Sunteți pe pagina 1din 33

CUPRINS

Introducere..................................................................................................................................2
Cap. 1 Competitivitatea i avantajul competitiv .........................................................................3
1.1 Competitivitatea defini ie, factori de influen , tipologie ..............................................3
1.2 Avantajul competitiv defini ie, categorii de avantaje, factori de influen .....................8
Cap.2 Inovarea surs a avantajului competitiv......................................................................15
Cap. 3 tudiu de ca! "ormele de manifestare a inovrii #n companiile din domeniul
telefoniei mo$ile.......................................................................................................................1%
3.1. &re!entarea companiilor 'o(ia i )lac()err* ...............................................................2+
3.2 Interpretarea i anali!area informa iilor pre!entate .........................................................2%
Conclu!ii...................................................................................................................................31
A',-,.....................................................................................................................................3.
Ane/a 1 'o(ia....................................................................................................................3.
Ane/a 2 0 )lac()err*............................................................................................................3.
1
Introducere
1ntr0o er #n care resursele sunt limitate, timpul s0a accelerat, $anii au tot mai mult
prioritate #n fa a laturii umane, s0a creat o adevrat competi ie #ntre firme. 2oate firmele tind
s o$ in profit, s # i defineasc ni a de clien i i s ofere produse ori servicii la pre uri
competitive. 3n pre competitiv tinde ctre un avantaj, #ns pentru o$ inerea acestuia este
necesar at4t o cunoa tere #n detaliu a avantajului competitiv c4t i o anali! amnun it a
produsului sau serviciului oferit astfel #nc4t s se poat o$ ine un pre competitiv #ns calitatea
s se men in.
Competitivitatea #nseamn, #n tiin a economic modul #n care mediul economic # i
administrea! totalitatea competen elor pentru atingerea prosteprit ii, gener4nd propor ional,
mai mult $unstare dec4t competitorii. 3n sistem competitiv # i a ea! $a!ele pe sisteme de
produc ie care generea! avantaje competitive i structuri de resurse specifice capa$ile s
genere!e competente distinctive. Ca urmare, avantajele i competen ele distinctive ale
actorilor economici vor constitui factori decisivi pentru succesul competitiv al firmei,
indiferent de dimensiuni5)ell C6ip, 7., 2++%, p.%8
9Avantajul competitiv: este o e/presie des #nt4lnit #n mar(eting. ;ar tim oare e/act
la ce se refer ea<
=ulte produse i servicii din !iua de a!i sunt aproape similare. ingurul lucru care
reu e te s le diferen ie!e este felul #n care ele sunt promovate pe pia . i cel mai $un mod de
a o face este s pui #n eviden un avantaj competitiv care s tre!easc interesul poten ialului
tu client. e poate pleca de la lista ta de $eneficii. "aci o sedin cu oamenii c6eie din firm
i #i rogi s liste!e motivele pentru care cred ei ca produsul sau serviciul respectiv este v4ndut.
;ac reu e ti s invi i i un client sau doi, sunt anse ma/ime s afli lucruri noi i interesante.
Ideea este ca din aceast list de $eneficii s identifici un avantaj competitiv pe care
s0l po i apoi pune #n eviden #n toate activit ile tale de mar(eting. Iar dac nu il ai, tre$uie
i #l invente!i sau s0l cauti mai $ine. unt nenumarate istorii de afaceri in care avantajul
competitiv era invi!i$il tocmai datorita faptului ca era considerat un lucru o$isnuit. 3n
avantaj competitiv poate fi o$ inut prin diverse metode, #ns #n lucrarea de fa acest avantaj
v0a fi pre!entat prin vi!iunea inovrii.
2
Cap. 1 Competitivitatea i avantajul competitiv
Singurul avantaj competitiv de durat este abilitatea de a nva mai repede dect concurenii
ti. Arie de >eus
1.1 Competitivitatea defini ie, factori de influen , tipologie
1n general, competitivitatea este asociat activit ilor desf urate de o organi!a ie, iar
trimiterea la competitivitatea managerial are #n vedere p4rg6iile cu care managementul
ac ionea! s sus in o$ inerea re!ultatelor performante.
Astfel, competitivitatea este definit ca repre!ent4nd :capacitatea unui sistem
unitate, ramur, economie na ional etc., re!ultate superioare #n confruntarea pe plan
interna ional sau intern cu sisteme similare:5 Dic ionar de conducere i organizare , 1%85,
p.15?8
@ alt defini ie e/plic faptul c, #n sens strict, :competitivitatea se e/prim i se
msoar pe pie ele produselor v4ndute de manier profita$il, materiali!4nd aptitudinile
concrete ale #ntreprinderii de a fi cea mai $un sau la fel de $un ca #ndeprinderile
concurente: 5Alain =artinet, 1%8., p. .8.
1n literatura de specialitate e/ist o multitudine de preri fa de conceptul de
competitivitate prin care se #ncearc s se e/plice, de fapt, po!i ia organi!a iei pe pia .
&ornind de la aceste elemente ce definesc competitivitatea, au fost identifica i at4t
factorii de influen , c4t i importan a ce se acord acestora. 5'. 7am$6ujun, p.5A8
Astfel, factorii de inflen cita i sunt #n principal urmtoriiB
motiva ia individual, climatul social din #ntreprindereC
renta$ilitatea capitalurilor investiteC
productivitatea munciiC
costurile pentru toate activit ile din #ntreprindereC
calitatea serviciilor acordate clien ilorC
savoir0faire, e/perien a i competen a industrialC
fle/i$ilitatea #ntreprinderiiC
po!i ia #ntrinderii pe pia , cota de pia pe care o are aceasta.
e poate o$serva c to i ace ti factori, pentru a se manifesta po!itiv, sunt pu i #n
valoare de calitatea managementului.
Competitivitatea #nseamnB
cre terea nivelului calit ii produselor com$inate cu un nivel minim al costurilor
3
pstrarea calit ii la un nivel sta$il av4nd #ns ca restric ii cre terea
productivit ii
reducerea costurilor de reali!are a produselor sau de prestare a serviciilor,
cre terea gradului de utili!are a materialelor, considerarea rolului cercetrilor de
pia i a preferin elor clien ilor
spor de performan e te6nice i economii de e/ploatare oferite de productori pe
pia , fa de alte produse sau servicii similare sau considerate standard
capacitatea organi!a iei de a c4 tiga #n condi ii concuren iale pe pia a intern i
e/tern.
;in defini iile men ionate re!ult c4teva aspecteB
competitivitatea este un concept cu du$l func ieB de apreciere a evolu iei
organi!a iei pe pia i de orientare pe diverse ci5calitate, pre , cost, fia$ilitate,
sc6im$are8 a evolu iei acesteia #n condi ii de competi ie
competitivitatea o$lig organi!a iile s fie #ntr0o permanent stare de concurs pe
pia , unde, #n func ie de nivelul de evolu ie i de gradul de cunoa tere a
concuren ilor de ine o anumit po!i ie
#ntr0un mediu concuren ial orice organi!a ie tre$uie s cunoasc i s asigure
necesit ile consumatorilor
competitivitatea este legat de o serie de no iuni 5competi ie concuren ,
concuren ial etc.8 care devin complementare #n #n elegerea conceptului.
;e asemenea, o parte din elementele cuprinse #n defini ii sunt considenrate ca fiind
factori generatori i declan atori ai competitivit ii. Astfel, generatorii principali ai
competitivit ii suntB cerere i ofert, calitatea produselor sau a serviciilor, pre urile,
necesitatea social, adapta$ilitatea, iar declan atori ai competitivit ii cuprind din punct de
vedere alB
mediul e/ternB produsele sau serviciile, clien ii, pia a i pre urile
mediul internB calitatea, costul, fle/i$ilitatea, sc6im$area, siguran a #n func ionare i
fle/i$ilitate
;up modul cum sunt folosi i factorii generatori i declan atori ai competitivit ii pot
s rspund lent, rapid sau instantaneu la modul de manifestare a mediului intern i e/ntern
sau la cerin ele $eneficiarilor produselor sau serviciilor oferite pe pia .
1n anali!a competitivit ii organi!a iei se utili!ea! urmtoarele tipologiB
competitivtatea vizibilB e/prim aspecte comune, accesi$ile cum sunt forma de
pre!entare a o$iectului de activitate, livrarea, am$alarea, pre ul, calitatea e/prmat
prin mentena$ilitate i fia$ilitate, pu$licitatea agresiv
.
competitivitatea invizibilB e/prim aspecte privind organi!area intern
particularit ile managementului, adapta$ilitatea la noile cerinte i necesit ile
clien ilor, acceptarea sc6im$rii
competitivitatea ignorantB se refer la aspecte privind monopolul de produc ie sau
dimensionale, rela ia dintre cerere i ofert, legisla ia protec ionist, situa ia de
pioneriat.
1n pre!en a modului #n care este artat, semnifica ia diferi ilor factori 5prin
frecven a de citare #ntr0un studiu de ansam$lu8, o alt grupare a acestora arat astfelB 5 '.
7am$6ujun, p.5A, 5%8
2a$el 1.1
"actor de definire a competitivit ii "recven a de citare
a8 factori privind gestiunea
0 fle/i$ilitatea, renta$ilitatea, cre terea, capacitatea de adaptare,
cercetarea de produse noi, alegere diversificrii, reducerea
costurilor, studii, previ!iuni
A.
$8 factori privind v4n!area
0 pu$licitatea, promovarea, politica de mar(eting
22
c8 factori lega i de contractul cu clientela
0 imaginea de marc, calitatea perceput, serviciile de dup
v4n!are
?+
d8 factori lega i de produc ie
0 productivitatea, politica de ac6i!i ii, stocurile, te6nologiile
utili!are, calitatea, respectarea termenelor
5+
e8 factori privind competen a
0 pregtirea personalului, savoir0faire, antrenarea, am$ian a,
motivarea, responsa$ilitatea
.5
Cu siguran , e/ist i o serie de constr4ngeri, de $ariere care, mai ales, #n perioada de
tran!i ie la economia de pia , se manifest uneori acut, cum suntB politicile fiscale, rela iile
$ancare, concuren a interna ional, corup ia, calitatea sistemului politic, comportamentele
parteneriale etc.
