Sunteți pe pagina 1din 156

LAURA BRID

Ultima escapad`
ALCRIS
Capitolul 1
Lesley, e aproape nou`!
De la dou` etaje mai sus se f`cu auzit` o voce
\ngrozit`.
Oh, nu, imposibil!
Harriet, menajera, d`du din cap [i se \ntoarse
bomb`nind la treburile ei. Se preg`tea s` [tearg` pra-
ful \n sufragerie cnd un adev`rat bolid cobor\ sc`rile,
trecu prin fa]a ei ca un vrtej [i d`du buzna \n
buc`t`rie.
Nea]a, Harry! |]i mul]umesc c` m-ai trezit. E[ti o
adev`rat` mam` pentru mine!
Lesley \[i arunc` po[eta [i taiorul galben pe un
scaun, \nainte de a-[i turna gr`bit` un pahar cu suc de
struguri.
Stnd \n pragul u[ii, Harriet o privea cu un aer
dezaprobator.
N-ai vrea s` te a[ezi [i s` te por]i \n sfr[it ca o
tn`r` bine crescut`? O s`-]i servesc micul dejun exact
\n dou` minute.
5
Lesley adulmec` pofticioas` mirosul omletei cu
jambon, care plutea prin toat` buc`t`ria.
Nu m` tenta, Harry, la ora asta trebuia s` fiu deja
plecat`.
Harriet nu se putu \mpiedica s` surd` \n fa]a
mimicii dezolate a tinerei. Lesley [tiuse s` c[tige
inima credincioasei menajere, de[i locuia la unchiul ei
abia de un an. Cum s` r`mn` insensibil` fa]` de
aceast` frumoas` brunet` cu ochii alba[tri, str`lucind
de inteligen]`, [i cu o fire att de pl`cut`?
Dup` ce b`u din cteva \nghi]ituri sucul, Lesley \[i
\nh`]` taiorul, po[eta, [i se gr`bi s-o [tearg`, nu \nainte
de a-[i lua r`mas-bun de la Harriet, \n stilul ei obi[nuit.
Lesley, s` nu-i spui domnului Graham c` te-am
trezit! El \mi recomandase s` te las s` dormi!
Conteaz` pe mine! \i r`spunse ea trntind \n
urma ei impozanta u[` din lemn masiv.
Schi]` un zmbet mali]ios imaginndu-[i cum
menajera ofteaz` [i \[i ridic` ochii spre cer \n fa]a unei
asemenea comport`ri.
Cartierul reziden]ial \n care locuia Lesley era prac-
tic pustiu la acea or` matinal`. Se \ncrunt` [i \[i con-
sult` ceasul. Nici un taxi la orizont, `sta e norocul
meu! gndi ea. D`du \n grab` col]ul str`zii [i nu avu
de a[teptat prea mult timp.
Dup` ce se instal` pe bancheta din spate a ma[inii,
\i d`du [oferului adresa Institutului Licorn, organism
ecologic de renume mondial unde lucra ca ata[at de
pres` [i adjunct` a unchiului ei, Graham Chadwick,
fondator [i pre[edinte.
6
|n aceast` diminea]` \[i pusese \n minte s` discute
cu el un proiect care o preocupa mai de mult. A[a c`
profit` de timpul r`mas ca s` recapituleze argu-
mentele potrivite pentru a-l convinge.
Da... trecuse un an de colaborare fructuoas`. Se
angajase la Licorn imediat dup` ob]inerea diplomei.
|n afar` de rela]iile publice, \l sc`pase pe unchiul ei de
o mul]ime de treburi plictisitoare, spre marea u[urare
a acestuia din urm`, cople[it de treburile adminis-
trative.
Cnd m` gndesc c` am fondat acest institut
fiindc` organiza]iile ecologice erau aproape paralizate
de attea hr]oage [i uite c` dup` dou`zeci de ani m`
g`sesc \n aceea[i situa]ie!
Se lamenta [i \[i ar`ta biroul \nc`rcat cu teancuri de
dosare. Fiecare din ele cerea din partea lui o aten]ie
deosebit`.
Fiindc` \l \ndr`gea [i-l admira pentru munca pe
care o f`cea, Lesley se sim]ise foarte mndr` s` intre \n
echipa lui.
Dar ast`zi voia s`-i arate cu adev`rat de ce este \n
stare. Bazndu-se pe experien]a c[tigat` \n ultimul
an, se sim]ea preg`tit` s` participe la o expedi]ie.
Institutul trimitea \n cele patru col]uri ale lumii emi-
nen]i speciali[ti, cu \ns`rcinarea de a strnge [i a aduce
informa]iile indispensabile. Domnul Chadwick [i echipa
foloseau aceste date pentru elaborarea unor studii pe
care le \naintau organelor guvernamentale. Mai editau
c`r]i [i f`ceau filme documentare cu privire la pro-
blemele ecologice, destinate micului [i marelui ecran.
7
{i \n acest timp eu, \[i spuse cu am`r`ciune Lesley,
eu m` mul]umesc s` frecventez restaurantele [ic, \n
compania unor clien]i plini de bani c`rora trebuie s` le
laud meritele institutului. {i cnd m` gndesc c` uneori
am de-a face cu ni[te tipi care nu sunt \n stare s` deose-
beasc` un cactus de un pinguin. Ba nu... era nedreapt`.
Erau [i multe persoane pl`cute [i interesante. Dar pen-
tru ea, ceea ce f`cea era lipsit de... sare [i piper!
Lumea, \n toat` diversitatea ei, o atr`gea cu puterea
unui magnet. Aspira s`-[i testeze curajul, rezisten]a la
greu. {i ea dorea s`-[i aduc` o modest` contribu]ie la
programul omenirii!
Domni[oar`... Domni[oar`... A]i ajuns!
{oferul \i \ntrerupse astfel cursul gndurilor.
Oh! Ierta]i-m`, v` rog.
|i zmbi, \i achit` cursa, apoi ie[i din taxi [i \[i croi
drum prin mul]imea de pe trotuar. |nainte de a intra
\n eleganta cl`dire care ad`postea sediul institutului,
se opri \n fa]a pl`cii de bronz fixat` pe zid, \n
apropierea u[ii.
INSTITUTUL LICORN
|n acest imobil b`rba]ii [i femeile \[i vor uni for]ele
\n dorin]a de a \n]elege [i ap`ra NATURA. Cercet`rile
lor vor fi simbolizate de LICORN, animal mitologic [i
admirabil.
Graham Chadwick
Fondator [i pre[edinte
13 aprilie 1960
Aceste cuvinte, pe care le cuno[tea de altfel pe
dinafar`, o impresionau \ntotdeauna.
8
|n hol domnea efervescen]a obi[nuit`. |n tot tim-
pul anului, mul]i curio[i vizitau muzeul institutului [i
asistau la conferin]e.
Lesley se urc` \n ascensorul luxos, mochetat \n bej,
[i ap`s` pe butonul etajului opt. F`r` s` [tie prea bine
de ce, se sim]ea cuprins` de nostalgie. Se gndea la
trecut, la mama ei... Cunoscuser` \mpreun` zile destul
de grele dup` moartea lui Bill Wallis, tat`l lui Lesley.
Niciodat` nu [i-ar fi putut \nchipui c` va duce o via]`
att de confortabil`, pl`cut` [i interesant`.
|n numeroase rnduri, unchiul Graham o rugase
pe sora lui s`-i permit` s` le ajute. Dar din mndrie,
Joan Wallis refuzase de fiecare dat`, pn` \n ziua
cnd boala o \mpiedicase s` mai lucreze.
Gndindu-se c` viitorul lui Lesley va fi compromis,
c` n-ar mai fi avut [ansa s`-[i continue studiile, \n
cele din urm` capitulase. Gra]ie fratelui ei, ultimii
ani de via]` [i-i petrecuse \n confort. Oh, dar un con-
fort exclusiv material, fiindc` din ziua cnd Joan \[i
pierduse so]ul, bucuria de a tr`i o p`r`sise pentru
totdeauna...
Fiindc` p`rin]ii ei formau o pereche ideal`, Lesley
spera [i ea s` \ntlneasc` marea dragoste, dar nu
acum, \n orice caz! Avea attea planuri de realizat
\nainte, gndi ea \n timp ce cobora din ascensor. Dac`
ar reu[i m`car s`-[i conving` unchiul s-o lase s`-[i ia
zborul cu propriile ei aripi.
|[i drese vocea [i intr` cu un pas hot`rt pe etajul
rezervat conducerii. Un loc privilegiat, cu un lux dis-
cret, decorat \n tonuri calde de verde [i auriu. Ni[te
9
litografii [i superbe fotografii cu scene din via]a ani-
malelor \mpodobeau pere]ii.
Bun` diminea]a, doamn` Crandall.
Severa [i foarte serioasa secretar` \i r`spunse salu-
tului printr-o \ncruntare a sprncenelor.
Domni[oara Wallis!? Dar unchiul dumneavoastr`
m` anun]ase c` n-o s` v` mai vedem \n mod sigur
\nainte de prnz!
{i ceea ce spunea Graham Chadwick era pentru ea
liter` de evanghelie. Cine trecea peste cuvntul lui
comitea un adev`rat sacrilegiu!
Hmm, [tiu, replic` Lesley rznd. O s`-i dau ime-
diat explica]iile de rigoare.
|[i lu` coresponden]a [i o r`sfoi cu un aer distrat.
V-a]i \napoiat trziu noaptea trecut`, observ`
secretara. A]i ie[it cu familiile Cardoza [i Bergstrom,
nu-i a[a?
Lesley d`du din cap.
Ceea ce nu l-a \mpiedicat pe unchiul Graham,
care m-a \nso]it, s` soseasc` la birou \naintea dum-
neavoastr`, de altfel ca \n fiecare diminea]`. N-am
dreptate?
E adev`rat. Nu [tiu de unde g`se[te omul `sta
atta vitalitate de risipit!
Doamna Crandall \[i ridic` bra]ele \ntr-un gest de
neputin]`.
Dintr-o via]` exemplar`, pur [i simplu!
Graham Chadwick \[i f`cuse apari]ia \n pragul
biroului s`u.
Lesley se apropie de el cu un zmbet mali]ios pe buze.
10
Bun` diminea]a, unchiul Graham.
{i \l s`rut` pe amndoi obrajii.
Dup` felul cum str`luceau ochii lui Graham \n timp ce
o privea, se ghicea cu u[urin]` ct de mult o \ndr`ge[te.
E[ti ocupat \n acest moment?
Lesley arunc` pe furi[ o privire \n biroul lui pentru
a vedea dac` era singur.
Acum nu. Intr`, draga mea.
Se d`du la o parte ca s-o lase s` intre \n \nc`perea
vast`, \mpodobit` cu covoare orientale, sculpturi [i
picturi.
Lesley se a[ez` pe un scaun, \n timp ce unchiul ei
se instala \n spatele biroului masiv de stejar.
Ce pot face pentru tine?
Nu este vorba despre ceea ce po]i face tu pentru
mine, unchiul Graham, ci... de ceea ce pot face eu
pentru tine!
|n calitatea ei de femeie de afaceri, adoptase tonul
obi[nuit de ata[at de pres`.
Oh, Lesley! Nu-]i mai lipse[te dect ]igara \n
col]ul gurii! |ncerci cumva s`-mi vinzi ceva?
Se sprijini de sp`tarul fotoliului, \n aparen]` des-
tins dar cu mintea la pnd`, convins c` tn`ra [i
str`lucita lui adjunct` avea o idee \n cap, o idee despre
care era mai mult ca sigur c` nu-i va fi pe plac.
Exact! Pe mine! replic` ea pe dat`.
Lesley, dar [tii prea bine c` nu mai e nevoie s`-mi
dovede[ti ceva. Doar ai devenit indispensabil` aici.
Chiar asear`, Cardoza \mi spunea...
|]i mul]umesc, unchiule Graham. Dar nu f`ceam
11
aluzie la \ndatoririle mele de ata[at de pres`. Voiam s`
particip mai direct la activitatea de fond a institutului.
La activitatea de fond?
Da, pe teren. Sunt attea de v`zut, de \nv`]at, de
f`cut. Vreau s` m` fac util`!
Vorbea cu emfaz`, punctndu-[i vorbele cu gesturi
largi. Graham schi]` un zmbet plin de melancolie.
Ah! Entuziasmul tinere]ii! Mirajul spa]iilor ne-
sfr[ite, setea de aventur`! Toate acestea sunt att de
departe de mine ast`zi.
Nu mai spune prostii! Abia ai cincizeci de ani...
cincizeci [i [ase. Cuno[ti mul]i oameni de vrsta ta
gata s` intre \ntr-un bazin cu rechini, a[a cum ai
f`cut-o tu acum doi ani?
Dar, Lesley...
Fu \ntrerupt brusc de sosirea intempestiv` a doam-
nei Crandall. |n mod vizibil tulburat`, ea d`duse
buzna \n birou f`r` s` bat` m`car la u[`. Unchiul [i
nepoata o privir` ului]i.
Cu r`suflarea t`iat`, ea \i anun]`:
Domnule Chadwick! E Thane... Vreau s` zic dom-
nul Fraser... Sose[te, a urcat! Tocmai m-a anun]at por-
tarul... Oh, domnule!... Domnul Fraser!
Plec` la fel cum venise, trntind u[a \n urma ei.
Lesley v`zu uimit` cum un surs larg lumin` chipul
unchiului s`u [i ochii lui se voalar` de emo]ie.
Cine e... Thane `sta?
F`r` s` par` c` a auzit-o, Graham se ridic` [i se
\ndrept` spre u[a de comunicare dintre birouri.
Te rog s` m` scuzi o clip`, Lesley, e foarte important.
12
Ea \l urm` imediat, dar, \n momentul cnd s`
p`r`seasc` biroul, se \ntoarse s`-i pun` \ntrebarea
care-i ardea buzele:
Dar cine este...
Mul]umesc, Lesley.
{i \nchise u[a \n urma lui. |i d`dea papucii, politi-
cos dar ferm.
Lesley r`mase cu gura c`scat`. Dup` cteva clipe
auzi rsul r`sun`tor al unchiului ei, cel rezervat pen-
tru ocaziile deosebite. O voce baritonal`, foarte viril`
\i r`spunse.
De dou` ori umilit`, [i pe plan profesional [i per-
sonal, trase cu urechea.
Ce mult mi-ai lipsit, b`iatul meu! Un an \ntreg
f`r` s` dai nici un semn de via]`!
Firma era \ntr-o situa]ie mai delicat` dect
crezusem, Graham. Din contr`, am impresia c` aici
v-a]i lipsit cu u[urin]` de serviciile mele!
Lesley ghici c` el zmbea; ridic` din umeri [i se
resemn` s` se retrag` \n biroul ei unde o a[tepta un
mald`r de dosare.
S`-l l`s`m pe Thane cel grozav \n exclusivitate
unchiului Graham, bomb`ni ea printre din]i.
Atac` f`r` prea mare entuziasm primul dosar. Dar
peste o jum`tate de or`, cu privirea pierdut` \n gol, \[i
rodea vrful stiloului. Categoric, nu va reu[i s` rezolve
nimic \n diminea]a asta. Ce ghinion! Exact \n momen-
tul \n care urma s` atace subiectul cu unchiul Graham,
ap`ruse tipul `sta! Acum trebuia s` ia totul de la
\nceput! Enervarea ei se \ndrepta bine\n]eles spre mis-
13
teriosul Thane Fraser. Mai ales un lucru o deranja:
pn` la sosirea acestui necunoscut, nimeni nu reu[ise
s`-i trezeasc` lui Graham un asemenea entuziasm. Un
entuziasm [i o afec]iune att de evidente, \nct un per-
fid sentiment de gelozie \ncepuse s-o road`.
*
* *
Ar fi fost extrem de surprins` dac` ar fi putut citi gn-
durile unchiului ei. Graham se gndea exact la nepoata
sa. |ntoarcerea lui Thane, dup` un an de absen]`, i se
p`rea ceva providen]ial. Dar pentru moment, prefera
s`-[i p`streze gndurile doar pentru sine.
{i altfel, Thane, ce mai faci? {i mama ta, scumpa
ta mam`, cum se simte?
Vocea lui tr`da un viu interes. Thane \l \nregistr`
dar prefer` s` nu fac` nici un comentariu.
Mama e la fel de frumoas`. Bine\n]eles c` a fost
foarte greu pentru ea la \nceput. Tat`l meu [i ea for-
mau o pereche foarte unit`.
Graham d`du din cap, cu nostalgie \n priviri.
Acum are inten]ia s` locuiasc` la New York.
Lydia... aici?! De ce nu m-ai prevenit? A[ fi...
Nu-]i face probleme, Graham. |n momentul de
fa]` \mi renovez apartamentul pentru a putea s`
locuiasc` \mpreun` cu mine timp de cteva luni. S-a
gndit s`-]i telefoneze imediat ce se va instala. |ntr-o
s`pt`mn` sau dou`, la sfr[itul lucr`rilor.
Graham primi noutatea cu ochi str`lucitori.
14
{i firma?
Oh, e pe mini bune. Mama poate sta lini[tit`
din acest punct de vedere.
{i tu, b`iatul meu, tu ce mai faci?
Thane se ridic` [i se \ndrept` spre geamul uria[ de
unde avea o vedere panoramic` asupra New-York-
ului. Graham \l privea, nefiind obi[nuit s`-l vad`
\mbr`cat att de oficial, \ntr-un costum de culoare
\nchis` [i cu cravat`. |n timpul celor zece ani de cnd
lucra la Licorn, la sediul institutului [i \n expedi]ii,
Thane optase \ntotdeauna pentru ]inuta sport.
Cu un gest ma[inal, tn`rul \[i trecu mna prin
p`rul des [i negru ca abanosul. Se \ntoarse spre
patronul, tovar`[ul [i prietenul lui.
Nimic nou la Licorn?
Graham se ridic` [i \l strnse la piept. |l iubea ca
pe un fiu, fiul pe care nu-l avusese niciodat`.
Thane! {tii bine c` vei fi \ntotdeauna...
Nu-[i putu termina fraza. Se pr`bu[i gemnd pe un
scaun.
Graham, ce ai?
Gfind, cu ochii \nchi[i, acesta [opti:
D`-mi, te rog, pu]in` ap`. N-am nimic. O s`-mi
treac`.
Pic`turile de transpira]ie care ap`ruser` pe chipul
lui livid \i dezmin]eau \ns` vorbele. Sorbi cu nesa] din
paharul de ap`, sub privirea nelini[tit` a lui Thane.
L-ai v`zut de curnd pe Bailey?
Lui Graham \i reveneau \ncetul cu \ncetul culorile
\n obraji. Alung` \ntrebarea cu un gest indiferent.
15
Sunt doar vechile mele probleme! De unde vrei
s`-mi mai g`sesc timp [i pentru ele? Nu-mi pot oferi
luxul de a-mi pierde vremea prin cabinetele docto-
rilor ca s` fac ni[te analize ridicole... mai ales dup`
plecarea ta! Am fost ocupat pn` peste cap.
Nu \ncerca s` arunci vina pe mine, Graham.
Cunosc destui care ar fi fost \ncnta]i s` preia condu-
cerea serviciului de cercet`ri, dac` le-ai fi dat posibi-
litatea. Ai vrut s` faci prea multe, Graham. S`
coordonezi expedi]iile, s` supervizezi cercet`rile,
comunic`rile, s` te ocupi de rela]iile publice... Ce
naiba, e prea mult pentru un singur om! De ce n-ai
delegat pe cineva ca s` se ocupe de problemele
mele?
Thane fusese \ntotdeauna subjugat de for]a care
emana din persoana prietenului s`u, de extraordi-
narul lui curaj [i de rezisten]a lui. I se p`rea incredi-
bil [i chiar se speriase pu]in v`zndu-i aceast` stare de
sl`biciune.
Dar am \ncredin]at responsabilit`]ile tale... unei
persoane care se ocup` \n special de rela]iile publice.
Pot spune chiar c` e mna mea dreapt`.
I-ai dat deci [i fostul meu birou?
Numai [i numai pentru c` aveam planuri mai
importante \n privin]a ta. De fapt, trebuie s` consider
vizita ta ca pe o \ntoarcere la lucru?
Thane d`du afirmativ din cap.
Ce-ai zice de biroul lui Antonelli? El a p`r`sit
institutul acum trei luni [i n-am pus pe nimeni \n
locul lui, [tiind c` vei reveni curnd.
16
Mul]umesc, \i r`spunse cu simplitate Thane,
privindu-l pe Graham cu un aer gnditor. Las`-m` s`-i
telefonez doctorului Bailey.
Nu!
Cu sau f`r` acordul t`u, o s-o fac, ce-]i \nchipui,
c` o s` te las s` te \mboln`ve[ti?
{i uitasem ct de tiranic po]i fi cteodat`! Foarte
bine, o s`-i telefonez mine... |]i promit.
Doamna Crandall poate stabili o \ntlnire chiar
pentru ast`zi.
M` predau! Cu Lesley [i cu tine, nu mai am nici
un cuvnt de spus!
Lesley?
Mna mea dreapt`. S-a angajat la pu]in timp
dup` plecarea ta. {i sunt foarte curios s` asist la prima
voastr` \ntlnire.
De ce nu acum? Am tot timpul...
Cu sursul pe buze, Graham deschise interfonul.
Lesley, po]i veni, te rog, pn` la mine?
Sunt curios s` cunosc b`rbatul care a reu[it s`-]i
smulg` cteva din responsabilit`]ile tale. E o
adev`rat` fapt` de vitejie!
|n timp ce el vorbea, Lesley intrase f`r` zgomot \n
\nc`pere.
Nu a fost prea greu, domnule Fraser. Dar contrar
a ceea ce v` imagina]i, aceast` fapt` nu revine unui
b`rbat!
La sunetul vocii de femeie, Thane tres`ri [i se
\ntoarse brusc. Vederea masculului viguros o lu`
prin surprindere pe Lesley. Timp de o clip` i se
17
\nmuiar` genunchii. Dar \[i reveni imediat [i cu o
expresie impasibil` se \ndrept` spre el cu mna
\ntins`.
Sunt Lesley Wallis, domnule Fraser.
Parc` f`r` voia lui, Thane cuprinse mna ei micu]`
[i o re]inu ceva mai mult dect ar fi fost necesar,
studiind-o din cap pn`-n picioare.
|ncntat s` te cunosc, Lesley.
Apoi \l \ntreb` pe Graham:
Wallis... nu era numele surorii tale?
Ba da, Lesley este nepoata mea. Locuie[te la
mine de la moartea lui Joan. {i dup` ce [i-a terminat
studiile a venit, bine\n]eles, s` lucreze aici.
Thane \i d`du \n sfr[it drumul la mn` [i-i ar`t`
scaunul de lng` el. Lesley \i d`du ascultare [i se
a[ez`, sim]indu-se cam \ncordat`. Avea brusc
nepl`cuta impresie c` este o invitat` \n acest birou \n
care se considerase \ntotdeauna la ea acas`, sau
aproape.
Dar spune-mi, cum se face c` nu te-am \ntlnit
niciodat`, dac` ai \nceput s` colaborezi de atta timp
cu unchiul t`u?
Pn` cnd nu mi-am terminat studiile, n-am
venit pe la institut. Unchiul Graham nu are deloc
\ncredere \n diletan]i. Are el un fel teribil de a o
spune... Cum suna? \ntreb` ea \ntorcndu-se spre
b`trn.
|nainte ca acesta s`-i fi putut r`spunde, Thane
recit`:
S` nu ne \ncredem \n acei oameni care se
18
mul]umesc s` vad` doar suprafa]a lucrurilor.
Nimic nu valoreaz` mai mult dect o instruire solid`.
Lesley izbucni \n rs. Imita]ia era perfect`.
{i tu ai avut parte de acest discurs?
Dar... pentru mine l-a inventat!
Nu ]i-a prins deloc r`u.
Ochii lui Lesley \ntrziar` un moment pe chipul
interlocutorului ei. Sprncenele dese subliniau
privirea p`trunz`toare. Nasul era fin, pome]ii obra-
jilor proeminen]i, gura mobil` [i foarte expresiv`.
Sigur pe el, p`rea \ntr-adev`r a fi genul de om pe care
se poate conta. Sub aerul lui sociabil [i binevoitor se
ghicea un caracter voluntar. Din \ntreaga lui persoan`
se degajau o for]` [i o virilitate incontestabil`.
Ridurile mici din jurul ochilor negri o fascinau. Erau
\n mod sigur rezultatul orelor lungi petrecute \n vnt
[i soare puternic.
Ei bine, Lesley, am trecut cu succes examenul?
Lesley se \nro[i pn` la r`d`cina p`rului. Problema
era c` nu-l studiase \n mod strict profesional. Iar
privirea lui ironic` \i dovedea c` el ghicise asta. Dar
pentru nimic \n lume, dar absolut pentru nimic \n
lume, n-ar fi recunoscut asta, ca s`-i gdile lui vani-
tatea. Fiindc` era [i a[a prea con[tient de puterea lui
de seduc]ie.
P`rerea mea nu are mare importan]`, r`spunse
ea din vrful buzelor.
Te subestimezi, Lesley.
Lesley \[i \ntoarse cu r`ceal` capul [i se adres` unchi-
ului ei, care urm`rise \ntreaga scen` cu mult interes.
19
Am o groaz` de lucru, unchiule Graham.
Dac`-mi permi]i...
F`-mi te rog pl`cerea, scumpa mea, [i mai r`mi
o clip` \mpreun` cu noi. Thane [i cu mine vrem s`-]i
spunem ceva. Ceva care te prive[te \n mod direct.
Cei doi tineri \i aruncar` aceea[i privire
\ntreb`toare.
De acum \nainte Thane va lucra cu noi \n calitate
de [ef al expedi]iilor, atunci cnd \[i va exprima
dorin]a de a participa la ele, precum [i de director al
Departamentului Studii.
Graham f`cu o pauz` pentru a-i l`sa nepoatei sale
timp de a digera noutatea. Lesley se c`zni s` nu-[i dea
pe fa]` stupefac]ia. Printr-o singur` fraz` de fapt,
unchiul ei practic abdica, [i asta \n favoarea acestui
str`in \nfumurat [i nesuferit!
Dar, unchiule Graham...
De asta se va ocupa de acum \ncolo, Lesley. {i
asta ar trebui s` te mul]umeasc` mai ales pe tine care
m` cer]i \n fiecare zi c` nu m` odihnesc mai mult.
Exact `sta era adev`rul. Lesley \[i \nghi]i \ntreb`rile
ca [i protestele [i se \ntoarse spre Thane.
Fii binevenit... domnule Fraser.
20
Capitolul 2
Spune-mi, Thane... insist, Lesley.
O privi drept \n ochi spunnd aceste cuvinte, apoi
se adres` unchiului ei.
Spune-mi, Graham, o s` am [i eu dreptul la o
asistent`?
Graham izbucni \n rs. |n mod evident, gndi
Lesley plin` de am`r`ciune, \ntoarcerea lui Thane
Fraser \l umplea de veselie. Str`inul `sta se bucura
\ntr-adev`r de toat` \ncrederea [i afec]iunea lui!
Intimitatea care-i lega pe unchi [i nepoat` \n munca
lor comun` la Licorn o s` aib` de suferit, f`r` nici o
\ndoial`.
John Fillmore poate foarte bine s` \ndeplineasc`
aceast` func]ie, \i suger` Graham abia ]inndu-[i rsul.
John Fillmore, Lesley [i Thane [tiau amndoi asta,
apar]inea serviciului de cercet`ri. Moc`it, placid, \n jur
de [aizeci de ani, nu corespundea deloc genului de
21
asistent pe care [i-l dorea Thane. Lesley nu-[i putu
ascunde un zmbet ironic.
Dac` m` gndesc bine, cred c` m` pot lipsi de un
asistent, Graham. La urma urmei, m-am descurcat
\ntotdeauna singur pn` acum.
M` a[teptam la acest r`spuns, b`iatul meu!
Apropo, te-ai logodit?
Thane arunc` o privire \n direc]ia lui Lesley care, cu
un aer deta[at, \[i admira minile.
Sunt liber ca pas`rea cerului.
|mi vine destul de greu s`-mi \nchipui, domnule
Fraser... hmm Thane, c` \]i petreci serile singur-sin-
gurel, remarc` Lesley.
Cuvintele \[i luaser` zborul de pe buzele ei \nainte
s`-[i dea seama de enormitatea lor.
Am spus doar c` nu sunt logodit. Ceea ce nu
\nseamn` c` \mi petrec serile de unul singur, o corect`
el. Dar dup` un an de absen]`, New York-ul a devenit
pentru mine un ora[ oarecum str`in; sper c` o s` ai
amabilitatea s`-mi alungi singur`tatea \ntr-una din
serile viitoare?
Ironia propunerii lui era evident`. Lesley abia \[i
st`pni dorin]a de a-l p`lmui, att de mult o \nfuriase.
De ce o c`lca pe nervi \n permanen]` tipul `sta? N-ar
fi putut r`spunde la o asemenea \ntrebare. Dar s`
r`mn` \n aceea[i \nc`pere cu el i se p`ru dintr-o dat`
insuportabil. Tocmai se preg`tea s` se ridice cnd
Graham r`spunse \n locul ei:
Bine\n]eles, Thane. De fapt, o vei \nso]i la balul
Funda]iei, care are loc smb`ta viitoare.
22
Cum Lesley \l privea scandalizat`, Graham continu`:
O s` ai un cavaler mai prezentabil dect b`trnul
t`u unchi, Lesley.
Lesley sim]i c` nu mai e \n stare s` se ridice de pe
scaun. Sub privirea zeflemitoare a lui Thane, ea \ng`im`:
Dar, unchiule Graham, nu cred c`...
Va fi pentru amndoi o excelent` ocazie de a v`
cunoa[te mai bine. La urma urmei, ve]i colabora
\ndeaproape de acum \nainte.
Dar... dar... eu sunt asistenta ta, unchiul Graham.
De ce...
Ai f`cut o treab` excelent`, Lesley. {tii mai multe
despre Institut dect cea mai mare parte din personal.
Thane va avea nevoie de cineva care s`-l pun` la
curent. Tu vei fi aceea.
|n spatele tonului amabil al complimentului se
ascundea un ordin f`r` drept de apel. Lesley nu se
\n[ela.
Nu sunt un c`pc`un, o asigur` Thane.
Nu te minte, draga mea! exclam` Graham. Toate
secretarele noastre sunt \ndr`gostite de el.
Apoi continu`, \ntorcndu-se spre tn`r:
|n ceea ce o prive[te pe Lesley, nu ri[ti nimic.
Adev`rat?
Lui Lesley \ncepuse s` nu-i mai plac` deloc
\ntors`tura pe care o luase conversa]ia.
Lesley a mea este total dedicat` muncii ei, sus-
pin` Graham. Bine\n]eles c` duce o via]` foarte mon-
den`, dar numai ca s` sprijine cauza noastr`, [i nu are
de-a face dect cu b`trnei ca mine, pe care se
23
str`duie[te s`-i conving` c` fac cel mai mare bine
umanit`]ii ajutnd Institutul Licorn.
Unchiul Graham, te rog...
Nu mai fi att de modest`, draga mea. Este pur [i
simplu adev`rul. S` petreci o sear` \n compania cuiva
din genera]ia ta \]i va prinde foarte bine...
Lesley ridic` din umeri, [tiind c` toate protestele ei
ar fi \n zadar.
Nu mai face mutra asta plouat`, Lesley. Am \nc`
o veste bun` pentru tine.
Fiindc` nimic n-o mai putea scoate din fire, Lesley
a[tept` lini[tit`.
|]i aminte[ti de dorin]a ta de a lua parte la expedi]ii?
Lesley d`du din cap am`rt`.
Thane are o bogat` experien]` \n domeniu. A
petrecut chiar un an \ntreg \n inima junglei. Am g`sit
deci solu]ia ideal`: ca s` v` asigur o colaborare per-
fect`, Thane o s` te ia cu el \n urm`toarea expedi]ie.
Ceee?!
