Sunteți pe pagina 1din 585

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) = x(x 1) + x(x + 1).

,

1. S˘a se determina domeniul maxim de definit ie D , domeniul de continuitate s i domeniul de derivabilitate pentru funct ia f .

,

,

,

2. S˘a se reprezinte grafic funct ia f (f˘ar˘a derivata de ordinul al doilea).

3. S˘a se afle aria subgraficului funct iei f pe intervalul [2 , 3].

,

,

SUBIECTUL II

1. S˘a se rezolve sistemul 4

x

y

· 4 x y = 32

log 3 (x y ) = 1 log 3 (x + y )

.

2. Se consider˘a G = (1 , ). Pentru x, y G se defines te legea x ⋆ y = xy + ax + by , unde a , b R . S˘a se determine a , b R astfel ˆıncˆat ” ” s˘afie lege de compozit , ie pe G s i (G, ⋆ ) s˘a fie grup abelian.

3. S˘a se rezolve ecuat ia 6 x 4 + 35 x 3 + 62 x 2 + 35 x + 6 = 0.

,

,

,

SUBIECTUL III

Se consider˘a punctele A(1 , 1), B (2 , 3) s i dreapta d : x 4 y + 7 = 0. S˘a se determine coordonatele punctului C d, astfel ˆıncˆat triunghiul ABC s˘a fie isoscel cu baza (AB ). S˘a se scrie ecuat ia ˆın˘alt imii din C .

,

,

,

1

Varianta 2

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

1. Se consider˘a x 1 , x 2 , x 3 r˘ad˘acinile ecuat iei x 3 + 3 x 2 9 x + m = 0, m R , s i determinantul ∆ =

,

,

x

x

x

1

2

3

x

x

x

2

3

1

x

x

x

3

1

2

.

S˘a se calculeze determinantul ∆ ˆın funct ie de parametrul real m . S˘a se determine m astfel ˆıncˆat m +1+ m + 1 =

,

1

18 .

2.

Se consider˘a mult imea M = A x =

,

1 x 0

0

x

0

0

x

0 1 x

x R \ 1 2 .

S˘a se demonstreze c˘a ˆınmult irea matricelor este lege de compozit , ie intern˘a pe M s i c˘a (M, · ) este grup abelian.

,

,

SUBIECTUL II

1. Se consider˘a funct ia f definit˘a prin f (x) = 2 arctan x arcsin

,

2 x

1 + x 2 ·

S˘a se determine domeniul maxim de definit ie D s i domeniul de derivabilitate pentru funct ia f . S˘a se precizeze dac˘a exist˘a intervale pe care f este constant˘a (precizat , i constanta).

,

,

,

2. Se consider˘a funct ia f : −∞, 3 R , f (x) = x 3 2 x.

,

2

se determine numerele a , b , c astfel ˆıncˆat funct ia F : −∞, 3 R , F (x) = (ax 2 + bx + c ) 3 2 x s˘a fie o

,

2

,

S˘a

primitiv˘a a funct iei f .

SUBIECTUL III

Se consider˘a cercul de ecuat ie x 2 + y 2 6 x + 3 y 5 = 0. S˘a se determine coordonatele centrului s i raza acestui cerc. S˘a se scrie ecuat ia tangentei la cerc ˆın punctul A(1 , 2). S˘a se precizeze pozit , ia punctului B (0 , 4) fat ˘a de cerc.

,

,

,

,

2

Varianta 3

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

1. Diferent a dintre coeficientul binomial al celui de al treilea termen s i coeficientul binomial al celui de al doilea

,

termen al dezvolt˘arii

x + x lg x n

1

8

,

este 27. Pentru ce valori ale lui x, al doilea termen este 900?

