -n concoran., cu preveerile "oului e proceur, civil, +i "oului e proceur,
penal,& ?n cazul -n care pentru efectuarea expertizei ispuse expertul trebuie s, se eplaseze -n alt,
localitate ec4t cea -n care omiciliaz,! acesta are reptul la rambursarea c/eltuielilor e transport!
e cazare +i la plata iurnei potrivit ispozi.iilor care reglementeaz, aceste repturi pentru salaria.ii
in institu.iile publice& ;uma stabilit, rept onorariu provizoriu +i avansul pentru c/eltuielile e
eplasare! atunci c4n este cazul! se epun! -n termen e 5 zile e la numirea expertului! e partea la
cererea c,reia s6a -ncuviin.at efectuarea expertizei! -n contul special al biroului local pentru
expertize *uiciare te/nice +i contabile! esc/is -n acest scop& #aportul e expertiz, -nso.it e nota
e evaluare a onorariului! -mpreun, cu econtul c/eltuielilor e transport! cazare! iurn, sau al altor
c/eltuieli necesare pentru efectuarea expertizei! ac, este cazul! se epun la biroul local pentru
expertize *uiciare te/nice +i contabile! -n veerea trimiterii la organul care a ispus efectuarea
expertizei& Onorariul efinitiv pentru expertiza te/nic, *uiciar, se stabile+te e organul care a
ispus efectuarea expertizei! -n func.ie e complexitatea lucr,rii! e volumul e lucru epus +i e
graul profesional ori +tiin.ific al expertului sau al specialistului& 0lata onorariului +i econtarea
altor c/eltuieli! atunci c4n este cazul! cuvenite expertului sau specialistului! se fac numai prin
biroul local pentru expertize *uiciare te/nice +i contabile&
3. Enu$era1i n*r$e!e "e &*$*rta$ent r*.esi*na! se&i.i&e $isiuni!*r &u ri'ire !a
e(erti)e!e &*nta+i!e.
6 inepenen.a expertului contabil9
6 competen.a expertului contabil9
6 calitatea expertizelor contabile9
6 secretul profesional +i confien.ialitatea expertului contabil9
6 acceptarea expertizelor contabile9
6 responsabilitatea efectu,rii expertizelor contabile&
9. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : a&&etarea e(erti)e!*r &*nta+i!e:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
;olicit,rile aresate exper.ilor contabili privin efectuarea e expertize contabile nu pot fi
refuzate ec4t ac, exist, motive temeinice&
>otu+i! expertul contabil! -nainte e a accepta efectuarea unei expertize contabile! trebuie s,6+i
analizeze posibilitatea e a6+i -neplini misiunea .in4n seama -n special e regulile e
inepenen., +i competen.,&
COMENTAR
=isiunea privin efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat, pe motive etnice!
religioase! politice sau e alt, natur,& $ceasta! eoarece expertiza contabil, este un act e prob,
+tiin.ific,&
"alitatea e expert contabil este incompatibil, cu cea e martor -n aceea+i cauz,! calitatea e
martor av4n -nt4ietate& Expertul contabil se afl, -n incompatibilitate ac, exist, -mpre*ur,ri in
care rezult, c, este interesat sub orice form, el! so.ul Aso.ia) sau vreo ru, apropiat, -n
solu.ionarea cauzei -ntr6un anumit mo care l6ar etermina pe expertul contabil s, fie subiectiv&
0ot fi asimilate cu B-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,C urm,toarele
situa.ii -n care s6ar putea g,si expertul contabil:
Ai) <ac,! -n calitate e organ e control! colaborator sau consilier al uneia intre p,r.ile -n
proces! s6a pronun.at asupra unor aspecte ori a luat parte la -ntocmirea actelor primare! a
evien.elor te/nico6operative sau la elaborarea situa.iilor financiare care fac obiectul osarului
supus *uec,.ii9
Aii) <ac,! -n calitate e expert contabil! +i6a exprimat o prim, opinie -n aceea+i cauz, supus,
*uec,.ii! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii& ?n particular!
expertul contabil care a efectuat o expertiz, extra*uiciar, la cererea unei p,r.i -n proces se afl, -n
incompatibilitate cu calitatea e expert numit in oficiu& <ac, -nepline+te coni.iile e
inepenen., +i e competen.,! poate accepta calitatea e expert contabil recomanat e parte&
?nainte e a accepta sau imeiat up, numire expertul contabil are obliga.ia s, comunice
organului care l6a numit! -n scris! situa.iile e mai sus! precum +i cele prezentate -n normele '511
+i '51(&
>oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
<. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : in"een"en1a e(ertu!ui &*nta+i!:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertizele contabile pot fi efectuate numai e c,tre exper.ii contabili -nscri+i -n >abloul
"orpului& Expertul contabil solicitat -n efectuarea unei expertize contabile este obligat s, fie
inepenent fa., e p,r.ile interesate -n expertiz,! evit4n orice situa.ie care ar presupune o lips,
e inepenen., sau o constr4ngere care ar putea s,6i impieteze integritatea +i obiectivitatea&
COMENTARII
Expertizele contabile efectuate e exper.ii contabili care nu -ntrunesc coni.iile pentru a fi
-nscri+i ca membri ai "orpului ca sub incien.a sanc.iunilor privin exercitarea unei profesii f,r,
autoriza.ie& <ac, un expert contabil implicat -ntr6o astfel e situa.ie este solicitat pentru efectuarea
unei expertize contabile! el este obligat s, auc, la cuno+tin.a solicitantului situa.ia -n care se afl,&
3511.2. :nepenen.a expertului contabil trebuie s, fie absolut, -n cazul exper.ilor contabili numi.i
in oficiu e c,tre organele -n rept +i relativ, -n cazul exper.ilor contabili recomana.i e p,r.i
sau
solicita.i -n efectuarea e expertize contabile extra*uiciare&
3511.3. :nepenen.a absolut, a expertului contabil numit e c,tre organele -n rept eriv, in
obliga.ia acestuia e a .ine seama e toate cazurile e incompatibilitate! ab.inere +i recuzare
prev,zute e "oul e proceur, civil, +i alte reglement,ri proceurale speciale! care sunt acelea+i
cu cele privin *uec,torii&
3511.4. :nepenen.a expertului contabil este afectat, grav -n situa.iile reglementate e "oul etic
na.ional al profesioni+tilor contabili! ;ec.iunea 1))&(5 punctele 5 +i 6&
3511.5. Exper.ii contabili care se afl, -n situa.iile prev,zute la punctele ' +i 4 e mai sus trebuie s,
le auc,! -n scris! la cuno+tin.a organului care i6a numit! imeiat up, numire&
3511.6. Expertul contabil! la primirea oric,rei lucr,ri e expertiz,! va face un examen e
inepenen., +i va completa o B<eclara.ie e inepenen.,C care va -nso.i lucrarea epus, pentru
auitul e calitate la "orp&
3511.7. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
=. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : &a!itatea e(erti)e!*r &*nta+i!e:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertul contabil trebuie s, efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat +i pe
care le6a acceptat cu con+tiinciozitate! evotament! corectituine +i impar.ialitate9 pentru
asigurarea -n interes public c, aceste cerin.e sunt -neplinite! expertizele contabile sunt supuse
auitului e calitate potrivit reglement,rilor "orpului& Expertizele contabile trebuie s, fie utile
celor care le6au solicitat&
COMENTARII
3513.1. Expertizele contabile constituie mi*loace e prob, +tiin.ific,& ?n elaborarea lor! expertul
contabil trebuie s, foloseasc, metoe specifice +tiin.ei contabilit,.ii& "oncluziile expertului
contabil trebuie s, fie funamentate numai pe ocumente care atest, evenimente +i tranzac.ii care
fac sau trebuie s, fac, obiectul recunoa+terilor! evalu,rilor! clasific,rilor +i prezent,rilor contabile&
3513.2. ?n expertizele contabile *uiciare! expertul contabil este un ter. -n proces! care prin
calitatea lui procesual, contribuie la stabilirea aev,rului e c,tre organele e rept& #aportul e
expertiz, contabil, *uiciar, are caracter e prob, +tiin.ific, care trebuie s, prezinte un -nalt gra
al inicelui contributiv la solu.ionarea cauzei -n care a fost ispus& %eocumentarea +i
nefunamentarea +tiin.ific, a rapoartelor e expertiz, contabil, *uiciar, pot fi +i sunt! aesea!
sanc.ionate e organelle e rept care le6au ispus cu -nlocuirea expertului contabil +i ispunerea
unei noi expertize contabile& <ac, -n aceea+i cauz, s6a ispus o nou, expertiz, contabil, care
a*unge la concluzii iferite fa., e prima in cauza utiliz,rii altor criterii +i metoe e investiga.ie!
organul -n rept care le6a ispus are posibilitatea e a se opri la aceea pe care o consier, mai
funamentat, sub aspect +tiin.ific! respective e mai bun, calitate&
3513.3. %ici expertizele contabile extra*uiciare nu trebuie s, fac, rabat in punct e veere al
calit,.ii& :nepenen.a +i competen.a profesional, a expertului contabil trebuie s, asigure o
ocumentare +i o funamentare +tiin.ific, +i expertizelor contabile extra*uiciare&
3513.4. Expertizele contabile sunt supuse auitului e calitate potrivit #egulamentului privin
auitul e calitate al serviciilor contabile prestate e membrii "orpului&
3513.5. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
>. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : res*sa+i!itatea e.e&tu%rii e(erti)e!*r
&*nta+i!e:; se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertizele contabile trebuie efectuate -n mo responsabil& #esponsabilitatea expertizelor
contabile *uiciare este -nt,rit, prin *ur,m4nt! iar a celor extra*uiciare! prin contract&
COMENTARII
3516.1. #esponsabilitatea efectu,rii expertizei contabile *uiciare este -nt,rit, e epunerea unui
*ur,m4nt aecvat confesiunii religioase a expertuluiA.ilor) contabilAi)! up, cum urmeaz,:
Ai) ExpertulA.ii) contabilAi) e confesiune religioas, cre+tin, va Avor) epune! cu m4na pe cruce
sau pe Diblie! *ur,m4ntul: @ur c, voi spune aev,rul +i c, nu voi ascune nimic
in ceea ce +tiu& $+a s,6mi a*ute <umnezeu&
Aii) ExpertulA.ii) contabilAi) f,r, confesiune religioas, va Avor) epune *ur,m4ntul: @ur pe
onoare +i pe con+tiin., c, voi spune aev,rul +i c, nu voi ascune nimic in ceea ce +tiu&
Aiii) ExpertulA.ii) contabilAi) care in motive e con+tiin., sau confesiune religioas, nu epune
Aepun) *ur,m4nt va Avor) rosti formula: =, oblig s, spun aev,rul +i s, nu ascun nimic in ceea
ce +tiu&
3516.2. >oate ispozi.iile proceurale cu privire la citarea! aucerea cu manat +i sanc.ionarea
martorilor care lipsesc e la *uecat, sunt aplicabile +i expertuluiA.ilor) contabilAi) numitA.i) pentru
efectuarea expertizelor contabile *uiciare& <ac, expertulA.ii) contabilAi) numitA.i) pentru
efectuarea expertizelor contabile *uiciare nu se -nf,.i+eaz, la citarea organelor -n rept care l6a Ai6
a) numit! acestea sunt abilitate s, ispun, -nlocuirea lui Alor)&
3516.3. #esponsabilitatea efectu,rii expertizelor contabile extra*uiciare trebuie s, rezulte in
contractul -nc/eiat -ntre expertulA.ii) contabilAi) +i client&
10. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : &*$eten1a e(ertu!ui &*nta+i!:;
se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
"alitatea e expert contabil abilitat s, efectueze expertize contabile este reglementat,&
"ompeten.a presupune e.inerea e c,tre expertul contabil a cuno+tin.elor necesare omeniului la
care se refer, expertiza contabil,& El trebuie s, se supun, regulilor "orpului privin formarea
continu,! actualizarea +i testarea permanent, a cuno+tin.elor pe care le pose,&
COMENTARII
3512.1. Expertiza contabil, are rept suport ocumentele primare +i -nregistrarea evenimentelor +i
tranzac.iilor -n contabilitate& "a urmare! expertul contabil solicitat -n efectuarea expertizelor
contabile trebuie s, posee cuno+tin.e solie +i actualizate -n omeniul economic! -n general! +i
mai ales -n omeniul financiar6contabil& $ceste cuno+tin.e trebuie probate cu calitatea e expert
contabil membru al "orpului! -nscris -n listele pe omenii publicate! care se supune regulilor
stabilite e "orp cu privire la preg,tirea iniviual, continu, +i la testarea cuno+tin.elor
acumulate&
3512.2. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
11. C*$enta1i n*r$a "e &*$*rta$ent r*.esi*na! : se&retu! r*.esi*na! /i &*n.e"in1ia!itatea
e(ertu!ui &*nta+i!:; se&i.i&% $isiuni!*r &u ri'ire !a e(erti)e!e &*nta+i!e.
Expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confien.ial al informa.iilor la care
a avut acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile! trebuin s, se
ab.in, e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest
scop sau ac, are obliga.ia legal, sau profesional, s, fac, o astfel e ivulgare&
COMENTARII
3514.1. Expertul contabil numit in oficiu sau la recomanarea unei p,r.i nu trebuie s, prezinte
mai mult ec4t se cere& El trebuie s, invoce -n raportul s,u e expertiz, contabil, *uiciar, numai
acele
evenimente +i tranzac.ii probate cu ocumente *ustificative +i/sau evien.ieri contabile care au o
leg,tur, cauzal, cu obiectivul A-ntrebarea) care i6a fost fixatA,) e organul -n rept care a ispus
expertiza contabil, *uiciar,&
3514.2. Expertul contabil numit in oficiu sau la recomanarea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar,
trebuie s, se ab.in, e la ivulgarea con.inutului raportului e expertiz, contabil, *uiciar, +i a
concluziilor sale irect p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar& Expertul contabil trebuie s, epun,
raportul s,u! auitat calitativ! la organul -n rept care a ispus expertiza contabil, *uiciar,! e
une cei interesa.i -l pot consulta -n coni.iile legii&
3514.3. Expertul contabil numit in oficiu sau la cererea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar, trebuie s,
se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proceurilor prev,zute e
lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta nu
poate fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! ar,t4nu6li6se zilele +i orele
c4n -ncep +i se continu, lucr,rile expertizei contabile& ?n procesele penale expertul contabil poate
lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile stabilite e organul e urm,rire
penal, sau e instan.a e *uecat,& ?n toate cazurile! informa.iile +i explica.iile primite e expertul
contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
3514.4. >oate comentariile privin norma general, e baz, sunt +i r,m4n pertinente&
12. Care sunt a&te!e "e &*$*rta$ent rin &are se $ani.est% %strarea se&retu!ui r*.esi*na!
/i &*n.i"en1ia!itatea r*.esi*na!% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n &a)u! unei e(erti)e &*nta+i!e
7u"i&iare,
Secretul profesional !i confiden"ialitatea e#pertului conta$il
0rofesionistul contabil trebuie s, respecte confien.ialitatea informa.iilor ob4nite ca urmare a unei
rela.ii profesionale sau e afaceri +i nu trebuie s, ivulge astfel e informa.ii unei ter.e p,r.i f,r, o
autoriza.ie specific, ! cu excep.ia cazului -n care exist, un rept sau o obliga.ie legal, sau
profesional, e a ezv,lui aceste informa.ii& :nforma.iile confien.iale ob.inute -n carul unei rela.ii
profesionale sau e afaceri nu trebuie utilizate -n avanta*ul personal al profesionistului contabil sau al
unor ter.e p,r.i&
0rin natura activit,.ilor esf,+urate +i a rolului pe care -l e.ine -n carul economiei! expertul
contabil! asemenea -ntregii mase e profesioni+ti contabili! este un consierat Eun confient -n
societateC&
0otrivit preveerilor "oului Etic %a.ional al 0rofesioni+tilor "ontabili! expertul contabil trebuie s,
respecte secretul +i caracterul confien.ial al informa.iilor la care a avut acces +i e care a luat
cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile ! ab.in4nu6se e la ivulgarea lor c,tre ter.i! cu
excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest scop sau ac, are obliga.ia legal, sau
profesional, -n acest sens& Expertul contabil numit in oficiu sau la recomanarea p,r.ilor este
obligat :
6 ;, nu prezinte mai mult ec4t i se cere& El trebuie s, se refere -n lucrarea sa numai la acele
evenimente +i tranzac.ii probate cu ocumente *ustificative +i/sau evien.ieri contabile care au o
leg,tur, cauzal, cu obiectivele A-ntreb,rile) care au fost formulate e organele -n rept! care a ispus
expertiza contabil,&
6 ;, se ab.in, e la ivulgarea con.inutului raportului e expertiz, contabil, *uiciar, +i a concluziilor
sale irect p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar& Expertul contabil trebuie s, epun, raportul s,u la
organul -n rept care a ispus expertiza contabil,! e une cei interesa.i -l pot consulta -n coni.iile
legii&
6 ;, se ab.in, e la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proceurilor prev,zute e
lege& $stfel! -n cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta nu poate
fi f,cut, ec4t up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! inic4n6se zilele +i orele c4n -ncep +i
se continu, lucr,rile expertizei contabile& ?n cauzele e natur, penal, expertul contabil poate lua
leg,tura cu -nvinui.ii sau inculpa.ii numai cu -ncuviin.area organului e cercetare penal, sau
*uec,toreasc,! -n coni.iile stabilite e ace+tia& :nforma.iile +i explica.iile primite e expertul
contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
Expertul contabil! asemenea tuturor profesioni+tilor contabili! este colaboratorul situat la cel mai -nalt
nivel! -ntruc4t -ntreaga sa activitate cae sub incien.a interesului public9 faptele ce se suboroneaz,
secretului profesional au o arie e -ntinere larg,! ce inclue nu oar informa.iile privin clien.ii! ci +i
pe cele ce privesc lucr,rile executate& 0rofesionistul contabil nu trebuie s, ezmint, sau s, confirme
faptele care -l privesc pe clientul s,u! c/iar ac, acestea sunt cunoscute e public& 0,strarea
secretului profesional este caracteristica esen.ial, a profesiilor exercitate -n mo inepenent!
organizate +i responsabile ! expertul contabil afl4nu6se al,turi e avoca.i! meici! notari! printre
confien.ii societ,.ii& <eosebirea este c,! utilizatorii informa.iilor rezultate -n urma serviciilor
contabile +i asociate acestora sunt mult mai numero+i ! iar a+tept,rile sunt tot mai riicate&
:nforma.iile aflate -n gestiunea portofoliului e servicii financiar6contabile! inclusiv expertiza
contabil,! nu se ezv,luie neconi.ionat nici unui utilizator F c/iar organ e anc/et, fiin! sau e
cercetare F ec4t -n cazurile prev,zute -n mo expres e lege +i la solicitare -n mo oficial&
?n cazul expertizelor contabile *uiciare ! expertul contabil trebuie s, se conformeze neconi.ionat
reglement,rilor proceurale civile +i penale& <e+i "oul e proceur, civil, +i "oul e proceur,
penal, nu reglementeaz, -n mo expres obliga.ia confien.ialit,.ii sau secretului profesional!
organele e cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile *uiciare& ;e
poate esprine e aici concluzia c, expertul contabil nu trebuie s, spun, mai mult ec4t i se cere&
"oul e proceur, penal,! c/iar restric.ioneaz, accesul expertului contabil ! -n special cel numit in
oficiu! la anumite ocumente A cum ar fi eclara.iile martorilor! e exemplu )&
?n situa.ia -n care materialul ocumentar este insuficient! expertul contabil *uiciar este obligat s,
solicite organului abilitat ! ispunerea complet,rii probelor necesare! fie prin epunere la osar! fie
prin consultare la seiul p,r.ii& %u este eontologic ca un expert contabil s, ata+eze #aportului e
expertiz, contabil,! ocumente probante -n favoarea vreunei p,r.i procesuale&

1-. Care sunt a&te!e "e &*$*rta$ent rin &are se $ani.est% %strarea se&retu!ui r*.esi*na!
