Sunteți pe pagina 1din 23

INSTITUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

PROIECT
Constructia Pensiunii Turistice *** La Lepsa
si a Utilitatilor e A!re"ent in Localitatea Lepsa # $uetul
Vrancea
Cursanti%
C&"pureanu 'lorin
Ioni ( Ale)anra
Stan Anreea
*+er!+ina Ale)anra Clauia
,rutaru Maria
CONSTANTA
-./0.-
1
CUPRINS
I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DE
FINANARE.................................... 1.
1.1 Titlul
proiectului................................................................................................................
...1.
1.2
Localizarea...............................................................................................................
.............1.
1.3 Descrierea contextului
proiectului ......................................................................................1.
1.4 Justifcarea ideii de
proiect ..................................................................................................3.
1.5 Stabilirea scopului i obiectivelor
proiectului ......................................................................5.
II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI.................................................7.
2.1 Stabilirea aloanelor i descrierea detaliat! a activit!"ilor#subactivit!"ilor
proiectului .......$.
2.2 Durata activit!"ilor#subactivit!"ilor i planifcarea calendaristic! a
proiectului %%%...%....12
2.3 &c'ipa de (ana)e(ent i ec'ipa de i(ple(entare a
proiectului.......................................1*
2.4 Tipuri de resurse necesare i bu)etul
proiectului................................................................1$
III. STABILIREA RISCURILOR I INDICATORILOR DE EVALUARE A
PROIECTULi.............................18
3.1 Stabilirea poten"ialelor riscuri ale
proiectului.................................................................... 1+
3.2 ,ndicatorii de evaluare a
proiectului ...................................................................................1-
2
IV.
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................
................................20
3
IDENTI'ICAREA IDEII PROIECTULUI
SI A SURSEI DE 'INANTARE
I10 Titlul Proiectului
Constructia Pensiunii Turistice *** La Lepsa si a utilitatilor de agrement in localitatea
Lepsa , judetul Vrancea .
I1. Locali2are
Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in intravilanul
localitatii Lepsa , judetul Vrancea , zona turistica Lepsa sudul !oldovei".
#cesta se afla in aproprierea !anastirii Lepsa si este deservit de drumul national $% ,
fiind delimitat astfel & ' Sud arealul forestier Lepsa nr. (C
' )ord %) $%
' *st proprietate privat Constantin *.
' Vest drumul foriester )eagu

I13 Descrierea conte)tului proiectului
+deea proiectului este fundamentata pe ,aza potentialului turistic crescut al localitatii
Lepsa , potential ce poate fi e-ploatat profita,il prin amenajarea unei structuri de cazare de
tip pensiune turistica de . stele dotata cu /0 camere cu o capacitate de .1 de locuri proiectata
astfel & su,sol cu sala fitness si cu crama , partier cu receptie si restaurant , etajul / format
din /1 de camera du,le cu o capacitate de $1 locuri , mansarda cu 0 camere du,le cu o
capacitate de /1 locuri , pe acoperis vor fi instalate panouri solare fotovoltaice , instalarea
unei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de $1 persoane si amenajarea unui traseu
montan pentru drumetii .
2eneficiarul acestui proiect este Societatea Comerciala 3oconstruct Societate cu
3aspundere Limitata , inregistrata la 3egistrul Comertului su, numarul 4.$565$1// , cu sediul
in localitatea 7ocsani , judetul Vrancea , avand administrator pe 2riscaru Cristian +onut.
Societatea desfasoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaza&
o,iectul principal de activitate este incadrat conform C#*) la sectiunea + 8oteluri si
restaurante , clasa 00$1 7acilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata ,
activitatile secundare fiind de alimentatie , agrement si recreere .
4
!isiunea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti vizitarea manastirilor din
sudul !oldovei , oferindule in acelasi timp un mediu de cazare recreativ .
7ondul *uropean pentru #gricultura si %ezvoltare 3urala este un instrument de finantare
creat de 9niunea *uropeana pentru implementarea Politicii #gricole Comune in randul
statelor mem,er 9* , in 3omania acesta fiind reprezentat de Programul )ational de
%ezvoltare 3urala . #cesta este destinat im,unatatirii eficientei structurilor de productie ,
procesare si mar:eting al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in
zonele rurale , el fiind divizat in patru a-e de dezvoltare &
' #;# / Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
' #;# $ +m,unatatirea mediului si a peisajului natural
' #;# . +m,unatatirea calitatii vietii in spatial rural si incurajarea
diversificarii economiei rurale
' #;# 6 L*#%*3
Prin activitatile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in #-a . ,
fiind pliat perfect pe !asura ./. +ncurajarea #ctivitatilor Turistice punctand principalele
o,iective ale acestei masuri de a dezvolta activit<=ile turistice >n zonele rurale care s<
contri,uie la cre?terea num<rului de locuri de munc< ?i a veniturilor alternative, precum ?i la
cre?terea atractivit<=ii spa=iului rural .
!asura ./. dispune de o contri,utie pu,lica de 066.$$$.((6 *uro cu o cota de finantare
de 01 @ din totalul cAeltuielilor eligi,ile pentru activitatile generatoare de profit si /11@ din
totalul cAeltuielilor eligi,ile pentru activitatile negeneratoare de profit .
