Sunteți pe pagina 1din 353

1

CEZAR PETRESCU
ADPOSTUL
SOBOLIA
COLUMNA
2
Coperta seriei: FL. CREANG
ISBN 97!"!##7$!%
3
CEZAR PETRESCU
ADPOSTUL
SOBOLIA
roman
Ediie ngrijit i prefa
de MIHAI DASCAL
Cu o postfa
de PERPESSICIUS
EDITURA MILITARA, BUCURETI, 1989
4
PREFA
A!"o#$%& SOBOLIA', %n roman (% )*
+#"r+ m*r** an%&%* I
La sfritu !eui de"a doiea r#$oi %ondia&
!nd i ea$ora ro%anu A&'post() SOBOLIA& Ce#ar Pe"
tres!u se afa ntr"un anu%e #enit a popuaritii& a'ea
o oper !'asifinai#at& dei se arta n! fe!und& se e(er"
sase n registru %ai tuturor spe!iior iterare i de'enise
pentru unee dintre ee !)iar repre#entati'* Era& de pid&
autoru unei a$undente produ!ii de s!)ie& nu'ee i
po'estiri& n !uprinsu a!esteia distingndu"se i !te'a
%i!i !apodopere +O*() &i+ ,is- So*+()- A&e,'rata
*oarte a )(i G(.+e*er- Ara+/a- 0ti*a )a/(ri)or et!*,&
ptrunse prin tradu!ere n !ir!uitu iteraturii europene&
a ro%anuui 1+t(+e/are& !arte !u un e!ou preungit& !a"
si!i#at prin nu%eroasee reeditri& a unei i%presionante
su%e de ate ro%ane& ntr"unu sau %ai %ute 'ou%e
2Si*3o+ia 3a+tasti/'. Ca)ea 4i/toriei- La 5Para&is 6e+e!
ra)7- Ba)et() *e/a+i/- Co*oara re6e)(i 8ro*i/9et- Greta
Gar:o- P)e/at 3'r' a&res'- ;9##- A(r() +e6r(- Ora0
patriar9a)- Nepoata 9at*a+()(i To*a- F)oarea &e a6a,e-
8(*i+e/a or:()(i- Aposto)- C9eia ,is(ri)or- <re*)i+- Ro!
*a+() )(i E*i+es/(- ;9#7- O/9ii stri6oi()(i- Car)to+=&
toate iustrnd& fru!tifi!nd sau i%punnd prin ee nsee
opiuni te%ati!e i stiisti!e funda%entae n gra%ati!a
pro#ei inter$ei!e& a naraiunii"para$o Fra*- (rs() po!
)ar& !are" internaionai#ase gaopant& poate %ai %ut
de!t ori!are dintre !rie sae& a unei e(tinse opere pu"
$i!isti!e& rspndit n !ee %ai i%portante ga#ete ro%-"
5
neti& pe a !ror frontispi!iu figurase uneori !a fonda"
tor& reda!tor sau tran#itoriu dire!tor ,>ie+a- B(/o,i+a-
G?+&irea- C(,?+t()- C(re+t()- Ro*@+ia )iterar' et!*,*
A!est i%puntor edifi!iu epi!& ridi!at n apro(i%ati'
dou de!enii i !on!urent prin %onu%entaitate doar
!eui sado'enian sau re$renian& i indi'iduai#ase
per!utant n !i%at i i !rease o autoritate rea&
ne!ontro'ersat& de s!riitor profesionist* .usese& de atfe&
n!ununat !u pre%iie !ee %ai nse%nate ae
%o%entuui& deinuse fun!ii de %are rspundere
!utura& ajunsese disputat de edi"tori& aduat de pu$i!&
!itit& tradus*
Refe!tnd a e(poneniaitatea s!riitoruui n raport
!u epo!a sa& ro%an!ieru .ran/ois Mauria! o$ser'a !u
%ut su$tiitate0 1Cea dinti i ade'rat pro$e% pe
!are !riti!u tre$uie s o ai$ n atenie nu este a!eea de
a sta$ii da! un anu%e autor se do'edete de 'aoarea
i i%portana ui 2a#a! sau 3ostoi& !i da! a!est autor
e(ist !a panet autar)i!& da! se arat !apa$i s
fiine#e !a uni'ers sufi!ient siei***4* Este Ce#ar Petres!u
5 pri'ind din a!east perspe!ti' 5 prin do%inantee
sae de sensi$iitate& 'i#iune& pro$e%ati! epi! i sti o
1panet4 autono%& !o%petiti' !a indi'iduaitate !u
atee prede!esoare sau !onte%porane& auto)tone sau uni"
'ersae6 Da! nu"i !ere% %ani)ei! e!)i'aena& !u% $ine
re%ar!a Mauria!& !u s!riitorii notorii ai u%ii i"i preui%
doar diferena spe!ifi! n reaie !u ei& rspunsu e !ate"
gori! afir%ati'* R%ne ns de sta$iit ai!i !u% i !t
!ontri$uie A&'post() SOBOLIA a !onfigurarea a!estei
diferene spe!ifi!e*
*
Aprut n pri%ee #ie ae anuui 789: i raportndu"se
a e'eni%ente petre!ute !u nu%ai !te'a uni n ur%
+tragi!ee $o%$arda%ente a !are e supus 2u!uretiu 5
a n!eput aiate& apoi ger%ane 5 din apriie pn n
august 7899,& ro%anu se do'edete un pandant iterar a
reaitatea i%ediat& 'ie& ne!asifi!at istori!* Editura
!are" tiprea %i#a 'i#i$i pe in!andes!ena pro$e%ati!ii
i n!er!a s o pun n reief& ane(ndu"i pe una din
!operi a!east pre#entare pu$i!itar; 1Croni!a e'eni"
6
%onteor #guduitoare din a!est an& n !are autoru
ro%a"neor 1+t(+e/are i Ca)ea 4i/toriei ne nfiea#
epiogu unui regi% i sfritu unei u%i* < Dra%e inti%e&
idie& !ontraste& aiti& erois%e& un !ortej de personaje !u
toat di'ersitatea or de !ara!tere i de rea!iuni& un %i!
uni'ers defind ntr"un adpost din !apita n ti%pu
$o%$arda%enteor aeriene& iat !e 'a afa e!toru n
a!est ro%an uni! prin su$ie!tu su i printr"o te)ni!
inedit n iteratura ro%-neas!* < =i!iodat Ce#ar Pe"
tres!u n"a fost %ai pre#ent n a!tuaitate* >i ni!iodat
n"a des!ifrat %ai u!id tainee sufetuui o%enes! !ope"
it de fataitate* < A&'post() SOBOLIA e !artea a!estor
ti%puri& !are desparte ntr"ade'r& !u o piatr de )otar&
dou u%i*4 Din a!est ung)i i oare!u% in'aria$i 'a
re!epta& de atfe& i !riti!a* >er$an Cio!ues!u& spre
e(e%pu& dei n genere reinut& !aifi! ro%anu o 1!ro"
ni! a !eei %ai re!ente a!tuaiti4& iar Perpessi!ius se
arat sedus de !)ipu n !are e reuete s !on'erteas!&
)i epi! pusu $rut i 1sen#aiona4 a e(istenei n desf"
urare*
E drept& Ce#ar Petres!u s"a dorit ntotdeauna i !u
pre!dere +!onfor%ndu"se unui %ode european !onsa"
!rat, un ro%an!ier a a!tuaitii %anifeste& fier$ini* A
a'ut de a!eea& n! de pe 're%ea ea$orrii ro%anuui
1+t(+e/are +!are"i soi!itase o anu%e a!uitate n ptrun"
derea diae!ti!ii e(isteniae a %o%entuui,& tendina de
a se iposta#ia !a raisonneur so!ia a !onte%poraneitii*
A&'post() SOBOLIA este ns %ai %ut de!t un ro%an
e'eni%enia& do!u%entar a unor e(istene utragiate i
u!erate de !ursu i%pre'i#i$i a r#$oiuui* Este& de
fapt& a!eeai i %ereu reiterat in!i#ie n !ontiina i
%entaitatea 1generaiei de sa!rifi!iu4& !ea a pri%uui
r#$oi i a Marii Uniri* A!estei generaii i aparin tipo"
ogi!& n proporie !o'ritoare& eroii %ai tuturor ro%ane"
or sae* De ast dat ns +pre!edentu !rendu" ntru"
!t'a ro%anu O/9ii stri6oi()(i-& ea se af a at ni'e a
spiraei ontoogi!e& a at 'rst a e(perienei so!iae i
%orae* Ca i eroii ta$eteor de tineree din >ie+a !u
radi!ais%u or pa!ifist sau ai naraiunior dintr"o epo!
apropiat ,Priete+() *e( Aa+- F(6ar()- 1+toar/erea
ero()(i- I+e)() /( piatra &e r(:i+-& !a i Radu Co%a sau
7
!o%pania sa episodi! din 1+t(+e/are +Dan S!)eianu&
Steian Minea& ?nisifor Sa!)earie& @asie Mogrea& @irgi
i Maria Pro$ot,& dar %ai aes !a i 2ogdan Cernegur&
nu att !e din 1+t(+e/are& !t a!ea din O/9ii stri6oi()(i&
toi nfrni n n!er!area de a redi%ensiona pro!ustian
reaitatea !u %surie eanurior generos"u%anitariste
din tranee& protagonistu ro%anuui A&'post() SOBO!
LIA este un euat so!ia& n !utarea propriei identiti*
@ountar entu#iast pe frontu r#$oiuui de ntregire& de
unde se ntoar!e %nat de gnduri refor%atoare& e su"
port greu ainierea a ogi!a %er!anti i ipsa de
ideais% a 1anior ne$uni4 post$ei!i& pstrnd !u u%ea
e(terioar un statu Auo fragi* 3rau%ee sae sufeteti
'or fi ns treptat aneste#iate printr"o !storie %on"
den& prin a!!esu a o i%portant fun!ie uni'ersitar
i printr"o !o%od atonie spiritua& pra!ti!at de toi
!oegii si de generaie !are depiser o$sesia ui Radu
Co%a& a autoneanti#rii* Dou o!uri s!ot ns $ruta
din a!est !onforta$i fga e(istenia0 ee!u %atri%onia
+soia i prefer& u%iindu"& un 1paj Ctin4& un o%
ostentati' inferior, i nou r#$oi& !ruia& fiind! fusese
%pins din!oo de )otaree istori!e ae rii& nu"i %ai g"
sete ni!i o justifi!are i"i r%ne tota inaderent* Pri%u
o! i !o%pro%ite pa!tu fruga !u !ontiina; a doiea i
rupe punie !u e(terioru& !u u%ea* Bnsingurat i ratat
do%esti!& rnit gra' i refor%at& ratat de!i !a sodat&
erou se si%te un #o%$ +#o%$i fiind nu%ii !ienii 'ra!i"
or antie#i& !are& ngropai de 'ii& i pierdeau prin asfi"
(ie %e%oria i ate fun!ii 'itae ae !reieruui& rea!io"
nnd doar a !o%en#i n'ate uterior& !a ani%aee de
po'ar,& un ins pentru !are tre!utu nu %ai e(ist& pre"
#entu nu %ai are ni!i o se%nifi!aie& iar 'iitoru nu %ai
interesea#* Situaie ns neo$inuit n gaeria tipoogi!
a inadaptaior !e#arpetres!ieni& pentru !are aune!area din
'rfu pira%idei so!iae repre#int ineu!ta$iu& s!riitoru
'a n!er!a n A&'post() SOBOLIA s"i sa'e#e erou
printr"un tu$urtor 1t)e ast ro%an!e4* Bi 'a interse!ta
de a!eea traseu n naraiune !u !e a unei fpturi a fe
de 'unera$ie& !are !ristai#ea# n!et& dar sigur& ntr"un
%e%ora$i fu( i refu( !ara!teroogi!* Ei i se atri$uie&!a
i protagonistuui& o !ri# de indi'iduaitate& !au#a
8
fiind de ast dat o in!ongruent a!tuire
te%pera%enta& !are o fa!e s os!ie#e poiti! ntre u%ea
%arii $urg)e#ii !os%opoite a %a%ei i !ea de
1underground4 Cro" potCian a tatui*
Ro%anu pi'otea# pe o suit de ntniri ae !eor doi
protagoniti n adpostu $u!uretean antiaerian nu%it
S?2?LIA +!u 'er#ae& pre!u% IDE2 sau .I.A& pentru !
iteree !are"i !o%pun denu%irea repre#int iniiaee a
tot attea !u'inte %enite a deno%ina o so!ietate de oe"
aginoase,& su$ agresiunea din !e n !e %ai 'ioent a
$o%" $rda%enteor& i !rete& a% #i!e& din re'eaia pe
!are o adu!e fie!are ntnire n dire!ia !unoaterii i
apro" pierii !euiat* La n!eput& ei snt nite ne!unos!ui
retra!tii& %ar!ai de i#oare& soitudine i ipsa
!o%uni!rii !u se%enii& suspe!tndu"i eanurie afe!ti'e
de inauten" ti!itate %ai aes n !onfruntare !u purgatoriu
!otidian prin !are tre!* 3reptat ns& ntnirie de'in
!ordiae i& dorite a un %o%ent dat !u fer'oare de
a%ndoi& i pre" dispun a %rturisiri i 'erita$ie
e(a%ene autos!opi!e* Rostite sau soio!'iae& a!este
depo#iii au totdeauna un i# sin!er i autofageator& !are
e !onfer !eor dou per" sonaje& prin redundan&
indi'iduaitate tipoogi! n !adru naraiunii i o
autenti! 'ia epi!* Su$ o!)ii !ititoruui& ee par!urg
sisifi! dru%u de a %i#antropie i soipsis% a speran i
u%anitaris%* Poteniaa %pinire eroti! e d !ute#ana
interioar s pri'eas! peste !ontingent& !tre un ori#ont
!are se nfirip doar n iu%i" nrie or& pe !are" si%t
posi$i i i%inent* Ei se !red pionierii a!estui e' a
pro%isiunior& %iri ai anuui I& dar snt n! pri#onierii
unui ti%p !on!ret& a !rui fata" itate i%pre'i#i$i
panea# asupra or !a o sa$ie a ui Da%o!es* .ie!are
%ai are !e'a de spus !euiat& !!nd pe !io$urie i
ruinee unui pre#ent deo! re'out& un se"!ret pudi! sau
strategi!& dar pstrea# pentru !ipa !nd 'or a!!ede
ntr"o 1u%e !are n!epe !u dnii4 !a pe"o ofrand de
puritate adus a!esteia* Instaarea n utopie& ntr"un fe de
1jo! de"a 'a!ana4 !ontinuu& i fa!e ns %ai puin ateni&
%ai indifereni a u%$ra tenta!uar a r#$oiuui* ?
$o%$ i 'a spu$era de a!eea& %preun !u 'isu or
'ati!inar& snd s!ena ro%anuui goa& !a ntr"o
tragedie anti!* Pre!u% n genere ntreaga !arte&
9
!u stru!tur pronunat se!'enia& finau ei are !e'a
!ine%atografi!0 1Afar nu se %ai #rea& nu se %ai au#ea
ni%i!* Doar steee pe $ota nopii i r#ee fuioare de
f!ri& departe& tot spre Dara de =ord i !artieru Dri"
'ia*
5 Eti de prere s %erge%6
5 Da*** a n!u'iinat ea*
Au tre!ut pe"o strad i pe ata* Se apropiau de o!u
despririor de datin& !nd iari s"a npustit un a'ion&
!u )uruiaa de !i!on& n $e#n* @uietu spinte!a strada&
noaptea& !eru*
5 B%i dai 'oie s te ridi! n $rae i s fug !u tine
ndrt& La'inia6
5 Bn noaptea a!easta nu % %ai te% de ni%i!* Mergi
a %ine a!as* >i 'ei !unoate tot; a% s"i spun tot*
Dar ni!i ntre$area& ni!i rspunsu n"au fost s" %ai
afe a%ndoi pe a!easta u%e* ? !ip se strnsese ng e*
Bn !eaat !ip& o fa!r i%ens i"o detunare de
s!)ij& un sufu de !rater spu$erau a nord i a sud o!u
unde"au stat*4 Literatura i !ine%atografu +neoreaist
itaian& poone#& !e)oso'a!& so'ieti! et!*, de i%ediat
dup r#$oi 'or e(poata !u a'iditate a!est su$ie!t a
!upuui trind !u toate antenee n 'iitor& dar sfr%at
de un 3at(* or$ a pre#entuui& fru!t egiti% a r#$oiu"
ui& a ori!rui r#$oi* Cu% Ce#ar Petres!u i finai#a ro"
%anu !)iar naintea n!)eierii !onfagraiei& prioritatea
sa n a!east dire!ie ni se pare apodi!ti!*
Prioritar se do'edete s!riitoru i prin orientarea ro"
nianuui auto)ton n traseee unei pro$e%ati!i i retori!i
e(isteniaiste* Bn A&'post() SOBOLIA& de pid& se re"
si%t 'i#i$i e!ourie +a %are pre n !ontingent, ae
poeti!ii narati'e sartriene* .aptu nu e surprin#tor a
Ce#ar Petres!u& !are se arat n genere foarte sensi$i
i re!epti' a seis%ee )eterodo(e ae !i%atuui euro"
pean* Bn!eputu n a!east dire!ie fa!e& de atfe& i
poate a di%ensiuni %ai pregnante& tot ro%anu Car)to+*
Eroii a!estuia tries! per!utant& naintea !eor din A&'!
post() SOBOLIA& angoasa in!o%uni!rii i a gratuitii
ori!rei !o%uni!ri* 1=i%eni nu !unoate pe ni%eni i
tot att de puin pe sine***4& !ogitea# ro%an!ieru n"
10
tr"unu din %otourie !rii& a'erti#nd asupra nsingu"
rrii +1infernu tragi! a singurtii a !are e !onda%nat
indi'idu n %arie ago%erri ur$ane& !a& de atfe& aiu"
rea& oriunde4, i a i#orii ine'ita$ie a insuui n spaiu
!euei so!iae0 1Se 'd& i fa! o! !i'ii#at s trea! pe
!uoare& i #%$es! de !ir!u%stan& tries! n a!eai
!ou%$ariu% !u a'eoe u%ane& desprii nu%ai de"un
su$ire perete& un su$ire paneu& at nu%r de aparta"
%ent eti!)etat pe u& dar ignorndu"se re!ipro!& !a i
!u% ar fi %ai deprtai unu de atu de!t de %u%ia
unui rege egipian*** Lipsa a!easta de antene& in!apa!i"
tatea a!easta de !o%uni!are ntre unii i aii nu"i eag
oare ntr"o identi! soart& osndii a eterna singurtate
n 'ia i"n %oarte6 Poate n a!eeai !ip fa! a!eeai
gesturi; !u prea puin nse%nate 'ariante& se #$at n
!u!a or a fe& fr putin de e'adare; pronun a!e"
eai !u'inte !a s"i gea% a!eeai dureri& pasiuni& uri&
de#ndejdi& a!eeai e)a%ite de 'ia i poate& n at
!ip& a!eeai ireai#a$i ndejde ntr"un %ine repara"
tor*4 Ase%eni a!estora& protagonitii ro%anuui A&'pos!
t() SOBOLIA se n!)ipuie 1arun!ai4 aeatoriu n uni"
'ers& !unos! dra%a disouiei indi'iduaitii n upt !u
a$irintu a$surd a e(istenei i sfres! tragi!& e(e%pifi"
!nd par! aseriunie e(isteniaiste dup !are 'iaa ar fi
o 1gratuitate perfe!t4 i o tran#itorie e(peri%entai#are
a neantuui +E* P* Sartre0 Contingena nu este o apa"
ren& o prere pe !are o pute% ignora; ea este a$soutu
i& !a ur%are& gratuitatea perfe!t4 5 La =ausFe& 78GH;
1?%u este e(istena prin !are neantu i fa!e o! n
u%e4 5 LBItre et e =eant& 789G,*
E(ist ns n ro%an i unee tendine de !ontra!arare
sau de atenuare a perspe!ti'ei epi!e fataiste asupra insu"
ui i a istoriei* Ee au %ai %ut o nuan u%anitarist"
pa!ifist i 'or !pta e(presie e(pi!it !e'a %ai tr#iu&
n!epnd ndeose$i !u R'C:oi() )(i Io+ S'ra/(& pu$i!at
n a!eai an* 1S"a n!)eiat un r#$oi& 'a refe!ta s!rii"
toru n postfaa a!estui ro%an* De ast dat poate uti"
%u* =u s"a parafat n! o pa!e* C!i ea presupune adin!i
pri%eniri ntr"o u%e !are n!epuse a putre#i nainte de
a %uri* Soarta o%uui& !ondiia u%an& 'a ur%a soarta
a!estor pri%eniri* Poate ! ro%anu a !are u!re# !u
11
%iga& drept !u'enita !ontinuare a !roni!ei intituat
1+t(+e/are a!u% dou de!enii& poate ! 'a a'ea n sfr"
it !u'nt s se nu%eas! Bnseninare* Atfe ne"ar de#"
ndjdui destinu o%uui i destinu u%anitii*4 1Bn"
seninarea4 'i#iunii pro#atoruui are ns se%ne ti%ide
de e%ergen n! din A&'post() SOBOLIA i se 'dete
pe !te'a itinerarii epi!e& adia!ente firuui !entra a afa"
$uaiei* A% enu%era ntre atee0 opiunea protagonistei
pentru a!iuni !onspirati'e& e(pi!at prin as!endentu
pe !are" are n !ontienti#area sa for%aia so!iaist a
tatui; radi!ai#area poiti! a ro%an!ieruui Ion Len
+n !are !riti!a 5 de a Perpessi!ius a Ion 2u 5 a
'#ut un 1erou auto$iograf4& un porte"paroe a s!riito"
ruui,; pre#ena n ro%an a unui personaj !u atitudine i
%anifestare so!iaist !a Mi)ai Cristo'eanu +!are r"
%ne ns& pn a ur%& destu de in!onsistent i s!)e"
%ati!,; ung)iu !onstant persifator i !austi! asupra e("
ponenior +reai i presupui, ai !asei aristo!rate sau ai
ofi!iaitior poiti!e; i%pregnarea ro%anuui !u o
a$undent figuraie de oa%eni si%pi i pauperi& n !are
se fa! si%ii i !i'a ga'roi $u!ureteni& !reionai !u
deose$it )ar pasti!* Apeu a a!este !o%ponente de re"
tori! narati' i pune n u%in s!riitoruui o surprin#"
toare pre%oniie poiti!* ?piunea poate fi e(pi!at
ns& ntr"o anu%e %sur& i prin $iografia sa* Se tie
! Ce#ar Petres!u fusese nturat din 'iaa pu$i! a
n!eputu de!eniuui !in!i de !tre !ei nu%ii n ro%an
1%ienari4 +adi! a!eia !are& i%pi!nd Ro%-nia Mare n"
tr"un r#$oi din!oo de )otaree ei& !redeau ! restru!tu"
rea# ordinea u%ii pentru o %ie de ani, i s!pase !a
prin %inune de e!)ipee egionare ae %orii& pe a !ror
ist figurase* S"a !onsiderat de a!eea n tot a!est ti%p
ntr"o net i ndrituit opo#iie& si%indu"se o$igat n"
tr"un fe& pe %oti'e de parti#anat& s fa! o! n ro%anee
a!estui inter'a +%ai aes ntr"o epo! de presi%it 1nse"
ninare4 a ori#ontidui poiti!, stngii de%o!rate& !reia i se
n!)ipuia apartenent*
*
In'estignd feno%enaitatea arg a ro%anuui %o"
dern& istori!u iterar fran!e# R* M* A$FrJs depista n
12
ro%an!ieru inter$ei! 1o ne'oie $ruta i iredu!ti$i de
a #ugr'i nu 'iaa& !i ardoarea o%uui n faa 'ieii i
unei !ondiii u%ane !are nu ajung s" satisfa!4* ?
astfe de 1ardoare4& !u o$rie n trau%ee i neinitie
ti%puui su& o %anifest i Ce#ar Petres!u& ani%at n!
de a n!eput de dorina& de'enit s!op i progra% ar"
tisti!& de a indi'iduai#a pe fundau peren a !ondiiei
u%ane identitatea i destinu propriei generaii* Ro%a"
nee sae& %ai aes spre %aturitate& 'or a'ea de a!eea
n !entru eroi pro$e%ati!i& de'orai de angoasee o%uui
%odern& !a%ndu"i foa%ea de rspunsuri !apitae a
sinuo#itie e(istenei i egai prin e(e%paritatea
a!estor tensiuni eroior ui Marau(& Saint"E(upFrK& Sar"
tre& Ca%us et!* Dei ee a'eau n intenie& dei$erat& s
radiografie#e %ediu so!ia +a unor 1trguri unde se
%oare4 sau a 1!apitaei !are u!ide4,& preo!uparea pur
%onografi! +1pe ori#onta4, tre!e !u ti%pu n su$"
sidiar a Ce#ar Petres!u& !tignd pri%"panu in'estiga"
ia i%anenei sufeteti +!ea 1pe 'erti!a4,* Pe a!est
traseu a e'ouiei se ns!rie& !u ro $ine deter%inat& ro"
%anu A&'post() SOBOLIA* .r a fi +'enind din ur%
i gsind edifi!iu operei !onstituit n inii funda%entae,
un fer%ent de restru!turare a opti!ii narati'e sau de re"
orientare stiisti!& e repre#int n !adru ideaiei epi!e
!e#arpetres!iene o etap fun!iona& o 'erig& dnd
tenuitate unor propensiuni te%ati!e i asigurnd interde"
pendena unor !on'enii stiisti!e eseniae fu#ionrii in"
ti%"stru!turae a ntreguui* Pra!ti!& prin A&'post() SO!
BOLIA& tipoogia 1n'inior4 5 !onstant indi'iduai#a"
toare a pro#ei ui Ce#ar Petres!u& pornit de a tipare
s%ntoriste& nno$iat !u tue !ara!teristi!e 'enind
dinspre 2arrFs i 2ourget& tre!ut prin i$erais%u re"
tori! a psi)anai#ei i !onta%inat de 1!atastrofis%u4
ui 2erdiae' 5 e'ouea# %odern& pe trasee i !tre so"
uii e(isteniaiste* 3ot prin A&'post() SOBOLIA& fata"
is%u ro%an!ieruui 5 teoreti#at ne'erosi%i n pre"
faa a P)e/at 3'r' a&res'. ;9## 5 i gsete par!& din
perspe!ti'a !ogitaiei sartriene sau %ar!eiene& justifi!ri
%ai !redi$ie i !redita$ie*
Criti!a a a!u#at n genere petoris%u e(i!a !are se
fa!e si%it n ro%an +pre#ent ns i n !rie unor !on"
13
generi europeni destu de %ar!ani, i gra$a !u !are
ni" 'eea# psi)oogiie personajeor episodi!e* Defe!tee
snt reae& dar %inore& !rede%& i sur%onta$ie n raport
!u si%etria !o%po#iiona supra'eg)eat a !rii& !u
'igoarea psi)oogi! a personajeor i%pi!ate esenia n
a!" iune i te!toni!a or de#in'ot"!ine%atografi!* =u
tre" $ute s uit%& de ase%enea& ! A&'post() SOBOLIA
este& nainte de toate& un ro%an a !ondiiei u%ane
+!onte%poran %ajoritii !rior europene !are
e(poatea# un fion te%ati! e(isteniaist,& interesnd i
sedu!nd %ai aes prin !uraju !u !are parti!uari#ea#
epi! o pro$e" %ati! att de genera i etern u%an* Prin
a!east te%eritate& de fapt& se do'edete i a!tua& !itindu"
se +o spune i Ion 2aiu& autoru uti%ei %onografii
asupra s!riitoruui pu$i!at n 78LM, 1!u p!ere4
MI>AI 8ASCAL
14
AR.UME/T LA EDIIE
Ase*e+ea )(i Ba)Ca/ sa( Zo)a- Ga)sDort9.
sa( 8(i)i( Za*3ires/(- ase*e+ea /o+te*pora+i)or s'i
Pa() Mora+&- Geor6es 8(9a*e)- Co+sta+ti+ Stere- A()es
Ro*ai+s- Ro6er Marti+ &( Gar&- Si6ri& U+&set- >ei+ri/9
0i T9o*as Ma++ sa( Ei)ia* Fa()F+er- CeCar Petres/(
0i!a /a+a)iCat a:(+&e+ta /reati,itate epi/'- pri+tr!o &is!
/ip)i+' artisti/' 3er*'- ?+tr!(+ 3'6a0 te*ati/- sti)isti/-
tipo)o6i/ 0i /9iar 5topo6ra3i/7 /oere+t. A reC()tat /eea
/e s!a +(*it ?+ 6e+ere- *ai a)es ?+/ep?+& /( a+() ;9G"-
5Cro+i/a ro*@+eas/' a ,ea/()(i HH7- a*p)' 0i a*:i!
Iioas' 53iCio)o6ie7 so/ia)' a /o+te*pora+eit'Iii- ?+6)o:?+&
(+ +(*'r &e JJ &e tit)(ri 2GJ &e ro*a+e 0i ;# /()e6eri
&e s/9iIe- po,estiri 0i +(,e)e=- ; r'*?+?+& ?+s' ?+ stare
&e proie/t- iar " 3ii+& ?+/ep(te- 0i p'r'site ?+ a+(*ite
sta&ii. 1+ ea /ir/()'- 5tr'i+&7 0i re)ie3?+&(!se re&(+&a+t-
&?+& se+ti*e+t() *i0/'rii- a) /i/)i/it'Iii i*p)a/a:i)e a
,ieIii- o (*a+itate *eta*or3oti/'- 3e:ri)'- a,?+& stereo!
s/opia /( /are p(Ii+i /o+6e+eri ai s/riitor()(i +e!a(
o:i0+(it ?+ epo/'.
Ro*a+() Adpostu S?2?LIA este o 5rotiI'7 a a/est(i
i*poCa+t a+6re+aK epi/- parti/()ariC?+&(!se ?+ /a&r() )(i
pri+ /oor&o+ate)e sa)e &e pro:)e*ati/' 0i eLpresie- &ar
parti/ip?+& &eopotri,' pri+ e)e )a /o+3i6(rarea 0i
/oeCi(+ea i+3rastr(/t(ra)' a a+sa*:)()(i.
S/ris ?+ toa*+a a+()(i ;9GG 0i tip'rit p?+' )a s3?r!
0it() a/est(ia- e) i+tr' ?+ )i:r'rii )a ?+/ep(t() a+()(i ;9GJ.
1) ree&it'* ast'Ci pe+tr( pri*a &at' ?+ /ei GJ &e a+i
&e )a *o*e+t() e)a:or'rii- a)e6?+& /a $a# si+6(ra )(i
e&iIie a+t(*'- ap'r(t' )a e&it(ra :(/(re0tea+' 5NaIio!
15
+a)a7 Me/(- S. A. 1i a+eL'* ?+s' /( a/east' o/aCie- /a
5post3aI'7- 0i (+ teLt se*+at &e Perpessi/i(s 2/e) *ai
3i&e) 0i *ai a,iCat i+terpret a) operei /eCarpetres/ie+e=-
p(:)i/at )a s/(rt ti*p &(p' apariIia /'rIii ?+ Uni'ersu
iterar- a+. LI4- +r. G- ;; 3e:r(arie ;9GJ- p. ;#- ;;-
r(:ri/a 5Me+Ii(+i /riti/e7- s(: tit)(): Ce#ar Petres!u&
N
Adpostu S?2?LIA4& ro%an 25NaIio+a)a7 Me/(- ;9GJ=.
TeLt() preCe+tei e&iIii a 3ost /o+3r(+tat ate+t /(
*a+(s/ris() 2p'strat s(: /ota GJ#;MGJ# )a Bi:)iote/a
A/a&e*iei R.S.R.=- 3ii+& eLp(r6at &e +(*eroase)e
6re0e)i 0i )e/Ii(+i ero+ate a)e tipo6ra3i)or- eLp)i/a:i)e
pe+tr( :(),ersat() /o+teLt istori/ ?+ /are ?) tip'res/.
Tra+s/rierea )(i s!a 3'/(t ?+ /o+3or*itate /( +or*e)e
orto6ra3i/e ?+ ,i6oare- &ar ?+ respe/t /o+sta+t pe+tr(
parti/()arit'Ii)e &e )i*:' a)e s/riitor()(i 0i *o*e+t()(i.
A( 3ost operate (r*'toare)e *o&i3i/'ri 3aI' &e teLt()
&e :aC':
M e )a ?+/ep(t &e si)a:' a 3ost re&at pri+ &i3to+6()
ie- potri,it pro+(+Iiei )(i rea)e ?+ a/east' poCiIie: aeei
$ordee& !)ee& !utreer& eftin& fe%ee& fer& fuer& getan&
n!)eerea& n!)eeturie& n!uetorii& ndoeni!& nte%ee#&
neo'eni!& perdut& rfuei& rndee& rotofee& s!nteei&
supra'ieuete& tre& troene& 'aet& 'et& 'pae& 'i!ei%
et/. N aeiei& $ordeie& !)eie& !utreier& ieftin& fe%eie& fier&
fuier& gietan& n!)eierea& n!)eieturie& n!uietorii& n"
doieni!& nte%eie#& neo'ieni!& pierdut& rfuiei&
rndeie& rotofeie& s!nteiei& supra'ieuiete& trie&
troiene& 'aiet& 'iet& 'paie& 'i!eie% et/.O
M i pre/e&i+& ,o/a)a e ?+ 9iat(ri /a e"a sa( u"e a
3ost s(pri*at: 2a= !reia& !reiat et/. 0 2a= !rea& !reat
et/.O !ontinuie et/. 0 !ontinue et/.O
M i &i+ 9iat() e"a ?+ 3or*e pre/(*: a!eia& a!eiai&
!eia !e& !reia#& ideia et/. a 3ost re&at pri+ e0 a!eea&
a!eeai& !eea !e& !reea#& ideea et/.O
M o &i+ 9iat() u"a a 3ost s(pri*at: %ortuoar& tro"
tuoar et/. 0 %ortuar& trotuar et/.O
M u 3i+a)- +ea,?+& ,a)oare 3o+eti/'- a 3ost ?+)'t(rat:
$i!iu& !ptiu& !roiu& !eoiu& ,&e- o$i!eiu& genun!)iu&
gri!iu& graiu& greoiu& doiu& inguroiu& o!)iu& paiu&
pisoiu& pospaiu& puiu& r#$oiu& soiu& straiu& t%a!iu&
16
te%eiu& ieiu& ung)iu& 'du'oiu& 'e!)iu& 'ra!iu et/. 0
$i!i& !pti& !roi& !eai& ,&e- o$i!ei& genun!)i& gri!i&
grai& greoi& doi& inguroi& o!)i& pai& pisoi& pospai& pui&
r#$oi& soi& strai& t%a!i& te%ei& iei& ung)i& 'du'oi&
'e!)i& 'ra!i et/.O
M &i3to+6() ia pre/e&at &e 6r(p(ri)e /o+so+a+ti/e !)-
g) a 3ost tra+s/ris eaO auto'eg)iau& !)iagu& !)ia%&
despere!)iate& g)iara& g)iaa& ntorto!)iat& o!)iade& su"
pra'eg)ia& 'eg)iat et/. 0 auto'eg)eau& !)eagu&
!)ea%& despere!)eate& g)eara& g)eaa& ntorto!)eat&
o!)eade& supra'eg)ea& 'eg)eat et/.O
M s i+ter,o/a)i/ sa( pre/e&?+& /o+soa+e)e $& d& g&
& %& n& '& 0i so+oriCat &e ,e/i+'tatea )or a &e,e+it #0
apostasie& !risante%e& desagrea$i& de#a%gire& desa"
pro$are& desar%at& desinfe!tant& desinteresante& desin"
to(i!are& desonorante& e(posiia& e(posi'e& fantasie& fio"
sofie& frasei& )asardu& o!asie& paraisante& poesie&
retesat& reser'ate et/. O aposta#ie& !ri#ante%e&
de#agrea$i& de#a%gire& de#apro$are& de#ar%at&
de#infe!tant& de#intere" sante& de#into(i!are&
de#onorante& e(po#iia& e(po#i'e& fanta#ie& fio#ofie&
fra#ei& )a#ardu& o!a#ie& parai#ante& poe#ie& rete#at&
re#er'ate et/.O des$tut& des$r!at& is$i& is$nd& is$utit&
pres$it& rs$es!& rs$it& rs$oi& rs$unare& s$ate&
s$enguit& s$i!indu"se& s$iernd& s$r!iuri& s$rnit& s$or&
s$u!iu%& s$u!nire& s$u!ni& s$ug)it"o& s$urat&
#$urtoare& s$urda& s$uriri et/. O de#$tut& de#$r!at&
i#$i& i#$nd& i#$utit& pre#$it& r#$es!& r#$it& r#$oi& r#"
$unare& #$ate& #$enguit& #$i!indu"i& #$iernd& #$r!iuri&
#$rnit& #$or
t
#$u!iu%& #$u!nire& #$u!ni& #$ug)it"o&
#$urat& #$urtoare& #$urda& #$uriri et/.O nsdr'ane&
sdra'n& sdreit& sdreiturie& sdrene& sdrenoi& sdro$ite&
sdrun!ina et/. O n#dr'ane& #dra'n& #dreit& #dreitu"
rie& #drene& #drenoi& #dro$ite& #drun!ina et/.O des"
g)ea& desg)io!a& desgroape& desgustat& desgusttoare&
isgonind& %sga& sgai$ee& sgarda& sgieti& sginai&
sgr" !enie& sgria& sgrieturi& sgo$iu& sgo%otu&
sgri$uit& sgu" duie& sguduitoare& sgur et/. O de#g)ea&
de#g)io!a& de#groape& de#gustat& de#gusttoare&
i#gonind& %#ga& #gai$e" e& #garda& #gieti& #gtinai&
#gr!enie& #gria& #grieturi& #go$iu& #go%otu& #gri$uit&
17
#guduie& #guduitoare& #gur et/.O desegare& rseeor
et/. O de#egare& r#eeor et/.O !is%ar& !is%e&
des%nuat& des%eti!eau& des%eti!it& s%eurie&
des%ierdat& des%orit& des%orire et/. O !i#%ar& !i#%e&
de#%nusat& de#%eti!eau& de#%eti!it& #%eurie&
de#%ierdat& de#%orit& de#%orire et/.O $esna& $usna&
desndejde& de#ndjduit& desnoda& gesnee& isnoa'e
et/. O $e#na& $u#na& de#ndejde& de#ndjduit&
de#noda& ge#nee& i#noa'e et/.O as're& des'uind&
des'eit& is'oru& s'et& s'!& s'!nite& s'r!oes!& s'ri
et/. O a#'re& de#'uind de#'eit& i#'oru& #'et& #'!&
#'!nite& #'r!oes!& #'ri et/.O
M 3i+a) ?+ /(,i+te /a: a!ea& iar et/. a 3ost re!
&at pri+ i0 a!eai& iari et/.O
M # ?+ poCiIie i+ter,o/a)i/' ?+ /(,i+te pre/(*: a#is"
tent& pre%i#e et/. a 3ost tra+s/ris s0 asisten& pre%ise
et/.O
M # pre/e&?+& /o+soa+e)e %& n 2reC()tat &i+ so+ori!
Carea )(i s /o+3or* 6ra3iei ,e/9i= ?+ 3or*e pre/(*:
!atapitea#%& npra#n& npra#ni!& pe#ni& tr#net&
tro#ni et/. a 3ost re&at pri+ s0 !atapiteas%& nprasn&
nprasni!& pesni& trsnet& trosni et/.O
M # pre/e&at &e /o+soa+a n ?+ 3or*e pre/(*: !on"
sen#& !on#istente& sen#& usten#ie et/. a 3ost tra+s/ris s0
!onsens& !onsistente& sens& ustensie et/.O
M noui- 3or*a +earti/()at' &e +o*i+ati, a a&Ke/ti!
,()(i nou- )a p)(ra)- a 3ost re&at' pri+ noi;
M &(:)area /o+soa+e)or n sa( s ,nnat&
nn$uea% nne!& nne!!ioase et/.O !ass& esseu&
%asse& %ussiu et/.- a 3ost so)(Iio+at' ?+ 3a,oarea +or*ei
6ra*ati/a)e +nat& n$uea%& ne!& ne!!ioase et/.O
!as& eseu& %ase& %usiu et/.-- 3ii+& resta:i)it'- /o+3or*
a/e)eia0i +or*e- ?+ /aC(ri)e ?+ /are se ,'&ea a:so)(t
+e/esar' +ndite& nodate et/. N nndite& nnodate et/.=O
M ?+ tra+s/rierea )(+i)or a+()(i s!a re+(+Iat )a *a!
K(s/()'- (r*'ri+&(!se ?+ 6e+ere- ?+ toate /aC(ri)e- o *a!
K(s/()are oport(+'O
M +(*e)e proprii- &e persoa+e sa( 6eo6ra3i/e- a(
3ost tra+s/rise /o+3or* orto6ra3iei a/t(a)e 2/( eL/epIia
a/e)ora a) /'ror (C &e,iat ,'&e0te o i+te+Iio+a)itate sti!
)isti/'=: Cesar O Ce#ar& Iero!a O IeroCa& Lu!a!a O
18
LuCaCa& Marian!a O MarianCa et/.O Cau!as O Cau!a#&
Cri%eia O Cri%eea& Cu$an O Pu$an& Das!oN O Das"
goN& Har!o' O HarCo'& =i!oaie' O =iCoaie'& ?desa O
?dessa& Poeti O Poieti& Se$astopo O Se'astopo& 3o"
!Cio O 3oCio et/.
Se *e+Ii+ /a i+&i,i&(a)iCatoare )a +i,e) 3o+eti/ 0i
*or3o!si+ta/ti/ pe+tr( )eLi/() a(tor()(i- pre/(* 0i pe+tr(
sta&i() &e e,o)(Iie a )i*:ii:
M a proto+i/ 2/o+ta*i+are re6io+a)ist'=: !ra!anat&
)ar%aaia& 'or$are et/O
M proto+i/: pro'o!tor& #darni!ei et/.O
M 3i+a) ?+ a)ter+a+I' /( e 3i+a): i%agin<i%agine&
origin<origine et/.O
M e 3i+a) ?+ a)ter+a+I' /( 3i+a): ppue<ppu&
igare<igar et/.O
M )a ?+/ep(t &e /(,?+t ?+ )o/() )(i iO %pora& n"
!redu& n!ri%inat& ntituat et/.O
M # ?+ )o/() )(i j0 grun#os& rotun#i%e et/.O
M !e& !i ?+ )o/() )(i : o$i!inuit& o$i!inuine et/.O
M ate!- s(3iL() (+or a&Ke/ti,e *as/()i+e- ?+ )o/()
)(i ati! sa( ?+ a)ter+a+I' /( e): nde%nate!<nde%nati!&
s$ate!<s$ati! et/.O
M 6e+iti,!&ati,() 3e*i+i+ si+6()ar arti/()at ?+ ei-
/?+& +or*a 6ra*ati/a)' este ?+ ii 20i (+eori ?+ a)ter+a+I'
/( ea=O sa( ?+ ii- /?+& +or*a 6ra*ati/a)' este ?+ ei 20i
(+eori ?+ a)ter+a+I' /( ea=: fe%eiei& fres!ei& fugei&
joa!ei& u%ei& u%inei& %a!uaturei& %inei& senteiei&
statuiei et/.O &ar 0i u%iinii et/.O
M p)(ra)() 3e*i+i+ ?+ e- /?+& +or*a 6ra*ati/a)'
este ?+ i- (+eori ?+ a)ter+a+I' /( a/easta 2%inee& pri"
'eiteor et/.=- 0i i+,ers- ?+ i- /?+& +or*a 6ra*ati/a)'
este ?+ e- (+eori ?+ a)ter+a+I' /( ea 2uti%ie et/.=O
M 3or*e )eLi/a)e /ara/teristi/e- (+eori ?+ a)ter+a+I'
/( a/t(a)a +or*' 6ra*ati/a)' 2*()te &i+tre e)e 3ii+&
)a r?+&() )or +or*e ?+ ?+&reptare)e orto6ra3i/e a)e epo/ii
i+ter:e)i/e=: a a!a& a adoga& adineori& a !eti 2/( &i!
,erse 3or*e para&i6*ati/e=- du%ine!a& e!)inopiu& fe%e"
nin& gea%andan& geneti'& )irurg& )irurgi!a& ieften& n"
drdni!& ntunere!& %ar%or& %esua& %ustea&
%ustre ,pe+tr( *ostre-& n$uit& ni!iri& prepusu
,pe+tr( presupusu,& a pre#inta& a repre#inta ,/( &i,erse
19
3or*e para&i6*ati/e-& si%i%nt& sofragerie& strein&
su$suoar<su$"
20
ar& sunt 2?*pre(+' /( 3or*e)e pe+tr( persoa+e)e I 0i
II p)(ra) ?+ para&i6*a &e preCe+t a ,er:()(i a fi; sunte%&
suntei,& trsuri 2pe+tr( trsturi=- a tur$ura 2/( &i,erse
3or*e para&i6*ati/e=- tur$ure& 'utoarea et/O
M ,aria+te &ia)e/ta)e- (+eori ?+ a)ter+a+I' /( /e)e
)iterare- a)e (+or ,er:e &e /o+K(6area a patra /are a(
)a preCe+t() i+&i/ati,()(i 3or*e pe+tr( persoa+a ?+t?i
ter*i+ate ?+ n0 re'iu +<re'in,& 'iu +<'in, et/.
Neo)o6is*e)e 23iLate ?+ )i*:a a(tor()(i ?+ &i3erite)e
)or sta&ii &e a&aptare 0i /( pro+(+Iii tra+Citorii- )e6ate
&e eti*o+() )or sa( &e 3i)iera pri+ /are s?+t asi*i)ate=
a( 3ost /o+ser,ate sa( tra+s/rise &e )a /aC )a /aC. S!a(
reIi+(t (r*'toare)e 3or*e- orto6ra3iate /o+sta+t ast3e):
antisudor 2pe+tr( antisudorifi!=- a'antgr#ie& $iuro!ra"
ti!& !)iuoi& a !o%pe!ta& a di'orsa& a e(poada 2/(
&i,erse 3or*e para&i6*ati/e=- %ete%psi!o#& pedigreu&
pri'eigiat& a safgarda 2/( &i,erse 3or*e para&i6*ati/e=
et/.O )igiena et/.O %asagiu& %iragiu& pasagiu& peisagiu&
personagiu& u'ragiu et/.O engerie<ingerie& ogingioar
et/. C?+& 3or*e)e s?+t pre)(ate i+,aria:i) /( orto6ra3ia
/ore/t' a )i*:ii &e sor6i+te- s?+t p'strate /a atare 0i
i+&i,i&(a)iCate ?+ teLt pri+ /(rsi,e: !o!Ctai& faCir&
foKer& gris& ja##& inter'ieN& %enu& sCi& sto!C et/. 2Pe+tr(
3or*a rende#"'ous- a//eptat' &e +or*ati,e)e +oastre or!
to6ra3i/e- +( s!a( *ai 3o)osit /(rsi,e)e.= A* pre3erat
tot(0i s' tra+s/rie* ?+ spirit() (Ca+Ie)or )i*:ii )iterare
3or*e orto6ra3iate 9i:ri& 20i ?+ a)ter+a+I' i+/o+sta+t' /(
+or*a 6ra*ati/a)'= pre/(*: !oafeur<!oafor& !oafeu#
,3r. !oiffeur& !oiffeuse,& feutru ,3r. feutre,& ofeur<ofer
,3r. !)auffeur,& stopeur ,3r. stoppeur, et/.O )o!CeK<)oCeK
,3r. )o!CeK,& s%o!Cing ,3r. s%oCing,& tan!C<tan! ,3r. tanC,
et/.O in)u%an ,3r. in)u%aine, et/.O peCine# +fr*
peCinois; 3'r' a i+ter,e+i ?+s' ?+ ape)ati,() /a+i+ M(*!
Pe!<i- &eri,at parIia) &i+ a/east' 3or*'= et/.O !uuoar ,3r.
!ouoir- et/.O 'er%ut) ,3r. 'er%out)- et/.: $rande$urg
,3r. $rande" $ourg- et/.
Pro:)e*e)e ri&i/ate (+eori &e a/or&() 6ra*ati/a) a(
3ost so)(Iio+ate ta/it.
M. 8.
21
1C!i da! dup trei#e!i de ani de
)duire n 2u!ureti uneori %i se n"
t%p n! s % rt!es! prin uii sau
!)iar prin %a)aae ntregi ne!unos!ute&
sunt i atee unde tiu i pietree !ada"
r%uui& i !r!ie !opa!ior& i s!ndurie
uu!ior& unde !unos! !as !u !as& e tiu
toat !roni!a a!eor !e i"au suit ti%p
de o ju%tate de 'ea!* Le"a% '#ut u%i"
nate de sr$toare& pre!u% a% '#ut
ffindu"e a pori steaguri a$e sau
negre0 !opii !res!ui su$ o!)ii %ei i
pierii nainte de 're%e& $trni uitai de
're%e su$ o!)ii !rora %"a% nat eu&
5 $etea& fori& #%$ete& a!ri%i 5& un
'%ag ne$un de iu$iri& de uri& de
uitri& de ne!iuni& de a%giri& una
peste ata ntotdeauna %ai %ut jae
de!t $u!urie& i peste tot atta %in!iun
#adarni! i deart ti!oie o%eneas!&
! uneori& !te un ni%i! adu!ndu"%i
a%inte de unee& s!ap din 'edere ! ae
u%ii sunt toate& %i uit de ae %ee i
!ad pe gnduri& i"%i 'ine s #i! eu !nte"
!u0 QAr#" fo!u 2u!uretiRS***4
MA3EIU I* CARADIALE
+Pagini de jurna& 1+2r%ar*+ 1934,
22
23
Pr*ma (ar$+
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
MAI 6/T6I, /UMAI 8 ORE
DI/TR7O SI/.UR ZI555
24
25
1+ a/ea a):astr' 0i str',eCie- at?t &e &()/e &i*i!
+eaI' &e apri)- )eat ;9GG &e )a M?+t(ire- /o*(+i/at() (+(i
Ciar ,estea ?+/' o repetiIie 6e+era)' &e ap'rare pasi,'.
Mai +i*i/ peste r?+&(ia)a &e toat' Ci(a. Pro6ra*()
o:i/i+(it- /( oare/are ,aria+te. A/or&area (r)'toare)or si!
re+e pe &i,erse 6a*e. Prea)ar*'- a)ar*' 0i ?+/etarea
a)ar*ei.
Ca ieri- /a a)a)t'ieri- 3'r' ?+&oia)' /a *?i+e.
C'/i &a/' +(*'r'toarea :'tr?+'- &i+ ,ea/- p(r/e&ea &e
)a /e) /e s!a )'sat piro+it pe /r(/e pe+tr( &reptatea- :)?+!
&eIea 0i pa/ea )(*ii- Co&ia &i+ +o( ?+/r(+tat' ' ,'rs'rii
&e s?+6e pre)(ase a)t' /ro+o)o6ie a sa- a*i+ti+& oa*e+i)or-
/( r?+Ket *a/a:r( &e /ra+i(- /' &reptatea- :)?+&eIea 0i
pa/ea )(*ii a( r'*as 9i*eri/e ?+/9ip(iri- ?+*or*?+tate
a/o)o &eparte- ?+ ,ea/.
Leat() /e) a&e,'rat era a)t().
A+(*e- patr( pe!a) /i+/i)ea a+ &e )a a &o(a 6i6a+ti/'
?+/'ierare a 6i+Ii)or- ?+/' *ai ,r'K*a0 /a ori/?+& 9'it(i+!
&(!se s' se eLter*i+e- pe (s/at- pe ape 0i s(: ap'- ?+
,'C&(9(ri.
Iar ?+ /(6et() )e/tori)or &e /o*(+i/ate &i+ /apita)a
Ro*@+iei /are a 3ost *are 0i +( *ai era- &(p' a/e0ti
patr( a+i K(*'tate &e /r?+/e+e (r6ii pe/et)(ite /( s)o,e &e
/)o/otit' s*oa)' ?+ Apo!aipsa )(i Ioa+- +i*i/ +( se *ai
/(tre*(ra )a s(p)i*e+t() (+ei a)ar*e aerie+e.
26
Se ?*p)i+iser' toate- &rept este- pre/(* )e!a 3ost (rsit
3()*i+a+t() prooro/. Pi pre/(* )e /o:ea /')(6'r() /e)
+e:(+ 0i t(t(ror /(+os/(t Fi)aret- /are str':'tea t?r6()
&i+ Cori p?+'!+ +oapte /( o &esa6' &e /'rIi s3i+te- 6esti/(!
)?+&- a3(risi+& Ci&(ri)e Ba:i)o+()(i 0i r(6?+&(!se apoi- p?+'
)a )a/ri*i *?9+it- pe+tr( iC:',irea or:i)or /are +( ,'& 0i
s(rCi)or /are +!a(& ?+6erii tr?*:iI?+& K(&e/ata &e!apoi.
Se ?*p)i+iser' toate- &ar toate *ere( pri+ ai(rea )o/(ri.
8(9() p(stiiri)or se/erase /( a&e,'rat pa/ea &e pe
p'*?+t. Se*i+Iii)e )(i Se*- >a* 0i Ia3et- 0i a)te)e ?+/'
&espre /are +i/i +!a,(sese 0tii+I' /artea Ge+eCei se K(+!
69ia( &e Cor (+a pe a)ta- &e )a tropi/e )a /er/() po)ar. Se
+'r(ia( (*i)e s')a0(ri /( *ii)e &e *ii- *?+&re /et'Ii- pa!
)ate- /ate&ra)e- *(Cee- str',e/9i 0i str')(/e a0eC'*i+te-
C&ro:ite &e!a ,a)*a s(: 6ri+&i+a +e*i)osti,' a s/9iKe)or.
Pierea( C,?r/o)i+&(!se!+ p():ere *a*e /( pr(+/ii )a s?+-
(+/9ia0i proptiIi ?+ /?rKe- 3)'/'i /( at)eti/ 6r(*aC 0i &ia!
3a+e 3e/ioare /( o/9i speriaIi &e a+ti)op'- /'rt(rari /(
3r(+tea ?*po,'rat' &e 6?+&(ri 0i 3ra6e&e)e ,)'stare ?+ /are
a:ia se &es3oia( *(6(rii ,iitor()(i- :(+i/i- +epoIi- /opii-
6e+ii 0i +e,o)+i/i 6)'s(itori &e r?+&- tre/(Ii ?+&ea,a)*a /(
toIii pri+ sa:ie. P?r?ia( tros+i+& /atapites*e)e /er()(i 0i
?*p'r'Iii)or p'*?+te0ti. Ias*e)e *orIii- /( &esp)etite)e )or
/oa*e ?+ ,i3or- /(treiera( 3'r' isto, (s/at()- *'ri)e 0i
o/ea+e)e p?+' )a a+tipoCi- +a)t() ste)e)or- +e/9eC?+& sirepe
0i t?r?+& &(p' e)e ,o):(ri &e ,?),'t'i- +o(ri &e 3(* 0i p(!
/ioas'- ,?rteK(ri &e s/r(*- /are p)(tea( apoi ?+&e)(+6
peste /?*pii &e,astate /a +e6re)e 3(+i+6i+i &e /or:i. S/'!
p'r?+& &i+ /opite- s3'r?*aser'!+ I'+&'ri 0i /re*e+ea st?)!
pi)or &e )a 9otare)e I'riiO 9otare ?+s' )a Ce/i 0i s(te &e
)e69e- &e (+&e ,aiere)e +( se a(&.
Cea &e!a &o(a /ata/)is*i/' ?+/)e0tare a +oroa&e)or ?+
)(pta!)e apri6' pe ,iaI' 0i *oarte se &o,e&ise ast3e)
+e*'s(rat *ai ?+3ri/o0at' &e/?t ?+ o:s/(re)e pro3eIii &i+
Apo!aipsa )(i Ioa+ 0i!+ a3(rise+ii)e (/e+i/()(i s'( r't'!
/itor Fi)aret- 3ii+&/' &e ast' &at' s!a( +'p(stit &i+ 9r(!
:e)e i+sti+/t()(i &e +i*i/ire 0i rapt /( toate +'s/o/iri)e
&ia,o)e0ti a)e ,ea/()(i: *a0i+i pre/ise &e (/is- 3()6er'!
toare- teri:i)e- ta+/(ri 0i!ar(+/'toare &e 3)'/'ri- *i+e-
/et'Ii C:(r'toare- 5St(Fas7- torpi)e- pe /are +( )e!ar 3i
p(t(t :'+(i /( &o(' *i)e+ii ?+ (r*' (+ i6+ar s)o,e+itor
27
&e!apo/a)ipse 0i +( )e pri/epea +i/i a/(*a (+ :iet /')(6'r
+e:(+.
8ar +i/i o +'pras+' +( se a:'t(se p?+' ai/i.
Pri+tr!(+ *isterios pa/t /( p(teri)e /er()(i- poate /(
/e)e &i+ a&?+/(ri- a)e Sata+ei- /e i*port'- +(*ai ostro,()
a//sta /( )i)ie/i ?+3)oriIi ?+ *iK)o/() ta)aC(ri)or &e par'
/o+K(rase *?+ia apo/a)ipti/e)or sti9ii. Pe /i+e s'!) *ai
?+3ioare- a0a&ar- pri*eK&ia p's'ri)or /( p)is/ &e 3ier- /are
&'&ea( t?r/oa)e tot ?+ &ep'rtate sto)(ri- )ep'&?+&(!0i tot
as(pra a)tor /et'Ii aK(+se &e :)este* o(')e )or &e s/9iK'
0i 3o/- 3'r' a se!+/(*eta s' se!apropie ,reo&at' 0i &e 3eri!
t() t?r6 a) /io:a+()(i B(/(rQ
Co*(+i/at() i+,ita- &e a)t3e)- p(:)i/() /apita)ei +i/i s'
+( se!a)ar*eCe /(*,a &e ase*e+ea a)ar*e- /e +(!s /9iar
a)ar*e.
8i*potri,'.
ToIi s'!0i ,a&' &e tre:(ri /( a:+e6aIie- e+er6ie 0i pa!
triotis*- ?+tr( a :i+e*erita 6)orioasa 5/itare pe +aIi(+e7-
/(* i+sta(rase o +o(' &ati+' sti)() /e) +o( a) ,re*ii- p'!
tr(+s &e!o &i+a*i/' 0i )api&ar' s(per:ie.
La)( M')&'res/( a ?*p't(rit 6aCeta 0i a /'s/at.
E) +( era +i/i &i+a*i/- +i/i )api&ar- +i/i p'tr(+s &e
s(per:ie.
Ca (+() /are +!a,ea ,reo trea:' &eose:it' +i/i ?+ ase!
*e+ea &i*i+eaI'- eLaspera+t &e ai&o*a /( at?tea a)te)e
&e /?+&- r'+it ?+ stepa Fa)*(/i)or 0i tri*is )a ,atr'- se po!
*e+ise iar'0i 3'r' +i/i (+ rost pe ()iIe)e B(/(re0ti)or- a
?*p't(rit )?+/e& 6aCeta- a p(s!o s(: /ot pe *ar*ora *esei
0i a pri,it ?+ +e0tire- a3ar'- pri+ 6ea*() /o3et'riei 5Cap0a7-
)a 3or3ota 6)oti*ei &e pe Ca)ea 4i/toriei.
A ?*pi+s ?+ )'t(ri- /( si)'- /ea0/a &e /a3ea.
Ca3ea &e r'C:oi: /o/)it' *iLt(r' &e *aC're pr'Kit'-
orC- +'(t 0i 3aso)e soia.
A stri,it pe :(Ca s/r(*ierii Ii6ara 3(*at' +(*ai pe
K(*'tate 0i a apri+s *a0i+a) a)ta.
Ri6ar' &e r'C:oi: /( t(t(+() 6r(+Cos- +e3er*e+tat- /'!
tr'+it /a 3ai*o0ii /i(/i()eIi &e p'+(0i &i+ /are p(3'ia( i+!
&i6e+ii +(&i0ti *'iestr( tat(aIi ai i+s()ei G(a+a9a+i- spre
st(poarea )(i Co)(*: 0i a *atroCi)or &e pe /ara,e)e)e Isa!
28
:e)ei &e Casti)ia- /?+& a( a+/orat ?+t?ia oar' ?+ I+&ii)e
O//i&e+ta)e.
8e r'C:oi /o*(+i/ate)e- &e r'C:oi a)ar*e)e- /a3ea(a-
t(t(+()- /e)o3i:ra sto3e)or- s'p(+() *irosi+& a IiIei- /?r+a!
Iii pop()ari- p(C&eria &e ti*:re pestriIe ap)i/ate pe +ota
&e p)at'. N(*ai )(*i+a &e!a3ar'- iriC?+& tra+spare+t ?+
a/(are)a si+i)ie a /er()(i- 0i +(*ai so+ora /)a*oare a *()!
Ii*ii- re,'rsat' &i+/o)o &e trot(are- p'rea( /' se!+,er0(!
+eaC' a +!a*i+ti /( +i*i/ preCe+Ia r'C:oi()(i a/est(ia a)
a)tora. 1+/' +(.
1+/' +(- &e0i &e )a s3?r0it() ier+ii- 3ro+t() se apropiase
/( sa)t(ri C,?/+ite &e pa+ter'O &e0i ,?r3() Mo)&o,ei 3(sese
&e/apitat &e!o +o(' 5&espri+&ere e)asti/'7- ()ti*a 3or!
*()' a&optat' &e /e)')a)t sti)- *ai p(Ii+ &i+a*i/ a/(*- a)
strate6i)or /are se /'C+ea( s' r'st')*'/eas/' &rept str'!
)(/ite s(//ese operati,e retra6eri)e &?+& &e!(+ a+ tot &i+
/ot ?+ /ot- /ot() 4o)6ei- /ot() 8o+()(i- a) 8o+eI()(i- a)
Nipr()(i- a) Nistr()(i.
Poate pri+tre tre/'tori se a3)a( 0i pri:e6ii Ii+(t(ri)or
o/(pate- ?+ 6?3?it' /'(tare &e!(+ a/operi0- r(&e r't'/ite-
(+ priete+ ospita)ier. Poate ?+ tri)() ,oioase)or /9i/otiri
se stre/(ra( 0i o3t'ri)e +':(0ite a)e /e)or /are!a( pier&(t
tot(). Poate o 3e*eie ?+ 9o:ot /er+it- pre)i+6?+&(!se /a o
,i+o,at' pe )?+6' Ci&(ri- ?0i 0ter6ea pe as/(+s o )a/ri*'.
A/estea ?+s' +( se ?+treC'rea(- +( se ?+trea(Cea(.
S(spi+e)e eLpira( ,o)ati) ?+ iriC'ri)e soare)(i ra&ios: /9i!
p(ri)e s(*:re se *ist(ia( 9'p'ite &e t(*()t() ,e9e*e+t
a) str'Cii.
N( era )o/- +( eLista( a+te+e pe+tr( e)e. Fie/are- 69e!
*(it ?+ sa/r(!i e6ois*- )e respi+6ea /a pe tot at?tea +e!
po3tite spe/tre- /a tot at?tea &is/or&a+te a//e+te- /a *(6e!
t() i+(ti) si+istr( a) sire+e)or &e a)ar*'- /are +( *ai
a)ar*a( pe +i*e+i- o3e+s?+& &oar ti*pa+()O pe toate )e
a)(+6a 3ie/are &e )a si+e- pe+tr( a se :(/(ra /( a,i& +e!
saIi( &e ?+/' o pri*',ar' ?+/?+t'toare- &e tore+t() *e)o!
&i/ a) a(str()(i- &e pri*e)e a):astre 3)ori- &e spe/ta/o)()
/apita)ei 3e)i/e &e tot&ea(+a.
Fe*ei)e i+a(6(ra( /e) &i+t?i taior a) seCo+()(i- /(
:)'+i)e &e ,()pe ar6i+tie C,?r)ite ?+tr!o st(&iat' i+&o)e+I'
pe (*eri. Ar(+/a( 6a)e0e o/9ea&e ,itri+e)or /( arti/o)e
&e )(L pro9i:ite ?+ se,ere)e or&o+a+Ie- &ar a6resi, eLp(se
29
?+ ,'C() t(t(rorO 3i)tra( +osti*e pri,iri pri+tre pa)pit'ri
&e 6e+e o3iIeri)or /( ?+traripate i+si6+e &e a,iatori.
Nosti*i era( 0i a/e0ti pa+to3i ortope&i/i- /( ta)pa &e
p)(t' 0i /')/?i() &e/o)tatS
Ci+e!ar 3i /reC(t /' o/9i() a,ea s' se &epri+&' at?t &e
6ra:+i/Q
Nosti*' 0i *o&a a/easta 3'r' p')'rie- /( p'r() 3)(t(rat
&e a&ieri- /a ?+ pro*e+a&e)e par/(ri)or :a)+eo!
/)i*ati/eS...
Ci+e!ar /re&e /' toate 0i toIi a)ear6' spre o Ii+t'
pre/is'Q C'!i *?+' 0i!i a0teapt' ,reo 6riK' ap's'toareQ
C' a( 3raIi- soIi- i(:iIi- p'ri+Ii- 3e/iori /are se t?r?ie a/(*
pe :r?+/i- s(: /)'+I'+it() *itra)iere)or 0i i/+irea *orta)
strop0it' &e :ra+&(ri- ?+ 9)ei() 3ro+t()(i &e r's'ritQ Era
/(raK- :ra,a&' ori +(*ai i+/(ra:i)' opa/itate )a se*+e)e
sp'i*oase a)e ?*p)i+it()(i Apo/a)ipsQ Ar 3i ?+&rit(it re!
/o*pe+sa (+ei +apo)eo+e /it'ri pe or&i+ &e Ci ori 0(ie!
r'tor() s3?r/ a) 9arap+i/e)or &e 3o/Q
La)( M')&'res/( +( a3)a r'sp(+s )a ase*e+ea ?+tre!
:'ri 3'r' &eC)e6are. Ni/i +(!0i p(+ea- &e a)t*i+teri- ase!
*e+ea ?+tre:'ri 3'r' &eC)e6are. 8e *()t *(rise /e,a ?+
e). 8e *()t /e,a ?i ?*p?/)ise o/9ii. Pi &e *()t ?i storsese
s?+6e)e &i+ i+i*a sea/'- &e ias/'.
O/o)ea /( o/9ii o a+(*e *as'. N(*ai a/east' 6riK'
?) st'p?+ea &espoti/.
S' +( pri,eas/' ?+tr!a/o)o.
Masa &i+ /o)I() 3erestrei- )a st?+6a- (+&e a/(* trei
o3iIeri &e pa+Ier&i,isio+ 0i o 3e*eie :')a+'- sta/oKie )a
o:raC- roto3eie )a tr(p() ,?rtos /et)(it ?+ (+i3or*'- ?+!
6(r6ita( *eto&i/- ?+ /(/er+i/' re/()e6ere- e+or*e /'piIi
&e 3ri0/' 0i o ?+trea6' sti,' &e pr'Kit(ri.
A/o)o 3(sese (+69er() )or &e pre&i)e/Iie. A) A+toa+e!
tei 0i a) s'(- ,re*e &e aproape /i+/i a+i- ?+ai+te &e a se
&esp'rIi. A/o)o ?0i 9ot'ra( ?+t?)+irea 0i popas() )a aperi!
ti,- a0tept?+&(!se (+() pe a)t()- /?+& ,iaIa- ?+&e)et+i/i!
ri)e- /apri/ii)e ?i risipea( &e!a/as' ?+ ,()toarea /apita)ei
p?+' )a ora pr?+C()(i. La a/eea0i *as' a( stat 0i ?+ ()ti*a
)or &i*i+eaI' ?*pre(+': e) 3'r' +i/i o presi*Iire- (it?+!
&(!se tot a0a pe 6ea*- pri+ 3(*() &estr'*at a) Ii6'rii-
&oar /( a)Ii o/9i 0i &oar pri+ 3(*() ?+tr!a)t3e) aro*at a)
a)tei Ii6'riO ea r's3oi+& /( &e6ete)e ?+*'+(0ate *a6aCi!
30
+e)e 3ra+/eCe 0i e+6)eCe0ti- pe /are a(to*at- )a sosire-
)e preCi+ta +e)ipsit() Costea- ,?+C'tor() a*:()a+t &e
p(:)i/aIii strei+e /( Co+a &e operaIii *o+opo)iCat'
eL/)(si, pe se/tor() &i+tre 5Cap0a7- 58ra6o*ir7-
5Co+ti+e+ta)7- 5Ci+a7 0i 5At9T+Te!Pa)a/e7.
A ?+/9is re,iste)e 0i s!a ri&i/at /a)*' &e )a *as'- /er!
/et?+& /eas() :r'I'rii &e a(r:
M Are r':&are ?+/' trei s3ert(ri &e or' La)() *e(-
/e) /a tot&ea(+a 6e+ti) 0i i+&()6e+tQ
M Are- +!are- a0teptS... a ?+Ie)es e)- s(r?C?+& /( i+o!
/e+Ia soIi)or 6e+ti)i 0i i+&()6e+Ii. Pot s' 3a/ a)t/e,aQ
M PoIiS... PoIi s' +(!Ii 3a/i 3i6(ra a/easta &eCo)at'...
&e *artir...
M Uite- o &es3a/... s!a 6r':it- )'s?+& s'!i /a&' ?+tr!
a&e,'r /a o *as/' ori/e (r*' &e /o+trarietate- /o+Ii!
+(i+& a s(r?&e *ai &ep)i+ 0i &eC*ier&?+&!o /( pri,irea-
3ii+&/' &(p' /i+/i a+i se po*e+ea a&or?+&(!i /a ?+ pri!
*e)e Ci)e e)asti/a si)(et' ?+ *a+to() s(:Iire- gris- &i+
a/ea &i*i+eaI' ,?+toas' 0i :(rC()(it' &e *aiO *a+to()
/e) +o(- /( 6()er() ,aporos 0i :)a+a 3(*(rie.
A /o+ti+(at a s(r?&e- se+i+- a&'o6i+& o ?+tre:are &e
?+/er/at eLpert ?+ +a/a3a)e)e 3e*eie0ti:
M Iar re+&eC!,o(s )a /oa3orQ ParieC...
M Iar... /o+3ir*ase ?+tr!(+ s(spi+ A+toa+eta- &e ast'
&at' ea /( resi6+are &e *artir'. Ca),ar() +ostr(...
M S'r'/(Ia &e &?+saS
M Las' 6e+() iro+i/- /' +( te pri+&eS Fii t(- /(*
e0ti t(.
E) a 3ost e)- /(* era e)- i*p)or?+&:
M 8ar +( ,ii *ai t?rCi( &e (+(Q Te ro6.
M N(. Fii si6(r. N!a* s' ,i( *ai t?rCi( &e (+(... PaS
S!a ri&i/at. S!a &(s. Pi +( s!a *ai ?+tors +i/io&at'.
N!a *ai re,'C(t!o +i/io&at'.
Ce i*:e/i)e 0i /opi)'roase te*eri )!a( /(pri+s- tor!
t(r?+&(!)- /?+& *i+(tar() a ar'tat treptat (+( K(*'tateO
&o('- &o(' 0i!(+ s3ertS Ne)i+i0ti- pri,iri a+Lioase pe
6ea* 0i spre (0'- ?+/9ip(iri &ra*ati/e: (+ a//i&e+t- :a)ta
&e s?+6e s(: roIi)e &e a(to*o:i)- a6)o*eraIia &e 6(r'!
/as/'- i+e,ita:i)() *artor /( i+iIiati,' &?+& p(:)i/() )a o
parte 0i stri6?+& a3erat: 5U+ *e&i/- /9e*aIi (+ *e&i/7.
31
Sa( o /riC' s(:it' 0i atro/e- para)iCa+t'- &e /i+e 0tie /e
:oa)' 3ata)'- pe /are i!o as/(+&ea /a s'!) /r(Ie. Poate o
si+/op' &e /or&. 10i a*i+tise /' *a*a ei a *(rit &e
i+i*'... Ori/e ?0i i*a6i+ase- &e ori/e se te*(se- ?+ a3ar'
&e 9?&() a&e,'r.
La &o(' 0i!(+ s3ert- a ?+/ep(t a /ir/()a /( +east?*p'r
?+tre *as' 0i /a:i+a te)e3o+i/'. Te)e3oa+e )a /oa3or 2A+!
toa+eta +i/i +!aK(+sese p?+' a/o)o=- )a Sa),are- )a Pre!
3e/t(ra &e Po)iIie- )a priete+e- a/as'. A/as'- (+&e- :iCar-
+( r'sp(+&ea +i*e+i- +i/i ser,itoarea. Ce i*:e/i)' +ai,i!
tateS C?t &e p(Ii+ o /(+os/(se &(p' at?ta ,iaI' ?*pre(+'-
Ci &e Ci 0i +oapte &e +oapteS
Spre sear'- /?+& a p'0it ?+ s3?r0it pra6() /asei ?+&'r't-
isto,it- pa)i&- /( :(Ce)e sp(Cite 0i /( *?i+e)e s/(t(rate
&e 3)e0/'ia)a +er,i)or- ?+/?t +( +i*erea /9eia &e a)a*'
?+ ?+/(ietoarea Ua)e- 0i3o+iere)e era( 6o)ite. Ba6aKe)e ei-
tra+sportate. >?rtii r(pte- *ototo)ite- 3a/t(ri &e )a /roito!
rese 0i *o&iste- o *'+(0' &espere/9eat' /( /are se K(/a
pisi/() )or &e A+6ora. Pi pe :iro(- ?+ e,i&e+I'- (+ p)i/.
Iar ?+)'(+tr(- /e) *ai )a/o+i/ r',a0 &e &esp'rIire:
5Iart"% i uit"%R
Antoinette4
8e!at(+/i- (+ resort )'(+tri/ s!a &eteriorat. O /eaI'
i!a ?++e6(rat pe+tr( tot&ea(+a o/9iiO (+ /r?0+et /i+i/ i!a
&e,astat ,iaIa. 5Iart'!*'S...7 Se poate ierta pre*e&ita!
rea 69eIoas' 0i 3ero/e- i+(*a+'- /( /are re6iCase a/east'
p)e/are- p)a+t?+&(!) /ara69ios )a o *as'- /o+/e&ii+& s)(!
6i)e- eLpe&ii+&(!0i )(/r(ri)e /)a+&esti+- ?+ rate- /a o ,()!
6ar' eroi+' a p'r'siri)or &e &o*i/i)i( /o+K(6a) &i+
/ro+i/a K(&i/iar'Q 5Uit'!*'S7 Ce si*p)(S Se poate (itaQ
O poate (itaQ
Se poate ierta 0i (ita ?+0e)'/i(+ea a/easta )a0'- &e!
6ra&a+t'- pe tipi/() repertori()(i &e teatr( ie3ti+O 3(6a
a/easta /( (+ ,a6 a*i/- /are /a s(:sta+I' (*a+' +( pre!
I(ia +i/i /?t /'*'0i)e 0i /ra,ate)e spi)/(ite!i 3'pt(riQ O
)ar,'- (+ paraCit- tip() /)asi/ &e piAue"assiette- +()itatea
per3e/t rot(+Kit' /a o s3er'.
Ni/i ast'Ci +(!0i eLp)i/' pri+ /e stra+ie a:eraIie a
3ost /apa:i)' s' a)ea6' ?+tre &?+s() 0i ast3e) &e +e,erte!
32
:rat' /reat(r'. C?+& i )!a preCe+tat A+toa+etei ?+tr!(+
foKer &e teatr(- &(p' /e!i as/()tase pa)a,re)e /( o ,iCi!
:i)' a6asare- *'s(r?+&(!) &ista+t- peste (*'r- +( ea ?)
?+tre:ase oare s/a+&a)iCat': 5C(* poIi s'!*i i*p(i o
ase*e+ea /o*pa+ieQ Pi /(* poIi to)era (+ ase*e+ea
spe/i*e+ &e a*i/Q7 E) a str?+s &i+ (*eri: 5A*i/S Ca*
eLa6erat sp(s. O /(+o0ti+I' &e ,a6o+!resta(ra+t- &e sta!
Iie :a)+ear'- &e VCap0aW..- Ca s' 3i( si+/er- +i/i +(!*i
a*i+tes/ (+&e 0i /(* )!a* /(+os/(t. Ro*@+ia Mare- /a
0i 6r'&i+a )(i 8(*+eCe(- e p)i+' &e toate )i69ioa+e)e...7
Ea a p(3+it ?+ r?s a)i+tat- pri+C?+&(!i :raI() ?+ 6est() &e
i+ti*' ta+&reIe /are!i iCo)a &e tot (+i,ers() /?+& ?0i /'(!
ta( ?+ o/9i : 5Li69ioa+e po*'&ate 0i +epo*'&ate... ZiS...
Ai o:ser,at /(* *irosea a /9i/)aC(ri /a o /(rtiCa+'Q7
Iar a/(*- pe a/esta ?) a)eseseS 1+a&i+s par/'- pe+tr( a
sp(r/a o &(rere a&?+/'- :'r:'teas/'- 6ra,'- a)ter?+&!o /(
,e+i+() i+3a* a) (*i)i+Iii. C'/i *ai tare &e/?t &(rerea
/9iar a 3ost (*i)i+Ia. S!ar 3i rese*+at poateO &(p' /e
s!ar 3i isto,it ()(irea &eC+'&'K&(it' &i+ e)- ar 3i iertat-
ar 3i (itat- ar 3i (itat!o. 8ar s'!) s/9i*:e /( (+ Bi*!
:iri/'Q
A0a ?i sp(+ea( toIi- 0i ea o 0tia.
Bi*:iri/'S 8i*i+(ti, posp'it 0i *i+or- /are &e3i+ea
(+ pospai &e o*- sit(a o &ista+I': 5Fii a*a:i) /a tot!
&ea(+a- Bi*:iri/'- 0i ?+,?rte!te s'!*i pro/(ri (+ :i)et
)a /o+/ertS...7 5Bi*:iri/'- reIi+e o :oL' )a QMon"Ear"
dinSR...7 5Bi*:iri/'- pri*e0te /o)ea /?te,a *ii 0i 3' pe+!
tr( *i+e o /o*a+&' &e Ii6'ri spe/ia)e )a C.A.M....7 Bi*!
:iri/'- a3a:i) 0i C?*:itor- &i/9isit- po*'&at- *o+o/)at-
trep'&a &(p' /o*isioa+eO se &es/(r/a &(p' ?*preK(r'ri-
/?+& /( pers(asi(+e- /?+& /( t(pe(O (ita &e re6()' s'
&ea ?+&'r't rest(ri)eO &isp'rea o )(+' ?+ a,e+t(ri *ai
*()t s(spe/te &e/?t 6a)a+te 0i- &(p' toate apare+Ie)e-
re+ta:i)eO se o3erea s' p)i*:e /'Ieii 0i s' /o+&(/' a(to!
*o:i)e)e )a 6araKO 3'/ea i+ter*i+a:i)e sta6ii ?+ a+ti/a!
*era *i+i0tri)or 0i a &o(a Ci istorisea toat' p't'ra+ia
?+tr!o ,ersi(+e proprie 0i /( a&aos &e 3a+teCiste :ro&e!
rii- )'s?+& a se ?+Ie)e6e /' e ?+ 6raIia EL/e)e+Ie)or- /are
+(!i re3(C' +i*i/. 1) a*?+a( trei ore- to/*ai /a s'!i
a/or&e a(&ie+Ia &i+ (r*'- 3a*i)iar'- &(p' /e p)e/a p)e!
:ea- /a s' poat' t'i3's(i ?+ ti9+' )a o /ea0/' &e /a3ea...
33
U+eori- p)i/tisit' &e :'s*(iri)e &e:itate /( at?t &e i*!
pert(r:a:i)' s3r(+tare- /o+/)(Cia o pro+(+Ia /9iar A+!
toa+eta: 5Mai :i+e )!ai tri*ite pe Bi*:iri/' s' +e re!
Cer,e /a*ere )a Si+aia- )a VPa)a/eWS M'/ar )a 6ira+Iii
9ote)(ri)or are tre/ere si6(ra... Fii+&/' )a *i+i0trii /(
/are se )a(&' e)- e) s!o /rea&'S7 Ca pe (r*'- /( Bi*:i!
ri/' s'!) a:a+&o+eCe- pe+tr( (+ Bi*:iri/' s' /a)/e ?+
pi/ioare tot /e!i )e6a pe o ,e0+i/ie. A/easta 3(sese- ase!
*e+ea 3e*eie a i(:it- i!a 3ost to,ar'0a &e /i+/i a+i- /o+!
3i&e+ta- stea(a /ea :(+'. O /re&ea stea(a /ea :(+'S
C(* s' +( si*t' ?+/' 6(st() 3a& &e /e+(0' ?+ 6(r' 0i
/(* s' +( o/o)eas/' pri,irea &e )a *asa /are a 3ost
a )orQ
At(+/i- &(p' pri*e)e 3or*a)it'Ii a)e &esp'rIe+iei-
&(p' /e a )(at as(pr'!0i /( &eC6(stat' *'ri+i*ie toate
/()pe)e )e6i(ite &e ri6oare- /?+& ,iaIa s!a ar'tat ?+ai+te
&e0art' 0i 3'r' +i/i (+ )i*a+- /a +a(3ra6iaIii ?+ &eC+'!
&eK&e- s!a a/'Iat &e (+ 3ra6i) 3ir &e pa).
Tot &e )a *asa &e!a/o)o- a )or- s!a tras 9ot'r?rea!i
:r(s/'. At?t &e a&e,'rat este /' )a ori6i+ea /e)or *ai
6ra,e &e/iCii Ca/ /e)e *ai riCi:i)e i+/i&e+te a)e /oti&ia!
+()(i- *'r(+te)e 3apte &i,erse ?+/'r/ate &e!o o/()t'
se*+i3i/aIie.
Se i+sta)ase ?+ /o)I() )or- +(*ai /a s'!0i &o,e&eas/'
t'ria &e 3ire. C' +(!) &oare +i*i/. C' +( se )as' pra&'
&eCo)'ri)or se+ti*e+ta)e- /a )i/ee+ii &(p' ?+t?ia &e/epIie
&e a*or sa( &(p' /atastro3a pri*ei :)e+ora6ii. S!a i+sta!
)at- a apri+s Ii6ara 0i a rotit o/9ii pro,o/'tor.
Ni*e+i +(!i p(rta ?+s' &e 6riK'. C?Ii,a /(+os/(Ii.
S/9i*: &e sa)(t(ri :a+a)e. Mi/() /o+/)a, &e tot&ea(+a-
preCe+t )a 5Cap0a7 /( o p(+/t(a)itate :i(ro/rati/'- 3or!
3e/?+& po)iti/a Ro*@+iei Mari- a E(ropei- a /e)or /i+/i
/o+ti+e+te- /o)port?+& ()ti*i)e *a9i+aIi(+i a)e &ip)o*a!
Iiei &i+ s(rsa /ea *ai se/ret' 0i *ai a(toriCat'- /( pasi(!
+ea X(asi!orie+ta)' &e tot&ea(+a. C?te,a 3e*ei /i(6()i+&
pr'Kit(ri)e- /iripi+& /a+/a+(ri)e priete+e)or /e)or *ai
s/(*pe- re+o,?+&(!0i 3ar&() :(Ce)or 0i po*eIi)or ?+ o6)i+!
6ioara po0etei- pip'i+& +er,os- posesi,- pa/9ete)e a/9iCi!
Iii)or *ati+a)e &(p' /e a( /(treierat pr',')ii)e. 8e /e!0i
34
?+/9ip(ia oare /' &ra*a )(i poate pasio+a pe /i+e,aQ 1+
*iK)o/() *()Ii*i)or- *ai 3'r' +'&eK&e /a s(pra,ieI(itorii
?+ a6o+ie ai /ara,a+e)or &i+ Sa9ara- 3ie/are e os?+&it (+ei
teri:i)e 0i ire*e&ia:i)e si+6(r't'Ii. Ni*e+i +!apare +i/i
s' pi/(re strop() r'/oritor &e ap' pe :(Ce)e *ist(ite &e
ar0iI' /a s'!Ii re&ea *ira/()os ,iaIa- +i/i s'!Ii )ipeas/'
Iea,a &e /ara:i+' )a t?*p)'- s' apese tr'6a/i() 0i s' p(+'
/ap't Ca&ar+i/ei /9i+(iri. N!ai &rept *'/ar )a ,i/)ea+a
*?+6?iere a *ira6ii)or /are (rCes/ o p're)+i/' oaC' /(
(*:r' 0i 0ipote re/i- a)i+?+& /)ipa &i+ (r*' a *(ri:(+!
Ci)or &i+ a&e,'rat() &e0ert.
Pri,ea- s(r?C?+& /rispat a/estor re3)e/Iii a*are 0i risi!
pi+& 3(*() Ii6'rii /( *?+a &e pe /are )ipsea ,eri69eta
2?+/' *ai r'*'sese o &(+6' ?+6(st'- a):'- 6o)a0'- pe
i+e)ar=. C( o ,o)(ptate rea- *es/9i+'- ,i+&i/ati,'- ?+6)o!
:?+& toIi se*e+ii &i+ K(r(!i /are!0i ,e&ea( &e!a)e )or
3'r' :'+at- se ?+tre:a oare &e )a /e /oa3or i*a6i+ar ,i+
3e*ei)e /( 6est(ri *i/i- a)i+tate 0i per3i&e- &e pisi/'Q Pe
/i+e!or 3i ?+0e)?+& oare 0i &e /?+&Q Care &i+tre &?+se)e
oare e 6ata s'!0i )ase soI() p)a+tat pe+tr( tot&ea(+a pe
s/a(+ ?+ st(pi&a :eatit(&i+e a soIi)orQ Ce 0ti( oare (+ii
&espre a)IiiQ Ce /re& ?+ +ai,itatea )or a /(+oa0te (+()
&espre /e)')a)tQ... C(3(+&at ?+ ast3e) &e /r(& )(/i&e i+te!
ro6aIii- +!a o:ser,at /?+& s!a i,it /9e)+er()- /( C?*:'!
reaIa 0i prote/toarea so)i/it(&i+e /(,e+it' (+(i /)ie+t
3i&e)- reap'r(t &(p' o a:se+I' +e*oti,at' &e trei )(+i.
M AIi 3ost )a :'i- /oa+e La)()eQ
M N(.
M La *o0ieQ
M N(S
2Mo0ia /( pri/i+a- )a /are p)e/a( &?+0ii /?teo&at'- era
a A+toa+etei- &ota)'.=
M Cre&ea*...
M S' +( /reCi +i*i/S
S(rpri+s &e a/est to+ t'ios- pe /are +( i!) /(+os/(se-
/9e)+er()- *ai p(Ii+ C?*:i)o6- a pri+s a ser,i &o(' 3ar!
3(rii- &o(' ta/?*(ri- &o(' pa9are.
M ReCer,'* pate(ri /a)&e pe+tr( /o+iIa A+toa+etaQ
M N(S s!a r'stit e).
35
M At(+/i- sa)e(ri- /oa+e La)()e +( se )'s' &eCar!
*at /9e)+er(). A,e* proaspete- /(* 0ti* /'!i p)a/
&(*isa)e.
M N(S Ri&i/' ser,i/i() a/esta &e!a/iS
Stri6ase poate *ai tare &e/?t ar 3i ,r(t. Pi a 3ost
+(*ai o p'rere- &ar ar 3i K(rat at(+/i /' ,e/i+ii a( ?+')!
Iat o/9ii *iraIi- /( repro:are- ?+ si+6(r() )o/a) &i+ B(/(!
re0ti (+&e se p'stra tra&iIia /o+,ersaIii)or ?+ s(r&i+'-
/9iar /?+& ,or:itor() sosea /( p)o/o+() /e)(i *ai se+Ca!
Iio+a) s/a+&a) po)iti/ sa( &e a)/o,.
C9e)+er()- pro3(+& ()/erat- se eLe/(t'O ri&i/?+& ser,i!
/i() 0i /er?+&(!0i s/(Ce pe+tr( o ,i+' pe /are +!o
?+Ie)e6ea.
A:ia se &ep'rtase /( ta,a- iar &(p' e) a ap'r(t Cos!
tea- o*+ipreCe+t() Costea- /( (*'r() &e3or*at- 9?it &e
sar/i+a 3or*i&a:i)ei ar9i,e &e s(: :raI. S a apropiat ?+
)e6'+area &e pa)*ipe&- pi+6(i+ ori raI' )e0eas/'- a0a
/(* /a)/' op'rit ?+trea6a :reas)' a *(ritori)or /e!0i /?0!
ti6' p?i+ea par/(r6?+& Fi)o*etri 0i Fi)o*etri tot pe )o/:
,?+C'tori a*:()a+Ii- /9e)+eri- 6ar&ie+i &e *(Cee. 1+ai+ta
eLte+(at- 6?3?i+&- as(&at &ar /( Ko,ia)a satis3a/Iie /'
,e&e ?+tors )a *at/' 3i() r't'/it a) para:o)ei.
M Bi+e!aIi ,e+it- /oa+e La)()eS...
E) a *o6oro6it /e,a i+i+te)i6i:i)- ?+tor/?+& /ap() spre
3ereastr'. F'r' s' *ai ?+tre:e- /( a(toritatea (+(i /o+!
se+s *(t(a) &e aproape /i+/i a+i- Costea a s/os &i+ ,ra3
0i a &ep(s pe *as' tea+/() 5)or7 &e re,iste 0i Ciare-
spe/i3i/?+&:
M Astea pe+tr( /o+iIa... /?+& o sosiS...
M N(S s!a r'stit e) iar'0i.
M S(+t ()ti*i)eS p)e&'- Costea- 0ter6?+&(!0i +'&(!
0a)a. ACi!&i*i+eaI' )e pri*ir'*... 8e /?+& /( r'C:oi()
'sta- ,i+ /( ?+t?rCiere- tot )a &o(' Ci)e.
M Ri!a* sp(s: +(S 1+Ie)e6i ro*@+e0teQ N(S N(S
Ia!)e &e a/i... 8ispariS
1+ti+sese )at() pa)*ei- /( &(+6a a):' &e pe i+e)ar()
,'&a+ 6ata s' )e *'t(re &e pe *as' ?+tr!(+ ,a)!,?rteK
&e 9?rtii ?*pro0/ate pri+tre pi/ioare)e *ese)or 0i /e)or!
)a)Ii pa0+i/i /)ie+Ii.
36
A:ia s!a a:Ii+(t )a ti*p /o+ti+(?+& *i0/area ?+ aer-
+e9ot'r?t' 0i ri&i/o)'- /a at(+/i /?+& se ?+t?*p)a s' s/9i!
IeCe (+ ?+/ep(t &e sa)(t &i+ /o+3(Cie sa( r'sp(+s() *irat
)a :(+' Ci(a (+(i +e/(+os/(t.
S'r*a+() Costea )!a pri,it &e*ora)iCat- ?+ o/9ii )'/r'!
*o0i /( o *(strare &e /?i+e tio9'it pe +e&rept.
A ,r(t s' sp(+' /e,a. Pi!a )(at sea*a. A ti/)(it *a!
6aCi+e)e i)(strate ?+ *apa &o)&ora 0i s!a retras &e!a ?+!
&'rate)ea- )e6'+?+&(!se 6reoi pe t')pi)e &e pa)*ipe&- /a
pi+6(i+() /e) *ai +e3eri/it &e pe )(*e.
8
La)( M')&'res/( a tres'rit so*+a*:()i/ &i+
a/este a*i+tiri- ,e/9i a/(* 0i tot(0i at?t &e 9ai+ ,ii.
R'+i pe ,e/ie +e/i/atriCate.
R's(/i+& o/9ii &e )a 6ea*() /( spe/ta/()oasa &e3i)are
a str'Cii 0i *i+(+?+&(!se &e potri,ea)a /are )a (+ tai+i/
ape) ?++o&a 3ir() r(pt /( patr( a+i K(*'tate ?+ (r*'-
?+tre:' *oa)e:
M AS... Tot t( erai- CosteaQ
M Tot e(- /oa+e La)()e. PreCe+t )a &atorie... 4' &'*
tr(3a+&a)e)eQ
M Fie...
M C' +i/i +( prea are e) /e s' 3ie- /oa+eS 4e&eIi 0i
&(*+ea,oastr'... stea s(+t a/(* tr(3a+&a)e)e *e)e:
pirpirii 0i r's(3)ate... Mar3' &e r'C:oi...
Co)portor() /opioase)or perio&i/e pariCie+e 0i )o+&o!
+eCe &e o&i+ioar'- pe 9?rtie /retat'- /( *()ti/o)ore
i)(straIii 0i s(p)i*e+te /ro*o- sosite /a)&e!/')&(Ie /(
a,io+()- s/(r*' a/(* &i+ *apa a+e*i/' &oar /?te,a
Ciare 0i re,iste &i+ P,iIera +e(tra)'- r'/ite &e!o s'pt'!
*?+' *'/ar: (+ eLe*p)ar &i+ Le %ois suisse- (+ Pariser
Teitung ?+ e&iIie 3ra+/eC'.
E s/?r:it 0i e) &e ase*e+ea *ar3'.
1*p't(ri+& 6aCete)e e),eIie+e pe 3ie0te/e pa6i+'-
t'r/ate &e /atra+() /e+C(rii- a /)'ti+at &i+ /ap a /(*!
p)it' ?+&(io0are &e si+e.
37
M Pot sp(+e /!aK(+sei 0i +e6(stor &e p'/(r'- /oa+e
La)()e... N(*ai (itaIi!,'- /o)eaS... Ce+C(rat- /e+C(rat-
/e+C(rat... 8e :i+e /e )e *er6e +e*Ii)orS A/i)ea e /o*(!
+i/at() *e(- +( ') &e )a Cartier() Fire)()(i...
M FY9rer- Costea.
M F(r'r- F(erer- 3irea!ar )a e) s' 3ieS Ne tra6e e)
*o0i pe 6ro0i &e )a Mare)e )(i Cartier- &ar' /o*(+i/at()
*e( tot 'sta r'*?+e. P'/(r'- p'/(r'- p'/(r'S... 8est()
s'!*i petre/ o/9ii pe &eas(pra &i*i+eaIa- /?+& )e ia(
?+ pri*ire- /a s' pri/ep /(* st' /9estia. Pe Ci(a &e
aCi- &o)i( *are...
Costea :ate /( &os() *?i+ei po6oa+e)e +e6re: /ores!
po+&e+Ie)e- reporta6ii)e- /o*e+tarii)e 0i arti/o)e)e si+6(!
re)or 6aCete +e(tra)e /are *ai r'C:es/ p?+' a/i- toate
ast(pate &e /atra+() /o*pa/t a) ,i6i)e+Iei o3i/ia)e.
I+,oa/' *'rt(ria )or- ?+ 3e)() s'(. C'/i- /9iar &e +!ar
3i /e+C(rate- +!ar ?+Ie)e6e teLt(a) /e s/rie ?+ e)e. 1+
a3ar' &e tit)(ri 0i poCe- +!a prea /(+os/(t +i/io&at'
a)t/e,a &i+ /(pri+s() )(Loase)or tip'rit(ri o//i&e+ta)e-
pe /are &e &o('Ce/i &e a+i )e &istri:(ie /( at?ta &e,oIi!
(+e &i+ t'6?rIa &e s(: 0o)& ?+ se/tor() /os*opo)it &i+tre
5Cap0a7 0i 5At9T+Te!Pa)a/e7. Pti(tor aproLi*ati, &e
/arte /9iar ?+ )i*:a *ater+'- ar 3i /o+si&erat ()ti*()
9a) &e &e6ra&are +e6oI() &e 3oi i+&i6e+e. 1+ s/9i*:-
pri+tr!(+ )'(&a:i) e3ort &e a(to&i&a/t- a iC:(tit s'!0i
?+s(0eas/' &i+ a(Cite 0i /?te,a i+&ispe+sa:i)e +oIi(+i
po)i6)ote ?+ *aterie &e /i3re- /a s' poat' e+(+Ia preI()
*'r3ii ?+ 6rai() )(i 4o)taire ori a) )(i Te++.so+ *(0teri!
i)or strei+i: 3ra+/eCi- :e)6ie+i- e+6)eCi- a*eri/a+i...
C)ie+te)a a/easta a &isp'r(t. A( r'*as pe tere+- o/(p?+&
spaIi() ,ita)- +(*ai ita)ie+ii 0i +e*Iii- pe+tr( /are
p'streaC' o sti*' 3oarte re)ati,'.
E) e /( a)iaIii. Mar3a )or a,ea /'(tare- aspe/t 0i preI.
A)'t(ri &e &?+0ii a )(ptat e) ?+ /e)')a)t r'C:oi- s(:
/o*a+&a (+(i o3iIer &i+ *isi(+ea 3ra+/eC'. A/e)a a 3ost
r'C:oi() /e) a&e,'rat 0i a/eia a)iaIii +o0tri 3ire0ti- +(
ALa- /are s!a r(pt ?+ &r(*.
Opi+ie po)iti/' 0i pro3esio+a)' a3i0at' /( pa+a0' /?+&-
3'/?+&(!) /( isteIi*e pe prost()- a*este/' &i+a&i+s )i*!
:i)e /a ?+ t(r+() )(i Ba:e)- ?+tr( a+(*e t?)/ /( ris/()
s' 3a/' 0i o ,i)e6iat(r' ?+ )a6'r.
38
Ast3e)- o3iIeri)or ita)ie+i- /( *'reIe)e )or /9ipie 6ra+!
&ios &ospite pe /re0tet /?t /oCo+a/ii *o)&o,e+e0ti 0i /(
,aste)e 9)a*i&e &e oper' /o*i/'- )e /a)/()eaC' tota)()
?+ &ia)e/t pariCia+:
M UuatV'ingt AuatV et !ent !inAuante si(& /a fait
deu( !ent Auarante $aes*** Mer!i& %on $eau !apV"
taineR
Iar +e*Ii)or )e r'sp(+&ea /o+3i&e+Iia)- )a (re/9e- /a
(+or e*isari ai )(i C9(r/9i))- tra,estiIi &e I+te)i6e+/e
Ser,i/e ?+ pse(&o/o*a+&a+Ii ai :ata)ioa+e)or &e
asa)t S.S.:
M ?nK tNo )undred tNentK fi'e& pease***
Pe+tr( /o*patrioIi- se pro+(+I' tot ?+tr!(+ ar6o( &e
3o:(r6 Mo+t*artre- re6ret?+& &oar /' +( eList' o r's!
pi/at' &i3ere+Iiere ?+tre arit*eti/a *are0a)()(i PTtai+
0i a 6e+era)()(i &e Ga())e. Ar 3i optat ?+&at' pe+tr( /ea
6a()ist'- /a s' se 0tie /( /i+e!i pa)pit' i+i*a 0i /'
si*te e) ?+/otro :ate ,?+t().
8eo/a*&at'- so/oti+& /ost() r's(3)ate)or tr(3a+&a)e-
se *ai so/oate &ator s' p)aseCe 0i o i+3or*aIie ?+ +ota
Ci)ei:
M 3rois !ent septente )uit*** Pour 'ous& !eu( de a
'iee garde& +(*ai trois !ent septente& /oa+e La)()eS...
Zi/e /' )!a( :'6at ?+ )a6'r 0i pe &o*+(B B?r)'&ea+(-
Ti/'- +epot(B )(i /o+(B 8i+(... AIi a(CitQ
La)( M')&'res/( a r's3r?+t :(Ca &e Kos ?+ a//e+t
/ir/(*3)eL- se*+ &e a:so)(t' i+&i3ere+I' )a a,atarii)e
a)tora. P'Iit- Costea pri/ep( /' e *o*e+t() s' :at' ?+
retra6ere. A +(*'rat rest()- &ar ?+ai+te &e a se &ep'rta-
&(p' o /'C+it' )(pt' /( si+e ?+s(0i 0i /o+0tii+Ia pro3e!
sio+a)'- a Ii+(t s'!i arate /' +(!) trateaC' /a pe!(+ /(*!
p'r'tor oare/are &e *a/()at(r' 3'r' 9aC- &e0i +( *ai
sea*'+' /( &o*+(B La)( M')&'res/( &e a/(* /i+/i a+i-
/?+& ,e+ea /( 3r(*oasa!i /o+iI' 0i +( se eLpri*a +(!
*ai ?+ *oro/'+oase *o+osi)a:e- /(* +( poate 3i ase!
*(ire ?+tre (+ Iustration"=oW &e!at(+/i- /( sp)e+&i&e
repro&(/eri &(p' ta:)o(ri)e )(i M(ri))o- Ra3ae)- 4ero+ese-
0i (+ ti/')os Signa +e*Ies/- +(*ai 0i +(*ai /( poCe &e
ta+/(ri- *i+e- t(+(ri- torpi)e.
39
S*()6?+& &i+ ta0/a &e /arto+ /a o s?+6er?+&' 3'0ie
&i+ i+i*'- ?i ?+ti+&e o3ra+&' /e+te+ara Re'ue des Deu("
Mondes0
M Era reCer,at' pe+tr( &o*+(B Io+ Le+0. 4!o o3er
&(*+ea,oastr'...
M P'streaC!o pe+tr( Le+0() t'(S N( te p(+e r'(
/( e)- /' o s' te :a6e /a *?i+e ?+tr!(+ ro*a+S ?) po,'I(i
sar/asti/ La)( M')&'res/(.
Pri+ eL/epIie- &e 9at?r() )(i Costea- &ep'0ise &ia)o6()
*o+osi)a:i/. 8ar re3(Ca 3as/i/()a /( s/oarIe)e porto/a)ii-
s(:Iire /a o /'rI()ie &e 5/9eia ,is(ri)or7. N(!) ispitea
+i/i re,ista re&(s' )a ()ti*a eLpresie- /are ap'rea /(
/9i( /( ,ai- e*i6rat' ?+tr!(+ t?r6()eI &i+ &eparta*e+t()
P(. &e 8Z*e- /o*p)e/t?+&(!0i /ir/(*spe/t s(*ar() /(
st(&ii i+o3e+si,e as(pra ?+t?*p)'ri)or 0i oa*e+i)or &e
a/(* &o('!trei se/o)e. N( ,oia +i/i s' 3r(streCe &e (+
&rept a) s'( pe!(+ s/ri: /a a/e) Io+ Le+0- /are!0i /()e6ea
perso+a6ii)e /a *(/(ri)e- &e pe stra&'- &i+ :irt(ri- &i+
/a3e+e)e.
C(* +(!) preI(ia 0i!i era *ai *()t a+tipati/- a,(
se+ti*e+t() /i(&at /' a0a ar /o+tra/ta o o:)i6aIie p)i+'
&e ris/(ri 3aI' &e!(+ ase*e+ea i+ep(iCa:i) +arator &e
peripeIii apo/ri3e. Poate at?t i!ar aK(+6e pe+tr( a se
/re&e a(toriCat s'!) i+tro&(/' 0i pe e) ?+tr!(+ proLi*
ro*a+S
Respi+se &e/i :ro0(ra pe *as' /( ,?r3() (+69iei-
3eri+&(!se /a &e!o ati+6ere repti)ia+':
M F(6i /( sta3ia asta &e!a/iS
Costea tra+s3or*' ?+s' spo+ta+(!i sa/ri3i/i( ?+tr!o
/9estie &e o+oare.
M M' Ki6+iIi- /oa+e La)()eS... Ce a&i/'- +( 0ti( e(
/e 3a/Q C( &o*+(B Le+0 *'!+Ie)e6 p?+' )a s3?r0it-
+!a,eIi 6riK'S C9iar &a/!o 3i s' *' p(+' ?+tr!(+ ro*a+...
A(& /' )!a p(s 0i pe Stoi/a &e )a 5Co+ti+e+ta)7. Pi pe
/o+(B P'store)... Ba ?+/' 0i pe pri/'Kit() &e Fi)aret- /')(!
6'r() /e) +e:(+- &e (*:)' pe str'Ci /( traista &e 9?rIoa6e
:iseri/e0ti- par/' )(*ii i!ar ar&e a/(*a &e Sfintee s!rip"
turi... S!a &(s ,re*ea )orS
A 3'/(t o pa(C'- a0tept?+& s' se poto)eas/' *(6ete)e
sire+e)or &e a)ar*' /are!i a/operea( 6)as(). Apoi (r*':
40
M Asta 3( ?+/etarea... Poate s!or )i+i0ti- /' &e aCi!
&i*i+eaI' +e!a( +'(/it &e /apS... 4' ro6- )(aIi re,ista-
/oa+e La)()eS N!o *ai 6'siIi ?+ tot B(/(re0ti()... Se
/a(t' /a iar:a &e )ea/- +( /a o sta3ie /(* p'/'t(iIi-
sp(+?+&... Deu( !ent Auat"'ingt sei#e*** Pe+tr( &(*+ea!
,oastr'- deu( !ents AuatV'ingts& s(*' rot(+&'. Ra:at- )a
&es3a/erea 6e+era)'...
M >aiS P'streaC'!Ii rest() 0i...
La)( M')&'res/( ?+)o/(i s3?r0it() 3raCei /( (+ )e9e!
*etit 6est &e /o+/e&iere. Ri+ea s' r'*?+' si+6(r ?+ *iK!
)o/() a/estei )(*i str'i+e &e e)- /a s'!0i pitro/eas/' p?+'
)a 3(+& &roK&ia ?+,e+i+at' a s(,e+ir(ri)or- o &at' /e!a
por+it pe /a)ea asta. 4a 3i /a o operaIie 9ir(r6i/a)':
ra+a /(r'Iat' p?+' )a s?+6e- )a ()ti*i)e Ies(t(ri p(r()e+te
0i p(tre&e. Costea s!a /'r':'+it. Tot a0a se retr'sese s'r!
*a+() &e!a!+&'rate)e 0i at(+/i- t?r0i+&(!0i 6reoi t')p'!
6oaie)e &e pa)*ipe&- /a pi+6(i+() /e) *ai +e3eri/e &e
pe )(*e. 8ar at(+/i a )'sat s'!i 6er*i+eCe ?+ /(6et
6r'(+te)e (+ei 9ot'r?ri /( tot() +epre,'C(te. Ca 3ir()
&e +isip &i+ si&e3() s/oi/ii- ?+ K(r() /'r(ia- pri+tr!(+
s(:ti) /apri/i( a) +at(rii 0i pri+tr!o ,()6ar' se/reIie- ia(
3ii+I' 0i /res/ rot(+Ki+&(!se i+/o*para:i)e)e per)e. R'C!
:oi()S 58e /?+& /( r#$oiu 'staS7 se /'i+ase e) at(+/i.
Pi a 3ost &est() at?t.
At?t a 3ost &est() /a s'!) ?+toar/' at(+/i pe p'*?+t &i+
*o/+ita!i a3(+&are.
E,e+i*e+te)e &e )a s3?r0it() ,erii 0i ?+/ep(t() a/e)ei
toa*+e- /atara/ta &e/)araIii)or &e r'C:oi- pri*a s'pt'!
*?+' a /a*pa+iei 3()6(ra+te &i+ Po)o+ia- /( *o+str(oasa
p(9oire a teas/(ri)or &e ta+/(ri 0i /( p?rKo)() ?+/' i+i!
*a6i+a:i) a) :o*:ar&a*e+te)or aerie+e- toate tre/(ser'
pe )?+6' &?+s() 3'r' s'!i /)i+teas/' o 3i:r'. Ca 3iare)e
r'+ite- era ?+/o,ri6at +(*ai ?+ s(3eri+Ia sa- a:se+t 0i
i+&i3ere+t )a spas*() (+ei *()t *ai 3ioroase /atastro3e
eLterioare. Piere o /i,i)iCaIieQ Piar'S O )(*eQ Piar'S
O *erit'. C( at?t *ai :i+eS Ni/i +( &es3'/ea Ciare)e.
Ni/i +( r's(/ea :(to+() aparat()(i &e ra&io /( pri*e)e
/o*(+i/ate 0i ?+/' ti*i&e)e &(e)(ri a)e propa6a+&ei &i+
a*:e)e ta:ere- ?+/r(/i0?+&(!0i )a*e)e 3)orete)or ?+/' 3'r'
a6eri*ea 0i patos() &e *ai t?rCi(. Iar &eo&at'- se a/'!
41
Iase &e /(,?+t() ar(+/at ?+tr!o &oar' &e ,?+C'tor() re!
,iste)or i)(strate.
Pe /(,?+t() a/e)a a( /rista)iCat toate at(+/i- ?+tr!o
i)(*i+are. R'C:oi()S... Fro+t()... Ca*araCii... 4iaIa (+i/'
pe /are!o tr'ise ?+ /e)')a)t r'C:oi- ,o)(+tar() :a/a)a(reat
M')&'res/( N. La)(- ?+ro)at )a optspreCe/e a+i ?+ re6i!
*e+t() &e ,?+'tori- &e (+&e )!a e)i:erat +(*ai ?+/9e!
ierea p'/ii- /a s'!) restit(ie st(&ii)or (+i,ersitare /(
6ra&() &e )o/ote+e+t ?+ reCer,'- r'+it 0i &e/orat pe 3ro+t.
At(+/i 0i a/o)o- +(*ai at(+/i 0i +(*ai a/o)o- s(: 69eara
per*a+e+t s(spe+&at' a *orIii- si*Iise /( &ep)i+'tate
,iaIa.
Ce /)ar re/o+stit(ie pro/es() )'(+tri/ &i+ a/ea &i*i!
+eaI'S A/estea s' )e a+a)iCeCe /( toat' &e,i+aIia (+
preti+s psi9o)o6 /a Io+ Le+0- &a/' +!ar 3i (+ si*p)(
/opist &e ro*a+e.
Se a0eaC' )a *as' ?+tr!(+ /o)I &e 5Cap0a7 oare/are
(+ o* /( ,iaIa s(rpat' &e!o &ra*' i+ti*'- 3'r' a)i+area
+i/i (+ei a*'6iri- 3'r' 6ea+a +i/i (+ei spera+Ie )a
oriCo+t. Te+e:ros ?0i r's/o)e0te /( (+69ii)e ?+ e). 4i+e
a)t o* &i+ toat' )(*ea- (+ (*i) ,?+C'tor &e tip'rit(ri
/( poCe. Z,?r)e (+ /(,i+t. U+() si+6(r. Pi- /!(+ &e/)i/-
s(/e0te pe pi,ot() Co&ia/()(i toate ste)e)e /ar&i+a)e a)e
(+(i &esti+.
1+ ase*e+ea *'r(+te 0i *iCera:i)e episoa&e s' &or!
*iteCe oare tai+a *ari)or +oastre &e/iCii- pe /are )e
&'* *ai apoi pe sea*a (+or ?+&e)(+6i pre*e&it'ri 0i
se,ere eLa*e+e &e /(6etQ
Ori/(*- at(+/i- 3apte)e +( s!a( petre/(t a)t3e) /( e).
Costea +!aK(+sese ?+/' )a (0'- iar se*i+Ia C,?r)it' 6er!
*i+ase- ?+/o)Iise- ro&ise.
Mira/o) &e faCir- &espre /are pa)*ipe&() ,?+C'tor &e
Ciare +!a,ea 9a:ar.
1+tr!o si+6(r' /)ip'- /ei &o('Ce/i &e a+i &i+tre /e)e
&o(' r'C:oaie s!a( &es3'/(t /a +e6(ri)e pe!(+ )a/- s!a(
&i)(at- s!a( &(s- +( *ai p'strar' +i*i/ &i+ /o+t(re)e
rea)it'Iii /o+siste+te. A+ii &e (+i,ersitate- t'*:')'(ri
st(&e+Ie0ti- ?+tr(+iri- &is/(rs(ri- *oIi(+i- toat' 3e:ra
ti+erei Ro*@+ii Mari- parti&e)e /( &(rata &e!(+ a+o!
ti*p- o )(+'- o s'pt'*?+'- )i/e+Ia- &o/torat()- preo/(p'!
ri)e *e&io/re &e /arier' a)e K(+e)(i /( /e,a stare p'ri+!
42
teas/'- /e)e /?te,a st(&ii &e so/io)o6ie tip'rite ?+ /o)e/Iii
er*eti/e- /ate&ra &e /o+3ere+Iiar o:Ii+(t' /( i+&ispe+sa!
:i)e)e &i:'/ii 0i *a+e,re- A+toa+eta- i)(Cia /'s+i/iei )or-
a:Ke/t() s3?r0it /are!i se/ase s?+6e)e &i+ i+i*'- toate apar!
Ii+(r' &eo&at' (+ei eListe+Ie a:s(r&e- p)'s*(ite- *i+!
/i+oase. Poate /' +i/i +!a( a,(t 3ii+I' ?+&eaie,eaQ S!a
&e0teptat &i+tr!(+ so*+ )(+6 0i 6re(- /( s(3o/a+te /o+!
,()sii pri+ ,is. 4iaIa /ea ,ie 0i aspr'- a(te+ti/'- to+i/'-
?) a0tepta &i+ +o(- a/o)o (+&e s!a si*Iit e) ?+tre6- +e!
?+torto/9eat- )oia)- pri+tre /a*araCi- ?+ /ort- ?+ pri*i!
ti,e)e :or&eie &e :?r+e 0i p'*?+t- ?+ tra+0ee- ?+ &i*i!
+eIi)e /?+& 6er() p(+ea o pro*oroa/' &e ar6i+t!,i( pe
,reKii &e s?r*' 69i*pat' 0i /?+& /a+o+a&a ?+/epea s'
&et(+e ?+ ,'6'(+e)e *(+Ii)or. 5Ca*ara&eS7 Ce 3r'!
Ieas/' 0i :'r:'teas/'- 0i re/o+3orta+t' /9e*are ?+ a/e)e
&i*i+eIi &e!at(+/iS
A pri,it /( i+/re&()' (i*ire )a )(*ea &i+ K(r. La
p(Ii+te)() 0i torpi&() (+i,ers a) a/est(i 5Cap0a7- (+&e
a+i &e!a!r?+&() 3(sese 0i e) (+ 3i6(ra+t +e)ipsit. Toate
i s!a( p'r(t at?t &e *i/i- &es(ete 0i ri&i/o)eO toIi- at?t
&e 3a+to*a)i- r's(3)?+& /a p'p(0i)e &e /ear' s(: 6ea*()
&e pa+opti/- /a #o%$ii ,r'Ki)or &i+ A+ti)e- pe /are *a6ia
+ea6r' ?i s/oate &i+ *or*i+te /a s' si*()eCe 6est(ri)e
,ieIii- &e0i s(+t *orIi &e *()tS
C'p'tase par/' s(:it o 3a/()tate s(pra+at(ra)'. Citea
pe /9ip(ri- ?+ /(6ete- ?+ soarta oa*e+i)or. C( o eLtra!
or&i+ar' )(/i&itate- ?+t?ia &at' ?0i &'&ea sea*' /' )(*ea
a/easta e s3?r0it'- *oart'- i+trat' ?+ p(tre3a/Iie. A si*Iit
par/' 0i e3)(,ii)e &e /a&a,r(. Ce /a(t' a/iQ Ce *ai
p(tea a0tepta &e )a ,iaIa )or *oart'Q
1i /er/eta pe r?+&. Le re/apit()a eListe+Ia &e Ce/e-
/i+/ispreCe/e- &o('Ce/i &e a+i- &e /?+&- st(&e+t /( i+ter!
*ite+I'- 3ita+6i( )a prea so*+i3ere)e /(rs(ri- p'0ise
pra6() pe+tr( pri*a &at' /( s3ia)a ,?rstei. Ce) p(Ii+
at(+/i /a3e+ea(a era separat' &e /o3et'rie- ?+ sa)a &e
&i+/o)o- &e!a)'t(ri- /( *ese)e a)ipite- 0i /( asiste+Ia
stri/t i*atri/()at'- /a (+ soi &e eCoteri/' a/a&e*ie )ite!
raro!artisti/o!Ciaristi/o!po)iti/astr'. 8ar &i+/o)o sa( str'!
*(taIi a/i- /e!a( 3'/(t toIi ?+ a/e0ti Ce/e- /i+/ispreCe/e-
&o('Ce/i &e a+iQ Ce 3'/ea(Q... C?+& a C'rit e) ,reo&at'
pe /9ip(ri)e i+eLpresi,e o pasi(+e *are- o re,o)t' *are-
43
o r's/o)itoare &(rereQ M()tip)i/a( a/eea0i paro&ie &e
,iaI' ?+ &oCe a,are- &e spiIerie- sa),?+&(!0i tr?+tora C'!
&'r+i/ie- arareori /( (+ +i*erit /(,?+t &e &(9- pe /are!)
repeta( pe (r*' )(+i 0i )(+i &isp(t?+&(!0i pater+itatea-
p?+' /e r'*?+ea &i+ e) o *or3o)it' Ci/a)' /ap0ist'- )a
&es3a/erea ?+ so)&- /( &e!a *'r(+Ii0()- ?+ /a3e+e)e)e
(r:i)or &e )a peri3eria I'rii. F'/(se 0i e) a)t/e,aQ
1+tr!a/e)e ?+tre:'ri a ?+t?)+it as(pr'!i pri,irea )(i
Io+ Le+0.
ReCe*at ?+tr!(+ /ot- /( Ii6ara )e+e,os at?r+?+& ?+
/o)I() 6(rii- ?) eLa*i+a &e )a *asa &i+ /e)')a)t /ap't pri+
pai+Ke+i0() &e 3(*- /( (+ C?*:et i+tero6ati,- preC(*Iios-
e+i6*ati/.
Poate &i+ /eas() a/e)a a ?+/ep(t s'!i 3ie at?t &e a+ti!
pati/. 10i i*a6i+a a&i/' *a+(3a/t(ra+t() &e ro*a+e /'-
is/o&i+&(!i o/9ii- &es/operea /e se petre/e ?+ e)Q E (+
&ar a/esta 9'r'Cit ori/(iQ U+ Io+ Le+0 aparIi+ea 0i e)
)(*ii *oarte &e (+&e!0i re/r(ta eroii /( &ra*e)e )or
apo/ri3e- &(p' /9ip() 0i ase*'+area (+ei ast3e) &e )(*i
apo/ri3e. R'*?+' )a &?+saS
E) a,ea a)t/e,a &e 3'/(t.
>ot'r?rea &e!at(+/i a 3ost si*p)' 0i pro*pt'. Si+6(ra
)o6i/'. Si+6(ra *?+t(itoare. S' se ?+toar/' (+&e!a 3ost
,i( /( a&e,'rat. S' *ai a(&' 6)as() :'r:'tes/ a) 3raIi)or
&e ar*e ?+ &i*i+eIi)e /( pro*oroa/': 5Bi+e!ai ,e+it-
/a*ara&eS7...
Or&i+e &e *o:i)iCare tri*itea( ?+ a/ea )(+' &e sep!
te*:rie ;99 /o+ti+6e+te)e *ai ti+ere- )a 3r(+tarii- pe
Co+'. N( se pre+(*'ra pri+tre /ei /( 3i0e)e ro0ii- 6a)!
:e+e- a):e- a&+otate /( &i,erse /i3re 0i serii. A,ea s' se
?+3'Ii0eCe /a ?+ r'C:oi() /e)')a)t- &i+t?i- &i+ :(+a )(i ,oie-
/( &o('Ce/i 0i /e,a &e a+i *ai :'tr?+ 0i /( o at?t &e
&e0art'- a*ar' eLperie+I' a p'/iiS F'r' ?+&oia)' /' +(
,a 3i si+6(r().
1+ a/ea )(+' &e septe*:rie- &e )a (+ /ap't a) I'rii
)a /e)')a)t- &e )a (+ /ap't a) E(ropei )a /e)')a)t- *()Ii
,or 3i &es/operit /a 0i &?+s() /' a( tr'it o 3'Iar+i/'
*'s)(ire a tot /e!a( /reC(t /' r's/(*p'r' 0i pe/et)(ies/
pe ,e/ie ?+tr!(+ r'C:oi /are se ,estise ()ti*() 0i +!a
3ost. P'ti*iri)e i+&i,i&(a)e- ?+0e)'ri)e- e0e/(ri)e- toate
:?K:?ie)i)e- /'&eri)e- t?r?0(ri)e +( ?+se*+a( &e/?t i+3i*e
44
parti/()e *o)e/()are &i+tr!o *are a*'6ire 6e+era)'. ToIi
/reC(ser' ?+tr!o )(*e +o(' a p'/ii- *ai :(+'- *ai
&reapt'- p(ri3i/at'- ?++o:i)at'. S!a pre3'/(t ?+tr!o *are
?+0e)'torie. E o )(*e *ai /r(&'- *ai i+K(st'- *ai s(:!
*i+at' &e pati*i- a,i&itate- Kos+i/ii- tr'&'ri- *ai as(!
prit' &e &espotis*e. A)t3e)- /e) &e!a) &oi)ea r'C:oi- /(*
ar 3i a,(t 3ii+I' 0i se+sQ Toate se )i*peCea( pe+tr( e).
1+t?ia oar' &(p' trei )(+i a s(r?s at(+/i 3'r' s'!0i /9i+(ie
:(Ce)e ?+ si)'.
Se aseCase /( (+ /eas ?+ai+te )a *asa &e!a/o)o- 3ost'
a )(i 0i a A+toa+etei- /a s' ?+,i+6' 0i s' ?+3r(+te /( o
pri,ire &e pro,o/are ?+tre:'ri)e iro+i/e &i+ o/9ii /e)or!
)a)Ii- prep(se)e )or 0oapte- st(pi&e)e /o*e+tarii reCer,ate
eter+()(i soI i*:e/i)- pe /are )!a p'r'sit +e,asta pe+tr(
(+ Bi*:iri/'- eter+ 0i a/e)a. Ase*e+ea +i*i/+i/ie ?)
*(+/ea- 3ii+&/' 3'/ea 0i e) parte &i+ )(*ea )or- i+/apa:i)
s' si*t' a)t3e)- s' presi*t' a)t/e,a. F(sese 0i e) o *o)e!
/()' i+ert'- pasi,'- &i+tr!(+ /a&a,r( /are se &es/o*!
p(+ea.
C?+& 9ot'r?rea a 3ost )(at'- i!a pri,it ?+tr( tot() a)t3e)-
p)i+ &e +e*'r6i+it' *i)'.
S!a ?+')Iat &e pe s/a(+ /( se+CaIia (ria0()(i G()i,er
?+ Iara piti/i)or- treCit &i+ so*+ 0i r(p?+& &eriCorii)e )aI(ri
&e aI' /( /are!0i ?+/9ip(ia( /'!) pot Ii+e /apti,. Iar /(*
Io+ Le+0 s/9iIase (+ se*+ &e &r(*!:(+- M &e (+&e
0tia /' p)ea/'Q M- s!a pre3'/(t /' +(!) ,e&e 0i +( i!a
r'sp(+s.
Ce s!ar 3i ?+,re&+i/it s' pri/eap' &i+ )'(+tri/a )(i
r's/o)ire (+ p)'s*(itor &e preti+se ro*a+eQ Iritat- a
si*Iit o/9ii (r*'ri+&(!) /a pe!(+ /(rios 3e+o*e+- /a
pe!(+ LaC'r ri&i/at &i+ *or*?+tO era 3(rios /'!+ ase!
*e+ea *o*e+t &e/isi, ?) ?+soIea p?+' )a (0' s(r?s()
a/e)a i+s(porta:i) 0i e+i6*ati/- &e s/epti/ atoate0ti(tor.
C( *ai *()t' p)'/ere a Ii+(t s'!) ?+t?)+ease' pe Costea
?+ai+tea p)e/'rii &e3i+iti,e 0i s'!) :)a6os)o,eas/' &i+
se+i+ /( o 9?rtie &e!o *ie &e )ei.
M 8oriIi s!o s/9i*:- /oa+e La)()eQ
M S' Ii!o opre0ti ?+trea6'.
M Pe+tr(...Q
45
M Pe+tr( +i*i/. 8ispari- faCir!()eS
Fi)oti*ie pe /are ,?+C'tor() a*:()a+t &e re,iste o/!
/i&e+ta)e /( poCe- &e,e+it faCir 3'r' s!o 0tie- a re+(+Iat
s' 0i!o eLp)i/e ,reo&at'.
>ot'r?rea &e!at(+/i a 3ost si*p)' 0i pro*pt'- si+!
6(ra )o6i/'. 8ar 0i *?+t(itoareQ
1+ )(+i)e &i+t?i a *ai /res/(t- &e0i ?0i *'/i+a( ,)a6a
a0tept?+& ?+ sate)e *'r6i+a0e &e )a 6ra+iIa ap(sea+'.
3
8oi o3iIeri &e ar*e &eose:ite 0i ?+/' &e *ai
,'&it &eose:ite 6e+eraIii Ki+&(ia( &i+ (0'- &i+ pi/ioare-
(+ )o/ )i:er )a a/east' or' &e ?*:()Cea)'- a aperiti,e)or 0i
a ?+t?)+iri)or &i+ai+tea pr?+C()(i.
1+&at' /e *asa &e )?+6' La)( M')&'res/( a 3ost e,a!
/(at' &e!(+ i+a*i/ ?+ retra6ere- o/(par' poCiIia /( o
rapi&' *i0/are &e ?+,')(ire. Pi ?+&at' a( /o+ti+(at /o+!
tro,ersa ?+/ep(t' ?+ stra&':
M 8ra6' Ba:a/()e- /eea /e +( ,' i+tr' ,o(' ?+ /ap
e /' r'C:oi() a/esta +!are +i*i/ a 3a/e /( /e)')a)t- ,e/9i-
a) ,ostr(.
M A) +ostr(Q
M 8ar a) /(iQ A) ,ostr(- a) ,etera+i)or. A) s(pra,ie!
I(itori)or &i+ epo/a )(i A&a*!Ba:a&a*S C?*:i s(perior
o3iIer() /e) t?+'r- s/(+&- ,?+Kos 0i :o+&o/- ?+ (+i3or*'
&e /a*pa+ie- *(t?+& to/() re,o),er()(i &i+ /(rea s' +(!)
i+/o*o&eCe.
Z?*:ea ra&ios- 3ii+&/' era proasp't :'r:ierit- t(+s-
3ri/Iio+at 0i 3ii+&/' (r*'rea /( i+te+Iii /(/eritoare *er!
s() :a)a+sat a) (+ei 3e*ei(0ti ?+ Ka/9et' :)e(*ari+ 0i
6()er &e astra9a+ :r(*'ri(- /are!0i &es/9i&ea /a)e 0er!
p(it' pri+tre s/a(+e.
Ce)')a)t o3iIer- /'r(+t- &e pe ,re*ea )(i A&a*!Ba!
:a&a*- rep)i/' iro+i/:
M E0ti prea /r(& /( +oi- 3osi)e)e- /are &e :i+e- &e r'(-
?+ r'C:oi() a/e)a- a) +ostr(- ,!a* 3'/(t Ro*@+ia MareS
A/(*- /?+& /( r'C:oi() /est')a)t- a) ,ostr(... [...\
M Stai- /' ?+/' +( s!a ter*i+atS
46
M E /a 0i ter*i+at. Te!asi6(rS [...\. S(+te* s(pra!
,ieI(itorii (+ei epo/i st?+Ke+itoare. Uite /e!a0 prop(+eS
Pe+tr( si*p)i3i/area pro:)e*ei... Ur/aIi!+e ?+ po* 0i s/(!
t(raIi!+e C&ra,'+. Ci+e /a&e- )a *or6' /( e)S... E (+
pro/e&e( ap)i/at &e*()t 0i /( s(//es &e /a+i:a)ii i+s()e)or
po)i+eCie+e- /?+& ,oia( s' se &es/otoroseas/' &e *o0+e!
6'rii. Iar /(* +!a,ea( *or6' 0i *ai era( 0i a+tropo3a6i-
?i p(+ea( )a 3ri6are. 1i *?+/a( 3ripIi- )a propri( 0i )a 3i6(!
rat... Pe /?+& pri*() osp'IQ
M N!o )(a /9iar a0aS
M At(+/i- /(*Q...
M S' re,e+i* )a s(:ie/tS prop(se o3iIer() /e) t?+'rO
/o+stat?+& /( &e/epIie /' 3e*ei(0/a +( i!a :'6at ?+ sea!
*' 0i s!a a0eCat /( spate)e )a &?+0ii. Ca s' ,eCi &i3ere+!
Ia- &'!*i ,oie s' te /)ari3i/ *eto&i/. Pri+ e)i*i+are. 1+
pri*() r?+&- ar*a*e+t()S C?te ar*e 3o)ose0te ast'Ci o (+i!
tate &e i+3a+terie /o*p)e/t (ti)at'Q
M Pti( e(Q... N( (ita /' s(+t arti)erist. Arti)erist 0i- /a
s' Ci/ a0a- &i)eta+t- a*ator- reCer,ist ?+ 3i+e.
M S' Ii!o sp(+ e( ?+ a/est /aC
,
/a i+3a+terist...
M ...0i a/ti,S
M To/*aiS Pi a/ti,S... A/ti, pe toate 3ro+t(ri)eS a
s(:)i+iat e+er6i/ :o+&o/()- *ai tr'6?+& /( o/9ii spre
3ro+t() i+eLp(6+a:i) a) Ka/9etei :)e(*ari+ 0i 6()er()(i
&e astra9a+ :r(*'ri(.
Arti)erist() &i+ /ea)a)t' 6e+eraIie ?) po,'I(i :)aKi+- /(
s/epti/is*() :'tr?+ei sa)e eLperie+Ie:
M Re+(+I'- *?+Co/() )(i +e+Bt(... 8(p' /(* s!arat'-
+(!i perspe/ti,a s' /o+so)i&eCi a/i +i/i (+ /ap &e po&.
Re,i+' *ai :i+e )a s(:ie/t. A/(* te!a&(/ e( )a s(:ie/tS
4or:eai- *i se pare- &espre ar*e)e i+3a+teriei ,oastre &e
ast'CiQ...
M 8a. ELa/t... Ptii /?te s(+t )a +(*'rQ PaptespreCe/e
ar*eS Ni/i *ai *()t- +i/i *ai p(Ii+. Ce Ci/i )a astaQ
M Ni*i/. Ce s' *ai Ci/Q Capit()eC... S(+t si)it ?+
a/est /aC s' re/(+os/ /' ?+tr!a&e,'r r'C:oi() ,ostr( +(
sea*'+' +i/i pe &eparte /( a) +ostr(- a) preistori/i)or &i+
epo/a &e /re*e+e. >*S PaptespreCe/e- ai sp(sQ Par/'
tot +(!*i ,i+e s' /re&...
47
M S' )e +(*'r'*.
O3iIer() /e) t?+'r 0i s/(+&- *(s/()os- p?r)it &e ar0iIe
0i ,?+t(ri- /( piept() tapisat &e &e/oraIii)e r'C:oi()(i s'(-
a pri+s s' +(*ere ,o)(:i)- pe &e6ete- toate ar*e)e (+ei
(+it'Ii &e i+3a+terie- /o*p)e/t 0i i&ea) (ti)ate.
Arti)erist() /( t?*p)e)e s(re 0i &e/oraIii)e /e)(i)a)t
r'C:oi se &e/)ar' ?+s' /o+,i+s &(p' pri*() /apito) a)
e+(*eraIieiS
M AK(+6e- %on !)er a%iR Opre0teS Sp(+e *ai :i+e
/e )('*Q
M Ori/eS 8(p' re6i*() &e post +e6r( &e (+&e *'!+!
tor/ e(- toate erCaI(ri)e *i se par &e)i/ii &i+ rai() )(i
Ma9o*et
M Bere- at(+/iQ
M Bere
M 8e MY+/9e+- e,i&e+tQ
M 8e MY+/9e+...
8(p' /e!a( sor:it pa9are)e- ta*po+?+&(!0i /( :atista
sp(*a &e pe *(st'Ii)e s(re- arti)erist() &e pe ,re*ea )(i
A&a*!Ba:a&a* se &e/)ar' satis3'/(t 0i +( prea:
M Ap' &e p)oaie. Pi asta o +(*es/ &?+0ii :ere &e
MY+/9e+S Fai*oasa )or :ere &e MY+/9e+...
M Pe+tr( *i+e e a*:roCia Cei)or- :a:a/()eS N(!Ii
i*a6i+eCi /e ?+sea*+' (+ a+ K(*'tate &e retra6ere +e!
?+trer(pt' pri+ stepe)e R(siei. M' (it )a )(*ea &i+ K(!
r() +ostr( 0i +(!*i ,i+e s' /re&... Si*t '0tia- si*te Iara
/' s(+te* ?+ r'C:oiQ
M Mai ?+t?i- '0tia +( s(+t Iara. Pi- *ai apoi- p(i ?+!
tre:area 6re0it. 8espre /e r'C:oi e ,or:aQ
M R'C:oi(). E (+() si+6(r. R'C:oi() &e (+&e ,i+ 0i
(+&e *' ?+tor/.
M Spe/i3i/'S R'C:oi() pe /are!) +(*iIi ,oi a) ,ostr(.
M E a) I'rii.
M AS I'riiQ A ?+tre:at /i+e,a IaraQ E r'C:oi() a)tora-
a) /e)or /are!0i p(seser' ?+ *i+te s' &o*i+e )(*ea o *ie
&e a+iS O *ie &e a+iO /i3ra +( &e3i+e0te *e6a)o*a+iaQ
Ri/+ea)aQ 8e)ir() 6ra+&oriiQ O *ieS .. ToIi s(+t *i)e!+ariS
OpereaC' /( /i3re)e astro+o*i/e... Ba- *i)e+ar() +ostr(-
/a s'!i taie pe /ei)a)Ii- /roie0te &r(*(ri pe *i)ioa+e &e
a+i. N(!i aK(+6 :iete)e *iiS Pe+tr( a/est r'C:oi
48
a) )or- (+&e!a* 3ost a+eLaIi s' 3(r+iC'* /ar+e &e t(+-
Iara +( poate s' si*t' +i*i/. Ce) *()t ?) s(port'- 0i at?tS
8ore0te s' s3?r0eas/'- 0i at?tS
M S' s3?r0eas/' ori/(*Q C( ori/e preIQ
M Ori/(*S C( ori/e preIS E (+ r'C:oi pier&(t.
Co+&a*+atS
M Mai ?+/et- :a:a/()eS ?i atrase ate+Iia o3iIer() /e)
t?+'r- ar't?+& &i+ spr?+/e+i)e ?*:i+ate spre i+s/ripIia &e
pe p)a/ar&a at?r+at' ?+ perete: 5Ori/e &is/(Iie /( s(!
:ie/t po)iti/ 0i *i)itar e i+terCis' s(: se,era sa+/Ii(+e a
or&o+a+Ie)or ?+ ,i6oare7.
Ce)')a)t o3iIer- s*ea& 0i /'r(+t- a str?+s &i+ (*eri.
M Ei- 0iS U+ pete/ &e /arto+ +!aK(+6e /a s' se tra+!
s3or*e ?+tr!(+ /')(0 pe+tr( o Iar' ?+trea6'- /?t a *ai
r'*as &e ?+trea6'... N( *' poate opri s' a3ir* s(s 0i
tare /' e (+ r'C:oi pier&(t. Co+&a*+at- 3ii+&/' ?+tr!a&e!
,'r +!are +i*i/ a 3a/e /( /e)')a)t- pe /are!) +(*iIi a)
+ostr(. A/e)a 0tia* pe+tr( /e!a ?+/ep(t 0i (+&e a,ea s'
s3?r0eas/'. U+&e a 0i s3?r0itS... Parti/ipa toat' s(3)area )a
e)... A/estaQ U+&e!aIi aK(+s /( toate /e)e 0aptespreCe/e
ar*e a)e (+ei (+it'Ii /o*p)e/te &e i+3a+terieQ Pi /(
toate ar*e)e per3e/Iio+ate a)e /e)or)a)te (+it'Ii &e arti)e!
rie *otoriCat'- ta+/(ri- t(+(ri a+ti/ar- a,iaIie &e :o*!
:ar&a*e+t- &e ,?+'toare- &e &istr(6ere- &e tra+sportQ...
Ai *'rt(risit si+6(r: &e!(+ a+ K(*'tate retra6ere.
M 8ar /a s' +e retra6e*- /a s!a,e* &e (+&e +e
retra6e *ai ?+t?i- a* ?+ai+tat. UiIi pri*a parte a /a*!
pa+ieiQ
M N!o (it... O&essa- Cri*eea- Se,astopo)...
M Se,astopo)- 8o+- <ras+o&ar- <(:a+- Ca(/aC- Sta)i+!
6ra&. 4i/torii)e. 1+ai+t'ri)e ?+ /a&e+I' 3a+tasti/'. A0a /(*
+!a /(+os/(t istoria +i/i ?+ /a*pa+ii)e )(i A)eLa+&r( /e)
Mare- CeCar- Napo)eo+... A/estea +( ?+sea*+' +i*i/Q
M Mai p(Ii+ &e/?t +i*i/. 1+ai+tare ?+ /a&e+I' 3a+!
tasti/'- pe+tr( /eQ... Pe+tr( a pre6'ti )a spate spaIi()
(+or retra6eri ?+ /a&e+I' tot at?t &e 3a+tasti/'. 8e )a
Sta)i+6ra& )a Po&()!I)oaiei 0i T?r6() Fr(*osQ... A:s(r&
reC()tatS... A:s(r&- &ar i+e,ita:i).
M F'r' iar+a 3ata)'...
M N( eList' +i/i o iar+' 3ata)'S ?+trer(pse arti)eris!
t(). Pi Napo)eo+ a /'(tat eLp)i/aIia /atastro3ei sa)e &i+
49
R(sia ?+tr!o iar+' 3ata)'. Fata)itatea era a)ta. 1) a0tepta-
?) p?+&ea i*p)a/a:i)'... L(a o 3or*' ori a)ta- &ar &e /r(!
Iat- tot +!ar 3i p(t(t s'!) /r(Ie. E0ti ?+ a&*iraIia ar*e)or
a(to*ate- +( e a0aQ
M E,i&e+t. N( se /o*para /( p(0/oa/e)e )(i Napo!
)eo+
M C( toate astea- reC()tat() a 3ost a/e)a0iS Fii+&/'
ar*e)e a(to*ate +( s(+t tot(). Mai este +e,oie &e a)t!
/e,a. Ce,a /are a )ipsit &e )a ?+/ep(t. A/e) resort i+te!
rior /are *i0/' 0i oa*e+ii- +( +(*ai *a0i+i)e... Si*p)(
/a o re6()' &e trei si*p)'S
O3iIer() /e) t?+'r se ?+6?+&(rase- /( toata satis3a/Iia
/opi)'roas' &e per*isio+ar sti+s' &e pe /9ip() ars &e soa!
re)e 0i ,?+t() stepe)or. 1+tre:'- *(+/it &e!o si+/er' &e!
pri*are:
M Pi at(+/i toate :ra,(ri)eQ I+,a)iCiiQ... Ci(+6iiQ...
P/9iopiiQ... Or:iiQ... MorIiiQ... A* se*'+at toate /?*pi!
i)e U/rai+ei /( *or*i+te &e so)&aIi ro*@+i. N(!Ii ?+/9i!
p(i /e i+3er+ e o :'t')ie &e ast'CiS... Iar 3)'/'ii +o0tri
s!a( )(ptat /a )eii.
M N( *' ?+&oies/. 1i /(+os/ &i+ /e)')a)t r'C:oi- /?+&
+( era* o ra:)' :(+' +(*ai &e ser,i/ii)e se&e+tare. N(
*' ?+&oies/ /' s!a( )(ptat 0i )(pt'- +e3eri/ite ,i/ti*e- 0i
a/(*- /a )eii- /a s' piar&' :'t')ia &i+ (r*'S
M E( tot *ai sper...
M 8(p' (+ a+ K(*'tate &e retra6eriQ
M Tre:(ie s' sperS... Mai a* trei Ci)e 0i *' ?+tor/ pe
3ro+t. C( /e s(3)et *' ?+tor/Q
M C( s(3)et() pe /are Ii!) p)?+6- :'ieIa0()eS C( s(!
3)et() r'C:oi()(i a/est(ia- a) ,ostr(- /(* ?) +(*eai. A0a
e /'!*i &ai a/(* +iIi/' &reptateQ... >ai&e- p'r'se0te *(!
tra a/easta 3(+e:r'S... Mai /o*a+&'* o sti/)' &e :ere
*Y+/9e+eC'Q
M 1*i st' ?+ 6?t.
M N( Iie: a)tora ar tre:(i *()te s' )e stea ?+ 6?tS...
C(* sper /'- )a s3?r0it- tot o s' )e stea... T( +!o *eriIiS
M N!o *erit- &ar o tra6.
M Ca toat' Iara- &ra6() *e(. Ca toIi ,oi- /ei &e pe
3ro+t. Pi /a toIi- +oi- /ei &e!a/as'. A/easta e e/(aIia- &ia6!
+osti/() r'C:oi()(i ,ostr(...
50
M 8'!) +ai:ii &e!a) nostru... Nostr(- ,ostr(- /e 9aC
a( &isti+/Iii)e a/esteaQ
M 1+ s3?r0itS... A/i ,oia* s' te!a&(/. E a) )or. R'C!
:oi() )orS Ni/i a) *e(. Ni/i a) t'(. A) a)tora...
La)( M')&'res/( ?+t?rCiase *()t' ,re*e o/9ii )a 6r(!
p() i+sta)at )?+6' e). Fi6(ri)e- &is/(Iia /e)e &o(a 6)as(ri
?i era( &e *()t /(+os/(te 3'r' s' )e /(+oas/'. N( ?+t?ia
oar' se ?+t?*p)a *artor )a ase*e+ea &isp(t' ?+tre oa*e+ii
/e)or &o(' r'C:oaie.
1+ a/east' &i*i+eaI'- a a)ar*e)or /are +( era( /9iar
a)ar*e a&e,'rate- toate se s(//e&a( ?+ serie. 1+a&i+s
par/'- pe+tr( a se ?+,eri6a r'C)eIite)or /eas(ri tr'ite &e
&?+s(). Pe+tr( a /o+topi preCe+t() /( tre/(t()- ar/(i+&
?+tr!o si+6(r' /)ipit' i+sta+ta+ee p(+Ii peste ti*p A&i!
+eori a 3ost Costea. A/(*- +e/(+os/(Iii /( a )or /o+tro!
,ers'. Ca s'!) tra+sporte ?+&'r't /( 6?+&()- peste a+i- )a
+a(3ra6i() *?+t(itoare)or eLperie+Ie. A/e)a0i 6)as )!a ?+!
t?*pi+at 0i at(+/i- ?+/ep?+& &i+ septe*:rie B9- /?+& s!a
?+3'Ii0at )a (+itate- pe Co+'- ?+ sate)e &e )a 6ra+iIa ap(!
sea+' a I'rii
Ca*araCii era( a)Iii. Ni/i (+() &i+ /ei &e o&i+ioar'.
A)te)e ar*e)e- i+str(/Iia- or&i+ea &e :'taie- +opIi)e 0i &i!
*i+eIi)e &e :i,(a/.
C)e3'ia( ?+ t'/eriO a:ia &es/)e0t?+&(!0i t')pi)e /iC*e!
)or &i+ +oroi() ,?s/os. r't'/ea( 3'r' rost &e /o)o!/o)o-
pe )?+6' 6ar&(ri- (r*'riIi &e pri,irea p)a/i&' a ,ite)or
3(*(rii- /are r(*e6a( ?+ p)oaie- *(6i+& *e)a+/o)i/. Ca
s'!0i o*oare ti*p()- o3iIerii se ?+3(+&a( ?+ /9i/9i+eIe
p)i+e &e 3(+i+6i+ea opaiIe)or- )a +es3?r0ite parti&e &e
/'rIi. N(*ai so)&at() s*()s &e )a +e/aC(ri)e )(i p)(6'!
re0ti- r'*'sese a/e)a0i
M Ne!o* r'3(i iar /( (+6(r()- &o*+B )o/ote+e+t-
&a/' tre:(ie 0i a &o(a oar'S... Se ,e&e /' +(!i aK(+se
6()a! 0(Bar&eiat pe /are!) *?+/' &e )a +oi ?+ /e)')a)t
r'C:oiQ
M Se ,e&e...
O*() se &'&ea *ai aproape- por+it &est'i+(iri)or.
M Tai/a *(ri ?+ r'C:oi() &!at(+/i- p' )a BreI/(. Ni/i
+(!i *ai 6'sir'* *or*?+t(B. C( *i+e poate s!o *i)osti,i
8o*+() &e S(s- /' a* trei /opi)a0i... ToIi &!o 0/9ioap'...
8' &oi- trei 0i patr( a+i...
51
M S'!Ii tr'ias/' 0i s'!i 6'se0ti s'+'to0i- Na6?I()e.
M Aia +'&eK&e o tra6 0i e(- &o*+B )o/ote+e+t. Tai/a
*!a,( +(*ai pe *i+e 0i *' )'s' *ai *'r(I- &e *'
&es/(r/ai si+6(r. 8ar /( &?+0ii- +e,oie *are &e!o 3i s'!
*i p(treCeas/' oase)e pe!a/i... 8(*+ea,oastr' /e /re!
&eIiQ C?+& s(+' ata/() )or- s' )e &'* p'para 0i s' ispr'!
,i*- /a s' +e!+toar/e* )a /ase)e +oastreQ
M Ci+e s!o 0tieS...
M C( a)te /(,i+te- a0tept'*- &o*+B )o/ote+e+tQ
M A0tept'*...
A( tot a0teptat. O )(+'- &o('- *ai *()te.
Pe (r*'- t?rCi(- &(p' diCtat!e 0i retra6eri 3'r' )(pt'-
&(p' r'st(r+'ri &e re6i*(ri 0i ?+s/'(+'ri &e sa),atori
*i)e+ari- pro/esi(+i- a)ia+Ie- (/i&eri &e ,e+era:i)i /'r!
t(rari /are!a( s/ris /ro+i/a 6)orioas' a ,re*i)or :'tr?+e-
&(p' ()(itoare &e0'+I'ri ?+ )(*ea &i+&'r't- &i+ spate-
a /i,i)i)or- &(p' /e- tr(pa a 3ost str'*(tat' )a 6ra+iIa &e
r's'rit- /?+& a s(+at ?+ s3?r0it soro/() :'t')ii)or- /e ase!
*(ire a *ai a3)at e) ?+tre r'C:oi() a/esta 0i /e)')a)tQ...
R'C:oi() a&o)es/e+Iii sa)e... Pe (+&e r'*'sese pier&(t-
/(treieri+& s(: *etereCe)e CarpaIi)or- &i+/o)o- ?+ *(+Iii
Bi9ariei- pe (+&e r'*'sese pier&(t 0i r'/it- s(3)et() ,o!
)(+tar()(i &e!at(+/iQ... A( ?+ai+tat- &a- a/(* &?+0ii *i0!
/?+&(!se /a Co*:ii ,ra/i)or &i+ A+ti)e- a( ?+ai+tat *?+aIi
&e r'C:oi() /e) +o( a) *a0i+i)or- peste 3)(,ii (ria0e 0i
osti)e- pri+ stepe- peste r(i+i /a)/i+ate &e ora0e- p?+' s(:
:r?() Ca(/aC()(i.
Noaptea- )a 3e0ti)a &e /ear'- ?+tr!o iC:' &e :?r+e- *'!
s(r?+& pe 9art' &ista+Ie)e &i+tre CarpaIi 0i *(+Iii )e!
6e+&ari ai )(i Pro*ete( /are &esp'rIea( E(ropa &e Asia
Mi/'- ?+ &ar+ /er/a s'!0i eLp)i/e pri+ /e tai+' ,or /(!
/eri ?+&'r't Ar&ea)()- &i+ +o( r'0)(it- &e pe pis/(ri)e )or.
A/easta +(*ai pro/)a*aIii)e ,i3oro0i)or strate6i r'*a0i
a/as'- )a a&'post- /a s' ?+te*eieCe or&i+ea /ea +o(' a
)(*ii pe o *ie &e a+i- /(teCa( s!o a3ir*e 0i poate- ?+
&e)ir() )or- s!o /rea&'.
M Ci/'- &a/' aK(+6e* ?+ ,?r3- &i+/o)o!i C)(K()-
&o*+B)o/ote+e+tS se 3'/ea a r?&e /'prar() Na6?I- +e:'r!
:ierit- /( o/9ii sti/)o0i &e +eso*+- *i+(+at 0i &?+s()
&e!ase*e+ea str?*:'tate &i+ K(&e/ata *ai *ari)or. Poate
)i s!o 3i r'st(r+at 9arta )(*ii ?+ /apQ...
52
M Poate- Na6?I()eS >arta 0i a)te)e...
M B'- /' /9iar... 4or:a e /!aK(+ser'* a/i)ea- p' (+&e
0i!a ?+I'r/at &ra/() /opiii- ?+ )o/ s' +e ,e&e* &' r'C:o!
i() +ostr(. Ni/i +( *ai pri*ii &e trei )(+i s/risoare &'
)a +e,ast'- s' 0ti( /e!*i 3a/ /opi)a0ii *ei- +( 'i pe /are! i
?+Iar/' &ra/() p!a/i... 8o*+B )o/ote+e+tQ
M EiS...
M P' &(*+ea,oastr' +( ,!ap(/' a0a- /a o a*eIea)'Q
M Ce a*eIea)'Q...
M Uite- s' ,' sp(i e( /e a*eIea)'... C(* *' pri+&e
p' *i+e /?+& *' 6?+&es/... 8' (+&e p)e/ar'* 0i (+&e!a*
aK(+s. Ce )'sar'* +oi a/as'- /a s' ?*pr'0tie* a0eC'ri)e
a)tora. Ce!a,e* +oi /( e)eQ 1*i Koa/' at(+/i)ea toate
pri+ /ap 0i!*i ,i+e s' )ep'& p(0/a asta a(to*at' ?+tr!(+
0a+I- s!o ia( )a pi/ior peste r't'/'+ii 0i s' *' tot &(((/...
P?+!a/as'- )a +oi- &o*+B)o/ote+e+t.
N!a,ea t'ria s'!) *(stre 0i s'!i 3ere/e 6(ra- +i/i /apo!
ra)()(i Na6?I G9eor69e- +i/i /e)or)a)Ii. Pe+tr( /are s)'!
:i/i(+e- (+ii /a*araCi 6ra&aIi a( ?+/ep(t s'!) pri,eas/'
:'+(itor. A)Iii )!a( ?+Ie)es. Cei *ai ,?rst+i/i ?+&eose:i.
Se ?+tre:a(- C?*:i+& 0i &?+0ii /( tristeIe: 5Se ,e&e /'
+e!a )'sat ,re*ea ?+ (r*'- pe +oi- ,etera+ii /e)(i)a)t
r'C:oiQ... Ce) a) +ostr(- pe /are!) si*Iea*S Pe 'sta +(!)
pri/ep 0i +(!) si*t ?+ r(pt() /ap()(i. Ce /'(t'* a/i- M')!
&'r's/()eQ Ai p(tea s'!*i sp(iQ7
M Ar&ea)()S C(* *' )'*(rea *ai a)a)t'ieri /apora!
)() Na6?I G9eor69e. AK(+6e* s(s- ?+ ,?r3- pe <as:eFO
&i+/o)o e C)(K()S Pi 6ataS
M Las' 6)(*a- /' +(!i 6e+() t'(- La)( Pesi*istr()eS
M N( 6)(*es/ &e)o/. Ori/?t &e /i(&at 0i a:s(r& s!ar
p'rea- Ar&ea)() ?) /'(t'* +oi pe!a/i. N!ai /itit pro/)a!
*aIia &e ieriQ C?r*(irea este eLa/t &e a,iC() /'prar(!
)(i Na6?I G9eor69e. N(*ai /' Na6?I o sp(+e ?+ &er?!
&ere- /( o:i&'- pe /?+& *i)e+arii +o0tri o tr?*:iIeaC' 3a)!
+i/- /( tot &i+a&i+s().
Ca*araCii a/e0tia *ai ,e/9i- &e pe ,re*ea )(i A&a*!
Ba:a&a*- ,'rsaIi &e )a a)te (+it'Ii- &ar /( s(,e+ir(ri /o!
*(+e &i+ /e)')a)t r'C:oi- a) )or- /er/eta( /( o/9i prep(ie)!
+i/i &e K(r!?*preK(r() &'r'p'+atei ?+/'peri- s' ,a&' &a/'
+( /(*,a ,re(+ perete +!a 3'/(t (re/9i. A,ea &reptate
)o/ote+e+t() M')&'res/( N. La)(- *ai +(*it &e /ei ti!
53
+eri &. )o/ote+e+t Pesi*es/( N. La)( 0i La)( Pesi*istr(.
N( era( ?+s' a&e,'r(ri &e rostit /( 6)as tare. Lipsea +e!
0t?+Ke+ita 3r'Iie &i+ /e)')a)t r'C:oi- /?+& 6?+&ea( ?+tr!(+
si+6(r /(6et 0i )e :'tea s?+6e)e /a ?+tr!o si+6(r' i+i*'-
*are- a ?+tre6ei o0tiri. Iar o po)iIie +o('- pe at(+/i +e/(!
+os/(t' a *i)e+ari)or- ?+se*+a )a r':oK() 3ie/'r(ia sp(!
se)e ?+&oie)+i/e 0i )ipsa &e e+t(Cias* ?+ sti)() /e) &i+a!
*i/ a) ,re*ii- )api&ar 0i p'tr(+s &e s(per:ie. Pre/a(t- se
stre/(ra( a3ar'- )a /artiere)e )or.
E)- /a (+ si+6(rati/ La)( Pesi*istr(- r'*?+ea s' /o+!
te*p)e pe 3ereastra &es/9is'- ?+ +oapte- /re+e)(ri)e pro!
ie/tate pe *'tasa ?+ste)at' a /er()(i.
R's3oia /'rIi- /(pri+s &e +osta)6ia )e/t(ri)or &i+ K(!
+eIe. C'(ta ?+ e)e (r*e)e )(i Pe/iori+ 0i a)e pri+/ipesei
Maria- Be)a- MaLi* MaLi*i/i- &i+ ro*a+() )(i Ler*o+!
to,: Un erou a ti%puui nostru* Ur*e)e eroi)or &i+
Ca#a!ii )(i To)stoi- ?+tr!o ,e/9e 0i &e/o)orat' e&iIie 3ra+!
/eC'- /()eas' &e /apora)() Na6?I &i+tr!o :i:)iote/' a (+(i
t?r6 tre/(t pri+ 3o/ 0i par' &e a,a+t6'rCi)e +e*Ie0ti...
O)e+i+- L(Fa0Fa- Iero0Fa- Maria+Fa- :'tr?+a U)ita- G9i!
rai!9a+- oa*e+ii a/e)or )o/(ri. Ce /'(ta( &?+0ii a/i- ?+
patria )or- pe /are a ?+,'Iat s!o /(+oas/' 0i s!o si*t'
&i+ /'rIi)e 3er*e/'toare a)e a&o)es/e+IiiQ Tot a0a /(*
se ?+tre:ase pe s/a(+() &e )a --Cap0a7 /e /'(ta e) a/o)o-
se ?+tre:a a/(* /e /'(ta e) a/iQ... N( era )o/() s'( +i/i
?+tr!o parte. Poate /' +( era )o/() s'(- /( ose:ire- ?+
ti*p... C?+& ?) pri+&ea( Cori)e 0i /?+& a*3iteatr() /reste!
)or ?+C'peCite s/)ipea tra+&a3iri( ?+ ,'paia a(reo)ei- ,e!
&ea peisa6i() /( o/9ii )(i O)e+i+. A0a /(* ?) ?+*'r*(rise
pe O)e+i+ pri,e)i0tea )a+I()(i 3a+tasti/ &e ?+')Ii*i- <as!
:eF- E):(r(C- Z*ie+oi- ?+ &i*i+eaIa /?+& se apropiase /(
troi/a &e po0t' &e pe &r(*() Mos/o,ei 0i a) &e0ert'/i(+i!
)or )'sate ?+ (r*'- pe+tr( a!0i ?*:'ia s(3)et() preti*p(!
ri( ros &e (+ ,ier*e :.ro+ia+- /a 0i /e)')a)t ero(- a) )(i
Ler*o+to,.
4e+ea( a*?+&oi spre!o :aie &e ,iaI' proasp't'- &(r'-
a*e+i+Iat' &e pri*eK&ii ,io)e+te 0i :'r:'te0ti- )(pte-
ata/(ri- 6)o+I() (+(i /e/e+ sa( ar:eF )a p?+&' &(p' Ia+!
/() st?+/i)or- &(p' s/or:(ri)e (+ei s')/ii p)etoase pe I'r!
*() r?()(i TereF. Pi O)e+i+- 0i Pe/iori+ a,ea( /e /'(ta
0i +'&'K&(i ?+ terape(ti/a a/e)or )o/(ri pe+tr( :oa)a &e
54
s(3)et a /e)(i)a)t ,ea/- /9iar &a/' +( )e!a iC:(tit eLpe!
rie+Ia pe &ep)i+. Era( )a &?+0ii a/as'- ?+ Iara )or. 8ar e)-
/( :oa)a &e s(3)et a /est(i)a)t ,ea/ 0i a sa- /e /'(ta
e) a/iQ
S!a &espri+s &e/i 3'r' +i/i (+ re6ret &e Ca(/aC() )(i
Pe/iori+ 0i O)e+i+- )a or&i+() /are!) ?*pi+6ea is/oa&'-
*ai &eparte- spre *ar6i+ea stepei Fa)*(/i)or. Pi a si*!
Iit o (0(rare- /?+& (+ 6)o+I :i+e o/9it 0i *ai :i+e ,e+it-
&i+ &?*:(ri)e &e +isip 0i t(3e)e &e pipiri6- )!a /()/at )a
p'*?+t. 1+ /e)')a)t r'C:oi- (+ 6)o+I ?+ p)'*?+() st?+6.
1+ a/esta- a)t 6)o+I- ?+ p)'*?+() &rept. 8o(' r'C:oaie.
8o(' r'+i... Cea &i+t?i s!a t'*'&(it repe&e. Trei s'pt'!
*?+i 0i a 3ost &i+ +o( pri+tre 3raIii &e ar*e- iC:i+& &e
perete (0a :or&ei()(i /?+& +( s!a0tepta(: 5Bi+e ,!a*
6'sit- /a*araCiS7 Ceast')a)t' ,i+&e/are a &(rat *ai *()t
0i *ai /9i+(it. C( )(+i)e... Poate 3ii+&/' +( *ai era(
ti+ere Ies(t(ri)e pri+ /are a str'p(+s 6)o+I(). Poate 0i
3ii+&/' +( eLista ?+ e) +i/i o +er':&are- +i/i o &ori+I' &e
,i+&e/are- &e ,iaI'. N!a,ea (+&e 0i pe+tr( /e s' se ?+!
toar/'O pe+tr( /i+e... Trei )(+i &e spita). Trei &e sa+a!
tori(. Pe (r*'- 9?rtia /are )!a tri*is &e3i+iti, )a ,atr'.
A&i/' a/i- &e (+&e por+ise- /( i+i*a sea/'- &e ias/'O ?+!
tors /( a/eea0i i+i*' sea/'- &e ias/'.
A/esta 3(sese r'C:oi() s'(- &e!a) &oi)ea- *?+t(itor.
La)( M')&'res/( 0i!a str'*(tat /ot() a*orIit pe *ar!
*ora *esei- p)i*:?+& ?*p?/)ita!i pri,ire )a )(*ea &i+
K(r.
Mi/() (+i,ers &e (+&e )ipsise 0i (+&e!a 3ost re&at
&e!(+ a+ s'!0i reia )o/() &e 3i6(ra+t- pe *'s(ra sa- +(
a ?+/9ip(it()(i (ria0 G()i,er ?+ Iara piti/i)or- /(* s!a
,'C(t r(p?+& /( 6i6a+ti/ 6est *reKe)e )or 3ra6i)e- &e aI'.
A( 3ost e)e *ai tari. L!a( tras- +e,'C(te- ?+&'r't. L!a(
pri+s iar'0i /apti,. 1) Ii+
Toate s(+t tot at?t &e *i/i- &es(ete 0i ?+&(io0'tor ri!
&i/o)e. ToIi- tot at?t &e 3a+to*a)i- respir?+& a6o+i/ /a p'!
p(0i)e &e /ear' s(: ,itri+e)e &/ pa+opti/. Era( *orIi 0i
par/' a( *ai *(rit ?+/'.
1+ ori/e /aC- s!a( *ai ?*p(Ii+at )a +(*'r.
I!a( eLpropriat (+e)e e)e*e+te +o(' &e 3i6(raIie. Ca
o3iIerii ro*@+i &e )a *asa &e!a)'t(ri- /are ,or:es/ *ai
55
tare 0i a&(/ /( &?+0ii /e,a &i+ s(3)() 6ra, 0i tort(rat a)
3ro+t()(i- &e!a/(* ori &e!a)t'&at'- /9iar /?+& ,re(+()-
?+ +er':&area &e per*isio+ar postit- ar(+/' o/9i at?t &e
,ora/i 3e*ei)or ?+ toa)ete)e ?+/?+t'toare &e pri*',ar'.
Ca o3iIerii &e pa+Ier&i,iCio+ 0i 3e*eia str?+s ?+/9i+6at'
?+ 9ar+a0a*e+t &e )a *asa (+&e +( ,rea e) s' se (ite-
/are /o*a+&' /e0ti &e /a3ea /( )apte &(:)e 0i trip)e- X(a!
&r(p)e tai+(ri &e 3+0/'- &(Ci+i &e pr'Kit(ri- pe+tr( a )e
sa,(ra ?+ so)e*+' t'/ere 0i ?+tr!o )e+t'- *eti/()oas' i+!
ter*i+a:i)' *asti/aIi(+e. O3iIerii ita)ie+i /( *eri&io+a)e
,o/i3er'ri- /9ipie /?t /oCo+a/ii 0i pe)eri+i &e /o+spiratori
a( /a* r'rit!o &e /?+& s!a r(pt ALa ?+ &r(*. Se stre!
/oar' *ai &is/ret- ?+ 9ai+e /i,i)e- ?+tr!o Ci /!o i+si6+' )a
:(to+ier'- a &o(a Ci 3'r'. La ora /eai()(i- &e/or() 0i per!
so+a6ii)e se s/9i*:'. 8raperii)e &e /ati3ea &i+tre /e)e
&o(' s')i- s(+t trase teatra) )a o parte: &o*i+' seL()
s)a:- &e a)t3e)- /( ap(/'t(ri a/(* &est() &e ,iri)e. Ar
sp(+e: &e popot'. F(*?+&O /ir/()?+& &e )a *as' )a *as'-
i+terpe)?+&(!se /( 6)as tare peste /apete. Para&oLa)- a:ia
at(+/i- &atorit' i+,aCiei 3e*e+i+e &e prea re/e+t' pro!
,e+ie+I'- )etar6i/() 5Cap0a7- /( &ati+a /o+,ersaIii)or ?+
s(r&i+' 0i at*os3erei &e 3i)* *(t- se /?r/i(*'re0te. N(!i
*ai )ipse0te &e/?t tara3() &e Ia*:a)a6ii sa( (+ ja##R 8ar
ora a/easta &e e/)ips' /rep(s/()ar' pe La)( M')&'res/(
+(!) i+tereseaC'. E) +( e o*() &e )a ora J. E 3i&e) pro!
6ra*()(i &e &i*i+eaI'.
S!a (itat )a /eas
1+/' (+ p'trar &i+ t(r() *i+(tar()(i pe- /a&ra+- 0i a
p)e/at.
R'*?+e ?+3ipt pe s/a(+- 3ii+&/' +(!) /9ea*'- +i*i/-
+i/'iri. Ni/i /ate&ra 0i /(rs(ri)e )a /are a re+(+Iat &e
*()t. I!a( )(at a)Iii ?+ai+te- *ai 9ar+i/i 0i oport(+ist
/'p't(iIi &e 6raIia atotp(ter+i/i)or *i)e+ari. N(!) /9ea!
*' +i/i /asa ?+/'r/at' &e i+to)era:i)e a*i+tiri- 3ii+&/'
ori/?t a pri*e+it *o:i)ier() 0i &esti+aIia ?+/'peri)or- pre!
t(ti+&e+i *ai &'i+(ie a*i+tirea A+toa+etei. 8(+6a a):'
&e pe i+e)ar() ,'&a+ s!a :ro+Cat- s!a +eteCit- s!a (+i3i!
/atO +i*e+i +!ar /re&e /' a p(rtat ,reo&at' pe &e6et
,eri69eta (+(i )e6'*?+t pe ,iaI'. 8ar ?+)'(+tr(- ?+ e)-
+i*i/ ?+/' +(!i a)i+at 0i sti+s. 5N(S Fii si6(r. N!a* s'
,i( *ai t?rCi( &e (+( PaS...7 5Tri*ite!) pe Bi*:iri/' s'
56
+e reCer,e /a*er' )a Si+aia- )a VPa)a/eW...7 5Iart'!*' 0i
(it'!*'S...7 >?rtii)e *ototo)ite &e!at(+/i. Pi3o+iere)e
/( (0i)e /'s/ate- Pisi/() )or C6)o:i( &e A+6ora K(/?+&(!se
/!o *'+(0e &e!a ei- &espere/9eat'. A/(* e (+ pisoi
so*+oros 0i /')(6'rit- :'tr?+... N( *ai C:(r&'... A:ia
?+tre&es/9i&e a )e+e p)eoape)e /?+& ?) t(r:(r' &i+ 3oto)i()
(+&e tro+eaC'. 5Iart'!*' 0i (it'!*'S7 C(* s!o (ite /?+&
e ?+/' pret(ti+&e+i preCe+t'Q 8a/' a/east' /as' +!ar 3i
*o0te+ire p'ri+teas/'- s!ar 3i *(tat- /a s' (ite- ?+tr!a&e!
,'r s' (ite. 8(p' r'C:oi o ,i+&e 0i /a(t' (+ aparta*e+t
*ai restr?+s- +o(- +et- /are +!a 3ost +i/io&at' )o/(it-
(+&e pereIii proasp't spoiIi +( s(+t i*pre6+aIi &e s(3)a!
rea a)tora- &e ,iaIa +i*'+(i- &e +i/i o a*i+tire. 4a /'(ta
(+ aparta*e+t &e o* pe+tr( tot&oa(+a si+6(r.
8e!a/o)o- +i*i/ +!are s'!) *ai a)(+6e- /a s'!0i t?r?ie
pa0ii 3'r' rost ?+ /a,o() a/esta a) ?*:')s'*ate)or *(*ii-
/)ipi+& 9ip+oti/ &i+ )(*ea )or *oart'.
Ce) p(Ii+ a/i- s'pt'*?+i ?+tre6i +( se i,e0te +i*i/ /a
s'!i s/or*o+eas/' ?+ a*i+tire /( 69eare 3'r' &e *i)'.
Ca&e ?+ )etar6i/() a(to*atis* a) /e)or /are repet' &e a+i
0i a+i a/e)ea0i 6est(ri- /(,i+te- a+e/&ote &e pe ,re*ea )(i
P. P. Carp 0i A&a*!Ba:a&a*. Cite0te *i+(Iios 6aCete)e
e),eIie+e &ep(se &e!(+ Costea *(t 0i p'Iit pe *ar6i+ea
*esei- ?+/er/?+& s' 69i/eas/' tit)(ri)e 0tiri)or 0i /o*e+ta!
rii)or ast(pate &e pete)e &e /atra+ a)e /e+C(rii- &i+ /e ?+
/e *ai )ate- pe *'s(r' /e &espri+&eri)e e)asti/e a( )(at
proporIii. Soar:e /a3ea(a /o/)it'- /are treptat a pier&(t
ori/e 6(st &e /a3ea a(te+ti/'. Apri+&e 0i stri,e0te pe por!
Ie)a+() s/r(*ierii Ii6'ri)e 3(*ate +(*ai pe K(*'tate- /are
treptat a( pier&(t ori/e sa,oare a Ii6'ri)or a(te+ti/e &e
a)t'&at'.
Par/' a *(rit &e *()t- /a *orIii &i+ K(r() s'(.
P?+' /?+&- ?+tr!o &i*i+eaI' /a a/easta a a)ar*e)or
/are +(!s /9iar a)ar*e a&e,'rate- pri+tr!o per,ers'
/o+spiraIie- toate se!+0ir(ie 0i se )ea6' /a s'!i ?+toar/'
6?+&() /( o tres'rire :r(ta)' )a *asa &e!a/o)o- a or*
8e ast' &at' +!a iC:(tit s' se *ai :ir(ie. A ?+tors
o/9ii. 10i K(rase /' +( ,a 3a/e!o: &ar a ?+tors 0i o/9ii.
R'*'seser' +(*ai &oi &i+ /ei trei o3iIeri &e pa+Ier!
&i,iCio+ 0i 3e*eia sta/oKie- :')a+'- ?+/'t'r'*at' ?+ (+i!
3or*'.
57
ToIi t'/ea(. Ne/)i+tiIi 0i Iape+i pe s/a(+- 6ra,i- /o!
re/Ii- ?+ 3aIa 3ar3(rii)or 6o)ite p?+' )a ()ti*a 3'ri*it(r'
0i sp(*' &e 3ri0/'- ?0i a(to,e69ea( /( pioas' ate+Iie &i!
6estia &e :oa!/o+stri/tori. U+() &i+tre &?+0ii- 3oarte t?+'r-
aproape :'ieIa+&r(- /( 3r(+tea ?+a)t' 0i p'r() :)o+&-
p(rta )a 6?t /r(/ea s(pre*ei &isti+/Iii *i)itare. Poate ,a
3i s',?r0it /i+e 0tie /e :ra,(r' i+(ti)' 0i teri:i)' ?+ r'C!
:oi() a/esta- a) )or. Poate- ?+ a)t' or?+&(ia)' a )(*ii )or-
a)t/e,a ar 3i 3ost s' aspire /( arC'toarea sete &e a:so)(t
a a&o)es/e+Iii ?+ )o/() tr(3a0ei /r(/i a :ra,(ri)or &e pe
/?*p(ri)e &e :'t')ie- /are s!a( str?*tat ?+ &oi a+i &e )a
tropi/e 0i /er/() po)ar spre i+i*a I'rii sa)e- pe!o 9art'
