Sunteți pe pagina 1din 32

Universitatea din Craiova

Facultatea de tiine Sociale


Specializarea Sociologie
Libera circulatie a
persoanelor si a fortei de
munca in UE
Asistent Paul Nedelcu Student
tefan Ana Maria
Page 1
Cuprins
Introducere
Libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca!!!
!"
!1! #i$era circulatie a
persoanelor!!!%
!1!1! Cadrul legal in
&o'ania!(
!1!! Cadrul legal la nivelul Uniunii
)uropene*
!1!+! Scurt istoric privind legislatia li$erei circulatii a
persoanelor,
!1!"! -ngradirea dreptului la li$era circulatie a
personalor!!!1+
!1!%! .reptul de acces si
se/ur!!%
!! #i$era circulatie a fortei de
'unca!1"
!!1! #i$erul acces la anga/are si egalitatea de
trata'ent1(
!!1!1! Principiul platii egale pentru 'unca
egala10
!!1!! Plata egala pentru 'unca de valoare
egala!!!10
!!1!+! Principiul egalitatii de trata'ent intre
$ar$ati si fe'ei+*
!!! &estrictii ale dreptului de intrare si dreptului de
sedere pe 'otive de ordine pu$lica1 securitate si
sanatate pu$lica1,
!!+! #egislatie interna a'ornizata privind li$era
circulatie a pesoanelor si afortei de
'unca!!*
Page
!!"! Conditiile de
'unca!
!!"!1! Securitatea si sanatatea la locul de
'unca+
!!"!! Salariile si ti'pul de
'unca!"
!!%! For'area profesionala si recunoasterea stagiilor de
for'are
profesionala!!
%
Bibliografe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!0
Introducere
2n %* de ani1 )uropa s3a sc4i'$at 'ult 3 la fel ca 5ntreaga lu'e!
Ast6zi1 'ai 'ult ca niciodat61 5ntr3o lu'e 5n evolu7ie constant61
)uropa tre$uie s6 fac6
fa76 unor noi provoc6ri8 glo$alizarea econo'iei1 evolu7ia de'ogra9c61
sc4i'$6rile cli'atice1 nevoia de surse dura$ile de energie :i noile
a'enin76ri la adresa securit67ii! -at6 provoc6rile secolului al ;;-3lea!
-ar acestea nu 7in cont de frontiere! Statele 'e'$re nu 'ai sunt 5n
'6sur6 s6 fac6 fa76 singure tuturor acestor pro$le'e! Pentru a g6si solu7ii
:i a r6spunde preocup6rilor cet67enilor1 este necesar un efort colectiv la
nivel european! )uropa tre$uie s6 se 'odernizeze1 s6 dispun6 de
instru'ente e9ciente :i coerente1 adaptate nu nu'ai la func7ionarea unei
Uniuni recent e<tinse de la 1% la ( de state 'e'$re1 ci :i la
transfor'6rile rapide prin care trece lu'ea de ast6zi! Prin ur'are1 regulile
care stau la $aza cooper6rii dintre 76ri tre$uie revizuite!
Acesta este o$iectivul tratatului se'nat la #isa$ona1 la 1+ dece'$rie
**(! #iderii europeni au convenit asupra unor noi reguli 7in=nd cont de
sc4i'$6rile politice1 econo'ice :i sociale :i dorind1 5n acela:i ti'p1 s6
r6spund6 aspira7iilor :i speran7elor europenilor! >ratatul de la #isa$ona
sta$ile:te care sunt co'peten7ele U) :i 'i/loacele pe care aceasta le
poate utiliza :i 'odi9c6 structura institu7iilor :i 'odul de func7ionare a
acestora! 2n consecin761 caracterul de'ocratic :i valorile funda'entale ale
Uniunii sunt consolidate!
>ratatul este rezultatul negocierilor 5ntre statele 'e'$re1 reunite 5n
cadrul unei conferin7e interguverna'entale1 la lucr6rile c6reia au
Page +
participat Co'isia )uropean6 :i Parla'entul )uropean! >oate cele ( de
state 'e'$re l3au rati9cat ur'=nd proceduri variate1 5n func7ie de
constitu7ia na7ional6!
Piata unica este co'ponenta esentiala a integrarii econo'ice
internationale si1 totodata1 'i/locul principal de realizare a scopurilor
co''une tarilor care o co'pun! Piata unica se concretizeaza in8 lic4idare
tarifelor va'ale in interiorul co'unitatiilor integrate1 li$era circulatie a
capitalurior si fortei de 'unca!
#i$era circulatie a persoanelor :i eli'inarea controalelor la
frontierele interne constituie o parte a acestui concept larg de pia76
intern6 ce nu poate 9 realizat6 5n condi7iile e<isten7ei unor frontiere
interne :i a restric7ion6rii circula7iei indivizilor!
#ucrarea de fata isi propune sa analizeze evolutia Co'unitatii
)cono'ice )uropene de la originea sa pana la for'a actuala de organizare
a Uniunii )uropene1 iur'arind cu precadere una din cele 'ai i'portante
li$ertati funda'entale ale o'ului1 si anu'e li$era circulatie a persoanelor1
tratand din punct de vedere /uridic i'plicatiile care le are aceasta si
ur'arind1 in principal1 efectele econo'ice1 sociale1 politice si culturale
care le e'ana la nivelul Uniunii )uropene1 ca intreg1 si in secundar1
i'plicatiile la nivelul &o'aniei1 ca stat 'e'$ru!
Capitolul II - Libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca
Una dintre li$ertatile funda'entale ale dreptului co'unitaro
constituie li$era circulatie a persoanelor si a fortei de 'unca!
Prin Actul Unic )uropean s3au statuat patru li$ertati funda'entale ale
Pietei -nterne8
- #i$era circulatie a 'arfurilor?
- #i$era circulatie a serviciilor?
- #i$era circulatie a persoanelor?
- #i$era circulatie a capitalului!
Asadar1 piata interna este vazuta ca un spatiu fara frontiere interne
care tre$uie sa
functioneze in aceleasi conditii ca o piata nationala8 'arfurile1 persoanele1
capitalurile si serviciile tre$uie sa circule in cadrul ei fara niciun control la
Page "
frontierele dintre statele 'e'$re1 dupa e<e'plul a$sentei controlului la
frontierele dintre regiunile unui stat!
1
2.1. Libera circulatie a persoanelor
#i$era circulatie a persoanelor ur'areste1 d!p!v! econo'ic1 sa creeze
1 in pri'ul rand1 o piata unica a fortei de 'uinca1 iar d!p!v! politic sa
realizeze o 'ai 'are coeziune a popparelor ce co'pun Uniunea
)uropeana prin eli'inarea $arierelor privind 'igratia si pro'ovarea unei
@cetatenii co'unitareA!

2.1.1. Cadrul legal in Romania


-n acest su$capitol se va prezenta $aza legala in 'aterie de li$era
circulatie a persoanelor din &o'ania! -ar ca pri' aspect de pornire vo'
analiza cadrul legislative supre'e al unui stat si anu'e1 in cazul nostru'1
Constitutia &o'aniei!
-n pri'ul rand in Constitutia &o'aniei la art! " este prevazuta
unitatea poporului si egalitatea intre cetateni in sensul ca8
@Statul are ca fundament unitatea poporului roman si solidaritatea
cetatenilor sai. Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor
cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica,
le limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere
sau de origine sociala
3
.
#uand la cunostinta de aceste prevederi pute' in continuare sa
analiza' ceea ce ne intereseaza in 'od direct in aceasta lucrare si anu'e
prevederile care fac referire la li$era circulatie a persoanelor!
Astfel1 in cadrul art! % din Constitutia &o'aniei se face referire
directa la li$era circulatie a persoanelor prin ur'atoarele aliniate8
Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat.
Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.
Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de asi stabili domiciliul sau
resedinta in orice localitate din tara, de a emigra, precum si de a reveni in
tara.
!
1
Be$er Florentina -uliana in "lemente de drept comunitar, )ditura Paralela "%1 Pitesti
**(1 pag! %(?

Coiculescu N-colae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1


**,1 pag! 11%?
+
Constitutia &o'aniei1 pu$licata in M!G! Partea -1 nr! (H( din +1!1*!**+?
Page %
>otusi pe langa aceste enunturi as dori sa 'ai adaug cateva articole
ale Constitutiei pentru a intari aceste prevederi si a veni in spri/inul
acestora!
-n Constitutie e<ista un articol special si anu'e articolul ( in care se
vor$este despre ro'anii din strainatate8
Statul spri#ina intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor
tarii si actioneaza pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii
lor entice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei
statului ai carui cetatean sunt
$
, iar pentru intarirea acestora ur'eaza
articolul 1* in care se prezinta situatia relatiilor internationale1 dupa cu'
ur'eaza8
Romania intretine si dezvolta relatii pasnice cu toate statele si, in
acest cadru, relatii de buna vecinatate, intemeiate pe principiile sip e
celelalte norme general admise ale dreptului international
%
.
-n co'pletarea acestui articol vine ur'atorul1 articolul 111 care
prezinta relatia care e<ista intre dreptul international si dreptul intern
astfel8
Statul roman se oblige sa indeplineasca intocmai si cu buna
credinta obligatiile cei revin din tratatele la care este parte. &ratatele
rati'cate de (arlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. )n cazul
in care un tratat la care Romania urmeaza sa devina parte cuprinde
dispozitii contrare *onstitutiei, rati'carea lui poate avea loc numai dupa
revizuirea *onstitutiei.