#ctivitatile si cAeltuielile eligi,ile sunt &
#" cele de investitii in infrastructura de primire turistica prin construc=ia,
modernizarea, e-tinderea ?i dotarea structurilor de primire turistice avBnd pBn<
la /0 camere pentru investi=ii >n structuri de primire turistice altele decBt cele
de agroturism, nivelul de confort ?i calitatea serviciilor propuse prin proiect,
tre,uie s< ating< standardul de calitate de minimum . margarete5 stele" ,
unitatile de primire turistica eleigi,ile fiind vile turistice , ,ungalouri , sate
turistice , pensiuni si agropensiuni turistice
2" +nvestitii in activitati recreationale prin investi=ii private >n infrastructura
turistic< de agrement independent< sau dependent< de structura de primire
turistic< precum spa=ii de campare, amenaj<ri de ?tranduri ?i piscine,
acAizi=ionare de mijloace de transport tradi=ionale pentru plim,<ri, trasee pentru
ecAita=ie, inclusiv prima acAizi=ie de cai >n scop turistic , amenajarea de trasee
montane tematice , etc.
5
Tipuri de activitati eligi,ile
incluse in proiect
Valoarea totala a
cAeltuielilor eligi,ile
#jutorul pu,lic
neram,ursa,il
+nvestiti in constructia si dotarea structurilor
de primire turistice
.$C.111 *uro /D6.011 *uro
+nvestitii in infrastructura turistica de
agrement piscina , traseu montan "
.D.011 *uro .D.011 *uro
014 $usti5icarea ieii e proiect
La un nivel macro oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a
numarului de turisti , acest lucru fiind amplificat de aderarea 3omaniei la 9niunea *uropeana
ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere a produselor turistice romanesti . Com,inand
cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic e-trem de ridicat al regiunii si cu
promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si international rezulta o
oportunitate ce poate fi e-ploatata odata cu punerea in practica a acestui proiect . La nivel
local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de C a localitatii Lepsa
conform Listei cu comunele cu potential turistic ridicat , numarului scazut de structuri
turistice de cazare cu grad ridicat de comfort care sa ofere servicii turistice diverse de
alimentatie , agrement si recreere majoritatea oferind doar servicii de cazare " , dar si datorita
pozitionari geografice centrale in zona turistica fapt e ofera un avantaj su,stantial fata de
celelalte localitati din regiune .
E6olutia capacitatii e ca2are si inoptarile in $uetul Vrancea
#ctivitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate o,iectivele specifice a
Strategiei de %ezvoltare a 3egiunii )ord'*st de a e-ploata poten=ialul turistic al regiunii prin
punerea >n valoare a o,iectivelor e-istente, ridicarea la nivel competitiv a calit<=ii serviciilor
prestate, dezvoltarea unor o,iective turistice noi cu destina=ii specifice cerin=elor clientului
modern, care s< creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistic<, num<rul de
clien=i consumatori, >m,un<t<=indu'se astfel imaginea regiunii ?i creBndu'se o identitate
,enefic< atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si
*
punerea in valoare a acesteia , de ea urmand sa ,eneficieze atat turistii cat si comunitatile
locale , dar si o,iectivele !asurii ./. astfel &
E,iectivele !asurii ./. E,iective realizate de proiect
Crearea ?i men=inerea locurilor de munc< prin
activit<=i de turism, >n special pentru tineri ?i
femei
Se creeaza F locuri de munca .
Crearea, >m,un<t<=irea ?i diversificarea
infrastructurii ?i serviciilor turistice
%iversificarea infrastructurii turistice prin
amenajarea unei piscine , a unui traseu
montan de drumetii si a unei sali de fitness
Cre?terea num<rului de turi?ti ?i a duratei
vizitelor
Se creste durata vizitelor la nivel local cu
pana la /0 @
Cre?terea ?i >m,un<t<=irea structurilor de
primire turistice la scar< mica
Se creaza o structura de primire turistica cu
grad ridicat de comfort cu o capacitate de .1
persoane
Crearea facilit<=ilor recrea=ionale >n vederea
asigur<rii accesului la zonele naturale de
interes turistic
Se creaza facilitati recreationale prin
amenajarea unei piscine si a unui traseu
montan de drumetii .
Proiectul este o noutate pentru localitatea Lepsa prin faptul ca diversifica serviciile
turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific traditional , a unei
piscine , a unei sali de fitness si a unui traseu montan de drumetii ce va duce la cresterea
atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca foloseste teAnologii ecologice inovatoare prin
folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si prin folosirea
unei centrale geotermale pentru asigurarea atat a incalzirii cat si a racirii unitatii , lucru ce
duce la o scadere cu apro-imativ 01@ a cAeltuielilor de intretinere .
+mplementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la
pastrarea si promovarea culturii traditionale prin acAizitionarea de o,iecte traditionale de
marca cum ar fi & ' !o,ilier traditional
' E,iecte din ceramica5lut
' 2utoaie din lemn doaga"
' Tesaturi traditionale
2eneficiarii directi ai acestui proiect vor fi posi,ilii clienti ai pensiunii , ei fiind
reprezentati de turistii care doresc sa viziteze zona 2, in special !anastirea Lepsa , CAeile
Tisitei, acestia sunt caracterizati ca avand o inclinatie spre cultura5religie , o,iceiuri 5 o,iecte
$
si mestesuguri traditionale , istorie , peisaje montane , recreerea in medii montane , acestia
practicand urmatoarelor tipuri de turism &
' Turism religios 5 ecumenic
' Turism cultural
' Turism de odiAna 5 recreere
' #groturism
' Turism montan
Principalele nevoi ale ,eneficiarilor directi sunt &
Transportul G acesta va fi satisfacut prin punerea la dispozitie de catre receptia
pensiunii a datelor privind transportul in comun , date de contact firme de incAirieri
autoveAicule , firme ta-imetrie , etc.