7evenind la competitivitatea managerial prin care este pus #n valoare
competitivitatea #ntreprinderilor #n sensul celor pre!entate, se desprind trei fundamente, dup
cum urmea!B
a8 calitatea sistemelor de organi!are apre!iat ca $a!a competitivit ii managerialeC
$8 un nivel #nalt al competen ei manageriale sau capacitatea de conducereC
5
c8 ac iunile de plasare a #ntreprinderii #n mediu 5economico0social, de afaceri, mediul
am$iant8 ceea ce #nseamn inser ia competitiv.
Cu un corolar al acestor elemente fundamentale speciali tii sus in c #n nivelul
motivrii, a tiin ei de a folosi motivarea, st succesul ac iunilor competitive. =otivarea este
astfel considerat motorul, elementul care asigur dinamica for elor competitive ale unei
#ntreprinderi.
7egulile unei gestiuni competitive pot fi sinteti!ate astfelB5=i6ail ;umitrescu, 2++2,
p.1858
1. #nainte de toate, este necesar un instrument de msur al re!ultatelor #n conte/tul
li$erei concuren eC
2. oamenii tre$uie utili!a i prin motivareC
3. o$iectivele organi!a iei se cer a fi foarte clar determinateC
.. #ncrederea #n oameni este un lucru esen ialC
5. tre$uie evaluate costurile sociale i interesa i oamenii pentru o$ inerea re!ultatelorC
?. mem$rii ec6ipei se cer $ine selec iona iC
A. tre$uie #nv at conducerea #n perioada de cri!.
@ descifrare a fundamentelor competitivit ii manageriale se pre!int #n cele ce
urmea!B 5 =ic6el =arc6esna* .a., p.28 8
a8. calitatea sistemelor de organi!are poate fi apreciat esen ial prin intermediul
configura iei moderne a structurii de organi!are 5@8.
$8. competen a managerial sau capacitatea de conducere a cunoscut at4t interpretri,
c4t i o evolu ie #n raport de sc6im$rile esen iale produse #n planul de!voltrilor economico0
sociale, tiin ifice, #n planul rela iilor patrimoniale i #n alte planuri.
7elevante ni se par c4teva dintre componentele definitorii pentru competen a
managerial sau capacitatea de conducereB
#nainte de toate, pregtirea pe care o au diferi i manageri de0a lungul carierei
lorC #n msura ce aceast pregtire a fost continu i s0a acociat unei evolu ii
$ine concepute a planului de carierC #ntr0o economie modern, ca aceea a
secolului --I nu mai pot fi neglijate calitatea, comple/itatea i sfera de
cuprindere a pregtiriiC
#n ce domenii a lucrat, cu ce responsa$ilit i, ce func ii a ocupat, din care c4te
de conducere, c4t de divers a fost activitatea desf uratC cu alte cuvinte, care
este e/perien a managerului respectiv, cu pre!icarea c #n managementul
?
modern e/perien a se evaluea! #n acumulrile reali!ate #n timp i numai #n
su$sidiar #n aniC
care sunt re!ultatele mai semnificative o$ inute pe traseul carierei i care
recomand persoana respectiv s ocupe func ii de conducere.
C4teva a$ordri privind no iunea de competitivitateB
3ri 51%A18B :a$ilitatea de a crea precondi ii pentru venituri ridicate:C
!e "erman Sac!verstandigenrat 51%81, p. .5%8B :a$ilitatea de a de!volta
produse speciali!ate i solu ii te6nice care s genere!e cre terea veniturilor #n
condi iile neocuprii complete a for ei de munc, #n pofida compei iei din ce #n
ce mai pre!ente a noilor state industriali!ate:C
#rlo$s%i 51%82, p.A+8B :a$ilitatea de a vinde:C
Scott and &odge 51%85, p.158B :a$ilitatea rilor de a produce, distri$ui i vinde
$unuri i servicii #n economia mondial, i de a face #n a a fel #nc4t c4 tigurile
s conduc la cre terea standardului de via :C
'agerberg 51%88, p. 3558B :a$ilitatea rilor de a #ndeplini o$iectivele centrale
ale politicii economice, #n special, cre terea veniturilor i a ocuprii fr a intra
#n dificult i privind $alan a de pl i:C
(orter 51%%+8B :singurul indicator complet ce define te conceptul de
competitivitate la nivel na ional este productivitatea na ional:C
#)CD*)( 51%%2, p. 23A8B :a produce $unuri i servicii capa$ile s fac fa
concuren ei interna ionale #n condi iile men inerii i amplificrii reale a
venitului intern:C
Competitiveness (olic+ Council 51%%.8B :a$ilitatea 5capacitatea8 de a vinde
produse pe pia a mondial, #n condi iile #n care veniturile pe pia a intern cresc
de o manier dura$il:C
,anagement 'orum 51%%.8B :Competitivitatea pe plan mondial este
capavitatea rii sau a firmei de a genera, propor ional, mai mult $unstare
dec4t competitorii si de pe pia a interna ional:C
)uropaisc!e -irtsc!aft 51%%5, p. 1228B :capacitatea de a cre te sau men ine
standardul de via #n raport cu economiile compara$ile fr a deteriora pe
termen lung $alan a e/tern:
1.2 vantajul competitiv defini ie, categorii de avantaje, factori de influen
Avantajul competitiv poate fi definit #n func ie de preocuparile pentru orientarea in
competi ie i de po!i ia #n competi ie.
A
1n func ie de preocuprile pentru orientarea #n competi ie, avantajul competititv
repre!int realiarea de ctre organi!a ie a unor produse sau servicii superioare din punct de
vedere a cerin elor consumatorilor sau a unor produse sau servicii similare cu cele ale
concuren ilor.
Aceast defini ie ine seama de efortul organi!a iei de a accepta i implementa
sc6im$area, de a efectua controlul resurselor5#n special al resurselor materiale8 pentru evitarea
unor costuri inutile sau supradimensionate i de a asigura respectarea cerin elor cuprinse #n
standarde na ionale i interna ionale de calitate.
1n func ie de po!i ia #n competi ie, avantajul competitiv repre!int locul pe care il
ocup organi!a ia #n arena concuren ial dintr0un domeniu de activitate fa de al i concuren i
i care #i permite acesteia s o$ in profit i prestigiu pe pia .
Aceast defini ie e/prim gradul de diferen iere al organi!a iei pe pia fa de al i
concuren i prin modul #n care produsele sau serviciile satisfac cerin ele consumatorilor, prin
felul #n care tiu s furni!e!e mai mult valoare de cumprare i astfel s dispun de pre uri pe
care s le controle!e sau s le supun unui proces de negociere i prin gradul de cunoa tere a
comportamentului i a evolu iei concuren ilor.
&entru a aprecia avantajul competitiv este necesar s se adopte o vi!iune de!agregat
asupra organi!a iei, vi!iun, cunoscut i su$ denumirea de lan semnnificativ. Aceasta
#nseamn c fiecare organi!a ie este o sum de activit i distincte sau procese distincte
desf urate pentru a reali!a o$iectivele preconi!ate, denumite activit i sau procese
semnificative. Da nivelul acestor activit i semnificative se manifest declan atorii
competitivit ii, ceea ce permite #n elegerea modului de e/primare a avantajului competitiv
privit din cele dou puncte de vedere.
1n afara celor dou preri despre avantajul competitiv , #n teoria organi!a iei a aprut
#n urm cu 1+ ani i conceptul de avantaj competitiv sustena$il, c4nd s0a pus pro$lema
sprijinirii avantajului competitiv prin strategie. Da $a!a conceptului de avantaj competitiv
sustena$il s0au eviden iat doua componente care erau sprijinite de ctre managementB
diferen ierea imaginii organi!a iei pentru produsele i pre urile de v4n!are reduse practicate
de unele organi!a ii pentru produsele i serviciile reali!ate i e/istente pe pia . &ornind de la
aceste elemente s0a apreciat c o organi!a ie are avantaj competitiv sustena$il dac aplic o
strategie de creare de valaore care nu este implementat #n acela i timp de alte organi!a ii i
care nu urmea! a fi aplicat de poten ialii concuren i. trategia de creare de valoare #i
permite organi!a iei s se po!i ione!e pe pia #naintea altora.
,/ist dou surse care pot asigura avantajul competitiv sustena$ilB e/perien a
superioar i e/isten a unor reusrse variate. &entru a genera avantaj competitiv sustena$il
8
resursele tre$uie s se caracteri!e!e prin patru atri$uteB raritate, valoare, imposi$ilitate de
imitare i imposi$ilitate de su$stituire. ;in acest punct de vedere resursele pot fi #mpr ite #n
resurse financiare, materiale, informa ionale, umane, legale, organi!a ionale, rela ionale.
&rin com$inarea resurselor i a e/perien ei, organi!a ia o$ ine un avantaj competitiv
care #i permite s fac fa fluctua iilor mediului de afaceri. ,/perien a i resursele sus in
conceptul de #nv are colectiv pentru asigurarea unei po!i ii superioare pe pia i pentru a
include organi!a ia #ntr0o re ea de afaceri.
&otrivit lui =ic6ael &orter :avantajul competitiv se na te, #n mod fundamental, din
capacitatea unei firme de a crea pentru clien ii si o valoare superioar costului oca!ionat de
producerea acestei valori: 5&orter =., 1%%28.
3nele a$ordri critice consider #ns c avantajul competitiv nu este dec4t o
tautologieB firmele de succes sunt performante deoarece de in avantaj competitiv care, #n
sc6im$, nu este definit dec4t prin calitatea firmelor de a o$ ine succese economice. e arat c
performan a economic 5identificat i evaluat adesea prin no iunea de competitivitate8 este
sus inut prin costuri sau diferen ierea produsului, #ns nu este oferit o defini ie, #n sine, a
avantajului competitiv.
