Sunteți pe pagina 1din 731

MINISTERUl

Prof. ing. dr. doc. MARCEl N.


ANAliZA MAlfMAIICI
-------
EDITURA


Redactor: POP AVRAM
Tehnoredactor: ANA M P U
Coperta: OVIDIU MAGHERAN
LA A DOUA
a manualului de ma
este rezultatul unei revizuiri n adncime a
primei pentru a pune n
cu nivelul de cu care rin n
mntui superior de licen.
Fiecare capitol, aproape fiecare paragraf au fost
modificate. Au fost eliminate capitole ntregi au
fost introduse altele complet noi.
n fapt, am realizat un nou manual
la nivelul actuale ale tehnic
superior.
AU'l'OHUL,
Partea nti
L G E B R
Capitolul I
NUl\IERE. STRUCTURI ALGEBRICE
1. Dll TEORIA
1. Element al
de poate li mai potrivit prin exemple. Stu-
dintr-o dintr-o muncitorii dintr-o lite-
rele allabetnlui latin snt Obiectele din care este o
se numesc elementele Elementele unei pot fi obiecte de
orice
Exemplu. E este multimea litorelor alfabetului elin, atunci a. este un
element al E.
O este avem un mijloc de a deosebi
de alte elemente care nu fac parte din O este
snt date elementele sale sau ni se o proprietate pe
care o au toate elementele sale, proprietate care le de elementele
ali ei
o este prin elementele sale, se scriind
in acolade aceste elemente, iar este printr-o proprietate
care elementele sale, se specificind n acolade
proprietate.
Exemple. 1) A din elementele a, [3, y, 8 so
{a, y, 8}.
2) M din numerelor naturale mai mari decit 7 se
M = {xl x E N, x > 7}.
a este un element al A se scrie a EA sau A 3 a se
"a A". Semnul E se semn de b
nu este element al A se scrie b A se "b nu
A".
E x e m p le. 1) L esto literelor alfabetului latir1 a E L, o: L.
2) 4 E {2, 3, 4, 7}, 5 "'{2, 3, 4, 7}.
MUL'l'll\II. NUMERH. STRUCTURI ALGETIRTCE
2. Incluziune
De fiu i Fie A B. Dac>'i toate elementele mul-
A snt elemente ale B, atunci SJlUnem A. este
a B. Se scrie
A cB sau B:J A,
se astfel: A este n B" sau
B include A". Semnul c se semn de
incluziune. A nu este n B se scrie A <t B
sau B :1J A se "A nu este n B" sau "B nu include pe A".
A se a lui B A cB B
cel un element care un lui A.
A B snt egale A cB B cA se scrie A = B.
E x e m p l u. numerelor naturale impare 1 = { 1, 3, 5, ... } este o sub ..
a numerelor naturale N = {:1, 2, 3, ... }
de incluziune are
i) Ac A; de incluziune este
2) Ac B B c A = B; de incluziune este an ti
3) Ac B B C C C; de incluziune este
Semnul =) se sau ":1tragp" este semnul
logice.
3. Reuniune. ..
De fi ni e. Fie A B Se snrna sau reuniunea
A B S a elementelor care cel uneia
din A sau B.
Se S = A U B se "A reunit cu B". Semnul U se
semn de reuniune.
Din (fig. 1)
AUB = {x 1 x E A sau x E B}.
Exemple. 1) {1,3,5}, B {2,S}, A U B = {1,2,3,5}.
2) Fie 1 = {'1,3,5, ... } numerelor. naturale impare P =
numerelor naturale pare; reuniunea lor este numerelor naturale
1 U P = N = {1,2,3, ... }.
In mod se reuniunea mai multor A" A
2
-,An,
n
U Ai= A
1
U A
2
U ... U An = {x 1 x E A
1
san x E A
2
, sau ... sau x EA"}.
i=l
D e tin i e. Se a A B I
a elementelor care A B.
10

Fig. 1

lAf78
:Fig. 2
Se 1 =An B se "A intersectat cu B". Semnul n se nu-
semn de Din \fig. 2)
xEB}.
Exemple. 1) A= { !,4,6}, B = {1,'.,7}, atunci A n B {1,1}.
2) Dacii N = {1,2,3, ... ), P = {2,-1,6, ... }, atunci NllP = {2,4,6, ... ).
mulpmi A B care nu au nici un element comun se numesc dis-
juncte. Spunem lor este care se
0. este acea care nu nici
un element.
_ E x e m p l u. numerelor paro P numerelor impare 1 sint
disjuncte p ni = .0.
mai multor A
1
,A
2
, ... ,An se n mod


n A, = A, n A
2
n ... nAn = {x 1 X E A, x E :1
2
... x E Ani
Exemplu. A= {1,2,3,7,9}, B = {1,3,5,7), C = {1,3,11},
AUBUC = {!,2,3,5,7,9,11.); AnBnC = {"1,3).
Fie E o A,B submnltimi ale lui E.
D e fini e. Da elementelor care lui A nu
lui B se dintre A B.
Se D = A - B se ",1 minns B". Conform
(fig. 3)
A - B = (x 1 x E A, x E B}.
AnB = 0 atunci A- B =A, Ac B, A- B = .0.
E- A se complementara lui A n raport cu E se
CA (fig. 4), deci
CA = (x 1 x E E, x A}.
MUL'fiML STRUCTURI ALGETIRICl<;
I}A-8
Fig. 3
CAf-A
}'ig. 4
H
E x e m p l u. Complementara numerelor naturaie pare de
mea n:uma:-elor naturale este numerelor naturale imparo.
se cu C 0 = E, CE = 0,
CCA = A. AUCA = E, A n CA = 0.
Din complementarei x E A <=> x i10 CA x E CA <=>
<=> X i10 A.
Semnul <=> este semnul logice se "este echivalent
cu".
4. Puterea
Fie A ,B. Spunem cele dom! muJt.imi au pntere
sau snt echivalente intre elementele lor aEA, bEB se poate sta-
bili o putem forma perechi (a,b), astfel incit:
1) n fiecare pereche se un element a EA un element bEB;
2) orice element a EA orice element. hEB une1 perechi;
3) nici un element aE A bE B nu figureze n mai mult de o pereche.
care au putere cu primelor n numere naturale
se numesc finite. finite au, un finit de ele-
mente. finite au putere au de
elemente. In numai n putem realiza
ntre cele doml
Exe1n-p le. 1) {'L,3,5}, {a,b,c} au putere.
2) {a
1
,a
2
,a
3
}, {b
1
,b
2
,b
3
,b.t} nu au putere.
care nu snt finite se numesc infinite.
Cea mai este numerelor naturale N =
= {1,2,3, ... }.
Se orice care are putere
cu numerelor naturale. Din elementele
unei A pot fi ntotdeauna ntr-un infinit
de elemente distincte a
1
, a
2
, ... ,an, ... , indicele n fiind natural n
cu an.
12

Exemplu. infinite N={-1,2,3, ... } ... } au aceeasi
putere. putem realiza o corespondent hiunivocft ntre elementele celOr
cu ajutorul perechilor (n, 2n).
Acest exemplu P este o submultime a
N, P N au putere. '
Se poate un rezultat mai general, anume orice
a unei este o sau
Aplica tie. Reuniunea unei multimi -de multimi est&
tot o Vom presupUne disjuncte.' Avem
. .
cum putem realiza ntre U Ai
{1,2, ... , n, ... }.
In particular, reuniunea unui finit de este
o reuniunea unei de
finite este se la fel ca mai sus.
infinite care nu au putere cu numerelor
naturale se numesc Vom la capitolul
punctelor de pe un seg'lllent de nu este
5. de ordine
O a<;: b pentru unele perechi ordonate (a,b) de elemente
ale unei A se de ordine
toarele
1) a< a pentru orice a E A;
2) a< b, b < a=> a = b
3) a < b, b <;: c => a<;: c a,b,c, E A.
O pe care s-a definit o de ordine se ordo-

E xe mp le. 1) numerelor naturale este .de

11
mai mic sau egal cu".
NUMERE. ST.RUCTURI ALGEBRICE
13
6. Produs cartezian
Fie A B munimi distincte sau nu. perechile ordonate
(a,b), unde a EA, b E B.
De fini e. C a tuturor perechilor ordonate (a, b) cu
a E A, b E B se produs cartezian al A cu B.
Se C = A X B.
Din
A X B = {(a,b) 1 a E A, b E B}.
Prin perechi ordonate se perechile (a,b) in care primul element a
din pereche totdeauna lui A. Se vede A B sint dist.incte
A X B =/= B X A.
A= B, atunci A X B = B x A se scrie A
2
, deci
A
2
=A X A = {(a,b) 1 a E A, b E Al.
In mod analog se poate defini produsul cartezian A
1
X A
2
X ... x An
a n A
1
,A
2
, ... ,An, ca tuturor grupelor ordonate (a"a,, ...
... ,an) cu a
1
E A
1
, a, E A
2
, ... ,an E An. A; se numesc factorii
produsului cartezian. In particular,
atunci se scrie
conform
A, =A
2
= ... =An =A,
A X A X ... X A =A",
n factori
A"= {(a
1
,a
2
, ... ,an) 1 a, E A, a
2
E A, ... ,an E Aj.
ntr-un produs cartezian, rezultatul ordinea factorilor In
produs se A; fiind eonsiderate distincte.
7. unei Acoperirea unei
O a unei A se mai parte a A.
O familie de a A este o de ale mul-
A. O familie de se (A;)iEI 1 este indicilor.
De fini i. 1) Se a unei A, o familie de
ne vide disjuncte ale A, (A.,);E,, A, c A, A, nAi = o,
i =1= j, astfel incit U A,= A.
. iEI

2) Se o acoperire a multhnii A o familie tle (Bk)>Eio
astfel tncit orice element x E A, cel unei B
1
" deci
AcUB".
hEK
K a indieilor este deci B,
e.'te finit, se spune cii (BI<)heh o acoperire
2. Nmmim REALE
1. Numere naturale. Numere ntregi. Numere ra!i(Jnale
numerelor naturale N este
(1,2,3, ... ,n, n + !., ... }.
N este de de ordine, "m < n" (m mai mic
decit n). ln loc de m < n se poate scrie de asemenea TI > m (n este mai
mare dect m). "m < n" este o de ordine deoarece
oricare ar fi numerele ntregi m, n avem numai una din
m < n sau m = n sau rn >
cu numere natU!'ale slnt cunoscute. Astfel, suma a numere
naturale este tot un natural
a+ b = c, a E N, bEN, cE N.
Smnem numereloJ naturale este de de
adunare. se a + x b, (1), se nu
are In numerelor naturale dect b >a. (1)
se mai scrie x = b a, de unde
derea, nu conduce totdeauna la un natural. (1) are totdeauna
ntr-o Z ce se reunind la N N',
avnd ca elemente pe zero numerele Intregi negative
N' = (0, - 1, - 2, ... , - n, -n - 1, ... }.
Z =NUN' = ( ... , -n, -n + 1, ... , - 1,0,1,2, ... , n, n +
+ 1, ... } se numerelor ntregi, ea este total
de "<" este de de adunare
numerelor naturale N este nchisil. de de
proprietate o are numerelor ntregi Z; a b
snt numere Intregi oarecare, a b este un intref.(.
ax = IJ, (a=!= t))
(2)
NUMERH. STRUC'TDRI AJ .. GEHRICE
1/t
--------------------- ------
cu a b numere Intregi, nu are n numerelor ntregi
dect b este divizibil cu a. (2) se mai scrie
b
x =-, (a =/= O) ,
a
de unde nu conduce tot-
deauna la un ntreg. numerelor intregi reuniti\ cu
numerelor de forma/)_ cu a, b intregi si a =/= O constituie mu!timca numerelor
a


se cu Q.
x
1
astfel ca xx
1
= i, x =/=O se inversul lui x se
L Operatia de a numere -"'-, y =/= O se reduce
X
y
astfel la de x .!. = xy
1

y
de cu O nu se poate efectua, deoarece O nu
are un invers. Spunem cu O este o de sens.
Q a numerelor are
1) este de de ordine "<";
2) este de de adunare
3) este de de
Q a numerelor este ce se prin aceas-
a =/= b snt numere un
cuprins ntre a b. n a < b, atunci avem
a <a b < b
2 '
de unde imediat intre numere oarecare tot-
deauna o infinitate de numere deoarece
arn+bn<b
a< ,
m+n
oricare ar fi numerele naturale m n. Q are proprie-
tate de a fi mulPmea Q nu numerelor reale.
2. Numere
S-a observat din antichitate (secolul V .e.n.)
la putere nu ne conduce totdeauna la un n
V2 nu se poate scrie ca raportul a numere ntregi p q
prime Intre ele, deoarece V2 s-ar scrie
'
V2 = l'_, p >O, q >O, (sau p < O, q < O)
q
16

ar rezulta
2q' = p',
deci p
2
trebuie fie par, prin urmare p este par : p = 2m.
Egalitatea p
2
= 2q
2
se scrie
4m
2
= 2q
2
sau 2m
2
= q',
de unde q
2
este un par, deci q este par. p
q au divizor comun pe 2 am ajuns astfel la o presupunnd
V2 este
Spunem V2 este un In calcule un
se prin numere
Pentru a un ct mai aproape de V2 se n
modul Se mai nti 1 < V2 < 2.
se acum
1; 1,1; 1,2; 1,3; ... ; 1,9 ; 2,
se
1,4 < V2 < 1,5,
deoarece 1,4
2
= 1,96 < 2; 1,5
2
= 2,25 > 2. Procednd u mod
tor pentru
1,40; 1,41; 1,42; ... ; 1,49; 1,50,
se
1,41 < V2 < 1,42.
Continund de un oarecare de ori, se
de numere
ei,e2, ... ,en , ... ,
unde ln e" snt numere cun zecimale, cu partea 1 cu primele
n - 1 zecimale egale
numite aproximantele prin ln) exces e,.) ale
rului V2. l" en au e>arele
1) ln+l )> z., en+l ";;; en, oricare ar fi natural n;
2) ln < em, oricare ar fi numerele naturale n m;
1
3) en - ln = - pentru orice n.
10"
NIJ:I!EHE. STRUCTURI ALGEDlUCE
Din modul cum au fost construite numerele ln e",
ln < V2 < en,
pr1n turnare,
V
- z 1 V'' 1
2- ..... <-;
n 10n n ton
deci dintre termenii de numere rationale l" (sau
V2 poate fi orict de dorim, se ia
ruJ n suficient de mare.
Se mai nu putem avea V2 ==
1
" + en, deoarece V2 este
2
(3)
C
11
)


nal, iar e
11
ln snt numere prin turnare, numai
din numerele ln sau en ueegalitatea
pentru unul
r- 1 1 v- 1 1
J; 2 - ln < --. - sau c" - 2 <-.- .
2 '10
11
2 10n
(4)
1" (sau enl care satisface neegalitatea (4) se
care V:T cun zecimale exacte.
E x e m pE u.
V2 = 1/d42"1356 ... 1,lt1 t/2
-cu zecimale exacto. rational 1/!H2'135 pe cu
zecimale exacte.
revenim la (3)
V
- 1 v- 1
O< 2 - ln < -, O< e"- 2 <-,
10n 1on
cnd n-> oo, _1_ --> O, deci putem scrie Iim ln = Iim Cn V2.
1on n-->oo n-Hlo
Spunem (ln) (en) au o care este
V2. Faptul cele definesc apare aici
intuitiv. Mai trziu, la vom reveni asupra de vom
demonstra n mod riguros V2, ca limita a celor
(l") (en) care li respectiv prin sau exces.
Tot din modul cum snt termenii celor (ln) (en)
V2 are o infinitate de zecimale
V2 = a
0
, a
1
a
2
... an ...
:Exprimarea printr-un cu o infinitate de zecimale nu este spe-
numerelor Orice nLreg sau are
proprietate. F.ie n un ntreg; avem
n = n - 1,9 999 ... 9 ... = n - 1 + 9 (-1_ + _1_ + .. ) = n - i + _9_ = n.
10 100 9
18
ALGEBRJ(
=----------------------------------
Un prin are o infinitate de zecimale sau
un finit. are un finit de zecimale, are forma
a
b = a<
11
a
1
a
2
ap = a
0
, a
1
a
2
. .. ap - 99 ... 9 ... ,
deci n se scrie cu o infinitate de zecimale.
3. Reprezentarea numerelor pe o Continnnl liniar
Fie o pe care s-a ales o origine O, o unitate un sens de parcurs
(fig. 5).
In geometria se admite ntre punctele
unei drepte numerelor reale. Am numerclo1
rationale este o Vom vedea cii, proprie-
I a te, numerelor nu dreapta numerele
irationale au Jocul lor hine precizat pe
real lf2. V2 nu este El mparte
multimea numerelor rationale n clase A si B n
Clasa A este din toate numerele negative, precum
din numerele pozitive a, astfel nct a
2
< 2, iar clasa B este
din numerele pozitive b, astfel nct b
2
> 2.
a EA b E B, atunci a < b. Se spune cil n modul acesta s-a
o n numerelor Q.
Fie aeum rationa] 2-. _!_mparte, de asernenea,
' 2 2
rele in clase A' B'. Din clasa A' fac pat'te numerele
a' < +' iar n clasa B' fac parte toate numerele b' > -}.
ntre aceste de V2 de
!.) o si anume: ntre multimile A si B nu
2 , , , ,
un clement de nu nici un din mul-
A mai mare dect orice din A nu de asemenea, nici
un din B mai mic dect orice din B,
pe cnd n cazul al doilea, un element de anume
1
1 d ' / i . b' '- 1
ru -- , .Oarece a s1 _p -
2 2 . 2
Am spus nu un ra(,ional r(r
2
< 2) mai mare dect orice
din A. Vom demonstra prin reducere la ahsurd. S<'i presupunem
aecst r se ohservii r > 1. Von1 eli pnten1 construi, un
r' > r r'
2
< 2.
:
-4 -3 -2 -1
1 1 ' t
+1 -.z -.-s +4 .. 5
1 l 1 1 !

:Fig. 5
NG:\LERE. .STRUCTUiti ALGEBRICE
19
Deoarece r
2
< 2, punern 2 - r2 = s >O; s este fiind
a dou1i numere
r' r + ''- > r este deoarece r Jt sint
4
r'
2
< 2. Avem
r'
2
= r
2
+- +- < r" + _ + = r
2
1 .L- + -
sr s2 sr
3
<;'l { s )
2 16 2 '16 ! 2 t6.
neegalilatea este de faptul r
2
> r, deoatece r > L
In continuare
r < (2- s) i +- +- = 2-- + ... = 2- -s < 2
, ( s '] s\l sa s
2
7
2
,
2. 16 2 16 16 '
deci r' E A. Am n acest mod nu un astfel de r.
acum nu un p, p
2
> 2, rnai mic dect
orice din B. presupunem cii acest p

are

In
deoarece
p
+
2
p'
p
-
2
p'2 > 2
p' < P
p'' > 2,
4
r, ( 2 )'
p
2
+ r' - 4 > O sau p -- P > O,
deci p' E B. In ceen ce proprietatea (2) se
'
p + j'_
p' < p = p,
2
neegalitatea fiind de faptul d1 p' > 2.
Am ar(tt.at n acest mod un astfel de p nu
(1)
(2)
presupunem acum parcurgem axa tuturor punctelor
de pe ax<! le-ar corespunde numai numere rniionale. Trecnd de la punctele
20
AI ..
A la punctele B, deoarece nu element de
ntre aceste punctului de pe care
ce le i facem V2, care
astfel un loc bine determinat.
Reuniunea numerelor Q P nu-
merelor reale R. se face o n totdeauna
un element de lui R.
Din spunem numerelor reale R este
Numerele reale se mpart n numere algebrice::!, .3..JY:11, 1/5+ V13
2 7
Y3
numere transcendente: n, e, 3 etc.
Numerele reale algebrice snt numere care pot li ale unei alge-
brice, ale unei de forma
unde n este un natural, iar ak snt numere ntregi. Mul-
numerelor algebrice ca mult-imea numerelor ra-
tionale, deoarece orice ]'_ este qx = p,
' q
qofO.
Nnmerele reale transcendente nu snt unei algebrice.
A. O. Ghelfond a n anul1934, numerele de cu r1. of 1
i3 un algebric snt numere transcendente.
Ch. Hermite a demonstrat n 1873 e este transcendent. Folosind
metoda lui Hermite, F. Lindemann a stabilit, n anul 1882, "'
este transcendent.
dintre numerele reale punctele unei drepte
ne permite folosim de punct pentru de reci-
proc. x care corespunde unui punct P se abscisa lui P.
ordinea, anume x y sint abmi-
scle a puncte A B, iar x < y, atunci A este la stnga lui B.
4. Intervale
acestei numere le corespund mul-
de puncte. mai jos cteva care vor fi folosite adesea de-a
lungul expunerii.
Fie a,b numere reale, a < b.
1 ') Se interval deschis punctelor x care dubla
inegalitate a < x < b se (a,b) (fig. 6).
(a,b) = {x /X E R, a <X< b}.
:MULTBII. NUMERE. STRUCTUIU ALGEBRICE
[a,b]
}'ig. 9
b
(CI,/;)
Fig. 6
(oa,a)
Fig. 12
a
a
[a>b)
Fig. 7
Il
(a>oo)
}'ig. 10
b
a
(-oo, o]
}'ig. 13
21
(a,b]
Fig. 8
[o>oo).
Fig. l1
o
2') Se interval nchis la stnga deschis la dreapta punc-
telor x care a <. x < b se [a, b) (fig. 7)
[a, b) = (x 1 X E R, a<. X< b).
3') Se interval nchis la dreapta deschis la stnga punc-
telor x care a< x < b se (a, b] (fig. 8)
(a, b] = {x 1 X E R, a < x <. b).
4') Se interval nchis sau segment punctelor x care
duhla inegalitate a< x < b se [a,b] (fig. 9)
[a, b] = (x 1 X E R, a<. X<. b).
5') Se la dreapta (fig. 10)
se (a, + oo)
(a,+oo)={xlxER, x>a).
Semidreapla la dreapta (fig. 11) conpne punc-
tul a, punct care se extremitatea semidreptei.
6') Se la stnga (fig. 12) se
(- oo, a)
(- oo, a) = {x 1 X E R, X< a}.
Semidreapta la stnga (fig. 13) punctul a.
Dreapta R se (- oo, + oo).
acum o pereche de numere reale (x,y).
22
t----- P(x,y)
(x,o)
.(a,b)x(c,d)
Fig. 15
Pe drepte pcrpendicnlnrc n plan Ox Oy alegem or1grne
O (punctul de al celor drepte), unitate cite un sens
de parcurs (fig. 14). .
.
Perechii de numere (x, y) i se un punct P din plan invers. Nume
rele x, y se numesc coordonatele punctului P; x se abscisa, y se
ordonata punctului P.
punetelor din plan definit<l de
a< x < b,
se interval deschis (fig. 15)
1 {Cr, y) i x E (a, b), y E (c, el)}.
Intervalul I este produsul cartezian al intcrvalelor (a, b) (c, d) este
format din punctelor (.r, y) interioare clreptunghiului ABCD.
In mod mul(imea perechilor de pnncle (x, y)
[u,b]x{c,rf]
ta
a < ,, < b, c < y < d
un interval inchis est.e
din punctele interioare de po laturile drept
unghiului A BCD (fig. 16).
5. Valoare absoln!l1 sau modul
Se modui san Paloare absoluttl a
unui real a, 1 a [ definit astfel
{
a, a >O,
! a ! - a, a < O,
o, a =O,
NUMERE. STRUCTURI ALGBDRICB
deci 1 a 1 :?- O. Modulul are
labl=la llbl,
1 a b 1 < 1 a 1 + 1 b l,
1 a b 1 :?- 11 a 1 - 1 b 11
(1)
(2)
(3)
Proprietatea (1) imediat din n ceea ce pr proprie-
tatea (2), suma a b este cel mult cu 1 a + 1 b :, egali-
tatea (2) avnd loc cnd a b au semn.
n ceea ce inegalitatea (3), putem scrie
bl +1 b/,
deci
1 a 1 -1 b 1 < 1 a+ b /.
(4)
In mod analog
1 b 1 -1 a 1 < 1 a b 1
(5)
(4) (5) se scriu condensat sub forma (3).
Din (2)
la+b+cl<lal+lb+cl<lai+lbl+lcJ
n general,
(@)
egalitatea avnd loc cnd toate numerele a, au semn.
Inegalitatea (6) se n modul modulul sumei mai multor
numere reate este mai mic sau cel mult egal cu suma modulelor numerelor
respective.
6. cu numere reale
n numerelor reale se pot efectua adunarea
de adunare face la numere a, IJ
real a + b, care se suma lui a eli b.
de adunare are
1) Este
a+ b = b +a.
2) Este
(a + b) + c =a + (b + c) =a + b + c.
24
3) un element neutru, zero, astfel nct
O+ a =a.

4) a i se opusul -a, cu proprietatea
a+ (-a) =O.
de face la numere reale a, b 'un
real a b sau ab, numit produsul lui a cu b.
de are
1) E,te
ab =ba.
2) Este
(ab) c = a(bc) = abc.
3) un element neutru, 1, astfel nct
1. a= a.
lj) Pentru fiecare a=/= O a-
1
= numit
su] cu. proprietatea
a _1_ = aa-
1
= 1.
a
a
5) de este de adunare
(a + b) c =ac + bc.
7. de ordine
Pe numerelor reale R se o de ordine "a < b"
sau "b >a"' se na mai mc dect b" sau l,b ma.i mare dect a'\
.,a < b" este o de ordine
x nu este mai mic decit y se x y sau y ";:/> x.
de ordine are
1) x <t:, x, x E R (este

3) x < 11, 11 < z x < z (este
4) X< 1f Z < 11 + z;
5) X > !f, Z > 0 XZ > 11Z;
NTJMEim. STRUCTURI ALG1<:RTUCE
6) x < y, z xz > yz;
7) 0 < X < y =) .!_ > .!_
X y
Numerele x >O se numesc numere strict pozitive. Numerele x :> O se
numesc numere pozitive. Numerele x < O se numesc strict negative.
Numerele x..;;;: O se numesc numere negative.
O este deci negativ pozitiv; este singurul care are
proprietate. Inegalitatea
1 x-a 1 < s, s >O,
e5te cu a - s < x < a + s un interval deschis
de lungimea 2s, cu centrul n punctul a.
8. Puteri naturale. Puteri ntregi
a este un real n un natural, se scrie
a
1
=a; a
2
=aa; ... ; an =aa ... a .
.........___.
n factori
a" se putere, a este baza puterii n exponentul puterii.
Din
on =o.
Puterile cu exponent natural se numesc puteri naturale au

1) aman = am+n;
2) (am)n = amn;
3) (ab)n = anbn;
4) a" > 1, a > 1;
5) a"< bn, O..;;;: a < b;
6) an >am, a > 1, n > m.
1
Pentru a =/= O se oricare ar fi n naturaL a-n =-, a
0
"= 1.
an
Puterile aP cu p ntreg se numesc puteri ntregi au 1, 2, 3,
la care trebuie
4') aP > 1, a > 1, p >O; aP < l, a > 1, p <O.
Puterile lui O cu exponent negativ nu se definesc; 0 o-n nu
au sens.

9. Puteri
Vom mai trziu xn =a, a > O, real, n natural, are o
solutie si numai una. Solutia a ecuatiei xn =a se
' 1 ' '
eu sau an. Avem de asemenea
m
J:Y am== (J:Y'a)m = an,
Puterile cu exponent ar, a real, r (a >O r <O)
se numesc puteri au care din de-
lor:
2) (aP)q = aP";
3) (ab)'' = a"b",
aP p-q.
-=a '
aq
- = - = a b-;
(
a )P aP
b bP
4) a > 1, p >O, a > 1,
a = 1, 1 P = 1, OP cu p <. O nu are sens ;
5) r < s, atunci a'' < a' pentru a > 1 a'' > a' pentru
0<a<1;
6) O < a < b, atunci a' < br pentru r >O a' > br pentru
r <O.
Puterile a" cu oc real le vom defini la Partea a doua, cap. 1, 6, al. 6.
10. teoreme privind numerele reale
!n ncheiere, teoreme privind numerele reale.
T e o re m a 1. numerelor algebrice este
Fie Pn(x) = a
0
x" + a
1
x"-
1
+ ... + an_
1
x + an =O o ecu-
de grad n natural) cu a, ntregi, a
0
=F O.
Numim polinomului Pn(x) natural h definit de
h = n + 1 ao 1 + 1 ad + ... + 1 an 1
La o corespunde un finit de polinoamc. Astfel,
pentru h = 2 avem polinomul x, pentru h = 3, polinoamele x
2
, x + 1, 2x,
pentru It = 4, polinoamele x 2, 2x 1, x
2
1, .1:
3
, 3x, 2x
2
Este evi-
dent la orice natma 1 It corespunde un finit de numere
NUMERE. STRUCTURI A.LG.EBRICE
27
algebrice, anume distincte ale ce
provin din anularea polinoamelor de h. Reuniunea unei
de finite fiind
numerelor algebrice este
C o ro la r. numerelor este
Numerele !'_snt de forma x - r =" O,
q
deci snt o a numerelor algebrice; numerelor
este deci
Te o re m a 2. numerelor reale un est<J
Demonstratie. Este suficient multimea numerelor reale cuprinse
ntre O 1 nu este presupunem numerelor
cuprinse ntre O 1 s-ar scrie ca un r
1
,r
2
, ... , rn, ...
l'r = O, ana12 a1n
r2 = O, a2la22 ... Gzn ...
unde O < au < 9. acum
r = O, a
1
a
2
... an_
1
an ...
cu zecimala ak de akk de 9 de zero.
r este cuprins ntre O 1 nu coincide cu nici unul din nume-
rele r,, deoarece de fiecare printr-o n
ipoteza putem numerelor reale intr-un ne duce la con-
deci numerelor reale nu este Se deduce de
aici numerelor este deoarece reuniu-
nea sa cn cea care este este
Spunem numerelor reale este de puterea continuului.
3. ELEilffiNTE DE
1. ntre elementele unei Element neutru. Invers
Fie A o Spunem n A este o ope-
este o la fiecare pereche
(a, b), a E A, b E A, corespunde un element c E A.
cu *, avem
a* b = c, a EA, bEA, cE A.
28
AI,GEBRA
E x e m p tu. + (adunaM) in numerelor intregi asociazrt la
porochoa (m, n) ntreg m+ n.
este
a*b =b*a
pentru orice a E A, b E A.
este
(a b)c=a(b*c)
pentru ortce a EA, bEA, c E A.
E xem p l u. numerelor osta
Fie acum o A n care este o *
a* x = y, a
1
x, y E A.
presupunem x parcurge A ; atunci y parcurge mul-
A sau o parte din A.
Exemple. 'l) n ax= y, a x sint numere naturale atunci y
ia valorile a, 2a, 3a, ... , deci y parcurge o parte a N.
2) n a+ x = y, a, x snt reale cind x parcurge
numerelor reale R y parcurge R.
* se poate inrersa la dreapta n A oricare ar fi
y E A un element x E A astfel nct avem a * x = y pentru
orice a fix din A.
* se poate inrersa la stnga n A oricare ar fi
z E A un element x E A astfel nct avem x *a = z pentru orice
a fix din A.
Despre o care se poate inversa la dreapta la stinga spunem
se poate inrersa.
Exemple. 1) + (adunare) n numerelor se poate
inversa.
2) Operatia x n numerelor reale zero se poato
inversa.
Fie A o n care s-a definit o *
Elementul e E A pentru care a * e =a oricare ar fi a E A se
element neutru de * Se poate ntr-o A
este 1.) 2) se poate inversa, elementul neutru e este
unic.
Se inrersul lui a de *
a* x = e.
amintite (este asocia-
se poate inversa) elementul invers este unic.
y a= e.
NUMERE. STRUCTURI ALGEBRICE:
29
-----------------------------------------
Trebuie >>1 dovedim x = y; avem
y" (a* x) = y" e
sau, seama de asociativitatea *.
(y * a) * x = e * x,
deci
y * e = e * x.
elementul neutru este unic, deci e * x = x * e
x * e = y * e x = y.
Se de obicei a-
1
inversul lui a.
Exemple. 1) n numerelor da de adunare,
elementul neutru O, iar inversul unui a este so
opusul lm a.
2) !n numerelor reale, de de elementul neulru
este 1, iar inversul unui a =F O
a
2. Grup. Semigrup
Fie G o iar * o n G. G se
grup (sau are structur de grnp) * are

1) este
2) se poate inversa. .
Din orice grup are un element neutru orice element
al grupului are un inveJs.
Grupul se abelian * este
numai 1, G se
scmigrup.
Exemple. 1) numerelor naturale semigrup de
tia de adunare.
2) numerelor zero, grup abolian
da do
Un grup (sau semigrup) pentru care fiecare din
a* x =a* x'
sau x *a = x' *a
atrage x = x' se grup (sau semigrup) integral.
E x e m p lu. numerelor roalo grup integral do oporapa
de adunare.
Se subgrup al unui grup G orice G' a lui G care are
de grup fa!'' de * din G.

Exemple. 1) numorelor intregi formeazrt grup do adunare
zero este considerat par) este un subgrup al grupului numerelor ntregi z.
2)
A={x):e=5n, nEZ}
grup de de adunare Pste un subgrup al lui Z.
3. Grup cidic
Fie G un grup n care este *, a un element al
e elementul neutru. Puterile lui a, anume a\ a
2
, ,a"' (a
1
= a_ az _
=a* a etc.) sint tot elemente ale grupului. punem a
0
=' e,
pentru orice m ntreg :;:,. O, a"' E G.
D e fi n i i e. Elementul a E G se spune este un element de ordin finit
al grupului un intreg m >O, astfel incit am= r. Cel mai
mic Intreg m > O care satisface se ordinul
elementului a.
Un grup finit (cu un finit de elemente) are toate elementele de ordin
finit.
De fi ni Grupul {) format cu elementele
se grup ciclic generat de elementul a. Grupul q este de ordin finit
m este finit. n caz contrar, q este de ordin infinit (ordinul unui grup
este de elemente ale grnpalui).
E x e m p l u. oc este o de ordnul m u deci
o a ccuat}ei xm = l, atunci '1, ct, o:
2
1
, or,m-1
un grup ciclic de ordinul m.
4. conjugate
F'ie G un grup a un element (fix) al grupului G.
Te o re m a * b ne toate elementele grupului G o
b parcurge grupul G.
Fie b
1
=/= b
2
, b
1
, b
2
E G. Avem a* b
1
E G, a* b
2
E G,
deoarece * este din G. a * b
1
=/= a '' b
2
Inmultind la
stnga cu a-
1
E G avem a-
1
* (a* b
1
) =/= a-
1
*(a* b
2
), deci e * b
1
=1=' e * b
2
sau b
1
=/= b
2

mai b' este dat, b, astfel nct a * bi =
= b'. la stnga cu a-
1
imediat bi = a-
1
b'. Teorema este

Fie G un grup H un subgrup al astfel lncjt G - lf este
Fie g
1
E G - H k E H; g
1
" k, g
1
(fix) in G - li, cind
l\JUL'ffMI. NU:\IEHE. STRUCTURI ALGEBRICE
31
parcurge H este u G -- H. Elementele g
1
* h H!
deoarece n caz contrar am avea g
1
* h = hil hi Eli sau gi = hi * h-I, deci
g, E H, ceea ce nu se poate.
Te o re m g
1
=f= g, snt elemente fixe din G- H
g, h, g
2
* h, h E Il sau nu an nici un element comun sau coincid.
n pentru h
1
, h
2
E Il, am aveag
1
* h
1
= g
2
* h
2
,
atunci g
1
= g
2
* (h
2
* h!
1
) = g, * h
3
, de unde di g
1
ar mul-
generate de g
2
La fel se g
2
ar generate
de g
1
, deci cele ar coincide. Teorema este
l'ie g
1
un element al lui G - 11, deci care lui G nu
lui H. Cu ajutorul lui g
1
* h cu h E H.
g
1
* h nu pe G -Il, un element g
2
E G care nu apar-
nici lui Il nici lui g
1
* h. astfel g
2
* h, h E H, care,
conform teoremei precedente, are toate elementele diferite ntre ele dife-
rite de ale Il g
1
* h, h E 11. n modul acesta,

H, g
1
* h, g
2
* h, ... , gm.
1
* h, h E H;
(1)
snt cazuri de considerat: a) se un finit
de deci m este finit. n acest caz, subgrupulll c G se
suhgrup de indice finit (sau de indice m); b) se poate
continua indefinit, deci m este + oo.
Ne de cazul cnd m este finit . .n cele
m din (1), anume
g
0
h, g
1
h, ... ,gm.-
1
h, hEll, (2)
unde g
0
= e, elementul neutru din G deci g
0
* h =li, au urm>'itoarele pro-

a')
b')
m-1
Ug,*h=G,
i=O
i=f=j,
c') (2) se numesc conjugate la stnga, n raport cu sub-
grupul 11; dintre ele, are de grup numai g
0
h, h E Il,
dtoarece neutru ae
aceste conjugate au fost prin compunerea
la stnga a elementelor h E ll cu g.,, de aceea se numesc conjugate
la stnga.
compunnd la dreapta cu elementele
g,, conjugate la dreapta
(2')
32
ALGEBR:l
T e o r e m m = m'.
Avem evident g
0
' h = h * g
0
= H; apoi, cnd h parcurge H,
h-
1
parcurge H, deoarece g
0
E H, iar h h-
1
E H. orice
element gi h dintr-o la stnga are inversul
(gi * "r' = 11-
1
* g;-',
deci unei conjugate la dreapta h * gi', h E Il. gi * h,
g; * h, i =f= j snt elemente din conjugate la stnga diferite,
inversele lor la conjugate la dreapta diferite. In
h
-1 * a-:-1 _J_ l,-> * 0
,--1
-r- "' ., b]
sau la stnga cu h,
go * gT' =!= go * t/
1
gi' =!= g;-
1

Putem scrie deci n (2) (2') gi = gi
1
Teorema este demonstraU.
Se de obicei m = .
Il
Avem un rezultat mai general dat de
T e o r e m Fie de subgrupuri
G:::;H:::;K;
ntre indicii respectivi ai acestei avem relajie

Nu acestei teoreme.
5. Divizor normal
Fie G un grup oarecare Il un subgrup al Fie g
1
un element oarecare
fix al lui G de elemente g
1
* h * g;:-
1
cu
h E H, pe care s-o cu ll
1

Te o re m g
1
h * g;:-', h E H un subgrup al lui G.
a). Elementul neutru e lui H
1
n e E [{
g
1
* e * g1
1
= e * g
1
* g1
1
= e * e = e b) Avem
(g1 * h, * g;:-
1
) * (g, * " ,, g;:-
1
) = g, * (h, * h.) * g;:-
1
= g, * h, * g;:-
1
Jl1
deoarece h
1
* h
2
E H. c) Elementul invers lui g
1
* h * g;:-
1
este g
1
* h-'* g;:-',
deoarece (g
1
* h * g;:-
1
) * {.!;
1
* h-
1
* g;:-
1
) = e, *
este
Este evident g
1
E Il, atunci H
1
= Il; g
1
se poate ca
H
1
fie diferit de Il.
tuLTIJ.\II. NUMERE. STltUCTURI ALGEBRICE
33
D e f i n i i e. Subgrupnl H c G se divizor normal al grupului G
pentru orice g, (fix) il.in G, subgrupnrile H, date de gi * h * g"i
1
, h E fi,
:oincid cu snbgrnpul li.
6. ale divizorului normal
n cele ce vom presupune snbgrupulli este de indice finit m,
rezultatele sint pentru m infinit.
T e o r e m subgrnpnl li c G esfe divizor normal, atunci
nile conjugate la dreapta
g
0
* h, g
1
* h, ... , gm_
1
* h, h E li, g
0
= e
\Oincid cu conjugate la stinga,
h * g
0
, h * g1, ... , h * gm-1
Deoarece gi * h,; gi', h E li coincide cu li pentru
'iecare h un indice i, astfel nct
gi * h * gi
1
= h sau g{
1
(gi * h * g?) = ii
1
* h;
leei h * g? = gi
1
* h, prin urmare h * g = gi * h. Teorema este

Fie h (fix) dintr-un subgrup Il al unui grup G. Vom numi clasa
le h g-
1
* h * g, cnd g parcurge grupul G.
Te o re m Fie Il un divizor normal al grupului G; h E H, atunci
;-
1
* h * g E li pentru orice g din G.
Conform teoremei precedente, avem pentru h E. H, g * h =
= h * g, de unde h = g-
1
* h * g = g * h * g-', dec1
)U elementul h divizorul normal li g-
1
* h * g, g E G,
leei clasa de h. Teorema este
Fie H un divizor normal al lui G
g
0
* h, g
1
* h, ... , g",_
1
* h, h E lJ
(3)
conjugate la stnga n raport cu li, date de (2) (presupunem
Il este sub grup de indice finit). (3) oe numesc clase de resturi.
Te o re conjugate la stnga (saa la dreapta) In rapol't
m li, considerate ea elemente, grup de cu elementul
Rnitate clasa g
0
* h, h E li.
a) (g, * h
1
) * (g; * h
2
) = g, g; * (h1
* h
2
) h
1
* h
2
=
= ha E li, prin urmare
(gi * h1) * (g; * h,) = (g, * g;) * h,
34
ALGEBHA
deci clasei (gi * g
1
) * h, care este una din clasele de resturi din (1).
b) Avem
deci g
0
k, k E H este elementul neutru.
c) elementul invers clasei g, * h. Avem
sau
deci pentru h
3
= h
1
* lz
2
, g = g
0
* lz
3
* \gi * h,t', (gi * h
3
t
1
=
= h;t *. {;t; prin urnwre, g = g
0
* gf:
1
gi
1
Teorema este
Grupul claselor de resturi se grupul factorial sau grup factor
se re_)
cii
Orice grup G are doi divizori normali banali, primul
din elementul unitate g
0
, al doilea este grupul G.
Se poate ntmpla ca un grup dat G nu divizori normali n
de cei bauali. ln acest caz, grupul G se grup simplu.
7. Grupuri izomorfe
D e i u i e. Fie A B grupuri n care snt definite *
x respectv. Grupurile A B se spune snt izomorfe snt n<k
plinite unniitearole
1' La orice element a E A corespunde un element din B numai unul.
2' La orice element b E B corespunde un element din A numai unul.
3' a
10
a
2
sint e lemen!e oarecare di.n A, le corespund
elemente b" b,, resjoeet,iv din B, atunci elementului a
1
* a
2
din A i
corespunde elementul b
1
X b
2
din B, recjlroc.
E x e m p l u. A de numere reale a + V2b, a,b 'Intregi grup
do (adunaro).
B de numeru roale a + t/3b, a, b intregi grup de operaw
+ (adunare). Acosto grupuri snt izomorfe. element a+ \12 bdin A
i corespunde elementul a+ V3 b din B reciproc. a
1
+ V2 bll a
2
+ V2b
2
snt
elemente din A, le corespund elementele a
1
-J-.. V 3b
1
, a
2
+ f/r3 b
2
din B
atunci sumei a
1
+ a
2
+ !i2(h
1
+- b
2
) i corespunde a
1
+ a
2
+ t/3(b
1
+ b
2
), reciproc.
MULTL\H, NUMERE. STRUCT1JRI
3&
8. Grupuri omomorfe
De fini Fie A B grupuri n care sint definite *
x respectiv.
Grupul A este omomorf cu grupul B
1 ') La fiecare element din A corespunde cel un element din B.
2 ') La fiecare element din B corespunde un element numai unul din A.
3 ') b" b
2
snt elemente din B le corespund elementele
a
1
, a
2
din A, atunci elementului b
1
x b
2
din B i corespunde elementul a
1
* a
2
din A.
E x e m p l tt. numerelor ntregi Q A
de A = { A
0
, A
1
, A
3
, A
4
}, unde
A
0
= { 5 m ! m E Q}, A
1
= { 5m + 1 1 m E Q}, A,= {5m + 2 1 m E f)),
.A.,= ! &m -r 3 1 m E Q}, A, = { 5m + 4 1 m E Q}.
Multimea A este cu multimea Q. n orice ntreg se poate
scrie su'b forma m5, m5 + 1, m5 + 2, + 3 sau m5 + 4, m E Q, deci la orice
din Q corespunde o Ai numai una. La un element Ai n A corespund mai
multe elemente din Q, mai precis la clasa Ai corespund elementele m5 + i din Q, in
infinit.
Din grupului
T e o r e m Dacii JI este un divizor normal al grupului G, atunci grupul
factor r! / este omomorf cu grupul G.
Avem
Te o re m li. grupul A este omomorf grupului B, ele-
mentelor H din B care corespund elementului unitate din A, un
divizor normal (al grupului B) orice cu acest divizor
normal tuturor elementelor din B le corespunde
element din A.
Nu acestei teoreme.
9. Inel. Corp
De fi ni e. Se inel o de elemente n care
snt definite (adunarea) X care satisfac
axiome:
S
1
a b s!ot elemente oarecare ale ;;;, a + b E ;;;,
S
2
+ este a + b = b + a.
S
3
este (a+ b) + c =a+ (b + c).
S
4
. un element neutru, elementul O (zero) E;J, astfel nct pe11tru
orice a E;], O+ a= a.
ALGEBRA
S
5
. Orice element a are un invers- a E::J, astfel nct a+ (-a)= O.
T
1
a b snt elemente ale atunci a x b E ;:;J.
T
2
X este a X b = b X a.
T
3
x este (a X b) x c = a X (b X c).
T
4
de X un element neutru, elementul 1 (unu)
nct pentru orice a E::J, 1 X a= a.
T
2
x este de +
a x (b + c) =a x b +a X c (b + c) X a = b x a+ c X a.
Aceste axiome pot fi sintetizate, de grupului
semigrupului, n modul
D e fi nit i e. O multime ne de elemente ;:;J are de inel
n ;J sint definite + x astfel nct:
1) ;; are de grup abelian In raport cu +
2) ;:;J are de semigrup in raport cu x.
3) x este dislributlvii In raport cu +
in ;:;J x nu este T
2
nu are loc
inelul se numeste necomutatw.
"+" "x'
1
ne permit
cu elementele unui inel toate calcule.le pe care sntem le facem
cu numerelor 1ntreg: adunare, Putem supri1na
parantezele, cnd avexn faee cu un produs, putem schimba ord1nea
termenilor ntr-o sau produs n baza cornutative, asocia1
distributive
Este de observat ntr-un inel nu se poate face nmnl

Exemple,
1) numerelor ntregi inel de adunare
2) numerelor a+ b, a,b intregi formeaJ.d: iael do
dO adunare
Do f in i o. O K cu structurii de inel comni.ativ de
+ x n care orice element a E A, a=frO are un in vers a- E K
de x se corp (comuta tir).
v.xi pentru un corp K oomutativ avem de axiome 8
1
, ,8
5
,
1'
1
, ... 1'
5
completat cu:
T
6
Oricare ar fi a E K, a =F O, a-
1
E K astfel nct
a X a-
1
= a-
1
X a = 1.
Exemple, 1) numerelor Q corp de ope-ra-
do adunare
2) numerelor a + j/;; b, cu a,b un corp de opew
de adunare
MUI/fll\:li. NUMERE. S'l'RGCTURI ALGEBRICE
37
De fi n i e. i. O !' a unui inel J, care are structura de
inel de +, x), se subi[!el.
2. O K' a unui corp K, care are de corp de
+, X), se sub corp.
Exemple. 1) numerelor este un subcorp al corpului nume-
relor reale.
2) numerelor intregi pare este un subinel al multimii numere-
lor ntregi z.
'
4. Jl.'ln!IllRE COThiPUiXE
1. Corpul numerelor complexe
la putere a unui real nu este
!n numerelor reale. In nu nici un real oc
pozitiv sau negativ, astfel lnclt avem a = v=T, deoarece
unui real nu poate fi negativ. De asemenea, rezolvarea
de gradul doi
x
2
- 2ax + a
2
+ b
2
= O
conduce la de forma x =a + b V -1.
Defini le. Vom numi numere complexe perechile ordonate de numere
reale a, b, pe care le vom nota provizoriu cn (a, b), perechi supuse la
reguli de calcul:
1) (a,b) = (a',b') numai a= a', b = b';
2) (1,0) = 1, (0,1) = i;
3) k(a, b) =(a, b)k = (ka, kb), !cER;
4) (a, b) +(a', b') =(a+ a', b + b'), (adunarea);
5) \a, b) (a', b') = (aa'- bb', ab' + a'b),
Din 2) 3)
k(1 ,0) = (k,O) = k,
deci
(0,0) o,
seama de 1) (a, b) =O numai
a= O, b =0.
Din 3) 4) orice complex (a, b) se scr1e
(a, b) = a(i,O) + b(0,1)
38
seama de regula 5)
(0,1). (0,1) = (-1,0).
Deducem un complex (a, b) se scrie
(a, b) = a 1- ib,

acum produsul (a 1- ib) (a' 1- ib'), regulile
ale algebrei seama i
2
1- 1 = O,
(a 1- ib) (a' 1- b' i) = aa' - bb' 1- i (ab' 1- a' b),
tocmai regula 5.
T e o r e m numerelor complexe a 1- ib nu corp C
de 1- (l'tdunare) X
Avem: 8
1
. (a 1- ib) 1- (c 1- id) =a 1- c 1- i (b 1- d)EC;
suma a numere complexe este tot un complex.
S
2
1- este
(a 1- ib) 1- (c 1- id) = (c 1- id) 1- (a 1- ib) = (a 1- c) 1- (b 1- d)i.
S,.. + este
((a + ib) + (c + id)) + (e + ifl =a+ ib + ((c + id) + (e + if)).
S
4
Elementul neutru de + este O + iO, deoarece
a + ib + (O + i O) = a + ib.
8
5
un complex x + iy unul singur, astfel nct
(a + ib) + (x + iy) = O + i O,
a + ib fiind un complex oarecare. Trebuie avem
a + x = O, b + y = O,
deci
x =-a, y = -b,
vi numit opusul lui a + ib, este -a - ib.
O a acestui fapt este
(a + ib) + (x + iy) = c + id
are o de
x =e-a, y = d- b.
Numerele complexe deci grup abclian de adunare.
STRUCTURI ALGEBRIC1TI
39
acum numerele complexe elementul zero, O + i O,
grup abelian de de
T
1
(a + ib) (c + id) = ac - bd + i(ad + bc) E C;
produsul a numere complexe este un complex.
T
2
este
(a + ib) (c + id) = (c + id) (a + ib) =ac - bd + i (ad + bc).
T
3
este
(a+ ib) [(c + id) (e + if)] =[(a + ib) (c + id)] (e + if) =
= ace - adf - bcf - bde + i (acf + ade + bce - bdf).
T
4
. Elementul neutru este 1 + i O, deoarece
(a + ib) (1 + i O) = a + ib.
T
5
este de adunare
(a+ ib) [(c + id) + (e + if)] = (a+ ib) (c + id) + (a+ ib)( e +
+ i{) = (ac + ae - bd - bf) + i(ad + bc + af + be) = [(c + id) +
+ (c + if)] (a+ ib).
T . Orice complex z = a + ib =!= O + i O are un invers.

(x + iy) (a + ib) = 1 + i O
conduce la sistemul
xa- yb = 1,
cu a
2
+ b
2
=!=O,
xb + ya =O,
a -b
X=--, y---,
a2+ba --all+b'J
deci
a
2
+ b
2
=F O, anume z =f: O + i O.
Din T
6
avem
a ib =(a+ ib) _1_ =(a+ ib) (c- id) =ac+ bd + i(bc- adL,
c+W c+W '+d'
c
2
+ d
2
=/=O. a num re complexe se reduce Hstfel la
cu zero nu este Spunnn nu are sens.
Din cele de mai susj nunvorelor cornph:xe
un corp numit corpul numerelor complexe C. Corpul numerelor reale R
este un subcorp al numerelor complexe C, deoer; ce numerele reale su pot
scrie: a + i 0
1
aER.
40

2. Numere conjugate. Modul. Argument. Forma a unui
complex
complex x + iy care cu a + ib dea
un real:
(x + iy) (a + ib) = xa - yb + i(xb + ya),
deci
xb + ya =O,
este
x = ka, y = -kb,
x + iy =k(a- ib).
deci o infinitate de numere complexe care ndeplinesc

k(a - ib) (a + ib) = k(a2 + b2).
Pentru k = 1 a -- ib, numit conjugatul lui a + ib.
Produsul (a+ ib) (a- ib) nu este numai real, ci pozitiv.
z =a + ib, conjugatul se notea z =a- ib. Avem deci z z = a
2
+b
2

real pozitiv Va
2
+ b
2
se modulul lui z se
1 z 1 = Va
2
+ b
2

planul complex, un plan n care s-a luat un sistem
de axe rectangulare Ox, Oy; numim axa Ox iar axa Oy
Pe axa Ox punctele de diviziune unei
snt ... -2, -1, O, 1, 2, ... , iar pe axa punctele de diviziune
snt -2i, -i, O, i, 2i, ... (fig. 17).
complex z = a + 1b i corespunde un punct M de coordonate
(a, b) invers, unui punct din plan i corespunde un complex
numai unul singur. Mai putem spune punctului z i corespunde vectorul
____,.
OM. Originii axelor i corespunde Z= O+ iO. Aplicnd formulele
cunoscute din trigonometrie, avem (fig. 17)
a= Oll1 cos O, b =OM sin 6 (1)
-- N(2 ,Jt) deci

-t
-li
l'ig. 17
Lungimea segmentului OM este,
modulul complex a + ib.
Unghiul e pe care l face OM cu
a axei Ox se argumen-
tul complex a + ib, O =
= arg (a + ib).
MULTIMI. NUMERE. STU.UCTURI ALGEBRICE
41
Din formulele (1)
o a . a b
cosv =V , sm v = V
+ b
2
+ bZ
care pe 6, n afara unui multiplu de 2rr. Tot (1)
ne dau
a + ib = V a
2
+ b
2
cos O + i Va + b
2
sin O = r( cos O + i sin 6). (2)
Expresia (2) este forma a complex
a + ib, foarte n calcule.
5. S'l'RUCTURA DE
1. A!gebre
D e f i n i i e. Fie o ne A un corp K. Se spune A
este o pe corpul K In A snt definite trei adunare +,
X cu sealari (cu elemente din corpul [() care satisfac
le legi:
Adunarea +
S
1
: a + b = c,
S,:a-t-b=b+a,
S
3
: (a + b) + c = a + (b + c),
S
4
: a +O== a,
S
5
: a +-a) = O,
x
a, b, c E A
a EA, O E A
a EA, -a E A.
T
1
:axb=d, a,b,dEA
T
2
: a X b = b X a,
T
3
: a X (b X c) =(a X b) X c,
T
4
: a x (b + c) =a X b +a X c,
(b + c) X a = b x a + c X a,
T
5
: 1 X a =a X 1 ==a, a E A, 1 E A.
cu scalari:
S,: a(a X b) = (aa) X b =a X (ab)
cu "' E K, a, b E A.
Algebra de de axiome de mai sus se
sau cu element unitate.
axioma 1\ nu este algebra este element unitate.
axioma T
2
nu este algebra este
42

Din cele de mai sus
D e :! i ni e. O ne A este o eu element
unitate pe corpul K n A snt de.finite trei adunare +, nmul-
x, cu scalari (K), astfel nclt
1 A grup comutativ de +;
2 A semigrup comutativ de x;
3 x este de +;
4o inmultirea cu scalari (cu elemente din corpz1l K) este cu
X' (axioma 8
1
).
2. Exemple de algebre
a) numerelor complexe are structura de pe corpul R
al numerelor reale.
b) x a elementelor de forma
x = a + ib + jc + kd,
unde a, b, c, d ER (sau C), iar {1 i, j, k} este o de patru elemente
supuse la legi de
1
'
J
k
1
i j k
i i
-1 k -j
--1---l-- ----
J
j
-k -1
'
k
k
j -! -1
o Q. Un element x din se cuaternion.
a fost de Hamilton are importante
!n
Capitolul II
ThiA'l'RICE
1. DE ORDINUL n
1. Inversiuni
Fie n elemente a" a
2
, ... , an Numim ordine de succesiune a
elementelor permutarea (a
1
, a
2
, ... , an) care corespunde ordinii naturale
1, 2, ... , n a indicilor. Orice permutare a acestor n elemente
spunem inversiuni, o inversiune fiind orice pereche de
elemente aiaJ din permutare, cu i > j.
Permutarea (anan_
1
... a
2
a
1
) maxim de inversiuni,
dat de
n - 1 +n - 2 + ... + 2 + 1 = n (n - l) .
2
cu ! inversiunilor pe care Il poate avea o permu-
tare,
Vom a n elemente n clase, de
inversiuni pe care l Din clasa nti fac parte cu
de inversiuni 1 par; din clasa a doua, cele cu de inver-
sil1Jli 1 impar.
!n teoria este
T e o re m O permutare scllimbii. clasa douii ele-
mente ntre ele.
Vom considera cazuri. In primul caz cele
elemente sint deci. permutarea va fi de forma (Aa,a;B) are
1 inversiuni. Permutarea prin schimbarea lui a
1
cu a, (Aa;aiB)
are 1 + 1 inversiuni i > j 1 - 1 inversiuni i < j, deoarece
inversiunile lui a, a; de A inversiunile lui B de ai a;
ALGEBR.l\
nu se prin 1 este par (sau impar), 1 + 1
sau 1 - 1 snt impari (sau pari), deci permutarea clasa.
in al doilea caz, a; a nu snt consecutive, deci permutarea va fi de
forma (Aa,Ca;B), schimbind pe a
1
cu a; avem permutarea (A a; C a;B).
Presupunem C are p elemente; schimbind pe a; cuC (A a; a;C B)
astfel p de aducem acum pe a, n
locul lui a
1
, se p + 1 de deci final
al de va fi p + p + 1, ceea ce permutarea
clasa; cu aceasta teorema este Din totalul de n!
i unei clase i celeilalte, deoarece,
elemente anumite n toate a n obiecte,
dintr-o trec in din ca n ansamblul lor
se schimbe.
2. de ordinul n.
Fie a
11
, i = 1,2, ... , n, j = 1)2, ... , n, n
2
numere; cu ajutorul lor
un tabel patratie, numit matric,
A-
cu n linii n coloane; elementul a;; se pe linia i coloana j.
Unei astfel de matrice i se un numit determinant de ordinal
n, care se
Dn = 1 A 1 =
au a12 ... aln
az1 a22 a2n
care se defineste prin
i = 1
1
2, ... , n
j = 1,2, ... , n
1
1
- " ( 1)1+1'
,f -- L-1 - ailhai2i2 .. ain1n1
(1)
suma fiind la toate le distincte de ordinul n, (i,i, ... i")
JIJ. .. .In
prin aceasta toate monoamele distincte
(2)
cu i, j = 1,2, ... , n, 1 1' fiind de inversiuni al
(i
1
, i
2
, , in), (j
10
j
2
, ,in) respectiv.
MATRICE
45
Deoarece, un rn.o.nom (2) pe aicJ:x cu ai!3i!3' monomul
iar suma I + fi paritatea, putem
ne n fel ca permutarea (j
1
,j
2
, , in) sau permutarea (i
1
, i
2
,
... , in) fie ordinea deci
1 A 1 = ( -1)1' a,ila2i
2
... an!"
sau
1 A 1 = ( -1)
1
a,
11
a,,
2
a
1
nm
fiind la cele n! ale lui j
1
, j
2
, ... , jn sau, respec-
tiv, i
1
, i
2
, ... , iw
Deci n dezvoltarea unui determinant de ordinul n intervin ni termeni
de forma (2).
E x e m p l u. Determinantul de ordinul trei
dezvoltat regula de ma sus are valoarea
3! = 6 termeni.
Din definitia determinantului de ordinul n
'
P r o p r i e t a t e a 1. Un determinant semnul permn-
elementele a linii sau coloane mtre ele.
n determinantul Dn de ordinul n, linia i.
cu linia un determinant D;, care are dezvoltarea
D,; = L:; ( -1 )
1
aHI at22 ainm
in care fiecare permutare (i" i" ... , in) este de de permu-
tarea termenului din determinantul deoarece s-au
schimbat ntre ele elemente ale prin urmare, termenii
ce intervin n dezvoltarea lui snt egali cu termenii din
dezvoltarea lui Dn, cu semn schimbat, deci = -Dn.
P ro p r i e t a t e a 2. ntr-un toate liniile
cu coloanele de rang, determinantnl nu se
Avem
Dn = l: ( -i)l+I' ailj1 ai2i2 ainJn
a schimba toale liniile cn coloanele de rang a permuta
de indici (i
1
, i,, ... , in) cu de indici {j
1
, j
2
, ... , in)- Cum indicii i
46

indicii j parcurg (1, 2, ... , n) prin aceasta se
cu J', deci suma 1 + 1' Dn nu se
cu determinantul prin schimbarea tuturor liniilor cu
coloanele de rang; el se determinantul transpus al deter-
minant ului Dn; avem deci = Dn
Acest rezultat are o anume orice proprietate
la liniile unui determinant va fi pentru coloane.
P r o p r i e t a t e a 3. Un determinant este nul are linii sau
coloane egale.
presupunem n Dn elementele liniei i. sint egale cu elementele
liniei aceste linii ntre ele, un determinant
egal cu cel deoarece elementele celor linii sint egale. In
virtutea 1, determinantul este egal de semn contrar cu
Dn; prin urmare, avem simultan Dn = D;. Dn = -- deci 2Dn "'--""O,
D,. =O.
3. minori
Din dezvoltarea unui determinant de ordinul n,
Dn = E (-i)l' alh ati2 ... anJn,
fiecare monom un element al primei linii numai
unui singur, prin urmare Dn se poate scrie ca o expresie n elemen-
tele primei linii
n
D,. = a
11
A
11
+ a
12
A
12
+ ... + a
1
,. A1
n = E alk A
1
"'
( 1)
iF'"i
unde A
1
h, coeficientul lui a
1
k, este o de produse n a,; de
grad n- 1, produse care nu nici un element al primei linii, deci i =fr 1.
Rezultatul este pentru elementele linii sau coloane,
deci putem scrie
sau
"
Dn = ak1Akl + ak2Ak2 + ... + ahnAkn = B ak.iAhi1
i=l
n
Dn = a,kArh + a,.A,. + ... + ankAnh = E a,hAik
i=l
(2)
(3)
Spunem n (1) avem dezvoltarea determinantului D,. linia nti,
n (2) linia k, iar n (3) coloana k.
pe A
11
. Conform celor spuse mai sus, A
11
este definit de
a
11
A
11
= E ( -1)
1
' a
11
a
212
a,.Jn = a
11
E ( -1)" a
2
;
2
a,.;,.,
DETER:MINAN'fl. MATRIC:E
47
deci
(4)
unde 1' este de inversiuni ale (i,j
2
, ... ,jn), care este
egal cu de inversiuni ale (j
2
, j
3
, . ,jn), deoarece supri-
marea lui 1 nu pe 1'. Expresia (4) a lui A
11
Au este un
determinant de ordinul n- 1, j
2
, j
3
, ,in lund toate valorile lui
2, 3, ... , n; prin urmare, A
11
este determinantul de ordinul n - 1
a22 a2a a2n
aaz a33 aan
ce se suprimnd din Dn linia coloana intii, linia coloana
pe care se a
11

Determinantul A
11
se complementul algebric al lui a
11

acum complementul algebric al lui a,;, pe Aw
Vom proceda la fel ca pentru ":!
1
. Vom aduce mai nti pe a;; ln locul
lui aw ceea ce i - 1 j - 1 de semn, deoarece
se efectund i - 1 de linii j - 1
de coloane, deci A,;= (-i)i+i t>.,;, unde, de data aceasta, Aii este deter-
minantul ce se din D,. suprimnd linia i coloana j. Determinan-
tul t>.,; in acest mod se determinantu.l minnr al ele-
mentului aii
Revenind acum la dezvoltarea determinantului D,. o linie sau
avem:
1) D,. = a
11
6.
11
- a
12
6.
12
+ ... + (-1)"+
1
a
1
n 6.
1
,.,
dezvoltarea determinant ului D,. linia nti;
2) D,. = a
11
A
11
- a21il
2
, + ... + ( -1)n+
1
an
1
t>.,."
dezvoltarea determinantului Dn coloana nti;
il) D,. = (-i)k+l [a,k A
1
n-a2h Ll
2
n + ... + (-i)n+l a,.k D.n>],
dezvoltarea determinantului D,. coloana k,
4) Dn = ( -i)k+l [ah! Llkl - ah, Ak
2
+ ... + ( -1)'>+
1
akn Akn],
care este dezvoltarea determinantului Dn linia k.
presupunem n Dn linia i linia k snt egale; atunci D,. = O;
dezvoltnd linia i seama a,, = ak;,
(5)
48

n mod coloana j este cu coloana k, D" =O,
deci
(6)
Regula de nsumare Folosind semnul E, (5) se scrie
n
t; a;;AM =O, i =/= k.
J=l
(5')
1n mod se scrie (6)
(6')
De obicei se semnul E, putem scrie pe (5') (6')
numai sub forma
a;;AM = O, j = 1,2, ... , n, i =/= k,
sau
i = 1,2, ... , n,
j =/= k,
cu ca nsumarea se relativ la indicele i, care
particularitatea se n monom.
mai introducem simbolul (lui Kronecker) care pentru i=f=j,
a;;= O, iar pentru i = j, aii = 1, putem scrie de mai
sus astfel:
ai
5
Aki = aikDn, j = 1,2, ... , n,

(7)
aiJAik = 3
5
kDn, i = 1,2, ... , n.
Dezvoltarea unui determinant elementele unei linii sau coloane ne
permite stabilim noi ale
P r o p r i e t a t e a 4. Un determinant se cu un
toate elementele unei linii sau coloane se cu acel
Acest fapt imediat din dezvoltarea unui determinant ele-
mentele unei linii sau coloane. de exemplu, dezvoltarea
unui determinant linia nti, avem
"ADn = ("Aa11)A11 + ("Act")A12 + ... + ("Aa,n)A1n
O a acestei este faptul un determimnt
are linii (coloane) determinantul este nul.
P ro p r i e tate a 5. utr-tm determinant elementele unei linii
Rau coloane sint sume de k numere, atunci determiuantul se serie ca de k

JJETERMTNAN'f.I. lHATRICH
49
presupunem elementele primei linii ali snt sume de numere
ali= aii+ a;i;
a"
a,,
determinant care dezvoltat linia nti are valoarea
Dn = (a;, + a;,) An + (a;, + a;,) A" + ... + (a;n + a;n) A,n
sau
Dn = + af2A12 + ... + afnAln + + + +
deci
Pentru k > 2 se n mod
P r o p r i e t a t e a 6. ntr-un determinant, la elementele
unei linii (sau coloane) elementele celorlalte linii (saa coloane)
eu numere oarecare, determinantnl valoarea.
n Dn = 1 au 1 de exemplu, la linia nti elementele liniei
a doua cu "A, determinantul
a
11
+ "Aa
21
a
12
+ "Aa
22
a
1
n + "Aa
2
n

care, conform 5, se descompune ntr-o de doi
an a12
qln
a,, a22 .. a2n

a" a"
... a2n
+
'A
a.,
a22 a2n

. '."' '' .. ' ... ''' ...
Gnl
an2 Gnn ani Gn2 Gna
deci = Dn, deoarece ultimul determinant e nul, avnd linia nti
a doua egale.
P ro p r i e tate a 7. Un determinant este nul o linie (sau
a sa este o llniarli de celelalte linii (sau coloane).
ALGEBRA
Spunem n determinant ni Dn = 1 a
0
1 linia nti este o
a celorlalte linii
n
ali =E akiAk, i = 1, 2, ... , n,
k=Z
' fiind numere nu toate nule + + ... + t-,'l =f= 0).
Conform 5, un astfel de determinant se descompune tntr-o
de n - 1 fiecare din n - 1 are
linii deci snt nuli.
E x e m p l u. se calculeze valoarea determinantului lui Vandermonde
1 1 ... 1
a,
n-1 n-1 n-1
at a2 ... an,
punnd rezultatul sub de produs de factori.
fiecare linie cu a
1
o din cea
1 1 1
determinant care dezvoltat prima
V
11
(a
1
, a
21
, an} = (a
2
- a
1
) (a
3
- a
1
) (an - a
1
) V n-
1
(a
2
, a
3
, ... , a
71
) {8)
unde V n-
1
.(a
2
, a
3
, ... , an) este tot un determinant Vandermonde. (8) este de
fapt o de n mod analog
astfel nct
n
n
V n(a
1
, a
2
, ... , a
11
} = n (aj - ai),
i>i=1
prin n (a; - ai) produsul tuturor binoamelor (aj - ai), j > i, dis ..
j>i=1
d
n(n - 1)
tincte, cu i, j = 1, 2, ... ,n, in e
2
; V n este diferit de zero
DETERMINANT!. MATRICE
51
2. REGULA LUI LAPLACE
1. minori de diverse ordine
Am la alineatul precedent cum se n dezvoltarea unui
determinant Dn = 1 a,; 1 coeficientul lui ai!.
In continuare, vom coeficientul lui aidt. ai
2
J
2
ai ip
mai nti coeficientul lui a
11
a
22
, pe care l cu A
12
aa
aua22. Al2;I2 = aua22 .2:;( -i)I aa s a4i.a .. anin'
deci
A12;12 =:[;(-1)! aai3a4J4 ... anin'
unde (j
3
, j
4
, . , inl este o permutare a numerelor 3,4, ... , n, iar 1 este
de inversiuni ale (1, 2, j
3
, j
4
, , jn), care este
cu de inversiuni ale (j
3
, j
4
, ... ,in), deoarece suprimarea
elementelor (1,2) nu pe 1. Prin urmare A
12
;
12
este un determinant
de ordinul n - 2, anume
a
33
a
34
. a
3
n
A
12
a
2
- a43 a44 a4n
ce se din determinantul Dn suprimnd linia nti a doua, coloana
nti doua, tocmai liniile coloanele pe care se elementele
a11 a22'
Invers, coeficientul lui A
12
;
12
, din dezvoltarea lui Dm
n de a
11
a
22
pe -a
12
a
21
, deci A
12
;
12
are coeficient pe
Determinantul a
12
a
2
se din Dn, suprimnd toate liniile coloanele
lui A
12
;
12
A
12
;
12
, a
12
a
2
se numesc minori complementari
de ordinul n - 2 2, respectiv (A
12
t
12
este minorul complementar al
determinantului a
12
;
12
reciproc), iar produsul lui a
12
;
12
A
12
a
2
intervine
n dezvoltarea determinantului Dn. acum coeficientul lui
a,p"'' n mod Aducem mai nti pe a;; n Jocul
lui aw ceea ce i - 1 + j - 1 de semn; aducem apoi
pe apq n locul lui a
22
, ceea ce p - 2 + q - 2 de
somn; n total, i + j + p + q de semn. Coeficientul
A,v; ;, va fi deci
52
ALGEBRA,
unde b.,P,J< este determinantul de ordinul n - 2 ce se din Dn supri-
mnd Unii le i, p coloanele j, q. Invers, coeficientul lui
A;p;fq> din dezvoltarea determinantuJui Dn determinantul de ordi-
nul doi
1
au aiq 1 = aip;jq
apj apq
care se din determinantul Dn, suprimnd liniile si coloanele care
lui b.;p;jq DeterminantuJ b.;p ;;q de ordinul n :._ 2 se
determinantul minor al determinantului aip;jq, iar
A 1" = (-1)i+P+j+qb.p

t,Jq
se complementul algebric al determinantu!ui a;p;fq produsul
lor aip; jq A ip; jq intervine n dezvoltarea determinantului Dw
In general, coeficientul A
12
... p;
12
... P al lui a
11
a
22
... app
din dBzvoltarea lui Dn, este determinantu] de ordinul n - p ce
se din Dn suprimnd liniile 1, 2, ... , p coloanele 1, 2, ... , p, deci
A12 . ., p;
12
... p = aP+2, P+l
Invers, n dezvQltarea lui Dn coeficientul lui A
12
... p;
12
... P
determinantuJ a
12
... P:
12
... p
au a12 ... alp
a
12
... p;
12
P = a21 az2 ... a2P
aPI aP2 app
produsul a
12
... "'
12
... P A
12
... v:
12
... P intervine n dezvoltarea deter-
minant ului D"' Determiuantul A
12
... p;
12
... P se minorul de ordi
nnl n - p al determinant ului a
12
... p;
12
... p
acum coeficientul lui ai
1
h ai
2
J
2
aiP ij din dezvoltarea lui Dn,
aducem pe a;
1
;, n locul lui a
11
, pe a;,;, n locul lui a
22
pe a;P;P in
locul lui aPP> ceea ce i
1
+ i
2
+ .. . + iv + j
1
+ j
2
+
... + jp - 1 - 2 - ... - p - 1 - 2 - ... - p
de semn, deci coeficientul Ai
1
i
2
... i
11
;J
1
;
2
Jp este
p
1: (ik + fk)
( -1)k=l
L\.hi2 ... p; Jlj2 .iq = Ahi2 ... iv; hJ2 ... Jp'
unde b.;
1
;, ... ;P; f1j, ... ;P este determinantul de ordinul n- p ce se
din Dn suprimnd liniile i
1
, i
2
, ... , iP coloanele }
1
, j
2
, ... , IP"
MATRICE
Invers, n dezvoltarea lui Dn coeficientul lui Ai
1
i
2
... ip; Jljz ..
determinantul ai
1
h ... ip;J
1
J
2
... jP ce se din Dn cu liniile


i
2
, ... , iP coloanele j
1
, j
2
, ... , jP.
Determinantu1Lliti
2
iP;jliz ... Jp se minorul de ordinul n- p al
determinant ului a-i
1
i
2
... ip; hh. ... ip iar Ai
1
i
2
... ip; hh ... Jp se complemen-
tul algebric al determinantului aitiz ... ip;i
1
j
2
... jP produsul ai
1
i
2
... ip; hiz }P ..
Ai
1
i.z ... ip;fu
2
... jP intervine n dezvoltarea determinant ului Dn.
2. Regula lui Laplace
Am mai sus produsul dintre un determinant minor din Dn
complementul algebric numai termeni ce lui Dw Acest
fapt la baza te01eme, lui Laplace:
T c o r c m a l u i L a p l a c e. Un determinant este egal cu suma
tuturor produselor dintre minori cu elementele a
p !imi (sau coloane) date cu complementele lor algebrice.
Fie liniile i
1
, i
2
, ... , ip; minorii ce se pot forma cu aceste
p linii snt
a1.1iz ... iP; h1hz ... hp'
k
1
, ... , kp fiind p coloane oarecare din Dn. lor este Cf. = . n
1
p!(n- p)!
Fie de asemenea
complementele lor algebrice. Deoarece a",, .. ip: "''' .. ' ntre ei cel
printr-o termenii produselor
a ' 1 n A ' n k
... 11 !z ... P t
1
tz ... tp; 11 2 ... P
snt ntre ei. Fiecare produs p l(n - p !) termeni din Dn
suma
(1)
Cont!
. ne "
1
p '.(n - p) ' = n.l. terrnenJ di.sti.nctJ. din D deci e t
, ,., . s e
, p!(n- p)!
cu D".
Regula (1), care dezvoltarea unui determinant minorii
cu p linii (sau coloane), se regula h!i Laplace. Se vede imediat
p = 1, dezvoltarea unui determinant o linie sau
ALGEBRA
Exemplu. Sii se calculeze valoarea determinantului
1 1 2
n
,,
1 1
D!=
3 4
2 5 1 --1
--1
-2 2 4
folosind regula lui Laplace. primele linii
1
1 1 1 j 1 -1 1 11 211 5 -1 1 11 311 5
1 1 .. 2 4 - 1 3 1. -2 4 + 1 4 . -2
: 1+
:r/_: _:r=
211 2 -1 1 11 311 2 1 1 1 2
3 , -1 4 - 1 4 . ' -1 2 1 + 1 3
= o. 6- 1. 18 + 1. 12 + 1. 7 - 1. 5 - 1. 1 = -5.
3. Produsul a doi
Produsul ': doi de ordin n, An i a;; 1, Bn = 1 bu 1
se poate sene totdeauna ca un determmant de ordmul 2n, deoarece,
punem
unde Oneste un determinant de ordinul n cu toate elementele nule, iar Xn
este un determinant de ordinul n, arbitrar, dezvoltnd regula lui
Laplace,

=An Bn acum pentru Xn determinantul


--1 o o o
o
-1 o o
Xn=
o o -1
o
. . . . ' . . . . . . . . . . .
o o o --1
Atunci pr0dnsui
an a12
...
a1n
o o o
a2l a22
.. ,
a,n
o o o
...........
ani an2 Gnn
o o
o
-1 o o
b11 b., ...
hin
o -1 o
b., b22 ...
b,n
1
... -1
l>nl
bn, ...
bnn
DltJTERMINAN'j_'I, MATRICE
se poate scrie ca un determinant de ordinul n.
linia n + 1 cu a
11
, linia n + 2 cu a
12
linia 2n cu a
1
n le
toate la linia nti, apoi linia n + 1 cu a
21
, linia n + 2 cu
a
22
linia 2n cu a
2
n le toate la linia a doua, n general
linia n + 1 cu a,,, linia n + 2 cu a,, linia 2n cu
ahn totul la linia k, k = 1, 2, ... , n, determinantul
An Bn
--
n
o
o
o
-1
o
o .. .
o .. .
o ...
o ...
-1 ...
O C
11
C
12
C
1
"
O C
21
C,
2
C,n
o
Cnr Cn2 C r.n
o b
11
b
12
b
1
n
o b
21
b" ... b2n
...................... ,,
unde Ci!= I:; a;,bh; regula lui Laplace,
Jt=1
l
-i o o ... o
1 aiJ 1 1 bij 1 -
(-1)"' 1 C;;!
o -1 o ... o
-
1 ciJ !,
.............
o o o ... -1
deoarece (-1)n'+n = 1.
1) Deoarece un determinant valoarea prin trans-
punere, trei forme pentru produsul a doi
cum nlocuim pe 1 a,
1
1 sau 1 b,; 1 cu lor 1 a;i 1 sau 1 b;i 1.
2) Produsul a doi A"' Bm, m < n se poate scrie totdeauna ca
un determinant de ordinul n, observnd un determinant de ordinul m
se scrie ca un determinant de ordinul n, n modul
B -1 Bm O 1
m O C
11
_-m
unde
1 o ... o
Cn-m = O 1 ... O
o o ... 1
A p li ca ii. 1) Se delormnant adjunct al determinantu]ui Dn = l aij}
determinantul
An=IAi;l,

unde Av este complementul algebric al lui aii produsul Dntin seama
de (Partea nti, cap. II, 1, al. 3)

n
E auAkj = ihkDn.
j=i
n
E auA = ?ijhDn,
i=i
Dn O O ... O
O Dn O .. O
= deci 6.
11
=
o o O ... Dn
2) Detorminantul = 1 D
11
*O, se rociprocuJ doterminantului Dn;
avem, seama de valoarea determinantului 1 AJi 1,
nn-1 1
= _n_ = _ = D -1
n Dn n.
A o
Citul se minorul normalizat al lui ai).
Dn
3.
1. lUatrice dreptunghiulare
Fie ai
3
, i = 1, 2, ... , m, j = 1, 2, ... , n, 1n X n .numere. Se matrice
m x n tabloul dreptunghmlar
au ai2
...
a1n
A
-
a21 a22
...
a2n
=llau[l,
ami amz
...
amn
cum linii n coloane; aii se numesc elementele matricei.
matrice m X n, A = Il au 11, B = 11 bu 11 slnt egale au =
= biJ(i = 1, 2, ... , m; j = 1,2, ... , n). Intre matrice care nu au
de linii de coloane egalitatea nu poate fi
Adunare':' rnatricelor. Su;na a matrice m xn, A = 11 aii il, B =
= 11 b;;ll, ' = 1, 2, ... , rn; J = 1, 2, ... , n, este matriCea
llau+bull
se cu A + B.
MATRICE
1) Adunarea matricelor este
A+ B =B +A,
deoarece aii + bii = biJ + aH.
2) Adunarea matricelor este
(A+ B) + C =A + (B + C), C =Il cuii,
deoarece
(a;;+ h;;) C;; = U;; + (b;; + C;;) = U;; + b;; + Cii'
3) Elementul neutru de adunare este matricea O (zero), care are m
linii n coloane, cu toate elementele nule
O =l .... ?.::.:.? =li OII;
o o ... o
avem
A + o =Il a;; Il + 11 o 11 = Il a;; + o 11 = Il a;; Il = A.
4) La orice matrice m X n, A =Il ai; 11 o matrice - A
= 11 - a;; Il, nct A + (- A) = O.
A +(-A)= Jla;;JI +Il- a;;l/ =Il a;;- ai; il =Il OII
mai sus matricelor cu elemente
ln R (sau C) cu de linii de coloane
grup abelian de adunare.
a matrice dreptunghiulare A x B, unde
A=Jiaul/, i=i,2, ... ,m; j=1,2, ... ,n,
B=[jbh,JJ, h=i,2, ... ,p; k=i,2, ... ,q
nu este dect p = n, coloanelor matricei A este
egal cu liniilor matricei B. este
n
produsul A X B este o matrice A X B = 11 C;kl/, unde cik = :L; aihbhk
h=-1
deci A X B este o matrice m x q.
Produsul B x A nu este definit dect m = q.
2. Matrice
O matrice n x n se matrice
a
11
a
12
. a
1
n
A a21 a22 ... a2n =1/ a
1
;/l, i,j = 1, 2, ... , n.
58

O matrice de ordinul n are n linii n coloane. Elementul au se
pe linia i coloana j. Elementele a;; se pe diagonala prin-
cipali].

T e o r e m matrice lor de ordinul n cu elemente n
R (sau C) un inel (necomutatic) de de adilllare

Vom nota matricelor de ordinul n cu
elemente n R (sau C) cu 3llln-
3llln grup comutatic de de adunare.

A = Il a,; 11 E 3llln, B =il bii li E &ILn,
avem
s,.
8
2
Adunarea este
A+ B = B A,
ntruct 11 ai; + b,; 1! = 11 bii + aii [1, deoarece adunarea n R este comutativiL
S
3
Adunarea este
A E 3lll"' B E iVKn, C E 8llcn.
(A+ B) C =A+ (B + C)
avem

(Il a;; 11 +li bii li) +Il ci; li = 11 ai; + bi; li +il cHil -
=li a;; + b,; + cii Il
11 aii 11 + ( H bi, Il + [1 c ;; lf) = li ai; il + 11 bi; + Ci; li =
=Il aiJ + biJ +cu!!
S
4
Elementul neutru este matricea O de ordinul n cu toate elementele
zero
1
o o ... o
o= o
0 ... 0 EX"'
""
1
"rn
1 o o ... o
A + O = flai; il + Il O Il =il a,; + O Il = li a,; 11.
S
5
Pentru orice A E iVRn opusul - A = il- a,; 11, astfel nct
A+(- A)= O,
deoarece A
(- A) = 11 au il + li - a,; 11 = 1/ a;i + (- aii) 11 = il O Il
MATRICE
8lltn semigrup necomutativ de
A = 11 a,; 11 E 8lltm B = 11 b,; Il E 8llt"' avem
T,.
A. X B = 11 t. a,,b,; 11 E 8lltn.
Se produsul a matrice nu este comutativ, deoarece
B X A = 11 t. b;nan; 11 =/=A X B,
n n
ntruct, n general, E bihahi rf:. 2':;
h=l k=1
In produsul A x B spunem am la stnga matricea B cu ma-
tricea A sau am la dreapta matricea A cu matricea B.
T
2
Produsul este asociativ
(A X B) X C = A X (B X C), A = 11 a;; 11 E 8lltn, B = 11 b;; IJ E 8lltn,
C =o 11 C;j 11 E gJ)tn
Avem
(A X B)

1
11 E (>"-: a;kbkk) ehi il = 1
1
1 t a;h (t b,hchi) 'III = A X (B X C).
h=1 k=1 ll.-1 ll.=i
T
3
Elementul neutru n .llKn este matricea unitate U de ordinul n
sau
ln
={o,
1,
1 o o o
o 1 o o
U= O O 1 O
o o o ... 1
i=f=j
i=j
A X U = U X A =A,
60

deoarece, conform regulii de a matrice, avem

n
l: aihgl = + ai232i + ... + aiJiln + .. + ainani =aii
k=!
n
I:; li,han; = liua
11
+ 8,
2
a
2
; + ... + S,;a;; + ... + s,nani = a;;.
k-1
T
4
Produsul este distributiv de adunare
A X (B + C) =A X B +A XC.
Avem
A X (B + C) =li E aik(bM + ck;) li'= 1
1
[ E a,kbk; + f:;aikch;ll
i k=1
J k=1 k=1

deci
A X (B + C) = A X B + A X C, A E iiJIT,n. B E ii)["' CE ii)[n
Am astfel iiJIT,n a matricelor de ordinul n
un inel necomutativ.
E x e m p l u. se calculeze produsul A X B B X A pentru matricele
se verifice Ax B ::f=B x A.
3. Determinantul unei matrice
Fiind o matrice de ordinul n, A = 11 a,; 11 cu elementele n
R (sau C), determinantul 1 a,
1
1 = det A se determinautul ma-
tricei A.
O matrice A se det A =O; det A =/=O, ma-
tricea se (sau
T e o r e m Determinantul produsului a matrice de ordinul n este
egal cu produsul celor matrice
det A X B = det B X A = det A det B.
1\fATRICl<:
61
A 11 aii 11, B = 11 b,; [1, i, j = 1, 2, ... , n, atunci
A X B = 11 t, a,kbn; 11 det A X B = 1 t, a,b+
(cf. cap. III, 4, 3)
/ t, a,,bhi 1 = 1 a,; 1 lb,; 1
In mod
B x A= /l.t biha;l det B x A =It b,a;l = 1 b;;l[laul
R--1
k-1
4. Inversa unei matrice nesingulare
Fie A =" 11 a,; 11 E 8JKn o matrice de ordinul n deci
det A =F O. Matricea de ordinul n
A
11

det A det A det A
_ ...
deL A det A det A
11
A;, IJ
= det A 1 '
Atn A2n Ann
det A det A dot A
unde Aii este complementul algebric al lui a,, din determinantul 1 a,; 1,
se matricea a matricei A se cu A-l.
Matricea A -
1
are
1.) A X A -
1
= A -
1
X A = U;
2) det A-:t = -
1
-.
det A
seama de stabilite anterior,
n n
B A,.a;. = E aikAik =a,; det A, avem
k=1 k= 1
1 o o o
A x A -
1
= A -1 x A = O 1 O
o
(1)
o o o ... 1
62
ALGEBRA
Proprietatea 2 o din (i)
det A x A -t = det U = 1,
i aplicnd teorema la al. 3, deoarece det A =/=O,
det A-l= -
1
-.
det A
Din 1 2 ale matricei inverse
Te o re m de ordinul n, nesingulare, cu elemente
n R (sau C) grup de
E x e m p l u. Matricele de ordinul n de forma
a O O .. O
A=
O a O .. O
O O O .. a
un corp. Astfel de matrice se numesc matrice scalare.
Notind cu 1kln lor, se pentru A, B, C E 111n toate
S
1
+ .S';,, T
1
+ T
4
s:nt verificate. Produsul a matrice din 111
11
este comu
tativ inversa A-
1
, A ::fo O este de
1
a
o
o ... o
1
- ... o
a
A-
1
X A =A X A'
1
= U.
o o
1 1
a 1
5. Rangul unei matri{le
Fie A o matrice drept m X n p un natural < m, n.
alegem din A p linii i
1
, i
2
, :> .ip p coloanej
1
, j
2
, ... , jp, oarecare,
nem, elementele matrrcei care nu se pe liniile coloanele
alese, o matrice de ordinul p(p = 1, 2, ... , q, q = miu (m, n))
MATRICE
63
n modul acesta, cu liniile coloanele matricei A se pot forma
CPCP-
mini
m n- p!(m-p)!p!(n-p)l
matrice de ordinul p. acestor matrice se numesc
de ordinul p ai matricei A. A =1= O, atunci nu
snt nuli.
Se de ordinul s snt nuli atunci deter
de ordin superior lui s snt nu li, deoarece, dezvoltind
de ordinul s + 1, de exemplu o linie sau elemen-
telor respective snt de ordin s, care snt nuli. A =fs O,
un r < q = min (m, n) astfel nct cel un determinant
al matricei A de ordinul r este diferit de zero de
ordin r + i snt nuli. r care se
rangul matricei A.
A =O, rangul matdcei A este zero, r = O.
Exemplu. Rangul matricei
2 3 1 4
-: ! 1 4 -2 1
1 -1 3 3 -7
este doi. de ordinul trei sfnt nuli, dooarooe n matricea A
lnia a doua din linia nti obtinem linia a treia. fiind
n de ordinui trei
1
snt nuli.
Rangul matricei este doi, deoarece matricea cu primele linii
Ioane 11 are det.erm.nantul diferit de zero.
6. Matrice lUatrice simetrice antsimetrice
a) Fie A = Jla,;ll o matrice rn x n, deci i = i, 2, ... , rn, j = 1, 2, ... , n.
D c fi ni e. Se transpusa matricei A, matricea A,, n X m,
care se din matricea A, nlocuindu-se liniile cu coloanele de
rang.
Din A
1
= 1J a;i[J, j = i, 2, ... , n, i = 1, 2, ... , rn.
E x e m p l u.
Se imediat
1) (A,),= A,
2) (A + B), =A, + B,,
3) (A x B), =B, X A,,
b) Fie A o matrice 11 a;;//, i, j = 1, 2, ... , n.