Cazarea ' va fi satisfacuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de .1 locuri .
#limentatia G va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii .
3ecreerea ' se va face cu ajutorul salii de fitness , piscinei si a drumetiilor pe
traseul montan
+nformarea ' se va face de catre receptia pensiunii prin distri,uirea pliantelor
turistice privind localitatea Lepsa, localitatea 7ocsani si imprejurimile localitatii.
Pentru o ,una prezentare ,eneficiarii directi vor fi cuantificati in inoptari5an , rezultand
o valoare de /1.C01 inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea ma-ima de cazare a
pensiuni pe zi inmultita cu numarul de zile dintr'un an & .D0 zile * .1 persoane ce pot fi
cazate pe zi H 0/178/ inoptari9an .
Irupul tinta va fi format din ,enefciarii directi care au o preferinta pentru unitatile de
cazare de tip pensiune traditionala cu un grad de comfort ridicat , pentru cuantificarea acestia
vor fi e-primati tot in inoptari pe an & 0/178/*4/90// : 43;/ inoptari9an
2eneficiarul indirect este S.C. 3oconstruct S3L , societate cu activitati in domeniul
serviciilor turistice de cazare , alimentatie , agrement si recreere .
018 Sta<ilirea scopului si o<iecti6elor proiectului
Scopul proiectului consta in constructia unei pensiuni turistice dotata cu unitate de
alimentatie si de agrement astfel &
+
#. Clairea principala va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul si spatiile de cazare
, acestea vor avea un grad de comfort si calitate de . stele conform reglementarilor
#gentiei )ationale a Turismului si va fi dispusa astfel &
Subsol /C1 m$" & ' Sala fitness cu o suprafata de F1 m$ dotata cu aparate de
gimnastica
' Crama cu o suprafata de /11 m$ amenajata in stil rustic
cu pereti din caramida rosie , tavanul in forma de ,olta , decorate cu o,iecte
traditionale ,utoaie lemn , mo,ilier traditional , o,iecte traditionale de
ceramica , tesaturi traditionale "
' Jona de acces cu o suprafata de /1 m$
Parter $11 m$"& ' 2irou receptie /0 m$
- 3estaurant de . stele cu ,ucatarie D1 m$" dotata complet , sala
de mese F1 m$" decorata in stil rustic .
- Toaleta $0 m$"
- Jona de acces $1 m$"
Etajul 1 $11 m$" & va fi format din zona de acces $1 m$ " si din /1 camere
du,le , cu ,ai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa
indeplineasca conditiile de clasificare pentru . stele .
Mansarda /$1 m$" & formata din zona de acces $1 m$" , 0 camere du,le , cu
,ai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca
conditiile de clasificare pentru . stele
2. Piscina va fi situata la sud de cladirea principala la o distanta de /11 m , suprafata de
F1 m$ , cu o adancime de la 01 cm pana la . m , va fi prevazuta cu sistem automat de
filtrare a apei , va avea .1 de sezlonguri si um,rele .
C. Traseul "ontan va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va avea o
lungime de D :m desfasurandu'se in arealul forestier )eagu si contine amenajari
special din piatra pentru popasuri , marcaje speciale , la limita superioara va fi
amenajata o platform panoramica din piatra .
%. Dotari te+nice pensiunea va fi dotata cu o centrala geotermala pentru racire5incalzire
si cu panouri solare fotovoltaice ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 01 @ .
Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a activit<=ilor turistice care s<
contri,uie la cre?terea num<rului de locuri de munc< ?i a veniturilor alternative, precum ?i la
cre?terea atractivit<=ii spa=iului rural in localitatea Lepsa .
-
Obiectivele operationale :
Cre?terea ?i >m,un<t<=irea structurilor de primire turistice la scar< mica in localitatea
Lepsa prin constructia unei pensiuni cu un grad de comfort de . stele si cu o capacitate
de .1 de locuri K
II1 Ela<orarea planului e I"ple"entare a Proiectului
.10Sta<ilirea =aloanelor si escrierea etaliata a acti6itatilor9su<acti6itatilor proiectului
Pentru o ,una desfasurare si control a implementarii proiectului vor fi sta,ilite jaloanele
astfel &
/" *cAipa management
$" Contractat constructor
." #menajat piscina
6" Construit corp principal
0" %otat si decorat spatiu cazare 5restaurant 5 crama 5 sala fitness 5piscina
D" #menajat traseu montan
(" Personal pensiune angajat
F" Promovat pensiunie
Pentru punerea in practica si realizarea jaloanelor se vor desfasura urmatoarele activitati &
$alonul 0 % Ec+ipa "ana!e"ent
' Activitatea 1100 : Selectia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei
societati specializate pe resurse umane unde se vor sta,ili calitatile , e-perienta
si raspunderile managerului de proiect .
' Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va consta in intervievarea
candidatilor si alegerea celui mai potrivit pentru ocuparea functiei
' Subactivitatea 1120 #ngajarea managerului se vor negocia ,eneficiile ,
salariul , responsa,ilitatile , ,onusurile si se va semna contractul.
