Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE

CAROL DAVILA BUCURE TI


REGULAMENT DE ORGANIZARE I DESFURARE A CONCURSULUI
DE ADMITERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICEN
1. Prezentul Regulament de organizare i desf urare a admiterii n ciclurile de studii universitare de
licen n UMF Carol Davila ucure ti este realizat n conformitate cu !revederile "egii
educa#iei na#ionale nr. 1$%&11' cu modificrile i com!letrile ulterioare' "egii nr. %(($%&&)
!rivind organizarea studiilor universitare' cu modificrile i com!letrile ulterioare' *rdonan ei de
urgen a +uvernului nr. 1,,$%&&& !rivind nv m-ntul universitar i !ostuniversitar de stat cu
ta. !este locurile finantate de la /ugetul de stat' a!ro/at cu modificri !rin "egea nr. ))1$%&&1'
cu modificrile ulterioare' n temeiul 0otr-rii +uvernului nr. 1.&&)$%&&% !rivind stimularea
elevilor i studen ilor care au !rimit distinc ii la olim!iadele colare interna ionale organizate
!entru nv m-ntul !reuniversitar i al doctoranzilor care au o/ inut rezultate deose/ite n
activitatea de cercetare' cu modificrile i com!letrile ulterioare' al 0.+. nr. )1,$%&1, !rivind
2omenclatorul domeniilor 3i al s!ecializrilor$ !rogramelor de studii universitare' a structurii
institu#iilor de nv#m-nt su!erior' a domeniilor 3i !rogramelor de studii universitare acreditate
sau autorizate s func#ioneze !rovizoriu' a loca#iilor geografice de desf3urare' a numrului de
credite de studii transfera/ile !entru fiecare !rogram de studii universitare' form de nv#m-nt 3i
lim/ de !redare' !recum 3i a numrului ma.im de studen#i care !ot fi 3colariza#i n anul
universitar %&1,4%&1)' al 0otr-rii +uvernului nr. )&)$%&&5 !rivind organizarea i desfa urarea
studiilor universitare de masterat' al 0otr-rii +uvernului nr. 5(1$%&11 !rivind a!ro/area Codului
studiilor universitare de doctorat i al 0otr-rii +uvernului nr. 6,5$%&11 !rivind organizarea i
func ionarea Ministerului 7duca iei' Cercetrii' 8ineretului i 9!ortului' cu modificrile i
com!letrile ulterioare' cu *rdinul M.7.2 !rivind cadrul general de organizare i desf urare a
admiterii n ciclurile de studii universitare de licen ' de master i de doctorat.
%. :n UMF Carol Davila ucure ti' !entru ciclul de studii universitare de licen ' concursul de admitere
se organizeaz !e domenii de licen la urmtoarele s!ecializri;
a. s!ecializri cu reglementare sectorial n U.7.
4 Medicin < ,5& credite =durata de studii 5 ani>
4 Medicin Dentar < ,5& credite =durata de studii 5 ani>
4 Farmacie < ,&& credite =durata de studii 6 ani
4 Moa e i ?sisten Medical < %)& credite =durata de studii ) ani>
/. s!ecializri cu reglementare general n U.7. < 1(& credite =durata de studii , ani>
4 alneofizio@inetotera!ie 3i recu!erare
4 "a/orator clinic
4 Radiologie i Amagistic
4 8eBnic Dentar
4 ?sisten Dentar
4 ?sisten de Farmacie
1
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. :n UMF Carol Davila ucure ti' nivelul !regtirii !rofesionale re!rezint singurul criteriu utilizat
n selectarea candida#ilor nscri3i 3i !rezen#i la concursul de admitere' la oricare din s!ecializrile
universit#ii.
1.%. Concursul de admitere se desf3oar cu res!ectarea stricta a tuturor reglementrile referitoare la
acesta' asigur-ndu4se astfel o/iectivitatea' corectitudinea 3i res!onsa/ilitatea comisiilor n evaluarea
cuno3tin#elor 3i !erforman#elor candida#ilor.
1.,. ?dmiterea la studiile universitare de licen# n UMF Carol Davila ucure ti se realizeaz !rin dou
modalit i;
a. concurs de admitere !rin !ro/ unic' scris' n lim/a rom-nC
/. concurs de admitere !rin evaluarea !erforman elor i a realizrilor !ersonale ale candidatilor' a a cum
rezult din dosarul !ersonal.
1.). Candida#ii admi3i n urma concursului de admitere !rin !ro/ scris' cet#enii rom-ni' ai altor state
mem/re ale U7' ale 9!a#iului 7conomic 7uro!ean =977> sau ai Confedera#iei 7lve#iene' !ot /eneficia de
locuri finan#ate de la /ugetul de stat sau locuri cu ta. de studii normal.
1.6. 9unt admi3i la !rogramele de studii cu desf3urare n lim/a rom-n' !entru facult#ile de Medicin'
Medicin Dentar' Farmacie' Facultatea de Moa e i ?sisten Medical +eneral =FM?M>' doar
candida#ii care sus#in e.amen scris de admitere' cu e.ce!#ia celor nscri3i !rin acorduri guvernamentale
3i$sau institu#ionale /ilaterale.
