Sunteți pe pagina 1din 19

Plan de Afaceri

Infiinarea unei societi destinat


producerii articolelor de imbrcminte sport
1
Became the 12
th
player
S.C. Crazy About Football S.R.L.
Iasi,Bld Nicolae Iorga,Nr.7
TelefonFa!"#$%$ %&&'7#
(anager )eneral Ale! To*a
(anager +roductie Laura ,iana +o-a
,ata .ntoc*irii &#.#&.$#&/
2
Cu-rins
,ate de identificare ale fir*ei &0&
+rezentarea co*-aniei $0&
(isiunea %0&
For*a 1uridic2 a fir*ei %0$
Alian3e strategice %0%
+rodusul /0&
+rodusul actual /0$
Cercetare 4i dez5oltare /0%
+roduc3ie 4i li5rare /0/
+ia3a '0&
,efinirea -ie3ei '0$
+rofilul consu*atorului '0%
+lanul de *ar6eting '0/
Strategia de 57nzare '0'
Canale de distribu3ie '08
+ublicitate, -ro*o5are, +R '07
Concuren3a 80&
Riscuri 9-ortunit23i 70&
:c;i-a de conducere <0&
Ca-ital necesar =0&
Strategia de ac;itare a datoriilor =0$
+lan financiar &#0&
I-oteze&#0$
Ra-oarte financiare &#0%
Concluzie &#0/
Ane!e &&0&
3
1.1 Datele de identificare ale firmei:
Denumire i forma de organiare !uridic"" SC Crazy About Football SRL
#ediul social
IASI, Strada Nicolae Iorga ,Nr.7
Data $nfiin"rii $#&%
%um"rul de $nregistrare i locul de $nregistrare la &egistrul 'omerului
>$$&##$$#&% Registrul Co*ertului IASI
'od unic de $nregistrare fiscal" R9 &/$77<#%
(biecte principale i secundare de acti)itate semnificati)e "
&%%# ? Finisarea *aterialelor te!tile@
%$%# ? Fabricarea articolelor -entru s-ort@
&/&%0 Fabricarea altor articole de i*braca*inte Ae!clusi5 len1eria de cor-B
8<&# ? Cu*-ararea si 5anzarea de bunuri i*obiliare -ro-rii@
8<$# ? Inc;irierea si subinc;irierea bunurilor i*obiliare -ro-rii sau inc;iriate@
Acti5itati de i*-ort0e!-ort.
9biecte de acti5itate do*inante
&/&%0 Fabricarea altor articole de i*braca*inte Ae!clusi5 len1eria de cor-B
Ca-ital social esti*at , -ri5at &#### lei
*sociai+ acionari:
Ale! To*a //.#8C@
+o-a Laura //.=7C@
Tiftilo5 :lena &#.=7C.
1,2 Istoricul firmei
Societatea Co*ercial2 Crazy About Football SRL are sediul legal in *unici-iul Ia4i, Strada
Nicolae Iorga Nr.7.
Societatea a fost constituit2 .n anul $#&%, fiind inregistrat2 la Registrul Co*er3ului Ia4i cu
nu*arul >$$&##$$#&%. La *o*entul constituirii ca-italul social este de &#### lei, re-artizat in
&### -arti sociale, in 5aloare de &# lei fiecare.
9biectul -rinci-al de acti5itate este -roductia intr0o ga*a 5ariatD de articole de E*brDcD*inte
s-ort.
4
Societatea Esi desfD4oarD acti5itatea de -roductie intr0un s-atiu -ro-riu, for*at din $ ;ale
industriale si terenul aferent,situate in Iasi Strada Nicolae Iorga Nr.7 .
Societatea intentioneaza,in 5iitorul a-ro-iat, sa0si *areasca ca-acitatea de -roductie,-entru a
face fata co*enzilor -ro5enite de la clientii interni si e!terni e!istenti@conco*itent societatea
ur*areste o crestere continua a -ortfoliului de clienti si furnizori.
,ease*enea, societatea ado-ta o -reocu-are continua -entru ada-tarea te;nologiei folosite la
cea de ulti*a greneratie,ur*aridu0se astfel,e5itarea uzurii *orale a utila1elor si bineinteles a
-ierderilor ce -ot sur5eni din aceasta situatie,se doreste o rete;nologiozare continua a utila1elor si o
ada-tare in ti*- real la cerintele -ietei de -rofil.

2,1 -reentarea companiei

Societatea are in dotare utila1e te;nologice necesare si -ersonal calificat in -roductia de
articole de i*braca*inte. Ca-acitatea lunara de -roductie a -roduselor *entionate este de &#.###
bucati, du-a caz in functie de co*-le!itate. In conditiile acti5itatea fir*ei la ca-acitate -lina se -oate
realiza o cifra de afaceri lunara de '#.### :FR.
In Ro*ania, -rinci-alii clienti 5iza3i sunt INT:RS+9RT ,,:CATGL9N , CARR:F9FR,
(:TR9 , ca *ari retaileri ,dar si *agazinele care 5End articole s-orti5e
S.C. Crazy About Football S.R.L. s0a infiintat in $#&%, iar acti5itatea in do*eniul -roducerii de
articole de E*brDcD*inte s-ort a ince-ut in acela4i an, ca ur*are a cererii -ie3ei -entru articole
s-orti5e.