/i &*n.i"en1ia!itatea r*.esi*na!% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n &a)u! unei e(erti)e &*nta+i!e
e(tra7u"i&iare,
Expertul contabil trebuie s, respecte secretul +i caracterul confien.ial al informa.iilor la care a avut
acces +i e care a luat cuno+tin., cu ocazia efectu,rii expertizelor contabile! trebuin s, se ab.in, e la
ivulgarea lor c,tre ter.i! cu excep.ia cazurilor -n care a fost autorizat expres -n acest scop sau ac, are
obliga.ia legal, sau profesional, s, fac, o astfel e ivulgare&
?n cazul expertizelor contabile extra*uiciare expertul contabil trebuie s, se conformeze oar normelor
profesionale ale "orpului -n ceea ce prive+te secretul +i confien.ialitatea -n expertiza contabil,& 7iin
expertize contabile amiabile! proceurile privin accesul la informa.iile contabile nu sunt nici
restric.ionate! +i nici formalizate& >otu+i! este recomanabil ca unele aspecte esen.iale privin
ocumentarea +i prezentarea concluziilor expertizelor contabile extra*uiciare s, fie stabilite prin
CcontractulC intervenit -n carul unor astfel e misiuni&
15. Cu$ &*$enta1i r*+!e$a re!a1ii!*r @"in un&t "e 'e"ere a! ierarAi)%rii r*.esi*na!e4
"intre "*i sau $ai $u!1i e(er/i &*nta+i!i nu$i1i "e *r#ane!e ?n "ret s% e.e&tue)e *
e(erti)% 7u"i&iar% ?n a&eea/i &au)%,
%umirea expertului sau expertilor contabili! atat in oficiu! cat si recomanati e partile in
proces! se poate face numai e organul in rept sa ispuna aministrarea probei cu expertiza
contabila& Expertii! sunt egali in punct e veere al ierar/izarii profesionale si vor respecta
normele e programare a lucrarilor e expertiza&
13. Care sunt rin&iii!e "e*nt*!*#i&e e &are tre+uie s% !e rese&te e(ertu! &*nta+i! ?n
a&ti'itatea sa "e e.e&tuare a e(erti)e!*r &*nta+i!e 7u"i&iare /i e(tra7u"i&iare,
0rincipiile eontologice funamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil! eci si
expertul contabil! sunt explicit efinite in "oul etic national al profesionistilor contabili si se refera
la:
6 integritate
6 obiectivitate
6 inepenenta
6 secretul profesional
6 respectarea normelor te/nice si profesionale
6 competenta profesionala
6 comportarea eontologica
;tanarul profesional nr& '5 privin expertizele contabile! expliciteaza urmatoarele principii
eontologice:
6 inepenenta expertului contabil
6 competenta expertului contabil
6 calitatea expertizelor contabile
6 secretul profesional si confientialitatea expertizelor contabile
6 acceptarea expertizelor contabile
6 responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
19. Cu$ &*$enta1i sinta#$a Btiin1%; in"een"en1%; $*ra!itate: ?ns&ris% e si#!a @!*#*u!4
CECCAR,
%ecesitatea e a asigura ap,rarea onoarei +i inepenentei "orpului +i e a conferi lucr,rilor
membrilor s,i autoritate impune acestor profesioni+ti contabili sa aib, calit,.i esen.iale! cum sunt:
6 +tiin.,! competenta +i con+tiin.a9
6 inepenenta e spirit +i ezinteres material9
6 moralitate! probitate +i emnitate&
;e impune ca fiecare membru al "orpului sa fac, efortul necesar ezvolt,rii acestor calit,.i +i
-neosebi:
a) sa -+i ezvolte necontenit cultura! nu numai profesionala! ar +i cuno+tin.ele e cultura generala!
singurele capabile sa6i -nt,reasc, iscern,m4ntul9
b) sa acore fiec,rei tranzac.ii +i situa.ii examinate toata aten.ia +i timpul necesar pentru a6+i
funamenta o opinie personala! -nainte e a face propuneri9
c) sa -+i exprime opinia f,r, nici o re.inere fata e orin.a! c/iar ascunsa! a celui ce -l consulta +i sa
se pronun.e cu sinceritate! f,r, ocoli+uri! exprim4nu6+i! aca e nevoie! rezervele necesare asupra
valorii ipotezelor +i concluziilor formulate9
) sa nu ea nicioat, ocazia e a se afla -n situa.ia e a nu putea sa -+i exercite libertatea e
g4nire sau e a fi supus -ngr,irii -natoririlor sale9
e) sa consiere ca inepenenta sa trebuie sa -+i g,seasc, manifestarea eplina -n exercitarea
profesiei +i -n prote*area ei! cu respectarea integrala a ispozi.iilor legale +i regulilor stabilite e
"orp&
1<. In"een"en1a a+s*!ut% /i in"een"en1a re!ati'% ?n &are se *ate a.!a un e(ert &*nta+i!.
E(e$!i.i&a1i /i e(!i&a1i &e! u1in * situa1ie ?n &are un e(ert &*nta+i! se *ate a.!a ?ntrC*
re!a1ie "e in"een"en1% re!ati'%.
:nepenenta absoluta este caracterizata prin starea e spirit care inlesneste obtinerea unei opinii
neafectate e influente care compromit rationamentul profesional! permitan profesionistului sa
actioneze cu integritate! cu obiectivitate si cu pruenta profesionala
:nepenenta relativa enota in faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu
poate fi inepenent in sensul izolarii sale e relatiile economice!financiare sau e alta natura! acest
lucru fiin imposibil eoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii&
:nepenenta reprezinta un ansamblu e mi*loace prin care expertul contabil emonstreaza publicului
ca isi poate exercita misiunea Aserviciul profesional) intr6o maniera obiectiva si corecta&
:nepenenta absoluta si inepenenta relativa a expertului contabil&
"omponentele inepenentei:
1& :nepenenta e spirit Ain g4nire):
G ;tare e g4nire care permite oferirea unei opinii! a unui serviciu profesional farH sH fie afectatI
*uecata profesionala9
G Ea presupune integritate si obiectivitate&
(& :nepenenta in aparentH:
G reprezinta capacitatea e a emonstra cH riscurile la aresa inepenentei e spirit au fost limitate
sau eliminate! astfel incat o terta persoana sa nu puna la inoiala obiectivitatea profesionistului
contabil9
G este componenta funamentala a inepenentei&
Jn functionar public nu poate fi nicioata inepenent& $ctivitatea e expert contabil este
incompatibilH cu orice alta activitate curentH&
"erintele e inepenenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalH! cu eosebire
auitorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurH e a influenta lucrIrile profesionistului
contabil&
1=. Cu$ "e.ini1i e(erti)a &*nta+i!%, Dar e(erti)a &*nta+i!% 7u"i&iar%,
Expertizele contabile sunt mi*loace e prob, utilizabile -n rezolvarea unor cauze care necesit,
cuno+tin.e e strict, specialitate in partea unor persoane care au calitatea e expert contabil&
Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e instrumentare +i
e *uecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui process penal! se numesc
expertize contabile *uiciare& >oate celelalte expertize contabile sunt extra*uiciare&
Expertiza contabil, este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuat, numai e c,tre
persoanele care au ob4nit calitatea e expert contabil -n coni.iile legii! fiin -nscrise! cu viza la zi!
-n >abloul exper.ilor contabili! actualizat anual e c,tre "orpul Exper.ilor "ontabili +i "ontabililor
$utoriza.i in #om4nia A"E""$#)&
1>. Tr%s%turi!e &are arti&u!ari)ea)% e(erti)a &*nta+i!% e(tra7u"i&iar%.
#eactarea raportului e expertiza contabila extra*uiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si
reactarea raportului e expertiza contabila *uiciara! cu unele particularitati! cum sunt:
a) #aportul e expertiza contabila *uiciara este reglementat proceural A"oul e proceura civila si
"oul e proceura penala) si nu poate fi efectuat ecat e catre expertul care a fost esemnat sa6l
efectueze!un astfel e impeiment un exista in cazul raportului e expertiza contabila extra*uiciara!
acesta putan fi efectuat si e catre o societate e expertiza contabila& :n acest caz! in primal paragraf
al raportului e expertiza! une se face ientificarea expertului contabil ! se vor trece atele e
ientificare ale societatii comerciale e profil! precum si numele personeiAexpertului) care o reprezinta
b) :n paragraful al oilea al raportului e expertiza contabila extra*uiara trebuie sa se mentioneze
numarul contractului e prestari servicii si atele e ientificare ale clientuluiAenumire! seiu social
etc)
c) 0aragraful al treilea trebuie sa contina explicit impre*urarile si circumstantele care l6au eterminat
pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii e expertiza contabila& <escrierea trebuie
facuta concis! cu claritate si fara etalii inutile
) 0aragraful patru trebuie sa reea obiectivele expertizei contabile extra*uiciare asa cum au fost
formulate in contractul e prestari servicii
e) :n paragraful al cincilea se escrie urata si locul e esfasurare al expertizei contabile
extra*uiciare
f) :n paragraful sase se escrie materialul ocumentar stuiat! cu precizarea ca in cazul expertizei
contabile extra*uiciare este obligat sa faca consieratii cu privire la calitatea materialului ocumentar!
lucru nerecomanat in cazul expertizei contabile *uiciare
g) :n paragraful sapte al raportului e expertiza contabila extra*uiciara este recomanabil ca expertul
contabil sa analizeze in etaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective! alte
evaluari ale expertilor! eoarece spre eosebire e expertizele contabile *uiciare! expertii nu au la
ispozitie un osar al cauzei& $ceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul
contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile&
/) :n paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit ata fixata in contractul e
prestari servicii pentru epunerea raportului e expertiza contabila extra*uiciara
i) #eactarea capitolelor :: <esfasurarea expertizei contabile extra*uiciare si ::: "oncluzii ale
raportului e expertiza contabila extra*uiciara trebuie sa fie clara! concisa si fara ambiguitati ! la fel
ca in cazul raportului e expertiza contabila extra*uiciara& Eventualele consieratii personale ale
expertului contabil trebuiesc reata in capitolul :K "onsieratii personale ale expertului contabil! care
spre eosebire e raportul e expertiza contabila *uiciara! une acest capitol nu se recomana a fi
uzitat! in cazul expertizelor contabile extra*uiciare este recomanat sa se reacteze&
Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e instrumentare +i
e *uecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui process penal! se numesc
expertize contabile *uiciare& >oate celelalte expertize contabile sunt extra*uiciare&
20. Tr%s%turi!e &are arti&u!ari)ea)% e(erti)a &*nta+i!% 7u"i&iar%.
0rincipalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila *uiciara sunt:
a) este un mi*loc e proba in *ustitie care intervine numai atunci can organele *uiciare o consiera
necesara pentru eluciarea cauzelor in curs e anc/eta sau e *uecata
b) este activitatea prin care organele e *uecata primesc informatii e natura economico financiara cu
scopul e a stabili aevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privin faptele cercetate
si anc/etate sau *uecate
c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar inicate e organele
*uiciare
) are competenta e examinare a ocumentelor si evientelor te/nico operative si contabile necesare
pentru lamurirea obiectivelor stabilite e organele *uiciare
e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube! abateri! eficiente! lipsuri
f) intervine ca proba aministrata e organele e urmarire penala si e *uecata! in veerea convingerii
asupra realitatii si asupra conitiilor aparitiei pagubei! eficientei! abaterii
g) este o activitate ocazionala care are loc oar can se ispune e catre organele *uiciare
Expertizele contabile ispuse in oficiu sau acceptate la cererea p,r.ilor -n fazele e instrumentare +i
e *uecat, ale unor cauze civile +i/sau comerciale! ata+ate sau nu unui process penal! se numesc
expertize contabile *uiciare& >oate celelalte expertize contabile sunt extra*uiciare&
21. Cine sunt "estinatarii e(erti)e!*r &*nta+i!e,
Expertizele contabile *uiciare +i extra*uiciare sunt lucr,ri e specialitate cu obiective precizate!
solicitate exper.ilor contabili -nscri+i -n partea activ, a >abloului "orpului& ;olicitan.ii expertizelor
contabile *uiciare sunt +i estinatarii acestora:
a& Organele e instrumentare Aurm,rire +i cercetare) a cauzelor care fac obiectul osarelor penale:
0oli.ie +i 0arc/et&
b& :nstan.ele e *uecat, a cauzelor penale +i civile& :niferent c, expertizele contabile *uiciare
sunt ispuse in oficiu sau sunt acceptate la cererea -nvinui.ilor sau p,r.ilor! implicate -n procesul
*uiciar! ace+tia A-nvinui.ii sau p,r.ile implicate -n proces) sunt! e asemeni! utilizatori principali ai
expertizelor contabile *uiciare&
;olicitan.ii expertizelor contabile extra*uiciare pot fi oricare intre persoanele fizice sau *uriice
interesate -n contractarea unor astfel e lucr,ri cu exper.ii contabili! -nscri+i -n partea activ, a
>abloului "orpului& ?n mo inirect! atunci c4n solicitan.ii expertizelor contabile extra*uiciare
folosesc aceste lucr,ri! -n concilierea intereslor lor -n rela.iile cu partenerii comerciali +i e afaceri!
organisme aministrative etc&! pot fi +i ace+tia consiera.i estinatari ai expertizelor contabile
extra*uiciare&
22. Care sunt &riterii!e "u% &are se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e,
Expertizele contabile pot fi clasificate -n func.ie e urm,toarele criterii:
:& <up, scopul principal -n care au fost solicitate&
::& <up, natura principaluluiAelor) obiectivAe) la care se refer,&
:::& ?n func.ie e natura *uriic,&
2-. Cu$ se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e ?n .un&1ie "e s&*u! rin&ia! ?n &are au .*st
s*!i&itate,
<up, scopul principal -n care au fost solicitate! expertizele contabile pot fi clasificate -n:
a) expertize contabile *uiciare! reglementate e: "oul e proceur, civil,9 "oul e proceur,
penal,9 alte legi speciale9
b) expertize contabile extra*uiciare F sunt cele efectuate -n afara proceurilor reglementate privin
rezolvarea unor cauze supuse verictului *usti.iei& ;unt efectuate -n afara unui proces *usti.iar& %u au
calitatea e mi*loc e prob, -n *usti.ie! ci! cel mult! e argumente pentru solicitarea e c,tre p,r.i a
aministr,rii probei cu expertiza contabil, *uiciar, sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil,&
25. Cu$ se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e ?n .un&1ie "e natura rin&ia!u!ui
*+ie&ti'8rin&ia!e!*r *+ie&ti'e sta+i!ite "e *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea
e(erti)ei,
<up, natura principaluluiAelor) obiectivAe) la care se refer,! expertizele contabile se clasific, -n:
a) expertize contabile civile ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor civile9
b) expertize contabile penale ispuse sau acceptate -n rezolvarea unor aspecte civile ata+ate litigiilor
penale9
c) expertize contabile comerciale ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor comerciale9
) expertize contabile fiscale ispuse sau acceptate -n rezolvarea litigiilor fiscale9
e) alte categorii e expertize contabile *uiciare ispuse e organele -n rept sau extra*uiciare
solicitate e c,treclien.i&
23. Cu$ se &!asi.i&% e(erti)e!e &*nta+i!e ?n .un&1ie "e natura 7uri"i&%,
?n func.ie e natura *uriic,! expertizele contabile pot fi:
6 civile9
6 penale9
6 extra*uiciare&
29. C*n'*&area %r1i!*r ?n &au)e &i'i!e /i ?n &au)e ena!e,
<e regula! organele care ispun lucrarile e expertiza in cauze civile si penale! precizeaza
expertului esemnat Anumit) prin numire Ainc/eiere e seinta/oronanata) aca este necesara
proceura e convocare Acitare) a partilor! temeiul legal e citare Aart& in couri: proceura
civila si proceura penala)&
5a art& ()2 in "oul e proceura civila este stipulat: Baca pentru expertiza este nevoie e
o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat upa citarea partilor prin carte postala
recomanata! cu ovaa e primire! aratan zilele si orele can incepe si continua lucrarea&
<ovaa e primire va fi alaturata lucrarii expertului& 0artile sunt obligate sa ea lamuriri in
legatura cu obiectul lucrarii&
<ocumentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile
ispuse in osarele penale! esigur! fara proceura citarii partilor! care! in caz e retinere
preventiva a inculpatilor! nici nu este posibila&
;i in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! sunt necesare frecvent lucrari la
fata locului! respectiv ocumentari in ar/ivele contabile ale partilor implicate in procesul penal&
>ransferarea acestor ar/ive la seiul organelor *uiciare este costisitoare! iar uneori inoperanta!
prelungin ne*ustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile& =ai facila este
eplasarea expertului contabil sau la locul une se afla ocumentele contabile care trebuie
expertizate& <esigur! acest lucru se poate face cu aprobarea organelor *uiciare care
aministreaza procesul penal! ar e Blege ferenaC pleam pentru simplificarea proceurilor&
:n practica *uiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza
colaborarea! in special cu expertul contabil numit in oficiu! obstructionanu6l in misiunea sa&
:n astfel e situatii! singura solutie a expertului contabil este e a solicita organului *uiciar
sa oblige partile sa epuna la osarul propriu F zis al cauzei toate ocumentele pe care le
consiera necesare pentru a fi expertizate&
2<. C*ntra&tarea e(erti)ei &*nta+i!e.
Efectuarea expertizelor contabile se face pe baz, e contract& Expertizele contabile contractate trebuie
programate& 0rogramul e lucru trebuie s, cuprin, natura! calenarul +i -ntinerea lucr,rilor necesare
pentru -neplinirea misiunii privin expertizele contabile contractate&
3522.1. Exper.ii care vor cere sau vor primi mai mult ec4t plata statornicit, se vor peepsi pentru
luare e mit, Aart& (1' alin& 1! "oul e proceur, civil,)& Este Bleit6motivulC pentru care expertizele
contabile! iniferent e natura lor A*uiciar, sau extra*uiciar,)! trebuie contractate! unul intre
elementele funamentale ale contractului fiin m,rimea onorariului&
3522.2. ?nc/eierile e +ein., A-n osarele civile) +i oronan.ele organelor e urm,rire +i cercetare
penal, A-n osarele penale)! acceptate e exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la recomanarea
p,r.ilor! .in loc e contract pentru efectuarea expertizelor contabile *uiciare&
3522.3. <ac, -n timpul efectu,rii expertizelor contabile intervin elemente noi privin volumul +i
-ntinerea lucr,rilor! care nu au fost avute -n veere la acceptarea contractului ini.ial! exper.ii contabili
sunt -nrept,.i.i s, cear, ma*orarea onorariului ini.ial& ?n cazul expertizelor contabile *uiciare
ma*orarea onorariului se face e c,tre organul -n rept care a ispus efectuarea expertizei& ?n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare ma*orarea onorariului se face prin act ai.ional la contractul
ini.ial&
3522.4. Expertizele contabile trebuie efectuate +i epuse beneficiarului la termenele convenite +i
acceptate prin contract& 0entru -ncararea -n aceste termene este necesar s, se elaboreze un program e
lucru -n care s, se precizeze! al,turi e obiectivele expertizei contabile! un calenar +i un buget e ore
pe fiecare capitol! subiviziune sau component, -n parte& <ac, este necesar! programul e lucru poate
fi moificat -n timpul realiz,rii expertizelor contabile&
2=. Or#anu! "e ur$%rire ena!% sau instan1a "e 7u"e&at% *ate "isune e.e&tuarea unei
e(erti)e,E*ti'a1i.
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e lege pentru
aministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu! c4t +i
recomana.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e organul -n rept s, ispun, aministrarea
probei cu expertiza contabil,&
COMENTARII
3521.1. ;eiul general al materiei e rept privin aministrarea ovezilor cu e(erti)a contabil, este
"oul e proceur, civil,& Exist4n un "orp e exper.i contabili! -ncrein.area misiunilor privin
efectuarea expertizelor contabile *uiciare se poate face numai acestora! respect4nu6se normele e
comportament professional specifice misiunilor privin expertizele contabile&
3521.2. :nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i
contabili! pot numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin ?nc/eiere e
+ein.,! care trebuie s, cuprin,:
Ai) numele expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i) in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n
proces9
Aii) obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i)
trebuie s, r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis!
f,r, ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i) s, se pronun.e
asupra -ncar,rilor legale ale faptelor supuse *uec,.ii9
Aiii) termenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c,
raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu cinci zile -nainte e
termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile
*uiciare este consierat e c,tre expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) ca fiin
inaecvat Aprea scurt)! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite instan.ei un termen aecvat!
minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile *uiciare e calitate9
Aiv) plata expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i)! care trebuie s, fie remuneratorie&
<ac, expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) pentru efectuarea expertizei contabile
*uiciare consier, onorariul stabilit e instan., neremuneratoriu! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i)
s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
3521.3. ?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului contabil sau exper.ilor
contabili numitA.i) referitoare la subpunctele Aii)! Aiii)! Aiv)! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, refuze
efectuarea expertizei contabile *uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional a
expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i)&
3521.4. Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu preveerile
"oului e proceur, penal,& ?n astfel e cauze! organul e urm,rire penal, sau instan.a e *uecat,
care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un termen la care sunt c/emate p,r.ile!
precum +i expertul contabil! auc4nu6li6se la cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun,
expertul contabil +i preciz4nu6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere
moificarea sau completarea lor& >otoat,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i
a c4te unui expert recomanat e fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei&
0roceural! ispunerea expertizei contabile *uiciare -n cauze penale se face prin oronan., emis, e
organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i ?nc/eierea e +ein., pentru
numirea exper.ilor contabili -n cauze civile& A"omentariul la %orma nr& '5(1&( este +i r,m4ne
pertinent&)
3521.5. "4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale
speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces trebuie s, se
conformeze reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile *uiciare
+i numirea exper.ilor contabili&
2>. O+!i#a1ia e.e&tu%rii e(erti)ei "e &%tre e(ertu! nu$it "e *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun%
e.e&tuarea e(erti)ei&
;arcina efectu,rii expertizei contabile are caracter obligatoriu! cu excep.ia cazurilor e recuzare sau a
existen.ei circumstan.elor care genereaz, situa.ii e incompatibilitate&
-0. C*nsi"era1ii "esre .*r1a r*+ant% a e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare.
