Sunteți pe pagina 1din 11

TITLUL PRELIMINAR.

Domeniul de reglementare al Codului de procedur civil


;i principiile fundamentale ale procesului civil (art. 1-28)
Capitolul I. Domeniul de reglementare al
Codului de procedur civil (art. 1-4)
1. Dispozi|iiIe CoduIui de procedur
civiI:
A. constituie dreptul comun n materie
civil;
B. nu sunt aplicabile niciodat n proce-
sul penal;
C. sunt aplicabile i n alte materii, cnd
legile speciale con[in dispozi[ii incom-
patibile.
2. Dac exist neconcordan|e ntre
pacteIe i tratateIe privitoare Ia drep-
turiIe fundamentaIe aIe omuIui, Ia care
Romnia este parte, i CoduI de pro-
cedur civiI:
A. au prioritate ntotdeauna reglement-
rile interna[ionale;
B. au prioritate dispozi[iile mai favorabile
ale Codului;
C. partea interesat va putea formula ce-
rere de revizuire n cazul aplicrii greite
a legii.
3. NormeIe de organizare judiciar
regIementeaz:
A. cazurile de incompatibilitate;
B. compunerea i constituirea comple-
tului de judecat;
C. repartizarea pricinilor ntre instan[e de
grad diferit.
4. NormeIe de competen| au ca obiect:
A. delimitarea atribu[iilor judectorilor de
cele ale greferilor, magistra[ilor-asisten[i
i asisten[ilor judiciari;
B. nfin[area i func[ionarea instan[elor
judectoreti;
C. delimitarea atribu[iilor instan[elor ju-
dectoreti de atribu[iile recunoscute al-
tor organe de jurisdic[ie ori cu activitate
jurisdic[ional.
5. NormeIe de procedur propriu-zis:
A. au ca obiect modul de judecat a pri-
cinilor civile;
B. nu privesc i faza executrii silite;
C. reglementeaz procedura contenci-
oas, nu i cea necontencioas.
6. NormeIe de procedur propriu-zis
se apIic:
A. proceselor ncepute dup intrarea lor
n vigoare;
B. executrilor silite, indiferent de mo-
mentul la care sunt ncepute;
C. pn la solu[ionarea defnitiv a pro-
cesului pornit sub imperiul lor.
7. Sunt regIementate prin norme cu
caracter dispozitiv:
A. compunerea completului cu un anumit
numr de judectori;
B. competen[a material a instan[elor
judectoreti;
C. incompatibilit[ile pentru motivele pre-
vzute de art. 42 C.proc.civ. referitoare
la alte cazuri de incompatibilitate.
8. Sunt regIementate prin norme cu
caracter imperativ:
A. competen[a teritorial exclusiv;
B. formularea cererii reconven[ionale;
C. limba desfurrii procesului.
4 I. Grile
9. Sunt faze aIe procesuIui civiI:
A. cercetarea procesului, dezbaterea
fon dului, deliberarea i pronun[area ho-
trrii;
B. judecata i executarea silit;
C. judecata n fond i n cile de atac.
Capitolul II. Principiile fundamentale
ale procesului civil (art. S-23)
10. Dezbaterea procesuIui n fond:
A. este specifc judec[ii n prim in-
stan[;
B. constituie o etap a fazei judec[ii;
C. reprezint o manifestare a principiului
contradictorialit[ii.
11. PrincipiuI IiberuIui acces Ia justi-
|ie:
A. prevede ndatorirea judectorilor de
a solu[iona orice cerere;
B. permite stabilirea unui sistem de taxe
judiciare de timbru;
C. impune asigurarea dublului grad de
jurisdic[ie.
12. PrincipiuI IegaIit|ii:
A. presupune respectarea dispozi[iilor
de drept material care guverneaz ra-
portul juridic litigios, precum i a celor
procesuale;
B. permite nfin[area ad-hoc a unor in-
stan[e judectoreti specializate;
C. permite pr[ilor s convin, atunci
cnd litigiul poart asupra unui drept de
care pot s dispun, ca instan[a s so-
lu[ioneze cauza n echitate.
13. Constituie o excep|ie de Ia princi-
piuI oraIit|ii:
A. exercitarea cilor de atac;
B. alegerea de competen[ prin n[elege-
rea verbal a pr[ilor, anterior sesizrii
instan[ei;
C. mrirea sau micorarea cuantumului
obiectului cererii.
14. Sanc|iunea pentru nerespectarea
principiuIui pubIicit|ii este:
A. nulitatea absolut i necondi[ionat
de vtmare;
B. nulitatea expres i relativ;
C. nulitatea condi[ionat de vtmare.
15. PrincipiuI desfurrii procesuIui
n Iimba romn:
A. permite comunicarea unei cita[ii n
limba romn ctre o persoan care nu
o n[elege;
B. presupune ntocmirea cererilor i a
ac telor de procedur numai n limba ro-
mn;
C. nu confer cet[enilor romni apar[i-
nnd minorit[ilor na[ionale dreptul de a
se exprima n limba matern.
