Sunteți pe pagina 1din 570

Asociatia Inginerilor de lnstalatii din Romania

anitare

ENCICLOPEDIA IEHNICA DEINSIALAIII

,

MARUALUL DE IRSTALATII

INSTALATII SANITARE

,

 • - lnstalatll de alimentare cu apa rece ~i calda pentru cladlri civile ~i de productie;

 • - Canalizarea apelor menajere ~i pluviale;

 • - lnstalatli pentru combaterea incendiilor;

 • - lnstalatll de gaze naturale, petroliere lichefiate sl tehnologice;

 • - Echipamente sl materiale pentru tnstalatil sanitare sl de gaze.

Editura ARTECNO Bucurestl, Romania

Coordonator:

Prof. univ. dr. ing. $tefan V1NT1LA

Autori:

Prof. univ. dr. ing. $tefan VINTILA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Prof. onor. dr. ing. D. H. C. Liviu DUMITRESCU

2;

3; 5; 6; 7

Grl. corp. arm. dr. ing. lonel CRACIUN

2

(2.5; 2.6; 2.7; 2.8); 8 (8.5)

Prof. univ. dr. ing. Radu DAMIAN

 

2

(2.6; 2.7; 2.8); 3 (3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8)

Prof. univ. dr. ing. Traian CRUCERU

2

(2.4; 2.5; 2.6); 3 (3.3; 3.5; 3.6; 3.7); 9

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

2

(2.4; 2.6; 2.7; 2.9); 3 (3.5; 3.6; 3.7)

Prof. univ. dr. ing. Theodor MATEESCU

2

(2.4; 2.6; 2.7; 2.9; 2.10); 3 (3.5; 3.8); 4 (4.1)

ling. Liviu DUMITRESCU ;.

I

2

(2.4; 2.5)

Prof. univ. dr. ing. Adrian RETEZAN

4

(4.1; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10); 5

Conf. dr. ing. Daniela TEODORESCU

2

(2.4; 2.5; 2.6)

$ef lucrsri ing. Mihnea SANDU

 

2

(2.4; 2.5; 2.6)

ling. Viorel POPESCU I

 

6

(6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8)

Ing. Victor VOICU

 

2

(2.11); 3 (3.9); 6 (6.8); 7 (7.6); 8 (8.6)

I ing. Victor VOINESCU I

2; 3; 5; 6

Coordonare ,i recenzie ~iin1:ifici: Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

Membru al Academiei Central Europene de $tiints $i Arts; Doctor Honoris Causa al UTC Bucuresti; Doctor Honoris Causa al UP Timisoara; ling. Achile PETRESCU I

Coordonare editoriali:

Director General ing. Doru PETRESCU Director Marketing ing. Mihai Mateescu Director Comercial ing. Cristian Tudor

Tipar: ARTPRINT Bucurestl, Str. Sulina 26 Tel: 021-3363633

ENCICLOPEDIA TEHNICA DE INSTALATII MANUALUL DE INSTALATII ISBN 978-973-85936-5-7 Instalatii sanitare ISBN 978-973-85936-8-8 © Editura ARTECNO Bucurestl S.R.L., 2010 @ Asoclatla Inginerilor de lnstalatii din Romania

1. ELEMENTE GENERAL.E

CUPRINS

Cuprins

 • 1.1 Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarllor publice pentru instalatiile sanitare, instalatiile

de alimentare cu apa sl canalizare, lnstalatii de gaze si lnstalatii pentru flu ide tehnologice 2
de alimentare cu apa sl canalizare, lnstalatii de gaze si lnstalatii pentru flu ide tehnologice
2
1.1.1
Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrarilor publice pentru lnstalatlile sanitare,
instalatiile de alimentare cu apa sl canalizare, instalatii de gaze sl instalatil pentru fluide tehnologice
2
1.1.2
reguli de elaborare a documentatiei
de atribuire
2
1.1.3
Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatll tehnice
2
1.2
Fazele de elaborare a documentatiel tehnico-economice
pentru instalatiils sanitare, lnstalatille
de alimentare cu apa sl canalizare,
instalatll de gaze !?i instalatll pentru fluide tehnologice
2
1.2.1
Oontinutul
- cadru
al studiului
de prefezabilitate
2
1.2.2
Oontinutel
- cadru
al studiului
de fezabilitate
3
1.2.3
Oontinutul - cadru
al docurnentatiei de avizare a lucrarilor de lnvestltll
.4
1.2.4
Proiectul tehnic
5
1.2.5
Detalii de executle
5
1.2.6
Cartea constructiel
5
1.3
incadrarea obiectivelor de investitil publice pentru instalatii de alimentare cu apa, canalizare,
gaze naturale !?i fluide tehnologice, in sistemele de lucrarl hidroedilitare !?i de gaze ale localitatilor
5
1.3.1
Autorlzatia de construire
5
1.3.2
Planurile urbanistice: PUG sl PUZ
5
1.3.3
Avize !?i acorduri
5
1.4
Cerintele esentiale de calitate !?i criteriile de pertorrnante pentru tnstalatille sanitare,
de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale sl fluide tehnologice
5
1.5
Reglementari tehnice specifice pentru instalatii
canalizare, gaze naturale sl fluide tehnologice
sanitare, de alimentare cu apa,
6
2.
INSTALA"f11 DE ALIMENTARE CU APA
2.1
Surse de alimentare cu apa
8
2.2
Cantitatea !?i calitatea de apa necesara pentru
diferite folosinte
8
2.2.1
Structura, normele generale !?i varlatia
consumurilor de apa
8
2.2.1.1
Structura consumului
de apa
8
2.2.1.2
Normele consumului
de apa
9
2.2.1.3
Verlatla
consumului de apa
10
2.2.2
Normele de calitate ale apei necesare
pentru diferite folosinte
10
2.2.3
Procesele !?i lnstalatlile principale pentru corectarea calitattl apei
11
2.2.4
Gestiunea sl tarifarea consumului de apa
12
2.2.5
Solutii pentru tratarea apei
12
2.3
Sisteme !?i scheme
generale de instalatli de alimentare cu apa
12
2.3.1
Solutli privind sistemele !?i schemele generale de alimentare cu apa
12
2.3.2
Criterii de clasificare sl conditil de realizare a lnstalatlllor
de alimentare cu apa din ansambluri de cladiri
13
2.4
lnstalatil interioare de alimentare cu apa rece !?i calda pentru consum menajer
17
2.4.1
Solutli
constructive sl scheme ale lnstalatlaor interioare de alimentare cu apa rece !?i calda
pentru
consum
menajer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
2.4.1.1
Hetele interioare de alimentare cu apa rece !?i cu apa calda
in sistem cu contorizare colectiva
de consum,
17
2.4.1.2
Retele interioare de alimentare cu apa rece !?i cu apa calda
de consum,
in sistem cu contorizare individuala (pe apartament)
18
2.4.1.3
Hetele interioare de alimentare cu apa rece !?i apa catda de consum,
in sistem cu contorizare indlvlduala la fiecare obiect sanitar sau grupuri de obiecte sanitare
18
2.4.1.4
Reabilitarea !?i modernizarea lnstalatillor interioare de alimentare cu apa
rece !?i
apa calda de consum
20
2.4.1.5
Implloatlile schimbarii destinatlel cladirii asupra lnstalatillor interioare de alimentare
cu apa
rece sl apa calda de consum
21
2.4.2
Materiale sl echipamente specifice tnstalatillor interioare de alimentare cu apa rece !?i apa calda
de consum
22
2.4.2.1
Tevl
!?i fitinguri
metal ice
22
2.4.2.2
Tevl
!?i fitinguri
din materiale plastice
22

Cuprins

 
 • 2.4.2.3 Armaturi

25

 • 2.4.2.4 de rnasura sl control

Aparate

26

 • 2.4.2.5 Obiecte sanitare, arrnaturl sl accesorii

27

 • 2.4.2.6 Armaturi pentru alimentarea cu apa a obiectelor

sanitare

37

 • 2.4.2.7 Accesorii pentru obiecte sanitare

.40

2.4.3

Stabilirea tipurilor, determinarea nurnarului obiectelor

sanitare sl

amplasarea lor in plan uri Ie de arnltectura ale cladirii ~i in scheme

 

40

 • 2.4.3.1 Stabilirea tipurilor ~i numarului obiectelor sanitare

40

 • 2.4.3.2 Amplasarea obiectelor sanitare in planurile de arhitectura ale cladirii si in scheme

45

2.4.4

Calculul hidraulic al conductelor de

distrlbutle a apei reci ~i calde pentru consum menajer

.45

2.4.4.1

Debite

specifice, echivaientl de debite, presiuni norma Ie de utilizare

 

pentru arrnaturlle obiectelor sanitare

.46

2.4.4.2

Debite

de calcul pentru dimensionarea conductelor

.46

2.4.4.3

Dimensionarea conductelor ~i calculul pierderilor totale de sarcina

 

53

-

Exemple de calcul

62

 • 2.5 lnstalatli interioare de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendiilor

 

87

2.5.1

Elemente fundamentale privind securitatea la incendiu a consfructlitor si instalatiilor aferente

87

 • 2.5.1.1 Conceptia qenerala privind securitatea la incendiu

87

 • 2.5.1.2 Preseriptli fundamentale privind securitatea la incendiu a consfructillor in ansamblu sl a principalelor parti componente ale acestora

87

 • 2.5.1.3 Prescrlptlile principale de proiectare ~i realizare a lnstalatiilor interioare de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendiilor

92

2.5.2

Materiale ~i echipamente specifice instalatillor de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendiilor

93

 • 2.5.2.1 Detectoare de incendiu

 

93

 • 2.5.2.2 Centrale Ie de detectle sl semnalizare a incendiilor

94

 • 2.5.2.3 Hidranti interiori si echipamente de serviciu

94

 • 2.5.2.4 Sprinklere

96

 • 2.5.2.5 Drencere

98

 • 2.5.2.6 Aparate de control sl semnalizare (ACS)

98

 • 2.5.2.7 Pulverizatoare

98

 • 2.5.2.8 Tevi, fitinguri sl arrnaturl

98

2.5.3

lnstalatii cu hldrantl interiori pentru combaterea incendiilor

99

 • 2.5.3.1 Solutii constructive ~i scheme ale instalatillor de alimentare cu apa rece a hldrantilor

99

 • 2.5.3.2 Dimensionarea conductelor

instalatlllor de alimentare cu aoa rece a hidrantllor interiori

 

pentru combaterea incendiilor

102

-

Exemple de calcul

103

2.5.4

lnstalatil automate cu sprinklere pentru combaterea incendiilor

 

105

 • 2.5.4.1 Echiparea tehnica a cladirilor cu lnstalatll automate cu sprinklere

105

 • 2.5.4.2 Solutii constructive ~i scheme pentru lnstalata cu sprinklere

107

 • 2.5.4.3 Calculul hidraulic al conductelor de alimentare cu apa rece a sprinklerelor

112

-

Exemplu de calcul

114

 • 2.5.5 lnstalatii cu drencere pentru combaterea incendiilor

 

115

 • 2.5.5.1 Echiparea tehnica a cladirllor cu lnstalatll cu drencere

115

 • 2.5.5.2 Solutli constructive ~i scheme ale lnstalatlilcr de alimentare cu apa a drencerelor

115

 • 2.5.5.3 Dimensionarea conductelor lnstalatillor de alimentare cu apa rece a drencerelor

119

 • 2.5.6 lnstalatii fixe de stingere a incendiului cu apa pulverlzata

 

119

 • 2.5.6.1 Echiparea tehnlca a cladirilor cu lnstalatii fixe de aoa pulverizata

 

119

 • 2.5.6.2 Solutii constructive ~i scheme pentru instalatii fixe

cu apa pulverizata

119

 • 2.5.6.3 Dimensionarea conductelor instaiatiel fixe de stins

incendiul

cu apa pulverizata

121

 • 2.5.6.4 - Exemple de calcul

 

121

 • 2.6 Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

 

132

 • 2.6.1 Sisteme, scheme ~i condltli de realizare a retelelor exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

132

 • 2.6.1.1 Alcatuirea sl clasificarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece

132

 • 2.6.1.2 Hetele exterioare de distrlbutie a apei reci in ansambluri de cladiri

 

132

 • 2.6.1.3 Racordarea instalatiilor interioare la retelele exterioare de alimentare cu apa sau la surse (oransarnente)

133

 • 2.6.1.4 Amplasarea (pozarea) retelelor exterioare de alimentare cu aoa rece

134

 • 2.6.2 Materiale ~i echipamente specifice pentru retelele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

134

 
 • 2.6.2.1 Conducte ~i arrnaturi

134

2.6.2.3

Hidranti pentru strop it spatli verzi

135

2.6.3 Dimensionarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri 135 2.6.3.1 135
2.6.3
Dimensionarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
135
2.6.3.1
135
2.6.3.2
Stabilirea tipurilor l?i nurnarului punctelor de consum alimentate cu apa rece
din retelele exterioare
Debite specifice sl debite de calcul pentru dimensionarea conductelor exterioare
de dletrloutie a apei reci in ansambluri de cladiri
137
2.6.3.3
Dimensionarea
conductelor retelelor exterioare de disfributie a apei reci
in ansambluri de cladiri l?i calculul pierderilor totale de sarcina
143
2.6.3.4
Dimensionarea conductelor de bransarnent
143
2.6.4
Exemple de calcul
143
2.7
lnstalatll pentru acumularea (stocarea) apei reci
148
2.7.1
Solutil constructive l?i scheme pentru realizarea lnstalatillor
148
2.7.1.1
Rezervoare la sol sl ingropate in sol
148
2.7.1.2
Castele de apa
Rezervoare de inaltime
149
2.7.1.3
150
2.7.2
Calculul volumului necesar (capacitatii) rezervoarelor pentru acumularea apei reci
150
2.7.2.1
Calculul
volumului
rezervei
de apa pentru
combaterea incendiului
150
2.7.2.2
Calculul
volumului
rezervei
de apa
pentru
cazuri de avarii
151
2.7.2.3
Calculul volumului
de compensare pentru
consumul de aoa in scopuri menajere
sau industriale
152
2.7.3
Calculul hidraulic al conductelor aferente rezervoarelor de acumulare a apei reci
153
2.7.3.1
Determinarea diametrului sl nurnarului robinetelor cu plutitor
154
2.7.3.2
Dimensionarea
conductei de preaplin sl a conductei de golire a rezervorului
de acumulare a apei reci
154
2.7.4
Exemple de calcul
155
2.8
lnstalatli pentru ridicarea presiunii apei reci
156
2.8.1
Elemente de baza privind functlonarea pompelor in instalatiile hidraulice
156
2.8.1.1
Clasificarea pompei or
156
2.8.1.2
Curbele
caracteristice la turatle constanta, ale unei pompe centrifuge
156
2.8.1.3
Calculul
inaltimii de pompare a apei
157
2.8.1.4
Determinarea punctului de functionare a instalatiel de pompare.
Energia specitlca de pompare a apei
158
2.8.1.5
Calculul Inaltirnf geodezice de aspiratle, Cavitatia pompelor
158
2.8.1.6 Funotlonarea pompelor cuplate
2.8.1.7 Reglarea pompelor
159
161
2.8.2
Materiale, aparate, echipamente l?i agregate pentru instalatlile de pompare a apei
164
2.8.2.1 Pompe
164
2.8.2.2
Recipiente de hidrofor
165
2.8.2.3 Rezervoare tampon
165
2.8.2.4
Aparate de automatizare, slquranta l?i control pentru
instalatii de pompare a apei
de ridicare a presiunii apei reci
165
2.8.3
Solutii constructive, scheme sl dimensionarea instalatlllor
165
2.8.3.1
lnstalatii de pompare a apei, cuplate cu rezervor tampon l?i recipiente de hidrofor
165
2.8.3.2
Grupuri de pompe cu turatie verlablla, cuplate in paralel (sistem HYDROMUL TI)
168
2.8.3.3 lnstalatii de pompare a apei, cuplate cu rezervor tampon l?i rezervoare de Inaltlrne
168
2.8.3.4
Particularitaf
ale instalatiilor de pompare a apei necesara stingerii incendiului
169
2.8.4
Exemple de calcul
170
2.9
lnstalatil centrale pentru
prepararea apei calde de consum
172
2.9.1
Solutil constructive l?i scheme
de instalatii
adoptarea soluthlor constructive sl schemelor de instalatil
172
2.9.1.1
Elemente de baza pentru
172
2.9.1.2
lnstalatll
centrale
de preparare
a apei
calde
de consum,
in sisteme
cu acumulare
172
2.9.1.3
instalatll
centrale
de preparare
a apei
calde
de consum,
in sisteme
fara acumulare
175
2.9.2
Materiale sl echipamente pentru instalatii centrale de preparare a apei calde de consum
177
2.9.2.1
Schirnbatoare de cal dura
Pompe de circulatle a apei calde de consum
177
2.9.2.2
177
2.9.2.3
Armaturi de inchidere, reglare, siguranta sl control
178
2.9.3
Calculul instalatiilor centrale de preparare a apei cal de de consum
178
2.9.3.1
Debitul de calcul pentru apa calda de consum
178
2.9.3.2
Necesarul de cal dura pentru prepararea apei cal de de consum
178
2.9.3.3
Calculul
termic al boilerului
178
2.9.3.4
Calculul volumului (capacitatli) rezervoarelor (acumulatoarelor) de apa calda
(fara serpentina interloara de lncalzlre)
179
2.9.3.5
Calculul termic al schlmbatoaretor
aqentilor termici in contracurent
.
.
de caldura recuperative, cu clrculatia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.179

2.9.4

Retele de conducte pentru distrlbutla sl circulatla apei calde de consum

181

 

2.9.4.1

Hetele

de conducte

pentru

dlsfrlbutia apei calde de consum

 