?n practica *uiciar, nu exist, un sistem e ierar/izare a importan.ei probelor! expertiza contabil,
nefiin acceptat, ca fiin superioar, altor probe9 for.a e convingere a raportului e expertiz,
contabil, este teoretic egal, cu a celorlalte probe aministrate& 0rin urmare! expertiza contabil, nu
are for., probant, absolut,! ponerea sa fiin egal, cu a oric,rui alt mi*loc e prob,& Eficien.a
raportului e expertiz, contabil, ca mi*loc e prob, cu funamentare +tiin.ific, ! este eterminat, e
contribu.ia sa la solu.ionarea cauzei& ?n evaluarea calit,.ii unei lucr,ri e expertiz, contabil,!
organul *uiciar poate avea -n veere anumite criterii! cum ar fi corela.ia cu alte probe& Este posibil
-ns,! ca un raport e expertiz, contabil, temeinic funamentat! prin raportare la +tiin.a contabilit,.ii
+i pe baza unor ra.ionamente profesionale riguroase! s, poat, ob4ni caracterul e prob,
ominant, -n *uecarea unei cauze! c/iar +i -n coni.iile -n care nu concor, -ntrutotul ce alte probe&
7inalitatea actului e evaluare a calit,.ii +i moului e valorificare a raportului e expertiz,
contabil, *uiciar, revine organului care a ispus efectuarea expertizei! -ntruc4t acesta r,spune e
/ot,r4rea care se pronun., pe baza ocumentelor probante& Kalorificarea expertizei contabile -n
activitatea *uiciar, presupune -nsu+irea concluziilor acesteia e c,tre organul beneficiar& Este
posibil! uneori! ca up, examinarea lucr,rii e c,tre organul care a ispus efectuarea expertizei
contabile! s, se a*ung, la concluzia c, aceste nu este corespunz,tor& ?n astfel e situa.ii! in oficiu
sau la cererea oric,reia intre p,r.ile implicate! organul abilitat poate ispune m,suri e refacere sau
e completare a expertizei contabile&
-1. Da&% "*u% sau $ai $u!te e(erti)e e(istente !a "*saru! &au)ei au &*n&!u)ii "i.erite; &are
'a .i e(erti)a &*nsi"erat% "e *r#anu! &are a "isus e.e&tuarea a&est*ra &u 'a!*are
r*+ant% re.eren1ia!%,
Organul care a ispus efectuarea acestora va ispune proba cu contraexpertiza contabila cu
participarea a trei experti&
-2. Care sunt re'e"eri!e !e#a!e ri'in" "e!e#area /i sura'e#Aerea !u&r%ri!*r re.erit*are !a
e(erti)e!e &*nta+i!e,
Efectuarea lucrarilor privin expertiza contabila *uiciara nu poate fi elegata e catre expertii
contabili numiti in oficiu sau la recomanarea partilor! asistentilor sau colaboratorilor lor& :n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare! expertul contabil poate elega executarea unor lucrari asistentilor
sau colaboratorilor sai! pastranu6si raspunerea finala asupra continutului si concluziilor raportului e
expertiza contabila extra*uiciara&
--. Ne&esitatea "*&u$ent%rii !u&r%ri!*r ri'in" e(erti)e!e &*nta+i!e.
<ocumentarea lucr,rilor privin expertizele contabile are un caracter particular +i se limiteaz, strict la
ceea ce este necesar pentru a r,spune la obiectivele A-ntreb,rile! punctele) fixate expertuluiA.ilor)
contabilAi) e c,tre organul -n rept s, ispun, expertiza contabil, *uiciar,! prin ?nc/eiere e +ein.,
A-n osarele civile) sau oronan., a organului e urm,rire +i cercetare penal, A-n osarele penale)! sau
la obiectivele contractului privin expertiza extra*uiciar,&
COMENTARII
3524.1. ?n veerea -ntocmirii raportului e expertiz, contabil,! expertul contabil trebuie s, stuieze
materialul ocumentar aecvat& ;tuierea materialului ocumentar aecvat constituie premisa +i
coni.ia necesare -ntocmirii unui raport e expertiz, contabil, temeinic funamentat! bazat pe
ocumente *ustificative +i evien.ieri contabile! +i nu pe prezum.ii! eclara.ii ale p,r.ilor +i/sau ale
martorilor&
3524.2. <ac, obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care trebuie s, r,spun, expertiza contabil, vizeaz,
constat,rile consemnate -n acte e control fiscal! gestionar sau e alt, natur,! efectuate e organe
abilitate! expertul contabil trebuie s, stuieze actele e control cel pu.in sub aspectele con.inutului +i
-ntinerii controlului! precum +i al moului e stabilire a r,spunerilor persoanelor implicate& ?n cazul
-n care s6au -ntocmit mai multe acte e control -n aceea+i cauz,! a*ung4nu6se la concluzii iferite!
expertul contabil trebuie s, stuieze fiecare act e control -n parte! ar,t4n funamentat cauzele care
au conus la concluzii iferite +i pozi.ia sa fa., e aceste concluzii&
3524.3. ?n emersul s,u! expertul contabil care a a*uns la concluzii funamentate iferite fa., e
organul e control este abilitat s, ia contact cu acesta pentru a6+i elucia toate aspectele pe care le
implic, efectuarea unei expertize contabile e calitate& "ontactul +i consultarea organului e control nu
-l oblig, pe expertul contabil s, a*ung, la un punct e veere comun! ci oar la motivarea opiniilor
iferite! care trebuie inserat, -n raportul e expertiz, contabil,&
3524.4. Orientativ! materialul ocumentar pe care trebuie s, -l stuieze expertul contabil -n cazul
expertizelor *uiciare se compune in:
Ai) osarul cauzei -n care s6a ispus o expertiz, *uiciar,9
Aii) ocumentele *ustificative +i registrele contabile aflate -n p,strarea p,r.ilor implicate -n
procesul *usti.iar sau -n ar/ivele ter.elor persoane care au vreo leg,tur, cu obiectivele expertizate9
Aiii) procesele6verbale -ntocmite e organele e control abilitate! aflate at4t -n posesia acestora!
c4t +i -n posesia persoanelor *uriice +i/sau fizice controlate care au vreo leg,tur, cu obiectivele
expertizate& 0articularizat! -n cazul expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! expertul
contabil are reptul s, ia cuno+tin., e con.inutul osarului penal numai cu -ncuviin.area organului
e urm,rire penal, sau a instan.ei e *uecat, c,rora expertul contabil este abilitat s, le cear,
l,muriri -n leg,tur, cu faptele sau -mpre*ur,rile cauzei&
3524.5. 0entru o mai temeinic, -n.elegere a evenimentelor +i a tranzac.iilor supuse expertiz,rii!
expertul contabil este abilitat s, cear,! iar p,r.ile interesate -n expertiz, s, ea! explica.ii suplimentare&
$ceste explica.ii nu trebuie ate -n scris +i nu constituie material ocumentar pentru expertizele
contabile& Expertul contabil trebuie s, aib, -n veere explica.iile p,r.ilor! ar trebuie s, le analizeze -n
raport cu actele *ustificative +i contabile expertizate! men.ion4n -n raportul e expertiz, contabil,
concoran.a sau neconcoran.a intre explica.iile p,r.ilor +i actele examinate& 0articularizat! -n cazul
expertizelor contabile ispuse -n osarele penale! p,r.ile implicate pot a explica.iile necesare
expertului contabil numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau
e instan.a e *uecat,&
3524.6. =aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi riicat e c,tre expertul
contabil e la p,r.ile care -l au -n p,strare&
-5. Ce tre+uie s% &urin"% "*saru! "e !u&ru a! e(ertu!ui &*nta+i! ?n &eea &e ri'e/te
"*&u$entarea e(erti)e!*r &*nta+i!e,
<osarul e lucru al expertului contabil! -n ceea ce prive+te ocumentarea expertizelor contabile!
trebuie s, cuprin,! up, caz:
Ai) ?nc/eierea e +ein., A-n cauze civile)! oronan.a organului e urm,rire +i cercetare penal, A-n
cauze penale) sau contractul privin efectuarea expertizelor contabile extra*uiciare9
Aii) #aportul e expertiz, contabil, F exemplarul expertului contabil care *ustific, -neplinirea
misiunii9
Aiii) Eventuala coresponen.,! r,spunsurile la -ntreb,ri suplimentare sau suplimentele e expertiz,
contabil, solicitate e organele -n rept care au ispus efectuarea expertizei contabile9
Aiv) Eventualele note personale ale expertului contabil reactate -n timpul efectu,rii expertizei
contabile! cum ar fi note scrise -n urma unor interviuri sau eclara.ii verbale! necesare fie
react,rii raportului e expertiz, contabil,! fie urm,ririi bugetului e timp +i econt,rii lucr,rilor
e expertiz, contabil, cu beneficiarii acestora&
-3. C*nsi"era1ii asura n*r$ei "e !u&ru se&i.i&e $isiuni!*r ri'in" e(erti)e!e &*nta+i!e
re.erit*are !a "e!e#area !u&r%ri!*r "e e(erti)% &*nta+i!%.
Efectuarea lucr,rilor privin expertizele contabile *uiciare nu poate fi elegat, e c,tre exper.ii
contabili numi.i in oficiu sau la recomanarea p,r.ilor asisten.ilor sau colaboratorilor lor& ?n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare! expertul contabil poate elega executarea unor lucr,ri asisten.ilor
sau colaboratorilor s,i! p,str4nu6+i r,spunerea final, asupra con.inutului +i concluziilor raportului e
expertiz, contabil, extra*uiciar,&
COMENTARII
3523.1. ?n cazul expertizelor contabile *uiciare! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la
recomanarea p,r.ilor nu pot elega efectuarea lucr,rilor eoarece au fost nominaliza.i e c,tre un
organ -n rept s, ispun, proba cu expertiza contabil,! printr6un act proceural A?nc/eiere e +ein.,
sau oronan.,)! +i prin urmare trebuie s, -+i -neplineasc, personal +i integral manatul&
3523.2. "erin.a e la "omentariul nr& '5('&1 nu exist, -n cazul -n care organul -n rept a nominalizat o
persoan, *uriic, pentru efectuarea expertizei printr6un expert contabil reprezentant! +i nici -n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare! care e regul, sunt comanate +i contractate cu cabinete sau
societ,.i e expertiz, contabil,& "ontractele -nc/eiate -n acest scop pot inclue c/iar clauze cu privire
la lucr,rile care trebuie executate +i persoanele c,rora le vor fi elegate spre executare& #,spunerea
final, -ns,! -n ce prive+te con.inutul +i calitatea raportului e expertiz, contabil,! revine integral
expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea e expertiz, contabil,& ?n
astfel e cazuri! %orma e lucru nr& 1(' <E5EG$#E$ L: ;J0#$KEGME#E$ 5J"#N#:5O#! -n
con.inutul +i comentariile ei! trebuie respectat,&
-9. C*nsi"era1ii asura n*r$ei "e !u&ru se&i.i&e $isiuni!*r ri'in" e(erti)e!e &*nta+i!e
re.erit*are !a sura'e#Aerea !u&r%ri!*r "e e(erti)% &*nta+i!%.
Efectuarea lucr,rilor privin expertizele contabile *uiciare nu poate fi elegat, e c,tre exper.ii
contabili numi.i in oficiu sau la recomanarea p,r.ilor asisten.ilor sau colaboratorilor lor& ?n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare! expertul contabil poate elega executarea unor lucr,ri asisten.ilor
sau colaboratorilor s,i! p,str4nu6+i r,spunerea final, asupra con.inutului +i concluziilor raportului e
expertiz, contabil, extra*uiciar,&
COMENTARII
3523.1. ?n cazul expertizelor contabile *uiciare! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau la
recomanarea p,r.ilor nu pot elega efectuarea lucr,rilor eoarece au fost nominaliza.i e c,tre un
organ -n rept s, ispun, proba cu expertiza contabil,! printr6un act proceural A?nc/eiere e +ein.,
sau oronan.,)! +i prin urmare trebuie s, -+i -neplineasc, personal +i integral manatul&
3523.2. "erin.a e la "omentariul nr& '5('&1 nu exist, -n cazul -n care organul -n rept a nominalizat o
persoan, *uriic, pentru efectuarea expertizei printr6un expert contabil reprezentant! +i nici -n cazul
expertizelor contabile extra*uiciare! care e regul, sunt comanate +i contractate cu cabinete sau
societ,.i e expertiz, contabil,& "ontractele -nc/eiate -n acest scop pot inclue c/iar clauze cu privire
la lucr,rile care trebuie executate +i persoanele c,rora le vor fi elegate spre executare& #,spunerea
final, -ns,! -n ce prive+te con.inutul +i calitatea raportului e expertiz, contabil,! revine integral
expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea e expertiz, contabil,& ?n
astfel e cazuri! %orma e lucru nr& 1(' <E5EG$#E$ L: ;J0#$KEGME#E$ 5J"#N#:5O#! -n
con.inutul +i comentariile ei! trebuie respectat,&
-<. Din &e se &*$une $ateria!u! "*&u$entar e &are ?! *ate stu"ia e(ertu! &*nta+i! nu$it
s% e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar% ?ntrC* &au)% &i'i!%. Dar ?ntrC* &au)% ena!%,
Orientativ! materialul ocumentar intr6o expertiza contabila *uiciara se compune in:
6 <osarul cauzei! aflat la instanta e *uecata care a ispus proba cu expertiza contabila
6 <ocumentele *ustificative si registrele e contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces
6 0rocesele verbale intocmite e organele e control abilitate&
6 0articularizat! in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! expertul contabil are reptul
sa ia cunostinta espre continutul osarului penal numai cu incuviintarea organului e cercetare si
urmarire penalaApolitie! parc/et) sau a instantei e *uecata
6 Explicatiile ate e catre parti Ac/iar in scris) nu constituie material ocumentar& Expertul contabil
trebuie sa aibe in veere explicatiile partilor! ar trebuie sa le analizeze in raport cu actele *ustificative
si contabile expertizate! mentionan in raportul e expertiza contabila concoranta sau neconcoranta
intre explicatiile partilor si actele examinate&:n cazul expertizelor contabile ispuse in osarele
penale! partile implicate pot a explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conitiile stabilite e
organul e urmarire penala sau e instanta e *uecata&
=aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi riicat e catre acesta e la partile
care il au in pastrare&
-=. E(!i&a1ii!e su!i$entare s*!i&itate "e e(ertu! &*nta+i! &u *&a)ia &*n'*&%rii /i ri$ite "e
!a %r1i!e interesate ?n e(erti)% &*nstituie $ateria! "*&u$entar, E*ti'a1i.
0entru o mai temeinic, -n.elegere a evenimentelor +i a tranzac.iilor supuse expertiz,rii! expertul
contabil este abilitat s, cear,! iar p,r.ile interesate -n expertiz, s, ea! explica.ii suplimentare& $ceste
explica.ii nu trebuie ate -n scris +i nu constituie material ocumentar pentru expertizele contabile&
Expertul contabil trebuie s, aib, -n veere explica.iile p,r.ilor! ar trebuie s, le analizeze -n raport cu
actele *ustificative +i contabile expertizate! men.ion4n -n raportul e expertiz, contabil, concoran.a
sau neconcoran.a intre explica.iile p,r.ilor +i actele examinate& 0articularizat! -n cazul expertizelor
contabile ispuse -n osarele penale! p,r.ile implicate pot a explica.iile necesare expertului contabil
numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e
*uecat,&
->. Re"a&ta1i un &*ntra&t "e e.e&tuare a unei e(erti)e &*nta+i!e e(tra7u"i&iare &un*s&?n"
ur$%t*rii ter$eni "e re.erin1%6
6 P%r1i!e6
Prestat*r6 e(ert &*nta+i! P* I*n; &arnet e(ert &*nta+i! nr.1000; ?ns&ris
?n Ta+!*u! e(er1i!*r &*nta+i!i !a Se&1iunea I; *)i1ia 100; "*$i&i!iat ?n Ia/i;
str. Pri$%'erii nr.2; 7u". Ia/iF
Bene.i&iar6 S.C. Dun%rea S.A.; &u se"iu! s*&ia! ?n Ia/i; str. T*a$nei nr.-;
7u". Ia/i; rere)entat% rin $ana#er I*n I*n.
6 O+!i#a1ia +ene.i&iaru!ui6 S% un% !a "is*)i1ia e(ertu!ui &*nta+i! "*&u$ente!e
a4;+4;&4.
6 O+!i#a1ia restat*ru!ui "e ser'i&ii6 S% .*r$u!e)e &*n&!u)ii entru *+ie&ti'u! BX:.
6 Ga!*area &*ntra&tu!ui6 3.000 !ei.
6 Data "eunerii Ra*rtu!ui "e e(erti)%6 -0.09.2010.
6 P!ata6 Se .a&e ?n "*u% tran/e6 1.000 !ei ?n ter$en "e 3 )i!e "e !a se$narea
&*ntra&tu!ui; iar restu!?n% !a "ata "e 03.0<.2010.
6 Data ?n&Aeierii &*ntra&tu!ui6 13.0-.2010.
"O%>#$">
:nc/eiat intre:
Expertul contabil op Ion! numar carnet 1)))! cu omiciliul in :asi! str& 0rimaverii nr& (!
*u& :asi! inscris in >abloul "E""$# in ;ectiunea :! pozitia 1))! enumit 0#E;>$>O# si!
!C "unarea !A! cu seiul social in :asi! str& >oamnei nr& ' *u& :asi! reprezentata prin
manager :on :on! enumita DE%E7:":$#!
s6a inc/eiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extra*uiciare&
$rt& 1 0restatorul se obliga sa proceeze la examinarea profesionala si sa formuleze
concluziiAraspunsuri) la urmatorul obiectiv:
Obiectivul O
$rt& (& Deneficiarul expertizei contabile extra*uiciare se obliga sa puna la ispozitia
prestatorului urmatoarele materiale ocumentare:
ocumentele a) ! b) si c)
$rt& '& 0restatorul se obliga sa intocmeasca #$0O#>J5 <E EO0E#>:P$ "O%>$D:5$
EO>#$@J<:":$#$ in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privin
expertizele contabile9 acesta va fi epus la seiul beneficiarului pana la ata e ')&)6&()1)
$rt& 4 & Deneficiarul #$0O#>J5J: <E EO0E#>:P$ "O%>$D:5$ EO>#$@J<:":$#$ se
obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma e 5))) lei! in care 1))) e lei in cinci zile e la
inc/eierea contractului si rstul e 4))) lei pana la ata e )5&)8&()1)&
$rt& 5& :n conformitate cu principiile eontologiei profesionale contabile liberale partile se
obliga sa asigure confientialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii
prestatiei care face obiectul prezentului contract&
$rt& 6& 0rezentul contract s6a inc/eiat in ( expmplare! intra in vigoare cu ata semnarii si se
completeaza cu preveerile legislatiei civile in materie&
:asi! 15&)'&()1)
0restator! Deneficiar!
50. I"enti.i&a1i &e! u1in atru "*$enii ?n &are e(erti)a &*nta+i!% e(tra7u"i&iar% *ate 7u&a
un r*! "e&isi'.
