Sunteți pe pagina 1din 8

CODUL DE ETIC I DEONTOLOGIE

al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia


C!ITOLUL I
!rinci"ii generale
RT# $
Codul de etic% i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului
medical din Romnia cu"rinde un ansam&lu de "rinci"ii i reguli ce re"re'int% (alorile
)undamentale *n &a'a c%rora se e+ercit% "ro)esia de asistent medical generalist, "ro)esia
de moa% i "ro)esia de asistent medical "e teritoriul Romniei#
RT# ,
Codul de etic% i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului
medical din Romnia are dre"t "rinci"al sco"-
a. ocrotirea dre"turilor "acien/ilor0
&. res"ectarea o&liga/iilor "ro)esionale de c%tre asisten/ii medicali generaliti, moae i
asisten/ii medicali0
c. a"%rarea demnit%/ii i a "restigiului "ro)esiunii de asistent medical generalist, de moa%
i de asistent medical0
d. recunoaterea "ro)esiei, a res"onsa&ilit%/ii i *ncrederii con)erite de societate, "recum i
a o&liga/iilor interne ce deri(% din aceast% *ncredere#
RT# 1
!rinci"iile )undamentale *n &a'a c%rora se e+ercit% "ro)esia de asistent medical generalist,
"ro)esia de moa% i "ro)esia de asistent medical "e teritoriul Romniei sunt urm%toarele-
a. e+ercitarea "ro)esiei se )ace e+clusi( *n res"ect )a/% de (ia/a i de "ersoana uman%0
&. *n orice situa/ie "rimea'% interesul "acientului i s%n%tatea "u&lic%0
c. res"ectarea *n orice situa/ie a dre"turilor "acientului0
d. cola&orarea, ori de cte ori este ca'ul, cu to/i )actorii im"lica/i *n asigurarea st%rii de
s%n%tate a "acientului0
e. acordarea ser(iciilor se (a )ace la cele mai *nalte standarde de calitate "osi&ile, "e &a'a
unui ni(el *nalt de com"eten/e, a"titudini "ractice i "er)orman/e "ro)esionale )%r% niciun
)el de discriminare0
). *n e+ercitarea "ro)esiei asisten/ii medicali generaliti, moaele i asisten/ii medicali
tre&uie s% do(edeasc% loialitate i solidaritate unii )a/% de al/ii *n orice *m"re2urare, s% *i
acorde colegial a2utor i asisten/% "entru reali'area *ndatoririlor "ro)esionale0
g. asisten/ii medicali generaliti, moaele i asisten/ii medicali tre&uie s% se com"orte cu
cinste i demnitate "ro)esional% i s% nu "re2udicie'e *n niciun )el "ro)esia sau s%
su&mine'e *ncrederea "acientului#
C!ITOLUL II
Res"onsa&ilitatea "ersonal%, integritatea i inde"enden/a "ro)esional% a asisten/ilor
medicali generaliti, moaelor i asisten/ilor medicali
RT# 3
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical tre&uie s% e(ite *n e+ercitarea
"ro)esiei atitudinile ce aduc atingere onoarei "ro)esiei i s% e(ite tot ceea ce este
incom"ati&il cu demnitatea i moralitatea indi(idual% i "ro)esional%#
RT# 4
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical au o&liga/ia s% mani)este o
conduit% ire"roa&il% )a/% de &olna(, res"ectnd *ntotdeauna demnitatea acestuia#
RT# 5
6n ca' de "ericol "u&lic, asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical nu au
dre"tul s% *i a&andone'e &olna(ii, cu e+ce"/ia unui ordin )ormal al unei autorit%/i
com"etente, con)orm legii#
RT# 7
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical sunt r%s"un'%tori "entru 8ecare
dintre actele lor "ro)esionale#