D e fi n i i i. 1) Matricea A se spune este a
1
; = a;,.
2) Matricea A se spune este au = - a;,.
1) O matrice este cu transpus a sa deoarece
aii = aii
2) Intr-o matrice elementele de pe diagonala snt
nule deoarece ai
1
= - aii deci aii = O.
3) Trauspusa unei matrici antisimetrice este opusa matricii
//a,;llt =- llaull
7. J\Iatriee
-lllatrice matrice
O matrice A = 11 a;; 11, m X n cu a,; numere reale se matrice
a,; snt numere complexe matricea se
De fin l Fie A = il a,; 11, o matrice m x n. Se
conjugata ma-tricei A, matricea A, m X n, cu elementele aii, deci A=ll iiiill
1) Conjuga ta conjugatei unei matrice este matricea
(A) =A.
2) o matrice este cu conjugata sa A =A, matricea A este
D e fin i e. Fie A =li a
1
;ll o matrice m x n. Se
a.ljuncta ma_tricei A, matricea A* care este transpus a conjugatei matricei A,
deci A*=A,.
Se imediat
1.
0
) (A*)* = A, adjunct a adjunctei unei matrice este matricea ini-

2) (A + B)* = A* + B*,
3') (A X B)* = B* X A*.
matricea A este adjuncta matricei A este transpusa matriceiA.
Fie A o matrice A*= A, matricea A se nume-
sau
DETER'MTNANTI. MATRICE
8. Po linOliiilC de -o matri ce
Fie A =Il a
0
!1, o matrice de ordinul p "- ).
1
, ,A",
n + 1 numere reale.
Punem A
0
= U unde U este matricea unitate de ordinulp; ln continuare
scriem A X A = A
2
, A X A
2
= A
3
, , A X AH =A".
Matricea Pn(A) de ordinul n
Pn(A) = "aA
0
+ 1.
1
A + 1.
2
A
2
+ ... + A"An (i}
se polinom de gradul n de matricea A.
Te o re m il. polinolllllelor de o matrice A
un inel oomutativ de + (adunare) X
Trebuie toate axiomele structurii de inel sint
verificate. cu tuturor polinoamelor de matricea A.
de matricelor avem:
S,. P,(A), P
2
(A) E atunci P
1
(A) + P
2
(A) E
S
2
P
1
(A) + P
2
(A) = P
2
(A) + P
1
(A);
S
3
P,(A) + (P
2
(A) + Pa(A)) = (P,(A) + P.(A)) + P
8
(A);
S
4
Elementul neutru de matricea O= 1J OII
P(A) +O= P(A);
S
5
Orice polinom P(A) E are un opus - P(A) astfel Incit P(A) +
+ (- P(A}) eo O.
pentru P(A) polinomul P"(A), dat de (1), atunci
-P(A) =- "aA"- J.
1
A - J.oA- ... - A"An.
T
1
P(A) Q(A) sint polinoame din atunci
P(A) X Q(A) E
In
atunci
P(A) = 1.
0
A
0
+ ).
1
A + 1.
2
A
2
+ ... + nAn,
Q(A} = f'oA
0
+ ft
1
A + f'
2
A
2
+ ... + f'mAm,
P(A) X Q(A) = 1.
0
ft
0
A
0
+ (
0
ft
1
+ A
1
ft
0
) A + (1.
0
ft
2
+
+
1
j.t
1
+ A
2
ft
0
} A
2
+ . .. + Anf'mA n+m
deci un polinom de grad n + m in matricea A.
T
2
x este
P(A) X Q(A) = Q(A) X P(A)
5-6 - Analiza

deoarece produsul puterilor a matrice de ordin este
comutativ.
T
3
x este
P(A) X (Q(A) x R(A)) = (P(A) x Q(A)) x R(A)
deoarece produsul matricelor este asociativ.
T
4
de x elementul neutru este matricea unitate,
A
0
= U = 11, de ordinul p avem
P(A) X U = U X P(A) = P(A).
T
5
x este de adunare
P(A) X (Q(A) + R(A)) = P(A) X Q(A) + P(A) X R(A)
deoarec.e produsul matricelor este distributiv de adunare.
9. de o matrice
Citul a matrice de ordinul p nu este determinat. A B
slnt matrice de ordinul p, A X X = B X' X
x A = B nu au In general deoarece X'=/= X. Avem

P(A) Q(A) sint polinoame de matricea A
det [(Q(A)] +O, atunci
este unic
R(A) = P(A)'
Q(A)
Totul revine la a
P(A) X [Q(A)t
1
= [Q(A)t
1
X P(A)
sau, ceea ce este lucru,
P(A) X Q(A) = Q(A) X P(A),
(1)
este deoarece produsul a polinoame de
o matrice este comuta tiv. Teorema este
R(A) de (1) se de matricea A.
Toate rezultatele din aceste alineate matricea
A este numerele A; sint complexe.
A p 1 i ca 1 i e.
R (A) = P,(A) '
' Q,(A)
R (A) = P,(A) , dot (Q
1
(A)] of= O, det [Q,(A)] of= O.
' Q,(A)
______________________________________
unde P,, Q,. sint polinoame de matricea A, se arate
il (A) X R (A) = P,(A) x P,(A) '
1
2
Q
1
(A) X Q,(A)
R,(A) : R,(A) = P,(A) x Q,(A)
Q
1
(A) X P,(A)
Avem R
1
(A) = P,(A) X Q1'(A), R,(A) = P,(A) X Q
0
1(A)
daci
l/
1
(A) X R
2
(A) = P
1
(A) X Qtl(A) X P,(A) X Qa'(A)
seama produsul este comutativ,
(P
1(A) X P
2(A)) X (Q1(A) X Q,(A))-
1
= :
(2)
(3)
La fel se cea de-a doua P,(A) =!=O.
In toate de mai sus s-a presupus Q(A), Q
1
(A), Q"(A) sint matrice
nesingulare d-eci au o
Capitolul III
SISTEME DE LINIARE
1. REGULA LUI CRAMER
1. Sisteme echivalente
unsistemdem liniare cun necunoscute x
1
, x.,, ... , x.,
E
1
"" a
11
x
1
+ a
1
,.x
2
+ ... + a
1
nXn + b1
= O,
(i)
o
Em =a a".
1
x, + a".
2
X
2
+ ... + a,;.nX. + bm = O,
m n fiind numere naturale oarecare. Se a sistemului (1}
un sistem de numere xg, ... , care introduse ln sistemului in
locul lui x" x
2
, , Xn, respectiv, le pe toate.
Se. swtem echiMlent cu sistemul (1) orice sistem liniar care admite
ca sistemul (1). Sisteme echivalente cu(:!) se
la sistemul (1) ce se din sistemului prin
iiniare
Em+t "" 'A
1
E
1
+ 'A.,E
2
+ ... + "AmEm = O.
sistemului (1) fiecare din expresiile E,,
deci pe Emw
sisteme de pot fi echivalente ln mod
necesar de
2. Regula lui Cramer
Fie
E
1
""' a
11
x
1
+ a
12
x2
+ ... + a
1
nXn + b
1
= O,
Ea "" a
01
x
1
+ a .. x. + ... + a
2
nXn + b
2
= O,
(2)
o 4
SISTEME DE LINIARE
un sistem de n cu n necunoscute Xt. x,, ... , x., neomogen. Spunem
un sistem de forma (2) se neomogen nu toate numerele
bu b
2
, , bn sint nule + b5 + ... + =1= O).
Determinantu! format cu necunoscute!or se deter
minantul sistemului
anl an2 . . . llnn
Il presupunem diferit de zero, D =1= O.
in sistemul (2) prima cu Au. a doua cu A,,
ultima cu A.,, A
11
fiind complementul algebric al lui a
1
;.
n
cele n astfel E Ak,Ek = O sau,

punind In necunoscutele x,, x,, ... , x.,
(
E Aktakl) x, + (f"- Aklak2) x, + ... +(EA., a) Xn + t ak,bk =O (3)
k=1

h.=1 k=l
Insii am (cap. III, 1, pct. 13) avem
astfel Incit (3) se in
Dx
1
+ Aub
1
+ A
21
b
2
+ ... + A.,h. = O.
Se termenul liber se scrie astfel
b
1
a
12
a
13
a
1
n
A
11
b
1
+ A
21
b, + ... + A.,b. = b, a.. a23 ... a,. = D"
bn an2 ana 400
un determinant de ordinul n ce se din determinantul sistemului,
Inlocuind coloana lui x
1
cu termenii liberi bk. Cu
(3) se scrie
Dx
1
+ D
1
=O
(3')
am astfel o care numai pe x
1

In general, In (2) prima cu A
1
p, a doua cu
A
011
ultima cu Anp le
n
E AkpEk =O, p = 1, 2, .. , n,
-
(4)
un sistem echivalent cu sistemul(2}. punem n necu"
noscutele x
1
, x
2
, .;., xn sistemul (4) se scrie
(
t i1 + (E Xo + :." +(t * L ''
k=l
h=1
h=l:.: .. _ . __ ,. '!t!li
: .n . ,..
+ L; =O.
. k<=1 ' '\
seama din nou de egalitatea
de faptul
ali lltz a,, P-1 bl a,, P+l a1n
a2l ai9 a2. P-1 b2
nt an2 an, p.:..i, bn .am P+l .... llnn
sistem echivalent cu (2)
sau
Dx + n. =O, p = 1, 2, ... , n
Dx
1
+ D
1
=0,
Dx
2
+ D
2
=0,
Dx. + Dn =O,
din care imediat deoarece D =fo O,
< ; (5.)
:::
f j
D
1
D,
: Dn
(6
X1 = -li X2 = -li, ... , Xn = - D
)
acum (6) sistemul . (2). Inlocuim (6)
In Eh(h = 1, 2, ... , avem , .
. . . .
sau
'1;

n
D = E .
-l
SISTEME DE LINIARE
deci
n
n .
n
- DE
11
= an
1
b,A,, b;A,,+ ... + a,n b,A,,- b,D,
bk
-DE, e= b, (ta,. A,,) + b, (ta,kA
2
,) + ... + b,(f-.a,,.A,,.) + ...
k=i
k=1
t=f.
+ bn (t ah,Ank) - b,D

seama de (5),
- DE,= b,D- b,D =O, h = 1, 2, ... , n.
Prin urmare, (6) sistemul (2).
Am astfel de rezolvare a unui sistem de n
cu n necunoscute,
Regula lui Cramer. Un sis+em (2) de n ecuaiii !iniare cu n necunoscute, cu
dtlterminantnl sistemului diferit de zero, are totdeauna o de
D
1
Da
Dn
Xl=--,
D
D
D
unde determinantul de la numitor este determinantnl sistenmlnl, iar deter-
minantul D, de la (pentru xh) se din detorminantnl siste
mului, inlocuind coloana k a lui x. cu termenii liberi b" b
2
, , b
Sistemul (2) cu D =f= O se sistem compatibil determinat.
E x e m p te. 1. se rezolve sistemul
", + "' + ... + "n = 1,
2x
1
+ 3x
2
+ ... + (n + 1)xn = n + 2,
2'x
1
+ 3
2
x, + ... + (n + 1)'xn = (n + 2)',
2-
1
x
1
+ 3n-x, + ... + (n + 1)-xn = (n + 2)"...'.
Detarminantul sistemului este determinantul lui Vandermonda
: : : ... :+
1
j=(n-1)1(n-2)1 .. 2!11'f=O

regulii lui Cramer avem
D
1
D'i
Dn
X
1
= --, ... ,Xn=--
D D
D
72
1

2
1 ... 1
3 ... k
1
n + 2
i 1
h + 2 n + 1
.. ......................................... .
2- an-1 k- (n + 2)- (k + 2)- ... (n + 1)-
=(-1)-h Dn!
(k - 1) l (n- k + 1) 1
deci.xR.=(-1)n-h+l n! , k=1,2,
(k - 1) l (n- k + i)l
... , n.

=
2. Se crouitul din figura 18. Se cunosc valorile r
1
= r
4
= 38 .0,
r
2
= r
3
= 8 O, r = 2 O, R = 10 n valoarea curentului 1 = 10 A, cu sensul din
Se core se determine
a) Valoarea electromotrioe E sensul ei;
b) care trec prin r
1
, r
2
, r
3
, r
4
r.
Folosind teorema I a lui Kirchhoff avem
(nodul A) : 1 i
1
+ i,, (nodul B) : 1 = i, + i,,
(nodul C) : i
1
i + i,
Cu ajutorul teoremei Il a lui Kirchhoff
Circuitul ADBEA: E- RJ - r:i
2
- r
4

4
= O
Circuitul ACDA: -r
1
i
1
- ri + r
2

2
=O.
Circuitul BCDB: r
3

3
- ri- r
4
i
4
= O.
Cu datele din sistemul
i
1
+ i
2
= 10, E - 8i
2
- 38i
4
= 100,
i- i
1
+ i
3
= O, 2i + 38i
1
- 8i
2
= O,
i
3
+ i
4
= 10, 2i - Si
3
+ 38i
4
= O.
Putem elimina imediat pe i
2
i,. astfel sistemul do 4 cu 4 necunoscuta
o
o
f
Fig. 18
E + 8i
1
+ 38i
3
560
(
1
) 2i + 46i, = 80
j
i-l
1
+i
3
=0
2i- 46
3
= -380,
2
= 10- i
1
, i
4
= 10- ia
cu determinantu1 sistemului
o 1 -1 1
1 o 8 38

o 2
t,6 o
o 2 o -46
1 -1 1
2 46 o
=2300 *o.
2 o -46
SISTEME DE LINIARE
73
Aplicind regula lui Cramer sistemului (1)
o 1 -i 1
1
560 o 8 38
240 X 2300
E=-
=M.O V,
2300 80 2 46 o 2300
-380 2 o -46
o o -:1 1
1
1 560 8 38
6 X 2300
i=--
=- =-6 A,
2300 o
80 t,6 o
2300
o -380 o -46
o 1
o :1
1
:1 o 560 38
2 X 2300
t=--
=
=2 A,
2300 o 2 80 o 2300
o 2 -380 -46
o 1 -1
o
:1
1 o 8 560
8 X 2300
--
= 8A,
'- 2300
o 2 46 80 2300
o 2 o -380
i
2
= 10 - i
1
= SA, i
4
= 10 -
3
= 2A.
Sensul aste cel din cu lui i care are sensul opus.
2. TEOREMA LUI ROUCH}'ij
1. Sisteme de m ecuatii liniare cu n necunoscute. Dtri;erminant principal.
caracteristici
Fie sistemul
Er = allxl + ar"' + ... + arnXn + br = O,
E
2
= a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ ... + a
2
nXn + b
2
=O,
(1)
o
74

de m liniare cun necunoscute, m n fiind naturale oare-
care. Cu ajutorul necunoscutelor matricea @It cu
m linii n coloane
@It=
Deoarece nu toti a;;, sint nuli, rangul matricei @It va fi p :;;,. 1.
Presupunem unul din de ordinul p diferit de zero este
chiar
'
'
.....................
ceea ce este totdeauna posibil realizeze, schJmblnd la nevoie atit ordinea
cit indicii necunoscutelor. Determinantul b.p :f= O se
determinantul principal al sistemului (1). Evident,
de ordinulp de zero, de, ordin p + 1, p + 2, ...
... ,q; q = min (m,n) ce se pot forina -cu liniile coloanele matricei @It sint
nuli.
-
;
, -
-
E
1
= O, E
2
= O, ... ,E,> _ O care intervin informarea determinan-
tului principal se numesc principale, iar necunoscutele x
1
, x
2
, ... , Xp
cu ai se determinantul principal, se numesc necu-
noscute principale.
Celelalte necunoscute se numesc secundare, _ . . . .
Se determinant caracteristic un determnant de ordinul p + 1 din
@It, prin completarea determinantului principal cu o for
din termenii liberi ai principale cu o linie
cu necunoscutelor principale termenul liber al unei
secundare. Un determinant caracteristic este
b,
b'
.
lip+ =


aP+,

bP+
Avem, prin urmare, m- p m = p nu
caracteristici. Sntem In acum too-
rema lui Rouche.
,
fSIS'Tl<1ME DE L!NIARE
75
2. Teorema lui Rouche
r:ll m:li,. Un .eu n.necunoscute {f) .are
(este compatibil) numai dacli. caracteristici
sint nuli.
ai din sistemul (1) principale
; , ! ;
E
1
[= O, E
0
= O, ... , =O,
ca necunoscutele prJncipaJe, pe XvX
2
, ,Xp,
putem aplica regula l11iCramerr deoarece sistemului este deter
minantul principal a. =F o. .
astfel xt ... ,x$, care depinde de n ,- p parametri
Xv, Xm necunoscutele secundare. Nu p11tem afirma
celelalte ale sistemului, secundare. vedem ln
ce sint verificate.
b) acum determinantu!
' \ <\
______ j l:
(2)
av'+oe,t ap+a;,a ' aP+IX',P Ep+a;
.. Pe shlt principale E
1
,E
2
, ,E. o secun-
Ev, Deoiueceultima este o <ie n +1
D ae .scrie ca o de n + 1
hi modul .,
a '
.ll
'li2t
;DP+ ..


; .. + a
p

a.v+,t aP+iX, a ... ap+a;, p ap+,x, tt:
x,1 + A"
av
x,+ ...
a.v+a.:,z . . av+.x,p- av+a.:,z
bl
b.
a (3)
p
bp
Matricea .\liL este de rang p,deci lui x
1
, x
2
, , Xn slut nuli,
fiind de ordinul p + 1 cu liniile coloanele lui .\JIL.
Prin urmare Dv+ nu depinde de x
1
Xz ' x . D este egal cu ultimul deter
minant, care este un determinant caracteristic a . deci Dv = a .., (3).

c)

n , anume pe x
1
, x
2
, ... , xp
cu x
1
, x
2
, ... , xp; E,,E,, ... ,Ep vor !1 nule, Jar EP+ va lua valoarea
eo .... Valoarea lui n ... nu se deoarece am este indepen-
de x
1
, x,, ... , Xn- Cu Inlocuire Dp+ se scrie
Dezvoltind ultima
D = flv
seama de (3), avem
_p+ot: =
In de m - p, anume
o
o
o
AP+l A = ... , Am= ApE:!,.
(4)
(5)
Concluzii. presupunem ... , zZ secundare
sistemul (1) este compatibil) Ep.
1
= O, ... , Em = O. Conform lui (5),
trebuie ca AP+l =O, Ap+o =O, ... , Am= O, caracteris-
tici trebuie fie nuli. Invers, caracteristici sint
nuli, deoarece I!J.p =1= O, din (5) eo .. , =O, = 0, ... , E::.= O,
... , x::, secundare; sistemul (1) are, prin
urmare, Cu aceasta teorema lui Rouche este
cel unul din caracteristici este diferit de zero,
sistemul este imposibil (nu are caracteristici
sint nuli
1) n > p, n - p necunoscute secundare, care apar ca parametri
In ... , spunem avem oon Sistemul este com-
patibil nedeterminat.
2) n = p, nu avem necunoscute secundare, sistemul este compatibil deter-
minat.
3) m = n = p, sint date de regula lui Cramer. (n cazul 3 nu
caracteristici; pentru uniformitate spunem ln
sint nuli.)
E x e m p l u. se studieze sistemul
2x+y-z+2t+3=0
3x-y+2z-t-1=0
x-2y+3z-3t-=o
aro n caz afirmativ se rezolve.
SISTEME DE LINIARE
Matricea 3Jlt a necunoscutelor
2 1 -i 2
3 -1
1 -2
2 -1
3 -3
are rangul doi, deoarece ultima linie este dintre linia a doua linia tnti.
Putem lua ca determinant principal pe
A,= 12 1 1 = -5
3 -1
prin urmare x, y s:nt necunoscute principale primele stnt ecuatii
cipale. Avem un singur determinant caracteristic
2 1 3
A,= 3 -1 -1
1 -2 -
care este nul, deci sistemul este compatibil.
Avem oo
2
date de
$=-
1
-z + 2t + 3 1
2 z- t - 1 -1
-5
z+t+2
'
5
2 -z +2t + 3
3 2z-t-1
y = - '----------'
?z- 8t- 11
=
-5 5
z, t fiind oarecare.
3. Teorema lui Kronecker Capelli
T e o r e m Un sistem de m liniare
E, = a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ ... + a,.xn + b
1
= O,
E
2
= a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ ... + aonXn + b
2
= O,
Em = am
1
X
1
+ am
2
X
2
+ ... + amnXn + bm = O
are numai matricele
au
a,,
a,n
au a,.
@Il.
-
a,,
a,,
azn
'
@Il.'
-
a21 a,.
a,n b,
azn b,
o
o o
ami Omz
au ace rang p.
p < n.
Sistemul este
am1 llm2 amn bm
determinat p = n nedeterminat

Teorema de mai sus de fapt o formulare a
teoremei lui
matricea .ll1l. are rangul p carac-
teristici snt nuli, rangul matricei .mt' est-e rangul matricei .mt, deoarece sin-
gurii de ordinul p + 1 din matricea .llll.', de dete1mi
de ordinul p + 1, din .llll., sint caracteristici.
Invers, cele matrice au rang p, deci
de ordinul p + 1 din .llll.' sint nuli, caracteristici
sint nuli, deoarece sint singurii de ordinul p + 1 ce se pot
forma din matricea .llll.', de de ordinul p + 1 ai
matricei .llll.. Ultima parte a teoremei este o a conclaziiwr alinea
tului precedent.
4. Sisteme de liniara omogene
Un astfel de sistem
n
Eaiixi =O,
j=l
(i)
termenii liberi sint nuli, b
1
= b
2
= ... = bm = O) este totdeauna com-
patibil, deoarece cele matrice .mt .llll.' au rang, matricea .llll.'
avnd elementele ultimei coloane nule, are x
1
= x
2
=
= ... = Xn = O. rangul matricei .mt este mai mic de.c!t n, atunci sis
temui (1) are alte
A p li ca t i e. sistemul de n cun necunoscute, omogen,
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ ... + a
1
nxn = O,
a2
1
X1 + a22X2 + ... + a:mXn = 6,
cu matricea Wt de rang n - 1, determinantul sistemului
Dn =
au a12 ... aw
au a22 aan
;:
nul. n ipoteza determinantul de ordinul n - 1
a1m;_1
alhn-1
................... - ...
(2)
(3)
SISTEME DE LJNIARE
este diferit de zero, sistemului (2) snt date de
au au . al, h-1 a1n al, k+1 al, n-1
' au a22 ... a
2
, k-t a:;m a
2
, 11+1 ... a
2
, n-
1
........................................ .
a1, n-t
... n-1
Anh os te complementul algebric al lui ank, {4) se pot scrie
x
1
= An
1
t, x
2
= A
112
t, ... , Xn = Annt,
t fiind un parametru arbitrar.
E x e m p l u. se determine v. astfel ca sistemul
+ y- 2z =O,
2x - 4y + 4z = O,
X+ 2y- Z = 0,
alte n de x = y = z = O. Matric-ea
" 1 -2
2 -4
1 2 -1
este de rang p < 3 determinantul
" 1 -2
D=
2 -
1 2 -1
este nul. D=O pentru
5
Pentru v. = - avem
f'=--.
2 2
X
y z
1 = <,
X = -TA, y = 6A, z = 5A.
= =
-1

1 1
4 2
1
1 :
-1
2 -1 -1 1
2
5. ale teoremei lui Rouchil
79
Am la de ordinul n, Intr-un
determinant elementele unei linii (sau co Ioane) snt liniare formate
cu elementele celorlalte linii (sau coloane), determinantul este nul. de-
acum reciproc, un determinant este nul, o linie sau
80

este o de celelalte linii (sau coloane).
conform teoremei lui Rouche, sistemul (2) nu are toate .x'I, xg, ...
, ... , nule, atunci determinantul (3) este nul. xg :f= O,
coloana lntli cu x'f, coloana a doua cu coloana n cu xg
totul la ultima care va avea astfel elementele
care srnt toate nule, deoarece ... este o a sistemului (1).
Deoarece :f= O,
+ x8 + + "g_,
- a1n = 0 au al2 -::;;-al, n-1.
Xn a:n a:n
o
elementele ultimei coloane sint liniare de celelalte n - 1
coloane. Am demonstrat deci
T e o r e m ea un determinant fie nul
este ea una din linii (sau coloane) fie o de celelalte
linii (sau coloane).
revenim la determinantul DP+., pe care l-am folosit la de-
teoremei lui Rouche
El
E,
!!.p
_______________ ,Ep
aP+O!,l aP+, z av+rt, P EP+('J.
=
SISTEME DE LINIARE 81
sistemul este compatibil, caracteristici sint nu!i,
deci
"= 1, 2, ... , m -p.
Aplicnd teorema un sistem de numere
11
1
, "' t-
2
, ... , lip, care nu slnt toate nule, astfel inct
a= 1, 2, ... , m- p;
putem
T e o r e m Ecuapile secundare ale unui sistem de liniara,
compatibil, sint liniara ale principale.
Prin urmare, un sistem este echivalent cu sistemul format numai cu ecua
sale principale.
6. matrieelor la sisteme de liniara
Vom considera cazul unui sistem de n liniare cu n necunoscute
neomogen, cu determinantul sistemului diferit de zero

an
=
a21
n
z:;aiixJ = bi, i = 1, 2, ... , n*
,_,
a,,
a,n Xt
a,,
an
X=
x,
................
an, an2
a.,.n Xn
sistemul se poate scrie, matricea!,
AX=B.
b,
B = b,
(1)
Matricea A este deoarece det A =F O; are deci o
A-\
la stnga (1) cu A->, avem
X= A-
1
B,
82
care se mal poate scr1e
1
X
1
= -- (Aub1 + A,
1
b
2
+ ... + An
1
b.),
datA
" ...................................... .
tocmai de regula lui Cramer.
ALGEBR)I;
Partea a doua
CALCULUL
Capitolul I
SERll DE NUMERE
1. LINIARE
1.
Vom considera acum de numere reale sau, ceea ce este echiva-
lent, de puncte pe o avnd n vedere biuni-
a numerelor reale cu punctele unei drepte. Astfel de
se numesc liniare. Fie x
0
un punct pe Vom numi a lui x
0
orice V care un interval deschis (a,b) care pe x
0
,
deci x
0
E (a,b) C V.
punctului x
0
au proprie
1) Orice U care pe V este tot o a lui x
0
,
deoarece
U ::::J V ::::J (a, b) 3 x
0
, deci U ::::J (a, b) 3 x
0

2) a a lui x
0
este tot o a lui x
0
(fig. 19).
3) Oricare ar fi punctele x =!= y de pe o V a
lui x o W a lui y puncte comune V n W = 0 (fig. 20).
2. topologic
Fie A o aEA.
Fie P(a) o de ale lui A care con-

1. (A,),e
1
E P(a) atunci U A, E P(a), oricare ar fi in-
iEI
dicilor /,
a a' Xo b
la,b) O (o;b"J(o;b)3xo
Fig. 19
h' '
a
l'flW=<I>
Fig. 20
SERII DE NUMERE
o
n
2. A, E P(a), k = 1, 2, ... , n, atunci n A, E P(a).
k=i
3. a E A, pentru orice A, E P(a).
4. Pentru orice VE P(a) W E P(a) astfel incit pentru orice element
b E W, V E P(b).
D e ti n i i e. O A pe care s-a definit, pentru orice element
a EA, o de P(a) en 1, 2, 3, 4, se
topologie.
Elementele A se numesc puncte, iar familiei P(a)
Fe numesc
Ansamblul 1,2,3,4, de P(a),
pe A o sau o topologie.
Conform acestor la pct. 1, prin alegerea
pe o s-a definit pe o
Dreapta R, cu este un topologic numit
dreapta Din cauza 3, dreapta este un separat.
De obicei se folosesc pentru simetrice
1 x - x
0
1 < sau (x
0
- e, x
0
+ ), < >O.
3. deschise. lnehise
Un punct x
0
este interior unei A o (a,b) a
lui x
0
, in A, deci
x
0
E (a,b) c A.
Un punct x
0
este exterior unei A o a lui
x
0
ale puncte lui Cii.
Un punct x
0
este punct al unei A orice a
lui x
0
puncte ale lui A ale lui Cii.
Exemplu. Pentru intervalul [2, 5], punctul x
0
= 3 este interior, .x
1
= 2 este
punct x
2
= 6 este punct exterior.
O care are toate punctele sale puncte interioare se mul-

Exemplu. Intervalul deschis (1, 2) este o
Fie A o de numere. Un punct x
0
E R (nu din A) se nu-
punct aderent al lui A, orice V a lui x
0

cel un punct din A x
0
EA, acel punct poate fi numai x
0
), deci
VnA =/= 0.
Din toate punctele unei sint puncte aderente
ale
SG
CALCULUt.
O A care toate punctele aderente se


Exemple. 1. Intervalul inchis [1, 2] este o
2. Reuniunea [1, 2] U (3, 4] este o
punctelor ale unei A frontiera lui
A se FA. Din frontiera lui A este frontiera
complementll!'ei lui A, deci
E x e m p l.e. 1. Frontiera intervalului (1, 2) este din punctele 1 2.
2. Frontiera reuniunii [1, 2] U (3,4) este din punctele 1, 2, 3 4.'
4.
O A de numere se la stinga, inferioT'
sau un m astfel nct pentru orice a EA
avem
m<,a.
m se minorani al lui A. m poate
sau nu A. m' < m atunci m' este min01ant al lui A.'
Exemplu. {J:.., ..!_ 1 . , .!, ... } {n natural) este do
1' 2
1

. .
zero. zero nu
.
O A de numere se la dreapta, supe
rior sau un M astfel lnclt pent1u orice, a.E A
avem neegalitatea
,
a.,;;;:M.
M se majorant al lui A poate sau nu apar-
A. M' > M, atunci M' este majorant a! lui A ..
Exemplu. { ..!.., .. '.. ..1 este de M = + 1 nu
2 p ( .
+ i
O la stinga la dreapta se
E . l M . l {
1 2 3
" - l. } t
x e m p u. u 1moa numere or -- , - , - f - --, : os e margmh ,
2 3 4 n -
asta superior de -1 infef.ior de ..!.. .
2
SERII DE NUMERE
87
Se margine a unei A cel mai mic majorant,
un jJf care se de
1) pentru orice a EA, a_,;;;: M;
2) pentru orice e > O un b E A cu b > jJf - e, nu-
b putind .fi chiar M, M E A.
2 este cu
2') orice a lui M puncte ale A.
T e o r e :m Orice are o :margine
Vom cum putem construi efectiv M, demon-
strind prin aceasta sa. Fie n primul ntreg la stnga
se toate punctele A; n - 1 va fi partea a
M. Intervalul (n - 1, n) il In zece intervale egale; fie
n
1
cel mai mic din diviziune, la stinga se toate punc-
tele A; n
1
- 1 va fi prima a A.
pe cale M sub
Acest este unic, deoarece, ar mai fi unul M
1
> M, pentru
>O dat de
M
1
- M
e=
2
ar exista un a' E A si a' > M
1
- M,- M =

2
J)e care t1ebuie le a',
snt contradictorii.
a'.,;;;: M; a'> JU, + M > lff
2
M, + M, neega-
2
n mod analog definim o margine (cel mai mare minorant) a
A . prin
1) pentru orice a E A avem a > m;
2) pentr)l orice e >O un b E A cu b < m + e, acest
b putind fi chiar m, m E A.
2 este cu
2') orice a punctului m puncte ale A.
unicitatea acestui punct se in mod
tor, construindu-1 efectiv.
E, x e ,n .p l u . . de numere ... , ..!__, ... } este inferor
1 2
n
superior; m = o, kl = 1. -punctul 1 o nu
Marginile m M ale A se
m = inf A,
pentru orfce a E A avem
M = sup A
88
CALCULUL
5. Punct de acumulare al unei
Fie A o de puncte " un punct care sau nu.
Spunem "este un punct de acumulare al A orice
V a lui " cel un punct al A n de punctul
ct, deci
V () A - {e<} =/= 0.
Din orice V a lui " o infinitate
de puncte ale A. Orice punct de acumulare al lui A este punct
aderent al lui A, pot exista puncte aderente ale lui A fie puncte
de acumulare ale lui A.
{
1 1 1
( -1 )n-t }
E x e m p l u. 1, - - , - , - -, ... ,
, . .. a.ro punctul O
2 3 4
n
punct de acumularet punctul O nu
Un punct al A care nu este punct de acumulare se punct
izolat. finite snt formate numai din puncte izolate.
numerelor naturale este numai din puncte izolate. deci mul-
infinite care nu au puncte de acumulare, orice care are un
punct de acumulare este
O numai din puncte izolate se
Se poate orice este sau
mile finite snt discrete. numerelor ntregi este o dis-

Te o re m ca o fie
este ca punctele de acumulare.
O A punctele aderente.
Punctele de acumulare sint puncte aderente, deci slut in
A. Reciproc, presupunem A toate punctele
de acumulare. Fie x
0
un punct aderent al lui A; prin absurd x
0
!OS A,
atunci x
0
este punct de acumulare al lui A (deoarece orice a
lui x
0
un punct al lui A) cum A punctele de acumu-
lare, x
0
EA.
Teorema este
In cu infinite avem
Te o re m a 1 u i W e i e r s t r a s s-B o 1 z an o. O
are cel un punct de acumulare.
Fie A o de puncte. Fiind
toate punctele sale unui segment [a, b] cu
a, b numere segmentul [a, b] In egale
cu ajut01ul punctului c. A este deci cel unul din
segmentele [a, c] sau [c, b] va avea o infinitate de puncte din A.
presupunem este segmentul [c, h]; il [al> b
1
]; nummele a
1
, b
1
SERII DE NUMERE
89
sint b
1
- a
1
= b a presupunem am
numere an, bm astfel nct segmentul [an, bn] o infini-
tate de puncte din A bn - an = b - a
2"
segmentul [a., bn] in egale. Deoarece segmentul
[a., bn] o infinitate de puncte din A, cel nna din cele
o infinitate de puncte din A.
acea parte cu [an+
1
, bn+
1
]. Numerele bn+l sint
b-a
an < an+l ..::::;;;: bn+l -< bm bn+l - an+l = 2n+l "
astfel prin de intervale
[a
1
, b,] ::::> [a
2
, b
2
) ::::> ::::>[an, bn] ::::> ,
unde de numere a
1
, a
2
, ... , ... ; b
1
, b
2
, ... , bn, ... au

:1) a
1
< a
2
< a
3
<: ... <an< ... ,
2) b, > b
2
> ba > ... > bn > ,
b-a
3) bn- an=-- pentru orice n E N, bP > aq, p, q E N,
2"
4) Segmentul [an, bn] o infinitate de puncte ale A.
ne amintim cele spuse la numere cele
(an), (bn) definesc un real x
0

x
0
este punct de acumulare al lui A. Fie V o
a lui x
0
, V = (c, d). Putem alege pe n suficient de mare, astfel
avem
c < an < X
0
< bn < d.
[an, bn] o infinitate de puncte ale A, deci
tatea V a lui x
0
o infinitate de puncte a lui A, In
x
0
este punct de acumulare al lui A.
A nu este se poate ca punctul x
0
nu apar-
lui A.
Exemple. 1} {2,4, ... , 2n, ... } este nu are punct de
a.cumularo, dooaroce nu este
2) Intervalul deschis 1
1
3) are toate punctele sale puncte de acumulare. Capetele
intervalului (1, 3.) fint toi da acumulare, dar nu intervalului.
6. Limita superioarf. limita
Conform teoremei precedente orice A
are cel un punct de acumulare. Evident, o astfel de
poate avea mai multe puncte de acumulare, chiar o infinitate. Fie A'
punctelor de acumulare.
CALCt:rLUI, DIF.J!JRP.NTTAt,
A fiind A.' este
Marginea a A' se limita a mul-
A; o cu L,
L = Iim A = Iim sup A
are (pentru orice e >O):
1) o infinitate de numere a E A cu a> L - e;
2) un finit de numere b E A cu b > L + e.
la dreapta lui L + e nu poate existe un infinit
de puncte ale deoarece, n acest caz, conform teoremei lui Weier-
strass-Bolzano, ar avea un punct de acumulare, L' > L L nu ar mai
fi marginea a A'.
La dreapta lui L -- e trebuie existe o infinitate de puncte ale
A, deoarece L este punct de acumulare.
1n mod marginea a A' o vom numi
limita a A ; o cu
l = Iim A = Iim inf A
are (pentru orice e > 0):
1) o infinitate de numere a E A cu a < l + s,
2) un finit de numere b E A cu b < l - s se demon-
ca mai sus.
Numerele m, M, l, L asociate A satisfac
m< l<L< M.
Exemplu. {sin n %} , n ntreg are m = -1, 111 = +1, l = -1,
L = +1, toate
7. compacte
O C de numere reale se este

Exemple. 1) O este deci oote
2} Un interval nchis [a, b] este o
T e o re m a 1 u i B o r e l-L e b e s g u e. C este o
din orice aooperire a sa cu intervale deschise se poate extrnge o
acoperire a sa.
Fie (IaJaEI o acoperire a multimii O din intervale deschise.
1) C = {-x
1
, ... , xn} este n intervale Ia
1
, Ia. t ... , lan cu Xk E lk
constitiue o acoperire a C.
3
2) presupunem este fiind este deci C C:: [a, b]
a, b numere Vom demonstra prin reducere la absurd. Vom presupune C nu
SERII DE NUMERE
91
admite o acoperire de intervale deschise vom ajunge la o
intervalul [a, b] In subintervale egale; C se va In
el, c'l, c =el u 02, respectiv in c-ele submter
vale. fiecare din C
11
C
2
ar_putea fi cu un finit de
intervale deschise, reuniunea Ior, c-, ar putea fi cu un
finit de intervale deschise, n cu presupunem 0
1
nu poate fi cu un finit de intervale deschise; cu [a
1
, b
1
]
iJ?,tervalul care pe Cb. deci
c, = [a,, b,] n c.
C
1
este Avem, do asemenea,
b-a
b1 -a1 =---
2
presupunem am numere an < b
111
astfel incit bn - an =
=b-a , iar Cn = [an, bn] n C nu poate fi cu un finit
2
.
de .intervale deschise. Cn este
intervalul [an, bn] n egale prin punctul cn. n baza
cel una din [an1 cn] n c sau [cn, bn] n c nu poate fi
cu un finit de intervale din familia (la); acea cu
unde

cu
b-a
bn+t - an+t = --
2111'1
n modul acesta se construiesc de numere
1) a
1
<a,< ... < an< .. .
2) b, :;;. b, :;;. ... :;;. bn :;;. .. .
b-a
3) bn- an=--, bm >an, m, nE N.
2"
4) Cn = [an, bn] n O nu poate fi Cu un finit de inter ..
vale din familie pentru orice n Cn o infinitate de puncte ale
C.
(an), (bn) definesc un num1ir x
0
; a
11
x
0
bn pentru orice n E N (Partea I,
cap. 1. 2 al. 2). Punctul x
0
este punct de acumulare al C, ntruct orice
interval [an, bn] o infinitate de :puncte ale lui C. Punctul x-o E C, deoarece C
este prm urmare, toate punctele do acumulare.
Punctul x
0
fiind punct de acumulare, un interval] din familia (Ia) care
pe x
0
, deci 1 este o a lui x
0

b-a
Putem un n astfel tnctt [an, b
11
] G 1, deoarece bn - a
11
= ----+ (}
2n
cnd n -1> 00; prin urmare, [an, bn] n c c 1; am astfel un interval din familia
care [an, bn] n c, ceea ce este n cu
Ipoteza pe caro am mai sus, anume C nu poate fi
cu o de intervale din familia {l
0
:Jaert a dus la o contrazi ..
cere; . teorema este
92
CALCULUL
2. NUMERELE IMPROPRII +oo -oo
1.
O A care nu este superior spunem este
superior de +oo (plus infinit). Marginea sa este +oo se scrie
sup A = +oo sau sup x = +oo
xEA
Din margmn _superioare avem:
1) x < +oo, pentru oriCe x E A;
2) a < +oo A nn este superior, cel un
punct x > a x E A.
Exemple. numerelor naturale pare Peste superior de +oo,
sup P = +oo.
R este numerelor reale, atunci x < + oo pentru orice real
x E R.
O A care nu este inferior spunem este
inferior de -oo (minus infinit). Marginea sa este _oo se scrie
inf A = -oo sau inf x = -oo.
xEA
Din margmn inferioare avem:
1) x > -oo, pentru orice x E A;
2) a> -oo A nn este inferior cel un
punct x < a x E A.
E x e m p le. numerelor intregi impare I este inferior do- oo.
R este numerelor reale, atunci x > - oo pentru orice real
x E R.
O A care nu este superior inferior spunem este
superior de +oo inferior de -oo, care sint, respectiv, mar
gini le sale,
m = inf x = -oo, M = sup x = +oo.
xeA xEA
Putem deci
Orice A are o margine o margine (finite
san infinite).
numerelor reale cu += -oo se dreapta
se cu 11..
OJ-icrue ar fi x =F y, x, y E R, nu putem avea decit
-oo < x < y < +=
sau
-oo < y < x < +oo.
Cu de ordine, dreapta este o total
SERII DE NUME'RE
93
2. lui +oo -oo
Puncte de acumulare infinite. Numim V ale lui +oo
care intervale deschise de forma (a, +oo) (fig. 21).
Numim W ale lui -oo care intervale deschise
ti de forma ( -oo, a) (fig. 22).
Fie A o superior.
1) x < +oo pentru orice xEA,
2) a< +oo, a EA, cel un x >a, x EA,
+oo este punct de acumulare al A, anume limita swpe
deci
+oo = Iim sup A.
In mod pentru o A inferior, proprie

1) x>- oo pentru orice x E A,
2) a> -oo, a E A, cel un x <a, x E A,
-oo este punct de acumulare al A, si anume limita
sa

-oo = lim inf A.
numerelor reale R are deci pe +oo pe
-oo
Cu introducerea lui+= -ooteorema lui Weierstrass-Bolzano are
toarea formulare:
Orice are cel un punct de acumulare. Punctul de
acumulare este finit este
Unei de puncte Ai-am asociat astfel patru numere: m, M, l L;
m = inf A, M = sup A, l = Iim inf A, L = lim sup A
avem
-<>o <: m <: l <: L <: M <: +oo.
Exemple. numerelor naturale impare I = {1, 3, ... , 2n + 1, ... } are
m = 1, M = +oo, l = L = +oo.
V
V
..----------...


a
(a,+oo)
(-oo,a)
Fig. 21 Fig. 22
94
CALCULU:L
3. cu +oo -oo
Numerele improprii +oo -oo (se numesc astfel deoarece nu
. toate cu numere reale) sint supuse la reguli. de ca.! cu!:
1) - (+oo) = + (-oo) = -oo, - (-oo) = + (+oo} = +oo;
2) a oo = oo (a E R), +oo + oo = +oo, -oo - oo . -eo ;.
3) (+oo) (+oo) = (-oo) (-oo) = +oo, (+oo)(-oo)- (-,.oo)(+oo) =
== -oo;
{
-oo, a>O
4)a(-oo)= +oo,a<O'
{
+oo, a> O,
a(+oo) =
0 -oo, a< ;
5)
oo -oo
{
+oo, a > 1 {+oo., O <a < 1,
6) a" =
, a-" =
O, O < a < 1 O, a > 1;
{
O, m <O,
7) (oo)m = (1)moo, m >O.
oo O
+oo -oo, -oo +oo, oo, (oo), (oo) O nu au sens.
Tot sens sint
+oo -oo se numesc numere infinite.
3. NUMERICE
1.
Fie o E de elemente. O familie (parte, a
E se
(anlnei
1 se indicilor, iar orice element n E 1 se
indice. 1 este numerelor naturale N = 1 ,2, ... ,
o familie de elemente ale E
(an)neN
se an sint numere reale, avem .de numere reale, deci
SRRH DE KU!.\fE.RE
95
De f i Il. i i e. Un de numere reale este o familie de numere reale
(lln)nEN
cu indicii numere naturale.
De obicei, se un numai (an), prin aceasta

al, a2, ...
Numerele av a
2
, , an, ... se numesc termenii an se
termenul general sau termenul de rangul n al
Exemple. :1) Sirul ... , 2n, ... este numerelor naturale pare.
2} 2, O, 2, O,' ... , are termenul general Un = 1 - {-1)n.
Prin vom spune (an), ( bn) sint egale ter-
menii indice sint egali,
a
1
= b
1
, a
2
= b
2
, ... , an= bn, ...
2. te
Un de numere (an) este inferior un m
astfel incit an :> m pentru orice n E N.
Un de numere (an) este superior un M
astfel Incit an ,;;;: M pentru orice n E N.
Un de numere (an) este este superior
inferior, deci numere rn M, m,;;;: M, astfel incit m,;;;: an,;;;: M
pentru orice n E N.
A= max (Imi, IMI), atunci lanl,;;;: A pentru orice
nE N:
Un de numere (an) este oricare ar fi B>O,
n astfel inct
lanl > B.
Exemple. 1) (:
1
J este m =O, M = 1.
2) 1, k. ka, ... , kn , ... , pentru ! k! > 1 aste iar pentru 1 k 1 < 1
aste
3. monoton&
Se spune un de numere (an) este
a
1
,;;;: a
2
,;;;: ... < an ,;;;: .
el este strict
11
1
<a.< ... <a,.< ...
911
Exemple. 1. 1,3,5,7, ... este strict
2. 1,1,2,3,3,4,5,5,6, ... este
CALCULUL
Se spune un de numere (an) este
a
1
:>a
2
:;;. :;;.a.:;;. ...
este strict
a
1
>a
2
> ... >an>
Exemple: 1. -1, -2, -3, ... asta un s:trict
c, c, c, ... este un se constant.
Un sau se monoton.
Un strict sau strict se strict monoton.
Fie (a.) un
n
1
< n
2
< ... < np < ...
un strict de numere naturale.
se al
Se orice al unui monoton este tot un
monoton.
Exemplu. 1,1,2,3,3,4,5,5,6, ... aste monoton.
1,2,3,4,5, ... este strict monoton.
4. Puncte
Un IX este un punct al
orice V a lui IX cel un termen al
diferit de IX IX poate sau nu
Orice V a lui IX o infinitate de termeni ai
cu f. punctelor a (an), se
limita a (an) marginea L a f.
se
L = sup f = Iim sup an = Iim an.
Marginea l a f se limita a
(an) se
l = inf f = Iim inf a. = Iim an.
f;!IRUH.f :')ERH DTD NUMERE
97
Din defini pa numerelor l L rezultrt au
Pentru nurn;!rul l:
1) la stnga lui l - z, z >O, se un finit de termeni ai
(a");
2) la stnga lui l + z, se o infinitate de termeni ai (a").
la stnga lui l - E s-ar o infinitate de ternwni
ai (a"), ar avea un punct diferit de l (eventual -oo)
l nu ar mai fi margine a 2.
.
La stnga lui l + e, e >O, se o infinitate de termeni ai
deoarece (! - <, l + e) o infinitate de termeni ai
l liiud punct
Pentru L:
1) la dreapta lui L + e, e > O, se un finit de termeni
ai (a");
2) la dreapta lui L - e, se o infinitate de termeni ai
Se n mod
Exemple. '1. (cos nrc}, n E N, are NI= +1, m = -1 cinci puncte
ll i
l
1
= -1,
i/2 i/:l
l
2
= -
2
' l
3
= O, l
4
= T ' l
5
= + 1.
2
.,. ' (" +
1
) N l L
. ;:;;Iru1 --;;- , n E , are = = 1.
1. CONVERGEN'fE
1. I
Un de numere
si, s2, . , Sn,
se convergent un s astfel nct pentru orice o> O
existe un natural N(e) (care depinde de z) astfellnct pentm n > N(<)
avem !s- s" 1 < z.
s se limita (s"); se Iim s" = s se
.

"limita termenului general sn cnd n tinde infinit este
s''. un este convergent se spune are
2. II
Un de numere (s") este convcrgcnt un s astfel nct
n afara a !ni s se cel mult un finit de ter
meni ai
Analiza
1)8
CALCULUL
Fie e >O un oarecare. Din faptul n afara
a lui s nnn1ai un finit de termeni ai
(1)
numai pentru n<;.N(e), N(e) fiind un natural care depinde de e.
Pentru n > N(s), termenii snt n
!s-Sn/<e
este convergent conform cu I.
Reciproc, prima pe a doua. deoarece pentru
n > N(e) avem
1 s- Sn 1 >- e numai, cel mult, pentru n = 1, 2, ... , N (s),
pentru un finit de termeni ai
3. III
Un este convergent L = l.
l = L = s, atunci, conform lui l L, pentru e >O
arbitrar la stnga lui s - s se va un finit de termeni ai
iar la dreapta lui s + e se va tot un finit de termeni
ai deci de la un rang N(e) nainte termenii satisfac
necgalitatea
1 a- Sn 1 < e.
Invers, ls - Sn/ < e pentru n > N(e), la stnga lui
s - e se un finit de termeni ai iar la dteapta lui
s + e se un finit de termeni ai deci s este limita
limita s = l, s = L, deci l = L.
Un care nu este convergent se divergent.
1
Exemple: 1) -,
1'
O 1 < e, pentru n
1
N(e) =-
10
3
1 1
t t . 1' 't 1
-, ... ,- , ... es e convergen si are 1m1 a zero. n
23 ns

> N(e) cu N(e) primul intreg :;;,

0
= -
1
-,
V ... 10
9
2) Un = 3 + { -t)n este divergent, deoarece are puncte l = 2,
L = 4. Un care are mai multe limite se oscilant.
.. tJiti S:ERII DE NUlHEHE
99
4. convergente

Te o r e m Orice al unui convergent este convergent.
Iim s" = s, conform II, n

afara a lui s se un finit de termeni ai
deci cu att mai mult un finit de termeni ai al
Deci orice al unui convergent are cu
In cu
Le ma 1 u i Ce s ro. Orice un convergent.
{xn) este un putem numere a? b
astfel nct
a< Xn < b, n EN.
intervalul [a, b] n egale cu c = b a.
c este n unul din intervalele [a, c] sau [c, b] o in.finitate
de termeni ai deoarece reuniunea lor termenii Fie [a, c]
acest interval; il cu [a
1
, b
1
]
b-a
bl-al=--
2
Procedeul se Fie un segment [an, bn], (an, bn, numere cara
o infinitate de termeni ai {x
11
)
b-a
bn- an=--.
2n
segmentul [an, bn] in

cu cn = bn an.
Unul din segmentele [an, cn] sau [cn, bn] o infinitate de termeni ai (x
11
}.
cu [an+1 bn+r] unul din aceste segmente, care o infinitate de
termeni ai (x
11
). Avem

an-< a11+1 < bn+J < bn.
Am astfel de numere rationale (a
11
), (b
11
), cu o:
1) a
1
-< a
2
< ... <an< ...
2) b
1
:;;> b
2
:;;> .. :;;., bn :;;> .
b-a
3) bn- an = --, bp > aq, p, q, n E N.
2n
4) Fiecare din intervalele [an, b
11
] o infinitate de termeni ai (xn).
Din 1, 2, 3 un singur x
0
, astfel incit
an x
0
bn1 pentru orice n E N.
CALCULUL
crmstruim acum un suh;;:ir al (:rn) convorgent x
0

Fie xn
1
un element al (x
11
) xn
1
E [av b
1
]. Deoarece intervalul [a
2
, b
2
]
o o infnitato de termeni ai xn, un termen xn
2
al (xn), cu n
2
> n
1
x
112
E [a
2
, b
2
]. presupunem c8 am alos un termen x
11
P al (.x
11
) xnp E
E [ap, bp]. Deoarece intervalul [ap+t bp+l] o infinitate do termeni ai
{xn), un termen x
11
P+
1
cu nv+t > np :1'nP+
1
E [av+t bp+l]. Am astfel prin
inductie putem un (xnp), 1. p < oo, astfel nct
1} n
1
< n
2
< ... < np < ...
2) ap xnp bp, pentru orico p E N.
(xnp) este un al (xn) este convergent .-r
0

Dooareco

ap < ::;;
0
< bp
ap < Xnp < bp,
pentru p = 1,2, .... pentru orice e > O un astfol Incit
pentru orice p > N(e) vom avea
b-a
deoarece cnd p-> oo. Prin urmare, (xnpl este convergont x
0
2P
Ioma este demonstratii.
n unui intervine limita care
nun1ai n rare cazuri este Cauchy a dat un criteriu pentr-n a
determina un este convergent, limita
considerat.
5. Criteriul general al lui Cauchy
Un de numere
ilste convergent numai pentru orice e >O un
N(e) astl<i Jnct oricare ar fin > N(e) orice p intreg:;;,. 1 avem
lsn+P -- Sn 1 <o.
Conditia este fiind convergent,
are o s; deci pentru orice e >O N(e), astfel lnclt pentru
n > N(e) avem
1
ls -snl <-e,
2
DE
deci
1
1 S - Sn+P 1 < - e
2
pentru p ?o- 1, deoarece n + p > N(e). In egalitatea
avem
este,
este lui n valoarea N.
Conform ipotczei
!sN+P -sN! < e, p = 1, 2, ... ,
101
deci, cu termenilor s
1
, s
2
, , sN_
1
, termeni sN+P(P =
= 1,2, ... )se in intervalul (sN- e, sN + e). presupunem L + l;
de aici L l se in acest interval, deci
o< L -l < 2 E.
e >O fiind arbitrar, iar L l fixe, lor nu poate fi arbitrar de
decit L =' l, iar este convergent conform III.
. 1 1 1 . 1
Exemplu. ... +{-1)
11
-
1
- este
3 4 n
jsn+P -- sn [ = J-
1
---
1
-- + ... + {-1)P-
1
-
1
-1 < -
1
-, deoarece sumele
n+1 n+2 n+p n+!
(
- _1_ + _1_), (- _
1
_ + _
1
_) snt toate negative.
n+2 n+B n+4 n+5
1 - E
Pentru n > N{e:), unde N{o::) este mai mare ntreg<--, avem !sn+P- sn 1 <
E
la un convergent se (sau se un
finit de termeni, este couvergent are
deoarece, prin (sau suprimarea) unui finit d.e termeni,
ln afara a punctului s se toi un finit
de termeni ai deci acesta are limita s.
6. divergente
Spunem un (an) are limita += orice a lui +oo
termenii cu unui finit sau:
102
CALCULUL
Un sir (an) are limita +oo pentru orice A un
N(A) astfel nct pentru orice n > N(A) avem
a,. >A
se scrie
Iim a,. = +oo sau an-'> +oo .
. n->-<:t>
Exemplu. 1
2
, 2a, ... , n
2
, are limita +co.
Spunem un ( bn) are limita -oo orice a lui -oo
termenii cu unui finit sau:
Un sir ( bn) are limita -oo pentru orice B un
N(B) astfel inct pentru orice n > N(B) avem
b,. < B
se scrie
'Exemplu. -8, -27""' -n
3
, . arelimita -oo.
Un care are limita este un dieergent.
Tot divergent este un care are mai multe puncte
l =f= L; astfel de se mai numesc oscilante.
Exemplu. an= (-1)n n-
1
are l = -1, L = 1, deci nu este
n + 1
gent; este un divergent (oscilant).
5. J!IONO'I'Ol'i15
1. mouotone convergente
T e o r e m Un monoton este convergent.
(sn), fiind nu poate avea limite infinite.
mai nu are decit un punct
presupunem are puncte l L, l < L;
intervalul (l, L) n trei, fie e = L;
1
, intervalele (l - e, l + e), (L - e,
L + e) snt disjuncte (fig. 23).
Fie n
1
un indice pentru care Sn
1
primului interval.
un indice n
2
> n
1
pen-
t-e 1 l+e L-e L L+E tru care sn, celui de-al
,.........:....;......,_.;...;,.::....-=....;.....;e-;;..".::.-___ doilea interval, deoarece, n caz
}'ig. 23
contrar, intervalul al doilea nu ar
SERII DE NUMERE
103
mai o infinitate de termeni L nu ar mai fi punct
:In fiind presupus
(1)
Pentru n > n
2
intervalul al doilea nu poate termenii
deoarece, n acest caz, n piimnl interval am avea un finit L nu
ar mai fi punct ; pentru n
3
> n
2

(2)
aceste (1), (2) snt incompatibile cu monotonia
considerat, am ajuns la o contrazicere deci l = L, iar este convergent.
Teorema este
2. monotone divergente
T e o r e m Un monoton este divergent.
presupunem este nu este
superior. Pentru orice A > O un n
0
pentru care avem
sn, >A
cum este pentru orice n > n
0
avem
sn >A, deci este divergent, avnd ca +oo. In mod analog se
monoton inferior au limita -oo.
Prin urmare, motone au o sau
Exemplu. Sirul sn = 1. + + ... + este divergent. Avem sn+P- sn =

2 n
1 1
1
= --+ --+ ... + --; pentru p n av-em
n+1 n+2 n+p
p 1
1 Sn+P - Sn 1 > --)' -
n + p 2
din criteriul lui Gauchy nu esto fiind strict are
limita +oo.
3. Revenire la de numere aproximantele prin sau
exces ale unui
monotone
a
0
.(: a
1
.(: a, .(: ... .(: an .(: ...
bo > bl > b, > ... > bn > ...
astfel nc!L pentru orice indici p q avem ap < bq n plus, pentru
orice e >O un N(e), astfel nct pentru n > N(o)
104
CALCULl}L
avem bn -an < z, care au ca (ln)
(en), care un (Partea nti, cap. I, 2,
1
al. 2), unde e era -.
10"
cele (an) (bn) au Deoarece
aq < b
0
, (an) este monoton deci este
convergent are limita a. De asemenea, din bv > a
0

monoton (bn) este inferior, este deci convergent,
are limita Pentru orice n E N avem de
an -<: oc -<: (:l -<: bn,
deci
(:1 - oc < bn - an < e
pentru n > N (z), de unde (:1- oc < :;;, a snt fixe, iar
inegalitatea trebuie se pentru orice z >O. ntre cele
numere rx (:1 este un nu poate
arbitrar de dect rx = fl.
pe o numerele an, bro n = 1,2, ...
avem infinit de incluziuni
[a
1
, b
1
] ;;;J [a
2
, b
2
] ;;;J .. ;;;J [an, bnJ ;;;J . ,
iar tuturor acestor interva.le nu este ci, conform
tatului de mai sus, este " limita a celor In
cazul cnd (an) ( b") snt de numere aproximan-
tele prin sau exces ale unui e<, limita este
"

xn = a, a :? O, real n naturaL
are o pozitiv<!. BxisUt un" m1mrn natural p >a; deoarece
n > 1., avem pn > p > a, deci numr,rul a se cuprins ntre numere
cutive din
presupunem
kn <a < (k + 1)n, k?:: O.
Fie k < k + < k + 1. NumJrul a va fi cuprins Intre
2
k"si(k++)"sau !ntre(k++)"si (k+1)".
Fie
kn a < ( k + + r;
1 1
x
1
= k, y
1
= k +-; avem Y
1
- .x
1
=-' .T-1 > O.
t 2
$I SERH DE NUMERE
sau
am numere xp yp astfel nct
1
xpn <. a < v;, YP - Xp = - , Xp > 0.
2P
1
+ -- este cuprins intre xp yp, deci
' 2n+l
1
xp < xp + --< Yv
2P+l
105
a os.te cupr-ins ntre v;, deci se ntr-unul din intervalele
(
xn, (xp + _1 )n), ((xp + _1 )n, y"),
p 2P+l ' 2P+1 p
cu (xp+l, Yv+d intervalul cara l cuprinde; numerele .t:P+l YP+l au

cu

1
Xp <. Xp+1 < YP+l < Yp, YP+l - Xp+l = --.
2P+l
n modul acesta construim de numere
1
Yv- xp =-
2P
<_y;, .Tp < Yq, p, q E N.
(1) (2) defnesc ull x
0
, limita a lor
Iim x; = Iim v; = xg = a
p-< p--HIO
(1)
(2)
(3)
(4)
x
0
este a xn =a. este deoarece ar fi
x
1
.::f:; .'1'
2
, x
1
< x
2
, am avea xt < xt = a, = a, doci = am
ajuns la o deci x
1
= x
2

cum am spus I, cap. I, 2 al. 9), a =a
se noteaz<l va: sau an se de ordinul n a lui a.
106
CAI,CULUL
6. CU CONYERGEN'l'E
1. Adtmarea convergente
Te ore m a 1. (an) (bn) sint convergente, attmci
(an + bn) este convergent
Iim (a,, + bn) = lim a,. + Iim bno
n-QO n-1-oo
Fie
Iim an = oc, Iim b,, =
n--H)O
fiind convergente pentru orice e > O un
N'() astfel Incit pentru orice n > N'() avem
loc-a,.!<
un N"(e) astfel nct pentru orice n > N" () avem
1 bn 1 < E.
de la egalitatea
(oc + (3) - (an + bn) = (oc - an) + ((3 - b")
li modulului, deci
1 " + 13 - an - bn 1 < ! <X - a" f + 1 (3 - bn 1 < 2&
pentru orice n > N () = max (N'(e), N"(e)), de unde
Iim (an + bn) =Iim an+ Iim bn = oc + f:l.
n-roo n ....... oo n-+oo
Hezultatul se extinde cu la o de convergente
(a,,,i ), i = 1, 2, ... , p; avem
Iim (an,
1
+ an,
2
+ ... + an,p) =Iim a",
1
+ Iim an,
2
+ ... + Iim an,p
n .... oo
n-->oo n-+oo n-l-cc
se suma unui finit de convergente este un conver-
gent limita sumei este cu suma limitelor.

Teorema si ln cazul cnd unul sau ambele
au limita
'
Putem scrie
1) an--'>+ oo, bn-+ + oo, atunci an+ b,.--'> + oo;
2) an--'> rx, b,.-> + co, atunci an + b,,-> + co;
SERII DE NUMERE
3) an-> oc, bn-> - oo, atunci an + bn-> - oo;
li) an-> - oo, bn-> - oo, atunci an + bn-> - oo.
107
!n cazul cnd an-> + oo bn-> - oo, despre (an + bn) nu putem
afirma nimic. + oo - oo este de sens.
Aceste reguli regulile de calcul impuse numerelor infinite + oo
- 00.
2. convergente
T e o r e m a II. (a.) ( b.) sint convergente, atunci
(Un - bn) este de asemenea convergent
Iim (an - bn) = Iim an - Iim bn
sau llinita a convergente este cu
limitelor celor
Fo !os ind datele de la teorema avem
(oc - - (a. - bn) = (oc - a.) - - bn),
aplicind modulului, avem
1 (oc - - (an - bn) 1 < / oc - an 1 + 1 - bn 1 < 2e
pentru orice n > N (e) = max (N' (e), N"(e)), de unde
Iim (an - b.) =Iim an- Iim bn = oc-

1) Reciproca teoremei I (sau II) nu este ln general
(a,. + b.) este convergent nu (a.), ( b.) snt convergente.
Astfel
- i, + 1, -1, + 1, -1, +1, ... , -an=(- i)"
2, O, 2, O, 2, O, ... , bn = 1 + (-i)n+l
sint divergente, suma lor este c = 1, convergent.
2) Teoremele I II S a tuturor convergente
grup comutativ (abelian) de de adunare.
3. Produsul convergente
Te ore ma III. (Un) (b.) sint convergente, atunci
produs (a.b.) este convergent
lim (anbn) =Iim a,. Iim bn
n-1-oo
108
CALCULUL
sau limita produsului a convergente este cu produsul
limitelor celor
Folosim datele de la prima putem
scrie:
(l(fl - anbn ="' (fl- bn) + bn (cx -an)
1 e<fl - anbn 1 <: 1 f1. 1 / fl --- bn 1 + 1 bn 1 / "' - an /
1
(i)
avem
sau
/ bn / <: 1 bn -- fl / + 1 fl 1
fiind convergente, (1) se scrie
sau
1 afl - an bn 1 <: < [ / "' 1 + 1 f3 1 + e ]
pentru n > N(e) = max (N' (e), N" (e)), de unde
Iim (anbn) = .Iim On Iim bn = "' fl.
n-H:OO 11->QO n-HlQ
Rezultatul se pentru un finit de convergente
(an,;), i = 1, 2, ... ,p
Iim (an,l an,
2
... an,p) = lin1 an,I lin1 an,z ... Iim an,p
n-+00 n--HliO n-><lO
Con s e ci n an,i = an,i pentru o.rice i, j, cele p
snt egale, atunci
Iim (an)P = (Iim a,.)P = "'P
'l'f-l.oo n->01)

1) Teorema III unul sau ambele au limita

Putem spune
a) an->+ oo bn-> + oo, atunci anbn-> + oo;
b} oo bn-? + oo, atunci anbn -1-- oo;
c) an --? - oo bn -7 - oo, atunci anbn-+ + oo;
d) an-> a > O bn -> + co, atunci anbn-'> + =;
e) an-'> oc > O bn-> - oo, atunci Onbn-'> - oo;
SERII DE NUMERE
109
f) cx < O bn-?> + co, atune] anbn - oo;
g) an-) IX < O bn - oo, atunci anbn -7 + ()().
Aceste reguli regulile de calcul impusc lui oo -oo.
2) Heciproca teoremei III nu este n general
E x e m p l u.
+2 ... ,
1
--, -,- ... ,
2 2
snt divergente, iar produsul lor
este convergent.
an = ( J )ll. 2,
1
bn =
2
-,
3) Teoremele I, li, Il! S a convergente for-
un inel cmnutativ.
f;) an->0 bn-> + oo (sau- oo) nu putem afirma nimic despre
produs a,.bw O. oo nu este Spunem nu are sens.
4. Ctul a convergente
Teorema IV. Dacit (an) (bn) sRt convergente b" =f= O
pentru orice n, iar Iim bn = i3 =f= O, atunci ct "b2ln este de asemenea

convergent
snn limita cltulni a lonil convergente este cu ctul limi-
telor
Avem
a. an Cl.&n -
a(bn- (3(a
11
--- 01.j
--=-
bndeci
cum o >O este arbitrar l vom lua astfel nct 2. 1 j3 1 >
2
(1)
11G
CALCULUL
modulului in (1) seama de (2),
1
!:_ _ 1 <;;:!a il bn- 1 + 1 an- a 1.
bn 1 i ( 1 1 - e)
deci
pentru n > N(z) = max (N'(z), N"(e)), de unde
b,. =!= O =/= O.
a,.=!= O " =/= O, atunci
. 11 )p ( 1 ]" 1
hm- = -- =-
n-oo an lim an aP
1) Teorema IV este n cazul limitei infinite n
anumite cazuri:
d
V 1 o
a) aca an + oo sau an --;;. - cx:>, atnnc1 - -+ ;
an
h) an --:). a bn -? + oo sau bn - oo, O
bn '
c) an--) a bn --) O, atuncq 1 + oo,
reguli care regulile de calcul impuse lui + = - oo.
2) (an), (bn) au limite infinite, dJspre
nu putem afirma nimic.
:"", -oo,---""--, =-"" nu snt definite. Spunem snt lipsite de sens.
00 00 -00 -::o
3) Reciproca teoremei IV nu este n general
E l
o '] ( ) n + 1 (b ) b n + 1 ' l t
x e m p u. >)lrun e an , an = -n- , n , n = t/n_
2
_+_
1
sw convergon e.
rul cit cn termenul general
an n + 1
bn- -,-,-
este convergent are limita 1.
D}J NUMEHE
111
Aplica .tie. Fie (ard un oarecare (b
11
) un strict dipergent"_
se arate
sau atunci Iim are Paloare (lema lui O.
n-oo bn
1} presupunem efi
Iim O-n+t - an= l; {finit)
11--+oo bn+t - bn
pentru n :):. N(e) = N vom avea
l- _:_ < an+t an < l + ..!.
3 b
11
+1-bn 3
lui n succesiv valorile N, N + 1, ... , N + m- 1 = n
(z- f) (b.Y+l- bN) < aN+1- aN< (z + f) (bs+l- bN)
(t- f} (bN+z.- bs+1) < as+z- as+
1
< (z + f) (bx+
2
- hN+
1
}
(t- f )(bn- bn-1 ) <an- an-1 < (l + ;) (b11 - hn-
1
).
le
de unde
sau
deci
(t- f) (bn- bs) <an- aN< (t + ;) (bn- bv)
l-
2e an
e:<l--<-<l+e
3 bn
l.
n-->oo h
11
112
CALCULUL
2) Stt presupunem dt
lim f'n+t -an= + oo.
r1-o:> bn+t - bn
Pentru orice A > O exlsU-\ JV(A) = N, astfel nct
a"Y+t a.v > A (biv+
1
- hN)
- as+l > hN+
1
)
Dacti pe coloane,
De la un anumit rang 1V
2
vom
doe pentru n > N
2
care est o echivalent cu Jim -=
bn
an+t- an
Cazn.l cnd -:J- - co se la fel.
bn+t- bn
E ::ce tn p l u. se arate c5
1 _!_+ ... +_!_
1
. 2 n
1m __ ...::__::-__ :.:._ o.
:n-'lP n
Punem
1
Un c= ' - + ... + bn = n,
2 n
aplieflm Iema Jui O, St.olz; avem
1 -:--- _)..__-
2 11
n = N + m -1.
lim __ ::_ ___ _:.:..
1
. GtJ+t- Un
1
. 1
Im = lffi---= o.
n
n--+oo bn+l - bn n-oo n + 1
SEini DE NU:\fERE
113
5. Trecerea la in
Te ore termenii unui convergent (an) sint pozitivi
an:;;,- O, nE N, atunci limita (an) este Iim an> O.
Fie Iim an oc' " Presupunem r:t. < O. Deoarece oc este

punct al (an), ci\ o a punctului care
contine numai elemente negative ale dat, ceea ce este absurd, deoa-
rece toate elementele snt nenegative, prin urmare oc > O.
(a") (bn) snt convergente
pentru orice nE N, an> bn, atunci lirn an> Iim bn.
Exemplu. (J + _!_)n nE N, aro termenii< 3 deci Iim (1 + <
n n-->ce n
< 3, Dooaroce dai este monoton efi este convergont.
6. Puteri reale
Fie a >O r:t. un irational. 1\'e propunem definim a".
Un) (en) sint aproxirnante prin sau exces ale
(Partea nti, cap. l, 2, al. 2) cu
1) 1
1
-(: 1
2
-(: /3-'(: ... -'(: ln-(: ... ,
2) e
1
?> e
2
> e
3
?> ... > en ?> ... ,
1
3) en- ln ""-, eP > l," p, q E N,
10

11
a '
(i)
(2)
snt convergente au pentru a > 1, ( a
1
n)
es1e monoton iar ( aen) este monoton descresctltor. Avem
l e e l
an < a 1; a n > a 1.
Prin urmare, considerate (1), (2) snt respectiv superior
inferior, deci sint convergente.
114

tinde zero cnd n -+ oo, deci ( a
111
) ( aen) au
care este prin puterea a
Iim cn Iim l
11
aa = an-""c;o = a"->OQ
Rezultatul esle pentru orice (rn) convergent "; deci,
lim rn
Iim arn = an->oo = arx..

1) O< a< 1, (a
1
n) va fi Iar sirul (a'n) va fi

2) a = O, 0" = O, " >O.
7. puterilor reale
Puterile reale au ca puterile
3) a > 1 x >O, atunci ax > 1;
4) O < a < 1, x >O, atunci O < ax < 1;
5) x < y, a> 1, atunci ax< a",
x < y, O< a< 1, atuncia ax
6) O < a < b { pentru x >O,
pentru x <O,
8) a >O,
X
a =f= 1 a n -7 ax,
ax< bx,
ax > b";
atunci Tn-+ x.
exponentul este < O, se va considera baza strict pozitivi!.)
SERII DE NUMERE
115
8. Logaritmi
'l'e o rem ax= b, a>O, a=f= 1, b?>O are o
1) Vom presupune mai nti a > 1, b > 1. un
ntreg n ?> O astfel nct
an-<. b < an+l.
m
1
= n + _!_, avem an < amt < an+l.
2
cu [x
1
, y
1
] intervalul [n, m
1
] sau [m
1
, n + 1] pentru care
a"' < b < aY, y
1
- x
1
= f.
segmentul [x
1
, y
1
] cu punctul m
2
n egale
1
m, = Yt --
2'
Avem ax, < a"'' < aY1 cu [x
2
, y
2
] intervalul [x
1
, m
2
] sau
[m
2
, y
1
] pentru care ax, <:;: b < a"' y
2
- x
2
= f,.
presupunem am numere Xn < Yn astfel nct
axn-<. b < aYn
1
Yn- Xn =
segmentul xn, Yn n egale prin punctul mn; ob-
tinem a'""n < amn < ayn,
b este cuprins din intervalele {ax
11
, amn] sau [amn,
cu Xn+l, Yn+l celor puteri consecutive pentru care
X y
a n+t -<.: b < a 1<+1.
de asemenea
n modul acesta construim (xn), (Yn) care au
a) X
1
<;;: X
2
<( ... <( Xn <( ... ;
b) Yt ?> y, ?> ... ?> Yn ?> ... ;
1
c) Yn - Xn = 2n' Yp > Xq, n, p, q E N;
d) axn <;;: b < a"n;
CALGCLlfJ_;
deci (xn), (y
11
) au o :t
0
; prin urmare, (ax
11
),
(aYn) au o anume Jim a''\;
11
= Jim aY
11
= axo, dind
Jl-;.00
ax = b, x
0
fiind b > 1, x
0
>O; b = 1, x
0
=O,
deoarece a
0
= i.
2) O< b < 1, _1:_ > 1 si ecuatia ax= a> 1, are o solutie y
b ' b
' '
0
'
a-Y, = b, deci - y
0
este ax = b, O < b < i.
3) o< a < 1, > 1 (-; r = b, b >-o, are o Zo,
= b, deci a-;; o= b - z
0
este W-,; = b, 0 < (l < 1,
b >-o.
este n x
0
=f Yo:

= b, aYo = b
conduc ]a axo ::..= aYo, a f 1, ceea ce este absurd.
D e f j n i i e. real unic care
ax= b, a >O, a =F 1, b ::_;,.O
se logaritmul in baza a al lui b se log"b, dnci
x = logab.
seama de puterilor reale, deducem cu
toarele ale logaritmilor;
1) logab =c logac <=> b = C;
2) Iogaa = 1, loga1 =O, a
10
gab = b, 1og
0
tic = c;
3) loga(xy) = 1ogax + logay; loga (
1
!._) = logax - Joga?J;
_y
4) loga(x) = cdogax;
5) Iim Xn = X<=> lim logaxn = logax, cu Xn >O, X >O;
n-+01'> !!-+<
6 d
,
1
{ logax > O, pentru x > 1,
) aca a>
logax <O, pentru O< x < 1;
7 d
, O
1
{ logax <O, pentru X > 1,
) aca <a< ,
logax >O, pentru O < .x < 1;
8) a > 1 x < y, atunci logax < logay,
O< a< i x < y, atunci logax > logaY
SERII DE NU:MBRE
Schimbarea bazei
Din JV = ax, 1V = bY avem
x = log aN, y = logb1V
X logba =.:: y, y logab = x,
117
(1)
iar formula care permite log.N cu ajutorul logaritmilor in
baza a este de
logbN = log ba logaN.
jlcf = !ogba se modulul de transformare; avem din (1)
1ogba 1ogab = 1.
Logaritmii in baza e se numesc logaritn naturali sau logaritmi neperieni
se ln X
1
in .1oc de logex.
Logaritmii n baza 10 se numesc logaritm-i zecimali se lg x, n
loc de log
10
x.
Modulul de transformare care ne permite trecem de la logaritmi in
baza 10 la logaritmii n baza e este numctrul ln 10 = 2,30258 ...
E x e rn p l u. Jn 2 2,302.58 lg 2 = 2,30258 X 0,69315 cu dnci zeci
male exacte.
O a Iogaritn1iJor este
Teorema V. an --> (an> O, " >O) bn--> (3, atunci
( af;n };,E,v este convergent c1tre i:l
Jim b'!l
hm

= (Jm ant_,.oc ::.::::: a.!3.
1; li In a . b . b l a
Putmn serie an'
1
= e n hm a,,'' = hm e n
11
=
Ilm bnln
11
= etHQ(l = eflln 01- = Ot3.
Teorema cele patru teoreme din Partea a doua,
cap. I, 6.
Teorema V in cazurile limitelor infinite, anume:
1) G
11
+oo, bn---;,. +o-:)
1
atunci

+oo;
2) an a > J, bn -7 -+ 00
1
atunci ->- +oo;
3) an -;:. a, O < a < 1 bn -+ +oo, atunci -+ O;
') d < + b l . b'/1 o
q aca , -00
1
n -? -(X), a .unei Gn ;
5) an_,. a >1, hn-7 -oo, atunci O;
HS
CALCULUL DIFERENTIAL
6) an -+ a, O < a < 1, bn --" -- oo, atunci a!--'> +=;
7) an -c> +=, bn __,. (l >O, atunci a! -c> +oo;
8) an -+ +oo, bn -> (l < O, atunci a!--'> O.
1 oo, oo
0
, 0 nu snt definite; spunem snt lipsite de
sens.
_2n
E l S
. l (3n + 2)n+3 !' '! 3'
xemp u. o..;Iru are 1m1 a .
n + 1
7. SERII DE NmiERE
1. Defini!ii
Fie de numere reale
Cu ajutorul lor
sl = u1,
s2 = Ut + u2,
Sa = Ut + u2 + Ua,
..................
(sn) este convergent are limita s, atunci putem serie
s = lim (u, + U
2
+ ... + lin).
Se a se scrie egalitate astfel
S = U
1
+ u
2
+ ... + Un + ... (1)
Membrul doi al (1) se serie de adunare repe-
de o infinitate de ori astfel un sens.
Rezultatul acestei este un s numit suma seriei.
O serie se astfel

2..: Un sau numai 2..:; U.n
11=1
SERII DE NUMERE
Numere]e u
1
, u
2
, , Un, se numesc termenii seriei, iars
1
, s
2
, , sm ...
sumelor ale seriei
De fini e. Spnnem seria f:; un este sau
n=1
cmn sumelor (sn) este convergent, are limita
( di"ergent) sau nu are (are .mai multe puncte limil<l).
de la nceput un finit de termeni
dintr-o serie, seria are cu seria Fie
u
1
+u
2
+ ... +un+ ...
sern, uit ima din prima prin suprimarea primilor k ter-
meni:
1'- = u
1
+ u, + ... + uh.
Sumele ale celor serii vor li
cum Il este fix, seria (s
1
) este sau
seria (s
2
) va fi, respectiv, sau
reciproc.
E x e m p le. 1) Am (Partea a doua, cap. I, 5, al. 2)
1 1
s
11
=1+-+ ... +-' nEN,
2 1/.
este divDrgcnl. !sn) este sumelor ale seriei
1+..:..+..:..+ ... +..:..+ ...
2 3 n
deci seria (2), serie este
2) Am (Partea a doua, Cap. I, 4, al. 5)
1 1 1
1
s
0
=1--+---+ ... +(-1)"+>-, nEN,
2 3 4
n
este convorgent. Prin urmare, seria
1 1 1
1
1- -+ ---+ ... + (-!)n+l_+
2 3 4
n
... ,
serie armonl este
(2)
126
CAI,CUI.UL
2. de a unei serii
C r i t e r i u 1 g e n e r a l a 1 l u i C a u !l h y. Pentru ca seria
U
1
-1- -lle + -1- lln + ...
fie este neceslr suficient ca la orice o> O existe
un N(z) astfel nct pentru orice n > N(z) orice p > 1 avem
! Un+l + U-n+2 + + lln+p! < E.
Aplicnd sumelor s" = u
1
+ ... + Un eri
teriul general al lui Cauchy stabilit la
1 sn+P- Sn 1 < e pentru n >N(o) p > 1,

din care imediat de mai sus.
Pentru p =o 1, i u"+l 1 <o, pentru n > N(o), seria este conver-
avem deci
T e o re m O ca seria
U
1
+ u
2
-+- ... + Un -f-
sil fie este ca format cu termenii scriei fie convergent
zero.
Exemple. 1) Seria 1 + _!_ + ... + _!_ + ... este
2 n
n iJor (_!_) este convorgon t tro zero.
" 1 1
2) Seria 1 - + ... + ( -. + ... est o terrnonilo:r
2 n
{-1)n+l (;)este convergont zoro.
Din teorema
C o n s e c i n 1 format cu termenii unei serii nu este con-
nrgent zero, seria nn este
'1 '>
Exemplu.. Seria..:_+ ...:: + ... + -"- + ... osto divorgonti:i, deoarece un-+ 1
1 2 . .
cmd n-+ oo.
D e f i n i i e. Se restul scriei (a") se cu R" suma
seriei (dacii
Rn = Un+l + UnH + ... -{>- lln+p +
SEJUI DB ::'{Ul\IEilE
Din criteriul general al lui Cauchy deducem
Te o r e m nee-esarii suiicientii, pentru ca seria
u
1
+u
2
+ ... +un+
121
fie este ea pentru orice z >O exist<l nu N(z)
astfel incit avem 1 Rn 1 < z pentru orice n > N(z).
1. In criteriul general al lui Cauchy este greu de apli-
cat, din care se folosesc criterii care stabilesc suficientede
care au avantajul snt mai de folosit. defect l
ultima deoarece aplicarea ei une ma-
joraute a seriei care pe Rn, din care trebuie se faptul
Rn -?> O cnd n -+ oo.
2. Studiul seriilor conduce la probleme:
- stabilirea
- calculul snn1ei;
ult.ima fiind primei. Vom ncepe cu stabilirea de cri-
terii suficiente de
3. Serii eu termeni pozitivi
D e f i n i i e. O serie
u
1
+ U
2
+ ... + Un + ...
se serie cu termeni pozitivi ncepnd de la un rang N,
termenii un, n> N, sint strict pozitivi.
Prin urmare, o serie cu termenii pozitivi are termenii stiict pozitivi
cu unui finit. unui finit de ter-
meni dintr-o serie nu natura setiei, ci numai suma ei; de aceea,
yom qqnsidera in cele ce serii l.n care termenii snt strict pozi-
tivi, deoarece concluziile privind sau lor snt vala-
bile pentru seriile n care un finit de termeni snt negativi.
Sumele ale unei serii cu ternwni pozitivi un monoton
Folosind rezultatele de la monotone, avem
a) C r i te r i u J m o n o t o ni e i. sumelor
Sn = U
1
+ U
2
+ ... + Um n = 1, 2, 3, ...

ale uuei serii cu termeni pozitivi L:; un este seria este
n=1
iar este seria est,e
E x e m p l u. Seria lui Ricmann
...
1a 2a na
pentru a > 1 este
122
CA.LCULUL
Putem scrie
+ '" + (-1- + 1 + 1 + ... + 1 ) + ...
2'm" (21n + 1)a (2m + 2)a {2m+l_f)U
sumele ,)'p, p = 2n<+t - 1, avem
S - -- -- _L + -- _ + + ---- 1 . (1 1) ( 1 1 1 )
p- 1" T + 3" ' ... 2ma -J (2m + 1)a ... (2m+1-1)"
00
1 1 1
Sp < "'-- = --'-- = ---
L_; 2h(a-l) J 1 _ 2-a
k=O 1.
a> 1.
20-1
sumelot' fiind mihginlt, seria os te Pentru a'= 1, seria
lui Riemann este seria care este
h) C r i t e r i u l c o m p a r a i e i. Fie :Eun :Evn serii cu
termeni pozitivi. existl'i un N astfel ncit pentru orice n > N,
Un < Vn (1), atunci:
- scria :Eva este seria :Eun este
- seria :Eun este seria :Evn este
Putem presupune (1) snt pentru
n > 1. Seria :Evn este deci sumelor
Vn = V
1
+ 1'
2
+ ... + Vn < Jl.f
este Deoarece u
1
< v
1
, u
2
< v
2
, ... , sumelor par-
Un ale seriei :Eu" este majorat de V", Un < Vn < JJJ, deci seria
Z:un este
presupunem acum scria :Eun este sumelor
(.Un) este Deoarece v
1
> u" v
2
> u
2
,
astfel sumelor ale seriei :Evn este minorat de Uno
Vn >Un;
seria I:ttn fiind pentru orice A un N(A) astfel
incit pentru n > N(A), Un >A, deci Vn >A seria :Evn este diver

1
E x e m p l u. Seria lui Riernann B- cu a < 1 este
1 na
1 1 1
avem - >-, a < 1, deci seria :E- este pentru a< L
na n na
KERII DE NUMERE
123
n concluzie, seria lui Riemann
1 1
la+ 2 +
1
... +-+ ...
"a
este pentru a > 1 pentru a< '1.
c) Criteriul sau al lui Cauehy. Fie o
serie cu termeni pozitivi;[; n"; un N astfel nct pentru
1
orice n>N avem Jr nn <. q < 1, seria este iar fY"n;;;,.
;;;,. q > 1, seria este
Din pentru orice n > N, u" <. q", cum
q < 1 termenul general al seriei este mai mic dect termenul
general al unei serii convergente (seria cu mai dect 1)

conform primei teoreme a seriaL: un este n
1
cazul al doilea, u" ;;?> q" q > 1, deci seria ;[; u" este
1
Pentru a aplica criterul lui Cauchy unei serii date, lim Jr u" = l\

:A< 1, seria este iar "A > 1, seria
este ntr-adev;1r, A < 1, putem un e >O astfel
-nct A + e < 1; A fiind punct un N(e)
astfel nct pentru orice n > N(e) avem
A-e<Jru."<:A+e =q<1,
Un< q" cu q < 1, seria este n cazul al doilea, A > 1,
deci pentru e >O A - e > 1 un N'(e) astfel nct pentru orice
n > N'(e) avem rr u; >A - e = q' > 1 sau Un > q'n, q' > 1 seria este

ln cazul cnd 1. = 1, criteriul lui Cauchy nu se
(n" + 3)"
E x e m p l u. Fie seria cu termenul general un =
(n" +
criteriul lui Cauchy: Iim ' =
V
(nn -" 3)"
(n" +
a
+co,

=Iim n-(3
11+ n: Y'

-
1,


(1+ n:y
o,


deci, pentru oc < seria este iar pentru ct > f3, seria osto
Pentru a= !3, Iim un= 1, seria este deoarece termenilor seriei

nu este convergen t zero.
124
Ci\l,(TLUL DH'BRENTIAL
d) C rit eri n l rap o r t n 1 n i s :1 n a 1 1 u i d' A 1 e m b e r t.

Flo seria cu termeni pozitivi 2...:; un; un N astfel incit pentru
1
orice n > N avem < q < 1, seria este iar
Un Un
;:::,. q > 1, seria este
Presupunem pentru n ;:::,. 1;
n primul caz
Uz< qul,
u
3
< qu
2
< q'u
1
,
Deci u
1
+ Uz+ .. + "" < u
1
(i + q + q
2
+ ... + q'H) cum q < 1,
prima a seria Zun este
In cazul al doilea avem de
Uz> qul)
Ua > quz > qZul,
Prin urmare, u
1
+ Uz + ... + un ;> u
1
(1 + q + q
2
+ ... + q'H); q > 1,
deci seria a lui .Eun este o serie deci seria L:un este

n se Iim u,'!. = 1. :A > 1, seria
n--oc:> un
este A< 1, sera este 1, criteriul
nu se Se la fel ca la criteriul
E x e m p l u. Fie seria cu termenul gonoral
3n
Un=
246 ... 2n
Criteriul raportului
3
l im = 1 i m --'--
n-..eo un n_,.QQ 2n + 2
deci seria este
o,
Criteriile de nu snt la fel de eficiente. Do exemplu,
criteriul raportului este mai slab dect criteriul acolo unde
criteriul raportului nu se s-ar putea se aplice criteriul
SEBH I>E i':C)!EHE
125

Pentru seria
....L (!_2 + a' + a3 ...L an an+1
... +--+-+
b [;2 b:J bn-1 bn
criteriu] raportnJui conduce, pentru ca sel'ia fie la a < 1
b > 1, iar criteriul numai 1 se vede cu
a < 1 b > 1 snt mai restrictive dect _a_ < 1.
b
e) C r i te r i u l 1 u i K u m m e r.
Fie seria ;m termeni pozitivi
U1 + u
2
-1-
Un+
un de numere pozitive a
1
, ai, ... ,an, ... un N astfel
incit an-""--- an+
1
:;;> ), >O (1) Jlentru orice n > N, scria }Cu" este con
tln+1

an-""-- - an+l <. )" < O (2) pentru orice n > N, iar seria };; .!:...
u n+t
an
este divergentii, seria }Cun este
Deoarece u" >O, neegalitatea (1) se mai poate scrie
{3)
deci (a,u.,,) este monoton inferior, deoarece
an un >O; prin urmare, seria cu termenul general vn =an un - an+IUn+l
este are ca
v = a
1
ui.- l,
unde l = lim a,yn- Din (3) avem
n--.-.-;::oo
lln+l < 2. (anlln - an+IUn+l),
),
deoarece A >O aplicnd erteriul nti al seria
este
In cazul al doilea, pornind de la (2), avem
(an un) este, prin urmare, monoton deci un A >O
un N(A) astfel nct pontrn orice n > N(A) avem a nun >A.
cu an >O, putem scrie

"n
126
CALCULUL
cum seria conform primului criteriu al compara-
an
tiei, seria este
' Cazuri particulare. Luind pentru (an) particulare, astfel ncit
seria .2:.. fie criterii cunoscute sau altele noi.
"n
Astfel, an= 1, atunci criteriul raportului al lui d'Alembert.
an = n,
r. C r i t e r i u 1 l u i R a a b e i D u b a m e 1. Fie seria cu termeni

pozitivi L; un; un N astfel In ct pentru orice n > N,
1
?:-'- >1, seria este -1) <"A< 1,
Un+
1
Un+1
seria este

n se lim n -1) = k k > 1,
n->oo Un+
1
seria k < 1, seria este
Criteriul lui Raabe Duhamel se n general, n cazul n care cri-
teriul lui d' Alembert nu duce la nici un rezultat.
E x e m p le. 1. Fie sera cu termenul general
Un=
369 .. (3n) 1
2 5 8 ... 3n - 1 n + 2
Aplicnd criteriul raportului
se Avem


1
. un+t
1
. (3n + 3)1n + 2)
1
d .
o mem Im -- = lin
= ec1 nu
n-+oo n->oo (3n + 2)(n + 3)
(
Un )
_"( 3_n_+.:_,2"-)(:.,n_+.:__3.c.) _,-c-'-l3_n )"-(n--..:+_2__,_)
Iim n --- 1 = lim n -
n--+oo Un+l n--->-oo
{3n + 3)(n + 2)
deci seria este
2
-<1
3
2. Se poate la :t'ol ca pentru seria lui Riernann (Partea a doua, cap. 1,
7, al. 3) seria
... + _1_+
2 ln 2 3 ln 3 n ln n
este divergenti. cu termenul general an = n ln n inlocuit n criteriul lui Kum-
mer, ne conduce la un nou criteriu de datorit lui J. Bertrand.
4. Serii cu termeni oarecare
O serie cu termeni oarecare are o infinitate de termeni pozitivi o infini-
tate de termeni negativi. Seriile care au termenii negativi numai un
finit de termeni pozitivi snt considerate tot serii cu termeni pozitivi,
deoarece termenii cu -1 se o serie cu termeni pozitivi.
SERII DE NUJIERE
D e f i n i i e. O serie cu termenii oarecare
n
1
+ n
2
+ ... + nn + ...
se absolut seria modulelor
1 u, 1 + 1 n,l + ... + 1 Un 1 + ...
(1)
este seria (1) este seria modulelor este
seria se simplu sau
T e o r e m o serie cu termeni oarecare este absolut
atunci ea este
Seria modulelor fiind conform criteriului gene-
ral a! lui Cauchy, pentru orice e >O un N(s) astfel nct
p
pentru orice n > N(z) p :;;:,. 1 avem :C 1 un+" 1 < z. Dar
k=l
Un+h 1 < '!;;, 1 Un+k 1 <o, n >N(e),
deci cu att mai muH pentru n > N(e) avem ['!;;, 1 seria este
Teorema este
aceasta. este numai nu deoarece
serii convergente ca seria modulelor fie
00 1
E x e m p l n. Seria lui Riemann 2::::: ( -1)'n -pentru a> 1 este absolut
no.:
iar pentru a<;: 1 oc > O este numai simplu
Seriile cu termeni pozitivi snt absolut convergente. Criteriile de
hilite la seriile cu termeni pozitivi snt valabile pentru seriile absolut convergente.
Un criteriu de este
C r i t o r i u l 1 u i A b e 1. Fie seria cu termeni oarecare
u
1
+ u
2
+ ... +Un+ ... ,
astfel nct sumelor cr
10
cr
2
, ... , "n ...
este 1 "n 1 < M. a
1
, a,, ... , an, ... este un de numere pozitive
monoton avnd ea zero, atunci seria
a
1
n
1
+ a
2
u
2
+ ... + anun + ...
este
128
CALCGLt'I,

cu sn sumele ale seriei 2:::: an un, obser-
'

deoarece u.n+k = an+h - O"n+k-l Putem deci scrie
p-1
Sn+p - Sn = an+pa'n+P- arH-lan + E (an+k - an+h+l) (jn+h
h=l
Sumele "" snt mr!rginite, deci 1 "" 1 < 111 pentru orice n E N. an fiind
monoton an+k - an+k+l >O; prin urmare,
1 Sn+P - Sn 1 < frf(an+p + an+l) + M(an+l - an+p) =
= M(an+P + an+l + an+l - an+n) = 2an+I!Vl
cum an-) O, pentru orice e: >O un N(e)
astfel nct pentru orice n > N(e) avem an+l <

de unde 1 Sn+p- Sn 1 < e,


n > N(e) conform criteriului general a! lui Cauchy, seria
GrUl -j- UzU2 -j- ... -j- Gnlln -j- ...
este
E x e m p l1t. o::> O Un = cos nx, n E N,
n:-c . (n + 1) x
cos- sm
" 2
1. + cos x + cos 2x + ... + cos nx = --------
. X
sm-
2
Prin urmare, sumele s
11
snt dacii x * 2kn; sntem n
1 1 'b l d t l I cos nx

criteriU u1 u1 ..c ... e
1
ec1 ser1a cu ermenu genera vn = --oste oricare
n"
ar fi IX > O.
O serie simplu are o infinitate de termeni pozitivi o infini-
tate de termeni negativi. cii att seria cu termenii pozitivi
ct seria cu termenii negativi snt divergente. Seria a
1
+ a
2
+ ...
... + an + ... fiind simplu seria modulelor
1 alj + 1 a,j + ... + 1 an! + ...
este Fie "'n suma termenilor pozitivi - f3n suma termenilor
negativi n primii n termeni a seriei date; avem Sn = an -
SERII DE NU1:1EHE
129
cr-n :;;::::_'0 o:-n + f3n, unde crn este suma p1"imi1or n termeni ai seriei modulelor

1 1
f:ln = -- (crn -- Sn), = -- (<rn + Sn)
2 2
lim s
11
:-..c..,;: s lim crn =' oo, deci Iim !Xn = co, Hm f3n = oo.
5. Serii alternate
Se serw o serie de forma
u
1
- U
2
+ 11
3
- u
4
+ ... + (--1)"+1nn + ... ,
unde uh snt numere pozitive.
C r it e r i u l l u i J, e i b u i z. Da,c>l ntr-o scrie (un)
este monoton, are limita zero, seria este
Fie (anl = (( --1)"+
1
) (un), ultimul fiind monoton
avnd ca zero. Sume.le
n = 2m 1
Conform eriteriu]ui 1ni Abel, seria u
1
- u
2
... -+
+ (-1)'M
1
un -f- ... este
Exemple. 1. Scria lui Hiemaun alternaU1
cu O < a< 1 este smp!u
2) Seria aHornat3_
2131 1 n
1- ln- + -- ln - -!- -- -- ln - + ... -- - ln
1 2 2'3 3 n
n
1 j
+--+ ...
n + 1
este Suma oi Bste constanta lui Buler C = 0,57?215 .... Avem
1
1
n 1 1
-> n >--,
n n n + 1
deci termenilor sorioi date osto monoton descrosc;Hof', convorgent zero. Suma
primilor 2n 1 termeni esto
o 1 1 1 l
'-':m-1 = - + - + ... + - - n n.
1 2 n
Prin urmai'{\ Hm S
2
n-
1
=
n-""
9 - Analiza
130
CALCULUL
8. CALCULUL SERIILOR CONVERGENTE
1. Serii absolut convergente
O unei serii, a doua de rezolvat este
calculul sumei seriei. 1n cu seriile absolut convergente avem
toarea
Te o r e m intr-o serie absolut se ordinea
termenilor, se tot o serie absolut cu
Fie seria absolut
U1 + U
2
+ ... + Un + ...
Pentru o >O un N(o) astfel nct pentru orice n > N(e) avem
luN+PI +1 UN+P+ll + "' -1-l UN+ql <f (N(e) =N),
deci 1 sN+q- sN+P 1 < _:. oricare ar fi p, q naturali.
2
Putem alege N astfel nct avem 1 s- sN 1 < f
presupunem acum am schimbat ordinea termenilor ntr-un mod oare
care. Fie noua serie astfel
V
1
+ v, + ... + "n + ...
un N
1
, astfel nct pentru m > N
1
termenii n sN

fie n O"m, O"m fiind sumele ale seriei E vn' Evident,
1
suma O"m va termeni decit acei de sN, vor fi
de rang superior lui N, fie ei uN+h
1
, UN+k
2
, ... , UN+Rm-N; avern
1 O'm - SN 1 < 1 :ti' UN +k; 1 1 UN +k; 1 < f (m > N)
din egali latea
s - O'm = s - liJv + (sN - O'm),
avem
1 S- O'm 1 <(: 1 S- SN 1 -j- 1 SN- O'm 1,
deci sn O"m au s.
Teorema este pentru seriile cu termeni pozitivi care snt absolut
convergente.
:;;ntLRI smur DE Nt:::in:rm
131
2. Aproximarea sumei unei serii cu termenii pozitivi
Unei serii cu termeni pozitivi
u, + U
2
+ ... + Un +
nu i putem totdeauna suma, ci ne de cele _mai
multe ori cu o valoare s P, ce se nsumnd un p
de termeni ai seriei, deci s = Sp + r
11

Pentru a o margine a erorii pe care o facem asupra sumei s
nlocuind-o cu sp, trebuie o margine a restului rv;
m.arg.ne se nlocuind seria care pe rp
cu o serie a se poate calcula
presupunem seria u
1
+- u
2
+ ... + Un +- ... eondi-
< k < :l _incepind de la un rang n > p + 1 ; avem
Un
dec-i rP <-
11
P+L am astfel o a restului seriei.
1- k
>O eerem carP < E:, din conditia _uP+t < e putorn determina
' 1 -- k
3. Serii semiconvergente
ntre seriile absolut convergente cele simplu convergente (sau semi-
convergente) o deosebire in de

Te o re ma 1 u i R i e m an n. ntr-o serie de numere reale, semicon
se poate sehimba ordinea termenilor astfel incit:
i) seria ea un dat;
2) seria fie
3) seria fie oscilantii.
1} Am la 7 c;1 seriile formate numai cn termenn poz
1
t1vi
sau numaJ cu termenii negativi ai unei scrii semiconvorgente sint ambele divergente.
Fie acum seria
u
1
+u
2
+ ... +un+ ...
(1)
S Vom tern;enii (1t n fel nct pr1mu
termonl
1
pozttiVJ, sa ca suma 1l:X: care numJrul ,)', fapt
ce este pos1bll, deoarece sor1a cu termenn pozitivi este divergenta. termeni
vom termenii negativi n ordinea n care se n serle, ce suma
tuturor termenilor este de S {astfel incit ultimul termen suma
pe S), fapt ce flSte de asemenea posibil, deoarece scria cu frrmoni
nl1gativi este divorgonUL n continuare, termenii pozitivi ce suma i11turor
termenilor ,)' mai departe. De fiecare vom lua cel mai
132
CALCULUI, DIFERENTIAf__,
mic de termeni care seria astfel
este are ca s. cu 8
1
, S
2
.. sumele
ale acestei ser1i cu rn tuturor termenilor pozitivi negativi
1n primele n n este impar, Spn > S up
11
este pozitiv
O < Spn - up
11
< S
sau
0< Spn- S<u:rn.'
iar n este par, aunci Svn < S up
11
este negativ;
avem
sau
O < S - Spn < - U-pn,
deci oricare ar fi paritatea lui n
1 S - Spn 1 < 1 Upn 1.
Seria (1} fiind convergenti, upn_". O cnd n-+ oo, dooarece Pn > n Pn .... oo,
de unde
2} Vom acum putem ordona termenii seriei {1) astfel incit suma seriei
fie +oo. Vom lua :ntii cel mai mic de termeni pozitivi, a
1; n continuare, vom lua cel mai mic de termeni negativi, astfel nct
suma_ {termenii pozitivi cei negativi) fie 1.
Vom lua apoi cel mai mic de termeni pozitivi, astfel nct sun1a
2; aceea, cel mai mic do termeni negativi, astfel incit
suma fie 2. La a (2n - 1) vom lua cel mai
mic de termeni pozitivi, astfel noit suma fie n
la a 2n vom lua cel mai mic de termeni negativi, astfel incit
fie n Pzn snt termenii luati 2n operatii
avem, :n mod primului caz,
'
O < Sp2n-1 - n < Up2n-1
O< n- Sp2n <-
C:nd n-+ oo, p
2
n-. oo, Pzn-
1
-+ oo, deoarece p
2
n > n, p
211
_
1
> n.
Spt' Spz' ... , Sp2n-1' Sp211,
(2)
(3)
este A > O fiind dat, N cei mai mic natu ..
rai astfel incit pentru n > N avem
A+ 1 < n,l uvzn_
1
1 < 1,) uv;m! < 1,
In aceste din (2)
Sp2n-l > n - 1 "P:m-ll > n - 1 > A
i rlin (3)
Sp2n > n - up
2
n > n - 1 > A.
SERII DE NU:ILERE
133
.ceea ce cu
Iim Sp
2
n-I = lim Sp
2
n = + oo.
n-HIO n-+QQ
3) acum putem schimba ordinea termenilor n {'1) astfel ncit
sumelor puncte
Fie < S" numere. termenii seriei (1) astfel: cel mai
mic de tormeni pozitivi, astfel incit suma lor sn; apoi
cel mai mic de termeni negativi, astfel nct suma fie mai
decit S'. in continuare, cel mai mic de termeni pozitivi, astfel ca suma
pe sn, apoi, cel mai mic de termeni negativi, astfel incit
:suma fie lui S' cu Pn termenilor
n sumelor
Sp
1
, Sp
3
, Sp
5
,
-este convorgent S", iar .]irul
Sp
2
, SP4, Sp
6
,
'{!Sta convergent S', deci sumelor al seriei {1) astfel ordonate este
nu este convergent. Teorema este
4. Aproximarea sumei unei serii alternate
Fie seria
s = U
1
- u
2
+ u
3
- u
4
+ ... + (- 1)"-
1
un + ...
Putem scr1e
s = u
1
- (u
2
- u
3
) - (u
4
- u
5
) - ... - (u
2
n - U
2
n+ll - ... ,
precum
s = (u
1
- u
2
) + {u
3
- U
4
) + ... + (11
2
n-
1
- U
2
n) ... ,
1iin care deducem, deoarece Up > Up+I' s < S
2
n+
1
, s > Szn+z.
Szn+I - S2n = ll2n+1 S2n+l - s2n+2 = llzn+z,
.din care O < s - s
2
n < Uzn+ll O < Szn+I - s < ll2n+2.'
deci
O< (s- Sn) (- 1)" < Unw
-care se n modul
un finit de termeni dintr-o serie
eroarea pe care o facem este prim1llui termen neglijat, prin sau
.adaos, cum termenilor este par sau impar.
E x e m p l u. Pentru a afla suma seriei alternate
1 1 1
1--+---+ ...
2 3 4
<eu zocima1o exacto, rn <...!_,trebuie primii 10
7
- 1 = 9 999 999ter ..
10
7
meni. Spunem seria os te slab
134
CALCULUL
5. e
e este definit fie ca suma seriei
1 -+- _1__ + _1_ + ... + _1_ + ... ,
11 2! n!
(1)
fie ca limita
(2)
mai intii e definit ca suma seriei (1). Seria (1) este
deoarece, criteriul raportului,
Iim "-n+ = Iim -
1
- = O.
n-+oo Un n-QO n -+-- 1

1 1
Cn=i+-+ ... +-
11 n 1
1 + 1 +
rn = ....
{n+1)! {n-1-2)!
e = en + r n o a erorii pe care o facem
asupra lui e oprindu-ne la primii n + 1 termeni;
I'n=---+ + ... <- --+ +
1[1 l ]1[1 1
n ! n + 1 (n + 1) {n + 2) n ! n + 1 (n + 1)2
+
deci
1 1 1 8
rn<-- sau rn=-.-cu 0<8<1.
n ! n n l n
Pentru n = 1, avem e = 2 + 6, deci 2 < e < 3.
n = 6, rn < _1_. _1_ = 0,0002; prin urmare, primii
61 6
termeni pe e cu trei zecimale exacte; n = 8,
rn < _1_. _1_ = 0,000003, Insumind primii termeni obtinem
8 1 8
,
rul e cu 5 zecimale exacte.
Ne propunem e cu 15 zecimale exacte. Pentru aceasta
trebuie suma a 17 termeni, deoarece
1 ')
r" < --< -"-.
17117 lO"
SEfUI DE NUMERE
135
Fiecare termen din cei 17 trebuie calculat cu 18 zecimale exacte, deoarece
eroarea provenind de la termenul al18-lea pentru termenii este mai
suma erorilor conditia deoarece
1QU
'
+ = 0,000 000 000 000 000 215 < -
1
-.
iOIS 10
16
10
1
1)
calculul efectiv, avem
1 + = 2 5 0,166 666 666 666 666 666,
'1 1 t 21 ' ' 31
0,041 666 666 666 666 666, 0,008 333 333 333 333 333,
41
5!
0,001 388 888 888 888 888, ..!_"" 0,000 198 412 698 412 698,
6!
7!
0,000 024 801 587 301 587, 0,000 002 755 731 922 398,
81
9!
_I "'-< 0,000 000 275 573 192 239, -
1
C>< 0,000 000 025 052 108 385,
10!
111
...!__""' 0,000 000 002 087 675 690, ...!__"" 0,000 000 000 160 590 437,
U!
13!
-.:."" 0,000 000 000 011 470 745, ...!__""' 0,000 000 000 000 764 716,
14.
15!
...!__"" 0,000 000 000 000 047 794, _...!__"" 0,000 000 000 000 002 811
16!
17!
insumind 2,718 281 828 459 045 053 < e < 2,718 281 828 459 045 268,
deci valoarea lui e cu 15 zecimale exacte este
e"" 2,718 281 828 459 045.
e este Folosind seria (1), putem e nu
este
p q snt ntregi primi ntre ei, trebuie nu putem avea
... 0<6<1.
q 1! q! q! q
ambii termeni cu q! p (q- 1)! = ntreg+!, ceea
q
ce este imposibil. In 1873, Ch. Hermite a e este trans-
cendent.
celor acum e definit ca
limita {2). Vom nota

"_.., n
136
CALCULUL
Am En = (1 + este cresditor

deci con ..
vergent.
E = e. Avem
1 1
e =i..L-+-+
n 1 1! 2!
deci
lim En = E < e.