181

2.9.4.2

Hetele

de conducte

pentru

cjrculatia apei calde de consum

182

2.9.4.3

Calculul pierderilor de caldura ale retelelor de transport sl distribuire a apei calde de consum

183

2.9.4.4

Calculul debitelor de apa din conductele de circulatie

 

185

2.9.5

Exemple de calcul

185

2.9.6

Utilizarea surselor regenerabile pentru prepararea apei cal de de consum

 

189

2.9.6.1

Utilizarea apelor geotermale pentru prepararea apei calde de consum

189

2.9.6.2

Utilizarea energiei geotermale cu pompe de caldura pentru prepararea apei calde de consum

192

2.9.6.3

Utilizarea energiei solare pentru prepararea apei cal de de consum

 

192

2.10

lnstalatil

locale pentru

prepararea apei cal de de consum

 

205

2.10.1

Aparate electrice

pentru prepararea locala a apei calde de consum

 

205

2.10.1.1

Incalzttoare electrice instantanee

 

205

2.10.1.2

Boilere electrice

205

2.10.2

Aparate pentru prepararea local a a apei calde

de consum, folosind gaze naturale

205

2.10.2.1

Incalzltoare instantanee de apa

 

205

2.10.2.2

Boilere generatoare de apa calda

206

2.10.3

Cazane pentru prepararea locala a apei cal de

de consum

 

206

2.11

Tehnologii de executare :;;i montare a lnstalatillor de alimentare

cu apa

206

2.11.1

Organizarea lucrarilor de executare :;;i montare a lnstalatiilor de alimentare cu apa

206

2.11.2

Trasarea instalatillor interioare de alimentare cu apa rece sl calda de consum

 

206

2.11.3

Executarea sfrapunqerilor si sllturilor in elemente de constructie in vederea

 

rnontaril instalatlilor interioare

207

2.11.4

Tehnologia de executare :;;i montare a retelelor interioare de conducte sl a armaturilor anexe

207

2.11.4.1

Executarea :;;i montarea conductelor principale de dlstrlbutle a apei

 

207

2.11.4.2

Montarea coloanelor

209

2.11.4.3

Montarea

conductelor de legatura de la coloane la armatunle obiectelor sanitare

209

2.11.4.4

Montarea arrnaturilor obiectelor sanitare

 

210

2.11.5

Montarea obiectelor sanitare si a accesoriilor acestora

210

2.11.6

Tehnologia de executare :;;i montare a conductei de bransarnent

 

210

2.11.7

Montarea retelelor exterioare de alimentare cu apa rece cu apa catda de consum

211

2.11.7.1

Montarea

subterana a conductelor retelelor exterioare cu alimentare cu apa rece

211

2.11.7.2

Montarea

aerlana a conductelor retelelor exterioare de alimentare cu apa

 

212

2.11.8

Montarea echipamentelor sl utilajelor

 

212

2.11.8.1

Montarea

pompelor sl racordarea la instalatie

 

212

2.11.8.2

Montarea

echipamentelor

de pompare a apei, cuplate cu recipiente de hidrofor

212

2.11.8.3

Montarea rezervoarelor

213

2.11.9

Probarea :;;i receptia instalatiilor cu apa

 

213

2.11.9.1

Probarea :;;i receptia de consum

lnstalatillor interioare de alimentare cu apa

rece :;;i apa calda

213

2.11.9.2

Probarea si receptia

retelelor exterioare de alimentare cu apa

 

214

2.12

Exploatarea

instalatiilor

de alimentare

cu apa

214

2.13

Exploatarea

lnstalatiilor

de alimentare

cu apa

215

2.13.1

Sisteme sl tehnologii de reabilitare :;;i modernizare a conductelor

 

215

2.13.2

Metode de reabilitaresi modernizare a conductelor de alimentare cu apa

216

2.13.2.1

Metoda Compact-Pipe

216

2.13.2.2

Metoda Slipline

217

2.13.2.3

Metoda Sublime

217

2.13.2.4

Metoda GFK-Liner

218

2.13.2.5

Swageliming

218

2.13.2.6

Metoda Rolldown

218

2.13.2.7

Metoda Short Liner

219

2.13.2.8

Metoda Berstuning

219

2.13.2.9

Metoda

Pilot Pipe

220

2.13.2.10 Metoda Microtunneling

220

3. INSTALATII DE CANALIZARE

 
 • 3.1 Caracteristicile apelor uzate sl normele de protectle a mediului

 

224

 
 • 3.1.1 Caracteristicile apelor uzate

224

 • 3.1.2 Condltlile de evacuare a apelor uzate in canalizarile localitatilor sl normele a mediului

de protectle

224

 • 3.2 Sisteme

sl scheme generale de realizare a instalatillor de canalizare

 

225

Cuprins

3.3.1

Solutii constructive pentru retelele interioare de canalizare a apelor uzate

menajere

 

227

 • 3.3.1.1 Retele de conducte pentru evacuarea apelor uzate menajere

227

 • 3.3.1.2 Conducte de ventilare naturala a retelel de canalizare a ape lor uzate menajere

230

 • 3.3.1.3 Racordarea lnstalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate la reteaua exterloara de canalizare

231

3.3.2

Materiale si echipamente specifice instalatiilor interioare de menajere

canalizare a apelor uzate

 

232

 • 3.3.2.1 Tevi, tuburi sl piese de legatura pentru canalizan

 

232

 • 3.3.2.2 Ventile de scurgere pentru obiecte sanitare

234

Sifoane

 • 3.3.2.3 pentru obiecte sanitare, rnasinl de spalat vase si rnaslni de spalat

rufe

 

235

Sifoane

 • 3.3.2.4 de pardoseala

235

 • 3.3.2.5 Inchlzatoare cu sertar contra refularf apei uzate

 

236

3.3.3

Dimensionarea conductelor retelei interioare de canalizare a apelor uzate menajere

 

236

 • 3.3.3.1 Debite specifice, echivalenti de debite ~i debite de calcul

236

 • 3.3.3.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canalizare a apelor uzate

menajere

238

-

Exemple de calcul

238

 • 3.4 lnstalatil interioare de canalizare a apelor uzate industriale

 

263

 • 3.4.1 Solutf constructive pentru retelele interioare de canalizare a apelor uzate industriale

 

263

 • 3.4.2 Materiale specifice lnstalatlilor interioare de canalizare a apelor uzate industriale

263

 • 3.4.3 Dimensionarea conductelor retelei interioare de canalizare a apelor uzate industriale

264

 
 • 3.4.3.1 Debite specifice sl debite de calcul pentru dimensionarea conductelor de canalizare a apelor uzate industriale

264

 • 3.4.3.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canalizare a apelor uzate industriale

264

 • 3.5 lnstalatii interioare de canalizare a apelor meteorice

 

264

 • 3.5.1 Solutli constructive pentru instalatille interioare de canalizare a apelor meteorice

 

264

 • 3.5.2 Materiale sl echipamente specifice lnstalatillor de canalizare a apelor meteorice

265

 • 3.5.3 Dimensionarea conductelor retelel interioare de canalizare a ape lor meteorice

267

 
 • 3.5.3.1 Debitele specifice ale receptoarelor de ape meteor ice ~i debitele de calcul pentru dimensionarea conductelor

267

 • 3.5.3.2 Calculul hidraulic de

dimensionare a conductelor de canalizare a apelor meteorice

267

 • 3.5.4 Exemple de calcul

 

275

 • 3.6 Retele exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

 

276

 • 3.6.1 incadrarea retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

 
 

in schemele sl sistemele de canalizare a localitatilor

 

276

 • 3.6.2 Materiale sl echipamente utilizate la realizarea retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

 

276

 • 3.6.3 Constructii accesorii ale retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

277

 • 3.6.4 Dimensionarea conductelor retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

278

 

3.6.4.1

Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor

278

3.6.4.2

Dimensionarea

conductelor rete lei exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

281

3.6.4.3

Dimensionarea

gurilor de scurgere

281

3.6.4.4

Dimensionarea deversoarelor

282

3.6.4.5

Dimensionarea

bazinelor de retentle

 

282

3.6.5

Profilul longitudinal al retelei exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

 

282

3.6.6

Exemple de calcul

282

 • 3.7 lnstalatll de pompare a apelor de canalizare

 

287

3.7.1

Solutii constructive ~i scheme pentru instalatil de pompare a apelor de canalizare

 

287

3.7.2

Echipamente ~i utilaje specifice folosite pentru pomparea apelor de canalizare

287

3.7.3

Calculul instatatlilor de pompare a apelor de canalizare

289

-

Exemplu de calcul

291

 • 3.8 lnstalatll locale de epurare a apelor uzate

 

291

 • 3.8.1 Procedee, procese ~i scheme generale de epurare a ape lor uzate

 

291

 
 • 3.8.1.1 Procedee de epurare

291

 • 3.8.1.2 principale folosite la epurarea apelor uzate

Procese

 