RT# 9
!entru riscurile ce decurg din acti(itatea "ro)esional%, asisten/ii medicali generaliti,
moaele i asisten/ii medicali din sistemul "u&lic sau "ri(at *nc:eie o asigurare de
r%s"undere ci(il% "entru greeli *n acti(itatea "ro)esional%#
RT# ;
6ncredin/area atri&u/iilor "ro"rii unor "ersoane li"site de com"eten/% constituie greeal%
deontologic%#
RT# $<
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical tre&uie s% comunice cu
"acientul *ntr=o manier% adec(at%, )olosind un lim&a2 res"ectuos, minimali'nd
terminologia de s"ecialitate "e *n/elesul acestora#
RT# $$
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical tre&uie s% e(ite orice modalitate
de a cere recom"ense, altele dect )ormele legale de "lat%#
C!ITOLUL III
Ra"orturi "ro)esionale cu al/i "ro)esioniti din domeniul medico=sanitar i institu/ii
>EC?IUNE $
Ra"orturile "ro)esionale cu al/i "ro)esioniti din domeniul sanitar
RT# $,
6n &a'a s"iritului de ec:i"%, asisten/ii medicali generaliti, moaele i asisten/ii medicali *i
datorea'% s"ri2in reci"roc#
RT# $1
Constituie *nc%lc%ri ale regulilor etice-
a. 2ignirea i calomnierea "ro)esional%0
&. &lamarea i de)%imarea "ro)esional%0
c. orice alt act sau )a"t care "oate aduce atingere demnit%/ii "ro)esionale a asistentului
medical generalist, a moaei i a asistentului medical#
RT# $3
@$. 6n ca'ul unor ne*n/elegeri, *n considerarea calit%/ii "ro)esionale, conAictul *n "rim%
instan/% tre&uie mediat de &iroul consiliului 2ude/ean, la ni(el 2ude/eanBmunici"iului
Cucureti, i de Ciroul e+ecuti(, la ni(el na/ional#
@,. Dac% acesta "ersist%, cei im"lica/i se "ot adresa Comisiei de etic% i deontologie sau
2usti/iei, 8ind inter'is% "ertur&area acti(it%/ii "ro)esionale din aceste cau'e#
@1. 6n ca'ul *n care se constat% *nc%lc%ri ale regulilor etice, se urmea'% "rocedura de
sanc/ionare, con)orm "re(ederilor >tatutului Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti,
Doaelor i sisten/ilor Dedicali din Romnia, ado"tat "rin Eot%rrea dun%rii generale
na/ionale a Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i sisten/ilor Dedicali din
Romnia nr# $B,<<;#
RT# $4
6n ca'ul cola&or%rii mai multor asisten/i medicali generaliti, moae i asisten/i medicali
"entru e+aminarea, tratamentul sau *ngri2irea aceluiai "acient, 8ecare "ractician *i
asum% res"onsa&ilitatea indi(idual "rin a"licarea "ara)ei "ro)esionale *n dre"tul 8ec%rei
mane(re sau te:nici e+ecutate "ersonal#
RT# $5
6n interesul "acien/ilor, asisten/ii medicali generaliti, moaele i asisten/ii medicali (or
a(ea rela/ii de cola&orare cu celelalte "ro)esii din domeniul sanitar, cu res"ectarea
demnit%/ii i onoarei "ro)esionale#
>EC?IUNE a ,=a
Ra"orturile "ro)esionale cu institu/iile
RT# $7
nga2atorul tre&uie s% asigure condi/ii o"time asistentului medical generalist, moaei i
asistentului medical *n e+ercitarea "ro)esiei#
RT# $9
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical aduc la cunotin/a "ersoanelor
com"etente i autorit%/ilor com"etente orice circumstan/% care "oate "re2udicia *ngri2irea
sau calitatea tratamentelor, *n s"ecial *n ceea ce "ri(ete e)ectele asu"ra "ersoanei sau
care limitea'% e+erci/iul "ro)esional#