Amndoi interesa]ii scoseser` la unison aceast`
exclama]ie.
Imperturbabil, Graham continu` pe un ton vesel:
Sunt \ncntat s` constat ct sunte]i de entuzias-
ma]i.
O s`pt`mn` ar trebui s` v` ajung` pentru
preg`tiri, Lesley. Deci, consider aceast` problem`
pus` la punct. Apropo, Thane, tu unde locuie[ti?
La Algonquin, spuse ma[inal Thane.
Po]i veni s` locuie[ti la mine pn` la sfr[itul
lucr`rilor de renovare a casei [i sosirea Lydiei.
24
Lesley credea c` viseaz`. Thane Fraser la Licorn.
Thane Fraser \n expedi]ie. Thane Fraser la ea acas`!
Lydia? reu[i ea s` articuleze.
Mama lui Thane. O prieten` drag`! Am cunoscut-o
pe Lydia Emery... Vreau s` zic Fraser, cu mult \nainte
de c`s`toria ei cu Andr.
Privirea lui deveni melancolic`.
Acum v` rog pe amndoi s` m` scuza]i... Cred c`
am f`cut o treab` bun` \n diminea]a asta. Ar trebui
poate s`-i telefonez doctorului Bailey, ad`ug` el pen-
tru urechile lui Thane.
Acesta d`du imperceptibil din cap.
Doctorul Bailey... De ce? Nu te sim]i bine, un-
chiule Graham? se interes` nelini[tit` Lesley.
Doar pentru o consulta]ie de rutin`, draga mea.
|l amn cam de mult.
Pe deplin mul]umit` de r`spuns, Lesley se ridic`,
imitat` imediat de Thane.
Ei bine, la revedere, domnule... hmm, Thane.
Pe curnd, Lesley, r`spunse el cu o voce cald`.
|i cuprinse din nou mna, pe care ea se gr`bi s` [i-o
retrag`. Apoi se \ndrept` spre biroul ei, \ncercnd s`
n-o ia la fug`. Nu reu[ea deloc s` \n]eleag` motivul
tulbur`rii ei.
*
* *
Du bagajele acas`, Thane. Harriet o s` se ocupe
de despachetarea lor disear`. De acord?
25
Tn`rul b`rbat strnse mna lui Graham,
aprobndu-l printr-o mi[care a capului.
Foarte amabil din partea ta. Mai ales c` [tii c` m`
\nnebunesc dup` mnc`rurile g`tite de Harriet. Asta o
s`-mi aminteasc` de vremurile bune de demult... O s`
ne petrecem seara dep`nnd amintiri, ca doi celibatari
convin[i ce suntem.
Nu prea. Am uitat s`-]i spun c` Lesley locuie[te
\mpreun` cu mine.
M` bucur cu att mai mult de ospitalitatea ta. Pe
disear`, Graham.
B`trnul \l privi \ndep`rtndu-se. Am tras bine sfo-
rile, \[i spuse el satisf`cut.
Imaginea Lydiei Emory, cea cu care fusese gata s`
se c`s`toreasc`, trecu brusc prin fa]a ochilor s`i.
Refuznd perspectiva unei vie]i prea aventuroase, ea \l
preferase \n cele din urm` pe Andr Fraser [i plecaser`
\mpreun` \n Canada pentru a duce o existen]` calm` [i
monoton`. Fiul lor Thane se n`scuse un an mai trziu.
Cnd acesta \[i abandonase studiile pe nea[teptate
pentru a se angaja ca simplu marinar pe un vas de
studii apar]innd Institutului Licorn, Lydia \l contac-
tase imediat pe Graham pentru a-l ruga s` vegheze
asupra fiului ei. Dar se dovedise repede c` tn`rul nu
avea nevoie de grija lor.
Numai prin munca lui, doar \n c]iva ani, urcase
treptele pn` la postul cel mai rvnit, adic` de colabo-
rator al lui Graham. Dup` ce ini]ial dezaprobase ple-
carea fiului s`u, Andr fusese primul care-l felicitase
pentru aceast` reu[it` fulger`toare. La moartea tat`lui
26
s`u, Thane fusese nevoit s` se \ntoarc` acas` pentru a se
ocupa de mama lui [i a pune la punct afacerile familiei.
Bine c` s-a \ntors \n sfr[it, gndi Graham. El e fiul
pe care ar fi trebuit s`-l am eu. Iar ast`zi o am pe
Lesley, adorabila mea Lesley, care e [i singura mea
familie. Pe cuvntul meu dac` nu sunt o pereche fru-
moas`...
Oft` din adncul sufletului. Ce frumoas` i se p`rea
via]a, a[a dintr-o dat`. Lydia... blnda [i frumoasa
Lydia va reveni lng` el. Ei, nu chiar lng` el, dar
oricum o va revedea \n curnd. S`n`tatea mea! \[i
spuse el dintr-o dat`. Nimic nu trebuia s` compromit`
un viitor care se anun]a att de promi]`tor. Puterile
\ncepuser` s`-i cam sl`beasc` \n ultimul timp [i trebuise
s` se menajeze. Ridic` brusc capul cu un gest hot`rt [i
lu` receptorul, formnd num`rul doctorului Bailey.
*
* *
Graham se duse la medic, \n timp ce Lesley se c`znea
s`-[i reg`seasc` echilibrul [i calmul. Dup`-amiaza era pe
sfr[ite cnd primi un superb buchet de trandafiri,
trimis de domnul [i doamna Cardoza.
Oh, domni[oar` Wallis! Sunt splendizi, nu-i a[a?
Doamna Crandall \[i b`g` nasul \n flori [i inspir` cu
voluptate subtilul lor parfum. Lesley scoase un
trandafir din buchet [i i-l \ntinse.
Pentru vaza dumneavoastr`, doamn` Crandall. O
s`-i duc pe ai mei acas`, fiindc` miros att de frumos.
27
V` mul]umesc, domni[oar` Wallis. V`d c` s-a
f`cut ora plec`rii, a[a c` v` urez o sear` pl`cut`,
domni[oar`.
La fel [i dumneavoastr`.
Dar Lesley nu se hot`ra deloc s` plece. Se temea s`
se \ntoarc` acas` la Graham [i s` dea nas \n nas cu
Thane. |n cele din urm` se resemn` dar, furat` de gn-
duri, uit` buchetul de trandafiri pe birou.
Ajuns` acas`, \nchise u[a cu infinite precau]ii [i tra-
vers` holul tiptil. Salonul era gol. Se preg`tea s` urce
scara cnd se f`cu auzit` vocea unchiului ei.
Tu e[ti, Lesley?
Vocea provenea din salon.
Da, unchiule Graham.
Vino s` stai cu noi!
Oft` [i \[i puse lucrurile pe consola din antreu apoi,
cu un gest nevos, \[i netezi fusta. Dup` cum se a[tepta,
\l g`si pe unchiul ei instalat confortabil \n vechiul
fotoliu de piele. Thane lenevea pe divanul acoperit cu
o cuvertur` de catifea ro[ie. Exact locul pe care-l ocupa
ea de obicei! Amndoi erau cu paharul \n mn`.
Thane se ridic`, plin de galanterie. O lumini]`
ironic` str`lucea \n ochii lui negri.
Bun` seara, Lesley.
Chiar ne \ntrebam de ce nu ]i-ai f`cut apari]ia
pn` la ora asta, draga mea. Vreo problem` la birou?
Nu, nimic deosebit. Pur [i simplu m-am luat cu
treburile [i am uitat de ceas. Te rog s` m` ier]i, dom-
nule... Thane.
{i \i \ntoarse privirea ironic`.
28
Sprea marea ei disperare, Thane se apropie de ea [i
prinznd-o de cot, o conduse spre divan, unde \i
indic` locul de lng` el.
Nu-]i face griji din cauza mea, Les, spuse el cu o
polite]e ciudat`.
Nu-mi fac nici o grij` \n privin]a ta, crede-m`, \i
[opti Lesley, \n a[a fel ca s` n-o aud` Graham.
Din nou ar fi avut chef s`-l p`lmuiasc`. Faptul c`-i
spusese Les o enervase la culme.
Ce-ai zis, draga mea? se interes` Graham.
Lesley \mi ura bun-venit \n casa ta, r`spunse
Thane, nedndu-i ei timp s` scoat` vreun cuvnt.
Lesley \i arunc` o privire \nveninat`.
Sunt \ntr-adev`r fericit v`znd c` v` simpatiza]i,
copiii mei.
F`cu o pauz`, cu sursul pe buze.
Lesley, ce-ai zice de un whisky bun cu cuburi de
ghea]`?
Stnd bosumflat` lng` Thane, Lesley nu se putea
\mpiedica totu[i s` se simt` tulburat` de mirosul
am`rui al after-shave-ului [i de atingerea picioarelor
lungi [i musculoase.
O idee excelent`, unchiul Graham.
Se preg`tea s` se ridice ca s` se \ndrepte spre bar,
cnd o mn` o opri cu fermitate, oblignd-o s` se
a[eze la loc.
Las`-m` pe mine s` te servesc, Les. Ai avut o zi
grea.
O privi zmbind, vizibil \ncntat de iritarea ei
crescnd`. |ntreaga sear` se desf`[ur` pe acela[i ton.
29
Se p`rea c` lui Thane \i f`cea o pl`cere r`ut`cioas` de
a-[i asuma ini]iativele precum [i cele mai m`runte
sarcini care-i reveneau \n general ei, [i asta sub ochiul
binevoitor al lui Graham [i cu odioasa complicitate a
lui Harriet!
Dup` cin`, pretextnd c` e obosit`, Lesley \ncerc`
s` bat` \n retragere. Din nefericire, cei doi b`rba]i nici
nu se gndeau s` accepte vreo scuz`.
De ce nu cn]i ceva pentru noi, draga mea?
Graham f`cu un semn din cap \n direc]ia superbu-
lui pian care trona \n salon. Unchiul [i nepoata petre-
ceau adesea astfel de clipe pl`cute, cnd nu ie[eau \n
ora[. Dar \n seara asta nu erau \n tte--tte!
Nu prea am chef s` cnt, unchiule.
Dar Thane n-o l`s` s` continue.
Dac` nu pentru Graham, m`car f`-o pentru mine.
Lesley se uit` \ncruntat` la el.
Consider` asta drept una din \ndatoririle tale de
st`pn` a casei...
Cu ct` abilitate o obliga s` se execute... Se a[ez` \n
fa]a claviaturii, reflect` o clip` [i atac` o pies` de
Schubert, urmat` de o nocturn` a lui Chopin.
Auditoriul ei o aplaud` c`lduros la sfr[itul celor dou`
buc`]i.
Mul]umesc, domnilor. Acum, dac`...
|nc` o bucat`, Lesley. Preferata mea.
Unchiul ei p`rea att de destins \nct nu avu inima
s`-l refuze. |ncepu atunci s` improvizeze varia]iuni
dup` La vie en rose. Absorbit` de interpretare, nu
observ` privirile admirative pe care le schimbau Thane
30
[i Graham. Dintr-o dat`, degetele \i \n]epenir` pe
clapele de filde[.
Doamne! Trandafirii mei! exclam` ea.
Ce s-a \ntmplat?
Oh, nimic grav. Familia Cardoza mi-a trimis un
buchet splendid de trandafiri azi dup`-amiaz` [i l-am
uitat ca o c`scat` ce sunt pe birou cnd am plecat.
Pn` mine diminea]` or s` fie ve[teji]i, oft` ea.
Ar fi o prostie s`-i la[i s` se ofileasc`. Pentru
Thane va fi o adev`rat` pl`cere s` te duc` s`-i iei, sunt
sigur de asta.
Bine\n]eles c` da! S` m` duc s`-mi iau cheile de
la ma[in`.
Lesley nu putu s`-l fac` s` se r`zgndeasc`. Thane
p`r`si \nc`perea \n grab` [i dup` cteva minute se
g`sea instalat` al`turi de el \ntr-o elegant` limuzin` de
fabrica]ie european`.
|n ciuda tensiunii care domnise \ntreaga sear` \ntre
ei, Lesley se sim]ea ciudat de bine.
31
Capitolul 3
|]i mul]umesc, Thane. Mi-ar fi p`rut r`u s`-i las s`
se ve[tejeasc`.
Pl`cerea a fost de partea mea, Lesley, \i r`spunse el
lund un viraj.
|ntoarcerea avu \ns` loc \ntr-o t`cere deplin`.
Fiecare dintre ei p`rea s` se bucure de blnde]ea aces-
tei nop]i de prim`var`. Ajun[i \n fa]a casei, Thane g`si
un loc exact \n fa]a intr`rii. Lesley \ncepu s` rd`.
Felul meu de a parca este deci att de comic? se
interes` el zmbind.
Ai s`vr[it o adev`rat` minune! De obicei nu exist`
nici un loc aici. Este unul din motivele pentru care noi
nu ne-am mai complicat zilele [i cu o ma[in`.
Zmbetul lui se l`rgi. F`r` voia ei, Lesley c`zu prad`
farmecului pe care-l r`spndeau ochii lui, \nconjura]i
de riduri fine.
|ntotdeauna am avut noroc...
Aceast` siguran]` de sine o contrarie imediat. Totul
32
\i reu[ea, prea bine [i prea u[or. Se bucura de respectul
tuturor \n profesiunea lui, Institutul Licorn i se oferea
singur ca pe tav`. Ca s` nu mai pomeneasc` de fizicul
lui, care-l avantaja din cale-afar`, [i de puterea lui de
seduc]ie!
Morm`ind ceva de ne\n]eles, Lesley ie[i gr`bit` din
ma[in` [i urc` treptele verandei. Se preg`tea s` bage
cheia \n broasc` \n momentul \n care Thane \[i f`cu
apari]ia pe nesim]ite \n spatele ei. R`suflarea lui cald`
pe care o sim]i \n ceaf` o f`cu s` tresar`.
Iar l-ai uitat, \i [opti el la ureche.
Lesley se \ntoarse pu]in [i v`zu buchetul de
trandafiri pe care Thane \l ]inea cu grij` \n mn`.
C`scat` mai era! |l l`sase pe bancheta din spate a
ma[inii.
|mi permi]i?
El deschise u[a [i se d`du la o parte ca s-o lase s`
intre \n hol. Lesley se \ndrepta spre scara interioar`
cnd el o re]inu.
Te rog, Les, hai s` intr`m un minut \n salon.
Trebuie s`-]i vorbesc.
Aha, v-a]i \ntors!
Harriet tocmai ie[ea din buc`t`rie.
Domnul Graham s-a dus la culcare. M-a rugat s` v`
urez noapte bun`.
Lu` buchetul de flori pe care Thane \l pusese pe con-
sola de la intrare.
O s`-]i bucure ochii mine diminea]` la micul
dejun, micu]a mea Lesley. {i noapte bun` la amndoi!
Se instalar` \n salon. Lesley nu [tia \ncotro s`-[i
33
\ndrepte privirea, numai ca s` nu se uite la Thane. |i era
necaz c` se simte att de nervoas`. |n cele din urm` fu
nevoit` s`-l priveasc`. Thane o \nv`luia \ntr-o privire
intens`.
A[tept! spuse ea cu o voce lipsit` de intona]ie.
F`r` s`-[i dea seama, se juca cu nasturii de la bluz`.
Nu e[ti f`cut` pentru a pleca \ntr-o expedi]ie,
declar` el lini[tit.
Lesley r`mase o clip` uluit`, apoi chipul ei reflect`
mnie [i frustrare. |n calitatea lui de [ef al expedi]iilor,
Thane era singurul care lua hot`rrile. Graham n-o s`-l
contrazic`, nu-[i f`cea nici o iluzie \n privin]a asta.
Decis` s`-[i p`streze calmul cu orice pre], Lesley \[i
preg`ti ap`rarea.
E[ti o femeie mult prea delicat` pentru a \nfrunta
\ncerc`rile pe care le presupune o asemenea aventur`.
Graham n-a judecat limpede azi-diminea]` cnd a
sugerat c` ar trebui s` plec`m \mpreun`!
E[ti... e[ti un misogin! Doar nu mai suntem \n
secolul XIX. Unchiul Graham a \n]eles c` ceea ce \mi
lipse[te \n domeniul musculaturii este din plin com-
pensat de voin]a [i inteligen]a mea.
Thane primi aceast` afirma]ie cu un zmbet sceptic
care avu darul s-o enerveze [i mai mult.
Ce p`rere ai atunci despre Veronica Hastings,
Mindy Smith-Collins [i Angela Nomura? continu` ea cu
vehemen]`. Toate sunt pionierele primelor expedi]ii
organizate de Licorn! {i \]i atrag aten]ia c` Angela e mai
mic` dect mine!
Dar mai experimentat`, ad`ug` el cu indiferen]`.
34
La ce fel de experien]` faci aluzie? \l \ntreb` Lesley
cu o voce suav` [i plin` de sub\n]elesuri.
|mpins` de furie, se ridicase \n picioare. El o imit`.
F`r` voia ei se d`du cu un pas \napoi, impresionat` de
statura [i aerul lui implacabil. Din \ntreaga lui persoan`
emana un magnetism exasperant.
Cnd minile lui \i cuprinser` umerii, atr`gnd-o
spre el, Lesley \ncerc` \n zadar s` se degajeze. Sigur pe
el, cu o figur` numai zmbet, se aplec` spre ea.
Vorbeam despre expedi]ii. {tii prea bine asta.
Nu...
Nu mai putu ad`uga nimic, fiindc` buzele lui o
reduser` la t`cere. |ncerc` \nti s`-l resping`. Dar cnd
el o strnse, lipind-o de trupul lui puternic, uit` de
toate. Buzele lui erau fierbin]i [i p`tima[e. Sim]ind c` o
trec fiori de pl`cere, prad` unor senza]ii necunoscute,
Lesley se abandon`. |[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gtului
lui Thane, \i mngie p`rul negru ca pana corbului.
Timp de o clip` dori ca aceast` \mbr`]i[are s` se pre-
lungeasc` la nesfr[it. Cnd Thane se \ndep`rt` brusc
de ea, se cl`tin`.
El o ajut` s`-[i recapete echilibrul, punnd o mn`
ferm` pe um`rul ei. Dar Lesley se retrase brusc, ca [i
cum atingerea lui ar fi ars-o. Thane \ncepu s` rd`. Dar
Lesley nu \ndr`zni s`-l priveasc`... niciodat`, dar absolut
niciodat`, nu r`spunsese cu atta pasiune unui s`rut.
Ei bine... Lipsit` de experien]`... dar plin` de
promisiuni.
Nu conta pe asta! Nu... nu e[ti dect un tip arogant [i...
El o f`cu s` tac` astupndu-i gura cu mna.
35
Mai \ncet. Vrei s`-i treze[ti pe Graham sau Harriet?
Lesley se degaj` \mpingndu-l cu brutalitate [i fugi
pn` la scar`. Dar el o urm` \ndeaproape.
Unde te duci?
|n pat, \i r`spunse el, avnd \n vedere c` am plecat
din salon.
Dar... dar... acolo sus?
Ajunseser` la primul etaj, la care se g`seau doar
dou` \nc`peri: camera lui Graham [i biroul lui.
Dar unde vrei s` m` duc? o \ntreb` el \n [oapt`.
Lesley urc` din dou` \n dou` trepte pn` la etajul
doi. Turba de furie! Ajuns` \n fa]a u[ii camerei sale se
\ntoarse, hot`rt` s`-l vad` intrnd \n camera lui \nainte
s-o deschid`. Lumina difuz` de pe coridor arunca
umbre stranii pe chipul lui Thane. Ridicnd plin` de
mndrie capul, ea \i sus]inu privirea.
Cu mna pe clan]a u[ii, el remarc` pe un ton u[or:
|n plus, e [i un excelent exerci]iu.
Scoas` din fire, uitnd de orice pruden]`, Lesley strig`:
Un exerci]iu?!
Thane se \ncrunt`, o prinse de \ncheietura minii [i
o \mpinse f`r` prea multe menajamente \n camera lui.
Scandalizat`, Lesley nu avu nici m`car puterea s`
protesteze.
La sfr[itul s`pt`mnii, sau cel mai trziu
s`pt`mna viitoare, vom \mp`r]i acest pat.
E[ti nebun?
Mai pu]in dect crezi, \i r`spunse el lini[tit. Te-ai
r`zgndit \n privin]a viitoarei noastre expedi]ii?
Ne\ncrederea se zugr`vi pe chipul tinerei femei.
36
Thane! Dar nu plec`m!
De ce nu?
|i zmbea.
Nu sunt prea delicat` [i lipsit` de experien]`?
|n cele din urm` constat c` nu e[ti att de fragil`
pe ct pari.
Lesley \[i l`s` capul \n jos [i vocea ei se transform`
\ntr-o [oapt`:
{i lipsa de experien]`?
O s` fiu profesorul t`u.
O oblig` printr-un gest s`-[i ridice chipul spre el [i \[i
cufund` privirea \n ochii alba[tri m`ri]i de surpriz`.
Noapte bun`, Thane, spuse ea pe ner`suflate.
{i o [terse \n camera ei. La urma urmei, el avea drep-
tate. Nu avea nici o competen]` \n acest domeniu [i nici
\n altele, la care prefera s` nu fac` aluzie.
|[i petrecu noaptea zvrcolindu-se \n pat. |[i
reamintea ceea ce vorbiser` [i \ncerca \n van s` nu se
mai gndeasc` la el. Era att de puternic, de p`tima[, de
atr`g`tor. {i se afla doar la c]iva pa[i de ea...
Diminea]a constat` cu nepl`cere c` ni[te cearc`ne
mari \i subliniau ochii. Nici vederea frumo[ilor
trandafiri pu[i pe masa din sufragerie nu reu[i s`-i
ridice moralul.
Graham st`tea fa]`-n fa]` cu Thane.
Bun`, Lesley, morm`i el, cu nasul b`gat \n ziar,
conform prostului s`u obicei.
Se duse s`-l s`rute, dar cu mintea la invitatul lor.
F`r` s`-[i dea seama, \[i aranj` p`rul cu un gest nervos.
Thane te a[teapt`, draga mea. Te rog \ncearc` s` te
37
gr`be[ti pu]in. Am o groaz` de probleme de pus la
punct \n diminea]a asta la birou. Tu o s` pleci cu Thane.
Pe curnd, dragii mei.
Se ridic`, gata de plecare. Lesley \l apuc` de mnec`.
Oh, nu pleca \nc`, unchiule Graham. Pot foarte
bine s` beau o cafea [i s` ron]`i un biscuit [i la institut.
Las`-m`, te rog, s` te \nso]esc.
Nu, draga mea. De altfel, tocmai mi-am amintit c` am
o \ntlnire cu Ben Adams. Abia am timp s` ajung la ora sta-
bilit`. Iar voi doi nu ave]i nici un motiv s` v` gr`bi]i.
P`r`si \nc`perea, \nainte ca nepoata lui s` aib` timp
s` protesteze.
|ncercare nereu[it`, Les, [opti Thane.
Ea \l privi cu ochii str`lucind de mnie.
Nu v`d ce vrei s` insinuezi!
Fac aluzie la tentativa ta de evadare, bine\n]eles,
replic` el cu blnde]e.
Ai o p`rere prea bun` despre persoana ta!
Thane se ridic`, str`b`tu cei c]iva pa[i care-i
desp`r]eau [i o mngie \ncet pe splendidul ei p`r
blond.
Nu, Lesley, tu m` flatezi.
Lesley reu[i s`-i dea mna la o parte \nainte ca
Harriet s`-[i fac` apari]ia \nc`rcat` cu o tav` plin` de
gust`ri apetisante.
Bun` diminea]a, Harry. Totul pare teribil de ten-
tant, dar nu prea mi-e foame \n diminea]a asta. O s` m`
mul]umesc cu un suc de fructe.
Doar n-o s` strmbi din nas la delicioasele mele
ou` cu [unc`! se indign` menajera.
38
|i arunc` o privire plin` de autoritate [i plas` tava pe
mas` \ntre Thane [i Lesley.
Lini[te[te-te, Harriet, m` ocup eu de toate, o
asigur` Thane pe un ton \nveselit.
Dar ast`zi nu e miercuri, Harry? o \ntreb` Lesley
mieroas`.
Cu un aer degajat \[i turn` \n pahar suc de portocale
[i-i oferi unul [i invitatului lor. Harriet scutur` exasper-
at` din cap. Cu obrajii \n fl`c`ri, lu` tava \n mini [i se
f`cu nev`zut`.
Miercurea este o zi special`? o \ntreb` Thane,
perplex.
Este ziua cnd domnul Finnegan vine s` ia lenjeria
la sp`lat. Harriet \i preg`te[te \ntotdeauna ceva bun [i
flec`resc o bun` bucat` de timp. Am descoperit micul
lor ritual \n timpul anilor mei de internat, cnd veneam
doar \n vacan]`. Bine\n]eles c` unchiul Graham nu e la
curent cu nimic.
Lesley ezit` o clip`, apoi ad`ug`:
Doar n-o s` tr`dezi acest mic secret al lui Harry?
Pentru un motiv pe care nu-l cunosc, domni[oar`
Wallis, pari s` ai o p`rere foarte proast` despre per-
soana mea. Dac` asta te poate lini[ti, te asigur c` n-a[
vrea pentru nimic \n lume s-o r`nesc sau s-o deranjez \n
vreun fel pe Harry.
Se ridicase [i se uita la ea cu o privire \ntunecat`.
Am fost nedreapt`, te rog s` m` ier]i.
Nu se sim]ea deloc \n largul ei... [i nu [tia cum s`
dreag` lucrurile.
Hai s` uit`m asta. E[ti gata de plecare?
39
F`r` s` mai scoat` nici un cuvnt, ea se ridic` de la
mas` [i p`r`si sufrageria, urmat` de Thane.
Plec`m, Harry! Pe disear`! strig` ea \n direc]ia
buc`t`riei.
O dat` ajun[i \n strad`, Thane o lu` de bra] [i o invit`
s` se urce \n ma[ina lui. La lumina zilei, Lesley constat`
c` limuzina lui costase probabil o groaz` de bani. |nc`
un punct \n defavoarea lui! Detesta oamenii care-[i
afi[au ostentativ averea. Treceau \n ochii ei drept ni[te
infatua]i, snobi [i iresponsabili.
F`cur` drumul \n t`cere. O t`cere de preferat flirtu-
lui glume] pe care-l \ncercase \n ajun, cu o r`ut`cioas`
pl`cere parc`. Dar Lesley \[i d`du brusc seama c`
aceast` intimitate nedorit` [i acel s`rut devastator o
derutaser` complet, ba chiar o [i speriaser`. |n mod
confuz, sim]ea c` ritmul calm [i ordonat al existen]ei
sale nu va mai fi \n curnd dect o amintire.
*
* *
Zilele urm`toare se scurseser` cu o vitez`
ame]itoare. |n ciuda \ntreb`rilor ei repetate, Thane
refuza cu \nc`p`]nare s`-i dezv`luie destina]ia primei
lor expedi]ii.
Ce faci nu este demn de un om de meserie! \i
repro[` ea \ntr-o diminea]` \n biroul lui.
N-are nici o importan]`! La drept vorbind,
c`l`toria asta nu are nimic profesional \n ea. Nici m`car
nu [tiu dac` institutul va avea un profit de pe urma ei.
40
S` zicem c` o folosesc drept pretext pentru a evada,
pentru a merge s` respir pu]in aer proasp`t dup` tot
anul acesta petrecut ca \ntr-o cu[c`, iar pentru tine va
reprezenta o ocazie excelent` de a c`p`ta pu]in` expe-
rien]`. Mai vrei s` mergi, nu-i a[a?
Lesley \i ignor` privirea condescendent`.
Dar ceilal]i...
El o \ntrerupse f`r` menajamente.
N-are rost s` te preocupi tu de asta! Acum s` tre-
cem la lucruri mai serioase; a[ dori s` v`d organigrama
institutului.
Lesley \nghi]i \n sec. Dar las` c` o s` vad` el! O s` i-o
pl`teasc`, ochi pentru ochi [i dinte pentru dinte!
Toat` s`pt`mna se derul` la fel. Thane voia s` se
pun` la curent cu tot ce se \ntmplase \n lipsa lui. O
consult` \n numeroase probleme. Ea care se mndrea
ct de bine cunoa[te institutul, fu de cteva ori luat`
prin surprindere de precizia \ntreb`rilor lui.
|ncepea s` \n]eleag` de ce unchiul ei avea atta
\ncredere \n el. Se dovedea str`lucit, inventiv, rapid,
demonstrnd c` are mai multe cuno[tin]e dect exper]ii
\n unele domenii. C` era vorba despre buget, despre
organizarea expedi]iilor, despre cercet`ri de laborator
sau chiar de ultimele nout`]i din lumea filmului, el se
ar`ta con[tiincios, clar [i concis. De altfel, toat` echipa
\l primise cu bra]ele deschise.
Lesley trebuia s` recunoasc` m`car fa]` de ea \ns`[i:
Thane o uimea. La prima \ntlnire, ea \l catalogase drept
un diletant seduc`tor care-[i folosea darurile cu care \l
\nzestrase natura ca s` se impun`. Descoperi \ns` c`
41
autoritatea lui era f`r` drept de apel, calm` dar abso-
lut`. Poseda o gra]ie indolent` [i o adev`rat` art` a
rela]iilor interumane, dnd impresia interlocutorului
s`u c` \i punea la dispozi]ie \ntregul lui timp, de[i mai
avea \nc` o mie de lucruri de f`cut pn` la prnz.
Reprezenta un atu formidabil pentru institut. |ncepuse
s`-l admire [i ea... profesional, bine\n]eles!
La sfr[itul acestei s`pt`mni epuizante avea loc [i
balul Funda]iei, \n ziua rezervat` prin tradi]ie: prima
smb`t` a lunii iunie. Lesley se decisese s` fac` o figur`
bun` al`turi de cavalerul ei, Thane Fraser, \n ciuda
frecu[urilor permanente dintre ei.
El o a[tepta \n josul sc`rii cnd cobor\, \mbr`cat`
\ntr-o fust` lung` din tafta neagr` [i o bluz` albastr` cu
un decolteu \ndr`zne]. |[i ridicase p`rul \ntr-un coc
artistic, care-i scotea \n eviden]` fine]ea tr`s`turilor [i-i
punea \n valoare felul gra]ios \n care \[i ]inea capul.
Ei bine! Baia nu a fost degeaba monopolizat` timp
de dou` ore \ntregi!
Fu singurul comentariu f`cut de Thane. L-ar fi
sugrumat cu pl`cere. |[i ridic` b`rbia cu mndrie [i se
\ndrept` spre unchiul ei.
Ce frumoas` e[ti, draga mea! Un adev`rat
trandafir! exclam` Graham.
A[a e! se entuziasm` [i Harriet care tocmai \[i f`cea
apari]ia din buc`t`rie.
Nu-]i \mp`rt`[esc p`rerea, Graham. Trandafirul e
prea sofisticat.
Thane se \nclin` u[or \n fa]a ei [i-i \ntinse o cutie
care con]inea un buche]el. Lesley \[i \ndrept` toat`
42
aten]ia asupra acestui dar, temndu-se s` n-o tr`deze
ochii. Doamne, ct de seduc`tor era \n acest smoching
alb, impecabil croit!
Buche]elul era format din ni[te flori mici, multico-
lore. |i arunc` o privire \ntreb`toare lui Thane.
Sunt flori s`lbatice. Nici nu sunt sigur c` au vreun
nume. Un prieten botanist a reu[it s` le fac` s` creasc`
\n ser`.
Lesley trase \n piept delicatul parfum pe care-l
r`spndeau.
Sunt att de frumoase, Thane. |]i mul]umesc, \i
[opti ea, f`r` s` \ndr`zneasc` s`-l priveasc` \n ochi.
Las`-m` pe mine.
|i lu` buche]elul din mini [i, cu un gest rapid [i
sigur, i-l prinse la cordon. Atingerea u[oar` a degetelor
lui o f`cu s` se \nfioare. F`r` voia ei se \nro[i. Graham
fu cel care o salv`, dnd semnalul de plecare.