2. Se consider˘a funct ia f : R R , f (x) = ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e . S˘a se precizeze dac˘a exist˘a s i sunt unici coeficient ii a , b , c , d, e astfel ˆıncˆat s˘a fie ˆındeplinite condit iile:

,

,

,

,

graficul s˘a treac˘a prin punctele O (0 , 0), A(1 , 0), B (1 , 6), C (2 , 12);

tangenta la grafic ˆın punctul A s˘a aib˘a panta egal˘a cu 5.

ˆ

In caz afirmativ, s˘a se determine aces ti coeficint i.

,

,

SUBIECTUL II

1. Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) = 2 x + 3(x 2 1).

,

a) S˘a se determine domeniul maxim de definit ie D s i s˘a se studieze monotonia funct iei f .

b) S˘a se afle asimptotele la graficul funct iei.

,

,

,

,

2. Pentru a > 0 se noteaz˘a I (a ) = a (x + 1)(x 2 + 4) dx. S˘a se calculeze I (a ) s i lim

x

0

,

a

I (a ).

SUBIECTUL III

Se consider˘a triunghiul ABC determinat de urm˘atoarele drepte:

(AB ) : x + 2 y 4

= 0

(BC ) : 3 x +

y 2

= 0

(AC ) : x 3 y 4 = 0 .

a) S˘a se determine coordonatele punctului A.

b) S˘a se scrie ecuat ia ˆın˘alt imii din A.

,

,

c)

S˘a se

afle aria triunghiului ABC .

3

Varianta 4

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

1. Se consider˘a funct ia f : R \{ 1 } → R , f (x) = x 2 + x ax 1 + b

,

·

a) S˘a se determine a s i b astfel ˆıncˆat funct ia s˘a admit˘a un extrem egal cu 1 ˆın punctul de abscis˘a 0.

b) Pentru a = 1 s i b = 1, reprezentat , i graficul funct iei g = f .

,

,

,

,

2. a) S˘a se demonstreze c˘a e x x + 1, pentru orice x R .

b)

Ar˘atat i c˘a 1 e 1 e x 2 dx π 4 ·

,

0

SUBIECTUL II

1. se rezolve sistemul 3 lg x = 4 lg y (4 x) lg 4 = (3 y ) lg 3

S˘a

.

2. consider˘a matricea A M 3 (C ), A = m 2

1

0

1

m

Se

1

0 . m

a) Pentru ce valori complexe ale lui m matricea A este inversabil˘a?

b) Pentru m = 2 s˘a se determine inversa matricei A.

c)

S˘a se demonstreze c˘a, dac˘a m = 0, atunci A k = O 3 , pentru orice k N .

3. Pe R se defines te legea x ⋆ y = ax + ay + bxy + c , a , b , c R . S˘a se determine a , b s i c pentru care e = 4 este element neutru s i orice x = 5 este simetrizabil.

,

,

,

SUBIECTUL III

S˘a se determine simetricul punctului A(1 , 2) fat ˘a de dreapta de ecuat ie 2 x = y + 4.

,

,

4

Varianta 5

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

2

Se consider˘a matricele A, B M 3 (R ), A = 1

1 1

2

1

2 1 , B = 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

.

1. S˘a se demonstreze c˘a A 2 = 3 A s i AB = BA.

,

2. S˘a se determine A n s i B n pentru orice n N .

3.

,

Dac˘a C = 3 A 3 B , s˘a se calculeze C 3 .

SUBIECTUL II

Se consider˘a familia de funct ii f m : R \{ m } → R , f m (x) = (2 m x 1)x m + m , unde m este un parametru real nenul.

,

Se noteaz˘a cu H m graficul funct iei f m .

,

1. S˘a se reprezinte graficul funct iei f 1 .

,

2. S˘a se demonstreze c˘a, pentru orice m , graficele H m trec printr-un punct fix.

3. S˘a se arate c˘a, pentru orice m , exist˘a un punct situat pe H m a c˘arui tangent˘a este paralel˘a cu tangenta la grafic ˆın A(0 , 1).

