Sunteți pe pagina 1din 88

A.

Tema de casi
Le4ia 1
Tema: sus-jos,deasupra-dedesubt,aploape-departe,stdnga-dreapta,in lali-in spate,tn interior-
in exterior(iniuntru-afari),intre,inainte,primul,ultimul,la miiloc,inalt-scund,mic-mare.
fl
Coloreazi ceea ce este deasupra:
+'o
w
b) c)
a)
*P#
b)
@
@
I
Coloreazi ceea ce este
a)Rb)
'llful
t
il
r
S
Cotoreazi ceea ce este
dedesubt:
f-?
O
G"-
in stdnga:
c)
nEcA
b) c)
c) a)
c) b)
w@
A-l-
Affi
b)
.
Itr nl
ol
m
Goloreazi ceea ce este in spate:
E
a)
@
Coloreazd ceeace este in dreapta:
d
A O I
fl
Coloreazi ceea ce este in fa!i:
,M
ss
s
D
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
d)
$l
Coloreazi ceea ce este aproape:
@
b)
liT.l
Coloreazi cu rosu ceea ce este intre:
' "GcG
&
l-
nlJ
s
ooAoo
aY<
Coloreazi ceea ce este departe:
I
z.o
A0-
\y
*ol
b) c)
EY
HS
b)F# c),t
T
=YAY*
AY
c)
6
.$s
#rJ"t
b,tl8l tr
",@@
@
"rr
oab) SSS", I V*,VVV
liZl
Coloreazi ceea ce este in interior:
(
",ffi
"l)flc) @'#
li3,l
Cotoreazi ceea ce este in afari(exterior):
@
a)
tr
a)
o
oo
b)
o
oo
ooo
li6.l
coloreazi-l pe
cet mai
a)
li7.l
Cotoreazi-l pe cel mai scund:
nS
Coloreazi ceea ce este inainte:
Coloreazi ceea ce este in centru:
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
li&l
coloreazi-lpe
ligl
coloreazi-l
pe cel mai mare;
a)&@
celmaimic:
M
,,VvV
")s
S
a,[SmSb,@@@ooOo
EOlDeseneazi
o carte sau mai multe
pe masi :
a) b)
,-----z
/--7
H
fl-I
ETlDeseneazi
un cerc intre cele doud cercuri:
n
\,
Ei]
Deseneazi un
pitrat mai mare decdt cel desenat in carte:
I
E3.lDeseneazi
E4]
Deseneazi un copac mai inalt decit cel desenat in carte:
FS]
Deseneazi un cerc in stdnga celui desenat in carte:
B. Test de control
I
coloreazi cu rogu ttoarea din stdnga
gi cu atbastru
pe cea din dreapta ,@
W @
@
cotoreazi cu verde pe cet mai mic
ai
cu
galben pe cel mai mare:
fm
fN fN
[lColoreazi
cu verde viginile altate sus in pom
9i
cu rosu pe cele cizute
pe
ios:
[lCare
este cea mai apropiati colegi din clasi
gi care este cea mai depirtati ?
[lDeseneazi
un semafor
gi coloreazi cu
galben semnalizatorul
(becul) din miiloc.
@
Deseneazi un om cu fala la tine
gi coloreazi cu rogu mina stingi
gi cu albastru mina dreapti a
omuluidesenat.
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
o maginuli mai aproape decit cele desenate in carte:
a)
E
a)
c)
@
Deseneazi un om cu spatele la tine
gi
coloreazi cu rogu mdna stAngi
9i
cu albastru mdna dreapti
a omului desenat.
[lDeseneazi
un semafor gi
cotoreazi cu verde semnalizatorul (becul)
de
jos.
fl
cororeazi cu rogu ceea ce
"",",*ffi@
Conlinud cu ceea ce urmeazi(desenea>d)
=
*
,%,
df
,
,
ffi,6,w,,
pentru
a face perechi
,
astfelCncdt un mare si fie pereche
cu un pitrat mai
[l
eune doui monezi pe
masi
9i
schimbi-te loculCntre ete firi si le ridici de pe masi. Fi acelagi
lucru cu 3 monezi. in cdte feluri dilerite putem
aranja aceste monezi pe masi ?
i
o @
b,
o @@
[l
Oace lonu! este la mijloc, intre Gabriel
9i
Miheife, atunci care dintre copii este la stanga
gi
care
este la dreapta lui lonu! ?
D. Exerciliidificile
I
frei copiivor si
ioace
table Cntre ei, astfelincdt fiecare si
joace
cu liecare o singuri partidd. CAte
partide
de table sunt necesare ?
@
Coloreazi cu culori diferite bilele de pe fiecare rdnd al numiritoarei. Cdte bile ar trebui si fie pe
ultimul rind al numiritoarei pe
care nu am desenat nimic ? Deseneazi
9i
coloreazi.
[l
Rvem patru
cartonage, fiecare are doud desene, unulfiind o floare.
cerc mai
T
\ac
Rotifi desenele pe masi giagezafi-le
astfelincit florite si fie una l6ngi atta.
U
Pe rattul unei biblioteci sunt trei cirli. Colorafi-le cu trei culori diferite gi aranjafi-le pe
acel raft in
!9ate
modurile posibile gi
desenafi de fiecare dati cirlite in raft.
pJ Desenafiinci trei cerculefe(ceea ce urmeazi), in continuarea cetor desenate de mine :
fl
trage
mare :
OWA,C &J @A,JMO, Aq?,?
? ?
sigeli,
o(
b) c)f_
I
d)
&
S AEru8 L!_]
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
Lectia 2
Tema: ligurigeometrice(pitratul, cercul, dreptunghiul, triunghiul,
punctul,
segment de dreaptil, linia
dreapti, linia frinti).
A. Tema de casi
fl
Cotoreazi cu albastru triunghiurile:
\-/
:--d--u\A
I
Cotoieaza iu rogu pitratele gi cu verde cercurile:
E
a)
E
a)
E
Color"ara
"r*ogu
pitratele gi cu verde cercurile:
Coloreazi cu albastru cercurile din interior
gi cu verde pe
cele din exterior:
c)
C
Gum
Oob)
se numegte figura din exteriorul
pitratulul:
E
tr
E
a)
E
E
Trage sngefi intre liguri de acelagi lel (unegte mare cu mic):
TAO
Goloreazi ligura cea mai lnterioari (ce este ?):
A
tr
rrsurar)""'"'A';-*";'
A
"
Gororeazicermai,,"o"ffO
O
O
C
Deseneazi in dreapta tot atdtea
puncte cite sunt in stinga:
inconioari cu o linie curbi inchisi
b) &4
ftil
lTzl
cum se numesc cele doui desenate maiios:
fl
Deseneazi in stinga
,
o linie frinti, care are un s
nvlf-]nl] |-ldI
liol
Unegte
punctele
date cu segmente de dreapti :
a)
'
.
b)o
"
c)
o o
d)
inchisi urmitoarele desene:
s
rNc)
ffihr
liniidesenate maiios:
I
lqn ll-T-_l tT;:Tl lsTsT-l F-T-_l IT
sT-l
,
o linie frinti, care are un segment in plus fafE de linia lrdnti din dreapta:
/\,^.,^.
o
E
a)
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
El
C" figuri geometrice am folosit la construcfia caseigi a robofelului:
li4,l
Deseneazi o casi cu etaj
gi coloreazi cu rogu, iar etajul cu verde.
@
Completalidesenele de maiios cu ceea ce lipsegte:
a) b)
EIEJ
--
-.1
ts
B. Test de control
fl
Deseneazi 3 cercuri unulin altul
9i
cotoreazi cu rogu pe cel aflat maiin interior.
fl
Oeseneazi 3
pdtrate unuldupi altulgi coloreazi cu albastru
pe cel din dreapta .
E
C" figuri geometrice am fotosit in desenele urmitoare:
c)
a)
&
b) c)
fl
Gompletali desenele de maiios cu ceea ce lipsegte, dupi
wa) ffi
b)
b)
.
->.
\
c)w
fl
Deseneazi 5 dreptunghiuri unultn attul
gicoloreazi cu verde
pe
cel aflat maiin interior.
G. Test oentru isteE
a
a
d)
b)
E
a)
E
a)
E
a)
Unegte punctete date cu o linie frinti deschisi apoi cu o linie lrinti inchisi:
o
!)
o
c).
.
d)
' . '
"
o
o
a o o
'
"
a
Unegte cu sigeli
punctele desenate mai
ios,
dupi model :
o4r
Goloreazi cu verde drumul cel mai scurtn in fiecare caz in parte:
")l\
-, ",
tr\.---ti
g
10
Editura Andorsis Matematica
- Clasa 1
o
@
@
r
@
tr
tr E
A
A
neprietenoase:
r
h#
o relalie
ff
care au
E
a)
E
a)
@
frage sngeli pentru a imperechea etementele
(tH
;yr rl
VTE
fl
Gontinui cu ceea ce urmeazi :
oo,@,w,w,en
a,
,?
CEC 'O@I
c
oc(B
fl
Oeseneazi trei arbori, dupi model, dar in loc de cercuri desenali pitrate :
E
v
3 *
ek
W
ffiAfuEH
ffiffiEs
S
Coloreazi cu cutoridiferite
,
rogiu, albastru gi verde,
cele doui pagini, pagina
din stdnga gi pagina din dreapta,
fiecare pagind
cu o singuri culoare, in gage moduri diferite.
11 Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
Lectia 3
Tema: mullimi de elemente
T
($,
incercu
T
tr
E
a)
A. Tema de casi
I
incercuiegte unul sau mai multe obiecte din cele date :
g@*
K
b)
iegte doar pitratele :
@
VI
@
Spunelicum se numesc elementele multimilor :
o
\:7
W
de
\E
b)
'--O,A"
"rI
s
;L
Unerte
{:n
sngeli multimile care au acelaginumir de
t9
(9)
@@<
@
incercuiegte elementele care nu sunt cercuri:
,-\ \
'r
d-^
=
"
D
"-,?J
;
"
@)s
r.'
E?S
Cum sunt cercurile fali de aceste mullimi: a) lac parte
din mulfime b) nu fac parte
din mullime
Q
sunt in alara mullimilor . Alege rispunsul potrivit.
[l
Formeazi prin incercuire multimi care nu conlin figurigeometrice simple:
n
lJwc
b)
b
*x-o
";
"dp@
[lFormeazi
prin incercuire multimide lructe :
a'tP*
&"e&
v0
'Y,
@8e
vvvv
vvv
ilfr
12
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
r
It
in
Dupi ce criteriu au fost grupate (prin ce se aseamilni) elementele din mullimile urmitoare:
lTOl
Coloreazi elementutcare nu se
potrivegte :
li3.lDesenali
un triunghiin afara mullimiidate :
liT]
Formeazi pri4|pcercuirea
elementelor de acelagifel, mullimi
'
---
r
&ffi@
,&
&hH=trda
""aF
ffiapar*e'"'tffi)
"@
"@
fl
Formeazi prin incercuirea etementelor de acelagifel, mullimi :
";
f3p"
,,4
\O
c,
fl
Formeazi prin incercuire, mullimea tuturor triunghiurilor :
a)
r^\Ao
"a
\re
c)
[l
Coloreazi obiectul care nu se
t&v
t
&
B. Test de control
frr\d'+
in fiecare din mulfimile date:
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1 13
[l
Deseneazi o mullime care conline 3 cercuri rogii, apoi o mullime care conline 5 mere
9i
o a treia
mullime care conline elemente/obiecte care
pot zbura.
I
rormeazi prin incercuirea
","*"n*?ffiffi#mu[imi
:
b) a) c,wru
ceea ce urmeazi):
,
c) Continui
FI_.T;
@
o
o
@
o
I
./l
{
Ai
t
desenele de maijos cu ceea cftipsegte) :
o
I
Y
'@&^ "{
ryxKc&;
fl
Oaca suprapunem figurile desenate ce obfinem :
{.
O%
OS
trruffffHhtrrr
I
Completafi desenele de mai
jos
cu ceea ce lipsegte (continui girul
cu
"rI,CrArWr@,A,fL
o)D,D,F,&,E>,
cu ceea ce urmeazi :
[l
Gontinui cu ceea ce urmeazi :
a)-{,-,
o*,
rT;[J l.
