Sunteți pe pagina 1din 55

LUCRARE PRACTICA DE ABSOLVIRE

A CURSULUI S.S.M. NIVEL MEDIU


ABSOLVENT:
NEAGU SORINA-ADRIANA
IUNIE
2011
CUPRINS
1
1. Descrierea societatii...............................................3
2 Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca.................................3
3. Tematica instruirii introductiv generale8
4. Tematica instruirii la locul de munca10
5. Tematica instruirii periodice ............................................................11
6. Evaluare riscuri..14
. !isa de evaluare a locului de munca16
8. !isa de masuri proprii.1"
". Instructiuni proprii..21
10. #tri$utii si raspunderi in domeniul %%& ale lucratorilor la locul de munca
ales..26
11. 'eri(icarea cunostintelor2
12. )ista documentatiilor in domeniul %%& aplica$ile la locul de munca28
13. %ta$ilirea tipului de semnali*are..31
14. Inspectarea locului de munca32
15 +erinte minime pentru locul de munca..34
16. +erinte minime de securitate si sanatate pentru ec,ipamentele de
munca36
1. -lanul de prevenire si protectie3"
18. #utori*area personalului din punct de vedere al %%&..43
1". +ercetarea unui accident43
20. Evidente ale serviciului intern de prevenire si protectie din unitate.45
21. .aportari la IT&4
22. E/emplu privind cercetarea unui accident de munca4
1.DESCRIEREA SOCIETATII:
2
S.C MAGIC COMPREST S.R.L.a (ost in(iintata in anul 1""1 si are ca
o$iect principal de activitate 00+omert cu amanuntul in maga*ine nespeciali*ate1
cu van*are predominanta de produse alimentare1 $auturi si tutun0 1sediul
societatii (iind in loc. %adova 1str.-rincipala nr.18841unde detine doua maga*ine.
In pre*ent societatea are 6 anga2ati cu meserii ca 3van*ator1muncitor
necali(icat1 mecanic 1conta$il1etc.
4iroul %ecuritatea 5i %6natate &uncii din cadrul societatii are 7n
componen86 personal care 7ndepline5te cerin8ele minime de preg6tire 7n
domeniul securit68ii 5i s6n6t68ii 7n munc61 corespun*6toare nivelului mediu.
Instruirea lucr6torilor 7n domeniul %%&1 7n unitate se e(ectuea*6 7n timpul
programului de lucru 5i perioada este considerat6 timp de munc6.
De la inceput ne9au interesat cerintele pietei si satis(acerea clientilor.
#m pus intotdeauna pe primul loc3
9calitatea produselor si serviciilor:
9responsa$ilitatea ;suntem responsa$ili pentru actiunile noastre si pentru
atingerea o$iectivelor ec,ipei<:
9reciprocitatea in relatiile de a(aceri 9 pro(it si siguranta pentru toti partenerii
nostri:
9instruirea continua a propriilor anga2ati 9 (actor determinant pentru de*voltarea
(irmei
2. INSTRUIREA N DOMENIUL SECURITII I
SNTII N MUNC
2.1. Consideen!e "ene#$e
Instruirea 7n domeniul %%& repre*int6 ansam$lul de activit68i
organi*atorice prin care se urm6re5te 7nsu5irea cuno5tin8elor 5i (ormarea
deprinderilor de securitate a muncii. +onsiderat6 una din cele mai importante
3
m6suri de prevenire1 instruirea care1 are ca scop eliminarea sau mic5orarea
num6rului de accidente de muncii .
+on8inutul procesului de instruire este (ormat din totalitatea in(orma8iilor
a(erente s(erei securit68ii 5i s6n6t68ii 7n munc6 care1 prin asimilare 5i repetare1
conduc la (ormarea comportamentului normal1 optim1 7n munc61 de*volt6
orientarea corect6 (a86 de riscuri 5i stimulea*6 capacitatea de mo$ili*are 7n
raport cu acestea .
+unoa5terea 7nl6n8uirilor de (actori de risc3 ac8iune = e(ect1 care pot
conduce la accidente sau $oli pro(esionale este necesar6 deoarece o(er6
posi$ilit68i de interven8ie 5i stopare la timp a (actorilor de risc proprii unui sistem
de munc6 sau care pot ap6rea pe parcursul (unc8ion6rii acestuia .
+on(orm prevederilor >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor
metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.31"@20061 se
sta$ileste modalitatea de instruire a personalului ast(el3
1. instruirea introductiv = general6:
2. instruirea la locul de munc6:
3. instruirea periodic6:
1..Instruire intr!"u#ti$-%ener& se reali*ea*a timp de 8 ore de catre un
lucrator al serviciului intern de prevenire si se (ace la anga2area
lucratorilor1lucratorilor detasati de la o inteprindere la alta1lucratorilor delegati.
%copul instruirii introductiv generale este de a in(orma despre activitatile
speci(ice intepriderii respective1 riscurile pentru s.s.m.1 precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii in general.
In cadrul instruiri introductiv9generale se vor e/pune urmatoarele
pro$leme 3
- legislatia de sanatate si securitate in munca :
- consecintele posi$ile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de
ssm :
- riscurile de accidentare si im$olnavire pro(esionala speci(ice unitatii :
- masuri la nivelul societatii privind acordarea primului a2utor1 stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor.
4
Instruirea introductiv = general6 7n domeniul %%& pentru lucr6torii noi
anga2a8i3
- se (ace individual sau 7n grupuri de cel mult 6 persoane:
9 se e(ectuea*6 de c6tre inspectorul de protec8ia muncii responsa$il cu
activitatea ca$inetului %%&:
- are o durat6 de 8 ore:
- se (ace pe $a*a tematicii 7ntocmite de c6tre inspectorul de protec8ia
muncii responsa$il cu activitatea %%&1 a$ro$ate de catre #dministratorul
societatii.
- se consemnea*6 7n Fia de instruire individual.
'eri(icarea 7nsu5irii cuno5tin8elor acumulate 7n timpul instruirii introductiv =
generale 7n domeniul %%& pentru lucr6torii noi anga2a8i3
- se e(ectuea*6 de c6tre inspectorul de protec8ia muncii responsa$il cu
activitatea ca$inetului %%&:
- se (ace pe $a*6 de teste gril6:
- se consemnea*6 7n !i5a de instruire individual61 ru$rica A.e*ultatele
test6rii.
2.Instruire & &!#u& "e 'un# se (ace dupa instruirea introductiv
generala si are ca scop pre*entarea riscurilor pentru s.s.m..Instruirea la locul de
munca se (ace de catre conducatorul direct al locului de munca 1in grupe de
ma/im 20 persoane si cuprinde 3
- in(ormatii privind riscurilr de accidentare si im$olnavire pro(esionala
speci(ice locului de munca :
- prevederile instructiunii proprii ela$orate pentru locul de munca :
- masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului a2utor1
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor :
- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitati specu(ice locului de munca :
demostratii si e/ercitii practice privind activitatea pe care persoana respectiva
o des(asoara.
Instruirea la locul de munc6 7n domeniul %%&3
5
- se (ace tuturor anga2atilor %+ &#?I+ +B&-.E%T %.) inclusiv la
sc,im$area locului de munc6 7n cadrul unit68ii:
- se (ace individual sau 7n grupe de ma/im 6 de persoane:
- se e(ectuea*6 de c6tre conduc6torul direct al locului de munc6:
- are o durat6 de 8 ore:
- se (ace pe $a*a tematicilor 7ntocmite de c6tre conduc6torul direct al
locului de munc6 7mpreun6 cu inspectorul de protec8ia muncii responsa$il cu
activitatea ca$inetului %%& 5i apro$ate de c6tre #dministratorul
societatii1 tematica se p6strea*6 la persoana care e(ectuea*6 instruirea:
- se consemnea*6 7n !i5a de instruire individual6 privind %%& .
'eri(icarea 7nsu5irii cuno5tin8elor acumulate 7n timpul instruirii la locul de
munc6 7n domeniul %%&3
9 se (ace de c6tre 5e(ul ierar,ic superior al persoanei care a e(ectuat instruirea
la locul de munc6:
- se consemnea*6 7n !i5a de instruire individual6 privind %%&1 ru$rica
A.e*ultatele test6rilorC.
N!t(:
- Dnceperea e(ectiv6 a activit68ii la postul de lucru de c6tre lucr6torul instruit
se (ace numai dup6 veri(icarea cuno5tin8elor.
).Instruire *eri!"i# se e(ectuea*a de catre conducatorul locului de
munca.Intervalul dintre doua instruiri periodice va (i sta$ilit prin instructiuni proprii
si nu va (i mai mare de 6 luni.pentru personalul te,nico9administrativ intervalul
dintre doua instruiri periodice va (i de cel mult 12 luni.
Instruirea periodica se (ace pe $a*a3
E planurilor tematice anuale de instruire1 pe meserii sau activit68i1
ela$orate de c6tre inspectorul de protec8ia muncii responsa$il cu activitatea
ca$inetului %%&1 apro$ate de c6tre #dministratorul societatii.
E tematicilor 7ntocmite de c6tre conduc6torul direct al locului de
munc6 7mpreun6 cu inspectorul de protec8ia muncii responsa$il cu activitatea
ca$inetului %%&1 veri(icate de c6tre 5e( 4irou %%& 5i apro$ate de c6tre
administrator: tematica se p6strea*6 la persoana care e(ectuea*6 instruirea:
6
- se consemnea*6 7n Fisa de Instruire 5i 7n Fia de instruire individual
privind SSM .
'eri(icarea 7nsu5irii cuno5tin8elor acumulate 7n timpul instruirii periodice 7n
domeniul %%&3
- se (ace de c6tre3
E 5e(ul ierar,ic superior al persoanei care a e(ectuat instruirea
periodic6:
E inspectorii de %%& ;prin sonda2<
- se consemnea*6 prin semnarea (i5ei individuale de instruire individual6
privind %%&1 ru$rica A%emn6tura celui care a veri(icat instruireaC .
+.Instruire *eri!"i# su*&i'entr se e(ectuea*a de catre conducatorul
locului de munca si se e/ecuta timp de 8 ore1 impreuna cu un lucrator din
serviciul intern de protectie si prevenire in urmatoarele ca*uri 3
- cand un lucrator a lipsit peste 30 de *ilelucratoare :
- cand au aparut modi(icari ale prevederilor de securitate si sanatate in
munca privind activitatile speci(ice locului de munca :
- la reluarea activitatii dupa accident de munca :
- la e/ecutarea unor lucrari speciale :
- la introducerea unui ec,ipament de munca sau modi(icarea celui
e/istent :
- la modi(icarea te,nilogiilor e/istente sau a unor proceduri de lucru.