' Activitatea 1200 Selectia proiectantului presupune discutii cu diversi proiectnati
cu e-perienta in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit.
1.
' Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului se vor e-pune
responsa,ilitatile legale , remuneratia si se va semna contractul .
' Subactivitatea 1220 7inalizare proiect se vor clarifica toate detalile
privind arAitectura si solutiile teAnice privind proiectul.
$alonul . % Contractat Constructor
' Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarcini
care prevede toate detaliile teAnice privind constructia
' Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii se va verifica daca
proiectul prin arAitectura sa intruneste toate normele de siguranta ,
comfort si calitate pentru clasificarea la unitati de cazare cu un grad de
comfort de . stele .
' Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si
modificarea eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini .
' Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini se va e-pune caietul de sarcini si
se va licita pentru desemnarea celui mai potrivit constructor.
' Subactivitatea 2210 *-punerea licitatiei se va face prin trimiterea unor
invitatii de participare la licitatia proiectului a constructorilor .
' Subactivitatea 2220 Licitarea se va sustine licitatia si se vor studia
ofertele
' Subactivitatea 2230 %esemnarea constructorului se va alege cea mai
,una oferta prezentata si se va incAeia contractul cu constructorul.
$alonul 3 A"ena=at piscina
' Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei se va construi piscina cu o
suprafata de F1 m$ si cu o adancime de la 01 cm pana la . m.
' Subactivitatea 3110 #menajarea spatiului piscinei se va amenaja spatial
alocat constructiei piscinei prin e-cavare la o adancime de 01 cm in
partea )ordica , crescand constant pana la o adancime de . m .
' Subactivitatea 3120 #menajarea Peretilor piscinei se vor cimenta peretii
piscinei si vor fi acoperiti cu material special impermea,il .
' Activitatea 3200 +nstalarea teAnicii piscinei vor fi instalate dotarile teAnice
necesare functionarii piscinei .
' Subactivitatea 3210 +nstalarea statiei de apa va fi instalata statia de
pompare si evacuare a apei cu o capacitate de /111 l5A .
11
' Subactivitatea 3220 +nstalare statie filtrare va fi instalata statia de
filtrare si curatare a apei cu o capacitate de /111 l5A .
$alonul 4 Construit corp principal
' Activitatea 4100 #menajarea spatiului cladirii se delimiteaza si se amenajeaza
saptiul destinat constructiei .
' Subactivitatea 4110 %elimitarea spatiului se va delimita spatial zona
destinata constructie aflata la o distanta de .1 m de %) /(# .
' Subactivitatea 4120 *-cavare spatiul va fi e-cavat spatial destinat
constructiei pana la o adancime de F m .
' Activitatea 4200 Constructie corp cladire va fi construit corpul cladirii
folosindu'se material prefa,ricat de tip 2C# (111 , im,inarile vor fi facute cu
ciment C35.011 , se va instala izolatie termica din polistiren e-pandat cu o
grsoime de /1 cm , finisajele vor fi facute cu glet !C5..1 .
' Subactivitatea 4210 Constructie su,sol se construieste su,solul care va
fi format din & o camera cu o suprafata de F1 m$ destinata salii de
fitness , scari si zona de acces $1 m$ , crama /11 m$ finisata cu
caramida arsa de culoare rosie cu tavanul de forma unei ,olte .
' Subactivitatea 4220 Constructie parter se construieste parterul cu o
zona centrala de acces de $1 m$ , toaleta $0 m$ , ,irou receptie /0 m$ ,
,ucatarie D1 m$ , sala de mese F1 m$ .
' Subactivitatea 4230 Constructie etaj se va construi etajul / cu o
suprafata de $11 m$ , acesta va fi format din zona de acces $1 m$ si din
/1 camere cu o suprafata de /Fo m$ , acestea vor include toalete proprii
' Subactivitatea 4240 Constructie mansarda se construieste mansard cu o
suprafata de /$1 m$ , formata din 0 camere cu o suprafata de /11 m$ si
o zona de acces de $1 m$.
' Activitatea 4300 +nstalare utilitati vor fi realizate instalatiile electrice ,de
apa5evacuare si inclazire si se va racorda cladirea la energie electrica prin
contractarea *on'%istri,utie , apa curenta si reteaua de canalizare prin
contractarea #Lua G Sucevita .
' Subactivitatea 4310 3ealizarea instalatiilor va fi realizata instalatia
electrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermala
I*E'!#; /111 si su,ansam,lurile ei , se vor instala panourile
fotovoltaice *CE'S9) .111 cu o putere de .011 :Matt5A .
12
' Subactivitatea 4320 3acordare utilitati se va racorda cladirea la energie
electrica , apa curenta si reteaua de canalizare .

$alonul 8 Dotat si ecorat spatiu ca2are 9 restaurant 9 cra"a 9 sala 5itness 9 piscine
' Activitatea 100 %otarea pensiunii se vor dota restauranul , spatial de cazare ,
crama , sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura , mo,ilierul si
accesoriile necesare clasificarii la un grad de comfort si calitate de . stele
conform prevedrilor #)T .
' Subactivitatea 110 %otare spatiu cazare se vor dota toate camerele
destinate cazarii cu pat du,lu model Ning , ,irou , televizor , scaun ,
toaleta , dus , gAiuveta , mocAeta , mini'frigider , saltea , cearsafuri , etc.