;l-"-lq
Fr.T'l EI-TI tTTr
b)
ntr xx tl
c) Continui cu ceea ce
fl
cotoreazi cele 3 cercuri in trei cutori on"rntffii*Ht5inea cutoritor pe fiecare masi si fie
alta(diferiti de ordinea culorilor de
pe
celelalte mese):
F-o-d @bl F-o-
c
I F
o ol
@l 0-d
-tE-loreaza*cu
rosu
sl
aloaGiru tlorile din vazi, fiecare hoffi sfngurn cut'care
(in fiecare vazi doar o singuri culoare):
14
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
Fll
Formeazi prin incercuire,
mullimi de cdte doui elemente :
'&
@
&"&
ed,e
@d,oar
oa
g'E
a
a) Deseneazi
ce urmeazi :
ffiffiffi
nDeseneazdce"':::,ooo?
b)@@
*"?
[|
Deseneazi
ce urr
a)['aW'Or
b'}I
WO
Tema: mutlimi (
tot arirea, mai mutte, Hffif;"" etemente)
n.femajlegasa
[l
Observa desenete
in ce caz prima
din cele doui multimiare
mai multe elemente decdt a doua ?
ln ce caz prima
din cele doui mulfimi are mai puline
elemente decat
"
oor" z
9i
rispunde la intrebiri :
a)
b)
[lincercuiegte
tot atatea elemente cdte sunt in murlimea dati :
L7ffi
b)
O%;1 "'}(
tt,lvdbH
)E*tn5=
-'W
in ce caz
irima
din cete doui mutiima;;;
il;fi,!;ffi;il
ca
ei
a doua ?
pl lncercuiegte
mai multe etemente
{ec6t
in multimea dati :
r
tr
tr
"'=J'X"fS"t;"
";'X
A, @: H
O
I\7f
["J
v
offirgww
+
d6
v
E
E
v
''r d6
{1l}}
E
a
v
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
15
[lincercuiestg_ma!
elemente decit tn multi
-o)
c \:7
A
----__-
u'eq2
* @
fl
Deseneazi in mullimea din mijloc mai multe bile decit numirul
pitratelor din mulfimea din
stinga, dar mai puline decit numirultriunghiurilor din mulfimea din dreapta:
[l
Unegte cu sngeli mulfimile care au acelagi numir de elemente:
rT'rrrrrT-rrl
@ff;f
y
e
@
@@ @@
@@
66
o@o
o@ @ o@@
@o@
o
@@@ @
ooo o
66 06
ooo
"3?g
#vt
&c@
rr-rrrT-rrrn
@&;
--!.,Uz
#+Kz
H
EE
16
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
V7E
Y'-Y
H
lJ
@'@E'
fl
Coloreaziihagureazi cu rogu elementele mullimilor care au tot
mullimi,
pentru a
GD"
\@/
tr
d\
'EAn-
o\^
S
Deseneazi mai multe cercuri decit numi.rgl de elemente din mulfime" O"tg
$.1
Coloreazi atdtea cisufe(riglete) cdte elemente are mullimea :
;i /---\'
ut
-->--
c)
lorma
perechigi coloreazi ceea ce este
l-----l
\
&nn
./\-
edeg
+Be
o
@i0li
#
rT-rT-n-n-rn
Editura An:dorsis Matematica
-
Clasa 1
17
[Deseneaziinmulfimeadinmijlocffidtnumirulelementelordinmultimeadin
stdnga, dar mai puline
decdt numirul elementelor din
a)
E
urile desenate ce oblinem :
l-l
b,
o
L_lc,M
x
Trage sngeli
,
dupi model
,
in toate modurile posibile:
E
a)
Completalidesenele de maijos cu ceea ce lipsegte (continud girul
cu ceea ce urmeazi):
&@ &@ e@ e@
b)
@
,@ffi,*wm, ,
^x
,
[l
Cotoreazi cu rogu element*ele aseminitoare din fiecare multime :
fA\
",rS\
Gd
Ed
d)
-.d'
lfil}
x@6U@
tnc
6-
-
n
-/T\n
ffiK-Ary
\w@- /
fl
Oaca suprapunem fig
o
od
'@(tH
@llr
A
A
18
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
v
D. Exercifiidilicile
I
Coloreazi cele 3 cercuri cu rogu gi negrultiecire cerc cu o singurd cutoare), astfelincAt ordinea
culorilor pe fiecare masi si lie alta(diferiti de ordinea culorilor de pe celelalte mese):
t)
s
s
,f,
q
l.lri
I
o o ol
po
cl
loo
ol
F-o-d toccl
p
o ol
pl
Coloreazi cu rogu
,galben 9i
albastru tlorile; i,n fiecare vaza tolosili Ooar O culori (Oar in ana
[l
Deseneazi toate mullimile de cAte doui elemente formate din elementele mulfimilor date :
E
Deseneazi ce urmeazi :
'ru
,O
'@
@
Puneli 5 iepuriin 2 cugti. Desenali gi
completali oral propozitia : se observS ci in una din cugti
liol
Desen eazi ceurmeazi : a)
o@@
b)
"O
A@
b)
q-ru
"'F_l
ffi@
ce nu se potrivegte :
S
Deseneazi bilele de pe ultima sirmi a socotitoarei
Deseneazi
ce urmeazi :
A
ilr
g@o
c)
E
a)
am pus
[l
rrage sngelidupi model :
@A
fl
Coloreazi cu verde
o@ o
@o@
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
b,.&
b
19
Tema: etemente
grafice pregdtitoare
A.remadecasi I Xl I Xl
fl-coo'ea'ase"'afoareleinceletreiculoriposibi|e="'|Uj|o'lUl"
fl
t-inia verticali - continui si desenezidupi model :
I t E I I
@
linia orizontali - continui si desenezi dupi model :
fl
Semnutegal- continui si desenezidupi modet :
'd=_9d
6 o o o 6
o
o
20 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
+{
S
Semnul plus(+) -
continui si desenezi dupi model :
[l
Unia oblici -
continui si desenezidupd model :
@
Unla oblici
-
continui si desenezidupi model :
B. Test de control
fl
Scrle cdte un rdnd cu elementele
grafice indicate I l,
-,
=t
*t\, l, ?,
A,
n,
.,
Coloreazi atitea pitrilele (riglete)cdte elemente are mulfimea :
@
Coloreazi atitea pitril
a)
\@
[l
eunesemnur"t@@#
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
+e
t{t)E
od6
G
rrrrrr-rT-Frt
o'i
O
Daci suprapunem figurile desenate ce
a)
a
@
Cotoreazi, dupi modet :
b)ffi
b)
o@
C)M
K
c)
b)
lfo'ffi'@ffi'ffi;fu:-
,ry*ffi,
E
compreteazi cu ce ripsesre'
l@1
@
lGl t&'-T-@f@-| |Gl-Tl
@
Desenali elementele comune celor doui mullimi date in cea de-a treig mullime :
"'f*)@"fs@(Aflfe@
:[ry
J,@@O@O
[l
Completali desenele de maijos cuGea ie lipseste (continui girul
cu ceea ce urmeazi):
fl
Completeazi cu ceea ce lipsegte alegdnd rdspunsut dintre cele 5 date :
")ffib).a
")@
d)
6fu,
offi
D. Exercitiidificile
[l
Goloreazi cele 3 cercuri cu 3 culoridiferite(rogu, gatben giverde),
astfel
fiecare masi si fie alta(diferiti de ordinea culorilor de pe
celelalte mese):
incdt ordinea culorilor
pe
F-cbl@l@blF-o-dFbdFool
$
""-t'
"@6EI%
A A
@
22
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
[l
Coloreazi cu rogu gi
albastru florile; in fiecare vazi folosili cele doui culori, iar vazele si difere
prin ordinea culolilor :
fl
Deseneazi toate multimile de cdte treietemente lormate din elementele mulfimilor date :
a).^.
%@
E
fl
Puneli 3 copii pe 2 scaune. Desenafi gi : se observi ci
pe
unul din
@
frei copii, lonel, Mihaela
9i
Roxana vor si se ageze in prima
banci. in cdte feluri se pot ageza ei
pe cele 3 locuri ale bincii ?
.^
\e/
atil
\e/
completafi oral propozifia
@lc
eeeee
a
frigiruile, schimbdnd doar ordinea elementelor :
fl
Coloreazi cdte un element din fiecare din urmitoarele mullimi :
@'@"'@"@"'@"
[l
Cotoreazi elementele mullimilor cu un singur element :
"@"@"@"@"@"
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1 23
@
Coloreazi coloanele care au o singuri cisuli :
EE'EET'E
T
tre :
[l
Cotoreazi elementete care sunt in plr
'W"'"'ffi9@q
B. Test de control
E
a)
@
formeazi mulfimicu un singur element,
a)
@
ffieo'&6@"'
S
Scrie citeva cifre de f
,
pdn-i reugegti ;
prin incercu
N
@
\d,
d)
&
+
e)
E
a)
[l
Scrie citeva rdnduri cu cifra 1, pdni reugegti :
Deseneazi atitea elemente in mullimea dati cite arati numirul din caseti:
E
a)
E
Goloreazi elementele care sunt in plus :
Ce cifre se potrivesc
cu deSenele de maijos :
trs*A
Ttr
c,ryTffi
wqq
1
1 1 1 1 1
24 Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
Trage sigefide la caseta cu numirul 1 acele mullimi care au un element, dupi model :
G. Test oentru isteti
@o
6lwl@
p
*u-u*.*w'"k c,@M
fl
Cotoreazi, dupi model :
c)ffi
b)
fl
Completalidesenele
de maijos cu ceea ce lipsegte (continui girut
cu ceea ce urmeazi):
"r[
,
'
@rE
'r
(EI
,
\-/
b)
[@'[-@'
[l
Continui cu ceea ce urmeazi :
@]lt@
f6T-@-ltl [T@f@l
@
Coloreazi cu verde gi negru urmitoarele steaguri,fiecare din cele 3 zone cu o singuri culoare
,
astfelincdt sn obfii steaguri diterite prin
ordinea culorilor :
FFFFFF
D. Exercitiidilicile
H
C" nu se potrivegte
:
rEErE@
I
Rvem 4 obiecte-diferite, o maginufi, un ursulef, un avion, un balon givrem
si formim pachete
din
cite doui obiecte. in cdte leluri putem
forma pachetele
?
El
eaga 5 iepuragiin 4 cugti. Ce observi ?
I
[l
Coloreazi cu rogu, galben giatbastru
urmitorutsteag :
l--T-l
3
pagd
e ItPulatr rrl + cUVIl, rre 9OSefVl
(
+
{
Coloreazi cu rogu, galben gialbastru
urmitorulsteag :
l--T-l
CAte steaguri diferite prin
ordinea culorilor gi prin
culori obfinem;
folosim cAte doui culori de fiecare dati.
I ]
[l
Completeazi cu ceea ce lipsegte alegind-risp}nsul dintre cele 5 date :
a)11 b)
@.
c) 1 d)
&e)&qfu
M #&
1
Editura Andorsis Matematica -
Clasa l
25
E
C" desen obfinem daci suprapunem urmitoarele trei desene :
ZHffi
E
c" desen urmeazi
=
Q, @
,
O@
,
: numirul
gicifra
2
lil Cate elemedte au multimile:
-@@
Daci spun ci am un mir,gi-ltaiin doui, tu ce vei desena ? Deseneazi
9i
coloreazi.
Goloreazi cite un element sau doui din fiecare din urmitoarele multimi :
@
Cotoreazi elementele mullimilor cu doui elemente :
@l
ttitral are doui creioane colorate. Deseneazi o mullime care are doui creioane.