Toate categoriile de instruire se e/ecuta pe $a*a unor tematici1 iar
evidenta se mentionea*a in (isele individuale prin semnaturile celor implicati
; lucratorul1 lucratorul care a instruit si cel care a veri(icat instruirea <.
7
%. TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV &'ENERALE
%.1. Consideen!e "ene#$e
%e (ace pe $a*a tematicii 7ntocmite de c6tre inspectorul de protec8ia
muncii responsa$il cu activitatea ca$inetului %%&1 veri(icate de c6tre
#dministratorul societatii.
1. Instruirea introductiv general6 este o instruire care cuprinde notiuni
generale de securitate 5i s6n6tate 7n munc6. %copul instruirii introductiv generale
este ca lucr6torii s6 cunoasc6 speci(icul activitatii unitatii noastre 5i principalele
m6suri generale de %%& ce tre$uie respectate in cadrul proceselor te,nologice
sau de munc6
Dn cadrul Instruirea introductiv general6 se vor e/pune urm6toarele
pro$leme 3
1. legisla8ia de securitate 5i s6n6tate 7n munc61
2. riscurile de accidentare 5i 7m$oln6vire pro(esional6 7n unitatea noastr61
3. consecin8ele posi$ile ale necunoa5terii 5i nerespect6rii legisla8iei de securitate
5i s6n6tate 7n munc61 pre*entarea unor (ilme pe suport +D1
4. m6suri la nivelul unit68ii privind acordarea primului a2utor 5i evacuarea
lucr6torilor 7n ca* de pericol grav 5i imminent de accidentare 5i 7m$oln6vire
pro(esional6.
3.1.2. -rincipalele acte normative cu privire la securitatea 5i s6n6tatea 7n
munc6 3
- C!nstitu,i R!'-niei .
- C!"u& Mun#ii.
- Le%e Se#urit(,ii /i S(n(t(,ii 0n Mun#( nr. )1122003.
- 4.G. nr. 1+2522003 privind Formele &etodologice de aplicare a legii nr.
31"@2006:
- 4.G. nr. +1)22003 privind cerin8ele minime de securitate 5i s6n6tate
re(eritoare la e/punerea lucr6torilor la riscurile generate de *gomot.
- 4.G. nr. 16122003 privind cerin8ele minime de securitate 5i@sau s6n6tate la
locul de munc6.
8
- 4.G. nr. 10+722003 privind cerin8ele minime de securitate 5i s6n6tate pentru
utili*area de c6tre lucr6tori a ec,ipamentelor individuale de protec8ie la locuri
de munc6.
- 4.G. nr. 105722003 privind cerin8ele minime pentru 7m$un6t68irea securit68ii 5i
protec8iei s6n6t68ii lucr6torilor care pot (i e/pu5i unui poten8ial risc datorat
atmos(erelor e/plo*ive.
- 4.G. nr. 101122003 privind cerin8ele minime de securitate 5i s6n6tate pentru
locuri de munc6.
- 4.G. nr. 11+322003 privind cerin8ele minime de securitate 5i s6n6tate pentru
utili*area 7n munc6 de c6tre lucr6tori a ec,ipamentelor de munc6.
- 4.G. nr. 1152200+ privind sta$ilirea cerin8elor esen8iale de securitate ale
ec,ipamentelor individuale de protec8ie 5i a condi8iilor pentru introducerea lor
pe pia86.
- 4.G. nr. 121722003 privind cerin8ele minime de securitate 5i s6n6tate 7n
munc6 pentru asigurarea protec8iei lucr6torilor 7mpotriva riscurilor legate de
pre*en8a agen8ilor c,imici:
.
- Re%u&'entu& intern este un act normativ pentru u* intern1 prin care sunt
sta$ilite regulile re(eritoare la organi*area 5i disciplina muncii 7n unitate1
drepturile1 o$liga8iile 5i r6spunderile conducerii unit68ii precum 5i drepturile1
o$liga8iile 5i r6spunderile anga2a8iilor1 care decurg din aplicarea legisla8iei 7n
vigoare1 a +ontractului colectiv de munc6 5i a +ontractului individual de
munca.

9
(.TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA
4.1.In(ormatii privind riscurile de accidentare si im$olnavire pro(esionala
speci(ice locului de munca si@sau postului de lucru :
4.2.-revederile instructiunilor proprii de ela$orate pentru locul si@sau
postului de lucru :
4.3.&asuri la nivelul locului de munca si@sau postului de lucru privind
acordarea primului a2utor1 stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor :
4.4.-revederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitati speci(ice ale locului de munca si@sau postului de lucru :
4.5.Demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o
va des(asura la locul de munca si@sau postul de lucru :
4.6.E/ercitii practice privind utili*area ec,ipamentului individual de
protectie1 a mi2loacelor de alarmare1 interventie si de prim a2utor.
10
).TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE
Nr
#rt
Lun Te' 8!r' "e
!r%ni9re
Cine
cond
uce
Cine *rti#i* Ti'* O:ser$tii
1 Ianuarie )egea 31"@2006 privind
securitatea si sanatatea
in munca1art.19
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati<
120min -rocedura 1
2 !e$ruarie )egea 31"@2006 privind
securitatea si sanatatea
in munca1art.269
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati<
120min -rocedura 2
3 &artie >.?.1425@2006 pentru
apro$area normelor
metodologice de aplicare
a legii 31"@20061art.1926.
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura 3
4 #prilie >.?.1425@2006 pentru
apro$area normelor
metodologice de aplicare
a legii 31"@20061art.529.
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura 4
5 &ai >.?.1425@2006 pentru De*$atere +onducatorii -ersonalul cu (unctii 120min -rocedura 5
11
apro$area normelor
metodologice de aplicare
a legii 31"@20061art.49
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
locurilor
;punctelor<
de lucru
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
6 Iunie >.?.1425@2006 pentru
apro$area normelor
metodologice de aplicare
a legii 31"@20061art.1019
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura 6
Iulie >.?.1425@2006 pentru
apro$area normelor
metodologice de aplicare
a legii 31"@20061art.14"9
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura
8 #ugust >.?.10"1@2006privind
cerintele minime de
securitate si sanatate in
munca. Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura 8
" %eptem$rie >.?."1@2006 privind
cerintele minime pentru
semnali*area de
securitate si@sau sanatate
la locul de munca.
Instructiuni proprii
speci(ice (iecarui loc de
munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura "
10 Bctom$rie >.?.1048@2006 privind
cerintele minime de
De*$atere +onducatorii
locurilor
-ersonalul cu (unctii
de
120min -rocedura 10
12
securitate si sanatate in
munca pentru utili*area
de catre lucratori a
ec,ipamentului de
protectie. Instructiuni
proprii speci(ice (iecarui
loc de munca.
;punctelor<
de lucru
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
11 Foiem$rie >.?.355@200 privind
supraveg,erea sanatatii
lucratorului.Instructiuni
proprii speci(ice (iecarui
loc de munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura 11
12 Decem$re -lanul de prevenire si
protectie. Instructiuni
proprii speci(ice (iecarui
loc de munca.
De*$atere +onducatorii
locurilor
;punctelor<
de lucru
-ersonalul cu (unctii
de
e/ecutie;muncitorii
cali(icati@necali(icati
120min -rocedura 12
13
*.EVALUARE RISCURI
6.1.)ocul de munca 3 '#FG#TB.
6.2.-rocesul de munca 3+omert cu produse alimentare 1 te/tile1 cosmetice
1 materiale de constructii.
#ceasta activitate presupune des(asurarea de activitati comerciale in
cadrul punctului de lucru1 precum si 3
9activitati de amena2are a locului de munca :
9completarea ra(turilor1 standurilor cu produse :
9pre*entarea produselor clientului.
#mena2area locului de munca tre$uie reali*ata in asa (el incat sa asigure
con(ort si li$ertate in miscare1 sa diminue*e in masura ma/ima riscurile de
accidentare si im$olnavire.
6.3.&i2loace de productie
9g,iseu de servire
9produse alimentare 1 $auturi1 produse de (eronerie etc:
9ra(turi:
9dulapuri (rigori(ice:
9casa de marcat:
9mi2loace de stins incendiu.
6.4.%arcina de munca
- %osirea la lucru in conditii psi,o(i*ice normale :
- Intocmeste (isa *ilnica de aprovi*ionare cu mar(a :
- #sigura ordinea si curatenia in maga*in :
- %crie preturile produselor :
- #(isea*a sau atasea*a preturile produselor :
- 'eri(ica produsele;cantitativ si calitativ < date clientului :
- Incasea*a $anii :
- 'eri(ica $anii sau@ si $onurile de masa incasate de la clienti :
14
- Htili*ea*a1 in ca* de inceput de incendiu1 dispo*itivele si mi2loacele
de prima interventie pentru protectia impotriva incendiilor :
- +unoaste si aplica normele speci(ice activitatii pe care o des(asoara :
- .especta regulamentul de ordine interioara .
6.5.&ediul de munca 3 activitatea se des(asoara in incinta maga*inului
unde e/ista 3
9curenti de aer :
9iluminat mi/t9natural si arti(icial.
15
+.,ISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
UNITATEA :
SC MAGIC COMPREST SRL
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCA
NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :1
DURATA EXPUNERII :8 !"#$%
LOCUL DE MUNCA :
VAN&ATOR
E'(%)* +" ",*-.*!" :D%!/ NEAGU SORINA C01"'%02*
3*4%3*
)!",%$%5%-*
C-*1* +"
6!*,%2*2"
C-*1*
+"
)!5*
5%-%2*2"
N%,"-
+"
!%1'
C3)0"02*
S%12"3.-.% +"
3.0'*
F*'2!%% +"
!%1'
%+"02%7%'*2%
0 1 2 3 4 5 6
M%8-*'" +"
)!+.'2%"
F*'2!% +"
!%1'
3"'*0%'
1/C*+"!"* )!%0 %3)%"+%'*!" %0 '*$.- %0 '*!"
1.02 +")$%2*2" )!+.1"-" )" '*%-" +"
+")-*1*!"
ITM 3-45
$%-"
2 2 2
2/L,%!" +" '*2!" 3%8-*'"-" +" 2!*01)!2
*.2 1% #1*. CF -* )*!'.!6"!"* 2!*1".-.%
+%02!" +3%'%-%. 1% 1"+%.- 1'%"2*2%%- *''%+"02
+" 2!*1"./
D"'"1 7 1 3
3/C*+"!"* )!%0 *-.0"'*!" )" )*,%3"02.-
.3"+9 1*. %0 .!3* 1'.!6"!%-! *''%+"02*-"
+" -* %012*-*2%* +" %0'*-$%!"/
ITM 3-45
$%-"
7 1 3
16
4/I02")*!"*9 2*%"!"* -* 3*0* %0 3*!6%0%-"
'-"2"-! -* 3*0%).-*!"* *'"12!*/
ITM 3-45
$%-"
2 5 3
5/P!*5.1%!"* !*72.!%-! %0 '*$.- 0"7%4*!%%
'!"1).0$*2*!" * *'"12!* 1*. * +")$%2*!%%
.0"% 6!".2*2% 3*% 3*!% +" 3*!7* )" *'"12"*
+"'*2 '"* )"02!. '*!" *. 712 )!%"'2*2"/
ITM 3-45
$%-"
2 2 2
M"+%.- +"
3.0'*
F*'2!% +"
!%1' "-"'2!%'
6/E-"'2!'.2*!" )!%0 *2%06"!"