'l
+-
n!
(3)
(4)
n (3) pe m fix facem infinit,
cu Em,n suma primilor m + 1 termeni din (3), Iim Em,n = em,

deci
Iim E
11
,n = lim En > em oricare ar fj m,
11-><Xl
sau
E:;;. e. (5)
Comparnd pe (4) (5 ), E = e.
de mai sus au fost n ipoteza c>\ n este nn
natural, deoarece am folosit formula binomului lui Newton, care nu este
dect. n este ntreg pozitiv.
a)
Iim (1 + = e, (n ntreg negativ).
1l---+Q0 It
Avem
Iim 1 + - = Iim 1 - - = Jim -- =
(
1 )n ( 1 )-n ( n n
H-.. oo n n---+oo n n - 1)
= Iim 1 + -- . -- = e.
[(
1 )n-1 n ]
n-r--<x> n-1 n-1
b) Presupunem acum n este un real pozitiv oarecare.
numere ntregi consecutive m m + 1 astfel nct m < n < m + 1:
atunci
1 1 i
-> ->--
m n m + 1
1 1 . 1
1 +- > 1 + - > 1 + --.
m n m+i
Prin urmare,
(
1 }m+I ( 1 n ( 1 )m
H- - > 1 + -) > 1 + --
m n m+1
SEH.II DE Nl;.l'dERE
trecnd la limiti\
Iim [{1 + _1_)m. (1 + _1_)]:;:,. Iim (1 + _1_)":;:,. lim [(1
m-+ 1n il-> n m-...;.oo
din care
sau lim ( 1 + 1)" = c, n E R.
n-+oo n
Avom
a) xn -?- +oo, atunci ( 1 + -7- e;
h) x,. -> -oo,
. (i 1 )xn
atunct +- -+ e;
Xn
1
1
Xn
c) Xn -;-.. O, Xn >O, atunci ( + X;-.} -7 e;
d) Xn -> O, Xn <O, atunci (1 + xnl"" -> e.
Aplica{ic. Sft Iim (t+.!!:._)Xn=ea.
xn->-QC Xn
_1_)m+1. m + 1]
m+1 m+2
6. Rapiditatea de a unei serii
Am vi.zut din aliniatele precedente pentru aproximarea sumei unei serii
convergente era nevoie de nsumat un mai mic sau mai mare de ter
meni.
Pentru calculul sumei seriei armonice alternate (vom ari.ta mai trziu
suma ei este In 2) cu zecimale exacte este nevoie de nsumat 9 999 999
termeni, n timp ce pentru calculul lui e cu 15 zecimale exacte a fost nevoie
de nsumat numai 17 termeni.
Spunem seria lui e este mai repede decH seria alter-
Rapiditatea de a unei serii are o

De fin i Vom spune seria L;u. este mai repede
decit seria L:vn Iim c'n_ = O, unde rn Rn snt, respectiv, resturile
n-oo Rn
seriilor L:un I:v .
138
C:\LCUT_,UL
O pentru ca seria }.;un fie mai repede
dect seria }.;vn este ca Iim""= O, (1).
n-+co Vn
Ne ndeosebi, o serie slab ntr-o
serie mai repede
T r a n s f o r m a r e a 1 u i E u l e r. Pie
(S)
u
1
- u
2
+ u
3
- u
4
+ ... + (- 1 )"'
1
u" +
o serie n care numerele un nu snt pozitive.
Seria
( S ') _ u2 - llt + U-3 - U2
2 2 2
U4- U-,1
2
+ +
. _ f)n-l Un- Un-1 -1-
... \ '
2
are ca (S).
Sn snt sumele ale celor seri!, avem
S S
.

o . d
n- n 4 , Clll n -7 oo.
2
Prin transformarea lui Euler, unele serii se n serii mai repede
convergente.
In 2 = 1- _!. _ _.!_ + ... + ..
2 3 4 n
o transformarea lui Euler, avem
_ _1_+_1_- ... +
1
----
1
--+ ...
2 4 12 24 4n{2n --- i) 4n(2n + -1)
seriei procedeu
' 3) u
1
= -- , avem
t,

... +
1
8 24 48 120 4n(4n- 1) Sn(n + 1) (2n + 1)
1.
17 33 1 1 3
!nea o data ln 2 - + - _- + - - ... -1-
48 96 160 480 8n(<1n
2
- 2) (2n + 2}
3
+ ...
16n(n + 1) (2n + 1) (2n + 3)
(2)
Pentru ca.lculul lui ln 2 cu trei zecimale exacte era nevoie, plecnd de Ia sera ar-
999 termeni. in (2) termenii
67
_.!.. +
96 160
+ -
1
-, pe In 2 cu 3 zecimale exacte. ln 2 0,697 - 0,006 +
480
+ 0,002
n Partea a doua, cap. I, 6, aL 8 am In 2 = 0,69315 cu cinci zecima16 exacte.
*Analiza voi. I, Acad. Miron Nicolescu, Ed. 1957, p. 264-280.
$1 139
T r a n s f o r m a r e a l u i K u m m e r. seria :Enn este con-
iar seria :Ean are o a "-"--> cnd n _,. oo,
nn
atunci scria
),a f':; (un- !.an) = f':; Un
ll=i noo.-1
seria ntr-o serie mai repede
(1) este deoarece
Iim un - an"A = Iim (1 -an A) = O.
n--H"" Un n-+QO Un
cu Sn s;, sumele par-pale ale seriilor aA +

+ L.:; (un -- ),an), avem
1
!Sn-S;,f=i1,f[a-a
1
-a
2
- ... -ani<IJ.!,
deci cnd n -7 oo, J ,S\ - s;l i --? O.
Capitolul II
CONTINUITATE
1.
1.
Fie X Y
D e f i n i i e. printr-un procedeu oarecare, facem
element x E X un element y E Y, numai unul, spunem am
definit o pe X cu valori n Y.
P1in ansamblul format din: X, mul[imea y-
x -> y de la X la Y.
X se de sau domeniul de al functiei,
iar Y n care ia valori. '
O se cu o f, g sau F, <!> etc.
printro f unui element x
0
E X i corespunde elementul
(unic) y
0
E Y, spunem y
0
este valoarea n punctul x
0
se
Yo = f(x.).
Un element oarecare x al de X se sau
argument al f. f se de asemenea prin
x -> f(x), x E X
sau numai
f(x), x E X.
Exemple. 1) f peR, caro face ca numUr ::c
patratul x2., x _. x2., x E R se f{x) = x
2
.
Domeniul de este R, domeniul valorilor tot R.
2) Un de numere reale {un) este o n _.Un, cu domeniul de mui ..
numerelor naturale N; in care ia. valori este nume-
relor reale R.
Notiunea de funct.ie s-a introdus in ca urmare a
studiului fenomenelcJr din a lor, n vederea
mai aprofundate a universului
FUNq_'1I LIMITE. CONTINUITATB
141
E' x e m p le practice,
1} Legea de a unui corp, n sub de gravi ...
este
variabila este timpul t; s os te parcurs; g este
2) Aria unui cerc de r este de
aici domeniul de este [0, + oo) iar domeniul valorilor (O, +ce) .
..
Din de f g snt
egale snt definite pe X, au valori n mul-
Y stabilesc
f(:t) = g(x), pentru orice x E X.
Se numesc reale de o cu valori numere
reale definite pe de numere reale.
Fie x-'> f(x) o pe X cu valori n Y A o parte a lui X.
x-'>'f(x) pe A cX cu valori n Y se nu
f la A se {A(x), x EA.
Din f(x) = f,.(x) pentru x E A.
2. Graficul unei
x-'> f(x) de f ntre de X
valorilor Y se poate reprezenta prin perechi ordonate (x,f(x)).
produsul cartezian X x Y, perechea (x,f(x))este un ele-
ment al acestui produs.
D e fin i e. Se graficul f, x E X G
1
a pe-
rechilor (x, f(x)), deci
Gr = {(x, f(x)) 1 x E X},
are
i) fiecare element x E X face Jlarte dintr-o pereche numai din una a
graficului G
1
;
2) n fiecare pereche (:c,y) a graficului, cele coordonate x,y
egalitatea y = f(x). Pentru orice pereche (x,y) care nu grafi-
cului avem y =F f(x).
Egalitatea y = f(x) de toate elementele (x, y) ale graficului
f numai de acestea, se graficului f; vom
folosi din pentru y = f(x), x E X.
142
y
E' :re m p l u. Graficul funcpei
(0,1}
ft,o)
{
O,
f(x) i/1 - .x';
-!-1'
este dat de figura 24.
X< -1
1

X> 0,
3.
l'ig. 24
Se adesea f :X-'> Y
pentru o pe X cu va-
lori n Y; se spune, de asemenea, f este o a X n
multimea Y.
Fi'e f: X-> Y g : Y ->Z. Un element x E X este transformat de f
n elementul unic f(x) E Y; la rndul elementul f(x) E Y este transformat
de g n elementul unic g(f(x)) E Z; am realizat astfel o
x-> g(f(x)) de la X la Z.
D e f i n i i e. pe X cu valori n Z de
X-> g(f(x)), x E X,
se a g f (n ordine).
Exemplu. f(x) = x', x E R, g(f(x)) =sin f(x) =sin x', .rE 11.
4.
D e f i n i i a 1. Se spune f : X-> Y este
oricare ar i elementele x' =!= x" din X, avem f(x') =1= f(x").
D e f in i i a 2. Se spune f este o a lui X pe Y mul-
valorilor lui f, care se noteaz(t f(X), este cu Y, deci
{(X) = Y.
O f a lui X pe y are, prin urmare, proprie-

a) f(X) = Y;
b) x' =/= x" f(x') =!= f(x");
c) f(x') = f(x") x' = x";
d) pentru orice element y E Y un element numai unul x E X
astfel nct f(x) = y.
Proprietatea d putem stabili o
f(x) -> x, f(x) E Y,
LIMITE. CONTINUITATE
143
de la elementele lui Y la elementele lui X care se
sau a f se r'.
D e f in i i e. Se a biunivoce f func-
r' prin care element y E Y ii corespunde acel element (umc)
x E X pentru care f(x) = y.
Din
-1
1) f(x) = y <=> x = f(y);
2) r' este o a lui Y pe X, deci sa este f.
f f-
1
snt, prin urmare, una inversa celeilalte.
-1
Graficul inverse y = f(x) este format din perechile (y,x), deci este
simetricul de prima bisectoare (x,y) al graficului y = f(x).
Se mai de a f devine valori-
lor pentru r-t reciproc.
Exemplu. y = f(x) """"ax, x E R, a > O, a =F 1, are ca
X = r-l(y) = logay, 0 < y < 00,
O a lui X n Y se mai sau
o (fig. 25, a).
pentru orice y E Y cel un element x E X astfel nct
f(x) = y, x--> f(x) se sau
(fig. 25, b ).
O care este att o ct o se
sau o (fig. 25,c).
O este o a lui X pe Y.
5. cu reale
Fie E o A B sub ale lui R cu
An B =fr 0, f g definite pe A B respectiv, cu valori n R.
Domeniile valorilor lui f g snt ale corpului numerelor reale;
prm urmare, efectund algebrice asupra valorilor func-
noi.
X V
(J;f}
injecfie
o.
.ru!'jecjJe
b.
Fig. 2:;
/;i_iecfie
c.
CALCULUf_,
1) Suma a f,g este f 4- g defini tel pe A n B de egali-
tatea
({ + g) (x) = {(x) + g(x), x E A n 8-
2) dintre f g este f - g pe
A n B de egalitatea
(f- g) (x) = f(x) - g(x), x EA n B.
3) Produsul dintre f g este fg pe
A n B de egalitatea
({g) (x) = {(x) g(x), X E ,1 n B.
4) Ctul dintre f g este L pe
g
A n B- C, unde C = {x 1 x E B, g(x) = 0}, de egalitatea
(
L) (x) = f(x) ' X E A n B - c.
g g(x)
6. 1le ordiue
Fie f g definite pe o X. Vom scrie f <. g
sau g > f f(x) -<. g(x) pentru orice x E X.
"{-<. g" este o de ordine pe definite pe
X are
1) f < {;
2) f<;;g,
3) f<;;g,
4) f < g f + h < g + h;
5) {<;;g,
f(x) >O, x E X, spunem f este pe X.
f(x) >O, x E X, spunem f este strict pe X. f(x) <.
-<.O, x E X, spunem f este negativ{\ pe X, iar f(:r) <O.
x E X, spunem f este strict pe X.
l f 1 se modulul lui f este de
1 f 1 (x) = 1 f(x) l, x E X;
f 1 este pe X.
FUNCTII 'LIMITE. CONTINUITATE 141\
7, 1nonotone
O f: X-+R spunem este inferior (sau pe
Ac X un a E R astfel nct valorilor
lui f pe A, f(A), fie inferior de a, a< f(A).
Marginea a f(A) se marginea a
f pc A se inf f(x).
,'XEA
m = inf f(x) are
xEA
1) m < f(x) pentru orice x E A;
2) m < rx, x E A. astfel nct f(x) < 1)1..
O f: X-+ R spunem eli este superior (sau pe
multimea A c X un b E R astfel nct mult imea valorilor
lui fpe A, f(A.), fie superior de b, f(A) < b. '
superioarft a n1ul}imii f(A) se n1arginea a
f pc A se sup f(x).
xEA
iii = sup f(x) are
XEl\
1) il!:;> f(x) pentru orice .x E A;
2) < Jlf x E A astfel net f(x) > (3.
O f : X-+ E supetior inferior pe Ac X
se pe A. valorilor f (A) este

m < {(x) < il1, x E A.
avem m = !Jf dacii numai dacii f este constantt'i pe A, adie<! ia
f al oare n toate punetele .x E A ..
o f este pe tot domeniul de X spunem
este
Faptul o f este se mai scrie
1 f( x) 1 < M, x E X, 111 >O.
Graficul unei te este cuprins ntre dreptele y ,= m
y = 111, paralele cu axa Ox.
E x e m p l u. tg x, x E [o, este superior inferior; m =O,
JI;J = 1.
O f : X -+ R care nu este inferior pe li c X spunem d
este inferior de --oo,
inf f(:r) = -oo,
xEA
iar marginea sa este -oo.
10
146

O funct.ie f: X care nu este superior pe Ac X spunem
este superior de +oo,
sup f(x) = +oo,
xEA
iar marginea sa este +oo.
Exemplu. f{x) =ax, x E R, a> 1, este superior de +oo
inferior de O: .ltf = +oo, m =O {fig. 26,a).
O f : X-> R spunem este cresctoare pe Ac X
oricare ar fix'< x", x' EA, x" EA, avem f(x') < f(.x"),
x' < x"'"" f(x') < f(x"), x', x" E A.
f este strict cresctoare pe A c X
x' < x" f(x') < f(x"), x', x" EA.
O f : X -> R spunem este pe Ac X
oricare ar fix'< x", x' EA, x"EA, avem f(x') ::> f(x")
x' < x" f(x') ::> f(x"), x', x" E A.
f este strict pe mul(.imea Ac X
x' < x" => f(x') > f(x"), x', x" E A .
. sau se numesc monotone.
strict sau strict se numesc
strict monotone.
Exemplu. f(x) = logax, este strict monotonH pe R+ (O, +oo),
(fig. 26,b). Avem pentru x
1
=f:: x
2
logax
1
Jogax
2
= Ioga ,.c
1
a> 1, atunci
1oga x
1
> O, x
1
> x
2
dee loga.'C este strict cresc;Hoare pe R; a > o, a< 1,
x,
atunci loga ..::':! < O, x
1
> x
2
, deci Iog
11
x s!.r;;t dt\SCrosdiloare pe R+ .
. r,
y
(o, 1)
X
o.
Fig. 26
]'UNCTII LIMITE
'f e o r e m strict
monotone se pot inversa.
Fie f : X--> Y o
strict pe X;
d
V '-L !1 1 X lf V
aca X
1
- X , X E , X E '"""'
atunci sau f(x') > f(x'") sau
f(x') < f(x"), deci avem ntot-
deauna f(x') f(.r'"); prin ur
mare, f est,e
avern y -.:;. :r., y E Y,
pentru y f(x), deci f se poate
inversa.
acum
f: X--> Y este strict
(sau strict
-1
f'ig. 27
f: Y-> X este tot strict cresciHoare (sau strict
presupunnd r este strict
x' < x" f(x') < f(x"), x', x" E X,
-1 -1
punind y' ==f(x'), y'" = f(x"),
-1 -1
f(y') < f(y").
-1 -1
presupunem prin absurd f(y') :;> f(y'"),
-1 -1
f(y') = x', ((y'") = x'",
147

(1)
ipoteza conduce la x' :;> x ", ceea ce este n cu (i),
deci nu pulem avea dect
-1 -1
f(y') < {(y '").
Exemple. 1) y =ax, a> O, a* 'l, .1: E R este strict pe
-1
domeniul do deci se poa.t.e inversa. f(x) = Iogo2x, x E R,.
este de asemenea strict
2) y = sinx, x E [- !:_, osle strict pe domeniul de
2 2
deci Sti poato inversa. Functia sa este r-l(x) = Arc sin X, X E [ -1, -/-1.
(fig. 27}. Grafic0le celor sint simetrice de prima bisectoaro a
axelor.
10*
148
CALCULUJ,
2. LIMffE .IJE JIUI'W'fli
1. Limita ntr-un punct
a I. Fie f' o pe X c R, cu valori n R,
f : X-" R, x
0
un punct de acumulare al X. Se spune tm
y
0
E R este limita f in punctul x
0
pentru orice U a
lui y
0
o V a lui x
0
astre l nct, oricare ar .fi x =/= x
0
din
V nx, avem f(x) EU se scrie Iim f(x) = y
0
Se "limita lui f(x)
X--+Xu
cind x tinde x
0
este cu Yo".
1) Punctul x
0
nu este necesar de
Trebuie fie punct de acumulare al de
x
0
este un punct exterior sau punct izolat al X, problema
limitei n punctul x
0
nu are sr:ns, deoarece, n acest caz, V n X -
- (x
0
l = 0.
2) Att x
0
ct y
0
pot fi finite sau infinite,
V U fiind definite
3) y
0
nu este totdeauna valoarea n punctul x
0
,f(x
0
).
Din x
0
poate nu domeniului de In
procesul de trecere la ne comportarea n jurul lui
x
0
nu n punctul x
0
; prin urmare, trebuie existe x =/= x
0
orict de vecine
de x
0
, de unde x
0
trebuie fie punct de acumulare al
de
E x e m p la. se calculeze lim f(x) pentru f(x) = V1 x, -1 < x < + 1,

x
0
= 1, x
0
'"" O, x
0
=
a) Iim f(x) = O, b) Iim f(.'r) nu arc sens deoarec,3 nu este pentru
j'r--+1
x-->1
x<l
J:>1
x > 1, c) lm f(x) "-"""' 1, d) Iim f(x) nu al'C sens dooarcce funct.ia nu este in
X->0
;<:-->-2
lui -2.
a n. }'ie f: X -'>R x
0
un punct de acumulare al lui X.
Se spune f(x) are limita y
0
n punctul a:
0
pentru orice z >O
un z) >O astfel nct avem! f(x) - Yo 1 < e pentru orice ! x- x
0
1 <
< ')(<), x E X.
Numerele x
0
y
0
snt considerate finite.
1) II, cu ajutorul lui z, este de fapt
cu cu ajutorul x
0
y
0
sint finite,
deoarece U V snt nlocuite cu simetrice 1 f(x) -
- Yo 1 < z 1 X- X
0
1 < 'l(<), respectiv.
2) depinde de z, din care cauziJ scriem 'l (o), cum veci-
V depinde de U.
FTJNCTJI LIMITE. CONTINUITATE
3) O imagine a
II este cea din figura 28.
pe axa Oy intervalul
(Yo - <, Yo + <), < >O fiind dat, putem
un interval pe axa Ox (x
0
-
x
0
+ '1)) cu '1) >O, astfel nclt pentru
orice x E (x
0
- x
0
+ '1)) existe
y = f(x) cu Y E (y
0
- <, Yo + <),
punctul M(x, y) se n drept-
unghiul de laturi 2 < 2 '1), cu
centrul n punctul (x
0
, y
0
).
E x e m p l u. Iim VX' :;;-.:;; -1. se d{l

., .. 1)
s:: = -- sa gasnn pe 'J e .
1000
----1 1 p_oa _ 1)z + 1)
2
{10
3
-- !1
2
-- 10
Avem-< Vx -1 <-sau ----<-'t< sau <
'103 '103 J06 106 1()6
-1
{10
3
__)__ 1)
2
- JOII
210
3
- 1 . t
< x - -1 < ' , deci 1 x -- -1 ! < , sau 1 x - 1 ) < --=
10
6 1()
6 E-\1
= ,(2- ') = 'li')
Pentru cazul cnd unul sau numerele x
0
y
0
nu snt finite, avem
definitii:
1) f(x) n punctul x
0
finit pentru orice
t!Il 1J(A) >O astfel nct avem fix) >A i x - X
0
1 <
< 'l(A) se scrie Iim f(x) = +=.
X4Xq
1
Exemplu. -i-oo.
X->1 X -- -1
2) f(x) are limita -oo n punctul x
0
pentru orice A
nn 1J(A) >O astfel nc>t avem f(x) < A dacii 1 x - x
0
1 <
< 1J (A) se scrie lim f(x) = -oo.
B x e m p l u. lim. ln('t +sin x) """'
3:t
X--+2
3) = f(x) are limita +=cnd x--> pentru orice
uu B(A) astfel incit avem f(x) >A x > B(A) se
scrie Iim f(x) = +=.
Z->00
E a.: e m p l u. 1 im 3x = + oo.
X-++<:to
4) f(x) are limita -oo cind x --> +oo d:w1 pentru orice A
un B(A) astfel nct sii avem f(x) <A :c > B(A)
se scrie Iim f(x) = -oo.
X-J.+oo
150
1- x]
Exemplu. Iim
=-oo.
X--++-on 1 + 2.'&
5) {(x) arc limita +oo cnd X-> -oo pentru orice A
un numiir B(A) astfel nct avem f(oc) >A x < B(A) se
scrie Iim {(x) +=
X---+-00
E .1: e m p l u. lim In (1 + :r
2
) = + oo.
1.'--oo
6) f(x) are limita --oo cnd x-> -oo pentru orice A
un B(A) astfelncit avem f(x) < A x < B(A) se sene
lim f(x) = -oo.
X---+-00
Exemplu. Iim x e-x ---oo,
7) f(x) are limita y
0
cnd x-> +oo pentru orice numo.r
e >O existii un B(s) astfel nct avem 1 f(x) - y
0
1 < e x >
> B(e) se scrie Jim f(:r) = Yo
:t-->00
1_
E x e m p l r.t 1nn --- 1
x--i Ol> -f-- 1
8) f(x) are limita y
0
cnd x-> -oo pentru orice e >O
un B(e) astfel nct avem 1 f(x) - 1/o i < s x < B(e) se
scrie Iim f(x) = Yo
E x e m p l u. Hm In (1 + __!,") = O.
:r--..-OIQ
X
Observat,:e. Sirurile numerice snt functii eu domeniul de definitie mult imea
numerelo; na"turalc N.
'

3,4,7 cuprind drept cazuri particulare limitele de
anume 3 4 cnd sint divergente 7 cnd snt convergente.
D efi n it ia JU. Se spune f : X-> R are limita y
0

saa n punctul x
0
(punct de acumulare al lui X) pentru orice
(xn) convcrgcnt x
0
(xn E X, Xn + x
0
) valorilor {f(x
0
)) este con-
vergent Yo.
se limitei cu
definitia cu ajutorul sirurilor este cu definitia I
cu ajutorul
'
'
presupunem Iim f(x) = y
0
, deci pentru orice U a lui Y

o V a lui x
0
astfel incit, x E V, f(x) EU; (oarecare)
(xn) fiind convergent. x
0
Xn E X un N astfel nct pentru
n > N, Xn E V n X, deci f(xn) E U pentru n > N, f{xn)--> y
0
.
Reciproc, presupunem pentru toate {xn)-> x. (xn + x
0
)
rurile ale valorilor (f(xn)) au limita y
0
presu-
FUNCTII LlMITE. CONTINUITATE
11\1
punem prin absurd y
0
nu este limita n punctul x
0
; aceasta n-
seamn8, o U
0
a lui y
0
cu proprietatea ctl, oricare ar fi
V a lui x
0
, un punct =!= x
0
, 1; E V n X,astfel nct f( E U
0

un de (V") de forma
Vn =(xo - x
0
-+ n E N, X
0
finit.
n n
In fiecare vecim'ltate V n !;,. E V n X astfel nct f( f,") E U
0

, i;n, ... este convergent x


0
, deoarece ) x
0
l <
n
Conform ipotezei f(l;n)-> y
0
, deci in lui U
0
se ter-
menii (f(f,n)), cu unui finit., ceea ce este n contra-
cu f( E U
0
, pentru orice n > N. Prin urmare, Jim f(x) = y
0

1) x
0
nu este finit se ia
X--+Xo
V,. c= (n, + oo), Xo = +oo,
sau
Vn = ( - n), dad1 x
0
= -oo,
se n mod; 1 -- x
0
1 < _1_
"
se n > n sau < - n) respectiv.
2) cel pentru un (xn)-> x
0
(x" E X, x,. =!= x
0
) valo
rilor (f(xn)) nu are f(x) ll!Htre in punctul x
0
.
3) pentru X
0
, x
0
(x"n, E X
1
x;l, 1= x
0
)
limitele (f(x;,)) ({(x;,)) sint diferite, spunem
f(x) nu are limita n punctul x
0
.
Exemplu. sin_!_ nu are in plmcbJ1 x
0
= O,
X
tru x;t = --
1
-, n E N, valorilor (f(:r;
1
)) = (sin(2:;::"'d) este O, O, O, ... , O, ...
2n;r
deci are limita zero, n timp ce pentru
1
= --- , n E N, vaJoriJor
2nn-+- 2:.
2
=(sin(%+ 2nrr))oste l, 1, 1, ... , 1, ... , deci are num;1ru11.
2. Limita la stinga
D e i i n i i a I. Se spune {: X--> R are in punctul x
0
(punct
de aCilmulare al X) limita la stnga !/., Jlentru orice
tate U a lni y, existi\ o V a lui x
0
:ts!fel inct, oricare ar fi x =1= x
0
,
x E vnx, avem f(x) EU; se
Iim f(x) = Iim f(x) = f(x
0
- O) = y,.
X-->3'
0

De f in i i a n. Se spune funcpa f: X-> il are n punctul x
0
limita
la stnga y, la orice o > O un r
1
( <) >0 astfel nct
avem / f(x)- Ysl O< x
0
- x < r,(<), x E X, x,Px
0
.
D e f i n i i a III. Se spune f: X-> R are n punctul x
0
limita
la stnga y, dacii pentru orice (x."), convergent .x
0
(xn E X,
xn =F x
0
), al valorilor (f(xn)) este convergent y,.
i) Pentru ca problema determintlrii limitei la stnga ntr-un
punct x
0
pune
1
trebuie existe (xn) cu .Tn <'x
0
conver-
gente T
0
Xn E X.
2) Cele trei defini(.ii date snt echivalente.
1
E x e m p le, 1) Iim 3x "'"' O, 2} Iim ln x nu aro sens deoarece In x nu este

nit pentru x < O.
3. I.imita la dreapta
D e f in i 1 ia I. Se spune f: X-> R are u punctul x
0
(punct
de acumulare al X) limita la dreapta Yd pentru orice vecin>t-
tate U a lui Ya o V a lui x
0
astfel nct, oricare ar fix> x
0
,
x
0
E V n X, avem f(x) E U; se
Iim f(x) =Iim f(x) = f(x
0
+ O) = Yd
X--->X
6
x>xn
D e fin i ia II. Se spune cit f: X-> il are n punctul x
0
limita
la dreapta"yd dacii Jlenti'Uorice o>O un astfel
nct avem. if(x)- Ydi < e O< x- x
0
< 'l)(e), xE X, x,Px
0

De fin i ia III. Se spune f: X-> il are n punctul x
0
limita
la dreapta y" pentru orice (1:"), convergent .x
0
(x" E
E X, x" =F x
0
), al valorilor (f(.cc")) este convergent Yd
o f: X-> R
are n punctul x
0
,
limitele la dreapta la stnga
(limitele laterale) snt egale,
Iim f(x
0
) = f(x
0
- O) = f(x
0
+ 0).
X-->-X$
x+-1
E l 1)
]
. x-1 ,
xempe. 1mo =Too,
x

x+t
Iim o,r-I = O, {fig. 29}.
X-+1-
FUNCTII LT:MITE. COi';"T!NUITATTJ:
153
y
y
(a,+1
a, o
X
------1(, -1)
}'ig. 30
Fig. 31
2) Iim L:J = !,
::t-->0+ X
lim L:J = -1, (fig. 30).
X-->0- X
n cu monotone avem
r e o r e m O f : X-'> R are limite laterale n orice
punct de acumulare al X.
Presupunem f este pe X x
0
un punct de
acumulare al lui X, astfel nct (xn) cu Xn =/= x
0
convergente
x
0
(xnl fiind sirul (f(xn)) este de asemenea
este are o y., iar este
are limita + oo.
Exemplu. Arctgx {fig. 31L x E (- oo, + oo) este a
functiei tg .x, x E ( _.?:..., 2:i. Deoarece tgx este strict Arctg x
,
2 2 J
este strict Iim Arctg x = ..:::_, lim Arctg x = - !2..
x-->-1- oo
2 x.....--"oo
2
4. limitelor de
Am putem defini limita unei cu ajutorul limitei de
III). Din o parte din limitelor de
snt valabile pentru limite de
Fie x
0
un punct de acumulare al lui X f', g definite pe
X, care au limite in punctul x
0
(finite sau infinite).
1) suma limitelor are sens, f + g are !n punctul x
0

Iim (f(x) + g(x)) = Jim f(x) + Iim g(x).


x--->.\'
0
X-->Xe
Fac cazurile
a) Iim f(x) = + oo, Iim g(x) = - oo;


x-..-cu
b) Iim f(x) =- oo, lim g(x) = + oo,
x-->Xe

154
CALCULUJ,
In general, {
1
, f., ... , fn au n punctul x
0
suma
limitelor are sens, atunci
(t, f"{x)) = t [J,(x).
2) limitelor are sens, f- g are n punc-
tul x
0

Iim (f{x) - g(x)) = Iim f(x) - Iim g{x).
X-+X
3 :x-.-,.xa
;;c--;.X
6
Fac cazurile
a) Iim f(x) = + oo, lim g(x) = + oo;
X-+XD

b) Iim f(x) =- oo, Iim g{x) =- oo.
x-..xo
x-x
3
3) produsul limitelor are sens, f g are n punctul x
0

lim (f(x) g(x)) = lim f(x) Iim g(x).
X->-:to
:li>
4
XD X->-XD
Fac cazurile
a) Iim f(x) =O, lim 1 g(x) 1 = + oo,

X-+X
3
b) Iim 1 f(x) 1 = + oo, Iim g(x) =O.
X-+Xo
X-+Xo
In general, f,, r . ... , f,, au n punctul Xo produsul
limitelor are sens, atunci
n
n
lim [) f,(x) = [) Iim fj(x).
X-+Xa i-=1
""'l x-.-..x.
In particular
Iim (f(x))" =(Iim f(x))", nE N.
x-x.
x-+X
0
4) citul limitelor are sens, L are n punctul x
0

g
limf(x)
Iim f(x) = x-x,
x-x,g(x) limg(x)
x-x,
Fac cazurile
a) Iim g(x) =O;
b) Iim 1 f(x) 1 = + oo, Iim lg(x) 1 = + oo.
x-x.
x-..x&
F!JNCTli F1N1T1<:. CO.NTJNUTATB
lli5
Iim f(x) =O f(x) >O pentru x cf= x
0
, atunci lim _2_ =
X--+x#f\x)
= + oo, iar f(x) <O pentru x cf= x
0
, atunci Iim -
1
- = - oo.
f(x)
5) Funcpa f" are u punctul x
0

cu cazurilor
Jim g(x)
Jim (f(x)Y(Xl) = Jim f(x)x-x.
x--Xo
a) Jim f(x) =O, Iim g(x) = O;
b) Iim f(x) = 1, lim jg(x)l = + oo;
x-Xo
c) lim 1 f(x) 1 = oo, lim g(x) =O.
x->x
0
6) f are n punctul x
0
o V
a punctului x
0
astfel incit avem f(x) :;;> O pentru orice x E X n V,
x cf= x
0
, atunci lim f(x) :;;> O.
x-x.
E x e m p l u. In (1 + sin
2
x) este pentru orice .t:; Iim ln {1 +
X->0
+ sin
2
x) =O.
7) g h definite pe X au limite egale n x
0
si
o V a lui x
0
astfel nct pentru orice x E X n V, 'x cp x
0
,
avem
g(x) <. f(x) <. h(x),
atunci
lim f(x) = Iim g(x) = Iim h(x).
X--+Xo X--+X
0


B :ce m p l u. Pentru x E (o, avem noegalitatea sn x < x < tg X
1
san 1 <
< < -
1
-; Iim cos x = 1, deci Hm sin x = 1; schimbnd pe x in -x,
sm x eos :J; x-...o x
J
sin x h' b" d . t .
1
_ sin x
1
raportu -- nu sr. se 1m a, eCI pu em scrie 1m -- = .
X X--+0 X
S) li'ie u: X--? Y f: Y-> R f(u(x)),
xE X.
Jlie x
0
un punct d.e acumulare al X u(x
0
) = u
0
un punct
de acumulare al Y.
CALCUI,UL DI['EHENTI:\L
lim n(x) = u
0
, u(x) 1= u
0
pentru x 1= x
0
Iim f(u) = y
0
,

U-+U
0
f(u(x)), x E X, are In punctul x
0

lim f(n(x)) = lim f(n) = Yo
x-x, tt-+11
0
u(x) avnd limita u
0
n punctul x
0
,
pentru orice (xn) convergent x
0

u( x
1
), u( x
2
), . , u( xn),
,este convergent u
0
f(n) avnd limita y
0
n punctul u
0
,
valorilor
f(n(x
1
)), f(u(x
2
)), . , f(u(xn)), ...
este convergent y
0
, de unde Iim f(u{xn)) = y
0

xn--..,.xo
Exemple. 1) Iim Arctg (1 + ixl) Arctg (Iim (1 + Jxll) 1 =.::':..
x-+0 x-->-0 4
2} se calculeze
A = Iim ao xn-m =
x-+oo b
0
m =n,
b,
O, m > n,
(+ oo), m < n.
b,
ex In x
3) hm - = + oo, a E R, Iim -- = O, o: > O.
X->oo xa x-+oo xrx
Pentru avem criteriul lui Cauchy, care ne
unui limita limitei unei cu
ajutorul ne transpunem acest criteriu la
anume
C r i t e r i u 1 1 u i (J a u c h y Il o 1 z a n o. Fie f : X--> R x
0
un punct
1le acumulare al lui X. f are in punctul x
0
numai
pentru orice e >O o V a lui x
0
astfel nct pentru
'()rice pereche de puncte x' 1= x
0
, x" -+ x
0
, din vn X avem 1 f(x')-
- f(x") 1 <
presupunem f(x)--> y
0
cnd x-> x
0

Prin urmare, la orice s >O un Yj (s) >O, astfel nct
pentru orice x', x" din intervalul (x
0
- Yj, x
0
+ q) avem
1 f(x') - Yo 1 < e, 1 f(x") - Yo / < e.
I,TMl'fE. CONTINUITATE
157
-------------------------------------------------

f(x') - Yo + Yo - f(x") = f(x') - f(x")
deci
i f(x') - f(x")[ <: l f(x') - Yo 1 + l f(x') - Yo 1 < 2e.
Am luat pentru V intervalul (x
0
- >'), x
0
+ Yj).
Reciproc, fie un (xn)-> x
0
(xn E X, Xn =/= x
0
) un e >0. Con
form ipotezei, o V a lui x
0
astfel nct pentru x', x" =/= x
0
lui V n X avem 1 f(x') - f(x') 1 < e.
(xn) fiind convergent x
0
, pentru n > N, Xn E V n X, deci
pentru orice n, m > N, avem 1 f(xn) - f(xm) 1 < e. Prin urmare,
(f(Xn)) are o de (xn), care este, de altfel,
arbitrar. Iim f(x)
E x e m p l u. f{x) = xa sin _!_, a natural, are clnd x-+ O.
X
Avem
lf(x')- f(x")l = 1 x'a x" sin..!_ 1 < 1 x'l" + 1 x"l"
x
x"
1 x' i < 1 x" 1 < 1 f(x') - f("") 1 < 2'), deci cind 'l _,.O
x', x"'-+ O) f{x) -+O; prin urmare, xa sin..!__ are cind x-+ O.
X
3. COl'<'"TI1'1'1JE
1. Continuitatea ntr-un punct
D e f i n i i a I. Fie f o pe X c R x
0
E X. Se spune
f este n punctul x
0
la orice U a lui
{(Xo) corespunde o V a lui x
0
, astfel nct, oricare ar fi x
0
E X r1 V,
f(x) E U.
In problema se comportarea in
unui punct x
0
de valoarea in punctul x
0
; din
x
0
trebuie domeniului de X al considerate.
este la valori ale variabilei x vecine de x
0

ia valori oricit de apropiate dorim de valoarea in punctul x
0

Pentru ca punem problema ntr-un punct x
0
trebuie
deci ca ia o valoare in punctul x
0

1) O de fiind pe X c R
problema n punctele + oo sau - oo nu se
poate pune.
2) o ia valoare ntr-un punct x
0
nu se pune pro
blema n punctul x
0

11\8
C-\ LCULUI"
3) ntr-un punct izolat x
0
E X n care f(x) ia valoare
este deoarece n nu se cere (ca la
limitei ntr-un puncL) ca x
0
fie punel de acumulare al lui X,
iar din snt ndeplinite.
4) V depinde de U.
Despre un punct x
0
n care este spunmn este un
punct de continuitate pentru f.
E x e rn p lit. 1n (a + x) est.o continu;1 pentru orice x > -a. Nu arc sens
problema conUnniUipi n punctele x deoarece ln (a --f- x) nu esto
pentru x
De fi ni a II. }'ie f; R x
0
E X. Se spune f(x) este
in punctul x
0
pentru orice ">O uu 'l() >O
astfel nct avem 1 f(x) - f(x
0
) 1 < z pentru orice x E X, astfel nct
1 X- X
0
/ < r,(z).
!n cu z), 1J depinde de z.
Se U V din 1 cu ajutorul
snt n acest caz simctrce.
E x e m p la. sin x este in orco punct xiJ E R. Avem
1
,
. ,
1
2
, X -- .1:
0
X + X o l
2
1 . .'t -- X o !
2
1 X -To i'
1
1
sm x - sm x
0
i = ' sm -cos-- . sm --1 C -- -.= x- x.,
.
2
2 '
2 j " 2
"
Deci pentr-u j x :.r
0
\ < 1}, 1 sin x- sin :r
0
1 < ; aici YJ(e) = s.
De fi ni a IU. O f; R este n punctul x
0
E X
penlm orice (x") convergeut e>'itre x
0
valorilor ({(xn)) este
convergent f(x
0
).
Deoarece nu se cere .Tn =fo: x
0
, nu exsUi Xn :j: x
0
, se poate
lua constant Xn = .1:
0
, nE N, deci o este ntr-uu
punct izolat.
E :re m p le. 1) Functia ax, x E R, a.> O, a* l este r,ontinw'i in fiecare punct
x
0
E R pentru orice (xn), convergent x
0
, Jim a:t'n

2) ctg x nu este n punctele krc, k lutrog, docj in puncte
problema nu se pune.
1u nu se cere ca x
0
fie punct de
acumulare pentru X. 1n cazul c1nd x
0
E X este punct de acumulare
pentru X contmuitatea in punctul x
0
se poate defini cu ajutorul limitei
ln modul tor;
D e f i u i i a IV. O f : R este in ptmetul x
0
E
E X (cx
0
punct de acumulare al lui X)
1) limita de dreapta f(x
0
O) in punctul x
0
este
2) limita la stnga {(:c
0
- O) In punctul x
0
esie finit'i;
Ll.MfTE. C01\"fTNC[TATl1
159
3) cele limite slut egale ntre ele egale cu valoarea in
punctul x
0
f(x
0
+ O) = f(x
0
-O) = f(x
0
).
Pentru definite pe intervale sau reuniuni de intervale nchise,
IV este cu oricare din I, II, III, deoarece
pentru orice interval inchis orice punct al intervalului este punct de
acumulare.
De fi ni O f : X---. R este pe o A cX
este n fiecare punct al A.
Exemple. 1) Functia R(x) = aoxn + a
1
xn-t + + an-tx + an este
'
b
0
xm + b
1
xm-t + ... + bm-
1
x + bm
pe tot domeniul do n punctele n care se numitorul,
nu este deci 'l:n aceste puncte problema nu se pune.
{
L=J, x=F O,
2) f(x) = x
0 X= 0,
nu este ln punctul x = O deoarece Iim f(x) = +1, Iim f(x) = -1.
x....-..O+ x--..0-
2. Continuitatea la stnga
D e f i n i i a I. Fie f : X ---> R x
0
E X. Se spune f este
la stnga n punctul x
0
la orice ">O un
"'(e) >0 astfelnct avem 1 f(x)- f(x
0
) 1 < e O< x
0
- x < '](e), X E X.
In la stnga se cere deci ca x _";;; x
0

D e i n i i a U. Fie f : X -" R x
0
E X. Se spune f este
la stnga in punctul x
0
pentru orice (xn), (xn < x
0
, Xn E x)
convergent x
0
valorilor (f(xn)) este convergent f(x
0
).
E x e m p l u.
f(x) = x =/= 0,
0, X= 0.
este la stinga n punctul x :::...., O. n
(fig. 32)
lim f(x) = O = f(O), Iim f(x) = + oo.
x....-..o- x-.O+
x
0
este punct de acumulare al
de X, atunci putem
defini continuitatea la stinga n punctul x
0
cu ajutorul limitei.
X
Fig. 32
100
CALC1JLUL DlFERENTTAL
D e f i n i l a III. O f : X--> R este la stnga n punctul
x
0
E X (x
0
punct de acwnulare al lui X)
J) limita la stnga f(x
0
- 0) n punctul x
0
este
2) limita la stnga este cu valoarea n punctul x
0
,
f(x
0
- O) =' f(x
0
).
3. Continuitatea la dreapta
a I. Ji'ie f: X-> R x
0
E X. Se spune f este con-
la dreapta n punctul x
0
pentru orice 8 >O un
'l(e) >0 astfel nct avem 1 f(x)- f(x
0
) i < 8 O.,:;;: x- x
0
< YJ(8), x E X.
n problema la dreapta, ntr-un punct x
0
, se
comportarea n puncte x, situate la dreapta punctului x
0
,
de valoarea in punctul x
0
, cum in problema la
stnga n punctul x
0
se comportarea n puncte x, situate
la stnga punctului x
0
, de valoarea n punctul x
0

a li. Fie f: X-> R x
0
E X. Se spune f este
la dreapta n punctul x
0
Jlentrn orice x
0
(.x
0
:;;,. 2:
0
, x,, E X)
convergent x
0
valorilor f(x,J este convergent f(x
0
).
x
0
E X este punct de acumulare pentru X, atunci avem
toarea cu ajutorul limitei la dreapta n x
0
.
D e f i n i i a III. O f : X-> R este con ti la dreapta n punc-
tul x
0
E X ( x
0
punct de acumulare al lai X)
1) limita la dreapta n p1l!lctul x
0
, f(x
0
+ 0), este
2) limita la dreapta este cu valoarea n punctul x
0
,
f(Xo + O) f(xo)
1) Din o intr-un punct
este la dreapta la stnga n punctul respectiv; reciproc,
este la dreapta la stnga intr-un punct, este
n acel punct.
2) O intr-un interval inchis [a, b] este in
fiecare punct al intervalului (a, b ). n punctul a este
la dreapta Ja stinga. Continuitatea la dreapta poate fi cu
ajutorul limitei III); continuitatea la stinga nu se poate formula
rn ajutorul limitei, deoarece nu este pentru x < a,
folosiud II lund Xn = a, n = 1, 2, ... , continuitatea
la stnga. pentru b.
. _ ,. . . {sin .!_ ' x ::f::. O
Exemple. !). f(x) x
i ) X= 0
nu este n -punctul ::t
0
= O deoarece nu are limita in punctul x
0
= O.
LIMrTE. CON'TINUJTATE
{
.c+l, :rE[-1,0)
2) fix)
.
X, .!,' E [0,1),
este pe [-1, +1]- (O}. n punctul
x = O este la dreapta nu este
la stinga (fig. 33).
Continuitatea la dreapta sau continuita-
tea la stinga se continuitate la-
cum limita la dreapta limita
la stinga se numesc limite laterale.
4. Puncte de discontinuitate
161
y
111 (1,1)
X
Fig. 33
D e fin i e. Fie f': X-> R. x
0
E X nu este punct de continuitate
pentru f spunem f este In punctul x
0
, iar x
0
se
punct de discontinuitate.
Deoarece o este in punctele izolate ale lui X,
c;\ un punct de discontinuitate este in mod necesar punct de acumulare al
lui X. x
0
este punct de discontinuitate una din cele trei
care intervin in IV (Partea a doua, cap. Il, 3, al. 1) nu
este Prin urmare x
0
E X este punct de discontinuitate are
loc una din
1) f(x
0
+ O) = f(x
0
- O) =/= f(x
0
);
2) f(x
0
+ O) =/= f(x
0
- 0);
3) f(x
0
+O) sau f(x
0
- O) nu snt finite;
4) f(x
0
+ 0) sau f(x
0
- O) nu
x
0
nu domeniului de problema
nu are sens.
Exemple. !)
"
2
1
tg x, x =fr i2k + 1) 2:. k, ntreg,
O, x (2k + 1) 2' k, ntreg,
are punctele x = (2k + 1) 2:. puncte de
Y
2
discontinuitate deoarece lim 1 tg x! =
= + "'
2) fix)
"
;;t-l-(2k+1) 2
!"
X> 0,
1 '

1
-
X= 0
1
2

n punctul x o= O (fig. 311).
11 - Analza inv. superior
este
Fig. 114
162
cALCUf,tfL
Punctele de discontinuitate ale unei se mpart n categorii:
puncte de discontinuitate de prima puncte de discontinuitate de
a doua.
D e f i n i i e. Fie x
0
un punct de discontinuitat<.' pentru f.
limitele laterale .in punctul x
0
sint finite, se spune x
0
este punct
de discontinuitate de prima
Orice punct de discontinuitate care nu este d<J prima se spune este
de a doua, deci intr-un punct de discontinuitate de a doua cel
una din .limitele laterale este sau nn
{
lxl
-' X ER -- {0},
E xe mp le. 1) f(x) " .
0
1
X= 0,
are punctul X = 0,' punct de discontinuitate de prima (fig. 35).
Avem f(O- -1, f(O. 1. f(x
0
+O) - f(x
0
- O) se
saltul in punctul x
0
In cazul nostru, saltul este 2 ..
. {sin..!.., x=f.=O,
2) f(x) . x
1 , x= O
are in punctul x = O un punct de discontinuitate de a doua, deoarece f(x) nu are
n punctul x = O.
{
(x(, xE [-1, +1],
3) f(x) 1
-, xER- [-1, +1],
2
are punctele x = +1,
puncte saltul
x = -1, puncte
1 .
de discontinuitate de 1nti. n aceste
este 2 (hg. 36).
y
l',
(o,t} 1-------
0,0 X
(-1.1}
(1.1}
------1(o.-t)
(t.o)
(o,o} {1,0)
X
Fig. 86 Fig. 36
LHHTY;; CONTINUITATE
}63
------ ------------------------------------
5. monotone
Te o re m iL O pe un intenal [a, b], 1m
are dect pnndc ole discontinuitate de prima
Fie x" x
2
, x
3
!rei puncte ale intervalului [a, b]. f
fiind definit;\ pe int.ervalul [a, b], C>'\ {(x
1
), f(x,), ((:<
3
) sint finite.
Presupunem x, < x
2
< JJ
3
f(x
2
+O) f(x
2
- O) snt
finite. l este avem
f(x
1
) < f(x) < f(x
2
), x, < x < x
2
f(x
2
) < f (x) < f(x
3
),
x
2
< x < x
3
de unde p>in trecere la f(x
1
) < hm f(x) < f(x
2
)


f(x
2
) < Iim f(x) < f(x
3
), deci limitele la stnga la dreapta n punc-

x>x.
tu! x
2
(arbitrar) snt. finite.
In punctul a, f nu are limita la stnga n punctul b nu are
limita la dreapta.
In cazul cnd f este teorema se n mod

T e o r e m O pe nn interval 1 are cel mult o infini
tate tie puncte de discontinuitate.
presupunem f este pe intervalul [a, b]. n orice
p mct x E [a, b]. f(x + O) f(x - O) snt
Fie A un pozitiv x
1
< x:a < ... < xn, n puncte n care saltul este
e;al sau superior lui A
f(.<i + O) - f(xi - O) > 1-,
Avem
((.Ti+z -- 0) - f(xi + 0)? 0.
prin insumare,
f(x,- O) - f(a) + {(,;,- O} -- f(x, + O) + f(x,- O) - f(x, + O) + ...
... + f(xn- O) - f(xn.z + O) + f(b) - f(xn + O) > n:l.,
n
nJ-,;;; f(b) - f(a)- 2::: (f(x,.,- O) - f(xi + o)) -
i=1
- (f\xn + O) - f(x,- 0)).
Cum termenii ditl sint pozitivi,
f(b)- f(a)
'
A
deci punctelor n care saltul este superior A este finit sau
zero.
S
1
este punctelor pentru care saltul este > '1, S
1
este
n
164
CALCULUL ..
1
8
2
este punctelor pentru care saltul este cuprins ntre 2 f,
mea S
2
este Sm este punctelor pentru care saltul este
cuprins ntre_!_ -
1
-' Sm este S
m

u s,.
m=l
este o reuniune de finite, deci S, care
telor de discontinuitate ale f pe intervalul [a, b], este o
Am. presupus n intervalul 1 este nchis
1) 1 [a, bJ,
putem scrie pe l ca reuniune de intervale inchise
l = [a, U U U U ... ,
13n fiind strict convergent b (finit sau infinit).
2) I [a, bJ, a>- oo.
Putem scrie pe 1 ca o reuniune de intervale nchise
IXn fiind strict convergent a.
3) l =(a, b), a-;;, -oo, b <( +oo.
Scriem
-cu oc
1
< [3
1
, an fiind strict descrescfttor, convergent a, iar strict cres
convergent b.
n toate cazurile, reunite s1nt intervale inchise. n fiecare
din intervalele ce intervin, f avnd o infinitate de puncte de
continuitate, reuniunea lor este
4. CONTINUE
i. cu continue
Fie f g definite pe X, x
0
E X un punct
de continuitate pentru f g.
Din cu ajutorul avem pro-

1) f + g este In punctul x
0

I,IMIT'El. CONTINUITATE
165
"---- ---------
deoarece pentru orice Xn eonvergent x
0
(Xn E X)
avem
f(xn)--* f(x
0
), g(x.)--* g(x
0
),
f(xn) + g(xn)-? f(x
0
) + g(x
0
). n suma unui finit
de continue In x
0
, f
1
(x) + f
2
(x) + ... + (n(x), este o con-
in x
0
In mod se eli:
2) f - g este n punctul x
0

3) fg este n punctul x
0

4) g(x
0
) =f= O, functia[(xl, x E X, este n punctul x
0

g(x)
2. compuse
Te ore mii. u : X-> Y f: Y ->-R, u este n punc-
tul x
0
E X f este n punctul u
0
= u(x
0
) E Y, atunci com
f(u(x)), x E X, este in punctul x
0

Pentru orice (x.)--* x
0
(xn E X), valorilor (u(xn)) =
= (un) -> u(x
0
) = u
0
, deoarece u(x) este In punctul x
0

f(u) fiind n punctul u
0
, Un--* u
0

{(un)--* f(u
0
), deci
f(u(x,))--* f(u(x
0
)), Xn E X.
3. inverse
T e o r e m a unei continue este o

Fie f : X-? R o strict pe X,
-1
.
f Avem
-!
X-> Y Y-? f(y) =X.
f(x) fiind n x
0
E X pentru orice (xn) convergent
x
0
(Xn E X), valorilor Yn = f(xn) esle convergent Yo = f(x
0
).
Fie acum un (Yn) strict convergent y
0
= f(x
0
). f
fiind lui (Yn) i corespunde unic E X).
este convergent x
0
este strict cres-
deci are o limiti'i E X. Deoar<< f (Ste pe X, avem
Iim Yn =Iim = Yo = f(x
0
),
n--+oo n-oo
166
CALCULUL
este convergent 'f,, deci f(x
0
) = f('f,) cum (este
x
0
= 'f,. Se in mod pentru un Yn
-1
strict convergent y
0
f este deci
pe domeniul valorilor.
4. locale ale continue
T e o re m f este in punctul x
0
f(x
0
) =1= O,
o V a lui x
0
astfel inct pentru orice x E V n X (X domeniul de
al lui f) avem f(x) f(x
0
) >O.
presupunem f(x
0
) > O; o V a
lui x
0
astfellnct x E V n X valoarea f(x) semn cu f(x
0
).
Din avem
1 f(x) - f(xo) l < <

1 X- Xo/ < 1)(<).
Putem scrie pe (1) astfel:
f(xo) - e < f(x) < f(x
0
) -f e.
In (2) cu f(x
0
) > O
f'(x.) - ef(x.) < f(x) . f(xo) < (
2
(Xo) + ef(x.)
1
e =-f(x
0
) >O,
2
deci
1
3
O<
2
f'(x
0
) < f(x) f(x
0
) < 2 {
2
(x
0
).
Prin urmare,
f(x) f(x
0
) > O
(1)
(2)
pentru V intervalul (x
0
- "YJ', x
0
+ l)'), cu "'l'(e)
lui e = f(x
0
).
2
f(x
0
) < O, sensul (2) se se ia e = f 1 f(x
0
) 1.
Din teoremei de mai sus
T e o r e m f este in punctul x
0
, o a
punctului x
0
pe care f este
LIMITE. CONTINUITATE

5. Prelungirea priu coutiuuitate a unei
Fie f: X-'> R x
0
un punct de acumulare al lui X(x
0
X) iln care
f are o y
0
f nu este in punctul x
0
,
deci nu se poate vorbi de continuitate sau de discontinuitate In punct,.
J) efi ni i e; f : X + (x
0
} -'> R n m(1dul
f(x) = { f(x), x =!= x0 , x E X,
y
0
, x = x
0
se prelungirea continuitate n punctul x
0
; se
im.ediat {este n punctul x
0
, deoarece
Iim {(x) = Iim f(x) = Yo = f(x
0
).
x--+x.,
sn x
Exemple. 1) -x- x E R- !O} are ln punctul x = O, .limite late
rale egale cu 1, deci se poate prelungi prin continuitate in punctul x = o.
f(x) de
{
sin :J<, x 4::- o.
.
f(x) = x este pe R.
_ 1, X= 0
2)

xE (- , ) {O} nu se poate prelungi prin continuitate :n


punctul x = O deoarece n acest punct are limite egale, ele sint infinite.
6. continue pe un, interval nchis
(compact)
T e o r e m a 1. O pe un interval nchis
[a, b] este pe [a, b].
Fie f: [a, b] R pe [a, b ]. f este
trebuie avem 1 f(x) 1 < M, x E [a, b].
presupunem f(x) nu este Asta pentru orice
M >O un punct E [a, b] astfel !nct 1 f(f,M) 1 > M.
11! = n(n = 1, 2, ... ), pentru orice n E N
f,n E [a, b] astfel nct l f(f,n) 1 > n (1).
Intervalul [a, b] fiind nchis din f,;, f,
2
, ... ,

1
... , conform J.eme lui Cesilro, se poate extrage un


.. , f,"v' ... convergent f, E [a, b]. fiind pe [a, b],
este n punctul f,, deci f(f,nv) f( sau
1 f(f,) 1- e < 1 f(f,nP) 1 < 1 f(f,) 1 + e, np > N (e).
Din (1) 1 f( f,nv) 1 > nv co, deoarece nv oo
cind p -'> oo, ceea ce duce la o deoarece e este fix f( f,) este
finit. Teorema este

168
j
(1,1}
(o,o)
}'ig. 37

1) din nu
sint indeplini te, proprietatea poate nu loc.
este pe (0,1], nu este
X
pc (0,1 ], deoatece, oricare ar fi M > O,
pentru x <_le E (0,1], f(x) = .!c > M
2
(fig. 37).
M
x
2
2) Teorema 1 pe
x compacte oarecare de numere reale se demon-
n mod
T e o r e m a 2. O pe un in-
terval incbis [a, b] atinge margi-
nile pe [a, b].
Am f(x) pe [a, h] este deci
numere m M astfel nct m ..;;: f(x) ..;;: M, unde m este mar-
ginea M marginea a f pe [a, b].
acum un punct 1; E [a, b] astfel nct f( 1;) = m un punct 1,' E [a, b]
cu f( !;') = M.
presupunem nu punctul 1, pentru care avem {( E,) = m.
Din marginii inferioare, <p(x) = f(x) - m, x E [a, b]
este strict pe [a, b], prin urmare F(x) =
1
li!Ste pe [a, b], deci, conform teoremei
fix)- m
precedente, F(x) este
sau
1
ce-c.::__ < 11'1, > o
fix)- m
f(x) )> m + M,
m nu ar mai fi marginea a f pe [a, b]. Ipoteza
ne-a dus la o deci un punct i; pentru care {(t,') = m.
lui 1,' cu f( !;') = M se in mod

i) din nu snt ndeplinite se poate ca proprie-
tatea nu loc. f(x) = x
3
, x E(0,1] este pe (0,1],
nu atinge marginea m = O, deoarece intervalul nu este
nchis.
2) M - m se f n intervalul [a, b ].
Pentru orice sub interval [a', b'] c [a, b] avem M'- m'..;;: M- m.
3) Teorema 2 pe compacte oarecare de
numere reale.
Teorema 3. o pe un interval mebis
[a, b] ia valori de semne contrare la capetele intervalului f(a) f(b) <
<,O atunci cel un punct x
0
E (a, b) astfel incit f(x
0
) =O.
CONTINUITATE
169
Fie f(a) < O, f( b) >O a,_ = a + b mijlocul lui (a, b).
2
f(a
1
) =O, a
1
este punctul In .caz conttar, unul din intervalele
[a, a
1
J, [a
1
, b] se de proprietate; il vom nota [a" bd, cu
f(a
1
) <O. f(b
1
) >O; fHi
mijlocul Sau f(a.,) =O a, este punctul sau unul din intervalele
[a
1
, a
2
], [a
2
, b,], pe care l vom nota [a,, b
2
], se de proprietatea din
{(a,) < O, f(b,) >O. Continund in acest mod, un
de intervale [a
1
, btl, [a,, b,], ... , [a", b"], ... cu
a
1
<;a
2
<; ... <;a"<,: .. .
b, > b, > ... > b" > .. .
b-a
=--
2"
deci

n [an, b"] = (xof. Xo E [a, b],
1
punctul x
0
fiind limita a celor (a") (b"); x
0
E [a, b],
deoarece intervalul [a, b] este compact.
Din modul cum au fost construite (a") (bn) avem
((a") <O, f(b") >O, pentru orice nE N.
Deoarece lim an = x
0
, f fiind
Iim {(a") = f(xo)
n-(1(1
Dar f(a") <O, deci f(x
0
) <,:O.
In mod Iim b" = x
0
, de unde
Iim f(b") = f(x.),

f(bn) >O, de unde f(x
0
) >O; f(x
0
) >O, f(x
0
) <,:O
conduc la f(x
0
) =O teorema este
Teorema 3 pentru separarea unei
O a teoremei 3 este
O intr-un interval inchis [a, b]
ia ce 1 o toate valorile cuprinse ntre marginea sa M
marginea sa m.
170
CALCULUL,
m < a < M,
g(x) = f(x) - "
este pe intervalul nchis [a, b ], f(x) este
l;' sint punctele pentru care
{CE,') = m, f(l;") = M,
avem
g(l;') <O, >O,
deci un punct
X
0
E[i;', 1;"] C [a, b]
astfel nct
g(x
0
) =O
sau
f(xo) = "
Proprietatea in de se proprietatea
lui Darboux. Proprietatea lui Darboux nu este func-
continue.
Exemple
{
sin_!.,
1) f(x) x
o,
X# 0
definiti'\ peR este in punctul

x = O, deoarece nu are limite laterale in x = O, are proprietatea lui Darboux.
2) f(x) = este pe [0, 2]. valorilor este intervalul
[O, 4].
continue pe o reuniune de intervale nu au proprietatea lui Dar-
boux.
E x e m p l u. f(x) oo
{
2, 1 < ,{: < 3
-2, -3 < :c < -:1
este pe [-3; U [1, 3], nu are proprietatea
lui Darboux, deoarece f{x) nu ia nici o valoare ntre -1 1. Se
de este este reun_iunea a .intervale disjuncte.
7. Continuitatea
De fin i i e. Fie f : X-> R. Se spune f este uniform
pe X la orice " > O un 1J(") > O astfel nct
avem 1 f(x") - f(x') 1 < pentru orice pereche x', x" E. X care satis
faee inegalitatea 1 x' - x" 1 < 1J(<).
LIMITE. CONTINUITATE
171
Din depinde numai de o este independent de
:t', x", oarecare n X, care satisfac numai 1 x' - x" 1 < 1')(<).
Fie f pe X x' E X. pe x' fix, la e dat cores-
punde un 'l care se e se dar care depinde
de x', 'l(e, x'). x' parcurge X, e fiind fix, mul-
valorilor lui "1(, x') are o margine "!() :>O.
")(e) >O, spunem f este uniform pe X.
Exemplu. f(x) = :cE (1, 2] este unform pe [1, 2].
Avem cu x', x"' E [1, 2], 1 x' --- x" i <o:, lf(x') f(x"') 1 = l_x'
2
- x"'
2
i- = 1 x'-
- x" ! 1 x' + x" 1 < ltz deci tJ(e:) = lir::, independent de x', x"'.
T e o r e m a 4. Q pe un i.nterval nchis
(compact) este uniform pe acel interval.
Fie [a, b] intervalul pe care f este presu-
punem f nu este uniform pe [a, b ]. Aceasta
e >O fiind dat, 01icare ar fi 11 >O, numere
astfel nct .1 - 1 < '1 lf( - f( 1 > 8. pe '1 -
= !c., n = 1, 2, 3, ... astfel de puncte u [a, b]
n
astfel nct pentru oricare n > N avem ! - < _!_
n
- f( 1 > 8.
Intervalul [a, b] fiind mArginit, ( t;;,) este de asemenea
conform lemei lui Cesro
1
el un convergent _,
p oo; deoarric:e a:vem 1 - < _!:_.-? 0
1
p _, oo,
np
este de asemenea convergent ciitre t;.
Intervalul [a, b] fiind compact, punctul t;E[a, b]. f(x), fiind
pe [a, b], este n 1;, deci
f( _" {( f,), f( f( f,),
ceea ce este in eu
1 f( -- {( 1 > s, pentru orice p E N.
Ipoteza pe care am ne-a dus la o contrazicere. Am demonstrat
astfel f este uniform pe [a, b].
1) Teorema 4 este pe compacte. Este
suficient nlocuim n intervalul compact [a, b] cu o mul-
oarecare de numere reale.
2) O de continuitate a unei f defi-
pe o X este urm5toarea: pentru orice x', x" E .X existe
un JJf > O astfel net avem
/f(x')- f(x")l <Mi x'- x"l
(1)
172
y
1
{ $e
'
A
fU, O} (o, o
/
B

'
'
rr
y lb,o)
-
X
CALCULUL
'l() = a-
M
tunci pentru 1 x'- x" 1 < 'l (<) avem
1 f(x') - f(x ") 1 < M. if = < f este uni-
form pe X. Inegalitatea (1) se
lui Lipschitz.
1
E x e m p l u. Functia sin- este tn
, x'
Fig. 38
intervalul (0, 1) deschis la stnga. nu
este uniform pe (0, 1].

X= ,x= ,pE,
[
2 )'/, , [ 2 ]'/, N
p (2p + 1)"' p (2p + 3)"
oricare ar fi '1J > O, p E N astfel inct 1 xp - x; 1 < 1), .deoarece xp,
x' sint convergente zero cnd p -+ co, sin --; - sin = 2, deci
P
xp xp
sin este uniform pe (O, '1). teoremei 4 nu snt indeplinite
1
X
deoarece intervalul {O, 1] nu este compact.
Din punct de vedere geometric, continuitatea are
interpretare: pentru orice interval] =[a', b'], 1 c X cu 1 b'- a' 1 < 'IJ,
f(I) este unui interval J = [x, cu 1 - "1 < <,
(fig. 38), pentru orice x', x" E J, este lui e.
il. 1''1JNC'.j'II CIJ VARJA'fiE
1. a unei
un interval 1 = [a, b] a = x
0
< x, < ... < Xn-I <
< Xn = b, n + 1 puncte ale acestui interval. Se spune aceste n + 1
puncte o diviziune d a intervalului [a, b] se d =
= (x
0
, x
1
,
1
Xn)
Orice subiuterval [x,, x,+l] se interval sau subinterval.
Se norma diviziunii d, pozitiv v(d) = max (x ,- x,),

lungimea celui mai mare interval al diviziunii d; deci pentru
orice k = 0,1, ... , n -1 avem xh+1- x,.,;;; v(d).
Vom spune o diviziune d' a intervalului 1 este mai ca diviziunea
d se scrie d' ::> d sau d c d' toate punctele diviziunii d
diviziunii d' (care alte puncte). d' este mai decit d
atunci v(d') .,;;; v(d).
Lli\HTE. CONTINUITATE
17$
Reciproca nu este in general neegalitatea no1me!or
v(d') .,;;: v(d) nu atrage incluziunea d' :::J d, deoarece diviziunea d' poate
avea toate sub intervalele mai mici decit toate sub intervalele diviziunii d,
ca toate punctele diviziunii d diviziunii d'.
acum o f pe 1 d = (x
0
, x" ... , x._,, Xn)
o diviziune a intervalului J. Fie f(x
0
), f(x
1
), ... , f(xn) valorile luate de
f n punctele diviziunii d. Cu ajutorul lor
Vd = 1 {(x,) - f(Xo)! -1- 1 {(x2) - f(x,) 1 -1- ... -1- 1 ((Xn) - {(Xn-1) 1 (1)
avem evident Vd :;;".O.
Detin i pozitiv Va se f rela-
la diviziunea d.
acum o diviziune d' mai dect d. Fie Va Vd
f la cele diviziuni d' d.
'l' e o r e m d' :::J d atunci V d .,;;: V a.
Fie [x,, x,+l) un subinterval oarecare al diviziunii d.
acestui subinterval la Va, n (1) este 1 f(x,+l) - f(x,) 1.
d' nu nici un punct n inte1iorul lui [xi, xi+ll deoa1ece
pe x,, x'"' acestui subinterval la Va, este tot
; f(x,+
1
) - f(x,) 1 mai cel un punct xi interior
atunci acestui subinterval!a Vd este
1 f(xi) - f(x,) 1 + 1 f(x,+l) - f(xi) 1
avem n mod evident
1 f(x,+l) - f(x,) 1 = i f(x,+,) - f(xi) + f(xi) - f(x,) 1 < 1 f(x,+l)-
- f(xi) 1 + f(xi) - f(x,) 1
prin urmare subintervalului [xi, xi+1] este rnai mare
pentru Vd dect pentru V", deci Vd :;;".V" pentru orice subinterval al
diviziunii d. Teorema est.e
O a acestei teoreme este
C o n s e c i n d
1
.,;;: d
2
.,;;: ... < dn .,;;: ... este un diviziuni
ale intervalului [a, b] ordonate (Van) este varia-
f relative la acest de diviziuni atunci
Va, .,;;: Va, < Vd, _,;;: ... _,;;: Van_,;;: ... ,
(V an) este monoton
174
CALCULUf,
2. eu
O f pe un interval compact 1 = [a, b]
este cn pe 1 un M > O astfel incit
Va< M, oricare ar fi diviziunea d a intervalului 1.
Din daci't (da) este tuturor diviziunilor
intervalului /, atunci numerelor reale pozitive (VaJ este
superior.
D e f in i i e. Marginea superioar:l a
b
este se
intervalul [a, b ].
V({) se
a
(Va"),
a f pe
1) O pe [a, b] are pe
[a, b] reciproc.
2) f este cu pe [a, b] [c, d] c [a, b], atunci
b d
f este cu pe [c, d] V (f) ::;". V({).
a c
3) f este cu pe [a, b] c E (a, b) atunci
b c /;
V({) = V(f) + V(f).
a a c
4) O cu pe [a, b] este pe acest
intervaL Reeproca nu este n general O poate fi m5r-
pe un interval compact fie in mod necesar cu

{
sin _!. x E {0, 1],
E x c m p l u. f(x) = x
0, X= 0
este pe [O, 1] ns;1 nu este eu pc [0, 1].
3. ale cu ml\rgiuiili
T e o r e m a 1. f g snt dont cu re
[a, b] atunci pf + qg, nude p, q >nt numere reale, flsle cu
1c [a, b ].
Fie [xi, xi+I] un ;subinterval al diviziunii d. Avem
1 p{(x,+l) + qg(x,+l) - pf(x,) - qg(a:;) 1 < 1 p! / ((x,.,) - f(:r;)! +
+ / q / ' / g( X;+l) - g( X;) j
li'UNCTII LIMITE. CONTJNUI1'A'l'E
de unde imediaL
V a(Pf + qg) < 1 p 1 Vd(f) + i q 1 Vd(g)
deci pf + qg este cu pe [a, b].
X
Teorema 2. V(x) = V(f) este pe [a, b].
a
176
Fie x' > x a = x
0
< x
1
< ... < Xn_
1
= x o diviziune d
a intervalului [a, x] a = x
0
< x
1
< ... < Xn_
1
< Xn = x' o diviziune d'
a intervalului [a, x'], avem
n-2 n-1
.L; i f(xi+1) - f(x;) 1 < .L; 1 f(x,+,) - f(x;) 1
i=O i=O
deci Vd(f) < Vd(f) = Vd(f) + 1 f(x)- f(x') 1 de unde imediat
V(f) este pe la, b J. Teorema este
Teorema 3. O f, pe [a, b] este cu
pe [a, b ].
presupunem. f pe [a, b] deci f(x,+
1
) >
> {(x,) pentru orice xi+
1
>x,. ln f(xi+l)- f(x;)
sint toate pozi tivc, deci
Vd(f) = f(:c,) - f(.xo) + f(xz) - f(x1) + ... + f(xn) - f(Xn-1)
sau Vd(f) = f(b) - f(a), deci Vd(f) are margine M =
= f(b) - f(a). Teorema este
Din mai pentru monotone
b
V(f) = f(b)- f(a).
a
4. Teorema de a lui C. Jordan
Te o re m ii. Fie f o c.u pe [a, /; ].
P(x) Q(x), pe [a, b]astfel nct f(x) c= P(x)- Q(x),
xE[a, b].
X
punem P(x) = V(f); P(x) este pe
a
[a, b] (con!. teoremei 2 de la punct. 3). punem f(x) = P(x) - Q(x),
deci Q(x) = P(.r) - f(x) Q(x) este pe
[a, b]. Avem
Q(x + li) - Q(x) = P(x + h) - P(x) - f(x + h) + {(x) =
x+h x
- V ({) - V({) - f(x + h) + f(x)
a a
176


x+h x x+h
V (f) - V(f) = V({)
a a x
conform 3, de la pct. 2. Putem scrie deci
x+h
Q(x + h) - Q(x) V({) - [f(x + h)- f(x)] >-O
X
x+h
deoarece V (f) >- 1 f(x + h)- f(x) 1. Teorema este
X
1) Reciproca teoremei lui C. Jordan este de asemenea
deoarece o este cu (conf. teoremei
3, al. 3) a cu este o
cu teorema 1, al. 3.)
2) In se poate nlocui

cu
atunci f(x) = (-- Q(x)]- [- P(x)].
3) Deoarece monotone pe un interval (a, b] snt
din f(x) = P(x)- Q(x) = [P(x) +A]- [Q(x) +A], deducem
putem considera pe P(x) Q(x) pozitive, deoarece putem determina
A >O astfel nct P(x) + A >O, Q(x) + A >O, x E [a, b].
Din teorema lui C. Jordan
1) O cu pe [a, b] arc limite
laterale In fiecare punct x E (a, b).
n monotone au proprietate [Partea a doua,
cap. II, 2, al. 3.]
2) f g sint cu pc [a, b] f g este cu
pe [a, b ].
In f = (
1
- (
2
, g = g
1
- g
2
, (
1
>O, {
2
>O, g
1
>O, g, >O,
avem f g = f
1
g
1
+ {
2
g
2
- ({
1
g
2
+ {
2
g
1
); (;, g, fiind pozitive monotone,
{
1
g
1
+ {
2
g
2
, {
1
g
2
+ {
2
{!
1
, snt tot pozitive monotone.
In ncheiere
O f pe [a, b], pe [a, b]
(Y. p. 212) este cu pe (a, b].
f fiind pe [a, b] >O astfel
nct avem t{(x')- f(x")l <MI x'- x"l pentru orice x', x" E [a, b].
Putem scrie
1 n-1
Vd(f) = L:; 1 {(,;,+,) - f(x,) 1 < L:; 1111 X;+I -X; 1 = M (b-a)
idJ jd)
deci f este cu pe [a, b].
Capitolul III
DERIVA'l'E
1. IHJRIVATA
1. derivabile
Fie f o pe un interval l x
0
un punct din l.
D e f i n i i e. Se S!HHle f : l -> R este fu punctul
x
0
E I raportul f(x, -- f(x,) are n punctul x
0
Limita
X-" Xo
se 1lerivata f ln punctul x
0
se f'(x
0
):
!
. f(x)- f(x,) f'( )
Im = x
0

X-+X
0
X- Xo
{'(x
0
) se "derivata f n raport cu x In punctul x
0
".
In loc de f'(x
0
) se mai folosesc pentru derivati\
df(x,) Df(xo),
dx
(1)
limita f'(x
0
) este ( + oo sau- oo), spunem
derivata in punctul x
0
este n


nu este derivab n punctul x
0

1) Din cele de mai sus trebuie fie defi-
n punctul 1:
0
o nu este ntr-un punct, nu se
pune problema n acel punct.
2) Derivata ntr-un punct este un
E x e m p l u. VX, x E R nu este 'i:n punctul x = O, deoarece
n acest punct deriva ta este infint.;1:
'1' e o r e m f : l -> R este derivabilil. fu punctul x
0
E l,
atunci f este n 1muotul x
0

12-
178
y
CALCULUL
Pentru x =1= x
0
, x E 1 avem ega-
litatea
f(x) = f(xo) + fix) - f{x,) (x - Xo)
X- Xo

Iim (x - x
0
) = O, Iim fix) -fix,) f'(x
0
), (finit);
x-+<e
0
. x - Xo
Fig. 39 de unde f(x) are n punctul x
0
pe f(x
0
).

]
. (
1
. f(x) - f(x,)
1
. ( ) f( )
1m f(x) = f x
0
) + 1m 1m x - x
0
= x
0
,
x......-xn :c -- XQ x-+.x.
deci f(x) este ln punctul x
0

Reciprwa acestei teoreme nu este O ntr-un
punct x
0
E 1 nu este eu necesitate n punctul x
0

Exemple. 1) f{x} = 21xi + x este peR nu este deri-
In punctul x = O (fig. 39). Avem
limlix)-flx,) cclim2lxl+x={ 3,
X->0 X x_,.O X --:1,
{
x \g l_' X E (- ' ;;) - {0},
2) f(x) = x 2 <>
0, X= 0
1
nu este n punctul x = O deoarece lim fix) -/(O)= lim tg! Iim \g .!:.
x--->0 X x......,_O X X->0 X
nu
2. Interpretarea a derivatei
Fie f : 1-? R G
1
graficul f pentru x E J,
Gr = l(x, f(x)) 1 x E J},
care este un arc de x
0
E I este un punct n care f
este iar x un punct oarecare din interval, conform figurii 40,
avem din triunghiul M
0
MN,
t
fix) - f(x
0
)
g IX= t
(1)
X- Xo
unde tg " este coeficientul unghiular al secantei M
0
M. punctul
M-? M
0
, secanta M
0
M se apropie ca de <lreapta M
0
Q, tangenta
DERIVA'1'E DIF.EREN'NAI,E
la grafic n punctul M
0

graficul are o n .
punctul M
0
), deci
. /(x) - f(x
0
)
Iim tg oc = Iim
M-Mo M---M. :T .t:
0
= tg 6.
Prin urmare
1
derivata f(,x),
x E 1, ntr-un punct x
0
E I este
cu tangenta trigonometricB. a
unghiului pe can: l face tangenta
la grafic n ptmetul (x
0
,f(x
0
))
cu axa Ox.
y
{o,o)
(x
0
,o} (x,o} K
Fig. 40
derivat. a eate infinit'l. ( + oo sau - oo), e =", dreapta M
0
Q este
2
eu axa Qy.
raport.u! (1) nu are graficul G
1
nu are n
punctul ilf
0
(punet <mghiular) sau tangenta nu
3. Interpretarea a derivaiei
Fie M un punet mobil care descrie axa Ox. La fiecare moment t, drumul
pai'curs pe este o x( t) care ne legea de a punctului.
Punctul se uniform legea de est.e de
n t
x(t, = x
0
+ v
0
t, x
0
= x(t
0
), 11
01
eonst.ant.e.
parcurs inlre douA mom ,nt.e oarecare 1
1
< t
2
este
x(t
2
) - x(t
1
) = v
0
(t,- t
1
)
raportul
x(l
2
} ---


------=Vo
t"! ---- l t
se viteza punctului M n rectilinie
Prin urn1are, ntr-o rectilinie viteza este
Fie acum o oarecare a punctului M pe axa Ox, de
legea x(t), momente t
1
, t
2
, precum raportul
x(t,) -- .r.(t
1
)
(.1)
subaLituim date, ln intervalul (t
1
, t
2
), o
a unui alt punct, care coincide cu punctnl M la timpul t
1
t,, raportul (1)
12*
180
CALCULUL
poate fi considerat ca viteza medie a punctului M in intervalul de timp (t" t
2
)
el ne o caracterizare a ntre aceste momente, caracterizare care
va ii cu atit mai cu ct intervalul (t
1
, t
2
) este mai mic. Sntem astfel
a considera limita vitezei medii cnd t
2
--> t
1
,
J
. xit,) - xit,)
Im .
12->h t2 - tl
Dacii este ea este prin vi\eza punc-
tului 111 la momentul t
1
, deci
v(t,) = Jim xit,)- 'it,).
t2-11 t2- tl
4. deriva!Jiie pe un interval
De fin i i e. Se spune f : I-> R este derivabilii pe I dacii
este in fiecare punct x E I.
f': I--> R care face ca punct x EI deri-
va ta n punctul x, f' (x) se deriva tii a f sau,
mai simplu, derirata lui f se
df
f', sau Df.
Cu ajutorul acestor derivata ntr-un punct x
0
, f'(x
0
) se
mui scrie
Exemplu. f(x) = axn, x E R, n E N este pe R
f'\x) ""'""" naxn-
1
,

fix) - fix,) xn -- xiT
.!-'::.!...-'-"""-=a = a(xn-1 + ;r
0
:.cn-2 + ... + ,:;::g-z::c + :ciT-1),
X-X
0
X-x
0
deci pentru orice x
0
E R avem
Iim f(x) - fix,)
X - Xo
5. Derivata la dreapta. Derivata la stnga
Detin i Fie f: 1--" R x E /.Se spune functia {este
la dreapta in punctul x
0
raportul '
_-_f'-"ix..:'::..) X E 1
- ' X> X
01
x- x
0
: DERIVATE DlFEREN'_fJALE
18f
are limita la dreapta In punctul x
0
se deri-
vata la dreapta a f n punctul x
0
se /d(x
0
):
/
'( ) 1 fix)- fix,)
d x
0
= 1m ..
;)1.-.x,+ x- x
0
Fie f': 1 R, x
0
E 1. Se spune f este
la stinga In punctul x
0
raportul
fix) - f(x,) ' X < Xo, X E 1
x- x(l
are limita la stinga iu punctul x
0
se
la stinga a fIn punctul x
0
se (;(x
0
):
1) Din o este ntr-un
punct x
0
este la dreapta la stnga in punctul x
0
dac.<
cele derivate (numite derivate laterale) snt egale f"(xo) = r;(xo) =
= {d(x
0
).
2) Pentru o definitii pe un interval compact (inch1s
[a, b] are sens prob.lema del'ivatei n orice punct din interval. 1n punctul a
are sens problema deJivatei la dreapta, iar in punctul b are sens problema
derivatei la stnga.
3) derivata la dreapta (sau .la stnga) a unei f ntr-un punct.
x
0
este 1+ C<J sau - <XJ), nu este la dreapta (sau
la stinga) n punctul x
0

E x e m p l u. fix) 1 x 1 + x' este derivabil1l pc R- (O). n punctul
x = O are derivate laterale diferite (fig. 4.1 ).
Pentru x
0
= O avem
lim fix) -- fix,) = lim 1"' 1 + x' =
={H, x>O,
--'1, x< O,
:c
deci = +1, t;io) -= -1. Pentru x, *O,
este derivabilJ.:
f'ix) = 1 + 2x, x >O,
f'ix) =- 1 + 2x, x < O. Fig. 41
182.
CALCULUL
6. Interpretarea a derivatei la dreapta a derivatoi
la stinga
a) O f : /--> R este la dreapta n punctul x
0
El
Iim f(x) ((.x,) =
:c ::r(t
x>x.
Prin urmare, conform figurii 42, semidreapta M
0
M, cnd M-> M
0
(li! la
dreapta lui M
0
), se apropie ca de semitangenta la n punctul
M
0
,


Coeficientul unghiular al semidreptei M
0
Q este

= + oo, semitangenta M
0
Q este cu axa Oy este
deasupra punctului M
0
(fig. 43).

=- oo, semidreapta M
0
Q, la grafic in punctul
x
0
, este cu axa Oy este sub punctul 1Vl
0
.
h) O f: I--> R este derivabili1 la stinga in punctul x
0

Iim f(.r,) - f(x") = f;(x
0
). Prin urmare, conform figurii 44, semidreapta M
0
111
x -- Xo
x<:.:;,
cind M-> M
0
(M la stnga lui M
0
) se apropie ca de semitangenta la
st.lnga n punctul M
0
, lll
0
Q. Coeficientul unghiular al semidreptei Mil
este f;(x
0
). {;(x
0
) = + oo, semitangenta M
0
Q este cu axa Oy
este sub punctulllf
0
(fig. 45).
(;(x
0
) = - oo, semitangenta M
0
Q este cu axa Oy este
deasupra punctului M
0

c) n punctul x
0
derivate laterale diferite cel una
din ele este punctul x
0
se pnnct unghiular al graficului
f(x), im cele semitangente fac ntre
q
ele un unghi =/= 11: =/= 2n: (fig. 46).
d) f are n punctul x
0
derivate laterale infinite egale, cele
semitangente snt n prelungire;
punctul x este uu punct de inflexiune al
graficului f(x) (fig. 47).
e) Dacii f are n punctul x
0
derivate laterale iufini te diferite

= oo, (;(x
0
) = - oo sau

=
= - oo, (;( x
0
) = + oo, cele se-
O (x,.o) (x,o)
mitangent.e se suprapun; punctul x
0
se
punct de ntoarcere al grafi-
Fig. 42
eului f(x) (fig. 48).
nii:RlVA:rE i niFEiiEN'ilALE
183
y
y
Il
{/
- ~
Mo
o
o }(
Flg. 43
Fi(!. 44
y
~ 7 [
/-o<
2
y
~
-'ZJ:::::._ 121
Q
Mo
o
i
O(o,o)
X
Fig. 45
Fig. 46
y
y
q
o .
X
];'ig. 47
Fig. 48
DiffEREN'flAL
.II.EGUJ.t Dll Dll.II.IVA.Itli
1. cu derivo.bile
Te o re m a 1. Dacii f(x) g(x), x E l sint derivabilo Intr-un
punct x
0
E 1, atunci f(x) + g(x), x E l este derivabilli In punc-
tul x
0

[f(x) + = {'(xo) + g'(x
0
).

I
. f(x) + g(,;) - fix,) - g(x,)
1
. f(x)- ((x,) +
1
. g(x) - g(.<,)
lffi
- = lll1
lffi
X-+Xt
X X()
X-+-.);.,_ X' Xo X-+X
3
X -- Xo
pentru f g sint derivabile in punctul x
0
, avem
Iim ((x)- f(x,) = f'(x
0
), lim g(x)- g(x,) = g'(.x
0
),
X-+-Xa X XI)
X-->-Xa X XI)
deci

( 1)
(2)
1} Teorema pentru suma unui finit de
(
1
, {
2
,
1
fn ntr-un punct X
01
anume
ff1(x) + f,(x) + ... + = {;(xo) + {;(x
0
) + ... +


2) Regula (2) in cazul cind derivatele f'(x
0
) g'(x
0
)
sint infinite, cu ca suma f'(x
0
) + g'(x
0
) sens.
f(x) g(x), x E 1 sint derivabile pe 1,
atunci suma f(x) + g(x) este pe l
[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x), x E /.
'1' e ore ma 2. f(x) g(x), x El snt derivabile intr-un
punct x
0
E 1, atunci f(x) - g(x) este in punctul x
0

[f(x) - = f'(x
0
) - g'(x
0
).
Avem
lim f(x) - g(x) ... f(x,) + g(x,) = Iim f(.<) - f(,;,) - Iim g(x) - g(x,)
J!i pentru {\X) g(x) snt derivabile n punctul x
0

DERJVATR

1) Regula (3) In caz11l cnd derivatele f'(x
0
) g'(x
0
)
sint infinite, cu ea

-- g'(:c
0
) s;1 sens.
Con se c in Dacii f(x) g(x), :cE I sint derivabile pe 1,
atunci f(x) - g(x) este pe 1
[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x), :c E /.
T e o re m a 3. Dacii f(x) g(x), x E 1 sint derivabile ntr-un
punct :c
0
E /,atunci g(:c) este derivabilii in pnneiul x
0

[f(:c) = f'(x
0
) g(x
0
) + fix
0
) g'(:c
6
).
Pentru x =1= x
0
din l avem
flx)g(x) -- f(x,)g(x,) = g(x)[((x)- f(x,)] + {fx,) [g(x)- g(x,)] g(:c) f(x)- f(x,) +
X :t
0
X - Xo X Xo
+ {(Xo) g(x) -- g(x,)
Xo
Prin ipote2ii, f g sint derivabi!e n punctul x
0
, deci
l
. f(x) - f(x,) f'( )
1
. g(x) - g(:c,) ' )
= = =
X - X(l X--+XQ -X - Xjj
larg(x) f(x) sint continue n punctul x
0
; prin urmare, Iim g(x) = g(x
0
)
lim f(x) = f(x
0
), astfel incit putem scrie x-x,
lim f(x)g(x)- f(x,)g(x,) = g(xo) f'(xo) + f(xo) g'(x.),
;t-+X
9
X - Xo

(4)
f
1
(x), f,(x), ... , f,.(x), x E J sint n ii derivabile In punctul x
0
, pro-
dusul lor f
1
(x) f
2
(x) ... fn(x) este derivahil In punctul x
0

n
[f,(x) {
2
(X) ... = .B f,(X
0
) f,_,(x
0
) f.(x,,)fj,+I\Xo) . fn(Xo). (5)'

Pen\ r n = 2 formula este deoarece este for-
mula Presupunem este pentru n- i; este
pentm n:
[f,(x) f,(x) = [f,(xo) {,(xo) fn_,(xoJJ +
+ f,.(xo) ... ={,(:tol fzlxo) fn-
1
(Xo) {n(xo) +

+ f,,(xo) .B f,(xo) f,_,(Xo)fi,(xo){h+I\Xo) fn_,(Xo),
k=l
care este tocmai formula (5 ).
166
CALOULUI,
In particular, dacii {
1
= f, = ... = fn = f, atunci
= nr-(xu)f'(xo)
Con se e in f(x) g(x), x E l sint derivablle 1/8
intervalul !, atunci f(x) g(x) esto pe .!
[f(x)g(x)J' = f'(x)g(x} + f(x)g'(x), x E l.