+
Mai departe1 tot in Constitutie1 in titlul doi sunt prezentate drepturile1
li$ertatile si indatoririle funda'entale ale diferitelor categorii de cetateni1
astfel8
- Art! 1H prevede egalitatea in drepturi8
@*etatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii
si fara
discriminari. ,imeni nu este mai presus de lege.
-
"
-de' 1*?
%
-de' 11?
H
-de' 11
(
Constitutia &o'aniei1 pu$licata in M!G! Partea -1 nr! (H( din +1!1*!**+?
0
-de' 1"?
Page H
- Art! 1( prevede drepturile1 li$ertatile si indatoririle cetatenilor
ro'ani in strainatate8
*etatenii romani se bucura in strainatate de protectia statului
roman si trebuie sasi
indeplineasca obligatiile, cu exceptia acelora ce nu sunt compatibile cu
absenta lor din tara.
.
- Art! 10 se refera la cetatenii straini si apatrizii8
*etatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucura de
protectia
generala a persoanelor si a averilor, garantata de *onstitutie si de alte
legi.
/0
- Art! 1, prevede e<tradarea si e<pulzarea cetatenilor8
*etateanul roman nu poate ' extradat sau expulzat din Romania.
(rin derogare de
la prevederile alineatului 1/2, cetatenii Romania pot ' extradati in baza
conventiilor internatioanle la care Romania este parte, in conditiile legii sip
e baza de reciprocitate. *etatenii straini si apatrizii pot ' extradati numai
in baza unei conventii internationale sau in conditii de reciprocitate.
"xpulzarea sau extradarea se 3otareste de #ustitie.
//
Pentru a lega acest su$capitol de su$capitolul ur'ator1 doresc sa
'ai prezint cateva prevederi ale Constitutiei1 in ceea ce priveste legatura
dintre legea interna si prevederile acesteia si legile co'unitare si 'odul in
care acestea relationeaza si se su$ordoneaza1 astfel in articolul * se
precizeaza ca8
Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor
vor ' interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia 4niversala a
Drepturilor 5mului, cu pactele si celelalte tratate la care Romania este
parte. Daca exista necorcondante intre pactele si tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omunlui, la care Romania este parte, si legile
interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in
care *onstitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.
/6
,
-de' 1%?
1*
-de' 1H?
11
-de' 1(?
1
Constitutia &o'aniei1 pu$licata in M!G! Partea -1 nr! (H( din +1!1*!**+?
Page (
Un alt e<e'plu de legislatie in do'eniu este @Acordul din *,!*"!**+
intre Iuvernul &o'aniei si Iuvernul &epu$licii Ungare privind des9intarea
reciproca a o$ligatiilor vizelorA prin care Iuvernul ro'aiei si Iuvernul
&epu$licii Ungare1 avand in vedere o$iectivele >ratatului de intelegere1
cooperare si $una vecinatate dintre &o'ania si &epu$lica Ungara1 se'nat
la >i'isoara la 1H septe'$rie 1,,H1 luand in considerare stadiul actual si
evolutia relatiilor dintre cele doua tari1 in dorinta de a dezvolta si consolida
in continuare relatiile $ilaterale in toate do'eniile1 in privinta des9intarii
reciproce aJ o$ligatiilor vizelor1 au convenit ur'atoarele8
*etatenii statului uneie dintre partile contractante, titulari ai unui
document de calatorie valabil dintre cele enumerate in anexa care face
parte integranta din prezentul acord, pit intra si iesiin7de pe teritoriul
statului celeilalte parti contractante, de mai multe ori, prin punctele de
trecere a frontierei desc3ise tra'cului international, si pot ramane pe
teritoriul statului celelilalte parti contractante, pentru o perioada de pana
la .0 1nouazeci2 de zile intrun interval de % 1sase2 luni de la data primei
intrari, fara viza.
/3
Acest Acord prevedea 'ai 'ulte conditii in ceea ce priveste li$era
circulatie a persoanelor1 insa nu se vor prezenta 'ai 'ulte1 deoarece in
su$capitolul ur'ator se va prezenta legislatia la nivel international care
este 'ai de actualitate si care va 'odi9ca si o parte din prevederile
Acordului in $aza principiului su$sidiaritatii!
.ar pute' prezenta inca un e<e'plu1 @Acordul din * 'ai **+ intre
Iuvernul &o'aniei si Iuvernul &epu$licii San Marino privind cola$orarea
in do'eniile invata'antului1 culturii1 turis'ului si sportuluiA1 prin care
Iuvernul &o'aniei si Iuvernul &epu$licii San Marino1 in dorinta de a
pro'ova si dezvolta legaturile de prietenie si de cola$orare intre cele doua
state1 inspirandu3se din principiile e<pri'ate de Carta Grganizatiei
NAtiunilor Unite si din docu'entele Consiliului )uropei si ale Grganizatiei
pentru Securitate si cooperare in )uropa1 au 4otarat de co'un acord sa
inc4eie prezentul acord de cola$orare in do'eniile invata'antului1 culturii1
turis'ului si sportului!
2.1.2. Cadrul legal la nivelul Uniunii Europene
-n prea'$ulul din @Carta drepturilor funda'entale a Uniunii
)uropeneA se 'entioneaza faptul ca popoarele )uropei1 au sta$ilit intre ele
o uniune tot 'ai stransa1 au 4otarat sa i'partaseasca un viitor pasnic
inte'eiat pe valori co'une si ca uniunea este inte'eiata pe valorile
indivizi$ile si universale ale de'nitatii u'ane1 li$ertatii1 egalitatii si
1+
Acordul din *,!*"!**+ intre Iuvernul &o'aniei si Iuvernul &epu$licii Ungaria privind
des9intarea reciproca a o$ligativitatii vizelor?
Page 0
solidaritatii? aceasta se inte'eiaza pe principiile de'ocratiei si statului de
drept!
Uniunea situeaza persoana in centrul actiunii sale1 instituind
cetatenia uniunii si creand un spatiu de li$ertate1 securitate si /ustitie!
Uniunea )uropeana contri$uie la pastrarea si la dezvoltarea acestor valori
co'une1 respectand diversitatea culturilor si traditiilor popoarelor )uropei1
precu' si identitatea nationala a statelor 'e'$re si organizare ec4ili$rata
si dura$ila si asigura li$era circulatie a persoanelor1 serviciilor1 'arfurilor si
capitalurilor1 precu' si li$ertatea de sta$ilire!
-n acest scop1 este necesara consolidarea protectiei drepturilor
funda'entale1 facandu3le 'ai vizi$ile prin Carta1 in spiritual evolutiei
societatii1 a progesului social si a dezvoltarii stiinti9ce si te4nologice!
Prezenta Carta rea9r'a1 cu respectarea co'petentelor si sarcinilor Uniunii1
precu' si a principiului su$sidiaritatii1 drepturile care rezulta in principal
din traditiile constitutionale si din o$ligatiile internationale co'une statelor
'e'$re1 din Conventia )uropena pentru Apararea .repturilor G'ului si a
#i$ertatilor Funda'entale1 din Cartele Sociale adoptate de Uniune si de
catre Consiliul )uropei1 precu' si din /urisprudenta Curtii de Kustitie a
Uniunii )uropene si a Curtii )uropene a drepturilor G'ului! -n acest
conte<t1 Carta va 9 interpretata de catre instantele /udecatoresti ale
Uniunii si ale Statelor 'e'$re1 acordand atentia cuvenita e<plicatiilor
redactate su$ autoritatea prezidiului Conventiei care a ela$orate Carta si
actualizate su$ raspunderea prezidiului Conventiei europene! Fene9ciul
acestor drepturi i'plica responsa$ilitati si indatoriri atat fata de terti1
precu' si fata de co'unitatea u'ana1 in general1 si fata de generatiile
viitoare! -n consecinta1 Uniunea recunoaste drepturile1 li$ertatile si
principiile!
>ot in cadrul aceluiasi docu'ent la art! "% este prevazuta @#i$ertatea
de circulatie si de sedereA in care se 'entioneaza ca8
@5rice cetatean al 4niunii are dreptul de circulatie si de sedere
libera pe teritoriul statelor membre. Libertatea de circulatie si sedere
poate ' acordata, in conformitate cu tratatele, resortisantilor tarilor terte
stabilit8 legal pe teritoriul unui stat membru.
/!
Mergand si analizand pe rand articolele din aceasta Carte vo' putea
deduce cu usurinta ca atat li$era circulatie a persoanelor cat si li$era
circulatie a serviciilor nu este ingradita1 totusi1 ca in orice societate
civilizate1 ea se desfasoara dupa niste reguli stricte1 $ine conturate pentru
a 'entine o anu'ita stare de ordine!
1"
Carta drepturilor funda'entale a Uniunii )uropene1 actualizata la zi?
Page ,
#a acest articol "% se aduc 'ai inainte anu'ite co'pletari legate de
dreptul de azil1 drepturi legate de stra'utare1 e<pulzare sau e<tradare
astfel8
- in articolul 10 este prevazut dreptul de azil8
@Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevazute
de *onventia de la
9eneva din 6- iulie /.$/ si de (rotocolul din 3/ ianuarie /.%+ privind
statutul refugiatilor si in conformitate cu tratatul privind 4niunea
"uropeana si cu &ratatul privind functionarea 4niunii "uropene.