RT# $;
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical, *n concordan/% cu di)eritele
ni(eluri de res"onsa&ilitate "e care le *nde"linesc, contri&uie la orientarea "oliticilor i
de'(oltarea sistemului de s%n%tate#
C!ITOLUL IF
Educa/ia medical% continu%
RT# ,<
6n (ederea creterii gradului de "reg%tire "ro)esional%, asisten/ii medicali generaliti,
moaele i asisten/ii medicali au o&liga/ia s% e)ectue'e cursuri i alte )orme de educa/ie
continu% creditate de Ordinul sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i sisten/ilor
Dedicali din Romnia, denumit *n continuare ODGDDR, "recum i alte )orme de
educa/ie continu% "re(%'ute de lege "entru *nde"linirea num%rului minim de credite anual
necesar reautori'%rii e+ercit%rii "ro)esiei#
C!ITOLUL F
O&liga/ii etice i deontologice
>EC?IUNE $
O&liga/ia acord%rii *ngri2irilor medicale
RT# ,$
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical, *n e+ercitarea "ro)esiei, nu "ot
)ace discrimin%ri "e &a'a rasei, se+ului, (rstei, a"artenen/ei etnice, originii na/ionale sau
sociale, religiei, o"/iunilor "olitice sau anti"atiei "ersonale, a condi/iei sociale )a/% de
"acien/i#
RT# ,,
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical au o&liga/ia de a lua m%suri de
acordare a "rimului a2utor#
RT# ,1
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical au o&liga/ia s% acorde asisten/%
medical% i *ngri2irile necesare *n limita com"eten/ei lor "ro)esionale#
RT# ,3
6n ca' de calamit%/i naturale @cutremure, inunda/ii, e"idemii, incendii. sau accident%ri *n
mas% @nau)ragii, accidente rutiere sau a(iatice, accidente nucleare etc#., asistentul
medical generalist, moaa i asistentul medical sunt o&liga/i s% r%s"und% la c:emare, s%
*i o)ere de &un%(oie ser(iciile de *ngri2ire, imediat ce au luat cunotin/% des"re
e(eniment#
RT# ,4
@$. Foin/a "acientului *n alegerea asistentului medical generalist, a moaei i a asistentului
medical tre&uie *ntotdeauna res"ectat%, indi)erent care ar 8 sensul acesteia#
@,. Dac% "acientul se aA% *ntr=o stare 8'ic% sau "si:ic% ce nu *i "ermite e+"rimarea lucid%
a (oin/ei, a"ar/in%torii sau a"ro"ia/ii celui su)erind tre&uie "re(eni/i i in)orma/i corect,
"entru a :ot%r* *n numele acestuia, cu e+ce"/ia im"osi&ilit%/ii @de identi8care, de
comunicare, de de"lasare etc#. sau a urgen/elor#
RT# ,5
Dac% *n urma e+amin%rii sau *n cursul *ngri2irilor asistentul medical generalist, moaa i
asistentul medical consider% c% nu au su8ciente cunotin/e sau e+"erien/% "entru a
asigura o asisten/% cores"un'%toare, se (or consulta cu al/i colegi sau (or *ndruma
&olna(ul c%tre al/i s"ecialiti#
RT# ,7
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical (or "%stra o atitudine de strict%
neutralitate i neamestec *n "ro&lemele )amiliale @morale, materiale etc#. ale "acientului,
e+"rimndu=i "%rerea numai dac% inter(en/ia este moti(at% de interesul s%n%t%/ii
"acientului, cu consim/%mntul "reala&il al acestuia#
RT# ,9
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical "ot re)u'a acordarea unor
*ngri2iri c%tre "acient atunci cnd re)u'ul este 2usti8cat de interesul s%n%t%/ii "acientului,