1.5. Candida#ii admi3i n urma concursului de admitere !rin evaluarea !erforman elor colare i a
realizrilor !ersonale' cet#eni rom-ni' ai altor state mem/re ale U7' ale 9!a#iului 7conomic 7uro!ean
=977> sau ai Confedera#iei 7lve#iene' /eneficiaz de locuri cu ta. de studii s!ecial' conform
reglementarilor legale n vigoare.
1.D. Ceta#enii din statele ter#e care doresc s studieze la UMF Carol Davila /eneficiaz de locuri cu ta.
de studii s!ecial' conform reglementarilor legale s!ecifice.
1.(. Metodologia !ro!rie de admitere' condi iile de admitere i cifrele de colarizare vor fi fcute !u/lice
n fiecare an cu 5 luni nainte de sus inerea concursului de admitere.
8ematica i /i/liografia !entru concurs sunt a!ro/ate anual de ctre 9enat la !ro!unerea Consiliului de
?dministra ie a UMF Carol Davila i afi ate !e 9ite4ul UMFCarol Davila' cu cel !u in 5 luni naintea
datei concursului de admitere.
1.1. Concursul de admitere la toate s!ecializrile universit#ii se organizeaz n una sau dou sesiuni'
nainte de nce!erea anului universitar.
1.1&. Perioadele sesiunilor concursului de admitere i !ro/ele de concurs vor fi fcute !u/lice conform
!revederilor legale n vigoare' !rin afi are la sediul UMF Carol Davila ucure ti i !rin !u/licare !e
site4ul acesteia.
2. CONCURSUL DE ADMITERE
2.1 Comisi !" !mi#"$"%
%
%.1.1. Pentru coordonarea concursului de admitere se constituie la nivelul universit#ii Comisia Central
de ?dmitere' condus de Rectorul universit#ii' n calitate de !re3edinte al comisiei.
%.1.%. 2umirea Comisiei Centrale de ?dmitere se face anual' !rin Decizie a Rectorului.
%.1.,. Comisia Central de ?dmitere' !rin !re3edintele su' 3i sta/ile3te colectivele de lucru necesare'
antren-nd n activitatea acestora' at-t !ersonal didactic c-t 3i !ersonal au.iliar. :n com!onen#a colectivelor
de lucru nu !ot fi incluse !ersoane care au rude a!ro!iate ce sus#in concurs de admitere.
%.1.). Pentru organizarea 3i desf3urarea concursului de admitere la nivelul fiecrei facult#i se constituie
Comisia de admitere !e facultate. Comisia de admitere !e facultate este condus de ctre decanul facult#ii
3i are ntreaga res!onsa/ilitate !entru /una organizare 3i desf3urare a concursului la nivelul facult#ii' cu
res!ectarea legalit#ii 3i asigurarea securit#ii concursului n toate eta!ele !regtirii 3i desf3urrii sale.

2.2. M&s'$i o$()i*#o$i+"
%.%.1. Perioadele de nscriere 3i de desf3urare ale concursului de admitere !entru toate s!ecializrile din
UMF Carol Davila sunt;
< iulie 4 !rima sesiune de e.amenC
< se!tem/rie 4 a doua sesiune de e.amen' care se organizeaz numai dac' du! !rima sesiune' rm-n
locuri neocu!ate.
%.%.%. Datele e.acte ale concursului de admitere' !entru am/ele sesiuni' se sta/ilesc anual !rin Botr-re a
Consiliului de ?dministra ie i a!ro/are a 9enatului UMF Carol Davila.
%.%.,. :nscrierile !entru concursul de admitere' din sesiunea iulie' se organizeaza la sediile facult ilor de
Medicin' Medicin Dentar' Farmacie i FM?M. :nscrierile !entru concursul de admitere' din luna
se!tem/rie' se fac la sediile facult ilor care organizeaz concurs !entru locurile neocu!ate.
2.,. Co)!i-ii." !" /)s+$i"$" . +o)+'$s'. !" !mi#"$"
%.,.1. "a concursul de admitere din UMF Carol Davila' !entru toate s!ecializrile' se !ot nscrie at-t
cet#enii Rom-niei care sunt a/solven#i de liceu' au sus#inut 3i !romovat e.amenul de /acalaureat'
indiferent de anul n care au a/solvit liceul 3i au !romovat e.amenul de /acalaureat' c-t 3i cet#enii altor
state mem/re ale Uniunii 7uro!ene' ai statelor a!ar#in-nd 9!a#iului 7conomic 7uro!ean 3i ai
Confedera#iei 7lve#iene' n acelea3i condi#ii !revzute de lege ca 3i !entru cet#enii rom-ni' inclusiv n
ceea ce !rive3te ta.ele de 3colarizare. Recunoa terea studiilor efectuate de ctre ace tia n afara Rom-niei
este realizat de ctre direc ia de s!ecialitate din cadrul Ministerului 7duca iei' Cercetrii' 8ineretului i
9!ortului nainte de nscrierea candida ilor la concursul de admitere' fiecare candidat av-nd o/liga ia de a
!rezenta la nscrierea la concurs atestatul de recuno tere a studiilor.