Deseneazi o mulfime care are doui baloane colorate, la alegerea ta.
tg
[It
12
@@@
E
E
a)
flcororeazicoroanerecareaudouicisure'
E
E
t
E
E
r
Er E
#
+
%
E
a)
A. Tema de casi
Cdte elemerite au
26 Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
E
gqi"
cdteva cifre de 2, pdni reugegti :
2
2 2 22
liOl
Coloreazi elementele care sunt in ptus:
O@
trtr
[l
Compteteazi cu
ceea ce lipsegte:
rg
Hgruru
B. Test de control
f,
Scrie fn cisufi cifra care corespunde numirului de etemente din mulfime:
fl
eune cifra potriviti :
@@@
EEEEE
@cororeaziatiteacisufec6tearatinu:u*'=
H H E
H
H
E
E E
IDacisuprapunem*nffiulineml @@M
"tg
@"
zM
cruM
E
a)
E
@@
tr
r-i
MM
2 2 2 2
@D@m
1 2
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1 27
Fll
Gompletali desenele de mai
ios
cu ceea ce lipsegte (continui girul cu ceea ce urmeazi):
;tr-,q
,
,El
,
,l
,b)ffi
ffi
w
-E-E --E
LJ
, ,
Fl Continui cu ceea ce urmeazi : a) 1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,
ww@
En@fnfn
S
Cotoreazi
pegtii care rimAn in frigirui dupi
ce mAncali cite doi pegti din liecare frigiruie:
D. Exercifiidificile
fl
Completeazi
girul cu cite doi concurenfi(nu existi decdt 2 cAgtigitori), in toate modurile posibile:
[l
Coloreazi cu verde,rosu, galben gi
albastru urmitorul steag :
Gdte steaguri diferite
prin ordinea culorilor
gi prin culori oblinem;
@
@&
2 I
El
c" nu se potrivegte :
\.*l ld
$
Completeazi steagul matematicienilor :
+l+
J
Gontinui cu ceea ce urmeazi
liecare steag este colorat in doui culori.
[l
Completeazi cu ceea ce lipsegte alegindnrisprunsul dintre cele 5 date :
az
b)
&.
c)1d)
@furq@qfu
[l
nratali, prin desene, ci daci vrem si bigim 5 iepuragiin doui cugti, oricum am
proceda, intr-una
din cugti vor fi cel pulin 3 iepuragi.
28
Editura Andorsis Matematica
-
Glasa 1
@ #
W
1
r
i
I
Lectia I
123
A.Tema de casi
m@,%"
El
Coloreazi cite un element, doui sau trei din fiecare din urmitoarele mullimi :
"@"@"@''@"o'@
:
::: ::"'"
care au'-'
"*l:'***,1
E
r
E
E
r
E
E
E
]W'''ffi'ffiw"b;k
fl
Ulnai are trei mere. Deseneazi o mullime care are trei mere.
@l
Scrie cdteva cifre de 3, p6ni reugegti :
: numirul gi
cifra 3
$
Coloreazi eleme
@
elementele care sunt in plus:
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
29
## @6
W+
&w o
@d
ttt@@ 6
ffid
%rDffi
ffit*
|frffi@
0 1 i.4 1 2 3 4 1 3 0 1 2 2 3 1 1 2 3 4 1 2 I 2 3 1 l 2
tr
@
a)
li0l
Coloreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsul corect, dupi model :
Gompleteazi girul:
Adaugi elementele
li3.l
Coloreazi stegulelele cu rogu, galben gi
albastru, schimbdnd doar ordinea cutorilor:
Care dintre ele este steagul Romdniei
;
folosim de fiecare dati trei cutori ?
B. Test de control
uide elemente
c)
E
Scrie citeva rdnduri cu cifra 3, pdni
reugegti :
3
3 3
Pune cifra potriviti :-----.-
,-.
"-MMM
Scrie in cisufi cifra care
30
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
lS'\
EM\
/ffi\ Y'
ilffi,
fl
Coloreazddoar 3 elemente :
@
Cotoreazi atitea cisule cdte arati numirul:
G. Test oentru isteti
:F"m
ffik
d)ffi
b)
E E f
HHEflH
mw
I
dupi urmitorulmodet
E
ggPt"tafi desenele de maiios cu ceea ce lipsegte (continui girul
cu ceea ce urmeazi):
nEJ-i.r
,%'%,%%'%'t%
b)
trl
'Fl '
l-_l
[l
Gontinui cu ceea ce urmeazi : a)
b) 1,1,2,1
,2,3,1,112, ,
E
c" nu se potrivegte
:
4 @
@l
Compteteazi steagul matematicienilor :
En@@
Gompletali cisufele
1 2 1 2 1 2
goale
:
@
Gompleteazi cu bile ca si avem mai mult de 3 bile :
Sl
cate triunghiuri sunt in fiecare desen(coloreazi tot atdtea cisule) :
AH
AH
XH
1r2r3r1r2r3r1
12,3,1,,
ss
ffi
sff
l-<
[=r
@?
2
2 3
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
31
D. Exerciliidificile
Ana are 3 baloane colorate, unele verzi, altele rogii . Gdte sunt verzi gi
cdte sunt rogii ?
Se pot impirfi intotdeauna in grupe de cite 3 bile, grimezile date mai
ios
?
@@@@@ b)@@@@@@@ c) @@@@@ d) @@@@@@
Gompleteazi cu cifrele 1,2,3 steagul matematicienilor, dupi model:
FnFnFnrnrqF fEF
F
I
Completeazi cu ceea ce lipsegte ategdnd"risp,unsul dintre cele 5
ar2 b)
A.
c) 2,3 d)
*fue)qfuq@
fl
Daca luni min6nc un mdr, marfi mdndnc doui mere, atunci miercuri cdte mere credefi ci voi
mdnca, daci respect regula de maiinainte ?
@
frei copii merg in gir indian(unul dupi altut sau unulin spatele celuilalt), pe o poteci de munte.
Din cAnd tn cdnd,
primul
din
gir, rimine in urmi
gi
ocupi ultimul loc din
gir. Desenafitoate
variantele posibile,
colordnd maiintdi fiecare copil cu o alti culoare.
fl
Continui girul de numere
=
123, 132,213,291,
,
[l
frei alergitori sunt gata de start. Gum ar putea eisi ocupe cele trei locuri pe podium la sfdrgitul
cursei ?
[-l
Scontinuali
:
l'lt l
a)o,oo,o3JE,g, b,
&& &
lT0ll
Gontinuafigirul : 1,22,
6_=
ffi
I
fema
|
: numirulgicifra 0
B@@ 0123
E
E
a)
E
li().l
Coloreazi bilele care sunt in plus pe sArma care are mai mult de 3 bile:
liT.l
Coloreazi pegtii care rimdn in frigirui dupi
ce mdncafi cAte trei
pegti
din fiecare lrigiruie:
A.Tema de casi
E
c)
32 Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
o"e"o'@
care nu are nici un elemente :
El
trrtaria scoate ceasul de la mdni giil pune pe masi. Cite ceasuri are acum pe mAni Maria ?
@
Scrie cdteva cifre de 0, pdni reugegti :
0 0
0 0 0l
plus:
#@ ffi6 +
;r6
%w
&
ffi
0 1
'5t
1 2 3 4 1 3 0 1 z 2 3 1 1 2 3 0 1 2 I 2 3 1t0 2
Gompleteazi girul
gflq,-f-u@@O@
E_l
tla
'L__l 'L_l
tr tf
1
a)
liZl
Adaugi elementele care lipsesc penlru
a avea mullimide-cite 3 elemente:
"rO
@
Scile in orOlne descrescitoare numerele : 3; 0;1;2
li+l
Scrie numerete corespunzitoare:
a)
EEr
321
T
1
E
2
E
3
lid
Scrienumerelecareurmeazi:
3; 2;1;0;1;2;3;2;1;O;1;2;1tf
t I t I
b)
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
33
E
B. Test de control
Scrie cdteva rdnduri cu cifra 0,
pini reugegti :
0 0 0 0 0t
fl
eune cilra
potriviti :
MM
El
C" cifre se
potrivesc cu deSenele de maiios :
w@
@
Cotoreazi atitea degete cdte elerirente are mulfimea:
d;\
-@@o@@o
ffi..@
ffi ffiffi
o ):.2 3
i r{t tt
I t t t t I >
v-v-v-v-v
v
fl
Coloreazd bilele
gi
completeazi, dupi model :
G. Test
pentru
isteti
Extragem pe rind cdte un cartonag
pe care tl punem la loc
ai
notim de fiecare dati numerele extrase,
in grupe de cite 3 numere, avdnd griji si nu scriem de doui ori aceeagi grupi. Cdte grupe diferite
sunt.
S
frage sigefi, dupi model :
=3
=2
=
34 Editura Andorsis Matematica
-
Glasa 1
D. Exercitiidificile
fl
completeazacu""eT@ffi"-l"9and-rispunsutdintre
ar2 b)1;o c)0;1 d)
&e,qfuqfu
b)
E
a)
E
a)
Decupali desenele urmitoare gi faceli cutii din ele :
Gdte apartamente au clidirile urrnitoare :
[l
trage sigefi, dupi modet :
Completeazi cu ceea ce lipsegte :
01234
ffiffiGffi
b)
E
a)
t@--
lr"r" l,
numiruteicifra4
|''@,.@djl6
f---
.-
I Lectia 10\
\-
,,,,,8
,
A.Tema de casi
@"o
*@W@'6-U@o
cele 5 date :
@6
&
2
@
3 2 I 0
v
@
3 2 1 0
v
b)
@ E
g
E
@
@
@
@
@
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
E
rN
%
(|t@
4 4 44
fl
Coloreazi elementete care sunt in plus:
liol
Coloreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsul corect, dupi model :
@
nOaugi elementele care lipsesc pentru a avea mulfimide
'm@
E
gub mir sunt 3 mere gi mai cade unul. Cite mere sunt acum
lncercafi si le numirali.
@
@N%6 &+
wt
@ffi1
t {{lDO
d
f
;r* 6
{r}i
rffi
hffi
0 1
IT
,\| 1|l2 3 2 1 3 0 1 4 2 3 1 1 4 3 4 1 2 1 2l|3 114 2
Gompleteazi
girul:
n'F
@
trW
36
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
[|Scrietncisu!icifracare"o,"*ouni;ffi"lementedinmultime:
Scrie cAteva rAnduri cu cifra 4, p6ni
reugegti :
@l
Rune cifra potrivilAr^-
,/*\T/\,
MM /effidl
I /
f
El
c" cifre se porrivesc
cu desenere de mai io" , 9ffi 9@3
'@FdR@'%ffiffi
w@
@
Scrie ln ordine descrescitoare
numerele
=
2;0; 3; 1; 4
fl
Coloreazi atitea cisule cdte arati numirul:
EH
EE
HHH
4 4 4
4 4
fl
Coloreazi elementete care sunt in plus
:
s
rryw
lwi
Afli
\<J,
A
Flt
,
Editura Andorsis
Matematica - Glasa 1
37
G. Test
pentru
isteti
fiGontinuar'
=@@w
wgg L, a,
E
C" nu se
potrivegte
=
O; 1;2;3; 4; 3; 2; 1; O; 1;2;3; 4; 4;3;2; 1;0
fl
Comptetalidesenele de maijos cu ceea ce lipsegte (continui girul
cu ceea ce urmeazi):
E
E
a)
cenuseporriveste:a)
@
@
@
ot
M ffi ffi @ @ ffi
"*ffi*ffiffiFn',@@Ff,
Gontinuati :
Gompleteazi cu bile ca si avem mai mult de 4 bile :
fl
Completeazd tabelut, alegind rispunsul potrivit
din cele date :
E
E
a)
oAoA
o,@ o,A
@
Cate steaguri diferite
prin
ordinea culorilor
gi prin culori(mereu 3) oblinem
culorile, rogu, galben
9i
albastru, pentru
a colora un steag cu 4 zone:
ilm
-&"
liT.l
Coloreazi pegtii
care rimin in lrigiruidupi
ce mdncali cdte un pegte din fiecare frigiruie:
lizl
trage sigeli, dupi model :
1
1
2
I
1
2 3 2
I
1
2 3 4
1 2 3 1 2 3
2 3 4
o @ @
A
A
ffiru
ffiru
38 Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
b)
@
a)
b)[Fl2-lmffi
I
e
lleelleeeol
leeeet
E
a
a)
E
E
a)
D. Exerciliidilicile
Ana are 4 baloane colorate, unele verzi, altele rogii . Cdte sunt verzi
9i
cite sunt rogii
Se pot impirliintotdeauna in grupe de cite 4 bile,
grimezile date :
@@@b)@ ci e*eweeeeeeweS d)@@@@@@@
666@@@@@@@
a)
|@-@rel lB-@l re_l
bhfnErE!
21213
El
c" nu se potrivegte :
Continuati :
)
0 t0 11
S
Oaca intr-o familie sunt doi copii
9i
acegtia sunt amdndoi bnieli atunci in acea familie sunt 3 biieli
(cei doi copii
gi
tatil)
gi o fati(mama).Gisifi rispunsuriin celelalte cazuri, adici spuneli cdfi bnieli
9i
cdte fete sunt daci nu gtim ce sunt cei doi copii:ar
puted si fie 2 biiefi, sau 2lete sau un biiat
Si
o fati.