/$
- in articolul 1, sunt prezentate drepturile privind protectia in caz de
stra'utare1
e<pulzare sau e<tradare1 astfel8
"xpulzarile colective sunt interzise. ,imeni nu poate ' stramutat,
expulzat sau
extradat catre un stat unde exista un risc serios de a ' supus pedepsei cu
moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente in3umane sau
degradante.
/%
Alte articole prevad in continuare ca si in Constitutia &o'aniei8
egalitatea in fata legii1 nediscri'inarea1 diversitatea culturala1 religioasa si
lingvistica!
Articolul "H prevede protectia diplo'atica si consulara1 astfel8
5rice cetatean al 4niunii bene'ciaza, pe teritoriul unei tari terte in
care statul membru, al carui resortisant este, nu este reprezentat, de
protectia autoritatilor diplomatice sau consulare ale oricarui stat membru,
in aceleasi conditii ca si resortisantii acelui stat.
/+
-ar in 9nal1 articolul %+ prevede o concluzie foarte interesanta legata
de nivelul de protectie1 dupa cu' ur'eaza8
,ici una dintre dispozitiile prezentei *arte nu poate ' interpretata
ca restrangand sau aducand atingere drepturilor omului si liberatatilor
fundamentale recunoscute, in domeniile de aplicare corespunzatoare, de
dreptul 4niunii si Dreptul )nternational, precum si de conventiile
1%
Carta drepturilor funda'entale a Uniunii )uropene1 actualizata la zi?
1H
-de' ?
1(
-de' +?
Page 1*
internationale la care 4niunea sau statele membre sunt parti, si in special
*onventia "uropeana pentru :pararea Drepturilor 5mului si a Libertatilor
Fundamentale, precum si prin constitutiile statelor membre.
/-
2.1.. !curt istoric privind legislatia liberei circulatii a persoanelor
Pri'ele prevederi privind li$era circulatie a persoanelor apar in
cadrul >ratatului de la &o'a L1,%(M1 prin care s3a statuat @eli'inarea intre
statele 'e'$re a o$stacolelor in calea li$erei circulatii a persoanelor1
serviciilor si capitaluluiA!
1,

#i$era circulatie a persoanelor in cadrul Co'unitatilor )uropene a
fost de9nita in Acordul Unic )uropean L1,0(M drept una din cele patru
li$ertati funda'entale ale Pietei -nterne!
#i$era circulatie a persoanelor si eli'inarea controalelor la
frontierele interne constituie o parte a unui concept 'ult 'ai larg1 cel de
piata interna ce nu poate 9 realizata in conditiile e<istentei unor frontiere
interne si a restrictionarii circulatiei indivizilor!
)senta acestei li$erati consta in eli'inarea discri'inarilor intre
cetatenii statului 'e'$ru pe teritoriul caruia se aNa acestia sau isi
desfasoare activitatea si cetatenii celorlalte state 'e'$re ce stau sau
'uncesc pe teritoriul acestui stat! Aceste discri'inari se pot referi la
conditiile de intrare1 deplasare1 'unca1 anga/are sau re'uneratie! Prin
asigurarea unui ase'enea regi' nediscri'inatoriu se realizeaza li$era
circulatie a persoanelor in spatiul co'unitar!
*
Acest nou statut a dus la accelerarea procesului de e<tindere a
drepturilor la li$era circulatie asupra unor noi categorii de personae
Lstudenti1 personae ce nu depun activitati econo'ice1 dar au resurse
su9ciente de traiM!
Conceptul de @cetatenie europeana a fost pri'a data introdus prin
>ratatul de la Maastric4t L1,,+M prin care s3a adoptat drept de li$era
circulatie si de li$era rezidenta in inateriorul Uniunii tuturor cetatenilor
statelor 'e'$re ale Uniunii )uropene! Mai 'ult1 >ratatul a plasat in
do'eniul de interes co'un al statelor 'e'$re si politica referitoare la azil1
pro$le'atica trecerii frontierelor e<terne si politica referitoare la i'igratie!
>ratatul de la A'sterda' a introdus prevederile legate de aceste
aspecte in >ratatul de la &o'a L>itlul -C vize1 azil1 i'igratie si alte politici
10
-de' "?
1,
EEE!'ie!ro
*
EEE!-nfoeuropa!ro
Page 11
legate de li$era circulatie a persoanelorM si a prevazut o perioada de % ani
pana la 'o'entul in acre se vor aplica procedurile co'unitare si in aceste
do'enii!
Prin politica sa1 Uniunea )uropeana are in vedere crearea unei zone
europene de li$ertate1 securitate si /ustitie in care nu 'ai este nevoie de
controlul persoanelor la frontierele interne1 indiOerent de nationalitate! -n
acelasi ti'p1 se desfasoara un a'plu process de i'ple'entare a unor
standarde co'une in ceea ce priveste controlul la frontierele e<terne ale
Uniunii si politicile de vize1 azil si i'igratie!
Marea Fritanie si -rlanda nu au acceptat sa ia parte la 'asurile din
cadrul >itlului -C al >ratatului de la &o'a1 iar .ane'arca va participa doar
in cadrul 'asurilor referitoare la politica de vize!
.upa cu' a' 'ai 'entionat1 li$era circulatie a persoanelor
constituie una dintre cele patru li$ertati din cadrul pietei interne si a
politicilor co'unitare la nivelul Uniunii )uropene1 alaturi de li$era circulatie
a produselor1 li$era circulatie a serviciilor si li$era circulatie a capitalurilor!
Cetatenii )uropeni $ene9ciaza de dreptul funda'ental de a se
deplasa si de a se sta$ili unde doresc! .ar1 pentru a 9 cu adevarat in
avnata/ul tuturor1 li$ertatea de circulatie a persoanelor tre$uie insotita de
un nivel coerspunzator de securitate si /ustitie! #a A'sterda'1 aceasta
du$la cerinta a fost inscrisa in >ratat su$ for'a in9intarii progressive a
unei zone de li$erate1 securitate si /ustitie!
Cea 'ai i'portanta etapa in evolutie a constituit3o inc4eierea celor
doua acorduri Sc4engen8 Acordul Sc4engen1 se'nat la 1" iunie 1,0% si
Conventia de i'ple'entare Sc4engen1 se'nata la 1, iunie 1,,* si intrata
in vigoare la H 'artie 1,,%!
-'ple'entarea Conventiei Sc4engen a avut ca scop eli'inarea
controalelor la frontierele interne pentru toate persoanele1 incluzand
$ineinteles 'asuri de intarire a controaleor la frontierele e<terne! Aceste
'asuri au i'plicat o politica de vize co'unca1 posi$ilitatea procesarii
cererilor de azil1 cooperare /udiciara si politieneasca1 precu' si un sc4i'$
ePcient de infor'atii! #a frontierele e<terne ale spatiului sc4engen1
cetatenii U) tre$uie doar sa prezinte un docu'ent de identi9care valid1 iar
cetatenii tertelor tari cuprinse in lista co'una a atrilor ai caror cetateni au
nevoie de viza de intrare tre$uie doar sa posede o viza unica vala$ila in
intregul spatiu Sc4engen! >otusi1 9ecare stat 'e'$ru are li$ertatea de a
cere viza in cazul cetatenilor altor terte tari!
Page 1
.aca un stat 'e'$ru ia decizia de indepartare a unui cetatean de
pe teritoriul sau1 decizia este aplica$ila in intregul Spatiu Sc4engen
1
A$olirea controalelor la frontiere nu a fost insa pe deplin infaptuita in
cadrul Uniunii!

G$iectivul a fost realizat doar de cateva state 'e'$re in


$aza Conventiei de -'ple'entare a Acordului Sc4engen Lse'nata la 1,
iunie 1,,* si intrata in vigoare la H 'artie 1,,%M!
-n cadrul Consiliului )uropean de la Nisa Ldece'$rie ***M1 Consiliul
U)1 Parla'entul )uropean si Co'isia )uropeana au se'nat Carta
.repturilor Funda'entale1 docu'ent ce adduce intr3un cadru unic
drepturile civile1 politice1 econo'ice1 sociale1 stipulate intr3o serie de
docu'ente internationale1 europene si nationale! .in punct de vedere al
sferei de docu'ente internationale1 europene si nationale! .in punct de
vedere al sferei su$iectelor de drept1 Carta nu face nici o deose$ire intre
cetateni1 intrunind pentru pri'a data in cadrul unui docu'ent unic1
drepturile tuturor persoanelor care se gasesc in 'od legal pe teritoriul
Uniunii )uropene!
Articolul 1%1 alineatul 1 al Cartei vor$este despre dreptul oricarui
cetatean sau cetatene ai Uniunii de a avea li$ertatea de a cauta un
serviciu1 de a lucra1 de a se sta$ili sau de a furniza servicii in orice stat
'e'$ru!