/e!0i 69e*(ie0te Ci /( Ci spaIi() ,ita). Spre i+i*a I'rii
/are se ?+&est()a a)t'&at'- *?+&ri+&(!se- /( 6e+i() )(i
Goet9e- S/9i))er- Beet9o,e+- Ea6+er- <a+t- s(praoa*e+ii-
&i+ai+tea ar*e)or a(to*ate- :ata)ioa+e)or &e asa)t S. S.
0i p(9oiri)or &e pa+Ier&i,iCioa+e. Poate- &(p' 3r(+tea
?+a)t' 0i o/9ii /)ari- &esti+() /e) a&e,'rat i!ar 3i 3ost s'
preia 0i e) torIa )(i Goet9e- S/9i))er- Beet9o,e+- Ea6+er-
<a+t... At(+/i +!ar 3i stat a0a- Iap'+ 0i 3'r' 6)as- ?+
*iK)o/() (+or si)+i/i a)iaIi- /are!) pri,ea( &(0*'+os- /( o
/r(/e a :ra,(ri)or i+(ti)e 0i a *orIii at?r+?+& 3(+erar )a
6?t.
8ar La)( M')&'res/( +( )a ase*e+ea s(/e)i a)e ,re!
*i)or 0i &esti+e)or 6?+&i. E) +i/i +!a ,'C(t )a *as' &oi
o3iIeri +e*Ii 0i o 3e*eie /( p'r() /?+epi( 0i o:raC &e
sta/oK- ?+/9i+6at' ?+ /(re)e. Pe &at'- 6r(p()(i +e/)i+tit
&e!a/o)o- &e )a *asa A+toa+etei 0i a )(i- pri+tr!(+ stra!
+i( Ko/ &e p)a+(ri- /a ?+ a*eIe)i)e /apora)()(i Na6?I- s!a
s(:stit(it a)t' rea)itate atro/e- *ai ,ie &e/?t pri,e)i0tea
&e!aie,ea.
Masa or* Ei- /ei &e!at(+/i- )a *asa or0 e)- 3(*?+!
&(!0i Ii6ara /( i+o/e+Ia eter+()(i soI i*:e/i)O ea- ?+
ro/9ia $eu"a'ande &e /()oarea o/9i)or &e!(+ i+o/e+t
a):astr(- /( *i/a 3ar3(rioar' a p')'rii)or &e pai &i+ a/e)
a+ ?+/)i+at' /o/9et pe!o spri+/ea+'- 0i /e)')a)t... 8a. Pi
/e)')a)tS... Bi*:iri/'- pre6'ti+&(!se &e p)e/are- 3'/?+&
se*+e i*pa/ie+te /9e)+er()(i /( *?+a- s' se preCi+te *ai
6ra:+i/- /a s'!i- pre&ea pa/9et() &e Ii6'ri. 8e /?te ori s!a(
a3)at &?+0ii ast3e)- t(strei- )a *asa &e!a/o)oQ... Ni/i &e trei
ori. C9iar A+toa+eta ?) r(6ase s!o &ispe+seCe &e!o /o*!
58
pa+ie /are +( p'rea /!o 3)ateaC'. 5F'!) s'!+Ie)ea6'- te
ro6S...7 N!a 3ost +e,oie s'!) 3a/' a ?+Ie)e6e- Bi*:iri/'-
&is/ret 0i /( ta/t- ?i e,ita ?+&eo:0te ?+ p(:)i/. Se reCer,a
s'!0i /a(te pri)eK(ri &e &r(* a/as'- o3eri+&(!0i ser,i/ii)e
&e /(rier 0i /o*isio+ar &e )(L. Ni/i &e trei ori +( s!a(
a3)at a0a- ?*pre(+'. 8i*i+eaIa &e!at(+/i a 3ost o eL/ep!
Iie. N!a stat &e/?t /i+/i *i+(te- /?t a tri*is /9e)+er()
s'!i /(*pere Ii6'ri. Pi i!a r'*as tot(0i s/e+a ?+ a*i+tire
*ai ,ie &e/?t /ea ?+tr!a&e,'r ,ie 0i preCe+t' a 6r(p()(i
&e sta+e &e piatr' &e!a/(*S... C( o )i*peCi*e pre/is'
p?+' )a /e) *ai i+3i* a*'+(+t- o ,e&e- o retr'ie0te. Bi*!
:iri/' 3'/ea se*+e /( *?+a ?+ s(s- p)es+i+& +er':&'tor
&i+ &e6ete- spre /9e)+er() /are s3?r0ea p)ata ?+ a)t' parte.
Era 6r':it- preteLtase /'!) a0teapt' (+ a*:asa&or )a &e!
K(+O iar )a a(C() a/estei 6o6o+ate i+,e+Iii- A+toa+eta ?)
ati+sese pe s(: *as' /( ,?r3() pa+to3()(i- +est'p?+i+!
&(!0i (+ s(r?s /o*p)i/e. C(+o0tea( &eK(+(ri)e )(i Bi*:i!
ri/' +(*ai /( perso+a6ii i)(streS... C(* a6ita *?+a ?+a)t-
&i+ *a+0eta /'*'0ii &e *'tase Kapo+eC' ap'rea o por!
Ii(+e a a+te:raI()(i i+,a&at' &e p'r. O porIi(+e eL/esi,
&e p'roas'. C( 3ire +e6re- )(+6i- )(/ioase- s!ar 3i Cis 6ri!
K()i( periate 0i +'/)'iate ?+ :ria+ti+'. A o:ser,at at(+/i
a/eastaQ N!ar 0ti s!o sp(+'... Ni/i +( 0i!a ?+/9ip(it ,reo!
&at' /' Bi*:iri/'- pospai() &e o* /( &i*i+(ti,() *i+or-
e o &i9a+ie /( at?t &e eL(:era+t siste* pi)osS 1+t?ia oar'
?0i &' sea*' a/(*- &(p' at?Iia a+i... 8esi6(r /' o/9ii
a( ?+re6istrat at(+/i i*a6i+ea 0i a( tra+s*is!o +( /o+!
0tii+Iei a/ti,e- /i *ai str'3(+&- ?+ Co+e)e aIipit()(i s(:!
/o+0tie+t. A( &ep(s!o )a p'straie- /a s' se a+i*eCe a/(*-
&i+tr!o 3iri&' ,i/)ea+' a *e*oriei (+&e!a &or*itat. Iar
i*a6i+ea- a*i+tirea- +( se *'r6i+e0te a/(* )a :a+&ero)a
*a+0etei- &e *'tase /re* /( :(to+() &e p)ati+'. 1+ai+!
teaC'... 1) &espoaie &e /ost(*() s/)i,isit- /a s' &eC:ra/e
?+ ?+tre6i*e (+ /orp &e 6ori)' *o+str(os :)'+it- /(
s*o/(ri pe piept- pe pi/ioare- pe :raIe. BraIe)e a/e)ea-
*e*:re)e a/e)ea p'roase- )e ,e&e ?+/o)'/i+& 9?& tr(p()
a): 0i e)asti/ pe /are!) /(+oa0te ?+ toate tai+e)e- tr(p()
/( pie)iIa /ati3e)at' /are se str?+6ea- s/?+/i+&- at?t &e 3ier!
:i+te 0i a)i+tat )?+6' e)... Pi a/(* se str?+6e a)i+tat 0i
3ier:i+te- s/?+/i+&- )a piept() /( :)a+a &e 6ori)'- ?+3'0(!
59
rat' &e :raIe)e /( s*o/(ri &eC6(st'toare &e p'r... Se
poate (ita a/eastaQ Se poate iertaQ
Pi!a s*()s pri,irea &e )a *asa p)a+t(roasei +e*Ioai/e
?+ (+i3or*' 0i a /e)or &oi o3iIeri &e pa+Ier&i,iCio+- ati+0i
&e s(r&o!*(Ie+ie 0i &e /ata)epsia )a:orioasei &i6estii.
O/9ii s!a( *ai ?*p?/)it ?+/'. Toate a( 3ost ?+/' *ai
3'r' +'&eK&e. Mai respi+6'toare. 4iaIa s!a ?+ti+s ?+ai+te!i
pe+tr( a+i 0i a+i- /a &eCo)a+te)e s*?r/(ri &i+ preaK*a
M'rii &e ACo,- (+&e s!a( t?r?t &?+0ii pri+tre p'p(ri0(ri
*(/e&e 0i 6(r6(ie p(r()e+te- /( pi/ioare)e ?+/)ei+&(!se ?+
6)o&(ri ,erC(i- ori:i)e- /9ir3oase- tr'6?+&(!i a3(+&- ?+
/o)/?ia)a &e )ar,e *oi- )ipitori 0i *o)(0te: &ospite)e
s*?r/(ri i*o:i)e )a s(pra3aI' ?+ C'p(0a)a 3'r' s(3)are
&e ,?+t- &e (+&e +( /re&ea( /!a( s' *ai ias' ,reo&at' 0i
pe /are )o/a)+i/ii )e o/o)ea( /( spai*'- +(*i+&(!)e ?+
6rai() )or Marea P(tre&'.
M Iar a)ar*'S eL/)a*' s/a+&a)iCat o3iIer() /e) ,?+Kos
0i :o+&o/- ?+ (+i3or*' &e /a*pa+ie. C(* ,'&- a/i- ?+
)ips' &e a)t' ispra,' r'C:oi+i/'- ,' K(/aIi &e!a a)ar*e)eQ
5M'/ar &e!ar 3i- ?+ s3?r0it- (+a a&e,'rat'S7 a 6?+&it
3'r' spera+I' La)( M')&'res/(- p)'ti+& 0i ri&i/?+&(!se &e
)a *as'.
9
A3ar'- &e )a pri*ii pa0i- /a ?+tot&ea(+a- )!a
/(pri+s ,')(ita 0(,oire a *()Ii*ii- /er/?+& s'!) soar:'- s'
0i!) ?+/orporeCe- s'!) t?r?ie /( ea.
Pi tot /a ?+tot&ea(+a +!a iC:(tit.
La)( M')&'res/( s!a 3erit ?+tr!(+ ,e/9i re3)eL &e ap'!
rare- reCist?+& p(9oi()(i /o*pa/t- &e+s- C'6'C(it &e or&o!
+a+Ie)e po)iIie+e0ti pe ,a&() trot(ar()(i- ?+/o)o+at ?+
*at/' spre o si+6(r' &ire/Iie: Pa)at() Re6a)- Ate+e(-
PiaIa 4i/toriei. E) se a:'t(- r'C)eIi+&(!se /( a3)(e+Iii i+!
&is/ip)i+aIi- &i+/o)o &e :or&(ra &e 6ra+it- /'tre *iK)o/()
str'Cii- /')/?+& a6a)e- r'*?+?+& ?+ (r*'- /a (+ tre/'tor
3'r' 6ra:' 0i Ii+t' /e era.
U+ii /itea( &i+ *ers- peste &r(*- a3i0e)e spe/ta/o)e)or
&e )a Teatr() NaIio+a).
60
M Hernani Ro%eo i Euieta* Strigoii*** Din jae s"a
ns!ut Ee!traR C?+& p(+e* 0i +oi *?+a pe (+ :i)et )a
Ee!tra& *o+0eri/()eQ
M N!a(Ci0i /' e /oa&' /a )a p?i+eQ Pi pe (r*'- /i+/i
oreS Ci+e Ii+e )a pro:' /i+/i ore &e spe/ta/o)Q
M Ai &reptate. S' tra+spiri /i+/i ore ?+/9is ?+tr!o
sa)' /( o *ie &e a)Ii +'&(0iIi pe o ,re*e &i,i+' /a
a/eastaQ At?Iia &ra/iS...
Ri&i/a( o/9ii )a /er. N( p)(tea +i/i (+ 3()6 &e +or
pe :o)ta &e!o /)aritate /rista)i/'. 10i 3'/ea( p)a+(ri pe+tr(
&(p'!a*iaC'- /( +east?*p'r() pri*',erii ?+ artere.
N(*ai /?Ii,a ?+teIea( pas()- ?+tre:?+& a6e+Iii &e /ir/(!
)aIie:
M N!o 3i 3ost /9iar a)ar*' serioas'- 0e3()eQ
Gar&ist() &e pe so/)() spoit a): 3'/ea se*+ &e tota)'
+e&(*erire /( )op'Ii/a ?+ aer.
M 8o*+() s'!i *ai 0tieSS... 4'& /' tra*,aie)e /ir/()'
pe B()e,ar&... Cir/()aIi- ,' ro6S
1+ /i(&a *ias*e)or &e :e+Ci+' 0i ()ei ars- ,?+t()
(+&(ia pri+ &e3i)e(ri)e s(re)or /o+str(/Iii 3ra6e&e a&ieri
&e paKi0ti 0i )(+/i ?+,erCite. U+&e,a- ,or 3i sosit a/(*
sto)(ri)e &e p's'ri /')'toare- /o/ori 0i :erCe- r?+&(+e)e-
&a/' *ai eList' /(*,a p's'ri at?t &e te*erare s' se a,e+!
t(reCe peste *'ri- ar9ipe)a6(ri 0i str',e/9i)e &e)te a)e
*i6raIii)or ?+ ,'C&(9(ri :r'C&ate &e es/a&ri)e)e a,ioa+e!
)or /( Ce/e *itra)iere )a :or&.
M 8(p' pr?+C *er6e* )a Posea. Sa( *ai :i+e ?+
par/- )a )a/(ri... A( ?+3)orit )i)ie/ii 0i *eri0orii Kapo+eCi.
8e /e p'rere e0ti- S'+&e)Q i+to+' (+ 6)as &e 3e*eie-
*e)o&i/ 0i r's3'I?+&(!se r(6'tor.
M Ri!a* sp(s /' *' &(/ )a /(rse. N( ,rea( s' pier&
pari() a(stria/S
M 8ar +( si*Ii /e pri*',ar' +e:(+' eQ A+() tre/(t-
t( erai /e) /are...
M A+() tre/(t- a+() tre/(tS A se s)':i /( a+() tre/(t.
Fost!ai- )e)eoS N( ?+Ie)e6i o&at' /' +( re+(+I )a pari()
a(stria/Q 4rei s' *i!) s(3)e Bir)i/Q S!a( 3'/(t aproape
opt s(te &e *ii.
M Pi &a/' se!+t?*p)' s' /?0ti6iQ...
M C(*p'r *a0i+a )(i To&es/(. E /(r'Iat...
61
M Par/' era ,or:a &e!o oare&are :)a+' pe+tr( Mi*i!
0or() t'(Q
M 1+/eteaC' /( :)a+a. E ,re*ea &e :)a+'Q N( ,eCi
/e pri*',ar' /( C'p(0e)i a3ri/a+e se a+(+I'Q
M Bi+e- s' +( *ai /(*p'r'* at(+/i :)a+a pari()(i
a(stria/ &e )a /(rseS se rese*+' 3e*eia- p'str?+&(!0i
a)i+tarea &i+ 6)as. S' +e opri* o /)ip' )a /e,a *ai a//e!
si:i)- S'+&e)S... 4'& /!a( s/9i*:at ,itri+a...
M U33S... A &e,e+it (+ s(p)i/i( s' ies pe stra&' /(
ti+e... 8e ,itri+'!Ii ar&eQ
M N(*ai &o(' *i+(te...
M Ni/i &o(' se/(+&eS Pier& pri*a /(rs'- 0i toate
/o*:i+aIii)e s!a( &(s pe /op/'. 1+3()e/'* /e,a ?+ 3(6'
0i a'antiR Cra/'+' pas()- *a&a*S
M C(* te!ai s/9i*:at- S'+&e)S Pi /(* ,or:e0ti t(
a/(*...
M N(!i 3i po3ti+& s' ,or:es/ /a Ro*eo )a NaIio+a)S
Pi +i/i t( +(!i 3i a,?+& a+ii A()ietei. E0ti /ioars' tre/(t'
pri+ /i(r 0i pri+ ,e0/'...
Pere/9ea- /are a *ers (+ ti*p para)e)- )!a )'sat ?+
(r*'.
Fe*eia- ?+ *a+to( s(:Iire)- /a3e+i(- p'0ea *)'&ios- ?+
:(iestr(- pe t')pi)e s(p)e &e p)(t'- &r'6'stos a6'Iat' &e
:raI() soI()(i- &e0i ?i &esp'rIea o at?t &e pro3(+&' +e!
potri,ire &e 6(st(ri- p'reri 0i ,o/a:()ar.
La)( M')&'res/( re/o+stit(ise &i+ to+() +(*it(!
)(i S'+&e) ire*e&ia:i)()- eter+() /o+3)i/t. N!ar 3i p(t(t
sp(+e ?+s' /'!) i*presio+a +ep)'/(t. A0a 0i +( a)t3e) se
/(,i+e tratat' o 3e*eieS Ast'Ci se /ra*po+eaC' /a ,reK()
,?s/()(i s'!) Ii+' pe )o/ ?+ 3aIa ,itri+e)or /( *o3t(ri
3ri,o)e. M?i+e e 6ata s'!) p)a+teCe )a o *as'- /a s!o
a0tepte p?+' )a ,re*ea &e!apoi. C(+oa0te prea :i+e po!
,estea 0i /?+te/().
Ur/' pe trot(ar- ?*pi+s &e aripa (+ei *a0i+i- /are!a
3r?+at /( s/r?0+et 0i!a por+it iar'0i- &(p' /e 0o3er() )!a
*'s(rat /( o/9i &e asasi+- C:ier?+&:
M U+&e te 6?+&e0ti- *(si(Q ] .:
M La S'+&e). Bra,o )(i S'+&e)S a r'sp(+s r'C:(+at
La)( M')&'res/(.
A(to*o:i)e)e 6o+ea( a/(* *ai ,erti6i+os- /( o pre!
/ipitare a+or*a)'. 8i+/o)o &e aeroport(ri- ?+/' 3oarte
62
&e!parte- r'p'i s(r& o sa),' &e :aterii a+tiaerie+e. Se ,e&e
/' i+tra( 0i a/estea ?+ pro6ra*() eLer/iIii)or.
Pe )?+6' &?+s() tre/( repe&e o3iIer() &e arti)erie- :a!
:a/() &e!a&i+eaori- &e )a 5Cap0a7. P(rta at?r+at pe &e6et
(+ respe/ta:i) pa/9et &e pr'Kit(ri. 8esi6(r- Core0te spre
/as'- (+&e!) a0teapt' /opii- poate o &roaie &e +epoIi- /a
pe!(+ ,etera+ a) /e)(i)a)t r'C:oi- a) )or- &i+ epo/a &e
piatr'. Si*pati/- :a:a/()S Peste /?Ii,a a+i ,a 3i 0i e) (+
:a:a/ /'r(+t 0i a&(s &e (*erii oso0iO +(*ai /' *ai posa/
0i 3'r' +i/i o s(3)are o*e+eas/'- a0tept?+&(!) a/as' s'
&es/9i&' (0a /( s(rpriCa (+(i /arto+ &e /o3et(ri pe &e6et.
A&ieri)e ,?+t()(i Ki)a, *ires*at &i+spre paKi0te)e 0i
)(+/i)e pri*',erii i!a( p'r(t *ai /'tr'+ite &e/?t 3(*()
Ii6'ri)or 6r(+Coase &e r'C:oi. L(*i+a a):astr'- *ai
s/r(*it'...
La Pa)at() Re6a)- so)&aIii &e 6ar&' ?0i /o+ti+(a( &e3i!
)area &e *a+e/9i+e a(to*ate- &e )a 69erete 0i ?+&'r't.
C( *'+(0i)e )or a):e &e :(*:a/- /'0ti)e )(/ii 0i (+i3or!
*e)e proasp't &esp't(rite &i+ ra3t() *a6aCiei &e *are
Ii+(t'- /( *i0/'ri)e sa/a&ate )a or&i+() (+(i /o*a+&a+t
i+,iCi:i)- st?r+ea( 3'r' 6re0 a&*iraIia /a* 9'()it' &e r?s
0i /o*e+tarii a (+or spe/tatori &e!o a+(*e 0i ?+tot&ea(+a
a/eea0i ta6*' p)e:ee: ar0i/ari &e *a9a)a /( pi/ioare)e
&es/()Ie 0i /oCo+&ro/ii s(3)e/aIi- r?+&a0i- 3ete ?+ /as'- I'!
ra+i r't'/iIi pri+ *iK)o/() /apita)ei &i+ /'t(+e)e :ar:a!
re)or ,'6'(+i. 8e &ata a/easta +( se oprise +i*e+i s'!i
/o+te*p)e /(* ri&i/' )a ar*' :raI() ri6i& arti/()at &i+ /ot
0i /(* se r's(/es/ :r(s/ pe /')/?ie- 3'/?+& st?+6a!
*preK(r /( o 6ra,itate &e )(6(:ri *a+ia/i- /o+/e+traIi ?+
eLe/(tarea (+(i rit :iCar- a:se+Ii &e )a r(*oarea str'Cii
0i /o*e+tarii)e poC+a0e a)e 6a)eriei. Iar ?+ o/9i- a,ea( &e
&ata a/easta o pri,ire +e)i+i0tit'- (*a+'- a0tept?+& &e
(+&e,a o &eC)e6are.
La)( M'i&'res/( o:ser,' a:ia a/(* /' e si+6(r() tre!
/'tor /are +( se 6r':e0te. Ba- &(p' /e!a tra,ersat ?+
&ia6o+a)' piaIa i*e+s' /?t &e0ert() Go:i- 3e)ieit?+&(!se /'
+( s(3ere &e a6ora3o:ie- a *ai &es/operit ?+/' (+(). C'!
)(6'r() /e) +e:(+ 0i t(t(ror /(+os/(t- Fi)aret.
10i &es/'r/ase &i+ /?r/' &esa6a &e /'rIi s3i+te 0i- 3?)!
3?i+& pateti/ *?+e/e)e a+teri()(i &e p'r ro0/at- 3'/ea
63
se*+e &e a+ate*' spre Ci&(ri)e 9ote)()(i 5At9T+Te
Pa!)a/e7- &o+&'+i+&(!0i pro3eIii)e sa)e &e &ati+'.
M Pi 3'r' C':a,' po6or?!,a 3iara &i+ /eri(ri as(pra
I'rii )(i Go6 0i Ma6o6S Pi /'&ea!,or 3'r' C':a,' Ci&(ri)e
/et'Iii /e)ei *ari- /are ?+ ?+Ie)es &(9o,+i/es/ se /9ea*'
So&o*a 0i Ba:i)o+S Pi ?+6er()...
M Cir/()'- /')(6'reS Las' ?+6eriiS ?) reteC' ser6e+t()
&e stra&'. N!a(Ci /' 3(se a)ar*' &e!a&e,'rate)eQ I+tr' ?+
a&'postS
M Pi tr(p(ri)e )or *oarte Ca/e!,or 3'r' C':a,'- st?r!
,(ri ?+ piaIa /et'Iii /e)ei :)este*ate- /are ?+ ?+Ie)es &(!
9o,+i/es/ se /9ea*' Go*ora...
M As/()t'- /?t Ii!o sp(+ /( :i+i0or(). Ia!Ii &esa6a
0i (*:)'S
Ser6e+t() a C,?r)it o pri,ire 0i spre La)( M')&'res/(-
&?+& &i+ /ap a &oKe+itor ?+Ie)es. N( /(teCa s'!) i+terpe!
)eCe &ire/t- 3ii+&/' era (+ &o*+ :i+e ?*:r'/at 0i s!ar
p(tea ?+t?*p)a s' 3ie r(&' ori priete+ /( atotp(ter+i/ii
si)ei- /ei &i+a*i/i- )api&ari 0i p)i+i &e s(per:ie. 8ar &e /e
se p(+ea ?+ r?+& /(!+ /')(6'r s*i+tit /?+& )(*ea ?+ toat'
3irea a)er6a a/(* spre a&'postQ
8e )a /oa3or() i)(str( a) protipe+&a&ei- &e s(: i)(str()
5Pa)a/e7- s!a( i,it ?+ (0' 0i )a ,itri+e /?te,a /apete &e
/(/o+iIe /( e+or*e)e t(r:a+e *eta)i/e &e s?r*e 0i /?r!
)i6e- pri,i+& a6itate spre /er. Ma+i/9i(riste)e 0i /oa3eCe)e-
3ar&ate /a :a)eri+e)e &i+ Tr(pa A)9a*:ra pe+tr( (+
ta:)o( 3i+a)- a( trop'it &eC:r'/?+&(!0i &i+ *ar0 9a)ate)e
a):e 0i- t(r(i+&- a( )(at ?+ pri*ire *o+a9() r't'/itor a)
a3(rise+ii)or.
M S' 0tiIi /' se!+t?*p)' (+a )at'- 3ete)or- &a/' a aK(+s
+e:(+() &e Fi)aret a/iS... sta e piaCa!rea a B(/(re0ti()(iS
M Tai/' Fi)aret- /?+& ,ii s'!Ii 3a/e* o per*a+e+t'Q
M L'saIi S3?+t() *e( ?+ pa/eS i+ter,e+i o Ii6'+/(0'
o/9ioas' 0i *'r(+t'- /( o /)aie &e p'r s?r*os- tre/?+&(!i
&e6ete)e pri+ :ar:a /are +!a,ea +e,oie &e i+&e3riCa:i)'.
Apoi ?) po,'I(i /( o pre3'/(t' ?+6riKorare- ?+ /9i/ot()
/e)or)a)te:
M C're)!/'re)- p'ri+te Fi)aretS C' &e te!o pri+&e
patro+() a/i /'!i *e+e0ti a pa6(:' ?+ 3aIa pr',')iei- te
64
ra&e pe 6ratis /( per&a3. Apari *?i+e pe Ca)ea
4i/toriei *ai 6i6ea /a 4ra/a ?+ Ee!traR
Prooro/() :'r:os se oI'ri s/(t(r?+&(!se &e sp(r/ata
ati+6ere 0i- a:(r/?+&(!0i ?+ spi+are &esa6a /( Sfinte
s!ripturi& 6r'i i+,o/?+& /eta+ii)e Apo!aipsei0
M Iar' (+() &i+ /ei 0apte ?+6eri /are Ii+ea( /e)e
0apte potire *i!a( Cis *ie at(+/i: 54i+o s'!Ii ar't *'r!
t(ria /(r,ei /e)ei *ari- /are 0a&e pe ape)e *ari7...
M S' a* par&o+- p'ri+te Fi)aretS protest' o3e+sat'
Ii6'+/(0a- str?*:?+&(!0i *(tri0oara )a &?+s() 0i s/oI?+&(!i
)i*:a s'6etat' pri+tre :(Ce)e &e!(+ ro0( &e 6aroa3'.
Astea s' )e!o sp(i ')ora &i+)'(+tr(S N( +o('- /are
s(+te* 3ete +e/'Kite 0i +e /?0ti6'* p?i+ea oLi6e+?+&(!)e
C()(3ii 0i ?+69iI?+&(!)e +aC(ri)e... A)ea 0e& pe ape)e *ari-
/( pe0tii )or- )a resta(ra+t 0i )a :ar...
N!a ap(/at a ispr',i 0i a C:(69it!o spre a&'post.
8et(+'t(ri)e :aterii)or a+tiaerie+e se apropia(. Se apro!
pia 0i (+ ,(iet +e/(+os/(t &e pr':(0iri (ria0e. 4'C&(9()
,i:ra /i(&at &e 9(r(it() ?+a)t- /res/?+& a) *otoare)or.
A/(*- La)( M')&'res/( +( *ai p'stra +i/i o ?+&oia)'.
Re/(+o0tea trepi&aIia a/easta a aer()(i- *'/ar /' a,ioa!
+e)e :o*:ar&a*e+te)or &e pe 3ro+t() &e r's'rit 3(seser'
&e a)t tip- /( a)t s(+et.
8o*o)- o ap(/' )a &reapta- pe!o stra&' )atera)'- spre
PiaIa A*Cei. N(!) Corea +i*i/. A apri+s ta/ti/os Ii6ara 0i
a ?+ai+tat /( (+ s(r?s &e oare/are satis3a/Iie.
1+ s3?r0it- se ?+t?*p)a /e,a- a)t/e,a.
Trot(are)e se 6o)iser'. U+ /'Ie) a):- /( /oa&a :?r!
)i6at'- &e +ea* /or/it 0i pro)etar- a ,r(t s' tra,erseCe-
s!a ?+tors 3'r' pri/i+' &e )a K(*'tatea &r(*()(i- s!a stre!
/(rat pe s(: ()(/e ?+tr!o /(rte. 8i+ /ase- (+ii ?+/9i&ea(
6ea*(ri)e- a)Iii )e &es/9i&ea(- C'p'/iIi &e at?tea or&o!
+a+Ie /o+tra&i/torii 0i at?tea repetiIii &e a)ar*e. A 3(6it
o 3e*eie /( (+ /opi) ?+ :raIe. Nea0teptat- &ar tot &eparte-
spre Gara &e Nor&- a r':(3+it (+ )a+I )(+6 0i repetat &e
eLp)oCii. Pe (r*'- o +e3ireas/' pa(C'. N(*ai &(r(it()
?+a)t &e *otoare- /(tre*(r?+& spaIii)e- ?+ai+t?+&.
F(*() Ii6'rii ?+/ep( s'!i par' *ai p(Ii+ i+3e/t. 1)
tr'6ea p?+' ?+ a&?+/() p)'*?+i)or- /( o sete proasp't'- /a
a&o)es/e+t() &i+ /e)')a)t r'C:oi ?+ai+te &e pri*() ata/.
65
Fii+&/' (+ii tre/'tori- a&'postiIi ?+ 6a+6(ri 0i s(: :a)!
/oa+e- r's(/ea( 6?t() s' is/o&eas/' spre /er- a ?+')Iat 0i e)
o/9ii ?+t?ia oar' ?+ a/ea Ci.
Pi ?+t?ia oar' a /(+os/(t /?t &e a):astr' 0i str',eCie-
/?t &e &()/e 3(sese a/ea &i*i+eaI' &e apri).
O:)i/- /( s/)ipiri a):e- *eta)i/e 0i si&e3ii ?+ soare-
tre/ea pri*a 3or*aIie &e :o*:ar&iere. 10i ?+&ep)i+iser'
si+istra )or *isi(+e- &ar La)( M')&'res/( +( re(0i s'!0i
?+3r?+6' o:ie/ti,a a&*iraIie pe+tr( or&i+ea i*pe/a:i)'-
6r(parea 6eo*etri/'- ?+ai+tarea /a)*'- &e para&'- &i+tr!o
parte a C'rii spre /ea)a)t' parte. A)t ,a) se apropia /9iar
&eas(pra. S!a oprit reCe*at &e!(+ 6ri)aK- )?+6' o i+trare
&e 6a+6. C( pri,irea ?+ s(s- apri+se a)t' Ii6ar'- &e )a /ea
ispr',it'- 0i a0tept'.
4'C&(9() /)o/otea &e (ra6a+i/e)e ,i:raIii. A si*Iit
/(* tre*(r' /a ?+tr!o ?+/or&are &e str(+e 0i :are)e
6ri)aK()(i &e 3ier. 5U+&e s!a( as/(+s oare p's'ri)eQ7 se
?+tre:'. Iar ?+ai+te &e a &es/operi r'sp(+s()- a ,'C(t
/( C,?/ &e e*oIie ?+ i+i*' :o*:e)e )(+6(ieIe &espri+!
C?+&(!se &e )a *ii &e *etri ?+')Ii*e- &es/rii+& (+ ,?r3
&e traie/torie 0i /'C?+& apoi ,erti/a)- ,?K?it- 0(ier?+&-
C:?r+?i+&- eLp)oa&?+& /( ,(iet &e 6i6a+ti/e pr':(0iri 0i
?*pro0/?+& s+opi &e *o)oC- &e /'r'*iCi- &e 3)'/'ri- &e
3(*- &i+ /ratere)e /)'&iri)or stri,ite /!(+ spas* &e 3'p!
t(ri ,ii- /are se C,?r/o)es/- *ai ?+/ear/' s' se ri&i/e 0i
pier /i(+6e- /( *'r(+taie)e 9'/(ite- tr's+ite ?+ /re0tet-
r'p(se. Gea*(ri)e a( C'+6'+it p)es+i+& ?+ I'+&'ri &e!a
)(+6() trot(ar()(i.
8i+/o)o- peste a/operi0(ri)e s/(+&e- ?+ /ea)a)t'
stra&'- (+ perete ?+tre6- ?+a)t- /( or:ite)e 3erestre)or
/'s/ate- s!a /)'ti+at /(*p'+i+&(!se- s!a &espri+s 0i s!a
pr',')it /a o 3e)ie &e &e/or- )'s?+& ,'C()(i i+terior() ?+!
/'peri)or &e )a trei etaKe- /( pereIi C(6r',iIi ?+ &i,erse
/()ori- so:e- ta:)o(ri ?+ ra*e- *o:i)e rosto6o)i+&(!se-
&isp'r?+&. Se a(Cea( stri6'te. G)as(ri &e 3e*ei- &e /opii-
as/(Iite 0i str'p(+se &e spai*'.
Z,?r)i Ii6ara 0i se ?+toarse s' a)er6e ?+tr!a/o)o- (+&e
p(tea s' 3ie &e!(+ aK(tor.
66
4
At(+/i s!a iC:it e) piept ?+ piept /( +e/(+os!
/(ta. Ie0ea &i+tr!o :o)t'- /( p():ere &e ,ar 0i +isip pe
(*erii Ka/9etei +e6re- pe &is/() p')'riei +e6re- pe ,?r3()
pa+to3i)or C6?riaIi &e s(rp't(ri.
Toate )e!a ?+re6istrat- &i+tr!o si+6(r' /(pri+&ere &e
o/9i- /?+& a s(sIi+(t!o 0i s!a tras (+ pas ?+&'r't )a ,io!
)e+Ia /io/+irii- /er?+&(!0i e) iertare.
Ea ?) pri,ea 0i p'rea /' +(!) ,e&e.
Ce 6e+e )(+6i 0i &ese- (*:roase- a&i+/?+& /ati3e)area
(*e&' a o/9i)orS 8ar /e pri,ire 6oa)'- ?+ +i*i/Q Mai
,'C(se a0a o/9i 3r(*o0i 0i tra6i/i ai /ai)or ?+ a6o+ie- &e!
parte- ?+ stepe)e R(siei.
10i /er(se iertare- s!a &at ?+ )'t(ri 0i a ,r(t s' trea/'
?+ai+te- ?+/otro por+ise. O ,oi+I' str'i+' &e e) )!a oprit.
S!a a&resat /( :)?+&eIe- /a (+ei :o)+a,e:
M 8oriIi /e,a- &oa*+'Q... 8o*+i0oar'Q
Ea a p(rtat &os() *?+ei ?+6(ste- ?+*'+(0ate- )a 3r(+te-
)a 6e+e- )a o/9i- par/' pe+tr( a &espri+&e o per&ea /are!i
&esp'rIea.
8e r'sp(+s ?+s' tot +!a r'sp(+s.
La)( M')&'res/( a repetat ?+tre:area- spriKi+i+&!o
(0or /( pa)*a s(: /ot() st?+6- o/rotitor- 6ata s!o s(sIi+'
*ai e+er6i/ )a +e,oie- 3ii+&/' a a,(t i*presia /' se ?*!
p)eti/e0te
M Pot s' ,' 3iii &e!(+ 3o)os /( /e,a- &oa*+'Q
Ne/(+os/(ta a /o:or?t *?+a ?+/et &e )a 3r(+teO ?+ /o)!
I() :(Ce)or i!a *iKit o (*:r' &e s(r?s ,a6- ?+&ep'rtat-
r't'/it. Co+ti+(a s'!) pri,eas/'- iar s(r?s() a/e)a se
&esti+&ea treptat se pre/iCa- ?+tors &i+tr!o a)t' )(*e.
La)( M')&'res/( ?0i sp(se /' asist' )a (+ 3e+o*e+ i&e+ti/
&e0tept'ri)or &i+ so*+(ri)e 9ip+oti/e. Ur*'rea /(* o/9ii
?+/ep pro6resi, s'!) &isti+6'- /(* per/ep /( (i*ire rea)i!
tatea &i+ K(r- /(* s(r?s() /ap't' o eLpresie.
Ne/(+os/(ta 0i!a ap'sat C,?/+iri)e i+i*ei pri+ 9ai+a
+ea6r' /( a/eea0i pa)*' ?+6(st'- ?+*'+(0at' s/(t(r?+!
&(!0i 3r(+tea 0i eL/)a*?+&:
M 4ai- &o*+()eS... Te ro6 s' *' ierIi.
M N( este +i*i/ &e iertat- &oa*+'... &o*+i0oar'...
67
La)( M')&'res/( a0tepta o re/ti3i/are &e stare /i,i)'.
Ne/(+os/(ta a t'/(t ?+s'- /( a(C() ate+t )a &(r(it() ?+a)t-
+e?+trer(pt- tot *ai ,erti/a) a) *otoare)or. C?+& a &et(!
+at ?+ 9'(ri a)t' eLp)oCie apropiat'- C6(&(i+& pereIii 0i
/a)&ar?*() &e s(: pi/ioare- tros+i+& /( s(3)() 3or*i&a:i)
a)t r?+& &e 6ea*(ri- 3'r' s'!0i &ea sea*'- i!a ?+/)e0tat &e!
6ete)e ?+ :raI 0i ?+&at' a repetat:
M Te ro6 s' *' ierIiS E +er,os. N(*ai /e,a +er,osS...
M 1+Ie)e6- &oa*+'... N( este +e,oie &e a)t' eLp)i!
/aIie... Pra3() &e &'r?*'t(ri &e pe (*eri- &e pe p')'rie
eLp)i/' tot().
M A* pra3 pe (*eriQ Pe p')'rieQ se *ir' ea- :i/i(it'
&e i+sti+/t() /o/9et'riei- s/oI?+&(!0i &is/() +e6r( &e 3etr(
/( (+ 6est :'ieIes/ 0i ?*pr'0tii+& p():erea &e +isip 0i &e
,ar /( s3?r)e &e &e6et.
E) se treCise eLe/(t?+& /a* a/eea0i operaIie- /e,a *ai
&e)i/at. C( :atista &i+ :(C(+ar() &e )a piept ?i risipea
(0(re) +isip() &e pe (*eri.
Ne/(+os/(ta 0i!a ?+3ipt p')'ria )a )o/- pe :(/)e)e
/asta+ii- i+e)ate- st'r(i+& ?+ preo/(parea sa &e a sa)36ar&a
a*or()!propri(:
M M()I(*es/S... 8a- pra3 &e &'r?*'t(ri... A&e,'rat...
Era* )a &o('Ce/i &e pa0i. 8ar te ro6 s' +( /reCi /' e
a/eastaS... 8o('Ce/i &e pa0iS... Ce!s &o('Ce/i &e pa0iQ...
8e 3e)() *e( +( s(+t o 3ri/oas'- s' *' pier& /( 3irea
+(*ai pe+tr( at?t...
La)( M')&'res/( C?*:i /( r'/ea)'- rei+te6r?+&(!0i :a!
tista ?+ &o*i/i)i() &e )a piept- ?+tr!(+ 6est s/(rt- s*(/it-
/o+trariat- /a 0i /(* a/ea *i/' par/e)' &e )i+o( &e o)a+&'
ar 3i p(rtat ,reo ,i+' pe+tr( eLa6er'ri)e sa)e &e /(rte+ie-
/( a&resa 6re0it'
M OS N( *' ?+&oies/- &oa*+'... Ni/i +!a,eIi aer()
/(i,a /are 0i!a pier&(t 3ireaS...
Pri,irea 9a)(/i+a+t' &e *ai ?+ai+te- /rispaIia +e/o+!
tro)at' a &e6ete)or pe :raI() s'( /?+& a 9'(it ()ti*a eL!
p)oCie- ?+/or&area a(C()(i )a C:?r+et() *otoare)or &e pe
/er ?) )'*(riser' &est(). P'/at &e o,a)() 3i+ 0i sti)iCat
a) 3i6(riiO &e o/9ii at?t &e (*e& /ati3e)aIi 0i &e 6e+e)e
at?t &e pre)(+6i ar/(iteS 1+,e)i0() eLterior ar pro*ite (+
eLe*p)ar 3e*e+i+ *ai p(Ii+ :a+a) &e/?t /e)e)a)te- so3isti!
/ate 0i sta+&ar&iCate. Ce!o preo/(p' ?+s' 0i /e!o tr'&eaC'Q
68
4a+itatea s' par' *ai :ra,' &e/?t poate 3i 0i &e/?t i!ar
preti+&e ori/i+e. C'/i ori/i+e- :'r:at ori 3e*eie- 3ires/
este s' p'streCe o (r*' &e 3ior ?+ s'r*a+a /ar+e o*e!
+eas/' &(p' /e!a s/'pat &i+ ,()/a+i/a &e3)a6raIie a (+ei
eLp)oCii... Pi e)- pe 3ro+tS... Pi toIi- pe 3ro+tS... N( si*!
Iea( +e,oia +i/i s' se *i+t'- +i/i s' *i+t' pe a)Iii. O
*'rt(risea( /( si+/eritatea ,?rtoas' a /apora)()(i Na6?I:
5M!a( tre/(t r'/e)i)e *orIii- /a*ara&eiS Cre&ea* /' &ra!
/() +e!a )(atS...7 P(i() a/esta &e 3e*eie- 3ii+&/' p(i e-
3ie ea &oa*+'- ori 3ie &o*+i0oar'- se ,rea *ai teri:i)'
&e/?t /'prar() Na6?I- /are!a str':'t(t trei *ii &e Fi)o!
*etri /( 3ro+t(ri)e &e )a Pr(t )a Ca(/aC 0i ?+&'r't.
5Ori/e 3e*eie aspir' s' par' a)t/e,a &e/?t esteS 3i)o!
Co3' ?+ si+e La)( M')&'res/(. A)t/e,a 0i a)t/(*. A/easta
e *iCeria )orS Pi ?+ /oro)ar a +oastr'- /'/i s(+te* 6ata
s' )e /re&e* /(* ,or 0i /(* iC:(tes/ a&esea s' par' a 3i-
+( /(* s(+t ?+ rea)itate- +( /eea /e s(+t.7
Z?*:et()- )a ?+/ep(t +(*ai re/e- se /rest' a&?+/it
?+tr!o &(:)' /(t' sar&o+i/'.
Ne/(+os/(ta- /are!0i /'p'tase ,e&erea a/(*- 0i ?+/'
&est() &e p'tr(+C'toare- poate /a* prea apropiat' 0i
ate+t' /a pri,irea o/9i)or ati+0i &e!o (0oar' *iopie- ?i
69i/i re3)e/Iii)e 0i ?+tre:' /( repro0:
M Te 3a/ s' r?Ci prete+Iii)e *e)e /o*i/e &e :ra,(r'Q
M O- +(- &oa*+'S
M At(+/i *' /o*p'ti*e0ti- 3ii+&/'!Ii par )a0'Q
M Ni/i (+a- +i/i a)ta- &o*+i0oar'. C(* *i!a0 per!
*iteQ
Ea :'t( a6asat' /( ,?r3() *i/ a) pa+to3()(i ?+ as3a)t.
M Te ro6 s' 0tii /' s(+t 3oarte &eparte &e /ate6oria
&o*+i0oare)or *ior)'ite.
5A0a&ar- tot &o*+i0oar' e...7- )(' a/t /( o i+eLp)i/a!
:i)' 0i +eK(sti3i/at' (0(rare La)( M')&'res/(.
M S(+t /9iar 3oarte /(raKoas'S repet' &?rC +e/(!
+os/(ta.
Iar ?+ a/eea0i /)ip' /i()i /( pa+i/' (re/9i(0e)e )a :?C?i!
t() a:ia )'*(rit ?+/' a) /e)(i &e!a) trei)ea ,a) &e :o*!
:ar&iere. S/9i*:?+& pe+i:i) &e 6)as- ?+tre:' 0o,'ie)+i/:
M N( e a0aQ... Mai ,i+ a)te)e...
M Pro:a:i)S a /o+3ir*at e) /( +ep'sare.
69
M C(+os/ e( *ai :i+e... Ce pro:a:i)Q Si6(rS... A)
trei)ea ,a)... Pe (r*'- a) patr()ea...
M Tot /e se poate... A) trei)ea... A) patr()ea... A) /i+!
/i)ea... P?+' )a &e 0apte ori 0apte. 4' /re& pe /(,?+tS E(
s(+t *ai p(Ii+ i+iIiat ?+ *aterie 0i *ai p(Ii+ /(raKos /a
s' /(teC a ,' /o+traCi/e.
Sp(+?+&- La)( M')&'res/( se (it' /( o 6)a/ia)' &eC!
i+teresare ?+ a)t' parte- i6+ori+&(!i eListe+Ia. Se (it'
peste a/operi0(ri)e Koase- spre /)'&irea &espoiat' &e pere!
te)e eLterior 0i &eC,')(i+& *?9+ita r(i+' a ?+/'peri)or +i!
*i/ite ?+tr!o /)ipit'. Se *ai &eC)ipea( 0i /'&ea( porIi(+i
&e Ci&- (+ ta:)o( )(+e/?+& &i+ piroa+e- (+ s/a(+ /are se
p'strase ?+ e/9i)i:r( pe!o *(/9e &e &(0(*ea se/Iio+at'
0i 3'/ea (+ sa)t :r(s/- ?+69iIit /a &e!o trap'. 5Era( s'!
)'0)(iri pre6'tite pe+tr( o ?+trea6' ,iaI' &e o*S7 6?+&i
La)( M')&'res/(- ?+tr!o str?+6ere &e i+i*' +ea0teptat
(*a+iCat'. Zi&(ri- *o:i)e ,e/9i- portrete &e 3a*i)ie- /'r!
Ii)e &e 0/oa)' a)e pro6e+it(ri)or- s/oarIe)e &e Cestre- &()a!
p() /( ser,i/i() &e *as' pe+tr( &(*i+e/'- (ste+si)e)e
/as+i/e- toate +i*i/(ri)e *iCera:i)e- &ar +epret(ite a)e
eListe+Iei &e toat' Ci(a- i*pre6+ate &e a*i+tiri- &e
o:i/i+(i+Ie- &e a(to*atis*() eListe+Ie)or &e toat' Ci(a.
8i+ a/estea e a)/'t(it' ,iaIa. C9iar 0i ,iaIa )(i- /( o&ioa!
se)e a*i+tiri /are se &espri+& 0i ra&iaC' (+ e3)(,i( 3(+est
&i+ pereIii /asei (+&e /i+/i a+i to,ar'0a &e Ci 0i &e +oapte
i!a 3ost 3e*eia /e )!a *i+Iit 0i )!a p'r'sit.
M Se apropie...
G)as() +e/(+os/(tei tre*(ra. 10i pier&(se ,ir()e+Ia
protest'ri)or /( )o,it(ri a6asate &i+ ,?r3() pa+to3()(i pe
trot(ar. 8i+ +o(- o/9ii /'(ta( )a e) ?+tr!o r't'/ire- 3'r' s'!
) ,a&'.
M 8(*+eata a(Ci /(* s!apropieQ
M Se apropie- ?+tr!a&e,'rS ?+/(,ii+I' /( i+&i3ere+I'
La)( M')&'res/(. Se apropie- /a s' sp():ere M )FasR M
+( /ase)e /are!ar tre:(i s(pri*ate &e pe p'*?+t.
M Pi &(*+eata /e 3a/iQ
M Sta(.
M A/i- ?+ *iK)o/() str'CiiQ
M A/i- ori(+&e... E6a)... Sta( 0i prK,es/. A0tept...
8e6ete)e ?+*'+(0ate i!a( /(pri+s /o+,()si, :raI() s(:
i*p()sia teroarei :o)+a,e- /e &eC*i+Iea at?t &e Ka)+i/
70
i*a6i+ea 3etei +e*ior)'ite 0i /(raKoase- /9iar 3oarte /(ra!
Koase- )a /are p'rea /' Ii+e at?t &e *()t:
M 8o*+()e- te ro6...
M La &ispoCiIie- &o*+i0oar'.
M 1+Ie)e6e /' +( 3ri/a...
M 1+Ie)e6 per3e/t. E /e,a +er,osS
M A9S N!ai sp(+e!o a/easta ast3e)- iro+i/- &a/' ai
0tiS... 8ar +( &(*ita)e a* s'!Ii &a( eLp)i/aIii...
M Ni/i +( *er6e i+&is/reIia *ea p?+' a/o)o.
M 1+/eteaC'- ro6(!te- ?+/eteaC' /( *a)iIii)eS Ce 3e) &e
o* e0ti &(*+eataQ
M U+ o* /a ori/are a)t()... Mai p(Ii+ ?+/'... 1+ 3i+e:
o*() &e pe stra&'.
M 8o*+()e o* &e pe stra&'- +( se a3)' pe!a/i-
pe!aproape- (+ a&'postQ...
M U+ a&'postQ repet' La)( M')&'res/(- ?+tre:?+&(!se
)a r?+&() s'(: 5U+ a&'postQ7...
A rotit pri,irea 3'r' /o+,i+6ere. C(+o0tea p(Ii+
stra&a )'t(ra)+i/'- r'*as' ?+ a3ara artere)or pri+/ipa)e-
&e0i +( se a3)a &eparte &e /asa!i &i+ p'ri+IiO &e /asa /e)or
/i+/i a+i &e *i+/i(+' 0i ?+0e)'/i(+e- pe /are +( pe
a/easta ,e+ea( s!o eLter*i+e &e pe 3aIa p'*?+t()(i /e!
t'Ii)e C:(r'toare 0i )i:eratoare &e )a /e)')a)t /ap't a)
p)a+etei
Iti+erar() &e pre3eri+I' i!a 3ost ?+tot&ea(+a pe B()e!
,ar&O iar i+&eL() a&'post(ri)or &i+ B(/(re0ti +( )!a i+!
teresat +i/io&at'. U+ a&'postQ N(... N!ar 0ti s' eListe
pe!aproape
La st?+6a- *()t *ai pres(s &e /e)e)a)te /)'&iri- C'ri
ri&i/?+&(!0i se*eI 3ro+tispi/i() (+ e&i3i/i( e+or*- a):-
p'trat. Pa)at() (+eia &i+ *()te)e so/iet'Ii a+o+i*e pe
a/Ii(+i r's'rit' &i+ *a+a 3erti)ei Ro*@+ii Mari- /?+& era
?+/' *are. 1+ /i/)() /e)or 0apte ,a/i 6rase 0i )'ptoase &i+
,is() Farao+()(i. O a&e,'rat' /o+str(/Iie 3arao+i/'. 8e!a
)(+6() 3ro+tispi/i()(i- &o*i+?+& tr(3a0 /e)e)a)te pro3i)(ri
&e /ase *ai (*i)e- )(/ea ?+ soare i+s/ripIia /( )itere
*eta)i/e /?t stat() &e o*: SOBOLIA. Pa)at() SOBOLIA.
So/ietatea o)ea6i+oase)or 0i /a* a0a /e,a *ai &eparte-
&(p' *o&a i+tit()'ri)or /ripto6ra3i/e a)e epo/ii: IR8P-
SOLAGRA- CAM- AGIR 0i tot /a* a0a /e,a *ai &e!
parte... A(Cise- a/(* ?0i a*i+tea- a(Cise ,a6 0i &espre
71
a&'post() a/estei so/iet'Ii- /o+str(it &(p' /e)e *ai *o!
&er+e /eri+Ii a)e te9+i/ei- a&aptat )a se*+e)e ,re*ii /are-
&(p' /e!a ?+')Iat oa*e+ii s' C:oare ?+ /er- ?i :'6a a/(*
s(: p'*?+t- ?+ /a,er+e)e pri*or&ia)e.
M A* 6'sitS a sp(s tri(*3a)- /( o :(/(rie &e /are
s!ar 3i *irat si+6(r &a/' ar *ai 3i a,(t r'6aC() a(toa+a!
)iCe)or 0i *ir'ri)or. A&'post() SOBOLIA- &o*+i0oar'.
M 1+ /e parte- &a/' e0ti :(+Q
M Las'!*i :raI()- te ro6... 1+ /e parte te /o+&(/ e(.
M M' /o+&(/ si+6(r'- &o*+()e o* &e pe stra&'.
M Te /o+&(/i si+6(r'- &e a/or&S... 8ar *er6e* a*?+!
&oi. Ptii s' 3(6iQ
8(p' Ce/e pa0i- +( :raI() i )a pri+s. I!a pri+s &e6e!
te)e 0i a( a)er6at peste I'+&'ri)e s/r?0/ate &e sti/)'- Ii+?+!
&(!se &e *?+'- /a ?+tr!o K(,e+i)' /(rs' &e a+tre+a*e+t.
8eas(pra )or- 9(r(it() i*e+s 0i /o+ti+((- /res/?+&-
?+ai+t?+&- sosi+&- &eC69io/a ?+ ro+I'it &e 9e)i/e /rista)i+a
/atapiteas*' a /er()(i.
:
Pe *'s(r' /e!a( &es/i+s trepte)e ?+ a&?+/(r?-
*o+str(oasa ,?+Co)ire a /er()(i se a)i+'.
Pe (r*' se sti+se.
Aos- s(: p'*?+t- +( *ai p'tr(+&ea +i/i e/o(). N(
*ai ,i:ra( +i/i pereIii pro3(+&ei te*e)ii.
U+ /a)* irea)- e&e+i/.
M S'r*a+() 8a+te- &a/' s!ar ?+toar/e pri+tre 9iper!
/i,i)iCaIii ,ea/()(i HH- s!ar ,e&ea si)it s'!0i re,iC(ias/'
3(+&a*e+ta) topo6ra3ia Di'inei Co%edii*
M A&i/'Q ?+tre:' &istrat +e/(+os/(ta- /( ate+Iia ?+!
&reptata ?+ a)t' parte.
M A&i/' ar tre:(i s' str'*(te i+3er+() s(s- (+&e
)!a* )'sat +oi. Iar para&is() s'!) /o:oare a/i- ?+ Co+e)e
s(:terestre- )a a&'post() SOBOLIEI 0i so:o)i)or- (+&e pe
,re*ea sa era( sit(ate se/Iii)e &e s(p)i/ii a)e ia&()(i. Ori
?+ /e /aC- &eCorie+tat &e pi&os+i/ia se/o)()(i +ostr( &e
pro6res 0i /i,i)iCaIie- ar ap(/a (+ :(rete s' 0tear6' &e )a
i+trarea 9r(:e)or s(:tera+e 3ati&i/() a,ertis*e+t- /are )!a
72
/(tre*(rat pe e) p?+' ?+ *'&(,a oase)or: 1Las!iate ogni
speran#a& 'oi& !)Ventrate4... Ar s/9i*:a 3ir*a 1La
Sperana so$oior4... Sa(: 1La Paradisu so$oior4...
M E ?+tr!a&e,'r (+ a&'post i&ea)S a &e/retat 6ra,
re/(+os/(ta- p)i*:?+&(!0i pri,irea ate+t'- /o*pete+t' 0i
p(Ii+ *ioap' &e K(r!?*preK(r- /( o a(toritate &e eLpert'.
Ce) p(Ii+ pe+tr( B(/(re0ti... N(!*i i*a6i+a*S...
La)( M')&'res/( a t'/(t- rea&(s )a se,era rea)itate &i+
/i(&ata!i por+ire pe 6i(*:(0)(/(ri /( *ai *()t sa( *ai
p(Ii+ 9aC- ?+tr( tot() ?*potri,a 3irii sa)e 0i a /)ie+t()(i
si+6(rate/- *or'/'+os- &e )a 5Cap0a7. Pri,i 0i e) ?*preK(r.
C( a)Ii o/9i.
N( i+trase +i/io&at' ?+tr!(+ a&'post. N( 0i!) i*a!
6i+ase +i/i ?+tr!(+ 3e). N!ar 3i p(t(t a3ir*a- ?+ /o+se/i+I'-
&a/' era i&ea) ori +(.
8eo/a*&at' /o+stat' /' ?+/'peri)e s(:tera+e /( Ci&(ri
&e /i*e+t 0i iC r'/oros &e pi,+iI' se a3)a( prea p(Ii+
pop()ate. 8(p' at?tea eLer/iIii &e a)ar*e /are +( era(
/9iar a)ar*e- prea p(Ii+i o )(aser' ?+ serios pe /ea a&e!
,'rat'. I!a s(rpri+s +'pras+a eLp)oCii)or 3'r' ap'rare ?+
/ase- pe stra&'- s(: :a)/oa+e- ?+ 6a+6(ri- pri+ tra*,aie.
C?te,a *a*e ?0i Ii+ea( pr(+/ii pe 6e+(+/9i- /a ?+
s')i)e &e a0teptare a)e 6'ri)or. A)Ii /opii- *ai s')taIi ?+
,?rst'- ?0i 6'siser' &e Koa/' pri+tre :'+/i)e ?+ *aKoritate
6oa)e. SpaIi() ?+6'&(ise o pro+(+Iat' separaIie pe /riterii
&e /)ase. L(*ea +e/'Kit'- /( straie po+osite- se tr'sese
i+sti+/ti, spre (+69ere- 6)'s(i+& ?+ 0oapt'. Cea)a)t'-
si*a+&i/oas'- o/(pase poCiIii *ai /o*o&e 0i i*porta+te-
pe s/a(+e &e sta)() ?+t?i.
ToIi ?+s'- 3'r' ose:ire- )a apariIia ?+t?rCiaIi)or i+tr(0i-
a( ri&i/at /apete)e /( o e6a)' 0i ?+6riKorat' /(rioCitate.
O &oa*+' 3oarte (*3)at' ?+ ro/9ia &e *'tase )i)^ 0i
3oarte *(r(it' /( &res(ri ,io)e+te- &e *()ti0or tre/(t'
peste 9otar() pe /are 8a+te ?) +(*ea /( *e)a+/o)ie 1ne
%e##o de !a%%in di nostra 'ita4- ?i eLa*i+' pri+ )e+!
ti)e)e (+(i aro6a+t fa!e"X"%ain /( *?+er() &e a(r pri+s ?+
)'+I(6- ,oi+& s' a3)e +(*ai&e/?t:
M 4e+iIi &e!a3ar'Q... Ce se ?+t?*p)'Q
M Bo*:ar&a*e+tS A)t/e,a +i*i/... a r'sp(+s 3'r'
si*patie La)( M')&'res/(.
M 1+ /e &ire/IieQ
73
M Gara &e Nor&... Cotro/e+i...
M At(+/i e :i+eS se )i+i0ti &oa*+a (*3)at' I?3'-
a0eC?+&(!se *ai so)i& pe posta*e+t() rot(+Ci*i)or /are
a*e+i+Ia( *ai!*ai s'!i p)es+eas/' ro/9ia &e *'tase )i)^.
4' sp(+ea* e( /' +!a( +i*i/ /( /e+tr()S...
E) si*Ii +e,oia sa&i/' s' a&ao6e- ipo/rit:
M A( *ai &at /?te +iIe) 0i pri+ /e+tr(...
M C(* 0i pri+ /e+tr(Q se 3r'*?+t' s/a+&a)iCat'
seLa6e+ara /( spoi() ,io)e+t 0i p'r() 9e+at- 3()6er?+&(!)
pri+ )e+ti)e)e pri+se!+ )'+I(6. Ce 3e) &e ,or:' e astaQ
Ce o:ie/ti,e *i)itare eList' ?+ /e+tr(Q
M 8espre a/easta +!a* +i/i o i&ee- sti*at' &oa*+'.
M 4'& /' &(*+eata )e 6'si0i...
M E(Q
M 8e ,re*e /e preti+Ci /' a( :o*:ar&at 0i ?+ /e+tr(S
M A3ir*- +( preti+&- sti*at' &oa*+'.
M Pi &a/' e a0a /(* a3ir*i- poIi s'!*i sp(i a+(*e ?+
/e )o/- pri+ /e+tr(Q
M C9iar )a ,reo s(t' /i+/iCe/i &e *etri &e a/i.
8o*+i0oara a s/'pat +(*ai pri+ *ira/o) i+ta/t' &i+
apropierea (+(i ase*e+ea o:ie/ti, :o*:ar&atS Ii+( e) s'!
0i ep(iCeCe sa&i/a satis3a/Iie- ar't?+& spre pa+to3ii /(
s/riKi)it(ri &e pietri0 0i eLa6er?+& *ira/o)() pri+ /are a
s/'pat +e/(! +os/(ta!i to,ar'0'.
M La o s(t' /i+/iCe/i &e *etri &!a/iQ
M ELa/t- sti*at' &oa*+'.
M 8ar )a o s(t' /i+/iCe/i &e *etri &!a/i e 0i apar!
ta*e+t() *e(S O sp)e+&oare &e aparta*e+t... Mo+tat
+o(!+o(I /( *o:i)e &e )a C.N.R. O sp)e+&oare &e
*o:i)eS...
M Re6reta:i) /' sp)e+&oarea &(*+ea,oastr' &e apar!
ta*e+t- /( sp)e+&oarea &e *o:i)e- e sit(at ?+tr!o Co+' &e
o:ie/ti,e pe+tr( :o*:ar&a*e+te.
M Pi to/*ai aCi- pe &eas(pra- *ai )'sai a/as' 0i pe
M(*!Pe!<i. /'Ie)(0() *e(- (+ pe/9i+eC &e!o sp)e+&oareS
M Mai re6reta:i) ?+/'- sti*at' &oa*+'.
M 8a/' *' potri,es/ (+ei toa+te /a MariIaS
M C(* ,e&eIi- +!a* +i/i o r'sp(+&ere. N( pot s' ,'
3a/ +i*i/- sti*at' &oa*+'.
74
M Ni/i +(!Ii /er &(*ita)e s'!*i 3a/i /e,aS... Ce
stra&'- &o*+i0oar'Q s/9i*:' &ire/Iia )e+ti)e)or 0i a i+!
tero6ator()(i spre to,ar'0a )(i La)( M')&'res/(.
A/easta r'sp(+se /a 0i /(* i!ar 3i s(3)at e)- ?+ /o+!
ti+(are:
M N( 0ti( /(* se +(*e0te stra&a- sti*at' &oa*+'.
M Spre +or&Q Spre s(&Q
M Ni/i as(pra p(+/te)or /ar&i+a)e +( era* orie+tat'-
sti*at' &oa*+'.
M Po3ti*S 6esti/()a sti*ata &oa*+'- *a+e,r?+&
,e9e*e+t ra*a )e+ti)e)or /( )'+I(6 ?+ /?r+'/iorii &e6ete!
)or ?+/'r/ate &e s/)ipitoare pietre s/(*pe 0i a&res?+&(!se
,e/i+e)or &i+ 3oto)i() &e or/9estr'. Tre/e pe!o stra&' 0i
+( 0tie /(* se /9ea*'S... O ?+tre:i &e p(+/te)e /ar&i+a)e-
0i +!are i&ee...
M 8a/' +!a,ea* :(so)a /( *i+e- sti*at' &oa*+'S
M Ceea /e ,' sp(+ea* e( a&i+eori- &ra6e)e *e)eS
(r*' &oa*+a (*3)at'- i6+or?+&(!i eListe+Ia 0i p)as?+!
&(!0i rest() tira&ei &ra6e)or sa)e- /are 3or*a( (+ a(&itor
*ai respe/t(os 0i se)e/t. Ge+eraIie &e aCiS U*:)' /(
/ap(!+ /er...
M S(+teIi ?+ 6ra,' eroare- sti*at' &oa*+'.
M Ce ,rei s' Ci/i /( a/eastaQ
M Ast'Ci- ?+ spe/ia)- i*posi:i) &e *ers /( /ap(!+ /er.
Lips' &e spaIi( ,ita). Cer()- o/(pat &e :o*:ar&iere- sti!
*at' &oa*+'. 1) /a(t' &e Cor pe M(*!Pe!<i...
Sti*ata &oa*+' ?+')I' i*pr(&e+t a*:e)e 0(+/i a)e
:raIe)or /'tre /er() &e &i+/o)o &e p)a+0e(ri- 6ata s' 3a/'
eLp)oCie /a o :o*:' &e /i+/i to+e )a a(C() (+ei ase*e+ea
+e*aipo*e+ite i*perti+e+Ie. I*pr(&e+t- /'/i i!a( eLp)oa!
&at &eo/a*&at' /(s't(ri)e &e s(:Iiori- &eC,e)i+& &o('
se*i)(+i &e s(&oare.
M A(CiIi- 3?0+eaIaS Mie s'!*i sp(ie a/eastaQ Ptii
/i+e s(+t e(Q Ptii /i+e e 6i+ere)e *e(Q...
M N( ,' a6itaIi- sti*at' &oa*+'- 3ii+&/' ,!a p)es+it
para0(taS re*ar/' s(a, 0i 6e+eros 3?0+eaIa eLpo+e+t' a
6e+eraIiei /( /ap(!+ +ori. Pi ?+tre:(i+IaIi a+tis(&or()
5Ar&e+7- e eL/e)e+tS
Apoi )!a pri+s pe La)( M')&'res/( &e :raI- 0opti+&(!i:
M S' tre/e* ?+ a)t' se/Iie... A/i a* +i*erit!o prost-
)a /a:i+et() &e i+str(/Iie- /( i+tero6atorii)e... Bi+e i!ai
75
r'sp(+sS 1*i ,e+ea s'!Ii &a( 69io+t(ri: 5N!o iertaS N(
te )'saS Mai Ci!iS7 Ai a(CitQ Meu& %euR Aparta*e+t()
%eu& /'Ie)() %eu& 6i+ere)e %eu& *o:i)e)e %ee& sp)e+!
&ori)e %ee... Ptie ea /i+e s(+t eu6 8(p' &(0(ri)e 3ier!
:i+Ii pe /are i )e!ai a&*i+istrat- se!+toar/e sti*ata
&oa*+' a/as' /( trei Fi)o6ra*e )ips' )a /?+tar.
M Par/' &(*+eata te!ai )'sat *ai preKosQ
M AS N( *' /(+o0ti /?Ii &ra/i a* ?+ *i+e /?+&
*!ap(/'- &o*+()e o* &e pe stra&'S
8ar s!a oprit /( toat' r':&area- i+tr!o +ea0teptat' 0i
?*:)?+Cit' *eta*or3oC'- /?+& o 3e*eie sp')'/it' )a /9ip-
p(rt?+& :ro:oa&' pe o/9i 0i &oi :'ieIa0i &e *?+'- se ri&i/'
&i+tr!(+ /o)I- &e &(p' (0'- s'!i taie /a)ea 0i s' ?+tre:e
o:i&it:
M Sp(+ea &o*+i0or() &(*+ea,oastr' 2La)( M')&'!
res/( se si*Ii ?+ a) +o(')ea /er- &i+/o)o &e :o*:ar&iere-
0i!i ,e+ea s' p(pe 3e*eia /( :ro:oa&' pe o:raC() sp'!
)'/it pe+tr( a/east' se&(/'toare preC(*Iie=... Sp(+ea /'
a( &at :o*:e spre Gara &e Nor&... At(+/i a( &at 0i spre
TriaKQ
M N(S Spre TriaK- +( /re&S Si6(r +!a( &at spre TriaKS
*i+Ii +e/(+os/(ta &i+ /o*pasi(+e- /( toate /'
:o*:ar&a*e+te)e &i+tr!a/o)o a( ?+/ep(t 0i ?+&eose:i
a/o)o p'rea( a se 3i ?+,er0(+at pe o:ie/ti,e pre/ise.
M N( ,' s(p'raIi &e ?+tre:are... G?+&ea* /' poate
&e!a3ar' se poate 0ti /e,aS... A/i)ea +e perpe)i* ?+/9i!
p(i+&(!+e 3e) 0i /9ip
U+() &i+ /opii- t(+s /9i)(6 0i /( o/9ii *'r(+Ii /a
&o(' *'r6e)e ,erCi- se si*Ii a(toriCat s' eLp)i/e e) &e
(+&e ,i+e ?+6riKorarea *ai/'!sei:
M 4eCi /' pe )?+6' TriaK st'* +oi /( /9irie. Pi!a/o)o
)(/reaC' t't(Ia /( Ci(aS... Aia e.
To,ar'0a )(i La)( M')&'res/( ?i +eteCi /re0tet() t(+s
/( po&() pa)*ei ?+*'+(0ate.
M N!a,ea +i/i o tea*'- Ni/'...
M 8e (+&e 0tii /' *' /9ea*' Ni/'Q se *i+(+'
:'iat(). C' &rept Ni/' *' /9ea*'... Ni/' 4. Si*io+.
M Se poate s' +( 0ti(Q Mi!a sp(s *ie &e6et() *i/...
Uite!)- a/estaQ *i0/' +e/(+os/(ta &e6et() ?+ arti/()aIii)e
?+*'+(0ate. Pi tot &e6et() a/esta *i!a *ai sp(s *ie /'
76
+( i s!a ?+t?*p)at +i*i/ )(i 4. Si*io+ /are )(/reaC' /(
Ci(a )a TriaK. 4. Si*io+ ?) /9ea*'- +( e a0aQ 4aaa...
A s(spe+&at a &o(a si)a:'- /a s' +( 6re0eas/'- a0tep!
t?+&:
M 4a+69e)eS /o*p)e/t'- +ai, 0i pro*pt- :'ieIa0().
4a+69e)e Si*io+.
M To/*ai 4a+69e)e Si*io+S... 4eCi /' 0tia*Q...
A/(*- stai /(*i+te /( *ai/a 0i a0teapt' s' s(+e ?+/eta!
rea a)ar*ei- &(p' /are ai s' te &(/i a/as' 0i ai s'!) 6'se0ti
pe t't(Ia 4a+69e)e Si*io+ s'+'tos t(+... 8ar +( ,oiosS
M C(*- +( ,oiosQ
M P?+' /e ,eIi aK(+6e a/as'- s' ,' ,a&' te3eri /(
o/9ii )(i- poate e) s' 3ie ,oiosQ E ?+6riKorat 6roCa, &e
soarta )(i Ni/'
M P'i aia o /re&: La *i+e Ii+e e) *ai *()t &e/?t )a
MitiI'S... Pe+tr( /' indi'idu &e MitiI'- /(* ?i Ci/e t't(Ia-
se s/ap'!+ pat /( (&().
I+&i,i&() &e MitiI' se as/(+sese r(0i+at ?+ poa)e)e
*ai/'!sei- &e (+&e a iIit +(*ai K(*'tate &e o:raC 0i (+
si+6(r o/9i- pe+tr( a op(+e /( K(*'tate &e 6(r' oare!
/are re/ti3i/'ri 0i /ir/(*sta+Ie ate+(a+te:
M N( *' s/ap ?+tot&ea(+aS N(*ai /?+& *' Ko/ /(
3o/()...
;
P'0i+& ?+ /ea)a)t' ?+/'pere a a&'post()(i- )ate!
ra)'- to,ar'0a )(i La)( M')&'res/( *'rt(risi- (0(r?+!
&(!0i s(3)et():
M Era /?t pe /e s!o s/r?+Ies/ ?+ ro)() *e( &e P.t9ie.
N(*ai o /)ip' a )ipsitS... 8a/' sp(+ea* 4aasi)e- /(*
era* 6ata s!o 3a/ i+&(s' ?+ eroare &e /a)/()() pro:a:i!
)it'Ii)or- ?*i pier&ea* tot /re&it() )a Ni/'- pe /are!) /?0!
ti6ase* o &at'- /( tr(p 0i s(3)et- ?+tr!o *ai 3eri/it'
+i*erea)'... Pi +(!Ii i*a6i+eCi /?t' *?+6?iere poIi s'&i
?+ (+e)e i+i*i- &i+ /e)e :?+t(ite a)e )(*ii- +(*ai /(
/?te,a ,or:e o*e+oase... C( o /o*e&ie- +( &i,i+'O /ari!
ta:i)'- (*a+'...
77
A r?s- ar't?+& (+ 0ira6 &e &i+Ii0ori a):i 0i *'r(+Ii:
M Ca &(*+eata- &o*+()e o* /arita:i) &e pe stra&'-
/( *i+e- ?+ stra&'S... 1+ pri*e)e *o*e+te- ,rea( s'
sp(+O /?+& *!ai s(sIi+(t 0i *' ?+tre:ai /( at?ta &e)i/ateIe
&a/' ,rea( /e,a- &a/' poIi s' 3a/i pe+tr( *i+e
/e,a... Fii+&/' pe (r*'- /?+& ai ?+/ep(t s' &e,ii iro+i/-
r'(t'/ios- sar/asti/...
N( 0i!a ispr',it 6?+&()- i+,e+tarii+& /(pri+s() s')ii
/( pri,irea /o+/e+trat'- &e *ioap'.
M A0tept- &o*+i0oar'S i+sist' La)( M')&'res/(- e)
pri,i+& +(*ai )a &?+sa- /( o +er':&are pasio+at'- &e
/are +( s!ar *ai 3i so/otit pe ,e/i /apa:i) a/(* trei ore-
/?+& stri,ea /( s/?r:ire &e (+i,ers Ii6'ri)e 3(*ate +(*ai
pe K(*'tate- )a *asa so)itare)or 0i 3a)i*e+tare)or :i)a+I(ri
&e )a 5Cap0a7. A0tept...
M Ce!a0tepIiQ N( *ai este +i*i/- &o*+()e o* &e
pe stra&'.
E) +( /e&':
M A0tept s' (r*eCi... Ce s!a ?+t?*p)at /?+& a*
?+/ep(t s' &e,i( iro+i/- sar/asti/...Q S'!Ii *ai o3er e(
)a &ispoCiIie o pro,iCie &e si+o+i*e 3ra+/o!ro*@+e- /a-
&(p' )i/9i&area )or- s' poIi /o+ti+(a: Ce3)e*ist- *a)iIios-
%oAueur& persifeur& *(0/'tor- sar&o+i/...
M Ai (itat /a(sti/S ?i a*i+ti +e/(+os/(ta- &e0i p'rea
/' s!a /o+sa/rat eL/)(si, a)tei pro:)e*e- /er/et?+& i*!
presio+a+te)e s/()e 0i a//esorii &e a&'post r?+&(ite ?+tr!(+
3e) &e *a/a:r' pa+op)ie- /a &(p' ,?+'toarea /ea +o('
a ,re*i)or: tar6'- t?r+'/oape- topoare- s'pi- po*pe &e
i+/e+&i(- aparate &e sti+s- :i&oa+e- (+ &()'pior /( *e!
&i/a*e+te &e (r6e+I'- :a+&a6ii 0i ,at'. Pi /a(sti/S... Ai
(itat /a(sti/...
M S'!) ?+*atri/()'*. Pi /a(sti/S... Ce s!a ?+t?*p)at
pe (r*'- &(p' /e!a* &e,e+it- /a (+ *iCera:i)- toate
a/esteaQ
M N( s!a ?+t?*p)at +i*i/- &o*+()e o* &e pe
stra&'S... 4rei s' re+(+I'* )a /o+ti+(area &is/(IieiQ...
Pre3er s' *' 3a*i)iariCeC /( a/est a&'post. S' ?+,'I a!)
/(+oa0te :i+e...
M S!ar sp(+e /' ai 3re/,e+tat +(*ai a&'post(riQ
78
M Poate /' &a- &o*+()e o* &e pe stra&'. N( nu%ai&
&ar &est()e.
M Pi tot(0i +( )!ai /(+os/(t pe a/esta.
M Fii+&/' +( /(+os/ ?+/' +i/i (+ a&'post &i+ B(/(!
re0ti.
M Ce)e)a)te era( (+&eQ
M La Lo+&ra... La Ber)i+... La O&essa...
M N(*ai at?tQ re,e+i e) )a ?+tre:'ri)e /( i+te+Iii
iar'0i /a(sti/e. Cre&ea* /' 0i )a S9a+69ai- )a Si+6apore-
)a Mos/o,a- )a Ro*a.
M N!ar 3i 3ost eL/)(s. Ni/i +!a )ipsit *()tS 8e a)t!
3e)- *ai /(+os/ 0i a&'post(ri)e &e )a Paris 0i Mi)a+o...
Pe a/e)ea &i+ trea/'t...
M >*S
M N( /reCiQ Ni/i +( te o:)i6' +i*e+i s' /reCi. M'
*ir &e /e )e sp(+ toate a/esteaQ
M Pi e(...
M S' st'* at(+/i a*?+&oi pe :a+/a &e a/i 0i s' +e
*ir'* ?+ &(et.
Ea s!a a0eCat pe :a+/'- pi/ior peste pi/ior- /( po0eta
pe 6e+(+/9i. La)( M')&'res/(- a)'t(ri- )a o &ista+I'
/o+,e+a:i)'. Ca s' +( *ai pri,eas/' )a &?+sa 0i s' +(!0i
tr'&eCe a*este/() &e /(rioCitate- (i*ire- &eCapro:are 0i
sar/as* pe /are i )!ar 3i /itit +e/(+os/(ta ?+ o/9i- ?+/er/'
0i e) s' i+spe/teCe /( aer &e /(+os/'tor ?+/'perea 0i /e)e
/?te,a persoa+e pier&(te p?+' a/i. C'/i p'rea( ?+tr!a&e!
,'r pier&(te. Pase &e toate. U+ 6r(p &e trei- o 3a*i)ie-
pe!o :a+/'O tat')- *a*a 0i o 3etiI' )a *iK)o/- ?+ ro/9iI'
&e /()oarea /er()(i &e!a3ar'- /( p'p(0a ?+ :raIe. O
t?+'r' pere/9e /( spate)e ?+tors )a &?+0ii- /( t?*p)e)e
apropiate- Ii+?+&(!0i *?i+i)e ?+ *?i+i. Pi (+ &o*+ :'tr?+-
/9e)- /( o/9e)ari- /iti+& o /arte 3oarte ,o)(*i+oas'- pe
/are o p'stra s(: :e/() e)e/tri/ /( *?+a ?+ti+s' oriCo+ta)-
spriKi+it' pe s(port() :asto+()(i- )a o &ista+I' &e
eLtre*' preC:iIie.
10i &ep(sese a)'t(ri- pe :a+/'- par&esi() 6riK()i(
p't(rit- p')'ria tare 0i to/() +e6r( a) o/9e)ari)or- /a (+
pe+sio+ar seCo+ist &e staIi(+e :a)+ear' pe!o Ci &e p)oaie-
?+ pa,i)io+() &e /(r'. Ni/i +!a ri&i/at o si+6(r' &ata
o/9ii s'!i *'soare pe &eas(pra o/9e)ari)or. C( tot() a:!
79
sor:it ?+ )e/t(r'- tr'6ea &i+tr!o Ii6aret' *e&i/i+a)'- &e
:(+' sea*' /( *e+to) sa( ,re(+ preparat /o+tra ast!
*()(i.
La)( M')&'res/( si*Ii o +e,oie i*perioas' s' apri+&'
0i e) o Ii6ar'. U+a a&e,'rat'. N(*ai /?te,a 3(*(ri s'
soar:'. S!ar 3i *()I(*it /( trei 3(*(ri /'tr'+ite- &i+
/e) *ai /'tr'+it t(t(+ &e r'C:oi.
8ar p)a/ar&e)e &i+ perete i+terCi/ea( /( stri/teIe
ase*e+ea /()pa:i)e ,o)(pt'Ii. Se rese*+' s' s/oat'
Ii6ara 0i s!o *oCo)eas/' +eapri+s' ?+tre :(Ce- p(rt?+&!o
&e )a (+ /o)I a) 6(rii )a /e)')a)t. Era 6ata s'!0i p(+'
portIi6aret() &e pie)e ?+ :(C(+ar /?+& a )(at a*i+te /'
i+iIia)e)e sa)e &e a(r s(+t ai&o*a /( i+iIia)e)e 6a):e+e-
poate tot &e a(r- &e pe po0eta /a* (Cat' a +e/(+os/(tei:
L M
L M
A/e)ea0i i+iIia)e- /( a/e)a0i &ese+ a) )itere)or &e *eta).
Coi+/i&e+Ia ?i p'r( i*e&iat &e o &e/isi,' 0i *isti/' se*!
+i3i/aIie. Ca o pre&esti+are.
A(/' portIi6aret() ?+ pa)*' 0i ?) apropie /( i+iIia)e)e
&e i+iIia)e)e po0etei- a0tept?+&.
M 8aS C(rios- &o*+()e o* &e pe stra&'S *'rt(risi
ea. Cir/()'* pri+ )(*e /( a/e)a0i /i3r( 0i +( +e :'+(ia*
eListe+Ia p?+' a/(* (+ /eas. Se ?+t?*p)'.
E) so/oti /' a sosit pri)eK() s' se preCi+te.
M Per*ite!i o*()(i &e pe stra&' s' ias' &i+ a+o!
+i*at- &o*+i0oar' L M... M' +(*es/ La)( M')&'res/(.
M Pi e( La,i+ia Ma&(S a e+(+Iat ea /( si*p)itate.
Apoi- a)'t(r?+&(!0i &i+Ii0orii a):i 0i *'r(+Ii ?+tr!o
(+&(ire &e r?s- ?0i K(poi *'+(0a &e pe &reapta 0i!i ?+ti+se
*?+a s(:Iire- ?+6(st'- /( &e6ete 3i+e- ?+tre:?+&:
M Cre& /' +( *ai este +e,oie &e /ere*o+ia)()
/(re+t: 51*i pare :i+e &e /(+o0ti+I'O 3oarte ?+/?+tat'...7
0i a)te :a+a)it'Ii &e a/e)a0i /a)i:r(. Mie *i!a p'r(t :i+e
0i a0a- ?+ai+te &e a +e /(+oa0te pe +(*e 0i pre+(*e.
La)( M')&'res/( a Ii+(t ?+s' s' respe/te /ere*o+ia!
)() /(re+t- /( (+e)e perso+a)e &ero6'ri &e )a rit(a).
N( s!a ri&i/at ?+ pi/ioare s' se 3r?+6' &e *iK)o/. 1+s'
a &(s *?+(0iIa )a :(Ce 0i a p'strat!o *ai ?+&e)(+6 &e/?t
era +e,oie ?+tre &e6ete)e sa)e. 1i p)'/ea 0i i se (r/a
80
&e)i/ios )a /reier par3(*() a/esta s(:ti)- aproape
i*per/epti:i)- +e/(+os/(t.
La,i+ia Ma&( 0i!a s(stras *?+a pre)i+s &i+tre &e6e!
te)e 3ost()(i &o*+ o* &e pe stra&'- a+a)iC?+& /( ap)i!
/aIia!i &e *ioap' i+iIia)e)e portIi6aret()(i )'sat spre /o+!
3r(+tare pe po0et'- a)'t(ri &e /i3r() ei.
M C(riosS rosti /o+/)(Cia. ELa/t a/e)a0i &ese+- ?+ *ai
*i/. 8e )a Lo+&raQ
M N(. B(/(re0ti. 5Be/F*a+7.
M A)e *e)e s(+t &e )a Lo+&ra.
M Tot /e se poateS... a a&*is e) +e?+/reC'tor- &i+
+o( /( s(r?s() /a(sti/- sar&o+i/- iro+i/- *(0/'tor.
5P'/atS 6?+&i- )ep'&?+&(!se &e t?)/() *isti/ 0i &e/isi,
a) /oi+/i&e+Ie)or- &e se&(/'toarea preC(*Iie a +e,estei
&i+ popor /( :ro:oa&' pe o/9i. 8e trei ori p'/atS E (+
/aC tipi/ &e *ito*a+ie. 10i /reeaC' o ,iaI' a)'t(ri &e /ea
rea)'- ?+ /are s3?r0e0te poate pri+ a /re&e. 8(:)' perso!
+a)itate. N( &(:)'S... Trip)'S Protei/'S... S(//esi, 0i
/( toat' +at(ra)eIea i+tr' ?+ /e)e *ai /o+tra&i/torii
ro)(ri... Ast3e)- /(* s!ar eLp)i/a i+so)e+Ia a*(Ca+t' /(
/are s!a /o*portat 3aI' &e &oa*+a (*3)at' I?3'Q Pi
/(*- *a+iera /( tot() o*e+oas'- 6i+6a0'- r':&(rie- /(
/are a Ii+(t s' /)oro3or*iCeCe ?+6riKor'ri)e *a*ei )(i
Ni/' 0i a)e )(i Ni/' &e a&i+eori- 3i() )(i 4a+69e)e Si*io+-
)(/r'tor /( Ci(a- )a TriaKQ... Mi*etis* /(rat... A0a s!ar
eLp)i/a poate 0i pri,irea r't'/it' &e!a/(* (+ /eas... Se
&eC*eti/ea &i+tr!o /riC'... 8i+tr!o stare X(asi!9ip+oti/'.
P'/atS... 1+t?ia oar' &(p' at?Iia a+i ?+t?)+es/ o 3e*eie
/are!*i 3a/e i*presie /' +( e /a a)te)e. C' e a)t/e,a.
C' *i!ar 3i a)t/e,a... Pi a* +oro/() s' /a& peste (+ /aC
pato)o6i/. Fe*eia )a p'trat. Bo,aris*() ?+ 3or*' a/(t'.
Ce)e)a)te *i+t 0i p)'s*(ies/ /ro+i/. C( oare/are i+ter!
,a)e &e repaos. A/easta e per*a+e+t ?+ a/Ii(+e- ?+tr!o
eLa)tare a 3a+tas*a6ori/e)or *isti3i/'ri. Se ,i+&e/' ase!
*e+ea /aC(riQ... S!o trat'* ?+ ori/e /aC /a pe!o
:o)+a,'S...7
La,i+ia Ma&( ?) Ii+t(ia pri+tre p)eoape)e ?+6(state-
?+/)i+?+&(!0i /ap() pe!(+ (*'r- /a 0i /(* ar p'tr(+&e
/e,a &i+ ?+&oie)i)e 0i /o+/)(Cii)e- 0i re6rete)e sa)e. Ca
81
s!o )i+i0teas/' ?+ a/east' pri,i+I'- repet' 3er*- 3'r'
+i/i (+ 3e) &e s(r?s- a&*iI?+& ?+ /9ip() /e) *ai 3ires/:
M 8a- &o*+i0oar'S... Tot /e se poate.
M C(*: 5Tot /e se poateQ7 Tot /e este.
M M' s(rpri+&e +(*ai /' a 3ost +e,oie s' 3a/i (+
&r(* p?+' )a Lo+&ra pe+tr( &o(' i+iIia)e pe /are )e
p(tea pro/(ra 3oarte (0or 5Be/F*a+7- a/i.
M 8ar /?+& a* sp(s e( /' a* 3'/(t (+ &r(* )a
Lo+&ra pe+tr( o po0et'- 0i &o(' *iCerii &e i+iIia)eQ
C(* poIi s'!*i atri:(i ase*e+ea i+sa+it'IiQ... M' a3)a*
a/o)o. N!a,ea* s' *' ?+tor/ &oar )a B(/(re0ti /a s'!*i
pro/(r &o(' i+iIia)e &e )a 5Be/F*a+7- o &at' /e )e
6'sea* 3oarte (0or a/o)o. Ce,a *ai (0or. Ri+ *i+te
per3e/t &i*i+eaIa /?+& a* /(*p'rat po0eta a/easta 0i
a* a)es i+iIia)e)e &i+tr!(+ asorti*e+t &e ,reo &(Ci+'
a)te)e. Ser,ea (+ &o*+ ?+ ,?rst'- 3oarte po)iti/osO (+
:'tr?+ &e 6e+() &o*+()(i /are /ite0te. N!a,ea &e3e)
aspe/t() (+(i o* &esti+at s' ,?+&' po0ete. U+ a&e,'rat
6e+t)e*a+. M!a /o+&(s p?+' )a (0' 0i *!a asi6(rat
a*a:i) /' &(p' &eK(+ se risipe0te /eaIa. Era o &i*i+eaI'
&e apri)- /(* a 3ost a/easta- &ar /a &i*i+eIe)e &e a/o)o...
CeaI'- 3(*- :(r' *'r(+t'... Apri)- ;9G;. S(+t trei a+i.
ELa/t trei a+i...
M Te a3)ai )a Lo+&ra ?+ apri) ;9G;- ?+ toi() r'C!
:oi()(iQ
M A) r'C:oi()(i 0i a) :o*:ar&a*e+te)or teri:i)e &i+
a/e) a+. At(+/i *i!a* i+a(6(rat trista /arier' &e 3a+!to*'
a a&'post(ri)or. At(+/i- /?+&...
C( o ?+/r(+tare ?+tre spr?+/e+i(0e)e ar/(ite- s!a oprit
pe/et)(i+& ?+ si+e /e)e /e!ar 3i 3ost ?+/' &e sp(s. 1+ o/9ii
a&(*:riIi tre/(r' ,iCi(+i pe /are o*() &e!a)'t(ri-
&o*+() o* &e pe stra&'- +( )e!ar p(tea ?+/9ip(i 0i
si*Ii- ?+Ie)e6e- +i/io&at'. Ni/i +!are s' )e 0tie ,reo&at'.
A &es/9is po0eta s' s/oat' :atista. 1+tr!o sa)(tar'
i+spiraIie &es/operi /( a/est pri)eK 0i *'rt(ria 3'r'
&(:i(- /are p(+ea /ap't a:s(r&ei &is/(Iii. 1+ )o/ &e a)te
eLp)i/aIii- i!a p(s s(: +as *ar/a *a6aCi+()(i &i+ O)&
Bo+& Street- Lo+&o+- i*pri*at' ?+ i+terior- /( o *i/'
ste*' a(rie.
82
La)( M')&'res/( s!a /'it r(0i+at &e i+3a*e)e sa)e
?+&oie)i. 8ar ?+ a/eea0i /)ip' ?0i *ai sp(se /' po0ete)e-
/( sa( 3'r' i+iIia)e- 3a/ ?+&eo:0te parte &i+ )ot() /a&o(!
ri)or &e /')'torie pe /are pri,e)i6iaIii pasa6eri ai orie+t!
eLpres(ri)or 0i pa/9e:ot(ri)or &e )(L- ai a,ioa+e)or 0i
rai&(ri)or a(tot(risti/e )e o3er' )a ?+toar/ere spre /o+!
so)are priete+e)or 0i r(&e)or r'*ase /e+(0'rese a/as'O
&a:' +( /(*,a /9iar 5Be/F*a+7 +!o 3i ,?+C?+& ase*e!
+ea *ar3' pe )o/- )a B(/(re0ti- /( eti/9eta &e ori6i+e a
*a6aCi+()(i &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+.
Ni*i/ *ai si*p)(.
8
M Ne ?+Ie)e6ea* *()t *ai :i+e /?+& erai +(!
*ai &o*+() &e pe stra&'S... /o+stat' /( (+ C?*:et *e!
)a+/o)i/ La,i+ia Ma&(- ?+/9iC?+& po0eta /( (+ /)'+I'+it
se/ ?+ :(to+() *eta)i/. Ie0irea &i+ a+o+i*at +( pare /'
+e!a re(0it prea str')(/it. O ?+/ep(se* ?+tr!(+ 3e) 0i
03?r0i* ?+tr!a)t3e)...
M S3?r0i*Q ?+tre:' La)( M')&'res/(- s(rpri+s &e a/!
/e+t() &(reros &i+ propri() s'( 6)as.. 8e /e s' s3?r0i*Q...
M S3?r0e0te *ai ?+t?i a)ar*a. N( *ai p(tea &(ra
*()t.
M Ce!a,e* +oi /( a)ar*aQ
M Ea +e!a a&(s a/iO ea +e ,a &(/e &e!a/i... Mai
?+t?i- a0a&ar- s3?r0e0te a)ar*a. Pe (r*' s3?r0e0te 0i /(!
+o0ti+Ia +oastr'. U+() o ia )a s(&- a)t() )a +or&- /a s'
*' orie+teC &(p' p(+/te)e /ar&i+a)e pe+tr( /are *i!a
p(s +ot' rea )a 6eo6ra3ie sti*ata &oa*+'- /ea I?3' 0i
I?3+oas'... S(+t toate 0a+se)e s' +( +e *ai ?+t?)+i*
+i/io&at'.
M A/easta +(*e0ti 0a+s'Q
M Poate /' &aS... Po3ti* portIi6aret()- &o*+()e
L* M*- /a s' +(!) (iIi /(*,a a/i.
E) a ?+/er/at s'!i /(pri+&' 0i &e6ete)e o &at' /( port!
Ii6aret() &e *aro/9i+ ,er&e. Ea 0i!a retras /i(&os *?+a
0i a ?+tors /ap().
83
5Ce pro3i) &e /a*eeS 6?+&i &isperat La)( M')&'res/(.
N( poate s' 3ie a&e,'ratS Ni/i /' +!o s' +e *ai ?+t?)!
+i* +i/io&at'. Ni/i /' e o *ito*a+'- o :o)+a,'- (+ /aC
pato)o6i/... S(+t /e) &i+ (r*' &i+tre i&ioIii i&ioIi)or /(
?+/9ip(iri)e *e)eS A)e *e)e s(+t ?+/9ip(iri &e :o)+a,S
8e *iso6i+. 8e e0(at a) ,ieIii. A0a /(* +a(3ra6iase*
)a *asa &e )a VCap0aW- /(* tres'rea* so*+a*:()i/ M
e( so*+a*:()i/S M &i+ /(3(+&area ?+ *iCerii)e *e)e-
/(* *' rese*+a* s' respir 0i e( /a o p'p(0' &e /ear'
a(to*at' s(: ,itri+e)e &e pa+opti/...7
M 8o*+i0oar' Ma&(... i*p)or' e).
M M' /9ea*' La,i+iaS ?i a*i+ti ea- tot 3'r' s'
?+toar/' pro3i)()- ta*:(ri+?+& /( &e6ete)e &eC*'+(0ate
a/(* pe po0eta /( i+iIia)e)e L* M*
M 8o*+i0oara La,i+iaQ...
M 8a...
M N( se poate s' +( +e *ai ?+t?)+i* +i/io&at'S
M Era* s' &a( 6re0 a&i+ea(ri /( /a)/()() pro:a:i!
)it'Ii)or. 8ar- ?+ 6e+ere- /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or +(
*i+te. C(* +( +e!a* ?+t?)+it p?+' a/(*- ?+ ,asta )(*e-
s(+t tot at?tea pro:a:i)it'Ii s' +( +e *ai ?+t?)+i* +i/i
&e!a/(* ?+ai+te. N(Q
M Ci+e!a *ai i+,e+tat 0i /a)/()() a/esta a) pro:a:i!
)it'Ii)orQ se s(p'r' La)( M')&'res/( pe a(tor() (+or
ase*e+ea per,erse +'s/o/iri.
M N!a0 p(tea s' sp(+S C?*:i ea &i+ pro3i). S(+t
a*ate*ati/'. A/i- &a- ar p(tea s'!*i p(+' +ot' rea sti!
*ata &oa*+' /ea I?3+oas'- +( )a 6eo6ra3ie- (+&e s(+t
i*:ata:i)' &(p' o /arier' at?t &e +o*a&'... 8ar se poate
a3)a (0or /i+e a i+,e+tat /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or. 8est()
s' &es/9i& Marea en!i!opedie fran!e#& /?+& aK(+6 a/as'.
La)( M')&'res/( se t?+6(i- a6'I?+&(!se &e o spera+I':
M E( +!a* a/as' Marea en!i!opedie fran!e#R A0a
/' )a *ata ?*i r'*?+e toat' +'&eK&ea- &o*+i0oar' La,i!
+ia. Si*t- presi*t- s(+t si6(r /' +i/i +!a* s'!*i 6'ses/
sor++ p?+' /e +( ,oi a3)a /i+e!a i+,e+tat /a)/()() pro:a!
:i)it'Ii)or. E pe+tr( *i+e o /9estie &e ,iaI' 0i &e *oarte...
8o*+i0oar' La,i+iaQ
M 8a...
M C( (+ si*p)( te)e3o+ sa),eCi o ,iaI' &e o*S &e/)ar'
so)e*+ La)( M')&'res/(- ?+tre:?+&(!se ?+ a/e)a0i ti*p
84
/e )!a ap(/at &e ,or:e0te /(* +!a ,or:it e) +i/io&at'.
M A0a e0ti &(*+eata ?+tot&ea(+a- &o*+()e o* &e
pe stra&'Q p'r( a i+t(i &o*+i0oara La,i+ia *ir'ri)e &i+
e)- /( o p'tr(+&ere eLtraor&i+ar'- *'/ar /' tot +(!0i
?+toarse pro3i)() s'!) pri,eas/' ?+ o/9i.
M N(S *'rt(risi e) 9ot'r?t. 8o*+() o* &e pe stra&'
pe /are )!ai ?+t?)+it *ata +( era 0i +!a 3ost +i/io&at'
a0a. Ri!a* sp(s- *i se pare... Era *ai p(Ii+ &e/?t (+
o* oare/are... U+ o* ispr',it... U+ spe/tator a) ,ieIii.
U+ Co*:i.
M Zo*:iQ Ce e aia Co*:iQ
M A* s'!Ii sp(+ /?+& ai s'!*i sp(i 0i *ata /i+e a
i+,e+tat /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or. Ca s' +( r'*?+e* /(
+i*i/ &atori (+() a)t(ia... C9estia /( Co*:ii e 3oarte
i+teresa+t'. A0 sp(+e pasio+a+t'... A* s!o eLp)i/ e( /(
&e!a*'+(+t() )a pri*a o/aCie... U+ Co*:i era* 0i e(-
o*() &e pe stra&'. A/e)a a r'*as a/o)o- ?+ stra&'. Mi!e
*i)' &e e)... Era a0a &e si+6(r 0i &e posa/- 0i &e 3'r'
+i/i (+ s/op ?+ ,iaI'- /' :o*:ar&a*e+t() a:ia i s!a
p'r(t (+ spe/ta/o) &e +at(ra s' *i0te /e,a ?+ e). 1+
/a&a,r() 3ost()(i o*S
8o*+i0oara La,i+ia- ?+tor/?+& &e ast' &at' /ap() 0i
pri,i+&(!) ?+ o/9i- /( o/9ii ei /ati3e)aIi 0i (*:ro0i- p(Ii+
*iopi- p)i+i &e i+&i6+are- ?) *(str':
M Pe+tr( &(*+eata- :o*:ar&a*e+t() ?+se*+a (+
spe/ta/o)Q
M N( pe+tr( *i+eS se ap'r' e). Pe+tr( Co*:() &e pe
stra&'- pe+tr( 3ost() o* &e pe stra&'. Ce) /are a r'*as
a/o)o...
M Pi a/(*- ,rei s' sp(i /' si*Ii a)t3e)Q C'!Ii &ai
sea*' /e ia& a* )'sat +oi a3ar'Q
M A* ,'C(t /ase)e +'r(i+&(!se /a K(/'rii)e &e /ar!
to+... Bo*:e)e /'C?+&... eLp)o&?+&...
M Tot /a spe/tator. N( 0tii- &(*+eata +( poIi s' 0tii
/e ?+sea*+' a&e,'rata oroare a /a&a,re)or- a tr(p(ri)or
C&ro:ite- a /apete)or 3'r' tr(p 0i a tr(p(ri)or 3'r' /ap pe
/are /a)/i... S?+6e)e a*este/at /( I'r?+'... Me*:re)e
a*este/ate /( s?r*e 0i s3'r?*'t(ri &e tri,ia)e (ste+si)e
&o*esti/e. N( poIi s' 0tiiS N!ai &e (+&e... C?+& ,ei ie0i
a3ar'- &a/' ai /(raK() s' te &(/i 0i s' ,eCi- ai s' ?+Ie)e6i &e
85
/e a)er6a* e( /( o/9ii pier&(Ii- /(* +e!a* )o,itO piept ?+
piept...
M Le!ai tr'it *ata toate a/estea- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M Pi /(* ?+/'- 0i /(*Q Peste /i+/iCe/i 0i opt &e
:o*:ar&a*e+te o*o)o6ate.
M N(S...
M Ci+/iCe/i 0i opt 0i /( a/esta /i+/iCe/i 0i +o('S...
OptspreCe/e )a Lo+&raO &o('Ce/i 0i 0apte )a Ber)i+O
/i+/i )a Mi)a+o- ?+tr!o si+6(r' s'pt'*?+'O trei )a ParisO
/i+/i )a O&essa...
--Iar ?+/epeS se ,'iet' /( &eC+'&eK&e La)( M')&'!
res/(. N( are +i/i (+ sorI &e t'*'&(ire- 3ii+&/' )e /re&e
/( &i+a&i+s() /?+& )e sp(+eO 3ii+&/' 0i pe 3i6(r' i se
?+s/rie o spai*' +( /rispat'- eLterioar'- /i pro3(+&'- ?+
i+terior- +(*ai /?+& )e e+(*er'- i*a6i+?+&(!)e. P'/atS...
Toate ?+/epea( s' 3ie at?t &e a)t3e)S... Are &reptate. Poate
/' e *ai :i+e- /?+& ,a s(+a ?+/etarea a)ar*ei- s' por+i*
pe+tr( tot&ea(+a ?+ &r(*() +ostr(- (+() )a +or& 0i a)t() )a
s(&- /a s' +( +e *ai ?+t?)+i* +i/io&at'.7
M Pi &e!ar 3i +(*ai at?tS eL/)a*' ea )'(+tri/- ?+!
3iorat' ?+/' &e /e)e 9ot'r?te s' )e p'streCe +(*ai pe+tr(
&?+sa. 8e!ar 3i +(*ai at?t...
M Mai s(+t 0i a)te)eQ
Ea ?) 3iL' pri+tre 6e+e)e )(+6i- /'(ti+&(!i s(r?s()-
/a(sti/- sar/asti/- iro+i/- sar&o+i/- pe :(Ce. 8es/operi
+(*ai (+ s(r?s *?9+it- &e /o*p'ti*ire 0i &eCo)are. N(!i
p)'/( +i/i a/esta- /'/i )!a ?+Ie)es.
4or:i /( ri6i&itate ?+ 6)as:
O <
M N( poIi s' )e si*Ii a/estea &e/?t &a/' )e!ai tr'it.
Re6reta:i) /' +(!Ii pro,oa/' a)t/e,a ?+ a3ar' &e a/est
s(r?s s(perior- tot s(r?s() o*()(i pe /are /reCi /' )!ai
)'sat ?+ stra&'. Se Ii+e ?+s' &(p' &(*+eata. N!ai s'
s/api &e e).
M 1) s(pri*- &o*+i0oar' La,i+ia. L!a* s(pri*atS
pro/)a*' e) /( toat' e+er6ia 0i si+/eritatea- s(6r(*?+&
/( &e6ete /ri*i+a)e &e stra+6()ator 6?t() +e,'C(t a) ,i/!
ti*ei- o*()- Co*:() &e pe stra&'.
M M' ?+&oies/... Ni*e+i +( poate e,a&a &i+ e)
?+s(0i. 1+/er/'*- &ar +( iC:(ti*...
86
5A0a&ar- )(pt' /( ea ?+s'0iS se :(/(r' La)( M')&'!
res/(. E (+ p(+/t /?0ti6at. U+ pas spre ,i+&e/are... Ci+e
0tie )a /e trata*e+t &e a&e,'rat' &eCi+toLi/are 3a/e
a)(CieQ C'/i 0i pasi(+ea &e a /rea )(*i i*a6i+are-
K(Ltap(se /e)ei rea)e- ,a 3i 3ii+& ?+r(&it' &e!aproape /(
pasi(+ea &ro6(ri)or- a *or3i+o*a+i)or- a opio*a+i)or.
Para&is(ri arti3i/ia)e- /are se tra+s3or*' ?+ i+3er+(ri
arti3i/ia)e... C9iar ast'Ci a* s'!*i pro/(r +i0te /'rIi
&espre a/este para&is(ri arti3i/ia)e. Ba(&e)aire- T9o*as
&e _(i+/e.- Farrere- Co/tea(... Poate 0i ,re(+ op *e!
&i/a)- *ai sa,a+t- &espre +e,roCe- psi9oCe- &e&(:)'ri &e
perso+a)itate- /aC(ri &e *ito*a+ie...7
M 1+/etareaS C:(/+ir' *ai *()te 6)as(ri ,oioase &e
/opii- &i+ (0'- /a )a /)opoIe)() re/reaIii)or 0/o)are. S(+'
?+/etareaS...
Iar toIi- ?+ a3ar' &e &o*+() :'tr?+ /are /itea- s!a(
?*:()Cit spre /e)e)a)te &esp'rIiri eLterioare 0i spre ie0ire.
8o*+() /( o/9e)ari a ?+tors /?te,a 3oi- s' ,a&' &a/'
*ai are *()t p?+' )a 3i+e)e /apito)()(i- s!a (itat ta:ietos
)a /eas 0i a /o+ti+(at. G'sise /' +!are pe+tr( /e se ?+tre!
r(pe &i+tr!o )e/t(r' pe+tr( e) *ai /apti,a+t' poate &e/?t
toate /atastro3e)e preCe+t()(i- 0i poate /' +i/i +(!) a0tepta
+i*i/- +i/'ieri. At?t +(*ai: a apri+s o Ii6ar' &e t(t(+
a&e,'rat ?+ )o/() Ii6aretei *e&i/i+a)e- a/(*- /?+& 3(*()
+( *ai i+/o*o&a pe +i*e+i.
Cei &oi L* M* r'*'seser' 0i &?+0ii ?+ (r*'.
La,i+ia Ma&( &es/operi &(p' /?Ii,a pa0i /' a)i6+e0te.
O s(p'ra /e,a ?+ i+terior() pa+to3()(i.
M E0ti :(+ s' *' a0tepIi p(Ii+Q
S!a a0eCat &i+ +o( pe!o :a+/'- a s/os pa+to3() /(
,?r3() s/riKi)at &e pietri0 0i )!a s/(t(rat &e *'r6i+ea
s/?+&(rii.
M Uite /e sp)e+&ori /o)e/Iio+ase*S P'/at /' a p)e/at
sti*ata &oa*+' /( sp)e+&ori)e- ?+/?t +( i )e pot o3eri
/a s!o ?*p'/'*S eL/)a*' ea- *ir?+&(!se &e *'r(+te)e
/io:(ri &e sti/)' /are!a( /'C(t p)oaie s/)ipitoare pe
/i*e+t. Noro/ /' se /(i:'riser' s(: ta)o+et'S A)t3e)-
tre:(ia s' /er :asto+() &o*+()(i &e &i+/o)o 0i s!o ia(
spre /as'- 0ot?+6!0ot?+6- ?+ /?rK'... A/(* p(te* *er6e.
E) a)t/e,a a o:ser,atO +( sp)e+&i&a /o)e/Iie &e sti/)e
s/)ipitoare. Pi &e a)t/e,a s!a *irat. 8e i+s/ripIia &i+)'!
87
(+tr() pa+to3()(i 5Per(6ia7. Ce)e:r() 3(r+iCor pariCia+
a) t(t(ror /e)e:rit'Ii)or 3e*i+i+e &i+ )(*e. C(rios... 8i+
/e ?+ /e *ai :iCarS... Poate /' tot e /e,a a&e,'rat &i+
toate sp(se)e ?+ /are e) +( /re&ea. Poate /' ea +(*ai )e
eLa6ereaC'. Bro&eaC' pe!o (rCea)' &e a&e,'r- /a ori/e
3e*eie. A/(* s!ar 3i *()I(*it s' &es/opere /' e +(*ai
o 3e*eie /a ori/e 3e*eieS
A ,r(t sa apri+&' o Ii6ar'. La,i+ia Ma&( )!a oprit.
M N(- te ro6S... Per*ite!*i s'!Ii o3er e( a)t/e,a-
eLtra. MeriIi o *i/' re/o*pe+s' &(p' sta6i() &e!a/i- /(
o 3ii+I' at?t &e +es(3erit' /a *i+e.
Pi a s/os (+ pa/9et &e Ii6arete a*eri/a+e- 5Ca*e)7-
i+ta/t- &es3'/?+&(!i /( &eLteritate ?+,e)itori)e trip)e: &e
9?rtie 6roas'- &e 3oiI' /erat' 0i &e sta+i(.
M A+i o pro,iCie &est() &e serioas'S a a+(+Iat. Mai
/o*p)e/t' &e/?t a si+o+i*e)or &(*ita)e...
E) +!a a,(t /(raK() s' ?+tre:e &e (+&e- &e tea*a
r'sp(+s()(i: 58e )a NeD UorF sa( Lo+&raS7
C(* se /o&ea- a/aparatoarea sto/(ri)or &e Ii6arete
a*eri/a+e ?) ?+&e*+' a(toritar:
M Ia- ia- te ro6S Pi +( +(*ai (+aS... P(+e 0i /?te,a
&e reCer,'- ?+ portIi6aret.
M Ca s' te &e,a)iCeC /o*p)e/tQ
M OS Ni/i +( poate 3i ,or:a &e a0a /e,a- E( 3(*eC
o Ii6ar' )a &o('!trei Ci)e... Mai *()t &e *o3t. 8i+ spirit
&e i*itaIie. Poate 0i /a s' +( *' si+6()ariCeC ?+ )(*ea
*ea... 1+ )(*ea /are a 3ost a *ea... PtiiS... O 3at' /are
+( 3(*eaC' ast'Ci e ?+&'r't /( ,re*ea... 1+/?t &epoCit()
?*i aK(+6e pe!(+ a+. A/(* ?+s' a* s'!*i a/or& (+a.
EL/e)e+t /a)*a+t pe+tr( +er,i...S Pi a* +e,oie- +(!Ii
i*a6i+eCi /?t' +e,oieS Toat' 3)e/'rea)a a 3ost /a s'!*i
?+0e) +er,ii... S' *' *i+t...
5A0a&ar- 3)e/'rea)' eraS )(' +ot' La)( M')&'res/(.
Re/(+oa0te /' se *i+Iea *i+Ii+&. Tot e /o+0tie+t'. Tot
este o spera+I' &e ,i+&e/are.7
M R'*?+e* *ai ?+/etQ prop(se La,i+ia Ma&(.
U)ti*ii /)ie+Ii &(p' 5Ora ?+/9i&erii- ,' ro6S7- 3ii+&/'
+( ,rea( s' s/a+&a)iCeC tre/'torii /ir/()?+& /( Ii6ara ?+
6(r' pe stra&'- /a o)a+&eCe)e. A/e)ea 3(*eaC' 0i Ii6'ri
&e 3oi pe stra&'- )a r?+& /( :'r:aIii- /(* *!a( i+&i6+at
0i pe *i+e /?+& )e!a* ,'C(t ?+t?ia oar' )a >a6a 0i )a
88
A*ster&a*... E( *ai respe/t (+e)e tra&iIii 0i preK(&e!
/'Ii. P'streC /a)ea &e *iK)o/. E0ti 6r':itQ
M 8e3e). A:so)(t &e)o/S *'rt(risi pre/ipitat La)(
M')&'res/(- 6?+&i+&(!se /( +'&(3 )a /asa (+&e tre:(ia s'
se ?+toar/'- p)i+' &e o&ioase)e a*i+tiri. S(+t 6ata s' sta(
p?+' &isear'O p?+' /e!o ter*i+a &o*+() /e) :'tr?+ &e
/itit /artea /ea &e opt s(te &e pa6i+i...
M S' +( eLa6er'*. Ci+/i *i+(te aK(+6.
La)( M')&'res/( ?i o3eri 6a)a+t 3)a/'ra :ri/9etei. La!
,i+ia Ma&( apri+se- /er( ,oie s' ia :ri/9eta ?+ *?+'-
s/oase &i+ po0et' a)ta i&e+ti/'- &ar &e a(r- /o*par?+!
&(!)e:
M Ne potri,i* 0i a/i ?+ 6(st(ri... 58(+9i))7S A/e)a0i
*o&e)- a/eea0i serie...
E) iar'0i +( 6'si /(raK() s'!+tre:e &e (+&eQ Ca s'
+(!i r'sp(+&' /(*,a /' a /(*p'rat!o tot &e )a Lo+&ra
ori &e )a Ge+e,a.
Pe a sa- &e ar6i+t- s/ria 5Ma&e ?+ SDitCer)a+&7- 0i i!o
a&(sese /o+tra /ost pri+ 3ra(&' ,a*a)'- (+ /(+os/(t- /(
o/aCia (+(i ,oiaK )a Ber+a.
8ar 3(*() Ii6'rii prea &e)i/ios era- &(p' /'tr'+ite)e
)(i Ii6'ri &e r'C:oi- /a s' *ai re3)e/teCe /( o ,i+o,at'
i+6ratit(&i+e )a toate /o+tra&i/Iii)e &i+ a3ir*'ri)e eLtra!
,a6a+te- p(rtarea 0i i+sta:i)a 3ire a to,ar'0ei sa)e &e a&'!
post. 1+tr!o a:sor:ire *(t' 0i e6oist /o*pri*at' ?+ si+e-
se a&?+/i ?+ ,o)(ptatea &e /are 3(sese ?+I'r/at 3'r' +i/i (+
prea)a:i) trata*e+t &e &eCi+toLi/are. La,i+ia Ma&( 3(*a
(0(re)- 3'r' pasi(+i- /a o &i)eta+t'- /( i+ter*ite+Ie- ?*!
pr'0tii+& ?+tr!o s/a+&a)oas' &eta0are s/r(*() pe /i*e+t-
?+ &reapta 0i!+ st?+6a. Pri,ea *iop )a s')i)e ,aste 0i
6o)ite- )a ?+/'peri)e )atera)e- )a p)a+0ee)e p)a3o+()(i- )a
s/'ri 0i pi)o+ii *asi,ii /a s'!0i 3iLeCe o i*presie 6e+era)'
0i re/apit()ati,'.
M R'*?+ )a a,iC() *e(. E (+ a&'post i&ea)... A&i/'
re)ati, i&ea)... N( se /o*par' /( a&'post(ri)e &e )a
Lo+&ra sa( Ber)i+. Pe+tr( 6e+i() +ostr( &e i*pro,iCaIie
0i pro,iCorat e ?+s' *ai *()t &e/?t *!a0 3i a0teptat...
M La a)t' a)ar*'- a0a&ar- reCer,'* &o(' 3oto)ii &e
or/9estr'Q... ?+tre:' e) /( i+te+Iii &est() &e /)are- re+(+!
I?+& )a irita+ta e+i6*' a a&'post(ri)or &e )a Ber)i+MMi!
)a+oMParisMLo+&ra 0i )a &eCo)a+te)e /o+/)(Cii.
89
M La a)t' a)ar*'- s/(*pe &o*+()e La)( M')&'res/(-
+!ai s' *ai re/(+o0ti a/est a&'post. Ri!o 6ara+teC. N!o s'
3ie )o/ (+&e s' *ai ?+/ap' (+ a/... B(/(re0te+ii &(*ita)e...
M N( s(+t ai *ei...
M Ai &(*ita)e- ai *ei- ai *ei a&i/' *ai p(Ii+- ?+
ori/e /aC- ai +o0tri- ?+ 3i+e- :(/(re0te+ii B(/(re0ti)or-
+!a( 0ti(t ?+/' p?+' a/(* /e ?+sea*+' oroarea 0i ra,a!
6ii)e (+(i :o*:ar&a*e+t... A/(* a( ?+,'Iat- :ieIii &e
&?+0iiS T?rCie ?+,'I't(r'S Tra6i/' pre*ier' &e tra6e&ie-
&(p' at?tea repetiIii 6e+era)eS
M Poate /' ra,a6ii)e +!a( 3ost /9iar &e proporIii)e
pe /are )e i*a6i+eCi eLa6er?+&- &o*+i0oar' La,i+ia.
M Le i*a6i+eC eLa6er?+&Q Le /(+os/S... Ai s' te /o+!
,i+6i /?+& ,o* (r/a )a s(pra3aI'... La ie0ire- +( )a
i+trare- s!ar /(,e+i /a)i6ra3iat /itat() &i+ Infernu )(i
8a+te- pe /are!) a*i+teai /?+& a* /o:or?t. C( o re/ti3i!
/are- ?+tr!a&e,'r: Las!iate ogni speran#a& 'oi& !)e
us!ite***4 Mer6e*Q
M Mer6e*.
9
Pri,e)i0tea- s!a +'p(stii t?)9ar as(pra )or- iC!
:i+&(!)e ,'C() :(i*a/- t'i+&(!)e s(3)area- /a (+ t')9'res/
ata/ /are!i p?+&e0te )a /o)I &e Ci&.
Sa( /(tre*(rat- *'/ar /' o a0tepta(- o 0tia(.
Pe (r*'- 3ior() s(rpri+s &i+t?i s!a pre3'/(t ?+ Ka)e- as/(!
Iit str'p(+s' ?+ i+i*'- &(reros r's(/it' /( ?+/o,oiate
t'i(0(ri &e K(+69ier- &(p' /(* ?+tor/ea( o/9ii &i+tr!o
parte a oriCo+t()(i spre a)ta.
Ea s!a str?+s *i/' )?+6' e)- ?+/)e0tat' &e :raI. N(
0i!a( sp(s +i/i (+ /(,?+t. 4or:e)e +i/i +( p(tea( sp(+e.
Ni*i/ +( *ai &'i+(ia &i+ )(*i+a a):astr' 0i str',e!
Cie- at?t &e &()/e- a /er()(i &e apri). >()pa, o &(*i/a!
se[r'\ ,?rtoase)e per&e)e &e s/r(*. 8i+ t(spatr( C'ri)e
C,?/+ea( /o)oa+e &e 3(+i+6i+e- /)'ti+ate &e ,?+t- *'t(!
rate- )'Iite &eas(pra a/operi0(ri)or- ast(p?+& soare)e- /are
se ?+treC'rea +(*ai ?+ r'sti*p(ri- /a (+ &is/ 6'):i( 0i
90
si+istr( *?+/at &e ,?r/o)a/ii e/)ipse)or. P)(tea(
)e6'+?+! &(!se +e6re 3oi &e 9?rtie ars' ori era( sto)(ri &e
/or:iQ
8(p' ?+/re*e+irea pe )o/- a( por+it tot 3'r' s'!0i
sp(+' +i*i/. 4or:e)e tot prea sear:'&e ar 3i 3ost ?+/'.
A( *ers ?+ai+te t'/?+&.
E) ?i si*Iea tre*(r() &e6ete)or ?+3ipte ?+ :raI- 0o,'i!
rea r'p(s' a tr(p()(i ?+ 9ai+a +ea6r'- pa0ii ?*p)eti!
/i+&(!se. Pi pri,irea i!o (r*'rea peste (*'r- /'(t?+&
&i+ +o( ?+tr!o r't'/ea)'- /( spai*a *(t' 0i tra6i/' &i+
o/9ii /ai)or ?+ a6o+ie.
F(r+i/a o *()Ii*e +'(/ s)o:oCit' &i+ /ot)oa+e)e (+&e
s!a a&'postit pre/ar- )o,i+&(!i- t?r?+&(!i- repeCi+&(!i &i+
*ar6i+ea /a)&ar?*()(i ?+ Ci&(ri- a)er6?+& or: spre )'!
/a0(ri)e /i+e 0tie &e (+&e- &espre a /'ror soart' +i*e+i
+!a,ea /(+o0ti+I' ?+/'. Go+ea( /( )(6(:re &a+6'te &e
/)opot /ister+e)e po*pieri)or /( s/'ri 0i t()(*:e- a*:(!
)a+Ie)e Sa),'rii /( ro0ia /r(/e pe stea6() a): 3)(t(rat-
a(to*o:i)e sa+itare- /a*ioa+e /( t'r6i 0i r'+iIi. U+ii-
/()/aIi pe p)at3or*e)e 6oa)e- ar'ta( +(*ai t')pi)e- poate
?+/ep(ser' s' &e,i+' /a&a,re. Poate era(. A)Iii- ?+ 6e!
+(+/9i 0i ?+ pi/ioare- C6?)Ii+aIi )a ,ira6ii 0i 6ropi- pa+saIi
)a 3r(+te- )a :raIe- peste /orp() &eC:r'/at &e 9ai+' 0i
p?r)it &e ,'p'i- ?+3'0(raIi ?+ :a+&aKe a):e pri+ /are a
str':'t(t s?+6e)e ro0(- pri,ea( 0i &?+0ii- tot a0a- 3'r' s'
,a&'- ?+ 6o)- /( o/9ii *'riIi- &i+ /are +( )i s!a ?+e/at
?+/' spai*a. Mai era( 0i /opiiO era( 0i 3e*ei. 1+tr!o
*(t' st(poare- +e&eC*eti/it'- se /)'ti+a( /a +e?+s(3)e!
Iite *o*?i &e /?rpe- 9(r&(/ate )a 9op(ri. Mo*?i &e /?rp'
stropite /( s?+6e. RoIi)e &e 6(*' s/r?0+ea( pe /io:(ri.
S/r?0+ea( 0i t')pi)e tre/'tori)or pe a0/9ii &e 6ea*.
Toate &r(*(ri)e- spre ori(+&e- era( a/(* pe+tr( toIi
?*p(+se /( spi+i.
R'+&'ri)e :o)Iii &e /rista)- &eC69io/at' &e ro+I'it()
9e)i/e)or- C'/ea( )a p'*?+t- a0ter+(te pe+tr( a s?+6era
pa0ii oa*e+i)or &i+ 3eri/ea /etate a /io:a+()(i B(/(r-
/r(Iat' p?+' ?+ a/ea Ci &e sti9ii)e ,'C&(9()(i.
U+&e,a- *ai &et(+a( arar :o*:e /( eLp)oCie ?+t?r!
Ciat'. Pi at(+/i- toIi ?+')Ia( /apete)e spre /er() /(tre!
ierat &e 3(+i+6i+i- /( o tres'rire &e pa+i/'. N!apare
oare a)t ,a)Q
91
La)( M')&'res/( +( 0i!a ?+/9ip(it +i/io&at' /' 3aIa
*()Ii*ii se poate s/9i*:a at?t &e &es',?r0it ?+ *ai p(Ii+
&e trei /eas(ri. Era( oare a/eia0i oa*e+i /are se :(/(ra(
/( +esaIi( &e ?+/' o pri*',ar' ?+/?+t'toareQ Care aspi!
ra( ?+ se+i+a )ips' &e presi*Iire a&ieri)e 3ra6e&e)or
paKi0ti a&(se &e a(str() *e)o&i/ &e!a )(+6() :()e,ar&e!
)orQ A/eia0i oa*e+i /are!0i &(ra( p)'+(iri pe+tr( o
&(p'!a*iaC' 3'r' &e 6riK'- /( p)i*:'ri )a )a/(ri 0i
pari(ri )a /(rseQ A/eia0i /are ?+':(0ea( /( ,oioasa )or
/)a*oare 0i /( tri)() ar6i+tii)or /9i/otiri o3t'ri)e /e)or /e!
a( pier&(t tot() )a 3r(+taria pier&(t' 0i +(!0i a3)a( (+
s')a0 &e pri:e6iQ
A/(*- toIi se 3'/(ser' o ap' 0i!(+ p'*?+t.
P(rta( pe /9ip(ri a/eea0i :raC&' a&?+/'- ?*pietrit'-
a 6roaCei- a 9a)(/i+a+te)or +'r(iri- a *orIii pri+ /are a(
tre/(t. Iar /ei /e!a( 3ost ap'raIi- pitiIi ?+ a&'post(ri)e
/a)*e- s/(tiIi &e ,a*a +'pras+ei ?+ /artiere)e +e,'t'!
*ate- Corea( 0i &?+0ii spas*o&i/ spre!o /as'- o r(&'-
to,ar'0i- priete+i- i(:it'- peste /are ,a 3i tre/(t *ai 3'r'
&e *i)' +i*i/irea a/est(i &i+t?i +e*i)osti, tri:(t. 1+tre:a(
&e )a (+ +e/(+os/(t )a a)t():
M 8(*+eata +( 0tiiQ A( &at oare 0i spre F)oreas/aQ...
A( &at 0i spre O:orQ...
M Pe Bati0te- +i*i/- &e!a/o)o ,i+.
M Zi/e /' )a 6ar' a 3ost pr'p'&... A/o)o- (+&e ar&e-
?+/otro s' 3ie- &o*+()eQ
La)( M')&'res/( ?+/er/' s' i&e+ti3i/e 0i e) ,etre)e
/o)oa+e)or &e 3)'/'ri 0i 3(*. U+a- 3oarte apropiat'- spre
PiaIa Pa)at()(i. A)te)e- spre Cotro/e+i. Pi ?+/' *ai
*()te- spre Gara &e Nor& 0i TriaK- spre Gri,iIa- ast(pate
&e :ariera /)'&iri)or /are!i ?*pie&e/a( ,e&erea. Tre/ea(
a)te /a*ioa+e /( r'+iIi- a)te a*:()a+Ie s'6et?+& 3'r' s'
Ii+' sea*' &e stop(riO a(to*o:i)e /( /arapa/ea *eta)i/'
a /aroseriei )o,it' &e :()6'ri- s3re&e)it' &e s/9iKeO tr'!
s(ri ?+ /are se ?+')Iaser' oa*e+ii ?+ pi/ioare- /( pa)*a
reCe*at' pe spate)e :irKar()(i- pri,i+&- ?+tre:?+&- Cori+&
,iCiti() s' &ea :i/i /ai)or. Tra*,aie)e 6oa)e se ?+Iepe+i!
ser' pe )i+ii. Era( 0i e/9ipe &e so)&aIi- pio+ieri /( t?r+'!
/oape 0i )opeIi- 6r(pe spi+te/?+& *i0(+irea ()iIe)or ?+
*ar0 3orIat- /a&e+Iat.
92
Ea t'/ea- *i/' 0i C6ri:()it' )a :raI() I(iO &ar La)(
M')&'res/( a )(at a*i+te /' &?+sa ?) /o+&(/ea. C( ?+!
/)e0tarea &e6ete)or ?+ :raI- +(!i ?+6'&(ia s' ap(/e pe!
aproape &e +i/i o /)'&ire ?+ r(i+'- ?) ?+tor/ea &i+ &r(*-
?) a:'tea pe a)t' stra&'- tra,ersa o piaIet'. A ?+Ie)es /' are
oroarea pri,e)i0te)or &e +i*i/ire 0i s!a )'sat &(s /(
?+&(io0at' s(p(+ere- )a 6?+&() ?+t?)+irii )or &e *ai
?+ai+te- /?+& )!a /io/+it ?+ piept +e/(+os/(ta /are a)er6a
/( p():erea &e ,ar 0i /i*e+t pe (*eri- /( o/9ii /'(t?+&
)a e) 3'r' s'!) ,a&' 0i /( i*p)orarea s3?r0it' &i+ 6)as: 5Te
ro6 s' *' ierIi... E +er,os. N(*ai /e,a +er,osS7 A/(* o
?+Ie)e6ea. N!o *ai /?+t'rea /( s(r?s() re/e- iro+i/-
sar/asti/- sar&o+i/- /a(sti/.
M 1+ 3i+eS... a respirat ea (0or. Mi!a tre/(t... A*
?+,iat.
La)( M')&'res/( a,( /(,?+t s' re6rete /' i!a tre/(t
0i /' a ?+,iat- /'/i ?+/)e0tarea ?+3ipt' ?+ :raI() s'( a
s)':it- pe (r*' s!a &espri+s.
N( *ai a,ea +e,oie &e e).
Pi ?) pri,ea &i+ +o( /( o/9i /are ,'&- p(Ii+ /a*
*iopi- eLa*i+?+&(!) ?+tr!(+ ?+/ep(t &e trist s(r?s.
M A0a e /' a* a,(t &reptateQ... C' a/(* ?*i &ai
&reptateQ
M Re/(+os/...
M Pi a0a e /' i*a6i+aIia *ea +!a eLa6eratQ C'/i
+( era i*a6i+aIie...
M Re/(+os/... *'rt(risi La)( M')&'res/(- a &o(a
oar'. B(/(re0te+ii *ei- ai +o0tri- tre/ pri+tr!o /r(+t'
?+,'I't(r'- o tra6i/' pre*ier'- &(p' at?tea repetiIii 6e!
+era)eS N!a0 /re&e /' s(+t a/eia0i oa*e+i &e ast'Ci!
&i*i+eaI'...
Ea s!a oprit- /( ,?r3() pa+to3()(i ri&i/at pe treapta
(+ei ,itri+e &e *i/' pr',')ioar'- ?+/9ei+&(!0i :(to+()
*'+(0ei &(p' /e!a tras!o pe &e6ete.
M A/i 3a/ o reCer,'. N( s(+t a/eia0i oa*e+i- pe+tr(
*o*e+t... N(*ai pe+tr( *o*e+tS... A( s' &e,i+' ?+s'
a/eia0i- *ai repe&e &e/?t ?Ii i*a6i+eCi... Pe *'s(r' /e
se )i*peCe0te /er()... Pri,e0te ?+ s(s... A 0i ?+/ep(tS
Ostroa,e a):astre se i,ea( )'r6i+&(!se pri+tre ,o):(!
ri)e &e 3(+i+6i+e.
93
M A/easta +!o /re&S se ?*potri,i e). N(!i /( p(ti+I'.
M E( o 0ti(... O*() are o teri:i)' /apa/itate &e a
(ita.
La)( M')&'res/( a re3(Cat *ai e+er6i/ s' a&*it'- /(
?+,e+i+ata eLperie+I' a i+/apa/it'Iii sa)e &e a (ita 0i
ierta.
M N( este a&e,'rat- &o*+i0oar' La,i+iaS O*() e
(+ a+i*a) +e3eri/it- /( o +e3eri/it' *e*orie... N( 0tie
s' (ite 0i +( poate s' (ite...
M U+eori 0i (+ii... Cei)a)IiQ
M Ni/i /ei)a)IiS M()Ii*ea a/easta /are a)ear6' /(
s(3)et() )a 6(r'- /(* are s' (ite oare i+3er+()- P(r6a!
tori() pri+ /are a tre/(t- pri+ /are tre/e ?+/'Q
M Te re3eri *ere( )a re*i+is/e+Ie)e )i,re0ti. Te o:!
se&eaC' at?t &e *()t 8a+te- /( Di'ina )(i !o%edie6
M N(. Ca s' 3i( si+/er- &i+ 0/oa)'- +i/i +!a* *ai
&es/9is Di'ina !o%edie a )(i 8a+te.
M C( at?t *ai /(*i+te. Co*e&ia /east')a)t'- terestr'-
(*a+'- a +oastr'- +e!aK(+6e.
E) a s(r?s- ?+,')(i+&!o ?+ pri,irea p)i+' &e!o a3e/t(!
oas' /')&(r'- ?+ /are se stre/(ra 0i /e,a- /e,a- &i+ iro+i/a!
i +e?+/re&ere /e +!a r'*as ?+6ropat' se ,e&e /( tot() ?+
a&'post() SOBOLIA.
M S!ar Ci/e /' te!apas' pe (*eri toat' eLperie+Ia
)(*ii- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M A *ea ?*i aK(+6e...
M At(+/i s' re/ti3i/... S!ar Ci/e /' te!apas' pe (*eri
o eLperie+I' perso+a)' &e a+i 0i &e a+iS Ce eLperie+I'
poate s' ai:' o &o*+i0ori/'...
M Sp(+e ?+/a)tea o 3?0+eaI'- /a s' 3ii ?+ +ota sti*atei
&oa*+e /( sp)e+&ori)e &e aparta*e+te- &e *o:i)e- i+e)e-
/'Iei- 6i+eri- spoie)i eIetera.
E) +!a Ii+(t sea*' &e ?+trer(pere.
M Ce eLperie+I' poate s' ai:' o &o*+i0oar' &e +o('!
spreCe/e- &o('Ce/i &e a+iQ
M La at?t *' e,a)(eCiQ Foarte &r'6(I &i+ partea
&(*ita)e- &o*+()e o* &e pe stra&'. Prea 6a)a+t.
M S' sp(+e* &o('Ce/i 0i (+( &e a+i...
M Sp(+e: &o('Ce/i 0i /i+/i- 0i 0ase- 0i 0apte... 8e /e
e0ti at?t &e a,arQ
94
M Preti+Ci a&i/'- &o*+i0oar' La,i+ia- /' ai (+ s3ert
&e se/o)Q
M Poate /' &a... Poate /9iar /( (+(- &oi- trei a+i *ai
*()t. Este +eap'rat +e,oie s'!Ii ar't /erti3i/at() &e
+a0tere- /a *ar/a *a6aCi+()(i &i+ Lo+&ra pe po0et'Q
M Fereas/' 8(*+eCe(S... 8ar +!a0 3i /reC(t 0i tot
+(!*i ,i+e s' /re& pe+tr( +i*i/ ?+ )(*e... Ar'Ii /a o...
M F?0+eaI'S >ai- ?+&r'C+e0teS...
M .../a o &o*+i0oar' ?+ K(r() ,?rstei &e &o('Ce/i &e
a+i...
M Pe+tr( o 3e*eie &e &o('Ce/i &e a+i- +( e +i/i o
*are ispra,' s' arate /a (+a &e &o('Ce/i &e a+i. C?+&
se apropie &e treiCe/i 0i +(!i arat'- at(+/i ?+/epe is!
pra,a... Merit()- &a/' este ,re(+ *erit 0i se poate +(*i
ast3e)... N( *' 3e)i/iIi- &o*+()e o* +e?+/reC'tor &e pe
stra&'Q
M N( te 3e)i/it- &o*+i0oar' La,i+ia- 3ii+&/' tot +(
*!ai /o+,i+s.
La,i+ia Ma&( a &es/9is po0eta- a s/os &i+tr!(+ p)i/
&i,erse &o/(*e+te &e )e6iti*aIie 0i i!a C:?r+?it pe &i+a!
i+tea o/9i)or (+ pa0aport- 3'r' s'!) &es3a/'- r?C?+& ea
iro+i/- sar/asti/- /a(sti/:
M 8o,a&a- 3ii+&/' &(*+eata e0ti o*() &e pe stra&'
a) &o,eCi)or /o+/rete- s/rise +e6r( pe a):- e a/i- s/(*pe
&o*+()e La)( M')&'res/(S 8ar +( Ii!o preCi+t &e/?t
/?+& ?*i ,ei preCi+ta 0i &(*+eata &o,a&a /' 3a/i parte
&i+ :ri6a&a &e /o+tro) a )e6iti*aIii)or *ai *()t sa( *ai
p(Ii+ +ep)asto6ra3iate- /( /are /ir/()' tre/'torii ?+ B(/(!
re0ti... E /aC()Q
M N(S o3t' e). N!a* +i/i *'/ar a/east' pro3esie
/ert'.
M 8e a)t3e)- ar 3i pri*a &at' M 3e+o*e+ (+i/ pe
)(*eS M /?+& o 3e*eie ar tre:(i s' 3a/' pro:a /' e
*ai :'tr?ioar' &e/?t o /o+si&er' &o*+ii oa*e+i &e pe
stra&'. 8e o:i/ei- a/te)e )e *ai ti/)(i* +oi a0a- /?t se
poate- /a s' +e *ai ?+ti+ereas/'... 8(p' treiCe/i &e a+i-
/a *?i+e- *' te* /' are s' *' preo/(pe 0i pe *i+e
pro:)e*a. A/esta ?+s' +( e p)'s*(it &eo/a*&at'S...
Pa0aport ?+ /ea *ai per3e/t' re6()'- /( toate &ate)e-
,iCe)e 0i para3e)e &e ri6oare- toate &e /ea *ai per3e/t'
95
a(te+ti/itate... Te ispite0te stra0+i/- pre/(* pare-
&o*+()e o* /(rios 0i +e?+/reC'tor &e pe stra&'Q
M N+++(...
A +e6at- &e0i 6roCa, ar 3i &orit s' 3r(+C'reas/' a/e)
pa0aport- +( pe+tr( a ,eri3i/a ,?rsta &o*+i0oarei La,i+ia
Ma&(- /are ar'ta *ai t?+'r' &e/?t este- /i pe+tr( a se
/o+,i+6e- &(p' ,iCe 0i 0ta*pi)e)e 3ro+tiere)or- /' se a3)ase
?+tr!a&e,'r )a Lo+&ra ?+ a+() ;9G;- ?+ toi() r'C:oi()(i- 0i
*ai apoi- )a Ber)i+- )a Paris- )a Mi)a+o- pret(ti+&e+i
(+&e!a( (r*'rit!o /e)e /i+/iCe/i 0i opt &e :o*:ar&a!
*e+te o*o)o6ate. O si+6(r' ar(+/'t(r' &e o/9i i!ar 3i
)(at o piatr' &e pe i+i*'- s!o aC,?r)e 0i s' se piar&'
pri+tre :o)o,a+ii ?*pr'0tiaIi &e at?tea eLp)oCii. Ce ?+!
se*+a (+a *ai *()tQ
Ea a /o+ti+(at a r?&e- &eC,e)i+& ?+ )(*i+a /are se
)i*peCea &i+Ii0orii a):i 0i *'r(+Ii- /( o ?+,ese)ire &r'!
/oas'- par/' +!ar 3i 3ost (+a 0i a/eea0i 3'pt(r' /( +e/(!
+os/(ta /e s!a )o,it piept ?+ piept /?+& a C:(/+it &i+tr!o
:o)t'- /( pri,irea 6oa)' 0i r't'/it'. A i+tro&(s pa0a!
port() ?+&'r't ?+ po0eta /( i+iIia)e)e L*M*& &e )a *a6a!
Ci+() &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+. Pi a re,e+it )a 3ir()
&is/(Iiei- /eea /e p?+' )a &o,a&a /ate6ori/' &e stare
/i,i)' es/a*otat' /a o pe&eaps' a i+s()t'toare)or i+&is!
/reIii 0i +e?+/re&eri &o,e&ea ?+ ori/e /aC o 3oarte +or!
*a)'- 3oarte perse,ere+t' )e6't(r' ?+ i&ei.
M CreCi /' *()Ii*ea a/easta /are a)ear6'- /are 3(r!
+i/' ?+ K(r() +ostr(- 0i!a s/9i*:at 3irea pe+tr( /' a
tre/(t pri+ P(r6atori() (+(i :o*:ar&a*e+t- /(* ?i
sp(i &(*+eataQ
M 8ar pri,e0te )a 3i6(ri)e )orS
M N( este +e,oie... Pri,e0te &(*+eata )a 3i6(ra
*ea.
M E &e)i/ioas'S 8i+ pro3i)- o /a*ee. 8i+ 3aI'- o
/a*e)ie.
M A/(* e0ti /9iar &o*+() o* s/?r:os &e pe stra&'S
se ?*:(3+' ea- 3ire0te tot &e)i/ios. Ca s'!*i &e:iteCi
ase*e+ea i+sipi&e *o3t(ri &e o* &e pe stra&' ,or:i*Q
M Iart'!*'...
M N!a* /e ierta. E0ti /(* e0ti.
M 8o*+i0oar' La,i+ia- Ii!o K(r /' +( s(+t. a0aS...
N( 0ti( /e a*. N( *' re/(+os/. 8i+ 3ire s(+t i+&i,i&()
96
/e) *ai posa/ 0i *ai i+3e/t &e pe )(*e. Ce) p(Ii+ &e
,reo patr(- aproape /i+/i a+i ?+/oa/e. Ca*araCii &e pe
3ro+t ?*i sp(+ea( La)( Pesi*es/( 0i La)( Pesi*istr(.
Ca*araCii &i+ 'st')a)t r'C:oi- &e!a/(*S... C'/i ?+ /e)')a)t
era* /( a&e,'rat a)t()- a)t3e)...
M 4rei s' sp(i /' ai 3'/(t 0i /e)')a)t r'C:oiQ
M 8a- /e) &e pe ,re*ea )(i A&a*!Ba:a&a*.
M Ce e aia A&a*!Ba:a&a*Q
M U+ /o+te*pora+ &e!a) ti+ereIii *e)e. A) r'C:o!
i()(i *e(- /e) a&e,'rat- a) +ostr(- &i+ ;9;%M;9;$...
M O *ie +o(' s(te 0aispreCe/e- optspreCe/e N(
s!ar /re&eS N!a,ea* &e/?t &oi!trei a+i at(+/i... N(...
Mai p(Ii+... 1+ ;9;7- &o('!trei )(+i.
M C(* ,'&- a/(* ar 3i r?+&() *e( s' preCi+t &o/(!
*e+teQ
M N( este +e,oie. E( te /re& pe /(,?+t... 8e0i- i+sist-
+( s!ar p'rea...
M 4o)(+tar- &o*+i0oar' La,i+ia. A* 3ost ,o)(+tar-
K(+e e+t(Ciast: @re% Ardeau& Pe"a nostru steag e
s!ris unire*** 0i /e)e)a)te. Ce)e &e at(+/i. Co+ti+6e+t- e
a&e,'rat- *ai ?+ 3a0' &e/?t /o+ti+6e+te)e )e6i(it /9e!
*ate s(: ar*e. Ba:a/ii &e!at(+/i +e sp(+ea(: *?+KiiS
M M?+C pari 0i!a/(*... &(p' /(* ?Ii ,i+e a C:(r&a...
M S(+te* /9it- &o*+i0oar' La,i+iaS &e/)ar' :(/(ros
La)( M')&'res/(- 3'r' s' eLp)i/e a+(*e /e ?+Ie)e6ea e)
pri+ a/est /9it.
Era 3eri/it- eL()ta- C:(r&a- 3ii+&/' 0i &?+sa ?) so/otise
*ai t?+'r &e/?t ar'ta( &o/(*e+te)e &i+ :(C(+ar() &e )a
piept. Iar *ai t?+'r &e/?t ,a 3i ar't?+& )a /9ip se si*Iea.
Era Pe+e0 C(r/a+(). A,ea 0i pe+e )a pi/ior. Gata s'
C:oare )a asa)t.
M N( 0ti( /e *i se ?+t?*p)' ast'CiS repet'. Este
/e,a eLtraor&i+arS N( *' re/(+os/.
La,i+ia Ma&( ?) &(*iri- /( a(toritatea eLperie+Ie)or
sa)e:
M Ner,osS E +(*ai /e,a +er,os... O re)aLare a
+er,i)or- &(p' o /rispaIie a +er,i)or... To/*ai /e ?+/e!
p(se* s'!Ii sp(+ /?+& *!ai ?+trer(pt /( st(pi&e)e &(*i!
ta)e /a*ee 0i /a*e)ii...
M St(pi&eQ 1*i pare r'(- &o*+i0oar' La,i+ia.
97
M Mie 0i *ai r'(. 8aS St(pi&e... Co*p)i*e+te
/()ese &e pe stra&'- /a &o*+() o* &e pe stra&' s' )e
o3ere 3?0+eIe)or &e pe stra&'. NaS Ri!a* ser,it!o 0i e(-
s!o 0tiiS C( *i+e te ro6 s' ,or:e0ti a)t3e)- 3ii+&/' tot
*ai p'streC i)(Cia /' a* p(tea ,or:i a)t/e,a...
E) ?+/)i+' 3r(+tea a&?+/ po/'it- 3'6'&(i+&:
M A* s' ,or:es/ a)t3e)- &o*+i0oar' La,i+ia...
M Pi +( *' *ai ?+trer(pe *ere(- /a s' a:ate* *ere(
&is/(Iia )a +i*i/(riS
M N( *ai ?+trer(p- &o*+i0oar' La,i+ia...
La)( M')&'res/( )(ase atit(&i+ea 0/o)ari)or se,er a&!
*o+estaIi- /( *?i+i)e :)e6 sp?+C(rate &e!a )(+6() tr(!
p()(i- (it?+&(!se pieCi0- +(*ai pe s(: 6e+e- )a pi/ioare)e
tre/'tori)or a/(* r'riIi 0i *ai p(Ii+ 6r':iIi- pe a/east'
stra&' ti9+it'- 3erit' &e (r6ii.
M Ni/i a0aS a sp(s ea. Uite /(* Ii s!a str?*:at
+o&() /ra,ateiS... 8'!*i ,oie s'!Ii resta(reC Ii+(ta
/ore/t' a &o*+()(i o* &e pe stra&'- /(* te!a* ,'C(t e(
?+t?i... /?+& a* ?+/ep(t s' te ,'&...
M A/e)a era (+ Co*:iS se )ep'&' La)( M')&'res/( &e
&?+s().
M Zo*:i!+eCo*:i- a,ea o /ra,at' a/'t'riiS N( te
3eri- /' +( *'+?+/ Co*:i- /e!or *ai 3i 0i Co*:ii 'iaS
E) +i/i 6?+& +!a,ea s' se 3ereas/'. 1+ /()*ea :eati!
t(&i+ei se )'s' s*(/it &e /ra,at'- 6?&i)at s(: 6()er- re!
a&(s )a ?+3'Ii0area &o*+()(i o* preCe+ta:i) &e pe stra&'-
/( toate /' ?+ rea)itate a/e)a 3(sese +(*ai (+ Co*:i-
(+ *ort s/os &i+ *or*?+t 0i paro&ii+& a(to*at 6est(ri)e
,ieIii.
La,i+ia Ma&( ?+/er/ase *ai ?+t?i s' eLe/(te opera!
Iia p'str?+& po0eta str?+s' s(: /ot. O i+/o*o&a. I!a pre!
&at!o )(i. A/(*- s)(Ki+&(!se &e a*?+&o(' *?i+i)e- /(
&e6ete)e a6i)e- &es3'/ea 0i re3'/ea +o&() /ra,atei- ?+
/o+/e+trarea apropiat' 0i ate+t' a o/9i)or &e *ioap'.
58e (+&e 0tie s' 3a/' (+ +o& &e /ra,at'Q se ?+tre:a
La)( M')&'res/(. Pare 3oarte eLpert'. Poate are (+
3rate *ai *i/... Poate ea ?i re/ti3i/' +o&() /ra,atei-
a/as'- (+(i (+/9i /a* &istrat 0i a:se+t &e )a /e)e a)e
)(*ii- /a &o*+() :'tr?+ &i+ a&'post. Poate (+ )o6o&+i/...
Poate (+ i(:it... U+ a*a+t...7 A)(+6' repe&e 0i oI'r?t
6?+&() 9i&os. E /e) *ai *are *'6ar. N( (+ Co*:iO (+
98
*'6arS A)(+6' 6?+&()- /(* a)(+6a 0i ispita ,i/)ea+'
s' &es/9i&' ?+/eti0or po0eta 0i s'!0i trea/' o/9ii- peste
(*'r() ei- )a pa0aport() /( ,iCe 0i 0ta*pi)e &e 3ro+!
tiere. O /)ip'. N(*ai (+a. 8eC6(stat &e ase*e+ea a:Ke/te
?+&e*+(ri /are C'/ea( ?+ e) 3'r' s' )e :'+(ias/'- ?0i
st'p?+ea respiraIia- s' +(!i s(3)e ?+ o:raC toat' /'tr'!
+ea)a &i+ p)'*?+i a Ii6'ri)or &e r'C:oi. N!o ,'C(se ?+/'
&e!at?t &e aproape- a0a /(* ri&i/ase o:raC() 0i o/9ii )a
(+ )at &e pa)*' &e o:raC() 0i o/9ii )(i. Ce )(+6i- 6e+e)eS
Pi /e r's(/iteS Pi /e 3iri0oare a(rii- )(*i+oase- ?+ iris()
&e!(+ /asta+i( ?+/9is- (*e&- aproape +e6r(S Iar artera
a):astr' &e )a t?*p)a st?+6'- /are p()sa a:ia ,iCi:i) s(:
pie)iIa &e /()oarea i,ori()(i- /e )a )o/() ei e p)asat'- /a
(+ &is/ret :)aCo+ a) (+ei patri/ie+e stirpeS... 8ar 9'i!
+(Ia +ea6r'- /e o:osit' e- /a* prea (Cat'- &e0i &e!o
a)eas' t'iet(r' 0i &e!o sto3' &e /a)itatea a)tor ti*p(ri-
+( a /e)o3i:re)or &e r'C:oiS Ca 0i po0eta- 3ie ea /9iar
&e )a Lo+&ra- O)& Bo+& Street- &ar +( prea +o('. Ca
0i pa+to3ii &e )a *a6aCi+() &e *are )(L 5Per(6ia7-
/e)e:r( )a Paris 0i pe tot 6)o:()O pa+to3i &e i+/o*pa!
ra:i)' 3i+eIe- &ar /( sti6*ate &e o3i)ire /e,a *ai ,e/9i
&e/?t re/e+te)e s/riKi)it(ri &e pietri0. Ca 0i *'+(0i)e- /(
,?r3() &e6ete)or s(:Iiate- &e/o)orate &e repeIite sp')at(ri.
M A0a- &aS a rostit La,i+ia Ma&(- satis3'/(t' &ep)i+
&e reC()tat() operaIiei- tip'ri+&(!i /( a*?+&o(' pa)*e)e
*i/i re,er() 9ai+ei 0i &ep'rt?+&(!se. A/(* p(te* /o+!
ti+(aS M' a6asa. 1Ii sp(+ &rept /' *' a6asa /?+&
&'&ea* /( o/9ii &e /ra,ata s(/it' s(: 6()er- *ai a)es
/' tot &i+ ,i+a *ea ,a 3i )(at )a ?+/ep(t &ire/Iia s(&!
est- /a s' pro6reseCe ?+ &o(' ore- &e /?+& te!a* )o,it
)a ie0irea &i+ :o)t' 0i *!ai pri*it ?+ :raIe.
La)( M')&'res/( 3( /(pri+s &e &ori+Ia s' se *ai a3)e
e) +(*ai&e/it )a ie0irea a/e)ei :o)te 0i s!o *ai pri+&'
o &at' ?+ :raIe. A/(* ar 3i 0ti(t /(*.
Se rese*+a s'!i pri+&' +(*ai &e6ete)e ?+*'+(0ate-
restit(i+&(!i po0eta- /( i+te+Iia /a,a)ereas/' s' s'r(te
6raIios *?+a /are )!a 3'/(t &i+ +o( (+ &o*+ preCe+ta:i)
&e pe stra&'- (+ Co*:i /ore/t.
99
Ea +( i!a per*is. Pi!a retras *?+a &i+tre &e6ete)e
)(i- ?+9'I?+&(!0i po0eta- /( o /)ipire i*pa/ie+t' &i+
6e+e)e )(+6i 0i r's(/ite- /are +!a,ea( +e,oie &e ri*e)-
/a 6e+e)e sti*atei &oa*+e /( sp)e+&oarea &e spoi(ri &i+
a&'post() SOBOLIA.
1<
M O:ser,i /e 3a/e* +oi- a/i ?+tre:' La,i!
+ia Ma&(- reCe*?+&(!se /( spate)e ?+ :ara &e a)a*' a
,itri+ei- tre/?+&(!0i /oate)e pe &e&es(:t- /a o trapeCist'-
0i K(/?+& r's(/it to/() pa+to3()(i pe treapta &e piatr'- /a
(+ /opi) 3'r' ast?*p'r 0i 3'r' *i)' &e a6o+isea)a p'ri+Ii)or
/are!) ?*:ra/'. O:ser,i /e 3a/e*Q...
M Fa/e* 3oarte :i+e /e 3a/e*S 6ara+t' /( toat' /o+!
,i+6erea 0i /( (+ aer &e i+,eterat /(/eritor La)( M')&'!
res/(.
M A0a ?Ii pareQ
M 8ar 3a/e* /e,a r'(Q 8o*+i0oara L* M* ?*i 3a/e
*ie /ra,ata. E( 3a/ C?*:re )a &o*+i0oara L* M* A&i/' te
/o+te*p)( 0i p'streC pe+tr( *i+e /o*paraIii)e &o*+()(i
s/?r:os &e pe stra&'- pe /are *i )e i+terCi/i.
M Iar ?+/epiQ
M C' +i/i +( ispr',ise*S
M Ispr',e0te- at(+/iS :'t( ea &i+ +o( *?+ioas' ?+
trot(ar /( ,?r3() pa+to3()(i &e )a 5Per(6ia7. E0ti (+ o*
i*posi:i).
M 1*i ,oi &a toate si)i+Ie)e s' &e,i+ posi:i)S se )e6'
(0(rate/ La)( M')&'res/(- &e,or?+&!o &i+ o/9i 0i o:ser!
,?+& /(*- &i+ pri/i+a :(st()(i /o+,eL ?+/or&at pe :ara &e
a)a*'- s?+ii *i/i ?*p(+6 /a &o(' /or+iIe &e ie& piepIii Ka!
/9eIe)ei +e6re- &e sto3' 3i+'- &ar /a* (Cat'. As/()tS Ta/ 0i
as/()t.
M P?+' a/(* +i/i +!ai t'/(t- +i/i +!ai as/()tat.
Las'!*' s' ter*i+S... O:ser,i /e 3a/e* +oi- a/iQ *'
?+tre:a*. C'/i pe *i+e *' ?+tre:a* *ai *()t &e/?t pe
&(*+eata- /(+os/?+& a/(* *ostre)e &e r'sp(+s(ri a)e
&o*+()(i L* M* &e pe stra&'. Ne s(stra6e* &e )a oroarea
rea)it'Iii &i+ K(r() +ostr(S
100
E) a ?+/(,ii+Iat &?+& *(Ie0te &i+ /ap- &e0i +( era &e
a/eea0i p'rere- 3ii+&/' rea)itatea &i+ 3aIa )(i +(*ai oroare
+( se p(tea +(*i.
M N( ,re* s' +e 6?+&i* )a /e)e /e se petre/ &i+/o)o
&e a/east' stra&' 0i &e a/este Ci&(ri... (r*' ea 3oarte
se+te+Iios.
Iar La)( M')&'res/( a 3ost ?+/' o &at' &e a/or&- apro!
:?+& tot +(*ai &i+ /ap- 3'r' 6)as. A/(*- apro:area era
?+s' si+/er' 0i tota)'. P(Ii+ ?i p'sa &e tot (+i,ers() sit(at
&i+/o)o &e a/este Ci&(ri 0i &e a/east' stra&'.
M Ne a/'I'* &e ori/e preteLtS 1+/er/'* 0i iC:(ti*
s' (it'*. A/easta 3a/ toIi- te asi6(rS... U+ii a( 0i ?+/ep(t.
Cei)a)Ii ,or ?+/epe *?i+e... P(r6atori(- )!ai +(*it
&(*+eataQ 8ar pri+ a/est P(r6atori( tre/ +(*ai /ei )o!
,iIi &ire/t. Cei /are a( s/'pat pri+ *i+(+e +(*ai /(
spai*a &i+ *o,i)e)e &e r(i+iO /ei /'rora )e!a *(rit
/i+e,a stri,it s(: C&(riO /ei r'+iIi 0i s/9i)o&iIi &e s/9iKeO
/ei a/(* ?+ti+0i pe *asa &e operaIie- pe :ra+/ar&e ori
pe pat() spita)e)orO /ei r'*a0i 3'r' +i/i (+ a/operi0...
A/e0tia s(3'r- 6e*- p)?+6- se C,?r/o)es/ &e &(rere sa( &e
&isperare... S(+t /?te,a s(te. Poate /?Ie,a *ii... A0a e /'
+(!Ii *ai ,i+e a s(r?&e iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/Q...
E) +!a *ai s(r?s +i/i ?+tr!(+ 3e). Ni/i +!a *ai pri,it
/( o /()pa:i)' aI?Iare )a /or+iIe)e s?+i)or &e s(: sto3a
+ea6ra.
O /)ip' +(*ai- s!a ?+tre:at /e i se ?+t?*p)ase oare
/a s' &ea i*presie a/est(i p(i &e 3e*eie /' ar 3i iro+i/-
sar&o+i/- /a(sti/Q E)- &espre /are A+toa+eta sp(+ea /'
+(!) pri+&e 6e+() iro+i/- /?+& ?i /erea s' 3ie e) /(* e e)-
a&i/' (+ soI 3oarte serios- /ore/t 0i &o/i) )a /apri/ii)e soa!
Iei- ?+ epo/a &i+ai+te &e a se pre3a/e ?+ i+&i,i&() posa/
&e )a 5Cap0a7 0i ?+ Co*:() &e pe stra&'. Pi tot ?+ str'3()!
6erarea ?+tre:'ri)or &e!o /)ipit'- se *ai *i+(+' /(*
&e!aK(+sese oare s' pri,eas/' a0a )a (+ /orp &e 3e*eie-
/( o s(res/itare 0i o a&oraIie &e *()t eLtirpate &i+ 3irea
saO e)- pe+tr( /are +i/i o 3e*eie +( *ai eLista &e aproape
/i+/i a+i.
Pe (r*'- s(: o/9ii pro3(+Ci- (*eCi 0i *i6&a)aIi ai
La,i+iei Ma&(- eLa*i+?+&(!) pe r?+&- ?+ par/e)e &i,iCate-
/( ate+Iia ei &e *ioap'- )!a p'tr(+s poso*or?ta rea)itate
&e &i+/o)o &e a/east' stra&'. Rea)itatea sa i+terioar' &e
101
tot&ea(+a 0i rea)itatea eLterioar' a s(te)or- poate *ii)or &e
,i/ti*e- C,?r/o)i+&(!se ?+/' ?+ 69eara &(reri)or 0i a
&eC+'&eK&i)or.
La,i+ia Ma&( +(!0i *ai K(/a +i/i ea to/() pa+to3()(i
pe pra6() &e piatr'- ?+ +east?*p'r() &e /opi) stri/'tor. 10i
&espri+sese /oate)e &e s(: :ara &e a)a*'- &i+ poCiIia &e
trapeCist'- /( :(st()- 3'r' s!o 0tie- a6resi, ar/(it...
4or:i- /( 6)as() s(r&- ?+tr!o &est'i+(ire rostit' *ai
*()t pe+tr( &?+sa:
M ...Apoi- *orIii ,or 3i ?+/re&i+IaIi p'*?+t()(i- ?+
*or*i+te)e )or- &e (+&e +!are s'!i *ai ?+6roCeas/' a
&o(a oar' +i/i (+ :o*:ar&a*e+t- /9iar &a/' ,reo a)t'
eLp)oCie ?i ,a (r*'ri s' )e ar(+/e a &o(a oar' ?+ aer
/a&a,re)e a:ia r'/ite... Pe+tr( ase*e+ea s(p)i/i( s(+t &e!
3i+iti, a+esteCiaIi. A( s/'patS... Le este i+&i3ere+t /e se
,a *ai ?+t?*p)a ?+ (r*a )or 0i /( &?+0ii /9iar... R'*?+ pe
tere+ /ei ,ii. R'+i)e )or a( s' se ,i+&e/e... C?Ii,a i+3ir*i.
Oa*e+ii se rese*+eaC'- eLtraor&i+ar /(* se rese*+eaC'
a /o+ti+(a s' tr'ias/' 0i t?r?+&(!se ?+ /?rKi- 0i /i(+6i- 0i
0/9iopi- 0i or:i... Pi ?+ /?rKi s(3)ete0ti- pe+tr( /' *()Ii +e
t?r?* ?+ /?rKi s(3)ete0ti- /are +( se ,'&... N( este a0aQ Mai
r'*?+ /ase)e pr':(0iteO a/estea se re3a/ a&eseori /e,a
*ai 6re( &e/?t ?0i re3a/ (+ii ,iaIa... ELa6ereCQ E i*a6i!
+aIie eLa6erat'Q
M N(- &o*+i0oar' La,i+ia. 8ar &e /e s' ,or:i*
&espre a/esteaQ
M Fii+&/' a/easta e rea)itatea &e )a /are 3(6i* /(
)a0itate 0i e6ois*. M'/ar s' a,e* /o+0tii+Ia a/estei )a0i!
t'Ii- a/est(i e6ois*...
M Ne 3o)ose0te s!o 0ti*- &o*+i0oar' La,i+iaQ
S/9i*:' /e,a &i+ +oiQ
M Poate /' &aS... Ai r':&are. Ai pro*is /'- ta/i 0i /'
as/()Ii... Toate /e)e ?+0irate &e *i+eO *orIi- r'+iIi- i+3ir*i-
/ase pr':(0ite- s(3eri+Ie- p)?+s- ,aiet- toate a/estea se
iCo)eaC'- /(* *e&i/ii iCo)eaC' /aC(ri)e &e :o)i
epi&e*i/e. Ati+6 /?te,a 6r(p(ri. S(3eri+Ie 0i &ra*e i+&i!
,i&(a)eO ori/?te ,i/ti*e ,o* a3)a *?i+e /' a sta:i)it pe
/ate6orii statisti/a o3i/ia)'... Cei)a)IiS M()Ii*ea /are
a)er6a a&i+eaori 0i *ai a)ear6' ?+/' si+/er /(tre*(rat'
&e se+ti*e+t() (+ei /atastro3e a:'t(t' pe!(+ +(*'r &e
,i/ti*e 3'r' a)e6ere 0i 3'r' ,i+'O tot a0a &e si+/er- p's!
102
treaC' re/(+o0ti+I' Pro+iei /ere0ti /' +'pasta a 3ost pe+!
tr( a)Iii. C' a /'C(t pe ,e/i+O +( as(pra )(i. Pe stra&a
&e!a)'t(riO +( pe a/easta. Pi spera+Ia /' +!are s'!i aK(+6'
+i/i *?i+e... E6ois*() e ?+ +at(ra +oastr'. BaCa- /9eia
i+sti+/t()(i &e /o+ser,are... Cei /( +'pasta P(r6atori()(i
&(*ita)e- /'/i pe+tr( /ei *ai *()Ii +'past' +e*eritat'
este- s(+t ast3e) /o+&a*+aIi )a o ?+3ri/o0'toare si+6(r'!
tate ?+ &eC+'&eK&ea 0i s(3eri+Ia )orO o si+6(r'tate pe /are
&(*+eata +i/i +( poIi s' Ii!o ?+/9ip(i.
M Ba *i!o ?+/9ip(i. O 0ti(S ?0i ?+6'&(i s' ?+trer(p'
La)( M')&'res/(- 6?+&i+& )a si+6(r'tatea *o/+iri)or
sa)e- ?+ *iK)o/() *()Ii*ii 3'r' +i/i o a+te+' )a e)e.
M O 0tiiS... A/estea se pot 0ti &a/' +( )e!ai tr'itQ
La,i+ia Ma&( ?) *'s(rase pri+tre 6e+e)e ?+6(state-
&i+ t')pi p?+'!+ /re0tet- /a pe!(+ &o*+ &e pe stra&' 6ata
s'!0i &e:iteCe /(p)et() s'( /( st(pi&e)e /a*ee 0i /a*e)ii.
E) ?+tre:' ?+s' /( *?9+ire:
M Este +e,oie s' eL9i:eC &o/(*e+te- &o*+i0oar'
La,i+iaQ Pe+tr( a0a /e,a +( eList' &o/(*e+te s/rise
+e6r( pe a):... Sta( s/rise (+&e,a- &e (+&e +i/i ti*p()-
+i/i ,oi+Ia ta +( )e pot 0ter6e. A/o)o (+&e +( este (itare-
+i/i iertare...
S(rpri+s' &e a//e+t() &o*+()(i o* &e pe stra&'- La!
,i+ia Ma&( i!a p(s ?+/eti0or *?+a pe :raI- rosti+& /( ?+!
,')(irea )(i &e 6)as- :)?+&' 0i &e)i/at'- o/rotitoare- /?+&
9(r(ia( *otoare)e )(6(:re pe /er 0i /?+& o ?+tre:ase &a/'
,rea /e,a- &a/' poate s'!i 3ie &e 3o)os /( /e,a:
M Te!a* s(p'ratQ
M N(- &o*+i0oara La,i+ia.
M F'r' s' ,rea(- ?*i &a( sea*' /' a* sp(s /eea /e
+( tre:(ia sp(s. A0a +i*ere0ti (+eori /( &e6et() pe!o
ra+'- /are +( se /(,i+e ati+s'... To/*ai e( a* 3'/(t!o-
&e0i 0ti( M ,aiS M /e ?+sea*+'... Te ro6 s' *' ierIi...
M N( este +i*i/- &o*+i0oar' La,i+ia. Tre/e... A tre!
/(t... Ur*eaC'- te ro6... As/()t...
M Si+6(r'tatea a/easta ?+ toate s(3eri+Ie)e +oastre
o*e+e0ti- pe /are 0i &(*+eata o re/(+o0ti ?+3ri/o0'toare
M /o+ti+(' La,i+ia Ma&( /a ?+tr!o +e,oie &e isto,it o
o:sesie se/ret' M +( 3rapeaC' ?+ ?*preK(r'ri +or*a)e.
O a//epIi. Fa/e parte &i+ ?+s'0i +at(ra s(3eri+Ie)or 0i
103
*iCerii)or o*e+e0ti. 10i &(/e 3ie/are soarta sa pri+
)(*e- i6+orat &e /e) &i+ &reapta- &e /e) &i+ st?+6a. C9iar
&e /ei *ai aproape. Ma*'- sor'- 3rate- soI- i(:it... 8ar
?+/' &e /ei /are a)/'t(ies/ o *()Ii*eQ Ato*ii (+ei
*()Ii*iQ... E( +( 0ti( +i*i/ &espre &(*+eata. 8(*+eata
+( 0tii 0i +!ai s' 0tii +i*i/- +i/io&at'- &espre *i+e...
La)( M')&'res/( a ,r(t s'!i /ear' a +( a+6aKa i*!
pr(&e+t ,iitor() ?+ ase*e+ea ipote/i- pe /are e) +( )e!ar
se*+a ?+ r(pt() /ap()(i. Ea a )o,it iar'0i /( pa+to3() ?+
trot(ar- (it?+& :)?+&eIea p)i+' &e 6i+6'0ie &e a&i+eori:
M Las'- te ro6S... E( 0i &(*+eata +e /o+3(+&'*-
a0a&ar- ?+ *are)e a+o+i*at- /( *iCerii)e +oastre se!
/rete- a+o+i*e. Tre/e* (+() pe )?+6' a)t()- 3'r' o per!
*ea:i)itateO 3'r' o posi:i)itate &e /o*(+i/are. A)/'t(i*
)(*ea /ea &i+tot&ea(+a &e pe stra&'. Ne!a* o:i/i+(it /(
iCo)area. Sa( +e!a* rese*+at. E +or*a)() eListe+Ie)or
(*a+e... C?+& ?+s' *iCerii)e 0i s(3eri+Ie)e a/estea /a& ?+
&oC' *asi,' as(pra *()Ii*ii- /?+& ia( o 3or*' 0i pro!
porIii ,io)e+te- /?+& eLp)oa&eaC'- /a s' 3i( ?+ +ot'- at(+/i
si+6(r'tatea 0i e6ois*() 3ie/'r(ia se *a+i3est' *ai /o+!
/ret. 8ire/t... Atro/e... >i&os... Ai s' ,eCi... 1+ /?te,a
Ci)e- +(*ai... Pe &oa*+a /ea /( *o:i)e)e 0i /'Ie)() &e!o
sp)e+&oare- ai s!o ,eCi M e( o 0i ,'&S M /'r?+&(!)e /(
a(to*o:i)() 6i+ere)(i ?+ ,'6'(+i)e *(+Ii)or. Ai s' ,eCi 0i
str?+6erea p)i/tisit' &i+ (*eri a proprietar()(i &e apar!
ta*e+t /( opt- Ce/e- o &(Ci+' &e /a*ere /?+& (+ si+istrat-
r(&' *ai s'r'/(I'- priete+ ori s(:a)ter+- se ?+/'p'I?+eaC'
s' /apete o /'*'r(ie &os+i/'- )?+6' ser,itori- pe+tr(
3a*i)ia /( o p(C&erie &e /opii... 5Si+istraIiS A aK(+s o
pa/oste /( si+istraIii a/e0tiaS7 Ai s' )e a(Ci... E( )e /(!
+os/S... Iar &(p' (+ r'6aC &e!o s'pt'*?+'!&o('- /?+& +e
,or p's(i :o*:ar&a*e+te)e- ai s' ,eCi ,iaIa ?+/er/?+& s'
i+tre /( tot &i+a&i+s() ?+ +or*a)- pri+tre r(i+i- *orIi-
spita)e p)i+e &e ,i/ti*e... Nor*a)Q A&i/' +i*e+i +e,r?+&
s' 0tie +i*i/ &espre +i*e+i... E( )e!a* ,'C(t- )e /(+os/-
&i+ /e)e )a /are a* asistat ai(rea. Pi )e!a* tr'it ai(rea...
Ai s' )e ,eCi 0i &(*+eata. E +(*ai (+ ?+/ep(t...
M Poate (+ ?+/ep(t 3'r' /o+ti+(are.
M E (+ ?+/ep(t /( *ai *()te /o+ti+('ri- te asi6(r.
C(+os/ *e/a+is*()- /?+& a ,e+it r?+&() (+(i ora0... 8e
/e +e!ar /r(IaS A,e* iar:a 3iare)orQ
104
M U+ii a( /reC(t.
M A/(* +!a( s!o *ai /rea&'... 8(p' at?tea repe!
tiIii 6e+era)e- i+tr'* ?+ seria a&e,'ratei &ra*e- tra6e&ii-
sp(+e!i /(* ,rei. Serie )(+6'... Pi tot(0iQ... Tot(0i- e(
/are!Ii ,or:es/... A&i+eori- Ii!a* sp(s s' te (iIi )a
3i6(ra *ea.
M M' (it- &o*+i0oar' La,i+iaS o ?+3'0(r' e) /( pri!
,irea. M' (it *ere(O +i/i +( 3a/ a)t/e,a.
M N( a0a- /a (+ &o*+ &e pe stra&'.
M Ni/i +( *' (it a0aS /o+test' pe &rept La)( M')!
&'res/(- 3ii+&/' tot /e as/()tase a ,i:rat o /oar&' *ai
t'i+(it' 0i *ai 6ra,'- *ai se+si:i)'- ?+tr!(+ a)t i+&i,i&-
+( ?+ o*()- ?+ Co*:() &e pe stra&'.
M Pi /e ,eCiQ
A/i- La)( M')&'res/( +!a 0ti(t /e s' *ai r'sp(+&'.
N( 0tia +i/i e) )'*(rit /e ,e&e- &i+ at?tea i*a6i+i s(pra!
p(se 0i /o+tra&i/torii.
M S'!Ii sp(+ e( /e ,eCiS O 3?0+eaI' /are ?+&r(6'
,erCi 0i (s/ate... N( *' ?+trer(peS trop'i &i+ pi/ior. N(
poIi ,e&ea a)t/e,a 3ii+&/' *' ,'& e( ?+&est() &e /)ar
0i *' /(+os/ ?+&est() &e :i+e. 1+ a3ar' &e /a)i3i/area
3?0+eaI'- pe /are!o respi+6 /a s' te satis3a/ pe &(*+eata
0i s' *' satis3a/ 0i pe *i+e- /'/i *ai a* oare/are
i)(Cii &espre persoa+a *ea- +i/i +( poIi s' ,eCi a)t/e,a.
N( *' ?+trer(peS... 4rei s' sp(i /' *ai sea*'+ /(
,ietatea /are a)er6a r't'/it'- ?*p)eti/i+&(!se- /a (+
a+i*a) ?+ pa+i/'- at(+/i /?+& :o*:ar&iere)e era( /o)o-
s(s- 0i /?+& /er() ,(ia &e trepi&area *otoare)orQ... Pe
a/eea a* )'sat!o )a ie0irea &i+ :o)t'- ?+ stra&'- /(* ?Ii
p)a/e &(*ita)e s' sp(i /' ai )'sat (+ a)t &(*+eata pe
a/eea0i stra&'... 8ar *?i+e ai s'!) re6'se0ti... Ce *?i+eQ
A/(0i...
M N( *ai ,rea(S... C:(/+i /opi)'re0te La)( M')&'!
res/(. N!a* +i*i/ /( e). 1) re+e6.
M Are e) /e,a /( &(*+eata. Ai s'!) re6'se0ti. Te
a0teapt'.
M Poate s' tot a0tepte s'+'tosS 10i pier&e ,re*ea...
M N!o pier&e- s/(*pe &o*+()e o* &e pe stra&'S...
E si6(r /' ai s'!i re,ii- &(p' /(* 0i e(- )a a)t' a)ar*'
rea)'- +( /e)e a)e repetiIii)or 6e+era)e- o re6'ses/-
105
,r?+&- +e,r?+&- pe /ea or:it' 0i a+i*a)iCat' &e
spai*'... Ca pe (r*' s' re&e,i( a/easta &e a/(*... U+a
)(?+& *ere( )o/() /e)ei)a)te... Ceea /e era &e
&e*o+stratS... Capa/itatea +oastr' &e a (ita 0i &e a ne
uita pe +oi ?+0i+e- pe /ei /are s(//esi, )('* )o/ (+()
a)t(ia ?+ a/eea0i 3'pt(r'- &(p' ?*preK(r'ri- /apa/itatea
a/easta +( este teri:i)'Q Pi +( e /r(&'- ()(itoare-
&etesta:i)'Q... 1+ ,iaIa +or*a)' tre/e +eo:ser,at'. A/(*
ai s!o o:ser,i ?+ 3or*a /ea *ai respi+6'toare. E /eea /e
3a/e* a/i &e!o K(*'tate &e or'.
M 8ar +( 3a/e* +i/i o /ri*'- &o*+i0oar' La,i+iaS
protest' iar'0i La)( M')&'res/(.
M G?+&e0te *ai :i+e- /a(t' ?+ &(*+eata 0i ai s'
&es/operi /'- ?+tr!(+ 3e)- tot /ri*' s!ar +(*i. Ne!a
/(pri+s Ka)ea- /?+& a* ie0it &i+ a&'post- )a spe/ta/o)()
ra,a6ii)or pe /are )e 0ti* /' +( *ai s(+t i*a6i+aIii eLa!
6erate: s(+t /ar+e C&ro:it'- s?+6e- r(i+i- &i+/o)o- peste
Ci&(ri- )a a treia stra&'... 8ar /er() s!a )i*peCit aproape
/( tot(). N!a( 3ost &e/?t prea p(Ii+e :o*:e i+/e+&iare.
Pe stra&a a/easta s!a poto)it a6itarea )(*ii speriate 0i
tort(rate &e 6riKa /e)or ai )or... Aa)ea a &e,e+it pe+tr(
+oi ast3e) p)ato+i/'... E6oist- re3(C'* s!o /o+3r(+t'*
/( rea)itatea- a/o)o- )a 3aIa )o/()(i. E(- pe+tr( *oti,e)e
*e)eO &(*+eata ,ei 3i a,?+& *oti,e)e &(*ita)e...
M U+ si+6(r *oti, a*- &o*+i0oar' La,i+ia.
M N( poate s' *' i+tereseCe...
M 8i*potri,'... A0 &ori s' te i+tereseCe 6roCa,S F(6
&e /o+3r(+tarea /( rea)itatea &e!a/o)o- 3ii+&/' *' reIi+e
a/easta &e a/i. N( *' pot &esp'rIi &e o/9ii &o*+i0oarei
L* M*
La,i+ia Ma&( a str?+s &i+ (*erii *i/i- ?+ 9'i+(Ia
+ea6r'.
M Ce ,or:es/ e(S Pi /e!*i rep)i/i &(*+eataQ Par/'
s(+te* &i+ &o(' p)a+ete &eose:iteS... N(S... S' 3i(
si+/er' &e tot- &e tot... Ai p(Ii+' &reptateS... N( ?+
Ca&ar /ir/()'* pri+ )(*e s(: a/e)a0i /i3r(... Ni/i e( +(
s(+t &eparte &e &(*+eata... 4rei s' *ai 0tii /e,aQ
M 4rea(- &o*+i0oar' La,i+iaS rosti e) /( spera+I'.
M Ptii &e /e sta( e( ?+toars' /( spate)e )a ,itri+a
a/estei pr',')ioareQ
106
La)( M')&'res/( a ri&i/at *?+a /( patos- 6ata s'
sp(+'- s' stri6e ?+ /e)e patr( ,?+t(ri: 5Ca s' +e pri,i*
?+ o/9i- &o*+i0oar' La,i+iaS7 Fii+&/' ?+s' ase*e+ea
si+/erit'Ii +( se pot preti+&e 0i (+ei 3e*ei 3'r' a Ki6+i
a&?+/ a*or()!propri( a) seL()(i s)a: 0i se+si:i) /a
*i*oCa- a 6'sit (+ r'sp(+s /a* ?+&oie)+i/- )a ?+t?*p)are:
M Bara a/easta &e a)a*' pare o 3oarte /o*o&' reCe!
*'toare.
Ea a p(3+it /( &ispreI- rosti+& ?+ &er?&ere eLa/t /eea
/e ar 3i sperat e) /' a,ea s'!i *'rt(riseas/' ?+ toat'
si+/eritatea.
M 8e /e +( *i!ai sp(s ?+/a)tea /' sta( /( 3aIa )a
&(*+eata /a s'!Ii a&*ir 3r(+tea 6e+ia)'- /ra,ata- &aS
Ca s'!*i a&*ir operaQ 8(p' r'sp(+s() at?t &e isteI-
+( *!ar 3i s(rpri+s o ,aria+t' &e a/eea0i /a)itate.
M 8o*+i0oar' La,i+iaS se /'i+' La)( M')&'res/(-
&(/?+& pa)*a )a 3r(+tea 6e+ia)'- pe (r*' /o:or?+&!o )a
/ra,at'- /a s' se /o+,i+6' pri+ si*I() ta/ti) &e eLis!
te+Ia )or *ateria)'. 8o*+i0oar' La,i+ia- tre:(ie s' re!
/(+o0ti /' *ata e0ti i*posi:i)'. N( e(S
M C9iar 0i s(+tS C9iar o 0i re/(+os/S se ?*:)?+Ci
La,i+ia Ma&(- ?+/(,ii+I?+& /( 3ra+/9eI' 0i p(+?+&(!i
&i+ +o( *?+(0iIa (0oar' pe :raI. S(+t i*posi:i)'- ?+s'
+( ai a *' *ai s(porta *()t.
M Ori/?tS P?+' )a a)ar*a ,iitoare... P?+' )a pa/ea
6e+era)'S
Ea )!a a&(s )a rea)itate- /( ?+/r(+tarea spr?+/e+i(0e)or
ar/(ite.
M A:a+&o+eaC' o &at' pe+tr( tot&ea(+a :a6ate)(!