Q 7unamentarea eciziei e alegere a partenerilor comerciali si e afaceri:
:ntreprinzatorii iniviuali si managementul firmelor! se afla! aeseori! in situatia e a alege
intre mai multi parteneri comerciali si e afaceri! situatie in care inRformatia cu privire la
bonitatea economico F financiara a acestora Astarea e continuitate a activitatii! starea e
incetare e plati! starea e posibila intrare in faliment etc&) este eosebit e importanta& O
solutie e antrenare a riscurilor in luarea eciziilor e alegere a partenerilor comerciali sau e
afaceri poate constitui comanarea unor expertize contabile extra*uiciare espre starea
economico F financiara a potentialilor parteneri& $stfel e expertize contabile extra*uiciare pot
fi efectuate c/iar si fara acorul potentialilor parteneri comerciali si e afaceri! pe baza
situatiilor financiare anuale si interimare publicate e acestia Aepuse la "amerele e "omert
si :nustrie! potrivit legislatiei comerciale in vigoare)&
Q "oncilierea erularii tranzactiilor comerciale si e afaceri:
:n esfasurarea contractelor comerciale! in special a celor cu caracter continuu si/sau pe
termen lung! can apar aeseori conflicte intre partenerii comerciali si e afaceri! fie cu
privire la cuantumul si valoarea prestatiilor! fie cu privire la interpretarea si respectarea unor
clauze contractuale& :n astfel e situatii exista oua solutii alternative: recursul in *ustitie sau
arbitra*ul unui expert contabil agreat e parti& <e multe ori! serviciile expertului contabil sunt
e preferat! in multe consierente! cum ar fi:
a) alegerea si esemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme proceurale
restrictive9
b) partile au posibilitatea sa6si formuleze nerestrictiv obiectivele Aintrebarile) si intinerea Ain
timp) a expertizei contabile9
c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor Aintrebarilor) si
intinerea expertizei contabile Ain timp)! putan emite consieratii Aopinii) lamuritoare
colaterale obiectivelor Aintrebarilor) fixate e parti9
) in caz e neconciliere! partile Ain functie e interes) pot folosi acest tip e expertize
contabile extra*uiciare rept funamentari preliminare in actiunile aresate *ustitiei&
Q 7unamentarea preliminara a actiunilor aresate *ustitiei:
0ractica oveeste ca multe A& & &) actiuni aresate organelor *uiciare sunt si o consecinta a
efectiunilor in sistemul e ocumentare! precum si a lipsei e operativitate in tinerea
evientei& :n asemenea situatie! pentru a nu incarca inutil volumul e cercetare al organelor
*uiciare! in cauzele arbitrale! e exemplu! conucerile agentilor economici trebuie sa aiba
atituinea si raspunerea ca ocumentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale!
corecte! exacte! ca reflecta fiel situatia economica! financiara! gestionara! contractuala etc&
pentru care se areseaza arbitra*ului& Jn mi*loc e asigurare a calitatii! realitatii! exactitatii si
legalitatii Asub aspect formal si e continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il
constituie eci expertiza contabila! ca mi*loc e funamentare a actiunilor arbitrale
*uecatoresti! ispusa e conucerea agentului economic care solicita actiunea arbitrala&
"onsieram acest punct e veere eosebit e pertinent&
Q 7unamentarea preliminara a actiunilor e contestare a actelor e control aministrativ:
:n virtutea legilor in vigoare! agentii economici Apersoane *uriice) si c/iar persoane fizice
sunt supusi unor frecvente controale aministrative! in special e orin fiscal& :n cazul in care
persoana fizica sau *uriica controlata nu6si insuseste concluziile organului e control! are
reptul constitutional la contestatie! rezolvabila in carul proceurilor reglementare& <esigur!
contestatia! pentru a avea sanse e rezolvare si e promovare! trebuie argumentata& O cale
posibila e argumentare este expertiza contabila extra*uiciara comanata e catre contestatar&
$ceste omenii ientificate in care expertiza contabila poate *uca un rol important nu sunt
prezentate in mo ex/austiv! ci oar exemplificate&
51. C*$enta1i &u$ r*&e"a1i ?n situa1ia ?n &are ?n &au)a ?n &are a1i .*st nu$it s% e.e&tua1i
e(erti)a 7u"i&iar% e(ist% !u&r%ri "e e(erti)% e.e&tuate anteri*r.
?n raportul e expertiz, contabil, este obligatorie men.ionarea privin efectuarea sau nu e alte
expertize contabile -n aceea+i cauz,! eoarece ac, s6au mai efectuat expertize contabile ,n aceea+i
cauz,! cu obiective A-ntreb,ri) similare +i/sau corelative! atunci expertul contabil trebuie s,6+i motiveze
concluziile Ar,spunsurile) +i vizavi e concluziile expertizelor contabile anterioare& =ai mult ac,
concluziile expertizelor contabile consecutive sunt iferite +i/sau contraictorii! -n spiritul colegialit,.ii
+i al respectului reciproc! este recomanabil ca exper.ii contabili implica.i s, se -nt4lneasc, pentru a
iscuta concluziile la care au a*uns& $ceasta eoarece expertizarea profesional, a aceluia+i material
ocumentar ar trebui s, conuc, la concluzii relativ similare! eventual oar nuan.ate&
52. E%suri!e "isuse "e *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei ?n situa1ia
re.u)u!ui e.e&tu%rii e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare "e &%tre e(ertu! &*nta+i!.
;arcina efectu,rii expertizei contabile e c,tre exper.ii numi.i este obligatorie! neput4n fi refuzat,
ec4t pentru motive temeinice& <ac, expertul nu se -nf,.i+eaz,! instan.a poate ispune -nlocuirea lui&
#efuzul expertului e a primi lucrarea sau neepunerea -n termenul fixat! ori refuzul e a a l,muririle
cerute se sanc.ioneaz, cu amen, *uiciar,&
5-. P*ate .i re.u)at% e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e 7u"i&iare, E*ti'a1i.
;olicit,rile aresate exper.ilor contabili privin efectuarea e expertize contabile nu pot fi refuzate
ec4t ac, exist, motive temeinice&
>otu+i! expertul contabil! -nainte e a accepta efectuarea unei expertize contabile! trebuie s,6+i
analizeze posibilitatea e a6+i -neplini misiunea! .in4n seama -n special e regulile e inepenen.,!
competen., +i incompatibilitate&
"O=E%>$#::
'515&1& =isiunea privin efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat, pe motive etnice!
religioase! politice sau e alt, natur,& $ceasta! eoarece expertiza contabil, este un act e prob,
+tiin.ific,&
'515&(& "alitatea e expert contabil este incompatibil, cu cea e martor -n aceea+i cauz,! calitatea e
martor av4n -nt4ietate& Expertul contabil se afl, -n incompatibilitate ac, exist, -mpre*ur,ri in care
rezult, c, este interesat sub orice form,! el! so.ulAia) sau vreo ru, apropiat,! -n solu.ionarea cauzei
-ntr6un anumit mo care l6ar etermina pe expertul contabil s, fie subiectiv&
0ot fi asimilate cu S-mpre*ur,ri in care rezult, c, este interesat sub orice form,T! urm,toarele situa.ii
-n care s6ar putea g,si expertul contabil:
:& <ac,! -n calitate e organ e control! colaborator sau consilier al uneia in p,r.ile -n proces! s6a
pronun.at asupra unor aspecte! ori a luat parte la -ntocmirea actelor primare! a evien.elor te/nico6
operative sau la elaborarea situa.iilor financiare care fac obiectul osarului supus *uec,.ii&
::& <ac,! -n calitate e expert contabil! +i6a exprimat o prim, opinie -n aceea+i cauz, supus, *uec,.ii!
eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n sus.inerea primei solu.ii& ?n particular! expertul
contabil care a efectuat o expertiz, extra*uiciar, la cererea unei p,r.i -n proces se afl, -n
incompatibilitate cu calitatea e expert numit in oficiu& <ac, -nepline+te coni.iile e inepenen.,
+i e competen.,! poate accepta calitatea e expert contabil recomanat e parte&
55. Pr*&e"ura a"$inistr%rii r*+ei &u e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar%.
;eiul general al materiei e rept privin aministrarea ovezilor cu e(erti)a contabil, este "oul
e proceur, civil,! $rt& ()16(14& Exist4n un "orp e exper.i contabili! -ncrein.area misiunilor
privin
efectuarea expertizelor contabile *uiciare se poate face numai acestora! respect4nu6se normele e
comportament professional specifice misiunilor privin expertizele contabile&
$#>& ()1
A1) "an pentru lamurirea unor impre*urari e fapt instanta consiera necesar sa cunoasca parerea
unor specialisti! va numi! la cererea partilor ori in oficiu! unul sau trei experti! stabilin prin inc/eiere
punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza&
>ermenul va fi stabilit astfel incat epunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform ispozitiilor art&
()9&
A() "an este necesar! instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut e
specialitate&
A') :n omeniile strict specializate! in care nu exista experti autorizati! in oficiu sau la cererea
oricareia intre parti *uecatorul poate solicita punctul e veere al uneia sau mai multor personalitati
ori specialisti in omeniul respectiv& 0unctul e veere va fi prezentat in camera e consiliu sau in
seinta publica! partile fiin inreptatite sa puna si ele intrebari&
A4) <ispozitiile referitoare la expertiza! cu exceptia celor privin aucerea cu manat! sanctionarea
cu amena si obligarea la plata e espagubiri! sunt aplicabile in mo corespunzator in cazurile
prevazute la alin& ( si '&
A5) 5a efectuarea expertizei in conitiile alin& ( pot participa si experti esemnati e parti! aca prin
lege nu se ispune altfel&
$#>& ()(
A1) <aca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor! ei se vor numi e catre instanta! prin
tragere la sorti! in seinta publica! e pe lista intocmita si comunicata e catre biroul local e
expertiza! cuprinzan persoanele inscrise in evienta celor autorizate! potrivit legii! sa efectueze
expertize *uiciare&
A() :nc/eierea e numire va stabili si plata expertilor&
$#>& ()'
$brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& ()4
A1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si *uecatorii&
A() #ecuzarea trebuie sa fie ceruta in termen e 5 zile e la numirea expertului! aca motivul ei
exista la aceasta ata9 in celelalte cazuri termenul va curge e la ata can s6a ivit motivul e recuzare&
A') #ecuzarile se *ueca in seinta publica! cu citarea partilor si a expertului&
$#>& ()5
A1) <ispozitiile privitoare la citare! aucerea cu manat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt
eopotriva aplicabile expertilor&
A() <aca expertul nu se infatiseaza! instanta poate ispune inlocuirea lui&
A') $brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& ()6
$brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& ()8
<aca expertii pot sa6si ea e inata parerea vor fi ascultati c/iar in seinta! iar parerea lor se va
trece intr6un proces verbal! intocmit potrivit art& 192&
$#>& ()2
A1) <aca pentru expertiza este nevoie e o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat upa
citarea partilor prin carte postala recomanata! cu ovaa e primire! aratan zilele si orele can
incepe si continua lucrarea& <ovaa e primire va fi alaturata lucrarii expertului&
A() 0artile sunt obligate sa ea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii&
$#>& ()9
A1) Expertul numit este ator sa6si epuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte e termenul fixat
pentru *uecata&
A() $brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
A') $brogat e Oronanta e urgenta nr& 1'2/()))&
$#>& (1)
"an sunt mai multi experti cu pareri eosebite lucrarea trebuie sa cuprina parerea motivata a
fiecaruia&
$#>& (11
Expertii sunt atori sa se infatiseze inaintea instantei spre a a lamuriri ori e cate ori li se va cere!
caz in care au reptul la espagubiri! ce se vor stabili prin inc/eiere executorie&
$#>& (1(
A1) <aca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta! poate ispune intregirea expertizei sau o
noua expertiza&
A() Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen upa epunerea lucrarii&
$#>& (1'
A1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult ecat plata statornicita se vor peepsi pentru luare
e mita&
A() 5a cererea expertilor! tinanu6se seama e lucrare! instanta le va putea mari plata cuvenita prin
inc/eiere executorie ata cu citarea partilor&
$#>& (14
<aca expertiza se face e o alta instanta prin elegatie! numirea expertilor si statornicirea platii ce li
se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante&
$#>& ('5 F "oul e 0roceura "ivila
A1) Oricine are interes sa constate e urgenta marturia unei persoane! parerea unui expert! starea
unor lucruri! miscatoare sau nemiscatoare sau sa obaneasca recunoasterea unui inscris! a unui fapt
rept! va putea cere aministrarea acestor ovezi aca este prime*ie ca ele sa ispara sau sa fie greu
e aministrat in viitor&
53. Care este r*&e"ura "e ?ns&riere a e(er1i!*r &*nta+i!i ?n BListe!e &urin)2n" e(er1ii
&*nta+i!i e se&ia!i)%ri:; &are se trans$it Einisteru!ui Husti1iei ?n s&*u! sri7inirii
*r#ane!*r ?n"ret%1ite s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; rese&ti'
nu$irea e(er1i!*r,
1& 7ilialele "orpului! prin gri*a irectorilor executivi ai filialelor! vor -ntocmi anual U5ista exper.ilor
contabili pe specializ,riU -n ou, exemplare&
$cestea se transmit la irec.ia e specialitate in carul aparatului central al "orpului! p4n, la ata e
() februarie a fiec,rui an&
(& 0entru -ntocmirea U5istei exper.ilor contabili pe specializ,riU! se va solicita! e la to.i exper.ii
contabili -nscri+i -n >abloul "orpului in raza filialei care au reptul +i isponibilitatea e a efectua
expertize contabile *uiciare! completarea +i epunerea U7i+ei e op.iuniU potrivit =oelului nr&(
anexat! p4n, la ata e 15 februarie a fiec,rui an&
'& <irectorul executiv al filialei are obliga.ia e a asigura verificarea U7i+elor e op.iuniU prezentate e
c,tre exper.ii contabili -n ceea ce prive+te preg,tirea profesional, +i experien.a acestora -n
specializ,rile pentru care au optat +i a lua sau propune m,suri -n consecin.,! up, caz&
?n U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU prev,zut, la pct&1 in prezenta proceur,! vor fi -nscri+i
numai exper.ii contabili care +i6au exprimat isponibilitatea +i -neplinesc coni.iile e exercitare a
profesiei! -n concoran., cu principiul privin competen.a profesional, +i pruen.a prev,zut e "oul
etic na.ional al profesioni+tilor contabili&
4& U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU va fi actualizat, -n cursul anului -n caz e suspenare sau
interic.ie a reptului e exercitare a profesiei! eces! plecare in .ar,! mutarea omiciliului -n alt
*ue.! ob.inerea calit,.ii e expert contabil +i -nscrierea -n >abloul "orpului e noi membri! retragerea
expertului contabil la solicitarea acestuia! moificarea atelor e ientificarea ale exper.ilor contabili!
+i altele! up, caz&
5& ?ntocmirea U5istei exper.ilor contabili pe specializ,ri U +i a U=oific,ri la lista exper.ilor contabili
pe specializ,riU se prezint, exemplificativ -n anexele la prezenta proceur,&
6& <irec.ia e specialitate in carul $paratului central al "orpului prime+te U5istele exper.ilor
contabili pe specializ,riU e la filialele "orpului! le analizeaz, +i ia sau propune m,suri e rectificare!
up, caz! up, care le prezint, conucerii "orpului -n veerea comunic,rii acestora la =inisterul
@usti.iei +i 5ibert,.ilor "et,.ene+ti 6 <irec.ia ;ervicii "onexe! p4n, la ata e 15 martie a fiec,rui an&
=oific,rile ce intervin -n U5ista exper.ilor contabili pe specializ,riU primite e la filialele "orpului se
comunic,! up, aceea+i proceur, la =inisterul @usti.iei +i 5ibert,.ilor "et,.ene+ti 6 <irec.ia ;ervicii
"onexe! -n termen e 5 zile e la primirea moific,rilor transmise e filiale&
59. Care sunt &a!it%1i!e esen1ia!e e &are tre+uie s% !e ai+% e(er1ii &*nta+i!i; &a!it%1i &are sunt
e'i"en1iate /i e si#!a CECCAR,
%ecesitatea e a asigura ap,rarea onoarei +i inepenentei "orpului +i e a conferi lucr,rilor
membrilor s,i autoritate impune acestor profesioni+ti contabili sa aib, calit,.i esen.iale! cum sunt:
6 +tiin.,! competenta +i con+tiin.a9
6 inepenenta e spirit +i ezinteres material9
6 moralitate! probitate +i emnitate&
;e impune ca fiecare membru al "orpului sa fac, efortul necesar ezvolt,rii acestor calit,.i +i
-neosebi:
a) sa -+i ezvolte necontenit cultura! nu numai profesionala! ar +i cuno+tin.ele e cultura generala!
singurele capabile sa6i -nt,reasc, iscern,m4ntul9
b) sa acore fiec,rei tranzac.ii +i situa.ii examinate toata aten.ia +i timpul necesar pentru a6+i
funamenta o opinie personala! -nainte e a face propuneri9
c) sa -+i exprime opinia f,r, nici o re.inere fata e orin.a! c/iar ascunsa! a celui ce -l consulta +i sa
se pronun.e cu sinceritate! f,r, ocoli+uri! exprim4nu6+i! aca e nevoie! rezervele necesare asupra
valorii ipotezelor +i concluziilor formulate9
) sa nu ea nicioat, ocazia e a se afla -n situa.ia e a nu putea sa -+i exercite libertatea e
g4nire sau e a fi supus -ngr,irii -natoririlor sale9
e) sa consiere ca inepenenta sa trebuie sa -+i g,seasc, manifestarea eplina -n exercitarea
profesiei +i -n prote*area ei! cu respectarea integrala a ispozi.iilor legale +i regulilor stabilite e
"orp&
5<. Care sunt ers*ane!e &are; &*n.*r$ re'e"eri!*r !e#a!e ?n 'i#*are; *t e.e&tua e(erti)e
&*nta+i!e,
Expertizele contabile pot fi efectuate numai e catre persoanele care au obanit calitatea e
expert contabil! in conitiile legii! fiin inscrise! cu viza la zi! in partea activa a >abloului expertilor
contabili! actualizat anual e catre "E""$#
5=. Enu$era1i situa1ii!e "e in&*$ati+i!itate ?n &are se *ate a.!a e(ertu! &*nta+i! nu$it "e
&%tre *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei ?n 'e"erea s*!u1i*n%rii &au)ei
a.!ate sre 7u"e&are.
Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
6 aca este implicat financiar! irect sau inirect in activitatile clientilor sai! cum ar fi: acceptarea unei
forme e salarizare9 obtinerea e participatii la capitalul social 9 area sau luarea e bunuri! servicii
sau bani9 acorarea sau primirea e ga*uri sau cautiuni e la sau pentru clientii sai&
6 Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate e membru al consiliului e aministratie al
executivului acestuia sau calitate e anga*at
6 <esfasoara acte e comert sau slu*be salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale!
care se poate finalize intr6un conflict e interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in
contraictie cu pozitia e inepenenta! integritate si obiectivitate a profesionistului contabil9
6 Este implicat prin relatiile e familiale si sau personale cu clientii sai9
6 $ccepta si primeste e la un singur client onorarii care constituie procenta*e inacceptabil e riicate
pentru veniturile profesionistului contabil! ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca
ma*oritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective
6 $ccepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii
6 Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari! eci inclusiv expertize contabile *uiciare si
extra*uiciare pentru agentii economici! in cazul in care sunt rue sau afini pana la graul al patrulea
inclusiv sau sunt soti ai aministratorilor&
6 <aca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza! calitatea e martor avan intaietate
6 <aca a fost martor sau reprezentantAexpert recomanat e parte) ori aparator al vreuneia in parti
6 <aca exista impre*urari in care rezulta ca este interesat! sub orice forma! expertul! sotul sau vreo
rua apropiata in solutionarea cauzei intr6un anumit mo! care sunt e natura sa6l faca pe expert
subiectiv
6 <aca s6a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul osarului! in calitate e organ e
control! conucere! te/nic e specialitate! ori a luat parte! ca executant! la intocmirea actelor primare! a
evientelor contabile te/nico operative9
6 <aca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi osar! ocazie cu care si6a exprimat opiniile
5>. Re&u)area e(ertu!ui teAni& 7u"i&iar. De.ini1ie; r*&e"ur%.