Insist` pe lng` unchiul ei ca s` se a[eze pe bancheta
din spate a ma[inii. Nu avea mai mult de dou`zeci de
minute pentru a-[i compune o figur` lipsit` de griji.
Prima parte a serii fu bine\n]eles consacrat` \nda-
toririlor ei de gazd`. Ca nepoat` a fondatorului
Institutului Licorn, trebuia s`-i primeasc` pe invita]i
al`turi de unchiul ei [i s` vegheze la servirea gust`rilor
[i b`uturilor. Apoi orchestra atac` primul vals. Se
preg`tea s` deschid` balul cu Graham, dar Thane
decise altfel.
Mergem?
Se \nclin` ceremonios \n fa]a ei. Surprins`, Lesley se
d`du un pas \napoi.
43
Ce vrei s` spui?
Dans`m?
Trebuie s` deschid balul cu unchiul meu, \i
r`spunse ea cu o voce hot`rt`.
Graham mi-a l`sat mie aceast` pl`cere, Les.
O lumin` triumf`toare \i \nsufle]ea privirea.
Ea schi]` din nou o mi[care de retragere. O mn`
ferm` o opri.
Toat` lumea ne a[teapt`... [i e cu ochii pe noi,
Lesley. |nceteaz` de a te mai comporta ca un copil, \i
[opti el.
Cu obrajii \n fl`c`ri, ea \i adres` un zmbet for]at. El
o \nl`n]ui [i amndoi alunecar` pe ringul de dans \n rit-
mul unui vals vienez. |n via]a ei nu fusese att de lipsit`
de gra]ie, deoarece se str`duia din r`sputeri s` r`mn`
insensibil` la faptul c` se g`sea \n bra]ele lui Thane. Se
\ncord`, luptndu-se \mpotriva dorin]ei de a se l`sa \n
voia lui. |ncetul cu \ncetul, el o conduse spre marginea
salonului, unde sfe[nicele prinse pe pere]i r`spndeau
o lumin` difuz`, teribil de romantic`.
Din fericire sunt un bun dansator, fiindc` altfel
ne-am fi lovit pn` acum de una din aceste coloane de
marmur`.
Se p`rea c` Thane nu avea nevoie de nimeni ca s`-i
fac` complimente. Totu[i, ceea ce spusese era adev`rat.
|[i conducea partenera cu u[urin]a cu care le f`cea pe
toate, cu o gra]ie \nn`scut` [i non[alant`. Se p`rea c`
era foarte greu s`-l prinzi pe picior gre[it. Lesley se for]`
s` se relaxeze.
Hmm... e ceva mai bine, \i [opti el la ureche.
44
Evoluau sub aplauzele invita]ilor. Cu maxilarele con-
tractate de un surs for]at, ea se gr`bi s` l`mureasc` situa]ia.
S` [tii c` o fac doar pentru unchiul Graham.
El \i arunc` o privire plin` de \ndoial` pe care Lesley
se pref`cu c` n-o observ`. Pu]in cte pu]in, alte perechi
li se al`turar` [i \n curnd se pierdur` \n mul]imea invi-
ta]ilor. Thane profit` de situa]ie ca s-o strng` mai tare
\n bra]e. Orchestra atac` un tango, care \i permise s-o
\mbr`]i[eze de-a binelea.
E[ti foarte frumoas` \n seara asta.
Buzele lui atingeau u[or p`rul lui Lesley. Trebui s`
se \ncordeze ca s`-[i p`streze echilibrul, rugndu-se la
to]i sfin]ii ca el s` nu-i simt` b`t`ile nebune[ti ale inimii.
Mul]umesc, \i [opti ea.
Buzele lui Thane alunecau cu \ncetinitorul de la
tmpla ei spre obrazul delicat. Presiunea coapselor lui
musculoase o tulbura mai mult dect ar fi vrut.
Brusc, Ben Adams \l b`tu u[or pe um`r pe Thane,
punnd cap`t chinului lui Lesley.
|mi permi]i?
Timp de o clip`, ea crezu c` o s`-l refuze. Apoi
Thane schi]` un zmbet [i oferi cu elegan]` tn`rului
b`rbat mna partenerei sale.
|n timp ce evolua pe ringul de dans cu Ben, \l urm`ri
din priviri pe Thane, care nu \ntrzie s` se piard` \n
mul]imea dansatorilor.
Am f`cut vreo gaf`?
|n]elegnd c` atitudinea ei putea da na[tere la o
interpretare gre[it`, Lesley \[i \ndrept` \ntreaga aten]ie
spre cavalerul ei.
45
Nu, nu, deloc. Sunt \ncntat` s` te rev`d \n carne
[i oase, Ben!
El f`cea parte din echipa de cameramani
scufund`tori. Cei doi tineri ie[iser` de mai multe ori
\mpreun`, dar Lesley rupsese imediat rela]iile cnd Ben
se ar`tase prea \ntreprinz`tor.
Ceva \mi spune c` am ajuns prea trziu, suspin` el
cu o mutr` comic`.
N-a fost niciodat` nimic \ntre noi, [tii prea bine
asta, \i r`spunse ea rznd.
Cine nu \ncearc` nu c[tig`, nu-i a[a?
Lesley d`du zmbind din cap. B`iatul `sta cu o figur`
cinstit` [i jovial` avea mereu darul de a o amuza. Mai
dans` apoi cu unchiul ei, cu c]iva colegi [i clien]i. Ben
o invit` din nou. Se p`rea c` Thane disp`ruse. Se sur-
prinse de mai multe ori c`utndu-l din ochi. {i de
fiecare dat` o enerva aceast` dovad` de sl`biciune din
partea ei.
|l z`ri abia spre sfr[itul seratei. Dansa cu Eva
Cartland, tn`ra [i atr`g`toarea so]ie a unuia dintre cei
mai vechi sus]in`tori ai institutului. Aceasta se cuib`rise
f`r` ru[ine \n bra]ele seduc`torului ei partener, unde
p`rea s` se simt` din cale-afar` de bine.
Aceast` atitudine o exasper` pe Lesley. Comportarea
de playboy a lui Thane compromitea reputa]ia
Institutului. F`r` s` vrea, se \ncord`.
Ce s-a \ntmplat, Lesley? o \ntreb` unchiul ei.
Creznd c` discerne o oarecare curiozitate \n vocea
lui, ea \i arunc` o privire nelini[tit`. Dar Graham avea
un aer pe deplin inocent.
46
Nimic, unchiule Graham. Sunt pu]in obosit`, atta tot.
Nu se putu \mpiedica s` arunce o nou` privire spre
Thane. Acesta \i [optea ceva la ureche partenerei sale,
ceva care i se p`ru probabil nespus de pl`cut fiindc`
\ncepu imediat s` rd` \n hohote, de parc` o gdilase.
|n culmea irit`rii, Lesley avu impresia c` rsul ei r`suna
\n \ntreaga sal`.
|ntotdeauna trebuie s` se dea \n spectacol, o per-
sifl` ea.
Graham arunc` [i el o privire \n direc]ia Evei
Cartland. Spre stupefac]ia nepoatei sale, \ncepu s` zm-
beasc`.
Dar, draga mea, nu fac dect s` danseze. De ce e[ti
att de nervoas`?
Ba sunt foarte calm`, sus]inu ea. Thane Fraser o
poate avea la picioarele lui pe Eve Cartland [i \nc` o
sut` de femei pe deasupra, dac` asta dore[te! Dar este
obligat s` se afi[eze aici cu ultima lui cucerire?
Sim]i c` \ncep s`-i ard` obrajii.
Lesley, draga mea, exagerezi! Sunt sigur c`...
Nu are nici o importan]`, unchiule Graham. Mai
bine s` ne ocup`m de invita]ii no[tri.
Se sim]i brusc obosit`, extrem de obosit`. |ndat` ce
Thane Fraser se g`sea prin preajma ei, era asaltat` de
ni[te emo]ii necontrolate care o l`sau f`r` vlag`. Era ca
[i cum fugea dup` ceva... sau dup` cineva... f`r` s`
reu[easc` niciodat` s`-l prind` din urm`.
*
* *
47
Off! Slav` Domnului c` s-a terminat! |n sfr[it...
m`car pn` la anul! oft` Graham cnd balul se termin`.
Paloarea chipului s`u, cearc`nele adnci \i tr`dau
oboseala.
V` mul]umesc la amndoi pentru ajutor, copiii
mei. Eu urc \n camera mea. Somn u[or!
Lesley se preg`tea s`-l urmeze cnd Thane o re]inu.
De[i sunt cavalerul t`u oficial, Les, n-am putut
dansa dect o dat` \mpreun`. Dar o s` remediem ime-
diat asta.
Vru s-o trag` spre salon.
Oh! Te rog, las`-m`! Nu-mi doresc dect s` m`
culc ct mai repede.
|ncerc` s` se degajeze, dar \n van. Parc` ar fi discutat
cu o statuie!
O s` pun un disc. Hai!
Se exprima cu o voce calm` [i destins`, ca [i cum a
dansa la ora trei diminea]a \n salonul familiei Chadwick,
dup` o sear` epuizant`, era cel mai natural lucru din
lume.
Bine\n]eles, dac` nu cumva m` convingi c` e mult
mai interesant s` ne b`g`m \n pat, ad`ug` el cu o voce
suav`.
Te \n[eli asupra persoanei! Doamnei Cartland ar fi
trebuit s`-i spui asta, nu mie!
|[i mu[c` buzele. Dar prea trziu!
Deci ai remarcat... Mi se pare mie c` descop`r \n
vocea ta o nuan]` de gelozie, sau m` \n[el?
E[ti nebun!
Sst! Sunt oameni care dorm aici.
48
Atunci m` gr`besc s`-i imit! Noapte bun`!
Se repezi spre u[`, dar Thane o prinse de mn`,
oblignd-o s` se \ntoarc` spre el.
Bine... bine. Nu suntem obliga]i s` dans`m. Era
doar un pretext ca s` te ]in \n bra]e. |mi place la
nebunie s` prelungesc desp`r]irile. }ie nu?
|nainte ca Lesley s` fi putut r`spunde ceva, buzele
lui puseser` st`pnire pe gura ei. Nici de data asta nu
putu rezista acestei \mbr`]i[`ri. El o strnse cu putere,
minile lui \ncepur` s-o mngie. |nchiznd ochii, ea \[i
trecu degetele prin p`rul lui negru [i des, cuprins` de o
pl`cere senzual` necunoscut` pn` atunci. Sngele \i
zvcnea \n tmple, pielea i se \nfiora. Se ag`]` de umerii
lui. Cum de putea s`-i cedeze att de u[or? Se purta la
fel de ru[inos ca Eve Cartland! Nu se deosebea cu nimic
de droaia lui de admiratoare.
Gndul `sta \i insufl` puterea necesar` pentru a se
smulge din bra]ele care o strngeau. Sprea marea ei sur-
priz`, Thane \i d`du drumul cu u[urin]`, l`snd-o s`-i
scape un zmbet pe buze.
Noa... noapte bun`, \ng`im` ea.
Se repezi spre scar` [i urc` treptele din dou` \n dou`
pn` \n camera ei.
{i nu [tiu niciodat` dac` Thane \i r`spunsese sau nu.
49
Capitolul 4
Cu mult` viclenie, Lesley reu[i s`-l evite pe Thane
\n restul weekendului. Se g`si \n prezen]a lui abia luni
de diminea]` [i recunoscu \n fundul ochilor \ntuneca]i
aceea[i lumin]` ironic` cu care \ncepuse s` se
obi[nuiasc`. Ea se retrase \n spatele unei indiferen]e
deliberate.
Plecarea lor se apropia cu pa[i rapizi. Dac` el
refuza \n continuare s`-i dezv`luie destina]ia lor,
reu[ise totu[i s`-i smulg` data.
|n ajunul plec`rii, nu mai rezist`. Se \ndrept` cu
hot`rre spre biroul lui. Se s`turase s` fie tratat` ca un
copil f`r` minte!
Thane era instalat la biroul lui [i studia un raport
pe care i-l trimisese ea. Lesley d`du buzna \n birou f`r`
s` bat` m`car la u[`. El o privi cu un aer rece [i uimit.
Furioas` pe sine c` se sim]ea vinovat`, ea \ncepu s`
turuie:
50
Iart`-m`! |mi pare r`u s` te \ntrerup din studiu,
dar trebuie s` [tiu neap`rat unde mergem. Am nevoie
de \mbr`c`minte, de un echipament potrivit.
Totul e aranjat, \i r`spunse el pe un ton indiferent.
{i f`r` s`-i mai dea nici o aten]ie, \[i \ndrept` din
nou aten]ia asupra dosarului.
Iart`-m` c` insist, dar nu pricep deloc cum ai
putut face asta f`r` mine?
El \[i \ncheie c`ma[a la gt oftnd [i o privi o clip`,
a[a cum te ui]i la un copil capricios [i enervant.
Angela Nomura are aproximativ talia ta. Ea s-a
ocupat s` fac` rost de tot ceea ce ai avea nevoie. S` ai
grij` s`-]i iei ceva c`lduros \n avion, fiindc` vom sur-
vola mun]ii. Dar s`-]i iei [i ceva sub]ire, periu]a de
din]i... [i nimic altceva!
Toate astea mi se pare ridicole! Trebuie s`
cunosc destina]ia ca s` pot studia...
Exact asta vreau s` evit cu orice pre], Les. Dac`
vrei s`-]i foloseasc` la ceva aceast` c`l`torie, asta se va
\ntmpla numai dac` vei \nv`]a s` te adaptezi instinc-
tiv la mediul \nconjur`tor plin de necunoscut, [i nu
sosind acolo cu capul \mpuiat de idei preconcepute [i
de cifre! Asta, bine\n]eles, dac` e[ti \n continuare
hot`rt` s` participi regulat la expedi]iile organizate
de institut.
O privea cu un aer \ntreb`tor. Lesley hot`r\ s`
adopte o atitudine defensiv`.
Bine, atunci ne vedem la cin`, Thane.
D`du apoi din cap [i se \ndrept` spre u[`, dar
\nainte s` pun` mn` pe clan]`, el o corect`:
51
Nu, nu \n seara asta, Les. Ne \ntlnim mine
diminea]`, cu noaptea-n cap. S` fii gata la ora [ase.
Ea \l gratific` cu cel mai \ncnt`tor surs [i-i replic`
pe un ton voit naiv:
Nici o problem`. Nu risc s` \ntrzii din cauz` c`
nu mi-am terminat bagajele.
Ie[i, nu \nainte de a-i face cu dezinvoltur` un semn
cu mna. Pe culoarul care ducea spre biroul ei, [i-l
imagin` pe Thane cufundat \n dosarul lui, mul]umit c`
a sc`pat \n sfr[it de ea. Dar se \n[ela.
Cu ochii \n gol, el se \ntreba \nc` o dat` care erau
motivele lui. De ce o lua cu el \n aceast` c`l`torie pe
Lesley? Din recuno[tin]` pentru Graham? Pentru
institut? Nu, n-avea rost s` se p`c`leasc` singur. O
imagine \i trecu prin minte. O privire albastr`, o gur`
frumoas` [i c`rnoas`... un s`rut care-l f`cuse s`
ame]easc`. F`cu apel la toat` voin]a lui ca s` se apuce
din nou de lucru.
Ziua se scurse rapid pentru Lesley. Agenda ei era
plin` de \ntlniri. Abia spre ora [ase a dup`-amiezii se
\ntreb` unde se dusese Thane Fraser s` cineze. Ajuns`
acas`, \ncerc` s` nu se gndeasc` la ct de goal` i se
p`rea sufrageria, chiar dac` Graham era prezent.
|n ciuda resentimentului cauzat de atitudinea lui
Thane, \[i d`dea seama c` el adusese un pic de culoare
\n via]a ei. Cteodat` reu[ea s-o \nnebuneasc`, dar alt`
dat` o f`cea s` rd`. O lua de multe ori peste picior, dar
s`rut`rile lui o z`p`ceau... Lesley alung` repede aceste
gnduri. Dar nu putea totu[i s` nege eviden]a: via]a f`r`
Thane i se p`rea dintr-o dat` cenu[ie [i posomort`.
52
*
* *
Fidel cuvntului s`u, el o a[tepta \n fa]a u[ii
camerei lui, cnd ea \[i f`cu apari]ia fix la ora [ase
diminea]a. |n`bu[indu-[i un c`scat, ea morm`i un vag
bun` diminea]a.
El o privi cu un surs admirativ [i ni[te ochi
elocven]i. Lesley se sculase cu noaptea-n cap, dorind
s` par` ct mai \n form`. |[i periase cu grij` p`rul cas-
taniu, care-i c`dea \n bucle pe umeri, [i se fardase
pu]in. Rochia dintr-un tricot fin de culoarea caisei se
potrivea de minune cu tenul ei [i-i scotea \n eviden]`
liniile trupului frumos.
Thane l`s` s`-i scape un [uierat admirativ.
E[ti sigur` c` e[ti echipat` pentru o expedi]ie?
Lesley \i arunc` o privire ca de vedet` a filmelor de
cinematec` [i-i ar`t` scara cu un gest teatral.
Sunt a dumneavoastr`, domnule Fraser.
Thane ezit` o clip` \nainte de a se hot`r\ s`
coboare. Nici el nu ar`ta r`u. Purta o scurt` superb`
din piele, o pereche de pantaloni de catifea [i ni[te
bocanci negri, ultimul r`cnet al modei.
Graham [i Harriet \i a[teptau \n hol.
L`sa]i-m` s` v` servesc micul dejun, spuse Harry
grijulie.
O s` mnc`m la bordul avionului, \i r`spunse
Thane rznd.
O s`rut` pe amndoi obrajii pe menajer` care se
\nro[i de pl`cere, f`r` a renun]a \ns` la ideea ei fix`.
53
Ah! Ni[te mncare \n celofan, cu asta o s` v` serveasc`!
Graham \[i \mbr`]i[` nepoata.
S` vii \napoi teaf`r` [i vesel`, copila mea, \i spuse
el cu tandre]e.
Era pentru prima oar` cnd p`r`sea casa de cnd
\[i terminase studiile. Un sentiment de nostalgie o
cuprinse pe nea[teptate. Impresia c` \l abandoneaz`
pe acest om asupra c`ruia se \ndreptase \ntreaga ei
afec]iune [i c` p`r`se[te un c`min, c`minul ei, f`cu s`
i se pun` un nod \n gt.
Oh, unchiule Graham, nu-]i face probleme pen-
tru mine! Totul va fi \n regul`.
Se sim]ea pu]in jenat` c` \i ofer` lui Thane specta-
colul acestei mici scene sentimentale. |i arunc` o
privire pe furi[, dar nu descoperi \n ochii lui nici urm`
de ironie, din contr`, se uita la ea zmbind.
Cei doi b`rba]i \[i strnser` minile. Thane \[i con-
sult` ceasul.
E[ti gata, Les?
Deschise u[a [i se d`du la o parte ca s-o lase s`
treac`.
Ne \ntlnim cu ceilal]i la aeroport?
El ezit` o frac]iune de secund`, \ntrebndu-l pe
Graham din priviri. Acesta se mul]umi s` ridice din umeri.
Nu, Les. Nu mergem dect noi doi.
F`r` s`-i mai a[tepte reac]ia, o \mpinse afar` din
cas` [i o ajut` s` se urce \n taxiul care-i a[tepta.
Casa disp`ru rapid din raza privirii ei. Lesley se
\ntoarse spre \nso]itorul ei, dornic` s` l`mureasc`
situa]ia ct mai repede.
54
Vrei s` zici c` vom fi singuri?
Mi se pare destul de clar, nu? r`spunse el imper-
turbabil.
Cum... de ce... Oh, Thane, dar nu putem pleca
singuri!
Se \ntrerupse, sim]indu-se brusc jenat` [i
ne\ndemnatic` s`-[i m`rturiseasc` gndul.
E vorba doar de o c`l`torie de o s`pt`mn`, care
are drept unic scop s` m` fac` s`-mi intru \n mn`. Iar
tu vei c[tiga pu]in` experien]`. M-ai \n]eles? Ar fi ino-
portun s`-i amestec`m [i pe ceilal]i membri ai institu-
tului.
O echip` de savan]i ar putea \n mod sigur s`
g`seasc`...
|nc` nu [tiu nimic. De fapt plec`m \n
recunoa[tere. S-ar putea s` ne \ntoarcem acolo cu o
echip` complet`. Nu va fi de altfel prima expedi]ie
\ntreprins` \n acel loc, dar regiunea este suficient de
bogat` pentru a necesita un nou studiu. Mai ai \nc` de
ales. Dac` vrei, po]i s` te r`zgnde[ti, Lesley.
Alternativa nu era prea complicat`: ori se
\ntorcea acas`, ori se supunea condi]iilor lui. Lesley
oft` [i, cu un gest nervos, \[i trase rochia pe
genunchi. Se cufund` \n contemplarea imobilelor
care defilau prin fa]a ochilor ei. Dac` existase cea
mai mic` [ans` ca \n timpul acestei c`l`torii s` se sta-
bileasc` ni[te raporturi amicale \ntre ei, Thane stri-
case iremediabil totul.
O t`cere \ncordat` se instaur` \n ma[in`. |n cele
din urm`, Thane se decise s-o rup`.
55
Nu m` mai \ntrebi unde mergem?
Lesley ardea de dorin]a de a afla, dar n-ar fi
recunoscut asta pentru nimic \n lume. Se \nchise \ntr-o
mu]enie \nc`p`]nat`.
}i-am promis c` ast`zi o s`-]i spun.
|n cele din urm`, Lesley se hot`r\ s` se \ntoarc`
spre el. Sigur pe el ca de obicei, Thane \i zmbea cu
gura pn` la urechi. Abia se ab]inu s` nu-i trag` o
palm`.
Nu vrei s` m` \ntrebi?
Vocea lui se \n`sprise. Lesley r`mase \n continuare
mut`.
Idaho, \i spuse el exasperat.
Ea \[i plec` pu]in capul spre um`r.
Spre acei mun]i faimo[i? se interes` ea cu
deta[are.
Mun]ii Sawtooth! spuse el sec.
Bine, domnule! replic` ea cu o voce crispat`.
Nu se putu \mpiedica s` remarce \n oglinda retro-
vizoare expresia oarecum b`nuitoare a [oferului. O
dat` ajun[i la aeroport, \n timp ce ea se \ndep`rta de
ma[in`, acesta nu mai r`bd` [i i se adres` lui Thane.
Ah, femeile! exclam` el. Toate sunt la fel, dom-
nule! Pariez c` nu sunte]i c`s`tori]i de mult timp.
Thane se uit` la ea. Lesley auzise totul. El \i zmbi
ironic. Tn`ra se \nro[i de furie.
Nu, nu de mult, ave]i dreptate!
Ei bine, l`sa]i-m` s` v` spun un lucru. Bunicii
no[tri aveau dreptate: acas` la crati]`, acolo e locul
lor! Dac` nu, o s` v`...
56
|[i continu` tirada pe un ton mai confiden]ial [i
Thane izbucni \n rs. Lui Lesley nu-i fu greu s`-[i ima-
gineze sfr[itul discursului. Se apropie furioas` de
[ofer, hot`rt` s`-l pun` la punct. Dar o mn` autori-
tar` o apuc` de bra], t`indu-i elanul.
Trebuie s` prindem avionul, Les.
Thane nici m`car nu \ncerca s`-[i ascund` rsul.
Cu nasul pe sus, f`r` s`-i mai bage \n seam` pe cei doi
b`rba]i, Lesley \[i \nh`]` valiza [i p`trunse \n holul
aeroportului, l`sndu-i masc`.
|i trebui o or` bun` ca s`-[i reg`seasc` st`pnirea
de sine. Avionul decolase, ducndu-i spre destina]ia
lor.
{i dac` am face pace? \i suger` Thane.
Stewardesa venise s` strng` t`vile pe care li se
servise micul dejun. Lesley nici nu se atinsese de
mncare.
|l privi cu r`ceal`, f`r` s`-i r`spund`.
Te rog s` m` ier]i c` am p`strat atta timp
secret` destina]ia c`l`toriei noastre.
Ce simplu prezin]i lucrurile! Faci totul numai
dup` capul t`u, \l ironiz` ea.
Nu [i cu tine.. Departe de mine asemenea gn-
duri... r`spunse el cu indiferen]`.
Privirea lui \ntrzie f`r` echivoc spre dulcea curb`
a snilor, scoas` \n eviden]` de rochia mulat` pe corp.
O lu` de mn`, Lesley se gr`bi s` [i-o retrag`, dar el
puse din nou st`pnire pe ea.
|mi pare r`u, Les. Scuzele mele pentru asta... [i
pentru [oferul nostru filozof. Mul]umit` acum?
57
P`rea sincer, dar Lesley nu se l`sa convins` att de u[or.
Cred c` ar fi \ntr-adev`r mai rezonabil s` avem
ni[te rela]ii mai... amicale, admise ea \n cele din
urm`.
|n calitatea mea de [ef al expedi]iei, sunt \ntru
totul de acord.
Ne-am \n]eles. |]i accept scuzele.
Thane strnse u[or mna c`reia nu-i d`duse dru-
mul nici acum.
}i-ar pl`cea s` afli mai multe despre c`l`toria
noastr`?
Doar \]i \nchipui c` mor de curiozitate! Tot ceea
ce [tiu este c` zbur`m spre Boise [i c` destina]ia noas-
tr` final` este lan]ul mun]ilor Sawtooth.
Trebuie s` recunosc c` ai fost... o tip` salon,
Lesley... [i foarte r`bd`toare. Ai trecut cu succes de
primul test.
Ce test?
Curajul [i abnega]ia nu sunt ni[te simple
no]iuni, ele se cap`t` \n timp.
N-ai fi putut, mai simplu, s`-l \ntrebi pe unchiul
Graham, pe doamna Crandall, sau chiar [i pe Harry,
dac` posed aceste calit`]i indispensabile?
Aha, la fan-clubul t`u personal! |ntr-adev`r, cine-
va mai obiectiv nici c` putea s` existe!
Fan-clubul meu? Credeam asta \nainte de sosirea
ta... vreau s` zic c` ei te iubesc foarte mult [i pe tine...
aproape la fel ca pe mine.
El d`du din cap [i refuz` printr-un gest revistele
oferite de stewardes`. De cnd se aflau la bordul
58
avionului, aceasta \i ar`tase o aten]ie cu totul special`.
Dar Thane o ignora cu des`vr[ire, iar Lesley se
sim]ea iritat` f`r` s` [tie prea bine de ce.
La Boise o s` lu`m o curs` pn` la S [i R Ranch.
De acolo \ncep mun]ii.
|n]eleg din asta c` ai mai fost acolo?
De mai multe ori. Acest ranch este o adev`rat`
plac` turnat`. R este ini]iala lui Brad Roseman, v`rul
tat`lui meu [i asociatul lui. Am petrecut mult timp
acolo, ba chiar am [i lucrat timp de dou` veri conse-
cutive la ferm`!
{i S?
Saunders, Jason [i Trevor, doi fra]i care au pre-
luat succesiunea tat`lui lor cnd acesta s-a retras din
activitate. Jason [i so]ia lui, Phyllis, locuiesc acolo
\mpreun` cu cei patru copii ai lor. Trevor \[i petrece cea
mai mare parte a timpului \ntr-o c`su]` pe care [i-a
amenajat-o la marginea gr`dinii. E veterinar de
meserie [i, de[i s-a instalat de pu]in timp acolo, are o
mul]ime de lucru.
Sunt multe ferme prin \mprejurimi?
Nu. Reglement`rile guvernamentale sunt foarte
stricte din acest punct de vedere. Ceea ce le place de
altfel celor care au [ansa s` tr`iasc` \n acele locuri. O
s`-]i plac` totul, sunt sigur de asta: [i regiunea, [i
familia Saunders. Phyllis este o femeie formidabil`.
Era profesoar` pe vremea cnd s-a m`ritat cu Jason.
Acum face [coal` cu copiii de la ferm`.
Sunt att de izola]i?
Sunt trei zone locuite \n regiune, dar sunt foarte
59
\ndep`rtate unele de celelalte [i foarte mici. Bun, am
vorbit destul. E rndul t`u acum. Ce [tii despre aces-
te locuri?
Lesley \[i \ncre]i gnditoare nasul, \ncercnd s`-[i
aduc` aminte de informa]iile pe care le de]inea
datorit` lecturilor ei.
Este un ]inut cunoscut prin posibilit`]ile oferite
de a-]i petrece \n mod pl`cut vacan]ele, prin cre[terea
oilor [i vacilor, prin numeroasele sale lacuri. Pe acolo
cresc [i ni[te flori s`lbatice, nu-mi amintesc acum
numele lor, dar sunt protejate de lege... Ah, uitam de
celebrul ru cu somoni!
E[ti sigur` c` nu [tii s`-mi cite[ti gndurile?
Era evident satisf`cut de cuno[tin]ele ei.
|n orice caz, tot n-am ghicit destina]ia noastr`,
[opti ea plecndu-[i privirea.
Punct ochit, punct lovit, Les! Dar n-o s`-mi
re\nnoiesc scuzele. La urma urmei, dup` cum spunea
[oferul taxiului...
N-are nici o importan]`! Nu cred c` mi-ar face
pl`cere s` aflu.
Probabil c` nu. Preferi acum s` te odihne[ti, sau
s` afli mai multe despre Sawtooth?
Vreau s` [tiu absolut totul, \nainte de a verifica
personal pe teren!
Bine, Les. Ai trecut cu succes de al doilea test.
Tn`ra gemu extrem de comic.
Cnd o s` m` pot destinde \n sfr[it [i s` profit
de c`l`torie? Am impresia c` m-am \ntors la facultate,
\n perioada examenelor.
60
Consider` de acum \nainte c` membrii comisiei
au disp`rut [i c` examenele s-au terminat, de acord?
Minunat! Poveste[te-mi tot ce [tii.
Tot?
Hmm...
A[ face mai bine s` chem imediat stewardesa. Va
trebui \n acest caz s` ne \nvrtim ore \ntregi deasupra
aeroportului Boise \nainte s` ateriz`m.
Deci e[ti att de savant? \l tachin` ea.
El d`du din cap, confirmnd f`r` pic de ru[ine. La
\nceput agasat` de o asemenea lips` de modestie,
Lesley \n]elese \n curnd c` nu se l`uda. Era neobosit
[i interlocutoarea lui fu bombardat` cu un adev`rat
tir de informa]ii.
N-o s`-mi pot aminti nici jum`tate din aceast`
expunere str`lucit`! exclam` ea.
Re]ine m`car principalul... am`nuntele vor veni
la timpul lor.
Hmm... principalul. Mi se pare mie c` acest ]inut
te-a vr`jit. Fiindc` ai locuit atta timp acolo, vorbe[te-mi
despre clipele fericite pe care le-ai tr`it la ranch. F`r`
statistici [i f`r` dovezi [tiin]ifice.
Era att de surescitat` \nct \[i sprijinise f`r` s`-[i
dea seama mna pe bra]ul lui [i \[i apropiase fa]a de
a lui.
Thane \i privi o clip` tr`s`turile delicate, apoi se
\ntoarse [i \ncepu s`-i m`rturiseasc`, cu o voce
sc`zut` [i f`r` s-o priveasc`, pasiunea lui pentru acest
]inut s`lbatic dar att de atr`g`tor.
Stewardesa veni [i rupse farmecul, anun]ndu-i c`
61
avionul survola aeroportul din Boise. Surprin[i, \[i
d`dur` seama c` se ]ineau de mn`. Lesley se
\ndep`rt` brusc [i \[i trase mna.
Eu... cred c` am pierdut no]iunea timpului.
Un mic exemplu de putere pe care o exercit`
asupra oamenilor ace[ti mun]i. Te sim]i gata s`-i
\nfrun]i?
Ea \i r`spunse printr-un surs, \n ciuda fricii
perfide care \i cuprinsese inima.