ri)e a/estea &o*+()(i o* &e pe stra&'S... Ur*'re0te
/e!Ii sp(+ e(. E *ai i+str(/ti,... Ca s' te /o+,i+6i /?t
&e i*posi:i)' s(+t- s'!Ii *'rt(rises/ 0i &e /e sta( /(
spate)e )a o ti/')o0ie &e ,itri+' a (+ei ti/')o0ii &e pr'!
,')ioare. A* ?+tors spate)e- /a s' reCist... M' atr'6ea-
*' o:se&a- (+ +i*i/ &e trei para)e. Poate /' +( 0tii /?t
&e p(Ii+ reCist' o 3e*eie )a te+taIia (+ei ,itri+eQ
M E( s' +( 0ti(Q 4or:a +(*it()(i S'+&e) &e ast'Ci!
&ir+i+eaI'S N( eList' *ai *are s(p)i/i( &e/?t s' ie0i
/( o 3e*eie pe stra&'- &i+ pri/i+a ,itri+e)or.
M Ci+e e a/est S'+&e)Q
107
M U+ oare/are S'+&e)... U+ +(*it S'+&e)- &isperat &e
+e,ast'- 3ii+&/' p'ti*e0te &e :oa)a ,itri+e)orS U+ 3e) &e
a*i/... *i+Ii e)- 3'r' +i/i (+ *oti,.
Iar tot o &at' /( o /(tre*(rare p?+'!+ /?)/?ie- par/!ar
3i ?+69iIit (+ )i+6(roi /( (+t(r' &e riIi+- La)( M')&'!
res/( ?0i a*i+ti &e /?te Ce/i 0i s(te &e ori )!a t?r?t pe e)
A+toa+eta &e :raI ?+ 3aIa ,itri+e)orO &e /?te ori )!a Ii+!
t(it pe )o/- ,re*e &e /i+/i a+i- /a s' i+,e+tarieCe ,itri+e)e
&e pe Lips/a+i- Ca)ea 4i/toriei- :()e,ar&e- /a pe ori/e
eter+ soI &o/i) 0i i*:e/i). I*parIia) ?+s'- se /'&ea a re!
/(+oa0te /' +i/io&at'- A+toa+eta- +i/io&at' +!a *ers /(
:oa)a ,itri+e)or p?+' )a ast3e) &e *a69er+iIe.
M A,ea poate &reptate S'+&e)() &(*ita)e- a sp(s La!
,i+ia Ma&(- &ar 3ii+&/' +( e a/i s' *' ,a&' 0i 3ii+&/'
sper /' +!ai s' *' p?r'0ti- per*ite!*i s' pri,es/ ?+ s3?r!
0it... Ci+e 0tie /e /o*p)eL &e ,itri+' /reeaC' o re3()are-
&(p' teorii)e &o/tor()(i Fre(&- /( toate /'- &e /?Ii,a a+i...
s!a( /a* &e*o&at eLa6er'ri)e sa)eS
Sp(+?+&- s!a ?+,?rtit pe to/(ri)e pa+to3i)or &e )a 5Pe!
r(6ia7 0i s!a ap)e/at peste :ara &e a)a*'- s' /er/eteCe
a,i&- pri+ 6ea*() pr'3(it 0i Coios- ti/')oase)e *'r(+Ii0(ri
&i+ ti/')o0ia &e ,itri+' a ti/')o0iei &e pr',')ioare.
La)( M')&'res/( 0i!ar 3i 3r?+t *?i+i)e ?+')Iate spre /er-
/a o stat(ie a &isper'rii /( 6e+ia)a 3r(+te :r'C&at' &e!o
&(reroas' /(t' 0i /( i*pe/a:i)a /ra,at' &i+ +o( 9?it' s(:
6()er. Iat' /i+e era- iat' /e era 0i a/east' e+i6*ati/'
La,i+ie Ma&(S C( toate po0ete)e 0i i+iIia)e)e ei &e )a
*a6aCi+() &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+ 0i /( toate
?+/')I'ri)e &e )a /e)e:r() ?+tre /e)e:rii pa+to3ari ai
Paris()(i- ?0i stri,ea pro3i)() &e /a*ee ?+ 6ea*() i+3e/t
a) (+ei &(69e+e /( *ar3' &e trei para)eS Ba ?+/'- *ai e
0i /o+0tie+t' &e a/east' a:eraIieS Ce poate 6'si s!o pasio!
+eCe ?+tr!at?t pri+tre /o):'ite)e *osoare /( aI' &e r'C:oi-
K(r(:iIe)e &e *'tase arti3i/ia)'- /?rpe)e i*pri*ate /( &e!
se+e :ar:are- /iorapi /?)Io0i pe+tr( *oa0eQ A,ea &reptate
+e/(+os/(t() &e pe stra&' s' trateCe 3e*eia- ori/e 3e*eie-
/( &ispreI() s'( strop0it- /are i!a *?+6?iat a/(* patr(
ore a(C() /a o r'C:(+are a eter+()(i soI &o/i) 0i i*:e/i)S
C( p(*+ii str?+0i ?+ 3(+&() :(C(+'ri)or &e )a 9ai+'-
3ii+&/' +(!i p(tea 3r?+6e spre /er- La)( M')&'res/( o
a0tept' s' ter*i+e- C?*:i+& iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/- /o+!
108
,i+s 0i e) a/(* /' +( a( pe+tr( /e s' se *ai ?+t?)+eas/'
,reo&at'. 10i a*i+ti /' +i/i +!a pr?+Cit. 1) pri+sese a)ar*a
0i :o*:ar&a*e+t() ?+ &r(* spre resta(ra+t. Ar 3i *o!
*e+t() s'!0i /o+ti+(e 3ie/are /a)ea- ?+/otro )e era *ai
&i+ai+te s/ris'.
M AIi &es/operit /e,a po0ete /( *ar/a &i+ O)& Bo+&
Street- Lo+&o+- &o*+i0oar' L* M*6 ?+tre:' e) iro+i/-
sar/asti/- /a(sti/- /?+& La,i+ia Ma&( 0i!a &espri+s piept()
&e pe :ara &e a)a*'.
Ea )!a /?+t'rit &e Kos ?+ s(s- o:)i/- /( /)ipiri *'r(+te
&e *ioap'. A r'sp(+s- si*p)(:
M Ce,a *ai :a+a)- &o*+()e L* M* O p?+C't(r' /(
&ese+ 3oarte a*(Ca+t- pe+tr( o ro/9iI' &e pri*',ar'...
O ro/9iI' )a /are *' 6?+&es/ pe+tr( 3etiIa K(p?+esei *e)e
&e a/as'. O 3etiI' /o+,a)es/e+t'- pe /are a* ?+6riKit!o 0i
pot sp(+e /' a* sa),at!o e( &e )a *oarte...
La)( M')&'res/( ar 3i /(pri+s!o ?+ :raIe- peste (*eri-
s!o pri,eas/' ?+ o/9i &e!aproape &e tot- &e tot- /a (+
*ai *are *iop &e/?t ea- /a (+ a&e,'rat or:- /(* se
&o,e&ise- /er?+&(!0i /'it iertare. Pi 3ii+&/' +(!i era per!
*is 2/e) p(Ii+ &eo/a*&at'=- se r'/ori ar(+/?+& toat' ,i+a
0i eLpieri)e pe +(*it() S'+&e):
M A9aS Bi+e i s!a *ai ?+t?*p)at 0i :a+&it()(i a/est(ia
&e S'+&e)S... Pe+tr( Ci(a &e aCi- /( :o*:ar&a*e+!
t()- i s!a( &(s /(rse)e 0i pari() a(stria/ pe /op/'. I*:e!
/i)()- o *eritaS
M Ce ,rei s' sp(i /( a/esteaQ 4or:e0ti ?+ 0ara&e-
&o*+()e L* M*R se *ir' La,i+ia Ma&(- /( o +e,i+o,'Iie
?+ /are str':'tea poate (+ ?+/ep(t &e :'+(ia)'.
M 4or:es/ e( 3oarte eLp)i/it- +( ?+ 0ara&e- &o*+i!
0oar' La,i+ia. N(*ai /' +( pot eLp)i/a... E o r'3(ia)'
/are. r'*?+e ?+tre *i+e 0i +(*it() S'+&e)S P+apa+() &e
S'+&e)S a*e+i+I' La)( M')&'res/( ?+ +e,'C(t pe a(tor()
*ora) a) erori)or sa)e &e apre/iere 0i ta/t. N( i+tri ?+
*a6aCi+ s' /(*peri p?+Ca /( &ese+() 3oarte a*(Ca+t-
&o*+i0oar' La,i+iaQ
M N(S A* s!o 3a/ *?i+e... A/(* +i/i +!a* :a+i )a
*i+e...
M 8o*+i0oar' La,i+ia- )a &ispoCiIieS se o3eri e) 6a!
)a+t- &(/?+& *?+a )a port:i)et() &i+ :(C(+ar() i+terior
109
a) 9ai+ei. C(*p'r'* p?+Ca /( &ese+() a*(Ca+t.
C(*p'r'* toat' ,itri+a. Toat' pr',')ia... ParieC /' +i/i +!
ai stat )a *as'Q
M N(- &o*+()e. L* M*
M A3eri*S... Mer6e* pe (r*' )a *as'...
Ea )!a /?+t'rit &i+ +o(- o:)i/- pri+tre 6e+e)e ?+6(state-
/( s?+6e)e 3(6it &i+ o:raC() *at:
M A0a&ar- tot o 3?0+eaI' &e pe stra&' *!ai so/otit
tot ti*p()- &o*+()e o* &e pe stra&'Q
M 8o*+i0oar' La,i+ia- /e ,or:e s(+t a/esteaQ S'
*' eLp)i/...
M M()I(*es/- &o*+()e L* M* &e pe stra&'- pe+tr(
eLp)i/aIii)e &(*ita)e- &esi6(r- 3oarte eLp)i/ite- /are +(
pot eLp)i/a tot(0i &e/?t (+ si+6(r )(/r(S... A* ?+Ie)es.
Mi!ar 3i p)'/(t s' +e &esp'rIi* a)t3e).
M Ni/i +( +e &esp'rIi*- &o*+i0oara La,i+iaS 8e
/e s' +e &esp'rIi*Q
E) o i*p)ora- /( pa)*e)e &es/9ise ?+ aer- /'(t?+& s!o
/(pri+&' si*:o)i/ 0i s!o reIi+' )o/()(i- &ar +e?+&r'C+i+&
s!o ati+6'. Ea C?*:i /( s?+6e)e &i+ +o( ?+tors ?+ o:raC.
10i pre6'tea r'C:(+'ri)e sa)e- /( (+69ii 3e)i+e.
M 58e /e s' +e &esp'rIi*Q7 ?i repet' ?+tre:area )(i-
/( o a3e/tat' r'/ea)'. Oare +( e ti*p()Q 8(*+eata +!ai
/as'Q
M A*... 1+s' +( *!a0teapt' +i*i/ a/o)o.
M A/easta a* &e&(s!o 0i 3'r' eLp)i/aIii)e &(*ita)e-
&e ,re*e /e +!ai 3ost /(rios s' tre/i 0i s' ,eCi /e s!a
?+t?*p)at- /9iar &(p' (+ :o*:ar&a*e+t /a a/e) &e a/(*
&o(a ore- /are +!a 3ost o i*a6i+aIie eLa6erat'.
M To/*aiS... Ca 0i &(*+eata.
M Ca 0i *i+eQ
M Ni/i &(*+eata +!ai 3ost /(rioas' s' tre/i 0i s' ,eCi.
8(p' a/e)a0i siste* &e &e&(/Iii e &o,a&a /ea *ai /ert' /'
tot at?t &e p(Ii+ te a0teapt' /e,a a/as'- /a 0i pe *i+e.
A&i/' +i*i/. Nea+t().
A/(*- La,i+ia Ma&( a s(r?s ea iro+i/- sar&o+i/- /a(s!
ti/- ri&i/?+& spr?+/e+i(0e)e a /(*p)it' *irare pe+tr( o
at?t &e 6e+ia)' perspi/a/itate:
M E0ti si6(r pe /ertit(&i+i)e &(*ita)eQ
M Tot /e poate 3i *ai si6(r. N!a* *ers oare *ere(
?*pre(+' &e /?+& a* ie0it &i+ a&'postQ...
110
Ea ?i p(se *?+a pe :raI- /( (+ 6est &e /o*p'ti*ire:
M Ce +ai, e0tiS Prea +ai, pe+tr( (+ &o*+ /o*p)i!
*e+tos &e pe stra&'... Pi &a/' a* *ers ?*pre(+'- +(
te!ai ?+tre:at &e /e!a* pre3erat oare s' tre/ pe!o stra&'
0i +( pe a)taQ
M N( ?+&r'C+es/ s' pri/ep...
M A ,e+it r?+&() *e( s'!Ii ser,es/ eLp)i/aIii eLp)i!
/ite... Poate /' te!a* /o+&(s ?+ a0a 3e)- &o*+()e L* M*
&e pe stra&'- ?+/?t s' tre/ 3'r' s' :'+(ie0ti pri+ 3aIa
/asei (+&e sta(- /a s' *' /o+,i+6- /( e6ois*() &espre
/are!Ii ,or:ea*- /' +'pasta a /'C(t pe /asa ,e/i+()(i-
+( a *eaO pe stra&a &e!a)'t(ri- +( a +oastr'...
M A9S eL)a*' La)( M')&'res/(- C&ro:it )a &es/ope!
rirea /' p(i() a/esta &e 3e*eie e (+ &e*o+ a) &isi*()'rii-
/are ?+tre/e tot /e!0i i*a6i+a e) &espre ,i/)e+ia t(t(ror
E,e)or &e pe p'*?+t. A9S N( te!a0 3i /reC(t /apa:i)'
&e a0a /e,a- &o*+i0oar' L*M*R...
M E (+ repro0Q
M O /o+statare.
M N(!Ii sp(+ea* /' +( +e /(+oa0te* 0i /' +!ai s'
/(+o0ti +i/io&at' +i*i/ &espre *i+eQ
M 8ar +( ?+ a/est se+s- &o*+i0oar' L* M*R
M 1+ ,iaI' +( eList' se+s (+i/- /a pe stra&a a/easta.
Ca s'!Ii /o*p)e/teCi /o+stat'ri)e 0i ?+ se+s() /e)')a)t-
*ai p(+e!Ii 0i a)t' ?+tre:are. Poate /' 0i eLp)i/aIia &e
a&i+eori- /( p?+C't(ra pe+tr( ro/9iIa (+ei 3etiIe /are a
3ost :o)+a,' 0i pe /are a0 3i ?+6riKit!o e(- poate /' 0i
a/easta e +(*ai o p(r' i+,e+Ii(+e- /a s'!Ii *e+aKeC
()ti*i)e i)(Cii &espre *i+e. 8e /e +(Q... A(&e/'... 1+
rea)itate- poate /' *' atr'6ea ,itri+a &i+ si*p)a :oa)'
a ,itri+e)or- &e /are sp(i /' s(3ere 0i soIia +(*it()(i
&(*ita)e S'+&e). Ca +o('Ce/i 0i +o(' )a s(t' &i+ soIii...
Te!ar *iraQ
M Mai p(Ii+S.. N( *' *ai *ir' &e)o/S /)'ti+' e)
&i+ /ap- a*'r?t- /a (+ ar*ator /are pri,e0te &e pe *a)
/(* i se ?+ea/' toate /or':ii)e /( i)(Cii.
Ea a r?s a/(* /( o str'p(+6ere +er,oas' ?+ str(+e)e
,o/a)e- &e tristeIe- +( &e iro+ie- +( &e sar/as*.
M A0a e /' era *ai :i+e &a/' +e &esp'rIea* *ai
&e,re*eQ... Noro/ /'- &(p' /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or- +e
&esp'rIi* pe+tr( tot&ea(+a- ?+/?t +( *ai are +i/i o i*!
111
porta+I' /e ,o* 6?+&i (+() &espre a)t()- &a/' ,o* *ai
6?+&i ,reo&at'- &a/' +e ,o* *ai a*i+ti ,reo&at'...
A 3'/(t o pa(C'- poate a0tept?+& o ?*potri,ire &i+
partea &o*+()(i o* &e pe stra&'- /( 3i6(ra &i+ +o( po!
sa/' 0i o/9ii &i+ +o( *o/+iIi.
La)( M')&'res/( ?+s' a t'/(t- &es/9iC?+& *?i+i)e ?+
)'t(ri a &eCar*at' rese*+are. Pe+tr( e)- tot() era pier!
&(t. Ast3e)- se ,'C( si)it' s' (r*eCe tot ea:
M Ce t?rCi( eS... Pier& ora )a /oa3or- &a/' *ai eList'
/(*,a /oa3or() *e( 0i &a/' *ai respe/t' ,reo or'...
5Mai are 0i /oa3orS Mai are 0i or' )a /oa3orO /i+e
0tie /e 3e) &e or' 0i )a /i+e 0tie /e 3e) &e /oa3orS A/easta o
/o+s(*' pe ea /' a pier&(t. Ora &e )a /oa3orS 1+ ,re*e
/e /( ipo/riCie ?*i 3'/ea ea teoria e6ois*()(iO *'
?+,'Ia ea /e ?+sea*+' ra,a6ii)e (+(i :o*:ar&a*e+tO *'
*(stra ea /' +( parti/ip )a &ra*a /e)or &e &i+/o)o &e
a/east' stra&'S 6?+&i 0i se a3(+&' ,'C?+& /( o/9ii ?+
,e/9ea!i *o/+ea)' o*() &e pe s/a(+() &e )a 5Cap0a7-
Co*:() &e pe stra&'. Ce!a0 3i p(t(t a0tepta &e )a o ase!
*e+ea 3e*eieQ...7
La,i+ia Ma&( p'rea a/(* 3oarte &eparte &e re3)e/!
Iii)e &epri*ate a)e Co*:()(i &e pe stra&'. Pi +( ar'ta
&epri*at' &e)o/ &(p' s/(rta /rispare /are o 6a),a+iCase.
Se *i0/a 3'r' +i/i o st?+Ke+ire- /( o C:?r+?it' +er,oCi!
tate 0i iro+ie- &es/9iC?+& po0eta- s/oto/i+& &i,erse +i!
*i/(ri- eLa*i+?+&(!se 3(6ar ?+ o6)i+&'- +e6'si+& /'
este +e,oie s' ape)eCe )a p(3() &e p(&r' 0i )a ro0() &e
:(Ce. 10i potri,i &oar *ai pe!(+ o/9i p')'ria +ea6r' &e
a*aCoa+'- /( :or(ri &repte 0i tari- /ir/()are- +eteCi+!
&(!0i i+e)e)e +e6re a)e p'r()(i- s'!0i &eC,e)eas/' t?*p)a
/( ,i+i0oara a):astr'- /a (+ &is/ret- &ar *i+/i+os :)aCo+
&e!o patri/ia+' stirp'.
1+/9ise /)'+I'+it po0eta &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+.
Le6'+?+&(!se pe to/(ri /a o a(te+ti/' 3?0+eaI' 0i
pri,i+&(!) pe s(: 6e+e /( (+ C?*:et a*(Cat- &e/)ar':
M 1+/?t- s/(*pe &o*+()e L* M* &e pe stra&'- /'i)e
+oastre se &espart pe stra&'. U+() )a s(&- a)t() )a +or&-
pre/(* a* 3ost sp(s 0i te asi6(ra*... Iart'!*' /' +(!*i
*ai s/ot /ea)a)t' *'+(0'- iart'!*' /'!Ii &a( *?+a
i+i*ei- *()I(*i+&(!Ii pe+tr( /arita:i)a /o*pa+ie. C'/i
112
)a ?+/ep(t /arita:i)' a 3ost... C?te ?+/ep(t(ri oare ?0i
Ii+ ?+s' pro*isi(+eaQ
I!a ?+ti+s *?+a st?+6'- &eC*'+(0at'.
Iar s'r(t?+&(!i ,?r3() &e6ete)or- so)e*+ 0i 3(+e:r(-
La)( M')&'res/( o:ser,' pe i+e)ar o &(+6' a):'- re/e+t'-
,'&(,' &e ,eri69et'- /(* p(rtase e) ?+s(0i (+ ase*e!
+ea sti6*at a) &esp'rIiri)or pe &e6et() s'(. A0a&ar- 0i
/( a/easta ?) *i+IiseS... 4'&(,'Q... 8i,orIat'Q... Lo6o&!
+i/' p'r'sit' ori 3i&a+Iat' /are 0i!a p'r'sit )o6o&+i/()Q...
Ce ?+se*+'tate *ai are a/(*Q Pi /e ?+se*+'tate ar 3i
a,(t ori/(*Q
M A&io- &o*+()e M')&'res/(.
M A&io- &o*+i0oar' Ma&(.
Ea a ap(/at )a s(&. E) )a +or&.
Ni/i (+() +!a ?+tors /ap()- s' pri,eas/' ?+ (r*'.
11
8i+/o)o &e /o)I() str'Cii- La)( M')&'res/( si*Ii
/'!) ?+ea/' (+ +o& oprit ?+ 6?t)eK. U+ +o& (s/at- /a i+i*a
)(i sea/'- &e ias/'. 1+/er/' s'!) ?+69it'. N( *er6ea.
1+/er/' s'!) eLp()CeCe. N( se &'&ea &(s.
10i a*i+ti /' +!a *ai 3(*at &e!o or'. P?+' ?+tr!at?t
?) pri+sese ?+ *reaKa a:s(r&e)or &i,a6aIii &ia)o6() /(
p(i() a/e)a &e 3e*ei(0/'- ?+ /are &eparte &e a &es/i3ra
o e+i6*'- /(* i se +'C'rise )a o a+(*e /)ip'- &es/ope!
rise +(*ai (+ o&ios /(*() &e /o+tra&i/Iii- *o3t(ri 0i
&isi*()'ri- &e s3r(+tate /i+is*e- /?te +!ar 3i ?+*'+(+!
/9eat +i/i Ce/e &i+ /e)e *ai ?+&r'/ite 3ii/e a)e E,ei
)ao)a)t'S... A/(* p(tea 3(*aO p(tea r's(3)a. C( a/east'
i+te+Iie a &es/9is portIi6aret() s'( /( i+iIia)e)e sa)e-
L* M*
8e6ete)e a( +i*erit *ai ?+t?i o Ii6ar' a*eri/a+'-
5Ca*e)7- &i+ /e)e pe /are i )e!a i+tr(s /( si)a &o*+i0oara
L* M* Preti+sa &o*+i0oar' L* M*R A s*()s!o 0i a ar(+!
/at!o Kos. Le!a p)i,it 0i pe /e)e)a)te &i+ 0ira6() 3r(*os
a)i+iat /a 6)oa+Ie)e ?+tr!o /art(0ier' &e /ir/asia+- )ep'!
&?+&(!)e pe trot(ar- s' Ii+' /o*pa+ie /e)ei &i+t?i. I s!a
p'r(t /' +( e &est().
113
S!a ?+tors &i+ /a)e s' )e stri,eas/' s(: ta)p'- ?+&esat
0i r's(/it- p?+' /e s!a( pre3'/(t ?+tr!(+ 3e) &e r(*e6'!
t(r' ,?s/oas'- p(Ii+ a6rea:i)' )a aspe/t- /a *ieC() s*o!
/9i+e)or p(tre&e.
Pe (r*' a 6'sit /' 0i i+iIia)e)e L* M*- &e )a 5Be/F!
*a+7- ?) s(p'r' 3oarte pe /apa/() portIi6aret()(i. N(!i
era ?+&e*?+' s' se 0tie /ir/()?+& pe )(*e s(: a/e)a0i
/i3r( /( 3'pt(ra e/9i,o/' 0i irita+t' /are preti+&ea /' a
:'t(t &r(*() p?+' )a Lo+&ra ?+ toi() r'C:oi()(i 0i :o*!
:ar&a*e+te)or /a s'!0i pro/(re i+iIia)e i&e+ti/e pe!o
s/ar' *'rit'- ?+tr!(+ *a6aCi+ &i+ O)& Bo+& Street. A
s*()s &e/i 0i i+iIia)e)e- C&re)i+&(!0i &e6ete)e- C&re)i+&
*ai ,?rtos ?+ a/e)a0i ti*p 0i prea 3r(*os() /apa/ &e
*aro/9i+ ,er&e- 3i+- e)asti/- &()/e )a pip'it.
A se*'+at )itere)e &e a(r peste (+ 6ri)aK /( )i)ie/i
?+3)oriIi. 5Mai s(+t )i)ie/i ?+3)oriIiS se *ir' s/a+&a)iCat.
Pe+tr( /i+e &ra/() *ai ?+3)ores/. A s/(ipat /( s/?r:ire
as(pra )or +o&() (s/at &i+ 6?t)eK.
8(p' /are i+te)i6e+te 0i *()t :iCare operaIii- eLe/(!
tate /( 6ra,itatea ,ra/i)or &i+ A+ti)e ?+ rit(a)(ri)e )or
&e *a6ie +ea6r'- s!a so/otit p(ri3i/at &e s/orii)e prea
proaspete)or a*i+tiri /e a*e+i+Ia( s'!) i+,a&eCe.
I+trat /( tot() ?+ ,e/9i(!i strai a) o*()(i posa/ &e
)a 5Cap0a7 0i a) Co*:()(i &e pe stra&'- a apri+s /(
?*p'/are &e /(6et o Ii6ar' &i+ /e)e ,e/9i a)e sa)e- /'tr'!
+ite- &e r'C:oi- /( t(t(+() +e3er*e+tat 0i 6r(+Cos- /a
3ai*o0ii /i(/i()eIi &e p'+(0i &i+ /are p(3'ia( i+&i6e+ii
i+s()ei G(a+a9a+i /?+& a &e:ar/at ?+t?ia oar' Co)(*:
?+ /o+ti+e+t() at?t &e +o( 0i +e/(+os/(t- ?+/?t +i/i
+!a,ea ?+/' (+ +(*e.
Toate i+tra( ast3e) ?+ or&i+e. Era( /(* a( 3ost.
Pa0ii )!a( &(s- &(p' a/east' ,e/9e or&i+e- iar'0i 3'r'
+i/i o Ii+t' 0i +i/i o 6ra:'- &e pe!o stra&e)' ti9+it'
pe!o stra&' *ai p(Ii+ ap'rat' &e Pro+ia :o*:ar&a*e+!
te)or. O stra&' (+&e p'0ea pe spi+i &e /rista).
8e!a/o)o s!a ?+&reptat spre PiaIa Pa)at()(i 0i Ate!
+e()(i- :arat' &e sa+ti+e)e- ?+,?),orat' &e 3)'/'ri 0i 3(*.
Sa+ti+e)e)e- /( ar*a )a (*'r- si&erate &e pri,irea!i
a:se+t' &e Co*:i- s!a( &at ?+ )'t(ri- )'s?+&(!) s' trea/'-
&e0i Ii+ea( se,er )a &ista+I' o 6)oti*e ?*:()Ci+&(!se
*()t *ai e+er6i/- ,o/i3er?+&- protest?+&- r(6?+&(!se- i+!
114
,o/?+& ar6(*e+te)e spe/i3i/ :(/(re0te+e- +'s/o/ite a&!
9o/ /?+& e ,or:a &e (+ spe/ta/o) se+CaIio+a) a) str'Cii
0i pro/)a*ate /( ,e9e*e+Ia spe/i3i/ :(/(re0tea+'. E) a
tre/(t. Poate /' ,'C?+&(!) /')/?+& at?t &e ?+ +ori- ?) ,or
3i /o+3(+&at /( ,re(+ si*a+&i/os perso+a6i( a) sti)()(i
*i)e+ar- p)i+ &e s(per:ie 0i &eIi+?+& se/ret() )api&are)or
5/it'ri pe +aIi(+e7.
A)t/(*- +( s!ar 3i eLp)i/at &e /e (+ Ka+&ar* i!a
preCi+tat /9iar o+or(ri)e- s*(+/i+& ar*a C,?/+it ?+ /(rea
0i I'/'+i+& so+or &i+ /')/?ie. E) a tre/(t &istrat 0i a
r'sp(+s sa)(t()(i /( (+ si+6(r &e6et &(s )a :or() p')'riei.
Pri,e)i0tea pe+tr( /are at?Iia &'&ea( 69es 0i Cor
&i+tr(!+/ep(t +( )!a *i0/at- &i+ pri/i+i /( tot() perso!
+a)e. Mai ?+t?i )!a /(pri+s o ,i+o,at' 0i per,ers' satis!
3a/Iie
O &at' /( *'reI() 9ote) 5At9T+Te!Pa)a/e7- ar&ea 0i
(Ci+a &e i+&e3riCa:i)e a i)(str()(i /oa3or &e )a parter.
Coa3or() A+toa+eteiO poate 0i a) preti+sei &o*+i0oare
L* M* C' i se stirpea se*i+Ia- 6'sea 3oarte K(st. U+
tai+i/ ,er&i/t a) K(stiIiei i*a+e+te. M()Ii &i+ eter+ii soIi
i*:e/i)i 0i &o/i)i- &i+ /ei /are a( a0teptat p)a+taIi pe
s/a(+ p?+' )a ,re*ea &e!apoi /a s' )i se ?+toar/' +e,es!
te)e &e )a o per*a+e+t' i*a6i+ar'- *()Ii a,ea( /(,?+t
s' a&(/' 9ar &e re/(+o0ti+I' a/est(i pri* 0i r'C:(+'tor
:o*:ar&a*e+t. N!a( +i*erit (+ o:ie/ti, ?+ se+s() stri/t
*i)itarO a( &istr(s ?+s' (+() ?+tr!a)t3e) strate6i/. 8e!o
/apita)' i*porta+I' ?+ strate6ia a&()tere)or 0i *isti3i/'!
ri)or /o+K(6a)e. Iar a:ia &(p' a/east' &epra,at' ?+/?+!
tare a p'tr(+s ?+ e) rea)itatea si+istrei pri,e)i0ti- /a o
torpi)' /( eLp)oCie ?+t?rCiat'.
PiaIa i*e+s' /?t &e0ert() Go:i pe /are o tra,ersase
a/(* patr( ore- t?r?+&(!0i pa0ii 3'r' 6ra:' 0i Ii+t'-
s/9i*:ase /( &es',?r0ire &e 3aI'. For3otea &e po*pieri-
&e so)&aIi- &e si+istraIi- &e a*:()a+Ie)e Sa),'rii- &e
/a*ioa+e /are ?+/epea( s' /are o:ie/te s/'pate &i+
3)'/'ri- /)'&ite /)aie peste 6r'*a&'- p(rt?+& roto/oa)e &e
ars(ri. FaIa&a 9ote)()(i --At9T+Te!Pa)a/e7 era 0tir:it'
&e!(+ /o)I- (+&e!a( /'C(t )o,it(ri)e ?+ p)i+ 0i (+&e p)a+!
0ee)e &eC69io/ate- pereIii tros+iIi- ,itri+e)e &is)o/ate
ar'ta( ar*'t(ri)e &e 3ier- s?r*e)e 0i Ie,i)e r's(/ite- /a
*'r(+taie)e *eta)i/e a)e /)'&irii s3?rti/ate &e!o ra+'
115
*orta)'. Pri+ 6ea*(ri)e p)es+ite C:(/+ea( +ori ?*p)etiIi
&e 3(*- C,?/+iri +'p(stite &e s/?+tei- ,'p'i &e0irate 0i
s(:Iiri- )i+6?+& Ci&(ri)e. 1+ )at(ra &e peste Ca)ea 4i/!
toriei- /e)')a)t 9ote)- 5Sp)e+&i&7- ar&ea /( &(&(it() (+ei
e+or*e )o/o*oti,e s(: presi(+e. Po*pierii 0i e/9ipe
&e!aK(tor ar(+/a( &i+)'(+tr( pe trot(ar ,a)iCe 0i *a)!
&'re &e 9ai+e- 6e+Ii &i+ /are C:(ra( 3oi)e- pa+to3i 3e!
*eie0ti 0i toa)ete &e sear' p)(ti+& )e6'+at /a para0(te)e-
toat' 6ar&ero:a pasa6eri)or /os*opo)iIi &i+ /e)e &o('
9ote)(ri- pri+tre /are *ai ?+/'p(ser' 0i (+ii e,a/(aIi
&i+ Mo)&o,a &e S(s- /( at?t /?t sa),aser' *ai preIios
?+ 3(6a &e a/(* /?te,a s'pt'*?+i. Peste a/este ,ra3(ri
a*este/ate /( /io:(ri &e sti/)' 0i /er/e,e)e s3?r)o6ite &e
3erestre- /')/ate ?+ pi/ioare- stri,ite &e roIi- 9(rt(*()
po*pieri)or ?*pro0/a Ker:e &e+se &e ap'. Se *ist(ia(
0i /?te,a a(to*o:i)e &i+ /e)e s(rpri+se ?+ staIia &i+ 3aIa
Ate+e()(i- /( s*a)I() /aroserii)or topit &e Kar- /( 3(*e!
6'ri ?+e/'/ioase &e /a(/i(/ ars. Tre/ea( r'+iIi pe t'r6i-
p(rtaIi pe :raIe- spriKi+iIi &e s(:s(ori- 0/9iop't?+&- (i!
t?+&(!se ?*preK(r /( st(poare.
1+ &rept() Pa)at()(i Re6a)- /( 6ea*(ri)e a/(* sp()!
:erate ?+ I'+&'ri- so)&aIii &e 6ar&' ?0i /o+ti+(a( par!
/(rs() &e a(to*ate ?+tre 69erete)e str?*:e pe /'priori-
/( *'+(0i)e )or a):e &e :(*:a/- /'0ti)e )(/ii- (+i3or*e)e
&e *are Ii+(t'- ri&i/?+& ri6i& *?+a )a ar*' &i+ /ot 0i
3'/?+& :r(s/ st?+6a!*preK(r /( a/eea0i *(t' /ere*o+i!
oas' 0i tra6i/o*i/' &e*+itate &e ast'Ci!&i*i+eaI'. E tot
/e s(pra,ieI(ia a/i &i+ aspe/t() /a)* a) pieIii &e tot!
&ea(+a- /( toate a)e sa)e or?+&(ite pe ,e0+i/ie. Pi a/easta
&'&ea (+ a//e+t ?+/' *ai si+istr( pri,e)i0tei at?t &e
&es',?r0it tra+s3or*ate ?+ /?te,a /eas(ri.
C( i+/o*para:i)a is/(si+I' a :(/(re0te+i)or a9tiaIi
&e tot /e e Car,'- *a+i3estaIii- i+/e+&ii 0i /atastro3e- /ei
3'r' ,reo a)t' trea:' ai(rea iC:(tiser' s' r'C:eas/' pri+
trip)() C'6aC &e :aio+ete- s!a( pre)i+s pri+ /(rIi 0i pri+
6a+6(riO era( )a post.
Ast3e)- *()Ii*ea se ?*p'rIise ?+ &o('.
8e o parte- /ei /are roia( s'!0i p(+' )a a&'post r'*'!
0iIe)e &i+ a,(t- s'!0i &(/' r'+iIii- s' &ea *?+' &e aK(tor
&e!a ,a)*a /( po*pierii 0i e/9ipe)e &e sa),are. 8e a)ta-
116
spe/tatorii- /o/oIaIi pe trepte)e Ate+e()(i- ?+
:a)/oa+e- pe posta*e+t() 6ri)aK(ri)or- /o*e+t?+&-
/o*p'ti*i+& ,i/ti*i)e &e )a &ista+I'- 3'/?+& 9aC &e
episoa&e)e /o*i/e /are +( )ipsea(. La)( M')&'res/( ?0i
a*i+ti /( a6asare sp(se)e preti+sei &o*+i0oare L* M*
/?+& a3ir*a /'- ?+ &eC+'&eK&ea 0i s(3eri+Ia )or &i+
ase*e+ea ?*preK(r'ri- oa*e+ii r'*?+ ?+tr!o ?+3ri/o0'toare
si+6(r'tate- *ai repe&e 0i tota) &e/?t ,oia e) s!o /rea&'.
1+6riKorarea &e pe /e)e *ai *()te /9ip(ri se 0tersese. 8e
pe a/(*- +( *ai era( a/eia0i /are a)er6a(- ?) iC:ea(-
/'(ta( /( +e)i+i0te spre /er- /?+& a ie0it &i+ a&'post. Se
asi6(raser'- ?+tr(/?t ?i pri,ea. Asista( /(rio0i )a peripeIii)e
a)tora- )a (+ spe/ta/o) (+i/- ?+/' 3'r' pre/e&e+t- /a s'
ai:' /e po,esti &isear' a/as'. 5Ca 0i *i+eS re/(+os/(
o:ie/ti, La)( M')&'res/(. N(*ai /' e( +!a* /(i po,esti
+i*i/ &isear' a/as'. Pi +(*ai /'- pe+tr( *i+e- +i*i/ &i+
toate a/estea +( e +o(- 3'r' pre/e&e+t...7 [...\ ELp)i/aIia
+(!) satis3'/ea &ep)i+. N( era &est() &e eLp)i/it'- /(* )!ar
3i ta/9i+at preti+sa &o*+i0oar' L* M* 1+s' ?+ai+te &e a
pri+&e s' /er/eteCe *ai a&?+/ ?+ e)- (+ pat &e ar*' )!a
?*pi+s :r(ta) )a o parte.
M Lo/S Fa/eIi )o/Q s(+a( or&i+e r'stite 0i s/(rte.
Lo/- &o*+i)orS
U+ p)(to+ s!a r's3irat &es/9iC?+& a)ee )ar6'- ?*:r?+!
/i+& r'+iIi /( )e6't(ri a):e 0i p'tate &e s?+6e )a /ap-
&o*+i /are t?ra( 6?3?it 6ea*a+&a+e /( eti/9ete)e 9ote!
)(ri)or 3ai*oase &i+ toate /apita)e)e E(ropei- &oa*+e
/are!0i /()e6ea( ro/9ii)e )eoar/' &i+ *o,i)e)e &e /io:(ri.
M Lo/S... Ni*e+i +( *ai *i0/'S...
Pri+ *iK)o/() a)eiei &e :aio+ete a( ?+ai+tat rapi&-
teatra)- /a o para&'- &o(' a(to*o:i)e 6i6a+te- +e6re-
)(str(ite o6)i+&'- /( 3a+ioa+e)e s(pre*i)or /o+&(/'tori.
A( ?+ai+tat /( ,iteC' &e :o)iCi 0i a( 3r?+at /( pre/iCie
,re&+i/' &e a&*iraIia 0i eL/)a*aIia *()Ii*ii &e 6(r'!
/as/'.
8i+ pri*() a &es/i+s (+ o* s)':'+o6 0i &e/o)orat- /(
(+i3or*'- /iC*e 0i /ra,a0' &e /')'reI. 8i+ a) &oi)ea- (+
3e) &e &o*+i0or *'r(+Ie) )a stat- s/)i,isit- +e6ri/ios-
spr?+/e+os 0i proasp't :'r:ierit- pip'i+&(!0i /ra,ata /(
&e6ete)e ?+*'+(0ate ?+tr!(+ ti/ &e &a+&. &e prea re/e+t'
/arier'- /'(t?+& /( ate+Iie (+&e /a)/'- s' +(!0i pro3a!
117
+eCe pie)ea 3i+' a ?+/')I'ri)or. 1+ pri*() )o/- pe &at'-
s!a( a)'t(rat es/ort' a)te perso+a6ii /i,i)e 0i ?+ (+i3or*'-
/are &e /are *ai ar'toase- *ai 6()erate- *ai p)i+e &e
6'ieta+e- )a*paC(ri- :ra+&e+:(r6(ri- i+si6+e &e &e/oraIii-
/( 6?t(ri)e ?+ti+se- pri,i+& /( ?+/or&are )a A)3a 0i O*e6a
st'p?+irii- +( )a /)'&iri)e ?+ 3)'/'ri.
M Stra0+i/e a(to*o:i)e- *' p(i()eS se *i+(+' (+
6)as &e :arito+ )a (re/9ea )(i La)( M')&'res/(.
M Te /re& 0i e(S [...\ Ce- ,oiai s' (*:)e /( o &ri6)' /a
a ta- pe /are Ii!o *ai re/9iCiIio+ar' pe+tr( PatrieQ...
riposta a)t 6)as- *ai s(:Iire) 0i *ai a/r(.
La)( M')&'res/( +!a ?+tors o/9ii s' ,a&' /i+e ,or!
:ise. 1) i+teresa( &i+ /a)e a3ar' /ei &oi a(tori ai pro/)a!
*aIii)or p)i+e &e!o &i+a*i/' 0i )api&ar' s(per:ie- pe
/are )e pri*ea( &?+0ii )a <ras+o&ar- pe 8o+- )a poa)e)e
Ca(/aC()(i- ?+ stepa Fa)*(/i)or. A/(* ?i C'rea ?+t?ia
oar'. Pi!i p'rea &e!(+ /o*i/ eLtraor&i+ar /' ase*e+ea
o*()eIi )e &'&ea( )or 0i s'r*a+()(i /apora) Na6?I G9eor!
69e- p(treCit pe a/o)o- por(+/i s' *oar'- ?+,'I?+&(!i
/(* s' *oar' 0i pe+tr( /e s' *oar'.
Ce) ?+ (+i3or*' reteC' aer() /( /ra,a0a.
Ce)')a)t 3'/ea se*+e *isterioase spre (+ 6r(p &e
operatori /i+e*ato6ra3i/i ie0iIi &i+ as3a)tO iar /?+&
r?0+iIa aparat()(i a ?+/ep(t a se ?+,?rti- ?0i )(' &eo&at'
o ?+3'Ii0are i+/o+so)a:i)' &e pro9o&- potri,i+&(!se /?+&
&i+ pro3i)- /?+& &i+ 3aI'- /?+& &i+ trei s3ert(ri pe+tr(
/a ?+ 3i)*() &o/(*e+tar a) e,e+i*e+te)or s' apar' a0a
/(* ?0i ?+/9ip(ia e) /' 0i!) ?+/9ip(ie Iara.
Toat' so)e*+itatea *o*e+t()(i a 3ost i+oport(+ t(r!
:(rat' &e /')(6'r() /e) +e:(+ 0i t(t(ror /(+os/(t-
Fi)aret.
Ie0ise 0i &?+s() &e (+&e,a- &i+ as3a)t- /( &esa6a &e
Sfinte s!ripturi& /( poa)e)e a+teri()(i ro0/at 3?)3?i+& 0i
/( :ar:a ?+/?)/it'. 8(p' ,e/9i(!i +'ra,- 6esti/()a spre
Ci&(ri)e s(rpate 0i )i+se &e 3)'/'ri- t')*'/i+& ?*p)i+iri)e
Apo!aipsuui*
M A /'C(t- /'C(t!a Ba:iIo+()- /etatea /ea *are- /are
a( a&'pat toate +ea*(ri)e /( ,i+() 0i /(r,ia eiS... 4e+it!
a p's'ri)e /( p)is/ &e 3ier s' ?*p)i+eas/' A(&eI()
Mie)()(i. Pi iat'- a* ,'C(t o *are &e sti/)' a*este/at'
/( 3o/...
118
O*() /e) s)':'+o6 ?+ (+i3or*'- /( :ot3ori 0i /ra,a0'
&e /')'reI- i!a 3'/(t se*+ s' se apropie- &(p' toate apa!
re+Ie)e /( i+te+Iii)e /e)e *ai :i+e,oitoare. Poate /'
+(!i &isp)'/ea /(* ,or:e0te: re6'sea (+ e/o( a) sti)()(i
)api&ar &i+ pro/)a*aIii)e sa)e. Poate /' ,oia s'!) 5/iteCe
pe +aIi(+e7- /9iar a/o)o- pe )o/.
8ar /')(6'r() /e) +e:(+ 0i t(t(ror /(+os/(t- Fi)aret-
s!a tras ?+&'r't ?+tr!o ?+/r?+/e+are &e spai*'- ar'ti+&
/( &e6et() spre ste*a &e )a 6?t() o*()(i /( /ra,a0':
M UitaIi!,' pe /i+e!a p(s Sata+a s' ,' 3ie A)3a 0i
O*e6a- )(?+& +(*e)e 8o*+()(i ?+ &e0ertS A( +( ,eCi
/' porIi se*+() 3iareiQ Ci+e &(/e pe a)Iii ?+ ro:ie ,a
*er6e 0i e) ?+ ro:ie. A( a/estea +!o 0tiiQ Ci+e (/i&e /(
sa:ia &e sa:ie ,a pieri 0i e)...
O*() ?+ (+i3or*' a rosto6o)it o/9ii sti/)o0i- :'t?+&
*?+ios &i+ /ra,a0' ?+ :ot3ori 0i s/9i*:?+& s(:it &e *'ri!
+i*oase)e!i i+te+Iii.
M Ce este /( a/est +e:(+Q
M E(- ro:() /(/er+i/ a) )(i 8(*+eCe(- ?Ii par Iie
+e:(+Q... 4ai- Iie- 8oa*+e- /i+e ,or:e0te &e +e:(+ia
)(*ii pri+ 6(ra )(i p'/'toas'S
M Ci+e este a/est para+oi/- ,'!+tre:Q repet' ?+/'
*ai 3(rios o*() /( o/9ii sti/)o0i 0i /iC*e &e /')'reI-
,?K?i+& /ra,a0a ?+ ,'C&(9 0i s')t?+&(!se pe /')/?ie.
Ce)')a)t- s/)i,isit 0i /( straie)e &i+ /(tie- a r'sp(+s
C?*:i+&- :i+e i+3or*at 0i /o+/i)ia+t- pip'i+&(!0i /ra,ata:
M N( *erit' +i/i!o ate+Iie. EL/e)e+I'S U+ *a+ia/...
U+ 3e) &e piaC'!rea a re6i*()(i... Tot e) (*:)a pri+ ora0
0i ?+ aK(+() /(tre*(r()(i &i+ ;9G#... A 3ost ,'C(t 0i )a
:)o/() 5Car)to+7- 3'/?+& se*+e- /9iar ?+ +oaptea /?+&
s!a pr':(0it. Ni s!a raportat )a ti*p &e /'tre ser,i/i()
+ostr( se/ret. A)t3e)- e i+o3e+si,...
M Tot e)Q r'/+i o*() s)':'+o6- /( :ot3ori 0i /ra,a0'
&e /')'reI. A0a&ar- tot *iCera:i)() a/esta a pro,o/at 0i
/(tre*(r()Q A/easta +(*iIi i+o3e+si,Q C(* ?) )'saIi
)i:erQ N( ,e&eIi /e &eCastre (+e)te0teQ Pe (r*'- *ie ?*i
r'*?+e r'sp(+&ereaS S' 3ie :'6at ?+ )a6'rS I*e&iat... 1+
)a6'r pe!o *ie- pe!(+ *i)io+ &e a+iS... [...\
8oi so)&aIi s!a( repeCit s' ?+03a/e /')(6'r() /e) +e:(+
0i s'!) t?r?ie &eparte &e s(p'rarea *'ri*i)or. 8ar r't'!
/itor() *o+a9 Fi)aret era ,?+Kos 0i- C,?r/o)i+&(!se- tot
119
*ai &'&ea 6)as- ?+/9ei+& so/ote)i)e Apo!aipsei 0i /(
&o*+i0or() /e) &i/9isit- +e6ri/ios 0i spr?+/e+os:
M Iat' )i*:ri/() p'*?+t()(i- /are se ,e&e e) )eo!
par&S... 4ai Iie- /' +(!i &eparte ,re*ea /?+& ?+tors ,ei 3i
(+&e!i )o/() )i*:ri/i)or- a&i/' ?+ *aIS... Pi at(+/i- 3iara
pe /are!o s)(Ke0ti are s' te )epe&e &i+ *aI... Pi...
U)ti*e)e /(,i+te a( *(rit- ast(pate &e pa)*a (+(i
so)&at p(s' /apa/ )a 6(ra +e:(+()(i /( ase*e+ea +es'!
:(ite rostiri.
Cei &oi ?+s'- &eo&at' ?+t(+e/aIi )a /9ip- +!a( &(s *ai
&eparte i+spe/Iia pe+tr( /are ,e+iser'. S!a( (r/at ?+
a(to*o:i)e)e *ari 0i +e6re- /a +e6re)e &ri/(ri &e /)asa
?+t?i- 0i /( toat' s(ita &(p' &?+0ii- aparate &e /i+e*ato!
6ra3iat- 3oto6ra3i 0i reporteri- a( p)e/at 3oarte 6r':iIi-
ai(rea.
18
M Mer6e* 0i +oi ai(rea... a rostit /( *o)i!
/i(+e Io+ Le+0- pri+C?+&(!i :raI(). A/i +( e +i*i/- +i/i
&e ,'C(t- +i/i &e 3'/(t...
La)( M')&'res/( +( 0tia /e s' /rea&'. C( at?t *ai
p(Ii+ /e s' sp(+'.
Le6't(ri)e sa)e /( a/est +arator &e peripeIii apo/ri3e
era( 3oarte ,a6i 0i +i/i&e/(* priete+oase. 8i+ Ci(a /?+&
s!a &e/is s' p)e/e pe 3ro+t ?+ /e) &e!a) &oi)ea r'C:oi- pe
/are!) /reC(se pe+tr( e) *?+t(itor 0i +!a 3ost- a ?+/ep(t
s'!i 3ie &e!a &rept() +es(3erit. N( (ita s(r?s() preC(*!
Iios- atoate0ti(tor 0i e+i6*ati/ /( /are )!a (r*'rit p?+'
)a (0a /o3et'riei 5Cap0a7.
Tot ast3e) ?) pri,ea 0i a/(*- /( Ii6ara ?+ /o)I() 6(rii- /(
p)eoape)e pe K(*'tate ?+tre&es/9ise- ?+tr!o )e+e,oas'
/oa6()are a 6est(ri)or- a tr's(ri)or 0i a o/9i)or.
5Ce +ai:a *ai ,rea 0i 'sta &e )a *i+eQ se ?+tre:'
La)( M')&'res/(- ?+/)e0t?+&(!0i :(Ce)e- /a s' +(!i s/ape
*irarea 3or*()at' /( 6)as tare. Se ,e&e /' ast'Ci e /eea
/e ro*a+ii +(*ea( o Ci +e3ast'S Toate *i se ?+t?*p)'
potri,+i/. N!a* &rept +i/i *'/ar s' 3i( e( /(* s(+t
120
e(. M' a+/oreaC' &e :raI &i+ se+i+ ori/e i+&i,i&'-
ori/e i+&i,i&- 0i se /re& ?+ &rept s' &isp(+' &e ,oi+Ia
*ea. M' so/otes/ ?+tr!a&e,'r (+ Co*:i ...7
Pe (r*'- a+i*oCitatea se ?+&?rKi *ai /o+t(rat- pe o
*ai )i*pe&e pri/i+'. A/(* ?0i a*i+tea &e (+&e!) per!
se/(t' *ere( ase*(irea /( Co*:ii ,ra/i)or &i+ A+ti)e.
Ori6i+a C'/ea ?+tr!o /arte a a/est(i /opist &e eListe+Ie
apo/ri3e. 8e a)t3e)- si+6(r() ro*a+ a) )(i Io+ Le+0 pe
/are )!a /itit e) ,reo&at'. A/o)o se po*e+ea &espre sta3ii)e
*a6iei +e6re &i+ >aiti- /( tri*iteri ?+ teLt() (+(i s/riitor
a*eri/a+- E. B. Sea:rooF. A /(*p'rat 0i a/e) ,o)(*-
3)e Magi! Isand& /are!a 3'/(t ,?),' a/(* ,reo
/i+/ispreCe/e a+i. E ?+ ra3t(ri)e :i:)iote/ii &e!a/as'. 1)
,e&e. Ra3t() a) trei)ea- a treia /arte &i+ st?+6a. C' o
ase*(ire 0i o K(&e/at' as(pra sa- as(pra )(*ii &i+
K(r() s'(- o &atora (+(i i+s /a a/est Io+ Le+0- +( i!o
p(tea ierta. A/easta +( se iart'- /a ori/e &atorie pe /are
+!o poIi p)'ti. 1+/epi s' (r'0ti /re&itor().
M Ai ispr',itQ ?+tre:' Io+ Le+0- risipi+& s/r(*()
Ii6'rii 0i (it?+&(!se +( )a e)- /i )a 3(+ii)e &esp)etite &e
3(* /are se ri&i/a( pe 3erestre)e 9ote)()(i 5At9T+Te!
Pa)a/e7.
M Ce s' ispr',es/Q
M Ce)e /e 6?+&e0ti 3'r' si*patie &espre i+&i,i&()
/arita:i) /are ,rea s' te (r+eas/' &e!a/i...
M Carita:i)Q Iar /arita:i)S
M Ai *ai ?+t?)+it /(*,a ast'Ci ?+/' (+ s(3)et /ari!
ta:i)Q S!ar sp(+e /' Ii s!a a/rit.
La)( M')&'res/( a s/(t(rat &i+ /ap- /a ap'r?+&(!se
&e!o ,iespe.
M N!a* *ai ?+t?)+it a)t(). E( a* 3ost a/e) a)t()...
N( pot a3ir*a /' *i!a re(0it...
M Sper /' e( a* s' 3i( /e,a *ai +oro/os. C' a*
s' iC:(tes/S C?*:i Io+ Le+0- /( o/9ii so*+o)e+Ii )a pri!
,e)i0tea &i+ 3aI'. Mer6e*Q
M U+&e s' *er6e*Q... N!a*!&e *ers +ieairi...
M A/easta se ,e&ea &e!o po0t'. N( era +e,oie &e
/i+e 0tie /e s(:ti)itate psi9o)o6i/'. To/*ai 3ii+&/' +( ai
&e *ers +i/'iri- ?Ii prop(+ s' *' ?+soIe0ti. EList' ?+
a/est *o*e+t ?+&est()e )o/(ri (+&e a,e* /e,a *ai :(+
0i *ai o*e+os &e 3'/(t &e/?t a/i... G?+&e0te p(Ii+...
121
M N!a* +i*i/ &e 6?+&itS s(sIi+( /( t'rie La)(
M')&'res/(- ?+/er/?+& s'!0i &espri+&' :raI() 0i pri,i+&
*ai ate+t )a Io+ Le+0- &i+ pro3i)- /a s' ?+Ie)ea6' /e
,oia &e )a &?+s().
P)'s*(itor() &e eListe+Ie apo/ri3e- *asi, ?+ 9ai+a
:)e(*ari+- 3'r' p')'rie- /( 3r(+tea :o*:at' 0i p'r()
/'r(+t- /( o/9ii a&?+/ /er/'+aIi 0i /( :'r:ia p(ter+i/'-
ro*a+'- p'rea prea a3e/tat ?+6riKit )a ?*:r'/'*i+te
pe+tr( a3e/tata tr?+&',ie ?+ *i0/'ri- ?+ ,or:' 0i!+ pri!
,ire. N(- +( era (+ o* &e /are s' se!apropieS Ce *ai
?+se*+a 0i a/est C?*:et )?+/e& 0i atoate0ti(torQ Ce *ai
?+se*+a 0i i+&i3ere+Ia /( /are se (ita )a /)'&iri)e ?+ 3)'!
/'ri- )a a6itarea oa*e+i)or- e,it?+& s' pri,eas/' )a &?+s()
/?+& ?i ,or:eaQ A0a ?0i pro/(ra e) &o/(*e+te)e o*e!
+e0tiQ Stearp' )iterat(r'S
Io+ Le+0 a C,?r)it Ii6ara 0i- s)o:oCi+&(!i :raI()- s!a
?+tors spre La)( M')&'res/(- pri,i+&(!) ?+ o/9i /?+& +(
se a0tepta 0i /( o ,i,a/itate tot at?t &e +ea0teptat'.
M Gra,' eroare psi9o)o6i/'S a *'rt(risit. O retra/!
teC. 8ar +( *i!o iert... Ca 0i a/(* patr( a+i- /?+& ai
p)e/at pe Co+'- pe (r*' pe 3ro+t... Ptia* /' +( este- /'
+( *ai poate 3i r'C:oi() +ostr(...
M A) +ostr(Q >a!9aS... A) *e( 0i a) &(*ita)eQ
M Cre& /' +( &eIii eL/)(si,itateaS... A) +ostr(...
Ce)')a)tS... A/e)a a 3ost 0i a) *e(O +( +(*ai a) &(*i! ta)e.
A) (+ei ?+tre6i 6e+eraIii. Ptia* /' +( *ai este- /' +( *ai
poate 3i a/e)a0i. 8ar ?*i sp(+ea* /a terape(ti/a are tot(0i
sorIi s' re(0eas/'... 5Bi+e ,!a* 6'sit- /a*araCiS...7 >aiQ
I!ai *ai 6'sitQ Te!ai *ai 6'sitQ... N(S Terape(ti/a a &at
6re0- +( e a0aQ... Pri*a eroare. A *ea. N( a &(*ita)e...
Fii+&/' 0i e( a* /reC(t- /( oare/are ?+&oie)i- &ar a*
/reC(tO pe+tr( &(*+eata /e) &e )a *asa &e!a/o)o- &e!
at(+/i- )a --Cap0a7- )?+6' 3ereastr'- pe+tr( a/e)a a*
/reC(t. Pi e( +!a,ea* &rept s' *' ?+0e)... At(+/i pri*a
eroare. A/(* a &o(aS... N(!*i ?+/9ip(ia* /' ai pri+s
r'&'/i+i ?+ as3a)t() &e!a/i- /( )(*ea a/easta &e!a/i- /are
0tii /' +( ?+sea*+' +i*i/. C9iar /?+& *(0/' &i+ ea (+
a,ertis*e+t :i:)i/ /a a/e) &e aCi... Tot(0i- ai pri+s
r'&'/i+'... Ce poate s' 3r(/ti! 3i/e (+ po* /( r'&'/i+a!+
as3a)tQ Fr(/te piper+i/ite 0i (s/ate- &e ias/'- /(* s(+t
(+e)e i+i*i &e ias/'...
122
M 1+ &e3i+iti,- /e ,rei &(*+eataQ ?+tre:' (s/at- &e
ias/'- La)( M')&'res/(- pro3(+& /o+trariat /' a/est ro!
*a+/ier at?t &e Kos sit(at ?+ preI(irea sa /(+o0tea &espre
&?+s() a&e,'r(ri pe /are +( )e!a spo,e&it +i*'+(i.
M Ni*i/ a)t &e/?t s' *er6i /( *i+e 0i s'!*i &ai o
*?+' &e aK(tor...
M Sp(+e a0aS Era *()t *ai si*p)(... 1+tr!o Ci /a
a/easta- ast3e) &e i+,itaIii +( se re3(C'...
M S' a&*ite*. A0a&ar- *er6iQ
M Mer6e*.
M Ma0i+a este a/i... La /iIi,a pa0i- )?+6' 5Ci+a7. Te
pre,i+ /' +( te &(/ )a /e,a a*(Ca+t. 8ar a* *oti,e
s' /re& /' +i/i &(*+eata +(!i 3i a,?+& +e,oie &e /e,a
a*(Ca+t... Ni/i ?+ /e)e)a)te Ci)e... Ni/i *ai a)es ?+tr!o Ci
/a a/easta- /(* pare /' ai *ar/at!o /( o piatr' a):'Q Sa(
/( (+a +ea6r'Q... R'*?+e a se ,e&ea.
Str':'t?+& /ot )a /ot ,')(ri*ea *()Ii*ii 0i /')/?+&
pe spi+ii &e sti/)'- La)( M')&'res/( se ?+tre:a oare
pe+tr( /e 3e) &e aK(tor ?) ,a 3i 6'sit i+&ispe+sa:i) (+
o* /a Io+ Le+0Q C(* &e!a aK(+s e) s' ai:' +e,oie &e
,re(+ aK(tor 0i *ai a)es /(* &e s!a 6?+&it s' se a&reseCe
to/*ai )(i- /( /are +( s/9i*:' +i/i!o s(t' &e /(,i+te
?+tr!(+ a+Q Pe /9ip() 3)e6*ati/- /( tr's(ri)e re)aLate-
+( se /itea +i*i/. U+ soi &e torpoare- /a a 3e)i+e)or
&(p' &i6estie- o )e+e,oas' +ep'sare *ai ,'&it' &e/?t a
sa /9iar. C?+& o 3i a,?+& ti*p s' s/rie at?tea 0i at?tea
to*(riQ Pi /( /e spas*(ri &e e+er6ieQ 10i i*a6i+' sti)o()
ro*a+/ier()(i *oa)e- e)asti/- /a o *a/aroa+' 3iart'-
s(/i+&(!se ?+tre &e6ete 3'r' /o+siste+I'- &(p' /9ip() 0i
ase*'+area 3'pt(rei sa)e 3'r' tres'r. Se sp(+e /'!) &e,or'
pasi(+i. C' &i+ e)e ?0i soar:e se,a /'rIi)or. Ce :as*eS U+
/opist &e eListe+Ie apo/ri3e- tr'i+& e) ?+s(0i o ,iaI'
apro/ri3'. U+ Co*:i. A/esta e a&e,'rat()- tipi/()-
/ate6ori/() Co*:iS
M Ci(&atS sp(se Io+ Le+0- &es/9iC?+& /( /9eiIa
portiera a(to*o:i)()(i &e /()oarea s?+6e)(i ?+/9e6at 0i
i+tro&(/?+&(!se )a ,o)a+. Ia )o/- a)'t(riS... ?) i+,it'- &(p'
/e!a &es/9is 0i /ea)a)t' portier'.
M Ce e /i(&atQ ,oi s' a3)e La)( M')&'res/(.
M U+ *o*e+t... ?Ii sp(+ i*e&iat...
123
Io+ Le+0 a &at &r(*() *otor()(i- a ?*pi+s *a0i+a
?+&'r't- s' s/ape &i+ teas/() a)tor &o(' a(to*o:i)e 6arate
3'r' st'p?+- apoi- /?+& a ,irat ?+ stra&'- se eLp)i/':
M Ci(&at este /' +(*ai /i+/i *i+(te ?+ai+te &e a
te ?+t?)+i ?+ piaI'- pri,i+& ?+ +i*i/- 3ii+&/' *ai *()t
?+ +i*i/ pri,eai- )a &(*+eata *!a* 6?+&it. Pe+tr( /eea
/e!*i tre/(se *ie pri+ *i+te- &e (+() /a &(*+eata
a,ea* +e,oie. N( &e (+() /a &(*+eata... 8e &(*+eata
a+(*e...
M S' *' /o+si&er 3)atatQ ?0i &es/operi La)( M')&'!
res/( to+() iro+i/- sar/asti/- &i+ a/ea Ci- pe /are a /reC(t
/'!) pier&(se pe+tr( tot&ea(+a- a/o)o- )?+6' ti/')o0ia &e
,itri+'- a ti/')o0iei &e pr',')ioare.
M S'!Ii prop(+ a)t' so)(Iie. S' +e /o+si&er'* a*?+!
&oi i+str(*e+te)e (+ei ,oi+Ii- (+or &e/iCii- (+or /oi+/i!
&e+Ie- *ai pres(s &e +oi...
M O)a)aS
M N(!Ii p)a/e 5*ai pres(s7Q E prea *isti/o!e*3ati/-
X a Fi)aret 0i /o+/(re+t() s'( /( pro/)a*aIii)eQ S'
sp(+e* at(+/i: ?+ a3ar' &e +oiS... Te satis3a/eQ
M Tot(+a e... C( a)te /(,i+te- s(+te* a*i+&oi o
pere/9e &e Co*:iS s(r?se *ai &eparte La)( M')&'res/(-
iro+i/- sar/asti/- /a(sti/.
Io+ Le+0 a 3r?+at- s' 3a/' )o/ (+(i /a*io+ ?+/'r/at
/( *o:i)e 0i i+,e+t'rii &o*esti/e- proasp't s/'pate &e
s(: /i+e 0tie /e &'r?*'t(ri. Apoi a ?+tre:at:
M Zo*:iQ Ce e aia Co*:iQ
M C(*Q 8(*+eata ?+tre:iQ se r's(/i pe K(*'tate
La)( M')&'res/(- s'!i ,a&' *ai :i+e /9ip().
C9ip() era +e/)i+tit. F'r' +i/i!o eLpresie. Ate+t &oar
)a /ir/()aIia str'Cii 0i )a se*+a)iC'ri)e stop()(i.
M 8e /e s' +( ?+tre:Q se *ir' si+/er Io+ Le+0.
Zo*:iS... Par/'!*i sp(+e /e,a 0i par/' +(.
M 8ar &(*+eata e0ti /a a/e0ti Co*:iS 1+tr!o /arte
a &(*ita)e a* ,'C(t ?+t?ia oar' po*e+ire &espre &?+0ii...
Mirarea )(i Io+ Le+0 se pre3'/( ?+ rese*+at' a/!
/eptare:
M Tot /e se poate... 8a/'!Ii i*a6i+eCi /' *ai Iii
*i+te /e!ai s/ris ?+tr!o /arte- /?+& )e!a aK(+s a)te)e Ce/e-
&o('spreCe/e &i+ (r*'- te ?+0e)i 6roCa,S O /arte s/ris'
e o e)i:erare. Ai s/'pat &e ea... E0ti p)i+ &e /ea pe /are
124
o s/rii ori ai s!o s/rii... Ce)e)a)te s!a( e)i*i+at &e )a
si+e. F'r' 6)(*'S Ce e )a (r*a (r*ei /( a/e0ti Co*:iQ
La)( M')&'res/( a istorisit e) /e e /( a/e0ti Co*:i-
a*i+ti+& 0i /artea a*eri/a+()(i E. B. Sea:rooF- /(
toate /' se ?+&oia &e i6+ora+Ia poate +(*ai per3e/t si!
*()at' a ro*a+/ier()(i.
M 8e )a &(*+eata a* a3)at 0i &espre eListe+Ia Co*!
:i)or 0i &espre eListe+Ia a+/9etator()(i a*eri/a+... E
/e) p(Ii+ para&oLa) s'!Ii restit(i e( a/est /apita)... *ai
*()t sa( *ai p(Ii+ )iterar... *ai *()t sa( *ai p(Ii+-
psi9o)o6i/...
M A/(* pare /'!*i a*i+tes/... 1+ /e ro*a+ sp(iQ
La)( M')&'res/( a /itat 0i tit)() si+6(r()(i ro*a+ &e
Io+ Le+0 pe /are!) 3r(+C'rise ,reo&at'.
M Posi:i)... 8aS re/(+os/( a(tor() ?+/ri*i+at. 1*i
a*i+tes/ *ai pre/is. Poate /' a,ea* +iIi/' &reptate...
Ne *i0/'* 0i +oi ?+ ,iaI' /a Co*:ii ,ra/i)or &i+ A+ti)e...
E(.. &(*+eata... Trei s3ert(ri &i+ )(*ea pe /are o
/(+oa0te*...
Io+ Le+0 a ?+/eti+it- pe+tr( a o/o)i o *o,i)' &e s(r!
p't(ri pr':(0ite ?+ *iK)o/() str'Cii. A /o:or?t 6ea*()
portierei- s' pri,eas/' ?+&'r't. La)( M')&'res/( ?i p?+&ea
pe o:raC (+ se*+ &e (i*ire- &e e*oIie- &e *i)'- &e
parti/ipare *'/ar /( i*a6i+aIia )a (r6ia /'C(t' pe /ap()
/e)or /are ast'Ci!&i*i+eaI' se &e0teptaser' ?+ /asa )or
0i a/(* +( *ai a,ea( (+ /operi0- &a/' se *ai a3)a(
/(*,a ?+ ,iaI'. Ni*i/. Ni/i (+ tres'r. O/9i() ?+re6istra
a*'+(+te /( r'/ea)a (+ei )e+ti)e &e aparat 3oto6ra3i/.
5E *ai *ort &e/?t *i+eS7 6?+&i La)( M')&'res/( 0i
rosti ?+ /o+/)(Cie:
M Ci(&at 3e) &e a s/rie ro*a+eS Ca s'!*i par' 0i *ie
/e,a /i(&at...
M 8e (+&e 0tii &(*+eata /(* )e s/ri(Q
M 8(p' /(* te (iIi )a oa*e+i- )a )(/r(ri- )a tot /e +e
?+/o+Koar'...
M Pi /(* s' (itQ C?*:i apati/ Io+ Le+0.
M Ca (+ Co*:i. Ca (+ Co*:i &e!a) &(*ita)e 0i &e!ai
)(i Sea:rooFS
M Posi:i)... Este +e,oie s' te (iIi /( )(pa sa( /(
)(+eta /a s' ,eCi &i+/o)o &e oa*e+i 0i &e )(/r(riQ
125
M 8i+/o)oS... a//e+t(' La)( M')&'res/(- repet?+&(!i
prete+Iios() /(,?+t. Ci+e poate ,e&ea &i+/o)oQ Ptie /i+e!
,a /e e &i+/o)o &e o apare+I'Q
Io+ Le+0 a0tept' )a (+ stop 0i apri+se o Ii6ar' /(
:ri/9eta e)e/tri/' a *a0i+ei- ?+0(r(:?+&!o )a )o/ *eto&i/.
Ap's' pe a//e)erator /?+& s!a s/9i*:at )(*i+a 0i a
r'sp(+s /( ?+t?rCiere- /( ?+trer(peri- 3eri+&(!se &i+ /a)ea
a)ai(ri)or /( Ka)+i/e :o//e)e &e si+istraIi.
M N( ,or:es/ *eta3iCi/. 4or:es/ /a s/riitor- /a ro!
*a+/ier... E 6re( s' ,eCi a) &oi)ea 0i a) trei)ea p)a+
&i+tr!o apare+I'- &i+tr!o eListe+I'Q... M'/ar a) &oi)ea
0i a) trei)ea- /'/i p)a+(ri)e se *()tip)i/' )a i+3i+it /a ?+
Ko/(ri)e &e o6)i+Ci para)e)e... S' )('* /aC() /e) *ai
:a+a). 8(a)itatea /ea *ai 3re/,e+t' &i+ oa*e+iO /e)e
&o(' apare+Ie- /e)e &o(' p)a+(ri... C?Ii oa*e+i /are-
pe+tr( toat' )(*ea- ?+ raport(ri)e )or /( +oi- +i se par
eLe*p)are!*o&e)- /a ?+ /artea &e /itire: o+e0ti- &e*+i-
a3a:i)i- i+te)i6e+Ii- ?+trepri+C'tori- 6e+ero0i- /?Ii- ?+
,iaIa )or /ea)a)t'- i+ti*'- &e!a/as' /( soIia- i(:ita- /(
p'ri+Iii- /opiii- 3raIii- /?Ii +( s(+t a&e,'raIi *o+0tri &e
e6ois*- &e tira+ie- &e /a)/()- &e per3i&ie- &e i+6ratit(!
&i+eQ... Pi /?Ii /ri*i+a)i- eL/ro/i- rataIi- s/(rsori a)e
so/iet'Iii- /?Ii- pe+tr( a/eea0i *?+' &e i+ti*i ai )or- *a*'-
soIie- i(:it'- /opii- +( se ri&i/' )a o a&e,'rat' s3i+Ie+ieQ...
Cite0ti ,iaIa oa*e+i)or *ari ?+ 9a)at 0i ?+ pap(/i- /a s' te
&eC6(0ti pe+tr( tot&ea(+a &e oa*e+i *ariS... Pi /ite0ti )a
r(:ri/a K(&i/iar' *'rt(rii)e *a*e! )or- i(:ite)or- soIii)or-
/opii)or &e eL/ro/i- &e /ri*i+a)i- &e rataIi- /a s' ,eCi /?t
&e a&oraIi s(+t a/e0ti *o+0tri pe /are so/ietatea ?i
p(+e )a st?)p... A&oraIi- i(:iIi- pe+tr( /eQ... Pe+tr( /eea
/e &a(... Pe+tr( ,iaIa )or se/ret'- &e pe /e)')a)t p)a+- a)
&oi)ea- pe /are +oi o i6+or'*... 8a/' poIi s' )e i+t(ie0ti
a/estea- s' )e ,eCi- s' )e ?+tre,eCi *'/ar- ro*a+() e
s/ris... Se s/rie si+6(r... Pi a* po*e+it /aC() /e) *ai
:a+a)- *ai (Cat- ep(iCat &e )iterat(r'... Mai s(+t a)te)e-
?+&est()e- /e,a *ai 6i+6a0e... P)a+(ri)e i+terioare- &i+
+oi- pe /are +oi ?+0i+e )e i6+or'*... N(!Ii pareQ
M M()I(*es/ pe+tr( reIet'S a r'sp(+s 3'r' +i/i o
/o+,i+6ere La)( M')&'res/(- s(r?C?+& iro+i/- sar/asti/-
/a(sti/- )a 6?+&() /' ast'Ci toIi ?i Ii+ea( /?te!o pre&i/'-
?i &'&ea( /?te!o )e/Iie- pe /are +( )e!o /er(se. M()I(!
126
*es/S 8ar +!a* i+te+Iie s!o ap)i/... N( r?,+es/ s' s/ri(
ro*a+e.
M Le tr'ie0ti.
M Ro*a+ se +(*e0teQ Cea *ai :a+a)' eListe+I'.
M Cea *ai :a+a)' eListe+I' ?+tre/e /( *()t i*a6i!
+aIia (+(i ro*a+/ier. Cea *ai :a+a)' eListe+I'- a ori!
/'r(i o*- ?+&eose:i &i+tre a/este &o(' r'C:oaie. N(Q
M FieS a /o+si*Iit /( i+&i3ere+I' La)( M')&'res/(.
A/(* poIi s'!*i sp(i 0i (+&e *er6e*Q
M A* aK(+s... Pri,e0te... Ceea /e ,eCi r'sp(+&e ?+
)o/() *e(.
Pe!o /a)e o/o)it' 0i )(+6'- aK(+seser' ?+ /artiere)e
&i+ preaK*a G'rii &e Nor&. Iar pri,e)i0tea r(i+i)or 0i
p(stiirii r'sp(+&ea ?+tr!a&e,'r *ai ?+3iorat &e/?t ar 3i
iC:(tit &es/ripIia (+(i C(6ra, &e ar't'ri- peripeIii 0i
eListe+Ie apo/ri3e /a Io+ Le+0.
A/i- +'pras+a /'C(t' &i+ /er +!a,ea /e,a spe/ta/()ar-
par/' 3a/ti/e- par/' *e0te0(6it re6iCat'- /a ?+ piaIa /(
e+or*e e&i3i/ii /are ar&ea( ?+ ,?)tori si*etri/e pe+tr(
(+ i*presio+a+t 3i)* &o/(*e+tar. N( p)(tea( ro/9ii &e
sear' C,?r)ite &e )a 3erestre)e etaK()(i /i+/i s' ateriCeCe
)e6'+ate &e ,?+t /a *()ti/o)ore 0i &e/orati,e para0(te.
N( :'tea( /a&e+Iat ta)pa p)(toa+e /( ar*a )a (*'r-
p'str?+& or&i+e- ?+ ,re*e /e po*pierii pe s/'ri &e a/ro!
:aIi ?0i tre/ea( &i+ *?+' ?+ *?+' ,a)iCe)e )(Loase &e
pie)e /( eti/9ete)e 9ote)(ri)or &i+ toate /apita)e)e E(ropei
0i staIi(+i)or :a)+eare &i+ *(+Iii sport(ri)or &e iar+'.
N( eLista( +i/i spe/tatori /( *?i+i)e ?+ :(C(+'ri- /o!
*e+t?+& 0i 3'/?+& 9aC &e episoa&e)e /o*i/e. Ni/i *'ri!
*i)e sosite /( a(to*o:i)e /?t ta+/(ri)e- /( 3oto6ra3ii-
aparate)e &e 3i)*at 0i reporterii ?+ s(it'. A/i- s/9iKe)e
pisaser' ?+ s'r'/ie- ter/i(i+& )a p'*?+t ,iC(i+i)e s'r'/iei-
s!o s/oat' )a i,ea)'- ?+ 9?&a 0i tra6i/a ei 6o)i/i(+e. Se
,e&ea( tra*,aie /( re*or/e)e ?+/')e/ate- C,?r)ite &e pe
)i+ii- stropite &e s?+6e. S?r*e)e e)e/tri/e ?++o&ate /a
s3ori)e. 8e pe!o :ara/' &e /o,ri6'rie sp?+C(ra /a&a,r()
(+(i /a) &e /oti(6'- spi+te/at- /( *aIe)e a3ar'. C?i+i
Ki6'riIi 0i 9()pa,i tr'6ea( /( &i+Iii- *?r?i+&(!se. Bo/ea(
/opi)e &es/()Ie- /( o&ras)e ?+/' *ai *i/i ?+ :raIe- a0e!
127
Cate pe *ar6i+ea /a)&ar?*()(i. Fe*ei &espoiate-
as(&ate- /( s*o/(ri &e p'r sp?+C(r?+& &i+ :ro:oa&e-
3'pt(ri 3'r' ,?rst' 0i seL- t':?r/ea( )e6't(ri (r?te- :')Iate-
&e Ioa)e 0i a0ter+(t(ri- &e 9?r:(ri- )'*pi r(6i+ite- oa)e
&e +oapte 0i *a0i+i &e /(s(t. Toate pri+ +o(ri &e 3(*- &e
t'/i(+e- &e +isip- &e C6(r'- &e /'r'*i&' ro0ie. B'r:aIi /(
:(Ce)e str?+se- 0ter6?+&(!0i +'&(0a)a /( *?+e/a- &(/ea(
/a&a,re spre /a*ioa+e)e /( p)at3or*' 0i /'r(Ie)e /( /ai-
/are a( p(rtat si3oa+e. Ca&a,re. Pi ?+ /o0(ri- :(/'Ii &e
/a&a,re.
Io+ Le+0 a oprit a(to*o:i)() )?+6' (+ ser6e+t &e
stra&'. A /o:or?t- a s/9i*:at /?te,a ,or:e- a ar'tat o 9?rtie
para3at'- i!a 3'/(t se*+ )(i La)( M')&'res/( s'!) (r*eCe-
?+/9iCi+& portiere)e /( /9eiIa.
M A&(+i &o/(*e+te (*a+eQ a ?+tre:at La)( M')!
&'res/(. Ur?t' pro3esieS Pe+tr( a/easta +( pri/ep ?+s' &e
/e a,eai +e,oie &e aK(tor() *e(.
Ce)')a)t a t'/(t. N( p'rea s' 3i )(at a*i+te )a i+te+Iia
&e &ispreI 0i :atKo/or' a ?+tre:'rii. I!a pri+s :raI().
5Ce!a aK(+s :raI() *e( pe Ci(a &e ast'CiQ *o/+i ?+ e)
La)( M')&'res/(. S(+t (+ 3e) &e /?rp'- /?+& pe+tr( (+a-
/?+& pe+tr( (+()S Ni*e+i +( se ?+trea:' &a/' +!a0 a,ea
0i e( +e,oie s' *' spriKi+ &e!(+ :raI... 8e!o /?rK' s(3)e!
teas/'...7 C?rKa s(3)eteas/' a respi+s!o. Era o +oIi(+e pe
/are ar 3i ,r(t s!o restit(ie +(*ai&e/?t preti+sei &o*+i!
0oare L* M*- /(* a restit(it ro*a+/ier()(i istoria /( Co*!
:ii &i+ A+ti)e.
C')/a( iar'0i pe spi+i &e sti/)'. Pi pe s3'r*'t(ri &e
Ci&(ri- &e (0i- &e 3ir*e- &e o:)oa+e- &e s/9iKe- &e ti+i/9e)e-
?*pro0/ate p?+' ?+ *iK)o/() ()iIei.
M N( a&(+ +i/i (+ 3e) &e &o/(*e+t o*e+es/... ,or:i
?+tr!(+ t?rCi( Io+ Le+0. N!a* a&(+at +i/io&at' ast3e) &e
&o/(*e+te. Pe a/estea +( )e /a(Ii. 4i+ e)e )a ti+e... Te
/a(t' e)e. N(*ai at(+/i s(+t &e ,re(+ preI... Ca(t a)t/e,a.
1+ +e/(+os/(tS U+ a/ ?+ *o,i)e)e a/estea &e r(i+i. Ca*
:iCarQ
La)( M')&'res/( a &at &i+ (*eri:
M Pe+tr( Ci(a &e ast'Ci- +i*i/ +(!*i *ai pare :iCar.
M S'!Ii )'*(res/ tot(0iS st'r(i Io+ Le+0. Ca(t (+
,e/9i 0i (itat *aestr( a) *e(O &a/' se poate sp(+e (+ 3e)
&e p'ri+te s(3)etes/... 8e a/(* peste treiCe/i 0i /i+/i &e
128
a+i... 8e /?+&- )i/ea+- a* ?+&r'C+it s'!i tri*it /e)e &i+t?i
6?+6',e)i )iterare... Le!a pri*it- )e!a /itit- *i!a r'sp(+s
*!a ?+&r(*at... Pe (r*'- &r(*(ri)e- +oastre a( 3ost
a)te)e... Se +(*e0te Mi9ai Cristo,ea+(.
M Mai tr'ie0te Mi9ai Cristo,ea+(S ?+tre:' s(rpri+s
La)( M')&'res/(.
M Mai tr'ie0te... C(* ,eCi- (itat &e toIi... Mort pe+tr(
toIi... Cei &e!a/o)o- &e (+&e ,e+i*... Cre& /' +(*'r' ?+tre
0apteCe/i 0i /i+/i 0i optCe/i &e a+i. N!a 3ost (+ s/riitor &i+
/ei *ari 0i str')(/iIi. M' ?+&oies/ /' 3i6(reaC' ?+ *()te
a+to)o6ii. A 3ost ?+s' (+ o*... Pi a r'*as (+ o*... Ceea /e
+( +i se ?+t?*p)' t(t(ror... Ne!a* ,'C(t &i+ /e ?+ /e *ai
rar. 4e+ea e) )a *i+e &i+ /?+& ?+ /?+&- s'!0i pro/(re /'rIi-
s' st'r(ie pe+tr( ,re(+ +e/'Kit &i+ a/est /artier- (+&e
)o/(ie0te &e trei &e/e+ii. Pe aproape &e 6ar'. L!a( atras
6'ri)e- p)e/'ri)e- (Ci+e)e- ate)iere)e- (+ a+(*e aspe/t a)
?+/ep(t()(i &e ,ea/ &e pri+ ;9##- pe+tr( /are epo/' a 3ost
(+ 3e) &e pre/(rsor... L!a atras 0i o a+(*e 3aI' pro)etar' a
?+/ep(t()(i s'( &e ,ea/. Era (+ *o&est C(6ra, a) a/estei
)(*i &e!a/i... BiCareria a/(* ?+/epe... 8e ?+&at' /e!a*
0ti(t /' ?+ a/este /artiere s!a( ?+,er0(+at :o*:ar&iere)e-
/(* era 0i &e a0teptat- M 6ar'- TriaK- Ate)iere)e
5Gri,iIa7S M- *' ro&ea +e,oia s'!) /a(t- s'!i 3i( &e!(+
aK(tor. 8ar /(* s'!i &a( &e (r*'Q... O si+6(r' &at' i!a*
/')/at ?+ /as'. N( 0ti( /(* se /9ea*' stra&a. Mi!a r'*as
?+ *i+te +(*ai +(*'r() /aseiO *ie- /are +( Ii+ *i+te
+i/i +(*'r() te)e3o+()(i *e(- +i/i +(*'r() *a0i+ei pe
/are!a* )'sat!o ?+ &r(*... N(*'r() "7... Mer6e* s'
/'(t'* pe patr(!/i+/i str'Ci para)e)e- +(*'r() "7...
M Pi e( /e rost a*Q
M N!a0 0ti. N( *' ?+tre:a. M!a* 6?+&it )a &(*!
+eata 3'r' o pri/i+' &e3i+it'. Poate 3ii+&/' +e ase!
*'+'*.
M M' asea*'+ e( /( &(*+eataQ Ce 3a+taCie &e ro!
*a+/ierS eL/)a*' La)( M')&'res/(- pri,i+& spre /ap't()
()iIei- (+&e a( aK(+s 0i (+&e +( se /(+o0tea( (r*e)e
:o*:ar&a*e+t()(i.
Era o stra&' &eo/a*&at' /r(Iat'. C( (r?te 0i s/(+&e
/ase!,a6o+- 6a):e+e- &rept(+69i()are- ?+0irate (+a &(p'
a)ta- perpe+&i/()are pe trot(ar- /( (+ si+6(r 6ea* )a
stra&'- /( 3aIa&a ?+ /(rIi s'r'/'/ioase- ?+6(ste- ?+,iorate
129
i/i!/o)o &e!o 3ira,' ,e6etaIieO (+ )i)ia/- (+ *'r- (+ 6(!
t(i /( 3r(+Ce)e pr'3(ite- *ai &eparte (+ oIetar... 8ar
3erestre)e s/'paser' i+ta/te CoI/o&'/ea( 6'i+i )?+6'
r(6i+ite po*pe &e ap'- /)o0te /( p(i- )'tra (+ /?i+e pri!
po+it ?+ )a+I() /( ,eri6a pe s?r*'. Io+ Le+0 +( se (ita
)a toate a/estea. P'rea /' +( )e ,e&e 0i /' +i/i +(!) pot
i+teresa.
M Ne ase*'+'* ?+tr!(+ 3e)S r'sp(+se- /?+& La)(
M')&'res/( re+(+Iase s' *ai a3)e r'sp(+s(). Pe a*?+!
&oi +e &esparte &e ,iaI' o *e*:ra+'... Ca *'+(0i)e &e
/a(/i(/ a)e /9ir(r6i)or /?+& i+tr' ?+ sa)a &e operaIie.
N(*ai /' *e*:ra+a /are *' &esparte pe *i+e &e ,iaI'
e ,o)(+tar'- pre*e&itat'- a&optat' &e *i+e /a s' *'
apere &e tot /e *' atra6e pri+ toIi porii spre ,iaI'. Spre
toate +e:(+ii)e ,ieIii... A)t3e)- /?+& 0i /(* *i!a0 s/rie
/'rIi)e- &a/' *!a0 &a ,ieIiiQ... A &(*ita)e e o *e*:ra+'
?+ /are te!a ?+/aps()at ea- ,iaIa- /a s' te iCo)eCe ea... S'
+(!Ii per*it' ea s!o tr'ie0ti &ep)i+- /(* este- /(* poate
*erit'. Ca(Ce &i3erite- e3e/t() a/e)a0iS C?+& *!a* 9ot'!
rit- s' ,i( a/i 0i s'!*i /a(t ,e/9i() *e( p'ri+te )iterar-
pe /are poate )!a* tr'&at- /a s'!i 3i( &e!(+ aK(tor- /a
s'!*i p)'tes/ *'/ar ?+ ase*e+ea ?*preK(r'ri o &atorie
(itat'- 6?+&() /e) &i+t?i *i!a 3ost )a &(*+eata. S(/e)i
a)e s(:/o+0tie+t()(iS... A3i+it'Ii e)e/ti,eS... Ca 0i *i+e-
erai &ispo+i:i). N( te Ii+ea +i*i/. N!ai &e a)er6at pe+tr(
+i*e+i- &e aK(tat pe +i*e+i. A* /'C(t 0i ?+ a treia eroare
psi9o)o6i/'Q
M N(. 8e &ata a/easta +(S
M C( at?t *ai :i+e. S' tre/e* )a a)t' stra&'. Pe
a/easta- /asa &e )a +(*'r() "7 +(!*i a*i+te0te +i*i/.
N( e /e /'(t'*.
13
FetiIa /are ?*pi+6ea /'r(/ior() /( :oar3e s!a
oprit s' r's(3)e 0i s' se (ite )a str'i+i.
P(rta o ?*:r'/'*i+te &e 3)a+e)' /a3e+ie- sp')'/it'-
/( *?+e/i ?++'&ite &e!o /()oare t'r/at'- /( +ast(ri )ips'
)a +(*'rO o ?*:r'/'*i+te /are +( s!ar 3i p(t(t +(*i
o ro/9iI'. 1+ pi/ioare)e 3'r' /iorapi /)e*p'+ea( ?+/')I'ri
130
prea )ar6i- :'r:'te0ti- pro:a:i) &e )a ,re(+ 3rate *ai
*are. P'r() :')a+ 0i poate 3r(*os- a&(+at ?+tr!o /o&iI'
&e 0oare/. O:raC()- *?+Kit &e 3(+i+6i+e. 8ar o/9ii-
&e!(+ a):astr( *e&itera+ea+- )(*i+a( toat' a/east' *i!
Cerie ,esti*e+tar' /a &o(' 3o/are- atr'6?+& pri,irea
+(*ai as(pra )or.
M Gre(- 3etiIoS a sp(s Io+ Le+0.
M Gre(- &o*+()e. 8ar pe+tr( a)Iii 0i *ai 6re(. Noi
s/'par'* te3eri... L(B tata 4i/toriIei &!a)'t(ri &e +oi i!a(
reteCat a*?+&o(' pi/ioare)e )a TriaK. Iar /asaQ... Casa-
Co:S
M Pi Cestrea (+&e!o &(/iQ
M Pe stra&a Petr'/9es/( II- a/o)o a,e* +oi p'
*a*a!*are. C' +e C:(r' 0i +o(' a/operi0() /a o p')'rie...
C?+& a* ie0it &i+ pi,+iI'- &(p' ?+/etare- ia p')'ria /asei
&e (+&e +(!iS...
M 4'& /' +( te!a ?+6roCit prea tare.
M Aia s!o /reCi &(*+eataS... F'/ea* )a /r(/i 0i *'!
t'+ii 0i Iipa*- 0i p)?+6ea*- 0i iar 3'/ea* /r(/i- /?te +!ai
3'/(t &(*+eata toat' ,iaIa. N(*ai te (it' /e e ?*preK(r-
/a s' ,eCi /e 3(se p!a/i)ea.
FetiIa /( o/9i )(*i+o0i 0i 9ai+a po+osit' &e /e+(0'!
reas' a rotit pri,irea &e a):astr() *'ri)or *eri&io+a)e.
A( rotit!o 0i &?+0ii. La 3ie/are trei /ase- (+a 0tears' &i+
te*e)ie- a &o(a /( pereIii spi+te/aIi- a treia /e,a *ai
+e,'t'*at' &ar /( (0i)e 0i 3erestre)e s*()se- /( p')'ria
stre0i+i)or C:(rat'. Pri+ /(rIi *i0(+a( 6ospo&i+e)e 0i
:'r:aIii- a&(+?+& /io:'ie- /)'&i+&(!)e s(: pereIii ?+tre6i-
pe t'r6i &e p(rtat /( *\+a- /ei *ai +oro/o0i ?+ /'r(Ie.
Tre/(se /eas() t?+6(iri)or- 0i!i Corea +oaptea. C?te o a*!
:()a+I' ?0i s')ta roIi)e pri+ 6ropi 0i :raC&e &e *o)oC.
Toate ?+/er/'ri)e )or s' &ea &e (r*a pe /are o /'(ta(
a( 3ost p?+' a/i 3'r' iC:?+&'. Oa*e+ii r'sp(+&ea( /(
o:i&'- a&?+/iIi ?+ a*ar() )or. Fe*ei)e ?i *'s(ra( /(
,r'K*'0ie. 8(p' /9ip 0i port- ,e+ea( &i+ )o/(ri /are a(
3ost *ai o/rotite- &i+ /e+tr(- &i+ )(*ea pro/opsiIi)or 0i a
*'&'*(ri)or /are!0i ,?+t(r' s()i*a+(ri)e 0i :)'+(ri)e ?+
a(to*o:i)e- 3'r' +i/i o 6riK' &i+ /e)e sortite &e ,iaIa
/?i+oas' +(*ai pe+tr( &?+se)e. Era ()ti*a stra&'- ?+ai+te
&e a re+(+Ia pe Ci(a &e aCi.
131
M FetiIoS *ai +'&'K&(i Io+ Le+0. E0ti &e pe stra&a
astaQ
M 8ar &(pe /areQ Uite- &i+ ')')a)t /ap't. U+&e
r'sp(+&e ?+ Gri,iIa.
M N( /(+o0tiQ N!ai a(Cit /(*,a &espre (+ &o*+
Mi9ai Cristo,ea+(- /are )o/(ia pe!a/iQ
Copi)a +!a,( a se 6?+&i *()t. O/9ii i s!a( *ai )(*i!
+at ?+/'.
M U+ &o*+ :'tr?+Q U+/9i() Mi9aiS... C(* s' +(!)
/(+os/Q...
Io+ Le+0 a s',?r0it at(+/i /e,a /( tot() +ea0teptat
pe+tr( to,ar'0() s'(- o*() *or'/'+os &e )a 5Cap0a7-
/e)')a)t Co*:i. S!a repeCit )a 3etiI'- a ri&i/at!o ?+ :raIe
0i a s'r(tat!o pe 3r(+tea p)i+' &e 3(+i+6i+e. A &ep(s!o Kos-
a)'t(ri- Ii+?+&(!i :'r:ia ?+tre &e6ete 0i /er?+&(!i /(
+er':&are /e)e)a)te )'*(riri:
M 1) /(+o0ti /( a&e,'ratQ
M 8a/' s(+te* ,e/i+i.
M N!a p'Iit +i*i/Q
M 8?+s() +(... 8ar /asa p'Ii &est()eS... I!a )(at
s(3)() 0i o/9e)arii- +( +(*ai p')'ria. A&i/'- (0i)e 0i 3e!
restre)e... A( C:(rat )a +oi ?+ /(rte- pe pri,at'...
M Mer6i s' +e /o+&(/i p?+B a/o)oQ
M Prea *()te ,rei &(*+eataS... Ai pi/ioare- ai o/9i...
C( aK(tor() )or aK(+6i... E )a /ap't() str'Cii- +( )a /ap't()
)(*ii...
M O ,eCiQ ?+tre:' Io+ Le+0 /( (i*ire- 3'r' s'!i s)'!
:eas/' :'r:ia &i+tre &e6ete- &ar a&res?+&(!se )(i La)(
M')&'res/(. 8(p' ?+3'Ii0are- ar 3i /reC(t /i+e,a /e r's!
p(+s(ri as/(Iite poate s'!Ii toar+eQ Are 0i 9(*or. Are
9(*or- 0i +!are...
A/i s!a oprit- /a s' +!o o3e+seCe- (it?+&(!se )a ?+/')!
I'ri)e :'ieIe0ti- prea )ar6i 0i s/roa*:e- trase pe pi/ioare)e
6oa)e.
M 4a a,eaS... a /o*p)e/tat.
M Ce s' a*Q Ii+( s' a3)e 3etiIa- pri,i+&(!) ?+ s(s-
/( o/9ii &e 3a+tasti/() a):astr( *e&itera+ea+.
M Mai *()t' *i)' &e +oi s' aiS... Ne )a0i si+6(ri
a/i- s' +e r't'/i*Q
M N( ,' r't'/iIi- /' s(+teIi &est(i &' *ari... C(*
s' *' &(/Q Ce 3a/ /( Cestrea &!a/iQ C(* i!ai Cis Cestre
132
?+ &e!a r?s()- /' te!a* ?+Ie)esS... Ce 3a/ /( *a*a /?+&
*!o )(a )a CorQ... Mai a* &o(' &r(*(ri &e 3'/(t. A0a e
/' +( poIi r'sp(+&eS... UiteS Ca s' ,eCi /' a* *i)'-
Ii!ar't e( /(* s!aK(+6i )a (+/9i() Mi9ai. 24or:a ,i+e
/'!i (+/9i. A0a!*i Cise e) s'!i Ci/S= Mer6i p?+' aproape
&e /ap't. A treia /as' pe st?+6a.
M Pti(... N(*'r() "7...
M Ia/'- +( 0tiiS... N(*'r() 7... 8i+ "7 se *(t' a/(*
&oi a+i- /'!) s/oase propitar()- s' 3a/' :)o/()eI. U+ Car!
Ca,a6i( ?*:o6'Iit &e r'C:oi... Se (*3)ase ?+ :)o/()eI /(
trei etaKe. A/(* i!a( s'rit etaKe)e /a 3oi)e &e ,arC'.
FetiIa s!a oprit s' r?&' /( oare/are satis3a/Iie &e
a/east' rea:i)itare a pri+/ipi()(i &e K(stiIie &i,i+'- pe
/are satis3a/Iie La)( M')&'res/( o ?+Ie)e6ea prea :i+e-
&e0i o reCer,ase ?+ /(6et() s'( +(*ai pe+tr( :reas)a
/oa3ori)or.
M Pi s' *ai 0tii (+aS (r*'. U+/9i() Mi9ai poate
s' +( 3ie a/as'. 1+trea:' ?+ ,e/i+i. 1+trea:' )a +oi- +(!
*'r() J- )a *a*a. 8ar +(!i sp(i /' a* stat &e po,e0ti
?+ &r(*- 3ii+&/' +( &(*+eata o s'!*parIi /( *i+e p'!
r(ia)a /are *!a0teapt'. A(CiQ ?) /a(Ii p?+B ,e/i+i- /' o 3i
s'rit s' &ea aK(toare a)tora *ai )o,iIi. Aia e a )(iS 8' /'!
*a0a &(pe e). A/(*- /' )e 0tii 0i )e pri/ep(0i toate- auf
'ider#enR
M Te!ai &at /( +e*IiiQ
M At?Iia /?r+aIi s' *'+?+/e &?+0ii- /?Ii or /'p'ta &e )a
*i+e. Ari'oarR
8(p' a/east' pre/iCare a se+ti*e+te)or sa)e 3aI' &e
ta:ere)e :e)i6era+te- s!a pre6'tit s' p)e/e- ?*pi+6?+& )a
/'r(/ior() /( Cestrea /a)i/'. Io+ Le+0 a *?+at!o ?+s'
&o*o)- /( pa)*a pe (*'r *ai )a o parte- s'!i s(3)e /e,a
p)e/at )a (re/9e. U+ *are se/ret. Se /'(t' ?+ :(C(+ar-
s/oase *ai *()te 9irtii. FetiIa +( ,oia s' /rea&' ?+ se!
/rete. Pi +( ,oia s' pri*eas/' 9?rtii)e.
M 8a/'!Ii sp(+ /' e &e )a Patro+aKS Or&i+ &e )a
Patro+aKS st'r(ia Io+ Le+0.
M A&i/' s(+teIi &e )a Patro+aKQ ia sp(+e *a*a /'
(*:)' /( )(at()- +( /( &at().
M Noi s(+te* &i+ /ei /( &at(). Or&i+S N!ai ?+/otro.
8i+ 3ie/are stra&' s' a)e6e* /?te!o 3etiI'. 1+ trei Ci)e s'
3ie ?*:r'/at' /( pa+to3i 0i ro/9iI' +o('. C?+& ,o* tre/e
133
)a i+spe/Iie- a0a s' te 6'si*- 3ii+&/' a)t3e) e ,ai 0i!a*ar
&e +oiS Pi &e ti+eS
M At(+/i s' ,' &a( /9ita+I'.
M N(!i +e,oie. C?+& tre/e* peste trei Ci)e- +e &ai 0i
/9ita+I'.
M 1+tre:aIi +( a/i)ea- /' &!a/i)ea +e!a( spart :o*!
:e)e /oti+eaIa... La *a*a *are *' /'(taIi- p' Petr'!
/9es/( II- +(*'r() ;J- ?+tre:aIi &e Ro&i/a I/'. A0a *'
/9ea*'. N!ai /e s'!*i 3a/iS 8ar +(!s +ea* /( I/'-
')')a)t- *are)e 0i 3r(*os(). E) e :r(+et. E( s(+t *ai
(r?Ii/' 0i s(+t :)o+&i+'.
M Asta se ,e&e. N!a&(/i &e 3e) /( I/' /e) Mare.
M A/(* /9iar /' o )(ai &i+ )o/S M()I(*iri )(B
&o*+(B Patro+aK... B(+' seara...
Ro&i/a I/' o )(' &i+ )o/- opi+ti+& )a /'r(/ior() /(
Cestre- s/()e 0i &estr'*ate Ioa)e. Nea,?+& :(C(+ar- +i/i
/iorapi 0i ?+/' *ai p(Ii+ po0et' p'str' 9?rtii)e ?+ po&()
pa)*ei- *ai (it?+&(!se &i+ /?+& ?+ /?+& )a e)e /( +e!
?+/re&ere. Io+ Le+0- e*isar() i*pro,iCat a) &o*+()(i
Patro+aK- /')/a *()t *'i ,i( &e/?t ?i era ?+ +'ra,- 3'r'
s' ia sea*a )a 6r(+C(rii &e te+/(ia)' 0i ti+i/9e)e)e &e
a/operi0 /are se r's(/ea( s(: ta)p'- *(0/?+&(!) &e
3)(ier() pi/ioare)or. A)'t(ri &e &?+s()- &eC*orIit &i+
*o/+ea)'- p'0ea /( 6ra:' ?+,iorat' 0i La)( M')&'res/(-
+e&(*erit &e s/9i*:area &i+ /e)')a)t 0i &i+ e). 1) ?+/er/a
0i (+ 3e) &e piC*' Kos+i/'- &e /are se si*Iea (*i)it. 8e /e
+( i tre/(se )(i pri+ *i+te s' 3a/' a/eastaQ Poate 3ii+&/'
Io+ Le+0 +(*ai se si)ea s' 3ie (+ Co*:i- pe /?+& e) era /(
a&e,'rat- 3'r' spera+I'- 3'r' )ea/.
Mi9ai Cristo,ea+( se a3)a &eC:r'/at ?+ ,est'- /( pa+!
ta)o+ii s(3)e/aIi 0i /( o pere/9e &e :o/a+/i so)&'Ie0ti ?+
pi/ioare. N( ar'ta a optCe/i- +i/i a 0apteCe/i 0i /i+/i- +i/i
a 0apteCe/i &e a+i. U+ *o0+ea6 ,?rtos- /( p'r() a):- &ar
&es perie- /( o/9ii p'tr(+C'tori- poate /a* prea apro!
piaIi &e r'&'/i+a +as()(i- ?+/?t pri,irea a,ea /e,a :'!
+(itor- str'i+ &e &reapta!i 3ire. Fii+&/' 3irea 0i!a ar'tat!o
?+&at'. Pi a)ta era.
C?+& a( i+trat ?+ /(rte- s!a (itat po+/i0. Pe (r*' s!a
&(*irit- a ri&i/at :raIe)e s(3)e/ate 0i ,?+oase ?+ aer- a
134
str?+s ?+ :raIe 0i a s'r(tat pe o:raKi (/e+i/() /'C(t ?+
apostaCie- *'rt(risi+&:
M A0 p(tea s'!Ii sp(+ /' +( *!a0tepta*. A&e! ,'r()
e ?+s' /' tot te!a0tepta*S... Zi/- tre:(ie s' ,a&' e) /e s!a
?+t?*p)at /( *o0+e6'ria &e *i+e. Tot a *ai r'*as /e,a
&e o* ?+ e)S Ce 3a/i- :reQ La ti+e- +i*i/Q... B(+- tea3'r-
totQ
M B(+- tea3'r- totS
1+tor/?+&(!se spre La)( M')&'res/(- ?+tre:':
M S/rie 0i &(*+ea)(iQ
M N(.
M Bi+e 3a/iS S'!Ii pierCi ,iaIa /a a+i*a)() 'staQ...
10i s/(t(r' ,ar() 0i pra3() &e pe pa+ta)o+ii s(*e0iO
,ar() 0i pra3() &i+ p'r. 1i *ai /er/et' p(Ii+ /( o/9ii
s3re&e)itori.
M A,eIi ,re*eQ
M A,e*...
M Se +i*ere0te ta*a+ :i+e. Fii+&/' +!aIi ,e+it ?+
,iCit' &e eti/9et'- +( ,' o3er &()/eaI' 0i /a3ea. 8e
a)t3e)- +i/i +!a*. A* re+(+Iat )a ta:iet(ri)e :oiere0ti /a*
&e *()ti0or.
Fre/?+&(!0i :'r:ia &e per6a*e+t /( pa)*a aspr'- +o!
&(roas'- )e!a preI')(it ?*:r'/'*i+tea &i+ /ap p?+'!+ pi!
/ioare- /( o a+ti/ipat' *i)':
M P'/at &e 9'i+(IeS... N( )e ,'& :i+e. A* s' ,' p(+
)a trea:'S... Pe (r*' ,o* ,or:i- &a/' ,o* *ai a,ea
/?+&...
Pi i!a p(s /( a&e,'rat )a trea:'.
P')'ria 0i o/9e)arii /asei C:(raser'. 8ar pereIii era(
?+tre6i- iar p(Ii+() s'( a,(t s/'pase *ai!*ai +e,'t'*at:
/'rIi- /?te,a s/oarIe str',e/9i- *o:i)e tari 0i /o)I(roase.
Ie0ise /( :i+e &i+ /(*p'+'. Se so/otea /9iar (+ pri,e)i!
6iat pe +e&rept. A,ea ?+s' a a&'posti pe a)Iii *ai :?+t(iIi
&e soart'. O ,e/i+' /( :'r:at() )a oaste 0i /( pr(+/ &e
trei )(+i )a s?+. O :'tr?+' para)iCat' &e )a /asa &e peste
&r(*- &eC6ropat' &i+ s(rp't(ri. Trei /opi)a0i /( p'ri+Iii
*ai /r(+t C&ro:iIi: *a*a )a *or6'- tat') )a spita). Pe
toIi ?i /()esese ?+ ?+/'peri)e str?*te- 3'r' /operi0- 3'r' 3e!
restre 0i (0i- ?+s' /( pereIii tot *ai p'str?+& oare/(* i)(!
Cia (+ei /ase o*e+e0ti. Trea:a era s' ?+K69e:e 6ra:+i/ (+
a/operi0 &i+ :(/'Ii)e /e)(i ,e/9i- &i+ s/?+&(ri- t':)ii 0i
135
po/)a&e. U+ a/operi0 *ai *()t &e /ort- /a s' +( &oar*'
ospita)iCaIii s(: /er() 6o). Pi *ai 6rea trea:' s' /are a/i-
)a a&'post- s(: o/9ii st'p?+i)or- s'r'/ii)e &e a0ter+(t(ri-
&()ap(ri- sipete- s/a(+e- :)i&e- s/(r*ate &i+ s')a0(ri)e )or
+'r(ite.
Ast3e)- Io+ Le+0 0i La)( M')&'res/(- Co*:ii &e pe
s/a(+e)e &e )a 5Cap0a7- s!a( &eC:r'/at 0i &?+0ii &e 9ai+'-
a( s(3)e/at *?+e/i)e 0i s!a( ?+9'*at )a ispra,' &e sa)a!
9ori. G?3?ia(- opi+tea(- s')ta( pe (*eri )'&oaie- tre/ea(
stra&a &i+tr!o parte ?+ a)ta- peste 9?r:(ri &e str'/9i+i- /(
so:iIe &e 3ier ?+ :raIe- /( p't(ri 0i p)apo*e 9re+t(ite-
CoriIi &e (+/9ias() /are +(!i s)':ea 0i se (ita *ere( )a
/er.
M N(*ai &e +!ar &a o p)oaie )a +oapte- :re- oa*e+i
:(+iS StaiS Stai s' te!+,'I e( &e (+&e s!ap(/i. Bre- /e
oa*e+iS S/ri( ro*a+e &espre torIi)e /er()(i 0i +( 0ti( s'
ri&i/e (+ /(3'r &e toart'S...
Cei trei /opii- &o(' 3etiIe 0i (+ :'ieIa0- se 69e*(iser'
*(Ii ?+tr!(+ (+69er- )?+6' :i:)iote/a )(i Mi9ai Cristo!
,ea+(- /( /'rIi &e *()t pierite &i+ a*i+tirea /o+te*pora!
+i)or. Se str?+seser' (+() ?+ a)t()- ro&ea( &i+ /?r*oK(ri
9)eioase &e p?i+e- /(teCa( s' se ri&i/e 0i s' se repea&'
,aK+i/ ?+ (0' +(*ai /?+& re/(+o0tea( (+ )(/r( &i+ r(i+e)e
/asei )or:
M Asta e a) +ostr(- +(!) a*este/aIi... E str(6() 0i
tes)a tateiS... 4ai &e *i+e 0i &e *i+e- /e!o s' sp(+' *a*a
/?+& o ,e&ea /' s!a spart 6)o:() &e )a )a*:'Q
Ma*a era )a *or6'. 8ar ei ?+/' +!o 0tia(- +!o ?+Ie!
)e6ea(- +( p(tea( s!o a&*it'.
M Mai este o 3e*eie r'+it'- )a "- r'+it' 6ra,S... ?i
p(rt' 6riKa Mi9ai Cristo,ea+(. N( 0ti( /e 3a/ &o*+ii &e )a
Sa),areQ
Io+ Le+0- /( (+ ,ra3 &e 3ar3(rii ?+ :raIe- rosti:
M A0 p(tea s!o &(/ e( /( a(to*o:i)().
M C(*- :reQ Ai a(to*o:i)() a/i 0i ta/iQ Ce 3e) &e
o* e0tiQ Las' 3ar3(rii)e Kos 0i preCi+t'!te /( *a0i+a )a
s/ar'... Uite )a e)S Are a(to*o:i) 0i /ar' 3ar3(rii. Te!ai
to/*it /9e)+erQ Ptii t( /?Ii +e+oro/iIi &e s/9i)oCi ai &e
tra+sportat +(*ai &e pe stra&a asta 0i &e pe /ea &e!
a)'t(riQ N( te *ai /o&i. TrapS...
136
Io+ Le+0 +( s!a *ai /o&it. Ni/i +( 3'/ea i*presia
(+(i o* /are s' se /o&eas/'. I+trase ?+ e)- ?+,iase ?+
e)- a)t o*. Toat' )i+6oarea &i+ *i0/'ri- &e pe /9ip- &i+
o/9i /'C(se /a o C6(r'. Se *i0/a repe&e- C&ra,'+- ar6'!
Ie0teO p'rea 3eri/it /' i s!a a/'Iat pa+ta)o+() &e sto3'
e+6)eCeas/' 0i /' i!a p)es+it ?+ spate /'*a0a &e *'tase-
/' *?i+i)e p(rta( a/(* C6?riet(ri &e /io:(ri 0i &e /(ie
r(6i+ite- /(* p(rta 0i ?+ o:raC o /rest't(r' ?+s?+6erat'-
peste /are Mi9ai Cristo,ea+(- ?+ )o/ &e ori/e a)t &eCi+!
3e/ta+t- a pres'rat /e+(0' 5pe 6ara+Iia sa7. La)( M')!
&'res/( +( se )'sase *ai preKos. Era 0i e) /( pa+ta)o+()
9re+t(it- /( /'*a0a )ipit' ?+ spate &e +'&(0a)' 0i /(
pa)*e)e K()ite- :e0i/ate- (rCi/ate &e (st(ri*e. 8eo/a*!
&at'- /( o ?+&e*?+are &e i+3ir*ier- aK(ta )a str'*(tarea
:'tr?+ei para)iti/e &e pe *i+&ir() &e!a3ar' ?+ pat() )(i
Mi9ai Cristo,ea+(. B'tr?+a ?) pri,ea &e Kos ?+ s(s- /(
o/9ii!sti+0i- /( (+ s(r?s (s/at pe :(Ce)e (s/ate- *o)3'i+&
/(,i+te a:ia i+te)i6i:i)e:
M S' tr'ie0ti- *ai/'. S'!Ii &ea 8(*+eCe( +oro/-
:'iat() *ai/9ii.
:
Pi s' ai parte &e!o +e,ast' /(* *eriIi-
/' i+e) &e /(+(+ie ,'& /' +( porIi.
M Bi+eS Bi+e- /oa+' So3ioS S' )'s'* astea pe *ai
t?rCi(. Pe )a +oapteS a sp(s Mi9ai Cristo,ea+(... A/(* ai
s' r'*?i si+6(r'. Ri!a0 sp(+e s' pri,e0ti ?+ ta,a+- ?+s'
ta,a+ +( prea este. A 3ost- &ar s!a ispr',it. C?+& or ie0i
ste)e)e- )e!i +(*'ra- /' +(*ai&e/?t ,rea( s' 0ti( /?te!s
&eas(pra :or&ei()(i *e(.
O ?+,e)i p?+' )a :'r:ie. Tre/( )a a)te ?+&atori+Ie-
?*p'rIi+& /(,i+te 0i iC+oa,e &e ?*:'r:'tare- a:(r/?+&
0i /)'&i+& :a6aKe)e 3ie/'rora pe &esp'rI'*i+te. 1+ /ea!
)a)t' /a*er'- 3ost' s(3ra6erie- (+&e +e,asta &e *o:i)iCat
?0i a)'pta pr(+/()- /9i+/it' pe!o )'&iI' ,er&e /( /er/(ri
&e 3ier- Mi9ai Cristo,ea+( s!a a0eCat 0i e) o /)ip'- s'!0i
tra6' s(3)area 0i s'!0i apri+&' pipa.
S(3)?+& ?+ /9i:rit- a sp(s:
M Asta ?*i a&(/e *ie a*i+te o ?+t?*p)are &i+ ;9#7-
/( Ma&(...
La)( M')&'res/( a s/'pat &i+ *?+' o /(tie /( s/()e
&e &()69er- /are s!a &es/9is 0i a r'sp?+&it toate &')Ii)e-
0(r(:e)+iIe)e 0i r?+&eie)e pe Kos. N( s!a p)e/at s' )e /(!
)ea6'. A ?+tre:at a)t/i+e,a- Co*:() &i+ e)- /( 6)as() )(i:
137
M AIi /(+os/(t ,re(+ Ma&(Q O 3a*i)ie Ma&(Q
M 8epi+&e /are... Era( &oi 3raIi. Co+sta+ti+ Ma&(
0i E)a&i*ir Ma&(. 8espre /are ,or:e0tiQ
M Pti( e(Q... Co+sta+ti+Q E)a&i*ir... A*?+&oi.
M Pe Co+sta+ti+ +i/i +( )!a* /(+os/(t- /eea /e se
+(*e0te a /(+oa0te (+ o*... 5B(+' Ci(aS Pi s' +e ,e!
&e* /( :i+eS7 8e a)t3e)- a 0i *(rit re)ati, t?+'r. A/(*
,reo treiCe/i 0i &oi- treiCe/i 0i /i+/i &e a+i. C( E)a&i*ir
se s/9i*:' )(/r(ri)e. A0 p(tea sp(+e /' a* 3ost priete+i-
/?t p(tea e) s' 3ie priete+ /( /i+e,a- p?+' /e i+tra )a
9arI' pe+tr( /9i/9iIe &e &o/tri+'. To,ar'0 &e )(pt'- a/(*
,reo patr(Ce/i 0i /i+/i &e a+i. So/ia)is*- I+ter+aIio+a)'-
/o+6rese- 6re,e- :ro0(ri /)a+&esti+e- 8o:ro6ea+(!G9erea-
Iero+i* Pa/(- e(... Ti*p(riS... E) era /e,a *ai K(+e 0i
*ai 3a+ati/... Fa+atis*() +eo3iIi)or. I!a* pier&(t (r*a
&e *()t... 8i+ ,re*ea /e)(i)a)t r'C:oi. Cre& /' e 0i e) &e
*()t oa)e 0i ()/e)e. M!a0teapt' (+&e,a- ?+tr!o )(*e *ai
:(+'- s' ?+/9eie* a)t r'C:oi- a) +ostr(- pe /9estie &e ta/!
ti/a pro)etariat()(i. A/o)o o s' +e ?+Ie)e6e* *ai (0or...
C( e) a 3ost ?+t?*p)area &espre /are *i!a* a*i+tit.
S!o )'s'* pe a)t' &at'... Ne ap(/' +oaptea 0i /a*(3)aK()...
La)( M')&'res/( s!a spriKi+it ?+ 6e+(+/9i- pe po!
&ea(a- /( *'/i+i0 &e Ci&(ri 0i te+/(ia)'- pe+tr( a /()e6e
s/()e)e &e &()69er- or?+&(i+&(!)e 0i *ere*etisi+&(!)e ?+
/(tia &e )e*+- /a o 3oarte /o+0tii+/ioas' /a)3'.
138
139
Car$+a a o%a
==========================================================================================================================================================================================================================
555APOI, O ZI 6/TREA.555
140
141
1
A &o(a Ci- La)( M')&'res/( s!a &e0teptat t?rCi(-
/( oase)e &(reroase- /( *(0/9ii- ,)'6(iIi- /( ?+/9eiet(ri)e
:)i+&ate &e ,?+'t'iO &ar ?+/' &i+ so*+- ?+tr!o ?+,')(ire
&e +e*'r6i+it' 0i +e/(+os/(t'- eLtati/' 3eri/ire.
S!a 0i te*(t- s' &es/9i&' prea repe&e- i*pr(&e+t-
o/9ii.
S(: s/oi/a tra+s)(/i&' a p)eoape)or- a a0teptat *ai
?+t?i s' se isto,eas/' )'(+tri/ peri+&area /i(&at()(i 9aos
&e peripeIii ?+&eaie,ea- ?+ /i(&at() )or a*este/ /( a)te)e
p)'s*(ite pri+ so*+- (rCite &e ,is. N( era( (+e)e /(
*()t *ai a:s(r&e &e/?t /e)e)a)te. Str'i+e ?+&eopotri,' &e
tot /e!a tr'it 0i i se ?+t?*p)a )(i &e &o('Ce/i &e a+i-
?+&eose:i ?+ ()ti*ii /i+/i- 3ie ?+ ,iaIa /ea a&e,'rat'- 3ie
?+ +')(/iri)e ,is()(i. Str'i+e- a:s(r&e 0i tot(0i ?+/?+t'!
toare.
Ni/i (+a +( se!*pot*o)ea ?+tr!(+ +a(3ra6i(. Toate
ispr',ea( /( o 3eri/e &eC)e6ar' pe+tr( toIi. Mai 3eri/e
?+/' pe+tr( &?+s()- 3ii+&/' e) era a/(* A)3a 0i O*e6a-
pre/(* ,e+ise pri+ so*+ s'!i &est'i+(ie )a (re/9e /')(!
6'r() /e) +e:(+ 0i t(t(ror /(+os/(t Fi)aret- ,esti+&(!i
/' a0a a &e/is peste +oapte 1*p'r'Iia Mie)()(i. I!a *ai
0optit- s!o 0tie- /' +(*ai se pre3a/e e) a 3i /')(6'r +e!
:(+- tra,estit a0a &e I+te))i6e+/e Ser,i/e.
142
Pe (r*' +!a *ai a(Cit /e sp(+e- &i+ pri/i+a (+ei
/res/?+&e 0i 6ra+&ioase si*3o+ii. Se apropia( pe /er ,a!
)(ri &e :o*:ar&iere- s/)ipi+&(!0i e)itre)e *eta)i/e ?+
soareO &ar /i+e +'s/o/ise /' 9(r(it() )or e )(6(:r(Q
1+tr!o i*e+s' or/9estr' &iriKat' &e E+es/(- &i+ a,io+()
a*ira)- eLe/(ta( Eroi!a )(i Beet9o,e+. 2Beet9o,e+ optase
pe+tr( /et'Ie+ia a*eri/a+'.= Iar *()Ii*ea &e pe stra&'
ap)a(&a ?+ &e)ir- /( o/9ii ?+ s(s- /')/?+& pe!(+ /o,or
&e &ia*a+te- per(Ce)e- sa3ire. E)- /( La,i+ia- /are +(
*ai era preti+sa &o*+i0oar' L* M* /i +(*ai La,i+ia-
La,i+ia sa- a0tepta( reCe*aIi &e ,itri+a *a6aCi+()(i &i+
O)& Bo+& Street- Lo+&o+. C?+& :o*:ar&iere)e &e0erta(
o:(Ce)e- a*?+&oi )e pri+&ea( 6raIios &i+ aer /a +i0te
i+o3e+si,e :a)o+a0e &e 6(*'- &i+ /e)e /are 3'/ea( o&i!
+ioar' &es3'tarea /opii)or )a Mo0i- 0i /( o si+6(r' r's(!
/it(r' )e &e0(r(:a( 3o/oase)e. Iar &i+)'(+tr( C:(ra(
at(+/i- risipi+&(!se s(: ar/a&e &e /(r/(:e(- +( &e 3)'!
/'ri 0i 3(*- sto)(ri &e por(*:ei a):iO por(*:eii p'/ii-
/( ra*(ra &e 3i+i/ ?+ p)is/() &e *'r6ea+. Copse)e o:(!
Ce)or /( s(rpriC' p(rta( i+iIia)e)e )or: L* M* 5A/easta ai
s!o ?+/op/ieCi +(*ai&e/?t )a )o/- pe portIi6aret() t'(S
sp(+ea i*perios La,i+ia. N(!*i p)a/e s'!) ,'& a0a- 3'r'
,eri69et'. Ce- a &i,orsatQ E( ?) 0ti( /(+(+at pe ,e/ie
/( po0eta *ea 0i +( a&*it Ko/() st(pi& &e!a &i,ors()...
UiteS ea +( 0i!a s/os ,eri69eta &e pe &e6et. E *ai as/()!
t'toare...7 C' portIi6aret() s'( 0i po0eta La,i+iei a,ea(
&e6ete- +(!i *ira prea *()t. G'sea 3oarte 3ires/. C(*
3oarte 3ires/ ?i p'rea /' poart' i+e)e &e /(+(+ie- /are
?+ a/e)a0i ti*p era( 0i i+iIia)e)e )or- /i3r() /o*(+ s(:
/are s(+t pre&esti+aIi s' /ir/()e pri+ )(*e: L* M* 5Pi
/( /este)a)te i+iIia)e /e 3a/iQ ?+tre:a e)- +(*ai pe K(*'!
tate iro+i/- /( o ta/9i+are &r'6'stoas'. S!a( a&(+at o
&(Ci+' &e &(Ci+i. Le p(i ?+ ,itri+' /a s' ai /e a&*ira
0i s'!) s/a+&a)iCeCi pe +(*it() i*:e/i) S'+&e)Q Ba6' &e
sea*' s' +( te s(rpri+&' /?+& s!o ?+toar/e &e )a /(rse-
(+&e i!a s(3)at pari() a(stria/ )(i Bir)i/.7 Ea se s')ta pe
,?r3() pa+to3i)or &e )a 5Per(6ia7- /a s'!i /a(te &e!aproape
?+ o/9i- Ii+?+&(!) &e re,er(ri)e 9ai+ei 0i p'tr(+C?+&(!) /(
pri,irea sa /a* *ioap'- *ai &()/e &e/?t toate pri,iri)e
3e*ei)or &e pe )(*e.
143
1) s/(t(ra &e re,er(ri)e 9ai+ei- :'t?+& &e)i/ios ?+/i(!
&at' &i+ ,?r3() pa+to3()(i ?+ trot(ar 0i *(str?+&(!) /(
o se,eritate /are +(*ai pe &?+sa o pri+&ea: 5Ba te po3!
tes/S Iar e0ti i*posi:i)Q A/este o &(Ci+' &e &(Ci+i &e
i+iIia)e o*o)o6ate )e p'streC /a s'!*i /o*p)e/teC /o)e/!
Iia &i+ a&'post(ri)e &e )a Lo+&ra- Ber)i+- Paris- Mi)a+o-
O&essa 0i a&'post() SOBOLIA &i+ B(/(re0ti- &o*+()e
(r?/ios &e pe stra&'S... A &o(a oar' &a/' ?) *ai 3a/i pe
/a(sti/() /( *i+e- ?Ii ia( /ra,ata &e )a 6?t 0i i!o &a( )(i
I/'. E) o Ii+e *ai :i+e- 3ii+&/' tot ti*p() o pip'ie 0i
o...S7 1i sp(+ea 5(r?/ios7- &ar /( ,?r3() *'+(0i)or s/oase
&e pe &e6ete ?) ati+6ea &eC*ier&at- 3)(t(rat- +i+erit pe
o:raC.
Bo*:e)e- 3oarte :(/(roase /' 0i!a( ispr',it &atoria-
se ?+')Ia( ?+&'r't )a /er- ?+tr!o apoteoC' &e /(r/(:e(-
pri+tre para0(te)e *()ti/o)ore &i+ ro/9ii &e sear' 0i 3?)!
3?itoare)e /o/ar&e &e por(*:ei- a+(+I?+& /' s(+t 3oarte
6r':ite s' &(/' (+ *esa6i( )(i C9(r/9i)). U+ *esa6i(
&i+ partea /')(6'r()(i Fi)aret- /are a 3ost eLpe&iat ?+
)a6'r &e A+ti9rist pe!(+ *i)io+ 0i o *ie &e a+i- p)(s
trei )(+i- s(: preteLt /' i!a stri/at (+ 3i)* &o/(*e+tar
to/*ai /?+& )(a (+ 9ap ,er*i3(6- /a s' +as/' (+ )i*:ri/
5/itat pe +aIi(+e.7 5Bi+eS ?+/(,ii+Ia e). A)3a 0i O*e6a-
3'/?+&(!)e se*+ /' pot p)e/a. Gr':iIi!,'- /'/i +i/i +oi
+!a,e* ti*p &e pier&(t )a spe/ta/()are p'r'Ci 0i apo!
teoCe. N( s(+te* )api&ari 0i &i+a*i/iO iar s(per:ia a*
)'sat!o ?+ <(:a+. A,e* a)te tre:(ri *ai serioaseS7
1+tr!a&e,'r- /( Mi9ai Cristo,ea+( 0i Io+ Le+0 a(
ap(/at &e torti 9ote)() 5At9T+Te!Pa)a/e7- reparat 0i re!
+o,at ?+ &o(' ore 0i Ce/e *i+(te- ,iteC' re/or&- /a s'!)
*(te ?+ /artier() &e )?+6' Gara &e Nor& 0i s' a&'pos!
teas/' o:iK&(iIii soartei &e!a/o)o. 5Bre- oa*e+i :(+iS se
*i+(+a (+/9ia0() Mi9ai Cristo,ea+(. N( ,' ,'& ,re&!
+i/i +i/i s!ap(/aIi /a )(*ea &e toart' (+ VPa)a/eW- 0i ,'
*ai /re&eIi ?+ stare s' s/rieIi ro*a+eQ Uite- :a6' *?+a
a/i- ?+ ,itri+a /oa3or()(i- 0i ri&i/' C&ra,'+S A0a e /'
*er6eQ... Asta ?*i a*i+te0te *ie o ?+t?*p)are /( Ma&(...7
C?+& /(:() 9ote)()(i 5At9T+Te!Pa)a/e7 a 3ost str'*(tat pe
stra&a Petr'/9es/( II- a( )'sat ?+/artir(irea pe so/otea)a
:'tr?+ei para)iCate- /are se ?+&reptase 0i se ri&i/ase &i+
pat() )(i Mi9ai Cristo,ea+( ?+&at' /e e)- La)( M')&'!
144
res/(- A)3a 0i O*e6a- i!a 3'/(t se*+ s'!0i ia pat() 0i
s' (*:)e. Se &o,e&ea a/(* o :'tr?+i/' 3oarte e+er6i/'
0i /( i+iIiati,'- trop'i+& &e /o)o!/o)o- /a s'!0i s/oat' &i+
pa6(:' /?t a C'/(t +e*i0/at'.
5>ai&e- p)e/aIiS i!a ?*pi+s ,oioas' &e spate. N(!i
trea:a ,oastr' a/iS 8(/eIi!,' 0i 3a/eIi repe&e (+ /opi)-
3ii+&/' Iara are +e,oie pe+tr( Ar&ea). Ce Ii!a* sp(s e(Q
A &at +oro/() peste ti+e- :'iat() *ai/9ii- /' a)t3e) r'!
*?+eai *o3)(C 0i :(r)a/ to*+ate/. Ia!o pe La,i+ia 0i
/(*p'raIi o ro/9iI' pe+tr( Ro&i/a I/'. O ro/9iI' /(
i*pri*ate a*(Ca+te.7 La,i+ia a ?+/ep(t s' r?&'- ar'!
t?+&(!0i &i+Ii0orii a):i 0i *'r(+Ii: 5A/easta +( tre:(ie
s' *'!+,eIi pe *i+e- /oa+' So3ioS M' pri/ep e( *ai
:i+e /a &(*+eata ?+ *aterie &e i*pri*ate a*(Ca+te. A*
:re,et. 1) ia( pe La)( 0i tre/e* ?+ re,ist' toate ,itri+e)e
&e )a Paris. O )('* 0i pe Ro&i/a I/'- s'!0i a)ea6' ea 0i s!
o ?+,'I /e!+sea*+' /()t() ,itri+e)or. Mer6i- &o*+()e
La)()e &e pe stra&'Q7 E) a p)e/at tri(*3a)- )a :raI /(
La,i+ia 0i /( Ro&i/a I/' a)'t(ri- pe A'enue de V?pera 0i
Rue de a Pai(& /a s' i+spe/teCe toate ,itri!+e)e &e )a
Paris- &es/operi+& /( (i*ire /' +( eList' o ?+&e)et+i/ire
*ai 3er*e/'toare pe+tr( (+ :'r:at &e/?t s' se st?r/eas/'
?+ 3aIa )or /( o to,ar'0' /a La,i+ia. 5Ce!ar 3i s!o &(/e*
pe Ro&i/a 0i )a /oa3orQ prop(se e). A* i*presia /'- &i+
/o&iIa a/easta &e 0oare/- o *?+' pri/ep(t' ar s/oate o
sp)e+&oare &e p'r o+&()a)t 0i a(ri(...7 A( i+trat )a
/oa3or() &e )a Paris- )?+6' 9ote) 5S/ri:e7- (+&e )a /as' se
a3)a sti*ata &oa*+' &i+ a&'post() SOBOLIA- /(
sp)e+&ori)e &e i+e)e- /'Ie)- 6i+ere 0i ro/9ie a/(* ,er&e-
/( se*i)(+i &e a(r. 8oa*+a s!a ri&i/at ?+ pi/ioare 3oarte
ser,i) 0i *ieros- ie0i+& &i+ /(0/a &e sti/)' 0i /erI+&(!0i
iertare /' a /o+3(+&at!o pe La,i+ia /( o 3?0+eaI' &e pe
stra&'- +ea,?+& &e (+&e s' 0tie /' e &oa*+a A)3a 0i
O*e6a.
8ar 6esti/()?+& i*pr(&e+t- i!a( p)es+it s(:s(ori *?!
+e/e)e :)(Cei &i+ &rape)() pro3et()(i- /are a( )'sat s' se
,a&' pri+ &o(' se*i)(+i /' ?+tre:(i+IeaC' a/(* a+ti!
s(&or 5Ar&e+7 0i /' 0i!a ras p'r() ro0/at. 5Ra&e* :ar:a-
p'ri+teQ7 ?+tre:' )a (re/9ea )(i (+ 6)as 3oarte /(+os/(t...
S!a ?+tors... Era A+toa+eta ?+ 9a)at a):- /( :ri/i() ?+tr!o
*?+' 0i p'*'t(3() &e s'p(+it ?+ /ea)a)t'- pre6'ti+&(!se
145
s'!i ra&' :ar:a /')(6'r()(i Fi)aret. Mo+a9() /e) r't'/itor
0i t(t(ror /(+os/(t a r'sp(+s &i+ s/a(+() +i/9e)at /(
s/ripete- r's3oi+& repe&e Apo!aipsa& /a s' +( /o+3(+&e
teLte)e: 5Iar at(+/i *i!a( sp(s *ie ?+6er(): VIa /osor()
0i taie- /' str(6(rii s(+t /opIiS... W A0a /' ra&e- A+toa!
+eto- t( /are!ai 3ost 3e*eia *i0')+i/ei ?*pre(+'ri pe
ape)e *ariS Taie- ra&e- 3'!*i 0i *asaK() 3eIei- &' 0i p(Ii+
!od"!rea% VPo+&BsW. 1+tr!(+ *i)io+ 0i o *ie &e a+i- p)(s
trei )(+i- este ,re*e &est()' s'!*i /reas/' a)t' :ar:'S7
L(i i!a 3ost *i)' &e 9a)() ?+ /are a aK(+s A+! toa+eta-
/a)3' )a :'r:ier- *ai a)es /' p(rta pa+to3i 3oarte (r?Ii ?+
pi/ioare- )ar6i 0i s/ro*:iIi- :'r:'te0ti- ?*pr(*(taIi &e )a
Costea /e) /( re,iste)e i)(strate- /( *ers op'rit &e
pi+6(i+ 0i ?+tot&ea(+a as(&at &(p' *i)ioa+e)e &e Fi)o!
*etri pe /are )e str':ate tot pe )o/. At(+/i i!a stre/(rat
&is/ret /i+/iCe/i 0i /i+/i &e 9?rtii ?*p't(rite- s'!0i /(*!
pere a)Ii pa+to3i *ai preCe+ta:i)i &e )a 5Per(6ia7 0i o
pere/9e &e /iorapi &e *'tase +at(ra)'- +( /')I(+ii &e
*oa0' 2/( &e3e/t= pe /are 0i!i pro/(rase pe preI re&(s
&e )a o ti/')o0ie &e pr',')ioar'- /( o ti/')o0ie &e ,itri+'...
Ea se /o&ea... Se te*ea /' a &e,e+it iro+i/- sar&o+i/-
/a(sti/O /' +( *ai e e) /(* a 3ost e). 5Sp(+e!i /' s(+t
&e )a &o*+() Patro+aK- a/o+to- /a s'!i ra&' 0i )(i :ar:aS
i!a 0optit /arita:i) La,i+ia. N!o o3e+sa- s'r*a+a- /'/i
o 3i a,?+& 0i ea a*or!propri( &e trei para)e- *'/ar pe+tr(
Bi*:iri/'. Pi &'!i i&eea s'!) ra&' 0i pe e) pe )a:e- /'
prea e /i*paCe(. P)'tes/ e(S N!a* &reptate- &o*+()e
Le+0Q...7 Io+ Le+0 a r'sp(+s ?+s' /' +!are ti*p pe+tr(
ase*e+ea s(:ti)it'Ii psi9o)o6i/e.
E) a,ea &e /'rat +i0te )'&oaie /( Co*:i- &o(' si/rie
pe /are tre:(ia s' )e pre&ea ?+ port() G)as6oD- /a s' 3ie
eLpe&iate &e (r6e+I' ?+ A+ti)e. 5A/esta e Co*:() *e(
0i /est')a)t e a) )(i La)(S... A* s/'pat &e &?+0iiS S'
0i!i ia ,ra/ii /( *a6ia )or +ea6r' ?+&'r't- 3ii+&/' +(!i
*ai re/(+oa0te*- ?i rep(&ie*S7
La,i+ia a :'t(t &i+ pa)*e. A/easta ,oia 0i ea s' )e!o
sp(+'. Fii+&/' La)( s/'pase ?+ s3?r0it &e Co*:() s'(-
)!a pri+s &e :raI- s' *ear6' ?*pre(+' )a )a/(ri- (+&e
a( ?+3)orit )i)ie/ii. Se a3)a( 0i )i)ie/i a):i- ,ir6i+a)i- /a
Ker:e)e &e +(+t'... 5O:ser,i /' 3)ori)e )or poart' a/(*
i+iIia)e)e +oastreQ se *ir' /( a&ora:i)' 0irete+ie &e 3e!
146
*ei(0/' La,i+ia- /a 0i /(* +!ar 3i 0ti(t!o. Pri,e0te 0i
t(S L* M*& L* M*& L* M* ?+/r(/i0ate- :'t(te- +( :a6i sea*a
)a pri*a ,e&ere. 8ar /?+& te (iIi *ai :i+e- +(*ai &i+
L* M*& L* M*& L* M*& &i+ s(te 0i *ii &e L* M*& s!a( ?+!
,o)tat toate 3)ori)e... Ce tip &isi*()at e0tiS Te pre3a/i
a +( pri/epeQ A +( ,e&eaQ Mi se pare ?+s' /' &(*+ea!
ta)e ai se*'+at ieri- &o*+()e L* M* &e pe stra&'S... Ptii-
&(p' /e +e!a* &esp'rIit. Ai a,(t o i+spiraIie 3eri/it'S...
Re,o)(Iio+eCi 9orti/()t(ra 0i ai s' iei pre*i() /e) *are-
pari() a(stria/- &e s(: +as() )(i Bir)i/. A0a aK(+6e o*()
/e)e:r(- La)()e &ra6S... G?+&e0te!te /e ,a 3i )a ?+/9eie!
rea p'/ii- /?+& toate ,itri+e)e ,or 3i pa,oaCate /( 3)ori
a):e /are a( /res/(t s(: :o*:ar&a*e+te- pe e)e /( i+!
s/ripIia: PACE- PACE- PACES Par/' te ,'& V/itat pe
p)a+et'W- 3ii+&/' i+a(6(reCi o er' +o(' a o*e+irii /(
+o() /(,?+t &e or&i+e a) )(*ii i*pri*at pe 3)ori- +(
s/ris /( ,?r3(ri &e :aio+ete *(iate ?+ s?+6eS... Iart'!*'
/' *!a* *o)ipsit 0i e( &e sti)() )api&ar 0i &i+a*i/- p)i+
&e s(per:ieS A)t' &at' +( *ai 3a/ &e/?t &a/' *' Ko/ /(
3o/()- /a MitiI'- 3rate)e )(i Ni/' 4. Si*io+... Te /o*!
pro*itQ...7 E) a str?+s &i+ (*eri- C?*:i+& /( &(ioas'
/o*pasi(+e &e at?ta +ai,itate- +( iro+i/- sar&o+i/ /a(sti/.
Ce +e,oie *ai a,ea &?+s() &e pre*ii- /e)e:ritate- pari()
a(stria/- 5/itare pe p)a+et'7 0i /i+e p(tea s'!) /o*pro!
*it'- /?+& e) era A)3a 0i O*e6aQ Toate se ?+t?*p)a(
a/(*- se )e6a( 0i &eC)e6a( ?+ ,iaIa )(i 0i a t(t(ror /(*
,oia e). A)3a 0i O*e6a )(*ii...
La)( M')&'res/( s!a ?+&(rat ?+ s3?r0it s' &es/9i&'
o/9ii )a rea)itatea /ea)a)t'- /are!) a0tepta.
Pi!a &esti+s oase)e &(reroase- *(0/9ii stor/o0iIi. A
&(s *?+a )a *es(Ia &e +oapte- pip'i+& /easor+i/() 0i
ap's?+& :(to+() )'*pii e)e/tri/e. B(+S Mai t?rCi( &e/?t
0i!ar 3i ?+/9ip(it. A *ai s/'pat &e /?te,a /eas(ri &i+tr!o Ci.
A3ar' se a(Cea( roIi &(r(i+& 6re(- +e?+trer(pt- *o!
+oto+- pe /a)&ar?*. 8eparte- o &et(+are a3(+&' &e eL!
p)oCie.
Rea)itatea /ea)a)t'- /are!) a0tepta- p'tr(+se ast3e) pe
?+/et() ?+ e). ELp)oCii)eO &esi6(r- :o*:e ?+t?rCiate- poate
,a6oa+e /( *(+iIii- /ister+e- &epoCite. A( *ai r'C:it
p?+' )a &?+s() e/o(ri)e 0i pri+ so*+- ?+tret'i+&(!i ,')!
147
*'0ea)a peripeIii)or 3a+taste &i+ ,is. 8ar &(r(it() a/esta
+e/(r*at &e roIiQ
A s'rit &i+ pat- s' ri&i/e ,o)e() 0i s' &es/9i&' 6ea*().
L(*i+a a i+(+&at a):astr'- /( tot soare)e &i*i+eIii &e
apri).
Ca ieri!&i*i+eaI'- &e0i ieri o/9ii *o/+iIi +!a( )(at
sea*a /?t &e a):astr' 0i str',eCie- /?t &e &()/e 3(sese
pa)pitarea aeria+'- 3esti,'- a a/e)(i ?+/ep(t &e Ci 0i &e
pri*',ar'. A/(* o ,e&ea- o si*Iea- o preI(ia.
Mai C'ri a)t/e,a- Kos- ?+ stra&'. Co+,oaie)e &e /'r(Ii-
&e /a*ioa+e- &e a(to*o:i)e. RoIi)e )or &(r(ia( +e/(r*at.
Era( /o+,oaie &e :eKe+ie.
C( ,e9i/()e *ai *o&er+e- 3ire0te- *otoriCate- &ar tot
&(p' ,e/9ea &ati+' a /et'Iii )(i B(/(r- /?+& protipe+&a&a
0i C'r'3i*ea ?+st'rit'- /a)e*6ii 0i /'3t'+iIii st'p?+irii-
)(a( &e s?r6 /a)ea Bra0o,()(i 0i Si:i()(i- peste *(+Ii-
?+ /')e0ti 0i /9er,a+e- :er)i+e 0i po0ta)ioa+e /( patr( /ai
?+ai+ta0i- a)ai(ri &e /')'reIi- s)(6i- /a3e6ii- /i(:(/e 0i
+ar69i)e)e- Iiitoare 0i +este*ate)e )or- &e ?+&at' /e se
ar'ta pri*eK&ie &e p?rKo) as(pra t?r6()(i- )'s?+& prosti!
*ea 0i /a)i/i*ea s' p'ti*eas/' pe )o/ 0i s' se *?+t(ie
/(* i!o 3i +oro/().
Se stre/(ra(- /( a&e,'rat- 0i (+e)e te)e6(Ie /( tar9a!
t() ,i/ti*e)or &i+ aK(+- *i6r?+& +(*ai &i+tr!(+ /ap't a)
/apita)ei )a /e)')a)t- &e )a o /o/ioa:' /are a 3ost &es3(+!
&at' ieri )a a)ta /are ,a 3i sp():erat' *?i+e. A/estea era(
(0or &e i&e+ti3i/at &(p' ?+/'r/'t(ra ?+ prip'- &(p' *o!
)oC()- C6(ra- (r*e)e &e 3o/ &e pe Ioa)e 0i &(p' st?)/ea)a
sipete)or &is)o/ate &i+ :')'*')iO &(p' /9ip(ri)e +e6(!
roase a)e /e)or /are )e ?+soIea( pe Kos- spriKi+i+& /( o
*?+' o so:' 0/9ioap' &e 3ier- Ii+?+& ?+ /ea)a)t' o *a!
0i+' ro0ie &e to/at /ar+e- (+ s'/()eI /( s/()e- (+ /opi)
?+ 3a0e. Mai *()te )a +(*'r era( ?+s' 0i *ai i*pet(os
?+ai+ta( /a*ioa+e)e- a(to*o:i)e /( a)t' a0eCare- ti/)(it'
/9i:C(it 0i pe ?+&e)ete pe+tr( &r(* )(+6: s()(ri &e
/o,oare 0i :a)ot(ri &e p)apo*e /( 3aI' &e *'tase- so!
*iere- &i,a+(ri- 3oto)ii ?*:r'/ate ?+ /ati3e)e- s/ri+(ri &e
pa)isa+&r( 0i toa)ete &e tra+&a3ir- /a&re a(rite- o6)i+Ci-
/era*i/' 3i+'- *ese &e :ri&6e 0i &r'6(Ie)e &()ap(ri!:ar
pe+tr( 3)a/oa+e)e :'(t(ri)or /are +( pot )ipsi &i+ a)9i*ia
/e)(i *ai *o&est !o!Ctai& ,a)iCe )'/(ite- /(tii &e p')'rii-
148
(rs() e+or* &e p?s)' 0i tri/i/)() o&ras)e)or. N( )ipsea(
+i/i 69i,e/e)e /( 3)ori- s/oase &e pe teras' /( r'sa&(ri)e
?+ e)e. Ni/i /'Ieii- pisi/i)e- /(0ti)e /( 6a):e+i /a+ari-
p'Cite /( s3i+Ie+ie ?+ :raIe &e s)(K+i/i)e /e!a( iC:(tit
s' se /o/oaIe ?+ ,?r3() pira*i&e)or /o+str(ite /( (+ *e0!
te0(6 pe /are )!ar 3i i+,i&iat ar9ite/Iii )(i <eops.
A0a&ar- a,(sese &reptate La,i+iaS 28(p' i+ti*itatea
pe /are ,is() 0i so*+() o )e6ase ?+tre &?+0ii- ?i sp(+ea
a/(* pe +(*e: La,i+ia.= A,(sese &reptate /( ,?r3 0i
?+&esat- *ai /( ,?r3 0i ?+&esat &e/?t pira*i&a a/easta
sp)e+&i&'- &e sp)e+&i&e *o:i)e- /are tre/e a/(* ?+tr!(+
/a*io+ *i)itar 0i ar p(tea s' K(re /' e pri*() tra+sport
a) sti*atei &oa*+e /( 6i+ere *i)e+ar 0i sp)e+&oare &e
pe/9i+eC. 8a( :ir /( 3(6iIii. Se risipes/ ?+ /e)e patr(
p(+/te /ar&i+a)e. 8(p' &?+0ii ,i+' potop() &e s/9iKe 0i
3o/S
La)( M')&'res/( a ri&i/at 0i /e)e)a)te o:)oa+e- &i+
/e)e)a)te ?+/'peri. 1) a0tepta /a3ea(a r'/it'- a&(s' &e s)(K!
+i/' ?+ ,?r3() pi/ioare)or pe /?+& &or*ea- 3ii+&/' (r*?+&
a)e sa)e stri/te pres/ripIii- Leo+ti+a se p'stra i+,iCi:i)'-
?+&ep)i+i+&(!)e toate )a or' pre/is' 0i 3eri+&(!se s'!i
stea ?+ /a)e p?+' /e p)e/a s'!0i ia )o/() )a *asa )(i &e
)a 5Cap0a7- )o/() s'( 3i&e) &e Co*:i. 5Bi+e /' s!a ispr'!
,it 0i /( a/e0ti Co*:iS se :(/(r' e)- &?+& &e &(0/' i+!
3e/ta /a3ea &e r'C:oi- /o/)it' 0i *eta)i/'. 8(/'!se /(
si/rii)e )or- )a ,ra/ii )or &i+ A+ti)e- /( *a6ia )or +ea6r'-
/(* i!a eLpe&iat Io+ Le+0. S/'par'* a*?+&oi &e &?+!
0iiS... Pe (r*'- :(/(ria i!a 3ost *ai p(Ii+ ?+trea6'-
a*i+ti+&(!0i /' a/est /apito) aparIi+e p)'s*(iri)or (rCite
&e ,is- pri+ so*+- +( *i+(+i)or &i+ ,iaIa &e!aie,ea.
8ar *i+(+ea se ?*p)i+ise 0i &e /east')a)t' parte- &i+!
/oa/e &e perete)e opa/- s(*:r(- i+eLp(6+a:i)- /are &es!
parte rea)itatea posa/' &e 3a+tas*a6orii)e ,is(ri)or- (+&e
toate s(+t /( p(ti+I'.
Posa/ +( se si*Iea +i/i&e/(*.
Mai &(ra ?+s(3)eIirea &e asear'- /?+& a 3'/(t ispra,'
&e sa)a9or- &e i+3ir*ier 0i /9iar &e &'&a/' )a /ei trei
or3e)i+i- s(: /o*a+&a )(i Mi9ai Cristo,ea+(- *o0+ea6()
,?+Kos- i+i*os 0i /( iC+oa,e 9?tre pe :(Ce- /a s'!0i as!
/(+&' p(&i/ str(+a 6i+6a0' a o*e+iei &i+ e). Mai &(ra
?+s(3)eIirea 0i *ai &'i+(ia ?+/' &(rerea &i+ spi+are- (+&e
149
)!a iC:it- )(+e/?+&- (+ )'&oi /( Cestrea /oa+ei So3ia- :'!
tri+a para)iCat'- /are +( se ,a *ai ri&i/a )a se*+() +i/i
(+(i A)3a 0i O*e6a a) )(*ii- s' (*:)e /( pat() s'(- /i
a r'*as a/o)o- ?+ti+s' oriCo+ta)- pe *i+&ir() )(i Mi9ai
Cristo,ea+(- s' pri,eas/' ?+tr!(+ ta,a+ /are a 3ost 0i
s!a ispr',it. Pi!a /er/etat ,?+'taia ?+ o6)i+&'- s(/i+&(!0i
6?t() peste (*'r. Stra0+i/' ,?+'taieS S(per:'. N( 0i!ar
3i ?+/9ip(it +i/io&at' /?t' p)'/ere poate s'!i pro&(/'
o*()(i o ,?+'taie. Pi (st(ri*i)e s/riKi)it(ri)or- :e0i/i)or-
K()it(ri)or &i+ pa)*'- &e pe *?i+i- &e pe pi/ioare- +!ar
3i :'+(it /?t pot s'!) ?+/i+te- pe *'s(r' /e &es/operea
a)ta +o('.
Pisoi() 3(*(ri( &e A+6ora- :'tr?+ a/(* 0i /'C(t ?+
tr?+&',ie i*pasi:i)' &e e(+(/- *or'/'+os &(p' /9ip() 0i
ase*'+area ?+&eo:0te a st'p?+()(i- ?) pri,ea /( &eCapro!
:are pri+ &(+6a ?+6(st' a p)eoape)or- &i+ 3oto)i() (+&e
tro+a. N( ?+Ie)e6ea &e /e se a6it'. Pi &e /e- ie0i+&(!0i
&i+ 3ire- t(r:(r' (+ pro6ra* sta:i)it pe!o *ie- pe!(+
*i)io+ &e a+i.
M 8o*+()e Te)e*a/- )!a a&*o+estat /( o irespo+!
sa:i)' :(+' &ispoCiIie La)( M')&'res/(- te so*eC s'!Ii
s/9i*:i pri,irea a/easta &e Co*:iS Sa*e+i /( Io+ Le+0-
/?+& &r'*')(ie0te (+i,ers() 0i eroii apo/ri3i ai apo/ri!
3e)or sa)e :'C+iri. A3)' /' 0i e) 0i!a s/9i*:at!oS... N( era
/ea a&e,'rat'- a sa. I!a p)es+it asear' /'*a0a ?+ spate 0i
i!a p)es+it 0i *e*:ra+a /( /are preti+&ea e) /' se
ap'r' &e ,iaI'S... 4iaIa e a)t/e,a- sti*a:i)e Te)e*a/S...
A/easta +( poate s!o ?+Ie)ea6' (+ /a&a,r( /a ti+e- /are a
r'*as ?+ a/east' /as' si+6(r() 0i i+/(ra:i)() Co*:i.
Pri/ep(t!aiQ... Mare0a!La)() Ii!o sp(+eS...
Mota+() Te)e*a/ +!a tres'rit )a a(C() a/est(i /a)a*!
:(r- /are- ?+ 3o+&- ?) &eC6(sta. A *ai ?+tre&es/9is &oar
p(pi)e)e /( o 3ra/Ii(+e &e s(ti*e &e *i)i*etr(- /a ?+
*'s(r'tori)e aparate)or &e 3i+' pre/iCie &i+ )a:oratorii)e
&e a+a)iC' 3iCi/o!/9i*i/e.
N(!0i ,'C(se +i/io&at' st'p?+() ,e+i+& :eat a/as' 0i
*o+o)o6?+&. Era( a*?+&oi o pere/9e &e i+&i,iCi per3e/t
asortaIi- so:ri- 6ra,i 0i *oro/'+o0i- *(Ii- s(r&o!*(Ii.
8ar ?+ :(/'t'rie 0i ?+ /a*era s)(K+i/ei *ai asistase e)
)a ase*e+ea spe/ta/o)e &e &e6ra&are a &e*+it'Iii (*a+e-
/?+& sosea t(r)a/ &e /ap (+ a+(*e perso+a6i(- i6+orat
150
&e La)( M')&'res/(. I:o,+i/() s(spo*e+itei s)(K+i/e- (+
:eIi,a+ +otori( ?+ tot /artier()- &e pro3esie e)e/tri/ia+
/( i+ter*ite+I'. A/e)a ,or:ea si+6(r 0i /?+ta &e (+()
si+6(r- 0i +( o &ata i!a Ii+(t tot ast3e) &e s/?r:a,+i/e
)o6os(ri- ap(/?+&(!) /9iar /( o :ar:ar' :r(ta)itate &e
/ea3'- /a s'!) ri&i/e )a +i,e)() 6(rii- s'!) p(pe ?+ :ot
0i s'!i r's(3)e ?+ +'ri o ori:i)' r':(3+ea)' &e ,i+ &ospit-
I(i/' 0i &roK&ie. Poate /' o si+6(r' &at' ?+ ,iaI' era
per*is 0i (+(i o* respe/ta:i)- &e*+- serios- /a La)(
M')&'res/(- s'!i /a)/e pe (r*e- *ai a)es &(p' Car,a &e
ieri- /( 3()6ere 0i tr's+ete &i+ se+i+O &(p' Car,a &e
aCi &i+ :(/'t'rie 0i &i+ /a*era s)(K+i/ei- (+&e!a( i+!
,a&at o sea*' &e +e/(+o/(Ii 3oarte C&re+Io0i )a port 0i
)a ,or:'. Ce,a a+or*a) se petre/e &e ieri. P(rtarea :i!
Car' a st'p?+()(i s'( 3a/e parte 3'r' ?+&oia)' &i+ a/est
/i/)( a) e,e+i*e+te)or a+or*a)e.
Pri,i+&(!) /( ase*e+ea 3i)oCo3i/' i+&()6e+I' pri+
&(+6a p(pi)e)or- *ota+() Te)e*a/ a *ai )(at +ot' &e a)te
re6reta:i)e pi&os+i/ii.
Mai ?+t?i- La)( M')&'res/( a ri&i/at /ost(*() &e
9ai+e C,?r)it 3'r' +i/i o or&i+e pe!(+ s/a(+ 0i pe KosO 3apt
/( tot() ?*potri,a ta:iet(ri)or sa)e *eti/()oase. A /()es
9ai+e)e &i+ r','0ea)a ?+ /are )e )ep'&ase ast'!+oapte-
t?rCi(- &(p' /e!a s(+at /eas() &o('spreCe/e. Le!a pri,it
)a )(*i+'. Pi ?+ )o/ a se ar'ta r(0i+at 0i /o+ster+at &e
9a)() )or- &e a/'I'ri)e /(ie)or ?+ (+69i &rept 0i &e pete)e
(+sori)or- ,ar()(i 0i /'r'*iCi)or- a 3)(ierat- a a&*irati,'
satis3a/Iie. Le!a se*'+at ?+&'r't pe /o,or 0i )e!a ?*pi+s
ra&ios /( pi/ior(). Pe (r*' s!a &(s s' se eLa*i+eCe ?+
o6)i+&'. 8e aproape 0i &e &eparte. P'rea /'!) preo/(p'
?+&eose:i 3r(+tea- &ori+& s' a3)e +(*ai&e/?t &a/' e
6e+ia)' sa( +(.
Era o 3r(+te /a toate 3r(+Ii)e oa*e+i)or &e pe stra&'-
+i/i prea ?+a)t'- +i/i prea s/(+&'- +i/i prea :o)tit'- +i/i
prea )at'O o 3r(+te &i+ /e)e pre3i6(rate ?+ se*+a)*e+!
te)e pa0apoarte)or /( *e+Ii(+ea potri,it'. Ca 0i +as()-
:'r:ia- o/9ii /asta+ii- 6(ra- potri,ite toate. 1*pre(+'-
iC:(tea( tot(0i s' &ea &o*+()(i o* &e pe stra&'- ?+
piKa*a ,'r6at' /( a):astr( a/(*- o ?+3'Ii0are 3oarte
o+ora:i)'- /a* (s/'Ii,' poate- poate /a* prea pa)'- )i*!
151
3ati/'- &ar *()t ?+&est() &e t?+ara 0) /9iar &isti+s'.
Oare +ea+t() (+ei eListe+Ie +( p(+e a&esea pe 3i6(ri- &i+
eroare- o pe/ete &e *isterQ ELa*e+() i!a p'r(t satis3'!
/'tor 0i )(i La)( M')&'res/(- &(p' /(* a ?+/ep(t s'
3)(iere &i+ +o(- &e ast' &at' (+ tri) 3oarte C6)o:i(- &i+!
tr!o operet' )a *o&' pe /?+& era e) )i/ea+.
5C9estia e 6ra,'S a /o+statat *ota+() Te)e*a/ /(
(+ ?+/ep(t &e a)ar*are- *ai &es/9iC?+& p(pi)e)e /( o
3ra/Ii(+e &e s(ti*e &e *i)i*etr(. C?+& )!a* *ai a(Cit
e( 3)(ier?+&Q Pi /?+& s!a *ai pri,it e) ?+ o6)i+&'- ?+
a3ar' &e s3ert() &e or' /?+& se :'r:iere0te 0i /e)e /i+/i
*i+(te /?t ?0i ?++oa&' /ra,ataQ M' te* s' +( 3ie ,reo
s3riKit(r' &e *?I' )a *iK)o/- pe+tr( /are M +e+oro/it()S
M /a *?i+e!+oapte a* s' *' po*e+es/ /' e 6ata s' se
C6repIe+e pe a/operi0 0i s' *ior)'ie )a )(+'- /o/?rKat 0i
/( /oa&a :?rCoi pe 9o6e6e- (it?+& /' a tre/(t s'pt'*?+a
:r?+Cei 0i /' i!a tre/(t 0i )(i ,re*ea. P'/at &e &?+s()S 1)
/re&ea* t'*'&(it... Oa*e+ii s(+t +i0te &i9'+ii 3oarte
/i(&ate- /are +( ?+,aI' +i*i/ &e )a +oi- 3'pt(ri)e /( pa!
tr( pi/ioare- 0i a( s*i+tea)a a s(sIi+e /' ?+Ie)ep/i(+ea
,ieIii se ?+,aI' &i+ /'rIi- s/rise tot &e &?+0ii- &e oa*e+i...
M' te* /' s!a ispr',it ast3e) 0i /( )i+i0tea *eaS... S'
a0tept'*. Pi s' +e pre3a/e* a +( :'6a &e sea*' )a ase!
*e+ea &e0'+Iate si*pto*e- &e /are *?i+e- &a/' +( peste
(+ /eas- se ,a si*Ii st?+Ke+it 3oarte. E( tot *ai sper. N(
poate s'!) Ii+' prea *()t. 8e6ea:a preti+&e e) /' +( e
(+ Co*:iS 1) /(+os/ e( *ai :i+e &e/?t se /(+oa0te...7
M 8o*+()e Te)e*a/()eS a pro3erat 6)orios La)( M')!
&'res/(- &eC,e)i+&(!0i /( &e6ete)e r'0/9irate 0(,iIe)e &e
p'r &e pe 3r(+tea /are +( era 6e+ia)'- &ar +( era +i/i /a
a i*:e/i)()(i &e S'+&e). A3)' /' +e!a* /o+ser,at s(r!
pri+C'tor pri+ (s/areS... U)ti*() pro/e&e( &e r'C:oi
a&optat &e *a+(ta+Ie)e a*:e)or 6r(p(ri :e)i6era+te. N(
s(+te* 0i +( ar't'* a 3i /9iar &e pe ,re*ea )(i A&a*!
Ba:a&a*S... 8(*+eata &e /e a,iC e0tiQ...
Te)e*a/ a ?+/9is o/9ii /( s/?r:ire. Pi a *e&itat /'
&(p' ase*e+ea *a+i3estaIii- /( tot() +e&e*+e &e ,?rsta
0i Ii+(ta (+ei persoa+e /a st'p?+() s'(- +!ar stri/a ap)i!
/area reIetei /( e3e/te si6(re )a /are re/(r6e Leo+ti+a-
s)(K+i/a- ?+ /aC(ri)e eLtre*e- /?+& o*() ei 0i!a pier&(t
152
/( tot() :(so)a. O /a+a /( Cea*' &e ,arC' sa( (+ :or0
eLtra!a/r( &e potroa/e- (+ so*+ /( s3or'ia)' &e &o('!
spreCe/e ore- 0i toate i+tr' ?+ +or*a). A &o(a Ci- o*()
Leo+ti+ei se treCe0te po/'it 0i *a9*(r- r(0i+at &e /e)e /e!
a sp(s 0i!a 3'/(t :'t?+& )'t(ri)e- &e*+i3i/at pe!o s'p!
t'*?+'. 8a/' +!ar 3i Car,a 0i +e/(+os/(Iii 6')'6io0i &i+
:(/'t'rie- &i+ /(rte- &i+ s(:so)- s!ar *i0/a s'!i &ea i&eea.
Mota+() s!a ?+/o)'/it /( +as() s(: /oa&'- /a* &eC!
6(stat e) 0i &e si+e- pe+tr( a/east' /o+&a*+a:i)' )a0itate.
Tr'&a so)i&aritatea Co*:i)or. 8ar /i+e oare i!ar p(tea /ere
a:+e6aIia s' ?+3r(+te 9oar&e)e /are a( o/(pat Co! +e)e
i+3erioare a)e /aseiQ Ca 0i st'p?+(!s'( &e tot&ea(+a- M
+( /e) /( s(:ite)e 0i &ep)ora:i)e)e a//ese &e aCiS M- e)
+( e +i/i &i+a*i/- +i/i )api&ar- +i/i p)i+ &e s(per:ie. N!
are &e/?t s' se &es/(r/e si+6(r- &a/' pe Ci(a &e aCi ?0i
re+ea6' /( at?ta (0(r'tate (+ tre/(t ,re&+i/ &e a)t s3?r0it.
8
La)( M')&'res/( ?+/er/a s' se &es/(r/e si+6(r-
3)(ier?+& *ere( a/e)a0i ?+/ep(t s')t'reI &e arie &i+ ope!
reta )a *o&' pe /?+& era e) )i/ea+.
A i+trat )a :aie 0i a r's(/it ro:i+ete)e. F)(ierat() a
s/9i*:at &e &iapaCo+.
Apoi s!a poti/+it.
8i+ Iea,' se pre)i+6ea o 0(,iI' *?)oas' &e ap'- pe
(r*' +(*ai /?te,a pi/'t(ri- pe (r*' +( s!a *ai pre)i+s
+i*io. O :or:orosea)' 3oarte p(Ii+ *(Ci/a)' ?+ aparat()
&i6esti, a) /o+str(/Iiei i+&i/a 3'r' p(ti+I' &e ?+&oia)'
(+ /aC 6ra, &e ?++o&are &e i+testi+e. Bor:orosea)a s!a
?+/9eiat /( (+ s(69iI :r(s/O (+ 3e) &e 6ro:ia+' r?6?ia)'.
8(p' /are a (r*at (+ Ii(it pro3(+&- /a,er+os- ,e+it to/!
*ai &i+ te*e)ii)e Ci&(ri)or 0i i+sta)aIii)or &e /a+a)iCare.
A/(* 3)(iera Iea,a.
1+s' +( (+ tri) s')t'reI &e operet' ,ie+eC'. U+ 3)(ie!
rat pre)(+6 0i &es/res/e+&o- a pa6(:'- /(* 3)(ier' /'!
r'(0ii /?+& )i s!a r(pt /r(/ea /'r(Iii ?+ &r(*- ?*pi+6?+!
&(!0i /(0*a pe /ea3' 0i /o+so)?+&(!se /( s/?r+a,e po*e!
153
+iri to/*ai &espre /r(/i- o&'K&ii- /a+&e)e 0i s3e0+i/e- 0i
a)te sa/re o&oare a)e rit(a)()(i /re0ti+. La)( M')&'res/(
,'! C?+&(!se &ispe+sat &e ase*e+ea rea/Iii- &e ,re*e /e
ro:i+ete)e )(aser' sar/i+a as(pra )or- a ap'sat e+er6i/ :(!
to+() e)e/tri/ 0i a a0teptat.
F'r' e3e/t.
8(p' /i+/i *i+(te- iar a *ai ap'sat. 1+/' *ai e+er!
6i/. Pi iar a a0teptat.
Tot 3'r' e3e/t.
At(+/i a r's(/it 0i :(to+() )(*i+ii.
Be/() a r'*as or:O pre/(* so+eria r'*'sese *(t'.
A&i+eaori- /?+& a pri,it )a /eas- /(re+t() *er6ea.
A/(* s!a ?+trer(pt. A0a&ar- ap' +(- )(*i+' +(S Ur*'!
ri)e :o*:ar&a*e+t()(i &e ieri ?) aK(+6ea( 0i p?+' a/i-
*'/ar /' ?+tre6 /artier()- stra&a- /asa a( s/'pat 3'r'
,'t'*are apare+t'. ELtaC() +e*'r6i+itei 0i ?+/' +e/(!
+os/(tei 3eri/iri /( /are s!a &e0teptat &i+ so*+ s!a /a*
?*pestriIat. ReCistase pri*()(i /o+ta/t /( rea)itatea. Mai
6re( s' reCiste ta:iet(ri)or &e /o+3ort- C'&'r+i/ite- a0a-
3'r' +i/i (+ 9aCS A tre/(t ?+ :iro( s' se /o+,i+6' &a/'
+( /(*,a te)e3o+() +!a i*itat 0i e) eLe*p)() /o+&a*+a:i)
a) apei 0i /(re+t()(i e)e/tri/. N( /' ar 3i a,(t i+te+Iia
s' ?+tre:e )a (Ci+e)e respe/ti,e /e ?+sea*+' a/est s/a+&a)
0i s' or&o+e i*e&iat rep(+erea )or ?+ 3(+/Ii(+e- 3ii+&/'
?+ ,iaIa /ea &e aie,ea 0tia e) prea :i+e /' +( *ai este A)3a
0i O*e6a &i+ ,is. Si*p)' /(rioCitate.
Aparat() te)e3o+i/ a &at to+(). Era *ai &e ispra,'.
8ar /( re/eptor() +e6r( ?+ *?+' +!a &es/operit /(i
ar p(tea s' te)e3o+eCe 0i /e. N!a,ea pe +i*e+i- +i/'iri.
Ni/i s' se i+tereseCe &e soarta )orO +i/i s' ?*p'rt'0eas/'
a)tora soarta sa. 1) p'strase &i+ ti*p() A+toa+etei- /?+&
se &o,e&ea ?+tr!a)t3e) i+&ispe+sa:i)- pe+tr( 3'r' &e s3?r!
0ite)e /o+,or:iri /( priete+e)e- 3iLarea 0i a+()area ore)or
)a /oa3or- )a /roitorese- )a *o&iste- )a pa+to3ari- )a &e+!
ti0ti. S/9i*:ase &oar +(*'r()- /a s!o r(p' 0i /( tre/(!
t() te)e3o+()(i- +( +(*ai /( a) s'(- /o+K(6a). A/(* ?)
3o)osea ?+ )ips'!i *ai &es s)(K+i/a- Leo+ti+a- pe+tr( a se
*e+Ii+e ?+ /(re+t- ?+tr!o )'(&a:i)' so)i/it(&i+e- /( s'+'!
tatea 0i sta&i() ,i/isit(&i+i)or se+ti*e+ta)e a)e a)tor s)(K!
+i/e- :(/'t'rese- K(p?+ese- *a&a*e )a /opii- 3e/iori ?+ /as'
0i 0o3eri- 3ii+& o +at(r' 3oarte so/ia:i)'- pasio+at' s/or!
154
*o+itoare a aproape)(i- spre &eose:ire &e *o/+it(!i st'!
p?+ 0i *o/+it() s'( *ota+- Te)e*a/.
La)( M')&'res/( a &ep(s *e)a+/o)i/ p?)+ia te)e3o+(!
)(i pe s(port. 1+ si)'- s!a 9ot'r?t s' i+a(6(reCe o pe+i!
:i)' er' &e a&aptare )a +oi)e /o+&iIii &e eListe+I'- /(+os!
/?+& &i+ 0/oa)'- &e )a )e/Iii)e &e 0tii+Ie +at(ra)e- /' a&ap!
tarea )a *e&i( este o ese+Iia)' )e6e :io)o6i/'- 3ata)'- pe
/are &a/' ai /')/at!o- te!ai si+(/is /( spe/ie /( tot.
1+tr( a/easta a ?+ai+tat pe!(+ /()oar &os+i/- &e ser!
,i/i(- /( 6?+&() s' s(p)i+eas/' so+eria p(s' ?+ 6re,' pri+
*iK)oa/e *ai r(&i*e+tare- &e pe ,re*ea )(i A&a*!Ba!
:a&a*. B't?+& &i+ pa)*e 0i s)o:oCi+& 6)as.
G)as(ri a a(Cit e)- ?+s' a)te)e- str'i+e 0i +(*eroase-
a3ar'. S!a p)e/at s' pri,eas/' i+tri6at pe 6ea*- ?+ /(rte.
Pi +( *i/' i!a 3ost *irarea &e /e)e /e!i ,e&ea( )(i o/9ii.
Pri+tre :o//e)e- oa)e- ti+6iri- /ea(+e- roIi &e /'r(I' &e!
*o+tate- /')&'ri 0i o i*presio+a+t' /o)e/Iie &e /er/(ri
r(6i+ite &e :(Ii- se 9?rKo+ea( *ai *()Ii /opii str'i+i- /(
(+ &()'( str'i+- 3oarte 9irs(t )a aspe/t- &ar 3oarte K(!
/'(0 )a 3ire... Trei /opii )a +(*'r. Trei &e seL() *as/(!)i+.
A) patr()ea- o /opi)' /( 3(st' p(/9iIat' 0i /'*e0(i/' &e
/it ro0( 3'r' *?+e/i- st'tea *ai )a o parte ?+ soare- pe!o
*a0i+' &e /(s(t- /( pi/ioare)e sp?+C(rate- p(ri/?+& o
*?I' :')Iat'- )a /are Te)e*a/ +( s!ar 3i (itat pe+tr( +i*i/
?+ )(*e- +i/i ?+ epo/i)e )(i &e 3re+eti/e per&iIii- &i+ai+te
&e a /'&ea ?+ 3i)oCo3i/a 0i :)aCata!i i+&i3ere+I' &e e(+(/.
Aoa/a :'ieIi)or p'rea /o+&(s' &e /?i+e. Iar &()'() ar'ta
o &eose:it' pre&i)e/Iie pe+tr( :or&(ra &e 6aCo+ 0i )a)e)e
&e )?+6' 6ri)aK 0i Ci&() &esp'rIitor spre /(rtea ,e/i+'.
ReC()tat() st'tea ?+s/ris /( proaspete (r*e &e t')pi 0i
/')/?ie pe 6aCo+() 3ra6e&- pri+tre )a)e)e)e /( )(Ker() 3r?+t-
/( s(:Iire)e)e /(pe ro0ii at?r+?+& Ka)+i/- stri,ite- ter/i(!
ite- o3i)ite. Se *ai a3)a ?+s/ris M a/esta pe perete)e ?*!
preK*(irii- spoit &e /(r?+& M 0i o*a6i() (+(i i+/o+testa!
:i) 6e+i( pi/tori/ese ?+ 6er*e+e. A+(*e- (+ &ese+ ?+
/'r:(+e- &eo/a*&at' +(*ai s(*ar s/9iIat- o e:o0'- re!
preCe+t?+& (+ &o*+ /( Ii)i+&r(- /( :(st() &i+tr!(+ &o!
,)ea/- pi/ioare)e &i+ &o(' :eIe- &e6ete &e pai+6- :asto+ 0i
o *arIia)' 9a,a+' ?+ &i+Ii. 8i+Iii- ?+ spe/ia)- era( 3oarte
re(0iIi. R?+Kea( spre 6ea*() &e (+&e pri,ea La)(- /a o
&a+t(r' &e /ra+i(O /a &a+t(ra a)t(i a&e,'rat Co*:i- s/os
155
&i+ /os/i(6 &(p' o &es/'r+are &ep)i+'. 8e&es(:t- pe+tr(
a e,ita ori/e e,e+t(a)' /o+3(Cie- artist() ?0i pre/iCase i+!
te+Iia- *e+Iio+?+& teLt(a) /e 0i pe /i+e ,a s' repreCi+te
ta:)o(): &o*+(B La)( )a p)i*:areS
8eparte &e a se si*Ii *'6()it &e a/est &e)i/at o*a6i(
0i &e respe/t(os() 5&o*+(7 2/'/i artist() ar 3i p(t(t s'!)
trateCe /a pe!(+ *(ritor &e r?+&- /( *ai p(Ii+' /o+&es!
/e+&e+I'=- /?+& &o*+()(i La)( i!a ,e+it )a )o/ 6)as()
t'iat pe :(Ce o &at' /( r's(3)area- ?i &'&( &r(*() /( o
,'&it' ie0ire &i+ I?I?+i:
M Leo+ti+aaaS...
1+&at'- /ei trei :'ieIi- i+/)(si, 3etiIa /( pisi/a ?+
poa)e- s!a( ?+trer(pt ar0i &i+ o/(paIii)e )or 0i a( re)(at
pe /o*pt propri( /9e*area sa &e so)ist- a*p)i3i/?+&!o
?+tr!(+ /or pe patr( ,o/i:
M RaI' Leo+ti+oQ Te stri6' &o*+(BS S!a treCit &o*!
+(B IaI' Leo+ti+'''iS
U+() &i+ :'ieIi- *ai i+trepi&- s!a repeCit ?+ s(:so)()
:(/'t'riei- (r*at &e C',o&- s' tra+s*it' perso+a) ape)().
A)t()- *ai po)iti/os- *eCi+()- s!a apropiat s(: 3ereas!
tr'- ri&i/?+& s3?r/() +as()(i ?+ s(s- pe+tr( a (ra a*3itrio!
+()(i (+ 3oarte ,oios 0i pe)ti/:
M B(Ba &i*ia0a- &oB+(B La)(S... 4!a p)'/(s /(* ,!a
3'/(t Zi/'Q
Gi/'- a) trei)ea &i+tre :'ieIi- *iK)o/i() /a ,?rst' 0i sta!
t(r'- &ar pri*() ?+tre terIi /a &epoCitar a) s/?+teiei ?+/'
*iKi+&e &e 6e+i(- se a)'t(rase 3res/ei *(ra)e 0i a0tepta
/( pre3'/(t' *o&estie ,er&i/t() /riti/ei. N( se (ita +i/i
)a oper'- +i/i )a ori6i+a)- p)e/ase 3r(+tea :o*:at' 0i ?0i
Ii+ea /( *?+a &reapt'- /reatoare- pa+ta)o+ii pri+0i +(*ai
?+tr!(+ +ast(re. Se (ita ?+ Kos- )a ,?r3() &e6et()(i *are &e
)a pi/ior() st?+6- /are ie0ise &i+ sa+&a)a 9re+t(it' 0i- pri+
*i0/'ri)e /o+,()si,e tr'&a (+ te*pera*e+t e*oti,.
La)( M')&'res/( +!a r'sp(+s +i/i )a 5:(Ba &i*ia0a7-
+i/i )a a0tept'ri)e a+Lioase a)e +e3eri/it()(i artist. A
tr?+tit 6ea*() 0i a i+trat ?+ aparta*e+t- iC:i+& s(//esi,
toate (0i)e &(p' e)- p)i*:?+&(!se /a (+ )e(!para)e( &i+!
tr!(+ /ap't ?+ a)t() a) /a*ere)or ?+ piKa*a ,'r6at'- +(
?+ /ost(*() &e /ere*o+ie a) &o*+()(i La)( )a p)i*:are-
&i+ 3res/'. N( pri/epea /e rost are ase*e+ea i+,aCie 0i
/( a /(i ?+,oire ,i+ p)o&(ri &i+ toat' )(*ea- 6')'6io0i-
156
9'i*'+o0i 0i r(3o0i- s'!i o/(pe /(rtea- s'!i stri,eas/' )a!
)e)e)e 0i 6aCo+()- s'!i or+eCe pereIii /( 6ra3ite.
Leo+ti+a s!a ?+3'Ii0at /( +as() pre)(+6 0i ,i+eIi( &e
tot&ea(+a- /( :o+eta pri+s' 9a/a+a peste p'r() s)eios-
?*:(*:i+&(!0i +ast(rii 0orI()(i +e6r(-
M S'r(B *?+a- &o*+(B La)(... M!aIi /9e*atQ
Pe+tr( a)t/e,a o /9e*ase. Pe+tr( ap'. A/(* a,ea ?+s'
&e &eC:'t(t *ai (r6e+te 0i stri+6e+te pro:)e*e.
M Te!a* /9e*at s'!*i eLp)i/i ?+ pri*() r?+& &e
/?+& a &e,e+it /(rtea *ea (+ *ai&a+Q... Ce e :?)/i()
a/estaQ...
Ri+?+& ?+ p'*?+t o/9ii &e /()oarea )e(0tea+()(i- /a
0i artist() ?+ 6er*e+e &e a&i+eori )?+6' opera +eapre!
I(it' &e!(+ s'r*a+ 3i)isti+ 3'r' /o*peti+I'- s)(K+i/a a
)'sat )a o parte eLp)i/aIia- pe+tr( a ?+)'t(ra ?+ prea)a:i)
o ero+at' i*presie a st'p?+()(i:
M Ci+e spii+e &espre /(rtea +oastr' /' e (+ :?)/i 0i
/' e (+ *ai&a+Q... C(rtea +oastr' a 3ost tot&ea(+a /ea
*ai :i+e ntrenuit &i+ toat' stra&aS... A0a /' +i*e+i
+!are a ,or:i &espre /(rtea +oastr' /'!i a0a 0i pe &i+!
/o)o...
M A %ea& +( a +oastr'S C(rtea *ea... Ai a/te &e
proprietate i+&i,iC' /( *i+eQ
Leo+ti+a a t'/(t- )o,it' ?+ 3r(+tea tea0' &e a/e0ti
ter*e+i o:s/(ri.
1) s)(Kea &e patr( a+i. Aproape trei a+i- /asa- 0i toat'
6ospo&'ria- r'*'sese pe sea*a sa- /?t st'p?+() )a /are
a:ia se to/*ise- &(p' /e s!a &esp'rIit &e +e,ast'- o )(ase
raC+a ?+ )(*e- pe Co+'- pe 3ro+t- ?+ Ca(/aC- ?+ stepa
Fa)*(/i)or- ?+ spita)e 0i sa+atorii. Se &epri+sese s'
sp(+': 5/asa +oastr'- /(rtea +oastr'- +oi7- 3'r' +i/i o
prete+Iie &e p'rta0' e3e/ti,' )a ,reo proprietate i+&i,iC'.
Ni/io&at'- La)( M')&'res/( +( ri&i/ase ,reo o:ie/Iie
?*potri,a a/estei &e,')*'0ii eL/)(si, ,er:a)e. Ba /9iar
0i!o ?+s(0ise- eLpri*?+&(!se ai&o*a: 54eCi s' +( r'!
*?+e* 3'r' )e*+eS... A ,e+it 6r'&i+ar() s' +e s'&eas/'
)a)e)e)eQ7 8a/' o ?*p(+6ea ,reo&at'- a0a C6?r/it )a ,or!
:' /(* )!a (rsit 8o*+()- se ?+t?*p)a +(*ai /?+& ?+/e!