Cat des-re -ozitia -e -iata, S.C. Crazy About Football S.R.L. se bucura de o *icD re-utatie -e
-iata, fiind abia intratD -e -ia3D dar cu o cotD En cre4tere deoarece este -rintre -utinii -roducatori
interni de -roduse destinate su-orterilor ec;i-elor de fotbal.
+e -iata interna este unul din cei *ai i*-ortanti -roducatori de articole s-orti5e, iar ca si
co*-etitori ii -ute* a*inti -e SC (:TR9+9LIS SRL la Sibiu,SC :AST:RN )R::N SRL la
)ala3i 4i *arii -roducatori de articole s-orti5e la ni5el *ondial Ni6e,Adidas,+u*a,Ha--a.
2,1 .isiunea

5
(isiunea co*-aniei este de a rD*Ene lider -e -ia3a articolelor s-orti5e , -roducEnd 4i
co*ercializEnd articolele 5esti*entare dar care se adreseazD En s-ecial su-orterilor ec;i-elor de
fotbal.In -rezent,se -ros-ecteaza -iata e!terna,in 5ederea gasirii de noi clienti.Astfel, ur*arindu0se
i*bunatatirea rentabilitatii -rin castigarea de noi cote de -iata.In acest sens, -entru i*bunatirea
rentabilitatii,conducerea S.C. Crazy About Football S.R.L.a decis sa -ractice -returi *ai *ici in
co*-aratie cu concurenta de -e acel seg*ent de -iata.
+entru atingerea acestui sco-,conducerea societatii doreste"
atragerea clientilor concurentei si inc;eierea cu acestia contracte fer*e@
-ro*o5area de -roduse de calitateutilitate su-erioara -roduselor ce sunt oferite de
concurenta@
se doreste o -lanificare strategica realista,corecta si a-licabila@
o i*-licare *ai incisi5a a de-arta*entului de *ar6eting@
inlocuirea -roduselor -entru care a scazut interesul,cu -roduse ce ofera clientilor o
eficienta *ai *are,in utilizarea lor@
i*bunatatirea rentabilitatii si cucerirea de noi cote de -iata,astfel,s-orinsu0se
*ari*ea -rofiturilor,i*-licit eficientizarea in5estitilor.
In ceea ce -ri5este *ediul,acesta este -rezent in bilantul intre-rinderii AterenuriB, contributia sa
esentiala -rin -otentialul natural for*ata din *inereuri, *aterii -ri*e dar si bunurile necontabilizate
Aaer,a-a,lu*ina,caldura solara,etc.B care ra*an in afara gestiunii, dar se cu-rind in efectele fa5orabile
din -rocesele de -roductie si consu*.
In aceasta -ri5inta, conducerea societatii a luat in considerare fa-tul ca toate in5estitiile
efectuate de societate, sunt -e durata indelungata de ti*- si daca nu se ia in considerare si in5estitii in
-rotectia *ediului,re-ercursiunile negati5e ce 5or a5ea loc asu-ra e5olutiei econo*ice 5or afecta si
acti5itatea econo*ico0financiara a societatii co*erciale.
In consecinta, se 5a lua in calcul, ca in cadrul studiilor te;nico0econo*ice -ri5iind in5estitiile,
c;eltuielile -entru -re5enire sau re*edierea degradarii *ediului sa nu fie considerate Iau!iliareJ sau
Ifacultati5eJ , ca facand -arte integranta si inse-arabila din c;eltuielile obligatorii.

(biecti)e:
0o-ti*izarea -er*anentD a factorilor de -roduc3ie .n 5ederea ob3inerii celor *ai bune rezultate cu
costuri c7t *ai reduse 4i a57nd .n -er*anen32 .n 5edere situa3ia -ie3elor de a-ro5izionare 4i desfacere@
6
-oitia pe pia"" 0 S.C. Crazy About Football S.R.L. de3ine ''C din -ia3a national2 a -roduselor
s-orti5e 5esti*entare -ana .n anul $#&8, iar la ni5elul zonei de nord est a Ro*aniei 5a de3ine 8'C
din -ia3a -anD .n anul $#$#.
Ino)area" fir*a 5a introduce anual,&## noi ti-uri de -roduse, bazate -e cerin3ele consu*atorilor.
-roducti)itatea" Fir*a 5a reduce c;eltuielile de -roduc3ie cu 'C anual.
-rofitabilitatea" Cresterea -rofitului cu 7C -e an .ntre $#&/0$#&<. ,ez5oltarea -erfor*an3elor
*anageriale" se 5or *ari nu*arul de ore alocate antrena*entului *anagerilor, s-ecialistilor cu &#C
.n ur*atorul an.
&esponsabilitatea social"Fir*a 5a redirec3iona cei $C din -rofit -entru sus3inerea -rogra*ului
local de .ngri1ire a co-iilor abandona3i.
/,2, 0orma !uridic" a firmei
1. Prezentarea activitatii (descrierea principalelor activitati desfasurate de client-solicitant)
descrierea activitii curente i a procesului (proceselor) de producie
Societatea isi desfasoara acti5itatea in doua directii" -roductie si 5anzarea de accesorii si insertii
te!tile.
In sectorul de -roductie se e!ecuta u*erase din -lastic intr0o ga*a cat *ai 5ariata. Acestea se
li5reaza catre clientii din Ro*ania, Italia, Bulgaria,Fngaria, Ce;ia -recu* si alte destinatii.