16. PrincipiuI continuit|ii:
A. privete numai judectorii care com-
pun completul de judecat;
B. interzice repunerea cauzei pe rol
atunci cnd incidentele procedurale sunt
de natur a determina nlocuirea judec-
torului n etapa deliberrii;
C. nu se aplic n ipoteza redeschiderii
judec[ii n urma suspendrii.
17. Pentru soIu|ionarea amiabiI a
IitigiuIui:
A. judectorul ac[ioneaz ca mediator;
B. instan[a poate dispune nf[iarea n
persoan a pr[ilor, chiar atunci cnd
acestea sunt reprezentate;
C. medierea este obligatorie n cauzele
prevzute de legea special.
Domeniul de reglementare al CPC i principii fundamentale 5
18. Potrivit principiuIui roIuIui judec-
toruIui n aarea adevruIui:
A. instan[a are obliga[ia s ordone ad-
ministrarea probelor necesare;
B. pr[ile nu pot invoca n cile de atac
omisiunea instan[ei de a ordona din of-
ciu probe;
C. judectorul poate restabili califcarea
juridic a actelor i faptelor deduse jude-
c[ii, chiar dac pr[ile le-au dat o alt
denumire.
19. Dac nainte de nchiderea dezba-
teriIor, una dintre pr|i a fost ndepr-
tat din saI:
A. edin[a se suspend pn cnd
aceasta va manifesta respectul cuvenit;
B. partea va f rechemat pentru a i se
pune n vedere actele esen[iale efectu-
ate n lipsa ei;
C. este posibil continuarea judec[ii n
prezen[a aprtorului ales.
20. n virtutea principiuIui contradic-
toriaIit|ii:
A. obiectul i limitele procesului sunt sta-
bilite prin cererile pr[ilor;
B. n condi[iile legii, partea poate recu-
noate preten[iile pr[ii adverse;
C. pr[ile au obliga[ia de a expune un
punct de vedere propriu fa[ de afrma[i-
ile pr[ii adverse cu privire la mprejurri
de fapt relevante n cauz.
21. n virtutea principiuIui disponibi-
Iit|ii:
A. prtul poate formula cerere de in-
terven[ie voluntar principal, dac are
preten[ii proprii fa[ de reclamant, care
va f ncuviin[at n principiu, cu condi[ia
ca reclamantul s nu se opun la primi-
rea cererii;
B. reprezentantul legal al minorului par-
te n proces poate ncheia tranzac[ie, n
raport de care se va pronun[a o hotrre
de expedient, dac instan[a apreciaz
c tranzac[ia este n interesul minorului
i dac procurorul nu se opune a se lua
act de tranzac[ie;
C. este posibil renun[area la calea de
atac mpotriva sentin[ei, chiar i nainte
de comunicarea acestei hotrri.
22. PrincipiuI contradictoriaIit|ii pre-
supune:
A. comunicarea, din ofciu, a nscrisurilor
depuse de o parte ctre cealalt parte,
numai dac aceasta din urm nu a soli-
citat judecarea cauzei n lips;
B. n cazul unei divergen[e de opinii,
citarea pr[ilor pentru termenul la care
dezbaterile se reiau asupra punctelor
rmase n divergen[;
C. punerea n discu[ia pr[ilor a ncuvi-
in[rii n principiu a cererii de interven[ie
accesorie.
23.

n baza roIuIui activ, instan|a:
A. va ncuviin[a proba cu expertiz, dac
aceasta este necesar i util cauzei,
chiar dac reclamantul declar c nu n-
[elege s plteasc onorariul de experti-
z ce va f stabilit n sarcina sa;
B. necompetent va putea pune n vede-
re reclamantului s depun ac[iunea cu
care aceasta a fost sesizat, la instan[a
competent;
C. va putea pune n dezbatere orice
m prejurri de fapt sau de drept, chiar
dac nu sunt men[ionate n cerere sau
ntmpinare.
24. DreptuI de aprare aI pr|ii n pro-
ces:
A. implic dreptul a nu rspunde la in-
terogatoriu;
B. implic dreptul de a administra probe;
C. trebuie exercitat cu bun-credin[.
25. Pr|iIe sunt obIigate:
A. s contribuie la desfurarea fr n-
trziere a procesului i s urmreasc
fnalizarea acestuia;
6 I. Grile
B. s l recuze pe judectorul afat ntr-unul
din cazurile prevzute de lege;
C. s i exercite drepturile procedurale
potrivit scopului n vederea cruia au fost
recunoscute de lege.