SUBIECTUL III

Se consider˘a polinomul f R [ X ], f = X 3 + X 2 + aX + b . S˘a se determine

a s i b , s tiind c˘a restul ˆımp˘art , irii

,

,

polinomului f (X 3) la X 1 este 4 s i r˘ad˘acinile ecuat iei f (x) = 0 satisfac relat ia x 3 + x 3 + x 3 3 = 9.

,

,

,

1

2

SUBIECTUL IV

Se consider˘a funct iile f : R R , f (x) = x 2 + 5 s i g : R R , g (x) =

,

,

4

x 2 ·

1. S˘a se determine punctele de intersect ie ale graficelor celor dou˘a funct ii s i s˘a se rezolve inecuat ia g (x) f (x).

2. S˘a se calculeze aria suprafet , ei cuprinse ˆıntre graficele celor dou˘a funct ii s i dreptele x = 1, x = 2.

,

,

,

,

,

,

5

Varianta 6

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

1.

2. Se consider˘a mult imea G = (2 , ) pe care se defines te legea x ⋆ y = xy 2 x 2 y + 6, pentru orice x, y G. S˘a se demonstreze c˘a ” ” este lege de compozit , ie pe G s i c˘a (G, ⋆ ) este grup abelian. S˘a se arate c˘a funct ia

S˘a se rezolve ecuat ia 4 x + 2 x +1 · 3 x = 3 · 9 x .

,

,

,

,

,

f : R (2 , + ), f (x) = e x + 2, este un izomorfism ˆıntre grupurile (R , +) s i (G, ⋆ ).

,

3. S˘a se discute dup˘a parametrul real m s i s˘a se rezolve sistemul de ecuat ii:

,

,

x

x

mx +

+

y + mz

= 1

z z = 1

= 1

+ my +

y +

.

SUBIECTUL II

1. Se consider˘a funct ia definit˘a prin f (x) = x 2 + (m 2)x m + 2, unde m este un parametru real.

,

3

a) Se cere s˘a se determine mult imea valorilor lui m pentru care domeniul de definit ie al funct iei coincide cu domeniul de derivabilitate.

b) Pentru m = 3 s˘a se reprezinte grafic funct ia obt inut˘a.

,

,

,

,

,

2. Se consider˘a s irul a n = π cos 2n x dx, n N .

,

0

2

a) F˘ar˘a a calcula integrala, s˘a se arate c˘a s irul (a n ) n 1 este monoton s i m˘arginit.

,

,

b) S˘a se arate, folosind integrarea prin p˘art , i, c˘a a n = 2 n n 1 a n 1 , pentru orice n N , n 2.

2

c) S˘a se calculeze I 3 .

SUBIECTUL III

S˘a se determine ecuat ia cercului ce trece prin punctele A(1 , 5), B (2 , 2) s i C (5 , 5), precizˆand coordonatele centrului s i lungimea razei acestui cerc.

,

,

,

6

Varianta 7

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

1. Se consider˘a sistemul

x

+ mz = 0

= 0

= 0

2 x + y + 3 z

  2 x y + 2 z

ˆın necunoscutele x, y , z , unde m este un parametru real. S˘a se

determine m astfel ˆıncˆat sistemul s˘a admit˘a numai solut ia banal˘a.

,

2. Se consider˘a matricele A, B , C M 2 (R ), A = 2 1

2

0 , B =

0

1

1

=

0 , C = m 3 0 , unde m

2

5

4 . S˘a se

demonstreze c˘a, pentru x 1 , x 2 , x 3 R , avem x 1 A + x 2 B + x 3 C = O 2 dac˘a s i numai dac˘a x 1 = x 2 = x 3 = 0.