+
&o'ania a fost pri'a tara din )uropa centrala si de est care a avut
relatii o9ciale cu Co'unitatea )uropeana! -n 1,("1 o intelegere a inclus
&o'ania in Siste'ul Ieneralizat de Preferinte al Co'unitatii1 iar un acord
asupra produselor industriale a fost se'nat in 1,0*! &elatiile diplo'atice
ale &o'aniei cu Uniunea )uropeana dateaza din 1,,*1 ur'and ca in 1,,1
sa 9e se'nat un Acord de Co'ert si Cooperare! Acordul )uropean a intrat
in functiune in fe$ruarie 1,,%! Prevederile co'erciale au fost puse insa in
aplicare incepand din 1,,+ printr3un @Acord interi'arA! -n iulie 1,,(1
Co'isia si3a pu$licat @Gpinia asupra solicitarii &o'aniei de a deveni
'e'$ra a Uniunii )uropeneA! -n anul ur'ator1 a fost intoc'it un @&aport
privind progresele &o'aniei in procesul de aderare la Uniunea
)uropeanaA! -n ur'atorul raport1 pu$licat in octo'$rie 1,,,1 Co'isia a
reco'andat inceperea negocierilor de aderare cu &o'ania Lcu conditia
i'$unatatirii situatiei copiilor institutionalizati si pregatirea unei strategii
econo'ice pe ter'en 'ediuM! .upa decizia Consiliului )uropean de la
1
&udareanu Mariana in Drept comunitar, ,ote de curs, editura Fundatiei &o'ania de
Maine1 Fucuresti1 **(1 pag! H"?

EEE!infoeuropa!ro
+
Carta drepturilor funda'entale a Uniunii )uropene1 actualizata la zi?
Page 1+
QelsinRi din dece'$rie 1,,,1 negocierile de aderare cu &o'ania au
inceput la 1% fe$raurie ***!
G$iectivul &o'aniei a fost de a o$tine statutul de 'e'$ru cu
drepturi depline in **(! #a su''it3ul de la Salonic L>4essaloniRiM din
**" s3a declarat ca Uniunea )uropeana spri/ina acest o$iectiv!
-n raportul de tara din **+1 intoc'it de $aroana )''a Nic4olson1
parla'entara europeana in grupul popularilor crestin de'ocrati1 se
'entioneaza ca @Finalizarea negocierilor de aderare la sfarsitul lui **" si
integrarea in **( sunt i'posi$ile daca &o'ania nu rezolva doua
pro$le'e structurale ende'ice8 eradicarea coruptiei si punerea in aplicare
a refor'eiA!
&eco'andarile destinate autoritatilor ro'ane privesc8 'asurile
anticoruptie1 independenta si functionarea siste'ului /udiciar1 li$ertatea
presei1 stoparea a$uzurilor politiei!
"
A'enda'entul 1, al aceluiasi raport a dat cele 'ai 'ulte e'otii la
Fucuresti1 deoarece in acesta se propunea initial suspendarea negocierilor
cu &o'ania! @Parla'entul )uropean cere Co'isiei o analiza detaliata si o
'onitorizare per'anenta a pro$le'elor 'entionate in raport si raportarea
acestora catre parla'ent! Prin ur'are1 reco'anda Co'isiei si Consiliului
sa reorienteze strategia de aderare a &o'aniei1 pentru a indru'a aceasta
tara catre un stat de drept! LM Cere Co'isiei sa sta$ileasca de urgenta un
plan pentru o 'onitorizare 'ai $una si 'ai e9cienta a i'ple'entarii
acelei parti a lesislatiei europene de/a adopatate de &o'ania1 in special in
ceea ce priveste /ustitia si afacerile intreneA1 se arata in a'enda'ent!
.upa dez$aterea din Parla'entul )uropean1 raportului i s3a dat
castig de cauza1 insa s3au realizat cateva sc4i'$ari care au 'oderat tonul
acestuia! &o'ania a reactionata i'ediat prin realizarea unui plan de
actiune pentru anii dinaintea aderarii! Pana la sfarsitul anului sip e
parcursul anului **"1 Uniunea )uropeana a dat se'nale $une in privinta
&o'aniei iar la su''it3ul de la Fru<elles din **"1 pri'ul al uniunii
largite1 &o'ania a pri'it asigurari ca face parte din pri'ul val al e<tinderii
alaturi de Fulgaria si celellate 1* state care au aderat la 1 'ai la Uniune si
ca Uniunea )uropeana are in vedere integrarea acesteia la 1 ianuarie
**(1 confofr' planului!
%
2.1.". Ingradirea dreptului la libera circulatie a personalor
"
EEE! -nfoeuropa!ro
%
EEE!infoeuropa!ro
Page 1"
-n pri'ul rand1 aceasta ingradire nu se aplica anga/arilor cu serviciul
pu$lic! Astfel sunt eli'inate o serie de locuri de 'unca!
-n al doilea rand1 li$era circulatie a lucratorilor poate 9 li'itata
pentru 'otive de ordine pu$lica1 de securitate pu$lica ori de sanatate
pu$lica! Aceste prevederi se aplica si celuilalt set si 'e'$rilor de fa'ilie
care se incadreaza in prevederile regula'entelor si directivelor adoptate in
acest do'eniu confor' >ratatului!
H
2.1.#. $reptul de acces si se%ur
Asa cu' a' vazut1 li$era circulatie a persoanelor i'plica1 in pri'ul
rand1 posi$ilitatea resortisantilor unui stat 'e'$ru de a intra si a ra'ane
fara nicio restrictie pe teritoriul oricarui alt stat 'e'$ru!
.reptul de acces si se/ur pe teritoriul statelor 'e'$re reprezinta o
conditie preala$ila a li$erei circulatii a persoanelor!
Aceasta li$ertate de acces si se/ur pe teritoriul unui stat 'e'$ru a
fost initial rezervata lucratorilor salariati sau independenti1 resortisanti
co'unitari1 pentru ca ulterior sa 9e e<tinsa si la alte categorii1 cu' ar 9
'e'$rii fa'iliilor acestora!
-n 'od progresiv1 s3a a/uns ca aceasta li$ertate sa 9e recunoscuta
tuturor resortisantilor statelor 'e'$re si c4iar anu'itor categorii de
resortisanti ai statelor terte!
-nstituirea in >ratatul de la Maastric4t a dreptului oricarui cetatean
al 4niunii de a circula si de a se stabili in mod liber pe teritoriul Statelor
membre
6+
a pus capat1 oarecu'1 controverselor si tensiunilor privind
li$era circulatie!
Co'$inatia de cooperare interguverna'entala Lconsacrata in special
prin Acordurile Sc4engenM cu integrarea co'unitara1 precu' si persistenta
refuzului unor state de a eli'ina controlul la frontierele interioare au facut
@aproape ilizibil &ratatul de la :msterdam,
6-
care a incercat o punere in
ordine a 'ateriei!
Cetatenii din tarile si teritoriile de peste 'ari care au cetatenia unui
stat 'e'$ru Lin cazu Frantei este vor$a de8 Noua Caledonie1 Polinezia
H
Be$er Florentina -uliana in "lemente de drept comunitar, )ditura Paralela "%1 Pitesti
**(1 pag! H"!
(
>C)1 art! 0A1 alin 11 in >ratatul de la Maastric4t1 noul art! 101 alin 1?
0
Droit materiel communitaire1 editia a C---3 a1 )ditura Ar'and Collin1 Paris1 **11 pag!
"(?
Page 1%
Franceza1 Ballis si Futuna1 MaSotte1 Saint3Pierre si Miguelon? pa'anturile
australe si antarctice franceze nelocuiteM sunt intr3o situatie 'ai co'ple<a!
)i nu se pot preleva de un drept de intrare si de sedere pentru a e<ercita o
activitate salariata1 cid oar pentru a e<ercita o activitate independenta!
Acest fapt rezulta din aplicarea facuta dispozitiilor articolului 1+% Lnoul art!
10HM si art! 1+!% Lnoul art! 10+M din >C)!
,
2.2. Libera circulatie a fortei de munca
#i$era circulatie a fortei de 'unca tre$uie sa per'ita tarilor care se
confrunta cu un anu'it nivel al so'a/ului sa e<porte din surplusul sau
catre tarile in care se inregistreaza o penurie a 'ainii de lucru!
+*
>ratatele co'unitare disting intre salariatii LlucratoriM si persoanele
precu' li$er3profesionistii1 oa'enii de afaceri1 care include atat
persoanele 9zice1 cat si cele /uridice!
2.2.1. Liberul acces la anga%are si egalitatea de
tratament
#i$era circulatie a lucratorilor se de9neste prin dreptul de a raspunde
la oferte privind locuri de 'unca1 de a se deplasa in acest scop pe
teritoriul statelor 'e'$re1 de a ra'ane pe teritoriul acestora pentru a
desfasura activitati salarizate1 precu' si de a ra'ane pe teritoriul unuia
din aceste state dupa ce o persoana a desfasurat o activitate!
+1
>ratatul de la &o'a in art! "03", prezinta li$era circulatie a
lucratorilor!
+
#i$era circulatie a lucratorilor reprezinta in fapt o concretizare in
do'eniul fortei de 'unca! -n acelasi ti'p1 Curtea de Kustitie a
Co'unitatilor )uropene s3a pronuntat in 'ai 'ulte randuri asupra
prevederilor ce au instituit li$ertatea de 'iscare a fortei de 'unca!
,
Coicu Marin1 Sa$au Mirela Ieorgiana in Drept *omunitar 9eneral1 )ditura Fundatia
&o'ania de Maine1 Fucuresti1 **,1 pag! 11"?
+*
Coiculescu N-colae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! 1%?
+1
Coiculescu N-colae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! 1%?