Apoi totul se petrecu foarte repede. P`r`sir`
Boeing-ul uria[ pentru a se \nghesui \ntr-un aparat
micu]. A[a c`, la cteva minute dup` ce aterizaser` la
Boise, \[i luar` din nou zborul. Lesley r`mase f`r` glas,
v`znd peisajul grandios care se a[ternea la picioarele
lor.
C`l`toria fu scurt`. |n curnd, pilotul \ncepu
coborrea deasupra unei v`i. O vale att de mic`,
\nconjurat` de mun]i att de \nal]i, \nct tn`ra
femeie \nchise ochii [i \[i ]inu r`suflarea.
Relaxeaz`-te, Les. Bob nu aterizeaz` pentru
prima oar` aici.
Lesley nu \ndr`znise s`-i m`rturiseasc` lui Thane
c` era pentru prima dat` cnd se urca la bordul unui
avion att de mic. El \i \nconjur` umerii cu bra]ul [i o
trase spre sine. Ea se cuib`ri cu pl`cere la pieptul lui,
savurnd din plin aceast` \mbr`]i[are, ascultnd
b`t`ile lini[tite ale inimii lui, inspirnd mirosul plin
de prospe]ime al after-shave-ului.
Prive[te! S-ar zice s` prim`vara s-a instalat aici, \i
strig` el pilotului care-l aprob` dnd din cap.
62
Avionul atinse solul cu cteva zguduituri. Lesley se
strnse [i mai tare la pieptul tovar`[ului ei de drum [i
sim]i buzele lui atingndu-i p`rul, apoi tmpla.
E[ti \n siguran]`, \i [opti el cu tandre]e la ureche.
Avionul se opri lng` un hangar mic. Ea se
\ndep`rt` imediat de Thane.
Eu... eu nu obi[nuiesc s` m` comport att de
copil`re[te, rosti ea netezindu-[i rochia.
Departe de mine acest gnd.
C`ut` \n van vreo urm` de ironie pe chipul lui. |n
mod ciudat, amabilitatea [i \n]elegerea lui o f`ceau s`
nu se simt` deloc \n largul ei.
Vino. Abia a[tept s`-]i prezint clanul Saunders,
spuse el ajutnd-o s` coboare din bimotor.
Lesley se uit` cu un aer nesigur la bagajele lor. Ct
vedeai cu ochii nu era nimeni. Peisajul era splendid,
aerul extrem de pur [i tonic, dar ea se sim]ea prea
obosit` ca s` aprecieze din plin aceste lucruri. Se
aplec` s` culeag` o floare purpurie.
Ce este?
Ghice[te.
Thane surse v`znd c` duce floarea la nas. Un
curent de aer \i ciufuli p`rul. Pe Lesley o trecu un
fior.
{i acum? E cineva care...
Dar Thane \[i agita bra]ul \n direc]ia unui nor de
praf care cre[tea cu repeziciune la orizont.
Este \n mod sigur cineva de la ferma S [i R. Nu
rateaz` niciodat` sosirea unui avion.
Lesley \[i trecu mna prin p`r cu un gest nervos.
63
Nu era momentul potrivit s` fac` cuno[tin]` cu cine-
va. N-ar fi fost \n avantajul ei. |[i lu` geanta de jos.
Nu ai nevoie... e[ti foarte frumoas` [i a[a.
|l privi surprins` pe Thane. Nici m`car nu apucase
s`-[i scoat` trusa de machiaj.
Asta te preocup`, nu-i a[a?
R`spunsul lui Lesley fu acoperit de zgomotul f`cut
de motorul jeep-ului. Un tn`r cu o figur` simpatic`
[i cu p`rul de un blond aproape alb frn` brusc [i s`ri
jos din ma[in`.
Thane!
Scutur` cu putere mna prietenului s`u [i-i d`du
cteva palme amicale pe spate.
Ce faci, Trev?
Bine. Suntem cu to]ii \n form`. Te-a[ \ntreba [i
eu de s`n`tate, dar \]i m`rturisesc c` sunt mult mai
interesat de superbul cadou pe care mi l-ai adus de
ziua mea!
Se apropie de Lesley [i-i \ntinse mna. Jenat`,
tn`ra schi]` un surs vag.
Les, ]i-l prezint pe Trevor Saunders. Trev, ea este
Lesley Wallis... coechipiera mea.
64
Capitolul 5
Privirea albastr` a lui Trevor, interesat` [i \n oare-
care m`sur` mirat`, \ntrzie asupra ei. Dar Lesley nu-i
d`du aten]ie. Ea nu avea ochi dect pentru Thane.
Coechipier`! Deci n-o considera o povar`, un copil
sau o \nc`p`]nat`? Recuno[tin]a \i lumina chipul.
Thane \i adres` un surs c`lduros [i tandru care f`cu
s` i se \nte]easc` b`t`ile inimii.
Pentru a-[i masca tulburarea, se gr`bi s` vorbeasc`.
Sunt \ncntat` s` fac cuno[tin]` cu dumneavoas-
tr`, domnule Saunders.
Spune-mi Trevor, o s`-]i aminte[ti asta, nu-i a[a,
Lesley? De altfel sunt sigur c`...
Cred c` lui Lesley i-ar pl`cea s` se spele pu]in,
Trev. Dac` am pleca spre ranch?
La fel ca [i unchiul meu Graham, Thane are darul
de a-[i prezenta ordinele sub forma unei rug`min]i
politicoase dar conving`toare, gndi Lesley amuzat`.
Drumul spre cas` nu era prea lung. Lesley \i fu
65
recunosc`toare lui Thane c` o sf`tuise s` se \mbrace
mai gros pentru c`l`torie. Chiar prim`vara, tempe-
ratura din mun]i nu se putea compara cu c`ldura
pl`cut` care domnea la New York.
A[ezat` \ntre cei doi b`rba]i, ea oscila \ntre unul [i
cel`lalt din cauza numeroaselor hr]oage ale drumu-
lui. Brusc, ma[ina f`cu un salt [i ea c`zu cu toat` greu-
tatea peste Trevor.
Tr`iasc` urm`torul hop! spuse acesta, cu ochii
str`lucind.
Nu va fi cazul, replic` sec Thane.
|nconjur` umerii lui Lesley cu bra]ul [i o ]inu strns
lipit` de el. Trevor \i privi o clip` \nainte de a-[i con-
centra din nou aten]ia asupra drumului.
Tn`ra afi[a o dezinvoltur` pref`cut` [i p`rea fasci-
nat` de priveli[te, de spa]iile largi delimitate ici [i colo
de garduri \n spatele c`rora p`[teau vitele. Ferma \i
rezerva o surpriz` pl`cut`. Modern`, curat` [i
spa]ioas`, era \nconjurat` de alte cl`diri mai modeste.
Iat` casa principal`, \i ar`t` Trevor cu un amplu
gest al bra]ului.
{i tu? Tu unde locuie[ti? se interes` Lesley.
Ah! Ah! Speri deja la o invita]ie! Am ghicit imediat
c` sunt genul t`u!
P`rea extrem de bucuros.
Din p`cate, nu vom avea timp s` te vizit`m, Trevor.
Cu un ton rece, Thane accentuase \n mod special
pe cuvntul vom.
|mi pare r`u, amice, dar nu [tiam c` ai preten]ii
asupra ei.
66
E[ti pe un drum gre[it, Trev.
Vorbise att de \ncet, \nct Lesley se \ntreb` dac`
Trevor \l auzise. Cnd ajunser` \n fa]a fermei, Thane
\[i retrase mna din jurul umerilor ei.
Travor claxon` de mai multe ori [i trei c`p[oare
ap`rur` imediat, curioase de a-i studia pe noii-veni]i;
doi cini enormi \i escortau l`trnd frenetic.
Cei doi copii mai mici se oprir` v`zndu-i pe Thane
[i Lesley cobornd din ma[in`. Cel mai mare dintre ei,
care sem`na foarte mult cu unchiul Trevor, \naint`
curajos spre ei.
Unchiul Thane?
|n chip de r`spuns, Thane \l ridic` \n bra]e [i-l
s`rut` zgomotos pe amndoi obrajii.
Lesley, el este Kyle T. Saunders, \n vrst` de [ase
ani... nu, [apte, [eful acestei mici trupe!
Ceilal]i doi se apropiar`, timiditatea lor fiind
\nvins` de curiozitate.
Iar ei sunt Ben [i Carrie. Unde e mama voastr`?
|n spatele t`u, tinere!
O femeie \nalt` [i robust`, \mbr`cat` \n ni[te blugi
decolora]i [i un tricou alb \[i f`cuse apari]ia \n pragul
casei. Lesley se \ntoarse s-o priveasc`, cucerit` imediat
de sursul c`lduros care-i lumina fa]a.
Sunt fericit s` te v`d, Phyll, \i r`spunse Thane
punndu-l jos pe Kyle.
O \mbr`]i[` cu drag pe gazda lor.
M` \n[el oare... sau mirosul unei tarte cu mere
\mi gdil` att de pl`cut n`rile?
Da, da! exclamar` \n cor cei trei copii.
67
Nasul cel mai fin din Vest! coment` Phyllis rznd.
O studia cu discre]ie pe Lesley peste um`rul lui Thane.
Fii binevenit` la S [i R, Lesley. Thane ne-a anun]at
c` \l vei \nso]i. Intr`, trebuie s` m` duc s` v`d ce face
cel mic.
|[i conduse invita]ii \n salon, o \nc`pere mare [i
confortabil` unde trona un superb [emineu de piatr`,
iar numeroasele juc`rii aruncate peste tot tr`dau
prezen]a pu[tanilor. Lesley se a[ez` cu v`dit` pl`cere
pe o canapea comod` din piele. Trevor lu` loc \ntr-un
fotoliu. Fu urmat` imediat de Thane care-i \nconjur`
umerii cu bra]ul \ntr-un gest posesiv.
Lesley se sim]i destul de jenat` de privirea intero-
gativ` pe care le-o arunc` Phyllis cnd se \ntorcea \n
salon. Se foi plin` de nervozitate.
S-a \ntmplat ceva, draga mea coechipier`? o
\ntreb` Thane cu o lucire ironic` \n priviri.
Thane! [opti ea cu ni[te ochi rug`tori.
El \ncepu s` rd` [i \[i retrase bra]ul.
Nu s-a schimbat nimic aici, Phyll.
Dac` este un comentariu la felul cum arat`
salonul, s` [tii c` am renun]at la orice efort \n acest
domeniu!
|n felul lui, Thane \ncearc` s`-]i spun` ct este de
c`lduroas` [i primitoare casa voastr`, interveni ime-
diat Lesley.
Aceast` \nc`pere, \ntr-o dezordine plin` de farmec,
\i reamintea atmosfera care domnea \n casa copil`riei
sale; nimic nu se putea compara cu salonul ordonat [i
mai degrab` auster al unchiului ei.
68
Phyllis d`du la o parte o [uvi]` de p`r care-i c`zuse
peste ochi [i-i adres` un zmbet recunosc`tor.
{i conversa]ia \ncepu s` se lege. Lesley se destinse
[i curnd se sim]i ca la ea acas`.
Ar fi cineva tentat de o cafea \nso]it` de o bucat`
de tart`?
Fiindc` ne rogi att de frumos, Phyll, de ce nu te
duci s` preg`te[ti toate astea \mpreun` cu Lesley, \n
timp ce noi, b`rba]ii, o s` st`m pu]in de vorb`?
Cu o docilitate plin` de veselie, Lesley renun]` la
comoditatea canapelei.
Trev, de[i consider remarca ta teribil de miso-
gin`, m` execut totu[i...
Cei doi b`rba]i schimbar` un zmbet complice, \n
timp ce ea o urma pe gazda lor. Tn`ra m`mic` se opri
\n pragul u[ii.
Kyle, s` n-o la[i pe Carrie s`-i dea s` m`nnce
viermi lui Ben!
Apoi o lu` \naintea lui Lesley spre buc`t`rie. O
buc`t`rie imens` care o l`s` cu gura c`scat` pe
or`[eanc`, obi[nuit` cu micul domeniu aglomerat
unde domnea Harriet la New York. |n apropiere de
chiuveta uria[` trona ma[ina de g`tit care avea nu mai
pu]in de [ase ochiuri [i dou` cuptoare.
Cte persoane hr`ne[ti \n fiecare zi? exclam`
Lesley z`rind masa lung` din lemn de pin.
Nu te l`sa impresionat` de dimensiunile mesei. E
ocupat` \n \ntregime o dat` sau de dou` ori pe an,
timp de cel mult o s`pt`mn`. |n mod obi[nuit nu
folosim dect o jum`tate de mas`.
69
|mi \nchipui cum arat` mica voastr` familie
a[ezat` la mas`. Trebuie s` fie o veselie...
Phyllis sesiz` o not` nostalgic` \n vocea invitatei
sale.
E[ti la fel ca Thane, nu-i a[a? Singurul copil?
Lesley d`du din cap.
|n timp ce t`ia tarta, Phyllis o \ntreb` pe un ton
deta[at:
Thane ne-a spus \ntotdeauna c` \[i dore[te o
familie numeroas`. |i \mp`rt`[e[ti p`rerea?
Ar fi minunat, r`spunse Lesley vis`toare.
Apoi, \[i mu[c` buzele cu nervozitate.
Vreau s` zic c`... nu-i cunosc p`rerea lui Thane \n
aceast` privin]`, dar eu... \n sfr[it, vreau s` spun c`...
noi nu suntem... noi nu... asta nu...
Phyllis o privea uimit` \n timp ce ea se blbia la-
mentabil, agitndu-se f`r` rost [i ro[ie ca un rac la
fa]`. |ncerca s`-[i ascund` aceast` tulburare inexpli-
cabil` cnd Thane intr` cu un pas non[alant \n
buc`t`rie. Se opri \n spatele ei [i-i \nl`n]ui talia cu
bra]ul.
|ncearc` s`-]i spun` c` n-am discutat niciodat`
despre asta.
{i \ncepu s`-i imite rznd blbielile.
Lesley nu reu[ea s`-[i explice atitudinea lui. Cu
bun`-[tiin]`, de cnd sosiser`, \[i calcula gesturile [i
vorbele pentru a le da impresia gazdelor lor c` sunt
foarte intimi. Ea \l privi cu un aer \ntreb`tor. Drept
orice r`spuns, el \i zmbi.
N-am vorbit niciodat` despre asta, Lesley, nu-i a[a?
70
Neputnd s` nege adev`rul acestei afirma]ii, ea
p`str` o t`cere prudent`.
Phyllis nu-[i ascunse satisfac]ia, dar preg`tirea
gust`rii \i capt` toat` aten]ia, ceea ce constitui o feri-
cit` diversiune. Buc`t`reasa fu c`lduros felicitat`.
|]i place s` g`te[ti, Lesley? se interes` ea.
Pe vremuri, da. Dar acum Harry le face pe toate,
r`spunse ea \n timp ce \[i bea ceaiul cu ghea]`.
Harry?
Phyllis \i arunc` o privire uluit` lui Thane.
Harriet Brown, menajera lui Graham [i Lesley, \i
explic` el.
O menajer`! exclam` Trevor. Nu m` mai mir`
acum dispre]ul pentru un biet veterinar s`rac [i
muncitor.
|ngrozitor de jenat`, Lesley auzi cu u[urare urletele
bebelu[ului.
M` cheam` datoria, suspin` Phyllis.
Lesley se ridic`.
L-a[ speria dac` m-a[ duce eu?
Clint nu are dect trei luni [i nu recunoa[te \nc`
prea bine figurile. Mi-ar face pl`cere. Crezi c` te po]i
descurca singur`?
N-ai \ncredere \n mine?
Oh, Lesley! A[ avea \ncredere chiar [i \n Dracula
dac` asta mi-ar permite cinci minute de odihn`.
Toat` lumea izbucni \n rs; Lesley, ghidat` de
plnsetele bebelu[ului, g`si camera f`r` dificultate.
Juc`riile [i hainele copilului se aflau la \ndemn` \n
aceast` camer` \nsorit`. |l schimb` pe Clint cu gesturi
71
stngace, dar micu]ul nu p`ru deranjat de
ne\ndemnarea ei. |l \nveli \n cele din urm` \ntr-o
p`turic` u[oar` [i-l lu` cu ea la buc`t`rie. |l strngea la
piept, respirndu-i cu nesa] mirosul pl`cut al pielii.
Reveni \n salon unde domnea o t`cere ciudat`. Trei
perechi de ochi, interesa]i [i amuza]i totodat`, o
privir` cu aten]ie.
Oh... cred c` \i e foame, Phyllis.
|l s`rut` u[or pe tmpl`, \nainte de a \ntinde
copilul mamei lui.
Exist` un lucru pe care ar trebui s`-l afli, Lesley.
B`ie]ii se nasc \nfometa]i... [i a[a r`mn!
Clipi din ochi \n direc]ia celor doi b`rba]i foarte
ocupa]i s` \nfulece ultimele buc`]i din tart`.
Emo]ionat`, tn`ra privea tabloul \nduio[`tor al
mamei care-[i ]inea \n bra]e ultimul n`scut. Thane
veni s-o ia de mn` [i o f`cu s` se a[eze lng` el.
Am \n]eles acum de ce e[ti un sac de oase. Nu
]i-ai terminat pr`jitura!
Un sac de oase fermec`tor, declar` Trevor pe un
ton vis`tor.
E[ti imposibil! \l cert` Phyllis.
Conversa]ia era foarte animat` cnd Jason Saunders
\[i f`cu apari]ia. Era un b`rbat \nalt [i voinic, cu figura
t`b`cit` de soare [i vnt. Se ar`t` prietenos fa]` de invi-
tata lor, dar \[i \ndrept` repede aten]ia spre Thane.
Ne-ai lipsit.
Vocea lui cald` [i grav` r`suna \n \nc`pere. |[i
\mbr`]i[` prietenul cu o afec]iune b`rb`teasc`, dndu-i
cteva palme amicale pe spate.
72
Tot leg`nnd bebelu[ul adormit, Phyllis le \ntre-
rupse efuziunile, oferindu-se s`-i arate lui Lesley
camera ei.
Aceasta \[i lu` bagajele l`sate \n antreu [i o urm`
\ntr-o alt` arip` a casei. |nc`perea era mic` dar foarte
vesel` datorit` covorului, perdelelor [i cuverturii de
pe pat, \n culori pastelate [i asortate. O baie o
desp`r]ea de camera vecin`.
Thane va dormi al`turi. Sper c` nu te deranjeaz`
s` folosi]i aceea[i baie? o \ntreb` Phyllis.
A[a f`ceam [i la unchiul Graham, \i r`spunse
Lesley rznd. Are obiceiul s`-[i caute after-shave-ul
printre borcanele mele de crem` [i farduri!
Ca [i cum a]i fi acas`... E perfect, atunci nu va
exista nici o problem`. Bine, acum te las. Pe curnd!
Lesley \[i deschise valiza [i scoase singura rochie
pe care o luase cu ea. O puse pe un umera[ \n dulap,
apoi se \ndrept` spre baie. Puse cu grij` z`vorul la u[a
care d`dea spre camera lui Thane \nainte de a se
dezbr`ca; apoi, cu un oftat de pl`cere, se b`g` sub
du[.
Dou` ore mai trziu dormea att de adnc \nct
nici nu auzi b`t`ile \n u[`. Apoi u[a se \ntredeschise
\ncet [i Thane \naint` \n vrful picioarelor spre pat.
O privi mult timp. P`rul frumos \ncadra un chip de
feti]` f`r` ap`rare. Obrajii erau \nc` ro[ii de la apa
fierbinte [i buzele ei pline \ntredeschise, parc`
oferindu-se.
Se aplec` spre ea [i, cu un gest tandru, \i atinse
um`rul cu mna.
73
Les... Les, treze[te-te.
Ea \[i afund` capul \n pern` [i morm`i cteva
cuvinte inteligibile.
Les!
Ochii ei se deschiser` \n sfr[it [i privirile li se \ntl-
nir`. P`ru pentru o clip` dezorientat`, apoi se trezi de
tot.
El \i mngie cu blnde]e obrazul.
Hai, bebelu[ule somnoros!
Thane, [opti ea cu o voce \nc` somnoroas`. Ct e
ceasul?
Ce importan]` are?
El se a[ez` pe marginea patului, foarte aproape de ea.
Probabil c` suntem a[tepta]i.
|ncerc` s` se ridice, dar un bra] puternic o
\mpiedic`.
Thane?
Buzele b`rbatului ie[ir` \n \ntmpinarea buzelor ei
\ntr-un s`rut plin de dulcea]`. Inima lui Lesley \ncepu
s` bat` nebune[te.
Miro[i a liliac, \i [opti el.
Puse st`pnire pe gura ei cu patim` [i o oblig` s`-[i
\ntredeschid` buzele. Ea r`spunse \mbr`]i[`rii lui cu o
senzualitate care \i surprinse pe amndoi. Thane
schi]` un surs u[or [i se lungi lng` ea. O strnse la
piept, f`cnd-o s` simt` m`rturia viril` a dorin]ei lui.
Materialul sub]ire al c`m`[ii de noapte \i alunec` \ncet
pe piele.
Minile experte ale lui Thane \i desf`cur` cordonul
[i \ncepur` s` se plimbe \n voie pe trupul ei, f`cnd s`
74
se nasc` \n el ni[te senza]ii de nedescris. Les protest`
slab, protest imediat \n`bu[it de un s`rut.
Cnd \i mngie snii, o pl`cere nemai\ntlnit`
pn` acum \i \ncinse trupul [i Lesley se cambr` pentru
a se lipi [i mai mult de el.
Mai mult calm, Les. Asta ar fi trebuit s` se
\ntmple de la prima noastr` \ntlnire. Nu e nici o
grab`.
Aceste cuvinte f`cur` asupra lui Lesley efectul unui
du[ \nghe]at. Se smulse din bra]ele lui cu un strig`t
\n`bu[it. Thane \ncerc` s-o ia din nou \n bra]e, dar ea
se retr`sese deja \n cel`lalt col] al patului [i se
acoperise cu c`ma[a de noapte.
Se apropie ora cinci. Te rog s` m` scuzi, Thane.
Vocea ei r`sun` ciudat de ferm [i de rece, \n ciuda
tumultului interior care o zbuciuma.
S` te scuz! Ce joc faci, Les? Tandr` [i gata s` faci
dragoste acum un minut, apoi...
Thane se ridic` [i ea \l imit`, hot`rt` s`-l
\nfrunte.
{i la urma urmei, ce cau]i \n camera mea?
Punndu-[i minile \n [olduri, el o privi o clip`.
|n acest moment? Sunt pe cale de a-mi pierde
timpul vorbind f`r` rost, cnd aveam o mie de alte
lucruri mai bune de f`cut.
O ro[ea]` semnificativ` ap`ru pe chipul lui Lesley.
Am venit pentru c` ai pus z`vorul la u[a mea
dinspre baie.
Oh, iart`-m`. Am uitat z`vorul pus!
Se apropie de ea, dar ea se trase \napoi ne\ncrez`toare.
75
{i pentru a pune punctul pe i, o s` adaug c` am
b`tut de cteva ori \n u[a ta.
Thane, sunt...
Cina e la ora opt.
Apoi se \ndrept` spre baie.
Trebuie s` pun [i eu z`vorul, sau m` asiguri c`
pot face du[ f`r` s` fiu deranjat?
Lesley scoase un strig`t furios [i trnti cu putere
u[a \n urma lui. |l auzi pe Thane rznd. Mizerabilul!
*
* *
Dup`-mas` \l urm`ri pe coechipierul ei jucndu-se
cu copiii. Ace[tia nu acceptar` s` se duc` la culcare
dect cu condi]ia expres` ca unchiul Thane s` le
spun` o poveste. |n cele din urm`, el \i lu` pe Ben [i
Carrie \n bra]e [i, urmat de Kyle, se \ndrept` spre
camera lor.
Off! suspin` Phyllis. Am [i eu parte de pu]in`
lini[te.
|ntotdeauna ai sus]inut c` \]i dore[ti cel pu]in
zece copii! \i reaminti Jason.
Da, pe vremea cnd credeam c` eu o s` am cinci
[i tu cinci.
Butada ei fu urmat` de un rs general.
Dar fiindc` lucrurile nu stau a[a, ai grij`, Lesley!
Mul]umesc, Phyllis, o s`-mi amintesc de sfatul t`u.
Se sim]ea mai destins`, acum c` Thane p`r`sise
\nc`perea. Trevor \i propuse o mic` plimbare.
76
Dac` n-ai admirat stelele noastre, n-ai v`zut \nc` nimic!
Adev`rat? Atunci nu pot refuza o asemenea ocazie.
Te urmez.
Trevor \i oferea o prietenie lipsit` de complica]ii,
exact ce avea ea nevoie.
Noaptea era superb`. |n dep`rtare se auzeau
]ipetele bufni]elor. Aerul era incredibil de pur.
Nu-i de mirare c` Thane iube[te att de mult
acest loc, coment` Lesley.
Cine? \ntreb` Trevor.
Lesley se opri [i-l privi pe tn`rul veterinar care
mergea al`turi de ea.
Thane.
|n]elegnd brusc c` el o s`-i interpreteze gre[it vor-
bele, ea se gr`bi s` adauge:
|mi pare r`u, Trev. Numai c` el conduce mica
noastr` expedi]ie, \n]elegi...
Nu m` crede att de naiv, Lesley. Hai s` ne con-
tinu`m plimbarea.
Ea \i d`du ascultare. Sentimentele ei pentru
coechipier o puneau pe gnduri.
Dup` c]iva pa[i, alunec` pe o piatr` [i \[i scrnti
glezna. Trevor \ngenunche imediat ca s`-i poat` exa-
mina piciorul. Stnd \n echilibru \ntr-un picior, ea se
sprijini de um`rul lui ca s` nu cad`. El diagnostic` o
u[oar` entors` [i se ridic`.
|mi pare r`u... alt` dat` o s` deschid ochii mai
bine. Dar... Trevor, ce faci?
F`r` s`-[i plece urechea la protestele ei, el o lu` \n
bra]e [i se \ndrept` spre cas`.
77
A[ fi putut merge foarte bine sprijinindu-m` de
tine, spuse ea rznd.
N-am nici un merit c` duc o povar` ct un fulg de
grea, replic` el la fel de bine dispus.
Tot mai rdeau cnd o voce t`ioas` \i \ntrerupse.
Ierta]i-m` c` v` deranjez, dar a[ putea s` aflu de
ce o duci \n bra]e pe domni[oara Wallis?
Lesley [i-a scrntit glezna, Thane, [i...
Inutil s` intri \n detalii! Du-o ct mai repede \n
cas`!
Ajuns \n salon, Trevor o a[ez` cu grij` pe un
fotoliu, apoi \i scoase \nc`l]`mintea [i-i mas` cu
blnde]e glezna. Lesley nu-[i putu ascunde o
strmb`tur` de durere.
Nu-i nici o problem`... O simpl` luxa]ie. Mine
n-o s` mai ai nimic, rosti Trevor.
E[ti sigur? se interes` ner`bd`tor Thane.
Sunt sigur`, interveni cu asprime Lesley. O s`
plec`m a[a cum era prev`zut.
|i sus]inu privirea glacial`.
S` fii gata la ora cinci [i jum`tate fix. La urma
urmei e[ti destul de mare ca s` [tii ce faci.
78
Capitolul 6
Lesley se \mbr`c` \n grab` [i se duse \n vrful
picioarelor la buc`t`rie. Phyllis era deja \n plin` acti-
vitate. Bebelu[ul fusese deja hr`nit [i dormea \n
co[ule]ul lui. |nc` nu se f`cuse ziu`.
Cred c` a mncat deja un biberon, [opti ea
ar`tndu-l pe Clint.
Bine\n]eles! |l reclam` destul de zgomotos, spre
cinci diminea]a. Pe urm` adoarm` tun, ceea ce-mi per-
mite s` m` ocup [i de ceilal]i.
Munce[ti mult, remarc` Lesley.
Phyllis, care b`tea ni[te ou` \ntr-un castron, se opri
gnditoare.
O s` ]i se par` ciudat, dar nu mi-a trecut niciodat`
prin minte. Nu le spune b`rba]ilor de al`turi asta, dar
ador felul de via]` pe care-l duc.
|i adori mai ales pe Jason [i pe copiii vo[tri, o
corect` zmbind Lesley.
79
O expresie de o infinit` blnde]e transfigur` chipul
lui Phyllis, apoi \[i relu` aerul preocupat [i preg`ti
micul dejun cu o \ndemnare care o puse pe gnduri
pe Lesley.
Cum \]i merge glezna?
Nu mai e dect o amintire nepl`cut`, o min]i
Lesley. Thane a f`cut mult zgomot pentru nimic.
Jason [i Trevor \[i f`cur` apari]ia de afar` [i le salu-
tar`. Copiii li se al`turar` pu]in dup` aceea [i \ncepu
ritualul micului dejun. Phyllis avea treab` pn` peste cap
cnd u[a se deschise brusc [i Thane ap`ru \n pragul ei.
Lesley! Phyll, a]i v`zut...
Privirea lui se opri asupra unei Lesley surz`toare,
a[ezat` lng` Trevor. |[i trecu nervos degetele prin p`r
[i ie[i f`r` s`-[i termine fraza.
Phyllis schi]` un zmbet amuzat.
Prietenul t`u nu pare \n apele lui \n diminea]a
asta. Ce naiba i s-o fi \ntmplat?
Trevor ridic` din umeri.
Habar n-am. Poate are probleme. Probabil c`
Della \i face necazuri.
Cine este Della?
|ntrebarea \i sc`pase lui Lesley f`r` voia ei. Phyllis
arunc` o privire plin` de repro[uri cumnatului ei.
Veri[oara lui Thane, se gr`bi ea s`-i r`spund`. A
locuit [i ea aici acum c]iva ani.
|[i plec` ochii [i p`ru absorbit` de \mp`r]irea unei
pr`jituri pe care [i-o disputau Ben [i Carrie.
Oh! Afurisita aia a stat destul de mult aici. Noi
chiar b`nuiam c` Thane [i ea erau...
80
Jason se \ntrerupse brusc. Ochii \i trecur` de la
Lesley la so]ia lui care-l fulgera din priviri.
Lesley p`ru s` acorde un interes sporit con]inutu-
lui farfuriei.
Nu voiam s` insinuez nimic \n aceast` privin]`, se
corect` cu stng`cie Jason. De fapt, Della este o veche
prieten` de-a lui Thane. Cnd l-am \ntrebat despre ea,
Thane mi-a zis c` a v`zut-o \n ajunul plec`rii voastre
[i... nu, vreau s` zic c`... el... ei... \n sfr[it, c` ea...
Nemaig`sindu-[i cuvintele, c`ut` cu disperare aju-
tor la Trevor, care se mul]umi \ns` s` ridic` din umeri.
Lesley se scul` de pe scaun pe care-l \mpinse sub
mas` cu un gest cam nervos.
Bun, acum v` rog s` m` scuza]i. Probabil c`
Thane e gata de plecare. V` mul]umesc pentru tot.
|mi pare r`u, Lesley. Am f`cut o gaf` \ngrozitoare.
Ea \i adres` un zmbet for]at.
Nu-]i face probleme pentru nimicuri, Jason. Thane
[i cu mine nu suntem dect... simpli coechipieri.
Ie[i cu capul sus [i-l g`si pe Thane care o a[tepta \n
fa]a por]ii. }inea de h`]uri doi cai, Curly [i Sig. |[i
puser` p`l`riile pe cap. |nainte de a \nc`leca pe cal, un
murg superb, Lesley nu se putu \mpiedica s`-l
mngie pe bot.
Suntem gata de plecare? se interes` ea pe un ton
deta[at.
N-ar trebui mai degrab` s` te \ntrebi dac` tu e[ti
gata? Am impresia c` ai prefera s` r`mi \n compania
simpaticului Trevor.
Lesley lu` imediat foc.
81
{i poate c` tu ar trebui s` te \ntorci imediat la
New York ca s` te \ntlne[ti cu frumoasa Della.
Thane f`cu o strmb`tur`.
|n]eleg c` pe Jason l-a mncat limba. Vorbe[te
\ntotdeauna vrute [i nevrute!