,

s

,

i

SUBIECTUL II

ˆ

In mult imea numerelor complexe se consider˘a urm˘atoarele ecuat ii:

,

,

z 3 3 iz 2 3 z + 8 + i = 0

z 3 + 8 = 0

1. Ar˘atat i c˘a z 0 este solut ia ecuat iei (1) dac˘a s i numai dac˘a z 0 i este solut ia ecuat iei (2).

2. S˘a se rezolve ecuat iile date.

,

,

,

,

,

,

,

(1)

(2)

SUBIECTUL III

Se consider˘a sistemul cartezian de coordonate xOy s i punctele A(3 , 0), B (0 , 2), M (3 , 3), respectiv N (2 , 2). S˘a se demonstreze c˘a dreptele AN , BM s i perpendiculara din O pe AB sunt concurente.

,

,

SUBIECTUL IV

S˘a se calculeze integrala 1 ln(1 + x 2 ) dx s i limita s irului

0

,

,

a n =

n n1

1

k

=1

ln(k 2 + n 2 ) 2(n 1) ln n , n N .

SUBIECTUL V

Se consider˘a funct ia f : [0 , 1] R , f (x) =

,

e x

x + 2 ·

1. determine funct iile f s i f .

S˘a se

,

,

S˘a

2. demonstreze c˘a,

se

2

pentru orice x [0 , 1], f (x) > 0 s i f (x) 9 e .

,

3. S˘a se arate c˘a ecuat ia f (x) = x are solut ie unic˘a pe intervalul [0 , 1].

,

,

7

Varianta 8

Profilul matematic˘a - fizic˘a, informatic˘a, metrologie

SUBIECTUL I

Se consider˘a sistemul (S) cu a , b , c parametri reali:

(S )

  x + y + z = 0 (b + c )x + (a + c )y + (a + b )z = 0


bcx + acy + abz = 0

.

1. S˘a se determine condit ia ca (S) s˘a admit˘a numai solut ia banal˘a.

2. Fie polinoamele f , g , h R [ X ], f = (X b )(X c ), g = (X c )(X a ) s i h = (X a )(X b ), unde a , b , c sunt constante reale distincte ˆıntre ele. Ar˘atat i c˘a, pentru x 1 , x 2 , x 3 R , polinomul x 1 f + x 2 g + x 3 h este egal cu polinomul nul dac˘a s i numai dac˘a x 1 = x 2 = x 3 = 0.

,

,

,

,

,

SUBIECTUL II

S˘a se rezolve ˆın mult imea numerelor complexe ecuat ia

,

,

z 3 (2 3 + 3 i )z 2 + (1 + 4 3i )z 3 i 6 3 = 0 ,

s , tiind c˘a admite solut ii de forma bi , unde b R .

,

SUBIECTUL III

S˘a se scrie ecuat ia cercului tangent axei Ox, avˆand centrul pe prima bisectoare s i care trece prin punctul A(2 , 1).

SUBIECTUL IV

Se consider˘a funct ia f : (−∞, 0] \{− 1 } → R , f (x) = ln | x + 1 | +

,

,

,

x

x + 1 ·

1. S˘a se calculeze limitele funct iei ˆın capetele domeniului.

,

2. S˘a se stabileasc˘a monotonia funct iei.

,

3. S˘a se demonstreze c˘a ecuat ia f (x) = 0 are solut ie unic˘a pe (−∞, 1).

,

,

SUBIECTUL V

Se consider˘a funct ia f : [0 , 2] R , f (x) = 2 x x 2 . S˘a se determine m R , astfel ˆıncˆat dreapta de ecuat ie y = mx s˘a ˆımpart˘a subgraficul funct iei ˆın dou˘a mult imi de arii egale.

,

,

,

,

8

Profilul economic

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1

SUBIECTUL I

1. Se consider˘a funct ia f : R R , f (x) = (m 2)x 2 2 mx + 2 m 3, m R \{ 2 } . S˘a se determine m , astfel ˆıncˆat inegalitatea f (x) 0 s˘a fie adev˘arat˘a pentru orice x R .