+
-n versiunea consolidata1 incluzand 'odi9carile aduse de tratatele ulterioare1 cu' sunt
>ratatul de la Maastric4t sau >ratatul de la A'sterda'1 nu'erotarea articolelor a fost
sc4i'$ata! Pentru a se evita eventualelel confuzii1 s3a optat pentru tri'iterea la
nu'erotatia originala a diverselor nor'e pe care le vo' prezenta in ur'atoarele
su$capitole!
Page 1H
Pentru a o$tine eli$erarea unui per'is de rezidenta1 salariatul va
aduce dovada ca el este $ene9ciarul unui contract de 'unca printr3o
declaratie de anga/are sau un certi9cate de 'unca furnizat de anga/ator!
Acesta este1 de fapt1 regi'ul li$erului acces la anga/are!
Pentru a se 'ari e9cacitatea &egula'entului nr! 1H1TH0TC))1
acesta a fost co'pletat prin &egula'entul nr! "+"T,TC))1 care o$lige
serviciile specializate din 9ecare stat 'e'$ru sa tri'ita in 'od periodic
serviciilor specializate din celelalte state 'e'$re1 precu' si Firoului
)uropean de Coordonare
++
1 infor'atii privind8
a! ofertele de locuri de 'uinca suscepti$ile sa 9e ocupate de
resortisantii altor state 'e'$re?
$! ofertele de locuri de 'unca adresate statelor 'e'$re?
c! cererile de locuri de 'unca depuse de persoanele ce au declarat in
'od for'al ca doresc sa lucreze in alt stat 'e'$ru?
d! infor'atii1 pe regiuni si ra'uri de activitate1 privind solicitantii de
locuri de 'unca in alta tara!
>itlul -- al &egula'entului nr! 1H1TH0TC)) Lart! (3,M contine dispozitii
privind
anga/area si egalitatea de trata'ent1 care se refera la8
- conditiile de 'unca?
- avanta/ale sociale si in legatura cu ta<ele?
- accesul in scolile de pregatire profesionala sau in casele de
pensionari?
- drepturile sindicale? drepturile de reprezentare si 'anage'ent?
- locuinte!
>itlul --- al regula'entului Lart! 1*31M contin dispozitii privind
'e'$rii de fa'ilie ai
lucratorului 'igrant1 cu' sunt8
- rezidenta?
++
Confor' .eciziei Co'isiei nr! **+T0TC)1 Firoul )uropean de Coordonare Lredenu'it
UFiroul de coordonare )U&)S@M supervizeaza respectarea dispozitiilor partii a --3a din
&egula'entul nr! 1H1TH0TC)) si a/uta reteaua europeana de servicii de ocupare )U&)S
sa3si indeplineasca activitatile?
Page 1(
- anga/are?
- accesul copiilor la cursurile de pregatire profesionala si ucenicie!
Art! "+ alin! L+M lit! d al >ratatului C)) recunoaste dreptul de a
ra'ane pe teritoriul
unui stat dupa ce un lucrator a fost anga/at in acesta1 in aczul pensionarii1
incapacitatii sau 1 pentru fa'ilie1 al 'ortii lucratorului! Sunt incluse1 de
ase'enea1 dispozitii speciale pentru lucratorul @frontalierA1 adica acela
care traieste intr3un stat si lucreaza in altul adiacent!
.irectiva nr! **"T+0TC)) cuprinde in cadrul Capitolului -C1 dispozitii
referitoare la dreptul de sedere permanenta. Astfel1 regula generala pe
care o introduce pentru cetatenii Uniunii )uropene si 'e'$rii fa'iliilor lor
este aceea confor' careia1 cetatenii Uniunii care si3au avut resedinta
legala in statul 'e'$ru gazda pe o perioada neintrerupta de cinci ani au
dreptul de sedere per'anenta in statul respective LArt! 1H alin! 1M!
.ispozitia a'intita se aplica si in cazul 'e'$rilor de fa'ilie care nu sunt
resortisanti ai unui stat 'e'$ru si care si3au avut resedinta legala
neintrerupta cu cetateanul Uniunii in statul 'e'$ru gazda1 pe o perioada
neintrerupta de cinci ani!
Continuitatea sederii nu este afectata de a$sente te'porare care nu
depasesc un total de sase luni pe un an sau de a$sente de durata 'ai
lunga datorate serviciului 'ilitar o$ligatoriu ori de o a$senta de 'a<i'
douasprezece luni consecutive deter'inata de 'otive i'portante1 precu'
sarcina sau nasterea1 $oli grave1 studio sau for'are profesionala1 'utare
in interes de serviciu in alt stat 'e'$ru su intr3o tara terta! Gdata
do$andit1 dreptul de sedere per'anenta se Vpierde nu'ai in cazul unei
a$esente din statul 'e'$ru gazda pe o perioada care depaseste doi ani
consecutive Lart! 1H1 alin! L+M si L"MM!
-n 'od e<tensive1 perioadele de so'a/ involuntarS1 inregsitrate
coresounzator la o9ciul de plasare a fortelor de 'unca co'petent1
perioadele in acre persoana nu a lucrat din 'otive independente de vointa
sa1 precu' si a$sentele de la lucru si incetarea lucrului datorita unei $oli
sau accident se considera perioade de 'unca!
+"
>oti cei care in te'eiul .irectivei nr! **"T+0TC) isi au resedinta pe
teritoriul unui stat 'e'$ru gazda $ene9ciaza de trata'ent egal cu cel al
resortisantilor statului respective!
+"
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! 1("?
Page 10
>otusi1 nu e<ista o$ligatia statului gazda de a acorda dreptul la
asistenta sociala in ti'pul pri'elor trei luni de sedere si nici nu este
o$ligat ca1 inainte de do$andirea dreptului de sedere per'anenta1 sa
acorde a/utoare pentru studii1 inclusive pentru for'are profesionala1
constand in $urse studentesti sau credite studentesti unor personae
aletele decat lucratorii1 persoanele care e<ercita o activiatate
independenta1 persoanele care isi 'entin acest statut si 'e'$rii fa'iliilor
acestora Lart! "M!
.in punct de vedere ad'inistrative1 statele 'e'$re ur'eaza sa
eli$ereze1 la cerere1 cetatenilor Uniunii indepatatiti la sedere per'anenta
un docu'ent care sa ateste sederea per'anenta!
+%
-n sc4i'$1 pentru 'e'$rii de fa'ilie care nu sunt resortisanti ai unui
stat 'e'$ru1 dar sunt indreptatiti la sedere per'anenta1 se eli$ereaza un
per'is de sedere per'anenta1 care se reinnoieste auto'at la 9ecare zece
ani Lart! *M!
Confor' art! "0 alin L"M al >ratatului C))1 statele 'e'$re pot refuza
sau restrange accesul la locurile de 'unca din do'eniul ad'inistratiei
pu$lice pe te'eiul cetateniei lucratorului!
.atorita gradului 'are de generalitate al acestei prevederi1 Curtea
de Kustitie a fost nevoita sa se pronunte in 'ai 'ulte randuri asupra sa!
Avand in vedere practica raspandita printer statele 'e'$re de a
e<clude pe cei ce nu3- sunt cetateni de la un nu'ar 'are de profesii in
ad'inistratia de stat1 Co'isia )uropeana a pu$licat in 1,00 o ,ota prin
care a propus anu'ite sectoare de anga/are ce ur'eaza a 9 considerate
@su'cient de indepartate de activitatile speci'ce sferei publice astfel cum
lea de'nit *urtea "uropeana si care nu ar putea ' acoperite decat in
cazuri rare de exceptia din art. !- alin. 1!2.
3%
Acestea cuprind8
- serviciile privind ingri/irea sanatatii pu$lice?
- predarea in institutiile de invata'ant ale statului?
- cercetare in do'enii ne'ilitare in institutiile pu$lice?
- organis'e pu$lice responsa$ile cu prestarea serviciilor co'erciale!
2.2.1.1. &rincipiul platii egale pentru munca egala
+%
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! 1(H?
+H
,ota a Co'isiei )uropene pu$licata in anul 1,001 sursa84ttp8TTec!europa!euTeures?
Page 1,
Curtea )uropeana de Kustitie a recunoscut dreptul de trata'ent egal
ca un drept funda'entaln in dreptul co'unitar!
Art! 11, al tratatului C)) privind constituirea Co'unitatii )uropene
Lart! 1"1 in versiunea consolidataM instituie principiul platii egale pentru
'unca egala intre $ar$ati si fe'ei!
-n intelesul acestui articol1 plata @inseamna salariul minim sau
obisnuit, 'e in numerar, 'e in bunuri, pe care lucratorul il primeste, direct
sau indirect, pentru munca sa de la anga#atorul sau.
>otodata1 plata egala fara discri'inare $azata pe se< insea'na8
3 ca acea plata pentru aceeasi 'unca in unitati de produse va 9 calculate
pe $aza aceleiasi unitati de 'asura?
3 ca acea plata pentru 'unca in unitatea de ti'p va 9 aceeasi pentru
aceeasi activitate!
+(
-n sensul art! 11,1 notiunea de @re'uneratieA cuprinde toate
avanta/ele in nu'erar sau in natura1 actuale sau viitoare1 cu conditia sa 9e
consi'tite1 c4iar indirect1 de catre anga/ator lucratorului in considerarea
anga/arii acestuia1 9e in te'eiul unui contract de 'unca1 al dispozitiilor
legislative sau cu titlu voluntar!