+%!"'2*#%0+%!"'2* * "'(%)*3"02"-! "-"'2!%'"
'. )1%5%-%2*2% +" *2%06"!" * "-"3"02"-!
*7-*2" 1.5 2"01%.0"
D"'"1 7 1 3
F*'2!% +"
!%1' 5%-6%'
7/:*'2"!%%9 ,%!.1% +" -* 3*%).-*!"*
5*0'02"-!- 5-% %07"'2%*1" 1% )*!*$%2*!"
ITM 3-45
$%-"
2 5 3
F*'2!% +"
!%1' 7%$%'
8/C.!"02% +" *"! +*2!%2* .1%-! +"1'(%1" 1% *
*)*!*2.-.% +" *"! '0+%2%0*2
ITM 3-45
$%-"
2 5 3
9/I-.3%0*2.- 3%42 ITM 3-45
$%-"
2 5 3
10/C*-*3%2*2% 0*2.!*-" D"'"1 7 1 3
S*!'%0* +" 3.0'*
SUPRASO
LICITARE
FI&ICA
11/P$%2%% +" -.'!. ,%'%*1"9 )!"+3%0*2
!212*2%'*
ITM 45-
180$%-"
3 4 3
12/A7"'2*!" *)*!*2 12"-3.1'.-*! -*
3*0%).-*!"* '-"2"-! '. 3*!7*
ITM 3-45
$%-"
3 3 3
17
SUPRASO
LICITARE
PS;ICA
13/O)"!*2%% !")"2%2%," +" '%'-. 1'.!29
3020%* 3.0'%%
ITM 3-45
$%-"
2 5 3
14/R"1)01*5%-%2*2"9 -.'!.- '. 5*0%-
1.)!*1-%'%2*!"
ITM 3-45
$%-"
2 5 3
E4"'.2*02
O3%1%.0%
15/N"!"1)"'2*!"* !"6.-%-! +" '%!'.-*2%" %0
2%3).- +")-*1*!%% +" -* +3%'%-%. -* 1"!,%'%.
1% %0,"!1/T!*,"!1*!"* 7*!* *1%6.!*!" 1% )!%0
-'.!% )"!%'.-*1"/
D"'"1 7 2 4
16/P!"$"02*!"* -* -.'!. %0 '0+%2%%
)1%(%'7%$%-6%'" 0"'!"1).0$*2*!"
< 51"*-*9 5*-*=
INV GR II 5 2 4
17/N".2%-%$*!"* "'(%)*3"02.-.% %0+%,%+.*-
+" )!2"'2%" +%0 +2*!"/
ITM 3-45
$%-"
2 2 2
E4"'.2*02 A'2%.0%
6!"1%2"
18/C*+"!"* )!%0 %3)%"+%'*!" +" '*5-.!%-" +"
*-%3"02*!" )$*2" 0"'!"1).0$*2!/
D"'"1 7 1 3
19/N"*1%6.!*!"* )!2"'2%"% %0 3*6*$%0- 8*7 9
*6!"1%.0"9 -"$%.0" * !6*0"-! %02"!0"9
7!*'2.!%
INV GR
III
4 2 3
20/F-1%!"* +" %0'*-*2*3%02"
0"'!"1).0$*2*!" -* -'.- +" 3.0'*
ITM 3-45
$%-"
2 5 3
18
21/C*+"!"* +" -* *'"-*1% 0%,"- )!%0
%3)%"+%'*!" 9 +"$"'(%-%5!*!"9 *-.0"'*!" -*
+")-*1*!"* )" 1.)!*7"2" *-.0"'*1"
"42"!%*!" '-*+%!%%-7!*'2.!*
ITM 45-
180 $%-"
3 3 3
-.,ISA DE MASURI PROPRII
FISA DE MASURI PROPUSE : LOCUL DE MUNCA VANZATOR
N!/
C!2/
LOCUL DE MUNCA- FACTOR DE RISC NIVEL
DE
RISC
MASURI PROPUSE
1 E-"'2!'.2*!" )!%0 *2%06"!" +%!"'2* 1*. %0+%!"'2* *
'*5-.!%-! +" *-%3"02*!" +"2"!%!*2"9 '0+.'2!% 0"%$-*2%
1*. '. %$-*2%* %35*2!*0%2* 1%#1*. .3"+* 9 %02"!,"02%"
0"*.2!%$*2* %0 %012*-*2%* "-"'2!%'* * 3*6*$%0.-.%
3 -%02"!$%1 * 1" <+"='0"'2* "'(%)*3"02"-"
"-"'2!%'" 1*. * *'2%0* %02!"!.)*2*!"-" '.
3*%0%-" .3"+">
- %02"!$%1* %02"!,"02%* )"!1*0"-!
0"*.2!%$*2" -* %012*-*2%%-" "-"'2!%'"/
O!%'" %02"!,"2%" -* %012*-*2%%-" "-"'2!%'" ,! 7%
7*'.2" +" )"!10*- *.2!%$*2/
19
2 N"!"1)"'2*!"* !"6.-%-! +" '%!'.-*2%" %0 2%3).- +")-*1*!%%
+" -* +3%'%-%. -* 1"!,%'%. 1% %0,"!1/T!*,"!1*!"* 7*!*
*1%6.!*!" 1% )!%0 -'.!% )"!%'.-*1"/
4 I012!.%!" '*!" 1* '012%"02%$"$" '*:
-12!*+* 2!"5.%" 2!*,"!1*2* 0.3*% )!%0 -'.!%
3*!'*2">
-!%'" 2!*,"!1*!" * '*%-! +" '%!'.-*2%" !.2%"!*
2!"5.%" )!'"+*2* +" *1%6.!*!"* '* 0. 2!"'
,"(%'.-"/
-.!'*!"* 1*. '5!*!"* +%0 3%8-*'" +"
2!*01)!2 %0 '3.0 1" 7*'" 0.3*% +*'*
*'"12"* 1.02 )!%2">
-!%'" +")-*1*!" +" 81 )" .0 +!.3 7*!*
2!2.*!" 1" 7*'" 0.3*% )" )*!2"* ).1*
+%!"'2%"% +" 3"!1 * *.2,"(%'.-"-!/
3 P!"$"02*!"* -* -.'!. %0 '0+%2%% )1%(%'-7%$%-6%'"
0"'!"1).0$*2*!"< 51"*-*9 5*-*=/
4 L* %0'").2.- 7%"'*!.% 1'(%35 +" -.'!. 1"7.-
-'.-.% +" 3.0'* ,"!%7%'* 12*!"* 7%"'*!.%
3.0'%2! 9 0"*+3%2*0+ -* -.'!. )" '"% '*!"
1" )!"$%02* %0 '0+%2%% )1%(-7%$%-6%'"
0"'!"1).0$*2*!"/

20
..INSTRUCIUNI PROPRII
INSTRUC;IUNI SPECI8ICE DE SECURITATE A MUNCII
PENTRU LUCR<TOR COMERCIAL
-entru des(65urarea activit68ilor comerciale1 vor (i admi5i numai lucr6tori
care corespund din punct de vedere medical 5i cunosc modul de utili*are a
aparaturii 5i instala8iilor din dotare:
-urtarea ec,ipamentului individual de protec8ie este o$ligatoriu pe timpul
des(65ur6rii activit68ii:
Ec,ipamentele 5i aparatura ac8ionate electric vor (i prote2ate cu carcase 5i
ap6r6tori1 ast(el 7ncIt elementele a(late normal su$ tensiune s6 nu poat6 (i atinse
-eriodic se va veri(ica sta$ilitatea ra(turilor 5i a pieselor de mo$ilier1
integritatea geamurilor 5i pieselor de cristal sau semicristal din componen8a
mo$ilierului. &arginile acestora tre$uie s6 (ie 5le(uite1 s6 nu tre$uie s6 pre*inte
por8iuni t6ioase1 ascu8ite1 sp6rturi:
&6r(urile se vor depo*ita 7n spa8ii distincte1 pe sortimente 5i 7n acela5i loc1
7n (unc8ie de natura lor1 7n a5a (el 7ncIt s6 (ie evitate mi5c6rile inutile1
aglomerarea c6ilor de acces 5i producerea accidentelor:
#m$ala2ele se vor amplasa 7n incinta maga*inului ast(el 7ncIt s6 nu
$loc,e*e c6ile de acces 5i circula8ie 5i s6 nu stIn2eneasc6 lucr6torul comercial 7n
des(65urarea activit68ii curente:
&6r(urile tre$uie a5e*ate pe ra(turi 7n a5a (el 7ncIt s6 nu se dep65easc6
marginile mo$ilierului:
%ticlele vor (i a5e*ate pe ra(turi 5i pe gondole 7n a5a (el 7ncIt s6 se evite
accidentele produse prin r6sturnarea1 c6derea 5i spargerea acestora:
Dn incinta maga*inului este strict inter*is (umatul:
#m$ala2ele 5i de5eurile vor (i colectate periodic 5i depo*itate 7n locurile
special amena2ate 7n a(ara maga*inului:
+ur68enia 7n maga*in va (i e(ectuat6 doar 7n timpul pau*elor sau 7n a(ara
programului de lucru cu clien8ii:
21
De*in(ec8ia1 de*insec8ia 5i derati*area spa8iului comercial se vor e/ecuta
o$ligatoriu con(orm reglement6rilor legale 7n vigoare:
Dntre8inerea 5i repara8iile la aparatura 5i utila2ele speci(ice maga*inului se
vor e(ectua doar de personal cali(icat 5i autori*at:
Este inter*is6 utili*area aparaturii 5i instala8iilor electrice care pre*int6
de(ec8iuni sau improvi*a8ii:
%e inter*ice suprasolicitarea instala8iilor electrice prin cuplarea la aceia5i
pri*6 a mai multor consumatori:
IF%T.H+TIHFI -.B-.II DE %E+H.IT#TE %I %#F#T#TE IF &HF+#
-.I'IFD #+TI'IT#TE# DE +B&E.T IF &#?#GIFE
I. Brgani*area locului de munca si a activitatilor
1.1 +aile de acces ale spatiilor de lucru vor (i mentinute in stare de curatenie1
li$ere de orice o$stacol si vor (i marcate vi*i$il1 pentru a se evita e/punerea
salariatilor la accidente.