[l
nratali ci oricum am incerca si bigim 4 iepuriin 3 cugti existi o cugci in care sunt cel pulin 2
iepuri.
fl
Conlinu4
girulde numere :
r;t E-t El El
ffitr Ertrbdfrtrdffitr
ilfrL
1 I 1 l2
b)
ttl-.[-o-l fTtli-l lrl
3Tl
[l
Oaca aruncim o monedi
,
cade marca sau stema. Daci aruncim o monedi de doui ori la rdnd,
atunci ce
posibilitifi sunt ? Enumeralitoate variantele
posibile .
2
1 2 3
2 3
Editura Andorsis Matematica
- Glasa 1
39
Lectia 11
: numirul gi
cifra 5
A. Tema de casi
ITI cate elemente
-G@)
-\----l
pl
Coloreazi cite
lU mU|Ilmlle:
-z----\
@(@@
trei sau cinci elemente din fiecare din urmitoarele multimi :
E
a)
)
o
fl
Coloreazi coloanele care au cinci cisute :
El
Coloreazi coloanele care au cinci cisufe
= l-l I
EE
@
formeazi mullimi cu cinci elemente, prin incercuire!-
a)
& b) f c)
^f-
^d E
+.
%
E
li0l
Coloreazi elementele care sunt in plus:
liT.l
coloreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsur corect, dupi moder :
EE
.rd,
u
W"&Wry
Scrie cdteva cifre de 5. odni reusesti :
cu cincielemente, prin
cifre de 5,
pdni
@
(NWU&W.|ffi#d
ffi
{t}O
tr>+
f'tfu
gwt$
ffiXffi
/ \>@t
fr#
0 l
lD#
1 4 3 2 1 5 0 5 T 2 3 1 5 4 3 4 3 2 1 4 l 5 + z
40
Editura Andorsis Matematica -
CIasa 1
tTZl
complereazi
eirut:
t5l El
ffi;]
@
AOaugi elementele care lipsesc pentru
"fu@
ruugEr
a avea mullimide cdte 5 elemente:
@
Sul mir sunt 4 mere
9i
mai cade unul. Cdte mere sunt acum
jos
? Desenati gi numirafile.
B. Test de control
Scrie in cisufi cilra care corespunde numirului de elemente E
a)
E
Pune cifra potriviti
:
"-MMM
@l
coloreazi doar 5 :
Scrie ?n ordine crescitoare numerele :3; S;2;0; 1; 4
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
E
Scrie cAteva rinduri cu cifra S,
fu'@\
4@
_s/
6t
ttr
ZZ=D\
kE*
WIEEEEE\
I/\
rF)
41
fl
Cotoreazi atitea cisule cdte arati numirur:
E H
C. Test
pentru
isteli
E'EEEFE
fiGontinua!'
=@@W
@se@ ai
(_-)
Ce nu se potrivegte :0; 1;2;3;4;5;4;3;2;1;0;1;2;3;4;3; 2;1;O;O;1;2;3;3;2; 1;0
Completafi desenele de maijos cu ceea ce lipsegte (continui girul cu ceea ce urmeazi):
E
E
I
Continui cu ceea ce urmeazi :
a)aa
'
L-,-f--\ L_f=r
pr]
PJt-l
fl
Completalicisulele goale :
b@@Fn
@l
Completeazi tabelul, alegAnd rispunsul potrivit din cele date :
")cB
c)
g
o+
o,O
o
co
rogu, galben gi albastrg, pentru a colora un steag cu 3 zone:
fnffi
$l
Cate steaguri diferite prin felul culorilor, oblinem dacd lolosim cite 3 din culorile verde,
li0l
Coloreazi pegtii care rim6n in lrigirui dupi
ce mincafi cdte un
pegte
din liecare frigiruie:
[ftrasesisefi,dupimoder
:ffiffiffiffiffiffi
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3
1 2 31415
1
1 2 2
1 2 2 3 3
1 2 3 3
4 4
1 2 3 5
3
1
1 2 3 2 3 4 3 4 5 2 3
88 &
88 & @
&
8
o
012345
42 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
2
1 2 3
2 3
3
FnFnrnrnrnrnreF
F
F
;,rurp;rffi:fi
""#:i
## dM
ir't: ff
'"'
E
*etalici oricum am incerca si bigim 5 iepuriin 4 cugti existi o cugci in care sunt cet pulin 2
qqpuri.
O
fl
completafi propozitia
:
A
este pentru
#M """"
ce esre
Cw)
o"n,ru
...................
[|Aranja!icifrele1,3,5intoatemodurileposibile,ingrupedecdtegmcilrelesiserepete.
D. Exercifiidilicile
[l
nna are 5 baloane colorate, unele verzi, altele rogii . Gite sunt verzigi cdte sunt rogii
E
S" pot
impnrfi intotdeauna in grupe
de cdte 5 bite, grimezile
date :
a)@@@@@@@@b)ffic)ffiw
d)
@
Completeazi cu cifrele 1,2,3,4,5steagul matematicienilor, dupi model:
f,
conti
a)
nuafi
tol
fi.l
tr
si completali cu
HE
numerele care lipsesc:
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
43
B.
E
a)
Lecfia 12
: numerele naturale
=0;1;2;3;a
012345
fl
Coloreazi elementele care sunt in plus:
I
Completeazi fiecare caseti, dupi model :
fl
Cate elemente are mulfimea(coloreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsul corect
)
:
@l
Vrem si diruim unor copii, de la casa de copii,
pachete identice
9i
dispunem de 5 ciocolate, 5
pofiocale gi 5 mere. Facefivoi pachetele gi spuneli care este cel mai mic numir de pachete posibil.
94 Iy
@
P+
@
'g)
ry
l
@
+
Wffi
6/;
N
M
@ffi
@
5s
qw*'
o**
@
N
{t)o
ffiffi
f
llr%*
q2
6
{Jt
w
Gw
W
0 3 2 1 4 5 6 1 4 1 5 + 2 4 5 5 4 6 4 3 2 2 4 3 2 I tl
44 Editura Andorsis Matematica
-
Clasa 1
'eune"'t'"oot"um
MM
[l
Completeazi liecare caseti, dupi model :
@
rrage sigeli de
fl
Scrie in ordine descrescitoare numerele : 1; 0; 3; 5; 2;4 gi in ordine crescitoare numerele :
012
lTOl
Cotore azd 5,4,3,2,1,0 etemente din
0123
E
C" cifre se potrivesc cu desenele de maiios :
",ryTffi
fl
Cotoreazi elementele care sunt in plus :
numirul elementelor din mullimile date :
EE
potrivit cu
E
cu numirul
E
la caseta
E
0123 4
lTT.l
coloreazi atdtea cisule cite arati numirul:
1! 3 fl fr fi
E
E
EEE
E
nil-l
@l
completeazi cu vecinii numerelor date :
EFT--] nil
-l
8@e
Afl
\<-ll

t-8,
Editura Andorsis Matematica
-
Glasa 1
45
C.Test oentru isteti
.FE
E
fl
Continuafi :
Ce nu se potrivegte :0; 1;2;O;1;2;3;0;1;
Gompleteazi steagul matematicienilor :
1;2;5
")%
c)Bgo+
o,O d)
co
b)
_t$$.rl
2;3;4;0;1;2;3; 4; 5; 0;
folosind, de fiecare dati, cAte 4 din cifrele
1,2,3,4,5,in toate modurile posibile,liril
ca cifrele si se repete gifiri
si conteze ordinea cifrelor.
P
Completeazil cu bile ca si avem mai mult de 2 bite
9i
maipufin de 5 bile :
fl
Completeazi tabelul, ategdnd rispunsul potrivit
din cele date :
fl
intr-o urni avem 5 bile: negre, albe gi rogii. Cite bile din liecare culoare sunt.
D. Exercifiidificile
[l
ma are 5 baloane colorate, unele verzi attete r6!ii, atbastre gi galbene.
Cdte sunt din fiecare
culoare ?
fl
Completeazi cu cifrele 1,2 steagul matematicienilor, dupi model:
fl
frU
iucitori
de fotbal dintre cei care au
pe
tricou numerete 1,2,4 gi5
au ocupat locurile 1,2 gi 3 in
clasamentulcelor mai buni marcatori. Agezafi-ivoi pe podium
in toite modurile posibile.
S
Gontinui cu ceea ce urmeazi : a) 11, 22,gg,44, bl 1,22,333,4444,
"'EnEnfnFnEtr
@@@F!
S
Completafi cisulele goale :
AAA
Fn@trtn

[!
a
B& 88
a?
88 a
oo oo
fl
Gompletafi :
1 2 3 4
0 1 2 3
46
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
Leclia 13: Test de verificare nr. 1
Tema : numerele naturale
=0;1;2;3;
4; 5
Nivel : A
elemente are mullimea :
ffior""za
atatea casete cate
"'@"
[l
Cogrnletalitabelul*cu numere : cite
W*6w%%m
olt.
f,
Cate elemente au mulfimile(coloreazi caseta cu rispunsul corect
):
[l
Continui girul :
@f
Scrle tn ordine crescitoare gi deScrescitoare numerele
=
2; O;3; 5; 1; 4
Nivel : B
I
Corpf"t"a* steagul matematicienilor, folosind cifrele 1;2;3;4;5:
t---- t--'--)
t----) L1
m m m
fJ-,-l L+rLJ2ltlJ-
pl
Scrie in cisule cilrele corespulrzitoare desenelot
(dupi
model):^
1+r
!-+
ffi
[-+m\m\ffiffiffi\
2+..
E*ffiffiffi[--+
@@@@
rlo
E
ru"6ei pune *ffitt rezurtaturrduli moder
'
F
C>^
''
ffi
\ESSfl
@
_o
tn lrigirui dupi ce mdncali cdte 2;1;4;3;0;5 pegti :
#N
-%
Ntry
*@
fl'}o
&_
a#
WW
'ffi
ffi
0 412 4 3 1 5 3 t t 4 2 4 5 4 3 2 5 1 3
[l
Coloreazi etementele care sunt in plus :
o
o
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1 47
Punctaj
2x2=4p
3x4=12p
6x2=12p
8x2=16
p
4x3=12p
2x4=8 p
5p
4x1=4
p
3x2=6
p
2x1=2p
El
C" nu se potrivegte:
FT{.] Fm Ftrl [' 1-.-l P-l-Al
Nivel : C
I
Continuafi girul : a) 1;3; 5; 0; 2; ....
b)mrE
m
lllllol
ffilll
[l
loana numiri cu voce tare creioanele din penarulsiu gi spune ci are cinci
creioane. Scriefitoate numerele pe care le-a rostit loana numirdndu-gi creioanele.
[l
OOservali regula
9i
completafi cnsulele cu numerele care lipsesc :
1 ,13 2 1 2 3 2 1
El
Cu ajutorulsigefilor, puneliin evidenli unde sunt mai multe elemente, sau mai
pufine,
sau tot atitea
(dupi model):
mat ................,
S
frage sigelitntre numere gi grupe de cisufe sau mullimi de elemente:
din fiecare
tr
*
grimadi
n
*
a
Evaluare: 50
p
=
Suficient (acegti copiivor avea
probleme serioase din cls. 5)
70-80 p
=
Bine (au nevoie de o
pregitire
suplimentari
pt. a nu deveni
copii problemi din cls.S)
80-90
p
=
F.Bine (trebuie indrumali
;
si lucreze mai mult pt. a evolua)
90-100
p
=
F.F.Bine (candidafii pt.olimpiade
9i
universitifi)
100-120 p
=
Exceplional (candidalii pt.olimp_iadele nafionale gi internalionale gi
universitili
;
le trebuie o
pregitire
speciali)
a)
"mbo
c)
/A ra
tll)
g-)
u/
\e/
numirului
il
i
oooo
b)
rn
r
c)
grimezile
n
E"
Numeroteazi
n
t
?
E
de bile
c 1 2 3 I 5 4
de bile in ordinea
n
rJ.