26. n virtutea roIuIui activ, judecto-
ruI este ndrept|it:
A. s invoce din ofciu orice excep[ie
procesual;
B. s introduc din ofciu o ter[ persoa-
n, dac aceasta justifc o legitimare
procesual;
C. s struie, ntr-o cerere de revizuire,
pentru solu[ionarea amiabil a cauzei.
27. JudectoruI este ndrept|it:
A. s ordone probe din ofciu, chiar dac
pr[ile se mpotrivesc;
B. s dea ndrumri pr[ii care nu este
asistat sau reprezentat de avocat cu
privire la drepturile i obliga[iile ce i revin
n proces;
C. s modifce cauza sau obiectul cererii
de chemare n judecat.
28. Potrivit Iegii, pr|iIe sunt obIigate:
A. s se prezinte personal la toate ter-
menele de judecat;
B. s urmreasc desfurarea fr n-
trziere a procesului, cu excep[ia cazu-
lui n care temporizarea judec[ii proft
prtului;
C. s i exercite drepturile procedurale
cu bun-credin[.
29. DespgubiriIe cuvenite pr|ii care
a suferit un prejudiciu patrimoniaI sau
moraI, ca urmare a exercitrii abuzive
a unui drept proceduraI de ctre par-
tea advers:
A. pot f solicitate pe calea unei ac[iuni
separate de procesul n care una dintre
pr[i a folosit abuziv un drept procedural;
B. pot f cerute numai n termen de 3 ani
de la data sesizrii instan[ei cu litigiul n
care a aprut abuzul;
C. vor f acordate din ofciu.
30. n ciIe de atac, pr|iIe:
A. pot invoca omisiunea instan[ei de a
ordona din ofciu probe pe care ele nu
le-au propus i administrat n condi[iile
legii;
B. nu pot invoca omisiunea instan[ei de
a administra probele pe care ele le-au
propus n condi[iile legii, find ncuviin[ate
de ctre instan[;
C. nu pot invoca omisiunea instan[ei de
a ordona din ofciu probe pe care ele nu
le-au propus i administrat n condi[iile
legii.
31. n temeiuI roIuIui su activ, jude-
ctoruI:
A. are puterea de a ordona orice m-
sur legal necesar judecrii cererii,
cu excep [ia pricinilor n care pr[ile au
convenit ca administrarea probelor s
se fac de ctre avoca[i sau consilieri
juridici;
B. poate pronun[a, n toate cazurile, o
solu[ie potrivnic mrturisirii unei pr[i;
C. poate ordona administrarea probelor
pe care le consider necesare, chiar
dac procurorul care a pornit ac[iunea
civil se mpotrivete.
Capitolul III. Aplicarea legii de procedur civil (art. 24-28)
32. ActuI de procedur ndepIinit nain-
te de intrarea n vigoare a Iegii noi:
A. rmne supus dispozi[iilor vechii legi
de procedur;
B. se supune dispozi[iilor legii noi de
procedur, ns numai dac, raportat la
prevederile acesteia, el apare ca valabil
fcut;
Domeniul de reglementare al CPC i principii fundamentale 7
C. se supune dispozi[iilor legii noi de
procedur, dac pn la intrarea n vi-
goare a acesteia instan[a nu dispusese
anularea lui.
33. Legea n vigoare la data producerii
sau svririi fapteIor juridice guver-
neaz:
A. admisibilitatea probelor;
B. puterea doveditoare a probelor;
C. administrarea probelor.
34. n cazuI n care formaIitatea ceru-
t pentru dovedirea actuIui juridic se
modic n timp, se apIic:
A. legea n vigoare la momentul judec-
[ii, deoarece este de imediat aplicare;
B. legea n vigoare la momentul nche-
ierii actului;
C. legea mai favorabil debitorului.
35. HotrriIe sunt supuse ciIor de
atac, motiveIor i termeneIor prev-
zute de Iegea n vigoare:
A. la momentul exercitrii cii de atac;
B. la momentul pronun[rii hotrrilor;
C. la data nceperii procesului.
36. Legea apIicabiI executrii siIite
este cea n vigoare:
A. la data ob[inerii titlului executoriu:
B. la data nceperii executrii silite;
C. la data efecturii fecrui act de exe-
cutare.
37. n caz de trimitere spre rejudecare,
dac n cursuI judec|ii se schimb
competen|a instan|ei a crei hotrre
a fost desin|at, cauza va trimis:
A. aceleiai instan[e care a pronun[at
ho trrea, competent potrivit legii sub
imperiul creia a nceput procesul;
B. instan[ei care a devenit competent
potrivit legii noi, n vigoare la data pro-
nun[rii solu[iei de trimitere spre rejude-
care;
C. instan[ei competente potrivit legii noi,
n vigoare la data cnd a fost pronun[at
hotrrea desfin[at.
TITLUL PRELIMIAR.