1.2 +aile de acces vor (i nivelate podite sau pavate1 si amena2ate in vederea
scurgerii apei. Iarna1 caile de acces vor (i curatate de *apada si presarate cu
materiale antiderapante ;nisip1 sare1 rumegus etc.<.
1.3 -entru autove,icule vor (i preva*ute drumuri sau spatii de intoarcere cu o
ra*a de cur$ura care sa permita manevre nepericuloase. #tunci cand nu e/ista
spatii de intoarcere1 manevrele se vor (ace prin pilota2. -e caile de circulatie ale
autove,iculelor1 vor (i amplasate1 la loc vi*i$il1 placute cu semne de circulatie.
1.4 Diversele mar(uri vor (i depo*itate in spatii distincte1 special amena2ate1 in
(unctie de natura mar(ii.
1.5 In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespun*ator con(orm
prevederilor Formelor generale de protectie a muncii
22
1.6 -e timp de noapte se va asigura un iluminat corespun*ator al cailor de acces
din spatiile de lucru.
1. #paratele de casa vor (i amplasate in asa (el incat salariatii care le deservesc
sa (ie (eriti de curentii de aer ce s9ar putea produce prin desc,iderea usilor.
1.8 -entru ase*area si manipularea mar(urilor din ra(turi1 spatiile comerciale vor (i
dotate cu scari simple sau du$le care vor (i preva*ute cu dispo*itive de prindere
in partea superioara si placi de cauciuc in partea in(erioara ;pentru scarile
simple<1 iar cele du$le cu lant de siguranta si placi de cauciuc pe partea
in(erioara.
1." &o$ilierul comercial va (i amplasat ast(el incat sa se o$tina o sta$ilitate
corespun*atoare.
1.10 .a(turile se vor prinde de pereti prin dispo*itive speciale de prindere si
periodic se va veri(ica ori*ontalitatea ra(turilor.
1.11 ?eamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mo$ilierului
vor (i intregi1 (ara sparturi1 crapaturi sau $ucati lipsa. &arginile acestora tre$uie
sa (ie sle(uite1 (ara portiuni taioase sau *grunturoase.
1.12 Brice element de mo$ilier va (i (inisat corespun*ator1 pentru a nu provoca
accidente la manipularea mar(ii si periodic se va veri(ica sta$ilitatea acestora.
1.13 )a amplasarea mo$ilierului si a utila2elor comerciale se vor lua urmatoarele
masuri 3 spatiul de amplasare sa (ie in a(ara spatiilor de circulatie a personalului
si personalul salariat sa nu (ie e/pus actiunii curentilor de aer1 radiatiilor solare
directe etc.
1.14 &asinile de $irou vor (i montate pe materiale (onoa$sor$ante ;pasla1 placi
de cauciuc etc.<
1.15 Ec,ipamentele si utila2ele comerciale vor avea ecrane de protectie1
aparatori1 carcase etc. care sa impiedice accesul salariatilor la elementele
periculoase ale acestora.
1.16 'eri(icarea instalatiilor de alarmare se va e(ectua *ilnic1 de persoane
instruite si autori*ate in acest scop.
II. -rotectia impotriva electrocutarii
23
2.1 Ec,ipamentele si utila2ele actionate electric vor (i prote2ate prin carcase1
aparatori etc. ast(el incat elementele a(late normal su$ tensiune sa nu poata (i
atinse.
2.2 +a$lurile electrice vor (i po*ate corespun*ator si prote2ate impotriva
deteriorarilor mecanice1 termice1 c,imice etc.
2.3 %e inter*ice desc,iderea carcaselor1 capacelor1 aparatorilor etc. la
ec,ipamentele a(late su$ tensiune.
2.4 Toate reparatiile1 regla2ele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se
vor e(ectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de
catre electricienii de intretinere1 instruiti corespun*ator si autori*ati.
2.5 -entru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua
masuri te,nice si organi*atorice1 con(orm prevederilor Formelor speci(ice de
protectie a muncii pentru utili*area energiei electrice.
2.6 In dreptul utila2elor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau
covor din cauciuc.
2. %palarea si curatarea utila2elor comerciale1 la terminarea lucrului1 se vor
e(ectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora.
2.8 )a masinile de casa1 *ilnic1 inainte de inceperea programului de lucru1 va (i
veri(icata legatura la conductorul de nul.
2." Electromotoarele si celelalte ec,ipamente electrice vor (i prote2ate cu carcase
de protectie si legaturi la pri*ele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei
electrice.
2.10 Toate masinile de $irou actionate electric ;masini de scris1 adunat1 calculat
si electroconta$ile< vor (i preva*ute cu legatura de protectie la pri*a de pamant<.
2.11 %e inter*ice lucrul la masinile de $irou cand acestea au capacele
demontate.
2.12 Dupa terminarea lucrului1 masinile de $irou vor (i scoase de su$ tensiune
2.13 -ri*ele de alimentare vor (i tip 11sc,uco00 cu legatura de protectie la pri*a de
pamant.
2.14 %e inter*ice lucrul la masinile de $irou actionate electric1 cu mainile umede
24
sau murdare de grasime.
III. +omerciali*area mar(urilor
3.1 In maga*ine mar(urile se vor ase*a ast(el 3
9 la un nivel situat intre 50 si 180 cm. Inaltime de la podea1 pe o lungime de 150 =
165 cm. :
9 su$ 50 cm. Inaltime se vor ase*a stocurile de re*erva1 iar pe partile laterale1
mar(urile care se manipulea*a mai rar :
9 cantarele se vor ase*a in centrul locului de munca1 iar uneltele si sculele
destinate van*arii mar(urilor in dreapta van*atorului.
3.2 +uratenia in maga*ine va (i e(ectuata numai in timpul pau*elor sau la s(arsitul
programului de lucru1 cand unitatea va (i inc,isa.
3.3 +onducatorul locului de munca va lua masurile necesare privind de*in(ectia1
de*insectia si derati*area spatiilor comerciale1 con(orm reglementarilor
&inisterului %anatatii.
3.4 &ar(urile vor (i ase*ate intotdeauna1 pe sortimente si in acelasi loc1 in (unctie
de natura lor1 in asa (el incat sa (ie evitate miscarile inutile1 aglomerarea cailor de
acces si producerea accidentelor.
3.5 #se*area si manipularea mar(urilor in@si din ra(turile situate la inaltime1 se vor
e/ecuta cu a2utorul scarilor simple sau du$le preva*ute cu dispo*itive de prindere
si (i/are. %e inter*ice (olosirea $utoaielor1 scaunelor1 la*ilor1 pac,etelor sau a
altor o$iecte de improvi*atie.
3.6 &ar(urile vor (i ase*ate in ra(turi si pe gondole1 in asa (el incat acestea sa nu
depaseasca marginile mo$ilierului.
3. In spatiile destinate van*arii articolelor electrice care sunt veri(icate in (ata
cumparatorilor1 se vor amena2a pri*e de incercare1 acestea vor (i prote2ate in
permanenta impotriva atingerilor accidentale. %e inter*ice (olosirea instalatiilor
improvi*ate.
25
1/ .ATRIBUTII SI RASPUNDERI IN DOMENIUL SSM ALE
LUCRATORILOR
10.1.#T.I4HTII3
o sa utili*e*e corect masinile1 aparatura1uneltele1
dispo*itivele
o si alte mi2loace de productie :
o sa utili*e*e corect ec,ipamentul individual de protectie
acordat si1 dupa utili*are1 sa9l inapoie*e sau sa9l depo*ite*e la locul
destinat pentru pastrare:
o sa nu procede*e la scoaterea din (unctiune1 la
modi(icarea1 sc,im$area sau inlaturarea ar$itrara a dispo*itivelorde
securitate ale ec,ipamentelor te,nice apartinand cladirilor si sa utili*e*e
corect aceste dispo*itive :
o sa comunice imediat se(ilor si@sau lucratorilor desemnati
despre orice situatie de munca care au motive intemeiate sa o considere
un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor1 precum si orice
de(icienta a sistemelor de protectie :
o sa aduca la cunostinta conducatorului locului de
muncasi@sau anga2atorului accidentele survenitede propria persoana :
o sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din
domeniul securitatii si sanatatii in munca simasurile de de aplicare a
acestora :
o sa coopere*e1 atata timp cat este necesar1 cu anga2atorul
si@sau cu lucratorii desemnati1 pentru a permite anga2atorului sa se asigure
ca mediul de munca si conditiile de munca si conditiile de lucru sunt sigure
si nu pre*inta riscuri pentru securitate si sanatate1 in domeniul sau de
activitate :
o sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si
inspectorii medicali.
26
10.2..#%-HFDE.I 3
nerespectarea de catre orice lucrator a o$ligatiilor si
masurilor sta$ilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca1 daca
prin aceasta se creea*a un pericol grav si iminent de producere a unui
accident de munca sau im$olnavire pro(esionala constituie in(ractiune si
se pedepseste con(orm legii cu inc,isoare de la un an la doi ani sau cu
amenda :
daca (apta pre*entata a produs consecinte deose$ite1
pedeapsa poate (i inc,isoare de la un an la trei ani sau amenda.
11.VERI,ICAREA CUNOSTINTELOR 0 TEST :
Testul se va reali*a cu intre$ari din tematica instruirii periodice1 ast(el3
9 )egea 31"@2006 privind securitatea si sanatatea in munca1art.19
25.Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9)egea 31"@2006 privind securitatea si sanatatea in munca1art.269
53.Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor metodologice de aplicare a
legii 31"@20061art.1926. Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor metodologice de aplicare a
legii 31"@20061art.5293. Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor metodologice de aplicare a
legii 31"@20061art.49100. Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor metodologice de aplicare a
legii 31"@20061art.14"918". Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
27
9 >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor metodologice de aplicare a
legii 31"@20061art.14"918". Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?.10"1@2006privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munca. Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?."1@2006 privind cerintele minime pentru semnali*area de
securitate si@sau sanatate la locul de munca. Instructiuni proprii speci(ice (iecarui
loc de munca.
9 >.?.1048@2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munca pentru utili*area de catre lucratori a ec,ipamentului de protectie.
Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 >.?.355@200 privind supraveg,erea sanatatii lucratorului.Instructiuni
proprii speci(ice (iecarui loc de munca.
9 -lanul de prevenire si protectie. Instructiuni proprii speci(ice (iecarui loc
de munca.
12 . LISTA DOCUMENTATIEI IN DOMENIUL SSM PENTRU
LUCRATORI LA LOCUL DE MUNCA
- )egea 31"@2006 privind securitatea si sanatatea in munca3
o$ligatiile anga2atorilor:
o$ligatiile anga2atilor.