1
2
5
4
3
48 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
3p
2p
4p
2p
4p
2x3=6p
3x4=12p
6p
T"r" , numerele naturate
=
O; f
Nivel : A
ftiilrpt"azi
mutlimi cu t;2;5;4etemente, prin incercuire :
'{,r$%Wk8cdN"
ffi+''d@*$
%ud
%{&aH
ryryw
@
Coloreazd 2;4;3; 5, respectiv 1, elemente :
@
Deseneazi atitea obiecte cAte arati numirul din caseti, dupi modet :
f_ l!- E_
fl
Completeazi cisulele goale respectdnd regula:
fl
Scrie in cisule numerele care lipsesc:
trtrtrrutrtrtrrtrrtr
trtrtrtrtrtrTTtrtrTtr
b)
ile,
Wry
oooo o
ooo o o
oo o o O
o o o o o
o o o o O
1 2 3 4 5
4 3 2 1 0
0 1 2 3 4
5
0
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1 49
[l
Compteteazicisu,telesoale:
t.l-l
|-[l ru
MH
fl
Gompleteazi tabelul de numere(pune in cisufe numerele care lipsesc) :
[lCe
nu se
potrivegte:
ffiM@MM
Nivel : C
[lGontinuafi
girut : a) 1; 3; 5; 0;
b)
[lloana
gi Mihaela au impreuni 5
fl
Observafi regula gi completafi
f.T.IT-o-l
IT.TO-|
@
Completaficdsulele
goale (dupi model):
OOOOO=5 OOOO
=!
OOO=3
33333
=h 'E=r
rT-rl=E
io i-
o
=i
[-T-l-T]
= I
fl
OOserva reguta gili gitu la fel (completeazi cisufele cu literele a,b,c
)
:
IiI[*;IffiIEIE;JE:J
@lOUserva
regula gi
completeazi cu ce tipsegte :
@
J
Evaluare:50p= Suficient 70-80p= Bine 80-90p= F.Bine 90-100p= F.F.Bine
100-120 p
=
Exceptional
5; 3; 1; 3; 5; ....
?
ffiffitr
timbre. CAte timbre are loana gi c6te Mihaela.
ultima casete :
r.Fl.rFT3[q
IilIrl[
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
Lectia 15 Test de verificare nr. 3
Tema : numerele naturale : O;1;2;3; 4; 5
Nivel : A
vvvYv
[l
Continui:t--i#ffiffi+
012 0123 012 0
@
Coloreazd 4,3,5,1,0,2 elemente din mullimile date : 6x2=12p
]
Coloreazi atdtea degete cdte elemente are mulfimea:
@@@
@@
ffiT'-A'MMa-ta
E
C" cifre se potrivesc
cu desenete de maijos :
",ffi
F',@qfr
Pune in caseti cilra
[l
rrage sigefide din multimi :
@
Scriein ordine descrescitoare numerete : 0; 3; 5; 2; 4;19i in ordine
crescitoare numerele
=
2; 1; 5; 4; 3; 0
fl
Cotoreazi atdtea degete cdte elemente are mulfimea:
la caseti
E
citre una
E
@
compreteazi cu vecinii numereror date :
EFTI Tl I fEIl
tTtl-l
Punctaj
Coloreazi elementele care sunt in
e#\
ffiw
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1 51
Nivel : B
[i-nag"
sigeli d u
pi model :
a)n
[*Fl
FTT
FFI
rFl
[lScrie
in cisule numerele care lipsesc(dupn model):
:
1'.+)
irl
l!:!t
a
loV
a) n.n
n/-\E
\q
@
oeseneniceurmeazi:
I
Gontinui
girul: 1
;
a; 2; b; 3; c; 3;....; 2;..';...';a
[i
continuieirur :
[:qT:ql mg
o olo
o
-o-
Evaluare:50p
=
Suficient 70-80p
=Bine
80-90p
=
F.Bine 90-100p
=
F.F.Bine
100-120p
=
Exceplional
c)
[f
Gontinui
girul
=O;1
;2;2;1;0;3;4;5;.....'..
r.,r...
S
Ce nu se
potrivegte:
ffiffirunffiw
Nivel : C
-b)
ET;l tT.I ril! l;n r.T-1
fl
incercuili mullimea
pitratelor:
"?.Affi
b)
rt%D
fl
Scrieli sub forma (a,b) perechile de numere
puse in evidenli
prin sigeli :
a)l+ 2 (1,21
0
-+
5
(0,5)
2+3
(
, )
3->4
(
, )
\
d) 1---+1
1+2
1------+3
1+4
1+5
1
--+0
oo
oo
o
o
52
Editura Andorsis Matematica
-
Glasa 1
7p
3x3=9
p
1x2=2P
2x2=4P
3p
4p
2p
4p
8p
5p
3p
t
Tema
Leclia 16 Test de verificare nr. 4
: numerele naturale :O;1;2;3; 4; 5
E
E
a)
compreteazisirur:
t'-l t"l E tl tl t-l tl t-l
l8"E 18
3l
18
El,'
'l
lo
e
el
@
el
E
stu mir sunt 3 mere gi mai cade unut.CAte mere sunt acum
ios
?
#ffiY
lncercafisi le numirafi.
g
-
-WW
@ffike
@
Scrle in cisufi cifra care corespunde numirului de elemente
"'@'@-"i@
I
trage sngeli dupi model:
a),n
-lo
12 b)
C"l
210
o123
3210
01234
43210
[l
Folosind desenele(figurile) aliturate,
n O Ar---
rdesenari
:
treifiguri
punAnd desenele date unul
peste
altul
treiliguri
punAnd desenele date unul l6ngi altul
Nivel : B
a)
b)
I
Coloreazi elementele care sunt in plus:
@
Coloreazi caseta cu cifra care reprezinti numirulelementelor mulfimii :
@(,N%6 &+
w'il
M(
slo
fn;%
6{lB fr#
0
_1
2 1 2 3 2 1 3 0 1 4 2 3 1 1 4 3 4 1 2 1 2 3
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1 53
@
Cotoreazi sau hagureazi ce urmeazi :
"m
b)
Trage sigeli :
E
a)
@
Gompleteazi tabelul de numere(pune in cisule numerele care lipsesc) :
a
b)
Nivel : C
I
Continuafigirul : a)
r
+
o
@
Oaca avem doui vase negradate, unulde 3 litri, iar cetilalt de 5 litri cum putem
obline 1 litru de la chiuveti ?
@
Ce nu se
potrivegte
: 531
;
a2O;311 402;210
fl
La capit de linie, in tramvaiul go\s-au
urcat 5 cilitori.La prima
stafie au cobordt
cilitori. Gificilitori sunt acum iqtramvai ?
Evaluare: 50 p
=
Sulicient \
70-80 p
=
Bine
80-90 p
=
F.Bine
90-100 p
=
F.F.Bine
100-120 p
=
Exceptional
EH
++
oo
ffil
EE
++
o@
b)
F-l-.] r.T;l
0 1 0 2 0 3 0 4 0 15
1 2 3 1 2 4 1 2 5
2 3 2 4 2
2 3 4 2 5 2 4
1 2 1 3 1 4
54
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
Tema
Lecfia 17 Test de verificare nr. 5
: numerele naturale : 0; 1; 2;3; 4;5
E
E
#w@ #6 W+
&trl
-o% @d
tr@@ %@rud
N
0 1
,rr#i
1 2 3 4 3 0 2 2 4 1 1 2 3 4 2 5
compteteazieirur:
fE ru H H
Adaugi elementele care lipsesc pentru
a avea mullimide cdte 3 elemente:
@l
Completeazi steagul matematicienilor :
fnEnfnfnEn
Ln
Completeazi cu bile ca si avem mai mult de 3,4,5,1, respectiv 3 bile :
fl
Cotoreazi caseta cu cifra care reprezintd rispunsul corect, dupi model :
E
a)
n
a)
,-^ \
b).-.
_\
c)
Ge cifre se potrivesc
cu desenele de mai
jos
,
-
16\r{ n
wgbR
Coloreazi elementele care sunt in plus
=
n'
;1,ftO
I
W
@l
Coloreazi atAtea degete cAte elemente are mullimea:
s,
@
@
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1 55
3
1
2
5
4
Nivel : B
EE-g.;
sisefidupi modet:
Evaluare:50
90-100
56
'rNR
c)
t:ll
(
Vc
fl
Golorali cu rogu, gialbastru
urmitoarul steag :
- in cdte feluri putem
colora steagul
;
steagurile
@
Completeazd aldoilea tabel observdnd regula r
diferi doar prin
ordinea celor 3 culori .
de la primul tabel :
[leutem
biga trei iepuritn doui cugti'asifet incit in fiecare cugci si avem
b)
a)
_
doar un singur iepure gi
si nu rimdnii nici un iepure in alara cugtilor ?
pl Pune balanfele care urmeazi in echilibru :
MAT-Aryry
Nivel : G
f::m
[lcontinuafi
:
fr"ii
\\
L-
\tr
\tr
tr
I
Continualigirul :
tutu\
\EU
I]
Scriefi perechile
de numere urmirind sigefile: (1,2), (1,3),.
pl Avem un steag cu 3 zone pe
care vrem si-l colorim cu rogu gi galben.
in c6te
leluri putem
si colorim acest steag, daci de fiecare dati colorim doar cdte
doui zone din cele 3 folosind ambele culori
;
conteazi giordinea
culorilor ?
@Gontinuali
:
O-*OL-6>6l'9
@Gontinuafi
:m
ffiffi
p=
Suficient
;
70-80 p= Bine
;
80-90 p= F.Bine
;
p= F.F.Bine
;
100-120p
=
Exceptional
Ac
Acapara
Gocog
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
3x2=6
p
4p
2x3=6p
4p
3x1=3p
4p
4p
6p
4p
8p
Lectia 18
: numirul gi
cilra 6
Cdte elemente au multimile:
Formeazi mullimi cu
gase
elemente, prin incercuire :
@@ffio
E
E
a)
E
a)
E
E
a)
.@@
b
W
.r4.
ele
@
@ A.
R5b
Io
E
E
Scrie in ordine crescdtoare numerele : 3; 5; 6; 2;0;1;4
Scrie cdteva cifre de 6,
pini reugegti :
lTOl
Coloreazi elementele care sunt in plus:
liT.l
Cotoreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsulcorect, dupi model :
6 6 6 0 6
@ffiffiffi
"*ffi
w,l
M6
E{.Effi
tgr'O
r>+
9J,rtffi
fu tuw
%ffi
0 1
$
1 4 5 0 4 2 4 1
E
4 6 4 3 5 4 3 5 4 3
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1 57
@l
compteteazisrur:
ffi &GffiEtr
@l
AAaugi elementete care lipsesc pentru a avea mullimide cdte 6 elemente:
[|Scrieincisu!icifracare"o,""ouni;ffi"lementedinmultime:
Scrie cAteva rinduri cu cifra 6,
pdni
reugegti :
6l6t6l6t6
@Rune*'"'*M
MM
Etr
C" cifre se potrivesc cu desenele de maijos :
'@
E
t_____J
w
[l
Conreazi elementele care sunt in plus :
ryqh
@
Coloreazldoar 6 elemente:
oxg
\ ru-,Rt,
ffi9
sfi
58
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
fl
co oreazi atatea cisufe cdte arati
"":::,
""|.,"F:"-,H
E E
H
H
H
dupi urmitorul model:
S
Completalicisufele
goale :
1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6
@
Gompleteazi cu bile ca si avem mai mult de 6 bile :
fl
Completeazd tabelul, alegAnd rispunsul
potrivit din cele date :
")%
c)88o+
[-m-RA
E
inT;ffiFj avfin doui bile negre, treialbe
9i
cinci rogii. CAte bile trebuie si extragem,liri si
ileaem ce extragem,
pentru a fi siguri ci am extras cel
pufin o bili rogie.
2 3
o,o d)@
[l
eutem impa4i e mere la 3 copii, astlelincdt si nu diruim acelagi numir de mere la oricare doi
dintre cei 3 copii ?
@|
in cdte feluri putem arania 3 ci(i
pe raftul unei biblioteci ?