Domeniul de reglementare al Codului de procedur
civil i principiile fundamentale ale procesului civil art. 12
Capitolul I. Domeniul de
reglementare al Codului de
procedur civiI (art. 1-4)
1. A.
A se vedea dispozi[iile art. 2 C.proc.civ.,
care consacr aplicabilitatea general
a Codului de procedur civil. Varian-
ta B. este greit, deoarece dispozi[iile
Codului sunt aplicabile i n procesul
penal, n ceea ce privete latura civil,
att timp ct Codul de procedur penal
nu cuprinde dispozi[ii contrare. Varianta
C. este, de asemenea, greit, ntruct
prevederile legii speciale se aplic cu
prioritate atunci cnd con[in dispozi[ii
incompatibile, conform principiului de
drept specialia generalibus derogant.
2. B.
A se vedea dispozi[iile art. 3 alin. (2)
C.proc.civ., care reglementeaz princi-
piul aplicrii prioritare a tratatelor interna-
[ionale privitoare la drepturile omului,
cu excep[ia cazului n care Codul de
pro ce dur civil con[ine dispozi[ii mai
favorabile. Varianta A. este greit, de-
oarece rs punsul con[ine adverbul ,n-
totdeauna, ce marcheaz uniformitatea,
constan [a, ignornd situa[ia n care exis-
t dispozi[ii mai favorabile ale Codului de
procedur civil (varianta B.).
Varianta C. este greit, deoarece cazul
de revizuire prevzut de art. 509 alin. (1)
pct. 10 C.proc.civ. privete situa[ia n
care Curtea European a Drepturilor
Omului a constatat o nclcare a drep-
turilor sau libert[ilor fundamentale da-
torat unei hotrri judectoreti (cnd
consecin[ele grave ale acestei nclcri
continu s se produc), ipotez de
strict interpretare, ce presupune exis-
ten[a unei hotrri a Cur[ii de la Stras-
bourg, i nu numai simpla invocare de
ctre partea interesat a unei pretinse
aplicri greite a legii n raport cu norme-
le interna[ionale privitoare la drepturile
fundamentale ale omului.
3. A.; B.
Normele de organizare judiciar au ca
obiect determinarea instan[elor jude-
ctoreti, a drepturilor i ndatoririlor
ju de ctorilor, procurorilor i ale altor
par ti cipan[i la procesul civil, a incompati-
bilit[ilor i interdic[iilor acestora, a com-
punerii i constituirii completelor de ju-
decat etc., n timp ce repartizarea pri-
cinilor ntre instan[e de grad diferit este
reglementat prin norme de competen[
(competen[a material).
4. C.
Primele dou variante de rspuns sunt
greite, deoarece se includ n sfera nor-
melor de organizare judiciar, n timp ce
varianta C. se af n sfera normelor de
competen[ (competen[a general).
5. A.
Normele de procedur propriu-zis
se subclasifc n norme de procedu-
r contencioas, norme de procedur
necontencioas i norme de executa-
re silit. Varianta A. se ntemeiaz pe
dispozi[iile art. 1 C.proc.civ., n timp ce
variantele B. i C. sunt greite, deoarece
procesul civil are dou faze judecata i
executarea silit , iar procedura necon-
158 I. Raspunsuri i explica[ii
tencioas judiciar este reglementat de
dispozi[iile art. 527 i urm. C.proc.civ.,
fcnd parte din faza judec[ii.
6. A.; C.
Potrivit dispozi[iilor art. 24 C.proc.civ.
(avnd denumirea marginal ,Legea
apli cabil proceselor noi), ,dispozi[iile
legii noi de procedur se aplic numai
proceselor i executrilor silite ncepute
dup intrarea acesteia n vigoare (s.n.),
iar potrivit art. 25 alin. (1) C.proc.civ.,
,procesele n curs de judecat, precum
i executrile silite ncepute sub legea
veche rmn supuse acelei legi. Pro-
cesul ncepe prin nregistrarea cererii
la instan[, n condi[iile legii [art. 192
alin. (2) C.proc.civ.], iar modifcarea nor-
melor de procedur n cursul judec[ii nu
are niciun efect asupra procesului deja
nceput, care va continua s fe judecat
potrivit legii vechi pn la fnalizarea
sa. n schimb, pentru faza executrii sili-
te, art. 24 stabilete drept reper al aplica-
bilit[ii legii noi data nceperii executrii
silite, de unde rezult c varianta B. este
greit, deoarece ignor acest aspect.