291

Scheme

 • 3.8.1.3 generale de epurare a apelor uzate

 

293

 • 3.8.2 Echipamente, utilaje sl aparate pentru epurarea locala a apelor uzate

 

295

 
 • 3.8.2.1 Gratare ~i site

295

 • 3.8.2.2 Separatoare de nisip, narnol sau resturi alimentare

 

295

 • 3.8.2.3 Separatoare de grasimi sau uleiuri

296

 • 3.8.2.4 Echipamente

~i instalatii

locale

de epurare

chirnica a apelor uzate

299

 • 3.8.2.5 Echipamente

sl instalatil

locale

de epurare

mecano-biologica artlnclala a apelor uzate

300

 • 3.9 Tehnologii de executie ~i montare

a instalatlilor de canalizare

 

301

3.9.2

Montarea retelelor interioare de canalizare

301

3.9.3

Racordarea obiectelor sanitare la reteaua lnterloara de canalizare

 

303

3.9.4

Montarea receptoarelor de ape meteorice

307

3.9.5

Executarea retelelor exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri

 

307

3.9.5.1

Trasarea sl executarea santurilor pentru montarea tuburilor de canalizare

307

3.9.5.2

Montarea conductelor (tuburilor) de canalizare

 

307

3.9.5.3

Executarea consfructiilor accesorii ale retelelor exterioare de canalizare

308

3.9.6

Probarea $i receptia instalatillor de canalizare

308

3.9.6.1

lnstalatli interioare

308

3.9.6.2

lnstalatlilor exterioare de canalizare

308

3.9.7

Elemente necesare pentru elaborarea instructiunilor de exploatare a instalatillor de canalizare

308

 • 4. INSTALATII SANITARE PENTRU FOLOSINTA PUBLICA

 • 4.1 Bazine de inot (piscine)

310

4.1.1

Categorii de bazine de inot

310

4.1.2

Calitatea apei din bazinele de inot

311

4.1.3

Solutii constructive $i scheme

de realizare a instalatillor hidraulice

pentru bazine de inot

312

4.1.3.1

Schema qenerala a instalatiilor de tratare a apei

312

4.1.3.2

Dispozitive de preluare de suprafata; deversoare, sparge-val, rigole, skimere

312

4.1.3.3

Prize de aspiratie

313

4.1.3.4

Prize de fund (piese de evacuare)

313

4.1.3.5

Duze de injectl'

313

4.1.3.6

Dispozitive (echipamente) pentru inot

in contracurent

314

4.1.3.7

Dispozitive (echipamente) pentru hidroterapie

 

314

4.1.3.8

Dispozitive (echipamente) pentru spalarea bazinelor de inot

314

4.1.4

Dimensionarea instalatiilor

hidraulice ale bazinelor de inot

314

4.1.4.1

Debitul de calcul

314

4.1.4.2

Calculul lnstalatiel de tratare a apei

314

 • 4.2 Bai publice

316

 • 4.3 Bucatarii mari pentru restaurante, hoteluri, spitale, cantine

 

317

 • 4.4 Spitale, policlinici, complexe balneare

317

 • 4.5 Spalatorii de rufe sl curatatorll chimice

318

 • 4.6 Closete publice

318

 • 4.7 Hmtani arteziene cu jocuri de apa

320

 • 4.8 pentru baut apa

Fantani publice

322

 • 4.9 lnstalatil pentru stropit spatli verzi

323

4.10 lnstalatii de alimentare cu apa sl canalizare in plete publice fixe sau volante, amplasate in aer liber

 

323

 • 5. INSTALATII SANITARE TN ClADlRI IZOLATE

 • 5.1 lnstalatii locale de alimentare cu apa rece

326

 • 5.2 lnstalatii locale de canalizare

326

 • 6. INSTALATII DE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE

 • 6.1 Proprietatile fizice principale ale gazelor naturale combustibile

 

330

6.1.1

Stari de referinta pentru gaze naturale combustibile

330

6.1.2

Treptele

de presiuni in instalatiile de gaze naturale combustibile

330

6.1.3

Densitatea gazelor naturale combustibile

330

6.1.4

Vascozltatea gazelor naturale combustibile

330

 • 6.2 Arderea gazelor naturale combustibile

330

6.2.1

Temperatura de aprindere

331

6.2.2

Limite de amestec

331

6.2.3

Viteza de ardere

331

6.2.4

Autoaprinderea sau explozia

332

6.2.5

Calculul arderii gazelor naturale combustibile

332

6.2.6

Ardere completa, ardere lncornpleta

335

6.2.7

Controlul arderii

335

 • 6.3 pentru lnstalatli de gaze naturale combustibile

Materiale sl aparate

 

337

6.3.1

Tevi sl fitinguri

metalice

337

6.3.2

Tevi

si

fitinguri

din

polietilena (PE) de inalta densitate

 

337

6.3.3

Armaturi

337

6.3.4

Arzatoare de gaze naturale combustibile

338

6.3.6

Detectoare de gaze, dispozitive sl armatun de siguranta sl blocare

339

 • 6.3.6.1 Detectoare de gaze

 

339

 • 6.3.6.2 Supape de

blocare a conductelor de gaze naturale combustibile

340

 • 6.3.6.3 Dispozitive de siguranta cu flacara de veghe

 

341

 • 6.3.6.4 Supape de siguranta

341

 • 6.3.7 Filtre de praf pentru gaze naturale combustibile

342

 • 6.3.8 Separatoare de lichide

342

 • 6.3.8.1 Separatoare gravitationale

 

342

 • 6.3.8.2 Separatoare centrifugale

342

 • 6.3.9 Regulatoare de presiune pentru gaze naturale combustibile

342

 • 6.3.9.1 Regulatoare automate

de presiune, cu actlonare directa

344

 • 6.3.9.2 Regulatoare automate

de presiune, cu actionare

indirecta

345

 • 6.3.10 Aparate pentru rnasurarea sl inregistrarea debitelor de gaze naturale combustibile

345

 • 6.3.10.1 Contoare volumetrice

 

345

 • 6.3.10.2 Contoare dlferentiale

346

 • 6.3.11 Aparate pentru

rnasurarea presiunii gazelor naturale combustibile

346

 • 6.4 lnstalatii interioare de

utilizare a gazelor naturale combustibile

346

 • 6.4.1 Conditii pentru utilizarea gazelor naturale combustibile in cladiri

346

 • 6.4.2 Solutil constructive l;li scheme de realizare a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile

348

 • 6.4.2.1 Scheme generale de realizare a instalatillor interioare de gaze naturale combustibile

348

 • 6.4.2.2 Solutii constructive pentru racordarea aparatelor de utilizare l;li a arzatoarelor de gaze naturale combustibile la reteaua de conducte

349

 • 6.4.2.3 Solutii constructive pentru realizarea retelei interioare de distributle a gazelor naturale combustibile

350

 • 6.4.2.4 Asigurarea aerului

necesar arderii l;li evacuarea gazelor de ardere

351

 • 6.4.3 Dimensionarea conductelor instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile de joasa presiune

352

 • 6.4.3.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor de gaze naturale combustibile de joasa presiune

352

 • 6.4.3.2 Stabilirea caderilor de presiune disponibile pentru dimensionarea conductelor instalatlllor interioare de gaze naturale de joasa presiune

352

 • 6.4.3.3 Dimensionarea conductelor de gaze naturale combustibile

 

353

- Exemple de calcul

357

 • 6.5 Bransarnente l;li racorduri ale lnstatatillor interioare la retelele exterioare de gaze naturale combustibile

358

 • 6.6 Statii sl posturi de reducere sl reglare a presiunii sl rnasurare a debitelor de gaze naturale combustibile

360

 • 6.6.1 Statli cu 0 singura treapta de reducere l;li reglare a presiunii sl rnasurare a debitului de gaze naturale combustibile

361

 • 6.6.2 Statii cu doua sau mai multe trepte de reducere si reglare a presiunii si rnasurare a debitelor de gaze naturale combustibile

361

 • 6.6.3 Posturi pentru reducerea sl reglarea presiunii sl masurarea debitelor de gaze naturale combustibile

362

 • 6.6.4 consiructt pentru statu si posturi de reducere si reglare a presiunii si rnasurare a debitelor de gaze naturale combustibile

363

 • 6.7 Hetele exterioare de gaze naturale combustibile

 

363

 • 6.7.1 Solutil constructive l;li scheme pentru retelele exterioare de gaze naturale combustibile

363

 • 6.7.2 Protectla anticorosiva a conductelor exterioare de gaze naturale combustibile

365

 • 6.7.2.1 Cauzele care provoaca coroziunea conductelor metalice pentru transportul l;li dlsfributla gazelor naturale combustibile

365

 • 6.7.2.2 Masurile de protectie anticoroslva a conductelor exterioare

de gaze naturale combustibile

 

367

 • 6.7.3 Dimensionarea conductelor retelel exterioare de gaze naturale combustibile

367

 • 6.7.3.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor retelelor exterioare de gaze naturale combustibile