?n cazul expetizelor contabile *uiciare ac, expertul contabil nu face eclara.ie e ab.inere! el
poate fi recuzat Aart&5) +i 51 in coul e proceur, civil,)&
#ecuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile -nainte e numire! ac, motivul exist, la
aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul merge e la ata la care s6a ivit motivul Aart&()4 in "oul e
proceur, civil,)&
$rt& ()46 c&pr&civ&
A1) Exper.ii se pot recuza pentru acelea+i motive ca +i *uec,torii&
A() #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac, motivul ei exista
la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e recuzare&
A') #ecuz,rile se *uec, -n +ein., public,! cu citarea p,r.ilor +i a expertului&
%orme:
#ecuzarea este reptul pe care -l au p,r.ile implicate -n proces e a cere! -n cazuri eterminate!
expertului sau exper.ilor s, se retrag, e la efectuarea expertizei& Exper.ii pot fi recuza.i pentru
acelea+i motive ca +i *uec,torii&
Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si *uecatorii& #ecuzarile se *ueca in seinta
publica cu citarea partilor si a expertului&Expertul contabil poate fi recuzat :
6 can el! sotul sau! ascenentii ori escenentii lor au vreun interes in *uecarea pricinii sau
can este sot! rua sau afin! pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna in parti9
6 can el este sot! rua sau afin in linie irecta ori in linie colaterala! pana la al patrulea gra
inclusiv cu avocatul sau manatarul unei parti sau aca este casatorit cu fratele ori sora sotului
uneia in aceste persoane9
6 can sotul in viata si neespartit este rua sau afin a uneia in parti pana la al patrulea gra
inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copiii9
6 aca el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu
aceea care se *ueca sau aca au o *uecata la instanta une una in parti este *uecator9
6 aca intre aceleasi persoane si una in parti a fost o *uecata penala in timp e 5 ani inaintea
recuzarii9
6 aca este tutore! curator al uneia in parti9
6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *ueca9
6 aca a primit e la una in parti aruri sau fagauieli e aruri ori altfel e inatoriri9
6 aca este vra*masie intre el! sotul sau una in ruele sale pana la al patrulea gra inclusiv si
una in parti! sotii sau ruele acestora pana la graul al treilea inclusiv&
30. Enu$era1i situa1ii!e ?n &are *ate .i re&u)at e(ertu! &*nta+i! nu$it "e &%tre *r#anu!
?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei ?n 'e"erea s*!u1i*n%rii &au)ei a.!ate sre
7u"e&are.
?n contextul reglementarilor proceuraleAcivile si penale) expertul contabil poate fi recuzat:
6 can el! sotul sau! ascenentii sau escenentii lor au vreun interes in *uecarea pricinii! sau este sot!
rua sau afin pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna intre parti
6 can se afla in vreunul intre cazurile prevazute in art& 1)) in legea e organizare *uecatoreasca
6 can sotul in viata si neespartit este rua sau afin al uneia intre parti pana la al patrulea gra
inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copii
6 aca el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se
*ueca! sau aca au o *uecata la instanta une una in parti se *ueca
6 aca intre aceleasi persoane si una intre parti a fost un caz e *uecata penala timp e cinci ani
inaintea recuzarii
6 aca este tutore! curator sau consilier *uiciar al uneia intre parti
6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *ueca
6 aca a primit e la una intre parti aruri sau fagauieli e aruri sau altfel e inatoriri
6 aca este in vra*masie intre el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv si una intre parti!
sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea gra inclusiv
31. Pre&i)a1i &are este r*&e"ura e &are tre+uie s% * ur$e)e un e(ert &*nta+i! nu$it s%
e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% ?ntrC* &au)% ena!% ; ?n situa1ia ?n &are "u% &e a .*st
&*n'*&at "e *r#anu! "e ur$%rire ena!% ?n 'e"erea e.e&tu%rii unei e(erti)e 7u"i&iare /i a
ri$it a&&etu! a&estuia s% &*nsu!te "*saru! &au)ei a &*nstatat &% una "intre %r1i ?i este
'e&in; iar s*1ii!e !*r se a.!% ?n "u/$%nie.
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se
afl, -ntr6un caz e incompatibilitate! conform Art. 4#: $lte cauze e incompatibilitate lit. $) C e(ist%
"u/$%nie ?ntre e!; s*1u! sau una "intre ru"e!e sa!e 2n% !a #ra"u! a! atru!ea in&!usi' /i una "intre
%r1i; s*1u! sau ru"e!e a&esteia 2na !a #ra"u! a! trei!ea in&!usi'C in Co%ul %e roce%ur& enal&'
0ersoana incompatibila este obligata sa eclare! upa caz! preseintelui instantei! procurorului care
supraveg/eaza cercetarea penala sau procurorului ierar/ic superior! ca se abtine e a participa la
procesul penal! cu aratarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii& <eclaratia e
abtinere se face e inata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului
e incompatibilitate&
32. Pre&i)a1i &are este r*&e"ura e &are tre+uie s% * ur$e)e un e(ert &*nta+i! nu$it s%
e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% ?ntrC* &au)% &i'i!%; &erere "e ae!; ?n situa1ia ?n &are "u%
&e a .*st ?n/tiin1at "esre nu$irea &u ri'irea !a e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e
7u"i&iare /i a &*nsu!tat "*saru! &au)ei a &*nstatat &% a $ai e.e&tuat * e(erti)% &*nta+i!%
7u"i&iar% ?n a&eea/i &au)% !a * instan1% in.eri*ar%.
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se
afl, -ntr6un caz e incompatibilitate "onform "oului e 0roceur, "ivil,! $rt&(8! 0ct& 8& Bac, +i6a
spus p,rerea cu privire la pricina ce se *uecaC! eoarece primeaz, prezum.ia c, ar fi interesat -n
sus.inerea primei solu.ii&
$fl4nu6se -n stare e incompatibilitate expertul contabil este obligat s, eclare! upa caz!
preseintelui instantei! c, se abtine e a participa la procesul civil! cu ar,tarea cazului e
incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -nat, ce
persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate&
3-. Pre&i)a1i &are este r*&e"ura e &are tre+uie s% * ur$e)e un e(ert &*nta+i! nu$it s%
e.e&tue)e * e(erti)% &*nta+i!% ?ntrC* &au)% &i'i!%;; ?n situa1ia ?n &are "u% &e a .*st
?n/tiin1at "esre nu$irea &u ri'irea !a e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e 7u"i&iare /i a
&*nsu!tat "*saru! &au)ei a &*nstatat &% este ?n !iti#iu &u una "intre %r1i; a&easta
"eun2n" !a * instan1% 7u"e&%t*reas&% * &erere "e &Ae$are ?n 7u"e&at% ?n &are e(ertu!
are &a!itatea r*&esua!% "e 2r2t.
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se
afl, -ntr6un caz e incompatibilitate "onform "oului e 0roceur, "ivil,! $rt&(8! 0ct& 5 B aca intre
aceleasi persoane si una in parti a fost o *uecata penala in timp e 5 ani inaintea recuzariiC &
$fl4nu6se -n stare e incompatibilitate expertul contabil este obligat s, eclare! upa caz!
preseintelui instantei! c, se abtine e a participa la procesul civil! cu ar,tarea cazului e
incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e -nat, ce
persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e existenta cazului e incompatibilitate&
35. Care este r*&e"ura "e ur$at entru un e(ert &*nta+i! nu$it s% e.e&tue)e * e(erti)%
&*nta+i!% 7u"i&iar% &are a &*nstatat; "u% &e a &*nsu!tat "*saru! &au)ei; &% se a.!% ?n
in&*$ati+i!itate &u una "intre %r1i,Cui sesi)ea)% a&east% situa1ie; ?n &e ter$en /i su+
&e .*r$%,
Jn expert contabil care a constat up, ce a consultat osarul c, se afl, -n incompatibilitate cu una in
p,r.i are obliga.ia s, eclare pre+eintelui instan.ei e *uecat, sau procurorului care supraveg/eaza
cercetarea penal, sau procurorului ierar/ic superior! c, se ab.ine e la efectuarea expertizei! cu
inicarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul ab.inerii& <eclara.ia e ab.inere se face e
-nat, ce expertul contabil a luat cuno+tin., e existen.a situa.iei e incompatibilitate&
?n cazul -n care expertul contabil incompatibil nu a f,cut eclara.ia e ab.inere e a participa la
efectuarea expertizei! poate fi recuzat -n cursul urm,ririi penale +i al *uec,rii! e oricare intre p,r.i!
e -nat, ce partea a aflat e existen.a cazului e incompatibilitate&
#ecuzarea se formuleaz, oral sau -n scris! cu ar,tarea cazului e incompatibilitate ce constituie
motivul recuz,rii& #ecuzarea trebuie s, fie cerut, -n termen e 5 zile e la numirea expertului! ac,
motivul exist, la aceast, at,9 -n celelalte cazuri termenul va curge e la ata c4n s6a ivit motivul e
recuzare& #ecuz,rile se *uec, -n +ein., public, cu citarea p,r.ilor +i a expertului&
$b.inerea sau recuzarea se solu.ioneaz, e instan.a e *uecat, f,r, participarea expertului care a
eclarat c, se ab.ine sau este recuzat& Examinarea eclara.iei e ab.inere sau a cererii e recuzare se
face e -nat, ! ascult4nu6se procurorul! c4n este prezent -n instan.,! iar ac, se g,se+te necesar! +i
p,r.ile! precum +i expertul care se ab.ine sau a c,rui recuzare se cere& ?nc/eierea prin care s6a amis
sau s6a respins ab.inerea sau recuzarea nu este supus, niciunei c,i e atac
33. Ce se ?n1e!e#e rin Ba+1inerea: unui e(ert &*nta+i! nu$it s% e.e&tue)e * e(erti)%
7u"i&iar% ?ntrC* &au)%,Cine sesi)ea)% a&east% situa1ie; ?n &e ter$en /i su+ &e .*r$%,
$b.inerea ca proceur, const, -n eclara.ia expertului care trebuie f,cut, e -nat, ce constat, c, se
afl, -ntr6un caz e incompatibilitate& ?mpre*ur,rile privin ab.inerea e la efectuarea expertizei
contabile se comunic, pre+eintelui instan.ei &<eclara.ia e ab.inere se face e -nat, ce expertul
contabil a luat cuno+tin., e existen.a situa.iei e incompatibilitate&
?n cazul -n care expertul contabil incompatibil nu a f,cut eclara.ia e ab.inere e a participa la
efectuarea expertizei! poate fi recuzat -n cursul urm,ririi penale +i al *uec,rii! e oricare intre p,r.i!
e -nat, ce partea a aflat e existen.a cazului e incompatibilitate&
$b.inerea sau recuzarea se solu.ioneaz, e instan.a e *uecat, f,r, participarea expertului care a
eclarat c, se ab.ine sau este recuzat& Examinarea eclara.iei e ab.inere sau a cererii e recuzare se
face e -nat, ! ascult4nu6se procurorul! c4n este prezent -n instan.,! iar ac, se g,se+te necesar!
+ip,r.ile! precum +i expertul care se ab.ine sau a c,rui recuzare se cere& ?nc/eierea prin care s6a amis
sau s6a respins ab.inerea sau recuzarea nu este supus, niciunei c,i e atac&
"azurile e abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei *uiciare in procesul penal sunt similare
cu cazurile e recuzare si anume:
6 can el! sotul sau! ascenentii sau escenentii lor au vreun interes in *uecarea pricinii! sau este sot!
rua sau afin pana la al patrulea gra inclusiv cu vreuna intre parti
6 can se afla in vreunul intre cazurile prevazute in art& 1)) in legea e organizare *uecatoreasca
6 can sotul in viata si neespartit este rua sau afin al uneia intre parti pana la al patrulea gra
inclusiv! sau aca! fiin incetat in viata ori espartit! au ramas copii
6 aca el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se
*ueca! sau aca au o *uecata la instanta une una in parti se *ueca
6 aca intre aceleasi persoane si una intre parti a fost un caz e *uecata penala timp e cinci ani
inaintea recuzarii
6 aca este tutore! curator sau consilier *uiciar al uneia intre parti
6 aca si6a spus parerea cu privire la pricina care se *ueca
6 aca a primit e la una intre parti aruri sau fagauieli e aruri sau altfel e inatoriri
6 aca este in vra*masie intre el! sotul sau ruele lor pana la al patrulea gra inclusiv si una intre parti!
sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea gra inclusiv
39. Care este r*&e"ura "e ur$at entru un e(ert &*nta+i! nu$it s% e.e&tue)e * e(erti)%
&*nta+i!% 7u"i&iar% &are a &*nstatat; "u% &e a &*nsu!tat "*saru! &au)ei; &% se a.!% ?n
in&*$ati+i!itate &u una "intre %r1i@este "u/$%nie ?ntre '%ru! s%u /i '%ru! uneia "intre
%r1i4,Cui sesi)ea)% a&east% situa1ie; ?n &e ter$en /i su+ &e .*r$%,
<up, consultarea osarului! expertul contabil numit s, efectueze expertiza contabil, va constata c, se
afl, -ntr6un caz e incompatibilitate! conform Art. 4#: $lte cauze e incompatibilitate lit. $) C e(ist%
"u/$%nie ?ntre e!; s*1u! sau una "intre ru"e!e sa!e 2n% !a #ra"u! a! atru!ea in&!usi' /i una "intre
%r1i; s*1u! sau ru"e!e a&esteia 2na !a #ra"u! a! trei!ea in&!usi'C in Co%ul %e roce%ur& enal&'
0ersoana incompatibila este obligata sa eclare! upa caz! preseintelui instantei! procurorului care
supraveg/eaza cercetarea penala sau procurorului ierar/ic superior! ca se abtine e a participa la
procesul penal! cu aratarea cazului e incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii&
<eclaratia e abtinere se face e inata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta e
existenta cazului e incompatibilitate&
3<. R %sun"erea "is&i!inar% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n "es.%/urarea a&ti'it%1ii r*.esi*na!e.
Exper.ii contabili r,spun isciplinar -n esf,+urarea activit,.ii lor! -n cazul -n care au s,v4r+it una
in faptele Aabateri e la norme! regulament) care atrag sanc.iuni isciplinare&
;anc.iunile isciplinare ce se aplic, exper.ilor contabili A+i contabililor autoriza.i)! -n raport cu
gravitatea abaterilor s,v4r+ite! sunt urm,toarelV:
6 mustrare
6 avertisment scris
6 suspenarea reptului e a exercita profesia e expert contabil Asau e contabil
autorizat) pe o perioa, e timp e la trei luni la un an9
6 interzicerea reptului e a exercita profesia e expert contabil Asau e contabil
autorizat)&
$baterile! -n func.ie e care se aplic, sanc.iunile isciplinare! se stabilesc prin #egulamentul e
organizare +i func.ionare&
3=. Enu$era1i &e! u1in 10 .ate &are &*nstituie a+atere "is&i!inar% /i sunt san&1i*nate "e
C*$isii!e "e "is&i!in%; &*n.*r$ re'e"eri!*r Re#u!a$entu!ui "e *r#ani)are /i
.un&1i*nare a! CECCAR.
;unt abateri isciplinare urm,toarele fapte:
a) comportament necuviincios fa., e membrii "orpului! reprezentan.ii =inisterului Economiei +i
7inan.elor sau fa., e al.i participan.i la reuniunile e lucru ale organelor e conucere +i control ale
"orpului9
b) absen.a nemotivat, e la -ntrunirea aun,rii generale a filialei sau e la "onferin.a na.ional,9
c) nerespectarea ispozi.iilor "oului etic na.ional al profesioni+tilor contabili +i a normelor "orpului
referitoare la publicitate9
) absen.a ne*ustificat, e la ac.iunile e preg,tire +i ezvoltare profesional, reglementate prin
normele emise e "orp9
e) prestarea e servicii profesionale f,r, viza anual, e exercitare a profesiei sau f,r, contract scris
-nc/eiat cu clientul sau pe baza unui contract -n care nu a fost -nscris, calitatea profesional, a celui
care -l -nc/eie: expert contabil sau contabil autorizat9
f) nerespectarea obliga.iei e p,strare a secretului profesional9
g) neeclararea sau eclararea par.ial, a veniturilor! -n scopul sustragerii e la plata cotiza.iei
prev,zute -n prezentul regulament sau a impozitelor9
/) fapta membrului "orpului e a nu epune -n termenele stabilite! la filiala e care apar.ine!
eclara.iile anuale9 pentru persoanele *uriice r,spunerea incumb, pre+eintelui consiliului e
aministra.ie sau aministratorului unic! up, caz9
i) -nc,lcarea ispozi.iilor cu privire la incompatibilit,.i sau conflicte e interese9
*) refuzul e a pune la ispozi.ia organelor e control +i auitorilor e calitate ai "orpului ocumentele
privin activitatea profesional,9
W) neepunerea eclara.iilor sau eclara.iilor neconforme cu realitatea! -n rela.iile cu "orpul sau cu
ter.ii9
l) -nscrierea -n rapoartele e expertiz, contabil, sau -n alte lucr,ri efectuate pentru ter.i e aprecieri la
aresa altor membri ai "orpului! f,r, consim.,m4ntul acestora sau f,r, s, fi fost consulta.i9
m) nerespectarea normelor +i stanarelor profesionale emise e "orp cu ocazia efectu,rii lucr,rilor
pentru ter.i9
n) ne-neplinirea obliga.iilor prev,zute -n #egulamentul privin auitul calit,.ii serviciilor
profesionale9
o) orice alte -nc,lc,ri ale normelor +i /ot,r4rilor luate e organele e conucere ale "orpului&
5a stabilirea +i aplicarea sanc.iunilor isciplinare se va .ine seama e gravitatea -nc,lc,rii +i e
consecin.ele acesteia&
3>. Enu$era1i .ate!e &are se san&1i*nea)% &u inter"i1tia8susen"area "retu!ui "e e(er&itare
a r*.esiei "e e(ert &*nta+i!
Jrm,toarele fapte se sanc.ioneaz, cu suspenarea reptului e exercitare a profesiei e expert contabil
6 %eplata cotiza.iei profesionale sau/+i a celorlalte obliga.ii b,ne+ti! la termenele stabilite e
#egulament! -n cursul unui an calenaristic&
Jrmatoarele fapte se sanctioneaza cu interictia reptului e exercitare a profesiei e expert contabil:
6 "onamnarea efinitiv, pentru s,v4r+irea unei fapte penale care! potrivit legii! interzice
reptul e gestiune +i e aministrare a societ,.ilor comerciale9
6 ?nc,lcarea! cu inten.ie! prin ac.iune sau omisiune! a normelor e lucru privin exercitarea
profesiei! ac, fapta a avut ca urmare proucerea unui pre*uiciu moral sau material9
6 0racticarea profesiei e expert contabil sau contabil autorizat f,r, viza anual, pentru
exercitarea profesiei&
90. Pre&i)ati si e(!i&ati in.ra&tiuni!e "e natura ena!a in &*nte(tu! e.e&tuarii e(erti)e!*r
&*nta+i!e
"oroborat cu reglementarile proceuraleAcoul e proceura civila si penala)! expertii contabili! in
contextul efectuarii unor expertize contabile! pot intra sub incienta unor infractiuni! in cazul realizarii
elementelor constitutive ale acestora! cum ar fi:
5uarea e mita: fapta expertului contabil care! irect sau inirect ! pretine ori primeste bani sau alte
foloase necuvenite! ori accepta promisiunea unor astfel e foloase! sau nu o respinge! in scopul e a
ineplini ori a intarzia ineplinirea unui act privitor la inatoririle sale e serviciu sau in scopul e a
face un act contrar acestor inatoriri& :nfractiunea e luare e mita se peepseste cu inc/isoare e la '
la 1( luni si interzicerea unor repturi
=arturie mincinoasa: reprezentan fapta martoruluiAcazul e fata a expertului contabil)care! intr6o
cauza penala civila! isciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori! face afirmatii
mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la impre*urarile esentiale asupra carora a fost intrebat
=arturia mincinoasa se peepseste cu inc/isoare e la 1 la 5 ani
7avorizarea infractorului : reprezentan a*utorul at unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau
in timpul savarsirii infractiunii! pentru a ingreuna sau zaarnici urmarirea penala! *uecata sau
executarea peepsei! ori pentru a asigura infractorului folosul sau prousul infractiunii&7avorizarea
infractorului se peepseste cu inc/isoare e la ' luni la 8 ani&0eeapsa aplicata favorizatorului nu
poate fi mai mare ecat peeapsa prevazut e lege pentru autor&
Expertul contabil poate raspune penal si pentru alte infractiuni aca sunt intrunite elementele
constitutive ale respectivelor infractiuni
91. Pre&i)ati &are sunt in.ra&tiuni!e "e natura &i'i!a in &*nte(tu! e.e&tuarii e(erti)e!*r
&*nta+i!e
#aspunerea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art& 992 in "oul "ivil! potrivit
caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia pre*uiciu obliga pe acela in a carui greseala s6a
ocazionat a6l repara& 5iteratura *uriica consacra principii e raspunere civila foarte largi si
cuprinzatoare! astfel incat orice activitate pre*uiciabila este susceptibila sa intre sub incienta lor& :n
acest fel! in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru anga*area raspunerii
*uriice! se apeleaza la aceste texte in "oul "ivil&
Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunerea civila privin activitatea esfasurata prin
inc/eierea unei polite e asigurare e risc profesional& 0otrivit acestei polite! asiguratorul acopera! in
limita sumei asigurate! espagubirile pe care asiguratul este obligat prin /otarare *uecatoreasca
pronuntata e o instanta civila sa le plateasca unei terte parti! pentru un pre*uiciu e natura materiala
sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite e catre profesionistul contabil in exercitarea
misiunii sale&
92. O+!i#atii!e e(ertu!ui &*nta+i! &u ri'ire !a e.e&tuarea unei e(erti)e &*nta+i!e 7u"i&iare
in &au)a ena!%.