7. C.
Compunerea completului de judecat
este reglementat prin norme de organi-
zare judiciar, cu caracter imperativ, ne-
find posibil ca pr[ile s decid asupra
numrului de judectori care s compu-
n completul, altul dect cel prevzut de
lege. De asemenea, nu poate f lsat la
aprecierea pr[ilor nici competen[a ma-
terial a instan[elor judectoreti, aceas-
ta find reglementat prin norme de ordi-
ne public [a se vedea art. 130 alin. (2)
C.proc.civ.]. n schimb, din inter pretarea
per a contrario a dispozi[i ilor art. 45, co-
roborat cu art. 44 C.proc.civ., rezult c
pr[ile pot alege s nu formuleze cerere
de recuzare mpotriva unui judector
afat ntr-unul din cazurile de incompa-
tibilitate prevzut de art. 42 C.proc.civ.,
astfel c norma juridic are un caracter
dispozitiv.
8. A.; C.
Competen[a teritorial exclusiv a in-
stan[elor judectoreti este reglementat
prin norme de ordine public [a se vedea
art. 130 alin. (2) C.proc.civ.], la fel ca i
limba desfurrii procesului (art. 18
C.proc.civ.). Caracterul dispozitiv al
art. 209 C.proc.civ., privitor la cererea re-
conven[ional, rezult din nsi redac-
tarea acestuia [,(.) prtul (.) poate
s formuleze cerere reconven[ional] i
din caracterul incidental al cererii, care
poate f formulat, de regul, i pe cale
separat, ntr-un alt proces, la alegerea
prtului.
9. B.
Enumerarea de la varianta A. de rspuns
privete etapele judec[ii (n principiu,
putnd avea aceeai succesiune n pri-
m instan[, n apel etc.), i nu fazele
procesului civil, care sunt judecata i
executarea silit (varianta B.). Totoda-
t, judecata n fond i n cile de atac
reprezint faze ale judec[ii, iar nu ale
procesului civil.
Capitolul II. Principiile fundamentale
aIe procesuIui civiI (art. 5-23)
10. B.; C.
Dezbaterea procesului n fond constituie
o etap a fazei judec[ii, ce se desf-
oar att n prim instan[ (art. 244,
art. 389 i urm. C.proc.civ.), ct i n
apel (art. 482 C.proc.civ.) sau recurs
(art. 494-495 C.proc.civ.), aspect pe
care atributul ,specifc din varianta A. l
ignor. Dezbaterea procesului n fond
pune n valoare att principiul contradic-
torialit[ii (art. 14 C.proc.civ.), deoarece
pr[ile au posibilitatea de a discuta i
Domeniul de reglementare al CPC i principii fundamentale 159
argumenta orice chestiune de fapt sau
de drept invocat n cursul procesului de
ctre orice participant la proces, inclusiv
de ctre instan[ din ofciu, ct i princi-
piul oralit[ii (art. 15 C.proc.civ.), ntruct,
de regul, procesele se dezbat oral.
11. B.
Judectorii au ndatorirea s primeasc
i s solu[ioneze orice cerere de compe-
ten[a instan[elor judectoreti, potrivit le-
gii [art. 5 alin. (1) C.proc.civ.], iar nu orice
cerere. Varianta A. este incomplet (ne-
circumstan[iat competen[ei generale a
instan[elor judectoreti) i, prin urmare,
capt un sens greit.
Dreptul de acces la justi[ie, prevzut de
art. 21 din Constitu[ie i art. 6 din Con-
ven[ia european a drepturilor omului,
nu este absolut. Curtea European nu a
exclus niciodat posibilitatea ca intere-
sele unei bune administrri a justi[iei s
poat justifca impunerea unei restric[ii
fnanciare n accesul unei persoane la
justi[ie (cauza Weissman c. Romni-
ei, hotrrea din 24 mai 2006, cererea
nr. 63945/00). Obliga[ia de a achita taxe-
le judiciare de timbru este reglementat,
n prezent, de art. 197 C.proc.civ. i de
O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judici-
are de timbru.
Nicio prevedere a Constitu[iei Romniei
sau a Conven[iei europene nu reglemen-
teaz dreptul la exercitarea cilor de atac
n orice cauz. Astfel, Curtea Constitu[io-
nal a statuat prin Decizia nr. 181 din 28
martie 2013 (publicat n M. Of. nr. 292
din 22 mai 2013) c art. 129 din Consti-
tu[ie stipuleaz c pr[ile interesate i
Mi nisterul Public pot exercita cile de
atac numai n conditiile legii. Decizia
Cur[ii Constitu[ionale nr. 967 din 20 no-
iem brie 2012 referitoare la excep[ia de
neconstitu[ionalitate a prevederilor art. 1
pct. 1
1
i art. 299 alin. (1
1
) C.proc.civ. din
1865 (publicat n M. Of. nr. 853 din 18
decembrie 2012) are un caracter special,
neputnd f considerat drept o afrma-
re a obligativit[ii dublului grad de juris-
dic[ie n materie civil, n orice situa[ie.