, acesta va mai fi dotat cu un calculator cu softMare specializat .
' Subactivitatea 120 %otare spatiu alimentatie restaurantul va fi dotat cu
$1 de mese rotunde de 6 persoane , F1 de scaune , fete de masa , utilaje
,ucatarie , vesela , etc. K crama va fi dotata cu /1 mese rotude
traditionale de D persoane , D1 scaune traditionale , /1 ,utoaie de lemn
/11 l , . ,utoaie lemn $1 l , ,ar , vesela , etc .
' Subactivitatea 130 %otare spatii recreere sala de fitness va fi dotata cu
aparata de gimnastica , piscine va fi dotata cu .1 de sezlonguri
prevazute cu um,rella .
' Activitatea 200 %ecorarea pensiunii va fi facuta de o societate specializata in
decorarea saptiilor de cazare de tip traditional , respectandu'se cerintele si
dorintele clientului .
$alonul > A"ena=at traseu "ontan
' Activitatea !100 Constructia traseului montan se va alege si delimita traseul
optim pentru amenajare si se va dispune constructia acestuia pe o lungime de D
:m , incepand de pe drumul forestier )eagu la :m / si continuand pana pe
platoul montan.
' Subactivitatea !110 %elimitarea traseului delimitarea traseului va fi
facuta impreuna cu Ecolul Silvic si Consiliul Local Lepsa si va respecta
toate normle de protectie ale mediului si ale arealelor forestiere in
vigoare .
' Subactivitatea !120 Crearea traseului montan se va construi traseul prin
nivelarea circuitului sta,ilt pana la forma de poteca , acesta va avea o
latime de / m .
13
' Activitatea !200 #menajarea traseului montan se vor construi la interval de $
:m popasuri , se vor face marcaje , si se va amenaja pe platoul montan o
platforma panoramica .
' Subactivitatea !210 Creare marcaje se vor realiza marcaje in
conformitate cu reglementarile #sociatii de Salvamont Vrancea ,
acestea vor fi amplasate din 011 in 011 de m .
' Subactivitatea !220 Constructie popasuri vor fi amenajate un numar de
. popasuri aceste urmand a fi construite numai din piatra si lemn pentru
o ,una integrare in peisaj , iar la capatul superior va fi amenajata o
platforma panoramica construita din lemn si piatra dotata cu 0 ,inocluri
stationare de tip luneta ,
$alonul ? Personal pensiune an!a=at
' Activitatea "100 #ngajarea personalului personalul va fi format din $
receptoineri , $ cAelnerite , $ ,ucatari , / camerista , managementul pensiunii
va fi asigurat de titularul proiectului 2riscaru +onut .
' Subactivitatea "110 3ecrutarea personalului va consta in sustinrea mai
multor interviuri si alegerea persoanelor mai calificate pentru functiile
respective , personalul selectat in urma interviurilor vor tre,uie sa faca
dovada detinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a putea fi
coopati in faza urmatoare.
' Subactivitatea "120 Testarea personalului va consta in sustinerea unor
teste practice pentru dovedirea caliatilor , vor fi angajati cei care vor
avea cel mai mare punctaj.
' Activitatea "200 +nceperea activitatii odata cu angajarea personalului unitatea
isi va incepe activitatea .
$alonul ; Pro"o6at pensiune
' Activitatea #100 +nscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii
in circuitul touristic prin inscrierea la ,irourile de promovare turistica si prin
trimiterea de oferte catre agentiile de turism .
' Subactivitatea #110 Promovarea prin agentii turism se va insrcrie
pensiunea in ,azele de date ale marilor agentii de turism din tara si se
vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distri,uite acestora.
' Subactivitatea #120 Promovare prin ,irouri promovare turistica se vor
realiza pliante si flaOer'e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si
,irourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre )ord'*st cu
scopul de a fi distri,uite turistilor.
14
' Activitatea #200 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin
intermediul internetului.
' Subactivitatea #210 Promovare prin site propriu se va crea un Me,site
al pensiunii ce va contine imagini si date cu preturile si serviciile oferite
dar si un softMare pentru servicii de rezervare online a spatiilor de
cazare care sa fie interconectat la softMare principal al pensiunii.
' Subactivitatea #220 Promovare prin alte siteuri consta in inscrierea
pensiunii pe Me,site'urile specializate pe promovare turistica, rezervari
online sau de prezentare a ofertelor de cazare .
.1. Durata acti6itatilor9su<acti6itatilor si plani5icarea calenaristica a proiectului
%urata de implementare a proiectului este de /$ luni
Prin apro,area finantarii cerute prin proiect se vor putea demara activitatile proiectului
incepand cu data de 1/.1$.$1/$ , acestea fiind structurat astfel &
' #ctivitatea //11 Selectia managerului de proiect va incepe pe data de 1/.1$.$1/$ si
va avea o durata de desfasurare de $1 de zile .
' Su,activitatea ///1 Sustinerea interviului va incepe pe data de 1/.1$.$1/$
si va avea o durata de /F zile .
' Su,activitatea //$1 #ngajarea managerului va incepe pe data de
/C.1$.$1/$ si va avea o durata de $ zile , aceasta se afla in legatura cu
su,activitatea ///1 .
' #ctivitatea /$11 Selectia proiectantului va incepe pe data de $/.1$.$1/$ si va avea
o durata de (1 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea //11 deoarece
managerul de proiect este responsa,il de desemnarea proiectantului.