9 >.?.1425@2006 pentru apro$area normelor metodologice de aplicare a legii
securitatii si sanatatii in munca nr.31"@2006 3
organ*area activitatii de prevenire si protectie :
organi*area instruirii personalului
- >.?. 10"1@2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca :
- >.?. 1051@2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care pre*inta riscuri pentru lucratori :
28
- >.?. 1048@2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utili*area de catre lucratori a ec,ipamentelor de protectie individuale la
locul de munca :
- >.?. "1@2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentrusemnali*area la locul de munca :
- >.?. 4"3@2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
re(eritoare la e/punerea la riscurile generate de *gomot :
- #lte acte normative speci(ice.
&odel test pentru veri(icarea cunostintelor
TE%T
-entru veri(icarea cuno5tin8elor de %ecuritate 5i %6n6tate 7n &unc61
do$Indite 7n urma Instruirii Introductiv ?enerale
1.#ctivitatea de securitate 5i s6n6tate 7n munc6 in .omania este reglementata
prin3
a. )egea protectiei muncii nr. "0 @1""6.:
$. )egea protectiei muncii nr. 5 @1"65:
c. )egea securit68ii 5i s6n6t68ii 7n munc6 nr.31"@2006.
2.#ccidentul de munc6 se clasi(ic6 7n3
*/ accident care produce incapacitate temporar6 de cel pu8in 3 *ile:
$. accident care produce invaliditate:
'/ accident mortal:
+/ accident colectiv:
e. accident mi/t.
3.Instruirea lucr6torilor 7n domeniul securit68ii 5i s6n6t68ii 7n munc6 cuprinde3
NUMELE ?I PRENUMELE
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
29
*/ instruirea comple/6:
$. instruirea introductiv general6:
'/ instruirea la locul de munca:
+/ instruirea periodic6:
4.Instruirea introductiv general6 se (ace 3
*/ la anga2area lucr6torilor:
5/ lucr6torilor deta5a8i de la o 7ntreprindere la alta:
'/ lucr6torilor delega8i de la o 7ntreprindere la alta:
d. lucr6torilor pu5i la dispo*i8ie de un agent de munc6 temporar.
5.#mena2area posturilor de munc6 7ntr9o 7nc6pere tre$uie reali*at6 ast(el 7ncIt s6
asigure3
a. accesul u5or 5i rapid al utili*atorului la locul de munc6:
5/ accesul u5or 5i rapid al personalului de 7ntre8inere la p6r8ile ec,ipamentului1 la
pri*e1 ca$lu.
6.+um tre$uie s6 te pre*in8i la munc6 ast(el 7ncIt s6 se des(65oare activitatea 7n
siguran86
*/ odi,nit:
$. la ora (i/6:
c. 7n stare de s6n6tate $un6.
.)a ta$lourile electrice1 pri*e1 5tec,ere1 cordoane de alimentare1 intervin pentru
a (i reparate3
a. personalul de deservire al ec,ipamentelor:
$. personal autori*at:
8.Instruirea introductiv general6 3
a. nu va (i mai mic6 de 8 ore:
$. va (i de 4 ore:
30
c. se va (inali*a cu veri(icarea 7nsu5irii pe $a*6 de teste.
".Instruirea periodic6 se (ace suplimentar celei programate 7n urm6toarele ca*uri3
a. cInd un lucr6tor a lipsit peste 30 de *ile lucr6toare:
$. la reluarea activit68ii dup6 un accident de munc6:
c. la e/ecutarea unor lucr6ri speciale.
10.Dnlocuirea siguran8elor la instala8iile electrice se va (ace3
a. de c6tre operator:
$. personal autori*at 7n acest scop:
%emn6tura
1%.STABILIREA TIPULUI DE SEMNALI1ARE
B$ligatii ale conducerii persoanei 2uridice1 respectiv ale persoanei (i*ice
;anga2atorului< 3
- sa sigure mi2loace si dispo*itive de semnali*are de securitate si
sanatate adecvate locurilor de munca si situatilor periculoase si sa ia
masuri pentru mentinerea acestora in stare de (unctionare :
- sa prevada si sa veri(ice e/istenta semnali*arii de securitate si @ sau
sanatate in munca adecvate locului de munca1 ori de cit ori riscurile nu
pot (i evitate sau limitate su(icient prin mi2loace te,nice de protectie
colectiva :
- sa in(orme*e muncitorii si@sau repre*entatii acestora :
- sa asigure (ormarea si instruirea anga2atilor.
E/ista mai multe (orme de semnali*are si anume 3
- panouri de inter*icere 3 (orma rotunda si pictograma neagra pe (ond
al$1$ordura si $anda :
31
- panouri de averti*are 3 (orma triung,iulara si pictograma neagra pe
(ond gal$en1 $ordura neagra :
- panouri de o$ligativitate 3 (orma rotunda si pictograma al$a pe (ond
al$astru :
- panouri de salvare sau de prim9a2utor 3 (orma dreptung,iulara sau
patratica si pictograma al$a pe (ond verde.
1( . INSPECTAREA LOCULUI DE MUNC ANALI1AT
Locul de munc6 anali*at9maga*in9 a (ost controlat de personalul
desemnat din cadrul serviciului de prevenire 5i protec8ie In unitatea noastra
controalele sunt3
- plani(icate1 pe $a*a -rogramului de control1
- neplani(icat1 ori de cate ori este nevoie1 pentru a atinge o$iectivele.
Dupa terminarea controlului se intocmeste un .aport de control.
+onstatari ale controlului e(ectuat 3
N!/
'!2/
C"!%0AB
DIMS
C012*2*!" N!/
FN
M*1.!% +" 1"'.!%2*2"
1% 1*0*2*2" %0 3.0'*
1/
L"6"*
0!/319#20069
;G
0!/1048#2006
C% N!3*2%,.%
%02"!0 +" EIP
E'(%)*3"02.- %0+%,%+.*- +"
)!2"'A%" +%0 +2*!" )!2"8"*$B
'!"1).0$B2! D3)2!%,*
7*'2!%-! +" !%1' C% 0. ).0"
D0 )"!%'- 1"'.!%2*2"* C%
1B0B2*2"* -* -'.- +" 3.0'B *
)"!10*-.-.%/
- -
2/
L"6%1-*A%* D0
,%6*!"/
E0 )"!%*+* '02!-.-.%
)"!10*-.- * !"1)"'2*2
-"6%1-*A%* D0 ,%6*!" C%
%012!.'A%.0%-" +" -.'!./
& L* ,"!%7%'*!"*
D01.C%!%% +" 'B2!"
-.'!B2!% *
)!","+"!%-!
-"6%1-*A%"% +%0
+3"0%.- 1"'.!%2BA%%
C% 1B0B2BA%% D0 3.0'B
32
1-* '012*2*2 'B
)"!10*-.- '.0*C2"
-"6%1-*A%*/
3/
L"6"*
0!/319#20069
;G
0!/1425#2006
L* ,"!%7%'*!"* %012!.%!%%
)"!%+%'" )" -.0%-" %*0.*!%" -
7"5!.*!%"#2011 1-* '012*2*2
'B 22 )"!10*-.- "12" %012!.%2
'!"1).0$B2!/
&
S" ,! )!"-.'!* C%
3*2"!%*-"-"
1.)-%3"02*!" 2!%3%1"
+" :%!. SSM
4/
L"6%1-*A%* D0
,%6*!"9
P-%2%'* +"
SSM -*
MAGIC
COMPREST
SRL
L* ,"!%7%'*!"* I012!.'A%.0%-!
+" -.'!. C% )!2"'A%*
3.0'%%#2011 1-* '012*2*2 'B
1" -.'!"*$B C% 1" '3)-"2"*$B
)" 0%-" +%!"'2%,"/
&
5/
L"6"*
0!/319#20069
;G
0!/1146#2006
O )*!2" +%0 2*5-.!%-"
"-"'2!%'" 0. 1.02 +2*2" '.
',*!" "-"'2!%$-*02"/
&
S" ,! +2*
2*5-.!%-" "-"'2!%'"
'. ',*!"
"-"'2!%$-*02"/
S-* !"$-,*2 D0
2%3).- '02!-.-.%/
.e*ultatele controlului sunt consemnate intr9un raport1semnate de catre
repre*entant %%&1#dministrator1si sunt aduse la cunostiinta celor implicati.
33
1) . CERINE MINIME PENTRU LOCUL DE MUNC
+l6direa care adaposte5te locul de munca are o structura 5i o re*istenta
corespun*6toare naturii utili*6rii ei.
Instala8iile electrice sunt proiectate 5i construite ast(el 7ncIt s6 nu pre*inte
pericol de incendiu sau e/plo*ie: lucr6torii sunt prote2ati 7n mod adecvat impotriva
riscului de accidentare prin atingere direct6 5i@sau atingere indirect6.
Instala8iile electrice 5i dispo*itivele de proiectie corespund tensiunii
nominale1 condi8iilor e/terioare 5i competentei persoanelor care au acces la p6r8i
ale instala8iei.
+6ile 5i ie5irile de urgenta sunt men8inute 7n permanen86 li$ere 5i conduc
7n mod cat mai direct posi$il 7n aer li$er sau 7n spa8ii sigure.
Dn ca* de pericol1 este posi$il6 evacuarea rapid6 5i 7n condi8ii cIt mai
sigure a lucr6torilor de la toate posturile de lucru. E/ist6 un num6r corespun*6tor
de c6i de salvare 5i iesiri de urgen86.
H5ile de ie5ire de urgen86 permit desc,iderea imediat6 5i cu usurin86 de
c6tre orice lucr6tor care ar avea nevoie s6 le utili*e*e 7n ca* de urgen86.
+6ile 5i ie5irile de urgenta speciale sunt semnali*ate corespun*6tor.
+6ile 5i ie5irile de urgen861 precum 5i c6ile de circula8ie 5i u5ile de acces
spre acestea sunt men8inute li$ere de orice o$stacole1 ast(el 7ncIt sa poat6 (i
utili*ate 7n orice moment (6r6 di(icultate.
+6ile 5i ie5irile de urgenta care necesita iluminare sunt prev6*ute cu
iluminat de siguran86@urgen86 de intensitate su(icienta 7n ca*ul 7n care se
7ntrerupe alimentarea cu energie electric6.
Dn (unc8ie de dimensiunile 5i destina8ia cl6dirilor1 de ec,ipamentele pe care
acestea le con8in1 de propriet68ile (i*ice 5i c,imice ale su$stan8elor pre*ente 5i de
num6rul ma/im poten8ial de persoane pre*ente1 locurile de munca sunt
prev6*ute cu dispo*itive corespun*6toare pentru stingerea incendiilor 5i1 dac6
este necesar1 cu detectoare de incendii 5i sisteme de alarma.
Dispo*itivele neautomati*ate de stingere a incendiilor sunt u5or accesi$ile
5i u5or de manevrat.