+0
2.2.1.2. &lata egala pentru munca de valoare egala
Art! + si " ale .irectivei nr! (%T11(TC)) i'oun statelor 'e'$re sa
aplice egalitatea in lege1 regula'ente1 conventii collective si contracte
individuale!
)le prevad totodata nulitatea sau corectia o$ligatorS a contractelor
individuale sau collective1 contrare principiului egalitatii!
Principiul platii egale pentru 'unca de valoare egala a fost introdus
in Codul 'uncii ro'an de catre GUI nr! %%T**H! -n for'alarea alin! L+M al
art! H introdus prin acest act nor'ative prevede8
@pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice
discriminare bazata pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si
conditiile de remunerare.
2.2.1.. &rincipiul egalitatii de tratament intre barbati si femei
+(
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! *,?
+0
-de' ""1 pag! 11?
Page *
.irectiva nr! (HT*(TC)) privind punerea in aplicare a principiului
egalitatii de trata'ent intre $ar$ate si fe'ei in ceea ce priveste accesul la
anga/are1 la for'are si pro'ovare profesionala si conditiile de 'unca
sta$ileste o$ligatia statelor 'e'$re de a insera in legislatiile lor nationale
dispozitiile necesare pentru a asigura egalitatea de trata'ent intre
$ar$ate si fe'ei in ceea ce priveste accesul la locurile de 'unca1 for'are1
pro'ovare profesionala1 ca si in ceea ce priveste conditiile de 'unca!
Principiul egalitatii de trata'ent este de9nit in art! in care se
dispune ca8 nu va ' nici un fel de discriminare pe baza de sex, direct sau
indirect, prin referire in particular la statutul material sau familial.
Art! alin! LM prevede o derogare de la principiul egalitatii de
trata'ent pentru activitatile in care8 datorita naturii lor sau mediului in
care sunt desfasurate, sexul lucratorului constituie un factor determinant.
Cu privire la derogarea de la principiul egalitatii de trata'ent pentru
activitatile in care datorita naturii lor sau 'ediului in care sunt
desfasurate1 se<ul 'uncitorului constituie un factor deter'inant1 Curtea
)uropeana de Kustitie a sta$ilit1 cu aceeasi ocazie1 ca derogarea poate 9
aplicata nu'ai la sarcini speci9ce sin u activitatilor in general!
.irectiva nr! **T(+TC) a Parla'entului )uropeana si a Consiliului
'odi9ca .irectiva nr! (HT*(TC)) privind punerea in aplicare a principiului
egalitatii de trata'ent intre $ar$ate si fe'ei in ceea ce priveste accesul la
locurile de 'unca1 la for'are si la pro'ovare profesionala si la conditiile
de 'unca!
Confor' art! + al directivei1 aplicarea principiului egalitatii de
trata'ent i'plica ine<istenta oricarei discri'inari directe sau indirecte1 pe
criterii de se<1 in sectoarele pu$lic sau privat1 inclusive in institutiile
pu$lice1 in ceea ce priveste8
a! conditiile de acces la incadrarea in 'unca1 la activitati independente
sau la 'unca1 inclusive criteriile de selectie si conditiile de recrutare1
indiOerent de ra'ura de activitate1 si la toate nivelurile ierar4iei
profesionale1 inclusive pro'ovarea?
$! accesul la toate tipurile si toate nivelurile de orientare profesionala1
for'are profesionala1 perfectioanre si recali9care1 inclusive
e<eprienta practica de 'unca?
c! conditiile de incadrare in 'unca si de 'unca1 inclusive de
concediere1 precu' si de re'unerare1 prevazute de .irectiva nr!
(%T11(TC))?
Page 1
d! a9lierea si i'plicarea intr3o organizatie a lucratorilor sau a
anga/atorilor sau orice organizatie ai carei 'e'$ri e<ercita o
profesie speci9ca1 inclusive avanta/ele procurate de acest tip de
organizatie!
+,
.irectiva accentueaza dreptul pe care il are fe'eia aNata in
concediu de 'aternitate
sau la ter'inarea acestuia de a3si relua locul de 'unca sau unul
ec4ivalent in conditii care san u3- 9e 'ai putin favora$ile sis a $ene9cieze
de orice i'$unatatire a conditiilor de lucru la care ea ar 9 avut dreptul in
ti'pul a$sentei sale!
2.2.2. Restrictii ale dreptului de intrare si dreptului de sedere
pe motive de ordine publica' securitate si sanatate publica
Art! "0 alin L+M si art! %H ale >ratatului C)) prevad posi$ilitatea
li'itarii li$erei circulatii a lucratorilor!
.up ace de9neste li$ertatea de circulatie1 art! "0 alin! L+M precizeaza
ca ea implica dreptul, sub rezerva limitarilor #usti'cate de ratiuni de
ordine publica, securitate publica si sanatate publica, de a raspunde la
oferte de munca efectiv facute.
Art! %H este 'ai co'plet1 el precizand ca @prescriptiile referitoare la
libertatea de stabilire nu pre#udiaciaza aplicabilitatea dispozitiilor
legislative regulamentare si administrative prevazand un regim special
pentru cetatenii straini si #usti'cat de ratiuni de ordine publica, securitate
publica si sanatate publica.
Alin! LM dispune ca inaintea expirarii perioadei de tranzitie, *onsiliul
adopta directive pentru coordonarea dispozitiilor legislative,
regulamentare si administrative precitate.
Aceste articole au stat la $aza adoptarii .irectivei nr! H"T1TC))
privind coordonarea 'asurilor speciale aplicate strainilor in do'eniul
deplasarii si rezidentei1 /usti9cate de ratiuni de ordine ou$lica1 securitate
pu$lica si sanatate pu$lica1 a$rogate de catre .irectiva nr! **"T+0TC)1
care1 la Capitolul C- instituie noile standarde in 'aterie!
.irectiva are un scop du$lu8 pe de o parte1 ea sta$ileste principiile
pe $aza carora un stat poate refuza intrarea sau rezidenta acelora care1 in
alte conditii ar 9 eligi$ili1 pe te'eiul ordinii pu$lice1 securitatii pu$lice sau
+,
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! 10?
Page
sanatatii pu$lice! -n al doilea rand1 ea sta$ileste o serie de garantii
procedurale care tre$uie sa 9e respectate de autoritatile co'petente
atunci cand se pune pro$le'a e<cluderii unor straini pe $aza unuia din
'otivele a'intite!
"*
.aca notiunile de securitate pu$lica si sanatate pu$lica nu au ridicat
pro$le'e de interpretare1 intelesul si scopul notiunii de @ordine pu$licaA au
necesitat interpretarea Curtii de Kustitie a Co'unitatilor )uropene!
&estrictiile sunt deci su$iectul principiului proportionalitatii!
"1
Astfel1
s3a precizat faptul ca e<presia @li'itari /usti9cate de ratiuni de ordine
pu$licaA din art! "0 al >ratatului C!)!)! priveste nu nu'ai dispozitiile legale
si regula'entele care 9ecare stat 'e'$ru tre$uie sa le ia pentru a li'ita1
pe teritoriul sau1 li$era circulatie1 dar si deciziile individuale luate in
aplicarea unor astfel de dispozitii legale sau regula'entare!
"
Astfel de li'itarS si garantii rezulta in special din o$ligatia1 i'pusa
statelor 'e'$re1 de a inte'eia e<clusive 'asurile luate pe
co'porta'entul individual al persoanelor care fac o$iectul acestora1 de a
se a$tine de la toate 'asurile care ar 9 utilizate unor scopuri straine
nevoilor de ordine pu$lica sau ar adduce atingere drepturilor sindicale1 de
a co'unica de indata1 oricarei personae afectata de 'asuri restrictive si
su$ rezerva cazurilor sau 'otivelor privind siguranta statului ratiunile
care sunt la $aza deciziei luate1 si1 in sfarsit1 sa asigure e<ercitiul efectiv al
cailor de recurs!
2.2.. Legislatie interna armoni(ata privind
libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca
.irectiva nr! +0T**" a Parla'entului )uropean si a Consiliului din ,
aprilie **" privind li$era circulatie si sedere a cetatenilor Uniunii
)uropene si 'e'$rilor de fa'ilie pe teritoriul statelor 'e'$re a fost
transpusa in dreptul intern prin inter'ediul Grdonantei de urgenta a
Iuvernului nr! 1* din 1" iulie **% privind li$era circulatie pe teritoriul
&o'aniei a cetatenilor statelor 'e'$re ale Uniunii )uropene si Spatiului
)cono'ic )uropean
"+
1 act nor'ative de o deose$ita i'poartanta in ceea
ce priveste integrarea pietei fortei de 'unca auto4tona in cea europeana!
"*
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1 Fucuresti1
**,1 pag! 1(,?
"1
-de' ""?
"
)ste vor$a despre ur'atoarele drepturi8 respectul vietii private si fa'iliale1 li$ertatea
gandirii1 constiintei si religiei1 li$ertatea de opinie?
"+
Pu$licata in Monitorul G9cial al &o'aniei1 Partea -1 nr! H"H din 1 iulie **%?