Caracterul tautologic al conceptului de avantaj competitiv, este printr0o confu!ie de tip
cau!0efectB atunci c4nd &orter sus ine c :avantajul costului constituie unul din cele dou
tipuri de avantaj competitiv pe care o firm le poate de ine:, costul este invocat ca surs
determinant a avantajului competitiv. &rin corelarea celor dou aprecieri putem deduce c,
parado/al, do$4ndirea avantajului competitiv este condi ionat de de inerea unui avantaj
competitiv, ceea ce #nseamn circularitate i tautologie #n definirea avantajului competitiv.5
=arinescu Cosmin, 2++.8
1ntr0o lucrare citat anterior se eviden ia!, #n conte/t, patru dintre elementele
fundamentale ce reies din teoria lui &orterB
a8 primul, #n elegerea gre it a avantajului comparativ #n cadrul teoriei sale i
revenirea la un punct de vedere #nvec6it i la o #ndelung respins e/plica ie a
comer uluiC
$8 al doilea element, #l repre!int afirma ia conform creia teoria sa introduce noi
elemente #n anali!a teoriei comer ului interna ional, dar care este nefondat pe
deplin deoarece economi tii sesi!aser anterior aceste elementeC
c8 al treilea element, #l repre!int omisiunea care apare din po!i ia lui &orter ca
aprtor :competitiv: #mpotriva avantajului comparativ #i conduce pe al ii s
#n eleag gre it po!i ia sa #n privin a interven iei gu$ernamentaleC
%
d8 #n final, este clar c, resping4nd avantajul comparativ, &orter mi!ea! pe
greutatea logicii sale pentru construirea elementelor modelului de de!voltare
propus.
&ro$a$il c #ntr0o #n elegere mai pu in e/act a avantajului comparativ &orter
consider c teoria sa repre!int o nou paradigm #n domeniul comer ului interna ional. 1n
fapt teoriile moderne reali!ate din perspectiva avantajului comparativ, au a$ordat #n mare
parte elemetele anali!ate de teoria avantajului comparativ na ional. Comer ul $a!at pe
decalajul te6nologic a fost de!$tut de &osner i de Eernon oferind o e/tindere dinamic a
teoriei avantajului comparativ #n modelul ciclului de via a produsului la nivel interna ional.
Importan a mo$ilit ii factorilor de produc ie a fost recunoscut de =undell #nc din 1%5A.
;eardorff, ,t6ier i Frueger 51%8.8 au ela$orat diferite articole art4nd preocuparea
economi tilor de marc pentru acest domeniu, cu mult timp #naintea lui &orter. Ca urmare,
afirma ia sa conform creia a descoperit o nou paradigm a comer ului interna ional nu poate
fi sus inut.
2eoria avantajului comparativ nu furni!ea! o e/plica ie edificatoare #n privin a
comer ului intra0industrial, #ntre ri cu acela i nivel de #n!estrare din punctul de vedere al
factorilor de produc ie, conform afirma iilor lui &orter. 2otu i acest lucru fusese afirmat cu
ceva vreme #nainte i de al i economi ti preocupa i de acest domeniu i care au e/plicat acest
tip de comer ca re!ultat al economiei de scar.
1ntr0o temeinic a$ordare, se arat c din punct de vedere teoretic, conceptul de
competitivitate se sprijin pe dou su$concepte avantajul comparativ i avantajul
competitiv. 1ntre cele dou concepte e/ist diferen e fundamentale at4t #n ceea ce prive te
con inutul c4t, mai ales, #n privin a mecanismului lor de ac iune.
2eoria avantajului comparativ, care aduce #n prim plan :influen a determinant a
a$unden ei resurselor relativ ieftine dintr0o economie na onal asupra structurii sale
industriale:, dar care este total dep it i, #n mare parte infirmat de realit ile eonomiei
moderne, a avut influen e profund negative asupra speciali!rii industriei na ionale.
2eoria avantajelor competitive propune o a$ordare dinamic, preponderent
microeconomic care scoate #n eviden faptul c speciali!area eficient a industriei na ionale,
depinde, #n primul r4nd, de capacitatea competi ional a firmelor de pe pia a na ional i pe
cea interna ional de vite!a de asimilare a progresului te6nic de ctre acestea, ca i poten ialul
lor inovativ.
@ stare superioar a avantajului competitiv este crearea unui set de avantaje
competitive dura$ile 5AC;8, sau pe termen lung. Avantajul competitiv dura$il este definit ca
o po!i ie favora$il a organi!a iei #n raport cu concuren ii. =ijloacele prin care se do$4nde te
1+
avantajul competitiv dura$il pot fi o resurs, o a$ilitate particular, un activ sau un proces
deose$it, care #i ofer organi!a iei o atrac ie distinct #n vi!iunea clien ilor acesteia i un
avantaj unic fa de concuren i. A a este conceput, de regul, adevratul avantaj strategic. Da
r4ndul su, avantajul competitiv dura$il are apte atri$uteB 5&opa, I.C 2++.C p.3A8
1) percep ia clientului clientul percepe o diferen real #ntre unul sau mai mul i
factori c6eie, pe $a!a crora optea! pentru produsele organi!a ieiC
2) gradul de intercorelare al .CD diferen a de percep ie a clientului este un
atri$ut al AC;C
3) durabilitatea at4t percep ia clientului, c4t i intrecorelarea acesteia cu AC;
sunt dura$ile #ntr0o perioad #ndelungatC
4) transparen a mecanismeleGdetaliile AC; sunt dificil de descifrat sau ptruns
de ctre concuren iC
5) accesibilitatea concuren ii au acces inegal la resursele necesare pentru a
imita AC;C
6) imitarea concuren ii reproduc e/trem de dificil AC;C
7) coordonarea AC; impune coordonarea, deose$it de dificil i mai ales
su$til, a resurselor.
1n lipsa unui avantaj competitiv dura$il foarte $ine proiectat, organi!a ia se angajea!
#ntr0o lupt acer$ pentru supravie uire. 1ncercarea unui concurent de a do$4ndi un avantaj
imita$il depinde de gradul de relativitate al avantajului 5#n sensul c respectivul concurent
percepe efortul necesar atingerii acestui avantaj8, de msura #n care avantajul se armoni!ea!
cu strategia de produs a concurentului i de a$ilit ile i aptitudinile de inute, care sunt
neccesare imitrii.
1n condi iile interna ionali!rii activit ilor economice, o porpor ie cresc4nd de firme,
inclusiv de dimensiuni mici, sunt puse #n situa ia de a cuta s o$ in avantaj competitiv la
nivel interna ional. 7eferindu0se la acest aspect, =ic6ael &orter, #n cunoscuta sa lucrare
:Competitive Advantage of 'ations: pu$licat #n 1%%+, su$linia! str4nsele interdependen e
dintre avantajul competitiv auto6ton al firmei i cel interna ional, prin prisma caracteristicilor
economiei na ionale implicate.
Avantajul na ional #n domeniul competi iei interna ionale sau avantajul na ional
competitiv repre!int acele caracteristici decisive ale unei ri care permit firmelor sale s
cree!e i s sus in avantaje competitive 5concuren iale8 #n anumite sectoare. ;efini ia este
destul de clar pentru a ne indica fapul c anali!a tre$uie s porneasc de la #n elegerea
modului #n care firmele sau industriile reu esc sau nu #n concuren .
@$ inerea de avantaj competitiv na ional este favori!at sau defavori!at de . categorii
de factori 5determinan i8B
11
"ig. 1 ;eterminan ii avantajului na ional competitiv
5dup =. &orter, !e Competitive .dvantage of /ations, 26e "ree &ost, 'eH Ior(, 1%%+, p.12A8
&ot fi identificate mai multe tipuri de avantaje competitiveB 5Dctu , ., 2+1+, p.?8
a! avantajul competitiv "a#at pe co$turi unitare minime %C&'! semnific fptul c
respectiva companie este mai eficace dec4t concurenJii ei #n conceperea, produc(ia,
comerciali#area )i $ervice*ul unui produ$ dat, a$igur+ndu*$i un C&' mai redu$ ,n
mrime a"$olut. e poate aprecia c, companiile din domeniul industriei de telefonie
mo$il au costuri de producJie foarte mari Ki tocmai de aceea #n ca!ul de faJ 'o(ia deJine un
avantaj competitiv deoarece practic costuri reduse de fa$ricaJie, c6iar #Ki poate permite o
politic de dumping imping4nd #n coada listei de piaJ companii cum sunt amsung sau
=otorola.Costurile totale ale companiei 'o(ia sunt de dou ori mai mari faJ de cele ale
companiei )lac()err*, totuKi putem spune c nu aceasta este sursa primar de o$Jinere a unui
avantaj competitiv faJ de ceilalJi concurenJi de pe piaJ.
"! avantajul competitiv de diferen(iere $au diver$ificare %C-! aparJine companiei care
asigur o oferta specific faJ de ceilalJi competitori, av4nd valoare pentru consumatori.
&entru aceasta, raspectiva firma studia! Ki adopt deci!ii Ki acJiuni adecvate, lu4nd #n calculB
L preferinJele diferitelor categorii de consumatori 5in funcJie de v4rst, pregtire, locali!are
geografic8, identific4nd MniKe: de piaJ care au fost ignorate de alJi competitoriC
L verigile lanJului 5sistemului8 valoric pentru a identifica elementele care0i confer avantaje
faJ de concurenJi, reali!4nd diferenJiere intrinsec 5structura, fia$ilitate, menta$ilitate,
dura$ilitate, #ntreJinere8 sau e/trinsec 5mod de pre!entare, comerciali!are, condiJii de plata8,
aprecierea de grupuri de consumator, care se ataKea! de respectiva ofert, devenind c6iar
captivi.