''Sit consideriim 'detOrminantul de ordinul n
Dn(x) = 1 fu(x) 1. i, j = 1, 2, ... , n,
cu elementele fii {x) dorivabile pe Ne propunem
dorivata (x). Avem
Dn(x) = E!-l)f{,.,(x)(,.,(x) ... r.-.(x),

deci
= E!-l)!f;.,(.x){,.,(x) ... fnn(.x) + Ei-l)lf,a,(x)f;a,(x) ... f ._(x) + ... ,
dooi

... + E ( --!)If,.,(x)(,o,(x) ... x EI,

r;,(x) r;,(x) ... r;.(x) fu(x) f.,(x) .,. f
1
n(x)
("(x) f,.(x) ... ,,.(x) (2,(x) f2,(x) ... r;.(x)
= + + ...
fn
1
(x) fn,(x) ... fnn(x) fm(x) f.,(x) ... fnn(x)
... +
fu(x) f"(x) .,. fm(x
{,.(x) f,.(x) ... f
2
n(x)
...
este suma a n Dtt,, k = 1, 2, ... , n. Dk se din Dn,
cu ind elementele liniei k cu derivatele lor fk
1
(xL fi,
2
(x)
1
. ,, fknfx) toate celelalte
linii neschimbate.
Te o re ma 4. f(x) g(x), x E 1 snt derivabile intr-un
punct x
0
E l g( x
0
) =f= O, atunci este in punctul x
0

[
f(x) ]' _ f'(x
0
)g(x
0
)- g'(x
0
)f(x
0
).
g(x) g'(xo)
Dl:!lRIVATE
187
g(x) ia in punctul x
0
o valoare de zero;
d<oarece este in punctul x
0
, o V a lui x
0
ln care
glx) =1= O, x E V. Pentru x E V avem
fix)_ fix,)
gix) gix0 ) = _.;._1_
fix)gix,) - gix)fix,)
=
g(x)g(x
0
)
= _ _:1:.___ g(x
0
)ifix) - fix,)) - f(x,)lg(x) - gix,)) =
cix)gix,) x x,
1 [ ( )f(x)- fix0 )
= gx.
gi.<)gix
0
) x - x,

Jim fix) -fix,) = f'(x.), Iim g{x)- g(x,) = g'(xo)
a.Y-:r, x - x
0
X - x
0

lim __i_ = -
1
-, Iim f(x) = f(x
0
)
g(x) g(xo) a-xo
deci avem, la

fix)_ f(x,)
Iim gix) gix,)
x..-+Xo X - X,o
fc..:'("'x,",)g'-"(x=-''L)
0
g'(x,)
[
li")]' = f'(x0 )g(x0 )- g'(x
0
)f(x,)
gix) g'ix
0
)
()o n se e in f(x) g(x), .cr: E l sint derivabile jle
1 g(x) =1= O, x E J, atunci fl:c) este pe 1
g(x)
[
fix)]' = f'lx)g(x)- g'ix)f(x), X E J.
g(x) g'(x)
2. Derivabilitatea compuse
u(x), x E l cu domeniul valorilor J f(n),
u E J; pentru F(x) = f(u(x)), x 1 avem
Te o r e m u(x), x E 1 este in puuetul x
0
E 1
f(u) este in punctul u
0
= u(x
0
) E J,
atunci F(x) = f(u(x)), x E 1 este derivabilii in punctul x
0

F'(x
0
) = f'(u(x
0
))u'(x
0
).
188
CALCUI.Uf,
u fiind n punctul x
0
, avem
I
. u(x) - u(x0 ) '( )
lffi =UX
0

X->-Xo X- Xo
f(u) fiind n punctul u
0
,
Iim {(u) - f(u,) = f'(u").
U-+U.o U-- U
0
Inainte de a trece la putem scrie
f(u) - f(u
0
)
.!..!.::!'-.....!..'::!!:!_ = f' \ u.) + <X( u) '
U-- Uq
{)U
Iim oc (u) =O.
(i)
(2)
(3)
oc(u) de (2), cu oc(u
0
) =O, este n punctul u".

1 oc (u) 1 = 1 f(u) - f(u,) - f'(uo)l
u - u
0
pentru J u - u
0
1 < '1 avem
1 oc (u) 1 < e,
de<Jarece f(u) este n punctul u
0

revenim acum la derivabilitatea F(x):
F(.x) - F(x
0
) f(u(x)) -- f(u(x,)) (u(x) - u(x
0
))(f'(u
0
) + oc(u))
= = =
X- Xo X- Xo
f
'( ) u(x) - u(x0 ) + ( ) u(.x) - u(x
0
)
;:::: u
0
(X u ----
X- X
0
X- Xo
deci la
1
, F(x)- F(x
0
) _ f'( )
1
. u(x)- u(x,) +
1
. ( ) !' u(x)- u(x
0
)
1m -- u
0
Iffi 1m rx. u 1m - .
x->xo X - Xo X-+XO X - XoJ X-+Xo !t'-+X() X - Xo
seama de (i) (3)
1
. F(x) -- F(x,) _ f'(. ) '( ) _ F'(. )
IID - U
0
UX
0
- X
0

X-+X() X - Xo
C o n s e c in . n : I -> J este pe I f
<Jste pe J, atunci f( u( x)), x E 1 esto
pe 1
[f(u(x))]' = f'(u)u'(x), x E I.
DERIVATE
189
---------------------------------------
3. Derivabilitatea inverse
Te o re mii. Ji'ie f(x), x E J, care se poate inversa pe /. Daci
-1
f(x) este in punctul x
0
f'(x
0
) =!=O, atunci sa f(y),
y E J este n punctul y
0
= f(x
0
) E J
-1 1
{'(yo) = f'(x,)
(1)
-1
Am f este pe J (Pa.-tea a
.doua, cap. II, 4, al. 3); mai pentru orice (Yn) cu
Yn _,. Yo(Yn. Yo E J)
-t -1
f(y") - f(y, 1 _,. _1 -.
Yn- Yo f'(x
0
)
f fiind la y" E J corespunde un x" astfel nct Yn = f(x"),
-1
<:leei Xn = f(Yn), astfel nct
-1 -1
{(y") - f(y,)
Yn --: Yo
-;c---,-1::....,-:-: '
f(xn)- fhj
Xn - X'o
la deoarece (Yn) este arbitrar,
-1 -1
lim f(y) - f(y,)
Y--->-116 y- y4)
x E
-1
Jttunci l este derivabilii pe J(J = {y 1 y = f(x), x E I})
-1 1
f'(y) = f'(x) , y E J, x E /,
-1
'unde y = f(x) x = f(y).

-1
1) Am (Partea a doua, cap. II, i, al. 4) y = f (x)
y = f(x) au graficele simet1ice de prima bisectoare a axelor.
,dintre derivatele lor n punctele
-1
f'(y)f'(x) = 1
acest fapt, anume tangentele la cele douii curbe n punctele \X,{(x),
-1
{y, f(y)) snt simetrice de prima bisectoare.
'100

2) f'{r
0
) "=O, (1) se anume derivata inverse
-1
este Mai precis, {\X) este strict C!esditoare, f'(y
0
) = +oo,
deoarece
fix)- l(cr,) >O
-1
pentru orice xofx
0
din/, f(x) este striet f'(y
0
) = -oo,
deoarece
fix!)
cec <o
pcntcru or1ce X =/= x
0
din 1.
4. Derivatele trigonometrice
a) cos x este pe domeniul de R. Avem
lim cos x - cos
X - .Xo
2 sin x- xo sin x
COS X - COS Xo 2 2
X- Xo
=-
sin _x_-_x_.
2
lim ---- Iim
,1: + Xo " R
Slll -q- = - Slll x
0
, X
0
E ,

deci (cos x)' =-sin x, xER.
Dadl u(x), x E I (lste cos (u(x)) este
pe 1
[cos (u(x))]' =- u' (x) sin (u(x)).
b) sin x este derivahil8 pe domeniul de R. Df3oarece
sin x == cos ( x) ,
folosind regula de derivare a compuse, precum rezultatul prece-
dent., avem
(sin x)' =cos x, X E R.
c) tg ,, este clcrivahili pe domeniul de R- {""' +
" Intreg. Pentlcll X* krc + c': ' avem
2
(t )
' __ (sin x)' _ cos'" ;?: !_ sin2 :c 1
g X - ---- -------- = --.
cos x cos
2
x cos
2
x
DERIVATE {91
d) Fun4ia otg x este pe domeniul de R ,--- (k11:}, k
Intreg. Pentru x .=1= klt.
( t
. )' (cos x)' -sin2 x- cos-a x
cgx =-- =
sn x x
5. Derivata logaritmice
log. x (a >O, a =/= 1) este pe tot domeniul de
(0, +oo). Avem

1 l (t + x - x,) x-x,
=- oga -- '
x
0
x
0
.
deci
"'
lim logax - logax
0
:l;--+X. X- Xo
1
Iim
(
1
x - x,);;:::;;; 1
log. + -- = -log.e,
Xo Xo
=-
deoarece Iim x- x, = O. Din formula log. e ln a = 1
x-+xB Xo
u(x) >O este derivabil pe /, atunci
u'{x)
(ln(u(x)))' = -, x E 1.
u{x)
6. Deriva ta
a, a >O, a =/= 1 este pe tot domeniul de
(--oo, +oo).
a este inversa logaritmice log.x, deci a = y, x = log.y
(log.y)' = J{_ sau (a")' = y In a = ax ln a.
In a y
(a")' = a"ln a.
i) a= e, In e = 1, deci (e")' = e.
2) u
1
x) pe 1 este pe 1, atunci
(a"(x))' = u'(x) a"<x>]n a, x E /.
(1)
192
CALCUI.JUL
A p li e a 1 i i.
1) x, E R, a =f: 1, x E {0, oo) este pent.ru orice x E -(o, o6).
Avem x = elnx deJivttm ca o
(:ta}' = .!._ elnX = Cl;x-1,
"
= 1, atunci x :o-...c :c (x)' = 1.
2) u(x)v(x), cu u(:1;), v(x) pe 1 u(x) >O pentru orice x E J,
este pe 1. Avem
uv = evlnu, (uV)' = (vlnu)' = (v' Jn u + v:') evlnu,
(
vu')
deci {u"Y = v' 1n u +--;- uv.
7. Il iperbo li ee
a) sh x, x E R, numitii "sinus hiperbolic", se cu aju-
torul ex in modul
ex c-x
sh x = x E R.
2
Domeniul valorilor este (--oo, +oo). sh x este o
deoarece sh(- x) = - sh x.
Graficul este simetric de originea axelor (fig. 49),
x -oo o
y -oo 71 O Jf +oo
b) ch x, x E R, "cosinus hiperbolic", este de
ex + e-x
ch x = , x E R.
2
Domeniul valorilor este [i, +oo). ch x este o deoa-
rece ch ( - x) = ch x. Graficul este simetric de axa Oy. Graficul
ch x se curba Curha y = ch x de echilibru a
unui fir omogen, flexibil, inextensibil, supus la ale
capete snt fixate (fig. 50):
:?: -oo o
DERIVATE
193
y
y
B
J?ig. 50
c) th x, x E R, (fig. 51) este defi-
de
th X
sh x
e'l: - c-x ezx -- 1
= ----.

ch x
eX + e-X eZX + "1
-"'--1-oo
y -1
d) cth J;, x E R- {0}, "cotangenta (fig. 52),
este de
X 'i 00
--; -1-.,.-_-_-00 ____ _
o
+ce
l+co
>d
y
(o,1)


J
(o, o}
X
(0,1}
\
Fig. 51
Fig. 52
13 -Analiza lnv. superior
194 CAI.CULUf,
8. hiperbolice
hiperbolice au care le apropie de circulare.
cteva din ele:
i) ch
2
x - sh
2
:r = 1 ;
2) ch (x y) = ch x ch y J: sh x sh y;
3) sh (x y) = sh x cb y sh y ch x;
r.) th ( +- ) - th " th y
l ::c-Ly --
;
.
'1 \h X th y
5) tl (

)
cth x cth y 1
ClX1f= -
- ' cth y cth x '
toate se dovedesc nlocuind hiperbolice cu expresiile lor Jn
de Astfel, pentru 1 avem
9. nerivatele hiperbolice
a) sh x este pe domeniul de R
(sh x) = = = ch x
' e-xl' ex e-x
2 J 2 l
X E R.
b) ch x este pe domeniul de R,
( ch x)' = (e' e-x )' = _cx ___ 2_e_-x_
sh x, X E R.
c) t.h x este pe domeniul de R,
(th x)' = rsh X)' = ch'x- sh'x = _1_. ' X E R.
, ch x ch
2
x ch
2
,?.:
d) cth x este pe domeniul de R - (0},
(cth x)' (ch x)' = sh'x- ch'x = __ 1__, X E R _ JO}.
sh x sh
2
x sh
2
x
10. nerivatele circulare inverse
a) -1-i], este pe (-1, +1),
y = Arcsin x, x = sin y, (sin y)' = cos y,
DERIVATE 195
deci
(Arcsin x)' = -
1
=


cosy t/1-x
2
n punctele +1 sau -1, Arcsin x are derivata +=
h) A1ccos x, pe [ --1, +1], este derivabil5 pe (-1, +1),
y = Arccos x, x =cos y, (cos y)' = - sin y,
deci
(Arccos x)'
sin y
In punctele +1 sau -1, Arccos x me derivata -oo.
c) Arctg x, pe (-oo, +oo), este pe domeniul
de
y c= Arctg x, X = tg y' (tg y)' = ----\-= 1 + tg
2
y,

deci
(Arctg x)' =
'1 --i- tg2y
1
--=--
'1 + x2
d) Arcctg x, pe ( -oo, +=),este pe domeniul
de
y = Arctg x,
deci
x = ctgy,
(ctg y)' =__::::!_ = - (1 + ctg
2
y),
sm
2
y
(Arctg x)'
1
=-'l+-x2
11. hi]oerllolicc inverse
a) sh x este strict pc tot domeniul de R.
Avem sh x = y = ex e-x, e
2
x- 2yex-1 =O sau ex = y VI-:;: y'.
care convine este ex = y + V 1 + y
2

Schimbnd pe y n x, logaritmare, a
sh x
-1
f(x) = argsh x = ln (x + V1 + x
2
).
"argument sinus hiperbolic". Graficul se din figura 49 prin
simetrie de prima bisectoare.
argsh x este pc domeniul de
(argsh x)' =' [!n (x + Vi+ x2)]'
1
=t/1+x'.
13*
196
CALCUL-UL
b) ch x este strict pe intervalele (-oo, O] [0, +oo).
ex + e-x
V
Avem ch x = y = , e2X - 2ye" + 1 = O sau e" = y y' - 1.
2
Schimbind pe y cu x, invers1( a ch x numai
pentru ramura definiti\ pe [0, +oo),
-t
((x) = argch x = ln(V x' -1 + x), x E [1, +oo),
"argument cosinus hiperbolic"; pentru ramura din intervalul ( -oo, O]
avem
_,
f(x) = argch x =-In (Vx -1 + x), x E [1, +oo).
Graficul celor se din figura 50 prin simetrie de
prima bisectoare.
c) th x, x E R, este strict pe de
Avem
th X =Y
ex-e-x e2x_1 .. i+y
-"---"-- = , deCI e
2
x = -- sau
ex + e-x e
2
x + 1 1 - y
-! 1 1 + X
f
(x)=argthx=-ln __ , xE(-1, +1).
2 1- X
"argument Graficul se din figura 51,
prin simetrie de prima bisectoare.
argth x este pe domeniul de
(argth x)' = -In-- = --, x E ( -1, +1).
[
1 1 + x]' 1
2 i-x 1-x
2
d) cth x, x E R - {0}, este pe intervalele ( -oo, O)
(0, +oo). Avem
ex e-x e2x+1 . 1
cth x =Y = = --- deci e
2
x =
ex - e-x e2x - 1 ' y 1
Schimbind pe y cu x, a cth x, pentru ramura
pe ( -oo, 0),
-! 1 X + 1
ftx) = argcth x =- 2 ln x _
1
, x E (-oo, -1),
"argument pentru ramura din intervalul
{0, +oo) avem
-1 1 X i
f(x) = argcth x =
2
In x _
1
, x E (1, +oo).
Graficul celor se din figura 52, prin simetrie de
prima b isectoare.
DERIYATg
197
12. Matrice functie
Fie A(x) = 11 fu(x) 11 o matrice m X n cu elemente {,;(x), defi-
nite pe un interval [a, b]. Vom spune A(x) este o matrice
pe [a, b].
toate snt continue pe [a, b] vom spune matricea A
este pe [a, b].
toate snt. derivabile pe [a, b] vom spune matricea A
este pe [a, b]. Derivata matricei A o este matricea
dA(.r) = 1' df;;(x) 11
dx ( dx
deci este o matrice m x n cu elemente derivatele elementelor matricei A.
Se imediat reguli:
a)
d(A(x) + B(.x)) = dA(x) + dB(x) ,
dx dx dx
b)
d(A(x), c.:.x.=B.c::lx"-'-)) dA(.x) B( ) + A( ) dB(x)
- =--x :>X x x--,
dx dx dx
c)
_<!_ (A(x) X B(x) X C(x)) = dA(x) X B(x) X C(x) + A(x) X dB(x) X
dx dx dx
X C(x) + A(x) X B(x) X _c!_C(x)
dx
Avem
A(x) X A -
1
(x) = U
unde, derivnd regula din (b)
X A -l(x) + A(x) X = 0

(d)
dA_-l(x) = - A -l(x) X dA(x) X A(x)
dx dx
care ne regula de de!'ivare a matricei inverse.
3.
1. Definitia diferentialei
. .
Fie o f pe un interval l, ntr-un punct x
0
EI.
Pentru x =F x
0
putem scrie
{(x) - f(x
0
) =' f'(x
0
) (x - x
0
) + <X(x) (x - x
0
). ( 1)
198
CALGULlJJ.,
Deoarece f(x) este n x
0
, cu derivata f'(x
0
), avem
Iim fi.,) - fix,) = f'(x
0
) + lim rx (x) = f'(x
0
),
X---+X
0
X - X-tXt
deci rx(x)-> O cind x-> x
0
Din pentru valori ale lui x suficient
de apropiate de x
0
, avem
f(x) - f(x
0
) ""'f'(x
0
) (x - x
0
)
(2)
dacii x - x
0
= h, x = x
0
+ h, (2) se scrie
hf'(x
0
), h E R, care depinde liniar de h, se
f fn punctul x
0
se df( x
0
),
deci
df(x
0
) = hf'(x
0
).
1) f, n punctul x
0
, este produsul dintre
a <p(x) = x derivata f n punctul x
0
; prin
urmare, putem defini unei functii Intr-un punct x
0
numai
f este n punctul x
0

2) df(x
0
) este de h, pentru orice h real,
pentru h suficient de mic avem {(x + h) - f(x
0
) ""' hf'(x
0
), deci pentru h
suficient de mic, f(x
0
+ h) - f(x
0
).
3) Deoarece h este funct,iei rp(x) = x, x E R, deci h = d x,
este obiceiul se noteze d f(x
0
) n modul
df(x
0
) = f'(x
0
) d x, unde d x E R este independent de x. Cu
derivata intr-un punct x, n care f este se scrie
df(x) = f'(x), derirata {'(x) n punctul x este egal cu raportul constant
d x dintre f(x) la
<p(x) = x.
!Y
i
2. Interpretarea a
Din figura 53 MP =" f(x
0
+ h)-
- f(x
0
) QP = f'(x
0
) h, deci O<( X) = MQ.
Cnd f(x
0
+ h) - f(x
0
)
cu d f(x
0
) = hf'(x
0
), nlocuim de fapt segmen-
tul MP cu segmentul QP, nlocuim n
lui x
0
arcul de curb:l M
0
11! cu seg-
mentul de Q/11
0

ln planul (h, y), y = hf'(x
0
)
are graficul o ce trece prin originea
axelor, care are panta f'(x
0
).
DERIVATH
199
3. Reguli de calcul pentru
u v snt derivabile pe 1, avem:
a) d(u + v) =" (u' + v') dx =du+ dv;
b) d(u-v) =(u'-v')dx=du-dv;
c) d(uv) = (u'v + v'u) dx = vdu + udv;
-v'ud vdu-udv
X= i
v2
e) df(u(x)) = f'(u) u'(x) dx = f'(u) du.
Se la punctul e) unei compuse are
ca cum f ar fi de argumentul u u ar fi variabila indepen-

4x
3
Exemple. 1) d[ln(x' + 1)] = [ln(x + 1)]' dx = dx.
1 + x"
2x
2) d[tg(x' + 1)] = [tg(x' + 1)]' dx = dx.
cos'(x' + 1)
4. DERIVATE Dll ORDIX SUPl\RIOR
1. Derivate de ordin superior
D o f i n i ! i e. Fie f : I -> R o pe o V
a lui x
0
E l cu derivata f'(x), x E V. derivata f' este in
punctul x
0
, se spune f este de ori n punctul x
0

Derivata lui f' n punctul x
0
se derivata a dona (sau de ordinul doi)
a f n punctul x
0
se
deci
f"(xo), <l_'f(x,)' D'f(.xo),
dx'
f"(xo) = Iim f'(x) f'(xol.
X-+X
0
X Xo
1) Pentru ca derivata a dona existe intr-un punct x
0
, trebuie
ca f fie pe o a lui x
0
, f'(x)
derivata nti) existe pe o a lui x
0

2) f(:t), x E 1 este de ori pe intervalul!,
x-'> f"(x), x-> 1 se derivata a doua a lui f pe 1.
D e fin i Fie f : 1-> Ro de ori pe o
tate V a lui x
0
f" este in punctul x
0
se spune f este de
trei ori in plllletnl x
0

200
CALCULUL
Derivata lui f'' n punctul x
0
se derivata a treia (sau de ordinul
trei) a f in punctul x
0
se
f'"(x
0
), fi
3
l(x
0
), d'f(x,), D'f(x
0
).
dx
3
E x e m p l u. se calculeze derivata a trea a 1n(1 + ::c
2
).
[In(! + x')]' = _2"'._' [ln(l + x')]" = ( 2x )' = 2(1 - .z')
1+-xz
1+-xz (1+-xz)z
[ln(l + x') ]"' = [2(1 - x')]' = 4x(x' - 3) .
(1 + x')' (1 + x')'
Prin se poate defini derivata de un ordin oarecare n E N.
De fini Fief: J-> Ro de n- 1 ori pe o
tate V a lui x
0
f'"-
1
) este n punctul x
0
se spune cii f
este de n ori n punctul x
0

Derivata !ni rn-l) n pnuctnl Xo se tlei'Vata a n-a (sau de ordinul n)
a f In punctul x
0
; se

finl(xo), d"fix,)' Di"Jf(xo)
dx
11
f\'')(,Xo) = Jim f\<H)(c<) - f\n->)(x,)
x->:J<'o X --- .Xo
i) f : J-> R este derivabila de n - 1 ori pe I derivata
de ordinul n este n fiecare punct x E J, atunci x-> fC'"J(x),
x E J se derivata de ordinul n a lui f pe 1 se
f\n)(x), Dnf(x), D(D"-'f(x)), x E 1.
2) f : 1-+ R are derivate de orice ordin pe 1, se spune este inde-
finit pe 1.
2. ExemJ;Ie de indefinit derivabile
a) Un polinom P(x) este o lunc[.ie indefinit pe R.
P(x) = a
0
+ a
1
x + ... + anxn,
P'(x) = a
1
+ 2a
2
x + ... + nan.xnJ,
201
Toate derivatele de ordin superior gradului polinomului snt identic nule
b) a" este indefinit pe R
(a')' = a Jn a, (a")" = a Jn
2
a, ... , (a")() = a ]n a.
c) sin x este indefinit peR
(sin x)' =cos x = sin (x + (sin x)" = -sin x =sin( x + 2
n general (sin x)CJ sin ( x + n T).
d) cos x este indefinit pe R.
(cos x)' = - =cos (x + T), (cos x)" = - cos x =cos (x + 2
n general (cos x)Cl = cos ( x + n ).
e) .In{ ax+ b) este inde!init derivabili. pe (- + oo), a >O.
(ln(ax + b))' = " , (In( ax+ b))" =- a' ,
ax + (J
{ax + b)2;
(In{ ax + b))"' = i
2
a'
. (ax+ b)'
n general {ln{ax + b))Cl = (- i)'H (n-i)! an.
(ax 1- b)n
3. Formula lui J,aibniz
'1' e o re m ii. u(x) v(x) siot derivabile de nori pe un interval l,
atunci produsul !<{x) v(x) este de n ori derivabil pe intervalull,
(uv)Cn) = u("iv + C,\u("-
1
lv' + ... + C::n v(n),
care se formula lui Leibniz.
Formula este pentru n = 1, deoarece avem
{uv)' = u' v + v'u.
Presupunem este la n - 1,
(uv)(n-l: = ucn-nv -1-- C!t_tu..<-2)v' + ... + (1)
mai nti fiecare din termenii ce intervin pe u v
de ordinul n - 1 cel mult. u v fiind derivabile de n
202
CALCULUL
ori pe intervalul 1, urmeazi fiecare care intervine in dezvoltarea
(1) mai este cel o Avem deci
(uv)<n) = (u<n-I)v)' +

+ ... + =
= u(n)V -1-- U('n-I)v' ++ ... -f-
+
cn-l,.'vU>-1) + cn_:_tnv(n)
n-1> n-1""


+ = deci
formula este
E x e m p l u. se calculeze deriva ta de ordinul 1 000 al ;t
3
cos ax;
- Cf
000
6 a
9
n sin ax.
a) u(x) v(x) snt derivabile de n ori pe 1,
atunci u + v, u- v, ':'..' v(x) O, x E 1 snt derivabile de n
V
ori pe I. (u + v)' = u' + v', {u- v)' = u'- v', =
= u'v--; v'u, din partea a doua snt n - 1 derivabiie; asupra lor
V
se adunare, care
derivabilitatea; snt derivabile de n - 1 ori, deci
din partea nti snt derivahile pe n - i ori; prin urmare,
u + v, u- v, ':'.., (v(x) =/=O, x E /) snt derivabile de n ori pe /.
V
h) Folosind principiu al complete, se
ip(x) = f(u(x)) este o u :1 J f: J R u
este de n ori pe l f este de n ori pe J, atunci
ip(X) = f(u(x)) este de n ori pe /.
lntr-adevir, avem rp'(x) = f'(u(x)) u'(x), x E J. f{u) u(x)
fiind n derivahile pe J 1, respectiv, f'(u) u'{x) snt n - 1
derivabile pe J J, respectiv, deci produsul f'(u(x)) u'(x) este derivabil
de n- 1 ori; prin urmare, rp{x) este de n ori.
y f(u(x)), atuncr - =-.-, - =-. - +
. dy df du d
2
y iJ2f (du)"
dx du dx dx
2
dx
df d'u d
3
y d'f (du)" d'f du d'u df d
3
u
+du

dx
3
= du
3
dx +
3
du
2
dx dx
2
+ du d.1:
3
DERIVATE
203
4. de ordin superior
D e f i n i i i e. :l<'ie f : I -o,. R x
0
E I. Se spune f este dife
de ori in punctul x
0
f este ntr-o V
a lui x
0
f'(x), x E V este u punctul x
0

de ordinul doi n x
0
se d
2
(x
0
) se prin
egalitatea d
2
f(:r
0
) = f"(:r
0
) d:r
2
cu dx
2
, = f"(:r
0
),
care este a derivatei a doua. Prin dx
2
se dx dx.
D e f i n i i e. Fie f : I -+ R x
0
E I. Se spune f este dife
de n ori iu punctul x
0
f este de n - 1 ori Intr-o
V a punctului '" f<n-I)(x), x E V este ln
punctul :r
0

de ordinul rt. n punctul x
0
, se d"f(:t
0
) se
prin egalitatea d"{(x
0
) c= fP'l(x
0
) dx".
'
1) cu dx", =' f<nl(x
0
), care este
a derivatei a n - a.
2) de ordinul n este o de dx, anume este un monom
de gradul n n dx.
(n - !) 1
Exemple. 1) ctn ln x = (ln :r)(n) dxn = (-1)n-l dxn, x >O.
x"
2) dn(cos x) = cos .'l.:(n) dxn = cos ( x + n i) dxn.
ii. AMl FUNC'f!ILOR DERIVAIIIMl
1. Maximele minimele unei
D e f i 11 i 1 i e. f : 1 --> 11 x
0
E /. a) Se spune x
0
este un punct
de maxim (lowl) al { o V a lui x
0
astfel
nct avem
f(ic) < f(.r
0
) pentru orice .1: E V n !.
b) Se :c
0
este l!ll rmnei do minim (local) al f o
V a lui x" astft>l nct' sii avem
f(x) > f(x
0
) pentru orice x E V n /.
Punctele de maxim Rau minim loca_t se numesc puncte de maxim
sau mim:m relalir sau puncte de e:rtremum relativ, deoarece nn punct de maxim
local (sau minim local) nu este in mod necesar un punct de maxim absolut
204
y
CALCULUL
(sau mimm absolut), nu este un
punct in care ia valoarea cea mai
mare (sau cea mai din interval,
Din figma 54 ntr-un punct
de minim relativ valoarea poate
fi mai mare dect ntr-un punct de maxim
relativ.
T e o ,. e m a 1 u i F e r m a t.
(x,,u} x o f : 1 -> R .are derivatii ntr-un
punct x
0
din interiorul interva!).llui 1
dacii x
0
este punct de maxim sau minim
Fig. M local pentru f, atunci derivat::t
sa este n punctul x
0
, f'(x
0
) = O.
Fie x
0
un punct de maxim. o V a lui x
0
astfel nct pentru x E V avem f(x) - f(x
0
) < O.
Fie acum un (xn)-) X o, Xn E V n 1) Xn < X o; dadi. punctu] Xo ESte interiOI
intervalului 1, astfel de Avem n
f(."n) - f(x,) :;? O
Xn -- Xo
deoarece f este n punctul x
0
, f'(x
0
) :;? O.
acum un (xn)-> x
0
, Xn E V n J, x" < :<
0
. Daei punctul X
0
este interior intervaluhJi J, astfel de Avein Jn
f(xn) - f(x,) /O
""' '
.'Cn - Xo
deci, la fiind n punctul x
0
f'(x
0
) <;O.
Comparnd cele ci) f'(x
0
) c.o O.
x
0
este un. punct de minim, se proced'eazU n mod se ob-
numai sensul se ..
1) ntr-un punct de extremum care nu coincide cu
graficului, tangenta este cu axa Ox, deoarece in acel punct derivat a
este ..
2) punctul x
0
este unul din capetele intervalului l, punctul x
0
poate fi punct de extremum ca deriva ta se anuleze n punctul x
0

E x e m p l u. f(x) = x
4
, -t < x < 3, are un minim n punctul x = 1
un maxim n punctul x = 3. Derivata f'{x) = 4x
3
nu se am,J-leazA n aceste puncte.
3) O poate ayea un extremum intr-un punct x
0
a avea
ln punctul x
0

E x e m p l u. f(x) = 21 x 1 + x (fig. 39}, are 'n punctul x = O un mini ..
mum nu aro n punctul .x = O.
Reciproca teoremei lui Fermat nu este n general O deri-
ntr-un punct x
0
, care are deriva ta n punctul x
0
, nu are in
tul x
0
n mod necesar un extremum.
DERIVAT;
20ii
2. Probleme practice
1) o grindil de b h, la ncovoiere, are
cu bh
2
, se cere se taie dintr-un circular
o de la ncovoiere (fig. 55 ).
cu a la ncovoiere,
Pentru
o= kbh
2
, b
2
+ h
2
= 4r'1, deci o(b) = kb(4.r2- b
2
),
dcr
db
2 V2 .
b
0
=--:: r, h
0
= 2 r, cr este max1m, deoarece
i/3 V3
pentru orice a pozitiv sau negativ.
2) Un element galvanic de electrornotoare rezisten[.ii r
produce un curent 1 ntr-un circuit exterior de rezstentU .R. Intensitat ca
curentului este de 1 = _E_.
.
r + R
Puterea a elementului galvanic este
RE'
L RI' ---,
{r + R):l
Ct de mare trebuie sft fie R p ca L sCt fie maxim?
Trebuie g[\sim v::dorilo lui R Caro
uL
pe -:
dR
dL ,P-i-R--2R
- = E"' .,-.----------'
dR (r + R):S
d
. dL O
OCJ- =
1
dacJ.
R ::.:::"' J'. PentrLl R = r,
dR
avem un maxim, dtJoarece
L(l' + a) - L(1) IP ..
(
1' .L >
(2r + a)t
=-
pentru a pozitiv sau -negativ.
X
Fig. 50
206
CALCUf,fJL
3. Func!ii monotone pe un interval
T e o r e m Fie f : 1 --> li o pe l. a) f este
pe l, derivata sa{' este pe 1. b) f este
toare pe I, derivatn sa f' este pe J.
a) x
0
este un punct oarecare al lui 1, iar f este cresc5-
toare pe J, avem f(x)- f(",) >-O pentru orice x oj= x
0
din 1 la
Xo
f'(Xo) = Iim f(x) - f(x,) >O.
X---+Xa X- Xo
b) f este pe 1, avem f(x)- f(x,) <O
X9
pentru orice
-'- d' 1 . l J' . " f'( ) j' f(x)- f(x,) /O
x ......,_ x
0
1n a lffitta .-:(;
0
::.::::: tm.
X--->Xa X - Xo
Exemplu. f(x) = tg te, x E (- , ) este deriva ta sa
f'(x) = -
1
- ast0 pozitiv(t pe acos.t interval.
cos!x
f este strict pe l nu rezulti cu necesi-
tate dmivata sa este strict pe l.
E' x e m p l u. = esto strict derivata saf'(x) = 3x'l
se n punctul x = O.
strict pe un interval, derivabile, a
se n orice subinterval al intervalului de Astfel de se
numesc Pompeiu, numele matematicianului romn Dimitrie
Pompeiu.
4. Teorema lui Rolle
Fie f : 1 -> li [a, b] c 1. f are le
1) f este pe intervalul inchis [a, b],

2) f este pe intervalul deschis (a, b),
3) f(a) = f(b),
atunci cel un punct c E (a, b), a< c < b, in care derivata se
f'( c) = O.
a) f este pe l, f(x) = m, x E !, atunci f'(x) =
O, x E 1 teorema lui Rolle este in acest caz.
b) f nu este prin ipotez;\ este pe intm
,-;I!ul compact [a, b], deci doui n intervalul [a, b] n
care atinge valorile extreme m, M, rn = }11 m < ,lf,
deci < < f(x) < pentru orice x E [a, b],
DEIUVATE
!;m este punct interior al intervalului
[a, b ], conform teoremei lui Fermat, f'(1;)
teorema este =a sau
!;m = b, atunci {(a) = f'(b) = {(f,m) < mM)
Prin urmare, punctul :;AI este interior int.er
valului [a, b]; c = 1;M Teorema este
complet demonstratii.
1) una din conditiile din
nu este teorema n' general
nu este
207
y
Fig. &6
Exemple. 1) f(x) = jx ), xE [-1, +1] este pe intervalul
de nu are deriva ta n punctul x O. Deriva ta nu se n nici
un punct din intervalul +1] (fig. 56).
2) f(x) = x
3
, .1: E [1, 3] este po intervalul de ddi-
n nu ia valori egale n punctele 1 3. Deriva ta nu se n J: ici
un punct din intorvalul [1, 3].
2) Teorema lui Holle n puncte din intervalul des-
chis (a, b) derivat a este infiniti, deoarece s-a folosit n teorcma
lui Fern1at, care nu cere ea derivata fie
!n punctul D derivata este iar n punctul C derivata este nul<\
\fig. 57).
f(a) ,, f(b) = O, a b snl ale f(x) =O,
atl}nc teorema lui RoJJe are
Intre reale consecutive ale cel o
reah'i a derivatei.
O deoRehittt: n are
C o n s e c i 11 t iL 'ntre reale consecutive ale derivatei
cel mult o a
Fie c
1
c
2
reale consemJtive ale derivatei.
presupunem di ntre c
1
c
2
reale diferi te oc, u le
c
1
< oc < < c
2
f(oc) = =O.
Conform teoremei lui HoHe, ntre trebuie exsle o a deri-
vatei, ceea ce nu se poate, deoarece c
1
c
2
snt conseeutive a rlcri-
vate. Prin urmare, ntre
lY consecutive ale derivatei cel mult o
a anume atunci cnd
c f ia valori de semne contrare n punctele
c
1
c" f(c
1
) f(c
2
) < O.
permite
(<f(aj- f(x) =O cunoa}-
tem f'(x) =O. Fie c
1
<
< c
2
< ... < Cp toate reale ale
f'(x) = O n ordine cros-
Fig. 57
208
CALCULUL
lui Rolle
((- oo), f(c
1
), f(c
2
), ,f(cp), f(+ oo).
Conform n fiecare interval (f(- oo), f(c
1
)), (f(c,),
f(ci+
1
)) sau (f(cp), f( + oo)) cel mult o a o
numai la capetele intervalului ia valor1 de semne con-
trare; prin urmare, f(x) = O are attea reale cte de
semn lui Rolle.
Exemplu. se discute cu ajut.orul teoremei lui Rolle
f{x) = 3:c-t + r1,-c
3
- 12x
2
+ A= O
Avem f'(xl = 12{3:'
3
+ x
2
2:t') -= O, x
1
= -2, x
2
= O,

= +1. lui
Rolle
f{-oo)
T
00
+
o
+
+
5
+
+
32
+
+
f{ .. 2)
f(O) fH-1)
), - 32
j,
). -
5
o
+
+
o
+ +
o
+ +
+ + +
fH-oo)
+
+
+
' T
+
+
+
+
Natura rridiicinilor
2 reale
reale
1 duhlJ
4 ri.l.dLtein i roa!e
4 rihhicini reale
1
2 roaJe
2 rcB.lc
nici o
5. 'l'eorema lui Oauchy
Fie f g definite pe un interval 1 a < b puncte din 1.

1) f' g sint continue pe intervalul inchis [a, b1,
2) f' g snt derivabile pe intervalul deschis {a, b),
3) g'(x) of O pentru orice x E (a, b),
atunci un 1mnct c E {a, b), a< c < b, astfel incit avem
f(b)- f(a) t(c)
=--.
g(b) -- g(a) g'(c)
D.ERIVA'l'fi:
209
F(x) = Af(x) + Bg(x) + C cu A,B,C constante,
este pe [a, b] pe (a, b). pe A,B,C astfel
incit F(a) = F(b) = O. Aceste ne dau
Af(a) + Bg(a) + C =O,
Af(b) + Bg(b) + C =O
sau,
A(f(b) -((a)) + B(g(b) - g(a)) =O,
deci putem lua
A = g(b) - g(a); B = f(a) - f(b).
Nu putem avea g(b) = g(a), deoarece, conform teoremei lui Rolle, ar
exista cE(a, b) astfel nct g'(c) O, ceea ce nu se poate, deoarece
g'(x) +O, x E (a, b). Cu A B astfel C =O, avem
F(x) =({(a)- {(b))g(x) + (g(b)- g(a)) f(x)
F toate teoremei lui Rolle, deci un
punct cE (a, b), a< c < b, n care dmivata
F'(x) = (f(a) - f(b)) g'(x) + (g(b) - g(a)) f'(x)
se
(f(a) - f(b)) g'(c) + (g(b) - g(a)) f'(c) =O
cum g'(c) =f= O, g(b) - g(a) =P O, putem scrie
.r ,("'a'-) _--..clcc..l:.:_>i fiei < < b
- =-a c .
g(a) - g(b) g'(c)
(1)
Formula se ))formula a sau ,)a doua
a mediei".
1) Teorema lui Cauchy f
g au deJivati ln puncte din intervalul (a, b) n fiecare punct
x E (a, b) cel una din detivatele f'(.x), g'(x) este Ultima
se datoreste faptului f'(c) nu trebuie fie nedeterminat. n ceea ce

g'(c)
prima ea din (3) de la teorema lui
noile.
2) In din enunful teoremei lui Cauchy, {(a) = g(a) =
= O, pentru orice x E (a, b) un punct 1; cuprins ntre a x (/;+a,
+ x) astfel nct si avem fix)= C!S:l ce se obtine din (1) nlocuind
g(x)

pe f(a) g(a) cu O pe b cu x.
14
210
CALCULUL D!F'BRENTfAL
------------------------------------------------
y
Fig. 58
6. Formula finite
Te o re ma 1 u i La g r an g e.
}'ie f o pe un interval 1
a, b puncte din 1.
1) f este pe intervalul n-
chis [a,b],
2) f este pe intervalul
deschis (a, b),
atunci cel un punct
cE (a, b), a< c <b, astfel nct avem
f(b) - f'(a) = (b -a) f'(c).
Te01ema lui Lagrange este un caz particular aJ teoremei lui
Cauchy se din teorema lui Cauehy, lund g(x) = x. g(x)
teoremei lui Cauchy, deoarece g'(.1:) = 1; cu g(b)-
- g(a) = b - a, avem
f(b) f(a) = ('(c), a < c < b.
tJ- a
( 1)
Formula (1) se ,JormuJa finite" sau "formula mediei".
Interpretarea a formulei finite.
. l f . . f( ) l f(b\ .. Ilo) r . 1 l. l
graf1cu y = Xn raportu este coe Jnentu ung 1JU ar
b-a
al coardei care pune tele A, B de ubscise a b. Prin urrna.re, ega1i-
fib) f(al ''( ) " c , 1
tatca , = f c arata ca eXJsta ce un punct c cupxms intre
b --- a
a b astfel nct tangenta la grafic
1
n punctul x ::..= c, este cu
coarda AB (fig. 58).
Teorema lui Lagrange dac;l f(x) are derivata
sau n intervalul deschis (a,b).
sntem n teoremei lui Lagtange xE(a,b), avem
toarele formule echiralente cu formula finite:
f(x) - f(a) = (x - a) f'CE,), a < < x
sau
f(a + h) - f(a) = hf'(a + Oh), O < O < 1.
7. a.le formulei finite
2) derivata. unei const.ant.e pe un interval 1 este nnUi prn-
trn or1cc x E 1. Hcctproc
T e o r e rn iL f arc derivata pe llll interval 1, atunci f
este pe acest interval.
DIFERENTIALE 2H
Fie a un punct din J. Pentru orice x E /, x =/=a un
punct cuprins intre x a, astfel Incit avem
f(x) - f{a) = (x -
!nsi f'(x) =O, x El, deci prin urmare, f(x)- {{a)-" O,
de unde f(:c) = {(a) pentru orice x E J, f este peJ.
h) Fie f g derivabile pe un int.ervall; lor
este constanti pe 1, atunci derivatele lor snt egale, deoarece din f(x) -
- g(.'f) = C avem, prin derivare, f'(x) - g'(x) =O, f'(x) g'(x)
pentru orice x E 1. Reciproc
Te o re f g snt derivabile pe un interval l
f'(x) = g'(x) pentru orice x E l, atunci lor f(x)- g(x)
este pe 1.
h(x) = f(x) - g(x) este pe J are deri-
vata h'(x) = f'(x) - g'(x) pe I; avem f'(x) - g'(x) = O sau f(x) -
- g(x) = C pentru orice x E J.
c) Am la acest capitol, c>, al. 2, o pe un
interval!, pe 1, are deriva ta pe 1 o
toare pe 1, pe !, are derivata pe 1; mai scurt, pentru
o pe un interval !, pe interval, derivata
un serrut constant pe acel interval.
Reciproca acestui fapt este de
Te ore m li. f: 1--> R, derivabilil pe !. f' este strict
pe /, atunci f este strict pe 1. Dacii t este strici pozilivii,
atunci f este strict pe /.
Avenl
1
conform formulei finite
1
f(x,) - f(x
1
) = (x
2
- x
1
) x
1
< < x,,
x
1
< x, snt puncte oar-ecare din !. Deoarece ,f'(x) < O pentru
orice x E J, ('(';) < O, deci
f(x,) < f(x,), x, < x,, x
1
E /, x
2
E 1,
f este strict pe 1.
f'(x) >O pentru orice x' El, c<1 >O cum x
2
> x
1
,

f(x,) > f(x,), x, < x
2
, x
1
E !, x, E 1,
deci f este strict pe l.
trei teoreme, la acest aliniat, nu snt n general valabile pe
o reuniune de intelvale.
E l 11 F !
"j f( 1 { { . ' 1 { t,r, + !, X> O
xemp e, 'llflC,-llD x = 2x, O} g\x . ,
h- 1, X<()
au derivatele egcde pC1 domeniul de R - {O} nsU_ lor nu este
212
CA.LCULlJL
pe R - {O} deoarece
1
)
fi
, { 1, X> Q
g X -- X') oc:c:
-1, X< 0.
-1
2) f(x) = ctg x, x E {-n, rr)- {O} are deriva ta --, strict
sin
2
x
pe domeniul de f(x) nu este toare pe domeniul de deoarece,
n ultima putem Inlocui semnul >cu :)- < cu <, astfel nct
avem
T e o r e m Fie f : 1 --> R pe !. (' este pe 1,
atunci f este pe 1 ; f' este pe I, f este descresci:-
toare pe 1.
D e f l n i i e. f : I -> R se spune este pe 1 dadi
1 f(x') - f(x") 1 < ]1!/(x'- x") pentru x', x" E /.
d) Pentru cu derivata
}'ie { : 1 --'> R, f pe 1; dacii. {are derivata
pe 1,
1 f'(x) 1 < M, M >O, pentru orice x E J,
atunci f este pe I.
Demonstratie. Conform formulei finite, avem f(x) - f(a) =
a < < x, deci 1 f(x) - f(a) 1 < i x- a 1 Jvl pentru
orice x E J, f esle pe 1.

1) O { : 1 -+ R, pe 1, eu pe 1, este
uniform pe 1.
O pe un interval este nnHorm
pe intervaL
2) O f: 1--'> R, pe intervalul 1, cu
pe I, este
i este lungimea intervalului 1, atunci 1 f(x)- f(a) 1 <
< l M, pentru orice x E 1, deci f(x) este pe 1.
O a formulei finite o ntlnim la evaluarea erorii
n calculele numerice.
Eroare Fie a un real care nu se ntr-o frac! n-
n caletdele numerice ne cu o valoare
213
a', prin sau exces. a -a' J)(}ate fi sau
cum a' pe a prin sau exces.
Valoarea a acestei 1 a - a' 1 se eroare
n general, erorii absolute nu este n prac-
ne ca o majoranU'i a el, un pozitv astfel
nct 1 a - a' 1 < o
. a \lfl real a' este care
pe a cu n zecimale atunci e:: = -
1
-
2. 10"
1
Exemple. 1) a = !12, a' = l,ld, 1 a -o/ l < --
2. 10'
1
2) a= n, a'= 3,1459265, ]a- a'/<--
. 2. 10
7
Eroare Eroarea nu ne nici o asupra
gradului de precizie cu care s-a efectuat o Pentru determinarea
preciziei unei nu se eroarea ci eroarea rela-
care este de a' J De obicei, eroarea este
n procente
p = 100 la :"-l
Deoar-ece 1 a- a
1
1 a nu snt cunoscute ln se ja o mnjorantc:l P'
a lui P, n procente,. de
P' = 100-....:.
8
--
ia'
unde e este o a erorii absolute.
E :templu. La unei de 30 km se faco o oroare do
6 m la un oi stofe de 3 m se face o eroare absoluUt de 3 cm. se r;ompare
prechia celor Eroarea n procenlo la mttsurJ.toare este
deci }Wima mtn.;urtlloa.re este de [JO ori dect a doua.
Expresia erorii n calculele eu apro .. Fie f(x) o
pe un interval 1 a un punct din intervaL Ne propunem r-;;1 o majo-
a erorii absolute pe .o facem asupra lui f(x) dac;\ nlocuim pe a
cu valoarea sa a', astfel incit 1 a- a' 1 < o.
CALCULUL DIFERENTIAL
Aplicnd formula finite, avem
((a)- {(a') =(a- a,
deci
1 {(a)- {(a')/= 1 a- a'/ 1 /,
n care, nlocuim pe / a - a'/ CU E pe f {'( f CU valoarea
a 1 {'(x) 1 n int.crvalul (a', a), avem
1 ((a) -{(a')/ < s max f f'(x) /, TE (a, a')
determinarea erorii absolute 1 f(a) -((a') f sa redus la determinarea
valorii maxime a modulului derivatei lui fn intervalul (a', a).
EXemplu. se determine Hroarea care o facem asupra lui r; dacii pen-
tru 1t valoarea 3,11L n acest caz f(x) = [VX, a = 3,Ht16 ... , 3,14, doci
rJ;- iV3,1'! = (rr- 3,H)
,,
1 0,0016
<
3

0,00025.
G. REGUM, LUI L'HOSI'ITAL
In cu limite de ajungem uneori la rezultate de forma
o 00 o o oo 100
-- -, ()()1 00 - (X)) 00 ' ' 1
o 00 '
care nu au sens. Ele se numesc forme nedeterminate si in cazul lor trebuie
un studiu direct pentru a vedea exist,i'. limita.
1, Regula lui I'Hospital pentru cazuJ.il.
o
T e o r e m a I. Fie f g definite pe l '"' un punct de
acumulare, finit sau infinit, al lui !, in care f g pot nu fie
definite.
1) Iim f(x) =O, Iim g(x) =O,
X--->X41 x-... x.
2) f g sint derivabile 11e l sau pe l - (x
0
1,
3) g'(x) =!=O pentru orice x ={= x
0
din l,
'> t 1 ni A rr .. r J "' exs a 1m -- mtta sau m truta. ,
g'(x)
DE:RJVAT'f<] DIFEREN'f.IALE
atunci L are n punctul x
0

g
lim fix) = Iim !'(x)


g(x) X---->-Xo g'(x}
21&
a) Presupunem mai nti x
0
este finit.
f g nu snt continue in punctul x
0
, le prelungim prin continuitate pe
1 U jx
0
}, astfel:
{(x) = f f(x), x =/= x
0
1 O, daca x =O,
_
1
) { g(x), dacii x = x
0
g X = '
O, daca x =f= x
0
,
de unde
lim f(x) = f(x.) c= o, lim g(x) = g(:x.) =o.
X-+X.,
f(x) g(x) snt derivabile pentru oriee :< E J, x =!= x
0
, anume
f'(x) = f'(x), g'(:c) = g'(x), x E J, x =!= x
0

g(x), deci g(x), nu se pentru x =!= x
0
, x E J. ntr-a-
g'(x) nu se nici la stnga lui x
0
, nici la dreapta lui x
0
,
deci g(x) este strict att la stinga lui x
0
ct la dreapta lni x
0
,
deci g(x) =!= g(xo) pentrn orice x =p x
0
, x E J.
Fie acum up arbitrar (xn), x.
11
El convergent :r
0

f(x), g(x), x E 1 U lx
0
} ndeplinesc teoremei lui
Cauchy; pentru intervalul (xn, x
0
) avem
flcrnl -- f(x,) f'l<nl
g(xnf -- g(:.ro) = '
f(x
0
) =0, g(x
0
) =0, f(xn) ={(xn), g(Xn) =g(xn), f'(f,,J
g'(l'm) deci
f(xn)
--=---
g(:cn)
Deoarece Xn < < x
0
, ! ?;,, - x
0
/ < J ;t
11
- x
0
j eind Xn -> x
0
x
0
,
-c> A (finit sau infinit),

-c> x
0
, =/= x
0
, deci
flxni A d "
--:? , aca Xn -7 x
0
,
g(xn,

Jim fix) = lim f'(x) ,
X-+Xo g(x) x-+X
0
g'(x)
nltima san
CALCULUr, DIFERENTl!tL
b) x
0
este infinit. Vom presupune x
0
intervalul (a, + oo), a >O.
= + oo pentru 1

F(y) =f(!), G(y) =c(.l_), O< y < _!_
Y y a
toate teoremei pentru y
0
=O.
1) Iim F(y) =O; Iim G(y) =O.
y-o v-o
pent..u Xn -> + oo ...!_ = !In -> O, O < !In < ..!_, deci
Xr1 a
Iim rt_!_) =Iim f(x") =O, Iim g (!_) = Iim g(x,.) =O.
Yn ,\'n-oa !fn--+0 Yn
!In-;. O, y" >O a fost arbitrar, deci
Iim F(y) =O, Iim G(y) =O.
y-+0 y-0
2) F(y) G(y) sint derivabile pe (O, deoarece din
compunerea f g cu u(y) = ! ; u(y) este derivabila pe
y
f g snt deriva!Jile pe (a, + oo). Avem
F'(y) =- ...!_f'/.1_), G'(y) =- _!_g[!),
yt. 'y y>t y
regnla de derivare a compuse.
3) G'(y) =f=O, O< y < .!_, deoarece! =f= O g'(.!_) =f=O, ntruct g'(x)=f=O.
a yz y
4) Iim F'(y} =Iim f'{x) =A.
G'(y} g'(x)

r(!J
Iim F'(y 1 = Iim _ _j!_ = Iim _. _Y_.
u- G'(y) uO 1 , ( 1) u--o ( 1)
- -g - tf -
y"' y o y
pentru x" -> + oo, ...!_->O, deci
Yn
J)1i!JUVATE
Pr1n
limF'(y)
y->0 G'(y)
Yn fiind arbitrar, deoarece Xn este arbit,rar.
217
Putem deci aplica F(y) G(y) leorema n punctul
y ,, O (finit).
Deoarece G(y) toate teoremei, G(y) =/=O.
y E (o, .;) , deci g(x) =1= O pentru orice :r E (a, + oo).
P-entru un oarecare (Xr._), Xn -? + oo, (yn),.
Yn -+ O (Yn = _!_)cu y
11
> O; pr.ln urmare,
- :r,.

flxn) l f 1:J F(!n)
e(x
11
) = = G(yn) j
Yn
de u.ntie ---7 A; deoarece (::r.,r), Xn-? -i- 00 este
g(:rn)

limita din partea a doua sau
Exemple.
l X 1 , p.X
1) llm -- = hm ...:._ -'-"""' L
X--+1) X X--+0 1
1 + X

ab
In-.
cd
1) Reciproca regulii lui l'Hospitai nu este n general Se poate
ca fix) n punctul x
0
nu n punctul x
0

g(x)
g'(x)
218
CALCULUL
2) derivatele f' g' au limita O n punctul x
0

f' g' ndeplinesc din atunci Iim r:lxl se poate calcula
x,-o g (x)
aplicnd o regula lui I'Hospital. n general,
1 f g sint derivabile de n ori pe 1 sau pe l - (x
0
}, unde
x
0
este un punct de acumulare finit sau infinit al lui I,
2 g<"l(x) 4c O, pentru orice .x 4c x
0
din /,
3o Iim ((kl(x) =O Iim gUl(x) =O, k = 0,1, ... , n- 1,
X--+Xo X-+X'o
4 Iim (("l(x) =A sau atunci
x-x, g("i(x)
Iim f(x) =Iim {'(x) = ... = Iim = Iim ((nl(x) =A
x-+xo g(.x) X--+.'%:, g'\x) J..'->-Xo g(n-l)(x) g(n){x)
se prin
l .
--- cos x + sm x
E x e m p l u. Iim 1"-n"-( 1.::_:+-"x"--) _-_c.s..:cin;cx:_; _.c_c:.;os:.:x.:_:+_::_1 = Iim i'-'-'- _::x_-,:--:---- =
x..-...o x
3
x-+0 3xz
-1 .
--- + smx + cosx
2 .
---- + cos x - sm x
2. Regula lui I'Hospital pentru cazul:"'
00
T c o re m a 2. Fie f g definite pe un interval J sau
I- {x
0
}, unde x
0
este un punct de acumulare al lui/.
1) g(x) este strict att la dreapta cit stfuga lui x
0

Iim g(x) = oo,
x-xo
2) f g snt derivabile pe I sau 1 - {x
0
},
3) g'(x) 4c O pentru orice x =t= x
0
din I,
4) Iim l:(x) = A sau
g (x)
atunci Iim f(x) = Iim f'(x) = A.
x-+x
0
g(:r) x__,.x, g'(x)
presupunem g(x) este strict la stnga
lui x
0
Xn este un strct convergent x
0
, g(x.rJ
este de asemenea strict are limita + co.
f g formula a mediei pe intervalul (xn, .x,+l), avem
f(xn.,)- fi.Tnl f'IEn)
g(xn+l) - g(xnl
DElUVATE
219
pentru Xn --> x
0
, deoarece 1 - x
0
1 < 1 Xn - x
0
1 --> O,
i --> x < x dec/'11;") --> A deoarece Iim f'lx) =A .
. n 01 n O g'(l;n) , g'(x)
g(xn) fiind monoton putem aplica Ierna lui
O. Stolz [Partea a doua, cap. I, 6, al. li] f(xn) g(xn), de unde
deducem Xn--> x
0
flxni -->A; prin urmare, Iim fix) = A,
g(xn)
x-x, g(x)
deoarece Xn este arbitrar.
x<xe
rezultat se pe g(x) strict monoton la
dreapta lui x
0
Cele limite fiind egale,
l
. f(x)
1
. f'lx)
lffi- = lffi--
x-x, g(x) x-x, g'(x)
daci\ limita a doua x
0
este o extremitate a intervalului 1, de
exemplu extremitatea atunci se numai Xn, strict
x
0

1) lim f(x) = + oo (sau- oo), regula lui
x......"_xo
J' Ho,pital pentru cazul":'.
00
2) pentru cazul
0
snt va.labile pentru cazul ":'.
o
00
1
- .. ln x
1
. x . sin
2
x
E; xe mp lu. Bm -- = Iffi ----,-- = hm
X--+0-}- ctg X x-+0+ __ 1_ X
sin
2
x
3. Cazul Ooo
Fie f g definite derivabile pe 1 sau 1- jx
0
),
x
0
fiind un punct de acumulare al lui J.
lim f(x) =O, Iim 1 g(x) 1 = - oo,
pentru f(x) g(x) cnd x--> x
0
sntem n cazul O oo.
g
1
(x) = -
1
---> O cnd x-> x
0

g(x)
scriem f(x) g(x) = ll<L, nedeterminarea este de forma _Il. am

o
g'(x)
ajuns astfel la un caz cunoscut. Se cere ca g;(x) = - --=/=O, deci
g'(x)
trebuie avem g'(x) =f= O pentru x EI - lxoL pentru ca fim n con-
teoremei 1 [Partea a doua, cap. IV, 6, al. 1].
220
CALCUf,UL
1
E l l
. l IJm , In x = ,.,m xemp u. un.'lJ nx=
x---+0-+ x-o+ 1 x--o+ 1
X x
4. Cazul oo- oo
Fie f g definite derivabile pe 1 sau 1 (x
0
1,
x
0
fiind un punct de acumulare al lui /.
Iim f(x) = + oo, Iim g(x) = - oo,
pentru f{x) + g(x), cind x---> x
0
, sintem n cazul
oo - oo.
1
j
f
1
(x) = ----> O g
1
(x) =--->O cnd x-> x
0

f(x) g(x)
scriem
f(x) + g(x) = _1_ + _1_ = f,(x) + g
1
(x} ,
f,(x) g,(.x) g
1
(x) f,(x)
nedeterminarea este de forma am redus-o astfel la cazul nti. Trebuie
o
. avem
[g,(x) f,(x)]' = _ f'(x) g(x) + g'(x) f(x) =F O
/'
2
(x) g
2
{x)
pentru x E 1 - (x
0
}, pentru a fi n teoremei L
Exemplu. lim (x
2
- e-x:) = 1im - =Iim =- oo,
(
1 } x
2
o-x -- t
x-..oo -+oo e-x x--QO e-x
5. Cazul 0
Fie f g definite derivabile pe 1 sau 1- (x
0
1,
x
0
fiind un punct de acumulare al lui /.
Iim f(x) =O, Iim g(x) =O, f(x) >O, x E 1- {x
0
},
X-+X
0
X_,.:>:'o
pentru f(x)<x>, cind x-> x
0
, sintem in cazul 0 .
scriem
DERIVATE 221
In f(x), pentru x-> Xn, este de forma O oo, nedeter-
minare pe care o ca la punctul 3. Da
Iim g(x) In f(x) =a, atunci Iim f(x)<x> = e.
x--Xo
Exemplu, Iim {1 cos x)x, Punemy = {1 - cos x)x, In y = x In {1 - cos x},
sin x
ln (1 cos x)
lim x In (1 - cos x) Iim 1
, 1-cosx
1
, xl!l sin x
lffi = lfll- o,
x-..o x-...o 1
x ....... o 1 x-o 1 - cos x
X
x'
deci lim (1 - cos x)x = eo = 1.
x-o
6. Cazul 1"'
Fie f g definite derivabile pe l sau I - (x
0
}, x
0
fiind
un punct de acumulare a lui /.
Iim f(x) = 1, Iim 1 g(x) 1 = + oo,
pentru f(x)Y(x), cnd x-> x
0
, sntem n cazul 1"'.
scriem
f(x)Y(X) =
8
g(x)Jo((x).
g(x) In f(x), pentru x-> x
0
, este de forma O oo, ne-
determinare pe care o ca la punctul 3. Iim g(x) In f(x) =a,
x-x
0
.atunci Iim f(x)<x) = e".
1
Exemplu. Iim [t +Arctgx+Arctg 2x+ ... +Arctg nx]x.
x-o
1
Punem y [1 + Arctg x + Arctg 2x + ... + Arctg nx]x, deci
deci
1
.
1 1
. [In(! + Arctg x + ... + Arctg nx)]
1m 1m =
x-+0 x-O X
__ 1_+ 2 + ... + n
t + x' 1 + (2.x)' 1 + (nx)' = n(n + 1),
x--+0 1 + Arctg x + ... + Arctg nx 2
1 n(n+1)
Hm (1 + Arctg x + ... + Arctg na:]X = e-
2
-
"....,
222
CALCULUL
7. Cazul oo
0
Fie f g i definite derivabile pe 1 sau 1 -- {x
0
), x
0
fiind
un punct de acumulare al lui J.
Iim f(x) c= oo, Jim g(x) =o, pentru f(x)O(x), cnd X ..... x.,
X'-+Xo X-+Xu
sntem n cazul oo
0
scriem f(x)O(x) = eY(x)Jn f(x).
cii g(x) ln f(x) pentru x-> x
0
este de forma O oo,
nedeterminare pe care o ca la punetul 3. lim g(x) In f(x) =a,
X->X1)
atunci Iim f(x)Ofx) = e".
X-->-XO
E x e m p l u. llm (In .!_jx, pentru x > O, <Jre sens. Punem y '=(In -x
1
)x ,
.x____,.o x
J
ln y = x ln Jn - , deci
X
In ln _1_
X
lim ln y = llrn ---
x-+0 x->0 1
X
Iim (In = 1,
x.____,.o ;x
ln _1_ x
Iim---"-'-- = lhn =-.!!. = O;
x--+D 1 x--+0 ln x
7. PR.EZm'iiTAREA GRAl'IC.:i A
Fiind o y = f(x), x E /, unde l este un interval sau o
reuniune sau de intervale) se poate cere studiem f
Intr-un interval (a, b) c l sau pe tot domeniul de 1.
intervalul (a, b) este relativ mic, putem
trecem pe coloane) respectiv, valorile variabilei independente
valorile Astfel de tabele s-au pentru de utilizare
ca: x
2
, x3, VX, _!:._, pentru valori ntregi ale lui x. Pentru
:t'
sin x, cos x, tg x, ctg x sau lg sin x, lg cos x, lg tg x, Jg ctg x, O< x < ..::._
2
ntocmit tabele cu cinci sau zecima]e.
Pe ce alte impus necesitatea n probleme curente
puse de etc., s-au noi tabele. eliptice,
Bessel au fost de asemenea tabulate.
o conduce de obicei la noi, deci la
noi, comport.1.rii unei pe domeniu] de este
o necesitate ce se impune imediat. Reprezentarea a pe ntreg
DERIVATE 223
domeniul de este mijlocul practic cel mai potrivit pentru a
comportare.
Trasarea graficului unei y = f(x) parcurge rea mai multor
.etape, pe care le mai jos:
1) stabilirea domeniului de cu axele de coordonate;
2) calculul derivatei intii; intervalele de monotonie; puncte de extre-
mum relativ;
3) asimptotele;
4) tabelul valorilor stabilite mai sus;
5) graficul.
1. Domeniul de
n general ni se cere graficul unei elementare y = f(x).
Domeniul de nu este specificat, va fi format din
punctelor pentru care cerute de f au sens. domeniul de defi-
este forma-t dintr-un interval sau reuniune de intervale, se va cerceta
.comportarea la capetele intervalelor. domeniul de
,este R, se vor calcula lim f(x) lim f(x).
x-+oo X->-t;!O
cu axa Ox se rezolvnd f(x) =O; punctul
(0, f(O)), domeniului de cu
.axa Oy.
2. Derivata intii. Intervale de monotonie. Pnnete de extremum
Reamintim rezultatele
1) pe un interval (a, b) deriva ta f'(x) este strict f(x)
este strict pe (a, b).
2) pe un interval (a, b) derivataf'(x) este strict
Bste strict pe (a, b).
Deci pentru a se stabili intervalele de monotonie ale f(x) se
domeniul n care f(x) este se derivata
t(x), se derivatei, ale f'(x) =O se
intervalele pe care derivata f'(x) un semn constant.
Pe un interval n care f'(x) >O, este strict iar pe
un interval n caro f'(x) < O, este strict
Punctele de extremum, dintr-un interval n care f este se
printre punctele n care se derivata nti. intr-un astfel de
;punct X
01
n care este avem
f(x) f(xo) < O,
f(x) - f(xo) < O,
X< X
01
X E J,
X> x
0
, X E J,
224
CAJA)ULliL DTFERENTTAL
la stnga lui x(, f'(x) este sLritt prin urmare
derivata este iar la dreapta lui x
0
f(x) este strict
toare, deci derivata este punetul x
0
este un punct de maxim.
ln mod punctul x
0
, n care este este un
punct de minim
f(x) - f(x
0
) >O,
f(x) - f(xo) >O,
la stnga lui x
0
f(x) este strict prin urmare
de.rivata este iar la dreapta lui x
0
strict
deci derivata este
derivata are semn de o parte de alta a punctului x
0
,
in punctul x
0
nu avem extremum. Tangenta n punctul x
0
la grafic este
cu axa Ox, curba tangenta; avem un punct de
inflexiune.
derivata pe o reuniune de intervale, se va cerceta compor-
tarea derivatei la capetele intervaJelor pentru a se semitangcntele la
grafic n punctele respective.
3. Asimptotele
a) Asimptote verticale. Dreapta x = Xu %te verticali a grafi-
cului f(x) cel una din limitele laterale ale f(x),
n punctul x
0
, este
1) Din dt punctul x
0
trebuie fie punct
de acumulare al de X.
2) Pentru ca dreapta x = x
0
f.ie trebuie ca
fie punct de discontinuitate al f(x) sau nu fle
n punctul x
0

b) Asimptote orizontale. Dreapta y = ?Jo este a
graficului f(x)
Iim f(x) = ?Jo sau Jim f"(.x) = y
0

X-><)O
Pentrn ca graficul f(x) asimptote verticale
trebuie ca de X nu fie sau nu fie
superior sau inferior.
c) Asimptote oblice. Fie f(x) o pentru care de X
este sau numai inferior sau superior. In
punctele +oo sau numai +oo ori -oo snt puncte de
acumulare ale X.
DIFERENTL\LE
D e f i n i i e. Se spune dreapta
= mx + n este ohlirii a
amura + oo a graficului y = f(x) dacii
im [f(x)- mx - n] =O, (!),
-..+C(>
Conform figurii 5'), avem ff!N =
f(x) - mx - n, MP = 111N, sin "
leei cnd X-'>+=, Jv!P-'>0, deoarece
11N-> O; prin urmare, dreapta (D) este /
la ramura += a gra-
icului (C) unui punct M
le pe curha C, la dreapta D, tinde
Je ramura+ oo a graficului.
225
(o, o)
Fig. 59
zero cnd punctul M -> oo
D e f i n i i e. Se spune dreapta y = m 'x + n' este
ia ramura - oo a graficului y = f(x)
lim [f(x) - m'x- n'] =O.

Ne vom ocupa doar de asimptota la ramura += a graficului curbei
y = f(x), deoarece pentru se n mod
Din (1) rezulti( imediat Iim [f(x) - rnx] = n sau Jim x [((x) - m] = n,
X-Hit.>
X
Pentru ca n fie finit este necesar ca Iim [!'(x) - m] =O, prin urmare m,
X-+00 X
este dat de m = Iim
1
J3:1, (2).
x-+oo X
Ordonata la origine se din (1) n =Iim [f(x) - mx], unde m este
dat de (2).
Reciproc,
1) Iim f(x) m, este
X->-00 X
2) Jim [(f'(x) - mx)] = n, este atunci dreapta y -
= rnx + n este ]a ramura += a graficului y f(x),

Iim [f(x)- mx- n] = lim [f(x)- mx)- n =O.
x__,.oo
15 -Analiza lnv. superior
226
CALCULUl,
y
4. Tabelul valorilor
---1---+---Li Tabelul valorilor pe trei linii:
linia valorilor variabilei, linia valorilor
derivatei, linia valorilor toate
datele mai sus.
Fig. 60
X -00
y'
++
de gradul
trei x
3
+ px + q = O. grafic
y = x
3
+ px; domeniul de R;
y = O, pentru x
3
+ px = O, x
1
= O, xil +
+ p = O. Avem cazuri:
I) p > O; x
2
+ p = O are ima-
ginare.
y' = 3x
2
+ p, y' = o, 3x
2
+ p = ot
imaginare.
Tabelul valorilor:
o +oo
+
+ + +
o
grafcul este dat de figura 60.
Il) p < O, x' + p = O are x, = V::P, x, = - V -p.
y' = o, 3x
2
+ p = o, x; = V-/ ,
-p
V
-
x2 =- s
Avem f (V 7) =
2
: V 7 t(-V 7) = -
2
: V 7 Tabelul valorilor:
X
-oo
-V-P
v-p
3
o
V7
V"=F
+oo
y'
+ +
+
o o
+
+ +
y
-oo ;< o ;< -3
2
pv-:
"
o
"
2p v-p"
o
;<
+oo
3 3
graficul este dat de figura 61.
I} p > O, graficul curbei y = x
3
+ px graficul dreptei y = -q
au pentru orice p > O q oarecare, un singur punct comun {fig. 60), deci
xs + px + q = O, p > O are pentru orice q o
DERIVATE
227
y
Fig. 61
II) p < O, dreapta y = -q taie graficul curbei y = x
3
+ px intrun singur
P
unct (fig. 61) -q > - '2p V -p sau -q <
2
P v-p ambele echi-
3 3 3 3 .
.
2 3
valente cu :L + L > O.
27
Dreapta y = -q este tangenta la graficul curbei y = x
3
+ px -q =
2p V -p qfl p$
= =:: 3 -
3
- sau + 2? = o.
In fine dreapta y = -q taie graficul curbei y = x
3
+ px :n 3 puncte distincte
2p v -p 2pv --p
-q <- - sau -q >- -
3 3 3 3
q2 p3
ambele echivalente cu - + - < O.
4 27
n concluzie x
3
+ px + q = O are o
2p3
2 3
\13
!L +- >O, o i. + L = O trei reale i- + !!_ <O.
4 27
r, 27
4 27
Cazul p > O este cuprins in
' 3
Expresia L + L se discriminantul ecuatiei x
3
+ px + q = O.
r, 27

8. FORMULA LUI TAYLOR
1. Formula lui Taylor. Formula lui Mac-Laurin
Fie f(x), pe intervalul nchis [a, b], care

1) f(x) toate derivatele ei la ordinul n snt continue
pe[a,b];
228
CALCULUL
2) derivata de ordinul n + 1 in fiecare punct al intervalului des-
chis (a, b).
A definit de egalitatea
f
(b) = f(a) + b-a f'(a) +(b-a)' f"(a) +
1! 21 ....
... + (b-a)" f<n>(a) +(b-a)" A,
ni
(i)
unde p este un intreg pozitiv ..;;; n + 1, precum P de
F(x) = f(x) + ;b-; x f'(x) + (b -, x)' f"(x) +
1. 2 .
... + (b -, x)" f<n>(x) + (b- x)" A.
n.
P are
1) P(x) este pe intervalul inchis [a, b];
2) F(x) este pe intervalul deschis (a, b);
3) P(b) = P(a).
Deoarece f(x), cu derivatele sale la ordinul n, sint conti-
nue pe intervalul nchis [a, b], P(x) este n intervalul
(a, b), intrucit toate care o compun sint derivabile n (a, b).
Avem P(b) = P(a) = f(b) seama de (1), care defi
A.
F(x) n intervalul nchis [a, b] toate teo-
remei lui Rolle. Prin urmare, un punct E (a, b), a < < b n
care derivata P'(x) se
derivata P'(x):
P'(x) = f'(x) - f'(x) + b - ':. f"(x) - b- X f"(x) + (b- x)' r(x) -
1! '1! 2!
_ (b _ x)' f"'(x) + ... + (b _ x)n-I f"(x) _ (b _ x)n-t f<"l(x)+
21 (n-1)1 (n-1)!
+ (b f<+IJ(x)- p(b- x)P-IA,
deci P'(x) = (b- x)n fC+IJ(x)- p(b - x)P-IA.
n!
Pentru x = se
0 = (b -, i';)n - p(b -
n.
b,
DERIVATE DIFERENTIALE
229
d" A /b- /'(
m care scoatem pe , A
1
>( pe care o
pn!
introducem In (1) formula lui Taylor
((b) ={(a) + b-a f'(a) +(b-a)' ("(a)+ ... + (b- a)n f<nJ(a) +
1! 2! ni
+ (b- t;)n+'-P(b- a)P (<n+I)(
p-nl
unde este un cuprins ntre a b, a < !; < b. Termenul
(b- a)P (ln+l)(i;),
pn!
(2)
se restul de ordinul n al formulei lui Taylor sau restul lui Schlom
lich-Roche.
Pentru p = 1 restul lui Cauchy:
Rn = (b- /;)"(b-a) fin+!)(!;),
n!
ia1 pentru p = n + 1 restul lui Lagrange:
R = (b- a)nH
n (n + 1)1
Cu ajutorul restului lui Lagrange, formula lui Taylor se scrie
{(b) ={(a) + b-a {'(a) + ... + (b- a)n f<"l(a) +
11 n l
+ (b- a)n+' f1n+1J(i;) a< < b.
(n + 1)! '
nlocuim pe b cu x, pentru orice x E [a, b], avem
((x) ={(a) + .': ... ::::.i''('(a) + ... + (x-a)" f<"l(a) +
1! n!
+ (x- a)n+l f<n+I)(a + (x - a)6)
(n + 1)! '
unde de 6 este un cuprins Intre O 1, O < 6 < 1.
In fine, nlocuim pe b cu x + a, avem de asemenea
f(x + a) = f(a) + .3'. {'(a) + := f"(a) + ... + x" fl"l(a) +
1! 2! n !
+ ... x"_':'_ f1"+1l(a + 6x),
(n + 1)!
(3)
cu0<6<i.
230
CALCULUL
1) n formula restului (2) de a, b, n p, deci in
cele trei forme ale restului: SchlOmlich, Cauchy sau Lagrange, 1; nu este
acelasi.
2) in formula lui Taylor facem n =O, formula
finite a lui Lagrange:
f(b)- f(a) =(b-a) f'(a + e (b-a)), o< e < 1.
3) restul Rn,
f(x) eo< {(a) + ::._::-__::_ f'(a) + ... + (x- a)n f<''i(a),
11
n!
formula lui Taylor permite in intervalul [a, b],
f(x) cu un polinom de gradul n. Eroarea prin aproximare este
de maximul lui 1 Rn(X) f in [a, b].
in formula lui Taylor (3) facem a =O, formula lui
Mac Laurin:
f(x) ={(O) + 3'. f'(O) + ... + xn {("1(0) + Rm
11
n !
cu restul R,, dat de
X
1Hl(l n
1
n-p+l
Rn = . - V r(n+l)(6x), (Schliimlich),
pn!
xn+1(1 - O)n
Rn =
((n+li(8x), (Cauchy),
ni
xn+t
--''----:-f(n+II(8x) (Lagrangc),
(n + 1)! '
cu o < e < 1; 6 depinde de n, p x.
2. multiple ale unei algebrice
Ne propunem necesare suficiente pentru ca
Pn(x) =O, unde Pn(x) este un polinom de gradul n,
x =a de ordinul m, avem identitatea Pn(x) =
= (x - a)mQ(x), (1) unde Q (a) =/=O. Formula lni Taylor pentru polinomul
Pn(x) ne
Pn(x) = Pn(a) + "-a + ... + (x-a)" (2)
1!
n!
unde Pi('l (x) este o deci Rn =O.
DFRIVATE
231
Pentru ca Pn(x) se scrie sub forma (1), x.- a fie mul-
de ordinul m, este necesar suficient ca
Pn(a) =O, =O, ... , P!,m-!)(a) =O, P!.ml(a) =f= O.
aceste snt n descompunerea n
factori a lui P(x) apare termenul x - a la puterea m, nu la o putere mai
mare sau mai
3. Convexitatea concavitatea unei curbe. Puncte de inflexiune
Fie f : I -> R o pe un interval I a < b puncte
din J. Am derivata f'(x), x E [a, b] este strict pe
[a, b] atunci f(x) este strict pe [a, b] f'(x) este strict nega-
pe [a, b] atunci f(x) este strict pe [a, b]. ntre punc-
tele a, b, poate n diverse moduri. In figura 62 se vede
graficul f(x), n intervalul [a, b], sub tangenta n fiecare
punct x E [a, b ]. Spunem n intervalul [a, b] graficul este o
In figura 63 graficul f(x) n [a, b] deasupra tangentei n
fiecare punct x E [a, b]. Spunem n intervalul [a, b] graficul este o
n fine, n figura 64 la stnga punctului x
0
, este
iar la dreapta punctului x
0
, este Punctul x
0
se
punct de inflexiune. Intr-un punct de inflexiune, tangenta
curba.
Vom derivatele de ordin superior ne dau precise n ce
caz ne
{, de n + 1 ori ntr-un interval I,
a un punct interior intervalului I. Vom studia mai nti comportarea func-
f n punctului a. tangentei n punctul a la grafic
este
y - f(a) = (x -a) f'(a).
{o,o)
,o X
Fig. 62
Fig. 63
23":2 _____________________
y
y
A
B'
{o,o)
(o,o (x,,o) (b,o) [o,o) {aho) X
Fig. 64 Fig.
Prin urmare, curba deasupra tangentei n punc-
tului a, pentru h, suficient de mic, pozitiv sau negativ, dife-

E = f(a + h) - f(a) - hf'(a), (x = a + h). (1)
care segmentul BB" sau CC", cum h este pozitiv sau nega-
tiv, este strict (fig. 65).
Formula lui Taylor pentru f(x), cu x =a + k, este
f(a + k) = f(a) + ':_ f'(a) + ... + /(" f<")(a) + }ln+I f(+lJ('f.)
1! nl (n + 1)1 -'
deci (1) este de
h2 h3 hn hn+l
E = 2!f"(a) + a/'"(a) + ... + ;;,lt"J(a) + -(n_;;:_+--1)-t f<"+l(l;).
presupunem acum n punctul a avem
f"(a) =o, r (a) =o, ... , f<''"')(a) =o, f<")(a) +o, (2)
astfel incit
E = 'i"_[f<"J(a) + __ h_
n! n + 1
n pentru k suficient de mic, semnul este def<"J(a) =F O,
care nu depinde de k, fiind ol prin urmare, pentru ca dife-
E un semn constant, pentru k pozitiv sau negativ (sufi
cient de mic), trebuie ca k" un semn constant, deci n trebuie
fie par. 1n
f<"J(a) >O, n = 2m, E >O, deci in punctului a
curba este
- f<nl(a) < O, n = 2m, E < O, deci n punctului a
curba este
DERIVATE
233
presupunem acum n = 2m + 1, deci impar; semnul E
depinde de h, anume:
f<"l(a) >O, n = 2m + 1, E >O pentru h >O E <O pentru
h < O; curba este la dreapta punctului a la stnga punc-
tului a;
f<"l(a) <O, n = 2m + 1, E <O pentru h >O E >O pentru
h < O; curba este la dreapta punctului a la stnga punc-
tului a.
Deci Intr-un caz n curba de concavitate n
tatea lui a; punctul a este un punct de inflexiune.
f"(a) =O, f"'(a) =O, ... , f<"l(a) =O nu pot avea
loc n toate punctele intervalului de al f(x) ca f(x)
se la Ax + B; prin urmare, pentru orice func-
n de cea avem f"(x) *'O. Putem
T e o r e m Fie f o de ori pe un inter
val !.
1) derivata ("este pe I, f este pe I.
2) derivata {"este pe 1, f este pe I.
3) intr-un punct x
0
interior lui!, f"(x
0
) =O, f"'(x
0
) =!=O, punctul x
0
este un punct de inflexiune.
-1
E x e m p l u. f(x) = ln x, x > O, are deriva ta a doua f"(x) =-<O,
x'
deci pe tot intervalul de este
4. necesare suficiente de extremum
punctele de extremum ale unei se printre punctele
care derivata nti. necesare suficiente de extremum
se cu ajutorul derivatelor de ordin superior.
T e o r e m Fie f o de n + 1 ori, n ::> 2 intr-un punct
a E 1, astfel nct
{'(a) =O, f"(a) =O, ... , f<n-ll(a) =O, f<"l(a) =f= O.
1) n = 2m f<nJ(a) < O, atunci a este punct de maxim.
2) n = 2m f<nl(a) >O, atunci a este punct de minim.
3) n = 2m + 1 a este un punct interior intervalului I, atunci
a nu este punct de extremum pentru f. Punctul a este un punct de
inf!exiune.
Folosind formula lui Taylor seama de
din avem
f(x)- f(a) = (x [f<"l(a) +
nl n + 1
234
deci, pentru ca existe o
V a lui a astfel nct di-
f(x) - f(a)
un semn constant pentru x E
E V ni, trebuie ca n fie par,
deoarece, pentru x suficient de
aproape de a, f<"l(a) =!= O pa-
ranteza are semnul lui f<"l(a).
Prin urmare,
CALCULUL
y
X
Fig. 66
1) n = 2m f<"l(a) >O, punc-
tul a este un punct de minim;
2) n = 2m f<"l(a) <O, punc-
tul a este un punct de maxim;
3) n = 2m + 1 f<
2
m+Il(a) =!=O; f(x) -{(a) de semn
cum x se la dreapta lui a sau la stnga lui a. Punctul a este
punct de in!lexiune. Tangenta la n punctul x = a este cu
axa Ox curba. Teorema este
E x e m p l u. se studieze se reprezin te grafic y = e-xz;
se punctele de inflexiune.
Domeniul de este {-oo, +oo). este tot timpul e
de axa Oy are asimptota y = O;
n intervalul (- !::'f' V:
2
) este n afara acestui interval este

Tabelul de o linie a semnului valorilor derivatei a doua.
1
o
1
X
-co
-V2
+oo
V2
y'
+ + + +
o
y"
+ + + +
o o
+ + + +
y
o
"
1
1
Ve
1
" Ve
"
o
Grafi-cul este dat i'n figura 66. Curba se "curba erorilor" sau "clopotul lui
Gauss" se n teoria erorilor.
DERIVATE
235
9. APROXIlllAREA ALE UNEI
L Metoda tangentelor sau metoda lui Newton
Fie f(x) =O o pentru care in intervalul (a, b) are o
x
0
Putem intervalul (a, b) astfel incit ln acest interval
derivata a doua un semn constant. Vom avea patru posi-
(fig. 67).
x =a + h = b- k (b >a), formula lui Taylor avem
h h'
O =f(a + h) = f(a) +-f'(a) + -f'(a) + ... ,
1! 21
o = f(b- k) = f(b)- !!..f'(b) + .
11 21
Metoda tangentelor in a neglija puterile ftm, m ::> 2 a determina
n prima pe h sau k din
{(a) + hd'(a) =O, f(b) - k,{'(b) =o. (i)
Avem,
h =- f(a)'
1 f'(a)
k f(b)
1 = f'(b).
y y
8
B
X
X
a.
b.
y
y
A
\
X o, o X
c.
Fig. G7
236
CALCULUL DIFEl'tHN'!-'IAL
Numerele a + h
1
, b - k
1
au Tangenta
in punctul (a, {(a)) la curba y = f(x) are y - f(a) = f'(a)(x - a),
iar punctul de al tangentei cu axa Ox are abscisa
x
1
= - + a =a + h
1

Tot astfel, tangenta n punctul [b, f(b)] la curba y = f(x) are
y - f(b) = f'(b) (x -a)
punctul de al tangentei cu axa Ox are abscisa
x
2
= b- f(b) = b - k,.
f'(b)
Deci in metoda tangentei se x
0
cu abscisa punctului
de a tangentei in A sau B cu axa Ox (curba se cu
tangenta).
Din figura 67 se vede nu putem alege la ntmplare punctul A
sau B. ln cazurile a) c), tangenta n punctul A rezultat favorabil, iar
in punctul B, nu, pe cnd in cazurile b) d), tangenta n punctul B taie
axa Ox ntr-un punct de x
1
, care se apropie de x
0
, pe cind
tangenta n punctul A, nu.
Pentru ca a + h fie mai aproape dect a de punctul x
0
, trebuie ca
a, a + h
1
, x
0
=a + h fie Tot astfel, pentru ca b - k
1
fie
mai aproape de x
0
dect punctul b, trebuie ca x
0
= b - le, b - le" b
fie Aceste se mai pot scrie h
1
(h - h
1
) >O,
le
1
(le -le
1
) >O, deoarece dintre termenul al doilea primul
trebuie semn ca dintre al treilea al doilea. Cum
putem scrie
f
(a + h) =O = f(a) + hf'(a) + ":'. a< + k,
2
f(b -le) =o = f(b) -lef'(b) + ":'. b- le< !::' < b,
2
h' !"10 k'
h-h =--.-- le-kl=--.--.
1
2 {'(a) ' 2 /'(b)

h h h ) - h' f(a)f'(f,) le le
,( - 1 -2. ,.,!;) ' le,( - ,)
k' f(b){"(f,')

2 f''(b)
Prin urmare, metoda tangentei n punctul A (a < b) ne apropie de
punctul x
0
(prin f(a) {"( au semn.
Deoarece ((a) f(b) <O, nu este nde-
n punctul A, atunci este sigur n punctul B si
metoda tangentei ln punctul B. '
DERIVATE
237
2. Thietoda coardelor
Metoda in a aproxima curba y = f(x) cn coarda caro punc-
tele A, B. Dreapta AB arc
y- f(a)
lihl -!ia) ( )
x-a,
b - a
iar cu Ox ne punctul de x
2
(b- a)f(a)
x
2
=a- .
((b) - f(a)
Se din figura 67, in toate cazurile metoda coardelor este com-
metodei tangentelor anume una ne o valoare apro-
x
1
prin (sau exces), ne valoarea x
2
prin exces
(sau
B x e m p l u.
q' p" 1
f(:x) x
3
+ x 1 = O are dscriminantul- +- =- +
4 27 4
+' > O, deci are o x, {(O)= -1, f(+1) = 1, prin
27
urmare se n intervalul (O, '1). n continuare obpnem f(O, 6) = 0,2'16 +
+ 0,6 < O, f(0,'7} = 0,343 + 0,7 - 1 > O; se in intervalul
[0,6; 0,'7]. Deriva ta a doua un semn constant n acest interval, anume este
deci sntem n cazul figurii 67 ,b. Metoda tangentelor se n punctul B,
b = 0,7 ne apropiem de prin exces:
lVf<>toda r.oa1delor
Xz 0,6 + O,l 0,684.
0,043 0,18ll
Nonl interval care este [0,68; 0,69 J.
mai o procedeul de mai sus,
x; 0,69 -- 110,69) o 69- 0,018509 ""0,68235,
{'(0,69}
1
2,!1283
xz = 0,68
0,01 ((0,68) = 0,01642804"" 0,68231,
{(0,69)- {(0,68) 0,02!077
de unde este de xQ = 0,6823, cu It zecimale
exacte.
Capitolul IV
SERII DE SERII DE PUTERI
1. DE I'UNC'fii
1. de de
o familie de (fo)oEI definite pe o mul-
X. indicilor 1 este numerelor naturale,
avem un de
r" r . ... , r,,, ..
Un de l vom nota (fnJ.
De fini i e. Un punct a E x este un punct de al
de (fn) numeric (f"(a)) este convergent.
punctelor de ale de (fnl se nu-
de a (fnl
E x e m p l u. de fn(x) = n
1
are de R.
2. a unui de
Fie (fnl un de definite pe o X Z mul-
de a cu f(x), pentru orice x E Z,
limita de numere (fn(x)), am stabilit o x-> f(x)
a Z n R a numerelor reale. f(x), de
Iim fn(x) = f(x), x E Z,

se pe Z a de (fnl
SBRI! DB DE PUTERI 239
B x e m p l u. de fnkc) = nx +
1
are de R
.
n + 1
pentru orice x E R, Jim fn{x) = x deci a fn(x) este

f\x) " x E R.
3.
De fin i i e. Fie (fn) un de definite pe o X.
Se spune de (f") este simplu convergeut pe X f
oricare ar fi x E X, pentru orice s >O un N(s, x), astfel
inct avem 1 fn(x) - f(x) 1 < s pentru orice n > N(s, x).
Din N depinde att de s ct de
x. se mai
'
E x e m p l u. de fn(x) = .::._ definit pe R+ este convergent pe R+
n
c:Hre f(.x) = O. Ne propunem pe N(e:, x). Trebuie avem
deci n > _:_, deei N(e:, x) =
xa
x3
4.
De 1 in i Fie (fn) un de definite pe o X.
x'
- < e:,
n
Se spune de (fn) este uniform convergent pe X f
pentru orice s >O un N(s) astfel nct pentru orice
n > N(s) avem 1 fn(x) - f(x) 1 < s oricare ar fi x E X.
1) n uniforme, N(s) depinde
numai de e este pentru orice x E X, este independent de x.
2) Un de uniform convergent este simplu convergeut. Reci-
proca nu este n general
E x e m p l u. de fn(x) =sin nx, x E [- rr, rr], este uniform
n
4
+ 1
vergent f(x) = O. n 1 sm nx 1 < e -
1
- < e sau n
4
+ 1 >
n
4
+1 n
4
1
1
V
-
1
1- e
>--;'deci N(e:} = -.-, e < 1.
Pentru stabilirea uniforme a unui de avem
toarea
T c o r e m Fie (fn) un de definite pe o X f o
pe X.
240
un (an) de nutncre pozithe convergent zero, astfel
avem pmtruoricenuatural lfn(x)- f(x)! < an,oricarearfix E X,
atu11ci lfn) este uniform convergent pe X f.
(an) are limita zero, deci pentru orice z >O
un N (e), astfel nct pentru n > N (z) avem an< e; prin
urmare! fn(x) - f(x) 1 < z, oricare ar fi n > N (e) oricare ar fi .r EX,
deci (fn) converge uniform pe X f.
. . sin n x cos nx
Exemplu. fn(x) = ---, tn(x} = ---, :rE R, a > O, snt
nGt ne<:
form convergente peR f(x) =O.
n 1 sin nx 1 ct. > O pentru orice :.rE R.
nr7. nrz
5. uniform convergente
n cu uniform convergente de vom demonstra
teoreme fundamentale privind continuitatea derivabilita!ea func-

Te o r e m a 1. (fn) un uniform convergent pe X
f. f este ntr-lm punct x
0
E X toate
(fn) snt continue n punctul x
0

(fn) fiind uniform convergent pe X, {,
pentru orice e >O un N(e) astfel nct pentru n > N(z)
avem f fn(X) - f(x) 1 < e, pentru orice x E X. 1n particular 1 fn(x
0
) -
- f(xo) 1 < e.
fn(x) fiind n punctul x
0
, o V a lui
x
0
astfel nct pentru x E V n X avem 1 fn(x) - f"(x
0
) 1 < e.
Din egalitatea
f(x) - f(xo) = f(x) - f"(x) + f"(x) - fn(Xo) + fn(Xo) - f(xo)

1 f(x) - f(xo) 1 <. 1 f(x) - f"(x) 1 + lfn(x) - ("(xo) 1 + 1 fn(Xo) - f(x
0
) 1
deci
1 f(x) - f(xo) 1 < " + z + z = 3e
ceea ce continuitatea f(x) n punctul x
0
Teorema
e
C o n se c in Un (fn) de continue pe X, uniform convcr
gent pe X, are limita o continui\ JlC X.
SEHfi D1l SEHH DE PUTERf
na.: + 'l
E xe m p tu. f'n(x) =---,nE 111, x E [-1, +1] este unitorm conver ..
n + 1
gtmt f(x) = .r, x E [-1, +1] iar fn snt continue pe
+1}. este pe (-1, +1].
1' e o re m a 2. Fie (fn) un de definite derh'atile pe nu inter
val 1, uniform convergent f pe l. format cu
dedvatele termenilor (fn) este uniform couvergent o g pe
intervalul 1, atunci f' este pe l f' = g pc 1.
Fie x
0
un punct oarecare din/. f' este deriva-
in punctul x
0
f'(x
0
) = g(x
0
). fiind uniform convergenl pe
L pentru orice >O un N(o) astfel nct
rwntru n > N(e) avem
1 -- g(x) 1 < e, pentru orice x E /.
Functia fn(x) fiind pe/, o veci-
V a lui x
0
astftl incit pentru e >O ales mai sus s1i avern
1 = ';,(x,)- 1 < e,
pentru oriCe x E V orice n > N(e). Din egalitatea

='::x0) fm(x) ,, fm(x0) 1 = 1 (/'n(x)- fm(x))- (fn(.x0\ -- f",l.r,\) IJ =


X-- Xo X- Xo
aplle1nd formula finite, rind m oo,
1
fn(x) ,, fn(x
0
) _ f(x) f(xol 1 < e,
x-::1
0
x-.1'
0
deoarece este convergent n punctul c E /. pentru
orice n > N'(e), m > N'(e), N'(e) :;> N (e), conform criteriului general al
lui Cauchy pentru avem
1 r;.(c) - t:n(c) 1 < e.
Din
fix)- f(,T
0
) _ g(x,) = f(x)- ((x,) _ fn(r)- fn(x
0
) + fn(x) -::_l'"(r[_
X-J'
0


:r-.r
0
.r-:c
0
ob(,lnem
[ltcl -fie")__ g(xo) 11.,:;:: r' f(.x) - f(.x,) fn(.r) "fn(x,) 1 + lfn(x) "':(x,[_ f;,(c,) 1 +
! X - X
0
X - X() X - ,1"!) X -- :t
0
1 - g(x,) 1,
16
242
CALCULUL
deci pentru orice x E V n > N'(e)
1
fix) - fixo)
X- Xo
g(xo) 1 < e + e + e = 3o.
Prin urmare, Iim fix) - fix,) = g(x
0
) pentru orice x
0
E /. Am
X-+Xo X- Xo
astfel f(x) este pe l deriva ta sa este g(x); teorema
este
x'in - 1)
Exemplu. Sirul fn(x} = , x E [O, 1] este uniform convergent pe
n + i
[O, 1], cu f(x) = x
2
, x E [O, 1]. f;.ix) =
2
xin- l), format cu
n+- 1
derivatele, este do asemenea uniform convergent pe [O, 1] f'(x) =
= 2x, x E [O, 1].
Reciproca acestei teoreme nu este n general Un
(f nl poate fi uniform convergent f, cu r;. derivabile f
ca fie uniform convergent.
Exemplu. fn(x) = cos
2
nx, xE (O,n] este uniform convergentpe[O,n]
n
f(x) = O; termenii snt derivabili pe [O, re],
insil. derivatelor = -2 sin nx cos nx = -sin 2nx nu este convergent pe [O,rr].
n pentru ::c valorilor -:1, O, 1, O, ... , nu este convcrgent .