367

 • 6.7.3.2 Stabilirea caderllor de presiune disponibile pentru dimensionarea conductelor

retelelor exterioare

de gaze naturale de joasa presiune

368

 • 6.7.3.3 Dimensionarea conductelor retelei exterioare de gaze naturale combustibile

(presiune medie sau redusa)

 

368

 • 6.8 Tehnologia de executare sl montare a instalatlilor de gaze naturale combustibile

370

Cuprins

 

6.8.1.1

Montarea

contoarelor de gaze naturale combustibile

 

370

6.8.1.2

Montarea

coloanei de alimentare cu gaze naturale combustibile a instalatiel interioare

370

6.8.1.3

Montarea

retelei interioare de disfributie a gazelor naturale combustibile

370

6.8.1.4

Montarea

arzatoerelor sl aparatelor de utilizare

371

6.8.1.5

Probarea si receptia instalatilior interioare de gaze naturale combustibile

371

6.8.2

Tehnologia

de montare

a bransarnentetor de gaze naturale combustibile

371

6.8.3

Tehnologia

de montare

a statiilor sl posturilor pentru reducerea l;li

 

reglarea presiunii gazelor naturale combustibile

372

6.8.3.1

Amplasarea l;li montarea echipamentelor

372

6.8.3.2

Probarea sl receptia statiilor sl posturilor de reglare

 

372

6.8.4

Tehnologia de montare a retelelor exterioare de gaze naturale combustibile

372

6.8.4.1

Montarea

subterana a retelelor exterioare de gaze naturale

 

372

6.8.4.2

Montarea

aeriana a retelelor exterioare de gaze naturale

373

6.8.4.3

Probarea sl receptia retelelor exterioare de gaze naturale combustibile

373

 • 6.9 Elemente necesare pentru elaborarea instructiunilor de exploatare

 

a instalatiilor de gaze naturale combustibile

 

373

7. INSTALATII DE GAZE PETROLIERE LlCHEFIATE

 
 • 7.1 Proprletatile principale ale gazelor petroliere lichefiate

 

376

 • 7.2 Arderea gazelor petroliere lichefiate

376

 • 7.3 Materiale, aparate l;li butelii pentru gaze petroliere lichefiate

376

7.3.1

Tevi sl fitinguri metal ice

376

7.3.2

Racorduri flexibile

376

7.3.3

Recipiente pentru gaze petroliere lichefiate

376

7.3.3.1

Recipiente

mobile (butelii) pentru gaze petroliere lichefiate

 

376

7.3.3.2

Recipiente

stabile pentru gaze petroliere lichefiate

377

7.3.4

Armaturi

377

7.3.4.1

Robinete pentru conducte

377

7.3.4.2

Robinete

pentru

butelii de gaze petroliere lichefiate

 

377

7.3.4.3

Armaturi pentru recipiente stabile de gaze petroliere lichefiate

378

7.3.5

Regulatoare de presiune pentru gaze petroliere lichefiate

378

7.3.6

Contoare de gaze petroliere lichefiate

379

7.3.7

Arzatoare l;li aparate de utilizare pentru gaze petroliere lichefiate

 

379

 • 7.4 lnstalatii interioare de utilizare a gazelor petroliere lichefiate

 

379

7.4.1

Solutli constructive sl scheme pentru instalattl interioare de utilizare a gazelor petroliere lichefiate

 

379

7.4.1.1

lnstalatil interioare de gaze petroliere lichefiate, cu conducte din tevl din otel

379

7.4.1.2

lnstalatli locale de gaze petroliere lichefiate, cu racorduri

flexibile

380

7.4.2

Dimensionarea conductelor cu tevi din otel pentru instalatii de gaze petroliere lichefiate

381

- Exemple de calcul

381

 • 7.5 lnstalatii exterioare de gaze petroliere lichefiate

 

382

7.5.1

lnstalatii de depozitare in recipiente mobile (butelii)

a gazelor

petroliere lichefiate

382

7.5.1.1

Schema generala l;li functlonarea instalatlei de depozitare

 

in recipiente mobile a gazelor petroliere

lichefiate

382

7.5.1.2

Constructia instalatiel de depozitare in recipiente mobile a gazelor petroliere

lichefiate

382

7.5.2

lnstalatii de depozitare in recipiente

stabile a gazelor petroliere lichefiate

383

7.5.3

Retele exterioare de gaze petroliere

lichefiate

384

 • 7.6 Tehnologii de executare l;li montare a lnstalatiilor de gaze petroliere lichefiate

384

7.6.1

Montarea instalatiilor interioare de gaze petroliere lichefiate

 

384

7.6.1.1

Montarea lnstalatillor interioare de gaze petroliere lichefiate, cu conducte cu tevi din otel

384

7.6.1.2

Montarea instalatillor interioare de gaze petroliere lichefiate,

 

cu racorduri flexibile

385

7.6.2

Montarea instalatillor exterioare de gaze petroliere lichefiate

 

385

7.6.2.1

Montarea instalathlor de depozitare a gazelor petroliere lichefiate

in recipiente mobile

385

7.6.2.2

Montarea instalatillor de depozitare

in recipiente stabile

 

a gazelor petroliere lichefiate

385

7.6.2.3

Montarea retelelor exterioare de gaze petroliere lichefiate

 

386

7.6.3.1

Proba prelirninera

386

7.6.3.2 Proba de rezistenta 386 7.6.3.3 Proba de etanseitate 386 7.7 Elemente necesare pentru elaborarea lnstructlunilor
7.6.3.2
Proba
de rezistenta
386
7.6.3.3
Proba
de etanseitate
386
7.7
Elemente necesare pentru elaborarea lnstructlunilor de exploatare a instatatiilor
de gaze petroliere lichefiate
387
8. INSTALATII DE FLUIDE TEHNOLOGICE
8.1
lnstalatii de aer comprimat
390
8.1.1
Solutii constructive sl scheme pentru realizarea lnstalatiilor de aer comprimat
390
8.1.1.1
Elementele componente sl clasificarea instalatiilor de aer comprimat
390
8.1.1.2
lnstalatii
locale de aer comprimat
390
8.1.1.3
lnstalatii
centrale de aer comprimat
390
8.1.1.4
Heteaua de conducte a instalatiel centrale de aer comprimat
391
8.1.2
Materiale, echipamente si utilaje specifice instalatiilor de aer comprimat
392
8.1.2.1
Compresoare de aer
392
8.1.2.2
Rezervoare-tampon pentru aer comprimat
393
8.1.2.3
Filtre de aer
393
8.1.2.4
Uscatoare de aer comprimat
393
8.1.3
Dimensionarea conductelor lnstalatillor de aer comprimat
394
-
Exemplu de calcul
395
8.2
lnstalatii de oxigen
395
8.2.1
Proprietatile $i utilizarile oxigenului
395
8.2.2
Solutii constructive sl scheme pentru instalatll de oxigen
396
8.2.2.1
lnstalatii
pentru
distrloutla sl utilizarea oxigenului gazos
396
8.2.2.2
lnstalatii
pentru
transportul $i disfrlbutia oxigenului lichid
397
8.2.3
Materiale, echipamente sl aparate pentru lnstalatli de oxigen
397
8.2.3.1
Conducte sl arrnaturl
397
8.2.3.2
Butelii de oxigen
398
8.2.3.3
Reductoare de presiune pentru oxigen
398
8.2.4
Dimensionarea conductelor de dlsfrlbutie a oxigenului gazos
398
-
Exemplu de calcul
398
8.3
lnstalatii de acetllena
399
8.3.1
Proprietatlle sl utilizarile acetilenei
399
8.3.2
Solutii constructive sl scheme pentru instalatii de acetilena
399
8.3.2.1
Statii centrale pentru producerea si distributia acetilenei
399
8.3.2.2
Retele de conducte pentru distrjbutla acetilenei
399
8.3.2.3
lnstalatii locale pentru distributia $i utilizarea acetilenei
.400
8.3.3
Materiale sl aparate pentru instalatiile de acetilena
401
8.3.3.1
Generatoare de acetilena
401
8.3.3.2
Aparate pentru spalarea, epurarea sl racrea acetilenei
.401
8.3.3.3
Dispozitive de siquranta pentru
lnstalatille de acetilena
402
8.3.3.4
Butelii de acetilena
.402
8.3.3.5
Reductoare de presiune
pentru acetilena
402
8.3.3.6
Tevl, fitinguri sl armatert
pentru
instalatil de acetilena
.402
8.3.4
Dimensionarea instalatiilor de acetilena
402
8.3.4.1
Debitul de acetilena prod us de un generator
.402
8.3.4.2
Debite de apa necesare pentru producerea si racirea acetilenei
.402
8.3.4.3
Dimensionarea conductelor pentru distrtbutia acetilenei
.403
-
Exemplu de calcul
403
8.4
lnstalatil de hidrogen
.403
8.4.1
Proprietatile sl utilizarile hidrogenului
403
8.4.2
lnstalatii pentru distributia hidrogenului
403
8.5
lnstalatii cu fluide tehnologice folosite pentru combaterea incendiilor
.403
8.5.1
lnstalatil cu dioxid de carbon
403
8.5.1.1
Proprietatile dioxidului de carbon ca substanta de stingere a incendiilor
.403
8.5.1.2
Echiparea tehnica a cladirllor cu instalatii de stingere a incendiilor
cu dioxid de carbon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.404
8.5.1.3
Solutli constructive sl scheme pentru
instalatli de stingere a incendiilor
cu dioxid de carbon
404
8.5.1.4
Materiale, echipamente, dispozitive $i aparate pentru instalatiile de stins incendiul
cu dioxid de carbon
406
8.5.1.5
Dimensiunea conductelor instalatiilor cu dioxid de carbon
.406