AC; poate proveni din orice element al lanJului valoric, iar rolul decisiv il are
inovaJia Ki creKterea componentei cultural artistice #n valoarea Ki structura $unurilor.;e
aceea se poate aprecia c avantajul o$Jinut de 'o(ia faJ de =otorola este cel de diferenJiere
12
Degturile dintre ramuri
>uvernul
;otarea cu factori
ansa
Caracteristicile
cererii interne
=ediul concuren ial intern
al produselor Ki serviciilor care rspund corect nevoilor Ki dorinJelor tot mai e/igente ale
clienJilor 5cifra de afaceri mare a companiei 'o(ia poate confirma acest lucru faJ de
=otorola, produsele care sunt pe piaJ sunt mult mai diversificate pe $a!a unor inovaJii de
niK faJa de cele ale =otorolei8
c! avantajul competitiv prin concentrarea pe un element prioritar. &entru a reuKi #n
competiJie, productorul alege #n funcJie de cumprtorii Jint, un anumit element prioritar pe
care #l urmreKte, cut4nd s0l reali!e!e cu cel mai mic cost Ki cu Maccesorii: care s0l
diferenJie!e de alJi prductori. ,ste ca!ul celor dou companii anali!ate care #Ki concetrea!
atenJia pe un singur element prioritar cum ar fii autonomia Ki fia$ilitatea pentru consumator
reuKind s vin direct ctre consumatori cu produse performante Ki cu un design plcut.
d! avantajul competitiv de fle.i"ilitate aparJine acelor companii care reali!ea! cea mai
$un reacJie la sc6im$rile cererii, preJurilor, condiJiilor de comerciali!are Ki structura ofertei
dominate .a.m.d. ,le se adaptea! rapid la noile realitJi, au #nt4ietate #n onorarea
oportunitJilor ivite etc.
;ac deJinerea unui avantaj competitiv este important, decisiv pe termen lung este
pstrarea avantajului competitiv. Aceasta depinde de numeroase imprejurri, dintre care nu
pot fi omiseB
0 sursa avantajului competitivB pot fi avantaje competitive minore 5costul redus al forJei de
munc, deJinerea unor resurse naturale $ogate Ki ieftine8, care se pot pierde relativ rapid, sau
avantaje competitive majore Ki dura$ile concreti!ate #nB
0 te6nologii Ki $unuri deose$ite graJie competiJiei interne Ki unor aptitudini de nivel superior
5ale forJei de munc, te6nologii avansate, greu accesi$ile concurenJilor, relaJii speciale cu
clienJii8C
0 o politic de investiJii selective #n C;, capital uman, inovaJie care vor genera noi te6nologii,
materiale Ki capital uman specifice, metode de management, de comerciali!are, gener4nd
sc6im$ri esenJiale #n sistemul valoricC
0 numrul surselor de avantaj competitiv pe care le deJine firmaC dac deJine o singur surs
de avantaj competitiv concurenJii vor urmrii ani6ilarea ei, fapt posi$il de reali!at uKor. 2oate
firmele care au dominat sau domina de timp #ndelungat o anumit industrie au cutat sa deJin
mai multe surse de avantaj competitivC este ca!ul 'o(iei lider mondial #n ultimii ani faJ de
)lac()err* care a deJinut puJine surse ale avantajelor concurenJiale pe care nu le0a reuKit s le
menJin Ki se afl la 3 clasamente #n spatele 'o(iei conform sondajelor din 2++%.
0 efortul persevernt pentru regenerarea Ki aprofundarea avantajului competitivC const in
puterea fiecrei companii de a aprofunda Ki mai mult sursele de o$Jinere a avantajului faJ de
competitoriC
13
0 calitatea mediului de afaceri local, naJional #n care firmele #Ki desfKoar activitatea,
sinteti!at #n conceptul de competitivitate structural generat de modul de funcJionare a
instituJiilor pieJei, calitatea legislaJiei, etc. care ofer mem$rilor acces la informa(ii )i
inova(ii, la metode moderne de management, la servicii colective performante Ki pe pietele
e/terneC Aici este ca!ul tuturor companiilor din acest domeniu care au acces la resurse
informative Ki la piaJ atunci c4nd o cerC
0 minimi!area importanJei Ki a dependeJei faJ de #mprejurrile care pot conferi avantaje
competitive artificiale. ,ste ca!ul unei situaJii cum este cri!a economic #nceput #n anul 2++8
pe fondul unor de!ec6ili$re macroeconomice care pot fii pentru unele companii o surs de
avantaj, oferirea unor salarii mult mai mici , o$Jinerea de resurse materiale la costuri mult mai
reduse etc.
Cap.2 Inovarea $ur$ a avantajului competitiv
0nova ia este procesul de transformare a ideilor n forme fabricabile i
comercializabile Natts . Oump6re*
Inovarea repre!int procesul de creaJie 5generarea de idei noi8 urmat de efectuarea
sc6im$rilor generate de acesta.
Capacitatea de inovare a I==0urilor este una dintre caracteristicile particulare acestui
sector alturi de fle/i$ilitate Ki orientarea ctre nevoile pieJei. uccesul activitJilor inovative
derulate de ctre I== se concreti!ea!, at4t #n de!voltarea pieJelor prin introducere de
produse noi sau #m$untJite, c4t Ki prin #m$untJirea Ki inovarea #n domeniul proceselor
organi!atorice Ki te6nologice specifice fiecrei firme, inclusiv a proceselor de distri$uJie.
1.
Conform studiilor efectuate de AgenJia 'aJional pentru #ntreprinderi =ici Ki =ijlocii
Ki CooperaJie 5A'I==C8B capacitatea I==0urilor de a introduce pe piaJ produse
noi, ca re!ultat al creaJiei proprii, creKte odat cu categoria de mrime. =icro0
#ntreprinderile se dovedesc a fi cel mai puJin capa$ile de inovare #n domeniul
produselor noi, doar 3A,2P, #n timp ce #ntreprinderile mici #n procent de ?3,5P Ki cele
de dimensiuni mijlocii #n proporJie de A.,3P. 5(rogramul1cadru pentru
competitivitate 2i inovaie 3C0(4 35667156894 8
1n ultimul deceniu toate economiile au #nceput s acorde o importanJ cresc4nd
cercetrii Ki #n special uneia din componentele acesteia, inovarea, alturi de cercetarea
fundamental, cercetarea aplicativ Ki transferul te6nologic. 1n acest sens, #n toate
documentele care se constituie ca acorduri internaJionale sau #n documentele europene se
acord un spaJiu distinct inovrii care este considerat ca factor motoral competitivitJii
produselor Ki serviciilor.
Inovarea se afl #n centrul creKterii economice, fiind catali!atorul c6eie pentru
creKtere. Companiile care au succes Ki #nregistrea! creKterea cea mai rapid sunt acele
companii care introduc #n mod regulat inovarea Ki tocmai de aceea o proporJie semnificativ a
veniturilor lor re!ult din produse Ki servicii noi sau #m$unatJite.
Crearea progresului te6nic se $a!ea! pe cercetarea KtiinJific susJinut de stocul de
cunoKtinJe te6nico0KtiinJifice acumulat Ki are ca efect invenJia. Implementarea progresului
te6nic se reali!ea! at4t prin intermediul procesului de inovare ce are drept re!ultat inovaJia,
c4t Ki prin difu!area inovaJiei #n economie.
&rin reali!area progresului te6nic #nJelegem crearea elementelor de progres te6nic
5concepte fundamentale, idei KtiinJifice sau invenJii8, inovarea 5valorificarea invenJiilor su$
forma inovaJiilor8 Ki difu!area #n e/ploatare a elementelor de progres te6nic 5difu!area #n
economie a inovaJiilor8. 1n timp, inovarea a do$4ndit sensuri noi, din ce #n ce mai comple/e,
diferitele conotaJii atri$uite inovrii de0a lungul timpului fiind induse de modificrile
mediului economic.
Astfel #n perioada secolului nostru e/ist o nou a$ordare asupra inovrii care se
$a!ea!, pe de o parte, pe delimitarea sensului inovrii de cel al sc6im$rii, iar pe de alt
parte, pe a$ordarea inovrii ca un element de introducere a 9noului: #ntr0un domeniu, ca o
noutate.
e o$serv c, iniJial, sensul noJiunii de inovare acoperea doar o mic parte din sfera
de activitJi ale unei #ntreprinderi, inovarea repre!ent4nd fie orice idee, practic sau produs
de!voltat recent Ki perceput de ctre prima #ntreprindere care le0a adoptat ca fiind noi #n raport
cu cadrul de referinJ, fie ca un proces de adaptare a noilor idei ce pot fi aplicate de!voltrii
15
produsului pentru a satisface cerinJele unei anumite pieJe. 3lterior, pe msura amplificrii
concurenJei Ki a percepJiei inovrii ca o important surs de creare Ki susJinere a avantajelor
competitive, s0a o$servat oportunitatea e/tinderii domeniului competenJelor de la produsele
reali!ate la modul de o$Jinere a acestora, implic4nd astfel #n lupta concurenJial toate
activitJile implicate #n o$Jinerea produsului #ntr0o #ntreprindere, ceea ce a generat
amplificarea considera$il a sensurilor atri$uite termenului 9inovare:. ;e aceea se poate
afirma c inovarea prin invenJie rm4ne s ai$e un rol important #n avansul cunoaKterii Ki al
evoluJiei societJii de ast!i.
&rincipala surs de o$ inere a avantajului competitiv este inovarea.
3n reputat teoretician al economiei la nivel micro c6umpeter, define te inova ia ca
repre!ent4nd una din urmtoarele varianteB
apari ia unui produs nou 5serviciu8C
introducerea unei noi metode de produc ieC
apari ia unei pie e noi de desfacereC
cucerirea unei surse noi de aprovi!ionareC
generarea unei noi forme de organi!are a industriei respective.