,

2. S˘a se determine x R , s tiind c˘a al patrulea termen al dezvolt˘arii x

,

1

2(1+lg x ) + x

12 6 este egal cu 200.

1

3.

1

2 X X 2

2

X

X 2

1

1

Se consider˘a polinomul P (X ) =

2 X a + 2 X + a X 2 polinomul admite r˘ad˘acin˘a dubl˘a ˆıntreag˘a.

. S˘a se determine parametrul real a pentru care

SUBIECTUL II

Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) = ax 2 x + + bx d + c , unde D este domeniul maxim de definit ie.

,

,

1. S˘a se determine a , b , c , d R , astfel ˆıncˆat graficul funct iei s˘a admit˘a asimptotele x = 3 s i y = x + 2, iar punctul A(1 , 1) s˘a se afle pe grafic.

2. Pentru a = 1, b = 1, c = 2, d = 3 s˘a se reprezinte grafic funct ia obt inut˘a. S˘a se discute num˘arul r˘ad˘acinilor ecuat iei f (x) = m .

,

,

,

,

,

SUBIECTUL III

S˘a se afle coordonatele punctelor de intersect ie ale cercului de ecuat ie x 2 + y 2 = 16 cu parabola de ecuat ie y 2 = 6 x. S˘a se afle aria fiec˘arei regiuni determinat˘a de parabol˘a ˆın inte riorul cercului.

,

,

,

9

Profilul economic

Varianta 2

SUBIECTUL I

1. S˘a se determine valorile parametrului real a s i s˘a se rezolve ecuat ia 3 x 3 12 x 2 + ax 6 = 0, s tiind c˘a r˘ad˘acinile x 1 , x 2 , x 3 satisfac relat ia x 1 + x 2 = x 3 .

,

,

,

,

2. Se consider˘a sistemul

ax + y + 2 z

x + ay +

= 0 z = 0

  2 x + 2 y + az = 0

, unde a este un parametru real.

a) Pentru ce valori ale lui a sistemul are doar solut ia banal˘a?

b) S˘a se rezolve sistemul pentru a = 1.

ˆ

,

3. Se consider˘a polinomul f Z 3 [ X ], f = (a 2 + a + 1)X 3 + (a + 2)X + a .

ˆ

a) Discutat i, ˆın raport cu a Z 3 , gradul polinomului f .

,

ˆ

b) Pentru a = 2, descompunet , i f ˆın factori ireductibili peste Z 3 .

SUBIECTUL II

1. S˘a se arate c˘a funct ia f : R R , f (x) =

,

primitiv˘a.

   xe x ,

x

2

x + 1 ,

x 0

x > 0

admite primitive s i s˘a se determine o astfel de

,

2. Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) = x ax 2 + bx + 1, unde D este domeniul maxim de definit ie, iar a , b R , a > 0.

1

,

,

a) S˘a se determine a , b , astfel ˆıncˆat lim

x f (x) =

2 ·

b) Pentru a = b = 1 s˘a se determine asimptotele la graficul funct iei obt inute.

,

,

c) S˘a se calculeze (x f (x)) dx pe intervalul I = R .

SUBIECTUL III

S˘a se calculeze aria triunghiului ABC , s tiind c˘a A(0 , 1), B (4 , 2), C (2 , 3).

,

10

Profilul economic

Varianta 3

SUBIECTUL I

1. Se consider˘a dezvoltarea y +

2 y n

1

Se consider˘a dezvoltarea √ y + 2 √ y n 1 4 , unde y ∈

4

, unde y R , y > 0 s i n N .

,

a) S˘a se determine n pentru care coeficient ii primului, celui de al doilea s i respectiv celui de al treilea termen al dezvolt˘arii formeaz˘a o progresie aritmetic˘a.

b) Pentru n = 8 s˘a se g˘aseasc˘a termenii dezvolt˘arii astfel ˆıncˆat puter ea lui y s˘a fie num˘ar natural.