%.,.%. "a admiterea n toate ciclurile de studii universitare din nva m-ntul su!erior militar' de ordine
!u/lic i siguran na ional !ot candida cet enii statelor mem/re ale U.7.' ai statelor a!ar in-nd
9!a iului 7conomic 7uro!ean i ai Confedera iei 7lve iene' cu res!ectarea reglementrilor s!ecifice
ela/orate de ministerele de resort.
%.,.,. "a admiterea n toate ciclurile de studii universitare cu !redare n lim/a rom-n' cet enii strini au
o/liga ia s !rezinte un certificat de com!eten lingvistic !entru lim/a rom-n eli/erat de ctre institu ii
a/ilitate de Ministerului 7duca iei 2a#ionale.
,
%.,.). Candida#ii la concursul de admitere din UMF Carol Davila !rezint' la nscriere' Di!loma de
/acalaureat n original sau adeverin# eli/erat de liceu !entru cei care au !romovat e.amenul de
/acalaureat n sesiunea iunie4iulie a anului curent.
%.,.6. Candida#ii care s4au nscris !entru concursul de admitere 3i la o alt facultate' !rezint la nscriere
co!ia legalizat du! di!loma de /acalaureat 3i o adeverin# din care s reias c actul de studii original se
afl la o alt institu#ie' urm-nd ca !-n la data nce!erii anului universitar s43i reglementeze situa#ia n
conformitate cu regulamentele UMF Carol Davila.
%.,.5. Candidatul admis la mai multe s!ecializri !e locurile finan ate de la /uget este o/ligat s o!teze
!entru s!ecializarea la care dore3te s fie finan#at de la /ugetul de stat' la o singur institu#ie de nv#m-nt
su!erior.
%.,.D. :n UMF Carol Davila un candidat declarat admis !oate /eneficia de finan are de la /uget !entru
un singur !rogram de licen ' !entru durata normal de studii !entru s!ecialitatea res!ectiv.
%.,.(. 9tuden#ii care !rovin de la institu#ii de nv#m-nt su!erior !articular din Rom-nia cu s!ecializri
medico4farmaceutice acreditate sau autorizate s func#ioneze !rovizoriu' care au fost declara#i admi3i !e
locuri su/ven#ionate de la /ugetul de stat n urma concursului de admitere' la aceea3i s!ecializare' !ot
/eneficia de recunoa3terea studiilor efectuate anterior' !rin a!licarea sistemului 7C89' n conformitate cu
regulamentul de ecBivalare a studiilor.
%.,.1. 8a.ele de nscriere !entru concursul de admitere sunt sta/ilite anual de ctre Consiliul de
?dministra ie a UMF Carol Davila i a!ro/ate de 9enatul Universitar. ?ceste ta.e includ 3i ta.a de
contesta#ie.
%.,.1&. Falsul n declara#ii atrage du! sine nenmatricularea$e.matricularea de dre!t a candidatului $
studentului.
2.0. A+#"1Do+'m")#" )"+"s$" 2")#$' /)s+$i"$" . +o)+'$s'. !" !mi#"$"
%.).1. Pentru nscrierea la concurs' candida#ii vor com!leta o C"$"$" !" /)s+$i"$" #i23 n care vor
men#iona' su/ semntur !ro!rie' toate datele solicitate de formularul res!ectiv. Prin semnarea cererii'
candidatul 3i asum res!onsa/ilitatea declara#iilor fcute n scris' inclusiv a fa!tului c a luat cuno3tin#
des!re con#inutul Metodologiei !ro!rii de organizare 3i desf3urare a concursului de admitere' !recum 3i a
o/liga#iei de a urmri n !ermanen# comunicrile ce se fac cu !rivire la concurs. Pentru fiecare candidat
nscris !entru concursul de admitere se vor colecta datele cu!rinse n ?ne.a 1' la *rdinul nr.
,,1,$%,.&%.%&1%.
%.).%. "a cererea de nscriere se ane.eaz o/ligatoriu urmtoarele acte;
4 Di2.om !" 4+.'$"# 5 n original sau co!ie legalizat =in cazul celor care s4au nscris n !reala/il la
o alt facultate>. Candida#ii' care au !romovat e.amenul de /acalaureat n sesiunea iunie4iulie a anului
curent' !ot !rezenta la nscriere' n locul di!lomei de /acalaureat' adeverina eli/erat de liceu' n care se
men#ioneaz media general de /acalaureat i notele o/ inute la !ro/ele sus inute' mediile o/#inute n anii
de studiu liceal' termenul de vala/ilitate 3i fa!tul c Di!loma de /acalaureat nu a fost eli/erat.
4 Di2.om "+6i7.")#& cu cea de /acalaureat =n cazul a/solven#ilor de liceu care au sus#inut e.amenul de
/acalaureat n afara Rom-niei>.
4 C$#" !" i!")#i##" s' 2 2o$# vala/il.
)

4 C"$#i8i+#'. !" )9#"$" n co!ie legalizat.
4 A!"7"$i)-& m"!i+.& 4 eli/erat' du! caz' de ctre ca/inetele medicale colare sau de ctre medicul de
familie de care a!ar#in' din care s rezulte c sunt a!#i' din !unct de vedere medical' !entru a urma
!regtirea n s!ecializarea dorit.