"ormele concrete de manifestare a inova iei conform manualului @D@ suntB
a4 inovarea de produs se refer la apari ia unui produs care com$in su$ o form nou
atri$utele sale cunoscute sau care introduce noi atri$ute, care anterior nu erau vala$ileC
gradul de noutate al noului produs este direct legat de diferen a dintre caracteristicile noi
i cele anterioare acestuia.
b4 inovarea de proces repre!int perfec ionarea, moderni!area metodelor de o$ inere a
produsului cu scopul de a genera o cre tere a eficien ei economice 5#n general, prin
diminuarea semnificativ a costului de fa$rica ie8.
c4 inovarea de mar%eting este implementarea unei noi metode de mar(eting care implc
sc6im$ri semnificative ale designului produslui sau ale am$alajului, noi metode de
v4n!are, de plasare a produslui, de promovare a produslui sau #n privin a politicii de
pre uri. Inova iile de mar(eting au scopul de a satisface mai $ine necesit ile clien ilor,
urmresc desc6iderea de noi pie e sau o po!i ionare nou a produselor firei pe pia , cu
o$iectivul de acre te v4n!rile firmei.
d4 inova ia organiza ional este implemenatrea unei noi metode de organ!i!are #n
practicile de afaceri ale firmei, #n organi!area locurilor de munc sau #n rela iile e/terne
ale firmei. @ astfel de inova ie urmre te cre terea performan elor firmei prin reducerea
costurilor administratvie sau ale tran!ac iilor, #m$unt irea satisfac iei la locurile de
munc sau reducerea costurilor de aprovi!ionare. 1n 3A multe inova ii organi!a ionale
1?
au avut loc #n distri$u ie. ,/emple de inova ii organia ionale includ introducerea
sistemelor de management al lan ului de aprovi!ionare, a sistemului de management al
calit ii etc . 5>uidelines "or Collecting and Interpreting Innovation ;ata0 @slo =anual, 2++58
:n sens general, termenul de inova ie organiza ional se refer la crearea sau
adoptarea unor idei sau comportamente noi pentru organiza ie, prin sc!imbri i adaptri
interne ale organiza iei care inoveaza .5Dam Alice, 2++.8
,/ist sectoare de activitate #n care inovarea repre!int singura cale de asigurarea a
supravie uirii firmei pe pia i nu un mijloc de a0 i asigura o po!i ie privilegiat. &utem
men iona aici industria de calculatoare, unde ritmul inovrii cunoa te valori foarte ridicate. 1n
alte sectoare, dimpotriv, gradul de inovare este #n mod tradi ional foarte sc!ut, firmele
cut4nd alte mijloace pentru o$ inerea competitivit ii economice. Cu toate acestea, e/ist
firme care, prin intermediul unor c6eltuieli de cercetare0de!voltare #nsemnate, mi!ea! pe
inovare. C6eltuielile de cercetare0de!voltare repre!int un indicator care msoar o parte a
intrrilor #n procesul de inovare, indic resurse c6eltuite. Acest indicator are de!avantaje
majoreB c6eltuielile CQ; nu ec6ivalea! #ntotdeauna cu inova ii de succes, nu conduc #n mod
necesar la produse iGsau procese #m$unt ite. Acest indicator este o msur supraestimat a
inovrii, deoarece poate include i eforturi de CQ; e uate.
1n acest ca! dimensiunea economic i poten ialul financiar al firmei sunt adesea
decisive. ;e asemenea, structura intern a firmei, modul de organi!are a activit ii constituie
un suport deloc neglija$il #n sus inerea proceselor inovative.
'u doar cu ajutorul c6eltuielilor de CQ; o firm poate deveni inovativ, un alt
indicator care ajut la determinarea gradului de inovare al unei firme sunt $revetele de
inven ii ce au o serie de avantaje remarca$ileB
$revetele sunt acordate pentru te6nologii inventive, cu perspective de
comerciali!are
sistemul $revetelor de inve ii #nregistrea! sistematic informa ii importante
asupra inve iilor. 2otu i, numrul $revetelor de inven ie are i de!avantaje, ca
indicator al inova iei, nu toate inova iie sunt $revetate ca inven ii, iar pe de alt
parte, un inventator nu este un mod necesat i inovator, daca inven ia nu este
comerciali!at sau introdus #n produc ie.
1n urma celor pre!entate #n acest capitol se deduce faptul c inovarea implic at4t
avantaje c4t i de!avantaje deoarece este un risc pe care firma #l asum #n momentul creri
unui nou produsGserviciu ne tiind #nc reac ia pe care o va avea acel produs pe pia . ;ac
1A
reac ia este po!itiv atunci firma i0a #ndeplinit o$iectivul de a o$ ine un avantaj competitiv
prin inovare.
Cap. / Studiu de ca# 0ormele de manife$tare a inovrii ,n
companiile din domeniul telefoniei mo"ile
Inovarea, surs a avantajului competitiv se manifest #n func ie de capacit ile fiecrei
#ntreprinderi #n parte, fapt pentru care considerm oportun pre!entarea firmelor de
manifestare e/pres a inovrii la companiile din domeniul telefoniei mo$ile.
u$ raportul naturii elementelor vi!ate, inovarea se manifest #n special su$ forma
unei inovri de tip output #n ca!ul companiilor de telefoane mo$ile cum este situa ia marilor
productori de accesori i terminale mo$ile )lac()err* i 'o(ia. Aceste dou companii au o
inovare de output ceea le permite inovarea produselor Ki serviciilor distri$uite #n lume ctre
clienJi aceasta fiind Ki cea mai cunoscut form de manifestare ctre aceKtia.
2otodat nu tre$uie s uitm c in situaJia companiilor ca 'o(ia, )lac()err*,
amsung, D> etc. e/ist Ki inovare de procescare, #nglo$ea! inovarea te6nicilor Ki a
te6nologiilor folosite #n cadrul procesului de transformare a sistemelor de organi!are Ki a
18
procedurilor administrative implicate #n transformarea elementelor de intrare #n elemente de
ieKire 5te6nologii digitale de comunicare, te6nologii de fa$ricaJie asistate pe calculator8 cu
e/emple #n >=, ,;>,, O&A, 3>, >&7 etc. 2ot #n cadrul aceloraKi criterii de manifestare
a inovrii intr Ki inovriile de input care se practic la nivelul de producJie a companiilor de
telefonie mo$il 5amsung, 'o(ia sau )lac()err*8 datorit comple/itJii materialelor folosite
Ki #ncercrii do$4ndirii de avantaje.
;up modalitatea de susJinere a competitivitJii o alt form de manifestare a inovrii
#n cadrul companiilor de telefonie mo$il este inovarea de produs. Inovarea de produs include
#m$untJiri semnificative ale specificaJiilor te6nice, componentelor Ki materialelor, ale
softHare0ului #ncorporat, ale atitudinii prietenoase faJ de utili!atori sau ale altor caracteristici
funcJionale. InovaJiile de produs pot utili!a noi cunoKtinJe sau te6nologii, sau se pot $a!a pe
noi utili!ri sau com$inaJii ale cunoKtinJelor Ki te6nologiilor e/istente.
2ermenul produse foloseKte pentru a acoperi at4t $unuri c4t Ki servicii. &rodusele
oferite pe piaJ de principalele companii cum sunt cele oferite de 'o(ia, =otorola sau D>
fiecare se diferenJia! printro cararacteristic aparte, dar ca Ki grad de noutate deose$im mai
multe categorii de produse.
@ alt form de manifestare, dar mai rar #nt4lnit a inovrii #n domeniul industriei
mo$ile este inovaJia de proces prin introducerea unor procedee de fa$ricaJie sau flu/uri
te6nologice noi. Aceasta include sc6im$ri semnificative #n te6nici, ec6ipamente KiGsau ale
softHare0ului. 7e!ultatul inovrii de proces tre$uie s fie semnificativ #n ceea ce priveKteB
nivelul producJiei, calitatea produselor sau reducerea costurilor de producJie Ki distri$uJie.
,ste de #nJeles c multe companii de profil recurg la inovaJia de proces pentru c doar
printr0o inovaJie de aceast form se poate demonstra siguranJa avantajului competitiv deJinut
faJ de alJi competitori. ,ste adevrat c prin inovarea de proces se menJine Ki se consolidea!
in timp avantajul competitiv deJinut si c prin folosirea acestui tip de inovare se pot o$Jine
inovaJii de produs.
/.1. Pre#entarea companiilor No1ia i 2lac12err3
No1ia Conectea! lumea R Connecting (eople
1%
Istoria 'o(ia #ncepe cu fa$rica de 64rtie a lui "redri( Idestam, de pe malurile r4ului
'o(ianvirta. 1ntre 18?5 Ki 1%?A, compania creKte Ki devine o mare putere industrial. Intrarea
#n domeniul electronicelor se va face #ns #ntr0o fa! ulterioar 0 #nt4i are loc fu!iunea cu un
productor de ca$luri Ki cu un productor de cauciuc, fu!iune prin intermediul creia se
creea! 'o(ia Corporation.
'ou0#nfiinJat 'o(ia Corporation dispune de o po!iJie ideal pentru a0Ki asuma rolul
de desc6i!tor de drumuri #n industria comunicaJiilor mo$ile. &ieJele europene de
telecomunicaJii fac acum primii paKi ctre reglementare, reJelele mo$ile se e/tind ctre
acoperire glo$al, iar 'o(ia se afl #n fruntea industriei, cu produse care fac istorie.
Are loc primul apel >= din lume, la reali!area cruia se folosesc ec6ipamente
'o(ia. 1n 1%%2, 'o(ia decide s se concentre!e asupra sectorului de telecomunicaJii 0
pro$a$il cea mai important deci!ie de strategie din istoria companiei. 1n conte/tul creKterii
gradului de adopJie a standardului >=, noul C,@ 'o(ia, Sorma @llila, reuKeKte s plase!e
compania #n avangarda industriei de telefoane mo$ile, aflat acum #ntr0o fa! de de!voltare
e/plo!iv. 'o(ia va deveni lider mondial #n domeniu #nainte de sf4rKitul deceniului.