2. SERII DE
1. Serii de de
D e f i n i i e. Seria
f, + f2 + ... + fn + "''
unde f1> f" ... , fn, ... este un de definite pe X, se

serie ile O serie de se fn sau numai fn.
1
Pentru orice x
6
E X avem seria de numere
f,(xo) + f2(xo) + ... + fn(Xo) + ... ,
cu valorile (fn) in punctul x
0
E X, serie care poate fi cou-
sau
SERII DE SERII DE PUTERl
243
De fin i punctelor x E X pentru care seria L; fn este
se de a seriei L; fn
sumelor
sl =f1
s, = r1 + r.
Sn = f, + f, + + fn
................... .

seriaL; fn este in punctul x
0
E X de
1
al sumelor (Sn) este convergent in punctul x
0
de
a de a sumelor (Sn) este de

a seriei L; fn.
1
Exemplu
Cu de f
11
(xj = ,xn, x E R, n = O, 1, 2, ... s-eria de
n!
x xn
1+-+-+ ... +-+
1! 2! n!
de a seriei esto (- oo, + oo).
2. a seriilor de
a 1. Fie {
1
, {
2
, ... , fn, ... un de definite pe
X f o pe X. Se spune seria de
f1 + f, + ... + fn + "'
este simplu pe X f sumelor (Sn)
este simplu convergent f pentru orice x E X.

f pe X se suma seriei L; fn, pe X.
1
Folosind cu ea (Sn) {pe
mea X, avem
D e f i n i i a 2. Seria de
f, + {, + ... + fn +
244
CALCUIXI..
este simplu pe X f la orice
< >O pentru orice x E X un N(e, x) astfel nct pentru orice
n >N (<, x) avem
Exemplu
Seria de
1 f,(x) + fz(X) + + fn(X) - f(x)! < <.
sin x sin 2x sin nx
--+--+ ... +--+ ... ,:rE R,
12 2
2
n
2
esto simplu pentru orice x E R. sumoJor (Sn)
este majorat pentru orice x E R de
1 1 1
+-t
:P 22 uZ
care este convergent, deoarece seria 1u Riemann _...!:... cu o::> '1 este
n"
Seria de este absolut pentru orico x E R, deoarece sumele
a1e serei modulelor
+ + ... + +
1
sin x 1 1 sin 2x 1 1 sin nx 1
12 22 n2
admit. majoran te pe Un.
3. Convergenta a serii.lor de
D e f i n i t i a 1. F'ie f
1
, ... , ... un de tie finite pc
X l o pe X. spune seria de
f1 + f2 + ... + fn + ...
este uniform convergeutii pe X fum<jia f' sumelor
(Sn) este uniform convergent funrjia f' pe X.
Folosind cu < a uniforme a (Sn)
f pe X, avem definitie
D e f i n i i a 2. Seria tie
f1 + f2 + + fn +
este uniform l pe X la. orice numilr
< > O un N(<) astfel nct pentru crice n > N(<) avem
1 f,(x) + f.(x) + ... + fn(X) - ((x) 1 < s,
oricare ar fi J; E X.
Din N (z) depinde de z este independent de
x E X, este pentru orice x din X.
SERII D.E FUNCTII. SE lUI TlP; :ni
241>
Exemplu
Seria 1 + x + x
2
+ ... + xn + ... cu f
11
(x) = xn definite pe [O, est&
uniform pe acest interval.
sumelor
xn+l - 1 1 xn+l
1+x+x'++x"= =--+--
x-1 x-1
este uniform convergent .::= -
1
-.
J
1
- -
1
-J <
1- X
In _!_
1n
pentru -- < e sau
1
xn+> 1
X- '1

< e sau n > _..:.._, deci putem lua N(e) = -


0
- pentru
..:. 1n 2
lu 2
orice x E [O, -} J.
De f in i i e. Se restul de
se cu Rn.

rang n al scriei fn
1
seria
de a seriei fn este de a
seriei Rn. Avern unei teoreme-
[B, cap. I, 7, al. 2] de la seriile uumerice.

T e o r e m pentrn ca fn fie
1
uniform convergenta. pe X este ca restul Rn pentru orice n > N
fie uniform convergent pe X.
Fie
Sn = f1 + f2 + "' + fn
crp = fn+l + fn+Z. + + fn+P

sumele ale seriilor de
Din egalitatea
fn
1
Sn+P = Sn + Gp
de (Sn+P), p t, 2, 3, ... este uniform couvergent
pe X (Gp), p 1, 2, ... este uniform convergent pe
mea X.
246
CALCULUL

1) Teorema mai sus este pentru

2) cu f suma seriei B fn cu Rn restul de rang n,
1
avem
f = Sn + Rn,
de unde (Sn) este uniform convergent (sau simplu convergent)
ci.tre {pe X numai restul Rn este uniform (sau
simplu) convergent zero pe X.
Exemplu
z2 x4 x&
x2n
x2n
Seria 1--+--- + ... + (-1)n- + ... cu fn = (-11n-
2!,6
2n
2n
dofinite pe [O, +] este uniform po [O, t].
Pentru orice x E [o, +] seria este
[Rn(x)[ < < -
->O pentru n-> oo,
x2n+2 ( 1 )2n+2 1
2n-f-2 3 2n+2
deci seria este uniform pe de
4. Un criteriu de
T e o r e m Fie
f,+f.+ ... +fn+
o serie de definite pe o X
a
1
+ a
2
+ ... + an + ...
o serie de numere pozitive, pentru orice n > N orice
x E X avem
00
atunci seria E f n este uniform pe X.
1
00
Seria Ban de numere pozitive fiind pentru
1
orice e >O un N() astfel nct pentru n > N(<) avem
an+l + an+Z + ... < e,
SERII DE SERII DE PUTERI 247
In
1 fn+k(x) 1 < f;;, 1 f,,.,(x) 1 < f;;, an+k < <
pentru n > N orice x E X; prin urmare, seria de este uniform
pe X.
Exemplu
de (f
71
) cu fn(x) = :rE {1, co); seria
n
1 1
1+-++-+ ...
2X nX
este uniform pentru orice x E {1, + oo), deoareca, oricare ar fixE ('1, + oo),.
exsUt fl E (1, + oo) cu a < x, a> 1, deci
1 1
-<-
nX na
1
seria este seria lui Riemann cu a> 1, care este
1 n
5. Serii de uniform convergente
n cu seriile de uniform convergente vom da teoreme
fundamentale privind continuitatea derivabilitatea care
snt analoage teoremelor demonstrate la uniform convergente.
Teorema 1. Fie(" f
2
, ... , fn, ... un de definite pe o
X f o pe X.
1) seria de
f, + r. + ... + fn + ...
este uniform f pe X
2) toate fn snt continue pe X, atunci f' este
pe X.
Deoarece toate fn slut continue pe X, sumele par-

sn = f, + r. + ... + fn
sint continue pe X. sumelor (Sn) fiind uniform con
vergent pe X f, conform teoremei 1 de la uniform
convergente, limita f este pe X.
248
CALCULli'T..,
Teorema 2. Fie f
1
, f" ... , fn, ... un de definite derivabile
pe X.
1) seria de
f, + r. + ... + fn + ...
este uniform f pe X
2) seria de
...
1lste uniform g pe X, atunci f este
pe X derivata ei este g.
sumelor ale seriei 2.::; fn este uniform conver
gent pe X f. sumelor ale seriei 2.::;
este uniform convergent pe X g. Conform teoremei 2
de la de uniform convergente, f este pe
X derivata ei este g.
sin 2x sin tn: sm 2nx .. sin 2nx
E x e m p l u. Seria -- + -- + ... + f- .. cu -'"--'"'--'
13 2a n3
n3
nE N, x E [O, re] este uniform pe [O, n]; este
pe [O, n] derivata ei este cu suma seriei derivatelor. n seria
1
sin 2nx ! 1
est.o unform pe [O, rr] deoarece " cnd n -+ oo pentru
n3
ili'ce x E [O, n:). Seria cu derivatele tormonilor
2 2 2 '+ ,2
-COS X+ -COS .,. T -COS 2nx + ...
p 22 n2
este uniform pe [O, re] deoarece / 2nx 1 < cnd n _,. oo
n2 n2
pentru orice .t; E [O, n]. cu f(x) suma seriei date, atunci f este continuJ.
pe [O, r.]
00
cos 2nx
f'(x) = 2 , " E [0, rr].
n=i
n2
3. SERIA TAYJ.OR
1. Seria 'l'ay lor. Seria Mac-Laurin
Fie f o pe un interval 1, indefinit n punctul
a E J. Formula lui Taylor pentru fn punctul a este
f(x) = f(a) + + ... +
1
" -,a)n f<"l(a) + Rn(x), X E 1.
1!
n.
SEIUI DE FU;\fC'J'II. SERII DE PUTEHI
249
(Rn(x)) pentru x E X c 1 este convergent zero,
Iim Rn(x) =O, x E X c I, atunci seria
n->co
{(a) + x- a {'(a) + ... + (x- a)n (In)( a) +
1! n!
(1}
seria Taylor a f n punctul a, este pentru
x E X c I f(x), deci
f(x) = f(a) + f'(a) + ... + .c::__:;;_c_finl(a) + ...
11
(2)
Formula (2) se formula de dezvoltare a f n
serie Taylor, n jurul punctului a.
Se seria (1) este pentru x =a. Ne n
primul rnd existe puncte x =Fa pentru care seria (1) fie
O pentru unei de care
alte puncte n de punctul a, este de
'1' e ore m Seria 'l'aylor a f In jurul punctului a este conver-
ntr-o V a lui a derivatele de orice ordin finJ snt egal
In V, 1 fl"l(x) i <. Al, M >O, pentru orice x E V orice
natural n.
Hestul R"' sub forma lui Lagrange, este
R,.(x) = (x- a)n+> E (a, x) C V,
(n + 1)1
deci
/Rn(X)/<1 (n+1)1 IM,
1 Ra(x) 1 -> O cnd n -> oo, deoarece serJ a
- este pentru orJCe U
-rlx -- a)n+' 1 M -
n (n + 1)!
]
. Un+t
1
- [ x - a 1 O
Jm--= lffi -- =
n-+oo Un n-.ce [ n + 1
Teorema este
cu termenul general
x E R.
n (2) nlocuim pe a cu O f este indefinit n punctul
O E I,
f(x) = f(O) + "'- f'(O) + ... + xn fi"l(O) + ... ,
1! n r
seria lui ilfac-Laurin.
250
CALCULUL DIFEREN'J'IAL
2. Exemple de n serie Mac-I,aurin
a) f(x) = e", x E R este indefinit pe R, f<"l(x) = e",
x E R, pentru orice x E (- a, a), e- < e <: e", deci
este DeoarECe f<"l(O) = 1, avem
xxzxa xn
e = 1 + - + - + - + ... + - + ... ,
1! 2 f 31 n J
pentru orice x E R. nlocuim pe x cu -x avem
x x
2
x
3
xn
e-x = 1--+--- + ... + (-i)n- +
11 2! 3! n 1
b) f(x) = sh x e- e-x, pe R, are dez-
2
voltare n serie Mac-Laurin:
x xa xZn+l
sh x = - + - + ... + + ... ,
1! 3! (2n + i)!
pentru orice x E R, se folosind n serie
ale lui ex e-x scrise mai sus.
) F t
. f( ) h e" + e-X d r . ' R d 1 .
c nnc .ra x = c x = , e rmta pe , are ezvo tarea m ser re
2
,xz x4 xlln
ch x = 1 +- + - + ... +-+ ... ,
2! 41 (2n)!
pentru orice x E R, se n mod.
d) f(x) =sin x, pe R, este indefinit pe R
f<nl(x) =sin ( x + n
2
"). este deoarece
1 sin ( x + 1 <: 1 pentru orice x E R. Avem
f<<mJ(O) =O; f<<m+IJ(O) = 1, f<'m+zJ(O) =O; f<<m+aJ(O) =- 1,
m = 0,1, 2, ...
deci pentru orice x E R
. x x
3
x
5

x2-n+t
sm X=----+---+ ... + (-1)n (2n + 1)! + ...
1! 3! 5! 7!
e) f(x) ""'cos x, pe R, este indefinit pe R
f<"l(x) =cos ( x + n
2
"). este deoarece
1 cos ( x + ";) 1 < 1 pentru orice x E R. Avem
f<m>(O) = 1, f<<m+1l(O) =O, f<
4
mz>(O) = -1, [<m
3
l(O) =O, m =O, 1,2, ... ,
SERII DE SERII DE PUTERI
251
deci pentru orice x E R
xa a;4 xs x2n
COS X= 1--+--- + ... + (-1)"-- + .,0
21 41 6! (2n)l .
3. Formulele lui Euler
complex
cos x + i sin X = 1 - x' + x - x + ... + i (!'_ - x' + x' _ x' + )
2! 41 6! 1! 31 51 7! ...
definit pentru orice x E R,
ocx
e"" =1 +-+-+ ... +-+ ...
11 21 n 1
pentru oc = i x E R este cos x + i sin x. Putem scrie deci
cos x + i sin x = eix, cos x - i sin x = e-ix
1
de unde imediat formulele
COS X=
eix + e-ix
2
eiX- e-ix
sin x = ,
2i
(1)
(2)
numite formulele lui Euler. Justificarea a formulei (1) cu oc = i se
va da la teoria de o Am (A., cap. I, 4,
al. 3) un complex a + ib sub forma se scrie
a + ib = r(cos O + i sin 6).
seama de formula (2), un complex a + ib
de modul r = V a
2
+ b
2
argument 6 are a + ib =
= re
16
, forma a complex.
4. Seria binomului generalizat (1 + x?\
formula lui Mac-Laurin f(x) = (1 + x), x E R, unde
este un real oarecare. Avem
f(x) = f(O) + !'_ f'(O) + ... + xn f<")(O) + Rn(X);
1! n!
cu
Avem
f<)(x) = ( - 1) ... (!. - k + 1) (1 + x)'-,
252
CALCULUL
deci
f!' (0) = lc(l.- 1) ... (l\- k + 1),
astfel nct putem scrie
f( )
_
1
+ 2_ + A{- 1)
2
+ + ),().- 1) ... (1.- n + 1) n + R ( ,
X - X X X n X17
1! 2 n!
<JU
{1 e)n+l-P
R(x) = - /c(A- 1) .. (A - n)x"+I(1 + Ox)>-n-t.
p ni
Ne propunem conditiile pe care trebuie le
.x l\ pentru ca (Rn(x)) fie convergent zero.
p 1 punem
Rn(X) = Un (1 - 6)" {1 + Ox)>-n-1,
unde
A(A- 1) ... (1.- n) n+l
Un= X
n!
Seria cu termenul general u" este absolut pentru 1 x 1 < 1.

Iim 1 un.,, = Iim 1 ). - n - 1,. 1 x 1 = 1 X 1 < 1.
n-oo Un n-oo n + 1
Prin urmare, Iim Un = O. n Rn(x) mai intervine factorul
pentru 1 x 1 < , --- < , deci 1 Vn 1 --> O cnd n --> oo, nct
11
1-0/1.
1 + Ox
Iim Rn(x) =O, pentru orice le E R, 1 x 1 < 1.

Prin urmare, pentru 1 x 1 < 1 l\ E R, avem dezvoltare in
;;erie Mac-Laur in
(1 + x)' = 1 + 2. X+ A(l.- 1) x2 + ... + 1.(1.- 1) ... {1.- n + l) x" + ...
1! 21 n!
1. Seria
1 + 2_ + ).().- 1) + ... + ).().- 1) ... (1.- n + 1) +
1! 2! n 1
Mte absolut A >O.
SgRrr DE li'UNCTH. SgRf{ D!5 PUT1HU
criteriul lui Raabe Duhamel seriei modulelor, avem
Iim n (! " +
1
1- 1) = Iim n (" +
1
- n + ') = A + 1,
n-...:lo A - n n ..... <X> n - A
253
deci A >O seria este absolut convergenti\. de aici seria bino-
mului generalizat este pentru x = 1 A > O.
2. Seria
i + !:_ + 1-(1- - 1) + ... + l<{l-- 1) ... {1-- n + 1) +
l! 2! n!
este pentru A > - 1.
Seria este deci este suficient termenilor seriei
este convergent zero. Putem scrie termenul general astfel

>+1
1-+1 ---
A+ 1 >O, deci 1- -- < e h
k
-(1,+1) + _t_ + ...
Prin urmare
1
! Vn ( < e
1 2
n -)O cnd n-) (X)' deci v-) oo,
cnd n -) oo.
O a acestui fapt este seria binomului generalizat este conver-
pentru x = + 1 > - :1.
Acestea snt toate cazurile n care seria binomului generalizat este conver-

1
Exemple. 1) ... +(-1)"xn+ ... lxl< t.
1 +X
1
1 -- 1 1
2) -;;r== {1 + x) 3 = 1 - --x + --x' -
1 t, 7
...:;_...:;__:_ x' + .. . +
as. a! Plt+x 31! a
2
2!
1
-
1
)" 1 t, 7 ... (3n + 1) n + l l
1
+ X , X <
an. n!
seria este p)ntru x = 1.
3) se calculeze V 10 002 cu 6 zecimale exacte.
Avem
- ( 2 ).'_ ( 1 2 3 1
1+- 1+-----
104 4 104 4
2
2!

10'
seria fiind este suficient ne oprm la primii doi termeni
V 10 ou2"' 10 + o,ooo5 = 1o,ooo5oo.
. )
CALCULUL
4. SERII TlE PUTERI
1. <le

Se serie de puteri o serie
sau fn(x) = an(x- a)n, x E R.
de L, fnl n C3J'f f"n(:r) = anxn
o
O serie de pute1i are deci forma
a
0
+ a,x + a
2
x
2
+ ... + anx" + ...
(1)
sau
(2)
unde a, a
0
, a
1
, .. , an, ... snt numere. Deoarece prin nlocuirea lui x - a cu
y seria (2) are cu seria (1), vom considera serii de puteri numai
sub forma (1). Seria lui Taylor sau seria lui Mac-Laurin, ntlnite, snt serii
de puteri.
de a unei serii de puteri cel un punct
anume punctul x =O, deoarece pentru x =O seria (1) este
are suma a
0

serii de puteri care au de dintr-un
singur punct x =0, cum serii convergente pentru orice x E R.
In c1,1 de a unei serii de puteri, avem
toarea
T e o r e m a 1 u i A b e l. Pentru orice serie de puteri
a
0
+ a,x + ... + anxn + ...
un .R > O finit sau infinit astfel nct:
1) seria este absolut pe intervalul deschis (-R, R);
2) pentru orice x astl'el ncit 1 x 1 > R seria este
a) seria de puteri este numai in punctul
x =O, R =O, teorema lui Abel este
h) presupunem de puncte diferite de
zero fie x
0
=f= O un punct in care seria este seria numeric&
ao + a1x
0
+ a,x3 + . + anxZ + ...
este Deoarece anxZ cind n"""' oo, un M >O
astfel nct avem < M, n =O, i, 2, ...
8ERif DE FUNCTII. SERII DE PUTERI
x este un punct astfel nct J x 1 < 1 x
0
/, atunci
JanX"/ = /anX3/I :J <MI :J
1 :, 1 < 1; 1 anx" J este majorat de termenul general al
unei serii geometrice t M 1"'-1" convergente conform primului criteriu
o x,
al seria de puteri este absolut n punctul x pentru
care 1 x 1 < 1 x
0
1, deci pentru orice x situat n intervalul (- 1 x
0
1, + 1 Xo 1).
x
1
este un punct de al seriei, atunci pentru orice x, pentru
care 1 x 1 > 1 x
1
1, seria este ar exista un punct.
x
2
cu J x
2
/ > 1 x
1
1 pentru care seria este deoarece 1 x
1
1 < 1 x
2
1,
.ar urma, conform celor demonstrate mai sus, seria este
n punctul x
1
ceea ce este imposibil. cu A de conver-
a seriei date cu R marginea a acestei Deoarece
O E A, R > O. Fie x E (-R, + R), J x 1 < R un punct x
0
> O
astfel nct J x 1 < x
0
< R. Punctul x
0
este punct de a seriei;
deoarece 1 x J < x
0
seria este absolut n punctul x,
conform celor demonstrate mai sus; prin urmare, pentru orice x astfel nct
J x 1 < R seria este absolut
acum pentru orice X astfel nct 1 X r > R seria este
R = +=, neegalitatea J x 1 > R nu are sens.
uumai cazul R < oo. 1 x 1 > R, un punct x
1
astfel nct R <
< x, < 1 x 1. x ar fi punct de atunci x
1
ar fi punct de
x
1
EA; x
1
>R este marginea a A.
x
1
E A, x, > R, R = sup A snt contradictorii, deci seria nu
este n punctul x; am deci pentru orice x, astfel nct
1 x 1 > R seria este Teorema e R se
raza de a seriei de puteri, iar intervalul (-R, +R) se
intervalul de al seriei de puteri.
Teorema lui Abel nu spune nimic n cu
sau seriei de puteri n punctele -R n unul sau n amn-
aceste puncte seria poate fi sau
2. Determinarea razei de
!n intervalul de seria de puteri
a
0
+ a
1
x + ... + a,.xn + ...
fiind absolut raza de se folosind crite-
riile de de la seriile cu termeni pozitivi.
2otl
CALCULUL

Teorema l. l'ie 2:: anx"
o
san atunci
o serie de puteri. l im j -"-":11\ = 'A,
n
R = 1
oo,
O<"A<+oo,
A=+=,
/, = O.
Fie x
0
un pune t oarecare; criteriul raportului
1 '
seriei numerice B Iim an+txo
1
seria este
o n--..oo 1 an J
pentru 1 x
0
1 < .Iim /-""-1, de unde imediat teorema
n->oo an+t
de mai sus.

'l' e o re m a 2. Fie 2:: anx" o serie de puteri. Iim lY i an 1 ="A
o
(finit sau atunci
1 '

0 < t. < + oo,
-
R = ;,

i,
= +oo,
oo,
)
=0.
Fie x
0
un punct oarecare; criteriul

seriei numerice L: anxO Iim fY 1 seria este
o fl--+00
, 1 1 1 .
1
a
1
1 1
1
convergenta pentru x
0
< 1m IVergenta pentru
1
x
0
1
> 1m
11
,
n--+ooV ianl n-HlOV
1
anJ
de unde imediat teorema
Exemplu. Seria care pe ex, anume
x x
2
xn
1+-+-+ ... +-+ ...
1! 21 n!
aro raza dB n Iim 1 = Iim -
1
- = o.
n-+oc On n-roe n + 1
3. seriilor puteri
Seriile de puteri snt de o n teorcoice
ln aplicate. Vom prezenta mai multe ale lor, ic cele ce

a) a seriilor de puteri n intervalul de
SERII DE FUNCTII. SERII DE PUTERI
2o7

Te o re m Fie E anxn o serie de puteri n intervalul

(-R, +R). Pentru orice r, astfel nct O< r < R, seria este uni-
form pe intervalul [ -r, r].
Pentru r < R r > O, conform teoremei lui

Abel, seria E anr" este absolut deci pentru 1 x 1 < r seria
o

E anx" este absolut Deoarece 1 anxn 1 < 1 an frn, conform eri te-
o
.
riului de a seriilor de (Partea a doua, cap. IV,
2, al. 4) seria de puteri este uniform teo-
are

O o n s e c i n t a 1. Suma S a unei serii de puteri E anxn este o
o
pe intervalul de
Pe orice interval [ -r, r] c ( -R, R) seria de puteri este uni-
form termenii seriei snt continue, deci, conform
unui rezultat (cap. IV, 3, al. 5), suma seriei S este o conti-
pe [-r, r].

C o n s e c i n a 2. Suma S a unei serii de puteri E anxn este uniform
o
pe orice interval compact 1 n intervalul de
Pe orice interval compact 1 =[a, b] c (-R, R) suma S
este deci, conform (Partea a doua, cap. II, li, al. 7), este uniform

b) seriilor de puteri n intervalul de

Te o r e m Fie E anx" o scrie de puteri, n intervalul
o

(-R, R). Seria E nanxn-r, cu derivatele termenilor seriei date,
1
are interval de ea seria

cu R' raza de a seriei E nanx"-
1
,
1
avem
R
' -1 n-1-1 1""+>1-]' lan+li-R -Jm--.--Im---
n-OC> n + 2 a
1
l+
2
n->co an+a
are mai multe
17- Analiza nv. superior
258
CAL'-ULUL
C o n s e c i n 1 a l. Suma seriei cu derivatele t.ermenilor seriei
de puteri este derivata sumei seriei de puteri, n intervalul de

atunci

q>(x) = B nanxn-t,
l
S'(x) = q>(x) pentru orice x E (-R, R)
Seria derivatelor avnd de ca
seria seria derivatelor este uniform ln inter-
valul de a seriei Conform unui rezultat anterior (Partea
a doua, cap. IV, 2, al. 5), derivata sumei S este cu suma seriei deriva-
telor termenilor, deci S' = 'P
C o n se c i n ta 2. Suma seriei cu derivatele termenilor unei
serii de puteri este o pe intervalul de

C o n s e c i 11 a 3. B anx" este o serie de puteri cu raza de con-
o
R:
1) seria cn derivatele de ordinul n ale termenilor seriei are
de R;

2) suma S a seriei B a.xn este indefinit pe intervalul de con-
o
(-R, R) derivata de ordinul n, S(nl(x) este eu suma
derivatelor de ordinul n pentru orice x E (-R, R).
dezvoltarea n serie Mac-Laurin a unei f inde
finit ntr-un interval ( -R, R) de o serie de puteri
Avem
f(x) = ao + a
1
x + ... + anxn + ...
((n)(x) = n!an + (n +
1
)! an+! X+ ... , n = 0, 1, 2,
1
tn(o)
=--
n!
n =O, 1, 2, ...
astfel nct
f(x) = f(O) + !'_ f'(O) + ... + x" ((nl(O) + ...
1 J n!
Prin urmare, seria de puteri este seria Mac-Laurin a f(x),
-X E (-R, R).
SERTT JlB' FUNC'fiT. SEHU DE PUTEUT 259
. x x2 xl x4 n :riHl
Exemplu.Serm---+---+ ... +(-1) --+u aro raza de
1 2 3 4 n+1
R = 1. Seria cu derivatele termenilor
1- x + xz- x'l + ... + (-1)nxn + ...
are de cu seria (1) suma -
1
- pentru ! x! < :1.
1 + X
de aici seria are ca 1n(1 + x) + C; pentru x = O, C = O, prin
urmare,
xx
2
x
3
x
4
xn
ln(1 + x) =--- +- -'-+ ... + {-1)"+'-+ ... , lxl < 1.
1 2 3 4 n
rezultat il direct in serie Mac-Laurin pe In(l + x) ..
Pentru x = :1, sefia este convergenti:i, deci
ln 2 = '1- + .!_- -_!__ + ... + (-J)n+J!. +
2 3 !* n
4. cu serii de puteri
"" ""
Fie L::; anx" E bnx" serii de puteri de raze de R
1

o o
R
2
} respectiv.
""
a) Suma celor serii este tot. o serie de puteri L::; (a"+ bn)x", care
o
are ca de R = min (R
1
, R,).
pentru orice x
0
, astfel incit 1 x
0
1 < R
1
, 1 x
0
! < R,, seriile
00 00
numerice E anxg B bnx8 snt convergente, deci suma lor este con-
o o

A(x) B(x) snt sumele celor serii S(x) este suma scriei
00
L::; (an + bn)x", avem S(x) = A(x) + B(x) pentru orice j x 1 < R.
o
n mod se
00
b) celor serii este tot o serie de puteri L::; (an- b,.)x",
o
care are ca de R = min (R
1
, R
2
).
00
D(x) este suma seriei L::; (an - bn)xn, avem
o
D(x) = A(x) - B(x) pentru orice 1 x 1 < R.
c) Produsul celor serii de puteri este o serie de pnteri
a
0
b
0
+ (a
0
b
1
+ a
1
b
0
)x + ... + (a
0
bn + a,bn-1 + ... + anb
0
)x" + ... ,
care are ca de R = min (R
1
, R
2
).
17*
260
CALCULUL DIFERENTIAL
T{x) este suma seriei produs, avem
T{x) = A{x) B(x) pentru orice 1 x 1 < R.
d) Ctul a serii de p!!teri A{x), B{x), b
0
=f=O este o serie de puteri C{x)
C
0
+ c,x + C
2
x
2
+ ... + CnXn + ... ,
cu c
0
, c,, ... de egalitatea A{x) = B(x) C(x).
c
0
, c" ... , se din sistemul infinit de Jiniare
ao = boCo
a
1
= b
0
c
1
+ b
1
c
0
a
2
= b
0
c
2
+ b
1
c
1
+ b
2
c
0
.................... ,.
5. Calculul numeric al logaritmilor naturali
presupunem In N este cunoscut ne propunem pe
In{N + 1). Trebuie
Jn{N + 1) -ln N =ln(1
Folosind dezvoltarea n serie la acest paragraf, al. 3, pentru
N > 1, avem
seria din partea a doua este slab m<l.i ales N este mic.
in serie
x2 xs x4
ln(i + x) = x-- + :_-- + ... , 1 x 1 < 1,
2 3 "
x2 x3 x4
ln(i- x) = -x --- :_--- ... , / x 1 < 1;
2 3 "
avem
In-- =2 x+-+-+, lxl<1,
(
!+x) ( x' x' }
i- X 3 5
SEJRn DE SEH.H DE PUTERI
261
. d "
1
X 1 + i d .
1
bt. d It
_ aca punem = -;:, e(a x , o
1
tnem ezvo area
1-x l'v 2N+i
1 ( il 1 i i 1 1
2ln i+N =2N+1+a(2N+t)+s(2N+t)'+
pentru N >O. Seria se seria lui Mercator
pentru calculul logaritmilor naturali.
1 1 1 1 1
E x e m p l u. Pentru lV = 1, avem -In 2 = - + -- + --+ ... ,+ _ _:._
2 ta 3 3' 5 3' 2n + 1
-
1
- + ... Ne propunem pe In 2 cu 10 zecimale exacta.
32n+1
Conform unui rezultat cunoscut (Partea a doua, cap. I, 8, al. 2), eroarea pa care
o facem tnsumnd primii n termtfi.' aste ui _k_ un, unde 1 > k unH ..
1 - k un
n cazul

k un 1 . 8
---un = "..._ <-, doc1 un < -, care ne n = 10.
_t - k _s 1o1a 1_o1o
Trebuie termenii cu 12 zecimale exacte, deoarece oroarea la
t
. d t 't lt" . . l
10 1
.
zece ermem, a ori a u 1mox zaClma e;- este -- =-
ion 10
11
Ufo.i11 6
s = 21. a"B<Iol2'
astfel incit oroarea R
10
este da
R
10
< + 2..!Q_=
10
12
10lll 10
121
Avem
.!_"" 0,333 333 333 333, -
1
-"" 0,012 3'5 679 012,
3 3. 3
3
-
1
-"' 0,000 8.23 045 267, -
1
-<>< 0,000 065 321052,
53
5 73
7
..
-
1
-"' 0,000 005 6'<5 029, --'
1
'-:-:-"" 0,000 000 513 184,
9. 3
9
11. 3
11
1
"' 0,000 000 048 2lo8, --
1
-"" 0,000 000 000, 6lo&,
13 3HI 15' 3H>
1
0,000 000 000 455,
17 3
17
1
0,000 000 000 045.
19. 3
111
Am po In 2 cu 10 zecimale exacte:
eroarea fiind mai
In 2 0,693 147 :1805,
32 1 1
dedt --"' -.-.
fQU 3 10
10
Capitolul V
DE lUAI )IUI,TE VARIABILE
1. SPA1'1UL CU n IJIMENSHJNI
1. Structura de veetorial
R" cu toate grupele ordonate de n numere reale (x,.
x,, ... , Xn) se cun dimensiuni. Un element sau un punct al
se x = (x
1
, x
2
, , Xn) Numerele x
1
, ... , Xn se numesc coordonatele sau
punctului x. n drepte egale cu dreapta R,
atunci cu n dimensiuni este produsul cartezian R X R x ... x R,
deci
R" = R X R X ... X R = {(x
1
x
2
, , Xn) / X
1
E R, X
2
E R, ... , Xn E R).
n factori '
Cu punctele Rn se pot face
a) Adunarea. Fiea=(a
1
, a
2
, ... , an), O=(b" b
2
, ... , bn) puncte din R".
Suma a + b este de
a+ b = (a
1
+ b,, a,+ b,, ... , an + bn)
tot un punct din H" care are ca suma
celor puncte.
Adunarea are
1) este a+ b = b +a;
2) este (a + b) + c =a + (b + c);
3) elementul neutru, punctul 0=(0, 0, ... , 0), numit originea
Rn, care are toate coordonatele nule, astfel nct a+ O =a;
4) pentru orice punct a E Rn opusul -a E Rn, definit de -a =
= (-a
1
, -a
2
, ... , -an), astfel nct a+ (-a) =O.
Am astfel Rn un grup comutatiP de
de adunare.
PE MAI i\1UL'rE VARIAD[LE
263
b) cu sealari. Se scalar orice real A. Pentru orice
E R orice punct a E Rn produsul AU = aA, numit produsul cu
scalari sau produsul cu numere, se astfel:
Aa = (M., lca
2
, , lcan)
are
1) este distributiv
1-(a + b) = Aa + Ah,
(A + f')a = a + (La,
2) este asociativ A((La) = (A!J.)a;
3) element neutru 1, 1 a = a.
AER;
A, !L E R;
O A pe care s-au definit o de adunare (a, b)->
->a+ b o de cu numere (A, a)-> !.a, care au
enumerate mai sus, se vectorial, iar elementele sale se
numesc vectori.
Conform acestei Rn un rectorial. Punc-
tele sale a =(ah a
2
, ... , an) se numesc vectori, iar componentele a
11
... , an
vectorului a pe axele de coordonate se
a
1
= pr
1
a, a
2
= pr
2
a, ... , an =
Exemplu. grupelor ordonate do trei numere reale {x, y
1
z)
punctelor din sau cu trei dimensiuni R
3

c) n Rn. Fie vectorii e
1
= (1, O, 0, ... , 0), e
2
= (0, 1, O, ... ,
... , 0), ... , en= (0, 0, ... , O, 1). Orice vector a= (a., a
2
, ,an) se scrie ca o
a vectorilor e
1
, e
2
, ... , en? fiind
componentele vectorului a.
a
1
e
1
= (a
1
, O, 0, ... , O, O)
a
2
e
2
= (0, a
2
, 0, ... , O, O)
de unde
a
1
e
1
+ a
2
e
2
+ ... + anen =
= (a
11
a
2
,. .. , an)
Se spune vectorii e
1
,e
2
, ... , en
o n R".
In cu trei dimensiuni,
vectorii e
1
, e
2
, e
3
se i, j, k,
astfel nci un vector (a., a
2
, a
3
) din
se scrie a
1
1 + a} + a,k;
i, } , k se numesc versorii axelor de
coordonate Ox, Oy, Oz (fig. 68).
X
Fig. 6S
264
CALCULUL
2. Produsul scalar a doi vectori
a) Fie a= (a
1
, a
2
, , an) b = (b;, b
2
, , b") doi
vectori din R".
Produsul scalar al vectorilor a, b este (a, b) . a,b
1
+ a
2
b
2
+
+ nbn
Din
1) (a, a) '-ai + al + ... + :;:,. O, (a, a) =O, numai
a= O;
2) (a, b) = (b, a),
comutativ;
3) (a, b + c) =(a, b) + (a, c), distrihutiv;
(a+ b, c) =(a, c) + (b, c), distrihutiv;
4) (a, b) =(!la, b) = (a, t.b), omogen.
Exemple. 1) Vectorii bazei e.a, o
2
, ... , e-,
1
(ei, 6j) =
= aii !8u simbolul lui Kronecker). Se imediat
2) Inegalitatea lui a = (a
1
, a
2
,. .. , an) b = (b
1
, b
2
, . ,b
71
),
avem (a, b)' (a, a) (b, b).
n
Expresia E = L (tii - xbi)
2
este pentru orice x; avem
1
E = (a, a) - 2(a, b)x + (b, b)x'. Discriminantul (a, b)'- (a, a) (b, b) este negativ.
b) Fie vectorul a= (a,, a
2
, ,an) din R". Se
norma vectorului a pozitiv
11 a 11 = V!a, a)= ...
are
1) lla 11:;:,. O, 11 a 11 =O, numai a= O;
2) 11 a 11 = 11. 1. li a 11;
3) 11 a + b 11 .";: 11 a 11 + 11 b 11;
n
4) [a;J .";: Jlall .";::L Iad.
i=1
Primele imediat diu normei.
Pentru 3 avem
avem neegalitatea (Schwarz-Buniakovski)
deci
DE J\fAI MULTE VAitiAB'n;F.
261>
sau
V + b,) <V V
Un Yectorial pe sa definit o cu 1, 2, 3 se
vectorial norm.at.
c) dintre puncte a = a
2
, ... , a")
b = (b
1
, b
2
, ... , b") din R" este
1
d(a, b) = [(a
1
- b
1
)
2
+ (a
2
- b
2
)
2
+ ... +(an- b")
2
]
2
=fi a- b!l;
are caro se deduc imediat din normei:
1) d(a, b) :;;,. O; d(a, b) = O, numai a = b, adidi a, = b.,
a
2
= b
2
, ,a., = bn;
2) d(a, b) = d(b, a);
3) d(a, b) < d(a, c) + d(c, b).
Exemplu.. n cu t.roi dimonsiuni d(a, b) estf' dintre puncte
1
din [(a
1
- b
1
)
2
+ (a
2
- b,)' + (a, - b,)]
2
.
2. lUUIJj'IMI IJE I'UNCTE iN CU n lJ[I!IKNSIUNl
1. Intervale. Sfera
Fie 1
1
, 1
2
, ... , !", n intervale deschise pe o Se
interval n dimensional /produsul cartezian 1
1
X 1
2
X ... x In, deci
l = {(x
1
, x
2
, ... , x") 1 X
1
E 1
1
, X
2
E 1
2
, ... , Xn E 1"}.
Intervalele I" 1
2
, ... , 1" pot fi sau
Exemplu. n un interval tridimensional 1 = /
1
x 1
2
X /
3
, cu
1
1
={x[a
1
'(:x'(:a.,J, I,={yl b
1
'(:y'(:b
0
}, l,={z[c
1
'(:z'(:c
2
J,
este un paralelipipod. -Intervalul este :nchis,- dooareco 1 o aUt punctol&
interioare_ clt punctele do pe paralolipipodului.
D e f i n i i e. Se cu centru n a r
V,(a) = (x!.v E R", !!x -al!< r},
din toate pimctele .'lJ a la punctul a este < r.
266

11 x - a 11 < r sfera se
punctelor unei sfere !nchise cu centrul in punctul a r este
deci de neegalitatea (x
1
- a
1
)
2
+ (x
2
- a
2
)
2
+ . " + (x,. - an) < r
2

Exemplu. n o V r(a) este de
(x- a)'+ (y - b)' + (z- c)
2
< r
2
puncte1or din interiorul de pe sfera cu c-entrul n puuctul,
(a, b, c) raza r.

Orice de r un interval n dimensional este
Intr-un interval n dimensional.
Fie 1 =1
1
x /
2
x ... x 1,., unde-I, =(a- Vn' a,+ v'n)
l' = 1; X 1; X .. X unde li = (a, - r, ah + r).
Avem 1 c Vr(a) c 1'.
2.
D e fin i i e. Se a unui punct a din cu n
dimensiuni orice care o Vr(a) c11 eentr11l in a.
In virtutea precedente, avem echi-

D e f in i i e. Se a unui punct a E R" orice mul-
V care un interval n dimensional 1 care punctul a,
deci a E 1 c V.
Exemplu. 1' x
1
- a
1
] < e,' t x
2
- a
2
1 < ... , ! xn-- a
11
1 < e defi.,.
nesc tot O a punctului a= a
2
, ... , an) anumo o
3. deschise. nchise.
Fie A o a Rn a E R". Se spune a este un
punct interior al A o V a punctului a
n A, deci a E V c A.
. O numai din puncte interioare se des-

Se spune a este un punct aderent al A oricare ar fi veci-
V a lui a, V n A =/= <P punctelor aderen_te lui A se
Inchiderea lui A cu A. Orice punct a E A este punct
aderent al lui A, deci A c A.
Se spune o este toate punctele aderente,
este cu nchiderea sa, A = A.
DJE: MAI l\tULTE VARTABILIU
267
Un punct aER" se spune este punct al A orice
V a lui a puncte att ale lui A ct ale complementarei
CA; prin urmare, un punct este punct aderent att pentru
A ct pentru complementara CA. punctelor ale
mii A formeaZ>t frontiera lui A se FA.
E x e m p l rL 1 a punctelor situate interiorul pe unui para-
!elipipod o punctelor situate pe paraloli-
,pipodului frontiera 1.
4. comJlae!e
Fie A o a R" aER". Se spune a este punct de
acumulare ai A orice veeini\tate V a lui a cel
un punct x cof= a din A; prin urmare, orice V o infinitate
de puncte ale A.
Din un punct de acumulare al A este punct
aderent al A. Prin urmare, o toate punc-
tele de acumulare.
Se spune o A este o V,(O) cu centrul
n origine, care A; It x 11 < r pentru orice x E A.
nchise din R" se numesc compacte.
Exemplu.. Un intervaln --dimensional 1
1
><f
2
X ... Xln cu lk = {xkl Xk E R,
ak .:;,;;_:: Xk < bn} osto o compactiL
5. conexe. Domeniu
D e fin i i e. O A c R" se oricum am
descompune-o ll A
1
A
2
, disjuncte ambele diferite de 0,
cel una din A
1
sau A
2
are cel un punct de acumulare
in
Exemple. 1) Un interval n dimensional os te o
2) punctelor cuprinse ntro douJ. sfero concent.rico oste o
O care va fi des este aceea de domeniu.
De fin it i e. O mul!ime se domeniu.
Exemplu. O din Rn este un domeniu.
ntr-un domeniu D, oricare ar fi punctele a, b E D, o linie poli-
L c D, care punctele a b.
268
CALCULUL'
3. DE PUNC'l'E N CU n DIMENSIUNI
1. convergente
O de puncte din se
indicilor 1 este numerelor naturale N = 1, 2, 3, ... se
(anlnEN sau (an), unde a, -'- (au, ah
2
, ... , ahn)
De fin i Se spune un de puncte din Rn, a
1
, a,, ... , ap, ... este
oonvergent punctul a E Rn pentru orice > O un
astfel inct pentru orice p > N(o) avem 11 ap - a 11 < e se
scrie Iim av = a.


!lav - a 11 < e pentru orice p > N(e) atrage
.
Jap
1
-a
1
J<e,

... , lavn-anl<'e
pentru orice p > N(z).
. .
.
Se poate demonstra la fel ca pentru de numere, inlocuind modulul
cu norma:
C r i t e r i u 1 g e n e r a l a 1 1 u i C au c h y. Un (an) de puncte
din R" este convergen t pentru orice " > O, un
N(<) astfel nct, oricare ar fi p > N(e), q > N(o), avem il ap - aq 11 < <
Din criteriul general al lui Cauchy imediat
(ap,)pEN neegalitatea .
1
[(apl - aq,)
2
+ (avz - a,,)
2
+ ... +. (apn - aqn)
2
]
2
< <
pentru orice p > N(e), q > N(<) atrage
1 ap
1
- aq, 1 < z, pentru orice p > N(e), q > N(z);
1 ap
2
- .. aq
2
1 < e, pentru orice p > N(e), q > N(e);
1 apn - aq,, 1 < <, pentru ori ee p > N(z), q > N(e);
.... .- .. : .. ; .................................... .
reciproc, modificnd convenabil pe <. Putem scrie deci
. ..
.
.. .,:::
(ap1 , ... , -7 (a1 , .... , an)(=) ... "." ...
apn -7 an
p -7 oo, p E N.
Exemplu. n plan, de puncte {ap, ap) este convergent (a(
11
b
0
}
(ap) este convergent ao (bp) os te convergent b
0
, reciproc,
{
ap-+ a
0
(ap, bp) (o
0
, b
0
) . .
bp-+ b
0
p -+ oo, p E N.
DE MAI MULTE VARIABILE
269
ntruct de puncte din R" atrage
rilor reciproc, toate privind
din R" se transpunnd convenabil din cazul
sau de numere. Teoremele demonstrate pentru
de puncte din R, se pentru de puncte din R".
Te o re ma l u i W e i e r str as s-B o 1 z an o. Orice
are cel un punct de acumulare.
Te o r e ma l u i Il o re 1-J, e b e s g u e. Din orice acoperire cumul-
deschise a unei compacte A c Rn se poate extrage o acoperire
a A.
L e m a 1 u i C e s a ro. Orice de puncte tUn Rn
un eonvergent.
4. DEFINITE PE DIN CU n llHIENSIUNI
1. I'eale le o
D e l' i n i i e. X o din R". O f : X R, se
o rea1l\ de o x= (x" x,, ... , Xn) E X c Rn se
f(x
10
x
2
, , Xn) san f(x).
Argumentul este vectorul x = (x
1
, x
2
, ... , Xn); de defi-
nitie este o multime din R".
Deoarece valo;ile f depind de coordonatele lui x, de x"
x
2
, ... , Xn, o de o se mai
de n variabile reale, ceea ce f(x
1
, x
2
, , xn).
Graficul unei reale de n
variabile reale f(x
1
, x
2
, ... , Xn), defi-
pe o X din R",
este format din puncte-
lor (x" x
2
, ... , Xn, f(x
1
, x
2
, ... Xn))
din Rn+I cnd (x" x
2
, ... ,
Xn) E X c R".
E x e m p l u. O de
variabile (x,y) EDCR'
are graficul o {S) n
(fig. 69).
z
o,o,z)
' O)
Functiile reale de o
definite pe D c R", se


mai numesc scalare pe D sau
cmpuri scalare pe D. Fig. 69
J
270
('ALI [JLUL
2. vectoriale de o
Fie m functii reale {
1
,{
2
, , fm definite pe o X cR". Punctul
{f
1
(x), f
2
(x),.:., f",(x)) are drept coordonate valorile ... , fm in
punctul x E R".
(x
1
, x., ... , Xn) _" (f
1
(x
1
, X
2
, ... , x"), {
2
(x
1
, x,, ... , x"), ... , fm (x
1
, x,, ... , Xn))
o f = ({
1
, {
2
, ... , fm) pe XcR" cu valori n Rm. Se spune
f este o de deoarece att argu-
mentul x = (x
1
, x,, ... , Xn) cit valorile
f(x) = (f,(x), f,(x), ... , fn(x))
snt vectori (x este veetor n R" f(x) vector n Rm).
reale f
1
, {
2
, . , fm de variabilele reale x
1
, x
2
, ... , Xn se numesc corn ..
ponentele vectoriale f.
1) ne m reale {
1
, {
2
, ... , {m de n variabile reale
xh Xz, ... , Xn, definite pe X cRn, punem
f, = pr,f, f, = pr,f, .. , fm = pr",f,
atunci f ((
1
, {
2
, ... , {",)este o n X c W'
cu valori. n Rm. Prin urmare, m reale de n variabile reale defnet:e o
functie cu valori n nm reciproc.
reduce studiul unei vectoriale de o
la studiul unor reale de variabile reale.
2) m = 1, de se reduce la o
de n variabile reale, la un cimp scalar definit pe
din Rn.
1) {;.(t), {
2
(t), f
3
(t), definite pe 1 c R, snt componentce
unei veclorialc F(l)
P (t) = lfr(t) + ]f,(t) + kf,(t)
de variabila t. Graficul F(t) este o (C) n
(fig. 70), iar amamblul celor trei x = {
1
{1), y = f
2
(t), z = {
3
(1)
constituie o reprezentare
a curbei C; argumentul t se
M'IC!
0
parametru.
2) f,(u, v), f
2
(u, v), {
3
(u, v),
A
t definite pe 1 c R
2
, sint componentele
l''ig. 70
unei vectoriale $(u, v)
$(u, v) = lf
1
(u, v) + ]f
2
(u, v) +
+ ii(,(u, v)
DE MAI MULTE VARIABILE
cu valori n R
3
Graficul functiei (j
este o (S) n spatiu
(fig. 71) iar ansamblul celor trei
x = {
1
(u, v), y = {
2
(u, v),
z = f
3
(u, v) constituie o reprezen-
taJe a S.
3) Functia F de vari
1' = 1x + }y + kz,
F E I c R
3
defineste trei functii
reale X, Y, Z de tiei variabile
(x, y, z), componentele F':
z
(o,o,o 1
l'ig. 71
F(f) = 1X(x, y, z) + ]Y(x, y, z) + kZ(x, y, z).
271
Vectorul f se vector de al punctului M(x, y, z).
F(l'), pe 1, se spune este un cmp vectorial definit pe 1.
Cnd punctul M(x, y, z) descrie 1, punctul M'(X, Y, Z) descrie
J din R
3
(fig. 72).
O f = ({
1
, f
2
, ... , fm) pe X c R" cu valori
n nm se spune este pe X un J]!{ > O
astfel nct
llf(:r) 11 < Jll pentru orice x E X.
este ecbivalenltl cu
lf,(x" x,, ... , Xn) 1 < M', pentru orice (x
1
, x
2
, ... , Xn) E X
k = i
1
2, ... , m. Prin urmare, o f este
componente snt reciprmo.
z
(o,o,o) y
{o,o,o)
.Y
.X
X
Fig. 72
.CALCULUL
3. cu vectoriale
Fie.( g vectoriale definite pe X c Rn,
cu valori n
a) Suma f + g a celor este o pe X c R" cu
valori n Rm
f(x) + g(x), x E X C::. Rn.
f = ({
1
, (
2
, ... , fm), g = (g,, g,, ... , Cm), atunci
f + g = (fi + g., fz + g,, ... ' fm + Cm)
b) Produsul !f al f cu real A este o 'A{
pe X c R", cu valori n Rm,
A{(x), x E X c R",
de
i.f = (/f,, A{, . ... , A{m)
c) Produsul <pf al vectoriale f cu '!' pe
X c R" este
<p(X) f(x), x E XC Rn,
cu valori n nm
?{ = (?fh '!'fz, ... , '!'{m).
d) Fie f: X_,. Y c R"', g : Y _,. R'', X E Rn,
f = ((,, (,, ... , fm), g = (g" g,, ... , g,,),
cu
r. = f(x,, x,, ... , Xn), g, = g, (y" y,, ... , Ym).
unde
(x
1
, x
2
, ... , x") E X c R", (?/
1
, y
2
, ... , Ym) E Y c R"'.
g(f) X - R" este de
g(f(x)) = [g,(f(x)), g,(f(x)), ... , g"(f(x))], x E X c R", (1)
se prin compunerea reale gk, componentele lui g, cu
f.
n continuare, compunerea reale g,(y
1
y
2
, ... , 1fm) cu
f = ({
1
, {
2
, ... , fm) se reduce la compunerea reale gcu
componentele reale (
1
, {
2
, ... , fm,
g.(f) = g,(f,, r . ... , fm);
prin urmare,
g,(f(x)) = Cn(f,(x,, x,, ... , Xn), f,(x,, x,, ... , Xn), ... , fm(x" x,, ... , Xn)),
pe care le nlocuim n (1) g(f).
FUN"C'l'II DB MAI VARIABILE
4. Limite de vectorial&
Fie f: X....,. Rm, X c R" a un punct
de acumulare al de X. Se spune un vector b E R"' este
limita f in punctul a pentru orice s > O un
'1)(<) >O astfel incit, oricare ar fix=!= a, x E X Il x - a Il < '1)(<), avem
11 f(x) - b Il < e, se serie
Iim f(x) = b.
(i)
x-+a
punem a. = (a
1
,a,. ... ,an), b = (b
10
b
2
, ... , bm), x = (x
1
, x,, ... , x,.)
1
f = ({
1
, , f..,), atunci este cu
1 f,(x" X
2
, , Xn) - b,[ < s
1 f
2
(x,, x,, ... , Xn) - b
2
[ < s

lx
1
- a
1
[ < Yj (e), [x
2
- a
2
[ < YJ(e), ... , lxn- ani< Yj(e),
se scrie
Iim fn(x
1
, x
2
, ... , Xn) = b., k = i, 2, ... , m.
Se pot da defini( ii echivalente att cu ajutorul cit cu
ajutorul
stabilite la limitele de o se extind
aici, nlocuindu-se valoarea cu norma.
5. Continuitatea vectoriale
De!'! n i 1 i e. F'ie f :X_,. Rm, X c R" u E X. Se spune el<
f este in pl!llctnl a, la orice numf>r o: >O un
>O astfel nct, oricare ar fi x E X, avem
llf(x) -{(a) 11 < <,
11 x-a 11 < >1{<).
Folosind componentele, este cu
1 {
1
(x
1
, x,, ... , Xn) - {
1
(a
1
, a
2
, ... ,an) 1 < o'(s'....;. O <--> 0)
1 (
2
(x
1
, x,, .. , Xn) - {
2
(a
1
, a,, ... ,an) 1 <o:',
......................... ...
1 (m(Xt, x,, ... , Xn) - fm(a
1
, a,, ... , an) 1 < e',
/X
1
-a
1
l<r.(s), lx
2
-a
2
I<YJ(e), ... , [Xn -an!< 'l(e).
18-
274
CAL'-:ULUL
Dacli a este punct de acumulare al de X, atunci con-
tinuitatea n punctul a este cu
lim f(x) = f(a) sau li mii (f(x)- {{a) Il =O.

stabilite la reale de o
continue, se pentru vectoriale continue.
1) f este n punctul a, o a punctului a:
ln care este
2) f{x) este In punctul a, atunci Il f{x) il
este n punctul a. Reciproca n general nu este .
. 3) f g snt continue n punctul a, f + g 'Af snt continue n.
punctul a.
4) Iim f{x) n Rm fnu este n punctul a, atunci
x-a
f se poate prelungi prin continuitate n punctul a, punnd f(a) = lim f{x).
5) F.ie f: X ..... y c Rm, g : y ..... RP, X c Rn,. r
este n punctul a E X, iar g este n punctul
b = f(i:t) E Y, atunci g{f) : X-> R" este n punctul
a E X.

6) Fie f: X-+ R, X c Rn; n punctul a E X, f este-
{(a)=/= O, o V a lui a astfel nct pentru
x E vn x
f(x) f(a) >O,
din care se deduce
7) f: X--> Rm, X c Rn este n punctul
a E X {(a)=!= O, atunci o V a punctului a astfel nct
pentru x E V n X
f(x) =/=O.
6. Continuitatea
D e fin i Fie f: X-> Rm, X c Rn a E X. consideril,m sub-
X; a de X, de
pe {este o {,de o x,
f, este in punctul a, E X" spunem f este
, in raport cu variabila x, in pmwtul a= (a" a
2
, ... , an)
D'E MAI l\IULTE VAHL!\IHLG 276
Sau:
Se spune f(x
1
, x
2
, , xn) este fu raport cn
variabila x, n punctul a pentru orice s > O un
Y,(e) >O astfel fuclt avem
lff(a
1
, a,, ... , a,_
1
, X;, a,+
1
, ,an)- f(a
1
, a
2
, ... , an) il< s
:pentru orice x, E X, 1 x, -a,! < 1)(<).
O f futr-un punct a = (a
1
, a
2
, ... , an) este
fu acest punct n raport cu fiecare
f este n punctul a =(a" a
2
, ... , an) E X
atunci pentru orice e >O un 1)(<) >O astfel nct
llf(x" x,, ... , Xn)- f(a,, a,, ... , anJil <.

1 x, -ati < 'fj(s), [ x,- a,[ < 1J(s), ... , 1 Xn -an 1 < '1(<).
n particular, x
1
= a
1
, ... , xi-l = ai-I' x+l = ai+l' ... , Xn =an,
:avem evident
[/f(a
1
, ... , a,_,, x,, aH., ... , an) - f(a
1
, a
2
, ... , an) Il< s,
1 x,- a, 1 < ')(<), deoarece celelalte s.nt
Reciproca acestei teoreme nu este n general o
-este ntt-un punct n raport cu fiecare n parte, nu
este n acel punet.
Exemplu. Fie f(x, y) = {

(x, y) *(O, O},


2x2 + 7yB
0 t X= 0, y = 0.
x _.. O, y O, de exemplu pe curba y4 = px, atunci
Iim f{,r, y) = Hm
3
px
2
3
P
(x, y)--+{0, O) x
2
(2 + 7 p
11
) 2 + 7 p'!i.
3p
Limita depinde de parametrul p, doci nu este unici_\, prin urmaro
2 + 7p;t.
f {x, y) nu aro limitii in origine. f(x, y) nu este deci in origine.
7. vectol'iale nniform continue
D e i n i 1 i e. Fie f' : X __,. R"' pe X c Rn. Se spune cii functia (
este uniform pe X pentru orice o >O, un
>O astfel nct, oricare ar fi punctele x, x' E X cu 11 x- x'll < r,(<),
avem 11 ((x) - f(x') li <
La fel ca pentru de o numiirul YJ() nu depinde de
x x', ci numai de e.
18*
276
CALCULUl ...
Cu ajutorul componentelor {
1
, {
2
, , fm ale f, avem

D efi n i O f: X -> Rm este uniform pe X c R"'
numai toate componenteJe sale (" {
2
, ... , fm snt uniform
continue pe X.
avem
Jlf(x)- f(x')Jj < e => lf,(x)- f;(x')l < e, i = 1, 2, ... ,.n,

llf,(x)- f,(x')II < i = 1, 2, ... ,m =) llf(x)- f(x')l) < e,
m
[ix- x' 11 < 'J(<), x', x E X, care din
m
1 (;(x) - (;(x') i < llf(x) - f(x') 11 < :B 1 {;(x) - f,(x') !,
J""""1
pentru i = 1, 2, ... , m. Avem
T e o r e m O f uniform pe o X este uniform
in raport ;;u fiecare
Se la fel ca teorema de la aliniatul precedent. Reciproca
acestei teoreme nu este .n general anume continuitatea u.niw
n raport cu fiecare n parte a f nu atrage con-
tinuitatea a f.
8. vectoriale continue pe intervale compacte
Reamintim un interval compact n Rn este un interval inchis
ln Rn. reale de o contmue
pe un interval compact se n parte pentru vectoriale
continue pe un interval compact din Rn. Anume:
1) O vectori ali\ pe un interval compact 1 este
pe 1.
2) O pe un interval compact 1 este uuif01m
pe 1.
3) Pentru o pe un interval compact 1
un punct E 1 astfel Incit Il f( = sup 11 f(x) 1/.
xEl
proprietate din faptul c:1 llf(x) Il este pe 1
f(x) este pe 1 (Partea a doua; cap. V, 4, al. 5, pro-
prietatea 2).
4) O de nvariabile f(x
1
, x
2
, ... , Xn), pe un interval
compact 1 c Rn, atinge efectiv marginile pe 1.
im''MAI MULTE VARL\B1LE
E x e m p tU. y) = (a
2
yz + b
2
x3)
2
, da oiiptic =.: + '!!__.::s:;::
, .:;
. . .
- . . a a ba
E!5te pe domeniul de Minimul este atins ln punctul {O, O)
unde f\0, O) = O. Maximu] este atins in orice punct ix, .. y) situat po:
x2
eHpsa :.:.. + :..- = 1 are valoarea a:'b
4

"2 b2
li. JmRIVATE
1. Derivate
De f in i e. Fie {(x, y) o d! variabile reale
pe o mul!,ime X c R
2
(a, b) nu punct interior al lni X.
1) f'(i, y) este In punctul (a, b) in raport cu
variabila x lim fix, b)- f(a, b) este J,imita se
x-+a x-a ..
derivata a f(x, y) m raport cu x se
(;(a, b), i!f(a, b) , Dxf(a, b).
i:Jx
2) Functia f(x, y) este in punctul (a, b), n raport cn
variabila y Iim fi a, Y)- fi a, h) este Limita se
Y->b y-b ;.

derivata a f(x, y) n raport cu y se
, f. b
1
y(a, b), (Jy , Dv (a, ).
1) Din rezult atunci cind n
raport cu x variabila y este ca cum
am avea o x. este cind
n raport cu y.
2) o este n raport cu x n fiecare punct
al de X, spunem este n raport cu
x pe X.
E x e m p 1 u.. f(x, y) = sin (x' + y'), (x, y) E R' este
n raport cu x pe R
2
.
.
f;(x, y) = 2x cos(x' + y'), f;(x, y) = 2ycos(x' + y').
In mod se definesc derivatele ale reale de
mai multe vmiabile. reale.
:271'1
CALCULUL nurrmt<:NTJ:A[o
Definitie. Fie f(x" x
2
, ,, x") o realii de n variabile reale , definitii pe o X c R" (a
1
, a,, ... , an) un punct interior al lui X. t'tmr!ia f(x
1
, Xz, . , Xn) este in punctul (au a,, ... , anHn ,raport, cu variabila Xk dacii
lim f(a
1
, a
2
, ... , ak-
1
, Xfr., af1+
1
, ... , a
11
) - f(a
1
, ... , an}

Xk - ak
<Oxistii este I,imita se derivata a
j(x" ... , Xn) n raport cu xk se
f
. (
) of(,,, ", a") D f(
)
Xk a11 " 1 an 1
:l
1 . a11 1
VXk
O f(:r
1
, x
2
, ... , Xn) are n derivate
reale de o derivabile, se 'n parte pentru reale de mai multe variabile.
1) ((x
1
, x
2
, .... Xn) este n raport ,cu Xk n punctul a = (a
1
, ... , an), atunci f este n raport ,cu variabila x" in punctul a.


de o_ f(a
1
, , ak_
1
, x
1
tJ ak+I' . ., anL fiind- In raport cu x in punctul a, atunci f este n raport ,cu x. n punctul a.
2) f(x,, ... , Xn) este in raport cu fiecare x
1
, , Xn, n punctul a, atunci f este eontinnii n raport ,cu fiecare in parte n punct,ul a.
3) Deoarece derivarea n raport cu o Xn este de fapt ,derivarea n raport cu x,, celelalte variabile fiind considerate con- stante
a) regulile de derivare stabilite pentru de o se pentru derivarea
b) algebrice efectuate asupra derivabi[e conduc tot la derivabile suma, produsul, ctul a derivahile tot o
Fie f(:r) o f = (f" f
2
, ... ,fm) de varia- ibila x = (x
1
, ... , Xn) pe o X c R" cn valori in Rm, componentele f1> (
2
,"., fm fiind reale derivabile in raport fiec11re :r
1
, x
2
, "., x", ntr-un punct (a
1
, a,, ... , a") E X.
Derivata a fn raport cn x, in punctul a, pe care o este de
Dadl f(x) la o e
1
, e
2
, ... , e"" atunci
f(x) = e,f,(xt> ... , .r") + e,f,(x., ... , x,,) + ... + e,.,fm(:r
1
, ... , x"),
FUNCTH "DE'MA1 :MULTE VARIABILE
deci deriva ta fx,(a) are componentele
iJ(
1
fat,, .. t an) Ofz\aw-, On) Ofmlal, ... , Un)
'
' ... '
Oxn Oxh
iJxh
Fie F(r) = !f,(x, y, z) + ]f
2
(x, y,z) + k{,(x, y, z) cu (
1
, {
2
, fs
definite derivabile pe un domeniu D c Ra.
Derivatele ale F(r) sint
ali =
1
ar, + J of, + k ar,.
Ox iJx iJx iJx
;;ii . ar, + . of, + k- ar,
-=l- J- -
iJy i!y iJy iJy
iJli i!f, + ar, . , k- i!f,
-=l- }--,- -
fj:z; Oz ih i:Jz
pentru (x, y, z) E D
2. Derivate de ordin supeior
Fie f(x, y) o de variabile rea.le pe X c R
2
,
in raport cu fiecare x, y n punctele interioare
ale lui X. derivatele f;(x, y) y) definite pe X c R
sint la rndul lor derivabile n raport cu x y, derivatele lor
se numesc derivatele de ordinul doi ale f sec

Deci o de variabile are patru de ordinul doi.
n gd1trdL o de n varJabJle f(x
1
, x
2
, ... , X'
11
.) are n
2
derivate
de ordinul doi, anume
iJ'f
--, i,j = 1, 2, ... , n.
OxiiJXj
ilOO.
E x e m p tu. Fi of(.<, y) = arctg (1 +xy) d<lfinitii p<l R'. Avom f;= y ,
1+(!+xy)'
{ x ( _. 2y'(1+ xy.) . . (" .. . 2x'(1 + 2111
= i + (1 + xy)' "=- [1 + (1 +.xy)
2
]
2
YY-- (1 + (1 + :cy)
2
]'
1
;. 1 _ 2xy(! + "'!1) , f;, = 1 . 2xy(1 + .vi
1 + (! + .mJJ2 [! + (1 + xul.'l' 1 + (1 + xy)' [1 + (1 + ""J)'J'
se vede f;y = f;:c.
. -
Derivatele f;u (;, (numite derivatele mixte) in/
general m sint egale. suficiente ca
derivatele mixte fie egale.
Te o rom (A. Scltwarz). f(:v; y) are derivate
mixte de ordinul doi intr-o V a lui (x, y) E X {;u eijte
ll (x, y), atunci hu(X, y) = {;x(X, y).
de la expresia
E = f(x + h, Y + k) - f{>: + It, y) - {(.x, y + k) + f(x, y).
Fie
rp(x) = f(x, y + k)- {(x, y),
unde presupunem pe y eonstant.. Cu ajutorul lui <p(x), E se scrie
E = rp(x .+ It) - rp(x).
este deci
rp;.(x) = y + k) -- y),
formula finite lui E, avem
E = ,. < t: <X+ It,
seama de (1)
E = y + k)- f,('f,, y)J.
i mai o formula finite, avem
(1)
E = hkf,.,('C,, YJ), 'C, E (x, x + h), '1 E (y, y + k). (2)
Revenind la rp,
l
. <p(>) _
1
. f(x,y + k) - ((.>', 1/) _ ''( )
lffi -- IID .
- fY .t:, Y ,
h-+(l k. ft__,.(j - le
deci
1
. E _
1
. <p(x +It)- q>(x) _ P'( + h ) P'( )
lffi- - Iffi .
- IY X 1 y - fY X, y t
h-.-6 {;: It...;.\} k
:J'UN'C'fH nE MAI MlJh'fE VA lUA DJLE
28J
n continuare, seama de continuitatea lui f;u de (2),
'E' ,,, E '
- = TJ) Iim-= hf;.Jt,, y).
k k
Am egalitatea.
hf;u( y) = + h, y) - y).
cu h, avem
, y) = f;(x + h, f;(x, y)
Avlnd n vedere continuitatea lui f;u derivatei la
dnd It --> O, ,
{;y(X, y) = {;x(X, Y)
teorema este
Rezultatul se pentru derivatele de ordin superior,
" o'f o'f o'f . .
anume daca --, --, -- Sint continue :ntrHo a punc ...
iJx2iJy 'iJxiJy Ox iJyiJxZ '
tului (x, y) ele sint egale.
iJ'f a ( o'f ) o ( i!'f ) c'f
= ox i!x8y = i!x i!yi!x = oxoyi!x

In general
Qm+nf = (Jm+nf (Jm+nl
iJxniJym iJym()xn iJym-IoxnOy -
Teorema pentru reale sau vectoriale de trei
sau mai multe variabile.
Pentru o f(x
1
, x
2
, ... , Xn), deriva ta de ordinul k n care se deri-
de
1
ori in raport cu x" de oc
2
ori n raport cu x
2
de
Ctn ori n raport cu Xn, cx
1
+ or:
2
+ ... + n = k, se scrie
ar
cu toate derivatele la ordinul k inclusiv snt
continue, ordinea de derivare nu rezultatul. ln aceste
derivatelor de ordinul k, distincte, este dat de
cu a n obiecte luate cite k.
"" c n =
CALCULUL ..
.. Exemplu .
.
.. de trei varable f(x, .y' = 10 de-rivate de. ordinul
dtstmcte
. .
\
ii'f ii'f ii'( ii' f ii'( ii'f ii'(
!
--
Qx!f '7J'iP
- --, --. ---.--.
i}z!l iJx'tOy iJ:r
2
0z Oy
2
8x iJy't(}z
ii'f ii'( ii'(
---, ---
()zi()x Oz
2
0y_ Ox()y()x
3. unei de mai multe variabile
Fie f{x, y) o pe un interval. I cR'; (a, b)
un punct interior lui /, n punctul (a, b) derivatele b), r;(a, b)
fiind continue.
f(x, y) - f(a, b)
-se mai scrie
f(x, y) - f{a, b) = (f{x, y) - f{a, y)) + {f{a, y) - f(a, b))
formula finite n fiecare avem
deci
f(x, y) - f(a, y) = (x - a) y),
f(a, y) - f{a, b) _:. {y - b) (;(a, YJ),
a< 1; < x,
h<>J<Y,
f(x, y) - f(a, b) =(x-a) f;(1;, y) + (y - b) r;{a, 'J).
derivatele snt continue n punctul (a, b); prin urmare, putem
pune
fx(f,, y) = fx(a, b) + ((;(f,, y)- fx(a, b)) = fx(a, b) + e,(x, y),
(;(a, 'l) =(;{a, b) + f;(a, YJ) -(;(a, b) =(;{a, b) + O,{x, y),
{)U 0
1
(x, y) -+O, O,{x, y) -+O c.ind x-+ a, y -+ b, astfel nct avem
f(x, y) - f(a, b) ={x-a) r;(a, b) + {y- b) (;{a, b) +
+ {x - a) 0
1
{x, y) + {x - b) 0
2
{x, y),
iar pentru puncte {x, y) suficient de aproape de {a, b)
f{x, y) - f{a, b) ""'{x-a) f;{a, b) + {y - b) r;(a, b) {1)
x - a = h, y - b = k, {1) se scrie
f{x, y)- f(a, b) ""'hf;(a, b) + k(;{a, b).
DE--MAI MUL'l'E VAJUABlLE
De fin i a d i fer e n la 1 e . h!Ja, b) + kf;(a, b),.
h E R, k E R, care liniar de h k, se
{(x, y) n punctul (a, b) se
df'(a, b) = h(,(a, b) + k{;(a, b).
Si h = x - a este <p(X, y) = x, iar k ='
= y - b este ljl(x, y) = y, ambele definite pe R
2

= 1, 'P; O, 1; prin urmare,
h = d<p = dx, k =do/ = dy.
Cu aceste f(x, y) ntr-un punct (x, y) ln care (
are derivate continue se scrie
df(x, y) = y) dx + {;(x, y)dy
iJf iJf
df = -- dx + -- dy.
Ox Oy
Operatorul
d
iJx iJy
care aplicat fne fn punctul (x, y) se
operatorul de
a) Pentru o de n variabile f(x
1
, x
2
, , Xn), sec
n mod
iar operatorul de este
o i)
d = - dx
1
+-dx
2
+
ox, . ox,
iJ
... +-dxw
Oxn
b) Pentru o f(x
1
, x
2
, ... , x.) pe o
X c Rn cu valori n Rm, se n mod

df = - dx
1
+ - dx
2
+ ... + - dxn
Ox
1
Ox
2
Ox
11
ca pentru reale.
B x e m p l u. j'(x
1
,x
2
, ... , Xn) = In( 1 + xi + xi + ...
1
+ pe R'*
este po R
11
Avem
iJ(
- = 4 4 4.
Oxh 1+xt+x2++xn
.CALCULUL, DI.FKREN1UA:I,
, Diferenliala !oi f esto de
. n -;;.
df :S .
i 1. + x1 + xt+ ... + xf
Diferenpala unei f de mai multe variabile se numqLo diferen-
a f.
4. de mai multe variabile
a) T e o r e m ... pentrU: ca.
unei f(x, y), pe un interval l c R', fie identic.
pe l este ca f(x, y) fie pe l.

f(x, y) =a pentru orice (x, y) E /, atunci
of""' O, ar= O, deci df ==O pe I.
a." ay
Reciproc, df(x, y) = i!f dx + of dy =O, pentru orice (x., y) EI,
ax i!y
In particular pentru x constant, df = O; in df =
= dy =O pentru orice (x, y) EI, (x, constant) conform unui rezultat
anterior (Partea a doua, 0ap .. IV, 5, al. 6), f(x, y) nu
depinde de y pc I.

n mod pentru coordona.ta y avem df = ! dx .
=O, (x, y) E /, deci pe 1, f nu depinde nici de x. n concluzie, f(x, y) este
pe I.
b) T e o r e m ii. o expresie
E = P(x, y) dx + Q(x, y) dy
en P(x, y) Q(x, y), continue pe un interval/ C R
2
, este diferen
unei f(x, y) pentru orice (x, y) E l, atunci
iJf iJf
P(x, y) = -, Q(x, y) =-
iJx iJy
pentru orice (x, y) E /.
of a
.. Pentru (x, y) E I avem df =- dx + __!_ dy df -
iJx iJy
= P(x, y) dx + Q(x y,) dy,
deci pentru orice (x, y) E I
(
P(x, y) - "') dx + (Q(x, y) - ar) dy =O,
iJx
oy
DE MAl MULTE VARIABILE
289
de unde conform teoremei precedente,
P(x,, y) = iJf, Q(x, y) = iif, pentru orice (x, y) E /.
ax oy
a b se pentru reale de mai multe varia-
bile.
a') pentru ca unei
f(xt> x,, .. , Xn), pe un interval l C Rn, fie identic pe J este
(la f(x
1
, x
2
, , Xn) fie pe l.
b') o expresie
P
1
(xl> , Xn)dx
1
+ P
2
(Xt. x., .. , Xn)dx
2
+ ... + Pn(Xl> x,, . , Xn)dxn,
-cu componente P.(x
1
, x,, ... , Xn) k = 1, 2, ... , n, continue pe un
interval 1 c R", este a unei reale f(x
1
, ... , Xn), pentru
.orice (xl> x
2
, ... , Xn) E J, atunci
.
P
1
(x
1
, . , Xn) =- P
2
(x
1
, ,Xn) =- ... , Pn(X" . , Xn) =-,

pentru orice (x
1
, , Xn) E 1 c R".
5. de ordin superior
De fin i i e. Fie f(x, y) o de variabile pe 1 c R',
de ori in 1, cn toate derivatele d9 ordinul doi
(deci de ordinul nti) continue. de ordinul doi se
.d
2
f(x, y) este de
ar ar ar
d'f(x ,y) = -dx. + 2 --dxdy + -, dy
2

Ox
2
ilxOy
.Se d'f se ntia
d(df(x, y)) = d [![_ dx + i!f dy],
i!x i!y
cu d(dx) =O, d(dy) =O.
Operatorul
- dx
2
+ 2 __ dxdy + - dy
2
= - dx + - dy
o' a a [ o a ]<''
x
2
OxiJy Oy
2
Ox Oy
se operatorul de de ordinul doi. Cu ajutorul acestui ope-
rator
d'f = dx + .!_ dy](') f.
i!x i!y
286
CALCi:JLUL DIFEHENTIAL,
De fin iti e. J;'ie f(x, y) de variabile definitii pe 1 c R
2

care are in i toate derivafel" de ordinul n toate aceste derivate
sint continue; de ordinul n a f(x, y) se d"f este,
definitii de
introducem operBtorul de de ordinul n
d
n [ a d + iJ d ](")
=-X -Y'
ilx Cy
atunci d"f = dx + dy](n) f se d"f = d(d"-'f).
ilx oy
Pentru (reale sau vectoriale) de n variabile, de ordinull
p se in mod
Operatorul
dPf = [ii_ dx
1
ax,
- dx
2
+ ... +- dx" f.
a a ]<PJ
Ox
2
- dxn
este operatorul de de ordinul p se regula de dez-
voltare a unui polinom.
Exemplu. a doua a f{x, y, z) = eax+bY+cz, {x, y, z) E R-
3

Avem = aeax+bY+cz, = beax+bY+cz, r; = ceax+bY+cz, r;x = a2eax+by+cz, etc., doc1
d2f = eaX+bY+CZ (adx + bdy + cdz)2.
in gene-ral
6. Derivatele compuse
a) Te ore m ii. u(x), v(x), definite pe
X c R, au derivate continue pe X, f(u, v) definitii. pe Y c R2
are derivate continue pe Y, atunci F(x) = f(u(x), v(:v)) are.
t t - X d t" d dFix) of ou + ar ov
uerna a con mua pe , a a e --= - . - -. -.
dx ou ox ov iix
DE !VIAf MULTE VARIABILE

Fie x
0
un punct oarecare al X. Punem u(x
0
) =
= u
0
, v(x
0
) =o v
0
, deci
i('(u, V)- {(Uo, Vo) = (u- Uo) + {;(v- Vo) + (u- Uo)' 61(U, v) +
+ (v - v
0
) 6
2
(u, v)
conform rezultatului mai sus la aliniatul 3, 6
1
(u, v) _,.O,
6
2
(u, v) -+O end u -+ u
0
, v -+ v
0
.
Prin urmare,
F(x) - F(x
0
) _ ((u, v) - f(u0 , v0 ) _ f'( ) u - + f'( ) v- +
-
-tu Uo, Vo Jv Uot Vo
X - Xo X Xo
X - Xo X x
9
u -- u
0
a V - V
0
a
+ --- v
1
(u, v) + --- v
2
{u, v).
X- Xo X- Xo
I ]' 't' . d
U- Uo '( ) 11 - tf0
Ja 1m1 a, crn x -+ x\h u -+ u
0
, v-+ v
0
, avem ---- -+ u x
0
, -- _,.
,'t X
0
X- Xo
..,. v'(xo) o,(u, v) _,.o, o.(u, v) -+o, de unde
F'(Xo) = u.;(xo) Vo) + '{;(u", v
0
)
wentru x
0
este un punct oarecare din X. Teorema este
ln mod avem pentru.
F(x) =o f(u
1
(x), u
2
(x), ... , Uu(x))
de derivare:
F'(x) = !J. du,+ !J. du,+ ... + .!1_ dun.
Ou
1
dx Ou
2
dx Oun dx
b) F(x) este de
dF(x) = F'(x)dx = !f. du, dx + iJf du, dx + ... + .!L dun dx
Ou
1
dx Ou& dx Oun dx
duk d d k 1 2 d f l .
pentru dx- x = un, = , , ... , n, 1 a se ma1 poate scrie
.anume este de de compunere a func-

In particular, pentru F(x) = f(u(x), v(x)) avem dF = !1. du + iJf d v.
iJu av
Rezultatele se pentru vectoriale.
288
CALCULUL DIFEREN'.flAL
E x e m p l u: Fie F(x) = f(1 + sin x, 2 + x
2
), X E R. Punem 1 + sin ar= u,
F
'l ) of , or ar i1f 2 Dr t 1 , 1
2 + x
2
= v. x =- u + v =--cos x + =..v x. 1 eren.w. a o putem ca cu a
iJu iJv Uu v
tlh'ect anume
dF =ar cos X dx + iJf 2xdx
ou iJv
sau formula
dF = i!f du + dv = ilf cos x dx + i!( 2x dx
iJu Ov Ou iJv
rezultatul este
A p 1 i c a i e. omogene. lui Euler
Fie f(x
1
, x
2
, .. , Xp) o dep variabile; o astfel de se
de grad m n x
1
, x
2
, , Xp inlocuind pe a:
1
cu tx
1
, pe x
2
cu
tx
2
,
1
pe Xp eu txp, avem
f(tx
1
, tx
2
, , txp) = t'"f(x,, x
2
, , Xp).
o n raport cu t, apoi facem
t = 1, egalitatea
Of Of .
x
1
- + x
2
- + ... + Xp- = mf(x
1
, x
2
, , Xp)
Ox
1
dx
2
iJxp
lui Euler. Ea omogene de grad m.
c) Derivatele de ordin superior se n mod analog
ca la a) b). Astfel, F(x) = f(u(x), v(x)), avem
F"(x) = ...'!. [ i!f du + of dv J = [i!'f du + i!'f dv] + _"[_ d'u +
dx u dx Ov dx Ou-
2
dx Ou Ov tb: ilx i:Ju dx
2

i!'f i!'f iJf
,pp = F"dx
2
=- du
2
+ --dudv + -- d'u
Ou
2
Ou Ov Ou
i!'f i!'f
--dudv + -dv
2
+
OvOu Ov
11
+ Of d
2
v.
i!v
Se vede f(u, v) trebuie derivate de ordinul doi continue,
iar u(x), v(x) fie derivabile continuu de ori. Se
d
2
F se scrie
d
2
F = -du + - dv f
[
a a ]'
ou i)v
[
.!_ d'u + .! d'v] f.
i!u i)v
FUNCTII DE l\'IAI iVIULTE VARIABILE
289
,y(<
d) r e o re m u(x, y);vdefinite pe
X c R', an derivate continue pe X, f(u, v) are derivate
continue pe Y c R
2
, atunci F(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)) are derivate
continue pe X c R
2
, date de
aF i!F = ar.au+_ilL,'!"_,
i!x iJu ax av ax ay au ay av ay
(1)
din teorema de la punctul a), deoarece n
de derivare n raport cu x, de exemplu, y este constant, deci Peste
numai de o
e) P(x, y) este de dP = aF dx + iJF dy
ax ay
seama de (1)
dP = [ar au + .?f _i!ll] dx + [.ar au + _il[ av_] dy =
ou ax av ax au iJy av ay
= -;:-- -- dx -r --- dy + - dx + - y
i!{[au 'au ] ar[av i!v d]
ou, Ox Oy Ov Ox Oy
de
d
au iJu
n = --dx + -dy,
iJx i!y
av av
dv =-dx + -dy,
ax ay
dP are forme echivalente:
dP = aF dx + aF dy, dP = .'![du + iJf d11,
ax iJy au i!v
este de de compunere a
ilor".
E e m p l u. F(x, y) = f(1 + x sin Y
1
x
2
y
2
), (x, y) E R
2
Punem u = 1 +
+xsiny, v=x
2
-y
2
; avem
aF ar . ar aF
- = sm y + - 2x,
Ox Ort av Oy
ar of
xcosy- 2y.
Ou Ov
dF o putem calcula atit direct
dF i!J?. dx + aF dy = ( i!f sin y + .'![ 2x) dx + (_i!f x cos y- _i!{ 2y) dy
Ox Oy Ou Ov Ou v
ct prin intermediul lui u, v
d.P = of du+ ar dv = ar (sin y dx + X cos y dy) + i'L (2xdx - 2ydy)
iJu
se rezultatul osto
19 - Analiza nv. superior
290
CALCULUL DIFEREN'fiAL
f) Deriratele de ordin superior de ordiv superior
se n mod
i!'F = (iJJi') = (!f au + ar =
(}y' (}y a
11
ay _ au ay av ay
_ ( 0
2
{ OU + au + of iJ'u + (__ii2_ _)_ iJ
2
f OV) + iJf iJ'v
- ou
2
iJy ou iiv oy : ily ou iJy' iJv au i}y ' iJv' oy iJy iJv oy'
iJ'F il (i!F) iJ (i!f i!u i!f i!v)
i!xil;; = i!y i!x = iJy ou + a;; -ax =
(
i!'f i!u o'f i!v) au i!f i!'u ( iJ'f i!u iJ'f i!v) i!v of il'v
= au' i}y + i!uiJv a;- i!x + ou i!x i!y + i!vou i}y + ilv' i}y i!x + i!v oxi}y
Pentru a doua avem
d
2
F = i!'F dx
2
+ 2 _!_'F dx d + !i!'F d
2
,, '' y '-"y,
ux vxvy Vlj-
deci
d'F =[a'f (iJ")' +
2
i!u + i!'f ("v)' + !!_ iJ'u +
Ou
2
Ox OuOv Ox Ox v
2
ax au Ox
2
+ dx' +
2
[a'( _au ou + __i!2_ ( ou _a_"_ + ou +
i!v i!x' i!u' ax i}y ;n,av ox i!y oy ox
+ iJ'f _a:v_ + ar il'u + ar dxdy + [<!'_[ ( iJu )' +
iJv' i!x i!y ou i!xi!y i!v i)xi!y iJu' oy
+ 2 i!u + o'f ( i!v)' + of i!'tt + iJj_ i)'v] dy'
ou iJv i!y i!y i!v' i!y i!u i}y
2
iJv i!y
2
Ou Ou Ov Ov
pentru - dx + - dy = da, -- dx + - dy = dv,
Ox y Ox Oy
0
2
u 0
2
u 0
2
u
-dx
2
+ 2 --dx dy + -dy' = d
2
a
iJx
2
Ox Oy Oy
2
'
()2v (72v Q2v
-dx
2
+ 2 ---dxdy + -dy
2
= d
2
v,
Ox
2
Ox Oy ' Oy2.
a doua se mai scrie
d'F = i!'f du
2
+ 2 __i!2_da dv + i!'f dv
2
+ i!_[ d
2
a + of d'v
u
2
auav Ov
2
Ou Ov
DE ?.TAI ::IIULTE VARIABILE
2\Jl
sau
d
2
F = d'f + ar d
2
u + ar d'v,
Ou av
din care se vede la a doua nn mai este de
de compunere a
g) Pentru de mai multe argumente
f(u,, u
2
, , up),
cu uk = uk(x
1
, x
2
, ... , Xn), se n mod punt:m
F(x
1
, x
2
, , Xn) = f(u
1
, u
2
, ... , up)
1
avem

aF -'- aF
oF
dF=-dx
1
, -dx
2
+ ... +-dxn,
Ox
1
Ox
2
Oxn
, d l . oF .. l 1 b .
1ll care aca 1n ocu1m pe - cu expresn e or o
OXk
dF = !1. dl!
1
+ !1. du
2
+ ... + .!.L dup,
Ou
1
Ou
2
Oup
deci n acest caz de ordinul nti este de ope
de compunere a
7. Derivata o Gradient. Rotor
a) Fie f(x, y, z) o pe X c R
3
deri
pe X (a, b, c) un punct interior lui X. Fie dreapta (D)
X = cxp + a, y = + b, Z = yp + c,
care trece prin punctul (a, b, c) are cosinusurile directoare (ct, y). Limita
l
. f(M)- f(M
0
)
1m , M(x, y, z), M
0
(a, b, c),
M-+;'Ho li..JM
0
M6D
se derivata L n punctul M
0
(a, b, c). Se noteazii,:!!.
dL
expresia ei este
df(a, ="of( a, b, c) + 1' i!f(a, b, c) + y iJf(a, b, c). (l)
dL iJx iJy iJz
292
CALCULUL

f(M)- f(M,) f(ap + a, + b, yp + c) - f(a,b,c)
MlV1
0
p
unde p = Vix - a)' + (y - b)
2
+ (z - c)
2
, deoarece
x - a = <Xp, y - b = z - c = yp


(x- a)
2
+ (y - b)
2
+ (z- c)
2
= p
2
(<X
2
+

+ p
2
) = p
2

de p
tp(p) = f(ap + a, + b, yp + c),
atunci
]
. f(M)- f(M,) _ (O)
lffi - lpp
M-->-11-1
0
Jl1M
0
MED

tp' (O) =a i!f(a, b, c) + ilf(a, b, c) + Y of( a, b, c),
iJx iJy iJz
derivata lui 'fl(p) n punctul p =O, regula de derivare
a compnse. Formula (1) este
b) Fie U(x, y, z) o pe X c R
3
, deri-
pe X. Se gradientul U sau gradientul cmpului
scalar U se grad U
, iJU ' iJU - iJU
grad U =' -+ J-+ k-, (x, y, z) E XcR
3

iJx iJy ilz
familia de U(x, y, z) = C, C fiind o
prin fiecare punct (a, b, c) C X trece o din familie, defi-
de U(x, y, z) = U(a, b, c), de nivel. Normala la supra-
de nivel U(x, y, z) = U(a, b, c) ntr-un punct (x
0
, y
0
, z
0
) de pe
are parametrii directori derivatele
oU iJU oU
---
ax iJy ilz
calculate n punctul (x
0
, y
0
, z
0
) de unde imediat vectorul grad
U(x
0
, y
0
, z
0
) este normal la de nivel n punctul (x
0
, y
0
, z
0
).
D
V d I ,i)+'
0
+k-iJ .
aca se mtro uce operatoru v = ! -- J - -, num1t operata-
ax ily iJz
rul nabla sau operatorul lui Hamilton, putem scrie
grad U = v U.
DE MAI MULTE VARIABILE
293
c) FieV(x,y,z)=tP(x,y,z)+]Q(x,y,z)+ kR(x,y,z)
o pe X c !.!' cu valori n R
3
,
pe" X Se V sau cmpului vectorial V
si se d iv V functia
.
.
div V= ap + aQ + aR, (x, y, z) E X.
ax ay oz
Cu ajutorul operatorului V, din V se scrie simbolic ca produsul scalar
ntre operatorul V vectorul V
div V = V V.
d) D e i n i Fie V(x, y, z) = 1P(x, y, z) + ]Q(x, y, z) + kR(x, y, z)
o pe X R
3
cu valori n R
3
,
pe X. Se rotorul V sau rotorul cmpului vectorial V se
rot V
rot =! --- +1 ---- +k ---.
V
- , (aR oQ) '(ap aR) - (ilQ oP)
ay az az ax ax ay

1) cmpului I'Qt V este o identic pe domeniul de
P, Q, R au derivate de ordinul doi continue.
Avem
div rot j7 = - aQ)" + (aP -an}+ (aQ - aP) =O
ax 'i!y az ay az ox oz ax ay
2) cmpului grad U.
Avem
Operatorul
d
. (' au + ' au + k- au)_ au _, au + au
!V,- J- - --,-- -.
ax Oy Oz Ox
2
Oy
2
Oz'!.
Qll (}21 (}'!.
'V. 'V = /::; = ax + ay' + az
se "laplasian" sau operatorul lui Laplace.
Exemple
1) Fie = ix + ]y + kz, numit cimpul vectorilor de
Avem d1v r = 3, rot r = O.
2) Fier= lx + ]y + kz, a= ia
1
+ ]a
2
+ ka
3
; avem grad (r, ) = vector
<:onstant.
3) r = i/ x' + y' + z
2
deci
grad r = i x + J Y + r, z
V x2 + yz + z'!. V x2+ yz + z2 V x2 + y2 + z2'
i'
grad r = -e
r
294
CALCULUL
----------------------------------------
6. l'ORMULA Lill TA YLOR
PE.'!TRU DE MAI lliUL'fE VARIAlllLE
1. Formula lui Taylor pentru de variabile
Fie f(x, y) o de variabile pe X c R
2
, de
n + 1 ori pe X, cu toate derivatele mixte egale nu are
ordinea n care se (a, b) un punct interior lui X.
de t
F(t) = f(a + (x-a) t, b + (y - b)t)
b) E X, (x, y) E X t E [0, 1]. Pentru t =O, F(O) = f(a, b) t = 1,
F(1) = f(x, y).
Deoarece f are derivate la ordinul n + 1 pe X, F(t)
este la ordinul n + 1 pe [0, 1] iar de t, F(t), i putem
aplica formula lui Taylor pentru de o Avem
F(1) = F(O) + + F"(O) + ... + .!..p<nl(O) + Rn,
11 2! n l
cu
R = --
1
-- F<n+
1
l(8) o < e < 1.
n {n + 1)! '
cum am
F(l) = f(x, y), F(O) = f(a, b).
Pentru calculul derivatelor de ordin superior ale F(t) n punctul O
folosim formula la compuse; anume, scriem
F(t) = f(x(t), y(t)),
x(t) =a+ (x-a) t, y(t) = b + (y - b)t,
(Partea a doua, cap. V, 5, al. 6) are expresia
dmF(t) = - dx +- dy f(x(t),y(t)),
(
a a )"'
ax iJy
deci
dmF(t) = (x-a)-+ (y- b)- f(x(t), y(t)) dt"'
(
a il )m
ox ay
sau
-- = (x -a)-+ (y- b)- f(x(t), y(t)),
ctmF(t) ( il a )m
dtm ilx ily
DE MAI MULTE VARIABILE
astfel 'nct pentru t = O
F(m)(O) = j(x- (y- b) _i)_)m f(a, b).
ox oy
Cu rezultat, formula lui Taylor pentru f(x, y) n punctul (a, b)
se scr1e
f(x, y) = f(a, b) (<x - a) _()__ + (y - b) _()__) f(a, b) +
11 ox oy
+- (x-a)-+(y-b)- f(a, b)+ ...
1 r o o
1
2
21 ox oy
1 ( o o )"
+ ;;J (x-a) ox + (y- b) oy f(a, b) + Rm
cu
1 ( o o )"+1
Rn = (n + i)
1
(x - a) ox + (y - b) oy f(a + 6(x - a), b + 6(y- b)),
unde
0<6<1.