:n osarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii:
6 sa fie prezent in fata organului e cercetare sau e *uecata cu ocazia numirii saleAart& 1() "pp)
6 sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspuna
6 sa se abtina e la efectuarea expertizei contabile *uiciare in osarul respectiv ! aca se afla in una
in situatiile e incompatibilitate sau e recuzare
6 sa ceara completarea osarului cauzei numai cu acorul organului e cercetare sau e *uecata
6 sa aplice principiul e impartialitate in efectuarea expertizei contabile
6 sa execute personal! cu competenta si la termen manatul increintat e organul e urmarire penala
sau instanta e *uecata
6 sa ia legatura cu partile in osar numai cu incuviintarea organului e cercetare/e *uecata
6 sa epuna raportul e expertiza contabila *uiciara la termenul stipulat in Oronanta e numire
6 sa efectueze suplimentul e expertiza contabila aca i se cere&
9-. Dreturi!e e(ertu!ui &*nta+i! &u ri'ire !a a&ti'itatea "e e(erti)% 7u"i&iar%; ?n &au)e
ena!e; &*n.*r$ re'e"eri!*r !e#a!e.
Expertul contabil numit intr6o cauza penala are urmatoarele repturi:
6 sa ia cunostinta e materialul osarului necesar pentru efectuarea expertizei
contabile *uiciare numai cu incuviintarea organului e cercetare sau e *uecata
6 sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara moificarea sau completarea lor
6 sa primeasca! in conitiile si cu acorul organelor e cercetare/e *uecata lamuriri si explicatii e la
parti
6 sa participe la efectuarea expertizei contabile *uiciare in calitate e expert recomanat e catre una
in parti
6 sa solicite organului e cercetare sau instantei e *uecata sa ispuna in sarcina partilor plata
onorariului pentru munca epusa&
95. R %sun"erea &*ntra'en1i*na!% sau a"$inistrati'% a e(ertu!ui &*nta+i! ?n "es.%/urarea
a&ti'it%1ii r*.esi*na!e.
Exper.ii contabili +i contabilii autoriza.i r,spun! -n exercitarea profesiei! isciplinar! aministrativ!
civil! penal! up, caz! potrivit legii&
0entru stabilirea r,spunerii aministrative sau contraven.ionale trebuie avute -n veere urm,toarele:
6 fapta s, fie s,v4r+it, cu vinov,.ie9
6 fapta s, fie prev,zut, e lege sau alt act normativ ca fiin contraven.ie +i se
sanc.ioneaz, c/iar ac, este s,v4r+it, f,r, inten.ie&
93. E(ertu! re&*$an"at "e arte.
>rebuie re.inut +i aspectul privitor la repturile p,r.ilor -n efectuarea acestei expertize! a+a cum reiese
in preveerea art&112 alin&' "o proceur, penal,! potrivit c,reia Bfiecare intre p,r.i are reptul s,
cear, ca un expert recomanat s, participe la efectuarea expertizeiC! preveere care ofer, mai multe
garan.ii pentru p,r.i& $ceast, preveere se completeaz, cu isp&art&1() "o proceur, penal,! potrivit
c,reia : Bp,r.ile mai sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea li a c4te unui expert recomanat
e fiecare in ele! care s, participe la efectuarea expertizei&C
0otrivit art&112!al&( +i ' in "oul e proceur, penal, ! expertul contabil este numit e c,tre organul
e urm,rire penal, sau e c,tre instan.a e *uecat, ! fiecare intre p,r.i av4n reptul s, cear, ca un
expert contabil recomanat e ea s, participe la efectuarea expertizei contabile& ?n osarele penale !
prezen.a expertului contabil ! cu ocazia numirii sale ! este obligatorie&
99. Cu$ &re"e1i &% tre+uie s% r*&e"e)e un e(ert &*nta+i! &are este s*!i&itat "e un &!ient s%
?n!*&uias&% un a!t !i+erCr*.esi*nist &*nta+i! &are ?/i "es.%/*ar% $isiunea &*n.*r$ unui
&*ntra&t ?n&Aeiat ?n a&*r" &u re'e"eri!e !e#a!e,
?n cazul -n care un liber6profesionist contabil este solicitat e un client s, -nlocuiasc, un alt liber6
profesionist contabil -n exerci.iu! acesta nu trebuie s, accepte aceast, misiune ec4t -n coni.iile -n
care:
6 a ob.inut in partea clientului autorizarea e a contacta colegul preecesor +i a ob.inut
e la caesta informa.iile necesare privin activit,.ile clientului9
6 s6a asigurat c, -nlocuirea nu este motivat, e consierente rezult4n in orin.a
clientului e a elua efectele unei respect,ri stricte a -natoririlor profesionale! cum ar
fi insisten.ele preecesorului e a auce la lumin, aev,rul! e a respecta +i cere
respectarea legilor +i reglement,rilor -n activit,.ile respective9
6 a ob.inut *ustificarea Aovaa) pl,.ii onorariilor atorate colegului preecesor! c4n
acestea rezult, clar intr6un contract +i .in4n seama e faptul c, executarea efectiv,
+i corect, a lucr,rilor nu este contestat, e client9
6 se ab.ine e la orice critic, e orin personal cu privire la colegul s,u preecesor9
6 asigur, p,strarea secretului informa.iilor primite in partea colegului preecesor&
5iber6profesioni+tii contabili care se g,sesc -n situa.ia imposibilit,.ii execut,rii lucr,rilor contractate
in cauza neprimirii atelor +i a informa.iilor necesare conform preveerilor contractului sau in cauza
lipsei e cooperare cu clientul sunt -n rept s, rezilieze! motivat! contractul cu acest client&
9<. Care este r*&e"ura "e ?nt*&$ire /i se$nare a ra*rtu!ui "e e(erti)% 7u"i&iar% ?ntrC*
&au)% ena!% ?n &are sunt nu$i1i; "e *r#anu! "e &er&etare ena!% sau "e instan1%; $ai
$u!1i e(er1i,
<ac, -n efectuarea expertizei sunt angrena.i mai mul.i exper.i A(6') +i ace+tia au un punct e veere
iferit au obligativitatea -ntocmirii ac, e cazul fiecare a unui raport e expertiz, cu respectarea
tuturor coni.iilor e form, +i fon impuse
"4n au fost numi.i mai mul.i exper.i contabili se -ntocme+te un singur raport e expertiz, contabil,&
<ac, sunt eosebiri e p,reri -ntre exper.i! opiniile separate trebuie consemnate -n cuprinsul raportului
e expertiz, contabil, sau -ntr6o anexa a acestuia Aart&1(( in "oul e proceur, penal,9 norma
profesional, nr&'5'1)&
<ac, raportul e expertiz, contabil, este -ntocmit e mai mul.i exper.i care au opinii iferite! -ntr6un
paragraf al "apitolului :: <E;7NLJ#$#E$ EO0E#>:PE: "O%>$D:5E fiecare expert contabil
trebuie s,6+i motiveze etaliat +i ocumentat opinia pe care o sus.ine& <e regul,! -n expertizele
*uiciare trebuie motivat, separat opinia expertului recomanat e parte -n raport cu opinia expertului
numit in oficiu&
9=. E(ertu! &*nta+i! nu$it "e *r#anu! "e &er&etare ena!% sau "e instan1% *ate &*n'*&a sau
*ate !ua !e#%tura &u %r1i!e. Care este r*&e"ura "e ur$at ?n a&east% situa1ie,
?n procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii numai cu -ncuviin.area +i -n
coni.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e *uecat,& ?n toate cazurile!
informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu p,r.ile implicate -n actul
*usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
Expertul contabil numit in oficiu sau la cererea unei p,r.i -ntr6o cauz, *usti.iar, trebuie s, se ab.in, e
la contactarea p,r.ilor implicate -n actul *usti.iar! -n afara proceurilor prev,zute e lege& $stfel! -n
cazul proceselor civile! ac, este nevoie e o lucrare la fa.a locului! aceasta nu poate fi f,cut, ec4t
up, citarea p,r.ilor cu confirmare e primire! ar,t4nu6li6se zilele +i orele c4n -ncep +i se continu,
lucr,rile expertizei contabile& ?n procesele penale expertul contabil poate lua leg,tura cu inculpa.ii
numai cu -ncuviin.area +i -n coni.iile stabilite e organul e urm,rire penal, sau e instan.a e
*uecat,& ?n toate cazurile! informa.iile +i explica.iile primite e expertul contabil -n contactele sale cu
p,r.ile implicate -n actul *usti.iar trebuie s, r,m4n, confien.iale&
9>. Cine si in &e &*n"itii "isune e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare, Cine nu$este
e(ertu! &*nta+i! si &e e!e$ente tre+uie sa &urin"a in&Aeierea "e se"inta8*r"*nanta rin
&are se "isune e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e,
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e lege pentru
aministrarea probei cu expertiza&
%umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i recomana.i e p,r.ile -n proces! se
poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun, aministrarea probei cu expertiza contabil,&
:nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot
numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin ?nc/eierea e +ein.,! care
trebuie s, cuprin,:
:& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9
::& Obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s, r,spun,&
Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se
solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e asupra -ncar,rilor legale a
faptelor supuse *uec,.ii9
:::& >ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c, raportul
e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e termenul e
*uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *uiciare este
consierat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin inaecvat Aprea scurt)! ei sunt
-nrept,.i.i s, solicite instan.ei un termen aecvat ! minim necesar! pentru efectuarea unei expertize
contabile *uiciare e calitate9
:K& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac,
expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *uiciare consier,
onorariul stabilit e instan., neremu6neratoriu! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor contabili
numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :K! ei sunt -nrept,.i.i s, refuze efectuarea expertizei contabile
*uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al expertului sau exper.ilor contabili
numi.i&
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu preveerile
"oului e proceur, penal,! art& 11661(8& ?n astfel e cauze! organul e urm,rire penal, sau instan.a
e *uecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un termen la care sunt c/emate
p,r.ile! precum +i expertul contabil! auc4nu6li6se la cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun,
expertul contabil +i preciz4nu6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere
moificarea sau completarea lor& >otoat,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i
a c4te unui expert recomanat e fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei&
0roceural! ispunerea expertizei contabile *uiciare -n cauze penale se face prin Oronan., emis, e
organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i ?nc/eierea e +ein., pentru
numirea exper.ilor contabili -n cauze civile& A"omentariul la '5(1&( este +i r,m4ne pertinent)&
"4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale
speciale! exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se
conformeze reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile *uiciare
+i numirea exper.ilor contabili&
<0. C*n'*&area %r1i!*r in &au)e &i'i!e.
<e regula! organele care ispun lucrarile e expertiza in cauze civile si penale! precizeaza
expertului esemnat Anumit) prin numire Ainc/eiere e seinta/oronanata) aca este necesara
proceura e convocare Acitare) a partilor! temeiul legal e citare Aart& in couri: proceura
civila si proceura penala)&
<ocumentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile
ispuse in osarele penale! esigur! fara proceura citarii partilor! care! in caz e retinere
preventiva a inculpatilor! nici nu este posibila&
;i in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! sunt necesare frecvent lucrari la
fata locului! respectiv ocumentari in ar/ivele contabile ale partilor implicate in procesul penal&
>ransferarea acestor ar/ive la seiul organelor *uiciare este costisitoare! iar uneori inoperanta!
prelungin ne*ustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile& =ai facila este
eplasarea expertului contabil sau la locul une se afla ocumentele contabile care trebuie
expertizate& <esigur! acest lucru se poate face cu aprobarea organelor *uiciare care
aministreaza procesul penal! ar e Blege ferenaC pleam pentru simplificarea proceurilor&
:n practica *uiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza
colaborarea! in special cu expertul contabil numit in oficiu! obstructionanu6l in misiunea sa&
:n astfel e situatii! singura solutie a expertului contabil este e a solicita organului *uiciar
sa oblige partile sa epuna la osarul propriu F zis al cauzei toate ocumentele pe care le
consiera necesare pentru a fi expertizate&
<1. C*n'*&area %r1i!*r in &au)e ena!e
<e regula! organele care ispun lucrarile e expertiza in cauze civile si penale! precizeaza
expertului esemnat Anumit) prin numire Ainc/eiere e seinta/oronanata) aca este necesara
proceura e convocare Acitare) a partilor! temeiul legal e citare Aart& in couri: proceura
civila si proceura penala)&
5a art& ()2 in "oul e proceura civila este stipulat: Baca pentru expertiza este nevoie e
o lucrare la fata locului! ea nu poate fi facuta ecat upa citarea partilor prin carte postala
recomanata! cu ovaa e primire! aratan zilele si orele can incepe si continua lucrarea&
<ovaa e primire va fi alaturata lucrarii expertului& 0artile sunt obligate sa ea lamuriri in
legatura cu obiectul lucrarii&
<ocumentarea la fata locului ar trebui acceptata explicit si in cazul expertizelor contabile
ispuse in osarele penale! esigur! fara proceura citarii partilor! care! in caz e retinere
preventiva a inculpatilor! nici nu este posibila&
;i in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! sunt necesare frecvent lucrari la
fata locului! respectiv ocumentari in ar/ivele contabile ale partilor implicate in procesul penal&
>ransferarea acestor ar/ive la seiul organelor *uiciare este costisitoare! iar uneori inoperanta!
prelungin ne*ustificat timpul necesar elaborarii expertizelor contabile& =ai facila este
eplasarea expertului contabil sau la locul une se afla ocumentele contabile care trebuie
expertizate& <esigur! acest lucru se poate face cu aprobarea organelor *uiciare care
aministreaza procesul penal! ar e Blege ferenaC pleam pentru simplificarea proceurilor&
:n practica *uiciara curenta se intalnesc si cazuri in care partile implicate in proces refuza
colaborarea! in special cu expertul contabil numit in oficiu! obstructionanu6l in misiunea sa&
:n astfel e situatii! singura solutie a expertului contabil este e a solicita organului *uiciar
sa oblige partile sa epuna la osarul propriu F zis al cauzei toate ocumentele pe care le
consiera necesare pentru a fi expertizate&
<2. Deta!ia1i r*&e"ura "eunerii ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar%.
#aportul e expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila e fila! inclusiv anexele& #aportul e
expertiza contabila se epune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual&
#aportul e expertiza contabila nu se semneaza e catre nici una in partile interesate in efectuarea
exeprtizei contabile&
<e regula! raportul e expertiza contabila se intocmeste in oua exemplare originale9 unul pentru
organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la
expertul contabil care a efectuat expertiza contabila&%umarul e exemplare originale poate fi mai mare
aca beneficiarul acestuia solicita acest lucru&
#aportul e expertiza contabila *uiciara se epune la organele care au ispus6o cu cel putin 5 zile
inainte e ata stabilita pentru *uecata& #aportul epus la instantele e *uecata trebuie sa aiba viza e
verificare a filialei "E""$#&
<-. Deta!ia1i r*&e"ura "eunerii e(erti)ei &*nta+i!e e(tra7u"i&iare.
#aportul e expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila e fila! inclusiv anexele& #aportul e
expertiza contabila se epune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual&
#aportul e expertiza contabila nu se semneaza e catre nici una in partile interesate in efectuarea
exeprtizei contabile&
<e regula! raportul e expertiza contabila se intocmeste in oua exemplare originale9 unul pentru
organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la
expertul contabil care a efectuat expertiza contabila&%umarul e exemplare originale poate fi mai mare
aca beneficiarul acestuia solicita acest lucru&
#aportul e expertiza contabila extra*uiciara se prea clientului care a solicitat6o la locul si la
termenul prevazut in contract&
<5. Criterii "e sta+i!ire a *n*rarii!*r.
Onorariile se calculeaz, -n func.ie e tarifele orare sau zilnice -n vigoare! pentru fiecare participant
la misiune! la nivelul fiec,rei firme! fiec,rui profesionist&
Jn profesionist contabil nu trebuie s, propun, servicii profesionale pentru onorarii subestimate&
"4n se propune un onorariu unui client! profesionistul contabil trebuie s, se asigure c, nu este
sacrificat, calitatea sa +i c, se respect, normele organismului interna.ional cu privire la calitate&
"/eltuielile +i iversele ramburs,ri F eplas,ri e exemplu F se -nregistreaz, istinct& 0erceperea e
comisioane sau plata e c,tre un profesionist contabil ca liber profesionist! este strict interzis,&
"riteriile e care se .ine seama -n stabilirea onorariilor sunt:
a& competen.a +i cuno+tin.ele necasare serviciului prestat9
b& nivelul e formare! instruire +i experien., a persoanei participante la misiune9
c& timpul afectat Aore! zile)9
& riscurile +i graul e responsabilitate a misiunii
<3. Care este re#!e$entarea r*.esi*na!% "e sta+i!ire a *n*rarii!*r e(er1i!*r &*nta+i!i entru
a&ti'itatea "es.%/urat%,
#egulament in 1(/)1/())9 0ublicat in =onitorul Oficial! 0artea : nr& 28 in 1'/)(/())9 privin
stabilirea criteriilor si moalitatilor pentru eterminarea onorariilor! inemnizatiilor si compensatiilor
cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati! precum si societatilor e profil! membri ai
"orpului Expertilor "ontabili si "ontabililor $utorizati in #omania
<9. E*"a!itati si r*&e"uri ri'in" !ata e(erti!*r 7u"i&iari
Oata cu numirea expertului contabil prin inc/eiere e seinta! se stabileste un onorariu provizoriu!
care se epune e catre partea in osar in sarcina careia a ispus instanta e *uecata&$cest onorariu
provizoriu se plateste in contul Diroului 5ocal e Expertize e pe langa >ribunalul @uetean&
<upa finalizarea raportului e expertiza contabila! expertul contabil numit epune la instanta e
*uecata o nota e funamentare a onorariului! prin care se stabileste suma totala e plata in sarcina
partilor& <e regula! funamentarea onorariului se face in functie e timpul e munca alocat! e
complexitatea lucrarilor si e alte c/eltuieli accesorii ocazionate e transportul in alte localitati!
cazare! c/eltuieli e eitare! etc&:nstanta e *uecata ispune plata iferentei e onorariu! punanu6i in
veere expertului contabil sa epuna lucrarea la primul termen&
<upa epunerea raportului e expertiza contabila ! functionarul e la biroul local transfera sumele
incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea& $ceasta
moalitate e econtare a onorariilor pentru expertii *uiciari este reglementata e OG (/()))! iarr
funamentarea onorariilor se face e regula printr6un tarif pe ora&
<e asemenea expertii contabili trebuie sa faca funamentarea onorariilor si in functie e
recomanarile cuprinse in >arifele orientative publicate e catre "E""$#&
<<. P*ate .i anu!at un ra*rt "e e(erti)% 7u"i&iar%,Dar unu! "e e(erti)% e(tra7u"i&iar%,
C*$enta1i.
"alitatea necorespunz,toare a lucr,rilor e expertiz, contabil, *uiciar, se sanc.ioneaz, prin anulare
e c,tre organele care au ispus6o! evit4nu6se astfel consecin.e e natura *urispruen.ei &
"alitatea expertizelor contabile *uiciare este apreciat, e c,tre Organul e cercetare abilitat! acesta
fiin sigurul -n m,sur, s, sanc.ioneze neconformitatea! prin anularea lucr,rii e expertiz, contabil, +i
ispunerea alteia&
<=. Nu$irea e(er1i!*r &*nta+i!i ?n 'e"erea e.e&tu%rii e(erti)e!*r 7u"i&iare ?n &au)e &i'i!e.
Cine "isune nu$irea e(ertu!ui &*nta+i!,Care este a&tu! r*&e"ura! rin &are se "isune
e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; &are este r*&e"ura "e trans$itere &%tre e(ert
a in.*r$a1iei ri'in" nu$irea ?n &au)a rese&ti'%; &are sunt &e!e!a!te
e!e$ente8"ate8in.*r$a1ii &u ri'ire !a e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; sta+i!ite
*"at% &u nu$irea e(ertu!ui ?n &au)%,
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e lege pentru
aministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i
recomana.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun,
aministrarea probei cu expertiza contabil,&
:nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot
numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin ?nc/eierea e +ein.,! care
trebuie s, cuprin,:
:& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9
::& Obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s, r,spun,&
Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se
solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e asupra -ncar,rilor legale a
faptelor supuse *uec,.ii9
:::& >ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c, raportul
e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e termenul e
*uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *uiciare este
consierat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin inaecvat Aprea scurt)! ei sunt
-nrept,.i.i s, solicite instan.ei un termen aecvat ! minim necesar! pentru efectuarea unei expertize
contabile *uiciare e calitate9
:K& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac,
expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *uiciare consier,
onorariul stabilit e instan., neremu6neratoriu! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor contabili
numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :K! ei sunt -nrept,.i.i s, refuze efectuarea expertizei contabile
*uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al expertului sau exper.ilor contabili
numi.i&
"4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale speciale!
exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se conformeze
reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile *uiciare +i numirea
exper.ilor contabili&
<>. Nu$irea e(er1i!*r &*nta+i!i ?n 'e"erea e.e&tu%rii e(erti)e!*r 7u"i&iare ?n &au)e ena!e.