cu e+ce"/ia situa/iilor de urgen/%#
>EC?IUNE a ,=a
Res"ectarea dre"turilor "acientului
RT# ,;
!acientul are urm%toarele dre"turi- dre"tul la in)orma/ia medical%, dre"tul la
consim/%mnt, dre"tul la con8den/ialitatea in)orma/iilor i (ia/a "ri(at%, dre"turi *n
domeniul re"roducerii, dre"turi la tratament i *ngri2iri medicale#
>EC?IUNE a 1=a
Consim/%mntul
RT# 1<
O inter(en/ie medical% nu se "oate e)ectua dect du"% ce "acientul sau re"re'entantul
legal al acestuia, *n cunotin/% de cau'%, i=a dat consim/%mntul# !acientul are dre"tul s%
re)u'e sau s% o"reasc% o inter(en/ie medical%, asumndu=i *n scris r%s"underea "entru
deci'ia sa0 consecin/ele re)u'ului s%u, al o"ririi actelor medicale tre&uie e+"licate
"acientului#
RT# 1$
Consim/%mntul "acientului sau, du"% ca', al re"re'entantului legal al acestuia este
o&ligatoriu-
a. "entru recoltarea, "%strarea, )olosirea tuturor "roduselor &iologice "rele(ate din cor"ul
s%u, *n (ederea sta&ilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord0
&. *n ca'ul su"unerii la orice )el de inter(en/ie medical%0
c. *n ca'ul "artici"%rii sale la *n(%/%mntul medical clinic i la cercetarea tiin/i8c%0
d. *n ca'ul )otogra8erii sau 8lm%rii sale *ntr=o unitate medical%0
e. *n ca'ul don%rii de snge *n condi/iile "re(%'ute de lege#
RT# 1,
Consim/%mntul "acientului sau al re"re'entantului legal al acestuia, du"% ca', nu este
o&ligatoriu *n urm%toarele situa/ii-
a. cnd "acientul nu *i "oate e+"rima (oin/a, dar este necesar% o inter(en/ie medical% de
urgen/%0
&. *n ca'ul *n care )urni'orii de ser(icii medicale consider% c% inter(en/ia este *n interesul
"acientului, iar re"re'entantul legal re)u'% s% *i dea consim/%mntul, asistentul medical
generalist, moaa i asistentul medical sunt o&liga/i s% anun/e medicul curantBde gard%
@deci'ia 8ind declinat% unei comisii de ar&itra2 de s"ecialitate.#
>EC?IUNE a 3=a
>ecretul "ro)esional
RT# 11
@$. >ecretul "ro)esional este o&ligatoriu#
@,. >ecretul "ro)esional e+ist% i )a/% de a"ar/in%tori, colegi sau alte "ersoane din sistemul
sanitar, neinteresate *n tratament, c:iar i du"% terminarea tratamentului i decesul
"acientului#
RT# 13
O&iectul secretului "ro)esional *l constituie tot ceea ce asistentul medical generalist,
moaa i asistentul medical, *n calitatea lor de "ro)esionist, au aAat direct sau indirect *n
leg%tur% cu (ia/a intim% a "acientului, a )amiliei, a a"ar/in%torilor, "recum i "ro&lemele
de diagnostic, "rognostic, tratament, circumstan/e *n leg%tur% cu &oala i alte di(erse
)a"te, inclusi( re'ultatul auto"siei#
RT# 14
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical r%s"und disci"linar "entru
dest%inuirea secretului "ro)esional, e+ce"/ie )%cnd situa/ia *n care "acientul i=a dat
consim/%mntul e+"res "entru di(ulgarea acestor in)orma/ii, *n tot sau *n "arte#
RT# 15
Interesul general al societ%/ii @"re(enirea i com&aterea e"idemiilor, a &olilor (enerice, a
&olilor cu e+tindere *n mas% i altele asemenea "re(%'ute de lege. "rimea'% )a/% de
interesul "ersonal al "acientului#
RT# 17
6n comunic%rile tiin/i8ce, ca'urile (or 8 ast)el "re'entate *nct identitatea "acientului s%
nu "oat% 8 recunoscut%#