Ba deloc! {i oricum, pu]in \mi pas` de leg`turile
tale!
O s` te fac s`-]i regre]i vorbele.
|i d`du pinteni lui Sig [i se apropie de ea.
N-ai de ce s`-]i dai osteneala.
S` plec`m, \i spuse el cu simplitate.
|n pragul u[ii, clanul Saunders \n forma]ie com-
plet` le f`cea semne de adio. Cnd cei doi c`l`re]i
disp`rur` la orizont, Kyle se \ntoarse spre tat`l lui.
De ce era unchiul Thane att de prost dispus?
Jason \i arunc` o privire complice lui Trevor.
Problema asta o s` ]i-o explice mama ta peste
vreo zece ani, b`iatul meu!
*
* *
Lesley se s`turase. C`l`reau f`r` s` scoat` nici un
cuvnt de mai bine de dou` ore. G`sind acest com-
portament nepotrivit pentru doi adul]i rezonabili,
Lesley \ncerc` marea cu degetul:
Am auzit vorbindu-se despre t`cerea impresio-
nant` care domne[te \n mun]i, dar habar nu aveam c`
e att de contagioas`!
|]i doresc s` nu fii niciodat` nevoit` s`-]i c[tigi
82
pinea scriind scheciuri comice, replic` Thane f`r` s`
schi]eze vreun surs.
Am nevoie pur [i simplu de pu]in` companie,
spuse Lesley ignorndu-i remarca.
Nu-]i place Curly?
Ba da, dar pu]in` c`ldur` omeneasc` nu mi-ar
displ`cea.
El schi]` \n cele din urm` un zmbet. Tensiunea
care domnea \ntre ei se mai risipi. Sim]indu-se brusc
mai relaxat`, Lesley studie terenul care devenea din ce
\n ce mai arid [i stncos. Din timp \n timp, z`reau \n
\naltul cerului cte o pas`re albastr`. Thane \i spuse c`
aceast` specie tr`ie[te numai \n Idaho.
Deodat`, un elan superb care se \ndrepta majes-
tuos spre un pru le t`ie calea. Cu un gest al minii,
ea i-l ar`t` lui Thane.
Ct spirit de observa]ie!
Satisf`cut` de descoperirea ei, ea \i zmbi f`r` a se for-
maliza de ironia lui [i \[i aranj` mai bine p`l`ria pe cap.
Ce-ai face dac` ]i-a[ spune c` un urs scormone[te
lng` trunchiul unui copac, doar la c]iva centimetri
de noi? \i [opti el cu o voce suav`.
Lesley \nghi]i \n sec [i strnse mai bine h`]urile \n
mini, \nainte de a arunca o privire nervoas` \n jurul ei.
}i-a[ asculta ordinele, articul` ea cu o pref`cut`
indiferen]`. Unde se afl` exact?
El izbucni \n rs.
Nic`ieri, Les.
Cum, ai...?
Era o simpl` ipotez`... doar ca s`-]i testez reac]ia.
83
Ajunser` \ntr-o vale superb` \n mijlocul c`reia se
g`sea un lac cu apa limpede [i albastr`. Lui Lesley \i
venea din ce \n ce mai greu s`-[i continue drumul.
To]ii mu[chii o dureau. Ea era obi[nuit` cu plimb`rile,
dar prin Central Park... drumurile lungi pe un teren
accidentat erau un cu totul altfel de sport! D`du cte-
va semne de ner`bdare.
Aproape c` am ajuns, spuse Thane care o privea cu
aten]ie. Am prev`zut un drum mai scurt pentru ast`zi.
Ce amabil din partea ta! Nu c` a[ fi obosit`, bine\n]eles...
Bine\n]eles. Dar gnde[te-te la calul t`u!
Oh!
Curly smulgea din pu]ina iarb` care cre[tea printre
stnci. Lesley trase de h`]uri [i-i d`du pinteni.
Vom \nnopta acolo.
{i-i ar`t` cu degetul o stnc` plat` aflat` la umbra a
trei arbori care dominau lacul.
E[ti de acord cu alegerea mea?
N-are rost s` m` mai \ntrebi. Mi se pare c` sunt Alb`
ca Z`pada care a ajuns \n fa]a c`su]ei celor [apte pitici.
Apropo, [tii cu cine semeni \n acest moment? Cu
unul dintre ei, cu Adormitul, ca s` fiu mai exact. Hai s` ne
instal`m. Preg`te[te o mas` rece. Eu o s` m` ocup de cai.
Dup` ce mncar`, Thane insist` ca Lesley s` se
odihneasc` pu]in.
Sunt prea enervat` ca s` adorm!
Dac` nu te odihne[ti acum, n-o s` mergem s`
explor`m \mprejurimile \n aceast` dup`-amiaz`, [i cu
asta basta.
E[ti un adev`rat tiran! S` [tii c` nu mai am trei ani.
84
F` cum crezi. |n ceea ce m` prive[te...
Se \ntinse [i se b`g` apoi \ntr-un sac de dormit, f`r`
s` uite mai \nti s`-[i acopere fa]a cu p`l`ria.
Resemnat`, Lesley oft` [i \l imit`. Dup` cteva minute,
dormea dus`.
*
* *
Vn`m? Dar ce anume? se interes` Lesley cu res-
pira]ia t`iat`.
Thane se opri din urcu[ [i-[i \ntoarse capul spre ea.
Licorni. Ce-am putea c`uta altceva?
Tn`ra remarc` faptul c` el nu gfia nici m`car
cnd vorbea. Cnd \i \ntoarse spatele, relund ascen-
siunea, Lesley se strmb` la el [i, oftnd, \ncepu s` se
ca]ere pe stnci \n urma lui. Nu era obi[nuit` s`
respire la aceast` altitudine [i pl`mnii \i f`ceau figuri.
Mu[chii bra]elor [i picioarelor cereau \ndurare. Era
gata s`-[i calce pe mndrie [i s`-l roage s` fac` o pauz`,
cnd el se opri pe o stnc` situat` la marginea unei
cascade de o \n`l]ime ame]itoare.
Lesley se sprijini gfind de peretele stncos [i
\nchise ochii. Necru]`tor, Thane o scutur` de umeri [i-i
puse \n mini un binoclu.
La treab`!
El se lungi pe stnc`, ]inndu-[i coatele deasupra
pr`pastiei, cu cel`lalt binoclu la ochi. Lesley trase
adnc aer \n piept [i adopt` aceea[i pozi]ie.
Ocup`-te de coasta dreapt`. Eu o explorez pe cea stng`.
85
Ce trebuie s` caut exact?
}i-am zis: lic...
Thane!
Sst! O s`-i sperii!
|ncep s` cred c` altitudinea \]i joac` feste, [opti ea.
Poate... Mi s-a p`rut mai de mult c` am z`rit aici
unul, dar n-am fost sigur. Sunt convins c` tu o s`-mi
por]i noroc.
Probabil c` sunt la fel de nebun` ca tine, dar o s`
\ncerc!
Cuno[ti legenda licornului?
Cunosc vreo zece. Ce versiune dore[ti?
Lesley zmbi. C`utase pentru unchiul ei diversele
mituri legate de acest animal fantastic [i le reperto-
rizase pe toate.
Atunci nu ignori faptul c` licornul se arat` \ntot-
deauna fetelor pure [i virgine?
Lesley izbucni \n rs. Aceast` discu]ie nu ducea
nic`ieri. Intrigat` [i curioas`, ea se decise s` a[tepte cu
r`bdare ca Thane s`-[i dezv`luie proiectele. |[i reluar`
\n t`cere cercet`rile. Lesley reper` de dou` ori un vul-
tur superb care se rotea deasupra crestei muntoase,
apoi o ursoaic` cu doi pui care se zbeguiau la vreo
sut` de metri de ei. Crezu la un moment dat c` z`re[te
un leu de munte, dar Thane o asigur` c` nu e vorba
dect de o umbr` \n[el`toare.
Brusc, el \i f`cu semn cu cotul. Ea \[i \ndrept` ime-
diat binoclul \n direc]ia pe care i-o indica el.
Acolo unde nici o fiin]` uman` nu [i-ar fi putut
men]ine echilibrul, un ]ap frumos st`tea majestuos.
86
Lesley \[i ]inu r`suflarea \n timp ce Thane \ncerca
s`-l prind` \n mai multe fotografii \nainte s` dispar`
din raza vederii lor, alertat de vreun zgomot suspect.
Niciodat` n-a[ fi sperat...
Lesley se a[ez` [i, \nc` foarte emo]ionat`, \[i d`du
dup` urechi p`rul care-i c`zuse peste fa]`. Spre marea
ei surpriz`, Thane se aplec` brusc spre ea [i o s`rut`
pe obraz.
{tiam eu c` o s`-mi por]i noroc!
Capetele lor se atinser`. Degetele lui \i r`sfirau
p`rul. Cu obrajii \n fl`c`ri, tn`ra femeie se ridic` [i \[i
scutur` blugii de praf.
|n curnd se va \ntuneca. Poate ar trebui s` ne
continu`m cercet`rile pn` atunci?
Peste o clip`. Vreau mai \nti s` te \ntreb ceva.
De acord. Dar o singur` \ntrebare.
Fiecare din noi poart` \n suflet un vis secret...
Lesley d`du din cap, derutat`.
Pentru Graham, visele sunt cuprinse \n simbolul
licornului. |n aceste s`pt`mni petrecute al`turi de
tine, m` \ntreb un lucru: care este licornul t`u, Lesley
Wallis? Ce vis urm`re[ti s`-]i realizezi lucrnd la insti-
tut sau venind aici, pn` \n vrful muntelui, \n
tov`r`[ia unui b`rbat pe care abia \l cuno[ti?
Nu se poate. Aveai dreptul la o singur` \ntrebare.
Lesley \ncepu s`-[i studieze minile. R`spunsul nu-i
ap`rea prea clar. B`rbatul care st`tea lng` ea f`cuse
parte ini]ial din visul ei. Cineva pe care abia \l
cunoscuse [i despre care avea totu[i impresia c` \l
cunoa[te dintotdeauna.
87
E a[a de greu s`-mi r`spunzi, Lesley?
Nu...
Dup` un timp de gndire, rosti:
S` zicem c` licornul meu seam`n` mult cu cel
al unchiului Graham. Visez o lume pa[nic` [i
\n]eleapt`, o lume bun` att pentru oameni ct [i pen-
tru animale.
Nimic pentru tine personal?
Ea \l privi o clip`, apoi \[i \ndrept` ochii spre imen-
sitatea care-i \nconjura.
Cu toate acestea la picioarele mele, n-a[ fi prea
egoist` ca s` pretind mai mult?
|i surse apoi, dar sursul deveni nesigur cnd
Thane se apropie de ea. |[i puse mna pe um`rul ei.
Acum trebuie s` plec`m. |ncep s` \n]eleg de ce
reu[e[ti att de bine ca ata[at de pres`.
O ajut` s` coboare spre mica lor tab`r`, con-
ducnd-o pe c`rarea care [erpuia printre stnci.
Lesley \ncerca s` nu se gndeasc` prea mult la seara
care-i a[tepta. Trebuia s` fie tot timpul \n gard`. {i nu
c` s-ar fi temut c` o s` cad` \n vreo pr`pastie. Ci mai
degrab` \n bra]ele unui b`rbat mult mai periculos
dect abisul...
88
Capitolul 7
Cu ajutorul coechipierului ei, Lesley reu[i s`
prepare o cin` grozav`, de[i avea la \ndemn` doar
un re[ou cu gaz. Se relaxau, gustnd pacea [i
lini[tea mun]ilor, cnd Thane remarc` pe un ton
deta[at:
O s` dormim \mpreun` \n seara asta.
Credeam c` am stabilit destul de clar...
El o \ntrerupse cu un hohot de rs.
Propunerea mea nu are nimic necuviincios \n ea.
Noaptea e foarte frig aici [i nimic nu egaleaz` c`ldura
unui corp omenesc.
|n felul `sta o \nc`lze[ti [i pe Della?
|[i regret` pe dat` vorbele negndite, dar era prea
trziu.
Chiar vrei s` cuno[ti r`spunsul?
Thane, sunt...
S` uit`m de asta, Les. Noapte bun`.
89
Thane a]]` focul, \[i lu` sacul de dormit [i se duse
s` se instaleze de cealalt` parte a lui, l`snd-o pe
Lesley mai singur` dect se sim]ise vreodat` \n via]a ei.
Abia trziu, spre miezul nop]ii, reu[i \n sfr[it s`
adoarm`. C`zu \ntr-un somn agitat, deloc odihnitor.
P`mntul era tare [i o durea spatele. Poate c` Thane
avusese dreptate, gndi ea posomort`, este \ngrozi-
tor de frig. |[i b`g` [i capul \n sacul de dormit, se
r`suci de pe o parte pe alta, f`r` s` reu[easc` s` se
\nc`lzeasc`. Adormi din nou, drdind de frig.
*
* *
Hmm, \[i spuse ea, ce pl`cut e s` stai la c`ldur`. Se
lipi cu un oftat de u[urare de aceast` surs` nea[tep-
tat` de c`ldur` [i \ntredeschise ochii. C`ldur`! Un
unde? |ntinse mna [i d`du de pieptul voinic al unui
b`rbat \n pulov`r de ln`.
Scandalizat` la culme, \ncerc` s` se ridice. Thane o
r`sturn` la loc rznd.
M` \ntrebam cnd o s` te treze[ti!
St`tea deasupra ei privind-o cu o expresie
\nveselit`.
E[ti o fiin]` rea, f`r` principii, un tri[or...
Scoas` din fire, nu mai g`sea cuvinte destul de
sugestive pentru a-i dovedi indignarea ei.
El \i acoperi gura cu mna.
|n felul `sta \l tratezi pe salvatorul t`u?
Nu \n]eleg despre cine vorbe[ti. Las`-m` \n pace!
90
Se zb`tea sub trupul lui puternic, f`r` nici un
rezultat. Dimpotriv`, un picior lung se \ntinse peste
ale ei imobilizndu-le.
Te agitai tot timpul [i morm`iai [i atunci am
venit lng` tine. }i-am zis eu c` nimic nu poate
\nlocui c`ldura unui trup omenesc. Gra]ie mie, ai
dormit ca un \ngera[.
Privirea tovar`[ului ei de drum se opri asupra
r`scroielii adncii a c`m`[ii ei. Fiindc` asear`, se
gndise c` e mai bine s`-[i scoat` pulov`rul \nainte s`
se bage \n sacul de dormit. Ceea ce regreta nespus \n
clipa de fa]`! |n ciuda dimine]ii r`coroase, un val de
c`ldur` \i cuprindea trupul. Cu r`suflarea t`iat`,
neputincioas`, ea \l privi cu un aer rug`tor.
|ncet, foarte \ncet, el \i mngie cu privirea snii
rotunzi [i tari. Lesley \[i \nghi]i saliva cu greutate.
Ochii lui Thane se ridicar` spre chipul ei, oprindu-se
pe buzele c`rnoase [i ro[ii.
Vru s` vorbeasc` pentru a alunga tensiunea dintre
ei care devenise insuportabil`, dar o gur` cu buze
dulci [i ner`bd`toare o reduse la t`cere. Thane o
s`rut` u[or, apoi buzele lui r`t`cir` pe obrajii ei, pe
frunte [i pe ochi pe care-i \nchise cu dou` s`rut`ri
u[oare.
Cnd el \i eliber` bra]ele, aproape f`r` voia ei,
Lesley \[i strecur` minile sub pulov`rul lui gros [i
mngie cu voluptate pieptul voinic la c`ldura c`ruia
dormise att de lini[tit`.
Les, Les, gemu el \ncet.
Thane \[i ascunse capul \ntre snii ei, mu[cnd
91
u[or unul din sfrcurile \nt`rite de dorin]`. Lesley
sim]i c` trupul ei se \ncinge sub s`rut`rile [i mngie-
rile din ce \n ce mai \ndr`zne]e ale tovar`[ului ei de
drum.
Brusc, trei focuri de arm` sf[iar` t`cerea. Thane
\[i ridic` imediat capul, cu o iu]eal` care o des-
cump`ni. Ea se sim]ea ca paralizat`, st`pnit` \n
\ntregime de dorin]a pe care el o trezise \n ea [i de
frustrarea de a vedea \ntrerupte aceste clipe de
pl`cere.
El ie[i din sacul de dormit cu o \njur`tur`. |[i
adun` lucrurile \mpr`[tiate, \n timp ce Lesley \ncerca
s`-[i vin` \n fire.
Ce e? Ce s-a \ntmplat?
|mbrac`-te, Les. O s` avem companie.
Cu un gest care-i era familiar, \[i trecu degetele
prin p`r, \[i aranj` pulov`rul [i se a[ez` s`-[i pun`
[osetele [i bocancii. Mi[c`rile lui sacadate \i tr`dau
mnia.
Clipind din ochi, Lesley \[i d`du p`rul dup`
urechi [i \ncerc` s`-[i pun` ct de ct \n ordine
piept`n`tura.
Dar cum... Cine ar putea fi aici la o asemenea
or`?
Lesley tremura u[or. Thane \ngenunche lng` ea [i
o scutur` u[or.
Ridic`-te! |n aceast` zon` se folosesc \ntotdeau-
na trei focuri de arm` ca semnal de sosire. E un cod,
dac` vrei. M` duc s` v`d despre ce este vorba [i s`-i
re]in un moment, dar gr`be[te-te!
92
Tulburat`, ea \[i c`ut` gr`bit` c`ma[a pe care
Thane o tr`sese de pe ea [i care se r`t`cise pe unde-
va prin sacul de dormit.
Nu m` ridic pn` nu pleci! ripost` ea
acoperindu-[i cu timiditate pieptul.
Nu e ora potrivit` pentru astfel de reticen]e!
bomb`ni el, \ntorcndu-se totu[i cu spatele. Revin \n
trei minute. Aranjeaz`-te repede!
Ea \l privi \ndep`rtndu-se, apoi se \mbr`c` \n
grab`, dnd p`rului ei o aparen]` de coafur` [i per-
soanei sale o aparen]` de calm. Auzi apoi ni[te voci
care se apropiau pe c`rare. Se repezi la sacii de dor-
mit [i-l arunc` mai \ncolo pe cel care-i apar]inea lui
Thane. Dac` ar fi putut s` se debaraseze att de u[or
[i de sentimentele ei!
Cu chipul calm [i destins m`car \n aparen]`, se
preg`ti s`-i primeasc` pe ace[ti vizitatori cam mati-
nali. Cnd \l recunoscu pe Trevor Saunders, nu-[i
putu masca nemul]umirea. |[i ]inea calul de h`]uri [i
mergea al`turi de Thane. Cu o expresie grav`
\ntip`rit` pe fe]e, cei doi b`rba]i vorbeau pe un ton
sc`zut. Lesley le ie[i \n \ntmpinare.
Bun`, Trev, rosti ea f`r` chef.
Les... \ncepu Trev cu un glas [ov`itor.
Ea nu-l b`g` \n seam` [i continu` pe un ton pe
care [i-l dorea natural:
Am fost cam... hmm... lene[i \n diminea]a asta.
Dar o s` preg`tesc micul dejun ct ai clipi.
F`r` s`-[i dea seama de felul cum o priveau cei doi
b`rba]i, ea ad`ug` pentru a umple t`cerea ap`s`toare:
93
Thane, aprinde te rog re[oul.
|n loc s` se execute, Thane se apropie [i \[i spriji-
ni minile de umerii ei.
Les, Trev a urcat pn` aici pentru c` s-a \ntmplat
ceva.
Cum a[a?! Ce s-a \ntmplat?
O trase spre el; Trevor se \ntoarse cu spatele,
pref`cndu-se c` scotoce[te prin buzunarul de la [a.
Este vorba despre Graham, Les. Acum este la spi-
tal. A avut o criz` cardiac`.
Ea se degaj` [i-l privi cu un aer ne\ncrez`tor.
Este... De ce este...?
Se pare c` a sc`pat cu bine [i doctorul Bailey e
\ncrez`tor \ntr-o evolu]ie pozitiv` a bolii.
Cu bra]ele atrnndu-i pe lng` corp, cu chipul
livid, ea se uit` \mprejurul ei cu o privire pierdut`.
Trebuie s` ajung la spital ct mai repede posibil.
Trev, du-m` pn` la ranch, de unde voi putea...
Les! interveni Thane ridicnd tonul. |nainte de
toate trebuie s` te lini[te[ti. N-o s`-l aju]i pe unchiul
t`u dac` intri \n panic`. |n primul rnd o s` mnc`m,
fiindc` to]i avem nevoie de hran`, apoi vom porni la
drum. O s` fii la c`p`tiul lui Graham chiar \n aceast`
sear`, \]i promit.
94
Capitolul 8
Sunte]i sigur, doctore Bailey?
Cu un zmbet binevoitor pe buze, doctorul privi
ochii obosi]i [i \ncerc`na]i ai tinerei femei. De trei zile,
Lesley nu p`r`sise spitalul.
Organismul lui a suportat surprinz`tor de bine
criza, ]innd cont de vrst`, Lesley. De fapt cred c`, \n
momentul de fa]`, se simte mai bine dect tine. Cu
riscul de a p`rea neospitalier, te rog...
F`cu o pauz`, dar Lesley nu reac]ion` \n nici un fel.
Du-te acas`, copila mea. Cnd ai venit aici erai
doar trist`, dar acum pari la cap`tul puterilor. Doar n-o
s` \ndr`zne[ti s`-]i contrazici medicul?
Lesley schi]` cu greutate un zmbet care-i pieri
imediat de pe buze.
Mi-e team` s`-l p`r`sesc, doctore. Am fost plecat`
doar dou`zeci [i patru de ore [i uite ce s-a \ntmplat...
Se \ntrerupse [i \[i [terse lacrimile care i se rosto-
goleau pe obraji.
95
Fii sigur`, Lesley, c` plecarea nea[teptat` a unei
tinere [i frumoase femei, orict de tragic` ar p`rea,
n-are nici o leg`tur` cu arterele coronare. Cel pu]in,
ad`ug` el zmbind, pentru ni[te b`rba]i ca Graham
Chadwick.
Probabil c` ave]i impresia c` sunt nebun`, nu-i
a[a?
Un pic prea protectoare doar. Acum o s`-mi
urmezi sfatul, de acord?
S-a f`cut, doctore, conta]i pe mine.
O voce blnd` dar autoritar` r`sun` pe culoarul
larg al spitalului, la c]iva metri de ei.
Lesley se \ntoarse surprins` [i se trezi fa]`-n fa]` cu
o femeie frumoas`, cu tr`s`turile delicate, cu p`rul
pu]in grizonat, cam de aceea[i vrst` cu Graham.
Ochii ei negri i se p`rur` ciudat de familiari. Cu un
surs gra]ios pe buze, necunoscuta \i \ntinse o mn`
fin` [i delicat`.
Sunt Lydia Fraser, Lesley. Cum am aflat, am venit
aici.
Cum... de unde a]i [tiut?
Lesley nu-[i termin` \ntrebarea, fiindc` r`spunsul \i
veni singur \n minte.
Thane, spuse ea cu simplitate.
{i auzul numelui lui o f`cea s` sufere. Nu-l mai
rev`zuse, nu mai vorbise cu el de la \ntoarcerea lor,
care fusese un adev`rat co[mar pentru ea la gndul c`
nu-l va mai g`si \n via]` pe Graham. Se p`rea c`
atrac]ia lor reciproc` nu fusese pentru el dect o
toan`, o dorin]` de moment. Oh, bine\n]eles c` el \i
96
telefona mereu lui Graham [i-i trimisese chiar [i flori.
Dar niciodat`, dar absolut niciodat`, nu \ncercase s`
intre \n leg`tur` cu ea.
Bine\n]eles, r`spunse Lydia cu o voce lini[tit`. {i
fiindc` am venit eu, du-te acas` [i las-o pe acea femeie
uimitoare... Cum o cheam`? Mary? S` se ocupe de
tine.
Harry, \n sfr[it, Harriet, o corect` zmbind
Lesley. Dar nu cred c`...
Te-ai gndit prea mult \n aceste ultime zile. Am
inten]ia s` r`mn aici pn` cnd te vei sim]i odihnit`.
Nu vreau s` te rev`d \n urm`toarele dou`zeci [i patru
de ore... cel pu]in. Asta-i tot, ad`ug` ea cu o energie
care o f`cu pe Lesley s` \n]eleag` c` nu mai avea rost
s` protesteze.
|n aceea[i clip`, u[a ascensorului se deschise [i \[i
f`cu apari]ia Thane. F`r` s` scoat` nici un cuvnt, se
apropie de Lesley [i o privi cu aceea[i intensitate cu
care o f`cuse [i mama lui cu cteva clipe mai \nainte.
E[ti cadaveric`, \i spuse el f`r` menajamente.
Lydia interveni cu blnde]e:
Biata copil` a fost supus` la o grea \ncercare.
Pu]in spus, [opti el.
{tiind sigur la ce f`cuse el aluzie, biata copil` se
feri s` fac` vreun comentariu.
Cum se mai simte Graham? se interes` Thane.
Mult mai bine. Doctorul ne-a dat toate
asigur`rile, r`spunse mama lui.
Lesley nu se putu \mpiedica s`-i arunce o privire
surprins`.
97
N-am obiceiul s` trag cu urechea la discu]iile alto-
ra, Lesley, dar n-am vrut s` v` \ntrerup, \i explic` Lydia
\nro[indu-se.
N-are nici o importan]`, doamn`... hmm, Lydia.
Nu se putu \mpiedica s`-l priveasc` pe Thane pe
furi[. Mai frumos ca niciodat` \n costumul lui gri [i
c`ma[` alb`, el ]inea \n mn` ni[te reviste, o trus` de
brodat [i o geant` mai m`ricic`.
Bagajele tale, mam`.
|]i mul]umesc, dragul meu. Dup` cum po]i con-
stata, Lesley, sunt echipat` pentru o bun` bucat` de
timp. |n sfr[it... poate nu prea mult. Sper c` Graham
va fi bucuros s` m` vad` la c`p`tiul lui, \[i termin` ea
gndul cu glas tare.
Thane o s`rut` zgomotos pe obraz.
{tii bine c` vei fi pentru el cea mai sigur` terapie.
O s`-]i telefonez spre sfr[itul zilei.
Lydia \i adres` un zmbet afectuos [i se \ndrept` spre
camera cu pere]i din sticl` a sec]iei de terapie intensiv`,
dup` ce-i f`cuse cu mna lui Lesley, \n chip de salut.
Te rog s` m` ier]i, Thane, dar a[ vrea s` stau cu
mama ta.
Nu f`cuse nici doi pa[i cnd o mn` energic` o
\mpiedic` s` se \ndep`rteze.
O s` mergi acas`... cu mine.
Las`-m`, sau fac scandal.
|n acest caz o s` ne dea pe amndoi pe u[` afar`.
Nu uita c` ne afl`m la sec]ia de cardiologie. Dac` nu ai
nici o considera]ie pentru propria ta persoan`,
\ncearc` m`car s` ai pentru ceilal]i.
98
Eu?! strig` ea scoas` din fire.
Dar Thane, f`r` s`-[i dea m`car osteneala s-o
asculte, chemase deja ascensorul. A[a cum procedezi
cu un copil recalcitrant, o \mpinse f`r` menajamente
\n`untru. Atunci Lesley \i \ntoarse spatele [i se pref`cu
extrem de interesat` de butoanele de comand`. A
reu[it [i de data asta s` fac` s` m` supun voin]ei lui,
gndea ea privindu-i pe furi[ profilul hot`rt. Remarc`
o ven` care se umflase pe tmpla lui, sub efectul
mniei, f`r` \ndoial`...
*
* *
Doamne! Dar ar`]i \ngrozitor, Lesley! E o
adev`rat` minune c` domnului Graham nu i s-a f`cut
din nou r`u v`znd \n ce hal ai ajuns!
Harriet \[i ridic` bra]ele spre cer apoi, plin` de
autoritate, \i lu` din mn` po[eta [i haina \nainte de a
o \mpinge \n salon, unde \i porunci s` se a[eze.
Suntem de aceea[i p`rere, Harry, o sus]inu
Thane. Ceea ce i-am [i spus, de altfel.
Cu o ciudat` senza]ie de pl`cere, Lesley recunoscu
lumini]a ironic` din fundul ochilor lui.
Nu-i adev`rat! exclam` ea. Te-ai mul]umit s`...
N-are importan]`, Les. Mai bine ascult-o pe
Harry.
Se l`s` condus` \n camera ei f`r` s` mai opun`
rezisten]`. Dou` minute mai trziu se cufunda \ntr-o
baie plin` de spum` cu miros de liliac. Pentru prima
99
oar` de multe zile, tensiunea care pusese st`pnire pe
ea o p`r`si [i putu \n sfr[it s` se destind`. Cteva
cioc`nituri la u[` rupser` brusc farmecul.
Cobori la cin`, sau vrei s` te scot eu din baie?
Se ridic` repede. Cunoscndu-l pe Thane, [tia c`
era \n stare s`-[i pun` \n aplicare amenin]area.
Vin! Vin!
|[i [terse p`rul [i se frec` viguros cu prosopul. |[i
leg` p`rul cu o fund` verde apoi \[i puse una din
rochiile ei preferate, o rochie lung` de interior pri-
mit` cadou de la unchiul ei. Prefernd s` r`mn` \n
picioarele goale, ie[i pe culoar. Cu bra]ele
\ncruci[ate, Thane o a[tepta r`bd`tor. {i el \mbr`case
ni[te haine mai comode, o pereche de blugi [i un tri-
cou alb care-i scotea \n eviden]` tenul bronzat [i p`rul
negru.
Hmm, ar`]i mult mai bine, coment` el cu o
privire elocvent`.
Sunt \ncntat` c`-]i plac, replic` ea ironic trecnd
prin fa]a lui.
Chiar foarte mult. Vrei s` ]i-o dovedesc?
Fiindc` el \ncerca s-o \mbr`]i[eze, Lesley o lu` la
fug` [i \ncepu s` coboare sc`rile.
Categoric nu! \i strig` ea peste um`r.
Doar nu era s`-i mai cad` att de u[or \n plas`!
|n timpul mesei, supraveghea]i de Harriet, conver-
sa]ia se purt` pe un ton politicos, axat` pe problemele
institutului. Dar asta dovedea c` nu [tiau deloc ct e
de perspicace Harry.
Mica voastr` comedie bate la ochi, s` [ti]i, le
100
declar` ea la sfr[itul cinei. Cred c` o s` m` duc la
culcare ca s` v` las s` v` bate]i dup` pofta inimii!
Se pare c` nimeni n-o poate duce de nas pe
Harry, remarc` Thane surznd.
Lesley mai lu` o por]ie din tarta cu cire[e [i se
ridic`.
O s`-mi aleg un roman bun [i urc \n camera mea.
A[ dori s` mai vorbim ceva \nainte.
{tiind c` ar fi inutil s` protesteze, se \ndreptar`
\mpreun` spre biblioteca unchiului ei. Thane se
instal` confortabil pe divan [i, cu satisfac]ia unei pisici
care \[i pnde[te prada, o privi \n timp ce-[i c`uta o
carte. Strngnd la piept un roman poli]ist, cu inima
b`tnd nebune[te, Lesley se apropie de u[`.
M` duc s` telefonez la spital.
Nu-i cazul. Am telefonat eu cnd te b`l`ceai \n
baie. Graham era prea ocupat ca s` vorbeasc` cu mine.
Ocupat? Se simte bine...?
Da. P`l`vr`gea cu mama. Nu au dect treizeci [i
trei de ani de recuperat!
De ce treizeci [i trei?
Vrsta mea plus... \nc` vreun an [i jum`tate.
Foarte interesant. Dar ce leg`tur` are vrsta ta cu
toate astea?
Nu [tii c` Graham era pe punctul de a se c`s`tori
cu Lydia?
Lesley cl`tin` din cap. Ea [i mama ei aproape c` nu
[tiau nimic despre trecutul lui Graham. El c`l`torea
extrem de mult [i st`tea foarte pu]in la New York.