pea s!o s/r?+teas/' &(p' o ,e/9e pati*' /( ter*e+ii
157
te9+i/i 0i +eo)o6is*e)e- /are eLer/ita( as(pra ei o
3ata)' 3as/i+aIie 0i pe /are )e ?*p'*?+te+ea /( 9?tre
aproLi!*aIii. C( a/east' pati*'- Leo+ti+a &e,e+ise (+ 3e)
&e /e)e:ritate pri+tre /e)e)a)te :(/'t'rese- K(p?+ese- 3ete ?+
/as'- *a&a*e )a /opii- /are!i p)'tea( /( o *es/9i+'
i+6ratit(&i+e a)tr(is*() i+,esti6aIii)or sa)e te)e3o+i/e
as(pra t(! t(t(ror &ra*e)or se+ti*e+ta)e &i+ s(:so)(ri 0i
*a+sar&e- /e +!o )'sa( &e 69eaI'. R?&ea( 0i o )(a( ?+
perip)iCo+. St'p?+() era *ai /r(I'tor- o a%enaja* Iar /?+&
?i ,e+ea a C?*:i- o 3'/ea &oar /( o str(Kea)' a :(Ce)or-
+(*ai ?+tr!(+ /o)I &e 6(r'- &eC,e)i+&(!i +(*ai (+ &i+te-
3ii+&/' r?C?+& pe &e!a ?+tre6()- /( toat' 6(ra 0i 9o9ote- /a
o*() ei- Ro*i/'- +( )!a po*e+it +i/io&at'. Ea +(!) 0ti(se
iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/S A/(*- /e ,iespe ?) ?+Iepase
s!o ia )a Cor /( i+&i,iCiiQ A)t i+&i,i& &e/?t Ro*i/' +(
i!a i+trat ei ?+ a0ter+(t. N(!i &i+tre a/e)ea.
M N( *i!ai r'sp(+sS ,or:i /( aspri*e La)( M')&'!
res/(. Ce!i /( 9ai*a+a)e)e &e!a3ar'Q...
M NepoIii *ei... Copiii sor'!*ea- Nata)iIa.
M Ei- 0iQ
M Sinisistrai& &o*+(B La)(... Le!a( 3'/(t ieri $o%"
$aderee /asa pra3 0i!a( ,e+it'r' )a +oi... U+&e s' se
&(/'- ,ai &e ,iaIa )orQ Zi/- +!are /( /e s' +e s(pere.
8o('!trei Ci)e +e!or sta pe /ap- p?+' /e!0i 6'ses/ a/i(ire
ai(rea... C' &a/'!s sinisistrai& /e )e p(te* 3a/eQ S' se
&(/' )a Pratonaj6 S)a:' +'&eK&e- /a :roas/a &e p'r- &e
)a PratonajR...
M Si+istraIi- si+istraIiS Ce tot ?i &ai /( sinisistraii6
Mi se pare /' *ai ?+t?i a,ea* 0i e( /(,?+t a/i- ?+ /asa
*ea- ?+ /(rtea *eaQ
A:ia a rostit /(,i+te)e- 0i La)( M')&'res/( ar 3i ,r(t
s' )e ?+69it' ?+&'r't. I s!a p'r(t /' )e a(&e 0i (+/9ia0()
/e) +e,oia0- i+i*os 0i s'ritor )a p'ti*iri)e a)tora- Mi9ai
Cristo,ea+(- /are a&(+ase ?+ s')a0() s'( /a)i/- /( p')'!
ria C:(rat'- trei e/9ipe &e ase*e+ea pra&e 3'r' ,i+'
a)e 9aCar&()(iO i s!a p'r(t /' a( tre/(t /(,i+te)e peste
Ci&(ri 0i /ase- ?+ +e/(+os/(t- 0i p?+' )a a(C() La,i+iei.
P?+' )a &o*+i0oara L* M*& /ea /are at?t &e (rCi/at eLe!
/(tase ?+ a&'post() SOBOLIA pe sti*ata &oa*+'- /(
sp)e+&ori)e ei &e *o:i)e- sp)e+&oarea ei &e aparta*e+t-
158
sp)e+&oarea ei &e /'Ie): 5Ai a(CitQ MeuR MeuR MeuR7
Iar *ai t?rCi(- ?+ 3aIa ti/')o0iei &e ,itri+'- a ti/')o0iei
&e pr',')ie: 5Ai s' *ai ,eCi- ai s' *ai a(Ci. E( )e /(!
+os/S Ai s'!) a(Ci pe /e) /( opt- Ce/e- &o('spreCe/e
/a*ere- p)i/tisit &e *i)o6ea)a ,i/ti*e)or /are /er (*i)
(+ /ot)o+- ?+tr!o /'*'r(ie &os+i/'- pe+tr( 3a*i)ia +'!
p'st(it' /( o &roaie &e /opii... Ai s'!i a(Ci p)?+6?+&(!se:
VA aK(+s o pa/oste /( si+istraIii '0tiaS...W E( i!a* a(Cit.
1i /(+os/.7
Ca* a0a /e,a i!a preCis- &a/' +( /9iar eLa/t /( a/e!
)ea0i ,or:e. Pi pri*a rea/Iie a &o*+()(i o* &e pe
stra&' a 3ost pre/(* a 0ti(t!o +e/(+os/(ta &i+ stra&'
0i &i+ a&'post() SOBOLIA- /'/i )a (r*'- pe+tr( e)- tot
+e/(+os/(t' r'*?+e 0i ,a r'*?+e &e!a p(r(ri. O +e/(!
+os/(t'- /are tot(0i at?t &e :i+e ?) /(+os/(seS
La)( M')&'res/( s!a (itat ?+/r(+tat )a s)(K+i/a )')?ie-
/( o/9i &e /()oarea )e(0tea+()(i.
C( toate /' ieri- spre sear'- p?+' +oaptea t?rCi(- a)'!
t(ri &e Mi9ai Cristo,ea+( 0i &e Io+ Le+0- a)ta i!a 3ost
p(rtarea- /( a)t s(3)et- ?*pr(*(tat &e )a (+/9ia0() /e)
/are *ai a,ea &e &atO C:(/+irea spo+ta+' &e a/(*-
&i+ a&?+/(ri)e sa)e &e Co*:i- /( i+i*a sea/'- &e ias/'-
+( 0i!o p(tea ierta. 1) &e*as/a 3aI' &e e) ?+s(0i. C(*-
pri+tr!o str?*:'tate a /(6et()(i- ?i 6'sea o +eiertat'
,i+' 0i a/estei s)(K+i/e- 3ii+&/' s!a +i*erit s' ai:' o
sor' /( patr( /opii C,?r)iIi &i+ ,iC(i+ea )or- /a s'!i p(+'
)a ?+/er/are at?t &e repe&e 0i 3'r' 6re0 o +i*i/+i/ie &i+
e). Pi /(*- pri+ a/eea0i str?*:'tate &e /(6et- tot o +e!
iertat' ,i+' ?i &es/operea 0i a/estei La,i+ia- &o*+i0oara
Ma&(- preti+sa &o*+i0oar' L* M*& pe+tr( /' at?t &e
K(st pre0ti(se /e ,a 3a/e 0i /e ,a sp(+e ori/i+e &i+
B(/(re0tii /( (+ *i)io+ &e s(3)ete- /9iar e)- &e ?+&at'
/e Ka)ea p)ato+i/'- reCer,at' (+ei *iCerii a+o+i*e- ?+
a:stra/t- a*e+i+I' &ire/t e6ois*() 0i /o+3ort() 3ie/'!
r(ia. L(*ea +(!i se*'+at' /( (+/9ia0i pe *'s(ra )(i
Mi9ai Cristo,ea+(.
Leo+ti+a a ri&i/at o/9ii /o/)iIi &i+ p'*?+t- pre6'!
ti+&(!se pe+tr( o )(+6' p)e&oarie:
M S' ,e&eIi- &o*+(B La)(- &e /e +( ,' ?+tre:aiS...
Asear' aIi ,e+it &(p' *ieC() +opIii. Ni/i +( ,!a* a(Cit
159
/?+& i+trar'Ii. ACi!&i*i+eaI' &or*eaIi- a0a /' +!a* ?+!
&r'C+it s' ,' drenaje#***
M AK(+6eO a* ?+Ie)esS a ?+trer(pt!o st'p?+()- s(!
p'rat pe e) 0i pe (+i,ers. Sp(+e a0aS O &at' /e!s si+is!
traIi- +( *ai ?+/ape ,or:'. A( (+&e staQ Le!ai 6'sit
)o/ /a )(*eaQ...
M A(- &o*+(B La)(. N!a,eIi 6riKe &e astaS... pri+se
/(raK Leo+ti+a. A,e* 0i!(+ r'+it. C(*+at(!*e(- A)e/(...
R'+it (0or. Mai *()t /( a!onto#iuni 0i p?r)it &e 3o/. 1)
/()/ai )a *i+e ?+ o&aie. 1+ &o(' Ci)e e pe pi/ioare. At?t-
/' r'*ase 3'r' C&re+Ie pe e). Le arse 3o/()- /?t se /'C+i
s' s/oat' /e :oa)a &e :oar3e a *ai p(t(t s/'pa &i+
s(rp't(ri 0i t'/i(+i.
La)( M')&'res/( a ?*pi+s /( pi/ior() /ost(*() s'(
&e Kos- ie0it &i+ /ir/()aIie.
M A r'*as 3'r' 9ai+eQ Ri+e at(+/i. 8'!i!)e pe a!
/estea...
M >ai+e)e +oastreQ +( ,r( s' /rea&' s)(K+i/a. Apoi
+(!i e) &e 9ai+e :oiere0ti- &o*+(B La)(S C'r(Ia0 &e
*eserie... Ce s' 3a/' e) ?+ !osti% &e sto3' igi#eas!6
M F'r' /o*e+tarii. >aiS A0a a* sp(s- a0a r'*?+e...
S/oate /e e ?+ :(C(+'ri 0i eLe/(t' /e 9ot'r's/ e(... Le
&ai *ai ?+t?i )a stoper.
S)(K+i/a a ?+/ep(t s' &e0arte :(C(+'ri)e- eLe/(t?+&
or&i+() st'p?+()(i /( o reCer,' *e+ta)'. C9i:C(ise pe
&at' a)t p)a+. 1i &' /(*+at()(i A)e/( 9ai+e)e )(i Ro!
*i/'- o*() s'(O iar pe Ro*i/' ?) :oiere0te /( !osti%
&e sto3' igi#eas!* A0a /' toat' )(*ea are s' 3ie
*()I(*it'- 3ii+&/' ori/?t &e /9e3)i(- &e r'( 0i &e *(ie!
rati/ e Ro*i/'- tot *ai potri,it e e) pe+tr( straie &e
)(L. N( e (+ p?r)it &e /'r(Ia0. EeYne!Ztrini!ianR... Pi +(!)
/9ea*' A)e/(. Ro*i/'S Ro*()(s. Ca pe (+() &i+ pr(+/ii
&e ,iI' ?+a)t'- /are s(6ea( )a )(poai/a stat(iei &i+ piaIa
S3?+t( G9eor69e... A)t' *ar3'.
La)( M')&'res/( tot +( se so/oti &ep)i+ ?*p'/at /(
/(6et() s'(. Mai ?+*?+' s)(K+i/ei 0i &o(' 9?rtii &e /?te!o
*ie &e )ei.
M Le &ai astea &i+ partea *ea. Pe+tr( tre:(i+Ie)e
(r6e+te... R'+it()- a/e) A)e/(- +!are +e,oie &e &o/tor- &e
*e&i/a*e+teQ
160
M M()I(*es/ pe+tr( &?+0ii- &o*+(B La)(S 8ar' +(
tre:(ie s' )e p(rt'* at?ta 6riK'- /' 0i!o poart' si+6(ri...
N!a( ei fra#on &e &o/tori 0i &e &o/torii... Pe A)e/( ?)
o:)oKe0te sor'!*ea /( s'( 0i /( 'asii! $uri!at***
M Se poate s' ar'Ii at?ta +ep'sare pe+tr( +i0te si!
+istraIi- Leo+ti+oQ o &oKe+i i+&i6+at st'p?+(). N( (ita
/'!s si+istraIiS Tre:(ie s' p(rt'* 6riK' &e &?+0ii... E
o &atorie o*e+eas/'...
M Le!o p(rt'*- &o*+(B La)(S... ?) asi6(r' Leo+ti+a-
:'6?+& :a+ii ?+ :(C(+ar() 0orI()(i 0i- /a pri*a p(rtare
&e 6riK'- 9ot'r?+& s' ?*part' *ii)e pe &i+ &o(': (+a
)(i Ro*i/'- (+a )or...
A,ea ?+&est()e pri/i+i s' p'streCe o reCer,' pe /are
+!o *'rt(risea. Toate r(:e&e+ii)e si+istrate a( pi/at p)o!
/o+ 3'r' s' )e 3i /9e*at ea. C( sor'!sa +!a &(s +i/i!
o&at' /as' :(+'. Prea se Ii+ea /( +as() pe s(s- /' are
:'r:at /( /(+(+ie- proprietar pe!aproape &e :ariera
Gri,iIei- /( &oi /ai- /'r(I' 0i 6r'&i+' &e /i+/i s(te &e
*etri. U+ /r'/'+at 0i!(+ 3(&()- pe )?+6' /'!i /9e):os.
Ni/i pe &eparte +!a&(/e /( Ro*i/'. A)I' sto3'- igi"
#eas!R Pi 3ii+&/' +( se a( :i+e (+() /( a)t()- Ro*i/'
i!a 0i sp(s asear' /' +( *ai /a)/' pe )a &?+sa /?t or
sta +epri/opsiIii '0tia a/iS Le!a ,estit /' ea- +e3ii+&
Pratonaj& /i s)(6' )a /asa a)t(ia- +( poate s'!i 6'C!
&(ias/' *ai *()t &e &o('!trei Ci)e. 8est() /' are &e
&at so/otea)' st'p?+()(i- pe+tr( /' )e!a &es/9is poarta-
s' i+tre ?+ toate /io:'i)e )or- 3'r' s'!) ?+tre:e... 8e ?+!
3'Ii0area /( st'p?+() se te*(se ea 0i +( prea. Ptia /'
are s'!) a&(/' ?+ a0a 3e) /( ,or:a- s' ?+/9i&' o/9ii 0i
s'!i ra:&e. N(!0i ?+/9ip(ia ?+s' /' pe &o*+(B La)( poate
s'!) ap(/e ase*e+ea *i)' &e sinisistrai& /a s' )e /a(te
?+ /oar+e 0i s'!i ?++'&eas/' )a po*e+i. 8a/' o Ii+e a0a
?+ai+te &o(' Ci)e- /r'/'+at() &e A)e/( 0i 3(&()a &e Na!
Ia)iIa s(+t ?+ stare s' se op)o0eas/' a/i- )a /asa )or- /(
toate p)o&(ri)e 3'r' edu!aie& +i0te 6o)'+eIi &e *a9a)aS
Se /(,i+ &e/i (r6e+te *'s(ri &e ap'rare pasi,'.
M A/(* /e +e 3a/e* /( apaQ ?+tre:' &o*+(B La)(-
?+/9ei+& pe+tr( *o*e+t /apito)() &eCa6rea:i) a) si+is!
traIi)or.
161
M Ce +e 3a/e* /( apaQ Aia e *ai prostS N!a,e*
pi/...
M Par/' +e )'(&a* /( reCer,' pri*e+it' ?+ 3ie/are
CiQ Ce 3e) &e ,or:'- +!a,e* pi/S
M Ne )'(&a*- &ar s' ,e&eIi. U*:)ar' &ra/ii &e!a!
3ar' )a i#er'& :(toi() ') *are &e in!& &e!a,e* *ai
*()t &e/?t s/rie )a restru!iie de apraie pasi'& /(*
*i!aIi /etit &(*+ea,oastr'. 8o(' s(te &e )itri... U*:)a!
r' &ra/ii )a ro%$inet& 0i 9ara* s!a)ese &e apa +oastr'S
0tia s(+t sinisistraii& &a/' ,reIi s'!i 0tiIiS... 1Ii 3a/i
po*a+' /( &?+0ii 0i pe (r*' te spe)i /( si3o+S
La)( M')&'res/( +( o:ser,' s/9i*:area &e 3ro+t a
s)(K+i/ei- 3ii+&/' 0i e) se si*Ii ?+/' *ai p(Ii+ pre&isp(s
)a 6e+eroCitate pe+tr( ,i/ti*e)e :o*:ar&a*e+t()(i &i+
aK(+- /are- &(p' /e!i /a)/' )a)e)e)e ?+ pi/ioare 0i!i C(!
6r',es/ 6rotes/ *(tra ?+ 3res/' *(ra)'- ?) *ai /o+&a*!
+' 0i s' se ra&' pe (s/at.
8ar 0i 3'r' a/easta- tot +(!) *()I(*ea /e)e /e 3'/(se
0i sp(sese. N( por+iser' &i+ i+i*'. Ni/i +( se ap)e/ase
s' ri&i/e &e Kos 9ai+e)e pe /are )e &'r(ia- +( &i+ *'!
ri+i*ie- /i pe+tr( /' era( i+(ti)iCa:i)e. Le!a ?*pi+s /(
pi/ior(). 1+tre:ase /e e /( 5a/e) A)e/(7O +( si*Iise +e!
,oia s' /o:oare 0i s' ,a&' /( o/9ii s'i &a/' are ori +(
+e,oie &e!(+ &o/tor- &e *e&i/a*e+te... Se a/9itase /(
&o(' *ii &e )ei... Le ?+&ep)i+ise toate- +(*ai 3ii+&/' i
se p'rea /' &e (+&e,a )e ,e&e 0i )e a(&e (+/9ia0() /e)
i+i*os &e asear': 5Ia p(+eIi (*'r() a/i- :re- oa*e+i
:(+iS7O )e!a(&e 0i )e ,e&e &i+ +e,'C(t La,i+ia Ma&(-
&o*+i0oara La,i+ia... Mai :i+e /' +(!) ,'& 0i /' +(!) a(&.
N!ar a,ea &e /e s'!i str?+6' *?+a- 3e)i/it?+&(!)- pe+tr(
ase*e+ea 3apte 0i ,or:e- )a /are +( parti/ipa. Le eLe/(ta
0i ?+ ase*e+ea ?*preK(r'ri /a (+ Co*:i- ?+tr!(+ si*(!
)a/r( &e tr'ire- &e se+ti*e+t- &e 6esti/()aIie eLterioar'...
Si+istraIiS Sinisistraii Leo+ti+eiS...
P(tea( s!o +i*ereas/' ai(rea /( &es/')e/'toarea- +(
s'!i s/or*o+eas/' to/*ai )(i 0i to/*ai ?+ ase*e+ea &i!
*i+eaI'- /?+& toate se a+(+Ia( a)t3e)- at?t &e ?+torto!
/9eate pro:)e*e &e /o+0tii+I'S... 8eo/a*&at'- &i+ pri!
/i+a )or- +!a,ea s' p)e/e ?+ ora0 +esp')at 0i /( o :ar:'
/a a /')(6'r()(i Fi)aret.
162
M Zisei &e si3o+S... se &'&( /( 6?+&() Leo+ti+a. N(
s(+teti &e ar'i# s' ?+/er/'* /( ap' *i+era)'- &o*+(B
La)(Q
M N(!i proasta i&ee.. 1+/ear/'S... P)ea/'. A)ear6'.
Z:oar'S Ia &e )a pr',')ie tot /e 6'se0ti ;#- "#- #- J#
&e sti/)e...
M N(*ai /' o s' /a* a0teptaIi. E /oa&'. Mai a,(r'
0i a)Iii ideia& &o*+(B La)(. Ne,oia ?+,aI' pe o*. O s' +e
*ai ?+,eIe 0i a)te)e- pe /?t pare.
8(p' a/est a3oris* ?+/'r/at &e :'tr?+a ?+Ie)ep/i(+e
a 6i+Ii)or- Leo+ti+a a p)e/at- a a)er6at- a C:(rat- )(?+&
/( &?+sa 0i e/9ipa p)oCi)or sinisistrai &e!a3ar'- s' ?+!
/eap' a 3a/e /oa&' pe+tr( ap'- &i+ pr',')ie ?+ pr',')ie.
3
8i+ a&?+/() 3oto)i()(i /'r'*iCi(- (+&e tro+a
?+ a&or*irea!i &e e(+(/ pa/i3i/at- Te)e*a/ a &at pr(!
&e+te se*+e &e &eC*orIire. 8e /(rioCitate /9iar. At?t /?t
*ai era e) /apa:i) &e ,reo /(rioCitateS A /)i+tit /ap()-
+(*ai /( o (+69ie &e &e6et *ai s(s- 0i a &i)atat &(+6a
s(:Iire a p(pi)e)or +(*ai /( 3ra/Ii(+ea (+ei s(ti*i &e
*i)i*etr(.
Pe s(: *(steaI' ar 3i C?*:it iro+i/- sar&o+i/- /a(s!
ti/- &a/' Ci&itor() )(*ii 0i t(t(ror &o:itoa/e)or +!ar 3i
reCer,at r?s() eL/)(si, pe+tr( oa*e+i. 8i+a&i+s poate-
/a +(*ai &?ri0ii s' ai:' /(* ?0i r?&e (+() &e a)t().
Te)e*a/ s!a rese*+at &e/i s' C?*:eas/' er*eti/- ?+
si+e.
Pti(se e) /e 0ti(se.
St'p?+(!i ?+/epea iar'0i s' sa*e+e /( La)( M')&'!
res/( /e) &e!a p(r(ri. 1+/' +( )eit. 8ar +i/i *()t +(!i
)ipsea.
C(* 3aCe)e a/estei *ete*psi/oCe +(!) prea pasio+a(-
o&at' asi6(rat &e re?+/ar+area 3i+a)' 0i &e3i+iti,'- *ota!
+() a ?+/9is /orti+a p)eoape)or- :'6?+&(!0i &i+ +o( +as()
s(: /oa&'. Ar 3i ,r(t poate s' toar/' &e satis3a/Iia /'
toate i+tra( ?+ or&i+ea ,e/9e 0i /(*i+te. N( *ai 0tia
163
?+s'. A (itat. Pi +i/i +!ar 3i 3ost &e &e*+itatea sa ase!
*e+ea *a+i3est'ri &e K(,e+i)e eLpa+si(+i- &e /are s' se
r(0i+eCe apoi- /a La)( M')&'res/( &e tri)(ri)e operetei
,ie+eCe- &e *o+o)o6(ri)e 0'6a)+i/e ?+ 3aIa o6)i+Cii- &e
&iatri:e)e C,?r)ite ?+ :ot() (+(i :iet a+i*a) *ai 3i)o!
Co3 &e/?t oa*e+ii- &ar )ipsit &e 9ar() ,or:irii 0i
ast3e) &eCar*at ?+ rep)i/'- &e /e)e)a)te pe+i:i)e eLtra!
,a6a+Ie &e a/(* (+ /eas. S!a( poto)it toate. S!a( &(s.
Li+i0te &ep)i+' ?+ ?+tre6 spaIi() aeria+.
U+ si+6(r spas* )!a *ai ?+/er/at- ?+ai+te &e a /'&ea
?+ *o/+ea)a /ea &e toate Ci)e)e.
C?+& a p(s *?+a a &o(a oar' pe te)e3o+. Se te!
*(se /' s!a( ?+trer(pt 0i )e6't(ri)e te)e3o+i/e /?t a(
&(rat ?+3'Ii0'ri)e /( Leo+ti+a 0i sinisistraii s'i. 2C( a/e0!
tia- ?+3'Ii0'ri &e )a &ista+I'.= Aparat() ?+s' era *ai sta!
tor+i/. 8'&ea to+() /o+0tii+/ios.
At(+/i- 3'r' +i/i o eCitare- La)( M')&'res/( a &es!
/9is /artea a:o+aIi)or 0i a r's3oit /( 3e:ri)itate )a )itera
M... Ma:(- Ma/a- Ma//a- Ma/e- Ma/(- Ma&os- Ma&o-
Ma&osia- Ma&ri&- M.A.8.R.U.- Ma&.... Ni/i (+ MaduR
+i/i o Madu La'iniaR*** Fi6(ra p?+' 0i e): Mdres!u =*
Lau& /o+3. (+i,ersitar- &e0i /ariera sa se ?+/9eiaseO
re+(+Iase 0i )a /o+3. 0i )a U+i,ersitate- iar &e te)e3o+
+( (Ca &e/?t pri+ pro/(rist'- Leo+ti+a /( o/9ii &e )e(0!
tea+. E) 3i6(raO &ar +i/i (+ Ma&(- +i/i o Ma&( La,i+ia.
A )'sat /artea 6a):e+' s'!i )(+e/e &e pe 6e+(+/9i-
Kos- pe /o,or- )a pi/ioare. S/(3(+&at ?+ a) &oi)ea 3oto)i(-
3aI' ?+ 3aI' /( K?)I() (+&e tro+a *ota+() pa/i3i/at- a
apri+s o Ii6ar' /'tr'+it' &e t(t(+ &e r'C:oi 0i- &(p'
a/est ()ti* C,?/ /are!) ep(iCase- +!a *ai op(s +i/i o
?*potri,ire pro/es()(i &e &es/o*p(+ere- re&e,e+i+& pe
&e!a ?+tre6() e) /e) /are era e).
N( 0tia eLa/t /e!ar 3i a,(t &e sp(s &o*+i0oarei L* M*
&e pe stra&'- /?+& &es/operise ?+ s3?r0it /' tot ar eLista
/i+e,a pe )(*e s'!i as/()te 6)as() )a /ap't() 3ir()(i.
Poate +(*ai at?t: 5Ai a,(t &reptate- /r(&' &reptate-
&o*+i0oar' La,i+iaSSS7. Pi ar 3i ?+/9is. Iar poate &(p'
/i+/i *i+(te- )!ar 3i /9e*at ea pe M')&'res/( N. La)(-
/o+3. (+i,ersitar- s' ?+tre:e /e 3e) &e &reptate a a,(t 0i s'
se ?+&oias/' &e propria!i /)ar,iCi(+e. Ni/i (+ Ma&( ?+s'O
+i/i o Ma&( La,i+ia... 8e a)t3e)- &e (+&e era si6(ra+Ia /'
164
a0a o /9ea*' ?+tr!a&e,'rQ I!a ar(+/at (+ +(*e
oare/are- aK(stat )a i+iIia)e)e &e pe po0eta pe /are preti+&e
/' ar 3i /(*p'rat!o &e )a *a6aCi+() &i+ O)& Bo+&
Street- Lo+&o+. U+ +(*e +'s/o/it- /a at?tea a)te +'s/o/iri
/?te i!a ?+&r(6at ieri- ?+ trei ore. Pi /e st(piCe+ie- s' se
a/aIe &e!o /oi+/i&e+I'- o i&e+titate &e i+iIia)eS
5Pre&esti+aIi s' /ir/()'* ?+ )(*e s(: a/e)a0i /i3r(S7 Ni/i
)i/ea+() &e pe ,re*ea operetei ,ie+eCe /( aria s')t'reaI'
+!ar 3i ?*pi+s +ai,itatea p?+' )a a &es/o!peri ?+ a/east'
:a+a)' potri,ea)'- (+ se+s *isti/- o/()t. Pe s)(K+i/' a
/9ea*' Leo+ti+a Mo6)a+. A/(* ?0i &' sea*a. A/e)ea0i
i+iIia)e: L* M* ?+sea*+' /' s(+t pre&esti+aIi s' /ir/()e ?+
)(*e s(: a/e)a0i /i3r(Q C( toate /' ea ar 3i *ai
?+&rept'Iit' s!o sp(+'- /(* o 0i sp(+e: 5/asa +oastr'-
/(rtea +oastr'- /arte)a +oastr'7... Pi ,is() a/e)a /(
&es',?r0ire i&iotS La,i+ia ?+ s(s. La,i+ia ?+ Kos...
Tra*:a)?+&(!se /( &?+sa )a :raI pe :()e,ar&e)e Paris()(i-
C6?i+&(!se )a ,itri+e- spriKi+i+&(!se a*?+&oi &e :ara
*a6aCi+()(i &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+.
E)- /are +!a 3ost +i/io&at' )a Paris- )a Lo+&ra- )a
Ber)i+- )a Mi)a+oO +i/'iri peste 6ra+iI'- &e/?t ?+ r'C!
:oi() tre/(t- /( &i,iCia )a B(&apesta- 0i ?+ r'C:oi() a/esta-
)a O&essa- >arFo,- NiFo)aie,- Ua)ta- <ras+o&ar- )a poa)e)e
Ca(/aC()(i 0i ?+ stepa Fa)*(/i)or... 5O:ser,i /' 0i 3)ori)e
a/estea a):e &e )i)ia/ poart' i+iIia)e)e +oastreQ L* M*& L*
M*& L* M*& L* M*** Pri,e0te 0i t(S Mi se pare /' &(*!
+eata )e!ai se*'+at ieri- &o*+()e L* M* &e pe stra&'.
Ptii- &(p' /e +e!a* &esp'rIitS Ai a,(t o i+spiraIie 3e!
ri/it'S...7 Feri/it'Q... A a,(t o i+spiraIie i&ioat'S Pi!a
K(p(it o sp)e+&oare &e portIi6aret- /a s' s*()6' &o('
i+iIia)e &e a(r 0i s' )e ar(+/e peste (+ 6ri)aK- ?+ t(3e
&e )i)ie/i- /( o ?+/i(&are prosteas/' &e /opi) +'C(ros...
Poate /' &a/' ar i+tra ?+ /(rte- )e!ar 6'si... 10i a*i+te0te
)o/(). Ar /ere ?+,oire &e )a st'p?+() /asei- i+,e+t?+& ori/e
eLp)i/aIie i!ar tre/e pri+ /ap. La 5Be/F*a+7 +( /re&e s'
se *ai a3)e pe ,re*(ri)e a/estea &o(' i+iIia)e i&e+ti/e &e
a(r *ar/at... Poate /' +i/i )a *a6aCi+() &i+ O)& Bo+&
Street- Lo+&o+. Pi :':'tia- para)iCat'- a6it?+! &(!se s'!0i
s/oat' &i+ pa6(:' /?t a C'/(t ?+ pat- ?*pi+! 6?+&(!i &e
spateS... 5>ai&e- p)e/aIiS A &at +oro/() peste ti+e- :'iat()
*ai/9ii- /' a)t3e) r'*?+eai *o3)(C 0i ,'&(! ,oi
165
to*+ate/S...7 Par/' :(r)a/ a sp(s- +( ,'&(,oiQ F)'! /'(
to*+ate/... B(r)a/- ,'&(,oi- tot(+aS Ce!o i+tere!seaC' pe
&?+sa starea )(i /i,i)'- preCe+t' 0i ,iitoareQ Co&o0ea
:'tr?+'S 8i+ pri/i+a )'&oi()(i ei /( Ioa)e 0i 9?r! :(ri
poart' a/(* ?+ spi+are o ,?+'taie /?t portIi6aret() ,'&(,
&e i+iIia)e 0i ?) &or *(0/9ii /?+& *i0/' :raI()... Ca pe
(r*'- &rept re/(+o0ti+I'- /( i+si+('ri)e 0i perse,ere+Ia
peIitoare)or &e *a9a)a- s' ?+/er/e a!i :'6a ?+ s(3)et o
a,e+t(rier'- o *ito*a+'- (+ /aC pato)o6i/- o 3?0+eaI' &e
pe stra&'- o preti+s' &o*+i0oar' L* M*R
Ast3e)- La)( M')&'res/( a*este/a 3a+tas*a6orii)e
,is()(i /( a,atarii)e eListe+Iei sa)e &e aie,ea. Iar pe+!
tr( +')(/iri)e!i &i+ so*+ tr'6ea )a r'sp(+&ere a)Ii ,i+o!
,aIi. 4i+o,ate. Ne/(+os/(ta &e pe stra&' 0i s'r*a+a
para)iCat' &i+ pat() (+/9ia0()(i ospita)ier 0i s'ritor )a
o:i&a a)tora. Toate- ?+ ?+,er0(+area s' st?rpeas/' &i+ e)
tres'riri)e (+ai a)t3e) &e ,ieIi- ,ii- /are &e &o('Ce/i 0i
patr( &e ore ?+/oa/e )!a( tres')tat &i+ *o/+ire Le eL!
tirpa a/(*. /a s' poat' i+tra &ep)i+ ?+ ,e/9i(!i st?r, &e
Co*:i.
8i+ ar't'ri)e a:s(r&()(i ,is- se a)e6ea &e )a si+e- s'
st'r(ie- +(*ai (+a.
A+toa+eta ?+ 9a)at() a):- /( :ri/i() ?+tr!o *?+' 0i
p'*'t(3() /)':(/it ?+ /ea)a)t'...
N!a,ea +e,oie s!o /a(te pri+ so*+- ?+tr!o 6roteas/'
p)'s*(ire a s(:/o+0tie+t()(i- pe str'Ci)e (+(i ora0 ?+
/are +!a /')/at +i/io&at'- ?+tr!(+ sa)o+ &e /oa3or- (+&e
a)t3e) s!ar 3i a3)at )a )o/() ei- /a o *eritat' pe&eaps'.
N!a,ea +e,oie s!o /a(te. 1) /'(ta ea. Era a/i. Pret(!
ti+&e+i. Ori(+&e- ?+ 3ie0te/e ?+/'pere.
La)( M')&'res/( a p(rtat o/9ii posa/i )a pereIii
:iro()(i- )a *o:i)e)e &i+ K(r- )a :i:)iote/a &e steKar a3(*at
/( ,o)(*e)e )e6ate ?+ a/eea0i /()oare /'r'*iCie- 3r(*os
or?+&(ite &(p' spe/ia)it'Ii 0i a(tori. 1+/'perea a/easta a
3ost &or*itor() )or. A tra+s3or*at!o ?+ :iro(- &i+ pri!
*e)e )(+i /?+& a r'*as si+6(r 0i /?+& a /reC(t /'!i
iC6o+e0te a*i+tirea s/9i*:?+& &esti+aIia /a*ere)or- *o!
:i)ier()- C(6r',ea)a- tot /e!ar 3i p(t(t s' e,o/e &e/or()
(+ei ,ieIi /o*(+e &e aproape /i+/i a+i. O ,iaI' &e
*i+/i(+' 0i ?+0e)'/i(+i. Be/is+i/ reC()tatS Pi ri&i/o).
8i+tr!o /as' /( ?*p'rIe)i /9i:C(ite- a 3'/(t o 9aoti/'
166
)o/(i+I'- &e /are s!ar si*Ii /ara69ios s(: o/9ii +e&(*e!
riIi ai (+(i str'i+- &a/' i!ar *ai /')/a )(i /i+e,a pra6().
Baia r'sp(+&e ?+ :iro(. Leo+ti+a ser,e0te *asa ?+ so3ra!
6erie- tre/?+& /( t',i)e pri+ &or*itor. >o)() e (+ 3e)
&e :aCar +e&e3i+it- /( o +e&e3i+it' 3o)osi+I'. 1+ Ca&ar
pri,e0te a/(*- /( o/9ii &e a/(*- )a C(6r',ea)a /'r'!
*iCie a pereIi)or 0i )a *o:i)e)e ?*:r'/ate &i+a&i+s /(
p)(0 /'r'*iCi(- 3ii+&/' A+toa+eta +( p(tea s(3eri a/east'
/()oare. S(: tot /e ,e&e- apare tot /e!a 3ost. Apare tape!
t() a):astr(!pa) a) &or*itor()(i- pat() &(:)( &e pa)ti+
/reI- *asa s/(+&' &e toa)et' 0i- ?+ 3aIa o6)i+Cii- A+toa!
+eta- pro/e&?+& )a ()ti*i)e ret(0'ri &i+ai+te &e a p)e/a
?+ ora0. S(: preteLt /' are or' ?+s/ris' )a /oa3or. Poate
*ai a&e,'rat- 3ii+&/' 0i!a &at ?+t?)+ire /( Bi*:iri/'- o*()
&i/9isit a) &i*i+(ti,()(i &e +i*i/- /( :raIe)e p'roase &e
/i*pa+Ce(. E 6r':it' s' se (r/e ?+ taLi() &e )a staIia &i+
/o)I- s' a)er6e ?+ /i+e 0tie /e 6arso+ier' /( pat() r','!
0it )a *ieC &e Ci- (+&e se )as' /(pri+s'- ?+3'0(rat'-
?*p)etit' &e *e*:re)e p'roaseO s/?+/e0te &e ,o)(ptate
/( o:raC() )ipit &e piept() 9i&os :)'+it- ?+ ,re*e /e
eter+() soI i*:e/i) 0i &o/i) a0teapt' p)a+tat )a *asa &e
)a 5Cap0a7. A/east' i*a6i+e +!o poate a)(+6a. E pre!
Ce+t'. Ori/?t a pri*e+it pereIii p?+' )a te+/(ia)' 0i ori/?t
a str'*(tat a0eCarea /a*ere)or- se &es3a/e &i+ Ci&(ri 0i
tre/e pri+ (0i- tre/e pri+ Ci&(ri &i+tr!o ?+/'pere ?+ a)ta-
a0a /(* a( 3ost- +( a0a /(* s(+t. 1i a(&e pas()- 3o0!
+et() ro/9iei- ?i si*te a&ierea &e par3(*- o ,e&e /(* se
i+sta)eaC' pi/ior peste pi/ior ?+ Ki)I() (+&e *oI'ia pisoi()
:)aCat 0i 3i)oCo3 &e!a/(*- pisoi() C:e+6(it &e!at(+/iO ?i
s(+' ?+ (re/9i 6)as(): 5Ce!ar 3i &a/' i!ai te)e3o+a )(i
Bi*:iri/' s' +e reIi+' &o(' 3oto)ii )a NaIio+a)Q Las'
C?*:et() a/esta iro+i/- /are +( te pri+&eS... Fii t(- /(*
e0ti t(S...7 Fii t(- /(* e0ti t(- eter+() soI i*:e/i) 0i
&o/i)- pe /are- &(p' /i+/i a+i &e trai ?*pre(+'- &e pre!
3'/(te /o+3i&e+Ie- i+ti*it'Ii- proie/te /o*(+e- :(/(rii-
p)'/eri- ?+6riKor'ri- &(p' /i+/i a+i &e *i+/i(+' 0i ?+0e!
)'/i(+i- to,ar'0a pe eter+itate ?) p)a+teaC' )a o *as' &e
)a 5Cap0a7- /a s!o a0tepte p?+' )a ,re*ea &e!apoi. Se
pot ierta a/esteaQ A/estea se pot (itaQ
La)( M')&'res/( a *'s(rat &i+ +o( ,iaIa )'Ii+&(!se
?+ai+te /( s*?r/(ri)e ,erC(i- spo+6ioase- +e/)i+tite )a
167
s(pra3aI' ?+ C'p(0a)a (*e&'- 3'r' s(3)are &e ,?+t- /(
respi+6'toarea /o)/'ia)' &e )ar,e- )ipitori 0i *o)(0te *oi
&e&es(ptO s*?r/(ri)e &i+ )at(ra M'rii &e ACo,- (+&e
pa0ii se a3(+&'- iar +'*o)() te s(6e ?+ a&?+/ /( ,e+t(Ce
&e /ara/atiI'. M)a0ti+i)e st't(te- ,i/)e+e- (/i6a0e- pe /are
)o/a)+i/ii )e o/o)es/ /( spai*'- +(*i+&(!)e ?+ 6rai() )or:
Marea P(tre&'. 1+ a/east' ap' p(tre&' se s/(3(+&a p?+'
)a 6e+(+/9i- )a :r?(- )a piept )a 6(r'- /?+& s!a i,it
Leo+ti+a- s'!) s/oat' )a s(pra3aI' &e &o(' 3ire &e p'r-
&es/9iC?+& (0a 0i a+(+I?+& ,i/torios:
M A* sosit /( i#er'a& &o*+(B La)(S... Tot soi() &e
ape %erinae& B(Cia0- B(/e6i- S)'+i/- C')i*'+e0ti. A*
/'p'tat &e )a 3ar*a/ie 0i &o(' sti/)e &e S!aris$ad* A,e*
?+tr!a)esS...
A a,(t ?+tr!a)es 0i a /o+s(*at K(*'tate &i+ i#er'&
&(p' /o):() 0i s(&oarea- 3(+i+6i+ea &e!asear'- /?t a
s',?r0it e) ispra,' &e sa)a9or- ?+ /artier() Gri,iIa- pe
aproape &e stra&a Petr'/9es/( II. S!a sp')at pe /ap /(
ap' &e S)'+i/- iC,or() +(*'r() O s!a /)'tit /( ap' &e
<ar)s:a&- iC,or() +(*'r() ;. C( :(rete)e *(iat ?+ ap'
&e C')i*'+e0ti a s(p)i+it &(0(). Apa &e B(Cia0 s!a &o!
,e&it eL/e)e+t' pe+tr( :'r:ierit
1++o&?+&(!0i /ra,ata ?+ 3aIa o6)i+Cii- a o:ser,at /'
e tot /ea &e ieri- pe /are i!o resta(rase &o*+i0oara L* M*
&e pe stra&'- /a s' &ea (+ aspe/t *ai /o+,e+a:i) &o*!
+()(i o* &e pe stra&'. A s*()s!o &i+ 6()er 0i a aC,?r! )it!
o Kos- /( i+te+Iia s!o &'r(ias/' 5a/e)(i A)e/(7- pri+
*iK)o/irea Leo+ti+ei. Apoi- ?+ /ost(* /'r'*iCi(- piept'!
+at 0i :'r:ierit- a p(r/es s'!0i ia )o/() )a *asa &e )a
5Cap0a7. Era ?+ ?+t?rCiere. Gra,' a:atere &i+ pro6ra*.
9
1+ /ap() s/'ri)or- La)( M')&'res/( +!a *ai
?+')Iat o/9ii )a /er() se+i+ei a*ieCi &e apri)- &e!o at?t
&e a):astr' 0i str',eCie- ?+/' *ai &()/e )(*i+' /a ieri.
Iar +(!) *ai i+teresa. Toate era( iar'0i pe+tr( e)
3(*(rii- C'&ar+i/e- *(/e&e- *oarte. Toate )e ?+treC'rea
/a pri,e)i0ti)e ?+e/ate ?+ 3(+i+6i+e &i+ /rep(s/()() )i,i&
168
a) e/)ipse)or- si+istr( ?+ *ieC &e Ci- /?+& ,?r/o)a/ii a(
ispr',it &e &(*i/at &is/() so)ar.
Aos- ?+ )at(ra trepte)or- ?) a0tepta o 3at'.
Copi)a &e!a&i+eori- &i+ /(rte- &e pe *a0i+a &e /(!
s(t- /( 3(stiIa p(/9iIat' 0i pisi/a (r?t' ?+ poa)e. Lep'!
&ase pisi/a- peste /'*'0(i/a &e /it ro0( ?*:r'/ase o
:)(C' tot pestriI'- /( +ast(ri &e si&e3- pe /are!i /i(6()ea
pe r?+& /( ,?r3() &e6ete)or &e s(s ?+ Kos 0i- /?+& ispr'!
,ea- &e Kos ?+ s(s. A,ea /e,a &e sp(s. Pi p'rea s' 3ie 0i
&?+sa tot (+ te*pera*e+t e*oti,- /a 3rate)e artist ?+
6er*e+e- a(tor() 3res/ei *(ra)e.
M B(+' Ci(a- &o*+(B La)(.-. a ?+&r'C+it s' s(3)e-
aproape s*()6?+&(!0i &i+ aI' (+ :(*:. M' /9ea*'
Cor/o&(0a...
M Pi /e!i /( astaQ
M M!a* 6?+&it /' ,!o 3i s(p'rat poCa 3'/(t' &e
3rate!*e(- Gi/'... UitaIi!,'Q A* 0ters!o 0i a* ,r(t s'
,' sp(+...
La)( M')&'res/( +!a pri,it +i/i )a 3etiIa /( o/9ii ,erCi
0i o:raKii ?*:(KoraIi &e e*oIie- /a s' a3)e /( o p)'/(t'
(i*ire /(* a/eea0i /()oare a )e(0tea+()(i ,e0te& &i+
o/9ii /o/)iIi ai Leo+ti+ei pot )(*i+a ?+tr!a)t3e) (+ /ap
&e /opi)' /a ?+ 3er*e/'toare)e ta:)o(ri a)e )(i To+itCa. N!
a pri,it +i/i )a 3res/a &e pe perete)e &esp'rIitor- /are a
(r*at soarta Cinei de tain a )(i Lio+ar&o &a 4i+/i-
a/(* r'C')(it' ?+ parte- &istr(s'- pier&(t' pe+tr( 6e+e!
raIii)e /e ,i+- /( toate /' &a+t(ra r?+Kit' &e Co*:i 0i
*'reaIa 9a,a+' s/'paser' i+ta/te &i+ &eCastr(.
A sp(s- *oro/'+os:
M Bi+e... N( 3a/e +i*i/.
M Pi 3)ori)e- &o*+(B La)(... UitaIi!,' 0i )a 3)oriS
Le!a* pa+sat...
1+tr!a&e,'r- (r*?+& eLe*p)() *ai/'!sei- /are!) o:)o!
Kea /( /atap)as*e &e s'( 0i 'asii! $uri!at pe 5a/e)
A)e/(7 &i+ Co+e)e i+3erioare a)e s(:so)()(i- Cor/o&(0a
a :a+&aKat 0i ea )a)e)e)e stri,ite /( 3ire &e )?+' ro0ie 0i
3a0e &e /?rpe- )e!a ?+')Iat pe pi/ioareO s',?r0ise o *i)os!
ti,' oper' &e i+3ir*ier'. Pe La)( M'i&'res/( +( )!a
?+&(io0at a/east' +ai,' 0i 6i+6a0' &e,otare a /opi)ei.
N!a C?*:it /( o/9ii (*eCi. N( i!a +eteCit /re0tet() /(
p'r() &esp'rIit ?+ &o(' &e!o /'rare 2&rept este /a* ?*!
169
p)eti/it'=- &es/operi+& /(,?+t() o*e+os 0i :a)sa*i/ pe
/are Cor/o&(0a poate ?) a0tepta.
A repetat +(*ai- /( 6)as (s/at- /a i+i*a )(i sea/'- &e
ias/':
M Bi+e... N( 3a/e +i*i/...
10i /i(6()ea 0i e)- iritat- pie)iIa (+ei :e0i/i &i+ pa)*'.
A/easta ?) preo/(pa *ai *()t &e/?t /9ip() 0i pri,irea-
0i tot /e se petre/ea ?+ i+i*a *i/'- &ar pa)pit?+& /a o
p's'r(i/' ,ie 0i /a)&' ?+ piept() /opi)ei /( 6)as tre*(rat.
M 4e&eIi- &o*+(B La)(... (r*' 6)as() tre*(rat. A*
pri/ep(t e( /' 3raIii *ei s!a( ?+tre/(t /( 6)(*a. S(+t
+i0te :eC*eti/iS Ce s' )e 3a/iQ A0a!s :'ieIii... 4' ro6
s'!i iertaIi... A( (itat /'!s )a /as' str'i+'. Pi e(- /a 3at'
6ospo&i+' 2s' 0tiIi /' s(+t tare 6ospo&i+'S=- a* /reC(t /'!
i &e &atorie s'!+&rept /e!a( stri/at &?+0ii- /a s' +( ,'
s(p'raIi... A sp(s IaIa Leo+ti+a /' ,!aIi *?+iat 3oarte
tare... 8(+'reS A0a /'- pe+tr( &?+0ii- ,' ro6 s' +e iertaIi...
M Bi+e. N!a* /e ierta. N(!s s(p'rat.
A tre/(t ?+ai+te. Cor/o&(0a a r'*as pe )o/- r's(/i+!
&(!0i *ai ,aK+i/ +ast(rii *'r(+Ii &e si&e3- p?+' /e!a iC!
:(tit ?+ 3i+e s' s*()6' (+() &i+ aI'. N(!i s(p'ratQ
Asta o sp(+e e)- a0a- &i+ 3i)oti*ie pe+tr( +i0te si+istraIi
/a &?+0ii- r'*a0i 3'r' /as'- pe &r(*(ri. 8ar s(p'rarea
se ,e&e /?t &e /o)oS Poate /' +!a :a+&aKat &est() &e
:i+e 3)ori)eQ... S!o ia *ai a*'+(+Iit- &e )a /ap't- pe+!
tr( /a at(+/i /?+& s!o ?+toar/e- s' )e 6'seas/' pe toate
,i+&e/ate 0i &repte- a)i+iate- 3'r' propte)e. Ce!ar 3i s'
?+/er/e 0i p(Ii+ s'(- +iIi/' ,asi)i+' :ori/at'Q
Cor/o&(0a- /are +( st?)/ea ter*e+ii te9+i/i 0i +eo!
)o6is*e)e /a IaIa Leo+ti+a- &ar +( era &e/?t o /opi)' &e
0ase a+i /( *i+tea /opii)or- a &at 3(6a ?+ s(:so)- s' 0ter!
pe)eas/' o raIie &e &o3tori/a)e pe+tr( 3)ori 0i s' &(/'
,estea /' &o*+(B La)( a p)e/at )a p)i*:are +e6r( &e s(!
p'rare. Ne6r(- ,?+'t- 3ier:?+& &e *?+ie ?+ e)- +( *arIia)
/(* 0i!) ?+/9ip(ise 0i )!a C(6r',it Gi/'. A&e,'r pe /are ?)
/o+3ir*' pe &at' 0i Leo+ti+a- a&'o6i+& /( &e )a si+e
a(toritate /' ar *ai 3i pri*it 0i por(+/a s' e'a!ue#e
/(rtea ?+ "G ore &e +i0te sinisistrai 3'r' edu!aie*
M 8ar (+&e s' +e &(/e*- 3e*eia )(i 8(*+eCe(Q se
,'iet' A)e/(- perpe)i+&(!se pe!o /oast'- ?+ toate o:)o!
Ke)e)e &e s'( 0i ,asi)i+' :ori/at'. S' +e *ai ra:&e &o('!
170
trei Ci)e- p?+' *' pot *i0/a... Pe (r*' 6'ses/ e(... A*
s'!i ,or:es/ perso+a) 0i are s' *'!+Ie)ea6'. O* e 0i e)S...
Leo+ti+a s!a (itat )a /r'/'+at() 0i /9e):os() &e /(*!
+at(!s'(- ?*p(+6?+&(!) /( o/9ii &e )e(0tea+ pe s(:
:o+eta p(s' 9a/a+a.
M 4rei s'!i ,or:e0ti presona6 ?+/ear/'- &(p' /e)e
/e!a( 3'/(t &i+ /(rtea +oastr' o&oare)e &(*ita)e 0i a)e
Nata)iIei... A/i)ea +(!i *ai&a+ &e )a :ariera Gri,iIeiS
C(rte :oiereas/'- &e !atir /e+tra).
M A* s'!i ot?+Kes/S 6e*( A)e/(. C(* *' ri&i/ pe
pi/ioare- ?i /oto+o6es/ e( pe &?+0ii.
Nata)iIa- /are se*'+a /( Leo+ti+a )a 3'pt(r'- ?+tr!o
/o+str(/Iie &e )i+ii *ai re&(se 0i *ai rot(+&e- ?) )i+i0ti-
ap)i/?+&(!i pe /oaste a)t' /?rp' (+s' /( s'( 3ier:i+te:
M Las'- /' &e s/'r*'+at- i!a* s/'r*'+at e(S 1+&at'
/e ispr',es/ /( &(*+eata- o por+es/ si+6(r'- tot )a +oi-
pe :ariera Gri,iIei- s' +e 6'si* tot p!a/o)o o /o/ioa:'.
N!o* *ai s(p'ra :oierii &e )a !atiru /e+tra) /( p)o!
&(ri)e +oastre 3'r' edu!aieR... R'*?+' )a eene!trini!ia"
nu )orS
Ca 0i Cor/o&(0a- ea +!o s/r?+tea &i+ 3ire /( +eo)o6is!
*e)e 0i ter*e+ii te9+i/i. O 3'/ea a/(* &i+a&i+s- /a s'!i
p)'teas/' s(rorii oI'r?te /( *o+e&a pe /are o *erit'.
Leo+ti+a- i+se+si:i)' )a ase*e+ea a)(Cii- s!a :(/(rat
+(*ai &e /(*i+Iea 9ot'r?re- /e /(r'Ia *ai 6ra:+i/ te!
re+() )(i Ro*i/'- ?+ai+te &e [a\ ap(/a s' a3)e ospita)i!
tate )a /i+e 0tie /e t?r?t(r'.
M Foarte /(*i+teS C(* sp(+ea 0i &o*+(B La)(.
Sinisistrai& sinisistraiR 8aB 3ie/are sinisistrat /( ta6*a
)(i- ?+ )(*ea )(iS
A3ar'- sinisistraii /ei *'r(+Ii- a&(0i )a s(*:ra rea)i!
tate &e s/'r*'+ea)a *ater+'- se retr'seser' ?+tr!(+ (+69er
a) /(rIii- /'C(Ii ?+ sp'0it' *(Ie+ie. Se ast?*p'rase 0i
C',o&()- &(p' /e stropise )a 0ir- par/i*o+ios- /?te,a
)a)e)e- ?+ i)(Cia /' a /o+tri:(it a0a )a opera reparatorie
a Cor/o&(0ei. A/(* se /()/ase )a pi/ioare)e /e)or trei
8oa*+e 0i toIi trei p'r(iIi- pe pietri0- ?+ *iK)o/()
/er/(ri)or r(6i+ite &e :(Ii- &e (+&e- /a &i+tr!(+ /er/
*a6i/- +( *ai a,ea ,oie s' se *i0te- /)e*p'+i+& arar
/?te o *(s/' &i+ C:or..
171
N(*ai Gi/'- 6e+i() pi/tori/es/ ?+ 6er*e+e a&?+/
r'+it &e i+/o*pre9e+si(+ea /o+te*pora+i)or- a (+ei 3a!
*i)ii proCai/e 0i a (+(i a*3itrio+ 9aps?+- ?0i pre6'tea o
/r(&' re,a+0' ?+ai+te &e ?+toar/erea )a *at/'- spre :a!
riera 0i *ai&a+(ri)e +ata)e.
A,ea s'!) C(6r',eas/' e) a/(* pe &o*+(B La)(- /(*
)!a ,'C(t- +( /(* 0i!) ?+/9ip(ise ?+ o*a6ia)() portret- )a
p)i*:are- /( :asto+ 0i /( Ii6ar' &e 3oi ?+ &i+Ii. 8o*+(B
La)( ?+ piKa*a a):astr'- ,'r6at'- stri6?+& :e9'it &i+
3ereastra /ori&or()(i: 5Leo+ti+aa'S7 Are s'!i 3a/' 0i
)itere)e ie0i+& (+a /?te (+a &i+ 6(r'- /a &i+Iii- /a
se*i+Ie)e &e 3)oarea!soare)(i. Pi +( ?+ /'r:(+e- *ateria)
e3e*er- /are se poate 0ter6e &e i+te*perii 0i *?+a i/o!
+o/)ast' a pro3a+e)or. C( ,'psea(a &es/operit' &e &?+s()
?+tr!(+ :i&o+ &i+ s(:so). To/*ai ,'psea a):astr' /( ()ei.
ELa/t /e!i tre:(ia. 8oar o pe+s()' s' *ai &i:(ias/'- tot
pe (+&e,a- ?+ s(:so).
8o*+(B La)(- )a p)i*:are ?+ ,re*ea a/easta- str'!
:'tea 3'r' 6ra:' 0i Ii+t' str'Ci)e pres'rate /( pr(+&i0
&e sti/)'- /are 9(ia( &e Car,a /a*ioa+e)or ?+/'r/ate /(
:eK'+ii 0i &e &(r(ia)a a)tor /a*ioa+e /are tot *ai tra+s!
porta( r'+iIi. N(*ai tra*,aie)e ?+/re*e+iser' pe )i+ii.
1+/o)o- ,iaIa /o+ti+(a. N( se opre0te pe+tr( at?t. O)te+ii
?0i stri6a( *ar3a. Pr',')ii)e 3'/ea( &e,er *are- 3ii+&/'
*()Ii se treCiser' a:ia a/(* s'!0i p(+' ?+ reCer,' pro!
,iCii. For3otea( s)(K+i/e 0i ar6aIi /( &o+iIe- /'+i- /')&'ri-
()/ioare 0i &a*i6e+e- spre /i0*e)i)e B(/(re0ti)or &i+ ,re!
*ea 6ra,(ri)or )(i R(33et 0i PreCiosi- &e *()t a:a+&o+ate
0i (itate.
Coa&' )a :r(t'rii. Coa&' )a &epoCite)e &e ape *i+e!
ra)e. Coa&' )a 3ar*a/ii.
TaLi(ri)e 0i )i*(Ci+e)e parti/()are 6o+ea( spre :a!
riere- /( *a)&'re &e sa)te)e 0i 6ea*a+ta+e /)'&ite &ea!
s(pra /aroseriei- /( pa+ere 3ere/ate pe aripi- /( pasa6eri
ti/siIi /?te /i+/i!0ase ?+)'(+tr(. Co+ti+(a 0i eLo&().
1+ &rept() Teatr()(i NaIio+a)- )!a C'rit pe Io+ Le+0.
La)( M')&'res/( s!a repeCit spre &?+s() ?+tr!(+ a)t
C,?/ &e ?+s(3)eIire- &i+tr!o ()ti*' 0i +epre,'C(t' &roK&ie
&e e)a+- 6r':it s'!i str?+6' 3r'Ie0te *?+a C6?riat' 0i
C&re)it'- /( pa)*a )(i :e0i/at'. M'rt(rii)e 6)orioase a)e
172
ispr',i)or &e ieri- p?+' +oaptea t?rCi(- ?+ :eC+a /a*(!
3)aK()(i- /?+& Io+ Le+0 ?) a&(sese a/as' /( a(to*o:i)()
/are!a tra+sportat r'+iIi 0i /9iar (+ *(ri:(+& /e!0i &'!
&(se s(3)area &i+ (r*'- a/o)o- pe per+e- ?+ &r(*. A/e!
stea ?i )e6a( pe+tr( tot&ea(+a. N( se pot (ita. N( se
(it'.
8ar /opist() &e peripeIii apo/ri3e i!a ?+ti+s o *?+'
3)as/' 0i i+ert'- pri,i+&(!) /( o/9ii /oa6()aIi /a pe /e)
*ai str'i+ &i+tre str'i+ii str'Cii. Era /( /ap() 6o)- /(
/ea)a)t' *?+' C&re)it' ?+ :(C(+ar- ?+tr!(+ i*pe/a:i) /os!
t(* /e+(0i(- &e /()oarea p'r()(i /'r(+t )a t?*p)e- *iro!
si+& a )a,a+&' 0i a t(t(+ e+6)eCes/. Io+ Le+0 /e) +es(!
3erit 0i &ista+t- &e!o a3e/tat' /ore/tit(&i+e ?+ straie)e
t(r+ate pe tr(p() *asi, &e!o a3e/tat' )e+e,ie ?+ *i0/'!
ri)e )?+/e&e- ?+ C?*:et() re/e- preC(*Iios- atoate0ti(tor-
/( +e)ipsita Ii6ar' ?+ /o)I() 6(rii. 8a/' +!ar 3i se*+()
:r'C&at ?+ o:raC- /( &(+6a ?+s?+6erat' peste /are ieri
Mi9ai Cristo,ea+( a pres'rat 5pe 6ara+Iia sa7 /e+(0' ?+
)o/() ori/'r(i a)t &eCi+3e/ta+t- ar /re&e /' tot /e a(
tr'it 0ase!0apte- aproape opt /eas(ri ?*pre(+'- tot /e!a(
s',?r0it (*'r )a (*'r ?+ /artier() &i+ preaK*a str'Cii
Petre/9es/( II aparIi+ tot ,is()(i 3a+tas*a6ori/- /(
a:s(r&e peripeIii- &i+ai+te &e a se &e0tepta.
La)( M'i&'res/( +!a 0ti(t /e s' sp(+'.
Io+ Le+0 pro:a:i) +!a,ea +i*i/ &e sp(s.
St'tea( a*?+&oi a)'t(ri- &esp'rIiIi &e *e*:ra+a )orO
(+() pri,i+& ?+tr!o parte- /e)')a)t ?+ a)ta.
S!ar 3i Cis /' )e era r(0i+e &e /e)e /e!a( 3'/(t. C'
era( &oi /o*p)i/i sti+69eriIi &e!o ti/')oas' 3apt'- )a /are
s!a( ?+&e*+at- 3eri+&(!se a po*e+i &espre &?+sa- s(!
pra,e69i+&(!se +(*ai re/ipro/- s' +( se &e+(+Ie /(*,a.
Pro,i&e+Iia)- a ap'r(t s' r(p' t'/erea (+ /(+os/(t
/o*(+ 0i ,or:'reI. U+ 3e) &e /o+3rate a) )(i Io+ Le+0- ,a6
3ost s/riitor 0i 3ost Ciarist- A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L- /(
&e:(t(ri p)i+e &e str')(/e pro*isi(+i a/(* ,reo treiCe/i
&e a+i. 1+ a/e)e ti*p(ri tip'rise o s(:Iiri/' p)a/9et' &e
,ers(ri- o s(:Iirea a&(+are &e s/9iIe- (+ s(:Iira0 ,o)(*
&e ese(ri. Toate p(Ii+te)e )a +(*'r() 3oi)or- /'/i &e pe
at(+/i +!a,ea ast?*p'r s' stea +e/)i+tit pe!(+ s/a(+ )a o
*as'- s(: )a*p'- &(p' *ieC &e +oapte- ?+ si+6(r'tatea 0i
t'/erea :eC+e)or 9a)(/i+a+te- /?+& toIi &or*- pe+tr( a
173
*i6')i )a o 3raC' ?+&'r'&+i/'. 4o)(*a0e /( tot() ?+s'
&i+/o)o &e *e&ia /')&(I' a &e:(t(ri)or- /(* a re*ar/at
e)o6ios /riti/a 0i a( pro/)a*at!o po+ti3ii- /op)e0i+&(!) /(
&itira*:e)e 0i a0tept?+& opera /oapt' a *at(rit'Iii.
Oper' a *at(rit'Iii +!a *ai )e6at /9ea6() /reator a)
)(i A). 4r?+/ea+(!S3i+L- +i/i /oapt'- +i/i /r(&'- +i/i pe
K(*'tate ?+ p?r6'. N!a,ea /?+&... 8(p' 6)orios() &e:(t-
trip)() a(tor /( trip)e perspe/ti,e s' re,o)(Iio+eCe &i+!
tr!o &at' trei 6e+(ri )iterare- poeCie- proC'- ese(- &e,e!
+ise +(*ai (+ pro&i6ios 5s/riitor 6(rist7- /(* ?) :ote!
Case Io+ Le+0 /( C?*:et(!i apati/- 3ii+&/' se *'r6i+ea
s' istoriseas/' ?+ &reapta 0i!+ st?+6a- )a /a3e+ea- pe
stra&'- )a :o&e6'- ?+ tra*,ai- pe pero+() 6'ri)or ?+tre
&o(' tre+(ri 0i ?+ a+ti/a*era EL/e)e+Ie)or ?+tre &o('
(0i- /e /arte epo/a)' 0i /e st(&i( epo/a) e pe /a)e
s!a0tear+' e) /a *?i+e- /arte 0i st(&ii pe /are +!a,ea
/?+& s' )e *ai s/rie- &e ,re*e /e )e /o)porta ,er:a) /o+!
Ii+(t()- &i+ o* ?+ o*.
Pro*isi(+i)e &e:(t()(i 0i rep(taIia &e :'iat /(
,iitor +!a( r'*as ?+s' pier&(te. TreiCe/i &e a+i s!a(
&o,e&it 3r(/t(oase. 1+tr!a)t3e)- e &rept- &e /(* )e!a(
preCis /riti/a 0i /a+&oarea po+ti3i)or. 8i+ :'iat /( ,iitor-
se tra+s3or*ase ?+ :'iat :a+. A&i/' ?+ 9a9a)er' si*pa!
ti/'- 6i(*:(0)(/ar- ar:itr( /o+/i)ia+t ?+ /o+3)i/te)e /o+!
3raIi)or- 6e+ti) i+3or*ator a) perso+a6ii)or po)iti/e /are
Ii+ea( s'!0i &ea (+ )(str( &e i+te)e/t(a)itate 0i /o/9eta(
/( :reas)a s/ri:i)orO or6a+iCator &e :a+/9ete- a+i,ers'ri
0i /o*e*or'riO &e)e6at pe )?+6' *isi(+i)e str'i+eO ?+)'!
/ri*at rostitor &e /(,?+t'ri 3(+e:re 0i e+t(Ciast ?+/9i!
+'tor &e toast(ri )a *ese)e 3esti,e. A&optase e) a/(*
a) patr()ea 6e+- &itira*:i/.
A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L se ,?+t(ra ast3e) pri+
re&a/Iii- pri+ /a:i+ete)e *i+i0tri)or- pe )a /eai(ri)e :a+!
/9eri)or 0i *a6+aIi)or i+&(stria)i- p(rt?+& a+e/&ote)e-
C,o+(ri)e 0i /a+/a+(ri)e &e /o)o!/o)o- *ai i+,e+t?+& &e
)a e)- ?+tot&ea(+a pe :(Ce /( o )oCi+/' +o(' 0i epo/a)'-
/( (+ proie/t i+6e+ios &e /()t(ra)iCare a *ase)or- 3(r+i!
C?+& pro6ra*e /e)or ?+ &e3i/it &e i&ei- o:Ii+?+& post(ri
&e /o+si)ier artisti/ 0i i+spe/tor teatra)- &is/rete 0i re*(!
+eratorii strapoti+e &e *e*:r( ?+ &i3erite /o+si)ii &e
a&*i+istraIie /( Ketoa+e- a&opt?+& 0i a&()?+& atotp(ter!
174
+i/ii &e aCi- re+e6?+&(!i pe /ei &e ieri- /( o *o:i)itate
/are +( era &e3e) p'6(:oas'. M'r(+Ie) )a stat(r'- se
si)ea s' par' ?+a)t- /'pt(0i+&(!0i to/(ri)e /( /i+/i 3oi
s(p)i*e+tare. F)e/ar 0i i+sta:i)- ?0i a+eLase )a +(*e
ape+&i/e)e /o&a) S3i+L- si*:o) a) e+i6*ei- i*o:i)it'Iii-
t'/erii. Era /ei *ai (*:)'reI 0i *ai 6(ra)i, S3i+L /are
s!a po*e+it ,reo&at'S EL!s/riitor- ar:ora i+si6+e)e /or!
porati,e a)e :res)ei &i+ ti+ereIea sa- ie0ite &e *()t &i+
(C: )a,a)ier' +ea6r'- p')'rie /( :or(ri )ate- /9i/' reteCat'
/io:'+e0te )a /ea3'.
N( *ai s/ria- &ar e) si+6(r ?+tre toIi /o+&eierii r's!
p(+&ea )a i*a6i+a tra&iIio+a)' 0i ro*a+ti/' a s/riitor(!
)(i. Pe+tr( /are )(/ra- r?,+ea- +( 3'r' sorIi &e iC:?+&'-
0i )a (+ *eritat 3oto)i( ?+ /o+/)a,() A/a&e*iei Ro*@+e.
A&res?+&(!se )(i La)( M')&'res/(- i!a 6r'it a3a:i):
M Bi+e te 6'sii- &ra6' M')&'rea+()eS Ar'Ii :i+e-
+( 3ie &e &eo/9iS Bate ?+ )e*+. Ce *ai 9a)a!:a)a pe )a
U+i,ersitateQ
La)( M')&'res/( s!a retras *ai a&?+/ ?+ /r(sta sa
&e Co*:i. 8a &o(' ori *orti3i/at. O &at'- 3ii+&/' 6+o!
*() /( p')'rie &e :ri6a+& /a)a:reC i!a st?)/it +(*e)e.
A &o(a oar'- 3ii+&/' i6+ora /' a r(pt p(+Ii)e /( U+i!
,ersitatea- A r'sp(+s:
M Mai +i*i/S 0i s!a retras ?+ 6'oa/ea (+ei oste+ta!
ti,e t'/eri- &e i*pe+etra:i) S3i+L a) t(t(ror Co*:i)or &i+
/e)e /i+/i /o+ti+e+te.
M Erai ieri a/i- &ra6' Le+0Q... se ?+toarse A)eLa+&r(
4r?+/ea+(!S3i+L /'tre /e)')a)t Co*:i- /( a6itarea /are
&'&ea ?+tot&ea(+a i)(Cia /' e 3oarte o/(pat 0i 3oarte
6r':it- 6ata &e p)e/are- &e0i +( p)e/a. A 3ost /e,a teri:i)S
8eCastr( epo/a)S U+&e te a3)aiQ
M 8or*ea*...
S3i+L se s/a+&a)iC' 6esti/()?+&- /'/i +( &e6ea:a era
si*:o)() 9ierati/i)or *(Ie+ii 0i +e/)i+tiri.
M Po3ti*S 8or*eaS Rara piere- 0i Io+ Le+0 se
piapt'+'. A/esta e0tiS Epo/a)S Ni*i/ +( te *i0/' &i+ a)e
ta)e.
M S/a+&a)os.. re/(+os/( a*or3 Io+ Le+0- 3'r' s'
s/oat' Ii6ara &i+ /o)I() :(Ce)or. S(+t s/a+&a)os...
M Pi +( te!ai &(s s' ,eCiQ S' a(CiQ S' a&(+i *a!
teria)Q A* a&(+at- *' s/ri:'reI()e- *'- (+ *ateria) +(
175
pe+tr( o /arteS... Pe+tr( &o('- /i+/i- Ce/eS Tot e( a*
s' ,' s/ri( ro*a+() a/estei epo/i- /a s' ,eCi 0i t( /e e
aia (+ ro*a+S
M A0tept... Ni/i +( *' (r+es/ &e a/i p?+' /e +!apare
?+ ,itri+'.
L(i A)eL. 4r?+/ea+(!S3i+L +( i!a 3ost *i)' &e Io+
Le+0- /are ris/a ast3e) s' r'*?+' ?+0(r(:at' sta+' &e pia!
tr' ?+ 3aIa Teatr()(i NaIio+a) p?+' /e se ,a r'/i soare)e
/( toIi sate)iIii 0i s(:sate)iIii s'i. 1+ rea)itate- poate /re!
&ea 0i e) /( toat' /o+,i+6erea /' are s' s/rie ro*a+()
epo/a)- /(* &e treiCe/i &e a+i pre6'tea (+()- *ere( re!
*a+iat /a sti)- s(:ie/t 0i &e&i/aIie- &(p' +estator+i/ia
epo/i)or. 1+trea:'- &?+&(!0i roata p')'riei pe /ea3':
M Ptii /e!a 3ost )a Gara &e Nor&Q
M >a:ar +!a*...
M Tre+(ri /( e,a/(aIi &i+ Mo)&o,a- peroa+e- tre+(ri
/( *(+iIii- toate ar(+/ate ?+ aerS Iar /artier() Gri,iIa-
(+ a&e,'rat Po*pei- /?+& /( er(pIia 4eC(,i()(i. Ca&a,re-
*(ti)aIi- r(i+i- ia)eS
M Posi:i)...
M N( te *i0/'Q
M Ce a* e( /( &?+0iiQ Lo/(ies/ &e /ea)a)t' parte a
ora0()(i. Ri!a* sp(s /' &or*ea*...
M Se ,e&e /'!Ii s/rii ro*a+e)e &or*i+&- s'r*a+e &e
ti+e Le+0S
M N( este eL/)(s...
M Iar :raC&e)e a/estea &i+ o:raC /e *ai ?+sea*+'Q
?) is/o&i S3i+L- :a)a+s?+&(!se ?+ to/(ri)e ?+a)te 0i eLa!
*i+?+&(!)e /( i+teres. Ri!a( spart 6ea*(ri)e pe /?+&
&or*eaiQ
M Ni/i +( *!a* &e0teptat &i+ so*+.
M At(+/iQ Asta e ra+' proasp't'- &e :o*:ar&a*e+t.
N(!*i sp(+e *ieS C(+os/...
M Mai :a+a). U+ a//i&e+t t?*pit &e a(to*o:i).
M A &at ,reo +'(/' &e )a Sa),are peste ti+eQ
M Pi *ai :a+a)S 8(p' /e *!a* treCit 0i a* ,'C(t
9ar*a)aia a/easta &i+ ora0- /are *ai /o+ti+(' 0i ast'Ci-
*!a* &(s s' *' p)i*: /( *a0i+a )a Posea. Mai &eparte.
Otope+i. S+a6o,. S' respir. Pese*+e /' *ai *oI'ia*
?+/'... M!a* po*e+it &?+& e( peste (+ /a*io+ +e*Ies/ 0i
176
*i!a* spart par:riC(). A/estea s(+t 6ea*(ri)e i+/asa!
:i)e &e r'C:oiS... Ca s' ,eCiS...
M E0ti *o+str(os- a*i/e Le+0S 8'!*i ,oie s' Ii!o
sp(+ 3ra+0S Epo/a)S Ar&e B(/(re0ti()- 0i e) se p)i*:' )a
Posea- )a Otope+i- s' respire. 8a/' s!a *ai po*e+itS
M A/esta s(+t. Ce pot s'!*i 3a/Q
M Te!a0 tri*ite ?+ )a6'r. Ai *eritaS
M N!ar 3i r'(. A0 &or*i "G ore pe Ci. Trei )(+i &e Ci)e
a /?te "G ore- /a)/()eaC'... Poate /' a0 s/rie &e &o(' ori pe
at?tea ro*a+e- e,i&e+t- pri+ so*+.
M Par/' pe /e)e)a)te )e s/rii )a treCieQ C(+oa0te*S
Ai *erita s' 3ii tri*is ?+ )a6'r 0i s(p(s )a (+ re6i*
stri/t- &ra/o+i/- i+/9iCitoria)S 1+ ori/e /aC- o *eriIi *ai
*()t &e/?t +e+oro/it() &e /')(6'r- /are (*:)a /( o trai!
st' &e e,a+69e)ii /?t ro*a+e)e ta)e pri+ ora0- Fi)aretS Ai
a(Cit /' a 3ost eLpe&iat :(r&(3 )a )a6'rQ
M E o /9estie /are!) pri,e0te perso+a)...
M Ce i+se+si:i)itate- &o*+()eS 1) pri,e0te perso+a)S
8ar e o eroare &e ta/t- a*i/eS... Co*pro*ite +oIi(+ea
&e )a6'r. A* s' i!o sp(+ 0i )(i I/'. La6'r()- &o*+()
*e(- se /(,i+e reCer,at /e)or /are +( se ?+/a&reaC' ?+
spirit() &i+a*i/ 0i &e sa/ri3i/i(- ?+ +o() sti) a) epo/iiS
A proposR Ai *ai a(Cit /' *?i+e apare (+ *a+i3est a)
')(ia *areQ U+ *a+i3est a&resat pop()aIiei &i+ /apita)'-
?+ /are ?0i /ere e) iertare pe+tr( ,i/ti*i)e &e ieri. U+
*a+i3est a&*ira:i)- s(per:- )api&ar- p)i+ &e &i+a*is*S L!
a* /itit )a Pre0i&e+Iie... O pa6i+' ,i:ra+t'- epo/a)'- /(*
+!ai s' s/rii t( +i/io&at'- a*i/e- /( i*pasi:i)itatea
a/easta )a tot /e se petre/e ?+ K(r() t'(... T(- /are &or*i
0i te :a)a&eCi )a S+a6o,... 8e /e C?*:e0tiQ Ce 6'se0ti &e
C?*:itQ
M M' *ir /' +!ai pri/ep(t 0i 3'r' s' Ii!o *ai sp(+'
/i+e,aS CreCi serios /' Fi)aret- /')(6'r() /( Apo!aipsa
)(i- a 3ost tri*is ?+ )a6'rQ
M Ri!o sp(+ perti+a*e+teS 8i+ s(rse)e /e)e *ai
si6(re...
M Pi *?i+e Ci/i /' apare (+ *a+i3est a&*ira:i)- s(!
per:- )api&ar- epo/a)- a) ')(ia *areQ...
M Ce!are &e!a 3a/e (+a /( a)taQ
M AreS... 8a/' ai 0ti s' 3a/i p(Ii+' )e6't(r' ?+tre
/a(Ce 0i e3e/te- ai 3i ?+Ie)es /' Fi)aret +(!i +i/i ?+tr!(+
177
)a6'r. A 3ost re/9iCiIio+at 0i &(s )a Pre0i&e+Iie s' /o)a!
:oreCe )a *a+i3est /( sti)() s'( )api&ar- 6ra+&ios 0i apo!
/a)ipti/. Epo/a). E) &i/teaC'- iar ')a *are)e s/rie 0i se*!
+eaC'.
M Asta e :(+'S Epo/a)'S M' &(/ s' )e!o ,?+& :'ie!
Ii)or /(* a* /(*p'rat!oS s/9i*:' ?+&at' S3i+L &e e+!
t(Cias*e 0i opi+ii- /a 0i Leo+ti+a- s)(K+i/a )(i La)(- &e
atit(&i+e 3aI' &e sinisistraii s'i. La re,e&ere- s/(*pe M')!
&'rea+(S La re,e&ere- Le+0.
S3i+L- /o+3rate)e 6(rist 0i epo/a) ai )(i Io+ Le+0- a
p)e/at repe&e )a /a3e+ea s' ,?+&' 9aC() Ci)ei /(* )!a
/(*p'rat- tre/?+&(!) :i+e?+Ie)es pe /o*pt propri(. Pi
toto&at' s' *ai istoriseas/' pe &eas(pra 0i /e i+&i,i&
o&ios e Io+ Le+0. L!a ,'C(t e) ieri- /( o/9ii s'i- 0ter6?+&!o
)a p)i*:are /( a(to*o:i)() spre Posea- Otope+i- S+a6o,-
?+&at' &(p' :o*:ar&a*e+t. L(ase 0i o &a*' /( e)- )(ase
0i pro,iCii &e ,i+- 0a*pa+ie 0i i/re +e6re- pe+tr( (+ /9e3
)a toart'- ?+ ti*p /e B(/(re0tii ar&ea( 0i s(te &e oa*e+i
se C,?r/o)ea( ?+ 69eare)e *orIii. N!ar sp(+e!o- &a/' +(
)!ar s/?r:i /' ase*e+ea tipi a( aK(+s s' s/rie ro*a+e)e
(+ei epo/i &i+a*i/e 0i /( a&e,'rat epo/a)e- /(* +!a *ai
eListat &e )a Ti:eri( ?+/oa/e ?+ istoria E(ropei.
Cei)a)Ii &oi a( r'*as iar'0i ?+ stra&'- &esp'rIiIi &e
*e*:ra+a )or- (it?+&(!se (+() ?+tr!o parte- a)t() ?+ a)ta-
)a a)ai() :eKa+ii)or /are /o+ti+(a- /o+ti+(a- /o+ti+(a...
C' Io+ Le+0 ?0i t'i+(ise 3apte)e &e ieri 0i &e!asear'- pre!
3eri+& s' p'streCe pe+tr( 3)e/ar() epo/a) &e a&i+eaori
*as/a sa a+tipati/' &e o* )e+e,os 0i *e*:ra+a &e +e!
si*Iire )a toate p'ti*iri)e /e)or &i+ K(r() s'(- o ?+Ie)e!
6ea a/(* La)( M')&'res/( prea :i+e. 8ar 0i 3aI' &e
&?+s()Q 8e /e 0i 3aI' &e &?+s(). Ar 3i ,r(t s'!) ?+tre:e
&a/' s!a *ai ?+tors ast'Ci!&i*i+eaI'- &a/' +( se *ai ?+!
toar/e /(*,a )a (+/9ia0() /e) i+i*os 0i s'ritor- )?+6' /are
a*?+&oi s!a( si*Iit a)t3e) 0i a( 3ost a)Iii. P)a/i&itatea
/oa6()at' a )(i Io+ Le+0 +(!i per*itea- a0a /(* pri,ea e)
)etar6i/- /a *ota+() Te)e*a/- /( /ap() ?+/)i+at- +(*ai
pri+tr!o tr?+&a,' ?+tre&es/9i&ere a p)eoape)or spre pa)at()
,erti/a) 0i a): a) te)e3oa+e)or- o:ie/ti, pre/is- i+&(:ita:i)-
3ata)- a) ,iitoare)or :o*:ar&a*e+te. Ar 3i ?+ stare s'!i
a3ir*e- /( a/eea0i epo/a)' +et(r:(rare- /' ieri a &or*it 0i
178
s!a p)i*:at /( a(to*o:i)()- +( /' a( 3ost ?*pre(+'- (+&e
a( 3ost.
M A* p)e/at 0i e(... se &e/ise- &(p' o pa(C' )(+6'-
pe /are +!o *ai p(tea (*p)ea +i*i/. La re,e&ere...
M La re,e&ere- &o*+()e M')&'res/(S...
8o*+()eQ Bi+e /' +( i!a sp(s ?+/a)tea M')&'rea+(S...
8epri*at /( &es',?r0ire- La)( M')&'res/( 0i!a t'r'!
6'+at pa0ii spre 5Cap0a7. Se pre6'tea s'!0i ia )o/() )a
*asa sa &e Co*:i 0i s' /o*a+&e /a3ea(a /o/)it' &e r'C:oi-
s' apri+&' Ii6ara &e t(t(+ /'tr'+it- s' a0tepte pre)i+6erea
*?)ie a Ci)ei- ?+ *o/+ea)a /ea &e ,e/ii ,e/i)or- /?+& &i+
+o(- )a a/eea0i or' &e ieri- a( ?+/ep(t s' *(6eas/'
)(6(:re)e sire+e &e a)ar*'.
1+/' +( s3?r0iser'- iar e) era ?+&'r't ?+ stra&'. N( s!a
*ai &at a)'t(ri &e tore+t() /o*pa/t a) *()Ii*ii &e pe
trot(ar- /a s' r'*?+' ?+ (r*' 0i s' /a)/e a6a)e- 3'r'
&esti+aIie- /(* se po*e+ise ?+ aK(+- si+6(r() pieto+ 9oi!
+'ri+& 9ai!9(i pri+ PiaIa Pa)at()(i- ,ast' /?t &e0ert()
Go:i.
A/(* a 69io+tit 0i a ?*:r?+/it tre/'torii- spi+te/?+!
&(!0i /a)e /( o 3ero/e &eC)'+I(ire- &e /are +i*e+i +( )!ar
3i :'+(it /apa:i). Ni/i e). N(!0i /erea po)iti/os iertareO
+i/i *'/ar +( se *ai (ita peste (*'r )a ,i/ti*e)e s/9e!
)')'i+& /( :'t't(ri)e stri,ite. Par/(r6ea str'Ci)e 0i pieIi)e
?+ )i+ie &reapt' 2&r(*() /e) *ai s/(rt &(p' &e3i+iIia 6eo!
*etri/'=- /( ,iteCa /e)(i *ai a+tre+at p(rs?+6e a) /(rse!
)or &e o6ari- pe+tr( a aK(+6e ?+ai+tea a)tora- ?+ai+tea
t(t(ror- )a poto(- )a a&'post() SOBOLIA.
4
1+/' o &at' se &o,e&i /e preti*p(rie eLperie+I'
a ,ieIii- a oa*e+i)or- a :o*:ar&a*e+te)or 0i a&'post(ri!
)or- /?t' &reptate a a,(t La,i+ia Ma&(- &o*+i0oara L* M*
&e pe stra&'.
A&'post() SOBOLIA +( *ai a&(/ea ?+tr( +i*i/ /(
s')i)e spaIioase- r'/oroase 0i *ai *()t 6oa)e &i+ aK(+-
179
(+&e e/o() pa0i)or si+6(rati/i pe /i*e+t se tra+s*itea
so+or &i+ ?+/'pere ?+ ?+/'pere. Se str?*taser' par/' pe!
reIii- /o:or?se par/' p)a+0e() &e :eto+- o po*p' aspira+t'
sor:ise par/' aer() /( e3)(,ii Ki)a,e- &ar ieri at?t &e a6re!
a:i)e- &e t(+e) ,e+ti)at- r':(3+i+& ?+ )o/(!i o C'p(0a)'
i*:?/sit'- )ipi/ioas'- toLi/'- &e as3iLie.
La)( M')&'res/( s!ar 3i ?+tors s' (r/e s/'ri)e ?+&'!
r't- s' ias' 0i s' pri,eas/' *ai ate+t- &i+ stra&'- )a i+!
s/ripIia &e pe 3ro+tispi/i() *o+(*e+ta)ei /)'&iri- pe+tr( a
se ?+/re&i+Ia &a/' +!a 6re0it /(*,a a&resa.
8ar &i+ spate ?) ?*pi+6ea( a)Ii so:o)i- ?*:()Ci+&(!se
s' p'tr(+&' *ai 6ra:+i/ 0i *ai a&?+/ )a si6(ra+I'- ?+
9r(:e)e s(:p'*?+te+e. Era( a/(* /?r&(ri str?+se- so)i!
&are- or6a+iCate- +( 0ta3ete r'C)eIe- &e pro:' 0i &e eL!
p)orare- r't'/i+& iCo)ate &i+tr!o ?+/'pere ?+ a)ta. Gr(!
p(ri &e 3a*i)ie- /( *a*e- :(+i/i sta3i&ite ?+/)e0t?+& o
6ea+t' s/oroKit' )a piept() (s/at- :(+i/i- str':(+i/i spri!
Ki+iIi ?+ :astoa+e- /opii t?r?Ii &e *?+'- pr(+/i &e 3a0'
p(rtaIi ?+ :raIe- /( 6ea*a+ta+e)e &o/(*e+te)or 0i preIi!
oase)or o&oare t':?r/ite pri+tre pi/ioare)e a)tor so:o)i
/are protesta( 0i ,o/i3era(- /( 0e3() &e tri: )(pt?+& &?rC
&i+ /oate s' /(/ereas/' 0i pe+tr( ai s'i o porIi(+e &e
spaIi( ,ita)- (C(rp?+& /e,a &i+ &rept() prea )a/o* a)
pri*i)or o/(pa+Ii. ToIi ?+,'Iaser' a/(* /e ?+sea*+' o
a&e,'rat' a)ar*' &(p' Koa/a &e!a repetiIii)e 6e+era)e 0i
/(+o0tea( a/(* pr'p'&() /r?+/e+ a) (+(i :o*:ar&a*e+t.
Se ,e&ea( pe a)o/(ri- peste /apete- 0i (+ii r'+iIi &e
ieri- /( t(r:a+e)e a):e)or pa+sa*e+te. A/e0tia se :(/(ra(
&e!(+ presti6i( oare/(* eroi/ 0i &e so)i/it(&i+ea p(:)i!
/()(i- /are se str?*tora s' )e &es/9i&' /( ,e+eraIie )o/
&e o+oare. 1+ s/9i*:- &isp'r(se r'spi/ata separaIie pe
/ate6orii so/ia)e- +i,e)at' &e )a si+e ?+tr!o e6a)itar' &e!
,')*'0ie.
La)( M')&'res/( se ?+,er0(+' s' str':at' &i+ sa)a a
&o(a ?+ a treia- a/o)o (+&e a( stat ieri. C'/i +( era +e!
,oie s' so+&eCe prea a&?+/ ?+ e). N( pe+tr( a!0i p(+e
)a a&'post ,iaIa )(i *oart' a a)er6at p?+' a/i /( ,e)o/i!
tatea (+(i p(rs?+6e a) /(rse)or &e o6ari. Pi!a &at sea*a
/?+& &i+ par/(rs() ,erti6i+os tot se a:'t(se &e )a )i+ia
&reapt' M &r(*() /e) *ai s/(rt &(p' &e3i+iIia 6eo*etri/'
180
M pe+tr( a se opri o /)ip'- +(*ai (+a- )a o a+(*e
ie0ire- &e a+(*e :o)t'. At?t i!ar 3i aK(+s s' se )'*(reas/'-
&a/' ,reo )'*(rire *ai tre:(ia.
S!a ?+,er0(+at- s(/i+&(!se- s(:Iii+&(!se- /er?+&(!0i
s/(Ce- /?0ti6?+& tere+ pas /( pas- s(: o/9i /are!) /?+t'!
rea( peste (*eri /( osti)' ?+/r(+tare.
Iar ?+ i+i*a sea/'- &e ias/'- a si*Iit &eo&at' o ir(p!
Iie a*eIitoare &e s?+6e 3ier:i+te 0i ,i(- o &(*+eCeias/'
?+,iere &i+ *orIi- /?+& ?+ sa)a a treia (+&e!a( stat- a
C'rit!o tot a/o)o- pe :a+/a )or- )a (+ /ap't- pri,i+& &i+
pro3i)- ?+6?+&(rat'- ?+ 6o).
A C'rit!o 0i +!ar 3i re/(+os/(t!o- *'/ar /' &?+sa era.
A)t3e) o p(rtase ?+ e) &e ieri p?+' aCi- ?+ i*a6i+i *ere(
s(prap(se 0i /o+tra&i/torii- a*este/ate /( +')(/i)e a:!
s(r&e &i+ ,isO o&at' ?+tr!o &o6orit' ?+,')(ire &e
/9e*are spre ea- ?+ /)ipa /ea)a)t' respi+6?+&!o /( (+
pro*pt re3)eL a) i+sti+/t()(i Co*:ie &e /o+ser,are- /a
pe!o pri*eK&ie /are!i a*e+i+Ia pa/ea )(i *o/+it'-
p(tre&'- *oart'.
A)t3e) o p(rtase ?+ e) 0i a)t3e) /9iar ar'ta a/(* La!
,i+ia Ma&(.
1+ )o/() Ka/9et(Iei +e6re 0i /a* (Cate- (+ *a+to(
pri*','rate/ &e sto3' gris& &e!(+ ar6i+ti( 3oarte &es/9is
0i &()/e- aproape a):. Fr(+tea 6oa)'- p'r() 6o)- /( o+&(!
)aIii re/e+te- &ar r's3irate- aerisite- +( &i/9isite ?+ /?r!
)i6e si*etri/e- /a p'r() A+toa+etei /?+& se ?+tor/ea &e )a
/oa3or. C' s!a Ii+(t &e /(,?+t 0i /' s!a &(s 0i ea )a o (Ci+'
&e i+&e3riCa:i)e- pre/(* sp(sese ieri- ?+ai+te &e a se
&esp'rIi- +(!) *ai i+&i6+a &e3e). G'sea /' a 3'/(t /eea /e
+( se poate *ai +i*erit.
F'r' p')'ria &e a*aCoa+'- /( &is/() +e6r( 0i &rept-
ri6i&O a/(*- t?*p)e)e &eC,e)ite 0i ?+a)te- i+e)e)e p'r()(i
risipite spre /ea3a /i)i+&ri/' per*itea( pro3i)()(i &e
/a*ee s' se proie/teCe ?+/' *ai p(r.
1+ o/9ii *o/+iIi ai )(i La)( M')&'res/( a (+&it (+
tre*(r &e )a/ri*i- at?t &e 3eri/it era /' o re6'se0te.
La,i+ia Ma&( 0i!a ?+tors )e+t pro3i)() &e /a*ee. L!a
,'C(t. I!a s(r?s. Pi /( si*p)itate- r'sp(+C?+& )a sa)(t- i!a
3'/(t se*+ &i+ /)ipirea *'r(+t' a 6e+e)or /' poate
/(teCa s' se apropie- /' ?) a0tepta- /' ea +!a /reC(t ?+
181
&esp'rIirea )or pe+tr( tot&ea(+a- &e ieri. Ca *'rt(rie-
?i p'strase pe /o)I() &e :a+/' (+ )o/- (+ s3ert &e )o/.
S'r(t?+&(!i &e6ete)e *'+(0i)or /e+(0ii- &e /()oarea
*a+to()(i- a ?+6'i*at 3'Iar+i/- /a 0i /(* +( pe+tr( &?+sa
/o+/(rase )a /(rsa &e o6ari:
M Ce s(rpriC'- &o*+i0oar' Ma&(S...
M M' /9ea*' La,i+iaS Ai (itat &e ieriQ... C?*:i ea
3eeri/- s/oI?+&(!0i *'+(0a- s'!i ?+ti+&' a &o(a oar' &e!
6ete)e )i:ere.
M 8o*+i0oar' La,i+ia... a re/ti3i/at e)- a*i+ti+&(!0i
/( a)te C,?/+iri &e s?+6e ,i( 0i 3ier:i+te ?+ i+i*a sea/'-
&e ias/'- ?+ /e /9ip 3ires/ ast'!+oapte pri+ ,is 0i ast'Ci
&e &i*i+eaI' ?+ 6?+& ?i sp(+ea +(*ai La,i+ia- La,i!
+ia sa.
E /( p(ti+I'Q Ar 3i /( p(ti+I' *i+(+eaQ
La,i+ia Ma&( s!a str?+s- s'!i )'r6eas/' s3ert() /a!
p't()(i &e :a+/'. A ri&i/at po0eta 0i a p(s!o pe 6e!+(+/9i.
A)t' po0et'. Mai +o('- ?+/' *ai ,ast'- &(p' /eri+Ie)e
*o&ei- &e /()oarea +isip()(i a(ri( &e pe p)aKe 0i /( a)te
i+iIia)e. O *o+o6ra*' e+or*'- (+ L 0i M &e
ar6i+t- poate &e p)ati+'- /( )itere)e ?*p)etite &(p' (+
&ese+ pe /are +(!) *ai p(tea pro/(ra +i/i 5Be/F*a+7-
+i/i *a6aCi+() &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+- ori/?t ar
s/oto/i ?+ reCer,e)e )or asortate. Ast3e) &e *o+o6ra*e
+( se eLe/(t' &e/?t )a /o*a+&' 0i +(*ai &e /'tre
:iK(tierii &e ?+a)t' /)as'. C' a/easta o o:ser,a /' )a
a/easta se 6?+&ea La)( M')&'res/(- ?) &eC6(st' peste
*'s(r' &e si+e.
8eC6(st() +(!) ?*pie&e/a ?+s' a *ai )(a a*i+te
/' ?+ )o/() pa+to3i)or +e6ri &e )eCar&- &e )a /e)e:r()
5Per(6ia7- &ar /a* oste+iIi- a/(*- &o*+i0oara La,i+ia
Ma&( ?+/')Iase pa+to3i ortope&i/i- /( ta)p' ?+a)t' &e
p)(t'- &e!(+ *o&e) /(* +!a ,'C(t ?+/' ?+ B(/(re0ti. Pi
)a sto3a 3i+'- *oa)e- /ati3e)at' a *a+to()(i ar6i+ti( *ai
)(' a*i+teO 0i )a /a)itatea i+/o*para:i)' a /iorapi)or
2/i+/i a+i &e /'s+i/ie ?) i+iIiaser' ?+ spe/ia)itate- /( o
/o*peti+I' pasi,' &e soI=O 0i )a *'+(0i)e /are +( *ai
a,ea( ,?r3() &e6ete)or s(:Iiat 0i &e/o)orat a )(at ?+/'
a*i+te. Toate &es/operiri)e ?0i a,ea( poate (+ rost +(
/9iar at?t &e *es/9i+ 0i &e0ert- /(* ?) &eC6(stase pe
La)( M')&'res/( ?+tr!o a*ar' si)' &e si+e. 8i+ +e+(*'!
182
rate)e i*a6i+i s(prap(se 0i /o+tra&i/torii &e ieri p?+'
aCi a)(+6a( *'/ar (+a- &e /are se te*(se *ai *()t 0i
&e /are tot(0i se a/'Ia *ai te+a/e Co*:() &i+ e)- &e /?te
ori p'rea /'!i a*e+i+I' pa/i3i/area posa/'. O &o*+i0oar'
L* M*& &e pe stra&'- o preti+s' &o*+i0oar' La,i+ia Ma&(-
&e/)asat' &i+ /i+e 0tie /e t(r:(ri pri/i+i- rep(&iat' poate
&e 3a*i)ie pe+tr( /i+e 0tie /e a,e+t(ri &eCo+ora+te- si)it'
s'!0i (CeCe toa)ete)e- pa+to3ii- po0ete)e &i+ai+te &e /ata!
stro3a pe+i:i)' /are a eL/)(s!o &i+ )(*ea sa- &i+ 5)(*ea
/are a 3ost a sa7- /(* si+6(r' a )'sat a se ?+Ie)e6e ieri-
/( o i+to+are *e)a+/o)i/'- i s!a p'r(t +osta)6i/'- ?+ 6)as.
8i+ /e)e o &(Ci+' &e a)te prep(ie)+i/e r'st')*'/iri a)e
port()(i 0i p(rt'rii a/estei e+i6*ati/e &o*+i0oare La,i!
+ia Ma&(- /are &e /are *ai a)ar*a+te 0i *ai :iCare- *ai
,io)e+t ,eL?+&(!i K(&e/'Ii)e sa)e :(r69eCe &e *'r(+t 0i
/o*o& re+tier /( eListe+Ia seis*i/ C&r(+/i+at' &e o si+!
6(r' &ra*'- /o+K(6a)' 0i a/eea- :a+a)'- /oti&ia+'- i+si6+i!
3ia+t' /a e)O &i+ toate- se e)i*i+' ire,o/a:i) (+a *'/ar.
Cea *ai i+to)era:i)'... N( era o &e/)asat'S Ori/e ar 3i a/!
/eptat- ,a a//epta ori/e- ?+ a3ar' &e a/easta. At?t &e presti!
6ioas' tira+ie eLer/it' as(pra )(*ii sa)e i+&i/ii)e 3ast(!
ri)or ,esti*e+tareO /9iar 0i as(pra (+(i 3ost eter+ soI &o!
/i) 0i i*:e/i)- /are a 3'/(t /i+/i a+i &e sta6i( ?+ 3aIa ,i!
tri+e)or a)'t(ri &e o to,ar'0' 3'r' a)t' 6riK' &e/?t s/9i*!
:area *o&e)or &e )a seCo+ )a seCo+ 0i ?+ a /'r(i /as'
te)e3o+() C:?r+?ia &i+ /eas ?+ /eas pe+tr( +e/o+te+ita
3iLare ori /o+tra*a+&are a (+ei pro:e )a /roitoreas'- )a
*o&ist'- )a :)'+ar- )a pa+to3ar- )a )i+Kier'- )a eLpoCiIia
()ti*i)or *o&e)e a&(se /( a,io+() &e )a Paris- /?+&
Paris() +( era +(*ai o /apita)' &i+ /e)e *()te a)e
E(ropei o/(pate &e :ata)ioa+e)e S. S. 0i /?+& a,ioa+e)e
+( str':'tea( /er() +(*ai pe+tr( a &e0erta ?+/'r/'t(ri)e
&e e/rasit' 0i 3os6e+S
A ,r(t s' sp(+' /e,a. Ea )!a ap'sat /( *?+a pe
:raI 0i a ri&i/at &e6et() )a :(Ce- /er?+&(!i /( o 0'6a)+i/'
a*(Care s' ta/' 0i s' as/()te. S' se i+str(ias/'.
1+ pi/ioare- perora sti*ata &oa*+' &e ieri- 3)(t(r?+!
&(!0i ,?+t /( :atista :ro&at'- pe+tr( a C:i/i p?raie)e &e
+'&(0a)' /are se rosto6o)ea( pe o:raC- t?r?+& /a tore+te)e
*(+Ii)or &(p' r(peri)e &e +ori 6roase a)(,i(+i &e s()i!
183
*a+(ri- toat' te+/(ia)a 3aIa&ei. Se &est'i+(ia priete+ei re!
Ce*at' &e perete- /e,a *ai p(Ii+ p)a+t(roas' 0i *ai
p(Ii+ as(&at'.
M ...?+/?t a:ia a* p(t(t eLpe&ia pri*() tra+sportS
A) &oi)ea a r'*as ?+ /(rte- &i+ /a(Ca i&ioIi)or &e so)&aIi...
Ni0te *o/o0iIi &e )a Iar'- /are a:ia se *i0/'... Iar /?+&
p(+ )a:a pe!(+ ,as- ?) str?+6 p?+' p)es+e0te- /a p!(+
/ea(+ &e *'*')i6'- &!a) )orS... A0a *i!a( &at 6ata o
sp)e+&oare &e Ga))e(- o pies' &e /o)e/Iie.
M T?!IiS se *ir' C&ro:it' &e /o*p'ti*ire priete+a-
s/oI?+& 0i ea o :atist' &i+ po0et' 0i p(+?+&!o ?+ rit*i/'
3(+/Ii(+e.
M I!a* 0i te)e3o+at )(i Ra()- 6i+eri!*e(- s'!*i tri!
*it' a)t' e/9ip' *ai &eC69eIat'. 8a/' ast'Ci s/'p'* /(
aK(tor() )(i 8(*+eCe(- p?+' ?+ sear' a* ter*i+at. M?i+e!
&i*i+eaI' p)e/ /( *a0i+a )(i Ra() )a Si+aia 0i +( *' *ai
,e&e B(/(re0ti() p?+' )a pa/e. N(*ai &e +( *i!ar
C6?ria t'+t')?ii *o:i)a pe &r(*. O sp)e+&oare &e *o:i)'S
Tot /e *i!a p(t(t a)e6e Ra() *ai 0i/ &e )a C.N.R. A* 0i
/?te,a piese &e *(Ce(O o/aCii &e )a 'i pe /are i!a str?+s
Ra() &e :ere6at'S... Ni0te sp)e+&oriS... T( /e 3'/(0i /(
a)e ta)eQ
M La 3e)... A(*'tate pe &r(*. A(*'tate ?+ /a*io+-
/(* )e!a pri+s a)ar*a. M?i+e )e!aK(+6 &i+ (r*'. Pre,'&
/' ,iaIa are s' &e,i+' i+s(porta:i)' ?+ B(/(re0ti ,ara
a/easta- &a/' s!a( p(s /( ser,i/i() pe +oi.
M S!a( p(s- &ra6'. Pi &a( 0i!+ /e+tr(- ?+ /ase)e
+oastreS Ce a( &?+0ii /( /e+tr()Q... La peri3erie ?+Ie)e6...
Fa:ri/i- (Ci+i- 6'ri- &epoCite... C9iar &a/' *ai C,?r) ?+ aer
o /9i/9i+eaI'- /e *are pa6(:'Q C9i/9i+eIe)e se re3a/ &i+
/?rpe)i- /(* a( 3ost 3'/(te...
M A/easta!i sp(+ea* 0i )(i Go6( a) *e(.
M Iar /( ser,itoare)e /e!ai &e/isQ E( pe &o:itoa/a
&e MariIa o )'s a/i- s'!*i p'Ceas/' aparta*e+t().
M La 3e) 0i e(. U+a ia(- (+a )as.
M Ca* 3a/ +aC(ri toa+te)eS C' s' *ear6' a*?+!
&o('- /' a i+trat 3ri/a ?+ e)e- 0i a)te *o3t(ri... Ba 0tii
/e!*i *ai sp(se i&ioata- /9iar a/(*- /?+& p)e/a* )a s(!
+area a)ar*eiQ Ni/i *ai *()t- +i/i *ai p(Ii+- s' se Ii+'
&e /oa&a *ea ?+ a&'post- /' 0i ea e o* 0i /' are /opi)S...
8ar )ea3' 0ti( s' /ear'... I!a* ar'tat e( o*S
184
A*?+&o(' a( /)'ti+at &i+ /ap 0i a( s(spi+at &e *arti!
raK() pe /are!) ?+&(r' &e )a tira+ia s)(6i)or &e aCi. Pe
(r*'- /ea *ai p(Ii+ p)a+t(roas' a ?+tre:at /( s(:it' ?+!
6riKorare:
M 8a /( pe/9i+eC() t'( /e se ?+t?*p)'- &e +(!) ,'&
/( ti+eQ
M 1+ ,oiaK )a Si+aia- &ra6'. 1+ ,i)e6iat(r'... L!a*
eLpe&iat /( pri*() tra+sport- pe &o*+() M(*!Pe!<iS
Mi!e 6riK' +(*ai &e +etoIii &e so)&aIi s' +(!) s/ape &i+
pa+era0() )(i- /?t e &e +er,os... Ptii /(* s/?+/ea /( )a/ri*i
?+ o/9i *i/(I() &e &?+s()- /?+& a ,'C(t /' e) p)ea/' 0i /'
*(*i/a )(i r'*?+eQ Ca (+ o*- &ra6'- /a (+ o*S... Mai
i*presio+a+t &e/?t (+ o*- /e!Ii sp(+ e(Q Te!ai (itat &oar
)a :)ea6a &e MariIa 0i te!ai (itat )a e)- p(i() *(*i/'iS
Se /o*par'Q...
Sti*ata &oa*+' /( sp)e+&ori)e &e *o:i)e- i+e)e- apar!
ta*e+t- /'Ie) 0i 6i+ere a re+(+Iat s'!0i &est'i+(ie *ai &e!
parte p's(ri)e. Por+ise ,e+ti)ator() e)e/tri/ 0i ,(ia /a
9(r(it() )(6(:r( a) *otoare)or &e )a :o*:ar&iere)e &i+
aK(+. R'/oare +( prea se si*Iea. Z6o*ot() a/operea ?+s'
6)as(ri)e. Sti*ata &oa*+' a pri,it )a 3?0+eaIa &e ieri- /(
o :raC&' a&?+/ 0'+I(it' ?+tre spr?+/e+e)e rase 0i ?+/o+!
&eiete pe!a)'t(ri- &(p' /ari/at(ra ,e&ete)or &e 3i)*. A
s/os 0i i+str(*e+t() opti/ /( )e+ti)e 0i )'+I(6 &e a(r- /a
s!o eLa*i+eCe *ai ?+ &eta)i(. O re/(+o0tea poate- poate
+(. 1+ ori/e /aC- &(p' ?*:r'/'*i+tea &e aCi- +( 0i!ar *ai
3i per*is s!o trateCe &e )a a)tit(&i+ea &e!a/(* "G ore.
Apoi s!a (itat at?t &e st'r(itor )a )o/() o/(pat &e La)(
M')&'res/(- at?t &e a(toritar 0i &e*o+strati,- ?+/?t e) a
&at se*+e s' se ri&i/e 0i s' i!) /e&eCe- /( toate /' +!o
,e&ea ?+/'p?+& /( ,o)(*i+oase)e!i 3(+&aIi(+i pe s3ert()
s'( &e spaIi(. La,i+ia Ma&( )!a oprit s' se *i0te- /(
&e6ete)e ?+/)e0tate ?+ :raI. Ce!) ap(/aseQ Ea +( 0tia /'-
pri+ ,is() )(i La)( M')&'res/(- sti*ata &oa*+' ?0i /er(se
s/(Ce pe+tr( i+a&,erte+Ie)e &e ieri- ie0i+& ser,i) &i+
/(0/a &e sti/)' a /oa3or()(i &e )a Paris- Rue S/ri:e- )?+6'
)[te 5S/ri:e7- 0i +( 0tia /' La)(- 6e+eros- o iertase- *ai
a)es 3ii+&/' re/(+os/(se ?+ La,i+ia pe &oa*+a A)3a 0i
O*e6a- a+ti/ip?+& ,iitor(). I6+or?+&(!)e a/estea- La,i+ia
Ma&( ?i 0opti ?+ (re/9e:
185
M To/*ai (+ei *atra/(/e /a &?+sa ,rei s'!i /e&eCi
)o/()Q Ai a(CitQ... Ce!Ii sp(+ea*S...
La)( M')&'res/( i!a r'sp(+s- apropii+&(!0i 0i &?+s()
:(Ce)e &e s/oi/a (re/9ii- *ai!*ai s'!i ati+6' )o:() roC-
a/o)o (+&e se &es)(0ea (+ i*per/epti:i) p(+/t a) 6'(rii
&e /er/e)- 3'r' /er/e).
M Ai a,(t &reptate- &o*+i0oar' La,i+iaS Cr(&' &rep!
tate... Pi +( +(*ai /( ea... Pi /( a)Iii- /( a)te)e... 1+ *ai
*()te &e/?t Ii!ar ,e+i s' /reCi...
U+ 3ir &i+ :(/)e)e p'r()(i ?i 6?&iia :(Ce)e. Pi (+ 3ior
?) str':'t( p?+' ?+ a&?+/() 3ii+Iei... C(* s!o 3i +(*i+&
oare par3(*() a/esta +e/(+os/(t- at?t &e s(:ti)Q N( se!
*'+a +i/i pe &eparte /( par3(*() /apitos- prea i+siste+t-
)as/i,- pe /are!) ?+tre:(i+Ia A+toa+eta 0i *ai &(reaC'
par/' ?+ /asa )(i ori/?t a pri*e+it pereIii p?+' )a te+/(!
ia)'. C?te +!ar 3i a,(t e) s'!i sp(+' pe +er's(3)ate &i+ tot
/e s!a petre/(t ?+ &o*+() o* &e pe stra&' &e ieri p?+'
aCiQ A/estea se pot ?+s' *'rt(risiQ Ni/i ?+ e) +( s(+t
/)are. Pi 9(r(ia)a a/easta or:i)' a ,e+ti)ator()(iS... A t'!iat
/9iar 6)as() stri&e+t a) sti*atei &oa*+e. S!a rese*+at
&e/i s' ta/' (+ ti*p- ?+&est()at /' o si*te a)'t(ri pe
&o*+i0oara La,i+ia Ma&(- pe La,i+ia- La,i+ia sa- )'s?+&
s'!) p'tr(+&' pri+ 9ai+e /')&(ra tr(p()(i )ipit- pri,i+& )a
a*este/ata )(*e &i+ a/east' a treia 0i ()ti*a se/Iie a a&'!
post()(i SOBOLIA.
Pri+sese s'!i r'C:eas/' oste+ea)a ?+ /io)a+e pe /ei
os?+! &iIi s' stea ?+ pi/ioare. Se spriKi+ea( (+() ?+ a)t()-
s/9i*:a( &e poCiIie- o3ta(- ?+/er/a( s' se propteas/' ?+
perete /( pa)*a- se (ita( /( &(0*'+oas' i+,i&ie )a
pri,e)i6iaIii &e pe :'+/i)e &e s/?+&(r' a):'. La)(
M')&'res/( a re/(+os/(t 0i &o*+() :'tr?+- preC:it- &e
ieri. 4e+ise /( /artea ,o)(*i+oas'- )e6at' ?+ pie)e- poate
a)t to*- a) I4!)ea- ori a) 4!)ea- ?+s' +( *ai a,ea parte 0'!
0i /o+ti+(e )e/t(ra- /( :raI() ?+ti+s 0i reCe*at ?+ :asto+-
s(: :e/() e)e/tri/.
O p'stra )a s(:s(oar' 0i se /(+o0tea /a!i at?r+' (*'r()
/a o 6rea 0i &(reroas' po,ar'.
S!ar 3i ri&i/at s'!i o3ere )o/() s'(- /( a)t' por+ire-
&i+ i+i*'- +( &i+ i+ti*i&are 0i )a0itate- /a sti*atei &oa*!
186
+e &e *ai a&i+eori- /are!) 3iLase se,er- /( o r'/+itoare
repro:are ?+ o/9ii :():(/aIi &e *(*i/' a pe/9i+eC()(i
M(*!Pe!<i- 3ii+&/' e at?t &e +e/a,a)er /( seL() s)a:. 8ar
+( se ?+&(ra s' se &espri+&' &e /')&(ra aro*it' a tr(p()(i
)ipit a)'t(ri. Tot /( o )a0itate- a)t3e) &e )a0itate- ?i e,it'
/()pa:i) pri,irea- /?+& &o*+() :'tr?+ 0i 3ira, se (it' )a
e) pe s(: o/9e)ari- &e a)t*i+teri- 3'r' +i/i o i+te+Iie- +(!
*ai 3ii+&/' (+&e,a tre:(ia s' se (ite.
Pe /9ip(ri)e :'6ate (+() ?+ a)t()- r's(3)?+&(!0i ?+ 3aI'-
/'(t?+&(!0i 3'r' ,oie ?+ o/9i *ai aproape &e/?t se pri,ea(
a/as' 3rate /( 3rate 0i soI /( soIie- pro6resa a+i*a)a is!
to,ire- stoars' &e eLpresie- &i+ *()Ii*ea s')i)or &e a0tep!
tare- ?+ 6'ri)e &e r's/r(/e- &(p' *ieC() +opIii- /?+& tre!
+(ri)e a( ?+t?rCiat /( /eas(ri)e. Tr's(ri)e se *(ia(. Co)!
I(ri)e :(Ce)or sp?+C(ra( 3)e0/'ite. Z:?r/i(ri &e :'tr?+eIe
s(:it' se a&?+/ea( ?+ K(r() +'ri)or- p(+6i ,i+ete &ospea(
s(: p)eoape. Pri+ o:r'Car() 3ie/'r(i i+s- p(rt?+& ?+&e!
o:0te- a3ar'- ?+ stra&'- a/as'- o pe/ete &e ,iaI' 0i &e ,o!
i+I' i+&i,i&(a)'- (+ /ara/ter- o eLpresie (+i/'- eL/)(si,'-
a sa- a/i- ?+ 9r(:e)e SOBOLIEI- ie0ea )a i,ea)' a/(* par/'
(+ sti6*at /o*(+- *ai ,e/9i 0i *ai trist- (+i3or*- a) spe!
/iei- toat' s3?r0ea)a *ii)or 0i *ii)or &e pre&e/esori /are
s!a( s(//e&at ?+ ?+0ir(irea 6e+eraIii)or- s!a( t?r?t- a( tr(&it-
a( s(3erit- a( r':&at- a( )(ptat- s!a( s(6r(*at- s!a( a*'!
6it /( spera+Ia +'s/o/iri)or /e!a,ea( s'!i )i:ereCe &e po!
,eri)e *?9+ite a)e eListe+Iei- s!a( ?+0e)at re/ipro/- s!a(
i(:it- s!a( piC*(it- a( /'C(t r'p(0i- s!a( ro:it 0i s!a(
eLp)oatat (+ii pe a)Iii- a( s',?r0it *ira/o)e s(:)i*e 0i a(
repetat &e o *ie &e *ii &e ori p'/at() 3rat[r\i/i&()(i Cai+-
&e /?+& /e) &i+t?i pite/a+trop s!a ri&i/at ?+ &o(' )a:e &i+
/a,er+e)e pri*or&ia)e s' ias' )a )(*i+' 0i s' ?+3r(+te ra!
Ce)e soare)(i p?+' )a a/e0ti ()ti*i (r*a0i- /are s!a( ?+tors
iar'0i &e (+&e a( p)e/at- tot ?+ /a,er+e.
187
:
Ci+e,a a&(se &e!a3ar' 0tirea /' :aterii)e &e
arti)erie a+tiaeria+' tot +( se a(&. Bo*:ar&iere)e )(aser'
&e/i a)t' &ire/Iie. Pri*eK&ia tre/(se pe+tr( Ci(a &e aCi.
Iar toIi /ei /are s!a( ?*:()Cit stri,i+&(!se )a i+trarea
a&'post()(i- /a s' ?+/ap' /?t *ai a&?+/- ar 3i ,r(t a/(* s'
e,a&eCe *ai 6ra:+i/ &i+ pe0tera a/easta s(3o/a+t'- s' s/a!
pe )a aer- s'!0i ispr',eas/' pre6'tiri)e &e p)e/are ori pre!
6'tiri)e &e r'*as- s' a3)e /e s!a ?+t?*p)at- /e se ?+t?*p)'.
N(*ai /opiii ?+/' +( &'&ea( se*+e /' s!a( p)i/tisit.
Cei *ai *()Ii p'0iser' ?+t?ia oar' ?+tr!(+ a&'post. 4e&ea(
0i ?+,'Ia( /e,a +o(. U+ii /9i+/iIi pe ,a)iCe &e pie)e- a)Iii
pe *ai /a)i/e )'&iIe &e )e*+ is/o&ea( /( o/9i /(rio0i sa)a-
pereIii- tar6a spriKi+it' &e Ci&- &()'pior() /( *e&i/a*e+te
&e (r6e+I'- *()Ii*ea ?+69es(it'- (+ (+i,ers ,'C(t *ai
*()t &e )a 6e+(+/9i ?+ Kos- tot soi() &e ?+/')I'ri- &e /io!
rapi- porIi(+i &e pa+ta)o+i 0i poa)e &e 3(ste- pi/ioare &e
:'+/i 0i &e s/a(+e- i+,e+tarii+&(!)e toate /( ?+/or&area
/ir/(*spe/t' a *?Ie)or /?+& p'tr(+& ?+tr!o ?+/'pere str'i!
+' 0i ia( (+69ere)e )a r?+&. Apoi se C6?ia( (+ii )a a)Iii-
*'s(r?+&(!se- 6ata s' se *iroase ?+ai+te &e a )e6a /(!
+o0ti+I'.
Se a3)a( 0i &es/()Iii str'Ci)orO se a3)a( 0i ,)'stare)e
*ai 6'tite 0i piept'+ate- &e )(*e s(:Iire. A:ia reCista(
atra/Iiei s' i+tre ?+ ,or:' 0i s' r(p' &ista+Ie)e /are!i &es!
p'rIea(. 8eo/a*&at' ?0i 3'/ea( se*+e /o*p)i/e- &e /or!
&ia)' i+,itaIie- /?+& p'ri+Iii 0i 6(,er+a+te)e ?+tor/ea( /a!
pete)e ai(rea. Cei &es/()Ii Ki+&(ia( )a pa+to3ii /( +ast(ri
0i /'t'r'*i ai ?+/')IaIi)orO /ei)a)Ii- )a +oroi() pi/ioare)or
6oa)e 0i )a :er+e,i/ii 9re+t(iIi- r(pIi ?+ 6e+(+/9i- 6'(riIi
?+ 3(+&- e*:)e*e a)e )i:ert'Iii tota)e- 3'r' 6(,er+a+te-
stri/te /ate9is*e &e :(+' /re0tere 0i *ai stri/te pres/ripIii
&e 9i6ie+'. Tari 0i *ari se si*Iea( &es/()Iii.
U+ r'sti*p- ,e+ti)ator() a i+trat ?+ si+/op'. A( ?+!
/ep(t toIi at(+/i s' 6)'s(ias/'- +'(/iIi &e 9(r(ia)a /are
*ai /o+ti+(a 0' )e ,i:reCe ?+ ti*pa+e.
La)( M')&'res/( ?0i /i(6()ea pie)iIa :e0i/i)or &i+ pa)!
*'- 3'r' s'!0i &ea sea*'- /a 3etiIa )'sat' )?+6' trepte)e
188
/asei- Cor/o&(0a- /(* r's(/ea ea +ast(rii &e si&e3 ?+
aI'- 6ata s'!i s*()6'- p)e&?+& pe+tr( a o:Ii+e iertarea
3raIi)or :es*eti/i 0i ar't?+& /?t &e 6riK()i( a pa+sat
)a)e)e)e. La,i+ia o:ser,' s/riKi)it(ri)e- r'+i)e- pie)ea
K(poiat'. I!a pri+s repe&e *?+a ?+tre &e6ete)e pre)(+6i-
apropii+&!o &e pri,irea sa &e *ioap' s!o /er/eteCe /( o
?+6riKorat' +e)i+i0te- ri&i/?+& apoi o/9ii 6e+aIi )a e):
M 8ar at(+/i s!a ?+t?*p)at ieri /e,a 0i a/as' )a &(*!
+eataQ... Iar e(- ?+ ti*p() a/esta- te Ii+ea* &e ,or:a /(
i+epte)e *e)e s(p)i*e+te )a i+str(/Iii)e &e ap'rare pasi,'S
M Ni*i/- &o*+i0oar' La,i+ia. Casa a* 6'sit!o
+eati+s' /a o(). Ca 0i /asa *ata)e...
M Ca )a *i+eQ 8ar )a *i+e- toate 6ea*(ri)e )e!a*
6'sit I'+&'ri. N( o( +eati+s... A(*'riS
M C(* e /( p(ti+I'Q se *i+(+a La)( M')&'res/(.
Par/' ieri sp(+eai /' ai tre/(t /?+& a* ie0it &e a/i- /'
a* tre/(t ?*pre(+'- 3'r' /a e( s' :'+(ies/Q... Pi /'
toate era( ?+ /ea *ai per3e/t' stare...
M N!ai ?+Ie)es /' Ii!o sp(sese* +(*ai /a s' te +e/'!
Kes/Q 8i+ r'C:(+are 3e*eias/'... 8o*+i0oara- L* M* &e
pe stra&' tre:(ia s'!i p)'teas/' a+(*ite po)iIe &o*+()(i
+es(3erit &e pe stra&'. 1+ rea)itate- +i/i 6?+& +!a* a,(t s'
tre/ pri+ &rept() /asei (+&e sta(- /(* +i/i +!a* tre/(t...
N( *' a9tiaC' /9iar ?+ 6ra&() a/esta :(+(ri)e terestreS...
M ELtraor&i+arS eL/)a*' La)(- s/a+&a)iCat pe &e o-
parte- 3ii+&/' La,i+ia ?) *isti3i/ase at?t &e (0orO :(/(ros
pe &e a)ta- 3ii+&/' +( era 3ii+Ia &e o e6oist' 0i s(spe/t'
&(p)i/itate- /(* se C(6r',ise si+6(r' /a atare. ELtraor&i!
+ar- &o*+i0oar' La,i+iaS Se poate s'!*i 3a/i (+a /a astaQ
M C( *i+e *()te s(+t eLtraor&i+areS... Pi ai s' ,eCi
/' )a *()te te *ai poIi a0tepta ?+/'S ?) asi6(r' La,i+ia
Ma&(. S' )'s'* ?+s' a/esteaS... Sp(+e!*i *ai ?+t?i /e ?+!
sea*+' /este)a)te- se*+e)e &e!a/iQ R'+i)eQ Ce!ai p'IitQ
Ce Ii s!a ?+t?*p)atQ
1i p'stra *?+a ?+ pa)*a ei ?+6(st' 0i *i/'. E) r'sp(+!
se /( e*3aC' teatra)'- )(?+&(!0i ispr',i)e ?+ &er?&ere:
M S(+t /erti3i/ate)e (+or eroi/e a/te &e :ra,(r' 0i &e
sa/ri3i/i(- &o*+i0oar' La,i+iaS A0tept +(*ai 5/itarea pe
+aIi(+e7S...
189
M 4or:e0te!*i serios- te ro6...
M Tot /e poate 3i *ai serios. Ieri- &(p' /e +e!a*
&esp'rIit- *!a* ?+re6i*e+tat ,o)(+tar ?+tr!o e/9ip' &e
sa),are...
M N(QS
M Ba 3oarte &a- &o*+i0oar' La,i+iaS A* tra+sportat
r'+iIi- a* s/os &i+ r(i+i epa,e)e si+istraIi)or- a* /'rat )'Ci
/( *iCera:i)() a,(t a) (+or +e/'KiIi /are +!a,ea( pe
+i*e+i s' )e sar' ?+ aK(tor... O :'tr?+' para)iCat'. Ni0te
/opii &e &()69er- /( *a*a )a *or6' 0i tat') )a spita)...
M 8ar e /e,a a&*ira:i)S eL/)a*' La,i+ia- s/oI?+&(!0i
0i /ea)a)t' *'+(0'- s'!i a)i+e C6?riet(ri)e *?+ei i+,a)i&e
?+ pa+sa*e+t() /a)& 0i ,e)(rat a) a*?+&oror pa)*e)or
sa)e *i/i- /(* Cor/o&(0a a0ter+(se :a)sa* pe 3ra/t(ri)e
)a)e)e)or. La ori/e *!a0 3i a0teptat- ?+ a3ar' &e a/eastaS...
M Ni/i e(- &o*+i0oar' La,i+ia.
M C(* a 3ostQ... Sp(+e- te ro6- o&at'S N( ?+/epe s'
3ii iar'0i +es(3eritS :'t( ea /( ta)pa *at' &e p)(t' ?+ /i!
*e+t() par&ose)ei.
M A 3ost 3oarte si*p)(. 1+ /9ip() /e) *ai +at(ra)-
&o*+i0oar' La,i+iaS C( &oi priete+i- Io+ Le+0 0i Mi9ai
Cristo,ea+(...
M Mi9ai Cristo,ea+(- /are a s/ris /e,a pe ,re*(ri-
/?+& e( +i/i +( era* +'s/(t'Q
M E) ?+ persoa+'S C( Mi9ai Cristo,ea+(- /are a
s/ris /e,a pe ,re*(ri- *ai *()te +(,e)e 0i po,estiri /(
s(:ie/t pro)etar- /?+& &o*+i0oara La,i+ia Ma&( +i/i +(
se +'s/(se...
M Mai tr'ie0te- a0a&arQ...
M Mai tr'ie0te 0i tre:(ie s' *'rt(rises/ /' e *ai ,i(
&e/?t *i+e- Co*:() &e pe stra&'. Pi &e/?t Io+ Le+0- a)t
Co*:i... Ne!a &o,e&it!o ieri /( prisosi+I'...
La,i+ia Ma&( a pri,it ?+tr!(+ +e,'C(t- /( /)ipiri)e
sa)e *'r(+te &e *ioap'. A /)'ti+at t?*p)a ?+a)t' 0i i,o!
ri+'- /( ,i+i0oara s(:Iire 0i a):astr'- /a &is/ret() :)aCo+
a) (+ei patri/ie+e stirpe. G?+&() /are i!a a&(*:rit o/9ii
)!a p'strat ?+s' +(*ai pe+tr( ea. 8(p' o pa(C' ?+tre:'-
re,e+i+& /( +er':&are )a a/te)e &e :ra,(r' a)e ,o)(+ta!
r()(i ?+ e/9ipa &e sa),are.
M PiQ... Mai &eparteQ... ELp)i/'!*i- te ro6- /a oa!
*e+ii +( /( eLp)i/aIii)e &(*ita)e i+eLp)i/iteS...
190
M Pi *ai &eparte- tot() s!a petre/(t /(* +i/i +(
p(tea s' se ?+t?*p)e a)t3e)- &o*+i0oar' La,i+ia. C( &?+0ii-
/( Mi9ai Cristo,ea+( 0i Io+ Le+0- a* 3'/(t pe :ra+/ar!
&ierii- pe sa+itarii 0i pe sa)a9orii- ?+ /artier() Gri,iIa-
pe (+&e,a- pe!aproape &e!o oare/are stra&' Petr'/9es/(
II. P?+' )a (+( +oaptea. C(* +( a,ea* *'+(0i 0i /(*
a/este operaIii +( se eLe/(t' /( *'+(0i- *!a* a)es /(
tro3ee)e /are se ,'&... Co+stat o :e0i/' &e &i*e+si(+i)e
(+(i :a)o+ /apti, &i+ :araKe)e ap'r'rii a+tiaerie+e &e )a
P)oie0ti...
Mai /o+stata a)t/e,a. C' toate C6?riet(ri)e &e /(ie
r(6i+ite 0i K()it(ri)e &e a0/9ii ar'ta( o te+&i+Ia &e /i/a!
triCare s(rpri+C'tor &e rapi&'- ?+ a3ar' &e C&re)iri)e s(:!
Iiri- *()t *ai +e?+se*+ate- a+terioare- /( /are 0i!a 9?r0!
/?it pie)iIa &e6ete)or /?+& a s*(/it i+iIia)e)e L* M* &e
a(r *ar/at &e pe /apa/() portIi6aret()(i- /a s' )e ar(+/e
&i+ stra&' peste (+ 6ri)aK /( )i)ie/i ?+3)oriIi. A/estea s(!
p(ra(. A,ea(- se ,e&e- 0i r'+i)e o *ora)' a )or. A0a /e,a a
/o+statat /( (i*ire. 8ar +!a *ai &es/operit /( a/eea0i
(i*ire /(* s!ar 3i /(,e+it /'- istorisi+& ?+t?*p)'ri)e &e
asear' 0i &e ast'!+oapte pe!(+ to+ &e iro+i/' e*3aC'-
?+)'t(rase ro)() *()t *ai 9ot'r?tor a) )(i Io+ Le+0 0i a)
(+/9ia0()(i /( 9?tre 0i i+i*oase ?+&e*+(ri.
Po*e+ise +(*e)e )or. 1i re/(+os/(se p'rta0i. N( si*!
Iise ?+s' +e,oia s' sp(+' /' Io+ Le+0- e)- a 3ost a/e)a
/are )!a s*()s &e pe trot(ar() &i+ 3aIa 9ote)()(i 5At9T+Te!
Pa)a/e7- (+&e a*e+i+Ia s' pri+&' r'&'/i+i ?+ as3a)t- /o+!
te*p)?+& spe/ta/o)() /( *?i+i)e ?+ :(C(+'ri /a a)Ii /?te,a
s(te &e pri,itori pasi,i. Ni/i +( *'rt(risise /' o &at'
/e!a( aK(+s pri+tre +'r(iri)e 0i p)?+6erea &i+ /artier()
Gri,iIa- )a trea:' &e +'&eK&e- ,?rtoas' 0i o*e+oas'- &e
3o)os- pe a*?+&oi i!a p(s +(*ai (+/9ia0() /( *?+e/e)e
s(*ese: 5Mi!e *i)' &e 9'i+(Ie)e ,oastre. N( )e ,'&
:i+eS... >ai s' +e!a0ter+e* pe )(/r( p?+' /e +( +e!
ap(/' +oapteaS7
A/estea )e t'/ea. N!a,(sese t'ria s' )e ta/' &ep)i+-
/a Io+ Le+0- /are +( *ai po*e+ise +i*i/ &espre tot /e!a(
s',?r0it ieri- +'s/o/i+& o a)t' ,ersi(+e- 3ri,o)'- a r'+ii
&i+ o:raC- poate &i+tr!o i+&i3ere+I' &e opi+ii)e se*e+i!
)or ?*pi+s' p?+' )a &ispreI- poate &i+ or6o)i(. E) ?0i
po,estise ispr',i)e- *ai ?+ 6)(*'- *ai ?+ serios- o*iI?+&
191
+(*ai a+(*e a*'+(+te. Ce)e )a /are +!a,ea +i/i e) /(raK
s' 6?+&eas/'- &es/i3r?+&(!)e t?)/(). Pi )'sa ,ersi(+ea s!o
per3e/teCe La,i+ia Ma&(- /( ret(0'ri)e i*a6i+aIiei sa)e
*'ri+i*oase- &(p' /(* ?0i )'sa *?+a /( C6?riet(ri 0i
r'+i a)i+at' &e :a)sa*i/() pa+sa*e+t a) pa)*e)or ?+6(ste-
/ati3e)ate 0i *oi.
M Neap'rat- tre:(ie s' tre/e* pe )a o 3ar*a/ie- /?+&
,a s(+a ?+/etarea a)ar*eiS... a 9ot'r?t La,i+ia. 4'& a/i
ri0te C&re)it(ri *ai *i/i- &ar 3oarte (r?te. N(!*i p)a/...
La)( M')&'res/( *'rt(risi (*i)- /( K(*'tate &e 6)as:
M C( a/estea e a)t' po,este.
M Se pare /'- &e ieri p?+' aCi- *()te po,e0ti Ii s!a(
*ai ?+t?*p)at &(*ita)e- &o*+()e &e pe stra&'Q 8a/'
po,e0ti )e +(*e0ti...
M M()te- &o*+i0oar' La,i+ia. Mai *()te &e/?t ?+
/i+/i a+i... Pi /9iar s(+t &e &o*e+i() :as*e)or... 8e +e!
/reC(t...
Ea a t'/(t- &eC*ier&?+&(!i (0(re) *?+a- spriKi+it' pe
6e+(+/9i() s'(. Poate /' i se ?+t?*p)aser' 0i ei *()te.
Le C',ora ?+s' s(: C?*:et() ?+&ep'rtat- ?+6?+&(rat- 3)(!
t(r?+& +(*ai ?+ /(i:() :(Ce)or &e /a*ee.
M A* 6'C&(it )a *i+e 0i +i0te si+istraIi... Ni0te
sinisistrai& /(* )e sp(+e Leo+ti+a- s)(K+i/a *eaS... *ai
/reC( +ep'rat &e /(,ii+I' s' a+(+Ie La)( M')&'res/(.
M A&e,'ratQ
M 8a- &o*+i0oar' La,i+ia.
M 8ar ?*i apari &i+ /e ?+ /e *ai a)t3e) &e /(*
,oiai s' *i te preCi+Ii- /a)o*+ii+&(!te- &o*+()e Co*:i
&e pe stra&'S... ParieC /' i!ai a&(s /( &(*+eata &e!a/o)o-
&i+ /artier() Gri,iIaS
M 8i+ /artier() Gri,iIa s(+t... re/(+os/( ?+&oie)+i/
e)- 3'r' s' *'rt(riseas/' a&e,'r() &ep)i+- /(* a( ,e+it
&i+ a )or i+iIiati,' 0i /(* ast'Ci!&i*i+eaI' preCe+Ia )or
?) s/osese &i+ 3ire. O 3a*i)ie ?+trea6'- &i+ /artier() Gri!
,iIa... Patr( /opiiO /ap() 3a*i)iei- (+ oare/are A)e/(- &e
pro3esie /'r(Ia0- r'+it- ars pe /orp. F'r' 6ra,itate ?+s'.
Este 0i o 3etiI'- pe /are o /9ea*' Cor/o&(0a...
M Ce +osti* +(*eS Pitores/... C(* arat' )a /9ip 0i
)a ap(/'t(riQ R'sp(+&e )a pro*isi(+ea +(*e)(iQ.. E(
o 0i ,'&.
192
E) +!a 0ti(t s' sp(+' /(* arat' )a /9ip Cor/o&(0a-
3ii+&/' +i/i +!o pri,ise ?+ o/9i /?+& ?0i /i(6()ea +ast(rii
&e si&e3- /( 6)as tre*(rat &e e*oIie- a/o)o- )?+6' trep!
te)e s/'ri)or. Pi!a a*i+tit ?+s':
M A a,(t ast'Ci!&i*i+eaI' o i&ee /9iar +osti*'- &e
Cor/o&(0'S A pa+sat )a)e)e)e pe /are )e stri,iser' 3raIii
s'i 0i (+ /?i+e- ?+ Koa/a )or C,'p'iat'... t(r:()e+t'... 9aC!
)ie- &aS 9aC)ie... /(* )i se sa&e )a ,?rsta )or...
M A pa+sat )a)e)e)eQ se *ir' /( ?+/?+tare &e ase!
*e+ea 3apt' La,i+ia Ma&(. 8ar e /e,a &e)i/iosS... N(*ai
pri+ *i+tea (+(i /opi) pe /are +( )!a tri,ia)iCat ?+/' tri!
,ia)a rea)itate pot tre/e ast3e) &e i+spiraIii. S' pa+seCi
3)ori)eS Ce a(te+ti/' 0i s(a,' poeCie a ,?rstei +(*ai
?+tr!(+ si+6(r 6estS... Sp(+e!*i 0i *ie- s(+t /(rioas'...
C(* )e!a pa+satQ Ce i!ai CisQ
La)( M')&'res/( iar'0i +( p(tea sp(+e /(* a pa+sat
Cor/o&(0a )a)e)e)e 0i +i/i /(* ar'ta( &(p' ter*i+area
operaIiei- /'/i +(!0i ar(+/ase o/9ii )a e)e. N( era( &e
*'rt(risit +i/i r'sp(+s(ri)e sa)e- posa/e. Ce i!a CisQ
5Bi+eS N!a* /e ierta. N(!s s(p'rat...7 rostise e) /(
6)as() (s/at- /a i+i*a )(i sea/'- &e ias/'- &e ast'Ci!&i*i!
+eaI'. A/easta i!a Cis 0i!a tre/(t *ai &eparte.
A/(* se 9ot'ra s' repare tot()- &e ?+&at' /e ,a
aK(+6e a/as'. Are s!o /9e*e pe Cor/o&(0a s(s )a &?+s()
0i are s'!i a)i+te o:raC()- s'!i 3a/' (+ &ar- &o('- +e!
+(*'rate- s'!i &o,e&eas/' p)i+ &e :)?+&eIe 0i &e ,oio0ie
/?t )!a ?+/?+tat i&eea a/easta poeti/' a ei: s' pa+seCe
3)ori)eS... 4a /9e*a 0i pe /ei trei 3raIi- i+/)(si, a(tor()
3res/ei *(ra)e- 6e+i() pi/tori/es/ ?+ 6er*e+e- /a s'!i ,a&'
*ai &e aproape )a 3aI' 0i s' )e ,or:eas/' priete+os- s3'tos-
9aCos- pe+tr( a )e ar'ta /' +(!i (+ &o*+ posa/ 0i /o+!
trariat ?+ ta:iet(ri)e sa)e &e i+,aCia (+or si+istraIi /a*
6')'6io0i- /i e (+ o* /a 0i &?+0ii- *i0/at &e (r6isit() )or
&esti+. Are s' )e sp(+' /' )i:eri s(+t s' C:(r&e pri+
/(rte /( &()'() 3)o/os 0i p)e:e(- s' /a)/e 6aCo+()- s'
&e/apiteCe )a)e)e)e- s' *?C6?)eas/' pereIii. 4a /o:ori 0i ?+
s(:so)- )a a/e) A)e/(- s'!) ia ?+ 6riKa sa a)t3e)- +(
pro/opsi+&(!) &e )a &ista+I' /( (+ /ost(* /are )(i +(!i
*ai tre:(ia 0i &'r(i+&(!i &o(' *ii &e )ei- pe +e,'C(te-
/a &o*+() Patro+aK /?+& se a/9it' /( at?t- ?+ a:stra/t-
p'str?+& pe+tr( /o*itete)e 0i /o*iIii)e sa)e s*?+t?+a /o!
193
)e/te)or 3i)a+tropi/e. Are s'!) ?+/re&i+IeCe /' pot r'*?+e
)a /asa )(i p?+' /e se ,or ?*:)?+Ci ,re*(ri)e. Ca s' ?+!
Ie)ea6'- s' si*t'- s' se :(/(re 0i a/e0ti +'p'st(iIi ai soar!
tei- a3)?+& /' )(*ea +( e p)i+' +(*ai &e oa*e+i ro:iIi &e
e6ois* 0i &e *iCera:i)() i+sti+/t &e proprietate: %eu&
%eu& %eu& /asa %ea& /(rtea %ea& )a)e)e)e %eeR... A/estea
s(+t reCer,ate pe+tr( rep(6+ate)e spe/i*e+e /a sti*ata
&oa*+' /( sp)e+&ori)e sa)e. E) e a)t/e,a. 4a 3i a)t/e,a... A
0i ?+/ep(t s' 3ie a)t/e,a... Pi se si*Iea at?t &e 3eri/e &e
a/east' ?+,iere &i+ *orIi- /( *?+a /(pri+s' ?+ pa+!
sa*e+t() pa)*e)or &e)i/ate 0i *oi- ?+/?t i!ar 3i ,e+it 3'r'
+i/i o r(0i+e s' se r's(/eas/' &e pe /ap't() :'+/ii- s'
)(+e/e )?+6' La,i+ia- )a pi/ioare)e ei- 0i /( 3r(+tea pe
6e+(+/9ii &o*+i0oarei L* M* &e pe stra&'- s' p)?+6' &e
*i)a Co*:()(i /are a 3ost- &e re/(+o0ti+Ia o*()(i- a)t()-
/are s!a ?+tors )a ,iaI'- pri+ ea s!a ?+tors )a ,iaI'.
M 1+/etareaS S(+' ?+/etarea a)ar*eiS tre/( *(r*(r()
(0(r'tor &i+ o* ?+ o*.
La,i+ia Ma&( i!a e)i:erat *?+a. Pi *?+a a ?+/ep(t
&e ?+&at' s'!i 3ie *ai re/eO *ai re/e 0i por+irea spre
eLtra,a6a+te e3(Ci(+i to)stoie+e &i+ e). Ni/i &?+s() +(
era pri+I() 8i*itrie I,a+o,i/i Ne9)i(&o, &i+ Bn'ierea )(i
To)stoiO +i/i ea +( era Mas)o,a.
Era( +(*ai &oi so:o)i &i+ a&'post() SOBOLIA.
;
M Mai ?+t?i tre/e* pe )a o 3ar*a/ieS... ?)
a,ertiC' )a ie0irea &i+ a&'post La,i+ia Ma&(- perse,e!
re+t' ?+ &e/iCii)e sa)e.
M N( *erit' pe+tr( at?t- &o*+i0oar' La,i+ia. N(
*erit +i/i e(.
M Te po3tes/S Las'!*' s' te &o/tori/es/ perso+a)-
&o*+()e La)()e- /a si*pati/a &(*ita)e &e Cor/o&(0'-
)a)e)e)eS C(+os/ (+ preparat eL/e)e+t... 8ar +( prea
/(+os/ 3ar*a/ii)e &i+ B(/(re0ti...
194
La)( 0tia e) (+a pe!aproape- ?+ /o)t() :()e,ar&()(i.
A( i+trat. La,i+ia a )(at as(pr'!0i toate i+iIiati,e)e-
&is/(t?+& /( 3ar*a/ista- oper?+& /( ,at'- a)/oo)- eter-
pe+s()?+& *e&i/a*e+t() *ira/()os peste C6ai:e)e (r?te.
La)( s!a )'sat &o3tori/it /e,a /( *ai *()t s(//es &e/?t
)a)e)e)e Cor/o&(0ei.
Pe (r*'- ?+ stra&'- a s/os portIi6aret() &e *aro/9i+
,er&e- s' apri+&' o Ii6ar' &i+ /e)e /( t(t(+() 6r(+Cos
0i +e3er*e+tat- /'tr'+it- &e r'C:oi.
M Ai ispr',it reCer,e)e &e 5Ca*e)7 pe /are Ii )e!a*
3(r+iCat e(Q ?+tre:' La,i+ia- /( +e,i+o,'Iie.
E) *'rt(risi- o/o)i+&(!i pri,irea:
M 8a... S!a( &(s...
M E0ti (+ risipitorS ?) &oKe+i ea- 6)(*i+&. S' )e
?*prosp't'*.
M N( *erit- &o*+i0oar' La,i+ia. S(+t /e,a *ai r'(
0i *ai i+3e/t &e/?t (+ risipitor...
M Foarte (r?t &a/' e0ti /e,a *ai r'( 0i *ai i+3e/tS...
8eo/a*&at' apri+&e (+a tot &e )a *i+eS ?) ?+&e*+' La!
,i+ia Ma&(- &es/9iC?+& po0eta 0i ?+ti+C?+&(!i pa/9et() /(
so)&(ri)e pro,iCiei sa)e &e ieri. Apoi ai s'!*i eLp)i/i *ai
eLp)i/it &e /(* pare /' Ii!e o:i/ei() &e /e a+(*e +( o
*eriIiQ...
La)( M')&'res/( +!a reCistat. A apri+s Ii6ara aro!
*at' 0i +este*at' pe /are +!o *erita- a tras pri*e)e
3(*(ri /( o p'6?+' sete- p?+' ?+ str'3(+&() p)'*?+i)or.
8(p' /are 0i!a 3)(t(rat C&re)it(ri)e /e)e s(p(rate &i+
,?r3() &e6ete)or- &eCi+3e/tate 0i a/operite a/(* &e pie)iIa
s(:Iire- tra+spare+t'- iCo)atoare- a preparat()(i eL/e)e+t.
M Sp(+ea*- &o*+i0oar' La,i+ia- /' C6?riet(ri)e
a/estea re:e)e a( a)t' po,este. N( pot s!o as/(+&... Mai
pri,e0te 0i )a portIi6aret() *e(...
L!a preCi+tat- /( /apa/() &e (+&e )ipsea( i+iIia)e)e
L* M*
8o*+i0oara La,i+ia Ma&( ?) eLa*i+'- apropii+&(!)
&e o/9ii s'i /( (0oara 0i ?+/?+t'toarea!i *iopie. A ?+')!
Iat spr?+/e+i(0e)e +e&(*erit' 0i- restit(i+&(!)- )!a a&*o!
+estat /( aspri*e:
M A/easta +(*e0ti &(*+eata o eLp)i/aIie eLp)i/it'-
&o*+()e La)( M')&'res/(Q ?+/epi s' 3ii eLa/t /e) /are
195
ai 3ost ieri... A0tept po,estea a/i- ?+ stra&'- ?+ai+te &e
a +e &esp'rIi...
M Ne &esp'rIi*Q Iar +e &esp'rIi*Q
M A* 0i e( /as'... U+ 3e) &e /as'S Pe )?+6' toate-
&e ieri *ai e 0i /( 6ea*(ri)e K(*'ri.
M Te /o+&(/ e( p?+' a/as'- &o*+i0oar' La,i+ia.
M A- +(S
M Ca(t e( (+ 6ea*6i(...
M Mer/iS S(+t &epri+s'... A&i/' *' &epri+& s'!*i
reCo), si+6(r' +ep)'/eri)e *i/i 0i *ari a)e ,ieIii.
M Paro)- &o*+i0oar' La,i+iaS Te /o+&(/ spre /as' 0i
?+ &r(* po,estes/ a*'+(+Iit &e /e s(+t *ai r'( 0i *ai
i+3e/t &e/?t (+ risipitor.
M A* sp(s +(S N(S :'t( ea &i+ +o(- /a ?+ aK(+-
/( ta)pa &e p)(t' a pa+to3()(i ortope&i/ ?+ as3a)t. 8e /e
+( ,rei s' r'*?+e* priete+i- respe/t?+&(!*i &ori+Ie)e
*e)e- /are poate +( s(+t +(*ai /apri/iiQ
Se reCe*ase /( spate)e ?+ a)t' :ar' &e ,itri+'- &e
asta &at' )a (+ *a6aCi+ &e pe :()e,ar&() TaFe Io+ese(-
o ,itri+' /( *a0i+i 0i piese a6ri/o)e- /are +!a,ea &e /e
s' preCi+te ,re(+ i+teres pe+tr( o &o*+i0oar' ?+ at?t
&e (r:a+ e/9ipa*e+t.
EroareS
A 3'/(t o pir(et' pe t')pi)e &e p)(t'- s!a (itat ?+!
/)i+at' /( piept() pe :ara &e a)a*'- a sp(s:
M Ce &r'6(I' *a0i+' &e t(+s 6aCo+(). A&ora:i)'S
0i- pa/i3i/at' pe Co+a re3()'ri)or ,itri+ie+e- a re,e+it )a
poCiIia i+iIia)'- a0tept?+&.
La)( M')&'res/( o:ser,' /' ast'Ci ?i pare *ai ?+a)t'
&e/?t ieri- ?+ *a+to() ar6i+ti(- str?+s pe ta)ie. 8e a)t!
*i+teri- 0i stat(ra ei era (+ 3e) &e i)(Cie opti/'- a0a /(*
*()te ?i r'*?+ea( /o+tra&i/torii 0i e+i6*ati/e. P'rea
p)'p?+&' 0i ,i:ra &e ,i6oare 0i e+er6ie +er,oas'. P'rea
*i/(I' 0i!i tre/ea &e (*eri. C( 3r(+tea eLa/t )a ?+')Ii*ea
:(Ce)or sa)e.
M E t?rCi(S i!a a*i+tit La,i+ia Ma&(- /o+s()t?+&
/eas() /( :r'Iar' &e a(r &e )a ?+/9eiet(ra *?i+ei- /eas
0i :r'Iar' /are +( eLista( ieri. N( o s' +e *ai eter+iC'*
0i ast'Ci pe str'CiS 1+/epe- te ro6- po,estea: 5A 3ost o&at'
/a +i/io&at'...7
196
M ELa/t- &o*+i0oar' La,i+iaS Mi!ai ?+)es+it ?+/e!
p(t()... se 9ot'r? e)- tr'6?+&(!0i s(3)area /a (+ si+(/i6a0
/are se aC,?r)e &e pe po& ?+tr!o ap' /( s)oi(ri &e 69eaI'. A
3ost o&at' /a +i/io&at'- (+ Co*:i &e pe stra&'- /are
/reC(se /' s!a ispr',it /( e)- /' a ?+,iat &i+ *orIi- /' e
a)t(). Pi /are- &(p' /e!a r'*as ieri iar'0i si+6(r pe
stra&'- s!a &e&at )a tot soi() &e a/te :iCare- /9iar pe+tr(
(+ Co*:i... Mai ?+t?i a ar(+/at Kos- pe trot(ar- 0i a /')/at
ap'sat ?+ pi/ioare Ii6'ri)e a*eri/a+e- 5Ca*e)7- pe /are
i )e o3erise at?t &e 3i)a+trop o &o*+i0oar' L*M* &e pe
stra&' 0i &i+ a&'post() SOBOLIA. Pe (r*' s!a s(p'rat
pe i+iIia)e... Pe /i3r(... Le!a s*()s &e pe /apa/() port!
Ii6aret()(i 0i )e!a ar(+/at peste (+ 6ri)aK- ?+tr!o /(rte
/( )i)ie/i. 8(p' /are ispra,' ,iteaC' s!a si*Iit *ai ?+t?i
3oarte 3eri/it- 3ii+&/' era &i+ +o( Co*:() &e pe stra&'-
*ai apoi 3oarte +e3eri/it... Ca pe&eaps'- i+iIia)e)e )!a(
?+/o)Iit &e &e6ete 0i i!a( )'sat r'+i)e /are se ,'&. Sper
pe+tr( &?+s() /' +( era( +i0te i+iIia)e t(r:ate- +i/i
otr',ite /( ,e+i+ &e /o:ra... Iar o pe&eaps' *ai 6e+e!
roas' )!a (r*'rit ast'!+oapte pri+ so*+- /?+& a ,isat /'
toIi )i)ie/ii (+&e a* se*'+at e( )itere)e &e a(r a( /res/(t
/( 3)ori :'t(te +(*ai ?+ i+iIia)e)e sa)e L* M*& /i3r() +ostr(
/o*(+- L* M*& /( /are /ir/()'* pri+ )(*e. A/easta este
po,estea /are i s!a ?+t?*p)at o&at' /a +i/io&at' (+(i
Co*:i &e pe stra&'- &o*+i0oar' La,i+iaS... 1+Ie)e6e 0i
*ata- /e,a...
La,i+ia Ma&(- spriKi+it' /( *iK)o/() ta)iei ?+ tra!
peC() &e a)a*'- ?) pri,ise pri+tre 6e+e- 3'r' s' C?*!
:eas/'- ?+ ate+Iia sa p'tr(+C'toare 0i ?+/or&at'- &e
*ioap'.
C?+& a s3?r0it- s(r?s() s(rpri+s i!a )(*i+at o:raC() /( o
3(6iti,' ,'paie. 1+tre:':
Ai 3'/(t &(*+eata a&i/' toate a/esteaQ
M N( e(S se!ap'r' La)( M')&'res/(. Zo*:() &e pe
stra&'- &o*+() i*posi:i) &e ieri.
M PoIi s'!i tra+s*iIi a/e)(i &o*+ Co*:i- &e pe
stra&' /' +( se poate a0tepta )a prea /')&(roase 3e)i!
/it'ri &e )a &o*+i0oara L* M* &e pe stra&'. 1) /re&ea*
*ai seriosS
M E (+ i&iot 0i o /a+a)iei O /a+a)ie i&ioat'S se
)ep'&' La)( M')&'res/( &e e). 8e a)t3e)- ast'Ci!&i*i!
197
+eaI'- ?+tr!(+ a//es &e re*(0/are pe+tr( a/este 3apte
0i a)te)e *ai &etesta:i)e ?+/'- a ?+/er/at s' )e /o*(+i/e
)a te)e3o+ &o*+i0oarei La,i+ia Ma&(- /a s'!0i &es/ar/e
s(3)et(). E0e/ 6e+era)- pe toat' )i+iaS 1+ /artea &e te)e!
3o+ a 6'sit o ?+trea6' /o)e/Iie &e +(*e :isi)a:e- /( pri*a
si)a:' Ma- ?+ a3ar' &e Ma&(... Ma:(- Ma/a- Ma/(- Ma&o-
Ma)(... Ni/i o Ma&( La,i+ia...
M C( a/easta te!ai o/(pat &(*+eata ast'Ci!&i*i!
+eaI'Q
M A* sp(s &e ieri- &o*+i0oar' La,i+ia- /' +!a*
+i/i o o/(paIie. Ni/i *'/ar pro3esia &e /o+tro)or a) a/te!
)or &e i&e+titate /( /are /ir/()' )(*ea pe stra&'. Zo*:()
?+ /ea *ai p(r' 0i i&ea)' a//epIie a /(,?+t()(i.
M O s' /)ari3i/'* +oi 0i /9estia /( a/e0ti Co*:i-
/are a( pri+s s' *' /a* p)i/tiseas/'S 3'6'&(i a*e+i+!
I'tor La,i+ia Ma&(. Pe+tr( *o*e+t- po3te0te s' *'
?+soIe0ti.
M A/as'Q se :(/(r' e)- perse/(tat &e spera+Ia *or!
Ii0' /' ast3e) ,a &es/operi 3ir() (+(i ?+/ep(t &e i&e+ti!
tate- pe :aC' &e preC(*Iii- &e0i +( a,ea /a)itatea &e
/o+tro)or a) )e6iti*aIii)or /( /are /ir/()' &o*+i0oare)e
L* M* &e pe stra&'. A/as'- &o*+i0oar' La,i+iaQ...
M Ce!Ii pas'S... Mai apri+&e- te ro6- a &o(a Ii6ar'.
Ser,e0te!teS C(raKS... Pre3er s' )e 3(*eCi s(: o/9ii *ei-
?+ )o/ s' )e ar(+/i 0i s' )e /a)/i ?+ pi/ioare ?+&at' /e!a*
?+tors spate)e.
M N( *ai 3a/S a 3'6'&(it La)( M')&'res/(- ri&i!
/?+& *?+a ?+/ri*i+at' 0i i+,a)i&' spre!o /r(/e i+,iCi!
:i)' ?+ spaIi(- 6ata s' K(re. Pe+tr( +i*i/ ?+ )(*e- +( *ai
3a/S...
M C)i o saR I ne faut jurer de rien*** AonsR
A( *ers &i+ +o( a)'t(ri- La)( M')&'res/( +!a,ea
o/9i pe+tr( pri,e)i0tea str'Cii 0i a *()Ii*ii (0(rat' /'
a s/'pat &e!(+ +o( :o*:ar&a*e+tO pe+tr( /o+,oi() :e!
Ke+ii)or /are!0i /o+ti+(a /(rs() ?+trer(pt. I!a tre/(t pe
)a (re/9i- &i+ &ia)o6(ri)e pe ap(/ate- 0tirea /' 3or*aIii)e
&e a,ioa+e a( pisat P)oie0tii 0i C?*pi+a- Ra3i+'rii)e BraCi-
/' re6i(+i)e &i+tr!a/o)o s(+t ?+ 3)'/'ri. 1) )'sa( re/e. E)
era /( o/9ii +(*ai )a pro3i)() &e /a*ee- /( toat' 3ii+Ia
+(*ai )a &o*+i0oara La,i+ia Ma&(- /are p'0ea tot at?t
&e aproape /a La,i+ia sa &e ast'!+oapte- &i+ ,is.
198
C?+& s!a( a3)at aproape &e pr',')ioara /( ,itri+a
ti/')oas' &e ieri- a /reC(t /' poate &o*+i0oara La,i+ia
Ma&( ,rea s' /(*pere /reto+() /( &ese+ a*(Ca+t pe+tr(
3etiIa K(p?+esei- /are a 3ost :o)+a,' 0i s!a ,i+&e/at +(*ai
&atorit' ?+6riKiri)or sa)e. N( a/easta era.
M S' pro/e&'* /( oare/are *eto&'S... a rostit La,i!
+ia. 8(*+eata ai ap(/at ?+/oa/e- &ire/Iia +or&. Stra&a
/( pri/i+a e &e/i pe aproape...
M Care stra&' 0i /are pri/i+'Q se *ir' e).
M Stra&a 6ri)aK()(i /( )i)ie/i.
M Ce s' 3a/e* pe stra&a a/eea- (+&e poate ?+t?ia
oar' a* tre/(t ?+ ,iaI'Q
M N(!+tre:a 0i +( ai tea*'S... F(6i &e )o/() /ri!
*eiQ Fii :(+ 0i ia /o+&(/ereaS Ca s' +( te *ai p)?+6i
/' te port e( pe )a /asa (+&e sta(- pe+tr( a ,eri3i/a &a/'
+( *i!a( &istr(s!o :o*:ar&a*e+te)e- 0i &(*+eata s!o
/reCi- /a (+ +es(3eritS... CreCi /eea /e +( tre:(ie 0i +(
/reCi /eea /e tre:(ie.
La)( M')&'res/( s!a s(p(s- )(?+& /o+&(/erea 0i re!
+(+I?+& s' *ai eLp)i/e i+eLp)i/it- &(p' a) s'( +'ra,-
/(* a aK(+s e) s' /rea&' at?t &e (0or ?+ &(p)i/itatea-
e6ois*() 0i a)te a)ar*a+te p'/ate a)e preti+sei &o*+i!
0oare La,i+ia Ma&( &e ieri.
M A/i este )o/() /ri*eiS... *'rt(risi /( 6)as() sti+s
&e re*(0/'ri- opri+&(!se.
M U+&e se a3)a &o*+() Co*:i /?+& )!a ap(/at per!
,ersa pasi(+e s' sa*e+e i+iIia)e)e ?+ /e)e patr( ,i+t(riQ
M C9iar a/i- ?+ )o/() a/esta.
La,i+ia Ma&( a *'s(rat &ista+Ie)e pe+tr( o 3i&e)'
re/o+stit(ire &(p' toate re6()e)e artei- a i*itat 6est()
ar(+/'tor()(i &e i+iIia)e pe+tr( a /a)/()a (+&e!a( p(t(t
s' aK(+6'- s!a (itat spre 3aIa&a /asei- ?+ /(rte- pe (r*'-
a 9ot'r?t:
M A0teapt' tot a/i- te ro6S F(*eaC'!Ii Ii6ara 0i
,eCi &e +!o *ai r(pe iar )a 3(6'S...
M 8ar...
M Ni/i (+ &arS Las'!*' pe *i+e s' 3a/ /e 0ti( 0i
/e ,rea( e(...
A &es/9is portiIa &e 3ier /( :'6are &e sea*'- /a
s' +( s/?rI?ie- a i+trat ?+ /(rte 3'r' s' s(+e- 3'r' s' *ai
trea/' pe )a +i*e+i- st'p?+ sa( s)(6i- pe+tr( a /ere ?+!
199
,oire. A &isp'r(t /( tot() &(p' t(3e)e &e )i)ie/i. L(i La)(
M')&'res/( i!a ,e+it s' t(0eas/' 0i s!a te*(t s' t(0eas/'
ta*a+ /a (+ /o*p)i/e )a (+ Ka3 pri+ e3ra/Iie- )'sat s'
p'Ceas/' 0i s' se*+a)iCeCe &i+ stra&'. 8(p' /?te,a
*i+(te- ,o/ea La,i+iei a ,estit &e &i+/o)o- &est() &e tare-
+( ?+ 0oapt'- /(* poate s!ar 3i a0teptat:
M U+aS...
Iar &(p' a)te /?te,a *i+(te:
M Pi a &o(aS L* M*& ?+ or&i+e a)3a:eti/'.
1+tr!a&e,'r- &(p' /e!a ap'r(t 0i a ?+/9is ?+ (r*'
/( 6riK' portiIa 6ri)aK()(i &e 3ier- i!a ar'tat- s')t?+&
69i&(0 ?+ pa)*a *'+(0ei- /e)e &o(' i+iIia)e se*'+ate
&e La)( ?+ aK(+ 0i /are +!ap(/aser' s' 6er*i+eCe.
M C(* ,eCi- toate pot rei+tra ?+ or&i+e- /( p(Ii+'
:(+',oi+I' 0i te+a/itate- &o*+()e L* M*R Pi /( i+&is!
pe+sa:i)() t(pe(- 3ire0teS... Pe+tr( o *ioapa /a *i+e-
e (+ re/or&. Ni/i 0apte *i+(te +!a &(rat... A* /ro+o!
*etratS N( te 6r':i s'!*i *()I(*e0ti- /'/i +( Ii )e &a(.
N!a* ispr',it...
La)( M')&'res/( +i/i +( se 6r':ise s' *()I(*eas/'.
Era ?+/' st(pe3iat &e ?+&r'C+ea)a 0i si*p)itatea /( /are
a operat /()e6'toarea &e i+iIia)e. Pe e) )!ar 3i ?*pietrit
)o/()(i tea*a s' +(!) ?+tre:e r'stit (+ ar6at /e /'(ta
a/o)o- s' +(!) )atre ?*pres(r?+&(!) o &roaie &e /?i+i- s'
+(!) pri,eas/' :'+(itor st'p?+() ori st'p?+a /asei- pe
6ea*- /a pe!(+ :or3a0 i+tro&(s pe 3(ri0 ?+ /(rte.
8o*+i0oara La,i+ia a pro/e&at *ai rapi& 0i 3'r'
/o*p)i/aIii- +at(ra)- /a 3etiIe)e &e pe stra&' /?+& )e!a
s'rit *i+6ea e)asti/' a Koa/ei peste (+ 6ar&. Pe+tr(
o &o*+i0oar' ?+ at?t &e e)e6a+t *a+to(- at?t &e ()tra!
*o&er+i pa+to3i- at?t &e &e)i/at 0i /a)* pro3i) &e /a!
*ee- ?i p'rea /e) p(Ii+ /i(&at. Ce,a ?*potri,a +at(rii.
1*potri,a tra&iIii)or sa)e &e /ast'. Si*Ii &i+ +o( o (*:r'
&e +e)i+i0te ?+ a&*iraIia tota)' 0i ()(it' &i+ pri*e)e /)ipe.
M A/(* *er6e* s' ispr',i* /eea /e!a* ?+/ep(tS
a+(+I' La,i+ia Ma&(- s/(t(r?+&(!0i t')pi)e &e I'r?+'
0i &e6ete)e *'+(0i)or &e pra3. FiL'* i+iIia)e)e )a )o/() )or-
p?+' /e &o*+() L* M* ,a 3i /(pri+s iar'0i &e 3re+e! Cia s'
sa*e+e )itere &e a(r pri+ /(rIi)e oa*e+i)or- ?+ spera+Ia +(
pri/ep a /'rei re/o)te.
200
M S' ?+/er/'* tot )a 5Be/F*a+7S... a prop(s La)(.
E) *i )e!a 3iLat ?+t?iO &e )a e) )e!a* /(*p'rat o &at'
/( portIi6aret().
M 8e &ata a/easta *' 3a/ e( 5Be/F*a+7S Ori +!ai
?+/re&ere- 3ii+&/' +!a* 3ir*' ?+s/ris' 0i *e+Ii(+ea &e
3(r+iCor a) C(rIii re6a)eQ
M 1+ *ata s' +!a* ?+/re&ere- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M' s(p(+ )a tot /e &e/iCi. S/)a,S
M N( te a+6aKa i*pr(&e+tS M?i+e te po*e+e0ti /'
r'*?+ e( &e straK' ?+ stra&' 0i te eLpe&ieC pe &(*!
+eata s' i+tri ?+ /(rIi)e oa*e+i)or- ?+ /ase- )a /ase)e &e
3ier... S!a( *ai ,'C(t &e a/esteaS...
Ea C?*:eaO e) ?+69eIase. P(Ii+- p(Ii+- /( (+ ?+!
/ep(t &e teroare- re/(+o0tea /' ?+tr!a&e,'r s!a( *ai
,'C(t &e a/estea. Ce &e*o+ se C:ate ?+ e+i6*ati/a ,ie!
tate &e )?+6' e) /( o/9ii at?t &e r?C'tori 0i +e,i+o,aIiQ
Ce as/(+&e &(p' /)ipiri)e *'r(+te- &e *ioap'- a)e 6e+e!
)or at?t &e )(+6i 0i (*e&e- ar/(iteQ
M At(+/i s' *er6e* se pre6'ti La,i+ia Ma&(-
&(p' /e!a ?+3'0(rat i+iIia)e)e ?+tr!o 9?rtioar' &e *'tase
0i )e!a ?+/9is ?+ po0eta ,ast'- /( *o+o6ra*a sa e+or*'-
L* M* U+&e s' *er6e*Q... La 5Cap0a7- +!ar 3i o i&eeQ...
8e aproape /i+/i a+i +!a* *ai i+trat )a 5Cap0a7. Pi ai
s' *' /reCi &a/' a* s'!Ii sp(+ /' +i/i ast'Ci +!a* &e!
K(+atQ... Era* i+,itat' (+&e,a )a pr?+C... M!a s(rpri+s
a)ar*a /?+& ie0ea* pe (0'... OpteC pe+tr( i+,itaIia &o*!
+()(i &e pe stra&'- &e ieri. Mai e ,a)a:i)'Q
La)( M')&'res/( +!a 0ti(t /e s' sp(+'. Se te*ea
&e r'sp(+s- a*i+ti+&(!0i /atastro3a)a i+terpretare a i+,i!
taIiei &i+ aK(+.
M N( te speriaS a r?s La,i+ia Ma&(- /( &i+Ii0orii
a):i 0i *'r(+Ii. N!a* s'!Ii &e,or ,e+it() pe!(+ a+... U+
/eai /( :rio0e- o pr'Kit(r'- +i*i/ *ai *()t... N(*ai s'
*' opres/ )a (+ te)e3o+ p(:)i/ 0i s' a+(+I a/o)o (+&e
era* i+,itat' /'- &atorit' a)ar*ei- toate se a*?+' pe+tr(
o &at' i+/ert'... 5Cap0a7 *ai e 3re/,e+ta:i)Q... 8(*+eata
te a:aIi ,reo&at' pe!a/o)oQ
M 8est() &e &es 3'/( La)( M')&'res/( o s/9i*'
0i (+ 6est &e oroare- pe /are &o*+i0oara La,i+ia +(
)!a prea pri/ep(t- +e3ii+& ?+ *'s(r' a /(+oa0te /' a/o)o
201
?0i a,ea e) /artier() 6e+era) &e Co*:i- *asa /(3(+&'!
ri)or ?+ *o/+eaia /ea &e toate Ci)e)e. B'tr?+() Ii+tiri*
5Cap0a7 *ai e ?+/' &est() &e a//epta:i) 0i 3re/,e+ta:i)S
M S' +e 6r':i* ?+ a/est /aC. O )('* pe Ca)ea
4i/toriei.
M Pe a/i +( e *ai &ire/tQ...
M Poate s' tot 3ieS... A* po3t' s'!*i ar(+/ o/9ii &i+
trea/'t 0i pe )a (+e)e ,itri+e. Ori te te*i s' +( +e
s(rpri+&' as(pra 3apt()(i &o*+() S'+&e) a) &(*ita)eQ
M N( e a) *e(S E (+ oare/are i+&i,i& &e pe stra!
&'S se )ep'&' La)( 0i &e &?+s()- tri*iI?+&(!) s' se
piar&' ?+ a+o+i*at() str'Cii- &e (+&e )!a re/r(tat.
Ea C?*:ea a+i*at'- /)'ti+?+&(!0i t?*p)e)e ?+a)te- s'
r'C)eIeas/' spre /ea3' p'r() )i:er- s(3)at &e a&ieri. P'rea
/' (itase /( &es',?r0ire /?t &e i+&i6+at' s!a si*Iit ieri-
/?+& La)( 0i!a per*is s!o i+,ite )a *as'O &(p' /(*
(itase /' *ai a&i+eaori se ar'ta at?t &e 6r':it' s' aK(+6'
a/as'. A/(* se i+,itase si+6(r'. 10i *ai a/or&a 0i o tre!
/ere ?+ re,ist' a ,itri+e)or- eLa/t /a ?+ ,is() )(i La)(
M')&'res/(- A)3a 0i O*e6a ?+,estit &e /')(6'r() Fi)aret
pri+ so*+- /?+& a*?+&oi a( p)e/at s' i+spe/teCe ,itri+e)e
&e )a Paris- /( Ro&i/a I/'- 3etiIa &i+ preaK*a str'Cii Pe!
tr'/9es/( II. 8ar- /a 0i pri+ ,is- La)( era 3eri/it &e toate
a/este /apri/ioase 3a+teCii a)e &o*+i0oarei La,i+ia Ma&(-
?+/' +( La,i+ia sa- ?+/' +( &oa*+a A)3a 0i O*e6a-
pe!aproape ?+s' &e!a 3i... C'/i /e rost ar *ai a,ea oare
,iaIa 3'r' &?+saQ Ci+e!ar *ai opri oare ,?r/o)a/ii s'
ro+I'ie &is/() soare)(i &i+ +o( s/r(*it pe /er() &i+ +o(
sep()/ra) a) a/estei pri*',eri /( at?t &e a):astr' 0i str'!
,eCie- at?t &e &()/e )(*i+'Q 1+ a3ar' &e *?+(0iIa ei
/a)&'- *?+t(itoare- /e p(tere &i+ )(*e )!ar *ai s*()6e
oare s' +( se /(3(+&e iar'0i p?+' )a :r?(- p?+' )a piept-
p?+' )a 3r(+te ?+ s*?r/(ri)e *(/e&e- &ospite- 3oi+& &e
/o)/'ia)a )ar,e)or 9?&e- &i+ Marea P(tre&'- &e (+&e
,e+eaQ
202
8
La 5Cap0a7- &o*+i0oara La,i+ia Ma&( a ?+tre:at
&i+ (0':
M 4rei s' a)e6e* o *as' )i:er'- )?+6' 3ereastr'Q
1+tre:ase- &ar +!a *ai a0teptat r'sp(+s. O por+i ?+a!
i+te. A)esese si+6(r'.
Era *asa /ea ,e/9e- a 5)or7. A )or- /ei)a)Ii. A A+toa!
+etei 0i a )(i.
Masa (+&e ieri!&i*i+eaI' se 3erea e) s' pri,eas/' 0i
(+&e- ?+ pro/es() :o*:ar&a*e+t()(i- /ei trei o3iIeri &e
pa+Ier&i,iCio+ 0i +e*Ioai/a 6r's(+'- ?+/at'r'*at' ?+ (+i!
3or*'- a( /'C(t ?+ torpoarea *(t' 0i 6ra,' a &i6estiei-
&(p' /e!a( ?+6(r6itat repeIite porIii &e /a3ea /( )apte-
trip)e /'piIi &e 3ri0/'- X(a&r(p)e sti,e &e pr'Kit(ri.
1+ /e) *ai +at(ra) /9ip- par/' ar 3i &(:)at ai&o*a
(+ ro)- &o*+i0oara La,i+ia a )(at )o/() A+toa+etei- s/o!
I?+&(!0i *'+(0i)e- p(+?+&(!)e tra+s,ersa) &eas(pra po!
0etei- ?+to/*ai /a ea.
La)( M')&'res/( ?0i )(' 0i &?+s() ?+ pri*ire s/a(+()
,e/9i- a) eter+()(i soI i*:e/i) 0i &o/i)- (+&e a r'*as e)
p)a+tat ?+tr!o +'*iaC' p?+' )a ,re*ea &e!apoi- a0tept)+&
s' se ?+toar/' to,ar'0a!i &e ,iaI'- p)e/at' )a /oa3or. Pi!a
petre/(t &e6ete)e pe 3r(+tea /are +( era 6e+ia)'- /i +(*ai
potri,it'- &e o* potri,it- *iK)o/i(- statisti/- pe+tr( a se
/o+,i+6e pri+ si*I() ta/ti) &a/' e treaC ?+tr!a&e,'r 0i
&a/' +( /(*,a *ai /o+ti+(' ?+/' 3a+tas*a6orii)e ,is()(i
a:s(r& &e ast'!+oapie.
M Ai /e,aQ... E0ti oste+itQ... Mi6re+'... se ?+6riKor'
La,i+ia- pri,i+&(!) /(rios.
M Ni*i/... ?*i ara+Ka* 0i e( i+&e3riCa:i)a... a ?+/'r!
/at e) a es/9i,a r'sp(+s() /e) s(*:r(- /( (+ )a*e+ta:i)
s(r?s iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/ 3aI' &e si+e- pe /are +!ar
3i &at trei para)e +i/i &o*+i0oara La,i+ia &a/' )!ar 3i
,'C(t eLp(s ?+tr!o ,itri+' /( *'0ti &e /ar+a,a)- +( +(*ai
A+toa+eta &e!a/(* /i+/i a+i.
Ea )!a /reC(t. Ba ?+/' a *ai 0i C?*:it- /arita:i). Li!
+i0tit' &i+ partea ?+6riKor'rii 3'r' te*ei- i!a /e&at /o!
*a+&a.
203
M Sp(+e sa +e ser,eas/' ori/e. 1*i e /( tot() i+&i3e!
re+t. Te a+(+I +(*ai /' *i!e o 3oa*eS O 3oa*e &e
3iar' a /a,er+e)or- &e (+&e sosi*...
M At(+/i- +!ar 3i o i&ee s' /ere* o...Q
M N(!*i p(+e pro:)e*eS )!a ?+trer(pt La,i+ia.
M 8a/' 0tia*- i+tra* )a resta(ra+t- &i+/o)o. Cerea*
o )ist'- &e (+&e s' ai /e a)e6e- /( toate /' e at?t &e
t?rCi(.
M S/9i*:a /e,aQ O )ist'S N!ai *ai stat +i/io&at'
/( o 3e*eie )a *as'Q N( /(+o0ti &e /?te ori r's(/e0te
o )ist' pe &os 0i pe 3aI'- /a )a s3?r0it s' &es/opere /'
&ore0te eLa/t /eea +( 3i6(reaC' pe )ist'Q Pi poate +i/i
+( eList' pe )(*eQ
La)( M')&'res/( a o3tat &i+ :'ieri)e tre/(t()(i s'(
/o+K(6a). Ptia e) prea :i+e- ,aiS /' o 3e*eie &ore0te
eLa/t /eea /e +( 3i6(reaC' pe!o )ist' &e resta(ra+t- /o3e!
t'rie ori :arO 0i eLa/t /eea /e +(- 3i6(reaC' ?+tr!(+ o*-
/?+& o*() a/e)a se ?+t?*p)' a 3i &oar (+ si*p)( soI-
eter+() soI i*:e/i) 0i &o/i). N(*ai /' A+toa+eta +!o
re/(+o0tea +i/io&at'. 8o*+i0oara La,i+ia o *'rt(risea
/( a+ti/ipaIie. Iar &(p' /e!o *'rt(risise- a/(* ?) /er/eta
iar'0i- ?+/' *ai /(rios.
M S(spi+iQ
M A* s(spi+at e(Q
M N(. E(S S!ar sp(+e /' +( *ai e0ti a/e)a0i &e pe
stra&'. Pi s!ar sp(+e /' a/o)o era /)i*at() &(*ita)e ?+
/are te si*Ieai :i+e- ?+/?t re6ret /' )!ai p'r'sit &i+ pri!
/i+a *ea. Ne3eri/ite i+spiraIii a* pe Ci(a &e aCiS... S'
+e ?+toar/e* ?+ stra&'S
M C(* poIi ,or:i a0a- &o*+i0oar' La,i+iaQ... Mi!a*
a&(s a*i+te &e /e,a...
M Ri!ai a!&(s a!*i+!te &e /e!,aS... repet' ea- &es!
p'rIi+&(!i r'sp(+s() ?+ ap'sate si)a:e. >*S A/estea 3a/
parte tot &i+ sto!C!(ri)e &(*ita)e &e eLp)i/aIii i+eLp)i!
/iteQ Ca)/'!)e ?+ pi/ioare- &es/otorose0te!te &e e)e- /a
&e sto!C!(ri)e *e)e &e Ii6'ri...
M A tre/(t- &o*+i0oar' La,i+iaS... o asi6(r' La)(
M')&'res/(- s/(t(r?+&(!se /( e+er6ie. O a*i+tire &eC!
a6rea:i)'- *?9+it'- &o*+i0oar' La,i+ia- /( tot() perso!
+a)'... A tre/(tS...
204
La,i+ia Ma&( )!a p(s pa)*a (0oar' pe *?+a *(ti!
)at' &e :ra,(ri)e sa)e ?+ e/9ipa &e sa),are- /'(t?+&(!i ?+
o/9i /( o :)?+&' (+&ire &e re6ret 0i s/9i*:?+& &e 6)as-
/a ieriO
M 8i+ pri/i+a *eaQ... 8a/' e( s(+t &e ,i+'- par&o+S
Te!a* pre,e+it /' s(+t o 3ii+I' i+s(porta:i)'... Fii+&/'
Ci/i ?+s' /' a tre/(t- 0i ,rea(- tre:(ie- s(+t o:)i6at' s'
/re& /' a tre/(t- s' +e ?+toar/e* )a +oi. RepetS... Co!
*a+&' ori/e se poate 6'si )a a/east' or'... E,i&e+t- +( (+
/eai /( :rio0e- /'/i *i!a( /res/(t prete+Iii)e. N(!*i &'!
&ea* sea*' /?t &e 3?'*?+&' s(+tS... Iar /i+/i- Ce/e *i!
+(te +( te o/(pa &e *i+e. 8'!*i portIi6aret()- s' *'
o/(p e( &e e)...
La)( M')&'res/( i!a ?+*?+at &o/i) portIi6aret().
C9e)+er() se ?+3'Ii0ase /( pri,irea +e(tr'- /are +(
,oia s' sp(+' +i*i/- &ar sp(+ea ?+&est()e.
1+t?ia oar' &(p' aproape /i+/i a+i- /)ie+t() 3i&e)-
Co*:() so)itar &e )a *asa so)itar' a /(3(+&'ri)or ?+
*o/+iri- ,e+ea ?+soIit &e o &oa*+'. Pi /e &oa*+'S...
N( se*'+a /( p'p(0i/a ?+tot&ea(+a 6'tit'- o+&()at'-
3ar&at'- i&e+ti/' ?+s' /(