Candida#ii cu afec#iuni cronice !rezint adeverin#e medicale vizate de comisia Eude#ean de orientare
colar i !rofesional' n care se men#ioneaz n mod e.!res gradul deficien#elor' conform criteriilor
medicale de orientare 3colar 3i !rofesional din *rdinul Ministerului 9nt#ii nr. )%D$11D1.
4 A!"7"$i)- !i) +$" s& $"*'.#" +.i##" !" s#'!")# =!entru studen#ii care urmeaz o a doua
s!ecializare>.
4 Di2.om !" .i+")-& s' !i2.om "+6i7.")#& cu aceasta 4 n original sau co!ie legalizat' !entru
a/solven#ii institu#iilor de nv#m-nt su!erior care doresc s urmeze o a doua s!ecializare.
4 P#$' 8o#o($8ii +o.o$ ti! carte de identitate.
4 C6i#)- !o7"!i#o$" +6i#&$ii #:"i !" /)s+$i"$".
Co!ii !ersonalului didactic aflat n activitate sunt scuti i de !lata ta.elor de nscriere la concursul de
admitere.
:n mod e.ce! ional' !rin Botrare a Consiliului de ?dministratie a UMF Carol Davila i a!ro/area
9enatului' scutirea de ta. de nscriere este admis i !entru urmtoarele categorii de candida i; co!iii din
familiile afectate de catastrofe naturale =cutremur' inunda ii' incendii>' orfanii de am/ii !rin i' cei
institu ionaliza i n a ezminte de ocrotire sau din !lasament familial' co!ii ai cror !rin i sunt eroi ai
Revolu iei. ?ce tia vor !rezenta' s!re a!ro/are' secretarilor efi ai facult ilor care organizeaz concurs de
admitere' urmtoarele acte doveditoare;
a. co!ii legalizate du! certificatele de deces ale !rin#ilor' n cazul celor orfani de am/ii !rin#i
=!-n la v-rsta de %5 ani ai candidatului>C
/. adeverin# de la Casa de co!ii sau de !lasament familialC
c. co!ie legalizat a certificatului de deces al !rintelui 7rou martir al Revolu#ieiC
d. adeverin#e !entru co!iii cadrelor didactice aflate n activitate' conform legiiC

4 U) !os$ 2.i+
%.).,. 9ecretariatele facult#ilor !rimesc 3i verific dosarele de nscriere ale candida#ilor. Fiecare dosar de
concurs va fi verificat de cel !u#in un mem/ru al comisiei de admitere !e facultate.
%.).). Pentru to#i candida#ii nscri3i' se emite o L"(i#im-i" !" +o)+'$s #i23 ti!rit i numerotat . Pe
ntreg intervalul desf3urrii concursului' candida#ii au asu!ra lor /uletinul de identitate =cartea de
identitate$!a a!ortul vala/il> 3i legitima#ia de concurs ti!.
2.;. <)s+$i"$" i /)m#$i+'.$" o.im2i+i.o$

%.6.1. :n UMF Carol Davila nscrierea olim!icilor 3i ulterior nmatricularea acestora se face !e /aza
listei M72' care este comunicat ctre secretariatele facult#ilor.
%.6.%. :n UMF Carol Davila sunt acce!ta#i la nscriere 3i ulterior nmatricula#i la studii universitare de
licen#' fr e.amen de admitere' !e locurile finan#ate !rin granturi de studii de la /uget' candida#ii care au
o/#inut !erforman#e la *lim!iadele interna#ionale recunoscute de M72 =!remiile A' AA' AAA' men#iuni 3i
!remii s!eciale la disci!linele /iologie' fizic' cBimie>.
6
%.6.,. UMFCarol Davila acce!t !entru nscriere i' ulterior' nmatriculare' n cadrul numrului de
locuri alocate de ctre M72 i olim!icii na ionali' res!ectiv laurea ii locurilor 1'%',' men iuni 3i !remii
s!eciale la disci!linele /iologie' cBimie' fizic.
%.6.). ?lte !recizri 3i informa#ii su!limentare cu !rivire la nscrierea 3i nmatricularea olim!icilor sunt
!revzute n Metodologia !ro!rie a concursului de admitere a!ro/at anual de ctre 9enat la !ro!unerea
Consiliului de ?dministra#ie a UMF Carol Davila.
2.=. Mo!'. !" !"s8&9'$$" +o)+'$s'.'i !" !mi#"$"
%.5.1. :n preziua concursului de admitere' la avizierele secretariatelor facult ilor din UMFCarol Davila
3i !e site' se afi3eaza .is#"." )omi)." ." +)!i!-i.o$3 n ordine alfa/etic' re!artizarea lor n slile n
care sus#in !ro/a scris' !recum 3i data 3i ora !rezentrii la concurs.
%.5.%. Candida#ii au o/liga#ia de a verifica e.actitatea datelor nscrise !e listele afi3ate 3i de a aduce
imediat la cuno3tin#a comisiei de admitere' !rin secretariatele facult ilor' eventualele neconcordan#e fa#
de datele !recizate n cererea de nscriere ti! sau fa# de actele de!use la dosar. Du! nce!erea
concursului' !e listele afi3ate nu se mai admit nici un fel de modificri.
%.5.,. "a !rezentarea in sala de concurs' candida ii vor avea asu!ra lor cartea de identitate$!a a!ortul
vala/il !recum i legitima ia de concurs ti! !e care au !rimit4o la nscriere.