Mama este genul de femeie c`reia \i place s` aib`
101
un c`min confortabil, continu` Thane. Cnd s-a v`zut
confruntat` cu via]a aventuroas` pe care o ducea
Graham, cu pericolele la care se expunea, n-a supor-
tat. A preferat s` se m`rite cu tat`l meu, un b`rbat
calm [i stabil...
Vocea i se stinse vorbind despre Andrew Fraser. Cu
privirea pierdut` \n gol, se l`s` cople[it de amintiri.
Oricum, relu` el brusc, scuturnd din cap, au fost
foarte ferici]i \mpreun`. S`racul tata, n-a priceput
niciodat` cum de a putut face un copil ca mine!
{i eu m` \ntreb.
N-ar trebui. Cine se aseam`n`, se adun`.
Ce vrei s` insinuezi de fapt? \l lu` Lesley la
\ntreb`ri.
C` sunt un fel de rebel, un aventurier, un nomad
dac` preferi. {i sunt sigur c` dac` te-ai fi n`scut b`iat,
te-ai fi \mbarcat pe un vas \n direc]ia Hong Kong, cum
f`ceau tinerii \n secolul trecut.
A[ezat` \n fotoliul unchiului ei, cu picioarele
strnse sub ea, Lesley \nchise ochii.
A[ fi preferat Tahiti, rosti ea vis`toare.
Am o alt` dovad`, mai tangibil` [i mai revelatoare
despre caracterul t`u. Aminte[te-]i, cnd am cobort
din bimotor la Sawtooth, nu mai [tiai \ncotro s` te ui]i.
S-ar fi zis c` pusese[i piciorul pe t`rmul f`g`duin]ei.
Oricine ar fi avut aceea[i reac]ie, se ap`r` ea, con-
trariat` c` i-a citit att de limpede gndurile.
Bine\n]eles. {i orcine ar fi plecat la vn`toare de
licorni! |n ziua cnd voi vedea vreunul, o s-o v`d [i pe
Harry servindu-ne o cin` rece!
102
Dar [i tu faci parte dintre cei care nu ezit` s`
plece la vn`toare de licorni, \i reaminti ea rznd.
El se ridic` [i se apropie de ea.
Iar tu m-ai \nso]it, \i r`spunse el cu o voce schimbat`.
Nu, Thane, eu... nu vreau s` aud mai mult.
|[i plec` ochii spre carte, ca [i cum aceasta era
colacul ei de salvare. Thane f`cu un gest ner`bd`tor.
|ntr-o bun` zi va trebui s` te maturizezi, Les. Nu
po]i s` alergi la nesfr[it dup` himere.
{i ce e r`u \n faptul c` visez?! exclam` ea [i ochii
i se umplur` brusc de lacrimi.
Visele sunt o tov`r`[ie proast`, mai ales noaptea,
\n mun]i!
Nu am inten]ia s` r`mn singur` toat` via]a, dar
asta nu te prive[te!
|l sfid` din priviri [i lovi bra]ul fotoliului cu cartea.
Ar trebui s`-]i administrez o b`taie bun`! zise el.
N-ai \ndr`zni!
Crezi?
E[ti un... un mojic!
Iar tu o femeie f`r` minte, o mic`...
T`ce]i amndoi din gur`!
Harriet \[i f`cuse apari]ia \n pragul u[ii. Surprin[i,
Thane [i Lesley r`maser` ca la dentist.
|n cazul cnd nu [ti]i, \n casa asta exist` [i oameni
obosi]i c`rora le-ar pl`cea s` se odihneasc` pu]in!
remarc` ea plin` de autoritate. Acum v` rog s`-mi
face]i pl`cerea [i s` v` duce]i la culcare!
Plec` trntind u[a \n urma ei, l`sndu-i pe cei doi
adversari fa]` \n fa]`, cu gurile c`scate.
103
Am face mai bine s`-i urm`m sfatul [i s` ne b`g`m
\n pat, spuse Thane mali]ios.
Nu merg nic`ieri cu tine, cu att mai pu]in \n...
Uit` asta, Les! o \ntrerupse el cu o voce t`ioas`.
N-am nici un chef s` \mpart acela[i pat cu tine... cel
pu]in nu cnd e[ti att de ]fnoas`!
Lesley sim]i c` se sufoc` de indignare. F`r` s` mai
scoat` nici un cuvnt, o lu` la goan` pe sc`ri, cu Thane
pe urme. Ajuns` \n fa]a camerei ei, \i arunc` o privire
ucig`toare.
Ce mai cau]i aici?
Amabilitatea ta m` mi[c`.
{i o gratific` pe dat` cu un zmbet ironic.
S` [tii c` Graham m-a rugat s` r`mn aici, ct
timp st` internat \n spital.
N-am nevoie de un cine p`zitor.
Exasperat, Thane o prinse de bra] [i o for]` s` intre \n
camer`. Apoi, f`r` s`-[i fac` vreo problem`, o lu` \n bra]e.
Nu ai nevoie de mine, Les? Dup` p`rerea mea, e
un punct de vedere care trebuie dezb`tut, \i [opti el
\nainte de a-[i lipi buzele de ale ei.
Lesley nu putu r`mne mult timp indiferent`. Se
ag`]` de el [i-i r`spunse din tot sufletul la s`rutarea
plin` de pasiune. Mai presus de orice, dorea s`-[i
alunge grijile pe care [i le f`cuse pentru Graham [i...
singur`tatea. Aceast` singur`tate din cauza c`reia
suferise amarnic timp de trei ani de zile nespus de
lungi, departe de b`rbatul care o \mbr`]i[a acum cu
patim`. Ct de slab` se sim]ea \n bra]ele lui! Da, putea
s` fac` din ea tot ce voia!
104
Dar farmecul se spulber` brusc. El o \mpinse cu
brutalitate [i \[i cufund` privirea ochilor negri \n cele
dou` lacuri albastre care \l priveau cu uimire. P`ru c`
vrea s`-i vorbeasc`, dar apoi se r`zgndi [i p`r`si
\nc`perea, \nchiznd u[a \n urma lui cu un gest ferm.
Ascunzndu-[i fa]a \n mini, Lesley plnse pe
rupte... lacrimi de frustrare, de team`, de dragoste.
Acest sentiment pe care-l negase att de mult timp
pusese acum st`pnire pe \ntreaga ei fiin]`.
Epuizat` de attea emo]ii, dormi pn` a doua zi
spre prnz, cnd se trezi cu o durere groaznic` de cap
[i ni[te cearc`ne vine]ii sub ochi.
Ar`]i [i mai r`u dect asear`! exclam` Harriet, la
fel de diplomat` ca \ntotdeauna, cnd o v`zu intrnd
\n buc`t`rie.
M` mul]umesc cu un suc de fructe [i o felie de
pine pr`jit`. Te rog, Harry, \i spuse Lesley cu o voce
lipsit` de vlag`, trntindu-se pe un taburet.
Thane mi-a spus c` nu vrea s` te vad` azi la institut.
Totul e \n regul` pe acolo, a[a c` nu ai de ce s`-]i faci griji.
Nu m` \ndoiesc, bomb`ni ea.
Thane luase \n minile lui conducerea institutului
[i toat` echipa, urmnd recomand`rile lui Graham, \l
primise cu entuziasm. Nimeni [i nimic nu sc`pa de
sub privirea autorit`]ii lui. Dar eu o s` scap! \[i jur` \n
gnd Lesley.
Cred totu[i c` o s` dau o rait` pe la birou.
E o nebunie! Nu vrei s`-i faci mai bine o vizit`
unchiului t`u? ad`ug` Harriet cu viclenie.
Lesley \nchise ochii [i \[i mas` tmplele.
105
Da, bine\n]eles. Eu... o s` trec \ntr-o alt` zi pe la institut.
Harriet, care era de aceea[i p`rere, se mul]umi s`
dea din cap.
Lesley se \ntoarse \n camera ei, \nghi]i dou`
aspirine [i \ncepu s` se preg`teasc` de plecare, oftnd
din adncul sufletului. Opt` pentru o rochie vesel`,
[tiind ct de pl`cut era pentru un bolnav s` vad` [i
ni[te culori mai vii \n universul cenu[iu al spitalului.
Recurse la ni[te artificii de machiaj pentru a masca
ravagiile no]ilor f`r` somn din ultima s`pt`mn`, apoi,
satisf`cut` de rezultat, plec`.
*
* *
Graham, cred c` ne putem gndi la externarea ta,
\l anun]` doctorul Bailey pe un ton triumf`tor.
Pacientul nu p`ru totu[i s` aib` aerul c` prime[te
aceast` veste cu bucuria scontat`.
S` [tii, Gordon, c` nu sunt prea gr`bit s` m`
\ntorc la mine acas`.
Dar nu mai e[ti \n pericol. |]i ghicesc foarte bine
temerile, este o reac]ie natural`, dar...
Nu despre asta e vorba, oft` Graham. Cred c` \]i
datorez cteva explica]ii, Gordon. Atunci o s` m`
\n]elegi. Atta timp ct r`mn aici, bra]ul meu drept
m` \nlocuie[te la birou dar [i acas`, veghind asupra
nepoatei mele. Se \ntmpl` c` ace[ti doi tineri sunt
f`cu]i unul pentru cel`lalt. Din nefericire, rareori
\ntlne[ti ni[te oameni att de \nc`p`]na]i!
106
Amndoi au nevoie de pu]in timp... {tii c` am mai
v`zut moartea cu ochii, a[a c` trebuie s` m` obi[nu-
iesc, mai devreme sau mai trziu, cu ideea acestui
final fatal. Prin urmare, nu mai \ncerca s` m`
lini[te[ti, Gordon. Nu sunt nemuritor, nu-i a[a? A[a
c`, \ntr-o bun` zi, o voi l`sa pe Lesley a mea singur`
pe lume. Dar cu un b`rbat cum e Thane Fraser... Pe
scurt, dac` boala mea \i poate gr`bi un pic, cu att
mai bine.
Cu un are plin de \ndoieli, doctorul Bailey \[i privi
cteva clipe bolnavul.
Fie, Graham, o s` p`strez secret` vestea stupefi-
antei tale \ns`n`to[iri. Sper \ns` c` [tii ce faci, ad`ug`
el \n momentul cnd Lesley intra \n rezerv`.
Bun`, unchiule Graham... Doctore Bailey...
|[i \nclin` capul \n direc]ia medicului, cu un surs
la comand` pe buze.
Ei bine, uite o apari]ie prim`v`ratic`! Este exact
ceea ce-]i trebuie, Graham.
Tn`ra femeie, pl`cut surprins`, se uit` la tapetul
cu flori al noii camere, cochet` [i confortabil`, \n care
st`tea acum unchiul ei. P`r`sise sec]ia de cardiologie
trecnd \n cea a pacien]ilor afla]i sub observa]ie.
Remarc c` sunte]i preocupa]i [i de moralul
pacien]ilor dumneavoastr`, doctore.
Graham \i f`cu imediat cu ochiul lui Gordon.
Hmm, da, \ng`im` medicul. E bine... dar are
nevoie \n continuare de o strict` supraveghere
medical`.
Uimit`, Lesley \[i mut` privirea de la unul la altul.
107
Bine\n]eles, sfr[i ea prin a fi de acord.
Doctorul Bailey examin` cu aten]ie curba tempera-
turii lui Graham, apoi morm`i cteva cuvinte de
ne\n]eles \nainte de a p`r`si \nc`perea. Lesley se duse
s`-[i \mbr`]i[eze unchiul.
Ce i s-a \ntmplat \n diminea]a asta? \l \ntreb` ea
\n timp ce-i aranja perna.
Lui Bailey? Habar n-am. Ni[te probleme perso-
nale, presupun. Mi s-a p`rut [i mie \ngrijorat.
Eu nu cred c` e ceva grav. Dar tu ar`]i mult mai
bine.
Graham \i adres` un zmbet trist.
Nu sunt \nc` \n afara oric`rui pericol, draga mea.
O expresie de \ngrijorare se \ntip`ri pe chipul
nepoatei lui. Lesley \i cuprinse minile [i le strnse
\ntr-ale ei.
O s` fiu al`turi de tine, nu-]i face probleme,
unchiule Graham. Cu ajutorul lui Harry, ne vom des-
curca foarte bine. Lucr`torii vor veni \n cteva zile ca
s` instaleze un ascensor pentru ca s` po]i ajunge \n
camera ta f`r` s` te obose[ti.
Tot deranjul `sta, toate complica]iile astea... uite,
chiar de asta m` temeam, Lesley. |]i dai seama c` nu-mi
place deloc ca o femeie tn`r` [i frumoas` ca tine s`
aib` pe cap povara unui invalid!
{i cl`tin` din cap cu un aer disperat.
Un invalid! Nu, unchiule Graham. Doctorul
Bailey sus]ine c`...
El oft` \nchiznd ochii.
Nu se [tie niciodat`, Lesley.
108
N-o s` te p`r`sesc niciodat`, po]i fi sigur de asta
unchiule, afirm` ea cu t`rie.
Dar nu e drept pentru tine... [i pentru Thane.
Ce vrei s` spui?
|n mod sigur voi doi a]i luat o hot`rre...
Luptndu-se cu dorin]a de a-i dezv`lui adev`rata
natur` a rela]iilor ei cu Thane, Lesley r`mase t`cut` [i
\[i plec` ochii pentru a-[i ascunde \ncurc`tura.
Oh, copiii mei, copiii mei! se lament` Graham.
Nu mai pierde]i timpul jucndu-v` de-a [oarecele [i
pisica. Crede-m` pe mine, via]a este scurt`, att de
scurt`. Profit` de ea.
Auzindu-l pe unchiul ei c` se gnde[te ct de scurt`
este existen]a, Lesley fu cuprins` din nou de spaim`.
Unde vrei s` ajungi?
Hai, Lesley. {tii prea bine c` cea mai scump`
dorin]a a mea e s` te v`d la casa ta, \n deplin` sigu-
ran]`. Nimic nu m-ar lini[ti mai mult dect o c`s`torie
cu Thane.
Lesley \l privi, necrezndu-[i urechilor.
|mi \nchipui c` ai fi preferat s` p`strezi secretul,
s` aperi intimitatea rela]iei voastre, dar timpul este un
lux pe care nu mi-l pot permite [i...
Unchiule Graham, nu e... \n sfr[it, noi nu... am
vorbit niciodat` despre c`s`torie.
Prin ambiguitatea r`spunsului, Lesley evita minciu-
na pentru a nu-[i sup`ra unchiul.
Acesta \i zmbi complice.
N-ai fi plecat singur` cu un b`rbat \n care nu ai
\ncredere sau nu sim]i nimic pentru el.
109
|n fa]a acestei logici de necomb`tut [i care era
destul de aproape de adev`r, tn`ra c`ut` s` se
justifice:
Plecam \ntr-o expedi]ie de recunoa[tere, un-
chiule Graham. Eram... eram ni[te simpli coechipieri!
O ro[ea]` \i acoperi chipul la amintirea primei
dimine]i petrecute \n tte--tte la Sawtooth. Avea
impresia c` trecuse un secol de atunci, dar fiecare
detaliu al acestei scene r`m`sese \ntip`rit \n memoria
ei. Comportarea lor nu fusese deloc platonic`! Dar nu
era cazul s`-i m`rturiseasc` asemenea lucruri lui
Graham.
Scumpa mea, ui]i totu[i un lucru: tu e[ti femeie
[i Thane b`rbat.
Dar, dar... dar c`s`toria...
El o \ntrerupse.
Este scopul pe care \l urm`ri]i amndoi,
con[tient sau nu. Uit` pu]in de convenien]e...
Pndi \n zadar pe chipul ei un semn de aprobare.
Stai! exclam` el tu[ind.
Refuz` cu un gest paharul de ap` pe care i-l \ntin-
dea Lesley. Cu o voce r`gu[it`, continu`:
Nu m` prea pricep la asemenea chestii! Las` c` o
s` vorbesc cu Thane dup`-mas`.
Nu!
Strig`tul pornise parc` drept din inim`.
Nu, asta nu! Te rog, unchiule Graham, trebuie s`-mi
promi]i c` n-o s`-i sufli nici un cuvnt lui Thane
despre discu]ia noastr`.
Rse for]at.
110
Timpurile s-au schimbat, dragul meu unchi. Sau
nu m` crezi destul de seduc`toare ca s` sucesc singur`
min]ile unui b`rbat?
Atunci, pune-te pe treab`! |mi vei \ndeplini astfel
cea mai scump` dorin]` a inimii mele, Lesley.
Tn`ra privi cu aten]ie chipul acestui b`rbat care
exprima atta team`, de parc` \ntreaga lui via]` atrna
de buzele ei. |l iubea att de mult. Oare visul lui era
imposibil? Thane \i dovedise de mai multe ori c` nu-i
era indiferent`...
Bine, unchiule Graham, o s` fac ceea ce dore[ti.
Chipul b`trnului fu luminat de un surs larg.
Apoi, brusc \nveselit [i p`rnd c` se simte mai bine, \i
vorbi o or` \ntreag` despre re\ntlnirea cu scumpa,
scumpa lui Lydia. |n cele din urm`, ea \l \mbr`]i[` [i-l
l`s` \n compania unui roman poli]ist pn` la venirea
Lydiei Fraser, anun]at` pentru dup`-amiaz`.
Pentru Lesley ziua nu se desf`[ur` sub auspicii la
fel de favorabile. |[i petrecu timpul plictisindu-se,
temndu-se de inevitabila confruntare pe care va fi
obligat` s-o aib` din cauza promisiunii ei nes`buite...
111
Capitolul 9
Lesley ajunse acas` seara, exact \nainte de cin`.
Tu e[ti, Lesley?
Da, Harry. Vin imediat s` te ajut!
Nu e cazul. Am f`cut ni[te cl`tite a[a cum \]i plac
]ie. Ah! A telefonat Thane. Are ceva urgent de terminat
la institut [i o s` se \ntoarc` trziu.
Bine.
Scoase un oftat de u[urare \n fa]a acestui r`gaz
nea[teptat. Rec`p`tndu-[i energia, urc` sc`rile din
patru \n patru, f`cu un du[ [i cobor\ imediat,
\mbr`cat` \n ni[te blugi vechi [i un tricou roz pe care
se putea citi: |ntlni]i un licorn...
Pot s` m`nnc cu tine \n buc`t`rie, Harry?
Te-am refuzat eu vreodat`?
Lesley adulmec` mirosul tentant care ie[ea din cup-
tor. Problemele vor ap`rea la timpul lor. Pentru moment,
compania f`r` complica]ii a lui Harry era tot ce-i trebuia.
Mncar` cu poft`, sporov`ind vesele.
112
E ceva frumos la televizor \n seara asta. Nu vrei s`
ne uit`m \mpreun`? \i propuse menajera dup` ce
terminar`.
Alt` dat`, Harry.
|ncercarea care o a[tepta \i revenise \n minte [i abia
reu[i s`-i zmbeasc`.
Noapte bun`.
|ncearc` s` te odihne[ti, Lesley. Ai mare nevoie
de asta.
Tn`ra urc` sc`rile cu \ncetinitorul pn` \n camera
ei. Imaginile lacului pierdut printre mun]i [i a ani-
malelor s`lbatice \n total` libertate defilar` prin fa]a
ochilor ei. Via]a era att de frumoas` [i de simpl`
acolo!
Orele treceau una dup` alta. |ntins` pe pat, cu
ochii deschi[i, nu putea s`-[i g`seasc` somnul din
cauza gndurilor. Pendula de la intrare tocmai b`tuse
ora dou` cnd auzi pa[ii lui Thane pe scar`.
Trase cu urechea. |l auzea mi[cndu-se prin
\nc`perea vecin`. F`cu \nti un du[ \n baia pe care o
\mp`r]eau, apoi se \ntoarse \n camera lui. Timp de o
clip`, fu tentat` s` amne \ntrevederea lor pentru a
doua zi, dar respinse cu energie aceast` idee. Dac`
nu discuta acum cu Thane, o va face unchiul ei,
negre[it. {i ce umilitor ar fi pentru ea! Ac]ionnd
imediat, salva aparen]ele, p`strndu-[i un rest de
demnitate.
Pentru a avea un pretext, cobor\ tiptil \n buc`t`rie
[i lu` o tav` pe care puse un sandvi[ cu carne [i o
cea[c` de cafea. Se \mpiedic` \n poalele c`m`[ii de
113
noapte att era de nervoas` [i \[i \n`bu[i o \njur`tur`.
Ajuns` \n fa]a camerei, trase aer \n piept [i b`tu.
Thane? \l strig` ea \ncet.
Intr`.
Lesley deschise u[a cu o mn` tremur`toare. Spre
consternarea ei, \l g`si pe Thane \n vrful patului,
acoperit cu un cear[af. Citea la lumina veiozei, singu-
rul punct luminos din \nc`pere.
O t`cere ap`s`toare se instal` \ntre ei, \ntrerupt`
doar de tic-tacul de[tept`torului. Nu-i mai r`mnea
dect s` treac` la atac.
Trebuie s`-]i vorbesc.
Se apropie de pat [i puse tava pe noptier`.
Iart`-m` c` nu m` pot scula, spuse el cu o urm`
de ironie \n voce.
F`r` voie, privirea i se \ndrept` spre pieptul mus-
culos [i bronzat. Un val de c`ldur` o trecu din cap
pn`-n picioare.
El oft`.
Ce s-a mai \ntmplat? {i la birou n-am avut parte
azi dect de probleme!
Puse pe cear[af dosarul pe care-l studia [i \ncepu
s`-[i maseze gtul strmbndu-se de durere.
Lesley se apropie, \mpins` de dorin]a de a-l atinge.
Cu gesturi \ncete [i mngietoare, \ncepu s`-i maseze
ceafa. Un suspin de pl`cere sc`p` de pe buzele lui
Thane.
Cu o pl`cere senzual`, Lesley sim]ea cum pielea i
se \nc`lze[te sub degetele ei \ndemnatice. Dup` cte-
va clipe el o prinse de mini [i o trase \n fa]a lui.
114
Ceea ce faci nu e prea \n]elept, [tii asta, nu-i a[a?
o \ntreb` el.
{i ce era mai ciudat era faptul c` p`rea furios.
Ce naiba urm`re[ti, Lesley?
Ea se degaj` cu brutalitate din minile lui.
Nu eu, e... Oh!
Nemaiputnd s` suporte mult timp tensiunea din-
tre ei, \i spuse pe de-a dreptul:
Unchiul Graham vrea s` ne c`s`torim.
{tiu, \i r`spunse el impasibil.
{tiai? {tiai! exclam` ea ne\ncrez`toare.
|ncerc` s` se \ndep`rteze de el, dar Thane o
\mpiedic`. |ncepu s`-i vorbeasc` rar, ca [i cum \ncerca
s`-i explice situa]ia unui copil.
Trebuie s` \n]elegi, Les, c` Graham posed` dou`
comori \n via]a lui: pe tine [i institutul. Are o \ncredere
deplin` \n mine \n privin]a institutului, dar ar fi mai
lini[tit dac` a[ face parte din familie. Boala i-a sporit
grija pentru viitorul t`u... De aici pn` la a deduce c`
ar dori s` ne c`s`torim nu mai e dect un singur pas!
Nu suntem pe cale de a \ncheia un bilan]!
Nici nu vede leg`tura dintre noi \n acest fel. {tii
prea bine.
|i d`du drumul [i b`u o \nghi]itur` de cafea.
De fapt, ce raport exist` \ntre aceast` problem` [i
tratamentul `sta de favoare?
Ar`t` spre tav`, cu o lumini]` ironic` \n fundul ochilor.
Lesley \l privi drept \n fa]` [i [opti cu o voce slab`:
Cred c` ar trebui s`-i \ndeplinim dorin]a.
Continu`.
115
Vrei s`-mi precizez gndul?
Da.
Situa]ia p`rea s`-l \nveseleasc`. Lesley explod`:
Vreau s` te c`s`tore[ti cu mine!
Cea mai romantic` cerere \n c`s`torie! gndi ea,
lundu-se singur` peste picior.
Ca s`-i faci pl`cere lui Graham? \ntreb` el pe un
ton indiferent, ca [i cum vorbea despre ploaie sau
timp frumos.
|i dator`m asta! Ce alt motiv a[ putea avea?
Niciodat`, dar absolut niciodat`, \[i spuse ea, n-o
s`-i m`rturisesc c` am fost destul de nebun` ca s` m`
\ndr`gostesc de el!
Oh! Eu mai v`d unul, spuse el cu blnde]e.
|i atinse u[or cu podul palmei rotunjimea snilor.
Trupul ei o tr`d` imediat [i materialul fin al c`m`[ii de
noapte nu-i ascunse reac]ia. Se \ndep`rt` repede.
Nu! Asta... asta n-ar fi o c`s`torie adev`rat`... N-am
\mp`r]i aceea[i camer`. O s` a[tept`m pur [i simplu
completa restabilire a lui Graham, apoi o s` anul`m cu
discre]ie contractul de c`s`torie.
Nu.
Thane \[i cufund` privirea \ntr-a ei.
|i refuzi asta?
A[ face orice pentru Graham, dar nu vreau s`
existe o minciun` \ntre noi.
Ce vrei s` spui?
Vreau o c`s`torie adev`rat`, Les. Aceea[i camer`,
acela[i pat.
Vocea lui era inflexibil`.
116
Nu. Nu pot... niciodat` n-am...
Thane surse.
{tiu.
Obrajii lui Lesley trecur` de la alb la stacojiu.
Dar cred c` vei putea face acum pasul. De fapt, ai
chiar \nclina]ii \n aceast` direc]ie.
Lesley nu reu[i s`-i sus]in` privirea.
Te rog, Thane, \l implor` ea.
Ori e alb`, ori e neagr`, Les. Ori o c`s`torie
adev`rat`, ori deloc.
O trase spre el [i o oblig` s`-l priveasc` \n ochi.
Un divor] ar risca s` compromit` s`n`tatea lui
Graham [i ar face-o s` sufere pe mama.
Lesley scutur` din cap [i buclele i se r`sfirar` pe
umeri.
Atunci nu mai [tiu...
Thane o prinse de \ncheieturi [i o strnse pn` la
durere.
Exist` altcineva \n via]a ta? Ben Adams? Trevor
Saunders?
Absurditatea acestei \ntreb`ri reu[i s`-i smulg` un
zmbet.
Bine\n]eles c` nu. |mi \mpart via]a \ntre unchiul
Graham [i institut. Nici n-am inten]ia s` m` \ntlnesc
cu cineva \n momentul de fa]`.
|mi pare r`u c` trebuie s`-]i dau planurile peste
cap. E[ti gata s` faci asta pentru Graham?
Ea \l privi, mirat` de \ntors`tura pe care o luase
discu]ia lor. Ea fusese cea care venise s`-i cear` lui
Thane aceast` favoare pentru unchiul ei. {i acum...
117
A[ fi \n stare de orice pentru el! Chiar [i de asta! {i
chiar dac` am impresia c` sunt pe cale de a m` vinde!
Nu vreau drept so]ie o fecioar` sacrificat` pe
altar! exclam` el, dovedind c` nu [i-a pierdut sim]ul
umorului.
Nu sunt o martir`, hai s` nu exager`m. A[ face
indiferent ce pentru unchiul Graham, asta-i tot.
Indiferent ce?
Reu[i s`-[i elibereze minile [i le frec` una de
cealalt` ca s` [i le dezmor]easc`.
Da! Chiar s`-mi sacrific virtutea! strig` ea scoas`
din fire. E[ti mul]umit?
Poate c` nu e[ti \ntr-o situa]ie att de proast`,
Les. Am avut ocazia pn` acum s` ne d`m seama ct de
bine ne \n]elegem fizic.
{i eu mi-am dat seama de talentele tale \n materie
de... Cu un profesor de talia ta [i cu pu]in` expe-
rien]`...
Les!
N-am nici un chef s` figurez pe lista cuceririlor tale!
M` flatezi, r`spunse el zmbindu-i.
Lesley \i arunc` o privire posomort`.
Pretinzi c` nu te gnde[ti dect la Graham, \i
reaminti el. El se afl` la orginea acestei propuneri, nu-i
a[a? El... singur?
Bine\n]eles.
Buna dispozi]ie [i r`bdarea lui Thane se evaporar`
brusc.
Bun, rosti el cu asprime. Dac` m` gndesc bine,
nu e un plan att de nes`buit precum p`rea.
118
Obrajii lui Lesley se \nro[ir` din nou. Thane
c[tigase din nou! |n fundul sufletului ei, trebuia s`
recunoasc` faptul c` nici nu era prea sup`rat`...
Thane se \ntinse lene[ \n pat.
Dac` tot ]i-am acceptat propunerea... nu vii s` m`
s`ru]i?
Un strig`t de exasperare ][ni de pe buzele lui
Lesley. Se repezi la u[` [i ie[i trntind-o din toate
puterile, urm`rit` de rsul zgomotos al viitorului ei
so].
La un etaj mai jos, Harriet tres`ri. Se zvrcoli \n pat
\nainte de a adormi la loc.
Am [tiut din prima zi c` o s` sar` scntei \ntre
`[tia doi, morm`i ea.
*
* *
A doua zi, Thane plec` la institut cu noaptea-n cap
[i o l`s` pe Lesley s` ajung` acolo prin propriile ei
mijloace. Ceea ce o f`cu s` se simt` u[urat`, fiindc`
dup` scena lor din ajun nu era deloc gr`bit` s` dea din
nou ochii cu el! Totu[i, el veni s-o caute la ora prnzu-
lui [i, f`r` s` scoat` nici un cuvnt, o conduse la cabi-
netul doctorului Bailey. Lesley \i arunc` o privire
uimit`.
Analizele, \i explic` el scurt intrnd \n sala de
a[teptare.
|n ziua urm`toare petrecur` o or` la tribunal.
Thane prezent` rezultatul analizelor [i d`du spre
119
publicare anun]urile de c`s`torie, conform practicii \n
vigoare \n Statele Unite. Lesley semn` docil` tot ce i se
puse sub nas.
Urmar` dou` zile \n cursul c`rora reu[i s` se des-
tind` pu]in. Thane \[i petrecu tot timpul la birou,
avnd \n vedere c` demersurile \n vederea c`s`toriei
fuseser` puse la punct. Graham se sim]ea din zi \n zi
mai bine [i \[i rec`p`ta gustul afacerilor. Lesley \i
d`duse de \n]eles doar c` era posibil` c`s`toria \ntre
ea [i Thane, dar f`r` s`-i precizeze nimic.
|n seara celei de a doua zile, Thane intr` cu un aer
extrem de obosit \n camera ei, \n momentul \n care se
preg`tea s` se culce.
Bun`, [opti ea.
|n chip de r`spuns Thane o trase spre el cu inten]ia
de a o s`ruta; Lesley reu[i s`-[i ascund` pasiunea care
o devora.
Pari obosit, remarc` ea abia ]inndu-se s` nu-l
mngie cu duio[ie.
Nu din toate punctele de vedere, \i replic` el
privind-o drept \n ochi.
Tonul lui calin [i tandru nu l`sa nici o \ndoial`
asupra inten]iilor lui.
Lesley \i sc`p` cu \ndemnare din \mbr`]i[are. F`r`
s` scoat` nici un cuvnt, se apropie de u[` [i o
deschise de perete.
Thane ie[i cu un zmbet ironic pe buze.
120
Capitolul 10
De[i credea c` somnul nu se va lipi de ea, Lesley
dormi ca un \ngera[ \n acea noapte. Se trezi dis-de-
diminea]` cu inima u[oar` [i \ntr-o dispozi]ie de zile
mari. |[i f`cu du[ul cntnd, apoi \[i alese din dulap o
]inut` prim`v`ratic`: o fust` dintr-o m`tase de culoarea
piersicii [i o bluz` cu bretele, din organdi alb. |n mod
obi[nuit se \mbr`ca mult mai simplu ca s` se duc` la
lucru, dar acum se hot`rse s` fie \n ton cu timpul, fru-
mos [i \nsorit. Cobor\ sc`rile s`rind din dou` \n dou` [i
d`du buzna \n buc`t`rie.