a)te o s(t'- o *ie &e &oa*+e-


/( apare+Ia )or arti3i/ia)'- so3isti/at'- prea +o('- s/oas'
&i+ /(tie- /( a/e)ea0i 6e+e- a/e)a0i s(r?s- a/e)ea0i :(Ce
a&*ira:i) &ese+ate /( :asto+a0() &e a)i3ie ro0ie /( a/e!
)a0i ,i& &i+ o/9ii a)tor o s(t'- o *ie &e p'p(0e)e /(
*(Ci/(I' ?+ piept. Trei &e/e+ii &e /?+& ser,ea sp(*a
)(*ei )o/a)+i/e 0i /os*opo)ite peri+&ate pe!a/i ?+,'Iase
s' esti*eCe /e!a&(/e 0i &(/e 3ie/are /( e)- *ai a6er &e/?t
,oia s!o arate pri,irea pro3esio+a) +e(tr'- 6ea*'+' poate
+(*ai /( pri,irea )(i Io+ Le+0- /?+& s(: o apatie so*+o!
)e+t' 0i 3'r' tres'r- /oa6()at'- pro/e&a )a ,i,ise/Iia per!
so+a6ii)or sa)e /()ese &e pe stra&'- &i+ resta(ra+te- &i+
6)oata /o+te*pora+i)or. C9e)+er() ?0i 3iLase o p'rere.
Ni*i/ +( i!o *ai p(tea C&r(+/i+a.
A as/()tat /o*a+&a- &ar +!a )(at +ot'. 8(p' /e La)(
M')&'res/( a ispr',it &e sp(s- 0i!a ?+6'&(it s' ?+/er/e a
,or:i e):
M 8a/' &oa*+a...
M 8o*+i0oaraS I!a /ore/tat La,i+ia Ma&(- 3'r' s'

1+ *a+(s/ris 0i teLt() &e :aC'- 6re0it: 5/( o7 2+. e&.=.