Cuprins

 

8.5.2.1

Proprietatile substantei de stingere a incendiilor FM200

.407

8.5.2.2

Solutii constructive sl scheme pentru lnstalatil

de stingere a incendiilor cu FM200

.408

8.5.3

lnstalatii cu azot

.408

8.5.3.1

Proprletatile azotului ca suostanta de stingere

a incendiului

408

8.5.3.2

Solutti constructive sl scheme pentru instalatli

fixe de inertizare sau

stingere a incendiilor cu azot

408

8.5.3.3

Dimensionarea instalatlilor fixe de inertizare sau stingere a incendiilor cu azot

409

8.5.4

lnstalatii de stingere a incendiilor cu spurna

.410

8.5.4.1

Proprletatlle spurnantilor concentratl sl ale spumei folosite la stingerea incendiilor

.410

8.5.4.2

Solutii constructive ~i scheme pentru instalatiile de stingere a incendiilor cu spurna

.411

8.5.4.3

Dimensionarea instalatiitor

de stingere cu spurna

.413

8.5.5

instalatii cu pulberi stingatoare

de incendiu

.413

8.5.5.1

Proprietatile pulberilor stingatoare de incendiu

.413

8.5.5.2

Solutii constructive sl scheme pentru lnstalatii cu pulberi stingatoare de incendiu

.414

 • 8.6 Tehnologii de executare ~i montare a instalatiilor

cu fluide tehnologice

.414

8.6.1

lnstalatll

de aer comprimat

414

8.6.2

lnstalatii

de oxigen

.415

8.6.3

lnstalatli

de acetilena

.415

8.6.4

lnstalatii

cu fluide tehnologice folosite pentru combaterea incendiilor

.415

 • 8.7 Elemente necesare pentru elaborarea instructiunilor de exploatare a instalatiilor cu fluide tehnologice

.415

9. METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTELOR ENERGETICE A INSTALATIILOR DE APA CALDA DE CONSUM

 • 9.1 Obiect, domeniul de aplicare, acte normative conexe, terminologii, notatii

418

 • 9.1.1. Obiectul metodologiei si domeniul de aplicare

 • 9.1.2. Acte normative conexe, terminologii, notatli

 • 9.1.3. Notatii, unitati de masura

 • 9.2 Clasificarea lnstalatlilor de alimentare cu apa calda de consum

.418

 • 9.2.1. Sisteme de preparare a apei calde de consum In functie de numarul de surse de energie sl de zone de disfributie

 • 9.2.2. Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum In functle de sistemele de lncalzire

 
 • 9.2.3. Combustibilul

utilizat pentru cazanele centralelor term ice

 • 9.2.4. Regimul de alimentare cu apa rece

 
 • 9.3 Energia utila pentru instalatiile de alimentare cu apa calda de consum

.420

 • 9.3.1. Elementele componente ale instalatiei de alimentare cu apa calda de consum

9.3.2.Pierderile de caldura aferente lnstalatlei de alimentare cu apa calda de consum

 • 9.3.3. Perioadele de calcul

 • 9.4 Recuperarea pierderilor de caldura

.421

 • 9.5 Energia auxiliara totala necesara pentru

instalatia de alimentare cu apa catda de consum

.421

 • 9.6 Necesarul de caldura pentru prepararea

apei cal de de consum (energia utila neta)

422

 • 9.6.1. Necesarul de cal dura pentru prepararea apei cal de de consum, pe baza volumului de apa furnizat la

consumator

.

 • 9.6.2. Temperatura

de utilizare a apei calde

 • 9.6.3. Temperatura apei reci

 • 9.6.4. Volumul necesar de apa calda de consum

 • 9.6.4.1. de apa calda

Volumul

necesar

de consum

calculat

cu debite specifice

 

.422

 • 9.6.4.2. de apa calda

Volumul

necesar

de consum

calculat pentru locuinte unifamiliale

423

 • 9.6.5. Volumul de apa calda de consum corespunzator specifice de apa calda de consum

pierderilor

sl risipei

de apa, calculat

cu pierderi

 • 9.6.6. Volumul de apa calda de consum coeficlenf adimensionali

corespunzator

pierderilor

sl risipei

de apa, calculat

cu

.423

 • 9.6.7. Volumul de apa calda de consum

corespunzator

pierderilor

sl risipei

de apa, calculat

cu

valori tabelare

.423

 • 9.7 Metoda de calcul a necesarului de energie terrnlca aferent sistemelor de distributle a apei

 

calde de consum

.423

 • 9.8 Pierderile de caldura pe conductele de distributie a apei cal de de consum

 

.424

Cuprins

 • 9.8.2. Pierderile de caldura ale conductelor de distributie calculate in functie de marlrnea

suprafetei locuibile .. . . . . . . . . . . . . .
suprafetei locuibile
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.424
9.8.2.1.
Metoda
de calcul simplificata
.424
9.8.2.2.
Metoda
cu date intabulate
.424
9.8.3.
Pierderile de caldura pe traseul conductelor de distributie, calculate pe baza tipurilor de
arrnaturl pentru consumul apei calde
424
9.8.4.
Pierderile de caldura pe traseul conductelor de distrjbutle, calculate utilizand 0 metoda
detallata de calcul
9.9. Pierderile de caldura aferente unei retele de dlstrlbutle a apei calde de consum, in cazul
prezentel retelei de recirculare a apei calde de consum
.424
.426
9.9.1.
Determinarea pierderilor de caldura pe conductele de recirculare a apei calde de consum
utilizand lungimea tronsoanelor
.426
9.9.2.
Determinarea pierderilor de caldura pe 0 conducta de recirculare a apei calde de consum
in perioada de nefunctionare a pompei
.426
9.10.
Pierderile de caldura aferente echipamentelor montate la punctele de consum
426
9.11.
Pierderile auxiliare de energie aferente sistemelor de distrjbutie a apei calde de consum
.426
9.12.
Pierderi auxiliare de energie necesara pentru incalzlrea electrica a traseelor
.426
9.13.
Energia
auxillara
neoesara functlonerll pompelor
426
9.13.1.
Metoda
simplificata de calcul a energiei electrice necesara pompelor
.426
9.13.2.
Metoda detaliata de calcul a energiei electrice necesare pompelor
9.14.
Pierderi de caldura recuperabile, recuperate ~i nerecuperabile
.427
9.15.
Metoda de calcul a necesarului de energie terrnica aferent echipamentelor de preparare sl
acumulare a apei calde de consum
427
9.15.1.
Pierderile de caldura prin mantaua acumulatorului de apa calda de consum
.427
9.15.2.
Pierderile de caldura
aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum
.427
9.15.3.
Pierderile aferente sistemelor de preparare a apei calde de consum pentru alte tipuri
de cladiri
427
9.16.
Proportiile de calcul ale caldurii necesare prepararf apei calde menajere in sistemele combinate
427
9.16.1.
lnstalatil cu generatoare multiple
.428
9.16.1.1. Pierderile de energie terrnica pentru generatoare alternative
428
ANEXE
.431

u

www.wilo.ro

Pumpen Intelligenz.

.GEBERIT

Noul element de instalare - Geberit Duofix

Montaj tara unelte

Va prezentarn primul rezervor incastrat din lume ce poate fi montat fara ajutorul uneltelor: poate fi user de ajustat pe lungime datorita picioarelor autoportante, marginile casetei de protectie pot fi indepartate cu mana de-a lungulliniilor perforate, robinetul coltar se poate inchide si deschide simplu cu ajutorul unui mecanism cu ax.

Consultati intreaga gama de prod use Geberit:

www.geberit.ro. e-mail: info.ro@geberit.com Tel.: 021.330.30.80, 021.330.30.81.

IIGEBERIT

WEFA PLASTIC

f(:,:\\V.~S7;4L

e v~ @

consulting

«) 6)

ECONOMIE ENERGETICA

- CONSULTANTA OGlcA

Compania noastra ofera la cele mai ridicate

standar

e

e

proiectare instolotii pentru consfructii

audit energetic ~i inspectie instoia!ii ePE (certificat de performan!a enerqetico) pentru aparlamente ~icladiri

Legii372/2005

proiectare lucrari de reabilitare termi(:Q tehnica calitativo, audit em'r9''''lc,''Y4~I.