Bun`, Harry! Ce faci?
Se \ntrerupse brusc, descoperindu-l pe Thane deja
instalat la mas`. El \i zmbi [i \mpinse un taburet spre ea.
Bun`, Lesley.
Se ridic` [i o s`rut` pe obraz sub privirea \nduio[at`
a lui Harry. Lesley p`str` o t`cere prudent`. Dac` era
prea ]eap`n` s-ar tr`da fa]` de Thane, dar nici nu-i
convenea s` par` tulburat` sau contrariat` \n fa]a lui
121
Harriet. Menajera n-ar \n]elege atitudinea ei cnd \[i vor
anun]a logodna.
De comun acord, p`r`sir` casa \mpreun`. |n timpul
drumului, Lesley \l studie pe furi[ pe Thane. {i el p`rea
s` fi acordat o grij` cu totul special` ]inutei. Purta un
costum gri-\nchis cu o croial` impecabil`, c`ma[` alb` [i
o cravat` de culoare \nchis` cu desene discrete.
Oricine s-ar gndi c` mergem s` s`rb`torim ceva,
spuse el remarcnd privirile lui Lesley.
|n cazul meu, a[a [i este. S`rb`toresc \ns`n`to[irea
unchiului Graham [i... aceast` zi att de frumoas`.
Perspectiva c`s`toriei tale te las` deci total indife-
rent`, Lesley? |mi face impresia c` e[ti cam nep`s`toare.
Niciodat` nu trebuie s` iei prea \n serios afacerile,
nu e bine pentru nervi... Pentru ai mei \n orice caz!
replic` ea cu promptitudine.
Ma[ina se opri la stop. Thane profit` de ocazie ca s`-i
ia mna [i s-o duc` la buze.
Ia afacerea noastr` foarte \n serios, Lesley,
fiindc` altfel s-ar putea s` regre]i.
Un claxon \i chem` la ordine. Thane se concentr`
asupra [ofatului [i drumul continu` \ntr-o deplin`
t`cere. Lesley era cufundat` \n gndurile ei. Ce-o fi vrut
s` zic` Thane? Ce-ar fi putut s` regrete ea? Ce se va alege
din c`s`toria asta? Attea \ntreb`ri care o aruncau \ntr-un
abis de incertitudini.
Ajunser` \n sfr[it la institut. Thane afi[a atitudinea
curtenitoare [i dezinvolt` pe care o adopta adesea la
birou. Insist` s` dea \mpreun` o rait` prin toate servi-
ciile, pentru a o pune la curent cu transform`rile de
122
dat` recent`. Ea \l urm` f`r` s` protesteze, derutat` de
brusca lui schimbare de dispozi]ie.
De la \ntoarcerea lui Thane, la institut domnea o
adev`rat` efervescen]`. Departamentul foto era pe cale
de a deveni unul din cele mai moderne din Statele
Unite. Ni[te camere de luat vederi ultrasofisticate pen-
tru film`ri tocmai fuseser` livrate.
E cel mai bun echipament din lume.
Ben Adams era \ntr-al nou`lea cer \n timp ce-i ar`ta
noile materiale. Lesley zmbea, aproba din cap, simu-
la un interes pe care nu reu[ea s`-l simt` \n aceast`
diminea]`. Ben, care avea un temperament deschis [i
expansiv, reu[ea \ntotdeauna s-o fac` s`-i
\mp`rt`[easc` entuziasmul dar, con[tient` de
b`nuielile lui Thane \n privin]a sentimentelor ei fa]`
de fotograf, se c`znea s` p`streze distan]ele [i s` se
poarte cu r`ceal` fa]` de el. Din fericire, Ben, preocu-
pat de demonstra]ia lui, nu p`ru s` remarce aceast`
atitudine neobi[nuit`. Thane puse cap`t explica]iilor
lui exuberante.
Iart`-ne, dar acum trebuie s` plec`m. Doamna
Crandall ne caut` probabil deja prin tot institutul!
Pe mai trziu! \i spuse peste um`r Lesley.
Remarca nu \ntrzia s`-i atrag` o privire critic` din
partea lui Thane.
Ce p`rere ai, draga mea, despre tot ce ai v`zut? o
\ntreb` el \n ascensor.
Foarte interesant, \i replic` ea cu r`ceal`. Unchiul
Graham este la curent cu aceste schimb`ri?
Thane se \ncrunt`.
123
Crezi c` n-ar fi de acord cu ele? Ei bine, te \n[eli.
|nainte de a pleca spre Sawtooth l-am informat \n linii
mari despre proiectul meu [i mi-a dat mn` liber`.
Chipul lui Lesley se \ntunec`. Oare Graham [tia la ce
se expunea dndu-i mn` liber` lui Thane? Pu]in cte
pu]in, el transforma institutul dup` bunul lui plac. Era
sf[iat` \ntre dragostea ei pentru acest b`rbat \ntre-
prinz`tor [i loialitatea fa]` de unchiul ei.
Spune-mi ce ai pe inim`, Les. Nu te jena!
Tn`ra tres`ri [i \[i ridic` privirea spre el. |n acela[i
moment u[ile ascensorului se deschiser`. Thane d`du
din cap \n direc]ia doamnei Crandall care \ncerca dis-
perat` s`-i dea un teanc de mesaje, o \mpinse pe Lesley
\n biroul lui [i trnti u[a \n urma lor. Cu minile \n
[olduri, o a[tept` s` vorbeasc`.
Cred c`... cred c` de cnd ai venit, institutul a tre-
cut sub controlul t`u. Unchiul Graham...
N-o s` fac niciodat` nimic care ar putea s`-l
r`neasc`, afirm` el cu hot`rre.
Lesley \[i plec` imediat capul.
N-am... n-am vrut s` zic asta.
Consider \nchis capitolul. La treab`!
F`r` s` mai scoat` nici un cuvnt, Lesley ie[i din
birou, trecu prin fa]a unei doamne Crandall intrigat` \n
cel mai \nalt grad [i se \ndrept` spre domeniul ei. Se
a[ez` oftnd pe un scaun [i \ncepu s`-[i trieze
coresponden]a; avea nevoie de o preocupare ca s`-[i
schimbe cursul gndurilor.
Tocmai termina de redactat o scrisoare important`
cnd Thane d`du buzna \n biroul ei f`r` s` se anun]e.
124
|n curnd e ora unu, Les. Am venit s` te invit la
masa de prnz [i la o c`s`torie, o anun]` el vesel.
O... c`s`torie... ast`zi?
Ai vreo ideea mai bun` pentru o asemenea zi
splendid` de var`?
Nu! Nu pot! Vreau s` zic... nu azi.
Haide, bine\n]eles c` po]i!
Unchiul Graham m` a[teapt` dup`-mas` [i...
|i alung` obiec]ia cu o mi[care a minii.
Telefoneaz`-i. {tiu c` mama se duce s`-l viziteze
azi, a[a c` nu va fi singur.
Ceea ce \nsemna \n termeni politico[i c` Graham nu
are nevoie de prezen]a mea, interpret` imediat Lesley
spusele lui.
Plec`m chiar acum, Les. Am anun]at-o deja pe
doamna Crandall. Avem \ntlnire cu judec`torul Barker
care ne va c`s`tori. Pe drum ne oprim doar ca s` lu`m
prnzul. Deci... acum sau niciodat`!
Rezistnd unei teribile dorin]e de a alege nicio-
dat`, Lesley capitul`. Se ridic` \ncet, \[i lu` po[eta de
pe birou, blazerul de pe umera[, toate astea f`r` s`-i
arunce vreo privire.
Thane se apropie de ea, o mngie u[or pe p`r, apoi
\i ridic` b`rbia cu degetul ar`t`tor pentru a o obliga s`-l
priveasc` \n ochi.
Ce s-a \ntmplat? N-ai chef de un prnz pe cinste?
Cred c` mi-am pierdut apetitul, [opti ea.
Cu buzele \ntredeschise, ea \l privea f`r` s` clipeasc`.
Ciudat, \i spuse el la ureche, dar al meu cre[te din
ce \n ce.
125
Auzindu-l, Lesley se trase \napoi. F`r` s` i se
[tearg` sursul de pe buze, Thane o ajut` s`-[i pun`
blazerul. Apoi, cu capul sus, Lesley se \ndrept` spre
u[`.
Nu-i telefonezi lui Graham?
Lesley se r`zgndi [i form` num`rul de la spital.
Lydia fu cea care-i r`spunse la telefon.
Nu e \n camer` \n acest moment, Lesley. S-a dus
s`-[i fac` ni[te controale de specialitate. |mi pare r`u.
Oh, dar nu-i nimic. Spune-i doar c` o s` trec s`-l
v`d ceva mai trziu dect de obicei.
Da, [tiu, \i r`spunse Lydia \nainte s` \nchid`.
Abia \n fa]a judec`torului Lesley se \ntreb` cum de
[tia Lydia... dar era prea trziu. Era deja m`ritat` cu
acest b`rbat att de voinic, att de frumos, pe care abia
\l cuno[tea...
Cnd se aplec` s` o s`rute dup` ie[irea de la scur-
ta ceremonie, f`cu apel la toat` voin]a ei pentru a nu
r`spunde cu patim` la acest s`rut care, ca de obicei,
o tulbura peste poate. Thane o privi cu un aer
ironic.
Pe drumul de \ntoarcere, Lesley nu se putu \mpie-
dica s` admire inelul de aur, \ncrustat cu diamante mici,
pe care i-l pusese \n deget so]ul ei.
A apar]inut bunicii mele materne. Se numea
Celine Lebeau Emorry.
Probabil c` avea degetele foarte sub]iri, fiindc` mi
se potrive[te perfect.
|[i \ntinse mna cu un gest copil`resc, ca s`-l fac` s`
sclipeasc` \n b`taia razelor de soare.
126
A[a e. Mi-o amintesc foarte bine... Micu]` de
statur`, foarte demn`, o fran]uzoaic`... la fel de \n]epat`
ca [i tine.
Dac` sunt a[a de \ngrozitoare, de ce ai acceptat s`
te \nsori cu mine?
Pentru Graham, nu-]i mai aminte[ti? {i de altfel,
mama m-a \nv`]at c` nu trebuie niciodat` s` refuzi o
femeie aflat` la necaz, care \]i cere ajutorul!
Lesley se pref`cu bine\n]eles c` n-a auzit aceast`
replic`, absorbit` fiind de chipurile care defilau \n
goan` prin fa]a ochilor ei.
Acum suntem obliga]i s` mergem la spital?
Gndul c` va trebui s` anun]e c`s`toria, s`
primeasc` felicit`rile de rigoare i se p`ru insuportabil.
Thane parc` \ntr-un loc[or r`mas liber \n fa]a spi-
talului, dnd dovad` de \ndemnarea lui obi[nuit`.
Eu cred c` ar fi corect s`-i punem la curent pe
Graham [i mama mea. Dar dac` vrei s` m` convingi s`
renun]`m la asta pentru alte... activit`]i mai pl`cute...
|i lu` mna [i o duse la buze, s`rutndu-i rnd pe
rnd vrful fiec`rui deget. Lesley sim]i ni[te fiori pl`cu]i
dar [i periculo[i, str`b`tnd-o din cap pn`-n picioare.
Extrem de tulburat`, \ncerc` totu[i s` r`mn` stan` de
piatr`.
Ei, mergem? rosti ea cu r`ceal`.
N-o s`-mi scapi la infinit, Lesley.
Drept orice r`spuns, ea deschise iute portiera, ie[i
din ma[in` [i se \ndep`rt` pe trotuar. Dac` ar [ti! gndi
ea disperat`.
Thane o ajunse din c]iva pa[i mari.
127
M`car pentru ei, Les, f` un mic efort s` pari feri-
cit`, \i [opti el la ureche.
Att de crud` m` crezi? S` [tii c` unchiul Graham
n-o s` b`nuiasc` niciodat` c` totul nu este dect o fars`.
Se opri, f`r` a-i l`sa timp s` r`spund`, se ridic` \n
vrful picioarelor [i-l s`rut`. Apoi \l lu` hot`rt` de bra]
[i merser` a[a pn` \n holul spitalului.
*
* *
Lesley! Ce frumoas` e[ti ast`zi! exclam` Graham.
Tn`ra \l s`rut` [i-i zmbi cu timiditate.
|]i mul]umesc. {i tu, tu cum te sim]i?
Oh, eu... n-are nici o importan]`... spune-mi mai
degrab`...
Graham se \ntrerupse brusc, remarcnd zmbetul
calm [i serios al Lydiei.
El e foarte bine, Lesley. Dar cred c` Thane are ceva
s` ne spun`.
Acesta \ntinse mna spre Lesley care se apropie \ncet
de el. Cuprinzndu-i umerii cu bra]ul, el anun]`:
Am dorit ca voi s` afla]i primii. Lesley [i cu mine
tocmai ne-am c`s`torit.
Se aplec` spre ea [i o s`rut`. Lydia se ridic` imediat
[i \i \mbr`]i[` c`lduros pe amndoi.
Sunt att de fericit` pentru voi, copii!
Graham \[i \ntinse bra]ele spre tn`ra c`s`torit`. O
lacrim` de bucurie i se rostogolea pe obraz. |n ciuda
unui oarecare sentiment de vinov`]ie, nepoata lui
128
r`spunse din toat` inima manifest`rilor lui de bucurie.
M`car dac` ar fi vorba de o c`s`torie adev`rat`! gndi
ea. |n acea clip` \ntlni privirea arznd de dorin]` a lui
Thane. Va fi o c`s`torie adev`rat`, p`reau s` spun`
ochii lui. Sim]i c` se \nro[e[te.
Mai st`tur` cteva clipe de vorb`. Thane o l`s` cu gura
c`scat` pe Lesley prin felul \n care le povesti dragostea
romantic` ap`rut` pe nea[teptate \ntre ei, trecnd sub
t`cere momentele lor de intimitate. Ce performan]`!
Oarecum dep`[it` de evenimente, ea \i d`du ascultare
f`r` s` protesteze. Cnd Thane d`du semnalul de ple-
care, \[i \mbr`]i[` unchiul, apoi pe Lydia care-i [opti:
Fiul meu are mult, mult noroc.
P`r`sir` spitalul mn` \n mn`, auzind \n jurul lor excla-
ma]iile personalului care comenta ce pereche frumoas`!.
Imediat ce ie[ir` din raza lor de vedere, Lesley se
gr`bi s`-[i retrag` mna [i se \ndep`rt` ostentativ de
so]ul ei.
E[ti un povestitor \nn`scut, Thane. Ar fi trebuit s`
te faci scriitor sau actor, remarc` ea.
De ce? Am min]it cumva?
Nesim]indu-se deloc \n largul ei, Lesley ridic` din umeri.
Nu, nu chiar... [tii foarte bine ce vreau s` zic! Dar
ai un stil de a prezenta lucrurile!
O ajut` s` se urce \n ma[in`. Enervat`, Lesley apuc`
mnerul [i trnti portiera \nainte ca el s-o fi putut
\nchide. Foarte calm, f`r` s` se despart` de ve[nicul lui
surs, se \ndrept` spre casa lui Graham. Harriet \i primi,
ro[ie de emo]ie.
O \mbr`]i[` cu dragoste pe Lesley.
129
Ce veste! {i a]i ]inut totul \n cel mai mare secret!
Sunte]i ni[te ingra]i! Felicit`ri! Noroc [i fericire, copiii
mei!
Harry, cum naiba ai [i aflat? se interes` Lesley.
Unchiul Graham, pariez c` el!
Din fericire a existat cineva care s` aib` amabili-
tatea s` m` anun]e!
Menajera \[i [terse ochii cu o batist` enorm` pe care
[i-i scoase din buzunarul [or]ului. Thane o s`rut` zgo-
motos pe amndoi obrajii.
E[ti a doua... Nu, a treia persoan` care afli, Harry,
imediat dup` Graham [i mama mea. Jur!
Ceva mai lini[tit`, menajera le ar`t` o valiz` [i o
geant` de voiaj care se g`seau lng` scar`.
O s` v` p`r`sesc dup` ce v` voi servi o mas`
demn` de acest eveniment!
Ne p`r`se[ti?! exclam` Lesley.
Nu v` face]i probleme, pentru o s`pt`mn` doar.
Timpul necesar pentru o lun` decent` de miere! |n
afar` de asta, sora mea, cea care are un magazin ali-
mentar \n Brooklyn, are treab` pn` peste cap \n acest
moment. A[a c` totul se aranjeaz` cum nu se poate de
bine!
Se \ndrept` spre buc`t`rie.
Frigiderul este plin-ochi. A]i avea cu ce face fa]` [i
la un asediu! Presupunnd c` o s` ave]i timp de mn-
cat!
Satisf`cut` de gluma ei, izbucni \ntr-un rs zgomotos.
Oh, Harry, te rog, nu...
Thane se repezi spre so]ia lui [i-i d`du un cot elocvent.
130
Lesley nu [tie cum s`-]i mul]umeasc`, Harry.
Interesata \i arunc` o privire \nveninat`.
Dragostea mea, \i [opti el, aminte[te-]i c` e[ti o
tn`r` [i fericit` mireas`!
Lesley \ntoarse capul [i, \mbufnat`, \ncepu s` urce
sc`rile spre camera ei, dorind \n primul rnd s` scape
de acea privire ironic`, ce reu[ea \ntotdeauna s-o pun`
\n \ncurc`tur`. Se dezbr`c` de toaleta pe care [i-o ale-
sese cu atta voio[ie de diminea]`, \[i puse cea mai
veche [i mai comod` rochie de cas` [i se lungi \n pat.
Abia \ncepu s` se destind` cnd u[a se deschise [i \n
pragul ei ap`ru Thane. Intr` cu dezinvoltur`, ca \ntr-o
]ar` cucerit`. Lesley se a[ez` indignat` pe marginea
patului. O s`-l \nve]e ea minte! Dar \n acel moment \[i
aminti de noua lor rela]ie. Ct de frumos era! |[i scoase
haina [i cravata. C`ma[a descheiat` la c]iva nasturi l`sa
s` se \ntrez`reasc` pielea neted` [i bronzat`.
Studie cu \ncetinitorul camera din priviri, ca [i cum
voia s` se impregneze de personalitatea proprietarei ei.
Se opri \n fa]a animalelor de plu[ [i a fotografiilor care
\nf`]i[au o feti]` lng` p`rin]ii ei. Erau fotografiile ei
preferate.
Ai p`rul castaniu al tat`lui t`u, dar ochii mamei
tale. A fost primul lucru care m-a frapat la tine: ochii
`[tia mari [i incredibil de alba[tri, spuse el cu blnde]e.
Tata spunea \ntotdeauna c`, [i dac` ar s`r`ci \ntr-o
bun` zi, posed` cele mai pre]ioase safire din lume atta
timp ct ne va avea pe mama [i pe mine. I-a lipsit att
de mult mamei...
Dar ]ie nu?
131
Bine\n]eles c` da. Era un tat` minunat. Dar pentru
mama, cum s` zic... Erau att de lega]i unul de cel`lalt.
|ntotdeauna mi-am dorit o asemenea rela]ie. Cnd o s`
m` m`rit eu... Oh!
|[i duse mna la gur` [i, \ncet, \[i ridic` ochii spre el.
|mi pare r`u, Thane... eu... nici nu mai pot s` gn-
desc limpede.
Spre marea ei surpriz`, Thane \i r`spunse cu un
zmbet:
Este lucrul cel mai bun \n momentul de fa]`,
Lesley.
Se \ndrept` spre u[`.
Harry m-a trimis s`-]i spun c` cina este aproape
gata. Te a[tept jos.
Tn`ra r`mase gnditoare o clip`, apoi se duse s`
scotoceasc` prin dulap. Dup` o mul]ime de ezit`ri, opt`
pentru o tunic` splendid` din m`tase albastr`, brodat`
cu fir de aur. O cump`rase pentru o recep]ie dat` de
Graham nu cu mult timp \n urm`. Era o ]inut` destul de
\ndr`znea]`, mulat` pe corp [i cu decolteul adnc. O
]inut` ideal` pentru o cin` romantic`, gndi ea.
Apoi se a[ez` \n fa]a oglinzii, \[i ridic` p`rul \ntr-un
coc care-i scotea \n eviden]` fine]ea tr`s`turilor, [i se
fard` cu grij`. |n final, ca s` braveze, alese parfumul
cel mai costisitor pe care-l avea [i puse cteva pic`turi
dup` urechi, \ntre sni [i la \ncheietura minii. Dup`
o ultim` privire aruncat` \n oglind`, trase aer \n piept
[i cobor\ sc`rile.
132
Capitolul 11
Harriet o primi pe Lesley \n hol.
Oh, ct e[ti de frumoas`! exclam` ea s`rutnd-o pe
amndoi obrajii. Cina este gata, o s` v` servi]i singuri.
Pe mine m` a[teapt` taxiul. La revedere, scumpa mea.
V` doresc la amndoi mult` fericire [i... distrac]ie
pl`cut`.
|[i sufl` zgomotos nasul \n batist`, apoi \n[f`c` valiza
[i geanta de voiaj.
La revedere, Harry. {i \]i mul]umesc!
Thane \[i f`cu apari]ia de undeva din spatele ei.
Ar`]i superb, Lesley.
Inima tinerei femei \ncepu s` bat` mai repede la gn-
dul c` acum r`m`seser` singuri \n cas`. Se \ntoarse
\ncet spre el [i \[i aplec` pu]in capul \ntr-o parte,
mul]umindu-i din priviri pentru compliment. Thane o
lu` de mn` ca s-o conduc` \n sufragerie, unde Harry le
aranjase o mas` superb`.
Oh, Harry!
133
Am [tiut \ntotdeauna c` ascunde o inim` roman-
tic`, remarc` Thane rznd.
Dar unde o fi g`sit flori la o or` att de trzie? se
mir` ea admirnd buchetul care \mpodobea masa.
Am rugat-o eu. Harry are o mul]ime de talente
ascunse, printre care [i pe acela de a-i convinge pe
comercian]ii \nc`p`]na]i. |n termeni mai pu]in diplo-
matici, l-a informat pe florar c` are tot interesul s`
livreze florile la ora dorit`, dac` ]ine s`-[i p`streze drept
client pe domnul Graham Chadwick, pre[edintele insti-
tutului Licorn!
E dat` naibii Harry a noastr`!
Hai s` facem onorurile mesei.
Trase un scaun pentru ea.
Les, parfumul t`u m` incit` mai degrab` s` las s`
se r`ceasc` acest adev`rat festin...
Dup` ce aprinse lumn`rile \nfipte \n sfe[nicele de
argint, se a[ez` [i o servi. Lesley \l privea cu un zmbet
nesigur pe buze. Ochii ei timizi [i rug`tori \i \ntlnir` pe
cei ai so]ului ei. Privirea lor era lini[tit` dar str`luci-
toare. |ncerc` s`-[i alunge emo]ia care-i strngea gtul
ca o ghear`.
Am face mai bine s` mnc`m, altfel se va r`ci totul,
articul` ea cu o voce r`gu[it`.
Ce femeie practic`!
Cinar` \ntr-o t`cere deplin`.
Thane \i oferi vin. Lesley \[i \ntinse paharul spernd
s` capete pu]in curaj. |n timp ce degusta vinul, observ`
c` paharul lui Thane era gol.
Ai fi preferat un alt sortiment?
134
Se preg`tea s` se duc` s` caute o sticl` \n pivni]a lui
Graham, \n care se g`seau vinuri vechi din podgorii renumite.
Thane scutur` din cap.
Nu prea m` omor cu alcoolul. N-ai observat?
Lesley \[i rememor` numeroasele prnzuri sau cine
pe care le luaser` \mpreun`, [i \[i d`du seama c` nu-l
v`zuse niciodat` bnd altceva \n afar` de ap` mineral`,
suc de fructe [i ocazional cafea.
O surpriz` ne a[teapt` la buc`t`rie, relu` el.
Vru s` se scoale, dar Lesley \l \mpiedic` printr-un
gest al minii.
M` duc eu, spuse ea.
Disp`ru \ntr-un fo[net de m`tase, urm`rit` de
privirea vis`toare a lui Thane. El \nchise ochii [i \[i trecu
nervos mna prin p`rul negru. Vocea tinerei femei se
f`cu auzit` de cealalt` parte a u[ii.
Aten]ie, preg`te[te-te! strig` ea vesel`.
Intr` ]innd \n mini un apetisant tort roz decorat cu
flori albe de zah`r. Deasupra trona tradi]ionala pereche
de miri. Lesley \l a[ez` cu grij` pe mas`.
Se pare c` nu mai termin`m s` ne extaziem \n fa]a
talentelor lui Harry. E o adev`rat` maestr` \n arta culinar`.
Categoric!
Nu exist` vreun obicei privind t`ierea tortului? se
interes` Thane.
N-are importan]`.
Ba da, so]ul [i so]ia trebuie s`-l taie \mpreun`, a[a
mi se pare.
E p`cat s` stric`m o asemenea capodoper`. Dar
dac` trebuie...
135
Lu` lop`]ica pentru pr`jituri [i o puse \n mna
so]ului ei.
Trebuie s` t`iem prima felie noi doi [i s-o mnc`m
\mpreun`, spuse ea \ncercnd s`-[i st`pneasc` tremu-
rul degetelor.
T`iar` o felie mare pe care o mncar` ca doi tineri
c`s`tori]i, fiecare dndu-i celuilalt s` m`nnce cu lin-
guri]a. Obicei care-i f`cu \n cele din urm` s` pufneasc`
\n rs. Pentru prima oar` \n aceast` sear`, Lesley sim]i
c` se destinde pu]in.
Cred c` sunt tentat s` mai m`nnc o bucat`,
declar` Thane vesel. |mi ]ii companie?
Nu... nu m` mai simt \n stare s` \nghit nici o
buc`]ic`! Dac` a[ face pu]in` cafea \nainte s` sp`l vasele?
Nu, mi-e prea cald. Dar a[ putea s`-]i dau o mn`
de ajutor... Vezi ce so] bun sunt?
Timp de cteva clipe, cuvntul so] o surprinse,
apoi replic`, cu o serveritate pref`cut`:
S` nu te a[tep]i s` prime[ti o medalie, Thane Fraser!
El \i arunc` un zmbet plin de sub\n]elesuri, dar
t`cu. Duse farfuriile [i le puse \n ma[ina de sp`lat vase-
le, \n timp ce Lesley strngea restul.
Nu mai avem nimic de f`cut aici, Les, spuse el ceva
mai trziu dup` ce mai arunc` o ultim` privire prin
sufragerie [i buc`t`rie.
Cu respira]ia \ntret`iat`, ea \[i ridic` ochii spre el,
ni[te ochi foarte mari pe un chip care p`lise brusc.
Buzele \i tremurau u[or.
El o conduse \n salon apoi o trase pe divan. |l privi
\n lumina difuz`. Chipul lui era frumos [i teribil de viril.
136
Les, s` [tii c` nu vreau s` te bat!
Eu... [tiu asta, \ng`im` ea.
Era mai \ncordat` ca niciodat`. Nu-i putea m`rturisi
c` dragostea pe care i-o purta \nsemna att de mult pen-
tru ea, \nct se sim]ea ca paralizat`.
Cu un geam`t \n`bu[it, Thane o strnse \n bra]e.
Buzele lui puser` st`pnire pe buzele ei, pn` cnd ea
se abandon`, renun]nd la orice rezisten]`. Lesley \i
[opti numele cu o voce r`gu[it`, cnd el o s`rut` pe
obraji, pe gt [i apoi pe pielea m`t`soas` a decolteului.
F`r` s`-[i dea seama cum, se trezir` lungi]i pe per-
nele moi. Lesley sim]ea trupul lui Thane, musculos [i
\ncordat de dorin]`. Cu o mn` priceput` el reu[i s`
desfac` fermoarul [i s`-i scoat` tunica. Degetele lui
mngietoare pornir` \n explorarea rotunjimilor
[oldurilor [i coapselor ei.
Las`-m` s` te iubesc, \i [opti el la ureche.
S-o iubeasc`?! Dar nu exista nici o urm` de dragoste
\n aceast` c`s`torie [i nici \n aceast` \mbr`]i[are
p`tima[`. Doar dorin]a fizic` \l \mpingea spre ea. |l
respinse cu toat` puterea.
Nu, Thane, nu!
I se p`ru c` a trecut o ve[nicie pn` cnd strnsoarea
bra]elor lui sl`bi. Se a[ez` lng` ea. Sim]indu-[i gtul
uscat, Les \[i d`du brusc seama c`-i descheiase to]i
nasturii c`m`[ii. Nici nu-[i amintea cnd f`cuse asta.
Pleac`, Lesley, \nainte s` nu comit vreun act
ireparabil care te-ar face s` m` dete[ti [i mai mult,
morm`i el strngndu-[i capul \n mini.
Lesley se ridic` [i \[i puse gr`bit` tunica.
137
Te rog, Thane, eu nu...
Pleac`! url` el scos din fire.
|mi pare r`u, [opti ea \nainte de a o lua la fug`.
*
* *
Dou` teribile [i interminabile ore trecur` pn` cnd
auzi pasul greu al lui Thane care urca sc`rile. Intr` \n
camera lui. Lungit` pe pat, cu ochii larg deschi[i fixnd
\n ne[tire plafonul, Lesley nu reu[ea s`-[i ierte com-
portarea. }inuta, parfumul, cina, pasiunea de care
d`duse dovad` la \nceput constituiau tot attea semne
de \ntrebare pentru ea.
|ncerc` s`-[i g`seasc` somnul. Dar cum \nchidea ochii,
\l revedea pe Thane a[ezat pe patul ei, \n noaptea cnd ea
\i propusese aceast` c`s`torie f`r` sens! Apoi \[i reamintea
chipul lui \ntunecat, \ncordat cnd ea \l respinsese.
Se ridic` [i travers` \n t`cere camera, \mbr`cat` doar \n
c`ma[a sub]ire de noapte care l`sa s` se ghiceasc` toate
formele trupului ei. Nu mai voia s`-[i pun` \ntreb`ri. Nu
mai voia s` afle dac` dragostea ei era \mp`rt`[it`.
Deschise u[a de la camera lui Thane f`r` s` bat`.
|nc`perea era cufundat` \n \ntuneric. |mbr`cat \ntr-un
halat, el st`tea \n apropierea ferestrei cu un pahar \n
mn` [i cu o sticl` de coniac \n cealalt`.
Ce vrei? o \ntreb` el f`r` s` se \ntoarc`.
Nu... nu [tiu. Nu reu[esc s` adorm.
Nu cunosc nici o d`dac`!
Nelundu-i \n seam` sarcasmul, ea \i spuse cu blnde]e:
138
De ce bei? Ziceai c` nu...
Detest alcoolul. Dar ajut` cteodat`! o \ntrerupse
el cu o voce [uier`toare.
Ajut`? repet` mecanic Lesley apropiindu-se de el.
Ca [i cum abia acum luase cuno[tin]` de prezen]a ei
fizic`, el o privi. Ochii lui o dezbr`car`. Ea \i primi
privirea arz`toare f`r` s` clipeasc`. |[i trecu degetele
prin p`r cu un gest nervos.
|n]eleg, continu` ea.
Un tumult de sentimente o cople[i: remu[c`ri,
exaltare amestecat` cu o dorin]` care urca din adncul
fiin]ei ei. Mai f`cu un pas, apoi \nc` unul, f`r` posibili-
tatea de a mai da \napoi.
Nu, nu \n]elegi. N-ai nici cea mai mic` idee de ce
mi-ai f`cut!
Lesley scutur` din cap. O cascad` de p`r [aten \i
acoperi obrajii. Cu blnde]e, el \i \ndep`rt` p`rul de pe
fa]` [i o lu` \n bra]e. Lesley \l sim]i tres`rind, sau poate
propriul ei corp tremura?
{i eu a[ avea nevoie de un pahar, [opti ea lipindu-[i
fa]a de pieptul lui.