D. Exerciliidilicile
El
Araniati cilrele 3,4,5 in toate modurile posibile, in grupe de c6te 3 cifre, firi ca cifrele si se repete.
ffi
ntet4i ci oricum am incerca si bigim 6 iepuriin 5 cugti existi o cugci in care sunt cel
pufin 2
i-epuri.
ffi
@lscrielinumerere
care rlpsescin cerc,
ffir..'ff
Editura Andorsis Matematica'Clasa'l
: numerulgicifra 7
Lectia 19
lrrllrll
>
01234567
E
E
a)
E
a)
E
E
a)
A. Tema de casi
CAte elemente au multimile:
loana are gapte mere . Deseneazi sub lormi de
Coloreazi cdte
9ap!g
elemente din fie-care din urmEtoarele mulfimi :
cororeazi coroanere care au
gapre
cisulet
-E
E
-
E
Formeazi mulfimi cu gapte elemente, prin incercuire :
d\ tr
@o
ffifl
*w*
tr%
elemente
'
\'s--/
"@"@i
W'ffiW
E
E
Scrie in ordine crescitoare numerele
=
3; 5; 7; 6; 2; O; 1; 4
Scrie cdteva cifre de 7,
pAni
reugesti :
mulfimilor cu
Sapte
i@@@
caseta cu cifra care reprezinti rispunsul corect
):
717t7t7 t7
Goloreazi elementele care sunt in
@
Cate elemente au mulfimile(coloreazi
@
@m#
w
N
{|}o
@
5#
I ,tt'
@e
effiftH
ffi
ru
ffi^g
@ I
w %w
0 1 2 1 4 5 1 5 7 0 5 4 2 413 714 6 4 3 2 5 413 514 3
Completea zi girul:
'I
ITI
3.8 813
E
El
6
_l
I t
ileH
@
E@@ eroSle
$
e
60 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
lial
aaaugi elementete care
[l
Scrie in cisufi cifra care
B. Test de control
de maijos :
de elemente din multime:
Scrie cAtev" rAnduti
gu
"ilr"
T,pdni r"uS
lllllllttttrrttlt
[l
Rune cilra potriviti
:
El
C" cifre se potrivesc
n@E
bl
t____J
fl
Coloreazi elementete care
Scrie Cn ordine descrescitoare numerele : 2;Z;0;3;6; 5; 1; 4
Goloreazi atdtea degete cdte elemente are multimea:
re@@
@
cororeaziatdteacisurecdrearatinumirur:
E E
EE EE
TE TE
@
ColoreazddoarT
=
tr@
'-I@Lf\
t, @
..\
,sm-.aal
sfi
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
61
G. Test oentru isteti
E
E
Ge nu se potrivegte : 0; 1;2; 1;2; 3;2;3; 4; 3; 4; 5; 4;5; 6; 4; 6; 7
ienilor :
@l
Compteteazi tabetul, alegind rispunsul potrivit din cele date :
rF!
il-n
f34-=ol
l**l
e)
7
b,tr
FIT'-]
.\\
c) a)
t 30 ss-l
l*rrl
f014_l
l**l
b)l
30
g3_l
d)
l**l
fl
intr-o urni avem 3 bile verzi,4 albe gi 5 rogii. Gdte bile trbuie si extragem, firi si vedem ce
extragem, pentru a fi siguri ci am extras cel
pulin o bili verde.
@
in doi nuci vecini au rimas 7 nuci. Cdte nuci sun!!-p!!nul nuc
Ai
cite in cel de-al doilea ?
s
continuicuceurmeazi : a)
ffi w"#
# #
[nnaare7baloanecolorate,uneleu",,fffisuntverzigicdtesuntro'ii?
El
S" pot impnrli intotdeauna in grupe de cAte 7 bile, grimezile date ?
aweogryweb)ffidq$ryaw
d)@
fl
Completeazi cu cifrele 1,2,3,4,5,6,7 steagulmatematicienilor, dupi model:
A
FNpnpnFtrFtrFtrFtrpnF'
I
Aranjali cilrele 5,6,7 in toate modurile posibile, in grupe
de cite 3 cifre, firi ca cilrele si se repete.
S
nratali ci oricum am incerca si bigim 7 iepuriin 6 cugti existi o cugci Cn care sunt cel pufin 2
iepuri.
@
Scrieli numerele care lipsesc in cerc :
fl
Completafitabelul:
3 4
s_ll
2 3 4
01
10
12
21
23
32
10 12
12 10
20 23
23 20
62 Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
Lectia 20
: numirul gl cilra 8
ttttlllll
>
012345678
Coloreazi cite opt elemente din fiecare din urmitoarele
[f
Uinal are opt bile. Deseneazl o mulfime care are opt bile. Deseneazi o mulfime care are opt
lluturagi, la alegerea ta.
a
E
Scrie in ordine crescitoare numerele : 8; 3; 5; 7;6;2;0; 1; 4
Scrie citeva cifre de 8,
pdni
reusesti :
Tema de casi
Gite elemente au
8l8t8t8t8
fl
Coloreazd elementele care sunt in plus:
@
Cate elemente au mulfimile(coloreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsul corect
):
#rm
.ffi
ru
iflc
@w
gr
\>
-.9
%#
0 3 2 1 4 5 I 5 7 0 5 4 2 4 3 7 8 6 4 3 5 5 4 6 5 4 3
@@
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1 63
@compteteazisru:
M ruG H# EI
@l
AOaugi elementele care lipsesc pent11l3 avroulfimide cdte I eleme
c)
fl
Scrie in cisufi cifra care corespunde numirutui de elemente dilgllime:
B. Test de control
Scrie cdteva rAnduri cu cifra
E
E
a)
E
Pune cilra
potriviti :
Ce cifre se
potrivesc
Coloreazi elementele care
MM
@l
coloreazi doar 8 :
sn
"@
W7
64
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
G. Test Dentru isteti
fl
Continuafi :
Ce nu se potrivegte
: 0; 1; 2; 1; 2; 3; 2; 3; 4; 3; 4; 5; 4;5; 6; 5; 6;7; B; 6; 7
[l
Coloreazi atdtea cisufe cAte arati numerul:
!
pufin
3 iepuri.
[l
Scrieli numerele care lipsesc in casete
9i
fn cerc :
EHEHH
EH
a
E
@
scrieli cifrele 1,g,5,7, firi ca citrele se se repete, pe
cartonage de felul urmitor
ii'toate modurile posibile.
Cite astfelde cartonage sunt ',
--'-'-
Fl-T;l
fl
intr'o urni avem 5 bile verzi, 3 albe
9i
2 rogii. Gdte bile trebuie si extragem, firi si vedem ce
exiragem, pentru
a fi sigurici am extras cel pufin
o bili verde.
"N\\\+
r)
LaJ LC Lq-l El
dfrdto-i--r itudtuiif-L
continui cu ceea ce urmeazi
'
tN
f
"
\rs
tz
8
TlsI
-l
.]_
2 3 4
I
3 2
6
4 3
7 5 4
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
65
: numirul
gi cilra 9
Lectia 21
-
Ltllllllll >
0123456789
A.Tema de casi
n
gery"au
multimile:
@@
e/w
'k"\g
EEE
IH
E
-Hf
6%
@l
Deseneazi atitea obiecte cdte arati numirul din fiecare caseti, dupi model :
@f
Scrie in ordine crescitoare
numerele : 8; 3; 5; 9; 7; 6; 2; O;1; 4
66
Editura Andorsis Matematica
-
Glasa 1
ls
la f
I
Scrie citeva cifre de 9,
Pini
fl
Cotoreazi elementele care sunt in plus:
@
Cate elemente au mulfimile(cotoreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsul corect
):
MMEtr
a avea mullimide cAte 9 elemente:
Sub mir sunt 8 mere
9i
mai cade unul. CAte mere sunt acum
jos
?
incercati si le numirafi.
B. Test de control
Scrie in cisuli cifra care corespunde numirului de elemente
@
E
a)
@
#rm
Ns
-#
{|ilo
w
@w
9n4
dG4
Mi
Ww
6*ftH
rlw
effiffi
tui
*
@d
"ru
%ffi
0 3 4 1 6 5 I I 7 0 5 4 2 4 5 7 8 6 4 3 5 5 4 6 5 4 3
Scrie cdteva rdnduri cu cifra
E
al
Deseneazi atitea elemente in multimea dati cite arati numirul din caseti:
:)[]"Otr"Otr
Pune cifra potrivitd :
"-MMM
Editura. Andorsis Matematica -
Clasa 1
67
El
C" cifre se potrivesc
n@E
b)
t_J
fl
Scrie in ordine descrescitoare numerele : 2;8; 7; 0; 9; 3; 6; 5; 1; 4
@
Coloreazdaldleadegete cdte elemente are multimea:
@@
liO.l
Coloreazi atAtea cisufe cite aratd numirul:
E
C" nu se potrivegte : O; 1; 2; 1;2; 3;2;3; 4;3; 4; 5; 4; 5; 6; 5; 6;7; 6;7; 8;7; 8; 8; 9
f,EHHHHHH
@
Coloreazi elementele care sunt in plus :
@
-86
M*-,,
qre
\-eF")
fl
Coloreazddoar 9 elemente:
SE
C. Test
pentru
isteti
68 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
\----+
>\
[l
Continui cu ceea ce urmeazi :
\I\I
N
T
F!
trtrtrtrIrn
Gompleteazi steagul matematicienilor :
@rtFnEnLd@@b!
E
a)
E
t-" ora de sport biielii din clasa noastre se incdlzesc alergdnd Cn gir indian. Gristina observi ci
Dan este atAt printre primii 5 elevi din gir, cit
9i
printre ultimii 5 elevi din gir. Gdfi beieli sunt in clasa
noastri ?
@l
Completeazd cu bile ca si avem mai mult de 9 bile :
fl
Scrieli cifrele 1,3,5,7,9 firi ca cifrele si se repete, pe cartonage de lelul urmitor
ET;TI
intoatemodurileposibile.CAteastfeldecartonagesunt? I "
| ' l" I
@
intr-o urni avem 5 bile verzi,4 albe gi 4 rogii. Cite bile trebuie si extragem, firi si vedem ce
extragem, pentru a fi siguri ci am extras cel pulin o bili verde.
fl
in doi nuci vecini au rimas 9 nuci. Cite nuci sunt in primul nuc
Ai
cdte in cel de-al doilea ?
lT0.l
Continui cu ce urmeazi :
LT;l-:.-1
D. Exerciliidilicile
fl
nna are 9 baloane colorate, unele verzi, altele rogii - Cdte sunt verzi gi cdte sunt rogii ?
El
S" pot impnrfiintotdeauna in grupe de cdte 9 bile, grimezile date ? Darpitp^3-L-
;ryryry*eb)ffi"igwwi)W
E
Gompleteazi cu cifrele 4,5,6,7,8,9 steagul matematicienilor, dupi model:
fnrqrnFFFFFF
[lAranjali
cilrele 7,8,9 in toate modurile posibile, in grupe de cdte 3 cifre, liri ca cilrele si se repete.
[l
nraUg ci oricum am incerca si bigim 9 iepuritn 4 cugti existi cel pulin o cugci in care sunt cel
pulin 3 iepuri.
4 5 6
0 1 2
3 2
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
69
Tema : numirul 10
CAte elemente au multimile:
[l
Coloreazi elementele mulfimilor cu zece elemente :
I
Cotoieazi coloanele care au zece cdsute :
Lectla22
llrrrllllrr
>
012345678910
@@ww
E-=E
EE
tr
A.Tema de casi
ffersr^
hw
8 10 7
ls
[l
Scrie cdteva rinduri cu numirul 10, pdni reugegti :
Scrie in ordine crescitoare numerele : 8; 3; 5; 9; 10; 7; 5; 2;8; 1; 4
E
70
r0 1(
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
@
Cotoreazd elementele care sunt in plus:
@
Cate elemente au mulfimile(cotoreazi caseta cu cifra care reprezinte respunsul corect
):
@
@m
Nt
.M
ffi
$ilo
w
@w
f+'ffio ttjr
P*rlfr''@
@wMffi
r@
Wm
0 3 4 1 5 5 8 I 10 0 5 4 2 4 5 v I 6 4 3 6 5 4 6 5 4 3
MMET
a avea multimi de c6te 10 elemente:
,
Sub mir sunt 9 mere gi mai cade unul. Gdte mere sunt acum
jos
?
incercali si le numirati.
B. Test de control
Scrie in cisuli cifra care corespunde numirului de elemente
[l
Oeseneazi atitea elemente in mullimea dati cite arati numirul din caseti:
ilEl{"
9#t
m
@
a)
@
E
a)
Scrie cdteva rinduri cu cifra
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1 71
n@E
E
C" numere se potrivesc cu'desenele de maijos:
MM
ilOl
Coloreazi atdtea cisule cdte arati numirul:
,! Z A
EEE
H
G. Test oentru isteti
HHHEH
es
'^ W
FC
'a&a
98@3
X-e^
t\z'
@o
[f
Cotoreazddoar 10 elemente:
b9
E
/#\
'g@
72
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
H:M:
'\,2 'N
\\\Y+
potrivegte
=
O; 2; 4;7; 8; 1O
cu ceea ce urmeazi :
4
5
'6
7
8
10
ITT
@
Gompteteazi steagul matematicienilor :
;mmmmHmmmm
numir de ciocolate ?