' Su,activitatea /$/1 Contractarea proiectantului va incepe pe data de
/C.1$.$1/$ si va avea o durata de /1 zile .
' Su,activitatea /$$1 7inalizare proiect va incepe pe data de 1$.1..$1/$ si
va avea o durata de D1 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea
anterioara deoarece proiectantul este responsa,il cu finalizarea proiectului.
' #ctivitatea $/11 Creare caiet de sarcini va incepe pe data de 1/.10.$1/$ si va avea
o durata de /0 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece
proiectantul este responsa,il cu realizarea caietului de sarcini.
' Su,activitatea $//1 Verificarea conformitatii va ioncepe pe data de
1/.10.$1/$ si va avea o durata de 0 zile , este dependenta de su,activitatea
7inalizare proiect .
15
' Su,activitatea $/$1 Listarea caietului de sarcini va incepe pe data de
1D.10.$1/$ si va avea o durata de /1 zile , este dependent e su,activitatea
Verificarea conformitatii .
' #ctivitatea $$11 Licitarea caietului de sarcini va incepe pe data de /D.10.$1/$ si va
avea o durata de $1 de zile , este dependent de activitatea Creare caiet de sarcini .
' Su,activitatea $$/1 *-punerea Licitatiei va incepe pe data de /D.10.$1/$
si va avea o durata de C zile.
' Su,activitatea $$$1 Licitarea va incepe pe data de $0.10.$1/$ si va avea o
durata / zi , depinde de su,activitatea *-punerea licitatiei.
' Su,activitatea $$.1 %esemnarea constructorului va incepe pe data de
$D.10.$1/$ si va avea o durata de /1 zile , depinde de suactivitatea
*-punerea licitatiei .
' #ctivitatea ./11 Constructia corpului piscinei va incepe pe data de 10.1D.$1/$ si va
avea o durata de D1 de zile , aceasta este dependent de su,activitatea %esmnarea
constructorului deoarece nu se pot incepe lucrarile de constructie fara semnarea
contractului cu constructorul .
' Su,activitatea .//1 #menajarea spatiului piscinei va incepe pe data de
10.1D.$1/$ si va avea o durata de $1 de zile .
' Su,activitatea ./$1 #menajarea peretilor piscinei va incepe pe data de
$0.1D.$1/$ si va avea o durata de 61 de zile , depinde de su,activitatea
amenajarea spatiului piscinei .
' #ctivitatea .$11 +nstalarea teAnicii piscinei va incepe pe data de 16.1F.$1/$ si va
avea o durata de /1 zile , aceasta este dependenta de finalizarea su,activitatii
#menajarea peretilor piscinei
' Su,activitatea .$/1 +nstalarea statiei de apa va incepe pe data de
16.1F.$1/$ si va avea o durata de 0 zile.
' Su,activitatea .$$1 +nstalarea statiei de filtrare va incepe pe data de
1C.1F.$1/$ si va avea o durata de 0 zile .
' #ctivitatea 6/11 #menajarea spatiului cladirii va incepe pe data de 10.1D.$1/$ si va
avea o durata de $1 de zile , aceasta depinde de su,activitatea %esemnarea
constructorului deoarece nu pot incepe lucrarile fara sa fie desemnat un constructor.
' Su,activitatea 6//1 %elimitarea spatiului va incepe pe data de 10.1D.$1/$
si va avea o durata de . zi
' Su,activitatea 6/$1 *-cavarea spatului va incepe pe data de 1F.1D.$1/$ si
va avea o durata de /C zile , aceasta depinde de su,activitatea %elimitarea
spatiului.
1*
' #ctivitatea 6$11 Constructie corp cladire va incepe pe data de $0.1D.$1/$ si va
avea o durata de /$1 de zile , aceasta depinde de finalizarea activitatii amenajarea
spatiului .
' Su,activitatea 6$/1 Constructie su,sol va incepe pe data de $0.1D.$1/$ si
va avea o durata de .1 de zile .
' Su,activitatea 6$$1 Constructie parter va incepe pe data de $(.1(.$1/$ si
va avea o durata de .1 de zile , depinde de finalizarea su,activitatii
constructie su,sol .
' Su,activitatea 6$.1 Constructie etaj va incepe pe data de $D.1F.$1/$ si va
avea o durata de .1 de zile , depinde de finalizarea su,activitatii
constructie parter .
' Su,activitatea 6$61 Constructie mansard va incepe pe data de $0.1C.$1/$
si va avea o durata de .1 de zile , depinde de finalizarea su,activitatii
constructie etaj .
' #ctivitatea 6.11 +nstalarea utilitatilor va incepe pe data de $0.1C.$1/$ si va avea o
durata de .1 de zile .
' Su,activitatea 6./1 3ealizarea instalatiilor va incepe pe data de
$0.1C.$1/$ si va avea o durata de $0 de zile .
' Su,activitatea 6.$1 3acordare utilitati va incepe pe data de $0.1C.$1/$ si
va avea o durata de .1 de zile .
' #ctivitatea 0/11 %otarea pensiunii va incepe pe data de $0./1.$1/$ si va avea o
durata de .1 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire.
' Su,activitatea 0//1 %otare spatiu cazare incepe pe data de $0./1.$1/$ si
va avea o durata de /1 zile .