,

,

2. Se consider˘a mult imea de matrice G = A =

,

a, b Z . S˘a se demonstreze c˘a G este parte stabil˘a a

lui M 2 (Z) ˆın raport cu adunarea, respectiv ˆınmult irea matricelor.

S˘a se arate c˘a G, ˆımpreun˘a cu operat , iile induse, formeaz˘a o structur˘a de inel comutativ f˘ar˘a divizor i ai lui zero.

a

5 b

,

a

b

SUBIECTUL II

1. Se consider˘a funct ia f : R \{ 1 } → R , f (x) = ax 2 x + bx 1 + 2 , unde a , b R .

,

a) S˘a se determine a s i b astfel ˆıncˆat graficul funct iei s˘a admit˘a asimptota oblic˘a dreapta y = x + 2.

b) Pentru a = b = 1 s˘a se studieze variat ia s i s˘a se reprezinte grafic funct ia obt inut˘a.

,

,

,

,

,

,

c) Pentru a = b = 1 s˘a se calculeze aria m˘arginit˘a de graficul funct iei, asimptota oblic˘a s i dreptele x = 2, x = 3.

,

,

2. S˘a se calculeze lim

x

x(π 2 arctan x)

SUBIECTUL III

S˘a se determine centrul s i raza cercului de ecuat ie x 2 + y 2 4 x + 6 y 12 = 0. S˘a se scrie ecuat ia tangentei ˆın punctele cercului care au ordonata nul˘a.

,

,

,

11

Profilul economic

Varianta 4

SUBIECTUL I

1. Se consider˘a funct ia f : R R , f (x) = ax 3 + bx 2 + cx + d. S˘a se precizeze dac˘a exist˘a s i sunt unici coeficient ii a , b , c , d, astfel ˆıncˆat graficul s˘a treac˘a prin punctele O (0 , 0), A(1 , 0), B (1 , 6), iar la tangenta la grafic ˆın punctul A s˘a aib˘a panta egal˘a cu 5.

,

,

,

ˆ

In caz afirmativ, s˘a se afle coeficient ii a , b , c , d.

,

2. Se consider˘a mult imea G a matricelor de forma M (a ) =  

,

1 0

a 1

0 0

a

a 2

2

1

, a R .

S˘a se demonstreze c˘a G este parte stabil˘a a lui M 3 (R ) ˆın raport cu ˆınmult irea matricelor s i c˘a legea indus˘a determin˘a pe G o structur˘a de grup comutativ.

,

,

SUBIECTUL II

1. S˘a se determine x R astfel ˆıncˆat x e t (2 e t 3) dt = 0.

0

S˘a se determine x > 0 astfel ˆıncˆat

e

x

2

1

t

(2 ln t 3) dt = 0.

4 x

x 1 ·

,

2. consider˘a funct iile

Se

a)

b)

,

,

,

,

,

f : R R , f (x) = x 2 4 x s i g : R \{ 1 } → R , g (x) =

,

,

,

,

,

,

,

Studiat i variat ia s i reprezentat , i graficul fiec˘arei funct ii (ˆın acelas i reper cartezian).

Aflat i coordonatele punctelor de intersect ie ale celor dou˘a grafice s i scriet i ecuat iile tangentelor la graficul funct iei f , respectiv g , ˆın punctele de intersect ie.

,

SUBIECTUL III

ˆ

Intr-un reper cartezian se consider˘a punctele A(2 , 3), B (5 , 1), C (1 , 3). S˘a se scrie ecuat ia perpendicularei d

,

duse din C pe AB . S˘a se afle coordonatele punctului de intersect ie a dreptei d cu AB .

,

12

Profilul economic

Varianta 5

SUBIECTUL I

2 lg x

1. S˘a se rezolve ecuat ia

4) = 1.

, lg(5 x

2. Se consider˘a mult imea matricelor M = A =

,

x

y

x

y

x, y Z .