F*erasele sunt realizate cu a1utorul utila1elor de de ulti*a generatie care confera *obilitate
te;nologica -roceselor de -roductie si orienteaza -ersonalul nostru catre calitate, ino5are si
-ro*titudine.
descrierea -rinci-alelor -roduse Aga*e de -roduseB 4isau ser5icii, -rezentarea structurii,
-onderilor .n 57nz2ri, -rinci-alelor *aterii -ri*e 4i -rinci-alilor furnizori de *aterii -ri*e Acu
no*inalizarea *ateriei -ri*e sau ser5iciului furnizat, a denu*irii 4i for*ei de organizare
1uridic2, a adresei 4i -onderii 5alorice .n total a-ro5izion2riB
+rodusul -rinci-al este u*erasul, aceasta este e!ecutat in functie de di*ensiuni, *arca si *odel.
(ateria -ri*a si *aterialele necesare desfasurarii acti5itatii sunt ac;izitionate atat de -e -iata e!terna
cat si de -e -iata interna. +rici-alii furnizori e!terni de *aterii -ri*e si *ateriale sunt +.(.+ S+A,
C:)ALIN SRL, SI)ILSF, )R9F+ SRL, TRANSF:R )9((A SRL, etc.
7
Furnizorii de -e -iata ineterna sunt ):R9N I(9BIL SRL,:R(A +R9 +LAST SRL,T:ST
AFT9 SRL,INT:RNATI9NAL ,IFFFSI9N R9 SRL, etc.
distribu3ia geografic2 Astructura 57nz2rilor din -unct de 5edere a distribu3iei geografice, -onderi
.n 57nz2ri, etc.B
Umerasele se vand la clientii mentionati mai sus, dar cu destinatia in diverse tari precum:
Franta, Italia, Cehia, Bulgaria si in Romania. ivrarile de umerase in !"1" s#au efectuat
preponderent in Italia # $%& si Romania # '"& din totalul van(arilor.
!. #tructura actionariatului1Distributia capitalului social1Distribuia patrimoniului 234
Aco*entarii cu -ri5ire la -rinci-alii actionariasociati" -arteneri strategici, o-ortunitati,
soliditate financiara)
Capitalul social este detinut astfel: asociatii )pricigo Pietro **."$&+ oren(on ,omenico
'%.-.&+ Pintilie /vel 1-.-.&.
'. .odelul de afacere adoptat KStrategii si obiecti5e ale Clientului)ru-ului Asectoare-iete
strategice 5izate@ strategia financiara@ -olitica de distribuire a di5idendelor etcBL A*-lasarea
afacerii Adetalii -ri5ind" zona de a*-lasa*ent, accesul la utilit23i, feno*enele naturale,
caracteristicile -o-ula3iei din zon2, gradul -oten3ial de asigurare cu resurse de *unc2 din zon2,
facilit23i fiscale, etc.B I*-actul asu-ra *ediului .ncon1ur2torL

,in -unct de 5edere stategic SC ITALT:M SRL ur*areste"
Stabilirea de obiecti5e su-erioare celor din -erioada -recedenta, a!andu0se -e eli*inarea
deficientelor constatate in relatiile cu furnizorii@
9biecti5e ce 5izeaza obtinerea de -erfor*ante su-erioare celor din -erioada -recedenta@
Ado-tarea de strategii care au la baza cerintele beneficiarilor@
In 5ederea s-oririi rentabilitatii, agentul econo*ic doreste sa se a!eze -e reorientarea si
redi*ensionarea -artiala sau integrala a acti5itatii desfasurate@
9biecti5ele strategice financiare ale societatii sunt"
Cresterea cifrei de afaceri cu &#.&/C in $#&# fata de $##= si &/.7&C in $#&& fata de $#&#,
re-rezinta obiecti5ul i*ediat.
I*-licit cresterea -rofitului -rin obtinerea noilor 5enituri si reducerea c;eltuielilor fi!e cu %C@
,i*inuarea datoriilor fata de banci, lic;idarea datoriilor fata de bugetele statului si fata de
8
furnizori@
Atingerea ni5elului satisfacator de lic;iditate generala.
Sediul de acti5itate este situat in zona industriala a *unici-iului Iasi, res-ecti5 -e Calea
C;isinaului $=. Nona are acces la energie electrica, a-a si canalizare, gaze naturale, telefonie.
)radul seis*ic al zonei de a*-lasare este < gr -e scara Ric;ter, ;ala este i*-re1*uita. +o-ulatia
din zona -ro5ine din blocurile si ca*inele *uncitoresti caracteristice zonei industriale. )radul
-otential de asigurare cu resurse de *unca din zona este destul de ridicat, datorita fa-tului ca aici
au functionat fabrici *ari de confectii si te!tile, tricota1e care au for*at forta de *unca
s-ecializata in confectii ani buni. A*-lasa*entul ;alei nu creaza -roble*e in a gasi forta de
*unca din orice alta zona a *unici-iului datorita fa-tului ca este in zona cu acces foarte bun al
trans-ortului -ublic, autobuz, tra*5ai. +rocesul de -roductie si deseurile din -roductia u*eraselor
nu au niciun i*-act negati5 asu-ra *ediului.
4. )ectorul si piata
/.& Analiza *acroecono*ica A*ediul econo*ic@ ciclicitate acti5itate@ inflatie@ e5olutie cursuri de
sc;i*b etcL@
+ers-ecti5e -e T(L in cadrul sectorului-ietei. Ti-ulnatura concurentei Adeter*inata de -ret,
calitate -rodusser5iciu@ ca-acitate de distributie@ diferentiere -roduse etcL
Oanzarile de u*erase sunt strans legate de e5olutia sectorului de confectii te!tile si toc*ai de
aceea -rezentarea cifrele din acest sector sunt rele5ante -entru a contura si -re5iziona acti5itatea
5iitoare a societatii SC ITALT:M SRL.