De ce?... Oh, Les!
Buzele lui se lipir` de gura ei ca s-o fac` s` tac`.
*
* *
Era lini[tea care urmeaz` furtunii. Thane se aplec`
spre Lesley.
Te sim]i bine?
139
|n chip de r`spuns, ea \i adres` o privire languroas`.
I se p`rea extrem de greu s` revin` pe p`mnt dup`
momentele de extaz.
Acum dormi.
Lesley abia \nchise ochii c` [i adormi. Dup` cteva
ore, ni[te tunete sf[iar` t`cerea nop]ii, f`cnd-o s` tre-
sar`.
Thane.
|ntinse mna ca s` se asigure de prezen]a lui. Sim]ea
nevoia s` se conving` c` el era acolo, lng` ea, [i c`
\mp`rt`[eau \ntr-adev`r acele minunate clipe de intimi-
tate.
El o strnse \n bra]e, \i s`rut` podul palmelor, obra-
jii. Cnd gurile lor se \ntlnir`, Lesley sim]i c` dorin]a se
treze[te din nou \n ea. Se cambr`, se lipi de el [i \[i
\ncol`ci bra]ele \n jurul gtului lui. Trupurile lor
pornir` din nou acea lupt` magic`, plin` de senzuali-
tate.
|ndoielile, ve[nicele probleme pe care [i le f`cuse
p`r`siser` definitiv inima lui Lesley. |l iubea pe Thane.
Pasiunea pe care i-o ar`ta dezv`luia \n mod sigur un
sentiment apropiat de al ei. Surse \nainte de a adormi,
cu capul sprijinit de um`rul lui. Furtuna continu` pn`
\n zori dar nici unul dintre ei n-o auzi.
Lesley se trezi cu greutate. }innd ochii pe jum`tate
\nchi[i, c`ut` de[tept`torul. Trecuser` zece ore! C`sc` [i
se \ntoarse pentru a-l scutura pe Thane ca s` rd` \mpre-
un` de ct fuseser` de lene[i. Dar lng` ea, locul era gol.
140
Capitolul 12
Lesley se \ncrunt`. Probabil c` e jos, \[i spuse ea.
D`du la o parte cuvertura, s`ri din pat [i \[i lu` c`ma[a
de noapte care z`cea pe covor. Dup` ce f`cu rapid un
du[, \[i puse o rochie de cas` [i cobor\, sim]indu-[i
inima nespus de u[oar`.
O scurt` explorare a casei o f`cu s`-[i dea seama c`
era singur`. Cum o putuse p`r`si tocmai \n diminea]a
asta? Se duse \n biroul unchiului ei [i form` num`rul
de telefon de la institut.
Doamn` Crandall, sunt eu, Lesley... Vre]i v` rog
s` mi-l da]i pe Thane?
Domni[oar` Wall... vreau s` zic, doamn` Fraser!
Ne sim]im cu to]ii att de emo]iona]i! V` dorim toat`
fericirea posibil`. {i...
Da, mul]umesc, doamn` Crandall. Pot s` vorbesc
cu... hmm, domnul Fraser?
Secretara p`ru brusc jenat`.
141
Nu este aici, doamn` Fraser. A l`sat un bile]el pe
biroul dumneavoastr`. {i mi-a spus c` ast`zi ve]i sosi
mai trziu ca de obicei. Una dintre echipele plecate \n
expedi]ie are grave probleme...
Lesley o \ntrerupse:
Sosesc imediat.
Puse receptorul \n furc` f`r` s` mai a[tepte r`spun-
sul, fiindc` nu se mai putea ab]ine. Cu fa]a ascuns` \n
mini, izbucni \n hohote de plns... Una dintre
echipele plecate \n expedi]ie are grave probleme.
Aceste cuvinte i se \nvrteau continuu \n minte. Era un
motiv ca s-o p`r`seasc` att de indiferent dup` prima
noapte pe care o petrecuser` \mpreun`? Nu-l va ierta
niciodat` pentru asta. |n disperarea ei, uit` de orice
con[tiin]` profesional`. Pu]in \i p`sa de ceea ce se
\ntmplase la institut. Ea \i d`ruise trupul [i sufletul ei.
|n naivitatea [i lipsa ei de experien]`, crezuse c`
acela[i lucru se \ntmplase [i cu el.
Ce proast` am fost! exclam` ea.
R`mase acolo nemi[cat`, privind cu aten]ie biroul
unchiului ei, ca [i cum nu-l mai v`zuse niciodat` pn`
acum. Soneria telefonului r`sun` cu putere. Ridic`
receptorul f`r` chef, spernd dar [i temndu-se toto-
dat` c` va auzi vocea lui Thane.
Alo, r`spunse ea pe un ton relativ.
Lesley, sunt eu, Lydia. Thane mi-a telefonat
\nainte s` plece. |mi pare extrem de r`u, de[i [tiu c`
asta nu te va consola deloc. Nu te sim]i prea singur`?
Vocea ei att de prietenoas` o f`cea s` sufere [i mai
mult pe Lesley. Ce mult ar fi dorit s`-[i deschid` sufle-
142
tul \n fa]a acestei femei [i s` g`seasc` pu]in` consolare
\n prietenia ei. Dar refuza s`-[i cer[easc` mila.
Bun`, Lydia. Tocmai m-am trezit adineauri.
Doamna Crandall mi-a comunicat c` Thane a plecat,
dar totul e \n regul`.
Of, b`iatul `sta al meu! [opti Lydia.
Lesley zmbi f`r` voia ei. Numai mama lui \i mai
putea spune acestui b`rbat b`iatul meu!
I-am spus c` nu se face s` plece f`r` s` te anun]e
personal, dar [tii cum e el... N-a vrut s`-]i faci griji.
Sincer \]i spun, Lydia, totul e \n regul`, repet` ea.
{i o s` fac \n a[a fel ca asta s` fie adev`rat, \[i pro-
mise \n sinea ei.
Dac` tu a[a spui, copila mea! Ah, Thane mi-a spus
c` ]i-a l`sat un bile]el pe birou. De fapt, mi se pare de-a
dreptul scandalos s` lucrezi ast`zi. Mi-a dat [i mie ni[te
indica]ii. Vrei s` mnc`m \mpreun` la prnz, Lesley?
Nereu[ind s` g`seasc` pe loc o scuz` valabil` ca s-o
refuze, Lesley fu de acord.
*
* *
Oh, doamn` Fraser, sunt att de fericit` pentru
dumneavoastr`, att de fericit`... spuse secretara cu
lacrimi \n ochi.
Lesley se aplec` [i depuse un s`rut de convenien]`
pe obrazul ei.
Mul]umesc, doamn` Crandall. Mi-au mers la
inim` ur`rile dumneavoastr`.
143
Pe biroul ei se afla un trandafir ro[u \nso]it de un bilet.
Les
Dormeai att de adnc, \nct nu mi-a venit s` te
trezesc cnd mi-a telefonat doamna Crandall.
Echipa plecat` \n Everglades are mari probleme.
Trebuie neap`rat s` m` duc de urgen]` acolo. {tiu c`
o s` \n]elegi asta. Trebuie s` traversez mla[tinile, a[a
c` nu [tiu cnd m` voi putea \ntoarce. Cred c` peste
vreo trei zile. I-am telefonat mamei, ea te va pune la
curent cu unele lucruri. O s` vorbim amndoi la
\ntoarcerea mea.
Deja \mi lipse[ti, Thane.
Lesley reciti scrisoarea, silabisind fiecare cuvnt \n
speran]a s` g`seasc` un semn de afec]iune sau de
dragoste. Cum putuse Thane s` procedeze astfel? |n
noaptea trecut` nu schimbaser` nici un cuvnt. Se
exprimaser` cu minile, cu buzele, cu trupurile lor.
|ns` acum, diminea]`, asta nu-i mai era de ajuns. Avea
impresia c` se folosise de ea [i c`, o dat` satisf`cut,
plecase departe, foarte departe. Mai dezam`git` dect
ar fi vrut s` recunoasc`, \ncepu s` se plimbe prin
\nc`pere. |mi lipse[ti. Iat` ce o deranja mai mult. {i
el \i lipsea ei, dar a[a cum soarele lipse[te unei
dimine]i, cum...
Dup` o zi de lucru total neproductiv`, tn`ra se
\ndrept` spre micul restaurant unde avea \ntlnire cu
Lydia. Comandar` o salat` [i ceai.
Apartamentul vostru e \n sfr[it gata. A fost o nebunie
\n ultimele zile dar cred c` vei fi mul]umit` de rezultat.
Apartamentul? Care apartament?
144
B`iatul `sta al meu e \ntr-adev`r imposibil!
Vorbesc despre apartamentul lui, Lesley. {i l-a
cump`rat \nainte de plecarea \n Canada, cnd a fost
nevoit s` se \ntoarc` acas` pentru a rezolva pro-
blemele firmei Fraser. A locuit la Graham ct timp s-a
f`cut cur`]enie [i a fost redecorat. Eu am locuit \n el
de cnd m-am \ntors la New York.
Atunci de ce a continuat s` locuiasc` la unchiul
Graham?
Fiindc` l-a rugat unchiul t`u... [i fiindc` mai g`sea
acolo un alt pol de atrac]ie, dup` cum presupun eu. Pe
scurt, a aranjat \n a[a fel \nct s` v` muta]i mine.
Dar tu unde o s` te duci, Lydia?
Ei bine, Graham m-a rugat s` stau la el... \n tim-
pul convalescen]ei lui.
Obrajii Lydiei se \nro[ir` u[or.
Ca simpl` prieten`, bine\n]eles. Harriet va fi
acolo \n permanen]`. Se pare c` Graham nu se poate
lipsi \n momentul de fa]` de familia Fraser.
Deci sunt \mpins` afar` din cuib, amabil dar ferm,
gndi Lesley. Nu-mi mai r`mne dect s` accept
inevitabilul. Este evident c` Graham tot o mai iube[te
pe Lydia... [i acest sentiment pare reciproc. Ar fi urt
din partea mea s` m` amestec \n noua lor via]`.
Unde se afl` viitoarea mea locuin]`?
|ncerc` s` vorbeasc` pe un ton dezinvolt, dar \[i
sim]ea inima grea. Mama lui Thane \i d`du adresa. Era
vorba de un cartier chiar [i mai [ic dect cel unde
locuia Graham. Tn`ra f`cu ochii mari, uluit` din
cale-afar`.
145
Thane nu ]i-a vorbit niciodat` despre averea lui?
Lesley cl`tin` din cap.
{tiam doar c` e fiul unui fabricant de ma[ini-
unelte.
Lydia \ncepu s` rd`.
Ma[ini-unelte dar [i scule de mare precizie,
echipament sportiv, f`r` a mai vorbi despre fabrica
noastr` de textile [i alte firme a c`ror nume nici nu-l
mai [tiu, dar pe care Thane a reu[it s` le fac` extrem
de profitabile.
Lesley o pivea stupefiat`. Ce surpriz` \i mai rezerva
\nc` so]ul ei?
Oh! Eu... \n]eleg, \ng`im` ea.
Lydia o b`tu u[or pe mn`.
Nu, probabil c` nu. Fii lini[tit`, nici eu n-am fost
niciodat` prea \n tem`. Andrew \mi spunea mereu c`
m` p`streaz` doar ca obiect decorativ! {i asta m` \nfu-
ria la culme...
Un val de amintiri o cople[i, f`cnd-o s` tac`.
Dup` cteva clipe relu`:
|n privin]a fiului meu... am \ncercat \ntotdeauna
s`-l \n]eleg [i s` m` obi[nuiesc cu felul lui de a tr`i.
Sunt sigur` c` e[ti o mam` minunat`. {i [tiu \n
mod sigur c` erai o persoan` foarte important` \n
ochii so]ului t`u.
Poate. Era un om foarte bun. Sem`na pu]in cu
Graham, dar f`r` caracterul lui de aventurier.
Lydia b`u o gur` de ceai [i \[i privi gnditoare nora.
S` [tii, draga mea Lesley, c` nu cred c` e[ti f`cut`
pentru via]a pe care am dus-o eu.
146
Am inten]ia s`-mi continuu activitatea la institut.
Am avut deja o discu]ie cu Thane pe tema asta. Dar
cred c` a \n]eles c` nu sunt o femeie care s` stea acas`
[i s`-[i petreac` timpul \mpopo]onndu-se.
Dac` m` uit la tine, \mi dau seama c` s-a putut
\n[ela cu u[urin]` asupra adev`ratei tale personalit`]i.
Sunt sigur` totu[i c` e foarte fericit c` e[ti a[a cum e[ti.
Arunc` o privire spre ceas.
Trebuie s` m` \ntorc la spital. O s` v` telefonez,
]ie sau secretarei, pentru a v` da toate am`nuntele
privind mutatul. Oamenii vor duce lucrurile mele la
Graham [i le vor lua pe ale voastre. Ai grij` de tine,
copila mea.
Cnd se desp`r]ir` \n fa]a restaurantului, Lydia o
s`rut` pe Lesley pe amndoi obrajii.
S` [tii c` sunt \ncntat` c` am \n sfr[it [i o fat`.
Opri un taxi [i se instal` \n el dup` ce \i f`cu un mic
semn cu mna. Lesley r`mase o clip` nemi[cat` pe tro-
tuar, cu un aer gnditor, pn` cnd portarul restau-
rantului o \ntreb`:
Totul este \n regul`, domni[oar`?
Ea \i adres` un zmbet str`lucitor.
Doamn`, \l corect` ea \nainte de a se \ndep`rta.
*
* *
De la prima privire, lui Lesley \i pl`cu la nebunie
apartamentul. Reflecta personalitatea puternic` a lui
Thane. Mobile vechi moderne st`teau al`turi, aranjate
147
cu un gust extrem de sigur. Cteva obiecte de mare
valoare, numeroase covoare [i tablouri frumoase con-
tribuiau la farmecul lui.
A doua zi dup` ce se instalase, Lesley \[i aranja
c`r]ile preferate \n biblioteca deosebit de bogat` [i de
variat` a lui Thane, cnd auzi sunnd interfonul.
Portarul imobilului \i anun]a sosirea unui musafir. Se
\ncrunt` aruncnd o privire spre blugii decolora]i [i
tricoul vechi cu care era \mbr`cat`.
Apoi cineva sun` de dou` ori la u[`. Gndindu-se
c` e Lydia, deschise u[a cu sursul pe buze. Se trezi
\ns` fa]` \n fa]` cu o necunoscut`, o femeie \nalt`,
foarte frumoas`, cu p`rul blond [i ochii verzi. Trupul
admirabil propor]ionat era pus \n valoare de o rochie
cump`rat` probabil de la vreun magazin de lux.
Lesley se d`du la o parte, l`snd-o s` intre. Tn`ra
trecu prin fa]a ei [i inspect` salonul cu o oarecare
ner`bdare. Era evident c` mai fusese pe aici.
Unde este domnul Fraser? Aveam \ntlnire \n
aceast` dup`-amiaz`.
Pot [ti cu cine am onoarea s` vorbesc?
Sunt Della. Dar, de fapt... cine sunte]i?
Della?! Lesley sim]i c` i s-a uscat gtul.
Eu sunt doamna Fraser. Vre]i s` lua]i loc? Poate
v` pot ajuta.
Della se a[ez` cu o gra]ie felin`.
So]ia lui Thane? Nu mi-a spus niciodat`...
Ne-am hot`rt foarte repede.
|n]eleg. Ei bine, felicit`rile mele. Sper c` ve]i fi
fericit`.
148
Mul]umesc.
Regret c` v` deranjez, dar l-a[ putea vedea pe
Thane?
E absent, \n acest moment. Una din expedi]ii a
avut ni[te probleme [i...
Della se ridic` [i se \ndrept` spre u[`.
Inutil s`-mi spune]i mai multe, ghicesc foarte
bine urmarea. Transmite]i-i, v` rog, s` m` contacteze
la \ntoarcere.
|nainte de a ie[i \i adres` lui Lesley un surs ami-
cal.
Sper c` ne vom revedea \n curnd. La revedere.
Dup` plecarea ei, Lesley \ncuie u[a [i \[i petrecu
\ntreaga sear` \ntrebndu-se de ce Thane o alesese pe
ea [i nu pe \ncnt`toarea Della. F`r` nici un chef tre-
bui s` recunoasc` faptul c` aceast` femeie nu era mai
frumoas`, dar din persoana ei se degaja un farmec
aparte. Totu[i Thane nu s-ar fi c`s`torit cu mine numai
ca s`-i fac` pl`cere lui Graham, \[i spuse ea. E o fire
prea independent` ca s` accepte o asemenea con-
strngere.
Se duse la culcare cu moartea \n suflet. O singur`
persoan` ar fi putut r`spunde la \ntreb`rile care o
chinuiau, dar aceast` persoan` se g`sea departe, mult
prea departe de ea. {i Lesley se sim]ea \ngrozitor de
singur`...
*
* *
149
Lesley trecu \n mare grab` prin fa]a doamnei Crandall.
Bun` diminea]a! Aduce]i-mi, v` rog, dictafonul
unchiului Graham... Cu pu]in noroc, o s` termin mai
multe scrisori \nainte de masa de prnz.
Intr` \n tromb` \n biroul ei; abia \[i pusese po[eta
pe scaun, c` o voce r`sun` \n spatele ei.
Dac` nu sunt prea \n \ntrziere, a[ dori s-o felicit
pe tn`ra c`s`torit`!
Trevor!
Era chiar el, tn`rul zmbitor [i simpatic pe care-l
cunoscuse nu de mult.
Trevor s`ri \n picioare [i o strnse amical \n bra]e.
Apoi \i lu` mna stng` [i-i examin` verigheta care
str`lucea pe inelar.
Frumoas`, foarte frumoas`. Dar asta nu m` sur-
prinde.
Cum... De unde vii?
M` aflam cu afaceri \n ora[ [i m-a gndit s` v` fac
o vizit` la amndoi. Secretara ta mi-a anun]at marea
veste. {i am fost bucuros s` aflu c` unchiul t`u s-a
f`cut bine.
|]i mul]umesc. Dar de ce nu te-a surprins
c`s`toria noastr`? |]i m`rturisesc c` nu \n]eleg.
Ar fi trebuit s` fiu orb ca s` nu bag de seam` c`
tu [i Thane v` iubi]i. Era att de... vizibil?
Pentru toat` lumea. |n afar` de voi doi!
Chipul lui redeveni serios.
Apropo, fiindc` veni vorba, \mi pare r`u c`...
v-am deranjat \n diminea]a aceea... [tii tu, \n mun]i.
Lesley sim]i o c`ldur` tr`d`toare aprinzndu-i obrajii.
150
Te rog. Din contr`, eu... eu \]i sunt recunosc`toare
c` ne-ai g`sit.
Nici n-a fost prea greu. |ntotdeauna ne instal`m
acolo cortul cnd mergem \n mun]i. Spune-mi mai de
grab` cnd a avut idiotul `la revela]ia [i te-a cerut de
nevast`.
Cnd \l auzi, tensiunea ultimelor zile o f`cu s`
izbucneasc` brusc \n plns. Se refugie \n bra]ele con-
solatoare [i primitoare ale lui Trevor.
Au trecut opt zile de cnd ne-am c`s`torit [i [apte
zile de cnd a plecat \n Everglades!
|[i ascunse fa]a la um`rul prietenului ei [i \[i v`rs`
tot amarul. Amar pe care trebuise s`-l ascund` \n
timpul acestor interminabile zile.
E mai nebun dect credeam.
Nu [i acum, articul` o voce ce-]i d`dea fiori pe
[ira spin`rii.
Trevor [i Lesley se \ndep`rtar` brusc unul de
cel`lalt.
Calm, Thane, calm. Doar n-o s` crezi c` Lesley [i
cu mine...
Cu chipul \ntunecat, lipsit de orice expresie, Thane
r`m`sese nemi[cat \n pragul u[ii. Trevor se \ntoarse
spre Lesley [i-i spuse:
Eu plec. Dac` ai nevoie de mine...
Nu va fi cazul, interveni Thane pe un ton ce nu
admitea replic`.
Se d`du la o parte ca s`-l lase s` ias` pe Trevor.
De fapt, felicit`rile mele! {i nu strica cel mai fru-
mos lucru care ]i s-a \ntmplat vreodat` cu ni[te
151
b`nuieli nejustificate, \i [opti tn`rul trecnd pe lng` el.
F`r` s` par` c` l-a auzit, Thane \nchise u[a [i o privi
pe Lesley care p`lise [i tremura toat`.
Thane, nu \n]elegi...
Cum ar fi putut s`-i explice? Trevor o \ncurajase,
fiindc` \[i simtea inima sf[iat`. {i asta din cauza
b`rbatului care se afla acum \n fa]a ei, privind-o
ucig`tor, exact \n momentul cnd ea sim]ea c` \l
iube[te mai presus de orice pe lumea asta.
Thane, eram... Lui Trevor \i p`rea r`u pentru
mine. Eram att de singur`... att de nefericit` f`r`...
Cnd ai plecat...
T`cu, incapabil` s` mai adauge vreun cuvnt. Ct \i
era de necaz c` nu era \n stare s` se justifice, s` dea
glas disper`rii ei.
Vino.
Nu reu[i s` descopere \n vocea lui nici cel mai mic
semn de \ncurajare sau de dragoste. Cnd se uit` la ea,
Lesley \[i adun` tot curajul [i se apropie de el.
Te iubesc, [opti ea atingndu-i bra]ul.
Timp de o clip`, chipul so]ului ei p`ru s` se
\mblnzeasc`. Dar numai timp de o clip`...
Cu att mai r`u pentru tine! replic` el, trntind
u[a \n urma lui.
152
Capitolul 13
Prad` unei \ngrozitoare disper`ri, Lesley r`mase
mult timp sub jetul c`ldu] al du[ului. |ncerc` \n zadar
s`-[i [tearg` din minte chipul crispat al lui Thane cnd
d`duse buzna \n biroul ei azi-diminea]`. Oftnd,
\nchise robinetul [i c`ut` pe pip`ite prosopul. Mirat`
c` nu-l g`se[te, d`du la o parte perdeaua opac` [i
descoperi surprins` silueta so]ului ei care st`tea spri-
jinit de tocul u[ii.
Asta cau]i? o \ntreb` el ar`tndu-i prosopul pe
care-l ]inea \n mn`.
Te rog, Thane!
Reu[i s` i-l smulg` [i se \nf`[ur` \n el. Observ` c` el
avea p`rul \nc` umed [i c` \[i schimbase hainele.
Mergem undeva?
Thane cl`tin` din cap [i apropiindu-se de ea, puse
minile pe umerii ei, de pe care se mai scurgeau \nc`
ni[te pic`turi de ap`.
153
Nu. Plec.
Nu po]i! Nu acum!
Adev`rat? {i de ce nu? Cine m-ar putea \mpiedi-
ca? Oricum n-o s` fiu mult timp absent. Am nevoie s`
reflectez. Cnd am o problem`, prefer s-o rezolv sin-
gur... M` \n]elegi?
Mi-e fric`, Thane.
Lesley \[i plec` privirea.
Pot s` te \nso]esc?
Niciodat` Thane nu va afla ct de mult o costase s`
pronun]e aceste cteva cuvinte. Semnificau pur [i sim-
plu abdicarea ei, triumful dragostei asupra orgoliului.
Nu, de data asta nu, Les...
O oblig` s`-[i ridice capul [i \[i cufund` privirea
\ntr-a ei.
Thane... \ncepu ea, \n privin]a lui Trevor [i a
mea...
S` uit`m de asta, Les. Am reac]ionat proste[te.
Trev e probabil foarte sup`rat pe mine.
{i noi? \ntreb` ea cu o voce slab`.
}i-am promis c` totul va reintra curnd \n nor-
mal. Vreau doar s` m` duc s` respir pu]in aer curat...
am nevoie s` meditez.
F`r` mine, [opti ea.
{tia \n mod sigur c` o auzise, dar nu-i r`spunse
totu[i nimic. De altfel cuno[tea deja r`spunsul.
Nespus de nenorocit`, t`cu.
El smulse prosopul de pe ea [i-l arunc` pe jos, apoi
o strnse \n bra]e. Minile lui r`t`cir` pe trupul ei, \n
ni[te mngieri rafinate. |i s`rut` snii calzi care palpi-
154
tau... Lesley \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gtului lui,
dorind cu disperare s`-l re]in`. Dar el o respinse cu
blnde]e [i o cuprinse de \ncheieturile minilor.
Fii foarte atent`, Les, se mul]umi el s`-i spun`
\nainte de a disp`rea.
*
* *
Ca un robot, Lesley preg`ti o cin` de care nu se atin-
sese. Nimic nu mai avea sens. Thane surprinznd-o \n
bra]ele lui Trevor \ntr-o \mbr`]i[are nevinovat`, mnia
lui, sup`rarea lui, [i acum indiferen]a [i plecarea lui.
R`mase ore \ntregi treaz`, ore lungi \n care spera,
\n ciuda a tot ce se \ntmplase, c` Thane va reveni. |n
cele din urm` c`zu \ntr-un somn agitat. Diminea]a,
oglinda ei \i \nf`]i[` imaginea unei femei trase la fa]` [i
cu ochii \ncerc`na]i. |i telefon` lui Graham ca s`-i
spun` c` n-o s` treac` pe la spital. Unchiul ei era prea
perspicace [i nici m`car un machiaj artistic nu va reu[i
s`-i mascheze triste]ea din priviri.
Harriet \i telefon` \n cea de a doua zi de absen]` a
lui Thane. Vocea ei prietenoas` o mai \ncuraj` pu]in.
Dup` dou` minute, soneria telefonului se f`cu din
nou auzit`. Era Trevor.
Ce faci, Lesley? Cred c` idiotul `la de Thane [i-a
pierdut min]ile.
Nu-]i face griji pentru mine, Trev. Tu cnd pleci?
E[ti att de dornic` s` m` vezi departe de tine?
M` simt m`gulit!
155
Lesley nu se putu \mpiedica s` rd`. Trevor f`cu o
pauz`, p`rnd c` ezit`.
Thane ce face?
Thane... Thane e absent \n acest moment, Trev.
E incredibil! Iar te-a p`r`sit pentru una din expe-
di]iile lui nebune[ti?
Nu... nu chiar.
Urm` o t`cere destul de \ndelungat`.
Din cauza mea... din cauza a ceea ce s-a petrecut
la birou, Les?
Nu, Trev, Thane a \n]eles c` acuza]iile lui erau
absurde. Mai bine s` nu mai vorbim despre asta.
*
* *
Asta-i prea de tot! exclam` Lydia. Fiul meu \ncepe
s` exagereze. S` ba]i lumea de la un cap la altul merge,
cnd e[ti celibatar, dar cnd ai o familie...
|[i privi nora cu ochii str`lucind de o indignare
sincer`.
Lesley st`tea pe canapea [i o asculta. Thane era ple-
cat deja de o s`pt`mn`. Tn`ra vru s` protesteze, dar
soacra ei \i lu` vorba din gur`.
Oh, b`iatul `sta! |ntotdeauna a f`cut la fel! Sper
c` ceea ce \]i spun te mai \ncurajeaz` pu]in.
Nici nu-]i \nchipui ct. N-am apucat s`-]i spun c`
Thane se afl` acum la familia Saunders. Trevor mi-a
telefonat cnd, la \ntoarcerea lui, l-a descoperit pe
Thane la ferm`.
156
Se \ntrerupse o clip` apoi, evitnd cu grij` privirea
Lydiei, o \ntreb`:
N-ai vrea s`-mi vorbe[ti despre Della?
Della Hagerstrom?
Parc` Jason Saunders pomenise de o Della
Harrington.
E aceea[i persoan`. S-a c`s`torit. E rud` cu noi.
S-a n`scut \n Philadelphia, dar cred c` acum locuie[te
la New York.
Nu... nu e divor]at`?
De unde [i pn` unde?! Am fost invita]i acum doi
ani la nunta ei. S-a m`ritat cu un avocat [i au o feti]`.
De ce?
Lesley \ncerc` s` dea vocii ei un timbru normal.
A venit s`-l vad` pe Thane acum cteva zile.
Ce proast` sunt! Bine\n]eles c` Thane mi-a spus
ceva despre ea, abia acum \mi amintesc. Are o avere
personal` destul de mic` [i i-a cerut \n mai multe
rnduri ni[te sfaturi pentru plasamente mai rentabile.
|n mod sigur de asta a venit s`-l vad`. Au r`mas pri-
eteni.
Doar... prieteni?
Da. Odat`, Della l-a rugat pe Thane s-o ia cu el la
Sawtooth dar lucrurile n-au mers deloc bine. Ct au
mai rs dup` aceea... Della a \n]eles cu acea ocazie c`
e or`[eanc` pn` \n vrful unghiilor.
F`cu o pauz` [i o privi cu aten]ie pe nora ei.
Fiul meu a avut o via]` personal` destul de agi-
tat`. Dar nu s-a \ndr`gostit dect o singur` dat`... [i
s-a c`s`torit cu tn`ra femeie \n chestiune.
157
*
* *
Lui Lesley \i veni destul de greu s`-l conving` pe
pilot s` o duc` la ferma Saunders. Dar nimeni [i nimic
nu rezist` unei femei \ndr`gostite! Cnd bimotorul
\ncepu manevrele de aterizare, Lesley scrut` \ngrijo-
rat` peisajul.
Trevor \i transmisese mesajul! Recunoscu silueta
\nalt` a lui Thane. St`tea \n picioare lng` calul lui,
privind \n sus, cu mna la ochi pentru a se proteja de
razele puternice ale soarelui.
F`r` s` scoat` nici un cuvnt, o ajut` s` se urce \n
[a. Ajunse \n curnd la locul unde dormiser` \n acea
noapte, loc[or att de drag inimilor lor.
Cobornd de pe cal, tn`ra \i \ntinse bra]ele.
Thane, scumpul meu, [opti ea cnd o strnse \n
bra]e.
Mai trziu, mult mai trziu, cuib`rit` la pieptul lui
\n acela[i sac de dormit, ea \l \ntreb`:
Crezi c` unchiul Graham \[i va face curaj [i \]i va
urma exemplul?
A[a m-a l`sat s` \n]eleg asear` la telefon, \i
r`spunse Thane, dnd la o parte o suvi]` rebel` de pe
fruntea lui Lesley.
E ceea ce li s-ar putea \ntmpla mai bun la amn-
doi. Sunt att de bucuroas`. {i dac` noi am pleca \n
mun]i, ct mai departe de to]i?
Te-a[ duce [i pn` la cap`tul lumii, dragostea
mea, dac` asta dore[ti.
158
Oh, \mi ajunge Sawtooth! Presupun c` \ntr-o bun`
zi tot va trebui s` ne \ntoarcem la institut, ad`ug` ea.
Institutul Licorn mai poate a[tepta. Graham a
insistat s` avem cel pu]in o s`pt`mn` de miere. Peste
cteva zile ne vom \ntoarce la lumea civilizat`.
Sper c` n-o s` fii plecat att de des, a[a cum s-a
\ntmplat cu echipa din Everglades.
Incidente de felul `sta se petrec destul de rar. {i
oricum am avut parte de destule aventuri \n via]`.
Acum nu-mi doresc dect s` stau cu tine.
{i dac` eu a[ avea chef din cnd \n cnd s`
evadez? \i [opti ea cu mali]iozitate.
Departe de mine ideea de a te \mpiedica! Dar
sper c` nu vei vedea vreun inconvenient \n dorin]a
mea de a te \nso]i? Eu... [i copiii?
Lesley zmbi.
Oh, Thane, m` simt att de fericit`. A[ dori ca
aceste clipe s` nu se sfr[easc` niciodat`.
Thane o privi gnditor.
Cineva mi-a spus \ntr-o zi c` fericirea e un drum
destul de \ntortocheat. Important e s` r`mnem al`turi
de-a lungul acestui drum al vie]ii, dragostea mea.
|mpreun`, \n urm`rirea licornului...
Gura posesiv` care o acoperi pe a ei o \mpiedic` s`
continue.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și