205
ri&i/e o/9ii &e )a o/(paIii)e sa)e- &eo/a*&at' ?+ sta&i(
&e preparati,e.
M Ro6 pe &o*+i0oara s' *' s/(Ce... 8a/' &o*+i!
0oara +!a stat )a *as'- /(* s!a ?+t?*p)at *()tor per!
soa+e &e &o(' Ci)e /( :o*:ar&a*e+te)e a/estea- o ro6
s'!*i per*it' s' /o*p(+ e( (+ %enu* U0or 0i a)es- &e
)a :(3et() resta(ra+t()(i +ostr(. Pe r'sp(+&erea *ea-
&o*+(B La)(S Cre& /' 0ti( /e!ar p(tea s'!i p)a/' &o*!
+i0oarei...
M S' 0tii ?+ pri*() r?+& /' *i!e 3oarte- 3oarte 3oa!
*eS ?) a*e+i+I' /( (+ a//e+t ,ora/e 0i teri:i) &o*+i!
0oara- tot 3'r' s'!0i ?+trer(p' *e0ter(ie)e)e. Ri!ai )(at o
r'sp(+&ere eLtre* &e 6ra,'. C'/i *ai s(+t 0i 3oarte
*o3t(roas'.
C9e)+er() a s(r?s (*a+- +( pro3esio+a). P'rea 3eri/it
/' poate ser,i o /)ie+t' /are se )'(&a /' e at?t &e *o3t(!
roas' 0i /' are pri)eK s'!0i p(+' pe+tr( ea r'sp(+&erea
?+ Ko/.
M O s' a0teptaIi ?+s' Ce/e *i+(te- &o*+i0oar'.
M A&*ira:i)S a ?+/(,ii+Iat &o*esti/it' &o*+i0oara.
C9iar &e Ce/e *i+(te a* +e,oie p?+' ter*i+ /( a/estea...
8(p' /e /9e)+er() a p)e/at )a r'sp(+&eri)e sa)e- La)(
M')&'res/( ?+/er/' s' pri,eas/' )a La,i+ia Ma&( /( a)Ii
o/9i- ai (+(i str'i+ 2e) +i/i +( se *ai so/otea (+ str'i+=-
pe+tr( a p'tr(+&e &e (+&e ,e+ea i*presia &e a)t/e,a-
a)t/i+e,a- pe /are o i+spira &o*+i0oara L* M* &e pe stra&'
/9iar (+(i ,etera+ ser, /( at?t &e /ore/t s*o/9i+6-
at?t &e er*eti/' 3i6(r' 0i at?t &e 9?r0it' eLperie+I' a
oa*e+i)or.
C( (+ 3or3e/(I ar6i+tat- o /i*:istr' &e p)i,it spri+!
/e+e)e 0i pi)a &e (+69ii &i+ tr(sa po0etei- La,i+ia Ma&(
opera 3oarte /o+/e+trat'- ?+/op/ii+& i+iIia)e)e re/o)tate
&i+ 6r'&i+a /( )i)ie/i )a )ea6'+() )or &e ori6i+e- pe /a!
pa/() &e *aro/9i+ ,er&e. Poate pe+tr( pri*a &at' &e )a
a+() se/()ar a) 3(+&aIiei- o *as' &e )a 5Cap0a7 era tra+s!
3or*at' ?+ ate)ier &e reparaIi(+i. Tot(0i- /9e)+er()- &e!
parte &e a se si*Ii Ki6+it &e ase*e+ea &e6ra&are a )o/a!
)()(i- se 6r':i s' preCi+te 0i /o+tri:(Iia sa perso+a)'. 8i+
&r(*- s!a a:'t(t s' &ep(+' pe t':)ia &e *ar*or'- 3'r'
a)te eLp)i/aIii 0i 3'r' s'!i 3i /er(t /i+e,a- (+ /)e0ti0or
+i/9e)at- a&(s +(*ai e) 0tie &e (+&e. 5Poate 3ii+&/' e
206
,ieS 1+tr!a&e,'r ,ieS P)i+' &e /o+traste- &e /o+tra&i/Iii-
&ire/t'- spo+ta+'- &eCro:it' &e toate a(to*atis*e)e +oas!
tre- preK(&e/'Ii)e- )a0it'Ii)e +oastre- a)e Co*:i)orS7 6?+&i
/( eLa)tare La)( M')&'res/(- (it?+& /' ?+ aK(+- /' ast'Ci!
&i*i+eaI'- ?+ai+te &e a p)e/a &e!a/as'- to/*ai a/este /o+!
traste- /o+tra&i/Iii- spo+ta+e 6est(ri 0i sp(se ?) a)ar*a(
/a si*pto*e)e (+or /i+i/e 0i i+to)era:i)e *ete9+e- /'
?+ +(*e)e )or o os?+&ise 0i o respi+6ea.
M N( te *ai (ita- te ro6... ?) i*p)or' La,i+ia M'
a6aseaC' /?+& *' si*t s(pra,e69eat'...
La)( M')&'res/( tot(0i s!a *ai (itat. C( a)t' C,?/+ire
&e s?+6e ,i( 0i 3ier:i+te ?+ i+i*a /are +(!i *ai era sea/'-
&e ias/'. S!a (itat )a &e6et() (+&e a 3ost &(+6a 6oa)' 0i
a):'- &e ieriO &e (+&e i se +'C'rise /' )ipse0te &e o 3oarte
re/e+t' 0i s(spe/t' &at' o a+(*e ,eri69et'- /( toat' pre!
p(sa ei po,este. 8(+6a s(spi/ioas' &isp'r(se a/(* s(:
(+ i+e) /( :ria+te 0i *o+t(r' &e a(r- 3oarte *o&er+'-
)at'- *asi,'. Ce prostii ?i *ai tre/(ser'- a0a&ar- pri+
/(6et- /?+& era at?t &e si*p)( s'!0i i*a6i+eCeQ U+ i+e)-
+( o ,eri69et' &e a)ia+I'- &e )o6o&+'- &e /'s+i/ie: (+
i+e) /are ieri )ipsea 0i a/(* 0i!a )(at )o/(). Pi /(* &e
+!a o:ser,at!o a/easta *ai ?+ai+te- ?+ a&'post- /?+& ea ?i
Ii+ea *?+a i+,a)i&' ?+ pa+sa*e+t() &()/e a) pa)*e)or
*i/i 0i *oiQ 1+ 3ar*a/ie- /?+& ?) &o3tori/ea /( 6i+6'0ia
Cor/o&(0ei /are a :a+&aKat )a)e)e)eQ La /e!i *ai 3o)oses/
)(i o/9ii- &a/' +i/i at?t +( poate s' &is/ear+' &e )a pri*a
ar(+/'t(r' a pri,iriiQ
M Te!a* r(6at s' te (iIi ?+ a)t' parteS )o,i ea *?!
+ios /( 3or3e/e)() ar6i+tat ?+ *ar*ora *esei. 4rei s'!*i
3(ri +eap'rat *e0te0(6() &e C)'tar'Q
M 8o*+i0oar' La,i+ia...
M Las!o pe &o*+i0oara La,i+ia ?+ pa/e &a/' ,rei
s' +( se *(te )a a)t' *as'- /( toate /atra3(se)e eiS
A,ea* &reptate s'!Ii sp(+ /' e0ti i*posi:i). Cre&ea*
/' e( &eIi+ re/or&()S...
La)( M')&'res/( a pri,it /( s(p(+ere ?+ a)t' parte-
)a sa)a ?+&est() &e 6oa)'- ?+ i+ter,a)() &i+tre /e)e &o('
a6)o*eraIii: a aperiti,()(i &e )a a*iaC' 0i a /eai()(i &e
)a /i+/i. C?Ii,a ,e0+i/i 0i spe/tra)i /)ie+Ii a( *oI'it &i+
/ap sa)(t(ri s)eite &e Co*:i. Era( ?+to/*ai /a e)- /e) &e
207
a)a)t'ieri- &e ieri!&i*i+eaI'- a+/oraIi &(p' se/rete)e
)or +a(3ra6ii a/i- 3'r' +i*i/ s'!i /9e*e a/as'- 3'r' +i*e+i
s'!i /9e*e +i/'iri. A ?+tors o/9ii &e )a &?+0ii- re/(!
+os/?+& /( oroare ?+ 6',a+e)e )or &e or:ite 6o)() *ort
&i+ o/9ii s'i &e ieri!&i*i+eaI'- &e a)a)t'ieri- &e /i+/i a+i
?+/oa/e- poate ?+/' *ai &e &e*()t. I!a ?+tors spre (0'-
(+&e i+tra o3iIer() :o+&o/ 0i spr?+/e+os &i+ aK(+- to,a!
r'0() :a:a/()(i &e pe ,re*ea )(i A&a*!Ba:a&a*.
N( era si+6(r. 10i 6'sise /o*pa+ia /are s'!) /o+so)eCe
&e reCiste+Ia /ita&e)ei i+eLp(6+a:i)e /( taior :)e(*ari+
0i 6()er &e astra9a+ :r(*'ri(. A/o)o- ieri- +( iC:(tise
s'!0i /o+so)i&eCe (+ /ap &e po&. Se rese*+ase ast'Ci )a
/apit()area (+ei /ita&e)e /e,a *ai eLp(6+a:i)e. Iar a/easta
se preCi+ta s(: aspe/t() (+ei pr'Ki+i &e0')ate- ?+ par&e!
si( ,erC(i- /( o :)a+' +'p?r)it' 0i ro0/at' )a 6?t- /( p'r()
r's/opt &e ,'pse)i)e 0i oLi6e+'ri)e ?+ &oCe /( +e*i)(itaO
(+ p'r *ort- ?+/a&r?+& *a/a:r( 3aIa )(+6(iaI'- s/o3?)/it'-
spoit' /( o /re*' 0i o p(&r' &e roCa)i() paste)or &e &i+Ii.
Se /(+o0tea /' a/(* i+tr' ?+t?ia oar' ?+tr!(+ )o/a) at?t
&e se)e/t. Pi /'!0i &' toate si)i+Ie)e s' par' +esti+69erit'-
/')/?+& 0)ea*p't pri+tre *ese- str?*:?+& a :)aCare &i+
+as() /arti)a6i+os- s/oI?+& o Ii6ar'- pe /are 0i!a ?+3ipt!o
/( &e6aKare ?+tre :(Ce)e ro0ii!,i+eIii- /a o ra+' p(r/eas'
spre 6a+6re+'- apri+C?+&!o ?+ai+te &e a se a0eCa pe s/a(+-
a&*ir?+&(!se ?+ o6)i+&'- to)'+i+&(!se apoi ?+tr!(+ /ot- /(
&r?6)e)e /io)'+oase ?+/')e/ate pi/ior peste pi/ior.
Pe La)( M')&'res/( )!a /(pri+s o /a*ara&ereas/' ?+!
&(io0are. 1i era *i)' &e o3iIer() ,e+it &e pe 3ro+t- /(
piept() ?+ ,a+ /'pt(0it &e &e/oraIii 0i /( o:raC() ars
&e /ri,'I() 0i ar0iIe)e stepe)or. C(+o0tea &i+ /e)')a)t r'C!
:oi- a) s'(- 0i &i+ a/esta- a) +ostr(- /e ?+sea*+' o ase!
*e+ea per*isie &e /?te,a Ci)e- &(p' (+ a+ &e )(pte- /a+!
to+a*e+te ?+ :or&eie- *asa )a popot'- t?r?0() pe :r?+/i
?+ *o/ir)e... P)a+(ri)e *ere( pre6'tite 0i a*p)i3i/ate /(
)(+i ?+ai+te. Ba+/+ote)e so)&ei +o(!+o(Ie- ?*p't(rite ?+
:(C(+ar() &e )a piept. 8esp'rIirea 6')'6ioas'- &e /a*a!
raCii /are r'*?+- /( 6)(*e- (r'ri 0i i+e,ita:i)e)e pore/)e.
Ner':&area &i+ tre+- &i+ 6ar'- &i+ :irK'... Pe (r*'- 6o)()
/'s/at &eo&at' ?+ K(r() t'( ?+tr!o )(*e str'i+'- se+ti!
*e+t() &e si+6(r'tate 0i i+(ti)itate- /o+*esea+() ,a6 &e
)a :irt &e /are te a/aIiO epi)o6() 6)orioase)or a,e+t(ri
208
proie/tate ?+ :raIe)e /io)'+oase a)e (+ei papar(&e /( 3aIa
spoit' ?+ /()oarea pastei &e &i+Ii 0i /( p'r() *ort- 3'r'!
*i/ios 0i (s/at- &e /a&a,r(.
Bo+&o/() ?0i pier&(se ,er,a &e ieri. Cita&e)a /apit(!
)at' +!a,(sese- &esi6(r- /e pier&e. 10i r?+Kea +(*ai &i+Iii
&e /a)- )(+6i- 6'):ii 0i &es/')IaIi &i+ 6i+6ii- ?+tr!(+ 3e)
&e r?s i*o:i)- poate ?+ ?+/9ip(irea sa- *a6+eti/ 0i 3ata)
s(r?s &e ,a*p'.
A*?+&oi pri,ea( )a *asa )or. C( o e,i&e+t' 3as/i!
+aIie. Iar La)( M')&'res/( +( iC:(tea s'!0i ?+3r?+6' o
Kos+i/' &e0ert'/i(+e. 4a+itoasa ?+/?+tare /' to,ar'0a sa
a)t3e) ar'ta )a 3'pt(r'- /a (+ astr( /are a si&erat &oi
,ier*i.
M Po3ti*- &o*+()e L* M*R ?i o3eri La,i+ia portIi6a!
ret()- &(p' /e i!a )(str(it i+iIia)e)e /( :atista *i/'- *iro!
si+& a par3(*() +e/(+os/(t. OperaIia a re(0it &e *i!
+(+e 0i- tot pri+ *i+(+e- pa/ie+t() +!a s(/o*:at pe *asa
&e operaIie...
M C(* s'!Ii *()I(*es/- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M C(*Q Pe *i+e *'!+tre:iQ Pro*iI?+&(!*i /' a)t'
&at' +!ai s' te *ai &e&ai )a ase*e+ea +'C&r',a+e :ra!
,(ri. N( /re&e /' *!a* a+6aKat pe toat' ,iaIa s' i+tr(
pri+ /(rIi)e oa*e+i)or /a o 6'i+'reas' pe+tr( a /()e6e
&i+ t(3e i+iIia)e)e &(*ita)e.
M ...+oastre- &o*+i0oar' La,i+iaS... L* M* I+iIia)e)e
+oastre. Ci3r() /o*(+.
M A)e &(*ita)eS N(- +oastreS... Pi +i/i +( /re&e
/' a* &e 6?+& s'!) /o+/(reC )a i+3i+it pe 5Be/F*a+7-
&e0i s(+t ?+ /'(tare &e!o *eserie o+ora:i)'... A* ?+/9is
ate)ier()S...
A ?+/9is 0i po0eta- &(p' /e!a i+tro&(s i+str(*e+te)e
i*pro,iCate a)e pro,iCoriei sa)e *eserii &e C)'tar'. Pri!
,i+&(!) ?+ o/9i- a iC:(/+it ?+ r?s /rista)i+ &e /o*i/a
*(tr' a )(i La)( M')&'res/(- 3?st?/it- r's(/i+& portIi6a!
ret() resta(rat pe!o parte 0i pe a)ta- /'C+i+&(!se s'!0i
eLpri*e 6ratit(&i+ea- ?+ +(*e)e s'(- a) portIi6aret()(i
0i i+iIia)e)or- ?+tr!o 3or*()' 6ar+isit' /( *ari Ker:e reto!
ri/e- ?+ sti)() s(:)i* a) epo/ii.
M 8o*+i0oar' La,i+ia- ori/e!ai sp(+e *ata- a/east'
o/()t' pre&esti+are a i+iIia)e)or...
209
M HatR GataS .inis)R StopS BastaS i!a )(at /(!
,?+t(). C9estia i+iIia)e)or- a /i3r()(i /o*(+- eIetera- a
r'*as s' Ca/' a/o)o- peste 6ri)aK- ?+ /(rtea /( )i)ie/i-
(+&e!ai ar(+/at!o &(*+eata. A/(* s' re/(per'* 3or!
Ie)e pier&(teS... Ai 0ti(t ,reo&at' /e ?+sea*+' a/eea o
3iar' 9'*esit' a /a,er+e)orQ 8a/' +(- a* s'!Ii ar't
i*e&iatS...
C9e)+er() se Ii+(se &e /(,?+t. N(!0i )(ase r'sp(+!
&eri)e ?+ &e0ert. S(:sta+Iia)() %enu a)/'t(it &e )a :(!
3et() re/e a) resta(ra+t()(i a 3ost )a ?+')Ii*ea rep(tatei
/ase 3o+&at' pe ,re*ea )(i A&a*!Ba:a&a*. 4er*(t()
aperiti,()(i )a 3e). C(pa &e ,i+ i&e*. N(*ai &o*+i0oara
La,i+ia se )'(&ase /( 3oa*ea &e 3iar' a /a,er+e)or- /(*
se )'(&ase 0i /( *o3t(ri)e!i 3'r' pere/9e. A &eC:r'/at ?+tr!
a&e,'r *a+to() ar6i+ti( 0i a r'*as ?+ ro/9ia &e!(+
paste)at $eu"turAuoise& tip'ri+&(!0i *?+e/e)e- i+sta)?+!
&(!se *ai so)i& pe s/a(+- par/' s!ar 3i pre6'tit s' &e,ore
0i tipsii)e &e *eta). Foa*ea ?i era ?+s' *()t *ai *o&e!
rat'- 0i toate *i0/'ri)e e(rit*i/e i!a( 3ost &i/tate &e!o
/re0tere /e,a *ai e,o)(at' &e/?t a str'*o0i)or &i+ pre!
istori/a epo/' a /a,er+e)or.
La)( M')&'res/( *?+/a ?+/' 0i *ai p(Ii+. Se ?+&est()a
*?+/?+&!o &i+ o/9i. Si*Iea pri,iri)e &eC*orIite &e
/(rioCitate a)e r'C)eIe)or spe/tre &e )a /e)e)a)te *ese. N(
era( ?+ &ati+a /o3et'riei 5Cap0a7 ase*e+ea pr?+C(iri- a/i-
)a &oi pa0i &e resta(ra+t- +i/i )a ast3e) &e ore. Toate )(a(
proporIii)e (+ei a6resi,e si+6()ariC'ri- /o+&a*+a:i)e 0i
+ea0teptate &i+ partea (+(i Co*:i at?t&eO po+&erat 0i res!
pe/t(os /( tra&iIii)e.
1+ s/9i*:- /o+/9eta 0)ea*pat' 0i /io)'+oas' a o3iIer(!
)(i :o+&o/ a Ii+(t 0i ea +(*ai&e/?t s' 3ie ser,it'- pe p)a!
to(ri &e ar6i+t- /( (+ *e+( &e )a :(3et() re/e- *'/ar
/' &e )a resta(ra+t se ?+tor/ea(- &e )a (+ :irt- (+&e
?+tr!a)t3e) ?+3()i/ase- s'!i Ii+' pe!o s'pt'*?+'. N( p(tea
?+s' s' re+(+Ie )a /eea /e!i p'rea o s(pre*' &isti+/Iie-
/a s' ai:' /e istorisi a)tor 0)ea*p'te apoi (+ a+.
C9e)+er() /( pri,irea +e(tr' a r'sp(+s /( (+ +e(tr(
re6ret /' :(3et() re/e a 3ost 0i s!a ?+/9is. 8e a)t!
*i+teri- re6()a*e+t() ,e+era:i)ei /ase- 3o+&at' ?+ /e)')a)t
se/o)- i+terCi/e ast3e) &e a+o*a)ii.
210
M 8ar aia &e!a/o)oQ ar't' pr',')at' ?+tr!(+ /ot- /(
Ii6ara- spre *asa &e )a 3ereastr'.
M O eL/epIie- &oa*+'.
M Pi e(- a&i/'- +( pot 3i o eL/epIieQ
M OS &a- &oa*+'S S(+teIi... re/(+os/( i*pasi:i)
/9e)+er().
M 8'!i &ra/()(i- /' '0tia!s +i0te r?io0iS se s(p'r'
/o+/9eta :o+&o/()(i- t(rti+& Ii6ara &ire/t pe *ar*ora
*esei 0i s/oI?+& /(tioare)e /( &res(ri s'!0i *ai ap)i/e
pe o:raC (+ strat &e p(&r' roCa/9ie /a pasta &e &i+Ii. >ai-
*i/()e- )a 5Mir/ea7- s'!i tra6e* (+ ,i+ /( si3o+S...
9
La,i+ia Ma&( a ?+/')Cit pa9ar() &e /o+ia/ ?+
/(pa pa)*e)or- a sor:it ?+/et /?te,a pi/'t(ri- )!a &ep(s
Kos 0i- ?+,?rti+& ?+tre &e6ete pi/ior() &e /rista)- a sp(s
3'r' s' ri&i/e o/9ii:
M A/(*- &(p' /e!a* pri+s 3orIe proaspete- s'!Ii
ser,es/ 0i e( /?te,a eLp)i/aIii /a* tot a0a &e i+eLp)i/ite
/a a)e &(*ita)e. Ri )e &atores/...
I+i*a )(i La)( M')&'res/( a ?+/ep(t s' ti/'ie /( o
s(t' 0aiCe/i &e p()saIii pe *i+(t.
M Pe+tr( a/easta a* Ii+(t s' ,i+ a/i... Mai eLa/t:
0i pe+tr( a/eastaS 1+ pri*() r?+&- ,oia* s' restit(i e(-
/( *?+a *ea- i+iIia)e)e +e3eri/it()(i portIi6aret- /are
+!a,ea +i/i o ,i+' pe+tr( toa+e)e st'p?+()(i. 1+ a) &oi)ea
r?+&- 3ii+&/' ?+tr!a&e,'r ?*i era 3oa*e- pre/(* a* &e!
*o+strat!o. Pi ?+ a) trei)ea- 3ii+&/' ,rea( s' ?+)'t(r (+
e/9i,o/ &i+tre +oi...
M N( eList' +i/i (+ e/9i,o/- &o*+i0oar' La,i+iaS
protest' La)( M')&'res/(- (it?+& tot /e!a 6?+&it- a pre!
p(s- a &e&(s ?+ "G ore.
M EList'. Ni/i +( se p(tea s' +( eListeS A* ?+!
/er/at s' *' ,'& /( o/9ii &(*ita)e 0i s' *' K(&e/ /(
*i+tea &(*ita)e- a0a /(* Ii!a* ap'r(t &e ieri- &i+ :o)ta
&e (+&e a)er6a*- /?+& :o*:ar&iere)e era( s(s- teroriCat'
&e!o spai*' a+i*a)i/'- oar:'...
211
M A+i*a)i/'- &o*+i0oar' La,i+iaQS Mata 0i /e,a
a+i*a)i/Q C(* poIi...
M Iar ?+trer(piQ Las'!*' s' ,or:es/ e(... 8aS A+i!
*a)i/'S A)t /(,?+t +( eList'... A* re3)e/tat )a toate.
Pi a* aK(+s )a /o+/)(Cia /' p?+' )a (+ p(+/t a,eai &rep!
tate s' ar(+/i pe stra&' 0i s' /a)/i ?+ pi/ioare Ii6'ri)e
pe /are Ii )e!a o3erit 3?0+eaIa &e pe stra&'- s' sa*e+i peste
6ri)aK(ri i+iIia)e)e /are &i+ ?+t?*p)are /oi+/i&- repreCi+t'
/i3r() +ostr( /o*(+- /( /are /ir/()'* pe )(*e (+()
?+tr!o parte- a)t() ?+ a)ta...
M 8e /e (+() ?+tr!o parte 0i a)t() ?+ a)ta- &o*+i!
0oar' La,i+iaQ se t?+6(i La)(- /( Ka)+i/ 6)as &e or3e)i+.
M Fii+&/' a0a este 0i a0a ,a 3iS
M 8o*+i0oar' La,i+ia...
M Apri+&e!o Ii6ar'- &'!*i 3o/ 0i *ie. Pi ta/i- te
ro6S... A)t3e)- *!a* ri&i/at 0i a* p)e/at. Las'!*' s'
ter*i+ /e a* &e sp(s 0i /?t pot s' sp(+...
La,i+ia Ma&( a *ototo)it pa/9et() 6o) &e Ii6'ri- a
3'/(t se*+ /9e)+er()(i s'!) ia &i+ 3aIa ei 0i s' ri&i/e
tot- a pri,it (+ ti*p- i+&e/is'- ?+ +i*i/- /(* +( se
3iLeaC' pri,iri)e *ioape /?+& p)(tes/ as(pra (+i,ers()(i
+e/o+t(rat &e )a &ista+I'- tre*(r'tor- 3'r' a treia &i!
*e+si(+e.
M 8aS a re)(at. C?te se pot sp(+e 0i ?+Ie)e6eS...
M!a* ,'C(t /( o/9ii &(*ita)e 0i a* re3)e/tat )a *i+e
/( *i+tea &(*ita)e- /( &ate)e &(*ita)e. S(+t e( i*!
posi:i)'S 8ar te /re& /' Ii!a* ap'r(t 0i *ai i*posi!
:i)' /9iar &e/?t s(+tS... S' )'*(res/ /?te,a... 1+/ep?+&
?+ or&i+e /ro+o)o6i/'. Pa+i/a a+i*a)i/'S Ri!a* sp(s /'
s(+t 3oarte /(raKoas' 0i te!asi6(r s' s(+t- /( toate /'
ai C?*:it at(+/i iro+i/- sar/asti/- /a(sti/...
M At(+/i- &o*+i0oar' La,i+iaS Ieri...
M Ieri- aCi- *?i+e... Ai *ai a,ea &rept s' s(r?Ci tot
a0a &e iro+i/- sar/asti/- /a(sti/ /?t ti*p +( 0tii &e (+&e
,i+e a/east' pa+i/' pe /are +( *i!o pot &o*i+a. C?+&
?+s' se pr':(0e0te o /as' peste ti+e- /?+& &i+ &'r?*'!
t(ri e/9ipe)e &e sa),are te s/ot +e?+s(3)eIit pe :raIe 0i
*ai s/ot (+ tr(p C&ro:it- (+ s'r*a+ a*este/ &e /ar+e-
oase- *e*:re 0i I'r?+'- :(/'Ii &e Ci& 0i &e s/9iKe- at(+/i
pa+i/a ireCisti:i)' e /e,a *ai K(sti3i/at'. Ori/i+e pri/epe
/' +!o *ai poIi s/oate (0or &i+ ti+e... A/easta s!a ?+!
212
t?*p)at )a Lo+&ra- a/(* trei a+i. Iar /orp() C&ro:it- s'r!
*a+a *?+' &e /ar+e 0i oase- /( s?+6e)e /a)& ?+/'- era
/a&a,r() *a*ei... Ma*a...
La)( M')&'res/( a 0optit ?+tr!o s3?r0it' s(3)are:
M M' ierIi- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M N!a* /e ierta. N!ai 0ti(t!o. A/(* o 0tiiS ,or:i
La,i+ia Ma&(- pri,i+& +e6(ros ?+ ti*p. A( tre/(t &e
at(+/i trei a+i... 4iaIa a /o+ti+(at. 4iaIa pe /are o
&(/ea*... Peste toate se a0ter+e p(Ii+' (itare. C?te p(!
Ii+' aCi- /?te p(Ii+' *?i+e... P?+' /e (itarea s(3eri+Iei
a/esteia- *ora)e- p(+e st'p?+ire /( tot() pe ti+e... C(*
?Ii sp(+ea* ieri- /a o 6e+era)' o:ser,aIie- )?+6' pr',')i!
oara s'r'/'/ioas'.... R'*?+e *ai ,ie *e*oria /ea)a)t'- a
a+i*a)()(i. Fri/aS Pa+i/aS N( este *o+str(os 0i &eCo!
)a+t /' to/*ai a/easta s(pra,ieI(ie0te /e)ei)a)teQ... E
/eea /e *i se ?+t?*p)' *ie. N!a* *oti,e prea *()te s'
*' sti*eC. A/east' parte &i+ *i+e- &aS *erit' s(r?s()
&(*ita)e iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/...
M 8ar +( *ai s(r?& +i/i ?+tr!(+ 3e)S... se 3r'*?+t'
La)( M')&'res/( pe s/a(+.
M Pe+tr( *o*e+t. 4iaIa o tr'i* a0a /(* este. N(
+oi a* 3'/(t!o a0a... Ai s' C?*:e0ti *?i+e- a/(0i- /(*
+i/i e( +( *i!a* pier&(t s(r?s() 0i r?s(). MorIii a(
r'*as (+&e s(+t- +oi st'* &e ,or:' a/i- &(p' o *as'
/are a 3ost eL/e)e+t'... P(te* 3a/e a)t/e,aQ
Ea )!a pri,it *ai ate+t. Poate a0tepta (+ se*+ pe
3i6(ra Co*:()(i- (+ /(,?+t.
La)( M')&'res/( a t'/(t- /( o/9ii ?+ Kos. S/osese sti!
)o() &i+ :(C(+ar 0i ?) r's(/ea ?+tre &e6ete- /a s'!0i 6'!
seas/' &e )(/r(- p(rt?+&(!) ?+/9is- ?+/oa/e 0i ?+/o)o- pe
*ar*ora *esei.
M E0ti &e p'rere- &e/i- /' +( p(te* 3a/e +i*i/Q
a tras /o+/)(Cia La,i+ia Ma&(. E( *ai ?+/er/... 8ar
+( &espre ?+/er/'ri)e *e)e e ,or:a... A+i*a)() a/esta
/(pri+s &e teroare oar:' /?+& :o*:ar&iere)e s(+t pe /er
a *ai 3ost (r*'rit 0i ai(rea. Merita pro:a:i) o sa+/Ii!
(+e. O torpi)' aeria+a a /'C(t peste a&'post() (+&e *'
a3)a*- )a Ber)i+. A)te /a&a,re- Iipete- spai*e- pr':(0iri...
Iar'0i a* 3ost &(s' pe :raIe... A)t' torpi)' eLp)o&?+& ?+
9ote)()- (+&e )o/(ia*- )a Mi)a+o... 1+ /e)e /i+/iCe/i 0i opt
&e :o*:ar&a*e+te o*o)o6ate- /i+/iCe/i 0i +o(' /( /e)
213
&e ieri- *i s!a( ?+t?*p)at at?tea 0i a* asistat )a at?tea-
?+/?t +( e &e *irare /' a)er6 or:it'- a+i*a)iCat'- /?+&
a(& 9(r(it() *otoare)or- s(s. N( *!a /'(tat 0i ieri o
eLp)oCi:i)'- aproape &e /asa pe (+&e tre/ea*Q S(+t-
pre/(* /o+staIi- (+ o:ie/ti, pe /are se a0ar+eaC' /(
e6a)' te+a/itate :o*:ar&iere)e +e*Ie0ti- a*eri/a+e- e+!
6)eCe- ita)ie+e- r(se0ti... ELp)i/aIia 3ri/ei *e)e- &e0i s(+t
/(raKoas' ?+ a)te)e- e ori +( e a/(* &est() &e eLp)i/it'Q
M Ni/i +( *ai era +e,oie &e ,reo eLp)i/aIie- &o*!
+i0oar' La,i+ia...
M Tot(0i- ai *ai s(r?s ieri- +( o &at'- &e sp(se)e *e)e-
tot at?t &e iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/. P'rea( ?+/re&i:i)eS Pi
s(+t... Ce /'(ta* )a Lo+&raQ La ParisQ La Ber)i+Q La
Mi)a+oQ La O&essaQ La Ge+o,aQ A/(* ?*i a*i+tes/
/' a* 3ost 0i )a Ge+o,aS Ne,erosi*i)- +( este a0aQ
U*:)a* pe )a Lo+&ra /a s'!*i /(*p'r &i+ O)& Bo+&
Street po0ete 0i i+iIia)e /are se pot pro/(ra 3oarte (0or a/i-
pe )o/- &e )a 5Be/F*a+7S... Mi!ai tre! /(t!o pe )a +as- /a
s'!*i &eterioreCi pro3i)()- /( s(r?s() &(*ita)e &e ieri...
M 8e ieri- &o*+i0oar' La,i+iaS 8e ieriS... st'r(i
La)( M')&'res/(- r'p(s &e re*(0/'ri. Ast'Ci )e ,'& /(
a)Ii o/9i 0i )e /(6et /( a)t' *i+te...
La,i+ia Ma&( a C?*:it ea- *e)a+/o)i/- /( pri,irea
pier&(t' ?+ spira)e)e &e 3(* a)e Ii6'rii pe s3?r0ite-
M N(!Ii /er s'!*i *'rt(rise0ti tot /e!ai /reC(t /(
*i+tea &(*ita)e &e ieri &espre &o*+i0oara L* M* &e pe
stra&'. 1*i i*a6i+eC... A,eai &rept s' /reCi ori/e... S' +(!
*i /eri ?+s' +i/i &(*+eata s' *' /o+3eseC. C9iar o
&o*+i0ori/' &e pe stra&' +(!0i &est'i+(ie ,iaIa &(p'
&o('Ce/i 0i patr( &e ore (+(i &o*+ o* &e pe stra&'.
A&*iIi /' e +at(ra)Q
La)( M')&'res/( a s/?+/it:
M S(+t +e,oit s' a&*it... C( toate /' +( *ai s(+!
te* pe stra&'...
M Ca 0i pe stra&'. Pi 3ii+&/' +!a* s' *' /o+3eseC-
?Ii prop(+ &i3erite ,ersi(+i- /are s'!Ii satis3a/' +esa!
tis3'/(ta &(*ita)e /(rioCitate. I*a6i+eaCa!Ii- &e eLe*!
p)(- /? s(+t se/retara- &a/ti)o6ra3a- (+(i o* &e *ari
?+trepri+&eri &i+tr!o Iar' +e(tr'- a (+(i /o+&(/'tor &e
tr(st(ri sa( a (+(i perso+a6i( &i+ ?+a)t() /orp &ip)o!
*ati/. Sa( *a+e/9i+() (+ei /ase &e *o&' &i+tr!o Iar'
214
+e(tr'. Sa( se/retara- 3(+/Iio+ara- (+ei se/Iii a Cr(/ei
Ro0ii &i+tr!o Iar' +e(tr'... O ro*@+/' +at(ra)iCat'- a&op!
tat' &e o Iar' +e(tr'- /are poate /ir/()a ?+ )i:ertate pri+
toat' E(ropa- ?+ state)e a*:e)or ta:ere :e)i6era+te. Sa(
poate o spioa+'. O a6e+t' /o+,i+s' a (+ei se/Iii re,o)(!
Iio+are- teroriste- ori +(*ai o i+3or*atoare stipe+&iat'...
O o:ser,atoare- /(* se sp(+e *ai &e)i/at. A0 p(tea 3i 0i
/orespo+&e+ta (+(i Ciar &i+tr!o Iar' +e(tr'. C?te eLp)i/aIii
&est() &e eLp)i/ite +!ai s' &es/operi- /( p(Ii+'
i*a6i+aIie- pe+tr( a r'sp(+&e /e /'(ta* e( )a Lo+&ra-
)a Ber)i+- )a Paris- )a Mi)a+o- )a Ge+o,a- )a O&essa- /e
/a(t a/i- ?+ B(/(re0ti- (+&e s(+t +(*ai &e!o )(+' 0i
(+&e +!a* *ai 3ost &e *()Ii a+iQ Ai ?+tr!a)es- ape)?+& )a
/a)/()() pro:a:i)it'Ii)or- /( /are e( a* &at :?/a ieri- /?+&
a3ir*a* /' eList' toate 0a+se)e s' +( +e *ai ?+! t?)+i*
+i/io&at'...
M 4eCi- &o*+i0oar' La,i+iaS tri(*3' ?+ s3?r0it La)(
M')&'res/(- re&res?+&(!0i 6)as() 0i toto&at' tr(p() pe
s/a(+. N( 0ti( /i+e a +'s/o/it /a)/()() a/esta a) pro:a!
:i)it'Ii)or- &ar +!a* +i/i o ?+/re&ere ?+ e)S
M E( a* ?+/' ?+/re&ere- /9iar &a/' *!a ?+0e)at
(+eori. Ci+e )!a +'s/o/it ?+s'- tot +!a* i&ee... N!a*
a,(t /?+& /o+s()ta Marea en!i!opedie fran!e# &e a/as'-
/(* ai /o+s()tat &(*+eata ast'Ci!&i*i+eaI' /artea &e
te)e3o+ )a toate a&rese)e :isi)a:e- /( pri*a si)a:' Ma***
Ma:a- Ma:(- Ma/a- Ma/(- Ma&o... Ri!ai pier&(t 0i!Ii
pierCi C'&ar+i/ ti*p(). N( *ai eList'- &(p' /?t 0ti(-
+i/i o 3a*i)ie Ma&(. Iar e( s(+t si+6(ra 0i ()ti*a s(pra!
,ieI(itoare /are port a/est +(*e... Pi te)e3o+ a/as' /(!
+oa0te /' +!a* 0i /' +!o s' a*...
La)( M')&'res/( &ese+a *a0i+a) /( sti)o()- pe 0er!
,eIe)() &e 9?rtie- )itere (*:rite- /are se )e6a( &e )a
si+e. Ma&(... Ma&(... Ma&(...
Ea a *ai a&'o6it- C?*:i+& 0i ?+,?rti+& pi/ior() pa9a!
r()(i &e /o+ia/ pe *ar*ora *esei:
M R'*?+e s'!Ii p(i i*a6i+aIia )a /o+tri:(Iie 0i pe+tr(
a eLp)i/a- *ai *()t ori *ai p(Ii+ eLp)i/it- /ost(*() *e(
pirpiri( &e ieri. Tot a0a Ii se o3er' o i+3i+it' 6a*' &e
ipoteCe... Poate ,e+ea* &e )a (+ :iro(- &e )a (+ ser!
,i/i(... Sa( &e )a (+ /(rs &e ste+o&a/ti)o6ra3ie. N(S
A/easta +( e ,erosi*i)'- /'/i eL/)(&e ipoteCa /ea)a)t'- /'
215
a0 3i se/retara (+(i *a6+at a) 3i+a+Ie)or ori a (+(i per!
so+a6i( &i+ /orp() &ip)o*ati/. O se/retar' &e /arier'
+( ?+,aI' a/(* ste+o&a/ti)o6ra3ia. E o:)i6at' s!o /(!
+oas/' )a per3e/Iie. 8ar &e /e +( s!ar p(tea s' pre&a( e(
)e/Iii a)toraQ 1+ 3i+e- )as' i*a6i+aIia s' &eC)e6e ea pro!
:)e*a. Ieri era* ?+ /ost(* &e )(/r(- s'r'/(I 0i (Cat-
ast'Ci a* p(s toa)et' &e 6a)'- 3ii+&/' era* i+,itat' )a (+
&eK(+... 1+ )(*ea &e s(s- a patro+i)or *eiS... N( 0tia*
/' &eK(+() ratat a/o)o a,ea s' *i!) o3ere &o*+() &e pe
stra&'. Este a &o(a oar' /?+& *i se ?+t?*p)' ?+ a/est a+.
Pri*a &at' a 3ost ?+ ia+(arie- ?+ E),eIia- )a Sai+t!MoritC-
)a ### *etri a)tit(&i+e...
La)( )'r6i o/9ii a +e*'r6i+it' *i+(+are- /a (+() pe
/are +(*ai r'C:oaie)e ?) *?+a( s' trea/' 6ra+iIe)e ?+ (+i!
3or*' &e osta0O iar at(+/i- pe+tr( a /ir/()a pri+tre r(i+i
0i a &or*i ?+ ti/')oase /a+to+a*e+te:
M Erai ast'!iar+' )a Sai+t!MoritC- &o*+i0oar' La!
,i+iaQ
M Era*... Sport(ri &e iar+'- sCi& 9o/9ei pe 69eaI'-
pati+aK- :o:. N( se /(+oa0te &(p' /()oarea pie)eiQ
1+/' +( s!a( &(s (r*e)e soare)(i. Bro+Carea )a re,er:e!
raIii)e &e a/o)o- &i+ C'peCi.
Ca *'rt(rie- &o*+i0oara La,i+ia a *(tat o /)ip'
*ai s(s- pe /ea)a)t' 3a)a+6'- i+e)() &e pe &e6et- pe+tr(
a ar'ta pri+ /o+trast /?t &e a):' ?i era pie)iIa ?+ai+te &e
a se :ro+Ca )a soare)e a)tit(&i+i)or.
M Ia+(arie 0i 3e:r(arie... a repetat ea ?+6?+&(rat'.
8o(' )(+i... N(*ai &o(' )(+iS... Pe+tr( *i+e &e/isi,e...
At(+/i s!a( s/9i*:at *()te ?+ *i+e- /( *i+e. 8(*!
+eata (+&e erai ?+ a/est ti*pQ
E) a 3ost 6ata s'!i sp(+': 5UiteS La *asa &e /o)o-
*asa Co*:()(iS7
S!a *()I(*it ?+s' +(*ai s' 6e+era)iCeCe:
M 1+ B(/(re0ti... A/i... U+&e p(tea* 3i ?+ a)t'
parteQ... N!a* +oro/() s' *' a&opteCe +i/i o Iar' +e!
(tra)'. N(!i tre:(ies/ +i*'+(iS P?+' 0i Iara *ea *!a
tri*is )a ,atr'S...
Iar a/(* +( *ai 6?+&i /( a*ar /' +(!i tre:(ise +i/i
A+toa+etei- /are )!a p)a+tat pe s/a(+()- a/esta- )a ,atra
Co*:iior &e )a 5Cap0a7- /a s' p)e/e /( (+ Bi*:iri/'
po*'&at 0i p'ros. C( a)t3e) &e 6e)oCie- s!a 6?+&it )a /e)e
216
&o(' )(+i &e/isi,e pe+tr( &o*+i0oara La,i+ia- /?+& s!a(
s/9i*:at *()te /( ea- ?+ ea. Poate &i+ pri/i+a &o*+()(i-
a i+&i,i&()(i /are o i+,itase )a &eK(+- )a Sai+t!MoritC-
)a ### *etri a)tit(&i+e.
E) *o/+ea a/i- se s/(3(+&a a/i- ?+ s*?r/(ri)e M'rii
P(tre&e &e a/i- s(: +i,e)() (+&e /o)/'ies/ )ar,e)e 9?&e-
*o)(0te)e- ,ier*ii. Ce)')a)t- &i+/o)o- spri+te+- C,e)t- at)e!
ti/- /o:ora 0erp(it pa+te)e pe t')pi)e &e sCi ?+ p():erea
re/e 0i a):' a C'peCii- /( o:raC() :ro+Cat- /( p)'*?+ii
/)'tiIi &e oCo+() pis/(ri)or- /( 3r(+tea 6oa)' 0i 0(,iIe)e &e
p'r s(3)ate &e ,erti6i+oasa 0(,oire a aer()(i- /( toat' 3'r'
&e 6riKa (+(i pri,e)i6iat ti+ere) &i+tr!o 3e)i/e Iar' +e(tra)'.
8esi6(r- e) +( p(3'ia Ii6'ri &i+ t(t(+ /'tr'+it 0i
+e3er*e+tat &e r'C:oi. 1) 0i ,e&e apri+C?+& pipa s/(rt' /(
t(t(+ e+6)eCes/- a/o)o- s(: pi+i- ?+ soare)e /( re,er:eraIii
s/)ipitoare ?+ C'peCi- spriKi+it ?+ :'I() &e trestie /a ?+tr!o
6ra,(r' &e p(:)i/itate a sport(ri)or &e iar+'. N(S
8es3'/?+& pa/9et() /( Ii6'ri 5Ca*e)7. Ni/i o ?+&oia)' +(
*ai ?+/ape /' Ii6'ri 5Ca*e)7 3(*a ?+3(*(rat()S Poate
a,ea ?+tr!at?tea reCer,e- ?+/?t s' *ai 3(r+i!CeCe 0i a)tora
pe (+ a+O &o*+i0oare)or L* M* i+,itate )a *as'. I+e6a)'
)(pt'S Ori:i) i+&i,i&S...
La,i+ia Ma&( par/' ar 3i 69i/it /e 6?+&(ri piC*'!
reIe 0i C()iare /)o/otea( s(: 3r(+tea )(i- /are +( era
6e+ia)'- &ar /'p'tase s(:ite prot(:era+Ie so/rati/e )a
presi(+ea ,()/a+i/' a a/estor &eC+'&eK&i. C'/i &e ?+&at'
s!a 6r':it s' )e poto)eas/' 0i s' )e risipeas/'- pre/iC?+&(!0i
a*i+tiri)e:
M At(+/i- ?+ ia+(arie- /9iar &e )a pr?+C() a/e)a- a
?+/ep(t s' /reas/' ?+ *i+e 9ot'r?rea /are *!a a&(s a/i...
M' i+,itase (+ priete+ a) *a*ei- (+ ,e/9i priete+ a)
*a*ei- (+ 3oarte ,e+era:i) 0i /ere*o+ios &o*+ &e peste
0aiCe/i &e a+i- *ai pe aproape &e 0apteCe/i- 3ost tri*is
eLtraor&i+ar- 0e3 &e &e)e6aIie )a So/ietatea NaIi(+i)or-
a*:asa&or- eIetera... U+ o* &i+ a)te ti*p(ri- &(p' i*a!
6i+ea /o+,e+Iio+a)'- s/ro:it'- /a* &e*o&at'- a &ip)o!
*aIi)or &i+ai+te &e /e)')a)t r'C:oi- &i+tr!o E(rop' /are a
&isp'r(t...
M E( 6'ses/ /' s(+t 3oarte si*pati/i a*:asa&orii
a/e0tia &i+tr!o E(rop' /are a &isp'r(tS... protest' ?+
+(*e)e )or La)(- /(pri+s &e o s(:it' 3er,oare pe+tr( :'!
217
tr?+ii s/ro:iIi 0i /a* &e*o&aIi /are a( tre/(t &e 0aiCe/i
&e a+i 0i +!a( &e/?t s' tot i+,ite )a pr?+C- 3'r' +i/i o
pri*eK&ie- &o*+i0oare)e C6'i:'rate pe /reste)e A)pi)or- )a
### *etri a)tit(&i+e- &e &ra6() sport(ri)or &e iar+'- sCi&
:o:- 9o/9ei pe 69eaI'.
La,i+ia Ma&( ?+/(,ii+I'- &eparte &e a :'+(i &e /e
)!a ap(/at pe La)( M')&'res/( ?+&(io0ata e,)a,ie pe+tr(
()ti*e)e se+ti+e)e a)e (+ei )(*i ?+ r(i+'- /are se &(/e-
s!a &(s.
M C9iar 0i este (+ :'tr?+ 3oarte si*pati/S I*a6i!
+ea /o+,e+Iio+a)'- s/ro:it'- e +(*ai eLterioar'. O /o+!
&iIie a /arierei. O ar*(r'... 8e&es(:t- (+ o* /a)&- ?+Ie!
)e6'tor- /are a 0ti(t s' ,a&' *()te 0i a pre,'C(t *()te...
Pi ?+ &esti+() )(*i)or- 0i ?+ &esti+() i+0i)orS... P'/at /'
a+ii +(!i *ai per*it s' pri,eas/' a/(* &e/?t ?+&'r't- pe
/?+& ,iaIa *er6e ?+ai+te... A/easta i!o sp(+ea*.
Ea s!a re3(6iat o /)ip' ?+ a*i+tiri)e sa)e. La)( M')!
&'res/( a r'*as )a a)e )(i. Se ?+tre:a /?+& oare )a *asa
a/easta i!a ,or:it A+toa+eta &espre a)t/e,a ?+ a3ar' &e
ora &e )a /roitoreas'- &e )a *o&ist'- /oa3or- :)'+arO
a)t/e,a ?+ a3ar' &e ro/9ia (+ei priete+e pe /are +!o
pri+&e o /()oare 0i to/*ai pe a/eea se ?+/'p'I?+eaC'O ?+
a3ar' &e parti&e)e &e :ri&6e- repreCe+taIii)e &e teatr(-
t(r+e(ri- 3i)*e- ,e&ete &e )a >o)).Doo&- :i)ete &e /o+!
/ert- /eai(ri)e (+&e era i+,itat'Q Pi &e /?te ori +!ar 3i
s/os ea p?+' a/(* p(3() &e p(&r'- :eIi6a0() &e ro0( 0i
o6)i+&a &i+ po0et' pe+tr( a p(+e or&i+e ?+ 6'tea)a &e
sta+&ar&iCat' p'p(0eQ 8o*+i0oara La,i+ia s!a pri,it o
si+6(r' &at'- o si+6(r' /)ip'- &(p' /e!a ispr',it &eK(+()-
/?+& 0i!a ?+,iorat 3(6iti, ro0() :(Ce)or- ?+,iorate 0i a0a.
A)t/e,a o preo/(p'. A)t/e,a este. 8i+ a)t' )(*e ,i+e 0i
?+ a)ta r'*?+e. Ce )(*e ?+s'- /( +ep(ti+I' s!o )'*(!
reas/'.
8eo/a*&at' )!a 3)atat sa)(t() o*a6ia)- )ar6- oste+ta!
ti, a) )(i A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L. Tre/ea a3ar'- ?+
stra&'- pri+ &rept() 3erestrei- ?+ /(rse)e sa)e Corite &e
S3i+L. Z'ri+&(!i )a *as'- s!a oprit- s!a &at (+ pas ?+&'r't
0i a &es/ris /( roata p')'riei (+ sa)(t para:o)i/- /are!a
t(rtit +as() (+(i /et'Iea+ +e,i+o,at &i+ spate- str'!
3()6erat &e (i*ire /'!) ,e&e ?+ /o*pa+ia (+ei 3e*ei at?t
&e +e)a3e) /( /e)e)a)te. Ca s'!i *ai /o+3(+&e e) a)t' &at'
218
+(*e)e 0i s' i!) *ai *a)trateCeS M')&'rea+(S Pe+tr(
a/est M')&'rea+(- pe /are +( i!) ,a ierta p?+' ?+ *or!
*?+t- i!a r'sp(+s &istrat- p)i/tisit- &e *?+t(iai'- /a (+
s(per: se+ior )a 6e+(3)eLi(+i)e /e)(i *ai +e,o)+i/ &i+tre
,asa)i.
A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L a p(r/es a trep'&a 3e:ri)
*ai &eparte pe pi/ioare)e s/(rte- ?++'&ite /( /i+/i 3oi
s(p)i*e+tare )a to/(ri- pe+tr( a &(/e ?+tre a)te)e a*i!
/i)or ,estea st(pe3ia+t' /' )!a ,'C(t pe M')&'rea+(-
*(/i6'it() st?)p a) /a3e+e)ei 5Cap0a7- /( o 3e*eie epo!
/a)'. O 3e*eie /are are s'!i toa/e 6o)o6'+a0ii- pre/(*
a 0i /()es i+3or*aIii &i+ s(rse)e /e)e *ai si6(re.
La)( M')&'res/( a /o+ti+(at a &ese+a /( pe+iIa sti!
)o()(i )itere &(p' )itere pe 0er,eIe)() &e 9?rtie- respe/!
t?+& t'/erea ?+6?+&(rat' a &o*+i0oarei La,i+ia Ma&(.
M 1+tr!a&e,'rS... a sp(s ea ?+tr!(+ t?rCi(- /)'ti!
+?+&(!0i t?*p)a ?+a)t'- /( ,i+i0oara a):astr'- /a (+
&is/ret :)aCo+ &e aristo/rati/' stirp'. S(: i*a6i+ea eLte!
rioar'- s/ro:it' 0i /o+,e+Iio+a)'- a* a3)at (+ o*. E at?t
&e rar s' ?+t?)+e0ti (+ o* ?+ /are ,iaIa- /ariera- a+ii-
3or*a)is*() +!a( (/is /e e /( a&e,'rat o*e+es/ ?+ +oiS...
L(i *!a* /o+3esat. O p(tea* 3a/e. M' 0tia &e /?+& a,ea*
/i+/i a+i. M' )e6'+ase pe 6e+(+/9i- ?*i a&(/ea p'p(0i
/?t *i+e &e ?+a)te- /(:(ri- :(/'t'rioare 0i so3ra6erii /(
ser,i/ii)e &e porIe)a+ /?t pasti)e)e &e a/(are)e- /'rIi /(
i)(straIii- a):(*e)e /( ,e&eri /are *' 3a*i)iariCa( &e
pe at(+/i /( ora0e)e E(ropei pe (+&e a,ea* s' /(treier...
Apoi- *()t' ,re*e +( *' *ai ?+t?)+ise... Cariera ?) p(r!
tase pe (+&e,a pri+ A*eri/a &e S(&- &e Nor&- ?+ I+&ii.
M!a &es/operit e)- pe )ista &e pasa6eri a 9ote)()(i. M!a
/'(tat- s!a *irat ?+ /?te *' s/9i*:ase* 0i ?+ /?te r'*'!
sese* a/eea0i. Pi *!a tratat tot /a pe 3etiIa o:r'C+i/(I'
/are!i &eC+o&a 0i!i ?++o&a /ra,ata- /?+& o /o/oIa pe 6e!
+(+/9i... P(tea* &e/i s' *' /o+3eseC... M!a as/()tat- *!a
?+Ie)es- ?+s' +( *!a apro:at. Co+,i+s &i+ pri+/ipi( /'
ase*e+ea ?+/er/'ri *er6 )a (+ e0e/ si6(r: ,iaIa +( )e
per*ite. Ca s' *ai a&*it' 0i a/easta- ?) ?*pie&i/a( a+ii-
preK(&e/'Ii)e )(*ii ?+ /are a tr'it- ar*(ra /arierei- (+
s/epti/is* 3oarte a+ato)e3ra+/ist- )a *o&' ?+ ti+ereIea
219
saS... N( *!a apro:atS... 8ar +i/i +( *!a oprit s'
?+/er/ /eea /e ?+/er/ e( a/(*...
M 8ar /e ?+/er/i- &o*+i0oar' La,i+iaQ ?+&r'C+i s'
?+tre:e La)( M')&'res/(- ri&i/?+& o/9ii &e pe 0er,eIe)()
&e 9?rtie- (+&e ispr',ise &e &ese+at a/e)ea0i 0i a/e)ea0i
)itere- 0i a)te)e ?+/'.
Ea +!a r'sp(+s. Par/' +i/i +( re/eptase ?+tre:area. A
s/9i*:at ?+&at' s(:ie/t()- r(6?+&(!):
M 8'!*i ,oie 0i *ie s' a&*ir eLer/iIii)e &(*ita)e &e
/a)i6ra3ie 0i &ese+S...
A pri+s /( &o(' &e6ete 9?rtia &e pe *as'- ?+ai+te
&e a ap(/a e) s!o a/opere /( pa)*a- 0i a apropiat!o &e
o/9ii *iopi. Apoi s!a (itat )a a(tor() eLer/iIii)or &ese+o!
/a)i6ra3i/e- /( o (0oar' ?+/r(+tare a spr?+/e+i(0e)or ar!
/(ite. Poate &e s(rpriC'. Poate /o+trariat'. Ta*:(ri+?+&
/( (+69ii)e o,a)e ?+ p)a/a &e *ar*or'- &(p' o eCitare-
a re/(+os/(t:
M 8a... E)a&i*ir Ma&(S E +(*e)e tatei... Mort- /?+&
+i/i +( ?*p)i+ise* ?+/' &oi a+i...
N!a ?+tre:at &e (+&e a 0ti(t!o a/easta &o*+() &e pe
stra&'. Iar La)( M')&'res/( +i/i +!ar 3i p(t(t r'sp(+&e.
A s/ris +(*e)e /( a(to*atis*() s'( &e Co*:i. M?+a ?i
3(sese p(rtat' &e a*i+tirea /?tor,a /(,i+te- &e a*i+tirea
+(*e)(i rostit ieri &e Mi9ai Cristo,ea+(- ?+tr!o /'*'r(ie
&i+ /asa )(i /( p')'ria C:(rat'- (+&e 6'sise tot(0i )o/ s'
a&'posteas/' trei 6r(p(ri &e si+istraIi. 5Asta!*i a&(/e
*ie a*i+te o ?+t?*p)are /( Ma&(... Eia&i*ir Ma&(...7
8o*+i0oara La,i+ia Ma&( a /er/etat /eas() :r'I'rii
&e a(r. A rostit /( (+ 6)as )ipsit &e /')&(ra 0i ?+,')(iri)e
&e p?+' a/(*- se/ 0i &ista+t.
M N!a* i+te+Iia s' *' eter+iCeC a/iS P(te* p)e/a-
&a/' e0ti :(+...
E) a 3'/(t &o/i) se*+ /9e)+er()(i s' se preCi+te /(
+ota &e p)at'. Ce,a se s/9i*:ase :r(s/ ?+ at*os3er'.
U+ s(3)( re/e ?+tre &?+0ii. N( se si*Iea ,i+o,at. 8ar
+i/i +( se ?+/(*eta s'!i /ear' ori s' ,i+' e) /( a)e sa)e
eLp)i/aIii i+eLp)i/ite.
A0tepta +ota- /( o/9ii )a (0a &i+spre resta(ra+t- ?+/?t
+!a :'6at &e sea*' /?+& s!a i,it Costea- +eo:osit() /o)!
portor &e Ciare 0i re,iste o//i&e+ta)e /( poCe- ?+ai+t?+&
&i+ /ea)a)t' (0' /( *ers() s'( )e6'+at 0i op'rit &e pi+!
220
6(i+- re)(?+& &e )a /ap't eter+(!i /ir/(it pe )o/. Costea a
o/o)it pr(&e+t *asa &e )a &ista+I'- a st(&iat ?+&e)(+6
sit(aIia- s/oto/i+& ?+ *e*orie- /(* s/(r*a 0i ?+ *apa
)(i a+e*i/' a/(*O pe (r*'- s!a ?+3'Ii0at /( p(Ii+te)e)e
0i /a)i/oase)e 3as/i/o)e &i+ *apa sa &e r'C:oi. Le!a ti/)(it
a)'t(ri &e po0eta i*e+s' a La,i+iei Ma&( /( e+or*a!i
*o+o6ra*'- /er?+&(!0i iertare /' +( se poate )'(&a /(
a)t/e,a.
M N( *ai s(+t ,re*(ri)e /?+& ,' ser,ea* /( (+
tea+/ at?ta- /?t )at() pa)*ei- &o*+i0oar'S... LVIustration&
3)e 3ater& Paisir de .ran!e& @ogue& 3)e SCet!)& pre!
Ci+t?+& /( a/est 6est ri&i/o) &e o3ra+&' 3as/i/o)e)e tip'ri!
rite.
M AK(+6eS Opre0teS... C?+& *i!ai ser,it &(*+eata
,reo&at' tot /ata)o6() a/esta &e *a6aCi+eQ
M La 5At9T+Te!Pa)a/e7- &o*+i0oar'. 1+ 9o)() 0i res!
ta(ra+t() &e )a 5At9T+Te!Pa)a/e7...
M Poate /o+3(+CiQ Si6(r- /o+3(+CiS...
M 1*i pare r'(. 8o*+i0oar'... ?0i ap'r' Costea re!
p(taIia (+ei *e*orii a /)ie+Ii)or- 3iCio+o*ii)or- 0i 6(st(!
ri)or 3ie/'r(ia- 3'r' &e 6re0 p?+' ?+ preCe+t. Se poate
s' ,' /o+3(+&Q A/(* /i+/i a+i K(*'tate- o iar+' ?+!
trea6'- /?+& eraIi /( *a*a 0i /( tat') &(*+ea,oastr'-
EL/e)e+Ia!sa- &o*+() *i+istr(... 4i )e tri*itea* 0i s(s-
?+ aparta*e+t- /?+& +( /o:oraIi...
M Mer6e* o&at'Q a ?+tre:at &o*+i0oara La,i+ia
Ma&(- /( :(Ce)e str?+se- ri&i/?+&(!se ?+ pi/ioare. Fii at?t
&e &o*+ 0i Ii+e!*i *a+to() s'!) ?*:ra/- &o*+()e M')!
&'res/(S
La)( M')&'res/( ?0i (itase /e)e *ai e)e*e+tare ?+&a!
tori+Ie &e &o*+. A (itat 0i rest() pe 3ar3(ria /( +ota
&e p)at'.
N!a /'p'tat 6)as &e/?t &(p' /e!a( tre/(t pra6()- pre!
Ci+t?+& /( (+ 6)as ri&i/o) &e o3ra+&' 3as/i/o)e)e tip'ri!
t(ri)or &i+ *ar3a &e r'C:oi a )(i Costea.
M Ce s' 3a/ /( e)e a str?+s &i+ (*erii *a+to()(i
ar6i+ti( &o*+i0oara La,i+ia. N( *' i+tereseaC'. N( *'
*ai i+tereseaC'.
I!a ?+ti+s *?+a- 3'r' +i/i o (*:r' &e C?*:et pe
:(Ce)e se,er pro3i)ate- +( &e &()/e /a*ee- &e 6)a/ia)' 0i
i*perioas'- *eta)i/' e3i6ie.
221
M E( por+es/ spre +or&S... 8(*+eata- &esi6(r- spre
s(&.
M 8ar- &o*+i0oar' La,i+iaQ...
M M' /9ea*' &o*+i0oara Ma&(... i!a a*i+tit ea-
aK(st?+&(!0i apare+t /(te)e *'+(0i)or pe &e6ete)e s(:Iiri
0i pri,i+& /( ap)i/aIia!i /o+/e+trat' &e *ioap' +(*ai
)a reC()tat() a/estei eLtre* &e a:sor:a+te operaIii.
M 8ar- &o*+i0oar' Ma&(Q...
M N( *' Ii+ea /( *?+a ?+ti+s' /a o /er0itoare...
N!ai a te p)?+6eS Te )as /( ?+/' o ipoteC' ?+ p)(s )a
eLp)i/aIii)e *e)e i+eLp)i/ite. ReCo),'!)e pe /?t te aK(t'
i*a6i+aIia... Ori /o+s()t' (+ ora/o)S... La re,e&ere sa(
+e)are,e&ere- /(* ,a 3i ,oi+& /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or-
&o*+()e M')&'res/(S... Pi *()I(*es/ pe+tr( eL/e)e+t()
&eK(+.
8(p' (+ pas- s!a ?+tors pe K(*'tate- &i+ pro3i). A)t
pro3i)- C?*:itor- a*(Cat- 0'6a)+i/.
L(i i!a +',')it t(*()t(os tot s?+6e)e spera+Ie)or i+!
sta+ta+e( res(s/itate ?+ i+i*a /are se (s/ase iar'0i- &e
ias/'. 8o*+i0oara Ma&( ?+s' a,ea +(*ai &e a&'(6at /(
(+ r?s (0(re):
M A&i/'- te ro6- tra+s*ite!i ?+&eose:i /9e)+er()(i
*()I(*iri)e *e)eS A) s'( a 3ost *are)e *erit... N!a0
,rea s'!i par o i+6rat'.
1<
P'str?+& ?+ *?+' 6rotes/() s() a) re,iste)or i)(s!
trate &e *o&'- La)( M')&'res/( a s/r(tat oriCo+t() )a
+or& 0i )a s(&- )a est 0i )a ,est.
I!ar 3i )ipsit &oar o :(so)'- o roC' a ,?+t(ri)or 0i o
9art' a o/ea+e)or &es3'0(rat' )a pi/ioare pe+tr( a re!
?+/ar+a (+ +a,i6ator i)(str(- &i+ ta:)o(ri)e /e)e:re- ?+a!
i+te &e a se a,?+ta /( 3)ota &e /ara,e)e ?+ +e/(+os/(t-
/a s' &es/opere ?+/' +e/(+os/(te )i*a+(ri.
s
..
Cristo3or Co)(*: +( ,a 3i pri,it a)t3e) spre C'ri- /?+&
s!a ?*:ar/at pe +a,a 5Sa+ta!Maria7- pe+tr( /a &(p'
3a:()oase 0i eroi/e peripeIii s' a+/oreCe ?+ i+s()a G(a+a!
9a+i- (+&e )!a( ?+t?*pi+at i+&i6e+ii /( piei)e ro0ii 0i
222
6oa)e- p(3'i+& &i+ tra:(/(ri &e t(t(+ /'tr'+it 0i +e3er!
*e+tat- /a 0i Ii6'ri)e )(i &e r'C:oi- &i+ portIi6aret() &e
*aro/9i+ ,er&e /( i+iIia)e)e L* M*& resta(rate. Pi tot a0a
,a 3i p'strat +e*(ritor() +a,i6ator ?+ *?+' s()() per6a!
*e+t()(i para3at &e Isa:e)a &e Casti)ia- /are!) ?+,estea
/( tit)(ri 0i &rept(ri &e ,i/ere6e 2&e a)t*i+teri- 3'Iar+i/e=
as(pra t(t(ror teritorii)or +o( eLp)orate &i+ I+&ii)e O//i!
&e+ta)e.
8ar e) +( era +i/i i)(str( +a,i6ator- +i/i /o+/9ista&or
6)orios. R'*'sese /o+se/,e+t pieto+- i+3a+terist 0i &(p'
/e!a 3ost tri*is &e )a oaste )a ,atr'. Iar teritorii)e a,e+!
t(roase)or sa)e eLpe&iIii se )i*ita( )a (+ spaIi( restr?+s-
/a* ?+tot&ea(+a a/eia0i- aproape /?t Co+a &e a/Ii(+e a )(i
Costea- /o)portor() &e Ciare 0i *a6aCi+e i)(strate-
pri+tre /are 0i i+(ti)e)e re,iste &e *o&'- /e +!o *ai i+!
teresa( pe &o*+i0oara Ma&(- /a s' i )e )ase )(i 9?tr(
p)o/o+.
Ca atare- La)( M')&'res/( a o3tat r'p(s &e /o+0ti!
i+Ia +i*i/+i/iei &e a+o+i* 3'r' +'&eK&e 0i s!a )'sat
?+69iIit &e p(9oi() *()Ii*ii a+o+i*e &e pe Ca)ea 4i/!
toriei. 1+/' o &at' +!a,ea Ii+t'. Pa0ii ?+s' +(!i *ai t?ra
a6a)e.
Se *ir' /' ,iaIa (r*eaC' +or*a). 1+ +or*a)() /e)
+o( a) /apita)ei- &(p' :o*:ar&a*e+t() &e ieri. Co+te!
+iser' a*:()a+Ie)e Sa),'rii- /a*io+ete)e sa+itare- /ister!
+e)e po*pieri)or- /a*ioa+e)e /( r'+iIi 0i- poate- s(: pre!
)ate)e &e ,?+'t' p?+C'- /( 9'/(ite /a&a,re. Tre/ea( 6o+i+&
spre :ariere +(*ai a(to*o:i)e)e eLo&()(i- p(rt?+& a)te
pira*i&e &e ,a)iCe /)'&ite &eas(pra /aroserii)or- a)te
pa+ere- :i/i/)ete- /'r(/ioare &e /opii- 3ere/ate /( 3r?+69ie
pe aripi- pe :are)e &i+ 3aI' 0i &i+ spate. Ni/io&at' +!ar
3i /reC(t /' se a3)' ?+ B(/(re0ti o at?t &e pro&i6ioas'
/o)e/Iie &e 6ea*a+&a+e- ,a)iCe- /(3ere- sa/(ri &e ,oiaK-
9'i+are &e tra+sat)a+ti/- tr(se- 6e+Ii- /o0(ri- )'/(ite /(tii
&e p')'rii- /( at?t &e ,ariate 3or*e- &i*e+si(+i 0i /()ori.
Ora0() se &e0erta ?+ rit* ?+/' *ai rapi&. 8(p' a/est
a) &oi)ea a,ertis*e+t- /ei /are pot pri:e6i 0i a( (+&e o
?*p(+6ea( &e 3(6' )a ,i)e- 3er*e- /o+a/(ri- priete+i- r(!
:e&e+ii (itate &i+ pro,i+/ie- )a staIi(+i)e &e ,i)e6iat(r'
&e pe 4a)ea Pra9o,ei- &e0i +( era seCo+ +i/i &e ,ar'-
+i/i &e sFi- *ai &eparte- ?+ *ai t'i+(ite ,'6'(+i a)e
223
*(+Ii)or. Cei r'*a0i +(!0i st'p?+ea( (0(rarea +er,oas'!
0i eLpa+si,'- 6')'6ioas'- /o+ta6ioas'- 3ii+&/' es/a&ri)e)e
&e :o*:ar&iere 0i!a( ?+&ep)i+it *isi(+ea &e aCi pe!ai(!
rea- /r(I?+&(!i- p's(i+&(!i ?+/' o Ci. Ber'rii)e 0i :o&e!
6i)e 6e*ea( ?+Iesate &e )(*e. Tre/ea( 0i *()te /oroa+e
&e 3)ori- /( )ate pa+6)i/i 0i po)eite ,ersete &e eter+e +e!
/o+so)'ri- tra+sportate pe trepie&(ri ?+ :irKi ori &(se pe
:raIe- pe+tr( ,i/ti*e)e &i+ aK(+. 4iaIa 0i *oartea se
a*este/a( ast3e) *ai str?+s /et)(ite 3aI' ?+ 3aI' &e/?t
?+ or?+&(ia)a &e tot&ea(+a. 1+/epea ?+s' 0i a/easta s'
&e,i+' o a)t3e) &e or?+&(ia)' +o('- 3ireas/'- &e toIi a/!
/eptat'- a Ci)e)or /are ,i+.
La)( M')&'res/( se *ira /' *()Ii*ea a)ear6'- ,o/i!
3ereaC'- pri,e0te )a ,itri+e- i+tr' 0i iese &i+ :o&e6i /(
3eIe)e /o+6estio+ate- se p)i*:' /')/?+& pe spi+ii &e sti/)'
0i 3eri+& +ep's'toare /( *?+a &i+ /a)e /o*isio+arii /(
,io)ete)e /oroa+e 3(+e:reO &e toate a/estea se *ira- +(
&i+ pri/i+a (+ei at?t &e 6ra:+i/e s(p(+eri )a tira+ia )e6i!
)or :io)o6i/e &e a&aptare- pe /are )e ?+,'Iase ?+/' &i+
0/oa)' 0i )a /are tot a0a s!a s(p(s si+6(r- 3'r' /r?/+ire-
p?+' *ai a&i+eaori. 1) *i+(+a i+&i6+at /' ,iaIa a)tora
(r*eaC'- /?+& pe+tr( e) iar s!a oprit. 5E( por+es/ spre
+or&S 8(*+eata- &esi6(r- spre s(&...7 A sp(s 0i s!a &(s-
)(?+&(!i s(3)area ,ieIii /( &?+sa.
5A/east' 3e*eie are pe &ra/() ?+ eaS7 &es/operi pe
+ea0teptate- ?+tr!o 3()6(ra+t' re,e)aIie pe &r(*() 8a*as!
/()(i- pri,i+& 3(rios )a s()() &e re,iste /( poCe &i+ *?+'.
C(* +( )e p(tea C,?r)i peste (+ 6ri)aK /( t(3e &e )i)ie/i-
?+ )ips' &e 6ri)aK(ri 0i )i)ie/i ?+3)oriIi pe Ca)ea 4i/toriei-
s!a a)'t(rat &e!o ,itri+'. Le!a spriKi+it ?+ e/9i)i:r( pe
:ar'- pre3'/?+&(!se /'!0i apri+&e Ii6ara- 0i a p)e/at
3'r' e)e.
M 8o*+()eS >ei- &o*+()e- aIi (itat Ciare)eS ?i
stri6' &i+ (r*' o 3eti0/a+' :i+e,oitoare- ,i6i)e+t' 0i
pistr(iat'- /( (+ /arto+ &e *o&ist' s(: :raI.
N!a a,(t ?+/otro. N!a a,(t +i/i i+spiraIia s' i )e
o3ere- /(* +!ar *ai a3)a e) o *ai potri,it' o/aCie. S!a
?+tors- )e!a ri&i/at s*(/it 0i )e!a ?*p't(rit- :'6?+&(!)e
*ototo) ?+ :(C(+ar() 9ai+ei /'r'*iCii- /are s!a (*3)at
?+&at' /a o per+i/ioas' t(*oare. 58(*+eata por+e0ti-
&esi6(r- spre s(&S7 Ei :i+e- +(. N(S... Mai are 0i e) o
224
,oi+I'- o i+&epe+&e+I'. Ori/e!ar /re&e a/east' &o*+i!
0oar' Ma&(- +( *ai e Co*:() &e pe stra&'- &e ieri- &e
)a *asa *o/+e)i)or &i+ tot&ea(+a- )a 5Cap0a7- (+&e eLe!
/(t' a(to*at *i0/'ri)e /o*a+&ate &i+ +e,'C(t &e!(+
,ra/i- /( *a6ia )(i +ea6r'- &i+ A+ti)e. Ce,a )!a 6a),a!
+iCat. Mai si*te o &roK&ie- (+ e/o(- &i+ C,?/() )'(+tri/. A
por+it!o &e/i spre +or&- +( spre s(&.
Spre Gara &e Nor&.
A/(* se )'*(rea &e /e +(!0i *ai t?r'0te pa0ii a6a)e.
P)e/ase /( o &esti+aIie- o Ii+t'. Pi Ii+ta ?) /9e*a ?+tr!at?t-
&e Cor+i/- ?+/?t /( i+te+Iia s' re+(+Ie )a eL/)(si,itatea
&e pieto+- a ?+/er/at s' opreas/' taLi(ri- a(to*o:i)e &e
/as'- a+te&i)(,ie+e :irKi /( /aii s/9e)eti/i- toate ?+s'
?+/'r/ate 0i i+se+si:i)e )a &isperate)e sa)e ape)(ri. Iar
tra*,aie)e ?+/re*e+ite pe )i+ii- /( ,at*a+ii /are /'s/a(
&e (r?t- )!a( s/a+&a)iCat- ?+t?ia oar' &e ieri ?+/oa/e- pe+tr(
)ipsa &e i+iIiati,' 0i &e e+er6ie a a/est(i *()t &i3a*at
S.T.B.- (+&e are 0i e) /?te,a a/Ii(+i 2/( p(i= *o0te+ite- /(
?+&est() &e apre/ia:i)e /(poa+e. A/(* &es/operea e)-
par/' tot ?+tr!o re,e)aIie *ira/()oas'- /' tra*,aie)e s(+t
0i (+ *iK)o/ &e tra+sport ?+ /o*(+- +( +(*ai o s(rsa
&e si6(re &i,i&e+&e pe+tr( *'r(+Iii re+tieri- /( a6o+i!
sea)a a&(+at' &e p'ri+Ii 6riK()ii.
Gr':ea pe ()iIi ?+torto/9eate- +e/(+os/(te- pe (+&e
+!a *ai tre/(t +i/io&at' p?+' ieri. Pi pe *'s(r' /e p'!
tr(+&ea *ai a&?+/ ?+ /artier() Gri,iIa- pri+ preaK*a
str'Cii Petr'/9es/( II- p'tr(+&ea 0i ?+ e)- a &o(a oar'-
3ior() +'r(iri)or 0i pr'p'&()(i &e!a/i. 1+ /artiere)e &i+
*ieC() ora0()(i- ori(+&e- eLp)oCii)e a( s*()s pereIi 0i
a( 3'r?*at /aseO a)'t(ri- a)te *ai +(*eroase 0i +e,'t'!
*ate /)'&iri- a)Ii pereIi r'*a0i ?+ pi/ioare *as/a( (r6ia-
o )o/a)iCa(- o re&(/ea( )a Ka)ea (+ei 3a*i)ii- (+ 6r(p-
,i/ti*e)e &i+tr!(+ :)o/ 0i &i+tr!(+ a&'post pre/ar- r'+iIii
0i *orIii &i+tr!(+ /o)I &e stra&'. Se pier&ea( ?+ )ar*a
tre/'tori)or 0i ?+ ?+3'Ii0area &e tot&ea(+a a str'Cii- &oar
/( spi+ii &e sti/)' ?+/' +e*'t(raIi 0i s/r?0+i+& ?+/' s(:
pa0i- s(: roIi- s(: /opite)e /ai)or. A/i- &e,astarea ar'ta
a)t' 3aI'- p)i+' &e spai*'- &e,')*'0it'- /i/)o+i/'. R(i+'
)?+6' r(i+'. U+a ?+tre/?+&!o pe a)ta. Mo,i)e)e &e /'r'!
*i&' 0i sti+69ii C'/ea( a0ter+(te &e!a /(r*eCi0() &r(!
*()(i. St?r,(ri &e /?i+i- &e /ai- &e pisi/i. Copii 0i 3e*ei
225
s/or*o+i+& ?+ &'r?*'t(ri 3(*e6?+&e. Pe toate /9ip(ri)e-
o aspr' ?*pietrire. ToIi a,ea( &e &eC)e6at s3?0ietoare)e
)or &ra*e- /are +( r':&a( ?+t?rCiere. U+() &e!ai )or- )a
spita)O a)t() &e!a) a)t(ia- )a *or6'O 9?r:(ri)e s'r'/iei-
&e str'*(tat s(: a)t a/operi0- str'i+- &i+ s')a0() )or /e)
,e/9i- C&ro:it.
La)( M')&'res/( s!a si*Iit o*() &e!asear' i+tr?+&
pe poarta (+/9ia0()(i i+i*os- /( *?+e/e)e s(*ese- Mi9ai
Cristo,ea+(. 8i+ +o( 6ata s' p(+' (*'r )a (*'r 0i s'
3ie &e!(+ aK(tor.
8ar (+/9ia0() )ipsea. Lipsea( 0i or3a+ii.
1+ :(/'t'rie- +e,asta &e *o:i)iCat /( pr(+/() )a s?+
s(pra,e69ea o 3iert(r' )a 3o/- *?+(i+& (+ /i(+t )i+6(!
roi &e )e*+. 1) )'*(ri- /()e6?+& sp(*a &i+ oa)'- 3'r'
s' se ?+trer(p' &i+ ?+&e)et+i/iri)e sa)e. Mi9ai Cristo!
,ea+( p)e/ase /( &o*+() &e ieri- /e) /( *a0i+a ro0ie-
s' &(/' *ai ?+t?i or3a+ii )a (+ /(+os/(t &e )a Mo6o0oaia-
?+ sat- (+&e are e) o 3i+' /are s' ?+6riKeas/' &e &?+0ii.
Pe (r*'- )a spita)- )a &()69er() /( pi/ior() s3'r?*at- &e
s/9iK'O /i/' e ,or:a s' i!) reteCe &o/tor()- 3ii+&/' ?+/epe
a se ?+,e+i+a 0i a p(treCi ra+a. Pe (r*' *ai a( a *er6e
0i )a *or6'- pe+tr( /e)e &e &rept- /a s' pre6'teas/'
p(+erea *oartei ?+ p'*?+t.
M A0a&ar- &o*+() &e ieri a *ai ,e+itQ... ?+tre:'
La)( M')&'res/(- *?9+it /' Io+ Le+0 ?i t'i+(ise i+!
te+Iii)e.
M C(* s' +( ,i+'Q A *ai ,e+it e) 0i aCi!&i*i+eaI'-
/( +oaptea!+- /ap- &e!a *ai /'rat )a spita) a)Ii :ete6i...
Pe Ti/()easa &e )a ;$ 0i pe :'iat() )(i I3to&i &e pe stra&a
aia)a)t'- ?+ /o)I /( :'/'+ia...
A/estea ?) poso*ori /( tot(). La a*iaC'- /?+& s!a( ?+!
t?)+it ?+ 3aIa Teatr()(i NaIio+a)- &e a/i se ?+torsese- a0a!
&ar- 0i i!a t'/(t 3apta- +( +(*ai i+te+Iii)e- ?+to/*ai /(*
6'sise /' +( *erit' s' )e ?+/re&i+IeCe- (+(i 3)e/ar a6itat
/a A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L. L!a pri,it /( o/9ii /oa!
6()aIi 0i /( Ii6ara at?r+?+& )e+e0 ?+ /o)I() 6(riiO apoi
s!a (itat )a o:e)is/() a): 0i ,erti/a) a) Te)e3oa+e)or- ?+
apati/a ?+3'Ii0are /are!o p(rta pri+ )(*e- ap'r?+&(!se
&e is/o&iri)e ei /( *e*:ra+a iCo)atoare 0i &e!at?tea ori
o&ioas'. 8(p' Ci(a )or &e ieri se *ai /(,e+ea oare s'!)
pre+(*ere 0i pe &?+s() ?+ )iota i+&i3ere+t'- &e /are se
226
ap'ra &i+ rep()sie 0i or6o)i(Q Era /a o tr'&are. O /')!
/are &e )e6'*?+t. O )ep'&are &e 3rate.
M A* s'!i a0teptS... a sp(s- ?+/' *ai 9ot'r?t.
M Bi+eS C(* ,oiIi... A0teptaIi... ?+/(,ii+I' 3e*eia
*o:i)iCat()(i- /o+ti+(?+& a /()e6e sp(*a /( )i+6(roi()
&e )e*+ 0i potri,i+& &i+tr!o s')tare a /e)(i)a)t :raI 6(ra
pr(+/()(i- s' pri+&' &i+ +o( s3?r/() &e s?+ ?+tre 6i+6ii...
N(*ai /' o s' a0teptaIi /a* *()tS... Tre:(ri)e )a /are s!
a( &(s s(+t ?+/(r/ate 0i 6re)e...
La)( M')&'res/( s!a s(rpri+s st?+& /( *?i+i)e sp?+!
C(rate &e!a )(+6() tr(p()(i. 1+tre:':
M N( pot s' 3i( &e!(+ 3o)os- )a /e,aQ
Fe*eia )!a pri,it pe s(: :ariC- /( oare/are +e&(!
*erire.
M Apoi +( prea a,eIi )a /e 3o)os s' 3iIi a/(*S...
Ce)e /are!a( r'*as s(+t tot tre:(ri 3e*eie0ti... Ca 3ier!
t(ra pe /are o pre6'tes/ e( &e 3aI' pe+tr( *a&a*a So3ia...
S' p(+' /e,a /a)& ?+ :(rt'- /' a0a o)oa6' /(* e- /( *?+!
/area re/e &e ieri- +!a a,(t s/a(+- s' iertaIiS... Pi asta
e /( *are ?+se*+'tate pe+tr( o :'tr?+' s3?r0it' /a &?+sa...
ACi /a* ,or:e0te ?+tr!ai(rea...
M Pot s!o ,'&
M N( ,' opre0te +i*e+i... Po3tiIi &i+/o)o- (+&e!o 0tiIi-
/' &(*+ea,oastr' aIi p(s!o ?+ pat... 8e *i0/at &e!a/o)o-
+( se *ai *i0/' ea p?+' /e +( i!o a3)a tot /o+( Mi9ai o
a/i(are... Ca e) e Patro+aK() +ostr(- p!a/i)ea.
La)( M')&'res/( a tre/(t pri+ ?+/'peri)e /( a/operi0
i*pro,iCat &e s/?+&(ri 0i p?+C' &e /ort ?+ o&aia (+&e
C'/ea :'tr?+a para)iCat'. C(* *i+(+ea &i+ ,is() s'(-
/?+& era A)3a 0i O*e6a ?+,estit &e /')(6'r() Fi)aret-
r'*'sese a/o)o- ?+ ,is- +!a 6'sit o :'tr?+i/' p)i+' &e +e!
ast?*p'r s'!0i s/oat' &i+ pa6(:' &(p' /e 0i!a )(at pat()
s' (*:)e- ?*pi+6?+&(!) &e spate- s' p)e/e *ai &eparte /(
La,i+ia 0i s' i+spe/teCe ,itri+i)e &e )a Paris- /a s' /(*!
pere o ro/9iI' &e /reto+ /( &ese+ a*(Ca+t pe+tr( Ro&i/a
I/'. 1+ti+s' ?+ +e/)i+tirea!i oriCo+ta)'- a/operit' /( /er6a
p?+' )a :'r:ie- a &es/9is p)eoape)e &e 6(taper/' poate
3'r' s'!) re/(+oas/'. Fii+&/' pri,irea /eIoas' a tre/(t
peste &?+s()- 0i :'tr?+a a ?+/9is &i+ +o( o/9ii.
227
M N( ,rei /e,a- /oa+' So3iaQ... a st'r(it e)- *i!
r?+&(!se /( *i)' /?t &e s/(3(+&at e tr(p() s)':'+o6 s(:
p't(ra s(r' 0i aspr'- o &e0irare &e oase 0i pie)e.
Ea a t'/(t. N!a /)ipit. Poate +i/i +(!) a(Cise. T?rCi(
+(*ai- a ,or:it ?+/)eiat- *o+oto+- /'tre si+e.
M I/oa+a tre:(ie s' 3ie tot a/o)o (+&e era iet'/(I()...
Pi /r(/ea... Mai este 0i 3oto6ra3ia )(i Ia+/(- r'posat()...
R'posat() s!a &(s s' /(*pere pr(+e- /' pr(+e)e!i p)'/ea(
)(i... A* s'!) a0tept... N(*ai s!apri+& /a+&e)a )a i/oa+'...
Mare p'/at s' se sti+6' /a+&e)a )a i/oa+'... Se*+ r'(...
U+&e!a* p(s e( oare /9i:rit(ri)eQ... U+a!&o('- /?+& r'!
t'/es/ /9i:rit(ri)e- /?+& /9ei)e- /?+& astea... /(* se
/9ea*'Q... Astea... Ai &reptate- Ia+/()eS... N( 0ti( (+&e
*i!s *i+Ii)e... Ai 6'sit- ?+/a)tea- pr(+e :r(*ate- &i+
/e)e /are!Ii p)a/ IieQ...
M C(/oa+' So3ia... a ?+/er/at La)( M')&'res/( s!o
a&(/' pe p'*?+t &i+ &e)ir() ei- p(+?+&(!i pa)*a pe ose!
*i+te)e *?i+ei.
Ea a &es/9is o/9ii sti/)o0i 0i a ,'C(t /eea /e a,ea &e
,'C(t- +( /e!i C'rea( o/9ii:
M T( e0ti- Ia+/()eQ... Te!ai ?+torsQ... Bi+e /' te!ai
?+tors... 8e &o('Ce/i &e a+i te tot a0tept. Las'!*' a/(*
0' &or*O +( 0ti( /e a*... S(+t a0a &e o:osit'... a0a &e
o:osit'... 8(!te 0i!Ii :ea /a3ea(a ?+ /er&a/... Ri!a* pre!
6'tit!o a/o)o... Ai 0i /9i:rit(ri)e... C(tia &e /9i:rit(ri- pe
/are tot sp(i t( /!o r't'/es/... E pe t',iIa &e a)a*'... Ptii
t(- t',iIa &i+ Cestrea *ea &e )a *a*a...
La)( M')&'res/( +ea3)?+&(!0i ?+tre:(i+Iare a/i- a
,r(t s' 3ie &e 3o)os a)tora- pri+ ,e/i+i. La *a*a 3etiIei
/( o/9ii &e 3a+tasti/() a):astr( *e&itera+ia+- Ro&i/a I/'.
Casa era p(stie. F'r' a/operi0- &ar /( (0a )'/'t(it'.
U+ /?i+e a):- to)'+it ?+ 6r(+C(ri 0i /o):- )?+6' o /o!
/ioa:'- a ?+/ep(t s'!) *?r?ie &e Kos. 4aC?+& /' +(!) i+ti!
*i&eaC' /( at?t- s!a ri&i/at ?+ pi/ioare 0i s!a apropiat-
)'tr?+& *ai ?+,er0(+at 0i r?+Ki+&(!0i /o)Iii. La)( M')&'!
re0/( a :'t(t ?+ retra6ere. S!a ?+tors 0i a &at t?r/oa)e
:(/'t'riei (+&e ro:otea +e,asta *o:i)iCat()(i. Fe*eia
ispr',ise /( 3iert(ra. C()/ase pr(+/() ?+tr!(+ (+69er- pe!
o per+' ro0ie- 3'r' 3aI'. Zo)ea a/(* )a s/(te/e 0i +( p'rea
:(/(roas' &e preCe+Ia str'i+()(i- /are (*:)a &e
228
/o)o /o)o- 3'r' +i/i!(+ /'p't?i. Pter6?+&(!0i
:ro:oa+e)e &e +'&(0ea)' /( :raI() 6o)- ?+tre:' /( &est()
?+Ie)es:
M Tot *ai a0teptaIiQ
M Tot...
M 4!ap(/' +oaptea pe!a/i...
M M!a ap(/at 0i ieri- s)a,' 8o*+()(i.
Ne,asta a /o+ti+(at s' Co)eas/' s/(te/e)e- p'str?+!
&(!0i K(&e/'Ii)e pe+tr( ea. 5Asear' 0i ast'!+oapte a)t/e,a
a 3ost. S(: /?r*a )(i /o+( Mi9ai ?0i a3)a( o trea:' 0i!(+
rost. A/(* &e /e!o 3i st?r/i+& /( *?i+e)e :')':'+iteQ...
Se ,e&e /' +!are +i/i!o 6riK' 0i +i/i!o ispra,' &e *?+t(it
pe )a /asa sa. Pi se ,e&e /' +( )!a ,'t'*at +i*i/- &e!0i
6'se0te ,re*e &e pier&(t 9otro/o)i+& pe )a r(i+'t(ri)e
a)tora. S!a a0eCat pe treapta /er&a/()(i 0i st' /( :'r:ia
?+ p(*+i- /( /oate)e pe 6e+(+/9i. Asta +(*e0te e) /'
,rea s' 3ie &e 3o)os a)toraQ M()te 0i s(/ite *ai ,eCi pe
)(*e /?t tr'ie0tiS...7
Ne,asta- ?+&esat' 0i /9i)oas'- r(*e+' )a 3aI' &e para
3o/()(i 0i &e /')&(ra Co)it()(i- a tre/(t pe )?+6' e)- &(p'!
i+& /( pi/ioare)e 6oa)e pe p'*?+t() 6o)- s' ?+ti+&' s/(!
te/e)e pe!(+ /ap't &e s3oar' ?+ti+s ?+tre &oi st?)pi.
La ?+toar/ere- a ?+tre:at 3'r' ,re(+ 6?+& ?+ &er?&ere:
M Poate ,reIi /(*,a s' /etiIi ,!o /arte- /a s' ,'
trea/' ,re*ea *ai (0orQ... S(+t ?+ ra3t(ri)e )(i /o+(
Mi9ai /?te ,reIi 0i +( ,isaIi- /' e) a a&(+at toat' /'rt'ria
p'*?+t()(i a/i)ea...
La)( M')&'res/( s!a ri&i/at. Se ,'C(se 0i e) /( o/9ii
+e,estei &e *o:i)iCat- /(* &o*+i0oara Ma&( ?+/er/ase
s' se ,a&' /( o/9ii )(i 0i s' /(6ete /( *i+tea )(i. Iar
reC()tat() +!a 3ost &i+ /e)e /are s'!) ?*:'r:'teCe. 4e+ise
s' 3ie /(i,a &e!(+ 3o)osQ At(+/i /e!a0teptaQ... N( a0tepta
oare to/*ai ora/o)() &espre /are po*e+ise tot &o*+i!
0oara La,i+iaQ Istorisirea ?+t?*p)'rii /( E)a&i*ir Ma&(-
3'6'&(ite asear' &e (itat() a(tor a) /'rIi)or /( s(:ie/t
pro)etar 0i )'sate pe a)t' &at'- 3ii+&/' +!a( *ai a,(t
r'6aC &e po,e0ti. A/easta ?) a&(sese a/i- ?i Corise pa0ii- ?)
a)(+6ase &i+ (r*'- +( &ori+Ia s' se arate /(i,a &e!(+
3o)os. Are &reptate 3e*eia s'!) pri,eas/' a0a /(* ?)
*'soar' po+/i0 pe s(: strea0i+a :ariC()(i 0i s'!i ,or!
229
:eas/' a0a /(* o 3a/e- /a (+(i +epo3tit spe/tator )a +e!
/aC(ri)e a)tora. A rostit:
M M' pri+&e +oaptea pe!ai/i... A* p)e/at... C(
:i+eS...
Ne,asta *o:i)iCat()(i +( )!a oprit. L!a petre/(t p?+'
)a portiI'- p't(ri+&(!0i p'r() s(: :ro:oa&' 0i C:i/i+!
&(!0i &e poa)e)e 0orI()(i &e6ete)e s/(rte 0i )ate- /( C:?r!
/i(ri a):(rii &e )e0ia 0i s'p(+() Co)it()(i.
M C( :i+e- &o*+()eS... A* e( 6riK' s'!i sp(+ )(i
/o+( Mi9ai /' aIi 3ost p!a/i 0i /' )!aIi a0teptat. Are s'!i
par' tare r'(...
La)( M')&'res/( ar 3i &orit /a a/easta +i/i s' +!o
*ai a3)e (+/9ia0() /( *?+e/i)e s(*ese pe :raIe)e ,?!
+oase 0i 9ar+i/e- /( at?t &e s)o:o& ?+&e*+ )a a)i+at +e/a!
C(ri)e a)tora. Ni/i Io+ Le+0 +!ar 3i &orit s!o 0tie- /a s'!i
*ai /reas/' &ispreI(irea pe+tr( ?+/' (+ Co*:i- &i+ /ei
C(6r',iIi ?+ ro*a+e)e &e /are se )eap'&' &(p' /e )e!a
s/ris.
A,ea a)t/e,a &e 3'/(t- ?+ )o/ s' st?r/eas/'- +epo3tit
spe/tator- )a 3apte)e a)tora. A,ea 0i e) a/as' si+istraIii
s'i- sinisistraii Leo+ti+ei. C(* &e i!a (itat- &e i!a a:a+!
&o+at- &(p' 9ot'r?ri)e at?t &e 3er*e 0i 3ier:i+Ii &i+ a&'!
post() SOBOLIAQ
11
La)( M')&'res/( Corea a/(* ?+&'r't- spre i+i*a
ora0()(i- /')/?+& peste 6r'*eCi &e *o)oC- ?+ s?r*e 0i
s/?+&(ri /( Ii+te- ?+ /io:(ri- o)a+e 0i :(/'Ii &e 6ea*(ri-
pe ()iIi +e/(+os/(te- pri+tre r(i+i *ai si+istre- ?+ ,i+e!
Iea)a a*(r6()(i.
1+ *o,i)e)e &e &'r?*'t(ri- tot *ai r's/o)ea( 69e:o!
0ate (*:re o*e+e0ti- s'!0i /()ea6' r'*'0iIe)e /a)i/e)or
o&oare /are a( 3ost (*i)a 3a)' a (+ei /ase: o 3ar3(rie
&i+ Ci)e)e &e s'r:'toare /( :(Ca p)es+it'- pi/ior() (+ei
)'*piIe &e :ro+C- 9?r:() (+ei o6)i+Ci (+&e se 6'tea &(*i!
+e/a sora /ea *ai *are a (+ei p(C&erii &e a)te *ai *'!
r(+te s(rori ?+ai+te &e a p)e/a )a /i+e*ato6ra3 /( )o6o&!
+i/(). U+ ti*p s!a Ii+(t (+ /?i+e 0/9iop &(p' e)- a)i6+?+&
230
s' se 6(&(re- /er?+&(!se a&optat. Poate (+ /?i+e 3)'*?+&
&e ieri 0i &e ieri 3'r' st'p?+O /( *?+a /are!i &'&ea &e
231
*?+/are pre&at' pies' a+ato*i/' )a *or6'-
&es/io)'+at' &i+ (*'r.
Apoi- /?i+e)e a re+(+Iat 0i s!a ?+ti+s )?+6' (+ 6ar&-
s'!0i )i+6' ra+a /( /9ea6(ri &e s?+6e.
La)( M')&'res/( 0i!a sp(s /' are a/(* (+() ?+ /(rte.
U+() si+istrat. 1i aK(+6e. C?+& a aK(+s 0i a/as'- ?+ ?+t(!
+ere/() opa/ a) /a*(3)aK()(i- a ap'sat *ai ?+t?i :(to+()
so+eriei- ?+/' &e )a s/ar'- /( +er':&are- s'!i soseas/'
Leo+ti+a ?+ai+te /( raport(). Apoi- &(p' /e!a &es/9is (0a
,esti:()()(i 0i a i+trat- a r's(/it :(to+() )(*i+ei. N(*ai
at(+/i 0i!a a*i+tit /' )(*i+' +( este- so+eria +( 3(+/Iio!
+eaC'- apa +( /(r6e.
A or:e/'it /( 3)a/'ra a+e*i/' a :ri/9etei ?+ /'(tarea
(+(i s3e0+i/. Tot era ,re&+i/' )a /e,a Leo+ti+a )(i- /(
o/9ii &e )e(0tea+ 0i /( pati*a!i &e po*i+' pe+tr( /(!
,i+te)e :oiere0ti s/?)/iateS Pre6'tise )a ?+&e*?+' )(*?!
+are- sti/)a /( ap' *i+era)'- a3)ase 0i (+ 6o+6 ?+ *(Ce()
pri*iti,e)or a//esorii &o*esti/e- ?+tre:(i+Iate &e p'ri+Iii
i(i La)( M')&'res/( )a s3?r0it() /e)(i)a)t ,ea/- pe ,re*ea
)(i A&a*!Ba:a&a*.
E) +!a ?+tre:(i+Iat 6o+6().
A /o:or?t si+6(r ?+ s(:so)- s'!0i ,a&' /( o/9ii s'i- ?+
a0eC'ri)e )or- si+istraIii.
Se spriKi+ea /( )at() pa)*ei ?+ perete- pip'ia trepte)e
/( ta)pa- )a )(*i+a o3ti/oas' 0i p?)p?it' a )(*?+'rii. A0a
&es/i+&ea e) ?+ Co+e)e i+3erioare a)e /asei. 8o*e+i( a/(*
+e/(+os/(t- (itat- (+&e 9')'&(ise +(*ai ?+ Ko/(ri)e &e
/opi)- /( a)Ii /opii /are &e *()t a( /9e)it 0i a( &?+0ii /opii.
T'/erea i s!a p'r(t /(rioas'. A+or*a)'. 8is/reIi si!
+istraIiS Prea i!a ?+69eIat ast'Ci!&i*i+eaI' /( pri,iri)e
)(i 0i /( r'sp(+s(ri)e )(i (s/ate- /a i+i*a )(i sea/'- &e
ias/'- &e!at(+/iS Pe Cor/o&(0a o ,a /9e*a /9iar &e ?+!
&at' s(s- )a e)- s!o &es/oas' *ai a*'+(+Iit 0i s' &es/o!
pere pri+ sertare- pri+ &()ap(ri- pri+ /'*'ri- /e,a pe+tr(
ea- /are s'!i :(/(re so*+()- /(* a&or*ea e) /( K(/'ria
/ea +o(' a)'t(ri- pe per+a &e /opi).
Pri+ /()oare)e +e6re 0i re/i s!a /o+&(s &(p' e/o()
(+(i si+6(r 6)asO (+ r?s 6ros- :'r:'tes/. E se*+ :(+ /'
r?&. 8e6ea:a s!a te*(t /'!i ?+69eIase ast'Ci!&i*i+eaI'.
Se /o+so)eaC' oa*e+ii 0i se si*t )a )ar6() )or a/iS Ca )a
&?+0ii a/as'- (it?+& /' +( *ai a( /as'. C9iar a/e) A)e/(-
232
&e *eserie /'r(Ia0- /( tr(p() *(0/at &e ars(ri. A) s'(
tre:(ie s' 3ie 6)as() 0i r?s(). N(*ai &e +( i!ar st?+Ke+i
/( preCe+Ia )(i- s' se so/oat' iar ,i+o,aIi- /a :iata Cor!
/o&(0a &(p' /e!a pa+sat )a)e)e)eS
Pe s(: o (0' C'ri o &(+6' ?+6(st' &e )(*i+'. A :'t(t-
/a s' +( i+tre :(C+a- +e,estit- /( &rept(ri)e!i &e st'p?+
(rs(C 0i &espoti/ ?+ /asa sa. Cei &i+)'(+tr( +(!) a(Cea(.
A *ai :'t(t o &at'. A/(* a re/(+os/(t 0i 6)as() Leo+!
ti+ei.
M Bate /i+e,a- Ro*i/'S
G)as() 6ros- :'r:'tes/- a i+to+at r'6(0it:
M 5Ci+e :ate +oapteaaa )a 3ereastra *eaaQ
E( s(+t- &ra6' Leo+ti+'- +( te speriaaaS7
M Bate- o*()e- ?Ii sp(+S O 3i 6ar&ia+()...
Leo+ti+a a &es/9is (0a 0i a ap'r(t ?+ p)i+' )(*i+'.
A0a /(* +!o ,'C(se &o*+() La)( +i/io&at'. C( p'r()
/i(3()it ?+ o/9i- &es/9eiat' )a +ast(rii :)(Cei- 3'r' 3(st'-
?+ pa+ta)o+i roC. C' Leo+ti+a poart' /9i()oIi roC sa(
&e ori/e a)t' /()oare +(!0i i*a6i+ase st'p?+(!s'( +i/i!
o&at'.
M 8o*+()S a stri6at ea. 8o*+(B La)(S...
Pi s!a as/(+s p(&i/ &(p' (+ pat &e 3ier- tr'6?+& /(,er!
t(ra!para,a+.
8e )a *asa &e s(: 3ereastr'- /( )a*p'- sti/)' &e ,i+
0i &o(' pa9are- s!a ?+')Iat /)'ti+?+&(!se 0i propti+&(!se
/( po&() pa)*ei ?+ t':)ie (+ o* /( o/9ii t(r:(ri 0i p'r()
tot a0a &e /i(3()it /a a) Leo+ti+ei- ?*:r'/at /( 9ai+e)e sa)e
&e ast'Ci!&i*i+eaIa- !osti%u &e sto3' igi#eas!*
M S/(CaIi- &o*+(BLa)(S a :?):?it.
Pe (r*' s!a /)'ti+at 0i a /'C(t pe s/a(+ /( se*+e &e
pro3(+&' &e*ora)iCare.
M S(+t /a* 3'/(tS a *ai ?+6'i*at o te+tati,' &e &i/!
Ii(+e /e,a *ai /)ar' 0i a re+(+Iat- ?+tr!(+ s(69iI /(
repetiIie.
8e &(p' /orti+a /(,ert(rii ?+ai+ta sp'0it' Leo+ti+a-
/are!0i tr'sese 3(sta 0i ?0i ?+/9eia +ast(rii.
M AIi &orit /e,a- &o*+(B La)(Q
C( )(*?+area ?+ *?+'- &o*+(B La)( ?0i &o*i+' toat'
i+&i6+area pro,o/at' &e a/est &e0'+Iat spe/ta/o) &i+ s(:!
so)() /asei sa)e- rosti+& /( o teri:i)' :)?+&eIe:
233
M 8a- Leo+ti+'... 8ores/ s' ,'& /e e /( si+istraIii
+o0tri.
1+ /(6et() s'(- o*() ?+ !osti%u &e sto3' igi#eas! +(
p(tea 3i &e/?t 5a/e) A)e/(7- 0i ?+tr(/?t,a ?i a/or&a /ir/(*!
sta+Ie ate+(a+te /'!0i ?+ea/' a*ar() ?+tr!(+ pa9ar- &(p'
apare+I'- ?+ *ai *()te pa9are &e ,i+- /9iar prea *()te.
M Sinisistraii +o0triQ a 6)'s(it ra&ios Leo+ti+a.
Ne!a* &era:asat &e sinisistraiR...
M S!a( /'ratS... ?+t'ri ?+tr!(+ )i*:aK *ai ,()6ar- &ar
*ai /)ar o*() &e pe s/a(+- /'C?+& /( 3r(+tea pe :raI.
La)( M')&'res/( a ?+ti+s s3e0+i/() /( )(*?+area Leo+!
ti+ei- /a s' poat' a,ea 6est(ri)e *ai )i:ere 0i o *ai a(to!
ritar' ?+3'Ii0are &e st'p?+.
M C(* a( p)e/atQ... Ce 3e) &e ,or:' e a/eastaQ ?+!
tre:' /( aspri*e.
M A( p)e/at /(* se p)ea/'- &o*+(B La)(... eLp)i/'
Leo+ti+a 3eri+& 3)a/'ra )(*?+'rii &i+ &rept() o/9i)or. Li
s!a p'r(t /' +(!i !o'ea$in &o*i/i)i() +ostr( 0i a( p)e/at
/( /'Ie) 0i p(r/e) ?+ *a9a)a(a )or- )a *ai&a+() )or. A0a a
des!is &o*+(B A)e/(- /are!i (+ /r'/'+at 0i!(+ /9e):os...
N( 6'sea ea &e /(,ii+I' s' istoriseas/' ?+ (r*a /'ror
epi/e 0i &ra*ati/e &is/(Iii sinisistraii eLasperaIi 0i!a(
/'(tat (+ a&'post *ai pri*itorO +i/i /?t &e 3eri/it s!a
si*Iit Ro*i/'- 3ii+&/' a dera$asat /asa &e &?+0ii- ?+/?t a(
s'r:'torit ?+ &oi a/east' ,i/torie /( o &oC' eLa6erat' &e
I(i/'- &roK&ie 0i ,i+.
M 8ar e /e,a i+i*a6i+a:i)S 8e /e i!ai )'sat s' p)e/e-
3e*eieQ N!a* 0i e( /(,?+t ?+ /asa *eaQ... ,or:i La)(
M')&'res/(- pri,i+& /( a*este/ &e &eC6(st 0i &e *irare
)a o*() &e pe s/a(+- /are ?+/ep(se s' s3or'ie 0i pe /are
a/(* ?0i a*i+tea /'!) *ai ?+t?)+ise pri+ /(rte &e /?te,a
ori- /?+& Leo+ti+a ?) i+3or*ase /' e eene!trini!ianu
,e+it pe+tr( eperaii* I+i*a6i+a:i)- Leo+ti+aS A/east'
/9estie o s!o /)ari3i/'* *?i+e.
M N(!i +i/i (+ ini%agiga$i& &o*+(B La)(S... s(sIi+(
Leo+ti+a /( t'rie 0i /( &(9+ea)' &ospit' &e ,i+. N!a,eIi
/e !arifi!a& /'!i !arifi!at /9estia &i+ai+te... UitaIi!,'
/e!a( 3'/(t &i+ /asa +oastr'S Tra/tirS A( ?+ti+s /9e3 )a
toart' /a )a /?r/i(*i)e )or &i+ *ai&a+ 0i )!a( a*eIit 0i pe
Ro... pe e)e+e/tri+i/ia+(B +ostr(... A/e0tia s(+t sinisistraii&
&a/' ,reIi /a s'!i 0tiIi- /(* ,!a* sp(s 0i ast'Ci!&i*i+eaI'-
234
/' e( ?i /(+os/S... S' ,' /o+&(/ s(s- &o*+(B La)(. A*
pre6'tit pe+tr( &(*+ea,oastr' p(i re/e- ri&i/9i- :r?+C'
0i 3r(/te.
Ea a p'0it pra6() )(*i+?+& /a)ea 0i 3'/?+&(!i apoi )o/
s' trea/'- )ipit' &e perete- pe+tr( a e'a!ua tere+() pri!
*eK&ios &e preCe+Ia st'p?+()(i.
La)( M')&'res/( *or*'i r'stit:
M N!a* +e,oie s' *' /o+&(/i t(. C(+os/ &r(*() ?+
/asa *eaS... M?i+e!&i*i+eaI'- /?+& ,ei 3i /( *i+tea )i*!
pe&e- s' po3te0ti )a ?+3'Ii0are. Este /e,a s(spe/t ?+ toat'
/9estia a/easta.
M Po3tes/- &o*+(B La)(S Ca s' !ron'ingei /' +(!i
+i/i (+ uspe!tR***
Apoi- pe!(+ to+ *ai *ieros- ?) ?+/(+o0tii+I':
M A* /'p'tat 0i o i#er' *ai *are &e ap'. A0a /'
*?i+e!&i*i+eaI' p(teIi 3a/e :aie. N(*ai
eene!trini!ianu +ostr( a 3'/(t rost- e) 0tie &e (+&e- /' e
3oarte isteI 0i ser'ea$i*** Zi/ea /' pe+tr( &o*+(B La)(
3a/e 0i *oarte &e o*S Pi s' /(+oa0teIi /' A)e/( i!a ,?+&(t
!osti%u pe /are i )!aIi &'r(it. I )!a ,?+&(t /( si)a. Zi/e /'
+(!i tre:(ie )(i *ar3' igi#eas!& 3ii+&/' +(!i /apr'
r?ioas' /( /oa&a!+ s(s /(* ?s /io/oii- a&i/'
&(*+ea,oastr'. Ca s' ,e&eIi /( /i+e +e 3a/e* +oi
po*a+'S
La)( M')&'res/( i!a s*()s s3e0+i/() &i+ *?+' 0i a (r/at
3(ri:(+& s/'ri)e- ?*pie&e/?+&(!se ?+ trepte- &e era s'!0i
s/r?+teas/' pi/ior(). A tr?+tit (0i)e ?+ (r*'- (+a &(p' a)ta-
eLa/t /a ast'Ci!&i*i+eaI'.
8i+ 3oto)i() (+&e tro+a- Te)e*a/- &e0teptat &i+ so*+
&e a/este C6o*ote i+so)ite- a &es/9is p)eoape)e /( s(ti*ea
re6)e*e+tar' &e *i)i*etr(. Pe (r*' )e!a /'s/at /( tot()-
?+tr!o &eCo)at' s(rpri+&ere. Iar'0i se s/9i*:ase st'p?+()S
Pi /'&ea ?+ a//ese &i+ /e ?+ /e *ai &e6ra&a+te.
La)( M')&'res/( s!a ?+tors spre e)- &(p' /e!a p(s
s3e0+i/() pe *ar6i+ea *esei. A ?+Ie)es /e,a &i+ pri,irea
p)i+' &e /o*p'ti*ire 0i &e aro6a+t repro0O iar 6'si+& ?+
s3?r0it pe /i+e s'!0i &es/ar/e toate *?+ii)e /are!) tre/ea(
pri+ &(0(ri s/oIie+e &e ieri ?+/oa/e- s!a strop0it )a e):
M Pi t(- e(+(/()eS Zo*:()eS Ce te C6?ie0ti a0aQ Mai
ai 0i t( opi+iiQ Poate e0ti 6ata s'!*i &ai ori s'!*i /eri
0i t( eLp)i/aIii i+eLp)i/iteQ... Piei &i+ o/9ii *eiS
235
L!a ?+03'/at &e /ea3' 0i )!a repeCit 69e* ?+ 3(+&()
pat()(i. Apoi- eLtirp?+& &i+ :(C(+ar t(*oarea re,iste)or
i)(strate &e *o&'- a *ai C,?r)it as(pra )(i 0i *ototo)() &e
9?rtie /a o 3or*i&a:i)' torpi)'- /are &i+ 3eri/ire +!a 3'/(t
eLp)oCie- rosto6o)i+&(!se i+o3e+si,' &e!a &(ra.
Mota+() Te)e*a/- Ki6+it *orta) &e a/est ()tra6i( a6ra!
,a+t &e a6resi(+i /orpora)e- s!a pre)i+s s(: pat- /( /oa&a
?+tre pi/ioare. C'(t' 0i 6'si (+ )o/ *ai propi/e- (+&e ?+
ti9+a 0i re/()e6erea te+e:re)or s' *e&iteCe )a +es':(ita
s*i+tire /are s!a a:'t(t &i+ se+i+ as(pra st'p?+()(i s'(
&e ieri ?+/oa/e- &e /?+& s!a s*i+tit 0i /r(6() ,re*ii- /(
3()6ere 0i t(+ete- 0i tr'C+ete /'C?+& tot &i+ se+i+.
236
Car$+a a $r+*a
==========================================================================================================================================================================================================================
555I PE URM, 4 LU/I
DI/ MAI MULTE >IEI555
237
238

P)oi)e e/9i+opIi()(i s!a( ?+tors /( +ori ,')*'0iIi
0i t(r:(ri- s(re p'+(re &e p?s)'- t?r?+&(!0i s/a*e)e Ki)a,e
pe!aproape &e a/operi0(ri. A( 3ost 0i ropote repeCi- ,erti!
/a)e- so+ore- /( :():(/i. Pi ?+t?ie)e 3()6ere 0i t(+ete &i+
a/e) a+- ?+t?ie)e tr's+ete /are +(!0i *ai &es/'r/a( s/'p'!
r() Ci*Iat &i+ se+i+.
8ar *ai a)es s!a a0ter+(t pe!o I?r?ia)' *'r(+t'- 3'r'
isto,- 0(r(i+& *o+oto+ ?+ :(r)a+e- per&e)(i+& &e3i+iti,
C'ri)e- p'tr(+C?+& p?+' )a os- C6ri:()i+& /opiii &es/()Ii-
&es3(+&?+& ?+ 9?r/?ite piept(ri t(sete)e ier+ii poto)ite ?+tr!o
s/(rt' a*'6ea)'- ?*:i:?+& I'r?+a r'Coare)or /a (+ :(rete
spo+6ios- /are 0i!a ?+&est()at +esaIi() 0i +(!) *ai ?+/ape
(+ strop &e (&ea)'.
Ni/io&at' +!a( pri,it ?+s' oa*e+ii /( *ai *()t' re/(!
+o0ti+I' )a /er() poso*or?t- *(/e&- t'/i(+i(. Ni/io&at'
+!a( /er/etat ?+s' :aro*etr() /( *ai *()t' tea*'- /a +(
/(*,a s' se )i*peCeas/' iar a):astra 0i str',eCia- at?t &e
&()/ea )(*i+' a pri*',erii- r'*as' (+&e,a- &i+/o)o &e
+orii (r?Ii.
M C?t ti*p se *e+Ii+e p)a3o+() Kos- +e )as' ?+ pa/eS...
&'&ea( asi6(r'ri /ei /( oare/are i+iIiere ?+ ter*i+o)o6ia
a,io!*eteoro)o6i/'- 3'/?+& /aC /( i*porta+I' &e a/este
0tii+Ie 0i ?+6ro0?+&(!0i ,o/ea ?+tr( a*(Iirea pro3a+i)or.
F'r' ,iCi:i)itate- +( se a,e+t(reaC' p?+' a/iS Mai s(+t 0i
239
/(re+Ii a+ti/i/)o+i/i... Pe+tr( /are *oti, p(te* *er6e )a
58ra6o*ir7 3'r' ris/ s' p)e/'* /( sa+&,i/ii 0i I(i/a
?+ 6?t...
1+tr!a&e,'r- es/a&ri)e)e :o*:ar&iere)or )(a( a)t' /a)e-
spre C'ri)e (+&e /er() pri*',erii r'*'sese ?+/' a):astr(-
tra+spare+t- &e!o &ia3a+' )(*i+'. Iar )o/a)+i/ii /apita)ei
a( 3o)osit r'6aC()- 3ie/are &(p' a )or 3ire 0i a )or ta6*'-
a)e )or p's(ri.
C(/o+iIe)e a( p't(rit :)'+(ri)e &e ,iCo+ *ai pe ?+&e!
)ete )a +a3ta)i+'- ?+ )'Ci *ai so)i&e- /a s' reCiste )a s(r!
69i(+() pri+ :ar:are r't'/'+ii- ?*pre(+' /( toa)ete)e &e
sear'- pa+to3ii &e at)as- 6i+6a0e)e ro/9iIe &e seCo+ a:ia
s/oase &e )a /roitoreas'. N(!0i *ai a,ea( /'(tare 0i rost.
Teatre)e ?+/9iseO /i+e*ato6ra3e)e ?+/9iseO /eai(ri)e a*?!
+ateO parti&e)e &e :ri&6e &es/o*p)e/tateO pro:e)e )a
*o&ist' /o+tra*a+&ateO 3)irt(ri)e a:a+&o+ate. MiCerieS
8a/a a/esta e r'C:oi()- apoi /9iar /' +( *ai are +i/i
(+ 9aCS
B'r:aIii ?+t?rCia( )a :o&e6' 0i )a :er'rii- s' a3)e ,e0ti
0i s'!0i a3)e /o+so)area (+or ase*e+ea ,re*i &e +esi6(!
ra+I' ?+ ()ti*e)e reCer,e a)e :(te)ii)or &i+ re/o)te 3ai!
*oase- 3ie /e!o 3iS 4iaIa se &o,e&ea /'!i (+a si+6(r' 0i
3oarte 3ra6i)'- )a &is/reIia (+ei a0/9ii &e s/9iK'. Po3erii
/erea( s(*e astro+o*i/e pe+tr( o /(rs' p?+' )a Si:i(-
C?*p()(+6- ?+ /ot)oa+e)e *(+Ii)or. 51+/' (+ r?+&S Fie /e!
o 3i...7 8e,er() resta(ra+te)or- :o&e6i)or 0i /?r/i(*i)or /(
6r'tar 0i ,i+ /i+stit )a pi,+iI' a ?+tre/(t ast3e) ori/e
pre/e&e+t- *ai a,?+& ?+ ,e&ere /' 0i apa )ipsea. 5S/a+&a!
)osS Ce 3a/ &o*+ii &e )a U. C. B.Q 8e )a S. T. B.Q 8e )a
C. F. R.Q 8e )a P. T. T.Q Ap'- +(S E)e/tri/'- +(S Tra*! ,ai-
+(S Tre+(ri- +(S Po0t'- +(S S/9i*:' a)t' sti/)'-
:'iat()eS...7
Noro/ /' *a+i3est() /e)(i *ai *are ?+tre *ari a p(s
pe toate r'+i)e o:)oKea)a (+or ,iri)e ?*:'r:'t'ri ?+ sti)()
s'( )api&ar 0i pateti/- s(per:- pre/(* o a&()*e/ase &i+
,re*e A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L. Pro/)a*aIia )'sase &e
ast' &at' ?+ (r*' *()t *ai *o&erat() patos a) /')(6'r(!
)(i t(t(ror /(+os/(t Fi)aret- p(rt'tor() &e /(,?+t a) Apo"
!aipsei pe ()iIi)e Go*orei /are!0i ?+/ep(se ispa0a. C?t se
/re&ea e) &e atoate0ti(tor Io+ Le+0- a*ar se ?+0e)ase. Era
(+ +ai,. 8e /o)a:orarea *o+a9()(i :'r:os 0i +o*a&- /(
240
&esa6a &e Sfinte s!ripturi ?+ /?r/'- +i/i +( p(tea 3i ,or:a:
Prea sear:'&' /o+tri:(Iie ar 3i ?+se*+at. Fi)aret- e)- a,ea
+e,oie s'!0i a)toias/' pe t()pi+a Apo!aipsei str',e/9i-
s/or:(roase 0i r's(3)ate- *)'&iIe)e sti)()(i +o( 0i ?+tr!a)t!
3e) re6e+erat- &i+a*i/- /are p)es+ea 3aIa 9?rtiei. Poate
/9iar /eea /e 0i 3'/ea a/(*- ?+ )a6'r() (+&e!a 3ost tri*is
)a pe&eaps'- )e6at 3e&e)e0- 3ii+&/' p(+ea )a /a)e /(tre*(re
0i :o*:ar&a*e+te.
Rea/Iii)e )e/tori)or s!a( ar'tat &i,erseO (+e)e *ai ?+!
,ese)i+& p(Ii+ *?9+irea ?*preK(r'ri)or- a)te)e )ipsite &e
/(,ii+I'- &ire/t 6ro:ia+e.
M Ia *ai &' pro/)a*aIia )a tai/a- *' Ni/()eS..
M S!o re/ite0tiQ
M A0S A* +e,oie &e ea- 3ii+&/' *' &(/ (+&e *er6e
0i *i)e+ar() pe Kos- 3'r' 6ar&' ar*at' p?+'!+ &i+Ii 0i a(to!
*o:i) /( ;" /i)i+&ri.
M At(+/i p'streaC'!*i 0i *ie K(*'tate...
N(*ai ?+ /artier() &i+ preaK*a str'Cii Petr'/9es/( II-
p)oaia potopea r(i+e)e- t(rtea *o,i)e)e &e *o)oC ?+ *(0(!
roaie (&e &e /?rtiIe- ?+ 6?r)e &e +'*o)- ?+ *)a0ti+i (+&e
p)(tea( C&re+Ie)e (+ei 9'i+(Ie &e /opi)- pri+tre st?r,(ri
&e pisi/i /( :(rta (*3)at' ?+ s(s 0i pi/ioare &eC:?r+ate &e
s/a(+e- &e &()ap(ri- &e *ese- Ka)+i/e /or':ioare &e )ea!
6'+e ?+ /io:(ri. Pi +(*ai po*e)+i/() +e6r( a) Ciare)or )a
/o)oa+e)e &e *orIi ?+0ira +(*e &e 3a*i)ii ?+tre6i- /( *a*e-
:(+i/i 0i +epoIi- tre/(Ii ?*pre(+' ?+tr!o )(*e (+&e pa/ea
+(!i ,or:' &e0art'. Iar *ai +(*eroase era( ?+/' ape)(ri)e:
58isp'r(t...7 5Ci+e /(+oa0teQ...7 5Ro6 &i+ s(3)et...7 5Copi!
)a0 &e trei a+i /( o/9ii a):a0tri 0i p'r() :)o+&- p(rt?+&
9ai+e /e+(0ii...7 5C( )a/ri*i ?+ o/9i...7 5R'sp(+&e )a +(!
*e)e &e Mari/i/a...7 58isp'r(t'...7 58isp'r(t...7 58is!
p'r(t'...7
Pe s3ert(ri- K(*'t'Ii 0i trei s3ert(ri &e pa6i+'- se pre!
)(+6ea )ista pri:e6ii)or &i+ Iara &e s(s a Mo)&o,ei- /'(!
t?+&(!0i (+() a)t(ia &e (r*'. Ma*e)e- /opiiiO 3raIii- s(ro!
ri)eO soIii- soIii)eO toIi ?+tre:a(- se r(6a(- o3erea( re/o*!
pe+se- ?+ +'&eK&ea /' pe /ei 3'r' (r*e ?i ,a 3i ap'rat
Pro+ia s' se a3)e ?+ tre+(ri)e /( e,a/(aIi ?+Iepe+ite trei
Ci)e pe )i+ii)e *oarte a)e G'rii &e Nor& 0i )a TriaK- &i+a!
&i+s par/' pe+tr( a a0tepta :o*:ar&iere)e s' p(+' s3?r0it
(+or ,ieIi r't'/itoare 0i s' si*p)i3i/e a(torit'Ii)or pro:)e!
241
*e)e /o*p)eLe &e ?+/,artir(iri. 58isp'r(tS...7 58isp'!
r(t'...7 5Ci+e /(+oa0teQ...7 5Ro6 /( )a/ri*i ?+ o/9i...7
Foaia s)(Kea )a ?*pa/9etat ?+ 3(+&() )'Ci)or :)'+i)e
preIioase 0i &(Ci+e)e &e pa+to3i. La pa/ostea &e e,a/(aIi
se a&'(6ase pa/ostea &e si+istraIiO a/(* &isp'r(IiiS...
EListe+Ia se a+(+Ia tot *ai i+to)era:i)'. 1@i'ere peri!oo"
sa%enteR4 /er(ser' I'rii s' se /o+,erteas/' &e!a si)a- /(
top(C()- pro/)a*aIii)e ?+ sti)() )api&ar 0i &i+a*i/- p)i+ &e
s(per:ie- a) ,re*ii. Iar /a)i6ra3ii pro/)a*aIii)or o t()iser'
?+ ,'6'(+i- s'!0i p(+' )a 3erea)' s/(*pa )or 3ii+I' 0i
s/(*pe)e a6o+ise)i )a a&'post. Or&i+e &e &ispersareS
Bo*:e)e o(aser' (+ +o( /(,?+t- /are!a s/os p(i o +o('
6e+eraIie spo+ta+' &e /et'Ie+i. 8ispersaIiiS Se &ispersa(
*i+istere)e- a(torit'Ii)e- &ire/Iii)e- soIii)e- o&oare)e- 6(,er!
+a+te)e- soa/re)e- a*a+te)e- K(p?+ese)e- ,a)eIii- sa*sarii-
/o*isarii 6(,er+()(i- /ase)e &e 3ier- /'Ieii- 3i0i/(ri)e &e
+apo)eo+i- pro,iCii)e &e /a3ea- )i+6o(ri)e &e a(r- /a+arii
0i sti/)eIii ,aK+i/i)or a&epIi ai /reC()(i +o( 0i eroi/: 1@i"
'ere peri!oosa%enteR4 1+&eose:i se &ispersa( /( a(to!
*o:i)e)e 0i /a*ioa+e)e o3i/ia)e- /( ,a6oa+e 0i tre+(ri
spe/ia)e.
M T( +( te &isperseCi- *' N'iI'Q
M BaiS...
M E0ti pe+tr( 1@i'ere peri!oosa%ente46
M Las'!i p' 'ia- /' 'ia s?+t'r' a/(* /( 'i'ere peri"
!oosa%ente in $orta%ente* N( *' *i0/- 3ii+&/' +!a*
(+&e. N!a* /( /e... Mi se *ai :o)+',i 0i 3etiIa- &e a*
a s/oate :a+i &i+ p'*?+t pe+tr( operaIie.
M 1+/ear/' 0i t( )a Patro+aK.
M N!a(Ci0i /' Patro+aK() s!a &ispersatQ 4a6oa+e spe!
/ia)e pe+tr( Patro+aKS Tre+ spe/ia) pe+tr( Patro+aKS
Ca*ioa+e pe+tr( Patro+aKS Toat' Ci(a a( C:?r+?it te)e!
3oa+e)e )a +oi- s' re/9iCiIio+'* *a0i+e)e &e pe stra&' pe+!
tr( Patro+aK. C' a( &e /'rat *o:i)e)e 0i 6ar&ero:a /(/o+i!
Ie)or &e )a Patro+aK.
M Ce s' )e 3a/iQ Fe*ei +e/'Kite- *' N'iI'S A se &is!
persa- &ispersare... Tre:(ie s' ias' 0i!(+ /?+te/- /(* ?)
0i!a(&: 5Fr(+C' ,er&e trei r'Coare- p)ea/' &ra6a!+ &is!
persareS...7
242
M Rie!Ii ,i+e s' r?Ci- iar e( *' si*t +e6r( )a 3aI'
/?+& ?*i a*i+tes/ /e *!a0teapt' a/as'. F'r' 6ea*(ri...
F'r' (0i...
M At(+/i- )a re,e&ere- N'iI'. M!a* &ispersat )a o
I(i/'.
M Noi +( +e drispers%& &o*+(B La)(Q ?+tre:'
Leo+ti+a- /are!0i a+eLase /( e+t(Cias* +o(a ,o/a:()' )a
)eLi/() s'( /e)e:r( ?+ tot /artier().
M N(.
M Mai :i+eS se :(/(r' s)(K+i/a- 3ii+&/'
eene!trini!ia"nu s'( Ro*i/' o a,ertiCase /' e) +( se
)as' drispersat +i/i *ort. Ce s' /'(t'* +oi pe /e)e
*e)ea6(ri- /?+& a,e* /asa +oastr'Q Ca *?i+e +e *ai &'
&r(*() 0i )a ene!tri!R Ca poi*?i+e a,e* 0i ap'. N(
&oriIi +i*i/ a)t/e,aQ
M N(.
Leo+ti+a s!a stre/(rat pri+tre (0i ?+ ,?r3() t?r)i/i)or-
pe+tr( a se 3a/e +e,'C(t' ?+ Co+e)e i+3erioare a)e /asei.
Toa+e)e st'p?+()(i +!a( tre/(t ?+/' +i/i &(p' o s'pt'*?+'.
8ar +i/i a*e+i+I'ri)e r'3(ie)ii &i+ seara &e po*i+' +!a(
*ai a,(t (r*'ri a &o(a Ci &i*i+eaI'- &(p' /(* o ,estise
r'stit &o*+(B La)(.
Pri/i+i)e era( *()te. Pi &e *ai *()te 3e)(ri. C?+& a
/9e*at!o &i*i+eaIa )a aspr() K(&eI- :'t?+& ?+ 6o+6() /opi!
)'riei- s(+et() /( ,i:raIii *(Ci/a)e i!a &e0teptat +osta)6i/
a*i+tiri &e *()t ?+,')(ite ?+ sp(Ca (it'ri)or- /are +!a,ea(
+i*i/ a 3a/e /( apri6i)e r'3(ie)i 9ot'r?te. A pri,it!o /(
6?+&() ?+ a)t' parte. Pi +i/i +!a ,'C(t!o /(* se preCi+!
tase ea- /'it' 0i &e*+'- *o+a/a)'- a(stera- /( 0orI() +e6r(
er*eti/ ?+/9eiat 0i :o+eta a):' tras' peste s*o/(ri)e &e
p'r piept'+ate /( *ai *()t' ?+6riKire /a &e o:i/ei- &at
3ii+& 6ra,itatea /o+3r(+t'rii. E) o ,e&ea ?+ /9i()oIi roC.
8e at(+/i +!o *'i ,e&e &e/?t ?+ /9i()oIi roC. O per,ers'
3a/()tate opti/'- pe /are o /re&ea reCer,at' +(*ai apara!
te)or &e ra&ios/opie- +(!i per*ite s' se opreas/' )a pri*()
strat ,esti*e+tar a) Leo+ti+ei. Tre/e pri+ 0orI() +e6r(-
pri+ 3(st'- &ire/t )a /9i()oIii roC. ELp)i/a:i) /' toat' a(to!
ritatea se,er' 0i &rasti/' &i+ i+te+Iii)e sa)e s!a &(s pe
6?r)'. N( se p(tea r'sti )a o i*p(&i/' s)(K+i/a ?+ /9i()oIiS
A ?+tors /ap() spre 3ereastr' 0i a as/()tat p)e&oaria Leo+!
ti+ei- a/9it?+&!o &i+ o3i/i(. Pe 6ea*- pri,ea )a Ci&() /(
243
3res/a &i+ aK(+- r'C')(it' &e Cor/o&(0a. R'*'seser'
+(*ai &i+Iii r?+KiIi- 0i 9a,a+a &e proporIii)e /i(/i()eIi)or
&e p'+(0i- &i+ /are p(3'ia( i+&i6e+ii &i+ i+s()a
G(a+a9a+i- spre st(poarea )(i Cristo3or Co)(*: 0i a
*ate)oIi)or &e pe /ara,e)e)e Isa:e)ei &e Casti)ia- /?+& a(
&e:ar/at ei ?+t?ia oar' ?+ /o+ti+e+t() at?t &e +o(- ?+/?t +i/i
+!a,ea *'/ar (+ +(*e. 8ar )a 3res/a &istr(s' &e
Cor/o&(0a se ?++'&ise a)ta- *()t *ai te*ei+i/ C(6r',it'-
/( ,'psea ?+ ()ei. U+ &o*+(B La)( ?+ piKa*a a):astr'-
r'/+i+& /( 6(ra /'s/at': 5Leo+ti+aaaaaS7... Z(6r',ea)a
era pri*iti,'. 1+ s/9i*:- eLpresi,' 3oarte. Iar s(+ete)e
/are ie0ea( &i+ 6(ra )(i &o*+(B La)( 3(rios- tra+sp(se ?+
)itere- iC:(tea( s' repreCi+te 6ra3i/- /( o rar' ,i6oare-
,io)e+Ia stri6't()(i. Se ?+0ir(ia( (+ :ata)io+ &e A- ?+
pro6resie- &e toat' e)o/,e+Ia: AAAAAAS U)ti*() A a,ea
proporIii)e 0i aspe/t() (+ei s/'ri &(:)e- *ai ?+a)te &e/?t
&o*+(B La)(. >ot'r?t- Gi/( a,ea ta)e+tS Ta)e+t-
te*pera*e+t artisti/- i*a6i! +aIie- i+6e+ioCitate- 9(*or.
Pi- 9ot'r?t- Cor/o&(0a ?0i p(sese tot s(3)et() ?+ *isi(+ea
sa &e i+3ir*ier'- pa+s?+& )a)e)e)e 0i propti+&(!)e ?+ /?rKi /(
o ?+&(io0'toare 6i+6'0ie- pe /are e) ?+ aK(+ +( 0ti(se s!o
apre/ieCe- &ar &o*+i0oara Ma&( o ?+treC'rise 0i o
presi*Iise &e )a &ista+I'.
M 4' (itaIi )a ispr',i)e sinisistraior pe /are aIi ,r(t
s'!i )(aIi s(: arip'Q st'r(ise Leo+ti+a.
M N(S
M A* s' 0ter6 tot 0i a* s' 3a/ or&i+e- /a s' +(
r'*?+' /(rtea +oastr' &e r?s() 0i o/ara )(*ii pe (r*a
(+or 9ai*a+a)e &e *ai&a+- 3'r' edu!atie*
M N(S
M N(Q A&i/' s' )'s'* a0aQ S' +( 0ter6e* *?C6?)i!
t(ri)e )or- &o*+(B La)(Q...
M N(S P)ea/'S
S)(K+i/a p)e/ase s' &(/' 0tire )(i Ro*i/'- pre/(* /'
&o*+(B La)( +( *ai 0tie s' sp(+' &e/?t +(. S!a pre3'/(t
?+tr!(+ 3e) &e &o*+(B N(S
M Par/' s!a ?+/(iet.
M Las'!) /' are s' se &es/(ie e)S o )i+i0tise Ro*i/'.
8est() /' )e!a pri*it toate /?te i )e!ai ar'tat t(- a0a /(*
i )e!ai ar'tat. Fii pe pa/eS C(+os/ e( )a oa*e+i. S'!) *ai
244
,este0ti 0i /' +e /(+(+'*- /a s' se ispr',eas/' 0i /9estia
asta...
M A&e,'rat- Ro*i/'Q se :(/(rase Leo+ti+a ?+ a) +o('!
)ea /er a) :o*:ar&iere)or- 3eri/it' /' i+tr' ?+ r?+&() 3e*ei!
)or )e6i(ite. E0ti (+ ?+6er dri'in& Ro*i/'S T( 0i +(*ai t(
ai s' r'*?i indou ,ieIii *e)eS
Re/e )a a/este eLpa+si(+i +epotri,ite /( ,?rsta- 3iCio!
+o*ia 0i o/9ii &e )e(0tea+ ,e0te& ai Leo+ti+ei- i&o)()
3'/(se o reCer,':
M 8(p' pa/e- :i+e?+Ie)es.
M Fire!ar a) &ra/()(i &e r'C:oi- /' +( se *ai ispr'!
,e0te o&at'S M'/ar &e!a* a,ea (+ ar%nistiiu***
M Ar*istiIi( +!aK(+6e. A* sp(s: pa/eS.
8
La)( M')&'res/(- &(p' /e 3(sese pe 3ro+t() &e
r's'rit )o/ote+e+t() Pesi*es/( N. La)(- *ai Cis 0i La)(
Pesi*istr(- +!a,ea /(+o0ti+I' /' a &e,e+it 0i &o*+() N(.
8ar &e!o s'pt'*?+' +( se *ai eLpri*a &e/?t ?+ a/east'
*o+osi)a:' a +e6aIi(+i)or. N(. N( ,oia +i*i/. N(!) *ai
?+&est()a +i*i/. N( *ai spera +i*i/.
Pri,ea pe 6ea* /( o/9i *o/+iIi- )a p)oaia *o/+it'.
Z(6r',e)i)e &e pe ?*preK*(irea &e Ci& 0i )a)e)e)e o3i)ite ?+
/?rKe)e 0i pa+sa*e+te)e )or ?) *(+/ea( /( a*are *(str'ri.
N( 0ti(se s'!0i apropie &e s(3)et si+istraIii Leo+ti+ei.
I!a pier&(t. A,ea si*Ii*?+t() /' i!a a)(+6at- ori/?t &e
*'s)(ite eLp)i/aIii +'s/o/ise s)(K+i/a ?+ /9i()oIi roC- /(
o/9ii &e )e(0tea+ ,e0te&- &?+& toat' ,i+a pe /r'/'+at() 0i
3(&()() &e A)e/(. Ni/i &espre a&resa )or +!a 3ost /( p(ti+I'
s' s*()6' ,re(+ i+&i/i(. Ap'r(ser' &i+ +(*'r() /e)or
(+ *i)io+ &e s(3)ete a)e /apita)ei- /a s' 3ie ?+69iIiIi &e
+(*'r. I!a pier&(t. Pi +i/i +( 0tie /e /()oare a,ea( o/9ii
Cor/o&(0ei- 3etiIa /are a pa+sat )a)e)e)e.
1+ s/9i*:- se ,e&ea e) a/(* /( a)Ii o/9i 0i se K(&e/'
e) a/(* /( a)t' *i+te. Poate /( o/9ii 0i /(6et() &o*+i!
0oarei Ma&(. U+ *'r(+t 0i *es/9i+ re+tier- /( e6ois*()
?+/9ir/it- /?+t'ri+&(!0i :a+() s' +( &ep'0eas/' (+ a+(*e
/atasti3 a) ,e+it(ri)or- i+/apa:i) s' s*()6' /e,a &i+ e).
Ni/i *'/ar +!a,ea o pasi(+e. 1) ap'sa a/east' /as' /( Ci!
245
&'ri)e ei 0i a*i+tiri)e ei- /a :)este*ate)e )'/a0(ri
*?+/ate &e )epr' &i+ 2i$ie* 8ar iar'0i se po*e+ise
sp(+?+& ?+t'r?! tat: /asa %eaR 5N!a* 0i e( /(,?+t ?+ /asa
%ea6... C(+os/ &r(*() ?+ /asa %eaR... Era at?t &e
?+r'&'/i+at a/est sor!&i& i+sti+/t &e proprietate- a/east'
&r'*')(ia)' ?+ a +( &a &i+ /eea /e este a) s'(- ?+/?t +i/i
+(!i tre/(se pri+ /(6et s' aK(tore /( (+ :a+ &i+ p(+6'
+e,asta &e *o:i)i!Cat /()eas' &e Mi9ai Cristo,ea+( ?+
r(i+'t(ra )(i- :'tr?+a para)iCat' &i+ pat- /are a,ea poate
+e,oie &e!(+ &o/tor- a/ea Ro&i/a I/'- &espoiat' /a o
/e+(0'reas' 0i /( o/9ii &e 3a+tasti/() a):astr(
*e&itera+ia+- pe /are +( s!a *ai &(s s!o /a(te ?+ stra&a
Petr'/9es/( II. Ba 0i /?+& a p)'tit *asa &e )a 5Cap0a7- /(
pa9are)e &e /o+ia/ a(te+ti/ 0i /( ,i+() &e Sa(ter+es &i+
reCer,e)e /e)e *ai ,e/9i a)e pi,+iIei- 3'r' s' ,reaO a
/er/etat ?+&e)(+6 +ota. A (itat rest() pe ta,' - &ar /e,a
*es/9i+ &i+ e)- /i+e,a- a)t() /are st'!tea pitit- a 3'/(t &e
?+&at' so/otea)a /' tota)() repreCi+t' /a3e)e)e )(i /o/)ite
&e r'C:oi 0i Ii6'ri)e Co*:()(i &e )a *asa so)itare)or
s/(3(+&'ri pe trei )(+i- &a/' +( pe patr(. A/esta eraS
8roK&ia (+ei )(*i p(Ii+te)e.
Poate /' 0i tort(ra )(i &i+ a/east' /as' tot &e a/i se
tr'6ea. Aproape /i+/i a+i s(3erise &i+tr!o i(:ire /are a
3ost *ai *()t o a)t' ?+/ar+are a i+sti+/t()(i eL/)(si, &e
proprietate &e/?t o pasi(+e *are- +',a)+i/'- C6(&(itoare-
/( a)t3e) &e C:(/i(*e ,aste 0i t')'C(ite o/ea+i/. N(!) /9i!
+(ise at?t p)e/area A+toa+etei- /?t +(!i ierta /' p)e/ase /(
a)t()- pe+tr( a)t()- /' aparIi+ea a/(* a)t(ia. I s!a p'r(t
/'!) )o,ise o /atastro3' &e proporIii /os*i/e- (+i/' ?+ tot
U+i,ers()- 3ii+&/' e) 0i /( a*or() s'( propri(- a)/'t(ia(
/e+tr() U+i,ers()(i. 8ar ?+ 3ie0te/e pa6i+' &e Ciar- /?te
a)te &ra*e *ai :r(ta)e 0i /r(&e- *ai i+K(ste- +( str':at
a/(*Q 58isp'r(t...7 58isp'r(t'...7 5Ci+e /(+oa0teQ...7
5Ro6 /( )a/ri*i ?+ o/9i...7
N!a ?+,'Iat s' (ite 0i s' ierte- 3ii+&/' (itarea 0i ierta!
rea iC,or's/ &i+tr!o 6e+eroCitate. Pres(p(+ o /apa/itate
&e!a &a. 8e!a- r(pe- &e!a s*()6e /e,a &i+ ti+e. E) ?0i p's!
tra 0i s(3eri+Ia /( C6?r/e+ie &e *'r(+t 0i ti/'it re+tier- /a
&(Ci+a &e +apo)eo+i *o0te+iIi ?+ r'/)iIa )or &e ar6i+t /api!
to+at' /( p)(0 +e6r(.
246
8e )a 3ereastr' se ?+tor/ea s' se /(3(+&e ?+ 3oto)i( /(
o /arte ?+ *?+'. 8(p' a treia 3i)'- /artea!i )(+e/a pe
6e+(+/9i.
Pi at(+/i ?+/epea a)t' )(pt'- /i(&at'- )a /are r'*?+ea
spe/tator. S!ar 3i sp(s /' (*:ra A+toa+etei se &es3'/ea
iar'0i &i+ Ci&(ri- +( /a s'!) /a(te. Mai ?+t?i s' a)(+6e
(*:ra *()t *ai esto*pat' 0i irea)' a La,i+iei Ma&(.
Fii+&/' *ere( 6?+&() se 3(ri0a )a ea- 3ii+&/' e) se ,e&ea
a/(* /( o/9ii ei 0i se /(6eta /( *i+tea ei- A+toa+eta
,e+ea s'!0i a3ir*e &rept(ri *ai ,e/9i 0i *ai tari. Tre/ea
pri+ pereIi s'!0i 6'seas/' o6)i+&a (+&e i!a 3ost )o/()- Ki)!
I() pe /are st'tea- /o)I() &e :iro( (+&e se a0eCa /( pi/ioa!
re)e at?r+ate /a s' i+a(6(reCe )(+6i)e /o+,or:iri te)e3o!
+i/e /( *o&ista- /oa3eCa- :)'+ar()- /roitoreasa. 10i 3o0+ea
ro/9ia i+,iCi:i)'- iC6o+ea par3(*() +e/(+os/(t 0i &is/ret-
/( tre+a par3(*()(i ei /apitos- )as/i,- *()t *ai pre6+a+t.
F'/ea s'!i tresar' ?+ a*i+tire 3raCe r'C)eIe- /(,i+te- i+3)e!
Li(+i)e ,o/ii- (+ 9o9ot &e r?s... Tort(ra &e tot&ea(+a. Iar
(*:ra ,o)ati)' a La,i+iei Ma&(- str'i+' a/i- (+&e +( /')!
/ase +i/io&at'- a&(s' +(*ai &e ?+/9ip(irea )(i- se risipea
/a (+ 3(*. Ni/i +( *ai ?+tor/ea o/9ii &i+ pra6: 5E( o
por+es/ spre +or&7. N( *ai eLista ?+/' ?+ai+te &e a
aK(+6e ?+ pra6. R'*?+ea( +(*ai ei &oi- e) 0i preCe+Ia
+')(/it' a A+toa+etei 3aI' ?+ 3aI'- ?+tr!o *or:i&' retr'ire a
,ieIii )or *'r(+te 0i &e0arte- *i+/i+oase- i+(ti)e- &e a/(*
/i+/i a+i- 0ase a+i- opt a+i.
Ca s' 3(6' &e a/east' o:sesie- p)e/a )a 5Cap0a7. Mo/!
+ea )a *asa &i+ (+69er- &e0ert?+& ?+ si)' /ea0/a &e /a3ea
/o/)it' &e r'C:oi- 3(*?+& +(*ai pe K(*'tate Ii6'ri)e /'tr'!
+ite &e r'C:oi. C9e)+er() /( 6)as +e(tr( 0i /( s(r?s() +e(!
tr(- pro3esio+a)- ?) ser,ea 3'r' s' *ai a0tepte /o*a+&a. N(
p'rea /'!0i a*i+te0te s'!i 3i ?+to/*it tot e) (+ %enu& pe a
sa r'sp(+&ere- pe+tr( &o*+i0oara /( pro3i) &e /a*ee-
/are se )'(&ase /' e at?t &e *o3t(roa0' 0i tra+s3or*ase
*asa &e )a 3ereastr' ?+ ate)ier &e reparaIi(+i. P(+ea
/ea0/a pe *ar*or' pa9ar() /( ap'- s/r(*iera. 4e+ea )a
p)at'. 8'&ea )a o parte (+ s/a(+ &i+ /a)ea )(i- )a p)e/are.
Toate ?+ 3i)* *(t. 1+tr!o )(*e 3a+to*a)' &e Co*:i.
Se ?+tor/ea pe str'Ci potopite &e p)oaia *(/e&'- ?+
*?C6a *(r&ar' 0i 6'):ie- stropit &e +oroi() roIi)or &e
247
a(to*o:i)e. Tre/ea pri+ &rept() (+ei a+(*e :o)Ii.
Pri+ &rept() (+(i a+(*e a&'post. AK(+6ea ?+&'r't s'
*o/+eas/' a/i. As/()ta 0(r(it() pi/(ri)or ?+ :(r)a+e.
Apri+!&ea 0i sti+6ea a)te Ii6'ri 3(*ate +(*ai pe K(*'tate-
s(: pri,irea pr(&e+t' a )(i Te)e*a/- /are!0i p'r'sise
3oto)i() &e (+&e tro+a- rese*+?+&(!se )a /ot)oa+e *ai
&os+i/e- pe!aproape &e /aCe*ate)e t(+e)(ri)or &e s(: pat
0i &e s(: Ki)I(ri. Pi p)oaia a/easta- /are +( *ai /o+te+e0teS
Pi /er() a/esta ,?+'t 0i (&- t?r?+&(!0i C&re+Ie)e peste
a/operi0(riS... 5E( o por+es/ spre +or&S 8(*+eata-
&esi6(r- spre s(&S... La re,e&ere sa( +e)are,e&ere- /(* ,a
3i ,oi+& /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or- &o*+()e
M')&'res/(S...7 Oare +( se *ai ?+se+i+eaC' o&at'- s' se
?+toar/' iar es/a&ri)e)e &e :o*:ar&iere 0i s' s(+e iar
a)ar*e)e /e)e a&e,'rate- a)(+6?+& iar so:o)ii ?+ 9r(:e)e
)or &i+ a&'post() SOBOLIAQ
Si*Ii+&(!se at?t &e p(Ii+te)- &e *es/9i+ 0i +e,re&+i/
?+ o/9ii s'i- La)( M')&'res/( se *ai si*Iea 0i a&?+/ ,i+o!
,at 3aI' &e!o sea*' &e s(3)ete (*i)e- )a a /'ror 3ii+I' pe
)(*e +i/i +!ar 3i )(at a)t'&at' a*i+te.
C(* +i/i +( )(ase at(+/i /?+& s!a /(,e+it.
Tre/(se pe )?+6' e)e /( ?+&(io0'ri epi&er*i/e- ie3tioare-
/o*o&e. Sa( /( o ,ar,ar' +ep'sare. Cor/o&(0a 0i Ro&i/a
I/'- :'tr?+a para)iti/' &i+ pat 0i +e,asta *o:i)iCat()(i /(
pr(+/() )a s?+O *e0ter() C(6ra, ?+ 6er*e+e Gi/'- a(to!
r() eLpresi,e)or 3res/e *(ra)e- 0i ai s'i 3raIi- /e i!a( p(s
st'p?+ire pe /(rte- pre3'/?+&!o ?+ *ai&a+ &e 9?rKoa+eO a/e)
i+,iCi:i) A)e/(- aK(+s )a /o+0tii+Ia sa +(*ai &(p' &es/rip!
Iii)e p'ti*a0e a)e Leo+ti+ei- (+ :eIi,a+ /r'/'+at- /9e):os
0i 3(&()- /9iar C',o&() /are i!a stri,it )a)e)e)e ?+ ,a+
o:)oKite /( :a+&aKe &e )?+' ro0ie 0i /?rpe (&e ?+ p)oaieO
/9iar 0i /e)')a)t /?i+e- 0/9iop 0i (6i)- &i+ r(i+e)e /artier(!
)(i Gri,iIa- /are s!a /er(t a&optat 0i a r'*as ?+ (r*'- s(:
(+ C'p)aC- s'!0i )i+6' r'+i)e- pri,i+&(!) /(* se &(/e /( o
*?9+it' 0i *(t' &oKa+'.
8oKa+a a/eea ?)- (r*'rea- ?) &(rea. 8oKa+a &i+ pri!
,irea (+(i /?i+e &e pe stra&'.
A/easta se ?+t?*p)a /?+& ?i ?+6'&(ia r'6aC a*i+tirea
A+toa+etei. C?t +( se &espri+&ea ?+/' &i+ 3(+este)e Ci&(ri
/( 3(+esta!i preCe+I'- *ateria)'- pre/is /o+t(rat'- &es!
248
poti/'- ?+ /asa (+&e!a 3ost 0i ea st'p?+' 0i (+&e +( re!
+(+Ia s'!0i eLer/ite ?+t?ietatea- iC6o+i+& (*:ra *()t *ai
&ia3a+'- eteri/'- a La,i+iei Ma&(.
1i p'rea &e *irare /' &o*+i0oara La,i+ia- at?t &e
e+er6i/'- 3er*' 0i a(toritar' a3ar'- pe stra&'- ?+ a&'!
post() SOBOLIA- )a *asa &e )a 5Cap0a7- a/i ?0i pier&ea
at?t &e &eCar*at' ,i6oarea i+&i6+'ri)or repeCi 0i i*pe!
rioase. N( :'tea /( ,?r3() pa+to3()(i ?+ par/9et. Ni/i /(
3or3e/(I() ar6i+tat ?+ t':)ia &e /rista) a :iro()(i. N(
3()6era *?+ioase s/)ipiri pri+tre 6e+e)e )(+6i- (*e&e- ar!
/(ite. O/9ii a&?+/i ?0i ?+e/a( )(*i+a ?+tr!o ?+,')(it' ?*!
p?/)ire- /a o/9ii s3?0ietori 0i tra6i/i ai /ai)or /are se a3(+!
&a( ?+ s*?r/(ri)e /9ir3oase 0i ,erCi &i+ Marea P(tre&'-
&e!a/o)o- &eparte- ?+ stepe)e R(siei.
Pi +( 0tia /(* s!o /(pri+&' &e *?i+i- s!o opreas/'- s!o
a&(/' ?+&'r't. U*:r' &e 3(*- se topea ?+ 3(*. Iar risi!
pi+&(!se- )(+e/?+&(!i- &(/ea /( &?+sa *(str'ri)e &i+ e)-
?+tre:'ri)e 0i /9i+(iri)e ?+tr!a)t3e) to+i/e- &i+ *ai +o:i)e
0i p(re iC,oare a)e i+i*ei ,ii. C9iar &a/' se ,e&ea /(
o/9ii ei 0i se /(6eta /( *i+tea ei- &es/operi+&(!se at?t &e
s/'C(t ?+ p(Ii+'tatea!i o*e+eas/' 0i at?t &e ,i+o,at 3aI'
&e :?+t(ite)e 3'pt(iri pe )?+6' /are a tre/(t 3'r' s'!i tre!
sa)te por+irea &eC:r'/at' &e si+e a (+/9ia0()(i Mi9ai
Cristo,ea+(- o r's/(*p'rare par/' tot :'+(ia- +'&'K!
&(ia- 0tia /' *ai este. Ne)'*(rit' ?+/'- (+&e- /are 0i
/(*. 1) a0tepta ?+s'. N( se ?+&oia. 5Ceea /e ?+/er/ e(
a/(*S7 58ar /e ?+/er/i- &o*+i0oar' La,i+iaS...7 Pre!
si*Iea o:s/(r /' tai+a a/easta ?i apropie 0i ,a s'!i )e6e-
?i )ea6'O pe+tr( a/easta o /a(t'- o /9ea*'- ?i r'sp(+&e-
,i+e 3ra6i)' (+&(ire &e 3(*.
Pe /?+& preCe+Ia A+toa+etei- &e ?+&at' /e str':'tea
Ci&(ri)e s' se a3ir*e /( o o:se&a+t' pre/iCie 3iCi/'- &is!
ti+/t'- /orpora)'- &e ?+&at' ?i (s/a iC,oare)e ,ii &i+
i+i*a iar'0i sea/'- &e ias/'. Pe+tr( a)t/e,a sosea- 3'r' s!o
/9e*e. 1) /9i+(ia /( tort(ra /ea ,e/9e. MiCera:i)' 0i &os!
pit' ?+ e) aproape /i+/i a+i- p(rtat' &e!a/i )a *asa &e )a
5Cap0a7- &e )a 5Cap0a7 pe Co+'- pe 3ro+t- s(: :r?() M(+!
Ii)or Ca(/aC- ?+ stepa Fa)*(/i)or- ?+ spita)e 0i sa+atorii-
?+&'r't- ori(+&e a/eea0i- /a respi+6'toarea 3or3ot' &e
)ar,e- &e ,ier*i 0i *o)(0te *oi &i+ C'/(te)e +'*o)(ri
a)e M'rii P(tre&e. Tort(ra /ea ,e/9e: :raIe)e a)t(ia
249
?+/)e0t?+& 3e*eia /are a 3ost a sa- s'r(t() a)t(ia s*()!
6?+&(!i s/?+/et() /(+os/(t pe :(Ce- *e*:re)e a):e ?*!
p)eti+&(!se ?+ spas* /( pi/ioare)e p'roase- &e /i*pa+!
Ce(- a)e a)t(ia. 5Poate a *(ritS 6?+&i /( o /r(&' spe!
ra+I'. Poate +(*ai &e a/eea e at?t &e st'r(itor preCe+t'.
MorIii +(!0i 6'ses/ )i+i0te. S(3)ete)e )or /(treier' )o/(ri)e
pe (+&e tr(p(ri)e a( tre/(t 0i!a( p'/'t(it- /er0i+& iertare
0i pa/e- (itare...7
Moart' ar 3i iertat!o. Ar 3i (itat!o.
N( *ai 0tia +i*i/ &espre &?+sa. Lipsise at?Iia a+iS
E,itase )(+6ea /are a 3ost a )or. Bi*:iri/' &isp'r(se &e pe
oriCo+t. 1+ ori/e /aC- &e!(+ a+ K(*'tate &e /?+& s!a ?+tors-
+(!) *ai C'rise 0i +( *ai a(Cise po*e+i+&(!se &espre
pospai() &e o*- /( pospai() &e &i*i+(ti, 0i /( :raIe)e
i+&e/e+t p'roase. Poate ,a 3i *(rit 0i e). Pe a*?+&oi
at(+/i i!ar ierta. Ar (ita.
Pe (r*'- +'&eK&ea a/easta (0(r'toare 0i /r(&' )!a *ai
s/?r:it ?+/' &e si+e. A3)a ?+ tot *ai a:Ke/te 0i *ai a&?+/
)'(+tri/e tai+iIe tot *ai *()te pri/i+i pe+tr( /are +!ar
*ai a,ea /(raK s' pri,eas/' 3'Ii0- &rept- se+i+ ?+ o/9ii
La,i+iei Ma&(.
1+ ?+setarea &e ea- &or() i!o a&(/e a/i- i*a6i+e p)'!
p?+&' 0i p(r'- s!o p?+6'reas/' ?+ /asa a/easta /( e*a!
+aIii *e3iti/e &i+ p(tre6ai() tre/(t()(i- /a )'/a0(ri)e
*?+/ate &e )epr' &i+ 2i$ie; o /9ea*'- /a s!o a3(+&e 0i
pe ea ?+ /9i3tea)a /( 9?&e ?++o&'ri &e )ar,e :')oase &i+
s*?r/(ri)e *o/+iri)or sa)e. Are &reptate s' se risipeas/'
aeria+' /a 3(*() ?+ 3(*- 3(6i+& /( oroare 0i spai*'. Pi
are &reptate s'!) o/o)eas/' p?+' 0i Te)e*a/- *ota+() pa/i!
3i/at 0i 3i)oCo3. L!a ?+str'i+at 0i pe &?+s(). Si+6(r() to,a!
r'0 stator+i/- /re&i+/ios p'rta0 )a pro9o&() at?tor s(rp'ri.
La)( M')&'res/( s!a p)e/at ?+ 6e+(+/9i s'!) ri&i/e
&e Kos 0i s'!) re?+tro+eCe ?+ 3oto)i() s'(. Mota+()- :'+(i!
tor a/(*- s!a retras *ai a&?+/ ?+ /aCe*ata &e s(: so3a.
Ni/i e) +( (ita. Ni/i e) +( ierta. N!a,ea po3t' s' se *ai
o3ere pra&' a//ese)or &i+ /e ?+ /e *ai :iCare a)e st'p?+(!
)(i /(pri+s &e s*i+tiri &i+ /e ?+ /e *ai a)ar*a+te.
8i+ 6e+(+/9i- La)( M'i&'res/( s!a a0ter+(t ?+ patr(
)a:e- /a ?+ 0a+I(ri)e 3ro+t()(i- :?K:?i+& /( *?+a ?+ :eC+a
pe (+&e /a* &e *()t +( *ai tre/(se Leo+ti+a /( *'t(ra.
M >ai- Te)e*a/S ?+/er/a s'!) *o*eas/'- ape)?+& 0i
250
)a a&e*e+iri /o+,i+6'toare pri+ ,i( 6rai. >ai s'
3a/e* pa/eS A 3ost /e,a +er,os... 1+Ie)e6e 0i t(- /e
+ai:aSQ
Te)e*a/ )!a s/(ipat &i+ str'3(+&() /aCe*atei 0i a
*or+'it /( o ,r'K*a0' +e?+&(p)e/are. C' a,ea 0i e)
6)as- /' *ai a,ea- a/easta +!ar *ai 3i /reC(t!o +i*e+i
&e /?+& +i*e+i +(!) *ai a(Cise *ior)'i+&- *ie(+?+&-
*or+'i+&- tor/?+&.
M E0ti (+ tip ,i+&i/ati,S N( *!a0tepta*... ?) *(str'
/( :)?+&eIe /o+/i)ia+t' La)( M')&'res/(. >ai- Te)e*a/- s'
3a/e* o parti&' &e Co*:i ?+ &oiS Fie/are )a )o/() +ostr(.
C'/i asta +e r'*?+e soarta +oastr'- p?+' )a *oarte... >ai-
*''' ?+/'p'I?+'t()eS... Ce 3e) &e Co*:i e0ti t(Q
At(+/i a C:?r+?it te)e3o+()- 0i at(+/i s!a ri&i/at e)
&i+ patr( )a:e ?+ 6e+(+/9i- apoi ?+ &o(' pi/ioare- s/(t(!
r?+&(!0i pa)*e)e &e s/a*e 0i /o):() &e s(: so3a- /( o
/o+statare tres'rit' ?+ /(6et- a0a- ta*!+esa*: 5A/i s!a!
rat' +e,oie (r6e+t' &e!o st'p?+'S ... 8e!o st'p?+' e+er!
6i/' 0i a(toritar'- /are 0tie s' :at' &i+ pi/iorS...7
Spre te)e3o+ s!a ?+&reptat 3'r' +i/i o 6ra:' 0i 3'r'
/(rioCitate. 8esi6(r- 6re0ea)'.
La a/easta se re&(/ea( ?+&eo:0te /o+,or:iri)e sa)e
te)e3o+i/e: 5Gre0ea)'S A/i e G.J%.%7... Pi 0epte- +( 0i
0ase- &oa*+'S Pepte- &e )a S/9ope+9a(er- &oa*+'S Casa
&e *o&eQ N( eList' +i/i o /as' &e *o&e 5S/9o!
pe+9a(er7S-.. Ce) p(Ii+ sper- pe+tr( *e*oria i*p)a!
/a:i)()(i *iso6i+S...7
A ri&i/at p?)+ia +ea6r'- a0tept?+& 6re0ea)a 0i s(3)?+!
&(!0i ?+/' s/a*a &e pe /ea)a)t' pa)*' ?+ Care- &istrat-
?+/r(+tat.
M A)oooS Casa &o*+()(i /o+3. (+i,ersitar M')&'!
res/( La)(Q... a s(+at ,o/ea /e)est' &i+ /e)')a)t /ap't
a) 3ir()(i.
S'6etat /( o s?r*' &e 3o/ &i+ /re0tet p?+'!+ t')pi-
e) a eL/)a*at 6ata s' s/ape re/eptor() &i+ *?+':
M 8o*+i0oara Ma&(S... B(+' &i*i+eaIa- s'r(t *?+a-
:
&o*+i0oar' Ma&(S...
M M' /9ea*' La,i+iaS... Ai (itat- &o*+()e /o+3. (+i!
,ersitar- 3'r' pro3esieQ... ?) )(' &o*+i0oara La,i+ia Ma&(
)a rost- /a i+tro&(/ere- ?+tr!(+ *(r*(r &e r?s /rista)i+.
M N(- &o*+i0oar' La,i+ia... La,i+ia... C(* s' (itQ
251
M Mer/i. Foarte 6e+ti)' 0i 3i&e)'- *e*oria &(*i!
ta)eS... A)oQ... Te!a* /9e*at /a s'!*i Ii+ pro*isi(+ea.
Ptii- /a)/()() pro:a:i)it'Ii)orS M!a pri+s re*(0/area 6?+!
&i+&(!*' /' +(!Ii 6'se0ti o&i9+' 0i so*+ p?+' /e +( ,ei
a3)a /i+e )!a +'s/o/it. A* /o+s()tat En!i!opedia*** N(
p'r'si aparat()S... 8a- s'!*i *ai ar(+/ o/9ii o &at'...
A)oQ... Uite- ?+ reC(*at... Ci+e )!a +'s/o/itQ T'/ere. Mis!
ter. Ci+e s!a o/(pat &e e)Q Pas/a)- >(.69e+s- Ber+o())i-
Lap)a/e- Mo+t*ort- Berira+&- Poi+/arT... EList' 0i (+
3ratat a triung)iuui arit%eti!& &e Pas/a). Pi o /arte a
(+(i oare/are E*i)e Bore): EF%ents de a t)Forie des
pro$a$iitFs*** Se pare /' s(+t &o(' /o+/epIii- sa( a0a
/e,a- a)e pro:a:i)it'Ii)or. U+a 3i)oCo3i/'O a)ta *ate*a!
ti/'. Pro:a:i)it'Ii tota)e- pro:a:i)it'Ii /o*p(se. Este 0i o
po,este /( Car(ri)e. C( r()eta. Ri!a* sp(s /' s(+t a*ate!
*ati/'S Era s' /ap't *e+i+6it' apro3(+&?+&(!*' ?+
a/este sa,a+te &e3i+iIii 0i /a)/()e- /are *i!a( ?+/(r/at
?+ /ap tot /e 0tia* /a o pro3a+'- &(p' (re/9e- /a o 9a,a!
ia+' /?+& o C&r?+6'+es/ )a pia+... Pe+tr( &(*+eata are
s' 3ie *()t *ai (0or- /( &is/ip)i+e)e &(*ita)e sa,a+te-
&o*+()e /o+3. (+i,ersitar.
M N( *ai s(+t /o+3. (+i,ersitar- &o*+i0oar' La,i+iaS
si*Ii &e a sa &atorie /i+stit' s!o pre,i+' *e)a+/o)i/ La)(
M')&'res/(.
M At(+/i- /(*Q... Ce e0tiQ... re)(' ,o/ea &(p' s(s!
pe+sia (+ei s/(rte eCit'ri. Pro3esor p)i+Q...
M Ni*i/- &o*+i0oar' La,i+iaS N( *ai s(+t +i*i/.
A* 3ost 0i a* re+(+Iat. A* optat pe+tr( &o*+() o*
&e pe stra&'. U+ *'r(+t 0i o:s/(r- i+si6+i3ia+t- re+tier.
M Foarte (r?tS ?) a&*o+est' ,o/ea at?t &e i+&i6+at'-
?+/?t La)( M')&'res/( a 69i/it ?+/r(+tarea spr?+/e+i(0e!
)or 0i ar 3i K(rat /' &o*+i0oara La,i+ia a :'t(t /( ,?r3()
pa+to3()(i ?+ par&osea.
M Re/(+os/- &o*+i0oar' La,i+ia. Ur?t- &ar /e pot
3a/e &a/' s(+t (+ Co*:iQ A* *'rt(risit!o &e )a ?+/ep(t.
M Pi e(- tot &e )a ?+/ep(t- Ii!a* sp(s /' +(!*i p)a/e
/9estia /( a/e0ti Co*:i. 8e (+&e *i!o tot ser,e0tiQ Ce
e aia- Co*:i- Co*:iQ A)ooQ
M 8aS... A)oS... 8o*+i0oar' La,i+ia- s' /)ari3i/ 0i
/9estia a/easta- &e (+&e- /a s' +( r'*?+ +i/i e( &ator-
/(* a* pro*isS N( p'r'si- te ro6- aparat().
252
E) a ?+ti+s *?+a )a ra3t() 0ti(t a) :i:)iote/ii 0i a &es!
/9is ,o)(*() )(i E. B. Sea:rooF- /o+ti+(?+&:
M A)oS 8i+ /artea (+(i a*eri/a+- 3)e Magi!
Isand*** Uite /(* ?i C(6r',e0teS C(* +e C(6r',e0te.
5Zo*:() este (+ /orp 3'r'...7
M Cite0te e+6)eCe0teS N( e +e,oie s'!*i tra&(/i.
M N( 0ti( e+6)eCe0te- +i/i /?t a (itat C9(r/9i))- &o*!
+i0oar' La,i+iaS Ni/i /?t Costea- /e) /( re,iste)e i)(s!
trateS *'rt(risi e) ,i+o,at. CiteC &(p' teLt() 3ra+/eC...
M Bi+e- /ite0te!*i at(+/i teLt() 3ra+/eC.
La)( M')&'res/( s!a /o&it s'!i ?*p)i+eas/' 0i a/east'
&ori+I'- 3'r' prea *()t' ?+/re&ere ?+ a//e+t() s'( ,a)a9-
s(p(s )a eLa*e+() (+ei &o*+i0oare L* M*& /are a /(tre!
ierat E(ropa 0i a /res/(t- a tr'it *ai *()t peste 3ro+!
tiere. A (r*at &e/i- t')*'/i+& pasa6i() ?+ 6rai() p'ri+tes/.
M 5Zo*:() este (+ tr(p 3'r' s(3)et- (+ tr(p *ort-
&ar ?+,estit &e ,r'Kitorie /( o ase*(ire &e ,iaI' *e/a!
+i/'. U+ /a&a,r( pe /are ,ra/ii *a6iei +e6re ?) ?*pi+6-
?) si)es/ s' a/Iio+eCe- s' se *i0te 0i s' (*:)e /a 0i /(*
ar 3i ?+ ,iaI'. Cei /are a( a/east' *a6i/' p(tere a)e6 &e
o:i/ei (+ /a&a,r( ?+6ropat &e /(r?+&- ?) s/ot &i+ *or!
*?+t ?+ai+te &e a ?+/epe s' p(treCeas/'- ?i /o*a+&' *i0!
/'ri)e pri+tr!(+ 3e) &e 6a),a+iCare 0i pe (r*' ?) p(+ )a
/aC+e- 3ie pe+tr( a s',?r0i ,reo /ri*' &a/' e /aC()- 3ie
*ai a&esea pe+tr( a )(/ra pri+ K(r() /asei- )a *(+/i)e
/e)e *ai 6re)e- )o,i+&(!i /a pe ,ite)e &e po,ar' &e ?+&at'
/e se )e+es/...7 Sea:rooF a ,'C(t /( o/9ii )(i o /eat' &e
Co*:i pr'0i+& ?+ o6oare)e /( trestie &e Ca9'r. A3ir*' /'
)!a ?+3iorat 6o)() &i+ pri,irea )or *oart'. Ca* a/easta e
tot. Ca* a/easta s(+t 0i e(- &o*+i0oar' La,i+iaS C(*
a* &e/)arat )a ,re*e- o+est- /o+0tie+t. 8i+ 3eri/ire s!a
+i*erit s' *' /o*a+&e (+ ,ra/i &e ispra,'. N( *!a p(s
+i/i )a o *(+/' 6rea- &e ,it'. Ni/i +( *!a eLe/(tat /(
:i/i(). A 3ost *ai *i)os. Iar /ri*' ?+/' +!a* s',?r0it.
M Ba &aS )!a ?+trer(pt ,o/ea &i+ /ap't() 3ir()(i at?t
&e se,er- ?+/?t )(i La)( i s!a p'r(t iar'0i /' a(&e 0i i+ter!
Ke/Iia ,?r3()(i &e pa+to3 ?+ par&osea. Ba &aS
M A* s',?r0it- &o*+i0oar' La,i+iaQ ?+tre:' e)- s(r!
pri+s- /( 6?+&() +(*ai )a /ri*i+a)a spera+I' pasi,' /'
poate A+toa+eta 0i 5/e)')a)t7 ,or 3i 3ii+& *orIi a/(*- /a
s'!i poat' ierta 0i (ita. Poate pri+ ,is- &o*+i0oar' La,i!
253
+iaQ Poate ?+ 6?+&Q... A)t3e)- +!a* pe /o+0tii+I' +i/i o
/ri*'...
M Ba &a. AiS repet' /( t'rie ,o/ea. Ai s',?r0it /ri*'
3aI' &e &(*+eata... Ce a)t/e,a &e/?t /ri*' 3aI' &e &(*!
+eata este /eea /e 3a/iQ A&i/'- *ai eLa/t- /eea /e +(
3a/iS... Zi/i /' ,ra/i() &(*ita)e a 3ost *i)osO +( te!a
p(s )a *(+/a ,ite)or &e po,ar'... A/easta +( e *i)oste!
+ieS... Ai ?+/'p(t pe *?+a (+(i ,ra/i &(6)i0 0i e)- (+
)e+e0 0i (+ i+/apa:i). Pe *?+a *ea s' 3i i+trat- /a s'!Ii
ar't e( ,it' &e po,ar' 0i Co*:is*S... Te ,i+&e/a* e( &e
Co*:is*... A(CiQ... 5A* 3ost- &ar a* re+(+Iat. N( s(+t
+i*i/... A* optat pe+tr( &o*+() o* &e pe stra&'S U+
*'r(+t 0i o:s/(r- i+si6+i3ia+t re+tier...7 Ca s' *i )e sp(i
a/estea- te!a* /9e*at e( )a te)e3o+- &o*+()e eL!/o+3.
(+i,ersitarQ
M N(- &o*+i0oar' La,i+iaS ?) ispiti pe e) (+ s(r?s
iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/- ()/erat ?+ a*or() s'( propri(
&e Co*:i 0i pro3it?+& /' te)e,iCi(+ea +!a 3ost ?+/' ap)i!
/at' aparate)or te)e3o+i/e &i+ a+() ;9GG. Pe+tr( /a)/()(i
pro:a:i)it'Ii)or *!ai /9e*at. Ca s'!*i /ite0ti *ata
&e!a/as'- &i+ En!i!opedie& re)aIi(+i)e &espre /a)/()()
pro:a:i)it'Ii)or /are +( *' )'sa( pe *i+e s' &or*.
M 8e (+&e *ai i+,e+teCi /' te)e3o+eC &e!a/as'Q
4or:es/ &e )a (+ te)e3o+ p(:)i/S...
M Pi ai )(at /( *ata to*() &e!o to+' &i+ Marea
en!i!opedie fran!e# )a s(:s(oar' p?+' )a (+ te)e3o+ p(!
:)i/- /a &o*+() +ostr( :'tr?+ &i+ a&'post() SOBOLIAQ...
?) ?*pi+se *ai &eparte &e*o+() s' se *i+(+eCe iro+i/
at(+/i /?+& ar 3i a,(t /( tot()- /( tot() a)t/e,a &e sp(s.
M E0ti (+ +es(3eritS Pi (+ i*posi:i)S Pi /reCi /'!)
*ai 3a/i 0i pe &ete/ti,()S... I+3e/t()eS Na... Poate /'
*ai s(r?Ci 0i iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/- :iet Co*: /e e0ti
0i r'*?iS A0teapt' a/(* p?+' /e ,a po3ti s' te /9e*e )a
te)e3o+ 6e+eroCitatea +'s/o/itor()(i /a)/()()(i pro:a:i)i!
t'Ii)orS Ai!aiS Par&o+- pe+tr( a/est te)es/opaK &e &ati,e
0i 6e+eti,eS Co+s()t' ?+ a0teptare 3ratatu triung)iuui
arit%eti! a) )(i Pas/a). NaS La re,e&ere- &o*+()e eL!
/o+3. (+i,ersitar M')&'res/( La)(.
254
M 8ar- &o*+i0oar' La,i+iaS i*p)or' e). A)oS... A)oS
A)o... a)o...
Aparat() s!a ?+/9is /( (+ /)'+I'+it se/- /(* ?0i /r'+!
I'+ea *?+ioa0' ?+/(ietoarea &e *eta) a po0etei &o*+i!
0oara La,i+ia.
La)( M')&'res/( s!a po*e+it ?+s' &i+ +o( 3)(ier?+&
aria operetei ,ie+eCe )a *o&' pe /?+& era e) )i/ea+.
N( a3)ase /i+e a +'s/o/it /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or. Ce!i
*ai p'saS Se /o+,ertise 3'r' +e,oia s' *ai /o+s()te tra!
tat() )(i Pas/a). C( pa0i e)asti/i- s!a &(s )a 3ereastr' s'
&ea ?+ )'t(ri per&ea(a 0i s' /er/eteCe /er(). Tri)() s!a
?+')Iat ?+ *ai ,oioase 0i tri(*3a)e spira)e. P)oaia /o+te!
+ise. 1+ +orii ,i+eIi se &es/9i&ea o pe0ter' &e aC(r. Pi
iriCa( &eas(pra /apita)ei ar/a&e)e (+(i 3eeri/ /(r/(:e(.
M 8o*+()e Te)e*a/()eS Mare *i+(+e s' +( +e tre!
Ci* /a *?i+e /( o a)ar*' 0i /( (+ :o*:ar&a*e+tS...
4i+o s' 3a/e* pa/e 0i s' &'* &ra/()(i Co*:is*()S... Fie
)a ,ra/ii )or &i+ A+ti)eS
Te)e*a/- /are s/osese /ap() &e s(: so3a s'!0i ,a&'
st'p?+() &ia)o6?+& )a te)e3o+- M a)t' *i+(+eS M- a
r(pt!o )a 6oa+'- *ist(i+&(!se )a0 0i i+6rat ?+ /aCe!
*ata sa.