Cresterea continua a -o-ulatiei -lanetei, care confor* -rognozelor 5a atinge in anul $#&'
circa 7,/ *iliarde de locuitori, *odificarile -er*anente in structura -o-ulatiei, in -rinci-al,
*igrarea din *ediul rural in cel urban, in toate zonele lu*ii,sc;i*barile sociale -rofunde
deter*inate de cresterea gradului de ci5ilizatie, i*-un dez5oltarea industriei si ada-tarea ei la
*utatiile inter5enite in cererea consu*atorilor.
+otri5it unui studiu al co*-aniei de cercetare a -ietei (:(RB, ;i-er*ar6eturile au
re-rezentat cel *ai i*-ortant canal de retail in $##70$##<, a1udecandu0si o cota de &7C din
5anzariel de bunuri de larg consu*. :sti*arile (:(RB arata ca in5estitiile de -rofil -e -iata
ro*aneasca, -recu* si e!tinderea retailerilor de1a -rezenti 5or creste nu*arul *agazinelor de ti-
;i-er*ar6et.Confor* esti*arilor )FH Ro*ania, se esti*eaza ca aceste for*e de co*ert 5or
atinge o cota -e -iata de '#C in anul $#&&, fiind 5orba de o 5aloare totala a -ietei de &' *iliarde
9
de euro. Aceasta 5a inse*na ca -este 1u*atate din -o-ulatia tarii isi 5a face cu*-araturile -rin
inter*ediul ;i-er*ar6et0urilor, ceea ce 5a conduce la o crestere accelerata a cererii de -roduse din
*ase -lastiece,functionale si de calitate.
/.$ Tendinte globale in e5olutia cererii si ofertei aferente sectorului-ietei si -osibile a*enintari
indi5idualizate cu -ri5ire la strategia co*-etiti5a a societatii@
(asele -lastice ro*anesti au reusit cu succes sa intre si sa fie acti5e -e -iete straine, iar
-entru a ca-ta,retine 5aloarea sau i*bunatati eficienta, co*unitatea de afaceri din sector trebuie sa
tinteasca"
0 Noi furnizori ieftini de *aterii -ri*e@
0 Acorduri co*erciale si coo-erare -e ter*en lung intre furnizorii si -roducatorii de bunuri
e!-ortabile@
0 Transfer de te;nologie si robotizarea unor o-eratiuni@
0 Introducerea si dez5oltarea gradulala a unui siste* national de *anage*ent al calitatii
s-ecific sectorului si o certificare si ins-ectie de calitate s-ecifica@
0 Cresterea co*-etentelor si a -regatirii -entru *eserii in do*eniu.
:!-ortatorii actuali au ne5oie de *ai *ult s-ri1in -e -roble*ele de border out Arezol5area
-roble*elor de acces -e -iata,dez5oltarea -ieteiB si -e -roble*ele de border A*ediu de
afaceri,reducerea costurilorB,care ii afecteaza co*-etiti5itatea.
+utine intre-rinderi in5estesc in co*ert si *ar6eting -este ;otare.Ca si rezultat, -utine
co*-anii ro*anesti au centre de *ar6eting si re-rezentante co*erciale in strainatate, -entru a fi *ai
a-roa-e de cu*-aratori si de consu*atorii finali. ,in acest -unct de 5edere, ne5oile s-ecifice -entru
industria de *ase -lastice sunt"
0 Confor*area cu standardele de *ediu si directi5ele F:@
0 9fensi5a de -ro*o5are -e -ietele tinta.
+ers-ecti5a sectorului de *ase -lastice"
,i5ersificarea -roductiei -rin cresterea unui grad *ai *are de -rocesare
S-ecializarea graduala a co*a-niilor -entru a -roduce la costuri *ini*e
Coo-erarea cu intre-rinderi *ari ce ai ne5oie de *aterial -lastic
Cresterea 5olu*ului de -roductie cu -este %#C in -erioada $##'0$#&#, -rin utilizarea *ai
buna a ca-acitatilor e!istente Ain s-ecial,-erioada *entionataB, -rin in5estitii in ca-acitatile
-erfor*ante,ca-abile sa -roduca -entru e!-ort.
In dez5oltarea industriei de -relucrare a *aselor -lastice, se -une accent -e ur*atoarele
-rioritati"
&. S-ecializarea intre-rinderilor -roducatoare
10
$. Coo-erarea intre co*-anii *ari si I((0uri
%. ,ez5oltarea si -erfectionarea acti5itatii de *ar6eting
/.% Bariere de intrare@ factorii0c;eie ai succesului Ade e!" *arca@ in5estitii in cercetare si
dez5oltare etcB, -recu* si cei *ai i*-ortanti factori de risc Asaturatie -iata@ res-onsabilitatea
co*-aniei -entru e5entualele daune cauzate de -roduse@ 5ulnerabilitate in fata
sc;i*barilore5olutiei te;nologice@ grad de i*-licare a autoritatilor etcB
Anul $#&& -entru ITALT:M este cu siguranta o noua -erioada a succesului, care se 5a
-refigura s-re sfarsitul anului. In conditiile *iscarilor si tendintelor de -e -iata confectiilor si
accesoriilor te!tile toti factorii con5erg s-re aceasta. ITALT:M ca si -roducator are a5anta1ul ca acu*
consu*atorul cauta -e -iata ti-ul -rodusului oferit de aceasta. Fir*a nu are ne5oie de in5estitii *ari
in utila1e si forta de *unca ca sa -oata e!ecuta ra-id noile *odele cerute. +iata este la un ince-ut de
ascensiune care are un -arcurs ciclic si dureaza, tinand cont de istoria -erioadelor trecute in 1ur de 70<
ani.