%.5.). Candida#ii care nu sunt !rezenti n slile de concurs n momentul descBiderii !licurilor cu caietele
de concurs !ierd dre!tul de a sus#ine !ro/a scris.
%.5.6. D'$# 2$o4"i s+$is" este diferen iat' du! cum urmeaz ;
4 !entru Facult ile de Medicin' Medicin Dentar i Farmacie; % ore i EumtateC
4 !entru FM?M =s!ecializrile moa e i asisten medical>; % oreC
4 !entru FM?M =celelalte s!ecializri>; 1 or i Eumtate.
%.5.5. :nainte de descBiderea !licurilor cu caietele de concurs se verific de ctre su!ravegBetori
corectitudinea datelor nscrise !e cBestionarele de concurs.
%.5.D. Pentru Facult ile de M"!i+i)& i M"!i+i)& D")#$& ' caietele de concurs con in un numr total de
1&& de ntre/ri =din tematicile; 4io.o(i" i' la alegere' +6imi" o$()i+& sau 8i*i+&>' dintre care 5& de
ntre/ri /iologie i )& de ntre/ri cBimie sau fizic .
%.5.(. Pentru Facultatea de F$m+i"' caietele de concurs con in un numr total de 1&& de ntre/ri =din
tematicile +6imi" o$()i+& i' la alegere' 4io.o(i 7"("#.& sau 4io.o(i 'm)&> dintre care 5& de
ntre/ri cBimie organic i )& de ntre/ri /iologia vegetal sau /iologia uman.
%.5.1. Pentru F+'.##" !" Mo " i Asis#") & M"!i+.& (")"$.& ?FMAM> ' !entru s!ecializrile
moa e i asisten medical' caietele de concurs con#in un numr total de (& de ntre/ri =din tematicile
4io.o(i" i' la alegere' 8i*i+& sau +6imi">' dintre care 5& de ntre/ri /iologie i %& de ntre/ri fizic sau
cBimie.
Pentru restul s!ecializrilor de la FM?M < ?sistent Dentar' 8eBnic Dentar' ?sistent de Farmacie'
Radiologie i Amagistic' "a/orator clinic' alneofizio@inetotera!ie i recu!erare medical' ?udiologie i
!rotezare auditiv caietele de concurs con in un numr total de 5& de ntre/ri =din tematicile 4io.o(i" i'
la alegere' 8i*i+& sau +6imi">' dintre care )& ntre/ri /iologie i %& ntre/ri fizic sau cBimie.
5
%.5.1&. Candida ii au o/liga ia s s!ecifice n cererea de nscriere disci!lina la alegere la care vor sus ine
e.amenul.
%.5.11. "ucrrile$cBestionarele de concus tre/uie com!letate corect' fr 3tersturi' cu res!ectarea
urmtoarelor reguli;
a. !entru com!letare se foloseste' n mod o/ligatoriu' pix negru sau albastru nchisC
/. !entru marcarea rs!unsurilor corecte se completeaz integral csu#ele res!ective iar csu#ele
cores!unztoare rs!unsurilor gre3ite se las necom!letateC
c. nu se admit lucrri cu tersturi sau corecturi care !ot !roduce inter!retri eronate din !artea
sistemului automat de !relucrare a rs!unsurilor.
%.5.1%. 2u se folose3te alt B-rtie' n afara colilor ti! 3i a B-rtiei 3tam!ilate =!entru ciorn> !rimite de la
comisie.
%.5.1,. Din momentul nce!erii !ro/ei scrise nici un candidat nu !oate !rsi sala dec-t du! minimum
,& minute 3i numai du! ce !red lucrarea 3i semneaz n ta/elul de !redare.
%.5.1). :n tim!ul !ro/elor de concurs' se interzice folosirea de ctre candida#i a mini4calculatoarelor
!ro!rii' a telefoanelor mo/ile sau a oricaror dis!ozitive electronice de comunicare. Cei sur!rin3i asu!ra
fa!tului sunt elimina#i din concurs.
%.5.16. *rice fraud sau tentativ dovedit' care contravine disci!linei sau eticii concursului' se soldeaz
cu e.cluderea imediat a candidatului din concursul de admitere. 7.cluderea este consemnata ntr4un
!roces ver/al semnat de ctre to#i mem/rii comisiei de su!ravegBere din sala res!ectiv.
%.5.15. Candida#ii care fac gre3eli sau 3tersturi ce !ot fi considerate semne distinctive !e
lucrarea$cBestionarul de concurs 3i !ot transcrie lucrarea$cBestionarul' fr a de!3i ns tim!ul destinat
acestei !ro/e. :n aceste conditii' lucrarea$cBestionarul ini#ial este anulat !e loc de ctre res!onsa/ilul de
sal' su/ semnturC lucrrile$cBestionarele de concurs anulate sunt !redate comisiei' con#inutul lor nefiind
luat n considerare.
%.5.1D. 9e aten#ioneaz candida#ii s ia n calcul tim!ul necesar com!letrii unei noi lucrri$cBestionar de
concurs' care !oate fi' uneori' de 164%& minute' !entru a nu risca e.!irarea tim!ului !entru !ro/a de
concurs' naintea finalizrii com!letrii noii lucrri$cBestionar de concurs.