3.

a) S˘a se demonstreze c˘a M este parte stabil˘a a lui M 2 (Z) ˆın raport cu adunarea s i cu ˆınmult irea matricelor.

b) S˘a se demonstreze c˘a M ˆımpreun˘a cu legile induse formeaz˘a o structur˘a de inel comutativ.

,

,

c)

Are inelul M divizori ai lui zero?

4 x

1

2

1

2 x

4

4

2

1 x

S˘a se rezolve ecuat ia

,

= 0.

SUBIECTUL II

1

1. Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) = x 2 + ax + b , a , b R .

,

a) S˘a se determine a s i b pentru care graficul funct iei admite ca asimptot˘a vertical˘a dreapta x = 2 s i funct ia are un maxim ˆın punctul x = 2.

b) Pentru a = 4 s i b = 12 s˘a se studieze variat ia s i s˘a se construiasc˘a graficul funct iei obt inute.

c) Pentru a = 4 s i b = 12 s˘a se calculeze aria suprafet , ei plane m˘arginit˘a de graficul funct iei, axa Ox s i dreptele x = 4, x = 5.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

2. S˘a se demonstreze c˘a, pentru orice x 1, are loc inegalitatea 2(x x + 1 1) ln x.

SUBIECTUL III

S˘a se determine coordonatele ortocentrului triunghiului format de punctele A(1 , 4), B (3 , 1), C (8 , 2).

13

Profilul economic

Varianta 6

SUBIECTUL I

1.

2. S˘a se rezolve inecuat ia log 2 (9 2 x ) > 3 x.

rezolve ecuat ia 2 x 1 + x 1 = 1.

,

3

3

,

S˘a se

3.

Se consider˘a matricea A =

1

0

a + 1

a + 1

1

0

0

a + 1 M 3 (R ).

1

a) S˘a se determine parametrul real a astfel ˆıncˆat matricea A s˘a fie inversabil˘a.

b) Pentru a = 1 s˘a se determine inversa matricei A.

c) S˘a se rezolve ecuat ia matriceal˘a

,

X · 0

1

2

precizˆand ˆın prealabil tipul matricei X .

2

1

0

0

2 =

1

1

1 3

2

0

2

,

SUBIECTUL II

1. Se consider˘a funct ia f : R \{ 0 } → R , f (x) = x 3 3 x 2 + m , unde m este un parametru real.

,

x

2

a) S˘a se determine m astfel ˆıncˆat funct ia s˘a aib˘a un extrem local ˆın x = 2.

b) Pentru m = 4, s˘a se studieze variat ia s i s˘a se reprezinte grafic funct ia obt inut˘a.

,

,

,

,

,

c) S˘a se discute num˘arul r˘ad˘acinilor reale ale ecuat iei x 3 λx 2 3 x + 4 = 0 dup˘a valorile parametrului real λ.

,

2. S˘a se calculeze primitivele funct iei f : (1 , ) R , f (x) =

,

S˘a se

determine primitiva F cu prorpietatea F (e e 1 ) = 2.

1

x(1 + ln x) ·

SUBIECTUL III

S˘a se scrie ecuat ia cercului care trece prin punctele A(1 , 2), B (2 , 0) s i are centrul pe dreapta de ecuat ie y = x 3.

,

,

,

14

Profilul economic

Varianta 7

SUBIECTUL I

1. S˘a se determine valorile parametrului real m pentru care ecuat ia

,

mx 2 2(m 2)x m 10 = 0

are dou˘a r˘ad˘acini de semne contrare.

2. Se consider˘a matricea A =

1

1

1

1

1

1

1

1 . 1

a) S˘a se demonstreze c˘a matricea A este inversabil˘a s i s˘a se calculeze inversa ei.

,

b) S˘a se rezolve ecuat ia matriceal˘a A · X = B , unde B =

,

1

2 s i X =

0

,

x

y

z

.