5. -oitia clientului1grupului pe piata
%.1 Calitatea si 5andabilitatea -roduselor A*aturitatea -rodusului@ fidelizarea clientelei@
i*agine);
+e linga clasicele u*erase SC ITALT:M a -reluat si 5anzarile de insertii te!tile -rin -reluarea
Freudenberg. oua activitate privind co!ertul cu ridicata a adus ur!atorii clienti "#$%&$'$#(:
Nr.
Crt.
Denumire client Date identificare client Nr. Contract/data
1 )* +,$- *$&$*./ )#, *%0 237000621 228342332008 147308.02.2010
2
)* +,45+ ./$(+ *./"$-0/
)#,
*%0 102242001 240399031998 16304.01.2010
3 )* +/+6$- )+ *%0 55300591 202350931994 114327.01.2010
4 )* +#6 $-4$#6 )#, *%0 68870421 20532431999 30304.01.2010
5 )* *+#$/0, )#, *%0 191200831 2273121832006 118327.01.2010
6 )* *.,,0$ 4#.&*./ )#, *%0 46509361 2173161131992 289309.03.2010
7 )* *.,.( $+)6 )#, *%0 5285891 219348731992 34304.01.2010
8 )* * "+)50. )#, *%0 127350651 212322632000 19304.01.2010
9 )* *#0) '#.& )#, *%0 188265101 2353218832006 18304.01.2010
10 )* $/0, (0,, )67,$ )#, *%0 98162321 230365131997 27304.01.2010
11 )* $/'#.6#$& )#, *%0 136247661 2053101532000 314323.03.2010
12 )* $%#.*." )+ *%0 7891931 2323431991 290309.03.2010
13 )* $%#.6$- *./4+7 )#, *%0 19665871 2223197431991 38304.01.2010
14 )* ".#/$8) )#, *%0 121530831 207323331999 63307.01.2010
15
)* $,+ 06$#+60.+,
4#.&%*60.96#+&0( )#,
*%0 58319141 2403294031994 381323.04.2010
16 )* ":, 06$#+60.+, )#, *%0 142345081 231325432001 13304.01.2010
17 )* (0#.&$ *." )#, *%0 57948751 24031003931994 133302.02.2010
18
)* (/ %0:$#)+,
;."$;)0. )#,
*%0 44752151 213335531993 45304.01.2010
19 )* 5044.) "+)50. )#, *%0 111838171 222381132003 316323.03.2010
11
20 )* 0+)0 *." )+ *%0 19923651 222354331992 36304.01.2010
21 )* 06$#".#/$ 6$-60,$ )#, *%0 238363751 231337932008 287309.03.2010
22 )* 29# $6$#4#0)$) )#, *%0 15978701 2403120731991 260324.02.2010
23 )* ;%,*)+#*." )#, *%0 683771 231315831991 54307.01.2010
24
)* /+0"+66%#$ 06+,0+$
4#.& )#,
*%0 93856521 216328731997 155308.02.2010
25 )* /+6+)$+ #./++ )+ *%0 8131271 23233831991 315323.03.2010
26 )* /06$- &$)0( )#, *%0 158327121 24031409232003 405307.05.2010
27 )* /0#+&0 )#, *%0 20437761 22736931992 104327.01.2010
28 )* /%#; (/'59*. ;(
:+6 no &$1325139221 *o!!ercial
#e<ister 5#+6061
25304.01.2010
29 )* .:+ 5./$ 6$-60,$) )#, *%0 265558201 212329532010 288309.03.2010
30 )* .66. 5$#/+ )#, *%0 127500731 23036332000 23304.01.2010
31 )* 4+(.&+ )#, *%0 179337481 209388132005 40304.01.2010
32 )* #$=6$- 4#.& )#, *%0 94621271 232322931997 105327.01.2010
33 )* #./+06+ )+ *%0 15259801 228344131991 50305.01.2010
34 )* #.)*+ *." )#, *%0 64613991 2393102131994 09304.01.2010
35 )* )8/.&$ )+ *%0 121527031 214315231999 55307.01.2010
36 )* )$:$ +#- )#, *%0 172827801 208345532005 46304.01.2010
37 )* )60, +%#+ )#, *%0 121291901 224342531999 33304.01.2010
38 )* )606*5+#6 )#, *%0 136844901 22438132001 156308.02.2010
39 )* 6$-60,+ /%#$) ).*./ )+ *0" 12046531 *26=4132005 152308.02.2010
40
)* 60/$ 06$#+60.+,
6#+&0( )#,
*%0 66417801 24032349331994 24304.01.2010
%.! Cota de -iata detinuta. +ers-ecti5e de dez5oltare -e TST(L;
In -erioada de restructurare la ni5elul -ietei de -rofil, societatea si0a di*inuat cota de -iata detinuta,
in s-ecial -e fondul concurentei c;ineze, care oferea acelasi ti- de -roduse la -returi *ult *ai *ici,
insa cu o calitate a *aterialelor si finisa1elor inferioara.