Page +
Astfel1 cetatenii uniunii )uropene1 precu' si 'e'$rii fa'iliilor lor
care intra si locuiesc legal in &o'ania1 $ene9ciaza de o serie de drepturi si
li$ertati1 printer care si acela al unui acces neingradit pe piata fortei de
'unca din &o'ania1 su$ rezerva aplicarii 'asurilor tranzitorii prevazute in
>ratatul de aderare a &o'aniei la Uniunea )uropeana1 precu' si la
desfasurarea altor activitati de natura econo'ica1 in conditiile legii
aplica$ile cetatenilor ro'ani Lart!+1 lit! eM!
Ur'arind structura directivei europene1 GUI nr! 1*T**% cuprinde
prevederi referitoare la aspecte cu' sunt8
- -ntrarea1 sederea peTde pe teritoriul &o'aniei a cetatenilor Uniunii
)uropene1 precu' si a 'e'$rilor fa'iliilor lor?
- &estrangerea dreptului la li$era circulatie pe teritoriul &o'aniei1 a
cetatenilor Uniunii )uropene si a 'e'$rilor fa'iliilor lor!
#a randul sa1 Codul Muncii prin art! %1 a inclus ca principiu
funda'ental al
relatiilor de 'unca principiul egalitatii de trata'ent fata de toti salariatii
si anga/atorii1 interzicand orice fel de dicri'inare1 9e ea directa sau
indirecta!
-n plus1 la nivel international1 &o'ania a asi'ilat de/a1 prin rati9care1
'ulte din standardele adopatate in cadrul Grganizatiei Natiunilor Unite1 al
Grganizatiei -nternatioanale a Muncii sau al Consiliului )uropei1 alaturi de
standardele co'unitare!
Codul Muncii ro'an interzice orice discri'inare fata de un salariat1
9e ea discri'inare directa1 in care include actele si faptele de deose$ire1
e<cludere1 restrictie sau preferinta care au ca scop sau ca eOect
neacordarea1 restrangerea sau inlaturarea recunoasterii1 folosintei sau
e<ercitarii drepturilor prevazute in legislatia 'uncii1 9e indirecta1 prin care
intelege' actele si faptele inte'eiate in 'od aparant pe alte criterii decat
cele prevazute de lege1 dar care produc efectele unei discri'inari
directe!
""
Prevederile cu valoare de principiu ale Codului Muncii sunt insa
tratate pe larg in Grdonanta Iuvernului nr! 1+( din +1 august *** privind
prevenirea si sanctinarea tuturor for'lor de discri'inare!
"%
Aceasta
""
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1
Fucuresti1 **,1 pag! %+?
"%
&epu$licata in M!Gf! nr! ,, din 0 fe$ruarie **(?
Page "
contine i'poratnte de9nitii ale notiunilor de discri'inare1 4artuire si
victi'izare!
#egea nr! +"T**H pentru 'odi9carea si co'pletarea GI nr!
1+(T*** privind
prevenirea si sanctionarea tuturor for'elor de discri'inare
"H
a adoptat
principiul parta/arii sarcinei pro$ei in cauzele avand ca o$iect fapte de
discri'inare!
Un alt act nor'ativ1 #egea nr! *T1, aprilie ** privind egalitatea
de sanse intre fe'ei si $ar$ati
"(
vizeaza ar'onizarea legislatiei interne cu
nor'ele co'unitare referitoare la pro'ovarea egalitatii de sanse intre
fe'ei si $ar$ati!
Prin aceasta lege se introduce pentru pri'a data in dreptul ro'an
notiunea de 4artuire se<uala la locul de 'unca1 in concordanta cu
prevederile legislatiei co'unitare! Si se in9inteaza Agentia Nationala
pentru )galitatea de Sanse intre Fe'ei si Far$ati LAN)SM1 ca organ de
specialitate al ad'inistratiei pu$lice centrale1 cu personalitate /uridical1 in
su$ordinea Ministerului Muncii1 Solidaritatii Sociale si Fa'iliei1 care1 printre
alte atri$utii1 pri'este recla'atiiTplangeri privind incalcarea dispozitiilor
nor'ative referitoare la principiul egalitatii de sanse si trata'ent intre
$ar$ati si fe'ei si al discri'inarii dupa criteriul de se<1 de la personae
9zice1 personae /uridice1 institutii pu$lice si private si le trans'ite
institutiilor co'petente in vederea solutionarii si aplicarii sanctiunii Lart!
"M!
>re$uie sa su$linie' ca legislatia ro'ana ur'eaza sa 9e analizata si
prin luarea in considerare a prevederilor .irectivei nr! **HT%"TC)
"0
1 pentru
a 9 in consonanta cu prevederile actului nor'ative co'unitar!
2.2.". Conditiile de munca
.e la inceputul crearii pietei interne co'unitare s3a resi'tit
i'portanta di'ensiunii sociale a acesteia! Aceasta nu insea'na nu'ai
li$ertatea de 'iscare a oa'enilor1 $unurilor1 serviciilor si capitalului1 ci si
alte ele'ente care a/uta la cresterea $unatatii cetatenilor Uniunii1 dar 'ai
ales1 a celor ce 'uncesc in interiorul granitelor acesteia!
"H
Pu$licata in M!Gf! nr! HH din * iulie **H?
"(
&epu$licata in M!Gf! nr! 1%* din 1 'artie **(?
"0
Pu$licata in KG # *" din H iulie **H1 pag! +3H?
Page %
-n aces scop1 nor'ele co'uniatre regle'enteaza in 'od detaliat
aspectele referitoare la conditiile de 'unca1 cu' sunt securitatea
lucratorilor1 salariile si durata de lucru1 relatiile de 'unca etc!
2.2.".1. !ecuritatea si sanatatea la locul de
munca
.irectiva Consiliului nr! 0,T+,1TC)) din 1 iunie 1,0, privind
introducerea de 'asuri de incura/are a i'$unatatirilor in do'eniul
securitatii si sanatatii lucratorilor in 'unca
",
constituie docu'entul cadru
in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in 'unca!
G$iectivul acestei directive este acela de a i'$unatati sanatatea si
securitatea lucratorilor1 la locurile lor de 'unca1 in toate sectoarele de
activitate1 private sau pu$lice Lcu e<ceptia anu'itor activitati speci9ce din
cadrul functiei pu$lice1 cu' ar 9 fortele ar'ate1 politia sau protectia
civilaM!
-n acest scop1 ea cuprinde principii generale referitoare la prevenirea
riscurilor profesionale si la protectia securitatii si sanatatii1 eli'inarea
factorilor de risc si accident1 infor'area1 consultarea1 participarea
ec4ili$rata potrivit legislatiilor siTsau practicilor nationale1 for'area
lucratorilor si a reprezentantilor acestora1 precu' si linii generale pentru
transpunerea in practica a principiilor 'entionate!
#egea cadru instituie in sarcina anga/atorului o$ligatia sa ia
'asurile necesare pentru8
3 asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor?
3 prevenirea riscurilor profesionale?
3 infor'area si instruirea lucratorilor?
3 asigurarea cadrului organizatoric si a 'i/loacelor necesare securitatii si
sanatatii in 'unca!
Anga/atorii tre$uie sa adopte ur'atoarele principii generale de
prevenire8
3 evitarea riscurilor?
3 evaluarea riscurilor care nu pot 9 evitate?
3 co'$aterea riscurilor la sursa?
",
Pu$licata in KG # 10+ din , iunie 1,0,1 pag! 130?
Page H
3 adoptarea 'uncii la o'1 alegerea ec4ipa'entelor de 'unca1 a 'etodelor
de 'unca si de productie1 in vederea reducerii 'onotoniei 'uncii si a
di'inuarii efectelor asupra sanatatii?
3 adaptarea la progresul et4nic?
3 inlocuirea a cea ce este periculos cu ceea ce nu este pericuilos sau cu
ceea ce este 'ai putin periculos?
3 dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda
te4nologiile1 organizarea 'uncii1 conditiile de 'unca1 relatiile sociale si
inNeunta factorilor din 'ediul de 'unca?
3 adoptarea1 in 'od prioritar1 a 'asurilor de protectie colectiva fata de
'asurile de protectie individuala?
3 furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor!
%*
Capitolul -C al #egii nr! +1,T**H precizeaza o$ligatiile lucratorilor8
3 sa utilizeze corect 'asinile1 aparatura1 uneltele1 su$stantele periculoase1
ec4ipa'entele de transport si alte 'i/loace de productie?
3 sa utilizeze corect ec4ipa'entul individual de productie acordat si1 dupa
utilizare1 s ail inapoieze sau s ail puna la locul destinat pentru pastrare1
3 san u procedeze la scoaterea din functiune1 'odi9carea1 sc4i'$area sau
inlaturarea ar$itrara a dispozitivelor de securitate proprii1 in special1 ale
'asinilor1 aparaturii1 uneltelor1 instalatiilor te4nice si cladirilor sis a
utilizeze corect aceste dispozitive?
3 sa co'unice i'ediat anga/atorului siTsau lucratorilor dese'nati orice
situatie de 'unca1 despre care au 'otive inte'eiate sa o considere un
pericol pentru securitate si sanatate1 precu' si orice di9cienta a
siste'elor de protectie?
3 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de 'unca si T sau anga/ator
accidentele suferite de propria persoana?
3 sa coopereze cu anga/atorul siTsau cu lucratorii dese'nati1 atat ti'p cat
este necesar1 pentru a face posi$ila realiazrea oricaror 'asuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de 'unca si inspectorii sanitari1 pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor?
%*
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1
Fucuresti1 **,1 pag! (0?