3. Se consider˘a mult imea M = (2 , 2). Pentru x, y M se defines te legea x ⋆ y = x + y ·

,

,

1 + xy

4

S˘a se demonstreze c˘a ” ” este lege de compozit , ie intern˘a pe M s i c˘a (M, ⋆ ) este grup abelian.

,

SUBIECTUL II

Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) =

,

x bx 2 + ax 2 , a , b N .

1. S˘a se stabileasc˘a domeniul maxim de definit ie D al funct iei.

,

,

2. S˘a se determine a s i b astfel ˆıncˆat funct ia s˘a aib˘a puncte de extrem ˆın x = 2 s i x = 6.

3. Fie a = 6 s i b = 1.

,

,

,

,

a) S˘a se studieze variat ia s i s˘a se reprezinte grafic funct ia obt inut˘a.

b) S˘a se scrie ecuat ia tangentei la grafic ˆın punctul de abscis˘a 2.

,

,

,

,

,

c) S˘a se afle aria suprafet , ei plane limitate de graficul funct iei, axa Ox s i dreptele de ecuat ii x = 6, x = 0.

,

,

,

SUBIECTUL III

S˘a se scrie ecuat ia ˆın˘alt imii din A ˆın triunghiul ABC , determinat de dreptele:

,

,

AB

:

x

y + 2

= 0 ,

BC

:

3 x

y + 1

= 0 ,

AC

:

x + 2 y + 2 = 0 .

15

Profilul economic

Varianta 8

SUBIECTUL I

ia ln(2 x 2 3 x + 1)

, x 2 3 x

1. S˘a se rezolve inecuat

0.

2. S˘a se rezolve ecuat ia x 3 ax 2 + bx c = 0, s tiind c˘a a , b , c sunt r˘ad˘acinile sale.

,

,

3. Se consider˘a sistemul

2 x y + z t =

1

x + y + az + t = 1

x y + z + bt =

c

.

S˘a se determine a , b , c astfel ˆıncˆat matricea sistemului s˘a aib˘a rangul 2 s i sistemul s˘a fie compatibil. Pentru valorile aflate s˘a se rezolve sistemul.

,

SUBIECTUL II

1. Se consider˘a funct ia f : D R , f (x) = ln x x +

,

1

x + ax + b , unde a , b R .

a) S˘a se determine a s i b , astfel ˆıncˆat dreapta de ecuat ie y = x s˘a fie asimptot˘a a graficului funct iei f .

b) Fie a = 1 s i b = 0. S˘a se determine coordonatele punctului de intersect ie a graficului cu asimptota oblic˘a a funct iei obt inute.

,

,

,

,

,

,

,

n +1

S˘a se calculeze I n = e

e

n

2

2

(f (x) x) dx, n N .

S˘a se demonstreze c˘a s irul (I n ) n 1 este o progresie aritmetic˘a.

,

2. S˘a se calculeze volumul corpului de rotat ie determinat de funct ia f : [0 , 3] R , f (x) = x(x x 4 3) ·

,

,

SUBIECTUL III

S˘a se determine coordonatele punctului de intersect ie a mediatoarelor segmentelor [ AB ] s i [ AC ], unde A(2 , 5), B (5 , 1), C (2 , 2).

,

,

16

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE, ORAL Biletul nr. 1

Profilul fizic˘a-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educa t ie fizic˘a-real

,

1. S˘a se arate c˘a x R

x = a 2 + a + 1 a + 1

, a R = (−∞, 3]

[1 , ).

2. S˘a se determine asimptotele funct iei f : D R , f (x) = 3 x x 2 + 5 4 (D fiind domeniul maxim de definit ie) s i s˘a se

,

,

,

precizeze intervalele sale de monotonie.

Biletul nr. 2

Profilul fizic˘a-chimie, chimie-biologie, industrial, agricol, silvic, educa t ie fizic˘a-real

,

1.

S˘a se

rezolve inecuat ia | x 2 | + | x 1 |