%.5.1(. :n tim!ul desf3urrii !ro/ei' res!onsa/ilul 3i su!ravegBetorii de sal nu !ot oferi candida#ilor nici
o indica#ie asu!ra ntre/rilor ci doar su!ravegBeaz atent desf3urarea corect a concursului.
%.5.11. Pe lucrrile$cBestionarele de concurs ale candida ilor se va a!lica' de ctre un mem/ru al Comisiei
Centrale de concurs' tam!ila oficial' desemnat !rin *rdin al Rectorului' naintea finalizrii !ro/ei
scrise.
%.5.%&. Candida#ii !redau lucrarea$cBestionarul de concurs 3efului de sal 3i semneaz n ta/elul de
!redare a acesteia.
2.@. <)#$"4&$i." 2")#$' 2$o4 s+$is&
D
%.D.1. Concursul de admitere se desf3oar du! sistemul ti! gril al ntre/rilor =com!lement sim!lu'
com!lement direct>.
%.D.%. Procesul de ela/orare a ntre/rilor de concurs' generarea caietelor de concurs' multi!licarea
cBestionarelor de concurs 3i a caietelor cu ntre/ri !entru concurs se desf3oar ntr4o loca#ie securizat
din !unct de vedere al accesului 3i al comunicrii.
%.D.,. :ntre/rile de concurs sunt ela/orate de ctre comisiile de s!eciali3ti sta/ilite de Comisiile de
admitere !e facultate' av-ndu4se n vedere aco!erirea ecBili/rat a tuturor ca!itolelor din tematica de
concurs. :ntre/rile sunt redactate doar n lim/a rom-n.
%.D.). +enerarea caietelor de concurs =) ti!uri de caiete !entru fiecare !ro/> se realizeaz !rin utilizarea
calculatorului' !e /aza unui !rogram generator de numere aleatoare care asigur securitatea 3i
o/iectivitatea acestei o!era#iuni' n aceea3i loca#ie 3i n acelea3i condi#ii de securitate.
2.A. Co$"+#$" .'+$&$i.o$ 9i $"*'.##"." +o)+'$s'.'i !" !mi#"$"
%.(.1. Corectarea lucrrilor$cBestionarelor de concurs se realizeaz imediat du! finalizarea !ro/ei scrise'
n sala de concurs' n !rezen#a candidatului 3i a unui martor =din r-ndul candida#ilor care semneaz !e
cBestionar alturi de candidat>' !rin citire com!uterizat =scanare> sau !rin corectur manual n cazul
im!osi/ilit#ii realizrii corecturii electronice urm-nd' ulterior' verificarea tot !rin citire com!uterizat a
rezultatelor =scanare>. :n urma reverificrii !unctaEele comunicate n sli !ot suferi modificri.
%.(.%. +rilele oficiale cu rs!unsurile corecte sunt afi3ate !e site 3i la sediile facult#ilor' la loc vizi/il' la
finalul !ro/ei scrise.
%.(.,. Fiecare ntre/are are un singur rs!uns corect =materializat !rin com!letarea integral a csu#ei
cores!ondente> !entru care se acord un !unct. PunctaEul ma.im al !ro/ei de concurs este de 1&& !uncte.
%.(.). PunctaEul o/#inut se transform n note. PunctaEele o/#inute 3i transformarea acestora n note sunt
consemnate n catalogul$/orderoul centralizator semnat de ctre decanii facult#ilor 3i contrasemnate de
ctre rector.
%.(.6. 2ota minim de admitere nu !oate fi mai mic de 6=cinci> sau dec-t un numr minim de !uncte
ecBivalent.
%.(.5. Pentru s!ecializrile cu reglementare sectorial' criteriul de clasificare este re!rezentat de !unctaEul
o/#inut la !ro/a scris. Pentru s!ecializrile cu reglementare general' criteriul de clasificare este
re!rezentat de !unctaEul o/#inut la !ro/a scris =acesta are !rioritate> 3i a!oi !rima o!#iune e.!rimat de
candidat la nscrierea la concursul de admitere.
%.(.D. :n cazul e.isten#ei mai multor candida#i cu !unctaE$not egal cu cea a ultimului loc finan#at de la
/uget' criteriile de de!artaEare sunt;
a. !unctaEul o/#inut la disci!lina o/ligatorie =/iologie !entru Facultatea de Medicin' Medicin
dentar 3i F.M.?.M' res!ectiv cBimie !entru Facultatea de Farmacie>
/. media o/#inut la e.amenul de /acalaureat.
%.(.(. PunctaEele$notele o/#inute de candida#i la concursul de admitere sunt vala/ile' !entru sta/ilirea
ordinii de clasificare' numai la universitatea' facultatea 3i s!ecializarea la care ace3tia au candidat.
(
%.(.1. De locurile n regim cu ta. !ot /eneficia' n limita locurilor !ro!use de Consiliul de ?dministra#ie
3i a!ro/ate de ctre 9enat' la cerere' candida#ii care au sus#inut concurs de admitere dar nu au o/#inut
!unctaEul$nota cores!unztoare !entru un loc finan#at de la /uget' n ordinea descresctoare a
!unctaEului$notei de concurs.