REVISTA ASOCIATIEI INGINERILOR DE INSTALATII DIN ROMANIA

SANITARE, INCALZIRE, VENTILARE, CliMATIZARE, FRIG, ELECTRICE, GAZE

I. Inslalalii sanilare

,

Capitolul Elemente generale

1

Capitolul1: Elemente generale

I. Instalalii sanitare

 

sa fie descris, in mod obiectiv, in asa

tarlle ulterioare.

 

1.1. Modul de abibuire a

 

rnaniera lncat sa corespunda neceslta-

 

Proiectarea

lucrariior de consfructil

contractelor de concesiune

tii autoritatii contractante.

Ele definesc

pentru obiective de investitll noi, inclu-

a lucrlrilor p'ublice pentru

caracteristici

referitoare la nivelul cali-

siv extinderi, se elaboreaza in trei faze

instalQlle sanitare,

tativ, tehnic si de perforrnanta si pot

sl anume:

instal~ile de alimentare cu

face referire la prescrlptil

de proiectare

la verificarea,

 • - studiul de fezabilitate;

aDi ,i canalizare, instalatii

~i de calcul al costurilor,

 • - proiectul tehnic;

 

de gaze ,i instal~i pentru

inspectia sl conditllle de receptle a lu-

 • - detalii de executie,

fluide tehnologice

 

Proiectarea

lucrarilor de constructii

 

crarilor, a procedeelor si metodelor de executie, ca si la orice alte conditil cu caracter tehnic.

pentru intervsntii la consfructii existen- te, inclusiv instalatllle aferente, se ela-

boreaza in patru faze ~i anume:

 • - expertiza tehnica sl, dupa caz, audit

 • - de avizare a lucrarilor

docurnentatle

1.1.1. Modul de atribuire a

Specificatiile tehnice trebuie sa per-

contractelor de concesiune a lucririlor publice penbu

mita oricarui ofertant accesul ega I la procedura de atribuire si nu trebuie sa

energetic;

instalatiile sanitare, instalatiile de

aiba ca efect introducerea unor obsta-

allmentare cu api ,i canalizare,

cole

nejustificate de natura sa restran-

de interventil;

instalatii de gaze ,i instalatii

ga concurenta intre operatorii econo-

 • - proiectul tehnic;

 

penbu fluide tehnologice

mici.

 • - detalii de executie,

la

Specificatiile

tehnice fac referire, in

Pentru obiectivele de investitii noi, in-

Pentru atribuirea

contractelor

de

urrnatoarea

ordine

de prioritate,

clusiv extinderi, ale carer documentatil

concesiune de lucrari publice, in con-

standarde nationale care adopta stan-

tehnicoeconomice intra in cornpetenta

formitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34 din 19.04.2006, se ela-

darde europene, la omoloqarl tehnice europene, la standarde lnternationale

de aprobare a Guvernului, se elabo- reaza un studiu de prefezabilitate an-

boreaza

docurnentatia de atribuire. Or-

sau la alte reterlnte de natura tehnica

terior elaborerli studiului de fezabilitate.

donanta

de Urgenta a Guvernului

34 se

elaborate de organisme de standard i-

Docurnentatie

de avizare pentru lu-

apnea ~i contractelor de achizitle

publi-

zare europene; in cazul in care acestea

crari de interventii este definita ca do-

ca precum ~i a contractelor de conce-

nu exista, specificatllle tehnice fac

re-

curnsntatla tehnico-economica sirnilara

sii de servicii ~i se aplica din 4 octom-

ferire la standarde, ornoloqarl sau

re-

studiului de fezabilitate,

elaborate pe

brie 2007.

glementari

tehnice nationale

privind

baza concluziilor raportului de experti-

Procedurile de atribuire constau in:

proiectarea,

calculul

si executia

lu-

za tehnica si, dupa caz, ale raportului

llcitatie deschlsa, liticitie restransa, dia-

log competititv,

negociere cu publica-

rea prealabila a unui anent de partici- pare, negociere fara publicarea preala- bila a unui anunt de participare ~i ce- rere de oterta,

crarllor. Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica 0 anurnita origine, sursa, pro- ductie, un procedeu special, 0 maroa de tabrica sau de cornert, un brevet de

Prin Hotararea de Guvern nr. 925 din I lnventle, 0 llcenta de fabricatie, care au

de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aterenti

lucrarilor de interventii

la constructii

existente. Lucrarile de lnterventil sunt lucrarile la constructii existente, inclusiv instala- tllle aferente, asimilate obiectivelor de

19.07.2006 s-a aprobat

normele de

referitoare

la

blica din Ordonanta de urqenta a Gu-

ca efect favorizarea

sau eliminarea

investitil, care constau in: reparatii ca-

nizari, consolidarl,

reabillterl termice,

precum sl lucrari de interventii pentru

aplicare a prevederilor atribuirea contractelor

de achizitie pu-

anumitor operatori economici

sau a

anumitor prod use. Se admite 0 astfel

de lndicatle, dar numai in mod excep-

pitale, transformari, rnodificari, moder-

vernului nr. 34/2006

tional, in situatla in care 0 descriere

prevenirea

sau inlaturarea

efectelor

suficient de precisa

si inteligibila a obi-

prod use de actiuni accidentale ~i cala-

1.1.2. Reguli de elaborare a documenta1:ieide atribuire

ectului

contractu lui nu este posibila sl

numai tnsotlta de rnentlunea sau echi-

mitati naturale, efectuate in scopul asi- gurarii cerintelor esentlale de calitate sl

valent.

functionale ale consfructiilor,

potrivit

Autoritatea contractanta are obliqatia de a preciza in cadrul documentatiel de atribuire orice cerlnta, criteriu, regu-

la sl alte informatii necesare pentru a

asigura ofertantului/candidatului

0 in-

formare completa, corecta si explicita

cu privire la modul de aplicare a pro- cedurii de atribuire. Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda printre altele si caietul de sar-

cini sau docurnentatia

descriptlva,

aceasta din urma fiind utillzata in cazul

apllcarll procedurii de dialog competitiv sau de negociere;

1.1.3. Caietul de sarcini con1:ine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Speciflcatiile

tehnice reprezinta ce-

1.2. Fazele de elaborare a documentatiei tehnico- economice ~ntru instal~ile sanita~l_instal~ilede alimemare cu a~ ,i canalizare, instal~1 de gaze ,i instal~i pentru fluiae tehnologice

Prin

Hotararea

de

Guvern

nr.

destinatiei lor. Pentru aplicarea unltara a prevede- rilor hotararl, Ministerul Dezvoltarll Re- gionale si l.ocuintelor, cu avizul Minis- terului Finantelor, poate emite instruc- tiuni care se aproba prin ordin al minis- trului.

1.2.1. Con1inutul-cadru al studiului de prefezabilitate

28/09/01/2008, s-a aprobat continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-eco-

nom ice aferente

investitiilor

publice.

Prevederile

hotarari se aplica pentru

realizarea obiectivelor de investltll noi,

precum si tucrarilor de interventil

la

constructii existente care se finanteaza din bugetele prevazute conform Legii

nr. 500/2002 privind finantele publice sl

1.2.1.1. PIeseIe scrlse

 • a. Date generale:

  • - denumirea obiectivului de investitii;

  • - amplasamentul (j.rdetul, localitatea, strada, nurnarul);

  • - titularul investitiel;

  • - beneficiarul investitlel;

  • - elaboratorul studiului.

rinte, prescriptii, caracteristici de natu-

Legii

nr. 273/2006 privind finantele pu-

 • b. Necesitatea ~i oportunitatea

inves-

ra tehnica ce permit ca fiecare lucrare

blice

locale, cu modificarile ~i comple-

titiei:

I. lnstelatii sanitare

Capitolul1: Elemente generale

 

• Necesitatea investitiek

de lucrarl l;li a contractu lui de servi-

dupa caz;

-

scurta prezentare

privind sltuatia

 

cii de proiectare, urbanism, ingine-

-

caracteristicile

principale ale con-

existenta, din care sa rezulte nece-

rie, alte servicii tehnice, conform

structillor

din cadrul obiectivului de

sitatea lnvestltiel:

prevederilor legale (insfructiunl pen-

investitii, specifice domeniului

de

-

tabele, harti, grafice, planse dese- I nate, fotografii etc., care sa explici-

 

tru ofertanti, publicitate, onorarii sl cheltuieli de deplasare etc.).

activitate, sl variantele constructive de realizare a investltiel, cu reco-

teze sltuatla exlstenta

si necesi-

g.

Valoarea totala esnmata a investitlel

mandarea variantei optime pentru

tatea investitiei;

h.

Avize l;li acorduri de principiu, dupa

aprobare.

-

deficlentele majore ale situatiei ac-

caz

Pentru lnstalatii este necesar sa se

tuale

privind

necesarul

de

dea: destinatla, categoria de importan-

dezvoltare a zonei;

1.2.1.2.