34
'entila8ia 7n ,ala de compresie este natural6 iar microclimatul
corespun*6tor.
Iluminatul este atIt natural cIt 5i arti(icial ;local 5i general<. E/ist6
deasemenea 5i iluminat de siguran86@urgen86 7n ca* de de(ec8iune sau
7ntrerupere a iluminatul arti(icial.
Gonele periculoase sunt marcate clar.
)ucr6torii au la dispo*i8ie vestiare corespun*6toare1 u5or accesi$ile1 cu
capacitate su(icient6. #cestea au dot6ri care permit6 (iec6rui lucrator sa isi incuie
7m$r6c6mintea personal6 7n timpul programului de lucru.
)ucr6torii au la dispo*i8ie locuri speciale prev6*ute cu un num6r
corespun*6tor de ca$ine de J+9uri 5i c,iuvete. Dusurile 5i c,iuvetele sunt
prev6*ute cu apa curenta rece 5i calda.
)ocul de munca este dotat cu ec,ipamente de prim a2utor1 marcate
corespun*6tor 5i u5or accesi$ile.
Deplasarea la locurile de interven8ie se (ace numai pe c6ile normale de
acces.
)ocul de munca este dimensionat 7n (unc8ie de particularit68ile anatomice1
(i*iologice1 psi,ologice ale organismului uman1 precum 5i de dimensiunile 5i
caracteristicile ec,ipamentului de munca1 ale mo$ilierului de lucru1 de miscarile 5i
deplasarile lucr6torului 7n timpul activit68ii1 de distan8ele de securitate1 de
dispo*itivele a2utatoare pentru manipularea maselor1 ca 5i de necesitatea
asigur6rii con(ortului psi,o(i*ic eliminIndu9se po*i8iile (or8ate1 nenaturale1 ale
corpului lucr6torului 5i asigurInd posi$ilitatea modi(ic6rii po*i8iei 7n timpul lucrului.
Deasemenea sunt asigurate mi2loace pentru a5e*area lucr6torului cel pu8in
pentru perioade scurte de timp ;scaune1 $6nci<.
35
1* . CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU
EC2IPAMENTELE DE MUNC
Ec,ipamentele de munc6 puse la dispo*i8ia lucr6torilor corespund lucrului
prestat.
Dn alegerea ec,ipamentelor de munca s9a 8inut cont de condi8iile de
munca1 de caracteristicile speci(ice1 precum 5i de riscurile e/istente sau care pot
s6 apar6 la utili*area acestora.
-e toat6 durata utili*6rii lor1 ec,ipamentele de munca sunt men8inute1
printr9o 7ntre8inere adecvat61 la un nivel te,nic corespun*6tor.
Ec,ipamentele de munca a c6ror securitate depinde de condi8iile de
instalare sunt supuse unei veri(ic6ri ini8iale1 dup6 instalare 5i 7nainte de prima
punere 7n (unc8iune 5i unei veri(ic6ri dup6 (iecare montare 7ntr9un loc de munca
nou sau pe un nou amplasament1 e(ectuate de persoane competente1 7n
con(ormitate cu legisla8ia 5i@sau cu practicile na8ionale1 7n scopul asigur6rii unei
instal6ri corecte 5i a $unei (unc8ionari a acestor ec,ipamente de munca.
-entru a garanta ca cerin8ele de securitate 5i de s6n6tate sunt respectate
5i orice deterior6ri sunt depistate 5i remediate la timp1 anga2atorul este o$ligat sa
ia m6surile necesare pentru ca ec,ipamentele de munca1 care sunt supuse unor
in(luente ce pot genera deterior6ri suscepti$ile de a (i la originea unor situa8ii
periculoase1 sa (ac6 o$iectul3
a< unor veri(ic6ri periodice 5i1 dac6 este ca*ul1 unor 7ncerc6ri periodice
e(ectuate de persoane competente1 7n con(ormitate cu legisla8ia 5i@sau cu
practicile na8ionale:
$< unor veri(ic6ri speciale1 e(ectuate de persoane competente1 7n con(ormitate
cu legisla8ia 5i@sau cu practicile na8ionale1 de (iecare data cInd s9au produs
evenimente e/cep8ionale suscepti$ile sa ai$6 consecin8e d6un6toare asupra
securit68ii ec,ipamentului de munca1 cum ar (i modi(ic6ri ale procesului de
munca1 accidente1 (enomene naturale1 perioade prelungite de neutili*are.
36
In(orma8iile 5i (i5ele de lucru cuprind un num6r minim de date re(eritoare la
securitate 5i s6n6tate privind3
a< condi8iile de (olosire a ec,ipamentelor de munca:
$< situa8iile anormale previ*i$ile:
c< conclu*iile care pot (i trase1 acolo unde este ca*ul1 din e/perienta acumulat6
7n urma utili*6rii ec,ipamentelor de munca.
)ucr6torii sunt atentionati 7n legatura cu riscurile la care sunt e/pusi1
ec,ipamentele de munca din imediata vecin6tate a locului lor de munca1 precum
5i asupra modi(ic6rilor prev6*ute a (i e(ectuate1 7n m6sura 7n care aceste
modi(ic6ri a(ectea*6 ec,ipamentele de munca situate 7n imediata vecin6tate a
locului lor de munca1 c,iar dac6 ace5ti lucr6tori nu utili*ea*6 direct aceste
ec,ipamente.
In(orma8iile 5i (i5ele te,nice sunt pe 7n8elesul lucr6torilor vi*ati.
)ucr6torii 7ns6rcina8i cu utili*area ec,ipamentelor de munca sunt instruiti
adecvat1 inclusiv cu privire la riscurile posi$ile1 determinate de utili*area acestora.
%istemele de comanda ale ec,ipamentelor de munca sunt vi*i$ile1 u5or de
identi(icat 1 marcate corespun*6tor 5i amplasate 7n e/teriorul *onelor periculoase.
!iecare ec,ipament de munca este prev6*ut cu un sistem de comanda
care sa permit6 oprirea completa a acestuia 7n condi8ii de securitate.
Dac6 acest lucru este necesar 5i 7n (unc8ie de pericolele pe care le
pre*int6 5i de timpii normali de oprire 1 ec,ipamentele de munca sunt prev6*ute
cu dispo*itive de oprire de urgenta.
Ec,ipamentele de munca care pre*int6 pericole datorate caderilor sau
proiect6rii de o$iecte sunt prev6*ute cu dispo*itive de securitate
corespun*6toare.
Ec,ipamentele de munca care pre*int6 pericole datorate dega2arilor de
ga*e1 vapori sau lic,ide ori emisiilor de pul$eri sunt prev6*ute cu dispo*itive
corespun*6toare de captare 5i@sau e/,austare a no/elor.
Dn ca*ul 7n care e/ista riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale
ec,ipamentului de munca1 situa8ie care ar putea pre*enta pericole semni(icative
37
pentru securitatea 5i s6n6tatea lucr6torilor1 sunt luate m6suri de protec8ie
adecvate.
Elementele mo$ile ale ec,ipamentelor de munca ce pre*int6 riscuri de
producere de accidente prin contactul mecanic1 sunt prev6*ute cu protectori 5i
dispo*itive de protec8ie care 7mpiedic6 accesul 7n *onele periculoase sau
opreasc miscarea elementelor periculoase.
Gonele 5i punctele de munca sau cele de 7ntre8inere a unui ec,ipament de
munca tre$uie sunt iluminate corespun*6tor1 7n (unc8ie de lucr6rile reali*ate.
-6r8ile ec,ipamentului de munca e/puse unor temperaturi 7nalte sau
(oarte sc6*ute sunt prote2ate impotriva riscurilor de contact sau de apropiere a
lucr6torilor de ele.
Dispo*itivele de averti*are ale ec,ipamentelor de munca sunt u5or de
perceput 5i de 7n8eles.
)ucr6rile de revi*ie se e(ectuea*6 cInd ec,ipamentul de munc6 este oprit1
iar pentru opera8iile de 7ntre8inere sunt luate m6suri de protec8ie adecvate pentru
e/ecutarea acestor opera8ii.
Ec,ipamentele de munc6 sunt prev6*ute cu dispo*itive de averti*are 5i
semnali*are.
-entru e(ectuarea opera8iilor de reglare 5i 7ntre8inere a ec,ipamentelor de
munc61 lucr6torii au acces 5i r6mIn 7n condi8ii de securitate 7n toate *onele
necesare.
Instala8iile 5i ec,ipamentele de munca electrice sunt proiectate1 (a$ricate1
montate1 7ntre8inute 5i e/ploatate ast(el 7ncIt s6 asigure protec8ia impotriva
pericolelor generate de energia electrica1 precum 5i protec8ia impotriva
pericolelor datorate in(luentelor e/terne.
TA:EL CU EC;IPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE<EIP=
P!6!*3*!"* ,"!%7%'*!%-!
E'(%)*3"02 %0+%,%+.*- +" )!2"'2%" P!6!*3*!"* ,"!%7%'*!%-!
S*-)"2* *-'*2.%2* +%0 )%)2*! 1% 5-.$* V"!%7%'*!"* 1" ,* 7*'" '"- ).2%0
38
+*2* -* 6 -.0%9 %*! %0-'.%!"* !% +" '%2
!% "12" '*$.-
;*%0* %3)"!3"*5%-* V"!%7%'*!"* 1" ,* 7*'" +*2* )" *0
V"12* +" 1%6.!*02* )!",*$.2* '.
5"0$% !"7-"'2!%$*02"
S" ,* 7*'" +*2* -* 6 -.0%
M*0.1% +" )!2"'2%"
O!% +" '*2" !% "12" 0",%"
:'*0'%% 1*. )*027%%
O!% +" '*2" !% "12" 0",%"
1+ . PLANUL DE PREVENIRE I PROTECIE
Dn vederea asigur6rii condi8iilor de securitate 5i s6n6tate 7n munc6 5i
pentru prevenirea accidentelor de munc6 5i a $olilor pro(esionale1 unitatea a
7ntocmit un plan de prevenire 5i protec8ie compus din m6suri te,nice1 sanitare1
organi*atorice 5i de alt6 natur6 pe care 7l aplic6 corespun*6tor condi8iilor de
munc6 speci(ice unit68ii noastre.
-lanul de prevenire 5i protec8ie se veri(ic6 ori de c7te ori intervin modi(ic6ri
ale condi8iilor de munc6 5i la apari8ia unor riscuri noi.
&6surile te,nice se re(er6 la ansam$lul m6surilor ce se re(er6 la
mi2loacele de protec8ie 5i mediul de munc6.
&6surile organi*atorice de securitate 5i s6n6tate 7n munc6 se re(er6 la
ansam$lui m6surilor de protec8ie re(eritoare la e/ecutant 5i la sarcina de munc6.