%.(.1&. Rezultatele concursului de admitere' verificate 3i a!ro/ate de Comisia Central de ?dmitere' se
aduc la cuno3tin#a celor interesa#i !rin afi3are !e !agina de internet a universitatii 3i la sediile facult#ilor'
la loc vizi/il' s!ecific-ndu4se ora 3i data afi3rii.
%.(.11. "ista candida#ilor admi3i se afi3eaz n ordinea descresctoare a !unctaEului o/#inut' n limita
locurilor finan#ate de la /uget' acordate de ctre M72 fiecrei facult#i n !arte. "ista candida#ilor res!in3i
se afi3eaz n ordine alfa/etic.
%.(.1%. Rezultatele concursului de admitere devin finale$oficiale du! solu#ionarea contesta#iilor.
%.(.1,. Du! afi area rezultatelor finale' actele candida#ilor res!in3i se restituie acestora' la cerere' !e /aza
cr#ii de identitate' n cel mult )( de ore de la de!unerea cererii' fr !erce!erea vreunei ta.e. ?ctele !ot fi
restituite 3i !ersoanelor care !rezint m!uternicire notarial legalizat.
2.B. Co)#"s#-ii."
%.1.1. Contesta#iile !rivind con#inutul ntre/rilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de rs!unsuri se
nregistreaz la comisiile de admitere ale facult#ilor 3i se de!un n termen de % ore de la finalizarea !ro/ei
scrise. Du! acest termen nu mai este !osi/il contestarea con#inutului ntre/rilor sau a corectitudinii
grilei oficiale de rs!unsuri.
%.1.%. Contesta#iile !rivind con#inutul ntre/rilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de rs!uns se
analizeaz de ctre o comisie de s!eciali3ti. Decizia acestei comisii este definitiv.
%.1.,. Contesta#iile !rivind rezultatele !ro/elor scrise =!unctaEul> se nregistreaz 3i se de!un la
secretariatele facult#ilor n termen de %) de ore de la afi3area rezultatelor =nce!-nd cu ora 3i data afi3rii
acestora>. Candida#ii !ot contesta doar !ro!riile rezultate.
%.1.). "ucrrile$cBestionarele de concurs constituind o/iectul contesta#iei !rivind rezultatele =!unctaEul>
!ro/ei scrise se recorecteaz' !rin citire com!uterizat =rescanare>' n !rezen#a candidatului care a de!us
contesta#ia iar comunicarea rezultatelor finale se face !rin afi3are' n termen de %) de ore de la e.!irarea
termenului de rezolvare a contesta#iilor. Decizia comisiei de contesta#ii !rivind rezultatele !ro/ei scrise
este definitiv.
%.1.6. Dac du! recorectare rezult un !unctaE su!erior ultimului admis' candidatul este declarat admis.
Dac du! recorectare rezult un !unctaE egal ultimului admis' candidatul este declarat admis sau res!ins
n func#ie de criteriile de de!artaEare.
%.1.5. Du! e.!irarea termenului de contestare 3i de rs!uns la contesta#ii rezultatul concursului de
admitere se consider definitiv 3i nu mai !oate fi modificat.
%.1.D. Contesta#iile sau reclama#iile care se refer la activitatea cadrelor didactice =corectori'
su!ravegBetori' comisii de redactare a su/iectelor' alte comisii> sunt analizate n vederea lurii unor
msuri cores!unztoare de ctre Comisia de 7tic a universit#ii' la solicitarea Comisiei Centrale de
?dmitere.
1
2.1C. Co)8i$m$" 9i $")')-$" . +.i##" !" s#'!")#
%.1&.1. :nmatricularea studen ilor declara i admi i n urma concursului de admitere se face !rin Decizie a
Rectorului UMF Carol Davila.
%.1&.%. Un candidat !oate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult dou !rograme de studii
concomitent' indiferent de institu iile de nv m-nt care le ofer. Un candidat declarat admis /eneficiaz
de finan are de la /uget !entru un singur !rogram de licen . Candidatul declarat admis la mai multe
facult i va tre/ui s o!teze !entru !rogramul de studii care va fi finan at de la /uget' !rin de!unerea
di!lomei de /acalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior a/solvit' du! caz' n original' la
facultatea !e care dore te s o urmeze' res!ectnd termenul de de!unere sta/ilit de ctre universitate.
Costurile aferente de! irii duratei nv m-ntului gratuit' !revzute de lege' se su!ort de ctre studen i.
%.1&.,. Candida#ii admi3i la concursul de admitere au o/liga#ia de a se nscrie n anul A de studii' la
secretariatele facult#ilor' n !erioada sta/ilit anual !rin Botr-re a Consiliului de ?dministratie 3i
a!ro/are a 9enatului UMF Carol Davila i !u/licat !rin afi3are 3i !e !agina de internet a Universit#ii.
%.1&.). "a nscriere se acBit o ta. de nmatriculare sta/ilit !rin Regulamentul de ta.e al Universit#ii
conform reglementrilor legale n vigoare.