Plese desenBte:

ta l;li caracteristicele

constructive

ale

-

prognoze pe termen mediu sl lung;

 

-

plan

de

amplasare

in

zona

cladirii, nurnarul de niveluri l;li destinatia

• Oportunitatea investitiei:

 

(1:25.000 - 1:5.000);

tuturor lncaperllor,

inclusiv daca are

-

incadrarea obiectivului

in politicile

-

plan general (1:2.000 - 1:500).

 

sau nu subsol tehnic, tipul sl structura

de investitil generale, sectoriale sau

 

I acoperlsulul

sau terasei, dimensiunile

region ale;

1.2.2. Continutul-cadru 81

 

lncaperilor l;li ale elementelor de con-

-

actele legislative care reglementea- za domeniul investitlel, dupa caz;

 

studiului de fezabilitate

. sfructii precum si cotele geodezice ale tuturor punctelor caracteristic ale cladl-

-

acorduri internationale

ale statului

rilor, gradul de rezlstenta la foc, cate-

care obliga partea rornana la reali-

1.2.2.1.

PIeseIe scrIse

goria sl clasa de pericol de incendiu a

zarea lnvestitlei, dupa caz.

a.

Date generale sunt aceleasl ca la

constructillor

sl lnstalatiilor,

date pri-

 • c. Scenariile tehnico-economice

prin

studiul de prefezabilitate.

 

vind caracteristicele proceselor tehno-

 

care obiectivele proiectului de inves-

b.

lnforrnatii generale privind proiectul:

logice, spatli pentru amplasarea statii-

titii pot fi atinse:

-

situatla actuala l;li lnforrnatli despre

lor de pompare sau a lnstalatiilor de

-

scenarii prop use (minimum doua);

 

entitatea responsabila

cu imple-

preparare a apei calde de consum, nu-

-

scenariul recomandat de catre ela-

mentarea proiectului;

rnarul total de consumatori

l;li distri-

borator;

 

-

descrierea lnvestltlei:

butia acestora pe sexe l;li categorii de

-

avantajele scenariului recomandat.

• concluziile studiului de prefezabili-

varsta.

 • d. Date privind amplasamentul

l;li tere-

tate sau ale planului detaliat de in-

privind situatia actuala, necesitatea

-

situatia exlstenta a utilltatllor sl

 

nul pe care urrneaza sa se amplase-

 

vestltil pe termen lung (in cazul in

analiza de consum:

ze obiectivul de investltle • lnforrnatii despre terenul din am-

care au fost elaborate in prealabil)

• necesarul de utilitati pentru varian- ta prop usa promovanl.

plasament:

sl oportunitatea promovarii investi-

Pentru instalatll de alimentare cu apa

-

situatla juridica privind proprietatea

tiel, precum l;li scenariul tehnico-

sl canalizare este necesar sa se dea:

asupra

terenului care urmeaza a fi

economic selectat;

debitul de apa rece l;li calda, presiunea

ocupat - definitiv sl/sau temporar

 

• scenariile tehnico-economice

prin

necesara, regimul de furnizare a apei sl

-

de obiectivul de investitli;

care obiectivele proiectului de in-

calitatea apei, debitul de evacuare a

-

suprafata estirnata a terenului;

vestitll pot fi atinse (in cazul in

apelor uzate.

-

caracteristicile geofizice ale terenu- lui din amplasament determinate in

 

care, anterior studiului de fezabili- tate, nu a fost elaborat un studiu

Pentru instalatille de gaze naturale este necesar sa se dea: debitul de ga-

baza studiului

geotehnic

realizat

de prefezabilitate sau un plan de-

ze naturale l;li presiunea necesara.

special pentru

obiectivul de inves-

 

taliat de lnvestltli pe termen lung):

• solutll tehnice de asigurare cu uti-

titii privind:

• scenarii propuse (minimum doua);

litati.

• zona seisrnica da de colt;

de calcul si perioa-

 

• scenariul recomandat de cafre ela- borator;

Pentru lnstalatilde alimentare cu apa l;li canalizare este necesar sa se dea:

• datele preliminare

asupra naturii

• avantajele scenariului recomandat;

parametrii apei din conducta

publica

 

terenului de fundare sl presiunea

• descrierea constructiva, functiona-

sau la sursa proprie de alimentare cu

conventionala;

la l;li tehnologica, dupa caz;

apa, De asemenea este necesar sa se

• nivelul maxim al apelor freatice;

c.

Date tehnice ale mvestltlel:

 

indice

cota radierului,

diametrul

sl

-

studiile topografice preliminare;

 

-

zona l;li amplasamentul;

pozitia conductelor

exterioare

de

-

datele climatice ale zonei in care

-

statutul juridic al terenului care

ur-

alimentare cu apa si canalizare.

este situat amplasamentul.

 

meaza sa fie ocupat;

Pentru

instalatille de lncalzlre este ne-

 • e. Costul estimativ al investitlel

 

-

situatia ocuparilor definitive de te-

cesar sa se dea: sursa de cal dura sl sis-

 • f. Cheltuieli

pentru elaborarea

docu-

ren: suprafata totala, reprezentand

temul de preparare a apei calde de

 

rnentatiei tehnico-economice:

terenuri din intravilan/extravilan;

consum cu sau fara stocare, pozitia

-

cheltuieli pentru elaborarea docu-

 

-

studii de teren:

 

punctului

termic sau a centralei term ice.

rnentatiilor de proiectare (studiu de

• studii topografice

cuprinzand pla-

Pentru instalatiile de gaze naturale

prefezabilitate, studiu de fezabilita-

 

nuri topografice cu amplasamente-

este necesar sa se dea: planul de am-

te, expertlza tehnica, proiect tehnic

Ie reperelor,

liste cu repere in

plasare in zona cu indicarea caracteris-

si detalii de executie), dupa caz;

sistem de reterinta national;

 

ticelor retelelor exterioare de gaze na-

-

cheltuieli pentru activitatea de con- sultanta si aslstenta tehnlca:

 

• studiu geotehnic cuprinzand planu- ri cu amplasamentul forajelor, fise-

turale existente (presiunea

si debitul

gazelor naturale, diametrul conductei

-

cheltuieli pentru obtmerea avizelor sl

 

lor complexe cu rezultatele deter-

etc), sltuatla altor tipuri de retele am-

acordurilor

de principiu

necesare

rninsrilor de laborator, analiza apei

plasate in zona (cabluri electrice, con-

elaboriirii studiului de prefezabilitate;

 

subterane, raportul geotehnic

cu

ducte de alimentare cu apa sl canaliza-

-

cheltuieli pentru preqatirea

docu-

recornandarile

pentru fundare

si

re, conducte termice etc).

mentelor privind aplicarea

proce-

consolidari;

Pentru procesele tehnologice

este

durii pentru atribuirea contractu lui

 

• alte studii de specialitate necesare,

necesar

sa se dea:

date

privind

Capitolul1: Elemente generale

I. Instalatii sanitare

caracteristicele proceselelor tehnologi- ce, amplasarea utilajelor in cazul cladi- rilor de productle, ale centralelor termi- ce, sau ale unor dotari ale cladirilor so- cial culturale ( spalatorii de rufe, buca- tarii mari etc)

• concluziile

evaluarii impactului asu-

pra mediului.

d.

Durata de realizare si etapele princi- pale; graficul de realizare a investi- tiel,

e.

Costurile estimate ale investltlei:

 

-

valoarea totala cu detalierea

pe

 

structura devizului general;

 

-

esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei,

f.

Analiza cost-beneficiu:

 

-

identificarea

obiectivelor,

investitiei !;li definirea

 

inclusiv specificarea

perioadei de reterinta:

 

-

analiza optiunilor:

-

analiza financiara, inclusiv calcula- rea indicatorilor de pertorrnanta fi- nanclera: fluxul cumulat, valoarea

 

actuala neta, rata lnterna de ren- tabilitate sl raportul cost-beneficiu;

 

-

analiza econornica, inclusiv calcu-

 

larea indicatorilor

de pertormanta

economica: valoarea actuala neta,

rata

lnterna

de rentabilitate

!;li

raportul cost-beneficiu;

 

-

analiza de senzitivitate;

-

analiza

de risco

g.

Sursele de flnantare a investitiei Sursele de finantare a investitillor se

constituie in conformitate

cu leqlslatla

in vigoare si constau din fonduri pro- prii, credite bancare, fonduri de la bu-

local, credite ex-

getul de statlbugetul terne garantate

sau contractate

de

stat, fonduri externe nerambursabile !;li

alte surse legal constituite.

 

h.

Estirnerl privind forta de rnunca ocu-

pata prin realizarea investitiei

 

-

nurnar de locuri de rnunca

create in

 

faza de executie:

 

-

nurnar de locuri de rnunca faza de operare.

create in

i.

Principalii indicatori tehnico-econo-

 

mici ai lnvestitlei

-

valoarea totala (INV), inclusiv TVA

 

(mii lei) (in pretun - luna, anul, 1

euro =

lei),

 

din care:

 

• consfructil-rnonta] (C+M);

-

esalonarea investitiei (INV/C+M):

• anul I; • anul II