Excluderea dublului grad de jurisdic[ie,
determinat de un criteriu subiectiv, de
natur pecuniar, legat de valoarea
obiectului cauzei deduse judec[ii, poa-
te f de natur s mpiedice aplicarea
efectiv a principiilor constitu[ionale ale
egalit[ii n drepturi, n general, i egali-
t[ii n fa[a justi[iei, n special, cuprinse n
art. 16 alin. (1) si (2) i art. 124 alin. (2)
din Legea fundamental, ns o astfel
de excludere este posibil dac are la
baz criterii obiective i nediscriminato-
rii [spre exemplu: cererea de ridicare a
sechestrului asigurtor, conform art. 956
alin. (2) C.proc.civ., se solu[ioneaz prin
ncheiere defnitiv; contesta[ia mpotri-
va deciziei de returnare formulat con-
form art. 84 din O.U.G. nr. 194/2002 pri-
vind regimul strinilor n Romnia este
solu[ionat printr-o hotrre defnitiv].
12. A.
Pentru varianta A., a se vedea art. 7
C.proc.civ., care prevede ndatorirea
judectorului de a asigura respectarea
dispozi[iilor legii privind realizarea drep-
turilor i ndeplinirea obliga[iilor pr[ilor
din proces, fr a distinge dup cum
acestea privesc raportul juridic de drept
substan[ial sau pe cel de drept proce-
sual civil. Varianta B. este greit, fa[
de dispozi[iile art. 7 alin. (1) C.proc.civ. i
ale art. 126 alin. (1) i (5) din Constitu-
[ia Romniei (,Justi[ia se realizeaz prin
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie i prin
celelalte instan[e judectoreti stabilite
de lege. Este interzis nfin[area de in-
stan[e extraordinare).
nstan[a nu poate solu[iona cauza n
echitate, ci este obligat s desfoa-
re procesul ,n conformitate cu dispo-
zi[iile legii [art. 7 alin. (1) C.proc.civ.],
160 I. Raspunsuri i explica[ii
respectiv s judece litigiul ,conform re-
gulilor de drept care i sunt aplicabile
[art. 22 alin. (1) C.proc.civ.]. Potrivit art. 5
alin. (3) C.proc.civ., ,n cazul n care o
pricin nu poate f solu[ionat nici n baza
legii, nici a uzan[elor, iar n lipsa acestora
din urm, nici n baza dispozi[iilor legale
privitoare la situa[ii asemntoare, ea va
trebui judecat n baza principiilor gene-
rale ale dreptului, avnd n vedere toate
circumstan[ele acesteia i [innd seama
de cerin[ele echit[ii. Chiar i n acest
ultim caz, instan[a este obligat s res-
pecte principiile generale ale dreptului,
neputnd s solu[ioneze cauza exclusiv
n echitate. Altfel spus, pr[ile nu pot ale-
ge ca judectorul s solu[ioneze raportul
juridic dedus judec[ii nct s fe satis-
fcute n mod egal (reciproc) interesele,
drepturile i datoriile fecreia, indepen-
dent de regulile de drept aplicabile.
13. A.
Enun[ul acestei grile este echivalent cu
cerin[a de ,a nu putea f fcute dect n
scris (i nu verbal, oral n edin[ publi-
c). Prin urmare, varianta A. este singura
corect, deoarece cile de atac respec-
t regula prevzut de art. 148 alin. (1)
C.proc.civ. (,orice cerere adresat in-
stan[elor judectoreti trebuie s fe
formulat n scris), art. 470 C.proc.civ.
(cererea de apel), art. 486 C.proc.civ.
(cererea de recurs) etc. Varianta B. este
greit, deoarece anterior sesizrii in-
stan[ei pr[ile nu pot conveni asupra unei
alegeri de competen[ dect n scris, iar
ipoteza din gril vizeaz n[elegerea ver-
bal, care ar putea avea loc numai dup
nceperea procesului (n fa[a instan[ei).
Art. 204 alin. (2) C.proc.civ. permite ca
mrirea sau micorarea cuantumului
obiectului cererii s se fac prin declara-
[ie verbal, find trecut n ncheierea de
edin[, ceea ce nseamn c respect
regula oralit[ii, nefind o excep[ie, cum
se cere prin enun[.
14. A.
A se vedea art. 17 i art. 176 pct. 5
C.proc.civ., cerin[a nerespectat find
instituit printr-o norm care ocrotete
un interes public.
15. A.; B.
A se vedea art. 18 C.proc.civ. Cita[ia
este un act de procedur, astfel c se
va ntocmi n limba romn, partea care
nu o n[elege avnd posibilitatea de a
apela personal la un traductor. n fa[a
instan[ei, se va folosi un traductor sau
un interpret, conform art. 225 C.proc.civ.
16. A.
A se vedea art. 19 i art. 214 C.proc.civ.