C?+& a s(+at prea)ar*a- La)( M')&'res/( se
a3)a ?+ /e)')a)t /ap't a) ora0()(i- spre )a/(ri 0i par/(ri)e
/( :os/9ete &e ar:(0ti.
4e+ise s' /a(te pri*',ara- pe)(Ce)e ,erCi- /er() a)!
:astr( o6)i+&it ?+ tre*(r() ape)or.
8(p' /i+/i a+i- a/(* )e &es/operea /' +!a( pierit &e
pe )(*e. Poate *ai /er/a 0i s' se ?+/re&i+IeCe /( o/9ii-
&a/' )i)ie/ii ?+ 3)oare +( poart' /(*,a pe /re+6(Ie o
p(C&erie &e i+iIia)e ,io)ete si a):e- ,e6eta)e- ,ii- *ires!
*ate: L* M*** L* M*** L* M*** L* M***
M Iar a ?+/ep(t *a6aoaiaS stri6' (+ :'ieIe) ?+ straiIe
&e Pa0ti- a)er6?+& 0i iC:i+&(!se ?+ e).
M Ma6aoaiaQ... s!a (itat La)( M')&'res/(- s/a+&a)i!
Cat &e ase*e+ea /(,?+t o+o*atopei/ 0i s)(t.
255
Copi)() aK(+sese &eparte. Pier&(se pri)eK() s' 0tie /'
a/easta e *(Ci/a pe /are!o a0tepta 0i /are!i p)a/e &o*+(!
)(i &e pe stra&'. E) si+6(r &i+tre toIi tre/'torii +( s!a
poso*or?t )a /9ip. N!a(Cea (+ r'6et )(6(:r( spi+te/?+&
spaIii)e. Pe+tr( &?+s() ?+se*+a /e) *ai s(a, /or &e 9er(!
,i*i- ?+ s)',i)e iar'0i a):astre- str',eCii- &e!o &()/e 0i
3esti,' )(*i+'.
Gr':ea pa0ii 0i i!a *ai ?+teIit ?+/' )a a &o(a ,estire
*ai si+istr'- pre)(+6'- a sp'i*oasei a)ar*e &ep)i+e. Cei!
)a)Ii t?r?ia( &(p' &?+0ii ,a)iCe- 6e+Ii- 6r(p(ri ?+/)e0tate
)a :raI- ?+')I?+& o/9ii /( ?+6riKorare )a /er- &i:(i+& apoi
6(ri)e /ata/o*:e)or *ai apropiate 0i si6(re. A&'post.
A&'post. A&'post. N',')ea(- se /9e*a(- ?0i ?*:r?+/ea(
)o/. E) Corea spri+te+ 0i a,?+tat- /( *?i+i)e )i:ere- /(
o:raC() &esti+s 0i /( )i/'re &e +er':&'toare 3eri/ire ?+
o/9i- spre si+6(r() aCi) s(:p'*?+tea+ ,re&+i/ &e ?+/re!
&erea sa: a&'post() SOBOLIA.
A(to*o:i)e)e *i)e+ari)or s'6eta( /( ,iteC' &e :o)iCi
spre p'&(ri)e 0i 3er*e)e &ep'rtate &e o:ie/ti,e)e *i)itare.
L(str(ite o6)i+&'- tra+sporta( o &at' /( 3e*ei)e &e )(L
0i /'Ieii &e )(L- stri,i+& s(: roIi Ka,re)e pro)etare- &e
rase /or/ite 0i 3'r' pe&i6re(. 1+t?ia oar'- La)( M')&'res/(
a re6retat /' *'r(+te)e sa)e /9i:C(ie)i &e re+tier *'r(+t
+( i!a( ?+6'&(it ?+treIi+erea /ostisitoare a (+(i a(to!
*o:i). Ar a)er6a 0i e) *ai spor+i/ ?+ &ire/Iie /o+trar'-
spre /e+tr(- s!aK(+6' *ai repe&e )a a&'post() SOBOLIA-
s'!) )ase )a s/ar' 0i s' se +'p(steas/' ?+)'(+tr( ?+ sa)a
&e!a treia- ?+ 3(+&.
Fii+& +(*ai pieto+- /( *iK)oa/e proprii 0i pri*iti,e
&e )o/o*oIi(+e- ?+ a3ar' &e rit*() ,ea/()(i- a aK(+s t?r!
Ci(- 6?3?i+&- tra+spirat. U+ /er:er /( (+i3or*' &/ ,i/e!
a*ira) 0i /( i+s/ripIia SOBOLIA /(s(t' ?+ s/)ipitoare 3i!
ret(ri pe 0ap/' ?+/(ia poarta /( o /9eie *ai *'reaI' &e/?t
a )(i S3?+t( Petr(.
M N( *ai e )o/S... Co*p)e/tS...
M Ce /o*p)e/t- &o*+()eQ se r'sti (+ so:o) *ai e+er!
6i/ &e/?t La)( M')&'res/(- i+tro&(/?+&(!0i ta)pa ?+tre
poart' 0i st?)p() 6ri)aK()(i. Ce!i tra*,ai- s' 3ie /o*!
p)e/tQ... E teatr(Q Ai ?+/9is /asaQ... 8est() /' &o*+ii
&(*ita)e ?0i a( a&'post() &(*+ea)or- separat- reCer,at-
/( 3oto)ii- *as' &e :ri&6e- /( ra&io- te)e3o+- aer /o+&i!
256
Iio+at- :(3et 0i a)te a)ea... 4' 0ti( e(S 8' &r(*()- *'/ar
a/i- )a &e*o/raIieS U+&e!a *ers *ia- *er6e 0i s(ta...
So:o)() *ai e+er6i/ 0i 6(ra)i, a r'C:it ?+ i+terior-
)'s?+& portar() ?+ (+i3or*' &e ,i/ea*ira) s' &o+&'!
+eas/' ?+ (r*' 0i s' stri6e a)tor ?+t?rCiaIi: 5Co*p)e/tS
N( *ai e )o/- &o*+i)orS Ce e s/a+&a)() a/estaQ...7 Pe
)?+6' e) s!a pre)i+s 0i La)( M')&'res/(- 9ot'r?+&(!0i pe
,iitor s' +( se *ai a,e+t(reCe &i+/o)o &e raCa /artier(!
)(i ?+ preaK*a ore)or 3ata)e- &e!a)ar*'. S!a Ii+(t pas /(
pas &/ /')'(Ca /are )(/ra C&ra,'+ &i+ /oate- ?+ai+t?+&
pe &?ra )(i &i+tr!o ?+/'pere ?+ a)ta- /( toat' +e*aipo*e!
+ita ?*:()Cea)' 0i protest'ri)e ,e/9i)or o/(pa+Ii. C'(ta
/( pri,irea. Pi respiraIia i s!a oprit /?+& ?+ s3?r0it a C'rit!o
?+ a)t' sa)'- +( a )or.
1+ pi/ioare- 69e*(it' ?+tr!(+ (+69er- La,i+ia Ma&(
Ii+ea ?+ :raIe (+ /opi) ?+3'0(rat ?+tr!o /(,ert(r' ,er&e.
S!a 3re/at )a o/9iO iar respiraIia i s!a *ai t'iat ?+/'
o &at'.
Pe (r*' a r's(3)at +or*a)- /(* s/rie )a /arte- ,e!
+i+&(!0i ?+ 3ire. La,i+ia Ma&( tre/(se /opi)() ?+ :raIe)e
+e,estei /( :ro:oa&' +ea6r' pe 3r(+te- soaIa )(i 4a+!
69e)e Si*io+ /are )(/reaC' )a TriaK /( Ci(a- *a*a )(i
Ni/' 0i a )(i MitiI'- /e) /e *()t se r(0i+ase /?+& a 3ost
&e+(+Iat /' se s/ap' ?+ pat /( (&(). A)/'t(ia( (+ 6r(p
str?+s- ?+69es(it ?+ perete- s(: pri,irea a:se+t' a &o*+(!
)(i :'tr?+ 0i s)':'+o6- /( o/9e)ari- /are!0i a&(sese /eas!
)o,() )e6at ?+ pie)e- &ar a3)?+&(!) 3'r' 3o)osi+I'- ?) reCe!
*ase pe sti+69ia (+ei t'r6i pe+tr( e,e+t(a)ii r'+iIi.
8o*+i0oara La,i+ia +(!) ,'C(se. T'i+(ia /e,a /( 3e!
*eia ?*:ro:o&it'- ?+/)i+at' p(Ii+ &e *iK)o/ /a s' pri!
,eas/' *ai &e!aproape /( o/9ii s'i *iopi )a o:raC() /opi!
)()(i &i+ :raIe)e +e,estei )(i 4a+69e)e Si*io+- +eteCi+!
&(!i (0or- /( ,?r3() &e6et()(i- 0(,iIe)e &e pe 3r(+te. Era
at?ta 6i+6'0ie si*p)'- +at(ra)'- ?+ *i0/are- at?ta /')&(r'
o*e+oas' ?+ pri,irea /o+/e+trat' )a )i+ii)e *oi- i+&e/ise-
?+/' e*:rio+are a)e /opi)a0()(i- ?+/?t o/9ii )(i La)( M')!
&'res/( a( 3ost po&i&iIi &e!o (*e&' ?+,')(ire.
N( se ?+/(*eta s' se apropie. S' t(r:(re- str'i+ 0i
+epo3tit- /e,a /are se (rCise ?+ a3ar' &e e) 0i &e /are
e) se 0tia i+/apa:i)- /( i+i*a )(i sea/'- &e ias/'. O:!
ser,' /' +e,asta e ?+ strai /er+it &e s(s p?+' Kos- /'
257
a*?+&oi :'ieIa0ii poart' )a *?+e/a 9ai+e)or sp')'/ii-
3'r' /()oare- o 3?0ie +ea6r'. 1+&at'- 6?+&() i!a 3ost )a
4a+69e)e Si*io+- /are )(/ra /( Ci(a )a TriaK 0i 3'r' ?+&o!
ia)' ?0i 6'sise s3?r0it() a/o)o. >ot'r?ri repeCi a( /res/(t
?+ e). 1i ,a a&(/e a/as'- ?+ /a*ere)e &i+ s(:so)- ?+ )o/()
si+istraIi)or s'i- /are )!a( p'r'sit- 3ii+&/' +!a 0ti(t s'!i
a&opte 0i s' )e /?0ti6e s(3)et() )a ,re*e. 1) ,a )'sa pe
Ni/' s' tot /a)/e )a)e)e)e 0i pe MitiI' s' /o+ti+(e 3res/e)e
?+/ep(te &e Gi/'- &a/' se ,a &o,e&i (+ (/e+i/ ,re&+i/
&e ase*e+ea *aestr(.
1+t'rit &e a/east' 9ot'r?re p(r/eas' &e )a &?+s()- +(
&i+tr!a) a)tora i*:o)&- se pre6'tea s'!0i taie p?rtie spre
6r(p() &i+ (+69er- /a (+() /are +( se *ai ?+3'Ii0a /a (+
pasi, 0i /()pa:i) spe/tator. 8ar Ni/' ap(/ase s'!)
C'reas/' *ai ?+ai+te &e a se /)i+ti. 1) re/(+os/(se 0i a
tras!o &e *?+e/' pe &o*+i0oara La,i+ia- 3'/?+&(!i se*+
*(t &i+ spr?+/e+i)e ?+')Iate /'tre +o()!sosit. 8a/' pe+!
tr( &e/iCii)e sa)e at?t &e str'i+e &e 3ii+Ia!i (s/at' 0i *oart'
&e p?+' a/(* La)( M')&'res/( ,a 3i a0teptat pe (+&e,a-
/?+&,a- ,reo r'sp)'tire- re/o*pe+sa a/eea )!a potopit /(
prisos ?+tr!o si+6(r' /)ip'.
8o*+i0oara La,i+ia a ?+')Iat /ap()O 6e+e)e )(+6i-
ar/(ite- i!a( &eC,e)it o/9ii (*eCi- /( 3ire a(rii. FaIa
6ra,' 0i ate+t'- preo/(pat'- s!a ?+se+i+at :r(s/. I!a
s(r?s- par/' +( tot ea ?) )'sase ?+ *iK)o/() str'Cii /(
s()() 6rotes/ a) Ciare)or &e *o&' ?+ *?+' 0i +( tot ea
?i ?+/9isese /( (+ I?/'+it *?+ios te)e3o+(). Ast3e) se
)(*i+ase 0i pe0tera &e aC(r ?+ s(*are)e st?+/i a)e +ori)or-
a)a)t'ieri!&i*i+eaI'- /?+& s!a &es3'0(rat peste a/operi0(!
ri)e +e6re 0i (&e- *?9+ite- iriCata e0ar3' a (+(i 3eeri/
/(r/(:e(.
M Cre&ea* /' +( *ai ,ii... C' te!ai &e/is s'!*i 0i3o!
+eCi /a)/()() pro:a:i)it'Ii)orS... a *'rt(risit &o*+i0oara
La,i+ia 3'r' ?+/o+K(r- &(p' /e 0i!a )'sat *?+(0iIa &(s'
)a :(Ce. Pe /?t s(+t &e i*posi:i)'- +( *!ar 3i s(rpri+s.
M Se poate- &o*+i0oar' La,i+iaQ rosti e) /( eLa)tare-
3'r' s'!i pese &e pri,iri)e /opii)or aIi+tite as(pra )(i 0i &e
pri,irea *ai p(Ii+ a:se+t' a &o*+()(i /( o/9e)ari. S(+t
?+ stare s'!*i i+sta)eC pe ,iitor (+ pat &e /a*pa+ie /o)ea-
)?+6' :ra+/ar&'...
258
M N( eLa6era- &o*+()e eL!/o+3. U+i,ersitar... Re/(!
+os/ ?+s' /' a* re*(0/'ri. C( /e &rept(ri ?Ii tot Ii+
pre&i/iQ 8e &o(' ori era* 6ata s' te /9e* )a te)e3o+ 0i s'
/er par&o+.
M N!a0 3i *eritat- &o*+i0oar' La,i+iaS N( *erit...
E( a* a /ere pe+tr( at?tea iertareS Pe+tr( at?teaS... Pi
at?teaS Pi at?toraS Ni/i +(!Ii ?+/9ip(i...
M S' )'s'* a/estea tot pe sea*a /a)/()()(i pro:a:i!
)it'Ii)or- &a/' r'*?+e ,a)a:i). Poate p(Ii+' i*a6i+aIie
tot a*.
G)as() s!a 3r?+t- /( a)t' i+to+aIie.
M A(CiQ Se!apropie... A9S A(CiQ
4(iete ?+3(+&ate a( str':'t(t p?+' a/i. P)a+0e() 0i
ri&(ri)e a( ,i:rat C6(&(ite. C'&ea( :o*:e pe!aproape.
Iar &o*+i0oara La,i+ia &i+ +o( 0i!a ?+/)e0tat &e6e!
te)e /?r/ei ?+ :raI() )(i- /( o/9ii &i+ +o( r't'/iIi- 6oi
&e pri,ire- +')(/iIi &e teroare. E) a spriKi+it!o 3'r' s(!
r?s() iro+i/- sar&o+i/- /a(sti/- 3'r' +i/i (+ 3e) &e s(r?s-
3ii+&/' a/(* 0tia. A /(pri+s!o 0i e( *?+a /ea)a)t'- /'ti+e)-
peste (*'r- apropii+&!o &e &?+s()- /(* poate 0i pite!
/a+tropii /a,er+e)or ,or 3i a3)at i+sti+/ti, o *ai *)'!
&iat' ?+3'0(rare &e o/rotire pe+tr( 3e*e)e)e *ai 3ira,e-
&i+ /a,er+e)e )or- /?+& se +'r(ia(. 1i si*Iea C,?/+iri)e
i+i*ei- s(: s?+() e)asti/- a)ipit pri+ 9ai+'. 8et(+'ri)e se
repeIea(- ?+ai+ta( ?+ *ai r'p'it' /a&e+I'- 0i te*e)ii)e
a&?+/i se /)'ti+a( *ai ,?rtos ?+ ?+/9eiet(ri.
M E( *' s/'pS a &e/)arat MitiI'- Ii+?+&(!se &e :aie!
re)e pa+ta)o+i)or.
Ni*e+i +!a ris. N!a,ea( +i/i /?+&- +i/i &e /e r?&e.
Pe toate /9ip(ri)e se /'s/a spai*a a+i*a)iCat' 0i
oar:'- ()(it'- sp'r6?+& s*a)I() tr's't(ri)or e,o)(ate &e
)o%o sapiens& eLpri*?+& +(*ai pri*iti,e)e pa+i/i a)e
str'*o0i)or /( 3r(+tea te0it' &i+ pe0teri )a &eC)'+I(irea
/ata/)is*e)or /os*i/e. ToIi se 3'/(ser' *ai *i/i- (6i)iIi-
/( 6?t(ri)e ?+0(r(:ate ?+tre (*eri. N( o si+6(r' 3e*eie
se a/'Iase )a :raI() (+(i +e/(+os/(t- 69e*(i+&(!se ?+
e). 8oa*+e /( ?+3'Ii0are 3oarte &isti+s' 0i /( toa)ete &e
()ti*() /roi ?0i as/(+&ea( o:raKii pe (*'r() )(/r'tori)or
/( straie)e )or s'ra/e &e s'r:'toare 0i /( *?i+i)e asprite
&e :'t't(ri. N(*ai &o*+() :'tr?+ /( o/9e)ari +!a &at
,re(+ se*+ &e e*oIie. C( 6riK'- a potri,it )a )o/() s'(
259
/artea /are se /)i+tise. La)( M')&'res/( 0i!a ar(+/at 3'r'
,oie o/9ii )a tit)() &e pe *(/9ia )e6't(rii +e6re &e pie)e:
>ISTOIRE 8ES CROISA8ES. T. I4. Pro:a:i) /' *ai
pasio+a+te episoa&e ?+se*+a( pe+tr( e) &(e)(ri)e &i+tre
Ba(&o(i+ III 0i N(r!e&!8i+- peripeIii)e )(i Go&e3roi &e
Bo(i))o+- Fre&eri/ Bar:arosa 0i a)e s()ta+()(i Sa)a&i+
&e/?t ra,a6ii)e :o*:ar&iere)or &e &i+/o)o &e Ci&(ri)e
a/estea. 4re(+ tre*(r +( si*Iea +i/i La)( M')&'res/(- ?+
a3ar' &e 3ior() tr(p()(i a)'t(rat &e tr(p() s'(- ?+tr!o
s3?r0ea)' i+ert'- /are /o+trasta at?t &e ?+&(io0'tor /( ,i!
6oarea +er,oas'- /apri/ioas'- a6resi,' a &o*+i0oarei La!
,i+ia &i+ stra&'- /?+& :'tea /( ,?r3() pa+to3()(i ?+ as3a)t.
Catara/ta eLp)oCii)or 0i pr':(0iri)or s!a &ep'rtat. S!a
6o)it o t'/ere /ro+I'+it' +(*ai &e ,e+ti)ator() &i+ /ea)a)t'
sa)'. Pi ?+&at'- &oa*+e)e /( toa)ete)e &e ()ti*() /roi 0i!a(
&espri+s o:raKii 3ar&aIi &e pe (*erii )(/r'tori)or /(
,est*i+te)e 0i pa)*e)e aspre- pri,i+& st?+Ke+ite- *(r*(!
r?+& ?+6'i*ate /(,i+te &e s/(Ce 0i &e re/(+o0ti+I'- re!
)(?+&(!0i ?+3'Ii0area &isti+s' 0i s/9i*:?+& &e )o/- /a s'
resta:i)eas/' &ista+Ie)e. U+a )e0i+ase. O p(rta( str'i+i
pe :raIe- /( 6?t() :a)a+s?+&(!se *oa)e- a( ?+ti+s!o pe!o
:a+/' 0i a( &es/9eiat!o )a piept- &eC,e)i+&(!i ?+ ,'C()
t(t(ror a):eaIa i+ti*' a /orp()(i- s?+ii 6)o:()o0i 0i si&e!
3ii- /are s/'pa( &i+ /aps()e)e &e *'tase tra+&a3irieO se
/(+o0tea 0i (r*a ,io)et'- stri,it'- a (+(i s'r(t *(0/at ?+
/i+e 0tie /e /rispaIie &e ,o)(ptate a +opIii &i+ aK(+.
A)ta tre/ea pri+tr!o /riC' &e +er,i- iar soI()- poate i(:it()-
?+/er/a s!o /a)*eCe- s/(t(r?+&(!i *?i+i)e s' )e s*()6'
&i+ (*eri- p)i*:?+&(!i pa)*e)e *a6+eti/ pe 3r(+te- stro!
pi+&!o /( apa &e /o)o+ie a 3)a/o+()(i &i+ 6ea+t'- p'!
tr(+C?+&!o /( pri,iri pe r?+& r(6'toare 0i por(+/itoare
?+ o/9ii 3i/0i- &i)ataIi- /are +(!) C'rea(.
M 4a)erioS... Te ro6- 4a)eri/oS... N( +e &a ?+ spe/!
ta/o)...
O :'tr?+' /( o:raC() &e 9riso, s/oroKit- (+&e se a3)a(
?+s/rise toate- +e/aC(ri)e (+ei ,ieIi &e rese*+are 0i &e
tristeIi- &(p' /e tot ti*p() ?0i 3'/(se /r(/e 0i 0opotise
r(6'/i(+i pe iso+ :iseri/es/- :'6' i/o+iIa *i/'- p'trat'-
s(: :)(Ca &e 3)a+e)' p'*?+tie- )a piept() (s/at- /)'ti+?+&
&i+ /ap:
260
M P(tea( s' +e ierte *'/ar pe Ci(a &e S3i+te)e Pa0ti-
/' tot /re0ti+i s(+te* /( toIii 0i )a (+ si+6(r 8(*+eCe(
+e ?+/9i+'*S...
M Ce Ci/eS ,oi s' a3)e (+ o3iIer +ea*I- r(*e+- :'r!
:ierit- t(+s proasp't )a /ea3' 0i /( &e/oraIia 6)orioase)or
3apte )a piept.
Ci+e,a i!a t')*'/it. O3iIer() s!a ?+/or&at /( s(*eIie
?+ (+i3or*a t(r+at' pe tr(p.
M Pi /e!i &a/' e Pa0tiQ... R'C:oi() tota) +( /(+oa0te
a0a /e,a... S'r:'toare- ,a/a+I'S... N( i!a* :o*:ar&at
0i +oi- )a Lo+&ra- ?+ Ci &e Pa0ti- s' +e Ii+' *i+teQ Pi
/e :o*:ar&a*e+t ?+/'Q... Opt s(te &e *orIi- &o(' *ii
&o(' s(te &e r'+iIi- o s(t' treiCe/i &e /)'&iri &istr(se
tota)- &i+tre /are patr( a&'post(ri pri+/ipa)e... Pi +!a*
ispr',itS O s' )e *ai ar't'*- /( ar*e)e +oastre se/reteS...
4e+ise r?+&() :'tr?+ei /9i+/it' )?+6' perete s' ?+tre:e-
ri&i/?+&- o/9ii &e/o)oraIi- (CaIi- /e+(0ii:
M Ce Ci/e- *ai/'Q
A/e)a0i :i+e,oitor a s)(Kit &e t')*a/i. B'tr?+a /)'ti+'
&i+ /ap a *ai Ka)+i/' *i+(+are:
M Sp(+e- *ai/'- s!o 0tieS... Asta- /are ,a s' Ci/'-
&?+0ii a ?+/ep(t!o- 0i )i se *ai pare )(/r( &e 3a)'Q Apoi-
&a/' &?+0ii a( s/or+it!o- &rept &e )a 8(*+eCe( este /a
&?+0ii s!o p)'teas/' a/o)o- )a &?+0ii- )a *a*e)e 0i /opiii
)or- pe /are ?i a(... N( s' isp'0i* +oi- pe+tr( 3'r'&e)e6i)e
)orS... 8(/'!se )a &?+0ii a/as'- s'!i t(+e ?+ /ap 0i!+ Ci(a
&e S3i+te)e Pa0ti- 0i &e Cr'/i(+- 0i &e S3?+ta Paras/9i,a- 0i
&e S3?+t(B A&o)3(B )or- p?+' /e i!o* /9e*a +oi. La S3?+t(B
A0teapt'S... P'/at &e /r(/ea pe /are!o poart' )a piept- /'
a/eea +(!i S3?+ta Cr(/e a M?+t(itor(! )(i... Asta s' i!o
sp(i- /a s!o 0tie 0i s' +( se *ai (*3)e /a (+ /?r+at...
T')*a/i() se eLe/(t' /( oare/are a*e)ior'ri &e /ir!
/(*sta+I'. O3iIer() +ea*I a p(+6it :(Ce)e- roC?+&(!0i
?+ &i+Ii /e)e &o(' &(+6i ?+6(ste a)e *(st'Iii t(+se s(:
+'ri 0i ?+tor/?+& spate)e (+ei :':'tii :iseri/oase &e )a
peri3eria /i,i)iCaIiei 0i (*a+it'Iii- 3'r' +i/i o pri/epere
?+ arta 0i )e6i)e r'C:oi()(i tota).
M A* ?+,iat... a C?*:it La,i+ia- tre/?+&(!0i &os()
*?+(0iIei ?+6(ste pe 3r(+te. Te ro6 s' *' ierIiS... C(
261
*i+e ai s' *ai p'ti*e0ti *()te &e a/estea- &a/' a0a ,rea
/a)/()() pro:a:i)it'Ii)or...
Se &ep'rtase &e La)( M')&'res/(. Iar e) a si*Iit o
/(*p)it' p'rere &e r'( /' ,a)() :o*:ar&iere)or a tre/(t
at?t &e 6ra:+i/. Le!ar 3i ,oit ?+&'r't+i/i+&(!se s' ?+/a!
&reCe +(*ai a&'post() SOBOLIA- roti+&(!se &eas(pra
/a sto)(ri)e &e /o/ori- se*'+?+& *ere( ?+tr!a/e)a0i )o/
69i()e)e eLp)oCi,e- /a s' /(tre*(re *ere( te*e)ii)e 0i
*ere( s' se str?+6' &o*+i0oara La,i+ia )a piept() s'(-
/( &e6ete)e!i ?+/)e0tate ?+ :raI. Ce ?+/?+t'toare era ?+
taior() a/esta /a3e+i(- /( sto3a *oa)e- p(3oas'- &e sportS
Ce ?+/?+t'toare p')'rioara tot /a3e+ie- ?+/)i+at' pe t?*p)a
?+a)t'- /( ,i+i0oara a):astr' &e patri/ia+' stirp' str':'!
t?+& pie)iIa :ro+Cat' &e soare)e A)pi)or- *at'- /ati3e)at'S
8ar &o*+i0oara La,i+ia +( se &ep'rtase +(*ai /(
tr(p() &e e). 1+&at' a 3ost &eparte 0i /( 6?+&()- str'!
i+' &e &e0ert'/i(+ea (+or ase*e+ea eLtaCe.
S!a ?+tors /'tre 3e*eia /( :ro:oa&a +ea6r' 0i i!a
pre)(at /opi)() &i+ :raIe. Ne,asta- ,'&(,a )(i 4a+69e)e
Si*io+- a,ea a p(rta &e *?+' /e)')a)t /opi)- pe MitiI'-
?+tr!(+ a+(*e )o/ &e /are se ar'ta (r6e+t' +e,oie- &(p'
/o+se/i+Ie)e pa+i/ei 0i s/9i*e)e sa)e &isperate.
C?t a( r'*as si+6(ri- +(*ai /( Ni/' a)'t(ri- La)(
M')&'res/( so/oti +i*erit pri)eK() s'!0i &est'i+(ie 3i)o!
ti*e)e 9ot'r?ri 0i s' ape)eCe )a &o*+i0oara La,i+ia pe+tr(
a ?+)es+i ?+&ep)i+irea )or /( ta/t() 3e*i+i+ &e ri6oare.
M N( e /eea /e /reCiS... )!a &es/(raKat La,i+ia &e )a
pri*e)e /(,i+te- ri&i/?+& (+ 6e+(+/9i ?+ (+69i &rept-
s' sa)te 0i s' spriKi+e *ai :i+e /opi)() pe :raI. Ca)/()()
pro:a:i)it'Ii)or iar a s/r?+tit!o. S'!Ii sp(+ ?+ /?te,a ,or:e...
Pi ?+ /?te,a ,or:e i!a sp(s. 4a+69e)e Si*io+ s/'pase
tea3'r- /(* +!o *i+Iise &e6et() s'( /e) *i/. Straie)e
/er+ite a)e A+ei Si*io+ M A+a o /9ea*'S M 0i 3?0ii)e
+e6re &e )a *?+e/i)e /opii)or +( era( &o)i( &e ,'&(,'
0i &e or3a+i. 1+se*+a( &o)i() pe+tr( o sor' a )(i 4a+69e)e-
(/is' s(: r(i+i- a/o)o- pri+ /artier() Gri,iIa- pe!a! proape
&e TriaK... A *oartei era 0i 3etiIa &i+ :raIe. Or!3a+' &e
*a*' 0i &e tat'. C( tat') *ort pe (+&e,a- )a Se,astopo)-
?+/?t +i/i +(!0i /(+os/(se /opi)a &e/?t &i+ r',a0e- &a/'
,or *ai 3i aK(+s s/risori)e ,reo&at' p?+' )a e). 8i+
3eri/ire- &e se poate +(*i 3eri/ire- or3a+a a tre/(t &e
262
,?rsta a)'ptat()(i. 1+/ear/' s' se ?+a)Ie- /op'/e)- ?+ &o('
pi/ioare. A0a /' po,ara A+ei Si*io+ e ?+tr(! /?t,a
(0(rat'. Are s!o /reas/' ea- /a pe /opiii ei- /(* s!a 0i
:iC(it s!o a&opteCe. Iar &e a/operi0 +( &(/ &eo/a*&at'
)ips'. A( &o('. Le!a r'*as +eati+s' /'s()ia &i+ /artier()
Gri,iIa. Pi a( *ai 6'sit a)t a/operi0- a) &oi)ea- *ai
:oieres/- pe!aproape &e!a/i- )a (+ &ire/tor &e +( *ai 0tie
/e *are ?+trepri+&ere- (+&e A+a )(/reaC' &e Ce/e a+i /a
sp')'toreas' /( Ci(a 0i (+&e st'p?+() i!a ?+/re!&i+Iat a/(*
paCa )o/(i+Iei /?t &(reaC' &ispersarea. 8e a/o)o ,e+ea(
r?+&() tre/(t- &e )a tre:(ri)e ei &e sp')'toreas'- /?+& a
pri+s!o ?+t?ia a)ar*'O &e a/o)o ,i+ 0i a/(*- (+&e s!a(
i+sta)at ?+ ?+/'pere spaIioas' 0i (+&e se si*t :i+e. N(*ai
/e,a pare t(r:(re. Ne,asta se 3ere0te s' *ai po*e+eas/'
+(*e)e )(i 4a+69e)e- se (it' ?+ a)t' parte- pe s(:
:ro:oa&'- /?+& ?) ?+trea:' &e &?+s()- o3teaC' 0i!0i
?+/)ea0t' 3')/i)e- par/a i!ar 6'si ,i+' /' a s/'pat ?+tre6 &i+
:o*:ar&a*e+t() tre/(t- /are s!a ?+,er0(+at to/*ai as(pra
e/9ipei )or. No(' *orIiO treiCe/i &e r'+iIi. E) +e,'t'*at.
M PoIi ?+Ie)e6eQ... ?+tre:' ea- pri,i+& se*+i3i/ati,
spre :'ieIa0() t(+s /9i)(6- /are +(!i s)':ea &i+ o/9ii
,erCi 0i *'r(+Ii /a *'r6e)e)e. A/i /)o0eaC' /e,a... 8ata
tre/(t' ?i p(rta &e 6riK' 0i +(!0i 6'sea ast?*p'r- is/o!
&i+&(!+e &a/' +( 0ti* /e s!a ?+t?*p)at spre TriaK... Rii
*i+teQ... AujourdV)ui !Vest $ien different* Ee nVai pas
en!ore toute sa !onfian!e& %ais !ea 'iendra* C)aAue
!)ose X son te%ps*** A* s!o a3)(... Pi!Ii i*a6i+eCi /'
+( pe+tr( satis3a/erea (+ei si*p)e /(rioCit'Ii 3e*eie0ti.
S(3eri+Ie)e oa*e+i)or s(+t &e *()te 3e)(ri- a)i+'ri)e )or
tot a0a...
Ni/' )e!a 3'/(t se*+ /( &e6et() /?r)i6at s' p)e/e (re!
/9ea )a &?+s(). 1+ 0oapt'- )e!a &i,()6at 0tii+Ie)e sa)e.
M 4eCi &(*+eata- /o+iI'- /' a)ta!i /9estiaS Ma*a +i/i
/' ,rea s'!) *ai ,a&' ?+ o/9i pe t't(I'... Pe+tr( /' ?+
Ci(a :o*:ar&i*e+t()(i +( )a TriaK era e)- /( e/9ipa. Era
)a stri/ata &e LiCeta M?+C'toaia- /( /are se are e) :i+e- /'!
i *ai t?+'r' 0i se &' /( ro0 pe :(Ce 0i pe o:raC- 0i (*:)'
/( p'r )a 3aso+ pe 3r(+te. Aia eS... C'C( :o*:' )?+6' /asa
M?+C'toaiei- 0i t't(I( era ?+ /as'... E) +( p'Ii +i*i/- &ar'
pe M?+C'toaia o )o,i o p)eas+' ?+ o/9iS... Pi!a/(- *a*a
o :)est'*' s' r'*?+' /9ioar' 0i i!a Cis )(i t't(I(B /' +!are
263
ea pe+tr( /e s'!i *ai /a)/e pra6(B /' *ai :i+e )!ar 3i 0ti(t
*ort )a TriaKS... Aia eS... 4eCi &(*! +eata- /o+iI'- /' 0i +oi
+e r(6'* seara 0i &i*i+eaIa )(i 8(*+eCe(- /( MitiI'- s'
r'*?+' /9ioar' M?+C'toaia- /' &i+ pri/i+a ei a* r'*as 0i
+oi 3'r' t't(I(B- a/(* /?+& *ai a,e* 0i!o sor'. Aia eS...
C( s(3)et() (0(rat &e &est'i+(iri)e sa)e- Ni/' a t'/(t
s/o:i+&(!se *e&itati, ?+tr!o +ar'. Aia eS
M Co%%e a 'ie est FtrangeR eL/)a*' &o*+i0oara
La,i+ia- (r*?+& tot ?+ )i*:a pe /are +!o pri/epea Ni/'.
L!ar 3i &orit *ai &e6ra:' *ort- &ar 3etiIa s(rorii )(i a
)(at!o as(pr'!0iS... Ce )a:iri+t ori/e s(3)et &e o*- ?+
/are +( te!aK(t' s' r'C:aIi +i/i 3ir() Aria&+eiS... 8e
a/easta a* s' *' o/(p e(... A* s!o ?*:)?+Ces/... A*
s'!i ?*pa/.
La)( M')&'res/( +!a 0ti(t /e s' sp(+'- *e&itati,-
/a 0i Ni/'- &ar 3'r' s' se s/o:eas/' ?+ +ar'. Ce a)t/e,a
&e/?t A+a Si*io+ 6?+&ise 0i sperase /?+& ?) tort(ra a*i+!
tirea A+toa+eteiQ
M Las' +as()S a rostit &o*+i0oara- La,i+ia at?t &e
se,er- ?+/?t La)( a tres'rit.
Ni/' s!a s(p(s r(0i+at. Pe (r*' /o+stat'- /a o /o+!
/)(Cie t?rCie:
M 8a/' e pe aia- R(0/a &i+ :raIe)e &(*ita)e e *ai
*()t sor' /( MitiI' &e/?t /( *i+e- /o+iI'. N(*ai pri!
,e0te /e 6?r)'S A*ar+i/ se *ai s/ap' 0i ea /( (&()...
Aia eS
FetiIa &i+ :raIe)e &o*+i0oarei La,i+ia p'ti*ea /(
a&e,'rat &e a/eea0i i+/o+ti+e+I' a )(i MitiI'- /'/i o &?r'
s(:Iire s!a pre)i+s pri+ /(,ert(ra ,er&e pe taior() 0i pe
3(sta /a3e+ie. La)( a s/os :atista 3'r' prea *()t e+t(!
Cias*- /a s' repare e3e/te)e &eCastr()(i. 8o*+i0oara La!
,i+ia ?) opri- s(r?C?+& ?+,ese)it' /a &e /ea *ai p)'/(t'
?+t?*p)are )a /are se p(tea a0tepta:
M Stai )i+i0tit- te ro6... A/estea s(+t tre:(ri 3e*e!
ie0ti... N(!i +i/i o /atastro3'S... I+tra( 0i e)e ?+ /a)/()()
pro:a:i)it'Ii)or... 8o*+i0oar' R(0/a- )a a)ar*e)e ,iitoare
o s' ,' e/9ip'* /( o *(0a*aS...
M Poate e &e &atoria *ea s' atra6 ate+Iia- &o*+i!
0oar' La,i+ia- /' ,er&e)e &e pe /(,ert(r' +!a 3ost &e!o
/a)itate eL/epIio+a)'... o:ser,' La)( M')&'res/(. IeseS
Pi a tre/(t pe sto3a taior()(i.
264
La,i+ia Ma&( a str?+s &i+ (*eri:
M Sp')'torii)e /9i*i/e )a /e ser,es/Q Ni/'- ia s/oate
:i:ero+() s' resta:i)i* e/9i)i:r() )i/9i&()(i pier&(t...
Ni/' a s/os :i:ero+() &i+ :(C(+ar() pa+ta)o+i)or-
(+&e!) p'stra )a /a)&. La,i+ia Ma&(- /( 6e+(+/9i() spri!
Ki+it ?+ sti+69ia :ra+/ar&ei- a ?+/er/at oare/are operaIii
pre)i*i+arii ?+ toa)eta R(0tei p?+' )a sosirea *a*ei a&op!
ti,e- *ai ,ersat' ?+ p(eri/()t(r'.
8o*+() preC:it 0i!a p(s s(: :raI to*() I4 &i+ Istoria
!ru!iadeor& pri*eK&(it ?+ ra3t() pre/arei :i:)iote/i- ?0i
potri,i o/9e)arii *ai so)i& pe +as 0i pri,i pasio+at )a e,o!
)(Iia operaIii)or- par/' R(0/a ar 3i 3ost /e) p(Ii+ ()ti*a
o&ras)' &i+ os() te*erar()(i /r(/iat Go&e3roi &e Bo(i))o+.
9
T(spatr( C'ri)e ?+ ,?),ori.
A)te /o)oa+e &e 3(* &(*i/?+& soare)e s/r(*it- *ort-
&e 3(+i+6i+e. A)te /a*ioa+e /( r'+iIi 9(r&(/?+&(!0i ro!
Ii)e ?+ s/r?0+et- pe /io:(ri 0i +'r(ite *o)oC(ri. A(to*o!
:i)e)e Sa),'rii- /a*io+ete)e sa+itare- /ister+e)e po*pieri!
)or /( /'0ti &e a)a*' pe s/'ri- ?+/r(/i0?+&(!se ?+/' o
&at' &i+ toate &ire/Iii)e- +'p(sti+&(!se /( si+istre se*!
+a)e- tre/?+& peste stop(ri- a)(+6?+& *()Ii*ea pe tro!
t(are)e /o,or?te iar'0i /( spi+i &e sti/)' s(: pa0i.
4iaIa ?0i )(a ?+s' *ai repe&e 3ir() ?+trer(pt &(p'
+or*a)() /e) +o(.
M Proaspete ri&i/9i)eS >ai )a ,er&e sa)ataaaS... stri!
6a( o)te+ii /( ?+/'r/ate)e /o:i)iIe pe (*eri. Porto/a)e)eS
Porto/aaaS... A( sosit'r'- porto/aaaS...
U+ :'ieIe) /( p'r() ?+/' (*e& pe 3r(+te &e +'&(0a)a
a&'post()(i se r(6a tr'6?+&(!0i *a*a ?+&'r't &e *?+':
M M'*i/o- ia!*i 0i *ie o porto/a)'S... Uite /' s(+t
&!a)ea ro0iiS...
M C(* &ai porto/a)e)eQ
La /o)I() str'Cii- La,i+ia Ma&( ?0i ta*po+a a treia
oar' sto3a s/')&at' a taior()(i /( :atista &i+ po0et'.
O po0et' &e pie)e ,i0i+ie- 3'r' i+iIia)e 0i 3'r' *o+o!
6ra*'. Lipsa a/est(i /i3r( /o*(+ i s!a p'r(t )(i La)(
265
M')&'res/( o tr'&are. Ar 3i ,r(t s!o sp(+'. 8ar La,i! +ia
era ate+t' )a (+ &ia)o6 *()t *ai i+str(/ti,.
L?+6' /o0(ri)e &ep(se pe as3a)t &e!(+ o)tea+- s'!0i
o&i9+eas/' 6r(*aC() 0i s'!0i +(*ere :a+ii- &oi &o*+i-
?+tre &o(' ,?rste- ?0i ?*p'rt'0ea( (+e)e p's(ri. Ce) /(
9ai+a 0i /ra,ata +ea6r'- +e:'r:ierit- /( 6()er() *ototo!
)it 0i /ear/'+e ,i+ete s(: o/9i- o3ta:
M A0a /' a/esta e :i+e)e /( /are *!ai 6'sitS... I)e!
+(Ia ?+ p'*?+t. B'iat() /e) *are- /( pi/ior() a*p(tat-
/?+& se pre6'tea &e ?+/orporare )a a,iaIie. Casa 0tears'
&i+ te*e)ie... Pi /ei)a)Ii /opii ?*pr'0tiaIi pe )a r(&e- (+&e
)e!a( /'C(t pe /ap- /'/i e( +(!s &ispersa:i)... S)(K:a0 &e
/ate6oria a &o(a...
Ce)')a)t as/()ta /( a)te preo/(p'ri 0i /( pri,irea po3ti!
/ioas' )a porto/a)e)e &i+ /o0.
M Ce s'!i 3a/iQ... Tre/ 0i astea... ?) /o+so)' &e *?+!
t(ia)'- a&res?+&(!se apoi o)tea+()(i /( *()t *ai ,i( i+!
teres. C(* &ai porto/a)e)e- 0e3()eQ... Pe a)eseS
8o*+i0oara La,i+ia a rostit- :'6?+&(!0i :atista (&'
?+ 6ea+ta 3'r' i+iIia)e:
M Ceea /e era &e &e*o+stratS... Ce!Ii sp(+ea*Q...
La re,e&ereS...
M La re,e&ere- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M 4rei a&ioQ La +ere,e&ereQ Ai ,'C(t /' +( pri+&e
/( +oi... N( ,rea /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or.
M To/*ai... 8ar &e /e s' p)e/i a0a &e repe&eQ
M N( Ii se pare /' ar tre:(i s' *' &(/ a/as' 0i s'
*' s/9i*:Q Ai a,(t &reptateS... A(p?+easa R(0/a *i!a
&ese+at o 9art' ,er&e- /are repro&(/e 3oarte 3i&e) /o+t(r()
)a/()(i Le*a+.
La)( M')&'res/( a prop(s:
M A0tept a/i. A0tept (+&e,a- ori(+&e- p?+' /e s/9i*:i
a)t' ro/9ie- &o*+i0oar' La,i+ia.
M N(... Te ro6... M' a0teapt' pe *i+e a/as' o s(*'
&e ?+&atori+Ie 0i 6riKiS...
M A*?+'!)e- &o*+i0oar' La,i+ia.
M A* sp(s +(- +(S... PoIi s' *' ?+soIe0ti /?Ii,a pa0i
?+/'- p?+' )a /ap't() str'Cii /e) *()t.
E) a *ers a)'t(ri- &epri*at /( &es',?r0ire. 1i p'rea
/' La,i+ia se!a:ate &e )a (+ pro6ra*- &(p' ?+/etarea
a)ar*e)orO &e+(+I' (+ pa/t.
266
M 1+/o)o stai *ataQ ?+tre:' *irat- 3ii+&/' e) tot
*ai :'tea /( 6?+&() )a stra&a /( i+trarea &e :o)t'- (+&e!o
pri*ise ?+ :raIe- ?+ Ci(a &i+t?i.
M Ce!Ii pas' (+&e sta(Q Pi &e /e ?+tre:'ri)e a/es!
teaQ... E( te ?+tre: /e,aQ
M 8ar ?+trea:'!*'- &o*+i0oar' La,i+iaS... S(+t 6ata
s' r'sp(+&...
La,i+ia Ma&( a ?+tors pro3i)() &e /a*ee spre e)-
*(str?+&(!):
M N( 0tii /' tot /e este *ai i+teresa+t- *ai a&e!
,'rat &i+ +oi se sp(+e &e )a si+eO 3'r' ?+tre:'riQ...
C?+& )e ,i+e ,re*ea. C)aAue !)ose X son te%ps*** Ca
s' te ?+tre: tot(0i /e,a- (ite- po,este0te!*i /e!Ii 3a/
si+istraIii &(*ita)eQ
Ei a )'r6it *?i+i)e 6oa)e ?+ )'t(ri:
M I!a* pier&(t... S!a( &(s... A( p)e/at...
M C(* astaQ ?) /er/et' La,i+ia- /( o *i/' ?+/r(+!
tare ?+tre spr?+/e+(0e. Cor/o&(0a &espre /are!*i istori!
seai /' a pa+sat )a)e)e)e 0i pe /are e( o 0i ,e&ea*Q...
M Cor/o&(0a /are a pa+sat )a)e)e)eS... repet' e) poso!
*or?t. E( +!a* 0ti(t s!o ,'&... S!o reIi+... C?+& a* ,r(t-
era prea t?rCi(... P)e/ase.
M 8ar e0tiS... E0tiS... +( 6'si &o*+i0oara La,i+ia
/(,?+t() potri,it 0i &e3i+iti,. E0ti...
M S(+t (+ /a&a,r(- &o*+i0oar' La,i+ia... *'rt(risi
(*i) La)( M')&'res/(. U+ Co*:i /are +!a* a,(t +oro/()
s' ?+/ap pe *?+a (+(i ,r'Kitor *ai e+er6i/ 0i tira+i/-
/(* *' a*e+i+Iai *ata )a te)e3o+ /' *i!ai 3i ar'tat /e
?+sea*+' *a6ia +ea6r'. 8e /e +( ,rei s' 3ii ,r'Kitoarea
*eaQ ?+tre:' ?+tr!(+ a//es s(:?t &e /(raK- speriat &e
a/east' &e/)araIie &ire/t' )a /are e) si+6(r +( se a0tepta.
5A/(* are s' se opreas/' 0i are s' :at' &i+ ,?r3()
pa+to3()(i ?+ as3a)t. Are s' *' *'soare &i+ /re0tet p?+'
?+ t')pi 0i are s'!*i ?+toar/' spate)e pe+tr( tot&ea(+a...
Pe+tr( tot&ea(+aS7 6?+&i e) /( &eC+'&eK&e.
8o*+i0oara La,i+ia a s(r?s ?+s' /( *e)a+/o)ie- pri!
,i+& ?+ai+te- &i+ pro3i)- /( o/9ii ?+6?+&(raIi. A ,or:it
?+/et- ?+tr!o a:ia per/epti:i)' 0oapt' a :(Ce)or:
M 8eo/a*&at' *' tr(&es/ s'!*i 3i( ,r'Kitoarea
*ea... A* ?+&est() /( *i+e &e 3(r/'S... N!o ?+Ie)e6iQ N!
o ,eCiQ...
267
Apoi s!a oprit- ri&i/?+& o/9ii )a &?+s()- s/9i*:?+&(!0i
6)as()- pri,irea 0i ?+3'Ii0area- ati+6?+&(!i 3)(t(rat o:ra!
C() /( ,?r3() *'+(0i)or &i+tre &e6ete- ?+to/*ai /a ?+
,is() )(i La)( M')&'res/(.
M N(!*i p)a/e 3i6(ra a/easta- &o*+()e eL /o+3. (+i!
,ersitarS...
M Ni/i *ie- &o*+i0oar' La,i+ia.
M S/(t(r'!teS Pri,e0te ?*preK(r 0i ,eCi /' s(+t
/atastro3e *ai *ari &e/?t a/e)e /are se ,or 3i petre/(t
?+ /a&a,r() p(rtat pe pi/ioare)e &(*ita)eS... La re,e!
&ereS...
EI a ,r(t s'!i s'r(te *?+a ?+ti+s'. 8o*+i0oara La,i+ia
0i!a tras!o ?+&'r't- iC:(/+i+& ?+ /)i+/9etire &e r?s:
M Rii +eap'rat s' te proster+eCi 0i s' s'r(Ii s*erit-
po/'it- pipi() si+istratei R(0/aQ... Ai *erita!o poate-
&(*+eata /are!Ii pierCi si+istraIii- /a s'!i re6reIi &(p'
/e s!a( &(s...
La)( M')&'res/( a r'*as )a /o)I() str'Cii- pri,i+&!o
&i+ (r*'. Ce *ers &e/is- re/ti)i+- )oaia)S 8e a)t3e)- 0i
*ers() ei o eLpri*' ?+ &i,ersitatea!i &e rea/Iii s(3)ete0ti.
C?+& r'p(s- at?r+at &e :raI() &o*+()(i o* &e pe stra&'O
/?+& s(p)(- /a o s*i/ea &e sa)/ie )e6'+at' &e *e)a+/o)i/e
a&ieri /rep(s/()areO /?+& a6resi, 0i /(raKos- /a &e ?+&at'
s' se a)i+te 3e)i+ 0i &(p' o /)ip' s' se opreas/'- :'t?+&
*?+ios /( ,?r3() pa+to3()(i ?+ as3a)tS A+toa+eta a&op!
tase (+ si+6(r *ers o+&()atori(- st(&iat- (+i3or*- sta+!
&ar&iCat- (+ *ers 5>o)).Doo&7- /a 0i o:raC() so3isti/at
a) ste)e)or &e!a/o)o- i&ea)() s(pre*. 8ar /(* ?i ,i+e s!o
/o*pare /( A+toa+etaQ 8(p' /e &o*+i0oara La,i+ia a
&isp'r(t )a /o)I() piaIetei- a:ia at(+/i- ?+tor/?+&(!se si+!
6(r pri+ ,?+Co)irea *()Ii*ii- a )(at a*i+te /' t(spatr(
C'ri)e s(+t ?+ ,?),ori.
O 3eti0/a+' ,oioas'- ?+ ro/9ie pri*','rate/' &e /e)o!
3i:r' C*e(rie- +(!0i 6'sea ast?*p'r )a *ar6i+ea &e tro!
t(ar (+&e La)( M')&'res/( a0tepta se*+a)() stop()(i /a
s' tra,erseCe.
Era /a* /?r+(I' 0i +( prea 3r(*oas'- p(rta (+ *oI
&e p'r /a* /)o,+es/ 3riCat pe 3r(+te- &ar a,ea o *(tri!
0oar' teri:i) &e si*pati/' 0i s/'pare &e!o at?t &e i+/isi,'
,ioi/i(+e ?+ o/9ii at?t &e +e6ri- ?+/?t La)( +( i!a p(t(t
268
s(porta pri,irea- /(* +( se p(tea (ita ?+ o/9ii ?+/r(/i!
0'Ii)or. Tot(0i- o /(+o0tea &e (+&e,a- 0i +(!0i a*i+tea &e
(+&e. Ti+eri/a ?) eLa*i+ase pro:a:i) /( a/eea0i i*presie.
Ea se &(*irise ?+s' *ai repe&e. C'/i i!a s(r?s ?+tr!(+
a/or& &e /o*p)i/itate- )(+e/?+&(!0i i*pa/ie+t ar't'tor()
?+&oit &e!a )(+6() /i+6'toarei &e )a/ ro0(- C6?+&'ri+&
/atara*a +i/9e)at'- trop'i+& /( a/eea0i 3e:ri)' +er':&are
pe to/(ri)e /a* s/?)/iate.
M U333S Bi+e /' ai sosit- Ge)(S eL/)a*' /?+& se i,i
?+ s3?r0it (+ K(+e :')a+- /( *i/a i+si6+' &e st(&e+t )a
:(to+ier'. M' te*ea* /' +!o s' *ai ,ii &(p' :o*:ar&a!
*e+t() a/estaS...
M EL/)(s. S(+t 0i r'*?+ p(+/t(a)itatea perso+i3i!
/at'- MoI()eS
8o*+i0oara /are se /9e*a MoI( &e/)ar':
M Ni s!a( ?+/(r/at toate ara+Ka*e+te)e +oastre. Fa/()!
t'Ii)e ?+/9ise- 9o)(ri)e &e /i+e*a ?+/9iseO a* aK(+s s'
+e &'* ?+t?)+ire pe stra&'. S' 3iL'* pe+tr( /aC &e a)ar*e
(+ a&'post. 8e eLe*p)(: a&'post() SOBOLIAS N( +e!a*
si*Iit a&*ira:i) a/o)oQ
M Bi+e- MoI()eS /o+si*Ii ?+&oie)+i/ Ge)(. 8e0i...
M Ai ?+/ep(t /( &e0iQ A0a &e repe&eQ...
M N(- &ar...
M F'r' +(- 0i 3'r' &ar. I+a(6(r'* prost ?+t?)+irea
+oastr' &i+ stra&'. N(!Ii sp(+ e( /' *ai :i+e era ?+
a&'post() SOBOLIAQ
A/(*- La)( M')&'res/( ?0i a*i+tise &e (+&e ?i /(!
+o0tea pe a*?+&oi. Pere/9ea &i+ sa)a /ea *ai )'t(ra)+i/'
a a&'post()(i- ?+ pri*a Ci- /?+& a( stat pe :a+/a &e )a
perete Ii+?+&(!0i *?i+i)e ?+ *?i+i- aproape tot ti*p() /(
spate)e ?+tors )a &?+s() 0i )a La,i+ia- pe at(+/i +(*ai
&o*+i0oara L* M* &e pe stra&'. Se si*Ii /(pri+s &e!o
so)i&ar' a3e/Ii(+e- /a pe+tr( a3i)iaIii a/e)eia0i se/te. Poate
ar 3i ,r(t s'!i pre,i+' /' a&'post() SOBOLIA a s/9i*!
:at &e aspe/t. N!a( s'!0i *ai a3)e )o/() )ar6- :a+/a 6oa)'
0i ti9+a &is/ret' &i+ a/ea Ci (+i/'- s(: i+&()6e+te)e
a(spi/ii a)e &o*+()ai :'tr?+ 0i preC:it- /are /itea &e )a
&ista+I'- /( *?+a spriKi+it' ?+ :asto+- Istoria !ru!iade"
or& (,ra6i( sa,a+t- ?+ *ai *()te to*(ri. 8eo/a*&at'-
pri,i+&(!i 0i as/()t?+&(!i- (itase /' a0tepta /( i+te+Iia s'
tra,erseCe.
269
M Ptii /' a* p(s *?+a pe!(+ Panio

6 ,esti st(!
&e+t(). Trei ,o)(*e- Drept !i'i& e&iIia /ea *ai +o('-
;9"...
M Pi e(- pe!(+ 3estut

R +( se )as' *ai preKos MoI(-


/are era &e/i tot st(&e+t'- &ar *e&i/i+ist'. Mar3' &e )a
3o/. Pe +i*i/... Tot s(+t :(+e )a /e,a :o*:ar&a*e+te)eS
Li/9i&'ri 0i o/aCii...
M 8aS Li/9i&'ri 0i o/aCii... repet' K(rist() /( +as()
)(+6(ieI 0i 6ra,- /o*pe+s?+& )ipsa )a *'s(r'toare a prea
s(*ar()(i ape+&i/e o)3a/ti,- p(rtat ?+s' ?+ aer /( at?ta
i+so)e+I' &e MoI(. Li/9i&'ri 0i o/aCii...
N( str')(/ea ?+ /o+,ersaIie 0i +( p'rea s' /a)/e pe
(r*e)e e)o/,e+t()(i Ci/ero. Mai era 0i preo/(pat. Tip()
st(&e+t()(i st(&ios- a*or3- /( a*:iIia :i)e)or a):e )a
eLa*e+e 0i &e pe a/(* /( 6riKa /o+/e+trat' )a o /arier'
&e*+'- poate &e /o+3. (+i,ersitar.
M 1+ )e6't(r' /( o/aCii)e... iC:(ti s' ?+/9eie o ?+t?r!
Ciat' aso/iaIie &e i&ei. P'/at /' s!a ?+/9is 3a/()tatea ta-
MoI()eS N( ,!aIi *ai p)?+6e &e )ipsa /a&a,re)or pe+tr(
&ise/Iie.
M Las' &ise/Iii)e 0i a(topsii)eS ?) i+,it' MoI( )a a)t
s(:ie/t &e /o+,ersaIie. A:ia a* s/'pat &e *iros() &e
/a&a,re 0i 3or*o). S' ,or:i* &espre a)t/e,a. Ai a(Cit /'
a( )o,it 0i )a 5Cap0a7Q
M A( )o,it 0i )a 5Cap0a7Q Iar e( /are +!a* ap(/at
s' i+tr( ?+/' +i/io&at' )a 5Cap0a7S
M Mare pa6(:'S...
M Ori/(*... A/o)o- a)t' )(*e- &isti+s'- *a+ierat'...
I+te)e/t(a)i...
M S!or i+te)e/t(a)iCa &e!a/(* ?+ a)t' parte- *a+ie!
raIii 0i &isti+0iiS... Noi- 9ai *ai :i+e )a )a/(ri- Ge)()eS
T( ai /e,a ast'CiQ E0ti p(+/t(a)- &ar +( e0ti e+t(Ciast
&e)o/. U+ Ge)( 3oarte 6e)ati+os...
MoI( )!a ?+03'/at &e :raI- re*or/?+&(!) spre )a/(ri.
Ge)( s!a )'sat &(s ?+tr!a&e,'r 3'r' +i/i (+ e+t(Cias*.
U+ Ge)( &e 6e)ati+'. A)t'&at'- La)( M')&'res/( ar 3i

Mar/e) P)a+io) 2;$JM;9;=- K(ris/o+s()t 3ra+/eC- a(tor a) (+(i


3ratat ee%entar de drept !i'i 2+. e&.=.