' Su,activitatea 0/$1 %otare spatiu alimentatie va incepe pe data de
16.//.$1/$ si va dura /1 zile , depinde de finalizarea su,activitatii dotare
spatii cazare.
' Su,activitatea 0/.1 %otare spatii recreere va incepe pe data de /6.//.$1/$
si va dura /1 zile , depinde de finalizarea su,activitatii dotare saptiu
alimentatie .
' #ctivitatea 0$11 %ecorarea pensiunii va incepe pe data de $0./1.$1/$ si va dura .1
de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire .
' #ctivitatea D/11 Constructia traseului va incepe la data de 1(.1D.$1/$ si va avea o
durata de .1 de zile , depinde de su,activitatea desemnarea constructorului .
1$
' Su,activitatea D//1 %elimitarea trseului va incepe la data de 1(.1D.$1/$ si
va avea o durata de / zi .
' Su,activitatea Crearea traseului va incepe la data de 1F.1D.$1/$ si va avea
o durata de $C de zile , depinde de finalizarea suactivitatii deilimitarea
trseului .
' #ctivitatea D$11 #menajarea traseului va incepe la data de 1(.1(.$1/$ si va avea
o durata de .1 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructia traseului .
' Su,activitatea D$/1 Creare marcaje va incepe la data de 1(.1(.$1/$ si va
avea o durata de /0 zile.
' Su,activitatea D$$1 Constructie popasuri va incepe la data de $$.1(.$1/$
si va avea o durata de /0 zile .
' #ctivitatea (/11 #ngajarea personalului va incepe pe data de 1/.//.$1/$ si va dura
.1 de zile .
' Su,activitatea (//1 3ecrutarea personalului va incepe pe data de
1/.//.$1/$ si va dura /0 zile .
' Su,activitatea (/$1 Testarea personalului va incepe pe data de /D.//.$1/$
si va dura /0 zile , depinde de finalizarea su,activitatii recrutarea
personalului .
' #ctivitatea ($11 +nceperea activitatii va incepe pe data de 1/./$.$1/$
' #ctivitatea F/11 +nscriere in circuitul turistic va incepe pe data de 1/./$.$1/$ si va
dura .1 de zile .
' Su,activitatea F//1 Promovare prin agentii turism va incepe pe data de
1/./$.$1/$ si va dura .1 de zile .
' Su,activitatea F/$1 Promovare prin ,irouri de promovare turistica va
incepe pe data de 1/./$.$1/$ si va dura .1 de zile .
' #ctivitatea F$11 Promovare proprie va incepe pe data de 1/./$.$1/$ si va dura /1
zile .
' Su,activitatea Promovare prin site propriu va incepe pe data de 1/./$.$1/$
si va dura 0 zile .
' Su,activitatea Promovare prin alte siteuri va incepe pe data de 1D./$.$1/$
si va dura 0 zile .
1+
.13 Ec+ipa e "ana!e"ent si ec+ipa e i"ple"entare a proiectului
*cAipa responsa,ila cu implementarea si managementul proiectului va fi formata din
titularul proiectului , manager proiect , proiectant si constructor .
Titularul de proiect este in acelasi timp si ,eneficiarul proiectului SC 3oconstruct S3L el
avand urmataorele drepturi si o,ligatii &
' %etine dreptul de reprezentare si de angajare in fapte comerciale
' %etine dreptul de decize a,soluta in privinta implementarii proiectului
' #re o,ligatia sa puna la dispozitia organelor competente date , documente si
justificari privind desfasurarea proiectului .
' #sigura ,una comunicare intre manager , proiectnat si constructor
' #re o,ligatia sa asigure cofinantarea proiectului
!anagerul de proiect va fi selectat de catre ,eneficiarul proiectului acesta avand un rol de
moderator intre partile implicate , se va urmari sa detina urmatoarele a,ilitati , cunostinte si
e-periente &
*-perienta Cunostinte #,ilitati
'. ani in domeniul turismului 'reglementarile privind
clasificarea unitatilor de
cazare
',un comunicator
'/ an in managementul
proiectelor
'antreprenoriat si dezvoltarea
afacerilor
'rezistenta la un program de
lucru prelungit
'$ ani pe un post de
conducere
'conta,ile si financiare 'sa fac fata cu ,ine situatiilor
stresante
'sa mai fi facut parte din
ecAipa de implementare a
unui alt proiect cu finantare
europeana
'implementarea proiectelor
cu finantare europeana
',un administrator
!anagerul de proiect se va afla in su,ordinea ,eneficiarului , acesta avand ca principale
atri,utii oferirea de consultanta ,eneficiarului proiectului , sa asigure transmiterea deciziilor
,eneficiarului catre proiectant si constructor , sa vegAeze la legalitatea si ,una desfasurare a
activitatilor proiectului , acesta va avea urmatoarele drepturi si o,ligatii &
' #re o,ligatia sa asigure transmiterea deciziilor luate de catre ,eneficiar catre
proiectant si constructor
' 3aspunde de legalitate actiunilor desfasurate prin proiect
1-
' #re o,ligatia sa gaseasca solutii la orice pro,leme ce pot aparea pe parcursul
desfasurarii proiectului
' #re o,ligatia sa instinteze ,eneficiarul proiectului asupra oricaror pro,leme
' )u are dreptul de decizie
' #re o,ligatia sa supravegAeze la ,una desfasurare a proiectului
' #re o,ligatia sa ofere consultanta ,eneficiarului proiectului
Proiectantul va fi selectat de catre ,eneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu
o,iect de activitate in domeniul proiectarii , specializata pe proiectarea structurilor de cazare
de capacitate mica . La alegerea proiectantului se va urmari ca acesta sa ai,a e-perienta in
proiectarea structurilor de cazare de tip pensiune , sa mai fi participat la implementarea unui
proiect cu finantare europeana si sa ai,a o viziune asupra arAitecturii si disignului pensiunii
apropiata de cea a ,eneficiarului .