Deoarece f are derivate de ordinul n + 1 pe X, ntr-o
V c X a lui (a, b) E X toate derivatele ale lui f de
ordinul n + 1 snt punem
x - a = p cos t, y - b = p sin t,
p =V (x - a)
2
+ (y - b)",
un M >O, astfel nct
de unde
IRnl < p"+lM, pentru (x, y) E V,
Iim !Rnl -O
p-+0 pn -
2. Formula finite sau formula lui Lagrange
f(x, y) pe X c R
2
are derivate de
ordinulnt!i pe o V a lui (a, b) E X, atunci pentru orice (x, y) E V
un punct 1J) E V cu E (a, x), 1J E (b, y) astfel nct
f(x, y) - f(a, b) =(x-a) 1J) + (y- b) 1J).
In formula lui Taylor facem n =O, formula
lui Lagrange.
296
CALCULUL DIF'ERENTIAL
3. Formula lui Taylor pentru de p variabile
Fie f(x
1
, x
2
, ... , Xp) o dep variabile pe X c RP,
de n + 1 ori pe X, cu toate derivatele mixte egale nu are impor-
or.s:Iinea n care se a = (a
1
, a
2
, , ap) un punct interior
lui X. In mod ca la de variabile se
formula
cu
f(x
1
, x
2
, ... , Xp) = f(a
1
, a, ... , ap) +
f- 1 [
il
il ](m)
- L.; - (x
1
- a,)-+ ... + (Xp - ap)- f(a
1
, a
2
, ... , ap) + Rn (1)
m=l m!
Ox
1
Oxp
1 (
il
il 'J(n+l)
(x
1
-a
1
)- + ... + (xp- ap)-
(n + 1) 1
iJx
1
ilxp
f(a, + 6(x
1
- a
1
), ...
... , ap + 6(xp- ap)),
formula lui Taylor pentru de p rariabile.
in (1) n =O, formula finite sau formula lui
Lagrange pentru de p variabile
f(x
1
, x,, ... , Xp)- f(a
1
, a
2
, ... ap) = (x
1
- a
1
)

... , +
+ (X
2
- a,)f;., ( ... , + ... + (Xp - ap) fxp (

,
cu


E (a
1
, X
1
),

E (a
2
, x,), ... , l;p E (ap, Xp).
4. Evaluarea erorilor ce provin din calcule numerice
Fie f(x
1
, x
2
, ... , Xm) o de m variabile trebuie va-
loarea pentru xi =ai (i = 1, 2, ...
1
m), numerele ai nu snt cunoscute
exact, ci se cunosc numai ai. De exemplu, ai snt numere iar
numerele a; pe care le introducem n calcule snt numerele cu
p zecimale exacte care pe a,. punem
lai-ai!<ei, ei>O, i=1,2, ... ,m
b = f(a
1
, a
2
, ... , am)
b' = f(a;, a;, ... , a;").
Ne propunem o a modulului erorii absolute
1 b - b' 1 Conform formulei finite, avem
m
b- b' = f(a
1
, a
2
, ... , am) - f(a;, a;, ... , a;") = B (a,- ai) of( a),
t=1
Oxi
DE MAI MliL'IE VARIABILE
297
. of(al
1
d . . .
1
of
1
unde am notat -- va oare a er1vate1 e - m punctu ( "''' . , e<m)
axi '
axi
cu al< a1, ... , am< am< am.
Daca
" 1 of(a) 1 < A,, A > O . 1 2 t . 1 b b' 1 ""
i , 1 = , , ... , m, pu em scrie - """
1 axi
m
< .L; ei Ai, de unde se vede eroarea este suma erorilor produse
i=1
de fiecare in parte sau, fizic vorbind, este suma erorilor prove
nind de la diversele cauze ce pot interveni.
E x e m p l u. Se laturile a, b, c ale unui triunghi cu erori relative
pectiv de 2/
00
, 3/
00
, 4.
0
/
00
se exprime n procente eroarea la calculul ariei
triunghiului.
Avem S VP -;-(p---a,-) '"lp--'b")
7
(p---,'l, deci
sau
dS = ..!._ [(p -a) (p - b) (p - c)dp + p(p - b) (p - c) (dp - da) +
2S
+ p(p - a) (p - c) (dp - db) + p(p -a) (p - b) (dp - de)]
1
<;;: _1_ 1 <li' 1 + _1_ 1 d(p - a) 1 + _1_ 1 d(p - b) 1 + _1_ 1 d(p - c) 1
S 2 p 2 p-a 2 p-b 2 p-c
nsa --
"""-max -,
1
1 dp 1-1 da + db + de 1
1
, ( 1 da 1
p a+b+c a
deci
100 - <;;:- 4-- 100 =o 8%.
l
cts\ 1 ,
s 2 1 000 '
7. )!AXUlE Thl!NUIE PENTRU DE MULTE VAR!AlllLll
L Maxime minime pentru de variabile
Fie f(x, y) o de variabile, pe o
X c R
2

1) Un punct (a, b) E X se punct de minim al f(x, y)
o V a lui (a, b) astfel nct pentru orice (x, y) E V n X
avem f(x, y):;? f(a, b).
2) Un punct (a, b) E X se punct de maxim al f(x, y)
o V a lui (a, b) asttel incit pentru orice (x, y) E V n X
avem f(x, y) < f(a, b).
298
CALCULUL DIF:ERENTIAL
Maximele sau minimele unei cum snt definite, snt maxime
sau minime locale sau relatire. Se mai numesc extreme relatire.
r e o re m Fie f(x, y) o de variabile pe o
X c R
2
(a, b) un punct interior lui X. Dacrt
1) f(x, y) are n punctul (a, b) un extremum,
2) f(x, y) are derivate de ordinul Intii In punctul (a, b),
atunci derivatele se n punctul (a, b), f;(a, b) =O,
{;(a, b) =O.
x =a, {(a, y) este deri-
n punctul y = b are n acest punct un extremum, deci, conform
teoremei lui Fermat, b) =O.
Tot astfel, y = b, f(x, b) este n punctul
x = a are n acest punct un extremum, deci, conform teoremei lui Fermat,
b) =O; teorema este
1) Intr-un punct (a, b) de extremum avem {;(a, b) =O,
b) =O; prin urmare, df' (a, b) =O.
2) Reciproca teoremei demonstrate nu este n general
Intr-un punct (a, b) avem b) =O, b) =O, nu cu necesi-
tate punctul (a, b) este un punct de extremum.
Un punct (a, b) pentru care df (a, b) =O, sau
1
ceea ce este lucru,
(;(a, b) =O, b) =O, se punct
3) Din teorema mai punctele de extremum se cu
necesitate printre sistemului of =O, }Jf =O, (1), nu toate
ax oy
sistemului (1) snt puncte de extremum.
Ca putem n punctele unele puncte de extremum,
trebuie seama de derivatele de ordinul doi.
T e o re m Fie f(x, y) o pe X c R
2
, partial
de trei ori pe X. Fie (a, b) o a sistemului =O;
ax oy
1) n punctul (a, b) avem-.-- -- >O O, atunci
o'f o'f ( o'f )' o'f
Ox
2
Oy
2
OxOy Ox
2
punctul (a, b) este un punct de minim al f(x, y).
2) n punctul (a, b) avem -.-- -- >O O, atunci
o'f o'f ( o'f ) 2 iPf
x
2
Oy
2
OxOy Ox
2
punctul (a, b) este un punct de maximum al f(x, y).
3) n punctul (a, b) avem
---- <0
i!'f o'f ( o'f )2
Ox
2
Oy
2
Oxay
atunci punctul (a, b) nu este punct de extremum al ((x, y).
FUNCTII DE :MAI MULTE VARIABILE
299
Formula lui Taylor f'(x, y) cu restul R
2
este
of of 1 o'f
f(x, y) = f(a, b) +(x-a)-+ (y- b)- +- (x- a)
2
- +
ax Oy 2 Clx
2
o'f 1 i!'f
+(x-a) (y-b)-+-(y-b)'-+R,,
oxoy 2 i!y'
unde toate derivatele ce intervin sint calculate n punctul (a, b).
presupunem acum punctul (a, b) este un punct este
o solutie a sistemului of =0, !L =O. n situatie avem
. ax i!y .
1 i!'f i!'f
f(x, Y)- f(a, b) =-(x- a)
2
-+ (x-a) (y- b) -+
2 Ox
2
OxOy
1 il'f
+- (y - b)
2
-- + R
2

2 i!y'
Am (cap. V, Iim R, =0, unde x-a =pcos 8, y- b =
p-+0 p2
= p sin B, p = V<x- a)'+ (y- b)
2
, deci pentru p suficient de mic,
pentru (x, y) suficient de aproape de (a, b), f (x, y) - f (a, b) are
semnul triuomului
E =_!_(x- a)
2
r +(x-a) (y- b)s + _!_(y- b)
2
t,
2 2
unde am pus
i!'f(a, b) i!'f(a, b) t __ i!'f(a, b)
r= ,s= ,
i!x' iJ,r,i!y i!y'
Putem scrie pe E n modul
E = 2.. (y- b)
2
[r /x-a)'+ 2s(x- a)+ tJ
2 y-b y-b
pentru raportul"'--=.!':. poate lua orice valoare sau
y - b
cnd x --> a, y --> b, n mod independent unul de altul, E
un sel!ln constant n lui (a, b) nul!lai cnd realizantul
s
2
- rt < O; prin urmare, conform rezultatelor cunoscute de la
trinomului de gradul doi, avem:
1) E >O, rt - s
2
>O, r >O, cnd punctul (a, b) este un punct
de minim pentru f (x, y) (fig. 73).
300
z
o
[a.b,o}
Fig. 73
y a
CALCULUL
z
M(d,f(a.bp
.Y
(a,!J,a)
Fig. 74
2) E < O, rt- s
2
>O, r <O, cnd punctul (a, b) este un pl.mct
de maxim pentru f (x, y), (fig. 74).
3) rt - s
2
< O, E nu un semn constant in
punctului (a, b). 1n punctul (a, b) nu este punct de extre-
mum pentru f (x, y). Un astfel de punct se punct (fig. 75).
1) rt - s
2
=O, nu putem afirma despre punctul (a, b)
este sau nu punct de extremum pentru f (x, y).
expresia E se mai poate scrie, cu r =!=O,
E = _!_ (rt - s
2
) (y - b)
2
+ _!_ [s(y - b) + r(x - a)]
2

2r 2r
Prin urmare, rt - s
2
=O, pentru s (y - b) + r (x - a) =O, x =f= a,
y =f= b, E =O, deci semnul f (x, y) - f(a, b) depinde de valorile
derivatelor de ordin superior lui doi.
2) n r >O (sau r < O) se poate nlocui cu t >O (sau
t < 0), cum din
E x e m p l u. Se cere dimensionarea unui canal avind ca un trapez
cel (fig. ?6}, cu a
2
, n fel incit perimetrul udat fie minim.
2h
ca variabile independente pe h a. Avem P(h, cx) = b + -.- cu a
2
=
sm o:;
z
y
(a.b,(!}
Fig 75. Fig. 76

FUNCTII DE MAI MULTE
301
= (b + h ctg a)h, b = hctg cx, de studiat P(h, cx) = + -.J.!!--
h
h sm a
OP 2 a
2
-hctgcx. Avem -=-----ctga=O,
Oh sin cx hZ
i!P h (- 2 cos a 1 ) .
- = + -- = O, SI,
Oa sin
2
a sin
2
a '
cum h =f::: O, trebue ca cos cx = _!_,
o z a2 a
cx = 60 , h = t/'3, h = V"3. Avem de asemenea
Pentru
"
cx=--,
3
2
1 - 2 cos a
sin
2
cr.
1
h =:; a3-4
2a
2
. .
avem rt - s
2
= 8 > O, r = - > O, deci uu mman.
h'
2. iUaxime minime pentru dep variabile
Fie f(x" x
2
, , xvl o dep variabile,
pe o X c R".
1) Un punct (a
1
, a
2
, , ap) E X se un punct de minim al
f(x,, x
2
, , xvl o V a lui (a
1
, a
2
, . , ap) astfel nct
pentru orice (x
1
, x,, ... , xp) E V n X avem
f(x
1
x
2
, xp) > f(a
1
, a
2
, , ap)
2) Un punct (a" a
2
, , av) E X se un punct de maxim al
f(x
1
, x
2
, , xp) dacii o V a lui (a" a
2
, , av) astfel nct
pentru orice (x
1
, x,, ... , x
1
,) E V n X avem
f(x
1
, x
2
, ... , xp) < f (a
1
, a
2
, ... , ap)
l\1aximele sau minimele, cum snt definite, snt maxime sau minime
locale sau relatire. Se mai numesc extreme relatirc.
T e o r e m l"ie f(x
1
, x
2
, , xv) o de p variabile pe o
X c RP (a" a
2
, , ap) un punct interior lui X. Dac{t:
1) f(x
1
, x
2
, , xp) are n punctul (a" a,, ... , ap) un ex!remum;
2) f(x
1
, :c
2
, , xv) are derivate n punctul (a
1
, a
2
, , ap),
atunci derivatele parj:iale se n punctul (a
1
, a
2
, , ap),

a
2
, ... , ap) =O,

att, ... , av) =O, ...

a
2
, , ap) =O.
x
1
= a
1
, x
2
= a
2
, .. , xh-l = ak-1,
... , xk+l = ak+l' .. , Xp ap, f'(a
1
, a
2
, , ah_
1
, xk, ak+b ... , ap) este
n punctul .x" = ""' (k = 1, 2, ... , p) are n acest punct un
extremum, deci, conform teoreme] lui Fermat,

a
2
, , ap) =O. Teo-
rema este
302
CALCULUL
sistemului
of ar of
- =0,- =0, ... ,-=0
Ox
1
Ox
2
Oxp
punctelor ale f(x
1
, x
2
, , xv)
Se pe punctelor
df (x
1
, x,, ... , Xp) =O
reciproc, punctele care nti snt puncte
Punctele de extremum ale f(x,. x
2
, , xp) se prin-
tre punctele ale e.
Ca putem n punctele unele puncte de extremum,
trebuie seama de derivatele de ordinul doi.
T o ore m i't. Fie f(x
1
, x
2
, ... , xp) o pe X c RP, deriva
de trei ori pe X. Fie (a,, a
2
, ... , ap) o a sistemului
ar ar of
-- =0,- =o, ... ,-=0.
Ox
1
Ox
2
Oxp
1 toate numere le
A
11
A
12
... A'"
A"[
A , ... , !!." =
22
A2lA22 ... A2P
-" 1 1
unde A;; =
0
'
0
'': ar , snt pozitive, atunci {'(x
1
, x
2
, ... , xp) are
O:qo:r-
1
n Jmnetul (a
1
,a
2
, ... ,ap) un minim.
2) toate numerele
t.; =-AH, tJ.; = rAA"
21
A"[ .
A
, ... ,!J.p=(-i)P
22
A
11
A
12
A
1
v
A21 Azv
API Ap
2
App
snt pozitive, atunci f(x
1
, x
2
, ... , Xp) are in punctul (a
1
, a
2
, ... , av)
un
Nu acestei teoreme.
B x e m p l n. Se dau p puncte materiale Mi(ai
1
bi, ct), i = 1, 2, ... J P. de mase
m
1
, ... , mp. Se cere se studieze
p
f(x, y, z) = :E mk[{x- ak)
2
+ (y - bk)' + (z- ck)']'.
k=1
DE l\IAI l\IULTE VARIABILE
303
Punctele sint date de sistemul
p
p
i!f p i!f
- = 2 l:m>(x- ah)= O, ---
Ox k=l Oy
2 :!; mh(Y - bk) = O,
k=l
!1
i!z
2 2; nth(Z - Ch) "'""" 0
k"""l
care admite
Avem
c
1
m
1
+ c
2
m
2
+ + cpmp
zo =
m
1
+m
2
+ ... +mv
i!'f i!'f i!'f i!'f i!'f i!'f
-=-= = 2(m
1
+ m
2
+ ... + mp), -- =--.-=--=O
O.-c
2
Oy2 OzZ OxiJy Oy OzOx
prin urmare

= 2{m
1
+ m
2
+ ... + mp) >O,

= b.. >O, b..
3
> O deoarece
numerele mi snt prE:supuse pozitive. f(x, y, z) are in punctul (x
0
, y
0
, z
0
)
un minim.
Capitolul VI
UIPLICITE
1. HIPLICITll Dll UNA SAU i}IAI VARIABII.ll
1. implicite definite de F(x, y) = O
Fie F(x, y) = O, unde F(x, y) este o
de variabile pe o X c R
2
O y = f(x)
pe A c R, astfel uc!tpeutrnorice x EA, (x, f(x)) E X se
= f(x)) =O
pentru x E A.
O F(x, y) = O poate pe A mai multe sau nici una,
cum din exemple.
Exemplu. 'l) 4y
2
+ 3 x
2
- 1 = O are n raport cu y o infinitate de
definite pe [- ;
3
, ;
3
J de
1

2
f(x) =
- il
7
1-----"3-x"' ,
2
1
xE- ,;-,
V 3
1 ] .
ili - [a, p].
nu snt continue in punctul x = rx sau x = {3. n pentru x = a,
avem
Iim f(x) 1 3a',
X-->-0:+ 2
Iim f(x) 1 3o'
X--+e<- 2
La fel se pentru punctul (3.
a) cerem f{x) fie continue pe domeniul de din
mea de mai sus numai snt continue, anume
1

J
f(x) =- il 1
3x
2
,
2
sau
-1
f(x) =-

xE[-
l
IMPLICITE
305
b} cerem f(x) ca pe continuitate
f (!) = V
13
, numai f(x) = _1_ V 1 - 3 x' , x E [- V: , : J ndepli-
4 s
2
s V3
n acest caz, este _
2) 2x
2
+ 5y
2
+ 1 = O, (x, y) E R
2
nu are nici o
De l' in i y=f(x) definite y)=O
se numesc implicite sau definite implicit.
1n general, determinarea unei F(x, y) = O nu se poate
face sau nici nu este De exemplu, studinl conicelor definite de o
de gradul al doilea
a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
+ 2a
13
x + 2a
23
y + a
33
=O
se face pe sub explicitarea se reali-

Se pune problema studierii F(x,y) =O
direct pe fie nevoie de explicitarea lor. Teoremele
care stabilesc astfel de se numesc teoreme de
cum teoremele de mai mult sau mai
restrictive, pentru definite de F(x,y) =O proprie-
mai multe sau mai cum s-a la primul exemplu pre
zentat mai sus.
2. de
Te o r e m a I. Fie F( x, y) o pe X x Y, X c R,
Y c R (x
0
, y
0
) un punct interior lui X X Y, deci x
0
interior lni X Yo
interior lui Y.
1) F(x
0
, Yo) =O,
2) F(x, y), F'x (x, y), P'v (x, y) sint continue pe o U X V a
lui (x
0
, y
0
), (UxV c Xx Y),
3) F' y (x
0
, Yo) =F O,
atunci
1 ') o U
0
c U a lui x
0
o V
0
c V a lui y
0
o y = f(x) : U
0
_,. V
0
astfellnct
f(xo) = y
0
F(.T, f(x)) = O pentru x E U
0
;
2 ') f(x) are d(lrivata pe U
0
de f'(x) =
(x, y)
20
306
CALCULUL DfFBRE;'\;'.f'IAL
a) f"'y(X, y) este de zero n (x
0
, y
0
) con-
ntr-o a lui (x"' y
0
) deci va fi de zero ntr-o veci-
a lui (x
0
, y
0
). Fie U X V; prin urmare
(x, y) =/= 0, x E U, y E V.
Vom presupune F; (x, y) >O, x E U, y E V.
b) F (x
0
, y), de variabila y, se n punctul y
0
, are
deriva ta pozitiv<\ pentru y E V
0
c V, deci este strict pe V
0

V
0
= (ce, (3), atunci F(x
0
, ce) < O, F(x
0
, (3) >O.
c) F(x, oc), de variabila x, este n punctul x
0

F(x
0
, ce) < O, deci o U' a lui x
0
astfel nct, pentru orice
x E U', F(x, a) <O. F(x, (3), de variabila x, este
n punctul x
0
F(x
0
, (3) >O, deci o U" a lui x
0
astfel
nct, pentru orice X E U", F(x, (3) >o. Uo = U' n U", atunci
pentru orice x E U
0
, F (x, C<) < O, F (x, !3) > O.
d) Fie acum x' oarecare E U
0
; F (x,y) de y este strict
pe [O<, (3], pe [a, (3] F(x', "') <O, F(x', (3) >O deci
un singur punct y' E (ce, (3) care egalitatea F(x', y') =O.
Deoarece x' a fost luat arbitrar n U
0
, la orice XE U
0

un singur punct y = f(x) E V
0
astfel nct F(x,y) = O. Punctul (i ') a fost
astfel demonstrat.
e) Pentru (2') x' = x
0
, F(x
0
, y
0
) = O, y
0
E l
0

este deci singurul punct cu proprietate. _
Continuitatea f(x) pe U
0
din context. la
V
0
corespunde U
0
, astfel nct p<mtru
orice XE U
0
, f(x)EV
0
, care este tocmai f(x)
n punctul x
0
Pentru orice x' E U
0
teoremei snt ndeplinite, deci
f(x) este pe U
0

f) Fie F(x, y) =O (a, b) E U
0
x V
0
astfel nct F(a, b) =O. Avem, con-
form formulei finite,
O = F(.x, y) - F(a, b) = (x-a)
. f(.rl- ((a) (!;, ;,)
unde y = f(x), b = f(a). putem scrw ' =- P" -
1
, .
1
, de-
x-a y >' r;,
oarece, conform punctului 3 din teorema de r;) O.
Derivatele F;, F; fiind continue,
f(x) - f(a) , F;(a, b)
hm = f (a) =- ..
X- a }1 y(a, b)
pe F(x, y) = O, considerati\ ca de
argumente x y = y(x), regula la n Partea a doua,
F'( 1
cap. V, 5, avem rezultat y) + y 'F 'y{x, y) = O sau y' """ -;;r__"21/_ ,
F
9
(:x, y)
deoarece F;(x, y) =/=O.

FUNCHI DIPLICITE
307
ne permite derivatele de ordin .superior dupil
Anume F;x + y'F;u + y "F; y'(F;, + F;, y') =O, deci
y' =
r
X
--

astfel nct n defini tiv
F'
2
F" .L]!''2F"
Y
11 = _ SI :r.r; X Y X .li ' X 'JY
r"
y
y" este F;u snt continue =/=O. Prin
punctul 3' al teoremei.
E x e m p l it. f(x2 - y, yz + x) = O pe y ca de x pe
D C R2. se calculeze y'. Punom x
2
- y = u, y
2
+ x = v. Avem, derivnd n
, , . , +
raport cu x, f C2x- y') + /,. (2yy' + 1) =O, deCI y = pontru {x, y)ED,
u ' V -
unde - 2y r; *o.
3. Interj)retarea a derivatelor Fy
tangentei la curba y = f(x) n punctul (a, b) de pe este
y - b = f'(a) (x - a).
presupunem acum y = f(x) este definiti\ de
F( ) O
, . . {' ) (a, b) d . . .
x, y = . u1 aeeasta (a = - , ec1 tangcntel
FY (a, b)
se scrie (x-a) (a, b) + (y - b) (a, b) =O, adicii derivatele
F; n punctul (a, b) snt parametrii directori ai tangentei n punctul
(a, b) la curba de F(x, y) =O.
4. implicite definite de F(x" x
2
, ... , x," y) =O
De fin i i e. Fie

x
2
, ... , Xn, y) =0, unde F(x
1
, .r
2
, , Xn, y)
este o de n+1 variabile pe o X c 11"'
1
.
O y f(x
1
, x,, ... , Xn) pe A c R" este
in raport cu y a acestei pe A pentru orice (xv x
2
, ...
... , Xn) E A avem F(xu x
2
, ... , Xn, f(x
1
, x,, ... , Xn)) =O.
Exemple. 1) x
2
+ y
2
+ z:>- 1 =O, po z ca de x
y. are o infinitate de pe D C R
2
definit de x
2
+ y
2
- 1 .::(: O.
308
J
X
CALOULUI,
A
1
A
2
snt astfel nct
A
1
U D, A
1
n <1> (fig. 77), atunci
snt
f(x, y) = J +V 1 x' y', (x, y) EA"
l -V 1 -- x
2
- y
2
, (x, y) E A
2
,
care nu snt continue pe (C):
FA, n FA,.
are numai continue,
anume
f
1
(x, y) =V 1 x' y', (x, y) E D,
Fig. 77 (x, y)ED.
n fine, se cer care satisfac f ( -t-, +) = :
2

numai una f(x, y) =V 1 x2 y
2
, {x, y) E D.
2) 2xz + 3y
2
+ z
2
+ 1 = o nu are nci o
f(x
1
, x
2
, , Xn) definite cu ajutorul F(x
1
, x
2
, , Xno y) = O
se numesc implicite sau definite implicit.
5. de
Teorema IL Fie F(x
1
, x
2
, ... , Xn, y) o pe
X X Y, X c nn, y c R, Xo = (x,., Xzo, ... , Xnol un punct interior lui X
y
0
un punct interior lui Y.
1) F(x
10
, X
20
, ... ,xn
0
, y
0
) =O;
2) F(x
1
, :v
2
, ... , Xn, y) este eu derivatele par

... F; pe o U X V a pundoh;i {:r.Hh x


20
, H
... ,Xno>Yo)(U cx, V c Y);
3) (x
10
, x
20
, ... , Xn
0
, y
0
) =f= O,
atunci
1 ') o U
0
c U a lui (x
10
, x
20
, ... , Xn
0
), o V
0
c V
a lui y
0
o y = f(x
1
, x
2
, ... , Xn) : U
0
-o- V
0
astfel nct
f(x,., Xzo ... , .'Cno) = Yo
f(x
1
, x
2
, ... , x," f(x
1
, x
2
, ... , Xn)) = O
2') f(x" x" ... , Xn) are derivate
x,, i = 1, 2, ... , n pe U
0
, date de
pentru orice :r E U
0
;
continue n raport cu
(x
1
, .. , Xn, y)
= z , i = 1 ,2, ... , n;
t F; (x
1
,. .. , Xn, y)
3') F(x
1
, x" ... , xn, y) arc derivate de ordinul k continnll
pc U X V, atunci f(x
1
, x
2
, ... , Xn) are derivate
de ordinul k continue pe U
0

FUNC'J.'rt HIPLICITE
309
variabila x = (x
1
, x,, ... , xn),
atunci F(x
1
, x,, ... ,xn, y) se scrJe ca o F(x, y) de variabile
x, y, una x a doua y. Cu demonstratia
de la teorema se transcrie punct cu punct Ia situatie.


a) Y) este de zero n punctul {x
0
, y
0
), unde x
0
=
= {x
10
, x
20
, ... ,Xn
0
), ntr-o a lui {x
0
, y
0
), deci va fi
de zero ntr-o a lui (x
0
, y
0
). Fie U x
X V;prinurmare,F; (x,y) =/= O,xEU,yEV. (x,y) >O.
b) F{x
0
, y), de variabila y, se n punctul y
0
, are
derivata pentru y
0
E V
0
c V, deci este strict pe V
0

V
0
= (oc, [3), atunci F(x
0
, oc) < O, F(x
0
, [3) >O.
c) F(x, a), de x, este in punctul x
0

F(x
0
, a) < O, deci o U' a lui x
0
astfel nct pentru orice
xE U', F(x, oc) < 0.
F(x, [3), de x este n punctul x
0

F(x
0
, [3) >O, deci o U" a lui x
0
astfel nct, pentru orice
XE U", F(x, [3) >o. u. = U' n U", atunci pentru orice XE u.,
F(x, a)< O, P(x, >O.
d) Fie acum x' oarecare din U
0
; F(x, y) de y este strict
pe [a, pe [o:, [3] F(x', <X) <O, F(x', [3) >O, deci
un singur punct y' E(a, (:l) care egalitatea F(x', y') =O.
Deoarece x' a fost luat arbitrar n U
0
, la orice x E U
0

un singur punct y = f(x) E V
0
astfel nct F(x, y) = O. Punctul 1' este de-
monstrat.
e) Pentru 2' x = x
0
, F(x
0
, y
0
) = O, y
0
E V
0
, deci
este singurul punct cu proprietate.
Continuitatea f{x) pe U
0
din cele de mai sus.
la V
0
corespunde U
0
astfel nct, pentru
orice xE U
0
, f(x)E V
0
Pentru orice x' E U
0
, teoremei snt ndepli-
nite, deci f(x) este pe U
0

!) Fie (a
1
a
2
, ... ,ak_
1
, xh, ah_,, ... ,an, y) E U
0
X V
0
(a
1
, a
2
, ... ,an, b) E U
0
X
X V
0
astfel .not F(a
1
, a
2
, .. ,ak_
1
, xk, ak+
1
, ... ,an, y) = O, F(a
1
, a
2
, ... , an, b) =0 ..
Aplicnd formula finite, avem
F(a
1
, a
2
, ... ,ak_
1
, xk, ak+l1,an, y)- F(a
1
, a
2
, ... ,an, b) -
= (a
1
, a
2
, ... ,ak_
1
,

ak+
11
... , a
11
, "IJ), (xk- ak) +
+

a
2
, ... , ah_,, ah+
1
, ... , an, 1J) (y- b) =O,
unde y = f(a
1
, a
2
,. . , ak_
1
, xh, ak+
1
, ... , a
11
}, b = f(a
1
, a
2
, ... , a
11
), pentru
F; =/=O, avem, cu x" - ak trecnd la F;,h + F; =0
UXk
F'
(1), deci :Y = - ;.h, lege de derivare la ali-
uxk Y
niatul precedent.
310
CALCULUL
Derivatele de ordin superior se in mod Derivata
o'y se derivind pe (1) o in raport cu xh. Avem
Oxk Oxh
p . F" oy + o'y p + oy (F" +F.: oy) _
0
:xnxh -t- xky Oxh Oxk Oxh u Oxn a:hY YY Oxh - (2)
etc. snt continue F; =!= O. Din (2) avem
F' + oy r + iJy r + oy oy r
= _ a:;.;x:k Oxh Xf!Y Oxk xhY Oxh Oxk Y!l
. , oy


pentru ca - =
OXh
F'
y
avem
F'2F" - F'Ji" F' - F'F' F" + F' F' F'
Y XhXk V Xh XkY Y Xft Xh'l/ Xh Xh 1f'J
p3
X
Prin punctul 3' din
E x e m p l u. F(x - y, y - z, z + x
2
) = O pe z ca
. . oz oz
de x y. Sa se calculeze- -. Punem x- y = u, y- z = v, z + x2=w,
ox iJy
npoi n raport cu x pe F(u, v, w) = O
de unde
_ oF oz + oF (oz +
2
x) = O
i!u i)v i!x i!w ox
oz
i)x
oF oF
-- + 2x-
ou OW .i!F
,-
i!F BF i!v
i!v i)w
i!F =f= O.
ow
n raport cu y pe F(u, v, w) = O
_ oF + ?.z': (
1
_ + iJF = O
i!u i)v i!y i!w oy
deci
iJF i!F
-+
= _
7
i!'=' ---:i!-::v , oF _ oF =f= O.
i!y i!F oF ov ow
iJv i!w
6. Interpretarea a derivatelor ale unei F(x, y, z)
planului tangent la z = f(x, y), (x, y) E D n punctul
{a,b,c) de pe este
IMPLICITE
311
z- c = oz(a, b)(x- a)+ oz(a, b)(y- b).
ox y
presupunem acum z = f(x, y) este de ecua-
F(x, y, z) =O. In avem
Oz(a, b) b, c) Oz(a, b) b, c}
,---=
Ox F:(a, b, c) Oy b, c)
deci planului tangent se scrie
(x- + (y- b) + (z- c)F;(a,b,c) =O,
derivatele F;, F; in punctul (a,b,c) snt parametrii direc-
tori ai normalei n punctul (a,b,c) la de ,z) =0.
n punctul (a,b,c), =O, F; (a,b,c) =O, F;(a,b,c) = O,
nu are plan tangent. Punctul (a,b,c) se punct conic. Un
astfel de punct, de exemplu, este vrful unui con.
2. SISTEWIE DE lff!!.'LICITE
1.
a) Un sistem de m
F1(X1, Xz, ... ,Xn; Y1, Y2, ... ,ym) =O,
F2(X1, X2, ... ,xn; Y1, Y2, ... ,ynJ =O,
(1)
unde Fk(x
1
, x
2
, , Xn; y
1
, y" ... , Ym), k = i, 2, ... , m, sint m reale
de n + m variabile x
1
, x
2
, ... , Xn; y.ll y
2
, ... , Ym, definite pe o
X X Y, X c Rn, Y c Rm, se sistem de m implicite.
b) Un sistem de m reale
y, = f,(x
1
, x
2
, ,xn),
Y2 = f.(x,, x
2
, . ,Xn), (2)
de n variabile x
1
, x
2
, , Xn, definite pe o A c X c .nn, este o
a sistemului de (1) n raport eu variabilele y
1
, y,, ... , Ym JlC
A inlocuind pe y, n sistem l identic:
312 CALCULUL
Fl(Xr, x2, ... , Xni fr(xl, x2, ... , .. , fm(Xl, Xz, ... , Xn) ==O,
Xz, ... , xn; ft(Xr, x2, ... , Xn), ... , fm(Xr, Xz, ... , Xn)) ==O,
Exemplu. x(! + y
2
-J.- 2z
2
= 1, x
2
+ y
2
= z
2
, definesc pe y z ca
de x pentru x E [-

Sistemul are o infinitate dex'
' f+.
y (x) =
z(x) =
V: -
' X '
-V+.
{:U 8, :' = 1
. [ 1
('lE - V3'
vn
Dintre acestea numai patru snt continue, anume
y,(x)
1 .
v- = s- x2,
z
1
(x) =V +
y"(x)
=V:-x,
z2(x)=- V+;

!1.
y,(x)
z,(x) =V 3'
3
y,(x)
=-V +-x',
z
4
(x)=-
3 '

xE(xvn
care trece prin punctul x = {-,
1
y=-
4
V
13
-
1
z=-
Vil
este
y=
V:- x',
1
z = V3'
3
2. Teorema de pentru sisteme de implicite
'l' e o r e m a III. Fie un sistem de m reale de n + m variabile
Fr(xl, x2, ... , Xn; Yr, Y2, . , Ym) =O,
F2(x1, X2, . , Xn; Yr, Y2, ... , Ym) =O,
(1)
IMPLICITE

definit pe X X Y, X C Rn, Y C Rm (x
10
, X
20
, , Xno; y
10
, y
20
, . , Ymol
nn punct interior lui X X Y, x
0
= (x
10
, x
20
, , Xnol interior
X C R" Yo = (Y
11
" y
20
, , Ymol interior Y c Rm.
1) Fi(x
101
x
20
, ... , y
10
, y
20
-, , Ymo) = O, i = 1, 2, ... , m;
1,2, ... aF,, h = 1, 2,
axh
. , n, aFi (k = 1, 2, ... , m) continue ntr-o U x V a punctului
oyk
(X1o
1
X2-o' .. , Xnoi Y101 Y201 ... , Ymo):
3) detorminantul
D(F
1
, F
2
,.: Fm) =
D{yt, Yal"" Ym)
F1 F1 ... OF1
Oy
1
Oy"' ym
OF 2 OF 2 Oii' 2
ay' i!y'
Oym '
OFm Fm OFm
-----
Oy
1
y
2
Oym
numit determinantul sau iacobianul F
1
, F,, ... , Fm n
raport cu variabilele y
1
, y
2
, , Ym, este diferit de zero n punctul (x
10
,x
20
, .. , x,,
0
;
Y1o, Y2.o1 , Yno), atunci
1 ') o U
0
X V
0
a punctului (x
10
, x
20
, , Xno y
10
, Y
2
o, ...
... , Ymol cu U
0
c U c Rn, V
0
c V c Rm un sistem de m reale
de n variabile x
1
, x
2
, , Xm U
0
-?> V
0
,
astfel nct
y
1
= {
1
(x
1
, x
2
, , Xn)
Yz = f,(x
1
, X
2
, ... , Xn)
Ym = fm (x
1
, x,, ... , Xn)
care identic sistemul (1)
i = 1, 2, .. ., m,
Fi(x
1
,x
2
, , xn;f
1
(x
1
, x,, ... , Xn), ... , {m(x" x
2
, . , Xn)}
i = 1) 2, ... , m
314
DALCULUL
2') reale {
11
f,, ... , fm au derivate parjiale continue pe U
0
date de
i!F
1
i!F
1
i!F,
iJ:vi Oy'i!. Oym
i!F, i!F, ... i!F,
Oxi iJy
2
ym
i!F1 i!F
1
i!F1
iJyl i)y2 iJy.m,
i!F, i!F, ... i!F,
ay, oy, Oym
OFm Fm .. , OF'.m
oy, oy, Oym
) ............ ' .................................... .
1 i!F1 i!F
1
i!F,
iJyt Oym-t Oxi
i!F, oF, oF,
Oy
1
'Oum-J Oxi
iJFm ... OFm OFm
iJy t 8Ym-1 iJxi
aF, aF, ... oF,
oy
1
oy, oym
i!F, oF, ... oF,
ayt Oy2 iJym
Fm OFm ... OFm
iJy
1
01)2 Oym
i = 1, 2, ... , n
3') F
1
, F,, ... , Fm au derivate de ordinul k con-
tinue pe U x V, atunci {
1
, f2, ... , fm au derivate de ordinulk
continue pe U
0

Vom demonstra teorema de mai sus pentru m = 3,
pentru sistemul
F
1
(x
1
, x
2
, ... , Xn; y,, y
2
, y
3
) =O
F2(xr, x2, ... ' Xn; Yr, Y21 Y3) =o
(1 ')
F3(Xr, X2, ... , Xn; Yr, Y2, Ya) =O,
prin Teorema a fost pentru o
(teorema II de la aliniatul precedent). P,resupunem teorema pentru
m - 1 = 2 este pentru m = 3.
a) Determinantul
D(F"F,,F,)
D(y,, y,, y,)
i!F..l oF
1
_i!F
1
iJyt Oy2 iJy3
i!F, i!F, oF, =/=O
2y
1
Gy
2
iJy
3
01!
3
Ji'
3
OF
3
Oyl aya Oya Mo
IMPLICITE
315
este diferit de zero n punctul li'l
0
(x
10
, x
20
, , Xno; y
10
, y
20
, y
30
), deci cel
unul din minerii de ordinul 2 este diferit de zero, fie acesta
i!F, i!F
1
D(F
1
, F
2
) _
i!y, iJy,
=f=O
D(y,, y,)
i!F, i!F,
iJy, ay2
Mo
b) sistemul format numai de F, =O, F
2
=O,
teorema de fiind pentru m = 2, ntr-o U
0
x V
0
a punctului M
0
avem
y
1
= <p
1
(x
1
, x
2
, ... , Xn; y
3
) (2)
Y2 = t?2(x1, Xz, ... , Xn; Ya)
astfel incit
Ylo = t?l(Xw, x20J . , Xno; YaoL Yzo = <pz(Xlo) x20J , Xnoi Y3oL
care identic cele
Fl(xl, Xz, ... , Xn; t?1(x1, ... , Xn; Y3), 'P2(x1, .. , Xn; YaL Ya) =O
F2(xl., x2, ... , Xn; (Pt(Xv .. , Xn; YaL <fl2(xl, ... , Xn; Ya), Ya
c) nlocuim pe (2) n ultima din sistemul (1'), avem
F
3
(x
1
, X
21
... , Xn; 'fu <p
2
, y
3
) = <!>(x
1
, x
2
, ... , Xn; y
3
) =O, (3)
care numai pe x
1
, x
2
, , Xn pe y
3
. Conform teoremei de
de la aliniatul precedent, pentru a putea fi n raport cu y
3
trebuie ca w;, =/=O. Avem
,... __ i!F, + i!F, i!y
1
+ i!F, . i!y 2
"Vy- .
3 i!y, iJy, i!y, i!y, i!y,
Derivatele i!y, , i!y, le obtinem din
i!y, i!y, , .
Fl(x1, x2, ... , Xn; yl, y2, Ya) =O
F2(x1, X2, .. , Xn; Yt, Y2, Ya) =O,
anume In raport cu y
3
seama de (2)
OF
1
3y
1
+ 3F
1
3y
2
+ OF1 =O,
y, i!y, i!y, i!y, iJy,
i!F,, i!y, + i!F,. i!y, + i!F, = 0.
i!y, i!y, i!y, i!y, i!y,
316
CALCULlJL
care au
Uyt =
i!y,
oF, oF,
oy, oy,
oF, oF,
oy, oy,
BF
1
iJF
1
oy, ay,
i!f', oF,
i!y., ay,
oF, oF,
oy, oy,
aF
2
OF z
ay, ay,
oF, oF,
oy, ay,
oF, ar,
ay, ay,
pe care le nlocuim in <1>;
3
,
D(F
1
, F,) D(F
1
, F,)
D(y,, y,)
D(li'
1
, F,)
D(y,, y,)
deci
<I>; = iiF, _ oF
3
D(y,, y,) _ i!F,
'3 oy
3
i!y
1
D(F
1
, F,) i!y
2
D(y,, y,)
w; = D(F,,F,,F,). D(F,, F,) =/=O.
3 D(y" y
2
, y,). D(y
1
, y,)
Conform teoremei II de la aliniatul precedent, din (3)
pentru (x
1
, x
2
, ... , Xn) E U
0
(4)
care y
30
= f
3
(x
10
, x
20
, .. , Xn
0
) care identic (3)
pentru (x
1
, x,, ... , Xn) E U
0

d) Inlocuind pe (4) n (2), sistemul de
y
1
= rp,(x" x
2
, ... , Xn; f
3
(x
1
, x
2
, ... , Xn)) = f
1
(tc" x
2
, ... , Xn),
y, = <p,(x
1
, x,, ... , Xn; f3(x,, x,, ... , Xn)) = f,(x,, x
2
, ... , Xn),
Y3 = f3(x,, x,, ... , Xn),
<>are de la punctul 1' ale teoremei
e) Inlocuind n sistemul (1'), avem (xE U
0
)
F
1
(x
1
, x
2
, ... , Xn; f
1
, f
2
, f
3
)
F
2
(x
1
, x
2
, ... , Xn; (
1
, f
2
, fa)=: O,
F,(x
1
, x,, ... , Xni f,, (,,fa)= O,
(5)
FUNCTII 11\tPLIC:ITE
:m
din care, prin derivare n raport cu xi,
oF, + oF,. of, + oF,. !!2. + oF,. of, o= O
Oxi Of
1
Oxi Of
2
Oxi Of
3
Oxi
oF, + oF,. of, + oF,. of, + oF,. of, =O
Oxi Of
1
0:1:i 0{
2
Oxi 0(
3
Oxt
(6)
'iJF3 1 ap3 Of1
---r----
Oxt Oft (}xi
(6) poate fi considerat un sistem liniar n necunoscutele of,, Of,, of,, cu
Oxt Oxi Oxi
determinantul sistemului determinanta! al F
1
, F,, F
3
n raport cu variabilele y
1
, y
2
, y
3
, prin diferit de zero. regula
lui Cramer, avem
D(F"F,,F,) D(F,,F,,F,)
- : f
D(x;, y,, y,) D(y,, y,, y,)
D(F,,F,,F,,) D(F,,F,,F,)
- . .
D(yl> Xi, y3) D(yt, Y2 Ya)
D(F"F"F,) D(F
1
,F
2
,F
3
)
- . '
Oxi D(y
1
, y
2
, xiJ D(yv Y21 Ya)
i = 1, 2, ... , n,
deci punctul 2' al teoremei este demonstrat.
Pentru punctul 3' derivatele Ofm derivatele
Oxt
de ordinul nti ale F m, care snt derivabile continuu de k ori,
deci ofm snt derivabile continuu de k - 1 ori. Prin urmare, derivatele
O.ri
de ordinul doi ale fm snt continue Prin
punctul 3'. Teorema este
E xe mp lu. Sistemul x- y + u
3
+ v
3
= 2, x
3
+ y
3
+ u5- v
5
= 3
pe u, v ca de x, y. n raport cu x sistemului
1+3u
2
+ 3v
2
Ov =o si 3x
2
+ 5u
1
?.!!: - 5v
4
dv = oi deci pentru (x, y)CR
2
, pentru
Ox Ox ' x Ox
1
u'
care
u'
v'l
=FO sau
- v'
ou
ilx
Ov
ox
1
3v'l
-5v
4
' 3 2
3v'l
/5:4 -5v
4
13u'
5u
4
3:' 1
+
51..1
2
+ 9::r
2
15u2(u2 + z.2)
9x
2
- 5u2
15v
2
(u
2
+v
2
)
318
CALCULIJL
1n mod

derivlnd in raport cu y sistemu1ui
1
avem
Ou (}1: au Ov
-1 + 3u
2
- + _;:_ = O, 3y
2
+ 5u - 5v
4
- = O iar pentru u
2
z.o
2
(u
2
+ r:
2
) :::f= (}
oy oy iJy ay

3.
1. de mai multe variabile n
y
1
= (
1
(xl, x
2
, ... , XnL Y
2
= (
2
(x
1
, X
2
, , Xn), . ,
... , 'lm = f'm (x
1
, x
2
, , x") m reale definite pe o
X c R". O F(x
1
, x
2
, , x") pe X depinde de
f
1
, ... , fm pe X, o real{t de m variabile
<!> (y" y
2
, ... , Ym) pe o Y C R"' astfel nct pentru x E X
avem idintic
F(x,, x2, Xn) = <!> [f,(x,, x2, ... , Xn), ... , fm (x,, Xz, Xn)J.
E xe mp lu. Fie f(x, y) = x- y, g(x, y) = xy, h(x, y) = x
2
+ y2
finite pe R
2
Avem (x- y)
2
= x
2
+ y
2
- 2xy deci h = f
2
+ 2g. h depinde
de f peR'.
reale y
1
= {
1
(x
1
, x
2
, , Xn), y, = f
2
(x
1
, x
2
, ,
.. , J:::n), ... , Ym = f'm(x
1
, X
2
, ... , Xn) definite }H3 o multJme X c Rn snt n
pe o A c X cel una din ele
depinde de celelalte pe A.
T e o r e m pentru ca n de n varia-
bile indepen!lcnte y
1
= f
1
(x
1
, .x
2
, , Xn), Y2 = {
2
(X
1
, x,, ... , Xn), ... , Yn =
{n(x" x
2
, , x,J definite pe o X c Rn, cu derivate
continue pe X, fie n pe A c X este ca
dctcrm inantnl
D(yl, Yz , , Yn)
D{x
1
, x
2
, .. , X'n)
sii fie identic nnl pe A.
1
of, of, i!f,
Ox
1
Ox
2
axn
of, ar, ... ar,
fn fn
l Ox
1
Ox
2
Oxn
Vorn demonstra teorema pentru cazul a h-ei
y
1
= f
1
(x
1
, x
2
, x
3
),
Y
2
= f
2
(x
1
, x
2
, x
3
),
(1)
y
3
= {
3
(x
1
, x
2
, x
3
).
FUNCTII IMPLICITE
a) presupunem intre y
1
,y
2
,y
3
avem
i.f!(y,,y,,y,) =o,
de (x
1
, x
2
, x
3
)EA neidentic n y
1
, y
2
, y
3

n (2), avem
a<l> aw
- dy, + -dy,
Oyl Oyz
din (i)
dy,
a<J>
-dy, =o,
ava
care nlocuite in (3) regrnpate dx
1
, dx
2
, dx
3
ne dau
319
(2)
(3)
(
a<J> of, + a<D. of, + a<l>. of,) dx, + ("<1> a[,+ a<I>. o[;_+ iJ<I>. ab) dx, +
Oy
1
Ox
1
Oy
2
Ox
1
Oy
3
Ox
1
(}y
1
Ox
2
Oy
2
Ox
2
Oy
3
Ox
2
+ ofl + aw. of,+ aw. ar,) dx, =o,
y
1
Ox
3
iJy
2
Ox
3
Oy
3
();1;
3
care trebuie fie oricare ar fi dx
1
, dx
2
, d:r;
1
care conduce,
1n baza acestei la sistemul omogen
aw. + aw. of, + aw. =o,
Oy
1
Ox
1
Oy
2
Ox
1
iJy
3
Ox
1
aw . i3JL + aw i!J:! + o<!> . ar, = o,
Oy
1
Ox
2
Oy
2
Ox
2
Oy
3
Ox
2
a<I>. ar, + ar,_+ o<!>. ar, =o,
iJy
1
Ox
3
Oy
2
Ox
3
8y
3
dx
3

l o<!> o<!> a<I> A 1 . . "' ( ) o 1n care necunoscute e , --, -. supra re ati ei w y
1
, y
2
, y
3
=
Oy
1
Oy
2
Oy
3
1
" . " .d . l" d . a<!> o<!> o<l>
am a, cut Ipoteza ca nu este 1 entw nu a 1n y
1
, y
2
, y
3
, ec1 --,
Oy1 Oy
2
Oy
3
nu trebuie fie simultan nule, ceea ce, conform teoremei lui Rouche, con"
duce la
ar,_

ar,
axl axz ax,
ar, ar, of,
=0
ox, ax2 ax,
ar, ar,
of,
ox, ax, ox,
320
CALCULUL
pentru orice (x
1
, x
2
, x
3
) EA, determinantul trebuie fie
identic nul pe A.
b) acum determinantul functional D(y" y,, y,) este
' D(x
1
, x
2
, x
3
)
identic nul pe A cel o ntre y
1
, y,, y" pe A.
Vom considera trei cazuri:
1.) Cel unul dintre minori de ordinul doi al determi-
nantnlui nu este identic nul pe A. Fie deci
D(y,,y,)"".,O ( )EA
;= , x
1
, x
2
, x
3

D(x
1
, x
2
)
Conform teoremei III de (Partea a doua, cap. Vl, 2, al. 2), din
primele (1.) putem scoate pe x
1
x
2
de y" y
2
, '*,
anume
x
1
= 0
1
(y
1
, y
2
, x
3
), x
2
= 0
2
(y
1
, y
2
, x
3
).
nlocuindu-le n ultima din (1),
Ys = <j;(y,, y,, Xa) = {(0, (y,, y,, x3), e,(y,, y,, x,), x,).
derivata lui <j; n raport cu x
3
, ce se din este
(Partea a doua, cap. VI, 2 al. 2) de
<j;' = D(y
1
, y,, y
3
). y,)
Xa D(x
11
x
2
, x
3
) D(x
1 1
X
2
}
este n fiecare punct al A, deoarece prin
D(y,, y,, y,) D(y" pe A. Acest fapt <j; nu depinde de
D(x
1
, x
2
, x
3
) D(x
1
, Xz)
x
3
pe A; prin urmare y
3
=

y
2
) y
1
, y
2
, y
3
snt n
pe A.
2) presupunem acum minorii de ordinul doi al determinantului
snt identic nuli pe A cel unul din minorii de ordinul
nti este diferit de zero
ay,
Ox
1
n determinantul are liniile
ay, =" ay, = u, oy,
Oxi Oxt ' Oxi
ceea ce este echivalent cu
(i = 1,2,3),
dy, = l.dy,, dy, = [Ldy,.
S
v 1 t iJ{, -T O
a revemm acum a 1 po eza ca - """
ox,
li'UNC'.fil H1PLICITE 321
n virtutea teoremei I de (Partea a doua, cap. VI, 1, al. 2)
putem explicita pe x
1
, din y
1
= f
1
(x" x
2
, x
3
), in de y
1
, x
2
, x
3

nlocuim pe x_t astfel n celelalte care
devin astfel de x
2
, x
3
y
1
Yz = l)!,(x,, x,, y,),
Ya = l)!,(x,, x,, y,),
pe care le
dy
2
dx
2
+ dx
3
+ a<J;, dy"
Ox
2
x
3
Oy
1
dy
3
= at, dx
2
+ dx
3
+ at, dy
1

Gx
2
Gx
3
y
1
trebuie avem
ceea ce

1
dy, =- dy,,
A
pentru orice (x
1
, x
2
, x
3
)EA.
(2) se n
1
dy, = -dy"
l'
Ya = l)l,(y,), Ya = l)i,(y,),
(2)
ntre y
1
, y
2
, y
3
independente de x
1
, x
2
, x
3
pe A.
3) Mai putem face ipoteza ca toate elementele determinantului
D(y,, y,, y,) fie nule. n aceasta' situatie dy =dy =dy =0 iar y y y
D( )
, ' 1 2 a ' 11 21 a
x
1
, x
2
, X
3
snt constante.
Exemplu.

= u + v- w, y
2
= u
2
+ v
2
+ w
2
, y
3
= uv- uw- vw,
definite pe R\ snt in pe R
3
n
1 1 -1
D(y,, y,, y,)
2u
2
2w
=O peR'.
D(u, v, w)
-
t'-W u-w -u-v
f,(x,, x,, ... , Xn), f,(x,, x,, ... , Xn), ... , fn(x,,
x
2
, ... , xn), definite pe o X c R", se spune snt independente
ntr-un punct (x
10
, x
20
, ... , Xnol E X nici una din nu depinde de
celelalte ntr-o a lui (x
10
, x
20
, , Xn
0
).
21 - Analiza
322
CALCULUL ...
fu (
2
, ... , fn snt independente pe X snt independente in
orice punct interior al lui X.
Cu avem a teoremei
Fie (
1
, {
2
, . ,{"definite pe o mul!ime X c R",
cu derivate continue ntr-un punct (x
10
, x
20
, , .x"
0
) intel'ior mnl
X. dt'terminantul
D(f,, /" .. , fn)
D(.'1'1, .rJ, , Tn)
este diferit de zero n punctul (x
10
, x
20
, ... , x"
0
), atunci f" (
2
, ... , {n
snt independente In acest punct.
D
J) t l f t' J Dlf, f" ... , fn) l f t'
ernonstratle. etermJnan-.u unc 10na - es e o unc.1e
' ' D(.t
1
, :r
2
, .... ;rn)
n punctul (x
10
, 1:
20
, , Xn
0
), deoarece toate elementele sale iJfi snt
d.:rj
.continue in punctul x
0

Determinantul fiind diferit de zero in punctul (x
10
,

... , Xn
0
),
exsUi o V in care nu se prin urmare, -In V
j;, r,, ... , fn nu sint Jn
n teorema fi este egal cu variabilelor xi.
n cazul cind aceste numere nu sint egale avem
r e o re m Fie reale
f
1
(xl, :r
2
, ...
1
Xn), (
2
(Xl, X2, .... Xn), ... , fm (xl, X2, ... , Xn),
delinite JlC o multime X c R".
f, au derivate 3(; contin ne pe X rangul matricei
d-tj
i!f.... ar i!f r
1
ar, arz Ot'2 1
8)1{ -- ax
1
B:G ... 1
. . . . . . . . . . . . . . 1
i
l Ofm f'm ;'1
i 1
este egal cu s < m pe X, atunci tUn cele m date, s dintre ele.
independente pe X, iar celelalte m - s snt dependente de acestea,
Nu acestei teoreme
Exemplu. f(x,y,z,t) = x
2
-7-- y
2
--{- z
2
+ t
2
, g(:c,y,z,t) = x + y + z _j_ t,
h\x,y ,z,t) = xy + "Tz -+- Tt + yz + yt + zt sint in pe R"-. Matricea
2x 2y 2z 2t
@K=
1 1 1 1
y+-z+t x+z+t x-1-y+t x+y+z
este de rang doi, prin urmare douii functii snt iar a treia depinde de
celelalte dou<L u avem f + 2h- =s O pentru orice {x, y, z, t) ER4.
IMPLICITE
323
4. MAXDIE }UXHW Pi:XI'RU l'USt'.fll llllPINTf.E Bli'LICI'r
1. }Iaxime minime pentru supuse la
Fie y = f(x" x" ... , Xn) o pe o X cR"
un sistern dep< n F
1
(x
1
, x
2
: ... , xn) =O, F.;.(x
1
, x
2
, ... , x'"J =
= o, ... Fp, (x1, x2, ... , Xn) =o, (1), ... ,Ji'pfiinddefinitepe
X cR".
Extremele y = f(x" x
2
, ... , Xn) cnd punctul (x
1
, .x" ... , Xn) par-
curge numai A a sistemului (1) se numesc extremele
f de sistemul (1) sau extremele f supuse la
turile (1).
Punctele ale y = f(x
1
, x
2
, ... , Xn) cnd punctul (x" x
2
,
... , Xn) parcurge numai A a sistemului (1) se numesc
puncte legate sau puncte ale f.
Punctele de extremum sau punctele se
definesc n mod ca punctele extreme sau punctele ob
nuite (sau libere), cu ca punctele respective A.
n cele ce presupunem F
1
, F
2
, ... , Fp independentrc
derivabile pe X, cu determinantul de exemplu
D(F,, F,, ... , Fp) """'O X
= 'pe .
D(xl> J'
2
, ... , Xp)
Fie <!> (.x" x
20
... , Xn; A
10
1-
2
, ... , Ap) de n + p
variabile de
<!> = f(x
1
, x" ... , Xn) + 1.
1
F
1
(x" x
2
, ... , Xn) + ... + Ap Fp (.x
1
, x
2
, ... , Xn)
(a" a
2
, ... , an; [L" fLz, ... , f.lp) un punct liber al <!>.
Punctul (a
1
, a
2
, ... , an) este punct al y = f(x
1
, x
2
, ... , Xn)
cu F
1
=0, F
2
=0, ... , Fv=O.
F
1
, F
2
, ... , Fp snt presupuse derivabile pe X;
a) Punctele ale y = f(x
1
, x
2
, ... , Xn) (de fapt, din cauza
(1), y = <p (x
1
, x
2
, ... , Xn_p), cu x" x
2
, ... , Xn-P variabile indepen-
dente), snt punctele pentru care dy = O,
of of ar
- dx
1
+ - dxo + ... + - dxn =O. (2)
dx
1
Ox
2
Oxn
Deoarece (2) pe A a sistemului
(1), pentru care sistemul (1) este identic nul, avem pe A
dF
1
=O, dF
2
= 0, ... , dFp =O;
prin urmare, /,
1
, '/.
2
, ... 'Ap snt p numere oarecare, punctele
ale f cu (1) snt
df 1.
1
dF
1
+ 1.
2
dF
2
+ ... + l.pdFp =O; (3)
324
CALCULUL
oricare ar fi dx
1
, dx
2
, , dx," :>.
1
, 1.
2
, ... , /,
1
,. (3) se scrie
[
!(_ + /.
1
iJF, + :>.
2
-1- ... + Ap Fp] dx
1
+
Ox1 Ox
1
O:t"t x
1
(3')
b) Sistemul de implicite F
1
=O, F
2
= 0, ... , Fp =O, pe
x
1
, x
2
, ... , Xp de xP+v xP+l!' ... , Xn, deci

dx
2
, ... , dxp
se cu ajutorul dxv+I ... , dxn, care snt singurele
independente, deci nu putem proceda ca la extremele libere, anume
anuUim lui dx
1
, dx
2
, ... , dxn, o justificare.
c) sistemul de n
F, =O, F
2
=O, ... , Fp =O,
_31__1 , iJF1 -1- -'-' iJPp -O
r 1\t . 1 r.p ,
Oxp+t axP+l axP+t
o , o o o o o o o o o o o e (4)
_![_+A, iJF, -1- ... + Ap cFp =O
Oxn Oxn Oxn
cu n necunoscute, x
1
, x
2
, ... , Xn. x
1
, x
2
, . , Xn vor fi de
A
1
, A
2
, . , 'Ap arbitrare. nlocuim pe x" x
2
, ... , Xn astfel de n
sistemul de p
o
(5)
of + , iJli\ + +, oFv _
0
Al Ap - )
Oxp iJxp oxp
p n necunoscutele 'A
1
, 'A
2
, ... ,'Ap, care rezolvate ne dau solu
(sau 1-'
1
, 1-'
2
, ... , l-'p le nlocuim n expresiile lui x
1
, x
2
, ... ,xn,
astfel sisteme de (a
1
, a
2
, ... , an; f'
1
, 1-'z, ... , f'n) care
sistemul

F, =O, F
2
= 0, ... , Fp =O
i = 1,2, ... , n,.
IMPLICITE 325
d) Din de mai sus punctul (a
1
, a
2
, , an) este
un punct legat al f, deoarece sistemul F
1
= O,
F
2
=O, ... , Fp =O df =O.
e) Se sistemul (4) + (5) se anulnd toate derivatele
ale <l>(x
1
, x
2
, , Xn; :A
1
, "A
2
, .. ,Ar)
<Il= {
1
+ A.
1
F
1
+ ... + "ApFp,
ca de n + p variabile x
1
, x
2
, . , Xn; "A
1
, A,, ... , Ap, deci
(a
1
, a
2
, , an; 11-
1
, , 11-P) a sistemului (4) + (5) este un punct
nar (liber) al <!> pe Rn+P. Teorema este astfel
Punctele de extremum legat al y = f(x
1
, x
2
, , Xn)
cu F
1
= O, F
2
= O, ... , F" = O, se printre punctele legate ale
y = f(x
1
, x
2
, , Xn), deci printre punctele ale de
n + p variabile <l> = f + f..
1
F
1
+ ... + f..pFp.
Numerele /..
1
, ... , Ap se numesc multiplicatorii lui Lagrange, iar metoda
mai sus pentru determinarea extremelor legate se metoda
multiplicatorilor lui Lagrange.
ln rezumat, pentru aflarea punctelor n care y = f(x
1
, x
2
, . , Xn)
cu F
1
(x
1
, x
2
, . , Xn) = 0, ... , Fp(x
1
, x
2
, . , Xn) =O, poate avea un
extremum se n modul
1) Se
<l>(x
1
, . , Xn; "A
1
, .. , Ap) = f(x
1
, x
2
... , Xn) + :A
1
F,(x
1
, x,, ... , Xn) +
... + l.pFp(x" x
2
, , Xn),
-cu A
1
, A
2
, ... , Ap parametri.
2) Se derivatele n de n + p ale lui <l> in raport
cu x
1
, ... , Xn
1
A
1
, .. , Ap.
i)<l) iJ<I>
-=O, ... ,
iJx
2
O.rn
F
1
=O, F
2
=O, ... , Fp =O.
Se acest sistem de n + p cun + p necunoscute
3) (a,, a
2
, ... , an, 11-v !1-P) este o a acestui sistem, punctul
{a
1
, a
2
, , an) este un punct al y = f(x
1
, x
2
, .
.. , xn) Punctele de extremum ale f se printre
punctele
ln continuare, pentru a stabili unele puncte
sint puncte de extremum trebuie studiem
f(x
1
, x
2
, , Xn)- f(a
1
, a" ... , an)
(6)
326
CALCULUL DIFEHEN'fiAL
pentru punctele (x
1
, ... , xn) care sistemul F
1
=0, F, =0 , ... , Fv =O,
de unde avem
f(x,. x
2
, ... , Xn) - f(a,. a
2
, ... , an) = <P(x
1
, x
2
, ... , In) - <!> (a
1
, ... , an)
studiul (6) se reduce la studiul diferentei
E = i!>(x
1
, x
2
, , Xn)- <P(a
1
, a
2
, ... , an),
unde A
1
, A
2
, , Ap nlocuit cu p.
1
, !J.
2
, . , 11-P presupunem acum f
F,, F,, ... , Fp au derivate de ordinul trei pe X. Aplicnd formula
lui Taylor <l>(x
1
, x
2
, , Xn) in punctul (a" a
2
, ... , a.,), avem cu
xi-ai = dxi, (i = 1., 2, ... , n}
E
_ 1 "'8'<D(a
1
, ... , an) d d , R
- - LJ xi X
1
1 2
2 OxiOXj
Semnul E este dat de semnul formei n dx; axh
d
'"'( ) - _!"' o'<!!( d d .
'-1' a1, ... , an - L-1 xl X
3

2. OxiO;;rj
sistemul F
1
0, ... , Fp
aF,
1
oF, d + , oF, d
0
- ( x
1
+ - X
2
... -r - Xn = ,
Ox
1
iJx
2
Oxn
oF, d + oF, d + + iJF, d O
- x, - X
2
. - Xn =
1
Ox
1
Ox
2
Oxn
oJ?p ax
1
+ oFp ax
2
+ ... + dxn = 0
Ox
1
Ox
2
iJxn
(7)
. t . . t V D(F,, J?,, ... , J?p) ...",o F F !" d . d
pen ru c pr1n 1po eza - :;z;:;: ,
1
:, P IIn 1n epen-
D(x1, x
2
, ... , xp)
dente, din sistemul (7) cu ajutorul regulii lui Cramer pe dx
1
, dx
2
, ... ,
,.., dxp ca de dxpH, ... , dxn. le nlocuim n d
2
i!>,
n-p
d'<l> = B Ad dx,dxh
' i,j=l
o n n - p argumente dx,. Prin nrmare, conform teo-
remei n Partea a doua, cap. VI, 7, al. 2,
A, = AH, A, = 1 AH
A"
A
11
A
12
, ... , A" l
A"l A A" A,, ... A,,
, ... , '-'s =
A" ............. .
1 Asl As2 Ass
s = n- p,
tionat
snt pozitivi, punctul (a
1
, ... ,an) este un punct de minim cundi-
. '
Fl!2>iC'.J'II IMPLICITE
(- 1)k b.k >0, k = 1, 2, ... , n- p,
punctul (a
1
, a
2
, ... , an) este un punct de
1naxim
E x e m p l u. se dimensionezo o cutie
de volum dat, astfel ca cutiei,
capac, fie {fig. ?8).
x, y, z snt dimensiunile cntei de volum az,
.avem do studiat
z
f'ig. 78
S(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz
-cu ayz = a
3

Formi:l.m
penlru caro punctele staponare. Avem
:sau
cu
o$
-- = y + 2z + ),yz = O,
O:r
, ... 2rr; 2
,. =- , x =-a,
a iY4
iJ(I)
= ."C + 2z -, Axz = O,
oy .
2
y=-a,
,;-
V 'i
l
z=-a.
rr;
Pentru a vedea daci\. solut5a este un minim pentru S, a
doua a lui <Do n punctul
2 fV'i; {. ')
W = + 2xz + 21yz - --\xyz - a ,
a
d''.!> = 2dxdy + 4dydz + 4dzdx- 4(dxdy + 2dydz + 2dzdx),
d
8
<D = -2(dxdy + 2dydz + 2dzdx),
n care trebuie sii semna de yzdx + zxdy + xydz = O calculat n punctul
. A. vem dz = - dx - .2-.. dy d
2
Ql se in
2 2
d2<!> = -2dx dy 4(dx + dy) (- 2. dx- 2. dy) = 2dx
2
+ 2dy' + 2dxdy > O.
2 2
Prin urman:.'
1
pentru x = y =


z =

S(x,y ,z} este


328
o. PUNCTUALE
1. punctuale n Rn
De i ni Fie y
1
= f
1
(x
1
, x
2
, ... , Xn), y, = f
2
(x
1
, x" ... , Xn), ... ,
... , Yn = f'"(x
1
, x
2
, ... , xn), (1), un sistem de n definite pe o
X c R". Cind punctul (x
1
, x
2
, ... , Xn) parcurge X, punctul
(y
1
, y
2
, ... , Yn) parcurge o Y c R".
Se spune Y este transformata X prin intermediul
sistemului (1). O transform&re de sistemul (1) se transfor-
mare n R".
1) O transformare X = f(x, y), Y = g(x, y) cu f g
definite pe un domeniu D c R
2
este o transformare (fig. 79).
2) O transformare X = f(x, y, z), Y = g(x, y, z), Z = h(x, y, z) cu func-
f, g, h definite pe un domeniu V c R
3
este o transformare n
(fig. 80).
Exemplu. 'l'ransformarca X= x- y, Y = y + z, Z = z + 2x, pe R
3
"
R
3
n el
y
y

)

X o, o)
Fig. 79
z
z
c;;r-

(Q}
o, o, o
(0.0,0)
y
X. X
Fig. 80
IMPLICITE
329
2. regulate
Fie y
1
= f,(x
1
, x
2
, ... , Xn), y
2
= f
2
(:r" x,, ... , Xn), ... ,
... , Yn = fn(x
1
, x
2
, ... , Xn), (1), un sistem de n reale definite pe o
X c Rn x
0
= (x
10
, ... , Xno) un punct interior lui X.
1) {
1
, f,, ... , fn au derivate par!iale continue ntr-o a
punctului x
0
,
2) determinantul D(f,, f,, ... , fn) , (2) este diferit de zero n
D(x
1
, x
2
, ... , xn)
punctul :r
0
, atunci se spune transformarea (1) este o transformare
ln punctul x
0

transformarea este n fiecare punct x interior lui X, se
spune transformarea este pe X.
1) transformarea este intr-un punct interior mul-
de X, atunci transformarea este ntr-o V
a lui x
0

f
1
, f
2
, ,f. fiind continue derivabile continuu
intr-o a punctului x
0
, cu determinantul nenul n punc-
tul x
0
, n virtutea derivatelor iacobianul este de
asemenea o prin urmare, o V' cV a punc-
tului x
0
n care derivatele snt continue, unde iacobianul :;;'o O,
deci transformarea este pe V'.
2) lacobianul unei regulate pe un domeniu D ace-
semn pe domeniul D.
iacobianul regulate este o pe D,
care, ar lua valori de semne contrare n puncte din D, ar tre-
bui se anuleze ntr-un punct din D, ceea ce nu se poate, deoarece trans-
formarea este pe D.
Te o re m Fie y = f
1
(x" x
2
, ... , Xn), y
2
= f
2
(x
1
, x
2
, ... , Xn), ... ,
... , Yn = fn (x
1
, x
2
, ... , Xn), (3) o transformare ntr-o U a
unui punct x
0
interior lui X( X c R", fiind de a
f
1
, f
2
, ... , f"") care punctul x
0
= (x
10
, x
20
, ... , Xno) in punctul
Y = (Yto Y20 ... , Yno)
1) o U
0
c U a lui x
0
o V
0
c R" a lui y
0
astfel Incit punct y E V
0
ii un punct x E U
0
definit
de X
1
= <p
1
(y
1
, y,, ... , Yn), x, = <p,(y,, y,, ... , Yn), ... , Xn = 'Pn (y,, y,, ... ,
... , Yn) (4)
2) Transformarea de (4), transformarea transfor
(1), este ln punctul y
0

3)
D(y,, y,, ... , Xn)
D(.xl> x
2
, ... , xn)
D(x
1
, x
2
, , Xn)
D(yl, Y2, ... , Yn)
330
DIFEHENTIAL
snt ai (3) (4), atunci avem
D(y,, y,,,.., Yn) 1
D(x
1
, Xz,. 1 Xn) xo
Fie y
0
= (y
10
, y
20
, ... , Ynol valoarea f = (f
1
, f
2
, ... , f")
n punctul x
0
= (x
10
, x
20
, ,Xno) EU. acum sistemul de n
implicite y
1
- {
1
(x" x
2
, ... , Xn) = O, y
2
-

x
2
, ... , JJ,,) = 0, ... ,
... ,yn- fn (x
1
, x
2
, , Xn) =Ode variabile x
1
, x
2
, ... ,Xn, y
1
,y
2
, ... ,yn,definito
pe X X R" cRn+n n punctul (xlO, x,., ... , Xno, y,., y,., ... , Yno)
toate teoremei III de din Partea a doua, cap. VI, 2,
al. 2, privitoare la sisteme de implicite, n care se x
1
, x,, ... ,
, ... , Xn, definite de sistemul (3). Prin urmare, sistemul (3)
pe x
1
, x
2
, ... , Xn, de y
1
, y
2
,. .. , Yn ntr-o a punctuiu (x
0
, y
0
),
U
0
X V
0
, U
0
c U, V
0
c R",
x, = '{J,(y" y,, ... , Yn),
Xz = <;,(y,, y,, ... , Yn), (5)
Xn = 'f'n(y,, y,, ... , Yn),
astfel nct x,
0
= '{J,(y
10
, y
20
, ... , Yno), i = 1, 2, ... , n. (5)
identic sistemul (3) an derivate continue; prin urmare, punctului
y = (y" y
2
, ... , y,J E V
0
i corespunde punctul unic x E U
0
de coordonate
(x
1
, x
2
, , Xn)
determinantul al (5)
este diferit de zero pentru orice punct (y
1
, y
2
, ... , Yn) E V
0

Pentru aceasta inlocuim pe 'f?k n sistemul (3)
{,(<;,, <p,, ... , 'i'n)-- Yt = O,
{,(<;,, <;,," .. , 'i'n) - y
2
=O,
pe care 1 n raport cu y.
1
; aven1
of, . + iJf, . + ... + i!(, . = i,
Ocp
1
Oy
1
Oy
1
Ocpn ay
1
1
0{
1
Orpn _ O
T . -'
O!f!n Oyn
(6)
FUNCTII IMPLICITE
care se scrie, lol.osind simbolul lui Kronecker,
".fl iJ<p. k =
L." o j = 1, 2, ... , n.
"""'1 01{)-h iJyj
n gene-rai avera
i, J = 1,2
1
., , n,.
cii produsul
D(f,, {,, ... , fn) D(9,, o/,, ... , 9nl
D(:t
1
, ... , xn) D{yl, Y2 .,., Yn)
este determinantul
l n
lb{
331
(7)
(8)
Prin urmare, ... J =/=O pe V
0
, deoarece D(y,, y,, ... , 'In) =1= O
D(yl, Yz, ... , Yn) D(xl, X2, ... , . n
pc U
0
Am astfel transformarea (5) este pe V
0
. n fine,
din (7) (8)
Teorema este complet O transformare se mai
transformare proprie, sau
Exemplu. TransformarBa x = u
2
- vw, y = uw, z = w
2
- uv
pe R'J, are debJrminantul
2u -w -v
D{:r,y ,::;}
2v -2(u
3
+
v'
+w3 3uvw) -<V -u
=
-
D\u,;_;,w)
-V -u 2w
prin urmare pcmtru punctele (u, v, w) E R
3
pentru care n
3
+ v
3
+ w
3
- 3uvw *O
transformarea este Deoarece u
3
+ v
3
+ w
3
- 3uvw = (u + v --,-- w)
2
_ v)2 + (v -- w)s + {w- u))'l, transformarea este pe R-
3
cu' punch:dor situate in planul u + v + w = O sau situate pe dr,:apta u = v = w,
3. Comjmnerea
Fie ul = ft(::tl, Xzl ... , :tn), u2 = f2(x11 x2_, ... , Xn), ... , Un= fn(Xr, x2, ... , Xn)
o transformare 1'
1
a X c R" n U c R" y
1
= <p
1
(u
1
, u
2
, ...
, ... , UnL y
2
= 'i'2(ult ... , ll
11
), ... , Yn =

a.
2
, ...
1
ltn) O transformare T
2
a U c R" n Y c Rn.
332
CALC:ULD
Transformarea -r de
y, = <p,(f,(x" x,, ... , Xn), ... , fn(x,, x,, ... , Xn)),
y
2
= <p
2
(f
1
(x
1
, X
2
, ... , Xn), ... , fn(x
1
, x
2
, ... , Xn)),
Yn = 'Pn(f,(x,, x,, ... , Xn), ... , {n(X
1
, x,, ... , X.)),
care pe X in Y se transformarea a
1\ cu T
2
: -r = T
2
(T
1
).
1) Fie u
1
= f
1
(x
1
, x
2
, , Xn), u, = f
2
(x
1
, x
2
, , Xn), .. ,
. ,un= fn(x" x
2
, , Xn), n definite pe XcR"etl valori in UcR",
care o transformare in punctul x
0
= (x
10
, x
20
, , Xno)
interior lui X.
2) Fie Yl=cpl(u.l, u2, ... ,Un), u2, ... , u./Jl ... , Yn=9n {ul, fla, ... ,un),
n definite pe U cn valori in R", care o transformare
in punctul u
0
= u( x
0
) interior lui U.
n aceste
1 ') transformarea a celor
Y1 = <p
1
({,(x
1
, x,, ... , Xn), ... , {n(X
1
, x
2
, ... , Xn)),
Yz = <p
2
({
1
(x
1
, x
2
, , Xn), ... , fn(x
1
, x,, ... , Xn)),
Yn = 'Pn(f,(x,, x,, ... , Xn), ... , fn(x,, x,, ... , xn)),
este o transformare -r in punctul x
0
;
2 ') D(u,, "'' ' "nl j este valoarea determinantului al
D\:I:
1
, X
2
, ... , Xn) x=xo
t
" .. T t l ( ) . D(y,, y,, ... , Ynl 1
rans1orma.rn
1
In pune u x
0
= x
10
, x
20
, ... , Xno
D(ul, Ut, ... , Un) u=uo
este valoarea determinantului al T
2
in punctul
u
0
= (u
1
(x
0
), a
2
(x
0
), ... , un(x
0
)), avem
D(y,, y,, ... , Yn) 1
D(x
1
, x
2
, ... , Xn) x=x
0
D(1ft, Yz ... , Yn) 1 D(ul, u2, ... , Un) 1
D(u
1
, Uz, ... , Un) ,u=uo D(x
11
x
2
, ... , Xn) x=xo
unde D(y,' y" ' Ynl j este valoarea determiuantului al trans-
D(xl, X
2
, ... , Xn) x=xo
compuse -r n punctul x
0

T
1
este o transformare ntr-un punct x
0
=
= (x
10
, x
20
, ... , Xnol interior X, o V a punctului x
0
In care {
1
, {
2
, ... , fn snt continue, cu derivate continue cu
D(u1 , uz, ... , O.
D (.rh x
2
, ... , Xn)
IMPLICITE
333
Transformarea T
2
fiind n punctul u
0
= (u
1
(x
0
), ll
2
(x
0
), ... , lln(x
0
))
interior U, o W a punctului " n
care cp
11
t:.p
2
, , 'fin snt continue, cu derivate continue
D(h. q>,, ... , O. Putem alege pe V si W astfel nct pentru x E V,
D(u
1
, Uz, ... , un)
u(x) E W.
de aici compuse
y
1
= rp
1
({
1
(x
1
, x
2
, ... , Xn), ... , fn(x
1
, x
2
, ... , Xn)),
y
2
= 'f'
2
((
1
(x
1
, x
2
, ... , Xn), ... , (n(x
1
, x
2
, ... , Xn)),
Yn = "/n(f,(x,, x,, ... , Xn), ... , fn(x,, x2, ... , Xn)),
snt continue au derivate continue pe V. Pentru a
transformarea este n x
0
, mai
D(y,, y,, ... , Ynl nu este nul n punctul x
0
pe y
1
, ... , Yn n punctul
D(x
1
, x
2
, , xn)
(x
1
: ... , Xn), ca compuse; avem
."Jt
2
= aq>, . af, + . ar, + ... + i!<p-'.
OXk ar, OX'k iJf, OXk i!fn OXk
Oy
2
=

0(
1
-t- 2?:
1
0{
2
+ ... + iJ?z. ?1!!:..,
OXk i!f, i!x ar, OXh i!fn OXk
i!yn _ Oq>n i!f, , Oq>n i!f, + + O?n iJfn
-----,-.- ...
OXk i!f, OXk of, OXk i!fn OXk
cu k = 1, 2, ... , n. determinantul care are ca element

de
pe linia i coloana j pe i!y, = t iJq>; . of este produsul a doi determi-
Oxj k=1 iJfk axi
. d l ar, d. V 1 1 1 1 1 V
e e emente r--ii = -, 'Yd = -, a 1ca 1 et.u = tJii 'Yii , urmeaza
if{; OXj
egalitatea 1 ay, 1 = / i!J>J / J ar, 1 (1) care nu este altceva dect egalitatea
ax; of; iJx;
D(y,, y" ... , Yn) D(q>,, <p,, ... , 9nl D(f,, f,, ... , fn)
-
D(x
1
, x
2
, , xn) D(f
1
, f
2
, ... , fn) D(x
1
, x
2
, .. , Xn)
din partea a doua, in punctul " x
0
, respectiv,
sint de zero, deci determinantul al com-
puse este diferit de zero n punctul x
0
Punctul 1' este demonstrat.
se "li cu y, f, cu "', punctul 2 '.
334
CAI,(:ULUI,
Teorema este complet
Exemplu.. Fie le (TI), u = ,t: + y, v = y + z, w '= z + x de.rl-
pe R
3
, {Td, a= u2- vw, (5 = vu- uw, y = w::.- uv, pe R
3
{r}
unde r : u
3
+ v
3
+ w
3
-- 3uvw = O. Transformarea T
2
{T
1
) este do
(x + y)
2
- (y + x) (z + "), (y + z)' -. (x + y) (z + x), y = (z +
- (x + y) (y + z) este pe R
3
- {r}. In avem
1 1 o
D(u, v, '1:11)
()
1 1
2,
D(o:, }3, y)
,-2(u
3
t!3 w3 -
3uvw)
..

'
D(;r,y, .::) D{u, u, u:)
1 o 1
deci
Capitolul VI
SCJIDill1RI Dll VARHI!IUD
Rezolvarea multor probleme se prin schimbarea variabilelor
independente sau ale ca}'e intervin n care fap-
tul teoretic sau practic respectiv. In acest capitol o parte din rezul-
tatele n diferite ale cursului, completndu-le cu altele noi,
pentru a prezenta unitar diverse aspecte ale acestei metode matematice, "me-
toda variabilelor", una din cele mai des folosite cu cele mai
variate Folosirea pc parcursul expunerii va pune n evi-
ei.
1. SCHU!IlAUEA VAR!ARH,ELOU
1. Schimbarea variabilei indqJclldc!lte la de o
Fie functia y f(x) pe X c R eu valori In Y c R
x = <p(t) pe 1' c R cu valori n X c R.
f ? s.nt derivabile de n ori pe X 1' respectiv <p'(t) =f= O,
tE T. Transformarea y = f(x), x = <p(t) o ntre
T Y (fig. 81 ).
IY
Fig. 81
336
CALCULUL DIFERENTtt\.L
y = f( x), x E X sau y = f( tp(t)), x = <p( t), t E T
(C). Studiul curbei (C) n noua t exprimarea deri-
. . -
vatelor -, -, -, ... cu aJutorul derivatelor -, -'-, -. Dupa
dx dx
2
dx
3
dt df'l.
regula de derivare a compuse avem dy = :_l:!!_. , dx =
dx dt dx
'( ) d dt 1 f 1 ., b ' dy 1 dy p t
=q; t t sau-=-, aste lllCIL o ttnem -=-- en.ru
dx cp'(t) ' dx cp'(t) dt
calculul derivatelor de ordin superior operatorul _ti_ =
d.c
= -
1
- .. -". care ne regula de calcul a derivatei y; cu ajutorul derivatei y;
dt
ne conduce imediat la y;x; nu avem dect aeest
operator derivatei nti. Avem
d (dy) 1 d ( 1 dy )
dx dx = dt. q>'(t)' dt '
deci
d'y- '(t) d'y- (f)"(t) dy]
dx'- q>''(t) 'P dt' ' dt
n mod avem
deci
d'y = _1:__ [ '2 d'y - 3 '(f) H d'y + (3 "2 - ' "') dy]
dx' q>'
5
'P dt' 'P ' dt' 'P 'P 'P dt
Exemplu. n ce se xZy" + xy" + y = O dacii
se face schimbarea de x = et. Avem dy = dy .5!.:_ =
8
-t dy, ctzy =
= __<!__ (dy) = e-t .'!_ (e-t dy) =o-'' (d'y- dy)'
d:c dx dt dt dt
2
dt
dy dy d1t
- - + - + y = O sau - + y = O.
dt dt dt
2
d,'X dt dx dt dx
2
d'y
se In __;;_-
d(!
2. Schimbarea variabilelor independente la de variabile
Fie z = f(x, y) pe X c R' cu valori n Z c R funqiile
x = tp(u, r), y = <1-(u, r),
definite pe V c R
2
astfel ca (x, y) E X c R'. Transformarea
z = f(x, y), x = qo(u, r), y = y(u, r),
o ntre V Z (fig. 82).
SCHil\IBARI DE VARIABILE 337

z

u
Fig. S2
z = f(x, y), (x, y) E X sau z = f(<p(u, v), v), x = 'P (u, v),
y = <);(u, v), (u, v) E V (S).
n ipoteza f este de n ori pe X <p, <); derivabile par-
de n ori pe V, studiul (S) n noile variabile (u, v)
, . Oz Oz 0
2
z 0
2
z Q2z
exprimarea derivatelor , -, -, --, -, ... cu ajutorul
ax oy ax ilxOy i!y'
Oz Oz 0
2
z 0
2
z 0
2
z
derivatelor parhale -, -, -, --, -, ...
' Ou Ov Ou2 OuiJv Qv
2
pe z, ca de x, y sau ca de u, v, avem
oz oz oz oz
dz =- dx +- dy =-du + - dv,
ax ay au au
In
d.x =

du +

dv, dy = iJ<j> du + o<J> dv,


ou iJv i!u iJv
deci oricare ar fi du dv trebuie avem
!_:_ du + dv] + oz du + aq, dv] = iJz du + iJz dv,
Ox i:Ju av Oy Ou av Ou Ou
prin urmare, lui du dv trebuie fie egali
_il:_ + az o<J; = _il:_ , + _il:_ o<J; = _il:_.
iJv Oy iJv iJv iJv Oy iJv iJv
(1)
determinantul </1) =f: O In V, transformarea
D(u, v)
338 CALCtJLUL
ih
x = 'P (u, v), y = tj;(u, v) este n V, din sistemul pe -
az
oz
anume
-
i!y
ilz

1 il<?
Oz
Ou ou
Jau
Cu
ilz
oJ;
1 0?
iJz
i!z
ov iJv oz
..L.?_v
iJv
-=
i)x

"
ay
i!u ou
iJu Ou
il<p ay
0? ay
OV av
'
ou OV
Pentru calculul derivatelor Je ordin superior putem prveeda la fel.
formulele (2) introduc doi operatori
il 1 ( iJt
iJx = D(r.p, 9) Ou
a o<f a )
Ou Ou Ov
D(u, v)
2._ = _._, _ ( a
i!y D(<p, ou ov
D(u, v)
09 o )
iJv Ou '
care ne permit derivatele de ordin superior.
Pentru calculul lui ::,este suficient operatorul (3)
(3)
(4)
l
. oz
Ul- ..
ih
E xe mp lu.
. (Fu i)Zu. "
n cu derivate part1ale - =- sa facem schimbarea de
{;l.?;2 iJy/1.
1
1
varabile x =- + "1)). y =- "')). Avem
2
2
deci
i!u ou iJu
-=-+-,
Ox a; 0-tJ
Am 3stfel operatorii de derivare
o a a
-=-+-,
ax
a a a
-=---
i!y 01
SCHIMIL\RI DB VARIABILE
339
-cu caro derivatele de ordinul doi
a\!g-f a, a )(Ou, Ou)_azu,
2
iJ3u +EPu
OX' . OC -;- 01) T 01) iJ1;
2
+ 01;01) 01)
2
'
'u = (.!._ .!._) { ou ou ) = o'u 2 iJ'u + ii'u
ayf!J o.; o"tJ \.a; OYJ a;
2
o;ch
1
ih/"
-ca:rB nlocuite n
sau
2. lJE VARIABILE DE
1. Transformarea a curbelor plane
O transformare
X= f(x, y),
y = g(x, y) (i)
DU f g definite pe Ac R
2
o C : y = q>(x)
ntr-o r : Y = (il( X). In ipoteza f g sint derivabile de
. o l jo d . ] dY d'Y . l
n ori pe A, ne propunem sa ca cu am er1vate e dX, dX' , ... , ou IIJUtoru
. 1 dy
denvate or-,
dx
Avem
dx2, ... 1
n ipoteza acestea din
ar ar og ag
dX=-dx+-dy, dY=-dx+-dy.
ax i)y ox iJy
Prin urma
o of ar
daca-+-
Cx Oy
sim operatorul
iJg -' iJg
dy
- l--
dY dY dX a:c i!y dx
dX
dx: dx =
!L+!L
dy
i!x i!y dx
dy =f= O. Pentru calculul derivatelor de ordin superior, folo
dx
340
CALCUl,UL DIFERENTIAL
Avem
xy'- y
Exemplu. Ce devine expresia E = --- in coordonate polare x = p cos O,
1 + y''
y p sin a, p p(a). Avem dx = cos a dp - p sin a dO, dy = sin 6 dp + p cos O dO
deci
dy sin 6 d p + p cos O dO p' sin O + p cos 6
-= -
dx cos 6 dp - p sin O dO p' cos o - p sin O
nlocuind n -expresia 1ui E
p'
E = -;r=F;=,';
V p' + p''
2. Transformarea a
O transformare X= f(x, y, z), Y = g(x, y, z), Z = h(x, y,z),
cu f, g, h definite pe o Ac R
3
z = <p(x, y)
ln Z = <!>(X, Y). n ipoteza f, g, h snt derivabile de n
. A l ]" d . t l t' l ilZ ilZ il'Z
ori pe , ne propunem sa ca cu am er1va e e par 1a e-, -, -,
ax oY oX'
l Oz (}z iJ2z ()2z ()2z "
derivate or- , .ri... , - , -- , - , daca,
ilx "Y ox' OXOy ey'
il'Z il'Z .
--, - - , ... , cu aJutorul
iJXilY iJY'
aceste derivate
Avem
(1)

dX = of dx + !!.. dy + of dz,
iJx 0y oz

iJx Oy dz '
dZ = ilh dx + ilh dy + ilh dz,
ilx ily i)z

d
iJz ilz
z =-dx +-dy,
ax iJy
DE VARIABILE 341
care, nlocuite n (1), conduc la
(
iJh + iJh iJz) dx +( iJh + oh iJz) dy =
iJx iJz iJx iJy iJz iJy
= iJZ + of iJz) dx + ( iJf + of !".) dy] +
iJX iJx iJz iJx iJy iJz oy
+ ;;z [( og !iL dx + ( og + og dy],
a y ox oz iJx ay oz ay
egalitate ce trebuie fie oricare ar fi dx dy. Ajungem astfel
1
.
1
, az . az
a s1stemu 1n - -
iJX iJ y
iJZ + iJz) + iJZ ( og + og az ) = oh + oh iJz ,
iJX ox iJz ox 8 Y ax oz ox iJx iJz ox
care rezolvat ne
iJh + iJh
iJx oz iJx
og + iJg iJz
ax az iJx
_iJ":_ + iJh az
Og , Og Oz
---;---
oz
iJy uz iJy oy az oy
-
!L + az
iJg + iJg !.::

ox
Ox Oz Ox Ox Oz iJx

.Og -'- iJg iJz
oy oz oy iJy ' iJz ay
az
ax az iJx
_iJh -'- ah
iJx
1
Oz Ox

az
ah+ ah
-
az iJy iJz oy oy oz oy
-
ar

og + ilq_
Ox Oz Ox
iJx iJz iJx
!L+ az
iJy oz iJy
+ iJg iJz
<>y oz oy
342
CALCULUL
sau
h'

X r
h'
z
X X X
h'
y
Zy
'"

Zy
az
h'
'
g; -1
az t;
h'
'
-1
r

h'
X X
i!Y
t;
g; h'
'
X
i!X
'"
gy
Zy
'"
gy h'
y
r;
g; -1
r;
g; -1
determinantul de Ia numitor este diferit de zero.
E x e m p l u, Fie transformarea
u = y2 + z
2
, v = z
2
+ x"\ w = a::
2
+ y
2
, (x, y, z) E R
3
w = w(u., v},
Ow iJw
z = z(x, y); dw dv, du= 2y dy + 2z dz, dv = 2z dz + 2x dx,
Ott Ov
dw = 2x dx + 2y dy dz = Oz dx + Oz dy, deci egalnd pe dw
i!x i!y
de expresiile Iui du, dv, dz
2xdx + 2ydy = - 2ydy + 2z
i!w [
ou
-dx+- dy +
(
i!z i!z )]
i!x i!y
+ - 2z - dx + - dy + 2xdx ,
i!w[ (i!z i!z) ]
i!v i!x iJy
sau
2x = -- 2z -- + - 2z - + 2x ,
i!w i!z i!w( i!z )
Ou Ox Ov Ox
2y=- Zy+2z- +-2z-,
i!w ( iJz )- i!w i!z
i!u i!y i!v i!y
-t d' iJw
SIS em In care o mern pe --,
ou
Ow n functie de Oz , Oz
i!v ' ox i!y
Ow
i!u
i!w
ov
oz i)z
pentru xy + xz- + yz- *o.
i!y i!x
i!z i!z
xy + yz -- xz-

Oz Oz
xy + xz -+ yz-
i!y ox
i!z i!z
xy + xz -- yz-

Oz Oz
xy + xz- + yz-
i!y i!x
PARTEA A TREIA
CALCULUL INTEGRAL
Capitolul I
INTEGRALA INTEGRALA
1. DE TEORIA MSURll
1. unui interval
Fie I = (a, v), - oo < a < b < + oo, un interval oarecare.
Se intervalului I pozitiv b - a se
m(1) =b-a.
intervalului 1 este lungimea sa.
Intervalele [a, b], (a, b], [a, b) au ca intervalul deschis
{a, b).
x y snt numere reale, le corespund puncte M,
N pe o segmentului MN este m(MN) = 1 x- y [,
modulul x - y.
punctele M N snt confundate, deci x = y, atunci m(M) =O.
unui punct este zero. Spunem punctul este o
de
Fie 1
1
, 1
2
, ... , 1v un finit de intervale disjuncte; lor G este
prin
G = m(l
1
) + m(l
2
) + ... + m(Ip).
O de puncte este o de
Te o re m 1
1
1
2
snt intervale, deschise, con
in interval 1, atunci
m(/
1
Ul
2
) < m(l
1
) + m(/
2
);
intervalele /
1
,1
2
snt disjuncte, 1
1
n 1
2
=<\),avem egalitatea
m(1
1
U 1
2
) = m(/
1
) + m(l
2
).
INTEGR),.LA INTEGRALA
presupunem intervalele snt disjuncte:
1
1
=(a, b), 1
2
= (c, d); a < b, c < d, b < c,
m(1
1
U 1
2
) =b-a+ d - c = m(/
1
) + m(1
2
).
intervalele deschise 1
1
/
2
nu snt disjuncte atunci au comun inter-
valul 1
3
=c (c, b), c < b. Avem
m(l
1
) =b-a, m
2
(I
2
) = d- c,
m(I
1
U 1
2
) =d-a, d > b,
m(1
1
UJ
2
) =b-a, b >d;
In toate cazurile avem
m(1
1
U 1
2
) < m(1
1
) + m(.l
2
) = b -a+ d- c.
Teorema este pentru o reuniune sau de inter-
vale intr-un interval 1.
1
2
c 1
2
, din de mai sus imediat m(J
2
) < m(J
1
).
2. unui interval plan
Fie 1 = 1
1
x 1
2
= {(x, y) 1 x E (a, b), y E (c, d)} un interval plan.
Se intervalului J pozitiv (b -a) (d - c) se

a(1) =(b-a) (d- c).
intervalului 1 este aria dreptunghiului 1.
Aria unui interval plan este unul sau ambele intervale ce inter-
vin n produsul cartezian 1
1
x 1
2
se reduce la un punct. De aici deducem:
a) un segment este o de arie
b) un punct este o de arie
Fie 1
10
1
2
, , 1v un finit de intervale plane, disjuncte; aria lor G este
G = a(J
1
) + a(l
2
) + ... + a(lv)
T e o r e m 1' 1" sint intervale n inter-
val 1, atunci
a(l' U 1") < a(1') + a(I").
a') intervalele snt disjuncte sau lor este o
de arie (fig. 83)
a(l' U 1") = a(J') + a(I").
346
CALCULUL TNTE G RA
a!I'!IJ"} ()
Fig. 83
b') !' n 1" = 1"', atunci (fig. 84)
"1

84
a(l'UJ") = a(l') + (1") - a(l"') < a(l') + a(i").
Teorema este
,1
'
Numim poligon domeniul plan de o linie
puncte multiple. Vom spune de puncte interioare unui
contur poUgonal L este aria de conturul poligonal, aria poli-
gon ului de L.
Dacii o P este reuniunea unui finit de poligoane, disjuncte
cte figura o vom numi tot poligon
P = P
1
U P
2
U ... U P"
aria P = aria P
1
+ aria P
2
+ ... + aria P,
sau
a(P) = a(P
1
) + a(P
2
) + ... + a(P,).
Punctele, segmentele de le vom considera tot poligoane (!legene-
rate). Ele snt poligoane de arie
dintr-un poligon P
1
un poligon P
2
c P
1
(fig. 85), figura
P o vom numi tot poligon P = P
1
- P,, a(P) = a(P,) - a(P
2
).
In fine, P, = P
2
, poligonul rezultat P este
Aria unui poligon In clasa poligoanelor, definite mai sus, are urmt\toarele

Fig. 85
Fig. 86
IN1'EGRALA INTEGRALA
347
1) a(P) >-O, 2) a(P U Q) < a(P) + a(Q) (avem egalitate P n Q este
o de arie 3) a(P- Q) = a(P) - a(Q), Q c P, 4) a(P) >-
>- a(Q), Q c P.
3. Aria plane
Fie A o oarecare,
Fiind poligoane P care toate punetele
A (fig. 86), P ::J A. Vom numi un astfel de poligon, poligon exterior.
de asemenea poligoane Q ale puncte toate
A, Qc A.
Vom numi un astfel de poligon, poligon interior.
Un poligon interior poate fi eventual chiar un punct, A
este din puncte izolate.
Oricare ar fi poligonul exterior P poligonul interior Q avem incluziuuile
P ::J A ::J (!, deci a(P) >- a(Q).
a,(A) = sup a(Q), a,(A) = inf a(P), avem
QcA P-::>A
a(P) >-aM)>- a,(A) >- a(Q).