In -rezent, -rin 5alorificarea a5anta1elor co*-etiti5e -e care le are fata de fir*ele c;inezesti si -rin
ino5atii, societatea isi -ro-une sa se i*-una *ai ales -e -ietele traditionale 0 SFA, :uro-a si sa
castige o cota de -iata de cel -utin &#C in regiunile noi ? tarile Arabe, CSI.
%.' ,i5ersificarea" defalcarea 5anzarilor si a :BIT,A in functie de seg*entul de acti5itate.
Ftila1ele e!istente in baza de -roductie a intre-rinderii -er*it e!ecutarea de u*erase din le*n
lic;id, o solutie ecologica si a5angardista.
In situatia actuala cand -iata u*eraselor este in ascensiune Italte! a ado-tat o solutie realista de
a0si aduna toate eforturile -entru acest ti- de -rodus.
%.* Situatia -returilortarifelor -racticate@ -ers-ecti5e de e5olutie a acestora -e T(L@
5ulnerabilitate fata de noi concurenti
In ra-ort cu -returile concurentilor , cele -racticate de ITALT:M sunt *ai *ari cu a-ro!i*ati5
&#C.
Aceasta diferenta se traduce in -ri*ul rand -rin calitatea *aterialelor de origine italiana,
ec;i-a*ent de -roductie -erfor*ant si te;nologii *oderne de origine italiana, finisa1e elegante si
12
ino5atii.
%.% Structura clientilor Ade-endenta@ e!istenta contracte de 5anzare-restare ser5icii@ ter*ene si
*odalitati de incasare -re5azuteB@ ca-acitatea de distributie" -uncte tariPslabe ale 5anzarii si
*ar6eting0ului.
Societatea la *o*entul actual are sustinerea +(+ ITALIA, societatea *a*a care sustine
acti5itatea SC ITALT:M SRL.
Re*arca* si -onderea i*-ortanta -e care a luat0o societatea B:NR9( srl care in acest *o*ent
detine %#C din co*enzile -entru u*erase.
(odalit23i de desfacere" descriere *etod2 Ae!. re3ea -ro-rie de *agazine, direct detaili4tilor,
en0gros, etcB, -ondere .n total 57nz2ri, etc.
Societatea nu are retea -ro-rie de *agazine, -rodusele fiind li5rate &##C catre fir*ele de
distributie de -e -iata interna si internationala.
%.$ Riscuri s-ecifice Arisc 5alutar@ res-onsabilitate fata de efectele -roduselor asu-ra *ediului
incon1urator@ riscuri te;nice@ riscul de tara@ riscul de legislatie etcB si i*-actul asu-ra afacerii.
+rodusele realizate in cadrul socieatii nu au efecte negati5e asu-ra *ediului incon1urator.
,in *o*entul intrarii Ro*aniei in Co*unitatea :uro-eana au dis-arut riscurile si barierele 5a*ale.
Riscul 5alutar si cel de legislatie este destul de greu de -re5izionat.
Riscul de *ediu nu e!ista intrucat toate *aterialele folosite sunt certificate din -unct de 5edere al
sigurantei -entru sanatatea consu*atorului.
9.1. .anagement Aca-citatecalitateB STF,II SI :M+:RI:NTA
(anager general ? Lorenzon ,o*enico
+ana in $##& a a5ut afaceri in 5anzari si -roductie in Italia.
(anager de -rodus ? IFTI(I: (IGA:LA, sef sectie -roductie.
Studii su-erioare.
:!-erienta de = ani in industria confectiilor.
13
B.-ersonalul: (rganigrama
,etalii nu*erice 4i -rocentuale -ri5ind structura -ersonalului fir*ei Aad*inistrati5, -roducti5,
i*-licat .n cercetare, etc.B
)ocietatea are .1 anga0ati din care %1 activi si 1' cu contracte de munca suspendate 2in concedii
de crestere copil3. ,in cei ., : %! sunt femei si 1- 4ar4ati structurat dupa cum urmea(a:
Personal muncitori in productie *" pondere $-&+
Intretinere maga(ie * pondere .&+
5ehnic administrativ 1* pondere !*&.
6arsta medie a salariatilor este de '* ani.
Personalul mai poate fi structurat dupa nivelul de calificare:
calificat cu studii superioare . salariati sau 1"&+
calificat cu studii medii %1 salariati sau 1!&+
necalificat $ salariati sau 1&.
,etalii -ri5ind -roducti5itatea *uncii, salariul *ini*, *a!i* 4i *ediu -e fir*2
)alariul minim este de 1"" lei 4rut+
)alariul ma7im este de %""" lei 4rut+
)alariul mediu pentru $ luni !"1" -%% lei 4rut
Alte -reciz2ri -ri5ind -ersonalul" gradul de calificare, fle!ibilitatea, stabilitatea, -oliticile de
Resurse F*ane, siste*ele de *oti5are, e!isten3a sindicatelor 4i rela3ia cu anga1atorul, etc.
+olitica de Resurse F*ane i*-le*entata in cadrul societatii are in 5edere inde-linirea anu*itor
res-onsabilitati, cu* ar fi"
+lanificarea si *anage*entul resurselor u*ane in concordanta cu obiecti5ele si *anage*entul
general al societatii@
Recrutarea si anga1area -ersonalului -e -rinci-iul co*-etentei@
:laborarea si a-licarea -rogra*elor de calificare sau -erfectionare -rofesionala@
:laborarea si a-licarea unui siste* de salarizare care sa sti*uleze obtinerea unor rezultate deosebite@
:laborarea si a-licarea siste*ului de sti*ulare nefinanciara a -ersonalului@
,ez5oltarea co*unicarii organiztionale@
Integrarea ra-ida a noilor anga1ati@
+ro*o5area -rinci-iilor -ri5ind etica -rofesionala.