RT# 19
In)orma/iile cu caracter con8den/ial "ot 8 )urni'ate de c%tre asistentul medical generalist,
moaa i asistentul medical numai *n ca'ul *n care "acientul *i d% consim/%mntul e+"licit
sau dac% legea o cere *n mod e+"res#
C!ITOLUL FI
>itua/ii s"eciale *n "racticarea "ro)esiunii *n sistem institu/ionali'at
>EC?IUNE $
>itua/ia &olna(ului "si:ic
RT# 1;
!ersoanele cu tul&ur%ri "si:ice &ene8cia'% de asisten/% medical% i de *ngri2iri de s%n%tate
de aceeai calitate cu cele a"licate altor categorii de &olna(i i ada"tate cerin/elor lor de
s%n%tate#
RT# 3<
Orice "ersoan% cu tul&ur%ri "si:ice tre&uie a"%rat% de daunele "e care ar "utea s% i le
"roduc% administrarea ne2usti8cat% a unui medicament, te:nic% sau mane(r% de *ngri2ire
i tratament, de maltrat%rile din "artea altor "acien/i sau "ersoane ori de alte acte de
natur% s% antrene'e o su)erin/% 8'ic% sau "si:ic%#
RT# 3$
@$. !acientul cu tul&ur%ri "si:ice tre&uie s% 8e im"licat *n "rocesul de luare a deci'iei att
ct "ermite ca"acitatea lui de *n/elegere# 6n ca'ul *n care "acientul cu tul&ur%ri "si:ice nu
*i "oate e+"rima li&er (oin/a, consim/%mntul *n scris tre&uie luat de la re"re'entantul
legal al acestuia#
@,. Nu este necesar% o&/inerea consim/%mntului *n condi/iile "re(%'ute la alin# @$. atunci
cnd este necesar% inter(en/ia de urgen/%#
@1. !acientul are dre"tul s% re)u'e sau s% o"reasc% o inter(en/ie medical%, du"% ca',
asumndu=i *n scris r%s"underea "entru deci'ia sa0 consecin/ele re)u'ului sau ale o"ririi
actelor medicale tre&uie e+"licate "acientului, cu in)ormarea medicului, dac% *ntreru"erea
tratamentului sau a *ngri2irilor are dre"t consecin/% "unerea *n "ericol a (ie/ii "acientului#
RT# 3,
Orice "ersoan% care su)er% de tul&ur%ri "si:ice tre&uie tratat% cu omenie i res"ectul
demnit%/ii umane i tre&uie s% 8e a"%rat% *m"otri(a oric%ror )orme de e+"loatare
economic%, se+ual% sau de alt% natur%, *m"otri(a tratamentelor (%t%m%toare i
degradante# Nu este admis% nicio discriminare &a'at% "e o tul&urare "si:ic%#
>EC?IUNE a ,=a
!rescrierea, eli&erarea "e &a'a unei re/ete medicale i administrarea drogurilor
RT# 31
!rescrierea, eli&erarea "e &a'a unei re/ete medicale i administrarea drogurilor, *n alte
condi/ii dect cele "re(%'ute de lege, constituie in)rac/iune#
>EC?IUNE a 1=a
!acientul "ri(at de li&ertate
RT# 33
sistentului medical generalist, moaei i asistentului medical care *ngri2esc un "acient
"ri(at de li&ertate le este inter'is s% aduc% atingere integrit%/ii 8'ice, "si:ice sau
demnit%/ii acestuia#
RT# 34
Dac% asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical constat% c% "acientul
"ri(at de li&ertate a su"ortat maltrat%ri, acetia au o&liga/ia s% in)orme'e organele
com"etente#
>EC?IUNE a 3=a
>itua/ia "acien/ilor in)ecta/i cu EIF sau &olna(i de >ID
RT# 35
@$. !acien/ii in)ecta/i cu EIF sau &olna(i de >ID au dre"tul la *ngri2ire i tratament medical
*n mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical 8ind
o&liga/i s% asigure *ngri2irile de s%n%tate i tratamentele "rescrise acestor "acien/i#
@,. !%strarea con8den/ialit%/ii asu"ra datelor "ri(ind "ersoanele in)ectate cu EIF sau