1) a,(ll.) se aria a A.
2) a
1
(A) se aria a A.
3) numerele a
1
(A) a,(A) sint egale, spunem A are o
arie sau este Jordan. Valoarea a celor arii se
aria A se a( A), prin urmare a( A)= ai(A) = a,(A).

1) A este are aria a(A), atunci oricare ar fi
poligoauele P Q avem a(P) > a(A) >- a(Q), de unde
a(A) >O.
2) pentru care aria este de aria exte-
deci care nu snt Jordan.
4. Criterii de
'l' e o r e m a 1. O A este pentru orice
e >O un poligon P, ::J A Q, cA ast.fel incit a(P,)-
- a(Q,) <
348
CALCULUL INTEGRAL
este presupunem A este
deci a,(A) = a,(A) = a(A), ai(A) = sup a(Q), a,(A) = inf a(P), prin
QcA P:JA
urmare pentru orice e >O poligoane P, Q, astfellncit
a( A) < a(Q,) + a(P,) <a( A) + sau, adunndu-le, a(P,)-a(Q,) < e.
2 2
este presupunem pentru orice s >O
poligoane exterior interior P, Q, astfel nct a(P,) - a(Q,) < e;
avem
a(Q,) < ai(A) < a,(A) < a(P,),
deci
a,(A) - a;(A) < a(P,) - a(Q,) < e
sau
a,(A) - ai(A) < e
pentru e >O este arbitrar, iar a,(A) a,( A) snt numere, dife-
lor nu poate fi arbitrar de dect a,(A) = a,(A).
Teorema este
T e o re m a 2. O A este un de poli
goane exterioare Pn un de poligoaue interioare Qn astfel nct
.ariilor lor

a(P
1
), a(P
2
),
a(Q
1
), a(Q
2
),
... ,
... ,
Iim a(Pn) = lim a(Qn) = a(A);
n-oo n->oo
limita a(A) este eu aria A.
este Presupunem A
Pentru e = (n = 1, 2, ... ) poligoane Pn Qn astfel incit
Pn:::J A :::J Qn, a(Pn) ::>a( A)::> a(Qn) a(Pn)- a(Qn) < !c.., din care
n
'<leei
1
a(A) - a(Qn) < a(Pn) - a(Q") < -
n
Iim [a(A) - a(Q")] =O,
n-oo
lim [a(Pn)- a(A)] =O,

INTEGRALA INTEGRALA
349
sau
lim a(Pn) =Iim a(Qn) = a(A).
este presupunem de poligoane
Pn Qn astfel nct pentru orice n natural avem Pn::J A:::J Q
lim a(Pn) = Iim a(Qnl
Avem de
a(Pn) ?> a,(A) ?> a,(A) ?> a(Qn)
pentru orwe n, de unde
a,(A) = a,(A) =Iim a(Pn) = lim a(Qn),
n--+oo n-...oo
deci A este sa a(A) este cu limita a celor
Teorema este
se poate stabili unei
cu ajutorul
5. unui interval din Poliedre
Fie .l = .1
1
x /
2
x .1
3
cu 1
1
=(a, b), .1
2
= (c, d), .1
3
= (e, f) un interval
tridimensionaL
Se intervalului 1 pozitiv (b -a) (d- c) (f- e)
se
v(.l) =(b-a) (d- c) (f- e).
intervalului .l este volumul paralelipipedului /,
Volumul unui interval este nul cel unul din cele trei
intervale ce intervin n produsul cartezian /
1
X .1
2
X .1
3
se reduce la un
punct, prin urmare "
a) o are volumul nul,
b) un segment este o de volum nul,
c) un punct este o de volum nul.
Fie .1
1
, .1
2
, , IP, p intervale disjuncte; volumul lor G este
G = v(l
1
) + v(/
2
) + ... + v(lp)
La fel ca n cazul plan avem
T e o r e m iL 1' 1" snt intervale n ace inter
val/, atlllci v(J' U l") < v(l') + v(J").
acum un poliedru (o de plane), vom
spune de puncte interioare unei poliedrale S
350
CALCULULJNTEGRAL
este volumul corpului de volumul polie-
!lrului de S.
o P este reuniunea unui finit de poliedre, disjuncte.
cte figura o vom numi tot poliedru
P = P, U P
2
U ... U P,

v(P) = v(P
1
) + v(P
2
) + ... v(P,).
Punctele, segmentele de figurile plane le vom considera tot poli-
edre (degenerate) de volum nul.
dintr-un poliedru P
1
scoatem un poliedru P, c P
1
, figura
P se tot poliedru P = P, - P
2
v(P) = v(P
1
) - v(P
2
), iar
P, = P
2
, poliedru! P este cp.
Din cele de mai sus volumul poliedrelor are 1),.
2), 3), 4) de la alineatului 2, stabilite pentru poligoane.
6. Volumul din
Fie A o un poliedru P, numit poliedru
exterior, care toate punctele A, un poliedru Q, numit
poliedru interior, ale puncte snt toate de A, deci
P:JA :JQ v(P):;:;:,. v(Q).
vJA) = sup v(Q), v,(A) = inf v(P), avem
QcA P::JA
v(P) :;:;:,. v,(A) :;:;:,. vi(A) :;:;:,. v( Q)
oricare ar fi poliedru! exterior P oricare ar fi poliedru! interior Q. Nume-
rele v,(A) vi(A) se numesc respectiv volumul exterior volumul interior
al A.
D e fin i i e. O A are un volum sau este
Jordan volumul exterior este egal cu volumul interior v,(A) = v,(A) =
= v(A). v(A) se volumul A.
A este deci are un volum v(A),
atunci oricare ar fi poliedrele P Q, Q cA c P, avem v(P):;:;:,.
:;:;:,. v(A):;:;:,. v(Q), de unde v(A):;:;:,. O.
Teoremele dau criterii de pentru spa-

'1' e o re m a 1 '. O A are un volum pentru orice
e > O un poliedru P, un poliedru Q, astfel nclt v(P,) -
- v(Q,) < e.
INTEGRALA DE.B'INIT_iL INTEG-RALA
T e o r e m a 2 '. O A are un volum un
de poliedre exterioare P" un de poliedre interioare Q" ast!el incit
volnmelor lor
sii
v(P
1
), v(P,),
v(l2,), v(Q,),
... ,
1
v(Pn),
v( (J n),
lim v(P") =Iim v(Q") = v(A);
limita v(A) este cu volumul A.
Se la fel ea in cazul plane.
enumerate la alineatului 2 se pentru volu-
mul
2. INTEGRALA
1. Aria unei plane de o
Fie y = f'(x) o n intervalul (a, b).
Graficul acestei este un arc de situat deasupra axei Ox (fig. 87).
Ne propunem aria trapezului mixtiliniu ABB'A'. In acest scop
vom construi un de po hgoane exterioare un de poligoane interioare
de o care ne vor duce la rezultat. intervalul
A' B' prin punctele
Xo =a, X1
1
X
2
, , Xn-1
1
Xn = b, Xo < X1 < X
2
< ... < Xn-1 < Xn,
n n sub intervale, iar prin aceste puncte ducem paralele la axa Oy, para-
lele care taie arcnl AB n punctele P
0
=A, P
1
, ... , Pn-v Pn = B astfel
nct trapezul mixtiliniu ABB'A'
apare ca o reuniune a n trapeze
mixtiJjnii
(xkPhPh+Ixh+<), k =O, 1, ... , n -1.

"' =aria lrapezului (J;hPkPh+txhd,
atunci aria cit este suma
(!-1
arii lor elementare 0,.,, d/; = B wh.
k"'O
Aria {;)h a trapezului rnixtiliniu
{xhPhPh+lxk+r) este ntre Fig. 37
362
CALCULUL
aria dreptunghiului exterior

a dreptunghiului interior
(xhPhPk+
1
x,.,); cu s. sh aceste arii
s, = (x,+
1
- x.) f(x.), Sh = (x,+
1
- x,) f(x,+
1
)
avem sh < "'k < s,; nsumnd n raport cu k
s < eli < S, unde '
n-1
s = I; s, = (x
1
- x
0
) f(x
0
) + (X
2
- x
1
) f(x
1
) + ... + (xn - Xn_
1
) f(xn_,),
k=O
n-1
S = I; s. = (x
1
- x
0
) f(x,) + (x, - x,) f(x
2
)
k=O
Sumele s S se numesc sumele lui Darboux.
S este aria poligonului exterior, ca reuniunea drept-
unghiurilor exterioare iar s este aria poligonului interior
ca reuniunea dreptnnghinrilor interioare corespun-
diviziunii x
0
, x
1
, .. , Xn
nainte de a merge mai departe definim cteva
a) Fie [a, b] un interval nchis O familie de puncte
d = (x
0
, X1, ... , Xn),
a = Xo .;;; x, .;;; Xz < ... < X n-I < Xn = b
se o diviziune a intervalului [a, b].
Un interval oarecare [x., x,+,] al diviziunii se interval
sau subinterval.
b) Vom numi norma diriziunii d = (x
0
, x
1
, ... , Xn) pozitiv
v(d) = max (xk+1 - x.),

lungimea celui mai mare intereal al diviziunii d; deci pentru
orice k =O, 1, ... , n- 1 avem x ., - x,.;;; v(d).
e) Vom spune o diviziune d' a intervalului [a, b] este mai dect
diviziunea d se scrie d' ::Jd sau d c d' toate punctele diviziunii d
diviziunii d' (care alte puncte). d' este mai decit d, atunci
v(d') .;;; v(d).
(1)
Reciproca nu este n general neega.litatea ( 1) nu atrage
incluziunea d c d', deoarece diviziunea d' poate fi din intervale par-
mai mici decit ale diviziunii d, ca toate punctele diviziuni d
diviziunii d'.
acum un de diviziuni (dn) ordonate de
d,cd
2
cd
3
c ... c dnc ... ,
prin urmare normele lor
v(d
1
) )> v(d
2
) )> ... )> v(dn) )> .
JN'l'E01-L\L\ INTEGRALA
1ll\3
cerem ca litn v(d.,) = O. n aceste sumelor s

al sumelor S
snt convergente o care este aria trapeznlui mixtiliniu
A' AB B'. avem
Sdn - Sdn = (x, - Xo) (f(x,) - ((xo)) + (x, - x,) (f(x,) - ((x,)) +
... + (Xn - Xn-1) ({(Xn) - f(Xn_,)),
deci
1 Sdn - S dn 1 < 1 X1 - Xol 1 f(x,) - f(xo) 1 +
; .. + 1 Xn - Xn-
1
11 f(Xn) - f(xn_,) 1.
(2)
f(x) fiind In intervalul [a, b] este uniform in
[a. b], deci pentru orice z >O un 7J(<) >O astfel nct
avem lf(x')- f(x") 1 <<oricare ar fix', x" E [a, b], care satisfac neega-
Jitatea 1 x' - x" 1 < --,(<).
acum N astfel nct pentru n > N toat-e diviziu-
nile dn v(dn) < >;(<), fapt ce este posibil, deoarece
v(dn) --+O cnd n--> oo. Deci pentru puncte consecutive oarecare
x,, xi+l' ale unei diviziuni dn, avem 1 f(x,)- f(x,+l) 1 < <deoarece max 1 x,.,-
- x, 1 < 7J(e), deci 1 x,., - xi 1 < 1J(<). Cu aceste rezultate neegali-
tatea (2) se scrie
1 Sdn - Sdn 1 < s{x, - Xo + X2 - X1 + ... -f- Xn - Xn_
1
) = c(b - a),
de unde imediat S" si sd au aceeasi anume aria da trape-
n n

zului curbiliniu A'ABB', conform teoremei 2 de la 1, al. 2.
d se integrala a f(x) n intervalul
[a, b] se
d = l:f(x) dx
(se de la a la b din f(x)). Semnul ) se semnul de
integrare; a, b se numesc limitele de integrare, a limita b llmita
intervalul [a, b] se interval de integrare, iar
de integrat sau integrant.
In cele ce ue vom ocupa de sumelor S, s n
mai largi pentru funcpa f(x).
23 - Analiza
CALCULUL INTEGRAI,
2. Sumeie lui Darboux
Fie f(x) o pe
un interval [a, b]; m < f(x) < M.
intervalul [a, b] n n subintervale
prin punctele x
0
=a < x
1
< x
2
< ... <
< Xn_
1
< Xn b. cu Mk, mk
ginile ale
f(x) n intervalul [x,, x ,J (fig. 88).
Aria "' a trapezului mixtiliniu
Fig. 88
(x,P,P,.
1
x,.
1
) este ntre ariile
dreptunghiurilor exterior interior .,), deci
m,(x,., - x,) < "' < M,(x"., - x,);
insumind n raport cu k =O, i, ... , n- 1, s < d < S unde
s = m
0
(x
1
- x
0
) + m
1
(x
2
- x
1
) + ... + mn.
1
(Xn - Xn_
1
),
S = M
0
(x
1
- x
0
) + M
1
(x
2
- x
1
) + ... + Mn_
1
(Xn - Xn_
1
);
sumele S s se numesc tot sumele lui Darboux relative la diviziuuea consi-
s este suma Darboux, iar S suma Darboux au

1) m(b -a) < s < S < M(b- a).
pentru orice interval [ x
10
x,H] avem m, :;;,. m; M :;;,. M,
deci
m(x,.,- x,) < m,(x,H- x,) < M,(x,H- x,) < M(x,.,- x,),
din care prin insumare
n-l
m _L; (x,., - x,) < _L; m,(x,., - x,) < _L; (x,., - x,) M, <
ft=O k=O k=O
n-1
< M_L; (x,.
1
- x,),
h=O
deci
m(b- a) < s < S < M(b -a).
2) este un punct oarecare al intervalului [x,, x
8
+1] cr suma
cr = (x,- X
0
)

+ (x
2
- x,) + ... + (xn- Xn_
1
)


atunci
s <; cr <; S. (1)
INTEGRAI,A INTEGRALA
pentru orice i;, E [ xk, x,.,] avem m, <. f( i;k) <. M
1
" deoarece
M,, m, sint marginile ln intervalul [x,, x,+,]; cu
(x,+
1
- x,) (1). Sumele a se numesc sume
Riemann relativ la diviziunea
pentru o diviziune d avem o infinitate de sume a
0
,
:r:umai sume Darboux Sd sd
3) Intre sumele Hiemann sumele Darhoux ale unei diviziuni d avem

sd inf crd,
tkE[xk, xh+l]
fie c >O; n orice interval [x,, x,+l] un punct
i;, astfel nct avem f( i;,) - m, < b a ; alegem pentru suma ""
punctele E:
0
,

. , care indeplinesc
n-1
n-1
"" -se = L; f( i;,)(xh+I - x,) - L; m,(xk+l - x,) =
lt=O
k=O
n-1
n-1
= L; ({( i;k) - m,)(xk+I - x,) < -'-L; (x"+
1
- xh) = <,
k=O
b- a k=O
deci ad - e < s,, < ud, de unde sd = inf "" Pentru ega-
;FtE[xlt, xk+l]
Jitatea a doua se n mod
4) diviziunea d' este mai dect diviziunea d, atunci sd <.sa<.
<. Sd' <.Sa, sumele inferioare cresc, iar sumele superioare descresc
trecem de la o diviziune la o diviziune mai
[x,, x,+,] este un subinterval al diviziunii d, atunci punctele x,,
x,+, diviziunii d' ::J d, n intervalul [x., x,+l] pot existe
alte puncte ale diviziunii d'; fie (fig. 89)
Yo. ' = x, < y,,' < Y2. n < < Ym-1. n < Ym, = x,+r
Fig. 89
mik, Jli,, snt marginile ale f(x)
n intervalul [y,, ,, yH
1
, ,], atunci m, <. m,, <. }11,. <. M, deci
m-1
(xh+l - x") m, <. L; (y,+,, '- y,, h) m;. k <.
i=o
m-1
<. L; (YiH., - Y;, ,) Mik <. Mh(xk+l - x,);
i=O
nsumnd acum n raport cu indicii k sa <.sa, <. Sd' <. Sd.
CALCULUL INTEGRAL
5) Oricare ar fi diviziunile d' d" avem Sa < Sd" orice
este mai sau cel mult cu o
diviziunea d cu toate punctele diviziunilor d'
d ". Diviziunea d va fi mai dect diviziunea d' sau d ", prin urmare con-
form 4 avem Sa <sd < sd < sd., Sa < sd <.: Sa< sd .. ,
de unde Sa < sd < Sa <.: Sa .. sau sd' < Sd"
Con se c i u e. I) D este tuturor diviziunilor interva-
lului [a, b], atunci sup sd <.: inf Sd, cum imediat din ultima neega-
dED dED
litate.
2) sa este superior, iar Sa este
inferior.
D e f i n i i e. O f : [a, b]-> R se spune este inte-
Riemaun pe [a, b 1 pentru orice de diviziuni (dn) cu norma
v(dn) _,. O cnd n _,. oo sumelor Darbonx sdn Sdn au o
I, se
l = f(x) dx.
corespunde teoremei 2 din Partea a treia, cap. I, 1, al. 4.
seamt1 de (Partea a
treia, cap. I, 1, al. 3), de mai sus este
cu sup Sa = inf sd = l, unde D este tuturor diviziunilor interva-
dED dED
]ului [a, b ].
De obicei se
sup sa = f(x) dx, in! sd = f(x) dx
se numesc, respectiv, inlegrala Darboax integrala
Darboux.
3. Criteriu de integralJilitate
C r i te r i u 1 D a r b o u x. O f : [o, b ]-;. R este
pe [a, b] pentru orice o >0 existll un YJ(s) >0
astfel nclt peutru orice diviziune d eu v(d) < r,(s) avem 8,
1
- s, < s:
Conditia este presupunem l este
Fie d
1
, d
2
, ... , d., ... un de diviziuni, astfel incit d
1
c d c ... c dn c ...

INTEGRALA INTEGR.A.LA NE
357
cu
Iim v(dn) =O.
n-
Deoarece f este pentru orice e >O un
N(e), astfel nct pentru n> N(e) avem s1n > f- ;;-, Sa < I +_o_, deci
" n 2
Sa,. - sdn < e.
este d
1
c d, c ... un de diviziuni (arbitrar) pentru
care v(dn)--> O cnd n-> oo. N(e) astfel nct pentru orice n >N(e)
avem Sdn - san < e. Din sdn < l' <I" < San> unde am
pus/' = l.m sdn' If! = lim San' Jff- 1' < z, cum z este oare-
n-oo n-..oo
care, iar (dn) este arbitrar, l' = !", deci f este
Riemann.
Observatii. 1) cra este o Riemann oarecare, la diviziu-
, n
nea dn
1
avem sdn < adn < Sdn' iar fes te Iim crdn =l,

sumele Riemann snt convergente o care este
aria de arcul de y = f(x), a < x < b. Reciproca acestui
rezultat este de asemenea astfel nct avem definitie.
a
'
Spunem o f(x) pe intervalul [a, b] este
Riemann pe [a, b] dacii pentru orice de diviziuni (dn), en
norma v(dn)-> O, cnd n-> oo pentru orice alegere a punctelor interme-
diare l;n Riemann rrdn an o /.
2) O nu este Riemann.
Exemplu. f(x) pe un interval [a, b] astfel
{
O, x este
f(.x)
1, x este
nu este Riemann. orice subinterval al unei diviziuni d a
valului [a, b] puncte puncte deci
mk = O, Mk '"""' 1, sa= O, Sd = {b- a), sup sa= O, inf Sd = b - a.
f nu este Riemann.
3) am dovedit o f este Riemann pe un inter-
val [a, b], pentru calculul efectiv al 1 este suficient un
particular de diviziuni cu v(d
11
) -:)o O cnd n-.;, oo, precum un
ticular de puncte intermediare in fiecare diviziune.
CLALCULULINTEGRAL
4. Clase de integrabile
Te ore mii. culltinue pe un interval [a, b] snt integrabile
pe [a, b ].
Fie f o pe [a, b]. f este
pe [a, b], deci m <: f(x) <: M.
Fie do diviziune a intervalului [a, b] (x,, x,+,J un subinterval al lui d;
avem m, <: f(x) <: 111,, x E [x,, xh+
1
]. puncte xi" xi, pentru
care f(x/,) = m
1
" f"(xi<) = M,.
sumele lui Darhoux relative la diviziunea d
n--1
n-1
Sa = 2::: f(x/,)(xh+I - x,) = 2::: m,(xk+l - x,),
n,-.o
k=O
n--1
n-1
sd = E f(x),)(xk+I- x,) = E M,(:rk+l- x,).
h=O
k=O
O intr-un interval nchis este uniform deci
pentru un e >O un 1J(<) >O, astfel nct pentru orice
pereche de puncte x ', x" n intervalul [a, b J avem 1 f(:r') - f(x ") [ <
lx'- x"J <
b-a
Silalegem diviziunea d astfel nct v(d) < n M,-
-mk <-"-, k =O, 1, ... , n -1, deei
b-.
ceea ce f este integra,hi
T e o r e m monoton.e pe m\ Interval [a, b] snt integrabile
pe [a, b].
Presupunem f(:r) pe [a, b]; d este o divi-
ziune a intervalului [a, b ], avem pentru un sub interval oarecare [x,, x,+I],
f(xk) <: f(x) <: f(xk+
1
), x E [x,, xw], deci mk = f(xh), Mh = f(xh+I)
n-1

sd = 2::: f(x.)(xk+I - >;k), s" = E f(x .. +,J<x.+, - x,);
}F=O
prin urmare
h'=O '
n-1
sd- Sa= E [f(xh+l) - f(x,)](xk+l- Xk)
h=O
INTEGRALA INTEGRALA NE
31)9
Pentru " > O, oarecare, alegem diviziunea d astfel nct v(d) <
" .
<f(b) _ f(a): deoarece x-.
1
- xh < f(b) _ f(a)

1.) monotone nu snt continue.
Am n Partea a doua, cap. II, 3, aL 5 pot admite o infinitate
de de prima de aici: clasa
ilor integrabile este mai dect clasa continue.
2) Deoarece un segment de este o de arie
valoarea unei integrabile f ntr-un finit de
puncte, f este de asemenea deci:
O pe [a,b], pe [a,b] cu unui
finit de puncte, este pe [a,b].
5. funcjiilor integrabile
Fie f(x) o pe intervalul [a, b]. Integrala f(x)
pe intervalul [a, b]
1 = ): f(x) dx
se integrala a f(x) pe intervalul [a, b ]. Variabila
x se variabila de integrare. Integrala este un deci nu
depinde de variabila de integrare. Din canzil, variabila de integrare
se poate nota cu orice
): f'(x) dx = ): f(t) dt = f(s) ds.
a) a < b, f(x) dx se prin egalitatea
f(x) dx = - ): f(x) dx,
de unde imediat
): f(x) dx = O.
h) f(x) ::>O, x E (a, b] f este pe [a, b], atunci
): f(x) dx ::> O.
,,, . < T,!t j,;,
CALCULUL INTEGRAL
f(x) ;pO pentru orice x E [a, b], pentru orice
diviziune d avem m ';;!- O, M ,. :;;,. O, deci "" :;;,. O, Sa > O, de unde
dx >O. .
.
c) f g snt i,ntegrahile pe [a, b], f + g este pe
{a, bhi
'
'
1' [f(x) + g(x)] dx = ( f(x) dx + f"g(x) dx,
ltt
Ja
)a
(proprietatea de aditivitate a integralei de
Fie do diviziune a intervalului [a, b] 1;, un punct oarecare al interva-
lului [x,, xk+
1
],

n-1
[f( + g(l;.)] (xk+t - x.) = f( t,.)(x,., - x.) +
h=O
h=O

+ g( l;.)(x , - x.) = aa(fl + crd(g);
h.=O
putem scrie deci aa(f + g) = aa(fl + aa(g).
Fie acum un de diviziuni (d") ale intervalului [a, b] cu v{d,.)-> O;
vom avea "n (f + g) ="a" (f) + ad" (g) pentru snt integrabile,
Iim csdn(f) = c f(x) dx, lim = (' g(x) dx,
n-+oo
)a
n-+e
)a
de unde f + g este pe [a, b]
!: [f(x) + g(x)] dx = f(x) dx + g(x) dx.
Reciproca acestei nu este n general deci
f' + g este pe [a, b] nn trebuie deducem f g snt inte-
grabile pe [a, b].
d) f este pe [a, b], atunci 'Af, A E R este
pe [a, b].
avem

n-1
od('Af) = Af( E,h)(xh+I - x,) = f( E,,)(xk+l - x.),
k=O
l=O
deci
""('Af) = A<>d(f),
pentru f este pe [a, b] llf este pe
[a, b]
Af(x) dx = A f(x) dx.
INTEGRALA INTEG-RAfu\ 361
1) !)in c) d) sint
integrabile pe {a, b], Af +Bg, A, B fiind: este integra-
pe [a, bi si


[A{(x) + Bg(x)]dx --A hf(x) dx+ B fg(x;dx.
.

,,
2) c) d) integrabile pe [a, b]
un vectorial.

e) f(x)::;;,. g(x) pentn< orice xE[a, b] daci f g snt integrabile
pe [a., b], atunci

dx > g(x) dx
(proprietatea de monotonie a integralei).
'!'( ct:) = f(x) g(x) este pe [a, b]. deci conform pro-
b) avem
'{l(X) dx >O
sau
. fl
[f(x) - g(x)] dx >O;
aplicnd proprietatea c)
f(x) dx > dx.
f) Dacii f este pe [a, b], atunci 9ricare a'r li punctul cE[a, b]
avem
dx + f(x) dx = ): f(x) dx;
(1)
Dacii. c = a, dx = O, deci f(x) dx = f(x) dx
(1) este n mod se (1) este
c. = b. presupunem a < c < b. Fie un de divi
zi uni ale intervalului [ a,,,c] cu _,. O. este un 9arecare de
sume Riemonn relativ la aceste diviziuni, atunci
"";, ...,.S: f(x) d.ci:.
Fie un de divizinni ale intervalului [c, 'b]..r.u v(d;). 4 O. (crd.;l
este u:n oarecare de surn.e Riemann reltiv la. aeeste divizimt.i
1
avem_
rra; 4 \: f(.r-)
362
CALCULUL lNTEGRAL
cu dn = U a;,, am un (dn) de diviziuni ale inter-
valului [a, b] cu v(dn) -> O, deoarece v(dn) = max v(d;.)).
Fie o-d suma celor sume Riemann .crd' si , avem
n n n
""n--> f(x) dx, "<In= + ad;,;
la egalitatea de mai sus ne conduce ]a
f(x) dx = f(x) dx + f(x) dx.
este oricare ar fi succesiunea punctelor a, b, c.
fie c < b < a; avem
f(x) dx + f(x) dx = f(x) dx

f(x) dx = - ): f(x) dx, ): f(x) dx = - ): f(x) dx,
deci
(' (' (
Jc f(x) dx - )a f(x) dx = - J: f(x) dx
sau
f(x) dx = ): f(x) dx + f'Cx) dx.
Din reciproca acestei anum!Y.
g) o f este pe intervalele [a, c] [c, b] atunci f
este pe [a, b] (proprietatea de aditivitate a int.egralei de
intervale). '
h) f este pe intervalul [a, b], atunci f este inte-
pe orice subinterval ["', (3] c [a, b].
Fie " >O, arbitrar o diviziune d a intervalului [a, b]. Deoarece f este
1J(<) >O astfel nct "(d) < 1J(<) Sd(f) - sa(fl < "
Fie d' o diviziune a intervalului [a, (3] cu v(d') < 1J(z).
diviziunea d' a lui [C<, (3] la o diviziune d" a lui [a, b],
astfel nct d"::;) d, deci cu v(d") < 'J(o); vom avea

Sa.(fl- sd(fl = L:: (M,- m,)(x,+,- xk) < z,
[a ,b]
Sd,(f)- sa (fJ = L:: (M,- m")(x,+
1
- x,) < L:: (Mk- mh)(xh+l- x,) < e,
!<:c hl !o,/,)
INTEGRALA INTEGRALA NE
deoarece (oc, (3] c [a, b] M,- m, >O; din aceste
Sd(fl - S"(fl < e, ceea ce f este pe orice interval
[oc, (3] c [a, b].
i) f este pe [a, b ], atunci 1 f 1 este
pe [a, b]
1 f(x) dx 1 < 1 f(x) 1 dx, b >a.
Fie do diviziune a intervalului [a, b]. cu f = 1 f 1, avem
m < {(x) < M, m < f(x) < M, x E [a, b],
iar [x,, x,.,] este un subinterval al lui [a, b], avem
m, < f(x) < M,, m, < f(x) < M,, x E [x,, x,.,].
Avem mai multe cazuri de considerat:
a') m, > O, M > O. n
mk = mk, Mk, = Mk Mn- ffin = Mk- mk.
b') m, <O, M,, <O. Atunci m, =- ilfn., M, =- mn., deci M- m, =
= Mk- m11..
c') m, <O, M, >O. Atunci M, = sup (M,, 1 m,IL M,- m, < M, =
= sup (M., [m"[) < M, -- m,, deci n toate cazurile M,- m, < M,- m,
putem scrie
n-1
n-1
E (M,, - iil")(>,., - x") < E (M1
, - m,)(x,.
1
- x.)

R=O
sau
Sd(f) - sa(f) < Sd(f) - sa(f)
pentru f est.e din neegalitate 1 f 1 este
Din - 1 fi < f < [fi, aplicnd proprietatea e)
- 1 f(x) 1 dx < f(x) dJ; < 1 f(x) 1 dx,
deci
1
(b 1 (''
)a f(x) dx [ <)a 1 f(x) 1 dx.. b >a.
Toate aceste snt folosite des in
6. Formule de medie
f este pe intervalul [a, b ], am avem
(''
m(b -a) < JJ(x) dx < M(b- a),
(1)
Fig. 90
.. : :;' -.
CALCULUL INTEGRAL
unde m M sint func-
fin [a, b]. Din (1)
u_n It -e-uprin_s -ntre m
M astfel nct
1' f(x) dx = f'{b- a).
),.
presupunem f(x) este
pe [a, b]; n
cel un punct
1; E (a, b) astfel nct f(O = fl, deci
dx =(b-a)
care se formula mediei pentru integrale. are o inter-
pretare anume spune cel un punct 1; E
E (a, b) astfel nct aria de arcul de AB, a<,: x <,: b de
segmentele ab, aA, bB (lig: 90) este cu aria drept unghiului de
me rm b-a.
Un rezultat mai general este n
1 -
'1' e o r e m f p sint integrabile pe
[a, b] a) p(x) ::>O, x E [a, b], b) f(x) este }le [a, b], atunci
un punct 1;' E (a, b) astfel nct
(" f(x) p(x) dx = f( c dx.
Ja Ja
presupunem mai nti pe f(:i:) numai inte-
Avem rn.:;:,.. f(x) <,: M pentru p(x) :> O mp(x) <,:
<( f(x) p(x). <,: jl'fp(:t) d.eei, prin integr<m
rn .dx <,: p(x)f(x) dx <,: M dx,
neegaJitate care un p.' euprins ntre m .llf astfel nct
p(x)j{x) dx = fl' p(x) dx.
(2)
presupunem acum f(x) este n [a, b], pri,; urmare
un punct !;' E (a, b) astfel nct = ft'; n (2)
se scrie
. f(x)p(x) dx = f(l;') dx:
Formula d rnedid pentru integrale.
Pentru p(x) = 1 formula mediei.
DEFlNl'l'A. fNTE(;RALA
365
3. L'ITEGRALA. l'RillUTIVE
1. primitive
Fie f(x) o pe intervalul [a, b]. Ne propunem
o F(x) In [a, b] care proprietatea ca n fiecme punct al inter-
valului (a, b) derivata ei fie f(x), deci
dF
- = f(x), x E (a, b) sau dF = f(x) dx.
dx .
F(x) se a f(x) n (a, b). Problema
primitivei unei date se descompune de fapt n
rele trei probleme:

a) O de Trebuie problema nu este
obiect, astfel de F(x)
h) Gradul de generalitate al Trebuie n cazul cnd
este sau snt mai n1ulte n eazul cnd solu-
nu este forma ei
c) Determinarea F(x). Trebuie stabilim metodele pentru deter-
minarea F(x) a este f(x).
Pentru punctul b) putem imediat. presupunem func-
F(x) fie F,(x) F
2
(x) primitive; avem pentru orice x E (a, b)
deci
dk', = f(x), dF, = f'(x),
dx dx
_<!_ [F
2
(x)- F
1
(x)) =O, x E (a, b)
dx
conform unui rezultat cunoscut (Partea a doua, cap.

F
2
(x) = F,(x) + C, x E (a, b)
5, al. G)
unde C este o Am rezultat:
o F(x), atunci o infinitate care
de F(x) printr-o arbi-

Toate primitivele se din-
tr-una (din F(x)) printr-o deplasare
cu axa Oy (fig. 91), deci
este
dintr-o familie de cnrbe pa-
ralele, numite astfel, deoarece tan-
gentele la curbele diu familie n
punctele de cu o para-
la axa Oy, x = <; sint paralele
o
1
a r
Fig. 91
366
CALCULUL INTEGRAL
2. dintre de de arie de o
cu y = F(x) o a f(x), atunci problema
unei primitive a lui f(x), x E (a, b) este de fapt problema
:unei a
y' = f(x),
(1)
care este cea mai La capitolul care
despre vom prezenta o de n
cu (1). Acum ne vom cu o justificare
justificare ce ne va permite stabilim o ntre
de aria de o
Fie f(x) o pe intervalul [a, b] avnd un
finit de puncte de extremum pe acest interval.
f(x) ?>O, x E [a, b] nu restringe generalitatea rezultatului pe care
l vom deoarece f(x) nu este pe [a, b] putem
un A >O astfel nct f(x) +A >O, x E [a, b] F(x) este o
a lui f(x) +A, atunci F(x) -Ax este o a lui f(x),
deoarece
[F(x) -Ax]' = f(x), x E (a, b).
Graficul f(x) este situat deasupra axei Ox (fig. 92).
P
0
este un punct de x
0
, situat pe axa Ox intre a si b
atunci aria aAM
0
P
0
este o de x
0
, anume S(x
0
).
ntre S(x
0
) f(x
0
). Aria trapezului rnixtiliniu (P
0
M
0
MP), (fig. 92) este
S(x) - S(x
0
), x > x
0
este ntre valorile (x - x
0
) f(x
0
)
(x- x
0
) f(x), astfel nct avem de
(x - x
0
) f(x
0
) < S(x) - S(x
0
) < (x - x
0
) f(x)
ela f( x) > f( 1"
0
)
(x - x
0
) f(x) < S(x) - S(x
0
) < (x - x
0
) f(x
0
)
J?ig. 92:
f(x) < f(x
0
).
cu x - x
0
> O avem
f(x
0
) < S(x) - S(.,,) < f(x)
Xo
f(x) > f(x
0
); trecind la

Iim S(x) - S(x,) = S'(x
0
) = f(x
0
).


.r xG
Acelasi rezultat l obtinem si n
cazul al doilea, cind {(x) < f(x;).
INTEGRALA NEDEFINIT.:\
367
S(x) este o a f(x) aria
de graficul {(x), axa Ox paralelele la axa Oy n punctele
A(a, O) P(x, 0).
3. Integrala
Fie f o pe un interval [a, b] c E [a, b ].
F(x) = f(t) dt
( 1)
este pentru or1ce valoare a lui x E [a, b]. Avem
(' [' (
)a f(t) dt = ), f(t) dt- ), f(t) dt
cu de la (1)


. f(l) dt = F(b) - F(a);
"
(2)
de aici valoarea integral ei f(t) dt se cu ajutorul
valorilor F(x): anume valoarea lui F(x) pentru limita superioart
b, F(b), minus valoarea lui F(x) pentru limita a, F(a); din
F(x) de (1) cu c oarecare fix) n inter-
valul [a, b J x > c se integrala a f.
Integrala o arie, prin urmare
printr-un procedeu oarecare F(x), calculul ariilor
se reduce la determinarea F(x), la determinarea integralei
nedefinite.
4. lntegralei nede-finite
T e o r e m a L }'ie f o pe un interval
[a, b];
F(:r) = dt, x E [a, b]
este pe [a, b].
Fie x
0
un punct interior lui [a, b], cu Jf(x) 1 < M,
x E [a, b]; avem
F(x) - F(x
0
) = f(l) dt- r f(t) dt = f(t) dt,
368
CALCU'UJL INTEGRAL
deci
sau Iim P(x) = P(x
0
); x
0
este un punct oarecare din interval,

xoE(a, b)
prin urmare P este n [a, b ].
Teorema 2. f este o pe un interval [a, b],
P(1:) = (x ((t) dt este derivabilii pe intervalul (a,b) dP = f(x).
)a
d:r
Fie x
0
un punct oarecare al intervalului (a, b); avem
P(x) - P(x
0
) = (x f(t) dt
)x,
(1)
pentru orice x E (a, b), x =f= x
0
Deoarece f(x) este putem -aplica
formula mediei lui (1), P(x)- F(x
0
) = (x - x
0
){(t,), x < t, < x
0
deci
Iim P(x) - F(x,) - f(x
0
) ntruct f este Iim f( 1:,) = f(x
0
).
x-.. x
0
x- Xu
x-..-xo
Punctul x
0
este arbitrar n (a, b), deci F(x) este n (a, b).
are importante:
C o n s e c l n a I. Dacii f este pe [a, b], atunci
F(x) = }: f(t) dt, :c E (a, b), x > c este o a !ni f pentru orice
c E (a, b).
C o n s e c i n a II. f este o pe [a, b]
oc,[> E [a, dt = F(('l)- P(a) oricare ar fi primitiva Fa luif.
f fiind are primitive; fie P o
conform rezultatului la acest paragraf, al. 3. avem
): f(t) dt = P(('l)- P(a).
Fie acum P
1
= F + C o oarecare a lui fn intervalul [a, b];
avem
F,(()) - F,(a) = (P(('l) + C) - (F'(<X) + C) = F(fl) - F(cx),
P([3) - F(cx) este oricare ar fi primitiva P a lui f.
Formula
(' f(t) dt = F(b)- F(a) = F(t)l'
Ja
INTEGRALA DEFINI'!' A. INTI:GRALA
se formula lui Leibniz-Newton este foarte n
pentru reduce calculul integralei definite a unei continue f la
unei primitive particulare F a lui f.
Formula lui Leibniz- Newton nu este numai pentru
continue, ci pentru o mai de integrabile, core
au primit-ive. Vom reveni mai t!'ziu la formula lui Leibniz-Newton, cnd
vom considera integralele generalizate.
Fie f o pe un interval (a, b) care are primitive F o
a sa.
F + C a tuturor primitivelor se tot integrala nede-
a sa se
F(x) + C = f(x) dx.
Deoarece avem F'(x) = f(x) putem scrre
F'(x) dx = F(x) + C d(F(x)) = F(x) + C.
Avem de asemenea ( dx r = f(x) sau d f(x) dx = f(x) dx, formule
care se folosesc deseori.
E :ce m p le. 1) Sd aria intre arcul de y = x,
x-<: 1, dreapta x -...::: 1 axa Ox (fig. 93,a)
cll= :t:3dx=-- =-

x'l' 1
o 4 o
eli este.!.. din aria patratului de 1.
4
y
(1, 1)
a b
370
CALCULUL INTEGRAL
acum aria ntre arcul y = aP, - '1 < ;1: < 1 dreptele x= - 1,
x = +1 axa Ox
d* = (+
1
x3 dx = /
1
= _! - .!_ = O
J-1 4 -1 4 4
ceea ce nu este de interpretarea a integralei
definite, ariile calculate au semn, anume sint pozitive in 'intervalele n
care f(x) > O negative n intervalele n care f(x) < O. Rezultatul nul ma
sus numai aria deasupra axei Ox este cu aria sub
axa Ox (fig. 93, b).
2) j'(x) este un polinom de grad mai mic sau egal cu trei, avem
f(x) dx = b a [t(a) + 4f (" b) + f(b)}
"formula celor trei nivele".
4. M.E'fODE DE INTEGRARE
1. Tabloul primi!ivelor curente
Pentru continue f(x) fiind F'(x) = f(x), putem
din tabloul derivatelor ce apar n mod curent n calcule,
torn] tablou de primitive
1) = C,
2) [ xn dx = xn+> + C n numAr real 4= --1,
) n + 1 )
3) dx = In 1 x 1 + C, x 4= O,
4) f (ax+ b)n dx =
1
(ax+ b)n+I + C, n, real, nof= -1,
J
a(n + 1)
5) f _<!.=_ =

Jn 1 ax+ b 1 + C, ax+ b of= O,


) ax+ b a
6) (ax dx = -
1
- a"+ C, a >O, a of= 1,
J Jn a
7) ex dx = ex + C,
8) ) sin x dx = - cos x + C,
9) x dx = sin x + C,
INTEGRALA DEFINITA. INTEGRALA N!!lDDF1NfT
10) tg X dx = - In i COS X 1 C, cos X=/= 0,
11) = lnl sinxl + C, sin x=f=O,
12) ( dx = lnj.tg 3'..1 + C, sin x =/=O,
) sm x 2
13) = lujtg (-"+'O)/+ C, cos x =/=O,
)cosx 2 4.
14) ( = tg X + C, COS X=/= 0,
J COS
2
X
15) ( = - ctg x+ C, sin x =f= O,
)smil x
16) xd'c = sh x + C,
17) sh x dx = ch x + C,
18) -
1
-dx = th x + C,
) ch
2
x
19)

= - cth X + C, sh X=/= 0,
20) a=f=O,

a a
21)
dx = _!_ ln 1 x - a 1 + C
x
2
- a.
2
2a :c + a '
a =f= O,
22)
dx . x + C
=arc sm - '
az- xt a
a =f= O,
2
') dx 1 t ax + b + C
< ,
2
= arc g --- . ,
(ax ,- b) + ar; c
1 x 1 =/= a,
X E {-a,
a),
formule valabile pe un interval n domeniul de al
n parte.
PrinC se o arbitrari\, adidi o nedetermi-
care poate toate numerele reale.
372
CALCULUL 1NTEG'RAL
Folosind tabloul de primitive de mai sus, precum reguli
de calcul:
1) [Af(x) + Bg(x)] dx f(x) dx + B dx,
2) dx = In l f(x) 1 + C, j'(x) =/=O
3) ( f"(x) f'(x) dx = -
1
- rn+l(x) + c, n real =!= -1
J :n + 1
putem primitive noi.
A p li ca! i . 1) primitiva unui polinom
Pn(x) = a
0
+ a
1
x + ... + a.nxn.
Avem
sau
.Pn(x)dx = C---ra
0
x+a
1
--r ... + an--

_ , x2 , .':rn+t
2 n + 1
tot un poljnorn de grad superior cu o unitate.
2) lntegralele
mx cos nx dx, mx sin nx dx, mx sin n:c d.z, m =J::- n
se transformnd produsele in sume
1 1
cos mx cos nx = - cos(m + n) x + - eos(m - n} x,
2 2
. 1 . ) 1 . ( )
cos mx sm nx = - sm(m + n x - -- sm m - n .-c,
2 2
sin mx sin nx =..!.... cos{m- n) x- _!_ cos(m + n) x,
2 2
ale primitive snt imediate
f cos mxcosnxdx =
1
sin(m + n) x +
1
sin(m- n) x + C"
J 21m + n) 2(m- n)
cos mx sin nx dx = - cos(m + n) x + cos(m - n) x + c.

1
1 .
2(m + n) 2(m - n)
'( sin .nx = _
1
_ sin(m- n) x-:- _
1
sin{m + n) x + C.
J 2(rn - n) 2(m + n)
1N'fEHilAI_,A JNTEGHAJ_,A
373
2. Metoda de integrare prin
Te o re u(x) v(x) snt care au derivate u '(x),
v'(x) continue pe nu interval [a, b], atunci
v'(x) d.x = u(x) v(x) - v(x) u'(x) dx.
u v snt continue, fiind derivabile. Derivatele
u', v' fiind continue u'v v'u snt de asemenea con
nue, deci au primitive. Din (uv)' = u'v + v'u sau (uv)' dx = vu' dx +
+ ,uv' dx prinjutegrare.
uv =! vu' d:r uv' dx sau uv' dx = uv-) vu' dx; (1)
formula se formula prin
i) Deoarece v' dx = dv, u'dx =du, formula de integrare prm
se mai scrie
u dv = av ...'.. v du.
2) Metoda poate fi cu succes integrala v du poate fi cal-

3)' Formula de integrare prin este pentru integrale de-
finite; anume din
(" . ' ' ' [' ' d ['
)a (uv) nx = Ja uv x + ) vu' dx

. . . /'
u dv = uv - .' v du.
a a.
. Exempl-e. 1) . .se ()a]cuJoze) arcctg xtL!:. Punem u =arcctg: .x,. dv=:dx,;
dx
rleci du=--=-, v = x.
1 + x
2
arcctg xdx = :c arcct.g x + = .1: arcctg :c + In v :1 + .x2 + C.,


xdx ,/--
1 + x
2
:2) x dx = arcsirl> .x +i/1 - x' + C, .x E (-!, +l).
';l
3) se calcuJeze 1 ax. eb.:t. u = cos ax, dv = ebx dx

1 '="[+cos (ax)+ .".sin (ax)]cbx :_ <f1
" li' "'
374
CALCULtiL INTEG-RAL
deci
(cos a-x ebx dx =
1
[b cos ax + a sin axJ ebx + C.
J
+ Q:t .
n mod analog avem
( sin(ax) elnc 'd_-x =
1
ax b sin hx) ebx + C.
J
+ !J'!
3. Schimbarea variabilei do integrare in integrala
Te ore mii. l(x) este JIC intervalul [a, b], iar x = q>(t)
este o strict cu derivata pe [oc, (:\],atunci
((x) dx = f[p(t)jq>'(t) dt,
unde oc f:l snt a = q>(oc), b = q>((:l).
Fie d o diviziune a intel'Valului [a, b]
a = Xu < :X't < Xz < ... < Xn-1 < Xn = b,

oc = 1
0
< !
1
< t, < ... < tn-t < tn = [:l,
diviziunea d' a intervalului (oc, ce se rezolvnd
x, = q>{t,), care au o pentru fiecare k,
deoarece '1' este strict Avem de asemenea
x
1
,., - x" = q>(t
1
,.,) - <p(t;,) = (!
1
,., - t,) q>\r.), -::,, E (t,, t .,).
o Riemann oarecare la diviziunea d
punctele astfel nct = q>(T.); n suma crt
devine
"(() = f(q>('r
0
)] q>'(-:;
0
)(1
1
- 1
0
) + f'[q>(-:;
1
)] q>'(-:;,)(t
2
- 1
1
) + ...
... + f[<p('t'n_,)] q>'(r._,)(ln- t._,).
Fie (dn) un de diviziuni ale intervalului [a, b] i corespunde sirul
de diviziuni (d;,) ale intervalului [oc, v(dn) -+O atunci v(d,.) -c> lJ,
deci la
)': f(x) dx = f[q>(t)] q>'(t) dt,
care se formula de oariabilii. n definitii..
I\ITEGRALA IN'l'EGRALA
1. Formula mai sus permite calculul de primitive;
putem scrie
fx, f(x) dx == f' f[q>(t)] q>'(t) dt = F(t) - F(oc')
Jo )IX'
deci
jf(:c) dx =F(q>-
1
(x)) + C,
unde am notat pe- F(oc') cu C (constanta deoarece
pe a' oarecare fix) n [a, b].
2. impuse 'P se cer numai n intervalul [oc, [3], trans-
formatul intervalului [a, b]. din nu sint ndeplinite,
se poate ajunge la rezultate false.
E x e m p l u. se calculeze 1 = ( -- dx $ schimbarea de
Jt/x'.l-a
2
x = a ch t, tL(; = a sh t dt, x > a> O,
1 = ( a sh_t dl = f dt = 1 + C;
J !/a
2
ch
2
t- a
2
J
revenind Ja vm;.iabila x
( ,rdx== = org ch "'. + C = ln IVx'- a'+")+ C.
J V xa - a2 a.
4. Integrarea fJrin
Vom prezenta prin exemple.
a) se integreze
lg" :c dx, n 1ntreg >O.
Putem sene
ln = tg"-
2
x tg
2
x dx
unde nlocuim pe tg
2
x cu -
1
-. - - i
x
In= ( tg-Z X (-
1
-- i)dx =- ( tg"-
2
X dx + f lg"-
2

J cos
2
:r: ) ) x

376
deci
. ' . '1 ' .
In= -lu-t. +--tg"
1
x;
n 1
CALCUI,UL [N'I'EGRAI.
am stabilit o de co.re ne permite detelminarea primi-
tive; lui In Pentru n = 2m avem
/
2
= - /
0
+ tg X
1
1
4
= - + _!_ tg:t x, ... l'!.m = - l?.m-'t. +
. 3
+-1 __ tg2tn-L X
2m--.- 1 '
deci
m--i
1

I,m = [; ( -1) ,; + ( -1)"' J; + C.
k=IJ 2m 2!1:- 1
Pentru n ce- 2m + i in moci analog
1
3
= -It -t .!_tg
2
X 1
5
=- L& + _.!._ tg
4
x, ... l'!.m+t =- l?.m-
1
+
2
1
4
deci
m-t
1
I,m+l = [; ( -i). , t.g>m-zh X + ( -1)m+t In 1 cos X [ + C.
!l=O 2m-2k
b) se calculeze integrale!e definite

rc
l

, n d f n d
n = SiU 'X X, n = f.OS- X X
1
u
g
n >O, ntreg.
Prin x = .:::_- t se teduce .. una' la deci f,. = 1; .
. 2
'
Pentm 1" putem sene

n
1
11
= sinn-t X


sin x dx =
' o
sin"-' x d(cos .r),
pe care o prin cu u = sin"-
1
x, dv = d(cos x),
ln = -cos x sin-l x/i" + (n- (iainn-! x cos
2
x dx;

o
)o
Inlocuind pe cosx c1.1 1 - sin' x, formala de
1
1 l
n = --- n-2
n
P;mtru n = 2m avem
12 14. = f 12, ... 12m = 1 12m-2,
.cum 1
0
= .!:. ,
2

[2 . "
)o s1nm x
d
135 ... (2m-1)"
X= -.
246 ... 2m 2
Pentru n = 2m + 1 n mod analog
2 "
1
3
= -1
1
, 1
5
= - 1
3
,
3 5

2m l
12m+1 = 2m..1
2m +- 1
pentru 1
1
= 1, avem
n
sin
2
m+l x dx
246 ... 2m
1 3 5 ... (2m + 1)
c) Pentru orice n' >O, ntreg. orice x E (o, i) avem
s]n2n-1 X > sin2ri x > sin2n+I X > O
2 1, 6 ... (2n- 2) >135 ... (2n -1)" 2 4 6 ... 2n
- > _:::_:___:c.:.:;_:::::___
i35 ... (2n-1) 246 ... 2n 2 '135 ... (2n+1)
. . l . d l 2 4 6 ... 2n '-t'
nmu u- e cu ou mem
135 ... (2n-1) '
2' >' ... f2n - 2)
2
2n > " 2
2
4
2
... l2n)
2
;
1
2
3' ... (2n - 1)' 2 1' 3
2
... (2n - 1)' (2n + 1)
ultimul raport de primul prin
2
" , prin urmare la are
2n + 1
loc egalitatea
= Hm 22 42 ... (2n)2
2 1
2
3
2
... (2n- !)
2
(2n + 1)
lui Wallis.
378
CALCULUL INTEGRAL
5. INTEGRAREA
1. Descompunerea n e simjlle a unei
O functie R(x) = P("'_), Q(x) =/=O este ca raportul a
' Q(.r)
polinoame, iar integralele de forma ( R(x) dx = [ P(x) dx se numesc
) }Q(x)
integrale de Putem presupune gradul polinomului Q(x)
este superior gradului polinomului de la deoarece, n caz
contrar, prin . C(x) + citul C(.x), care este
un polinom, si functia P*(x) unde, de gradul polinomu-
, , , Q(x)
lui de la este inferior cu cel o unitate gradului polinomu-
lui Q(x).
Vom n cele ce sint cunoscute
Q(x) = O, atunci putem determina primitiva astfel Incit in
tegrarea se. ,poate totdeauna efectua.
Pentru integrarea unei R(x) = !'.("'_)_ este n
Q(x)
,prealabil o
D e f in i i e. Se numesc elemente simple
A -1.- Ax+ B
a,- ,
{x - a)n (a.-:t:
2
+ bx + c)n
n, natural, b
2
- 4ac <O.
Te o re O functie P(x)
. .
admite o descompunere n ele
mente simple,
Pe tot parcursul vom face ipoteza se cu-
nosc Q(x) =o O.
a) Q(x) = O are x = a de ordinul m de multipli-
citate. In acest caz putem scrie
Q(x) == (x- a)m Q
1
(x), cu Q
1
(a) =f= O.
Presupunem gradul lui P(x) este inferior gradului lui Q(x). Avem pentru
orice A, identitatea
P(xj A + P(xj - AQ
1
(x) ,
(x- a)m Q
1
(x) (x- ajm (x - ajm Q
1
(x)
deoarece am si am adunat. n partea a doua pe. A ;
'
(x- a)m
INTEGRALA INTEGRALA
379
pe A astfel incit polinomul P(x) - AQ
1
(x) fie divizibil cu x - a, deci
P(a) - AQ
1
(a) = O, care in mod unic pe A = P(a)
Q,(a)
Cu A astfel determinat putem scrie
P(x) - AQ
1
(x) =o (x - a) P
1
(x)
deci
P(x) = A + P,(x) ., A= P(a)
Q(x) - (x- a)m (x- a)m- Q,(x) Q
1
(a)
P,(x)
Procedlnd in mod pentru ,
. (x- a)m-1 Q,(.<)
nem In cele din identitatea
!'fx) = Am + Am-
1
+ ... + + Pfx)* , Q(a) =/=O.
Q(x) - (.< - a)m (x- a)m-> (x- a) Q
1
(x)
_A,-, x =f= a, k = 1, 2, ... , m se numesc elementele simple
fx- a)k
relative la x = a de ordinul m de multip!icitate.
b) Calculul coeficien!ilor A . presupunem Q(x) este de gradul n
are toate reale simple, a
1
, a
2
, ... , an. n avem
descompunerea in elementele simple
P(x)
Q(x)
__:A:.:o.,- +
A,
.. . + __::::o_
(1)
Determinarea numerelor A se poate face fie prin identificare, se
aduce la numitor se fie n modul
pentru determinarea lui A
1
identitatea (1) cu x - a
1
facem apoi
x =-a
1
:
A
_ j' (x - a,) P(x) _
1
. (x - a
1
) P'(x) + P(x) _ P(a,)
1
- 1m - 1m _ --,
x-a
1
Q(x) x-a
1
Q'(x) Q'(a
1
)
deoarece x = a
1
este a numitorului Q'(a
1
) =f= O. n ge-
neral
A
j
. (x - ak) P(x)
p = lffi
x-a
P(ak)
=--
Q'(a)
astfel nclt avem identitate:
P(x) _ P(a,) 1 + P(a2) 1 + ... + Plan) __ 1_ ,
Q(x) = Q'(a,) . x- a
1
Q'(a
2
) x- a, Q'(an) x- an
(2)
380
CALCULUL INTEGRAL
n identitatea (2) presupunem pe P(x) de grad n- 1.
ambii termeni ai (2) cu (l(x)
P(x) = B .:!'() . Q(x)
Q'(ak) x - ah
care se formula de interpolare a lui Lagrange .. for-
expresia unui polinom de grad n - 1 cnd se cunosc valorile P(a.),.
k = 1, 2, ... , n, ale polinomului P(x) n n puncte arbitrare a" a
2
, ,
ln partea a doua intervine polinomul de gradul n, Q(x) =(X- a
2
) ...
.. . (x - an) care se poate construi cu deoarece numerele a
11
a
2
, .. ,an snt date.
2) Polinomul Q(x) are multiple. Pentru x =ade ordi-
nul m <: n de multiplicitate. avem

P\.'1=:= Am + + ... + + P*(x) ' Q,(a) =f= O. (1)
Q(x) (xo- a)m (x- a)m- x- a Q
1
(x) .
Calculul A se face fie aducnd la numitor identi-
ficnd fie n modul identitatea (i) cu
(x - a)m facem x -+a, pe Am
A l
. (. . )m P(x)
m= 1m x-a --.
x-a Q(xj
Pentru calculul lui Am_
1
identitatea (1) cu (x- a)m,
o n raport cu x, apoi facem ca x-> a, deci
A
.
_
1
. 1 [ P(.xi (x - a)'" ]'
m-1 -- lffi

x-a 1! Q(x)
In general, pe (1) cu (x- a)m, de k ori (k <m -1),
apoi facem x -+a, pe Am-k
A = Iim _1_ [ P(x) (x - a)m ](h).
m-h x--a k! Q(x)
c) Q(x) = O are x = a + ib de ordinul m de multipb:ei
tate. cum se polinomul Q(x) avnd reali, va avea
pe x = a - ib de ordin de multiplicitate, deci
Q(x) = [(x - a) + b
2
]m Q
1
(x), unde polinomul Q
1
(x) nu se divide cu
(x - a)2 + b2.
putem determina numere A B (unice) astfel nct
avem
P(x)
Q(x)
Ax + B + . P1 (x)
[(x - a)' + b']m [(x - a)'+ b']m-t. Q
1
(x)
polinomul P
1
(x) fiind unic.
(2)
!J{>'."f.'fNlTA. IN'f'EGRALA NB;IJEf'JNITA
ll81
Pentru aceasta pornim de la identitatea
P(xl Ax B + P(x) - (Ax + B)__QJJ:i_,
Q(x) [(x--a)'+ b'Jm [(x- a)' + b']m Q,(x)
oricare ar fi A B. Sil. numerele A B astfel incit
polinomul
P(x) - (Ax + B) Q
1
(x)
fie divizibil cu (x - a - ib) (x - a + ib). Trebuie deci
P(a + ib)- (Aa + B + iAb) Q
1
(a + ib) =O,
P(a - ib) - (Aa + B - iAb) Q
1
(a - ib) = O,
care snt echivalente cu n real, anume cu de gra-
dul nt!i in A B. Se astfel In mod unic A B. Cu A B
astfel putem scrie
P(x) - (Ax + B) Q
1
(x) = [(x - a)2 + b2] P
1
(x),
polinomul P(x) fiind unic. Identitatea (2) este
n continuare avem
____ Cx + D + _____ _
((x -- a)'+ b']m->- Q,(.x) [(x -- a)' + b'Jm ' [(x - a)
1
+ b']m-I Q
1
(x)
n cele din putem scrie, a+ ib este o de ordi-
nul m a Q(x) = O,
P(::l_-= Am + xBm .l-1m._
1
+ x.Bm-
1
+ , A
1
+ xB
1
+ P*(x)
Q(x) -[(x-a)'+ b']"; + [(x- a)'+ b'Jm-l ... T (.r -- a)'+ b' Q,(x) ;
An + xBk k 1 2 1 l
, = , , ... , m se numesc e ernente e
[(x - a)' + b']k
simple relative la a + ib de ordinul m de multipli-
citate.
Ah, Bk se prin identificare. Teorema este demons-

Recapitulnd toate cazurile care pot, interveni, anume Q(x) =
= O are reale a
1
, a
2
, , ap de ordinele de rnultiplicitate mL m
2
,
... , mv complex conjugate b
1
+ ic
1
, b
2
+ ic
2
, ... , b, + ic, de ordi-
nele de multiplicitate q
1
, q
2
, ... , q" atunci admite descompu-
nerea n elemente simple
h
mh-h
(x-ah)
382
CALCULUL INTEGRAL,
E x e m p l u. se in elemente simple
R(x) 2x + 1
(x + 1)'(x- 2)(x' + 1)
Avem
2x + 1 _ A + + _!!__ + Dx + E
(x+1)'(x-2)(x'+l) {x+1)' :+1 x-2 x'+1
2x + 1 1 1
A (x- 2)(x' -1, 1) ,,,_, 6'
C=
2x + 1 1 =
(x + 1)' (x' + 1) 9
n (o:) facem x = O ,1poi x = 1 avem respectiv
1 ' c .
- - = A T B- - + E,
2 2
3 A B D E
--=-+--C+c. _ _;_ __
8 4 2 2
'in (a) identitatea cu x facem x co
B+C+D=O
care dau B = -
9
1
D =O, E =-

deci identitatea
2x 1
__ s
1 1 1 1 1 1 1 1
--- - - + ---- -'-----
(x + 1)' (x- 2)(x' + 1) 6 (x + i):l 9 x + 1 9 x- 2 2 x
2
+ 1
2. Primitiva unei
Din cele de mai sus determinarea primitivei unei
nale R(x) se reduce la determinarea primitivelor elementelor simple,
la integralele nedefinite
( dx \ dx ( Ax B dx; ( Ax + B dx,
) ;;;-=-;;' J (x- a)'n
1
) (x- a)
2
+ b
2
J [(x- a)2 + b
2
jTI
eu n Intreg > i. Avem imediat
+C, ( dx --"-
1
-
) x - a ) (x - a)n -n + 1

= /1, ln [(x-a)'+ b
2
] + _aA--:'_B_ arctg!::_-b_a + C.
2
b
INTEGRALA INTF.GRALA
ne numai de integrala
] - l Ax+ B dx n ntreg > 1,
n - ) [(.1: - a)2 + b2]n '
pentru care vom stabili o de
mai nti putem scrie
Ax B A
2(.x- a) + Aa B
[{x - a)' + b'J" [{x - a)' + b'l"
[(x - a)' + b'J" 2
( Ax+ B
J [(x - a)' + b'J"
A 1
dx = - . --"--
2 -n + 1
1 +
[(x - a)' + b']"-'
+ (Aa + B) ) [(x - b']"
am redus calculul acestui tip de integrale la calculul integralei
( dx
) [(x- a)'+ b']"
mai punem x - a = u, dx = du, forma a inte-
;gralei, pentru care vom stabili formula de
Avem
2u du
n integrala din partea a doua punem da = , u = p, o inte-
(u' + b')"
prin
( u. 2u du =
J (u' + b
2
)"
1 u
-n + 1 (u2 + b2)n-l
J =.!_.2n-3J +.!_ 1
n b
2
2n - 2 n-I b
2
2n - 2
.care constituie formula de
__ .:;:u:___,
(u
2
+ b'jn-
CALCULUL INTEGRAL
Pentru n = 1, 2, avem
1 = ( = ..1:.. ':'_ + C
1
J u:t + b
2
b b b '
1, = ( du = _!__ _u __ + arctg ':'.. + C
J (u
2
+ b
2
)z 2b2 u
2
+ b
2
2b" b '
n general
1 1 3 5 ... (2n - 3) t u +
--. .arc g-
bzn-l 2 '1 6 ... (2n - 2) b
+ (2k + 1)(2k-r 3) ... (2n- 3) _1_.
f=f 2k(2k + 2) ... (2n _ 2} b1m-zk
u + c
(u' + b')'
revenim la integrala ln, avem
( Ax + B dx = A . 1 +
J ((x a)
2
+

2- 2n L(x- af + b
2
Jn
1
+ A a + B [1 3 5 ... (2n - 3) . arctg +
bn-> 2 i 6 ... (2n - 2) b
+
(2k + 1)(2k + 3) ... (2n - 3) 1 ,, -- a ] + C
i::\ 2k(2k + 2) ... (2n - 2) . b'n-'k . [(x -- a)
2
+ b']k
1) Calculul unei integrale de forma
__ _::.dx=- --, b' - 4ac < O
J (ax
2
-t- bx + c}
71

se reduce la precedenta, deoarece avem
cu
b
ot: =- _, 6 =
2a ' 2a
2) Pentru integTala
1 n = r du ' n ntreg > 1,
) (u' -- b')"
se n mod formula de
DEFINITA. TXTEGHAL-\
381}
cu
nu este fractie deoarece numitorul are
(u.Z _ b2)n '
nile reale b -b.
3) Din rezultatele o are ca
o de de logaritmi ce ln 1 ax' + bx + c 1
de arctg (ax+ b), pe intervale care nu ale numito-
rului.
E x e rn p l u. se calculeze integrala
( 2x 1
;](x) J (x + 1)' (x 2)1x' + 1) dx.
Am dcs:;o:npunerea n elemente simple
___ 2x + 1 = 2_
(x + 1)' (x 2)(x' + 1) 6 (x + 1)'
deci
sau
1 _1_ + _1_ - _1_ _ _:_1 _
9x+1 9x-2 2x2+1
;](>.) = 2_ -
1
-- lx + 11 + 2_ln lx 21 _:J_arctgx+ C.
6x+1 9 9 2
Rezultatul e::;te val \bil pe orice interval care nu pe
X= -1 X= 2.
3. Integrala a unei
O functie R(x) = !'lx) este pe domeniul de defi-
, ' Q(x)
care este format din axa cu punctelor pentru care se
numitorul. Prin urmare, pentru orice interval [a, b] pe care func-
R(x) este deci in domeniul de al
R(x) ,este formula lui Leibniz-Newton
R(x)dx = F(x) 1: = F(b)- F(a),
unde F(x) este o oarecare a lui R(x).
Calculul integralei definite a unei functii rationale [b P(x) dx se efectu-
, ' )a Q(x)
n modul
25- Analiza nv. superior
38f) CALCULUL INTEGRAL
----------------------------------------
a) se Q(x) =O, numitoru-
lui nu intervalului nchis [a, b] P(,>)
Q(x)
este pe [a, b];
b) se o a procedeul prezentat la
alineatul precedent;
c) se formula lui Leibniz-Newton.
Cazul n care Q(x) se n puncte situate n [a, b] va
fi discutat la capitolul integralelor generalizate.
E x e rn p l u.
dx

x + 2
-1 (x- 1)' (x- 2)
Avem descompunerea n elemente simple:
X 2 .'f 3
-,-----,'------- --- - --''-:
(x-1)'(x-2) x-2 (x--1)'
(x- 1)'- x- 1'
Numitorul nu se pe intervalul [-1, 0], deci putem scrie
---3 -4 -4 --.

dx dx )o dx dx
--ix-4

-t(x-1)
2
-tx-1
d = 4 Jn 1.v - 4 1 + - + -- - 4 ln l x - 11 = Un - - -.
[
31 4 , ]o 87
2 (x- 1)' x- 1 -1 5 8
6. INTEGRAJ,E REDUCTIDILE LA INTEGRAJ,E DE RATIONALE
Am din cele de mai sus putem primitiva unei
nale cunoastem numitorului.
Acest fapt are' o n deoarece printr-o
,schimbare de x = tp(t), o se
intr-o de n argumentul t,
dx = )F[<p(t)] tp'(t) dt,
atunci determinarea primitivei F(x) se reduce la determinarea pri
mitivei F[tp(t)] <p'(t).
n cele ce vom prezenta diverse cazuri de astfel de
care ne conduc la integrale de
INTEGRALA DEFINITA.
387
1. Integrale de trigonometrice
Se nun1esc integrale de trigonometrice integralele de forma
sin x, cos x) dx,
(1)
unde R(n, v) este o n argumentele n, v.
O astfel de se ntr-o de
in t, cu transformarea t = tg .E..
2
pentru x E ( -n, n) avem
. 2t
t - t
2
Slfi X ::--__:;::; --, C-OS X = --- ,
2dt
dx co--
t + t
2
1_ + /.2 1 + t
2
integrala (!) se n
lfl(___!t__ -
2
-dt
) 1 + t
2
1 + 1 -+ t
2
care este o de n t, deoarece o
de argumente ntr-o t este de varia-
bila t.
Integrala
("' R(sin x, cos x) dx,
)x,
unde [x
1
, :1:
2
] c ( --n, n) sau [x
1
, x
2
] c (2kn- n, 2krc + r.), cu
tg --" = t se transform;l n integrala
2
R [i t2' ;:] . 'l t2 dt
cu ca numitorul lui ll(sin x, cos x) nu se anuleze
n intervalul (2kn - r:, 2/m + n).
Sint cnd alte conduc mai repede la rezultat,
a) R(sin x, cos x) este n sin x, R( -sin x, cos x) =
=- R(sin x, cos x), prin transformarea cos x = t, integrala (1) se
!
. .
d R(sin x, cos x)
Intr-o de n t, eoarece

sin x
numai puterile pare ale ]u sin x.
( R(sin x, cos x) dx = ( ll(sin, " cos x) sin x dx = ( R*(sin
2
x, cos x) d(cos x)
J
) SlO X
)
__ c_U_L_U_L_I_N_T_E_G_R_A_L_
pentru cos x = t, sin
2
x = 1- t
2
, d(cos x) = dt, integrala se n
) R*(i - t
2
, t) dt,
ntr-o de n argumentul t.
b) In mod R(sin x, cos x) este n cos x,
prin transformare sin x = t integrala
} R(sin x, cos x) dx
se ntr-o de n t.
c) R(sin x, cos x) este de forma
R*(sin
2
x, cos2 x, sin x cos x),
cu schimbarea de tg x = t integrala
) R(sin x, cos x) dx = R*(sin
2
x, cos
2
x, sm x cos x) dx
se ntr-o de t.
' t t . t 1 d dt d .
. li .. Vem gx= ,s1nx=,
1
' cosx=,
1
, x=---, ec1
V 1 + t
2
V 1 + t
2
1 + t2
pentru orice interval care nu contine numitorului lui R,
val continut n intervalele(-!'.,'!'.) sau (ktt - !'., ktt + !'.), integrala
, 2 2 2 2
se n


ntr-o de n t.
E x e m p le. 1) se calculeze
r.
d = (
0
2 dx
J a2 + b
2
- 2ab cos x
Punem
X 1 - t
2
2dt
tg- = t, COS X = --, dz = --
2 1 + t' 1 + ,,,

;;;
2
C' _____ 1:_ __ _
\o 1. - (2-
"' az + b
2
- 2ab --
1 + t'
2 (
1
dt -
1 + t' )o (a + b)' t' + (a- b)'-
2 a
= Arctg
a2- b2 a -
b 1' 2
t -
b o a
2
- b2
a+b
Arctg--.
a-b
DEFIXITA. INTEGRALA
389
2) se arate pentru orice numere naturale m p avem
('" ('"
)o cos
2
m x snZP+l x dx = O, )o coszm-l x sin
2
P x dx = O,
('" ('"
)o x sin
2
P+
1
x dx = O, )o cos
2
m x sin
2
P
(2m)! (2p)! 2n:
x dx = .--.
(m + p)! m! p! 4.'11HP
2. Integrale de hiperholice
Se numesc integrale de hiperbolice integralele de forma
) R(sh x, ch x, ex) dx
unde R(u, v, w) este o de argumentele u, v, w.
O astfel de se intr-o de
n argumentul t prin intermediul e" = t.

avem
ex- e-x
sh x = -'---'--
2
1
,_-
t ex e-x
---''- , ch x = --'--- =
2
ex dx = dt, dx = <l_t,
t
2
wr integrala se in
1 1
t-- t+-
t t
--c--'- ' --- '
2 2

t) = R*(t) dt.
Integrala
se in
(x' R(sh x, ch x, ex) dx
)x,
1
t--
(in 1
2
R ( t
J1n t
1
2
1
t+-
t
'---.
2
1
t+-
t
2
numitorul lui R nu se n intervalul nchis [ln t
1
, In t
2
), unde
ln t
1
= x
1
, In t
2
= x
2

390
CALCULUL INTEGRAL
3. Integrale de
Se numesc integrale de integralele al integrant
variabila sub radical. Vom prezenta mai jos diverse cazuri cnd
astfel de integrale se reduc la integrale de
a) Integralele de forma
( R ( m, m, '_"p_)
J 1 xn;, xn2., ... , xnP dx, m." n
0
numere naturale, unde R(u
1
, u
2
... ,
... , up) este o de argumentele u
1
, u
2
, , up, se
n integrale de facem x = t', unde r este
cel mai mic multiplu comun al numerelor n
1
, n
2
, ... , np
punem x = t',
undes
1
, s
21
, sp snt numere naturale; cu dx = rtr-t dl integrala se
Jn
r)R(t', t'', ... , t'P) t'-
1
dt,
care este o de in t.
b) Integrala
( R [x, ("x + ("" + b)';;:, ... , 1"" + bl:,;]dx,
J CX + d CX + d , C,<: + d
unde R(u, v
1
v
2
, , vp) este de toate argumentele, se trans-
n de functie facem substitntia ax + b = t',
'-' ' '
' cx + d
unde r este cel mai n1ic multiplu comun a] numerelor ntregi nv n
2
, , np.
eu transformare avem

tTd - b
X=---,
a- trc
dx = r(ad - bc) ,,_, dt
(a -
t
,,
'
(
ax+ b):P =
, p
cx + d
integrala se in
( R[dt''- b'
J a- clr
t
'' t'P] r(ad- bt:) tr-1 dt
' ... , . .
(a - ctr)
2
e) lntegralele de forma 1 = R(x, Vax
2
+ bx + c) dx,
unde R(u, v) este o in argumentele u v,
deauna la integrale de in modul
(i)
se reduc tot-
INTEGRALA . INTEGRALA NEDEFINIT A
c
1
) Pentru a > O se face transformarea
V ax'+ bx + c = Vax + t;
la
deci

ax
2
+ bx + c = ax
2
+ 2 va xt + t
2
t
2
- c
X = _:.__;:__
dx = - 2 i/at' + 2bt - 2 dt
(b- 2 i/at)'
V ax' + bx + c = t + ]la _':_'_-_::_c=- = - + bt - c
b-2i/at b-2i/at
iar integrala se in
care este o de
391
a < O trinomul ax' + bx + c trebuie reale pentru
ca integrala (1) fie deoarece, in caz contrar, trinomul sem-
nul lui a, V ax' + bx + c este totdeauna imaginar.
c
2
) 1n ipoteza trinomul are reale a, ax
2
+ bx + c =
= a(x - a)(x - a < O, se face transformarea
]/ax' + bx + c = ]/ a(x - a)(x - fl) - t(x - o:).
Avem a(x - fl) = t
2
(x - oo) deci x = "'' , dx =

a) dt,
a-t
2
(a-t
2
)2
Va(x -- oc)(x- = t(x- e<) = t at' -a)=
a - t
2
a -
integrala (1) se n
[ R - at' , - a) '). 2a(0 - t dt
) a - (" a - t'" (a - t
2
)
2
care este o de
c
3
) a < O, c > O, se poate face Vax
2
+ bx + c =
= tx + VC.
E x e m p l u. so calculeze
)xi/ x' + 2x + 2
392
CALCULUL INTEGRAL
Se face transformarea
V x
2
+ 2x + 2 = t + x,
(2 2
X=---,
2(1- t)
d
t
2
- 2l 2 d
X=- t
2(1 - t)'
1 = 2 --. _ _::_c:_._.eJ__

2(1-t)
- ,, + 2t - 2 dt = _<l,t_ =
2(1 - t)' ]t' - 2 (2. - 2 - t2 + 2t - 2
1 1 t- i/21
=----=In -.--:: l + C;
2 i/2 ' + i/2 1
revenind la variabila x
i/X'+TxTz - X - i/21 + C,
i/x
2
+ 2x+ 2 x 1 i/2 1
d) Snt cazuri cnd de mai sus se pot nlocui cu altele mai
simple.
d
1
) Integralele de forma R(x, Va' - x
2
) dx, cu R(u, v)
de u, v, se ntr-o de trigono-
metrice facem x = a sin t.
d
2
) Integra lele de forma R(x, V x
2
- a
2
) dx cu x = a ch t
se n integrale de n e
1

d
3
) Integrale le de forma R(x, V x
2
+ a
2
) dx cu x = a sh t
se n integrale de de e
1

2n--1
ra -,
E x e m p l u. )o (a
2
- x
2
)
dx. Punem x = a sin t, dx = a cos t dt in ..
tegrala se in
m d
2
1 3 5 ... (2n - 1) n
cost t=an
2 4 6 ... 2n 2
n mod folosind formulele lui Wallis,

( ' 2)n d 2Jl+l 2 !1 6 ... 2n


a-x x=a
o 135 ... (2n-1)
e) Integrale binome. O de forma
1 = xm(axn + b)P dx, (1)
unde m, n, p snt numere a, b constante, se o

INTEGRALA J)[fiXITA. IC\TEGRALA
393
facem x = t', unde s este cel mai mic multiplu comun
al numitorilor lui m n, xm = t
8
m, xn = t
8
n: dx = sts-1 dt
integrala se in
s t'm(at sn + b)" tH dt,
ntr-o de forma (1), unde de m n snt ntregi,
deoarece sm, sn s-1 sint ntregi.
Mai putem presupune n (1) n >O, deoarece n caz contrar putem
scr1e
xm(axn + b)" dx = xm+np(a + bx-n)P dx
-n >O n < O. n concluzie vom considera integralele
cu m, n ntregi, n >O p = !L.
r
Matematicianul rus a (n 1853) o se
cu ajutorul elementare numai n trei cazuri:
I) p = nt.reg, eind cu de mai sus integrantul devine o

II) p = s_, m _L
1
= ntreg. n situatie se face schimbarea de
r n

du,
deci
m 1
1
r r u' b )" r ( "r - b )" -1 r-1 d
=-----u--- u u
na , a a

cum r este ntreg, m __ i:_l_ c= ntreg, de sub semnul
n
integral este
394 CALCULUL INTEGRAL
III) p = 'L, m '1 + 'L = ntreg. 1n facem
r n r
axn + b
schimbarea de n', de unde
x"
1
x=[u'';"f" ax"+b=n''(u'b-ar
1
dx=
1
' (u'- a )-;;--1 ,_, d
u u
bn b
deci
sau
, ,, vvdvm+!
s1 cum q, r smt 1ntreg1, urmeaza ca aca --
'L = ntreg, de sub
n
1'
semnul integral este
q
Integrala (x' xm(axn b)' dx, m, n, p, q, ntregi
Jx,
n > O se ntr-o de cu
de mai sus, integrala are sens
1) axn + b >O pentru orice x E [x
1
, x
2
], r este par,
2) ax" b =F O pentru orice x E [x
1
, x
2
], q <O,
3) O 11' [x
1
, x
2
], m < O.
Exemplu. _, Avemm=1,n=4
1
.!I=
l
1 m+1+_q_
-, - - = O, ntreg. Facem
2 n r
5
1
x
4
= ---, dx =
u
2
-- 5
1 -4
(u' - 5) du, 1 = -
2
1
= --- Jn
ils 1
u- i/51
---- -LG
u + V5 '
INTEGRALA DEFIC\ITA. I:X'IEGHALA
Revenind la variabila x
1
--In

- x' V5
V 5,' _, 1 t x' V s
1 c
7. 1'\'l'IWRALE {:ARE DEPIND DE UN DERIVAREA
SUR INTEGRAL
1. Trecerea la sub semnul integral
395
Integralele de forma I(y) = f(x, y) dx sau, mai general, de forma
)
Ur!J f( d
. 1 d . d d
"
J(y) = . . X
1
y) x se numesc "n1tegra e care epm e un parametru
n(y)
apar n mod curent n f(x, y) este pe o
[a, b] x Y, unde Y este un interval c R, f(x, y) este
pentru orice (x, y) E [a, b] x Y, I(y) sau J(y) snt definite pe Y.
Fie f(x, y) o pe X x Y y
0
un punct de acu-
mulare al lui Y care poate sau nu lui Y. Fie g(x) =
= lim f(x, y) pentru orice x E X. Spunem f(x, y) tinde uniform pe mui-
Y-->Yo
X g(x) pentru orice o >O un "IJ(e) >O
astfel nct avem 1 f(x, y) - g(x) 1 < e 1 y - Yo 1 < r;(e) oricare ar
fixE X.
Fie (f"(x)) un de definite pe X; cum
se spune (f"(x)) este uniform convergent pe X
g(x), oricare ar fie >O, un N(e) astfel ncit pentru orice
n > N(e) orice x E X stl avem 1 f"(x) - g(x) 1 < e.
Y = {1, 2, ... /, numerelor naturale, atunci
este echivalentA cu uniforme la
de
Sntem n acum care ne regula
de interpertire a de integrare cu de trecere la
Fie f(x, y) o definit>! pe [a, b] X Y pe
[a, b] oricare ar fi y E Y. g(.x) = lim f(:r, y), unde y
0
este un
v-Yo
punct de acumulare al lui Y f(x, y) tinde uniform g(x) pe [a, b]
n punctul ?/o, atunci
. 1'
('

"" f(x, y) dx = ), f(x, y)] dx = )" g(x) dx.
396
CALCULUL INTEGRAL
g(x) este pe [a, b].
un arbitrar
Yt, Y2, ... , Yro ... , Yn E Y,
convergent y
0
, de
f(x, Y
1
), f(x, y,), ... , f(x, Yn), ...
este uniform convergent f(x, y
0
) = g(x) pe [a, b], deci conform unei
teoreme demonstrate la uniform convergente de continue,
g(x) este o pe [a, b]. g(x) fiind con-
pe [a, b] este pe [a, b] putem scrie
1 f(x, y) dx - g(x) dx J-< ): 1 f(x, y) - g(x) 1 dx.
f(x, y) tinde uniform g(x) pe [a, b], deci pentru
orice o > O un "!(o) >O astfel nct avem
lf(x, y)- g(x)l <-
2
- IY- Yol < 1J(o) pentru orice x E [a, b],
b-a

1 f(x, y) dx - g(x) dx J < z, 1 y - y
0
1 < 7j(<),
deci
Iim f' f(x, y) dx = (' g(x) dx = 1' [Iim f(x, y)] dx,
y ........ yo )a )a )a Y-"Yo
Teorema este
2. Derivarea integralelor care depind de un parametru
Integrala f'CYl f(x, y) dx, y E [ c, d], o F(y) pe
)a(y)
[c, d]; vedem n ce F(y) este cum se F'(y).
Rezultatul este In
Te o re Fie f(x, y) o cu derivata (x, y)
pe intervalul/= ["', Pl X [c, d]. a(y) b(y) definite
pe [c, d] au derivate continue pe [c, d], iar curbele x = a(y), x = b(y) se
n 1, atunci F(y), de F(y) = (b<u! f(x, y) dx, este
)a(Y)
pe [c, d]
F'(y) = ' dx + b'(y) f[b(y), y] - a'(y) f[a(y), y].

i!f(x y)
a(y) Oy
(1)
INTEGRALA INTEGRALA
397
a(y) = a, b(y) = b, a(y
0
) = a
0
, b(y
0
) = b
0
;
avem evident
F(y) = \'' f(x, y) dx + [b f(x, y) dx- (" f(x, y) dx, F(y
0
) = [b' f(x, y
0
) dx,
.,a
0
Jbo Jao Jao
deci
F(o) - F(y,) = ['' f(x, y) - f(x, y,) dx + 1. (b f(x, y) dx -
Y - Yo Jao Y -- Yo Y - Yo Jbo
1 )" f(x, y) dx.
Y- Yo ao
ne de fiecare din partea a doua.
a) formula lui Lagrange, avem n prima
f(x, y)- f(x, y,) = {;(x, Yo + 6(y- Yo)), O< O < 1,
Y- Yo
deoarece{; este pe 1. fiind uniform pe 1
pentru orice e >O >O astfel nct
1
f(x, y)- f(x, Yol - f'(x, Yo) 1 = 1 {;(x, Yo + 6(y - Yo)) -- {;(x, Yo) 1
Y- Yo
pentru orice IY- Yo 1 < r,(e) orice x E [a, b], deci f(x, y)- f(x, Yol
V Yo
tinde uniform {; (x, y
0
) cnd y -> y
0
, conform teoremei precedente,
avem
Iim (bo f(x, y) - f(x, y0) dx = (ba [Iim f(x, y) - f(x, y
0
)] dx =
Y--+Yo )ao Y - Yo )ao y->!Jo Y - Yo
b) n a doua din partea a doua formula mediei pentru
integrale, deci
1. (b f( ) dx = b(y)- b(y,) f[b(y
0
) + 6(b(y)- b(y,)), y]
Y - Yo )b, x, Y Y- Yo
la
Iim
1
{" f(x, y) dx = b'(y
0
) f[b(yo), Yol;
Y--+Yo Y - Yo ,.,bo
deoarece b este pe [c, d], f(x, y) este pe [e<, X [c, d],
iar Yo E [c, d].
398
CALCULUL Il\ti'E ORAJ,
rezultat l pentru a treia din partea a doua,
anmne
lim _!_ (" f(x, y) dx = a'(Yo) f[a(yoJ. Yol
v->-Yn Y - Yo )ao
Rezultatele snt pentru orice punct y
0
(de acumulare)
al intervalului [ c, d]. Teorema este
1) a b snt constante, atunci formula de derivare ia
forma
F(y) = - f(x, y) dx = ' " dx
d of(x )
dy (!
a ay
"formula de derivare sub semnul integral".
2) formula de derivare (1) integralei nedefinite r f(t) dt
avem _el_ (Y f(t) dt = f(y), rezultat anterior. u
dy )a
E x e m p l n. Se (
0
2
n- dx V
2
rr _, a > b > O, se cere
J a + b cos x a
2
-- b
2
se calculeze (
2
0
,. dx n raport cu a intt:grala
) (a + b cos :r)
3
(a + bd:os
mai
(a + bd:os
rezultatul cerut.
5
-,
b') - (a'-
Integrarea prin dezvoltarea ll serie
1. Integrarea termen cu termen a de
'r e o r e m ii. Fie t;, f'
2
, ... , (", un de continue definite pc 1111
interval [a, b]. (f") este uniform convergent pe [a, b] o
f atunci
. [ . ]
hm f"(x) dx = ltm f"(x) clx = f(x) dx.
n...--+oo (! a a
INTEGRALA INTEGRALA NE
399
(fn) fiind uniform convergent pe [a, b] f,
atunci pentru orice >O un N(E) astfel incit pentru
orice n > N(z) avem [ fn(x)- f(x) 1 < z oricare ar fix E [a, b].
{n f fiind continue sint integrabile, deci putem scrie
dx - dx \<\:1/'n(x)- f(x)l dx < z(b- a)
n > N(z), prin urmare


lim fn(x) dx = fn(x) dx.
n_,.oo n a
2. Integrarea termen cu termen a seriilor de
T e o r e rn iL Fie {" f
2
, ... , fn, ... o sede de continue pc
interval [a, b]. seria este uniform pe intervalul [a, b]
are suma f, atunci

): f(x) dx = r/l(X) dx + ): f2(x) dx + ... + {n(X) dx +
Avem f(x) = Sn(x) + Rn(x), unde
S"(x) = f,(x) + {
2
(x) + ... + fn(x)
Rn(x) = f"dx) + f".,(x) + ... + (".p(x) + ...
date f" .... , fn ... f fiind continue pe intervalul
[a, b] snt integrabile pe [a, b], deci putem scrie
dx = Sn(X) dx ): Rn(x) dx,
sau
(b lJ. (b (b
JJ(x) dx - JJbl dx = Jo Rn(x) dx;
scria fiind uniform pe [a, b) pentru orice
e >O un N(<) astfel incit pentru n > N(<) orice
x E [a, b] avem 1 Rn(x) 1 < e, deci putem scrie
1 f(x) dx - ;t, f.(x) dx 1 < e ): dx = e(b - a)
de unde
400
C_\LCGI,UL IXTEORAI.
------------------------------------------------
sau
(b f(x) dx = (b [f, fk(x)] dx f, [b fn(x) dx.
]a ]a h=i h=l )a
Teorema este
1) Teorema este a treia
n cu seriile de se poate pe scurt) in modul
tor: "0 serie uniform. de continue poate fi
termen cu termen pe Intervalul de
2) Tot din teorema pentru seriile uniform con-
vergente, de L:; poate fi cu de integrare .
:\) Teorema nu numai pentru calculul integralei definite a unei
scrii de ci a prirnitivelor pe orice interval n
de a seriei considerate.
E m p l u. Seria
f(x) = """i sin 2x +
13 23
sin nx
.. , + ---- + 400
n"
esle uniform pentru orice .1:: E R. Putem scrie
{(x)
cos x cos 2x
dx C- ---------
1 '1
cos nx
xE R. -----
... ,
3. Integrarea seriilor de puteri
Te o re Fie f(:c) = a
0
+ a
1
x + ... + anxn + ... o serie de jJUteri
cu raza de R 1= O. Pentru orice interval nchis [a, b] c (-R, R),
scria de Jlllteri poate fi termen cu termen
(" f'(x) dx = f, [ban xn dx.
)a n=O ]a
O serie de puteri este unform pfl orice interval
nchis I n intervalul de ( -R, R), deci conform teo-
remei precedenLe poate fi termen cu termen pe 1.
E '"'-' c m p le. 1) Sti se t/1. -- x
5
dx. Folosim dezvoltarea n serie de
plllcri
(1 -
1 3 x
15
+ . ( i'n 1 3 5 ... ('2n - 3) sn ,
T - J ;r 1 ....
2 4 6 2 4 G , 2n
I:\'l'EGTIAL.\ DEFINITA. :i:"KTEG-RALA
pentru orice O<:;;: x < '1 putem integra termen cu termen;
+ ... +
1 3 5 ... (2n - 3)
1)1t
2 It 6 ... 2n
1
--=--+
5n + 1
2} 3tt ss calculeze) d.r. Avem pentru ::rE R,
x<t .1:A .ril
e- =l--+---.. +(-1)n-+ .
11 21 n 1
deci
dx = C +.:!:.- :r5 + ... + ( -1)n a;4n+t + ...
1 1(5 2!9 n!(4n + 1)
9. 3!Kl'{)llll Al'l!OXUlA'l'IVE DE IN'l'llGRARE
1. Determinarea a unei primitive
401
I. Prima de integrat f"(x) nu ne este prin expresia
ci ci prin graficul provenind de la date experimentale sau de
la un aparat de inregistrare, putem graficul unei primitive a func-
f(x), (in ipoteza ci. f(x) admite primitive),
F(x) = {(x) dx,
care trece prin punctul (a, O) n modul Fie y {(x) graficul dat
(fig. 94); det?rrnnitm ptin pune te tangente graficul pri1nitivei
[! = f(x) dx
care trece prin punctul (a, 0),
1.) pentru x=O, [!=0;
2) n punctele x pentru care f(x) =O, y = F(x) are un extremum,
tangenta la graficul lui F(x) fiind cu axa Ox;
3) ordonata ntr-un punct b, Yb = f(b), panta tangentei la
curba y = F(x) n punctul de b;
4) ordonata Yb = F(b) se evalund aria (cu semnul ei)
ntre curba y = f(x), axa Ox paralele la axa Oy n punctele x =' a, x = b
(ce pe hrtie
In modul acesta putem avea oricte puncte dorim ale curbei integrale
[! = F(x), precum tangentele la curba in puncte-le
26
402
CALCULUL INTEGRAL
JFig. 94"
Pe figura 94 se pot etapele de mai sus. n punctul B(x
1
, 0), f(x
1
) =0,
deci in punctul B
1
(x
1
, F(x
1
)), F(x) are un extremum, anume un maxim,
deoarece f(x) trece de la valori pozitive la valori negative.
In punctul C
1
(x
2
, O) primitiva taie axa Ox, deoarece aria ntre
paralelele x =a, x = x
2
curba y f(x) deasupra axei Ox este
cu aria Intre paralelele x = a, x = x
2
curba y = f(x)
sub axa Ox.
n fine, punctele care snt puncte de extremum pentru y = f(x), deci
f"(E,) =/=O sint puncte F(1;)) de inflexiune pentru primitiva
y = F(x), deoarece f'( = F"( = O F' "(O=/= O.
Il. Metoda a doua. a) se pe primiti-
velor n trepte:
1
y
0
, O < x < x
1
,
f (x) = y,, . < x x"
Yn-v Xn-1 < X < Xrn
iar rurba care trece prin punctul (0, O) este o linie care
are
F(x) =
deci
YoX,
Y1X + x1(Y
0
- y,),
D < x<x"
x
1
-<. x < x
2
,
............................. ' ............... ' ....... .
XYn-1 + X1(Yo- y,) + x,(y,- Yz) + ... + "'n-1'In-2 -- Yn-1),
X
11
_
1
<X< X
11
,
F(x) = f(x) dx, x E [0, Xn].
Grafic, pen1 ru det ermmarea pante1 prmlitivei F(x) n intenra lnl (x., xk+
1
),
se punctul P(-1, O) cu punctul (0, y,). In once punct E [0, xnl,
TNTEGR.H.A INTEGRALA
403
y
Fig. 9!\
ordonata F( a liniei poligonale ne (la scara aria
de n trepte, axa Ox, dreptele x =O x = (fig. 95).
b) Fie acum o f(x) voim grafic o
F(x) = (' f(x) dx,
)a
care trece prin punctul (a, 0). Vom reprezenta grafic curba y f(x) ntr-un
interval [a, b], intervalul [a, b] in n snbintervale cu punctele de
diviziune
(d): a = x
0
< J:, < :c
2
< ... < x"_
1
< Xn = b
n fiecare subinlerval (x
1
" xh+
1
) inlocuim cu dreapta y = fCC,,)
astfel nct avem
(punctul E,, se grafic, deci (1) este in modul
acesta am aproximat pe f(x) n [a, b] cu o n t.repte (fig. 96), iar
primitiva cu o linie

cum s-a nrfl_tat mal sus.
c) Fie un de diviziuni
d
1
c d,c d,c ... c d"c ...
<Jstfel nct v(dn) -" O cnd 11 -> oo; se poate de primitive
construite cum s-a ar.'Hnt mai SUS
1
F
1
(1:), F,(x), ... , F"(1), ...
definite pe intervalul [a, b], converge uniform primitiv"
F(x) = ('f(x) dx, x E [a, b].
J"
404 CALCULUL INTEGRAT,
y
Fig. 96
2. Calculul cu al integrale lor definite
Metodele aproximative de calcul ale integralei definite au ca prin01pm
nlocuirea curbei y = f(x) in intervalul de integrare [a, b] cu o mai
y = g(x), deci
):f(x) dx dx,
unde curba y = g(x) este o n o linie (metoda tra-
pezelor, metoda tangentelor), nn de parabole (metoda lui Simpson) sau
polinomul de interpolare al lui Lagrange.
3. Metoda dreptunghiurilor
Fie y = f(x) de integrat, [a, b] intervalul de integrare
(d)
a = x
0
< x
1
< X
2
< ... < ;rn_
1
< Xn = b
o diviziune pe care o cu toate subintervalele egale, deci xk+1 -
b-a
- xk =---.
n
Mc1toda "drept unghiurilor n a aproxima integrala
1 = f(x) dx cu o Riemann ""; anume se ia pentru punctul l;k n
intervalul (x., xk+1) punctul xk (sau xk+
1
). Avem deci ca valoare aproxima-
ti fie
1 """- Dn =b-a [f(a) + f(x
1
) + ((2:
2
) + ... + f(x"_
1
)], (1)
n
INTEGRALA INTEGRALA
fie
1 ""< =b-a [f(x
1
) + f(x
2
) + ... + f(Xn_
1
) + f(b)] (1')
n
oricare din aceste formule este formula dreptuughiurilor.
n metoda dreptunghiurilor se arcul y = f(x) cu o
in trepte.
f(x) este n [a, b] atunci Dn aproxi-
pe 1 prin iar prin exces.
Eroarea n metoda dreptunghiurilor este de
Te o re m f este cu derivata f' n
[a, b], atunci
ll
b f(x) dx- Dn(f) 1 <.A (b-a)', unde A = sup 1 f'(x) 1.
a
n a<S;:x<S;:b
acestei teoreme se n [34], vol. Il, pag. 106.
4. }}letoda trapezelor
Metoda trapezelor n a aproxima integrala 1 f(x) dx
prin semisuma valorilor Dn(fl calculate la aliniatul precedent la
metoda dreptunghiurilor, anume
1 ""' Cd(f) = _!_ [Dn(fl + = b- a [f(a) +
2 n
+ 2f(x
1
) + ... + 2f(xn_
1
) + f(b)].
Din punct de vedere geometric, metoda n a aproxima curba y = f(x),
a <. x<. b, prin linia care trece prin punctele (a, f(a)), (x
1
, f(x
1
)),
... , (b, f(b)), (fig. 97), n fiecare interval [x,, x,.,] se
arcul de M,M,+l cu coarda M,jJ!f,.
1
, aria patrulaterului mixti-
Hniu, PkMkMk+tpk+l' nlocuindu-se eu aria trapeznhd PkfrfkJYJh+lpk+l"
Eroarea n metoda trapezelor este
de
T e o re m { are
derivata de ordinul doi f",
pe intervalul
[a, b], atunei
1
( f(x) dx - Cd(f) 1 <. B (b- a)',
)a
12 n
2
unde B = sup 1 f"(x) 1
y
A/ "f'...Mx M,." p 8
1
;1)111
'
,o,l


% o
o x, >; XK b
acestei teoreme se
n [34], voi. II, pag. 108.
Fig. 97
406
X
I'ig. 98
CALCULUL INTEGRAL
5. illetoda tangentelor
n se
pe fiecare subinterval
[x,, x,+
1
] arcul de y = f(x)
cu tangenta la Anume se
ia diviziunilor par (n =
= 2m) se duce tangenta la
n punctele de
x
2
h+I' pe care o
ginim la dreptele paralele cu
axa Oy duse prin punctele (x,., 0)
(x"+' O) astfel nct aria
trapezului mixtiliniu (fig. 98)
,aria trapezului


(x
2
RP
2
hP
2
k+
2
X
2
R+z) este cu
de
toate aceste arii elementare
(" f(x) dx "'< Td = b [f(x
1
) + f(x
3
) + ... + f(x,m_
1
)].
)u m
6. lui Simpson
n metoda lui Simpson se ia o medie a valorilor aproximative
b
. . d 1 l . l S' 2Cd + T d
-o prm melo e e trapeze or tangente or, anume - d = ,
:]
sau folosind expresiile lui Cd Td, cu de diviziuni par n = 2m,

Sa = b [f(a) + 4f(x,) + 2f(x
2
) + 4f(x.) + ... +
+ 2{(X
2
m_J + 4f(x,m_
1
) + f(b)],
formula de aproximare a lui Simpson.
n metoda lui Simpson se curba n intervalul [x
2
,, x
2
k+
2
]
printr-un arc de y = Ax
2
+ Bx + C care Lrece prin punctele curbei
de abscise x
2
k! x
2
h+J x
2
h+
2
. Aria dt: parabola y = g(x) = Ax2 +
--L
+ Bx + C care trece prin punctele de abscise rx,
'
formulei celor trei nivele (Partea a treia cap. [, 3, al. 3), de rx [g(ot) +
INTEGRALA INTEGRALA
407
+ 4g + J
- IX Xzh+2 - X
2
h b - a
--= =--,
6 6 6m

Gm- [f(x,k) + 4f(x
2
k,
1
) + f(x
2
h,
2
)]
.nsmnad relativ la k =O, 1, 2, ... , m formula !ni Simpson.
Eroarea in metoda de aproximare a !ni Simpson este de
T e o r e m f are derivata de ordinul patru pe
[a, b], atunci
1
(b f(x) dx - Sd(f) 1 < A (b a)' ,
Ja 2 880 m
4
unde A= sup 1 f""(x) 1, iar Sd(f) este valoarea aproximatii de formula

lui Simpson.
acestei teoreme se n [34], vol. Il, pag. 112.
7. Aproximarea prin interpolare
presupunem intervalul de integrare [a, b] n n subintervale
oareoare prin punctele
a = Xo < X1 < Xz < ... < Xn-t < Xn = b,
n care f(x) ia valorile
f(a), f(x,), ... , f(xn_,), f(b).
n de integrat f(x) se cu polinomul La
de interpolare al lui Lagrange care trece prin cele n + 1 puncte
(x
0
, f(x
0
)); (x
1
, f(x
1
)); ... ; (b, f(b))
a expresie este
Ln = Xof(xo) + X,f(x,) + ... + Xnf(x.),
cu
(x x
0
)(,x x,) ... (x Xn)
nlocuim pe f(x) f(x) dx cu Ln(x)
(,x x,)(x x,)
(x Xn) dx
X- Xk
408
CALCULUL INTEGRAL
am redus astfel calculul integral ei f(x) dx la integrarea unor
polinoame. Putem mai mult rezultatul, anume facem
o schimbare de astfel nct integral ele nu nici
de punctele de diviziune x
0
, x
1
, .. , Xn nici de intervalul [a, b]. punem
x =a + t(b- a), deci dx = (b- a) dt
x
0
=a+ t
0
(b- a), x
1
=a+ t
1
(b- a), ... , Xn =a
Yom avea
O = t
0
< t
1
< ... < tn-l < tn = 1.
Avem de asemenea
tn(b-a);
x- x, = (b- a) (t- t,), x, - x, = (b-a) (t,- t,),
.astfel
n
nct integrala I devine I = Y, T,(t) dt unde
y k = .,-;:---:-c;:c---;-c--,;( b-:---a0c-) '-f(
0
x-;:-;) --,;:--;:-=-:-; ,
(lh t
0
)(t; t,) ... (tk t,_,)(tk thd ... itk tn)

T,(t) = (t - t
0
) (t- t
1
) (t- t,_
1
) (t - t,.,) ... (t- t.,J,
T,(t) fiind polinoame de grad n n t. Pentru diverse valori ale lui n s-au
Dalculat integralele


itk - t
0
)(tk- 1
1
) . (tk- tn)
astfel nct prin intermediul acestor care se n tabele
.anume calculate, aproximarea integralei definite se reduce la calculul sumei
n
(b - a) f(x,).
k=O
Capitolul II
EXTINDEREA DE
1. IN'l'EGRALE CU I.IliiTELE DE INTEGRARE L'jFJNITE
1. Integrale convergente. Integrale divergente
In integralei definite ): f(x)dx, am presupus limitele
a b sint finite, iar f(x) este pe [a, b]. Sint cazuri cnd
putem da un sens de sau numai
una din aceste nu sint indeplinite.
Vom considera n acest paragraf cind unul sau numerele
a b sint infinite.
Vom avea, cazurile
r f(x) dx,
f(x) dx, f(x) dx
cum toate se pot reduce cu la primul, in cele ce vom
studia integrala sau, mai bine zis, simbolul l = r f(x) dx.
D e f in i i e. Fie f o pe [a, + oo), pe [a, A]
pentru orice A >o; Iim (A f(x) dx este vom spune
A---+oo ]a
integrala f(x) dx are sens sau este o vom nota
r f(x) dx = f(x) dx.
O care nu este se spune este sau
nu are sens.
4:10
CALCULUL INTEGRAL
E x e m p l u. se calculeze _ ,

dr
tndu-se mai nti are sens.
O ('1 + X)
2
Avem pentru A > O
(A dx
)o (1 + x)'
1
1 + X

dx . ( 1 )
--- = hm 1 - -- = 1
o (1 + x)
2
A--+oo 1 +A
deci integrala este valoarea ei este 1.
Integrala f(x) dx are intervalul de integrare semidreapta
(0, + oo) care este o ne
2. 'l'rans!ormarea unei integrale cii limite infinite lntro serie
Criterii de
O cn limite infinite poate fi cu ntr-o
serie putem scrie
f(x) dx = ('+' f(x) dx + ['+' f(x) dx + ... + ('+"'' f(x) dx + ...
J )a )a+l )a+n
punem u
11
= ):::+
1
f(x) dx, atunci avem
r f(x) dx = Uo + U1 + ... + Un+ (1)
integral ei [oo f(x) dx poate fi la
)a
-seriei "'2:; un- Pentru seri numerice aven1 c r it r i u
o
general al lui Cancby:

Seria 2.:: un este con pentru orice > O un
o
N(<) astfel nct pentru orice n > N() orice Intreg p > 1 avem
(Partea a doua, cap. I, 7, al. 2).
EXTINDEREA DE
Transpunind acest rezultat la seria (1)
un+I + un+2 -1- .. + Un+P = - f(x) dx,
.
)a+n+p+l
a+n-j-l
=a+ n + i,N =a+ n +p-+-1:
sint arbitrare. Putem deci
C r it e r i u de con ve r gen Integrala r f'(x) dx este eonver-
pentru orice o > O un L > a astfel nct
oricare ar fi numerele M > L, N > L avem
1 f(x) dx 1 < o.
1) Criteriul de pentru integrale cu limite infinit"
corespunde criteriului general al lui Cauchy pentru serii.
2) din este cu Iim (N f(x) dx =O, M N
M-+>JM

tinznd spre infinit independent nnul de
3) Integrala
r: f(x) dx = L f(x) dx +

f(x) dx = f"( -x) dx + r r<x) dx,
se n mod din criteriul de mai sus nu
snt ndeplinite, se poate intimpla ca limita Li:'!, f(x) dx existe
fie se valoarea a integralei
):: f(x) dx se spune integrala este "n sensul de valoare

4) O nu se n mod unic ntr-o serie.
putem scrie
r f(x) dx = f(x) dx + r' f(x) dx +
+ f(x) dx + ... +
f(x) dx + .