Principalele atri,utii al proiectantului vor fi acelea de a reliza scAita constructiei , de a
oferi cele mai ,une solutii teAnice si de a oferi consultant ,eneficiarului , acesta va avea
urmatoarele drepturi si o,ligatii &
' #re o,ligatia sa respecte deciziile ,eneficiarului
' #re o,ligatia sa ofere constructorului scAitele teAnice in termenii sta,iliti
Constructorul va fi selectat de catre ,eneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu
activitate in domeniul constructiilor , specializata pe constructia structurilor de cazare de tip
pensiune , acesta va fi ales prin licitatie unde se va urmari oferta cea mai ,una privind
calitatea si timpul de implamentare a proiectului , acesta va avea rolul de a derula activitatile
de constructie , avand o,ligatia sa respecte scAitele teAnice ale constructiei oferite de catre
proiectant .
.14 Tipuri e resurse necesare si <u!etul proiectului
2ugetul estimat al proiectului este de .D0.011 de *uro , din care $11.111 de *uro vor fi
fonduri europene neram,ursa,ile acordate prin 7ondul *uropean pentru #gricultura si
%ezvoltare 3urala ' !asura ./. +ncurajarea activitatilor turistice, acestea sunt impartite
astfel&
#ctivitatea Valoare totala Valoare fonduri neram,ursa,ile
2.
Cladirea principala .$C.111 *uro /D6.011 *uro
Piscina /1.111 *uro /1.111 *uro
Traseu montan $D.011 *uro $D.011 *uro
III1 Sta<ilirea riscurilor si inicatorilor e e6aluare a proiectului
III10 Sta<ilirea potentialelor riscuri ale proiectului
Pentru ,una desfasurare a proiectului este necesar sa se sta,ileasca riscurile ce pot
influenta implementarea proiectului , impactul pe care o sa il ai,a asupra acestuia dar si
actiunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate .
Nr1
crt1
Riscul I"pact asupra proiectului Ac@iuni e e5ectuat
pentru contracararea
riscului sau reucerea
e5ectelor
/. %epasirea ,ugetului +ntarzierea desfasurarii
activitatilor
#locarea de sume
suplimentare
$. !odificarea
reglementarilor privind
clasificarea unitatilor de
cazare
Se intrerupe proiectul !odificarea scAitei
pensiunii pentru a putea fi
reincadrata la un comfort
de . stele
.. +ntreruperea programelor
de promovare a regiunii
2ucovina de catre
guvern .
!icsorarea grupului tinta +nfiintarea unei asociatii
pentru promovarea
regiunii 2ucovina .
6. Pro,leme teAnice privind
constructia
Se intrerupe proiectul Iasirea unei solutii de
catre proiectant si
implementarea acestei
0. Proasta administrare a
activitatilor proiectului
Se intarzie proiectul ScAim,area managerului
de proiect .
III1. Inicatori e e6aluare a proiectului
21
Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfasoara in concordanta cu planificarea
acestuia se vor sta,ili indicatorii de evaluare a proiectului .
Jala!" I!#i$a%&i #"
&"ali'a&"
S(&)" #"
*"&i+$a&"
Ri)$(&i Ai i,%"'"
&c'ipa
(ana)e(ent
S/a an)aat (ana)erul
proiectului
0ilant sintetic
1ontractat
constructor
S/a se(nat contractul
cu constructorul si
proiectantul
1ontractul cu
proiectantul si
constructorul
2(enaat
piscina
S/a construit piscina 3aport sintetic ,ntarziere din
cauza conditiilor
(eteo
1onstruit corp
principal
S/a construit corpul
principal
4roces verbal de
receptie
,ntarziere din
cauza proble(elor
te'nice
Dotat si
decorat spatii
S/au dotat spatiile de
cazare 5 ali(entati si
recreere
3aport sintetic 6eincadrarea in
bu)etul initial
2(enaat
traseu
(ontan
S/a construit traseul
(ontan
4roces verbal de
receptie
,ntarziere din
cauza conditiilor
(eteo
4ersonal
pensiune
an)aat
S/au an)aat +
persoane
0ilant sintetic ,(posibilitatea
)asirii de personal
4ro(ovat
pensiune
2u 7ost distribuite
pliante si sa realizat
site/ului pensiunii
3aport
22
IV1 ,I,LIO*RA'IE
!esnita I. si Eprea %. G !anagementul proiectelor *ditura 9niversitatii #le-andru +oan
Cuza , +asi $1//
2adea !. G 7onduri europene *ditura %idactic Special , 2ucuresti $1/1
MMM.feadr.eu Siteul official al 7ondului *uropean pentru #gricultura si %ezvoltare 3urala
MMM.finantari'eu.ue Site de consultanta privind fondurile europene
Suport de curs
Attp&55ro.scri,d.com5doc56(CD60C$5Plan'de'#faceri'Pensiune'Turistica
23