Page (
3 sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din do'eniul
securitatii si sanatatii in 'unca si 'asurile de aplicare a acestora?
3 sa coopereze1 atat ti'p cat este necesar1 cu anga/atorul siTsau lucratorii
dese'nati1 pentru a per'ite anga/atorului sa se asigure ca 'ediul de
'unca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si
sanatate1 in do'eniul sau de activitate?
3 sad ea relatiile solicitate de catre inspectorii de 'unca si inspectorii
sanitari!
2.2.".2. !alariile si timpul de munca
Aceste aspecte sunt regle'entate la nivelul Uniunii )uropene prin
ur'atoarele acte legislative 8
3 &egula'entul LC)M nr! (""T,% al Consiliului din ( noie'$rie 1,,%1
privind statisticile referitoare la structura si repartizarea salariilor ?
3 .irectiva nr! ,HT(1TC) a PArla'entului )uropean si a Consiliului din 1H
dece'$rie 1,,H privind detasarea lucratorilor efectuata in cadrul unei
prestari de servicii ? aceasta a fost transpusa in dreptul intern prin #egea
nr! +""T**H privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii
transnationale
%1
?
3 &egula'entul nr! +T,(TCe al Consiliului din * dece'$rie 1,,H relativ la
statisticile privind nivelul si structura costului fortei de 'unca ?
3 .irectiva nr! ,(T01TC) a Consiliului din 1% dece'$rie 1,,( privind
acordul3cadru asupra 'uncii cu ti'p partial inc4eiat intre Uniunea
Confederatiilor din -ndustrie si a Anga/atorilor din )uropa LUN-C)M1
Confederatia )uropeana a Sindicatelor LC)SM si Centrul )uropean al
-ntreprinderilor cu Participare Pu$lica LC))PM ?
3 .irectiva nr! 1,,,T(*TC) a Consiliului din 0 iunie 1,,, privind acordul
cadru C)S1 UN-C) si C))P asupra 'uncii cu durata deter'inata ?
3 &egula'entul nr! %+*T1,,,TC) al Consiliului din , 'artie 1,,, referitor la
statisticile structurale privind salariile si costul rtei de 'uca ?
3 .irectiva Parla'entului )uropean si a Consiliului nr! **+T00TC) din "
noie'$rie **+ privind anu'ite aspecte ale organizarii ti'pului de
'unca ?
3 &egula'entul C) nr! "%*T**+ al Parla'entului european si al consiliului
din ( fe$ruarie **+ relativ la indicele costului fortei de 'unca ?
%1
Pu$licata in M!Gf! nr! H+H din " iulie **H!
Page 0
3 .irectiva nr! **0T1*"TC) a Parla'entului )uropean si a Consiliului din 1,
noie'$rie **0 privind 'unca prin agent de 'unca te'porara !
Un o$iectiv 'ai larg1 avut in vedere in ulti'ii ani de catre institutiile
co'unitare1 este acela al pro'ovarii unui grad cat 'ai inalt de ocupare a
fortei de 'unca!
2.2.#. )ormarea profesionala si recunoasterea stagiilor
de formare profesionala
.o'eniul for'arii profesionale este unul dintre cele 'ai dina'ice
ale dreptului co'unitar1 el facand o$iectul a o serie de acte nor'ative
co'unitare1 precu' si al unei interesante /urisprudente!
Un capitol distinct privind acest do'eniu se regaseste in >ratatul de
la Maastric4t1 care vizeaza 8
- Sa faciliteze adaptarea la 'utatiile industriale1 in special prin
for'area si reconversia profesionala ?
- Sa a'elioreze pregatire profesionala iinitiala si for'area
per'anenta1 cu scopul de a facilita insertia si reinsertia profesionala
pe piata 'uncii ?
- Sa faciliteze accesul la for'area profesionala si sa favorizeze
'o$ilitatea for'atorilor si persoanelor in for'are1 si1 in special1 a
tinerilor ?
- Sa sti'uleze cooperarea in 'ateria for'arii intre institutii de
invata'ant sau de for'are profesionala si intreprinderi ?
- Sa dezvolte sc4i'$ul de infor'atii si de e<periente asupra
pro$le'elor co'une siste'elor de for'are ale statelor 'e'$re!
)ducatia si for'area profesionala adaptate la societatea $azata pe
cunoastere este unul
dintre co'ponentele funda'entale ale 'odelului social european1 astfel
cu' a fost el structurat la Consiliul )uropean de la #isa$ona! Cu acest
prile/ s3a su$liniat ca o crestere econo'ica ec4ili$rata cu locuri de 'unca
'oderne presupune o educatie de nivel inalt1 care sa contri$uie la
di'inuarea discrepantelor1 inec4itartilor si e<cluziunii sociale!
%
%
Coiculescu Nicolae1 in Drept comunitar al muncii, )ditura Bolters DluEer1
Fucuresti1 **,1 pag! "*%?
Page ,
.e fapt1 este vor$a de accentuarea cooperarii intre statele 'e'$re
ale Uniunii )uropene1 nu de o politica co'una co'unitara in aceste
do'enii1 cu pastrarea responsa$ilitatii 9ecarui stat pentru continutul
invata'antului si organizarea siste'ului educatiei!
%+
Potrivit >ratatului1 actiunea Co'unitatii are in vedere 8
- .ezvoltarea di'ensiunii europene in educatie1 in special prin
insusirea si difuzarea li'$ilor statelor 'e'$re ?
- Favorizarea 'o$ilitatii studentilor si profesorilor1 inclusiv prin
recunosterea acade'ica a diplo'elor si a perioadelor de studii ?
- Pro'ovarea cooperarii intre institutiile de invata'ant ?
- .ezvoltarea sc4i'$ului de infor'atii si e<perienta privind principiile
co'une siste'elor de educatie ale statelor 'e'$re ?
- Favorizarea dezvoltarii sc4i'$urilor de tineri si de ani'atori socio3
educatioanli ?
- -ncura/area dezvoltarii educatiei de la distanta!
Pentru aceasta1 Consiliul a adoptat .ecizia nr! ,"T01, din H
dece'$rie 1,," prin care
se sta$ileste un progra' de actiune pentru i'ple'entarea unei politici de
for'are profesionala W Progra'ul #eonardo da Cinci X!
Pentru recunoasterea stagiilor de for'are profesionala e<ista la
Nivelul Uniunii o serie de regle'entari1 cu' ar 9 8
3 .irectiva Consiliului nr! 0,T"0TC)) din 1 dece'$rie 1,001 relativa la un
siste' general de recunoastere a diplo'elor de invata'at superior care
recunosc for'ari profsionale cu o durata 'ini'a de trei ani ?
3 .irectiva nr! ,T%1TC)) a Consiliului1 din 10 iunie 1,,1 privind un al
doilea siste' general de recunoastere profesionala1 care co'pleteaza
.irectiva nr! 0,T"0TC)) ?
3 .irectiva nr! 1,,,T"TC) a Parla'entului )uropean si a Consiliului din (
iunie 1,,, ce instituie un 'ecanis' de recunoastere a diplo'elor pentru
activitatile profesionale acoperite de directivele de li$eralizare ce cuprinde
'asuri tranzitorii1 si care co'pleteaza siste'ul general de recunostere a
diplo'elor ?
%+
-de' %,?
Page +*
3 .irectiva nr! **1T1,TC)) a Parla'entului )uropean si a Consiliului din 1"
'ai **1 care 'odi9ca .irectivele nr! 0,T"0TC)) si nr! ,T%1TC)) ale
Consiliului privind siste'ul general de recunoastere a cali9carilor
profesionale ?
3 .irectivele nr! ((T"%TC))1 nr! ((T"%+TC))1 nr! (0TH0HTC))1 nr!
(0TH0(TC))1 nr! (0T1*HTC))1 nr! 0%T"++TC)) si nr! ,+T1HTC)) ale
Consiliului privind profesiunile de asistent 'edical1 'edic dentist1 'edi
veterinar1 'oasa1 ar4itect1 far'acist si 'edic ?
3 .irectiva nr! **%T+HTC)) privind recunoasterea cali9carilor profesional!
Bibliografe *
Rudareanu +ariana , - $rept Comunitar , .ote de curs
-' Editura )undatia Romania de maine' Bucuresti' 2//01
2oicu +arin' !abau +irela 3eorgiana , - $rept
comunitar general -' Editura )undatia Romaniei de
+aine' Bucuresti' 2//41
5inca 6vidiu , - $rept comunitar general - , Editura
Lumina Le7' Bucuresti' 2//#
Page +1
2oiculescu .icolae , - $rept commercial al muncii - ,
Editura 8olters 9lu:er' Bucuresti' 2//41
8eber )lorentina Iuliana , - Elemente de drept
comunitar -' Editura &aralela "#' &itesti' 2//01
;;; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
< actuali(ata la (i =1
Constitutia Romaniei1
$roit materiel communitaire' editia a 2III-a' Editura
>rmand Collin' &aris' 2//11
+onitorul 6fcial al Romaniei1
5ratatul de aderare al Romaniei la UE1
5ratatele constitutive <CEC61 CEE' CEE>=' 5ratatele de
la +aastric?t' >msterdam' .isa' 5ratatul Constitu@ional'
5ratatul de la Lisabona.
;;;; :::.mie.ro
:::.infoeuropa.ro
:::.%uristprudentaCE$6.ro
Page +