@
Scrielicifrele 7,8,9,1 firi ca cilrele si se repete, pe cartonage de felul urmitor
;-;T:-T-J
intoatemodurileposibile.GdteastfeldecartonagesuntZ
I " | '1" I
[,[
lntr-o urni avem 5 bile verzi, 5 albe gi 4 rogii. Gite bile trebuie si extragem, firi si vedem ce
extragem, pentru
a li siguri ci am extras cel pulin o biti verde.
@
in doi nucivecini au rimas 10 nuci. Gite nuii sunt in primul nuc
Ai
cAte fn cel de-aldoilea ?
[l
Completafitabeluldq numere :
a)
lps I I
b)
D. Exerciliidificile
I
nna are 10 baloane colorate, unele verzi, alGG rogii. Cate iunt verzigicdte sunt rogii ?
E
S" pot impn(i intotdeauna in grupe de cdte 10 bile, grimezite date ? &
a66rywb)ffi;tgffiwe;rW
[l
Completeazi cu numerele 7,8,9,10 steagul matematicienilor, dupi model:
FqrqrnrqrnF
F
F
F
S
Aranjafi numerele 8,9,1 in toate modurile posibile, in grupe de cite 3 numere, firi ca numerele si
se repete.
@
nratall ci oricum am incerca si bigim 10 iepuriin 4 cugtiexisti cel pulin o cugci in care sunt
celpulin 3 iepuri.
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1 73
Tema
Leclia 23
numerele naturale: O; 1;2;3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Leclie recapitulativi.
E
Formeazi mullimi cu 9,7,4,6 respectiv 3 elemente, prin incercuire :
n
@G'@
b)

'ort
@\.X"
)ffiffi
WWtr"/
*@@"
ke
"'@tr1+
U/NeA%
fl
Scrie numerele : 8; 3; 5; 9; 10; 7; 6;2;0;1; 4
9i
compteteazi desenete.
a) in ordine crescitoare
b) in ordine descrescitoare
@
Coloreazi elementele care sunt in plus:
fl
Cate elemente au mulfimile(coloreazi
reprezinti rispunsul corect
):
Adaugi elementele care lipsesc pentru a avea mulfimi de cdte 5,8 respectiv 3 elemente:
a) in ordine crescitoare
01234
0+
9@
caseta cu cifra care
NE
W**
W
,ffi
(}HO
@
e#
f+#
6A"Jt
]
Ww
6rT,
nw@
Mffi
fi@
M&
@@
0 3 4 1 6 5 819 7 315 4 2 4 5 7 I 9 4 7 6 5 I 6 5 4 I
E
a)
74
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
B. Test de control
fl
Scrie in cisuli cifra care corespunde numirului de elemente din mu
S
Scrle in ordine crescitoare numerele z 1O;2;B;Z;0;9; 3; 6; S;1; 4
ffi''MMM
E
C" cifre se potrivesc
NME
b)
[l
Coloreazi atdtea degete cdte elemente are multimea:
@w
Y
@
Coloreazi elementele care sunt in plus :
6#
%w^^w
fl
Cotoreazd 6,3,5,8,2 respectiv 9 elemente :
R%
W
Hffi
-@/
@9
' . .\
JL
al_l
&&
l-l
c)
/H\ \
3w#
'o@W
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
75
10
3 3 4
G. Test
pentru
isteti
[lGontinuali
:
rffitffi
ffi#t
cenusepotrivesre : a)
E
E E E
b)
Continui cu ceea ce urmeazi :
EE E
E ffi
lfiF]
E
E
E
a)
Completeazi diagrama(alegeli rispunsul dintre cele date) :
b) c) d) e)
tl t t
$
Oaca eu am 10 mingi de ping-pong, iar tu ai 6 mingi de ping-pong, atunci cite mingi trebuie sd'fi
dau eu ca si avem acelagi numir de mingi ?
@
intr-o urni avem 3 bile verzi,4 albe
9i
5 rogii. Cdte bile trebuie sd extragem, firi si vedem ce
extragem, pentru a fi siguri ci am extras cel pulin o bili rogie.
fl
in doi nuci vecini au rimas 10 nuci. Gdte nuci sunt in primul nuc
ai
cdte in cel de-al doilea ?
D. Exercitiidilicile
[l
Ana are 5 baloane colorate, unele verzi, altele rogii . Cite sunt verzi gi cite sunt rogii ?
E
:=:L,lfnrfiintotdeaunain
grupe de cAte 5 bile, grimezile d19?^^"**m*e*@
aryryeb)ffic)ffid)w
fl
erivesc vrdbiulele din ciregul din curte; la un moment dat mai vin 3 vribiule, apoi pleaci 5
9i
obseru ci rimin in cireg 5 vribiufe; Oare cdte vribiufe au fost la inceput in cireg ?
I
Completali tabelul de numere :
[l
comptetaficisulele
soale
cu numerele care lipsesc ,
H H H F E
E EE t]tl
@l
ceeaceeste
CED
penrruooo
,este
,_Efl
pentru
t T l
t t
10 11 12 13 14
21 22 23 24 25
32 33 34
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
: numerele naturale
=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;
10 Tema
Nivel : A
fl
Scrie in cisuli cifra care corespunde numiruluide elemente din mu{ime:
E
C" cilre se potrivesc
n@E
b
t_____t
Nivel : B
I
Cotoreazi bilele gi completeazi, dupi model :
fl
ce nu se potrivegte:
['T{-lr.T.%:-l t'E-lFl;l
tT l
f,
Goloreaza elementele care sunt in plus :
[l
Coloreazi 6,3,5,8 respectiv 2
'&
E
F\
@'g
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
1 2 2 1 2 3 2 1
I
I
5 3 5 I
I I 7 sls 6 7 2 4 6 I 6 4
Numeroteazi
r
J
r
E
@
nOauga elementete care lipsesc pentru a_qyqa multimide cdte 5;8;3 elemente:
Nivel : C
[!l
Pune cifra potriviti :
E
Avem urmitoarea diagramS:
tr
1, 2,3,4,5
E
C" nu se potrivegte:
lncercuilibniefii : a)
O O O O
Evaluare: 50 p
=
Suficient
;70-80
90-100 p= F.F.Bine
;
78
grimezile
de bile in ordinea numirului de bile din fiecare grimadi
r
I
r
+
OBBO
I
""J.
T
+
BB
c)
ffiffiWffi
S
intr-un grup
de copii, desenafi de noi cu cerculefe, la fiecare 3 fete sunt 2 biieti.
oooo
oooo
ooo
oo
o
"r@
MM
6p
Alegefi desenul care completeazi diagrama,
Din urmitoarele trei:
d#
b)G
wtr:"1
Punefiin evidenfi
,
prin
incercuire trei zone distincte
,
fiecare conlinind toate cele 5
cifre
;
fiecare cifrd luati o
singurd dati.
o
b)3I33o c)o
o
p= Bine;80-90 p= F.Bine
100-120 p
=
Excepfional
C]
@
,,
1
1 5
5 2 1
4 3 3 a
4 2 4 3
5
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
2p
6p
1op
Tema
Nivel : A
Leclia 25 Test de verificare nr. 7
: numerele naturale : 0; 1; 2;?; 4;5;6;7;8; 9; 10
[l
Comptetali desenele de maiios cu ceea ce lipsegte (continui girul cu ceea
ce urmeazi):
Nivel : B
[lScrie
in cisufe numerele care lipsesc:
trtrtrNTtrTtrTI
trtrtrt]TTtrTTT
4
completeazicisutetesoate:
F;Fl
ffi ffi
mmffim
fl
Completeazi steagul matematicienilor :
^
a -*'"ffrtriLn.u@@FlF!
I
PJ
nr 5 baloane rogii gi verzi gi se sparg 2. Cdte sunt rosii
9i
cdte sunt verzi
printre cele rimase ?
S
intr-o urni avem 5 cartonage pe care sunt scrise cifrele invilate z 1;2;3; 4; 5
Extragem pe rdnd cdte un cartonag pe care il punem la loc
Ai
notim de fiecare
dati numerele extrase, in grupe de cite 3 numere, avAnd griii si nu scriem de
ffiffiil:1""Tn'*"
ffi
L
0 1 2 3 4 5 6 7 8 910-
1
1 2 I
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4
ile(coloreazi caseta cu cifra care reprezinti rispunsul):
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
79
6p
6p
6p
6p
Punctaj
2+4p
2x3=6 p
6x2=12p
9x2=18p
0
3 2 7 0
4
5 4 3 2 1
6 0
@
Completeazi tabelul de numere(pune in cisule numerele care lipsesc) :
a)0lOr 214
l61 110 b
2
[lCe
nu se
potrivegte:
@
in clasa noastri sunt 9 fete. Cdli biiefi sunt, daci la fiecare trei fete sunt doi biieti ?
Nivel : C
I
Continuafi :
El
C" nu se
potrivegte : O;1;2;0;1;2;3; 0; 1
;2;3;
4;3; 4; 5
@
Continui cu ceea ce urmeazi : a) 11, 22,39, 44, 55,
b) 1, 22, 333, 4444,55555,
fl
Gontinuali girul : a) 1; 3; 5; 7;9;7;5; 3; 1; 3; ....
b)
a)
b)
p
=
Suficient
;70-80
p
=
p
=
F.F.Bine
;
100-120 p
Bine;80-90 p= F.Bine
=
Exceplional
ffiffiffiffiw
mffim[]
lolol lolol lolol I I I
S
intr-o urni avem 5 bile rogii, 4 bile albastre
Si
5 bile negre. Gdte bile trebuie si luim din
urni, firi si vedem, pentru
a li siguri ci am extras
gi
o bili
fl
Cate apartamente are blocul urmitor:
c)
1
;
3; 5; 3; 5; 7; 5; 7; 9; 2; 4; 6;....
ffiffiffiH
@
OOservafi regula gi
completafi cisufele cu numerele care lipsesc :
I 8 7 617
Evaluare:50
90-100
80
fl
Continuali girul :
1 zlg 2 1 2 3 2 1
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1
Lectia 26
: adunarea gi sciderea cu 1
A.Tema de casi
fl
Continui si desenezi (completeazi
desenele cu ceea ce lipsegte), dupi model:
9.ew
SV
a-cry
[l
Cate bile trebuie adiugate pentru
ca balanta si fie tn echilibru(deseneazi):
m m
[l
Des_eneaz_i giscrie
operaliile care urmeazi, dupi model:
83*83=8383
ff83+
gf,=838383
***##**
*= eoo*o=
@
Continui dupn model:
Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
81
b)
E
a)
care urmeazi, dupi model:
Requli: A aduna un
num--er
x cu 1 inseamni a
gisi succesorul lui x.
Deci x+1=numirul care
urmeazi lui x, adici
succesorul lui x
9l?
rT*t,
E
ffi
@
li+l
Deseneazi sub fiecare grimadi de bile, o
gr$madi de
pitrate,dar cu un
pitrat mai pufin:
e@e ffi @ &
&e ffiffi
E.l continui:
I
W
?io
loe loe@l
o@@@ o@@b)
1 +0=1
l1
+1
=z
i
t +z=s
i [-l
i de bile, o
grimadi de
pitrate
,dar
cu un
pitrat maimult:
ci in cisula din dreapta avem cu o bild mai mult decit in st6nga:
6+1=7
1+7=8
9+1=10
liZl
Coloreazi cu rogu bila care se adaugi
9i
scrie operafiile de adunare dupi model:
0+1
=1
1+1=2
2+1=3
3+1=4
A aduna
^J
mseamna a
numira
de
pe talerul mai greu pentru ca balanla si fie in echilibju(coloreazi):
82
Editura Andorsis Matematica
-
Clasa 1
@
Compteleazdgtiind ci in cisula din dreapta avem cu o bili mai pufin
decit in st6nga:
t-l% nBn@4 n.-Bl ffin KsBI-l
lidlContinui
dupi model(completeazi cisulele cu numerele gi
operaliile care lipsesc):
"'6)
@"@9
n"'
@*o'@o
"'@ux
Fl=. I
liTlCompleteazi
cisufele cu numerete gi
operaliile care tipsesc:
",ffi-,fr-fr-.,ffi
@lCompleteazi
cisufele cu numerele
9i
operaliile care lipsesc:
a)
sc
c)
l_ _ I
t-l
b)
ffiry
@
Cateple rimin in urni(completeazi cisutele cu numerele gi
operatiile care lipsesc):
;@*tct
b,
@.