&olna(e de >ID este o&ligatorie "entru asistentul medical generalist, moaa i asistentul
medical care au *n *ngri2ire, su"ra(eg:ere iBsau tratament ast)el de "ersoane#
@1. 6ntre s"ecialitii medico=sanitari, in)orma/iile cu "ri(ire la statusul EIFB>ID al unui
"acient tre&uie s% 8e comunicate#
C!ITOLUL FII
!racticarea "ro)esiunii *n sistem "ri(at# 6ngri2irile la domiciliu
RT# 37
sisten/ii medicali generaliti, moaele i asisten/ii medicali e+ercit% "ro)esia *n regim
salarial iBsau inde"endent#
RT# 39
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical care *i des)%oar% acti(itatea *n
calitate de titular sau asociat al unui ca&inet de "ractic% medical% "ot )urni'a *ngri2iri
medicale la domiciliu, dac% sunt autori'a/i *n acest sens, *n con)ormitate cu "re(ederile
legale "ri(ind organi'area i )unc/ionarea *ngri2irilor la domiciliu#
RT# 3;
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical sunt o&liga/i s% comunice
medicului care a recomandat aceste ser(icii situa/ia e(olu/iei st%rii de s%n%tate a
"acientului *ngri2it#
RT# 4<
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical c:ema/i *ntr=o )amilie ori
colecti(itate tre&uie s% res"ecte regulile de igien% i de "ro8la+ie, *n e+ercitarea "ro)esiei#
C!ITOLUL FIII
!ro&leme ale *ngri2irii minorilor
RT# 4$
Dac% asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical a"recia'% c% minorul este
(ictima unei agresiuni sau "ri(a/iuni, tre&uie s% *ncerce s% *l "rote2e'e, u'nd de "ruden/e,
i s% alerte'e autoritatea com"etent%#
RT# 4,
sistentul medical generalist, moaa i asistentul medical tre&uie s% 8e a"%r%torul
co"ilului &olna(, dac% a"recia'% c% starea de s%n%tate nu este &ine *n/eleas% sau nu este
su8cient de &ine "rote2at%#
RT# 41
6n (ederea e)ectu%rii te:nicilor iBsau a mane(relor de *ngri2ire iBsau de tratament asu"ra
unui minor, consim/%mntul tre&uie o&/inut de la re"re'entantul legal al minorului, cu
e+ce"/ia situa/iilor de urgen/%#
C!ITOLUL IG
!ro&leme ale e+"eriment%rii "e om
RT# 43
@$. >e inter'ice "ro(ocarea de *m&oln%(iri arti8ciale unor oameni s%n%toi, din ra/iuni
e+"erimentale#
@,. Dis"o'i/iile "re'entului articol se com"letea'% cu celelalte "re(ederi legale incidente *n
materie#
RT# 44
Im"unerea, cu )or/a sau "rin inducere *n eroare, a e+"erimentului "e om re"re'int% o
a&atere gra(% "entru orice asistent medical generalist, moa% i asistent medical care
"artici"% *n mod (oluntar i contient la asemenea )a"te#
C!ITOLUL G
Dis"o'i/ii s"eciale
RT# 45
La "rimirea *n ODGDDR, asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical (or
de"une urm%torul 2ur%mnt-
H6n numele Fie/ii i al Onoarei,
2ur s% *mi e+ercit "ro)esia cu demnitate, s% res"ect 8in/a uman% i dre"turile sale i s%
"%stre' secretul "ro)esional#
Iur c% nu (oi *ng%dui s% se inter"un% *ntre datoria mea i "acient considera/ii de
na/ionalitate, ras%, religie, a"artenen/% "olitic% sau stare social%#
Foi "%stra res"ectul de"lin "entru (ia/a uman% c:iar su& amenin/are i nu (oi utili'a
cunotin/ele mele medicale contrar legilor umanit%/ii#
Jac acest 2ur%mnt *n mod solemn i li&erKL
RT# 47
Do(edirea calit%/ii de mem&ru al ODGDDR se )ace cu certi8catul de mem&ru, eli&erat