Conform art. 99 alin. (5)-(5
3
) din Regu-
lamentul de ordine interioar al instan[e-
lor judectoreti, astfel cum a fost modi-
fcat i completat prin Hotrrea C.S.M.
nr. 1080/2013 (publicat n M. Of. nr. 684
din 7 noiembrie 2013), repunerea pe rol
a cauzei dup suspendare, pentru con-
tinuarea judec[ii, pentru perimare sau
pentru pronun[area hotrrii ca urmare
a ncheierii acordului de mediere, se va
realiza de completul ini[ial nvestit cu
solu[ionarea cauzei, dac judectorul
care a compus completul respectiv i
desfoar activitatea i la data apari-
[iei acestor situa[ii n cadrul sec[iei sau,
dup caz, al instan[ei. n cazul n care
suspendarea cauzei a fost dispus de
un alt judector dect cel din compune-
rea completului ini[ial nvestit, ca urma-
re a absen[ei temporare a acestuia, la
repunerea pe rol cauza va f repartizat
judectorului ini[ial nvestit, indiferent de
numrul completului n care func[ionea-
z la data respectiv. Aceste dispozi[ii
se vor aplica i n cazul completelor
co legiale, care se vor reuni, chiar dac
Domeniul de reglementare al CPC i principii fundamentale 161
mem brii care au compus completul nu
mai fac parte, mpreun, din acelai
complet. Dac la data apari[iei oricreia
dintre situa[iile men[ionate numai unul
sau unii dintre respectivii judectori i
desfoar activitatea n cadrul sec[iei,
completul va f ntregit cu unul ori, dup
caz, 2 judectori din lista de permanen[
de la data nregistrrii sesizrii de repu-
nere pe rol a cauzei dup suspendare,
pentru continuarea judec[ii, pentru pe-
rimare sau pentru pronun[area hotrrii
ca urmare a ncheierii acordului de me-
diere. Completul astfel format va pstra
cauza pn la solu[ionare. Cererile de
ndreptare a erorilor materiale i cererile
de completare sau lmurire a hotrrii se
solu[ioneaz de completul care a pro-
nun[at hotrrea a crei ndreptare ori
lmurire se solicit. Aceeai rezolvare
se va da i contesta[iilor la executare
prevzute de art. 711 alin. (2) C.proc.civ.
n toate aceste cazuri, dac judectorul
sau, dup caz, niciunul dintre judec-
torii care au compus completul nu mai
func [ioneaz n cadrul sec[iei ori, dup
caz, al instan[ei, cauza se va repartiza
aleatoriu.
17. B.
Mediatorii sunt persoane autorizate de
ctre Consiliul de mediere, conform Le-
gii medierii nr. 192/2006, s desfoare
aceast profesie liberal, incompatibil
cu calitatea de magistrat a judecto-
rului cauzei. Acesta nu ac[ioneaz ca
me diator n proces, ci exercit o atri-
bu[ie judiciar (jurisdic[ional), aceea
de a ncerca mpcarea pr[ilor (art. 21
C.proc.civ.). nf[iarea personal a pr-
[ilor n acest scop poate f dispus potrivit
art. 227 alin. (1) teza fnal C.proc.civ.
n fne, medierea nu este obligatorie,
astfel cum prevede i art. 227 alin. (2)
teza fnal C.proc.civ. n situa[iile expres
prevzute de lege, n cazul n care jude-
ctorul, [innd seama de circumstan[ele
cauzei, consider necesar s se recurg
la mediere, n vederea solu[ionrii litigiu-
lui pe cale amiabil, n orice faz a jude-
c[ii, poate recomanda pr[ilor aceast
procedur, iar refuzul acestora de a se
prezenta la edin[a de informare cu pri-
vire la avantajele medierii, n situa[iile
n care au acceptat, potrivit legii, este
sanc[ionat cu amend judiciar, conform
art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) C.proc.civ.
Prin Decizia nr. 266/07.05.2014 (publi-
cat n M. Of. nr. 464 din 25.06.2014),
Curtea Constitu[ional a decis recent
c dispozi[iile art. 2 alin. (1) i (1
2
), care
fac referire i la art. 60
1
alin. (1) lit. a)-f)
din Legea medierii nr. 192/2006, privind
obligatia prtilor de a participa la edin-
[a de informare cu privire la avantajele
folosirii acestei proceduri, dac legea nu
prevede altfel, sunt neconstitu[ionale.
18. B.; C.
A se vedea art. 22 alin. (2) i (4) C.proc.
civ., art. 254 alin. (5) i (6) C.proc.civ.
19. B.; C.
A se vedea art. 217 alin. (8) C.proc.civ.