Aea+ LTo Test(t 2;$G9M;9"J=- *e&i/ 0i a+ato*ist 3ra+/eC- /(


/er/et'ri ?+ &o*e+i() a+ato*iei &es/ripti,e- /(+os/(t *ai a)es pri+
)(/rarea sa &i&a/ti/' 3ratat de anato%ie u%an 2+. e&.=.
270
r'st')*'/it /e)e ,'C(te 0i a(Cite /( K(&e/'Ii)e sa)e &e!a!
t(+/i- a)e Co*:()(i /( i+i*a sea/'- &e ias/'.
PreCi/?+&(!i *o)?()(i K(rist soarta pe /are o *erit'
0i!) a0teapt'- &e ,iitor soI p(+/t(a)- &o/i) 0i i*:e/i)- p)a+!
tat pe s/a(+ )a 5Cap0a7 p?+' )a /eas() &e!apoi &e!o *o!
Iat' /a a/est MoI(- /e se a+(+Ia ,re&+i/' s' ?+,?rt' pe
&e6ete trei :'r:aIi- +( (+()- +( &oi. A/(* a re/o+stit(it
+(*ai o se+ti*e+ta)' i&i)' a a+i)or &e st(&e+Iie- /( ?+!
t?)+iri pe /()oare)e 3a/()t'Ii)or 0i ?+ 9o)(ri)e &e /i+e*ato!
6ra3- str?+6eri &e *?+'- (+ s'r(t +eispr',it )a &esp'rIiri-
?+ ?+t(+ere/() prote/tor a) /a*(3)aK()(i. Iar toat' si*!
patia )(i *er6ea /'tre MoI(- 3eti0/a+a /( ro/9ia pri*'!
,'rati/' &e /e)o3i:r' C*e(rie 0i to/(ri)e /a* s/?)/iate-
/?r+(I' 0i +( prea 3r(*oas'- /( *oI() 3riCat &e /)o,+ ?+
3r(+te- &ar a+i*at' &e +east?*p'r- :(/(roas' /' a s/'!
pat &e *iros() 3or*o)()(i &i+ s')i)e &e &ise/Iie- *?+at'
&e &ori+Ia s' /(treiere )a/(ri)e- poate s' /a(te ?+ :os!
/9ete)e par/(ri)or &a/' )i)ie/ii +!a( ?+3)orit /(*,a /(
i+iIia)e)e )or.
N(!i p'sa &e to/(ri- &e ro/9ia- s'r'/(I'- &e /iorapii
ie3ti+i 0i I?r?iIi a/as' pe /i(per/a &e )e*+- +i/i &e (+
3estut pe /are )!a /(*p'rat &e o/aCie- pe +i*i/- *ar3' &e
)a 3o/- )'s?+&(!) s' Ca/' p?+' )a &?r&ora eLa*e+e)or. O
/9e*a a)t/e,a. Pri*',ara- ,iaIa- )(*i+a )i/'rit' ?+ ape-
/9iar &a/' *ai +i+6e ?+/' 3(+i+6i+ea a)t(i :o*!
:ar&a*e+t peste pri*',ar'- ,iaI'- )(*i+'. E)- ,iitor()
:'r:at- 6e)ati+os() Ge)(- /e re6retaseQ 5A( )o,it 0i )a
VCap0aW Iar e( /are +!a* ap(/at s' i+tr( ?+/' +i/io&at'
)a VCap0aWS... 1i p'rea r'( /' +!ap(/ase s'!0i o/9eas/'
&e pe a/(* *asa )(i &e ,iitor Co*:i- /a (+ a+(*e
aspira+t )a o /ate&r' &e /o+3. (+i,ersitar- /( ,reo &o('!
Ce/i &e a+i ?+ (r*'- 3as/i+at tot a0a &e presti6i() (+(i
/o+/)a, &isti+s- *a+ierat- i+te)e/t(a)... P'p(0i)e +e?+s(!
3)eIite &e /ear'- respir?+& *e/a+i/ s(: 6ea*() si/rii)or
&e pa+opti/S I*:e/i)()S Merit' e) o *oIat' at?t &e ,ie
/a MoI(Q
La)( M')&'res/( a p)e/at /( pas a6er- 6r':it- s' se
/o+,i+6' )a 3aIa )o/()(i &a/' ?+tr!a&e,'r o :o*:' *?+!
t(itoare a C,?r)it ?+ ,'C&(9(ri Ii+tiri*() *o/+iri)or sa)e.
C')/a ,?rtos pe a0/9ii &e sti/)'. Ri+ea piept tre/'to!
ri)or /are ,e+ea( &i*potri,'- si)i+&(!i s' /o:oare &e pe
271
trot(ar. L!a sa)(tat pe A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L at?t &e
/or&ia)- a:so),i+&(!) 6e+eros &e toate +eiertate)e!i /o+!
3(Cii- ?+/?t a*:()a+t() S3i+L 6(rist 0i!a s(/it 6?t() s'!)
*ai pri,eas/' &i+ /ea)a)t' parte a str'Cii- ?+ai+te &e a
p(r/e&e s' &(/' ,estea /' M')&'rea+(- /o+3ere+Iiar()
(+i,ersitar 0i st?)p() &e )a 5Cap0a7- a/(*- /?+& i s!a
&'r?*at /a3/+ea(a 0i +( *ai are (+&e st?r/i- e pe /a)e
s' se pro/opseas/'- i+tr?+& ?+ 6(,er+ /a s(:se/retar &e
stat- &(p' /(* i!a *'rt(risit si+6(r- ra&ios- *ai /o+3i!
i+&(!i /' s!a asi6(rat &e!o /ate&r' p)i+' 0i /' se ?+soar'
/( +epoata (+(i *i)e+ar- o 3e*eie epo/a)'. 8e a)t3e)-
epo/a) e 0i a/est tip &e M')&'rea+(- &(p' /?t a stat e) /a
(+ paiaKe+ )a p?+&'- a0tept?+&(!0i /eas()- ?+tr!o ipo/rit'
*o&estie 0i i+&i3ere+I' )a *ers() e,e+i*e+te)or. Ase*e+ea
oa*e+i s(+t /ei *ai peri/()o0iS Se /(,i+ ori )o,iIi )a
/ap &i+ ,re*e- ori /()ti,aIi. Poate /' *ai pr(&e+t ar 3i
s'!) /()ti,e. E epo/a epo/a)' a /o+3ere+Iiari)or (+i,ersi!
tari- /are &e,i+ peste +oapte pro3esori p)i+i- a(to/'pita+i-
s(:se/retari &e stat- *i+i0tri- ,i/epre0e&i+Ii &e /o+si)i(-
pre0e&i+Ii &e /o+si)i(- /i+e *ai 0tieQ Poate Co+&(/'tori
&e StatS
4
M Pri,iIi- /oa+e La)()e- /e!a r'*as &i+ :iet()
+ostr( 5Cap0a7S Cas' 3(+&at' ?+ ,re*ea )(i C(Ca!,o&'S...
Costea- )a s(:s(oar' /( *apa )(i pri/'Kit' &e pri/'!
Kite re,iste i)(strate- /o+te*p)a &eCastr() /( Ka)e &e pe
trepte)e Cer/()(i Mi)itar. Zo+a sa &e operaIii se str?*ta
/a spaIi() ,ita) a) Ger*a+iei. 8(p' 5At9T+Te!Pa)a/e7-
5Cap0a7S Ca *?i+e are s'!0i ,?+&' r's(3)ate)e tr(3a+&a)e
)a :irt(ri)e &i+ O:or.
La)( M')&'res/( +( si*Iea +i/i o Ka)e. Ni/i (+a.
F)(iera.
F)(iera +( a pa6(:'- /a Ie,i)e 0i ro:i+ete)e i+sta!
)aIii)or &e ap' 3'r' ap' &e!a/as'. F)(iera aria C6)o:ie-
/( tri)(ri as/e+&e+te- &i+ opereta ,ie+eC' )a *o&' pe
/?+& era e) )i/ea+ 0i 3e)i/e.
A s/os o 9?rtie &e &o(' *ii 0i i!a ?+*?+at!o )(i Costea.
M S' ,' s/9i*:Q
272
M S!o &isperseCi ?+tr( /o+so)are- pi+6(i+()eS
M Coa+e La)()e- +i*e+i +( ,' /(+oa0te pe &(*+ea!
,oastr'- /e) a&e,'ratS
M Ni/i e(- Costea... Ni/i e(...
M S' ,' ser,es/ *'/ar &o('!trei re,iste pe+tr( &o*!
+i0oara... 8o*+i0oara &o*+()(i *i+istr(...
Co+(B La)( 0i!a :'6at *?i+i)e /?t *ai a&?+/ ?+ 3(+&()
:(C(+'ri)or- &e tea*' s' +( se po*e+eas/' iar'0i ?+ *iK!
)o/() str'Cii /( (+ s() 6rotes/ &e re,iste pe+tr( /(/oa+e.
Iar *ai *are st'p*ire &e si+e i!a tre:(it /a s'!0i pe!
/et)(ias/' 0i :(Ce)e. 1) ?*pi+6ea Kos+i/a ispit' s' is/o!
&eas/' &espre /e 3e) &e *i+istr( e ,or:a. L!a oprit pro!
3i)() se,er 0i ?+6?+&(rat a) La,i+ieL C(,i+te)e sa)e.
A/estea se sp(+ 3'r' ?+tre:'ri. 8e )a si+e- /?+& )e ,i+e
,re*ea. C)aAue !)ose X son te%ps* Costea a p(s 3as/i!
/o)e)e /( poCe ?+&'r't- ?+ *apa a*e+i+Iat' &e a+e*ie
per+i/ioas'- ?+6'&(i+&(!0i o s(p)i/':
M 8ar ,' ro6- /oa+e La)()e- s'!i sp(+eIi &o*+i0oarei
/' a* ,r(t s!o ser,es/... Fii+&/' *()te!i &atores/- *'/ar
&e Ci/ea /' *!a (itat 0i /' o /o+3(+&... C(* s!o /o+!
3(+&Q... N( *i!a tri*is &o*+ia!sa &o/tor() a/as' /?+&
?*i era :'iat() :o)+a, &e p)e(reCieQ C( a(to*o:i)()
&o*+()(i *i+istr(- &e s!a *i+(+at 0i ie0ise )a poart'
toat' *a9a)a(a s' se C6?ias/' )a a0a pro:' &e 5Li+/o)+7S...
Pi +( tot &o*+ia!sa s)(Kea &e t')*a/e /?+& ,or:ea* /(
&o*+() *i+istr(- /' EL/e)e+Ia!sa +( pri/epea o ,or:'
ro*@+eas/'Q GroCa, *ai r?&ea 0i se ,ese)ea &e 3ra+I(!
Ceas/a 0i &e e+6)eCeas/a *eaQ.-. Fii+&/'- &e- 0tiIi- e( ?+
a3ar' &e pease 0i AuatV'ingt AuatV 0i %er!i& %on !apVtaine&
6ata- *i s!o )e6at )i*:aS... Ia pri,iIi- /oa+e La)()e- /e
*o,i)' &e /'r'*iCi 0i &e te+/(ia)' (+&e era *asa &(*!
+ea,oastr'S... Mai *are Ka)eaS...
O3t?+&- pri,ea +(*ai Costea )a )o/() (+&e a 3ost *asa
&o*+()(i La)(O )a /e)e &o(' *ese- (+a &e *ai ?+ai+te-
(+&e ,e+ea ?+tot&ea(+a /( /(/o+iIa A+toa+eta- /ea)a)t'- &e
*ai t?rCi(- (+&e *o/+ea si+6(r- &e0ert?+& ?+ si)' /ea0/a
&e /a3ea /o/)it' 0i ?+ si)' 3(*?+& Ii6'ri)e!i /'tr'+ite &e
r'C:oi. Pe La)( M')&'res/( +(!) *ist(ia a/east' +e,oie-
s' pri,eas/' 0i s' o3teCe.
Par/' se &espri+sese (+ 3ir )'(+tri/ &i+ e)- tr'6?+& /(
&?+s() toate a*i+tiri)e- e)i:er?+&(!) &e tot /e!a 3ost. Ne!
273
,'C(t() 3ir a) ,ra/i()(i &i+ A+ti)e- /are!) )e6a )o/()(i- &e
&i+/o)o &e *'ri 0i o/ea+e. Se r(psese a/(*. Se s3?r0ise /(
*a6ia )or +ea6r'. G?+&() ?i st'r(ia )a a)t/e,aO /( tot() )a
a)t/e,a. La sp(se)e /o)portor()(i &e re,iste o//i&e+ta)e /(
poCe. U+ *i+istr( /are +( pri/epea o ,or:' ro*@+eas/'Q
A0a&ar- (+ *i+istr( str'i+- (+ tri*is eLtraor&i+ar- (+ a*!
:asa&or- repreCe+ta+t() (+ei p(teri str'i+e- &(p' toate &e!
&(/Iii)e- a) (+ei I'ri +e(tra)e. Pri/eap'- /i+e poateS...
M Ei- CosteaQ se pre6'ti &e p)e/are- &e 3ri/' tot s'
+( s(/o*:e &e*o+()(i i+&is/ret 0i s' +( )(+e/e ?+ ,i/)e+e
is/o&iri. R'*?i s' p)?+6i pe r(i+e)e Ieri9o+()(iS...
M Apoi /9iar /' r'*?+ s' p)?+6- /oa+e La)(. Trei s3er!
t(ri &i+ /)ie+Ii s!a( &ispersat. A/(* se &ispers' 0i --Cap!
0a7... N(!*i r'*?+e &e/?t s' *' &isperseC 0i e(- (+&e,a-
)a s'pat /arto3i...
Pe+tr( *o*e+t a r'*as s'!0i 0tear6' +'&(0a)a &e pe
3r(+te- rie?+&(r?+&(!se s' se &espart' &e 3osta!i :aC'
&e operaIi(+i- /are (r*ase &esti+() t(t(ror re&(ta:i)e)or
o:ie/ti,e &e r'C:oi.
La)( M')&'res/( a o/o)it pe *()te 0i /?t *ai &ep'r!
tate str'Ci- /a s' aK(+6' a/as' /?t *ai t?rCi(.
8e aK(+s ?+s' tot a aK(+s.
Iar /?+& s!a apropiat- +(!0i /reC( o/9i)or.
Casa )(i +( *ai eLista.
1+t?i- s!a *irat /?t &e p(Ii+ )o/ o/(pase 0i /?t &e
3a+tasti/ a &isp'r(t- /9iar pri+tr!o +ea6r' ,r'Kitorie. Pe
(r*'- /( (0(rare &e /(6et- se :(/(r' /' &i+ pri/i+a p(r!
t'rii sa)e ,ar,are- /are!0i a,(sese poate (+ *isterios t?)/-
si+istraIii Leo+ti+ei- prip'0iIi 3'r' s'!i /9e*e- )!a( p'r'!
sit )a ti*p: Cor/o&(0a- *e0ter() C(6ra,- Gi/'- 3raIii )or
0i a/e) A)e/( pe /are +( )!a C'rit )a /9ip- C',o&() ?+!
,er0(+at pe )a)e)e. Pri+ e)- se pro+(+Iase Pro,i&e+Ia )or-
ap'r?+&(!iS Apoi- se ?+tre:' /( o str?+6ere &e i+i*' /e se
,a 3i ?+t?*p)at oare /( Leo+ti+a 0i /( Te)e*a/Q... Pi
a:ia )a s3?r0it- /o+0tii+Ia )(i )(' a/t 0i &e rea)itatea /'
+( *ai are /as'. 8ar /( (+ se+ti*e+t 3oarte /i(&at. Tot
&e (0(rare. N( /( i+sti+/t() a,ar &e proprietate- /are!)
*?+ase *'/ar /( 6?+&() s' +'C(ias/' a /'p'ta ?+,oire &e
)a st'p?+ii /(rIii /( )i)ie/i ?+3)oriIi /a s' i+tre 0i s'!0i /a(te
pri+ t(3e i+iIia)e)e &e a(r *ar/at- /e +( se *ai 6'ses/ ?+
/o*erI pe ase*e+ea ,re*(ri: operaIie eLe/(tat'
274
*a6istra) &e La,i+ia- 3'r' eLp)i/aIii- p)o/o+e)i 0i ?+,oie)i.
R's(3)ase at(+/i- &(p' /e!a ,'C(t!o ie0i+& pe portiI'.
R's(3)a 0i a/(*- *ai (0(rat ?+s'. A0a /e,a a *ai si*Iit
e) +(*ai /?+& era )i/ea+ 0i s!a &(s )a (+ &e+!tist s'!i
s/oat' o *'sea /ariat'- /are ?) s?/?ise (+ se*estr( /(
&(reri- s'6et'ri 0i i+3)a*aIii ?+ 6i+6ia p(tre&'- &e!)
pore/)iser' /o)e6ii Bos(*3!La)(. I+trase /( 3a)/a (*3)at'
0i ie0ise 3)(ier?+&.
F)(iera tot ast3e)- aria &i+ opereta ,ie+eC' )a *o&'
?+ai+te &e /e)')a)t r'C:oi.
10i ?*pi+sese p')'ria pe /ea3' 0i /( *?i+i)e ?+ :(C(!
+'ri)e pa+ta)o+i)or- C(r+'i+&(!0i ?+ ,eri6a )a+I()(i /9ei)e
/are +( *ai a,ea( /e ?+/9i&e 0i &es/9i&e- s)o:oCea tri)(ri
,oioase- pri,i+& 0i *i+(+?+&(!se. N( at?t &e 6o)() /'s/at
pe (r*a /asei sa)e es/a*otat' &e!o 3i+a)' ispra,' a *a!
6iei +e6re se *i+(+a- /?t *ai a)es &e tot /e se petre/ea
?+ e). F(6iti,- ?i tres')ta( ?+ a*i+tire /(,i+te r'C)eIe-
/are!) a,ertiCaser' /9iar ast'Ci. 5Li/9i&'ri 0i o/aCiiS7
sp(sese 3eti0/a+a /( ro/9ia &e /e)o3i:r' C*e(rie 0i repe!
tase /a (+ *o)?( e/o( 6e)ati+os() ei ?+&r'6ostit. Iat' o
)i/9i&are 0i o o/aCieS 5S/(t(r'!teS7 ?) &oKe+ise La,i+ia.
Iat' /' a,ea 6riK' ,iaIa- ,e+ea( )i/9i&'ri)e- s'!) s/(t(re
0i s' si*p)i3i/e /eea /e +( se!+,re&+i/ea /( &e )a si+e
e+er6ie. S(pri*aser' e)e *at/a s/(3(+&'ri)or ?+ &ospi!
te)e s*?r/(ri- /( ori:i)a /o)/'ia)' &e )ar,e *oi- )ipitori
0i *o)(0te- ase*e+ea /e)or &i+ Marea P(tre&'. C(* s'
+( 0i /9i(ie- /a (+ /apti, &es/'t(0at- e)i:erarea ?+
tri)(riQ
U+ tre/'tor- (+ &o*+ :'tr?+- 3rate 6ea*'+ /( )e/!
tor() pasio+at a) /e)(i &e!a) patr()ea to* &i+ Istoria !ru"
!iadeor& a ?+tors /ap() 0i s!a (itat (r?t. 1) s/a+&a)iCa
i+&i,i&() 3'r' si*Iire- 3)(ier?+& arii ,ese)e ?+ 3aIa (+or
r(i+e /a)&e ?+/'. Ba- s!a 0i oprit- C,?r)i+&(!i peste (*'r
i+&i6+area:
M C(* ?Ii ,i+eQ N( Ii!e oare/(*- &o*+()eQ
M 8e)o/S a *'rt(risit /i+i/ La)( M')&'res/(- ?+tre!
r(p?+&(!0i aria s')t'reaI' 0i apri+C?+& o &e)i/ioas' Ii6ar'
&i+ t(t(+ /'tr'+it &e r'C:oi.
5N(*ai /' a/i a 3ost /asa (+(i &(0*a+ a) i+&i,i&(!
)(iS a tras /o+/)(Cia &o*+() :'tr?+- str?+6?+& &i+ (*eri
0i &ep'rt?+&(!se s/?r:it &e ase*e+ea spe/ta/o). 4re(+
275
&(0*a+ &e )a 3)ea/(ri)e *iCera:i)e a)e ,ieIii- pe /are
oa*e+ii o /re& eter+' 0i o pier& ?+ triste &i9o+ii: (C(r!
p'ri &e &rept(ri- pro/ese- a&,ersit'Ii po)iti/e- &i,orI(ri-
*o0te+iri. Iar /?+& pe /e)')a)t )!a )o,it +e+oro/irea- i+&i!
,i&() s!a preCi+tat 3'r' ?+t?rCiere s'!0i sa,(reCe satis!
3a/Iia- &i+&!o pe sea*a K(stiIiei i*a+e+te. L(*ea e p)i+'
&e tot soi() &e *o+0tri- pe /are +(!i ?*:)?+Ces/ +i/i (r!
6ii)e a:'t(te &e s(s as(pra t(t(ror. 8e a)t*i+teri- +(
pe a/e0tia ?i *'t(r' :o*:e)e- /a s' /(r'Ie o*e+irea &e
&?+0ii7
La)( M')&'res/( tr'6ea p?+' ?+ str'3(+&() p)'*?+i)or
3(*(ri a&?+/i &i+ &e)i/ioasa Ii6ar' /'tr'+it' 0i /o+ti+(a
s' pri,eas/'- apropii+&(!se pas /( pas. Zi&() &esp'rIitor
spre /(rtea ,e/i+' r'*'sese i+ta/t. I+ta/t' 0i &(:)a 3res/'
a )(i Gi/'. 8ese+() *ai e3e*er ?+ /'r:(+e- r'C')(it &e
Cor/o&(0a- /r(I?+& &oar r?+Ket() /ra+i()(i &e Co*:i 0i
e+or*a 9a,a+' &i+ &i+Iii &o*+()(i La)( )a p)i*:areO
C(6r',ea)a &e!a &o(a- *()t *ai &(ra:i)' 0i *ai eLpre!
si,'- ?+ ()ei- repreCi+t?+&(!) pe &o*+() La)( ?+ piKa*a
/( ,'r6't(ri a):astre- stri6?+& *?+ios: 5Leo+ti+aaaS7...
5N(*ai &e!ar 3i s/'pat 6o+6()S Go+6() ?+ /are s(+a
*a*aS...7 6?+&i La)( M')&'res/(- ?+tr!o (+i/' ?+6riKo!
rare- &es/operi+& /' )a at?t s!a re&(s &r'*')(it() s'(
i+sti+/t a) propriet'Iii- &e re+tier *'r(+t 0i *es/9i+- /(
a,(t() *o0te+it &i+ a6o+isea)a p'ri+Ii)or.
A C,?r)it Ii6ara 0i a i+trat ?+ /(rte- pri+ )o/() (+&e
a 3ost portiIa 6ri)aK()(i &e 3ier. C')/a peste :raC&e)e &e
/'r'*iCi 0i C':re)e r's(/ite- 3r?+te /a :eIi6a0e)e &e /9i!
:rit- /( *ai p(Ii+' e*oIie &e/?t a p'0it e) ?+t?ia oar' ?+
/artier() Gri,iIa- pri+ preaK*a str'Cii Petr'/9es/( II.
O /(rioCitate re/e- &e t(rist )a Po*pei sa( &e eLpert
a) so/iet'Ii)or &e asi6(rare. O/9i() ?+re6istra a*'+(+te
i+3i*e- a:s(r&e 0i 3'r' +i/i (+ 9aC. A( *ai s/'pat /?te,a
)a)e)e... U+e)e +eati+se. A)te)e o3i)ite- pa+sate /( /?rpe-
276
spriKi+ite ?+ /?rKi)e Cor/o&(0ei... 1+ 3(+&() /(rIii- pe!o
3r?+69ie- /are a reCistat s(3)()(i- o pere/9e &e /9i()oIi
roC- /(* i!a pri+s ,re*ea- ?+ti+0i )a (s/at... 8i+ s(:so)
pare /' se *ai Ii+ te3ere Ci&(ri)e te*e)iei- s(: p)a+!
0e() /are +( s!a pr':(0it spre ate+ase. 8ar &i+ /orp()
pri+/ipa) a) /asei- +i*i/... O p(),eriCare tota)'- ,re&+i/'
s' i)(streCe (+ st(&i( as(pra /apa/it'Iii 3()6(ra+te &e
&istr(6ere a eLp)oCi:i)e)or *o&er+e. Ni/i o si+6(r' /'r'!
*i&' ?+trea6'. Toate pisate s(: o 6i6a+ti/' +i/o,a)'...
Apar 0i (+e)e :(/'Ii &e sto3'. A/estea s(+t &i+ /ost(*()
s'( /'r'*iCi(... A/estea &i+ s*o/9i+6... Pi a/easta- o
C&rea+I' &i+ piKa*a(a a):astr'- ,'r6at'- pe /are a i*or!
ta)iCat!o Gi/'... C(rios... Nast(re)e &e si&e3 +!a p)es+itO
iar a)'t(ri- (+ :raI a) )'*pii &e 3ier 3orKat &i+ so3ra6erie-
par/' a *ai 3ost 3orKat o &at'- s!a s3?r)o6it /a (+ +o& ars
&e s3oar'. Uite 0i 3oi &e /'rIiS... 8i+ st(&ii)e )(i &e so/io!
)o6ie- p(:)i/ate ?+ /o)e/Iii er*eti/e- /?+& ?0i pre6'tea o
/arier' (+i,ersitar'. Re&(se )a +i*i/- /(* )a +i*i/ s!a
re&(s 0i /ariera )(i (+i,ersitar'... A/i- toate s!a( /(3(+!
&at ?*pre(+'- /( par&osea)' s(: :o)Ii)e pi,+iIei. N(*ai
&e +( i!ar 3i &at Leo+ti+ei pri+ *i+te s' se as/(+&' ?+
pi,+iI'- /(* sp(+ea 0i /(* e) a )'sat!o s' sp(+'- /a a/(*
s!o &eC6roape &e!a/o)o /a&a,r( stri,it... Ca&a,r( stri,it
/(* poate e 0i s'r*a+() Te)e*a/- ?+ *a)&'r() a/esta &e
te+/(ia)'- pi/ioare &e 3oto)ii- a0/9ii &e par/9et- s/oarIe &e
/'rIi... T'/erea ?) +e)i+i0ti- ap's'toare 0i :iCar'- 9a)(/i!
+a+t'- )?+6' :(/ata &e treapt' (+&e a a0teptat Cor/o&(0a
s' ?+toar/' o/9ii )a ea- 0i +i/i +!a 3ost /(rios s' ,a&'
/(* arat' )a /9ip. Poate /' ar tre:(i s' te)e3o+eCe (+&e,a-
s' /ear' o e/9ip' &e aK(tor- /a s' r's/o)eas/' ?+ r(i+i 0i
s' &es/opere /orp() Leo+ti+ei- &e0i e prea t?rCi(- se
apropie +oaptea 0i /a*(3)aK()S Ne9ot'r?t- apri+&ea a)t'
Ii6ar'- *'s(r?+& /?t &e si+6(r e e) ?+ (+i,ers- /?+& a
a(Cit pa0i- a ri&i/at o/9ii 0i i!a r's'rit ?+ai+te Leo+ti+a-
*ai ,ie 0i +at(ra)' /a ori/?+&- *ai s*()s' ?+/' )a p'r-
as(&at'- a6itat' 0i 6?3?i+&.
M 8o*+(B La)(Q a stri6at ea si a ?+/ep(t s' :o!
/eas/'. 8o*+(B La)(- ia/' a* aK(+s 0i +oi sinisistrai&
arC'!i!ar 3o/() /( $o%$ardeee )orS
8o*+(B La)( a ?+tors pri,irea &e )a &?+sa. O ,e&ea
:o/i+& 0i :)este*?+& ?+ /9i()oIi roC. Pe 3r?+69ie se a3)a
277
?+ti+s' )a (s/at a)t' pere/9e. 5A0a&ar- are &o(' pere/9i
&e /9i()oIi roCQ E 3i&e)' /()oriiS7 a 3ost si+6(ra /o+sta!
tare *ai i*porta+t'- &(p' /e i s!a )(at o )espe&e &e pe
s(3)et a3)?+&!o ?+ ,iaI'. Co+ti+(' s'!0i 3(*eCe /a)* Ii!
6ara 0i /er/' s!o a&(/' )a o Ii+(t' *ai so:r'- 3ii+&/'
o &oa*+' 6ras' 0i &oi /opii se opriser' ?+ stra&' s' se
(ite 0i s' as/()te *i+(+?+&(!se poate &e 3e*eia /are
r'/+e0te ?+ /9i()oIi roC pe r(i+i.
M N(!i +i*i/- Leo+ti+oS S3?r0e0te... A0a a ,r(t
8(*+eCe(...
M Ni*i/- &o*+(B La)(Q se /'i+' ,e9e*e+t s)(K+i/a-
0ter6?+&(!0i /( poa)e)e ro/9iei )a/ri*i)e &i+ o/9ii &e
)e(0tea+. Ce p(tea( s' 3a/' *ai *()tQ... C!a( &at to/*ai
peste /asa +oastr' /( tropid arianR Toat' )(*ea Ci/e
/' tropid a 3ost... 8e /e +!a( +i*erit )a Pa,e)e0tii &i+
/o)I- /' 'ia!s tata ro%ai#rior 0i a( patr( r?+&(ri &e
/ase 0i :)o/Q... N(S La +oiS... 8e +oi +( *ai ?+/'pea(S...
Noi s(+te* irna%i!u +(*'r(B (+(S...
M Ri!a* sp(s: s3?r0e0teS istorise0te /(* ai s/'pat
0i *()I(*e0te )(i 8(*+eCe( /' ai s/'pat...
Leo+ti+a ?0i ?+69iIi p)?+s() 0i s(69iI(ri)e ?+ai+te &e a
po,esti. Se a3)a ?+ a&'post- )a S.E.M.E.N.E. 4iaIa- +(*ai
)(i Ro*i/'- eene!trini!ianu& o &atore0te- 3ii+&/' +(*ai
e) i!a p(s ?+ ,e&ere s' i+tre ?+ a&'post &e ?+&at' /e s(+'
a)ar*e)e- +( s' se :a6e ?+ pi,+iI'- /(* a 3'/(t p?+'
a/(*. C?+& s!a ?+tors- 0i!a p(s *?i+i)e ?+ /ap- /eea /e
era e,i&e+t 0i 3'r' s!o *ai sp(+'- &(p' ?+3'Ii0area tra6i/
&esp)etit'. Noro/ /!a ,e+it Ro*i/'- o* /( K(&e/at' :'r!
:'teas/'. A( /()es /e!a( p(t(t /()e6e &i+ &'r?*'t(ri:
&o(' pa+ere pe /are )e!a( ?+/re&i+Iat K(p?+esei &e )a
&o*+(B i+6i+er Got/(- a 0aptea /as' &e!a/i- (+&e st'!
p?+ii s(+t &ispersaIi 0i a r'*as &?+sa st'p?+'. 8e a/o)o
a ?+/er/at s' te)e3o+eCe 0i )a 1Ca$ja4 (+&e 0tie /' se
&(/e &o*+(B La)(- s'!) ,esteas/' 0i s' pri*eas/' or&i+e.
8ar 1Ca$ja4 +( r'sp(+&ea. Ci/' ar 3i /'C(t o tropid
arian 0i )a /a3e+ea(a :oiereas/'. A/o)o- )a K(p?+easa &e
)a i+6i+er() Got/(- priete+' ,e/9e- /are!i &' ei ?+ /'rIi
0i!+ /a3ea- )!a( &(s 0i pe Te)e*a/.
M A s/'pat 0i Te)e*a/Q se :(/(r' /( ?+s(3)eIire La)(
M')&'res/(- p?+' at(+/i a&?+/ *(+/it &e re*(0/'ri- 3i!
278
i+&/' se &esp'rIise ?+ re)aIii 3oarte re/i &e
/o*pa+io+() *o/+iri)or sa)e. 8ar a/easta e /9iar (+
*ira/o)S...
M Mirna!o& &o*+(B La)(S... ?+9'I' repe&e /(,?+t()
Leo+ti+a- a(to9to+iC?+&(!) &(p' /9ip() 0i ase*'+area
ei. Ce) *ai *are %irna!o pe /are )!a* ,'C(t e( )a
,iaIa *ea- &e *!a* /r(/itS... M' :o/ea* 0i *' /'i+a*-
0i str?+6ea* /?te /e,a &i+ 6(+oaie- /' asta a aK(+s /asa
+oastr'- 6(+oaieS 1) *ai :o/ea* 0i pe e)- /' a0a (+ /otoi
/(*i+te 0i /( edu!aie +(!i a)t(B ?+ tot !atiru... N(!
*ai /e!a(& e( (+ *ie(+at... Iar' /?+& *' (it- /i+e *ie!
(+aQ Te)e*a/ a +ostr(- &o*+(B La)(S... St'tea s'r'! /(I()
C6ri:()it pe Ci&- /o)o- &eas(pra C(6r',e)ii- 0i *ie! (+a...
8a/' )!o *ai a(Cit /i+e,a *ie(+?+&Q 8rept aIi sp(s:
1Mirna!oR4\
La)( M')&'res/( 0o,'i s' ?+tre:e &ire/t- /eea /e *ai
,oia e) s' a3)e +eap'rat:
M Piiii... &i+ )(/r(ri)e pe /are )e!aIi /()es- /a* &espre
/e e ,or:aQ
M C'rIi... +i0te /(tii... S' po3tiIi s' )e ,e&eIi- /' e(
a/o)o *!a* ?+Ie)es /( Fr(si/a- K(p?+easa &e )a &o*+(B
i+6i+er- s' *' 6'C&(ias/'- p?+' /e ,eIi 9ot'r? &(*+ea!
,oastr'- &a/' a* aK(+s +i0te sinisistrai& /a (+ p?r)it 0i
(+ /r'/'+at &e A)e/(S... E) +e!a :)este*at- s!o 0tiIi &e
)a *i+e... 8i+ poart'- /?+& a( p)e/at /( /io:'i)e )or- s!a
?+tors 0i!a Cis: 5Las'- /' este (+ 8(*+eCe( s(s- /are
)e ,e&e 0i )e p)'te0te toate7... Pe (r*'- s' iertaIi- &o*+(B
La)(- o st(pitS As(pra /asei +oastre o st(pit- arC'!)!ar
3o/() &e /r'/'+at 0i /9e):os- /' +( )!o ars &est()S...
M A)t/e,a- Leo+ti+o... st'r(i La)(. Iart'!) pe A)e/(S
A)t/e,a *ai eList' pri+tre )(/r(riQ...
M Te!*iri!/e 0i *ai +-i*i/- &o*+(B La)(. 8a/!o 3ost
tropid6 Pra3 0i p():ere se a)e6e pe (+&e /a& tropidee&
pre/(* +e!a( &o,e&it... Mai este 0i 6o+6(B &i+ /are
s(+aIi ?+ Ci)e)e &i+ (r*'- &e /?+& +( *er6e enetri!a***
M Mai este 0i 6o+6()Q... Ei- :ra,oS... Bra,o- Leo+!
ti+oS... At(+/i tot() e :i+e...
La)( M')&'res/( a s/os &i+ )a+I ,eri6a /( /9ei 0i a
aC,?r)it!o &eas(pra r(i+e)or.
279
:
A)ar*a &e +oapte a&(+ase ?+ a&'post *ai p(Ii+'
)(*e /a &e o:i/ei. Fe*ei /are 0i!a( tras ?+ prip' pe *?+e/i
par&esii)e 0i :)'+i)e peste /apoate)e &e /as'- a( ?+/')Iat
pa+to3ii ?+ pi/ioare)e 6oa)e- a( (itat ori a( re+(+Iat s'!0i
*ai pri*e+eas/' ro0() 0i p(&ra &i+ o:raCO :'r:aIi 3'r'
/ra,at' 0i 6()erO /opii so*+oro0i- /are a( ?+/ep(t ?+&at'
s' *oI'ie /( 3r(+tea pe 6e+(+/9ii *a*e)or.
ToIi or:e/'iser' :(i*a/i ?+ :eC+'- pe str'Ci )(6(:re-
a)(+6aIi &e si+istre)e sire+e- ?0i ?+/9eiaser' +ast(rii 9ai!
+e)or pe &r(*- ?0i a*i+tea( /' a( )'sat o (0' &es/9is' 0i
/' +( 0i!a( )(at 6ea+ta /( a/te- /( tit)(ri- /( )i,ret() &ep(!
+eri)or sa( /9eia &e )a se3- &e0i era( toate a0eCate &i+a!
&i+s )a ,e&ere- s(: o/9i- pe *es(Ia &e )a /'p't?i() pat()(i.
La)( M')&'res/( a sosit pri+tre /ei &i+t?i. 10i a)esese
/a*er' )a (+ 9ote) pe!aproape &e a&'post() SOBOLIA-
pe /riterii &e &ista+I'- +( &e /o+3ort 0i )(Loase i+sta)aIii.
Ni/i +(!i *ai ?+6'&(ia( *iK)oa/e)e s' r?,+eas/' prea *()t
)a satis3a/erea (+or ase*e+ea &e0arte prete+Iii. R'*'sese
/( (+ si+6(r /ost(* &e 9ai+e- 3'r' par&esi( 0i pa)to+-
3'r' &(Ci+e)e &e /'*'0i 0i &e piKa*a)e. Era si+istrat()
tota).
A /(treierat ?+s' &i+ sa)' ?+ sa)'- &esp(iat 0i &e *o/+i!
ri)e sa)e &e a)t'&at'. Ner':&'tor- spri+te+- ,oios- /a (+
i+,itat )a re/epIia (+ei a+i,ers'ri. 1+&est()e /9ip(ri a/(*
/(+os/(te. A+a 4. Si*io+ a /)'ti+at &i+ /ap (+ (*i) :(+'
seara- ?+tre /ei &oi :'ieIi /( +epoata a&opti,' ?+ :raIe-
?+,e)it' ?+ a/eea0i /(,ert(r' ,er&e. Pere/9ea &e st(&e+Ii
?0i )(ase ?+ pri*ire :a+/a. MoI( i!a s(r?s 0i a 3'/(t (+ 6est-
6ata s'!i )'r6eas/' )o/ pe )at(ra 6oa)'. 8o*+() /e) :'tr?+
0i /9e) /itea a/e)a0i to* sa( poate (r*'tor()- ?+ ,e/9ea
poCiIie- /( *?+a spriKi+it' ?+ :asto+ s(: :e/() e)e/tri/.
L!a pri,it peste o/9e)ariO a /)'ti+at 0i e) /ra+i() )(/ios- ?+
se*+ &e :(+!,e+it. La)( M')&'res/( a ?+/'p(t pe!o a)t'
:a+/'- ?+tre &o(' (0i- /( o/9ii )a i+trare- )?+6' *'t(0a
:iseri/oas'- /e!a sp(s tot /e a,(sese &e sp(s o3iIer()(i
+ea*I /( /ea3a ras' 0i t(+i/a t(r+at' pe tr(p. A/(* sp(!
+ea a)t/e,a- ?+ r(6'/i(+i)e 0i ?+/9i+'ri)e sa)e )a i/o+iIa
280
p'trat' s/oas' &i+ s?+ 0i reCe*at' pe!(+ pra6 &i+
perete. Sp(+ea.
M 8(!i- 8oa*+e- )a P)oie0ti 8(!i- 8oa*+e- )a Bra!
0o,S... S3?+t' 0i Prea/(rat' N's/'toare- arat'!)e /a)ea s'
+e iC:',eas/' pe +oi...
C?+& s!a i,it La,i+ia- toate a( &isp'r(t. N(*ai (+
+i*: &e &()/e )(*i+' ,e+i+& p)(titor /'tre e).
M Ce se ?+t?*p)' /( &(*+eata- &o*+()e eLQ a ?+tre!
:at- &(p' /e i!a ?+ti+s *?+a 0i s!a /(i:'rit ?+3'0(rat' ?+
par&esi() )ar6- &e ,oiaK- /e+(0i(- /( *ari /are(ri ro0ii. Ai
aer() /' ai /?0ti6at pari() a(stria/... Par/' a0a se sp(+e
pe!a/i 0i a0a sp(+eai &espre (+ oare/are a*i/ S'+&e)Q...
M C9iar )!a* /?0ti6at- &o*+i0oar' La,i+iaS C?*:i e)-
e+i6*ati/.
M At(+/i- &'!*i ,oie s' te 3e)i/it. C( toate /' ar tre!
:(i s'!Ii a*i+tes/ &espre oare/are /(rse s(spe+&ate- p?+'
ia +oi &ispoCiIi(+i...
M A)t pari(- &o*+i0oar' La,i+ia... N( a) )(i S'+&e)
0i Bir)i/... (+ pari( /( &esti+()- ?+ 6e+() /e)(i a) )(i
Pas/a).
M Te!a (r*'rit 3eoria triung)iuui arit%eti!6... Re!
6reta:i) /'- 3ii+& a*ate*ati/'- +( pot s(sIi+e o+ora:i) o
&is/(Iie pe a/est tere+.
M M!a (r*'rit e) 0i /a)/()() pro:a:i)it'Ii)or- &o*+i!
0oar' La,i+ia. O pro:a:i)itate a :o*:ar&a*e+te)or- /are
s!a rea)iCat... 1+s' 3'/ea* a)(Cie )a /e)e:r() pari( a) )(i
Pas/a): 1Dieu est ou i nVest pas4. U+ pari( ?+ a/est 6e+.
M C(+os/S a sp(s La,i+ia Ma&(. 1*i /(+os/ /)asi/ii-
/a ori/e 3at' /are 0i!a 3'/(t /ea *ai *are parte &i+ st(&ii
?+ E),eIia- (+&e +( se 6)(*e0te /( &?+0ii. Ce)e:r() pasa!
6i(: 1Uue %a 'ous arri'era"t"i& en prenant !e parti6***
@ous sere# fidJe& )onn]te& )u%$e& re!onnaissant& $ien"
faisant& a%i sin!Jre& 'Frita$e*** A a 'FritF& 'ous ne
sere# point dans es paisirs e%pestFs& dans a goire&
dans es dFi!es& %ais nVen aure#"'ous point
dVautres6**4 eIetera. Ai optat &(*+eata pe+tr( a/east'
a)ter+ati,'Q
M M!a optat- 3'r' s' *' *ai /o+s()te- /a)/()() pro!
:a:i)it'Ii)or... 1+/ep s' a* si6(ra+Ia &espre /are po*e!
+ea Pas/a)... 8e o parte- +ea+t()O &e a)ta- (+ )(/r( si6(r-
i+3i+it- pe+tr( /are e( +!a* &at +i*i/... 4i+e e) )a *i+e.
281
M >*S... N!a0 3i /reC(tS... Mai a)es at?t &e repe&eS
?0i ar/(i spr?+/e+i(0e)e La,i+ia- a ?+/?+tat' 0i ?+/' ?+&oie)!
+i/' s(rpriC'.
8ar +!a ?*pi+s i+&is/reIia *ai &eparte. Cer/et?+& sa)a
?+ par/e)e- /( pri,irea ei s/r(t'toare &e *ioap'- a &at /(
o/9ii &e A+a Si*io+- i!a 3'/(t se*+ /' sose0te 0i s!a
ri&i/at:
M N(*ai /i+/i *i+(te s/(C'!*'- te ro6S... A* 3'/(t
0i e( (+ pari( /( *i+e ?+s'*i- pe /are +( ,rea( s'!)
pier&... Las 6ea+ta s'!*i p'streCe )o/()- 3ii+&/' ?+ ast'
sear' s(+te* ?+ 3a*i)ie...
La)( M')&'res/( s!a si*Iit 3eri/it /' &e ast' &at'
po0eta se ?+t?*p)a a 3i (+a &i+ /e)e /(+os/(te- /( i+iIia)e)e
)or- &e :(+ a(6(r. S(+aser' /9ei ?+)'(+tr( /?+& La,i+ia o
&es/9isese s'!0i p(+' )a+ter+a e)e/tri/'. E) era 3eri/it 0i
pe+tr( /' +( *ai a,ea +e,oie &e /9ei. Mai &orea a/(* s'
&et(+e Ci&(ri)e- s' trea/' es/a&ri)e)e pe &eas(pra ,a) &(p'
,a)- s' ar(+/e torpi)' aeria+' &(p' torpi)'- /a La,i! +ia s'
a)er6e *ai 6ra:+i/ )?+6' &?+s() 0i s' se str?+6' /(
&e6ete)e ?+/)e0tate ?+ :raI. 8ar ea s!a ?+tors 0i 3'r' ase!
*e+ea /r?+/e+' ,a*'- )(?+&(!0i /(*i+te )o/()- )a &ista+I'.
M N( e a0a /' +!a* ?+t?rCiat *()tQ... Sper /' ,oi
iC:(ti... Bi+e /' i!a* /'p'tat a&resa- s(: preteLt /'!i tri!
*it +i0te )i+6erie &e pat )a sp')at... A* s' tre/ e( *?i+e!
&i*i+eaI' 0i a* s!o &es/osO ?+ preCe+Ia /opii)or- /( +ep(!
ti+I'... A/est Ni/' e teri:i)S C( o/9ii )(i &e ,ieC(re- ,e&e
tot 0i ,rea s' pri/eap' tot... C9iar pri/epe *ai *()te &e/?t
se /(,i+e pe+tr( s(3)et() (+(i /opi)... A/estea )as' (r*e
/a &e6ete)e *(r&are pe!(+ pa9ar &e /rista)...
A 3'/(t o pa(C'- /( (re/9ea ate+t' )a r(6'/i(+ea :'tr?!
+ei :iseri/oase:
M 8(!i- 8oa*+e- )a P)oie0tiS... 8(!i- 8oa*+e...
Feri/irea )(i La)( M')&'res/( *ai s/'C(se- se *ai
r'/ise- ?+&oie)+i/' 0i ea- /a s(rpriCa &e a&i+eaori a &o*+i!
0oarei Ma&(- p)i+' &e reCer,e. 1i p'rea /' prea *()t spa!
Ii( o/(p' ?+ i+i*a La,i+iei +e/aC(ri)e /o+K(6a)e a)e A+ei
4. Si*io+O (r*e)e &e &e6ete /are sti6*atiCeaC' prea &e
ti*p(ri( s(3)et() &e /opi) a) )(i Ni/'. P?+' 0i a/este ?+/9i!
+'ri a)e *'t(0ei /( o:raC s/oroKit &e 9riso,- pe /are sta(
?+s/rise toate a*ar(ri)e 0i rese*+'ri)e (+ei ,ieIi- o pre!
282
o/(p'- *?9+it' /' s3?r0ea( ?+tr!o i*p)orare e6oist'-
tri! *iI?+& (r6ii)e s' :?+t(ie as(pra a)tora. E) a r'*as )a
(r*'- /e) *ai +e?+se*+at. O si+6(r' pri,ire &eC,e)it' s(:
6e+e)e )(+6i 0i o si+6(r' *iKire &e C?*:et a( 3ost ?+s'
&est() /a s'!i a)(+6e ?+&oie)i)e.
M A/(*- 3ii+&/' a* s3?r0it /( /e)e)a)te- s' +e ?+toar!
/e* )a +oiS ,or:i La,i+ia. Ce se ?+t?*p)'Q Ori /e s!a
?+t?*p)atQ
M Mai +i*i/... A* &es/operit +(*ai /' e( a,(sese*
&reptate s' *' port /( si+istraIii *ei a0a /(* *!a*
p(rtat- /a s'!i pier&. Ai 3ost i+K(st' /( *i+e- &o*+i0oar'
La,i+ia.
M N( e ?+t?ia oar'S... C?*:i ea. S(+t 6ata s' /er par!
&o+- &a/'!*i eLp)i/i...
M ELp)i/aIia e 3oarte si*p)'. Tot e( a* r'*as Pro!
,i&e+Ia )or. I!a* o/rotit...
M I!ai /'(tat 0i i!ai a&(s ?+&'r'tQ /reC( ea /' a
?+Ie)es- :(/(r?+&(!se. 4eCi &a/' te s/(t(riQ 8e a/eea ai
a/(* 3i6(ra a/easta a0a &e s/9i*:at'- &e a)t3e)S... 8es/o!
peri* ?+ +oi iC,oare /are st'tea( as/(+se- pe /are )e ?+'!
:(0ea*... M(rea( ?+ +oi...
La)( M')&'res/( se :(/(ra /' sp(+ea noi& +( du%"
neata* 5S' +e ?+toar/e* )a noi*7 58es/operi* ?+ noi*7
1+/epea( s' 3ie *ai *()t &e/?t (+ /i3r( /o*(+- s(: /are
/ir/()' ?+ ,iaI'- 3ie/are ?+ a)t' parte. O )'s' s' r't'/eas/'
?+ erori)e sa)e- /a *ai &ep)i+' s'!i 3ie (i*irea /?+& ,a
a3)a a&e,'r(). Apoi- s(: pri,irea!i a0tept?+& i+tero6ati,'-
/( *'r(+te)e /)ipiri &e *ioap'- *'rt(risi a/est a&e,'r.
M N( &i+ pri/i+a pe /are o /reCi a* 3ost Pro,i&e+Ia
si+istraIi)or *ei- &o*+i0oar' La,i+ia... I!a* ap'rat 3'r'
s!o ,rea(- 3'r' s!o 0ti(... 8a/' r'*?+ea( )a *i+e- &(p'
toate /a)/()e)e pro:a:i)it'Ii)or- era( ast'Ci /a&a,re )a
*or6'... Pi Cor/o&(0a- /are *i!a pa+sat )a)e)e)e. Pi (+
oare/are Gi/'- 6e+i( pi/tori/es/ ?+ 6er*e+e- /are *i!a
C(6r',it 6roCa, &e eLpresi, *(tra pe perete... E si+6(r()
perete /are a r'*as ?+tre6 &i+ 3osta *ea /as' 0i /(rte...
M C(* astaQ a eL/)a*at ea- /( (+ 3ior 0i /( 6)as()
?+e/at- p(+?+&(!i a*?+&o(' pa)*e)e ?+6(ste pe *?i+i 0i
r's(/i+&(!se &e *iK)o/- pe :a+/'- s'!i /a(te ?+ o/9i. C(*
e posi:i)Q C?+& s!a ?+t?*p)atQ
283
M U)ti*a &at' /?+& +e a3)a* a/i- &o*+i0oar' La,i!
+ia... C?+& se C6(&(ia( 0i te*e)ii)e a&'post()(i +ostr(...
M 8e a/easta +!a r'sp(+s te)e3o+()Q Pi e( /are /re!
&ea* /' e &era+KatQ...
E) s!a :(/(rat +(*ai /' La,i+ia a ,r(t s'!i te)e3o+eCe
0i /' a,(sese /e,a &e /o*(+i/at.
M 8ar sp(+e- te ro6S ?) s/(t(ra &?+sa &e *?i+i. Sp(+e-
pe+tr( +(*e)e )(i 8(*+eCe(S...
M N( *ai este +i*i/ &e sp(s- &o*+i0oar' La,i+ia.
S!a pro+(+Iat Pro,i&e+Ia 0i pe+tr( *i+e- +( +(*ai pe+tr(
Cor/o&(0a... S(+t )i:er a/(* /a pas'rea /er()(i...
M A&i/'- 3ii+&/' Ii s!a &'r?*at /asa. ai 3i6(ra &i+
ast' sear'- at?t &e a)t3e)Q Pe+tr( a/easta ai o/9ii at?t &e
a)t3e)Q...
M Pe /?t pare- &o*+i0oar' La,i+ia.
Ea s!a (itat ?+ai+te- ?+ 6o)- pri+tre 6e+e)e *i/0orate-
3'r' s'!0i &espri+&' pa)*e)e *i/i /are!i str?+6ea( *?i+i)e.
A &e/is:
M S' *er6e* a3ar'... P(te* ,or:i 3'r' at?tea pri,iri
0i at?tea (re/9i aIi+tite as(pra +oastr'. 8(p' toate apa!
re+Ie)e- r(6'/i(+ea *'t(0ei &e!a)'t(ri a 3ost as/()tat'
&e Prea S3?+ta 0i C(rata N's/'toare. 4iCita &i+ a/east'
sear' e pe+tr( P)oie0ti...
Mai p)e/a( 0i a)Iii. A)Iii- /are se ?+tor/ea( a/as'- &o:o!
r?Ii &e so*+- /( pr(+/ii ?+ :raIe.
La,i+ia 0i La)( s!a( a0eCat ?+ /(rte- pe posta*e+t()
6ri)aK()(i- ?+ ?+t(+ere/. Ea a &es3'/(t *ai ?+t?i (+ pa/9et
&e Ii6'ri `Ca*e)7- i!a o3erit (+a- a /er(t :ri/9eta s'
apri+&'- apoi i!a /(pri+s o *?+'- p'str?+&!o pe 6e+(+/9ii
s'i. 4or:i ?+/et- /( pro3i)() ?+/)i+at spre La)(- &ar i+,iCi!
:i) ?+ +oaptea opa/':
M A)t/i+e,a +!ar ?+Ie)e6e 0i +!ar /re&e /e se petre/e
?+ &(*+eata... Ni/i e( +!a0 3i 3ost /apa:i)' p?+' a/(*
/?te,a )(+i. Pe a)te /'i- ,iaIa te a&(/e a/o)o &e (+&e a*
por+it e(... N( /ir/()'* +(*ai s(: (+ /i3r( /o*(+... 1+!
/epe s' +e apropie 0i (+ &esti+ /o*(+... O /riC' i&e+ti/'.
4rei s' 3i* priete+iQ
M S(+te*- &o*+i0oar' La,i+ia...
M OS N(*e0ti a/easta priete+ieQ
M Poate /' e a)t/e,a- &o*+i0oar' La,i+ia...
284
Ea 0i!a &espri+s *?+a 0i a ?+&ep'rtat!o: a C,?r)it Ii6araO
/')/?+&!o s(: ta)p'.
M N( poate s' 3ie +i*i/ a)t/e,aS rosti ?+tr!(+ t?rCi(-
iar La)( M')&'res/(- 3'r' s'!i ,a&' /9ip() ?+ ?+t(+ere/()
&e+s- ?i 69i/i &(p' i+to+aIie tr's't(ri)e ri6i&e- se,ere- +e!
?+&(p)e/ate. N( poate- +( ,rea( 0i +( tre:(ie s' 3ie
a)t/e,aS
M Te ro6 s' *' ierIi- &o*+i0oar' La,i+ia...
M O:ser,i &e /?te ori +e!a* /er(t +oi iertare (+()
a)t(ia ?+ ti*p() at?t &e s/(rt &e /?+& +e /(+oa0te*Q...
?+tre:' ea /( (+ r?s ?+ /are s(+' o str(+' aspr'- &is/or!
&a+t'. Fii si6(r /' a/ei ?+tre /are e a)t/e,a +!ar 3a/e!o at?t
&e (0or. Ni/i +( 0i!ar /ere iertare- +i/i +!ar 3i 6ata s'
ierte. N(!0i iart'S Se &e,or'- se &istr(6 re/ipro/...
La)( M')&'res/( :i+e/(,?+t' :eC+a +ep'tr(+s' /are!i
?+6'&(ia s' se spo,e&eas/' a0a /(* +!ar 3i ?+&r'C+it!o
?+ p)i+' )(*i+':
M Pti(- &o*+i0oar' La,i+ia... A* i(:it 0i e( 3e*eie.
A* &e,e+it soI 0i soIie ,re*e &e /i+/i a+i... Pi &e a)Ii
/i+/i a+i +!o iert... A&i/' +!o ierta*- p?+' a/(* /?te,a
Ci)e...
Ea +!a eL/)a*at +i*i/. Ni/i +( s!a *i0/at. 1+ Ca&ar-
La)( M')&'res/( ?+/er/a s' 69i/eas/' ?+ /e 3e) a r'sp(+s
a/east' *'rt(risire pe 3i6(ra +e/)i+tit' ?+ +oapte. O /)ip'
i s!a p'r(t /' La,i+ia +i/i +( *ai este )?+6' &?+s()O /' s!a
ri&i/at 0i a p)e/at +e,'C(t'O /' i!a s*()s!o a)t' ,raK' a
*a6iei +e6re. A ?+ti+s *?+a ?+ ?+t(+ere/- s' pip'ie )o/().
A ati+s sto3a par&esi()(iO iar La,i+ia i!a /(pri+s iar'0i
*?+a- a0eC?+&(!i!o pe 6e+(+/9ii s'i.
M A/easta era- a0a&arQ ,or:i s(r&. O &ra*' se+ti!
*e+ta)'Q... Cre&ea*- spera* /' este /e,a *ai *()t...
M A/easta- &o*+i0oar' La,i+ia. A/easta- 0i tot(0i
poate /e,a ?+/' *ai *()t... 1+ai+te +!o 0tia*. A/(* ?*i
&a( sea*'... A* si*Iit o (0(rare stra+ie- a:s(r&' /?+& a*
aK(+s ?+ 3aIa /asei *e)e &i+ p'ri+Ii 0i a* /o+statat /' +(
*ai eList'... Fii+&/' era /asa /e)or /i+/i a+i &e trai /o*(+
/( o 3e*eie pe /are /re&ea* /' a* i(:it!o... Poate /'
a* 0i i(:it!o... 8a- o a&ora* ?+tr!(+ 3e)- /( s(3)et() *e(
&e at(+/i... Pi 3ii+&/' era /asa a)tor /i+/i a+i- ?+ /are +(
p(tea* s!o (it 0i s!o iert... 8ar (0(rarea a,ea 0i a)te
285
pri/i+i. M' e)i:erase &e a/e) %eu& %eu& %eu& a)
sti*atei &oa*+e &i+ a&'post() a/esta- /( sp)e+&ori)e sa)e
&e aparta*e+t- &e *o:i)e- &e /'Ie)... S(+t /a Io,. Tre:(ie
s'!*i ?+/ep ,iaIa &e )a ?+/ep(t() ?+/ep(t(ri)or. M' ierIi
/' )e sp(+ toate a/estea /a (+(i priete+ a&e,'rat- /(* +!
a* 0i +i/i +!a* a,(t +i/io&at'- +i/i (+()Q
1+ )o/ &e r'sp(+s- ea i!a /(pri+s *?+a 0i /( /ea)a)t'
pa)*'- ?+/')Ci+&!o ?+ :a)sa*i/() pa+sa*e+t /(* o *ai
3'/(se o&at'.
M Ptii &e /e *!a* te*(tQ... /o+ti+(' La)( M')&'!
res/(. Si+6(ra tea*' 0tii /are!a 3ost /?+& a* ,'C(t +ea+t()
r(i+i)or ?+ )o/() &e (+&e a &isp'r(t /asaQ... S' +( 3i &is!
p'r(t /(*,a 0i (+ 6o+6. Go+6() ?+ /are s(+a *a*a- s'
*' /9e*e &e )a Koa/' )a *as'- at(+/i /?+& era* /opi)...
M 1+Ie)e6... a 0optit ea. A/easta o ?+Ie)e6...
M Pi *ai 0tii /e re6ret a* si*IitQ... C' o &at' /(
toate- a &isp'r(t o a+(*it' /ra,at'- pe /are *i!o ?++o&ase
?+ 3aIa (+ei ti/')o0ii &e pr',')ioare o &o*+i0oar' L* M*
&e pe stra&'. O ar(+/ase* o&at'. Ca 0i i+iIia)e)e C,?r)ite
?+ /(rtea /( )i)ie/i. A* ,r(t s!o &a( si+istrat()(i prip'0it
pe!o +oapte )a *i+e... A &o(a Ci a* /()es!o &e Kos 0i
*!a* :(/(rat &e e6ois*() a,ar /are *' oprise s'!*i tre/
i+te+Iia ?+ 3apt. Cra,ata a/easta s!a 3'/(t p():ere- ?*!
pre(+' /( tot /e se a3)a ?+ /as'... Si+6(r() re6ret...
Ea a r?s (0(re)- *)'&ios- ap's?+&(!i *?+a ?+ /(pe)e
pa)*e)or spriKi+ite pe 6e+(+/9i.
M Bi+e- &o*+()e L* M* &e pe stra&'- aK(+s a/(*
?+tr!a&e,'r pe stra&'S... 8o*+i0oara L* M* &e pe stra&' ,a
a,ea 6riK' s'!Ii o3ere )a pri*a o/aCie o /ra,at' /are s' te
*?+6?ie &e +e/o+so)ata pier&ere. N( te speriaS... N!a* s'
te o:)i6 s' porIi o :')I't(r' )a 6?t- +i/i o /ra,at' &e
/io/)(... S' 0tii /' a* (+ 6(st i*pe/a:i) ?+ *aterie &e
/ra,ateS... O a&e,'rat' ,o/aIieS .. Tot e( i )e /(*p'!
ra* 0i...
Se oprise. 1+ +oapte i se :'+(ia eCitarea 0i :(Ce)e
str?+se /i(&os- /' i!a s/'pat (+ ?+/ep(t &e *'rt(risire
peste ,oi+Ia sa. 8ar La)( M')&'res/( a re)(at- /( r's(!
3)area s(spe+&at' &e presi*Iirea (+ei /o+3esi(+i ?+r(&ite
/( /ea &e a&i+eaori- a )(i.
M Tot *ata i )e /(*p'rai 0i /(iQ... Pi /(i- &o*+i0oar'
La,i+iaQ
286
M L(i Papa!A)ai+S... A)ai+... Ce) /are *i!a Ii+(t )o/
&e tat'. A) &oi)ea soI a) *a*ei... 8e /e *' si)e0ti s'!Ii
sp(+ /e)e /e +( a,ea* ?+/' a sp(+eQ E0ti o&iosS...
I*posi:i)S...
M Iar'0i ?*i /er iertare- &o*+i0oar' La,i+iaS... se
s/(C' e) /( 3ier:i+te ?+s(3)eIire- p)i+ &e /'i+I'- )'*(ri+!
&(!0i ?+ s3?r0it tot /e!i p'rea t(r:(re- i+eLp)i/a:i)- s(spe/t.
Iar ?+ e)a+() &e re/(+o0ti+I' /' )a *iK)o/- ?+tre &?+0ii-
era +(*ai (+ Papa!A)ai+- ?0i a*i+ti:
M Mi!a *ai r'*as 0i (+ pisi/ &i+ 3ost() *e( i+,e+tar
&e *'r(+t re+tier- *es/9i+ 0i &r'*'i(it /9iar ?+ se+ti!
*e+te... U+ pisi/ &e A+6ora. A0 sp(+e /a &oa*+a /(
sp)e+&i&e)e *o:i)e 0i i+e)e- 0i /'Ie): (+ sp)e+&i& pisi/ &e
A+6oraS Mata +( ,rei (+ pisi/ &e A+6ora- &o*+i0oar'
La,i+iaQ
M Ai (+ pisi/ 0i +( sp(+eaiQ ?) &oKe+i ea. Fire0te /'
,rea( (+ pisi/ &e A+6ora... S(+t a0a &e si+6(r'S N( *'
a0teapt' +i*e+i a/as'- +!a* pe /i+e s' /i/')es/ /?+& *'
ap(/' toa+e)e... N(*ai /' +(!i o prea ,ese)' /o*pa+ie /(
(+a /a *i+e- /(* s(+t e( a/(*...
M Ni/i +( este (+ pisi/ &i+ /ei /are s' t?+Keas/' &(p'
o /o*pa+ie ,ese)'- &o*+i0oar' La,i+iaS o asi6(r' La)(
M')&'res/(- 3eri/it /' pri+ sa/ri3i/area )(i Te)e*a/ *ai
a&ao6' o ,eri6' )a )a+I() o/()t &e /are e) era si6(r /' ,a
s'!i )e6e 0i ?+tr!a)t3e) &e/?t pri+tr!o priete+ie 0i o ase!
*(ire &e &esti+e. E (+ pisi/ &e*+ /a (+ 4)'&i/'- /( toate
/'!) /9ea*' Te)e*a/... 8eparte ?+s' &e spirit() a,e+t(ros
a) /e)(i)a)t Te)e*a/- 3i() )(i U)ise 0i a) Pe+e)opei. Ce) *ai
pa/i3ist 0i *ai pa/i3i/at pisoi &e A+6ora /are a eListat
,reo&at'S... C?+& s'!) a&(/Q
La,i+ia )!a )o,it (0or /( pa)*a peste *?+'- /a pe!(+
/opi) +eas/()t'tor- re,e+i+& *ere( /( a/eea0i o:se&a+t'
s?/?ia)':
M Iar ?+/epiQ... C?+& s'!) a&(/i 0i- pro:a:i)- (+&eQ...
A/easta +( te )as' s' &or*i a/(*- /?+& ai s/'pat &e /e)e!
)a)te 6riKiQ... 1+Ie)e6e /'!*i ap'r o si+6(r'tate 0i /' a*
*oti,e)e *e)e s!o 3a/S... 4o* p(+e )a /a)e 0i a/easta- /?+&
0i (+&e s'!) a&(/i- peste /?te,a Ci)e... C?+& ?Ii ,oi o3eri 0i
e( /ra,ata pro*is'... A/(* *' asa)teaC' o s(*' &e
a6as'ri. Te)e6ra*e- ra&io6ra*e... S' ,or:i* &espre
a)t/e,a... 8espre &(*+eata...
287
E) se :os(*3)' ?+ ?+t(+ere/- /a 3ost() )i/ea+ pore/)it
&e /a*araCi Bos(*3!La)( ?+ai+te &e a s/'pa &e *'sea(a
/ariat':
M 8e du%neataR... Cre&ea* /' sp(i &e noi& &o*+i!
0oar' La,i+iaQ... 8e noi& priete+ii /are ?+/epe* a &e,e+i-
a:ia a/(*.
M E a/e)a0i )(/r(... 8e &(*+eata- &e *i+e- &e +oi. 1+
&(*+eata &es/i3reC (+ pro/es /are s!a petre/(t ?+ *i+e.
A) &(*ita)e a 3ost pro,o/at &i+ a3ar'- a) *e( &i+)'(+tr(...
A) &(*ita)e s!a 6re3at pe!o &ra*' se+ti*e+ta)'... N(
/rispa *?+a- /'/i Ii!o p(+ 3r(*(0e) a)'t(riS... E( +!a*
?+&'r't +i/i o &ra*' se+ti*e+ta)'- &e ase*e+ea +at(r'...
Pro/es() *e( s(3)etes/- /riCa *ea- s!a 6re3at pe a)t/e,a...
Pe +ea&ere+Ia )a o )(*e- pe &es/operirea (+ei +e*()I(!
*iri /are eLista ?+ *i+e 0i +(!i /(+o0tea* ori6i+a. Ca*
i+eLp)i/it' eLp)i/aIie- &ar ,a ,e+i 0i ,re*ea eLp)i/aIii)or
*ai eLp)i/ite- &a/' ,a 3i s' 3i* /( a&e,'rat priete+i.
M S(+te*- &o*+i0oar' La,i+ia...
M S!ar Ci/e... Se pare... Se apropie /e,a... 1+ ori/e /aC-
tre/i eLa/t pri+ /eea /e a* tre/(t e( a/(* /?te,a )(+i-
/?+& a* a:a+&o+at tot()- o )(*e- (+ 3e) &e ,iaI'- pe
/are!a* &es/operit!o /' +( e ,iaI'... Fii+&/' Ii!a* sp(s /'
s(+t 3orte pe /)asi/ii *ei- /a ori/e 3ost' 0/o)'riI' &i+tr!(+
se,er /o)e6i( e),eIia+- a* s' te *ai o//i& /( (+ /itat. 8i+
Fo+te+e))e- &e ast' &at'... Mi!a* a*i+tit &i+tr!o &at'
r(6'/i(+ea )(i- /e,a *ai a)t3e) &e/?t a *'t(0ei &i+ a&'!
post: 1Mon Dieu& sVi K a un Dieu& sau'e# %on -%e si
jVai une -%e4* Se petre/e /( &(*+eata a)t/e,a a/(*Q...
E) ar 3i ,r(t s' re/ti3i/e: 5Se *ai petre/e ?+/' 0i a)t!
/e,a- &o*+i0oar' La,i+iaS... N( pot s' /re& /' a/easta se
+(*e0te +(*ai (+ ?+/ep(t &e priete+ie... Pi +( /re& /' o
/reCi +i/i *ataS7 8ar /(* +!a,ea /(raK()- a *i+Iit:
M N(- &o*+i0oar' La,i+ia... 1+s' tot /e se petre/e o
&atores/ +(*ai (+ei &o*+i0oare L* M* &e pe stra&'- /are
s!a )o,it &e *i+e &i+ ?+t?*p)are )a o ie0ire &e :o)t'...
A/east' &o*+i0oar' *i!a ?+ti+s a*?+&o(' *?+(0iIe)e- pe
/are )e s'r(t e( a/(* 2Cis 0i 3'/(tS=- pe+tr( a *' s*()6e
&i+ s*?r/(ri)e (+&e *' /(3(+&a*... F'r' a/este &o('
*?+(0iIe- /e *!ar 3i ?+/')Cit pe *i+e a/(*- &is)o/at :r(s/
&i+ *'r(+ta *ea eListe+I' &e *'r(+t re+tier- /( p(Ii+()
a,(t *o0te+it &i+ p'ri+IiQ... M!a0 3i /o+si&erat /ea *ai
288
i+K(st' ,i/ti*' &e pe )(*e. U+ o* &istr(s. U+ Co*:i s(s!
pi+?+& &(p' eListe+Ia )(i a(to*ati/' &e Co*:i... Pe+tr(
e)- pe+tr( a/est Co*:i- *' pri+&e o *i)' +(*ai )a 6?+&()
/( /e o/9i ar 3i /o+te*p)at e) a/(* o )(+' /asa )(i sp()!
:erat' &e pe 3aIa p'*?+t()(i- toate ti/(ri)e 0i *a+ii)e &ate
peste /ap &e!o /atastro3'... Ar 3i /reC(t a/e)a /' o s' stea
at?t &e se+i+ 0i &e 3eri/it pe )espe&ea a/easta &e piatr'-
*?+' ?+ *?+' /(... priete+a *ea- &o*+i0oara La,i+iaQ...
M Ni/i e(... a *'rt(risit La,i+ia- )(?+&(!i *?+a 0i
&ep(+?+&!o pe 6e+(+/9i() )(i La)( M')&'res/(. A/easta e
?+/etarea a)ar*ei. 1Ii *ai o3er o Ii6ar' 0i p)e/'*... A/(*
pot s' apri+& 0i e( (+a...
A( por+it pe str'Ci)e +e6re- str'p(+se &e *i/i)e )(*i+i
a)e )a+ter+e)or /a )a o ?+toar/ere &e )a s)(K:a 1+,ierii.
G)as(ri so*+oroase- &ar ,oioase- r's(+a( pret(ti+&e+i-
)a /o)I(ri &e s(*:re /)'&iri- /'/i toIi /ei ie0iIi &i+ a&'!
post(ri)e &e so:o)i ?+')Ia( s)a,' 8o*+()(i- /' pe+tr(
a/east' +oapte a &(s es/a&ri)e)e &e :o*:ar&iere ?+ a)t'
parte: 58(!i- 8oa*+e- )a P)oie0tiS... 8(!i- 8oa*+e- )a
Bra0o,...7
8o*+i0oara La,i+ia s!a oprit 0i a ?+&reptat 3o/ar()
)a+ter+ei spre 3aIa )(i.
M 1+ai+te &e a +e &esp'rIi- s' te *ai ,'& )a o/9i o
&at'- &o*+()e La)( &e pe stra&'- 3eri/it /' ai r'*as pe
stra&'... M+&aS N( *ai se*e+i /( /e)')a)t.... C?te,a Ci)e
poate +( o s' +e *ai ?+t?)+i*... Poate a* s' )ipses/...
M U+&e- &o*+i0oar' La,i+iaQ
M Ce *a+ie a ?+tre:'ri)or te perse/(t'S 4a tre:(i s'
te ,i+&e/i 0i &e a/easta... Par/' e0ti (+ /opi)- 3etiIa /are
era* e(- 6ata s' te ro6i: 5Ia!*' 0i pe *i+eS Ia!*' 0i
pe *i+e...7
M C9iar ?*i ,i+e s' *' ro6- ia!*' 0i pe *i+eS s(s!
pi+' e).
M Ca* 6re(... A/(* ap)ea/'!te p(Ii+...
E) +( pri/ep(. Ea i!a /(pri+s rot(+& (*'r() /( *?+a
?+ /are Ii+ea )a+ter+a 0i i!a ati+s (0or o:raC() /( :(Ce)e-
at?t &e +epre,'C(t- ?+/?t e) a s/'pat )a+ter+a pe trot(ar-
(+&e s!a &(s &e!a &(ra 0i s!a sti+s- /( :e/()- 0i )e+ti)e)e
p)es+ite.
289
M N(S )!a oprit La,i+ia /?+& a ,r(t s!o ?+soIeas/'
*ai &eparte. 8e!a/i- &r(*(ri)e +oastre se &espart pe+tr(
(+ ti*p... Sper /' +(*ai pe+tr( (+ ti*p... Noapte :(+'S
La)( M')&'res/(- reCe*at &e :ara (+ei ,itri+e- a (r*'!
rit ?+ :eC+a &e s*oa)' p)'p?+&() +i*: &ep'rt?+&(!se spre
/ap't() str'Cii- a0ter+?+& pe as3a)t pa0i)or *'r(+Ii (+
*o:i) 0i pa) /o,or &e )(*i+'. Apoi- /?+& +( s!a *ai C'rit
+i*i/- a por+it 0i e) spre /a*era str'i+' &e 9ote)- 3)(ie!
r?+& ?+ +oaptea )(6(:r' ,oioase)e tri)(ri /res/?+&e &i+
aria operetei ,ie+eCe- &e *()t &e*o&at' 0i (itat'.
;
Ca*era era *i/'- &rept(+69i()ar'- ?+6(st'- C(!
6r',it' ?+tr!(+ ,erC(i /o/)it /a o/9ii &e )e(0tea+ ai Leo+!
ti+ei- strepeCi+& pri,irea 0i si)i+&!o s' /a(te ?+&at'- a3ar'-
pe 6ea*- spre )(*i+'.
8ar +i/i pri,e)i0tea &e!a3ar' +( era &i+ /e)e *ai a&e!
*e+itoare. O /(rte i+terioar'- /( (+ spate &e Ci& s)(t-
aspr(- 6r(+C(ros. U+ a)t Ci&- /( (+ :a)/o+ )(+6 &e 3ier-
pe /are tot ti*p() se a3)a( r(3e ?+ti+se )a (s/at- 0ter6are
,i+ete- /?rpe &e :(/'t'rie- /ear/ea3(ri &e pat /e +( ,or
3i 3ost +i/io&at' a):e /a C'pa&a.
C?+& La)( M')&'res/( ?+/9i&ea (0a /a*erei i+tr?+&-
a(to*at se &es/9i&ea( (0i)e &()ap()(i 6a):e+- /( :roas/a
0i :')'*')i)e re/a)/itra+te. A)t' pri,e)i0te- pe+tr( /are +!a
3ost e) pre6'tit ?+ ,iaI'. 1+ ra3t- /?te,a /'*'0i &e /e)o!
3i:r'- /(*p'rate 6ata- *ar3' &e r'C:oi. U+ par&esi( &e
r'C:oi- &e!o *o9or?t' /()oare 0i &e!o /o+3e/Ii(+e par/i!
*o+ioas'- /a s' e/o+o*iseas/' *ateria)(). Ni/i ,or:' &es!
pre ,re(+ !osti% &i+ sto3' igi#eas!. Si+6(r() r?+& &e
9ai+e- pe e). Bi)a+I() &e si+istrat tota) se &o,e&ise *ai
/r(+t &e /(* 0i!o- ?+/9ip(ise )a ?+/ep(t. 8i3erite)e a/Ii(+i
0i tit)(ri *o0te+ite &i+ p'ri+Ii 0i ?+/(iate ?+ sertar()
:iro()(i a( &isp'r(t 3'r' (r*e. Pe+tr( &(p)i/ate- 3or*a!
)it'Ii ?+&e)(+6i- p(:)i/aIii- ter*e+e a*?+ate ?+tr!o epo/'
a t(t(ror &ispers'ri)or. Si+6(ra reCer,'- )a :a+/'. 4reo
/?te,a s(te &e *ii- pe /are tre:(ia s'!i a&*i+istreCe o
a)t3e) &e /9i:C(ia)'- s(: a)t3e) &e a*e+i+I'ri- p?+' /e!0i
290
,a stator+i/i (+ rost +o( ?+ ,iaI'. A+e,oios- pro:)e*ati/
0i a/e)a- tot &i+ pri/i+a &ispers'ri)or.
La)( M')&'res/( 3)(iera ?+s' aria sa &i+ opereta ,ie!
+eC'- /( tri)(ri ?+')I?+&(!se ?+ ,oioase spira)e. 1*potri,a
ori/'rei K(&e/'Ii &e a)t'&at'- ,iitor() +(!i p'rea +e6r(.
N( 0tia &eC)e6'ri)e. 1) a0tepta( (+&e,a. 8e e)e +( se
?+&oia.
1) *(+/ea +(*ai )ipsa La,i+iei. Sp(sese /?te,a Ci)e.
S!a( 3'/(t /?te,a s'pt'*?+i.
La 3ie/are a)ar*' a)er6a pri+tre /ei &i+t?i so:o)i &i+
a&'post() SOBOLIA. ?+ Ca&ar /(treiera s')i)e. N( )ipsea
+i/i A+a 4. Si*io+- /( pr(+/a a&opti,' ?+ :raIe 0i /( /ei
&oi :'ieIi- /are!i 3'/ea( se*+e priete+oase &e :(+!,e+it.
Ni/i &o*+() :'tr?+ 0i /9e)- /( o/9e)ari- /are- &(p'
?*preK(r'ri- /?+& /itea s(: :e/() e)e/tri/ (+ /i/)( +o( &e
to*(ri )a &ista+Ia &e preC:iIie eLtre*'- /?+& p'stra
,o)(*() s(: :raI- str?*torat &e ?+69es(ia)'. C' era (+
/i/)( +o( &e to*(ri- se /(+o0tea &(p' )e6't(ra &e a)t'
/()oare 0i &(p' 3or*at() s/9i*:at. Poate &e )a istoria
/r(/ia&e)or a tre/(t )a Re+a0tere. Poate a aK(+s )a e,()
*o&er+.
N( )ipsea +i/i *'t(0a :iseri/oas'. /( r(6'/i(+i)e sa)e
0optite ?+ 3aIa i/o+iIei p'trate: 58(!i 8oa*+e- )a P)o!
ie0tiS... 8(!i )a Bra0o,- Prea S3?+t' N's/'toare &e 8(*!
+eCe(S...7
N(*ai pere/9ea &e st(&e+Ii- K(rist() 6e)ati+os 0i *e!
&i/i+ista /( *oI() &e /)o,+ pe 3r(+te- era &e!o /o+&a*!
+a:i)' 3re/,e+I' +ere6()at'. Ge)ati+os() Ge)( ap'rea *ai
rar- preo/(pat- *e&itati, 0i *(t- /( +as() )(+6(ieI 0i 6ra,
?+ p'*?+t. N( se ar'ta p(+/t(a)itatea perso+i3i/at'-
/(* se )'(&ase. A&eseori- si+6(r' pe :a+/'- MoI( se
r's(/ea /( +east?*p'r- /'(t?+& *ere( /( o/9ii spre (0'-
ri&i/?+&(!se 0i ?+tor/?+&(!se- /er/et?+& /eas() s'r'/(I &i+
/(re)(0a &e )a *?+a pierC?+&(!0i s/'p'r() &e i+/isi,'
,ioi/i(+e &i+ pri,irea /are se ?+,i+eIea 0i se r'/ea trep!
tat- /a ape)e /are ?+69eaI'.
Pi +(*ai La,i+ia Ma&( +( se *ai i,ea ,e+i+& /'tre
ei- ?+ +i*:() p)(titor &e &()/e )(*i+'.
La)( M')&'res/( a ?+/er/at s' a3)e ,reo 0tire &e )a A+a
4. Si*io+. Ni/i ea +( era &(*irit'. 8o*+i0oara Ma&( a
tre/(t ?+tr!o &i*i+eaI' pe )a &?+sa- a ,e+it ?+so!Iit' &e o
291
3etiI' /a* o3i)it' )a 3aI' /( (+ s'/()eI &e r(3e- i!a )'sat
(+ /reto+ pe+tr( ro/9iIa or3a+ei- a sp(s /' se ?+toar/e
peste /?te,a Ci)eO +!a *ai &at +i/i (+ se*+. O a0teapt' /(
trei r?+&(ri &e a0ter+(t(ri sp')ate 0i /')/ate- o)a+&' /(*
+( i!a *ai ?+/'p(t ?+/' ei pe *?+' ?+ Ce/e a+i &e /?+& tot
spa)' )a :oieri. Cre&ea /' &o*+i0or() 0tie *ai *()te 0i +(
/(teCa s' ?+tre:e. 8a/' +i/i &o*+i0or() +( 0tie- at(+/i
/9iar /' +( *ai pri/epe +i*i/. A+a a t'/(t- /( 3aIa
poso*or?t' s(: :ariC() +e6r(- o3t?+& a&?+! /it' ?+
+e/aC(ri)e sa)e. FetiIa or3a+' ?+/er/a s' se a/aIe ?+
pi/ioare &i+ /()/(0() &e /(,ert(r' ,er&e- p(s peste (+
0a)- pe /i*e+t. Pe (r*'- MitiI' a ar'tat se*+e &e oare/are
+e,oi (r6e+te. A+a )!a )(at &e *?+'- s'!) /?r! *(ias/' spre
)o/() /(,e+it- )'s?+&(!) pe Ni/' &e straK'.
Ni/'- &e ?+&at' /e a r'*as si+6(r- s!a por+it pe &es!
t'i+(iri. 8(*i+e/a tre/(t'- 4a+69e)e a tri*is pe /i+e,a
s'!) a&(/' pe e) 0i pe MitiI' a/as'- pe!o K(*'tate &e Ci- /a
s'!i ,a&'. N!a 3ost o K(*'tate &e Ci (r?t'... T't(I(B a,ea
,i+ )a *as' 0i p'rea 3oarte ,ese). C(*p'rase /o3et(ri
pe+tr( &?+0ii. Ba/)a,a)e 0i pr'Kit(ri roCa- /( /re*' 0i /(
3)ori/e)e ro0ii pe &eas(pra- /a 6'ieta+e)e &e )a /eapr'C'!
rie. E) a *?+/at treiO MitiI'- *ai )a/o*- s!a ?+&opat /(
patr(- &e era s' se s/ape +( +(*ai /( (&(). 8ar tat(I(B +(
s!a s(p'rat. A r?s- a t(r+at a)t pa9ar &e ,i+ 0i!a sp(s /'
at(+/i /?+& i+&i,i&() &e MitiI' +!are s' se *ai s/ape-
*are )(/r( s' +( a3)e e) &i+ 6aCete /' 3e/ior() )(i /e)
*i/ a 3ost 5/itat pe +aIi(+e7. Aia eS...
M A* :'(t 0i +oi ,i+- /?te!o K(*'tate &e pa9ar...
Ne!a t(r+at LiCeta M?+C'toaia- /are +!a r'*as /9ioar'.
N(!i ea /9iar a0a /(* sp(+e )(*ea 0i /(* o :)estea*'
*a*aS Se piapt'+' /( 3aso+ 0i *iroase 3r(*os- a par!
3(* &e )a 3riCerie. N( a s'p(+ &e r(3e 0i so&'. A a&(s 0i
pate3o+() &e )a &?+sa &e!a/as' 0i +e!a )'sat s' /?+t'* /?t
a* ,r(t 0i /e!a* ,r(t... Aia eS... Pe (r*' a /?+tat 0i
M?+C'toaia &i+ 6(r'- /a /(/oa+e)e &e )a /i+e*ato6ra3- pe
p?+C'... P'i- *a*a +!a /?+tat +i/io&at' 0i +i/i +( 0tieS
N( poate. Ea at?ta 0tieS... 5Stai :i+i0or. N( r(pe 69ete)eS..
N( r(pe 9ai+e)eS...7 Aia eS... A0a /' a* s' *' *ai &(/
0i &(*i+e/a ,iitoare... 8ar' *a*ei s' +(!i sp(i +i*i/
&(*+eata- /(* +i/i +oi +( i!a* sp(s... L!a* ?+,'Iat 0i pe
292
MitiI' s' +( sp(+'... C' &a/!a* sp(s- +e!a* p(s
po3ta!+ /(i &e )a pate3o+ 0i &e )a /o3et(ri... Aia eS
R(6'/i(+i)e :'tr?+i/ei /( o:raC() &e 9riso, /o0/o,'
a3)a( /?teo&at' as/()tare )a 8o*+() Ce) &e S(s a) :o*!
:ar&iere)or- /?teo&at' +(.
Es/a&ri)e)e se a:'tea( (+eori pe ai(rea- )a P)oie0ti-
C?*pi+a- Bra0o,- Se,eri+- Co+sta+Ia- &is)o/?+& +o&(ri
&e /a)e 3erat' 0i 6'ri- ra3i+'rii &e petro) 0i (Ci+e- port(ri
0i 0a+tiere +a,a)eO a)teori st'r(ia( Ci)e 0i +opIi )a 0ir
+(*ai as(pra /et'Iii )(i B(/(r- /are r's/(*p'ra /( a*ar
*()te &e0ert'/i(+i 0i p's(irea a+i)or &e r'C:oi /( p?i+e
a):'- tara3(ri &e )'(tari 0i &i+a*i/e pro/)a*aIii ?+ sti)()
)api&ar 0i p)i+ &e s(per:ie.
Pro/)a*aIii)e *(Iiser' ?+s'. Era Co&ia eL/)(si,' a
5/it'ri)or pe +aIi(+e7. Citat C. F. R.O U. C. B.O P. T. T...
E/9ipe- ser,i/ii- &ire/Iii- /artiere- i+&i,iCi- /ase- po*pieri-
i+3ir*iere- so)o*o+ari /are &eC)e6a( p)oi)e 0i Ii+ea( p)a!
3o+() Kos- *oa0eO &e!a ,a)*a tre/ea( )a r?+&- ?+tr!(+
a)t3e) &e :o*:ar&a*e+t- /are *ai ?+,ese)ea /(*p'+a
/eas(ri)or.
M()Ii (itaser' /' *ai eLista (+ 3ro+t. Fro+t(ri...
A(C() era ate+t +(*ai )a prea)ar*e 0i a)ar*eO o/9ii )a
/er 0i )a :aro*etr(. Ape)(ri)e +( /o+te+ea( ?+ 6aCete:
5Ca(t...7 5Ro6 /( )a/ri*i ?+ o/9i...7 5Ci+e /(+oa0teQ...7
58isp'r(t...7 58isp'r(t'...7
8isp'r(se /( tot() 0i a+(*e )(*e. Co+,oaie)e /(
:eK'+ii s!a( isto,it. 8ispers'ri)e se &e3i+iti,a( p?+' )a
pa/ea p'/i)or. ToIi /ei /( persoa+a &eose:it &e preIioas'
0i sa/r' ?+tr( a /9eC'0i Ro*@+iei ,iitor() pe!(+ *i)e+i( ?0i
&es/operiser' o s(:it' 0i ?+&(io0'toare ,o/aIie pe+tr( ,iaIa
r(sti/'- i&i)i/'- patriar9a)'- ?+ sate)e (itate &e 8(*+e!
Ce( 0i &e propria )or st'p?+ire- (+&e +( *ai a,ea( :aie-
aer /o+&iIio+at- so+erii- par/9et- /o,oare persa+e- /i se
ar'ta ?+ spe/ia) i*perioasa (ti)itate a pra3(ri)or i+se/!
ti/i&eO &ar &e (+&e p(tea( pri,i /( :i+o/)(ri- /o/oIaIi
pe /o)i+e- /(* se &ep'rteaC' 3or*aIii)e &e s/)ipitoare
a,ioa+e ?+ sto)(ri 6eo*etri/e pe /er. Gi+6a0e)e o&oare-
/res/(te /( 6(,er+a+te- *ai &es/operea( 0i (+e)e tai+e
a)e +at(rii /are /(*p)it )e!a( /o+trariat ereti/i)e 0tii+Ie
&e p?+' a/(*. A+(*e /' o() ?) o(a 6'i+a- +( :'/a+()
293
&i+ /o)I- +i/i )'pt'reasa- iar /' )a a/east' e+i6*' (+ ro)
oare/are- *ai Koa/' 0i /o/o0(): 5Ma*iS Ma*iS... Uite
/!a s'rit /o/o0() ?+ /ap() 6'i+ii 0i!o /i(pe0te &e /reast'S...
8a!*i (*:re)a s'!) :atS7 Se +'r(ia 0i *it() /opi)()(i
a&(s &e :arC'- 3a/tor() /apita) 0i /e) *ai Ce)os a) +ata)i!
t'Iii. C(+o0tea( a/(* /'- )a Iar' /e) p(Ii+- /opiii se 3at'.
A0a a sp(s *o0 Toa&er >rea+( /?+& a( ?+tre:at &e /?te
)(+i i!a a&(s :arCa +epoIi/a &i+ a):ie: 5Apoi so/ote0te
0i t')i/' &a/' 0tii a +(*'raS... 8i+ )(+a )(i Fa(r- Ci(a
&e 7- S3. >ara)a*:- /' at(+/i a 3'tat 0i ,a/a- 0i *'!sa...
N( pri&i&ea :a:a *ea (+&e s' se!*part'... U+a 6e*ea
?+ pat 0i a)ta *(6ea ?+ 6raK&S7
Pri,e)i6iaIii a/estor &ispers'ri- p'ri+Iii- *'*i/i)e-
,eri0orii 0i toate r(:e&e+ii)e 6i+6a0e)or o&ras)e /( ase!
*e+ea proaspete 0i ()(itoare ?+,'I't(ri- a3)a( &i+ Ciare-
&e )a te)e3o+ 0i *ai ?+&eo:0te &e )a post(ri)e &e ra&io
str'i+e ?+/otro a( tre/(t ,a)(ri)e &e :o*:ar&iere at?t &e
*aKest(os a)i+iate ?+ C:or &e para&' 0i (+&e a( *ai
a0ter+(t (+ /o,or &e s/9iKe 0i 3o/. Cei)a)Ii- /( *ai ,itre6e
(rsitoare- r'*a0i )a ,a&() pr'p'st(iri)or- ?0i ?+&(ra(
stoi/ soarta. Orari() s)(K:e)or- pr',')ii)or- :irt(ri)or se
a&aptase )a orari() a)ar*e)or &i+ /e ?+ /e *ai *ati+a)e-
pe *'s(r' /e r's'rea soare)e *ai &e,re*e. 10i /'(ta(
3ie/are &e tre:(ri. La r'6et() spi+te/at a) sire+e)or &(r(!
ia( o:)oa+e)e trase- +'p'&ea( ?+ 9r(:e /( toIii- /a )a
ie0ire s'!i ?+t?*pi+e o &at' /( pri,e)i0tea ,?),'t'i)or 0i
stri6't() o)te+i)or /( tr(3a+&a)e)e &e seCo+:
M C'p0(+e)eS... >ai )a /'p0(+e)eS... Cire0e)e &r'6'!
+e)eS... Proaspete 3ra6e)eS...
M C(* ,i+Ci /ire0e)e- a*i/eQ
8a/' (+ii &'&ea( t?r/oa)e /( 6e+Ii 0i s/a(+e p)ia+te
?+ K(r() a&'post(ri)or i+eLp(6+a:i)e /?+& se apropia
/eas()- era( 0i ?+&est(i /ei /are +i/i +( ,oia( s!a(&' &e
a)ar*e.
M S/oa)'- /a*ara&eS C6?)I?ia 6ar&ist() &e *?+e/' (+
Ci&ar /( 9ai+e)e stropite &e ,ar 0i te+/(ia)'- /()/at ?+
soare- )?+6' o :i+a. A)ar*'S Tre/i ?+ a&'postS...
O*() se ?+tor/ea /'s/?+& pe /ea)a)t' /oast':
M Pi /e!i &a/' e a)ar*'Q... Ce a( ei /( *i+eQ Ce
a* e( /( &?+0iiQ
M Or&i+S Ni*e+i +( /ir/()'...
294
M E( /ir/()Q
M Ni*e+i +( staIio+eaC'...
M E( staIio+eCQ 8or*... 4eCi &e a)Iii- /' e( &e )a
patr( s(+t pe s/9e)e... N(!*i ar&e &e +i/i o 5/itare pe
+aIi(+e7S...
Asist?+& )a s/e+'- La)( M')&'res/( era /( tot() &e
a,iC() Ci&ar()(i. A)er6a ?+tr!(+ s(3)et )a a&'post()
SOBOLIA. 8ar &(p' /e ,?+t(ra ?+/'pere /( ?+/'pere-
ie0ea ?+ /(rte- se i+sta)a pi/ior peste pi/ior pe :r?() &e
:eto+ a) 6ri)aK()(i (+&e!a( stat ?+ ()ti*a )or +oapte 0i
+( se /)i+tea /9iar &a/' tre/ea( ,a)(ri)e pe s(s- &a/'
&et(+a( Ci&(ri)e- &a/' portar() /( 0ap/' 0i (+i3or*' &e
,i/ea*ira) ?+/er/a s'!) *?+e ?+'(+tr(- i+,o/?+& or&o!
+a+Ie 0i re6()a*e+te. E) ?0i 3(*a Ii6'ri)e /'tr'+ite &e
r'C:oi- pri,i+& *ere( spre poart'- tres'ri+& /( C,?/+iri
&e i+i*' /?+& se apropia ?+ 3(6' o ?+t?rCiat'- p)e/?+&
o/9ii ?+ Kos /( &eCa*'6ire 0i /o+stat?+& /( o ?+6riKorare
+o(' /' t')pi)e pa+to3i)or a( ?+/ep(t s' se s(:Iie.
8e a/o)o a /o+te*p)at 0i *o+str(oasa 3eerie a &o('
:o*:ar&a*e+te &e +oapte )a 0ir. Aer:e)e trasoare)or /o!
)orate- ,erCi- 6a):e+e- ro0ii- a):astre- ?+/r(/i0?+&(!se ?+
/e) *ai 3a+tasti/ Ko/ &e arti3i/ii pe /are 0i!) i*a6i+ase
,reo&at'. P)(titoare)e para0(te )(*i+oase s/')&?+& ora0()
?+tr!o &e*o+i/' a(reo)' :orea)'- s/oI?+& ?+ re)ie3 /e)
*ai i+3i* a*'+(+t &i+ pro3i)() Ci&iri)or- &?+& spe/ta!
/o)()(i teri:i) o 3as/i+a+t' sp)e+&oare &e ser:are ,e+e!
Iia+'- /( 3o/ :e+6a)- torIe 0i )a*pioa+e- p?+' /e i*e+se)e
/a+&e)e se sti+6ea( ?+ p?)p?iri )i,i&e- spe/tra)e. Proie/!
toare)e :r'C&a( /er() &i+/o)o &e /(po)a i)(*i+at'- /(
s':ii a):astre- pe r?+& a6ere 0i i*o:i)e- pri+C?+& (+
a,io+ a): /a (+ 3)(t(re +o/t(r+- or:it- (r*'ri+&(!)- pi!
p'i+&(!)- ?*pi+6?+&(!) spre tir() :aterii)or a+tiaerie+e...
Pi str'3()6er() proie/ti)e)or... Pi 9(r(it() *otoare)or...
Pi spas*o&i/i)e eLp)oCii /( e/o(ri /are ,i:ra( *ai so+or
&e/?t Ci(a ?+ ti*pa+() 6ea*(ri)or. Pi ,'p'i)e si+istre-
&(p' /e ,a)(ri)e a( tre/(t 0i /er() &e s*oa)' a r'*as
6o)... Pi &(r(it() po*pe)or &e i+/e+&i( pe str'Ci)e &i+
+o( +e6reO 0i a(to*o:i)e)e sa+itare- Sa),area- /a*ioa+e-
6)as(ri stri6?+&- (*:re 3(6i+&- 6esti/()?+&...
E) se ?+tor/ea )a /a*era &e 9ote) /( pereIii strepeCiIi-
/a s' *ai r(p' o 3oaie &i+ /a)e+&ar- si+6(ra /a&r' /(
295
/are 0i!a ?*po&o:it pre/ar() &o*i/i)i(. U+ /a)e+&ar /(
3oto6ra3ia s(pre*()(i *i)e+ar 0i /( )api&are)e )oCi+/i
&e a+() tre/(t- i*pri*ate ?+ )itere ro0ii- a)t() +( era
per*is ?+ /o*erI. R(pea 3oaia- o ar&ea )a 3)a/'ra :ri!
/9etei- p?+' /e!0i 3ri6ea ,?r3() &e6ete)or.
S/otea 6o+6() ,e/9i- /io/+it- ars- t(rtit &e &'r?*'t(ri-
&i+ 6ea*a+&a+() &e per6a*oi& +o(!+o(I- *ar3' &e
r'C:oi. 1) ati+6ea (0or /( (+69ia s' *(r*(re ?+ s(r!
&i+'- +(*ai pe+tr( e)- o &at'- &e &o('- &e trei ori... Pi
?+ o&aia str'i+'- 9i&oas'- osti)' ?+ p(sti() +opIii- *(r!
*(r() a/e)a +osta)6i/ ?) ?+tor/ea &eo&at' )a a+ii /ei
&i+t?i- /?+& a 3ost a)t(). La /opi)() +e,i+o,ate)or Ko/(ri
&e )a /are!) /9e*a a/e)a0i 6o+6 )a /()/areO )a a&o)es!
/e+Ia e)a+(ri)or &e )i/ea+- /?+& ,iaIa se 3'6'&(ia a 3i
a)ta. At(+/i /?+& pe+tr( /o)e6i +( era +(*ai (+ Bos(*3!
La)( &i+tr!(+ si+6(r se*estr(- /i La)( /e) )oia) &e tot!
&ea(+a- /e) *ai &rept- *ai :ra,- *ai i(:it &i+tre &?+0iiO
&(p' /(* ,o)(+tar() /e)(i)a)t r'C:oi- p)e/at &e pe :'+!
/i)e 0/o)ii )a r'C:oi() )or- +!ar 3i i+spirat +i/i (+(i
/a*ara& 6?+&() 9?tr( s'!) pore/)eas/' Pesi*es/( N. La)(-
+i/i La)( Pesi*istr(- a0a /(* &e,e+ise &(p' &o('Ce/i
&e a+i pe+tr( /a*araCii /est(i)a)t r'C:oi- ?+ai+te &e a
se po*e+i tri*is )a ,atra Co*:i)or &e )a 5Cap0a7...
F(sese /e,a t?+'r 0i p(r ?+ ei- +e?*p(Ii+at- +e?+ti+at &e
&e0ert'/i(+i- /a Cori)e (+ei 3ra6e&e &i*i+eIi /( s/)i!
piri &ia*a+ti+e ?+ ro(a 3?+eIe)or. 8o('Ce/i &e a+i- pe
?+/et()- toate s!a( ?+,')(it ?+ sp(C'- a( (r*at /a)ea
t(t(ror &i+ K(r- a( *(rit ?+ e) /(* *(riser' ?+ toIi /ei
&e!at(+/i- ?+tr!o )(*e /are se &es/o*p(+ea- ?+ s*?r/(!
ri)e /are s!a( )'Iit /a o (ria0' Mare P(tre&' peste pa/e-
peste o*e+ire- peste e)a+(ri- a*'6iri- ?+e/?+&(!)e ?+
&ospita /o)/'ire &e )ar,e 0i ,ier*i- &e ,?s/oase *o)(0te.
A/(* ?+,iaser' iar'0i a/e)e ?+set'ri &e a)t/e,a- a/e)e
?+/re&eri ?+ a)t/e,a. Le re6'sea (+&e!a( r'*as- &e (+&e
)e!a )'sat. O )(a &e )a ?+/ep(t. M(r*(r() 6o+6()(i ?+
s(r&i+' *ai &(ra 0i pri+ so*+. Iar so*+() ?i era &i+tr!o
:(/at'- /o*pa/t- 3'r' ar't'ri 0i tort(ri- pe pat() tare &e
3ier- ?+ o&aia str'i+' &e 9ote) pe+tr( p(+6i)e *iK)o/ii.
A &o(a Ci a0tepta.
A0tepta a)ar*a. Fii+&/' +(*ai a)ar*a a,ea s' i!o
a&(/' pe La,i+ia- 3'r' &e /are +i*i/ +( se ?+/(*eta
296
s' ?+/eap' &e (+&e!a( r'*as toate- s' 9ot'ras/'- s'
spere. Pi /?+& /eas() &ep'0ea soro/() *(6ete)or &e sire+e
pe a/ea Ci- /?+& +(!0i *'i 6'sea rost straKa pri+ preaK*a
a&'post()(i SOBOLIA- p)e/a s'!Ii o6oias/' +east?*p'r()
/(treier?+& par/(ri)e /( :os/9ete &e ar:(0ti- &eparte-
spre )a/(ri. Li)ie/ii &e *()t ?0i s/(t(raser' 3)ori)e. A(
r'*as ,?r3(ri 6o)a0e &e /re+6i- /( (r?te p'st'i &e
se*i+Ie. 1+3)oriser' tra+&a3irii- 6)i/i+e)e- *a6+o)ii)e-
t(3e &e iaso*ie.
C( o /re+6(I' &e iaso*ie a)'t(ri- pe :a+/'- a C'rit!o
?+tr!o a*(r6ire pe st(&e+ta *e&i/i+ist' +( prea 3r(*oas'-
&ar at?t &e si*pati/'- ?+tr!o ro/9ie s'r'/(I' &e /reto+ 0i
pa+to3i tot &e /reto+- ie3ti+i- /( ta)pa &e s3oar'. Era
si+6(r'. Ri+ea o /arte pe 6e+(+/9i- 3'r' s' /iteas/'.
Tratat() &e a+ato*ie- /(*p'rat &e o/aCie- pe +i*i/-
*ar3' &e )a 3o/. Nas() /( &e3i/it )a *'s(r' +( *ai
/'(ta i+so)e+t ?+ ,?+t. Ni/i o/9ii at?t &e +e6ri 0i /( s/'!
p're &e!o at?t &e i+/isi,' ,ioi/i(+e +(!) *ai pri,ea(
at?t &e s/or*o+itor- /a s'!) si)eas/' a ?+toar// /ap()-
/(* +( p(tea e) s' se (ite ?+ o/9ii ?+/r(/i0aIi)or. MoI(
&i+ 3r(+te at?r+a Ka)+i/ 0i *oa)e- s(: s/(3ia p')'rioarei
ro0/ate 0i str?*:e- /a s*o/() (+(i /)o,+ &(p' ()ti*a
repreCi+taIie /( :'+/i)e 6oa)e ?+ are+a (+(i /ir/ /are a
&at 3a)i*e+t.
Ea a s(r?s trist. E) a s(r?s trist- pe+tr( &?+sa.
N(*ai 6?+&() /' +( *()t ?i )ipsise /a s' 3ie a/(*
pro3esor()- pe&a+t()- &e*+()- so)e*+() *a6istr( a) 6e!
)ati+os()(i Ge)( )!a oprit s' +( se ?+toar/' &i+ &r(*
0i s' +!o C6(&(ie &e (*eri- ?+&rept?+&(!i /( o s3?r)'
s/(3iIa str?*:' pe *oI() &i+ 3r(+te- /( a)t' s3?r)' ri&i!
/?+&(!i iar'0i +as() /?r+(I ?+ ,?+t- sp(+?+&(!i priete+os:
M N( *erit'S Cre&e!*'S... L(*ea e )ar6' S!a(
s/(t(rat )i)ie/iiQ A( ?+3)oiit tra+&a3irii... Ar(+/' a/est
3estut& eLa*e+e)e s(+t ?+/' &eparte...
8ar a t'/(t 0i a tre/(t ?+ai+te. Ea a r'*as si+6(r'
pe :a+/'- )?+6' /re+6(Ia &e iaso*ie- /( tratat() &ise/!
Iii)or pe 6e+(+/9i.
U+ ,?+t a s(3)at re/e &i+spre )a/(ri)e /( apa ?+/re!
Iit' 0i ,?+'t' ?+ a*(r6.
297
8
Ne6r( )a 3aI' *ai era ?+ a/ea Ci Io+ Le+0-
p)'s*(itor() &e apo/ri3e perso+a6ii 0i /opist() ?+/9i!
p(ite)or peripeIii- *e+ite s' ?+/eap' 0i s' s3ir0eas/'
+(*ai pe 9?rtie. P'*?+ti( )a 3aI'- +e:'r:ierit- /( a&?+/i
/ear/'+e &e +eso*+ s(: o/9i- /( 6()er() *ototo) 0i /(
(+ *(/ &e Ii6ar' sti+s ?+ /o)I() 6(rii a*ar ar/(ite.
Ni/i )a Pa)at() Te)e3oa+e)or +( se *ai (ita- o:e)is/
,erti/a) 0i a):- pre&esti+at o:ie/ti, a) :o*:ar&a*e+te!
)or ,iitoare- /are &eo/a*&at' atr'6ea *a6+eti/ ropot()
&e eLp)oCi:i)e 0i i+/e+&iare tot as(pra /)'&iri)or &i+ K(r.
Se (ita ?+ as3a)t.
Meste/a *(/() sti+s &e Ii6ar' 0i se (ita ?+ as3a)t.
5Pare 0i e) o *ar3' s/'pat' &e )a 3o/S... a 6?+&it
La)( M')&'res/(- ?+/re&i+Iat /'!0i a3)' (+ 3rate ?+tr(
a/e)ea0i p'ti*iri- &e ast' &at' +( ?+/9ip(ite. F'r' ?+&o!
ia)'- /asa ?+ r(i+'- :i:)iote/a &istr(s'- *a+(s/rise)e
s/r(*... M!a0 3i a0teptat s' )e ?+3r(+te toate /( *ai
:'r:'teas/' t'rieS Pi +( ?+tr!ase*e+ea &e)'sare... Pe+tr(
(+ o* /( Ii+(ta ,esti*e+tar' a&optat' &i+a&i+s &(p'
tipar() (+(i st(&iat 0i a+tipati/ s+o:is*- /( Ii+(ta i+te!
rioar' a&optat' &(p' tipar() (+(i a3e/tat sp)ee+ :ri!
ta+i/- prea repe&e i!a p)es+it *e*:ra+aS... N(!i st'
:i+e +(*ai pe+tr( at?t s' /ir/()e a/(* pe stra&' /(
:'r:ia 69i*poas' /a ,e0+i/ +'&(0it() Costea 0i /( 6(!
)er() /'*'0ii &e sa)a9or- s?*:'t' seara- ?+ai+te &e a se
&(/e )a :aie. Mi!ar 3i p)'/(t s'!) ,'& /a *?+&rii a:so)!
,e+Ii &e )a Sai+t!C.r- /are ?+ 0arKe)e &i+ :'t')ii)e ,ea!
/()(i tre/(t p)e/a( )a *oarte /( *'+(0i a):e 0i /asoar()
&e *are Ii+(t' )a /9ipi(... Ori s' ia eLe*p)( &e )a
*i+e. 8e /e)o3i:r' /'*a0a- ?+s' &e &o*+S... Uite- a(
ie0it 0i /aise)eS...7
La)( M')&'res/( +!a ?+tre:at o)tea+(): 5C(* &ai
/aise)eQ7
Neparti/iparea sa )a /atastro3e)e )(i Io+ Le+0 +(
*er6ea /9iar p?+' a/o)o. 8ar &(p' peri+&area tr(3a+!
&a)e)or &e seCo+ ?+ /o0() 3r(/tari)or *'s(ra e) /?t &e
,erti6i+os ?+ai+teaC' ,ara- iar La,i+ia tot +( *ai &'
+i/i (+ se*+. Sp(sese /' ,a )ipsi /?te,a Ci)e- 0i ?+/'
298
+i/i a/estea +( si6(r- poateS S!a( ?*p)i+it 0apte s'p!
t'*?+i.
M Ai ti*p )i:erQ... ?+tre:' Io+ Le+0- pri+C?+&(!)
&e :raI.
M E si+6(r() /apita) /are *i!a *ai r'*asS... a
r'sp(+s La)( M')&'res/(- /( o :(+',oie eLa6erat'-
9ot'r?t s'!i &ea o )e/Iie /(* rea/Iio+eaC' oa*e+ii ,ii-
+( /reat(ri)e apo/ri3e. Ptii /' 0i *ie *i s!a ?+t?*p)at
)a 3e)Q... Casa- *o:i)e)e- :i:)iote/a- a6o+isea)a p'ri+Ii)or-
&i+ /are *' +(trea* /a (+ paraCit- pra3 0i p():ere
toateS >a!9aS Li:er a/(* /a pas'rea /er()(i- 6ata s'!*i
?+/ep ,iaIa &e (+&e!a* )'sat!o )a &o('Ce/i &e a+i... S'
+!o *ai rateCS...
Io+ Le+0 +( p'rea ?+s' i*presio+at &e (r6ii)e /are
s!a( a:'t(t as(pra )(i La)( M')&'res/( sa( &e eLpa+!
si(+ea a/estor +ea0teptate *'rt(risiri. T'/ea- *oCo)i+&
*(/() sti+s &e Ii6ar'- ?+&rept?+&(!se /( 3ost() Co*:i
&e :raI spre a(to*o:i)() ro0( /( /are ?+tr!o sear' 0i o
+oapte a tra+sportat *(ri:(+Ci )a spita) 0i (+ /a&a,r(
)a *or6'.
M Mer6e* a/o)oQ se ?+s(3)eIi *()t *ai si+/er La)(
M')&'res/(.
M U+&eQ...
E) a ar'tat /( o/9ii &i+/o)o &e Ci&(ri- spre /artier()
Gri,iIa- pe!aproape &e stra&a Petr'/9es/( II- ?+ patria
(+/9ia0()(i i+i*os- /( *?+e/e)e s(*ese pe :raIe)e ,?!
+oase /a t()pi+e)e &e ,iI' :'tr?+'.
M U+&e!a* *ai 3ost 0i era* a)t3e)... La Mi9ai
Cristo,ea+(S...
M Mi9ai Cristo,ea+( e a/(* )a /i*itir() 5P'tr(+!
Ke)()7. L!a* (/is e(S... ,or:i +e6(ros Io+ Le+0- &es!
/9iC?+& portiera 0i a0tept?+&(!) s' i+tre.
La)( M')&'res/( ?) /er/et' )(+6. 10i sp(se /' *i+tea
ro*a+/ier()(i s!a /)'ti+at- (r*?+& soarta at?tor &i+ per!
so+a6ii)e sa)e apo/ri3e. N!a eL/)a*at ?+s' i+/re&()O +i/i
+!a &at Cor /( ?+tre:'ri)e. 10i i*p(se o pr(&e+t' r':!
&are. For*()' +(*ai o /o+&iIie:
M Mer6... 8ar &a/' s(+' a)ar*a- /( r(6'*i+tea s'
*' a&(/i ?+&'r't...
299
M Ast'Ci +( s(+' +i/i o a)ar*'. Pri,e0te /er()S 1+
ori/e /aC- ,ei 3i ?+&'r't. 4rei s' ser,e0ti +eap'rat a/i Ii+t'
:o*:ar&a*e+te)or
M 4rea( s' +( )ipses/ 0i at?tS...
M N( ,ei )ipsi. 1*i ?+/ar/ /o+0tii+Ia 0i /( &(*+eata-
o&at' por+it pe /a)ea /ri*e)or... 1+/ep(t() a 3ost 6re(...
Cri*a atra6e /ri*'...
8(p' /e s!a i+sta)at )a ,o)a+ 0i a &at &r(*() *oto!
r()(i- Io+ Le+0 repet':
M 8a- pe Mi9ai Cristo,ea+( e( )!a* o*or?t... Tre:(ie
s'!Ii sp(+... Tre:(ie s' i!o sp(+ /(i,a... Cre&eai /' *i!a(
+i*i/it ,reo eLp)oCi:i)' /asa- :i:)iote/a- *iCerii)e &e
*a+(s/riseQ... Te i+,i&ieC- &a/' ai s/'pat +(*ai /( at?t...
A* 3i6(r' &e si+istratQ N!ai re/(+os/(t /' a* (+ /ap
&e asasi+O /'!*i st' /ri*a ?+s/ris' pe 3aI'Q
La)( M')&'res/( a ?+/er/at s' C?*:eas/'- &e a)t3e)-
3'r' +i/i o /o+,i+6ere- re6ret?+& /' +!a i+,e+tat 0i e)
(+ preteLt apo/ri3 pe+tr( a +( se ?*:ar/a ?+ a(to*o:i)
/( (+ ro*a+/ier /are a s3?r0it pri+ a /'&ea 0i e) ,i/ti*'
3i/Ii(+i)or sa)e. A sp(s:
M Era* &epri+s s'!Ii ,'& 3oto6ra3ia a)t3e) ?+ Ciare-
&(p' apariIia (+ei /'rIi- /( pri)eK() re/e+Cii)or... Pe /?+&
at(+/i o 3oto6ra3ie /( 3i0a ser,i/i()(i a+tropo*etri/-
&i+ 3aI' 0i &i+ pro3i)- /( +(*'r() &e ri6oareQ
M N( 6)(*i.
M N( 6)(*es/- &ar +( pot s' /re&...
M Ai s' a3)i 0i ai s' /reCi. N!a* /(* s'!Ii istorises/
a/i- a0a... 1+tre Ci&(ri)e a/estea. Mer6e* )a aer... A/i *'
s(3o/' tot... Toate...
8e pe trot(ar i!a sa)(tat- /( roata p')'riei &es/rii+&
o ,ast' para:o)'- A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L.
Stri6a /e,a 0i )e 3'/ea se*+ s' opreas/'. Io+ Le+0
a ap'sat pi/ior() pe a//e)erator.
M Iar /a tot() s' 3ie 6rotes/- /o*p)i/e)e *e( )a
/ri*' e a/est pi6*e(S &e/)ar' e). S3i+L() a/esta 6(rist
0i a*:()a+tS... E0ti :(+ s'!*i o3eri o Ii6ar'Q 8e!(+
/eas *este/ *(/() a/esta r'/it 0i +(!*i &'&ea* sea*'...
La)( M')&'res/( i!a preCi+tat portIi6aret() &e *aro!
/9i+ ,er&e- /( Ii6'ri)e sa)e /'tr'+ite &e r'C:oi. O:ser,'
/' *?+a )(i Le+0 tre*(rase /?+& a apri+s 0i /' (+69ii)e
p(rta( ?+tr a&e,'r &o)i(.
300
A3ar' &i+ ora0- pe *ar6i+ea (+(i 0a+I &i+ p'&(rea
B'+easa- ro*a+/ier() ?0i spo,e&i /ri*a. Ni/i *'/ar +(
3(sese o*(/i&ere &i+ i*pr(&e+I'. Asasi+at pre*e&itat-
p(s )a /a)e /( o sata+i/' perse,ere+I'- eLe/(tat /( o
:ar:ar' +e*i)osti,ire. Cri*' &i+ eL/es &e Ce).
Iar ?*preK(r'ri)e &es3'0(rat(!s!a( ast3e).
A/(* trei s'pt'*?+i- a &o(a Ci &i*i+eaIa &(p' ra,a!
6ii)e (+(i pre)(+6 ata/ aeria+ &e +oapte- ?+ /artier()
Gri,iIa ?0i 3'/( apariIia po*pos() ,i/)eie* a) *'ri*i)or
*i)e+are 0i &ispersate.
A( sosit *ai ?+t?i 6ar&a- po)iIia- sa+ti+e)e- /a s' p(+'
or&i+ea /(,e+it'. Mai apoi- 3oto6ra3ii 0i reporterii- e/9ipa
operatori)or /i+e*ato6ra3i0ti. Pi ?+ s3?r0it- )a (r*'-
a(to*o:i)e)e +e6re 0i repeCi- &i+ /are a( &es/i+s /o+&(!
/'tor() s(pre*- /( s(:/o+&(/'tor() s'( 0i &e)e6ate)e
Patro+aK()(i. Bo*:ar&a*e+t() 3(sese *ai /r(+t /a &e
o:i/ei. Bo*:e eLp)oCi:i)e 0i :o*:e i+/e+&iare. Mai 3(!
*e6a( r(i+i. 1+ stra&a Petr'/9es/( II- ,i/ti*e)e s/o!
to/ea( &'r?*'t(ri)e /( o ?+&e*i+are /are ?+/ep(se s'
&e,i+' pro3esio+a)'.
O*() s)':'+o6 0i &e/o)orat- /( (+i3or*a 0i +e)ipsita!i
/ra,a0' &e /')'reI- a i+spe/tat sit(aIia- /')/?+& e+er6i/
/( /iC*e)e peste 6(r6(ie)e &e +'r(iri. 1+ (r*'!i- o*(!
)eI() +e6ri/ios ?+ straie /i,i)e p'0ea *ai /ir/(*spe/t-
3eri+&(!0i pie)ea 3i+' a ?+/')I'ri)or- pip'i+&(!0i /ra,ata-
?+tor/?+& o/9ii spre operatorii &e /i+e*ato6ra3 0i 3'/?+!
&(!)e se*+e &is/rete /?+& era *o*e+t() s' p(+' r?0+iIa
?+ 3(+/Ii(+e. U+ii si+istraIi a( )(at poCiIie respe/t(oas'-
/a s' apar' 0i &?+0ii ?+ K(r+a)() 3i)*at a) s'pt'*?+ii.
Tot era o *?+6?iereS A)Iii- /ei *ai *()Ii- ?0i ,e&ea(
*o9or?Ii &e +e/aC(ri)e )or- /'r?+& ?+ /?r/' )e6't(ri)e /(
9?r:(ri &eC6ropate &i+ I'+&'ri 0i 6r(+Ki.
M Ri!a( &es3ii+Iat /asa- *iCera:i)iiQ... se a&res'
/o+&(/'tor() s(pre* (+(i ase*e+ea si+istrat /( o /o!
0ar/' ?+ spate- &i+ /are ap'rea( &i,erse o:ie/te *ai
/(r'Ie)e: (+ pate3o+- 3ier:'toare e)e/tri/e- /(tii /( a*!
:a)aK() +e&es3'/(t. N( tre:(ie s' ,' &es/(raKaIi.
Mora)() i+ta/tS... [...\
M S' tr'iIi 0i s' ,' &ea 8(*+eCe( s'+'tate- EL!
/e)e+I'S [...\
301
C(,i+te)e i!a( p)'/(t 3oarte EL/e)e+Iei!sa)e. S!a ?+tors
/'tre (+ ?+soIitor 6a)o+at- por(+/i+&:
M L(aIi!i +(*e)e... 1) ,o* a,ea ?+ ,e&ereS S'!)
ai:' 0i Patro+aK() ?+ ,e&ere. U+&e &o*i/i)iaiQ U+&e!Ii
s(+t r(i+e)eQ
M S' ,e&eIi- EL/e)e+I'... C' +i/i +( *ai s(+t
&Ba/i)ea. 8'&ea* aK(tor... A* a(Cit /e s!a ?+t?*p)at 0i
a* s'rit- )'s?+&(!*i a)te tre:(ri- /a s'!*i p(+ :raIe)e
?+ ser,i/i() ,'&(,e)or 0i or3a+i)or... N( e +e,oie s'!*i ia
+i*e+i +i/i (+ +(*e- +i/i o a&res'... M' r'sp)'te0te
*()I(*irea &i+ s(3)et() *e(...
M A(CiIiQ se *i+(+' satis3'/(t o*() s)':'+o6- ri!
&i/?+& /ra,a0a spre s(ita /are a )(+6it 6?t(ri)e. Sare ?+
aK(tor() a)toraS N!are +e,oie &e +i/i o re/o*pe+s'S 1)
r'sp)'te0te *()I(*irea &i+ s(3)et() s'(... Mai eList'
oa*e+ii... A/esta e sti)() +o(- /are &' roa&eS... L(aIi!i
+(*e)eS 4a 3i /itat eLe*p)( pe +aIi(+eS... S' *er6e* *ai
&eparte...
A( *ers *ai &eparte. Aproape &e +(*'r() ;- stra&a
Petr'/9es/( II- a( ?+t?)+it a)t si+istrat- /( o :o//ea pe
/are a )ep'&at!o ?+ p():ere- &?+& s' se retra6'. Mi0/area
era s(spe/t'. S(spe/t' 0i *(tra i+s()(i.
M 8(*+eataQ ?+tre:' se,er o*() /( (+i3or*' &e
/')'reI 0i /ra,a0'. Ce ai a/o)oQ...
M Ni0te :oar3e- &o*+()e 6e+era)...
M Mare0a)S A/easta +!o 0tii ?+/'Q Pi +( 0tii /(* se
sa)(t'Q
M Ni0te :oar3e- &o*+()e *are0a)S a repetat s(s!
pe/t()- re/ti3i/?+& tit)() EL/e)e+Iei 0i poCiIia &e sa)(t
&(p' /(* pre,e&ea rit(a)() &i+ Monitoru ofi!ia*
Boar3e.
M A)e /(iQ
M Apoi a)e *e)e +( s(+t- /' e( a* ispr',it /( e)e.
8e )a o /as' &e!a/i)ea...
M Pi (+&e )e &(/iQ
M U+&e!oi ,e&ea 0i e( /( o/9ii. Mai 0ti* +oi
(+&eQ...
M Ce 3e) &e r'sp(+s(ri s(+t a/esteaQ Tra+sporIi
)(/r(ri str'i+e- )e &(/i +( 0tii (+&e... C( a)te /(,i+te:
s(stra6iQ PraCiQ...
302
M Asta +( se /9ea*' pr'&at- &o*+()e 6e+... &o*!
+()e *are0a)S... Str?+6ea*...
M Pe *i+e *' ?+,eIiQ Str?+6eai- 9aiQ... Mai /(teCi
s' r'sp(+CiQ... Ia +ot'S... 4a 3i p(s ?+ )a+I(ri- )a Cer/()
Mi)itar... Trei Ci)e... S' ser,eas/' eLe*p)(... A/esta e
siste*() *e(S... U+ eLe*p)( :(+- (+ eLe*p)( r'(S...
F)e/are s'!0i pri*eas/' re/o*pe+sa pe /are o *erit'...
M 8o*+()e *are0a)... ?+6'i*' ,i+o,at(). P(+eIi!,'
?+ )o/() *e(...
E( ?+ )o/() &(*ita)eQ... Ri!a* sp(s (+&e e )o/()
t'(S... Ri&i/aIi!) &e!a/i...
I+spe/Iia a /o+ti+(at ?+/' pe &o(' str'Ci. 8(p' /are
a)ai() s!a &ep'rtat ?+ str')(/itoare)e a(to*o:i)e +e6reO
iar )o/a)+i/ii a( r'*as s' s/(r*e /( (+69ii)e ?+ ,iC(i+i)e
)or ter/i(ite- /()e6?+&(!0i /io:(ri)e 0i C&re+Ie)e.
Toate a/estea )e!a a3)at Mi9ai Cristo,ea+( ?+ai+te
&e 3apt() serii. C( (+e)e a*'+(+te i6+orate &e *'ri!
*i)e /are s!a( &ispersat /( a(to*o:i)e)e so)e*+e /a
+i0te &ri/(ri- &ar prea :i+e /(+os/(te &e /ei )'saIi s'
r?*e ?+ s')a0(ri)e &ispersate &e :o*:e. EL/e)e+t' poate
i+te+Iia /e)or &o(' eLe*p)eO (+() :(+- 5/itat pe +aIi!
(+e7O a)t() r'(- 3ere/at ?+ )a+I(ri- )a st?)p() i+3a*iei.
C( o si+6(r' *etea9+'. Bor3a0()- se ?+t?*p)a a 3i to/*ai
eLe*p)() 5/itat pe +aIi(+e7- o 9ai*a+a a)(+6at' &i+
/artier 0i r's'rit' ?+ Cori pe+tr( a &a ia*a ?+tr!o pr'! ,')ie
&e *()t o/9it' ?+ ,e&erea (+(i ase*e+ea prie)+i/ pri)eK.
Iar :a+&it() os?+&it )a )a+I(ri ?+ 3aIa Cer/()(i Mi)itar se
?+t?*p)a a 3i (+() &i+ /ei *ai &e ispra,' 6ospo&ari ai
)o/()(i- p'ri+te)e 3etiIei /( o/9ii &e 3a+tas! ti/() a):astr(
*e&itera+ia+- Ro&i/a I/'- si+istrat a &o(a oar'- ?+ &o('
)(+i.
Pe+tr( resta(rarea &rept'Iii- Mi9ai Cristo,ea+( a
p(r/es spre /e+tr(- /a s' /ear' spriKi+() (/e+i/()(i *ai
t?+'r 0i apostat- &ar /( *ai *()t' tre/ere- Io+ Le+0.
Tre/ere +!a,ea Io+ Le+0 )a *'ri*i)e Ci)ei. N!a,ea
)e6't(r' /( +i/i (+ *i)e+ar.
M Pi asta e o s/(C'- :re o*()eQ se 3r'*?+tase Mi9ai
Cristo,ea+(. PoIi sta /( :raIe)e ?+/r(/i0ateQ... Ni/i +(!Ii-
preti+& &e/?t s'!*i &es/9iCi o (0' )a (+() &i+tre &?+0ii.
A* s'!i )'*(res/ e(... A* )'*(rit /apete *ai si*p)e...
303
N( p)e/ &e!a/i p?+' /e +!a* (+ r'sp(+s... Ia te)e3o+()
0i /ere o a(&ie+I' ?+ +(*e)e *e(.
Io+ Le+0 a )(at te)e3o+(). A(&ie+Ia a pre6'tit!o ?+s'
/( *ai *()t' so/otea)'. Ptia /' (0i)e *'ri*i)or +( se
&es/9i& ,rai0te- ori/?+& 0i pe+tr( +i*i/. Mai a)es a/(*-
/( orari() &ispers'ri)or... A ape)at &e/i )a A)eLa+&r(
4r?+/ea+(!S3i+L- /( *ai ,ersat' pra/ti/' 0i perse,e! re+I'
?+ ros() pi+6e)e)or. A p)e&at. A i+,o/at tot soi() &e
ar6(*e+te. Pi p?+' )a s3?r0it a iC:(tit s' o:Ii+' o a(&ie+I'
pe+tr( Mi9ai Cristo,ea+(- ?+tre &o(' a)ar*e. N( /9iar )a
s(pre*() *i)e+ar. La o*()eI() a) &oi)ea ?+ ra+6 0i ?+
stat(r'. 1+ Ci(a /(,e+it'- (+/9ia0() s!a ?*!:r'/at ?+ straie
*ai ar'toase- +e6re pe ,re*(ri- a/(* /a* ,erC(i- /(
:o/a+/ii s'i *i)itari ?+ )ipsa a)tora- 0i s!a ?+3'Ii0at /(
&o/(*e+te &o,e&itoare 0i /( &e/)araIii ?+t'rite &e!(+
i*presio+a+t +(*'r &e se*+'t(ri. L(/r() ?i p'rea
)i*pe&e. 1+/' o se*+'t(r'- 0i &reptatea r'*?+e &reptate.
8ar o*()eI() /e) *'r(+Ie) 0i +e6ri/ios &i+ &os()
:iro()(i e+or* a ap(/at 9?rtii)e &e arip' ?+ ,?r3() (+!
69ii)or 0i )e!a restit(it /( re6ret- 3'r' s' *ai 3r(+C'!
reas/' ?+ e)e:
M I*posi:i)S N( se poate re,e+i... 8i+ pri+/ipi(S...
Pri+/ipi() a(torit'Iii +( a&*ite re,e+iri...
Era r?+&() (+/9ia0()(i s' p)e&eCe. Iar Mi9ai Cristo!
,ea+( a p)e&at /( at?ta 3o/- ?+/?t /e,a ?+/ep(se s' se
/)ati+e &i+ +estr'*(tarea o*()eI()(i /are pri,ea +er':!
&'tor )a /eas /( ate+Iia *'rit' 0i *ere( ?0i pip'ia +o&()
/ra,atei.
M 4o* ?+/er/a... a 3'6'&(it. C( toate /' e 3oarte
6re(... C9esti(+ea tre:(ie0te st(&iat'...
M Bi+e- :re o*()eS Ce 6re( poate s' 3ieQ... se *ir'
Mi9ai Cristo,ea+(- (it?+& /' ,or:e0te /( o EL/e)e+I'
*i)e+ar' 0i ?+tre:(i+I?+& )i*:aK() &i+ /artier() s'(- ?+
preaK*a str'Cii Petr'/9es/( II. Ce /ap &e Spi+oCa ?Ii
*ai tre:(ie /a s' st(&ieCi o /9esti(+e )i*pe&e /a
)(*i+a Ci)eiQ
O*()eI() s!a ?+/r(+tat 0i a ri&i/at iar'0i ?+tre &o('
&e6ete 9?rtii)e pe /are )e &ep(se)e pe :iro(- s(: ta*po+.
M A* ter*i+atS a rostit a(toritar. Ia 'stea... A(&ie+Ia
&(*ita)e s!a ?+/9eiat...
M As/()t'- :re o*()eQ Ce te!a ap(/atQ...
304
M UiIi (+&e te a3)i 0i /( /i+e ,or:e0ti.
M Cre&ea* /' ,or:es/ /( (+ o*... A(& /' te *ai
/9ea*' 0i I/'S... Apoi- &(*+eata +!aK(+6i +i/i )a 6e!
+(+/9i() )(i I/'- ') pe /are ,reIi s'!) p(+eIi ?+ )a+I(ri.
M Ie0iS Te so*eC s' ie0i.
M IesS... 8ar ,'& /' ,i s!a s(it )a /ap 6o)() &i+
i+i*'. S' +( ,i+' /eas() o&at'- /?+& )(*ea aia- a /e)or!
)a)Ii I/'- &e!a/o)o- &e )a +oi- ,a por+i ?+/oa/e- s' ,' s/(!
t(re &e C6ar&a pe /are o tot /io0*o)e0ti )a 6?tS... Fa/e
a 0trea+6...
M A*e+i+Ii- a0a&arQ Se s/9i*:' /9estiaS...
O*()eI() a ap'sat (+ :(to+. A &at or&i+ (0ier()(i
i,it ?+ pra6:
M Pre&' a/est i+&i,i& sa+ti+e)e)orS... 4or pri*i &is!
poCiIii. Trei )(+i &e )a6'r a( s' te ?+,eIe- sti*a:i)e-
/(* se ,or:e0teS Pi /( /i+e ,or:e0tiS...
Epi)o6() a(&ie+Iei )!a /(+os/(t Io+ Le+0 &(p' /?te,a
Ci)e- &i+tr!o s/risoare tri*is' &i+ )a6'r pri+ /(rier
t'i+(it. 8i+ +o( a p(s ?+ *i0/are (*:)'reIii &e ta6*a
)(i A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L. Iar ?*potri,a t(t(ror
a0tept'ri)or- S3i+L s!a &ep'0it pe si+e. C?+&,a- /( trei!
Ce/i 0i /i+/i &e a+i ?+ (r*'- pe ,re*ea &e:(t(ri)or pro!
*iI'toare- pri*ise 0i e) ?+/(raKare 0i s3at(ri &e )a Mi9ai
Cristo,ea+(. S!a &at peste /ap. Io+ Le+0 a /'p'tat o
a(&ie+I' perso+a)'. C( a)t3e) &e *e0te0(6(iri- potri,ite
oa*e+i)or 0i ti*p(ri)or- a iC:(tit s' ?+3r?+6' pri+/ipi()
a(torit'Iii /are +( re,i+e as(pra &e/iCii)or. La s3?r0it()
s'pt'*?+ii- (+/9ia0() e)i:erat i!a :'t(t ?+ (0' s'!i *()!
I(*eas/' 0i s'!i C(6r',eas/' *ai a*'+(+Iit peripeIii)e
+(*ai s(*ar istorisite ?+ r',a0. Mai re/o)tase 0i a)te
petiIii- /( se*+'t(ri- &i+ )a6'r. Le!a ?+/re&i+Iat (/e+i!
/()(i apostat- s' i+ter,i+' &e (r6e+I' pe+tr( a)i+area
a)tor +e&rept'Ii 0i +e/aC(ri. A,ea o spe/ia)itate. Atr'6ea
?+/re&erea 0i &o)ea+Ie)e (r6isiIi)or &e ori(+&e- /a *a6!
+eti/() o:e)is/ a) te)e3oa+e)or :o*:e)e pe!o raC' &e
&o(' s(te &e *etri. A/easta s!a ?+t?*p)at seara. A &o(a Ci-
&(p' ()ti*() :o*:ar&a*e+t- i!a( &eC6ropat /a&a,r() &i+
r(i+e)e /'s()iei /( p')'ria C:(rat'- a/(* C:(rat' pe
&e!a ?+tre6() &i+ te*e)ie.
M PoIi sp(+e a/(* /' +( )!a* (/is e(Q ?+tre:'
Io+ Le+0- &(p' /e 0i!a ispr',it spo,e&a+ia. 8a/' *'
305
ast?*p'ra*- &a/' r'*?+ea* )a i+&o)e+Ia *ea- r'*?+ea
0i e) trei )(+i ?+ )a6'r 0i /?Ii,a a+i ?+/' ?+ ,iaI'S... 1Ii
a*i+te0tiQ... 5P(+eIi *?+a- :re oa*e+i :(+iS... Mi!e
*i)' &e 9'i+(Ie)e ,oastre- &ar +( )e ,'& :i+eS... Ce
oa*e+i- 8oa*+e- /e oa*e+iS...7 S!a( s3?r0it toate-
+(*ai 3ii+&/' o si+6(r' &at' a* i+ter,e+it 0i e( ?+
&esti+() oa*e+i)or &e /ar+e 0i oase- ?+ )o/ s' *' *'r!
6i+es/ )a 3a+to0e)e *e)e &e 9?rtie... E0ti :(+ s'!*i *ai
&ai o Ii6ar'Q... 8e /?+& *' 0ti(- +!a* /er(t Ii6ar' /(i,a...
Pe *ar6i+ea 0a+I()(i- Io+ Le+0 a t'/(t (+ ti*p-
p?/?i+& &i+ Ii6ara /'tr'+it' &e r'C:oi a )(i La)( M')!
&'res/(. R's(/ea ?+tre &e6ete)e /( +e6r( s(: (+69ii (+
3ir &e iar:'- pe /are se /'I'rase o 3(r+i/'. A s/(t(rat!o /(
:'6are &e sea*'. A sp(s:
M La ?+*or*?+tarea )(i- +i*e+i &i+ /ei ai tipar()(i-
pe+tr( /are ?+se*+ase /e,a a/(* treiCe/i- patr(Ce/i &e
a+i. Co+3raIi- &is/ipo)i- /ititori... 8oar e(... 1+ s/9i*:-
s(te &e oa*e+i &i+ )(*ea pe /are o a&optase 0i!) a&op!
tase... L(/r'tori- *e/a+i/i- str(+6ari- *a/a6ii- sa)a9ori-
*e0teri- (/e+i/i- 3e*ei /( :ro:oa&e)e pe o/9i- p(C&eria
&e /opii &es/()Ii 0i r(3o0i- pe+tr( /are 3(sese 5(+/9i()
Mi9ai7S A/eia ?) p)?+6ea( /( )a/ri*i a&e,'rate- +( /(
a)e +oastre- &e 9?rtie.
M M' *ir /' +!a* ,'C(t +i*i/ po*e+it ?+ CiareQ
rosti La)( M')&'res/(. Ni/i (+ +e/ro)o6. Ni/i o +otiI'...
M B(+e )a /eQ... E( a* ,e69eat s' +( apar' +i!
*i/... I!a* Ii+(t *oartea as/(+s' 0i )(i S3i+L- ?+a&i+s-
/a s' +( /(treiere re&a/Iii)e 0i s' +(!i sp(r/e *e*oria
/( re6rete)e +oastre 3'Iar+i/e
M F'Iar+i/eQ protest' La)( M')&'res/(. 1+tr(/?t te
pri,e0te- +(!*i *ai pare /(,?+t() potri,it.
M F'Iar+i/e- &a C?+& a* aK(+s a/as' &e )a ?+!
*or*?+tare- 0tii /e!a* 3'/(tQ... A* ar(+/at ?+ so:'
*a+(s/ris() ro*a+()(i )a /are )(/reC &e!o K(*'tate &e
a+. Aproape 6ata... Ptia* /' +( i!ar 3i p)'/(t... Era
Kert3a *ea- ?+ 3e)() *e(... A* &at 3o/ *a/()at(rei /(
/9i:rit(). Pi!*i era +e/aC /' so:a +( tra6e ?+ toi()
,erii- /' *i!a (*p)(t :iro() &e 3(*. M' ?+,er0(+a*
s' +( *ai r'*?+' +i*i/... Apoi- &(p' trei Ci)e- a* r's!
/o)it /( /)e0te)e 0i /( &e6ete)e ?+ /e+(0'- ?+ 3oi)e s3?r!
to6ite- /a si+istraIii r(i+e)or &i+ stra&a Petr'/9es/( II-
306
s' &es/op'r &a/' +( se *ai poate sa),a /e,a... A/e0tia
s(+te*S Cre& /' e ,re*ea s' +e ?+toar/e*. N!ai a,(t
+oro/ &e!(+ :o*:ar&a*e+t pe Ci(a &e aCiO 3ii+&/'!*i
pare /' a/easta a0tepIiQ... A)ar*e)eS... 1+/' o Ii6ar'-
te ro6...
La)( M')&'res/( a /o:or?t &i+ a(to*o:i)() ro0(- ?+
stra&'- ?+ai+te &e a se ?+&repta spre /a*era &e 9ote)
/( pereIii strepeCiIi- se a:'t( pri+ &rept() +'r(iri)or
(+&e i!a 3ost /asa- pe+tr( a )'sa (+e)e r'sp(+s(ri Leo+!
ti+ei- 6'C&(it' ?+ ,e/i+i- )a K(p?+easa i+6i+er()(i Got/(-
&ispersat.
8e pe Ci& i!a r?+Kit /ra+i() &e Co*:i- /( 9a,a+a
e+or*' ?+ &i+Ii: &o*+(B La)( )a p)i*:are. Pi /e)')a)t
&o*+(B La)(- C:ier?+& /( 6(ra &es/9is' &i+ /are ?*!
pro0/a( )itere)e /a se*i+Ie)e &e 3)oarea!soare)(i: 5Leo+!
ti+aaaS7... Cre0tea( :')'rii peste *o,i)e)e s(rpate. Se
?+ti+&ea ,iIa ,i6(roas' /are /'pt(0ise a)t'&at' (+ perete
?+tre6 0i a/(* /(pri+&ea &'r?*'t(ri)e. A C:(rat (+ sto)
&e ,r':ii. Poate ?0i 3'/(ser' /(i:.
Pe Leo+ti+a +!a a3)at!o. 1+tr( /o+so)are a ?+t?)+it
/ei &oi 3e/iori ai A+ei 4. Si*io+.
Ni/' 0i!a s/os ti/9i(Ia- sa)(t?+& &(p' toate or?+&(!
ie)i)e &e :(+'!/(,ii+I'. P(rta )a s(:s(oar' (+ pa/9et ?+!
3'0(rat ?+ Ciar-
M 1+/otro 0i (+&e- &o*+()e Ni/'Q... ?) ?+tre:' a*i!
/a) La)(- /a (+ ?+t?rCiat 0i post(* &is/ipo) a) )(i Mi9ai
Cristo,ea+(.
M 8(p' tre:(riS a r'sp(+s :'ieIa0() /( i*porta+I'.
La /iC*ar... 8(/e* ?+/')I'ri)e )a reparat... Aia eS...
Le!a to/*it *a*a aCi!&i*i+eaI'- 0i a/( )e pre&'*...
A,e* 0i :o+ &e ta)p'... Aia eS
A*?+&oi era( &es/()Ii. MitiI' /( (+ &e6et &e )a
pi/ior )e6at ?+ /?rpe- /a )a)e)e)e- pa+sate o&i+ioar' &e
Cor/o&(0a.
La)( M')&'res/( ?0i a*i+ti /' 0i e) a,ea a tre/e pe
)a /iC*ar. 1) )'sa( pa+to3ii (+i/i )a p'ri+Ii. C9iar )(ase
/arte)a )a &i+s()- pe+tr( a /o*a+&a a)t' pere/9e. >ot'r?:
M Mer6eIi /( *i+eS...
307
M P'i +oi +e &(/e* ?+/o)o... UiteS U+&e e 3ir*a
aia 6a):e+' 0i!(+ pa+to3 /a a) )(B *a&a* M?+Cat(S...
C( to/ B+a)t 0i &o(' /()ori... 5La Pa+to3() e)itei7S
5Pa+to3() e)itei7 se t(pi)ase ?+tr!(+ 6?r)i/i &e s(:!
so)- /( trepte ?+6(ste... N( pro*itea *are ispra,' &(p'
6ea*() pr'3(it 0i *(/i6'ite)e *(stre eLp(se /a s' atra6'
/)ie+te)a &e e)it'. La)( M')&'res/( i!a &(s spre /iC*ar()
s'( ,e/9i 0i /(+os/(t. 1+ &r(*- Ni/' ?i 3'/( se*+ s'!i
a&*ire *?+a ?+/i+s' /( o /(re)(0' &e /eas. C(re)(0a
a,ea 0i /eas. 8ar (+() &e ti+i/9ea- 3'r' *e/a+is*. U+
/eas apo/ri3.
M 1Ii p)a/eQ ,oi s' a3)e Ni/'.
M Mai ?+/ape ,or:'Q C?*:i La)(. N(*ai /' r'*?+e
+iIe) /a* ?+ (r*'.
M 1) ?+,?rt... Mi!) &'&( ta+ti E)iCa. 8aB *a*ei ?i
sp(sei /' *i )!a &at t't(I(B... E 3oarte :(+' 0i &ar+i/'-
*a&a* M?+Cat(S S!o 0tii &(*+eataS... N( /a *a*a-
/are +e ia toat' Ci(a )a Cor... Ieri *?+/ai 0i :'taie...
Aia eS
Tr'&area )(i Ni/' 3'/ea pro6rese. A/(*- M?+C'toaia-
/ea /are +!a /9ior?t &(p' /(* o :)este*a( ?+ r(6'/i(!
+i)e )or &e sear'- &e,e+ise *a&a* M?+Cat( 0i ta+ti
E)iCa. 5A/i se arat' 6ra:+i/' +e,oie &e i+ter,e+Iia
La,i+ieiS re/(+os/( La)( M')&'res/(. N(*ai ea e /apa!
:i)' &e ?+&est() ta/t...7 8(p' o )ips' &e 0apte s'pt'!
*?+i- +( se ?+&oia /' se ,a ?+toar/e- e)- /are ?+ pri*e)e
Ci)e +(!i /re&ea sp(se)e +i/i &(p' /i+/i /)ipite. Pi +( se
?+&oia /' +(*ai &?+sa e ,re&+i/' s' p(+' r?+&(ia)' ?+
,iaIa A+ei 4. Si*io+- a )(i Ni/' 0i a )(i MitiI'- a )(i
4a+69eie Si*io+ 0i a 3ost()(i &o*+ o* &e pe stra&'-
aK(+s /( a&e,'rat pe stra&'.
M Ce 3e) &e pa+to3i ai ,rea t(- Ni/'Q... Ne6ri sa(
6a):e+iQ
M Ga):e+i...
M Pi t(- MitiI'Q
M Tot 6a):e+i...
M Per3e/tS... Po3tiIi ?+)'(+tr( i+3a*i)or- s' ,' ia
*'s(r'S C?*:i La)( M')&'res/(- 3eri/it &e +e&(*erirea
ior 0i *ir?+&(!se si+6(r &e ,oia )(i :(+' /( /are re!
+(+Ia )a :o+() &i+ /arte)'- )a &r'*')(ite)e sa)e so/ote)i-
a/(* at?t &e ?+&rept'Iite. C(raK- &o*+()e Ni/'S... N(
308
te /o&i... N(!Ii p)a/e- 3ii+&/' +( sea*'+' a 5Pa+to3()
e)itei7Q
M N(!s sp')at pe pi/ere. Aia eS
M Pi e( *' s/'pS *'rt(risi i+&i,i&() &e MitiI'- ?+
/()*ea e*oIiei.
9
Zi(a se ,estea ?+t(+e/oas'. Nori t(r:(ri pe
/er. Re/i 0(,oi(ri &e ,?+t. P)o(ase (+&e,a /( 6ri+&i+'.
La)( M')&'res/( se str'*(tase )a a treia ,itri+'.
A/(*- e) st(&ia *'r3(ri)e 0i preI(ri)e- /( o pasi(+e
/are )!ar 3i &eC6(stat pe S'+&e) 0i ar 3i r'C:(+at!o pe
A+toa+eta- pe La,i+ia- pe toate 3e*ei)e &i+ )(*e- pe+!
tr( tot /e!a 6?+&it o&at' &espre e)e (+ 3ost 0i ,iitor soI
&o/i) 0i i*:e/i).
A,ea &e /(*p'rat o s(*' &e *'r(+Ii0(ri- &(p' o )ist'
?+&e)(+6 /9i:C(it'- /( arti/o)e s(pri*ate. Se ar'ta +e,oie
s' *ai s(pri*e 0i a)te)e. PreI(ri)e era( eL/esi,e pe+tr(
:(6et() s'(.
Ce,a- o 6?C'- ?i 6?&i)a p'r() &(p' (re/9e. A 3)(t(rat /(
*?+a s!o a)(+6e. S!a p)e/at s' eLa*i+eCe *ai ate+t o
/i3r' &(:ioas'- pe /arto+() K(*'tate as/(+s. E G J## sa(
7 J##Q G?Ca re,e+i *ai st'r(itor. S!a p)es+it 0i e) *ai
C&ra,'+- &e!a ?+/ep(t s'!i Ii(ie (re/9ea /a o sire+' &e
a)ar*'. N( e (+ *a6aCi+ (+&e s' poat' i+tra. Prea
s/(*p.
C?+& s!a ?+tors s' p(r/ea&' spre *ai ti/')oase ,itri+e-
&e *ai ti/')oase 0i a//esi:i)e pr',')ioare- )!a pri*it ?+
3aI' (+ C:(/+et so+or &e r?s.
La,i+ia- /o+te*p)?+&(!) a*(Cat'- /( :raIe)e ?+/r(!
/i0ate- ?+tre &e6ete /( 3ir() &e 6aroa3' ro0ie /are!i
6?&i)ase (re/9ea. R?&ea. O &at' /( ea r?&ea /er()- stra&a-
tot (+i,ers().
M La,i+iaS a stri6at. 8o*+i0oar' La,i+iaS...
Pi s!a repeCit s'!i /(pri+&' *?+a- s' i!o str?+6' 0i
s' i!o s'r(te /( tot &or() /res/(t ?+ e) &e &o(' )(+i.
Ea i!a ar'tat /( ,?r3() &e6et()(i ?+*'+(0at o:raC()-
309
aproape &e t?*p)a /( ,i+i0oara a):astr' 0i &e /o)I()
p)eoape)or- (+&e o *i/' +e69i+iI' +ea6r' ?) o:se&ase ?+
at?tea ,is'ri.
M Pe+tr( ast'Ci- per*isS a sp(s La,i+ia- ?+/)i+?+!
&(!0i si+6(r' o:raC() 0i o3eri+&(!) a)i+tat :(Ce)or.
Era ?*:r'/at' ?+ Ka/9et(Ia +ea6r' 0i (Cat' &i+ Ci(a
/e)ei &i+t?i ?+t?)+iri- /( a/eea0i p')'rie &e a*aCoa+' 0i
a/eia0i pa+to3i &e )a 5Per(6ia7- ?+s' oste+iIi- a/eea0i
po0et' /( i+iIia)e)e L* M*& &i+ O)& Bo+& Street- Lo+&o+.
8o*+i0oara L* M*- &e pe stra&'. 8ar r?s()- pri,irea
,i,a/e- toat' 3i6(ra 3i+ &ese+at' &e /a*ee- a,ea( a)t'
/')&(r'- +( r't'/irea oar:'- +')(/it'- ?+ o/9it &e!at(+/i.
Bi/i(i+&(!) &i,i+ /( +a6ai/a 6aroa3ei peste :(Ce 0i
+ari- a sp(s:
M Foarte 3r(*osS 8e trei Ci)e te /a(t r's/o)i+&
ora0()- iar &(*+eata- ?+ )ipsa *ea- te &e&ai )a per,ersa
pasi(+e a ,itri+e)or- pe /are *i!ai 3(rat!oS... Poate ?Ii
a)e6eai o /ra,at'Q
M Ce,a *ai stri/t 0i *ai (r6e+t +e/esar- &o*+i0oar'
La,i+ia.
M Pe+tr( priete+i *' /9ea*' +(*ai La,i+ia. Sp(!
+e!*i La,i+ia.
M La,i+ia... a repetat e)- /(* o +(*ise &e *ii &e
ori ?+ 6?+&- La,i+ia...
8ar &i+ t(*()t() at?tor ?+tre:'ri- *ir'ri- ?+6riKor'ri-
&ori+Ie- /9e*'ri- /?te )!a( *(+/it ?+ a/este &o(' )(+i-
+( 6'sea a)t +i*i/ &e sp(s &e/?t a/e)a0i /(,?+t- e &rept-
i+to+at pe!o *ai ,ariat' 6a*':
M La,i+ia... La,i+ia...
Ea a r?s- pe/et)(i+&(!i :(Ce)e /( 6aroa3a ro0ie- r's(!
/it' /a (+ si6i):
M AK(+6eS... N( Ii!a* &at +(*e)e s' *i!) (CeCi...
P?+' &isear' +( *ai r'*?+e +i*i/ &i+ e) &a/' o /o+ti+(i
tot a0a... Ce ?+sea*+' /ra,ata a/easta i*posi:i)'Q
M Posi:i)' sa( i*posi:i)'- e (+i/a...
C(rios. Iar'0i +(!i *ai ,e+ea s'!i sp(+' La,i+ia.
C9e*area iCo)at' *er6ea. La s??r0it() (+ei 3raCe se
,o)ati[)i\CeaC'.
M U+i/aQ se *ir' La,i+ia S'!i &'* to,ar'0e- /a
s' ai:' /i+e s'!i Ii+' &e (r?t 0i &eo/a*&at' s' se o&i9!
+eas/'. I(:ite &o*+()e La)()e 25Mie +(!*i sp(+e pe
310
+(*eS7 se t?+6(i e) *e+ta)=- /a &o,a&' /' te /a(t &e
trei Ci)e 0i /' &e trei Ci)e a0tept a)ar*a- (ite!*i pro*i!
si(+ea ?+ po0et'. Pe+tr( ori/e e,e+t(a)itate- (*:)a* &e
trei Ci)e /( pa/9et() )a *i+e... Pro*isi(+e ?+ trip)(
eLe*p)ar... S/oate- ar(+/' i*posi:i)itatea aia &e )a 6?t.
M A/i- ?+ stra&'Q
M A/i- ?+ stra&'. N( eList' +i/i o or&o+a+I' /are
s' i+terCi/' s(:stit(iri)e &e /ra,ate ?+ stra&'.
La,i+ia a reCe*at po0eta &es/9is' &e :ara ,itri+ei:
&i+ p)i/() &e 9?rtie /erat'- /( i+s/ripIia (+(i *a6aCi+
&e )a Ge+e,a- a &es3'0(rat trei /ra,ate- )e!a /o+3r(+tat
/( &ese+() 0i /()oarea (+i/()(i /ost(* a) )(i La)(- a
a)es (+a 0i a pri+s s' i!o ?++oa&e )a 6?t. U+ o3iIer +ea*I
s!a ?+tors &i+ &r(* s' pri,eas/' s/e+a /( oare/are &eCa!
pro:are. Ea i!a s/os )i*:a- str?*:?+&(!se )a &?+s()- iar
o3iIer() a )(at!o p(0/' )a pi/ior- /a s' ias' &i+ raCa
peri/()oas'.
M A0a *ai *er6eS... /o+stat' La,i+ia /( satis3a/Iie-
tip'ri+&(!i re,er(ri)e 9ai+ei /( pa)*e)e ?+*'+(0ate.
A/(* p(te* ,or:i... La /e 9ote) &o*i/i)ieCi- &e +(
Ii!a* &at &e (r*' ?+- trei Ci)eQ... St(pi&'- +!a,ea*
/ap() s' ?+tre: )a p)e/are... N!a* 0ti(t (+&e s'!Ii /o*(!
+i/ *ai t?rCi( +i*i/. Iar /?+& a* sosit- Ca&ar+i/ a*
te)e3o+at )a &i3erite 9ote)(ri... Ne/(+os/(t- +e/(+os/(t...
Ce 9ote) eQ Sa( s(: /e +(*e /)a+&esti+ te as/(+CiQ
E) i!a sp(s +(*e)e 9ote)()(i- )'*(ri+& ,oios- 3'r'
sti+69erea)' 0i *e)a+/o)i/e s(spi+e &e si+istrat:
M N( e (+ 5Pa)a/e7... >ote) &e ra+6() &oi- *ai *()t
trei... Ca pe+tr( *iK)oa/e)e *e)e &e si+istrat tota).
M A0a &e 6ra, staiQ
M A0a &e 6ra,...
La,i+ia )!a pri,it pri+tre 6e+e)e )(+6i- /( ?+/or&area
&o *ioap'- e,a)(?+&(!i /'*a0a &e /e)o3i:r'- par&esi()
&e p)oaie *(0'*')os &e pe :raI- a)te &eta)ii. Rosti:
M Poate e *ai :i+e. C( at?t *ai :i+eS
M E /eea /e a* /reC(t 0i /re&... La,i+ia.
M Pi te rese*+eCi s' stai )a 9ote) /?+& 5Mi/a p(:)i!
/itate7 e p)i+' &e o3erte)e /a*ere)or *o:i)ate &(p'
eLo&() :(/(re0te+i)orQ N( prea pari (+ si+istrat /(
i+iIiati,'S
311
M Te!a* a0teptat- La,i+ia... 8i+ Ci ?+ Ci...
Ea retra/t' a&*o+estarea i+K(st':
M Iart'!*'S.. Ai &reptate... 8i+ Ci ?+ Ci. P)e/ase*
pe!o s'pt'*?+' /e) *()t... A* )ipsit &o(' )(+i... Ce
Ii!ai ?+/9ip(itQ
M N( *i!a* ?+/9ip(it +i*i/. N!a,ea* pe /e s'!*i
?+te*eieC (+ ?+/ep(t &e ?+/9ip(ire. A* a0teptat. Era*
si6(r /' ,ii...
M N( te!ai te*(t +i/i &e!(+ a//i&e+t &e a,io+Q
M N( 0tia* /' p)e/i /( a,io+()- La,i+ia. Ni/i +!ai
sp(s- +i/i +!ai )'sat s!o :'+(ies/.
M A&e,'rat... 1+/' o &at' ai &reptate. Pi ?+/' o
&at'- par&o+.
M A a,(t a,io+() ,re(+ a//i&e+tQ se ?+6riKor' e)-
&e0i +i*i/ &i+ ?+3'Ii0area La,i+iei +( ?+&rept'Iea pre!
p(s() /' ar 3i tre/(t pri+ peripeIii)e (+(i a//i&e+t &e
a,io+.
M 8e a,io+- +(S 1+s' a)te a//i&e+te &est()e. 8est()
&e &eCa6rea:i)e 0i s(rpri+C'toare pe+tr( *i+e. Nea0tep!
tate... S' )'s'*S... O parte a* s' Ii )e sp(+. A* s'!Ii
eLp)i/. A)te)e a* s' )e )as pe+tr( /?+& ,a ,e+i ,re*ea
)or... U+&e s' *er6e* /a s' p(te* sta &e ,or:'- a/(*-
/?+& )a a&'post() +ostr( e re-!)e6 5Cap0a7 a &isp'r(t...
La 5At9T+Te!Pa)a/e7- /9iar &a/' 9o)() 0i :ar() s!a(
&es/9is- +( pot 0i +( ,rea( s' *er6... Ai ,reo i&eeQ
M 5Nestor7...
M Re*or/' &e tra*,ai Prea *are ?*:()Cea)'.
As/()t' trei *ese &i+ K(r() t'( 0i as/()Ii trei *ese &i+
K(r() t'(S... Se ?+se+i+eaC'S... U+&e,a- )a aer- +!ar 3i
*ai potri,itQ
La)( M')&'res/( 0tia (+ )o/ *ai potri,it- (+&e,a-
)a aer:
M Spre )a/(ri- La,i+ia... 1+ par/... C(+os/ e( o
:a+/'... N(*ai /' e /a* &eparte...
M A&*ira:i)S... A* +e,oie &e *i0/are &(p' /?t a*
3ost o:)i6at' s' +( *' *i0/. S(p(s' )a re6i* &e stri/t'
i*o:i)iCare- ?+tre patr( pereIi.
5Tot a s(3erit (+ a//i&e+tS... 6?+&i La)( M')&'res/(.
Ci+e 0tie /e /a*er' &e sa+atori(S... Pat- i*o:i)iCare ?+
6ips... Bi+e /' a( s3?r0it toate- 3'r' +i/i o (r*'S Are
s' *i )e po,esteas/'... A/(* s(+te* a&e,'raIi priete+i-
312
3'r' +i/i (+ as/(+Ci0O 3'r' reCer,e... Pe+tr( priete+i-
*' /9ea*' +(*ai La,i+ia. Sp(+e!*i La,i+iaS7
A)'t(ri &e e)- La,i+ia p'0ea e)asti/- a,?+tat. 10i p(sese
6aroa3a /( 3ir() /oCii &e!a )(+6() po0etei- ?+)'(+tr(- s(:
/)apa ?+/(ietorii. A3ar' r'*'sese +(*ai si6i)i() &e peta)e
ro0ii- st(3oase- proaspete- ?+/ar+ate. Ori/e i se ,a 3i
?+t?*p)at- +( pi/ioare)e- +( 6)eC+e)e a( 3ost i*o:i)iCate
?+ 6ips- &(p' *ers() &e/is 0i spri+te+- +e0o,'ie)+i/.
M Ce (r?t a &e,e+it B(/(re0ti() +ostr(S... rosti
La,i+ia Ma&(. O:)oa+e- 6ea*(ri /( t':)ii &e p)a/aK sa(
6oa)e /a or:ite)e &e /ra+i(S... Pi :')'rii)e a/estea /are
a( ?+/ep(t s' /reas/' peste r(i+iS 8ar toate a( s' s3?r!
0eas/' ?+tr!o )(+'... Poate *ai p(Ii+ /9iar... Po,este0! te!
*i- /e!ai 3'/(t toat' ,re*eaQ
M Ri!a* sp(s- La,i+ia... A* a0teptat s' te ?+tor/i.
M Pi &a/' +( *' *ai ?+tor/ea*Q
M N( pot s' a&*it...
M A 3ost tot(0i 3oarte- 3oarte aproape s' se ?+t?*!
p)e 0i a/eastaS... a *'rt(risit ea- ?+6?+&(rat' o /)ip'-
pri,i+& ?+ 6o)- /( pro3i)() se,er &e *eta)i/' e3i6ie- +(
&e &()/e /a*ee.
Apoi s!a s/(t(rat- C?*:i+& iar'0i se+i+O
M Te i+,it s' /(*peri &e )a /9io0/ (+ Ciar /( 5Mi/a
p(:)i/itate7. S' p(+e* ?+ ap)i/are /a)/()() pro:a:i)it'!
Ii)or 0i s' &es/operi* oare/are 6arso+iere *o:i)ate- *ai
preCi+ta:i)e 0i /e+tra)e- pe+tr( (+ oare/are si+istrat i+!
/apa:i) &e e+er6ia s!o 3a/' si+6(r... 4o* i+tro&(/e
or&i+e- &o*+()e eL!/o+3. (+i,ersitar- eL!Co*:i- eL!eIe!
teraS.. Uite /(* s!a )(*i+at /er()S... O sp)e+&oare &e
/er- /(* ar sp(+e sti*ata &oa*+'- a sp)e+&ori)or- &i+
a&'post() +ostr(... Pe a/o)o /e *ai e +o( 0i ,e/9iQ
1<
Pe :a+/a &i+ 3aIa )a/()(i- La,i+ia Ma&( a p(s
6ea+ta /( 6aroa3a ro0ie ?+3ipt' s(: /)ap' a)'t(ri &e ea-
a/o)o (+&e )ep'&ase o i+(ti)' /re+6(I' &e iaso*ie st(!
&e+ta *e&i/i+ist' +( prea 3r(*oas' 0i /a* /?r+(I'-
?+tr!(+ ,?+'t a*(r6 /( C:(r)iri re/i &e ,?+t &i+spre ape.
313
Se s/(t(rase 0i iaso*ia. 1+3)oriser' ?+s' a)Ii ar:(0ti
/( *ai i+,o)te :(/9ete 0i *ai /apitos par3(*: 3)ori &i+
*ieC p?r6(it &e ,ar'.
M 8ar e ?+/?+t'tor a/iS... a &e/retat La,i+ia- a&!
*ir?+& peisa6i() &i,iCat ?+ par/e)e &e pri,irea sa *ioap'.
Fr(*os- )i+i0te- si+6(r'tate...
La)( M')&'res/( *'rt(risi e)e6ia/:
M A/i ,e+ea* tot ti*p() /?t ai )ipsit... 8(p' /e
tre/ea ora a)ar*e)or... 4e+ea* a0tept?+& s' *ai trea/'
?+/' o Ci 0i sper?+& *ere( /' *?i+e o s' te ?+tor/i- *?i+e-
*ere( *?i+e...
M A0a &e 6ra,Q a C?*:it ea- ?+tor/?+& pro3i)() &e
/a*ee spre &?+s().
M A0a &e 6ra,...
M N( e :i+e pe+tr( a*?+&oiS ?) a,ertiC'- ri&i/?+&
&e6et() a a*e+i+Iare- poate +( /9iar at?t &e /o+,i+s'
/(* ar 3i ,r(t. Ptii /e Ii!a* sp(sQ Ce te!a* r(6atQ...
Priete+ie. Pri!e!te!+i!eS...
M Priete+ie... a /o+si*Iit e)- ?+/' 0i *ai p(Ii+ /o+!
,i+s. N( e o*e+es/ s'!Ii a0tepIi o priete+' /( +er':!
&are 0i 6riK' /?+& a p)e/at pe+tr( /?te,a Ci)e 0i )ip!
se0te &o(' )(+iQ... Pi /?+& +( 0tii (+&e a p)e/atQ... Ni/i
pe+tr( /eQ...
La,i+ia )!a pri,it pri+tre 6e+e)e )(+6i- &ese- ?+/o!
,oiate- /( (+ :raI reCe*at &e sp'tar() :'+/ii. N( *ai
a,ea 3i6(ra &e Co*:i. 1+,iase /( a&e,'ratO &e0i /'!
*a0a era &e /e)o3i:r'- &isto+?+& /( prea e)e6a+ta /ra,at'
&e )a Ge+e,aO &e0i /ost(*() ?+/epea s' poarte e,i&e+te
sti6*ate &e o:osea)'- /a Ka/9et(Ia &e pe ea. Iar s(r?s(!i
+( *ai era pe r?+& /?+& *ort 0i ,a6- a:se+t- /?+& /rispat
?+tr!(+ Ka)+i/ re3)eL &e &e3e+si,'- iro+i/- sar&o+i/- /a!
(sti/. Se (*a+iCase.
1+/9ei+& a/est eLa*e+ ?*:(/(r'tor- La,i+ia Ma&( a
sp(s:
M C?te,a eLp)i/aIii ?Ii &atores/. Mi )e &atores/ *ie-
pe+tr( priete+ia +oastr'... 8ar +( ?+tre6i... At?t /?t se
poate- &eo/a*&at'... Te ro6 s' +( ?+tre:i- +i/i s'!Ii p(i
?+tre:'ri... 4a ,e+i ,re*ea /?+& ai s' 0tii tot... EList' 0i
o p(&oare *ora)'... Ar 3i /(* *!a0 &eC:r'/a 6oa)' a/i...
N!a* 3'/(t!o ?+ 3aIa +i*'+(i... Ni/i a /a*eristei
314
&i+ ,iaIa *ea &e p?+' *ai &e(+'Ci. Ni/i a
6(,er+a+tei- /?+& era* 3etiI'... M' ?+Ie)e6iQ
M 1*i &a( toate si)i+Ie)e- La,i+ia...
M F'r' si)i+Ii... 8e )a si+e. Ptii /' &(*ita)e...
M Du%itae6 s!a t?+6(it La)( M')&'res/(. Sp(+e!*i
*'/ar ie...
Ea a C?*:it- /i(6()i+&(!i &e pe 9ai+' ?+tre &e6ete
o se*i+I' p)(titoare &e ar:(st 0i s(3)?+& as(pra p(3()(i-
s'!0i ia C:or() spre!(+ tere+ *ai 3erti):
M Ce /opi) e0tiS Bi+e... ^ie... Ptii /' Iie Ii!a* *i+Iit
?+tr!(+ tota) &e &o('spreCe/e- /i+/ispreCe/e ore /?t a*
3ost ?*pre(+'- *ai *()t &e/?t a* *i+Iit e( t(t(ror &i+
K(r() *e( toat' ,iaIaQ...
La)( M')&'res/( se Ke)(i iar'0i- /( o &isperare /o!
*i/':
M 4eCiQ... Pi *ai +(*e0ti priete+ie a/eastaS
M Mai ?+t?i- at(+/i +( era* ?+/' priete+i. 8o*+()
L* M* &e pe stra&'- &o*+i0oara L* M* &e pe stra&'... Pi
*ai apoi- era (+ 3e) &e!a *i+Ii... N( *i+/i(+i pate+te.
Ri!a* t'/(t (+e)e )(/r(ri... A* )'sat s' )e &eC)e6e i*a!
6i+aIia ta- (ite- sp(+ taS... I*a6i+aIia ta 0i /a)/()() pro!
:a:i)it'Ii)or. Se pare /' reC()tat() +!a 3ost &i+ /e)e *ai
3eri/ite...
M 8e)o/S a r?s e)- ro:(st 0i si+/er ?+,es0)it- +(
iro+i/- sar/asti/- /a(sti/- )a a*i+tirea t(t(ror a:s(r&e)or
?+/9ip(iri. U+ reC()tat /atastro3a)S A* s' Ii )e po,estes/
0i e( o&at'- La,i+ia... Ca s' r?&e* ?*pre(+' &e e)e...
La,i+ia Ma&( a r?s 0i ea- ?+s' /( *e)a+/o)ie:
M A/easta *i se ?+t?*p)' *ie- /are a,ea* rep(taIia
?+ )(*ea *ea- ?+ 3osta *ea )(*e- /' s(+t &e!o si+/eritate
:r(ta)'- s/a+&a)oas'S... ELer/ita* o a&e,'rat' teroare
sp(+?+& oa*e+i)or ?+ 3aI' /eea /e +( ?+&r'C+ea +i*e+i
s' rosteas/'... A/(* a* ?+/ep(t s' *i+t... A* 3ost /o+!
str?+s' s' *i+t- t'/?+&. C'/i *i+Ii 0i t'/?+&. Nesp(+?+&
/eea /e ai &e sp(s sa( sp(+?+& +(*ai pe K(*'tate- &e
tea*' /' +!ai s' 3ii ?+Ie)eas'...
M La,i+iaS eL/)a*' e)- ?+&r'C+i+& s'!i pri+&' *?+a.
Si*t /' a* s' ?+Ie)e6 tot()S... C( *i+e +( tre:(ie s'
3ii /(* ai 3ost /( +e/(+os/(Iii a/e0tia- &i+ )(*ea a/eea
pe+tr( *i+e +e/(+os/(t'...
315
Ea 0i!a s(stras *?+a /( o ,i/)e+ie 3e*eias/'- +eo:ser!
,at'- +at(ra)'- 3e)i+'- a3)?+&(!0i a)t/e,a &e )(/r(. A s/os
po0eta 0i a &es3'/(t (+ pa/9et &e Ii6'ri `Ca*e)7 ... I )!a
?+ti+s- a apri+s 0i &?+sa- apoi- spriKi+i+&(!0i :'r:ia ?+
pa)*e)e ?+6(ste 0i /oate)e spriKi+i+&(!)e pe 6e+(+/9i-
,or:i:
M L(*ea a/eea +e/(+os/(t'S... E )(*ea ?+ /are a*
/res/(t... Care a 3ost a *ea &e )a ,?rsta &e patr( a+i-
/?+& *a*a 0i!a a)es (+ a)t to,ar'0 &e ,iaI'- ?+ )o/()
tatei- *ort /?+& +( ?*p)i+ise* &oi a+i. O )(*e a /'rei
patrie e E(ropa ?+trea6'... Papa!A)ai+S... U+ &ip)o*at
*ai t?+'r &e/?t 3ost() a*:asa&or- priete+() 0i /o+3esor()
&e )a Sai+t!MoritC- &ar &i+ a/eea0i 3a*i)ie... N( (+a &i+
i)(stre)e perso+a)it'Ii e(rope+e /( 3oto6ra3ia )'3'i+&(!se
?+ pa6i+a ?+t?i a Ciare)or 0i /( +(*e)e pe :(Ce)e t(t(rorO
/( &e/)araIii- &is/(rs(ri- se+CaIio+a)e inter'ieN!(ri... Mai
p(Ii+ /(+os/(t *()Ii*i)or- &i+tr!o &is/reIie pre*e&i!
tat'S... O 3orI' &i+ (*:r'... Tri*is &e Iara sa (+&e se
i,ea o /riC' *ai 6ra,'- (+&e se a+(+Ia( e,e+i*e+te *ai
/o*p)i/ate... A0a a* /o)i+&at E(ropa &e )a (+ /ap't )a
a)t()... Se s/9i*:a( /apita)e)e- I'ri)e- )i*:a i+&i6e+i)or-
*ora,(ri)e... L(*ea +oastr' era ?+s' pret(ti+&e+i a/e!
ea0i... Se ?+t?)+ea(- &oar )a a)te 9ote)(ri 0i a)te a*:a!
sa&e- )e6aIii- *i+istere- pe a)te Ka!)t!(ri- a/eia0i oa!
*e+i. 8ip)o*aIi- pote+taIi po)iti/i- patro+ii i+&(striei
6re)e &e r'C:oi- 0e3i &e tr(st(ri 0i &ire/tori &e :'+/i
i+ter+aIio+a)e... 8(p' /e!0i eLe/(ta( *isi(+ea )or 0i &is!
/(ta( ?+ /a:i+ete)e )or- p?+&i+&(!se re/ipro/ s'!0i s*()6'
o i+te+Iie as/(+s'- o reCer,'- (+ p)a+ *a/9ia,e)i/- ap'!
rea( )a a/e)ea0i &i+e(ri 0i /eai(ri- :a+/9ete- re/epIii- par!
ti&e &e :ri&6e... F'/ea( 0i a/estea parte &i+ *isi(+ea
)or- &i+ aparat() /arierei... SoIii)e- 3ii/e)e- +(rori)e se /(!
+o0tea( sa( )e6a( /(+o0ti+Ii re/e+te... Era ,or:a )a Lo+!
&ra &espre /(tare *e+aK &e )a ToFio- )a Ber)i+ &espre
/'s'toria /(t'r(i ata0at &e )a Paris- &espre toa)ete- ro!
*a+() /are!a o:Ii+(t pre*i() 5Go+/o(rt7 ?+ a/e) a+-
pre*iere- /o+/erte- p)aKe- sport(ri &e iar+'... O *ie &e
oa*e+i /are se re6'sea( pret(ti+&e+i... Ma*a aparIi+(se
a/estei )(*i.. N( 0ti(- +!a* a3)at +i/io&at' /(* 3ata &e
&o('Ce/i &e a+i a:a+&o+ase tot() 0i s!a ?+&r'6ostit &e
tata- E)a&i*ir Ma&(- o* &e aproape /i+/iCe/i &e a+i-
316
/( a)te i&ei- a)t te*pera*e+t- a)t' Ii+t' a ,ieIii... S!a
?+&r'6ostit- s!a *'ritat- &i+ p(+/t() &e ,e&ere a) )(*ii
sa)e s!a &e/)asat... E)a&i*ir Ma&(- re,o)(Iio+ar- a6ita!
tor- &o/tri+ar si)it s' se eLpatrieCe &e a/i ?+ ti*p() r'C!
:oi()(i tre/(t... 8(p' /e tata a *(rit 0i &(p' /e s(+t
si6(r' /' )!a p)?+s +e/o+so)at'- ?*preK(r'ri)e- 9aCar&()-
o /o+spiraIie &e /oi+/i&e+Ie a( 3'/(t /a )(*ea ei s!o
/9e*e ?+&'r't... S!a ?+tors )a ea. A re/(perat!o. 1+
a/east' )(*e a* /res/(t 0i a* tr'it- /o+si&er?+&!o 0i
a *ea... Era a *ea- &e0i /e,a ?*i )ipsea... ELista ?+ *i+e
/e,a str'i+ &e &?+sa- re:e)- /a o +osta)6ie ata,i/' &e
/are +(!*i &'&ea* sea*a... Se eLterioriCa +(*ai ?+ a/!
/ese &e reCiste+I'- /are o &eCo)a( pe *a*a 0i pe :iet()
Papa!A)ai+... A/east' 3ra+/9eI' :r(ta)'S... Si+/erit'Ii
&ep)asate... F(rii 0i toa+e &e a+i*a) a) K(+6)e)or- &resat-
&ar +( &o*esti/it... O:ser,i /e eLe/ra:i) &(a)is* eList'
?+ *i+eQ Ce i*posi:i)' s(+tQ...
M Fer*e/'tor &(a)is*S... a protestate eLtati/ La)(
M')&'res/(.
La,i+ia a C?*:it pri,i+& ?+6?+&(rat' )a )(/i() )a/()(i-
3'r' /)i+tire &e (+&'.
M Fer*e/'torS... A&e,'rat- (+ora )i s!a p'r(t... Era*
o apariIie 3oarte ori6i+a)'... ?+tr!o )(*e s/ro:it'- (+
a+i*a) &e K(+6)'... Pase /ereri ?+ /'s'torie- +i/i *ai *()t
+i/i *ai p(Ii+S a p(3+it ea.
E) s!a poso*or?t. Toat' )(*i+a /er()(i- at?t &e se+i+
a/(*- se +'r(ia /a o pre/ar' /'s()ie &i+ stra&a Petr'!
/9es/( II. Ce ?+se*+a e)- 3ost() Co*:i- o*() 3'r' +i/i o
pro3esie 0i a/(* 3'r' (+ &o*i/i)i(- pe )?+6' pri,e)i6iaIii
a/e)ei )(*i /( patria E(ropa ?+trea6'Q La,i+ia 0i!a ?+!
tors o/9ii &e )a o6)i+&a )a/()(i- i!a ar(+/at (+ +or 0'!
6a)+i/ &e 3(* ?+ +as 0i!a p(3+it a &o(a oar' ?+ /)i+/9e!
tire &e r?s:
M A/(* e0ti &i+ +o( /e) *ai +es(3erit Co*:iS...
Mi se pare /' +( e pr(&e+t s' *ai (r*eC... 4eCi (+&e &(/
si+/erit'Ii)e tota)e- a:so)(teQ...
M N(- La,i+ia... Ur*eaC'- te ro6... Ceas() a/esta +!are
s' *ai re,i+' poate +i/io&at'...
M A/esta +(S 8e /e +!ar 3i ?+s' a)te)eQ... Ur*eC-
/'/i po,estea +( e )(+6'... ELista /e,a ?+ *i+e- str'i+
&e )(*ea pe /are o 0tia* a *ea... 8ar +( :'+(ia* &e
317
(+&e por+es/ toate... 8espre tata +( *i!a ,or:it +i*e+i...
N!a,ea* +i/i &oi a+i /?+& a *(rit. Ce 0tie- /e si*te (+
/opi)Q... O si+6(r' &at'- ?+tr!o /arte a *a*ei &i+ :i:)io!
te/a ei &e pe+sio+- /e)e:ra Un!e 3o%_s !a$in &e >arriet
Bee/9er StoDe- a* 6'sit (+ pasa6i( s(:)i+iat- /are *i
s!a p'r(t o:s/(r 0i *' i+tri6a... A,ea* treispreCe/e a+i.
N( Ii+ *i+te eLa/t pasa6i()... N( 3a/e parte &i+ /)asi/ii
pe /are!i *e*oriCa*O ?+ /are s(+t 3orte 0i a/(*. Ce,a
/a* a0a: 5A ,e+it ,re*ea *ase)or... Iar /ei /are ,or
/o+&(/e ,or repreCi+ta a/este *ase a0a /(* a( 3ost pre!
6'tite- ?+ *iCeria ?+ /are a( 3ost Ii+(te... N( e ,i+a )or
&a/' a)t3e) +( pot 3i... Co+&(/'torii &e ieri 0i!a( *o&e)at
si+6(ri st'p?+ii &e *?i+e...7 1+ 3i+e- se+s() /a* a/esta...
A* ?+tre:at pe *a*a. A str?+s &i+ (*eri... 5C(rioCit'Ii
&e!a)e )(i E)a&i*ir- tat') t'(S... A0a a 3ost e) toat' ,iaIa...
A 6'sit /artea- a /itit!o /( &i/Iio+ar()- 3ii+&/' )a /i+/iCe/i
&e a+i se ap(/ase s' ?+,eIe e+6)eCe0te... At?t i s!a p'r(t
i+teresa+t &i+ tot /o+Ii+(t()S...7 Era ?+ ro/9ie &e :a)-
&e/o)tat'- se pre6'tea pe+tr( o re/epIie... A*i+tirea tatei
r'*'sese 3oarte &eparte... N(!i a&(/ +i/i o ,i+'... Ma*a a
3ost o 3e*eie a&*ira:i)'- &e)i/ioas'- ta+&r'- s(:ti)'... Ce
,rei- ?+s'Q O re/(/erise )(*ea ei... Pasa6i() a )'sat o
si+6(r' (r*' ?+ *i+e. Se+ti*e+t() /' tata ?*i &e,e+ise
?+/' 0i *ai str'i+ &e/?t ?*i 3(sese p?+' at(+/i. Ce
?+se*+a( a/e)e s(:)i+ieri ap'sate- /a o r'(t'/ioas'
tri(*3areQ Ca (+ a,ertis*e+tQ... Pe (r*' +(*ai- &(p'
*()Ii a+i- &(p' *oartea *a*ei- /( tr(p() ei at?t &e
6i+6a0 0i &e 6raIios ?+/' C&ro:it s(: r(i+e)e aparta!
*e+t()(i +ostr( )a Lo+&ra- r?+&(ri)e 0i s(:)i+ieri)e *i!a(
re,e+it ?+ *i+te...
La,i+ia Ma&( s!a ri&i/at &e pe :a+/'- a 3'/(t /?Ii,a
pa0i- a r(pt o /re+6(I' &e ar:(st- a *(0/at /opi)'re0te
?+ &i+Ii o 3r(+C' a/i&()at'- apoi s!a ?+tors- pri,i+& ?+
6o) peste o6)i+&a )a/()(i 0i (r*?+&:
M R'*'sese* 3'r' +i/i o r'&'/i+' ,ie- rea)'- ?+
)(*ea /are!*i p'rea /' e a *ea &i+tot&ea(+a 0i pe+tr(
tot&ea(+a... Papa!A)ai+ *!a /o+si&erat /opi)a sa... Co+!
ti+(a s' *' /o+si&ere /a atare 0i &(p' &ispariIia *a*ei.
Mai /o+ti+(' 0i a/(*... 8ar e( *' &es/operise* s(spe+!
&at' ?+tr!(+ ,i& i+to)era:i)... Ce 3'/ea( toIiQ Ce 3'/ea*
+oiQ R'C:oi() se ?+ti+sese as(pra ?+tre6ei E(rope- /(
318
*iCerii &e /are +oi era* ap'raIi- &ar o /(+o0tea* &e
aproape a/(*- &ire/t- 3ii+&/' *isi(+i)e )(i Papa!A)ai+ ?)
p(rta( &e )a Lo+&ra )a Ber)i+- &e )a Ber)i+ )a Mi)a+o-
&e )a Mi)a+o )a Paris pe+tr( a trata ?+ /a)itate &e repre!
Ce+ta+t a) (+eia &i+ p(Ii+e)e I'ri +e(tra)e o/rotirea s(!
p(0i)or &i+ I'ri)e :e)i6era+te... AK(toare- a+/9ete ?+ /?*!
p(ri &e priCo+ieri- )a6're... La ?+/ep(t- ?+ A+6)ia- ?+ai+te
&e *oartea *a*ei- ?*:r'/ase* 9ai+a s(rori)or &e /ari!
tate... 1*i p'rea /' tot s(+t &e!o (ti)itate ?+ spita)e-
i+3ir*erii- )aCarete. A s(r,e+it oroarea &e at(+/i... Pa!
+i/a 3iCi/'- a+i*a)i/'- teroarea /( +ep(ti+I' s' *i!o *ai
?+3r?+6... M!ai ,'C(tS... Ce poate 3a/e o ase*e+ea 3e*eie
?+tr!(+ post &e aK(tor- ?+tr!(+ spita)Q... N( *ai pot s(porta
+i/i ,'C() (+ei 0(,iIe &e s?+6e... 1+/?t a* r'*as
i+(ti)itatea per3e/t'... Pi )(*ea *ea- tot /e 3'/ea( /ei
&i+ K(r() *e( *i s!a( pre/iCat &i+ /e ?+ /e *ai ?+&ep'r!
tate &e *i+e... Mai str'i+e... O poK69iI' s(:Iire... F'r'
a&ere+I' )a +i0te rea)it'Ii ?+3ri/o0'toare- *iCerii- s(3e!
ri+Ie- 3oa*ete- &isper'ri... C?te,a s(te &e *i)ioa+e &e o
parteO &o('!trei *ii &e a)ta... Cei &i+ )(*ea *ea /o+ti!
+(a( s' se ?+t?)+eas/'- s' trateCe- s'!0i ?+&ep)i+eas/'
*isi(+i)e- apoi- )a /eai(ri /e,a *ai &is/rete- )a re/epIii
/e,a /( *ai p(Ii+ 3ast 0i /( :(3et() *ai pe spo+/i- re)(a(
a/e)ea0i /o+,ersaIii pasio+a+te &espre (+ *e+aK &e )a
Os)o 0i )o6o&+a /(t'rei 3ii/e &e a*:asa&or &e )a Ber)i+-
toa)ete- re6i*() pres/ris &e *e&i/ /(t'rei soIii &e *i!
+istr( p)e+ipote+Iiar &e )a Lisa:o+a... At(+/i s!a ?+t?*p)at
/e,a...
La,i+ia Ma&( a p'r'sit iar'0i :a+/a- s!a ?+tors- a
*ototo)it *'+(0i)e- )e!a ?+ti+s pres?+&(!)e pe 6e+(+/9i-
)e!a a0eCat &e!a /(r*eCi0() pe po0et'- a C?*:it /( o *?9!
+it' *irare &e si+e:
M N( *' re/(+os/S... Te p)?+6eai /'!Ii t'i+(ies/
prea *()te &espre *i+e... A/(* ai s' te p)?+6i /'!Ii
&est'i+(i prea *()te... 8ar /(* ai s' ?+Ie)e6i a)t3e)Q...
Mai s(porIiQ...
M St'* a/i p?+' se 3a/e +oapte- La,i+ia... At?tea *i!
a* ?+/9ip(it 0i at?tea *!a* ?+tre:at pe :a+/a a/eastaS...
M R'sp(+s(ri)e )e ai a/(*... ?+ partea
M 8e /e ?+ parteQ
319
M Ne*()I(*itor()(i i se ia &ar()S... N( (itaS...
Ter*i+ a/(0i- pe+tr( Ci(a &e aCi... 8aS At(+/i- s!a ?+!
t?*p)at /e,a... A/o)o- s(s- )a ### *etri a)tit(&i+e- )a
Sai+t!MoritC- /?+& *!a* /o+3esat &o*+()(i :'tr?+- prie!
te+ /( *a*a 0i priete+ /( Papa!A)ai+... S!a /)ari3i/at ?+
*i+e /eea /e era t(r:(re- i+&e/is... O eLp)i/aIie eLtre*
&e si*p)'... M' /9e*a 6)as() tateiS Tr'ia 0i se /erea
tr'it /e,a &i+ s?+6e)e- &i+ ,iaIa )(i E)a&i*ir Ma&(... 10i
/erea (+ &rept... M' re/(pera- /(* pe *a*a o re/(pe!
rase )(*ea ei... N( s(+t ro*a+Iioas'... N( *i!a* 3'/(t
&e/i p)a+(ri 3a+taste... 1+ pri*() r?+& a* 9ot'r?t s'
?+/er/ a i+tra ?+tr!o ,iaI' +or*a)'... 4iaIa t(t(ror. 4iaIa
/e)or /are!0i /?0ti6' ,iaIa... Toate ?*potri,iri)e )(i Papa!
A)ai+- a)e priete+()(i aproape sept(a6e+ar- &e!a/o)o &e
s(s- &e )a Sai+t!MoritC- +( *!a( oprit s'!*i &(/ 9ot'!
r?rea )a /ap't... M!a* ?+tors a/i- (+&e +!a* /')/at &e/?t
?+ ,a/a+Ie)e &e 0/o)'riI' )a r(&e)e *a*ei sa( /( Papa!
A)ai+ ?+ *isi(+i)e sa)e. M!a* ?+tors a/i- s' ?+/ep pri+ a
p(+e or&i+e ?+ ,iaIa!*ea... S'!*i /?0ti6 eListe+Ia... N( e
a/easta pri*a /o+&iIieQ Ce poate ?+Ie)e6e o paraCit'- o
pro3itoare a (+ei sit(aIii pri,e)i6iate- &espre ,iaIa /ea
a&e,'rat'Q... Toat' ?+,'I't(ra &e )a pe+sioa+e- /( toIi
/)asi/ii ?+ /are s(+t i*:ata:i)' +( ,a)ora( ?+s' +i*i/
pe+tr( o *eserie... A( 3ost /(rs(ri 3'r' &ip)o*e ,a)a:i)e-
3'r' tit)(ri a/a&e*i/e /are s' &ea ,re(+ &rept... P/oa)a
)(*ei *e)e- (+&e /ariera (+ei 3ete era pre6'tit' ?+ ,e!
&erea (+i/()(i 3i+a): (+ *ariaK ?+ a/eea0i )(*e. 8e/i
/ariera &e &'s/')iI'- /are *!ar 3i ispitit 0i si*p)i3i/a
*()te- tot()- eL/)(s'S N( *!a* &es/(raKat... M!a* ?+!
s/ris s' (r*eC /(rs(ri &e ste+o&a/ti)o6ra3ie... C(+os/
patr( )i*:i- /( /ea *ater+' /i+/i... Se/retara i&ea)'S...
8e a/o)o ,e+ea* /?+& +e!a* )o,it ?+ stra&' 0i +e!a* /(!
+os/(t- &e )a ase*e+ea /(rs(ri- ?+ 9'i+(Ia a/easta... C'/i
+!a,ea* s' *' &(/ /( toa)ete &e )a La(,i+ 0i /( i+e)
&e!a) *a*ei- &e &o(' *i)ioa+e- pe &e6etS... Poate /'
ar 3i tre:(it s' ?+/ep pri+ a *' )ep'&a &e e)e... Ce pot
?+s'Q Tr'ie0te 0i *a*a ?+ *i+e... L(pt' ?+/' &o(' )(*i
?+ *i+e. 4itri+e)e 0i tot /e 0tii. N( s(+t o eroi+'. S(+t
+(*ai o 3e*eie. O :iat' 3e*eie si+6(r'- /are!0i /a(t'
s(3)et() 0i raIi(+ea &e eListe+I'...
320
La)( M')&'res/( se si*Ii &(reros r'+it- s/oI?+& &i+
6(r' Ii6ara /'tr'+it' &i+ /are s(6ea 3'r' s(//es.
M Si+6(r'Q 8ar e( (+&e s(+tQ Ce s(+tQ
M E0ti priete+() *e(- /are 3(*eCi o Ii6ar' i+3e/t'-
3ii+&/' ai o priete+a /are te +e6)iKeaC'- a:sor:it' &e
po,estea eiS Ar(+/' ti/')o0ia aia 0i ?++oie0te!Ii o pro!
,iCie &e )a *i+e. 8'!*i portIi6aret()- s' Ii!) asorteC e(...
A/(* *' /(+oa0te... A0aS Ur*eC 0i aK(+6 )a 3i+a)S
A( ,e+it :o*:ar&a*e+te)eS Toate a( r'*as ?+ s(spe+!
sie... C(rs(ri- )e/Iii- eIetera... 8ispers'ri... 8i+ +o( a*
&e,e+it 3a+to*a a&'post(ri)or... Papa!A)ai+- /are +!a )(at
?+ serios 9ot'r?rea *ea 0i a so/otit!o (+ /apri/i( &e
/are a* s' *' ,i+&e/ repe&e- ?+6riKorat- a ?+/ep(t /(
te)e3oa+e)e- ra&io6ra*e)e- ape)(ri)e te)e3o+i/e- 0tii+& /e
?+sea*+' pe+tr( *i+e teroarea (+(i :o*:ar&a*e+t...
Apoi- o ra&io6ra*' a+(+I?+& /' e 6ra, :o)+a,. C9e!
*?+&(!*' &e (r6e+I'... P(tea 3i a&e,'rat- p(tea 3i o
i+,e+Iie... 1) 0tia* si+6(r... N(!*i era per*is s' +(
r'sp(+& ia ape)- &(p' tot /e!a 3'/(t 0i tot /e ?+sea*+' e)
pe+tr( *i+e... A* p)e/at... Le6aIia *i!a ?+)es+it toate
/e)e +e/esare... For*e... Lo/ reIi+(t )a a,io+... Ra&io!
6ra*a +( *i+Iise. L!a* 6'sit ?+ pat- ?+tr!o /riC' seri!
oas'- /are ar 3i p(t(t s'!i 3ie 3ata)'- &ar /are &i+ 3eri/ire
a tre/(t... A* p)e/at ?+&'r't &(p' o s'pt'*?+'... Pe (r*'-
)a Ber)i+- s!a ?+t?*p)at /e,a... A* 3ost reIi... A* 3ost
si)it' s' r'*?+ a/o)o p?+' a/(* trei Ci)e- /?+& a* sosit s'!
) /a(t pe priete+() *e( La)( M')&'res/( ?+ tot
B(/(re0ti()- ?+ ,re*e /e e) /'C(se ?+ pasi(+ea ,itri+e)or...
N!ai a&or*it ?+/' &(p' (+ :as* at?t &e )(+6Q...
La)( M')&'res/( +( a&or*ise. N( p'rea ?+s' &ep)i+
*()I(*it &e (+ :as* /are p'stra ?+/' &est()e /apito)e
e+i6*ati/e. Ce s!a ?+t?*p)at a/o)o- s(s- )a St.!MoritC- )a
### *etri a)tit(&i+e- at?t &e &e/isi, pe+tr( La,i+iaQ
Ce s!a ?+t?*p)at )a Ber)i+- /a s' 3ie reIi... /a s' 3ie si)it'
a r'*?+e 0ase s'pt'*?+iQ S' ?+tre:e- +(!i era ?+6'&(it.
S'!0i ?+/9ip(ie- +(!) aK(ta i*a6i+aIia. Ea a 69i/it. A ?+!
/er/at s'!i!a:at' 6?+&() 0i ?+tre:'ri)e spre a)t/e,a.
Rosti:
M 1+tr!o )(+' ,or s3?r0i *()te. S(+t ?+ /(rs trata! ti,e
serioase pe+tr( ar*istiIi(... Le 0ti( s(: pe/etea
321
tai+ei &e )a Papa!A)ai+- /are +( 6)(*e0te /(
ase*e+ea /9esti(+i... S(+t si6(r' /' a K(/at 0i *ai Koa/'
0i e) (+ ro)... A/(* s' tre/ )a pro*isi(+ea pe /are se pare
/' ai (itat!o... C?+& ,i+ s'!*i ia( pisoi() &e A+6oraQ
M 1) a&(/ e(...
M 1+/epi &i+ +o(Q... A/(* a* ?+/' *ai *()te 0i *ai
serioase *oti,e s' +(!*i &e+(+I &o*i/i)i()... N( te ,'& 0i
+( ,rea( s' te ,'& a+tre+at ?+ a,e+t(ri)e *e)e
&eCa6rea:i)e...
M Iar a/easta o +(*e0ti priete+ieQ re,e+i La)( M')!
&'res/( )a Ke)a+ii)e sa)e.
La,i+ia s!a pre3'/(t /' +( a(&e. Ori a /reC(t /'
t?+6(irea +( *erit' (+ r'sp(+s. 10i tr'6ea *'+(0i)e pe
&e6ete- pri,i+& )a o si+6(rate/' tre/'toare ?+ ro/9ie 0i
pa+to3i &e /reto+- /are se ?+&reptase spre :a+/a )or 0i
s!a ?+tors /?+& a C'rit /' e o/(pat'.
M P(te* p)e/a... Mi se pare /' a* (C(rpat (+ )o/ )a
/are *ai a( 0i a)Iii &rept(ri...
St(&e+ta *e&i/i+ist' se &ep'rtase ?+s'- /( tratat()
&e a+ato*ie s(:s(oar' 0i /( o/9ii ?+3ipIi ?+ +isip()
pote/ii:
M A* s'!Ii pot sp(+e *ai *()te 0i a* s' 0ti( 0i e(
*ai *()te- &ra6' priete+e- peste /?te,a Ci)e- rosti La,i!
+ia- ri&i/?+&(!se ?+ pi/ioare- 6ata &e p)e/are- /( po0eta
?+ *?+'. 4o* *er6e ?*pre(+' )a /(+os/(t() &(*ita)e-
Mi9ai Cristo,ea+(- s'!) /(+os/ 0i s' *' /(+oas/'.
L(i La)( M')&'res/( i s!a 6o)it i+i*a &e tot s?+6e)e
3ier:i+te &i+ a/ea Ci. 1+6?+' /( 6)as() at?t &e s/'C(t- ?+/?t
La,i+ia +i/i +( )!a a(Cit )'*(rit:
M La Mi9ai Cristo,ea+( +( *ai p(te* *er6e...
M Ce sp(iQ N( ?+Ie)e6...
M N( *ai p(te* *er6e )a Mi9ai Cristo,ea+(...
Mort... S!a &(s ?+tr!o )(*e 3'r' )a6're 0i :o*:ar&a!
*e+te...
M A9S
La,i+ia Ma&( a s/'pat pe +isip 6ea+ta /( 3)oarea
ro0ie ?+3ipt'- /(* ?i )(+e/ase )(i La)( M')&'res/( ?+tr!o
sear' o )'&iI' &e )e*+ /( i+str(*e+te &e &()69er.
322
11
Z'p(0ea)a s3?r0it()(i &e i()ie se ?+/i+sese ?+
a&'post(ri. Ni*i/ +!o *ai s/otea &i+ Ci&(ri)e 0i p)a+0e(!
ri)e ?+/ropiteO +i/i ,e+ti)atoare)e- +i/i tre/'toare)e ro!
pote &e p)oaie- +i/i (0i)e &es/9ise ?+ p(terea +opIii- /?+&
+( s(+a( a)ar*e 0i s')i)e r'*?+ea( 6oa)e.
Se i*pro,iCase (+ prosper /o*erI- a&aptat ,re*ii.
8e ?+&at' /e ?+/epea( sire+e)e- se i,ea( ,?+C'torii &e
)i*o+a&'- &e ?+69eIat'- &e ra9at /( respe/ti,e)e /'+i &e
ap'- ?+ /are p)(tea( :()6'ra0i &e 69eaI' &(:ioas'.
La o ase*e+ea i+sta)aIie &e :r'6'6erie a*:()a+t'-
s(: s/ara a&'post()(i SOBOLIA- /ei &oi 3raIi- Ni/' 0i
MitiI' 4. Si*io+- +e6o/ia( &o(' /(:(ri &e ra9at- tot
pip'i+&(!)e 0i tot +(*'r?+&(!0i :a+ii as(&aIi ?+ pa)*'.
8(p' /e!a( /'C(t &e a/or& as(pra tra+Ca/Iiei- s!a( retras
)a o parte- s'!0i sa,(reCe pe ?+&e)ete /o3et(ri)e /)eioase
/( *iros &e sa/?C. Meste/a( 0i ?0i a&*ira( ?+/')I'ri)e
6a):e+e- /are ar 3i &e*ora)iCat /( tot() patro+() 3ir*ei
5La Pa+to3() e)itei7.
Ni/' a o:ser,at oare/are pi/'t(ri &e ap' 0i (r*e &e
pra3. Se p)e/' s' )e s(pri*e /( Ce)- p(+?+& ?+ 3(+/Ii(+e
o /?rp' &e /ati3ea- pe /are o p(rta ?+ :(C(+ar. A0eCase
a)'t(ri- pe /i*e+t- (+ *o&e) &e a,io+ tri*otor- /o+!
str(/Iie proprie- &i+ )e*+ /iop)it /( :ri/ea6(). U+ *o&e)
3oarte re(0it &e0i 3'r' *e/a+is*- /a or+i/() apo/ri3 &e
)a *?+'.
Co:or?+& s/'ri)e- La)( M')&'res/( s!a oprit s'!i /o+!
te*p)e 0i e).
M 8ar e a&*ira:i)- &o*+()e Ni/'S a eL/)a*at. E0ti
(+ 6e+i( *e/a+i/ ?+ 6er*e+e. U+ ,iitor E&iso+- /a Gi/'
(+ ,iitor Lio+ar&o &a 4i+/iS... Pe+tr( /are )(/r(- /a
?+/(raKare- a* s' te trateC 0i e( /( o &(:)' porIie &e
ra9at...
La,i+ia ?) pri+se &e :raI:
M Ba +i/i&e/(*S... Te po3tes/... Pe a/est &o*+ +i/i
+( pot s'!) ,'& ?+ o/9i. S'!) trateCe M?+C'toaia )(i...
Tr'&'tor() 0i i+6rat()S
M N( *!a* *ai &(s pe )a M?+C'toaia- &o*+i0oar'
La,i+iaS protest' Ni/'- ?+69iIi+& /( +o&(ri ()ti*a :(!
323
/'Ii/' &e ra9at. Z'(S 8e /?+& *i!aiO 9ot'r?t &(*+eata-
+!a* *ai /')/at pe a/o)o... Aia eS A(rS S' sp(+' 0i
MitiI'.
M A(r 0i e(S &ep(se ?+ 3a,oarea )(i *eCi+().
C)'ti+?+& &i+ /ap- La,i+ia s!a pre3'/(t a +(!i /re&e.
M S(+teIi +i0te *i+/i+o0i 0i +i0te *iCera:i)iS 4'
/(*p'r' ori/i+e /( o ti+i/9ea &e /eas...
M 8o*+i0oar' La,i+iaS stri6' Ni/' ?+tr!(+ a//e+t
s(:)i* &e re,o)t'. M' /(*p'r' M?+C'toaia /( o ti+i!
/9eaQ Uite /e 3a/ e( /( ti+i/9ea(a *a*ei ei &e M?+!
C'toaieS
Sp(+?+&- ?0i &es3'/( &e )a *?+' /(re)(0a &e *(0a*a-
/are se /oKise &e *()t- iC:i /eas() apo/ri3 pe /i*e+t 0i ?)
/')/' ap'sat /( ta)pa 0i /')/?i() pa+to3i)or 6a):e+i- /(*
*ai pro/e&ase a0a- &i+ a)te pri/i+i 0i 3'r' *artori- (+
oare/are &o*+ &e pe stra&' /( a+(*e Ii6'ri 5Ca*e)7.
C?+& a ispr',it opera &e &istra/Iie- as(pra /a&a,r()(i
*(ti)at- ?+ /9ip &e ,e0+i/' po*e+ire- ar(+/' pri+tre
&i+Ii (+ st(pit /a* /)eios ?+/' &e sa/?C() ra9at()(i 0i!o
s/?r:it' apostro3are:
M Aia eS Ceas() ei &e M?+C'toaieS...
La,i+ia i!a +eteCit s/'3?r)ia t(+s' /9i)(6- i!a &at (+e)e
po,eIe &e or&i+ e&(/ati, 0i )i+6,isti/- a &es/9is apoi po!
0eta- ?+/re&i+I?+&(!i &o(' :o+(ri:
M Ceas +!ai s' ,eCi &e )a *i+e- Ni/'... Mai ai ,re*e
p?+' /e Ii!o 3i ,iaIa *'s(rat' /( /eas(ri)e... A/(* *()!
I(*e0te!te /( a)t/e,a... 8ai :o+(ri)e A+ei... 8o(' r?+&(ri
&e 9'i+(Ie pe+tr( a*?+&oi... 4eCi /' s/rie pe e)e a/9itat...
Mer6eIi- a)e6eIi- ?+/er/aIi- +!a,eIi +i*i/ &e p)'titO &ata
,iitoare s' ,' preCi+taIi ?+ /ost(* &e *are Ii+(t'. Aia
e- &o*+()e Ni/'S... N( *ai s'r(ta *?+aS Iar pe!a ta
spa)!o- +!o 0ter6e &e 3(+&() pa+ta)o+i)orS...
8e )a ?+toar/erea &i+ *isterioasa!i /')'torie- La,i+ia
Ma&( a p(s ast3e) or&i+e ?+ *()te ,ieIi. 1+/ep?+& /( a
priete+()(i s'(- i+/apa:i) &e 9ot'r?ri repeCi 0i 3er*e.
A/(*- La)( M')&'res/( )o/(ia ?+tr!o 6arso+ier' pe!a!
proape &e a&'post() SOBOLIA. C(r'Ie) *o:i)at'- 3'r'
C(6r',ea)' strepeCit'- 3'r' 3oto6ra3ia *i)e+ar()(i s(pre*
0i )oCi+/i)e pe!o *ie &e a+i /a (+i/ or+a*e+t ?+ perete.
324
A)e6erea a 3ost a )(i- &i+ a)te ,reo 0apte sa( opt
a&rese- triate ?*pre(+' ?+ 5Mi/a p(:)i/itate7- &(p' /a)!
/()() pro:a:i)it'Ii)or. 1+3'Ii0area &e3i+iti,ii i!a *o&i3i!
/at!o ?+s' La,i+ia. 10i i+sta)ase /(* e aCi p(Ii+e)e 0i
s'r'/'/ioase)e sa)e :(/)(/(ri &e si+istrat tota). A &o(a Ci-
La,i+ia )!a i+,itat:
M M?i+e s'!Ii a&(/i pisoi() &e A+6ora ?+ +o() &o*i!
/i)i(. Te!a0tept )a 5Nestor7- s'!*i pre&ai /9eia... Trei ore-
te po3tes/ s' *i te p)i*:i )a )a/(ri 0i s'!*i i+spe/teCi /e
ar:(0ti )e+e0i s!a( *ai treCit a:ia a/(* s' ?+3)oreas/' /(
i+iIia)e)e ta)e...
M Noastre- La,i+ia...
M Noastre- 3ieS Iar &(p' trei ore- +e ?+t?)+i* tot )a
5Nestor7 s'!Ii restit(i /9eia...
Seara- +!a *ai re/(+os/(t 6arso+iera. A/e)ea0i *o:i)e-
?+tr!a)t3e) &istri:(ite- ?i *eta*or3oCa( ?+3'Ii0area /(
tot(). N( )ipsea( 0i oare/are 3)ori- ?+tr!(+ C,e)t ,as- /are
+( eListase. Pi oare/are per+e orie+ta)e. Pi oare/are ta!
:)o(riO o *i/' stat(et' &e *ar*(r' a):'- /( pro3i)() ,a6
ase*(itor La,i+iei. Lipsea +(*ai Te)e*a/- /are s/9i*!
:ase &e st'p?+ 0i &e 3ire.
M A/est Te)e*a/ ar a,ea &rept s'!Ii i+te+teCe (+
pro/es &e /a)o*+ieS... &e/)ar' La,i+ia- a0eC?+&(!se pe!o
:a+/' )i:er' &i+ a&'post() SOBOLIA. Mi )!ai C(6r',it /a
pe!(+ i+&i,i& posa/- tr?+&a,- a&or*it- +e/o*(+i/ati,...
U+ 3e) &e Co*:i. E /e) *ai ta+&r(- *ai eLpa+si, 0i *ai
a)i+t'/ios pisoi &e A+6ora pe /are )!a* ,'C(t e( ,reo!
&at'S... Pi &e /e sp(+eai /' +( *ia(+'Q C' +( toar/eQ
C' e s(r&o*(tQ... C?+& ai s'!) re,eCi- +!ai s'!) *ai re!
/(+o0ti...
M C?+&Q s(spi+' La)(- o:se&at &e +er':&area s'
p'tr(+&' o&at' 0i o&at' ?+ tai+i/() 6i+i/e( a) priete+ei
sa)e- ap'rat *ai ,aK+i/ &e/?t (+ sa+/t(ar a) ,esta)e)or.
C?+&- La,i+iaQ
M R':&are... A* s' :at ?+ perete)e a&'post()(i +ostr(
o p)a/ar&' s(p)i*e+tar'- pe )?+6' at?tea a)te)e: 1A nu se
pune ntre$ri inter#ise& su$ pedeapsa !eor %ai se'ere
san!iuniR4*
A*?+&oi a( t'/(t- 3ii+&/' ?+/ep(se a 9(r(i as(rCi!
tor() ,e+ti)ator. O &at' /( C6o*ot()- /re0tea ?+s' 0i C'p(!
0ea)a. P'rea aparat() (+ei :'i /( a:(ri s(: presi(+e- +(
325
o i+sta)aIie pe+tr( a pri*e+i 0i r'/ori aer(). Noro/ /'
?*:()Cea)a se r'rise ?+ ()ti*() ti*p- &e /?+& ata/(ri)e
st'r(ia( as(pra re6i(+i)or petro)i3ere. A( r'*as /re!
&i+/io0i ?+&eose:i so:o)ii /are!a( i+a(6(rat a&'post() )a
/e) &i+t?i :o*:ar&a*e+t. 10i a,ea( a/(* )o/(ri)e )or. N(
era +e,oie s' s/rie pe e)e: Re#er'at* Pi!)e respe/ta( (+()
a)t(ia- pri+ /o+si*I'*?+t ta/it. Se (ita( (r?t /?+& (+
str'i+- s(rpri+s &e a)ar*' pe stra&'- o/(pa /ap't() &e
:a+/' &esti+at &o*+()(i :'tr?+ /( o/9e)ari- &e s(: :e/()
)e/t(ri)or. Str'i+() s(r?&ea ?+ &reapta 0i!+ st?+6a- satis!
3'/(t /' +( e si)it s' stea &o(' ore ?+ pi/ioare. Se *ira
&e pri,iri)e osti)e /are!i ?+t?*pi+a( s(r?s() se+i+ 0i a*i!
/a). Se *ira ?+/' 0i *ai +e&(*erit &e :'tr?+() /are
sosise *ai t?rCi( /( (+ /'rIoi s(:Iioar' 0i &'&ea *ere(
o/o) /ap't()(i a/est(ia &e :a+/'- ?+ ,re*e /e ?+ sa)a &e
&i+/o)o se a3)a 6oa)' o K(*'tate ?+trea6'. S(: ap'sarea
at?tor o/9i aIi+tiIi +epriete+os as(pra )(i- ?0i pier&ea s(!
r?s() /a+&i&- ?+/epea s'!0i a*i+teas/' )(/r(ri +ep)'/(te-
6riKi- +e/aC(ri- se poso*ora- se ri&i/a 0i p)e/a ?+ /ea)a)t'
sa)'- iar toIi r's(3)a( (0(raIiO &o*+() :'tr?+ ?0i )(a ?+
pri*ire )o/() reCer,at- &es/9i&ea /artea 0i se a&?+/ea ?+
)e/t(ra r'C:oaie)or )(i Napo)eo+. A/(* +( era /aC(). N(
ap'r(se +i/i (+ (C(rpator. C')&(ra s3?r0it()(i &e i()ie
?+tre/ea ?+s' tot /e!a( ?+&(rat p?+' ?+ a/ea Ci.
1+tr!o si+/op' a ,e+ti)ator()(i- MitiI' a &at 6)as:
M Ma*'S Ce :i+e!ar 3i s' +i+6' a/(*S... S' ie0i*
a3ar' 0i s' 6'si* iar+'...
>(r(ia)a 0i!a re)(at 3ir()- ,?+t(r?+& a/eea0i ?+/ro!
pea)' /a &o6oarea /aCa+e)or &e s*oa)' ?+ /)o/otO &ar
a:s(r&- ?+ a*i+tirea 3ie/'r(ia- a( r's'rit i*a6i+i- epi!
soa&e- /eas(ri tr'ite /?+&,a ?+ &e/or() ier+i)or /( a):e
C'peCi- /( 3()6(iri )e6'+ate- /( so+ore 6)as(ri- /9e*'ri-
/)i+/9ete &e C(r6')'i- ?+ *ata i*e+sitate &e +ea.
5Era ?+ aK(+ &e Cr'/i(+S 0i!a a*i+tit &o*+() :'tr?+
0i preC:it- ri&i/i+& o/9ii &e pe 3i)a to*()(i /o*pa/t 0i
p'r'si+&(!) pe Napo)eo+ ?+ soare)e or:itor &e )a A(ster!
)itC. Ni+6ea /( 3()6i *ari 0i *oi /?+& a* pri*it!o )a
6ar' pe N(+(Ia. P(rta (+i3or*a &e 0/oa)'- /( :ereta
a):astr' peste /oa&e)e ?*p)etite re6)e*e+tar- /( 6()er()
a): 0i s/ro:it- rot(+& )a 6?t. P(Ii+ /a* pa)i&'... Ce a+i!
326
*at' ?+s'S Ce +er':&'toare s' a3)e totS VTati- ai ,e+it /(
sa+iaQ Tati- /e 3a/ p'p(0e)e *e)eQ Mi!e r(0i+e s!o sp(+-
&ar ?*i era /?teo&at' &or s' *' Ko/ /( e)e- par/!a0 3i tot
?+ai+te &e a i+tra ?+ 0/oa)a pri*ar'- +( e)e,' ?+ /)asa a
III!a &e )i/e(S... Tati- 0i Le(I( tot *ai )atr' +oapteaQ Tot
*' *ai /a(t' pri+- /(rteQ N!a ?*:'tr?! +itQ... Ce :i+e!*i
pare /' +i+6eS...W A* ?+3'0(rat!o /( *?+a *ea ?+ p)e&(ri
/?+& s!a (r/at ?+ sa+ie... 1+/ep(ser' /o)i+&'torii pe )a
3erestre... Ea se r's(/ea &es3'/?+&(!0i o:raC()- /a s!o
+i+6' pe 6e+e... VTati- 0tii /' s(+t pri*a &i+ /)as'Q... 8ar
+( *!a* 3'/(t o :(/9er+iI'... A* ?+! ,'Iat 0i s' pati+eC...
Iar )a pia+ a* )(at eL/epIio+a)()O a* s'!Ii /?+t *?i+e
:(/'Ii)e ta)e... A/i s(+t 0i troie+eS... Ce iar+' a&*ira:i)'-
tati- /a ?+ 6ra,(ri)e &i+ /'rIiS...W C(* poate s' se s/9i*:e
a0a o /opi)'Q S' +( *ai p'streCe +i*i/ &i+ /e!a 3ostQ S'!
*i 3ie *ai str'i+' a/(* &e/?t toIi str'i+ii &i+ sa)a
a/easta &e a&'postQ... O a0tepta po*() &e Cr'/i(+ a/as'-
pre6'tit &e *?+a *ea /( at?ta r':&are 0i /( o :(/(rie tot
at?t &e /opi)'roas' /a a ei... 8e &o('Ce/i &e a+i +( +e
*ai ,or:i*... Tr'i* ?+ a/e)a0i ora0 0i +( +e *ai ?+t?)+i*.
Poate /' ar tre:(i s' iert- s' (it... S' 3a/ e( pri*()
pas... VTati- /e iar+' pe /are +!a,e* s!o (it'*
+i/io&at'S N( e a0aQ Uite /e 3()6i *ari 0i *oi- /a
3)(t(riiSW7
5F()6i *ari 0i *oi- /a 3)(t(rii- +e!a( pri*it /?+&
a* ie0it ?+ stra&'- ast' iar+'S ?0i a*i+ti *e)a+/o)i/ st(!
&e+ta *e&i/i+ist'. Fi)*() 3(sese p)i/ti/os... 8ar 6riKa 3i)!
*()(i a* a,(t +oiQ Ge)( at(+/i *i!a str?+s *?+a ?+t?ia
oar' 0i +( i!a *at &at &r(*() &e/?t /?+& s!a 3'/(t )(!
*i+' 0i s!a ispr',it 3i)*()... A* *ers pe str'Ci +i+se p?+'
)a Posea- )a )a/(ri... C?t &e a)t() p'reaS C?t &e a)t() eraS
C?+& tre/ea* pe s(: po*i- s/(t(ra o /rea+6'- 0i pa)e)e &e
C'pa&' a3?+at' /'&ea( peste +oi... Ce repe&e a* 3'/(t
p)a+() s' p)e/'* )a Poia+a Bra0o,()(i- s(s- pe *(+te- )a
sCiR...7
58e )a sCi *' ?+tor/ea* /?+& *!a a+(+Iat portar()
/' *' a0teapt' (+ &o*+. U+ 3e) &e &o*+S tr'i /)ipa La!
,i+ia Ma&(. Pi era ?+tr!a&e,'r (+ 3e) &e &o*+ pe+tr(
)(*ea &e!a/o)o- &e )a Sai+t!MoritC. A0a /(* se preCi+tase
327
/( (+ a+ ?+ai+te 0i /(* *i!a *ai ie0it ?+ /a)e &e /?te,a
ori. Era* ?*:(Korat' &e 6er- /( o p)'/(t' oste+ea)' ?+
oase &(p' trei /eas(ri &e sCi pe pa+te)e /e)e *ai &i3i/i)e.
M' a0tepta( priete+e)e 0i priete+ii )a /eai 0i )a !o!Ctai;
iar i+&i,i&() a/e)a ?+/' o &at' *' p)i/tisea. Pi /e Ke+ata
*!a* si*Iit &e aspe/t() 0i &e ?*:r'/'*i+tea )(iS... U+
par&esi( prea str?*t- /( *?+e/e)e prea s/(rte- &i+ /are
ie0ea( *?+e/e)e 9ai+ei &e &e&es(:t 0i a)e /'*'0ii. M?i!
+i)e ,i+ete. U+ o:raC pa)i&- /( pete ,io)ete- /( ,?r3()
+as()(i ,?+'t... N!a,ea +i*i/ atr'6'torO +i/i t?+'r- /(
toate /' era t?+'r. Pe 3aI' ?i st'tea( ?+s/rise &i6estii)e
)a:orioase a)e *?+/'ri)or s)eite &e )a :irt(ri &e a treia
/ate6orieO +opIi)e &or*ite ?+ ,a6oa+e &e /)asa [a\ III!a-
?+ /a*ere re/i- pe pat(ri tari- poate +e&eC:r'/at. Por!
tar() 0i pi/o)ii ?) *'s(ra( &e Kos ?+ s(s- ?) o/o)ea( 3e!
ri+&(!se /a &e!o ati+6ere s(spe/t'... E) +i/i +( )e :'6a
?+ sea*' toate a/estea. N!a o:ser,at +i/i Ke+a *ea- )a0i!
tatea *ea- /( /are )!a* atras ?+ /o)I() /e) *ai &osit a)
9o)()(i- /a s' +( *' ,a&' )(*ea /e spe/i*e+e &e *(sa!
3iri pri*es/. M!a* to)'+it pe 3oto)i( ?+ /ost(*() &e sCi-
a* apri+s o Ii6ar'- &e0i +( si*Iea* +i/i o +e,oie s'
3(*eC... N(*ai /a s'!*i &a( o ?+3'Ii0are /?t *ai &e6a!
Kat'. L!a* )'sat s' stea ?+ pi/ioare. A0a p(tea /re&e
ori/i+e /' e ,re(+ o* &e ser,i/i( &e (+&e,a- (+ /o*i!
sio+ar- :'iat() &e )a ,reo pr',')ie ,e+it s' pre&ea (+
pa/9et ori s' pri*eas/' o &ispoCiIie... C( toate /' p?+'
0i oa*e+ii &e ser,i/i(- p?+' 0i :'ieIii &e pr',')ie se
preCi+t' ?+tr!o 3or*' *ai periat' ?+ )(*ea &e!a/o)o...
1+ pi/ioare- )a &ista+Ia respe/t(oas' pe /are i!a* i*p(s!o-
*i!a *()I(*it pe+tr( :(+',oi+Ia /( /are ?i as/()tase*
r(6'*i+tea &e a/(* (+ a+... Cer/etase ?+trea6a )'&iI' /(
&o/(*e+te)e 0i s/risori)e tateiO a)e &o/tri+ar()(i- a6itato!
r()(i- eLpatriat()(i E)a&i*ir Ma&(... G'sise )(/r(ri *ai
i+teresa+te /9iar &e/?t se a0tepta... 8o/(*e+te +e/(+os!
/(te- preIioase- /are p(+ ?+ a)t' )(*i+' (+ii oa*e+i 0i
(+e)e e,e+i*e+te. U+ /apito) &e istorie. Ispr',ise )(/ra!
rea pe /are o proie/tase. M!a ?+tre:at &a/' a* r's3oit
,reo&at' a/e)e s/risori 0i &o/(*e+te... P(tea* s' *i+t...
I!a* sp(s ?+s' a&e,'r()... L'&iIa a r'*as a0a- i+ta/t'-
&e )a *a*a... Ni/i +( 0ti(se* &espre eListe+Ia ei p?+'
328
)a *oartea *a*ei. Iar &(p' *oartea sa- +i/i o /(rioCitate
+( *' ?+&e*+ase s' a3)( /e /o+Ii+e... A* &es/9is!o +(!
*ai at(+/i /?+& i!a* pre&at!o- ar(+/?+&(!*i o/9ii &i+
3(6'- /i+/i *i+(te. Ni/i at?t... VFii/a )(i E)a&i*ir Ma&(
+!ar 3i a,(t &rept s!o 3a/' a/eastaS a rostit e)- pri,i+!
&(!*' aspr( ?+ o/9i. A0a ?*i eLp)i/- se eLp)i/' *()teS...W
Apoi *i!a *()I(*it ?+/' o &at'- *!a i+3or*at /' )'&iIa
a 3ost tri*is' &e portar ?+ aparta*e+t() *e(- *!a sa)(tat
0i s!a &(s... Mi!a )'sat o /arte &e ,iCit' 0i o a&res'... O
/arte &e ,iCit' pe /arto+ or&i+ar- pe /are a* 3ost 6ata s!
o r(p ?+ :(/'Ii *'r(+te 0i s!o ar(+/ ?+ /o0() 9?rtii)or. Ce
*!a opritQ Ce *!a ?+&e*+at at(+/i s' *' (r/ ?+ as/e+sor
0i s' i+tr( ?+ aparta*e+t() *e(- ?+ )o/ s' *' &(/ )a :ar-
(+&e *' a0tepta( /a*araCii 0i /a*ara&e)e )a /eai 0i
/o/Ftai)Q... Ce *!a 3'/(t s' &es/9i& )'&iIa a/eea /(
&o/(*e+te)e 0i /orespo+&e+Ia (+(i *ort /are pe+tr(
*i+e +( ?+se*+ase +i*i/ p?+' at(+/iQ Pi /i+e ar 3i
/reC(t /' a,ea( s' *' reIi+' p?+' ?+ Cori- ap)e/at' pe
9?rtii)e pa)e- pe s/risori &e/o)orate- pe 3oto6ra3ii ?+
/ost(*e &e*o&ate- pe *a+(s/rise)e ?+trer(pte- (+&e &es!
/operea* o ter*i+o)o6ie a:ia aK(+s' ,a6 pe )a (re/9i)e
*e)e 0i rea)it'Ii /are a( ?+,iat ?+ *i+e &eo&at' eListe+Ia
a)tei )(*iQ... Sa)arii- /o+/e&ii- ore &e )(/r(- parti/ipare
)a :e+e3i/ii- &rept(ri &e spita)iCare- 6re,e- si+&i/ate... p?i!
+e- p?i+e- p?i+e... C?+& s!a 3'/(t Ci('- a* &es/9is 6ea*()
0i a* r'*as /( /oate)e reCe*ate &e per,aC- pri,i+& ?+
+i+soarea /( 3()6ii *ari- (*eCi 0i *oi... N( *!a* *ai
6?+&it /' e C'pa&' prea 3)as/'- o Ci *e&io/r' pe+tr( sCi...
O &at' /( aer() &e!a3ar'- pri*e+i+& /')&(ra (s/at' a
/a)ori3er()(i &i+ /a*er'- at(+/i s!a pri*e+it 0i s?+6e)e
tatei- E)a&i*ir Ma&(- ?+ p)'*?+ii 3ii/ei sa)e La,i+ia...
8e!at(+/i *!a re/(perat... Ce repe&e a* ?+/9is 3ereastra
/?+& priete+ii- priete+e)e- 6ata &e p)e/are spre pa+te-
*!a( C'rit 0i a( ?+/ep(t s' *' /9e*e ?+ /or: V>e))oS
La,i+iaS La,i+iaSW Fereastra ?+/9is' at(+/i a &esp'rIit
)(*i)e +oastre. E( a* r'*as &i+/oa/e. Cea)a)t' s!a &e!
p'rtat...b
329
18
Se *i0/a( 3ro+t(ri)e. Se *ai str?*ta ?+/' spa!
Ii() ,ita) pe+tr( /are!a( por+it tr(3a0e)e pa+Ier&i,iCii s'
stri,eas/' 9arta )(*ii s(: s/r?0+et() roIi)or )ate &e
ta+/(ri. L(pta( /( ?+,er0(+are ?+/'. Poate /( teri:i)e
:ra,(ri ?+/' 0i /( *ai teri:i)e orori i+(ti)e ?+/'O &ar
?+&(ra( a/(* soarta *ai &i+ai+te s/ris' a t(t(ror ase!
*e+ea ar*ii /(tropitoare- /9iar /?+& a( 3ost /?r*(ite
&e!(+ A)eLa+&r( /e) Mare- Atti)a- Ge+6is!>a+- So)i*a+
Ma6+i3i/()- BaiaCi& F()6er()- Napo)eo+.
8i+ Fi+)a+&a- &e )a Cer/() Po)ar p?+' )a Cap() Mata!
pa+ 0i ?+ i+s()e)e ar9ipe)a6()(i (+&e!a( )(ptat eroii *ito!
)o6iei e)i+e- tros+ea( a/(* ?+/9eiet(ri)e 3orti3i/aIii)or &e
oIe) 0i :eto+- i+eLp(6+a:i)e pe!o *ie &e a+i. Co*(+i!
/ate)e ,estea( ?+ 3ie/are Ci a)te &e:ar/'ri- a)te :'t')ii-
a)te /io/+iri ?+tre *o+0trii *otoriCaIi ai +o()(i Apo/a)ips-
a)te ?+ai+t'ri- retra6eri- ?+/er/(iri- &e )a Ci&() str'p(+s a)
At)a+ti/()(i p?+' )a )ea6'+e)e Re+a0terii ita)ie+e- /( 3ra!
6i)e)e 3res/e C,?r)ite ?+ p():eri &e tir() arti)eriei 6re)e.
N(*ai 3res/e)e C(6r',ite &e Gi/' pe Ci&() ?*preK!
*(irii &e )a 3osta /as' &i+ p'ri+Ii a )(i La)( M')&'res/(
p'rea( &e/ise s' ?+3r(+te eter+itatea. Cra+i() &e Co*:i
r?+Kea *a/a:r( /( 9a,a+a ?+tre &i+Ii spre tre/'tori.
8o*+(B La)(- *?+ios- ?+ piKa*a ,'r6at'- r'/+ea as(pra
r(i+i)or /(tropite &e :')'rii /?t ?) Ii+ea 6(ra: 5Leo+!
ti+aaaaS7
Leo+ti+a- /( o/9ii &e )e(0tea+- +( *ai era- s' r's!
p(+&'. 1+ a0teptarea p'/ii 0i a epi)o6()(i +(pIia) 3'6'!
&(it so)e*+ &e eene!trini!ianu s'( Ro*i/'- se to/*ise
p'Citoarea (+(i aparta*e+t &e &ispersaIi- /( te)e3o+() )a
&ispoCiIie pe+tr( a p'stra )a /(re+t /ata6ra3ia t(t(ror
&ra*e)or se+ti*e+ta)e &i+ )(*ea K(p?+ese)or- :(/'t'rese!
)or- 0o3eri)or 0i 6(,er+a+te)or &i+ trei /artiere. 8ra*e)e
se a6ra,a( /( episoa&e pa)pita+te. 8ispers'ri)e se*'+a(
?+ (r*' ra,a6ii: i+3i&e)it'Ii- tr'&'ri- a:a+&o+'ri- i&i)e
pe!(+ /a)apo& +o(.
M Bi+e /' +( *!a* drispersat& &o*+(B La)(- /' +(
*ai garna%ta% &e Ro*i/'S Este o /ra/a+at' /are se Ii+e
s/ai &e &?+s(). M' te* /'!+tr!o Ci a* s!o des!oafers /(
330
*?+e)e *e)e... 8e!ar ,e+i pa/ea aia o&at'- s' +e /(+(!
+aIi /(* +e!aIi por%isR
La)( M')&'res/( e,ita s' se (ite )a &?+sa- peror?+&
i*p(&i/ ?+ /9i()oIi. 8i+ tot tre/(t() s'( &e Co*:i- s(pra!
,ieI(ia +(*ai a/east' :iCar' 3a/()tate opti/'. 8(p' /(*
Leo+ti+a ,e&ea (+i,ers() pop()at +(*ai /( /r'/'+aIi 0i
/r'/'+ate- /are i!a( p(s 6?+& r'( )(i Ro*i/'- tot ast3e)
0i e) ?0i ,e&ea 3osta!i s)(K+i/' +(*ai ?+ /9i()oIi roC- /?+&
se preCi+t' &eCi+teresat' s'!) ?+tre:e &e s'+'tate ori s'!i
ia )a sp')at /'*'0i)e &e /e)o3i:r' &i+ sear:'&a 6ar&ero:'
&e si+istrat tota).
M Iar prea)ar*'Q... Ne *ai s)':iser' /( $o%$ar"
deee )orS M'/ar &e!ar po/+i o tropid arian )a Pa,e!
)e0ti- /' a/o)o o 3a/e pe K(p?+easa /ra/a+ata &espre /are
,' sp(+ea* e(...
M >aiS Ia!o )a pi/ior- Leo+ti+oS o Cori &o*+(B La)(-
/(pri+s &e 3e:ra prea)ar*e)or 0i a)ar*e)or.
Leo+ti+a ar *ai 3i ?+t?rCiat s'!0i *ai poarte o/9ii &e
)e(0tea+ )a ?+3'Ii0area 6arso+ierei. Mare %irna!oR C?+&
a *ai po*e+it ea 3)ori pe *asa )(i &o*+(B La)(- &e0i
6r'&i+a )or 0i pe)(Ce)e 6e*ea( &e )a)e)e- :(Kori- st?+Ki!
+ei- /riCa+te*eQ Pi (+&e s!a *ai po*e+it (+ 6o+6 /a
a/e)a- str?*: 0i /io/+it- s/os &i+ &'r?*'t(ri- /a s' 3ie
at?r+at ?+ 0+(r &e 3iret )a )o/() i/oa+e)orQ
M Te)e*a/ a) +ostr( /(* o *ai &(/eQ C' tare *ai era
e) /(*i+te 0i :i+e edu!atR... *ai ?+/er/' s' a3)e /?+& a(
aK(+s Kos- ?+ stra&'.
M 8o*+() Te)e*a/ e ?+ +(+t' *are /( o /r'/'+at' &e
*?I'S N!a *ai a0teptat pa/ea... 8e trei +opIi 3a/e
as/e+si(+i pe a/operi0(ri 0i *ior)'ie )a )(+'- &e!a eLaspe!
rat (+ /artier ?+tre6- pre /?t *i s!a sp(s... C( :i+e-
Leo+ti+oS
8o*+(B La)( a ?*p(+s!o 6r':it ?+ a)t' &ire/Iie- /'/i
+( era &e &e*+itatea sa s' *ear6' pe trot(ar a)'t(ri &e!o
s)(K+i/' &e0'+Iat' ?+ /9i()oIi roC. Leo+ti+a a r'*as ?+!
/re*e+it' i*a6i+e a st(poarei- /( *?+a )a 6(r'. A/easta
?+tre/ea toate +'C&r','+ii)e &ispers'ri)or &i+ /ata6ra3ia
sa se+ti*e+ta)' *i+(Iios Ii+(t' )a Ci.
M M')&'rea+(S 8o*+()e M')&'rea+(S... stri6' &i+!
tr!(+ a(to*o:i) o3i/ia) A)eLa+&r( 4r?+/ea+(!S3i+L- 3'!
/?+& se*+ 0o3er()(i s' opreas/' 0i &es/9iC?+& portiera.
331
Ur/'!teS... Te &(/ )a B'+easa... A,e* *ai *()t' si6(!
ra+I'...
La)( M')&'res/( s!a op(s:
M N( pot. A)er6 )a a&'post() *e(.
M 1*i pare r'( /' *' trateCi /( re3(CS se a6it'
S3i+L- s(/i+&(!se 0i ri&i/?+&(!se- par/!ar 3i 3ost 6ata s'
*ai /ir/()e 0i ?+ i+terior() a(to*o:i)()(i- /a s'!0i poto!
)eas/' 3re+eCia a*:()atorie. 8e a)t3e)- a( s'!+/eteCe /(!
r?+&!/(r?+& 0i ata/(ri)e a/estea... Ai /itit /e &eCastre epo!
/a)e a( 3'/(t )a Lo+&ra :o*:e)e C:(r'toareQ... 0tia
s(+t 6er*a+iiS... Ar*a se/ret' 4 ;. Pe (r*'- ar*a 4 ".
Pe (r*'- 4 S... P?+' )a toa*+'- r'C:oi()- 6ataS... Ri!o
sp(+ &i+ s(rse)e /e)e *ai si6(re. S(+t epo/a)iS 4i/toria
e a +oastr'S... A0a&ar- *' re3(CiQ A(& &e!o re*a+iere...
C?+& i+triQ...
La)( M')&'res/( era 6r':it s' i+tre ?+ a&'post- i6+o!
r?+& /( &es',?r0ire /' ?+ *i+tea )(i A)eLa+&r( 4r?+!
/ea+(!S3i+L 3i6(ra pri+tre e,e+t(a)ii s(:*i+isteria:i)i
6ata s' i+tre ?+ 6(,er+() *i)e+ar.
M La re,e&ereS...
M La re,e&ere- a*i/e M')&'rea+(S... 8'!i &r(*()-
0o3erS...
1+ 3aIa a&'post()(i- La)( s!a ?+t?)+it piept ?+ piept
/( La,i+ia. E) ,e+ea &e )a s(&. Ea &e )a +or&.
E) /( a/e)a0i /ost(* &e ast'!pri*',ar'- +(*ai )a
6?t /( a)t' /ra,at'- &i+ /e)e trei a&(se &ar &e )a Ge+e,a.
Ea ?+tr!o ro/9iI' s(:Iire &e ,ar' &e /()oarea :ora+6i/(!
i(i- /( o po0et' &e s3oar' ?*p)etit'- ()ti*a /reaIie a
*o&ei &e r'C:oi- at?r+at' ?+ 0+(r )(+6 0i )at pe (*'r.
Era ?+tr!o Ci ?+ /are o :ir(ise /ea)a)t' )(*e- a *a*ei 0i
a )(i Papa!A)ai+- +( a )(i E)a&i*ir Ma&(.
M Ast'Ci se a+(+I' 3or*aIii 3oarte p(ter+i/e. Pi se
?+&reapt' spre B(/(re0ti. A* as/()tat )a ra&io... Mi se
pare /' o s' ai &e )(/r( /( *i+eS... ?) a,ertiC' La,i+ia-
C?K&:i+& /( o &eCo)at' i+&()6e+I' &e terori)e sa)e 3'r'
)ea/.
La)(- &i*potri,'- s!a :(/(rat ?+tr!o e6oist' +er':!
&are. 8i+ Ci(a sosirii- +( i!a *ai per*is s'!0i apropie
:(Ce)e &e o:raC() ei- a/o)o- aproape &e t?*p)a /( ,i+i!
0oara a):astr' 0i &e /o)I() p)eoape)or /( +e69i+iIa +ea6r'.
332
Ni/i +!ar 3i ?+&r'C+it s' ?+/er/e. Iar *?+(0iIa 0i!o s(s!
tr'6ea /( 3e*e+i+e ,i/)e+iri- s(: o apare+I' &istrat'- &e
/?te ori e) st'r(ia ?+ str?+6eri *ai ?+&e)(+6i 0i a,i&e.
U+ :o*:ar&a*e+t /r?+/e+- pe!aproape- a,ea s' i!o a&(/'
iar'0i r'p(s'- i+ert'- )a piept- s'!i si*t' /easor+i/() a6o!
+i/ a) i+i*ii s(: s?+() e)asti/. 1i era r(0i+e &e ase*e+ea
6?+&O &ar *ai tare 0i /r(&' era &ori+Ia &i+ e). Poate &e
a/eea +i/i +!o pri,ea &rept- priete+e0te- ?+ o/9i- /(* )!a
/ere/tat La,i+ia.
M Ai ?+/ep(t s' )(/reCiQ ?) ?+tre:'.
M 8a
M PiQ...
M Cre& /' are s' *ear6'...
M S' /reCi +( e &est(). 3re$uie s' *ear6'... 4a
*er6eS... 8a/' +(- ?Ii ar't e( ,r'Kitoare- s' s(spi+i &(p'
,ra/i() t'(- /e) ,e/9i 0i i+&o)e+t- &i+ A+ti)e.
Era a)t pa/t ?+tre &?+0ii. S' ?+/eap' a )(/ra- /a s'!0i
*erite /ate&ra pe /are!o p'r'sise 0i a pier&(t!o. S' ?+!
+oa&e (+ 3ir r(pt. Pi- &e ast' &at'- +( /o*e+tarii se/i-
sa,a+te- o:ie/ti,e- pe+tr( /o)e/Iii er*eti/e &e so/io)o6ie.
O /arte ,ie- ,esti+& pri*e+iri)e )(*i)or- &(p' /e!a( tre/(t
pri+ ,'p'i.
1+ a&'post- )o/() pe :a+/' ?i a0tepta. So:o)ii a:ia
a( pri+s s' se!a&(+e. Pro3it?+& &e )ipsa s(pra,e69erii 0i
&e spaIi(- 3raIii Ni/' 0i MitiI' 4. Si*io+ se &e&a( )a (+e)e
eLer/iIii &e :ra+/ar&ieri- /( tar6a &eC)ipit' &i+ perete.
R'+it() era Ni/'. 1+ti+s /( *?i+i)e pe piept 0i /( /ap()
:')'+6'+i+& *oa)e. I+3ir*ier() era MitiI'- pro/e! &?+& )a
pri*e)e aK(toare. C?+& a( &at o/9ii /( &o*+i0oara
La,i+ia- 3'r' s' *ai a0tepte +i/i o &oKa+'- a( reCe*at
:ra+/ar&a ?+ (+69er() s'(- 0i tot() a i+trat ?+ or&i+e. A+a
4. Si*io+ +( o:ser,ase +i*i/. Ur*'rise a)t/e,a- /( o
?+&(io0at' ?+)'/ri*are &e *a*' a&opti,'. T(0/a se
?+')Iase /op'/e) 0i *er6ea si+6(r'- /( *?i+i)e ?+ti+se-
?+/9iC?+& 0i &es/9iC?+& o/9ii- /9i/oti+& &e propria sa ,ite!
Kie- p?+' /e s!a