de ODGDDR#
RT# 49
ctele medicale i de *ngri2ire e)ectuate de asisten/i medicali generaliti, moae i asisten/i
medicali (or "urta "ara)a i semn%tura acestora, "entru asumarea r%s"underii indi(iduale
i "ro&area res"onsa&ilit%/ii "ro)esionale#
RT# 4;
Dodelul certi8catului de mem&ru i al "ara)ei "ro)esionale sunt ado"tate de Consiliul
Na/ional al ODGDDR, ca ane+e ale >tatutului Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti,
Doaelor i sisten/ilor Dedicali din Romnia, ado"tat "rin Eot%rrea dun%rii generale
na/ionale a Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i sisten/ilor Dedicali din
Romnia nr# $B,<<; i )ac "arte integrant% din acesta#
C!ITOLUL GI
Dis"o'i/ii 8nale
RT# 5<
Neres"ectarea "re(ederilor "re'entului cod de etic% i deontologie constituie a&atere i
atrage r%s"underea disci"linar%#
RT# 5$
R%s"underea disci"linar% a mem&rilor ODGDDR nu e+clude r%s"underea ci(il%, "enal%,
administrati(% sau material%#
RT# 5,
!rocedura de sesi'are i solu/ionare a cau'elor este "re(%'ut% *n >tatutul ODGDDR#
RT# 51
To/i asisten/ii medicali generaliti, moaele i asisten/ii medicali au o&liga/ia de a in)orma
consiliul 2ude/ean al ODGDDR, res"ecti( al munici"iului Cucureti des"re modi8c%rile
sur(enite *n situa/ia lor "ro)esional%#
RT# 53
Consiliul 2ude/ean al ODGDDR, res"ecti( al munici"iului Cucureti (a in)orma Consiliul
na/ional al ODGDDR cu "ri(ire la aceste modi8c%ri#
RT# 54
!re(ederile "re'entului cod de etic% i deontologie se com"letea'% cores"un'%tor cu
dis"o'i/iile Legii nr# 35B,<<1 "ri(ind dre"turile "acientului, cu "re(ederile Ordonan /ei de
urgen /% a Gu(ernului nr# $33B,<<9 "ri(ind e+ercitarea "ro)esiei de asistent medical
generalist, a "ro)esiei de moa% i a "ro)esiei de asistent medical, "recum i organi'area
i )unc/ionarea Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i sisten/ilor Dedicali
din Romnia, ale >tatutului Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i
sisten/ilor Dedicali din Romnia, ado"tat "rin Eot%rrea dun%rii generale na/ionale a
Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i sisten/ilor Dedicali din Romnia nr#
$B,<<;, ale Regulamentului de organi'are i )unc/ionare al Ordinului sisten/ilor Dedicali
Generaliti, Doaelor i sisten/ilor Dedicali din Romnia, ado"tat "rin Eot%rrea dun%rii
generale na/ionale a Ordinului sisten/ilor Dedicali Generaliti, Doaelor i sisten/ilor
Dedicali din Romnia nr# 1B,<<;, "recum i cu normele legale *n materie "e s"ecialit%/i, cu
modi8c%rile ulterioare#
RT# 55
Com"letarea sau modi8carea "re'entului cod de etic% i deontologie se (a )ace de c%tre
dunarea general% na/ional%, la "ro"unerea Consiliului na/ional al ODGDDR#
RT# 57
La data intr%rii *n (igoare a "re'entului cod de etic% i deontologie se a&rog% Codul de
etic% i deontologie "ro)esional% al asistentului medical i al moaei din Romnia, ado"tat
de dunarea general% na/ional% a Ordinului sisten/ilor Dedicali i Doaelor din Romnia#
RT# 59
!re'entul cod de etic% i deontologie a )ost ado"tat de dunarea general% na/ional% a
ODGDDR *n data de ; iulie ,<<; i intr% *n (igoare la data "u&lic%rii sale *n Donitorul
O8cial al Romniei, "artea I#