20. C.
[Surs: Concursul de admitere NM 25
august 2013] Variantele A. i B. sunt gre-
ite, deoarece fac referire la elemente
specifce principiului disponibilit[ii. Po-
trivit art. 9 C.proc.civ. (avnd denumirea
marginal ,Dreptul de dispozi[ie al pr[i-
lor): ,(1) Procesul civil poate f pornit la
cererea celui interesat sau, n cazurile
anume prevzute de lege, la cererea
altei persoane, organiza[ii ori a unei au-
torit[i sau institu[ii publice ori de interes
public. (2) Obiectul i limitele procesului
sunt stabilite prin cererile i aprrile pr-
tilor. (3) n conditiile legii, partea poate,
dup caz, renun[a la judecarea cererii de
chemare n judecat sau la nsui drep-
162 I. Raspunsuri i explica[ii
tul pretins, poate recunoate pretentiile
prtii adverse, se poate nvoi cu aceasta
pentru a pune capt, n tot sau n parte,
procesului, poate renun[a la exercitarea
cilor de atac ori la executarea unei ho-
trri. De asemenea, partea poate dis-
pune de drepturile sale n orice alt mod
permis de lege. Varianta C. este singura
corect, aceast obliga[ie a pr[ilor find
expres prevzut de art. 14 alin. (3) teza
fnal C.proc.civ. (avnd denumirea mar-
ginal ,Contradictorialitatea).
21. C.
[Surs: Concursul de admitere NM 26
august 2010] Varianta A. este greit,
deoarece interven[ia voluntar princi-
pal este calea procesual prin care o
ter[ persoan pretinde pentru sine, n
tot sau n parte, dreptul dedus judec[ii
ntre pr[ile originare (reclamant i p-
rt) sau un drept strns legat de acesta
(art. 61 i urm. C.proc.civ.). Dac prtul
are, n legtur cu cererea reclamantu-
lui, preten[ii derivnd din acelai raport
juridic sau strns legate de aceasta, poa-
te s formuleze cerere reconventional,
conform art. 209 alin. (1) C.proc.civ., n
termenele i condi[iile prevzute de Cod,
care nu este ns supus ncuviin[rii n
principiu i nici nu este condi[ionat de
acordul reclamantului.
Varianta B. este greit, deoarece nche-
ierea unei tranzac[ii, dei este specifc
principiului disponibilit[ii [art. 9 alin. (3)
C.proc.civ.], este nso[it de dou con-
di[ii restrictive, dintre care una este gre-
it. Astfel, este corect afrma[ia c ac-
tele procedurale de dispozi[ie, fcute n
orice proces de reprezentan[ii minorilor,
ai persoanelor puse sub interdic[ie i ai
dispru[ilor, nu vor mpiedica judecarea
cauzei, dac instanta apreciaz c ele
nu sunt n interesul acestor persoane
[art. 81 alin. (2) C.proc.civ.]. Totui, chiar
i n situa[ia n care ac[iunea civil este
pornit de procuror, titularul dreptului va
f introdus n proces i se va putea preva-
la de dispozitiile art. 438-440, respectiv
poate cere instan[ei s consfn[easc
o tranzac[ie, printr-o hotrre de expe-
dient.
Varianta C. este singura corect, aceas-
t posibilitate a pr[ilor de a achiesa la
hotrre find prevzut de art. 9 alin. (3)
(avnd denumirea marginal ,Dreptul de
dispozi[ie al pr[ilor). Potrivit art. 404
C.proc.civ.: ,(1) Partea prezent la pro-
nun[area hotrrii poate renun[a, n con-
di[iile legii, la calea de atac, fcndu-se
men[iune despre aceasta ntr-un pro-
ces-verbal semnat de preedinte i de
grefer. (2) Renun[area se poate face
i ulterior pronun[rii, chiar i dup de-
clararea cii de atac, prin prezentarea
pr[ii naintea preedintelui instan[ei sau
a persoanei desemnate de acesta ori,
dup caz, prin nscris autentic care se va
depune la grefa instan[ei, att timp ct
dosarul nu a fost naintat la instan[a com-
petent, dispozi[iile alin. (1) aplicndu-se
n mod corespunztor. Potrivit art. 463
alin. (1) C.proc.civ., ,achiesarea la ho-
trre reprezint renun[area unei pr[i
la calea de atac pe care o putea folosi
ori pe care a exercitat-o deja mpotriva
tuturor sau a anumitor solu[ii din respec-
tiva hotrre.
22. B.; C.
[Surs: Concursul de admitere NM 26
august 2010] Varianta A. este greit,
deoarece contradictorialitatea presupu-
ne, potrivit art. 14 alin. (2) C.proc.civ., ca
pr[ile s i fac cunoscute reciproc i
n timp util, direct sau prin intermediul in-
stantei, dup caz, motivele de fapt i de
drept pe care i ntemeiaz pre ten[iile i
aprrile, precum i mijloa cele de prob
de care nteleg s se foloseasc, astfel
nct fecare dintre ele s i poat or-
ganiza aprarea. Regula este, aadar,