+rin ado-tarea acestei -olitici societatea ur*areste *ai *ulte obiecti5e, si anu*e"
integrarea *anage*entului resurselor u*ane in *anage*entul general al fir*ei@
obtinerea adeziunii intregului -ersonal@
14
actiuni eficiente la toate ni5elurile@
crearea unui cli*at de anga1are si de 5alorificare a -otentialului fiecarui anaga1at@
recunoasterea si *oti5area -ersonalului care obtine rezultate -erfor*ante@
sti*ularea dorintei fiecarui anga1at de i*bunatatire -er*anenta a -ro-riei acti5itati@
antrenarea in -rocesul decizional a anga1atilor care de*onstreaza co*-etenta -rofesionala.
Societatea are doi re-ezentanti alesi de catre salariati care re-rezinta interesele acestora in 5ederea
negocierii si se*narii Contractului Colecti5 de (unca la ni5elul unitatii, a grilei de salarizare -recu*
si alte interese si -roble*e salariale.
+unctele tari, -unctele slabe, date -ri5ind e5entuale *2suri 5iitoare de .*bun2t23ire a calit23ii
func3iei *anageriale.
Ca un -unct tare -entru fir*a este e!-erienta de $# ani a *anagerului in do*eniul 5anzarilor de
u*erase.
,e ase*enea ca un -unct forte este si e!-erienta *anagerului de -rodus co*binata cu e!-erienta
-ersonalului de o-eratori si altor celor care inter5in in -rocesul -roductiei.
Ca rezultanta al co*binatiei o-ti*e de e!-erienta cu ca-acitatile de -roductie e!istente incluzand
te;nologia, utila1ele este ra-iditatea -unerii in -roductie de serie a noilor *odele de -roduse si
-osibilitatea ada-tarii din *ers la noile conditii.
+unctele slabe sunt deter*inate de li-sa dis-onibilitatilor -entru a face fata c;eltuielilor necesare
-regatirii -ersonalului si a cointeresarii acestuia in eficientizarea *uncii.
Ca un -unct slab -oate fi *entionat erorile co*ise din -erioada $##80$##< in ce -ri5este in5estitiile
*anage*entul societatii.
C.*cti)it"i de mar5eting:
,ate -ri5ind derularea unor studii de *ar6eting, -ri5ind -lanul de *ar6eting actual, -ri5ind
acti5it23ile de -ro*o5are a 57nz2rilor Ase-arat -entru -ia3a intern2 4i cea e!tern2B
A5and in 5edere ca societatea isi 5inde toate -rodusele sale in :uro-a, si in Ro*ania,
studiile de *ar6eting trebuie organizate in -rinci-al -e -iata euro-eana.
9 alta *odalitate de a0si -ro*o5a -rodusele fir*a 5a -artici-a in $#&& la Targul International cu
e!-unerea -roduselor de inalta te;nologie.
,etalii -ri5ind costurile de *ar6eting, bugetul de *ar6eting al fir*ei Adi*ensiune, *od de
funda*entare, etc.B
,in $#&& se 5or directiona '0&#C -entru actiuni de -artici-are la Targuri Internationale, la
crearea de cataloage cu -roduse, cu linii care se 5or lansa -e -iata.
15
-.1. Anali(a contului de profit si pierdere
&. ,escrierea ti-urilor de 5enituri obtinute de fir*a si -onderea lor in total 5enituri
evolutia veniturilor (total si pe categorii);
87plicatii "$9!""- 1!9!""- "$9!"1" 1!9!"1"
6enituri totale, din
care:
-.%!-.$"% 1$.11!."!- -.$.!.%'. 11.**$.***
# vin(ari marfuri '.*1*.1%* %.$%.."*1 '.1!..*'" .."**."%!
# productia vanduta %.-1".!1% 1".-"".*%" %.$-1.'$' 11.1!"."11
# alte venituri e7pl %..-*. 1"'.%.1 11.%%$ .*.$%'
# financiare .$.%1- !!".-$" 1'%.111 !"...!1
Cifra de afaceri A*il. L:IB" 5aloare realizat2 .n Anul N0$, N0& A -entru -ia3a intern2 4i cea
e!tern2B, 5aloare realizat2 .n Anul N A -entru -ia3a intern2 4i cea e!tern2B . Co*entarii -ri5ind
e5olutia cifrei de afaceri
Anul Cifra de afaceri 2 lei3 Intern si 87tern
"$9!""1 1.1%%.'** 1.1%%.'**
1!9!""1 1..%'".!11 1..%'".!11
"$9!""- -.*.*.-"- -.*.*.-"-
1!9!""- 1$.$*%.$-* 1$.$*%.$-*
"$9!"1" -.$11.1'. -.$11.1'.
&$$#&# &<.%//.&$8 &<.%//.&$8
Cifra de afaceri in anul !"1" a crescut cu 1"& fata anul !""- .