'omente de referin( ,n i$toria companiei 4
1%%.B &rimul apel prin satelit reali!at vreodat #n lume. Are loc primul apel prin satelit
efectuat vreodat #n lume 0 la reali!area acestuia se foloseKte un terminal >= marca
'o(ia.
1%%AB na(e 0 un clasic al jocurilor mo$ileC 'o(ia ?11+ este primul telefon care are
instalat jocul na(e.
1%%8B 'o(ia devine lider mondialC 'o(ia devine lider mondial #n industria de
telefoane mo$ile.
2+
1%%%B Internetul devine mo$il'o(ia lansea! primul terminal din lume care ofer
NA& 'o(ia A11+.
Istoria 'o(ia continu 0 cu .>, jocuri mo$ile multipla*er, dispo!itive multimedia Ki o
privire #ndreptat permanent ctre viitor.
2++2B &rimul telefon 3> 0 'o(ia lansea! primul su telefon 3> 0 'o(ia ??5+.
2++5B ,ste v4ndut telefonul 'o(ia cu numrul 1 miliard 0 un 'o(ia 11++, #n 'igeria.
2++AB 'o(ia a anun at i a lansat 'o(ia '82, primul su telefon 'series cu $li -enon.
2++8B 'o(ia a lansat 'o(ia ,A1, care a fost comerciali!at pentru a concura direct cu
alte dispo!itivede tip )lac()err*, oferind tastatura TUN,72I:C
2+11B Alian a cu =icrosoft privind noul sistem de operare =icrosoftVs NindoHs
&6oneC
2+12B s0a lansat 'o(ia 8+8 &ureEieH cu o camera de megapi/eli .1, mai mult dec4t
orice alt smartp6one de pe pia i con ine un procesor de 1.3 >O!C
'umrul glo$al de conturi de utili!ator de telefonie mo$il depKeKte pragul de 2
miliarde.
Structura organizaional n cadrul companiei NOKIA
-ivi#ia -evice$ este responsa$il cu de!voltarea Ki gestionarea portofoliului de
dispo!itive mo$ile, pentru toate segmentele importante de consumatori.
-ivi#ia Service$ crea! Ki de!volt servicii de Internet care #m$ogJesc e/perienJa
oamenilor cu dispo!itivele lor mo$ile Ki cu He$0ul. =esaje, mu!ic, 6rJi, media c4t Ki
instrumentele pentru de!voltare @vi sunt arii majore de interes pe msur ce continu s
e/tind serviciile oferite consumatorilor Ki cree!e oportunitJi pentru de!voltatorii Ki furni!orii
de conJinut.
-ivi#ia Solution$ este responsa$il cu #ndrumarea soluJiilor oferite de 'o(ia, acolo
unde dispo!itivul mo$il, serviciile personali!ate Ki conJinutul sunt integrate #ntr0un pac6et
unic Ki convingtor pentru consumator. Aceast divi!ie este #nsrcinat cu conceperea Ki
crearea a acestor soluJii.
-ivi#ia 'ar1et$ se ocup cu gestionarea lanJurilor de aprovi!ionare, cu gestionarea
canalelor de distri$uJie Ki cu activitJi legate de strategii de marc Ki mar(eting. Corporate
;evelopment @fficese a/ea! pe strategii Ki perspective de de!voltare Ki ofer suport
operaJional pentru integrarea acestora la nivelul tuturor unitJilor. 'o(ia iemens 'etHor(s
ofer infrastructura Hireless Ki pentru reJeaua fi/, comunicaJii Ki platforme pentru servicii de
reJea, c4t Ki servicii profesionale operatorilor Ki furni!orilor de servicii. 'AE2,U este lider #n
21
furni!area de date cartografice digitale pentru sisteme de navigaJie auto, dispo!itive de
navigaJie mo$ile, aplicaJii cartografice He$ Ki de soluJii pentru organisme guvernamentale Ki
din domeniul afacerilor. ;atele cartografice de la 'AE2,U vor ocupa un loc important #n
cadrul serviciului 'o(ia =aps care ofer 6rJi digitale disponi$ile spre descrcare, g6idare
vocal Ki alte servicii He$ sensi$ile la conte/t, special concepute pentru dispo!itivele mo$ile.
Cheltuielile de C&D
C6eltuielile cu cercetarea Ki de!voltarea au fost raportate #n anul 2+12 la o valoare de
..A82 milioane de euro #n scdere faJ de perioada anului 2+11 c4nd aceastea aveau o valoare
de 5.58. milioane de euro.
No1ia are centre de cercetare i de#voltare, produc ie i di$tri"u ie ,n mai multe
ri . 1n decem$rie 2+1+, 'o(ia era pre!ent cu centre 7Q; #n 1? ri, av4nd un numr de
35,8A+ de angaja i #n cercetare i de!voltare, care repre!entau apro/imativ 2AP din for a de
munc a grupului. Centrul de Cercetare 'o(ia 526e 'o(ia 7esearc6 Center8, fondat #n 1%8?,
este unitatea de cercetare industrial a companiei #n cadrul creia activea! 5++ de cercettori
i ingineri. Compania are centre 7Q; #n A riB "inlanda, C6ina, India, Fen*a, ,lve ia,
7egatul 3nit i 3A. &e l4ng centrele de cercetare, #n 2++1, 'o(ia a fondat 5 i de ine8 I'd20
'o(ia Institute of 2ec6nolog*, un institut 7Q; situat #n )ra!ilia.'o(ia de ine #n total 8
fa$rici, situate la alo 0 "inlanda, =anaus 0 )ra!ilia, )eijing i ;ongguan 0 C6ina,
FomAWrom 0 3ngaria, C6ennai 0 India, 7e*nosa 0 =e/ic i =asan 0 Coreea de ud. ;ivi!ia
de design a 'o(ia are sediul #n cartierul o6o din Dondra, =area )ritanie, cu $irouri satelit
importante #n Oelsin(i, "inlanda i Cala$asas, California #n 3A.
'o(ia este organi!at pe o $a! de operare la nivel mondial #n 3 mari segmente B
'o(ia0Aparate Ki ervicii, 'AE2,U Ki 'o(ia iemens 'etHor(. egmentele raportate a
'o(iei repre!int unitJi strategice de $usiness care ofer diferite produse Ki servicii pentru
care informaJiile financiare lunare sunt furni!ate Kefului de operare care este factorul de
deci!ie.
2a$el 1 itua ia financiar #n $a!a principalilor indicatori ai companiei 'o(ia
0milioane0
N56I EAD ,37@ EAD ,37@
;enumire indicator 2+12 2+11
Cifra de afaceri 3+.1A? 38.?5%
C6eltuieli cu CQ; ..A82 5.58.
C6eltuieli generale 3.2+5 3.A?%
22
legate de v4n!ari
Alte c6eltuieli 2.15+ 1.125
&rofitul $rut 8.3%+ 11.35%
&rofitul net 2?+,++ 5.A+.,3%
C4 tigulGac iune +,8. +,31
Xdate financiare ale companiei 'o(ia la +1.+3.2+13
2a$el 20 itua ia indicatorilor de performan inovativ la 'o(ia
I';ICA2@7I 2+12 2+11
C6eltuieli cu cercetarea0de!voltareaG2otal v4n!ari 11,AAP 1.,.2P
C6eltuieli cu cercetarea0de!voltareaG2otal c6eltuieli 12,%3P 1.,A3P
2a$el 3 0 Indicii de calcul 'o(ia 2+12G2+11
I';ICI 2+12G2+115P8 cdere
Indicele CA 8+,82 1%,18P
Indicele CQ; %%,+1 +,%%P
Indicele C2 88,3+ 11,A+P
'o(ia consider c cercetarea Ki de!voltarea efectiv este vital pentru a r4m4ne o
companie competitiv #n industria telefoniei mo$ile Ki industria de comunicaJii. 1ncep4nd cu 1
aprilie 2+1+, are centre de cercetare Ki de!voltare #n 11 de Jri Ki 1..5++ de oameni angajaJi #n
cercetare Ki de!voltare, repre!ent4nd apro/imativ 32P din totalul forJei de munc
'o(ia,c6eltuielile de C Q ; au totali!at 3,% miliarde ,37 #n 2++%, repre!ent4nd %,5P din
v4n!rile nete 'o(ia.
'o(ia investeKte o parte su$stanJial a resurselor #n activitJile de cercetare Ki
de!voltare #n cadrul grupului de activitate principal 2elefoane =o$ile, =ultimedia Ki
,nterprise olutions, platformelor te6nologice, precum Ki in 5'7C8. 'o(ia 7esearc6 Center
are o misiune unic de a conduce 'o(ia #n viitorB '2 va fi lider glo$al de inovare desc6is
pentru sisteme de mo$ilitate umane ale lumii at4t fi!ice c4t Ki digitale, d4nd naKtere la
de!voltarea #ntreprinderilor pentru 'o(ia.
'o(ia 7esearc6 Center a fost fondat #n 1%8? de la 'o(ia ,lectronice CQ; unitate cu
numrul de angajaJi de 8? de persoane. Ast!i, sunt apro/imativ 8++ de angajati '7C
cercettori din .3 de Jri #ntro varietate larg de domenii. 7epre!ent4nd peste .P din angajatii
'o(ia din departamentele de CQ; cercettorii '2 produc apro/imativ o jumtate de $revete
esenJiale 'o(ia, Ki 3.P din toate rapoartele de invenJie 'o(ia 52++%8.