Cine "isune nu$irea e(ertu!ui &*nta+i!,Care este a&tu! r*&e"ura! rin &are se "isune
e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; &are este r*&e"ura "e trans$itere &%tre e(ert
a in.*r$a1iei ri'in" nu$irea ?n &au)a rese&ti'%; &are sunt &e!e!a!te
e!e$ente8"ate8in.*r$a1ii &u ri'ire !a e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare; sta+i!ite
*"at% &u nu$irea e(ertu!ui ?n &au)%,
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse numai e c,tre organele -nrept,.ite e lege pentru
aministrarea probei cu expertiza& %umirea expertului sau exper.ilor contabili! at4t in oficiu c4t +i
recomana.i e p,r.ile -n proces! se poate face numai e c,tre organul -n rept s, ispun,
aministrarea probei cu expertiza contabil,&
Expertizele contabile *uiciare pot fi ispuse +i -n cauze penale! -n conformitate cu preveerile
"oului e proceur, penal,! art& 11661(8& ?n astfel e cauze! organul e urm,rire penal, sau instan.a
e *uecat, care a ispus efectuarea unei expertize contabile fixeaz, un termen la care sunt c/emate
p,r.ile! precum +i expertul contabil! auc4nu6li6se la cuno+tin., -ntreb,rile la care trebuie s, r,spun,
expertul contabil +i preciz4nu6li6se c, au reptul s, fac, observa.ii cu privire la -ntreb,ri +i c, pot cere
moificarea sau completarea lor& >otoat,! p,r.ile sunt -ncuno+tin.ate c, au reptul s, cear, numirea +i
a c4te unui expert recomanat e fiecare intre ele! care s, participe la efectuarea expertizei&
0roceural! ispunerea expertizei contabile *uiciare -n cauze penale se face prin Oronan., emis, e
organul e urm,rire penal,! care trebuie s, con.in, acelea+i elemente ca +i ?nc/eierea e +ein., pentru
numirea exper.ilor contabili -n cauze civile&
:& %umele expertului sau exper.ilor contabili numi.i in oficiu sau la cererea p,r.ilor -n proces9
::& Obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul sau exper.ii contabili numi.i trebuie s, r,spun,&
Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r, ec/ivoc +i f,r, a se
solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i s, se pronun.e asupra -ncar,rilor legale a
faptelor supuse *uec,.ii9
:::& >ermenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c, raportul
e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu 5 zile -nainte e termenul e
*uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile *uiciare este
consierat e c,tre expertul sau exper.ii contabili numi.i ca fiin inaecvat Aprea scurt)! ei sunt
-nrept,.i.i s, solicite instan.ei un termen aecvat ! minim necesar! pentru efectuarea unei expertize
contabile *uiciare e calitate9
:K& 0lata expertului contabil sau exper.ilor contabili numi.i! care trebuie s, fie remuneratorie& <ac,
expertul sau exper.ii contabili numi.i pentru efectuarea expertizei contabile *uiciare consier,
onorariul stabilit e instan., neremu6neratoriu! ei sunt -nrept,.i.i s, solicite instan.ei m,rirea acestuia&
?n cazul lipsei e solicituine a instan.ei cu privire la cererile expertului sau exper.ilor contabili
numi.i! referitoare la subpct& :! ::! :::! :K! ei sunt -nrept,.i.i s, refuze efectuarea expertizei contabile
*uiciare& $cest refuz este o problem, e ra.ionament profesional al expertului sau exper.ilor contabili
numi.i&
"4n efectuarea expertizelor contabile *uiciare este supus, altor reglement,ri proceurale speciale!
exper.ii contabili numi.i in oficiu sau recomana.i e p,r.ile -n proces! trebuie s, se conformeze
reglement,rilor proceurale respective privin ispunerea expertizelor contabile *uiciare +i numirea
exper.ilor contabili&
=0. Care sunt e!e$ente!e $en1i*nate "e instan1% ?n ?n&Aeierea "e /e"in1% a unei &au)e &i'i!e
&u ri'ire !a nu$irea unui e(ert &*nta+i! ?n 'e"erea e.e&tu%rii unei e(erti)e 7u"i&iare,
:nstan.ele e rept civil! atunci c4n consier, necesar s, cunoasc, p,rerea unor exper.i contabili! pot
numi! la cererea p,r.ilor sau in oficiu! unul sau trei exper.i contabili prin ?nc/eiere e +ein.,! care
trebuie s, cuprin,:
1& numele expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i) in oficiu sau la cererea p,r.ilor
-n proces9
(& obiectivele A-ntreb,rile! punctele) la care expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i)
trebuie s, r,spun,& Obiectivele expertizei contabile trebuie s, fie formulate e instan., concis! f,r,
ec/ivoc +i f,r, a se solicita expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i) s, se pronun.e asupra
-ncar,rilor legale ale faptelor supuse *uec,.ii9
'& termenul -n care trebuie s, se efectueze expertiza contabil,! .in4nu6se seama e faptul c,
raportul e expertiz, contabil, trebuie epus la instan.a care a ispus6o cu cinci zile -nainte e
termenul e *uecat,& <ac, termenul ini.ial fixat e instan., pentru epunerea expertizei contabile
*uiciare este consierat e c,tre expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) ca fiin inaecvat
Aprea scurt)! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite instan.ei un termen aecvat! minim necesar
pentru efectuarea unei
expertize contabile *uiciare e calitate9
4& plata expertului contabil sau exper.ilor contabili numitA.i)! care trebuie s, fie remuneratorie&
<ac, expertul contabil sau exper.ii contabili numitA.i) pentru efectuarea expertizei contabile *uiciare
consier, onorariul stabilit e instan., neremuneratoriu! el Aei) este Asunt) -nrept,.itA.i) s, solicite
instan.ei m,rirea acestuia&
=1. E.e&tuarea unei n*i e(erti)e /i su!i$entu! !a e(erti)% @&ine "isune &easta; ?n &e
situa1ie se "isune; "returi!e /i *+!i#a1ii!e e(ertu!ui ?n situa1ia $en1i*nat%4.
Art% 212& c%pr%ci'%
(1) )ac instan"a nu este lmurit prin e#perti*a fcut+ poate dispune ,ntregirea e#perti*ei sau
o nou e#perti*%
(2) E#perti*a contrarie 'a tre$ui cerut moti'at la primul termen dup depunerea lucrrii%
Norme-
;uplimentul e expertiz, se efectueaz,! la cererea organului care a ispus expertiza! e regul, e
acela+i expert care a participat la lucr,rile expertizei propriu Fzise! ar pentru efectuarea acestui
supliment instan.a competent, poate esemna un alt expert&
:nstan.a poate s, ispun, efectuarea unui supliment e expertiz, care urm,re+te obiective
suplimentare sau atunci c4n expertul a omis s, r,spun,! a at r,spunsuri incomplete sau ac,
up, efectuarea expertizei au ap,rut -mpre*ur,ri care pot etermina moificarea opiniei ini.iale a
expertului&
O alt, expertiz, poate fi -ncuviin.at, e instan.,! la cererea motivat, a p,r.ii nemul.umite sau in
oficiu! +i se efectueaz, e un alt expert ec4t cel care a -ntocmit raportul e expertiz, ini.ial& ?n
cazul expertizei contrare se numesc! e regul,! trei exper.i&
Codul de procedura penala-
Art% 124%
"an organul e urmarire penala sau instanta e *uecata constata! la cerere sau in oficiu! ca
expertiza nu este completa! ispune efectuarea unui supliment e expertiza fie e catre acelasi
expert! fie e catre altul&
<e asemenea! can se socoteste necesar! se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se
ispune c/emarea lui spre a a explicatii verbale asupra raportului e expertiza& :n acest caz!
ascultarea expertului se face potrivit ispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor&
5amuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului meico6legal! laboratorului e expertiza
criminalistica ori institutului e specialitate care a efectuat expertiza&
"oul e proceura penala:
Art% 12.%
<aca organul e urmarire penala sau instanta e *uecata are inoieli cu privire la exactitatea
concluziilor raportului e expertiza! ispune efectuarea unei noi expertize&
Kalorificarea expertizei contabile -n activitatea *uiciar, presupune -nsu+irea concluziilor
acesteia e c,tre organul beneficiar& Este posibil! uneori! ca up, examinarea lucr,rii e c,tre
organul care a ispus efectuarea expertizei contabile! s, se a*ung, la concluzia c, aceste nu este
corespunz,tor& ?n astfel e situa.ii! in oficiu sau la cererea oric,reia intre p,r.ile implicate!
organul abilitat poate ispune m,suri e refacere sau e completare a expertizei contabile&
7ormele e completare a expertizei contabile sunt:
a& Explica.ii verbale sau eslu+iri orale pe care expertul contabil le prezint, organului care a ispus
efectuarea expertizei! la solicitarea acestuia& $cestea constituie -n fapt o auiere a expertului
contabil -n calitatea sa e specialist! cu privire la constat,rile +i concluziile exprimate -n lucrarea al
c,rui autor este&
b. #,spunsuri suplimentare formulate -n scris fie ca urmare a unor obiec.iuni ale p,r.ilor! fie
atorit, necesit,.ii e a fi examinate ocumente probante suplimentare! aministrate ulterior
-ntocmirii +i epunerii raportului e expertiz, contabil,&
c. ;uplimentul e expertiz, contabil, se ispune e c,tre organul abilitat ! la cererea p,r.ilor sau in
oficiu pentru stabilirea aev,rului! peste voin.a acestora! atunci c4n se constat, c, expertiza nu
este complet,& "ompletarea in oficiu contribuie la prevenirea oric,rei erori -n cunoa+terea!
oveirea +i caracterizarea situa.iilor cercetate! stabilin o rela.ie e cauzalitate -ntre concluzii +i
realitatea obiectiv,& 0entru p,r.ile implicate -n proces! completarea constituie o garan.ie procesual,
-n stabilirea aev,rului pe cale *uriic,& Exemplific,m c4teva aspecte generatoare ale situa.iilor
prin care se ispune efectuarea suplimentului la lucrarea e expertiz, contabil,:
a. "oncluzii ale raportului e expertiz, contabil,! neeificatoare pentru solu.ionarea cauzei&
+. #,spunsuri aborate superficial! f,r, a face trimitere la toate ocumentele probante&
&. "itarea p,r.ilor f,r, respectarea reglement,rilor proceurale&
". $pari.ia unor obiective ulterioare celor enun.ate ini.ial&
e. 5ipsa e proceur, -n numirea exper.ilor! invocat, e c,tre oricare intre p,r.i&
.. Etc&
;uplimentul la raportul e expertiz, contabil, *uiciar, poate fi efectuat e c,tre acela+i expert sau
e c,tre altul! av4n valoarea unei continu,ri a expertizei contabile! limitat, -ns, la obiectivele
a,ugate sau neclarificate&
=2. Care este r*&e"ura "e ?nt*&$ire /i se$nare a ra*rtu!ui "e e(erti)% 7u"i&iar% ?n
situa1ia ?n &are *r#anu! ?n"ret%1it s% "isun% e.e&tuarea e(erti)ei &*nta+i!e 7u"i&iare a
a&&etat &a "*i e(er1i re&*$an"a1i "e %r1i s% arti&ie !a e.e&tuarea e(erti)ei e
&Ae!tuia!a r*rie a %r1i!*r,Cine sta+i!e/te *n*rariu! a&est*ra,
#aportul e expertiza contabila se intocmeste si se semneaza e toti expertii fila e fila!
inclusiv anexele& <ac, -n efectuarea expertizei sunt angrena.i mai mul.i exper.i A(6') +i ace+tia au un
punct e veere iferit isi pot insera opiniile proprii in raspunsul at la obiective sau pot
intocmi rapoarte e expertiza contabila cu opinii separate&
"u privire la acest aspect! "oul e proceura civila! art& (1)! prevee: can sunt mai multi
experti cu pareri eosebite! lucrarea trebuie sa cuprina parerea motivata a fiecaruia! iar "oul
e proceura penala! art& 1(( precizeaza: "an sunt mai multi experti! se intocmeste un singur
raport e expertiza& <aca sunt eosebiri e pareri! opiniile separate sunt consemnate in
cuprinsul raportului sau intr6o anexa&
#aportat la problematica Bopiniilor separateC literatura e specialitate releva ca in practica
expertilor contabili opiniile expertului care sunt contraictorii cu ale celorlalti experti se
consemneaza in anexe! cu motivarea corespunzatoare! pentru ca biroul e expertize! in carul
verificarii metoologice! sa se poata pronunta asupra temeiniciei ei& Opinie separata poate
formula oricare intre experti! iniferent e faptul ca au fost numiti in oficiu sau la
recomanarea partilor& :n situatia in care un raport e expertiza contabila a fost semnat e un
expert cu mentiunea B"u opinie separataC! biroul local e expertize are obligatia sa
urmareasca formularea acesteia si sa remita! o ata cu raportul! organului care a ispus
efectuarea lucrarii! opinia separata! aca aceasta corespune metoologic& Opiniile separate pot
fi consemnate in cuprinsul raportului sau printr6o anexa! moalitatea e consemnare urman sa
fie /otarata e colectivul e experti& Oricare va fi aceasta moalitate! expertul contabil care
formuleaza opinii separate este obligat sa le funamenteze temeinic pentru a a posibilitatea
biroului local e expertize sa analizeze variantele prezentate e experti! in veerea avizarii
favorabile sau negative& "onsieram ca si organului care a ispus efectuarea expertizei
contabile ii revine obligatia ca la amiterea sau inlaturarea opiniilor separate sa motiveze
/otararea luata& Opinia separata a unui expert! bazanu6se pe ocumentele analizate si facan
parte in raportul e expertiza! nu poate fi transmisa irect partilor! ci! prin biroul local e
expertize! se epune organului care a ispus efectuarea lucrarii! une poate fi consultata!
potrivit legii&
$zi! verificarea metoologica a expertilor contabili nu mai apartine birourilor locale e
expertiza te/nice si contabile Aorganizate potrivit OG (/())))! ci expertilor contabili verificatori
in structurile filialelor "E""$#&
Onorariul expertului esemnat este stabilit e organul *uiciar care ispune efectuarea
expertizei contabile! iar expertii contabili recomanati e parti sunt platiti e partile care i6au
recomanat pe baza e contract&
;tabilirea onorariului expertului esemnat este reglementat e art& ()( in "oul e proceura
civila care precizeaza ca :nc/eierea e numire va statornici si plata expertilor& #eglementarile
proceurale Acivile si penale) nu fac insa referiri la moul e statornicire a platii expertilor
contabili& $cest gol este umplut e catre autoreglementarile "E""$# care a elaborat
Motararea 6 %r& )9/144 in 1(&)1&())9 pentru aprobarea #egulamentului privin stabilirea criteriilor si
moalitatilor pentru eterminarea onorariilor! inemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor
contabili si contabililor autorizati! precum si societatilor e profil! membri ai "orpului Expertilor
"ontabili si "ontabililor $utorizati in #omania&
=-. Cine *ate a'ea &a!itatea "e e(ert re&*$an"at "e arte sau "e e(ert "ese$nat "e
arte,Care sunt "returi!e /i *+!i#a1ii!e a&est*ra,
Orice expert contabil care are viza anuala si a optat pentru efectuare e expertize contabile&
$u repturi si obligatii ca si expertii esemnati! au acces la toate ocumentele expertizate!
participa la esfasurarea lucrarilor! intocmesc si semneaza raportul! iar in cazul in care au
opinii eosebite le insereaza in raport! sau intr6o anexa sau epun raport separat cu opinii
proprii pe care trebuie sa le funamenteze&
=5. 0i(area *+ie&ti'e!*r ?n e(erti)a &*nta+i!% ?in &au)e &i'i!e /i ena!e
Efectuarea expertizei contabile *uiciare se ispune e organul e urmarire penala ori instanta e
*uecata! la cerere! sau in oficiu! can pentru lamurirea unor fapte sau impre*urari ale cauzei! in
veerea aflarii aevarului! sunt necesare cunostintele unui expert contabil&
Obiectivele expertizei contabile! respectiv intrebarile la care trebuie sa raspuna expertul se stabilesc
upa cum urmeaza:
1& in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc e catre partea/partile interesate sau e catre
instanta e *uecata! expertul contabil fiin informat espre acestea prin inc/eierea e seinta prin
care este esemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva&
(& in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspuna expertul se esfasoara in oua
etape astfel:
a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor e principiu! numirea expertului si fixarea unui termen
can se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a osarului e catre expertul
contabil
b) punerea in iscutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspuna!
atentionarea asupra faptului ca are reptul sa faca observatii si sa solicite moificarea obiectivelor! sa
completeze obiectivele in prezenta partilor
=3. C*$enta1i ur$%t*are!e *+ie&ti'e@?ntre+%ri4 use ?n &a)u! unei e(erti)e &*nta+i!e
7u"i&iare "isuse "e *r#anu! "e &er&etare ena!% ?n &are a"$inistrat*ru! .ir$e!*r A /i B
este &er&etat entru e'a)iune .is&a!% ri'in" i$*)itu! e r*.it /i TGA "at*rate +u#etu!ui
"e stat entru eri*a"a ianuarie I ari!ie 200>6
O$iecti'ul 1%
Da&% "*+2n)i!e !%tite "e ?n'inuit ?n eri*a"a ianuarie I ari!ie 200> entru
?$ru$uturi!e !uate "e !a .ir$e!e A si B *t .i in&!use ?n &Ae!tuie!i
O$iecti'ul nr% 2
Re&a!&u!area r*.itu!ui ?n .un&1ie "e &Ae!tuie!i!e a'ute "e .ir$e!e A si B !a sta+i!irea
i$*)itu!ui &e tre+uia '%rsat "e &%tre ?n'inuit?in eri*a"a ianuarie I ari!ie 200>
O$iecti'ul nr% /
De"u&erea /i &a!&u!area TGA &are tre+uia '%rsat% !a +u#et ?n a&eea/i eri*a"%
O$iecti'ul 4
Ce a&te n*r$ati'e au .*st ?n&a!&ate "e &%tre ?n'inuit ?n !e#%tur% &u *era1iuni!e &*nta+i!e
$en1i*nate $ai sus,
<obanzile platite e catre invinuit pentru imprumuturile luate e la firmele $ si D in perioaa ianuarie
aprilie ())9! reprezinta venituri pentru firmele $ si D nu c/eltuiala! eci formularea obiectivelor nr& 1
si ( nu este in masura sa auca lamuriri suplimentare organului e cercetare penala&
<e asemenea formularea obiectivului nr& ' nu este in masura sa auca clarificari suplimentare!
eoarece! aca se refera la obiectivele nr& 1 si (! aceste operatiuni nu sunt in sfera e aplicare a >K$
Obiectivul nr& 4 nu este in competenta expertului contabil! care trebuie sa faca constatari pe baza
evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si ocumente contabile si nu sa faca incaari *uriice!
acest atribut fiin in sarcina organului e cercetare penala
=9. E*"a!itati si r*&e"uri "e int*&$ire si re"are a ra*arte!*r "e e(erti)a &*nta+i!a &u
*inii searate
<e regula! opiniile separate in carul unor expertize apara la expertizele contabile ispuse in procesele
*uiciare une au fost numiti atat experti in oficiu cat si la recomanarea partilor& $tat coul e
proceura civila Aart& (1)) cat si coul e proceura penalaAart& 1(() reglementeaza moul e
exprimare a opniilor iferite! respectiv in carul aceluiasi raport e expertiza sau intr6o anexa la acesta&
Opiniile iferite pot fi exprimate atat e catre expertii numiti in oficiu cat si e cei recomanati e
partile in proces&:niferent e moalitatea e consemnare a opiniei iferite e catre unul in
expertiAin carul raportului e expertiza contabila! punctual! la fiecare obiectiv! upa formularea
opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului e expertiza asa cum a fost intocmit e catre
celalalt expert! cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata! care face parte integranta in
raport)! aceasta trebuie sa fie temienic funamentata&
Opinia separata exprimata e catre unul intre expertii contabili trebuie sa fie epusa spre verificare la
filiala "E""$# si ulterior la instanta e *uecata! in acelasi timp cu raportul e expertiza contabila
*uiciara&
=<. Care sunt &*n"i1ii!e ?n &are se i$une re"a&tarea &ait*!u!ui BC*nsi"erente ers*na!e: ?n
ra*rtu! "e e(erti)% &*nta+i!% 7u"i&iar%,
=oelul profesional al #aportului e expertiza "ontabila *uiciara cuprine un paragraf sau un capitol
final in care expertul contabil poate face unele consieratii sau precizari suplimentare vizavi e
obiectiveleAintrebarile) fixate expertizei contabile! cu precizarea ca acest paragraf poate fi introus
numai aca expertul contabil consiera ca i6ar fi util organului *uiciar care a ispus expertiza
contabila&
$cest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie! mai ales e catre expertul contabil numit in oficiu!