, *nalia situatiei patrimoniale
1. Analiza sol5abilitatii" co*entariia-recieri cu -ri5ire la distributiastructura acti5elor si
ca-italului-atri*oniului
Se constata fa-tul ca societatea -ractic a i*obilizat toate resursele si in5estitiile sale in aceasta
locatie. +entru o -erioada de criza, cand -iata i*obiliara a cazut situatia res-ecti5a are o influenta
negati5a asu-ra so5abilitatii si lic;idiitatii fir*ei. Al doilea as-ect negati5 este ca nu s0a reusit
16
recu-erarea surselor financiare -ro-rii in5estite din acti5itatea de -roductie. In sco-ul garantarii
-latilor de rate si dobanzi -entru sursele i*-ru*utate care au fost in5estite la banca la care s0au
contractat s0a gasit o solutie de co*-ro*is, inc;irierea fabricii.
Rata de i*obilizare a acti5elor fi!e este enor* de *are" in $##< 0 <'.'C@ in $##=0 78.'C, si in
-ri*ele = luni $#&# 0 7=.<&C. +ractic nu se obser5a o tendinta clara de reducere in -erioada
analizata.
,atorii restante" ,aNu. :!-licatii.
SC ITALT:M SRL nu inregistreaza su*e restante fata de banci, bugetul de stat, fata de
bugetul local si fata de furnizori.
$. Analiza SQ9T a fir*ei
+uncte tari"
Buna calificare a -ersonalului e!istent
Salarii *ici in co*-aratie cu cele si*ilare din F:
I((0uri ca-abile sa se orienteze gradual s-re e!-ort
Tendinta -er*anenta de infiintare de noi co*-anii cu ca-ital strain,ce -ot concura cu succes -e
-iete e!terne
,ez5oltarea -ietei,in cone!iune cu in5estitiile 5iitoare in industriile ce necesita
-lasticA*asini,constructii,electronice,electro0te;nice,ali*enteB
+uncte slabe"
(a1oritatea ec;i-a*entelor uzate fizic si *oral,ceea ce li*iteaza ca-acitatea sectorului sa a-lice
noi te;nologii si sa obtina -roduse la standarde te;nice inalte in conditii de -roducti5itate si
costuri reduse@
Intre-rinderile 5ec;i,-ro-rietate a statului, au fost -ri5atizate -rin *etoda (:B9 si inca -ri*esc
fonduri li*itate -entru in5estitii.:c;i-a*entele sunt 5ec;i,cu o -roducti5itate si o calitate
*edie.,oar cate5a co*a-nii au in5estit in ec;i-a*ente noi,ceea ce le ofera o -erfor*anta
co*-etiti5a.
Fluctuatia -retului -oli*erilor este strans legata de cea a -etrolului brut@
Slaba -reocu-are -entru recastigarea -ietilor traditionale@
Costuri de -roductie *ari in co*-aniile create din fostele intre-rinderi de stat cu -rea *ult
-ersonal, cu ca-acitate de -roductie utilizata -artial,-roducti5itate scazuta,consu* *are de
energie,etc.
(ar6eting insufiecient -e -ietele e!terne@
Bloca1e financiare.
9-ortunitati"
17
Cu toate dificultatile acti5itatii de e!-ort din acest sector,sunt cate5a o-orunitati,care bine
e!-loatate,5or conduce la i*bunatatire acestei acti5itati"
Cresterea in5estitiilor -rin atragerea ca-italului auto;ton si a celui strain, -entru crearea de noi
intre-rinderi in tara sau -entru coo-erarea cu cele e!istente@
,ez5oltarea acti5itatilor de *anage*ent, *ar6eting, calitate, cercetare si branding in cadrul
fir*elor@
Incura1area I((0urilor sa acce-te contracte -entru -roduse co*-le!e, cu 5aloare adaugata
*are@
+roiecte i*-ortante de in5estitii in dez5oltarea infrastructurii@
:!istenta unui siste* educational s-ecializat,ca-abil sa asigure -ersonal calificat,-recu* si
-erfectionarea -ersonalului e!istent6
Bugetul de 5enituri 4i c;eltuieli -e total acti5itate a fir*ei A4i se-arat -e R-roiectJB -e .ntreaga
-erioad2 de derulare a R-roiectuluiJ 4i finan32rii solicitate@
)e ane7ea(a B6C si flu7ul de numerar
+roiec3ia flu!ului de nu*erar -ri5ind .ncas2rile 4i -l23ile -e total acti5itate a fir*ei A4i aferent
R-roiectuluiJB -e .ntreaga -erioad2 de derulare a R-roiectuluiJ 4i finan32rii solicitate.
)e ane7ea(a B6C si flu7ul de numerar pentru perioada anali(ata !"11#!"1!.
3. 'oncluii:
A5and in 5edere tendintele de re5enire si e!-ansiune a -ietei de -rofil, -entru care Italte! are dotari
cu utila1e, forta de *unca, *anage*ent cores-unzator si *ai ales acordurile inc;eiate cu noii clienti ,
*ari distribuitori in do*eniu,conducerea societatii Italte! a-reciaza o crestere stabila si certa a a
afacerii.
In baza esti*arilor facute -entru acti5itatea societatii in -erioada $#&#0$#$# conducerea societatii a
constatat ca fir*a are -otential te;nic, te;nologic, *anagerial si financiar -entru a face ca situatia
econo*ica sa se i*bunatateasca substantial.
.
Data: 14/05/2011
Denumire i form e organi!are "uriic firm:
#$%&$'( )*& #%)#
*epre!entant autori!at:
%ministrator+
,umele i prenumele:
-%&./# &.#/#
18
)emntura:
0tampila firmei:
19