EOI
pune
rezultatulin caseti, dupi model:
+1 +1 +1
P
\
-1 -1 -l
.n .ll1 .({1
ttlttttrttt
>
012345678910
Il.l=z-lt--i I
01
@l
Cate vribiiau rimas pe
sdrmi (completeazi dupi modet):
b)H
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1 83
Eg.l
Scrle operafiile de scidere dupi model:
1-1=0
2-1=1
3-1=2
4-1
=3
ffi10-1=e
ffiffl
ffil w*
Sffi
e'1=
ffi
8-1=
E4
a 11 2 7 3 6 5 4 I 1 8 3 5 1 7 I
ffi
Eru
E-4]
Scrie in tabel dupi model:
Opera!ia
3'1=2
5-1=4
Gompleteazi tabelul, dupi model:
@l
Cate bile trebuie adaugate pentru ca balanfa si fie in echilibru(deseneazi):
cate un coloreazi ceea ce rimdne:
)
dupn model:
peste
9i
#
@
Mindnci din fiecare frigiruie
jw
ryry
Goloreazi cisulele(rigletele)
@
,A
1 o I
1 1 2
1 + 2 3
1
+
+
0 + 1 1
1 1 2
2 + 1
3
2 1 1
3
4
I 1
8
8
1 7
7
6
Fg]Gotoreazi
-gsg-
ts-aq!a,S
g#trts
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
FOI
Casegte termenul(numirul) necunoscut:
l_l+1=5
1+l_l
=3
5+1=[_l 1+
[_l =B
[_l
+6=7 s-[
=e
[-r=s
z-
[=s
[lCate
apartamente are blocul urmitor:
c)
F-2]
Scrie rezu ltatele operaf i ilor:
O +@@@
=4
OOOOO+@=6 o+@@@@=I @@
* o=I
ffi
@
*o=
I
FCI
Coloreazi casetele unde numerele
,din
liecare
pereche, dileri
prin
-+Z
O-+5 3+9 5+4 7+2 9+8 6
+7
4+5 7+8
!l!lnD
tr
il
@l
anali termenulnecunoscut, a (continui dupi model):
hfrffi
#bffbfibffi
7=A+1i a=7-1=6
F-5.1
Gontinuafi(deseneazi
gi
scrie operaliile care
0 0+1 1+1 2+1
@
mali termenul necunoscut:
-
a) x+1=3 b) 1+x=5 c) x+1=8 d) x+1=2 e) 1+x=4 f) 1+x=9
g) x'1=4 hf) x-1=7 if) x'1=4
FTlContinuafi ,
dupi model:
b)
3+2
tr
1:
7+
U
7
->6
tr
1+2=3 I 3-2=1 13-1=2
5+1
=6
7-6=1
Fs.lContinuati .
a) 4+1=
l_l
b)
@|
conJinyali
,
dr
a)4-1=I
I
b)6-
@|
gorlplet+$ilql
=e
e) 7+1=
[-l
taiintiiregula de
pe primul rind):
Fr-.|
Completaf i piramida
de
b)
Editura Andorsis Matematica
-
Glasa 1
85
a)
b)
n) r+a=
l-l
a+1
b) 10-2-57
a-1
FZlCompune
o
problemi dupi desen
9i
pune in caseti
@
a)
b)
z+r=l--.]
I [=s
o problemi dupi desen:
[.I=
I
l-l=o
EEfectua!i:a)4+1=lo,z*r=l-|"1ffi=ll"lg*r=llr)r+s=|_l
g) r+z=
l_l
[l
etec141g,: a) s:1:[-lp4-'=Ic)
e'1=
I
o, r'.,=
l-l
e) z-r=l-l
o
o-'=
l_l
g)8-1=l
I
n) t-t=
I I
g
""r!"lofi
cisulete
"u?il"r"le
care tipsesc
pentru ca operaliile si fie corecte: a) s*[-l
=
s
u1r+l-l
=s
"t
l-l*a=s
d)?-n
=
G ell-l-r=t
DI-l=
e
[lGompletafitabelul:
a) a
fl
toana are cu o portocali mai mult decit Maria care are 5
ilortocale.
Gdte
portocale are loana ?
fiRe
garOutgcotii erauT vribiufe. Cdte vribiule au rimas'pe
gard daci a zburat una ?
C. Test
pentru
isteti
fl
Oace 7 copii stau cite doi intr-o banci
gi toate bincite sunt ocupate cu cel
pulin un copil,.atunciin
Iitira banci stau cifi copii ? Care este cel mai mic numir de binci,
posibil ? Daci vrem si-i
aranjim cdte 3 intr-o'banci atunci cdte binci rimin
goale ?
[f
continui
(completeazi cu ceea ce ties%
ffiffi
a-
A
m
a,EIUn
b,
ffiLIl
Lp LS t_iF
@
Completeazi cisufele
goate:
1l
L
4
t-
3
86
Editura Andorsis Matematica
- Glasa 1
I
Ce nu se potrivegte:
i-1tl r
,
U3ot
tryt
I @@@ @l
+
d)
dupd model):
tryt
l@@ @l
i
[lCompleteazi
cisulete cu operaliile care lipsesc(
a)
F%l
b)
B;3
c)
T -T-
Is=z+r I ls=4.I1
rrGr
tltltl>
'\:y
5
fl
Gompleteazi steagul matematicienilor(descoperi mai intii regula):
bn@@@
D. Exercitiidilicile
fl
Oaca 9 copii stau cAte doiintr-o banci
gi
toate bincile sunt ocupate, iar numirul bincilor este cel
maimic posibil,
atuncicdte binci rimdn goale daci'i
@l
Oaca 3 copii trebuie si traverseze un riu cu o barci in care nu incap decAt doui persoane
,
atunci
de cite oritraverseazdbarca riul pentru
ca toli copiii si ajungi
pe malul celilalt ?
I
Se Aau doui steaguri;9i se cere si desenalitoate steagurile daci schimbim
,
pe fiecare steag,
ordinea cifrelor
,
in toate modurile
posibile:
@l
Gompleteazi desenele cu ceea ce lipsegte:
llo
a)
ol5
fl
Continuafigirul :
a) 1;1+2;1+2+3; b) 3;2;1;2;1;0;4;3;2;3;2;1;5;
[lce
nu se potrivegte :
a) 1
;2;3;4;5;1 ;2;3;4;1 ;2;3;1 ;2;1 ;2
"@
oa@
c)
b) a)
b)
3
A
@
1
@
3 6
Editura Andorsis Matematica -
Glasa 1 87
Lectia 27
: adunarea gi
sciderea cu 2
frh,,',,
,'
012 678910
A.Tema de casi
fl
Continui si desenezi(completeazi desenele cu ceea ce lipsegte)
,
dupd model:
345
\.-/
(|zl'y
67I e 10
T
/\
trtr
tr
/\
Ttr
tr
/\
trtr
I
qete bite trebuie adiugate
Fll Gontinui dupi model:
:@@@
ril
fl
Gontinui:
a)Oo
oo@OO@@ OC@@ CO@@@@@@ b)
2+O=22+1=3 2+2=4
88 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1
care urmeazi, dupi model:
b)
E
a)
@
Deseneazi sub fiecare grimadi
de bile, o grimadi
de pitrate
,dar
cu doui
pitrate
mai mult:
e@e ffi ew &@m&@ffiffi@
0+2=2
1+2=3
2+2=4
3+2=5
Cdte bile trebuie si luim de pe
talerul mai greu
fiecare
@
@l
Completeazi gtiind
cd in cisufa din dreapta avem cu doui bile mai pulin
decAt in stinga:
t-l..;l r_lBGl []c@l t-l.-g Bxl--l ffit-l
liS.l
Continui dupd model completeazi cisufele cu numerele gi
operaliile care lipsesc):
fr
@l
Gompleteazi, gtiind
ci in cdsula din dreapta avem cu doui bile mai mult decdt in stdnga:
trT-l FFI-I nB&t F;n rt3-3t I--lF8t
lTt-ll
Coloreazd cu rogu bilele care se adaugd
9i
scrie operaliile de adunare dupi model:
_4|-
@
@
grimadi
&
li3.l
Deseneazi sub
e@s ffi
"'@**
b)
t5.z4_l
ca balanla si fie tn echilibru(coloreazi):
89
Editura Andorsis Matematica -
Clasa 1
lialCate lite
rimdn in urni(completeaziRisufele
cu numerele
9i
operaliile care lipsesc):
.4\
t,S%nF*,,
ilo. 9-
[-l
"
I
@--
[--l
+2 +2 +2 '2 '2 '2
'-1
ft Gl
,
,,fififi,
,
01234 567 8910
01234 5678910
F_fT:.-l
fk l[-
4_l
E-O]
Cate mere au lost in total Cn pom
9i
cite au rimas in pom(completeazi dupi model):
-^r/A
Fs-l
\Jb
66
rffi;Bw,
@
Scrie operafiile de scidere dupi model:
2-2=0
3-2=1
4-2=2
5-2=3
b)
tffi*l
1o-2=8
Effffi
trru
ffi*
e-2=
ffi*
8'2=
E#
ftr
qer
EIIffi
PTI
Completeazi tabelul, dupi model:
i-lt z z o s o s I z t a a
|
2 7 3 6 5 4 9 8 3 5 2 7 9
a'2
105
1
E4l
Scrie rezuttatele operaliilor: (M
O-O+@@@=5tffi+ @@=6 OO+@G@e
=
Il @@+ OO=
I I
@@+OO=Ll
@
90
Editura Andorsis Matematica
- Glasa 1
Eilcotoreazi casetele unde numerele,din fiecare pereche,
diferi prin 2:
t:X 0_-->5 7-g 5+3 Z-->2 9-->8 6+8 4+S 7+B
tr tr tr tr tr I
-D-'--'n-
F-6]
Completeazi tabetul, dupi modet:
2+4 7
--)5
uD
Ciite bile trebuie adiugate pentru
ca balanla si in echilibru(deseneazi) :
@
Casegte termenul(numirul) necunoscut:
F-oll
nltananci.din tiecale rriftie cdtq
doui
mere
si
"olol*
Ft,l
co-toreazf cisulefe dupi
[_-l+2=5
z+l_l=s
s+2=l-l z+l-l
=s [l+6=8
s-[=z
f-r=s
z-[]=s
@lGompleteazi
cu numerele care lipsesc: l0
a)@b)
,-[_1-,
13t
,r'
'-uT
,,l]-
r-
$""#'W"'W"
"w""-'#'
co oreazii ceea ce rimdne:
ffi''ffi"'Eil"ffiffi
a+2=7; d=7-2=5
0 + 2 2
2
2 + 2
3
,
+ o 2
,
+ 1 3
2
2 4
2 +
+
+
3 2 1
4
5
I 2 7
I
2 6
7
6
Editura Andorsis Matematica - Glasa 1
91
F&l
Continuafi(deseneazi
9i
scrie operaliile care
0+0 2+0 1+2 2+1
@
mng termenul necunoscut:
a)x+2=3 b)2+x=5 c)x+2=8 d) x+2=2 el2+x=4 ll2+x=7 g)2+x=6 h)x+2=9
F5.lGontinuali ,
dupi model:
1+2=3 I
g-
z=t I
g-
tz 5+2=7 7- 5=2
afi,r
b)f
ali,r
b)6
n'l-l='
E.I=
b)
E
Erectuat i= a) 4+2=[ tl z+z=
[-l
ct2+2=I o, s*z=l-l") s+z=l-l
D
z*s=l-l
s)
1+2=
I
n,2+o-]n
H5iff,fl
",';;;Ffl,=Ic)
e-2=
E
o, s-2=
[-l
e) z'z=i_l
0
4-2=
l--]
F-ol
conlilu
i-X*z=l
I
EZlconiii-u
da-2=l I
@cgnpter
-E
maiintii regula de
pe primul rdnd):
=9
e) 7+2=
l_l
"
i--l trl
;+"$frr"JllTl
r"ffi
l8l2l1l
L-
FOlCompune
o probtemi dupi desen
gi pune in caseti
c)
m
a)
o
problemi dupi desen:
I-l-l=r
B. Test de control
92 Editura Andorsis Matematica - Clasa 1