2lac12err3 7 'or "etting !ings Done
23
)lac()err* este de!voltat de compania canadian 7esearc6 In =otion 57I=8, un
productor i comerciant de solu ii $ireless inovatoare pentru pia a de comunica ii mo$ile la
nivel mondial. Compania a revolutionat industria de telefonie mo$ila prin introducerea
)la()err* olution in 1%%%. Ast!i, compania inte te s # i mreasc succesul deja
recunoscut prin milioanele de utili!atori din #ntreaga lume, prin #ncercarea de0a i dep i
#ncontinuu limitele #n ceea ce prive te e/perien a telefoanelor mo$ile.
"ondat #n anul 1%8. i av4nd sediul #n Naterloo, @ntario, compania de ine #n pre!ent
$irouri #n America de 'ord, ,uropa, Asia i #n America Datin.
&rimele versiuni de )lac()err* erau doar ni te simple pagere, foarte populare #n
lumea afacerilor deoarece ofereau facilit i rapide de e0mail, internet Hireless i func ii
calendaristice.
@dat cu lansarea seriilor 5+++ i ?+++, s0a reali!at trecerea la telefoane mo$ile i s0a
introdus un (ernel $a!at pe Sava. Dansarea seriilor A+++ a #nsemnat introducerea
dispo!itivelor cu ecrane color i cu func ii de )luetoot6.
eriile urmtoare, 8+++ i %+++, au fost primele serii care au avut ca target principal
consumatorul o$i nuit, inclu!4nd mai multe trsturi comerciale precum camera foto, carduri
de memorie i ecrane de calitate superioar.
"ig.1 ,volu ia dispo!itivelor )lac()err*
Compania consider c pia a smartp6one0urile i a ta$letelor la nivel mondial este
#nc #n fa!a de cre tere. &rincipalii concuren i ai #ntreprinderii sunt Apple Inc., >oogle Inc.,
O2C Corporation, OuaHei 2ec6nologies Co., Dtd., =icrosoft Corporation, 'o(ia
Corporation, amsung ,lectronics Co., Dtd., D> ,lectronics =o$ile Communications
Compan*, =otorola =o$ilit* Ooldings, Inc. i Y2, Corporation.
Compania menine un $ilan puternic cu datorii neglija$ile de apro/imativ 2.%
miliarde dolari #n numerar, ec6ivalente de numerar i investiii conform datelor din 2 martie
2.
2+13. 1n anul fiscal 2+13, compania a avut v4n!ri de 11,1 miliarde de dolari. &ierderea net
din operaiuni continue a fost de ?28 milioane dolari, sau de 1.2+ dolari pe ac iune .
,volu ia i de!voltarea produselor care au influen at cre terea general a afacerilor
companiei #n ultimii 3 ani sunt dup cum urmea!B
281/
o a reintrodus, reproiectat i reinventat platforma )la()err*,
cre4nd o nou e/perien #n folosirea telefoanelor mo$ile. A lansat dou
smartp6one0uri cu te6nologia D2, cu sistem de operare )lac()err* 1+B
)lac()err* Y1+ 5cu ecran tactil8 i )lac()err* U1+ 5tastatur contact fi!ic 8
care au fost lansate pe data de 3+ ianuarie 2+13 la evenimente sus inute
simultan #n ora e precum 'eH Ior(, 2oronto, Dondon, &aris, ;u$ai i
So6annes$urgC
o a introdus noi servicii i caracteristici pentru smartp6one0urile
)lac()err* 1+, printre careB )lac()err* Ou$, )lac()err* "loH, )lac()err*
=essenger 5))=8 pentru apeluri de voce i videoc6at, 2ime 6ift, tor*
=a(er i )lac()err* 7emem$erC
o a lansat )lac()err* =essenger 5))=8 voce, un update gratuit,
care permite clienilor s efectue!e apeluri vocale gratuite ctre ali clieni
))= printr0o cone/iune Ni0"iC
o a lansat la preuri accesi$ile noul smartp6one )lac($err* A
5Curve %3++ )lac()err*8 pentru clienii de pe mai multe piete, printre careB
3A, Eietnam, ingapore, Fen*a, 'igeria, =alae!ia. Africa de ud, regiunea
Carai$elor, America Datin, India, "ilipine i Indone!ia.
o a lansat )lac()err* %?2+ pe pia a din =e/ic, primul smartp6one
)lac()err* A pentru reeaua ,volution 'e/telC
o a lansat ta$leta .> D2, )lac()err* &la*)oo( cu $uilt0in de
sprijin pentru reelele celulare #n luna augustC
o a lansat un portal He$, )lac()err* ,nterprise &ortal, pentru
partenerii companiei prin care ofer sprijin furni!orilor independen i de
softHare, oferind asisten #n implementarea noilor aplica ii i servicii
)lac()err* 1+.
2812
o a introdus 'ear "ield Communications 5T'"CT8, te6nologie care
permite smartp6one0urilor )lac()err* s primeasc informaii i lin(0ul de la
alte dispo!itive '"C sau de la accesorii )lac()err* autenticeC
o a pre!entat programul de optimi!are a costurilor conceput pentru
a elimina redundanele i s realoce resurse care s se concentre!e pe
25
domeniile care ofer cele mai mari oportunit i de cre tere i de aliniere cu
o$iectivele strategice ale companieiC
o a facut o investiie strategic de apro/imativ AA% de milioane Z,
#n scopul de a consolida #n mod semnificativ platforma te6nologica a
companieiC
o vrea s creasc $a!a de a$onai )lac()err* la apro/imativ AA de
milioane de utili!atori p4n la sf4ritul anului fiscal 2+13 5ursaB >fF
decem$rie 2+128C
o noi servicii de cloud lansate pentru #ntreprinderile mici cu
Centrul de =anagement )lac()err* i pentru #ntreprinderi mari cu )lac()err*
)usiness Cloud ervices pentru =icrosoft @ffice 3?5C
Compania consider c urmtorii factori influen ea! avantajul competitiv #n
domeniul telefoniei mo$ile i a te6nologiei HirelessB
interfa intuitiv i uurina de utili!areC
acces la aplicaii de la teriC
o e/perien eficient i $ogat de navigare pe Ne$C
acoperirea geografic e/tinsC
preuri competitiveC
design industrial atractivC
marc de #ncredere
dispo!itive de dimensiuni mici si greutate redusC
durata de via a $ateriei prelungitC
suport multi0re eaC
utili!area eficient a la imii de $andC
end0to0end securit*C
capa$ilit i de costumer0service e/tinseC
conectivitatea la mesajle personale, re ele sociale, multimedia i alte aplica ii.
"lu/ul principal de venituri al companiei este generat de )lac()err* Nireless
olution, compus din smartp6one0uri i ta$lete, servicii i softHare.
;e asemenea, compania a o$ inut venituri i din accesorii, repara ii neacoperite de
garan ie i din contractele de 6edging.
Eeniturile mi/te ale companiei din opera iuni continue pe anii fiscali 2+11 i 2+12
suntB
Eenituri 5milioane 3. 2 =artie 2+12 3 =artie 2+11
;ispo!itive Z ?,?.8 ?+.+ P Z 13,A%. A..% P
ervicii 3,%1+ 35.3 P .,+A. 22.1 P
oftHare 2?1 2.. P 318 1.A P
2?
Alte accesorii si servicii 25. 2.3 P 23A 1.3 P

Z 11,+A3 1++.+ P Z 18,.23 1++.+ P
Eeniturile companiei pe !one geografice suntB

2 =artie 2+12 3 =artie 2+11
America de 'ord

Canada Z ??1 ?.+ P Z 1,2?+ ?.8 P
.3.A. 2,235 2+.2 P .,182 22.A P

2,8%? 2?.2 P 5,..2 2%.5 P
,urope, @rientul =ijlociu si Africa

=area )ritanie 1,238 11.2 P 1,%1% 1+.. P
Aletele 3,2?. 2%.5 P 5,A.3 31.2 P

.,5+2 .+.A P A,??2 .1.? P
America Datina 2,11. 1%.1 P 2,?.? 1... P
Asia &acific 1,5?1 1..+ P 2,?A3 1..5 P

Z 11,+A3 1++.+ P Z 18,.23 1++.+ P
Compartimentul de Cercetare*-e#oltare i Inginerie
;epartamentul de CQ; al companiei urmre te s ofere aplica ii cu o sfer larg de
cuprindere pentru produsele lor i derivate ale acestora. &otrivit datelor din 3 martie 2+13,
ec6ipa departamentului de CQ; numra apro/imativ ?.1++ de angajati full0time.
C6eltuielile privind CQ; au crescut cu 2+8 milioane Z la 1.? miliarde Z, sau cu
8.5P din venituri, #n anul fiscal 2+12, comparative cu 1.. miliarde Z, sau ?.8P din venituri, #n
anul fiscal 2+11. Cea mai mare parte a cre terii a fost datorata unei folosiri mai mari de
material, precum si a cresterii salariilor si $eneficiilor personalului departamentului.
,forturile departamentului de CQ; sunt indreptate in principal pe urmatoarele arii
de de!voltareB
de!voltarea te6nologiilor actuale si emergente pentru dispo!itivele Hireless
pe diferite segmente de piataC
revolutionarea pietei smartp6one0urilor si a ta$letelor, prin de!voltarea
sistemului )lac()err* 1+ @C
de!voltarea de te6nologii de $a!a si platform pentru urmatoarea geenratie de
interfete [air\, precum si evolutia 3> si .>C
2A
evolutie ascendenta catre functionalitatea, securitatea si performanta
aplicatiilor Hireless )lac()err* pentru smartp6one0uri si ta$letC
de!voltarea sistemelor de infrastructur pentru a oferi suport de $a! pentru
reea Hireless i conectivitate la InternetC
furni!area unei platforme i instrumente pentru de!voltatorii teri de softHare
i a #ntreprinderilor de a scrie i ativa aplicaii HirelessC
im$unatatirea liniei de productie si a te6nologiilor de testareC
crearea si de!voltarea de noi accesorii care sa fie utili!ate impreuna cu
smartp6one0urile si ta$letele )lac()err*.