&6surile igienico9sanitare se re(er6 la 3
9 alimenta0ia special6 pentru cre5terea re*isten8ei organismului1
9 materiale igienico9sanitare1
9 su$stan8e pentru de*insec8ie 5i derati*are1
9 amena2area 5i dotarea posturilor de prim a2utor.
-lanul de prevenire 5i protec8ie s9a supus anali*ei +omitetului de
%ecuritate 5i %6n6tate 7n &unc6 5i este semnat de anga2ator /
39
PLANUL DE PREVENIRE =I PROTEC;IE
S.C. MAGIC COMPREST SRL
Nr.
Crt
.
Loc de
munc/
Post de
lucru
Riscuri evaluate
M suri
tehnice
M suri
organizatorice
M suri
igienico-
sanitare
M s
uri
de
alt
nat
ur
Ac iuni n
scopul
realiz rii
m surii
Termen
de
realizare
Persoan
a care
r spund
e de
realizar
ea
m surii
!s
erv
a ii
" # $ % & ' ( ) * + #"
#
Conducat
or auto
Accidente rutiere
Folosirea
obligatorie a
centurii de
siguranta
Conducerea
autoturismelor
care nu au
inspectia tenhica
periodica
interzisa
Conducerea
autoturismelor
numai de catre
persoane
posesoare d e
permis de
conducere
Permanen
t
Conduca
tor auto
$
Conducat
or auto
Cadere prin
impiedicare de la
acelasi nivel
caile de
deplasare vor fi
libere si bine
iluminate si
curate
Permanen
t
% Magazn Incendiul verificarea instruirea Permanen Respons
40
la termen
scadent a
stingatoarelo
r din dotare
lucratorilor cu
privire la
respectarea
prevederilor PI
si untilizarea in
caz de necesitate
a mi!loacelor de
stingere a
incendiilor din
dotare
t
abil PI
&
Magazn Cadere de la
acelasi nivel
Permanent
caile de acces
vor fi mentinute
in stare de
curatenie si
libere
Interzisa
depozitarea pe
caile de acces de
obiecte
Interzisa
utilizarea
incaltamintei
defecte
Permanen
t
"ucrator
'
Magazn
electrocutare
prin atingere
direct #n cazul$
- deterior rii
izola iilor%
- nefunc ion rii
protec iilor
elementelor
dinspre surs &din
amonte'%
- ine(isten ei
capacelor de
revizia
intretinerea
instalatiilor
electrice la
termen
scadent
interzisa
interventia
persoanelor
neautorizate in
instalatiile
electrice)
operatiile de
reparatii vor fi
efectuate numai
de electricieni
autorizati
tablourile
- - Permanen
t
Conduc
tor loc
de
munc *
lucrator
41
protec ie%
- atingerii
capetelor de cablu
neizolate aflate
sub tensiune%
electrice
asigurate cu lacat
(
Magazn
electrocutare
prin atingere
indirect #n cazul$
- deterior rii
izola iilor%
- deterior rii
circuitelor de
legare la p m+nt)
toate
echipamente
le tehnice la
,-. / vor fi
legate la
centura de
pamantare
inainte de
punerea in
functiune a
echipamentelor
electrice se
verifica legatura
la centura de
impamantare
anual se
verifica
rezistenta de
dispersie a
prizelor de
pamantare si a
continuitatilor)
- -
supravegh
ere
permanent

Permanen
t
"ucr tor*
conduc t
or loc de
munc
) 0irouri
Caderea
echipamentelor
de munca peste
lucratori
Fi(area
sigura a
calculatoarel
or*
imprimantel
or* fa(urilor
etc)pe masa
de lucru)
Instruirea
lucratorilor cu
privire la modul
de lucru sigur cu
aceste
echipamente
Permanen
t
Conduca
tor loc
de
munca
* 0irouri
Caderea
obiectelor din
rafturi
verificarea
stabilitatii
rafturilor precum
si a asezarii
obiectelor in raft
Permanen
t
Conduca
tor loc
de
munca
+ 0irouri Cadere de la
acelasi nivel
Permanent
caile de acces
vor fi mentinute
Permanen
t
Conduca
tor loc
de
42
in stare de
curatenie si
libere
Interzisa
depozitarea pe
caile de acces de
obiecte
Instruirea
salariatilor
munca
#" 0irouri 1lectrocutare
revizia
intretinerea
instalatiilor
electrice la
termen
scadent
conform
plan anual
revizie
interzisa
interventia
persoanelor
neautorizate in
instalatiile
electrice)
operatiile de
reparatii vor fi
efectuate numai
de electricieni
autorizati
echipamentele
electrice din
dotarea birourilor
vor avea toate
carcasele intacte)
Permanen
t
Conduca
tor loc
de
munca
#vi*at
+%%&
#nga2ator
43
44
1-. AUTORI1AREA PERSONALULUI DIN PUNCT DE VEDERE
AL SECURITII I SNTII N MUNC PENTRU
DES,URAREA ACTIVITILOR N INSTALAIILE DIN
UNITATE
Dn cadrul %.+ &#?I+ +B&-.E%T %.) nu e/ist6 meserii care necesit6
autori*6ri speciale eli$erate (ie intern ;de o comisie proprie< (ie de institu8ii
a$ilitate ;I%+I.1 &etrologie<.
1..CERCETAREA UNUI ACCIDENT
Inainte de cercetarea unui accident se reali*ea*a comunicarea acestuia care
cuprinde urmatoarele etape3
- anga2atorul 3denumire1 adresa1 tele(on :
- locul producerii evenimentului :
- data1 ora1 numele si prenumele victimei1 date personale :
- impre2urarile si cau*ele pre*umtive1 consecintele:
- nunele si (unctia persoanei care comunica1 data3
- unitatea sanitara la care a (ost internata victima.
+ercetarea evenimentelor3
- %cop3 sta$ilirea impre2urarilor si a cau*elor
- #nga2ator3 incapacitatea temporara de munca = comisie de cercetare
- IT&3 invaliditate evidenta1 deces1 colective1 incidente periculoase1
persoane disparute1 anga2atori -!I
- Inspectia muncii3 colective1 avarii1 e/plo*ii
- #utoritatea de sanatate pu$lica3 suspiciuni $oli pro(esionale sau $oli
legate de pro(esie
Dosarul de cercetare tre$uie sa contina urmatoarele in(ormatii3
- opisul actelor a(late in dosar
- procesul = ver$al de cercetare
- sc,ite si (otogra(ii insotite de e/plicatii
- declaratiile victimei1 martori
45
- copie certi(icat constatator activitate
- copie (ise de e/punerea la riscuri pro(esionale
- copie contract individual de munca
- copie (isa instruire individuala %%&
- copie certi(icat medical
- act emis de unitatea sanitara
- copie proces ver$al politia rutiera in situatia unui accident de circulatie
- (ile numerotate1 semnate de comisie si stampilate
- numar total de (ile pentru (iecare document mentionat in opis
- paginile ;spatiile< li$ere $arate
- sc,ite
- declaratiile model scrise si te,noredactate
- 5 *ile termen de (inali*are 9 inaintare IT&
- averti*are IT& in cel mult *ile
- cercetare necorespun*atoare @ completare sau re(acere in 5 *ile
- dosar 1 e/emplar1 proces = ver$al cercetare si !I#& in cite 3
e/emplare sau mai multe dupa ca*
Dosar de cercetare = dupa ca*3
- copie autori*atie activitate1 diploma victima
- e/perti*a te,nica
- documentatia din care reiese indeplinirea indatoririlor de serviciu
- adrese prelungire termen de cercetare
- act medical = diagnostic la internare@e/ternare
- proces = ver$al si !I#&
-rocesul ver$al de cercetare
- data inc,eierii -'
- numele persoanelor in cau*a si in ce calitate e(ectuea*a cercetarea
evenimentului
- perioada de timp si locul in care s9a e(ectuat cercetarea
46
- o$iectul cercetarii
- data si ora producerii evenimentului
- datele de identi(icare a anga2atorului la care s9a produs evenimentul1
numele repre*entantului sau legal
- datele de identi(icare a accidentatului@accidentatilor
- caracterul accidentului
- anga2atorul care inregistrea*a accidentul de munca sau incidentul
periculos
- masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si
persoanele responsa$ile pentru reali*area acestora
- termenul de raportare la inspectoratul de munca privind reali*area
masurilor preva*ute
- numarul de e/emplare in care s9a inc,eiat procesul ver$al de cercetare
si reparti*area acestora
- numele si semnatura persoanei@persoanelor care a@au e(ectuat
cercetarea
- avi*ul inspectorului se( ad2unct de securitate si sanatate in munca
- vi*a inspectorului se( @ inspectorului general de stat
2/.EVIDENTE ALE SERVICIULUI INTERN DE PREVENIRE
SI PROTECTIE DIN UNITATE
- registrul unic de evidenta a accidentatilor
- registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase
- registrul unic de evidenta a accidentelor usoare
- registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare
IT& mai mare de 3 *ile de lucru
Evidenta activitatea de prevenire3
- (isa de evaluare a riscurilor
- planul de prevenire
47
- istructiuni proprii %%&
- documentatii cu caracter te,nic de in(ormare si instruire in domeniul
%%&
- tematici pentru toate (a*ele de instruire
- (ise individuale de instruire si (ise de instruire colective
- program de instruire9testare la nivelul unitatii
- plan in ca* de pericol grav si iminent
- evidenta *onelor cu risc ridicat si speci(ic
- planul privind sta$ilirea tipului de semnali*are %%&
- evidenta meseriilor si pro(esiilor care necesita autori*are precum si a
documentatiilor in $a*a carora s9au emis autori*atiile
- evidenta posturilor care necesita e/amene medicale suplimentare
- procese ver$ale cu veri(icarea ec,ipamentelor de munca
- ec,ipamente de munca utili*ate in e/teriorul unitatii = insotite de
dovada re(eritoare la ultima veri(icare
- $uletine de veri(icare pri*e de pamant si continuitati
- $uletine de incercari
- (ise de securitate a su$stantelor utili*ate si depo*itate
- (ise te,nice si te,nologice
- autori*atii de lucru1 de serviciu1 propria raspundere
- proiecte de e/ecutie1 *onarea instalatiilor si a ec,ipamentelor electrice
- lista EI- pe posturi de lucru
- program de veri(icari
- dosar cercetare evenimente
- procese ver$ale control IT&
- conventii in domeniul %%& cu alti anga2atori
- (isa postului = atri$utii in domeniul %%&
- regulament de ordine interioara
- necesar mi2loace materiale pentru des(asurarea activitatii de prevenire
- organi*area serviciului intern de prevenire si protectie = deci*ie1
atri$utii1 organi*are1 structura1 etc
48
- contractul colectiv de munca
- in(ormatii transmise la IT&
- servicii speciali*ate in ca* de urgenta = tele(oane a(isate la loc vi*i$il
- declaratii de con(ormitate EI- si ec,ipamente de munca
- registre de evidenta #&1 incidente1 accidente usoare1 proces ver$al
cercetare $oli pro(esionale ;4.-.<
21.RAPORTARI LA ITM
-re*entarea raportarilor care se intocmesc3
- in(ormare IT& privind modul de solutionare a masurilor dispuse
- la IT& cu cel putin 5 *ile inaite de intrunirea +%%& = ordinea de *i
- la IT& in termen de 10 *ile de la intrunirea +%%& = procesul ver$al
inc,eiat si raportul anual avi*at de mem$rii +%%&
- in(ormarii IT& asupra nerespectarii prevederilor legale
- noti(icare la IT& cu privire la activitatile in care lucratorii sunt e/pusi
sau sunt suscepti$ili a (i e/pusi la pul$ere dega2ata din a*$est sau din
materiale cu continut ridicat de a*$est
- planul de lucru pentru lucrarile de demolare ori de indepartare a
a*$estului sau materiale cu continut de a*$est
22.E3EMPLU PRIVIND CERCETAREA UNUI ACCIDENT DE
MUNCA in 4#d5$ so4ie!#!ii
,ecizia de n-iin are a comisiei de cercetare
,.C/0/A NR. #% /$."%.$"##
49
privind cercetarea accidentului de munc din data de
#."%.$"##
#vInd 7n vedere prevederile art. 26 din )egea %ecurit68ii 5i %6n6t68ii 7n
&unc6 nr. 31"@20061 precum 5i cele ale articolului 114 din Formele &etodologice
de #plicare a -revederilor )egii %ecurit68ii 5i %6n6t68ii 7n &unc6 = +omunicarea
5i cercetarea evenimentelor1 7nregistrarea 5i eviden8a accidentelor de munc6 5i a
incidentelor periculoase1 semnalarea1 cercetarea1 declararea 5i raportarea $olilor