%.1&.6. :n vederea nmatriculrii' candida#ii admi3i !e locurile finan#ate de la /ugetul de stat' au o/liga#ia
de a de!une' !-n la data sta/ilit anual de ctre Consiliul de ?dministra#ie 3i a!ro/at de 9enatul
Universitar' di!loma de /acalaureat =adeverin# !entru candida#ii care au !romovat e.amenul de
/acalaureat n sesiunea anului curent>' n original' la secretariatul facult#ii. 2e!rezentarea di!lomei de
/acalaureat sau a adeverin#ei' n original' din vina e.clusiv a candidatului admis' !n la data limit
admis duce la !ierderea locului finan#at !rin granturi de studii.
%.1&.5. Candida#ii admi3i n sesiunea iulie' care nu se nscriu n anul A !-n la data limit' sta/ilit anual
!rin Botr-rea Consiliului de ?dministra#ie 3i a!ro/area 9enatului Universit#ii' sunt considera#i' din
oficiu' c au renun#at' !rin ne!rezentare' la calitatea de student.
%.1&.D. Renun#area voluntar la calitatea de student !oate avea loc cel t-rziu !-n la limit sta/ilit anual
!rin Botr-rea Consiliului de ?dministra#ie 3i a!ro/area 9enatului Universit#ii.
%.1&.(. Renun#area voluntar la calitatea de student' du! nscriere' tre/uie anun#at !-n la data limit
sta/ilit anual !rin Botr-rea Consiliului de ?dministra#ie 3i a!ro/area 9enatului Universit#ii.
%.1&.1. Dac un candidat renun# voluntar sau !rin ne!rezentare' la calitatea de student do/-ndit !rin
concurs' locul rmas li/er se ocu!' n ordine' cu !rimul candidat res!ins' n ordinea descresctoare a
mediilor.
Dac un candidat renun# la calitatea de student do/-ndit !rin concurs' nainte de nce!erea
anului universitar' locul rmas li/er se ocu! n ordine du! cum urmeaz;
a. Cu unul din candida#ii res!in3i cu !unctaEul$nota egal cu cea a ultimului candidat declarat admis'
a!lic-nd criteriile de de!artaEare antemen#ionateC
/. Prin redistri/uire n cadrul facult#ii sau universit#ii n acelea3i condi#ii' inclusiv de de!artaEare.
%.1&.1&. 8a.ele !ltite de un candidat' care renun# voluntar sau !rin ne!rezentare la calitatea de student'
nu sunt ram/ursate.
1&
%.1&.11. Dac un candidat care a urmat studii de licen# nefinalizate' sus#inute de la /ugetul de stat este
admis n UMF Carol Davila n urma concursului de admitere' acel candidat !lte3te ta. de 3colarizare
tim! de un numr de ani egal cu cel n care a /eneficiat de sus#inere /ugetar. F
%.1&.1%. Dac un candidat a /eneficiat de sus#inere /ugetar !entru un !rogram integral de licen#'
finalizat sau nu !rin e.amen de licen#' acea !ersoan !oate urma doar studii n regim cu ta.. F
* Candidaii din categoriile menionate mai sus vor fi admii pe locuri suplimentare cu tax iar locurile
pentru care au concurat (bugetate) vor deveni astfel disponibile i vor fi ocupate n ordinea
descresctoare a mediilor de ctre ceilali candidai care ntrunesc condiiile pentru ocuparea unui loc
bugetat.
%.1&.1,. Pentru fiecare student declarat admis i nmatriculat' UMF Carol Davila va colecta datele
cu!rinse n ane.a nr.%
,. DISPOZI II FINALE
,.1. Cadrele didactice im!licate n concursul de admitere nu angaEeaz discu#ii' nu dau informa#ii 3i nu 3i
e.!rim !rerea fa# de candida#i' !rin#i' etc.' dec-t n limite a/solut oficiale. *rice !ro/lem a!rut n
tim!ul desf3urrii concursului de admitere va fi semnalat Comisiei Centrale de admitere' singura
com!etent de a decide 3i a comunica solu#ia ce se im!une.
,.%. Pentru /una desf3urare a concursului de admitere se atrage aten#ia' n mod deose/it' asu!ra
res!ectrii disci!linei n cadrul concursului de admitere 3i a rs!underii !rom!te la solicitrile comisiei de
admitere.
,.,. 9e solicit' de asemenea' cunoa3terea temeinic 3i res!ectarea riguroas a reglementrilor
Ministerului 7duca#iei 2a#ionale' !recum 3i ale universit#ii' !entru a nu duce la inter!retri gre3ite 3i la
!ertur/ri n desf3urarea concursului de admitere.
,.). Anforma ii su!limentare !rivind concursul de admitere !entru studii universitare de licen n UMF
Carol Davila ucure3ti !ot fi o/ inute direct de la decanatele facult ilor' de la Rectoratul Universit ii
sau de !e adresa Ge/ GGG.umf.ro
,.6. Prezentul Regulament intr n vigoare la data a!ro/rii sale de ctre 9enatul Universit ii de Medicin
i Farmacie HCarol Davila ucure ti.
,.5. :n momentul intrrii n vigoare a !rezentului regulament se a/rog orice reglementare anterioar n
ceea ce !rive3te admiterea n ciclurile de studii universitare de licen#.
,.D. Prevederi ale !rezentului regulament 3i nceteaz ac#iunea de dre!t n cazul n care a!ar' ulterior
ado!trii sale' reglementri na#ionale cu efect contrar sau diferit.
11

S-ar putea să vă placă și