/.2 Interpretarea i anali#area informa iilor pre#entate
Aceast anali! # i propune s eviden ie!e o$ inerea pe termen mediu i lung a
avantajului competitiv pe seama inovrii i s e/pun pe larg modalitatea prin care marile
companii din domeniul telefoniei mo$ile o$ in avantaje fa de competitorii si prin prisma
cercetrii0de!voltarii produselor i serviciilor.
&oate primul avantaj competitiv care reiese din cele dou companii productoare de
accesori i terminale mo$ile este #ns i numele companiei. Cu o vec6ime de peste 2+ de ani #n
industria telefoniei mo$ile, 'o(ia este deja un $rand cunoscut cu un renume $un la nivel
mondial.
&otrivit compartimentelor de cercetare0de!voltare din cele dou companii se o$serv
avantajul competitiv prin inovare dintre 'o(ia i )lac()err*. ;aca 'o(ia a avut c6eltuieli de
de!voltare #n 2+12 de ..A82 milioane de euro, compania 7I= a fcut o investi ie de 1,?
miliarde de euro, de unde putem deduce faptul c pe viitor ne a teptm s aduc pe pia
telefoane i accesori care s concure!e la acela i nivel cu 'o(ia, amsung sau =otorola.
;atorit inovrii care a avut loc #n cele 2 companii se o$serv c a avut loc o cre tere
su$stan ial a v4n!rilor, astfel 'o(ia se remarc cu un procent de 1.,.P din v4n!rile nete
#nregistrate, iar )lac()err* cu un procent de 8,5P din veniturile #nregistrate.
1n anul 2+11, 'o(ia de inea un numr de 3A.+2+ de angaja i #n departamentele de
cercetare0de!voltare din #ntreaga lume, iar 7I= ?.1++ de angajati full0time #n acela i
departament. 3n numr mare de angaja i poate fi un punct forte al companiei, dar totodata i
un punct sla$ deoarece un numr at4t de mare poate duce la crearea de conflicte din cau!a
ideilor privind crearea unui nou produs.
28
)lac()err* i0a diversificat linia de produc ie prin lansarea noilor tipuri de ta$lete, de
unde putem deduce ideea c 7I= nu # i concentrea! activitatea doar pe industria telefoanelor
mo$ile, ci #ncearc o diversificare a activit ilor.
1n momentul de fa 'o(ia este la concuren a cu compania Apple care #n ultimii 5 ani
a revolu ionat industria telefoniei mo$ile. "iecare din aceste companii se $a!ea! pe avantajul
competitiv din inovare, #ntruc4t prima companie care lansea! pe pia un model de telefon cu
totul i cu totul nou de ceea ce se afl acum, acela # i asigur clientela pentru urmtorii 2 ani,
reu ind astfel s # i creasc volumul de v4n!ri.
2%
Conclu#ii
Avantajul competitiv este o surs la #ndem4na oricrei companii cu ajutorul creia # i
poate diversifica, de!volta, reduce linia de produc ie sau serviicle oferite. ;e i conceptul de
avantaj competitiv se $a!ea! pe ani #ntregi de studiere, pu ini sunt aceia care #l folosesc i #l
implementea!. ;e regul doar marile companii #i #n eleg utilitatea i $eneficiile. Cele mai
multe companii se a/ea! pe avantajul competititv prin cost, #ns din punctul nostru de vedere
acest concept este dep it i poate #n momentul de fa , #ntr0o societate unde se dore te tot
timpul ceva nou, cel mai pronun at avantaj #l pot avea firmele care inovea!.
Inovarea este o pro$lem a !ilelor noastre, fiind un concept multidimensional care
dep este a$ordarea te6nologic, inclu!4nd, de e/emplu, i inovarea #n servicii, inovarea
organi!atoric sau a modelului de afaceri. Istoria evoluJiei economice a artat c nu se poate
garanta o de!voltare continu produc4nd numai ceea ce are succes la un moment dat.
c6im$area inovativ nu presupune neaprat #nnoirea te6nologic, ci Ki sc6im$ri ce
par la prima vedere nesemnificative, dar care au mare impact lucrativ. Astfel, o nou form de
produs, un nou am$alaj, o nou atitudine a personalului productiv Ki de v4n!ri, o nou
am$ianJ, noi forme de plat, servicii noi etc. se constituie #n tot at4tea modalitJi de creare Ki
utili!are a avantajului competitiv #ntr0un mediu concurenJial.
Anali!a comparativ pre!entat #n aceast lucrare a pre!entat dou mari companii
producatoare de telefoane mo$ile din domeniul telecomunicaJiilor 5industriei de telefonie
mo$ila8. ituaJia din anul 2++% a pre!entat o alta clasificare a companiilor 0 'o(ia deJine cea
mai mare cota de piaJ 5apro/imativ 38,.P8 fiind astfel lider mondial incontestat de mai mulJi
ani consecutiv, urmat de compania amsung cu o cot de 18,% P, iar )lac()err* se afl #n
josul clasamentului cu o cota de piaJ la nivel mondial de 3,8P.
&rin anali!a #ntreprins se poate afirma c doar prin c6eltuieli #n inovare Ki cercetare se
poate do$4ndi un avantaj faJ de competitorii de pe piaJ, lucru pe care 'o(ia #l deJine la
momentul de faJ prin diversificare Ki inovare permanent. )lac()err* se afl la ? po!itii #n
spate faJ de lider, nereuKind s atrag at4t de mulJi clienJi Ki s #Ki v4nd produsele at4t de
$ine cum o fac concurenJii directi.
'o(ia Ki0a sc6im$at domeniul de activitate mult mai t4r!iu a reuKit prin perseverenJ,
prin investiJii #n ec6ipamente performante prin angajarea unei forJe de munc calificate Ki $ine
pregtite s fac faJ noilor provocri din domeniu. 'o(ia #nregistrea! v4n!ri record
3+
ajung4nd p4n #n momentul de faJ s v4nd apro/imativ .2. de milioane de e/emplare #n
toat lumea.
Aceasta preconi!ea! c p4n la finele anului 2+13 s ajung la o creKtere de 1+P a
v4n!rilor de telefoane mo$ile rm4nd s #Ki menJin cota de piaJ din 2+12.A reuKit s o$Jin
o cifr de afaceri mult mai mare dec4t cea a competitorilor ei, a reuKit s atrag clienJi prin
oferirea unor produse de calitate, performante care s #ntind la ma/imum potenJialul oferit de
te6nologiile de v4rf din domeniul telefoniei mo$ile.
2elefonul mo$il a trecut de $ariera unui simplu dispo!itiv de comunicare Ki a ajuns sa
fie un accesoriu o$ligatoriu al secolului --I unde te6nologiile #Ki spun cuv4ntul. A inova Ki a
cerceta #n speranJa gsirii unor noi #ntre$uinJri a telefonului mo$il 5aparat video, recorder,
aparat foto, dispo!itiv de memorare, porta$il de mu!ic etc8 a permis multor companii s se
de!volte Ki s devin lideri pe piaJ #n condiJiile tot mai dure de concurenJ contemporan.
31
2i"liografie
1. Alain =artinet 51%8.8. Sciences de gestion et competitivt; de l<entreprise, #n vol.
"estion et Competitivit;, &aris, , ,ditura ,conomicC
2. )ell C6ip 7. 52++%8. ,anageri i mentori , citat de Cismas D., tan D., )ucure ti,
,ditura Curtea Eec6e, %C
3. Dam Alice 52++.8. #rganizational 0nnovation, Nor(ing &aper, 'o.1
.. =arinescu Cosmin 52++.8. .vantajul competitiv= mit sau realitate>, impo!ion
interna ional, A,C
5. =ic6el =arc6esna* .a.52++18, Competitivit;, s+isteme de gestion et politi?ue
industrielle, #n vol. &erspectives en management strat]gi^ue ,ditions =anagement et
oci]t], 28C
?. =i6ail ;umitrescu 52++28. Strategii i management strategic, )ucure ti, ,ditura
,conomic, 183 1%5C
A. '. 7am$6ujun, &e concept de competitivit;= ses indicateurs et facteurs, #n ,ntreprise,
>estion et Competitivit], sous la direction de 7. &,7C,7@3 &aris, ,conomica.
8. &opa, I.C 'icolescu, @. 52++.8. ,anagement strategic. )ucureKti, ,ditura ,conomic
%. &orter =. 51%%28. !e Competitive .dvanta!e of /ations, Dondon, 26e =ac=illan
&ress Dtd.C
1+. &orter, =.C )art6elem*, C. 51%%38. &<.vantage Concurrentiel des nations. &aris,
Inter,ditionsC
XXX Dicionar enciclopedic 51%%%8. vol. 3, )ucureKti, ,ditura ,nciclopedicC
XXX Dic ionar de conducere i organizare 3 1%854, )ucure ti, ,ditura &olitic, 15?C
XXX >uidelines "or Collecting and Interpreting Innovation ;ata0 @slo =anual, 2++5 0
6ttpBGGepp.eurostat.ec.europa.euGcac6eGI2I_&3)DICG@D@G,'G@D@0,'.&;"
.XXX 6ttpBGGro.Hi(ipedia.orgGHi(iGInovaJie
.XXX 6ttpBGGHHH.no(ia.comGa$out0no(iaGfinancialsGfinancial0statements
.XXX6ttpBGGHHH.no(ia.comGa$out0no(iaGresearc6GovervieH
XXX6ttpBGGsecfilings.nasda^.comGedgar_conv_6tmlP2f2+13P2f+3P2f28P2f+++11%31250130
13258?.6tml`"I_)3I', )lac()err*
XXX &rogramul0cadru pentru competitivitate Ki inovaJie 5CI&8 52++A02+138 0
6ttpBGGeuropa.euGlegislation_summariesGinformation_societ*GstrategiesGn2?1+._ro.6tm
32
N9:9
ne.a 1 No1ia
ne.a 2 * 2lac12err3
33

S-ar putea să vă placă și