pro(esionale1
Dn $a*a deci*iilor de numire1 +onducerea %ociet68ii emite urm6toarea3
21CI3I1
-entru cercetarea cau*elor 5i 7mpre2ur6rilor 7n care a avut loc accidentul
de munc6 de traseu din data de 1.03.20111 produs 7n )B+
%#DB'#1str.-rincipala11884 la moara societatii 1 7n 2urul orei 14
00
1 accidentat
(iind -B-E%+H IBF1 mecanic 1 se nume5te urm6toarea comisie3
1. Ke( 4irou %.%.&.
2. %e( punct lucru
-re*enta se va duce la 7ndeplinire 7n con(ormitate cu prevederile legale1
prin gri2a mem$rilor comisiei.
Director %ocietate
'i*at1 Dntocmit1
4irou Luridic Ke( 4irou %.%.&.
50
Procesul ver!al de cercetare
PRC.1 2.R3AL NR. # / $"##
a< D#T# DF+>EIE.II -.B+E%H)HI 'E.4#)3 4.03.2011
$< -E.%B#FE)E +#.E E!E+THE#GM +E.+ET#.E#3
Ke( 4irou %.%.&.
Ke( -unct )ucru
anga2a8i ai %ociet68ii1 7ntruni8i 7n $a*a Deci*iei nr. 13 @2.03.2011 9 #ne/a nr.1
pentru cercetarea accidentului de munc6 de traseu.
c< -E.IB#D# DE TI&- DF +#.E %9# E!E+TH#T +E.+ET#.E#3 2.03.20119
4.03.2011
d< B4IE+TH) +E.+ETM.II3
%ta$ilirea 7mpre2ur6rilor 5i cau*elor care au condus la producerea
accidentului de munc6 de traseu soldat cu incapacitate temporar6 de munc61
sta$ilirea reglement6rilor legale 7nc6lcate1 precum 5i a r6spunderilor 5i a
m6surilor ce se impun a (i luate pentru prevenirea unor evenimente similare.
"= D#T# KI B.# -.BDH+E.II E'EFI&EFTH)HI3 1.03.20111 ora 14.
7= )B+H) -.BDH+E.II E'EFI&EFTH)HI3 %#DB'#1str.-rincipala11884
&oara
51
g< D#TE)E DE IDEFTI!I+#.E # #F?#L#TB.H)HI )# +#.E %9# -.BDH%
E'EFI&EFTH)1 FH&E)E .E-.EGEFT#FTH)HI %MH )E?#)3
Denumirea unit68ii3%+ &#?I+ +B&-.E%T %.)
%ediul unit68ii3 %#DB'#1str.-rincipala11884
+od +#EF1 o$iect de activitate3411
.epre*entan8i legali3 Director %ocietate
,< D#TE)E DE IDEFTI!I+#.E # #++IDEFT#TH)HI3
Fumele 5i prenumele3 -B-E%+H IBF
+et68enia3 romIn6
'Irsta3 24 ani 5i 4 luni
%tarea civil63 c6s6torit1 1 copil minor
Domiciliul3 %adova1 2ud. Dol2
)ocul de munc63moara
-ro(esia de $a*63 mecanic
Bcupa8ia 7n momentul accident6rii3 mecanic
'ec,imea 7n munc63 6 ani 5i 2 luni
'ec,imea 7n meserie3 .6 ani 5i2 luni
'ec,imea la locul de munc63 1 an 5i 1 lun6
Data e(ectu6rii ultimului instructa2 7n domeniul securit68ii 5i s6n6t68ii 7n munc63
04.01.20111 con(orm N!i5ei individuale de instructa2 privind protec8ia munciiC 5i
N-roces ver$al nr. 2
%= DE%+.IE.E# )B+H)HI1 D&-.ELH.M.I)B. KI &BDH)HI DF +#.E %9#
-.BDH% E'EFI&EFTH)3
Din declara8ia victimei1 s9au constatat urm6toarele3
DeplasIndu9se de la locul sau de munca la maga*ie1a calcat pe prima treapta a
canalului de directie1lu/indu9si piciorul drept.Ia (ost acordat primul a2utor
De catre responsa$ilul %%&1imo$ili*indui9se piciorul si a (ost trimis la %pitalul
+linic Lude8ean de Hrgen86 +raiova cu am$ulan8a .
&en8ion6m c6 accidentul s9a produs 7n timpul lucrului.
52
C!" 0'*re>urre3 30901 = c6derea accidentatului la acela5i nivel
2< H.&M.I)E E'EFI&EFTH)HI KI@%#H H.&M.I)E %H!E.ITE DE
-E.%B#FE)E #++IDEFT#TE3
)a %pitalul +linic Lude8ean de Hrgen86 +raiova1 mecanicul -B-E%+H IBF a (ost
7nregistrat cu diagnosticul entors6 la gle*na dreapt61 con(orm N4ilet de trimitereC
O< +#HG# -.BDH+E.II E'EFI&EFTH)HI3
+6dere la acela5i nivel prin alunecare1 7nc6lcIndu9se prevederile )egii %ecurit68ii
5i %6n6t68ii 7n &unc6 nr. 31"@20061 art. 22 care speci(ic63 N!iecare lucr6tor
tre$uie s6 75i des(65oare activitatea 7n con(ormitate cu preg6tirea 5i instruirea sa1
precum 5i cu instruc8iunile primite din partea anga2atorului1 ast(el 7ncIt s6 nu
e/pun6 la pericol de accidentare sau 7m$oln6vire pro(esional6 atIt propria
persoan61 cIt 5i alte persoane care pot (i a(ectate de ac8iunile sau omisiunile sale
7n timpul procesului de munc6C.
C!" #u9( ##i"ent "e 'un#( ? "e*en"ent( "e e@e#utnt: 33916 = c6deri la
acela5i nivel prin alunecare
l< #)TE +#HGE +#.E #H +BF+H.#T )# -.BDH+E.E#
E'EFI&EFTH)HI3
Fu este ca*ul.
m< #)TE +BF%T#TM.I !M+HTE +H B+#GI# +E.+ETM.II E'EFI&EFTH)HI3
Fu este ca*ul.
n< -E.%B#FE)E .M%-HFGMTB#.E DE DF+M)+#.E#
.E?)E&EFTM.I)B. )E?#)E3
&ecanic -B-E%+H IBF1 pentru cele men8ionate la punctul O<.
o< -.B-HFE.I -EFT.H %#F+PIHFI #D&IFI%T.#TI'E KI DI%+I-)IF#.E3
Fu este ca*ul.
53
p< -.B-HFE.I -EFT.H +E.+ET#.E -EF#)M3
Fu este ca*ul.
Q< +#.#+TE.H) #++IDEFTH)HI3
#ccident de munc6 cu incapacitate temporar6 de munc6: +erti(icat de concediu
medical
r< #F?#L#TB.H) +#.E DF.E?I%T.E#GM #++IDEFTH) DE &HF+M3
Dn con(ormitate cu prevederile )egii %ecurit68ii 5i %6n6t68ii 7n &unc6 nr. 31"@20061
art. 301 alin. ;1<1 lit. g<1 accidentul produs 7n localitatea %adova1 2ude8ul Dol219
moara este accident de munc6 1 se 7nregistrea*6 5i raportea*6 de c6tre %+
&#?I+ +B&-.E%T %.)
s< &M%H.I DI%-H%E -EFT.H -.E'EFI.E# #)TB. E'EFI&EFTE
%I&I)#.E KI -E.%B#FE)E .E%-BF%#4I)E -EFT.H .E#)IG#.E#
#+E%TB.#3
-relucrarea pre*entului proces ver$al de cercetare cu tot personalul din cadrul
&#?I+ +B&-.E%T %.)
.
Ter'en: 5 *ile de la primirea procesului ver$al de cercetare
Res*!ns:i&: 5e( punct lucru
t< FH&M.H) DE ERE&-)#.E DF +#.E %9# DF+>EI#T -.B+E%H) 'E.4#)
DE +E.+ET#.E KI .E-#.TIG#.E# #+E%TB.#3
-re*entul proces ver$al de cercetare s9a 7nc,eiat 7ntr9un num6r de 3 ;trei<
e/emplare1 din care3
- un e/emplar la Inspectoratul Teritorial de &unc6 Dol2:
- un e/emplar la +asa Lude8ean6 de -ensii Dol2:
- un e/emplar la &#?I+ +B&-.E%T %.).
-
54
u< FH&E)E KI %E&FMTH.# -E.%B#FE)B. +#.E #H E!E+TH#T
+E.+ET#.E#3
Ke( 4irou %%&
Ke( -unct lucru
v< 'IG# #F?#L#TB.H)HI3
DI.E+TB.
2+.) 8IAM - u&
!iam9ul se completea*6 7n 4 e/emplare1 ast(el3
- unul pentru IT&
- unul pentru +L- ;asigurator<
- unul pentru unitate
- unul pentru accidentat
55