)b+n+1
11+1
b+n
E x e m p l u. Integrala (oo dx . (a > O) este dadi a > 1
)a xa
a< 1.
Avem pentru a> 1,
}: ::: = 1 o: [ -;.,;:_t - M1a-l] --4> O} 111 oe, N-+
412
P t !

dx d ]' l N d' t"


en ru a = ' , - x = 1m n- = + oo, 1vergen a.
a x N--+co a
CALCULUL INTEGRAL
Pentru rx < 1, (co :!_a: dx = lim[-
1
-x-c.:+l r = + oo,
]a xa N---,.co 1 - oc Jo
Transformarea integralelor cu limite infinite n serii numerice permite
le studiem folosind rezultatele de la seriile numerice.
f(x) un semn constant pe intervalul de integrare [a, + oo),
atunci seria este o serie cu termeni pozitivi, iar
f(x) semnul de o infinitate de ori n intervalul de integrare [a,+ oo),
atunci integralei i corespunde o serie Avem deci de considerat
.aceste alternative separat.
3. de sub semnul integral uu semn constant pe [a, +=)
presupunem f(x) >O, x E [a, + oo), avem
rf(X) dx = Uo + U
1
+ ... +Un+ ...
<lU Un = c:+' f(x) dx > 0.
Criteriile de de la seriile cu termeni pozitivi [Partea a doua,
cap. I, 7, al. 3] ne dau:
a) f(x) >- g(x) >o, X Eu a, oo) integrala r f(x) dx este
atunci integrala ): g(x) dx este
b) g(x) :?- f(x) >O, x E [a, oo), f(x)dx este
atunci integrala ): g(x) dx este
c) f(x) :?-O, g(x) :?-O, x E [a, oo) integralele
r f(x) dx, r g(x) dx
1lnt convergente, integrala
r [A,f(x) + A.g(x)] dx
este oricare ar fi numerele A
1
A
2

O de pentru serii este ca termenilor
seriei fie convergent zero, de unde o ca
integrala ): f(x) dx fie este ca f(x) = O.
EXTINDEREA DE
413
este numai deoarece, cum am
-,O<e<<:i,a>O

dx
a xa
este
de
Iim = O. O de este
x--+oo xet.
Fie f(x) o pe intervalul [a, oo), a >O
f(x) >O, x E [a, oo).
Iim x"f(x) = A (finit)
(1)
pentru a > 1, atunci integrala f(x) dx este convergentii.
" -< 1 A 4= O, integrala este
(1) este un M >O
astfel nct pentru orice x E [a, oo) avem f(x) < l1cl., oc > 1, deci
xo
f(x)dx<M -=---<+=

dx M 1
a a xet. oc - 1 a-l
a -< 1 A 4= O, atunci un M' >O astfel nct
M'
avem f(x) > , "-< 1, deci
xa
f(x) dx > M' <f.". = + oo.
Ja x<:>:
Teorema este
E X e m p le. 1) se calculeze c+::o x
2
e-IXIdx. Avem (+oo x2e-IX
1
dx = 2 (
00
x
2
e-Xdx =
J-oo )o
= -2 [x
2
+ 2x + 2] e-x 1
00
= 4.
. o
n general integralele P{x} e-t,
2
x dx cu P(x) polinom de x snt convergente deoa-
rece Iim xo:P(x) e-11.
2
x = O, rx > 1.

4. Criteriul integral al lui (Jauchy
o ntre integralele cu limite
infinite seria ce poate fi cu aintornl de sub
semnul integral:
414
C r it e r i u l in te g r a l a 1 In i ea u e It y. }'ie f(x) o
j>e [1, oo) Iim "'' O. Integrala
{(.") dx este sau cum 'eria
f(i) + {(2) + ... + f(n) + ...
este co"ergentr. sau divergentii reciproc.
Avem
loo f(:r) dx (' f(x) dx + (' f(x) dx + ... + \"+' f(x) dx + ...
)1 ]1 };) ., 11


pmwm u,, = f(x) rh
n
rf(x) dx ,,cu,+ u, + ... + "" + ...
f'(x) fiind putem aplica formula mediei
1
deei
u,, =+

f(x) dx = f( n < !;" < n + 1;
f'(.x) fiind avem f(n) )> f(f,") )> f(n -+ 1), prin urmare:
a) seria cu termeni pozitivi 'f, Vn ::__= 'f, ,f\n) este- din
1 1
U
11
-<. f(n) = Vn, seria cu termeni pozitivi 'f,nn esle
'
deci integrala este
b) s1ria 'f, Vn este din u" = f( f,") )> f(n + 1) = v".
1
1
seria 'f.un este
1
c) seria 'f, 1ln este convergenta din
1
seria 'f, Vn este
1
d) seria 'f, u" este din v" = {(n) )> f( =' u"
1
seria 'f, Vn este Teorema este
l
EXTINDEREA DE
415

Deoarece natura seriei l:;f(n) nu se
1
un oarecare de termeni, putem nlocui n
valul [1, oo) cu orice interval [m, oo).
A p l t ca te. Integrala dx > e, este pentru a > 1
)a x ln x [ln ln x ]et
pentru a< 1, punem In ln x = t --= dt obhnem ,
dx dt
' .c In x (3 trx
= In ln a> O, pentru a> 1 pentru oc 1.
Aplicnd criteriul integral al lui Cauchy seria cu termenul general
un=
1
, n = 3, 4, ... este pentru a:> 1
n ln n (In In n)rx
pentru o:<;; 1. Acest rezultat este valabil pentru seriile cu termenul general
pe forma
1
Un=
n ln n ln ln n .. (ln In ... In n).x
numite seriile lui J. Bcrtrand.
5. de sub semnul integral sebimbii semnul de o infinitate de ori n
intervalul (a, oo)
cazul cnd f(x) de semn de o infinitate de ori
pe intervalul [a, oo) oricare ar fi real a.
Exemplu. {{:1;:) = x cos
3
x, x E +oo} semnul de o
infinitate de ori n orice interval [a, oo) sau (-co, b].
Fie f(x), pe intervalul [a, oo) care sem-
nnl de o infinitate de ori pe [a, oo). integrala r 1 f(x) 1 dx este con-
spunem intcgraln f(x) dx este absolut
integrala r f(x) dx este integrala 1 f(x) 1 dx este di-
spunem integrala r f'(x) dx este simplu
Te o re m O absolut este
Integrala r 1 f(x) 1 dx fiind pentru .
orice e >O un L astfel nct pentru orice numere M>L,
N > L avem 1 1 f(x) 1 dx 1 < e;
1 dx 1 < / lf(x) 1 dx 1 < e,
de unde / ):f(x) dx 1 < e. Teorema este
416
CALGl:LliL 1:\"TEGIL\L
E x e m p l u. Integrala e-x r:;iw
1
x dx este absolut convcrgentii. fn adevJr avem
n general integralele de forma (sin x, cos J_') dx, unde P (sin x, cos x)
este 1m polinom l'n sin x cos x slnt absolut convergente,
lntegralele
):: ! f(x) i dx, i f(x) 1 dx,
snt integrale cu limite infinite, cu de sub semnul integral
un semn constant pe intervalul de integrare, deci eon\-'ergent-a lor se poate
stabili cum sa la alineatele precedente.
Un criteriu de este dat de
}'ie f(x) o pe [a, oo),
astfel nct Iim f(x) =O; g(.x) este o pe [a, oo) Jle
X---+00
care semnul de o infinitate de ori; dac(t pe intervalele [a:
1
" """),
unile

a) U [ah, "'
1
) = [a, oo),
o
g(x)
c) (-1)'g(x) :;>O, <. x < rt.k+l atunci f(x) g(x) dx este

f(x)g(x) dx se ntr-o serie
r {(x)g(x) dx = Uo- U1 +Uz- ... + (-!)"un+... (!)
cu un= 1 g(x) dx 1, 1 g(x) i <. M pentru orice x E: [a, oo), deci
Un< M (:nHf(x)dx, pentru Iim f(x) =O, pentru orice s >O
) n
x-.,.oo
un N(s) astfel nct pentru n > N(z) avem f(x) < z, cu
x >- an, de unde
Un<. Me ("n+tdx = Ms(!Xn+l- "n) <.l1th
}:tn
EXTINDEREA DE 417
u"-> O cnd n-> oo, deci seria (i) este conform criteriului
lui Leibniz de la seriile alternate. (Partea a doua, cap. l, 7, al. 4.) Teorema
este
E x e m p l u. Integr<1la -- dx, a> O este deoafece

COS x
1 xct
punem f(x) = _i_, g(x) = cos x, din snt ndeplinite. g{x)
x"
semnul de o infinitate de ori pe intervalele [ 2krc + % , 2krr: + n
t
.
1
_ t
1 1
sin x d cos x d t
t D

par Ieu ar m egra ee ,
1
_ x, -;;:::;::- x sm convergen e. aca punem x = t"',
1 V X 1 V X
dx = 2t dt integralele x
2
dx, x
2
dx snt convergente. Ele au
valoarea Se numesc integral ele lui Fresnel.
2. h'T'rllGRALE DEFINITE DE
N INTERVALUl. DE INTEGRARE
1. Integrale convergente. Integrale divergente
ln integralei definite f(x) dx am presupus f(x)
este n intervalul [a, b].
Snt cazuri cnd putem da un sens de chiar
f(x) are limite infinite n puncte din intervalul [a, b].
Vom studia, integrala
f(x) dx cu 1!'!; 1 f(x) 1 =
a_,;;:: c _,;;:: b.
Deoarece putem scrie
): f(x) dx = - f(x) dx + f(x) dx,
putem considera totdeauna f(x) are in punctul
x = a, dreapta x = a este la graficul lui f(x),
a< x _,;;:: b.
E'ie f o pe (a, b] cn Iim f(x) = +=,
,'<>-+a+
Jle [oc, b] pentru orice oc> a; limita Iim(' f(x)dx
Ge__,.a+ )a
27 - Analiza nv. superior
CALCULUL INT'E G-HAL
este vom spune integrala f(x) dx este sau are
sens, von1 nota
f(x) = +oo, atunci vom nota): f(x) dx f(x) dx, f3 < b.
O care nu este convergentii se spune este sau nu
are sens.
Exemplu.
pentru /, 1.
Integrala (b este pentru A < 1 si
Ja (x- aP '

dx
Avem
o: {x- ap-
1 1fb 1[1 ']
= 1 - ), (x- ap--
1
l:x = (b -- ap.-
1
- (x -- a)l,-
1
'

= --. pentru /, < 1 + oo
1 ] 1 1 .
(a-a)A-' 1-J-(b-a)H
tru /, > 1. Pentru A = 1
-decl este
valoarea integral ei este ln ! x- a 1 -}>- co cnd cx _.a+
de integrat este pe (a, b] care este intervalul
de integrare. n acest caz deci intervalul de integrare este o

2. 'fransformarea ntr-o serie Criterii de
Integrala dx, (b >a) if(x)l = +oo, se ntr-o
serie numericii in modul b - a > '1, putem serie
("+::.
punem Un = J .,
1
f(x) dx, n = 1, 2,
ci+ -n::;:l
. , atunci
EXTI:-;nEREA NO'fiUNII DE DEFINITA
419
--------------------------------------------------

seriei I:; u,, eri !.ei iul general al lui Cauchy; avem
o
pentru nume1ele n, p snt arbitrare, numerele
, l /1 1
Y)=----,Y)=
n+i n+p+1
snt arbitrare. Putem deci
C r i t e r i n il e c o n v e r g e n ii. Integrala
)
b .
f(x) dx cu hm i f{x)! = -j-oo,
a ,x-a+
este ]wutru orice E: >O un r; >O
astfel nct pentru orice fJ' < YJ, 'lJ' < Yj, 1)' >O, 1)
11
>O, averu
1 r,:: f(x) dx 1 < .
1) este cu Iim \'+-i' f(x) dx =O,
'11'-!) .,a+r;'
7;'
1
-+0
'IJ' r," tinzind O independent unul de
2) f(x) este n punctul c, interior intervalului fa, b], atunci
trebuie avem 1\'H:f(x) dxll<z 'i' <'l), YJ" <'i 'tJ' >0, 'li" >0,
! .,..c-r.
I
C..l Y;"
fapl echivalent cu lim ' ' f(.x) dx =O, 'i' tinznd O, indepen
1;'_,.0
r,"-0
dent unul de
n acest caz f(x) este integrabili pe [a, b] F(x)
este o a lui f(x), avem
f(x) dx = f(x) dx + L ,/(x) dx J =

= lim [F(c- 'i')- F(a) + F(b)- F(c +- r;")] = F(b)- F(a),
r;'->0
c/'----+0
deoarece F(x) este pe [a, b].
27,*
420
CALCULUL INTt n RAI>
3) din 2 nu este se poate ntmpla
ca limita
existe fie se "valoare n
sensul lui Cauchy" a integralei ): f(.x) dx.
E .'Ce m p l U, se calculeze (+i vd.:_. de sub semnul integral are limite
5 xa

--" 5
2
IO+c"
infinite cnd x--. O+ sau x-+ O-. Avem ' x 5 dx = - ' care-. u
0-Y;' 2 0--t;'
-'--1 dx 5 1 -i-1
COd '1)
1
-)o 0, YJ
11
-+-'0 deci r ' .. v-- =-X
5
= 0.
J-1
5
x
3
2
1
-1
n se impune integralei
('
J, f(x) dx, i f(x) i = +=,
cum; (x) un semn constant pe (a
1
b] sau semnul de o
infinitate de ori pe (a, b]. o vom face n alineatek ce

3. ilc sub semnul integral un semn constant pe (a, b]
presupunem f(x) >O, x = (a, b ], Iim f(x) = +=; avem
): f( X) dx = U
0
+ U
1
+ ... + Un + ... , b - a > 1,
("+-"
Un = ) n
1
f(x) dx >O;
a+ n+l
criteriile de de la seriile cu termeni pozitivi ne dau:
a) f(x) > g(x) >O, x E (a, b], lim g(x) = +oo integrala
x......-a+
(' f(x) dx este atunci integrala (' g(x)dx este
]a
)a
b) g(x) > f(x), x E (a, b], Iim g(x) = -+oo integrala
x-a+
f(x) dx este atunci integrala )>(x) dx este
EXTINDEREA NOTIUNII DE INTEGRALX. DEB"INITA
421
O de este de
Fie f(x) o pe intervalul (a, b], cu
Jim f(x) = +oo.
x-+a+
Jim (x-a)" f(x) =A (finit}
(1)
X---""a+
pentru rx. < 1, atunci integrala f(x) dx este e1. ?> 1
A =f= O, integrala este divergentil.
(1) este un 111 >O
astfel nct pentru orice x E (a, b] avem f(x) < M , CI. < 1, deci
(x-a)"
1' f(x) dx < M (' dx
)a
)a (x- a)rt
r1. ?> 1 A =/=O atunci un 111' >O astfel nct avem
M'
f(x) > , x ?> 1, deci
(x-a)-:.:
(' f(x) dx > M' 1' = 1'11' -
1
- (x - a)l-x 1' = +=
)a
)a \x - a)a 1 - a a
Teorema este
A p li ca lntegralele de forma (+oo P(x) dx. unde P si Q snt
J-oo Q(x) '
polinoame, au sens gradul numitorului cu cel
gradul nurnitorul are numai
nare. integrala poate nu fie din inter-
valul este infinit,
Iim x" l'(x) =A (finit), pentru oc > i,
Q(x)
gradul numitorului este mai mare cu cel dect gradul

Integrala poate nu fie n cazul n care Q(x) se
n interval. a este o a numitorului de ordinul f.. de
multiplicitate, atunci
Iim (x-a)" P(x) = += (sau -oo), r:t. < 1,
(.x- aJI' Q
1
(x)
deoarece /, este un ntreg> 1, prin urmare Q(x) trebuie numai
imaginare.
422
CALCULUL IKTBGR.\L
E X e rn p l u. se calculeze c+oo Integrala are sens deoarece gradul
J-oo 1 + x
2
numitorului ntrece cu gradul apoi numitorul nu se
pe R.
Avem

d:c
-,-z = Arclg x ce_-"' :rr.
-- oc 1 T ,?; 1--oo
4. de sub semnul integral semnul de o infinitate tlc ori pe
(a, b]
Fie ct.
1
, o:
21
, ocn: ... un de numere astfel inct
b = o:l > iXz > ... > rxn > ... ,
cu e<.n >a penlru orice indice n Iim 1Xn ::...--;::;: a; avem (a, b] =-= Q (:x
1
H
1
,
11->0C 1
Fie f(x) o definit;\ pe (a, b] astfel nct (-1)"f'(.r) ;;>O, ""H <
< X < "'k Iim 1 f(x) 1 = +oo.

l<'ie f(x) o pe (a, b] care s2nmnl
de o infinitate de ori pe (a, b], en Iim 1 f'(.x) 1 o= +oo. Dacii integrala

1 f(x) 1 dx este spunem f(x) dx t>ste absolut

integrala ): {(x) dx este integrala i f(x) 1 dx
este spunem integrala ): f(x) dx este simplu
T e o r e m O absolut este
Se la fel ca la paragraful precedent.
Pentru a integralei dx avem
T e o r e m 1l. Integrala
dx = cu uh = /)::
11
{(.x) dx [.
este Iim("" f(x) dx =O.
n--..oo JO(n+i
DE INTEGRAt,A
423
Iim (" f(x) dx =O, seria
n_,.<>:> Jo;n+i
00
[; ( -1)"u,, este conform criteriului lui Leibniz
1
pentru seriile alternate (Partea a doua, cap. I, 7, al. 5), deoarece
]im un :-=O, deci integrala este convergent.tL

deci lnt-egr;:tla are sens. Pentru calculul ei facem schimbarea de x = cost,
dx = - sin t dt, [O, 1) -4 O); deci
2
(1)
Pentru a integrtt pc {1) fncem tg t = u, dt =
1
[o, i) 4 [0, +co); deci
---= =----::::.:-Ard.g i!::.u
du du 1 ( 7;" 1
00
1 + u
2
o 2 + 3u
2
V 6 ! 2 o
prin urmare d .:-. n acest exercitiu se observrt cum integrala dati:i., care are in
2 V 6
grantnl nemilrginit n intervalul de integrare, n urma 1mei de variabile
so ntr-o proprie, Pentru a fi este o
mare care conduce la o la domeniul de integrare
2) Srt se arate ci:i integrala (oo sin x dx este pentru O < o: < 2.
Jo xa
:l. 1:'\"'l'!WRALI\ CONVElWllX'l'Jl
1. l:ltegrale cu limite infinite care depind de un parametru

f(x, y) dx
(i)
o cu limite infinite cu f(x. 11) pe intervalul
[a, +=) x integrala are sens pentru orice y E [oc,
jntegrala (1) o de y pe
F(y) = (oo f(x, y) dx, y E [o:, n
)r,
424
CALCULUL INTEGRAL
ntr-o serie integrala (1), atunci F(y) este ca
suma unei serii de
F(y) = ll
0
(y) + u,(y) + ... + lln(Y) + ...
(2)
cu
a) In cu seriile de avem de uniform
pe care o reamintim:
"Fie u
0
, u
1
, ... , Un. ... un de definite pe intervalul [oc,
Spunem ci( seria de
!!
0
+ u, + ... + "n -1- ...
este uniform F pe intervalul pentru
orice >O un N(E), astfel nct pentru orice n > N(E)
avem
1 u
0
(y) + u,(y) + ... + Un(Y) - F(y) 1 < s
oricare ar fi y E [ " ]".
transpunem la seria (2) cu
punem a + n + 1 =A,
D e fin i Integrala r {(x, y) dx este uniform pe inter
valul [e<, F(y), pentru orice E >O nn
L(E) >a astfel nct si avem pentm orice A> y)dx-
- F(y) J < e oricare ar fi y E [o:, BJ.
din este cu J f(x, y) dx / < e
pentru A > L(E) orice y E [G<, fj]. In nu intervine
F(y).
O de este de
r e ore o g(x), x E [a, oo) astfel nct
1 f(x, y) i < g(x) pentru orice x E [y, oo) orice y E [e<,
r g(x) dx este convergentii, atunci integrala {(x, y) dx este uniform
pe
EXTINDEREA DE
425
Din 1 f(x, y) 1 <. g(x) seria
E l(+n+l f(x, y) dx 1 este de seria cu termeni pozi-
0 ) a+n
tivi, ;C(+n+l g(x) dx, de unde folosindcriteriile de
0
--1 Ja+n
ale seriilor de integrala (1) este uniform

b) I<'ie f(x, y) o de variabilele x E [a, oo) y E [oc, i>l
integrala (A f(x, y) dx, A >a, este cind A-> oo, atunci
)n
integrala F(y) = r f(x, y)dx o de y E [oc, care nu
este cu necesitate pe [oc, i>J; seama de faptul integrala
care pe F(y) se ntr-o serie de
Uo(Y) + u,(y) + ... + un(Y) +
transpunnd rezultatul de la seriile de [Partea a doua,
cap. V, 2, al. 5 ], avem
1. Fie f(x, y) o pe [a, oo) X [x,
integrala
F(y) = r f(x, y) dx
(1)
este uniform pe intervalul [oc, atunci F(y)
de ( 1) este o pe [", ].
c) Fie f(x, y) o pe / = [a, oo) x [oc, i>l cu derivata
pe/. Avem
Te o ro 2. integrala af(x, y) dx este uniform
)a 8y
pe [", fll, atunci
F'(y) = 2 ( f(x, y) dx = ( Dfix, y) dx
dy )a )a 8Y
pentru orice y E [C<, fl].
Seria de
("+' Df(x, y) dx + (+' 8f(x, y) dx + ...
)a fjy )a+1 8y
(2)
este uniform pe intervalul [oo, !>], deci, folosind un rezultat
de la seriile de [Partea a doua, cap. V, 2, al. 5)
scriem pe F(y) n modul
("+' ("+'
F(y) = )a ((x, y) dx + )a+l f(x, y) dx + ...
426
CALCULUL INTEGRAL
seria (2) este uniform pe [x, derivata
F(y), deci avem
F'(y) = ):::: j y) dx = r dx.
:!) Formula ne regula de derivare a inlegralelor
cu limite infinite, n raport cu un parametru.
2) Am considerat limita a constant<!, deoarece dau\ a = a(y),
atunci putem scrie
F(y) = (m f(x, y) dx = (' f(x, y) dx
)a(y) Ja(y)
f(.r, y) dx,
unde b este constant. Pr.ima din parlca a doua se
regula de derivare a int.egralelor definite, iar a doua inlegraW din partea
a doua, jntegrala dx este uniform conYergtmlii, regula
)v fjy
de ma1 sus.
2. de care depiml de un llarametru
Fie
F(y) = y) dx, lf(a:, y) l = +=
cu f(x, y) pe (a, b] X [e<, {3], pentru orice 11 E [e<, !3].
Integrala (1) poate fi ntr-o serie de
F(y) = 1l
0
(y) + u
1
(y) + ... + n"(y)
cu
r"
ll
0
(y) = \ f(:r, y) dx, ... , Un = "
1
f(x, y)cl1:, ...
,,h+ t a
a) n mod asem:lmltor ea la ahneatu1 precedent, aven1
D e f i n i i e. Integ,ala
lim 1 f(x, y) 1 = +=
x-+a+
cu f(x, y) pe 1 =(a, b] X [e<, !3] esie uniform
F, pentru orice e >O m1 r,(e) >O
astfel nct avem pentru orice O< h < '!)(<),
1\'+h f(x, y) dx - F(y) j' < "
'"'
oricare ar fi y E [x,
EXTINDEREA DR
427
Un criteriu de este dat de
'l.' e o re m o g(x), x E (a, b] astfel nct
i f(x, y) 1 < g(x),pentru orice x E (a, b] orice y E [,z, [3]; integrala
(' g(x) dx este connrg<nti'i, atunci integrala i' f(x, y) dx este uniform con
J1 )a
YergenU pe [x, [3].
c
h) F(y) =" JJ(x, y) dx snt date n
teoreme care se in mod ca la alineatul precedent.
Teorema 1. He f(:r, y) o pe (a, hl X [a, [3].
integrala
f(x, y) dx
(1)
este uniform eonnrgentl'l pe intervalul [o:, [3], atunci F(y)
de (1) este o pe [oc,
Te o re ma 2. Pic f(x, y) o <lU derivata con
pe (a, b] x [oc, integrala ('of(.r, y) dx este uniform conver-
)a 8y
gentil pe [oc, atunci F'(y) (' f(x, y) d.x = 1' i)f(x, y) dx pentru
dy )a )a 8y
orice y E [oc, fl ].
r(x). I'(x) sau de a doua a lui
Euler, este definiUi de integrala
f'(x) = /X-le-
1
dt, X > 0.
r?l putem scrie
I'(x) tHe-
1
dt + tHe-
1
dt
fiecare din partea a doua are sens.

"'1 1 li_ 1 X
r-'e-'dt < \ t"-'dt = - t" 1 = - - !L
i, }r; X !1J X X
pentru :r> O, O c'ind YJ....,;;. O, deci prima are sens. Pentru
integrala (oo f'._
1
e-
1
dt aven1 et > sau e-t < m ! __ dec t"l:-le-t < m l tx-m-
1
;
)t m 1 tm
prin urma.re
1
daei:t m >a.:, oricare ar fi A> 1 avem
428
CALCULUL INTEGRAL
sau tx-le-
1
dt < --, integrala a dona are sens pentru x > O.

m!
1 m- x
Domeniul de al I'(x) este deci x >O.
n ( 1) prin ce am nlocuit pe x cu x + 1,
I'(x + 1) = txe-
1
dt = - txe-
1
1: + X): tx-le-
1
dt,
- t'e-
1
deci avem
,o
I'(x + 1) = x I'(x)
de I'(x). Avem
I'(x + 2) = (x + 1) I'(x + 1),
I'(x + 3) = (x + 2) I'(x + 2),
I'(x + n + 1) = (x + n) I'(x + n)
sau
I'(x + n + 1) = x(x + 1) ... (x n) I'(x).
Pentru x = 1
deci
r(n + 1) = 1 2 ... n = n!
(2)
I'(x), pentru n = 1, 2, ... ia valorile (n- 1)1, iar pentru
x >O, x =/= n, factorialul.
Pentru x = _:!_ avem
2
I' ( =): e-x = 2 e-x'dx = v;.
Integrala ): e-x'dx o vom calcula n Partea a treia, cap. IV, 1, al. 9.
E x e r c i i i. a se ara e ca n -r - = v rr .. n .. vem
S
t I' ( , 1 ) 1 3 5 ... (2n 1) , 1- ,
2 zn
r() , ... ,r(n+)=

de unde imediat din
Capitolul III
INTEGRALA STIELTJES
1. IN'I'IWRALA S'!'IEL'I'JES
1. Sume Riemann-Stieltjes
Fie f(x) g(x) definite pe intervalul nchis [a, b ].
Fie d o diviziune a intervalului [a, b]
d : a = x
0
< x
1
< ... < Xn_
1
< x" = b

, n puncte astfel nct E [x,, xk+,]; cu ajutorul lor


suma
n--1
ad(f, g) = [g(x.,n)- g(x,)]
(1)
i
suma Stieltjes-Riemann asociata f, g, diviziunii d punc-
telor
l) e f in it i e. Spunem f(x) este Stieltjes ln raport
cu g(x) pe intervalul [a, b] pentru orice de diviziuni (dn) cu norma
y(<U --o- O cind n --'> oo pentru orice alegere a sumelor
""" ({, g) au o I. se
I = ): f(x) dg(x)
se integrala Stieltjes a f(x) In raport cu g(x) pe [a, b].
coincide cu integralei Riemaun
g(x) ==: x, pe [a, b].
g(x) este numai pe [a, b] nu i se cer suplimen-
tare de continuitate, derivabilitate, care le x.
O n are cazul cnd g(x) este cu
pe [a, b]. Conform teoremei de a lui Jordan
(Partea a doua, cap. II, 5, al. 4), g(x) este cu pe
430
CALCULUL IXTEGE_\T_,
[a, b] atunci se poate scrie ca a pe [a, b],
Din in alineatul ce vom considera pe g(x)
pe [a, b].
2. Sume Darboux-Stieltjes
Fie f(x) g(x) definite pe intervalul nchis [a, b],
cu g(x) eresciltoare pe [a, b]. f(x) fiind definiti] pe compactul [a, h]
este deci m < f(x) < M. Fie do diviziune a intervalului [a, b]
d : a = x
0
< X
1
< ... < ,T
11
_
1
< Xn_ = b
avem m, < f(x) < ivi, pentru x E [x,, x,.,]. sumele urmct-
toare
n-1
sd(f, g) - Em,[g(x,+
1
)- g(x,\],
1
n-1
Sa(f, g) = E M,[g(x,+l) - g(x,)],
i =O
numite suma Darboux-Stieltjes respectv suma Dar-
boux-Stieltjes. In ipoteza g(x) este pe [a, b ],
sumele sd Sd, scrise mai sus au care se demon-
n mod ca la integrala Riemann:
a) pentru orice diviziune d a intervalului [a, b]
m[g(b) - g(a)] < s,l(f, g) < Su(f, g) < il1[g(b) - g(a)].
b) oricare ar fi suma Riemann-Stieltjes crd((, g) avem
s,,(f, g) < cr(f, g) < S,,(f, g).
c) ntre sumele sd, crd, Sd avem
d) diviziunea d' este mai decit diviziunea d atunci
sd(f, g) < s,,.(f, g) < sd.(f, g) < Sd(f, g),
e) oricare ar fi diviziuniled', d" ale intervalului [a. b], are 1oc neegalitatea
Sa(f, g) < Sa(f, g),
f) sumele sd((, g) snt te superior; sumele Sd(f, g) snt te
inferior.
Folosind sumele lui Darhoux-Stieltjes, putem da
a integralei Stieltjes, n cazul cnd g(x) este pe [a, b].
INTEGRAL.\. STJELTJES 431
De f in i i e. Fie f(x) g(x) definite pe intervalul compact
[a, b] cu g(x) f(x) este Stieltjes n raport cu
g(x) pe [a, b] pentru orice de diviziuni (d") cu norma v(d")-> O
cnd n-> oo, sumelor Darboux-Stieltjes (sdn(f, g), Sdn(f, g)) ano
l'initii 1.
crileriu de integrabilitate se demonstreaz8. n mod cu totul
ca pentru integrala Rjemann, deoarece se pe
ale sumelor sa Stt care snt comune ambelor cazuri.
C r it e r i u 1 l u i D ar bou x. Fie f(x) g(x) 1lefinite
pe intervalul compact [a, b] cu g(x) pe [a, b].
f(x) este Stieltjes n raport cu g(x), pe [a, b] pentru
orice z >O un 'i( E) >0 astfel nct pentru orice diyiziune d
eu v(d) < FJ(E) avem Sa({, g) -- s,,(f, g) < E.
3. integralei Stieltjes
Din integralei Stielljes la primul aliniat
care se la fel ca pentru integrala Riemann.
a) f(x) este Stieltjes n raport cu g(x) pe [a, b], atunci
f(x) este Stieltjes in raport cu g(x) pe orice interval compact
[c, d] c [a, b].
b) f(x) este Stieltjes n raport cu g(x) pe [a, b]
c E (a, b) atunci are loc egalitatea
,,,
), f(x) dg(x).
c) f
1
(x), f
3
(x), ... , f"(x) snt integrabile Stieltjes n raport
cu g(x) pe [a, b] A
1
, A.
21
, A.P snt numere reale atunci
.4,{
1
(x) + A
2
[
2
(x) + ... + Apfr(.x)
este Stielljes in raport cu g(x) pe [a, b] are loc egalitatea
A,f,(x)]dg(x) = dg(x).
d) f(x) este Stieltjes n raport cu g
1
(x),
g
2
(x), ... , gm(x) pe [a, b] B
1
, B
2
, , Bm snt numere reale atunci
[(x) este Stiehjes n raport cu g(x) de
g(x) B
1
g
1
(.T) + B
2
g
2
(x) + ... + Bmgm(x)
are loc egalitatea
dg(x) = li, V(x) dg,(:c).
432
CALCULUL IKTBGUAL
e)
1 f(x) 1 < lVl are loc neegalitatea
1 f(x) dg(x) 1 < lVI r (g),
b
unde V (g) este a lui g pe [a, b ].
a
de exemplu proprietatea c). Avem
a-1
rra(Ai[,, g) = .L; [g(xJ+
1
) - g(xi)]
j=O
pentru f
1
(x) este Stieltjes in raport cu g(x) pe [a, b]

rra(A,f.
1
, g) = A
1
cra(f" g)-> A,

dg(:c). (1)
n continuare putem scrie
(
p ) p
rra

g = rsa({1,g),

"d (t,A;{1, g )-+ t,A;{
1
(x) dg(x),
deci, folosind pe (1)
C' p p ('
J. A;{1(x) dg(x) = t,:;i A
1
J. f1(x) dg(x).
g(x) este pe [a, b] avem
f) pentru f
1
(x) <;: f
2
(x), x E [a, b] f
1
(x), {
2
(x) integrabile Stieltjes n
raport cu g(x) pe [a, b] are loc neegalitatea

dg(x) <;: ):f


2
(x) dg(x).
g) m <;:IL <;: lVI, unde m = inf f(x), M = sup f(x),
xE[o, b] xEta, li)
astfel nct
dg(x) =IL [g(b)- g(a)]
(2)
f(x) este E [a, b] astfel nct 11. = f(f,),
deci
dg(x) = [g(b)- g(a)]f(f,).
433
h) Avem
11: f(.r) dg(x) 1 < 1 f(x) 1 dg(x).
4. integrabile Stieltjes
Avem
Te o re m Fie f(x) g(x) definite pe intervalul inchis
[a, b]. f(x) este pe [a, b] g(x) este cu
pe [a, b] atunci f(x) este Stieltjes in raport cu g(x)
l'e [a, b].
g(x) este cu pe [a, b] conform teo-
remei de a lui C. Jordan, g(x) se scrie ca a
g(x) = g
1
(x) - g
2
(x). Aplicind proprietatea (d) de la aliniatul
precedent, teorema este numai f este
Stieltjes n raport cu g*, pe [a, b] g*(x)
[a, b]. d este o diviziune a lui [a, b], avem

sa((, g*) = :[; m
1
(g*(x,+
1
) - g*(x,)),
i=O
"__,
Sa(f, g*) = :[; M,(g*(x,+1) - g*(x,))
i=O
deci
n-1
Sa({, g*) -sa({, g*) = :[; (JYI, - m,) (g*(x,.
1
) - g*(x;)).
i =0
f(x) fiind pe [a, b] este uniform deci la orice
z >0 'l( <) >0 astfel n cit pentru orice x', x" E [a, b] 1 x' -x" 1 <>J( <),
avem lf(x')- f(x") 1 < < v(d) < ')(); n
.1.'11i - mi < z, deci
n-1
S,,(f, g*) -sa((, g*) < e :[; (g*(X;+I) - g*(x
1
)) = o(g*(b) - g*(a))
i =O
deoarece g* este pe [a, b]. Prin urmare f(x) este
Stieltjes n raport cu g(x) pe [a, b ]. Teorema este
f(:c) este pe [a, b] iar g(x) are deriva ta
pe [a, b] atunci avem
dg(x) = dx,
( 1)
unde n partea a doua este o Riemaun. In
n-i
rsa({, g) = :[;f( [g(x,+I) - g(x;)]
i=O
28
4il4
CA.LCt"i,lJL TNTEGR\L
-------------------------------------------------
g(x
1
+
1
) g(xJ = g'(-ri) (::r.
1
+
1
-- alegem pe -r
1

o Riemnnn, deoarece r g' sint contjnue: anume
11--- 1
cra(f, g') =' E (x,+
1
- x,);
j
la (1).
Pentru Jntegrala Stieltjes avem o formuhi a intrgr(uii prin
de urmtHoarea:
'.1' e o re m Dacii f(x) este n raport ell g(x) pe
intervalul [a, b] atunci are loc
(' f(x) dg(x) = f(x)g(x) 1' - (.' g(.r) d{(:r).
Ja a. J,
Fie d :a = Xo < <..::::: . < .:Cn oc,:;;. b o Jiv.iziune a inh;rva-
]u1ui [a) bJ, a

< ... <

= b
1
n pune Le cu 2,r: E

xk+J;
fie suma H iemann-Stieltjes relativ;{ la punctele
<ta({, g) o=

(g(xi)- g(a)) +{(El) (g(x,) -g(xl)) +


- g(xn_
1
))
pe care o serien1 in rnodul urmlttor
g) = f(b)g(b) - f(a)g(a} - c:(l'(g, n
cu
+ rr
) (g(b)-
(2)
1
<\ ( ) (f(" ) ,, )) ' ( , f' ,, ) f'' \) L
=-= l5 Xl c,l - -r- g,x:!.) ( \Sz_- (.-.;1; -, n
+ g(x,_l) ({( f,n_,J -
crd' este tot o sum{l ns;J. a hd g n raport
cu f reJatlw1 la diviziunea d' de punctele

.. ,
:Fie (dn) un de diviziuni cu v(dn) -7 O. Acestu_i i corespunde un
de diviziuni (d'n) cu v(d'n) -7 O. Limita lui c;dn (f'
1
g) cind n-+ oo;
din egalitaL8tt (2) limita lui ad'u(g
1
f) existi1 dnd n _..,. co. Prin
urmare putr.m scrie
/'(x) dg(x) = f(b)g(b)- f(a)g(a) -l>(x) df(x),
care este formula din enunt. Teorema este demoustrat/L
are o
(3)
C o n s e c i" {(>:) este Stieltjes in raport cu g(.c)
pe [a, b] atunci g(x) este integrabila Stielljt;s in raport cu f(x) !IC [a, b]
cele integrale snt legate prin (:\), care se !ommla
integr:hii prin n integrala Stieiljes,
435
Jntegrabilitalea Siieltjes a continue n raport ca
n O g(x) definita pe [a, b] este o n pe [a, b],
[fig. 99], o diviziune d a intervalului [a, b],
d : a = x
0
< x
1
< :r
2
< ... < Xn = b
-astfel nct g(,'r) =Ci, Xi < :r < Xi+l' i o-.=:: 0
1
1, ... , n- 1 nndr; Ci snt
n JHWclBle de dlseontinultate valorile lui ,!;' sint
h
0
, h
1
, . .,, hl)' g(x
1
) = h" l: c:c-o:: O, l, ... , n.
O in este o cu ln
a g este
/; 11-- 1

V (g) L
el - h, r -+- L, 1 ci - hi+l
& '=o
;
n \'irtutea acestei orice pe [a, b]
f'St.e Stieltjes n raport cu o n scarA.
Avem un rezultat mai precis dat de
're o re m ii. {(ac) este o 11e [a, b] iar g(x) o
in avem t:n aluarta
dg(x) = f(:t) (ci+l - c,).
DroarNe g este o cu

se scrie
ca a dom1 deei putem considera in


u restrnge generalitatea) g(.r) este cresciHoarf'
1
prin urmare
punem c,. olb'j
' b\ '
IY
!
Cz t
CALCUJ_,UL INTEGRAL
Fie acum punctele

1;
2
, , l;n, [a, b], astfel distribuite
nct
a = = Xo < <;; < 1;, < 1;; < x, < 1;, < 1;; < ... < Xn-
1
< <;;,_, < l;n <
< Xn = = b.
de diviziunea d de punctele

... ,
avem
Sa(f, g) =

c
1
) +- M
2
(c
3
- c
2
) + ... + Mn_
1
(cn- Cn_
1
),
unde Mk este sup f(x) pe [
f fiind pe [a, b], putem alege punctele :;., <;;, k =
= 1,2, ... , n astfel nct M,- f(x,) < --'-; in avem
Cn- el
tl-1
n-i
Sd(f, g) - f(x;) (c,+I- c,) = (M,- f(x;)) (c,+l -- c.,) <
i=J
i=1
e
< --- (Cn - c
1
) = "
Cn- C
1
de unde pentru orice diviziune d a intervalului [a, b] avem
neegalitatea
n-1
Sd(f, g) > (c;+
1
- c.,)
(1)
i =i
deoarece de puncte suplimentare 1; =!= x" diviziunii d nu modi-
suma Sd, iar punctelor X; diviziunii d neegaJi-
tatea (1).
f fiind Stieltjes n raport cu g pe [a, b]
suma Riemann-Stieltjes ce intervine n partea a doua din (1) este marginea
a sumelor Sd(f, g), deoarece z este arbitrar, prin urmare repre-
evaluarea integralei Stieltjes din Teorema este
1.
a) n integrala-Stieltjes a unei f(x), n raport cu g(x), limita
b se cu o x E [a, b ], se o
F pe [a, b],
F(x) = f(t) dg(t), x E [a, b),
pentru care punem n proprietate:
IN'fEGRA'LA S'l'IELrJRS
43'7
f(x) este pe [a, b] iar g(x) este <'n
pe [a, b] atunci
F(x) = dg(t), x E [a, b]
este cu pe [a, b].
Fie d : a = x
0
< x
1
< X
2
< ... < Xn = b, o diviziune a
intervalului [a, b ]. Avem
F(x
1
) - F(xk) = )::+' f(t) dg(t)
aplicnd proprietatea h de la al. 3,
xk+t
[F(x ,) - F(xk) [ <. Mk V (g),
unde [f(x) 1 <. Mk n [x., x ,]; din neegalitate prin
nsumare
b b
V (F) <. M V (g)
" "
unde lf(x) 1 <. M, x E [a, b]. Teorema este
Se poate avem efectiv
(F) = (' f(x) dG(x)
J,
unde
G(:r) = V (g).
u
b) Formula prin este pentru integrala
(X f(t) dg(t) = f(t) g(t) t'x- (X g(t) df(t).
)a a ]a
3. INTEGRALE STIIlLTJlcS BtPRIPRII
1. Integrala Stielt,jes pe intervale
n integralei Stieltjes la 1, al. 1, se ca
intervalul de integrare [a, b] fie presupunem acum
de forma (-oo, +oo), (-oo, b] sau [a, +oo).
Sntem integralele Stieltjes de forma
):: f(x) dg(x), L f(x) dg(x), r f(x) dg(x)
care toate se pot reduce la ultima.
438
CALCULUL INTEGRAL
presupunem pentru orice A >a, integrala Stieltjes f(x) dg(x)
este
Spunem integrala Stieltjes a f(x) in raport cu
g(x) pe [a, +=) are sens limita
Iim (A f(x) dg(x)
A-...oo )a
este Se
Iim [A f(x) dg(x) = f(x) dg(x}.
A->oo )a ]a
2. Integrala Stielt.fes de n intervalul de integrare
presupunem acum una din fie f(xL nu este n
intervalul de integrare [a, b ], anume
Iim ! f(x) i = +oo
X-rr+
presupunem pentru orice O < 1)( < b, f(x) dg(x) are sens,
este
De fin i Spunem integrala Stieltjes a {(x) n raport cu
g(x), pe (a, b J, are sens, dacii limita
f(x) dg(x)
este Se
dg(x) = dg(x)
O(t} a lui Dirac este definil n modul urm{ttor
8(!) { +oo,
1
o(t) dt 1.
O, t=j:::.O
dadt {(:J:) este pe (-oo, +co) atunci
{(1) 3(1) dt f(OJ.
:Deoarece B{t) = O pe R- {O}, f'(t) este pe R, putem scrie
L: {(1) 3(1) d1
0
r, {(1) 3(t) dt f(O) L, 3(1) d1 f(O) [: 3(1) dt
C a p i t o l u l IV
INTEGRAJ,E CURBlLE\II
1. integralei curbilinii
Integrala curbiEnie este o extindere a jntegraloi definite, :n sensul
intervalul de integrare [a, b] se cu un are de A.B.
practice ale integral ei cnrbilinii snt foarte variate; din
vom introduce de curbilinie pornind de 1a o

Lucrul mecanic efectuat de o F ntr-o deplasare rectilinie
AB este produsul scalar
J2 = F B = F AB cos O,
O fiind unghiul pe care l face F cu AB (fig. :100).
F are componentele X, Y, Z, iar A B au coordonatele
(x
1
, Y1
1
z
1
L (x
2
, y
2
, z
2
) a lunci
J2 = (x
2
- .x
1
) X + (y
2
- y
1
) Y + (z
2
- o
1
) Z,
(!)
sau, dacrt cu i\ r
2
vectorii de pozi-pe ai puncteJor A B, J2 =
= P (1'
2
- ?
1
). Fie C o n do parametrice x = f'(t),
y g(t), z = h(t) cu f, g, h continue cu derivatele de ordinul nti
continue intr-un interval [a: bl; o astfel de se curbt."'i
Pentru a< t < b punctul (x, y, z)
descrie arcul AB de la A la B.
Fie F(:r, y, z) o
de trei variabile scalare x, y) z
F(x, y, z) c= iX(x, y, z)
+ J Y(x, y, z) + cZ(x, y, z) Fig. 100
440
CALCULUL INTEGRAL
----------------------------------------
y
---------y
1
Pig. 101
cu componentele X, Y, Z definite
pe arcul AB. Ne propunem cal-
lucrul mecanic efectuat de
F de-a lungul arcului AB.
Pentru aceasta vom ar-
cul AB n n subarce cu ajutorul
punctelor de diviziune A = M
0
,
Mu 1H
2
, ... , Mn_
1
, Mn = B dy
coordonate (x
0
, y
0
, z
0
), (x
1
,


Z
1
), ... , (xn, Yn, Zn), respectiv
(fig. 101). Punctele M
0
, M
1
, ... , Mn
o diviz_iune d a arcu m
lui AB. Numim a divi-
ziunii d v(d) = max 1 M.M
1
1, k =O, 1, ... , n- 1, unde am
notat 1 M,Mk+tl lungimea segmentului M,MkH'
Pe fiec'c're subarc MkMkH un punct arbitrar N,( ;,, 1Jk, valoarea
F n punctul N, este
F(N) "= iX(1;k, YJk, + }Y(1;,, YJ, + kZ(1;k, YJk,
Lucrul mecanic .12 efectuat de F de-a lungul arcului AB l
-vom aproxima cu suma '
.12n = F{N
0
) 111
0
M
1
+ F(N,) M,M, + ... + F(Nn_
1
) Mn_
1
Mn,
cu suma lucrului mecanic efectuat de constante F(N,) pe seg-
mentele M.M,.,. k =O, 1, ... , n- 1; deci, folosind pe (1)
n--1
.12n = B [X(!;,, 1Jk, Xk) + Y(1;k, YJk, -
k=O
- Yk) + Z(1;,, Y)k, Zk)].
Fie (dn) un de diviziuni ale_ arcului AB cu v{dn)--> O.
Numim integrala curbilinie a vectoriale F(x, y, z) de-a lungul arcu-
lui AB, limita
n-1
.12 = limB YJ xk) + YJk,
n-+oo k=O
- Yk) + Z( YJk, - zh)]
este oricare ar fi alegerea punctelor
(!;k, o,, oricare ar fi (dn) cu v(dn) -> O. Limita se
( X(x, y, z) dx + Y(x, y, z) dy + Z(x, y, z) dz
)AB
INTEGRALE CURBILINII
din punct de vedere fizic lucrul mecanic efectuat de varia-
F(x, y, z) de-a lungul arcului AB.
1) punem 1 dx + J dy + k dz = dr, unde r este vectorul
de 1x + Jy + kz, atunci integrala curbilinie se scrie ( F dr
)An
2) n AB este un arc de AB este o
C, atunci se folosesc
( F dr sau l F dr,
Jc re
/' /'
care au dezavantajul nu ne dau punctul de plecare de pe
curba C.
2. lUodul de calcul al iutegralei curbiliuii
Regula de calcul a unei integrale curbilinii este de
Te o r e m Fie AB un arc de de parametrice
x = f(t), y = g(t), z = h(t), a< t < b,
eu f, g,_h co',ltinue cu deriyate de ordini!! Intii continue pe [a, b].
F(x, y, z) = tX(x, y, z) + j Y(x, y, z) + kZ(x, y, z) o
de variabile scalare x, y, z cu componentele X, Y, Z continue
pe arcul A B, atunci are loc egalitatea
( X(x, y, z) dx + Y(x, y, z) dy + Z(x, y, z) dz =
)AB
= ): {X[f(t),g(t),h(t)] f'(t) + Y[f(t), g(t), h(t)] g'(t) +
+ Z[f(t), g(t), h(t)] h'(t)} dt.
Fie M
0
, M
1
, ... , Mn_
1
, Mn o diviziune d a nrcului AB;
acestei diviziuni ii corespunde, pe axa Ot, divjziunea d'.
a = t
0
< t
1
< t
2
< ... < tn_
1
< tn = b,
astfel iuct avem pentru k =O, 1, ... , n- 1.
Xk = f(tk), Yk = g(th), Zk = h(t,).
suma
n-1
L; 'IJ,

x,) + 1Jk,

Y) +
h=O
442
CALCULUL
----------------------------------------
pentru cele ce urmtaz<'\ numai pe prima din ele
n-'1
r;h, - Xk);
k=O
avem
Xi<+t- Xk = f(t,+,) - f(th) = (tk+I- th) f'(O,), th -(: Vk -(: 11<+1;
am folosit formula finite a lui Lagrange, deoarece f este deri-
Avem
deci
11.-1
n-1
'Jh, - Xk) =
k=O
= X[f(TIJ, g(Tk), h(Tk)] f'(O.)(th+l - t.).
k=O
Derivata f'(t) fiind este uniform pe [a, b], deci
pentru orice e >O YJ(e) >O astfel nct avem ! {'(Ok) -
- f'(Th) / < E pentru orice 81n 'rk E [a, b] / Ok - Tk / < YJ(e).
X fiind este deci 1 X 1 < A pentru orice
(x, y, z) E AB, deci orice tE [a, b].
seama de aceste date pentru o diviziune d' a interva-
lului [a, b] astfel nct v(d') < r,(), avem

X( 'Jh, t;,)(xk+I - Xk) =
/teecQ
n-1
= X[f(Tk), g(7h), k(Tk)] {'(Tk)(tk+l- th) +
h
n-1
+ X[f(Tk), g(-rd, k(-r)J[f'(Ok)- f'(-rh)] (tk+t- tk);
h=O
ultimul termen din partea a doua fiind majorat de A (b-a);
(dn) este un de diviziuni astfel nct v(dn) -+O, atunci putem
.sene

lim X(!':k, 1Jk, - Xk) =
v(dn)----..0 ll=O
= X[f(t), g(t), k(t)J f'(t) dt
INTEGRALE CURBILINII
conform integralei definite, observndu-se suma
n-1
E X[f(-rk), g(-rk), f'(T,)(tk+I- th)
k=O
este o Riemann, iar X[f(t), g(t), k(t)] f'(t) este
Remann
1
deoarece, conforn1 ipotezelor este o
In mod
= \b Y[f(t), g(t), h(t)] g'(l) dt,
.a
n-'1
lim I:;Z(i;l" z;) =
v(d
11
)-+0 /;=1)
= Z[f(t), g(t), h(t)] h'(t) dt;
prin urmare formula din Teorema este
1) Rezultatul este valabil nu numai pentru un are
de ci pentru o
2) Conform teoremei demonstrate, calculul integralei curbilinii pe arcul AB
se reduce la calculul integralei rectilinii pe segmentul [a, b] al axei Ot.
3) Formula integrala se din inte-
grala curbilinie
( X(x, y, z) dx + Y(x, y, z) dy + Z(x, y, z) dz,
)A.B
punnd
X = f(t), y = g(t), Z = k(t),
dx = f'(t) dt, dy = g'(t) dt, dz = h'(t) dt,
cu limitele a b capetele intervalului de a lui t.
4) O curbilinie nu poate fi dect ce este trans-
ntr-o Pentru a se putea realiza acest fapt
trebuie o reprezentare a arcului AB.
5) arcul AB se descompune ntr-un finit de subarce, fiecare
avnd o reprezentare formula se
subarc integrala curbilinie de-a lungul arcului AB este ca suma
integralelor curbilinii de-a lungul subarc in parte (fig. 102)
444
z
/V
A O
X
Fig. 102
CALCULt:'LINTEGRAL
6) din snt restric-
tive. In suma
n-1
.L; 'J,, - xk)

se poate scrie
n--1
.l!.n = .L; X*h) (f(th+t) - f(tk));
k=O
(o;)
suma (o:) este o Riemann-Stieltjes. Pentru ca Iim .l!.n cnd n -> oo
existe fie finitii pentru orice alegere a punctelor -rh orice de
diviziuni (dn) cu v(dn) ->O, impuse lui X, Y, Z f, g, h snt
xnult mai reduse, anume se cere ca X, Y, Z fie continue f, g, h cu
sau, cazul nwi frecvent cerut n f, g, h
fie continue iar X, Y, Z cu cum d1n formula
prin pentru integrala Stieltjes cap. II, 1, aL 4.
E x e m p l.u. se calculeze integrala curbilinie
;; -- r y dx + z2 dy + (x + y) dz
)An
pe arcul AB definit de x = t
2
, y = t + 1, z = t
3
, O< t < 1. Folosind
:rea
;; [(t + 1) 2t + t' + (t' + t + 1) 31
2
] dt,
1
2 1 3 3 ' 1' 1747
d = 3 t3 + t2 + 7- t? + 5- t" + 4 t4. T t3 tO = 420
Regula de calcul a unei integrale curbilinii valoarea unei inte-
grale curbilinii depinde de F, de drumul de integrare AB,
de sensul de parcurs pe drumul de integrare. Aparent depinde de
rHprezentarea a arcului AB. Avem
'l' e o r e m Valoarea integra!ei curbilinii ( X dx + Y dy + Zdz nu
)An
depinde de reprezentarea a arcului AB, sau, oricare ar fi repre
zentarea a arcului AB, valoarea integralei curbilinii


Fie x = f(t), y = g(t), z = h(t), tE [a, b] arcu-
lui AB, cu f, g, h continue cu derivate de ordinul nti continue. Orice
reprezentare a arcului AB se prin t = rp(u),
tE [a, b], u E [oc, (3] cu rp(u) strict cu con-
pe [e<, (3], deci
X= f(rp(u)), y = g(<p(u)), z = k(rp(u)), tt E
INT8GRALE CURBILIN"ff
445
de prima reprezentare integrala curbilinie ( X(x, y, z) dx
)AII
are valoarea

6
X[f(t), g(t), h(t)] f'(t) dt;
J,
(1)
de a doua reprezentare curbilinie ara
valoarea
\" X[f(tp(u)), g(tp(u)), h(tp(u))] tp'(u) du
/X
cele valori snt egale, deoarece, in integrala (1) facem
schimbarea de x = tp(u), avem egalitatea
X[f(t), g(t), h(t)] f'(t) dt =
= X[f(tp(u)), g(<p(u)), h('P{u))] {;('P(u)) <p'(u) du,
dupil, regula de variabile la integrala (Partea a treia,
cap. l, 4, al. 3). Teorema este
3. Integrala curbilinie n plan
Integrala eurbilinie n plan se n mod cu integrala
curbi!inie din
Fie AB un arc de de parametrice
x = f(t), y = g(t), a <; t <; b
F(x, y) o de variabile scalare x, y
F(x, y) = !X(x, y) + j Y(x, y).
d este o diviziune A = M
0
, 1}1
1
, , Mn = B, a arcului AB,
lucrul mecanic .J2 efectuat de F de-a lungul arcului AB
l eu suma
n--1
.J2n = :S "f)k)(Xh+I - Xk)

unde N,;(f,h, "IJh), k =O, 1, ... , n- 1 snt n puncte situate pe subarce!e
lrhill ., respectiv.
446
('ALC1JU::n ..
Fie (dn) nu de diviziuni nle arcului phm AB eu
v(dn) -+O. Numim integram cnrhilinie a vectoriale F(" y), de-a
lungul arcului AB, limita
ri---1
.,e limL:; ;,
1
J(xn+l- an) + Y(i;,,

este Umila se
( X(x, y) d:c + Y(:c, y) dy,
)An ,
si din punct de vedere fizic, hwr'ul mecanie efectuat de forta Ji
de componente X, Y de-a lungul arcului AB.
Punctele Y;k) snt arbitrare pe subarcele Mkll1k+1; limita trebuie
slt fie pentru orice puncte ..Nh situate pe areele

pentru
or ce de diviziuni (dn) cu v(dn) -> O.
Modul de calcul al unei integrale curbilinii n plan este dat de
'1' e o r e m ii. Fie AB un arc de plan:l <le parametrice
x = f(t), y = g(t), a-< t-< b,
cu f g_, _continue cu_ derivate de ordinul nti continue pe [a, b].
F(:r, y) = iX(:r, y) + j Y(:r, y) este o de variabil< le
scalare x, y cn componentele X, Y continue ntr-un domeniu D care
arenl AB, atunci are loe egalitatea
C X(x, y) dx + Y(x, y) dy =
]An
= ): (X[f(t), g(t)l f'(t) + Y[f(t), g(t)] g'(t)) dt.
se face la fel ca la integralele curbilinii n
i) Valoarea integralei curbilinii nu depinde de reprezentarea

2) arcul AB are y = f(x), a < x < b, atunci putem lua
x t, y = f(t), a < t < b, deci
( X(x, y) dx + Y(x, y) dy = (' [X(t, f(t)) + Y(t, f (t)) f'(t)] dt.
]An Ja
3) r "' !x + ]y este vectorul de al unui punct (x, y), avem
X(x, y) dx Y(x, y) dy = Fdr,
astfel lnct pentru integralele curbilinii din plan putem scrie
X(x, y) d:r + Y(x, y) dy = ( Ji dr.
]AJJ l-u;
CUHGILfNif
447
Exemple, 1} Si'i se integrala curbilinie
:r1 1J2
unde AB fm:u-1 de elipsG. --- = 1, situat n primul cadran. O
a.
1
b
2
parJmetricti a arcului AB este :r =a cos t, y = b sin t, tE [o, A veni dx =
= - a sin t dt, y = b co.c: 1 dt; nlocuind n d
2) se calculeze integrala curbiline ;) = ( dy unde L este arcul
)L x
4
-+ x
2
+ 2
de paraboEi x
2
= y sifnat n primul cadran. O reprezentare parametrir(t a arcului L
este x = t, y = t
2
, tE [O, oo). Avem dy = :.!t dr, deci
2tdt
" t* _;__, t?. ...L )
"' ' ' -
t>oo du
u
2
+ u + 2
4. integrale!or curbilinii
Am o integraJt\ curbilinie so cu ajutorul intogra1ei
definite \ P dr = f' <l>{l) dt de unde
.IAR Ja
pentru integrala eurbilinie (n plan sau in
a) ( P dr =- ( P dr.
)An Jn.-1
b) C este un punct pe arcul AB, avem (fig. 103)
( P dr = 1 P dr + ( F dr,
l.u; )Ac Jcn
sau
oricare ar fi punctele A, B, C pe drumul de integrare L.,
448
CALCULUL INTEGRAL
----------------------------------------
z
J
Fig. 103
c) P, F
2
snt inte-
grabile pe arcul AB, atunci suma
P, + F
2
este pe AB
[ (F, + Ji,)dr P, dr +
)An ]AB
r Ji, . dr.
llB
d) F este
pe AB, iar A E R, atunci ( iJ? df =
]An
= "1 P dr.
l4IJ
e) r este un contur nchis, iar F are rornponenteJe continue cu
derivate continue ntr-un domenlu D, care curba r, atunci
integrala curbilinie P dr nu depinde de punctul de plecare de pe
curba r.
(fig. 103), oricare ar fi punctele A, B, C de pe r, conform
(b) avem
+ + = + + = + )MJ Le =
5. Integrale curllilinil care nu depind de drumul de integrare
Integrala curbilinie
( P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz
J.<n
(1)
depinde de P, Q, R, de arcul de r, care punctele A
B, de sensul de parcurs pe arcul AB. Ne acum de
ce trebuie ndeplinite pentru ca integrala (1) uu de drum,
nu de curba r dintr-o reuniune de arce netede),
care punctele A, B (oarecare), ci numai de aceste puncte. Aceste
snt date de
Te ore mii. Fie D un domeniu n In care P, Q, R, snt
continue. Conditia pentru ea integrala curbilinie
P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz
J,UJ
nu de drum m D, este ca existe o V(x, y, z), diferen
m D, astfel Incit avem
dV = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz, (x, y, z) E D.
ClJltll[LINJI
este !z
presupunem integrala curhilinie nu
depinde de drum. Fie A(a, b, c) un
punct fix arbitrar n D M(x, y, z)
un punct variabil n D. Integrala curbi-
linie de la A la M va depinde
numai de punctul M, de coordo-
natele x, y, z ale acestui punct este
o V(x, y, z) de trei variabile,
in D;
449
(Dj

./ lVI(X,J,Z)
A(u,b,c)
V(x, y, z) = P dx + Q dy + R dz; t'7;-;;-;----------."..
lut
(o,o,o)

J<'ig. 104
V(x + h, y, z)- V(x, y, z) = P dx + Q dy + R dz-
( P dx + Q dy + R dz = P dx + Q dy + R dz = (3)
)AJI
luw
("+h
= Jx P(x, y, z) dx,
deoarece de-a lungul lui M M ', y z sint constante, deci dy = O, dz = O.
P este n D, deci putem aplica formula mediei n (3).
Avem
V(x + h, y, z)- V(x, y, z) = hP(x + eh, y, z), O< 6 < 1,
de unde imediat
ll
.mv '_!Cix;:___c+_:l.::2>'-"y'-'-' ""z),__----'V__,(::;_x:._;Y,_,,_:.:z'-) av P( )
-
= -- = x, y, z
h-+O
h
iJx
pentru orice (x, y, z) E D.
ln mod
sau
iW
- = Q(x, y, z),
iJy
av
- = R(x, y, z)
iJz
dV = P dx + Q dy + R dz,
iar V(x, y, z) este
este forma P dx + Q dy + R dz
este a unei V(x, y, z) inD, avem
P = iW, Q = iJV, R = av, (x, y, z) F n,
iix
iJy
iJz
29 - Analiza nv. snperior
450 CALCULUL INTEGRAI,
deci r este o de parametrice
X= f(t), y = g(t), Z = h(t), tE (oc, (jJ
cu f, g, h continue cu detivate de ordinul Intii continue pentru
tE [oc, {l}, pentru A( a, b, c) E D, t = t
0
E [oc, {l], iar pentru
M(x, y, z) E D, t =TE [oc, {l] putem scrie
P dx + Q dy + R dz = -- dx + -- dy + - dz =


;w av av
AM
AM ih ()y Oz
= [av dx_ + av + iW clz]dt =
Jru Ox dt Oy dt az dt
= ..'! lV<f<tJ, g(t), h(tJJJ dt =
)t
0
dt
= V[f(T), g(T), h(")] - V[f(t
0
), g(t
0
), h(t
0
)] = V(M) - V(A), ceea ce
integrala curbilinie nu depinde dect de A M.
Teorema este
()o n se c in e. 1) integrala enrlliliuie
f P(x, y, z,) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz (1)
)AB
nu depinde de drum, atunci o V(x, y, z) astfel nclt avem
pentru orice (x, y, z) E D,
av
av
av
- = P(x, y, z), - = Q(x, y, z), - = R(x, y, z).
ox
oy
ilz
Eliminnd pe V ntre aceste ntre P, Q R
independente de V,
iJP iJQ
-=-,
iJy iJx
Q,O,O)
Fig. JOI)
i!Q i!R
(2)

i!z i!y
y
Vom mai trziu lu ce con-
[Partea a treia, cap. IV, 2,
al. 5] (2) snt suficiente
pentru ca integrala curbilinie
nu de drum.
2) integrala curbilinie ( 1)
nu depinde de drum n D, atunci
pentru orice r,
n D, avemfrPdx+Qdy+
+ Rdz =O.
(fig. 105 ), .r
este o ln D A B
INTEGRALE CURBILlNII
snt puncte pe r, avem, deoarece integrala nu depinde <le tlrum,
1 P dx + Q dy + R dz = ( P dx + Q dy + R dz,
)AJ!B . )ANB
sau
[ - ( = ( + f = .( = o.
)AillB l'l.NB )AMB )TINA j r
Reciproca este de asemenea anume:
integrala eurbilinie este pe orice n D,
atunci nu depinde de drum in D.
presupunem fr P dx + Q dy + R dz =O, pentru
orice r c D. Fie A, B puncte arbitrare n D ANB,
ANB drumuri care nu se taie care duc de la A la B; ele lor-
o r (fig. 106 a), deci
f P dx + Q dy + R dz + f P dx + Q dy + R dz = O
)AMB )BNA
sau f = ( , prin urma. re integrala nu depinde de drum.
)AMB )ANB
arcele AMB ANB se taie, al treilea arc ATB care nu le
taie {fig. 106 b); In acest caz AMBT A ANBTA snt curbe nchise, deci
( + ( =O ( + ( =O
)AJfB )JJTA ' )ANB )B:rA
1
de unde imediat n acest caz ( = ( Putem deci for-
14JIB )ASB
mula
Te o re m il. Integrala cutbilinie P dx + Q dy + R dz nu deJlinde de
drum, ntr-un domeniu D c R
3
, dedt numai este
orice inch r u D.
D
'
b.
}'ig. !06
29*
462
y
0
M(x.y.z)
!
C(x,y,c}
A(a.h,c) B(x.b,c)
u,o.o;
CALCULUL INTEG-RAL
Ne propunem func-
V(x, y, z) n D
V(x, y, z) = ( P(x, y, z) dx +
)AM
+ Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz
in ipoteza n care integrala curhilinie
x nu depinde de drum.
Fig. 107
Deoarece valoarea integralei nu de-
pinde de drumul care duce de la punc-
tul A(a, b, c) la punctul M(x, y, z)
vom alege drumul din figura 107 unde AB este paralel cu Ox, BC
paralel cu Oy CM paralel cu Oz (drum situat n ntregime n D).
3) V(x, y, z), (x, y, z) E D este de
sau
V(x,y,z)=( Pdx+Qdy+Rdz+( Pdx+Qdy+Rdz+
)An )ne
+ ( P dx + Q dy + R dz
)cM
V(x, y, z) = P(t, a, b) dt + Q(x, t, c) dt + R(x, y, t) dt.
V(x, y, z) este astfel n afara unei constante arbi-
trare, aditive.
E x e m p l u. Integrala curbllinie
( (x' + 3yz - ax) dx + (y' + 3xz - by) dy + (z' + 3xy - cz) dz
)AB
nu depinde de drum. se ca.lculeze pentru A(O,O,O) B(1,2,3).
punem X= x
2
+ 3yz- ax, Y = y
2
+ 3.cz- by
1
Z = .z
2
+ 3xy - cz, avem
iJX oY o
-=-=0Z,
Oy Ox
oY iJ7, iJZ oX
- = -.- = 3x, - = - = 3y
(h dy dx oz
deci nu depinde de drum pentru orice AB C R
3
Folosind formula care pe Y

'd AB = (x' - ax) dx + {y
2
- by) dy + (z' + 6 - cz) dz


o o !!
[
x' a ]' [y' b ]' [ z
3
c ]'
d = - - - x
2
+ ..:.__ - - y"" + -. + 6z - - ::::a
AB32o 32 d 2J
1
= - -(a + t,b + 9c) + 30.
2
INTEGRALE CURBILIN!I 4ii3
Pentru integralele curbilinii in plan, care nu depind de drum, rezul-
tatele sint se n mod; le
Fie D un domeniu plan in care P(x, y), Q(x, y)
sint continue. pentru ca integrala curb iUnie
( P(x, y) dx + Q(x, y) dy
(1)
)An
nu de drum n D: existe o V(x, y) n D
astfei incit avem
dV = P(x, y)dx + Q(x, y) dy, (x, y) E D.
(2)
1) Din
dV = P(x, y) dx + Q(x, y) dy, (x, y) E D,

iW = P(x, y), = Q(x, y);
ax
i!y
eliminind pe V, ntre P Q pentru ca integrala curbi-
linie nu de drum iJP = .!2.., (x, y) E D.
iJy i!x
2) integrala curbilinie (1) nu depinde de drum n D, atunci pentru
orice r, n D, avem
frP(x, y) dx + Q(x, y) dy =O
reciproc:
integrala curbilinie (1) este pe orice
n D, atunci nu depinde de drum in D.
3) integrala curbilinie (1) nu depinde de drum n D, atunci
V(x, y) de
V(x,y) = ( P{x, y) dx + Q(x, y) dy,
)AM
unde A(a, b) este un punct fix oare-
care), iar M(x, y) un punct variabil n D,
se integrnd pe un drum (fig. 108)
ABM, unde AB este paralel cu Ox BM
paralel cu Oy. Avem
V(x, y) = ( P(x, y) dx + Q(x, y) dy +
)AB
+ ( P(x, y) dx + Q(x, y) dy
)BM
y
(o, o)
t(x,y}
--=--'1 .
A(o.b!- B(x,b)
Fig. 109
CALCULUL INTEGRAL
sau
V(x, y) = P(t, b) dt + Q(x, t) dt;
V(x, y) este n
afara unei constante arbitrare aditive.
E x e m p l u. Se d;1 integrala curbilinie
f (
2
x + y) dx +
)A.:l-i x
2
+ y + 1
+ ( x' +
1
y + l + ") dy
tntrun domeniu D C R
2
care nu parabola x
3
+ y + 1 = O. se determine
V(J:, y). Avem
P(x, y)
2x
1 iJP OQ
_ _:::__ + y, Q(o:, y) = +X, =
xz + y + :l
x" + lJ + 1 iJy Vx
2x
=1---=--
(x' + y + 1)'
deci integrala nu depinde de drum ntr-un domeniu pentru punctele :rula :c" + y + 1 =f=.O"
Avem (fig. 109),
V(x, y) = (x (
21
+ b) dt +f"(
1
+ x) dt,
)a t
2
+ b + 1 Jl! x
2
+ t + 1
V{x, y) = [In 1 t
2
+ b + 1 J + + [Jn 1 x
2
+ t + 1] +
deci
V(x, y) = ln 1 x' + y + 1! + xy + G,
unde C este o
6. Integrale cnrbilinii mtr-nn domeniu multiplu conex
a) In partea a doua, cap. VI, 2, al. 5, am definit de mul-
domeniu, anume:
O A se oricum am descompune-o
n A
1
A
2
disjuncte nevide, cel una din
A
1
sau A
2
are cel un punct de acumulare in
O D se domeniu este Intr-un
domeniu D, oricare ar fi punctele a, b E D o linie L c D
care punctele a b.
La aceste trebuie mai pe
D e fin i i i. 1. Un domeniu plan D se simplu conex
cn orice r c D, lui D partea
de r.
INTEGRALE CURBILINII
Fig. 110 }'ig. 111
2. Un domeniu V din se simplu conex la orice
r c V cel o S, de r, n
intregime in V.
E x e m p le. 1} Interiorul unui patrat {fig. 110), interorul unei sfere sint domenii
smplu conexe.
2) O crcularii (fig. 111), exteriorul unui triunghi nu este un domeniu simplu
conex. ,
De fin i i e. Un domeniu care nu este simplu conex se multiplu
conex.
Un domeniu multiplu conex poate fi transformat n domeniu simplu
conex cu ajutorul unor
E x e m p l-e. 1} Un patrat cu poate fi transformat ntr-un domeniu
simplu conex cu ajutorul a ab, cd (fig. 112).
2) O poate fi ntr-un domeniu simplu conex cu
torul unei ab (fig. 113).
De fin i minim de necesar pentru a transforma
un domeniu multiplu conex D ntr-un domeniu simplu conex, cu o
unitate, se ordiJml de conexiune al domeniului D.
O unui cerc, exteriorul unui cilindru snt domenii
dublu conexe,
Un patrat cu {fig. H2) este un domeniu triplu conex.
b) Am o pentru ca integrala curbilinie
}" P(x, y) dx + Q(x, y) dy
(1)
}'ig. 112
Fig. 113
CALCULUL INTEGRAL
fie penti"U orice r
ntr-un domeniu D In care func-
P Q snt continue au derivate
continue, este ca P Q nde-
1
. " d't iJP oQ O D
p 1neasca con 1 ,1a - - - = 1n .
, iJy iJx
Vom vedea mai trziu (Partea a treia,
cap. V, 1, al. 7), cnd vom demonstra
acestei trebuie
impunem domeniului D fie simplu
conex. domeniul D nu este simplu
conex, integrala (1) nu este n general
Fig. 114 presupunem acum n (1)
P Q snt continue cu deriva-
tele lor ntr-un domeniu D avnd (triplu conex),
(fig. 114). intr-un astfel de domeniu o care
nu o este ntr-nu subdomeniu D'
simplu conex, deci integrala f r P(x, y) dx + Q(x, y) dy este
n acest caz P Q snt continue au derivate
continue pe r n domeniul de curba r.
acum un contur Inchis r, care o (G,), inte-
grala curbilinie (1) poate nu mai fie deoarece P Q nu snt
continue nu au derivate continue n G
1
(n G
1
se poate nu
fie nici definite).
Putem aceste integrale nu depind de forma curbei r,, ci
este doar faptul pe G
1

'1' e ore Fie r, r, contururi care pe G,; avem
! P dx + Q dy = .l: P dx + Q dy.
J'r
1
J'rz
Ducem arcul de mn care pe r, de r,. Curbele
r,, r. arcele mn, nm frontiera r a unui domeniu
simplu conex (D") In care P Q sint continue au derivate
. El 1 d J' . d' . iJP i!Q O d . .
contmue. e n ep mese con -- - = , ec1 putem scrie
iJy ox
( P(x, y) dx + Q(x, y) dy = O
Jr
sau
( +( +( +( =0
)r
1
)mn )r
2
)nm
/' ,/
INTE-GRALE CURBILINH
( + ( = O deoarece arcul mn este parcurs de ori n sensuri
)mn )nm
diferite; ne mai 1 + ( =O sau
Jrt )r!
/' "'
fr, P dx + Q dy = fr, P dx + Q dy,
curbele r, r, fiind parcurse n sens. Teorema este
1) Din cele mai sus G, i corespunde
un "'1 (numit constanta la gaura G
1
) egal cu valoarea
integral ei ( 1) pe o r
1
(oarecare) care o
pe G
1
In mod se G
2
un w
2
(constanta
la gaura G
2
).
2) pentru un domeniu triplu conex se extind
pentru orice domeniu multiplu conex.
3) G, sau G
2
se poate reduce fiecare la cte un punct.
c) Pentru integrale curllilinii n rezultatul este
Fie D un domeniu triplu conex format dintr-un interval tridimensional
(paralelipiped) din care scoatem tuburi (fig. 115), domeniu n care
P, Q, R snt continue au derivate continue. Pentru
orice r n D, care nu nici unul din
tuburi, o pentru ca integrala
,\: P dx + Q dy + R dz
Yr
fie este ca P, Q, R
(1)
Vom vedea mai trziu (Partea a treia, cap. V, 2, al. 5), cnd vom
demonstra acestor trebuie cerem ca domeniul D
fie simplu conex. r nu nici unul din tuburi
(2) snt ndeplinite n D,
integrala (1) este deoarece curba
r este Intr-un domeniu D'
simplu conex, D' fiind un subdomeniu al
lui D.
acum un contur nchis r,. care
tubu! G
1
, integrala curbilinie (1)
poate nu fie
/
1 \ 1
1 1 1 (O}
1 \ 1

// '(_--:} -
41i8
CALCULUL INTEGRAL
Se la fel ca la cazul plan, pentru contururi r, r.,
care tubul G
1
, avem
f P dx + Q dy + R dz = ( P dx + Q dy + R dz.
)r
1
Jrz
tub G
1
(i = 1, 2) i corespunde o "'' (i =
= 1,2) constanta la tubul G;), cu valoarea
integralei (1) pe o r, (oarecare) care o
pe G;.
In tubul G
1
sau G
2
se poate reduce fiecare la cite un arc de

Rezultatele pentru domeniul triplu conex se .extind la un
domeniu multiplu conex oarecare.
E x e m p l u. Integrala corbilinie ( _x dy - V dx pe -ori-ce contur care
Jr 9x
2
+ 4-.y
2
:c2 y'},
nu originea. pe elipsa .:....... + -- = 1: Avexn ;c = 2 cos O,
4 9
y = 3 sn 6
1
o< e < 2r..
d = (Zrr. 2 cos O 3 cos O 3 sin 6 2 sin e dO = !_! (2n dO = rr:
)o 36 + 36 n )o 3
Pentru orice C care o dat;l originea, valoarea integral ei este.:::_;
3
pentru integrala constanta la punctul \0
1
O)
3
2. JNTEGRALELOR {)URI!II.JNII
1. Lungimea mmi arc de
a) Fie AB un arc de definit de y = f(x), a< x < b, .
func\ia f fiind cu derivata intii n [a, b]. Ne propunem
lungimea arcului AB. Pentru aceasta vom considera o diviziune
d :A = M
0
, .M
1
, , Mn_
1
, lrln = B a arcului AB vom aproxima
lungimea .1!. a arcului AB cu lungimea liniei poligonale M
0
, M
1
, , Mn>
n-1
cu suma .l!.n = L; V(x,+
1
- x,)
2
+ (1/h+I - y,)
2
, unde (xk, Y) sint
h=O
coordonatele lui 1Yfs (fig. 116).
De 1 l n i Fie y = f(x) o eonthmii eu derivata
Intr-un interval [a, b], al grafic este un are AB.
INTEGRA.LFJ CtrRBH,UHt
Fie (dn) 1m de diviziuni alti arcu-
lui AB cu v(dn) -> O cind n _,. oo.
Numim lungimea arcului AB limita
n-1
.J! = Iim E j/(xk+l- Xn)
2
+ (YkH- y,,).
v{dn.)-0 h=ll
T c o r c m li. .J! este valoarea
lntegralei definite
.12 = (' J/1 + {'
2
(x) dx. (1)
J.
putem scrie
y
o, o)
HG
j/(xk+l - Xn)' + (?Jk+l - ylc)' = vi + (YhH- Yk)' (X'k., - Xk)
XkH - -Tk
In
Yn - Y = {(xk+l) - {(xn) = (xH - xk) {'( E [x., x ,J
prin urmare .12 este limita unei sume Riemann
n-t
f''(f,")(xh+t- x
1
,)
k
.J! deoarece f'(x) este pe [a, b]. de
integralei definite avem
Iim t .. Vi + f'
2
(E,,,)(x,,+l- xh) = r i/1 + ('
2
(x) dx.
n-><'IOJ=(J )rt
'Teorema este
Defini 1 i e. Forma ds = V1 + f''(x) dx se
element de arc al curbei y = f(x). Deoarece f'(x)dx =' dy elementul de _are
se mai poate scrie ds =' V dx
2
+ dy'.
1) arcul de AB ne este dat reprezentare
x = 'P(t), 11 = <jl(t), tE [a, b], cu 'P tj; continue,
cu derivate de ordinul intii continue, avem dx = 'P'(t) dt, dy = <jl'(t) dt,
deci ds = V 'P '
2
+ V' dt, iar lungimea arcului A B este de integrala
LAB = V'!''' + <jl'' dt, care are sens n
2) Dacii punem x = r cos 6, y = r sin 6,
ds = [(dr cos Il - r sin 6 d6)' + (dr sin 6 + r cos 6 d0)
2
]'
1

460
y
X
Fig. 117
CALCULUL INTEGRAL
sau
ds = y,, + (:;r de,
care este expresia elementului de arc al
unei curbe in coordonate polare
r = r(6).
3) Un arc de pentru care inte-
grala r ds are sens se arc recti-
)AB
ficabil.
E x e. m p l u. se ca1culeze lungimea une bucle a cielo idei x = a{t- sin t),
y = a(1- cos t), tE [0, 2Jt], (fig. 117). Avem dx = a(1 - cos t) dt, dy = a sint dt,
deci ds
2
= dx
2
+ dy
2
= 2a
2
(t- cost) dt2 = 4a
2
sinz...!. dt2.
2
.l!oA = 2a sm dt = - 4a cos-- = Sa. . .t 'I'n
o 2 2 o
b) Fie AB un arc de n definit de parametri ce
x = f(t), y = g(t), z = lt(t), a < t < b,
f(t), g(t), h(t) fiind continue cu derivate de ordinul lnti continue
pe intervalul de [a, b]. Pentru calculul lungimii arcului AB se
In mod cu cazul plan. Se o diviziune
d: A= i11
0
, i11
1
, ... , 11'1n.
1
, Mn = B se lungimea .PAB a
arcului AB cu lungimea liniei poligonale M
0
M
1
... j!'fn, cu suma
n-1
.Pn = L; [(xh., - Xk)
2
+ (y,., - Yk)
2
+ (z,., - z,)
2
]
11
',
Jt=O
unde (Xk, y,, z,) snt coordonatele lui Jlt,.
D c fini Fie AB un arc de definit de parametriee
x = f(t), y = g(t), z = h(t), a < t < b,
cu f, g, It, continue cu derivate de ordinul intii continue pe [a, b]