eoarece prezenta lui in raportul e expertiza contabila *uiciara vine in contraictie cu principiul
eontologic privin secretul profesional si confientialitatea in expertizele contabile&=ai mult!
expertul contabil prin acest paragraf! releva mai mult ecat i se cere& ;e recomana mai mult folosirea
acestui capitol e catre expertii recomanati e catre parti! aca informatiile sunt in beneficiul partii pe
care o reprezinta! fara insa a incrimina partea aversa&
Optiunea e a introuce un astfel e paragraf intr6un raport e expertiza contabila *uiciara apartine
exclusiv expertului contabil&
==. C*nsi"erente ri'in" 'a!*ri.i&area !u&rari!*r "e e(erti)a &*nta+i!a6
0entru a fi aministrata ca proba in *ustitie! expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ
riicat! sa contribuie eficient la solutionarea cauzei&
Expertiza contabila *uiciara nu are forta probanta absoluta! ponerea ei in rezolvarea cauzei fiin
egala cu orice alt mi*loc e proba! eci eficienta ei ca mi*loc e proba este eterminata e contributia
sa la solutionarea cauzei&"apacitatea e a evalua concluziile raportului e expertiza contabila revine
organului care a ispus efectuarea expertizei! eoarece acesta raspune e /otararea ce se pronunta pe
baza probelor&
Kalorificarea expertizei contabile in activitatea *uiciara presupune insusirea concluziilor acesteia e
catre organul beneficiar& ;unt si situatii in care! upa examinarea expertizei contabile *uiciare!
beneficiarul sa a*unga la concluzia ca raportul este necorespunzator&:n aceste situatii! organul care a
ispus expertiza! poate ispune! la cererea partilor sau in oficiu! masuri e refacere sau e completare
a expertizei&$cest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale ate e catre expert in fata instantei e
*uecata! lamuriri scrise printr6un supliment la expertiza sau ispunerea unei noi expertize efectuate e
catre alt expert contabil&
=>. C*nsi"era1ii asura Ra*rtu!ui "e i$*si+i!itate a e.e&tu%rii e(erti)ei &*nta+i!e
:n unele cazuri! cu caracter e exceptie! efectuarea lucrarilor e expertiza contabila este ingreunata sau
c/iar imposibila in cauza moului efectuos e conucere a contabilitatii sau c/iar neconucerea la
zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii& :n astfel e cazuri! expertul
contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa auca la zi contabilitatea si apon sa efectueze
expertiza contabila& :n aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport e imposibilitate a
efectuarii expertizei contabile in care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii
expertizei contabile&
Organul care a ispus efectuarea expertizei va ispune si completarea materialului ocumentar!
perioaa in care lucrarile e expertiza sunt consierate suspenate&
#aportul e imposibilitate a efectuarii expertizei contabile *uiciare are aceeasi structura ca si un
raport normal e expertiza contabila *uiciara! respectiv :ntroucere! <esfasurarea expertizei contabile
si "oncluzii! cu precizarea ca in capitolul :: sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s6a
putut realiza lucrarea e expertiza contabila&
>0. Care sunt arti!e &*$*nente si e!e$ente!e "e +a)a a!e unui ra*rt "e e(erti)a &*nta+i!a
7u"i&iara, Deta!ia1i e!e$ente!e "e &urins @ara#ra.e!e4 a!e &ait*!u!ui BC*n&!u)ii:"in ra*rtu! "e
e(erti)% &*nta+i!%.
#aportul e expertiza contabila *uiciara contine e regula trei capitole:
"ap& :& :ntroucere!
"ap& ::&<esfasurarea expertizei contabile *uiciare si
"ap& :::& "oncluzii! iar in unele situatii poate sa cuprina si cap& :K "onsieratii personale ale
expertului contabil&
:n primul capitol sunt ientificate urmatoarele: numele expertului contabil! organul care a ispus
efectuarea expertizei! circumstantele care au eterminat litigiul in cauza! obiectiveleAintrebarile)
expertizei! materialul ocumentar folosit! perioaa e eitare a raportului e expertiza si ata stabilita
pentru epunerea raportului&
:n capitolul :: sunt reate in paragrafe isctincte obiectivele expertizei! explicitarea moului e
solutionare si raspunsul at e expertul contabil pentru fiecare obiectiv&
"apitolul ::: "O%"5JP:: al raportului e expertiz, contabil, trebuie s, con.in, c4te un paragraf
istinct cu concluzia Ar,spunsul) la fiecare obiectiv A-ntrebare) al Aa) expertizei contabile preluatA,) -n
maniera -n care a fost formulatA,) -n "apitolul :: <E;7N LJ#$#E$ EO0E#>:PE: "O%>$D:5E
?n conformitate cu examin,rile materialului ocumentar men.ionat -n introucerea +i cuprinsul
prezentului raport e expertiz, contabil,! formul,m urm,toarele concluzii Ar,spunsuri) la obiectivele
A-ntreb,rile) fixate acesteia:
5a obiectivul nr& 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5a obiectivul nr& ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5a obiectivul nr& n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A;e vor relua r,spunsurile
in "apitolul :: <E;7NLJ#$#E$ EO0E#>:PE: "O%>$D:5E)
0entru ca prezentul raport e expertiz, contabil, s, vin, -n spri*inul beneficiarului consier,m necesar
s, facem urm,toarele preciz,ri:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A$cest paragraf poate fi introus numai ac, expertul contabil consier, c, este util beneficiarului
expertizei contabile& El poate face obiectul unui capitol separat! "apitolul :K "O%;:<E#$Y::5E
0E#;O%$5E $5E EO0E#>J5J:AY:5O#) "O%>$D:5A:)&)
>1. Deta!ia1i e!e$ente!e "e &urins@ara#ra.e!e4 a!e &ait*!u!ui BDes.%/urarea e(erti)ei
&*nta+i!e: "in ra*rtu! "e e(erti)% &*nta+i!%.
"apitolul :: <E;7NLJ#$#E$ EO0E#>:PE: "O%>$D:5E al raportului e expertiz,
contabil, trebuie s, con.in, c4te un paragraf istinct pentru fiecare obiectiv A-ntrebare) al Aa) expertizei
contabile care s, cuprin, o escriere am,nun.it, a opera.iilor efectuate e expertul contabil cu privire
la structura materialului ocumentar! actele +i faptele analizate! locul proucerii evenimentelor +i
tranzac.iilor! sursele e informa.ii utilizate! ac, p,r.ile interesate -n expertiza contabil, au f,cut
obiec.ii sau au at explica.ii pe care expertul contabil le6a luat sau nu -n consierare -n formularea
concluziilor sale& ?n fiecare astfel e paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor +i interpretarea
rezultatelor acestora&
<ar! ac, aceste prezent,ri ar -ngreuna -n.elegerea expunerii e c,tre beneficiarul raportului e
expertiz, contabil,! este recomanabil ca ansamblul calculelor s, se fac, -n anexe la raportul e
expertiz, contabil,! iar -n textul expertizei contabile s, se prezinte oar rezultatele calculelor +i
interpretarea acestora&
7iecare paragraf in "apitolul :: <E;7NLJ#$#E$ EO0E#>:PE: "O%>$D:5E trebuie s, se
-nc/eie cu concluzia Ar,spunsul) expertului contabil! care trebuie s, fie precisA,)! concisA,)! f,r,
ec/ivoc! reactatA,) -ntr6o manier, analitic,! oronat, +i sistematizat,! f,r, a face aprecieri asupra
calit,.ii ocumentelor *ustificative! a reprezent,rilor A-nregistr,rilor) contabile! a expertizelor +i actelor
e control Ae orice fel) anterioare! +i nici asupra -ncar,rilor legale& $ceasta! eoarece expertul
contabil analizeaz, evenimente +i tranzac.ii! +i nu -ncararea *uiciar, a acestora& ?n cazuri eosebite!
-n care expertul contabil! -n exercitarea misiunii sale! se confrunt, cu acte +i ocumente care nu
-ntrunesc coni.iile legale! care exprim, situa.ii nereale sau care sunt suspecte! el nu trebuie s, le ia -n
consierare -n stabilirea rezultatelor concluziilor Ar,spunsurilor) sale la obiectivulAele) fixatAe)
expertizei contabile! ar trebuie s, men.ioneze aceasta -n raportul e expertiz, contabil,&
<ac, raportul e expertiz, contabil, este -ntocmit e mai mul.i exper.i care au opinii iferite!
-ntr6un paragraf al "apitolului :: <E;7NLJ#$#E$ EO0E#>:PE: "O%>$D:5E fiecare expert
contabil trebuie s,6+i motiveze etaliat +i ocumentat opinia pe care o sus.ine& <e regul,! -n
expertizele *uiciare trebuie motivat, separat opinia expertului recomanat e parte -n raport cu opinia
expertului
numit in oficiu&
>2. n &a)u! re#!e$ent%ri!*r r*&e"ura!e /i a! n*r$e!*r r*.esi*na!e; &are are ri*ritate,
C*$enta1i.
#eglement,rile proceurale au -nt4ietate -n fa.a normelor profesionale& $ceasta rezult, in ierar/ia
consacrat, a textelor *uriice: reglement,rile proceuale A"oul e proceur, civil, +i penal,) eman,
e la puterea legislativ, A0arlament)! iar normele profesionale eman, e la un organism e
autoreglementare A"orpul Exper.ilor "ontabili +i "ontabilior $utoriza.i in #om4nia)& >otu+i un
aspect trebuie relevat! +i anume: normele profesionale sunt e factur, mai recent, ec4t reglement,rile
proceurale! fapt care impune ca o preveere in normele te/nice +i profesionale care nu contravine
unei preveeri proceurale! ci vine -n completarea +i/sau actualizarea spiritului acesteia s, fie aplicat,
cu prioritate& <e lege ferena sus.inem necesitatea ca ! -n ipoteza revizuirii reglement,rilor
proceurale s, se fac, trimiteri explicite la normele te/nice +i profesionale emise e "orp&
>-. Ce tre+uie s% &*n1in% Cait*!u! I a! ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!% @Intr*"u&erea4,
"apitolul : :ntroucere! al raportului e expertiza contabila trebuie sa cuprina cel putin urmatoarele
paragrafe:
6 ientificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila *uiciara F nume! prenume! omiciliu!
numar carnet! pozitia in >abloul "orpului
6 ientificarea organului care a ispus efectuarea expertizei: numarul si ata inc/eierii e seintaAin
cazul osarelor civile) sau al Oronantei e numireAin cauzele penale)! ientificarea partilor in proces
si a calitatii procesuale a lorAreclamant! parat! inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile
extra*uiciare in acest paragraf se ientifica clientul cu aresa! omiciliu! numar contract
6 ientificarea impre*urarilor in care a luat nastere litigiul in care s6a ispus ca mi*loc e proba
expertiza contabilaA procesele civile si penale) sau a conitiilor in care a fost contractata expertiza
contabila&
6 Enumerarea obiectivelor expertizei contabile& :n cazul celor *uiciare aceste obiective se preiau a
literam in inc/eierea e seinta iar in cazul celor extra*uiciare formularea se preia in contract
6 :entificarea perioaei si a locului in care s6a efectuat expertiza contabila
6 %ominalizarea materialului ocumentar care are legatura cu obiectivele expertizei
6 =entionarea atei e epunere a raportului e expertiza contabila! aca s6au solicitat alte termene
ecat cel stabilit e instanta si aca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
6 0recizarea onorariului provizoriu stabilit e instanta e *uecata si aca in acelasi osar au mai fost
efectuate si alte expertize contabile *uiciare! cu inicarea numelui expertului/expertilor
>5. Care este &*n1inutu! Cait*!u!ui II a! Ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!%,
"apitolul :: <esfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprina cel putin urmatoarele paragrafe:
6 7iecare obiectiv Aintrebare) al expertizei! cu escrierea amanuntita a operatiilor efectuate e expertul
contabil cu privire la structura materialului ocumentar! a actelor si faptelor analizate! a surselor e
informatii utilizate
6 7iecare paragraf trebuie sa se inc/eie cu concluzia Araspunsul) expertului contabil! care trebuie sa fie
prZcis! concis! reactat intr6o maniera analitica! oronata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului
asupra calitatii ocumentelor *ustificative&Este e mentionat ca expertul analizeaza evenimente si
tranzactii si nu incararea *uriica a acestora& :n cazuri eosebite! in care expertul contabil! in
executarea misiunii sale! se confrunta cu acte si ocumente care nu intrunesc conitiile legale! care
exprima situatii nereale sau care sunt suspecte! el nu trebuie sa ia in consierare in stabilirea
concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile! ar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul e
expertiza contabila& :n fiecare astfel e paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea
rezultatelor acestora& <ar aca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii e catre beneficiarul
raportului e expertiza contabila!este recomanabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la
raportul e expertiza contabila! iar in textil expertizei contabile sa se prezinte oar rezultatele
calculelor si interpretarea acestora&
6 <aca raportul e expertiza este intocmit e mai multi experti care au opinii iferite! intr6un paragraf
al capitolului :: fiecare expert trebuie sa6si motiveze etaliat si ocumentat opinia pe care o sustine&
>3. Care sunt "*&u$ente!e &are se *t ?n&a"ra &a B$ateria! "*&u$entar: ?n &a)u! unei
e(erti)e 7u"i&iare,
Orientativ! materialul ocumentar intr6o expertiza contabila *uiciara se compune in:
6 <osarul cauzei! aflat la instanta e *uecata care a ispus proba cu expertiza contabila
6 <ocumentele *ustificative si registrele e contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces
6 0rocesele verbale intocmite e organele e control abilitate&
6 0articularizat! in cazul expertizelor contabile ispuse in osarele penale! expertul contabil are reptul
sa ia cunostinta espre continutul osarului penal numai cu incuviintarea organului e cercetare si
urmarire penalaApolitie! parc/et) sau a instantei e *uecata
6 Explicatiile ate e catre parti Ac/iar in scris) nu constituie material ocumentar& Expertul contabil
trebuie sa aibe in veere explicatiile partilor! ar trebuie sa le analizeze in raport cu actele *ustificative
si contabile expertizate! mentionan in raportul e expertiza contabila concoranta sau neconcoranta
intre explicatiile partilor si actele examinate&:n cazul expertizelor contabile ispuse in osarele
penale! partile implicate pot a explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conitiile stabilite e
organul e urmarire penala sau e instanta e *uecata&
=aterialul ocumentar examinat e expertul contabil nu poate fi riicat e catre acesta e la partile
care il au in pastrare&
>9. Se$narea ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!%.
#aportul e expertiz, contabil, se parafeaz, +i se semneaz, fil, e fil,! inclusiv anexele&
#aportul e expertiz, contabil, se epune la beneficiarul acestuia -n termenul legal sau contractual&
COMENTARII
3532.1. 0entru a evita orice "isut% cu privire la originalitatea raportului e expertiz, contabil,! acesta!
inclusiv anexele! se parafeaz, +i se semneaz, e c,tre expertulA.ii) contabilAi) pe fiecare pagin, -n
parte& >oate exemplarele parafate +i semnate e expertulA.ii) contabilAi) -n original au calitatea e
rapoarte e expertiz, contabil, originale& >oate celelalte au calitatea e copii! iniferent e te/nicile e
multiplicare&
#aportul e expertiz, contabil, nu se semneaz, e c,tre niciuna intre p,r.ile interesate -n efectuarea
expertizei contabile&
3532.2. <e regul,! raportul e expertiz, contabil, se -ntocme+te -n ou, exemplare originale: unul
pentru organul care a ispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile +i unul pentru
expertulA.ii) contabilAi) care a Aau) efectuat expertiza contabil,& %um,rul e exemplare originale poate
fi mai mare ac, beneficiarul raportului e expertiz, solicit, acest lucru&
3532.3. #aportul e expertiz, contabil, *uiciar, se epune la organele care au ispus6o cu cel pu.in
cinci zile -nainte e ata stabilit, pentru *uecat,& #aportul e expertiz, contabil, extra*uiciar, se
pre, clientului care a solicitat6o la locul +i la termenul prev,zute -n contract&
><. Ane(e!e ra*rtu!ui "e e(erti)% &*nta+i!%.
$nexele la raportul e expertiz, contabil,! iniferent e tipul acestuia Aobi+nuit! cu observa.ii sau cu
imposibilitatea efectu,rii expertizei contabile)! fac parte integrant, in raportul e expertiz, contabil,
+i se -ntocmesc e c,tre expertulA.ii) contabilAi) cu scopul e a sus.ine o constatare in cuprinsul
raportului e expertiz, contabil,&
$nexele la raportul e expertiz, contabil, trebuie -ntocmite atunci +i numai atunci c4n exist,
necesitatea e ocumentare a unei constat,ri in raportul e expertiz, contabil,! ele av4n menirea s,
egreveze con.inutul raportului e expertiz, contabil, e prezent,ri prea etaliate! cifre multiple sau
alte elemente e natur, similar,& %u pot constitui anexe la raportul e expertiz, contabil, ocumentele
*ustificative sau registrele contabile originale sau reprouse prin te/nici e multiplicare&
$nexele raportului e expertiz, contabil, sunt un r*"us al muncii expertuluiA.ilor) contabilAi)&
>=. Enu$era1i *+ie&ti'e!e !a &are tre+uie s% r%sun"% au"itu! "e &a!itate ?n "*$eniu! &a!it%1ii
ser'i&ii!*r &*nta+i!e.
$uitul e calitate -n omeniul serviciilor contabile r,spune urm,toarelor obiective:
a) oferirea posibilit,.ii ca publicul s, aib, o bun, percep.ie asupra calit,.ii serviciilor prestate +i
armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor9
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor +i la perfec.ionarea metoelor e lucru9
c) aprecierea moului e aplicare a regulilor +i normelor profesionale +i e respectare a obliga.iilor e
membru9
) ezvoltarea soliarit,.ii -n r4nul profesiei! prin favorizarea contactelor intre colegi! apropierea +i
respectul profesioni+tilor fa., e organele "orpului&
>>. Enu$era1i rin&iii!e .un"a$enta!e e &are se +a)ea)% au"itu! "e &a!itate ?n "*$eniu!
&a!it%1ii ser'i&ii!*r &*nta+i!e.
$uitul e calitate se -ntemeiaz, pe 5 principii funamentale:
a) universalitate: auitul se aplic, tuturor cabinetelor efinite ca atare +i tuturor serviciilor profesionale
realizate e acestea: contabilitate! auit! consultan.,! expertiz, etc&9
b) confien.ialitate: nicio informa.ie privin un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi aus, la
cuno+tin., ter.ilor9
c) aaptarea auitului: este corespunz,tor naturii misiunilor exercitate +i m,rimii cabinetului9
) colegialitate: auitul este efectuat e c,tre exper.ii contabili membri ai "orpului! anume forma.i +i
instrui.i! care au calitatea e anga*a.i ai "orpului9
e) armonizare: pe c4t posibil! cabinetele care execut, activit,.i reglementate e mai multe organisme
profesionale pot face obiectul unui auit cu obiective stabilite e comun acor cu aceste organisme&
100. Care este r*&e"ura "e !u&ru 8 $et*"*!*#ia au"it*ri!*r "e &a!itate ?n a&ti'itatea "e
au"itare a e(erti)e!*r &*nta+i!e,
$uitul e calitate cuprine:
a) cunoa+terea moului e organizare a cabinetului! a sistemelor +i proceurilor -n vigoare -n carul
acestuia Aauitul structural)9
b) aprecierea moului -n care sunt aplicate normele profesionale! examin4nu6se prin sona* osarele
e lucru corespunz,toare misiunilor selec.ionate pentru auit Aauit te/nic)9
c) -neplinirea obliga.iilor e membru al "orpului -n ceea ce prive+te euca.ia! etica! plata cotiza.iilor!
epunerea raportului anual e activitate! participarea la activit,.ile organizate e "orp Aauitul e
conformitate&